P. 1
hemija[1]

hemija[1]

|Views: 951|Likes:
Published by neckoal

More info:

Published by: neckoal on Nov 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/09/2013

pdf

text

original

Prof. dr Petar Ilic Prof. dr Dragan Cvetkovic Prof.

dr Sinisa Dordevic

HEMIJA

Program za polaganje

prijemnog

ispita iz Hemije

Materija i supstanca. Srnese. Hemijski elementi. Hernijska jedinjenja. Hemijski znaci, formule i jednacine. Relativna atomska i moleku lska masa. Mol i molska masa. Molska zapremina gasa. Osnovi hemijskog racunanja. Struktura atoma. Energetski nivoi elektrona i atoma. Energetski podnivoi, Atomske orbit ale. Elektronske konfiguracije. Periodicnost promene strukture atoma i svojstava elernenata 1I periodnom sistemu. Hemijska veza. Kovalentna veza. Elektronegativnost. Polarnost molekula. Medumolekuska dejstva. Afinitet prema elektronu. Energija jonizacije. Jonska veza. Svojstva jedinjenja sa jonskom i kovalentnom vezom. Kristalna struktura supstanci. Hemijske reakcije. Kretanje cestica kao uslov za hemijski proces. Tipovi hemijskih reakcija. Energetske promene pri hemijskim reakcijama. Brzina hernijske reakcije Uticaj katalizatora na brzinu hernijske reakcije. Hernijska ravnoteza, Cinioci koji uticu na hemijsku ravnotezu. Le Sateljeov princip. Rastvori Disperzni sistemi, Rastvori cvrstih supstanci u vodi. Kvantitativni sastav rastvora. Rastvori elektrolita, Kiseline i baze. Arenijusova teorija kiselina i baza. Protoliticka teorija kiselina i baza. Konstanta disocijacije . Jonski proizvod vode. Vodonicni eksponent (pH). Indikatori kiselosti i baznosti. Puferski sistemi, Amfotemost. Hidroliza. Oksidoredukcini procesi. Pojam oksidoredukcionih procesa. Elektrohemijski niz metala. Hemijski izvori elektricne struje. Sekundami izvori struje. Elektroliza. Korozija. Vodonik. Jedinjenja vodonika. Elementi In grupe periodnog sistema elemenata. Jedinjenja alkalnih metala, Elementi ITa grupe periodnog sistema elemenata. Magnezijum i njegova jedinjenja, Kalicijum i njegova jedinjenja. Elernenti Illa grupe periodnog sistema elernenata. Alurninijum. Jedinjenja alurninijuma. Elementi IVa grupe periodnog sistema elemenata. Ugljenik. Jedinjenja ugljenika. Silicijum. Osnovne karakteristike proizvodnje silikatnih materijala . Kalaj. Olovo. Elernenti Va grope periodnog sistema elemenata. Azot: Jedinjenja azota. Fosfor. Jedinjenja fosfora. Elementi VIa grupe periodnog sistema elemenata. Kiseonik. Jedinjenja kiseonika, Sumpor. Jedinjenja sumpora. Elementi VUa grupe periodnog sistema elernenata. Fluor. HIm. Brom . Jod . Jedinjenja halogenih e1emenata. Elementi VIII a (0) grupe periodnog sistema elemenata, Opsta svojstva elernenata u grupi . Jedinjenja plemenitih gasova, Prelazni merali. Priprerna sirovina i princip proizvodnje metala. Hrom i mangan. Vaznija jedinjenja hroma i maogana. Elementi VIII grupe periodnog sistema elemenata. Opsta svojstva elementa trijade gvozda. Gvozde. Proizvodnja gvozda i celika. Kobalt i nikal. Jedinjenja kobalta i nikla. Bakar i

61

srebro. Jedinjenja bakra i srebra, Cink i ziva. Jedinjenja cinka i Zive. Lantanoidi i aktinoidi. Lantanoidi. Jedinjenja lantonoida, Aktinoidi. Struktura i reakcije organskih molekula. Alkani, alkeni, alkini, arornaticni ugljovodonici. Halogeni derivati ugljovodonika. Alkoholi i fenoli. Etri. AWehidi i ketoni. Karboksilne kiseline i derivati karboksilnih kiselina. Amini i nitro jedinjenja. Heterociklicna jedinjenja. U gljeni hidrati. Aminokiseline i peptidi. Lipidi. Polimeri.

Literatura: 1. Petal' V. Hie, Zbirka resenih zadataka iz Hemija za kvalifikacione ispite IP. "Vuk Karadzic", 1991. (knjiga se nalazi u biblioteci Fakulteta poklon). 2. Dukic S., Nikolajevic R., Sunjarevie, S., Opsta hemija za I razred srednje skole, 1995. 3. Horvat, R, Neorganska hemija za II razred srednje skole, 1996. 4. Petru" V. Hie, Zadaci iz Hernije sa obrazlozenjima nacina resavanja zadataka za prijernni ispit. 5. Janos Banadi, Vladimir Popsavin, Zbirka zadataka iz hemije za HI i IV razred gimnazije, Zavod za izdavanje udzbenika i nastavna sredstva, Beograd, 1996. 6. Dusan Sladic, Ruzica Kovacevic, Vojka Antonijevic, Zbirka zadataka sa srednjoskolskih takmicenja iz hemije, DP Studentski trg, Beograd, 1996.

1. Hernijska tehnologija proucava metode i uredaje koji sluze za: a) dobijanje neorganskih j organskih proizvoda potrebnih za razlicite ljudske delatnosti, b) dobijanje samo organskih proizvoda, c) dobijanje sa1110neorganskih proizvoda.

Odgovor: a) dobijanje neorganskih
ljudske delatnosti.

i organskih

proizvoda

potrebnih

za razlicite

62

2. a) b) c)

Osnovna rrr', kg, mol.

Sl-jedinica

za kolicinu

supstancije

je:

Odgovor: 3.

c) mol SI-jedinice

Koje su osnovne

i njima pripadajuce

velicine?

Odgovor:

duzina - metar, masa - kilogram, vreme - sekunda, elektricna struja - amper, termodinamicka temperatura intenzitet svetlosti - kandela, kolicina supstance - mol. supstance nazivamo eiste materije, hemijske materije, materije ili hemijske c) Ciste materije i:

- kelvin,

4. a) b) c)

Ciste same samo ciste

materije. materije.

Odgovor: 5. a) b) c)

iii hemijske

Materija ili supstanca, naziva se: cvrst rastvor odredenog sastava, bilo koji oblik rnaterije, odredeni oblik materije.

OdgOVOI': b) bilo koji oblik materijc.

6, Hemijsku

reakciju rastavljanja materije, nazivamo: a) sintezom, b) sublimacijom, c) analizom. Odgovor: 7. Napisati c) analizorn 11 elemenata

hemijskog

jedinjenja

na elementame

koji su pri obicnoj ternperaturi
63

i pritisku gasovi.

1837 puta veca od mase vodonikovog atoma. i pritisku. hlor. c) t = O°c. Masa elektrona je: a) b) 103 puta veca ocl mase vodonikovog atoma. 8.008 g vodonika 12. niti stvoriti. Brom i ziva. utvrdeno je da je za 1. agon. ksenon i radon.16°C. u teen om agregatnom Ako se ukupna masa svih materija u hemijskoj reakciji ne menja. helijum. temperaturi T 11. 64 . Merenjem pri elektrolizi potrebno: a) 6· 1023 C. slobodni. Kako nazivamo ovaj zakon? Zakon 0 Odgovor: neunistivosti materije. Glavna karakteristika gasa je: a) da se ne krece prostorom ispunjenim b) da su njegovi molekuli vezani. fluor. c) da su njegovi molekuli slobodni. kripton. azot. b) 1. Odgovor: c) da su njegovi molekuli gasom.16 °C vode. ApsoLutna nula odgovara termodinamickoj = 0 K (kelvin) kao i Celzi usovoj ternperaturi: t = 273.16 DC. Koji su elementi pri obicnoj temperaturi stanju? Odgovor: 9. znaci da se pri hemijskom procesu rnaterija ne moze niti unistiti.008 C. b) t=-273. kiseonik. c) 96485 C Odgovor: c) 96485 C 13. neon. a) Odgovor: b) t = -273. IO.Odgovor: Vodonik.

<1) b) c) Hemijski skup svih skup svih skup svih element atoma atoma atorna ± 0. ali razlicit broj proton a. jezgra. 18. 1031 kg. c) isti broj protona i isti broj neutrona. 3 atoma vodonika. neznatno veca od mase protona. 2·atoma vodonika. (9. 1 atom sumpora i 4 atom a kiseonika 19.10 g.10 kg.00(047).109534 ± 0. b) isti broj protona. neznatno manja od mase proton a. sa razlicitim atomskim brojem. a) b) c) LJ atornskorn jezgru na1aze se neutroni cija je masa: I.000047). Odgovor: a) (9. 2 atom sumpora i 2 atorna kiseonika.000(47) .109534 ± O. Odgovor: c) neznatno veca ad mase protona. ali razlicit broj neutrona. 1 atom sumpora i 3 aroma kiseonika. Odgovor: b) skup svih atom a sa istim naelektrisanjem 16.109534 ± 0. a) b) c) Masa elektrona iznosi: (9. 17. atoma. Odgovor: b) isti broj protona. 1zotopi su atomi cija jezgra sadrze: a) isti broj neutrona. a) b) c) Sastav sulfatne kiseline Cine: 2 atorna vodonika. Odgovor: c) 1837 puta manja od mase vodonikovog 14. 1 atom sumpora i 4 atoma kiseonika.c) 1837 puta manja od mase vodonikovog aroma. 28 (9. Odgovor: a) 2 atoma voelonika.natno veca od mase proton a.109534 15.OOO()47) . Napisati uopsteno definiciju hemijske 65 reakcije: . 10-31 kg je: sa razlicitim naelektrisanjem jezgra. ali razlicit broj neutrona. sa istim naelektrisanjem jezgra.

sistema. aktinidima.016. c) 8 elernenata. a) lantanidirna (ili lantanoidima). 66 Odgovor: . Periodni sistem dugih perioda. u odnosu na periodni sistern kratkih perioda: a) pregledniji je jer bolje prikazuje povezanost b) manje je pregledan c) losije deli clemente razlicitih osobina. Kolika je musa molekula Odgovor: 2.10. a) b) c) Grupa 6. je jer bolje prikazuje povezanost periodnog slicnih elernenata. Koliko elemenata periodi? a) 3 elementa.Odgovor: materijama Hemijska pregrupisu. Sta je relativna atomska Odgovor: Odnos prosecne (u njihovom nuklearnom i -. konstante? konstante 12C 21. slicnih elemenata. Odgovor: a) pregledniji 24. b) 4 elementa. u svakoj sadrzi VlllA podgrupa Odgovor: a) 3 elementa 25.kgmor ? 6. uranoidirna. periode periodnog sistema naziva se: lantanidirna (ili lantanoidima).0_2·10 23-1' mol 3 l H2 ? = 3 348. rnase atom a nuklida 12 osnovnorn stanju). reakcija je proces u kome stvarajuci nove materije._. A vogadrove Je - 22.10-27 k g 23. masa? mase atorna elementa i elektronskorn se atomi u reagujucim 20. Da li se A vogadrov Odgovor: broj razlikuje od A vogadrove za razliku od A vogadrov broj bezdimenziona II)'l velicina.

podrucju Bor. perioda periodnog sistema sadrzi 32 elementa. Koji se elementi nalaze na d. koji u jezgru sadrzi 4] Odgovor: 33 (74 . a) b) c) b) 4. b) Lvljusku i nedovrsenu N-ljusku. a) P-ljusku i nedovrsene P. arsen. i 5-toj periodi.6. i 6-toj periodi vodonik moze pripadati: Po svojim hemijskim osobinama. a) 4. prelazni elementi nalaze se u: Odgovor: 27. telur i polonijum koji izgraduju: 29.ijagonalnom uglu periodnog Odgovor: sistema. elementima. rnolske rnase 74 g/mol. U periodnorn sistemu elemenata. c) d-elementi. od sredine prema desnom 28. alkalnim elementima i halogenim aktinidima.i Q-ljuske. b) f-elernenti.5. c) 6-toj periodi.41 = 33) 67 .26. c) M-ljusku. se: nazivaju Odgovor: b) f-elementi 31. 5. Unutrasnji a) p-elernenti. Koliko elekrrona neutrona? ima atom. antimon.? germanijum. zernnoalkalnim elernentima. silicijum. i 6-toj periodi. tzv. b) 4.i Q-ljuske. Odgovor: b) alkalnim elementima i halogenim elernentima. prelazni elementi P. Odgovor: a) P-ljusku i nedovrsene 30.

23 x = 6 .c.5 mala NO.5 mala azot(lV) . b) Pb02. a cefvrti elektron se mora smestiti u jednu od vee delimicno ispunjenih 2p-orbitala i time se obrazuje prvi elektronski par (DUBLET) u 2p-podsloju. 6· 1023 aroma 0 = 0.~.32.:v %'1 Ar(Pb) = 207. ispunjavanje ekvivalentnih p-arbitala vrsi se take da svaka od tri 2p-mitale prima najpre po jedan elektron.: 6 .5 mala: x.Gmo I CI . vrsi se LI 34. .5·. Koje jedinjenje sadrzi najvise olova a) Pb}04. Odnos atoma nekog elementa masa je 18:7.oksida? Odgovor: 3. Rasporedivanjem elektrona u ekvivalentne 2p-orbitale. c) PbO Ll . Koliko se mo1a vode nalazi Odgovor: --_. 35.1023 atoma 0 1 mol NO".3g : 207. paralelnog spina. Koliko atoma ima 0.2 =:::')X 223.83 %. masi 1 kg te sup stance? 36. odnos Odgovor: 3x : (2· 14) = 18 : 7 =:::') x = 24. 1nOOg mol 18 L =) . 1 mol NOe : 2 .2 Odgovor: PbO . Mr(PbO) = 223. 68 . a njihov atomsku masu tog elementa.: x . Izracunati i azota u jedinjenju relativnu je 3:2. 1023 atorna N = 0. a) Dalton-ovom atomskom teorijom b) Najzenberg-ovim principom neodredenosti c) Hund-ovim pravilom maksimalnog multipliciteta skladu sa: Odgovor: Prema empirijskorn Hund-ov irn pravilorn maksimalnog mulripliciteta. 10 aroma 0 33.1023 atoma N i 6.2g == 100g : x = Ll 92.

u njegovom arsena.92 65. sem proton a. Koliko ima ukupno orbitala i elektrona N nivo? Odgovor: 16 orbitala i moze cia primi 32 elektrona. koji sadrzi 65.92 / 14. 2py2pz I I)· C konfiguracija ls 2s 2 2 2 2 je: I z». Atom tritijuma (simbol) T sadrzi elektron U omotacu. Koliko je CaC03 potrebno da bi se zagrevanjem 69 dobilo 22 g CO2? .2 : 34. oksidu. 2 2 2py 2Pi I 2 Is 2s 2Px2py Odgovor: Pod d) 40.8 = x : 8 74. Kakve molekule grade inertni gasovi? Odgovor: Jednoatornne.98 g/mol 41.98 = 5 =? x=14. nalaze se i 2 neutrona.92 g/mol.. Od navedenih hernijskih jedinjenja po kojoj se vrsi oksidacija aluminijuma. 43.2% Odgovor: Ar(As)=74. 39. Neispravna elektronska I I b) a) is 2 s 2 2p_. Koliki je maseni broj ovog izotopa? Odgovor: 3 (tri) 38. zaokruziti jednu koja je ispravna: a) 4Al + 302 = 2A120] b) Al2 + 30 = AhO] c) 2Al + 302 = 2Al20] 4Al Odgovor: + 302 = 2Al203 42. Molska masa As iznosi 74. a u njegovom jezgru. Odrediti oksidacioni broj arsena.37.

u odvojenim posudama.j R VT 48.0dreaena kolicina gasa ria 25°C j pritisku 99. Kako ce reagovati a) kiselo. Nastala kovalentna Je: a) 0" -veza.3 kPa zauzirna zapreminu 152 dm '. Koliki je broj hibridnih orbitala kod J2S/ hibridizacije ? 70 . Koji od navedenih a) K20 b) CaO oksida je kiseli oksid? c) N20S 45. Koju ce zapreminu zauzimati ista kolicina gasa na 0 °C? Odgovur: L =~ T v V TOT Q =:> V = f!______c. vodeni rastvor KOH? b) neutralno. c) illkalno. 46. Odgovor: Alkalno.Sdm3 Po veza usled preklapanja c) istovremeno s-orbitala 0" . Ako imamo isti broj atoma vodonika koliki je njihov odnos molskih masa? i kiseonika. b) R dva atorna vodonika -veza -veza Odgovor: 0" -veza 49._ = 136.Odgovor: Mr(CaC03) 100 g CaC03 = 100 : X= 44 g CO2 = 50 g CO2 X: 22 g CO2 44. Odgovor: 1 : 16 47.

2 1 S' -2e 52. Prerna Brenstedu amfolita je: a) i Lauriju CO/~ jon (Bronsted i Lowry). lzveclena jedinica a) rnol/dm" Sl-sisterna za molalitet ili molalnost b) mmol/ drn" c) mol/kg 7l . c) cetiri. Sp3 -hibridizacije. broj hibridnih b) pet. Kod a) tri. Termohemijska jednacina reakcije sagorevanja etilena je: C2H4 + 302 = 2C02 + 2H2 + 1400 kJ. orbitala je: Odgovor: 4 (cetiri) 51.Odgovor: 6 (sest) 50. aka je usled reakcije sagorelo 16 g kiseonika? Odgovor: 3 mola O2 : 1400 kJ = 1/2: x ~ X = 233. "Zivi krec" je: a) CaO b) Ca(OH)2 c) NaOH Odguvor: a) CaO 53. konjugovana baza HCO} b) H2C03 .molekul c) H3CO}' . Sastaviti potpunu jednacinu Odgovor: J 2 + H 2 S ~ 2H .jon OdgOVUl-: CO/jon 54.3 kJ rastvora je: 55. Koliko toplote se dobija Ll kJ.! + S 0 reakcije J2 + H2S ~ HJ + S o -2 -t 0 12 2- 2( +1 e) 0 1- 2J S .

Koliko grarna Na2C03 je potrebno koncentracije 0.10.05 mol/drrr'? Ar(Na) = 22.Odgovor: mol/kg 56.14· 72 104 mol/dm ' .8.8.16 proizvod rastvorljivosti Mg (OB)2? K je 1.65 g N~CO~ = 106 57.2 .99. Izracunati Odgovor: C\1g21= 1. e) 8.3 = 500 em:' : x ~ x = 2. COJ)- = 3. plamen? Odgovor: 2:uto 61.vrednosti indikator metiloranz menja boju? d) 1. Isparljive a) zuto. natrijume b) plavo: soli boje oksidacioni c) erveno.4. Sta je po hemijskom sastavu minijum? Odgovor: Pb]04 60. U kom intervalu pH .0 Odgovor: 3.3 g NazC03 1000 ern : 5. za priprernanje 500 Ar(C) = 12.4 58.2.1 .7 . Koji je sadrzaj Neslerovog reagensa? a) K2[HgJ4] + alkalija b) K2[HgC14] c) K2[HgBcl] Odgovor: K2[HgJ4] + alkalija 59.4.01 crn' rastvora. 10-4 rnol/drrr'.8 .4.7 .0 . 104 mol/dm '.0. b) 3.1 . Rastvorljivost Mg(OH)2 na 291.05 ~ x = 5. d) 6. Odgovor: Mr(Na2COJ) 106g: 1 mol = x: 0.

0 g NaOH? H2SO" (p = 1.7 mol/dm' 64.48 dm x= 175.2g: --em 1.18 g/cm '). 5H20 b) + 2H20 Cu20 Odgovor: Cu20 73 .l6g. = x .4 elm : 878 kJ = 4.6 x = 183 em" 65.6 100 g : 109 = x : 19. x = 19. Termohemijska jednacinom: CH4 + 202 = 2C02 Koliko se toplote uslovirna? ravnotezna reakcija sagorevanja metana izrazava se + 2H20 + 878 kJ oslobada sagorevanjern 4.62.za Odgovor: H2S04 + 2NaOH = N~S04 98 g: 80 g = x . pn norrnalnim Odgovor: 22. Izracunati 36. Formula rude kuprita je: a) CuS04 .=> x = 427. 3 :x 63.48 drrr' metana.16 g : x x = 11. koncentraciju 36.2 % rastvora HC] (p=1.]8 1000 3 . Koliko je ern:'.5.6 kJ . J .: 16 g. 10 % rastvora neutralizaciju 16. Mr(HCl) = Odgovor: ~ _16. 36.5g HCl : 1 mol = 427.lOOO. .07 g/cmJ) potrebno .

66. masa 624 cm ' gasa iznosi Odgovor: M = mRT pV = 1. Na ternperaturi 1.10-6 = 58__f_ mol 67. Koliko grarna NaCl moze da se dobije iz 100 kg morske vode. Beton se dobija mesanjem: a) cementa sa krecom i vodom b) cementa sa peskom. 10 3 g N aCI 68.56·8. od 104 kPa. Odgovor: Cementa 69.56 g. Odgovor: Retko nalazi. vodom i slj unkom c) kreca sa peskom i sljunkorn. Ll prirodi. "plavom galicom" se podrazurneva: (I) nitrat-tetrahidrat (II) sulfat-pentahidrat (II) sulfat-tetrahidrat Odgovor: B ak ar (II) sulfat -pen tahidra t 70. a) b) c) Ziva se. nalazi LL ogromnim kolicinarna.16 104. Pod a) bakar b) bakar c) bakar sa peskorn.2% NaCl.624. koja sadrzi 1.2 .103. Odgovor: 100 g : 1.314·290. ne nalazi.2 g = 10 5 g : x x = 1. u elementarnorn stanju: rerko nalazi. vodom i sljunkom.16 K i pritisku molsku masu gasa. vee se iskljucivo dobija iz ruda. 74 . Izracunati od 290.

5-dimetilheksan e) 3-etil-2-metilheptan po IUPAC nomenklaturi: Odgovor: a) (j). jedan mol heksana reaguje sa 1 mol-om Br2 mol 0.71. Koja ad navedenih reakcija metana dobijanja sintetickog gasa: a) CH4 + O2 = C + 2H20 b) CH~ + 202 = CO2 + 2H20 e) 2CH4 + O2 = 2CO + 4Hz sa kiseonikom predstavlja reakciju Odgovor: e) 73. 75 .84 g C6Hl2 je 0. Strukturna formula alkana je: Koji je tacan naziv ovog jedinjenja a) 4~etil -2.01 mol Br.01 mol.4-dimetilheptan b) 2. Koja od navedenih struktura predstavlja konjugovani sistem: a) CH2=CH-CH2-CH=CH2 b) CH2=CH-CH=CH-CH3 c) CH3-CH=CH2 Odgovor: b) 74.84 g heksena? a) 20 em] b) 5 em3 c) 10 crn ' koji sadrzi 160 g brorna u 1 drrr' CC14 maze obezbojiti Odgovor: c) M (CCHI2)= 84L. Koliko crrr' rastvora 0. reaguje sa 0.

potrebno za kataliticko 76 .12 g. Za hidrogenizaciju 5 g smese I-pentena i pentana utroseno vodonika pri normalnim uslovima.4 trosi se 1 mol Hz.2 % Odgovor: a) Za 1 mol l-pentena 1 -= 0.[2? I-pentena = 3.12 x 100 = 62 4% I-pentena od sledecih formula je predstavljen a) C6H6 b) C3H6 e) CH? alkin? . 'Kojom - Odgovor: c) 77.8 % c) 15.M(Br2)=160 mol g.01 molBrz-1. .X x 5 ' = 22. Koliko procenata l=pentena smesa? a) 62. Koliko je dm' vodonika..4 dnr' vodonika.15 dm ' c) 78 dm' pri norrnalnim 100 g benzena? uslovima.x 1.6gBrz 160 g BI2 1000 em} 1. sto odgovara znaCi da se u 5 g smese nalazi 3.0446mol mol 5 g-100 % 3.6 g Br2 -.·0.76.0446moia 22.6xlOOO [600 3 x= = -= 10em rastvora [60 160 brorna je 1 drn ' sadrzi ova ~75. odnosno I-pentena sto 70__Lx O. hidrogenovanje a) 100 dm3 b) 86.4 % b) 52.

Odgovor: b) 1 mol (78g) benzena 100 g x = x 3 mola H2 (3 x 22.75 x = --.6 ~ 50% 79.75 = 192 g 77 .4 78 = 86 ._ koji se dobija iz 256 g CaC2 Cistoce 75 %? a) 6 mol b) 55 rna] c) 0.2-dibrombuten 1.75 g x 38.X 1 11101 brom benzena (157 g) 78 = 78x78 157 = 38. so> Koju kolicinu gasovitog HCl moze da adira acetilen. sta ce se dobiti: Odgovor: d) .75g 78 g benzena 38.4 dm ') 100 x 3 x 22..\U reakciji elektrofilne supstitucije.x 7R 1 100 100 = 49. Koliki je procenat benzena koji je reagovao? a) 50 % b) 100 % c) 75 % Odgovor: a) 1 mol benzena (78 g) x . do potpunog \. bromovanjem 78 g benzena nastaje ista masa mono-brorn benzena.15dm 3 H2 78:.4-dibrombutan l. 'Ako kroz brornnu vodu provodimo a) b) c) d) butilbromid 1.2-dibrombutan I-buten.3 mol zasicenja Odgovor: a) 256 g CaC2 x 0.

) H-C-OH I CH2 I CH3 a) COOH I H-C-OH I CHrOH b) I H-C-OH OH-C-H I COOH c) I . 81. Koje je od navedenih jedinjenja CH~ CHrOH I . Koji je od navedenih molekula Cl I.1 mol C2H2 192 g x x = 3 mol C2H2 Za potpuno zasicenje trostruke veze acetilena potrebno je 2 mol HCl.hiraran? Br-C-H J a) b) I I CH:rCHrCH-CH2-CH. t. - I - CI c) 78 .1 mol CaC2 (64 g) . Koja vrsta izomerije je prisutna CH~ " CH ~3 II paTU jedinjenja formule: a) b) c) d) e) strukturna izornerija geornetrijska (cis-trans) izomerija opticka izomerija (enantiomerija) opticka izomerija (diastereoizomerija) keto-enol tautomerija Odgovor: b) opticki aktivno? 82. Odgovor: a) 83. Prema tome za potpunu adiciju na 3 mol C2H2 potrebno je: 6 mol HC!.

Sinteza jednacini: rnetil-alkohola se odvija CH30H(g) u gasnoJ fazi na 400°C. a) fenol jedinjenja ima najvecu kiselost? b) voda c) etanol Odgovor: a) @.Koje od navedenih ~. . Kakav karakter irna vodeni rastvor natrijum-fenolat? a) neutralan b)* bazan c) kisco Odgovor: b) "Na-fenolat je so slabe kiseline karakter natrijum hidroksida. Koja od navedenih strukturnih formula pripada l. Odgovor: a) 87.4-dihidroksibenzenu? OH @'DH a) b) ~: c) sledecoj Odgovor: c) 85. hidrolizom u vodi preovladuje bazni 79 . j jake baze.Odgovor: b) 84. prema CO(g) + 2H2(g) ----j- Da Ii povecanje pritiska: a) poboljsava tok reakcije b) pogorsava tok reakcije c) ne utice na tok reakcije.

a) C2H40 b) C4l-Ig02 c) C6H.27 1'227 . .11 88. ako je konstanta disocijacije U~6xl0 '.4 16 = 4.- C. Odgovor: c) Molekulska masa aldehidne grupe (-CHO) Ostatak je 114-29=R5 Alkilni ostatak je CnH2n II' odakle je 12 11 + 211+ 1 = 85 14 n = 85-1 n:::: -:::: 2Y g/rnol X4 l4 6 odakle je C6H13CHO je od navedenih alkohola a) 3-pentanol b) 3-metil-2-butanol c) 2-butanul polazna supstanca za dobijanje dietil-ketona 8~Koji ~ Odgovor: a) n 90.05 rnol/dm+izracunaj koncentraciju nedisosovane kiseline.=2:4:1 tako monokarbinska da je najjednostavuija po ernpirijska formula C2H40. 36. Napisati sumarnu formulu zasicenog a) C7HJ4CI-IO b) CSHlDCHO c) C6HI3CHO aldehida cija je molekulska masa 114._ )':Y'.HyOI. 80 . Izracunaj molekulsku forrnulu monokarbonske kiseline koja sadrzi 54.9. U vodenom rastvoru sircetne kiseline koncentracije 0. nadeni odnos se mnozi sa 2 i dobija konacno 4 : 8 : 2 odakle je molekulska formula C1Hg02.54. z = 54.1 % H. x. kiselina sv oj uj strukturi karboksilne (-COOH) obavezno sadrzi dva molatoma kiseonika.4 % 0 i 9.4 0/. funkcije medutirn. 91..5 : ~: 12 1 36.002 Odgovor: b) Opsta formula je C. Zbog toga. v .1' 2.

x).64 x = 4.05 .4 = 4943 ' drn' H.05 = ~9.9. lzracunaj zaprerninu gasa (na 50°C i norrnalnom nastaje terrnickim razlaganjem 300 g Na-formijata.05 .23 drn' b) 5R. se zanemaruje tako da je: 1.64 x 10--I mol dm ] = r +] = L LH ~1-llC()O]()-4 [(.86 x 10-5 x 0. _ => 0.9 X [0-2 mol/dm' pritisku 0.a) 3.o X T5(/1 _ 49.86 X 10-5 => X = ~ 1.49dm uslovima) Vo __ V50o.] [CH3COOH] CH3COO-+H + = [ H"] = x = 0. imenioca (0.64 X 10-4 --j x = 9.x K = [CH3COO [H+] = 1 Xl [CH3COOH] O.86xl 0-5 = razlici = _A_. II S obzirom na koncentraciju CH)COOH od 0.05 = .Hl~OOH]= 0.05 mol/dm'. To TSlf' I Va ~ 500 _ T.4 dm') 300 g x 136 _ x = 30(}x 22.9x 10c2 mol/dm' b) 4. (pri norrnalnim 273 c.05-x vrednost x.9x102 rnol/drn" c) 9.64x 1(J~mol/dm' Odgovor: b) CH3COOH~ [CH3COO.1 mol (H2) (2 g) (22.3 x 10-7 = ~93 x 10-8 9.05 .49 dm' c) 49.43 dm' Odgovor: b) Jednacina je 2(H-COONa) --'-----"--- [ tOcj COONa COONa I +H2 2 mol (H-COONa) (136 g) . 3 _ 58.43 x 323 _ - 81 . a) 2R.2 x2 = 1.1 MPa koji 92.

glukopiranoza a) C] b) C3 e) C4 d) c.tA-OH 1 e1HO Ho-t2_H H-C-OH HO- I.ranoza ~.286 g Cu20 143 g/rnol). Na osnovu kojeg C-atoma L-glukoze. glukoze je normirana konfiguracija D-.. H-b 1 t4_H 5 -OH e6H20H a) c. Na osnovu konfiguracije odnosno ~-anomer CH20H 5 kojeg C-aroma D-glukopiranoze u Hejvortovim formularna poluacerala CH20H norniniran CJ. Pri Felingovoj (M(Cu20) = reakciji 1() em] rastvora glukoze izdvoji se 0. 00 0 0 ~1 OH CJ.. b) C3 c)Cy d) D-glukoza Ho-ts-H 16 e H 0H 2 L-glukoza c.93. Kolika je koncentracija rastvora glukoze? . odnosno c'no H-t2-0H OH---C]-H H.D. Odgovor: a) J ·95. Odgovor: c) 94..D-glukopi.

143 g (Cu20) x 0.286 g .92) ::-. Izracunaj standardnu a) 650 k.: -105 . 143 -..6.5 kl/mol promenu entalpije 6. Reakcija: Odgovor: b) CH2=CH2(g) + HCl(g) ~ C2HsCl(g) Standardne promene entalpije nastajanja 6HfO a) CH2=CH2(g) :::::)+52 kl/mol b) HCl(g) :::::) -92 k.oadicije HCI na eten..25 rnol/dm ' b) 1.o CH30CH.x - .5 mol/dm" c) 0.2 mol/dm" Odgovor: c) Felingova reakeija: R-CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH ~ R-COONa + Cu20-t + 3H20 1 mol (180 g) glukoze .H/) (C2H1) .360 g glukoze x x = 10 em" rastvora 1000 em 3 360 10 = 36g glukoze - 1 mol rastvora x .(+52 . 180 180 g glukoze .a) 0. .H.l/rnol c) C:HsCI(g) :::::) 105 kJ/mol 6H.o = 6Ht (C2HsCI) .l/mol b) -65 kl/mol c) 6..~HfO (HCI) LH-Iro = -105. g glukoze 0.(g) ~ C2HsOH a) -55 kJ/mol b) 250 kJ/mol c) -20kJ/mol 83 . Izrucunaj promenu standardne entalpije teorijske reakcije ~H.286 x 180 -0360 .52 + 92 = -65 kJ/mol 97...= ]__§__ = 0 2 _!!!}_ l 'elm· 96.o 36g . _ 0.

a) »<> b) I -I 1 ~ d) sadrze isti broj C-atoma e) c) Svi navedeni molekuli Odgovor: e) 99.heksan b) benzen c) monobrometan d) tetrahloromeran slucajeva telo? dolazi do skretanja mlaza tecnosti kada mu Odgovor: c) 100.Hro (CH30CH3) = -235 .Odgovor: a) Standardne promene entalpija nastajanja ilHtU su a) tJ.(-180) = -235 + 180 = -55kJ/mol 98.HfO (CH30CHJ = -180 kl/mol O b) LlHf (C2HsOH) = -235 kl/mol tJ. U kom od navedenih se prinese naelektrisano a) n . U kojim od navedenih slucajeva a) C)-1Gb) C2H4 c) C2H2 moze da postoji trostruka d) C6H6 veza? Odgovor: c) 84 .Hr(J= LlHru (C2HsOH) .tJ. Koji molekul sadrzi najvise C.aroma? »<:«>.

101. h) D Napisati formule navedenih a) 2. c) A. f) C. B. Odgovorite sa A. alkini = C. e) 0. g) A. b) A.3-propantriol Odgovor: CH3 alkohola i zaokruziti tercijarne: I CH3CCH3 OH OH Q CH3 CH3CCH20H b) I I (y0H d) 85 CH2 CH OH I - OH OH CH2 - I c) e) .2-dimetilpropanol d) cikloheksanol e) 1. d) B. aromaticni ugJjovodonici = D.2. C ili D na sledeca pitanja: a) uobicajeni naziv im je olefini: ---------------------------------------------b) opsta im je formula CnH2n+2: -----------------------------------------------c) zov u se parafini: -------------------------------------------------------------d) imaju opstu formulu C"Hzl1 i otvorenog su niza: -------------------------e) sadrze benzenov prsten: ----------------------------------------------------f) sadrze jednu trostruku yew: -----------------"-----------------------------g) prema opstoj formuli su zasiceni.metil-2-propanol b) 2-propanoJ c) 2. Slovo koje pripada odgovarajucoj grupi jedinjenja obelezavamo: alkani = A. a ne obezbojavaju bromnu vodu: --h) nisu zasiceni prema opstoj formuli ali ne obezbojavaju bromnu vodu: Odgovor: a) B. alkeni = B.

metilciklopentanon Odgovor: b) 106. Napisati nazive sledecih jedinjenja: CH3-CH-CH-CH2-CH2-CH3 I a) b) 86 . a) CH30H Koje jedinjenje od navedenih se najvise rastvara u vodi? b) CC14 c) C6H6 d) C6H12 e) CH4 Odgovor: a) 105. Koji je glavni proizvod reakcije? a) 5.103.5.5.dimetilpentanol b) ciklopentanondimetilketal c) 3.1.pentandion d) 2.metil . Napisati redosled molekula prema rastucem stepenu oksidacije (oksidacionog broja) ili oksidacionog stanja podvucenog ugljenikovog atoma: b a CH3CHO CH CH20H j Odgovor: f » c > a> b = d > e 104.

H2S04 c) MKn041 H+ ili 12.CH2 . Napisati forrnule reagenasa potrebnih za izvodenje reakcija. Koja od navedenih reakcija se vrsi preko karbokatjonskih (karbonijum jon a)? a) hologenovanje alkana b) adicija HCI na alkene d) disocijacija karboksilnih kiselina b) intennedijera • Odgovor: 108.dirnetilcikloheksanon c) 1.propandiol d) benzil metil etar d) 107. NaOH iIi K2Cr2071 H+ 87 .u (CH3CO)20.3.3.CH2 HO I OH I c) Odgovor: a) 4-etil-3-metil . eOCH3 COCH3 N02 @~ N02 COOH b) b) ---------------------- c) c) ----------------------- a) ------------------------------Odgovor: a) CH3COCl .CH2 . @ a) ~:~ ©l. AICI) b) HN03.heptan b) 3.

Koja je od sledecih grupa organskih a) konjugovani dieni b) alkeni c) alkilhalogenidi d) alkani jedinjenja najmanje reaktivna: Odgovor: d) 112.CH2 -cCH3 I n n b) a) Odgovor: a) b) CH3 CH2 =c coo~ I • Hornoliticka disocijacija je: a) sirnetricno cepanje atomskih veza b) asimetricno cepanje atomskih veza c) disocijacija u polarnom rastvaracu 110.109. Koji je naziv jedinjenja tacan prema IUPAC nomenklaturi? 88 . Napisati monomere sledecih polimera: eOOH . Odgovor: a) 111.

dibrombutan d) 1.8.atora-------------------------------------------c) kalij umperm anganatom ---.--.-.dibrombutan e) bromovodonik I-buten? Odgovor: d) 114.-.4.-.----.--.----.---.--.-- Odgovor: a) nitruje se b) supstitucija c) ne reaguje hologenom (bromom) 89 .4.a) 3.-.2.9. Kako reaguje benzen sa: a) smesorn koncentrovane azorne i sumpome kiseline---------------------b) bromom u pri sustvu katalil'.----.trimetildekan Odgovor: b) 1l~. Koje jedinjenje nastaje kada se kroz bromnu vodu provodi a) butilbromid b) 1.---.2.trimetildekan b) 2.--.dibrombuten c) 1.7. Koja ad navedenih formula pripada istom homolagnom nalazi i jedinjenje zbirne formule C~Hl4 ? a) b) c) e) C H4 j nizu u kome se J) CJHs C7HS CSHl~ C3H6 Odgovor: a) 115.----.

D (dole) i M (mesaju se) oznaci gde se nalazi benzin epruvetama. Od navedenih jedinjenja a) 1. Koji je najjednostavniji a) alkaJl -------------------------------- b) benzilhlorid optick i aktivan: } predstavi forrnularna b) alkohol-----------------------------c) etar----c------------------------------ Odgovor: a) b) H5C2 . U ovirn Odgovor: a) G 117.brompropan b) 2.hlor-z-metilpropan c) 3-hlorpentan d) 2-hlorpentan e) 2-brom butan oznaciti ciji Sll molekuli hirnlni: 90 . b) G c) M Odrediti nazive sledecih izomernih jedinjenja: CI Odgovor: a) p.hlortoluen 118. U tri epruvete nalazi se benzin: a) u prvu dodamo malo koncentrovane H2S04 ----------------~---------------------b) u drugu dodamo malo vode --------------------------------------------------------c) u trecu malo benzena-----------------------------------------------------------------Slovirna G (gore).CH3 OH I 119.CH .116.

1.~--~~-----. kataiizator H30+ G Odgovor: A E = H20 B = CH CH 0H 3 2 D =H2 = CH3CHO F = HC~ CH G = CH2 = CHOl-l 91 .---.-.-----. Zamenite naZJV i slova hemijskim formulama reakcije transforrnacija jedne supstance u drugu: supstanci napisite /1"" F ETEN (etiien) ~+ B A.--.-------c) propandikiselinu d) benzen.--.--.2-dikarboksilnu kiselinu------------------------- a) CH.Odgovor: d) i e) 120.----~-. = CH COOH b) CB3CN c) BOOC CH2COOH d) ©:e a) b) c) d) COOH COO H Koji su uobicajeni nazivi ovih kiselina (trivijalni akrilna kiselina acetonirril malonska kiselina ftalna kisel ina nazivi)? Odgovor: 121.--. ~~ Predstaviti struktumim formulama: a) propensku kiselinu------------------------------------------b) e tanni tril.--.

DiE. Jedinjenje A pri zagrevanju sa vodenirn rastvorom NaOH daje. Jedan mol alkena adira 1 mol vodonika. i jedinjenje E koje se dobija i pri oksidaciji jedinjenja C pomocu K2Cr207.heksandiola. cikloheksen 123.6. Jedinjenje B. Odgovor: o . Njegovom oksidacijom kalijum-permanganatom u kiseloj sredini dobija se samo jedna kiselina. Napisati formule Grinjarovoz reagensa potrebnih za sintezu sledecih alkohola: a) 2. B. posle zakiseljavanja.122. Napisite formule jedinjenja A.CH3 II I CH3 B = CHjCOOH C = (CH.)2CHOH D = (CH3COO)2Ca E= o 124. Ista kiselina dobija se oksidacijom 1. C. reaguje sa kalcijurn hidroksidom gradeci jedinjenje D koje pri zagrevanju na 400°C daje CaCO.COCH .djrnetil-l.pentanola karbonilnog jedinjenja . Odgovor: A = o CH3 . koje se dobija i pri oksidaciji etanola POI1lUCU K2Cr207. Napisati srrukturnu formulu tog alkena i njegovo irne.2.propanola b) 3. jedinjenja B i C.

0 . c) 126.CH3 I Odgovor: a).C .Odgovor: CH3 I a) CH3 .MgX + HCHO b) I 125~:rDati su sledeci parovi organskih jedinjenja: b) CH3 . b). Koji od navedenih secera pripada neredukujucim disaharaidima? a) maltoza b) laktoza c) saharoza Odgovor: c) 127. Monosaharidi grade disaharide reakcijom: a) kondenzacijorn uz izdvajanje ~lik_9~idnev-?i~ b) poluacetalne veze uz izdvajanje vade c) estarske vade uz izdvajanje vade Odgovor: a) 93 .CH .

U koju grupu organskih a) poluacetali b) etri c) estri d) acetali jedinjenja se mogu svrstati glikozidi? Odgovor: d) 130. U kakvoj sredini (kiseloj ili baznoj) ce biti izoelektricna koji se odlikuje sadrzajem? a) asparaginske i glutamirtske kiseline b) lizina.4.6. 2.128.4.trinitrofenola 94 .u kiseloj b) . U koju grupu monosaharida? a) estri b) poluacetali c) etri organskih jedinjenja se moze svrstati ciklicni oblici Odgovor: b) 129.6. Linolna kiselina je: a) nezasicena visa masna kiselina sa dve dvostruke b) nezasicena visa masna kiselina c) zasicena visa masna kiselina d) dikarboksilna kiselina veze Odgovor: a) 132.u baznoj tacka protein a Odgovor: 131.trinitrofenol je: a) kiseliji od fenola b) rnanje kiseo ad fenola c) nema nikakve razlike II pogledu kiselosti fenola i 2. arginine i histidina a) .

Zaokruzite redukujuce a) laktoza b) saharoza c) maltoza d) manoza secere: Odgovor: a). c). Polivinilacetat je polimer prema poreklu 1) a) prirodni b) sinteticki 2) prema vrsti monornera a) homopol irner b) kopolimer 3) prema nacinu dobijanja a) adicioni b) kondenzacioni 4) prema obliku molekula a) linearan b) umrezeni Odgovor: I-b). Od ruze navedenih secera. Antracen je izorneran a) naftalenom b) fenantrenorn d) stirenorn sa: Odgovor: b) 136. 4-a) 137.Odgovor: a) 133. 2-a). zaokruzite disaharid koji 1m3 ex (1 ~ 4) glikozidnu vezu a) b) c) d) saharoza Iaktoza galaktoza maltoza Odgovor: d) 135. Konfiguracija je: 95 . d) 134. 3-a).

4-butadienu? 2 2 3 4 a) 3 b) CH2 = CH .CH = CH2 o Odgovor: U oba jedinjenja (a i b) svi C atomi su nezasiceni 96 .CHO b) CH3CH2 .0 .NO c) CH2 = CH . e). Koji ugljenikovi atomi su nezasiceni u a) p-hinonu.a) prostorni raspored atonia u molekulu b) nacin vezivanja ugljenikovih atorna c) raspored dvostrukih veza u molekulu Odgovor: a) 138.CH3 d) HCOOH su nezasicena organska jedinjenja? e) o 6 5 f) g) C? CH2 Odgovor: c). b) 1. g) 140. Koja od navedenih jedinjenja a) CH3 . Cikloheksilamin je: a) aromatic an amin b) alifatican amin c) sekundami amin Odgovor: b) 139.

Koliko izomera ima pentan CSHl2 ? a) 2. Koje od ovih jedinjenja se mogu ugljovodonika? a) koncentrovana sumporna kiselina b) kalcijum hlorid koristiti za susenje nezasicenih c) silikagel d) fosfor-(V)-oksid Odgo\'or: b).buten b) 2.dihloreten d) 2-penten e) 2-metil-2-buten f) 2. d) 143.2. Kod kojih od navedenih izomerija? a) 1. Koje ad navedenih jedinjcnja pripada grupi heterociklicnih jedinjenja? .metil.I-propen jedinjenja je moguca geometrijska (cis-trans) Odgovor: b).buten c) 1. d) 144. Dati su izomerni penteni: a) l-penten b) 2-penten c) 2-metil-l-buten d) 3-metil-l-buten e) 2-metil-2-buten Koji oel njih rnoze imati cis i trans izorner? Odgovor: b) 145. b)3. c)5 Odgovor: b) 142.141. c).

Imenovati CH2 sledeci nezasiceni = alkohol CHCH .hidroksil-l-buten sek. Koje od navedenih a) ciklopentadien b) pirol c) glicerol d) cikloheksanol jedinjenja irna aromaticni karakter? Odgovor: b) 147.CH3 OH I a) b) c) d) 3-buten-2-o1 3. Identifikuj aldotetroze: a) D-eritroza b) L-ksiloza c) D-treoza e) D-arabinoza f) L-arabinoza Odgovor: a). c) 148.butadien ksilen Odgovor: c) 146. butenol 1.4.a) b) c) d) e) naftalen stiren tiofen 1.3-buten-ol Odgovor: a) 98 .

CH2 25 - CH :::: H .CH3 C JH J 2H5 a) 2. Zaokruzi tacan naziv sledeceg jedinjenja: CH3 - CH .6-dietil-4-hepten b) 2.149.7-dimetil-4-nonen d) 3.6-dietil-3-hepten c) 3.CH .7-dimetil-5-nonen Odgovor: c) 99 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->