Prof. dr Petar Ilic Prof. dr Dragan Cvetkovic Prof.

dr Sinisa Dordevic

HEMIJA

Program za polaganje

prijemnog

ispita iz Hemije

Materija i supstanca. Srnese. Hemijski elementi. Hernijska jedinjenja. Hemijski znaci, formule i jednacine. Relativna atomska i moleku lska masa. Mol i molska masa. Molska zapremina gasa. Osnovi hemijskog racunanja. Struktura atoma. Energetski nivoi elektrona i atoma. Energetski podnivoi, Atomske orbit ale. Elektronske konfiguracije. Periodicnost promene strukture atoma i svojstava elernenata 1I periodnom sistemu. Hemijska veza. Kovalentna veza. Elektronegativnost. Polarnost molekula. Medumolekuska dejstva. Afinitet prema elektronu. Energija jonizacije. Jonska veza. Svojstva jedinjenja sa jonskom i kovalentnom vezom. Kristalna struktura supstanci. Hemijske reakcije. Kretanje cestica kao uslov za hemijski proces. Tipovi hemijskih reakcija. Energetske promene pri hemijskim reakcijama. Brzina hernijske reakcije Uticaj katalizatora na brzinu hernijske reakcije. Hernijska ravnoteza, Cinioci koji uticu na hemijsku ravnotezu. Le Sateljeov princip. Rastvori Disperzni sistemi, Rastvori cvrstih supstanci u vodi. Kvantitativni sastav rastvora. Rastvori elektrolita, Kiseline i baze. Arenijusova teorija kiselina i baza. Protoliticka teorija kiselina i baza. Konstanta disocijacije . Jonski proizvod vode. Vodonicni eksponent (pH). Indikatori kiselosti i baznosti. Puferski sistemi, Amfotemost. Hidroliza. Oksidoredukcini procesi. Pojam oksidoredukcionih procesa. Elektrohemijski niz metala. Hemijski izvori elektricne struje. Sekundami izvori struje. Elektroliza. Korozija. Vodonik. Jedinjenja vodonika. Elementi In grupe periodnog sistema elemenata. Jedinjenja alkalnih metala, Elementi ITa grupe periodnog sistema elemenata. Magnezijum i njegova jedinjenja, Kalicijum i njegova jedinjenja. Elernenti Illa grupe periodnog sistema elernenata. Alurninijum. Jedinjenja alurninijuma. Elementi IVa grupe periodnog sistema elemenata. Ugljenik. Jedinjenja ugljenika. Silicijum. Osnovne karakteristike proizvodnje silikatnih materijala . Kalaj. Olovo. Elernenti Va grope periodnog sistema elemenata. Azot: Jedinjenja azota. Fosfor. Jedinjenja fosfora. Elementi VIa grupe periodnog sistema elemenata. Kiseonik. Jedinjenja kiseonika, Sumpor. Jedinjenja sumpora. Elementi VUa grupe periodnog sistema elernenata. Fluor. HIm. Brom . Jod . Jedinjenja halogenih e1emenata. Elementi VIII a (0) grupe periodnog sistema elemenata, Opsta svojstva elernenata u grupi . Jedinjenja plemenitih gasova, Prelazni merali. Priprerna sirovina i princip proizvodnje metala. Hrom i mangan. Vaznija jedinjenja hroma i maogana. Elementi VIII grupe periodnog sistema elemenata. Opsta svojstva elementa trijade gvozda. Gvozde. Proizvodnja gvozda i celika. Kobalt i nikal. Jedinjenja kobalta i nikla. Bakar i

61

srebro. Jedinjenja bakra i srebra, Cink i ziva. Jedinjenja cinka i Zive. Lantanoidi i aktinoidi. Lantanoidi. Jedinjenja lantonoida, Aktinoidi. Struktura i reakcije organskih molekula. Alkani, alkeni, alkini, arornaticni ugljovodonici. Halogeni derivati ugljovodonika. Alkoholi i fenoli. Etri. AWehidi i ketoni. Karboksilne kiseline i derivati karboksilnih kiselina. Amini i nitro jedinjenja. Heterociklicna jedinjenja. U gljeni hidrati. Aminokiseline i peptidi. Lipidi. Polimeri.

Literatura: 1. Petal' V. Hie, Zbirka resenih zadataka iz Hemija za kvalifikacione ispite IP. "Vuk Karadzic", 1991. (knjiga se nalazi u biblioteci Fakulteta poklon). 2. Dukic S., Nikolajevic R., Sunjarevie, S., Opsta hemija za I razred srednje skole, 1995. 3. Horvat, R, Neorganska hemija za II razred srednje skole, 1996. 4. Petru" V. Hie, Zadaci iz Hernije sa obrazlozenjima nacina resavanja zadataka za prijernni ispit. 5. Janos Banadi, Vladimir Popsavin, Zbirka zadataka iz hemije za HI i IV razred gimnazije, Zavod za izdavanje udzbenika i nastavna sredstva, Beograd, 1996. 6. Dusan Sladic, Ruzica Kovacevic, Vojka Antonijevic, Zbirka zadataka sa srednjoskolskih takmicenja iz hemije, DP Studentski trg, Beograd, 1996.

1. Hernijska tehnologija proucava metode i uredaje koji sluze za: a) dobijanje neorganskih j organskih proizvoda potrebnih za razlicite ljudske delatnosti, b) dobijanje samo organskih proizvoda, c) dobijanje sa1110neorganskih proizvoda.

Odgovor: a) dobijanje neorganskih
ljudske delatnosti.

i organskih

proizvoda

potrebnih

za razlicite

62

2. a) b) c)

Osnovna rrr', kg, mol.

Sl-jedinica

za kolicinu

supstancije

je:

Odgovor: 3.

c) mol SI-jedinice

Koje su osnovne

i njima pripadajuce

velicine?

Odgovor:

duzina - metar, masa - kilogram, vreme - sekunda, elektricna struja - amper, termodinamicka temperatura intenzitet svetlosti - kandela, kolicina supstance - mol. supstance nazivamo eiste materije, hemijske materije, materije ili hemijske c) Ciste materije i:

- kelvin,

4. a) b) c)

Ciste same samo ciste

materije. materije.

Odgovor: 5. a) b) c)

iii hemijske

Materija ili supstanca, naziva se: cvrst rastvor odredenog sastava, bilo koji oblik rnaterije, odredeni oblik materije.

OdgOVOI': b) bilo koji oblik materijc.

6, Hemijsku

reakciju rastavljanja materije, nazivamo: a) sintezom, b) sublimacijom, c) analizom. Odgovor: 7. Napisati c) analizorn 11 elemenata

hemijskog

jedinjenja

na elementame

koji su pri obicnoj ternperaturi
63

i pritisku gasovi.

u teen om agregatnom Ako se ukupna masa svih materija u hemijskoj reakciji ne menja.008 C. i pritisku. azot. IO. hlor. c) 96485 C Odgovor: c) 96485 C 13. slobodni. Odgovor: c) da su njegovi molekuli gasom. fluor. ApsoLutna nula odgovara termodinamickoj = 0 K (kelvin) kao i Celzi usovoj ternperaturi: t = 273. c) da su njegovi molekuli slobodni. utvrdeno je da je za 1. Brom i ziva. kripton. 1837 puta veca od mase vodonikovog atoma. neon. Kako nazivamo ovaj zakon? Zakon 0 Odgovor: neunistivosti materije. 64 . a) Odgovor: b) t = -273.Odgovor: Vodonik. temperaturi T 11. 8. b) t=-273. znaci da se pri hemijskom procesu rnaterija ne moze niti unistiti. c) t = O°c. Glavna karakteristika gasa je: a) da se ne krece prostorom ispunjenim b) da su njegovi molekuli vezani. b) 1.16°C.008 g vodonika 12. ksenon i radon. Merenjem pri elektrolizi potrebno: a) 6· 1023 C. kiseonik. agon. Masa elektrona je: a) b) 103 puta veca ocl mase vodonikovog atoma. helijum. niti stvoriti. Koji su elementi pri obicnoj temperaturi stanju? Odgovor: 9.16 °C vode.16 DC.

Napisati uopsteno definiciju hemijske 65 reakcije: .109534 ± 0.natno veca od mase proton a. Odgovor: c) neznatno veca ad mase protona. Odgovor: b) skup svih atom a sa istim naelektrisanjem 16. 1zotopi su atomi cija jezgra sadrze: a) isti broj neutrona.109534 ± 0. ali razlicit broj neutrona.109534 15.10 g.OOO()47) . 10-31 kg je: sa razlicitim naelektrisanjem jezgra. atoma. a) b) c) LJ atornskorn jezgru na1aze se neutroni cija je masa: I. 2 atom sumpora i 2 atorna kiseonika. b) isti broj protona.109534 ± O. ali razlicit broj neutrona. c) isti broj protona i isti broj neutrona. Odgovor: b) isti broj protona. ali razlicit broj proton a. 1 atom sumpora i 3 aroma kiseonika. <1) b) c) Hemijski skup svih skup svih skup svih element atoma atoma atorna ± 0.c) 1837 puta manja od mase vodonikovog aroma. sa razlicitim atomskim brojem. (9. 18.00(047). neznatno veca od mase protona. neznatno manja od mase proton a.10 kg. jezgra. Odgovor: a) (9. 2·atoma vodonika. Odgovor: a) 2 atoma voelonika. 17. sa istim naelektrisanjem jezgra. 3 atoma vodonika. 28 (9. 1 atom sumpora i 4 atoma kiseonika. a) b) c) Sastav sulfatne kiseline Cine: 2 atorna vodonika.000047). Odgovor: c) 1837 puta manja od mase vodonikovog 14. 1 atom sumpora i 4 atom a kiseonika 19. 1031 kg.000(47) . a) b) c) Masa elektrona iznosi: (9.

0_2·10 23-1' mol 3 l H2 ? = 3 348. b) 4 elementa. konstante? konstante 12C 21. rnase atom a nuklida 12 osnovnorn stanju). Odgovor: a) pregledniji 24. a) lantanidirna (ili lantanoidima). masa? mase atorna elementa i elektronskorn se atomi u reagujucim 20. Periodni sistem dugih perioda. Koliko elemenata periodi? a) 3 elementa. uranoidirna. c) 8 elernenata._. periode periodnog sistema naziva se: lantanidirna (ili lantanoidima). slicnih elemenata. Da li se A vogadrov Odgovor: broj razlikuje od A vogadrove za razliku od A vogadrov broj bezdimenziona II)'l velicina.10-27 k g 23.10. sistema.Odgovor: materijama Hemijska pregrupisu. reakcija je proces u kome stvarajuci nove materije.016. Kolika je musa molekula Odgovor: 2. je jer bolje prikazuje povezanost periodnog slicnih elernenata. Sta je relativna atomska Odgovor: Odnos prosecne (u njihovom nuklearnom i -.kgmor ? 6. A vogadrove Je - 22. a) b) c) Grupa 6. u odnosu na periodni sistern kratkih perioda: a) pregledniji je jer bolje prikazuje povezanost b) manje je pregledan c) losije deli clemente razlicitih osobina. aktinidima. u svakoj sadrzi VlllA podgrupa Odgovor: a) 3 elementa 25. 66 Odgovor: .

c) 6-toj periodi. Odgovor: a) P-ljusku i nedovrsene 30. od sredine prema desnom 28. Koji se elementi nalaze na d. Koliko elekrrona neutrona? ima atom. perioda periodnog sistema sadrzi 32 elementa.i Q-ljuske. se: nazivaju Odgovor: b) f-elementi 31. a) 4.i Q-ljuske. tzv. i 6-toj periodi. c) M-ljusku. silicijum.41 = 33) 67 . rnolske rnase 74 g/mol. telur i polonijum koji izgraduju: 29. alkalnim elementima i halogenim aktinidima. U periodnorn sistemu elemenata. zernnoalkalnim elernentima.5.26. i 6-toj periodi vodonik moze pripadati: Po svojim hemijskim osobinama. prelazni elementi nalaze se u: Odgovor: 27. elementima. antimon. 5. arsen. b) 4. a) b) c) b) 4. Unutrasnji a) p-elernenti. Odgovor: b) alkalnim elementima i halogenim elernentima. a) P-ljusku i nedovrsene P. c) d-elementi. prelazni elementi P.ijagonalnom uglu periodnog Odgovor: sistema. i 5-toj periodi. koji u jezgru sadrzi 4] Odgovor: 33 (74 . podrucju Bor. b) f-elernenti.? germanijum.6. b) Lvljusku i nedovrsenu N-ljusku.

oksida? Odgovor: 3. 23 x = 6 .2g == 100g : x = Ll 92.5 mala NO.: 6 .32. Koje jedinjenje sadrzi najvise olova a) Pb}04. 1023 atorna N = 0.2 =:::')X 223.1023 atoma 0 1 mol NO". a njihov atomsku masu tog elementa.Gmo I CI . 68 .: x .c.:v %'1 Ar(Pb) = 207.5·. 35. 6· 1023 aroma 0 = 0. a) Dalton-ovom atomskom teorijom b) Najzenberg-ovim principom neodredenosti c) Hund-ovim pravilom maksimalnog multipliciteta skladu sa: Odgovor: Prema empirijskorn Hund-ov irn pravilorn maksimalnog mulripliciteta. 1nOOg mol 18 L =) . Koliko se mo1a vode nalazi Odgovor: --_. b) Pb02.~. Odnos atoma nekog elementa masa je 18:7. Koliko atoma ima 0. Rasporedivanjem elektrona u ekvivalentne 2p-orbitale.3g : 207.5 mala: x.5 mala azot(lV) .1023 atoma N i 6. Mr(PbO) = 223.2 Odgovor: PbO . paralelnog spina. 1 mol NOe : 2 . odnos Odgovor: 3x : (2· 14) = 18 : 7 =:::') x = 24. 10 aroma 0 33. ispunjavanje ekvivalentnih p-arbitala vrsi se take da svaka od tri 2p-mitale prima najpre po jedan elektron. c) PbO Ll .83 %. . vrsi se LI 34. masi 1 kg te sup stance? 36. Izracunati i azota u jedinjenju relativnu je 3:2. a cefvrti elektron se mora smestiti u jednu od vee delimicno ispunjenih 2p-orbitala i time se obrazuje prvi elektronski par (DUBLET) u 2p-podsloju.

koji sadrzi 65. 39. Atom tritijuma (simbol) T sadrzi elektron U omotacu. Molska masa As iznosi 74. zaokruziti jednu koja je ispravna: a) 4Al + 302 = 2A120] b) Al2 + 30 = AhO] c) 2Al + 302 = 2Al20] 4Al Odgovor: + 302 = 2Al203 42.92 g/mol.. u njegovom arsena. 2 2 2py 2Pi I 2 Is 2s 2Px2py Odgovor: Pod d) 40. Neispravna elektronska I I b) a) is 2 s 2 2p_.8 = x : 8 74. Od navedenih hernijskih jedinjenja po kojoj se vrsi oksidacija aluminijuma. Koliko je CaC03 potrebno da bi se zagrevanjem 69 dobilo 22 g CO2? .2% Odgovor: Ar(As)=74.92 / 14. oksidu. Kakve molekule grade inertni gasovi? Odgovor: Jednoatornne. a u njegovom jezgru. Odrediti oksidacioni broj arsena.98 = 5 =? x=14. 2py2pz I I)· C konfiguracija ls 2s 2 2 2 2 je: I z».2 : 34.37. 43.98 g/mol 41. Koliko ima ukupno orbitala i elektrona N nivo? Odgovor: 16 orbitala i moze cia primi 32 elektrona. Koliki je maseni broj ovog izotopa? Odgovor: 3 (tri) 38.92 65. sem proton a. nalaze se i 2 neutrona.

j R VT 48. b) R dva atorna vodonika -veza -veza Odgovor: 0" -veza 49. Koju ce zapreminu zauzimati ista kolicina gasa na 0 °C? Odgovur: L =~ T v V TOT Q =:> V = f!______c.Odgovor: Mr(CaC03) 100 g CaC03 = 100 : X= 44 g CO2 = 50 g CO2 X: 22 g CO2 44.0dreaena kolicina gasa ria 25°C j pritisku 99. Koliki je broj hibridnih orbitala kod J2S/ hibridizacije ? 70 ._ = 136. Kako ce reagovati a) kiselo.Sdm3 Po veza usled preklapanja c) istovremeno s-orbitala 0" . u odvojenim posudama. Nastala kovalentna Je: a) 0" -veza. Odgovor: 1 : 16 47. Koji od navedenih a) K20 b) CaO oksida je kiseli oksid? c) N20S 45. Ako imamo isti broj atoma vodonika koliki je njihov odnos molskih masa? i kiseonika.3 kPa zauzirna zapreminu 152 dm '. vodeni rastvor KOH? b) neutralno. 46. c) illkalno. Odgovor: Alkalno.

aka je usled reakcije sagorelo 16 g kiseonika? Odgovor: 3 mola O2 : 1400 kJ = 1/2: x ~ X = 233. c) cetiri.! + S 0 reakcije J2 + H2S ~ HJ + S o -2 -t 0 12 2- 2( +1 e) 0 1- 2J S . "Zivi krec" je: a) CaO b) Ca(OH)2 c) NaOH Odguvor: a) CaO 53. Termohemijska jednacina reakcije sagorevanja etilena je: C2H4 + 302 = 2C02 + 2H2 + 1400 kJ. konjugovana baza HCO} b) H2C03 . orbitala je: Odgovor: 4 (cetiri) 51. Koliko toplote se dobija Ll kJ. Kod a) tri. Sp3 -hibridizacije.Odgovor: 6 (sest) 50.jon OdgOVUl-: CO/jon 54. Sastaviti potpunu jednacinu Odgovor: J 2 + H 2 S ~ 2H .molekul c) H3CO}' . broj hibridnih b) pet. lzveclena jedinica a) rnol/dm" Sl-sisterna za molalitet ili molalnost b) mmol/ drn" c) mol/kg 7l . Prerna Brenstedu amfolita je: a) i Lauriju CO/~ jon (Bronsted i Lowry).3 kJ rastvora je: 55.2 1 S' -2e 52.

Isparljive a) zuto. natrijume b) plavo: soli boje oksidacioni c) erveno.0.16 proizvod rastvorljivosti Mg (OB)2? K je 1.8 .8.4.4. Koliko grarna Na2C03 je potrebno koncentracije 0.8.Odgovor: mol/kg 56.14· 72 104 mol/dm ' .3 g NazC03 1000 ern : 5.vrednosti indikator metiloranz menja boju? d) 1.05 mol/drrr'? Ar(Na) = 22.01 crn' rastvora. COJ)- = 3. Odgovor: Mr(Na2COJ) 106g: 1 mol = x: 0.1 . e) 8.05 ~ x = 5.4 58. b) 3. 10-4 rnol/drrr'. Izracunati Odgovor: C\1g21= 1. Rastvorljivost Mg(OH)2 na 291.65 g N~CO~ = 106 57.0 Odgovor: 3. Sta je po hemijskom sastavu minijum? Odgovor: Pb]04 60. plamen? Odgovor: 2:uto 61.2.2 .99.4.3 = 500 em:' : x ~ x = 2.7 . U kom intervalu pH . za priprernanje 500 Ar(C) = 12. 104 mol/dm '.7 .10. d) 6.1 .0 . Koji je sadrzaj Neslerovog reagensa? a) K2[HgJ4] + alkalija b) K2[HgC14] c) K2[HgBcl] Odgovor: K2[HgJ4] + alkalija 59.

18 g/cm ').5.lOOO.0 g NaOH? H2SO" (p = 1. pn norrnalnim Odgovor: 22.za Odgovor: H2S04 + 2NaOH = N~S04 98 g: 80 g = x .=> x = 427.6 x = 183 em" 65. Termohemijska jednacinom: CH4 + 202 = 2C02 Koliko se toplote uslovirna? ravnotezna reakcija sagorevanja metana izrazava se + 2H20 + 878 kJ oslobada sagorevanjern 4. Mr(HCl) = Odgovor: ~ _16.5g HCl : 1 mol = 427.2 % rastvora HC] (p=1. .6 kJ .2g: --em 1. 10 % rastvora neutralizaciju 16. J .48 drrr' metana. Koliko je ern:'.]8 1000 3 .: 16 g.16 g : x x = 11.07 g/cmJ) potrebno . 5H20 b) + 2H20 Cu20 Odgovor: Cu20 73 .7 mol/dm' 64.62. x = 19.4 elm : 878 kJ = 4. Formula rude kuprita je: a) CuS04 . koncentraciju 36. = x . 36.6 100 g : 109 = x : 19.l6g. 3 :x 63. Izracunati 36.48 dm x= 175.

16 K i pritisku molsku masu gasa.103.2% NaCl. vodom i slj unkom c) kreca sa peskom i sljunkorn. koja sadrzi 1. Odgovor: Retko nalazi. "plavom galicom" se podrazurneva: (I) nitrat-tetrahidrat (II) sulfat-pentahidrat (II) sulfat-tetrahidrat Odgovor: B ak ar (II) sulfat -pen tahidra t 70. Odgovor: Cementa 69.56 g. ne nalazi.66.624. Beton se dobija mesanjem: a) cementa sa krecom i vodom b) cementa sa peskom. Koliko grarna NaCl moze da se dobije iz 100 kg morske vode. masa 624 cm ' gasa iznosi Odgovor: M = mRT pV = 1.16 104.2 . vodom i sljunkom. a) b) c) Ziva se. 10 3 g N aCI 68. nalazi LL ogromnim kolicinarna. Izracunati od 290. Ll prirodi.56·8. od 104 kPa. Odgovor: 100 g : 1. vee se iskljucivo dobija iz ruda. 74 .314·290. Na ternperaturi 1.2 g = 10 5 g : x x = 1. u elementarnorn stanju: rerko nalazi. Pod a) bakar b) bakar c) bakar sa peskorn.10-6 = 58__f_ mol 67.

4-dimetilheptan b) 2. jedan mol heksana reaguje sa 1 mol-om Br2 mol 0.01 mol. Koja od navedenih struktura predstavlja konjugovani sistem: a) CH2=CH-CH2-CH=CH2 b) CH2=CH-CH=CH-CH3 c) CH3-CH=CH2 Odgovor: b) 74. Koliko crrr' rastvora 0. Koja ad navedenih reakcija metana dobijanja sintetickog gasa: a) CH4 + O2 = C + 2H20 b) CH~ + 202 = CO2 + 2H20 e) 2CH4 + O2 = 2CO + 4Hz sa kiseonikom predstavlja reakciju Odgovor: e) 73.84 g C6Hl2 je 0. Strukturna formula alkana je: Koji je tacan naziv ovog jedinjenja a) 4~etil -2. reaguje sa 0.71.5-dimetilheksan e) 3-etil-2-metilheptan po IUPAC nomenklaturi: Odgovor: a) (j). 75 .84 g heksena? a) 20 em] b) 5 em3 c) 10 crn ' koji sadrzi 160 g brorna u 1 drrr' CC14 maze obezbojiti Odgovor: c) M (CCHI2)= 84L.01 mol Br.

0446mol mol 5 g-100 % 3. 'Kojom - Odgovor: c) 77. Koliko je dm' vodonika. Koliko procenata l=pentena smesa? a) 62.6xlOOO [600 3 x= = -= 10em rastvora [60 160 brorna je 1 drn ' sadrzi ova ~75.4 % b) 52.76.0446moia 22.[2? I-pentena = 3. potrebno za kataliticko 76 .2 % Odgovor: a) Za 1 mol l-pentena 1 -= 0.M(Br2)=160 mol g. . sto odgovara znaCi da se u 5 g smese nalazi 3..4 dnr' vodonika.X x 5 ' = 22.6gBrz 160 g BI2 1000 em} 1.6 g Br2 -. Za hidrogenizaciju 5 g smese I-pentena i pentana utroseno vodonika pri normalnim uslovima. odnosno I-pentena sto 70__Lx O.12 g. hidrogenovanje a) 100 dm3 b) 86.4 trosi se 1 mol Hz.·0.12 x 100 = 62 4% I-pentena od sledecih formula je predstavljen a) C6H6 b) C3H6 e) CH? alkin? .15 dm ' c) 78 dm' pri norrnalnim 100 g benzena? uslovima.8 % c) 15.01 molBrz-1.x 1.

_ koji se dobija iz 256 g CaC2 Cistoce 75 %? a) 6 mol b) 55 rna] c) 0.75 = 192 g 77 . 'Ako kroz brornnu vodu provodimo a) b) c) d) butilbromid 1.\U reakciji elektrofilne supstitucije.2-dibrombutan I-buten.4 dm ') 100 x 3 x 22.Odgovor: b) 1 mol (78g) benzena 100 g x = x 3 mola H2 (3 x 22.3 mol zasicenja Odgovor: a) 256 g CaC2 x 0.75g 78 g benzena 38.X 1 11101 brom benzena (157 g) 78 = 78x78 157 = 38..15dm 3 H2 78:. Koliki je procenat benzena koji je reagovao? a) 50 % b) 100 % c) 75 % Odgovor: a) 1 mol benzena (78 g) x . do potpunog \.6 ~ 50% 79.x 7R 1 100 100 = 49. so> Koju kolicinu gasovitog HCl moze da adira acetilen.4-dibrombutan l. bromovanjem 78 g benzena nastaje ista masa mono-brorn benzena. sta ce se dobiti: Odgovor: d) .75 x = --.2-dibrombuten 1.75 g x 38.4 78 = 86 .

) H-C-OH I CH2 I CH3 a) COOH I H-C-OH I CHrOH b) I H-C-OH OH-C-H I COOH c) I . t.hiraran? Br-C-H J a) b) I I CH:rCHrCH-CH2-CH. Koji je od navedenih molekula Cl I. Odgovor: a) 83. - I - CI c) 78 . Koja vrsta izomerije je prisutna CH~ " CH ~3 II paTU jedinjenja formule: a) b) c) d) e) strukturna izornerija geornetrijska (cis-trans) izomerija opticka izomerija (enantiomerija) opticka izomerija (diastereoizomerija) keto-enol tautomerija Odgovor: b) opticki aktivno? 82.1 mol CaC2 (64 g) . 81.1 mol C2H2 192 g x x = 3 mol C2H2 Za potpuno zasicenje trostruke veze acetilena potrebno je 2 mol HCl. Koje je od navedenih jedinjenja CH~ CHrOH I . Prema tome za potpunu adiciju na 3 mol C2H2 potrebno je: 6 mol HC!.

Odgovor: a) 87. hidrolizom u vodi preovladuje bazni 79 . . Koja od navedenih strukturnih formula pripada l. a) fenol jedinjenja ima najvecu kiselost? b) voda c) etanol Odgovor: a) @. Sinteza jednacini: rnetil-alkohola se odvija CH30H(g) u gasnoJ fazi na 400°C.Koje od navedenih ~. j jake baze.4-dihidroksibenzenu? OH @'DH a) b) ~: c) sledecoj Odgovor: c) 85. Kakav karakter irna vodeni rastvor natrijum-fenolat? a) neutralan b)* bazan c) kisco Odgovor: b) "Na-fenolat je so slabe kiseline karakter natrijum hidroksida.Odgovor: b) 84. prema CO(g) + 2H2(g) ----j- Da Ii povecanje pritiska: a) poboljsava tok reakcije b) pogorsava tok reakcije c) ne utice na tok reakcije.

36.27 1'227 . Napisati sumarnu formulu zasicenog a) C7HJ4CI-IO b) CSHlDCHO c) C6HI3CHO aldehida cija je molekulska masa 114.9.4 % 0 i 9. Izracunaj molekulsku forrnulu monokarbonske kiseline koja sadrzi 54. U vodenom rastvoru sircetne kiseline koncentracije 0. nadeni odnos se mnozi sa 2 i dobija konacno 4 : 8 : 2 odakle je molekulska formula C1Hg02.5 : ~: 12 1 36. ako je konstanta disocijacije U~6xl0 '.4 16 = 4. z = 54. v .1' 2. Zbog toga.05 rnol/dm+izracunaj koncentraciju nedisosovane kiseline.- C. a) C2H40 b) C4l-Ig02 c) C6H. funkcije medutirn. kiselina sv oj uj strukturi karboksilne (-COOH) obavezno sadrzi dva molatoma kiseonika..002 Odgovor: b) Opsta formula je C. 91.11 88. x.4 0/.1 % H. . Odgovor: c) Molekulska masa aldehidne grupe (-CHO) Ostatak je 114-29=R5 Alkilni ostatak je CnH2n II' odakle je 12 11 + 211+ 1 = 85 14 n = 85-1 n:::: -:::: 2Y g/rnol X4 l4 6 odakle je C6H13CHO je od navedenih alkohola a) 3-pentanol b) 3-metil-2-butanol c) 2-butanul polazna supstanca za dobijanje dietil-ketona 8~Koji ~ Odgovor: a) n 90.=2:4:1 tako monokarbinska da je najjednostavuija po ernpirijska formula C2H40.HyOI._ )':Y'.54. 80 .

43 dm' Odgovor: b) Jednacina je 2(H-COONa) --'-----"--- [ tOcj COONa COONa I +H2 2 mol (H-COONa) (136 g) .4 = 4943 ' drn' H.05 .a) 3. (pri norrnalnim 273 c. To TSlf' I Va ~ 500 _ T.x K = [CH3COO [H+] = 1 Xl [CH3COOH] O.49dm uslovima) Vo __ V50o.64 x 10--I mol dm ] = r +] = L LH ~1-llC()O]()-4 [(.23 drn' b) 5R. lzracunaj zaprerninu gasa (na 50°C i norrnalnom nastaje terrnickim razlaganjem 300 g Na-formijata.05 = .64x 1(J~mol/dm' Odgovor: b) CH3COOH~ [CH3COO.86 X 10-5 => X = ~ 1.43 x 323 _ - 81 .9.86 x 10-5 x 0.9x102 rnol/drn" c) 9.9 X [0-2 mol/dm' pritisku 0.86xl 0-5 = razlici = _A_. 3 _ 58.2 x2 = 1. a) 2R.] [CH3COOH] CH3COO-+H + = [ H"] = x = 0.05 .9x 10c2 mol/dm' b) 4.Hl~OOH]= 0.o X T5(/1 _ 49.05 mol/dm'. se zanemaruje tako da je: 1.05 . II S obzirom na koncentraciju CH)COOH od 0.64 x = 4.05 = ~9.1 mol (H2) (2 g) (22.3 x 10-7 = ~93 x 10-8 9. _ => 0.05-x vrednost x.49 dm' c) 49.64 X 10-4 --j x = 9.1 MPa koji 92.4 dm') 300 g x 136 _ x = 30(}x 22.x). imenioca (0.

93. 00 0 0 ~1 OH CJ. Na osnovu kojeg C-atoma L-glukoze. Kolika je koncentracija rastvora glukoze? .glukopiranoza a) C] b) C3 e) C4 d) c. odnosno c'no H-t2-0H OH---C]-H H.D. Na osnovu konfiguracije odnosno ~-anomer CH20H 5 kojeg C-aroma D-glukopiranoze u Hejvortovim formularna poluacerala CH20H norniniran CJ..ranoza ~.D-glukopi. glukoze je normirana konfiguracija D-. Pri Felingovoj (M(Cu20) = reakciji 1() em] rastvora glukoze izdvoji se 0.286 g Cu20 143 g/rnol).tA-OH 1 e1HO Ho-t2_H H-C-OH HO- I.. H-b 1 t4_H 5 -OH e6H20H a) c. b) C3 c)Cy d) D-glukoza Ho-ts-H 16 e H 0H 2 L-glukoza c. Odgovor: a) J ·95. Odgovor: c) 94..

92) ::-. 143 -.l/rnol c) C:HsCI(g) :::::) 105 kJ/mol 6H. 180 180 g glukoze .6.= ]__§__ = 0 2 _!!!}_ l 'elm· 96. _ 0... Reakcija: Odgovor: b) CH2=CH2(g) + HCl(g) ~ C2HsCl(g) Standardne promene entalpije nastajanja 6HfO a) CH2=CH2(g) :::::)+52 kl/mol b) HCl(g) :::::) -92 k.o = 6Ht (C2HsCI) .25 rnol/dm ' b) 1.5 kl/mol promenu entalpije 6. .5 mol/dm" c) 0.~HfO (HCI) LH-Iro = -105..286 g . Izrucunaj promenu standardne entalpije teorijske reakcije ~H. Izracunaj standardnu a) 650 k.H.a) 0.l/mol b) -65 kl/mol c) 6.(g) ~ C2HsOH a) -55 kJ/mol b) 250 kJ/mol c) -20kJ/mol 83 .52 + 92 = -65 kJ/mol 97.286 x 180 -0360 ..o 36g .(+52 .: -105 .360 g glukoze x x = 10 em" rastvora 1000 em 3 360 10 = 36g glukoze - 1 mol rastvora x .2 mol/dm" Odgovor: c) Felingova reakeija: R-CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH ~ R-COONa + Cu20-t + 3H20 1 mol (180 g) glukoze .x - .oadicije HCI na eten. g glukoze 0.o CH30CH.143 g (Cu20) x 0..H/) (C2H1) .

Hro (CH30CH3) = -235 . U kojim od navedenih slucajeva a) C)-1Gb) C2H4 c) C2H2 moze da postoji trostruka d) C6H6 veza? Odgovor: c) 84 .HfO (CH30CHJ = -180 kl/mol O b) LlHf (C2HsOH) = -235 kl/mol tJ.tJ.Odgovor: a) Standardne promene entalpija nastajanja ilHtU su a) tJ. U kom od navedenih se prinese naelektrisano a) n .Hr(J= LlHru (C2HsOH) . Koji molekul sadrzi najvise C.aroma? »<:«>.heksan b) benzen c) monobrometan d) tetrahloromeran slucajeva telo? dolazi do skretanja mlaza tecnosti kada mu Odgovor: c) 100. a) »<> b) I -I 1 ~ d) sadrze isti broj C-atoma e) c) Svi navedeni molekuli Odgovor: e) 99.(-180) = -235 + 180 = -55kJ/mol 98.

aromaticni ugJjovodonici = D. alkeni = B. B. Slovo koje pripada odgovarajucoj grupi jedinjenja obelezavamo: alkani = A.3-propantriol Odgovor: CH3 alkohola i zaokruziti tercijarne: I CH3CCH3 OH OH Q CH3 CH3CCH20H b) I I (y0H d) 85 CH2 CH OH I - OH OH CH2 - I c) e) . a ne obezbojavaju bromnu vodu: --h) nisu zasiceni prema opstoj formuli ali ne obezbojavaju bromnu vodu: Odgovor: a) B. C ili D na sledeca pitanja: a) uobicajeni naziv im je olefini: ---------------------------------------------b) opsta im je formula CnH2n+2: -----------------------------------------------c) zov u se parafini: -------------------------------------------------------------d) imaju opstu formulu C"Hzl1 i otvorenog su niza: -------------------------e) sadrze benzenov prsten: ----------------------------------------------------f) sadrze jednu trostruku yew: -----------------"-----------------------------g) prema opstoj formuli su zasiceni. d) B. g) A.101. f) C.metil-2-propanol b) 2-propanoJ c) 2.2.2-dimetilpropanol d) cikloheksanol e) 1. c) A. alkini = C. h) D Napisati formule navedenih a) 2. e) 0. b) A. Odgovorite sa A.

metilciklopentanon Odgovor: b) 106. a) CH30H Koje jedinjenje od navedenih se najvise rastvara u vodi? b) CC14 c) C6H6 d) C6H12 e) CH4 Odgovor: a) 105.pentandion d) 2.5. Napisati nazive sledecih jedinjenja: CH3-CH-CH-CH2-CH2-CH3 I a) b) 86 .dimetilpentanol b) ciklopentanondimetilketal c) 3. Koji je glavni proizvod reakcije? a) 5. Napisati redosled molekula prema rastucem stepenu oksidacije (oksidacionog broja) ili oksidacionog stanja podvucenog ugljenikovog atoma: b a CH3CHO CH CH20H j Odgovor: f » c > a> b = d > e 104.5.metil .1.103.

u (CH3CO)20. eOCH3 COCH3 N02 @~ N02 COOH b) b) ---------------------- c) c) ----------------------- a) ------------------------------Odgovor: a) CH3COCl . @ a) ~:~ ©l.CH2 .CH2 HO I OH I c) Odgovor: a) 4-etil-3-metil .dirnetilcikloheksanon c) 1. NaOH iIi K2Cr2071 H+ 87 .propandiol d) benzil metil etar d) 107. AICI) b) HN03.3.3. Napisati forrnule reagenasa potrebnih za izvodenje reakcija. H2S04 c) MKn041 H+ ili 12.CH2 . Koja od navedenih reakcija se vrsi preko karbokatjonskih (karbonijum jon a)? a) hologenovanje alkana b) adicija HCI na alkene d) disocijacija karboksilnih kiselina b) intennedijera • Odgovor: 108.heptan b) 3.

Koja je od sledecih grupa organskih a) konjugovani dieni b) alkeni c) alkilhalogenidi d) alkani jedinjenja najmanje reaktivna: Odgovor: d) 112. Odgovor: a) 111.CH2 -cCH3 I n n b) a) Odgovor: a) b) CH3 CH2 =c coo~ I • Hornoliticka disocijacija je: a) sirnetricno cepanje atomskih veza b) asimetricno cepanje atomskih veza c) disocijacija u polarnom rastvaracu 110. Koji je naziv jedinjenja tacan prema IUPAC nomenklaturi? 88 .109. Napisati monomere sledecih polimera: eOOH .

--.-.---.dibrombuten c) 1.--.2.---.--.-.----.4.dibrombutan e) bromovodonik I-buten? Odgovor: d) 114.trimetildekan b) 2.-.2.----.9. Kako reaguje benzen sa: a) smesorn koncentrovane azorne i sumpome kiseline---------------------b) bromom u pri sustvu katalil'.atora-------------------------------------------c) kalij umperm anganatom ---.-.-- Odgovor: a) nitruje se b) supstitucija c) ne reaguje hologenom (bromom) 89 .trimetildekan Odgovor: b) 1l~.4.----.----. Koja ad navedenih formula pripada istom homolagnom nalazi i jedinjenje zbirne formule C~Hl4 ? a) b) c) e) C H4 j nizu u kome se J) CJHs C7HS CSHl~ C3H6 Odgovor: a) 115. Koje jedinjenje nastaje kada se kroz bromnu vodu provodi a) butilbromid b) 1.8.--.7.a) 3.dibrombutan d) 1.

Koji je najjednostavniji a) alkaJl -------------------------------- b) benzilhlorid optick i aktivan: } predstavi forrnularna b) alkohol-----------------------------c) etar----c------------------------------ Odgovor: a) b) H5C2 . U tri epruvete nalazi se benzin: a) u prvu dodamo malo koncentrovane H2S04 ----------------~---------------------b) u drugu dodamo malo vode --------------------------------------------------------c) u trecu malo benzena-----------------------------------------------------------------Slovirna G (gore). b) G c) M Odrediti nazive sledecih izomernih jedinjenja: CI Odgovor: a) p.brompropan b) 2. D (dole) i M (mesaju se) oznaci gde se nalazi benzin epruvetama. Od navedenih jedinjenja a) 1.CH3 OH I 119.hlor-z-metilpropan c) 3-hlorpentan d) 2-hlorpentan e) 2-brom butan oznaciti ciji Sll molekuli hirnlni: 90 .116.hlortoluen 118. U ovirn Odgovor: a) G 117.CH .

2-dikarboksilnu kiselinu------------------------- a) CH.--.----~-.~--~~-----.---. kataiizator H30+ G Odgovor: A E = H20 B = CH CH 0H 3 2 D =H2 = CH3CHO F = HC~ CH G = CH2 = CHOl-l 91 .-------c) propandikiselinu d) benzen. ~~ Predstaviti struktumim formulama: a) propensku kiselinu------------------------------------------b) e tanni tril.--.-.--.-----.--.--.Odgovor: d) i e) 120. = CH COOH b) CB3CN c) BOOC CH2COOH d) ©:e a) b) c) d) COOH COO H Koji su uobicajeni nazivi ovih kiselina (trivijalni akrilna kiselina acetonirril malonska kiselina ftalna kisel ina nazivi)? Odgovor: 121.1. Zamenite naZJV i slova hemijskim formulama reakcije transforrnacija jedne supstance u drugu: supstanci napisite /1"" F ETEN (etiien) ~+ B A.

jedinjenja B i C.pentanola karbonilnog jedinjenja . B.)2CHOH D = (CH3COO)2Ca E= o 124.122. C.6. Napisati srrukturnu formulu tog alkena i njegovo irne. DiE. Odgovor: A = o CH3 .COCH . Jedan mol alkena adira 1 mol vodonika.heksandiola.propanola b) 3. Odgovor: o . Njegovom oksidacijom kalijum-permanganatom u kiseloj sredini dobija se samo jedna kiselina. Jedinjenje A pri zagrevanju sa vodenirn rastvorom NaOH daje.djrnetil-l. cikloheksen 123. Napisite formule jedinjenja A. reaguje sa kalcijurn hidroksidom gradeci jedinjenje D koje pri zagrevanju na 400°C daje CaCO. i jedinjenje E koje se dobija i pri oksidaciji jedinjenja C pomocu K2Cr207.2. Jedinjenje B.CH3 II I CH3 B = CHjCOOH C = (CH. posle zakiseljavanja. Napisati formule Grinjarovoz reagensa potrebnih za sintezu sledecih alkohola: a) 2. koje se dobija i pri oksidaciji etanola POI1lUCU K2Cr207. Ista kiselina dobija se oksidacijom 1.

Odgovor: CH3 I a) CH3 .C . Koji od navedenih secera pripada neredukujucim disaharaidima? a) maltoza b) laktoza c) saharoza Odgovor: c) 127. c) 126.MgX + HCHO b) I 125~:rDati su sledeci parovi organskih jedinjenja: b) CH3 .0 . Monosaharidi grade disaharide reakcijom: a) kondenzacijorn uz izdvajanje ~lik_9~idnev-?i~ b) poluacetalne veze uz izdvajanje vade c) estarske vade uz izdvajanje vade Odgovor: a) 93 .CH3 I Odgovor: a). b).CH .

4. U koju grupu monosaharida? a) estri b) poluacetali c) etri organskih jedinjenja se moze svrstati ciklicni oblici Odgovor: b) 129. arginine i histidina a) . U kakvoj sredini (kiseloj ili baznoj) ce biti izoelektricna koji se odlikuje sadrzajem? a) asparaginske i glutamirtske kiseline b) lizina.4.u kiseloj b) .128.u baznoj tacka protein a Odgovor: 131.6. Linolna kiselina je: a) nezasicena visa masna kiselina sa dve dvostruke b) nezasicena visa masna kiselina c) zasicena visa masna kiselina d) dikarboksilna kiselina veze Odgovor: a) 132. U koju grupu organskih a) poluacetali b) etri c) estri d) acetali jedinjenja se mogu svrstati glikozidi? Odgovor: d) 130.trinitrofenol je: a) kiseliji od fenola b) rnanje kiseo ad fenola c) nema nikakve razlike II pogledu kiselosti fenola i 2.6.trinitrofenola 94 . 2.

Zaokruzite redukujuce a) laktoza b) saharoza c) maltoza d) manoza secere: Odgovor: a). Konfiguracija je: 95 . Antracen je izorneran a) naftalenom b) fenantrenorn d) stirenorn sa: Odgovor: b) 136. Polivinilacetat je polimer prema poreklu 1) a) prirodni b) sinteticki 2) prema vrsti monornera a) homopol irner b) kopolimer 3) prema nacinu dobijanja a) adicioni b) kondenzacioni 4) prema obliku molekula a) linearan b) umrezeni Odgovor: I-b). 4-a) 137. zaokruzite disaharid koji 1m3 ex (1 ~ 4) glikozidnu vezu a) b) c) d) saharoza Iaktoza galaktoza maltoza Odgovor: d) 135. 2-a). d) 134. Od ruze navedenih secera.Odgovor: a) 133. 3-a). c).

e). b) 1.0 .a) prostorni raspored atonia u molekulu b) nacin vezivanja ugljenikovih atorna c) raspored dvostrukih veza u molekulu Odgovor: a) 138. Koji ugljenikovi atomi su nezasiceni u a) p-hinonu.CHO b) CH3CH2 . Cikloheksilamin je: a) aromatic an amin b) alifatican amin c) sekundami amin Odgovor: b) 139.CH3 d) HCOOH su nezasicena organska jedinjenja? e) o 6 5 f) g) C? CH2 Odgovor: c).NO c) CH2 = CH . Koja od navedenih jedinjenja a) CH3 .CH = CH2 o Odgovor: U oba jedinjenja (a i b) svi C atomi su nezasiceni 96 . g) 140.4-butadienu? 2 2 3 4 a) 3 b) CH2 = CH .

Dati su izomerni penteni: a) l-penten b) 2-penten c) 2-metil-l-buten d) 3-metil-l-buten e) 2-metil-2-buten Koji oel njih rnoze imati cis i trans izorner? Odgovor: b) 145. Koje od ovih jedinjenja se mogu ugljovodonika? a) koncentrovana sumporna kiselina b) kalcijum hlorid koristiti za susenje nezasicenih c) silikagel d) fosfor-(V)-oksid Odgo\'or: b).metil. Koje ad navedenih jedinjcnja pripada grupi heterociklicnih jedinjenja? . d) 143. Koliko izomera ima pentan CSHl2 ? a) 2. c)5 Odgovor: b) 142.141.2.buten b) 2.dihloreten d) 2-penten e) 2-metil-2-buten f) 2. c). b)3. d) 144.buten c) 1. Kod kojih od navedenih izomerija? a) 1.I-propen jedinjenja je moguca geometrijska (cis-trans) Odgovor: b).

butenol 1. Identifikuj aldotetroze: a) D-eritroza b) L-ksiloza c) D-treoza e) D-arabinoza f) L-arabinoza Odgovor: a).hidroksil-l-buten sek. Imenovati CH2 sledeci nezasiceni = alkohol CHCH . c) 148.a) b) c) d) e) naftalen stiren tiofen 1.3-buten-ol Odgovor: a) 98 .CH3 OH I a) b) c) d) 3-buten-2-o1 3. Koje od navedenih a) ciklopentadien b) pirol c) glicerol d) cikloheksanol jedinjenja irna aromaticni karakter? Odgovor: b) 147.4.butadien ksilen Odgovor: c) 146.

Zaokruzi tacan naziv sledeceg jedinjenja: CH3 - CH .CH .6-dietil-3-hepten c) 3.149.CH2 25 - CH :::: H .7-dimetil-5-nonen Odgovor: c) 99 .6-dietil-4-hepten b) 2.7-dimetil-4-nonen d) 3.CH3 C JH J 2H5 a) 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful