Prof. dr Petar Ilic Prof. dr Dragan Cvetkovic Prof.

dr Sinisa Dordevic

HEMIJA

Program za polaganje

prijemnog

ispita iz Hemije

Materija i supstanca. Srnese. Hemijski elementi. Hernijska jedinjenja. Hemijski znaci, formule i jednacine. Relativna atomska i moleku lska masa. Mol i molska masa. Molska zapremina gasa. Osnovi hemijskog racunanja. Struktura atoma. Energetski nivoi elektrona i atoma. Energetski podnivoi, Atomske orbit ale. Elektronske konfiguracije. Periodicnost promene strukture atoma i svojstava elernenata 1I periodnom sistemu. Hemijska veza. Kovalentna veza. Elektronegativnost. Polarnost molekula. Medumolekuska dejstva. Afinitet prema elektronu. Energija jonizacije. Jonska veza. Svojstva jedinjenja sa jonskom i kovalentnom vezom. Kristalna struktura supstanci. Hemijske reakcije. Kretanje cestica kao uslov za hemijski proces. Tipovi hemijskih reakcija. Energetske promene pri hemijskim reakcijama. Brzina hernijske reakcije Uticaj katalizatora na brzinu hernijske reakcije. Hernijska ravnoteza, Cinioci koji uticu na hemijsku ravnotezu. Le Sateljeov princip. Rastvori Disperzni sistemi, Rastvori cvrstih supstanci u vodi. Kvantitativni sastav rastvora. Rastvori elektrolita, Kiseline i baze. Arenijusova teorija kiselina i baza. Protoliticka teorija kiselina i baza. Konstanta disocijacije . Jonski proizvod vode. Vodonicni eksponent (pH). Indikatori kiselosti i baznosti. Puferski sistemi, Amfotemost. Hidroliza. Oksidoredukcini procesi. Pojam oksidoredukcionih procesa. Elektrohemijski niz metala. Hemijski izvori elektricne struje. Sekundami izvori struje. Elektroliza. Korozija. Vodonik. Jedinjenja vodonika. Elementi In grupe periodnog sistema elemenata. Jedinjenja alkalnih metala, Elementi ITa grupe periodnog sistema elemenata. Magnezijum i njegova jedinjenja, Kalicijum i njegova jedinjenja. Elernenti Illa grupe periodnog sistema elernenata. Alurninijum. Jedinjenja alurninijuma. Elementi IVa grupe periodnog sistema elemenata. Ugljenik. Jedinjenja ugljenika. Silicijum. Osnovne karakteristike proizvodnje silikatnih materijala . Kalaj. Olovo. Elernenti Va grope periodnog sistema elemenata. Azot: Jedinjenja azota. Fosfor. Jedinjenja fosfora. Elementi VIa grupe periodnog sistema elemenata. Kiseonik. Jedinjenja kiseonika, Sumpor. Jedinjenja sumpora. Elementi VUa grupe periodnog sistema elernenata. Fluor. HIm. Brom . Jod . Jedinjenja halogenih e1emenata. Elementi VIII a (0) grupe periodnog sistema elemenata, Opsta svojstva elernenata u grupi . Jedinjenja plemenitih gasova, Prelazni merali. Priprerna sirovina i princip proizvodnje metala. Hrom i mangan. Vaznija jedinjenja hroma i maogana. Elementi VIII grupe periodnog sistema elemenata. Opsta svojstva elementa trijade gvozda. Gvozde. Proizvodnja gvozda i celika. Kobalt i nikal. Jedinjenja kobalta i nikla. Bakar i

61

srebro. Jedinjenja bakra i srebra, Cink i ziva. Jedinjenja cinka i Zive. Lantanoidi i aktinoidi. Lantanoidi. Jedinjenja lantonoida, Aktinoidi. Struktura i reakcije organskih molekula. Alkani, alkeni, alkini, arornaticni ugljovodonici. Halogeni derivati ugljovodonika. Alkoholi i fenoli. Etri. AWehidi i ketoni. Karboksilne kiseline i derivati karboksilnih kiselina. Amini i nitro jedinjenja. Heterociklicna jedinjenja. U gljeni hidrati. Aminokiseline i peptidi. Lipidi. Polimeri.

Literatura: 1. Petal' V. Hie, Zbirka resenih zadataka iz Hemija za kvalifikacione ispite IP. "Vuk Karadzic", 1991. (knjiga se nalazi u biblioteci Fakulteta poklon). 2. Dukic S., Nikolajevic R., Sunjarevie, S., Opsta hemija za I razred srednje skole, 1995. 3. Horvat, R, Neorganska hemija za II razred srednje skole, 1996. 4. Petru" V. Hie, Zadaci iz Hernije sa obrazlozenjima nacina resavanja zadataka za prijernni ispit. 5. Janos Banadi, Vladimir Popsavin, Zbirka zadataka iz hemije za HI i IV razred gimnazije, Zavod za izdavanje udzbenika i nastavna sredstva, Beograd, 1996. 6. Dusan Sladic, Ruzica Kovacevic, Vojka Antonijevic, Zbirka zadataka sa srednjoskolskih takmicenja iz hemije, DP Studentski trg, Beograd, 1996.

1. Hernijska tehnologija proucava metode i uredaje koji sluze za: a) dobijanje neorganskih j organskih proizvoda potrebnih za razlicite ljudske delatnosti, b) dobijanje samo organskih proizvoda, c) dobijanje sa1110neorganskih proizvoda.

Odgovor: a) dobijanje neorganskih
ljudske delatnosti.

i organskih

proizvoda

potrebnih

za razlicite

62

2. a) b) c)

Osnovna rrr', kg, mol.

Sl-jedinica

za kolicinu

supstancije

je:

Odgovor: 3.

c) mol SI-jedinice

Koje su osnovne

i njima pripadajuce

velicine?

Odgovor:

duzina - metar, masa - kilogram, vreme - sekunda, elektricna struja - amper, termodinamicka temperatura intenzitet svetlosti - kandela, kolicina supstance - mol. supstance nazivamo eiste materije, hemijske materije, materije ili hemijske c) Ciste materije i:

- kelvin,

4. a) b) c)

Ciste same samo ciste

materije. materije.

Odgovor: 5. a) b) c)

iii hemijske

Materija ili supstanca, naziva se: cvrst rastvor odredenog sastava, bilo koji oblik rnaterije, odredeni oblik materije.

OdgOVOI': b) bilo koji oblik materijc.

6, Hemijsku

reakciju rastavljanja materije, nazivamo: a) sintezom, b) sublimacijom, c) analizom. Odgovor: 7. Napisati c) analizorn 11 elemenata

hemijskog

jedinjenja

na elementame

koji su pri obicnoj ternperaturi
63

i pritisku gasovi.

helijum. neon. Koji su elementi pri obicnoj temperaturi stanju? Odgovor: 9. b) 1. b) t=-273. znaci da se pri hemijskom procesu rnaterija ne moze niti unistiti. i pritisku. 1837 puta veca od mase vodonikovog atoma.008 g vodonika 12.16 DC. fluor. u teen om agregatnom Ako se ukupna masa svih materija u hemijskoj reakciji ne menja. ApsoLutna nula odgovara termodinamickoj = 0 K (kelvin) kao i Celzi usovoj ternperaturi: t = 273.Odgovor: Vodonik. Masa elektrona je: a) b) 103 puta veca ocl mase vodonikovog atoma. temperaturi T 11. a) Odgovor: b) t = -273. utvrdeno je da je za 1. c) t = O°c.16 °C vode. agon. azot.16°C. ksenon i radon. slobodni. Odgovor: c) da su njegovi molekuli gasom. IO. 64 . kripton. kiseonik. c) da su njegovi molekuli slobodni. Merenjem pri elektrolizi potrebno: a) 6· 1023 C. niti stvoriti.008 C. Kako nazivamo ovaj zakon? Zakon 0 Odgovor: neunistivosti materije. Brom i ziva. 8. hlor. c) 96485 C Odgovor: c) 96485 C 13. Glavna karakteristika gasa je: a) da se ne krece prostorom ispunjenim b) da su njegovi molekuli vezani.

109534 ± 0. atoma. Odgovor: c) 1837 puta manja od mase vodonikovog 14. 2·atoma vodonika. 1 atom sumpora i 3 aroma kiseonika. Odgovor: b) skup svih atom a sa istim naelektrisanjem 16.c) 1837 puta manja od mase vodonikovog aroma. 1031 kg. 18. Odgovor: b) isti broj protona. 10-31 kg je: sa razlicitim naelektrisanjem jezgra.000047).109534 ± 0. ali razlicit broj neutrona.000(47) . jezgra. Odgovor: c) neznatno veca ad mase protona. neznatno manja od mase proton a.109534 15. ali razlicit broj proton a. b) isti broj protona. a) b) c) Sastav sulfatne kiseline Cine: 2 atorna vodonika.10 kg. 1zotopi su atomi cija jezgra sadrze: a) isti broj neutrona. Odgovor: a) 2 atoma voelonika. <1) b) c) Hemijski skup svih skup svih skup svih element atoma atoma atorna ± 0. 28 (9. Napisati uopsteno definiciju hemijske 65 reakcije: . a) b) c) Masa elektrona iznosi: (9. Odgovor: a) (9. sa razlicitim atomskim brojem. ali razlicit broj neutrona.OOO()47) . 1 atom sumpora i 4 atom a kiseonika 19.00(047). 17. c) isti broj protona i isti broj neutrona. (9. 3 atoma vodonika. a) b) c) LJ atornskorn jezgru na1aze se neutroni cija je masa: I. 1 atom sumpora i 4 atoma kiseonika.109534 ± O. sa istim naelektrisanjem jezgra. 2 atom sumpora i 2 atorna kiseonika.10 g.natno veca od mase proton a. neznatno veca od mase protona.

0_2·10 23-1' mol 3 l H2 ? = 3 348. Koliko elemenata periodi? a) 3 elementa. u svakoj sadrzi VlllA podgrupa Odgovor: a) 3 elementa 25. rnase atom a nuklida 12 osnovnorn stanju). Da li se A vogadrov Odgovor: broj razlikuje od A vogadrove za razliku od A vogadrov broj bezdimenziona II)'l velicina. masa? mase atorna elementa i elektronskorn se atomi u reagujucim 20. b) 4 elementa._. aktinidima. a) b) c) Grupa 6. A vogadrove Je - 22.kgmor ? 6.016.Odgovor: materijama Hemijska pregrupisu. konstante? konstante 12C 21. sistema. je jer bolje prikazuje povezanost periodnog slicnih elernenata. uranoidirna. a) lantanidirna (ili lantanoidima). 66 Odgovor: . Periodni sistem dugih perioda. periode periodnog sistema naziva se: lantanidirna (ili lantanoidima). u odnosu na periodni sistern kratkih perioda: a) pregledniji je jer bolje prikazuje povezanost b) manje je pregledan c) losije deli clemente razlicitih osobina. Kolika je musa molekula Odgovor: 2. reakcija je proces u kome stvarajuci nove materije. Sta je relativna atomska Odgovor: Odnos prosecne (u njihovom nuklearnom i -. slicnih elemenata.10-27 k g 23. Odgovor: a) pregledniji 24.10. c) 8 elernenata.

alkalnim elementima i halogenim aktinidima. koji u jezgru sadrzi 4] Odgovor: 33 (74 . c) 6-toj periodi.i Q-ljuske. od sredine prema desnom 28. c) d-elementi. Odgovor: b) alkalnim elementima i halogenim elernentima. Koji se elementi nalaze na d. b) f-elernenti. tzv.26. antimon.? germanijum. podrucju Bor. b) 4. c) M-ljusku. silicijum. elementima. 5. rnolske rnase 74 g/mol. U periodnorn sistemu elemenata. Odgovor: a) P-ljusku i nedovrsene 30.i Q-ljuske. arsen. i 6-toj periodi. Unutrasnji a) p-elernenti. i 5-toj periodi. a) P-ljusku i nedovrsene P.6. prelazni elementi nalaze se u: Odgovor: 27. i 6-toj periodi vodonik moze pripadati: Po svojim hemijskim osobinama.41 = 33) 67 . Koliko elekrrona neutrona? ima atom.ijagonalnom uglu periodnog Odgovor: sistema. a) b) c) b) 4. b) Lvljusku i nedovrsenu N-ljusku. telur i polonijum koji izgraduju: 29.5. se: nazivaju Odgovor: b) f-elementi 31. perioda periodnog sistema sadrzi 32 elementa. a) 4. zernnoalkalnim elernentima. prelazni elementi P.

odnos Odgovor: 3x : (2· 14) = 18 : 7 =:::') x = 24. a) Dalton-ovom atomskom teorijom b) Najzenberg-ovim principom neodredenosti c) Hund-ovim pravilom maksimalnog multipliciteta skladu sa: Odgovor: Prema empirijskorn Hund-ov irn pravilorn maksimalnog mulripliciteta. c) PbO Ll . 1nOOg mol 18 L =) . 10 aroma 0 33.1023 atoma 0 1 mol NO".: x . 1023 atorna N = 0.2 =:::')X 223.5 mala NO. 35. a njihov atomsku masu tog elementa.83 %. 68 . Koliko atoma ima 0. Koje jedinjenje sadrzi najvise olova a) Pb}04. ispunjavanje ekvivalentnih p-arbitala vrsi se take da svaka od tri 2p-mitale prima najpre po jedan elektron.5 mala: x.3g : 207.2g == 100g : x = Ll 92. b) Pb02. paralelnog spina.1023 atoma N i 6. Izracunati i azota u jedinjenju relativnu je 3:2.Gmo I CI . Koliko se mo1a vode nalazi Odgovor: --_. a cefvrti elektron se mora smestiti u jednu od vee delimicno ispunjenih 2p-orbitala i time se obrazuje prvi elektronski par (DUBLET) u 2p-podsloju.2 Odgovor: PbO .5 mala azot(lV) . Mr(PbO) = 223. .:v %'1 Ar(Pb) = 207. vrsi se LI 34.oksida? Odgovor: 3.32. Odnos atoma nekog elementa masa je 18:7. 1 mol NOe : 2 . 23 x = 6 .: 6 .c. 6· 1023 aroma 0 = 0. masi 1 kg te sup stance? 36.~. Rasporedivanjem elektrona u ekvivalentne 2p-orbitale.5·.

37. nalaze se i 2 neutrona. zaokruziti jednu koja je ispravna: a) 4Al + 302 = 2A120] b) Al2 + 30 = AhO] c) 2Al + 302 = 2Al20] 4Al Odgovor: + 302 = 2Al203 42. Kakve molekule grade inertni gasovi? Odgovor: Jednoatornne.98 = 5 =? x=14. 2 2 2py 2Pi I 2 Is 2s 2Px2py Odgovor: Pod d) 40.2% Odgovor: Ar(As)=74. koji sadrzi 65. Neispravna elektronska I I b) a) is 2 s 2 2p_.92 / 14. Atom tritijuma (simbol) T sadrzi elektron U omotacu. Koliko je CaC03 potrebno da bi se zagrevanjem 69 dobilo 22 g CO2? . Molska masa As iznosi 74.2 : 34. Od navedenih hernijskih jedinjenja po kojoj se vrsi oksidacija aluminijuma. oksidu. sem proton a. 39. Odrediti oksidacioni broj arsena. 2py2pz I I)· C konfiguracija ls 2s 2 2 2 2 je: I z». u njegovom arsena. Koliko ima ukupno orbitala i elektrona N nivo? Odgovor: 16 orbitala i moze cia primi 32 elektrona.92 65.8 = x : 8 74.. Koliki je maseni broj ovog izotopa? Odgovor: 3 (tri) 38.92 g/mol.98 g/mol 41. a u njegovom jezgru. 43.

Odgovor: Alkalno. Ako imamo isti broj atoma vodonika koliki je njihov odnos molskih masa? i kiseonika. Koji od navedenih a) K20 b) CaO oksida je kiseli oksid? c) N20S 45. Nastala kovalentna Je: a) 0" -veza. u odvojenim posudama.j R VT 48. b) R dva atorna vodonika -veza -veza Odgovor: 0" -veza 49. vodeni rastvor KOH? b) neutralno. Kako ce reagovati a) kiselo.Odgovor: Mr(CaC03) 100 g CaC03 = 100 : X= 44 g CO2 = 50 g CO2 X: 22 g CO2 44.Sdm3 Po veza usled preklapanja c) istovremeno s-orbitala 0" . Koju ce zapreminu zauzimati ista kolicina gasa na 0 °C? Odgovur: L =~ T v V TOT Q =:> V = f!______c. 46. c) illkalno. Koliki je broj hibridnih orbitala kod J2S/ hibridizacije ? 70 .3 kPa zauzirna zapreminu 152 dm '._ = 136. Odgovor: 1 : 16 47.0dreaena kolicina gasa ria 25°C j pritisku 99.

konjugovana baza HCO} b) H2C03 . broj hibridnih b) pet. c) cetiri. Prerna Brenstedu amfolita je: a) i Lauriju CO/~ jon (Bronsted i Lowry).molekul c) H3CO}' . lzveclena jedinica a) rnol/dm" Sl-sisterna za molalitet ili molalnost b) mmol/ drn" c) mol/kg 7l . Sastaviti potpunu jednacinu Odgovor: J 2 + H 2 S ~ 2H .3 kJ rastvora je: 55. aka je usled reakcije sagorelo 16 g kiseonika? Odgovor: 3 mola O2 : 1400 kJ = 1/2: x ~ X = 233. "Zivi krec" je: a) CaO b) Ca(OH)2 c) NaOH Odguvor: a) CaO 53. Kod a) tri. orbitala je: Odgovor: 4 (cetiri) 51.jon OdgOVUl-: CO/jon 54.! + S 0 reakcije J2 + H2S ~ HJ + S o -2 -t 0 12 2- 2( +1 e) 0 1- 2J S .2 1 S' -2e 52.Odgovor: 6 (sest) 50. Termohemijska jednacina reakcije sagorevanja etilena je: C2H4 + 302 = 2C02 + 2H2 + 1400 kJ. Sp3 -hibridizacije. Koliko toplote se dobija Ll kJ.

3 g NazC03 1000 ern : 5.0 . Koliko grarna Na2C03 je potrebno koncentracije 0.1 . za priprernanje 500 Ar(C) = 12.8 . Sta je po hemijskom sastavu minijum? Odgovor: Pb]04 60. 10-4 rnol/drrr'. b) 3. d) 6.99.4.14· 72 104 mol/dm ' . Isparljive a) zuto.7 .0 Odgovor: 3. Odgovor: Mr(Na2COJ) 106g: 1 mol = x: 0.0.05 ~ x = 5. Izracunati Odgovor: C\1g21= 1.4 58.4.4. Rastvorljivost Mg(OH)2 na 291.7 .8. COJ)- = 3. plamen? Odgovor: 2:uto 61.1 . 104 mol/dm '.Odgovor: mol/kg 56.8. natrijume b) plavo: soli boje oksidacioni c) erveno.2. Koji je sadrzaj Neslerovog reagensa? a) K2[HgJ4] + alkalija b) K2[HgC14] c) K2[HgBcl] Odgovor: K2[HgJ4] + alkalija 59.2 .05 mol/drrr'? Ar(Na) = 22.65 g N~CO~ = 106 57.vrednosti indikator metiloranz menja boju? d) 1.10.3 = 500 em:' : x ~ x = 2. U kom intervalu pH . e) 8.01 crn' rastvora.16 proizvod rastvorljivosti Mg (OB)2? K je 1.

16 g : x x = 11. koncentraciju 36.l6g.=> x = 427.]8 1000 3 .2g: --em 1.4 elm : 878 kJ = 4.07 g/cmJ) potrebno .48 drrr' metana.2 % rastvora HC] (p=1. Formula rude kuprita je: a) CuS04 .0 g NaOH? H2SO" (p = 1.: 16 g.18 g/cm ').48 dm x= 175. Koliko je ern:'.lOOO. pn norrnalnim Odgovor: 22. 10 % rastvora neutralizaciju 16.5g HCl : 1 mol = 427. = x . J .za Odgovor: H2S04 + 2NaOH = N~S04 98 g: 80 g = x . 3 :x 63. x = 19.7 mol/dm' 64. 5H20 b) + 2H20 Cu20 Odgovor: Cu20 73 .5.6 x = 183 em" 65.6 100 g : 109 = x : 19. . Mr(HCl) = Odgovor: ~ _16.6 kJ .62. Termohemijska jednacinom: CH4 + 202 = 2C02 Koliko se toplote uslovirna? ravnotezna reakcija sagorevanja metana izrazava se + 2H20 + 878 kJ oslobada sagorevanjern 4. 36. Izracunati 36.

nalazi LL ogromnim kolicinarna. vodom i slj unkom c) kreca sa peskom i sljunkorn. Beton se dobija mesanjem: a) cementa sa krecom i vodom b) cementa sa peskom. masa 624 cm ' gasa iznosi Odgovor: M = mRT pV = 1. od 104 kPa. Odgovor: 100 g : 1.10-6 = 58__f_ mol 67.16 K i pritisku molsku masu gasa.624. ne nalazi. koja sadrzi 1. Odgovor: Retko nalazi.66.2 .2 g = 10 5 g : x x = 1. Izracunati od 290.56 g. Pod a) bakar b) bakar c) bakar sa peskorn. u elementarnorn stanju: rerko nalazi.103. Na ternperaturi 1. "plavom galicom" se podrazurneva: (I) nitrat-tetrahidrat (II) sulfat-pentahidrat (II) sulfat-tetrahidrat Odgovor: B ak ar (II) sulfat -pen tahidra t 70.16 104.2% NaCl. 74 . Odgovor: Cementa 69.56·8. Ll prirodi. vee se iskljucivo dobija iz ruda.314·290. a) b) c) Ziva se. Koliko grarna NaCl moze da se dobije iz 100 kg morske vode. 10 3 g N aCI 68. vodom i sljunkom.

Koja od navedenih struktura predstavlja konjugovani sistem: a) CH2=CH-CH2-CH=CH2 b) CH2=CH-CH=CH-CH3 c) CH3-CH=CH2 Odgovor: b) 74. 75 . Koja ad navedenih reakcija metana dobijanja sintetickog gasa: a) CH4 + O2 = C + 2H20 b) CH~ + 202 = CO2 + 2H20 e) 2CH4 + O2 = 2CO + 4Hz sa kiseonikom predstavlja reakciju Odgovor: e) 73.4-dimetilheptan b) 2.84 g heksena? a) 20 em] b) 5 em3 c) 10 crn ' koji sadrzi 160 g brorna u 1 drrr' CC14 maze obezbojiti Odgovor: c) M (CCHI2)= 84L.71.84 g C6Hl2 je 0. jedan mol heksana reaguje sa 1 mol-om Br2 mol 0.01 mol Br. Strukturna formula alkana je: Koji je tacan naziv ovog jedinjenja a) 4~etil -2. Koliko crrr' rastvora 0.01 mol.5-dimetilheksan e) 3-etil-2-metilheptan po IUPAC nomenklaturi: Odgovor: a) (j). reaguje sa 0.

8 % c) 15.x 1.2 % Odgovor: a) Za 1 mol l-pentena 1 -= 0.15 dm ' c) 78 dm' pri norrnalnim 100 g benzena? uslovima.01 molBrz-1.0446mol mol 5 g-100 % 3.4 trosi se 1 mol Hz.6xlOOO [600 3 x= = -= 10em rastvora [60 160 brorna je 1 drn ' sadrzi ova ~75.6gBrz 160 g BI2 1000 em} 1..0446moia 22.M(Br2)=160 mol g. hidrogenovanje a) 100 dm3 b) 86.12 g. odnosno I-pentena sto 70__Lx O. Za hidrogenizaciju 5 g smese I-pentena i pentana utroseno vodonika pri normalnim uslovima. 'Kojom - Odgovor: c) 77.[2? I-pentena = 3. sto odgovara znaCi da se u 5 g smese nalazi 3.12 x 100 = 62 4% I-pentena od sledecih formula je predstavljen a) C6H6 b) C3H6 e) CH? alkin? .76.4 dnr' vodonika.6 g Br2 -.·0. Koliko je dm' vodonika. . Koliko procenata l=pentena smesa? a) 62. potrebno za kataliticko 76 .4 % b) 52.X x 5 ' = 22.

Koliki je procenat benzena koji je reagovao? a) 50 % b) 100 % c) 75 % Odgovor: a) 1 mol benzena (78 g) x .15dm 3 H2 78:.x 7R 1 100 100 = 49. so> Koju kolicinu gasovitog HCl moze da adira acetilen.4-dibrombutan l.2-dibrombuten 1._ koji se dobija iz 256 g CaC2 Cistoce 75 %? a) 6 mol b) 55 rna] c) 0.75 = 192 g 77 . 'Ako kroz brornnu vodu provodimo a) b) c) d) butilbromid 1. bromovanjem 78 g benzena nastaje ista masa mono-brorn benzena.6 ~ 50% 79.75 x = --. sta ce se dobiti: Odgovor: d) .4 78 = 86 . do potpunog \.75g 78 g benzena 38.X 1 11101 brom benzena (157 g) 78 = 78x78 157 = 38.2-dibrombutan I-buten..\U reakciji elektrofilne supstitucije.75 g x 38.Odgovor: b) 1 mol (78g) benzena 100 g x = x 3 mola H2 (3 x 22.3 mol zasicenja Odgovor: a) 256 g CaC2 x 0.4 dm ') 100 x 3 x 22.

t.) H-C-OH I CH2 I CH3 a) COOH I H-C-OH I CHrOH b) I H-C-OH OH-C-H I COOH c) I . - I - CI c) 78 . Odgovor: a) 83. Koje je od navedenih jedinjenja CH~ CHrOH I . 81. Prema tome za potpunu adiciju na 3 mol C2H2 potrebno je: 6 mol HC!.1 mol C2H2 192 g x x = 3 mol C2H2 Za potpuno zasicenje trostruke veze acetilena potrebno je 2 mol HCl.hiraran? Br-C-H J a) b) I I CH:rCHrCH-CH2-CH. Koja vrsta izomerije je prisutna CH~ " CH ~3 II paTU jedinjenja formule: a) b) c) d) e) strukturna izornerija geornetrijska (cis-trans) izomerija opticka izomerija (enantiomerija) opticka izomerija (diastereoizomerija) keto-enol tautomerija Odgovor: b) opticki aktivno? 82. Koji je od navedenih molekula Cl I.1 mol CaC2 (64 g) .

a) fenol jedinjenja ima najvecu kiselost? b) voda c) etanol Odgovor: a) @.Koje od navedenih ~. hidrolizom u vodi preovladuje bazni 79 . j jake baze.Odgovor: b) 84. Kakav karakter irna vodeni rastvor natrijum-fenolat? a) neutralan b)* bazan c) kisco Odgovor: b) "Na-fenolat je so slabe kiseline karakter natrijum hidroksida. Odgovor: a) 87. Koja od navedenih strukturnih formula pripada l. prema CO(g) + 2H2(g) ----j- Da Ii povecanje pritiska: a) poboljsava tok reakcije b) pogorsava tok reakcije c) ne utice na tok reakcije.4-dihidroksibenzenu? OH @'DH a) b) ~: c) sledecoj Odgovor: c) 85. Sinteza jednacini: rnetil-alkohola se odvija CH30H(g) u gasnoJ fazi na 400°C. .

1 % H. a) C2H40 b) C4l-Ig02 c) C6H..27 1'227 .05 rnol/dm+izracunaj koncentraciju nedisosovane kiseline. Odgovor: c) Molekulska masa aldehidne grupe (-CHO) Ostatak je 114-29=R5 Alkilni ostatak je CnH2n II' odakle je 12 11 + 211+ 1 = 85 14 n = 85-1 n:::: -:::: 2Y g/rnol X4 l4 6 odakle je C6H13CHO je od navedenih alkohola a) 3-pentanol b) 3-metil-2-butanol c) 2-butanul polazna supstanca za dobijanje dietil-ketona 8~Koji ~ Odgovor: a) n 90.9. funkcije medutirn.HyOI. Izracunaj molekulsku forrnulu monokarbonske kiseline koja sadrzi 54.11 88.54. . 91. 36._ )':Y'. U vodenom rastvoru sircetne kiseline koncentracije 0.5 : ~: 12 1 36. nadeni odnos se mnozi sa 2 i dobija konacno 4 : 8 : 2 odakle je molekulska formula C1Hg02. Zbog toga. x. kiselina sv oj uj strukturi karboksilne (-COOH) obavezno sadrzi dva molatoma kiseonika.4 0/. 80 .002 Odgovor: b) Opsta formula je C.4 % 0 i 9.=2:4:1 tako monokarbinska da je najjednostavuija po ernpirijska formula C2H40.4 16 = 4.1' 2. z = 54. v . Napisati sumarnu formulu zasicenog a) C7HJ4CI-IO b) CSHlDCHO c) C6HI3CHO aldehida cija je molekulska masa 114.- C. ako je konstanta disocijacije U~6xl0 '.

imenioca (0.49dm uslovima) Vo __ V50o.9x 10c2 mol/dm' b) 4. 3 _ 58.9x102 rnol/drn" c) 9.x).4 dm') 300 g x 136 _ x = 30(}x 22. (pri norrnalnim 273 c.9 X [0-2 mol/dm' pritisku 0.3 x 10-7 = ~93 x 10-8 9.64 x 10--I mol dm ] = r +] = L LH ~1-llC()O]()-4 [(.23 drn' b) 5R.05 .05 = .64x 1(J~mol/dm' Odgovor: b) CH3COOH~ [CH3COO.] [CH3COOH] CH3COO-+H + = [ H"] = x = 0. lzracunaj zaprerninu gasa (na 50°C i norrnalnom nastaje terrnickim razlaganjem 300 g Na-formijata. a) 2R. To TSlf' I Va ~ 500 _ T.86xl 0-5 = razlici = _A_. _ => 0.o X T5(/1 _ 49.43 dm' Odgovor: b) Jednacina je 2(H-COONa) --'-----"--- [ tOcj COONa COONa I +H2 2 mol (H-COONa) (136 g) .05 = ~9.64 X 10-4 --j x = 9.Hl~OOH]= 0.05-x vrednost x.2 x2 = 1.43 x 323 _ - 81 .86 x 10-5 x 0.49 dm' c) 49.a) 3.1 mol (H2) (2 g) (22.05 .05 mol/dm'.9.86 X 10-5 => X = ~ 1.x K = [CH3COO [H+] = 1 Xl [CH3COOH] O.64 x = 4. se zanemaruje tako da je: 1.05 .4 = 4943 ' drn' H. II S obzirom na koncentraciju CH)COOH od 0.1 MPa koji 92.

. Odgovor: a) J ·95. b) C3 c)Cy d) D-glukoza Ho-ts-H 16 e H 0H 2 L-glukoza c.D-glukopi.glukopiranoza a) C] b) C3 e) C4 d) c. glukoze je normirana konfiguracija D-.tA-OH 1 e1HO Ho-t2_H H-C-OH HO- I. Kolika je koncentracija rastvora glukoze? .93.ranoza ~.286 g Cu20 143 g/rnol).. Pri Felingovoj (M(Cu20) = reakciji 1() em] rastvora glukoze izdvoji se 0. Na osnovu kojeg C-atoma L-glukoze. odnosno c'no H-t2-0H OH---C]-H H. H-b 1 t4_H 5 -OH e6H20H a) c.. 00 0 0 ~1 OH CJ. Na osnovu konfiguracije odnosno ~-anomer CH20H 5 kojeg C-aroma D-glukopiranoze u Hejvortovim formularna poluacerala CH20H norniniran CJ. Odgovor: c) 94.D.

286 x 180 -0360 .x - .6.l/rnol c) C:HsCI(g) :::::) 105 kJ/mol 6H. Izracunaj standardnu a) 650 k..a) 0. g glukoze 0. 143 -.143 g (Cu20) x 0.360 g glukoze x x = 10 em" rastvora 1000 em 3 360 10 = 36g glukoze - 1 mol rastvora x .92) ::-.5 kl/mol promenu entalpije 6.286 g .5 mol/dm" c) 0.(g) ~ C2HsOH a) -55 kJ/mol b) 250 kJ/mol c) -20kJ/mol 83 . .o = 6Ht (C2HsCI) .~HfO (HCI) LH-Iro = -105..H/) (C2H1) .. _ 0.o 36g . Reakcija: Odgovor: b) CH2=CH2(g) + HCl(g) ~ C2HsCl(g) Standardne promene entalpije nastajanja 6HfO a) CH2=CH2(g) :::::)+52 kl/mol b) HCl(g) :::::) -92 k.: -105 .52 + 92 = -65 kJ/mol 97.l/mol b) -65 kl/mol c) 6. 180 180 g glukoze .(+52 ..25 rnol/dm ' b) 1.oadicije HCI na eten.= ]__§__ = 0 2 _!!!}_ l 'elm· 96. Izrucunaj promenu standardne entalpije teorijske reakcije ~H.H.o CH30CH..2 mol/dm" Odgovor: c) Felingova reakeija: R-CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH ~ R-COONa + Cu20-t + 3H20 1 mol (180 g) glukoze .

Koji molekul sadrzi najvise C.Hr(J= LlHru (C2HsOH) .(-180) = -235 + 180 = -55kJ/mol 98. U kom od navedenih se prinese naelektrisano a) n .Odgovor: a) Standardne promene entalpija nastajanja ilHtU su a) tJ.heksan b) benzen c) monobrometan d) tetrahloromeran slucajeva telo? dolazi do skretanja mlaza tecnosti kada mu Odgovor: c) 100.HfO (CH30CHJ = -180 kl/mol O b) LlHf (C2HsOH) = -235 kl/mol tJ.Hro (CH30CH3) = -235 . a) »<> b) I -I 1 ~ d) sadrze isti broj C-atoma e) c) Svi navedeni molekuli Odgovor: e) 99. U kojim od navedenih slucajeva a) C)-1Gb) C2H4 c) C2H2 moze da postoji trostruka d) C6H6 veza? Odgovor: c) 84 .aroma? »<:«>.tJ.

101. Slovo koje pripada odgovarajucoj grupi jedinjenja obelezavamo: alkani = A.2-dimetilpropanol d) cikloheksanol e) 1. h) D Napisati formule navedenih a) 2. alkini = C.2. g) A. d) B. c) A. Odgovorite sa A. e) 0. b) A. f) C. alkeni = B. B.3-propantriol Odgovor: CH3 alkohola i zaokruziti tercijarne: I CH3CCH3 OH OH Q CH3 CH3CCH20H b) I I (y0H d) 85 CH2 CH OH I - OH OH CH2 - I c) e) . aromaticni ugJjovodonici = D. a ne obezbojavaju bromnu vodu: --h) nisu zasiceni prema opstoj formuli ali ne obezbojavaju bromnu vodu: Odgovor: a) B.metil-2-propanol b) 2-propanoJ c) 2. C ili D na sledeca pitanja: a) uobicajeni naziv im je olefini: ---------------------------------------------b) opsta im je formula CnH2n+2: -----------------------------------------------c) zov u se parafini: -------------------------------------------------------------d) imaju opstu formulu C"Hzl1 i otvorenog su niza: -------------------------e) sadrze benzenov prsten: ----------------------------------------------------f) sadrze jednu trostruku yew: -----------------"-----------------------------g) prema opstoj formuli su zasiceni.

Koji je glavni proizvod reakcije? a) 5.dimetilpentanol b) ciklopentanondimetilketal c) 3.1. Napisati redosled molekula prema rastucem stepenu oksidacije (oksidacionog broja) ili oksidacionog stanja podvucenog ugljenikovog atoma: b a CH3CHO CH CH20H j Odgovor: f » c > a> b = d > e 104.metil .5.5. Napisati nazive sledecih jedinjenja: CH3-CH-CH-CH2-CH2-CH3 I a) b) 86 .103.metilciklopentanon Odgovor: b) 106. a) CH30H Koje jedinjenje od navedenih se najvise rastvara u vodi? b) CC14 c) C6H6 d) C6H12 e) CH4 Odgovor: a) 105.pentandion d) 2.

CH2 . @ a) ~:~ ©l.3. Napisati forrnule reagenasa potrebnih za izvodenje reakcija.heptan b) 3.CH2 . AICI) b) HN03.propandiol d) benzil metil etar d) 107. NaOH iIi K2Cr2071 H+ 87 .CH2 HO I OH I c) Odgovor: a) 4-etil-3-metil . Koja od navedenih reakcija se vrsi preko karbokatjonskih (karbonijum jon a)? a) hologenovanje alkana b) adicija HCI na alkene d) disocijacija karboksilnih kiselina b) intennedijera • Odgovor: 108. H2S04 c) MKn041 H+ ili 12.u (CH3CO)20. eOCH3 COCH3 N02 @~ N02 COOH b) b) ---------------------- c) c) ----------------------- a) ------------------------------Odgovor: a) CH3COCl .3.dirnetilcikloheksanon c) 1.

CH2 -cCH3 I n n b) a) Odgovor: a) b) CH3 CH2 =c coo~ I • Hornoliticka disocijacija je: a) sirnetricno cepanje atomskih veza b) asimetricno cepanje atomskih veza c) disocijacija u polarnom rastvaracu 110. Koji je naziv jedinjenja tacan prema IUPAC nomenklaturi? 88 .109. Napisati monomere sledecih polimera: eOOH . Koja je od sledecih grupa organskih a) konjugovani dieni b) alkeni c) alkilhalogenidi d) alkani jedinjenja najmanje reaktivna: Odgovor: d) 112. Odgovor: a) 111.

-- Odgovor: a) nitruje se b) supstitucija c) ne reaguje hologenom (bromom) 89 .trimetildekan Odgovor: b) 1l~.dibrombuten c) 1.----.--.7.-.a) 3. Koje jedinjenje nastaje kada se kroz bromnu vodu provodi a) butilbromid b) 1.2.8.4.2. Koja ad navedenih formula pripada istom homolagnom nalazi i jedinjenje zbirne formule C~Hl4 ? a) b) c) e) C H4 j nizu u kome se J) CJHs C7HS CSHl~ C3H6 Odgovor: a) 115.-. Kako reaguje benzen sa: a) smesorn koncentrovane azorne i sumpome kiseline---------------------b) bromom u pri sustvu katalil'.---.--.atora-------------------------------------------c) kalij umperm anganatom ---.----.---.----.----.9.trimetildekan b) 2.dibrombutan e) bromovodonik I-buten? Odgovor: d) 114.--.--.dibrombutan d) 1.-.-.4.

CH3 OH I 119.hlortoluen 118.CH . U tri epruvete nalazi se benzin: a) u prvu dodamo malo koncentrovane H2S04 ----------------~---------------------b) u drugu dodamo malo vode --------------------------------------------------------c) u trecu malo benzena-----------------------------------------------------------------Slovirna G (gore). D (dole) i M (mesaju se) oznaci gde se nalazi benzin epruvetama. U ovirn Odgovor: a) G 117. Od navedenih jedinjenja a) 1. Koji je najjednostavniji a) alkaJl -------------------------------- b) benzilhlorid optick i aktivan: } predstavi forrnularna b) alkohol-----------------------------c) etar----c------------------------------ Odgovor: a) b) H5C2 .hlor-z-metilpropan c) 3-hlorpentan d) 2-hlorpentan e) 2-brom butan oznaciti ciji Sll molekuli hirnlni: 90 .brompropan b) 2. b) G c) M Odrediti nazive sledecih izomernih jedinjenja: CI Odgovor: a) p.116.

~~ Predstaviti struktumim formulama: a) propensku kiselinu------------------------------------------b) e tanni tril.Odgovor: d) i e) 120.1.---. = CH COOH b) CB3CN c) BOOC CH2COOH d) ©:e a) b) c) d) COOH COO H Koji su uobicajeni nazivi ovih kiselina (trivijalni akrilna kiselina acetonirril malonska kiselina ftalna kisel ina nazivi)? Odgovor: 121.--. kataiizator H30+ G Odgovor: A E = H20 B = CH CH 0H 3 2 D =H2 = CH3CHO F = HC~ CH G = CH2 = CHOl-l 91 .--.~--~~-----.--.-----.2-dikarboksilnu kiselinu------------------------- a) CH.--. Zamenite naZJV i slova hemijskim formulama reakcije transforrnacija jedne supstance u drugu: supstanci napisite /1"" F ETEN (etiien) ~+ B A.-.-------c) propandikiselinu d) benzen.--.----~-.

Jedinjenje B. posle zakiseljavanja. Njegovom oksidacijom kalijum-permanganatom u kiseloj sredini dobija se samo jedna kiselina.djrnetil-l.)2CHOH D = (CH3COO)2Ca E= o 124. Jedinjenje A pri zagrevanju sa vodenirn rastvorom NaOH daje.122.heksandiola. Odgovor: o . B. DiE. cikloheksen 123. Napisite formule jedinjenja A.6. Ista kiselina dobija se oksidacijom 1.COCH .CH3 II I CH3 B = CHjCOOH C = (CH.propanola b) 3. Napisati srrukturnu formulu tog alkena i njegovo irne. jedinjenja B i C.pentanola karbonilnog jedinjenja . Napisati formule Grinjarovoz reagensa potrebnih za sintezu sledecih alkohola: a) 2. koje se dobija i pri oksidaciji etanola POI1lUCU K2Cr207. Odgovor: A = o CH3 . C. Jedan mol alkena adira 1 mol vodonika. reaguje sa kalcijurn hidroksidom gradeci jedinjenje D koje pri zagrevanju na 400°C daje CaCO.2. i jedinjenje E koje se dobija i pri oksidaciji jedinjenja C pomocu K2Cr207.

C .CH .Odgovor: CH3 I a) CH3 . Koji od navedenih secera pripada neredukujucim disaharaidima? a) maltoza b) laktoza c) saharoza Odgovor: c) 127. c) 126.0 .MgX + HCHO b) I 125~:rDati su sledeci parovi organskih jedinjenja: b) CH3 . Monosaharidi grade disaharide reakcijom: a) kondenzacijorn uz izdvajanje ~lik_9~idnev-?i~ b) poluacetalne veze uz izdvajanje vade c) estarske vade uz izdvajanje vade Odgovor: a) 93 .CH3 I Odgovor: a). b).

6. U koju grupu organskih a) poluacetali b) etri c) estri d) acetali jedinjenja se mogu svrstati glikozidi? Odgovor: d) 130.128. U koju grupu monosaharida? a) estri b) poluacetali c) etri organskih jedinjenja se moze svrstati ciklicni oblici Odgovor: b) 129. Linolna kiselina je: a) nezasicena visa masna kiselina sa dve dvostruke b) nezasicena visa masna kiselina c) zasicena visa masna kiselina d) dikarboksilna kiselina veze Odgovor: a) 132. arginine i histidina a) .u kiseloj b) . 2.trinitrofenol je: a) kiseliji od fenola b) rnanje kiseo ad fenola c) nema nikakve razlike II pogledu kiselosti fenola i 2.4.4. U kakvoj sredini (kiseloj ili baznoj) ce biti izoelektricna koji se odlikuje sadrzajem? a) asparaginske i glutamirtske kiseline b) lizina.6.trinitrofenola 94 .u baznoj tacka protein a Odgovor: 131.

4-a) 137. Konfiguracija je: 95 . Antracen je izorneran a) naftalenom b) fenantrenorn d) stirenorn sa: Odgovor: b) 136. zaokruzite disaharid koji 1m3 ex (1 ~ 4) glikozidnu vezu a) b) c) d) saharoza Iaktoza galaktoza maltoza Odgovor: d) 135. d) 134. Polivinilacetat je polimer prema poreklu 1) a) prirodni b) sinteticki 2) prema vrsti monornera a) homopol irner b) kopolimer 3) prema nacinu dobijanja a) adicioni b) kondenzacioni 4) prema obliku molekula a) linearan b) umrezeni Odgovor: I-b). 2-a). Zaokruzite redukujuce a) laktoza b) saharoza c) maltoza d) manoza secere: Odgovor: a). 3-a). c).Odgovor: a) 133. Od ruze navedenih secera.

NO c) CH2 = CH .CH3 d) HCOOH su nezasicena organska jedinjenja? e) o 6 5 f) g) C? CH2 Odgovor: c). Koja od navedenih jedinjenja a) CH3 . g) 140.4-butadienu? 2 2 3 4 a) 3 b) CH2 = CH .0 . b) 1. e).a) prostorni raspored atonia u molekulu b) nacin vezivanja ugljenikovih atorna c) raspored dvostrukih veza u molekulu Odgovor: a) 138. Cikloheksilamin je: a) aromatic an amin b) alifatican amin c) sekundami amin Odgovor: b) 139.CH = CH2 o Odgovor: U oba jedinjenja (a i b) svi C atomi su nezasiceni 96 .CHO b) CH3CH2 . Koji ugljenikovi atomi su nezasiceni u a) p-hinonu.

2.buten c) 1. b)3.dihloreten d) 2-penten e) 2-metil-2-buten f) 2. Kod kojih od navedenih izomerija? a) 1. c)5 Odgovor: b) 142.I-propen jedinjenja je moguca geometrijska (cis-trans) Odgovor: b). Koje ad navedenih jedinjcnja pripada grupi heterociklicnih jedinjenja? .metil. c). Dati su izomerni penteni: a) l-penten b) 2-penten c) 2-metil-l-buten d) 3-metil-l-buten e) 2-metil-2-buten Koji oel njih rnoze imati cis i trans izorner? Odgovor: b) 145.141. d) 144. Koje od ovih jedinjenja se mogu ugljovodonika? a) koncentrovana sumporna kiselina b) kalcijum hlorid koristiti za susenje nezasicenih c) silikagel d) fosfor-(V)-oksid Odgo\'or: b). d) 143. Koliko izomera ima pentan CSHl2 ? a) 2.buten b) 2.

4.a) b) c) d) e) naftalen stiren tiofen 1. Koje od navedenih a) ciklopentadien b) pirol c) glicerol d) cikloheksanol jedinjenja irna aromaticni karakter? Odgovor: b) 147.butadien ksilen Odgovor: c) 146. c) 148.CH3 OH I a) b) c) d) 3-buten-2-o1 3. Identifikuj aldotetroze: a) D-eritroza b) L-ksiloza c) D-treoza e) D-arabinoza f) L-arabinoza Odgovor: a).hidroksil-l-buten sek. butenol 1. Imenovati CH2 sledeci nezasiceni = alkohol CHCH .3-buten-ol Odgovor: a) 98 .

CH2 25 - CH :::: H .7-dimetil-5-nonen Odgovor: c) 99 .CH3 C JH J 2H5 a) 2.6-dietil-3-hepten c) 3.149.7-dimetil-4-nonen d) 3. Zaokruzi tacan naziv sledeceg jedinjenja: CH3 - CH .6-dietil-4-hepten b) 2.CH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful