Prof. dr Petar Ilic Prof. dr Dragan Cvetkovic Prof.

dr Sinisa Dordevic

HEMIJA

Program za polaganje

prijemnog

ispita iz Hemije

Materija i supstanca. Srnese. Hemijski elementi. Hernijska jedinjenja. Hemijski znaci, formule i jednacine. Relativna atomska i moleku lska masa. Mol i molska masa. Molska zapremina gasa. Osnovi hemijskog racunanja. Struktura atoma. Energetski nivoi elektrona i atoma. Energetski podnivoi, Atomske orbit ale. Elektronske konfiguracije. Periodicnost promene strukture atoma i svojstava elernenata 1I periodnom sistemu. Hemijska veza. Kovalentna veza. Elektronegativnost. Polarnost molekula. Medumolekuska dejstva. Afinitet prema elektronu. Energija jonizacije. Jonska veza. Svojstva jedinjenja sa jonskom i kovalentnom vezom. Kristalna struktura supstanci. Hemijske reakcije. Kretanje cestica kao uslov za hemijski proces. Tipovi hemijskih reakcija. Energetske promene pri hemijskim reakcijama. Brzina hernijske reakcije Uticaj katalizatora na brzinu hernijske reakcije. Hernijska ravnoteza, Cinioci koji uticu na hemijsku ravnotezu. Le Sateljeov princip. Rastvori Disperzni sistemi, Rastvori cvrstih supstanci u vodi. Kvantitativni sastav rastvora. Rastvori elektrolita, Kiseline i baze. Arenijusova teorija kiselina i baza. Protoliticka teorija kiselina i baza. Konstanta disocijacije . Jonski proizvod vode. Vodonicni eksponent (pH). Indikatori kiselosti i baznosti. Puferski sistemi, Amfotemost. Hidroliza. Oksidoredukcini procesi. Pojam oksidoredukcionih procesa. Elektrohemijski niz metala. Hemijski izvori elektricne struje. Sekundami izvori struje. Elektroliza. Korozija. Vodonik. Jedinjenja vodonika. Elementi In grupe periodnog sistema elemenata. Jedinjenja alkalnih metala, Elementi ITa grupe periodnog sistema elemenata. Magnezijum i njegova jedinjenja, Kalicijum i njegova jedinjenja. Elernenti Illa grupe periodnog sistema elernenata. Alurninijum. Jedinjenja alurninijuma. Elementi IVa grupe periodnog sistema elemenata. Ugljenik. Jedinjenja ugljenika. Silicijum. Osnovne karakteristike proizvodnje silikatnih materijala . Kalaj. Olovo. Elernenti Va grope periodnog sistema elemenata. Azot: Jedinjenja azota. Fosfor. Jedinjenja fosfora. Elementi VIa grupe periodnog sistema elemenata. Kiseonik. Jedinjenja kiseonika, Sumpor. Jedinjenja sumpora. Elementi VUa grupe periodnog sistema elernenata. Fluor. HIm. Brom . Jod . Jedinjenja halogenih e1emenata. Elementi VIII a (0) grupe periodnog sistema elemenata, Opsta svojstva elernenata u grupi . Jedinjenja plemenitih gasova, Prelazni merali. Priprerna sirovina i princip proizvodnje metala. Hrom i mangan. Vaznija jedinjenja hroma i maogana. Elementi VIII grupe periodnog sistema elemenata. Opsta svojstva elementa trijade gvozda. Gvozde. Proizvodnja gvozda i celika. Kobalt i nikal. Jedinjenja kobalta i nikla. Bakar i

61

srebro. Jedinjenja bakra i srebra, Cink i ziva. Jedinjenja cinka i Zive. Lantanoidi i aktinoidi. Lantanoidi. Jedinjenja lantonoida, Aktinoidi. Struktura i reakcije organskih molekula. Alkani, alkeni, alkini, arornaticni ugljovodonici. Halogeni derivati ugljovodonika. Alkoholi i fenoli. Etri. AWehidi i ketoni. Karboksilne kiseline i derivati karboksilnih kiselina. Amini i nitro jedinjenja. Heterociklicna jedinjenja. U gljeni hidrati. Aminokiseline i peptidi. Lipidi. Polimeri.

Literatura: 1. Petal' V. Hie, Zbirka resenih zadataka iz Hemija za kvalifikacione ispite IP. "Vuk Karadzic", 1991. (knjiga se nalazi u biblioteci Fakulteta poklon). 2. Dukic S., Nikolajevic R., Sunjarevie, S., Opsta hemija za I razred srednje skole, 1995. 3. Horvat, R, Neorganska hemija za II razred srednje skole, 1996. 4. Petru" V. Hie, Zadaci iz Hernije sa obrazlozenjima nacina resavanja zadataka za prijernni ispit. 5. Janos Banadi, Vladimir Popsavin, Zbirka zadataka iz hemije za HI i IV razred gimnazije, Zavod za izdavanje udzbenika i nastavna sredstva, Beograd, 1996. 6. Dusan Sladic, Ruzica Kovacevic, Vojka Antonijevic, Zbirka zadataka sa srednjoskolskih takmicenja iz hemije, DP Studentski trg, Beograd, 1996.

1. Hernijska tehnologija proucava metode i uredaje koji sluze za: a) dobijanje neorganskih j organskih proizvoda potrebnih za razlicite ljudske delatnosti, b) dobijanje samo organskih proizvoda, c) dobijanje sa1110neorganskih proizvoda.

Odgovor: a) dobijanje neorganskih
ljudske delatnosti.

i organskih

proizvoda

potrebnih

za razlicite

62

2. a) b) c)

Osnovna rrr', kg, mol.

Sl-jedinica

za kolicinu

supstancije

je:

Odgovor: 3.

c) mol SI-jedinice

Koje su osnovne

i njima pripadajuce

velicine?

Odgovor:

duzina - metar, masa - kilogram, vreme - sekunda, elektricna struja - amper, termodinamicka temperatura intenzitet svetlosti - kandela, kolicina supstance - mol. supstance nazivamo eiste materije, hemijske materije, materije ili hemijske c) Ciste materije i:

- kelvin,

4. a) b) c)

Ciste same samo ciste

materije. materije.

Odgovor: 5. a) b) c)

iii hemijske

Materija ili supstanca, naziva se: cvrst rastvor odredenog sastava, bilo koji oblik rnaterije, odredeni oblik materije.

OdgOVOI': b) bilo koji oblik materijc.

6, Hemijsku

reakciju rastavljanja materije, nazivamo: a) sintezom, b) sublimacijom, c) analizom. Odgovor: 7. Napisati c) analizorn 11 elemenata

hemijskog

jedinjenja

na elementame

koji su pri obicnoj ternperaturi
63

i pritisku gasovi.

b) 1. c) 96485 C Odgovor: c) 96485 C 13. Masa elektrona je: a) b) 103 puta veca ocl mase vodonikovog atoma. kiseonik. a) Odgovor: b) t = -273. c) da su njegovi molekuli slobodni. azot. 8. Glavna karakteristika gasa je: a) da se ne krece prostorom ispunjenim b) da su njegovi molekuli vezani. kripton. niti stvoriti. i pritisku.008 C. znaci da se pri hemijskom procesu rnaterija ne moze niti unistiti. Kako nazivamo ovaj zakon? Zakon 0 Odgovor: neunistivosti materije. neon.16 DC. IO. temperaturi T 11. Odgovor: c) da su njegovi molekuli gasom. Koji su elementi pri obicnoj temperaturi stanju? Odgovor: 9. Brom i ziva.008 g vodonika 12. helijum. 64 . slobodni.Odgovor: Vodonik. fluor. 1837 puta veca od mase vodonikovog atoma. agon. ksenon i radon. hlor. utvrdeno je da je za 1. ApsoLutna nula odgovara termodinamickoj = 0 K (kelvin) kao i Celzi usovoj ternperaturi: t = 273.16°C.16 °C vode. u teen om agregatnom Ako se ukupna masa svih materija u hemijskoj reakciji ne menja. b) t=-273. c) t = O°c. Merenjem pri elektrolizi potrebno: a) 6· 1023 C.

109534 15. neznatno veca od mase protona. 1 atom sumpora i 3 aroma kiseonika. 1031 kg. <1) b) c) Hemijski skup svih skup svih skup svih element atoma atoma atorna ± 0. c) isti broj protona i isti broj neutrona. 2·atoma vodonika. neznatno manja od mase proton a. 2 atom sumpora i 2 atorna kiseonika.109534 ± 0. 18. Napisati uopsteno definiciju hemijske 65 reakcije: . Odgovor: c) neznatno veca ad mase protona.000047). Odgovor: b) isti broj protona. a) b) c) Masa elektrona iznosi: (9. (9. ali razlicit broj proton a. Odgovor: b) skup svih atom a sa istim naelektrisanjem 16.10 kg. 1 atom sumpora i 4 atom a kiseonika 19. 1zotopi su atomi cija jezgra sadrze: a) isti broj neutrona.00(047). 3 atoma vodonika.c) 1837 puta manja od mase vodonikovog aroma. b) isti broj protona. 17. sa istim naelektrisanjem jezgra. a) b) c) Sastav sulfatne kiseline Cine: 2 atorna vodonika.natno veca od mase proton a.000(47) . 10-31 kg je: sa razlicitim naelektrisanjem jezgra. atoma. ali razlicit broj neutrona. Odgovor: a) (9. a) b) c) LJ atornskorn jezgru na1aze se neutroni cija je masa: I. 1 atom sumpora i 4 atoma kiseonika.OOO()47) . sa razlicitim atomskim brojem. Odgovor: a) 2 atoma voelonika.109534 ± O. jezgra. ali razlicit broj neutrona.109534 ± 0. Odgovor: c) 1837 puta manja od mase vodonikovog 14. 28 (9.10 g.

slicnih elemenata. konstante? konstante 12C 21. rnase atom a nuklida 12 osnovnorn stanju). reakcija je proces u kome stvarajuci nove materije._.10. masa? mase atorna elementa i elektronskorn se atomi u reagujucim 20.0_2·10 23-1' mol 3 l H2 ? = 3 348. A vogadrove Je - 22. Da li se A vogadrov Odgovor: broj razlikuje od A vogadrove za razliku od A vogadrov broj bezdimenziona II)'l velicina. periode periodnog sistema naziva se: lantanidirna (ili lantanoidima). sistema. a) b) c) Grupa 6.Odgovor: materijama Hemijska pregrupisu. je jer bolje prikazuje povezanost periodnog slicnih elernenata. c) 8 elernenata. Odgovor: a) pregledniji 24. 66 Odgovor: . Kolika je musa molekula Odgovor: 2. u odnosu na periodni sistern kratkih perioda: a) pregledniji je jer bolje prikazuje povezanost b) manje je pregledan c) losije deli clemente razlicitih osobina. uranoidirna.kgmor ? 6. Periodni sistem dugih perioda. b) 4 elementa.016.10-27 k g 23. aktinidima. a) lantanidirna (ili lantanoidima). Sta je relativna atomska Odgovor: Odnos prosecne (u njihovom nuklearnom i -. Koliko elemenata periodi? a) 3 elementa. u svakoj sadrzi VlllA podgrupa Odgovor: a) 3 elementa 25.

elementima.ijagonalnom uglu periodnog Odgovor: sistema. prelazni elementi P. arsen.5. b) f-elernenti.26. c) d-elementi. c) 6-toj periodi.41 = 33) 67 . U periodnorn sistemu elemenata. a) P-ljusku i nedovrsene P. Odgovor: b) alkalnim elementima i halogenim elernentima. tzv. od sredine prema desnom 28. Unutrasnji a) p-elernenti. a) 4.? germanijum. Odgovor: a) P-ljusku i nedovrsene 30. se: nazivaju Odgovor: b) f-elementi 31. Koliko elekrrona neutrona? ima atom.6. Koji se elementi nalaze na d. i 5-toj periodi. alkalnim elementima i halogenim aktinidima. i 6-toj periodi vodonik moze pripadati: Po svojim hemijskim osobinama. telur i polonijum koji izgraduju: 29. antimon. zernnoalkalnim elernentima.i Q-ljuske.i Q-ljuske. 5. rnolske rnase 74 g/mol. a) b) c) b) 4. b) Lvljusku i nedovrsenu N-ljusku. c) M-ljusku. i 6-toj periodi. koji u jezgru sadrzi 4] Odgovor: 33 (74 . perioda periodnog sistema sadrzi 32 elementa. b) 4. silicijum. prelazni elementi nalaze se u: Odgovor: 27. podrucju Bor.

68 . Koje jedinjenje sadrzi najvise olova a) Pb}04. 1nOOg mol 18 L =) .83 %. Odnos atoma nekog elementa masa je 18:7. a njihov atomsku masu tog elementa.: 6 .3g : 207.: x . b) Pb02. 23 x = 6 . masi 1 kg te sup stance? 36. 1 mol NOe : 2 .1023 atoma 0 1 mol NO".oksida? Odgovor: 3.2g == 100g : x = Ll 92.1023 atoma N i 6.5·. vrsi se LI 34.Gmo I CI .5 mala: x. ispunjavanje ekvivalentnih p-arbitala vrsi se take da svaka od tri 2p-mitale prima najpre po jedan elektron.:v %'1 Ar(Pb) = 207.~. a cefvrti elektron se mora smestiti u jednu od vee delimicno ispunjenih 2p-orbitala i time se obrazuje prvi elektronski par (DUBLET) u 2p-podsloju.32. Izracunati i azota u jedinjenju relativnu je 3:2.5 mala NO. 1023 atorna N = 0. paralelnog spina. .c. c) PbO Ll .2 Odgovor: PbO . 10 aroma 0 33. 6· 1023 aroma 0 = 0. odnos Odgovor: 3x : (2· 14) = 18 : 7 =:::') x = 24.5 mala azot(lV) . a) Dalton-ovom atomskom teorijom b) Najzenberg-ovim principom neodredenosti c) Hund-ovim pravilom maksimalnog multipliciteta skladu sa: Odgovor: Prema empirijskorn Hund-ov irn pravilorn maksimalnog mulripliciteta. Koliko atoma ima 0. Mr(PbO) = 223. Koliko se mo1a vode nalazi Odgovor: --_. 35.2 =:::')X 223. Rasporedivanjem elektrona u ekvivalentne 2p-orbitale.

zaokruziti jednu koja je ispravna: a) 4Al + 302 = 2A120] b) Al2 + 30 = AhO] c) 2Al + 302 = 2Al20] 4Al Odgovor: + 302 = 2Al203 42.37. oksidu. Koliko ima ukupno orbitala i elektrona N nivo? Odgovor: 16 orbitala i moze cia primi 32 elektrona.. koji sadrzi 65.8 = x : 8 74. Koliki je maseni broj ovog izotopa? Odgovor: 3 (tri) 38. Neispravna elektronska I I b) a) is 2 s 2 2p_.92 65. sem proton a. Kakve molekule grade inertni gasovi? Odgovor: Jednoatornne. Atom tritijuma (simbol) T sadrzi elektron U omotacu. 39. Od navedenih hernijskih jedinjenja po kojoj se vrsi oksidacija aluminijuma.2% Odgovor: Ar(As)=74. a u njegovom jezgru. 2 2 2py 2Pi I 2 Is 2s 2Px2py Odgovor: Pod d) 40. nalaze se i 2 neutrona. 2py2pz I I)· C konfiguracija ls 2s 2 2 2 2 je: I z». Odrediti oksidacioni broj arsena.92 / 14.98 = 5 =? x=14. u njegovom arsena. Molska masa As iznosi 74.2 : 34.98 g/mol 41. Koliko je CaC03 potrebno da bi se zagrevanjem 69 dobilo 22 g CO2? . 43.92 g/mol.

Sdm3 Po veza usled preklapanja c) istovremeno s-orbitala 0" ._ = 136.Odgovor: Mr(CaC03) 100 g CaC03 = 100 : X= 44 g CO2 = 50 g CO2 X: 22 g CO2 44. Koliki je broj hibridnih orbitala kod J2S/ hibridizacije ? 70 . Nastala kovalentna Je: a) 0" -veza.j R VT 48. 46.3 kPa zauzirna zapreminu 152 dm '. Kako ce reagovati a) kiselo. Ako imamo isti broj atoma vodonika koliki je njihov odnos molskih masa? i kiseonika. c) illkalno. Koju ce zapreminu zauzimati ista kolicina gasa na 0 °C? Odgovur: L =~ T v V TOT Q =:> V = f!______c. Odgovor: 1 : 16 47. Koji od navedenih a) K20 b) CaO oksida je kiseli oksid? c) N20S 45. b) R dva atorna vodonika -veza -veza Odgovor: 0" -veza 49. vodeni rastvor KOH? b) neutralno.0dreaena kolicina gasa ria 25°C j pritisku 99. u odvojenim posudama. Odgovor: Alkalno.

Odgovor: 6 (sest) 50. Sp3 -hibridizacije. broj hibridnih b) pet.jon OdgOVUl-: CO/jon 54.! + S 0 reakcije J2 + H2S ~ HJ + S o -2 -t 0 12 2- 2( +1 e) 0 1- 2J S . Koliko toplote se dobija Ll kJ.2 1 S' -2e 52. c) cetiri.3 kJ rastvora je: 55. lzveclena jedinica a) rnol/dm" Sl-sisterna za molalitet ili molalnost b) mmol/ drn" c) mol/kg 7l . "Zivi krec" je: a) CaO b) Ca(OH)2 c) NaOH Odguvor: a) CaO 53. Sastaviti potpunu jednacinu Odgovor: J 2 + H 2 S ~ 2H . konjugovana baza HCO} b) H2C03 . Prerna Brenstedu amfolita je: a) i Lauriju CO/~ jon (Bronsted i Lowry).molekul c) H3CO}' . aka je usled reakcije sagorelo 16 g kiseonika? Odgovor: 3 mola O2 : 1400 kJ = 1/2: x ~ X = 233. orbitala je: Odgovor: 4 (cetiri) 51. Termohemijska jednacina reakcije sagorevanja etilena je: C2H4 + 302 = 2C02 + 2H2 + 1400 kJ. Kod a) tri.

za priprernanje 500 Ar(C) = 12. 10-4 rnol/drrr'. Rastvorljivost Mg(OH)2 na 291.8 .3 g NazC03 1000 ern : 5.4.99.7 .Odgovor: mol/kg 56. Isparljive a) zuto. b) 3. Izracunati Odgovor: C\1g21= 1.16 proizvod rastvorljivosti Mg (OB)2? K je 1. U kom intervalu pH . plamen? Odgovor: 2:uto 61.2 .4.3 = 500 em:' : x ~ x = 2.1 . Odgovor: Mr(Na2COJ) 106g: 1 mol = x: 0. Sta je po hemijskom sastavu minijum? Odgovor: Pb]04 60.65 g N~CO~ = 106 57. e) 8.8.05 ~ x = 5.vrednosti indikator metiloranz menja boju? d) 1. d) 6.0.14· 72 104 mol/dm ' .0 .0 Odgovor: 3.05 mol/drrr'? Ar(Na) = 22.4 58.8.7 . 104 mol/dm '. natrijume b) plavo: soli boje oksidacioni c) erveno.4.2. Koliko grarna Na2C03 je potrebno koncentracije 0.10. COJ)- = 3.01 crn' rastvora.1 . Koji je sadrzaj Neslerovog reagensa? a) K2[HgJ4] + alkalija b) K2[HgC14] c) K2[HgBcl] Odgovor: K2[HgJ4] + alkalija 59.

5H20 b) + 2H20 Cu20 Odgovor: Cu20 73 .lOOO.=> x = 427.07 g/cmJ) potrebno . . J .5g HCl : 1 mol = 427. Mr(HCl) = Odgovor: ~ _16.]8 1000 3 .62.48 dm x= 175.6 100 g : 109 = x : 19.2g: --em 1. 10 % rastvora neutralizaciju 16. pn norrnalnim Odgovor: 22.5. 3 :x 63.6 x = 183 em" 65. Koliko je ern:'. x = 19. Termohemijska jednacinom: CH4 + 202 = 2C02 Koliko se toplote uslovirna? ravnotezna reakcija sagorevanja metana izrazava se + 2H20 + 878 kJ oslobada sagorevanjern 4.4 elm : 878 kJ = 4. Izracunati 36.: 16 g. = x . koncentraciju 36.l6g.16 g : x x = 11.2 % rastvora HC] (p=1.0 g NaOH? H2SO" (p = 1.18 g/cm ').48 drrr' metana.6 kJ .za Odgovor: H2S04 + 2NaOH = N~S04 98 g: 80 g = x . 36.7 mol/dm' 64. Formula rude kuprita je: a) CuS04 .

Ll prirodi.56 g.314·290. Odgovor: 100 g : 1.103. vodom i sljunkom.2 g = 10 5 g : x x = 1.16 104.56·8. vee se iskljucivo dobija iz ruda. Izracunati od 290. "plavom galicom" se podrazurneva: (I) nitrat-tetrahidrat (II) sulfat-pentahidrat (II) sulfat-tetrahidrat Odgovor: B ak ar (II) sulfat -pen tahidra t 70. vodom i slj unkom c) kreca sa peskom i sljunkorn. Na ternperaturi 1.16 K i pritisku molsku masu gasa. od 104 kPa. a) b) c) Ziva se. masa 624 cm ' gasa iznosi Odgovor: M = mRT pV = 1. Pod a) bakar b) bakar c) bakar sa peskorn. koja sadrzi 1. Odgovor: Cementa 69.66.624. Beton se dobija mesanjem: a) cementa sa krecom i vodom b) cementa sa peskom.2 . 10 3 g N aCI 68. u elementarnorn stanju: rerko nalazi. Odgovor: Retko nalazi. Koliko grarna NaCl moze da se dobije iz 100 kg morske vode.10-6 = 58__f_ mol 67.2% NaCl. 74 . ne nalazi. nalazi LL ogromnim kolicinarna.

01 mol Br. Koja od navedenih struktura predstavlja konjugovani sistem: a) CH2=CH-CH2-CH=CH2 b) CH2=CH-CH=CH-CH3 c) CH3-CH=CH2 Odgovor: b) 74. Koja ad navedenih reakcija metana dobijanja sintetickog gasa: a) CH4 + O2 = C + 2H20 b) CH~ + 202 = CO2 + 2H20 e) 2CH4 + O2 = 2CO + 4Hz sa kiseonikom predstavlja reakciju Odgovor: e) 73.4-dimetilheptan b) 2.84 g C6Hl2 je 0. Strukturna formula alkana je: Koji je tacan naziv ovog jedinjenja a) 4~etil -2.01 mol. jedan mol heksana reaguje sa 1 mol-om Br2 mol 0.84 g heksena? a) 20 em] b) 5 em3 c) 10 crn ' koji sadrzi 160 g brorna u 1 drrr' CC14 maze obezbojiti Odgovor: c) M (CCHI2)= 84L.71. 75 .5-dimetilheksan e) 3-etil-2-metilheptan po IUPAC nomenklaturi: Odgovor: a) (j). reaguje sa 0. Koliko crrr' rastvora 0.

76.0446moia 22.X x 5 ' = 22..15 dm ' c) 78 dm' pri norrnalnim 100 g benzena? uslovima.12 g.8 % c) 15.x 1. potrebno za kataliticko 76 .6 g Br2 -.01 molBrz-1. Za hidrogenizaciju 5 g smese I-pentena i pentana utroseno vodonika pri normalnim uslovima. 'Kojom - Odgovor: c) 77. Koliko procenata l=pentena smesa? a) 62.12 x 100 = 62 4% I-pentena od sledecih formula je predstavljen a) C6H6 b) C3H6 e) CH? alkin? .6gBrz 160 g BI2 1000 em} 1.2 % Odgovor: a) Za 1 mol l-pentena 1 -= 0. Koliko je dm' vodonika. sto odgovara znaCi da se u 5 g smese nalazi 3.[2? I-pentena = 3.4 % b) 52.·0.M(Br2)=160 mol g. hidrogenovanje a) 100 dm3 b) 86.4 trosi se 1 mol Hz. .4 dnr' vodonika.6xlOOO [600 3 x= = -= 10em rastvora [60 160 brorna je 1 drn ' sadrzi ova ~75.0446mol mol 5 g-100 % 3. odnosno I-pentena sto 70__Lx O.

_ koji se dobija iz 256 g CaC2 Cistoce 75 %? a) 6 mol b) 55 rna] c) 0.4 dm ') 100 x 3 x 22.75 x = --.Odgovor: b) 1 mol (78g) benzena 100 g x = x 3 mola H2 (3 x 22.\U reakciji elektrofilne supstitucije. sta ce se dobiti: Odgovor: d) . so> Koju kolicinu gasovitog HCl moze da adira acetilen.x 7R 1 100 100 = 49.75 = 192 g 77 .2-dibrombutan I-buten.4 78 = 86 .75g 78 g benzena 38.75 g x 38.2-dibrombuten 1. 'Ako kroz brornnu vodu provodimo a) b) c) d) butilbromid 1.4-dibrombutan l.. do potpunog \. bromovanjem 78 g benzena nastaje ista masa mono-brorn benzena.15dm 3 H2 78:.X 1 11101 brom benzena (157 g) 78 = 78x78 157 = 38.6 ~ 50% 79.3 mol zasicenja Odgovor: a) 256 g CaC2 x 0. Koliki je procenat benzena koji je reagovao? a) 50 % b) 100 % c) 75 % Odgovor: a) 1 mol benzena (78 g) x .

Prema tome za potpunu adiciju na 3 mol C2H2 potrebno je: 6 mol HC!.1 mol C2H2 192 g x x = 3 mol C2H2 Za potpuno zasicenje trostruke veze acetilena potrebno je 2 mol HCl.1 mol CaC2 (64 g) . - I - CI c) 78 . 81. Odgovor: a) 83. Koje je od navedenih jedinjenja CH~ CHrOH I .hiraran? Br-C-H J a) b) I I CH:rCHrCH-CH2-CH.) H-C-OH I CH2 I CH3 a) COOH I H-C-OH I CHrOH b) I H-C-OH OH-C-H I COOH c) I . Koja vrsta izomerije je prisutna CH~ " CH ~3 II paTU jedinjenja formule: a) b) c) d) e) strukturna izornerija geornetrijska (cis-trans) izomerija opticka izomerija (enantiomerija) opticka izomerija (diastereoizomerija) keto-enol tautomerija Odgovor: b) opticki aktivno? 82. t. Koji je od navedenih molekula Cl I.

4-dihidroksibenzenu? OH @'DH a) b) ~: c) sledecoj Odgovor: c) 85. . Odgovor: a) 87. Kakav karakter irna vodeni rastvor natrijum-fenolat? a) neutralan b)* bazan c) kisco Odgovor: b) "Na-fenolat je so slabe kiseline karakter natrijum hidroksida. hidrolizom u vodi preovladuje bazni 79 . Koja od navedenih strukturnih formula pripada l. j jake baze. Sinteza jednacini: rnetil-alkohola se odvija CH30H(g) u gasnoJ fazi na 400°C.Odgovor: b) 84.Koje od navedenih ~. prema CO(g) + 2H2(g) ----j- Da Ii povecanje pritiska: a) poboljsava tok reakcije b) pogorsava tok reakcije c) ne utice na tok reakcije. a) fenol jedinjenja ima najvecu kiselost? b) voda c) etanol Odgovor: a) @.

kiselina sv oj uj strukturi karboksilne (-COOH) obavezno sadrzi dva molatoma kiseonika. Izracunaj molekulsku forrnulu monokarbonske kiseline koja sadrzi 54._ )':Y'.002 Odgovor: b) Opsta formula je C.05 rnol/dm+izracunaj koncentraciju nedisosovane kiseline. Napisati sumarnu formulu zasicenog a) C7HJ4CI-IO b) CSHlDCHO c) C6HI3CHO aldehida cija je molekulska masa 114.1' 2.HyOI.4 % 0 i 9.- C. v .1 % H. x.27 1'227 ..54.4 0/. 80 .5 : ~: 12 1 36. U vodenom rastvoru sircetne kiseline koncentracije 0. 36.9. 91. a) C2H40 b) C4l-Ig02 c) C6H. . nadeni odnos se mnozi sa 2 i dobija konacno 4 : 8 : 2 odakle je molekulska formula C1Hg02. z = 54. Zbog toga. Odgovor: c) Molekulska masa aldehidne grupe (-CHO) Ostatak je 114-29=R5 Alkilni ostatak je CnH2n II' odakle je 12 11 + 211+ 1 = 85 14 n = 85-1 n:::: -:::: 2Y g/rnol X4 l4 6 odakle je C6H13CHO je od navedenih alkohola a) 3-pentanol b) 3-metil-2-butanol c) 2-butanul polazna supstanca za dobijanje dietil-ketona 8~Koji ~ Odgovor: a) n 90.11 88.4 16 = 4.=2:4:1 tako monokarbinska da je najjednostavuija po ernpirijska formula C2H40. ako je konstanta disocijacije U~6xl0 '. funkcije medutirn.

05-x vrednost x. II S obzirom na koncentraciju CH)COOH od 0.2 x2 = 1.49 dm' c) 49. se zanemaruje tako da je: 1. 3 _ 58. To TSlf' I Va ~ 500 _ T.9.64 X 10-4 --j x = 9.05 .05 mol/dm'.05 = ~9.43 x 323 _ - 81 .05 .Hl~OOH]= 0.86 X 10-5 => X = ~ 1.05 = . a) 2R.9x102 rnol/drn" c) 9.86 x 10-5 x 0.4 = 4943 ' drn' H.] [CH3COOH] CH3COO-+H + = [ H"] = x = 0.o X T5(/1 _ 49. imenioca (0.x).x K = [CH3COO [H+] = 1 Xl [CH3COOH] O.43 dm' Odgovor: b) Jednacina je 2(H-COONa) --'-----"--- [ tOcj COONa COONa I +H2 2 mol (H-COONa) (136 g) .64x 1(J~mol/dm' Odgovor: b) CH3COOH~ [CH3COO.64 x 10--I mol dm ] = r +] = L LH ~1-llC()O]()-4 [(.23 drn' b) 5R.9x 10c2 mol/dm' b) 4.1 MPa koji 92.86xl 0-5 = razlici = _A_.4 dm') 300 g x 136 _ x = 30(}x 22. (pri norrnalnim 273 c.a) 3.49dm uslovima) Vo __ V50o.64 x = 4. lzracunaj zaprerninu gasa (na 50°C i norrnalnom nastaje terrnickim razlaganjem 300 g Na-formijata.05 .1 mol (H2) (2 g) (22. _ => 0.3 x 10-7 = ~93 x 10-8 9.9 X [0-2 mol/dm' pritisku 0.

odnosno c'no H-t2-0H OH---C]-H H. b) C3 c)Cy d) D-glukoza Ho-ts-H 16 e H 0H 2 L-glukoza c. 00 0 0 ~1 OH CJ.D. Na osnovu kojeg C-atoma L-glukoze.D-glukopi.93.286 g Cu20 143 g/rnol). Na osnovu konfiguracije odnosno ~-anomer CH20H 5 kojeg C-aroma D-glukopiranoze u Hejvortovim formularna poluacerala CH20H norniniran CJ. Odgovor: c) 94.. Odgovor: a) J ·95. Kolika je koncentracija rastvora glukoze? .glukopiranoza a) C] b) C3 e) C4 d) c.. H-b 1 t4_H 5 -OH e6H20H a) c. glukoze je normirana konfiguracija D-.ranoza ~. Pri Felingovoj (M(Cu20) = reakciji 1() em] rastvora glukoze izdvoji se 0..tA-OH 1 e1HO Ho-t2_H H-C-OH HO- I.

l/rnol c) C:HsCI(g) :::::) 105 kJ/mol 6H.2 mol/dm" Odgovor: c) Felingova reakeija: R-CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH ~ R-COONa + Cu20-t + 3H20 1 mol (180 g) glukoze . .(+52 .x - .143 g (Cu20) x 0. Izracunaj standardnu a) 650 k.o CH30CH.5 kl/mol promenu entalpije 6. g glukoze 0.(g) ~ C2HsOH a) -55 kJ/mol b) 250 kJ/mol c) -20kJ/mol 83 .: -105 .oadicije HCI na eten. 143 -.5 mol/dm" c) 0.286 g .H/) (C2H1) .52 + 92 = -65 kJ/mol 97..o 36g . Izrucunaj promenu standardne entalpije teorijske reakcije ~H.360 g glukoze x x = 10 em" rastvora 1000 em 3 360 10 = 36g glukoze - 1 mol rastvora x ..H. Reakcija: Odgovor: b) CH2=CH2(g) + HCl(g) ~ C2HsCl(g) Standardne promene entalpije nastajanja 6HfO a) CH2=CH2(g) :::::)+52 kl/mol b) HCl(g) :::::) -92 k. 180 180 g glukoze .25 rnol/dm ' b) 1.a) 0.92) ::-.286 x 180 -0360 ..o = 6Ht (C2HsCI) . _ 0..= ]__§__ = 0 2 _!!!}_ l 'elm· 96.l/mol b) -65 kl/mol c) 6.~HfO (HCI) LH-Iro = -105..6.

Koji molekul sadrzi najvise C.(-180) = -235 + 180 = -55kJ/mol 98.heksan b) benzen c) monobrometan d) tetrahloromeran slucajeva telo? dolazi do skretanja mlaza tecnosti kada mu Odgovor: c) 100. U kojim od navedenih slucajeva a) C)-1Gb) C2H4 c) C2H2 moze da postoji trostruka d) C6H6 veza? Odgovor: c) 84 .Hr(J= LlHru (C2HsOH) .Odgovor: a) Standardne promene entalpija nastajanja ilHtU su a) tJ.aroma? »<:«>.tJ.HfO (CH30CHJ = -180 kl/mol O b) LlHf (C2HsOH) = -235 kl/mol tJ.Hro (CH30CH3) = -235 . a) »<> b) I -I 1 ~ d) sadrze isti broj C-atoma e) c) Svi navedeni molekuli Odgovor: e) 99. U kom od navedenih se prinese naelektrisano a) n .

c) A. alkini = C. aromaticni ugJjovodonici = D. d) B.2. alkeni = B. h) D Napisati formule navedenih a) 2. e) 0.metil-2-propanol b) 2-propanoJ c) 2. B.101. g) A. b) A.3-propantriol Odgovor: CH3 alkohola i zaokruziti tercijarne: I CH3CCH3 OH OH Q CH3 CH3CCH20H b) I I (y0H d) 85 CH2 CH OH I - OH OH CH2 - I c) e) . C ili D na sledeca pitanja: a) uobicajeni naziv im je olefini: ---------------------------------------------b) opsta im je formula CnH2n+2: -----------------------------------------------c) zov u se parafini: -------------------------------------------------------------d) imaju opstu formulu C"Hzl1 i otvorenog su niza: -------------------------e) sadrze benzenov prsten: ----------------------------------------------------f) sadrze jednu trostruku yew: -----------------"-----------------------------g) prema opstoj formuli su zasiceni. Odgovorite sa A.2-dimetilpropanol d) cikloheksanol e) 1. Slovo koje pripada odgovarajucoj grupi jedinjenja obelezavamo: alkani = A. a ne obezbojavaju bromnu vodu: --h) nisu zasiceni prema opstoj formuli ali ne obezbojavaju bromnu vodu: Odgovor: a) B. f) C.

5.dimetilpentanol b) ciklopentanondimetilketal c) 3.pentandion d) 2.metil . a) CH30H Koje jedinjenje od navedenih se najvise rastvara u vodi? b) CC14 c) C6H6 d) C6H12 e) CH4 Odgovor: a) 105.1.103. Napisati redosled molekula prema rastucem stepenu oksidacije (oksidacionog broja) ili oksidacionog stanja podvucenog ugljenikovog atoma: b a CH3CHO CH CH20H j Odgovor: f » c > a> b = d > e 104. Koji je glavni proizvod reakcije? a) 5.5. Napisati nazive sledecih jedinjenja: CH3-CH-CH-CH2-CH2-CH3 I a) b) 86 .metilciklopentanon Odgovor: b) 106.

propandiol d) benzil metil etar d) 107. eOCH3 COCH3 N02 @~ N02 COOH b) b) ---------------------- c) c) ----------------------- a) ------------------------------Odgovor: a) CH3COCl .CH2 . AICI) b) HN03. Koja od navedenih reakcija se vrsi preko karbokatjonskih (karbonijum jon a)? a) hologenovanje alkana b) adicija HCI na alkene d) disocijacija karboksilnih kiselina b) intennedijera • Odgovor: 108. NaOH iIi K2Cr2071 H+ 87 . Napisati forrnule reagenasa potrebnih za izvodenje reakcija. H2S04 c) MKn041 H+ ili 12.CH2 .3.3.heptan b) 3.u (CH3CO)20.CH2 HO I OH I c) Odgovor: a) 4-etil-3-metil . @ a) ~:~ ©l.dirnetilcikloheksanon c) 1.

Napisati monomere sledecih polimera: eOOH . Koji je naziv jedinjenja tacan prema IUPAC nomenklaturi? 88 .CH2 -cCH3 I n n b) a) Odgovor: a) b) CH3 CH2 =c coo~ I • Hornoliticka disocijacija je: a) sirnetricno cepanje atomskih veza b) asimetricno cepanje atomskih veza c) disocijacija u polarnom rastvaracu 110. Koja je od sledecih grupa organskih a) konjugovani dieni b) alkeni c) alkilhalogenidi d) alkani jedinjenja najmanje reaktivna: Odgovor: d) 112.109. Odgovor: a) 111.

4. Koja ad navedenih formula pripada istom homolagnom nalazi i jedinjenje zbirne formule C~Hl4 ? a) b) c) e) C H4 j nizu u kome se J) CJHs C7HS CSHl~ C3H6 Odgovor: a) 115.-.7.----.----.-- Odgovor: a) nitruje se b) supstitucija c) ne reaguje hologenom (bromom) 89 .dibrombutan e) bromovodonik I-buten? Odgovor: d) 114.2.----.a) 3.dibrombutan d) 1.-.--.8. Koje jedinjenje nastaje kada se kroz bromnu vodu provodi a) butilbromid b) 1.---.trimetildekan b) 2.2.---.trimetildekan Odgovor: b) 1l~.4.atora-------------------------------------------c) kalij umperm anganatom ---.-. Kako reaguje benzen sa: a) smesorn koncentrovane azorne i sumpome kiseline---------------------b) bromom u pri sustvu katalil'.9.-.--.--.----.dibrombuten c) 1.--.

b) G c) M Odrediti nazive sledecih izomernih jedinjenja: CI Odgovor: a) p.brompropan b) 2. U ovirn Odgovor: a) G 117. Od navedenih jedinjenja a) 1. U tri epruvete nalazi se benzin: a) u prvu dodamo malo koncentrovane H2S04 ----------------~---------------------b) u drugu dodamo malo vode --------------------------------------------------------c) u trecu malo benzena-----------------------------------------------------------------Slovirna G (gore).hlortoluen 118.hlor-z-metilpropan c) 3-hlorpentan d) 2-hlorpentan e) 2-brom butan oznaciti ciji Sll molekuli hirnlni: 90 . Koji je najjednostavniji a) alkaJl -------------------------------- b) benzilhlorid optick i aktivan: } predstavi forrnularna b) alkohol-----------------------------c) etar----c------------------------------ Odgovor: a) b) H5C2 . D (dole) i M (mesaju se) oznaci gde se nalazi benzin epruvetama.CH .CH3 OH I 119.116.

= CH COOH b) CB3CN c) BOOC CH2COOH d) ©:e a) b) c) d) COOH COO H Koji su uobicajeni nazivi ovih kiselina (trivijalni akrilna kiselina acetonirril malonska kiselina ftalna kisel ina nazivi)? Odgovor: 121.-. Zamenite naZJV i slova hemijskim formulama reakcije transforrnacija jedne supstance u drugu: supstanci napisite /1"" F ETEN (etiien) ~+ B A.--.-----. kataiizator H30+ G Odgovor: A E = H20 B = CH CH 0H 3 2 D =H2 = CH3CHO F = HC~ CH G = CH2 = CHOl-l 91 .~--~~-----.1.Odgovor: d) i e) 120.-------c) propandikiselinu d) benzen.--.--.--.2-dikarboksilnu kiselinu------------------------- a) CH.---. ~~ Predstaviti struktumim formulama: a) propensku kiselinu------------------------------------------b) e tanni tril.--.----~-.

Jedan mol alkena adira 1 mol vodonika. Njegovom oksidacijom kalijum-permanganatom u kiseloj sredini dobija se samo jedna kiselina. jedinjenja B i C.djrnetil-l.2. B.heksandiola.6.)2CHOH D = (CH3COO)2Ca E= o 124.propanola b) 3. i jedinjenje E koje se dobija i pri oksidaciji jedinjenja C pomocu K2Cr207. cikloheksen 123. DiE. posle zakiseljavanja. Odgovor: o .122. Jedinjenje A pri zagrevanju sa vodenirn rastvorom NaOH daje. koje se dobija i pri oksidaciji etanola POI1lUCU K2Cr207. Ista kiselina dobija se oksidacijom 1.COCH .CH3 II I CH3 B = CHjCOOH C = (CH. reaguje sa kalcijurn hidroksidom gradeci jedinjenje D koje pri zagrevanju na 400°C daje CaCO. Napisati formule Grinjarovoz reagensa potrebnih za sintezu sledecih alkohola: a) 2.pentanola karbonilnog jedinjenja . Napisati srrukturnu formulu tog alkena i njegovo irne. Napisite formule jedinjenja A. Odgovor: A = o CH3 . Jedinjenje B. C.

Monosaharidi grade disaharide reakcijom: a) kondenzacijorn uz izdvajanje ~lik_9~idnev-?i~ b) poluacetalne veze uz izdvajanje vade c) estarske vade uz izdvajanje vade Odgovor: a) 93 .CH .CH3 I Odgovor: a).Odgovor: CH3 I a) CH3 .MgX + HCHO b) I 125~:rDati su sledeci parovi organskih jedinjenja: b) CH3 . b). Koji od navedenih secera pripada neredukujucim disaharaidima? a) maltoza b) laktoza c) saharoza Odgovor: c) 127.C . c) 126.0 .

4.u baznoj tacka protein a Odgovor: 131. 2.trinitrofenola 94 .trinitrofenol je: a) kiseliji od fenola b) rnanje kiseo ad fenola c) nema nikakve razlike II pogledu kiselosti fenola i 2.u kiseloj b) .4. arginine i histidina a) . U kakvoj sredini (kiseloj ili baznoj) ce biti izoelektricna koji se odlikuje sadrzajem? a) asparaginske i glutamirtske kiseline b) lizina.6. Linolna kiselina je: a) nezasicena visa masna kiselina sa dve dvostruke b) nezasicena visa masna kiselina c) zasicena visa masna kiselina d) dikarboksilna kiselina veze Odgovor: a) 132.128. U koju grupu monosaharida? a) estri b) poluacetali c) etri organskih jedinjenja se moze svrstati ciklicni oblici Odgovor: b) 129.6. U koju grupu organskih a) poluacetali b) etri c) estri d) acetali jedinjenja se mogu svrstati glikozidi? Odgovor: d) 130.

Polivinilacetat je polimer prema poreklu 1) a) prirodni b) sinteticki 2) prema vrsti monornera a) homopol irner b) kopolimer 3) prema nacinu dobijanja a) adicioni b) kondenzacioni 4) prema obliku molekula a) linearan b) umrezeni Odgovor: I-b). zaokruzite disaharid koji 1m3 ex (1 ~ 4) glikozidnu vezu a) b) c) d) saharoza Iaktoza galaktoza maltoza Odgovor: d) 135.Odgovor: a) 133. 2-a). Zaokruzite redukujuce a) laktoza b) saharoza c) maltoza d) manoza secere: Odgovor: a). c). 4-a) 137. 3-a). d) 134. Konfiguracija je: 95 . Od ruze navedenih secera. Antracen je izorneran a) naftalenom b) fenantrenorn d) stirenorn sa: Odgovor: b) 136.

b) 1.4-butadienu? 2 2 3 4 a) 3 b) CH2 = CH .CH = CH2 o Odgovor: U oba jedinjenja (a i b) svi C atomi su nezasiceni 96 . Koji ugljenikovi atomi su nezasiceni u a) p-hinonu. Koja od navedenih jedinjenja a) CH3 . Cikloheksilamin je: a) aromatic an amin b) alifatican amin c) sekundami amin Odgovor: b) 139. g) 140.CH3 d) HCOOH su nezasicena organska jedinjenja? e) o 6 5 f) g) C? CH2 Odgovor: c).NO c) CH2 = CH . e).CHO b) CH3CH2 .a) prostorni raspored atonia u molekulu b) nacin vezivanja ugljenikovih atorna c) raspored dvostrukih veza u molekulu Odgovor: a) 138.0 .

d) 144. d) 143.metil. Koje od ovih jedinjenja se mogu ugljovodonika? a) koncentrovana sumporna kiselina b) kalcijum hlorid koristiti za susenje nezasicenih c) silikagel d) fosfor-(V)-oksid Odgo\'or: b).I-propen jedinjenja je moguca geometrijska (cis-trans) Odgovor: b). Koliko izomera ima pentan CSHl2 ? a) 2.buten b) 2.141. Koje ad navedenih jedinjcnja pripada grupi heterociklicnih jedinjenja? .2. c).dihloreten d) 2-penten e) 2-metil-2-buten f) 2.buten c) 1. Dati su izomerni penteni: a) l-penten b) 2-penten c) 2-metil-l-buten d) 3-metil-l-buten e) 2-metil-2-buten Koji oel njih rnoze imati cis i trans izorner? Odgovor: b) 145. Kod kojih od navedenih izomerija? a) 1. b)3. c)5 Odgovor: b) 142.

4. Identifikuj aldotetroze: a) D-eritroza b) L-ksiloza c) D-treoza e) D-arabinoza f) L-arabinoza Odgovor: a).butadien ksilen Odgovor: c) 146. c) 148.3-buten-ol Odgovor: a) 98 .a) b) c) d) e) naftalen stiren tiofen 1. Koje od navedenih a) ciklopentadien b) pirol c) glicerol d) cikloheksanol jedinjenja irna aromaticni karakter? Odgovor: b) 147.hidroksil-l-buten sek.CH3 OH I a) b) c) d) 3-buten-2-o1 3. Imenovati CH2 sledeci nezasiceni = alkohol CHCH . butenol 1.

7-dimetil-4-nonen d) 3.6-dietil-3-hepten c) 3.6-dietil-4-hepten b) 2.7-dimetil-5-nonen Odgovor: c) 99 .CH .CH2 25 - CH :::: H . Zaokruzi tacan naziv sledeceg jedinjenja: CH3 - CH .149.CH3 C JH J 2H5 a) 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful