BARA@

Dnevni avaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik z subota, 12. 11. 2011. z Sarajevo z Godina XVII z Broj 5822 z 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E
www.dnevniavaz.ba
17 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
D`eko u prodoru: Te{ka bitka sa portugalskim stoperima (Foto: J. Had`i})
Bilino Polje: Navija~i zdu{no bodrili na{ tim BiH u nogometnoj groznici
*4#$4174'8#0[
U
prvoj utakmici bara`a
za Evropsko prvenstvo
2012. godine nogome-
tna reprezentacija BiH
nije uspjela savladati Portugal, ali
nije niti primila gol, pa na revan{
u Lisabonu, koji se igra u utorak,
idemo sa dosta dobrih 0:0.
Kona~ni rezultat je mo`da i na-
jpo{teniji ishod, mada su u dru-
gom poluvremenu svi vidjeli loptu
u golu kod {anse Vedada Ibi{evi}a.
Ipak, gledano u cjelosti, mo`emo
biti sretni {to do odmora nismo
primili pogodak. 63, 64. i 65. str.
POTRAGE
Nikoga nije
briga za
Kvesi}a 1
6
.

s
t
r
a
n
a

VOGO[^A
Ranjen
vije}nik
SDP-a 1
7
.

s
t
r
.
SARAJEVO
Medunjanin
pjevala
Penelopi Kruz
2
6
.

s
t
r
a
n
a

Skandalozno: Sud BiH prihvatio jemstvo
KLJU^NI PARTNERI
ZIKE TURKOVI]A
NA SLOBODI!?
’Avaz’ saznaje: Problemi s ulaskom u BiH
PROPAO POSAO
TURKOILA
3
.

s
t
r
a
n
a
^iji je Atif: Nevi|ena hajka na kraji{ku legendu
Bo{nja~ki minder
ostavio je Dudaka!
2. strana
Na{a selekcija remizirala u duelu s Portugalom
Sila nebeska: General Dudakovi} `rtva politike
Prilog „Sedmica“
Vedad Ibi{evi} propustio {ansu utakmice zNa{ tim u Zenici pokazao da se mo`e nositi s velikim reprezentacijama
z Sejad Salihovi} dobio drugi `uti karton zZaustavljen Ronaldo zSu{i}: Optimista sam pred me~ u Lisabonu
aktuelno
Dnevni avaz, subota,
12. novembar/studeni 2011. 2
NATO
Delegacija BiH
u Briselu
XDelegacija Zaje-
dni~ke komisija za odbr-
anu i sigurnost PSBiH i
parlamentarni vojni po-
vjerenik Bo{ko [ilje-
govi} na poziv Parlame-
ntarne skup{tine NA-
TO-a i @enevskog centra
za kontrolu oru`anih
snaga (DCAF) boravit }e
u Briselu od 14. do 16.
novembra, gdje }e se
informirati o odbrambe-
nim i vojnim aspektima
saradnje NATO-a s BiH.
U saop}enju PSBiH navo-
di se da }e ~lanovi tokom
boravka u Briselu biti
informirani i o odnosi-
ma NATO-a s me|unaro-
dnim organizacijama i tr-
enutnim politi~kim prio-
ritetima Sjevernoatla-
ntskog saveza.
Ha{ki tribunal
Karad`i}
tra`i tajne
dokumente
XRatni zlo~inac Rado-
van Karad`i} zatra`io je
ju~er da se uputi poziv
Velikoj Britaniji kojim
bi se ova dr`ava obaveza-
la da dostavi informacije
u vezi sa sedam dokume-
nata za njegovu odbra-
nu.
Karad`i}u je prije dva da-
na u odgovoru Ujedinje-
nog Kraljevstva re~eno
da je u njihovom posjedu
sedam dokumenata „po-
tencijalno relevantnih za
njegov predmet“, ali da ne
mogu da mu ih dostave,
jer je rije~ o dokumentima
koji su povjerljivi.
Susreti
Dodik s Vladom
RS u Fo~i
XPredsjednik RS Milo-
rad Dodik i ~lanovi Vla-
de RS razgovarat }e da-
nas s privrednicima iz
Fo~e o realizaciji proje-
kata u ovoj op}ini. Susr-
et s privrednicima zaka-
zan je za 12 sati u amfite-
atru Medicinskog faku-
lteta, najavljeno je iz ka-
bineta predsjednika RS.
Dodik }e prethodno obi}i
radove na tunelu ^emer-
no na magistralnom putu
Gacko - Fo~a. Ukupna
du`ina tunela je 2.109 me-
tara, a njegov proboj
po~eo je 15. aprila 2009.
godine.
Ukratko
Na{i ~lanovi idu na poziv
Parlamentarne skup{tine
NATO-a
„Avaz“ saznaje Problemi s ulaskom kompanije iz Turske na bh. tr`i{te
’Turkoilu’ propao
posao s ’Imzitom’
Za{to je nestalo goriva z Prodao sam im jednu pumpu za dva miliona KM, ostale su u
vlasni{tvu „Imzit-comerca“, ka`e Imamovi}
Ambiciozni planovi turske
kompanije „Turkoil“ da u|e
na bh. tr`i{te naftom zapo~eti
unajmljivanjem spremnika
za naftu „Naftnih terminala
FBiH“ (NTF) Plo~e, veli~ine
10.000 metara kubnih, a nasta-
vljeni bombasti~nom naja-
vom da }e ulo`iti ~ak milija-
rdu maraka, prema svemu
sude}i, zapali su u probleme,
saznaje „Dnevni avaz“.
Poku{ali sniziti cijenu
Iako su, kako saznajemo,
napravili dogovor s kompani-
jom „Imzit-comerc“ o najmu
~etiri benzinske pumpe, pre-
ma kojem bi se prihod dijelio
70:30 u korist „Turkoila“,
uskoro je nestalo goriva koje
su Turci trebali distribuirati
u BiH pa je aran`man obusta-
vljen.
Nakon toga Turci su, na-
ime, poku{ali kupiti „Imzi-
tove“ pumpe. No, nakon ku-
povine prve pumpe u saraje-
vskom naselju Dobrinja Tu-
rci su poku{ali sniziti cijenu
benzinske pumpe u Bu~a Po-
toku s tri na milion i po eura.
Kada nisu uspjeli u svojoj na-
kani, odustali su od kupovi-
ne preostalih pumpi.
Izmirivanje obaveza
Da, za sada nema ni{ta od
aran`mana s „Imzitom“, po-
tvrdio nam je i vlasnik „Imz-
it-comerca“ Zahir Imamovi}.
On je za „Avaz“ kazao da je
cijeli aran`man prodaje ~etiri
benzinske pumpe vrijedio
devet miliona eura.
- Prodao sam im jednu
pumpu na Dobrinji za dva mi-
liona maraka. Ostale pumpe
su i dalje u vlasni{tvu „Imzit-
comerca“. Kontakata skoro
da i nema - ka`e Imamovi}.
Probleme s Turcima, na-
vodno, imaju i u NTF-u
Plo~e, jer, kako saznajemo,
Turci ne izmiruju redovno
obaveze iz ugovora o najmu
spremnika za naftu. Navo-
dno su iz „Turkoila“ u neko-
liko navrata tra`ili odgodu
pla}anja najamnine iz istih
razloga zbog kojih su odusta-
li od kupovine benzinskih
pumpi. F. KARALI]
U povodu nezaustavljive
negativne kampanje protiv
vrijednosti islama i Islamske
zajednice (IZ) u BiH od
dr`avnih javnih servisa, po-
sebno Federalne televizije,
reisu-l-ulema dr. Mustafa
Ceri} uputio je pismo osni-
va~ima javnih servisa,
dr`avnom i entitetskim pa-
rlamentima, prenijela je
ju~er Mina.
- Islamska zajednica u
BiH ovih dana je suo~ena s
nekorektnim i neistinitim
medijskim izvje{tavanjem u
kojem je prisutan govor
mr`nje i verbalno nasilje
(emisija „60 minuta“, FTV,
od 9. 11. 2011. godine).
@elimo podsjetiti da su javni
servisi (BHRT, RTVFBiH,
RTRS) dr`avni mediji koji
bi trebali odra`avati intere-
se dr`avne politike, koja ima
obavezu da po{tuje ljudska
prava i ljudsko dostojanstvo.
Niko nema pravo monopola
nad javnim servisima - nije-
dna osoba, nijedna politi~ka
stranka, nijedna interesna
grupa - navodi se u pismu.
Nije poznato, kako se navo-
di, da je IZBiH u svom radu
ikada prekr{ila bilo koju zako-
nsku normu, pa je stoga nera-
zumljiva javna medijska hajka
protiv legitimnog i legalnog ra-
da i djelovanja IZBiH.
- Na`alost, svjedoci smo
da su „vjerski slu`benici“
Islamske zajednice izlo`eni
„napadima, uvredama, oma-
lova`avanjima ili izrugivanji-
ma“, te se protiv njihove
vjere i rada „izaziva, po-
dr`ava ili poziva netrpeljivo-
st...“ na javnim servisima,
posebno na javnom servisu
Federalne televizije - ka`e se
u pismu.
Time se, kako pi{e, mu-
slimanima i muslimanka-
ma, ~lanovima IZBiH, nano-
si kako nemjerljiva du{evna
bol tako i neprocjenjiva ma-
terijalna {teta.
Dobrinja: Jedina pumpa koju su Turci kupili
Reisu-l-ulema uputio pismo osniva~ima javnih servisa u BiH
Negativna kampanja protiv IZBiH
Niko nema pravo monopola nad javnim servisima, poru~io poglavar Islamske zajednice
U povodu pisma reisu-l-
uleme osniva~ima javnih se-
rvisa, Programski kolegij Fe-
deralne televizije podsje}a da
ovo nije prvi put da gra|anin
Mustafa Ceri} zloupotreblja-
vaju}i ~asnu funkciju poglava-
ra IZBiH, priziva cenzuriranje
medija, saop}eno je sino} iz
RTVFBiH.
- Umjesto periodi~nog
prepisivanja saop}enja u
kojim se javno obra~unava
s novinarima FTV-a, reisu-
l-ulemu jo{ jednom poziva-
mo na civilizirani dijalog u
kojem }e iznositi isklju~ivo
argumente, a ne proizvoljne
klevete. Tako|er, koristimo
i ovu priliku kako bismo po-
zvali reisu-l-ulemu da ko-
na~no prestane ignorirati
FTV te da sam odredi mje-
sto i vrijeme kako bi o svim
va`nim temama otvoreno
progovorio pred kamerama
na{e televizije - navodi se u
saop}enju.
FTV: Prestanite nas ignorirati
Reis Ceri}: Vjerski slu`benici izlo`eni napadima
Oglasio se programski kolegij
FTV
Hrvatska
pravi
probleme?
Iz kompanije „Turkoil“
kazali su nam da bi benzi-
nska pumpa u sarajevskom
naselju Dobrinja za neko-
liko dana trebala biti pu{te-
na u promet.
- Firma izmiruje svoje
obaveze. Na pumpama ne-
ma na{eg goriva zato {to je
promjenom zakonskih pr-
opisa u Hrvatskoj realizaci-
ja planova firme bila zausta-
vljena. U toku je rje{avanje
tih pote{ko}a - rekli su nam
iz ove kompanije.
aktuelno
Dnevni avaz, subota,
12. novembar/studeni 2011.
3
Pi{e: Almedin [I[I]
Sramotna
{utnja
Za{to se niko nije oglasio o ozbiljnim
prijetnjama Edini Latif i njenoj porodici
Komentar dana
Dugogodi{njoj novi-
narki „Avaza“, danas iz-
vr{nom sekretaru SBB
BiH za medije Edini La-
tif i njenoj porodici upu-
}ene su ozbiljne prijetnje
smr}u, nakon {to je obja-
vila otvoreno pismo Baki-
ru Izetbegovi}u, ~lanu Pr-
edsjedni{tva BiH.
No, niko od de`urnih
za{titnika bh. javnosti iz
novinarskih udru`enja
nije reagirao. Ostali su
slijepi, gluhi i nijemi. Ni-
je se oglasila ni polupriva-
tna organizacija Borke
Rudi}, do`ivotne {efice
Udru`enja „BH novina-
ri“!
Tako o~ekivano i pre-
dvidljivo! Nema nikakve
za{tite, ~ak ni verbalne
podr{ke za bilo koga ko
dirne u tajkunsko-poli-
ti~ko osinje gnijezdo iz
kojeg se jo{ od agresije na
BiH vuku klju~ni potezi
iz sjene.
Reakciju vlasti niko
nije ni o~ekivao, zna-
ju}i da se ve} dva dese-
tlje}a od BiH pravi
dru{tvo u kojem su pri-
jetnje i ucjene na~in ko-
munikacije i „legitiman
politi~ki instrument“, a
u kojem za pojedine no-
vinare, poput „Avazo-
vih“, uvijek postoje dru-
gi ar{ini.
Treba podsjetiti da, ka-
da je na{u dopisnicu iz Sr-
ebrenice proganjao Ra-
vnogorski ~etni~ki pokr-
et, samo je Senad Avdi}
javno reagirao, ba{ kao
{to je na{ list digao glas
kada je Avdi}u prijetio
vo|a zlo~ina~ke organiza-
cije Zijad Turkovi}. No,
de`urni du{ebri`nici tada,
kao i sada, sramotno su
{utjeli.
w
w
w
.
d
n
e
v
n
i
a
v
a
z
.
b
a
Arduana: Zbog djece
idem u Strazbur;
Al’Dino: Htjela
me zadaviti {alom
- Ljubomora je te{ka bole-
st i mo`e upropastiti ne
samo vlastiti `ivot nego i
sam `ivot porodice. Prlja-
vi ve{ ipak je prljavi ve{ i
ne bi se trebao u javnosti
rje{avati. (S. B.)
PORTAL - komentar dana
\oko NINKOVI]/ TO JE TO
Nedavni slu~aj u {koli u
Skelanima, gdje je u~iteljica
dala jedinicu u~eniku koji
nije htio napamet nau~iti
himnu RS, uzburkao je du-
hove u Srebrenici.
Prema nastavnom planu
i programu RS, u~enici
bo{nja~ke nacionalnosti ima-
ju pravo na izu~avanje mate-
rnjeg jezika i nacionalne gr-
upe predmeta. Prema sta-
nju na terenu, ta zakonska
obaveza skoro da se ne pri-
mjenjuje.
Prema informacijama
„Dnevnog avaza“, na po-
dru~ju Srebrenice jedino
se u {koli u Poto~arima
izu~ava nacionalna grupa
predmeta. Kakva je situaci-
ja u Srebrenici, sli~no je i u
drugim podrinjskim op}i-
nama.
- Jedan roditelj `alio se da
mu je dijete dobilo jedinicu
jer nije htjelo nau~iti hi-
mnu RS. U pismu koje je po-
slao na nekoliko adresa, na-
veo je da je njegovo dijete di-
skriminirano jer, bez obzira
na to {to je Ustavni sud RS
donio odluku da aktuelna hi-
mna ne vrije|a nikoga, on
smatra da ta himna ne pre-
dstavlja volju bo{nja~kog
naroda i da niko nema pra-
vo da tjera njegovo dijete da
je u~i napamet. Razgovarali
smo s direktorom {kole u
Skelanima i on je poduzeo
sve da se ovaj problem rije{i
- kazao nam je ]amil Dura-
kovi}, zamjenik na~elnika
op}ine Srebrenica. A. H.
Durakovi}: Razgovarao s
direktorom {kole
Diskriminiranje Bo{njaka u {koli u Skelanima
U~enik dobio jedinicu jer nije znao himnu RS
Sud BiH ju~er je donio
rje{enje kojim se prihvata je-
mstvo bra}e Harisa Zorni}a
(ranije Litvija Daci}) i Ha-
mde Daci}a, optu`enih za
organizirani kriminal u ve-
zi s trgovinom drogom i pr-
anjem novca. Daci}ima je
ju~er ukinut pritvor i od-
re|ena im je mjera zabrane
kretanja.
Sud je prihvatio jemstvo
Harisa Zorni}a u iznosu od
595.072 KM, na koliko gla-
si hipoteka na porodi~nu
ku}u, dvori{te i oranicu.
Hamdo Daci} je kao zalog
da na slobodi ne}e bje`ati
dao hipoteku na dvoiposo-
ban stan vrijedan 142.000
KM.
Bra}a Daci} po izlasku na
slobodu ne}e smjeti napu{ta-
ti BiH, a u obavezi su da se
redovno javljaju nadle`noj
policijskoj stanici. Oduzete
su im putne isprave, a ima-
ju i zabranu kontakta sa sv-
jedocima.
Optu`enima je jo{ jed-
nom tokom su|enja ukidan
pritvor uz ponu|eno jem-
stvo, ali su vra}eni nakon
`albe Tu`ila{tva BiH. Tu`ite-
ljica Diana Kajmakovi} i
ovog je puta najavila da }e
ulo`iti `albu na navedeno
rje{enje.
Daci}i su optu`eni da su
zajedno s turskim dr`avlja-
ninom A~ikom D`anom pr-
eko firme „Majorka“ no-
vcem od prodaje droge izgr-
adili sarajevski hotel „Exclu-
sive“ te tako prljavi novac
ubacili u legalne tokove.
Nevjerovatna je ~injeni-
ca da sudsko vije}e u ovom
momentu pu{ta Daci}e na
slobodu nakon {to je u srije-
du na su|enju zlo~ina~koj
organizaciji Zijada Turko-
vi}a i ostalima svjedok Enver
Zekovi} izjavio da je Isljam
Kalender upravo od Daci}a
kupovao heroin!
Isti podatak ne{to rani-
je tokom su|enja dao je i
svjedok pokajnik Isljam
Kalender. B. C.
SUD BiH Su|enje za trgovinu heroinom i pranje novca
Turkovi}evi partneri
pu{teni na slobodu!?
Prihva}eno jemstvo Harisa Zorni}a i Hamde Daci}a, koje su svjedoci u
su|enju protiv Turkovi}a i ostalih ozna~ili kao dilere heroina
Daci}: Dao skupocjeni stan Zorni}: Mjere zabrane Turkovi}: Kupovao drogu
Bh. pravosudne institucije: Svjedok Enver Zekovi} tvrdio da je kum Zijada Turkovi}a od Daci}a kupovao heroin
aktuelno
Dnevni avaz, subota,
12. novembar/studeni 2011. 4
Prijemi
Be}irovi} s
Adamsom i Kejsijem
Predsjedavaju}i Predsta-
vni~kog doma PSBiH Denis
Be}irovi} susreo se ju~er u Sar-
ajevu s generalnim direktorom
za politi~ka pitanja u Ministar-
stvu vanjskih poslova Velike
Britanije D`efrijem Adamsom
(Geoffrey) i ambasadorom Veli-
ke Britanije u BiH Nejd`elom
Kejsijem (Nigel Casey).
Be}irovi} je tokom susreta re-
kao da je pozitivan stav brita-
nske politike ka pro{irenju
Evropske unije od izuzetnog
zna~aja za na{u zemlju.
Ha{ki tribunal
[e{elj s ru~kom
u sudnicu
Vojislav [e{elj, koji se odra-
nije `ali na kvalitet hrane u pr-
itvoru, ju~er je na ro~i{te
Ha{kog suda donio ru~ak iz
pritvorske jedinice kao dokaz
da je „hrana u pritvoru u`as-
na“, no nije nai{ao na previ{e
razumijevanja sudije Bartona
Hela (Burton Hall), koji mu je
poru~io da prigovore u vezi s
pritvorskim uvjetima rje{ava
sa sekretarijatom suda.
[e{elj je prigovarao i {to kame-
re u sudnici mijenjaju kadar
kad on poku{ava pokazati por-
ciju hrane koju je donio me|u
dokumentima na ro~i{te.
Interpol
Srbija izru~ila
Marinka Lazi}a
Slu`benici Nacionalnog ce-
ntralnog biroa Interpola Po-
dgorica realizirali su transfer
lica iz Srbije u Crnu Goru na
osnovu me|unarodnih potjer-
nica, javlja Srna.
Srbija je isporu~ila Crnoj Gori
Marinka Lazi}a (37), dr`avlja-
nina BiH, koji se potra`uje na-
redbom Osnovnog suda u Ko-
toru radi privo|enja na
izdr`avanje zatvorske kazne
od jedne godine zbog kri-
vi~nog djela prijevara.
Sud BiH
Planin~i} i drugi
negirali krivicu
Na ro~i{tu za izja{njenje o
krivnji pred Odjelom I za ratne
zlo~ine Suda BiH u predmetu
Fikret Planin~i} i drugi
optu`eni Fikret Planin~i}, Ra-
sim Li{an~i} i Sead Menzil
izjasnili su se ju~er da nisu kri-
vi.
U optu`nici se navodi i da su
optu`eni Planin~i}, Li{an~i} i
Menzil tokom 1992. kao pripa-
dnici TO Kotor-Varo{, zaje-
dno s drugim pripadnicima
TO, u~estvovali u napadu na
stanovni{tvo srpske naciona-
lnosti u selu Serdari, op}ina
Kotor-Varo{.
Ukratko
Detalj s prijema: Velika Britanija
podr`ava BiH
SARAJEVO Zavr{ena druga runda strukturalnog dijaloga
EU tra`i br`e procese
za ratne zlo~ine u BiH
Najva`nija pitanja su smanjenje broja zaostalih predmeta i provedba strategije o
procesuiranju ratnih zlo~ina, nagla{eno nakon skupa
Evropska unija tra`i od BiH da
smanji broj zaostalih predmeta, da
ubrza procesuiranje ratnih zlo~ina i
da radi na uspostavljanju apelacionog
suda na dr`avnom nivou.
Ovo su osnovni zaklju~ci druge
runde strukturalnog dijaloga BiH i
EU, koja je ju~er okon~ana u Saraje-
vu.
Mnogo trzavica
Iako su sastanci protekli uz mno-
go trzavica, na kraju su predstavni-
ci BiH i EU izrazili zadovoljstvo. Si-
no} je odr`ana kratka konferencija za
medije.
Pjer Mirel (Pierre), direktor za za-
padni Balkan u Direkciji Evropske
komisije za pro{irenje, kazao je da je
sastanak pro{ao dobro i u konstrukti-
vnom duhu te da su pokrivene sve te-
me koje su bile na dnevnom redu.
Istakao je da je naglasak stavljen
na tri stvari, a to su zaostali predme-
ti i izvr{enje krivi~nih sankcija, po-
tom provedba strategije procesuira-
nja ratnih zlo~ina te pravni okvir i
koordinacija nadle`nosti razli~itih pr-
avosudnih institucija u BiH.
Mirel je istakao da je ovaj proces
veoma va`an za BiH, odnosno za sve
njene gra|ane, koji s pravom o~eku-
ju transparentna i pravedna su|enja,
te da se postupci vode u najkra}em
roku.
- Zato insistiramo na smanjenju
broja zaostalih predmeta i na {to efe-
ktnijem procesuiranju ratnih zlo~ina
- istakao je Mirel.
Odli~na rasprava
Bakir Dautba{i}, predsjedava-
ju}i Radne grupe za pravosu|e i
unutra{nje poslove Vije}a ministara
BiH, kazao je da su svi u ovom dija-
logu, uklju~uju}i ~lanove iz Republi-
ke Srpske, imali odli~nu raspravu te
da je BiH govorila jednim glasom.
Naredna runda pregovora u okvi-
ru strukturalnog dijaloga trebala bi,
nezvani~no, biti odr`ana krajem na-
rednog mjeseca. Mirel je izrazio
o~ekivanje da }e neke od ideja s ovog
sastanka u narednom periodu biti ko-
nkretnije obrazlo`ene i da }e refor-
me u vezi s tim biti poduzete.
Predstavnici RS najprije su u
~etvrtak napustili raspravu. Kasnije
su se vratili, ali su tvrdili da ovo ni-
je strukturalni dijalog, ve} obi~ni te-
hni~ki pregovori. G. MRKI]
Delegacija iz Brisela na pregovorima: Konstruktivni razgovori
- Tra`i se od Ministarstva
pravde BiH da se neki prijedlo-
zi i rje{enja iz 2008., koji su ve-
zani uz uspostavu apelacionog
suda BiH, ubrzaju. To veoma
va`no kako bi svi gra|ani ima-
li jednaka prava - kazao je Da-
utba{i}.
Potreban apelacioni sud
Nakon vi{emjese~nih pripre-
ma ju~er u 18 sati po~elo je emi-
tiranje programa „Al Jazeera Ba-
lkans“. Voditeljski par Mirjana
Hrga i Sa{a Deli} prvi su pozdr-
avili gledaoce u svim dijelovima
regije te u vijestima nove TV ku}e
najavili novinarske sadr`aje u
kojima }e mjesta biti samo za isti-
nite, objektivne i dobro provjer-
ene informacije.
U prvih {est mjeseci balkanska
ispostava najve}e arapske televi-
zijske ku}e, za koju je i ameri~ka
dr`avna tajnica Hilari Klinton
(Hillary Clinton) ustvrdila da
gledateljstvu nudi stvarne vijesti,
emitirat }e {est sati lokalno pro-
duciranog programa.
S lica mjesta javljat }e se i no-
vinarske ekipe iz Beograda, Zagr-
eba, Sarajeva, Skoplja... Radi se o
istom principu koji je slijedila i
„Al Jazeera English“ u prvih ne-
koliko mjeseci svog emitiranja ka-
da je preuzimala sadr`aj od „Al
Jazeere Arabic“.
Osim vijesti, javljanja s terena,
ozbiljnih i utemeljenih analiza,
vi{emilionski auditorij imat }e pr-
iliku pratiti i dokumentarne sa-
dr`aje iz cijelog svijeta. A. K.
Ljubomir Borov~anin preba~en
je u Dansku na izdr`avanje 17-go-
di{nje kazne zatvora, na koju ga je
osudio Ha{ki tribunal zbog zlo~ina
u Srebrenici po~injenih u julu 1995.
godine.
On je ~etvrti osu|enik kojeg je
Me|unarodni krivi~ni sud za biv{u
Jugoslaviju uputio na izdr`avanje ka-
zne u Dansku, javio je ju~er BIRN.
Borov~anin, koji je bio zamjenik
komandanta Specijalne brigade po-
licije RS, osu|en je za pomaganje u
istrebljenju, ubistvima, proganja-
nju i prisilnom preseljenju
bo{nja~kog stanovni{tva, te po ko-
mandnoj odgovornosti zbog ne-
ka`njavanja podre|enih koji su
u~estvovali u ubijanju zarobljenika
u Zadruzi u Kravici, u op}ini Bra-
tunac. Njemu je su|eno zajedno sa
{estoricom visokorangiranih oficira
Vojske RS.
Presudom je utvr|eno da je Bo-
rov~anin bio svjestan prisilnog pr-
eseljenja stanovni{tva iz Poto~ara te
da je 13. jula 1995. godine bio prisu-
tan i u skladi{tu u Kravici, gdje je bi-
lo zatvoreno vi{e od 1.000 bo{nja~kih
mu{karaca.
Po~etak programa privukao veliku pa`nju gledalaca (Foto: F. Fo~o)
„Al Jazeera Balkans“ otpo~ela emitiranje
Hrga i Deli} prvi pozdravili gledaoce
Zlo~inac iz Srebrenice odlazi na izdr`avanje kazne
Ljubomir Borov~anin preba~en u Dansku
Borov~anin: Osu|en na 17 godina
zatvora
pogledi
Dnevni avaz, subota,
12. novembar/studeni 2011. 5
Adams: Sna`an impuls
D`efri Adams (Geoffrey),
politi~ki direktor u brita-
nskom Ministarstvu va-
njskih poslova, svojom
ju~era{njom posjetom bh.
zvani~nicima na vlasti dao je
sna`an impuls na ispunjava-
nju obaveza za priklju~enje
Evropskoj uniji (EU). To se
desilo u klju~nom momentu,
kada zemlja treba dokazati u
kojoj je mjeri uop}e zainte-
resirana za ulazak u EU.
„Desna ruka“ ministra
vanjskih poslova Velike Br-
itanije Vilijama Hejga
(William Hague) sna`no je
„udarila“ po stolu za kojim
sjedi bh. vlast, poru~iv{i da
je jo{ izuzetno malo vreme-
na ostalo da dr`ava u~ini
ono {to je neophodno za eu-
roatlantski proces.
D`efri Adams ro|en je
11. juna 1957. godine.
Obna{ao je funkciju ambasa-
dora Velike Britanije u Ira-
nu od 2006. do 2009. godine.
Ima bogato iskustvo u brita-
nskoj diplomatiji jo{ od
1979. godine koje je stjecao
u Saudijskoj Arabiji, Francu-
skoj, Ju`noj Africi i Egiptu.
A. Du.
Li~nost dana D`efri Adams
Posljednje upozorenje
Poru~io da je jo{ malo vremena ostalo da
dr`ava u~ini ono {to je neophodno
Dopredsjednik Sindika-
ta Grani~ne policije (GP) BiH
Svevlad Hoffmann tvrdi u
izjavi za „Avaz“ da Vije}e
ministara, odnosno Dr`avno
ministarstvo finansija, kr{e
Zakon o pla}ama i naknada-
ma u institucijama BiH, tako
{to ve} dvije godine ne mije-
njaju osnovicu za obra~un
li~nih dohodaka za zaposlene
u dr`avnim institucijama.
Kako je pojasnio Hoffma-
nn, taj zakon predvi|a da se
osnovica za pla}e zaposlenima
u dr`avnim institucijama mi-
jenja svake godine, ali da je jo{
na snazi ona koja je 2009. sa
535 smanjena na 498 KM.
On je kazao da su sindika-
ti Grani~ne policije i Uprave
za indirektno oporezivanje
(UIO) BiH tra`ili od predsje-
davaju}eg Vije}a ministara
BiH Nikole [piri}a da po{tu-
je ovaj zakon. Tako|er, obr-
atili su se ~elnicima komisi-
ja za finansije i bud`et Doma
naroda i Predstavni~kog do-
ma Parlamenta BiH.
No, navodi da nisu dobi-
li nikakve odgovore.
A. Du.
Hoffmann: Sindikati zajedno
Vije}e ministara kr{i
Zakon o pla}ama
Spec
zPredsjednik PDP-a Mladen Ivani} razgovarao je to-
kom samita predsjednika partija Me|unarodne demokr-
atske unije (IDU) u Londonu s britanskim premijerom De-
jvidom Kameronom (David Cameron) i prenio mu na-
jva`nije stavove ove stranke o stanju u BiH, javlja Onasa.
INTERVJU Ulrike Marija Knoc, ambasadorica Njema~ke u BiH
Zavr{ite vi{e ovu
igru s pozicijama!
Politi~ari se bave pitanjima mo}i, a zemlja zaostaje z Postoje}e dr`avne strukture ne
mogu osigurati funkcionalnost
Razgovarao:
Amil DU^I]
Njema~ka ambasadorica
u BiH Ulrike Marija Knoc
(Maria Knotz) izjavila je u
intervjuu za „Dnevni avaz“
da BiH, u procesu evropskih
intergracija, vrijeme sve vi{e
izmi~e te da ozbiljan pro-
blem predstavlja ~injenica da
jo{ nije formirano Vije}e
ministara BiH.
- Pozivam sve politi~ke
snage u BiH da poduzmu ne-
ophodne korake kako bi ur-
adile svoje „doma}e zada-
tke“. Moraju biti usvojeni za-
koni o dr`avnoj pomo}i i po-
pisu stanovni{tva i impleme-
ntirana presuda Evropskog
suda za ljudska prava u pre-
dmetu „Sejdi} - Finci“ - na-
glasila je njema~ka ambasa-
dorica.
Po~eli razgovori
† Pro{le godine bh. lideri
su imali niz susreta s nje-
ma~kom kancelarkom An-
gelom Merkel upravo u ve-
zi s formiranjem vlasti.
Ima li njema~ka vlada
interesa da ponovo pokrene
takav vid razgovora ili da
se u ovom pogledu ang-
a`ira na neki drugi na~in?
- Njema~ka i dalje poka-
zuje sna`an interes za razvoj
u BiH. @elimo da ova dr`ava
jednog dana postane ~lanica
EU, i to je vode}i motiv na{ih
bilateralnih odnosa. Da bi se
provele neophodne reforme
na putu ka EU potrebna je fu-
nkcionalna dr`ava. Smatr-
am, a to nije tajna, da posto-
je}e dr`avne strukture u BiH
ne mogu osigurati ovu fu-
nkcionalnost u potrebnom
obimu. Savezna kancelarka
Merkel svojevremeno je po-
zvala relevantne politi~ke
aktere u Berlin kako bi
olak{ala pronala`enje konse-
nzusa o reformi Ustava.
Tom prilikom posebno je
va`na tema razgovora bila
implementacija presude „Se-
jdi} - Finci“ Evropskog su-
da za ljudska prava. U
me|uvremenu je privreme-
na zajedni~ka komisija Par-
lamentarne skup{tine BiH
po~ela s pregovorima o
implementaciji te presude.
Nadam se da }e uskoro dove-
sti do rezultata.
†Prema nekim informaci-
jama, me|unarodna zaje-
dnica sve ozbiljnije razma-
tra opciju raspisivanja va-
nrednih izbora u BiH kao
izlaz iz politi~ke krize.
Smatrate li da bi to moglo
biti rje{enje u }orsokaku u
kojem se trenutno ova
dr`ava nalazi?
- To je ~ista izmi{ljotina.
Upravo se radi o tome da po-
liti~ki akteri ove zemlje po-
ka`u da su dorasli svojoj
odgovornosti. To im se ne
treba i ne smije oduzeti.
Vanredni izbori ne mogu
rije{iti aktuelni problem
politi~kog zastoja.
Postoji demokratski
Parlament na dr`avnom
nivou i on je ve} prije
izvjesnog vremena pr-
euzeo svoje radne oba-
veze. Ono {to nedosta-
je jeste Vije}e minista-
ra koje se mo`e osloni-
ti na sigurnu parla-
mentarnu ve}inu. Mi-
slim da je krajnje vri-
jeme da stranke zavr{e
ovu igru u vezi s vo-
de}im pozicijama i da
svoju pa`nju usmjere na
stvarne zadatke.
BiH zaostaje
† Kakva je Va{a perce-
pcija zaostanka BiH u
ispunjavanju uvjeta za
~lanstvo u Evropskoj uni-
ji? Jedan od Va{ih poslje-
dnjih govora bio je opti-
misti~an.
- Vi{e od godinu poli-
ti~ari u BiH uglavnom se
bave unutra{njim pitanjima.
Preciznije, pitanjima poli-
ti~ke mo}i, a zemlja vidno
zaostaje za svojim susjedi-
ma. Ja se iskreno nadam da
}e odgovorni ove zemlje s
du`nom pa`njom analizira-
ti novi izvje{taj EU o napr-
etku i da }e im slu`iti kao
impuls i ohrabrenje.
† Njema~ka se ve} du`e
nalazi na vrhu liste na-
jzna~ajnijih investitora u
BiH. Ima li trenutna poli-
ti~ka klima i kriza vlasti
utjecaja na budu}e investi-
cije Njema~ke u na{u
dr`avu?
- Njema~ki investitori
generalno su zainteresirani
za bh. tr`i{te. Ali, ve} du`e
vrijeme postoji veliki broj
prepreka koje stranim inve-
stitorima nimalo ne
olak{avaju da se stvarno
odlu~e na ulaganje. Mnoge
firme, koje su ovdje ve} za-
stupljene, `ale se na nedo-
statak volje za dono{enje
odluka ili na te{ko shvatljiv
rad institucija.
Njema~kim poduzetni-
cima tako|er je veoma
te{ko objasniti za{to unu-
tar ove zemlje ima toliko
razli~itih pravila, primje-
rice, u oblasti poreza ili pr-
ava o radu. Politi~ki lide-
ri u ovoj zemlji svjesni su
tih problema i {to prije
oni budu rije{eni, utoliko
bolje za produbljivanje
na{ih bilateralnih privre-
dnih odnosa.
Nijemci ne shvataju za{to ima
ovoliko prepreka za investicije
Mirnim protestima na
ulicama Tuzle majke Sre-
brenice i ju~er su podsjetile
na zlo~in genocida koji se u
za{ti}enoj zoni UN-a Sre-
brenici dogodio u julu 1995.
godine.
Srebreni~anke su ponovo
upozorile javnost na sporost
pronalaska posmrtnih osta-
taka njihove ubijene djece,
smatraju}i za to najodgovo-
rnijim institucije Suda i
Tu`ila{tva BiH, u ~ijoj su na-
dle`nosti ekshumacije po-
smrtnih ostataka nestalih
osoba.
- Ne}emo se smiriti dok
se i posljednja kost nestalih
ne prona|e. Ako vlast misli
da }e nas u{utkati pri~om da
nema novca za ekshumacije,
grdno se vara. Mi znamo da
novca ima jer ga predsta-
vnici vlasti tro{e nemilice
gdje god stignu - kazala je
Nura Begovi} iz Udru`enja
„@ene Srebrenice“. A. H. Srebreni~anke krive Sud i Tu`ila{tvo BiH
Protest Srebreni~anki u Tuzli
Dok tra`imo kosti najdra`ih, vlast nemilice tro{i novac
Sindikati Grani~ne policije i UIOBiH tvrde
Knoc: @elimo
BiH u EU
$
Dnevni avaz, subota,
=E 12. novembar/studeni 2011.
senjeg sunca pokušavaju us-
mjeriti na bolnestaračkeko-
sti.
- Imam kuću u Mahre-
vićima kod Čajniča, ali ne-
ma ko da živi u njoj. Evo
ključa kod mene. Imam
bolesnu nenu sa sobom
koja ne može gore ići. Ne-
ma ni komšiluka, nikoga
našeg - kaže Hamed Ko-
vačević.
Aiša ima 83, a Hamed 76
godina i u “Balkanu” dijele
uspomene na burne, uglav-
nom teške, ali i sretne godine.
- Za vrijeme mira u selu je
bilo 30 djevojaka samih. I
sve bez momaka. Sada sve da
sabereš, nema sedmero ili
osmero - dodaje Hamed.
U ratu je izgubio 17 čla-
nova porodice, među koji-
ma i suprugu, punicu i peto-
ricu braće.
- Žena i njena majka iz-
gorjele suu kući. Ili ukući ili
u štali, uglavnom, likvidira-
li su ih i nikada ih našao ni-
sam - pojašnjava Kovačević.
Nakon rata u Goraždu je
živio s drugom suprugom
koja je nastradala u sao-
braćajnoj nesreći.
- Svaki put sam išao na
ženino. Krenulo meodprve,
druge, pa treće, adokle će, ne
znam - uz gorak osmijeh
kaže Kovačević.
Najsretniji bi ipak, kaže,
biousvom zavičaju, ali da se
i komšije vrate.
- Najviše bih volio da se
vrati narod kao prije. Ko je
živ, zdrav, ko može. Ali vje-
ruješ da neće niko. Kreni
odavde od Trebeškog brda
pa skroz do Strgačine i Ru-
dog, sve je pustoš - tvrdi Ko-
vačević.
Al. BAJRAMOVIĆ
Starost, bolest i samoća
te tužna prognanička sudbi-
na spojili su životne puteve
dvoje staraca koji svoje pos-
ljednje godine života provo-
de u kolektivnom centru
“Balkan”u Goraždu.
Hamed Kovačević iz
Čajniča i Aiša Čaušević iz
Tešnja već pet godina dijele
dobro i zlo, bolest i radost,
brigu i uspomene, ali i dvije
minimalne penzije s kojima
se lakše trpi svakodnevica.
Zatekli smo ih na klupi
ispred kolektivnog centra,
dok posljednje zrake je-
SUDBINE U Goraždu im se spojili putevi
Dijele pet godina zajedničkog života u kolektivnom centru “Balkan”
Hamed i Aiša: Dijele starost, bolest, uspomene...
0ätMä| 1äcää||| ž|ää|ã
ä1|äč||| ž|ä|ä|| täääã
[ta drugi pi{u
svjetlo i izgurala je prvo
tromjesečje. Najmlađu
kćerku rodila je hitnim car-
skimrezom tri i po mjeseca
ranije.
- Sva naša djeca su pre-
divna. Zahvalni smo Bogu
na tome.
Uostalom, ne želimo sta-
ti načudnom broju- rekaoje
Džim, dodavši da najstarije
dijete ima 23 godine, a naj-
mlađe 23 mjeseca.
gravitacijski utjecaj Zemlja
primala od Sunca, a naša
planeta bi se oko svoje ose
okretala znatno brže nego
sada. Jačim okretanjem, po-
jačali bi se i vjetrovi, skratio
bi se dan na samo osamsati.
Biološki satovi svih živih
bića bili bi potpuno neus-
klađeni s novim dnevnim
ciklusima planete.
Crne prognoze
Turistička ponuda
Spec
Običan radni dan u restoranu “Taco Mac” u Atlanti
prekinuo je pomahnitali jelen koji je uletio u restoran i
izazvao pometnju.
Zaposleni u restoranu kažu da nisu mogli vjerovati šta
se dogodilo i da su sretni što su prošli bez povreda.
Velika i sretna porodica
Par iz SADMišel Dagar
(Michelle Duggar, 45) i su-
prug Džim Bob(Jim) otkrili
su da očekuju 20. dijete. Bez
obzira na godine i kompli-
kacije u posljednjoj trud-
noći, ne brine je rizik.
Vježba pet do šest puta sed-
mično i u boljoj je kondiciji
nego posljednjih 20 godina.
Ljekari su joj dali zeleno
Profesor Nil Komins
(Neil F. Comins) s ame-
ričkog UniverzitetaMejn na-
pravio je “crnu” analizu po-
kušavajući odgovoriti na pi-
tanje kako bi Zemlja izgleda-
la ako bi Mjesec bio uništen u
sudaru s asteroidom.
Navodi da bi tada jedini
Turistička agencija
“Al-Rafidain” počela je nu-
diti godišnje odmore u Ira-
ku, tvrdeći da je ta država
120 posto sigurna.
Većina ljudi ima nega-
tivnu predodžbu o Iraku.
Asocira ih na otmice i ubis-
tva. Irak ima 12.000 prizna-
tih arheoloških nalazišta, a
još ih barem 6.000 čeka priz-
nanje. Nijedna zemlja na
svijetunema ih toliko - kaže
Fadil el-Saeg, direktor
agencije “Al-Rafidain”.
Agencija nudi obilazak
povijesnih znamenitosti u
aranžmanima od tri do 18
dana.
Mišel i Džim s djecom
Zemlja 120 posto sigurna
Čääã|ä t0. 1||ä|ä
01Mä| ä ||ãää
ât|ä|ä|1| ä|||ä|ä IäM|||
TV BINGO 45. redovno kolo - nezvani~an izvje{taj
45
1
67
2
88
3
53
4
13
6
74
7
47
5
51
8
71
9
61
10
79
11
43
12
41
13
39
15
27
16
69
14
68
17
19
18
3
19
1
20
80
21
66
22
29
24
35
25
44
23
62
26
36
27
42
28
8
29
37
30
10
31
23
33
5
34
59
32
48
35
60
36
20
37
DOBICI U IGRI IGRA^ - GOST /sms/
1. 036 3194229 12 2. 036 2180542 31 3. 036 0456794 24
4. 036 3464051 69 5. 036 0200941 01
D`ek pot za Bingo u narednom kolu iznosi oko 1.020.000 KM
D`ek pot za Bingo+ u narednom kolu iznosi oko 70.000 KM
Jack pot: Nije izvu~en
Bingo 36: Nije izvu~en
Bingo 37+: 1 dobitak - 32.560,93 KM
Kartica kupljena u Te{nju
Deseterac: 35 dobitaka: 558,19 KM
Peterac: 8.669 dobitaka: 4,10 KM
%
=E
Dnevni avaz, subota,
12. novembar/studeni 2011.
drata, naplaćuje površina
manja čak deset puta. Milio-
ni maraka koji bi trebali biti
ubrani u općinski budžet
idu u džepove pojedinaca.
Jozo Butigan, vijećnik
NSRzB-a u Općinskom vi-
jeću, potvrdio nam je ova
saznanja, s opaskom da ovaj
problem u Neumu postoji
već dugo.
Mali postotak
- Postoji dosta objekata
gdje se komunalne naknade
ili umanjeno naplate ili ni-
kako ne naplate. U općinski
proračun ide samo neki mali
postotak od naknada. Ma-
nje-više, ovakve stvari nika-
ko i ne dođu na Općinsko vi-
jeće. Bilo je, doduše, nekoli-
ko pokušajada seovoraspra-
vi, ali sve se brzo zataška i
umiri. Bez SIPA-ei sudaovo
se ne može riješiti - rekao
namjeButigan. A. Du.
Jože Menciger
Treba biti strpljiv
- Treba biti strpljiv pa čekati i izlaziti iz
krize, što će potrajati, sigurno, još deset
godina i više. Kriza nije nastala 2008. go-
dine. Kriza se rađala najmanje 30 godina i
radi se o velikim pomjeranjima između
udjela radai udjela kapitalau društvenom
proizvodu, i to u korist kapitala. To je
stvorilovelikurazliku izmeđupotražnje i
ponude. Pogotovo kada se ponuda preselila u Kinu.
(Slovački ekonomista za “Vreme”)
Boris Komnenić
Ništa nije spontano
- Uvijek su opasni ljudi koji sebi daju
pravo da odlučuju šte je vrijednost, a kada
prigrabe to pravo za sebe, postaju opasni.
Opasni su i na tom putu da ostvare to pra-
vo, a tekpostajuopasni kada to pravo i do-
biju. Ništanije spontano: nijedannarodni
pokret, gest, nijednomasovnookupljanje.
Uvijek postoji neko kome je potrebno da
se to desi.
(Glumac za “Politiku”)
Aleksandar Stanković
Postoje političke
podjele
- Političke podjele postoje i mislimda
je to normalno. Svako od nas imaneki svoj
svjetonazor i stopostotno insistiranje na
političkoj korektnosti jeuzaludno. Vijesti
i dnevnici, naravno, ne smijubiti podutje-
cajem osobnih političkih preferencija, ali
u razgovornim emisijama poput moje nije
tako lako sakriti vlastito mišljenje.
(Hrvatski novinar za Elektronske novine)
[ta ka`u poznati
Vremenska prognoza 12. 11. 2011.
[ta ka`u u narodu

¤ 033/281-393
redakcija(avaz.ba
VRIJEME
DANAS
F
E
D
E
R
A
L
N
I

M
E
T
E
O
R
O
L
O
[
K
I

Z
A
V
O
D
BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Grad Sarajevo 12. 11 2011.
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no promjenljivo
snijeg obla~no uz snijeg obla~no s ki{om magla pa sun~ano
Izgubili su povjerenje
- Vlast je, bez izuzetka, kod građanaizgubila povjerenje
u sposobnost rješavanja problema. Nedostaje odgovornog
poslovanja, nedostaje morala i poštenja, kako upolitici ta-
ko i u biznisu i društvu općenito. Jedino što su uspješno
uradili jeste dasu prouzrokovali krizu kakvugeneracije ne
pamte. (Čitateljica Z. N.)
BANJA
LUKA
BR^KO
8
7
16
BIHA]
TUZLA
GORAŽDE
MOSTAR
Očekuje se pre-
težno sunčano
vrijeme. U jutar-
njim satima po kotli-
nama s maglom, suma-
glicom ili niskim oblaci-
ma. Vjetar u Bosni slab do
umjeren, sjeverni i sjeverois-
točni, a u Hercegovini umjere-
na na momente i jaka bura. Jutar-
nja temperatura od -4 do 0, na
jugu do 6, a dnevna od 6 do 10, na
jugu zemlje do 16 stepeni.
LIVNO ZENICA
SARAJEVO
NEUM
Izlazak 17.22
Zalazak 8.07
Izlazak
Zalazak
6.37
16.24
SUBOTA
12. 11. 2011.
JUTARNJE TEMPERATURE
od -4
0
C do 6
0
C
DNEVNE TEMPERATURE
od 6
0
C do 16
0
C
ki{a i
8
8
Prete`no
obla~no
Pod utjecajem stabilnijeg vremena, bez izrazitih oscilacija,
biometeorološka prognoza će biti povoljna. U kontinentalnom dijelu
moguće su slabije poteškoće kod osjetljivih osoba tokom jutarnjih i
večernjih sati usljed nižih temperatura i dužeg zadržavanja magle, dok će
u ostatku dana biti znatno ugodnije i prikladno za šetnju.
Menciger:
Velike razlike
Komnenić:
Pravo za sebe
Stanković: Sa-
kriti mišljenje
NEDJELJA
13. 11. 2011.
JUTARNJE TEMPERATURE
od 2
0
C do 15
0
C
DNEVNE TEMPERATURE
od 12
0
C do 20
0
C
NEUM Jedini grad na bh. obali postao eldorado
8ääćää|ä äã M|t|
ääätä||ä äã Mãä|äãc||ä|
Da se Neum, jedini bh.
grad na Jadranu, postepeno
pretvara u svojevrsni eldo-
rado za one koji na nezako-
nit način žele profitirati u
oblasti nekretnina, svjedoče
informacije s terena koje go-
vore o sve češćim mahinaci-
jama u obračunavanju renti
i komunalnih naknada za
građevinsko zemljište.
Kako smo saznali, mno-
gi Neumljani upoznati su s
ovim problemom, s obzirom
na to da je jedan mjesni
svećenik nedavno na misi o
tome čak i propovijedao!
Ubiranje renti
Naš list došao je do nez-
vaničnih informacijao tome
da nadležne službe Općine
Neum naplaćuju znatno
niže komunalne naknade
nego što ihpropisuju odluke
Općinskog vijeća u ovom
gradu. U postupku ubiranja
renti i komunalnih naknada
rade se velike manipulacije,
pa se tako, umjesto za po-
vršinu objekta od 500 kva-
Mostarac Muamer Brekalo treba pomoć
0äãä t čä|||| |äJã |tãt|äã äãžä|ä
Salih, koji objašnjava kako
je pastirski život vrlo težak.
Dodaje da su on i njegove
kolege sa stadima bili u
Brčkom, Tuzli, Bačkoj, Ba-
natu, Posavini...ali danigdje
nisu naišli na bolje ljude ne-
gouFojnici. H. Č.
Milionski gubici u budžetu
Brekalo: Samo tražim posao
Vratio izgubljenu torbu sa 74 hiljade maraka vlasniku
Mostarski heroj Mua-
mer Brekalo, pronalazač iz-
gubljene torbe sa 74 hiljade
KMkoje je vratio vlasniku i
čovjekkoji jebezoklijevanja
spasio život vozaču koji je
sletio u kanjon Neretve, da-
nas trebapomoć, ali suga svi
zaboravili!
Kadajeu javnosti biohe-
roj, svi su mu nudili pomoć,
predlagali ga za nagradu
grada Mostara, što je ovaj
mladić odbijao tvrdeći da
mu netreba ništa i da jeto što
je uradio učinio iz vjerskih
razloga.
- Nisamja nikakavheroj,
ja sam samo musliman, po-
našamse u skladu sa svojom
vjerom - kaže Brekalo.
No, danas, kada je u
teškim problemima, svi su
mu okrenuli leđa. Ostao je
bez posla, dijagnosticirana
mu je diskus hernija, zbog
čega ne smije raditi teške fi-
zičke poslove, a nedavno je
dobio napade epilepsije,
zbog čega je ležao u bolnici.
-Kadasam ostaobezposla,
zvao samone ljudi koji su mi
ne tako davno nudili pomoć.
Svi su me odbili - istaknuo je
Brekalo i dodao da on ne traži
socijalu, nego priliku da radi.
Kaže, da mu nije prija-
telja, ostao bi i gladan i žedan.
- Doksam ležao u bolnici,
ništa mi nije nedostajalo.
Svaki dan sam dobivao hra-
nu, kredit zatelefon, a vjeruj-
te, ne znam ni od koga - kaže
oni dodaje da se ipak našao i
donator za rehabilitaciju u
hotelu “Aquaterm”u Olovu.
- Saja Ćorić iz Udruženja
građanki “Gerd-Sumeja” iz
Mostara javila se i rekla da
idem u banju - priča on.
Kaže kako mu je iz kabi-
neta Nikole Špirića obećana
pomoć od 2.000 KM za li-
ječenje. M. H.
Ovan podsjeća na muflona
Neobična životinja u stadu s Vlašića
U postupku ubiranja renti i komunalnih naknada rade se velike manipulacije
NääJ| tãää|ãä||| ääš|ää|ãč|ää
Ovan s četiri roga iz stada
vlašićkih ovčaranomada Sa-
liha Tarakčije i Zedina Be-
govića izaziva pažnju u sva-
kom dijelu BiH koji posjete
u potrazi za dobrom is-
pašom. Salih i Zedin, oba iz
sela Maline kod Travnika,
ovce su odveli u fojnički
kraj.
- Ovan sa četiri roga zove
se Garoi star je dvije godine.
Rogovi su lijepi i zavijeni pa
izgleda kao muflon. Ojanjila
ga je naša ovca i gdje god
dođemo, čude se ljudi - kaže
PONEDJELJAK
14. 11. 2011.
JUTARNJE TEMPERATURE
od 0
0
C do 6
0
C
DNEVNE TEMPERATURE
od 6
0
C do 15
0
C
8
7
6
6
14
teme
Dnevni avaz, subota,
12. novembar/studeni 2011. 8
Vlada HNK
Prva sjednica u
punom sastavu
XVlada HNK je u pu-
nom sastavu ju~er u Mo-
staru odr`ala prvu sjedni-
cu. Predsjednik Vlade
HNK Denis Lasi} u
svom je obra}anju mini-
strima rekao da o~ekuje
da }e novoimenovana vla-
da raditi kao tim i
uspje{no odgovoriti na
sve izazove koji stoje pred
njom.
Vlada je jednoglasno
usvojila odluku o
odre|ivanju potpisnika
deponiranih potpisa za
depozitne i bud`etske
ra~une HNK.
Konferencija
Ljubi} u Minhenu
XZamjenik predsjeda-
vaju}eg Predstavni~kog
doma PSBiH Bo`o Lju-
bi} u~estvovat }e na dvo-
dnevnoj konferenciji
„Demokratija i demokr-
atsko mi{ljenje na Balka-
nu“, koja se u organiza-
ciji Fondacije
„Friedrich Naumann“
odr`ava u Minhenu.
Konferencija ima za cilj
da doprinese una-
pre|enju principa slobo-
de i ljudskog dostoja-
nstva uz promoviranje
evropskih i internacio-
nalnih vrijednosti.
Statistika u FBiH
Sklopljena
1.103 braka
XU septembru je u Fe-
deraciji BiH ro|eno
1.946 djece, a umrlo je
1.589 stanovnika, {to
zna~i da je prirodni pri-
ra{taj iznosio 357. U is-
tom mjesecu su skloplje-
na 1.103 braka i obavlje-
no 67 razvoda, podaci su
koje je objavio Federalni
zavod za statistiku.
Skup{tina UN-a
Tribunal ostaje
bez ljudi
XPredsjednik Ha{kog
tribunala Patrik Robi-
nson (Patrick) u
ju~era{njem obra}anju
Op}oj skup{tini UN-a u
Njujorku, upozorio je da
se Tribunal na kraju
svog mandata suo~ava sa
sve ve}im problemom
zbog odlaska iskusnog
osoblja, {to }e ote`ati za-
vr{etak njegova rada.
- Odlazak iskusnog oso-
blja suda znatno je utje-
cao na postupke i veliko
je optere}enje za preo-
stalo osoblje - poru~io je
Robinson.
Tribunal bi trebao zatvo-
riti vrata krajem 2014.
godine, javlja Onasa.
Ukratko
Mostar: Nove vlasti
HAG Ratni zlo~inac Ratko Mladi} ne mo`e pratiti su|enje
Krvolok boluje od upale
plu}a koja mo`e biti kobna
Prima terapiju za nekoliko bolesti z Potvr|eno pisanje „Dnevnog avaza“ o lo{em stanju optu`enika
Da ratni zlo~inac Ratko
Mladi} boluje od opasne
upale plu}a, o ~emu je u vi{e
navrata pisao „Dnevni avaz“,
ju~er su zvani~no potvrdili i
iz Ha{kog tribunala.
U saop}enju za medije
Tribunal navodi da je krvo-
loka u ~etvrtak ujutro pregle-
dao ljekar pritvorske jedini-
ce u Sheveningenu te konsta-
tirao da je Mladi} previ{e bo-
lestan da bi prisustvovao no-
vom sudskom saslu{anju u
Hagu.
Nedavni izvje{taji
- Podsje}amo na neda-
vna izvje{}a da je Mladi}
hospitaliziran i da se lije~io
od upale plu}a. Od povratka
u pritvorsku jedinicu njego-
vo zdravstveno stanje se po-
pravilo, ali on se jo{ oporavlja
- navodi se, izme|u ostalog,
u saop}enju.
Na{ list u vi{e navrata je
pisao da je Mladi} u
te{kom fizi~kom stanju te
da je velika opasnost da
ne}e do~ekati kraj su|enja
i presudu za nezamislive
zlo~ine.
Emir Talirevi}, specijali-
sta interne medicine, obja-
{njava za na{ list da za Mla-
di}a upala plu}a mo`e biti
kobna.
Rizi~na skupina
- Dijagnoza upale plu}a
govori nam da postoji velika
vjerovatno}a da }e se ona ra-
zviti u neku komplikaciju.
Uzimaju}i u obzir i njegove
godine, Mladi} apsolutno
spada u rizi~nu skupinu pa-
cijenata. Ako se u njego-
vom slu~aju radi o te`em
obliku upale plu}a, ona za
njega mo`e biti kobna -
obja{njava Talirevi}.
Osim da prima terapi-
ju za nekoliko bolesti, od
kojih neke datiraju od pr-
ije prebacivanja u Sheve-
ningen, u Ha{kom tribu-
nalu sve vrijeme vje{to
izbjegavaju dati jasan
odgovor od kakvih konkr-
etnih bolesti krvnik iz
Kalinovika boluje.
A. KESEROVI]
Zlo~inac Mladi}: Ho}e li izbje}i zaslu`enu presudu i kaznu
Povodom sedme godi{nji-
ce od smrti biv{eg predsje-
dnika Palestine Jasera Arafa-
ta, ali i rasprave o zahtjevu
Palestine da dobije ~lanstvo
u Ujedinjenim narodima
(UN), ju~er se oglasila Amba-
sada Palestine u BiH.
- Prisje}aju}i se uspome-
na na Jasera Arafata, palesti-
nski narod nastavlja proces
osloba|anja i izgradnje mi-
ra s ciljem postizanja pune
samostalnosti pod vodstvom
Mahmuda Abasa, predsje-
dnika Palestine i predsje-
dnika Izvr{nog komiteta
PLO-a, kao jedinog legiti-
mnog predstavnika naroda -
ka`e se u saop}enju Palesti-
nske ambasade u Sarajevu.
U `elji da javnosti u BiH
pojasne odre|ene ~injenice, iz
Palestinske ambasade na-
gla{avaju da priznavanje pu-
nopravnog ~lanstva Palestine
predstavlja historijski korak
za me|unarodnu zajednicu
koja bi time ispunila obe}anja
data palestinskom narodu.
Svjesni ogromnog priti-
ska koji je nametnut nekim
zemljama, iz Palestinske
ambasade pozivaju mirolju-
bive dr`ave, a posebno ~lan-
ice Vije}a sigurnosti, me|u
kojima je i BiH, da glasaju u
korist Palestine.
Arafat: Palestinski narod se
prisje}a biv{eg predsjednika
Generalni direktor
„Elektroprijenosa BiH“
Du{an Mijatovi} donio je
odluku da radnicima ove
kompanije isplati samo 50
posto od ukupne pla}e za
oktobar, potvrdili su ju~er si-
ndikalisti ove kompanije.
Radnicima je ispla}eno
pola pla}e, jer, navodno, ne-
dostaju sredstva u bud`etu
kompanije. No, iz dobro oba-
vije{tenih izvora iz Uprave
kompanije saznajemo da je
pravi razlog ~injenica da Mi-
jatovi} na ovaj na~in ka`nja-
va radnike koji su tu`ili ko-
mpaniju i dobili presude na
sudu da im se isplate razlike
u pla}ama koje im „Elektro-
prijenos“ duguje.
- Na devetomjese~nom
obra~unu u bud`etu ima sr-
edstava i iskazana dobit je
oko devet miliona maraka.
Apsurdno je tvrditi da nema
para, da su tro{kovi ve}i ne-
go prihodi, kada je iskazana
milionska dobit. To su
obi~ne egzibicije - tvrdi na{
sagovornik.
On dodaje da je u 2011.
godini radnicima na osnovu
sudskih presuda ispla}eno
oko 18 miliona maraka, i to
za razlike u pla}ama od 2006.
do 2010. godine.
Na{ sagovornik upozora-
va da direktor Mijatovi}
ovih 18 miliona maraka `eli
namiriti iz 2011. godine, i to
iz d`epova radnika, dok pr-
ihod ostvaren u posljednjih
pet godina u visini od oko
100 miliona maraka ostaje
netaknut na ra~unima.
F. KARALI]
„Elektroprijenos“: Dobit za devet mjeseci devet miliona KM
Sudija Alfons Ori
(Alphons Orie) nalo`io
je detaljno ispitivanje
Mladi}evog zdravstvenog
stanja, dok je Tribunal
odobrio zahtjev da
optu`enika naredne ne-
djelje pregleda tim lje-
kara iz Srbije.
I srbijanski mediji po-
dsje}aju da je Mladi} ve}
pretrpio nekoliko mo`da-
nih udara, zbog ~ega mu je
desna ruka paralizirana.
Nekoliko mo`danih udara
Talirevi}: Mogu}e
komplikacije
Odluka uprave „Elektroprijenosa BiH“
Direktor Mijatovi} kaznio
radnike s pola pla}e!
Iz d`epova zaposlenika `eli namiriti presude koje su oni dobili na sudu
Sedam godina od smrti Jasera Arafata
Palestinska ambasada
tra`i podr{ku od BiH
teme
Dnevni avaz, subota,
12. novembar/studeni 2011. 9
„@eljeznice FBiH“
Talgo kre}e
naredne godine
XPo~etkom naredne
godine o~ekuje se
uvo|enje talgo vozova
„@eljeznica FBiH“
(@FBiH) u saobra}aj. Pre-
dvi|eno je da talgo garni-
ture i elektromotorni ni-
skopodni voz saobra}aju
iz Sarajeva prema Beogra-
du, Budimpe{ti, Zagrebu,
Plo~ama i obratno.
EUFOR
Posjeta
ambasadora
Teodoreskua
XKomandant EUFOR-
a, generalmajor Bernha-
rd Bair primio je u Gla-
vnoj komandi EUFOR-a
ambasadora Rumunije u
BiH Filipa Teodoreskua.
Bila je to prva posjeta
ambasadora Teodore-
skua EUFOR-u.
Komandant EUFOR-a
je tokom zvani~nog dije-
la sastanka obavijestio
ambasadora o trenutnim
aktivnostima kojima se
doprinosi stabilnosti i
sigurnosti u BiH.
Sud u Mostaru
Duji} osu|en na
~etiri godine
XKantonalni sud Mo-
star ju~er je donio pravo-
mo}nu presudu kojom je
optu`eni Darijan Duji}
zvani Daka (1984) iz Mo-
stara osu|en na ~etiri go-
dine zatvora zbog kri-
vi~nog djela razbojni{tva
koje je po~inio za vrijeme
otpusta iz KPZ-a Mostar,
gdje je bio na odslu`enju
zatvorske kazne.
„@eljeznice RS“
Ma{inovo|e
trpe prijetnje
XDvojica ma{inovo|a
koji su se javili na posao
na poziv Uprave „@el-
jeznica RS“ (@RS) i pre-
dsjednika RS Milorada
Dodika trpe konstantne
prijetnje od njihovih ko-
lega koji i dalje ne rade, a
o svemu tome je obavi-
je{tena i policija, sa-
op}eno je ju~er iz @RS.
- Takvim postupcima do-
vodi se u pitanje
izvr{enje prevoza, a isto-
vremeno se pokazuje nei-
skrenost onih koji odbi-
jaju da se vrate na posao,
iako svakodnevno obma-
njuju javnost da su spre-
mni da se prihvate posla -
navodi se u saop}enju.
Ukratko
Talgo vozovi }e i}i na ~etiri
relacije
Mevlid Ja{arevi}, osum-
nji~en za teroristi~ki napad na
Ambasadu SAD u Sarajevu,
nije pristao na razgovor s age-
ntima Federalnog istra`nog
biroa (FBI), kazao je za „Dne-
vni avaz“ Ja{arevi}ev branilac,
advokat Senad Dupovac.
Ja{arevi} je time odbio za-
htjev ameri~kih istra`itelja
da s njim u pritvoru, u prisu-
stvu prevodioca i advokata,
obave razgovor o teroristi~-
kom napadu.
^ampara upoznat
Kako saznajemo, Ja{are-
vi} nije detaljnije obrazlagao
za{to odbija razgovor s
istra`iteljima FBI-ja. Samo je
rekao da ne `eli razgovarati
s njima.
- Osim ovoga, nije se de-
silo ni{ta novo i to je sve {to
sada mogu re}i - kazao nam
je Dupovac.
S ovom odlukom upoznat
je i Dubravko ^ampara,
tu`ilac Tu`ila{tva BiH, koji
rukovodi istragom o terori-
sti~kom napadu.
Ina~e, istraga se i dalje na-
stavlja, a do sada su uhap{ene
~etiri osobe.
Danas saslu{anje
^etvrti privedeni, koji je
u ponedjeljak uhap{en u
Mao~i, ju~er poslije podne iz
Agencije za istrage i za{titu
(SIPA) preba~en je u Tu`i-
la{tvo BiH.
- Uhap{eni je predat Tu`i-
la{tvu BiH, a u subotu }e biti
njegovo saslu{anje u Sudu BiH
- kazao nam je portparol Tu-
`ila{tva BiH Boris Grube{i}.
Nakon saslu{anja bit }e
poznato ho}e li uhap{enome,
koji je ~lan vehabijske zaje-
dnice iz Mao~e, biti odre|en
pritvor. E. Ha.
KPZ SARAJEVO Terorista ne}e da razgovara s Amerikancima
Ja{arevi} odbio
agente FBI-ja!
Osumnji~eni nije detaljnije obrazlagao svoju odluku z Istra`itelji iz SAD tra`ili da razgovaraju sa napada~em
Prema na{im informaci-
jama, pritvorski ~uvari u
KPZ-u Sarajevo i ostali pr-
itvorenici nemaju nikakvih
problema s Mevlidom Ja{ar-
evi}em. Stra`ari ~ak za Ja{ar-
evi}a tvrde da je jedan od na-
jmirnijih pritvorenika.
Ne pravi probleme u zatvoru
Ja{arevi}: Izvr{io teroristi~ki napad na Ambasadu SAD
Jedan od vo|a radikalne
grupe iz Be~a Ned`ad Balkan
zvani Ebu Muhamed, porije-
klom iz Tutina, godinama
nastanjen u Be~u, objavio je
na ekstremisti~koj internet-
stranici svoje tvrdnje da ni-
je inspirirao Mevlida Ja{ar-
evi}a da napadne Ambasadu
SAD u Sarajevu, ali je opet
iznio svoje tvrdolinija{ke
stavove u pogledu drugih
muslimana.
Sedmi okrug
Balkan je, tako|er, osuo i
verbalnu paljbu po „Dne-
vnom avazu“ te Semiru Ima-
movi}u, koji je u izjavi za na{
list ustvrdio da je Ja{arevi}
u~io upravo od radikalne gr-
upe tekfirlija u Austriji, ko-
ju predvodi Balkan.
Podsjetimo, majka napa-
da~a na Ameri~ku ambasadu
Muamera Hasanovi} potvr-
dila je za „Avaz“ da je njen
sin s radikalnim grupama
do{ao u kontakt u sedmom
okrugu u Be~u, u kojem se
nalazi mesd`id u kojem pr-
opovijeda Balkan. Uz to, po-
svjedo~ila je da su ga upravo
„bra}a“ iz ovog mesd`ida
poslala u Gornju Mao~u,
gdje je odr`an veliki „sas-
tanak muslimana“, a gdje je
Ja{arevi} nakon toga povre-
meno `ivio.
Za{tita Austrije
Balkan tvrdi da ne po-
znaje Mevlida. Tako|er, tvrdi
da je MUP Austrije negirao da
je proces „radikalizacije“
Ja{arevi}a po~eo u ovoj zemlji,
zbog toga {to je odmah nakon
izlaska iz zatvora, 2008. godi-
ne, izba~en iz ove zemlje.
- Mevlid nije od nas niti
smo mi od njega, on ima svoj
put i vjeru, a mi imamo na{
put i vjeru, kao {to radikali-
zam nije od nas niti smo mi
od njega - poru~uje Balkan.
Iako su Balkanovi isto-
mi{ljenici iz Mao~e pod
budnim okom bh. istra`nih
organa, Balkan slobodno
`ivi i radi u Austriji, uprkos
~injenici da ga mnogi pro-
gla{avaju jednim od naju-
tjecajnijih radikala u Evro-
pi. No, Balkan negira da
ima ikakve veze s austri-
jskom obajve{tajnom slu-
`bom, pozivaju}i se na svo-
je austrijsko dr`avljanstvo.
- Planiram obavijestiti
Ambasadu Austrije u BiH i
Odjeljenje za odbranu usta-
va i borbu protiv terorizma
u Austriji o optu`bama koje
su, vezano za moju navo-
dnu saradnju sa njima protiv
dr`ave BiH, izne{ene protiv
austrijskih vlasti - prijeti
Balkan. F. KARALI]
Radikal iz Austrije tvrdi da nije inspirirao teroristu
Ned`ad Balkan negira optu`be
Tvrdi da nema nikakve veze s obavje{tajnim slu`bama, ali se poziva na dobre odnose s vlastima u Be~u
Balkan: @ivi u Be~u
Dupovac: Kontakti s klijentom ^ampara: Rukovodi istragom

Dnevni avaz, subota,
JAA 12. novembar/studeni 2011.
Kako nam je pojasnio
član operativnog tima dr.
Edin Kulenović, Angelina
je pripadnica vjerske zajed-
nice Jehovini svjedoci, koji
su poznati po tome što odbi-
jaju transfuziju krvi.
Pomoć kolega
- U ovomslučaju radilo se
o protezi koljena, kada paci-
jentu treba nadoknaditi veli-
ku količinu krvi. Zbog speci-
fičnosti situacije morali smo
potražiti pomoć dr. Emira
Solakovića s Vaskularne hi-
rurgije. Poslao namje ekipu
koja je prilikom operacije
upotrijebila aparat pomoću
kojeg se izgubljena krv to-
kom operacije sakuplja i po-
novo daje pacijentu. U toku
operacije nije bilo veće po-
trebe za nadoknadom krvi i
sve je prošlo u najboljemre-
du, zahvaljujući i našem ane-
steziologu dr. Zlatku Mahi-
ću - kaže dr. Kulenović.
Doktor Kulenović ista-
kao je da se pacijentica do-
bro osjeća iako joj je ugrađ-
en vještački zglob te da sa-
da hoda pomoću štaka, ko-
je će uz fizikalnu terapiju
za tri mjeseca odbaciti.
A. NUHANOVIĆ
061-142-015
Dnevni avaz
Ime i prezime: Jasna Gos-
pić-Sparavalo.
Datumi mjestorođenja: 5.
avgust 1962., Sarajevo.
Koji je Vaš najveći porok:
Volim život sa svim što on
donosi, pamakar to bili i po-
roci.
Biste li donirali organe:
Svojim najbližima.
Šta pomislite kadaVam cr-
na mačka prijeđe preko
puta: “Odmah pomislim,
-to je slatka crna maca”.
Šta svaka damamora imati
u tašni, a muškarac u
novčaniku: Žena novac, a
muškarci mogu i kreditne
kartice.
Ima li istine u izreci “Ko
pjeva,zlo nemisli”:Mislim
da ima!
Da je sutra smak svijeta,
šta biste danas uradili: .
Otišla u Njemačku. Šalim
se. Zagrlila svoju porodicu i
pustila dobar film.
Je li bolje danas biti lijep ili
pametan: Ako bihmoglada
biramizabrala bihmalo lje-
pote, malo pameti i mnogo
površnosti. U njoj je spas!
Politika je za Vas: Prosti -
tutka.
Jeste li ikada izdali prija-
telja: Nikadasvjesno i nam-
jerno. Ako jesam, u pitanju
su bile sitne i nevažne stvari.
Je li Vaša slava gorkog ili
slatkog okusa:I slatkai gor-
ka.
Otkrijte nam jednu tajnu:
Jednu veliku! Priđite bliže
da vam šapnem!
Čega se najviše sramite:
Kada shvatimda samneko-
ga uvrijedila, jer nisam do-
voljno razmišljala.
Najljepša žena/muškarac
je: Najljepši muškarac je
pravi muškarac.
Kada je brak dobar brak:
Kada se u njemu dobro os-
jećate.
Je li jutro pametnije od
večeri: Kada bismo pitali
jutro, mnoge dobre stvari
nikada ne bismo uradili. I
noć može biti dobra prija-
teljica!
Neostvarena želja: Ako se
nije ostvarila, vjerovatno je
nisam dovoljno željela.
Omiljeni film: Emotivno
sam vezana uz “Lovca na je-
lene”.
Vaš hobi: Biciklizam, fil-
movi...
Sportista koji Vas inspiri-
ra:Edin Džeko.
Sjećate li se prvog poljup-
ca: Sjećam. Poljubio me je-
dan dječak na ekskurziji.
Šta je Vaš najveći strah:
Gubitak onih koje volim.
Najdraža pjesma: Ima ih
mnogo, mnogo.
Kada ste posljednji put bili
na izložbi ili u pozorištu:
Ne tako davno.
Citat koji pamtite: Volim
onu staru narodnu: Novi
dan, nova nafaka!
Omiljena modna marka:
“Chanel”.
Osoba koja Vasživcira:Ni -
ko me ne može iznervirati
kao ja samu sebe.
Klub poznatih
Jasna Gospić-Sparavalo
Gospić-Sparavalo:
“Chanel” omiljena marka
Lični profil pjevačice
| ääć Mäžä ä|||
1ää|ã ä|||ã|ä|||cã|
fãc||ää||c| äJ|ã1||| tJ|ää
äät ||ãät|ät||ä ä|ä|
SARAJEVO Na KCUS-u urađena neobična operacija
Angelini Kerkez (71) iz
Bihaća na Klinici za ortope-
diju i traumatologiju KC-
US-a uspješno je urađen op-
erativni zahvat na desnom
koljenu.
Ovom operacijomAnge-
lina se riješila višegodišnjih
zdravstvenih problema koji
su je posljednjih mjeseci ve-
zali uz kuću.
Patila godinama
- Više od 20 godina patila
sam od reume. Liječila sam
se raznim lijekovima. To, iz-
gleda, nije biloadekvatnoli-
ječenje, zato je nastalo po-
goršanje. Prije operacije m-
orala sam popraviti i krvnu
sliku, jer je bila loša. Poslje-
dnjih nekoliko mjeseci ho-
dala samuz pomagala. Sada
osjećam nogu, a uskoru ću
bez štaka moći hodati - kaala
namje Kerkez, koju smopo-
sjetili u bolesničkoj sobi.
Ona je izrazila zahval-
nost osoblju Klinike i me-
dicinskom timu koji je oba-
vio operaciju, predvođen-
om prof. dr. Ismetom Ga-
vrankapetanovićem, te dr.
Elviru Baždaru i dr. Meh-
medu Jamakosmanoviću.
- Nisam mogla vjerovati
da ću imati ovakvu uslugu.
Svi zaslužuju pohvale - is-
tiče Angelina.
Proces digitalizacije prilično kasni
Ministar Vidović o propalom tenderu
0|J||ã||tãc||ã |ää t||ä1äćäJ ||ä|ã
VODA I
POLICIJA -
Kakva ekonom-
ska analiza, Ju-
siću? Preduzeće
VIK je za poli-
cijske analize.
Sav kriminal go-
dinama pokri-
vaju pričom o
nevjerovatnih
63 posto gubita-
ka u mreži. .
LIJEPA
VREMENA-
Konačno se vi-
di ko omalo-
važava i pati na-
rod. To je Vla-
da, odnosno
ministri. Mora
im biti jasno da
nikakvo posku-
pljenje ne bi
smjelo biti više
od pet posto.
Lijepa vremena
su prošlost.
Ovo je ružno.
SIROMAŠNA
UPRAVA -U
Poreznoj upravi
u Mostaru prili-
kom prijave za
novootvorenu
trgovačku rad-
nju na šalteru
daju ti jedan
obrazac JS3100,
a za drugi isti ta-
kav s druge stra-
ne šaltera kažu
da sami sebi fo-
tokopirate i da
donesete oba po-
punjena. Ovako
nas gule sa svih
strana. Stalni
čitalac
KOPAČKE
ILI ŠTIKLE-
Ne znam zašto
su se igrači Por-
tugala žalili na
teren u Zenici?
Pa, valjda su
igrali u kopačka-
ma, a ne u štikla-
ma.
GUBITAK
U MIRU- R o d-
bina okorjelog
zlikovca usred
Sarajeva napala
žrtve. To je do-
kaz da mi
Bošnjaci u dej-
tonskom miru
gubimo ono što
smo u agresiji
na BiH odbra-
nili.
Tender za izbor ponuđ-
ača opreme za digitalizaciju
javnih RTV servisa Bosne i
Hercegovine bit će raspisan
naredne sedmice, a okonča-
nje prve faze ovog procesa
očekuje se doljeta, izjavio je
za “Dnevni avaz” ministar
saobraćaja i komunikacija
BiH Rudo Vidović.
Ubrzani tempo
On je priznao da je prela-
zak s analognog na digitalni
signal u našoj zemlji u pri-
ličnom kašnjenju, jer je prva
faza digitalizacije trebala biti
okončana još ovog ljeta, ali
poručioje daće bh. institutci-
ja na ovome raditi ubrzanim
tempom.
Tender za nabavku digi-
talnih mikrovalnih linkova
javnih RTV servisa BiH bio
je raspisan 7. februara, a naša
zemlja je 31. decembra 2011.
trebala ugasiti svoj analogni
televizijski signal. No, tender
je poništen, jer je vođen ne-
Kerkez: Zadovoljna sam uslugom (Foto: S. Saletović)
Angelini Kerkez, kao pripadnici Jehovinih svjedoka, morali smo uraditi
operaciju na ovaj način, kaže dr. Kulenović
SMS
Dr. Kulenović: Pacijentica se
dobro osjeća
Naredne sedmice ponovo će biti raspisan javni poziv za nabavljanje opreme
transparentno i nezakonito.
Kako smo pisali, ovaj
unosni posao prvobitno je
dobila firma “Ericsson Ni-
kola Tesla” iz Zagreba, čija
je ponuda iznosila 6.729.462
KM. Na tenderske propus-
te, međutim, žalila se mos-
tarska firme “UNIS Tele-
kom”, nakon čega je on i
proglašen propalim.
Crna rupa
- Razloge treba tražiti u ma-
njkavostimai nedorečenosti Za-
kona o javnim nabavkama BiH.
Pojedinci iinteresne skupineko-
ristili su ovemanjkavosti da ten-
der vrate na početak. Mi se,
međutim, nalazimo u situaciji
kada imamo odluke Vijeća mi-
nistara BiH, osigurana sredstva,
sporazume sEvropskom unijom
i trebamo završiti ovaj posao.
BiHne smije biti crna mrlja na
digitalnoj mapi radiodifuzije u
Evropi - kaže Vidović. A. Du.
teme
Dnevni avaz, subota,
12. novembar/studeni 2011. 11
Bugojno
Saradnja
policijskih
uprava
XU bugojanskom motelu
„Heko“ ju~er je uprili~eno
potpisivanje Memorandu-
ma o saradnji uprava poli-
cije u FBiH u borbi protiv
terorizma. Potpisivanju je
prethodio sastanak dire-
ktora FUP Dragana Lu-
ka~a s komesarima svih ka-
ntonalnih ministarstava
unutra{njih poslova FBiH.
Sastanak je, ina~e, odr`an
iza zaklju~anih vrata.
Memorandum, ina~e, pre-
dvi|a uspostavu efikasne
saradnje izme|u Federa-
lnog MUP-a, Federalne
uprave policije, kantona-
lnih ministarstava unu-
tra{njih poslova i uprava
policije na lokalnoj razini
kada je u pitanju spre~ava-
nje i otkrivanje krivi~nih
djela iz oblasti terorizma.
Njime se regulira, izme|u
ostalog, zajedni~ko ruko-
vo|enje i djelovanje, vo|-
enje registara i baze podata-
ka, dokumentiranje kri-
vi~nih djela i nadzor i pro-
vo|enje posebnih istra`nih
radnji. Az. M.
Ukratko
Luka~: Sastanak iza
zatvorenih vrata
SKANDALOZNO Srednjo{kolci i osnovci postaju buntovni
U~enici iz dosade bje`e iz {kola,
samo 8 posto nema izostanke!
Broj neopravdanih ~asova porastao za ~etiri posto, a „prosje~an“ u~enik ima 20 izostanaka godi{nje na nivou BiH
Bje`anje s nastave postaje
sve ve}i problem kako sre-
dnjo{kolaca tako i u~enika
osnovnih {kola. Prema nezva-
ni~nim podacima iz {kola,
broj neopravdanih ~asova po-
rastao je za skoro ~etiri posto.
Simuliranje bolesti
U~enik u BiH „marki-
rao“ je u prosjeku 20 ~asova
tokom godine, a samo osam
posto u~enika nikako nema
izostanke, pokazalo je jedno
od istra`ivanja, saznaje
„Dnevni avaz“.
Naj~e{}i razlozi zbog kojih
u~enici izostaju jesu izbjegava-
nje dobivanja lo{ih ocjena,
bje`anje na nagovor vr{njaka,
simuliranje bolesti zbog stra-
ha od kontrolnog, tvrdi peda-
gogica jedne sarajevske {kole,
kojoj su bili dostupni rezulta-
ti istra`ivanja (ime i prezime
poznati Redakciji).
- Kontinuiranim pra}en-
jem uo~en je porast broja
izostanaka prelaskom u vi{e
razrede. Roditelji su me|u
krivcima, jer djeci pravdaju
izostanke, ~ak i izmi{ljaju
mnogo toga. Ima u~enika ko-
ji u {kolskoj godini izostanu
i po deset sedmica, a sve su
u~estaliji slu~ajevi da djeca idu
s pola nastave - ka`e ona.
Istakla je da je u jednoj
{koli zabilje`en slu~aj da su
roditelji u~enicu sedmog ra-
zreda zbog velikog broja izo-
stanaka morali prebaciti u
drugu {kolu, jer bi u toj {koli
izgubila pravo na daljnje
obrazovanje.
- [to se vi{e pribli`ava kr-
aj {kolske godine i {to se
intenzivnije provjerava i
ocjenjuje znanje, to su
u~estalija bje`anja s pojedi-
nih ~asova, ali i cjelodnevne
nastave. Najve}i porast bro-
ja izostanaka zabilje`en je
kod u~enika osmog razreda
i srednjo{kolaca - ka`e peda-
gogica.
Bolje na kafu
Suad Me{anovi}, u~enik
srednje Ma{insko-tehni~ke
{kole u Sarajevu, kazao nam je
da od po~etka {kolske godine
ve} ima 74 neopravdana ~asa.
- Na{e odjeljenje ima 25
u~enika, a od toga na nasta-
vi bude po 11 u~enika, a ne-
kada i manje. ^asovi su do-
sadni, bolje je oti}i s njih. Za
to vrijeme idem s dru{tvom
na kafu - kazao je Me{anovi}.
Pedagogica Ma{inske {kole
Merima Hamza ka`e da u~eni-
ci najvi{e izostaju s nastave uz
izgovor da im je dosadno.
- Novim zakonom pre-
dvi|eno je da u~enici prvog
i drugog razreda moraju za-
vr{iti te razrede. U~enici
imaju po 20 do 30 neopra-
vdanih, a za to vrijeme idu
na kafe, jer se povode za
dru{tvom koje je tome sklo-
no - ka`e Hamza. A. Nu.
Najvi{e bje`e srednjo{kolci i u~enici osmog razreda
^lanice hora Med`lisa IZ u
Tesli}u napadnute su u utorak
oko 22.30 sati kada su im dvo-
jica za sada nepoznatih mladi}a
prijetila da }e ih pobiti, pri to-
me uzvikuju}i: „Ovo je Srbija!“
Kako na{ list saznaje, dje-
voj~ice uzrasta izme|u 10 i 15
godina nastupale su na bajra-
mskoj sve~anosti u kinosali u
Tesli}u, a pri povratku s nastu-
pa presrela su ih dvojica mla-
di}a koja im nisu dala pre}i pr-
eko mosta u ovom mjestu.
- Krenuli su za nama uz
povike „ho}ete li da vas sve po-
bijemo i izbu{imo heklerom“.
Kada su po~eli uzvikivati
„Ovo je Srbija“ i „Srbija je Ko-
sovo“, po~ele smo bje`ati. Sa-
krile smo se u zgradu Med`li-
sa IZ Tesli}, nakon ~ega su oni
autom obilazili oko d`amije i
zgrade Med`lisa, poku{ava-
ju}i nas na}i - ispri~ala je jedna
od ~lanica hora.
Prema njenim rije~ima,
na ovom mjestu ubrzo su se
okupili mje{tani i nekoliko
imama koji su pozvali poli-
ciju, ali prije njihovog dola-
ska huligani su pobjegli u
nepoznatom pravcu.
Slu`benu zabilje{ku o
ovom slu~aju napravili su i
pripadnici Centra javne be-
zbjednosti Doboj, a prema
njihovim potvrdama, jo{ se
utvr|uju sve ~injeni~ne oko-
lnosti ovog slu~aja i u toku
je potraga za po~iniocima.
- Policajci su razgovarali
s djevoj~icama i od njih uze-
li izjave o okolnostima ovog
slu~aja. Radimo na identifi-
kaciji i pronalasku mogu}ih
po~inilaca - potvrdili su u
CJB Doboj. F. Vo. - B. S.
^lanice hora snimljene na nastupu nakon kojeg je uslijedio napad
Psihologinja Jasmina
Dizdarevi} ka`e da svako
izbjegavanje odlaska u
{kolu zasigurno ima neki
razlog, posebno ako se radi
o odli~nom u~eniku.
- Razlog izostajanja
mo`e biti strah od nastavni-
ka ili u~itelja. Zato bi u
{kolama trebali raditi psi-
holozi da im kroz razgovo-
re suzbiju taj strah ili nei-
sgurnost koja postoji. Ako
zdravo djete izostaje s nasta-
ve, a mi ne reagujemo na vr-
ijeme, dobit }emo stra{nu
dje~iju psihozu koja }e i}i
dalje. Dijete koje u po~etku
krije obi~ne stvari, ono }e
kriti i ozbiljnije. Problem
treba sasje}i u startu - ka`e
Dizdarevi}.
Ako na vrijeme ne
reagiramo, bit }e kasno
Incident u Tesli}u na bajramskoj sve~anosti
^lanicama hora Med`lisa
nepoznati napada~i
prijetili da }e ih pobiti!

Dnevni avaz, subota,
12. novembar/studeni 2011. F=H==
Šta mi se (ne) sviđa u Kalesiji
8ääãčää 1ää||ãMä
J|ã1tää 1ää|ãää
0ää||| 44 äãää|ã tã
tää||tääMää|äMäM
Siromašni đaci iz Prijedora
Podjela paketića djeci (Foto: D. Stojnić)
8Mä||ã ää. |ãtää||äät||
Sajam nacionalnih manjina u Doboju
GORAŽDE Uspješna sezona na imanju Hasanspahića u Plesima
8ätãätä| tääc||ã|||ä||
ä|äää|| äã t||ãää ||ž|š|ä
Na porodičnom imanju
Hasanspahića u selu Plesi
kod Goražda privode se kra-
ju radovi na isteku još jedne
uspješne sezone. Na strmim
padinama sa višedecenij-
skih stabala autohtonog vo-
ća ubrali su i preradili na sto-
tine staklenki različitih bo-
sanskih specijaliteta.
Puno truda
Po 500 pakiranja slatka
od trešnje, isto toliko od du-
da, uz guljene šljive, sokove,
ribizlu, kupinu, malinu,
pekmez, salate i 2500 sta-
klenki ajvara spremno je za
prodaju.
- Potrebno je puno truda
i vremena. Ja imam dvoje
djece, sin mi je tek krenuo u
školu, vjerujte da nemam
vremena zadaću da mu po-
da ovo sve preselimo u Sara-
jevo. Ljudi nam nude fine
poslove, ali ne znam, uspjeli
smo, ovaj posao je krenuo i
ne možemo proizvesti koli-
ko možemo prodati. Pripre-
mili smo sve za slijedeći ko-
rak, za povećanje proizvod-
nje, ali nama kamion ne
može doći - kaže Rizalija.
Vrijedan mladi bračni
par, što je neuobičajeno za
bh prilike, svoju je sreću
našao na selu. Zahvaljujući
njima za Plehe se čulo nada-
leko, a proizvodi iz ovog sela
stigli su i van granica BiH.
A. BAJRAMOVIĆ
Proizveli po 500 staklenki slatka od trešanja, duda, šljiva, a uz prerađevine od ribizle,
kupine, maline, kruške, sokove i salate na tržište ide i 2500 staklenki ajvara.
Brojne izbjeglice još uvijek u Višegradu
0äãääš|ää|Mäã|ãäãMã
“8|1|äJ|ã1ä|ä” ž|ä| 19 ää|ä1|cã
Višegrad je tokom rata i
nakon potpisivanja Dejton-
skog mirovnog sporazuma
prihvatio oko 13.000 izbje-
glica. U to vrijeme u ovoj
opštini formirano je čak 13
izbjegličkih centara u koji-
maje uveoma teškim uslovi-
ma živjelo oko 12.000 izbje-
glica iz BiH i Hravtske, a
najviše iz Konjica, Sarajeva,
Goražda, srednje Bosne i
krajiških opština.
Nakon 17 godina u
Višegradu zvanično ne pos-
toje izbjeglički centri ali u
napuštenim barkama “Hi-
drogradnje” u Nezucima u
neuslovnim prostorijama
živi 39 porodica sa 71 čla-
nom. Slavko Marković je
već 20 godina u Nezucima.
-Nezuci, baraka broj 21.
da šest porodicau Nezucima
koristi socijalnu pomoć od
41 marku.
-Pokušat ćemo u saradnji
sa Opštinom naše korisnike
smjestiti u stambene jedini-
ce u holandskom naselju u
Dušču i Prelovu. Za sada
imamo prostor za pet koris-
nika - kazala je Dikić.
Od zavničnika lokalne
uprave saznajemoda Opština
prema njima nema nikakvu
obavezu, jer nikoga nije pos-
lala tamo da živi. Kako bi im
ublažili teške uvjete za život,
preduzeće “HE na Drini” je
prije nekoliko godina, gra-
deći vlastiti vodovod, ostavi-
lo mogućnost napajanja vo-
dom i za barake u Nezucima,
tako da ovi ljudi imaju bes-
platnu vodu za piće. M. An.
Naselje u nezucima za izbjegle porodice
Bosanski tradicionalni
proizvodi
8ääää1äã ä|ã1ä|ãčã
- Dosta naroda je
otišlo i svi su tražili iz-
govor da idu zbog djece, a
mi smo djecu ovdje za-
robili.
Vidimo da možemo ži-
vjeti od svog rada, ali dr-
žava bi trebala da nam bar
malo posveti pažnje. Kada
bismo imali hladnjaču po-
vezali bismo ova okolna
sela, otkupili voće i dosta
naroda pomogli na taj
način - dodaje Melisa.
kažem. Dosta se radi, nekad
znamo do iza ponoći raditi.
Nakon što proizvedemo on-
da se borimo da prodamo od
novembra do februara. Kad
padne snijeg jedino tada
predahnemo a kasnije opet
ispočetka - kaže Melisa Ha-
sanspahić.
Veća proizvodnja
Hasanspahićevih dvoje
djece jedino danas ide u ško-
lu iz sela u kojem je nekad
brujalo stotinemališana. Do
njihovog doma s prvimsni-
jegom nemoguće je doći, a
mašine koje bi im olakšale
posao ne mogu koristiti
zbog loše elektro - mreže.
- Imamo mnogo ponuda
Mališani romskenacio-
nalnosti i djecaiz socijalno
ugroženih porodica koja
redovno pohađaju Osnov-
nu školu “Branko Ćopić”u
Prijedoru, njih 44-ero,
obradovani supaketima sa
sportskom opremom za
potrebe fizičkog vaspita-
nja, koju im je darovalo
Savjetovalište za Rome iz
Banje Luke.
-Riječ je o projektu koj-
im pomažemo socijalno
ugroženu djecu, ne samo
romsku, već i ostalu koja
pripadaju kategoriji siro-
mašnih - kazao je Zdravko
Strabić, predstavnik Sav-
jetovališta, i dodao da se
projekt, osim Prijedora,
realizuje i u Banjoj Luci,
Bosanskoj Gradišci i Pr-
njavoru. M. Z.
-Posebno mi se sviđa
što su u Kalesiji u svim na-
seljima asfaltirani putevi i
što svaka mjesna zajednica
ima asfaltiran sportski po-
ligon. Također, lijepo je
uređena i ulica koja vodi od
centra grada prema Spreči.
Dovoljno je široka i ima
dovoljno mjesta za parki-
ranje.
Za pohvalu je i što će
Kalesija konačno dobiti
gradsku dvoranu. Ovo nije
problem samo Kalesije,
nažalost, u skoro svim gra-
dovima ulice su prepune
pasa lutalica. Nije dobro ni
što je deponija blizu rijeke
Spreče - kaže Erna Sinano-
vić, reprezentativka BiH u
odbojci. F. S.
Erna Sinanović, odbojkašica
U organiza-
ciji Saveza na-
cionalnih ma-
njina regije D-
oboj, Udruže-
nja Crnogoraca
“Njegoš” i Je-
vrejske općine,
u ovom gradu
je otvoren prvi
Sajam nacio-
nalnih manji-
na dobojske re-
gije. Odazvalo
se 15 udruženja nacionalnih
manjina. Oko 50 učesnika
izložilo je rukotvorine, gas-
trononske specijalitete, raz-
na pića, što svjedoči o bogat-
stvu i raznolikosti naroda i
manjina koje danas žive u
BiH.
-Cilj jeste predstaviti na-
cionalne manjine u kulturi,
običajima i tradiciji kako
bismo javnosti pokazali da
postojimo, da smo tui da di-
jelimo sudbinu svih ostalih
u ovoj zemlji - kaže Dragan
Marković, predsjednik Sa-
veza nacionalnih manjina
regije Doboj.
Uz Rome, Slovake, Mađ-
are, Slovence, Ukrajince i
ostale i dobojsko Udruženje
Crnogoraca, koje okuplja
oko 130 članova, je veoma
aktivno. Usvom sastavuima
i mažoretkinje.
M. Č.
Oprema je dar Savjetovališta za
Rome iz Banje Luke
Rizalija i Melisa Hasanspahić: Predahnu tek kad padne snijeg
Tužno, žalosno i nikako,
živim sa paščadima. Penzija
mi je120 KMi toje moj život
- kratko govori Marković.
Direktorica Centra za so-
cijalni rad Mila Dikić kaže
Nastupile i dobojske mažoretkinje
Dnevni avaz, subota,
12. novembar/studeni 2011.
13
srednjobosanski kanton
RUKOTVORINE Ilijaz Skeho iz Gornjeg Vakufa izrađuje levhe
Nä||ää tã |ätäã|ää|ä
äääätãä t ä|ä|äM
Izrada levhi u drvetu
tehnikom duboreza za Ilija-
za Skeho iz Gornjeg Vaku-
fa, inače diplomiranog eko-
nomistu više je od hobija.
Njegova želja da motive ko-
je bi rezbario poveže sa vje-
romusmjerila ga je na izra-
du levhi tehnikom dubore-
za. Rezbariti levhe počeo je
jošdok je studirao.
- Dugo vremena sam po-
smatrao levhe po dža m i j a-
ma. Negdje na drugoj godi-
ni fakulteta u jednoj pro-
davnici sam vidioset dlijeta
i odlučio da ih kupim. Ne-
dugozatim samnabavioko-
mad daske i počeo da rezba-
rim. Nisam nikad nikog
gledao kako i na koji način
rezbari drvo. Prva daska
koju sam izrezbario je grb
sa šest ljiljana koji ima po-
sebno mjesto u mom stanu.
Nakon toga sam počeo da
rezbarim levhe. Normalno,
svaka naredna levha bila je
bolja i bolja. Sudbina ili ne,
levhe su postale moj izvor
finansiranja na fakultetu -
kazao nam je Ilijaz.
On ističe da se rezba-
renje levhi može vršiti u
svim vrstama drveta, u
orahu, javoru, bukvi, tre-
šnji, hrastu, jasenu, ali da
najviše rezbari u javoru
zbog svoje bjeline ali i meh-
koće drveta. Izrada jedne
levhe ima nekoliko faza od
pripremanja daske za izra-
du levhe, ispisivanja dijelo-
va Kur'ana, rezbarenja, pra-
vljenja reljefa pa do uokvi-
rivanja i lakiranja levhe.
Ilijazove levhe građani
najčešće kupjukao ukras za
svoje domove, a cijene se
kreću od 40 KM pa naviše
zavisnoodveličine. A. G.
Cijene levhi se kreću od 40 maraka pa naviše, zavisno do veličine
NATO {tab iz Sarajeva u posjeti Bugojnu
8|ä1ää|| |ä|ä|M||ãä| ä
ä|ä1äät||Mã č|ãät|äã
NATO {tab u Sarajevu u
saradnji sa Ministarstvom
odbrane BiH i Oružanim
snagama BiH na području
naše zemlje, organizovao je
posjete Oružanim snagama
BiH u šest bh gradova Sara-
jevu, Banja Luci, Doboju,
Mostaru, Palama i Bugojnu.
U kasarni “Admir Lju-
buškić-Šutak” posjetili su
Deminerski bataljonBriga-
Skeho: Vještinu rezbarenja sam naučio
de taktičke podrške OSBiH
na terenu i upoznali sa pro-
jektima deminiranja. Istim
povodom bugojansku ka-
sarnu posjetili su i studenti,
njih 20, članovi Udruženja
mladih za razvoj “Vizionar”
Bugojno. Oni su pored pos-
jete pripadnicima OS BiH
mogli saznati i nešto više o
prednostimačlanstva BiHu
NATO-u.
- Ovdje su na licu mjesta
mogli vidjeti kako su stvari
organizovane i kako to sve
funkcioniše. Jednostavno
mogli su na djelu vidjeti ka-
ko ljudi različitih nacio-
nalnosti profesionalnooba-
vljaju svoje zadatke. Oru-
žane snage BiH su danas
veoma profesionalna ure-
đena vojna formacija što
nas takođe ohrabruje - kaže
Moira Karpenter (Moira
Carpenter) predstavnica
NATO-a.
U bugojanskom udruže-
nju “Vizionar” ističu kako
im je želja da studenti u
svom svakodnevnom dru-
štvenom i ekonomskom
životu primjenu ono što su
tokom posjete bugojanskoj
kasarni čuli o OS BiH, ali i
NATO-u. Az. M.
Prva levha ima posebno
mjesto u stanu
Studenti prilikom posjete bugojanskoj kasarni
Karpenter: Uređena formacija
Mladi članovi pozorišta sa lutkama
’1ä1ää 1||ä|ä.
|ä1ãä t|ã|ä|š’
Akcija u OŠ “Kiseljak 1”
Slatkišima obradovali djecu iz “Drina”
U okviru bajramskih ak-
tivnosti, nastavnici vjero-
nauke OŠ “Kiseljak 1” zaje-
dno sa učenicima pokrenuli
su akciju “Jedno dijete, je-
dan slatkiš”.
U akciji je čestvovalo
oko 700 đaka. Prikupljani
su slatkiši, grickalice, so-
kovi i igračke. Učenici su
uz pratnju nastavnika po-
klone dostavili u Zavod za
zbrinjavanje mentalno-in-
validnih osoba “Drin” u
Fojnici i bili su radosni što
su u bajramskim danima
izmamili osmijeh na lica
vršnjaka. D. F.
Obuka Općinskog štaba CZ Travnik
Iãš|||ã | täãšãäãä|ä J|ãđãäã
U organizaciji Federalne
upravecivilne zaštite i Službe
za civilnu zaštitu općine
Travnik, upriličena jedvod-
nevna obuka za članove Op-
ćinskog štaba civilne zaštite.
Obukusu proveli direktor
FUCZ Alija Tihići pomoćnik
direktora Ismet Poljo, koji su
izrazili zadovoljstvo odgovor-
nošću polaznika obuke, na
čelu sa načelnikom općine
Admirom Hadžiemrićem u
ulozi komandanta OŠCZ.
Težišteobuke stavljenoje
na teme uloge izvršnih orga-
na vlasti u sistemu zaštite i
spašavanja ljudi i materijal-
nih dobara od prirodnih i
drugih nesreća, procjene ug-
roženosti teritorije općine,
rukovođenje u akcijama za-
štite i spašavanja.
Cilj je bio osposobiti čla-
nove OŠCZ za izvršavanje
zadataka u prevenciji i odgo-
voru na prirodne i druge
nesreće. S. P.
U Dječijem pozorištu u Bugojnu
f||ä|äMä tã ä|ää
|ä|äã|tää ä|ä1t|ãää
Dječije pozorište “Eko-art”
priprema prvu lutkarsku
predstava pod nazivom“Ba-
snosplet”, rađenu po tekstu
Abdulaha Fuke, dok režiju
potpisuje voditeljica “Eko-ar-
ta” Sanja Krnjajić. Riječ je o
spletu Ezopovih bajki u
stihu, koje tumače mladi
članovi pozorišta.
-Inspiraciju da uradimo
lutkarsku predstavu našli
smo u nedavno okončanom
lutkarskom bijenalu u na-
šem gradu, koje je oduševilo
naše mlade članove. Premi-
jeru predstave planirali smo
za kraj ovog mjeseca, a na-
kon zimskog raspusta nam-
jeravamo ovaj komad pred-
staviti u bugojanskim os-
novnim školama - kazala
nam je Krnjajić, koja je lično
napravila lutke za predsta-
vu.
Muzika je povjerena Bu-
gojancu Milanu Mikiju Ra-
duloviću. Az. M.
Najtraženije one s vjerskim motivima
Predstavnici štaba obići će i Banju Luku, Doboj, Mostar...
Izložena deminerska oprema
14
Dnevni avaz, subota,
sarajevski kanton 12. novembar/studeni 2011.
REAKCIJE Nakon povučene odluke o poskupljenju
8äćä || 1äć| 1ä tM|ääã ä
'Iää|ãäãMã' | 'ëä1äää1ä'f
Seljakluk je zavladao Sarajevom, kaže Zeljković Kada se utvrdi moja
odgovornost, možda ću imati šta za kazati, kaže Pilavdžić
Penzioneri Fadil i Zemka Bećirspahić
'8ä||ä ä| ä||ä 1ã äãt tää äää||ä'
Zbog velikih gubitaka,
dugovanja, zahtjeva za kori-
giranje cijena vode i grijanja
te visokih plaća u komunal-
nim preduzećima pod pritis-
kom Vlade igrađana Sarajeva
već nekoliko dana nalaze se
SDA-ovi direktoriSuad Zelj-
ković iz “Toplana” i Fahru-
din Pilavdžić iz “Vodovoda i
kanalizacije” (ViK). Na sm-
jeni čelnih ljudi ovihkompa-
nija čiji je Vlada osnivač, ka-
koje pisao“Dnevni avaz”, in-
sistirat će ljudi iz SDP-a. Iz
ove stranke smatraju da bi
novi ljudi na ovimfunkcija-
ma mogli popraviti loš imidž
preduzeća.
Javno iznijeti
- Nekada seod kasabana-
pravio šeher, a sad se od
šehera pravi kasaba. Selja-
kluk je zavladao Sarajevom!
Međutim, nikoneće dasluša
ono što govorim. Ako ljudi
misle da se jedna kategorija
u Sarajevu može grijati
džaba, a drugi da tu pogod-
nost nemaju, onda to nema
smisla. Zašto dio građana
koji se grije preko “Topla-
na” ima jednu vrstucijene, a
oni koji se grijupreko“Sara-
jevogasa” drugu? To treba
javno iznijeti, a ne kriti od
naroda - kazao je za “Avaz”
Zeljković.
Čista savjest
Prema njegovimriječima,
oko 90 posto građana Kanto-
na, akobudu čitali izmeđure-
dova, znat će prepoznati šta se
krije iza svega ovoga.
- Ukoliko ljudi koji vode
državu misle da me treba
smijeniti s ove pozicijei daja
ne radim dobro svoj posao,
znaju kakva je procedura ra-
zrješavanja dužnosti - istak-
nuo je Zeljković.
Direktor ViK-a Fahru-
din Pilavdžićza “Avaz”kaže
da svoju smjenuočekuje već
nekoliko mjeseci.
- Iz medija se može za-
Odluka o poskupljenju
vode i grijanja koja je prek-
jučer povučena najvišeje uz-
drmala naše najstarije su-
građane. Uz minimalnu
penziju od oko 300 KM ne
mogu, kako kažu, platiti ni
sve režije, a još im je samo
trebalo i poskupljenje. Naša
ekipa posjetila je jučer pen-
zionere Fadila i Zemku
Bećirspahić u ulici Toka ko-
ji nisu krili nezadovoljstvo
ovakvim potezima na-
dležnih.
- Ovo je užas šta rade
ovom napaćenom narodu.
Bolje bi bilo da nas sve pobi-
ju nego da nas ovako pate. Ja
mišljali o onim ljudima koji
nemaju ni za hljeba - pita se
Fadil. Njegova supruga Ze-
mka kaže da svako posku-
pljenje smatra nekom vr-
stompljačke. Ionim siznad-
prosječnim primanjima nije
svejedno kada plin moraju
umjesto 400 platiti 600 KM,
a kamoli penzionerima.
- Strahujemo da su pos-
kupljenje povukli samo da
nam nakratko zamažu oči.
Pitanje je vremena kad će
opet dići cijene. Nije njima
bitno što narod nema, samo
neka je njima dobro - na-
glašava Zemka.
N. GRABOVICA
Fatija i Hasib Rapa: Zadovoljni ako imaju hljeba i mlijeka
Zebnja u domu Fatije i Hasiba Rape
fäät||ãääMäžää|||
tã|||äääää| |äž||ä
Donacija Komiteta iz Saudijske Arabije
8ä|äãä| tã 40 |ääã||1ã |ã1ã
Narod digao svoj glas (Foto: S. Saletović)
Bračni par Bećirspahić: Djeca pomažu da plate režije
Najnovije najavljeno po-
skupljenje grijanja i vode
unijelo je zebnju u mnoge
domove, a naviše među one
porodice koje jedva sasta-
vljaju kraj s krajem. Među
njima su Fatijai Hasib Rapa,
koji žive u ulici Nerkeza
Smailagića na broju 17.
Fatija nam govori da žive
od penzije koja iznosi 400
KMi daim tonemože biti za
režije i lijekove. Njihova dje-
ca im pomažu koliko mogu.
- Hasib je prije sedam go-
dina imao moždani udar i
nepokretan je. Ja sam srčani
bolesnik, a imam i frakturu
kičme pa od 2009. godine
moram nositi i korzet i pojas.
Više od 200 maraka treba
nam mjesečno za lijekove.
Grijanje plaćamo 90, struju
50, održavanje 25, vodu 20,
komunalije 10, telefon 20
maraka - naglašava Fatija.
Kada dobiju penziju, pr-
vo plati režije, a za hranu,
kaže, šta ostane. Zadovoljna
je ako imaju hljeba i mlijeka,
a ostalo ako se nađe.
- Ne znam što nas prepa-
daju. Poskupjet će, pa neće.
Nama je dosta naše muke.
To je čisti bezobrazluk da
mi, penzioneri, plaćamo gu-
bitke komunalnih predu-
zeća. Od čega da plaćam!?
Samo grijanje bi nam bilo
150maraka plus ostale režije
- negoduje Fatija.
I. TREPALOVAC
âää äätäää|.
ääćä ä|ãćã||
Kada dođe do posku-
pljenja, ona, jednostavno,
neće plaćati grijanje, jer
neće imati od čega. I ova-
ko jedva nekako uspije
platiti režije. Ne pomaže
ni to što stalno štedi.
Udruženje invalida rada
Kantona podijelilo je 40 kur-
bana svojim najugroženijim
članovima koje je kao donaci-
ju dobilo od Islamskog komi-
teta Saudijske Arabije. Kako
nam jekazao predsjednikZil-
koBuljugija, svaki kurbansa-
drži dva i po kilograma mesa,
koje je u našu zemlju poslao
direktor Komiteta dr. Abde-
roufel-Šorman. S. M.
Do kraja novembra bit će
izgrađeno 500 metara
Radovi u vogošćanskoj općini
Iã ä|äšãčää t|ãtä
tt0.000 Mã|ãäã
Ukoliko im vremenske
prilike buduišle naruku, ra-
dnici firme “TB inžinje-
ring” iz Breze završit će do
kraja novembra izgradnju
500 dužnih metara pješačke
staze na magistralnom putu
M-18, na dijelu od vo-
gošćanske petlje do ulaza u
naselje Poturovići. Vrijed-
nost radovaje 110.000KM, a
sredstva je osiguraloJP “Di-
rekcija cesta FBiH”.
- Ovoje jedanod projeka-
ta koji su zahtijevali urgen-
tnu realizaciju, a čijim će za-
vršetkom biti poboljšana si-
gurnost građana- kaže Ferid
Dević, predsjednik Savjeta
MZSemizovac. Es. M.
Nije njima bitno što narod nema, samo neka je njima dobro
To je čisti bezobrazluk da mi plaćamo
gubitke komunalnih preduzeća
ključiti da će najjača poli-
tička partija i još neke druge
tražiti utvrđivanje moje od-
govornosti, tražiti smjenu ili
moju ostavku. Kada se utvr-
di moja odgovornost, možda
ću imati šta za kazati, ako to
bude tada koga zanimalo.
Ostavka ne dolazi u obzir ra-
di zaštite dostojanstva. Sav-
jest mi je čista kao dječija su-
za - istaknuo je Pilavdžić.
A. NALO
Iãš|ä tä šä|| ä ä||ääf
Dok vrh SDP-a kriti-
zira premijera i ministre u
Vladi što su donijeli pa u
roku od 12 sati povukli
odluku o poskupljenju ko-
munalija, nameće se pi-
tanje zašto tako brzo nisu
reagirali kada je Vlada
FBiH poskupila plin!
- Kada je u pitanju pov-
ećanje cijena grijanja kojim
se zagrijava samo 50.000 sta-
nova, diže se frka zbog nove
cijene. Zašto se niko nije
bunio kada je Vlada FBiH
poskupila plin za 25 posto, i
to bez PDV-a!? Putem plina
kuće u novogradskim, ilidž-
anskim i starogradskim na-
seljima zagrijava čak 75.000
građana. Zašto se tada odlu-
ka premijera Nermina
Nikšića nije dočekala na
nož i zašto tada narod nije
digao svoj glas - kazao je naš
izvor iz Vlade KS.
Zeljković:
Zna se
procedura
Pilavdžić:
Čist sam
kao suza
primam 300 KM penzije i,
da nemamdjecu koja mi po-
mognu platiti režije, ne bih
imao od čega živjeti. Intere-
sujeme jesuli u trenutkuka-
da su donosili odluku raz-
#
>EEI
Dnevni avaz, subota,
12. novembar/studeni 2011.
Na jučerašnjem trgova-
nju na Sarajevskoj berzi
(SASE) ostvaren je ukupan
promet od 190.777,19 KM.
Najveći dnevni porast vri-
jednosti zabilježile su dio-
nice emitenta IKbanka Ze-
nica, od 1,54 posto, dosti-
gavši cijenu od66 KM, dok
su najveći dnevni pad regis-
trirale FBiH obveznice za
ratna potraživanja serije B
od pet posto, saopćeno je iz
Sarajevske berze.
Promet na kotaciji izno-
sio je 83.860,84 KM i u sklopu
23 transakcije prometovana
su 32.224 vrijednosna papira.
Na kotaciji fondova os-
tvaren je promet od
60.505,61 KM i u sklopu
sedam transakcija prome-
tovane su 10.833 dionice.
Na kotaciji fondova
najveći dnevni promet os-
tvaren je dionicama ZIF-a
Herbos fond Mostar, u iz-
nosu od 59.144,22 KM po
kursu od 5,64 KM.
Na primarnom slobod-
nom tržištu najveći dnevni
promet ostvaren je dioni-
cama emitenta Fabrika
duhana Sarajevo (63.09-
7,59 KM) po kursu od
56,04 KM.
Obim trgovine 190.777 KM
PRIJEDOR U Trnopolju otvoren savremeni objekt za uzgoj muznih krava
0|ã|Mä ä|äžäää ë00.000 8N
kom otvorio Marko Pavić,
načelnik općine Prijedor,
porodica Baltić očekuje
dnevnu proizvodnju od
1.300 litara mlijeka ekstra-
klase, koje će u cijelosti biti
Jedna od najsavremenijih farmi otvorenog tipa u BiH rađena prema standardima EU
Dnevno će se proizvoditi 1.300 litara mlijeka (Foto: D. Stojnić)
Vrijednost indeksa
BIFX 1.585,11 0,03%
w
w SASX-10 874,22 0,50%
SASX-30 996,03 0,14% w
0ää||ä|ä 1ãäã I|l 8ä|t
|ääät| |ää1 8ãä|ã lääã
Promet od 236.679 KM
Na jučerašnjem trgova-
nju na Banjalučkoj berzi
kroz 73 transakcija ostvaren
je promet od 236.679,31 KM.
Na službenom berzan-
skom tržištu lista B najveći
promet ostvarenje akcijama
Nove banke Banja Luka, od
1.600 KM po prosječnoj ci-
jeni od 0,80 KM po akciji.
Ukupan promet obvezni-
cama iznosio je 72.707 KM.
Na zatvorenim investi-
cionim fondovima najveći
Vrijednost indeksa
w
w
BIRS 930,75 0,43%
FIRS 1.912,48 0,87%
w
w
promet ostvarenje akcijama
ZIF-a Jahorina Koin Pale
(1.122,40 KM) po pros-
ječnoj cijeni od 4,60 KM.
Gubitnik dana među
fondovima su akcije ZIF-a
Bors invest fondBanja Luka
(- 2,90 posto) po prosječnoj
cijeni od 4,02 KM.
Kursna lista Centralne banke BiH
8ã|ääć| ä|äMä| 1|ää|cãMã
I|l-ã 8ä|äät |ää1 Nät|ã|
plasirano Mlijekoproduktu
iz Bosanske Dubice.
Jučerašnjem otvorenju
ovog objekta, koji je opre-
mljen opremom iz Nje-
mačke, prisustvovali su i Mi-
ljan Erbez, savjetnik minis-
trapoljoprivrede uVladi RS,
i Vladimir Usorac, predsjed-
nik Udruženja poljoprivred-
nih proizvođača i stočara RS.
M. ZGONJANIN
U Trnopolju kod Prije-
dora jučer je svečano otvore-
na jednaod najsavremenijih
farmi muznihkrava uBosni
i Hercegovini, izgrađena
prema standardima Evrop-
ske unije. Dragan Baltić,
vlasnik farme koja trenutno
broji 61 grlo, od čega 30
muznih krava, kaže da je u
farmu uložio više od 500.000
maraka vlastitih sredstava.
- Riječ je o farmi otvore-
nog tipa, rađenoj prema
svim ekološkim standardi-
ma. Mlijeko uizmuzištu ne-
ma dodira sa zrakom, dakle
nema nikakvih zagađivača,
bakterija, ni stranih tijela...
U štalama 24 sata dnevno
svira i muzika, koja krave
rješava stresa - pojasnio je
Baltić te je dodao da u dalj-
njem opremanju objekta,
kapaciteta od 52 muzne kra-
ve, očekuje i pomoć resor-
nog ministarstva Vlade RS.
U novoj farmi, koju je
jučer svečanim presijeca-
njem vrpce zajedno s vlasni-
w
lf8|8äã|ãä||ä|ä tãä|šä|ãä Jä1|ää tã äät|||ää|M|ätä||ã||Mã
I pored zatečenog gubit-
ka od 16,3 miliona KM u
prvom polugodištu ove go-
dine, izuzetno loše hidro-
loške situacije te kašnjenja
u završetku remonata u
proizvodnim objektima,
nova Uprava Elektropri-
vrede BiH (EPBiH), zah-
valjujući racionalizaciji
troškova poslovanja, većim
angažiranjem raspoloživih
proizvodnih objekata, re-
kordnoj proizvodnji elek-
trične energije te boljoj
prodaji viškova električne
energije, završit će ovu pos-
lovnu godinu sa pozitiv-
nim poslovnim rezulta-
tom, saopćeno je iz EPBiH.
Novac će biti podijeljen u tri kategorije
Iã të0 ä|ä1ätäćã
ä1ää|äää t4 M|||ääã 8N
Odlukom Vlade Repu-
blike Srpske skoro 250 pre-
duzeća iz ovogentiteta dobit
će sredstva za podsticaj izvo-
za u ukupnom iznosu od
skoro 14 miliona maraka.
Projekti koji su ispunili
uvjete ovog konkursa, podi-
jeljeni su u tri kategorije pa
su u prvoj grupi završeni
projekti, kojima će biti dodi-
jeljeno skoro 6,9 miliona
maraka, projekti koji suu to-
ku, za koje je planirano 6,3
miliona KM, dok će za nove
projekte biti dodijeljeno
skoro 740.000 maraka.
Ministar privrede ener-
getike i rudarstva RS Željko
Kovačević napomenuo je da
spomenutom iznosuod sko-
ro 14 miliona KM treba do-
dati i ranije odobrena tri mi-
liona KM za podsticaj izvo-
za preduzećima koja su ne-
planirano bila ugrožena
zbog poplava, elementarnih
nepogoda, kao i zbog do-
gađaja u sjevernoj Africi.
B. S.
Uspješne kompanije
’0|äät|äčã’ ä|äã|ã
äät|äää|cä ä
0äää|ä | 8|čääM
Kompanija ’Drvosječa’
iz Sarajeva, koja se bavi
sječom, aranžiranjem dr-
veta za ogrjev, kao i tran-
sportomdo adreseklijenta,
od trenutka osnivanja
2005. godine bilježi kon-
stantne poslovne uspjehe.
- Zadovoljstvo i povje-
renje naših kupaca podsti-
caj su za rast naše firme.
Dosadašnjim rezultatima
smo više nego zadovoljni
na opće zadovoljstvo i svih
naših klijenata u Bosni i
Hercegovini - kažu u kom-
paniji, kojatrenutno djelu-
je u pet poslovnih jedinica
u Sarajevu, Mostaru, Tu-
zli, Zenici i Goraždu.
I pored poskupljenja os-
talih energenata pa i po-
većenja cijena sirovine, ko-
mpanija je uspjela održati
cijene ogrjevnog drveta ne-
promijenjenim od sredine
prošle godine pa do danas.
- Potražnja za našim
proizvodima ne jenjava ne-
go, naprotiv, stalno raste,
što rezultira širenjem ka-
paciteta i pokrivanjem sve
većeg dijela BiH. U skorije
vrijeme planiramo otvoriti
poslovnice u Doboju i
Brčko Distriktu. Duboko
smo uvjereni da ćemo kva-
litetom svojih usluga zado-
biti povjerenje građana i u
tomdijelu BiH - poručuju
izkompanije. A. S.
Subvencije za izvoz u RS
16
Dnevni avaz, subota,
crna hronika 12. novembar/studeni 2011.
Spec
U saobraćajnoj nezgodi
koja se desila preksinoć oko
18 sati na magistralnom putu
Bosanski Brod - Derventa u
Novom Selu teško je povri-
jeđen N. M., koji je bio za
upravljačem automobila“re -
nault”. Vozilo je zbog nepri-
lagođenebrzine sletjelos pu-
ta i prevrnulo se. Povrijeđeni
N. M. prebačen jeudobojsku
bolnicu “Sveti apostol Lu-
ka”, gdje je zadržan na li-
ječenju.
U stan starijeg bračnog
para u mostarskom naselju
Bijeli Brijeg jučer oko 12.30
sati upali su maskirani raz-
bojnici koji su dvoje staraca
najprije vezali, a potommal-
tretirali, nakon čega su sve
po stanu ispreturali te uzeli
lovačku pušku i 200 KM.
Policiju su o ovom do-
gađaju obavijestili njihovi
susjedi koji su čuli da se
nešto sumnjivo događa u
tomstanu, nodo dolaskapo-
licijena licemjestarazbojni-
ci su već bili u bijegu. Prema
neslužbenim informacija-
ma, policija je jučer privela
nekolko osoba na ispitiva-
nje. M. Sm.
ëätã|| äã ää||ãčäã||
t|ã|||| ä|ãčä| äã|
Psi lutalice i ove jeseni
uzimaju danak u općinama
Gračanica i Doboj-Istok. U
Gračanici su psi lutalice pri-
je nekoliko dana razvalili
žičani tor Abaza Nurikića i
zaklali tri ovce, a veterinari
su uspjeli spasiti jedno janje.
Psi lutalice jučer ujutro
su zaklali i tri ovce Mustafe
Jašarevića u Klokotnici kod
Doboj-Istoka, u zaseokuFr-
kati. Ovo je drugi slučaj da
mupsi lutalice upadnu utor
jer sumu i prošle godine ras-
trgnuli dva velika ovna.
- Čuo sam lajanje našeg
svezanog psa i kada smo su-
pruga Suada i ja izašli napo-
lje, naše tri ovce nisu bile u
toru. Jedna je ležala zaklana,
a drugu smo mrtvu našli pe-
desetak metara dalje, gdje su
je psi odvukli. Treće još ne-
ma, pretpostavljamo da su je
psi zaklali i odvukli u susje-
dnu šumu - kaže Jašarević,
kojem je pričinjena šteta od
oko hiljadu maraka.
Kaže da je i prošle godine
štetu prijavio ovdašnjem lo-
vačkom društvu “Fazanka”,
a nije dobio odštetu niti bilo
kakav odgovor na zahtjev.
Najgore je, kaža Jašarević,
što su se zaklane ovce za ne-
koliko dana trebale ojanjiti.
H. Č.
ft| |ä|ã||cä ääã1ã|ä
ä |ä|äää t ääcãMã
U Gračanici i Doboj-Istoku
Bijeli Brijeg u Mostaru
Omerašević: Ostao bez tri
ovce (Foto: H. Čalić)
POTRAGA Porodica Kvesić razočarana nebrigom nadležnih
Iã âä|ää||äM8|||ć 1|J|ã
tä c||ä|ã 8|äã|täã. ää1
äãt ä| ä|t|äM1ã M|1ää
Potraga za nestalimFra-
nom Kvesićem (43) iz
Dužica kod Širokog Brijega
ni šesti dan nijedala rezulta-
ta. Franin brat Tomislav,
kako kaže, gubi strpljenjejer
da nije on sam organizirao
potragu i ronioce, upitno je
da li bi to iko drugi uradio.
- Sve ide tako jadno, veo-
ma sporo! Ne znam šta bi se
trebalo desiti da bi se ova
država zabrinula za bilo šta.
Ne daj Bože da se vama
nešto desi i da vamtreba po-
moć ove države - kazao nam
je Tomislav Kvesić, ra-
zočaran FUP-ovom slabom
zainteresiranošću za nesta-
nak njegovog brata.
Iz Federalne uprave po-
licije, tačnije kabineta di-
rektora ove institucije, ne
znajuda li ihje ikokontakti-
rao i tražio pomoć u prona-
laženju tijela Kvesića.
- Ja službeno ne znam
ništa! Ne znamni da li je iko
tražio pomoć od nas. Znam
samo da provjere vrši polici-
ja SBK - ukratko je kazala
IvaTrezner, šef kabineta di-
rektora FUP-a BiH.
Zašto naša država nije u
stanju da digne sve na noge,
kao što je to susjedna Repu-
blika Hrvatska uradila tra-
gajući za Antonijom Bilić,
Tomislav, kako kaže, to sebi
ne može objasniti. MUP
SBKposljednji put je u uto-
rak tražio nestalog Franu.
- Osmog ovog mjeseca od
11 do 15.15 sati tražili smo
nestalog Franu u jezeru
Zdraljevac zajedno s pripa-
dnicima Jedinice za po-
dršku MUP-a SBK, roni-
lačkog kluba BUK B i raf-
tingkluba izJajca - potvrdili
su iz MUP-a SBK.
L. ČAMDŽIĆ
Tomislav Kvesić šesti dan u kanjonu Vrbasa u privatnom aranžmanu i vlastitim
sredstvima traži nestalog brata Franu (43)
Ronioci koje je angažirao brat nestalog (Foto: V. Bogić)
Zelinja Donja kod Gradačca
fäJ|äääää1ä|ää|ää||M||ãä|ä|äM
Frano Kvesić: Misteriozni nestanak
Šezdesetdvogodišnji Ha-
lil Selimović je prekjučer oko
devet sati smrtno stradaones-
retnim slučajem kada se pre-
vrnuo traktor kojim je upra-
vljao, saopćeno je jučer iz
MUP-a Tuzlanskog kantona.
O slučaju je Policijsku
upravu Gradačac obavijestio
njegovsin Enes(40) u 9.20sa-
ti, analice mjestaizašli su lje-
kar mrtvozornik, koji je kon-
statirao smrt, i službenici Od-
jela kriminalističke policije,
koji suobavili uviđaj. Nastra-
dalom Halilu jučer je klanja-
na dženaza na mjesnom me-
zarju u Zelinji Donjoj.
Kako su nam rekle njego-
ve komšije, Halil je trakto-
Velimir Keleman (53) iz
Laktaša poginuo je u teškoj
saobraćajnoj nesreći koja se
dogodila u četvrtak navečer
na magistralnom putu Ba-
nja Luka - Laktaši u Za-
lužanima. Nesreća se dogo-
dila oko 20.30 sati kada je
Keleman automobilom“to-
jota” iz za sada nepoznatih
razloga sletio s puta i udario
u betonski stub.
Saobraćaj naovoj dionici
puta u četvrtak je bio bloki-
ran nekoliko sati, a prizor je
bio stravičan. Prema nes-
lužbenim informacijama, ti-
jelo vozača ispalo je iz vozila
kroz prozor tokom prevrta-
nja. Hitna pomoć stigla je za
sveganekoliko minuta, ali je
za Kelemana bilo kasno.
Uzrok nesreće je, prema
neslužbenim informacija-
ma, neprilagođena brzina
uvjetimaputa. V. S.
8M||ää t||ã1ãä
ëä||M|| 8ä|äMãä
Težak udes kod Laktaša
rom pošao da komšiji dove-
ze drva jer se timposlomba-
vi duže vremena. U šumi
Malešćak traktor, na kojem
je bilo još ljudi, krenuo je iz
nepoznatih razloga nazad.
Spasili su se iskakanjem, ali,
nažalost, to nije uspjelo vo-
začu Halilu.
H. Č.
Totalno uništen automobil
17
crna hronika
Dnevni avaz, subota,
12. novembar/studeni 2011.
8|ääãäää|ć ätäđää
äã ätãMäãät|
M|ätäc| tã|ää|ã
Nakon što je na jučer
održanom glavnom pre-
tresu optuženi Boro Steva-
nović priznao da je
počinio krivično djelo
prevare, Općinski sud u
Zenici nepravomoćno ga
je osudio na jedinstvenu
kaznu zatvora u trajanju
od jedne godine i šest mje-
seci.
Optuženi je priznao da
je od početka 2001. do kra-
ja 2003. godine prevario
više osoba lažnim prikazi-
vanjem da je ovlašten za
otkup ili prodaju više sta-
nova u Zenici.
Poslije izricanja presu-
de optuženom je produžen
pritvor, u kojem se nalazi
od 21. oktobra ove godine,
kada je po međunarodnoj
potjernici isporučen u
BiH.
Oštećeni su upućeni
da svoje imovinskoprav-
ne zahtjeve ostvaruju u
parničnom postupku jer
podaci iz krivičnog pos-
tupka nepružaju dovoljan
osnov ni za potpunu ni za
djelimičnu presudu.
Iako je optuženi priz-
nao krivicu i za krivično
djelo koje mu se stavlja na
teret optužnicama Kanto-
nalnog tužilaštva u Zenici
od 18. jula. 2005. i 22. ja-
nuara 2008. godine, pos-
tupak po ovim optužn i c a-
ma obustavljen je zbog
nastupanja apsolutne zas-
tare krivičnog gonjenja,
rečeno nam je u sudu.
A. DŽONLIĆ
Općinski sud Zenica
Iãäã|||| ää|ã1ää| “ää|ä”
Rogoj kod Trnova
URogoju kodTrnovaza-
paljen je automobil “polo”
koji je ukraden u naselju
Širokari, saopćenoje izCen-
tra javne bezbjednosti Is-
točno Sarajevo. Vozilo je za-
paljeno u srijedu, 9. novem-
bra, u 19.30 sati, a ukradeno
je iste večeri.
Odmah nakon prijave
policijski službenici i člano-
vi Vatrogasne brigade Trno-
vo izašli su na lice mjesta, te
je požar ubrzo lokaliziran, a
uviđajem je utvrđeno da su
nepoznate osobe polile auto-
mobil zapaljivom tečnošću i
potom ga zapalile.
Uhapšen u Splitu
8ätãäãc ä|ä1ãäãä äät|ãt|
Pripadnici Splitsko-dal-
matinske policijske uprave
razbili su dilerski lanac koj-
im je iz zemalja zapadne
Evrope krijumčarena droga
ekstazi.
Policajci su u Stobreču
kod Splita uhapsili 32-go-
dišnjeg bh. državljanina
Marka S. i 55-godišnjeg hr-
vatskog državljanina Nan-
dija Ž.
Nakon pretresa kuće,
vlasništvo Nandija Ž., poli-
cajci su zaplijenili oko 3.000
tableta ekstazija, čija je
ulična vrijednost proci-
jenjena na oko 200.000 ku-
na. Ekstazi je iz zemalja
Evropske unije od za sada
nepoznatih dilera nabavlj-
ao Marko S. koji je kasnije
prevozio u Hrvatsku te pro-
davao na širem području
Splita zajedno s Nandijem,
koji u Holandiji ima i fir-
mu.
Uhapšeni su saslušani u
policiji i predati su u na-
dležnost tužilaštva.
Nepoznati razlozi napada
VOGOŠĆA Incident na pumpi u naselju Hotonj
ë||äćä|ä 80f-ã t|äčã|ää
|ãä|ää ä ääcä|ãä|
Obračun počeo u kafeteriji pumpe “Hifa” kada je drškom pištolja E. B. udario Harisa
Zukića, a zatim u nogu ranio konobara Admira Piknjača
Na benzinskoj pumpi
“Hifa” u vogošćanskom na-
selju Donji Hotonj jučer oko
9.30 sati u pucnjavi je ranje-
na jedna osoba.
Pogođen u nogu
Sve se desilo u kafeteriji
koja je u sklopu pumpe, a
pucnjavi je prethodila
tučnjava u kojoj je E. B.
drškom pištolja po glavi
udarao Harisa Zukića (40),
koji je sjedio u objektu.
- Nakon toga E. B. je naj-
vjerovatnije pucao u radni-
ka na benzinskoj pumpi A.
P. koji jeranjen unogu- pot-
vrdio nam je portparol
MUP-a KS Irfan Nefić.
Na licu mjesta jučer smo
zatekli Zukićevu majku Ra-
biju, koja nam je kazala da
njen sin do sada nije imao
sličnih problema te da je sa
svima bio u korektnim od-
nosima. Kako saznajemo, u
pucnjavi je, najvjerovatnije
slučajno, ranjen Admir Pik-
njač (40), koji je radio kao
konobar. Piknjač je, inače, i
vijećnik SDP-a u Općin-
skom vijeću Vogošća.
Bijeg s pumpe
Biljana Jandrić, por-
tparol KCUS-a, kazala
nam je da je Piknjač pri-
mljenjučer u10.20 sati i da
mu je konstatirana pros-
trelna rana desne potkolje-
nice te je smješten na Orto-
pediji. Dodala je da je Zu-
kić dobio više udaraca po
glavi, ali da nema ozbiljni-
je povrede.
O pucnjavi je obavi-
ješten kantonalni tužilac,
dok su pripadnici MUP-a
KS obavili uviđaj te nasta-
vili potragu za E. B. koji je
pobjegao. Nezvanično saz-
najemo da se radi o Eldinu
Bjelaku.
A. J. - Es. M.
Stevanović: Zastarjele dvije optužnice
Policajci MUP-a KS jučer na uviđaju (Foto: F. Fočo)
Zukić: Zabrinuta za sina
Zaplijenjene tablete
lääää| |t |ä|ää|äää
ää|ã|| l00|ä|ää|tä|
Policijska stanica Orašje
Nepoznati lopovi prova-
lili su u poznatu orašku fol-
koteku “S-club” uUgljari i iz
nje ukrali LCD televizor i
veću količinu alkoholnih
pića, saopćeno je iz Policijske
stanice u Orašju.
Lopov je razbio staklo sa
stražnje strane folkoteke, a
nakontoga jeotvoriostražnja
vrata i sa sobomodnio plijen.
Policija je obavila uviđaj na
mjestuprovale koju imje do-
javio vlasnik Snježan B. (35)
iz Donje Mahale.
Dan ranije izvršena je
krađa i u selu Domaljevac.
Kradljivac je ušao u krug
“Elektrodistribucije”, oda-
kle je ukrao neutvrđenu ko-
ličinubakarne žice, motornu
pilu i radiostanicu iz jednog
službenog vozila.
Iz policije nije saopćeno
kolika je materijalna šteta.
Ta. B.
Piknjač: Prostrelna rana
Prevario više osoba lažno prikazujući da
je ovlašten za otkup i prodaju stanova
18 Subota, 12. novembar/studeni 2011. Dnevni avaz
oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 P 040197 07 P
Sarajevo, 28. 10. 2011. god.
Na osnovu odredbe ~lana 348. stav 3, 4 i 5 Zakona o parni~nom postupku (Slu`bene novine FBiH broj 53/03)
Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Mahi} Amela Samard`i}, u pravnoj stvari tu`itelja Mikrokreditna organizacija
„Prizma“ Sarajevo koju zastupa Gurda Amra advokat iz Sarajeva, protiv tu`eniih BUZAN^I] SVETLANA iz Lukavi-
ce, ul. \.D.D. MIhajlovi}a, DRAGI^EVI] RANKA iz Lukavice, vl. V.R. Putnika br. 237, RISTI^EVI] IVANKA iz Luka-
vice, ul. Stefana Nemanje br. 58. i STOJANOVI] SNE@ANA iz Lukavice, ul. Cara Lazara br. 8, radi duga, v.sp.
5.897,99 KM, OBJAVLJUJE:
OBAVJE[TAVAJU SE:
I-tu`ena BUZAN^I] SVETLANA iz Lukavice, ul. \.D.D. Mihajlovi}a,
III-tu`ena RISTI^EVI] IVANKA iz Lukavice, ul. Stefana Nemanje br. 58.
IV-tu`ena STOJANOVI] SNE@ANA iz Lukavice, ul. Cara Lazara br. 8
Presuda u ovoj pravnoj stvari donijet }e se u zakonskom roku od 30 dana i strankama dostaviti putem po{te, sa
posebnom napomenom da rok za `albu po~inje te}i od dana prijema odluke.
Dostavljanje se smatra izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.
SUDIJA
Amela Mahi} Samard`i}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD SARAJEVO
PARNI^NO ODJELJENJE ZA
SPOROVE MALE VRIJEDNOSTI ILID@A
UL. USTANI^KA BR. 19, ILID@A
Broj: 065-0-MAL 07-008760
PRAVNA STVAR:
Tu`ilac: MIKROKREDITNA organizacija „Prizma“
Tu`eni: Grizovi} Amela, Hrkovi} Ramiza i Lovri} Mira
Radi: DUGA
v.sp. 2660,09 KM
POZIV
Za HRKOVI] RAMIZA
Ul. Trg solidarnosti broj 1 Sarajevo
Pozivate se kao stranka na PRIPREMNO RO^I[TE za
dan ~etvrtak, 22. 12. 2011. godine u 10,00 sati, pred
ovaj sud u sobu broj: 219/II.
STRU^NI SARADNIK
Almira Kulovac [etki} s.r.
Za ta~nost - ovla{teni radnik suda
MP
NAPOMENA: Stranke su du`ne najkasnije na pripre-
mnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice, na kojima zasniva-
ju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti
u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve
isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l.
77. ZPP-a).
Na pripremnom ro~i{tu }e se raspravljati o pitanjima
koja se odnose na smetnje za dalji tok postupka, o pri-
jedlozima stranaka i ~injeni~nim navodima kojima stra-
nke obrazla`u svoje prijedloge (~l. 79., 80 ZPP-a).
Tu`eni mo`e najkasnije na pripremnom ro~i{tu podni-
jeti protivtu`bu (~l. 74. st. 1. ZPP-a).
Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`ilac, a bio je ure-
dno obavije{ten, smatrat }e s da je tu`ba povu~ena,
osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84.
st. 1. ZPP-a).
Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavije{ten
tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l.
84. st. 2. ZPP-a).
Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15
dana od dana objavljivanja.
19
crna hronika
Dnevni avaz, subota,
12. novembar/studeni 2011.
Pomalo smiješna slika
kada trgovci struganjem,
pomnim zagledanjem i
šmirglanjem provjeravaju
kovanice od pet maraka
ovihdana česta je uPrijedo-
ru. Kažu da nemaju izbora,
jer se onima koji propuste
ovakve provjere nerijetko
dešava da u pazaru nađu
lažnjake.
Ovakva otkrića, valjda
zato što je riječ o manjim iz-
nosima, obično ne završava-
ju u policiji, već najčešće u
kusuru, novac se baca ili
čeka nova žrtva. S pojavom
lažnihkovanica upoznati su
i u policiji.
- Građani uglavnom nekim
svojim kanalima pokušavaju da
ih se riješe, mada bi sve trebalo
prijaviti prvoj policijskoj stani-
ci, iz koje će novac biti prosli-
jeđen na provjeru - kazala nam
je jučer Gospa Arsenović, por-
tparol CJBBanja Luka, koja je
neupućene pozvala na oprez i
pomnije zagledanje kovanica
koje se od pravih itetako razli-
kuju.
Na licu lažne kovanice,
koja je inače mnogo sjajnija i
lakša od originala, uopće ne-
ma zlatnogkruga. Sličnoje i
s naličjem, s kojeg se vrlo la-
ko skida zaštitni sloj.
U policiji saznajemo da
je posljednja veća količina
ovog falsifikirnog novca u
RS otkrivena sredinom go-
dine u akciji “Strijelac”, ka-
da je pronađeno čak 4.000
kovanica u apoenima od po
pet maraka. Lažni novac
trenim oružjem, razboj-
ništvo su izvršili oko 20.20
sati.
Nakon pljačke razbojni-
ci su automobilom ''golf''
pobjegli u pravcu Dvorova.
Obavljenje uviđaj i u tokuje
istraga na otkrivanju iz-
vršilaca pljačke.
Trojica razbojnika ukra-
la su od radnika benzinske
pumpe “Nestro” u Račan-
skoj ulici u Bijeljini 2.190
maraka i dvije šteke cigare-
ta, potvrdio je dežurni ope-
rativni u Centru javne bez-
bjednosti Bijeljina.
Maskirani i prijeteći va-
0ä||ãčäãäã ääät|ätäã
ääMäã “8ät||ä”
CJB Bijeljina
0ä||ä | ää Jä1|ää tääJ
ä|ä1ã|ä ää|ä|äã
Općinski sud Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu
jučer je Halida Alitija osudio
na dvije i po godine zatvora
zbog nedozvoljene proizvo-
dnje i stavljanja u promet
opojnih droga. Izrečena kaz-
naje diosporazuma oprizna-
njukrivicekoji jeAliti potpi-
sao s Kantonalnim tužila-
štvom u Sarajevu, potvrdio
nam je advokat Omar Meh-
medbašić, koji je zastupao
optuženoga.
Alitiju je nakon izricanja
presude ukinut pritvor i on je
jučer pušten na slobodu. On
je u septembru ove godine
uhapšen tokom akcije
“Pik” koju je MUP KS po-
krenuo radi presijecanja
lanca preprodaje droge u
Sarajevu. U Alitijevomsta-
nu tada je pronađeno 79 pa-
ketića heroina ukupne
težine od oko 130 grama,
dvije digitalne vage, 1.000
maraka, za koje se sumnja
da su zarađene od prepro-
daje droge, dva mobitela te
pribor za prepakiranje dro-
ge.
Aliti je i ranije osuđivan
za ista krivična djela.
B. C.
Heroin zaplijenjen u akciji “Pik”
Nepoznata osoba preksinoć je oko 19 sati izvršila raz
bojništvo nad radnicom marketa “Konzum” u Banjoj
Luci, odakle je, prijeteći pištoljem, iz kase odnijela 1.600
KM.
Uviđaj suobavili pripadnici CJB Banja Luka. Policija
je o ovom slučaju obavijestila dežurnog tužioca Okružnog
tužilaštva Banja Luka.
w
8ãtää|ä|čä| ääã1 ä “8äätäM”
proslijeđen je na provjeru u
Centralnubanku BiH, inače
jedinu nadležnuza provjeru
kovanog novca, a o cijelom
slučaju obaviješteno je i
Tužilaštvo BiH. Riječ je o
krivičnim djelima falsifici-
ranja i stavljanja u opticaj
lažnog novca, za koja je
predviđena kazna zatvora u
trajanju od jedne do deset
godina. M. Z.
Krivotvorene kovanice su bez zlatnog kruga, lakše su i sjajnije
Lijevo lažna, desno original kovanica (Foto: D. Stojnić)
CJB Banja Luka
0ääãćää| ä|ã1|||äc| “Mä|cä1ätã”
Pripadnici Centra jav-
ne bezbjednosti Banja Lu-
ka uhapsili suprekjučer Je-
lenka Sjenicu (39) i Stojana
Kneževića (27), obojica iz
Banje Luke, zbog krađe
automobila i proizvodnje i
prometa oružja ili eksplo-
zivnih materija.
Iz CJBBanja Lukakažu
da su Knežević i Sjenica 9.
novembra ove godine u
večernjim satima u Dej-
tonskoj ulici u Bosanskoj
Gradišci ukrali “merce-
des”, čija se vrijednost
procjenjuje na 5.000 KM.
Pretresom više objeka-
ta koje su koristili Kneže-
vić i Sjenica na području
Bosanske Gradiške pro-
nađeno je ukradeno vozilo
kao i više predmeta koji se
dovode u vezu s izvršenim
krivičnim djelom.
Pronađen je i oduzet
pištolj CZ kalibra devet
milimetara s prigušivač-
em.
Ukradeno vozilo bit će
vraćeno vlasniku, a nakon
kriminalističke obrade
Sjenica i Knežević pušteni
su na slobodu i protiv njih
će biti podnesen izvještaj
Okružnom tužilaštvu.
PRIJEDOR Policija upozorava građane
0 ää||cã|ä |ãžää
äääãä|cä ä1 ë 8N
20 Subota, 12. novembar/studeni 2011. Dnevni avaz
oglasi
oglasi
Dnevni avaz subota, 12. novembar/studeni 2011. 21

Dnevni avaz, subota,
C>KI 12. novembar/studeni 2011.
0|ä|ã äã
â||ãtc|
Oluja zakoju sumeteo-
rolozi najavili da će biti
nezapamćene jačine zah-
vatila je zapadnu obalu
Aljaske. Olujni vjetar dos-
tizaojebrzinu od143kilo-
metra na sat, uzrokujući
poplave pojedinih mjesta
uz obalu. Vlasti su saopćile
da još nema podataka o
eventualnim žrtvama, dok
je do sada štetu nanio vje-
tar, uglavnom noseći kro-
vove i obarajući bandere.
fäJ|ää|| äã
8ãäã||Mã
Četvero turista i pilot
poginuli su kada se heli-
kopter srušio na Havaji-
ma, blizu osnovne škole,
saopćile su vlasti. Nesreća
se desila na havajskom
otoku Molokaj, prenosi
AP. Vlasnik agencije koja
nudi razgledanje havaj-
skih otoka helikopterom
izjavio je da suputnici bili
dvojica muškaraca i dvije
žene iz unutrašnjosti
SAD. Zdravstveni radnik
u osnovnoj školi Kiloha-
na vidioje da je helikopter
udario u padinu planine i
da je bila velika eksplozija.
I|ãä|ä|
c|Jã|ä|ã
Holandski carinici su
u mjestu Marheze na jugu
zemlje zaplijenili više od
20 miliona cigareta, koje
su, vjerovatno, bile nami-
jenjene tržištuVelike Bri-
tanije. Carinski službeni-
ci otišli su u hangar koji je
u vlasništvu transportnog
preduzeća u Marhezu i
našli traktorsku prikolicu
napunjenu cigaretama.
Prodajna vrijednost ciga-
reta procijenjena je na
četiri miliona eura, a još se
ne zna odakle su cigarete
donesene.
0ä|t|äã
ä 8|||||
U najnovijim sukobi-
ma u Siriji ubijena je naj-
manje21 osoba, međukoj-
ima i jedna osmogodišnja
djevojčica i šestorica voj-
nika. Sirijske snage sigur-
nosti ubijale su i civile u
potrazi za disidentima. Is-
tovremeno je došlo do su-
koba između vojnika i de-
zertera u blizini istočnog
grada Deir el-Zura i blizu
Maret el-Numana, grada
koji se nalazi na autoputu
koji povezuje Damask i
grad Alepo, prenosi AP.
w
w
w
w
Ukratko
Francuski predsjednik i njemačka kancelarka: Kreatori novog poretka
BRISEL Nova strategija iz straha od raspada eurozone
Nä|ää| | 8ã|äät| ä|
Moramo utvrditi preciznu listu onih koji ne žele biti dio kluba i onih koji,
8ä ät|ã|ä. ã ää |1ä
U slučaju raspada eur-
ozone u sadašnjem obliku,
za očekivati je da bi u mo-
netarnoj uniji ostale Nje-
mačka, Francuska, države
Beneluksa, Austrija, Fin-
ska, a uz njih bi se, vje-
rovatno, “šlepale” i male,
relativno stabilne članice
poput Slovenije, Slovačke,
Estonije, Malte i Kipra.
U sadašnjem obliku u
eurozoni, vjerovatno, ne bi
bilo mjesta za Grčku, Por-
tugal, Irsku, a možda ni za
Italiju i Španiju.
Ovako bi mogao izgledati izmijenjeni izgled unije
Ekonomska situacija u
Evropi došla je na prijelom-
nu tačku. Britanski list
“Daily Telegraph” piše da
su njemački i francuski zva-
ničnici raspravljali o plano-
vima za radikalne promjene
u EU koje bi uključile stva-
ranje više integrirane i po-
tencijalno manje eurozone.
Stabilne privrede
I britanski “Guardian”
je, također, objavio nezva-
ničnu informaciju da su
počeli pregovori o raspadu
eurozone koji samo pot-
vrđuju strah da je “Italija
prevelika da bi je spasili”.
- Moramopostupiti veoma
oprezno, ali ipak moramo ut-
vrditi preciznu listu onih koji
ne žele biti dio kluba i onih ko-
ji, jednostavno, tone mogu biti
- kazao je EU zvaničnik.
Visoki zvaničnici uPari-
zu, Berlinu i Briselu razma-
traju opciju da jedna ili više
članica eurozone napuste
monetarnu uniju, dok će
njeno jezgro koje čine naj-
stabilnije evropske privrede
nastaviti s dubljom eko-
nomskom integracijom,
uključujući tu i zajedničku
poreznu i fiskalnu politiku.
- Francuska i Njemačka
su intenzivirale konsultaci-
je u vezi s ovim pitanjem u
posljednjih nekoliko mjese-
ci, na svim nivoima - kazao
je neimenovani EU zva-
ničnik za agenciju Reuters.
Na ove informacije od-
mah je reagirao portparol
njemačke kancelarke Ange-
le Merkel, koji je, kako bi
smanjio paniku i neželjene
posljedice po berze, naveo
dase Njemačkazalaže zasta-
bilizaciju cijelog bloka.
Sama Merkel je izjavila da
je situacija postala “neprijat -
na” i pozvala države članice
eurozone da ubrzaju planove
za jaču političku integraciju.
- Ovoje prijelomni period
za novu Evropu. Pošto se svi-
jet takopuno mijenja, mi mo-
ramobiti spremni odgovoriti
izazovima. To će značiti više
Evrope, ne manje Evrope -
kazala je Merkel.
Dvije brzine
Međutim, predsjednik
Francuske Nikola Sarkozi
(Nicolas Sarkozy) otvoreno
je u Strazburu govorio o
promjenama. Onje rekaoda
bi “Evropa u dvije brzine” -
eurozona koja napreduje
brže u odnosu na 27 država
EU - bila jedini model zabu-
dućnost.
”Guardian” piše da je,
uprkos najavi Silvija Berlus-
konija (Berlusconi) daće na-
pustiti funkciju premijera
Italije čim parlament usvoji
mjere štednje, pad povje-
8äMã ää|ã
EU ne može dero
Mogućnost da zemlje
zapadnog Balkana, među
kojima je i BiH, zbog ak-
tuelne krize u Evropi budu
primljene tek u niži stepen
članstva Evropske unije
(EU) nije toliko izvjesna
koliko se naizgled čini. To
tvrde eksperti i poznavaoci
prilika u EU.
Ekspert za evropske
integracije Zekerijah
Smajić kaže za “Avaz” da
bi na taj način EU samo
derogirala neke svoje te-
meljne elemente politike
prema područjuzapadnog
Balkana.
Otvoren put za odlazak premijera
||ã|||ãätä| 8ääã| ä1ää||ä
ä||äčää |ä|ä|Mä
Italijanski Senat odo-
brio je jučer ključne eko-
nomske reforme koje je
zahtijevala Evropska uni-
ja, čime je otvoren put da
premijer Silvio Berlusko-
ni (Berlusconi) već ovog
vikenda podnese ostavku,
a nova vlada bude formira-
na.
Senat je sa 156 glasova
za i 12 glasova protiv izgla-
sao budžetski zakon koji
sadrži reformske mjere.
Donji dom parlamenta tre-
bao bi danas odobriti ovaj
zakon, prenosi AP.
Berluskoni je najavio
da će podnijeti ostavkuod-
mah pošto parlament us-
voji reforme. Postoji više
nagovještaja da bi se na
čelu nove prijelazne vlade
mogao naći ugledni eko-
nomista Mario Monti.
Monti je u Senatu
dočekan ogromnim aplau-
zom, gdje je zvanično pos-
tavljen za doživotnog se-
natora.
Saslušanje zbog prisluškivanja
Nã|1äääääJ t|äã
ää|äž||| 1ã |ä Mã|||ãš
Nije isključeno da bude ugašen i “The Sun”
Protest protiv Mardoka ispred zgrade parlamenta
Džejms Mardok (James
Murdoch), sin Ruperta Ma-
rdoka, na saslušanju pred
britanskim parlamentar-
nimodborom odbacioje op-
tužbe da se “News Interna-
tional” u skandalu u vezi s
prisluškivanjem ponašao
poput mafije.
Zastupnik Tom Vatson
(Watson) insinuirao je da su
primjenjivali omertu, odnos-
no zakonšutnje. Mardokje te
optužbe nazvao “uvredljivi -
ma i lažnima”. Također je re-
kao da nije znao da su pris-
luškivanju, osimjednog “od -
metnutog novinara”, pribje-
gavali i drugi zaposlenici.
On je za sve probleme
okrivio urednike koji su, ka-
ko je rekao, trebali “izbjega-
vati nepravilnosti”.
- Urednici su ti koji tre-
baju počistiti stvari, dati mi
uvidusituaciju. Tojenjihov
posao- rekaoje Mardok i na-
glasio da nije bio svjestan
svega što se događalo, preno-
se britanski mediji.
- Onda ste vi, vjerovatno,
prvi mafijaški šef u historiji
koji nije znaoda vodi krimi-
nalni pothvat - optužio ga je
Vatson.
Mardok je dao naslutiti
da ne isključuje mogućnost
da “News International”
ugasi i list “The Sun” ako se
pokaže da su njegovi novi-
nari, također, pribjegavali
prisluškivanju.
Josip Broz Tito, Kemal Ataturk i Kiro Gligorov bit će
zajedno na jednommjestu u Muzeju makedonske borbe
za državnost i samostojnost, koji je s više od 100 voštanih
figura jedan od rijetkih u regionu gdje se te historijske
ličnosti mogu vidjeti zajedno, piše“Blic”.
Ukupan broj figura trebao bi biti 109. Očekuje se da
budu postavljene figure Josipa Broza Tita, Kire Gligo-
rova, ali i kralja Jugoslavije Aleksandra Karađorđevića,
kaoi reformatora Turske Kemala Ataturka. Oni trebaju
biti zajedno s makedonskimrevolucionarima, glavnim
ličnostima vladajuće partije VMRO DPMNE i njenim
osnivačima. Muzej je otvoren 8. septembra, na Dan
državnosti.
w
I||ä. â|ã|ä|ä |
0||Jä|ää ä Mätä|ä
!
C>KI
Dnevni avaz, subota,
12. novembar/studeni 2011.
0äãM|äã
čät|||äã
Američki predsjednik
Barak Obama (Barack)
pozdravio je skorašnji ulaz-
ak Rusije u Svjetsku trgov-
inskuorganizaciju (WTO) i
istaknuo da će to biti do-
bro za radna mjesta u Sje-
dinjenim Državama. Ob-
ama je čestitao ruskom
predsjedniku Dmitriju
Medvedevu završetak pr-
egovora o prijemu Rusije
u WTO. PrijemRusije još
treba zvanično biti pot-
vrđen u decembru na mi-
nistarskoj konferenciji.
|t||ãJã äã
8ätäää
Regionalni portparol
kosovske policije Besim
Hoti izjavio je Tanjuguda
je nastavljena istraga o
ubistvu jednog i ranjava-
nju dvojiceSrba, ali još ni-
ko nije osumnjičen za ova
teška krivična djela.
Hoti jekazao daje una-
selju Brđani u sjevernom
dijelu Kosovske Mitrovi-
ce stalno prisutna mje-
šovita policijska patrola, a
da će policija nastaviti is-
tragu. EULEXtijesno sa-
rađuje s kosovskom poli-
cijom u istrazi incidenta u
vezi s pucnjavomu kojoj je
Savo Mojsić ubijen.
0ä||ã ääää
Bjelopoljska policija
uhapsila je G. M. (21) iz
Bara zbog osnovane sum-
nje da je izvršila čedomor-
stvo, saopćeno je jučer iz
policije. Kako se navodi,
G. M. je prošle sedmice u
bjelopoljskoj bolnici rodi-
la zdravo muško dijete, ali
je nakon izlaska zadavila
bebu i bacila je u kanal iza
stare zgrade bolnice. Mrt-
vo novorođenče su pro-
našli službenici Područne
jedinice policije. G. M. je
odmah potom uhapšena i
određen joj je pritvor.
Saslušan Tači
Tužilac EULEX-a
Maurizio Salustro sas-
lušao je kosovskog premi-
jera Hašima Tačija pred
početak suđenja Fatmiru
Ljimaju, optuženom za
ratne zločine u logoru
OVKu seluKlečkatokom
rata na Kosovu 1999. go-
dine. Tužilac je htio saz-
nati kakva jebila ulogaLj-
imaja tokom rata na Koso-
vu, a posebno kakva je bila
njegova uloga u Vrhov-
nom štabu OVK, piše“Ze-
ri”. Tači nije ispitivankao
političar, već kao politički
rukovodilac OVK i bivši
član Vrhovnog štaba.
w
w
w
w
Ukratko
ãää ääää l0f
jednostavno, to ne mogu biti, kažu zvaničnici
8|ž| t|ääää č|ãät|äã
täM||ãMã tãäã1ääJ 8ã|äãäã
Usljed reformi Merkel
i Sarkozi stavili su do zna-
nja da će zemlje zapadnog
Balkana biti primljene u
niži stepen članstva EU.
- Ako Srbija, Crna Gora
i, možda, Makedonija
uopće počnu pregovore o
članstvu s EU krajem iduće
godine, proći će barem
šest-sedam godina dok ne
dođu do praga Unije, a do-
tle će se i EU, bez sumnje,
preobraziti u novom ustroj-
stvu - ocijenili su evropski
diplomatski izvori u “za sa-
da jedinom mogućem os-
vrtu” za agenciju Beta.
Evropska komisija pot-
vrdila je da se ovakav sce-
narij razmatra, ali je uka-
zala na ocjenu predsjed-
nika Barosa da bi razdva-
janje članica EU u različite
stepene integracije značilo
da se veoma otežava mo-
gućnost za ulazak u eu-
rozonu i predstavljalo ne-
posredan ekonomski uda-
rac nekim članicama.
renja investitora u treću po
veličini privredu eurozone
digao kamate na nivo na ko-
jemsu Portugal, Grčka i Ir-
ska tražile ekonomsku po-
moć od EU i MMF-a.
Hoze Manuel Baroso
(Jose Barroso), predsjednik
Evropske komisije, uputio
je novi poziv EU da se “uje-
dini ili suoči s tim da postane
nebitna” pred nadolazećom
ekonomskom krizom u Ita-
liji.
Eksperti za “Dnevni avaz”
tä| tã tãäã1ä| 8ã|äãä
girati svoju temeljnu politiku, tvrdi Smajić
- Odtoga nemaništa, jer
bi ništavne bile odluke o
davanju statusa potencijal-
nog kandidata nekim ze-
mljama, zatimzaključci sa-
mita “EU - Balkan”iz Solu-
na 2003. godine, odluke o
Sporazumu o stabilizaciji i
pridruživanju itd.. Kao što
je poznato, 1997. godine za
BiH je unutar Evropskog
parlamenta predlagano da
se ovoj državi dodijeli spe-
cijalni status u smislu da se
preko reda prihvati u EU.
Da je totada prihvaćeno, ko
zna gdje bi BiH bila - kazao
je Smajić.
Slovenski političar i
zastupnik u Evropskom
parlamentu Jelko Kacin u
izjavi za naš list navodi da
su sve države zapadnog
Balkana rangirane kao po-
tencijalne članice EU.
- Postoje zemlje članice
i one koje to nisu. Nema
ništa između. Oni koji go-
vore o raspadu EU, trebaju
staviti druge naočale. Kada
to urade, onda moguvidjeti
da se EU konstantno pove-
zuje i učvršćuje. Ja ne vi-
dimnikakav razlogzastrah
da bi euro mogao propasti -
rekaojeKacin. A. Du.
Tragom odgovora Teherana o mogućem napadu
fãää|ã. âäc||ã ä|ä||ä ||ãäã
|Mã|ã ä| ätä|||ää äät||ä1|cä
Američki ministar odbrane upozorio na posljedice po američke snage
08. 0|ä|äMã|tää ||äšää|ä
Generalni sekretar UN-a
Ban Ki-mun pozvao je na
pronalaženje diplomatskog
rješenja za nesuglasice u vezi
s iranskim nuklearnim pro-
gramom. Ban je izjavu dao u
očitom reagiranju na pisanja
medija da bi Izrael mogao
napasti Iran, prenosi Reuters.
- On (Ban) je ponovio
pozive Iranu da se saglasi sa
svim relevantnim rezoluci-
jama Vijeća sigurnosti UN-a
i bordom guvernera IAEA-e.
Generalni sekretar je pono-
vio svoje uvjerenje da je
rješenje postignuto prego-
vorima prije nego vojnim
putem jedini način da se
riješi to pitanje - rekao je
portparol UN-a Martin
Nesirki novinarima.
Paneta: Ne slaže se sa svojim prethodnikom
Vojna akcija protiv Irana
mogla bi proizvesti “než-
eljene posljedice”u regionu,
izjavio je američki ministar
odbrane Leon Paneta (Pa-
netta) nakon što je Teheran
upozorio da bi napad na
njihova nuklearna postro-
jenja bio dočekan “gvozde-
nom pesnicom”.
Paneta, koji je preuzeo
posao u Pentagonu prošlog
jula, rekao je da se slaže s
procjenama njegovog pre-
thodnika Roberta Gejtsa
(Gates) da bi napad na Iran
samo odložio njegov nukl-
earni programza koji Zapad
vjeruje da ima za cilj proiz-
vodnju atomske bombe.
- Morate biti oprezni da
ne proizvedete neželjene
posljedice tamo - rekao je
Paneta novinarima u Pen-
tagonu upitan o stavu po-
vodom mogućih vojnih
udara.
On je priznao da vojne
akcije mogu da ne uspiju
odvratiti Iran “od onoga
što oni hoće da rade”.
- Ali mnogo važnijeje da
to može imati ozbiljne pos-
ljedice po region i može
imati ozbiljne posljedice
po američke snage u regionu
- rekao je on, dodavši da se
“sveto trebapažljivo razmo-
triti”, prenosi Reuters.
Prošle sedmice američki
vojni zvaničnik je na jednom
forumu u Vašingtonu kazao
da vidi Irankao najveću opas-
nost za SAD i njihove savez-
nike na Bliskom istoku, čak
veću od El- Kaide. On je pri
tomenaveo iranski nuklearni
program i otkrivanje navod-
nih planova Teherana da se
ubije ambasador Saudijske
Arabije u Vašingtonu.
Ipak, Paneta je rekao da
vojna akcija ostaje kao pos-
ljednja opcija za SAD i
Izrael i naglasio da Vašin-
gton ulaže napore da osigu-
ra uvođenje težih sankcija
protiv Teherana.
- Nama je važnoda bude-
mo sigurni da smo primijeni-
li najstrožije sankcije - eko-
nomske, diplomatske - na
Iran da bi promijenio svoje
ponašanje - rekao je Paneta i
dodao da sa saveznicima raz-
govara o dodatnimsankcija-
ma koje treba uvesti Iranu.
Špekulacije o mogućem
napadu Izraela na Iran
izazvane su nalazima
Međunarodne agencije za
atomsku energiju (IAEA)
da je Iran, vjerovatno, radio
na proizvodnji dijelova za
atomsku bombu.
Vojna porota odredila doživotni zatvor
âMä||čä| ää1ä|ä ää|ä
||ä|ä â|Jãä|t|ãäãcã
Vođa američke vojne je-
dinice odgovorne za ubistva
afganistanskih civila dobio
je doživotnu zatvorsku kaz-
nu pošto ga je vojna porota
osudila za tri ubistva. Pe-
točlani vojni odbor progla-
sio je vodnika Kalvina Gibsa
(Calvin Gibbs) krivim i na-
veo da bi trebao odslužiti
najmanje 10 godina kazne
prije nego što dobije mo-
gućnost da bude pušten na
uvjetnu slobodu.
Gibs je osuđen po 15 ta-
čaka optužnice, uključujući
tri za ubistvo s predumišlja-
jem, zbogsvoje uloge u ubis-
tvima na jugu Afganistana
između januara i maja prošle
godine.
Tužilac
major Dre
Leblank
(Dre LeBl-
anc) nazvao
je Gibsa di-
vljakom i tr-
ažio da mu
ne bude do-
zvoljeno
uvjetno pu-
štanje na sl-
obodu, pre-
nosi AFP.
U završ-
nim riječi-
ma tužilaštvo je odbacilo
Gibsove tvrdnje da je ubistvo
Afganistanaca bio odgovor
na legitimannapad i daje nje-
gova jedinica učestvovala u
borbi. Gibs je optužen da je
namjestio ubistva, podmet-
nuo oružje kod tijela mrtvih
civiladabi izgledalodasubili
borci, kao i da im je odsjekao
prste i izvadio zube kao ratne
trofeje, što je on priznao.
Suđenje koje je počelo
prošle sedmice održano je u
američkoj bazi Luis Me-
kord, južno od Sijetla. Gib-
sov advokat Fil Stekhaus
doveo je u pitanje kredibili-
tet još trojice pripadnika tog
tima koji sudobili blaže kaz-
ne poštosu priznali krivicui
pristali svjedočiti protiv
Gibsa.
Crtež iz
sudnice: Gibs
priznao
24 Subota, 12. novembar/studeni 2011. Dnevni avaz
oglasi
Na osnovu ovla{tenja iz ~lana 13. statuta JP „VILENICA - VODOVOD“ d.o.o., ~lana 10 Pr-
avilnika o radu preduze}a i odluke Nadzornoga odbora JP „VILENICA - VODOVOD“
d.o.o. br. 44/11 od 26. 09. 2011. godine raspisuje se:
KONKURS
za popunu upra`njenih radnih mjesta
1. [ef proizvodnje, distribucije vode i odr`avanje VIK-a
2. Vodoinstalater
Kandidati moraju ispunjavati slijede}e op}e uslove:
- da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine,
- da je stariji od 18 godina,
- da ispunjava Zakonom o radu propisane uslove za zasnivanje radnog odnosa.
Pored op}ih uslova kandidati moraju ispunjavati i sljede}e posebne uslove:
kandidat pod rednim brojem 1
- da posjeduje VSS-VII stepen gra|evinskog fakulteta, hidro smjer
- da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na istim poslovima
Kandidat pod rednim brojem 2
- da posjeduje SSS - VKV vodoinstalater
- da ima najmanje tri godine radnog iskustva na istim poslovima
Sa kandidatima koji budu izabrani za obavljanje poslova radnih mjesta za koje je konkurs
raspisan, zaklju~it }e se ugovori o radu na neodre|eno vrijeme uz ugovoreni probni rad.
Uz prijavu na konkurs za imenovanje kandidati su du`ni prilo`iti:
- kra}u biografiju,
- ovjerenu kopiju diplome,
- uvjerenje o dr`avljanstvu,
- izvod iz mati~ne knjige ro|enih,
- uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak,
- dokaz o radnom iskustvu u struci
Rok za podno{enje prijava na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja.
Kandidati koji budu u{li u u`i izbor bit }e pozvani na razgovor.
Dokumentacija koja se dostavlja na konkurs ne mo`e biti starija od 6 ({est) mjeseci.
Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom li~no ili preporu~eno po{tom dostaviti
na adresu:
JP „VILENICA - VODOVOD“ d.o.o. Novi Travnik Ul. Kalinska bb
72290 Novi Travnik
sa naznakom:
„Prijava na konkurs - ne otvarati“
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.
J A V N O N A D M E T A NJ E br. 27-P/11
( prodaja „izrabljenih grla“ )
PREDMET OGLASA Raspisuje se Javno nadmetanje za prikupljanje pismenih ponuda prodaja izrabljenih grla na
podru~ju PJ ‘’[umarija’’ Olovo, JP ‘’[PD ZDK’’ d.o.o.Zavidovi}i:
Prodaja „izrabljenih grla“ kako slijedi:
LOT 1 - Vo Krilonja, te`ine 600 kg,
Vo Golub, te`ine 500 kg,
Vo Baljan, te`ine 600 kg,
Vo Medonja, te`ine 650 kg,
Vo [aronja, te`ine 500 kg,
Rok za podno{enje ponuda: Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 18.11.2011. godine do 10,00 sati na pro-
tokol JP „[PD ZDK“ d.o.o. Zavidovi}i, sa naznakom ‘’Licitacija br. 27-P/11 - prodaja „izrabljenih grla“ - NE OT-
VARATI.
Prijave slati na adresu: JP „[PD ZDK“ d.o.o. Zavidovi}i, Ulica Alije Izetbegovi}a br.25. Zavidovi}i
Otvaranje ponuda: Javno otvaranje }e se obaviti dana 18.11.2011.godine u 10,30 sati u prostorijama Uprave dru{tva
u Zavidovi}ima u Ulici Alije Izetbegovi}a br. 25.
NAPOMENA: Dokumentacija sa svim neophodnim informacijama za Javno nadmetanje broj 27-P/11 mo`e se dobi-
ti na pismeni zahtjev u prostorijama Komercijalne slu`be JP ‘’[PD ZDK’’ d.o.o. Zavidovi}i. Za informacije obratiti
se na broj 032/877-309, lokal 106.
oglasi
Dnevni avaz subota, 12. novembar/studeni 2011. 25
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Kanton Sarajevo
Grad Sarajevo
OP]INA CENTAR SARAJEVO
OP]INSKI NA^ELNIK
Na osnovu ~l. 69. i 73. Statuta Op}ine Centar Sarajevo - pre~i{}eni tekst („Slu`bene novine
Kantona Sarajevo“, broj 23/04) Op}inski na~elnik
PONI[TAVA JAVNI POZIV
za finansiranje mini projekata sredstvima Bud`eta Op}ine Centar Sarajevo za 2012. go-
dinu, objavljen u „Dnevnom avazu“ 26. 10. 2011. godine.
$
Dnevni avaz, subota,
EI 12. novembar/studeni 2011.
Starica iz Teksasa postala je prava internet-senzacija
nakon što je svoj automobil “dubinski oprala”. Meri Li
Fin (Marie Lee Fynn, 86) nije mogla ući u auto na vo-
začeva vrata jer su bila blokirana drugim automobilompa
se na to mjesto pokušala smjestiti preko suvozačevog sje-
dišta. Ali, preskačući s jedne na drugu stranu, zakačila se
za mjenjač, a automobil je krenuo i rušio sve pred sobom.
Umjesto kočnice, žena je svomsnagom pritisnula pa-
pučicu zagas, štoju je odvelopravo nadno bazenajedne od
susjednihkuća. Srećom, nikonije stradao, abakajeuzma-
nje poteškoće uspjela izaći iz automobila.
âä|äMää||äMä äãtää
Jedan 61-godišnji ginekolog iz Srbije nepravomoćno je
osuđenna kaznu od50.000 dinara jer je poznanicuuštinuo
za vaginu. Oštećena žena tvrdi da joj je 61-godišnji muška-
rac u aprilu prošle godine nanio lakše tjelesne povrede,
zbog čega ga je i tužila. Navela je da ju je muškarac uhvatio
desnomrukom za vaginui snažno je uštinuo, a sve se odvi-
jalo u automobilu kojim je ona upravljala.
U presudi se navodi da je oštećena osjetila veliku bol
zbog koje je zamalo izgubila kontrolu nad vozilom. Okri-
vljeni ginekolog branio se da je cijela priča izmišljena te da
tada uopće nije bio s njom u automobilu.
0|ääää|äJ äš||äää žäää
dašnji život. Mogu izaći na
piće i večeru i ostati dokasno
bez osjećaja iscrpljenosti -
rekao je Njuberi.
On je, kako kaže, sretan
sa svojom supernogom koja,
tvrdi, bolje funkcionira od
desne noge koju je u nesreći
1997. godine povrijedio.
Metju je imao 15 godina ka-
da je preživio udes, nakon
čega je 15 mjeseci bio u bol-
nici.
Metju Njuberi ponovo normalno živi
Ruski ljekari koji su operirali Titu slijepo crijevo vraćeni su Staljinu, ali u kovčegu
ISTRAŽIVANJA Povjesničari razotkrili zavjeru
Njuberi: Siguran kad hoda
8|ã|||ä äät|ãä ||ääã|ä
1ã ää||ä 1ät|äã 8|ätã
8ä||ã. |J|ã Jä|| | äät| ä|c|ä|
tãääã||ä|äć| ä|ää|čää| äät|
01t|ääãä äćä|ä| J|ãää
Marselo je uhapšen
Kolumbijac Marselo R.
O. (Marcelo, 34) uzeo je
kuhinjski nož i odsjekao
glavu svojoj kćerki od 18
mjeseci u kući u španskoj
Geroni. Snjima je bila i dru-
ga šestogodišnja djevojčica.
Katalonska policija objavila
je daje muškaracubio dijete,
a zatim sam nazvao Hitnu
pomoć.
Policajci su se šokirali
stigavši na mjesto zločina.
Prvo su morali smiriti op-
sjednutog Kolumbijca koji
im je zatim ispričao da ga je
na stravičan zločin natjerao
vrag koji je u tom trenutku
bio u kući.
Istražitelji su potvrdili
da je ubio dijete kuhinjskim
nožem.
Majka je u vrijeme ubis-
tvabila naposlu, a kasnijesu
je morali hospitalizirati jer
je dobila slomživaca. Susje-
di su potvrdili da se u vrije-
me ubistva iz kuće čuo plač i
spominjao se vrag.
Opsjednut vragom
Rejbon: Eksplozija uništila lice
8|tä||ã ž|ää| |ã1| 1|äJä
Uhapšena Amerikanka
Amerikanku Heder Rej-
bon (Heather Raybon, 31),
koja je ostala trajno una-
kažena nakon eksplozije u
ilegalnom laboratoriju
2004., opet su uhvatili kako
proizvodi kristalni metam-
fetamin.
Pozvali su vatrogasce da
laboratorij ne bi eksplodi-
rao. Nakon eksplozije He-
der je bila na brojnimopera-
cijama, ali i dalje sevide pos-
ljedice.
Prvi Britanac koji je dobio posljednju generaciju
bioničkih ekstremiteta
w w
Srbijanski povjesničar
Ljubodrag Dimić pronašao
je u ruskim arhivama tran-
skript koji je moguća potvr-
da da je Josif Visarionovič
Staljin naručio ubistvo Josi-
pa Broza Tita 1947. godine.
Dvojica sovjetskih ljekara
koje je poslao Staljin lično
pokušala su ubiti Tita to-
kom operacije slijepog crije-
va 1947. godine.
Moguću potvrdu ovog
atentata pronašao je Dimić
sastavljajući “Zbornik do-
kumenata jugosloven-
sko-sovjetskih odnosa
1945.-1956.”, objavljen ovih
dana, koji sadrži 200dosada
neobjavljenih dokumenata
iz ruskih arhiva. Prema no-
vootkrivenom transkriptu
razgovora Staljinai Edvarda
Kardelja, Dimić dopušta
mogućnost da je pronašao
potvrdu o medicinskom
atentatu na Tita.
Jaki bolovi
Sumnje u to prvi je iznio
jedan od ljudi iz Titovog osi-
guranja i njegov saborac, ge-
neral Milan Žeželj.
- Bio je to prohladni fe-
bruar 1947. godine. Odnosi
Tita i Staljina više nisu naj-
sjajniji, a u vazduhu se os-
jeća nemir. Tito osjeća bolo-
ve u donjem dijelu trbuha, a
ljekari zaključuju da je u pi-
tanju slijepo crijevo. U rezi-
denciji Brdo kod Kranja ta-
dašnji šef Maršalata, major
Luka Božović, uz pomoć
nadstojnika vile Rade Rista-
novića, preuređujejednu so-
buuoperacijsku salu. UzTi-
ta su njegovi osobni ljekari
Božidar Lavrič i Borisav
Božović te ekipa najboljih
slovenskih doktora - Bog-
dan Brecelj, IvanTavčar i is-
kusna sestra Livija Merlak -
pisao je Žeželj.
Čudno ponašanje
I kada se tim pripremao
za operaciju, u Kranj su sti-
gladvojica sovjetskihljekara
Bakuljev i Smotrov, koje je
poslao Staljin. Tito, piše
Žeželj, odlučuje da ga operi-
raju Rusi kako ne bi dodatno
zaoštravao odnose s Kre-
mljom.
Ali Titu nakon operacije
nije bilo dobro. Rana se za-
gnojila, bolovi subili nepod-
nošljivi, a počinje se sum-
njati da su Rusi operirali za-
trovanim instrumentima.
Prema Žeželju, ruski lje-
kari su se ponašali čudno,
što je još više Titove ljude
navelo da sumnjaju. Bili su
izgubljeni, nervozni, puno
pili i pušili... Po rezidenciji
su bauljali tako pijani, pa ih
je Žeželj zaključao u sobu i
pozvao Titove ljekare koji
su uspješno obavili novu
operaciju. Kada je ta “zavje-
ra” otkrivena, ruski ljekari
su vraćeni Staljinu, ali u
kovčegu.
Tito: Ponovo operiran
stremiteta i kaže daje njegov
život potpuno drugačiji.
Metju čak sada može
skijati, voziti bicikl, igrati
golf, ali i hodati unazad.
- S mojomstarom nogom
stalno samse saplitao, a sada
se mogu penjati i uza stepe-
nice, hodam prirodnije i
mnogo sam sigurniji. Ali
najbolje od svega je što ni-
sam umoran.
Vratio mi se moj neka-
U PRODAJI JE
Metju Njuberi (Mathew
Newbury) izgubio je noguu
saobraćajnoj nesreći, ali on
nema problema kada se želi
popeti uza stepenice i na
skele na nekom od svojih
gradilišta.
On je prvi Britanac koji
je opremljen posljednjom
generacijom bioničkih ek-
%
KJKH=
Dnevni avaz, subota,
12. novembar/studeni 2011.
SARAJEVO Nastavljeno snimanje filma “Venuto al mondo”
fäää|ää| 8|ät ä|ääã|ã
âM||ã Nä1ää|ãä|ä
Ekipa filma “Venuto al
mondo” jučer se okupila u
restoranu “Bazeni”, u kojem
su snimljene scene iz 1984.
godine, vremenu neposredno
nakon Olimpijade u Saraje-
vu. Kakosaznajemo, riječjeo
scenama u kojima su učestvo-
vali glavni akteri filma - holi-
vudska glumica Penelopa
Kruz (Cruz), američki glu-
mac Emil Hirš (Hirch) i bh.
glumac Adnan Hasković.
Snimljene su scene krštenja
djeteta, odnosno Gojkove
(igra ga Hasković, op. a.) ses-
tre, čiji sukumovi Gema (Pe-
nelopa) i Dijego (Emil).
Za potrebe snimanja
ovih scena odnosno samog
događaja bili su angažirani i
jedan muzičar te pjevačica, a
kako saznajemo, riječ je o
bh. interpretatorki sevda-
linki Amiri Medunjanin.
Inače, kada nije na setu,
Penelopa sa suprugom Ha-
vijerom Bardemom (Javier)
vrijeme uglavnomprovodi u
hotelu “Europa”, gdje su
smješteni, a jedno od mjesta
na koje vole otići je “Četiri
sobe gospođe Safije”.
S. A. A.
U restoranu “Bazeni” snimljene scene krštenja djeteta kojem su kumovi bili Gema, koju
igra holivudska glumica, i Dijego, kojeg glumi Emil Hirš
U Tuzli otvoren prvi privatni muzej s galerijom
0äMtã tää ä|t|ä äM|ä|äät||
Internacionalnom izlož-
bom na kojoj je radove izlo-
žilo 75 umjetnika jučer je u
Tuzli otvoren prvi privatni
muzej s galerijomG&M, čiji
je vlasnik akademik Enver
Mandžić. Objekt je simbo-
lično otvoren 11. novembra
2011. godine u 11 sati i 11 mi-
nuta.
- Ovo je završetak jednog
životnog djela kojim sam
zaokružio svoje postojanje i
ono što sam mogao uraditi u
životu. Nadam se da će bu-
duće generacije kojima ovo
ostaje znati iskoristiti. Ob-
jekt je otvoren simbolično na
datum koji se dešava jednom
u stotinu godina, baš kao i to
da se u BiHsvakih stotinu go-
dina otvara jedan kulturni
objekt - kazao je Mandžić.
8äJã|ãä|||ä1ã8|8ät1ääJ|ãä||ã
Knjiga Amela Salihbašića
Detalj s promocije (Foto: B. Nizić)
8ãäää â|äätãä1|||ä äã
lät||äã|ä ä Nãää1ää|||
Filmovi”Ostavljeni” i “Cirkus Columbia”
Nakon učešća bh. filmova
“Ostavljeni” Adisa Bakrača i
“Cirkus Columbia” Danisa
Tanovića na nedavno za-
vršenom 37. internacional-
nomfestivalu uAleksandriji,
njihov zajednički festivalski
život se nastavlja.
Naime, ova ostvarenja bit
će prikazana na 10. Cinedays
Festivalu evropskog filma u
Makedoniji. Film “Ostavlje -
ni”, rađen u “Heft”produkci -
ji, uselekciji je“Cine Balcan”,
gdje će bitiprikazana najbolja
filmska ostvarenja u regiji u
protekloj godini.
- Film će publici predsta-
viti reditelj Adis Bakrač, koji
će učestvovatii unekoliko pa-
nel- diskusija o evropskom
filmu. Ovo je15. međunarod-
ni festival na kojem naš film
učestvuje u takmičarskom
programu, ado sadaje osvojio
šest međunarodnih nagrada -
kazao namje producent “Os -
tavljenih”Almir Šahinović.
Film “Cirkus Columbia”,
koji govori o ljubavi, ali i naja-
vljuje tragične vjetrove počet-
kom devedesetih naovim pros-
torima, bit će prikazanuselek-
ciji “Gala premijera”. M. Ču.
Scena iz filma “Ostavljeni”
Ako i Vi uživate u netak-
nutoj prirodi, neobičnoj flori
i fauni, čistom zraku, plani-
nama, jezerima, riječnim to-
kovima ili u obilasku starih
gradova, onda ćete sigurno u
ovoj knjizi naći nešto intere-
santno za sebe - poručuje u
uvodu knjige “23 nezaborav-
na dana uBosni i Hercegovi-
ni”autor Amel Salihbašić.
- U knjizi se pominju 23
dana zato što je knjiga podi-
jeljenau 23poglavlja ili cjeli-
ne, a u suštini ih može biti
mnogo više. Svaka cjelina
opisuje jednu lokaciju s ma-
pom i popratnim tekstom.
Svoja iskustva sam prenio na
papir jer volimputovati. Sve
je popraćeno fotografijama
starih gradova, Mostara, Bla-
gaja, Sarajeva, Srebrenice,
Travnika, Jajca, te planina i
rijeka - kaže Salihbašić.
Knjigana bosanskomien-
gleskom jeziku svojevrsni je
promotivnispotBiH. M. Ču.
jučer rečeno, muzej i galerija
u budućnosti će na najbolji
način njegovati i promovirati
sve vrste umjetnosti.
- Akademik Mandžić po-
stigao je svoj maksimum u
nauci, a otvaranjem ovog ob-
jekta pokazaoje velikuljubav
prema umjetnosti. Muzej i
galerija su spomenik umjet-
nosti i veliki darTuzli, tenaj-
veća privatna umjetnička in-
vesticija u BiH - istakao je
Imamović.
Jučer su dodijeljene i na-
grade. Nagradu za slikarstvo
dobila je Dragana Nuić-
-Vučković, za grafiku Sead
Emrić, za crtežEdin Numan-
kadić, za skulpturu Nikola
Vučković, Gran pri Admir
Mujkić, a nagraduza životno
djelo Boško Kućanski.
A. Mu.
Nadam se da će buduće generacije kojima ovo ostaje znati iskoristiti,
kazao je vlasnik, akademik Enver Mandžić
8ät|ä| t 8ã|1äMäM
Dok je slavna oskarovka
Penelopa Kruz (Cruz) ok-
ružena brojnim osigura-
njem jučer snimala na “Ba -
zenima”, njeni suprug Ha-
vijer Bardem i sin Leon
bezbrižno su šetali Ferha-
dijom. Vesele navijačke bh.
trupe pred jučerašnju utak-
micu naše reprezentacije s
Portugalom mamile su po-
glede Bardema. Prišli smo
mu, pozdravio nas je s os-
mijehom, ali nije baš imao
vremena za razgovor.
- U šetnji sam sa sinom,
rado bih s vama razgovarao,
ali žurim. Penelopa je ta s
kojom trebate razgovarati -
kratko je kazao Bardem, po-
zdravio se s nama i nastavio
šetati.
U sarajev-
skoj “ASA art”
galeriji preksi-
noć je otvorena
izložba ''Mjede-
nica -škola kaoi
svaka druga''.
Izloženo je
blizu 200 rado-
va učenika Za-
voda za speci-
jalno obrazova-
njei odgoj “Mj -
edenica”, a neki
od njih nastali
su u nedavno
obnovljenoj ke-
ramičkoj radio-
nici, čije opremanje je omo-
gućila ASA Grupacija. Izložba
Izložba u “ASA art” galeriji
Izloženo 200 radova (Foto: F. Fočo)
će biti otvorena do 1. decem-
bra ove godine. M. Ču.
Simbolično otvaranje 11. 11. u 11 sati i 11 minuta
Uprisustvu velikog broja
zvanica, uz Mandžića, muzej
su otvorili tuzlanski načelnik
Jasmin Imamović te sarajev-
ski akademik i umjetnik
Boško Kućanski. Kako je
(Foto: A. Bajrić Blicko)
Medunjanin: Pridružila se ekipi
Bardem u šetnji sa sinom
Restoran “Bazeni” jučer je okupirala filmska ekipa (Foto: M. Kadrić)
’N|ä1ää|cã - šää|ã
äãä | täãäã 1|äJã’
28 Subota, 12. novembar/studeni 2011. Dnevni avaz
oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 09 65 Mals 025868 07 Mals
Sarajevo, 25. 10. 2011. godine
Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Amra Pinjo, u pravnoj stvari tu`itelja „Sanitacija“ d.o.o. Sarajevo, ul. Mlata br. 17., Saraje-
vo, koga zastupa punomo}nica Amila Eterovi}, advokat iz Sarajeva, protiv tu`enog „MUZUROVI]“ d.o.o. Sarajevo, ul. Hivzi Bjelevca
br. 5., Sarajevo, radi duga u iznosu od 244,00 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH, (Sl. novine
FBiH broj 53/03), objavljuje slijede}i:
OGLAS
Kod ovog suda je podnesena tu`ba dana 14. 03. 2002. godine, u pravnoj stvari tu`itelja „Sanitacija“ d.d. Sarajevo, ul. Malta br. 17.,
koga zastupa punomo}nica Amila Eterovi}, advokat iz Sarajeva, protiv tu`enog „MUZUROVI]“ d.o.o. Sarajevo, ul. Hivzi Bjelevca br.
5., Sarajevo, radi duga u iznosu od 244,00 KM, kojom je predlo`eno da se tu`eni obave`e da tu`itelju isplati iznos od 244,00 KM, sa
zakonskom zateznom kamatom, na pojedina~ne iznose kako slijedi: na iznos od 234,00 KM po~ev od 29. 11. 2005. godine, na
iznos od 10,00 KM po~ev od 04. 03. 2006. godine, pa sve do kona~ne isplate, uz nadoknadu tro{kova prani~nog postupka sve u
roku od 15 dana.
Poziva se tu`eni: „MUZUROVI]“ d.o.o. Sarajevo, ul. Hivzi Bjelevca br. 5., Sarajevo, da u roku od 30 dana, sudu dostavi pismeni
odgovor na tu`bu.
U odgovoru na tu`bu obavezni ste po ~lanu 71. ZPP-a, izjasniti se o tu`benom zahtjevu i navesti mogu}e procesne prigovore, te
izjasniti se da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. U tom izja{njenju ukoliko osporavate tu`beni zahtjev trebate navesti razloge,
iz kojih se razloga osporava, ~injenica na kojima zasnivate svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenie, te pravni osnov za
va{e navode.
Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a FBiH).
Odgovor na tu`bu treba sadr`avati sve elemente podneska i to: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili
boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, predmet spora i potpis (~lan 334. ZPP-a).
Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku pozivom na broj predmeta.
Ukoliko u ostavljenom roku ne dostavite odgovor na tu`bu protiv Vas mo`e biti donesena presuda zbog propu{tanja, ako je tu`itelj u
tu`bi stavio takav prijedlog (~lan 182. ZPP-a).
Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 (petnaest) dana, od dana objavljivanja ovog
pismena u jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju u FBiH i na oglasnoj plo~i suda te se isti obavje{tava dva priloge dosta-
vljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda.
STRU^NI SARADNIK
Amra Pinjo
Na osnovu þlana 224 stav 2. Zakona o poduzeüima Brþko Distrikta BiH i þlana 46. Statuta “PSC BABIû” d.d. Brþko
direktor Društva objavljuje
OBAVJEŠTENJE
O SAZIVANJU SKUPŠTINE “PSC BABIû” DD Brþko

Skupština dioniþara “PSC BABIû” d.d. üe se održati dana 12.12.2011. (Ponedjeljak) sa poþetkom u 13,00 sati u
prostorijama poduzeüa, Brþko, ul. Ciglana br.23.
Za sjednicu se predlaže sljedeüi
DNEVNI RED:

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine,
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2010. godinu i financijskog izvještaja za 2010.g.
3. Usvajanje revizorskog izvještaja za 2010. godinu
4. Odabir revizora za 2011. godinu
5. Tekuüa pitanja

Za sve informacije u vezi sa održavanjem skupštine dioniþara možete se obratiti na tel. 049/216-044.
Materijal za sjednicu skupštine možete razgledati u sjedištu poduzeüa, a dopunska obrazloženja iznijet üe se na
skupštini.

U Brþkom, 11.11.2011.
DIREKTOR
PSC BABIû d.d.
TEL: 033/561-030
U skladu sa odredbama þlana 45.a Zakona o bankama, UNION BANKA DD SARAJEVO objavljuje spisak neaktivnih raþuna -
raþuna na kojima nije bilo aktivnosti od strane vlasnika raþuna u periodu od godinu i više dana.
Spisak neaktivnih raþuna saþinjen na dan 31.10.2011. godine.
PRVA OBJAVA
BR PARTIJA NAZIV MJESTO BR PARTIJA NAZIV MJESTO BR. PARTIJA NAZIV MJESTO
1 1020010000009868 STARI-D UGOSTITELJSKA RADNJA,VRSTA PIZZERIA MOSTAR 19 1020110000039642 MERDAN ûEVABDŽINICA VL.MERDAN HALIM BABANOTRAVNIK 36 1020290000017420 GREEN OIL D.O.O. ZA TRGOVINU NAFTOM I NASARAJEVO
2 1020010000011808 REVIZIJSKA KUûA REVIZIJA-AUDITING D.O.O. MOSTAMOSTAR 20 1020130000014421 N.G. APARATI D.O.O. TUZLA 37 1020290000018681 HOT PINK STR NA MALO VL.BEGIû AMIRA SARAJEVO
3 1020070000018013 CAFFE 84 UGOST.RADNJA CAFFE BAR VL.RADMILOV GORAŽDE 21 1020130000059914 DIKSI BUTIK-TRGOVINSKA RADNJA VL. MAZIû NEDŽATUZLA 38 1020320000015915 ZAVIDOVIûI KULTURNO BOSANSKO DRUŠTVO ZAVIDOVIûI
4 1020070000021990 AUSPUH OBRTNIýKA AUTOLIMARSKA RADNJA VL.GAGORAŽDE 22 1020130000061175 A&S MUŠKI FRIZERSKI SALON VL.JUSUFI ISMAIL TUZLA 39 1020320000022705 TRGOVAýKA RADNJA ALISA VL.BOŠNJAKOVI ZAVIDOVIûI
5 1020070000026258 AZAB D.O.O. USTIKOLINA 23 1020130000063018 JASMINA PIJAýNA TEZGA VL.KARAHMET DŽEVAD TUZLA 40 1020440000011738 MICRONS D.O.O. SARAJEVO
6 1020080000000795 KOSECO-COMPANY D.O.O. HADŽIûI 24 1020130000065055 MAJKA I DIJETE PEDIJATRIJ.ORDINACIJA DR.MED. TOTUZLA 41 1020440000026870 SIND.GRAĈEVIN.I IND.GRAD.MATER. SINDSARAJEVO
7 1020080000009719 NERETVA SAMOSTALNA ZANATSKO-PROIZVODNA DJKONJIC 25 1020170000001130 AMECO D.O.O. BUGOJNO 42 1020440000034630 AUTOPREVOZNIK GLUHIû HIMZO SARAJEVO
8 1020080000015539 VILA DE SOL D.O.O. KONJIC 26 1020170000035468 KARAŠIN-KOMERC D.O.O. BUGOJNO 43 1020440000039771 DOMAûA RADINOST NALIû KEMAL SARAJEVO
9 1020080000029992 OAZA KAMP UGOSTITELJSKA DJELATNOST VL.MAKA KONJIC 27 1020170000041773 BUMEJ DOO TRGOVINSKO USLUŽNO DRUŠTVO BUGOJNO 44 1020500000000386 PROCESSCONTROL D.O.O. SARAJEVO
10 1020080000048034 TERZIû D.O.O. KONJIC 28 1020170000042258 PATRIOTSKA LIGA BUGOJNO UDRUŽENJE BORACA BUGOJNO 45 1020500000006109 AERO-EXCLUSIVE D.O.O. SARAJEVO
11 1020080000057346 DOGRADNJA SZR KONJIC 29 1020180000016795 GLAJZ D.O.O. SARAJEVO HADŽIûI 46 1020500000010183 BORAýIû D.O.O. SARAJEVO
12 1020080000064136 ELEKTRO-SERVIS SZR KONJIC 30 1020180000016892 BAU GLAJZ DRUŠTVO ZA IZGRADNJU I USLUGE D.O.OHADŽIûI 47 1020500000014839 HILSAF D.O.O. SARAJEVO
13 1020080000067628 MEDITERAN KULTURNO SPORTSKO UDRUŽENJE KOKONJIC 31 1020220000007966 TENISKI KLUB BIHAû BIHAû 48 1020500000038216 BANK TEC DOO SARAJEVO
14 1020080000075776 KOKA-PRODUKT SAMOPST.POLJOPRIV.DJELAT.SR V KONJIC 32 1020220000047542 GLAS ŽENE ORGANIZACIJA BIHAû 49 1020500000068092 PRAVDA ZA BOSNU I HERCEGOVINU FONDACSARAJEVO
15 1020080000079171 SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BIH OPûINSKA ORGA KONJIC 33 1020220000050743 STRANKA ZA BIH SAR.KANTONALNO VIJEûE SBIH PRBIHAû 50 1020500000070711 BOSNA-SUNCE OSIGURANJE D.D. SARAJEVO
16 1020080000086252 ISLAMSKA ZAJEDNICA U BIH MEDŽLIS ISLAM. MJESN KONJIC 34 1020220000053362 STRANKA PENZIONERA-UMIROVLJENIKA BIH AKTIV ŽBIHAû 51 1020500000082836 1.SLAVNA-111.VITEŠKA BRIGADA UDRUŽENJESARAJEVO
17 1020080000087513 PR LOKVE OBRTNIýKA RADNJA VEZANOG OBRTA KOGLAVATIýEVO 35 1020290000008981 ELEKTROMEHANIýARSKA RADNJA ZA T.T. URELAýEVSARAJEVO 52 1020500000086619 ZERINA STR VL. BIHORAC MIRSADA SARAJEVOSARAJEVO
18 1020110000025577 DVOJKA CAFFE-BAR VL.DJOGIû SAFET TRAVNIK
PONOVNA OBJAVA
BR PARTIJA NAZIV MJESTO BR PARTIJA NAZIV MJESTO BR. PARTIJA NAZIV MJESTO
1 1020010000001235 ADO S.T.R. ýAPLJINA 38 1020100000036490 ORTOZE DOO ZENICA 75 1020220000000303 ALFA INTERNISTIýKA ORDINACIJA VL.ALIBEGOBIHAû
2 1020010000003951 3A KAFE BAR SUR VL. ŠUûRIJA RAZIû ýAPLJINA 39 1020100000041437 SANI MIKROKREDITNA ORGANIZACIJA ZENICA 76 1020220000004280 HABAS D.O.O. BIHAû
3 1020010000007928 ALMIRA TRAVEL AGENCY DOO MOSTAR 40 1020100000042213 ZENICA KARATE KLUB ZENICA 77 1020220000008936 BOR DOO BIHAû BIHAû
4 1020070000002590 G & S D.O.O. GORAŽDE 41 1020100000042310 KOD ŠAûIRA SZR VL.SELIMI SELIM ZENICA 78 1020220000024747 DEMIROVIû BIHAû
5 1020070000004627 BIJELA VODA D.O.O. PRAýA 42 1020100000042795 FONDACIJA KULIN BAN ZENICA 79 1020220000032895 ATELJE CLUB D.O.O. BIHAû
6 1020070000004724 OBNER D.O.O. GORAŽDE 43 1020110000008117 OLDING DOO TRAVNIK 80 1020220000041237 ADVOKAT JAKUPOVIû (IBRAHIM) ADEM BIHAû
7 1020070000006470 SIND.RADNIKA KOMUN.PRIVREDE U FBIH SIND.ORG. VITKOVIûI-GOR44 1020110000012094 PRIMA INTER PROIZ.PROM.USLUŽ. ZADRUGA TRAVNIK 81 1020220000045117 STUB D.O.O. BIHAû
8 1020070000008992 HEMES DOO GORAŽDE 45 1020110000014519 PALMA D.O.O. TRAVNIK 82 1020220000050646 STRANKA ZA BIH SAR.KANTONALNO VIJEûE S BIHAû
9 1020070000014812 KORZO SAMOSTALNA ZANATSKO PEKARSKA RADNJ GORAŽDE 46 1020110000014810 SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA BIH KANT.ODBOR STRAVNIK 83 1020290000005004 MEDRESE SZR VL.FERHATAJ KAMER SARAJEVO
10 1020070000022087 PREVOZNIK ŠEHO EDIN GORAŽDE 47 1020110000020048 SILCA SERVIS ZA IZRADU KLJUýEVA VL.LUBIû DŽEMTRAVNIK 84 1020290000015771 LC D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE TUZLA
11 1020070000026064 UDRUŽENJE ZA OPSTANAK SELA I ŽIVOTA NA SELU GORAŽDE 48 1020110000022861 DRVOPRERADA D.O.O. TRAVNIK 85 1020290000016256 ŠŠŠŠŠ STR VL.ADROVIû MEHO SARAJEVO
12 1020070000029556 UDRUŽENJE UZG.SELEKCIONIRANIH MATICA PýELA GORAŽDE 49 1020110000035859 UDRUŽENJE ODGAJIVAýA GOLUBOVA PISMONOŠA STRAVNIK 86 1020290000020136 JAVNO PREDUZEûE FILMSKI CENTAR SARAJE SARAJEVO
13 1020080000002250 OIM DRUŠTVO ZA TRGOVINU,ZANATSTVO I INŽENJERJABLANICA 50 1020110000036247 TVORNICA NAMJEŠTAJA D.O.O. TRAVNIK 87 1020320000002432 ERDI D.O.O. ZAVIDOVIûI
14 1020080000009816 FUDO SAMOSTALNO ZANATSKO-USLUŽNA RADNJA VKONJIC 51 1020110000041485 MJESNA ZAJEDNICA ILOVAýA TRAVNIK NASELJE HAZTRAVNIK 88 1020320000018243 DALKO-J OBRT.RAD.ZA RAýUN.I KNJIGOV.POSZAVIDOVIûI
15 1020080000022620 DŽAAM D.O.O. KONJIC 52 1020110000041970 LIF OBUûARSKA RADNJA, VLASNICA LOVRENOVIû GTRAVNIK 89 1020440000002329 ŽUTI-TAXI DOO SARAJEVO
16 1020080000022814 BOSFOR SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA KONJIC 53 1020130000012869 AUTO VOX DRUŠTVO SA OGRANIýENOM ODGOVORNTUZLA 90 1020440000008440 ARTUR D.O.O. SARAJEVO
17 1020080000027276 ROYAL SUR KONJIC 54 1020130000013257 BLV BRAVARSKO-LIMARSKI SERVIS VL.DEMIROVIû BTUZLA 91 1020440000012223 BE AS ONE UDRUŽ.GRAĈANA ZALJUBLJENIKASARAJEVO
18 1020080000028537 AUTOPREVOZNIýKA DJELATNOST ŠAHIû VEJSIL KONJIC 55 1020130000014809 HADŽIû TUZLA 92 1020440000014357 TORPEDO SAMOSTALNA ZANATSKA DJELATNOSARAJEVO
19 1020080000030477 ODŽACI SAMOSTALNA TRGOVAýKA RADNJA VL. FEJZKONJIC 56 1020130000025479 AKTROS-COMERC DJL TUZLA 93 1020440000019304 AUTOPREVOZNIK KUTLOVAC ISMET SARAJEVO
20 1020080000040468 RUKOTVORINE D.O.O. KONJIC 57 1020130000047110 AMOS D.D. TUZLA 94 1020440000020953 ROKA SZTR VL.SULJEVIû HAJSARAJEVO
21 1020080000044736 VILA KONJIC 58 1020130000056228 C-MOL ZDRAVLJAK-MLIJEýNI RESTORAN VL.BAJRAMTUZLA 95 1020440000026191 AUTOPREVOZNIK HADŽANOVIû KEMAL SARAJEVO
22 1020080000046967 DŽENI STR KONJIC 59 1020130000057004 TAKSI PRIJEVOZ VL.KOTORIû AZEMIR TUZLA 96 1020440000028519 GALAX D.O.O. SARAJEVO
23 1020080000049392 KAŠIû KONJIC 60 1020130000058944 BAROK LJETNA BAŠTA VL.IMŠIROVIû AID TUZLA 97 1020440000045688 FRIGO-EXPRESS OBRTNIýKA DJELATNOST VLSARAJEVO
24 1020080000051429 ENKA STR KONJIC 61 1020170000009569 COMPANY DEDIûI DOO BUGOJNO 98 1020500000007273 UMFORMTECHNIK ELKOR D.O.O. VOGOŠûA
25 1020080000052496 PRIVATNA ORDINACIJA OPŠTE STOMATOLOGIJE DR. KONJIC 62 1020170000025089 LUG STR VL.TOMAS IVICA BUGOJNO 99 1020500000008922 SALINES D.J.L. SARAJEVO
26 1020080000059965 DRVOMASIV D.O.O. KONJIC 63 1020170000027611 WEST FRIZERSKI SALON SZR VL.BEýIROVIû VILDANABUGOJNO 100 1020500000017167 RAPEL D.O.O. SARAJEVO
27 1020080000061905 M ZLATARA SAMOST.ZANAT.ZLATAR.DJELAT.VL.ýAB KONJIC 64 1020170000030036 BABILON RESTORAN-PIZZERIJA SUR VL.PREDRAG B BUGOJNO 101 1020500000029874 KINEMA SARAJEVO
28 1020080000070635 BORAŠNICA PLANINARSKO DRUŠTVO ZA IZGR.DOMAKONJIC 65 1020170000034207 SMILE CAFFE BAR SUR VL.JAŠAREVIû MEJRA BUGOJNO 102 1020500000031523 DRAGOLJ TRANSKOM D.O.O. GORAŽDE
29 1020080000071411 GAME SHOP STR VL.MAKSUMIû SAIDA KONJIC 66 1020170000043422 STONOTENISKI SAVEZ SREDNJEBOSANSKOG KANTOTRAVNIK 103 1020500000034045 BAUMENT D.O.O. SARAJEVO
30 1020080000073254 MEMIDŽAN SAMOSTALNA POLJOPRIVREDNA DJELATKONJIC 67 1020170000044198 MJESNA ZAJEDNICA ODŽAK,BUGOJNO MZ PAVICE -ABUGOJNO 104 1020500000042872 AUTOPREVOZNIK ORUCEVIC FADIL SARAJEVO
31 1020080000075194 RIBNJAK SEONýICA SAM.POLJOPR.DJEL.TIPA RIBNJ. KONJIC 68 1020180000001760 UDRUŽENJE POLJOPRIVREDNIKA SARAJEVO ILIDŽA 105 1020500000045976 SAMOSTALNI SINDIKAT PPDIVUT BIH S.O.POLJILIDŽA
32 1020080000076067 NERA-ETVA DRUŠTVO ZA POSREDOVANJE,UGOSTIT KONJIC 69 1020180000005834 KSS CORTEGA INŽENJERING D.O.O. SARAJEVO 106 1020500000046267 BOSGRAF D.O.O. SARAJEVO
33 1020080000079656 MOû PRIRODE ZEMLJORADNIýKA ZADRUGA KONJIC 70 1020180000010878 SAMOSTALNI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĈAý "H.BANUMOLJANI - 107 1020500000064503 KLUB 966 SARAJEVO
34 1020100000000115 MOST D.O.O. ZENICA 71 1020180000011072 SAMOSTALNI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĈAý "HOLJATRNOVO 108 1020500000065667 BS - GROUP D.O.O. SARAJEVO
35 1020100000010009 ADVOKAT VELIDA IMAMOVIû-SARAJLIû ZENICA 72 1020180000011363 10 OKTOBAR DOO SARAJEVO 109 1020500000067316 BOSNAMED D.O.O. SARAJEVO
36 1020100000021164 EUROCOLOR DJL ZENICA 73 1020180000012042 AIKS DOO SARAJEVO 110 1020500000069644 BUSINESS INFORMATION INFRASTRUCTURE DSARAJEVO
37 1020100000026014 TRŽNICA J.P. ZENICA 74 1020180000014661 G.K. MONTAŽA SAMOST.USLUŽNA RADNJA VL. BAJRI ILIDŽA 111 1020500000075270 UDRUŽENJE ZA RAZVOJ PROMETNOG SISTEMSARAJEVO
UNION BANKA DD SARAJEVO
XISTRA@UJEMO
POLITI^KI PRILOG NAJTIRA@NIJEG BH. DNEVNIKA 12. NOVEMBAR/STUDENI 2011.
ARIFOVI]: NE
PRISTAJEMO NA BILO
KAKVE PRITISKE,
PA NI KAPLANOVE
[TA SVE OSIGURAVAJU
BH. GRA\ANI I
[TA NUDE
OSIGURAVAJU]E KU]E
XINTERVJU
LI^NOST SEDMICE Atif Dudakovi} u pravosudnom finalu balkanske igre izjedna~avanja krivaca
Porodi~na tragedija iskidala
je u legendarnom komandantu `eljeznu
vojni~ku ~vrstinu - i ~elik se topi pred
bolom roditelja.
Sigurno je da ga uop}e i ne doti~e
sada{nja stvarnost u kojoj ga u
strahovitoj medijskoj hajci ne brani
niko. Ali, ~iji je Atif? Sude}i prema
sra~unatom defetizmu bo{nja~ke minder
komponente, nije ni~iji, osim svoj.
SILA
NEBESKA!
SILA
NEBESKA!
2 12. NOVEMBAR/STUDENI 2011.
Propao je jo{ jedan po-
ku{aj bra}e Lijanovi} da iz
dr`avne kase sebi priskrbe
gotovo milionsku svotu
novca.
Naime, Ustavni sud BiH
odbio je apelaciju firme „Li-
janovi}i“„ [iroki Brijeg, ko-
jom su tra`ili isplatu od
960.824 KM na ime duga
biv{eg Federalnog ministar-
stva odbrane (FMO).
Prema presudama ni`ih
sudskih instanci, tu`beni
zahtjev Lijanovi}a prema
FMO zbog isporu~ene, a
nepla}ene robe, te`ak je
139.080 KM, a tro{kovi pa-
rni~nog postupka 66.220
maraka. Ostatak od 960.824
KM su zatezne kamate!
Ustavni sud BiH
okon~ao je ovu pravnu far-
su, a dr`ava je u bud`etu za-
dr`ala 755.524 KM, dok }e
Lijanovi}ima iz federalnog
bud`eta morati biti ispla}en
osnovni dug od 139.080. Za-
ista, ako je i od Lijanovi}a,
previ{e je! A. Du.
Predstavnici sedme sile
prije dva dana ostali su
{okirani kada su u novinar-
skoj sobi Parlamenta BiH,
koriste}i se dr`avnim
ra~unarima, otkrili da oni
nude pregled dvije porno-
grafske stranice. Rije~ je o
programu Google Chrome
koji sam bilje`i stranice ko-
je se naj~e{}e koriste na ne-
kom ra~unaru i postavlja ih
na naslovnu stranu kada se
pokrene ovaj pretra`iva~.
Iznad ponu|ene dvije
pornografske stranice stoji
natpis „Va{i najpopularniji
sajtovi“! Pornografski sa-
dr`aji nalaze se tik uz zva-
ni~ne stranice Federalnog i
Parlamenta BiH, Centralne
izborne komisije (CIK)
BiH itd.
Pet-{est kompjutera ko-
ji se nalaze u ovoj sobi,
ina~e, povremeno koriste
novinari kada u ovoj insti-
tuciji imaju nekog posla, ali
se vjerovatno jo{ neko nji-
ma slu`i. Jer, te{ko je po-
vjerovati da novinari otvar-
aju ove stranice na ovom
mjestu, s obzirom na to da
je, prilikom izvje{tavanja,
tu uvijek gu`va i svi `ure da
{to prije po{alju svoje izv-
je{taje sa sjednica koje se
odr`avaju. G. M.
KULOARSKE PRI^E
Najpopularnije stranice „za odrasle“
Pornografija u Parlamentu BiH!
Firma „Lijanovi}i“: Tu`ili
biv{i FMO
Na pomolu velika afera u manjem entitetu
Supruge premijera i poslanika
RS Vladin avion koristile za
{oping turu do Be~a?!
Gospo|e D`ombi} i Kraljevi}, navodno, s Banjalu~kog
aerodroma u Be~ vozio slu`beni Vladin avion
Z
bog potpuno netra-
nsparentnog odnosa
pojedinih slu`bi i
institucija prema na{em
poslu, vjerovatno }e tek ne-
ka budu}a vlast mo}i pou-
zdano utvrditi je li istina
ono o ~emu se u krugovima
SNSD-a sve glasnije pri~a.
Dva leta
Prema navodima dobrih
poznavalaca prilika u Dodi-
kovoj stranci, supruge Ale-
ksandra D`ombi}a, premijera
RS, i Mi}e Kraljevi}a, posla-
nika SNSD-a i jednog od na-
jmo}nijih ljudi u Vlasenici,
ina~e, dobrog D`ombi}evog
prijatelja, u proteklih nekoli-
ko mjeseci su, naime, dva pu-
ta koristile „leta~ke“ pogo-
dnosti aviona Vlade RS.
U cijeloj pri~i ne bi bilo
previ{e toga spornog da u
pitanju nisu bile privatne
{oping ture u Be~, gdje je
gospo|e D`ombi} i Kralje-
vi}, kako se pri~a, vozio
slu`beni Vladin avion, i to
s Banjalu~kog aerodroma!
Iako smo danima insi-
stirali, nadle`ne slu`be ni-
su nam dale odgovaraju}e
podatke koji bi i slu`beno
potkrijepili ovu pri~u. Ta-
ko je iz Grani~ne policije
BiH re~eno da ne mogu
odgovoriti na na{e upite,
pozivaju}i se na ^lan 8. Za-
kona o slobodi pristupa
informacijama BiH, u ko-
jem je, kako ka`u, „utvr|en
izuzetak s obzirom na to da
tra`ene informacije
uklju~uju li~ne interese ko-
je se odnose na privatnost
tre}eg lica“.
Iz Direkcije za civilno
vazduhoplovstvo BiH kaza-
li su nam da nemaju poda-
tke koje smo tra`ili jer, ka-
ko tvrde, „Vazduhoplovni
servis RS za takve letove
nije u obavezi da tra`i odo-
brenje za let od Direkcije“.
Modni apetiti
Uprkos mnogobrojnim
telefonskim poku{ajima,
nismo uspjeli do}i do pre-
mijera D`ombi}a, kako bi-
smo ~uli i njegovu stranu
ove pri~e.
No, kako god, sve prijeti
da izbije u jednu od na-
jve}ih afera ukoliko se
utvrdi da su u privatne svr-
he kori{teni Vladini resursi
i potro{ena velika finansi-
jska sredstva samo za to da
bi supruge mo}nika zado-
voljile svoje modne apetite!
A. [.
Kako se heroinska ovisnica
U
dru`enje gra|ana
„Prijatelj“ iz Biha}a
koje i finansijski i mo-
ralno podr`ava ovisnike o dr-
ogama koji se `ele izbaviti iz
ralja te po{asti, dobilo je pi-
smo biv{e ovisnice koja je
pro{la strahovite fizi~ke i psi-
hi~ke patnje. Nakon deveto-
godi{njog srljanja u svijetu
heroina i te{kih kriza, uspje-
la je pobijediti ovu po{ast.
Mladost i naivnost
- Ja sam ovisnik. Ako
me pitate kako i za{to, ne}u
vam znati dati odgovor. I
bez obzira {to sam na hero-
inu bila devet godina, {to
sam zbog „overdosa“ sahra-
nila osam prijatelja, ne-
mam odgovora na ovo pita-
nje. U svojoj iznemoglosti
se pitam za{to ba{ ja - pi{e
pod {ifrom UG-BI 00100
biv{a ovisnica, danas sre-
tno udata `ena i majka je-
dnog sina.
Prije dodira s drogom
`ivjela je `ivotom bez pre-
drasuda. Zbog mladosti,
naivnosti i nepromi{ljeno-
sti slobodu izbora usmjeri-
la je ka heroinu. Na{la se na
dnu, dotakla u`as i pakao.
Sudbonosni susret
- Tako je lako dota}i
dno, te{ko je ustati i uspra-
viti se. Mo`da bih trebala
u{utjeti i stidjeti se svakog
dana, onih devet godina!
Ali, ipak `elim da ljudi, svi
uzrasti, znaju {ta sam
pro`ivjela i da se nije lako
izvu}i - stoji u njenoj dra-
mati~noj ispovijesti.
Ova mlada `ena devet go-
PRESSIJA
Avion Vlade RS: Je li kori{ten u privatne svrhe supruga mo}nika
D`ombi}: Bez odgovora
Ako je i od Lijanovi}a, previ{e je
Iz bud`eta FBiH tra`ili
nevjerovatnih 960.824 KM
Google Chrome bilje`i stranice
koje se naj~e{}e posje}uju
X ISPOVIJEST
- Tog jutra konzumir-
ala sam „sredstva protiv
bolova“. Bude me dvije
nepoznate osobe, o~ekiva-
la sam ljude u ljekarskim
mantilima, a do{li su mi
prijatelji s iskrenom
pri~om. Na ulici sam
nau~ila „namirisati“ i
„skenirati“ pozitivno i li-
jepo, a oni su isijavali upr-
avo to. Da sam osjetila
sa`aljenje, otjerala bih ih
od sebe. I, evo, ti krasni,
veseli i dobri ljudi po-
ma`u mi da otjeram crne
oblake koji su me pratili
devet godina. Ja sam po-
bijedila, a trofej uspjeha
pripada ovim divnim lju-
dima - napisala je u svojoj
iskrenoj `ivotnoj pri~i
biv{a ovisnica registrirana
u Udru`enju „Prijatelj“.
Ja sam pobijedila
Zbog ’overdosa’
sahranila osam
prijatelja
Zbog ’overdosa’
sahranila osam
prijatelja
Mislila sam da sam junak svoje pri~e, a dotakla
sam dno `ivota, napisala Bi{}anka
Pro{la strahovite fizi~ke i
psihi~ke patnje: Te{ko je
ustati i uspraviti se
3 12. NOVEMBAR/STUDENI 2011.
Pa ljudi moji, je li to mogu}e.....
Specijalci {titili ministre
od gladnih penzionera!?
Da je u jednoj Njema~koj
vlada najavila ovako drasti~na
poskupljenja vode i grijanja,
od 33, odnosno 25 posto, kao
{to je to bilo u Sarajevu, nagla-
va~ke bi se okrenula dr`ava, a
nesposobni i gramzivi mini-
stri odletjeli k’o fi{ek.
No, ovo je Bosna i Her-
cegovina. E, u takvoj Bosni i
Hercegovini Vlada SDA-
SDP, umjesto da kolektivno
podnese ostavku, u strahu
od nekoliko stotina gladnih
penzionera koji su se okupi-
li pred zgradom Vlade KS,
osigurala se ni manje ni vi{e
nego specijalcima.
Dok je narod, kojem je
do{lo do gu{e od njihovog
lopovluka i bezobrazluka,
do{ao da bi se pobunio
zbog najave novih posku-
pljenja, ministri su se pre-
pali golorukih i nenao-
ru`anih penzionera koji je-
dva hodaju, {to od starosti
{to od iscrpljenosti, jer ne-
maju kvalitetne obroke, i
pozvala u pomo} specijalce.
Pa zar smo do{li u tako ja-
dnu situaciju? D. A.
Detalj s protesta
Salmir Kaplan, federalni
ministar (ne)kulture, vi|en
je na bajramskom prijemu
kod reisu-l-uleme Mustafe
ef. Ceri}a, i bio je jedan od
~etvorice SDA-ovca (a ne-
kad ih se guralo na desetine
da reisu stisnu ruku), koji je
do{ao. Valjda po Tihi}evom
zadatku da {pijunira ko {ta s
kime pri~a i ko je s kim stao.
Mlad, pa lijepo obu~en, pa
jo{ i kulturno rekao je reisu:
„Bajram bare~ula“. Popio
{erbe i pojeo baklavicu.
No, zaboravio je Kaplan
na reisove poruke upozorenja
da nije u skladu s islamom
najve}i muslimanski blagdan
obilje`avati alkoholom i po
kafanama. Elem, spremio se
Kaplan pa je odmah, nakon
prijema na Fakultetu isla-
mskih nauka, zapucao ni ma-
nje ni vi{e nego u kafanu
„Bosna“ na Ilid`i, gdje turbo-
folk drma do zore.
Na reisovom prijemu ni-
je, naravno, bilo kafanskih
stolova i pjevaljki, koje su
mu, o~igledno, slabija strana,
te ne treba ni ~uditi {to je sve
vrijeme bio nervozan i cu-
pkao nogom, pokazuju}i da
negdje dobro `uri. A {ta
mo`emo, kakav nam je feder-
alni ministar (ne)kulture, do-
bro ikako ovi na{i kulturnjaci
i opstaju. Nego o`e`i, Kapla-
ne, po turbofolku! D. A.
Bajramovanje ministra (ne)kulture
O`e`i, Salmire, po
turbofolku
X LI^NOST SEDMICE
Atif Dudakovi}
„Ni{ta nemam osim
uvjerenja da sam ~astan i
ako to izgubim, bit }u
ru{evina“. Ova re~enica iz
Selimovi}evog „Dervi{a“
ta~no i do bola kontekstu-
alizira poslijeratni hod po
mukama Atifa Dudako-
vi}a, pogotovo sada, u pra-
vosudnom finalu velike
balkanske igre izje-
dna~avanja krivaca.
Ne jenjavaju brutalni
napadi na jednog od na-
jve}ih komandanata Armi-
je RBiH, generalpukovni-
ka, brigadnog i divizijskog
generala, nosioca ordena
„Zlatni grb s ma~evima“ i,
prije penzionisanja, koma-
ndanta Zajedni~ke koma-
nde Vojske FBiH.
Paket krenuo
Histerija zdru`enih na-
pada na komandanta „Sile
nebeske“ iz manjeg entite-
ta traje ve} predugo. Za to
vrijeme u „ljutoj“ Krajini
vlada besprijekorna ti{ina
koju proizvode koalicioni
partneri u vlasti, zabavlje-
ni svojim mirnodopskim
bitkama za pozicije. Niko
se vi{e i ne pita ko je Atif.
Bo{nja~ka komponenta
u ovoj, na`alost, skalamer-
iji od dr`ave zaboravila je
(opet!) kako je svih pora-
tnih godina `rtvovala svo-
je najbolje komandante.
Ona „druga strana“ je svo-
je svjetski opjevane
zlo~ince ~uvala po {umadi-
jskim trapovima, top~ider-
skim vojnim bunkerima i
u dr`avnim zgradama, a
nakon Haga
slala po njih
avione.
Sje}amo se
dobro kako su
„na{i“ hapsili lege-
ndarnog generala
Mehmeda Alagi}a
2001. godine i slali
poruku: „Paket je kre-
nuo“. Na`alost, i Atif
Dudakovi} je na putu
da postane „paket“.
Paradoksalno, Atif
Dudakovi} se hiljadu
puta serbeznije osje}ao
onih 1.301 dan ~etni~ke
opsade biha}kog d`epa
nego danas „me|u na-
ma“.
Porodi~na tragedija
iskidala je u legendar-
nom komandantu `el-
jeznu vojni~ku
~vrstinu - i ~elik se topi
pred bolom roditelja.
Sigurno je da ga uop}e i
ne doti~e sada{nja stvarno-
st u kojoj ga u strahovitoj
medijskoj hajci ne brani
niko. ^iji je Atif? Sude}i
prema sra~unatom defeti-
zmu bo{nja~ke minder ko-
mponente, nije ni~iji, osim
svoj.
^asni komandant
A ko je, ustvari, taj
Atif? Ro|en je prije 57 go-
dina u Orahovi kod Bosa-
nske Gradi{ke. Vojnu aka-
demiju kopnene vojske
biv{e JNA, smjer to-
pni{tvo, zavr{io je 1976.
godine. U aprilu 1992. po-
stao je na~elnik Op}inskog
{taba TO Biha}. U ~inu
majora pristupio je bu-
du}oj Armiji RBiH.
Kao komandant Petog
korpusa deblokirao je
Biha} i u nezabi-
lje`enoj ofanzivi u
septembru 1995.
za ~etiri dana pro-
dro u dubinu od
oko 120 kilometara
na frontu {irokom
170 kilometara oslo-
bodiv{i Bosanski
Petrovac, Klju~,
Bosansku Krupu,
a ubrzo i Sanski
Most.
Porazio je
separati-
sti~ku vo-
jsku Fikr-
eta Ab-
di}a,
porazio je ~etni~ke jedini-
ce Vojske Srpske Krajine,
Vojske Republike Srpske,
Vojske Jugoslavije... Do
sada nijedan sud u BiH,
Hrvatskoj, Srbiji, pa ni on-
aj glavni u Hagu, koji je
„ugostio“ svu zlo~ina~ku
generalsku elitu srpskih
vojski „od bugavske gvani-
ce do Kavlobaga“, nije po-
dnio optu`nicu protiv Ati-
fa Dudakovi}a. E, to boli
„nekoga“...
M. DEDI]
Kaplan: Zaboravio upozorenja
Jedan Dudakovi}ev saborac, zgro`en „kur-
ja~kom“ hajkom na legendarnog komandanta,
koja je odavno porazila moral i poigrava se sa
zakonima i pravdom, kazao je ovih dana:
- Kako su navalili, bit }e optu`ena i bi{}ans-
ka ma~ka da je ogrebala ~etnika dok je pucao na
nas!
a iz Biha}a izvukla iz ralja heroina
dina se budila u ko{marima
kako prona}i novac za prvi
jutarnji „{ut“. Nakon prve
doze i kratkotrajnog olak{an-
ja agonija se nastavljala.
- Svako od nas misli da
je junak svoje pri~e, da
mo`e stati ba{ onda kad
po`eli, a iza kulisa se,
ustvari, krije dugogodi{nji
ovisnik. Bezbroj puta po-
ku{ala sam se „o~istiti“, ali
bih se za koji sat opet na{la
u pozi kako spu{tam zadnje
kapljice „{uta“ u`ivaju}i u
tim kratkotrajnim fle{evi-
ma - pi{e ona.
Najvi{e je povrijedila
roditelje, la`u}i i varaju}i
ih, a kada vi{e nije imala
snage za la`i, ubje|ivala ih
je da „mo`e sama“. Ko-
na~no, kada je pristala na
hospitalizaciju, jer je bila
na dnevnoj dozi od osam
grama heroina, desio se su-
dbonosni susret s aktivisti-
ma Udru`enja „Prijatelj“.
Na~in na koji su joj oni
pri{li, kako svjedo~i, po-
mogao joj je da se vrati u
`ivot. M. DEDI]

Sila nebeska!
Sigurno je da njega danas uop}e ne doti~e sada{nja stvarnost u kojoj ga u
strahovitoj medijskoj hajci ne brani niko. Ali, ~iji je Atif?
Dudakovi}: Porodi~na
tragedija iskidala je
vojni~ku ~vrstinu
(Foto: Arhiv „Avaza“)
Optu`nica i za bi{}ansku ma~ku
4 12. NOVEMBAR/STUDENI 2011.
M
o`e Bakir Izetbe-
govi} pri~ati {ta
ho}e o drugim
ljudima i iznositi ocjene,
dojmove, istine i neisti-
ne... To je njegovo pravo i
da, kao ~lan Predsje-
dni{tva Bosne i Hercego-
vine, koristi termine ne-
primjerene javnoj komu-
nikaciji, kojima se na uvr-
edljiv na~in secira kara-
kter drugog ~ovjeka.
Potvr|uje sumnje
Bakir Izetbegovi} koji
je nekada molio da se nje-
gova slika ne stavlja na
naslovnicu lista, jer bi ga,
kako je tada tvrdio, bilo
stid gledati se u izlozima i
pultovima trafika, danas
se toliko okura`io da
ne~ije politi~ko po-
na{anje, mi{ljenje i djelo-
vanje ocjenjuje
„patolo{kim“! Eto koliko
je evoluirao!
On ima pravo i kao bi-
olo{ki sin i kao politi~ko-
strana~ki nasljednik da
bude subjektivan i ideali-
zira svoga babu, ali nema
pravo da interpretira do-
ga|aje i dru{tvene procese
feti{izacijom uloge svoga
oca u njima, odnosno
amnestiranjem sebe i svo-
jih strana~kih pajda{a,
pozivaju}i se na ra-
zmi{ljanje svoga babe iz
mezara.
Upravo u takvom ma-
niru Bakir je izjavio kako
bi njegov otac „Alija Ize-
tbegovi} bio zadovoljan
osnovnim kursom i profi-
liranjem SDA...“ Poseza-
njem za interpretacijom
o~eva, mi{ljenje u kondi-
cionalu moglo bi se, ta-
ko|er, podvesti pod pato-
logiju.
Jer, Bakir, kao sin je-
dnog uistinu omiljenog
politi~ara kod Bo{njaka,
najdrskije pose`e za najcr-
njom manipulacijom ka-
ko bi ugodio svom egu,
preraslom za o~evu fotelju
u Predsjedni{tvu BiH.
Mo`da zbog toga nije ni
svjestan da je sjeo na
„elektri~nu stolicu“, da bi
istina izvr{ila politi~ku
egzekuciju nad njim!
Ovom tvrdnjom Bakir
samo potvr|uje sumnje
mnogih kako je „Alija i
ostavio Tihi}a na mjestu
predsjednika kao prijela-
zno rje{enje, dok njegov
sin ne do|e u poziciju da
ANALIZA
Je li Tihi} ostavljen kao prijelazno rje{enje da Izetbegovi} preuzme st
Kao sin jednog uistinu omiljenog politi~ara
kod Bo{njaka, najdrskije pose`e za
najcrnjom manipulacijom i nije ni svjestan
da je sjeo na „elektri~nu stolicu“
Na predizbornom skupu
SDA u sarajevskoj Zetri Ba-
kir Izetbegovi} se prisutni-
ma obratio rije~ima: „[ta
nas ima, ma{ala!“ Nakon tog
obra}anja Zetrom su se pro-
lomili tekbiri.
No, ako se pa`ljivije po-
gleda videosnimak s tog sku-
pa, primje}uje se da su na-
jgrlatiji i najrevnosniji navi-
ja~i Bakira Izetbegovi}a bili
zabra|eni ljudi koje naziva-
mo vehabijama.
Najgrlatije vehabije su
bile grupe iz Kalesije, mje-
stu jednog od biv{ih vehabi-
jskih {ejhova Jusufa Bar~i}a,
koji je poginuo u sao-
bra}ajnoj nesre}i.
Zanimljivo je da je prili-
kom brojanja glasova, prema
podacima Centralne izborne
komisije (CIK) BiH, Izetbe-
govi} stekao prednost u
odnosu na protukandidate
upravo nakon prebrojanih
glasova iz Kalesije. Pobije-
dio je Izetbegovi} i u vehabi-
jskoj zajednici Mao~i, gdje je
dobio ukupno 490 glasova, a
Kom{i} 409, dok je Fahru-
din Radon~i} imao 102, a
Haris Silajd`i} 96 glasova.
Tako|er, na drugim sku-
povima SDA, gotovo po pra-
vilu, grupe vehabija nosile
su zelenu ili crnu zastavu Sa-
udijske Arabije, nikad bosa-
nsku! N. M.
Vehabije na izborima
podr`ale Izetbegovi}a
Bakir Izetbegovi} pobijedio i u Mao~i
PRESSIJA
Prilikom otvara-
nja vodovoda u Ma-
glajanima kod La-
kta{a predsjednik RS
Milorad Dodik izja-
vio je da zadu`enje
tog entiteta po glavi
stanovnika iznosi
650 eura.
Ako se, me|utim,
zna da je dug RS lani
iznosio 3.544.040.000
KM i da se Vlada tog
entiteta u ovoj godini
dodatno zadu`ila za jo{ blizu
milijardu, onda to zna~i da
zadu`enje u ovom entitetu
iznosi oko 4,5 milijardi KM,
a po glavi stanovnika to je
2.473 KM, odnosno 1.269 eu-
ra, a ne Dodikovih 650.
Do ove ra~unice dolazi se
na osnovu podataka iz Zavo-
da za statistiku RS, pr-
ema kojima u RS tre-
nutno `ivi 1.433.038
stanovnika.
S obzirom na Do-
dikovu tvrdnju o du-
gu od 650 eura, proizi-
lazi da on zadu`enje
RS dijeli na broj sta-
novnika cijele BiH
(3.843.126 stanovnika,
podaci Agencije za sta-
tistiku BiH), jer se jedi-
no tako mo`e do}i do
njegovog prora~una. Naime,
ako se trenutni dug RS od
oko 4,5 milijardi KM podije-
li s brojem stanovnika u BiH,
dobije se 1.171 KM, {to jeste
Dodikovih 650 eura.
Dodikova matematika ta-
ko pokazuje da on, ipak, pri-
znaje cjelovitu BiH!? A. C.
PRESSIJA
Priznao cjelovitu
BiH zbog duga RS
Detalj s predizbornog skupa SDA u Zetri
[ta nas ima, ma{ala
Dodikove ra~unice
Kako tvrdi Senad Av-
di}, Bakir Izetbegovi} mu
je ponudio da pi{e knjigu
o mud`ahidima u BiH, {to
je on odbio. Po{to je ponu-
da do{la na preporuku ne-
kih analiti~ara iz biv{e
obavje{tajne Agencije za
istrage i dokumentaciju
(AID), ta ~injenica ukazu-
je da je on imao interes i
veze s odredom „El-
Mud`ahid“.
Bakirova veza s
mud`ahidima bio je Mu-
nib Zahiragi}, nekada{nji
voza~ Alije Izetbegovi}a, a
zatim uposlenik AID-a.
Zahiragi} }e kao „krtica“
mud`ahida u AID-u biti
uhva}en na djelu prilikom
izno{enja dokumentacije
AID-a vezane za neke ljude
afroazijskog porijekla, koji
su imali kriminalne dosjee,
a zbog ~ega je osu|en na
dugogodi{nju zatvorsku
kaznu.
Veza bio {pijun AID-a Munib Zahiragi}
Kako je mogu}e da to-
liko ljudi bude odstranje-
no, izba~eno, isklju~eno,
otjerano iz vrha SDA zbog
politi~kih razmimoi-
la`enja s Izetbegovi}ima,
pa i s Tihi}em, a da ova
stranka, koja je na vlasti
ve} dvije decenije, nikada
nije smijenila nijednog po-
rtira zbog kriminala, lopo-
vluka ili korupcije, koja je
metastazirala u toj mjeri
da su Bo{njaci postali je-
dan od najsiroma{nijih na-
roda u Evropi?!
Odgovor na ovo pitanje
mo`e se ilustrirati biogra-
fijama mnogih SDA-ovih
funkcionera, ali je dovo-
ljan samo jedan primjer.
Neka to bude primjer Fua-
da Kasumovi}a, aktuelnog
doministra finansija u Vi-
je}u ministara BiH. Ovaj
~ovjek bio je jedan od sto-
tinjak ljudi u Gornjem Va-
kufu koji nije glasao za
SDA na prvim izborima.
Prije toga bio je ekonom u
rudniku.
Navodno je bio osu|en
na zatvorsku kaznu zbog
kra|e hljeba iz radni~ke
kantine. Od zatvora ga je
spasio jedan ugledni
gra|anin Gornjeg Vakufa.
On je danas sigurno najbo-
gatiji Vakufljak. A mo`da
je i najbogatiji ~ovjek ika-
da ro|en u Gornjem Vaku-
fu.
Sa svojom bra}om po-
sjeduje i upravlja hidroce-
ntralama na Vrbasu,
(su)vlasnik je benzinskih
pumpi u i oko Zenice,
ima dionica, navodno,
~ak i u kinodvoranama.
Znakovito je da ni CIK
nije bio za to da se sva
njegova imovina objavi u
njegovom imovinskom
kartonu?!
Ako bi se „poteglo pita-
nje“ crnih strana~kih fo-
ndova onako kako se to ra-
di u Hrvatskoj, Fuad Ka-
sumovi} bio bi prvi osu-
mnji~enik ispred Tihi}eve
SDA!
A Bo{njaci u ovoj maloj
bosankoj kasabi Gornjem
Vakufu, iako je dala intele-
ktualaca koliko i najve}i
gradovi u BiH, nikada u
svojoj historiji nisu bili si-
roma{niji. Fehim Bajra-
ktarevi}, osniva~ orijenta-
listike u Beogradu, Ahmed
ef. Burek, jedan od na-
jve}ih alima u pro{lom
stolje}u, Muhamed
Had`ijahi}, veliki bosa-
nski histori~ar, pa i da-
na{nji `ivi akademici i pr-
ofesori univerziteta, njih
barem desetak, najbolji su
dokaz ko su bili pa i kako
su `ivjeli Vakufljani u pro-
tklom stolje}u. Dakle, u
vremenu prije SDA!
Danas Bo{njak iz Gor-
njeg Vakufa ima deset puta
manji standard od Hrvata
iz Uskoplja. A opet jedan
{umar, ovo je `ivo svje-
do~enje, mora oti}i u Han-
Bilu i kupiti svojoj majci
lijek, jer je deset puta jefti-
niji nego u Gornjem Vaku-
fu!
Primjer Fuada Kasumovi}a i Gornjeg Vakufa
Bi li, zaista, Alija Izetbegovi} danas bio zado vo
Za{to
Bakir
la`e?
Dodik: Dijelim,
dijelim pa
pomno`im
Pi{e:
Ned`ad LATI]
5 12. NOVEMBAR/STUDENI 2011.
Pi{e:
Vlastimir MIJOVI]
Odijelo s dvoentite-
tskim kop~anjem iza{lo
je iz mode. Novo, kako
stoje stvari, ipak ne}e biti
jo{ zadugo kreirano ni
skrojeno. Ideja ne ma-
njka, ali su limit politi~ki
i nacionalni interesi koje
nije lako usaglasiti, pogo-
tovo kad se na sto polo`e
karte, a u ruke uzmu ma-
kaze.
Novi zamah nikad za-
gu{enim inicijativama za
promjenu teritorijalnog
ustrojstva BiH poslje-
dnjih mjeseci daje ideja o
ure|enju Posavine kao di-
strikta. U `i`u zanimanja
javnosti ona je do{la od
predsjednika Federacije
BiH @ivka Budimira, koji
ve} mjesecima za taj pro-
jekt poku{ava zainteresir-
ati politi~ke, znanstvene i
medijske krugove u ze-
mlji i inozemstvu.
Bosanski }ilim
Budimirov koncept vr-
lo je jednostavan, raciona-
lan, politi~ki i ekonomski
razlo`an. Njegovom eve-
ntualnom realizacijom
BiH bi se smjestila u udo-
bnije i, po dezenu, ljep{e
odijelo, u koje bi ponovo
bile utkane gotovo ve} za-
boravljene nijanse tradici-
onalnog bosanskog }ili-
ma. U posavskom distri-
ktu broj~ano bi podjedna-
ko bili prisutni i Hrvati i
Srbi i Bo{njaci, u mjeri u
kojoj takve proporcije da-
nas nema ni na jednom
pedlju bh. zemlje.
Ono {to logi~ki izgle-
da kao prednost,
me|utim, upravo je
klju~na prakti~na mana
Budimirove ideje. Pitanje
je, naime, kome u poli-
ti~kim krugovima danas
treba koncept vra}anja
Bosne i Hercegovine nje-
nom iskonu, su`ivotu i
toleranciji, etni~kom i
vjerskom pro`imanju. Pi-
tanja, zapravo, i nema:
dobro znamo da neke
sna`ne strana~ke i nacio-
nalne politike od toga
bje`e kao |avo od kri`a.
Ne pada im na pamet da
se, kad se ne{to ve}
„jamilo“, }urak okre}e
naopa~ke - ka reintegra-
ciji onoga {to se zvalo sta-
ra, dobra Bosna.
U tome se vjerovatno i
skriva razlog zbog kojeg
zvu~na Budimirova inici-
jativa nema naro~itog po-
liti~kog odjeka. Brojni
strani diplomati ideju su
saslu{ali, na nju klimnuli
glavom i na tome se zau-
stavili. Propao je i Budi-
mirov poku{aj da na~is-
tac izvede visokog pre-
dstavnika Valentina Inc-
ka (Inzko), koji mu je,
navodno, iskazao po-
dr{ku. Kad je trebalo da
to javno potvrdi,
me|utim, iz OHR-a je sa-
op}eno: No comment!
Osim istomi{ljenika iz
Hrvatske stranke prava
(HSP), Budimira podgur-
kuju, ali vrlo stidljivo, jo{
samo savezni~ke stranke
iz platforma{kog tabora. I
njima je, izgleda, jasno
koliko duboko zadire ko-
ncept stvaranja posa-
vskog distrikta, pa za ta-
ko veliki politi~ki rat jo{
nisu spremni.
„Posavski“ {ablon
Za~udo, ni protivnici
nisu osobito glasni. Iz
dva HDZ-a nisu se udo-
stojili ni da komentiraju
Budimirovu inicijativu.
U eventualnoj promjeni
dr`avnog ustrojstva njih
prvenstveno zanima neka
druga teritorija, zapadno-
hercegova~ka. Samo na
njoj oni bi `eljeli da grade
novi distrikt ili entitet. I
to dominantno hrvatski,
dakle onakav kakav bi,
objektivno, vodio da-
ljnjem rastakanju zemlje,
a ne njenom ujedinjava-
nju.
Dodikova politika,
pak, ekspresno je odbru-
sila svoje jetko NE! Na
takvu ideju ona bi mogla
pristati samo pod prije-
tnjom stroja za strijelja-
nje. Sva{ta se kod Dodi-
ka takti~ki mijenja, ali
jedna konstanta je nepr-
omjenjiva: teritorijalna
cjelovitost RS. A na to
Budimirova ideja dire-
ktno udara. Posavski di-
strikt nastao bi, naime,
kombiniranjem teritori-
ja koje su sada entitetski
razdvojene.
Dvoentitetsko ustro-
jstvo BiH svojedobno je
osmi{ljeno kao prijela-
zno, privremeno rje{enje.
No, te{ko je prognozirati
kad }e se te dugo o~ekiva-
ne promjene dogoditi i
kad }emo dobiti dru-
ga~ije teritorijalno-upra-
vno ustrojstvo. Upitno je,
tako|er, {ta }e nam te
ustavne korekcije uop}e
donijeti, kada do njih je-
dnom do|e.
Optimisti, kojih ne
manjka, ne}e biti ra-
zo~arani samo u slu~aju
da promjene krenu po
„posavskom“ {ablonu, ka
funkcionalnim, ekono-
mski i populaciono priro-
dnim regijama. U supro-
tnom, ako politika doda-
tno osna`i sada{nje pri-
ncipe, ne}e vi{e biti ni
entiteta ni disktrikta,
imat }emo samo ~vrsto
ogra|ene nacionalne tor-
ove.
Tu ve} Bosne ne bi bi-
lo ni od korova!
Posavina u politi~kim makazama
Posavski distrikt za-
hvatao bi op}ine Bosa-
nski Brod, Derventu,
Modri~u, Od`ak, Gra-
da~ac, Br~ko, Pelagi}evo,
Donji @abar, Ora{je, Do-
maljevac, Bosanski
[amac i Vukosavlje. Prije
rata na tom podru~ju `iv-
jelo je vi{e od 360 hiljada
stanovnika; danas ih je
upola manje.
Svoj puni smisao ova
ideja dobila bi samo u
slu~aju da se u Posavinu
vrati ve}ina izbjeglica i
prognanika, jer bi jedino
tako bio uspostavljen ne-
kada{nji nacionalni bala-
ns.
Kako do nacionalnog balansa?
preuzme stranku, jer je
prije toga iz vrha stranke
eliminirao sve one s koji-
ma sam Bakir ne bi mo-
gao iza}i nakraj pri osva-
janju o~evog trona“.
Zatim, Bakir amnesti-
ra samog Tihi}a, koji je
odstranio preostale ljude
od strana~kog kontinuite-
ta. Tako da je sigurno na
desetine strana~kih fu-
nkcionera i na stotine pr-
egalaca ~ijom je po`rtvo-
vano{}u, kako intelektua-
lnom, tako i materija-
lnom, i nastala SDA,
odstranjeno iz nje. Ostali
su samo benigni Osman
Brka i marginalizirani
Hasan ^engi}!
Sud historije
Kamo puste sre}e da je
to bio normalan put za re-
generaciju stranke i da to
nije bio rezultat
fa{isti~ko-kriminalne bo-
rbe unutar „najve}e
bo{nja~ke stranke“ za sve
ono „{to vlast pru`a“. Ka-
ko }e historija cijeniti po-
litiku stranke jednog lide-
ra, pa makar to bio i jedan
od najpopularnijih
bo{nja~kih lidera, ako u
njoj nisu mogli opstati
Adil Zulfikarpa{i}, Fikret
Abdi}, Muhamed Filipo-
vi}, Rusmir Ma-
hmut}ehaji}, Haris Sila-
jd`i}, Ned`ib i Muhamed
[a}irbegovi}, Edhem
Bi~ak~i}, Ejup Gani},
D`emaludin Lati}, Huse-
jn @ivalj, Hilmo Neimar-
lija i mnogi, mnogi drugi.
Pa ~ak i rahmetli Mu-
hsin Rizvi}, prvi predsje-
dnik KDM-a „Preporod“,
odba~en je od vrha SDA
pa nije bio pozvan na Prvi
bo{nja~ki sabor. Ako po-
stoji savremenik da bi
mogao biti pandan Aliji
Izetbegovi}u tako {to je za
Bo{njake u kulturi zna~io
ono {to je Izetbegovi} u
politici, onda je to bio Ri-
zvi}.
Fakti~ki, nakon smrti
Alije Izetbegovi}a, samo
je jo{ reis Ceri} gajio
uspomenu i pozivao na
„Alijin put“. A cinici bi
mogli re}i, u tome ga je,
od svih medija, svesrdno
podr`avao samo „Avaz“! I
zbog toga su do{li u sukob
s Tihi}em, pa i s Bakirom.
Drugi mediji,
„Oslobo|enje“ posebno,
imputirali su im kako, sli-
jede}i taj „Alijin put“,
`ele stvoriti „vehabistan“
u BiH.
E, sva ova pitanja Ba-
kir Izetbegovi} `eli zatvo-
riti, i to manirom vido-
vnjaka koji mo`e proni-
knuti i u mi{ljenje mr-
tvih. No, ako bi se ovo pi-
tanje postavilo u najo{tri-
joj formi istine, kao {to }e
sigurno jednog dana biti
postavljeno pred sudom
historije, odgovor bi bio
potpuno suprotan od Ba-
kirovih vidovnja~kih tvr-
dnji.
Je li ostvarena „ravno-
pravnost muslimana“ za
koju se „borio Alija Ize-
tbegovi}“ kroz svoju
SDA?! Bi li, zaista, ra-
hmetli Alija Izetbegovi}
bio zadovoljan sa svojom
SDA nakon ovakvih sa-
znanja?!
Ne bi! Za{to, onda,
njegov sin la`e? Da ostane
u njegovoj fotelji!
U 14 posavskih op}ina gotovo podjednaka nacionalna zastupljenost
PETA STRANA
Distrikt spaja i razdvaja
Ideja o formiranju posavskog distrikta vra}a sje}anja na staru, dobru Bosnu, od koje
neke strana~ke i nacionalne politike bje`e kao |avo od kri`a
me stranku
o voljan sa SDA
6 12. NOVEMBAR/STUDENI 2011.
X INTERVJU Midhat Arifovi}, direktor Porezne uprave FBiH
Razgovarao:
Ru`dija AD@OVI]
F
ederalni ministar
kulture i sporta Sa-
lmir Kaplan neda-
vno je izjavio da }e Pore-
znoj upravi Federacije BiH
narediti kontrolu
„Dnevnog avaza“. Svojom
nesuvislom porukom mini-
star Kaplan izvr{io je dire-
ktan atak na nezavisnost
rada Porezne uprave, insti-
tucije koja bi trebala slu`iti
gra|anima, a ne interesima
bilo kojih politi~kih
mo}nika, ako se tako za
ovog ministra uop}e mo`e
kazati, s obrzirom na poli-
ti~ku nezrelost i nedoraslo-
st funkciji koju obavlja.
U intervjuu za na{ list
direktor Porezne uprave
FBiH Midhat Arifovi}
odgovara na brojna aktue-
lna pitanja, pa i na ovo
mo`e li Kaplan izdavati na-
redbe njemu i instituciji na
~ijem je ~elu.
Provjere na terenu
- Porezna uprava FBiH
odgovorna je za zakonito,
potpuno, efikasno i profesi-
onalno obavljanje poslova
iz svoje nadle`nosti. Za
svoj rad i stanje u oblasti za
koju je osnovana odgovor-
na je Vladi FBiH, ~ije za-
klju~ke izvr{ava blagovre-
meno, u skladu sa svojom
nadle`nosti. Porezna upra-
va je u svom radu neovisna
institucija, prema svim po-
reznim obveznicima tra-
nsparentno primjenjuje za-
kone i ne pristaje na bilo
kakve pritiske niti lobira-
nja bez obzira od koga su
upu}eni.
Iako je te{ko povjerova-
ti, istina je da za sve ove go-
dine ja, kao direktor Pore-
zne uprave, nisam imao pr-
itisak od politi~kih partija,
Vlade niti ministara za pro-
vo|enje tendencioznih ko-
ntrola kod poreznih obve-
znika. Takve naloge ne bih
prihvatio ni po koju cijenu.
Istakao bih da je Pore-
zna uprava FBiH do sada
dobivala razli~ite predsta-
vke o odre|enim nepravi-
lnostima od gra|ana, mini-
starstava, tu`ila{tava,
SIPA-e, koje smo provjera-
vali na terenu i o dobive-
nim podacima obavje{tava-
li nadle`ne organe.
†Je li Porezna uprava
FBiH prilikom bilo koje
kontrole utvrdila nezako-
nitosti u poslovanju
„Dnevnog avaza“, kako je
to ustvrdio Kaplan?
- Porezna uprava FBiH
je u 2006. godini provela
inspekcijski nadzor
obra~una i uplate javnih
prihoda kod poreznog
obveznika „Avaz“ d. o. o, a
u 2008. godini inspekcijski
nadzor kod poreznog obve-
znika „Avaz-roto press“ d.
o. o Sarajevo. Inspekcijski
nadzor koji je proveden u
2006. godini kod poreznog
obveznika „Avaz“ d.o.o.
obuhvatao je period
obra~una i uplate javnih
prihoda od 1. januara 2001.
do 12. juna 2006. godine,
dok je inspekcijski nadzor
koji je proveden u 2008. go-
dini kod poreznog obvezni-
ka „Avaz-roto press“ obu-
hvatao period od 13. maja
2004. do 30. septembra
2008. godine.
U toku inspekcijskih
nadzora Porezna uprava
FBiH utvrdila je da pore-
zni obveznici „Avaz“ d.o.o.
i „Avaz-roto press“ d. o. o
imaju pretplatu odre|ene
vrste poreza.
†Svi obveznici druge gru-
pe fiskalizacije u FBiH bili
su du`ni do kraja oktobra
zavr{iti postupak inicija-
lne fiskalizacije. Jeste li
zadovoljni rezultatima?
- Veoma smo zadovo-
ljni. Do sada je fiskalizira-
no vi{e od 80 posto obve-
znika, a u narednih 30 dana
o~ekujemo da }e postupak
fiskalizacije biti zavr{en u
potpunosti.
Slo`en proces
†Kada se kretalo u proces
fiskalizacije, upozoravali
ste da je rije~ o veoma
Ne pristajemo na bilo kakve
pritiske, pa ni Kaplanove
Kontrolama smo utvrdili da „Avaz“ ima pretplatu poreza z Bez ijednog novoprimljenog radnika
u{li smo u proces fiskalizacije z Imamo najlo{ije ure|enu oblast igara na sre}u
Arifovi}: Za svoj rad odgovaramo samo Vladi FBiH (Foto: S. Saletovi})
Ne pla{im se prijetnji
†Mo`e li se re}i da je institucija na
~ijem ste ~elu nekome dobrano pomr-
sila ra~une?
- Da. Pojedini ljudi u vlasti prijeti-
li su tra`e}i da se ubrza proces fiskali-
zacije. Nisam htio da dozvolim da se
neko bogati na ra~un Porezne uprave,
da mi ka`njavamo obveznike da bi se
preko no}i prodale fiskalne kase. Ni-
sam se pla{io prijetnji, ne pla{im ih se
ni danas. Bolje je da budem smijenjen
i da gradom hodam uzdignute glave
nego da u~estvujem u ne~emu {to je
nemoralno i nezakonito.
7 12. NOVEMBAR/STUDENI 2011.
slo`enom procesu za koji
trebaju puno bolje pripre-
me i uvjeti, {to tada{nja
Vlada FBiH s Mustafom
Mujezinovi}em na ~elu,
odnosno Federalno mini-
starstvo finansija koje je
predvodio Vjekoslav Beva-
nda, nisu bili osigurali.
Utisak je da Vlada nije
imala razumijevanja za
Va{a upozorenja?
- U pravu ste. U imple-
mentiranje Zakona o fiska-
lnim sistemima krenulo se
ishitreno i bez adekvatnih
priprema. Odgovorno tvr-
dim da su sredstva koja su
u pro{loj godini odobrena
iz teku}ih rezervi na osno-
vu odluke Vlade FBiH od
oko 600.000 KM bila nedo-
voljna da bi se primijenio
ovako slo`en zakon. U dru-
gim dr`avama u okru`enju,
koje su donijele ovakav za-
kon i u{le u njegovu pri-
mjenu, puno vi{e novca
izdvojeno je iz bud`eta.
Osim toga, mi smo bez
ijednog novoprimljenog ra-
dnika u{li u pripremu veo-
ma slo`enog procesa fiska-
lizacije i primjenu zakona.
Podsjetit }u da je Poreznoj
upravi FBiH i prije ovog
zakona nedostajalo vi{e od
300 slu`benika. U proces fi-
skalizacije krenulo se i s ve-
oma malom informati~kom
podr{kom. Imali smo, po
nalogu ministra finansija,
preuzet softver Porezne
uprave RS, {to je bilo nepr-
imjereno i presedan u dota-
da{njoj praksi. Taj softver
nije bio dovoljan za ozbi-
ljniju primjenu Zakona,
nego samo za po~etak tzv.
inicijalne fiskalizacije. Mi
smo, uz orgomne napore, s
vrlo skromnim sredstvima
nabavili vlastitu aplikaciju
i anga`irali kompaniju koja
je uradila aplikaciju za pre-
uzimanje podataka.
†Je li suprostavljanje
malverzacijama u procesu
fiskalizacije, a koje su bile
dobro osmi{ljene radi
ostvarivanja interesa poje-
dinaca, razlog zbog kojega
ste Vi i Va{ zamjenik Vi-
nko Kri`an bili smijenjeni?
- Mo`e se tako re}i. Ra-
zlog za smjenu bili su upra-
vo fiskalizacija, ali i upira-
nje prsta na probleme s kla-
dionicama, odnosno s pri-
re|iva~ima igara na sre}u.
Nikada nije bilo realnog
obja{njenja za{to smo smi-
jenjeni.
Poni{tavana rje{enja
†Imate li sada podr{ku
premijera Nermina
Nik{i}a i ministra finansi-
ja Ante Krajine i jesu li oni
shvatili koliko je primjena
Zakona o fiskalnim siste-
mima odgovoran i slo`en
proces?
- Jesu, nasre}u. Novi pre-
mijer Nermin Nik{i} i mini-
star finansija Ante Krajina
odmah su shvatili o ~emu se
radi i pristali su na preporu-
ke Porezne uprave FBiH.
†Spomenuli ste problem s
kladionicama, odnosno pr-
ire|iva~ima igara na sre}u,
koji, podsjetimo, traje ve}
sedam-osam godina. Nai-
me, Porezna uprava je ra-
nije jo{ utvrdila oko 40 mi-
liona KM dugova s pripa-
daju}om zateznom kama-
tom. Ti dugovi i dalje ra-
stu, a ne nazire se naplata
tog novca. Kako to
obja{njavate?
- Na`alost, `albeni po-
stupci trajali su pet-{est
godina. Nakon `albe pri-
re|iva~a igara na sre}u,
Ministarstvo finansija po-
ni{tavalo je na{a rje{enja
~ak tri puta. Divim se svo-
jim ljudima kako smo istr-
ajali na hrabrosti i princi-
pijelnosti, jer ako vam ne-
ko tri puta poni{tava
rje{enje i sve vra}a na po-
novni postupak, to je
te`ak proces. Nije lako ne-
kom poreznom du`niku
odrediti 10 ili 15 miliona
KM dodatnih obaveza. Ri-
je~ je o dodatnim obaveza-
ma koje smo mi utvrdili u
papirima.
Ina~e, kada Zakon o igr-
ama na sre}u uporedimo sa
zemljama u okru`enju, mi
smo daleko iza njih. Ima-
mo najlo{ije ure|enu oblast
igara na sre}u.
†Kako ocjenjujete usva-
janje inicijative Kluba
Saveza za bolju bu-
du}nost (SBB) BiH u Fe-
deralnom parlamentu
FBiH o formiranju is-
tra`ne komisija koja }e
imati uvid u dugovanja
poreznih obveznika?
- Nemam ni{ta protiv
da se ti podaci objave. Mi
smo ~ak predlagali da to
ne bude porezna tajna. Sa-
da{njim zakonom postoji
tzv. porezna tajna na kojoj
su insistirali predstavnici
ministarstva finansija
SAD koji su bili predla-
ga~i Zakona o poreznoj
upravi. Ministar finansija
i nova Vlada FBiH prista-
li su da se izmijeni Zakon
i mi nemamo ni{ta protiv.
Na njihov zahtjev odmah
smo dostavili spisak
du`nika.
Nemam ni{ta protiv da se otkriju
dugovanja poreznih obveznika
X TELEVIZIJA
Edhem Fo~o, generalni direktor „Al Jazeere Network“
Po~etak emitiranja „Al
Jazeere Balkans“ me|u
uposlenicima ove regiona-
lne informativne TV stani-
ce do~ekan je s velikim
uzbu|enjem. Sna`ne emo-
cije su, kako sam priznaje,
tresle i Edhema Fo~u, bh.
biznismena najzaslu`nijeg
za pokretanje ovog multi-
milionskog medijskog pro-
jekta. Razgovor za „Dnevni
avaz“ otvorio je upravo od
samog po~etka stvaranja
„Al Jazeere Balkans“,
odnosno trenutka kada se
sama ideja rodila.
Bolji prijedlog
- Cijela pri~a po~inje u
januaru pro{le godine, ka-
da sam do{ao na odmor u
Sarajevo iz Malezije, gdje
sam `ivio i radio posljednje
dvije decenije. Jedan prija-
telj mi je tada rekao da se
NTV 99 nalazi u o~ajnoj si-
tuaciji zbog velikih dugo-
va. Tu sam vidio priliku i
oti{ao na razgovor s vlasni-
kom te stanice Adilom Ku-
lenovi}em koji mi je rekao
kako nema ni{ta protiv pr-
odaje.
Nakon toga sam, umje-
sto u Maleziju, promijenio
avionsku kartu i oti{ao u
Dohu te se na{ao s genera-
lnim direktorom „Al Jazee-
re“, ina~e mojim prijate-
ljem Vadadom Hanfarom,
kako bih ga pitao da li bi
mi pru`io neku tehni~ku
podr{ku prilikom stvaranja
nove TV stanice u Saraje-
vu. On je, na moje
odu{evljenje, iznio bolji pr-
ijedlog, da „Al Jazeera“ u|e
u na{ region i otvori centra-
lu u Sarajevu. Siguran sam,
da tada nisam ~uo za slu~aj
NTV 99 i iznio ideju Ha-
nfaru, „Al Jazeera“ ne bi
ovdje do{la ni u narednih
10 godina - govori Fo~o.
Ovaj biznismen iz Sara-
jeva isti~e da put izgradnje
„Al Jazeere Balkans“ nije
bio lagan, ali je, uz podr{ku
bh. institucija, ipak, pri-
je|en za relativno kratak
period. Danas je Fo~o ge-
neralni direktor kompanije
„Al Jazeera Network d.o.o.
Sarajevo“ koja je vlasnik
„Al Jazeere Balkans.“
- Ustvari, najbolja for-
mulacija bi glasila - moja
kompanija predstavlja vla-
snike „Al Jazeere Balkans“,
koji su, naravno, ~elnici
globalne informativne
mre`e „Al Jazeera“. Sve {to
radimo u Sarajevu i na{im
studijima u ostalim veli-
kim gradovima regiona, ra-
dimo u skladu sa standar-
dima „Al Jazeere“ i uz ko-
nsultacije s centralom u
Kataru. ^ak su i sve aplika-
cije kandidata za posao na
„Al Jazeeri Balkans“, a bilo
ih je na hiljade, procesuira-
ne u Dohi. Mislim da smo
na kraju izabrali dobar tim,
a ~ine ga uglavnom hrabri
mladi ljudi koji se mogu
prilagoditi novim tehnolo-
gijama - isti~e Fo~o.
Urbane sredine
On otkriva da je do sada
„Al Jazeera“ u regionalni
projekt ulo`ila 35 miliona
KM te da svake godine na-
mjerava ulo`iti jo{ po 30
miliona KM.
- Dakle, govorimo, reci-
mo, o cifri od 150 miliona
KM za pet godina, ali
mo`da bude i vi{e. Sve za-
visi koliko investitori iz
Dohe budu zadovoljni ra-
zvojem „Al Jazeere Balka-
ns“. Me|utim, ovdje ne go-
vorim o ekonomskoj opra-
vdanosti projekta; njima je
mnogo va`nije da poja~ava-
mo dobar imid` „Al Jazee-
re“ u ovom dijelu svijeta.
Ne}emo se zamarati ni sta-
tistikama o gledanosti u
smislu da imamo pred so-
bom preciznu cifru koju
moramo dosegnuti, ali nam
je bitno da nas gledaju ljudi
`eljni informacija i oni koji
mogu utjecati na situaciju
u regionu. Dakle, na{ „tar-
get“ nije ba{ svako, priori-
tet su urbane sredine - za-
klju~uje Fo~o. H. PROLI]
†Pouzdano znamo da je
zbog dugovanja
„Oslobo|enja“ Porezna
uprava dva dijela obje-
kta tog biltena u vla-
sni{tvu Hilme i Muje Se-
limovi}a stavila pod hi-
poteku. Jesu li su jo{ pod
hipotekom?
- Podaci koje tra`ite
odnose se na konkretnog
poreznog obveznika i kao
takvi prema odredbi Zako-
na o Poreznoj upravi FBiH
predstavljaju poreznu ta-
jnu i ne mogu se objavlji-
vati bez pismene saglasno-
sti poreznog obveznika.
O hipoteci nad „Oslobo|enjem“
Ideja ’Al Jazeere Balkans’
rodila se na odmoru
Da NTV 99 nije bila na prodaju, „Al Jazeera“ ne bi danas bila u Sarajevu
z Ne}emo se zamarati statistikama o gledanosti z Izabrali smo dobar tim
Edhem Fo~o smatra
da }e „Al-Jazeera Balka-
ns“ zna~ajno pobolj{ati
„krvnu sliku“ ostalih te-
levizijskih stanica na pro-
storu biv{e Jugoslavije.
- Siguran sam da }e se
mnoge druge televizije u
regionu ugledati na „Al
Jazeeru“ i probati imple-
mentirati na{e standarde.
Ne ka`em da bi doslovno
trebali imitirati stil „Al
Jazeere“, ali mislim da
mogu dosta nau~iti o pri-
stupu informaciji. Sma-
tram da }e mnogi na
na{em primjeru vidjeti
kako nema potrebe
tra`iti skandale i senzaci-
je da bi imali uspje{nu i
gledanu televiziju - isti~e
prvi ~ovjek „Al Jazeere
Balkans“.
Primjer drugima
Fo~o: Svake godine na raspolaganju }emo imati 30 miliona KM (Foto: I. [ebalj)
8 12. NOVEMBAR/STUDENI 2011. 9 12. NOVEMBAR/STUDENI 2011.
PRESSIJA
Cari{a Be{i} poput
„fantoma“ u{ao je u kra-
ji{ku akademsku zajedni-
cu prije nekoliko godina.
Do{av{i iz Srbije, ubrzo se
nametnuo, {to {armom,
{to pri~omi gotovo
(ne)vjerovatnimnau~nim
referencama. Za kratko vr-
ijeme imenovan je za de-
kana Ekonomskog faku-
lteta u Biha}u, a ubrzo i za
prorektora za finansije
odnedavno integriranog
Univerziteta u Biha}u.
I odjednomje ovaj
„akademski ~arobnjak“ ne-
stao s Univerziteta, na ko-
jemjo{ nije obukao samo
rektorsku kutu, potpisav{i
sporazumni raskid ugovo-
ra. Neslu`beno, radi se o
ozbiljnoj bolesti, pa se prof.
dr. Cari{a Be{i} odlu~io li-
je~iti kod beogradskih do-
ktora, jer bh. stru~njaci, pr-
ema njemu sude}i, nisu do-
voljno dobri.
No, ostalo je tajnovito
za{to je morao definitivno
oti}i iz kraji{ke akade-
mske sredine, timprije {to
je rodomiz Bosanske Oto-
ke. Be{i}a su prozivali za
mnogo {ta, a posebno za
„prekodrinske grijehe“,
jer je, ka`u, mnogimda-
na{njimkraji{kimpoli-
ti~kimuglednicima, pose-
bno policajcima, pomogao
da do|u do diploma od Zr-
enjanina, preko Kraguje-
vca, do ^a~ka.
U moru neobi~nih ga-
fova biv{eg dekana i prore-
ktora pamte i po nevjero-
vatnoj odluci da na bi-
ha}komEkonomskomfa-
kultetu magistar trube
Emir Tahirovi} prijavi do-
ktorsku disertaciju pod
nazivom„Istra`ivanje
utjecaja savremenih meto-
da i tehnika menad`menta
na poslovanje institucija
od javnog interesa u BiH“.
Ovaj mali poku{aj zlo~ina
nad znano{}u i pored do-
nesene odluke 21. septe-
mbra pro{le godine, ipak,
nije realiziran.
M. D.
PRESSIJA
Magistar trube trebao
doktorirati na ekonomiji!?
^estitke na odli~no
odigranoj glavnoj ulozi u
predstavi „Gazi Husrev-
be`e“ Aldinu Omerovi}u
u Narodnompozori{tu
(NP) Sarajevo uputila je
brojna publika. Kolege
glumci nisu!
Pro{le sedmice nije ih
bilo u mati~noj ku}i na
Obali. Ova nekolegijalno-
st nije iznenadila samo
gluma~ki ansambl pre-
dstave, koju je prema te-
kstu D`emaludina Lati}a
re`irao Gradimir Gojer,
ve} i publiku koja je u
no}i premijere s ~u|en-
jemkomentirala kako je
mogu}e da me|u njima
nema nijednog glumca
Narodnog pozori{ta Sara-
jevo.
Ako su glumci ona ra-
zumna gupa ljudi, zbog
koje i nakon svega {to
namse desilo `elimo vjer-
ovati da jo{ nismo u po-
tpunosti zagazili u glib
nepo{tovanja ne samo dr-
ugog ve} i vlastitog, zar u
NP nisu trebali do}i, ako
ne zbog svog mladog kole-
ge, onda baremzbog daro-
davca Gazi Husrev-bega.
Makar zbog toga {to se
{e}u njegovimulicama,
{to piju vodu iz njegovih
~esama, i {to imse o~i sva-
kodnevno sudaraju s nje-
govimpala~ama koje je
ostavio Sarajevu.
Merhametluk je triju-
mfirao u slu~aju Gazi Hu-
srev-bega, za{to onda ko-
legijalnost ne trijumfira
me|u sarajevskimglu-
mcima. A. K.
Sjajni Omerovi} na sceni: Odli~no odigrana glavna uloga u
„Gazi Husrev-be`e“
Glumci, gdje vam
je kolegijalnost?
PRESSIJA
Bu`imska SDAvrije-
dno se priprema za nare-
dne lokalne izbore 2012.
godine, a da bi se osigurala
kako njoj valja, njeni utje-
cajni pojedinci potrudili
su se da putemve}ine u
Op}inskomvije}u (OV)
18. juna ove godine smije-
ne Edhama Mulali}a, pre-
dsjednika Op}inske izbor-
ne komisije (OIK) Bu`im.
Mulali}, naime, ne
ple{e po notama svog da-
ljnjeg ro|aka, predsjedni-
ka bu`imske SDAKasima
Mulali}a i njegovih isto-
mi{ljenika, {to je bilo do-
voljno da ga se poku{aju
rije{iti. No, ne pita se sa-
mo KasimMulali} i nje-
gov drugi ro|ak i vije}nik
Vahid Mulali}, ina~e, pre-
dsjednik Kadrovske ko-
misije SDA, te predsjeda-
vaju}i Op}inskog vije}a
Agan Buni}, za kojeg ka`u
da je budu}i kandidat za
bu`imskog na~elnika.
Centralna izborna komi-
sija (CIK) BiH, naime, svo-
jimaktomod26. oktobra ni-
je dala saglasnost na odluku
OVosmjeni Edhama Mula-
li}a. Njega su, ina~e,
„kuhari“ iz SDAoptu`ili za
lo{ rad, veliki broj `albi upo-
stupkuimenovanja bira~kih
odbora, nepravilnobrojanje
glasa~kihlisti}a, ka`njavanje
i izricanje zabrane za ~lanove
bira~kihodbora, a Op}insko
vije}e, uskladus direktiva-
ma SDA, nije usvojiloni izv-
je{taj OIK-a za 2010. godinu.
CIK, me|utim, smatra
da svi ovi navodi nisudoka-
zani i uaktus potpisompre-
dsjednika Branka Petri}a
potpunoje odbacioneute-
meljene razloge za smjenu
Edhama Mulali}a. M. D.
PRESSIJA
CIKBiH ne prihvata smjenu
Rimcova snaha sara|uje s
kantonalnim preduze}em!
Be{i}: Iznenada nestao s Univerziteta u Biha}u
Gafovi biv{eg dekana
Nije ih bilo na Obali
Smjene neposlu{nih
X ISTRA@UJEMO [ta sve osiguravaju bh. gra|ani i {ta nude osiguravaju}e ku}e
Dok se u Americi ljudi osiguravaju ~ak
i u slu~aju otmice vanzemaljaca, u
BiH je i dalje najzastupljenije
osiguranje automobila
V
e} decenijama je u
svijetu trend da ljudi
osiguravaju svoje ne-
kretnine, nakit, automobi-
le, `ivot, pa ~ak i dijelove
tijela. Posebno su tome
skloni bogati i slavni koji
idu i u bizarnosti.
Nije nepoznato da razne
svjetske osiguravaju}e ku}e
nude svakakve mogu}nosti
poput osiguranja u slu~aju
otmice vanzemaljaca, a u
Americi ima oko 20.000
ljudi koji pla}aju godi{nju
premiju za to.
Vanredne situacije
UBelgiji, pak, postoji
osiguravaju}e dru{tvo koje
nudi osiguranje protiv otka-
zivanja vjen~anja ili sr~anog
udara. Klijenti ove agencije
su mnogi nogometa{i koji
su osigurali noge, a me|u
klijentima su i muzi~ke zvi-
jede Selin Dion (Celine),
D`oni Holidej (Johnny Ho-
liday) i grupa „Metallica“,
koji se redovno osiguravaju
protiv otkazivanja
koncerata. Ovakvih
slu~ajeva u BiH, ba-
remza sada, nema, a
najvi{e se osiguravaju
motorna vozila, imovina i
`ivot.
Iz „Sarajevo-osiguran-
ja“ isti~u da su u prvih de-
vet mjeseci ove godine pri-
kupili 48,4 miliona KM pr-
emija za sve vrste osigura-
nja. Prema rije~ima Ermi-
na ^engi}a iz ovog osigura-
vaju}eg dru{tva, „Sarajevo-
osiguranje“ poma`e klije-
ntima i u vanrednimsitu-
cijama, poput slu~ajeva da
u inozemstvu do`ive neku
nezgodu ili imzdravlje bu-
de dovedeno u pitanje.
Tako je, naprimjer, bilo
kada je u Kongu, u Africi,
njihovu klijenticu koja je
osigurana policompu-
tni~ko-zdravstvenog osigu-
ranja ujeo otrovni pauk,
usljed ~ega je dobila visoku
temperaturu i bolove.
- Serumza njeno
izlje~enje
trebalo je do-
premiti iz Johane-
sburga, iz Ju`noa-
fri~ke Republike, {to je
odmah i u~injeno. „Saraje-
vo-osiguranje“ platilo je
vi{e od 11.000 KM za ser-
umte jo{ oko 5.000 KM za
bolni~ke tro{kove - ka`e
^engi}.
Specijalna oprema
Onnapominjedasedrugi
slu~aj desiopro{legodineu
Turskoj, kadajejedanSarajli-
ja, osiguranpolicompu-
tni~ko-zdravstvenogosigura-
nja, naljetovanjudo`ivione-
zgodupri vo`nji skuteromko-
jimjeudariouzid, slomiv{i
butnukost na
tri mjesta.
- S obziromna to da je
morao biti operiran, a nije
`elio da se operacija izvede u
Turskoj, preba~en je avio-
nomu Sarajevo uz pomo}
tzv. stre~era, opreme koja se
montira na nekoliko sje-
di{ta putni~kog aviona. Na
Sarajevskomaerodromu
do~ekala su ga kola Hitne
pomo}i kojima je preba~en
u Klini~ki centar Univerzi-
teta u Sarajevu
i operiran. Nezgoda
u Turskoj desila se u 14
sati, a na sarajevsku kliniku
smje{ten je u 21 sat istoga
dana - poja{njava ^engi}.
Klijenti „UNIQAosi-
guranja“, nagla{ava Ena
Omeragi}, stru~ni saradnik
za marketing, naj~e{}e se
odlu~uju za paket `ivotnog
osiguranja s pokri}em
te{kih bolesti. I ona na-
gla{ava da je na tr`i{tu BiH
jo{ najzastupljenije osigur-
anje automobila, uglavnom
zbog ~injenice da se radi o
obaveznoj vrsti osiguranja
koju gra|ani moraju za-
klju~iti da bi registrirali
vozilo. A. DEDAJI]
Jo{ 1957. godine svjetski poznati gastr-
onomski kriti~ar Egon Ronay osigurao
je okusne bradavice svog jezika na
400.000 dolara. Ronay je u Engleskoj
umro u 95. godini, a okusne bradavice
ga nisu iznevjerile do kraja `ivota, tako
da nije ni imao potrebu da naplati
od{tetu.
Merv Hughes je, dok je igrao za austra-
lski kriket timod 1985. do 1994., osigurao
svoje prepoznatljive brkove na 370.000 do-
lara.
Jedna od najpla}enijih manekenki na
svijetu Hajdi Klum(Heidi) javnosti je
potvrdila da je na 2,2 miliona dolara osi-
gurala svoje noge i to desnu na 1,2 milio-
na, a lijevu, na kojoj ima mali o`iljak, na
milion.
Zubi ameri~ke glumice Americe Fer-
rera koja je glumila lik iz TV serije
„Ru`na Beti“, a u stvarnosti je prava lje-
potica, vrijede 10 miliona dolara.
Poznate li~nosti po~esto osiguravaju
i grudi, pa je pjeva~ica Doli Parton (Dol-
ly) svoje procijenila na 600.000 dolara,
dok maljava prsa muzi~ke zvijezde To-
ma Jonesa vrijede sedammiliona. Nada-
lje, stra`njica D`enifer Lopez (Jennifer)
vrijedi impresivnih 27 miliona dolara.
Poznato je i da se nogometa{ Dejvid
Bekam(David Beckham), u slu~aju ozlje-
de, osigurao sa 151 milion dolara. Glas
Roda Stjuarta (Stewart) ko{ta {est milio-
na.
Jedan od najbizarnijih slu~ajeva je da
je Kejt Ri~ards (Keith Richards) sa 1,6
miliona dolara osigurao srednji prst koji
je, ina~e, ~esto u javnosti pokazivao. Na
istu sumu britanski striper Frankie Ja-
keman osigurao je svoj spolni organ.
Od brkova do spolnog organa
[ta ka`u poznate bh. li~nosti o osiguranju
^ard`i}: Predlagali su
mi da osiguram glas
Alma ^ard`i}, pjeva~ica i zastu-
pnica Narodne stranke Radomza bo-
ljitak u Predstavni~komdomu Parla-
menta Federacije BiH, ka`e da ne pr-
ati sve trendove.
- Ja, u biti, ne pratimsve trendove pa
tako i kada je rije~ o osiguranju dijelova
tijela ili imovine. Meni su predlagali da
osiguramglas, ka`u da je lijep. Kod me-
ne je parola {ta bude, bit }e. Nisamosigurana, ali znamda su
neke moje kolege osigurale imovinu - ka`e ^ard`i}.
Josipovi}: Imam policu
`ivotnog osiguranja
PredsjednicaKlubaHrvatskedemo-
kratskezajednice1990uPredstavni~kom
domuParlamentaFBiHSlavicaJosipo-
vi}imapolicu`ivotnogosiguranja.
- Moja kompletna porodica je, ta-
ko|er, osigurana, jer je `ivot nepre-
dvidiv. U slu~aju da do`ivimsao-
bra}ajnu nesre}u i budemu komi,
moja porodica bi darovala svaki moj
organ. Nisampobornik toga da sada osiguravamnoge, „jer
su zgodne“. To rade poznate li~nosti iz svijeta estrade -
ka`e Josipovi}.
Kuri}: To je dobra stvar,
jo{ razmi{ljam ho}u li
Mirvad Kuri}, glumac i poslanik
Saveza za bolju budu}nost BiH u
Predstavni~kom domu Federalnog
parlamenta, nije osiguran, ali ra-
zmi{lja da to uradi u dogledno vri-
jeme.
- Osiguranje je dobra stvar, ali ja
jo{ to nisampretjerano „sa`vakao“
dok ne sagledamiz svih uglova. No,
smatramda je glupost to {to se na Za-
padu de{ava, odnosno to {to neke javne li~nosti osigurava-
ju dijelove tijela - poja{njava Kuri}.
Konji}: Osigurao
sam nekretnine
Biv{i fudbaler Muhamed Konji}
osigurao je svoje nekretnine i ima po-
licu `ivotnog osiguranja. Tako|er
smatra da se javne li~nosti, poput spo-
rtista, trebaju osigurati od povreda.
- Ve}ini ljudi pa i meni ku}a je vr-
lo va`na i smatramobavezomda ona
bude osigurana. Na`alost, druga vre-
mena su bila kada samja igrao fudbal i nisamimao savje-
tnike koji }e mi re}i da osiguramnoge od povreda, jer su u
momposlu one alat. Apsolutno ima smisla da sportisti koji
imaju novac, osiguraju svoje noge - navodi Konji}.
Kupusovi}: Osigurao
bih svoju pamet i talent
Poznati bh. reditelj SulejmanKu-
pusovi} osigurao je svoj stani `ivot jer,
kako ka`e, s mizernimpla}ama u njego-
voj bran{i jedino je to mogao uraditi.
- Stan sammorao osigurati, jer va-
ljda lopovi misle kako ja imamnovca
i zlata pa su se, evo, ve} tri puta preva-
rili. Zato samosigurao stan kako bih
mogao platiti razbijeno staklo i ostalo
kada mi svaki put razlupaju. Jedino {to bih osigurao je mo-
ja pamet i talent, ali to je „kvarljiva“ roba i niko, vjerova-
tno, ne bi pristao - tvrdi Kupusovi}.
Begovi}: Po`eljno je
osnovno osiguranje
Popularni pjeva~ Enes Begovi} ta-
ko|er je zagovornik osiguranja. On je,
izme|u ostalog, osigurao svoj stan, ali
ne i glas ili dijelove tijela.
- Svaki vid osiguranja je dobro-
do{ao. U BiHnije ustaljena praksa da
se osigurava glas, noge ili ruke, a da
budemiskren, nisamni zagovornik
toga. Neko osnovno osiguranje, kao
{to je osiguranje imovine, po`eljno je, jer se mo`e sva{ta
desiti - ka`e Begovi}.
Glavovi}: Ne `elim
osigurati tijelo
D`ejla Glavovi}, najpoznatija bh.
manekenka, osigurala je svoje zdravlje
jer, kako ka`e, misli na svojubudu}nost.
- U svemu u `ivotu imammjeru,
tako i u tome. Nisami ne `elimosigu-
rati dijelove tijela, radije }u ih njego-
vati i ~uvati. To smatramsnobovskim
i nepotrebnim. Moja mi savjest, ona
ljudska, ne bi to dozvolila, da osiguravamkosu, noge,
stra`njicu, dok ljudi u mojoj domovini jedva sastavljaju kr-
aj s krajem. Radije bih taj novac dala djeci kojoj je to potre-
bno, {to i radim - poru~uje Glavovi}.
Lopez: Stra`njica od 27 miliona dolara
Klum: Noge od 2,2 miliona dolara
Bekam: U slu~aju ozljede 151 milion dolara
^ard`i}: Nisam
osigurana
Josipovi}: Doniranje
organa
Konji}: Druga vremena Begovi}: Osigurao
stan
Glavovi}: Imam mjeru Kupusovi}: Tri puta
obijen stan
Kuri}: Nisam
„sa`vakao“
Duvnjak: @ivimo u
konzervativnoj sredini
Poslanik Stranke demokratske
akcije u Predstavni~komdomu Parla-
menta Federacije BiHJasmin Duvnjak
nema policu `ivotnog osiguranja.
- Ljudi poput nas, koji `ive u ko-
nzervativnimsredinama, te{ko se od-
lu~uju na osiguranje. Tako|er, jedan
od razloga je prili~no lo{e materijalno
stanje gra|ana i vrlo upitan kredibili-
tet osiguravaju}ih ku}a. De{avalo se
da, kada neki klijent `eli naplatiti osiguranje, vrlo te{ko
do|e do tog novca - isti~e Duvnjak.
Duvnjak: Upitan
kredibilitet
Faksimil ugovora sa potpisom Ivanke Rimac
Rimac: Pre{utio ~injenice
Nepotizam u LK
Ve} du`i niz godina u
oblasti {umarstva u Liva-
njskomkantonu (LK) vla-
daju nepotizami korupci-
ja. Da i Kantonalni MUP
vodi istragu o privrednom
kriminalu, pisali smo u pr-
oteklombroju „Sedmice“.
Premijer LKNediljko
Rimac, kojemse spo~itava
da je u javnimpredu-
ze}ima, tako|er, zapo{lja-
vao svoju rodbinu, ener-
gi~no je u izjavi za na{ list
odbacio ove tvrdnje, pozi-
vaju}i istra`ne organe da
rade svoj posao.
No, Rimac je pre{utio
~injenicu da je njegov sin
Stipo bio uposlen u Kanto-
nalnom{umsko-privred-
nomdru{tvu „Herceg-
bosanske {ume“. To se de-
silo u proteklommandatu,
kada je Rimac, tako|er, bio
na ~elu Vlade LK.
Rimcove tvrdnje da
nepotizma u poslovima
„HB [uma“ nema, dema-
ntira i ugovor koji je s
ovimjavnimpreduze}em
potpisala firma „Jela IR“,
na ~ijemje ~elu njegova
snaha. Rije~ je o Ivanki
Rimac, supruzi premijero-
vog brata Joze. A. Du.
Kasim Mulali}: Ne pita se
samo on
Sarajka naplatila 16.000 KM
nakon {to ju je ugrizao
otrovni afri~ki pauk
Udario Kasim Mulali}
na ro|aka Edhama
DOSJE
V
ije}e sigurnosti UN-
a je 16. aprila 1993.
godine Rezolucijom
819 proglasilo Srebrenicu
za{ti}enom zonom. Stra{na
no} nad Srebrenicom
de{avala se ba{ izme|u 16. i
17. aprila 1993. godine. U
toj presudnoj no}i bosa-
nska vojska u Srebrenici
pod komandom Nasera
Ori}a uspjela je odbraniti
grad i slomiti srpsku ofa-
nzivu koja je trajala puna
tri mjeseca i bila do tada
najve}a pokrenuta u BiH.
Plan operacije
Komandant Glavnog
{taba Vojske RS Ratko
Mladi} je, naime, 10. janu-
ara 1993. godine naredio
izvo|enje operacije „Pesni-
ca“.
Iz pravca Zvornika,
[ekovi}a, Han-Pijeska,
Vlasenice, Bratunca, Mili}a
i Skelana zapo~ele su sr-
pske trupe sa 13. na 14. ja-
nuar 1993. naj`e{}u ofanzi-
vu do tada u Bosni. Osim
~etiri korpusa Vojske RS,
na branioce srednjeg Podr-
inja napali su Valjevski,
U`i~ki i Novosadski kor-
pus Vojske Jugoslavije
(VJ), jedinice iz tzv. srpske
Krajine, specijalna jedinica
„Panteri“ pod komandom
Ljubi{e Savi}a Mauzera, je-
dinica „Vukovi s Drine“,
specijalci MUP-a Srbije,
Diverzanstki odred VJ...
Plan operacije „Pesni-
ca“ bio je da se za pet dana
okupira slobodna teritorija
srednjeg Podrinja. Zbog
herojskog otpora branilaca
ova operacija }e potrajati
puna tri mjeseca. Ofanzi-
vom je direktno komando-
vao Mladi}, a U`i~kim kor-
pusom ratni zlo~inac gene-
ral Dragoljub Ojdani}.
Sa oko 900 kvadratnih
kilometara slobodna terito-
rija srednjeg Podrinja koju
je kontrolirala bosanska
vojska pod komandom Na-
sera Ori}a svedena je na
140 kvadratnih kilometara.
Okupirani su Zvorni~ka
Kamenica, Cerska, Konje-
vi}-Polje, slobodna bratu-
na~ka i slobodna srebre-
ni~ka teritorija.
U Srebrenicu 18. aprila
1993. godine u 12 sati i 15
minuta ulazi kanadski ba-
taljon UN-a i tada se ~inilo
da je za ispa}ene Srebre-
ni~ane, za koje je Diego Ar-
ija (Arria), biv{i predsta-
vnik Venecuele u UN-u,
utvrdio da se nad njima jo{
1993. provodio „usporeni
genocid“, rat zavr{en jer su
se na{li „pod za{titom“
UN-a.
Finalni napad
Krajem januara 1994.
prvi dio zra~no-mobilnog
bataljona od 1.170 vojnika
iz Holandije sti`e u Bosnu i
Hercegovinu, na aerodrom
Dubrave kod Tuzle. Oko
570 holandskih vojnika -
„Dutchbat“, 5. februara
1994. dolazi kao zamjena za
143 kanadska vojnika koji
su bili u Srebrenici od apri-
la 1993. godine.
Br~ko, 10. maj 1994.,
prelijep proljetni dan.
Odr`ava se 40. sjednica
Skup{tine RS. Mijenjaju se
za govornicom Aleksa Bu-
ha, Radoslav Br|anin, Mi-
lan Marti}, Biljana Plav{i},
Vojislav Maksimovi}... A
onda ustaje Karad`i} i go-
vori:
- Imamo primjere izva-
nrednog odnosa s UNPRO-
FOR-om, gdje su na{i ofici-
ri imali dovoljno strpljenja
i mudrosti, pa im ti strani
oficiri jedu iz ruke, imamo
odnos UNPROFOR-a u Sr-
ebrenici gdje muslimanima
zatrpavaju rovove, tjeraju
muslimane dalje od nas,
kukaju na njih; sad su tamo
Holan|ani.
Te rije~i Karad`i} je
izgovorio godinu, dva mje-
seca i jedan dan prije
po~etka genocida u julu
1995. godine.
Krajem 1994., na insi-
stiranje srpskog pukovnika
Vukovi}a, holandski bata-
ljon UNPROFOR-a „Hol-
bat 2“, na koti Vrhovi iz-
nad Zelenog Jadra,
klju~noj za odbranu Srebr-
enice, zatrpao je tran{eje sr-
ebreni~kih branilaca, ~ime
je zvani~no svezao ruke bo-
sanskim ratnicima prili-
kom budu}ih srpskih napa-
da. Upravo na tom pravcu
}e u julu 1995. i krenuti fi-
nalni napad za zauzimanje
„za{ti}ene Srebrenice“.
Rano ujutro 2. juna
1995. snage Vojske RS
izvr{ile su otvoreni napad
na UN-ovu osmatra~ku
ta~ku E u Zelenom Jadru.
Holandski vojnici UN-
PROFOR-a po~eli su
bje`ati bosi, u donjem ve{u,
bez oru`ja, prema selu Lju-
bisavi}i, ostaviv{i i jedan
transporter.
Tim bijegom ostavili su
3.500 neza{ti}enih
bo{nja~kih izbjeglica u
izbjegli~kom kampu Slapo-
vi}i. Nakon zauzimanja ove
osmatra~nice, srpska vo-
jska se po~ela kretati putem
Skelani - Zeleni Jadar - Mi-
li}i, {to do tada nije bilo
mogu}e. Ova putna komu-
nikacija bila je klju~na za
predstoje}u julsku ofanzi-
vu na Srebrenicu.
Pono}ni sastanak
Dvadesetog juna 1995.
godine, oko dva sata poslije
pono}i, kroz tunel u naselju
Vidikovac upali su pripadni-
ci 10. diverzantskog odreda
VRS pod komandom Milor-
ada Mi{e Pelemi{a i po~eli iz
zolja i mitraljeza pucati po
Srebrenici. Tom prilikom
bilo je i ubijenih.
Iako se baza UNPRO-
FOR-a nalazila samo 150 me-
tara od brda s kojeg su srpski
diverzatnti pucali po gradu,
Holan|ani su tek nakon {est
sati iza{li na lice mjesta.
Potpukovnik Tom Kar-
emans (Karremans), koma-
ndant holandskog bataljo-
na UNPROFORA-a, jo{ ta-
da }e svojom izjavom da ni-
je siguran da su to bili Srbi,
ve} da je mogu}e da se radi-
lo o obra~unu lokalnih gru-
pa Armije RBiH, pokazati
da njegova sramna uloga
prilikom predstoje}eg geno-
cida nije nimalo slu~ajna.
U kasnijim svjedo~enji-
ma pripadnici 10. diverza-
ntskog odreda otkrili su da
su dobili nare|enje od Gla-
vnog {taba da „unesu pani-
ku me|u 40 hiljada srebre-
ni~kih logora{a“.
Dva dana nakon po~etka
srpske operacije „Krivaja
'95“, 8. jula 1995., komandant
Takti~ke grupe 1, ratni
zlo~inac, pukovnik Vinko Pa-
ndurevi} zauzima kotu Bi-
ljeg, na kojoj se nalazio kontr-
10 12. NOVEMBAR/STUDENI 2011.
Kota Biljeg, uz kotu Vrhovi, bila je od
klju~ne va`nosti za odbranu Srebrenice.
Tom prilikom ubijen je jedan holandski
vojnik, za {ta su Holan|ani poku{ali op-
tu`iti Armiju RBiH, mada se u izvje{taju
rahmetli majora Ramiza Be}irovi}a,
na~elnika [taba 28. divizije Armije
RBiH, komandi Drugog korpusa Armije
RBiH jasno vidi da je holandskog vojni-
ka ubio srpski vojnik ru~nom bombom
prilikom zauzimanja Biljega.
Klju~ni udar srpske snage vr{ile su na
282. brigadu 28. divizije Armije RBiH pod
komandom rahmetli Ibre Dudi}a, koja se
dva dana, u nemogu}im uvjetima, branila
na otvorenom prostoru jer je UNPROFOR
ve} ranije zatrpao tran{eje i rovove koji su
trebali biti linija odbrane Srebrenice.
Holandski vojnici UNPROFOR-a ta-
da su blokirali i jedino artiljerijsko
oru`je srebreni~kih branilaca, top u selu
Bajramovi}i, i ne dozvoljavaju im da dje-
luju na Mladi}eve snage. Desetine hola-
ndskih vojnika predaje se srpskim vojni-
cima ili bje`i u Srebrenicu, ostavljajuju}i
Mladi}u dva transportera, {to je bio novi
moment u srebreni~koj drami.
Mladi} uzima transportere UNPRO-
FOR-a, koje }e od 13. do 17. jula 1995. ko-
ristiti kao mamac u lovu na srebreni~ke
Bo{njake, pozivaju}i ih da se na putu Bra-
tunac - Konjevi}-Polje predaju „holand-
skim vojnicima UNPROFOR-a“.
Jo{ jedno podsje}anje na sramnu ulogu UNPROFOR-a
Pi{e:
Avdo HUSEINOVI]
Faksimil izvje{taja Ramiza Be}irovi}a
o ubistvu holandskog vojnika 8. jula 1995.
Ubistvo holandskog vojnika
Mnogo je dokaza da je holandski bataljon UN-a u Srebrenici bio pod komandom zlo~inca Ratka Mladi}a
i da je Karemans bio pot~injen katilu od Kalinovika
Karad`i} je govorio: ’Holan|ani
nam u Srebrenici jedu iz ruke’
Holandski vojnici izle`avaju se u Poto~arima 12. jula 1995.
11 12. NOVEMBAR/STUDENI 2011.
Podigne{ kredit u stra-
noj banci, po mogu}nosti
{to ve}i, u dokumentaciji
da{ adresu na kojoj ne `ivi{
i u`iva{ u parama.
Otprilike tako izgleda
princip djelovanja pro-
mu}urnih biznismena bh.
porijekla koje potom sudo-
vi tra`e da im uru~e tu`bu.
Svje` primjer je iz Sa-
nskog Mosta ~iji Op}inski
sud javnim oglasom u dne-
vnoj {tampi poziva Darija i
Ivicu Tuti}a iz Sanskog
Mosta da u roku od 30 dana
od objave dostave pismeni
odgovor na tu`bu.
Tu`ila ih je Raiffeisen
Bank Weyer Bankestelle
Gaflenz u Austriji, gdje su
podigli kredit od
122.493,12 KM, a prijavili
bosanske adrese. Adrese i
ne bi bile sporne da svaki
Sanjanin ne zna da je adre-
sa, primjerice, Darija Tu-
ti}a, ulica Veljka Miljevi}a
bb - nepostoje}a!
Ta nekada{nja ulica Ve-
ljka Miljevi}a bila je do
pro{log rata glavna sanska uli-
ca, ali ona danas nosi naziv Pr-
ijedorska. Obojica Tuti}a, na-
vodno, `ive u susjednoj Hrva-
tskoj. Kako je rije~ o gra|an-
skoj parnici, Tuti}i ne trebaju
strahovati od me|unarodne
potjernice. M. D.
Uzme{ dobar kredit, da{
pogre{nu adresu, pare
tro{i{ u susjedstvu
Dodik je podvio rep
Ve} sljede}eg ponedje-
ljka otpo~inje rasprava o
pravosu|u i jasno je da je to
uspjeh na{e inicijative, jo{
vi{e, jer }e razgovore u ime
Evropske unije predvoditi
komesar za pro{irenje
[tefan File (Stefan Fuele).
Nemamo iluzije da }e sve
biti zavr{eno u ponedjeljak.
Podsjetit }u vas da je raspr-
ava o policiji trajala nekoli-
ko godina. U ovoj raspravi
(o reformi pravosu|a, op.
a.), Ured visokog predsta-
vnika je marginaliziran, {to
je svakako dobro, jer je po-
znato da njihovo djelovanje
{teti procesu.
Kazivao je tako predsje-
dnik Republike Srpske Mi-
lorad Dodik potkraj maja i
po~etkom juna ove godine.
Najve}a istina
U prethodna dva dana
nastavljeni su razgovori o
reformi pravosu|a. U ja-
vnosti je ova rasprava ve}
postala poznata pod nazi-
vom „Strukturalni dijalog
sa EU o reformi pravo-
su|a“. [ta je ta~no iz Dodi-
kove pri~e s kraja maja i
po~etka juna mjeseca?
Ta~no je da je struktur-
alni dijalog sa EU o reformi
pravosu|a ini-
ciran iz RS.
Ako ne i izra-
vno iz Dodiko-
ve glave. Istina
jeste i to da je
[tefan File pri-
sustvovao prvoj
rundi struktur-
alnog dijaloga.
I ni{ta vi{e.
Dr`ava BiH
je, i to je na-
jve}a istina ko-
ja Dodiku ite-
kako smeta, na
velikom dobi-
tku bila odmah
nakon prve ru-
nde struktura-
lnog dijaloga, a
potvrda tome
jeste i po-
na{anje ljudi iz
RS na netom
zavr{enoj dru-
goj rundi stru-
kturalnoga di-
jaloga.
Jo{ na prvoj
sesiji razgovora
o pravosu|u
BiH predsta-
vnici Brisela su
jasno dali na
znanje da
dr`ava BiH
mora imati pr-
avosu|e ustro-
jeno po princi-
pima koji }e
zadovoljiti ma-
kar minimum
onoga {to ve}
imaju dr`ave
unutar EU i
one dr`ave ko-
je su poodma-
kle u pregovor-
ima s Briselom
za ~lanstvo u
EU. A danas,
ne postoji nije-
dna dr`ava u
EU ili ona koja
je na pragu
ulaska u ovu
asocijaciju ko-
ja nema vrho-
vni sud ili sud
koji ima isto-
vjetna ovla{te-
nja kao i vrho-
vni, ali se zove
druga~ije.
E, sad, kad
je Dodiku po-
stalo jasno da
je iniciranjem
strukturalnoga
dijaloga o pra-
vosu|u u BiH
zapravo posti-
gao kontraefe-
kt, odnosno u~inio uslugu
dr`avi BiH, a ne RS, na dr-
ugoj sesiji poku{ao je spasiti
{to se spasiti mo`e. Jedini
mu je na~in storniranje cije-
le pri~e. Ali, kako stornirati
ne{to {to je ve} u{lo u svoju
zavr{nicu. Te{ko. Pa je u za-
da}u dao D`eraldu Selma-
nu, ministru pravosu|a RS,
da izlazi s druge runde stru-
kturalnoga dijaloga, pa da
opet ulazi, pa da sve naziva
tehni~kim sastankom...
Ljudska prava
Helem, Dodik je podvio
rep. Tra`i izlaz iz pozicije u
koju je sam sebe doveo, hti-
ju}i eliminirati mogu}nost
da - iz njegove perspektive
promatrano - ima vi{e {tete
nego koristi od vlastite ini-
cijative, a koja }e samo ubr-
zati formiranje vrhovnoga
suda BiH.
Me|utim, dojam je, ka-
sno mu je. Dr`ava BiH }e
danas ili sutra imati vrho-
vni sud, a Tu`ila{tvo BiH i
Sud BiH ostat }e u `ivotu
neokrnjenih ovlasti, jer to
ho}e Brisel. Jer to ho}e de-
mokratija koja u prvi plan
stavlja za{titu temeljnih
ljudskih prava.
Dr`ava BiH }e
danas ili sutra
imati vrhovni sud,
Tu`ila{tvo BiH i Sud
BiH ostat }e u `ivotu
neokrnjenih ovlasti,
jer to ho}e Brisel.
Jer to ho}e
demokratija koja u
prvi plan stavlja
za{titu temeljnih
ljudskih prava
Pi{e:
Husein
ORAHOVAC
POLITI^KI POLIGON
Inicirao je strukturalni dijalog sa EU o pravosu|u BiH `ele}i ukinuti Tu`ila{tvo i Sud
BiH, a ispast }e da }e ubrzati formiranje i vrhovnoga suda na{e domovine
PRESSIJA
olni punkt UNPROFOR-a.
No} uo~i Mladi}evog
ulaska u Srebrenicu, 10.
jula, ne{to prije pono}i, sr-
ebreni~ki lokalni koma-
ndanti u zgradi po{te pravi-
li su plan odsudne bitke za
grad. Plan je da u pet sati
ujutro ponovo krenu u ko-
ntranapad, tako {to }e Mla-
di}eve jedinice napasti
sle|a u rejonu Bukove gla-
ve. Dobrovoljaca za kontrana-
pad bilo je vi{e nego ikada. Bez
najave, oko pono}i se na sasta-
nku pojavio komandant hola-
ndskog bataljona UNPRO-
FOR-a potpukovnik Tom
Karemans i rekao: „Gospodo,
imam dobre vijesti“.
Karemans je uzeo kartu i
pokazao prisutnima da }e
sutradan NATO spr`iti sa
zemljom sve ono {to se na|e
na potezu od Zelenog Jadra
do uzvi{enja Bojna i, rekav{i
„kako zna da srebreni~ki br-
anioci spremaju kontrana-
pad na Mladi}eve snage“,
zamolio je rahmetli Ramiza
Be}irovi}a da ne {alje d`aba
svoje ljude u smrt. Karema-
ns je uspio sprije~iti odsu-
dnu bitku za Srebrenicu.
Nijedan pre`ivjeli
Nakon {to je Mladi} ne-
ometano 11. jula 1995.
u{etao u nebranjenu Srebr-
enicu, ve}i broj ljudi spas je
potra`io u bazi UN-a u Po-
to~arima. Mada je bilo do-
voljno mjesta za sve izbje-
glice, Holan|ani su u bazu,
u Tvornici akumulatora,
pustili oko 5.000, a ispred
je ostalo 20.000 ljudi. Me|u
njima je blizu 2.000 vojno-
sposobnih mu{karaca. Nji-
hova imena danas se nalaze
na srebreni~kom zidu pla~a
u Poto~arima.
Nave~er se Mladi} u br-
atuna~kom hotelu
„Fontana“ sastao s Kare-
mansom. Holandski koma-
ndant, pot~injen katilu od
Kalinovika, tresao se od
straha, dok se razjareni
Mladi} derao na njega pred
TV kamerama.
Karemans se nakon ne-
koliko sastanaka u Bratu-
ncu najednom izgubio i na-
rednih dana niko ga nije vi-
dio. Mijenjao ga je major
Robert Franken. Hola-
ndski vojnici su mirno gle-
dali dok su ljude razdvajali
od `ena i odvodili. Oko po-
dne 13. jula 1995. Ho-
lan|ani su iz baze Poto~ari
istjerali izbjeglice.
Izlaze}i iz Fabrike aku-
mulatora, ispred kapije
~ekali su ih srpski zlo~inci.
Niko od 1.889 mu{karaca
koje je UNPROFOR istje-
rao iz svoje baze u Po-
to~arima nije pre`ivio.
Iz Poto~ara 21. jula
1995. odlaze pripadnici ho-
landskog bataljona UN-a.
Li~no ih ispra}a general
Mladi} i na rastanku daje i
poklon za Karemansovu
suprugu. Prije nego {to su
na Ljubovijskom mostu iz
Bratunca pre{li u Srbiju,
Mladi} je jo{ jednom za-
hvalio Holan|anima. Tada
se Karemansu obratio ri-
je~ima: „Zahvaljujem Va-
ma i Va{im snagama na po-
mo}i koju ste nam pru`ili u
ovoj operaciji“.
Znali da }e mu{karci biti ubijeni
Na su|enju generalu
Radislavu Krsti}u u Ha-
gu, na pitanje sudije,
Egip}anina Fuada Riada
je li znao {ta }e biti s tim
ljudima, holandski major
Robert Franken odgovor-
io je kako je znao da }e ti
mu{karci biti ubijeni kad
iza|u iz baze.
Op}inski sud u Sanskom Mostu: Javni poziv Tuti}ima
Major Robert Franken u Hagu
Sistem za laku zaradu
Mladi} u bratuna~kom hotelu „Fontana“ 11. jula 1995. nave~er
nazdravlja potpukovniku Karemansu
12 12. NOVEMBAR/STUDENI 2011.
IMOVINA
@ivotna pri~a [emse Suljevi}a Dida iz Dervente
Malo ko od muzi~ara, ba-
rdova i boema s prostora
biv{e Jugoslavije nije ~uo za
Derven}anina [emsu Sulje-
vi}a, poznatijeg po nadimku
Dida. Svirao je [emso gdje
god je stigao. Sa svojom har-
monikom pratio je poznate i
manje poznate pjeva~e. Znao
je solo zabavljati ljude u ka-
fanama, na svadbama, va{ar-
ima, teferi~ima, ribarskim i
lova~kim sijelima.
Krao dugmad
Tako je ve} vi{e od 50 go-
dina. [emso se s harmoni-
kom dru`i od svoje sedme
godine zahvaljuju}i majci
Seniji Pinji}, koja je bila vr-
sni harmonika{, a s pje-
smom zahvaljuju}i ocu
D`aferu, koji je sevdalinke
pjevao kao slavuj. U svoje vr-
ijeme, njih dvoje su bili kao
mali orkestar, a sve to iz pri-
krajka je tada gledao dje~ak
[emso.
- Kostur harmonike sam
kao dje~a~i} napravio od ka-
rtona, a dugmad po~upao s
ko{ulje i nastojao ne{to na
njoj odsvirati, pa kada je ma-
jka vidjela moje muke, pri{la
mi je i kazala da }e mi kupiti
pravu harmoniku. Moje je
bilo samo da se odlu~im ko-
ju, dugmetaru ili klavirsku.
Tako i bi, do|e majka i do-
nese harmoniku, ve}u od
mene. Ko je tada na svijetu
bio sretniji ~ovjek - sje}a se
Suljevi}.
Sudbina i vihor rata odr-
edili su da dobri [emso
pre`ivi skoro ~etiri godine u
srpskim logorima. Pro{ao je
Doboj, Manja~u, Batkovi},
kopao rovove za srpsku vo-
jsku. Nikada te dane ne
mo`e zaboraviti, a o`iljaka i
danas ima po tijelu.
Srpski vojnici su mu, ka-
da su ~uli da je muzi~ar, na-
bavili i nekakvu harmoniku,
bolje re~eno skalameriju, uz
koju je morao pjevati pjesme
koje su oni `eljeli, iako mu
do pjesme nije bilo. Nakon
rata skrasio se u
gra~ani~kom izbjegli~kom
naselju Motka. @ivi u jedno-
sobnom stanu sa sinom, sna-
hom i unukom.
Stari {oumen
[emso je danas, zahvalju-
ju}i svojim brojnim prijate-
ljima, Hametu, Nedimu,
Ibrahimu Jukanu i ostalima,
opet onaj stari {oumen, svi-
ra, pjeva i zabavlja narod. Ne
zna ho}e li mo}i sakupiti {ta
radnog sta`a za penziju.
Dida kad god ima vreme-
na, skokne i do rodne Derve-
nte, s poznatim barbom Me-
hom ~amcem se provoza po
bistroj Ukrini, zasvira i za-
pjeva i sjeti se mladosti i lije-
pih dana.
H. ^ALI]
SUDBINE
Biv{em logora{u danas je harmonika i otac i majka
Tri godine bio u srpskim logorima, kopao rovove i svirao ono {to bi Srbi naredili
Najva`niji projekti Vakufske direkcije
V
akufska imovina sto-
lje}ima je bila materi-
jalni osnov opstojno-
sti Islamske zajednice u
BiH. Iz perioda komunizma
IZBiH iza{la je sa svega pet
posto vakufa kojim je gru-
ntovno raspolagala.
Uslijedio je rat i destru-
kcija imovine i objekata na
podru~ju Republike Srpske.
U poslijeratnom periodu
objekti se obnavljaju, ali
ostaje problem uknji`be,
uzurpirane imovine i, svaka-
ko, evidentiranja imovine
~iji }e se povrat tra`iti kada
se usvoji zakon o restituciji.
Tri problema
Prema rije~ima direktora
Vakufske direkcije, hafiza
Senaida Zaji-
movi}a, tre-
nutno se u
BiH raspo-
la`e sa od 15
do 20 posto
vakufske
imovine.
- Procent
je uve}an za-
hvaljuju}i
novim vaku-
fima, ali i mnogim op}ina-
ma, od Te{nja preko Mosta-
ra do Sarajeva, koje su vratile
vakufe. Na`alost, neke
op}ine nemaju razumijeva-
nja i dr`e vakufsku imovinu
od koje imaju materijalnu
korist. Nova vlast obe}ala je
povrat vakufa i, iako zakona
nema, op}inama nije zabra-
njeno da vr-
ate imovinu
- ka`e Zaji-
movi}.
Vakufska
direkcija po-
krenula je
niz projekata
za evidentir-
anje i ukn-
ji`bu imovi-
ne, a trenu-
tno je najaktuelniji onaj koji
se provodi u RS. Advokatska
kancelarija Esada Hrva~i}a
ve} dva mjeseca poku{ava evi-
dentirati vakufsku imovinu u
manjem bh. entitetu.
- Prva faza trajat }e 12 mje-
seci, s tim da se ne mo`e odvo-
jiti druga faza, koja podrazu-
mijeva pokretanje konkretnih
postupaka uknji`be. Negdje
}e to i}i jednostavno, a negdje
putem suda - ka`e Hrva~i} za
„Dnevni avaz“.
On isti~e tri problema. Je-
dan je uknji`ba nekretnina
koje su u posjedu vakufa, ali
nikada u zemlji{noknji`nom
stanju nisu bile upisane na va-
kuf zbog raznih razloga. Dru-
gi je provo|enje postoje}ih za-
konskih propisa o gra|evi-
nskom zemlji{tu RS i o ostva-
renim pravima. Tre}i je pripr-
emanje dokumentacije za pre-
dstoje}u restituciju.
Osmanski period
- To podrazumijeva saku-
pljanje pravnih osnova po ko-
jima je izvr{ena nacionalizaci-
ja. Dodatno, u postupku je i
uspostavljanje novog katastra
i mi moramo aktivno u~estvo-
vati u tome kako se ne bi po
bilo kom osnovu oskrnavio
vakuf - ka`e Hrva~i}.
Vakufska direkcija pravi
informacioni sistem vaku-
fskih nekretnina i vr{i pove-
zivanje svih muftijstava i 90
med`lisa u BiH u jedinstve-
ni sistem evidentiranja imo-
vine. Tako|er, provode i
uknji`bu vakuske imovine u
dijaspori te popisuju imovi-
nu iz osmanskog perioda.
Zajimovi} o~ekuje povrat
objekata kao {to je Gazi Hu-
srev-begova pala~a u Saraje-
vu te hotel „Central“. On na-
gla{ava kako je vrijeme da i
Islamska zajednica dobije u
posjed svoje objekte, kao {to
je Pravoslavna crkva dobila
Ekonomski fakultet te Hrva-
tsko kulturno dru{tvo
„Napredak“ zgradu GAK-a
(biv{e porodili{te).
E. MUSLI
Vrijeme je da i IZBiH
dobije svoje objekte
Iz perioda komunizma IZBiH je iza{la sa svega pet posto vakufa kojim je
gruntovno raspolagala z U toku evidentiranje vakufske imovine u RS
Gazi Husrev-begova
pala~a u Sarajevu:
Vakufska direkcija
o~ekuje povrat
Zajimovi}:
Op}ine mogu
vratiti vakuf
Hrva~i}:
Pratiti izmjene
zakona
Aktivnost Vakufske dir-
ekcije i njenih opuno-
mo}enika ve} se osjeti u Re-
publici Srpskoj. Vjerovatno
prvi put od kada postoji va-
kuf, radi se detaljna evide-
ncija i uknji`ba. U Med`li-
su IZ Bijeljina spremno su
to do~ekali, a anga`irane su
i stru~ne osobe.
- Iz Vakufske direkcije
dostavljena nam je i stara ze-
mlji{noknji`na dokumenta-
cija, posjedovnice jo{ iz 1938.
Trenutno prikupljamo do-
kumentaciju i po novom i po
starom premjeru katastra, a
potom }emo upore|ivati i
definirati probleme - ka`e
Ibrahim Im{irovi}, sekretar
Med`lisa IZ Bijeljina.
U Bijeljini spremni
Posjedovnice iz 1938. kao putokaz (Fot: G. Bobi})
Im{irovi}: Veliki i bitan posao
Suljevi} u elementu: Sje}a
se stra{nih dana
- Kada je [emso do{ao
u Gra~anicu iz logora,
tra`io je da mu neko naba-
vi bilo kakvu harmoniku,
jer ona je njegov `ivot, nje-
gov lijek. Na{ao sam i, ha-
lal bilo, dao mu harmoni-
ku na koju je istog trena
pao prvi bak{i{. Otkako
sam susreo [emsu Sulje-
vi}a, i muzi~ki i duhovno
sam bogatiji ~ovjek. On je
legenda, on ima posebno
mjesto u muzi~kim voda-
ma, zna napraviti atmosfe-
ru, zna {kolski zasvirati,
faca je, {to jest - jest, pa je
zato cijenjen i omiljen -
ka`e poznati estradni ra-
dnik Ibrahim Jukan.
Faca je, {to jest - jest
Jukan je prvi pomogao
[emsi
13 12. novembar/studeni 2011.
X DNEVNIK Emir Spahi}, kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine
Nismo divljaci, dio smo Evrope
U jeku svih problema u kojima se nalazi na{a dr`ava, `elio sam ista}i nadu da }emo se u petak nave~er prikazati u civiliziranom svjetlu
Subota, 5. novembar
Provukli se na Majorci
Danas je moja Sevilja igrala posljednju utakmicu pr-
ije bara`a. Na Majorku smo krenuli ujutro. Do~ekalo
nas je lijepo vrijeme, ali na njega sam u Andaluziji i na-
vikao. Tamo ljudi nikada nisu vidjeli snijeg. Ru~ali
smo, nakon ~ega sam popio kafu sa svojim cimerom
Ivanom Rakiti}em, s kojim se u Sevilji najvi{e dru`im.
A utakmica je bila za zaborav. Mnogi su tu nas vidje-
li kao favorita, ali dobro smo se izvukli. Bilo je 0:0. Ja
sam bio veoma zadovoljan kako sam odigrao, ali kao
ekipa opet nismo mogli ni{ta u~initi pred protivni~kim
golom. Stvaramo prilike, ali ih ne realiziramo.
Poslije utakmice ekipa se vratila u Sevilju, a ja sam s
Rakiti}em odletio za Madrid, odakle nastavljam put ka
Sarajevu. Tu me ~ekaju roditelji.
Nedjelja, 6. novembar
Klanje kurbana
Dan mi je po~eo rano. @urio sam na let za Minhen
pa za Sarajevo, u kojem sam zbog Kurban-bajrama `elio
biti {to prije, jer ve} dugo prakticiram klanje kurbana, i
to isklju~ivo radim u Sarajevu.
Nakon toga ostalo mi je ipak dovoljno vremena da
obi|em familiju, mezare... i provedem sve uobi~ajene
bajramske aktivnosti. Ovo su mi najdra`i dani u godini
i ni{ta mi ih ne mo`e pokvariti.
Nave~er sam oti{ao u hotel.
Ponedjeljak, 7. novembar
[etnja i slikanje
Okupljanje je ve~eras, tako da ponovo imam malo
vremena da obavim neke stvari koje ju~er nisam stigao.
Ponovo je na red do{la familija, a uspio sam oti}i i do
grada u {etnjicu.
Na gradskim ulicama najbolje se vidi koliko
gra|anima zna~i reprezentacija. Kako se bli`i utakmi-
ca, tako atmosfera po~inje klju~ati. Nisam mogao pri-
je}i ni metar, a da me ne zaustave da me pozdrave, da se
slikaju sa mnom...
Poslije sam se vratio na okupljanje. Klub se zaista ni po
~emu ne mo`e mjeriti s reprezentacijom. To su prelijepi tr-
enuci, vidjeti drage prijatelje s kojima }u u zajedni~ku mi-
siju da odvedemo ovu zemlju na Evropsko prvenstvo.
Utorak, 8. novembar
Spektakl na Grbavici
Zbog utakmice koju ve~eras igramo protiv @el-
jezni~ara oslobo|eni smo treninga. Kratili smo vrijeme
u hotelu, neki su ~itali novine, neki igrali karata... Oba-
vili smo i sastanak sa selektorom.
Utakmica protiv @eljezni~ara bila je sjajna. Nije ma-
la stvar proslaviti 90 godina postojanja kluba. Drago mi
je {to je selektor pristao da odigramo utakmicu. Rezu-
ltat je bio u drugom planu, va`no je bilo da smo obavili
neku vrstu treninga.
Naro~ito sam bio odu{evljen navija~ima. Atmosfera
koju su napravili na Grbavici bila je fenomenalna, a
impresionirala me podr{ka koju su nam dali pred uta-
kmicu s Portugalom. Ta podr{ka }e nam itekako trebati.
Srijeda, 9. novembar
Trening i snimci
U Hrasnici smo ujutro obavili lak{i trening. Nismo
se previ{e naprezali, povrede nam sada najmanje treba-
ju. Uostalom, ve}ina nas redovno igra za klubove i ne-
ma potrebe previ{e se forsirati, potrebno se samo osv-
je`iti i odr`ati formu.
Ve~ernje aktivnosti bile su uobi~ajene, s tim {to smo
gledali snimke utakmica Portugala. Bili su to inserti s
nekoliko me~eva, s naglaskom na onu koju su izgubili
od Danske. Nema dileme, protivnik nam je jak, ali u
ovom timu niko nema pravo biti pesimista.
Nije floskula, ali siguran sam da ih mo`emo dobiti.
^etvrtak, 10. novembar
^uvali Pjani}a
Danas sam sa selektorom Su{i}em oti{ao na pres-ko-
nferenciju uo~i utakmice. Novinara je bilo mnogo, {to
najbolje ilustrira kakva atmosfera vlada pred duel.
Zato sam imao potrebu izraziti `elju da utakmi-
ca protekne u najboljem redu. U jeku svih proble-
ma u kojima se nalazi na{a dr`ava `elio sam ista}i
nadu da }emo se u petak nave~er prikazati u civili-
ziranom svjetlu i da }emo pokazati svijetu da ni-
smo divljaci kakvima nas ~esto smatraju, ve} da
smo dio Evrope.
Popodnevni trening protekao je bez Miralema Pja-
ni}a, s kojim nismo `eljeli rizikovati. Bolje ga je sa~uva-
ti za utakmicu.
Petak, 11. novembar
Idemo optimisti~ni
Dan utakmice koji smo dugo ~ekali. Fizi~ki i zdra-
vstveno smo svi spremni, a u ovakvim momentima na-
jva`nije se psihi~ki pripremiti za ono {to nas ~eka.
Cijelo ovo vrijeme govorio sam da sam optimista i s
tim osje}ajem idem na stadion, jer da ne mislim da za-
slu`ujemo biti na Evropskom prvenstvu, ne bih ni bio
ovdje. Mi to mo`emo!
Spahi} na prekju~era{njoj pres-konferenciji pred utakmicu: Da ne mislim da zaslu`ujemo biti na Evropskom prvenstvu, ne bih
ni bio ovdje (Foto: F. Fo~o)
14 12. NOVEMBAR/STUDENI 2011.
XKATEDRA Mra~na historija traje ve} skoro stotinu godina
Palestina - `rtvovan
zemlja i narod bezp
N
ijedna zemlja i njen
historijski narod ni-
su do`ivjeli tako ve-
liku dugotrajnu i te{ku hi-
storiju i to u vrijeme kada
su u svijetu ve} bile deklar-
irane sve slobode i kada se
vodi ra~una i o pravima
`ivotinja i najraznovrsnijih
ljudskih grupa, a istovre-
meno se ignoriraju i gaze
prava na `ivot jednog od
najstarijih naroda koji ko-
ntinuirano `ive na teritori-
ju Palestine ve} vi{e od dva
milenija i ve} priznato pra-
vo tog naroda na njegovu
dr`avu.
Milenijski stanovnici
Palestina i konsekve-
ntno tome i njeni milenijski
stanovnici, palestinski Ara-
pi su jednim aktom
ne(odgovorne) britanske
kolonijalne uprave (Bal-
furova Deklaracija) pro-
gla{eni otvorenim prostor-
om za ostvarenje isto tako
milenijskog sna palesti-
nskih @idova da obnove ne-
kada{nju svoju dr`avu, koja
nije postojala dvije hiljade
godina, a koju nisu uni{tili
Palestinci, nego Rimljani.
Velika Britanija je do{la
u posjed Palestine nakon
{to su Britanci i Francuzi
iz prostora zapadne Azije
istjerali dotada{nju vlada-
ju}u silu koja se zvala
Osmansko carstvo. Smatra-
ju}i se gospodarima tog pr-
ostora, ne samo u momentu
kada su ga direktno kontr-
olirali nego i u odnosu na
njegovu budu}nost, kada
su morali iz njega iza}i, Br-
itanci su iza{li ususret cio-
nisti~kim ideolozima i nji-
hovoj organizaciji koja je
zastupala pravo povratka
@idova u njihovu praposto-
jbinu (pojam je sasvim neo-
dre|en i sumnjiv, jer se ne
zna ko je odakle potekao i
kuda se sve kretao i {ta je
uop}e to prapostojbina),
otvaraju}i Palestinu za na-
seljavanje @idova i
pru`aju}i im {ansu da za-
po~nu prakti~no stvaranje
svoje dr`ave i to nakon dvi-
je hiljade godina.
@idovi su izlaz tra`ili,
prije svega, u o~ekivanju da
}e u Evropi kona~no pobi-
jediti demokratija i ideja
su`ivota, {to obja{njava nji-
hovu veoma veliku
anga`iranost u svim napre-
dnim pokretima XVIII,
XIX i XX stolje}a, ali su se
sve te nade izjalovile u vri-
jeme kada je u Evropi do{lo
do kulminacije anti`ido-
vstva koje je na{lo svoj izr-
az u rasnoj teoriji i naci-
sti~koj ideologiji i politici
hitlerizma.
Ono {to se sa @idovima
dogodilo krajem prve polo-
vine XX stolje}a u Evropi
sna`no je oja~alo i legitimir-
alo cionisti~ku ideju o povr-
atku u Palestinu. Evropa je,
svjesna da je skupa sa svim
drugim akterima evropske
historije prve polovine XX
stolje}a suodgovorna za su-
dbinu @idova (reakcija svih
antifa{isti~kih organizacija
i koalicija na progon @idova
bila je mlaka i nedosljedna),
podr`ala cionisti~ki konce-
pt rje{avanja jevrejskog pi-
tanja, imaju}i pri tome skri-
veni dvostruki interes.
Cionisti~ka ideja
Prvo, ona je `eljela da se
zavr{i `idovska historija u
Evropi, a istovremeno je
nalazila da ima interesa da
@idovi postanu jedan novi
faktor na Srednjem istoku,
gdje je ona `eljela da odr`i
svoju kontrolnu poziciju u
situaciji kada su dinasti~ki
re`imi koje je uspostavila u
Iraku, Jordanu i Arabiji po-
stajali sve nesigurniji.
Tu politiku su promovir-
ale, prije svega, Velika Brita-
nija i Francuska koje su ima-
le svoje kolonijalne posjede i
utjecaje na tom {irem pro-
storu, ali su takvu politiku,
nakon odre|enog oklijeva-
nja, podr`ale i SAD i nakon
svega {to se tamo zbivalo od
1947. godine naovamo, one
su kona~no preuzele cjelo-
kupnu brigu o o~uvanju po-
zicija zapadnih zemalja na
ovom prostoru, a u toj igri
jevrejska dr`ava ima klju~nu
strate{ku ulogu.
Ta ~injenica pokazuje
da zapadne zemlje ne vjer-
uju svojim glavnim ara-
pskim saveznicima na tom
prostoru i `ele na njemu,
kao dominantnu vojnu i
ekonomsku silu, da imaju
jednu dr`avu koja je s nji-
ma naju`e povezana i ~ija
se politika odre|uje u nje-
nim centrima i vice versa.
Radi ostvarenja tog plana
`rtvovana je zemlja Palestina
i njen originalni narod, ko-
jem je ~ak i UN priznao pra-
vo na dr`avu i odredio toj
dr`avi granice, ali se pokaza-
lo da ono {to je eventualna
pravda i {to je rezultat odlu-
ka najvi{ih instancija
me|unarodne politike ~esto
nema vrijednost u usporedbi
s interesima velikih sila. ^ak
je i sada{nji predsjednik
SAD Barak Obama (Barack)
izjavio nedavno da UN nije
put za priznanje postojanja
palestinske dr`ave, {to ne
mo`e da zna~i ni{ta drugo
nego insistiranje na mono-
polu SAD, Velike Britanije i
jo{ nekih velikih dr`ava da
one odre|uju ho}e li neka
zemlja i dr`ava postojati ili
ne}e, a {to nema nikakve ve-
ze ni s demokratijom ni s
me|unarodnim pravom, niti
s moralom uop}e.
Tako se pokazuje da su-
dbina Palestine i njenog nar-
oda nije samo kuriozum, ne-
go ~injenica koja zahtijeva
ozbiljno i odlu~no pro-
mi{ljanje i reagiranje cjelo-
kupne svjetske javnosti. Ta
javnost bi kona~no morala
biti sposobna da sudbinu
ovog naroda i njihove zemlje
uzme iz ruku politi~kih spe-
kulanata i ljudi koji cijele na-
rode, civilizacije i kulture
smatraju nebitnim i uzimaju
ih kao predmet manipulacija
u skladu sa sopstvenim inter-
esima. I da oslobodi Palesti-
nu i Palestince od njihove
mra~ne historije koja je za-
po~ela Balfurovom deklara-
cijom i traje ve} gotovo stoti-
nu godina, a ~ija je sadr`ina,
ustvari, silno nasilje nad je-
dnim narodom, nad njego-
vim pravima i nad zemljom
u kojoj su ti ljudi, prije nego
{to su se svjetski demokrati i
popravlja~i svijeta po~eli u
njenu sudbinu mije{ati, odu-
vijek `ivjeli u zajedni{tvu i u
saglasnosti Arapa i @idova
koji su bili svjesni da im je
sudbina dodijelila zemlju na
kojoj `ive da na njoj `ive za-
jedno i u slozi.
Zajedni~ki `ivot
Vjerovatno je da jedan
veliki broj evropskih @ido-
va, osobito iz isto~nih dije-
lova, nema iskustva i ne zna
{ta je to zajedni~ki `ivot na-
roda. Jer, takav `ivot, osim
u Bosni i Hercegovini i na
Balkanu, nisu mogli uop}e
do`ivjeti u nekim od zema-
lja sjeveroistoka Evrope, ali
nas dana{nji svijet upu}uje
na zajedni{tvo i to je zakon
budu}nosti pa se tome mor-
aju svi prilagoditi, pogotovo
{to to odgovara prirodi ~ov-
jeka i smislu njegovog po-
stojanja i kulture.
Ustvari, Palestina i su-
dbina Palestinaca, njihove
dr`ave i prava mo`e se sma-
trati lakmus- papirom de-
mokratske inspiracije i
po{tovanja prava ljudi i na-
roda u na{e vrijeme.
Budu}i da ovaj slu~aj
ima ne samo zna~enje kuri-
oziteta, kako je re~eno, nego
i pravila u pona{anju
odre|enih svjetskih sila, jer
se sli~no pona{anje ponavlja
i na drugim prostorima i u
drugim sli~nim situacijama
kada se nasilno stvaraju
odre|ene dr`ave, nu`no je
vidjeti ne samo op}e nego i
specifi~ne konsekvencije
tog pona{anja u svijetu, ali i
u na{em prostoru, tj. u
odnosu na sudbinu na{e ze-
mlje i dr`ave, kojoj se pripr-
ema sli~na sudbina.
Dakle, ne radi se samo o
tome da je Palestina la-
kmus-papir za jedno
odre|eno pitanje koje potre-
sa svijet evo vi{e od pedeset
godina, nego je to isto tako
Ne radi se samo o tome da je Palestina lakmus-papir za jedno odre|eno pitanje koje potresa svijet
evo vi{e od pedeset godina, nego je to isto tako lakmus-papir i za nas i na{u situaciju
Pi{e:
Akademik Muhamed FILIPOVI]
Zna~ajni datumi za Palestinu od 1947., kada je UN dogovorio podjelu, do 2011. godine,
odnosno njenog podno{enja zahtjeva za punopravno ~lanstvo u UN-u
Kako je mogu}e da jedan narod koji
svim snagama osporava pravo velikim
silama da instaliraju nove dr`ave na
njihovim historijskim teritorijama sada
podr`ava upravo takvo pravo nekih
velikih sila i negira prava Palestine
Bez ikakve pretenzije
da dociram ~itaocima {ta
bi neko trebao da radi s
obzirom na funkciju koju
trenutno obavlja, nisam
odoljela da povodom inte-
rvjua na{eg federalnog
ministra kulture i sporta
pogledam {ta su to od
{kole zavr{ili na{i novou-
stoli~eni federalni mini-
stri.
Sjetih se tim povodom
i nekih liberalnih i slobo-
darskih novinara koji su
se iz raznih nigdina slili u
Sarajevo, a koji su me bez
imalo ustru~avanja ismi-
javali kako }u ja, pobogu,
pisati kolumne kada ni-
sam novinar. Neki od njih
ne samo da nisu novinari
po vokaciji nego nemaju
nikakvu fakultetsku di-
plomu, ali eto, moglo im
se pa su se ljudi ismijavali.
Visoka {kola
Neki dan se, tako, tru-
di da bude {to duhovitiji i
ministar kulture i sporta
FBiH. Dao je neki dan
intervju „Oslobo|enju“ i
~ovjek bi rekao da }e
pri~ati o kulturi i sportu,
kad pri~a o Fahrudinu
Radon~i}u kao svom
„jedinom protivniku“. I
nije pri~ao bilo kako nego
da bi ~itaocima „bilo ja-
snije“ - „u nekoliko je
re~enica predstavio svog
protivnika“.
E zna tako na{ mini-
star da je vlasnik „Avaza“
diplomirani slikar, ali da
„ni ne zna povu}i kist“.
Valjda je to op}e obrazo-
vanje o dobrim i lo{im sli-
karima stekao na{ mini-
star na studiju orijentali-
stike ili mo`da kroz magi-
sterij iz historije.
Nije mi bilo te{ko po-
slije ovakvih izjava pogle-
dati {ta su nam to aktuelni
ministri po zanimanju i
kakve to veze ima sa po-
slom koji trenutno rade
pa vidjeh toliko simpa-
ti~nih podataka da mi bi
`ao ministra kulture.
Pomislih, pa kako }e
~ovjek ozbiljno razgovara-
ti o sigurnosti Federacije i
unutra{njim poslovima s
elektrotehni~arom koji je
naknadno zavr{io vi{u pa
visoku {kolu. Ili, recimo,
o raseljenim licima s ori-
jentalistom, osim ako ne
pri~aju o novim
isto~nja~kim kulturama,
koje silom prilika u~e ra-
seljena lica.
Kako li }e pri~ati sa
ministrom socijalnog rada
preko geografije i povije-
sti? Mo`da lociraju}i geo-
grafski i povijesno socija-
lno najugro`enija po-
dru~ja ove zemlje. Bo-
ra~ka pitanja su, ina~e,
poznata kroz matema-
ti~ke, hemijske ili formu-
le iz nekog srodnog pre-
dmeta pa }e, onda, mini-
star orijentalista i priro-
dnjak na}i nekako zaje-
dni~ki jezik preko pre-
vo|enja tih formula na
sve jezike.
Dobra okolnost
A tek sa ministrom
obrazovanja o ekonomiji i
marketingu preko kulture
}e mo}i razgovarati na{ir-
oko, jer je ekonomija usko
vezana za osnovno, sre-
dnje ili visoko obrazova-
nje. A {to ma{instvo zna
podr`ati kulturu preko
prostornog ure|enja, to
malo koja kombinacija
mo`e u~initi. No, zato tu
uvijek mo`e biti pri ruci
veterinar da premjeri pro-
stor i okoli{ ili da jam~i,
ako bi kakav spomenik
kulture trebalo gdjegod
praviti, da tamo nema
opasnih `ivotinja koje bi
mogle o{tetiti spomenik.
Jedna je dobra okolno-
st, ministar }e biti najkori-
sniji svome kolegi koji je
srednjo{kolac ako bi {ta s
vodama ili poljoprivredom
trebalo povezati s kultur-
om. Eto, pored svih ovih
zanimljivosti o kojima mi-
nistar mo`e i trebalo bi
svakodnevno da }aska s
kolegama, odlu~io je, ipak,
da du`nu pa`nju posveti
slikaru, koji ho}e da je pre-
dsjednik dr`ave, a to je, na-
vodno, slikar ~ija firma ne
pla}a porez na osmrtnice.
Ina~e, osmrtnice su u dire-
ktnoj ingerenciji Ministar-
stva kulture i sporta.
Oduvijek su ministri
kulture pokazivali interes
za osmrtnice, a pogotovo
oni koji ne rade posao u
struci i koji se bave svim i
sva~im, ali ne i kulturom.
A mo`da je ova ministro-
va opaska o osmrtnicama
dio kulturog pregala{tva
ako ih on mo`da u sklopu
aktivnosti iz kulture sutra
namjerava grafi~ki rediza-
jnirati?
15 12. NOVEMBAR/STUDENI 2011.
Povodom intervjua federalnog ministra
Nije mi bilo te{ko poslije ovakvih izjava
pogledati {ta su nam to aktuelni
ministri po zanimanju i kakve to veze
ima sa poslom koji trenutno rade pa
vidjeh toliko simpati~nih podataka
da mi bi `ao ministra kulture
X BEZ DLAKE NA JEZIKU
Kultura, sport i ~itulje
Mo`da je ministrova opaska o osmrtnicama dio kulturnog pregala{tva ako ih on,
mo`da, u sklopu aktivnosti iz kulture sutra namjerava grafi~ki redizajnirati
Zlatku Had`iomero-
vi}u, vje~nom ~elniku sto-
la~kog Odbora Stranke de-
mokratske akcije, kona~no
se ostvario san. Postao je
kantonalni ministar obra-
zovanja u Hercegova~ko-
neretvanskom kantonu.
Skoro da ne postoji neki
strana~ki funkcioner u Bo-
sni i Hercegovini koji se to-
liko dugo borio da postane
ministar. Had`iomerovi} je
skoro deceniju stremio ka
ovoj funkciji.
Kad god bi unutar Ka-
ntonalnog odbora SDA,
neposredno prije formira-
nja vlasti, dolazilo do po-
djele resora, Had`iomero-
vi} ne bi imao pardona.
Doslovno se otimao za
ovaj resor, o ~emu svjedo~i
i njegova nemilosrdna bor-
ba unutar SDA netom prije
izbora Vlade HNK za ma-
ndat 2006. - 2010.
U ovom odboru kru`e
informacije da je Had`io-
merovi} „gazio preko
le{eva“ kako bi se dokopao
ove funkcije, ali mu je ona
u posljednji moment izma-
kla iz ruke. Ministar je na
kraju postao Esad D`elilo-
vi} iz Prozora.
U Kantonalnom odboru
SDA pri~a se da je zbog
ovog „gubitka“ Had`iome-
rovi} doslovno zaplakao!
Kako se Had`iomerovi}
ovog puta uspio izboriti za
ministarsku funkciju, o kojoj
je godinama sanjao, ostaje
nepoznanica. Fakt je, me|ut-
im, da je protiv njega bila ve-
}ina njegovih kolega iz SDA
Hercegova~ko-neretvanskog
kantona. A. Du.
Zlatko Had`iomerovi} kona~no ministar
Pi{e:
Sanja VLAISAVLJEVI]
Had`iomerovi}: Nemilosrdna
borba za fotelju
ana
zprava
lakmus-papir i za nas i na{u
situaciju, jer se isti odnos
pokazuje i u odluci velikih
sila da na{om zemljom oni
raspola`u kao svojom o~evi-
nom i dodjeljuju njene dije-
love prema svom na-
ho|enju, procjenama, inter-
esima i simpatijama ~ak i
onima koji su izvr{ili usta-
novljene i osu|ene zlo~ine
prema toj zemlji i njenim
gra|anima.
Situacija je toliko koi-
ncidentna da je svako ko ra-
zmi{lja mora otvoriti, anali-
zirati i ustanoviti {ta je ono
{to stoji iza takvih po-
na{anja i kako se takva po-
na{anja reflektiraju na po-
na{anja odre|enih snaga u
svijetu, ali i u na{oj zemlji.
Stvarni povod ovom ko-
mentaru je ~injenica da je je-
dan ~lan Predsjedni{tva Bo-
sne i Hercegovine, Neboj{a
Radmanovi}, bio protiv toga
da Bosna i Hercegovina po-
dr`i zahtjev Palestine da joj
se prizna status dr`ave ~lan-
ice UN-a. Taj stav Radmano-
vi}a, a znamo da to nije nje-
govo osobno mi{ljenje, nego
je izraz politike i interesa Re-
publike Srpske, iznenadio je
sve ljude koji znaju i prate
zbivanja oko Palestine.
Priznanje Kosova
Pogotovo je iznenadio
one koji su podr`avali poli-
tiku op}e saradnje u svije-
tu, uva`avanja svakog naro-
da i njegovih prava, koja je
dolazila do izraza u formuli
o nesvrstanosti i za{titi pra-
va svakog naroda i dr`ave, a
osobito onih koji su bili
`rtva kolonijalnih vladavi-
na i te{kih nepravdi u ne-
davnoj i ranijoj pro{losti.
Srbija je, nasuprot sa-
da{njem stavu, nedavno
zloupotrijebila nesvrstano-
st da bi oja~ala svoju pozi-
ciju prema utjecaju velikih
sila koje su priznale Koso-
vo, pa je utoliko ~udnije da
sada neki Srbi (Rad-
manovi} i komp.) postupa-
ju suprotno tome.
Stoga se za nas postavlja
pitanje kako je mogu}e da
jedan narod koji svim sna-
gama osporava pravo veli-
kim silama da instaliraju
nove dr`ave na njihovim
historijskim teritorijama
sada podr`ava upravo takvo
pravo nekih velikih sila i
negira prava Palestine.
Stvar je u tome da Srbi, pa
i oni iz Bosne i Hercegovine i
Republike Srpske, o{tro
osu|uju stav SAD u odnosu
prema Kosovu i zahtijevaju
da Bosna i Hercegovina ne
prizna novu dr`avu Kosovo,
jer je ta nova dr`ava rezultat
volje odre|enih velikih sila,
sada podr`avaju stav da te iste
velike sile treba da odlu~e o
tome ho}e li ili ne}e postojati
dr`ava Palestina, koju je jo{
1948. godine proglasio UN i
priznao joj status dr`ave, kao
i Izraelu. To je o~ita protivr-
je~nost koja zahtijeva
obja{njenje.
(Drugi dio teksta, koji
sadr`i analizu pona{anja
Srbije i Republike Srpske u
vezi s pitanjem Palestine,
bit }e objavljen u sljede}em
broju „Sedmice“)
PRESSIJA
Dokopao se funkcije za
koju je prolio suzu!
Evropa je, svjesna da je skupa sa svim
drugim akterima evropske historije prve
polovine XX stolje}a suodgovorna za
sudbinu @idova, podr`ala cionisti~ki
koncept rje{avanja jevrejskog pitanja,
imaju}i pri tome skriveni dvostruki interes
16 12. NOVEMBAR/STUDENI 2011.
K
ao nestalna ~lanica
Vije}a sigurnosti
(VS) Ujedinjenih na-
roda (UN) Bosna i Hercego-
vina bila je na udaru me|una-
rodne pa`nje zbog zahtjeva
Palestinske samouprave da
tra`i ~lanstvo u UN-u i glas
Sarajeva. Bosansko vodstvo
ima podijeljeno mi{ljenje o
predstoje}oj odluci, a parado-
ksalno je da ta podjela mo`e
imati prednosti. Sarajevo
mo`e izbje}i da uvrijedi bilo
koju stranu jednostavno osta-
ju}i suzdr`ano.
Obamino pismo
Predsjednik Barak Obama
(Barack) nedavno je poslao pi-
smo bosanskim liderima u ko-
jem ih poziva da ne podr`e pa-
lestinski zahtjev za dr`avnost.
Ameri~ki zvani~nici vjeruju
da bi odobrenje ~lanstva u
UN-u za Palestinsku samou-
pravu u ovom trenutku ohra-
brilo njihove lidere i ubrzalo
nove sukobe s Izraelom.
Dok bo{nja~ka strana po-
dr`ava inicijativu Palesti-
nske samouprave, srpski
~lan Predsjedni{tva prihva-
tio je proizraelski stav, a Hr-
vati su se dr`ali po strani.
Bez unutra{nje saglasnosti,
Bosna bi trebala biti su-
zdr`ana, a takav se glas u Vi-
je}u sigurnosti UN-a ra~una
kao „ne“.
Palestinci su osigurali
dvotre}insku podr{ku za
uklju~enje u Generalnu
skup{tinu UN-a koja broji
192 ~lana, ali }e im biti potr-
ebno odobrenje Vije}a sigur-
nosti. Da bi pro{li, rezoluciji
Vije}a potrebno je devet gla-
sova „za“ i nijedan veto. Li-
deri Palestinske samouprave
tvrde da su obezbijedili os-
am od devet potrebnih gla-
sova, stavljaju}i tako Bosnu
u centar oluje. Va{ington }e
staviti veto na bilo koji glas
koji ne uklju~uje dogovoren
mirovni sporazum s Izrae-
lom, ali Palestinska samou-
prava ho}e potaknuti ame-
ri~ki veto, {to bi SAD stavilo
na poziciju suprotstavljenu
ve}ini me|unarodne zaje-
dnice.
Paradoksalno, Bosna je
zemlja koja mo`e izvu}i kor-
ist iz svoje unutra{nje podi-
jeljenosti i nespretnosti Pre-
dsjedni{tva da ostane neutr-
alno po kontroverznom pita-
nju, koje mo`e na{tetiti nje-
nim interesima bez obzira
kako glasala. Suzdr`anost
Sarajeva je najsenzibilniji
na~in o~uvanja i balansira-
nja me|unarodne podr{ke.
Odstupanje Dodika
Svaka frakcija u Bosni
kalkulira koji je najbolji
na~in da istjera svoje interse,
iako u nekim slu~ajevima to
vodi do intrigantnih poli-
ti~kih proturje~ja. RS bila je
doma}in posjeta izraelskih
delegacija, uklju~uju}i i mi-
nistra vanjskih poslova Avi-
gdora Libermana i grupe bi-
znismena u Banjoj Luci, na-
stoje}i utjecati na podr{ku
Izraelu u zamjenu za prijeko
potrebne kapitalne investici-
je. Me|utim, ako bosanski
Srbi glasaju protiv Palesti-
nske samouprave, to }e biti
prvi put da predsjednik Mi-
lorad Dodik ne slijedi Srbiju
na me|unarodnoj sceni.
Beograd je najavio da po-
dr`ava palestinsku dr`avno-
st, {to je sra~unat potez za
ja~anje odnosa s islamskim
zemljama i odr`avanje ne-
kog utjecaja me|u onim pri-
jestonicama koje jo{ nisu pr-
iznale nezavisnost Kosova.
Srbijanski antiameri~ki stav
je pomogao Beogradu u ne-
kim dijelovima muslima-
nskog svijeta protiv koso-
vske dr`avnosti. Rusija, dru-
gi ~vrsti saveznik RS i glavni
finansijer i investitor u tom
entitetu, tako|er planira gla-
sati za palestinsku dr`avno-
st, dok se Moskva predsta-
vlja kao pouzdan saveznik
arapskog svijeta protiv, na-
vodno, perfidnog utjecaja
SAD.
Bo{njaci, o~ito, tra`e po-
bolj{anje odnosa s isla-
mskim svijetom i nadaju se
da }e privu}i vi{e bogatih
investitora s Bliskog istoka u
Federaciju BiH. Istovreme-
no, Turska je pokrenula ka-
mpanju za podr{ku palesti-
nskoj dr`avnosti, pa bi di-
plomatske i poslovne akti-
vnosti Ankaru u jugoi-
sto~noj Evropi mogle u~initi
utjecajnijim igra~em u bu-
du}nosti.
Me|utim, postoji i zabri-
nutost da je Turska spremna
`rtvovati interese balka-
nskih muslimana zarad uno-
snih dilova sa Srbijom. U
tim zamr{enim permutacija-
ma i ra~unicama najsigurniji
put za Bosnu bio bi da djelu-
je sli~no Evropskoj uniji i da
ne usvoji bilo kakvu va-
njskopoliti~ku poziciju u
UN-u.
KOLUMNA
Pi{e:
Janusz BUGAJSKI
Prednosti podjele
Paradoksalno, Bosna je zemlja koja mo`e izvu}i korist iz svoje unutra{nje podijeljenosti i
nespretnosti Predsjedni{tva da ostane neutralno
Tro~lano Predsjedni{tvo BiH: Ostali podijeljeni po pitanju Palestine
Biv{i hrvatski premijer
Ivo Sanader do kraja `ivota
pamtit }e videonadzor u zagr-
eba~kom restoranu „Mar-
cellino“, gdje je, prema optu-
`nici USKOK-a, s ~elnikom
ma|arskog MOL-a Zoltanom
Hernadijem dogovorio provi-
ziju od 10 miliona eura mita u
zamjenu za prepu{tanje upra-
vlja~kih prava u Ini.
Plja~ke banaka
I u BiH je prisutan trend
upotrebe sigurnosnih kamera
u privatnim kompanijama,
dr`avnim ustanovama i insti-
tucijama te stanovima, ali je
njihovo kori{tenje u sudskim
postupcima jo{ sporadi~na
pojava. Ovaj support u borbi
protiv krimi-
nala u BiH
nije dovoljno
iskori{ten, ni-
ti do kraja pr-
avno ure|en.
U Zakonu o
krivi~nom
postupku
FBiH se ne
spominje vi-
deosnimak, nego fotografija,
ali se pod tim terminom po-
drazumijeva i digitalni, re-
ndgenski, videozapis i sl.
No, veliki broj plja~ki ba-
naka u BiH, naprimjer, ostao
je nerije{en i zbog lo{e video-
pokrivenosti. Paradoksalno
je, ako se analiziraju neka ra-
zbojni{tava i plja~ke, da su ti
slu~ajevi
rje{avani za-
hvaljuju}i ka-
merama koje
se nisu nala-
zile u napa-
dnutom obje-
ktu, nego u
njegovoj ne-
posrednoj
blizini.
- Pitanje kori{tenja video-
snimaka definirano je u
me|unarodnoj sudskoj pra-
ksi, posebno u zemljama gdje
su takvi sigurnosni sistemi
uobi~ajena pojava. Ako mo`e
svjedok da svjedo~i na sudu,
za{to ne bi mogla videoka-
mera - ka`e Genc Trnavci,
redovni profesor Pravnog fa-
kulteta u Biha}u i ad hoc su-
dija BiH na Evropskom sudu
za ljudska prava u Strazburu.
Trnavci dodaje da je zapis
s kamere i pouzdaniji, jer ne
podlije`e promjenama svo-
jstvenim `ivom svjedoku,
koji mo`e zaboraviti ili izmi-
sliti iskaz.
Bitan kvalitet
Idriz Begi}, ka-
ntonalni tu`ilac i po-
rtparol Tu`ila{tva
Unsko-sanskog ka-
ntona, isti~e da u pr-
ocesu dokazivanja
videosnimak treba
da se podudara s
izjavama svjedoka.
- U praksi se
sve ~e{}e koriste vi-
deozapisi s javnih pr-
ostora, raskrsnica, iz
kladionica, banaka.
Bitno je da je on kva-
litetan, a ako je snimak
lo{, ne vidi se lice, to je onda
problem. Uvijek u istrazi
ispitujem je li inkriminirano
lice negdje zabilje`io videon-
adzor i dajem takve upute
policijskim inspektorima -
ka`e Begi}. M. DEDI]
Kori{tenje videosnimaka u sudskim procesima u BiH
XSIGURNOST
Nadzorne kamere su pouzdanije od svjedoka
Videonadzori poma`u u smanjenju kriminaliteta, za{titi objekata i gra|ana
Bh. gradovi tek uvode kamere
Sanski Most je tek neda-
vno dobio sigurnosne kame-
re, a da je takva vrsta nadzora
u gradu na Sani postojala, re-
cimo 2004. godine, vjeruje se
da bi bio rije{en slu~aj mor-
bidnog ubistva djevojke
Amine [abanagi}.
Nedavno je najavljeno da
}e i Prijedor dobiti videona-
dzor na 12 lokacija, a slu`it }e
isklju~ivo za potrebe policije,
uz evropske standarde za{tite
privatnosti. Grad Doboj ima
videonadzor na devet
klju~nih lokacija uvezanih u
sistem Centra javne bezbje-
dnosti.
Tek od naredne godine u
osnovnim {kolama u Tomi-
slavgradu bit }e uveden vi-
deonadzor, koji bi, kako po-
ru~uju nadle`ni, trebao pre-
duprijediti slu~ajeve nasi-
lni~kog pona{anja u~enika,
ali i nepedago{kog rada na-
stavnika.
Trnavci:
Sudska praksa
Begi}: Dajem
upute
"#
ILA=@=H
Dnevni avaz, subota,
12. novembar/studeni 2011. Tačno
Netačno
1. NETAČNO
2. TAČNO
Plateresko je
arhitektonski stil
Plateresko je
glavni arhitek-
tonski stil u
Španiji i njenim
kolonijama u
Novom svijetu
krajem 15. i to-
kom 16. sto-
ljeća. Sam naziv stila koji potječe od
poređenja sa složenim stilom kakav su
gajile kujundžije, počeo se naširoko
primjenjivati na kasnu gotsku i ranu
renesansku arhitekturu u Španiji, koja
se odlikovala savršeno detaljnim reljef-
nim ornamentima, preuzetim iz ma-
varskih, gotskih i italijanskih renesan-
snih izvora, primijenjenih bez mnogo
obaziranja na strukturu.
U omiljene motive ove vrste
ukrašavanja spadaju uvijeni stubovi, he-
raldička obilježja i vijugave arabeske.
3. NETAČNO
Naočale potječu s
kraja srednjeg vijeka
Upotreba nao-
čala radi korekcije
defekata vida da-
tira od kraja sre-
dnjeg vijeka, a ne
još od najstarijih
vremena. Godine
1784. Bendžamin
Franklin izmislio
je bifokalne nao-
čale, sa podijeljenim sočivima za gledanje
na blizinu i na daljinu.
Većina sočiva naočala pravi se od stakla
ili plastike (koja je lakša i teže se razbija, ali
se lakše ogrebe). Stakla za naočale za sunce
se boje (zatamnjuju) kako bi se umanjilo
blještanje i izrađuju se u različitim obli-
cima kako bi se ublažilo štetno djelovanje
ultraljubičaste svjetlosti.
1
San stručnjaka na Zemlji da dobace
do Saturna još nije ostvaren?
2
Plateresko je glavni arhitektonski
stil u Španiji i njenim kolonijama u
Novom svijetu?
3
Upotreba naočala datira još od
najstarijih vremena?
LJEKARI SAVJETUJU Kako sami sebi pomoći
Iä|ää| čã| š|||| ä1 J||ää fä|ä1|čä| |äčãä |ä äãžãä
Zeleni čaj mogao bi štititi od pojave gripe kod djece, objavlje-
no je u časopisu “Journal of Nutrition”.
Naime, grupa naučnika provela je istraživanje, temeljeno na
principuupitnika, opovezanosti konzumacijezelenog čajai inci-
dencije gripe među školskom djecom u dobi od šest do 13 godina.
Nakon provedenog istraživanja, rezultati su pokazali da
dnevna konzumacija od jedne do pet šoljica zelenog čaja može
zaštititi djecu od gripe.
Rezultati su samo jedan od brojnih pokazatelja korisnih
učinaka ovog čarobnog stoljetnog napitka.
Kod djece školskog uzrasta
Zdravlje tinejdžera
Kod tinejdžera koji redovno ručaju sa porodicom, opasnost od de-
presije, sklonosti alkoholu i drogama te nezaštićenim spolnim odnosi-
ma daleko je manja, ustanovili su stručnjaci s Univerziteta “Auc-
kland”.
Također, oni rjeđe razmišljajuosuiciduodmladihkoji se ne druže
blisko s roditeljima za ručkom ili večerom.
Otkrili su i da skoro 25 posto tinejdžera koji puše, ne jede u krugu
porodice, za razliku od 10 posto pušača koji večeraju s roditeljima.
Zajednički obroci pridonose i boljoj međusobnoj komunikaciji te
odnosu mladih prema roditeljima.
Slike sa Saturna
stižu na Zemlju
San str-
učnjaka na
Zemlji kao
što su bili
Galileo,
Heršel i br-
ojni drugi
zvjezdolj-
upci, da s-
vojim letjelicama stignu nadomak Sa-
turna, diva sa prstenom, kako su ga
nazivali, ostvaren je 12. novembra 1980.
Taj poduhvat obavila je letjelica “Vo-
yager 1”, koja je tri godine ranije lan-
sirana s Kejp Kanaverala u Floridi.
Nešto poslije “Voyagera 1” do njega je
stigao i “Voyager 2”, a zajedno su poslali
na Zemlju više od 30.000 fotografija.
Druga najveća planeta Sunčevog sis-
tema udaljena je od Zemlje više od
milijardu kilometara. Njen prepozna-
tljivi prsten brojnim astronomima sto-
ljećima je bio jedna od najinteresan-
tnijih meta na zvjezdanom nebu. No,
stvari su se do našeg vremena toliko
promijenile da, uz današnja tehnološka
dostignuća i moderne teleskope, do-
slovno svako može uživati u pogledu na
tu udaljenu planetu.
Potrebno je: 4 kruške, 1
narandža, 2 dl soka od kruške,
10 dkg čokolade za kuhanje,
malo maslaca, 1 vanilin šećer.
Način pripreme:
1. Kruške oguliti tako da
im ostavitepeteljke. Uposudu
sipati sok od kruške, vanilin
šećer, dodati kruške te ih
kuhati.
2. Kuhati dok voće ne
omekša, ali paziti da se ne ras-
padne. Dodati sok od na-
randže i reducirati nekoliko
minuta zajedno s kruškama.
3. Potom kruške izvaditi
na masni papir. Kada se ohla-
de, na pari rastopiti čokoladu,
umiješati maslac te preliti pre-
ko krušaka.
Desert
8|äšää ä
čäää|ã1|
w
w w
GORNJI
DIO TIJELA,
BISTA
POSVOJE-
NO DIJETE
UKRAS
MU[KOG
LICA
GLUMAC
LU^EV
OSIPANJE
TLA, LAVINA
(mn.)
LUDOLFOV
BROJ
ITALIJA
CRKVENI
ZBOR
KONTINEN-
TI SJEVER-
NA I
JU@NA...
SAFET
ODMILJA
ODREZATI
NO@EM
I SL.
SLAVNI
[PANSKI
SLIKAR
MANJE
VOJNE
FORMACIJE
JEDNOGO-
DI[NJA
@DRIJEBAD
DRAMSKA
UMJET.(mn.)
SRAMOTNO
DJELO,
SRAMOTA
STARIJA
GLUMICA
KELI
MUZI^KI
SASTAV
OZNAKA
NA RECEP-
TIMA
OTMJENO
INSEKT
SLI^AN
P^ELI
GRUPA
INSEKATA
LOVA^KI
PAS
NAJMANJI
TROCIFREN
BROJ
NEOBRA-
ZOVANI
MNO@INA
(skr.)
ELEKTRON
ITRIJ
NA[
GLUMAC
NA SLICI
(”LARIN
IZBOR”)
BEZBOJNI
PLIN
CIJEPATI,
TRGATI
OMOT, OBRISI, POD,
ABDOMEN, AD AKTA,
BANE, DEJVID GETA,
ALAR, VARITI, TA,
GRANT, OZ, IRFAN,
ASTRA
RJE[ENJE IZ
PRO[LOG BROJA
2702
Jesen je doba kada prehlada i
gripavladaju kaouobičajenepo-
jave pa ne čudi što ovih dana sve
više ljudi kašlje i kiše. Evo šta,
prema savjetu ljekara, možete
uraditi za sebei spriječiti prehla-
du.
Cink. Istraživanja su poka-
zala da cink povećava aktivnost
ćelija imunološkog sistema.
Možete ga unijeti u obliku siru-
pa, a ako ste pristalica prirodnih
izvora, u prehranu uključite
školjke, janjetinu, džigericu,
biftek, sjemenkebundeve i cjelo-
vite žitarice.
Koenzim Q10: Kao sna-
žan antioksidans, koenzim Q10
štiti organizamod slobodnihra-
dikala i ima ulogu uproizvodnji
energije koja pokreće tijelo.
Dnevna doza za odrasle iznosi
između 30 i 90 miligrama, a nje-
govi prirodni izvori su mesoi ri-
ba.
Propolis. To je zajedničko
ime za smjesu smolastih sup-
stanci koje pčela skuplja sa cvje-
tova različitih biljaka. Tri puta
dnevno treba uzeti od 20 do 25
kapi rastvorenih umalo tečnosti
ili ih nakapati na kašiku šećera i
otapati u ustima.
Vitamin C. S razlogom se
kaže da abeceda nutricionizma
počinje velikim slovom C. Vita-
min C najveći je saveznik u
očuvanju zdravlja. Njime obilu-
jucitrusi, ali i drugovoće, kaošto
su višnje, kivi, nar i jagode.
Među povrćem, najviše ga ima u
paprici i karfiolu.
Istraživanja su pokazala da cink povećava aktivnost ćelija imunološkog
sistema, a ima ga u janjetini, džigerici, cjelovitim žitaricama...
0|ãčã||ä |Mää||ä| ä|||ä t|Mä
Vitamin C
najveći je
saveznik
u očuvanju
zdravlja
"$
Dnevni avaz, subota,
AJ IAJ 12. novembar/studeni 2011.
’lä|ä
NIë
Pjesma “Uovom svijetu”
sarajevske grupe “Letu štu-
ke” zauzela je ove sedmice
prvo mjesto na top-listi re-
gionalnog MTV-ja. O kak-
vom je uspjehu riječ, najbo-
lje ilustrira podatakda su na
ovoj ljestvici članovi popu-
larnog bh. benda iza sebe os-
tavili brojne poznate iz-
vođače, kao što su “Hladno
pivo”, “Dubioza kolektiv”,
Gibonni, “Disciplin A Kit-
schme”...
Spot za numeru “U ovom
svijetu” s albuma “Brojevi
računa” grupa je objavila
prošlog mjeseca, a pjesma je
za relativno kratko vrijeme
osvojila slušaoce širom re-
giona, što, uostalom, pot-
vrđuje i liderska pozicija na
MTV-jevoj listi.
”Štuke”su, inače, poslje-
dnjih dana veoma aktivne
kada je riječ o koncertima.
Preksinoć su članovi benda
održali uspješan nastupuis-
MUZIKA Uspjeh
S numerom “U ovom
“Hladno pivo”, Gibon
Haad sa modelima na kraju revije
Manekenke u providnim kreacijama dizajnera iz Hrvatske (Foto: B. Nizić)
8||ääää|ä J|ä1|
ää. Mãääääää|
Najviše pažnje na otvo-
renju “Nivea BH Fashion
Weeka Sarajevo” preksinoć
u Domu Oružanih snaga,
pored odlične kolekcije bh.
dizajnera Adnana Hajru-
lahovića Haada, privukle su
providne kreacije Andree
Bistričić i Maje Merlić, koje
su pronosale bh. maneken-
ke. Nakon “CroA Portera”, i
Sarajlije sumogle vidjeti no-
vu kolekciju “Dioralop”.
Gole grudi bh. maneken-
ki mamile su poglede
muškog dijela publike, koji
su ih nagradili velikim
aplauzom.
Na prvoj večeri sarajev-
ske sedmice mode revije su
održali Dragica Gudeljević,
“Nerzz Bešlagić” i Etnora-
dionica Breza. Haad jeovom
prilikom predstaviotridese-
tak modela iz kolekcije “Fa-
shion Is Still Alive”.
- Svaka nova kolekcija i
nova revija za moj tim i me-
ne predstavljaju radost i iza-
zov. Veoma sam zadovoljan.
Veliki sam perfekcionista i
drago mi je što je sve bilo sa-
vršeno. Dobio sam dosta
pohvala, a moju kompletnu
kolekciju ljubitelji mode
mogu vidjeti u mom prosto-
ru u “Importanne Centru” -
kažeHaad. D. Z.
Na otvorenju “Nivea BH Fashion Weeka Sarajevo”
Haad predstavio tridesetak modela iz
kolekcije “Fashion Is Still Alive”
"%
AJ IAJ
Dnevni avaz, subota,
12. novembar/studeni 2011.
Minog: Doprinos industriji zabave
0ää| N|ääJ äät|ã|ã
1ää|ä| tã Mä1||ä
Deni Minog (Dannii
Minogue) dobila je počas-
ni doktorat izoblasti medi-
ja, koji je jučer australskoj
pjevačici, sestri poznatije
Kajli Minog (Kylie), dodi-
jelio Univerzitet u Sau-
temptonu.
Počasna titula uručena joj je
kao znak zahvalnosti za pose-
ban doprinos industriji za-
bave.
- Veoma sam počastvo-
vana zbog ovog priznanja i
moramreći da sambilapot-
puno zatečena - kazala je
pevačica kada je preuzima-
la plaketu sa počasnim dok-
toratom na svečanosti koja
je njoj u čast upriličena u
prostorijama fakulteta.
Odluka Univerziteta u Sautemptonu
â1|||ãäã
ää||tJã|ã
ää|äät
U Njujorku je
održana revija kuće
“Victoria's Secret”,
na kojoj se, poslije
posjete klinici za es-
tetsku hirurgiju, po-
javila i Adrijana Li-
ma (Adriana).
Mama dvogo-
dišnje Valentine us-
likanaje danprijere-
vije nove linije do-
njeg veša modne
kuće “Victoria's Se-
cret” kako napušta
ordinaciju jednog
poznatog estetskog
hirurga sa Menhet-
na, koji jespecijalizi-
ran za korekcije lica.
Adrijana (30) je
najstarija maneken-
ka među “anđelica-
ma” pa je, najvjero-
vatnije, bila na tret-
manu botoksom.
Prije revije “Victoria's Secreta”
Lima na pisti: Najstarija među “anđelicama”
š|äää’ äã ä|ää
-|äää |ää-||t|ä
punjenom Domu mladih
“Palma”u Tuzli, 19. novem-
bra svirati će u Banjoj Luci,
25. novembra u Ljubljani te
dan poslije u Rijeci.
Na ovimkoncertima fan-
sarajevskog benda
svijetu” popularna bh. grupa iza sebe je ostavila
nija i “Dubioza kolektiv”
”Letu štuke”: Koncerti širom regiona
U“Coloseumu” će večeras sa početkom
u 22 sata nastupiti hrvatski rep bend “Ele-
mental”. Sjajnu šestorku čine Mirela Pri-
selac Remi, Luka Tralić Shot, Erol Zejni-
lović, Konrad Lovrenčić, Davor Zanoški i
Ivan Vodopijec.
Specifičnost benda, koji postoji od
1998. godine, je u prepoznatljivom rep sti-
lu koji nekada sadrži primjese drugih
žanrova i zanimljivihinstrumentalnihpo-
dloga. Sarajevska publikamoći će uživati u
odličnoj atmosferi uz pjesme kao što su
“Male stvari”, “Romantika”, “Iz dana u
dan”, “Vertigo”... Ad. K.
Kluni:
Trpio jake
bolove
Žä||ä tãM
tä ää|||
Džordž Kluni progovorio o teškom periodu
ovima “Štuka” predstavit će
se i novi gitarista sarajevskog
bendaEmirJugo. H. P.
Džordž Kluni (George Clooney) kaže kako
je prije šest godina ozbiljno razmišljao o sa-
moubistvu kada je ležao u bolnici i jedva trpio
bolove.
Glumac je snimao špijunski triler “Syria-
na”te je tokom snimanja povrijedio kičmu, na-
kon čega se morao dugu oporavljati.
- Počeo sam misliti kako moram nešto dras-
tično napraviti. Bio samubolnici, nisamse mo-
gaopomaknuti, a glavobolje subile takojake kao
da sam doživio moždani udar. Mislio samkako
ne želimostaviti nered iza sebe te kako
bi bilonajbolje ući u garažui upaliti au-
tomobil. Bio samna potpuno mra-
čnom mjestu - ispričao je glumac.
Crne misli ipak je odbacio te je
smislio kako će preživjeti i poslije
se potpuno oporavio.
Spec
48 Subota, 12. novembar/studeni 2011. Dnevni avaz
oglasi
OP]INSKI SUD U MOSTARU
Broj: 07 58 Mal 041782 08 Mal
Mostar, 26. 09. 2011. godine
OGLAS
Pred osvim sudom u toku je parni~ni postupak
tu`itelja BH Telecom Direkcija Mostar, protiv tu`enog
Dugand`i} Jozo, Franje Tu|mana bb, Neum, radi duga
u iznosu od 2.232,10 KM pa kako sud na adresu
tu`enog nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor
to shodno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na
obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina i
oglasne plo~e suda.
Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zako-
nskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na
osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed pro-
pu{tanja.
Tu`ena je du`na u roku od 30 dana dostaviti sudu
obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju
primjeraka za sud i protivnu stranu - tu`itelja (~l. 454.
st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. ZPP-a.
Pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku mora
biti razumljiv i mora sadr`avati
1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebiva-
li{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te pr-
edmet spora 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isti-
cati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigo-
vor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH) 3. Deci-
dno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni za-
htjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u
odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih
osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasni-
vate svoje navode i dostavite dokaze kojima se
utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave
sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjer-
en prijevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH). 6. Ukoliko pre-
dla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni
ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime
jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti
predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP
FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l.
334. st. 2. ZPP FBiH).
- Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni
odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti
tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st.
1. ZPP-a).
NAPOMENA:
Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15
dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 FBiH).
Stru~ni suradnik
Pavle Crnogorac
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 Ps 158788 10 Ps
Sarajevo, 04. 11 2011. godine
OP]INSKI SUD U SARAJEVU i to sudija Tatjana Arapovi}, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja VIBAU GRA\EVINS-
KA TEHNIKA DOO SARAJEVO, ul. Put Famosa br. 38 Hrasnica, koga zastupa punomo}nik advokat Adnan Biser iz
Sarajeva, protiv tu`enog ABOS DOO SARAJEVO, ul. Rajlova~ka cesta br. 87, radi duga, v.s.p. 3.292,97 KM, dana
04. 11. 2011. godine, objavljuje
PRESUDU
zbog propu{tanja
Nala`e se tu`enom ABOS DOO IZ SARAJEVA da isplati tu`itelju VIBAU GRA\EVINSKA TEHNIKA DOO SARAJEVO
na ime duga iznos od 3.292,97 KM, uve}ano za zakonske zatezne kamate po~ev od 10. 10. 2008. godine pa do
isplate, te da mu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 548,56 KM, u roku od 30 dana pod prije-
tnjom izvr{enja.
Sudija
Tatjana Arapovi}
Pouka: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba. Protiv ove presude mo`e se podnijeti Prijedlog za povrat u
pre|a{nje stanje ovom sudu najkasnije u roku od 60 dana od dana kada je podnositelj saznao za u~injeno pro-
pu{tanje, u dovoljnom broju primjeraka za sud i strane u postupku.
Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BiH
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 09 65 Mals 012549 05 Mals
Dana: 25. 10. 2011. godine
Op}inski sud u Sarajevu i to stru~na suradnica Ena
Bahtijarevi}, odlu~uju}i u pravnoj stvari tu`itelja SAN-
ITACIJA D.D. SARAJEVO, ul. Malta br. 17, zastupanog
po Eterovi} Amili, advokatu iz Sarajeva, ul. Branilaca
Sarajeva, br. 10/3, protiv tu`enog CENTROTRANS
ZBIRNI TRANSPORT D.O.O. SARAJEVO, ul. Velikih dr-
veta br. 6, radi isplate duga, v.s.p. 1.240,80 KM, dana
25. 10. 2011. godine, donio je
PRESUDU
zbog propu{tanja
Tu`eni je du`an tu`itelju isplatiti iznos od 1.240,80 KM
sa zakonskom zateznom kamatom kako slijedi: - na
iznos od 854,70 KM, po~ev od 13. 07. 1999. godine; -
na iznos od 386,10 KM po~ev od 25. 07. 1999. godi-
ne, pa sve do kona~ne isplate, kao i da naknadi tro{ko-
ve parni~nog postupka u iznosu od 315,00 KM, a sve u
roku od 15 dana, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.
Obrazlo`enje
Dana 22. 12. 2000. godine povjerilac/tu`itelj je kod
ovog suda podnio Prijedlog za dozvolu izvr{enja protiv
du`nika/tu`enog. Rje{enjem suda broj Ip-5755/02 od
10. 09. 2004. godine se Prijedlog za izvr{enje ima
smatrati tu`bom.
U ispravljenoj i dopunjenoj tu`bi od 23. 04. 2008. godi-
ne se navodi da je tu`itelj, shodno Odluci o provo|enju
obavezne preventivne sistematske deratizacije na po-
dru~ju Kantona Sarajevo, a koju je donijelo Kantonalno
ministarstvo zdravstva, jedini ovla{ten za provo|enje
poslova deratizacije na podru~ju ovog Kantona. Tu`itelj
dalje isti~e da je savjesno ispunio svoju obavezu, tj.
izvr{io deratizaciju, {to je tu`eni svojim potpisom i po-
tvrdio. Shodno tome su i ispostavljeni ra~uni za
izvr{ene usluge. Kako tu`eni nije izvr{io pla}anje dugo-
vanog iznosa, tu`itelj ustaje sa tu`bom i predla`e da
sud donese odluku kao u izreci, a sve u smislu odredbe
~lana 182. stav 1. Zakona o parni~nom postupku
(„Slu`bene novine FBiH“ broj 53/03, 73/05 i 19/06), tj.
predla`e dono{enje presude zbog propu{tanja.
Sud je dostavio tu`enom tu`bu na odgovor i to putem
oglasne plo~e suda i objavljivanjem oglasa u novina-
ma. Ta vrsta dostave u skladu sa ~lanom 348. stav 3. i
4. ZPP-a se smatra urednom sa danom 17. 06. 2011.
godine.
Kako u dostavljenom roku tu`eni nije dostavio pismeni
odgovor na tu`bu, sud je donio, u smislu ~lana 182.
Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine
FBiH“ broj 53/03, 73/05 i 19/06) presudu zbog pro-
pu{tanja, kojom je usvojio tu`beni zahtjev.
Odluka o tro{kovima temelji se na odredbama ~lanova
383., 386. stav 3 i 396. ZPP-a („Slu`bene novine Fede-
racije BiH“, br. 53/03), a isti se, u skladu sa Tarifom o
nagradama i naknadi tro{kova za rad advokata u Feder-
aciji BiH („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 22/04
i 24/04), sastoje se od tro{kova sastava tu`be u iznosu
od 240,00 KM, te tro{kova takse na tu`bu u iznosu od
50,00 KM i takse na presudu u iznosu od 25,00 KM, a
prema tarifnom broju 1. ta~ka 1. i tarifnom broju 2.
ta~ka 2. Zakona o sudskim taksama („Slu`bene novine
Kantona Sarajevo“ broj 21/09, 29/09).
STRU^NA SURADNICA
ENA BAHTIJAREVI], s.r.
POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, u smi-
slu ~lana 183. stav 1. Zakona o parni~nom postupku, ali
tu`eni mo`e podnijeti Prijedlog za povrat u prija{nje stanje
u skladu sa ~lanom 329. Zakona o parni~nom postupku.
Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra
obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljiv-
anja ovog pismena u najmanje jednim novinama koje se
distribuiraju na podru~ju FBiH i na oglasnoj plo~i suda.
Najve}i dnevni
oglasnik
u Bosni i
Hercegovini
49 Dnevni avaz subota 12. novembar/studeni 2011.
1211dogl1
Automobili
Prodaja
Mitcubishi lancer, 1999., prešao
84.000, klima i ostalo, garažiran,
vožen samo u ljetnom periodu,
cijena po dogovoru. Tel. 063 243
865. 3364-1tt
Golf 4 1.9 TDI, 2003., srebro
plavi, reg, do 10. 2012, ABS, au-
tom klima, potpuno nove gume,
alarm, multilok i kandža, u bespri-
jekornom stanju, cijena 13.400
KM. Tel. 062 322 587, 061 167
295. 12776-1Ndž
Alfa romeo 145 crvena boja, kraj
96. godište, 19 tdi, sa dodatnomopre-
mom, ekstra stanje, žena vozač. Tel.
061 204 988
Alfaromeo 147 1.6, 2001. god., full
oprema, 8.900 KM. Tel. 061 143 036
Audi 80 jaje, 1.8 s, god. 88., regis-
trovando5. mj. 2012. god., svjetlopla-
va, očuvan, redovno servisiran, ga-
ražiran, alu felge 15 sa gumama, zim-
ske gume sa felgama, lavlja kandža,
mp3, alarm, cijena po dogovoru. Tel.
061 547 077
Audi A3 2.0 FSI, benzin+plin,
2004. god., najnovija verzija plina,
extra stanje, moguća zamjena, 16.800
KM. Tel. 061 161 355
Audi A3, 2000. god., reg. do kraja
godine, ful oprema, 3 vrata, svi servisi
urađeni, 1.9 tdi, cijena 10.200 KM.
Tel. 061 743 757
Audi A3, kupljen u ASAautu, av-
gust 2002. god., benzin1,6, metaliksi-
va! Tel. 061 221 891
Audi A4 B5, 2001. god., ful opre-
ma, S paket. Tel. 061 166 701
Audi A4, 1,9- 96kW, 130KS, met.
siva, 2001. god. Malo pređenih km
130.000. Registrovando 30. 4. 2012. U
dobrom stanju. Cijena 18.600 KM.
Tel. 063 180 283
Audi A4, TDI, 1997. god., urađen
veliki servis, cijena po dogovoru. Tel.
061 211 424
Audi A6 2.5dizel oktobar 99. udo-
brom stanjuregistrovan 15. 10. 2012.,
9.700 KM plaćanje može preko
računa, za zamjenu nije ta cijena. Tel.
061 488 549
BMW320 d 2001. g. karavan, crni,
bez enterijer, koža, tempomat, bord,
ASC, senzori za kišu i parking, navi-
gacija, TV, DVD, MP3. itd može zam-
jena. Tel. 061 531 816
BMW 520 benzin, plin, reg, god.
1990., u odličnomstanju, može zam-
jena za Mercedesa 124 dizel 250. Tel.
061 624 700
Bora 1.9 TDI, 2003. g., automatik,
12.300 KM. Tel. 061 715 746
Džeta86. g., regisrovana 3. 2012. g.
Cijena 2.000. Tel. 309 272
Fiat punto 1.3 disel, multijet, troši
kao upaljač, 2004. godište, prešao
180.000, cijena 6.200. Tel. 061 540 363
Fiat punto sa 5 vrata. Prvi vlasnik.
Crvene boje, prešao116.500 km. Cije-
na 6.000 KM. Tel. 062 737 624
Fordfiestu 1.8 dzel 1999godina ci-
jena 4.700 KM. Tel. 066 138 608
Ford transit zatvoreni, 2.5 diesel,
1988. god. Motor uextra stanju, gume
dobre, neregistrovan. Cijena 1.800
KM. Tel. 063 449 476
Golf 2 dizel 1986 god. registrovan
do 21.12.2011. sivi 5 vrata cijena 2200
KM Tel. 066 348 422
Golf2, 1988. godina, 1.3benzin, crve-
na boja, ekstra stanje, reg. do maja 2012.
Cijena po dogovoru. Tel. 061 206 504
Golf 4 SDI karavan 2001. god., kli-
ma, plaćena carina i PDV, cijena
8.900. Tel. 061 221 046
Golf 4, 1998. godina, TDI, dvoja
vrata, crni metalik, malarm, multilok.
Tel. 062 204 208
Golf 4, 1999 god. 1,4benzin, servo,
klima.Tel. 061 259 784
Golf 4, 2003. g. 1.9 TDI, 74kW, kli-
ma, dvoja vrata, tek uvezen, sve
plaćeno, sivi, servisnaknjiga, el paket,
11.200 KM. Tel. 062 409 120
Golf 4, karavan, 2001. g. 1.9 TDI,
66kW, klima, tek uvezen, sveplaćeno,
met zelena, tek reg., servisna knjiga,
top stanje, 10.900 KM. Tel. 062 409
120
Golf 5, 1.9 tdi. 2004god. klima, tek
reg., cijena po dog., moguća zamjena
za golf 2 uz doplatu. Tel. 061 294 078
Golf II, 1984. god., povoljno, cije-
na po dogovoru. Tel. 061 811 135
Kadet kar. 88., registrovan 5. 2012.
Tel. 061 571 842.
Kedi Volkswagen 91 godina nije
registrovan. Tel. 061 709 712
Kia sephia 1.5, 1998. g., registro-
vana, servo, klima, prozori na struju, 5
vrata, nove gume, odličnostanje auta,
2.990 KM. Tel. 061 109 321
MapleC31, crveni, metalik, prvare-
gistracija2008., hitno, ispod realnecije-
ne, klima, 3.500 KM. Tel. 061 100 357.
Mazda 3, 1.6 TDI, ful oprema, re-
gistrovana. Tel. 061 347 549
Mercedes 123 200 d, u ekstra sta-
nju, alu felge, registrovan. Cijena
2.000 KM. Tel. 061 628 011
Mercedes C270 CDI Elegance,
2001. god., prešao 100.000, boja sre-
brena metalic, full oprema. Tel. 061
687 672
Mini One (1,6 benzin) potpuno
nov. Dobiven na nagradnoj igri. Tel.
036 754 484, 062 164 792
Mitsubishi Pajero 4X4 TDI 3200,
godište 2008., prešao 60.000 km. Tel.
062 205 724
Oldtimer Citroen GS 1.3 iz 1980.
Vozilo je trajno registrovano i posje-
duje originalnu boju. Prešao je 75.000
km. Istinski unikat. Cijena 4.100 KM.
Tel. 061 142 418 i 061 900 021
Opel kadett 1.3 benzin-plin u
odličnom stanju. Cijena 1.500 KM.
Tel. 062 692 295
Opel vectra 16, 16v, 2000. g., kli-
ma, abs, el. podizači, tek registrovan,
u odličnom stanju, 8.500 KM. Tel.
061 999 575
Pasat 1.9 TDI 2003. god., karavan,
ekstra stanje, plaćena carina i PDV,
cijena 12.900 KM. Tel. 061 221 046
Pasat 2000. godina karavan tdi, 85
kw, crna metalik, ful oprema, 6 brzi-
na, tek uvezen, tek registovan, jedan
vlasnik, servisna knjiga, ekstrastanje,
cijena 10.700. Tel. 063 894 638
Pasat karavan 2003. g. hanlajn kli-
matronik, bord. tempomat. ASP, al
felge autoje kao nov, 13.100 KM. Tel.
061 531 816
Pasat karavan crvena boja, 83.
god., registrovan, u dobrom stanju.
Tel. 061 262 548
Pasat karavan delfin1996. godište,
registrovan do 21. 07. 2012. god. Tel.
061 311 218
Pasat karavan, 1.8 benzin p.i, me-
talik plavi, 92-ga god, klima, euro ku-
ka, nove gume, tek registrovan, u do-
brom stanju..., cijena po dogovoru.
Tel. 061 026 858
Passat 2006. god, 1.9 tdi, crna boja,
trend line oprema, prešao 175.000
km, očuvan, nove gume, servisna
knjižica, registrovan do 9 /2012. Tel.
062 341 913
Peugeot 206 2000. god., 1.4 ben-
zin, registrovan do aprila cijena 5.000
KM. Tel. 062 452 385
Peugeot 306, 97. god. 1,4 benzin,
plavi 4 vrata, centralna brava, regis-
trovan do marta 2012. Cijena 3.800
KM. Tel. 066 419 565
Peugeot 307 SW 2,0 HDI, 2004. g.,
66 kw, 90 KS (bez FAPfiltera), pano-
ramski krov, full oprema. Hudiny
zaštitnabrava, 4ljetnje +4zimskegu-
me, registrovando juna 2012. godine.
Cijena 12.000 KM. Tel. 062 347 224
Pežo 206 HDI, 1.4, god. 2004., full
oprema, boja metaliksrebro, registro-
van do 20. 5. 2012. Tel. 033 644 590
Prodajem Volkswagen caddy -
višenamjenski, 1997. godina, 1.9 di-
zel, registrovan do 8. mjeseca 2012.
godine, servo, prešao 122.000 km,
urađen servis, ekstra stanje, cijena
5.550 KM, moguća zamjena za jeftini-
je vozilo. Tel. 065 472 216
Renault kangoo 1.5dci, god. 2003.
teretni, plaćena carina PDV, cijena
5.900 KM. Tel. 062 536 237
Renault megan 1.6, 2000. god., ful
oprema, reg. do aprila 2012. god. Tel.
062 690 900
Renault megane 2007., diesel 1.5,
85 ks, bijeli, 3 vrata, očuvan, registro-
van do 8. 2012., uredno servisiran, kli-
ma, podizači, tempomat, cd. Cijena
10.500 KM. Tel. 061 377 017
Reno 5, 1986. god., u voznom sta-
nju, registrovan do 27. 10. 2011., cije-
na 1.100 KM. Tel. 062 921 796.
Renomegane 2007, 1,5 dci 2 vrata,
extra stanje registrovan, servisna
knjiga, klima, el. paket uvoz Francus-
ka, cijena 10 900 KM.Tel. 061 259 784
Reno scenic 1999. god. 1.6 B, reg.
do jula 2012., klima, el podizači, air
bag, dobroočuvan, cijena povoljna uz
dogovor. Tel. 061 510 990
Seat toledo 1998. godina, crveni,
alu felge, klima, 1.9 tdi, limuzina,
alarm, zimske gume 4, el prozori, abs,
eds, 2 airbag, 6.200 KM. Tel. 062 111
100
Seat toledo 1998. godina, crveni,
alu felge, klima, 1.9 tdi, limuzina,
alarm, zimske gume 4, el prozori, abs,
eds, 2 airbag, 6.200 KM. Tel. 062 111
100
Škoda fabia 2005. god., 1.2 htp, 44
kw, sreb met, reg. do 6. mj. 2012., kli-
ma, airbag, cd, 9.200 KM. Tel. 061173
747
Škoda felicija u extra stanju, 4/5
vrata, metalik plava boja, 1997. god.,
1.9 dizel reg. do 08/12. Tel. 063 899
854
Toyota corolla2006. g., 1.8benzin,
prešla 68.000 km, 13.700 KM. Tel.
062 253 854
Volvo S 60 2001.god, sa ful opre-
mom, registrovan doaprila 2012. Tel.
061 131 750
VWbuba folcika 1200, 1976. god.,
tek reg, restaurirana komplet,
urađena generalka motora, metalik
boja, 4 nove gume +alu felge. Cijena
4.500 KM. Može zamjena. Tel. 063
999 871
Potražnja
Kupujem golf dizel, može sa
oštećenom farbom. Tel. 033 417 320
Kupujem havarisana i ostala auta
za auto dijelove. Tel. 061 249 467
Kupujemhavarisana i ostala vozi-
la. Tel. 061 274 441, 062 274 441
Kupujem havarisana vozila, pasat
3 i golfove. Tel. 061 504 190
Kupujem ispravna i havarisana
vozila mlađa godišta, isplata odmah.
Tel. 061 507 984
Kupujemjapanska i ostala havari-
sana i rashodovana vozila. Tel. 063
459 893
Kupujemjapanska i ostala havari-
sana vozila. Tel. 061 365 193
Kupujem kombi neregistrovan,
neispravan, niže vrijednosti, za maga-
cina. Tel. 061 504 877
Kupujem sve vrste vozila: strane
table, havarisana, neispravna. Tel.
061 820 000
Kupujem vozila manje vrijednos-
ti. Kraćekarakteristike o vozilus cije-
nom slati putem poruke (SBK). Tel.
062 588 266
Kupujem vozila niže vrijednosti,
havarisana, na stranim tablama i sl.
Tel. 061 758 217
Uzimam havarisana auta. Tel. 061
084 692
Uzimamhavarisana i ostala auta.
Tel. 061 614 887
Kamioni
MB atego 815 2004. god., 54.000
km, 29.000 KMili zamjena. Tel. 061
784 790
Mercedes vito 108 cdi, god. 2000.,
teretni, uvezen, cijena 7.600 KM. Tel.
062 536 237
Peugeot partner 1.9 d, god. 2003.,
teretni, cijena 5.600 KM. Tel. 062536
237
Prodaje se kamion Hyundai H1,
TDI 2.5, godište 2006., nosivost 1.5
tona, prešao 80.000 KM. Tel. 062 205
724
Prodajem Isuzu kombi, putnički,
dizel, godište 1996. Tel. 062 359 999
Prodajem kamion hladnjaču, mo-
guća zamjena za kombi maxi volu-
men. Tel. 061 130 545
Prodajem Renault trafik kombi,
2002 god. putnički 8 sjedišta puno
opreme. Cijena po dogovoru. Tel. 061
106 385
Renault kangoo1.5dci, god. 2003.,
teretni, plaćena carina i PDV, cijena
5.900 KM. Tel. 062 536 237
Motocikli
BMW R1100S 2004. g., vrlo povo-
ljno. Tel. 062 600 111
Prodaje se dječiji motor na gas po-
godan zauzrast od 3do 6god. Kupljen
u Peg Peregu u Mo. Cijena 150 KM.
Rondo Mostar. Tel. 036 331 677
Prodajem moped Puch 50 ccm sa
papirima, cijena 250 KM, Cazin. Tel.
061 777 644
Dijelovi i oprema
Auto ogledala zaretrovizore za sve
vrste auta 5 KM. Tel. 061 149 190
Dijelovi za auta Zastava 101, bal-
konska vrata i prozori, bojler, umi-
vaonik i šolja za WC. Tel. 061 530 314
Prikolica za 14-ku traktor 1.100
KM. Tel. 063 150 753
Prodajemčeličnu felgu sa Mishe-
lin gumom 205/55/16 za Peugot 407.
Tel. 061 269 186
Prodajem četiri zimske gume Sava
185/65/15, korištene jednusezonu, ci-
jena 250 KM. Tel. 062 341 913
Prodajemdijelove zaSuzukija ma-
rutija. Tel. 061 524 260
Prodajem gume zimske semperit
175-65/14 i čelične felge za Pežo 206,
250 KM. Tel. 061 247 399
Prodajem osam čeličnih felgi, 16
cola, novi passat. Tel. 061 171 871
Prodajem polovan fap filter za
Pežo 406 2.0d ili 2.2 d i anlaser za Mer-
cedes 240 d. Tel. 061 241 448
Prodajem skoro nove zimske gu-
me Sava eskimo 3. 185-55-R15. 2 ko-
mada povoljno 140 KM. Tel. 061 827
893
Prodajem u kompletu polovne,
dobro očuvane dijelove za Mercedes
tip123- 240 TDkaravan. Desnapred-
nja i zadnja vrata, alternator, farovi
prednji (komplet) i hidraulični amor-
tizer zadnji. Tel. 061 144 718
Prodajemza golfaalnaser, alterna-
tor i za ostala vozila, može i montaža.
Tel. 033 531 996, 062 693 470
Prodajem za Kia sportage 4 alu-
munijske felge, alternator i anlaser i
prodajem dijelove karoserije, vrata i
poklopac motora. Prodajem i prednje
amortizere sa oprugama. Tel. 061 254
038
Za Reno 5prodajem prednja desna
vrata. Tel. 033 457 259
Stanovi
Izdavanje
Alipašino polje, B faza, izdajem
adaptiran i namješten jednoiposoban
stan. Tel. 061 223 065
Centar Čobanija iznajmljujem
dvosoban namješten stan 500 KM.
Tel. 061 142 704
Centar, Alipašina, izdajem četve-
rosoban stan luksuzno opremljen na
duži period. Tel. 061 401 534
Dva namještena i jedan prazan
stan izdajem. Tel. 033 458 903, 062
148 909
Dvos. prazan stan Trebinjska-B.
Potok (blizu džamije) izdajem. Tel.
061 306 778 i 649 556
Dvosoban stan izdajem u zgradi
Baščaršija namješteno 350 KM. Tel.
062 621 622
Garsonjeru iznajmljujem na Do-
brinji, top namještena. Tel. 061 826
692
Hrasno, Olovska 162. Izdajem li-
jepo namještenugarsonjeru sa2ležaja
zaposlenim djevojkama ili mladom
bračnom paru. Cijena 200 KM. Tel.
061 862 730
Ilidža - Lužani izdajem dvosoban
stan na duži period, centralno grija-
nje, cijena po dogovoru. Tel. 061 165
161
Ilidža Osjek izdaje se kuća. Tel.
061 304 213
Izd. dvos. namješ. stan u priv.
kući, pos. ulaz, plin, grij., blizu Mer-
katora, N. Sarajevo, djevojkama, 200
KM. Tel. 061 551 909
Izdajem2-soban stan na A. Polju,
ul. Ante Bobića, XIII sprat, nam-
ješten, 280 KM+ režije. Tel. 061 269
835
Izdajem dvije sobe, kuhinju i ku-
patilo u privatnoj kući. Cijena 450
km. Tel. 063 192 304
Izdajem dvoiposoban namješten
stan + parking. Ilidža. Tel. 061 701 715
Izdajem dvosoban komforan
namješten stan na Mejtašu. Tel. 062
776 472
Izdajemdvosoban moderno nam-
ješten stan na Grbavici vis-a-vis pal-
me na 2. spratu. Cijena 550 KM. Tel.
061 359 915
Izdajem dvosoban namješten stan
u blizini OHR-a, prednost imaju
stranci. Tel. 061 311 961
Izdajem dvosoban namješten stan
u privatnoj kući u blizini Grasa. Cen-
tralno grijanje, kablovska, parking.
Tel. 033 454 889
Izdajem dvosoban stan sa grija-
njem, posebanulaz, Safeta Zajke. Tel.
061 149 442, 061 233 948
Izdajem garsonjeru Mejtaš. Tel.
063 212 080
Izdajem Ilidža 50 m2, 70 m2, Do-
brinja 70 m2, Čengić V. 67 m2, centar
Patriotske L. 74 m2. Tel. 061 288 939
Izdajem jednokrevetnu sobu, po-
sebanulaz, studentu. Tel. 033532035,
063 639 110
Izdajem jednos. stan u kući, pos.
ulaz, povoljno. Tel. 062 712 991,
033/226 193
Izdajem jednosoban lijepo nam-
ješten stan u opštini Novi Grad. Tel.
061 228 353
Izdajem jednosoban namješten
stan sa posebnim ulazom na Pofa-
lićima, kod Plavog granapa (kablov-
ska, internet). Tel. 061 279 387
Izdajem jednosoban stan sa cen-
tralnim grijanjem na Koševskom Br-
du, ul. Jukićeva, za dvije studentica-
ma. Tel. 063 489 562
Izdajemjednosoban stan u novoj
zasebnoj kući, sve odvojeno, Mihri-
vode. Tel. 033/534-086.
Izdajem jednosobanstan uprivat-
noj kući, poseban ulaz, sve novo. Tel.
062 810 943
Izdajem jednosoban, nenamješten
stan na Vojničkom Polju. Centralno
grijanje, u dobrom stanju. Tel. 062
366 449
Izdajem jednosoban, prazan stan.
Tel. 061 203 376
Izdajem komplet namješten jed-
nosoban stan na Dobrinji 2, 300 KM.
Tel. 062 558 130
Izdajem manji namješten dvoso-
ban stan dvjema studenticama, ul.
Vrazova, Centar. Tel. 061866 042, 033
668 523
Izdajem manji namješten dvoso-
ban stan dvjema studenticama, ul.
Vrazova, Centar. Tel. 061866 042, 033
668 523
Izdajemna Marijin dvoru jednoi-
posobani trosoban stanobanamješte-
na i renovirana, Bare - Šip dvoiposo-
ban novogradnja namješten 400 KM.
Tel. 061 522 190
Izdajem namješeten jednosoban
stanu privatnoj kući studenticama ili
mladom bračnom paru. Tel. 532 100
Izdajem namješeten jednosoban
stanu privatnoj kući studenticama ili
mladom bračnom paru. Tel. 532 100
Izdajem namješten dvosoban stan
na ČV. Tel. 033 465 101
Izdajem namješten dvosoban stan
u Nedžarićima. Tel. 061 221 706
Izdajem namješten jednosoban
stan. Terezija 38/3. Tel. 061 228 261
Izdajem namješten stan na Grba-
vici u privatnoj kući. Tel. 063 639 213
Izdajem namješten stan studenti-
cama. Centralno grijanje. Poseban
ulaz. Tel. 033 203 761.
Izdajem namještenu garsonjeru
studenticama, privatna kuća na Grba-
vici. Tel. 063 459 893
Izdajem namještenu garsonjeru u
priv. kući na Mejtašu, sve posebno.
Tel. 061 216 911
Izdajem potpuno namješteno pri-
zemljekuće naBistrikublizu trole, is-
ključivostudenticama, povoljno. Tel.
061 510 827
Izdajem povoljno jednosoban
namješten stan u privatnoj kući u Po-
falićima - Sarajevo. Ulaz i režije odvo-
jeni. Tel. 033 655 329
Izdajem sobu djevojci u priv. kući
na spratu gdje stanuju dvije djevojke,
150 KM. grijanje uračunato ul. Posav-
ska Hrasno. Tel. 061 904 144
Izdajemsobu na Dolac Malti u bli-
zini tramvajske. Tel. 065 615 640
Izdajem sobu sa grijanjemzapos-
lenom muškarcu ili studentu. Tel.
033 616 868
Izdajem sobu studentici-centar.
Tel. 061 206 911, 070 239 810
Izdajem sobu studentima na
Koševskom Brdu (Sarajevo). Tel. 066
850 854
Izdajemsobu studentukodDruge
gimnazije. Tel. 061 320 946
Izdajem sobu u trosobnom stanu
studentici ili zaposl. ženi, upotr.
kuhinje, kupatila, kod RTV doma.
Tel. 033 542 235
Izdajem sprat kuće Ilidža, stranci-
ma, zaposlenim osobama, komplet
namješten. Tel. 033 637 494, 061 257
567
Izdajem sprat kuće, Reljevo, cije-
na 150 KM, mogućnost korištenja
voćnjaka i bašte. Tel. 062 708 240
Izdajem sprat kuće, Reljevo, cije-
na 150 KM, mogućnost korištenja
voćnjaka i bašte. Tel. 062 708 240
Izdajemstan na Breci 48 kvadrata
renoviran i opremljen povoljno. Tel.
061 312 582, 206 337
Izdajem stan naselje Dobrinja po-
luopremljen renovirana banja i kuhi-
nja prednost ima mladi bračni par.
Tel. 061 214 588
Izdajem stan uprivatnoj kući. Tel.
033 464 614
Izdajem stan, centralno grijanje
poseban ulaz cijena 200 KM. Tel. 061
549 417
Izdajem stan, Saraj Polje, troso-
ban, potpuno namješten stan na duži
period. Tel. 062 943 493
Obavje{tenje
~itaocima!
Svi mali oglasi koji
stignu SMS porukom
od petka u 14 sati
i tokom vikenda, bit
}e objavljeni u
naredni utorak.
50 Subota 12. novembar/studeni 2011. Dnevni avaz
Izdajem studenticama opremljen
stan centralno grijanje cijena 200 km
Aneks. Tel. 063 892 067
Iznajmljujem stan na Višnjiku.
Tel. 061 224 174
Iznajmljujemtros namješten stan
novogradnja Šip sa obezbijeđenim
parking mjestom na karticu. Tel. 061
130 928
Iznajmljujem trosoban namješten
stan studenticama. Stan je na Otoci i
ima centralno grijanje. Tel. 062 671
747
Iznajmljujem trosoban nam-
ješten stan, Hrasno, etažno grijanje,
stalno topla voda, kablovska, inter-
net, parking. Tel. 61616Oili 062203
036
Jednos. stan namješten ženskim
osobama ili mladi bračni par, S.
Behmena. Tel. 033 464 772, 061 566
878
Kuću izdajem 100 m2, PVC-sto-
lar., namješteno, bašta u Binježevu.
Tel. 033 511 963
Na Dobrinji 5 izdajemdvoiposo-
ban namješten stan. Tel. 061 749 886
Namješten dvos. stan izdajem,
Bistrik - Medresa. Tel. 061 108 770
Namješten dvos. stan sve odvoje-
no, grijanje drva, osobama bez auta.
Tel. 647 362
Povoljno izdajem dvosoban ne-
namješten stan na Ilidži. Tel. 061 852
099
Povoljno izdajemsobustudentici,
strogi centar grada, grijanje, upotreba
kuhinje. Tel. 033 201 477
Saraj Poljeuzgradi trosobannam-
ješten stan na duži period. Tel. 061
462 317
Sobu izdajem blizu med. i
građevinskog fakulteta. Tel. 033 205
396
Stan izdajem 70 m2, namješten,
garsonjera 30 m2 namješteno,
TV-kbl., internet, Koš. Brdo. Tel. 062
226 665
Za dva studenta u ul. Hamdije
Pozderca kod Bosmala garsonjeru iz-
dajem. Tel. 066 659 872
Prodaja
Aerodromsko naselje, Akifa Šere-
meta. Prodajem dvoetažni stan, 85
m2, kvadrat 1.200KM, papiri uredni.
Vlasništvo 1/1. Hitno. Tel. 061 347
861
Alipašino Polje stan 58 m2/IV
dvosoban po strukturi plus bal-
kon, centralno, lift , blinda vrata,
nova sruja, ostalo stanje izvorno,
očuvano, 1.295 KM/m2. Tel. 061
269 835
Baščaršija, stan od 50 m kvadrat-
nihu privatnoj kući, 50 mkvadratnih
dvorišta i 10 mkvadratnih podruma -
prodajem. 061 260 598
Breka - prodajem troiposoban stan
94 m2. Tel. 061 839 592
Centar, Avde Jabučice, prodajem
stan 67 m2 ili mijenjamza manji, po-
trebna adaptacija. Tel. 061 838 707
Č. Vila pored Merkura 54m2, treći
spr., centralno gr., blind vrata, nije
adaptiran, očuvan, 1.690 KM/m2.
Tel. 061 269 835
Dobrinja C-5, prodajem stan 100
m2, I sprat, etažno grijanje. Tel. 033
472 142
Dobrinja I, Trg Zlatnih ljiljana
dvosoban stan 55 m2, adaptiran sa
kuhinjomrađenom po narudžbi. Tel.
061 538 128
Grbavica, dvosoban stan52 m2, V
sprat, lift, balkon, blizina škole, am-
bulante, pijace... Cijena po dogovoru.
Tel. 061 482 999
Hrasnica - 81 m2, odlično stanje,
grijanje, 2 balkona, IV sprat, 90.000
KM. Tel. 061 510 964
Hrasnica - jednosoban sa balko-
nom na II spratu, dobro stanje, 42.000
KM. Tel. 061 510 964
Ilidža- Otes, prodajem stan45 m2,
I sprat, povoljno. Tel. 061 748 943
Novo Sarajevo pored zgrade Hit-
ne pomoći, ul. Kolodvorska stan 57
m2/XIII lijepo očuvan (nije adapti-
ran) plus balkon, centralno 2 lifta
pozicija odlična. Cijena 1.900
KM/m2.
Novogradnja Stup “Tibra 2” sta-
novi sa klimomkoji suuponudi samo
kod nas, od 27 do 94 m2. Ekstra povo-
ljna cijena. Tel. 061 504 425
Otoka, prodajem dvosoban stan 56
m2. Tel. 061 140 483
Povoljno Stupnovogradnja stano-
vi Tibra 2 od 28 do 90 m2, Nedžarići
novogradnja38, 48, 59, 65, 67m2. Tel.
063 894 278
Prodajem 2,5-sobanstan na Ilidži,
70 m2, CG, III/IV, dvostran, odličan.
Tel. 066 280 580
Prodajem dvoetažni stan 90 m2,
plus 2 balkona, kod češke i španske
ambasade ublizini Vijećnice, 200.000
KM. Tel. 061 222 030
Prodajemdvosoban stan 54 m2 u
starom Ilijašu, cijena45.000 KM. Tel.
061 572 069
Prodajemdvosoban stan 54 m2 u
strogom centru, potpuno adaptiran.
Tel. 062 814 279
Prodajem dvosoban stan 58 m2,
Al. Polje, Afaza, kodRTVdoma. Tel.
065 484 734
Prodajem dvosoban stan u Aero-
dromskom naselju, 40 m2, 90.000
KM, potpuno adaptiran, luskuzno
opremljen, etažno plinsko grijanje.
Tel. 061 102 470
Prodajem trosoban stan 78 m2,
centar Vogošće, 1.550 KM/m2. Tel.
062 993 253
Prodajem u Hrasnom jako lijep
mali stan, novogradnja 43 m2, kod
Robota, ulica Azize Šaćirbegović, 2.
sprat, sunčan, bez balkona, veliki por-
tali bez liftaregistrovani kaoposlovni
prostor, useljiv odmah, cijena 1.980
KM/m2. Tel. 061 701 387
Prodajem veći jednosoban stanna
Grbavici preko puta ambulante 57, 88
m2, I sprat, centralno grijanje, dva
balkona 116.000 KM. Tel. 061 206 985
Trosoban stan na Dolac Malti ul.
Aleja Lipa, visoko prizemlje, 72 m2,
kuhinja, kupatilo, wc, ostava, lođa.
Cijena po dogovoru. Pogodan za pos-
lovne prostore. Tel. 062 728 000
Potražnja
Agenciji potrebno više stanova u
zgradi. Opremljenih ili praznih za iz-
najmljivanje i prodaju. Za poznate
klijente. Tel. 061 031 330
Ovlaštenoj agenciji Palma potre-
ban stan u centru na godinu stranki-
nju. Tel. 061 142 704
Potreban manji fino namješten
stan u zgradi za najam za zaposlenu
ženu na18 mjeseci (agencija). Tel. 061
522 190
Potreban manji stan u zgradi, fino
opremljen, za stranca na jednu godi-
nu (agencija). Tel. 062 677 488
Potrebni stanovi za izdavanje i
prodaju poznatim klijentima. Tel.
061 269 835
Zamjena
Mijenjam dvosoban stan 52 m2,
ul. Grbavička, (V sprat, lift, balkon,
blizina škole, ambulante, pijace) za
dvoiposoban/trosoban u Centru
(Mejtaš, Čekaluša, Džidžikovac, Ka-
tedrala) uz doplatu. Tel. 061 482 999
Mijenjam kuću 7,60 x 7,40 na 2
sprata sa upotrebnom dozvolom,
1.000 m2 zemlje u ul. R. Ahmetovića
145 Blažuj zastan uSarajevuodOtoke
do Baščaršije. Tel. 062 158 177
Mijenjam kuću u Starom Gradu za
jednoiposoban stan - Sarajevo. Tel.
063 514 023
Mijenjam stan 39 m2, na Dobrinji
2, za slicanu Staromgraduili Centru.
Tel. 061 106 849
Mijenjam stan 53 kvadrata u
Šopingu za veći. Tel. 062 334 319
Penzion iz Sarajeva mijenja stan
35m u trospratnoj zgradi kod vrhov-
nog suda renov. kabl. parking bašta za
sl. nekretninuna Jadranuurednih pa-
pira. Tel. 062 562 601
Stan u Sarajevu, K. Brdo 38 m2,
mijenjam ili prodajem, zamjena od
Ilidže do Hadžića uz dogovor. Tel.
062 110 722
U Bratuncu mijenjam 8 dun. ze-
mlje za odgovarajuće u KS. Tel. 033
699 153
Useljivu kuću iznad Hrida vrlo
povoljno sa 2 stana. Tel. 062 150 856
Garaže
Izdajem garažu na Breci kod OMV
pumpe. Tel. 061 236 719
Izdajem garažu pored Vranicinih
nebodera. Tel. 061 700 272
Izdajem garažu u Hrasnom Saraje-
vo. Tel. 061 922 569
Izdajem garažu u privatnoj kući na
Grbavici I. Tel. 063 639 213
Izdajem garažu uSarajevu, Breka!
Tel. 061 774 920
Izdajem garažu u stambenoj zgra-
di kvadrant Otoka. Tel. 062 226 898
Prodajem garaže naCiglanama iza
Robota. Tel. 066 772 002
Kuće
Brčko, Meraje, ul. Prvomajska 17.
Prodajemkućuod 131 m2, c. grijanje,
namještena, na placu od 450 m2,
grunt. uknjižena. Cijena povoljna.
Tel. 061 569 570
Ilidža - kuća kod stare Opštine sa 483
mkvadratnastambenog prostorai676m
kvadratnih okućnice. 065 877 065.
Kuća u centru Makarske, Kala
Larga p + 2, papiri 1/1. Tel. 063 899
989
Prodaje se kuća modernog stila u
Starom Gradu na Bistriku. Korisni
prostor 270m2, tri posebne etaže, dvi-
je garaže s 3 mjesta, bašta 850 m2.
Kuća u gruntu 1/1. Tel: 061 543 234
Prodaje se kuća na Korčuli, prize-
mlje + 3 etaže, 15 min šetnje od grada
Korčule. Tel. +385 20 715 018
Prodajem hitno kuću i zemlju u
Crnoj Bari - Bogatići Srbija. Tel.
00387 61 226 645
Prodajem ili mijenjam kuću u
Zvorniku za stan u Sarajevu. Tel. 061
817 960
Prodajem kuću 200 m2, luksuzna
gradnja, sa 1.400 m2 okućnice. Glad-
no Polje, Rakovica - Hitno. Tel. 061
548 247
Prodajem kuću i okućnicu ukup-
no 200 m2, iznad Skenderije, ul. Sto-
lačka 19. Tel. 033 442 998, 062 139 085
Prodajemkuću Ilidža Pejton pri-
zemlje, 2 sprata sa garažom i poslov-
nim prostorom, cijena po dogovoru.
Tel. 061 226 007
Prodajemkuću naBoračkom jeze-
ru sa dva duluma zemlje. Tel. 061 382
292
Prodajemkuću naPoljinama. Tel.
061 856 179, 065 249 146
Prodajem kuću u Busovači, dvije
etaže, useljiva, vrlopovoljno. Tel. 061
479 616
Prodajem kuću u centru Sarajeva
sa klimom i grijanjem. Može i zamje-
na za periferiju uz nadoplatu. Cijena
po dogovoru. Tel. 033 260 515
Prodajem kuću, dva sprata, plin-
sko grijanje, sa podrumom i garažom.
Tel. 061 491 463
Prodajemmodernu kućuunizuna
Koševskom Brdu. Tel. 062 381 294
Prodajem nedovršen vikend obje-
kat na Jablaničkom jezeru sa dozvo-
lom i priključcima. Tel. 061 102 911
Sarajevo, Miševići, prodajem no-
vosagrađenu kuću 10x12 na sprat, na
parceli 900 m2. Tel. 033 649 316, 033
690 059
Vogošća, kuća dupleks: jednoso-
ban stan, garsonjera, garaža, ostava,
terasa 6x5,5, mogućnost proširenja,
63.000 KM fiksno. Tel. 436 322
Zemljišta
Briješće prodaja zemljišta za
kuće, Radava plac za vikendicu2.400
kvadrata uz potok i izvor, na Buleva-
ru Dobrinje za posl. prostor i zgradu
sve vlasnik1/1, povoljno. Tel. 061103
080
Malešići Donji prodajemdva du-
luma placa podvoćem, put, struja, vo-
da. Tel. 061 217 897
Opština Trnovo - Federacija, pro-
dajem 4,5 duluma zemlje livada, kroz
imanje teče 100 m čista rijeka, sve za-
građeno žicom, od glavne ceste koja
ide za Trnovo udaljeno 2 km, sve 1/1.
Cijena po dogovoru. Tel. 061 686 095
Poljine, prodajem zemlju za vi-
kendice8+2 duluma, put, voda, stru-
ja, povoljno. Tel. 066 669 696
Prodajemimanje naKobiljači kod
Sarajeva 3 dul. Tel. +49 176 3820
9768, +352 691 84 6930
Prodajem plac za gradnju 300 m2
sa građ. dokumentacijom, sve 1/1.
Tel. 065 328 017
Prodajem zemljište uz asfatni put
naPoljinama 35KM/m2. Tel. 061170
254
Prodajem zemlju1.500m cijena10
e po mu Dračevicama blizu Blagaja i
Mostara. Tel. 063 865 853
Tražim obradivozemljište pod za-
kup Novi Grad KS. Tel. 061 504 877
Višegrad Drinsko, prodajem 12
dunuma zemlje 18.000 KM. Tel. 033
453 617
Poslovni prostori
Izdajese poslovni prostor 120 kva-
drata Boljakov Potok blizu škole,
može i pola pogodno za pekaru mesa-
ru kladionicu ili market. Tel. 061 709
712
Izdajem 200m2 poslovnog prosto-
ra pogodanza sve namjene uulici Trg
međunarodnog prijateljstva. Tel. 061
140 483
Izdajem3 poslovna prostora od 60
kvadrata i jedan od 130 kvadrata na
Stupu Ilidža. Kontakt mobitel: 061
646 492
Izdajem frizerski salon u Buća po-
toku sa komplet inventarom, Adema
Buće 285. Tel. 061 863 722
Izdajem granapsa inventarompo-
godan i za druge djelatnosti. Tel. 061
182 061
Izdajemna Aneksu povoljno pos-
lovni prostorod40 m2koji jepogodan
za više namjena. Tel. 061 135 449
Izdajem poslovni prostor 45 m2 +
500 kvadrata otvorenog prostora u
Novom Gradu Sarajevo. Prilaz direk-
tno sa glavne ceste. Povoljno. Tel. 061
141 610
Izdajem poslovni prostor 70 m2 u
centru grada + 50 m2 terase. Ustu-
pam ugovor. Tel. 061 171 399
Izdajem poslovni prostor na Mos-
tarskom raskršću uz glavnu cestu sa
grijanjem 105 m2, cijena povoljno.
Tel. 061 509 337
Izdajem poslovni prostorod 40m2
na duži period. Tel. 061 398 436
Izdajem povoljno kompletno
opremljen frizerski salon na Otesu.
Tel. 061 143 578
Izdajem u centru dva exkluzivno
sređena poslovna prostora 14 m2 i 36
m2 odvojeno ili zajedfno u neposred-
noj blizini Katedrale, ulica Petrakij-
na 16, frekventna ulica, pogodno za
sve namjene. Tel. 061 701 387
Jako vrelo vlastite laboratorijski
ispitane čiste vode u sastavu poslov-
nog objekta površine 1.000M2, na 17.
kilometru od Sarajeva. Pogodno za
biznis i proizvodnju. Tel. 061 249 249
Prodajem poslovni prostor u Vo-
gošći 38 m2, vlasništvo 1/1. Tel. 061
149 183
Apartman izdajem na Bjelašnici.
Tel. 062 320 648
Apartman na Bjelašnici, 52m2,
15m odhotel “Maršal”. Spavaća soba,
kupatilo, hodnik, kuhinja, dnevni bo-
ravak, balkon sa direktnimpogledom
na stazu. Privatni parking. Cijena
170.000. Tel. 062 504 855
Apartmansko prenočište iznad
Katedrale, parking, internet, ka-
blovska, 20 KM po osobi. Tel. 061
339 647
Bjelašnica apartman 56 m2, ll
sprat, balkon, lift, garaža, povoljno.
Tel. 061 571 199
Hrasno, sobe za noćenje i kraći bo-
ravak. Tel. 062 100 285
Izdajem apartmanna Vlašiću, bli-
zu starta žičare. Tel. 061 210 650
Izdajem apartmane, sobe za
noćenje sa parkingom od 15 do 25
KM, Koševsko Brdo. Tel. 062 226 665
Prenočište na Baščaršiji, soba sa
TV-om i grijanjem i kupatilom. Tel.
061 192 073
Prodajem apartman na Bjelašnici
41 m2 na prvom spratu. Tel. 061 558
932
Prodajem novu garsonjeru od 15
m2 u strogomcentru Makarske. Tel.
062 381 294
Promajna Makarska prodajem
stan 70, apartman 35, dvorište 60 m
kvadratnih, sve zajedno 90.000 eura.
Tel. 063 329 540
Mašine
Daljinski upravljači za beton
pumpe, kranove, prese... Montaža,
garancija. Tel. 061 131 525, 065 595
334
Prodajem mašine za stolariju ger
mašina, ručni frezer, šlajfaricu ručnu,
malu brentu. Povoljno! Tel. 061 559
334
Prodajem viljuškar marke Hyster,
5t, duge vile. U ekstra stanju. Može i
kompenzacija. Povoljno. Tel. 061 163
894
Ostalo
Prodajem komplet spavaću so-
bu, madraci, ormari, natkasne i
ostava za posteljinu - 300 KM.
Tel. 459-396. 12796-1Ndž
Povoljno prodajempolovne PVC
balkonske prozore 95x140 i vrata
80x230, dobro očuvani sa alumini-
jumskim žaluzinama. Tel. 062 439
583
Prodaje se građ. materijal sa kuće
u odličnomstanju crijep, građa, sto-
larija, metalna kapija, ograda i dr.
Rakovica, Šamin gaj 36. Tel. 063 725
456
Prodajem nova ulazna blindirana
vrata sa štokom. Tel. 033 219 808, 062
417 684
Prodajemnova ulazna drvena vra-
ta sa štokom. Tel. 033 219 808
Prodajem polovnadrvena balkon-
ska vrata sa štokom 240x90. Tel. 033
534 087, 062 682 690
Prodajem punu ciglu formata
25x12 cm. Tel. 066 711 208
Kompjuteri
Instalacija windowsa, programa i
antivirusna zaštita, 10 KM. Tel. 061
709 346
Novo uponudi! Izrada vizitki (100
komada = 10 KM), servis računara,
instalacije sistema, antivirusi, video
nadzor. Radimo non-stop (0-24h).
Posebna pogodnost, besplatno
oglašavanje na našoj web stranici. Tel.
061 700 863
Pentium4, 2.6ghz, 1gb ram, 80gb
hdd + lcd 240kmurgentno. Tel. 062
062 874
Prodajem dva printera, marke HP
laserski i ink jet, vrlo povoljno. Tel.
061 908 900
Prodajem laptop DELL 2.4 dual
core procesor, 4GB RAM-a, 120 Gb
diska, 500 KM. Tel. 061 293 125
Prodajem Pentium 3, windows
200, Disk RW.I čitač cd 74 gb, 261,
664KB RAM. Monitor 15 inc, 100
KM. Tel. 061 788 076
Računar Dual Core Pentium, 2GB
RAM DDR2, 80GB HDD, DVD,
VGA 1GB DDR3, miš, tastatura, ga-
rancija, 300 KM. Tel. 062 267 695
Servis i nadogradnja kompjutera!
Instalacija windows os 25 KM. Po-
klon besplatno čišćenje računara od
prašine i brza dg., besplatan dolazak
na adresu, garancija. Tel. 061 350 344
Servis računara Majo, profesional-
na dijagnostika i popravak računara,
instalacija windowsa, antivirusna
zaštita, internet konekcija + konfigu-
racija wireles rutera. Tel. 061 243 611
Servis računara, instalacija win-
dowsa 7, xp, bežičnih rutera i mreža,
zaštita od virusa, spašavanje podata-
ka, dolazak besplatan! Pozovite 062
256 035
Telefoni
Kupujem polovnei neispravne mo-
bitele. Tel. 061 237 448, 062 134 551
Prodajem mobitel Nokia N95,
8GB, očuvan, nova baterija. Cijena
140 KM fiksno. Tel. 061 908 900
Prodajem Samsung u800 100
KM, Motorola z3 60 KM, htc legend
340 KM, Nokia 6610i 30 KM, svi tel
su u extra stanju. Tel. 062 606 060
Prodajem Sony Ericsson Vivaz u
odličnom stanju. Kupljen u Nje-
mačkoj prije tri mjeseca. Kamera 8
pix. Fiksno 250 KM. Tel. 062 856 038
Ostalo
Fotoaparat Minolta 404si (na
film) prodajem sa dva objektiva AF
28-80 (0.38m/1.3ft macro), AF75-300
(1.5m/4.9ft macro) i torbicu original,
nema blica. Cijena fiksno 250 maraka.
Tel. 061 477 854
Fuji film 12 megapixela, 5x op-
tički zumnov ukutiji digitalni aparat
i digitalna kamera sa karticom. Tel.
061 177 944
Prodaja TV Samsung 61cm, 150
KM. Tel. 061 262 516
ProdajemSamsung TV, ekran 51
cm, kaonov, garancija15dana. Cijena
80 KM. Tel. 066 676 091
ProdajemSony pl 2, 2 džojstika, 5
igrica, tanka konzola. Tel. 061 157 571
Namještaj
Prodajem komodu za TV crna,
masivna sa staklenim vratima, krevet
sa madracom boja drveta. Tel. 061 419
213
Prodajem komplet namještaja za
dječiju sobu: Krevet na sprat, ormar i
stol sa policama, sve u kompletu.
Očuvanosa kvalitetnomizradom. Ci-
jena po dogovoru. Tel. 061 033 114
Prodajem krevetić nov nekorišten
zabebe, punodrvo, dođeinov modracu
njemu, cijena 80 KM. Tel. 062 960 839
Prodajem neotpakovanu kuhi-
nju sa uglom i ulazna drvena vrata
nova, cijena po dogovoru! Tel. 061
689 140
Prodajem odličan francuski ležaj,
trosjed, dvosjed i fotelju. Tel. 062 992 312
Prodajem trosjeddvosjed fotelju u
dobro očuvanom stanju cijena 250
KM. Tel. 061 903 015
Bijela tehnika
Prodaja veš mašina Gorenje 300
KM, mašinazasuđe Elin180KM, mi-
krovalna 80 KM, tlakomjer digital 40
KM. Tel. 061 262 516
Prodajem frižider staklena vrata
300 KM. Veš mašine, šporete (stru-
ja,plin) 150 KM. Dostava besplatna.
Tel. 033 533 631
Prodajem frižidere i zamrzivač sa
garancijom. Tel. 061 156 309
Ostalo
Harmonika vrata Harmik. Proda-
jai ugradnjasa dvijevodilice. Tel. 033
225 227, 061 516 910
Plinska peć od 11 kw, kuhinjski
bojler 5 litara, motori za škrinju i veš
mašinu. Tel. 061 530 314
Plinska peć Thermosole 2.98, 250
KM. Tel. 061 500 354
Prodajai ugradnjaharmonika vra-
ta jednokrilna i dvokrilna sa dvije vo-
dilice. Tel. 061 512 294
Prodajem dvije norveške peći Jo-
tul u extra stanju. Cijena po komadu
350 KM. Tel. 062 474 657
Prodajem peć za centralno grijanje
21 kw, Buderus sa plamenikom na lož
ulje. Peć može i na plin. Tel. 063 352 400
Prodajem plinskupeć Emina cije-
na 150 KM. Tel. 538 572
ProdajemTA peć AEG 3kw cijena
150 KM, bojler plinski Vaillant 28kw
dimnjačni cijena 1.700 KM. Tel. 063
369 652
Prodajem termo peći trojka i peti-
ca. Tel. 033 695 270
Kućni ljubimci
Izgubljen pas doberman na po-
dručju Sarajeva, Ilidža. Nalazačuslijedi
vrijedna nagrada. Tel. 061 804 413
Poklanjam mače, rasno, ozbiljnoj
osobi. Tel. 062 105 155
Prodajem 20 ovaca hitno a povolj-
no. Tel. 062 966 543
Prodajem9 mjeseci starog haskija,
mužjak sa plavim očima i papirima.
Tel. 061 915 915
Prodajem extra štenad pit bull od
dobrih roditelja, prodajem ženku bul-
lmastiff sa papirima 2godine. Tel. 062
952 950
Prodajem patke mandarinke i
karolinke 120 KM. Paunove 2 godi-
ne stare 100 KM. Tel. 065 849 424
Prodajem Posavskog goniča
oštenjen 25. 06. 2008. od odličnih
roditelja. Papiri uredni, odličan kr-
mar na tragu i odličnim ocijenjen
(Dejvi). Tel. 061 784 815
Prodajem ženku njemačkog
ovčara sa papirima, stara 4 mjeseca.
Tel. 061 032 324
Ostalo
Prodajem ćurke od 10 do 20 kg
hranjene domaćom hranom. Tel. 065
944 365, 057 350 955
Prodajem mlade pijetlove, ko-
lumbija i zlatne talijane. Tel. 062
737 457
Prodajem odličan inkubator za
izleganje sve vrste peradi 150 KM, 70
jaja kapacitet, jednostavan za upotre-
bu, garancija stalna. Tel. 061 854 294
Prodajem knjige - beletristika.
Tel. 061 303 466
Prodajemknjige OrhanaPamuka.
Tel. 061 303 466
Prodajem knjige za školsku lekti-
ru - osnovna škola. Tel. 061 303 466
Kupujem: srebro, predmete od
srebra, ordene, medalje, sablje, bo-
deže i ostale starine. Tel. 061 540
363
Prodajem dijamantni prsten
ružica, 800 KM. Tel. 061 106 856
Prodajemrepromaterijal zaizradu
nakita. Tel. 062 654 185
Prodajem kombinovanu bendž
klupu, ravnu šipku za tegove i 80 kg
tegova, bucica od 5 kg gratis, cijena
400 KM. Tel. 064 403 8396 ili 061 408
229
51 Dnevni avaz subota 12. novembar/studeni 2011.
Prodajem sobni digitalni bicikl,
uvezeniz Austrije cijena 150 KM, Sa-
rajevo. Tel. 061 142 543
Prodajem sobno biciklo, u
odličnomstanju sa mjeračemkilome-
traže, pulsa, prikaz sagorijevanje ka-
lorija, 5 brzina. Cijena 120 KM. Tel.
063 894 601
Prodajem harmoniku Dallape
dugmetara 140 basova. 2000 eura. Tel.
061 131 014
Prodajemviolinu, kontru (Buga-
ria), muz. instrumenbrač i digmetaru
Hohner (antikvitet). Tel. 061 160 085
Prodajem značke 1KM 4 komada.
Tel. 033 678 216
Traži se djevojka od 20 - 30 god.
za njegu invalida u Ljubljani. Pla-
ta 600 eura, stan i hrana obezbi-
jeđeni. Tel. 062 569 224 - Sarajevo,
00386 30 390 663 - Ljubljana.
3122-1tt
Auto praonici na Ilidži potreban
radnik saiskustvom upraksi zavulka-
nizerai zapranje auta. Zvati poslije20
sati. Tel. 066 893 116
Bife “Jagoda”, Titova br. 6, Marij-
in Dvor, potrebna konobarica sa rad-
nim iskustvom. Tel. 061 247 786
Hitno tražim posao kao tehn. se-
kretar operater sa radnim iskustvom.
Može i radu agenciji butiki trgovina.
Tel. 066 265 724
Kompanija Royal Wool sa sje-
dištem u Banjoj Luci raspisuje kon-
kurs za radno mjesto prodajni pred-
stavnik. Tel. 051 509 720, 051 509
710
Kompaniji potrebni komercijalis-
ti za prodaju vrhunskih proizvoda.
Odlična dodatna zarada na procenat
od 24%. Starosna dob od 30 do 60 go-
dina. Tel. 061 398 565
Mladić sa završenom SSS, poz-
navanje engleskog i španskog, traži
posao (recepcija i sl.). Tel. 061 381
802
Momak 28 godina tražimposao u
ugostiteljstvu kao šanker, imamrad-
no iskustvoili kao šef odjeljena hitno.
Tel. 062 442 956
Ozbiljna žena hitno traži plaćen
posao. VSS,engleski, portugalski,
računari. Dugogodišnje iskustvo u
novinarstvu, na recepciji, u ugosti-
teljstvu, domaćinstvu. Tel. 061 519
089
Ozbiljna žena traži posao po-
moćne radnice u kuhinji ili fast food.
Tel. 062 313 971
Potreban pica majstor hitno. Us-
lovi povoljni. Tel. 062 205 274
Potrebanradnik za rad ucafeu Pi-
rates pub. Tel. 061 135 657
Potreban veći broj saradnika za
katalošku prodaju švicarske koz-
metike. Akcija - besplatno učla-
njenje, brza zarada. Tel. 061 398
565
Potrebna djevojka za rad u kafiću
Hill na Breci, iskustvo nebitno. Tel.
062 952 382
Potrebna djevojka za rad u sali na
posluživanju picerija Roma na Grba-
vici. Tel. 033 203 005
Potrebna djevojka za rad u sali na
posluživanju, picerija Roma. Tel. 033
203 005
Potrebna radnica za pravljenje pi-
te buregdžinica Palma Binježevo kod
Hadžića. Tel. 061 564 455
Potrebne 2radnicezarad ukafeuu
Hrasnici. Tel. 062 535 569
Potrebni frizeri za rad usalonu Be-
ta, Toskić. Tel. 033 536 985, 033 239
626
RestoranuStari orahpotrebna ko-
nobarica prijava obavezna plata re-
dovna. Tel. 061 345 472
Tražim djevojku za rad sa djete-
tom, peti razred, engleski i matemati-
ka. Tel. 061 927 704
Tražim posao vozača, posjedujem
vozačku B, C i E kategorije. Tel. 062
010 803
Tražim posao! Završena VSS
(inžinjer - građevine), jedna god rad-
nog staža u struci, vozačka dozvola E
kategorije dobro poznavanje rada na
računaru Auto-cad itd. Tel. 061 850
231
Tražim posao, 20 godina, djevoj-
ka. Tel. 062 722 053
Bukova iscijepana drva 1m - 75
KM, briket, drva (vreća 5 KM),
tačna mjera. NE KRADEM!. Tel.
062 424 220, 063 497 226.
3220-1tt
U prodaji su bukova drva cijepa-
na, čokovi metrice 65 KM, ugalj
(Banovići) kocka, orah 150, (Kre-
ka) drveni 90 KM, briketi 180
KM. Tel. 061 247 186, 061 785
535. 12636-1Ndž
Bukova drva u svim oblicima, 1
m cijepanih drva 60 KM. Ako
želite da kupite tačnu mjeru i prvu
klasu ogrjeva, nazovite odmah.
Tel. 065/272 255. 12793-1Ndž
Chicco, peg perego, cam, dječija
kolica kupujem. Tel. 061 540 363
Drva bukova, prodajem. Tel. 061
158 784
Đubre stajsko prodajem /prevoz
in. Tel. 061 158 784
Kolekcija 503 topografske karte
BiH. Razmjera 1:25.000. Najbolje do
sada izrađene karte VGI/JNA na jed-
nom DVD-u. Tel. 032 244 417
Kupujem deviznu štednju Jugo i
Privredne banke. Isplata odmah. Tel.
061 526 918
Kupujem deviznu štednju, ratnu
odštetu, dionice firmi, fondova, naj-
bolje plaćam, isplata i dolazak odmah.
Tel. 062 788 739
Kupujem dionice obveznice, stara
devizna štednja, ratna potraživanja,
odšteta u čitavoj BiH. Isplata odmah.
Tel. 063 351 572
Kupujem potrošene akumulato-
re svih veličina 10 do 20 KMpo ko-
madu, te sve vrste otpadnog željeza,
stare veš mašine, itd, dolazim na
adresu, Sarajevo i okolina. Tel. 061
540 533
Kupujem starudeviznu štednju i
certifikate za otkup stana. Kupovi-
na - prodaja. Povoljno. Tel. 061 526
918
Kupujem staru deviznu štednju i
ratnu odštetuuFBiH i RS. Isplata od-
mah. Tel. 063 723 595
Kupujem staru deviznu štednju i
ratnu štetu. Isplata odmah. Tel. 066
723 731
Kupujem staru deviznu štednju
Jugo i Privrednu banku. Isplata od-
mah. Tel. 065 027 864
Kupujem staru deviznu štednju
ratnu odštetu i dionice dolazim na
adresu isplata odmah. Tel. 066 734
673
Kupujem staru deviznu štednju,
dionice firmi i fondova, isplata od-
mah. Prodajem certifikate za otkup
stana. Tel. 062 178 644
Kupujem staru deviznu štednju,
obveznice, dionice odšteta. Isplata
odmah u FBiH i RS. Tel. 061 517 897
Kupujem staru deviznu štednju,
ratnu odštetu i dionice isplata odmah.
Tel. 062 118 803
Kupujem staru deviznu štednju,
ratnu odštetu, dionice, isplata odmah,
prodaja certifikata za otkup stana.
Tel. 061 836 657
Kupujem staru deviznu štednju,
ratnu odštetu, obveznice, dionice, is-
plata i dolazak odmah u FBiH i RS.
Prodajem cetifikate povoljno za ot-
kup stanova. Tel. 061 175 237
Kupujem sve vrstedionica i obvez-
nica sa saraj. i banjal. berze i prodajem
certifikate za otkup stana u Federaciji
BiH. Tel. 061 188 488, 065 974 799
Mašina za zašivanje vreća - ručna
sa opremom, garancija, povoljno. Tel.
061 754 503
Ostvarite svoj biznis proizvod-
njom nekih od 50-tak alkoholnih
pića, prva domaća brošura! Tel. 032
244 417
Prodajem alat gedore, ključevi.
Profesionalni alat njemačke proizvo-
dnje. Tel. 061 588 178
Prodajem bolesnički krevet dvo-
motorni sa madracem i dekubitus
dušekom sa kompresorom, sve 1.200
KM. Tel. 061 348 325
Prodajemdaske od regala. Tel. 468
450
Prodajem domaća svježa ljekovita
prepeličija jaja 30 kom =9 KM “A” i
10 KM “S” klasa, besplatna dostava.
Tel. 062 134 551, 061 237 448
Prodajemdomaću rakijušljivu ga-
rantovano dobra, stara tri godine, 40
litara. Tel. 033 473 372
Prodajem duge zimske muške i
ženske štofane kapute. Tel. 033 534
087, 062 682 690
Prodajem Hidropak za vodu
jačine 4.50 bara cijena 150 KM. Tel.
062 007 255
Prodajem kontejner u odličnom
stanju, dimenzija 6.20x2.40 sa izolaci-
jom i strujom. Tel. 065 384 167
Prodajem mašinu za prženje kafe,
italijanske proizvodnje “Petroncini”
30kg, zagrijavanje do 300 stepeni,
mogućnost prženja express kafe.
Mašinaje uodličnomstanju. Tel. 061
208 707
Prodajem neuložene certifikate za
otkup stana u cijeloj Federaciji BiH.
Povoljno! Tel. 063 024 594
Prodajem novu mušku i žensku
odjeću radi zatvaranja butika. Povolj-
no! Tel. 061 270 277
Prodajem plastenike od 40-100
kvadrata pvc cijevi sa novim najlo-
nomgarancijomi prevozomna adre-
su. Tel. 065 081 563
Prodajempodlakatne štake metal-
ne za odrasle, jeftino. Tel. 653 454
Prodajem podloge i kese za stomu,
cijena po dogovoru. Tel. 546 456
Prodajem portabl šivaču mašinu
cijena 50 KM. Tel. 062 134 216
Prodajem povoljno pelene za
odrasle. Tel. 062 440 655
Prodajem sok (sirup) od šip-
ka-nar. Tel. 061 389 571
Prodajem zimske futrovane jak-
ne, nove. Cijena 5 KM. Tel. 061 335
269
Velika akcija drva i uglja, bukova ci-
jepana drva 65 KM metar, Kreka ugalj
90 KM, Banovići kocka 150 KM, ispo-
ruka odmah. Tel. 061 904 662
Velika akcija drva i uglja, bukova
cijepana drva 65 KM metar, Kreka
ugalj 90 KM, Banovići kocka 150
KM, prevoz besplatan. Tel. 061 241
957
Započnite sopstveni posao ideja-
ma knjige “Vodič malih biznisa sa
2.500 ideja”! Knjiga je sada na CD-u!
Tel. 032 244 417
Započnite sopstveni posao proiz-
vodnjom eteričnih ulja, mirisa, parfe-
ma i drugih proizvoda pomoćuknjige
“Eterična ulja”. Tel. 032 244 417
Zanatske
NAJPOVOLJNIJE, NAJKVA-
LITETNIJE ALUMINIJSKE
ŽALUZINE 20 KM, TRAKAS-
TE ZAVJESE, VANJSKE RO-
LETNE, HARMONIKA VRA-
TA, BLINDO VRATA, PVC
PROZORI. TEL. 061 501 401.
12526-1Ndž
Servis veš mašina (Gorenje, EI
Niš, Končar, Obodin, Kandi, Za-
nusi, Iberna), šporeta, bojlera. Do-
lazak besplatan! Garancija! Mob.
061 171 666. 2885-1tt
Alu žaluzine 20 KM/m2. Tra-
kaste zavjese 20 KM/m2. Alu i
PVC roletne, tende, platnene ro-
letne. Cijena sa ugradnjom. Tel.
033 211-484, 033 767-995, 061 131
447. 12298-1Ndž
Vršim usluge zidanja, šalovanja
i ručno maltanje, termo fasade,
keramiku i ostale radove u
građevini. Tel. 061 031 781.
12779-1Ndž
“KIRBY” - Dubinsko usisava-
nje, pranje i ispiranje svih vrsta
tepiha, namještaja, auta, pranje
portala, itisoni 1m/1,5 KM, gene-
ralno čišćenje 5 KM - 1 h. Firma
“GLANZ”. Tel. 061 350 688.
12358-1Ndž
Adekvatan ovlašteni TV servis od
Sonija, Samsunga, servisira i sve dru-
ge marke TV, DVD i video aparata uz
garanciju. Tel. 033 650 400, 061 157
382
Bravarske i autolimarsko lakirer-
ske usluge povoljno i kvalitetno. Ko-
vane ograde od 80 KM 1msa materi-
jalom, patos komplet 160 KM sa ma-
terijalom. Tel. 061 506 065 i 033 981
419
Bravarske radove, dolazim na
adresu. Tel. 061 233 078
Brusim lakiram postavljam sve vr-
ste parketa i sipodova kao i postavlja-
nje laminata. Tel. 061 134 260
Centralno, etažno grijanje, plin-
ske instalacije, zamjena konvektora
i popravke radimo kvalitetno i po-
voljno uz garanciju. Tel. 061 500
037
Elektroinstalacije: ugradnja no-
vih i popravke na starim, ugr. interfo-
na. Tel. 062 255 055
Elektrosistemi, klimauređaji, ser-
vis i montaža, el. instalacije, aut. osi-
gurači, indikatori, interfoni itd. Tel.
061 191 566, 033 630 324
Keramičarske usluge uz garanciju
kvaliteta. Tel. 061 083 369
Mijenjamo konvektore, ventile i
druge radnje za grijanje kvalitetno i
povljno. Tel. 033 800 514, 061 922 476
Moler radi molersko farbarske ra-
dove, čisto, kvalitetnoi povoljno. Tel.
062 419 501
Moleri VKV rade kvalitetno i po-
voljno. Tel. 062 358 946, 062 214 519
Molerske usluge krečenje stanova
1-sobni 120 KM, 2-sobni 200 KM,
3-sobni 300KM. Tel. 033630332, 062
073 760
Molerski radovi ugradnja lamina-
ta i rigipsa keramike ukrasni stiropor.
Tel. 061 251 323
Molerski radovi ugradnja lamina-
ta rigipsa keramike ukrasni stiropor
edelputz navlačenje mrežice. Tel. 061
262 895
Najkvalitetnije i najpovoljnije sa
garancijom radimo termo-fasadu i
španske zidove. Tel. 061 278 188
Parket postavljanje, brušenje sve
vrste parketa, podova, laminata sa
besprašinskom mašinom. Tel. 062
921 100
Parket šipod laminat postavljamo
brusimo i lakiramo, vršimo ugradnju
panel parketa uz garanciju, posjeduje-
mo ljepila lakove lajsne. Tel. 062 828
306
Parket šipod laminat postavljamo
brusimo i lakiramo, vršimo ugradnju
panel parketa uz garanciju, posjeduje-
mo ljepila, lakove, lajsne. Tel. 062 828
306
Postavljam, brusim, lakiram sve
vrste parketa i šippoda. Tel. 062 943
061
Rigips majstor radi sve od rigipsa.
Tel. 061 511 503
Rigips, elektro-instalacije i mole-
raj. Radim povoljno. Tel. 066 205 286
Rigips, moleraj, edelpuc. Kvali-
tetno i povoljno! Tel. 061 872 910
Staklar vrši ugradnju svih vrsta
stakala i ogledala. Dolazimna adresu.
Tel. 061 609 947
Stolar - izrada kuhinja, plakara,
predsoblja, šadrvana, vrata. Tel. 061
827 806
Stolarske usluge po povoljnim ci-
jenama. Tel. 061 336 541
Šljunak pijesak estrih povoljno
može i dizanje na sprat. Tel. 061 158
784
Tapetar - stolar presvlači i popra-
vlja sve vrste namještaja, dolazim na
adresu. Tel. 061 606 651
Tapetar - stolar presvlači i popra-
vlja sve vrste namještaja, dolazim na
adresu. Tel. 061 606 651
Tapetar presvlačimo sve tipove
namještaja, a ujedno izrađujemo novi
po vašoj mjeri i modelu. Tel. 061 829
108
TV video servis, Porodice Ribar
65, Hrasno, popravka svih vrsta TV
aparata. Dolazak na kućnu adresu.
Daljinski upravljači za sve marke
TV aparata. Tel. 650 867, 061 188
410
Vodoinstalater obavlja sve vo-
doinstalaterske usluge brzo, čisto i
kvalitetno i povoljno. Tel. 033 454
529, 061 332 746
Vodoinstalater povoljno opravlja
staro, montira novuinstalaciju i reno-
vira kupatila. Tel. 061 225 727
Vodoinstalater sa iskustvom vrši
opravke instalacija, montažu sanitar-
nih uređaja i pročepljenja. Tel. 061
348 717
Vodoinstalater ugrađuje i popra-
vlja česme, vodokotliće, ventile, sifo-
ne, penzionerima jeftinije. Tel. 061
205 803, 066 973 793
Vrlo brzo i povoljno molerski ra-
dovi. Tel. 063 165 101
Vršimo presvlačenje i popravku
svih tipovanamještaja, mogućnost iz-
bora štofa po štof karti. Tel. 033 459
539
Zidanje, malterisanje, šalovanje i
ostali građevinski radovi na području
Ilidže. Tel. 061 826 514
Intelektualne
Bračni par uspješno daje instruk-
cije iz matematike, fizike i hemije.
Tel. 033 514 560, 062 256 213
Daje profesor uspješno i povoljno
instrukcije iz matematike, fizike, in-
formatike, statike, statistikei elektro-
tehnike. Uspjeh zagarantovan! Tel.
061 390 983
Dajem časove iz fizike i matemati-
ke srednjoškolcima i osnovcima. Tel.
033 228 565
Dajeminstrukcije i vršim prevode
iz njemačkog jezika. Tel. 061 425 275
Dajem instrukcije iz engleskogje-
zika i prevodim sve vrste tekstova.
Tel. 062 739 347
Dajem instrukcije iz matematike.
Tel. 033 651 419
Instruiramđake i studente iz ma-
tematikei fizikena Ilidži. Tel. 033 621
976
Instruiramđake i studente iz ma-
tematike na Al. polju. Tel. 061 157 991
Instruiramnjemački jezik osnov-
nu i srednju školu na mojoj ili vašoj
adresi. Tel. 066 064 459
Instrukcije iz matematike i fizike
za srednjoškolce i studente. Tel. 061
286 082
Instrukcije iz matematike osnov-
cima i srednjoškolcima, 2h - 15 KM.
Tel. 065 519 576
Instrukcije iz matematike osnov-
cima i srednjoškolcima. Sarajevo.
Tel. 062 672 858
Instrukcije iz matematike. Profe-
sor sa iskustvom. Tel. 061 135 748
Povoljno instruiram matematiku
i fiziku zađake i studente. Tel. 062 759
033
Prof. francuskog, ovlašteni sudski
tumač - prevodi tekstove i dokumente
s francuskog i obratno sa ovjerom.
Tel. 061 480 069
Profesor daje instrukcije iz mate-
matike za osnovce, srednjoškolce.
Tel. 061 244 251
Profesorica bosanskog, hrvat-
skog, srpskog jezika i književnosti da-
je instrukcije i povoljno lektorira tek-
stove. Tel. 061 824 988
Profesorica drži časoveiz matema-
tike i fizike. Tel. 033 219 559
Profesorica drži časoveiz matema-
tike i fizike. Tel. 033 219 559
Profesorica engleskog jezika daje
časove i prevodi. Tel. 033657038, 061
556 700
Profesorica instruira hemiju stu-
dentima i đacima. Tel. 061 800 103
Profesoricainstruira matematiku,
fiziku, hemiju, OET uspješno. Tel.
061 188 451, 033 235 141
Sarajevo, nastavnica drži instruk-
cije matematike za osnovce. Tel. 061
566 473
Ostalo
Žohare, stjenice, žute mrave i
miševe uništavamo, 100 % garan-
cija. Tel. 033 234 805, 061 184 796.
N.
“Higijena” najpovoljnije dubin-
sko usisavanje pranje i ispiranje svih
vrsta tepiha 1 KM-m! Ugao 20 KM,
Kauč 10 KM! Sarajevo. Tel. 061 141
944
Auto prevoz putničkim kombi-
jem. Tel. 062 374 737
Autoprevoz kombijem razne robe
+ selidbe povoljno! Tel. 061 160 644
Autoprevoz kombijem, selidbe,
odvoz šute, obez. radna snaga, jeftino.
Tel. 061 378 166
Autoprevoznik vrlo povoljno
vrši prevoz namještaja, selidbe, od-
voz kabastog otpada, šute, obezbi-
jeđena radna snaga (po potrebi). Br-
zo, bez oštećenja, povoljno. Tel. 061
552 366
Brinula bih o starijoj osobi ili
čuvala bi djecu. Tel. 062 729 778
Čistila bih i održavala stanove do-
govor sa žeskimosobama. Osoba sam
od poverenja. Tel. 066 529 114
Čistila bih poslovni prostor, ozbi-
ljne ponude. Tel. 062 781 316
Čistim kuće i poslovne prostore.
Tel. 061 815 047
Čistim stanove nedjeljom. Tel.
066 054 856
Čuvala bih dijete školsko ili
predškolsko u vašem ili svom stanu uz
pomoć u kući. Može i starija osoba
Tel. 061 220 782
Čuvalabih dijete u svomstanu. Ci-
jena po dogovoru, stanujemna Pofa-
lićima. Tel. 061 667 073
Čuvala bih djecu. Tel. 061 842 180
Čuvala bih stare osobe i pomagala
u kući. Tel. 468 450
Extra povoljno! Kombi prevoz i
selidbe 5x2x2.20 m kubnih. Tel. 061
147 361
Kiper kamionom sa kranom i
mini bageromradimo istovar, od-
voz šute, iskope temelja, uređenje
površina drenaže. Tel. 061 158
784
Kombi prevoz i selidbe najpovolj-
nije u gradu odvoz kabastog otpada,
šute i ostalog sa radnom snagom ili
bez. Tel. 061 890 067 i 066 533 339
Kombi prevoz namještaja i selid-
be, povoljno bez oštećenja, odvoz ka-
bastih stvari i šute, sa radnom snagom
ili bez... Tel. 062 139 453
Kombi prevoz putnika po BiH i
Evropi, vozilo je novo, cijena povolj-
na. Tel. 063 358 208
Kombi prevozputnika selidbeod-
voz šute, cijena povoljna. Tel. 061 817
424
Kombi prevoz raznihstvari i robe
povoljno. Tel. 061 353 704
Kombi prevoz teretni. Tel. 061
758 031
Kombijem prevoz putnika - izleti,
seminari, sportske ekipe, selidbe po
BiH i regionu. Tel. 061 899 883
Kombijem prevoz putnika - izleti,
seminari, sportske ekipe, selidbe po
BiH i regionu. Tel. 061 899 883
Kupujem kombi neregistrovan
neispravan niže vrijednosti za maga-
cina. Tel. 061 504 877
Medicinska sestra s iskustvom
pruža usluge starimosobama. Kupa-
nje, presvlačenje, terapija, obrada
svih vrsta rana, dekubitusa. Tel. 063
150 247
Nudim pomoć starijoj osobi uz na-
doknadu, čovjek bez primanja. Tel.
061 531 226
Obukai dodatni časovi zavozače B
kategorije povoljnoSarajevo. Tel. 062
711 596
Ordinacija l.d. Montenegro rješava
sljedeće bolesti: diskus hernija, migre-
na (glavobolja) angina pektoris, skolio-
za (kriva kičma) spondiloza, cirkulaci-
ja, reumatski artritis! Ako nije uklonjen
bol minimalno50/ odprve terapijeoslo-
bođeni ste plaćanja! RVI i penzioneri
25posto popust!Ne trpitebol ĆamilSa-
rajevo. Tel. 062 580 122
Ozbiljna gospođa penzioner pazi-
labi starijugospođuili dijete, možei u
svom stanu. Tel. 062 320 034
Ozbiljna žena pazila bi starijugos-
pođu. Tel. 062 320 034
Presnimavanje sa video kaseta,
mini DV,I 8mm na DVD. Sarajevo.
Tel. 062 824 523
Transport roba po BiH kamion sa
ceradomod 5tona do12tona. Tel. 061
156 664
Vršimkombi prevoz do 1,5t, nam-
ještaja, razne robe po cijeloj BiH
0-24h, povoljno. Tel. 062 569 483
Vršim prevoz putnika klimatizi-
ranimkombijem8+1 i luksuznimvo-
zilom na sve relacije. Tel. 061 187 954
Vršim prevoz putnika sa klimatizi-
ranimkombijemVolkswagen t5namo-
re i ostale destinacije. Tel. 061 200 546
Vršim prevoz robe, selidbe, povo-
ljno, kombi 15 kubika tovarni pros-
tor, na svim destinacijama. Tel. 061
811 115
Vršim prevoz, selidbe sa radnom
snagom ili bez. Veliki kombi, Košev-
sko Brdo. Tel. 063 881 306
Vršim selidbe i sve ostale prevoze
u citavoj BiH, po potrebi ima i radna
snaga. Tel. 062 607 684
Vršim selidbe kombijem sa rad-
nom snagom u državi i inozemstvu.
Tel. 061 227 189
Žena srednjih godina čuvala bi
stariju osobu ili djecu. Tel. 062 095
418
Obavje{tenje
~itaocima!
Svi mali oglasi koji
stignu SMS porukom
od petka u 14 sati
i tokom vikenda, bit
}e objavljeni u
naredni utorak.
Subota, 12. novembar/studeni 2011. Dnevni avaz 52
Dana 12. 11. 2011. navr{ava se 6 mjeseci od kako nije sa nama na{ dragi suprug, otac, punac, svekar, dedo
SALKO (HASAN) BE[I]
(1943 - 2011)
Treba vremena nau~iti `ivjeti bez TEBE, ali ponosni smo na sebe {to smo TE imali.
Ipak, poslije svega ostaje ljubav koju si nam nesebi~no poklanjao i sje}anje na rije~i koje si nam uvijek izgovarao
kao putokaz u na{im `ivotima: U^I [TO VI[E, RADI
NAJBOLJE [TO MO@E[ I POMOZI KOME GOD MO@E[...
Dragi na{ BABO, trudit }emo se da te ne iznevjerimo...
PORODICA: supruga Hajra, sinovi Emrudin - Dino, Elvir - Prika, k}erka Edisa, snahe Azra, Sanela, zet Haris
Idrizovi} - Kiza, unuci Arman, Amina, Ilhana, Sarah, Majra, Maid, Kasim - Haris
PTT
POSLJEDNJI SELAM
HAD@IRA ALAIM
- SMAJEVI]
S ljubavlju i po{tovanjem
~uvamo te u na{im srci-
ma.
Neka ti Allah d`.{. podari
lijepi D`ennet i vje~ni ra-
hmet.
O`alo{}eni: unuk Haris,
snaha Amila i praunuk
Harun
3460-1tt
POSLJEDNJI SELAM
na{oj dragoj majci,
svekrvi i nani
HAD@IRA ALAIM
- SMAJEVI]
@ivot nestaje u trenutku,
ali sje}anje i ljubav ostaju
dok `ive oni koji te vole.
Neka ti dragi Allah d`.{.
podari lijepi D`ennet.
O`alo{}eni tvoji:
sin Fadil, snaha Taiba i
unuka Adela
3460-tt
POSLJEDNJI SELAM
dragoj nani
HAD@IRI
ALAIM
Neka ti dragi Allah d`.{.
podari lijepi D`ennet i
vje~ni rahmet.
Tvoja unuka Vahida
734-1go
Danas se navr{ava godina od smrti na{e drage
SILVE MEMI]
Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima.
Tvoji Damir i Irfan
49-1mo
POSLJEDNJI SELAM
dragoj nani
HAD@IRI ALAIM
Neka ti dragi Allah d`.{.
podari lijepi D`ennet i
vje~ni rahmet.
Tvoj unuk Admir, snaha
Mediha, praunu~ad
Samra i Faris
733-1go
POSLJEDNJI SELAM
voljenoj nani
HAD@IRI ALAIM
Neka ti dragi Allah d`.{.
podari lijepi D`ennet i
vje~ni rahmet.
Tvoj unuk Adis, snaha
Amra, praunu~ad Alem i
Nejla
735-1go
SJE]ANJE
KENAN (AHMED)
MEMIJA
17. 5. 1968 - 12. 11. 1993.
Godina za godinom prolazi. Ne
postoje rije~i kojima se mo`e opi-
sati sve ono {to si nosio sa so-
bom. Svaki dan si u mojim misli-
ma u mojoj du{i, a u mome srcu
do njegovog zadnjeg otkucaja.
Neka ti dragi Allah podari lijepi
D`ennet i vje~iti rahmet, moj
zlatni ljiljane.
Tvoja sestra Rasema Buljina sa
porodicom P-71270
POSLJEDNJI
SELAM
IFETI
IBROVI]
Od porodica Bajri}
i Pilavd`ija
3451-tt
SJE]ANJE
na {ehida i zlatnog ljiljana
KENAN (AHMED)
MEMIJA
12. 11. 1993 - 12. 11.
2011.
S ponosom ~uvamo uspo-
menu na tebe i neka ti dr-
agi Allah d`.{. podari na-
jljep{e d`ennetske ba{~e.
Tvoji: Mime, Aded
i Hafiza
P-71270
POSLJEDNJI POZDRAV
LJILJA RAMI],
ro|. JOKI]
Ostali smo bez na{e drage
prijateljice, tugujemo zaje-
dno sa njenim najbli`im.
Jasna, Mia, Bojana, Boris,
Ruben, Bo{a i Edo
3447-tt
Dnevni avaz subota, 12. novembar/studeni 2011. 53
TU@NO SJE]ANJE
Dana 12. 11. 2011. navr{ava se godina otkako je na ahiret preselila na{a majka
D@EVIDA (MUJO) MUHI], ro|. KARAMUJI]
8. 8. 1941 - 12. 11. 2010.
Bijeljina
Tvojim ranim odlaskom izgubili smo mnogo, ali kada se sjetimo tvoje vesele naravi,
drag nam je svaki trenutak koji smo sa tobom pro`ivjeli.
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji sinovi Nizam i Adnan, snahe Nermina i Arifa, te unu~ad Soraja, Emir, Haris i Selma
sm-0001503
IN MEMORIAM
MILO[EVI]
Dana 12. 11. 2011. navr{ava se 40 dana od smrti drage
dr. MILEVE JOKI], ro|. MILO[EVI]
Mnogo nam nedostaje{.
Vole te,
Tvoji - Hristifor, Mirna, Dragi{a, Mladen, Marko, Katarina, Filip, Gordana i Vesna
12794-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em dragom kolegi
MIRSAD (DURAN) PAJI]
1961 - 2011.
@ivot nestaje u trenutku, ali sje}anja zauvijek ostaju.
Porodici upu}ujemo iskreno sau~e{}e.
FEDERALNI ZAVOD PIO/MIO
KANTONALNA/@UPANIJSKA ADMINISTRATIVNA
SLU@BA MOSTAR 47-1mo
POSLJEDNJI POZDRAV
dragom
NURUDIN (IBRE) KAHRIMANOVI]
29. 8. 1951 - 9. 11. 2011.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.
Sabahudin Vugdali}
12785-1nd`
SJE]ANJE
na na{e najmilije
MUSTAFA ([ERIF) GEGI]
12. 11. 2009 - 12. 11. 2011.
[ERIF (MUSTAFA) GEGI]
2. 2. 1977 - 12. 11. 2011.
Smrt ostavlja bol koju niko ne mo`e izlije~iti, a ljubav ostavlja sje}anja koja nam niko
ne mo`e uzeti.
Neka vam Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoja majka i supruga Ifeta, sestra i k}erka \ana sa porodicom 3411-tt
Danas se navr{ava {est godina od
smrti na{e
SUADE (KE[AN)
IBRAHIMEFENDI]
(14. 7. 1953 - 12. 11 2005)
Njen suprug Senaid i djeca D`eneta i Edin
12684-1nd`
Dana 12. 11. 2011. navr{ava se 40 tu`nih dana od preseljenja na
ahiret na{eg dragog
RASIMA (RAME)
D@UBUR
2. 10. 2011 - 12. 11. 2011.
Svaki ~ovjek ostavi ne{to iza sebe po
~emu se pamti, a ti si ostavio toliko toga.
Prazne su rije~i da opi{u tugu i prazni-
nu... S neizmjernim po{tovanjem ~uvat
}emo uspomene na tebe i da ti Allah d`.{.
podari lijepi D`ennet.
Tvoji: supruga Almasa, sin Fuad, k}eri Alma i Amra, zetovi Elvir
i Elvis, unu~ad Elvis i Lejla, familije D`ubur, Suli} i Pro{i}
Hatma dova }e se prou~iti 12. 11. 2011. poslije podne namaza u
mjesnoj d`amiji Jele~ - Fo~a. 12780-1nd`
Dana 12. 11. 2011. navr{ava se 40 tu`nih dana od
preseljenja na ahiret na{eg dragog
RASIMA (RAME)
D@UBUR
@ivot nestaje u trenutku, a sje}anje
ostaje zauvijek...
Ne postoje rije~i da iska`emo svoju
tugu... Smrt je bila tren, ali ima
ne{to {to nikada umrijeti ne}e, a to
je ljubav i sje}anje na tvoju pleme-
nitost i dobrotu... Neka ti Allah d`.{. podari najljep{e
mjesto u D`ennetu koje zaslu`uje{.
Brat Ramiz sa porodicom i porodice Golubi}, Arapovi} i
Dudo 12781-1nd`
SPASOJE
1990 - 2011.
CVJETA,
ro|.
VUKOVI]
1992 - 2011.
KSENIJA
1992 - 2011.
VASILIJE -
VAJO
2006 - 2011.
„Verujem da negde van na{eg kruga
van granica zemlje, kr`ljave i sive
Pod ve~itim sjajem nepreglednih duga
Va{e drage du{e kao nekad `ive.“
M. Raki}
12794-1nd`
Subota, 12. novembar/studeni 2011. Dnevni avaz 54
Dana 12. 11. 2011. godine navr{ava se 40 dana
od smrti supruga i tate
D@EMAL (SALKO) GOLO[
dipl. ing. gra|.
Oti{ao si tiho i dostojanstveno, kako si i `ivio.
Sje}anje na tebe je dio na{ih `ivota u kojim }e{
nam uvijek nedostajati.
ZAHVALNICA
Izra`avamo veliku zahvalnost rodbini,
prijateljima i kom{ijama koji su sve ovo vrijeme
uz nas i koji su nam li~no ili putem telegrama
izrazili sau~e{}e.
Posebno se zahvaljujemo rodbini i kom{ijama u
Blagaju koji su u posljednjim trenucima `ivota
na{eg \eme bili uz njega.
Danas se navr{ava sedam dana od kako je na ahiret preselio na{ dragi dedo
FUAD (IBRAHIM) JUSI]
1941 - 2011.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Dana 18. 11. 2011. prou~it }e se hatma dova (prije d`ume namaza) u [ari}a d`amiji.
Tvoji: supruga \ula, sin Armin, k}erka Nerma, nevjesta [erifa i unu~ad Irma, Edi,
[ejla i Nedim 44-1mo
Dana 12. 11. 2011. godine navr{ava se 40 dana od smrti mog brata
D@EMAL (SALKE) GOLO[
Onog trena kad si mi ti umro, moja zvijezda se ugasila i nikada vi{e zasjati
ne}e, a ja najbolje znam kolika je moja bol za tobom.
Tvoja jedina sestra Sabiha
46-1mo
POSLJEDNJI SELAM
na{em najdra`em ocu
MUSTAFI (IBRAHIMA) BILALAGI]U
Od sina Samira i k}erke Almire sa porodicom
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.
12778-1nd`
Danas se navr{ava godina od smrti na{e drage
SILVE MEMI]
Zauvijek u na{im mislima i srcima.
Tvoji: Maja, \enan, Esmer i Zara
48-1mo
Danas, 12. 11. 2011. navr{ava se 40 dana od kad nas je
napustio najdra`i tetak i zet
^IMPO SALIH - SALKO -
Sa ljubavlju i po{tovanjem,
Fadila i Sanela Poljak
12783-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
mom dragom prijatelju
MUSTAFI (IBRAHIMA)
BILALAGI]U
Bio si mi prijatelj, drug i brat.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.
Tvoj zet ]ibra sa porodicom
12777-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
dragom bratu i djeveru
MUSTAFI (IBRAHIMA)
BILALAGI]U
Od brata Ekrema i Lenke
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.
12777-1nd`
Dana 12. 11. 2011. godine navr{ava se pola godine od kada je na
ahiret preselila na{a draga
SABIRA ODOBA[I]
Kako se pomiriti sa tim da te vi{e nema kad
u svakom trenu osje}amo da si tu
me|u nama.
Neizmjerno zahvalni {to smo te imali.
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi
D`ennet a nama sabur.
Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 13. 11. 2011. godine u 12.30 sati
poslije podne namaza u d`amiji u Hrasnom, ul. D`amijska.
Tvoji najmiliji 3398-tt
Dana 12. 11. 2011. godine navr{ava se 17 godina od
pogibije na{eg sina i brata
EDIN ([EFKO) HAD@I]
Godine prolaze, a bol i tuga sve su
ve}e, sje}anje na tvoj dragi lik, dobro-
tu i plemenitost s ljubavlju i po{tova-
njem ~uvamo i nosimo u na{im ranje-
nim srcima.
Tvoji najmiliji: majka Hedija, otac [efko, brat Emir,
snaha Amela i brati~na Ilma
3270-tt
TU@NO SJE]ANJE
[A]IRA ORTA[
12. 11. 2006 - 12. 11. 2011.
S po{tovanjem i ljubavlju ~uvam uspomenu i sje}anje na
najvoljeniju majku!
Mela Sejdija 12748-1nd`
Supruga D`evahira, sin \enan, k}erka \enana
Hatma dova }e se pokloniti 18. 11. 2011. u d`amiji u Blagaju prije d`uma namaza.
45-1mo
Dnevni avaz subota, 12. novembar/studeni 2011. 55
Dana 13. 11. 2011. navr{ava se sedam dana od kako je preselila na ahiret na{a draga
FADILA ([AHIN) BE]AREVI], ro|. SIJER^I]
Draga majko, tvoja plemenitost i dobrota ostaju kao najljep{a uspomena u na{im srcima.
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji najdra`i: sin D`evad, sestri} Re{ad, unuka [ejla, praunuci Deni i Lana
Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 13. 11. 2011. godine u ku}i `alosti u ul. Himze Polovine 16/3 u 11,00 sati.
3439-tt
Dana 12. 11. 2011. navr{ava se 8 godina kako je na ahiret preselio na{ otac, dedo
RE[AD KULI]
Nedostaje{ nam beskrajno. Godine prolaze... Jo{ jedan tu`ni novembar, a tebe nema sa
nama. Te{ko je tra`iti utjehu jer ona ne postoji. Vrijeme ne}e izbrisati sje}anja na tebe
niti ubla`iti bol i tugu za tobom dok postojimo. Ostavio si tragove koji se ne bri{u,
sje}anja koja ne blijede, dobrotu i ljubav koja se pamti. U na{im srcima ostaje{ voljen i
nikad zaboravljen.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoja djeca, unuke i unuci 3344-tt
SJE]ANJE
MUHAMED - HAMO BOROVINA
16. 11. 2004 - 16. 11. 2011.
EL-FATIHA
Uvijek sa nama, u na{im mislima,
u na{im srcima.
Njegovi: Zilkida, Amir, Faris i Asija
P-71123
Trinaestog novembra 2011. godine navr{avaju se dvije godine od smrti na{eg dragog supruga, oca i djeda
PEPOVI] \OR\IJA - \OKE
13. 11. 2009 - 13. 11. 2011.
Dragi na{ najbolji tata i djede, mnogo nam nedostaje{. Dani su ispunjeni tugom i sje}anjem na Tebe. Tvoj lik `ivi u na{im srcima, a
Tvoja ljubav, dobrota i plemenitost pratit }e nas vje~no.
Vole te tvoji: supruga Rada, sin Dalibor i k}i Tina sa porodicom
U nedjelju, 13. 11. 2011. godine u 12 ~asova posjetit }emo njegov grob i polo`iti cvije}e. 12753-1nd`
SJE]ANJE
ALAJBEGOVI] ENVER
([EHO)
12. 11. 2008 - 12. 11. 2011.
Sva ljudska dobrota i plemenitost bile
su u tebi. @ivot nestaje u trenutku, ali
sje}anje na tebe ostat }e zauvijek dok
`ive oni koji su te iskreno voljeli.
Sestre Mujesira i Mira i zet Sejo
36-1mo
SJE]ANJE
HASIB (AHMET)
DRAKOVAC
Sa ponosom i po{tovanjem ~uvat
}emo uspomenu i sje}anje na tvoju
ljubav, plemenitost i dobrotu koju si
nam darivao. Bio si i ostao uzor
~asnog `ivljenja i vrijedan po{tovanja.
Tvoji: supruga Dika, k}erke [a}ira i Fadila, zet Edin,
unuci Lejla, Irfan, Eldar i praunuka Zina
3426-tt
TU@NO SJE]ANJE
cijenjenom kom{iji i istinskom
prijatelju
PEPOVI] \OR\IJE -
\OKO
Svakodnevna su sje}anja na tvoja dje-
la i tvoju ~estitost. Hvala ti za sve
u~injeno. Mora se napisati radi drugih
i zaborava da si bio veliki ~ovjek.
\ole, rije~i nestaju, a bol ostaje.
Meliha, Keko, Amir, Adisa 12754-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
dr. stom. MILADA LIKI],
ro|. RED@EPOVI]
S po{tovanjem,
Njene kolegice: [ahza, Halida, Vahida
3431-tt
Dana 12. 11. 2011. godine navr{ava se 9 godina otkako je
preselila na ahiret na{a draga k}erka, sestra, tetka i
svastika
D@ENANA LOKVAN^I],
ro|. RESI]
Dani i godine prolaze, a sje}anja na
tebe, tvoju dobrotu, plemenitost i
topli osmijeh ostaju uz nas do kraja
na{ih `ivota.
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti
podari lijepi D`ennet i vje~iti ra-
hmet.
Tvoji: babo Mujo i sestra Senija sa familijom
3427-tt
Dana 12. 11. 2011. godine navr{ava se godina od smrti
voljene supruge
MIRJANE - SEKE
BEHRAM
Po dobroti }u te pamtiti, s ljubavlju i po{tovanjem
spominjati, a u srcu ~uvati najljep{e uspomene na tebe.
Tvoj neutje{ni suprug Faruk
38-1mo
Subota, 12. novembar/studeni 2011. Dnevni avaz 56
SJE]ANJE
Prof. dr. sc. MIDHAT KERENOVI]
PROFESOR EMERITUS
12. 11. 2010 - 12. 11. 2011.
NJEGOVI NAJDRA@I
p-77101
POSLJEDNJI SELAM
dragoj snahi, jetrvi i strini
MILADI HAD@AJLI]
Tvoji: Izet, Bisera, Arnela i Arnel
3403-tt
U subotu, 5. novembra navr{ilo se 6 mjeseci kako je preselio na ahir-
et na{ dragi
MIDHAT (BE]IRA) MULI]
Tevhid }e se prou~iti 13. novembra 2011. (nedjelja) u 15.00 sati
u ulici Hamdije Kre{evljakovi}a 60/3 (Drvenija), stan [ipilovi} F.
Sa ljubavlju i po{tovanjem,
Porodica
3292-tt
Dana 15. 11. 2011. navr{ava se godina otkako vi{e nije sa
nama na{a draga majka, punica, nana i pranana
[A^IRA (SALKO) ZEKI]
Tevhid }e se prou~iti u subotu, 12.
11. 2011. u 14.00 sati, Jo{ani~ka 70.
Neka ti Allah d`.{. da najljep{i
D`ennet i uve}a na{u ljubav prema
tebi i ostalim ljudima.
Tvoja porodica - k}erke, zetovi, unuke, unuci i praunuci
3429-tt
Dana 12. 11. 2011. navr{ava se 15 godina od smrti
na{eg dragog
NUSRETA HAD@OVI]A
Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima.
Porodica
12759-1nd`
Dana 12. 11. 2011. navr{ava se 5 godina otkako nije sa
nama majka i nana
[A]IRA (ARIFA) ORTA[
Vrijeme prolazi, a uspomene na te-
be ostaju vje~no.
S po{tovanjem
Sin Safet sa porodicom
3195-tt
Dana 12. 11. 2011. navr{ava se godina od kako vi{e nije sa nama na{a
draga mama, baka, svekrva i punica
SELMA DIZDAREVI], ro|. KONJHOD@I]
Na{a srca nikada te ne}e zaboraviti.
Vole te,
k}erka Dina, sin Plamenko, snaha Biljana, zet @arko Lalovi}, unuci Minja, Dejan, Dea i
Davor
3436-tt
SJE]ANJE
na na{e drage roditelje
AI[A GURDA, ro|. LIPA
12. 11. 1998 - 18. 7. 2011.
SAFET (HUSEINA) GURDA
18. 7. 2009 - 12. 11. 2011.
Mnogo je lijepih uspomena koje podsje}aju na va{u dobrotu i ljubav koju ste nesebi~no poklanjali
svima nama.
Hvala vam za sve {to ste u~inili za nas.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Va{a djeca sa porodicama 3442-tt
Navr{ilo se sedam tu`nih dana od kako je na ahiret
preselio na{ dragi suprug i otac
ESAD (MAHMUTA) PILAV
Tvoj topli, dragi lik, tvoja dobrota i tvoj duh su s nama.
Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima, a na{a ljubav i sje}anje
na tebe trajat }e dok smo i mi `ivi.
Tevhid }e se pou~iti u nedjelju, 13. 11. 2011. u 11.00 sati.
Neka ti je vje~ni rahmet i neka ti dragi Allah podari lijepi
D`ennet.
Tvoji najmiliji
ZAHVALNICA
Povodom 7 dana od smrti na{eg dragog Esada Pilava,
izra`avamo zahvalnost JU Op}a bolnica „Prim. dr.
Abdulah Naka{

na profesionalnim i ljudskim naporima
i nastojanjima, osoblju Intenzivne njege Hirugrije
i Neurologije, a naro~ito dr. Elmi Vukoti},
dr. Lejli Begovi} i prim. dr. Milanu Miokovi}u,
Domovi zdravlja Kantona Sarajevo
PORODICA
3435-tt
SJE]ANJE
na drage
OKI^I]
AGO HIBA
2006 - 2011.
Sa ljubavlju koju smrt ne prekida i beskrajnom tugom koju vrijeme ne lije~i, nosit }emo vas u srcima
zauvijek.
Neka vam Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Porodica 3425-tt
i
Dnevni avaz subota, 12. novembar/studeni 2011. 57
POSLJEDNJI POZDRAV
dragoj prijateljici i radnoj kolegici
HEDIJA KADRIBA[I]
Kolektiv Ambulante fizikalne medicine Kova~i}i
3456-tt
SMAJO (HUSO)
LINDOV
Dragi na{ amid`a, skrhani smo bo-
lom. Ti }e{ vje~no `ivjeti u na{im
srcima. Svaki na{ uspjeh u `ivotu
bio je vezan za tebe. Neka ti Allah d`ele{anuhu
podari lijepi D`ennet.
O`alo{}ene brati~ne Mejra i Fehma sa djecom Azrom,
Harisom i Biserom
12787-1nd`
Dana 12. 11. 2011. navr{ava se 6 mjeseci od smrti na{eg
dragog supruga, oca i djeda
\IP IFETA
Bio si ponos i uzor u svemu {to je
lijepo i po{teno. Samo mi koji smo
te voljeli znamo kako je `ivjeti bez
tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lije-
pi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji najmiliji: supruga Rahima, k}erke Samira,
Amira, Armina, zetovi Saud, Enes, unu~ad Sedad,
Amna, Adem i Sara
12786-1nd`
HANA MILKI]
Draga moja mila mama!
Dani prolaze, a tuga i bol ne prola-
ze za tobom. Hvala ti, majko, za sve
{to si u~inila i dala za nas troje. Ja
te zaboraviti ne mogu nikada. Neka
ti Allah da D`ennet i d`enetske
ba{~e i dobrote.
Tvoja neutje{na djeca: k}er Adbegovi} Ferida, sinovi
Omer i E{ref i zet Eldin
Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 13. 11. 2011. u 14.00 sati
u ku}i `alosti, Emira Boguni}a ^arlija br. 36.
12788-1nd`
U nedjelju, 13. 11. 2011. navr{ava se 7 tu`nih dana od
preseljenja na ahiret na{e drage
had`i SAMIJA hanume
OLOV^I], ro|. GRBO
(udova h. Sakib ef. Olov~i}a)
Molimo Allaha d`.{. da ti obasja ka-
bur nurom i uvede u lijepi
D`ennet, zaslu`ila si, nadamo se.
„A Allah d`.{. najbolje zna“.
Tvoji - sin Sulejman i k}erka Fati-
ma sa porodicama
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 11,00 sati u ku}i
`alosti, Faleti}i bb.
3452-tt
SJE]ANJE
SAFIJA ^ORAK
Uvijek si u na{im mislima.
Alen i Alma sa porodicama
3448-tt
Dana 12. 11. 2011. navr{avaju se tri godine od smrti
na{eg dragog supruga, oca i djeda
SADIJA (HUSO)
KALTAK
Neka te u ti{ini vje~nog mira prati
na{a ljubav, ~uva na{a molitva i da
ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet
i vje~ni rahmet.
Tvoji najmiliji: supruga, djeca, snahe i unu~ad
3444-tt
Dana 12. 11. 2011. navr{ava se godina od
preseljenja na ahiret na{eg dragog
ALIJA (NAZIF)
BE]IREVI]
Najmiliji na{,
te{ko je zamisliti ostatak `ivota bez tebe, a
jo{ je te`a spoznaja da vi{e nikad ne}emo vi-
djeti tvoj osmijeh, da vi{e nikada od tebe
ne}emo dobiti savjet, podr{ku i ljubav koju
si nam bezuslovno pru`ao i usmjeravao nas kroz `ivot.
Tje{i nas {to nisi u potpunosti oti{ao, jer iza tebe su ostala tvoja dobra
djela, lijepe rije~i i pa`nja koju si posve}ivao svakom ~ovjeku kojeg si
poznavao.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.
O`alo{}ena porodica: supruga Halima, sin Adis, snaha Aldijana, unu-
ci Ajdin i Imran
Hatma dova }e se pokloniti istoga dana poslije ikindije namaza. 3459-tt
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom kom{iji i prijatelju
UZEIR KE^O
Oti{ao si tiho i dostojanstveno, ona-
ko kako si i `ivio. Tuga i bol nisu
samo u suzama i rije~ima, ve} u
na{im srcima gdje }e{ zauvijek
ostati voljen i nikad zaboravljen.
S ponosom }emo ~uvati uspomene i sje}anje na tebe i
tvoju dobrotu.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni
rahmet.
Porodica Vejsilovi} 3458-tt
Dana 12. 11. 2011. navr{avaju se 2 godine od kada je preselio na
ahiret na{ dragi sin, suprug, otac i brat
MUSTAFA ([ERIF)
GEGI]
1961 - 2009.
Dobre osobe kratko `ive, ali se vje~no pa-
mte. Ni vrijeme koje prolazi, ni `ivot koji
neumorno te~e, ne mo`e izbrisati sje}an-
je na tebe. Tu`an je ovaj dan koji nas po-
dsje}a na rastanak s tobom. U na{im srci-
ma ostat }e{ zauvijek voljen i nezaboravljen.
Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i
vje~ni rahmet.
Tvoji: neutje{na majka Ifeta, supruga Amira, k}erka Nejra i sestra
D`ana sa porodicom 3457-tt
SJE]ANJE
na moju jedinu keku
AIDA (SALIHA) GORAK
1996 - 2011.
U svakom danu svih ovih godina, u svakom lijepom i
manje lijepom trenutku... jednako mi nedostaje{.
Voli te tvoja
Jasminka
3453-tt
Dana 12. 11. 2011. navr{ava se 40 dana od kada je preselio na
ahiret na{ dragi suprug, otac, svekar i dedo
SALIH - SALKO
(MUSTAFE) ^IMPO
Ne postoje rije~i koje bi opisale tugu, bol
i prazninu zbog tvog preranog odlaska.
@ivot sa tobom je bio previ{e lijep da bi
dugo trajao. Tvoj vedri duh, optimizam i
plemenitost nikada ne}emo zaboraviti.
Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj
du{i, a D`ennet neka ti bude nagrada za
sva dobra djela koja si ~inio.
Tvoji: supruga Mirsada, sin Amel, k}erka Amela, snaha Belma i
unu~ad Vedad i Imad
Tevhid }e se prou~iti 12. 11. 2011. u 14.00 sati u ku}i rahmetlije,
Talirevi}a 11 B. 12792-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
ro|aku
SENADU (RAMIZA)
PLOSKI]U
Edin, Nedim, Beli i Asmir
12791-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
dragoj
ALIJA - ALICA KAVAZOVI], ro|. FETAHOVI]
Emir i Edin ]ehaji} sa porodicama
3443-1tt
SJE]ANJE
na na{e drage
SADIJA GORAK
1996 - 2011.
SALIH GORAK
1989 - 2011.
AIDA GORAK
1996 - 2011.
U mislima i srcima uvijek vas nose,
K}erka i sestra Edina Be{lagi} - Gorak i unuka Jasminka Be{lagi} - Hod`i} 3453-tt
Subota, 12. novembar/studeni 2011. Dnevni avaz 58
Dana 13. 11. 2011. godine na-
vr{avaju se 52 dana kako sa
nama nije na{ dragi suprug,
otac, brat, dedo i svekar
NURKO IBI[EVI]
^inimo dovu dragom Allahu
da mu podari lijepi D`ennet.
Hatma dova }e se pokloniti u
nedjelju 13. 11. 2011. godine
iza ak{am namaza u mjesnoj
d`amiji Soukbunar.
Tvoja porodica
3454-tt
Danas se navr{ava 10 godi-
na od preseljenja na ahiret
BEDRIJA
(\ERZI])
MULAHALILOVI]
Majka, bila si moje sve,
moja snaga i moja po-
dr{ka.
Neka je vje~ni rahmet
tvojoj du{i.
K}erka Aida
3445-tt
POSLJEDNJI SELAM
na{oj najdra`oj rodici, izuzetnoj osobi,
velikom ~ovjeku i prijatelju
ALICI FETAHOVI]
S ljubavlju i iskrenom tugom,
Njene: Naza, Feriha, Almasa, Feta, Amra, Azra
i Maksuma p-71167
POSLJEDNJI SELAM
na{oj dragoj nani
HATID@I [AHINAGI]
Draga na{a nanice, neizmjerna je tuga
koju osje}amo.
Hvala ti za sve {to si u~inila za nas.
Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima i
mislima.
Neka ti je vje~ni rahmet.
Tvoje unuke D`ana i Maja sa porodicama
No037989
Dana 12. 11. 2011. navr{ava se 7 pretu`nih dana od smrti na{eg dragog
LUTVE (AHMETA) \ULIMANA
Dragi na{ voljeni Lutvo, ne mo`emo se pomiriti sa sudbinom da nisi sa nama.
Zahvaljujemo se svima koji su bili uz nas u ovim te{kim trenucima. Zahvaljujemo se
Urolo{koj klinici Bolnice Ko{evo na ~elu sa dr. Hiro{om i Selimovi}em i osobljem,
kao i Klinici za anesteziju i reanimaciju Bolnice Ko{evo.
Tvoj sin Amir i supruga \ula
Hatma }e se prou~iti u d`amiji Jezero. 3432-tt
LUTVO (AHMETA) \ULIMAN
Tajo moj, care moj
Dok ti sin di{e, falit }e{ mi.
Sin ti je ispunio prvi amanet, a i ostale }u, tajo moj.
Bit }emo zauvijek jedan pored drugog i mama do nas.
Tvoj Amir
3432-tt
POSLJEDNJI SELAM I POZDRAV
na{em dugogodi{njem, cijenjenom saradniku
i poslovnom savjetniku gospodinu
SMAJI LINDOV
Uposlenici i Uprava preduze}a Luk d.o.o. Sarajevo
N
POSLJEDNJI SELAM I POZDRAV
na{em dugogodi{njem, cijenjenom saradniku
gospodinu
SMAI LINDOV
Uposlenici i Uprava preduze}a OBI Sarajevo
N
Dana 12. 11. 2011. na-
vr{ava se godina od smrti
babe, punca i dede
ALIJA BE]IREVI]
Kad izgubi{ koga si volio,
`ivi{ da se sje}a{ koga si
izgubio.
Neka ti dragi Allah d`.{.
podari lijepi D`ennet i
vje~ni rahmet tvojoj ple-
menitoj du{i.
Tvoji najmiliji - k}erka
Adisa, zet Enes i tvoji
unuci Amina i Faris
3376-tt
SJE]ANJE
SULJO (SALIHA)
D@ANANOVI]
21. 4. 1923 - 12. 11. 2001.
Doboj Zavidovi}i
Dragi tata,
vrijeme koje prolazi tu`no je,
`ivot bez tebe te`ak je,
ljubav prema tebi vje~na je.
Ponosna sam {to si mi bio
otac, prijatelj i drug.
Uvijek voljen, nikad pre`al-
jen.
Voli te tvoja k}erka Medina i
zet Suad Veledar
42-1mo
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em dragom kolegi iz FZ
PIO/MIO Kas Mostar
MIRSADU PAJI]U
FZ PIO/MIO, Kas Sarajevo - Odjeljenje za finansije:
Merima, Nasiha, Mirsada, Sadeta, D`evdana, Darko,
Kemira, Armin, Enisa, Samra i Vildana
p-71120
IN MEMORIAM
U subotu, 12. novembra 2011. navr{ava se osam godina
od smrti cijenjenog profesora, ~lana Predsjedni{tva
{ahovskog kluba Sarajevo
prof. dr. HUSEINA
KULENOVI]A
[ahovski klub Sarajevo
3438-tt
Dana 12. 11. 2011. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od
smrti na{eg dragog
BO@IDARA (ILIJE)
LACKANOVI]A
Uvijek }emo te se rado sje}ati i s
ponosom pominjati.
Hvala ti za sve {to si u~inio za nas.
^uva}emo vje~nu uspomenu na tvoj
lik i dobrotu.
Tvoje k}erke: @ivana, Ljiljana i Mirjana sa porodicama
12798-1nd`
SJE]ANJE
na na{eg dragog prijatelja
MITHAT NURKO
Neizmjerno smo ponosni
{to smo bili dio tvog
`ivota i vje~no }emo
~uvati uspomenu na tvoj
plemeniti lik.
Porodice ^au{evi}
i Zalihi} 12804-1nd`
SJE]ANJE
na na{eg dragog strikana
DURMO (SELIMA)
HALILOVI]
Neka ti Allah d`.{. podari
vje~ni rahmet i sve d`ene-
tske ljepote.
Nedostaje{ nam...
Tvoji Sele i Amela 3467-tt
Dnevni avaz subota, 12. novembar/studeni 2011. 59
Dana 12. 11. 2011. navr{ava se sedam dana od preseljenja na ahiret na{e drage
had`i D@EVDANE (HUSEIN) HAD@IRE[I]
iz Janje - Bijeljina
Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 13. 11. 2011. u 10.00 sati u Prin~evoj d`amiji u Tuzli.
U isto vrijeme obavit }e se i tevhid povodom 40 dana od preseljenja na ahiret Alije
Had`ire{i}a, pa }e im biti poklonjena i hatma dova.
O`alo{}ena familija 1320-1tz
Dana 13. 11. 2011. navr{ava se 40 dana od preseljenja na ahiret na{e drage
MUNEVERE AJANOVI], ro|. DURUMBA[I]
Neka Allah d`.{. njenu plemenitu du{u podari i obraduje lijepim D`ennetom i
vje~nim rahmetom.
U nedjelju, 13. 11. 2011. u 12.00 sati }e se prou~iti tevhid u ku}i merhume,
ul. Saburina br. 7.
O`alo{}eni:- sin Edib i unuk Edin, te ostala rodbina 3468-tt
POSLJEDNJI SELAM
na{em saborcu
MIRSAD PAJI]
U.G. „UNIJA VETERANA“
Jedinstvena organizacija boraca Federalnog zavoda za PIO
12810-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
na{oj dragoj sestri, svastici
i tetki
FADILA (BULJO)
MALKI], ro|.
[ETA
Molimo dragog Allaha
d`.{. da ti podari D`ennet.
Tvoja sestra Fatima sa
mu`em Muhamedom, si-
novima Mahirom i Fahir-
om i k}erkom Almom sa
porodicom
12807-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
na{em radnom kolegi
MUSTAFI
BILALAGI]U
(majstoru)
Neka ti dragi Allah d`.{.
podari lijepi D`ennet.
Tvoje radne kolege: Be-
lko, Ljubo, Emira, Vasva,
Safet i Fikreta
12794-1nd`
POSLJEDNJI
SELAM
na{oj nani
RASEMA
BIBER
Nid`ara i Faruk Gagula
sa roditeljima
p-71320
POSLJEDNJI POZDRAV
na{oj dragoj
HEDIJI KADRIBA[I]
S ljubavlju,
Specijalisti~ko-konsultativna slu`ba - D.Z. - Novo Sarajevo
3470-tt
SJE]ANJE
Danas, 12. novembra/studenog 2011. navr{ava se godina od preseljenja na ahiret na{eg
dragog
prof. dr. sc. MIDHATA KERENOVI]A
prof. emeritusa
Sa neizmjernom ljubavlju, tugom, po{tovanjem i ponosom sje}amo
se tvog vedrog i bistrog duha, dragog lika, plemenitosti i dobrote.
Porodica
3462-tt
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom ocu, puncu i dedi
MUJEZIN ADILU
S ljubavlju koju smrt ne prekida i beskrajnom tugom koju vrijeme ne
lije~i, ~uvat }emo te u srcima zauvijek.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji: k}erka D`evada, zet Murat, unuk Armin i unuka Sarah-Senada 736-1go
SJE]ANJE
na na{e drage roditelje
D@EMILA MUSI],
ro|. SPAHO
12. 11. 2008 - 12. 11. 2011.
SULJO MUSI]
19. 8. 2010 - 12. 11. 2011.
Neka vam Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.
Va{i sinovi Salem, Sulejman - Bu}a, Salko i Omer, k}eri Samija - Sena, Hana i
Samila, te zetovi Ejub i Husko, unu~ad i praunu~ad nsm13276
POSLJEDNJI POZDRAV
dragoj
ALICI
Ne}emo te nikada zaboraviti.
Dragan, Biljana i mali Sa{a
51-1mo
POSLJEDNJI POZDRAV
mojoj dragoj
ALI
Uvijek }u te nositi u srcu
Renata
51-1mo
POSLJEDNJI POZDRAV
na{oj dragoj
ALIJA - ALICA
KAVAZOVI], ro|.
FETAHOVI]
S ljubavlju i tugom
Njene D`enana i D`enita
3469-tt
Subota, 12. novembar/studeni 2011. Dnevni avaz 60
SJE]ANJE
Danas se navr{ava 11 godina od prerane smrti na{eg
dragog kolege i prijatelja
ASMIRA RUSTENPA[I]A
Tvoj lik i dobrota `ivi u na{im
sje}anjima i ne blijedi...
Tvoje voljene kolege
1321-1tz
Dana 12. 11. 2011. godine navr{ava se 6 mjeseci od smrti
na{e drage i nikad zaboravljene majke, punice i nane
FATIMA - FATA
(JUSUFA) KARI]
Zauvijek }emo te se sje}ati i voljeti te.
Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni ra-
hmet i D`ennet.
Tevhid e} se prou~iti 12. 11. 2011. godine u 12.30 sati u
Gazi Husrev-begovoj d`amiji.
O`alo{}ena porodica 12805-1nd`
Dana 12. 11. 2011. navr{ava se godina kako nije sa nama na{ dragi
RED@EP (OSMAN)
MRDI]
8. 5. 1950 - 12. 11. 2010.
Pro{la je godina, duga, preduga.
Te{ko je gledati ovaj svijet, a u njemu ne
vidjeti tebe, ne podijeliti tugu i radost sa
tobom. Kako vrijeme prolazi, sve nam
vi{e nedostaje{. Tvoje prisustvo, tvoj
osmijeh, tvoji savjeti.
Milostivi Allahu d`.{. obaspi ga najljep{im nurom, budi milostiv
prema njegovoj dobroti i plemenitoj du{i. Nagradi ga d`enetskim
prostranstvom.
Tvoji najmiliji: supruga ]aza, sin Kenan, k}erka \enita - \ana
12800-1nd`
Dana 12. 11. 2011. godine navr{ava se godina kako
je preselila na ahiret na{a draga
SAFETA (PORI^ANIN)
POZDER
Dana 12. 11. 2011. godine }e se pr-
ou~iti tevhid u 13.00 sati, ul. Sena-
da Mandi}a 2/4.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i sve
d`enetske ljepote. Tvoji: suprug E{ref, sinovi Nedim i
Almir
12797-1nd`
Dana 12. 11. 2011. navr{avaju se dvije godine od
preseljenja na ahiret na{e drage majke, svekrve, punice,
nane i pranane
had`i ZILA VRANOVI],
ro|. KAMINI]
Samo oni koji te vole znaju kako je
bez tebe.
Sudbina je bila ja~a od `ivota, a ne i
od zaborava.
Zaborav ne postoji, jer na{a ljubav
prema tebi je vje~na.
Neka ti je vje~ni rahmet.
Tvoja djeca: Safet, Samir, [efika i Fatima sa porodicama
12801-1nd`
POSLJEDNJI SELAM I POZDRAV
mami na{e prijateljice
FADILA MALKI]
Neka vam Allah d`.{. podari lijepi D`ennet
i vje~ni rahmet, a porodici sabur.
Kolektiv IIf razreda Srednje Medicinske {kole Bjelave sa
razrednicom Hajrijom Selimovi} 3464-1tt
POSLJEDNJI SELAM
na{oj dragoj kom{inici
i dragoj drugarici
[EFIKA GEGI],
ro|. HALIMI]
Neka ti dragi Allah podari lijepi
D`ennet, a tvojoj porodici sabur.
Tvoje: Merisa, Amela, Fatma, Senada i Naser
3463-tt
Dana 12. 11. 2011. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od
smrti na{eg dragog
BO@IDARA (ILIJE)
LACKANOVI]A
Tog dana u 12.00 sati posjetit }emo
njegovo vje~no po~ivali{te na poro-
di~nom groblju Studenkovi}i i pri-
slu`iti svije}e, a nakon toga se sastati
u ku}i `alosti.
O`alo{}ena porodica LACKANOVI]
12798-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
nani, pranani, svekrvi
HAD@IRA ALAIM
Od unuka Alaim Muhameda, supruge Anese, praunu~adi
Ajna i Dani, snahe Razije, prije Suade i prijatelja Fuada
3466-tt
SJE]ANJE
Dana 12. 11. 2011. navr{avaju se dvije godine od kako
nas je napustio na{ dragi
AZIZ HERENDA
Tvoji: supruga Hasija, k}erka Amela, zet Selmo, sinovi
Vezir i Haris, snahe Mevlida i Adisa, unu~ad Amra,
Aldijana, Amer, Samra, Lejla, Enisa i Emina
P-71167
Dana 13. 11. 2011. godine navr{ava se 7 dana od kako je na{a draga
RAMIZA (DERVO) HOD@I]
preselila na ahiret.
Molimo Allaha d`.{. da joj podari lijepi D`ennet.
O`alo{}eni: sin Mirsad, snaha Lamija, unuka Sara
Tevhid }e se prou~iti 13. 11. 2011. godine u Novoj d`amiji ^engi} Vila u 10.30 sati.
12808-1nd`
SJE]ANJE
na drage
roditelje
MUSTAFA - MUJO
(PA[ANA)
SARUNOVI]
17. 7. 1930 - 26. 7. 2001.
RABIJA
(SALIHBEGOVI])
SARUNOVI]
21. 7. 1929 - 12. 11. 2010.
Sa ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na vas.
Sin Sead sa porodicom
1282-1tz
POSLJEDNJI SELAM
HEDIJI KADRIBA[I]
Sestro, oti{la si tiho i dostojanstveno, onako kako si i `ivjela. Tuga i
bol nisu samo u suzama i rije~ima, ve} i u na{im srcima gdje }e{ zau-
vijek ostati voljena i nikad zaboravljena.
S ponosom }emo ~uvati uspomene i sje}anje na tebe i tvoju dobrotu.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote jer si ih zaslu`ila, a tvojoj porodici
sabur.
Vole te tvoji: Ado, Misa i Almin Memi{evi}
3465-tt
POSLJEDNJI POZDRAV
na{oj dragoj
HEDIJI KADRIBA[I],
ro|. KADRI]
Tvoja dobrota i tvoje veliko srce pru`alo je beskrajnu
ljubav svima nama.
Bila si i ostala veliki borac i velika `ena.
Dragan, Goga, Martina i Vedrana
3472-1tt
POSLJEDNJI SELAM
HEDIJA KADRIBA[I],
ro|. KADRI]
Nesib i Nejra Mand`i}
P-71320
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em dragom kolegi
MIRSAD (DURAN) PAJI]
1961 - 2011.
Ovim putem izra`avamo iskreno sau~e{}e obitelji.
FEDERALNI ZAVOD MIO/PIO
SREDI[NJA SLU@BA MOSTAR 50-1mo
POSLJEDNJI POZDRAV
na{oj prijateljici
SLAVICI
GRUBOR
Od Em{ije, Fate i Mire
3428-tt
SJE]ANJE
HALIMA
ME[ANOVI]
2003 - 2011.
Uvijek }e{ biti u na{im
srcima.
Najmiliji
12774-1nd`
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga supruga i majka
MILADA HAD@AJLI], ro|. MUCI]
preselila na ahiret u 51. godini u [vicarskoj.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 12. 11. 2011. ispred ^ar{ijske d`amije u Tuzli u 14.00 sati,
a ukop na mezarju Izgon u Gornjoj Tuzli.
NJENI: suprug Ahmed, k}erka Nadina i sin Amer 3401-tt
Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{a draga
SUADA (JAHIJE) HAD@IMUJI], ro|. KRNJI]
1954 - 2011.
Travnik
preselila na ahiret dana 11. 11. 2011. godine (petak) u 57. godini.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 12. 11. 2011. godine iza ikindije namaza na mezarju Kupilo -
Ba{bunar.
D`enaza polazi ispred [arene d`amije.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
O@ALO[]ENI: sinovi Sead i Alen, k}erke Sabina i Alena, brat Hajrudin, sestra Vahdeta, snahe Velida, Emina i Besima,
zet Osman, unu~ad Nidal i Sara, porodice Had`imuji}, Goloman, Konak, Klisura, Jusi}, Novali}, Vite{ki}, Kalu{i},
Ali}, Loli}, Karahod`a, [kori}, Grahi}, Maliki, Ba{i}, Drino, [e{ki}, Hopi}, Isanovi}, te ostala mnogobrojna
rodbina, kom{ije i prijatelji p-72270
Dnevni avaz subota, 12. novembar/studeni 2011. 61
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je na{ dragi
sin, suprug, otac, brat, daid`a, tetak, bad`o
ADEMIR (FUAD)
HAD@IJUSUFOVI]
1958 - 2011.
preselio na ahiret u ~etvrtak, 10. novembra 2011.
godine u 53. godini.
D`enaza }e biti obavljena u Travniku, u subotu, 12. novembra 2011. godine poslije
ikindije namaza, na mezarju Kupilo.
D`enaza kre}e ispred [arene d`amije.
O@ALO[]ENI: majka Hava, supruga Aida, sinovi Ermin i Faruk, sestra Edina,
sestri} Edo, amid`e Sead, Kemal i Refik sa porodicama, te porodice Had`ijusufovi},
Zejnilagi}, Sulejmanovi}, [abanovi}, [iljak, Banjac kao i ostala mnogobrojna rodbina,
prijatelji i kom{ije
Molimo Boga da mu podari D`ennet i pomogne u strpljenju sve one koji su ga voljeli.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH! p-72270
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
HEDIJA KADRIBA[I],
ro|. KADRI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 10. novembra 2011. godine u 39.
godini.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 12. novembra 2011. godine u
13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo.
O@ALO[]ENI: majka Behija, suprug Munib, k}erka Mirela,
brat Mustafa, snaha Emina, brati} Rusmir, brati~na Rusmira, njen Zijnija Ranica, amid`e
Hasan, Vehibija i Salih sa porodicama, tetke Refija, Nura, Zumra i Safija sa porodicama,
svekrva Tanija, te porodice Kadriba{i}, Kadri}, Omerovi}, Salihovi}, Ranica, Krli}, Husi},
Nuki}, Be{irevi}, Hod`i}, Avdi}, Vili}, Sari}, Sad`ak, Herman, Hatibovi}, Zukanovi}, Bur-
gi}, Bajramovi}, Ba{i}, Boti}, Imamovi}, Karaga, Gromila, Ibrahimovi}, Babovi}, Me-
mi{evi}, Mand`i}, Malnar, Rajevi}, Be~kovi}, ]iri}, ^au{evi}, kao i ostala brojna rodbina,
prijatelji, kom{ije i kolektiv Doma zdravlja „Omer Masli}“
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 12.30 sati u d`amiji Provare.
Ku}a `alosti: ul. Provare br. 2/III. 037993
SA POTPUNOM ZAHVALNO[]U
SVOJOJ NAJDRA@OJ MAJCI
HEDIJA KADRIBA[I],
ro|. KADRI]
UPU]UJEM POSLJEDNJI SELAM
MIRELA MAND@I]
P-71320
UZEIR (OSMAN)
KE^O
Dok `ivimo mi sje}at }emo se
tvoje dobrote i tvog plemeni-
tog lika.
Neka ti dragi Allah d`.{. poda-
ri lijepi D`ennet.
Tvoji: bad`o Mujo, svastika
D`ehva, Mirza i D`enita sa
porodicama
12806-1nd`
UZEIR (OSMAN)
KE^O
S ponosom i ljubavlju u na{im
mislima i srcima vje~no }e{
ostati voljen, po{tovan i nikad
zaboravljen.
Neka ti dragi Allah d`.{. poda-
ri lijepi D`ennet.
Tvoji najmiliji
Supruga Rabija, k}erke Sabi-
na i Selma, zet Muamer i
unuk Irhad 12806-1nd`
UZEIR (OSMAN)
KE^O
1952 - 2011.
Uvijek }e{ `ivjeti u na{im sr-
cima i biti dio na{e uspomene.
Molimo dragog Allaha d`.{.
da ti podari lijepi D`ennet i
vje~ni rahmet.
Tvoji: Emina, Almir sa poro-
dicom i Alija 12806-1nd`
Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{a draga
AI[A DELI], ro|. TRGO
preselila na ahiret u ~etvrtak, 10. 11. 2011. godine u 80. godini.
D`enaza }e se klanjati u subotu, 12. 11. 2011. godine u 12.00 sati ispred d`amije u Ko-
pa~ima, a ukopat }e se na mezarju Ma{i}i.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u ul. 22. maj br. 48 u 12.00 sati.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH!
O@ALO[]ENI: sin Enes, k}erka Sabija, unu~ad Edin, Alen, Nedim, Tarik, Inas i Amra,
sestre [evka i Vasvija, snaha Suada, zet Abdulah i ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji 731-1go
Dana 12. 11. 2011. navr{avaju se
dvije tu`ne godine od smrti na{e
drage
KEMIRE [I[I],
ro|. NUHI]
Tvojim preranim odlaskom osta-
vila si veliku bol i prazninu u
na{im srcima.
S ljubavlju i tugom ~uvat }emo te
u na{im srcima, sve dok smo `ivi.
Zauvijek tvoja neutje{na
porodica 12812-1nd`
Dana 12. 11. 2011. godine na-
vr{ava se godina otkako je pr-
eselio na ahiret na{ dragi otac
i dedo
ZAJKO (RED@E) TATLI]
Ostavio si veliki trag u na{im srci-
ma svojom dobrotom i nesebi~nim
darivanjem ljubavi do zadnjih tre-
nutaka svog `ivota.
Nikada ne}emo i ne mo`emo za-
boraviti tvoj plemeniti lik.
Tvoji: sin Ned`ib, unuci Belmin i
Emin, snaha Ramiza (]iza)
3473-1tt
POSLJEDNJI POZDRAV
dedi na{e saigra~ice
i prijatelju kluba
MEHMEDU
PA[ALI]U
Igra~ice i trenerica SFK
2000
12816-1nd`
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
FADILA (BULJO) MALKI], ro|. [ETA
preselila na ahiret u ~etvrtak, 10. 11. 2011. godine u 50. godini.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 12. 11. 2011. godine u 13.00 sati na mjesnom mezarju Bogati}i
- Kijevo.
O@ALO[]ENI: suprug Huso, sin Muhamed, k}erka Amina, bra}a Ahmet i Fadil, sestre Fatima i
Hasida, amid`e Smajo i Ramo, snahe Mirsada i Sada, djeverovi Izo i Salih sa suprugama D`evada i
Vasvija, zaove Fata sa mu`em Zulfom i Muniba sa mu`em Mujom, te njihova djeca Ferid i Dina, Ne-
rmin i Bahra, Nerma sa suprugom, Fikreta, Sanela sa mu`em Jusufom, te porodice Malki}, [eta, Za-
hi}, Ohranovi}, Katana, Deliba{i}, Demir, Ibrovi}, Bunar, Pozder, Haznadar, Ibrahimovi}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u Adil-begovoj d`amiji na K. Glavi.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111
UZEIR (OSMANA) KE^O
1952 - 2011.
Voljeni moj brate, razum ne slu{a, jer ne `eli prihvatiti gorku istinu da te nema,
da mi ne}e{ do}i...
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji brat Hin, Zada, Fuad, Melika, Sanela, Mela i Ali
12806-1nd`
Subota, 12. novembar/studeni 2011. Dnevni avaz 62
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
SMAJO (HUSO) LINDOV
preselio na ahiret u ~etvrtak, 10. novembra 2011.
godine u 78. godini.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 12. novembra 2011. godine u
13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo.
Prijevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti iz ulice D`. Bijedi}a 37, sa polaskom u 12.15
sati, do groblja i nazad.
O@ALO[]ENI: sin Muriz, k}erka Aida Begta{evi}, snaha Zinka, zet Esad Begta{evi},
unu~ad Amila, Melisa, Selma, Edin i Emir
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.15 sati u Kuvajtskoj d`amiji na ^engi} Vili.
No037990
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
NED@AD (D@EMAL) MUJEZINOVI]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 10. novembra 2011. godine u 78. godini.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 12. novembra 2011. godine u 13.00 sati na bakijskom
mezarju Faleti}i 2.
O@ALO[]ENI: supruga D`enana, sin Edin, brat Emir, snaha Memnuna, brati}i
i brati~ne, porodice Smai{, Be{i}, Mu{anovi}, te mnogobrojna rodbina i prijatelji
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u Bakarevi}a d`amiji.
Ku}a `alosti: ul. Grada~a~ka br. 17/III. No037991
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
ALIJA - ALICA KAVAZOVI],
ro|. FETAHOVI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 10. novembra 2011. godine u
68. godini.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 12. novembra 2011. godine u
14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo.
O@ALO[]ENI: sin Samir, snaha Maja, unuci Omar i Mirza, sestra Belma, sestri}i
Ned`ad i Emir, prija Ned`mija, porodice ^ehaji}, Makan, Fetahovi}, Su~i}, D`ebo,
Su{i}, Himzanija, Guzin, Matarad`ija, Kraj{ek, Ratkovi}, Katalini}, te ostala mnogo-
brojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindije namaza (u 14.30 sati) u Jordanskoj
d`amiji na Grbavici.
Ku}a `alosti: Aleja lipa br. 5. No037992
Duboko o`alo{}eni javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga majka
HATID@A [AHINAGI],
ro|. FETAHAGI]
udova ]amila
preselila na ahiret u ~etvrtak, 10. novembra 2011.
godine u 83. godini.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 12. novembra 2011. godine u 13.00 sati na gradskom
groblju Vlakovo.
O@ALO[]ENI: k}erke Emina i Jasminka, sestra Fatima Burina sa porodicom, pasto-
rak Emir [ahinagi} sa porodicom, zetovi Mato Kosijer i Midhat Fejzi}, unu~ad Goran
Kosijer sa porodicom, D`enana Peki} sa porodicom, Maja Turudi} sa porodicom i
Alma Fejzi}, praunu~ad, Katica, Halilovi}, te porodice [ahinagi}, Fetahagi}, Burina,
Ljubovi}, Bahtanovi}, Abaz, Feti}, Smailhod`i}, Hajrudinovi} i ostala mnogobrojna
rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u ku}i `alosti u ulici Blagajska br. 14.
No037988
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
MUSTAFA (IBRAHIM)
BILALAGI]
preselio na ahiret u srijedu, 9. 11. 2011. godine u
63. godini.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 12. 11. 2011. godi-
ne u 13.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo.
O@ALO[]ENI: sin Samir, k}erka Almira, bra}a
Ekrem i Fuad, sestra Aida, unu~ad Ibrahim, Mire-
la, Benjamin, Lamija, Taha, Ajman i Nuh, zetovi
Edin i Ibrahim, snahe Vesna, Jelena, Selma, daid`a
Izet, prijatelj Zaja Ali}, te porodice Bilalagi}, Avdagi}, Ho{i}, Biro, Ko-
ni~anin, Abdulhadi, ^engi}, Had`iavdi}, Bajramovi}, Pa{i}, Zubetljak, Arna-
utovi}, Ibrahimovi}, Me{i}, Hrnji}, Kali}, Cerovi}, Zvizdi}, Leki}, Grd`o,
Smaji}, Vajzovi}, Halapi}, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u Bakijskoj d`amiji.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a
draga majka, supruga i nana
[EFIKA (ZAJKE) GEGI],
ro|. HALIMI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 10. 11. 2011. godine
u 55. godini.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 12. 11. 2011. godi-
ne u 14.00 sati na mezarju Ravne bakije.
O@ALO[]ENI: suprug Sadik, sin Amel, k}erka
Amela, bra}a Esad i Enver, sestra Hajra, zet Haris,
snaha Lejla, unu~ad Kerim, Zara, Na|a i Tana,
snahe Rabija i Zejna, daid`a had`i Muhamed, tetke Zumra i Mejra, brati}i,
brati~ne, sestri}i, sestri~ne, svekrva Aziza, djeveri Selmo, Sabahudin, Sule-
jman, Safet i Senad, zaove Sadija, Safeta, Senada, Meska, Maka i Meleka, te
porodice Gegi}, Halimi}, ^au{evi}, Graci}, Huri}, Ljubovi}, Bihorac, Boro-
vac, Ali~i}, ^uhara, D`indo, Bravo, Hod`i}, Konjhod`i}, Tai}, Buljuba{i},
Drljo, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 14.00 sati, ul. Had`ija-
makova br. 46.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111
Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{a draga
HAD@IRA (OMER)
ALAIM, ro|. SMAJEVI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 10. 11. 2011. godi-
ne u 84. godini.
D`enaza }e se klanjati u subotu, 12. 11. 2011.
godine u 12.00 sati ispred Sinanbegove d`amije
u Gora`du, a ukopat }e se na mezarju Vlaj~i}i u
13.30 sati.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u porodi~noj
ku}i u Vlaj~i}ima u 13.30 sati.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH!
O@ALO[]ENI: sinovi Rasim i Fadil, k}erka Vahida, snahe Saima, Razija i
Taiba, zet Zahid, sestre Selima, Hajrija i Rasema, unu~ad Vahida, Admir,
Muhamed, Adis, Haris, Adela, Adnan, Admir i Amir, snahe Mediha, Amra,
Anesa i Amila, praunu~ad Samra, Faris, Alem, Nejla, Ajna, Dani i Harun,
sestri}i, sestri~ne, te porodice Alaim, Smajevi}, Aganovi}, Ligata, Brdar,
Vlaj~i}, Trgo, ^eljo, Durovi}, Uglje{a, Ahmeta{evi}, ]osi}, Su}eska, Bujak,
Spahovi} i ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji 732-1go
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, pri-
jatelje i kom{ije da je na{ dragi
UZEIR (OSMAN) KE^O
preselio na ahiret u petak, 11. novembra 2011. go-
dine, u 59. godini.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 12. novembra
2011. godine u 14.30 sati na mezarju Grli}a brdo.
O@ALO[]ENI: supruga Rabija, k}erke Selma i
Sabina, zet Muamer, unuk Irhad, bra}a Nasuf, Ha-
med i Hamdo, sestra Fatima, snahe Vezirka, [ahza,
Zada i Esma, brati}i Fuad sa porodicom, Elvedin, Samir i Demir, brati~ne
D`enita sa porodicom, Edita sa porodicom, Melika i Elvedina, sestri~na Azra,
svastika D`ehva sa djecom, bad`o Mujo, {urinca Emina sa djecom, daid`inica
Ziza, daid`i} i daid`i~ne, amid`i}i i amid`i~ne, teti}i, te porodice Ke~o, Mu-
si}, Maguda, \edovi}, Fako, Had`i}, Hod`i}, Hamzi}, Serdarevi}, Lon~ari},
Konak, Kurtovi}, Hasi}, D`ehovi}, Ibrahimovi}, Veli}, Terzo, Barlov, Mula-
vdi}, Duri}, Maka~ev, Memovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i
kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i `alosti u ulici Bratuna~ka
~ikma br. 104 - Bu}a Potok. 111
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je
na{ dragi
SMAJO (HUSO) LINDOV
preselio na ahiret u ~etvrtak, 10. novembra 2011.
godine u 78. godini.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 12. novembra
2011. godine u 13.00 sati na gradskom groblju
Vlakovo.
Prijevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti iz ulice
D`. Bijedi}a 37, sa polaskom u 12.15 sati, do gro-
blja i nazad.
O@ALO[]ENI: sin Muriz, k}erka Aida Begta{evi}, snaha Zinka, zet Esad
Begta{evi}, unu~ad Amila, Melisa, Selma, Edin i Emir, te porodice Lindov,
Godinjak, Begta{evi}, Kolar, Durmo, Hrkovi}, Musi}, D`ekman i ostala
mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.15 sati u Kuvajtskoj d`amiji na ^engi}
Vili. 111
Dana 12. 11. 2011. godine navr{ava se
7 dana otkako je na ahiret preselila
na{a tetka
FATIMA AJDARPA[I]
Draga Faka, ponosni smo {to smo te
imali i bili tvoji.
Haris, Seida, Belmin i Fahira
Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet.
12814-1nd`
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
SENAD (RAMIZ) PLOSKI]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 10. 11. 2011. godine
u 48. godini.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 12. 11. 2011. go-
dine u 14.30 sati na mjesnom mezarju Bunovci -
Presjenica.
O@ALO[]ENI: majka Vasvija, supruga Enisa,
k}erka Indira, sestra Fehma, brat Hajrudin - Le-
lo, brati~na Amra i brati} Amer, nevjesta Subhi-
ja, amid`e Jusuf i Mehmed, daid`a [u}ro, tetke
Sevlija, [ida i Behka sa porodicama, punica Fazira, punac Munib, {ura
Alen, svastika Nevresa, amid`i}i Izo i Enid sa porodicama, amid`i~ne Zine-
ta, [ida i Jasmina sa porodicama, strine Mulija i Ai{a, dajd`inica Sejda, da-
jd`i}i, dajd`i~ne, teti}i i teti~ne sa porodicama, te porodice Ploski}, Dedi},
Sa~i}, Cocali}, Durmo, Prasko, Omerbegovi}, Vatri}, Ba{ali}, Dizdarevi},
Mizdrak, Fejzi}, Podgorica, Bakija, Ajkuni}, Pind`o, Meki}, Krupalija, Mr-
akovi}, Ajnad`i}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14.30 sati, ul. Put Famo-
sa br. 24/IV Hrasnica.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111
SJE]ANJE
KEMAL (MEHMEDA)
EMRI]
7. 1. 1937 - 12. 11. 2009.
Uvijek }e{ `ivjeti u nama dragi na{
djede!
Lila, Nerma, Eldar, Edin, Eman i Aren
3471-1tt
Dana 8. 11. 2011. navr{ile su se 4 godine od preseljenja
na ahiret na{eg baba, supruga i brata
TAHIR KARKELJA
S ljubavlju koju smrt ne prekida i
beskrajnom tugom koju vrijeme ne
lije~i, nosit }emo te u srcima zauvi-
jek.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi
D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji: sinovi sa porodicama,
supruga i brat 12815-1nd`
sport
Dnevni avaz, subota,
12. novembar/studeni 2011. 63
Luli} prolazi Pepea: Prvo poluvrijeme pripalo Portugalcima, drugo nama (Foto: I. [ebalj)
Hrabro na Lu`u
Kona~nih 0:0 mo`da je i najpo{teniji ishod, mada je u drugom poluvremenu
cijelo Bilino polje vidjelo loptu u golu kod {anse Vedada Ibi{evi}a
U prvoj utakmici bara`a za
Evropsko prvenstvo 2012. go-
dine nogometna reprezentaci-
ja Bosne i Hercegovine nije
uspjela savladati Portugal, ali
nije ni primila gol pa na revan{
u Lisabonu, koji se igra u uto-
rak, idemo s dosta dobrih 0:0.
Ako }emo realno, kona~ni
rezultat mo`da je i najpo{te-
niji ishod, mada je u drugom
poluvremenu cijelo Bilino
polje vidjelo loptu u golu kod
{anse Vedada Ibi{evi}a. No,
imaju}i u vidu igru u prvom
poluvremenu, onda mo`emo
biti sretni {to do odmora ni-
smo primili pogodak.
Defanzivnija postava
Selektor Safet Su{i} ipak je
odlu~io izvesti defanzivniju
postavu pa je Vedad Ibi{evi}
zavr{io na klupi. Igrali smo sa
dva zadnja vezna igra~a Elvi-
rom Rahimi}em i Harisom
Medunjaninom. Mjesto de-
snog stopera pripalo je Sane-
lu Jahi}u, a desni bek bio je
Adnan Zahirovi}.
Iako ga je zapala vrlo ne-
zahvalna uloga da se brine o
Kristijanu Ronaldu (Cris-
tiano), mladi Zahirovi} je u
prvom poluvremenu odli~no
i po`rtvovano odradio posao.
Po izuzetno te{kom tere-
nu, koji je mo`da nama bio i
ve}a prepreka nego rivalu,
Portugalci su u prvih 45 mi-
nuta bili mnogo nadmo}nija
i bolja ekipa, {to su demonstr-
irali u svakom dodavanju.
Dok su na{i imali mnogo
muke da loptu na bilo koji
na~in prebace na protivni~ku
polovinu, Portugalci su demo-
nstrirali {kolski primjer pre-
laska iz odbrane u napad.
U samo nekoliko dodava-
nja sa {est ili sedam igra~a do-
lazili su nam pred {esnaester-
ac. Stjecao se dojam da nam
svake sekunde mogu zabiti
gol. No, sre}om, u prvih 45
minuta nisu imali mnogo
prilika za otvorene {uteve, za
{ta mo`emo zahvaliti sja-
jnim Jahi}u, Zahirovi}u te
kapitenu Emiru Spahi}u i
Elviru Rahimi}u.
S druge strane, stjecao se
dojam da su prekidi na{a jedi-
na {ansa, jer su dodavanja na pr-
otivni~koj polovini zbog dobr-
og markiranja Portugalaca bi-
la skoro nemogu}a. Zato smo
poku{avali preskakati sredinu.
U napadu, Edin D`eko
bio je potpuno odsje~en, a
Zvjezdan Misimovi}, Mira-
lem Pjani} i Senad Luli}, ko-
jeg je zapala ofanzivnija ulo-
ga na lijevom boku, ispred
Sejada Salihovi}a, nisu pro-
nalazili na~in da ga izbace u
ozbiljniju {ansu. Tek smo na
kraju poluvremena malo
„prodisali“. Na poluvrijeme
se oti{lo sa, prema svemu
vi|enom, izvrsnih 0:0.
Drugo poluvrijeme ponu-
dilo je, me|utim, potpuno
druga~iju sliku. Portugalci
su samo u prvih desetak mi-
nuta nastavili u istom tempu
da bismo mi, kako je vrijeme
odmicalo, bili sve bolji.
Razigrani Misimovi}
Dok je Miralem Pjani}
podbacio, vjerovatno i zbog
povrede lo`e s kojom je igr-
ao, Zvjezdan Misimovi} se
razigrao pa je Portugalcima
zadavao sve vi{e problema.
No, prave {anse za D`eku ni-
je bilo. S obzirom na to da je
Zahirovi} po~eo padati,
Su{i} je napravio odli~an
potez pa ga je prebacio u ve-
zu, dok je uveo Ibi{evi}a.
Ulazak drugog napada~a
potpuno je izbio Portugalce iz
cipela. Bili smo sve opasniji.
Koliko je na{ gol visio u zra-
ku u prvom poluvremenu,
toliko su Portugalci strepili u
drugom. Dvije odli~ne prili-
ke Ibi{evi} nije pretvorio u
gol. Sada smo mi bili ti koji su
`alili {to se utakmica zavr{ila.
Na kraju, kona~nih 0:0
daje nam dosta dobre {anse da
ispunimo cilj. Svaka ~ast,
„Zmajevi“, hrabro i u Portu-
galu! M. TANOVI]
BiH 0 (0:0) 0 Portugal
Stadion Bilino polje u Zenici. Gledalaca: 13.000. Sudija: Hauard Veb (En-
gleska) 7. Pomo}nici: Sajmon Bek i Dejvid Ri~ardson (svi iz Engleske).
Delegat: Vofgang Tirihter (Austrija). @uti kartoni: Salihovi}, Jahi} (BiH),
Postiga (Portugal).
Igra~ utakmice: Zvjezdan Misimovi} (BiH) 7,5.
BOSNA I HERCEGOVINA: Begovi} 7, Spahi} 7, Rahimi} 7, Pjani} 6, Misi-
movi} 7,5 (86. Ibri~i} -), D`eko 7, Salihovi} 6,5 (67. Ibi{evi} 6,5), Luli}
6,5, Medunjanin 7 (67. Maleti} 6,5), Jahi} 7,5, Zahirovi} 7. Selektor: Sa-
fet Su{i}.
PORTUGAL: Patrisio -, Alve{ 7, Pepe 7, Veloso 7, Koentrao 6,5, Ronaldo
6,5, Mutinjo 7, Pereira 6,5, Meirele{ 7 (81. Ruben -), Nani 6,5, Postiga
6,5 (65. Almeida 6,5). Selektor: Paulo Bento.
1
Na{i krenuli sa ce-
ntra i brzo izgubili
loptu
9
Postiga glavom za
Meirele{a, ~iji o{tar
udarac isprve Begovi}
sigurno brani
10
Prvi korner za
BiH, uba~aj Misi-
movi}a ~isti Mutinjo
19
Mutinjo glavom
spustio loptu Po-
stigi, koji puca visoko pr-
eko gola
26
Poku{aj Ronalda
po`rtvovano blo-
kira Zahirovi}
27
Nakon kornera pr-
oma{aj Mutinja
32
Prvi na{ udarac
bio je Luli}ev po-
ku{aj, koji je Patrisio la-
ko odbranio
45+1
Kraj prvog
poluvremena,
u kojem na{i nisu imali
nijednu {ansu, a ni Por-
tugalci nisi bili mnogo
opasniji
51
Ronaldo u izgle-
dnoj poziciji puca
daleko pored gola
58
Nakon gre{ke Za-
hirovi}a, velika
{ansa za Postigu. Por-
tugalski napada~,
sre}om, proma{uje iz
idealne situacije
64
Ronaldo nakon so-
lo prodora puca po
zemlji, Begovi} brani
72
Poku{aj D`eke iz
daljine pored gola
74
Velika {ansa: Mi-
simovi} centrira sa
lijeve strane, Ibi{evi} pr-
ima loptu, ali lo{e puca
81
Kolosalna prilika:
Misimovi} isprve
sjajno odigrava za
Ibi{evi}a, koji izlazi sam
ispred Patrisija i {utira
preko gola
Iz minute u minutu
Statistika
BiH Portugal
5 udarci 13
2 u okvir 5
4 korneri 9
3 ofsajdi 1
14 prekr{aji 16
2 `uti kartoni 1
0 crveni kartoni 0
KVALIFIKACIJE Odluka o tome ko }e igrati na Evropskom prvenstvu 2012. past }e u utorak u Lisabonu
- Portugal je paklena eki-
pa, vidjelo se u oba poluvre-
mena. Stvorili su nam dosta
problema. Kada u ekipi ima{
tri ili ~etiri svjetska igra~a,
moraju ti stvoriti probleme.
Rezultat je realan. Oni
su imali {anse, mi svoje. Ni-
sam vjerovao da mo`e biti
0:0 s obzirom na to da oba
tima imaju nekoliko vrhu-
nskih ofanzivaca. Najve}i
razlog za ovaj ishod je to {to
je teren bio lo{ za igru.
Imamo rezultat koji
nam daje realne {anse s
obzirom na to da smo poka-
zali da svakoj ekipi mo`emo
dati gol. Ohrabrenje je to
{to nismo primili gol, ma-
da je i Portugal imao {ansi.
Ne}e biti Salihovi}a, ali
svakako mislim da on nije
spreman za dvije ovako jake
utakmice u kratkom vreme-
nu. Sre}om, vra}aju nam se
Papac i Pand`a i bit }emo ja~i
u odbrani, s vi{e opcija. Opti-
mista sam! - izjavio je nakon
utakmice selektor Safet Su{i}.
Su{i}: Optimista sam
Salihovi} ne
igra u revan{u
U revan{u u Portuga-
lu bit }emo ja~i za Sa{u
Papca i Borisa Pand`u,
koji su sino} odradili su-
spenzije zbog `utih karto-
na. Na`alost, ne}e igrati
Sejad Salihovi}, koji je
dobio parni karton.
Pobjeda Hrvatske
Rezultati ostalih uta-
kmica: Turska - Hrvatska
0:3, ^e{ka - Crna Gora
2:0, Estonija - Irska 0:4.
sport
Dnevni avaz, subota,
12. novembar/studeni 2011. 64
Rijeka navija~a iz svih
krajeva Bosne i Hercegovine
i inozemstva preplavila je
ju~er Zenicu, u kojoj skoro
da i nije bilo drugih boja
osim plave i `ute.
Skoro je nemogu}e bilo
prona}i kafi} ili hotel u ko-
jem osoblje nije uslu`ivalo
goste u dresovima ili s navi-
ja~kim {alom oko vrata, sko-
ro svaki drugi automobil na
ulici bio je oki}en zastavama.
^ak su i prodava~i u tra-
fikama nosili dresove. Mno-
gi su navija~i, zbog hladnog
vremena, vrijeme do polaska
na stadion kratili uz pi}e
po kafi}ima, a oni hrabriji su
skoro cijeli dan proveli na ra-
skrsnici ispred hotela
„Dubrovnik“, ~ekaju}i poja-
vljivanje nekog od na{ih
igra~a.
Grupu navija~a porije-
klom iz Krajine, a sada na-
stanjenu u njema~kom Fra-
nkfurtu, predvodio je Nedim
Kadiri}, koji je na prsima
nosio sliku Ronalda i na{eg
selektora Su{i}a, na kojoj
Pape, uz modificirane stiho-
ve pjesme Miroslava Ili}a:
„Ali pamtim jo{ one livade,
one rijeke, onaj gol Edina
D`eke, Safeta dok se smije i
Ronalda dok suze lije“, tje{i
portugalsku zvijezdu.
- Nisam d`aba prevalio
1.400 kilometara. Pobje|uje-
mo, sigurno, i to sa dva go-
la razlike - rekao je Kadiri},
ka`e i sam biv{i novinar i ro-
dom iz Prijedora. Dodaje
da je sa svojim prijateljima
proputovao cijelu Evropu
Na{e reprezentativce
ju~er je u Zenici malo prije
podne do~ekalo tristotinjak
navija~a, a me|u njima i br-
ojna grupa mali{ana koji su
skandirali: „D`eko, D`eko...“
Dojam je da su, bez obzi-
ra na va`nost utakmice, bi-
li vrlo opu{teni. Nakon {to
su se smjestili u hotel
„Dubrovnik“ i ru~ali u 13 sa-
ti, na recepciji smo sreli tr-
enera golmana Tomislava
Piplicu, koji je ispra}ao
biv{eg nogometa{a Sulejma-
na Halilovi}a. Piplica je za
prijatelja osigurao ulaznice.
- Atmosfera u timu je do-
bra, kao {to je, uostalom, do-
bra i u cijelom gradu i dr`avi.
Kada vidite da se na{i navi-
ja~i bore za svaku ulaznicu,
do koje je veoma te{ko do}i,
onda nijednom igra~u ne tr-
eba bolja motivacija za igru i
pobjedu - rekao je Piplica.
Na pitanje je li selektor
ostao pri najavi da }e Asmir
Begovi} biti me|u stativama
za ova dva me~a bara`a, Pi-
plica je odgovorio potvrdno.
- Da, Begovi} }e braniti.
Hasagi}, zbog povrede, ne}e
~ak biti ni na klupi. Nama je
~ast {to imamo tako dobra dva
golmana i da mo`emo birati
- rekao je na{ sagovornik, ko-
ji se na recepciji hotela foto-
grafirao s osobljem koje se br-
ine o njima.
Nakon Piplice, kratko
smo razgovarali i s fizioter-
apeutom Ismarom Had`iba-
jri}em o zdravstvenom sta-
nju Miralema Pjani}a, kojeg
mu~i zadnja lo`a.
- Borimo se. ^inimo sve
da bude spreman - rekao je
Had`ibajri}.
Igra~i su u 18.30 sati na-
pustili hotel, ispra}eni sa
mo`da i dvije hiljade ljudi na
ulicama te krenuli u grotlo
Bilinog polja. A na zeni~kom
stadionu, pri prvom izlasku
na teren kako bi osjetili
atmosferu ne{to prije 19 sa-
ti, do~ekale su ih skoro u po-
tpunosti popunjene tribine i
nezapam}ene ovacije.
V. B.
Na zvani~noj internetskoj stranici Edi-
na D`eke (www.edindzeko.ba) najdovitljivi-
ji i najoriginalniji koji su poslali poruku
na{em asu, imali su priliku biti nagra|eni
ulaznicama za sino}nju utakmicu. @elje ko-
je su se posebno dopale Dijamantu, bile su
one Harisa Husi}a i D`enite ^omor.
D`eko je isprva htio samo jednog svog fa-
na nagraditi sa dvije ulaznice, me|utim, nije se
mogao odlu~iti izme|u Harisa i D`enite pa je
oboma poklonio po dvije ulaznice. (A. ^.)
Atmosfera u taboru na{eg tima uo~i utakmice
Piplica: Ne treba bolja
motivacija od na{ih navija~a
Borba da Pjani} bude spreman z Hasagi} nije bio ni na klupi
Piplica: Dobra motivacija
Do~ek reprezentativaca ispred zeni~kog hotela „Dubrovnik“ (Foto: J. Had`i})
Haris Husi}
„O Dijamantu na{, Edine D`eko,
da u prodaju krenu karte, dugo sam ~ek’o.
Ne do|oh do karte, bija{e mi `ao
ali mi moral zbog toga nije pao.
Bodrit }emo reprezentaciju iz sveg glasa
Boga mi, Portugalcima ne}e biti spasa.
U ovoj tekmi `elim vam svu sre}u
ali za kartu nikoga moliti ne}u.“
D`enita ^omor
„Ova jesen je druga~ija od prethodnih, pr-
vi put nas ne vra}a u pro{lost, volimo je
zbog sada{njosti. Kada bih mogla da va-
ma, „Zmajevima“, poklonim ne{to, poklo-
nila bih vam mogu}nost da vidite sebe
onako kako vas vidi cijela BiH, tek tada
biste shvatili koliko ste posebni. A pose-
bni, zaista, jeste, zato sutra igrajte srcem,
igrajte u inat onima koji ne bi voljeli da
pobijedimo, igrajte samo za sve nas koji
bismo dali sve da smo sutra u Zenici sa
vama. Jer, mi `ivimo za sutra i nije bitno
gdje ljudi fizi~ki `ive, BOSNA JE U
NAMA KAO KRVOTOK.“
Dijamant darovao po dvije ulaznice
D`eko obradovao D`enitu
^omor i Harisa Husi}a
Nisam d`aba prevalio 1.400 kilometara, pobje|ujemo, i to sa
dva gola razlike, ka`e Nedim Kadiri}, koji je doputovao
iz Frankfurta i nastavlja u Portugal
NAVIJA^KA GROZNICA Rijeka ljudi u dresovima i sa
’Zmajevi’ |acima
Kako se bli`io po~etak
utakmice, cijene ulaznica
dodatno su opale pa se ona
za tribinu zapad mogla ku-
piti i za 110 KM. Podsjeti-
mo, cijena je minulih dana
i{la i do 200 KM. ^ak nam
se jedan navija~ pohvalio da
je ulaznicu platio 80 KM ili
„samo“ duplo skuplje nego
{to se u subotu mogla kupi-
ti u regularnoj prodaji.
Opala cijena ulaznica
na crnom tr`i{tu
Dva sata prije po~etka
utakmice: Zenica
u plavo-`utom
(Foto: J. Had`i})
I u Kalesiji je ju~er gla-
vna tema svih pri~a bila uta-
kmica izme|u Bosne i Her-
cegovine i Portugala. Mno-
gi u~enici Osnovne {kole
Kalesija ju~er su u {kolu
do{li u dresovima repreze-
ntacije, a sa sobom su poni-
jeli zastave, {alove i kape
plavo-`ute boje.
- Svi, i nastavnici i u~eni-
ci, pri~ali su samo o uta-
kmici. To ne treba ~uditi, jer
u reprezentaciji igra na{ Ka-
lesijac Miralem Pjani}. Ta-
ko|er, u mladoj reprezenta-
ciji je na{ doju~era{nji
u~enik Senad Husi}. Kapi-
ten kadetske reprezentacije
je Semir Musi}, a 12-go-
di{nji Miralem Rami},
u~enik 6. razreda na{e {kole,
jedan je od najboljih mladih
igra~a na kojeg su oko ve}
bacili mnogi evropski klubo-
vi - ka`e Suad Hasanovi}, di-
rektor O[ Kalesija.
Mnogi Kalesijci, iako ni-
su mogli nabaviti ulaznicu u
redovnoj prodaji, zaputili
su se u Zenicu. Me|u njima
je bio i Galib Hamzi}. Ula-
znicu je platio 200 maraka.
- Nisam ovo nikako mo-
gao propustiti. Gledao sam
svaku utakmicu do sada pa
nisam `alio platiti i tih 200
KM - kazao nam je Galib
Hamzi}. F. S.
U~enici u {koli u dresovima,
sa zastavama i {alovima
Nogometna groznica zahvatila i najmla|e Kalesijce
sport
Dnevni avaz, subota,
12. novembar/studeni 2011. 65
Ham{ik ostaje
u Napoliju
Predsjednik italijanskog
Napolija Aurelio de Laur-
entis rekao je da }e Slovak
Marek Ham{ik produ`iti
ugovor s tim klubom. Za
ovog fudbalera u ljetnom
prijelaznom roku interesi-
rao se veliki broj klubova
iz nekoliko evropskih ze-
malja.
- Mnogo je timova koji
`ele Mareka, ali on ostaje -
kazao je De Laurentis.
Ham{iku ugovor s Napo-
lijem istje~e u ljeto 2015.
godine. On je ove sezone
odigrao sedam utakmica
za italijanskim tim i po-
stigao tri gola. Prije ~etiri
godine stigao je iz Bre{e.
Brazil savladao
Gabon
Fudbalska reprezentacija
Brazila savladala je u prija-
teljskoj utakmici u Libervi-
lu doma}u selekciju Gabo-
na sa 2:0 (2:0). Strijelci su
bili Sandro u 12. i Herna-
ne{ u 35. minuti. Petostru-
ki prvaci svijeta uveli~ali su
doma}inu proslavu otvara-
nja novog stadiona. Susret
je po~eo sa 18 minuta za-
ka{njenja zbog nestanka
struje i lo{eg stanja terena,
natopljenog vodom.
Bez gostuju}ih
navija~a u
francuskom derbiju
Gostuju}im navija~ima bit
}e zabranjeno prisustvo na
derbi-utakmicama nacio-
nalnog fudbalskog prve-
nstva izme|u Olimpik
Marseja i PSG-a, odluka je
ministarstva unutra{njih
poslova Francuske.
- Pristalice Pariza ne}e
mo}i putovati u Marsej,
kao ni navija~i Marseja u
Pariz naredne polusezone.
Odluka je opravdana rizi-
kom od nemira rivalskih
grupa i incidenata, kao {to
je bio slu~aj krajem 2009. i
po~etkom 2010. godine -
navodi se u saop}enju.
Bekam u
najboljoj
postavi MLS-a
Dejvid Bekam (David
Beckham) prvi put je iza-
bran u najbolju postavu
ameri~ke MLS lige otka-
ko igra u Americi. Iz nje-
govog tima Los An|eles
galaksija u najboljih jeda-
naest u{li su i napada~
Landon Donovan te
odbrambeni igra~i Omar
Gonzales i Tod Dunivant
(Todd Dunivant).
Bekamu krajem sezone
istje~e petogodi{nji ugo-
vor s ekipom iz Los
An|elesa, koja }e 20. no-
vembra poku{ati osvojiti
naslov prvaka MLS-a pr-
otiv Hjustona. (A. ^.)
Me|unarodni fudbal
za reprezentacijom, a danas
odmah kre}e i za Portugal,
na uzvratnu utakmicu.
Razloga za sre}u zbog
gostovanja „Zmajeva“ ju~er
su imali i zeni~ki osnovci i
srednjo{kolci. Naime, u svim
osnovnim {kolama i u nekim
srednjim bila je skra}ena
nastava, a posljednji ~asovi
zavr{eni su u 16 sati.
V. B.
Obavljena d`enaza Rasimu Ahmetovi}u
XNakon kra}e bolesti, u Gora`du je u 57. godini pre-
minuo prijeratni istaknuti fudbaler Rasim Ahmetovi}
Piko.
Ro|en je 1954. u Vitkovi}ima kod Gora`da, a kao 16-go-
di{njak je zaigrao u Azotu, tada{njem rasadniku fudba-
lskih talenata. Potom je pre{ao u fo~ansku Sutjesku, a za-
tim su uslijedili anga`mani u Slobodi iz Titovog U`ica,
Boru, Majdanpeku, Partizanu, Sarajevu, ^eliku...
Igrao je i za olimpijsku i amatersku reprezentaciju Jugo-
slavije. D`enaza Rasima Ahmetovi}a Pika obavljena je
u ~etvrtak na mezarju Zidine. E. A.
^elni ljudi Nogometnog
saveza Federacije BiH, na za-
htjev prvoliga{a iz Velike
Kladu{e, odr`ali su u Zeni-
ci sastanak s Upravnim
odborom NK Kraji{nik, ko-
ji je stigao u kompletnom sa-
stavu.
Povod je prekinuta uta-
kmica 13. kola Prve lige
FBiH s Krajinom u Cazinu,
koja jo{ nije dobila epilog.
- Upoznali su nas sa pro-
blemima s kojima se susre}u
u takmi~enju u okviru Prve
lige FBiH, a mi smo njih
upoznali s koracima koje
poduzimamo kako bismo
svi zajedno sa~uvali regula-
rnost takmi~enja - ka`e gene-
ralni sekretar NSFBiH El-
din Bakovi} te dodaje da na
ovom sastanku nije bilo ni
planirano da se donese bilo
kakva odluka o utakmici.
Kraji{ki derbi prekinut je
u 88. minuti, kada su se go-
sti iz Velike Kladu{e povu-
kli s terena nakon {to su pr-
imili gol iz ponovljenog pe-
nala. Prvi udarac golman
Kraji{nika je odbranio, ali je
sudija Mehanovi} odlu~io
ponoviti izvo|enje. V. B.
Sporno izvo|enje penala: Razlog za{to se Kraji{nik
povukao s terena
Svi zajedno boriti
se za regularnost
Ham{ik: Ugovor do 2015.
{alovima preplavila Zenicu u ranim jutarnjim satima
skratili nastavu
Srce za BiH
Kadiri} i fotomonta`a:
Ronaldo suze lije
Sastanak ~elnika NSFBiH i NK Kraji{nik
66 Subota, 12. novembar/studeni 2011. Dnevni avaz
oglasi
$%
IFHJ
Dnevni avaz, subota,
12. novembar/studeni 2011.
ë|ã1ä 1ãJä1|ć
äčäää|ä ||||äM|
Mlada reprezentacija danas na Kipru
Jagodić: Znamo šta nas očekuje
PENZIJA Naš bivši reprezentativac okončao karijeru u Duizburgu
|ä|cã 0|||ć 1ãäãt |J|ã
ää|äš|ã|ää ä|ãäM|cä
ru.
- Posebno me ponosnim
čini tošto ćese toliki broj ve-
likih imena pojaviti na
oproštaju. Siguran samda će
navijači vidjeti dosta golova
- komentirao je Grlić.
On je u karijeri igrao za
Bajern II, Minhen 1860,
Fortunu Keln i Alemaniju
Ahen. Za bh. reprezentaciju
nastupao je od 2004. do
2007. godine. U najdražem
dresu odigrao je 26 utakmi-
ca i postigao četiri gola.
(A. Č.)
Ponosim se time što će svečanost uveličati toliki broj velikih imena, kazao je bh. fudbaler
Grlić: Posljednji meč
Mlada reprezentacija B-
osne i Hercegovine (U-21)
danas protiv Kipra u Fama-
gusti nastavlja kvalifikacio-
ni ciklus zaEvropskoprven-
stvo 2013. Selektor mlade
reprezentacije BiH Vlado
Jagodić može računati na
sve pozvane igrače s obzir-
om na to da nije bilo otkaza
niti povreda u dosadašnjem
dijelu priprema.
Jagodić očekuje od mla-
dih bh. reprezentativaca da
nastave u onomritmu u ko-
jem su odigrali dosadašnji
dio kvalifikacija. Pobjeda na
Kipru, kojeg smo u posljed-
njoj utakmici u Zenici savla-
dali sa 5:1, nameće se kao
imperativ.
- S Kipranima smo ne-
davno igrali i znamo šta nas
očekuje. Realno je da očeku-
jem dobar rezultat nakon
naše visoke pobjede u BiH.
Utakmica u Grčkoj neće di-
rektno odlučiti situaciju u
grupi, ali bi nam dobar re-
zultat povećao šanse za dru-
go mjesto u grupi, jer Grci
još moraju igrati s Nijemci-
ma - istakao je selektor BiH.
Jagodić očekuje da Ni-
jemci protiv Grka odigraju
kao u svim utakmicama do
sada i pobijede, što bi olakša-
lo posao reprezentaciji BiH,
koja naredne godine igra
četiri domaće utakmice.
Mlada reprezentacija
BiHtrenutno je na 3. mjestu
grupe 1 kvalifikacija za Evr-
opsko prvenstvo, iza Nje-
mačke i Grčke. Samo dva da-
na nakon susreta protiv Ki-
pra ugostit će nas Grčka.
A. Č.
Dva dana poslije BiH igra gostujuću
utakmicu protiv Grčke
bert Majer (Meier), Oldžaj
Sahan (OlcaySahan), Salou,
Tom Štarke (Starke), Kris-
tijan Tifert (Christian Tif-
fer), Sandro Vagner (Wa-
gner)...
Nekadašnji bh. repre-
zentativac, rođen 6. avgusta
1975. godine, u petak se
družo s fanovima i prodavao
ulaznice za utakmicu koje
koštaju 12 eura.
Grlić je ostavio dubok
tragu redovima ovogdrugo-
ligašatene čudi načinnako-
ji će okončati igračku karije-
Danasće velikuoproštaj-
nu utakmicu u dresu nje-
mačkog drugoligaša Duiz-
burga odigrati nekadašnji
bh. fudbalski reprezentati-
vac Ivica Grlić. Utakmica će
početi u 15.30 sati, a “Ivo i
prijatelji” odmjerit će snage
protiv ekipe “Zebra olstars”.
Grlić će igrati u obje eki-
pe po jedno poluvrijeme.
Zajedno snjim, u ekipi “Ivo i
prijatelji” trebali bi zaigrati
Ivica Banović, Maks Eberl
(Max), Manaseh Ishijaku
(Mannasseh Ishiaku), Ulf
Kirsten, Ivan Klasnić, Oli-
ver Krojcer (Kreuzer), Vili
Landgraf (Willi), Klemen
Lavrić, Erik Meijer, Oliver
Rek (Reck), Hans Sarpei i
drugi.
Za “Zebra olstars”će, po-
red Grlića, koji će im se pri-
družiti u drugih 45 minuta,
igrati još Sven Beukert
(Beuckert), Stefan Blank,
Aleksander Bugera, Ber-
nard Dic (Dietz), Joakim
Hop (Joachim Hopp), Mo
Idrizu (Idrissou), Markus
Kurt (Markus Kurth), No-
0|ääã t
1. Njemačka 5 5 0 0 23:1 15
2. Grčka 4 3 0 1 9:4 9
3. BiH 4 2 1 1 9:5 7
4. Bjelorusija 5 2 1 2 8:8 7
5. Kipar 5 1 0 4 9:14 3
6. San.Marino 5 0 0 5 0:26 0
8ä1|M8ã|||ää|ć ä||tä
äää|ã|äã äã Iäšãä|
Sloboda želi pojačati ekipu
Trener Slobode Darko
Vojvodić razgovarao i s ne-
kadašnjim napadačem tima
s Tušnja Nedimom Halilo-
vićem, koji je prije tačno de-
set i po godina napustio Tu-
zlu i otišao za Varaždin.
Prema našim informaci-
jama, Halilović je spreman
da se u zimskoj pauzi pri-
ključi Slobodi, štoje i potvr-
dio Vojvodiću. Ukolikose to
i dogodi, Tuzlaci bi u špicu
dobili jošjedno iskusno ime,
koje bi pokušalo izliječiti
hroničnu neefikasnost eki-
pe. Tuzlaci su i dalje najnee-
fikasnija ekipa uPremijer li-
Halilović: Prije deceniju
napustio Tuzlu
â1M|| 8ã||ãt tä
ä|ã||ä ||ää|ät|Mã
Dobra vijest za Velež
Kajtaz: Bit će spreman za finiš jeseni
Sedamdana uoči nastav-
ka sezone fudbaleri Veleža
Zlatko Kazazić, Samir Mer-
zić i Armel Škaljić još su u
procesu oporavka. Trenera
“Rođenih” Mirzu Va-
rešanovića može radovati
činjenica da se iskusni Ad-
mir Kajtaz vratio treninzi-
ma.
- Do kraja jeseni očekuju
nas još tri duela, dva u Pre-
mijer ligi i jedan u Kupu
BiH. Slobodu, jednostavno,
moramo pobijediti, a onda
probati napraviti nešto u
Gabeli. Što se tiče Kupa
BiH, u dobroj smo situaciji
da eliminiramo Branitelj i
plasiramo se u polufinale.
Kajtaz se vraća, a ostala troj-
ica se opravljaju, teško da će
se tu situacija nešto promije-
niti.
Po završetku prvog dije-
la, razgovarat ćemo s ruko-
vodstvom kluba i vidjeti šta i
kako dalje. Ovo, definitiv-
no, nije ono zbog čega sam
došao u Mostar, to nisu re-
zultati koji moguzadovoljiti
klub ovakvog renomea -
kaže Varešanović.
F. I.
Stadion “Dr. Milan Jelić” u Modriči. Gledalaca: 150. Sudija:
Marko Maksimović (Modriča). Strijelci: 1:0 - Asevedo (27),
1:1 - Mašić (63). Žuti karton: Komlenović (Modriča Maxima).
MODRIČA MAXIMA: Milkanović, Asevedo, Alić, Galešić,
Ponjević, Komlenović, Đ. Savić, Đorđić, Ilić, Radić, Bojić. Još
su igrali: Žerić, Petrović, Tomić, Magazin, Đaković, Milaković,
Zahirović, Bajramović, N. Savić. Trener: Danimir Milkanović.
ZVIJEZDA: Smajić, Jakovljević, Omić, Jusić, Moranjkić, De-
lić, Hasić, Đelmić, Halilović, Matko, Nuhanović. Još su igrali:
Labus, Milanović, Hamzić, Mašić, Nezić, Ristić, Gavarić, Ju-
kan. Trener:DraganJović. S. J.
Nä1||čã - Iä||ät1ã t.t
gi, sa prosjekomod 0,6posti-
gnutih golova po utakmici.
E. M.
$&
Dnevni avaz, subota,
IFHJ 12. novembar/studeni 2011.
Iä|ä|ää|ćääã t4 ääšã
ä|tä täãt||ã 8ãää
Bh. reprezentativac drugi strijelac i prvi skakač 4. kola elitnog takmičenja
Zakucavanje
Teletovića
protiv Nansija
fä|ä1ãä
GRUPA A: Kaha La-
boral 3-1, Kantu 3-1, Nan-
si 2-2, Fenerbahče Ulker
2-2, Bilbao 1-3, Olimpi-
jakos 1-3.
GRUPA B: CSKA 4-0,
Panatinaikos 3-1, Unikaha
3-1, Bamberg 1-3, Žalgiris
1-3, Zagreb 0-4.
GRUPA C: Makabi
3-1, Real Madrid 2-2, Ana-
dolu Efes 2-2, Armani 2-2,
Partizan 2-2, Šarlroa 1-3.
GRUPA D: Barcelona
4-0, Montepaski 3-1, Ga-
latasaraj 2-2, Uniks 2-2,
Union Olimpija 1-3, Pro-
kom 0-4.
Mirza Teletović nastavio
je sa sjajnimigrama u Euro-
ligi. Najbolji bh. košarkaš
postigao je 24 poenai 13 sko-
kova za španski Kaha Labo-
ral, koji je ipakpretrpio prvi
ovosezonski poraz, i to na
gostovanju kod francuskog
Nansija (85:90).
U sastavu Nansija nala-
zio se i potencijalni bh. re-
prezentativac Dženan Kur-
tić, ali nije ulazio uigru. Te-
letović je bio drugi strijelac,
prvi skakač i, statistički, čet-
vrti najkorisniji igrač4. kola
elitnog kontinentalnog tak-
mičenja.
U ukupnom poretku,
26-godišnji krilni košarkaš i
dalje je vodeći strijelac Eu-
rolige (22,2 poena u prosje-
ku) te šesti u MVP poretku
za najkorisnijeg igrača sa
21,5bodovapo meču(prvi je
Nikola Batumiz Nansija sa
29,7).
Efikasne igre nastavio je
pružati i Henri Domerkant
(Henry Domercant), koji je
postigao 23 poena u pobjedi
ruskog Uniksa u gostima
protiv poljskog Prokoma
(72:68). Američki bek s bh.
pasošem trenutno je šesti
strijelac Eurolige (19,2).
Rezultati 4. kola: GRU-
PA A: Kantu (Marko Šćekić
8 poena) - Olimpijakos
64:63, Bilbao - Fenerbahče
Ulker 70:73, Nansi - Kaha
Laboral (MirzaTeletović 24
poena, 13 skokova) 90:85.
GRUPA B: Unikaha
(Nedžad Sinanović 8 poena)
- Zagreb (Ante Mašić 8 poe-
na) 99:85, Žalgiris - Bam-
berg 81:70, Panatinaikos -
CSKA 76:78.
GRUPA C: Anadolu
Efes - Makabi 72:79, Šarlroa
- Armani Milano76:81, Par-
tizan - Real Madrid 80:79.
GRUPA D: Union
Olimpija (Ratko Varda 14
poena) - Galatasaraj 70:79,
Prokom- Uniks (Henri Do-
merkant 23) 68:72, Barcelo-
na - Montepaski 92:75.
(E. J.)
Sarajevski “Studenti” dočekuju Zrinjski
Košarkaši Bosne ASA BH
Telecoma odlučni su da i na-
kon7. kolaPrvenstva BiHos-
tanu jedina neporažena ekipa
u novoj sezoni.
Iako trener Hamdo Frljak
priznaje da je ekipa u laganoj
euforiji nakon neočekivanog
uspješnog starta (omjer 5-0),
naglašava da čini sve kako bi
igrači ostali čvrsto na zemlji i
još fokusirani na naredna is-
kušenja.
- Ovoće nam biti treći der-
bi unizu. Iako nas očekuje ri-
val koji ima veoma ozbiljne
ambicije, pokušat ćemo pobi-
jediti, što bi nam,s obzirom na
raspored, smanjilo pritisak
kada je riječ oplasmanu u Li-
gu 6 - kaže Frljak te dodaje da
bi iskusni centar Dženan
Rahimić, i poredproblema sa
povredom, trebaobiti usasta-
vu.
- Očekujemkvalitetan, ali
težak meč. Zrinjski dolazi pod
imperativom pobjede, jer mu
je ovo šansa da uhvati pri-
ključak s gornjim dijelom ta-
bele, ali i mi želimo bodove
kojima bismo ostali na lider-
skoj poziciji - izjavioje sve bo-
lji Bosnin bek Eldin Čamdžić.
U prethodnom kolu, Bos-
na je savladala Mladost, a di-
rektor kluba Admir Bukva is-
tiče odličan prijem na koji su
“Studenti” naišli u Mrko-
njić-Gradu.
Bosna je od jučer jača i za
još jednog sponzora, jer su
“Studenti” potpisali ugovor o
saradnji s kompanijom “Mu -
rai komerc”.
Iz sarajevskog kluba su
saopćili i to da su u prodaju
puštene godišnje ulaznice,
kojihje većprodato150 poci-
jeni od 100 KM. E. J.
8ätäã žä|| šät|ä äää|ä1ä
Čamdžić: Očekuje težak meč
PrvenstvoBiH zakošar -
kaše (7. kolo): Subota: Bos-
na ASA BHT - Zrinjski
(16.30 sati), Brotnjo - Borac
(18), Vogošća - Leotar (18),
Hercegovac - Mladost (19),
Čapljina- Varda(19.30). Si-
noć: Igokea - Servitium.
PrvenstvoBiH zakošar -
kašice (4. kolo): Subota:
Željezničar - Rudar (18),
RMU Banovići - Mladost
(18), Jedinstvo - Borac (18).
Jadranska liga za košar -
kaše (7. kolo): Subota: Ci-
bona - Hemofarm (17.30),
Zlatorog - Zagreb (18), Bu-
dućnost - Makabi (18), Kr-
ka- Olimpija(20). Nedjelja:
Helios - Crvenazvezda (18),
Široki - Partizan (20). Si-
noć: Radnički - Cedevita.
w
8äšã|äãšä|
ä|äää1
Dva mlada zenička beka, juniorski reprezentativci Dino Begagić (19 godina, 193 centi-
metra) i NebojšaMaksimović (19, 180), ove ćesezone igrati na dvojnu licencui za sarajevske
Sparse, koji će se takmičiti u A-1 košarkaškoj ligi.
Tako će ponovo igrati pod vodstvom svog bivšeg trenera Marka Trbića, koji nakon
odlaska iz Čelika već drugu godinu uspješnovodi Sparse. V. B.
w
8äJãJ|ć | Nãät|Mää|ć äää| t I|ä|ćäM
KOŠARKA Još jedna sjajna partija našeg igrača u Euroligi
0ä|ä| ä
ëäJäšć|
Premijerliga BiHzasto-
notenisere: Subota: Vogošća
- Aladža (11 sati). Nedjelja:
Mostar - Mladost(10), Kreka
- Banja Luka (11), Vogošća -
Bosna (12), Mostar - Vitez
(14),Kreka -Borac (15),No-
vi Grad - Bosna (18), Novi
Grad - Aladža (20).
w
Premijer liga BiH u rukometu
Čä||ä 1äMãć|ä 0ä|äää||
Nakonpauze zbognastu-
pa reprezentacije BiHu kva-
lifikacijama za Svjetsko pr-
venstvo 2013. i utakmica
Kupa BiH, sinoćnjom utak-
micom 9. kola između vi-
sočke Bosne i Vogošće nas-
tavljeno je i takmičenje u
Premijer ligi BiH za ruko-
metaše. Preostale utakmice
igraju se večeras sa počet-
kom u 19 sati: Čelik - Der-
venta, Krivaja - Goražde,
Sloga - Gračanica, Gradačac
- Zrinjski, Leotar - Maglaj i
Konjuh - Prijedor. V. B.
Iää|čãäää ä 8ãä|ä| läc|
U 6. kolu Regionalne lige košarkašica aktuelni bh.
prvak, banjalučki Mladi Krajišnik dočekuje viceprvaka i
osvajača Kupa BiH za prošlu godinu, zenički Čelik.
Sloboda iz Bosanskog Novog sutra gostuje kod Par-
tizana.
Parovi 6. kola: Subota: Hemofarm - Celje (18 sati),
Mladi Krajišnik - Čelik (19), Vojvodina NIS - Budućnost
PG (18). Nedjelja: Partizan - Sloboda (19.30), Voždovac
- “Radivoj Korać” (20.30).
Memorijal “Aco Stanković”
0čät|ää|ä tãMä
1äMãć| ääätä||
Nakon što je lani tradici-
ja narušena, danas će u Tu-
zli, i to u Univerzitetskoj
dvorani, ponovo biti održan
Memorijalni turnir u boksu
“Aco Stanković”. Bit će ovo
deseto izdanje ovog tak-
mičenja.
Nastupit ćesamo domaći
bokseri. Zbog nedostatka fi-
nansija, takmičari iz ino-
zemstva nisu pozivani.
Očekuje se nastup skoro 40
boraca iz 13 klubova.
Organizatori su u progr-
amuvrstili i borbe u okviru
prvog kola Prve lige BiH.
E. M.
w
Bašić: Izgubio prvi set pa dobio sljedeća dva
Duel bh. tenisera na čelendžeru
8ãš|ć |täääã1|ä
0ä||ćã ä 8äätä||ä
Bosanskohercegovački
teniseri Amer Delić i Mirza
Bašić odmjerili su snage u
drugom kolu turnira iz
Čelendžer serije u Noksvilu
(Sjedinjene Američke Drž-
ave).
Iako je favorit bio naš
najbolje rangirani teniser
Delić (187. pozicija na ATP
listi), uspješniji je bio20-go-
dišnji Bašić, koji se plasirao
u četvrtfinale i igrat će pro-
tiv Finca Harija Heliovara.
Prvi set pripao je Deliću,
koji je u osmom gemu uzeo
servu svomprotivniku te na
kraju dobio sa 6:3.
Devet gemova igrano je i
u drugom setu, ali je tada
Bašić slavio sa 6:3. U
odlučujućem setu Bašić je
poveo sa 3:0 i dobio sa 6:2.
Turnir u Noksvilu igra
se za nagradni fond uiznosu
od 50.000 američkih dolara.
$'
IFHJ
Dnevni avaz, subota,
12. novembar/studeni 2011.
Vijest u brojci
Izjava dana
Bejzbolski igrač Vašington nešn e l-
sa Vilson Ramos (Wilson) otet je iz
svog doma u Venecueli, a otmičari su
kontaktirali njegovu porodicu zbog
otkupa, prenio je AP.
Ramos, koji ima 24 godine, vratio se u
Venecuelutokom pauzeu takmičenjuna-
kon debitantske sezone u MLB ligi.
Trener ekipe ame-
ričkog fudbala na univer-
zitetu u Pensilvaniji Džo
Patern dobio je otkaz na-
kon 61 godine provedene
u stručnom štabu!
Razlog nije sportske
prirode nego činjenica da
je Paternovsaradnik Džeri Sanduski pedo-
fil.
Paternov grijehje to što policiji nije pri-
javio Sanduskog, obavijestivši samo upra-
vu univerziteta.
-Žoze Murinjo je,
vjerovatno, najbolji
trener na svijetu.
(Pep Gvardiola,
strateg Barcelone)
8||äMc| äää|äää||
|t||ãJä ä|ä||ä
8ãtãäã Nät|ã|ä
Skandal u IHF-u
Njemačke vlasti pokre-
nule su jučer istragu protiv
predsjednika Međunarodne
rukometne federacije (IHF)
Hasana Mustafe (Hassan
Moustafa) zbog prodaje pra-
va televizijskih prijenosa
2007. godine.
Iz kancelarije javnog tu-
žioca u Hamburgu saopćeno
je da je švicarska policija
pretresla Mustafinu kance-
lariju u sjedištu IHF-a u toj
zemlji. Policija je pretresla i
Mustafinu kuću u rodnom
Egiptu.
Prvi čovjek svjetskog ru-
kometa, koji je svojevreme-
no posjetio i našu zemlju,
podistragom jezbogsumnje
da je od neimenovane mar-
ketinške agencije primio
mito za prava televizijskih
prijenosa takmičenja pod
okriljem IHF-a.
(A. Dr.)
Mustafa: Osumnjičen za primanje mita
8|ä|čäää ääčãtä|
1ää|ä| äãääã
Hristi Stoičkovu, naj-
većem bugarskom fudbale-
ru svih vremena, jučer je u
Plovdivu uručena počasna
titula doktora nauka. Prije
dodjele priznanja, predsta-
vljena je biografija Stoičko-
va i prikazan film o naj-
značajnijim trenucima iz
njegove bogate karijere.
Stoičkov živi u Španiji, a
vladaBugarske nedavnogaje
imenovala za počasnog kon-
zulauKataloniji. (A. Dr.)
Š|ä|ä ää1| tätäää
tã It ä|ãäM|cä
NBA Na igračima odluka o startu šampionata
Komesar NBA lige Dej-
vid Štern (David Stern) ob-
javio je posljednju ponudu
Sindikatu igrača - podjela
godišnjih prihoda lige po
principu 50-50, početak se-
zona 15. decembra i odigra-
vanje po 72 susreta u regu-
larnom šampionatu.
Iako nije bio oduševljen,
direktor Sindikata Bili
Hanter (Billy Hunter) izja-
vio je da će, vjerovatno upo-
nedjeljak, ponudu prenijeti
igračima iz svih 30 klubova.
To bi mogao biti uvod u
procesglasanja, u koji bi bilo
uključeno približno 450
košarkaša, o tome da li prih-
vatiti ponudu i okončati
“lockout” (obustava rada),
koji suvlasnici proglasili još
1. jula.
- Ovo nijenajboljaponuda
Priznanje legendarnom fudbaleru
N||||ã|1ä
1ä|ã|ã ä |J||
Godišnji prihodi
NBA lige iznose više od
četiri milijarde dolara.
Do sada je 57 procenata
od te sume išlo igračima,
ali vlasnici su odlučni da
to smanje.
Glavni argument im
je podatak da su 22 kluba
prošle godine poslovala
sa 300 miliona dolara u
minusu.
Više od 450 košarkaša morat će odlučiti hoće li prihvatiti podjelu prihoda po principu 50-50
Štern: Označio 15. decembar kao prvi dan nove sezone
Najbolji teniser svijeta povukao se sa Mastersa u Parizu
Đääää|ć ä1ät|ãä | 1ää|ä
t.ë00.000 1ä|ã|ã
Najbolji svjetski teniser
Novak Đoković iz Srbije
objavio je jučer na svom
profilu na Facebooku da se
povlači sa Masters turnira
u Parizu zbog povrede ra-
mena. Đoković je u četvr-
tfinalu trebao igrati protiv
Francuza Žo-Vilfreda
Tsonge (Jo-Wilfried).
- Nažalost, imamloše vi-
jesti. Primoran sam da se po-
vučem s turnira zbog jake
upale ramena zbog koje bih,
uz daljnje napore, riskirao
veću povredu - rekao je
Đoković te je isktanuo:
- Zdravlje mi je ipak na
prvom mjestu.
Ipak, Đoković itekako
može biti zadovoljan, jer je
Pariz napustio s bonusom
ATP-a od 1.600.000 dolara.
O špekulacijama da će se u
Francuskoj pojaviti samo
zbog novca, prvi reket svi-
jeta je prije nekoliko dana
izjavio:
- Pomalo me je i zabavlja-
lo kako se ljudi zamaraju
tom pričom. To je smiješno.
Želimodigrati dobar turnir
i otići što dalje mogu.
Otišao je baš daleko,
odustavši od drugog meča.
(A. Dr.)
w
8ätäää1ääãä ä|c|ä||t|ã
Foto dana
Britanski biciklista De-
mijen Šarp suspendiran je
nadvije godinezbogdopin-
ga.
Šarp je kažnjen, jer mu
je u krvi nađena supstanca
EPO tokom utrke koju je
organizirala Bermudska
biciklistička federacija.
U rad su bili uključeni
i antidopinške organiza-
cije Velike Britanije, Sje-
dinjenih Američkih Drž-
ava i Bermuda.
0ëäääcää|| ä|ä|
|J|ãč ää|tää|ã
Ofsajd
na svijetu, ali imam obavezu
da je baremprezentiram član-
stvu - izjavio je Hanter.
Ako odgovor igrača bude
pozitivan, NBAće organizi-
rati prijelazni rok i tre-
ning-kampove kako bi klu-
bovi odigrali barempo 72 li-
gaška susreta (deset manje u
odnosu na uobičajenu sezo-
nu) prije plej-ofa.
- Ne očekujemo da se
igračima svidi svaki seg-
ment prijedloga, jednako
kao što se ni mnogim timo-
vima ne sviđa ono što smo
predložili, ali to je najviše
što smo mogli učiniti - izja-
vio je Štern.
Zbog nemogućnosti vla-
snika i igrača da se dogovore
o potpisivanju novog kolek-
tivnog ugovora, Štern je već
otkazao prvi mjesec šampio-
nata, koji je trebao početi 1.
novembra.
(E. J.)
ët
Navijač NFL ekipe Oklanda na meču protiv
San Dijega (Foto: Reuters)
SUBOTA 12. 11. 2011
RTS
12.35 Plava ptica,
magazin za djecu
13.10 Dnevnik
13.15 Sport plus
13.30 Subotom sa dijasporom
14.10 Vi i Mira Adanja Polak
15.02 TV lica
15.52 Vijesti
15.55 Nepobjedivo srce, serija
16.55 ^etiri godi{nja doba. Zima,
film
18.30 Kvadratura kruga
19.00 Slagalica, kviz
19.30 Dnevnik
20.05 Nepobjedivo
srce, srce
21.05 Hitler-Posljednji dani, film
23.05 Zlo~ina~ki umovi, serija
23.55 Dnevnik
00.00 1408, film
01.50 Vi i Mira Adanja Polak
FILM, OBN
21.00
16 blokova
14.00
BHT1
07.05 Supermeduza,
strani dokumentarni program
08.00 BHT vijesti
08.15 Tribunal
08.45 Josip Pejakovi}.
U ime naroda, r.
Program za djecu i mlade, r.
09.15 Be Ha Te bebe
09.20 Dvorac
divljeg cvijeta,
drama
09.35 Monika,
dokumentarni film
09.50 Dje~iji festivali
10.05 Alpska
jezera, spokojna ljepota na iz-
voru vode, strani dokumentar-
ni program
11.00 Govor
ti{ine, emisija za osobe
o{te}enog sluha i govora
12.00 BHT vijesti
12.15 Skriveni dokazi, igrana serija,
49/62
13.00 Obo`avatelji, ameri~ki igrani
film
14.30 Sarajevo na raskr{}u svijeta,
reporta`a, r.
15.00 BHT vijesti
15.10 Festival
cirkusa,
revijalni program
16.05 Bijela hronika
16.15 Sinova soba,
italijansko-francuski igrani film
17.55 Nova
avantura, magazin
19.00 Dnevnik 1
Sport
Vrijeme
19.35 London
Live, muzi~ki program
20.05 Tvornic
a snova,
ameri~ki igrani film
21.45 BHT vijesti
22.00 Ljubavnice,
igrana serija, 7/12
22.55 ^ovjek od pru}a, igrani film
00.35 Tvornica snova, ameri~ki igra-
ni film, r.
02.10 Pregled programa za nedjelju
FTV
07.10 Gospo|a Barbara,
igrana serija /12/
08.00 Vijesti
08.05 Misti~ne
vode zaljeva Toyama,
japanski dokumentarni film
Dje~iji program.
08.55 Mala princeza
09.05 Kralj
dinosaura
09.30 Hot wheels
09.55 Spretno - sretno + Lino kutak
10.55 Sarajevska
hronika
11.25 Mozaik religija,
vjerski program
12.00 Dnevnik 1
12.15 Putovanja
iz sredi{ta zemlje.
Japan,
dokumentarni program BBC-a,
4. dio
13.10 Pismo glava,
doma}i igrani film /12/
15.10 Vijesti
15.20 Tajna
Starog Mosta,
igrana serija, 6. epizoda, r. /12/
16.10 Tajna
Starog Mosta,
igrana serija, 7. epizoda, r. /12/
17.00 Mulan,
kineski igrani film /12/
19.10 Loto,
prijenos izvla~enja
19.20 Harveytoons,
crtani film
19.30 Dnevnik 2
20.10 Hajka,
jugoslavenski igrani film /15/
22.00 Lud, zbunjen, normalan,
igrana serija /12 /
23.09 Loto,
dobitna kombinacija brojeva
23.10 Dnevnik 3
23.30 ^ista~,
igrana serija, 6. epizoda
00.20 Koncert.
Hari Mata Hari, 1. dio
01.20 Dnevnik 2, r.
01.50 Pregled programa
za nedjelju
TV ALFA
07.05 Ma~ak
u ~izmama 1,
crtani film
07.35 Ma~ak
u ~izmama 2,
crtani film
08.00 Top shop
08.10 Jukebox,
muzi~ki
program
09.05 Top shop
09.15 Odjeljenje
za istragu (r) 8/16
10.10 Top shop
10.20 Genijalci
vi|eni o~ima djece -
dje~iji serijal 9/19
11.30 Vijesti
11.35 Auto vizija
12.20 U zmajevom
gnijezdu
s Marjanom
Mijajlovi}em,
sportski talk show (r)
14.00 2011 FORMULA 1
ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI
GRAND PRIX -
VN Abu Dhabija
(pole position)
15.05 Kako
vrijeme prolazi,
igrana serija
17.15 CSI. Las Vegas,
krimi serija (r)
18.00 Otok,
igrana serija (r)
19.00 Vijesti
19.10 Odjeljenje
za istragu 9/16
20.05 Otok,
igrana serija
21.00 U~esnik i svjedok,
dok. serijal
autora Muhameda Filipovi}a
10/11
22.00 Vijesti
22.05 Smrtonosni
stroj,
igrani film
00.00 [to da ne,
zabavni program
00.30 Astrologija
TV1
06.05 Medvje|a ko`a, crtani film
06.30 Putuju}i svira~i, crtani film
07.00 Jutarnje vijesti TV1
07.05 Ma~ak
u ~izmama 1, crtani film
07.35 Ma~ak
u ~izmama 2, crtani film
08.00 Vijesti
08.05 Predaj
se srce,
igrana serija (r. 51. ep.)
09.00 Vijesti
09.05 Predaj
se srce,
igrana serija (r. 52. ep.)
10.00 Flash News
10.05 Predaj se srce, igrana serija (r.
53. ep.)
11.00 Biznis vijesti
11.05 Predaj
se srce,
igrana serija (r. 54. ep.)
12.00 Vijesti plus
12.20 Sedma
brzina,
emisija o automobilizmu
13.00 FLASH BIZNIS-SPORT
13.05 Biografske pri~e.
Michael Schumacher
14.00 2011 FORMULA 1
ETIHAD AIRWAYS
ABU DHABI GRAND PRIX -
VNAbu Dhabija
(pole position)
15.00 Flash News
15.05 Kako vrijeme prolazi, igrana
serija, 6. ep. (r.)
17.00 Vijesti plus
17.15 CSI. Las Vegas, igrana serija,
10. ep. (r.)
18.00 Otok, igrana serija, 6. ep. (r.)
19.00 Najava Dnevnika 19.30
19.10 Crtani film. Hello Kitty
19.30 Dnevnik TV1
20.05 Otok, igrana serija, 7. ep.
21.00 CSI. New York, igrana serija,
10. ep. (r.)
22.05 Smrtonosni stroj, igrani film
00.00 Pono}ne vijesti plus
00.20 Prokletstvo krizantema, igrani
film (r.)
01.58 No}ni program
PINK BH
06.00 Kona~na
fantazija 7.
Nova
prijetnja, film
08.00 YuGi Oh,
crtani film
08.45 Sheena,
serija
10.00 Mladi
mu{ketiri,
serija
11.00 Paparazzo
lov na poznate,
zabavna emisija r.
12.00 Info top,
inf. program
12.05 Vremenska
prognoza
12.10 Gold
Music,
muzi~ka emisija
14.00 Info top,
inf program
14.05 Vremenska
prognoza
14.08 Ljubavnici
i tajne,
serija
15.10 Put
oko svijeta,
reality emisija r.
15.50 Info top,
informativni program
15.55 Vremenska
prognoza
16.00 Marka
na brzaka,
kviz
17.00 Show
time,
zabavna emisija
19.00 Porodi~ni
obra~un, kviz
20.00 [opingholi~arke,
reality emisija
21.00 Zvijezde
granda,
muzi~ki show
00.00 Pogled
odozdo, stand up komedija
01.00 Lov
na crveni oktobar, film
22.00 LJUBAVNICE 00.20 KONCERT HARI MATA HARI 21.00 UČESNIK I SVJEDOK 21.00 CSI. NEW YORK 17.00 SHOW TIME
14.10 VI I MIRA ADANJA POLAK
FORMULA1, ALFA-Mreža
FILM, BHT1
22.55
SERIJA, FTV
23.30
SATELITSKI PROGRAM
Eurosport
08.30 Umjetni~ko klizanje.
VN Japan
10.00 Alpsko skijanje
11.00 Umjetni~ko
klizanje.
VN Japan
12.15 Trka automobila
13.00 Alpsko
skijanje
14.00 Fudbal
14.15 Snuker
17.00 Dizanje
tegova SP Pariz
18.30 Fudbal.
EURO 2012 flash
18.45 Fudbal.
S. KUP Brazil
19.00 Dizanje
tegova SP Pariz
21.00 Snuker. Belgija
23.00 Stoni tenis. S.KUP Pariz
23.00 STONI TENIS
Eurosport 2
08.30 Fudbal. UEFA EURO 2012.
^e{ka Republika - Crna
Gora
09.15 Surfing
09.30 Snuker. Belgija
14.15 Mali fudbal
15.00 Bo}anje
17.15 Snuker. Belgija
19.00 Fudbal. UEFA EURO 2012.
Estonia - Irska
19.45 Fudbal. UEFA EURO 2012.
Bosna i Hercegovina -
Portugal
20.30 Vijesti
20.45 Fudbal. S.KUP Brazil
21.00 Fudbal. UEFA EURO 2012.
Turska - Hrvatska
21.45 Fudbal. UEFA EURO 2012.
^e{ka Republika - Crna
Gora
22.30 Dizanje tegova
17.15 SNUKER
Sportklub
10.15 Premier
League News
10.30 Euroleague
Magazin
11.00 Pregled Euroleague
12.00 ATP Masters Paris 1/4
Finala
13.30 U`ivo: Tenis
14.00 U`ivo: ATP Masters Paris 1/2
Finala
18.15 Vijesti
18.30 U`ivo: Fudbal prijateljska.
Petrolul - Partizan
20.15 FA Cup
22.00 Fudbal prijateljska. England
- Spain
00.00 Tenis STUDIO
00.30 ATP Masters Paris 1/2
Finala
04.15 Vijesti
04.30 Euroleague Magazin
National G.
12.00 Istra`ivanje
planete Zemlje
13.00 Megaselidbe
`ivotinja.
Morski psi
14.00 Megaselidbe `ivotinja. Konji
15.00 Drevni dosjei X
16.00 Drevni dosjei X
17.00 Rastavljanje najve}ih
18.00 Rastavljanje najve}ih
19.00 Istrage avionskih nesre}a
20.00 Tabu. Gluma
21.00 Tabu. Bizarna tijela
22.00 Povjerljivo. CIA
23.00 Apokalipsa. Drugi svjetski
rat
00.00 Istrage avionskih nesre}a
01.00 Tabu. Gluma
MTV Adria
12.30 Ema 2011 Winners
Weekend
13.30 Ema 2011 Directors Cut
16.30 Brand New
17.10 Just See MTV
17.50 3 From 1
18.00 Top 20
20.00 Just See MTV
20.30 So 90's
21.10 MTV Express. Orange
Strips
21.30 MTV Takeover. Lollobrigida
22.00 Ema 2011. And The Winners
Are
22.50 MTV World Stage
23.40 Party Zone
00.40 3 From 1
00.50 Party Zone
FOXlife
15.35 [kola
za parove
16.25 Knji`ni~arka
17.15 Hope
i Faith
18.15 Dr. House
19.10 Da, draga
20.05 Uvod
u anatomiju
21.00 Osveta
22.00 O~ajne
ku}anice
23.00 Seks
i grad
23.35 Seks i grad
00.10 Seks i grad
00.45 Seks i grad
01.20 Knji`ni~arka
FOXCRIME
15.50 Monk
16.40 Monk
17.30 Frikovi
18.20 Tijelo
kao
dokaz
19.10 Medijum
20.00 Nestali
20.50 Aerodrom
21.40 Kraljevi
bjekstva
22.30 Detektiv
na
Floridi
23.20 Okru`en
mrtvima
00.10 Frikovi
01.45 Aerodrom
FILM, HRT1
22.36
Povjerljivi stru~njak za Balkan Ozborn
otpu{ten jeiz CIA-ete po~injepisati me-
moare u kojimanamjerava razotkriti po-
jedinosti vezane za svoju slu`bu.
Uloge: D`ord` Kluni, Tilda Svinton,
D`on Malkovi~
Reditelj: Itan i D`oel Koen
Spaliti nakon
~itanja
Velika nagrada
Abu Dhabija
Edvard prima pismo odsvoje ve-
likeljubavi i biv{ezaru~niceVilov
u kojem ga moli za pomo} jer je
njena k}erka nestala. Edvard pu-
tujenaotok Samers, gdjepo~inje
istragu.
Uloge: Nikolas Kejd`, Elen Bar-
stin, Kejt Bean, Lili Sobieski
Reditelj: Nil Labut
^ovjek od
pru}a
Benks mora spasiti FBI agenta od
ovisnosti i rizikovati `ivot ~ovjeka
iz vlastitog tima. Ben napu{ta
ku}u i tra`i skoni{te kod osobe
kojaje spremnau~initi sve dapo-
vrijedi Vilijama.
^ista~
FILM, NOVA TV
22.15
Keri Bred{ou, uspje{na autorica i naj-
dra`a modna ikona mnogima, napokon
se vratila. Njena poznata cini~na dosje-
tljivost izra`enija je nego ikad te nasta-
vlja do~aravati svoje vlastite pri~e o
seksu, ljubavi i slobodnimNjujor~anka-
ma opsjednutim modom.
Uloge: Sara D`esika Parker, Kim Katral,
Kristin Dejvis, Sintija Nikson
Reditelj: Majkl Petrik King
Seks i grad
10.30 EUROLEAGUE
Neposredno uo~i zavr{etka
no}ne smjene mrzovoljni policij-
ski detektiv D`ek Mozli dobije od
zapovjednika zadatak ispratiti
sitnog kriminalca Edija Bankera
iz pritvora do sudnice, u kojoj
mora svjedo~iti, a koja se nalazi
16 ulica dalje.
Uloge : Brus Vilis, Moz Def, Dej-
vid Mors
Reditelj: Ri~ard Doner
SUBOTA 12. 11. 2011
Ljubav: Maksimalno se opustite u trenucima koje
provodite sa partnerom. I vama i voljenoj osobi bit
}e ugodnije.
Posao: Jednu va`nu odluku morate donijeti bez
mnogo promi{ljanja. Savjet: dr`ite se zacrtanog plana.
Zdravlje: [to vi{e se opustite.
Ljubav: Kada ste u dru{tvu osobe koju volite,
veoma te{ko joj mo`ete odoljeti. Nema potrebe da
krijete emocije...
Posao: Dan je dobar za ma{tanja. Ako za sljede}i
period spremate ne{to veliko, isplanirajte detalje ve} danas.
Zdravlje: Pone{to “pripi{ite” i vremenu...
Ljubav: Osoba koju ste upleli u svoj svijet ljubavi,
sretna je {to joj se to dogodilo. Ipak, ne pretjerujte
s obe}anjima.
Posao: Nemojte se zadovoljiti malim zalogajima,
ali ne dopustite ni da vam ta{tina suvi{e otvori apetit.
Zdravlje: Mo`ete biti veoma zadovoljni.
Ljubav: Samo se prepustite osje}anjima. Dan
obe}ava sre}u, nje`nosti, zabavne trenutke sa
voljenom osobom.
Posao: Skloni ste da donosite brze i nagle odluke. Budite
posebno oprezni ako ne{to treba da potpi{ete.
Zdravlje: Najzad ste u stanju da se opustite.
Ljubav: Blistate punim sjajem. Iskoristite novu
dozu {arma da osvojite osobu koju volite. Ne
budite pasivni.
Posao: Niste svjesni koliki u~inak imaju va{i,
naizgled, neva`ni poslovi. Dodatno se razvijaju va{e sposob-
nosti.
Zdravlje: Obnovite kondiciju.
Ljubav: Sigurni ste u svoju ljubav. Va{a veza, duga
ili je na po~etku, svejedno, postaje od `ivotnog
zna~aja.
Posao: Imate dovoljno energije da izdr`ite pritiske i
isku{enja. Posljednje {to mo`ete o~ekivati jeste bezbri`nost.
Zdravlje: Oslabljena cirkulacija.
Ljubav: Ako ste usamljeni, {to najmanje podnosite i `elite,
samo se okrenite oko sebe. U blizini je prava
osoba...
Posao: Trenutno u~vr{}ujete svoje pozicije, na-
predujete. Vo|eni ste i motivom ekonomske sigur-
nosti.
Zdravlje: Veoma dobro.
Ljubav: Odre|eni problemi mogu se lo{e odraziti i
na va{u vezu. Nerazumijevanje mo`e prouzrokova-
ti i raskid.
Posao: Uspjeh je u silaznoj putanji, {to vas ~ini
nezadovoljnim. Te{ko}e vam oduzimaju vrijeme, energiju i
volju.
Zdravlje: Nervoza je va{ veliki neprijatelj.
Ljubav: Povr{na emocionalna veza ne}e ukloniti
nemir. Ako `udite za avanturom, imate {ansu da se
zabavite..
Posao: Prilike vas tjeraju da se promijenite. Ne
odupirite se ne~emu {to je neminovno. Po~nite novi dio karijere.
Zdravlje: Pove}ajte unos vitamina.
Ljubav: Vrijeme radi za vas, pa mo`ete nadoknadi-
ti propu{teno. Ne pla{ite se ljubavi, otvoreno
poka`ete emocije.
Posao: Odnosi sa kolegama su odli~ni. Mo`ete slobodno re}i
da vam je i ugodno u radnom okru`enju.
Zdravlje: Pove}ana briga urodila je plodom.
Ljubav: Privla~e vas neobi~ne osobe, kakvi ste i
sami. U su{tini, ipak vam vi{e odgovara odan i
nje`an partner...
Posao: Sa kolegama postupate sa puno takta. Bilo
bi lijepo kada biste unijeli i vi{e vedrine u svoj rad.
Zdravlje: Preosjetljivi ste.
Ljubav: Prema partneru se odnosite uz puno
ta{tine i `elje za preimu}stvom. [ta ako se probudi
i ego voljene osobe?!
Posao: Pazite da ne pretjerate sa ljen~arenjem, jer
}e vam se posao nagomilati. Radije, uzmite mali predah.
Zdravlje: Znatan pad energije.
[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDIĆ
HAYAT TV
06.10 Timmy, crtani film, 22 - 27. ep.
07.00 Fifi, crtani film, 36, 37. i 38. ep.
07.30 Bumba, crtani film, 79. - 81. ep.
07.50 Graditelj Bob, crtani film, 29.
ep.
08.00 @ablja
patrola, crtani film, 13. ep.
08.30 Po{tujmo
saobra}ajne
znakove
08.37 Hlapi}eve nove zgode, crtani
film, 1. ep.
08.53 Po{tujmo
saobra}ajne znakove
09.00 Garfield,
crtani film, 15. - 19. ep.
10.00 Winx, igrana serija, 16 - 20. ep.
11.59 Biometeorolo{ka
prognoza
12.00 Suze Bosfora, igrana serija,
13. ep.
13.00 Autoklub,
automagazin
13.30 Horizonti
14.00 Najbolji
od najboljih 2,
igrani film
16.15 Sport centar
16.20 Vremenska
prognoza
16.22 Zvijezda mo`e{ biti ti, muzi~ki
show
18.00 @enski razgovori, zabavni pro-
gram
19.00 Vijesti u 7, informativni pro-
gram
19.28 Vremenska
prognoza
19.30 Stanje
na putevima
19.31 Biometeorolo{ka
prognoza
19.33 Sport
19.38 Horizonti
20.00 S druge
strane, inf. program
20.20 Zvijezda
mo`e{ biti ti,
nominacije
22.20 Sport centar
22.22 Nema problema, igrani film
00.15 Astro Num Caffe, u`ivo
AL JAZEERA
BALKANS
07.00 Kontekst,
informativni
talk-show, r.
07.30 Zidovi
srama, Belfast,
dokumentarni
program,r.
08.00 Poznavali smo
Borisa Jeljcina,
dokumentarni
program, r.
08.30 Kontekst,
informativni talk-show, r.
09.00 AJE program
16.30 Zidovi
srama, Belfast,
dokumentarni program,r.
17.00 Poznavali smo
Borisa Jeljcina,
dokumentarni program, r.
17.30 Kontekst,
informativni talk-show, r.
18.00 Vijesti,
informativni program
19.05 48 Havana,
dokumentarni program
19.30 Usudi se
i probaj, [panija,
dokumentarni
program
20.00 Vijesti
21.00 Vijesti
21.30 Zidovi srama,
Belfast,
dokumentarni program,r.
22.00 Vijesti
23.05 Kontekst,
informativni
talk-show, r.
23.30 48 Havana,
dokumentarni
program, r.
00.00 AJE Vijesti
01.00 Kontekst,
informativni
talk-show, r.
01.30 Usudi se
i probaj, [panija,
dokumentarni
program, r.
02.00 Kraj programa
HRT1
11.12 Normalan
`ivot,
emisija o obitelji
12.00 Dnevnik
12.17 TV kalendar (R)
12.30 Veterani
mira,
emisija za branitelje
13.16 Prizma,
multinacionalni
magazin
13.58 Duhovni
izazovi,
me|ureligijski magazin
14.26 Branitelji
domovine,
informativno
-edukativni spot (R)
14.29 Eko zona
14.52 Prirodni svijet 4.
Divljina na neo~ekivanom
mjestu,
dokumentarna serija (8/14)*
15.43 Jelovnici
izgubljenog vremena.
Gastronomska
tradicija
16.06 Euromagazin
16.31 Potro{a~ki kod
17.00 Vijesti
17.20 Reporteri.
Najve}i
azijski zatvor*
18.28 Lijepom na{om. Darda (2/2)
19.18 LOTO 7/39
19.30 Dnevnik
19.57 Sport
20.01 Vrijeme
20.11 Ples sa zvijezdama (3/8)*
22.05 Vijesti
22.22 Vijesti iz kulture
22.36 Ve~ernja premijera.
Spaliti nakon ~itanja,
ameri~ko-britansko-francuski
film (12)*
00.15 Filmski maraton.
U ime oca,
irsko-britansko-ameri~ki film
(12)*
02.22 Filmski maraton.
Gradska vije}nica,
ameri~ki film (12) (R)*
Nova TV
05.55 U sedmom
nebu,
serija13-14/23
07.45 Peppa,
crtana
serija 25-26/26
08.00 Mlada
Pocahontas,
crtani film
08.35 Beyblade
metal
fusion,
crtana
serija30/39
09.00 Lego
Ninjago,
crtana
serija 2/4
09.15 Winx,
crtana
serija9/52
09.40 Frikovi,
serija2/16
10.35 Larin
izbor,
serija R
13.35 Banda
s terena,
igrani
film R
16.00 Provjereno,
informativni
magazin R
17.00 Vijesti Nove TV
17.10 Supertalent,
show R
19.15 Dnevnik
Nove TV
20.05 Nije zlato
sve {to sja,
igrani film
22.15 MEGAHIT.
Seks i grad,
igrani film (15)*
01.00 Potraga
za sre}om,
igrani film
03.00 Ezo TV,
tarot show (18)*
05.15 Kraj
programa
20.00 S DRUGE STRANE 19.30 USUDI SE I PROBAJ 18.28 LIJEPOM NA[OM 19.15 DNEVNIK
MRE@A
14.00 2011 Formula 1 Etihad
Airways Abu Dhabi
Grand Prix - VN Abu
Dhabija (pole position)
15.05 Kako vrijeme prolazi,
serija, 6. ep. (r)
17.15 CSI. Las Vegas, serija
18.00 Otok, serija, 6. ep. (r)
20.05 Otok, serija, 7. ep.
21.00 CSI. New York, serija
22.05 Smrtonosni stroj, film
OBN
10.50 Princ iz Bel Aira
11.20 TV Doktor, medicinski
magazin
12.00 Lonci i poklopci
12.55 Bakina kuhinja,
kulinarski show
13.40 Skrivena kamera,
humoristi~ni program
14.10 Ljubav-vjera-nada (12),
turska serija
15.00 Diplomatski kod, Gost.
Ambasador ^e{ke
Republike, zabavni
program
16.00 Danas kino sutra OBN,
zabavni program
16.50 Pepper Denis (12),
humoristi~na serija
17.30 Dejana Talk Show,
Tema. “Vi{e krvi-vi{e
`ivota!”, talk show
18.50 OBN Info, informativni
program
19.05 OBN Sport, sportski
pregled
19.15 Bakina kuhinja,
kulinarski show
20.00 Ljubav-vjera-nada
21.00 16 blokova (16), film
22.55 Spasi me (16), film
00.35 16 blokova (16), film
RTRS
13.20 Na{ biznis, r
14.00 Istinite pri~e - `ivot u
SAD-u, dobra stara
pjesma
15.05 Najotka~enije reklame
na svijetu, zabavni
program
15.30 Ono kao ljubav, serija
16.25 Za.druga, emisija za
mlade
17.00 Vijesti
17.10 Dame biraju seriju
18.00 Koncert - Ivana Jordan
18.55 Ah, ta planeta!
19.30 Dnevnik 2
20.15 Samo pjesma zna,
emisija narodne muzike
21.15 Fantom, film
22.30 Dnevnik 3
22.45 Prljavi rat, film
00.15 Serija
HTV OSKAR C
14.00 2011 Formula 1 Etihad
Airways Abu Dhabi
Grand Prix - VN Abu
Dhabija (pole position)
15.05 Kako vrijeme prolazi
16.10 Bonaventura
17.10 CSI. Las Vegas
18.00 Otok , igrana serija
19.00 Auto shop magazin
19.30 Reemitiranje dnevnika
HRT-a
20.05 Otok , igrana serija
21.00 CSI. New York, serija
22.00 Smrtonosni stroj, film
ZENICA
17.00 Dokumentarni program
17.55 TV izlog
18.00 Sfera, r.
18.30 Mali oglasi
19.00 Vijesti
20.00 Nije te{ko biti ja
21.00 Igrani film
22.30 Obavje{tenja
23.00 Vijesti ,r.
23.15 Igrani film
KISS
17.40 Kuhinje
18.20 Zagrljaj ljepote
19.05 FIS SHOP
19.10 Marketing
19.30 HRT DNEVNIK
20.05 OTOK,serija
21.05 CSI, serija
22.00 [panjolska primera liga
KAKANJ
17.05 Put Istine
18.00 Putovanja
18.30 Majstor kuhinje
19.00 Denis napast
19.15 Marketing
19.30 Dnevnik FTV
20.00 Vijesti IC
20.20 Nade BH sporta
20.45 Marketing
21.00 Dom2
21.30 Reporta`e sa Zemlje
mira
22.00 Extremi slavnih
22.45 Marketing
23.00 Vijesti TV Sahar
23.30 Autovizija
00.00 Vijesti IC r.
00.20 Ratnici, film
HRT2
12.06 Prljavi pokvareni
varalice, film
13.54 Obrtnik i partner
14.26 KS automagazin
14.59 Tereza u Olimpiji
16.49 4 zida
17.25 Ko{arka, ABA liga.
Cibona - Hemofarm,
prijenos
19.20 Patak Frka, crtana serija
19.44 Glazba, glazba... rock
20.05 Drugi svjetski rat -
izgubljene snimke.
Zavr{ni udarac,
dokumentarna serija
20.51 John Adams, serija
21.55 The King's Consort u
Vara`dinu
23.25 Fringe - Na rubu 1,
serija
00.15 No}ni glazbeni program.
Glazbeni spotovi
BN
17.55 Kao kod svoje ku}e
19.30 Dnevnik 2
20.00 Vitafon
20.30 Nijesmo mi od ju~e
21.00 Foliranti, serija
21.30 Tu|e sla|e
22.30 BN music
23.30 Dnevnik 3
23.45 Film
TV OSM
18.30 Dan, centralna inf.
emisija
19.00 Vremenska prognoza
19.12 SMS oglasi
19.30 Portal
19.40 Game zone
20.05 Predaj se srce, serija
21.00 Tito, dok. serijal
22.00 Doba ljubavi, serija
23.00 Ubistvo generala 1
00.30 Astro Show
TV GORA@DE
17.00 Najava programa
19.00 Dnevnik
19.30 Muzi~ki program
20.00 Istina, dok. program
20.30 Pop Top, muzi~ka
emisija
21.00 Klinika, serija
22.00 Intervju
23.00 Dnevnik/r
TV USK
17.15 CSI. Las Vegas, serija
18.15 Duhovni svijet, vjerski
program
18.45 Bajke iz cijelog svijeta,
program za djecu 17/39
19.00 Dnevnik 1
19.30 Muzi~ki program
20.05 Otok, serija
21.05 CSI New York, serija
21.55 [panska primera liga,
prijenos utakmice, 1.
poluvrijeme
22.45 Vijesti
23.00 [panska primera liga,
prijenos utakmice, 2.
poluvrijeme
23.50 Hronika kraji{kih
gradova, informativni
program
Mos: Pristala pozirati
Početna cijena crno-bijelih fotografija nage manekenke 18.000 funti
8l1I N088â â080|1|
Fotograf Albert Votson napravio fotografije u Maroku
LONDON- Na jednoj aukciji slje-
deće sedmice naći će se i crno-bije-
le fotografije nage manekenke Ke-
jt Mos (Kate Moss) koje su napra-
vljene od 1993. godine, a njihova
početna cijena bit će 18.000 funti.
- Fotograf Albert Votson (Wat-
son) napravio jedvije upečatljive fo-
tografije Mos tokom snimanja za
njemački “Vogue”. Danas su one
među njenimnajpopularnijim foto-
grafijama - rekli su iz aukcijske kuće.
Crno-bijele fotografije nage
manekenke čija je početna cijena
18.000 funti napravljene su u Ma-
roku.
- Nakon cjelodnevnog snima-
nja u Marakešu Votson je pre-
dložio Kejt da je fotografira nagu i
ona je pristala - kažu aukcionari.
0ä|ä1| tã|ää|||| ä||ãM|1ä
KAIRO - Egipatske vlasti za an-
tikvitete zatvorile su za posjetio-
ce Keopsovu piramiduu Gizi, po-
slije glasina da je jedna grupa
jučer (11.11.2011.) u 11.11 sati
htjela izvesti duhovnu ceremoni-
ju. Nepoznata grupa htjela je iz-
vesti “jevrejske ili masonske”
obrede na tom mjestu, vjerujući u
mistične moći piramide, u sim-
boličnom trenutku koji je obi-
lježio broj jedan.
Egipatske vlasti reagirale
0t ä||tä ä|šä M|||äää|ã
SOFIJA - Broj milionera u Bu-
garskoj znatno je porastao u pe-
riodu ekonomske krize, podaci
su tamošnje Narodne banke. U
posljednja tri mjeseca Bugar-
ska je dobila 27 novih milione-
ra. U toj zemlji se milionerom
smatra osoba koja posjeduje
više od milion leva, odnosno
500.000 eura. Tu sumu na svom
računu imaju dvije nove osobe
svake sedmice.
Sofija svake sedmice dobije nove bogataše
LJUDI I DOGAĐAJI
Iãä|||ää|ää|
|ä|ä|ää|
PARIZ - Francuska policija je u
okviru akcije suzbijanja nelegalne
ulične prodaje zaplijenila 270 tona
minijaturnih Ajfelovih tornjeva i
uhapsila četiri osobe. Bili su uveze-
ni iz Kine. Policija je ove godine
sebi zadala zadatak da očisti ulice
grada s najvećim brojem turis-
tičkih posjetau svijetuod ilegalnih
prodavača suvenira.
Oduzeta roba
Iskosa
BRISTOL - Majkl Alan Skopec
(Michael) iz Ilinoisa dobio je
pažnju koju je tražio - uhapšen je
zbog opstruiranja rada policije i
opiranja policijskom službeniku.
“Ne radi mi iPhone”, rekao je on u
svakom od pet poziva službi 911,
da bi policija na kraju poslala pa-
trolu da izvidi očemu je riječ. Kako
se opirao uputama policajaca,
uhapšen je i priveden u stanicu.
fät|ä 9tt
Nä1ã t|ã|ã
I00 Jä1|äã
BEČ- Muzej umjetnosti izložio
je lepeze, kišobrane, rukavice i
druge predmete stare i po 700
godina, a koji su se i tada smatra-
li više modnim dodacima nego
korisnimza upotrebu. Neki ko-
madi s izložbe “Gripping Di-
versity” potječu iz japanskog
Edo-perioda.
Lepeza za izložbu
TOP VIJESTI