Prof. dr Petar Ilic Prof. dr Dragan Cvetkovic Prof.

dr Sinisa Dordevic

HEMIJA

Program za polaganje

prijemnog

ispita iz Hemije

Materija i supstanca. Srnese. Hemijski elementi. Hernijska jedinjenja. Hemijski znaci, formule i jednacine. Relativna atomska i moleku lska masa. Mol i molska masa. Molska zapremina gasa. Osnovi hemijskog racunanja. Struktura atoma. Energetski nivoi elektrona i atoma. Energetski podnivoi, Atomske orbit ale. Elektronske konfiguracije. Periodicnost promene strukture atoma i svojstava elernenata 1I periodnom sistemu. Hemijska veza. Kovalentna veza. Elektronegativnost. Polarnost molekula. Medumolekuska dejstva. Afinitet prema elektronu. Energija jonizacije. Jonska veza. Svojstva jedinjenja sa jonskom i kovalentnom vezom. Kristalna struktura supstanci. Hemijske reakcije. Kretanje cestica kao uslov za hemijski proces. Tipovi hemijskih reakcija. Energetske promene pri hemijskim reakcijama. Brzina hernijske reakcije Uticaj katalizatora na brzinu hernijske reakcije. Hernijska ravnoteza, Cinioci koji uticu na hemijsku ravnotezu. Le Sateljeov princip. Rastvori Disperzni sistemi, Rastvori cvrstih supstanci u vodi. Kvantitativni sastav rastvora. Rastvori elektrolita, Kiseline i baze. Arenijusova teorija kiselina i baza. Protoliticka teorija kiselina i baza. Konstanta disocijacije . Jonski proizvod vode. Vodonicni eksponent (pH). Indikatori kiselosti i baznosti. Puferski sistemi, Amfotemost. Hidroliza. Oksidoredukcini procesi. Pojam oksidoredukcionih procesa. Elektrohemijski niz metala. Hemijski izvori elektricne struje. Sekundami izvori struje. Elektroliza. Korozija. Vodonik. Jedinjenja vodonika. Elementi In grupe periodnog sistema elemenata. Jedinjenja alkalnih metala, Elementi ITa grupe periodnog sistema elemenata. Magnezijum i njegova jedinjenja, Kalicijum i njegova jedinjenja. Elernenti Illa grupe periodnog sistema elernenata. Alurninijum. Jedinjenja alurninijuma. Elementi IVa grupe periodnog sistema elemenata. Ugljenik. Jedinjenja ugljenika. Silicijum. Osnovne karakteristike proizvodnje silikatnih materijala . Kalaj. Olovo. Elernenti Va grope periodnog sistema elemenata. Azot: Jedinjenja azota. Fosfor. Jedinjenja fosfora. Elementi VIa grupe periodnog sistema elemenata. Kiseonik. Jedinjenja kiseonika, Sumpor. Jedinjenja sumpora. Elementi VUa grupe periodnog sistema elernenata. Fluor. HIm. Brom . Jod . Jedinjenja halogenih e1emenata. Elementi VIII a (0) grupe periodnog sistema elemenata, Opsta svojstva elernenata u grupi . Jedinjenja plemenitih gasova, Prelazni merali. Priprerna sirovina i princip proizvodnje metala. Hrom i mangan. Vaznija jedinjenja hroma i maogana. Elementi VIII grupe periodnog sistema elemenata. Opsta svojstva elementa trijade gvozda. Gvozde. Proizvodnja gvozda i celika. Kobalt i nikal. Jedinjenja kobalta i nikla. Bakar i

61

srebro. Jedinjenja bakra i srebra, Cink i ziva. Jedinjenja cinka i Zive. Lantanoidi i aktinoidi. Lantanoidi. Jedinjenja lantonoida, Aktinoidi. Struktura i reakcije organskih molekula. Alkani, alkeni, alkini, arornaticni ugljovodonici. Halogeni derivati ugljovodonika. Alkoholi i fenoli. Etri. AWehidi i ketoni. Karboksilne kiseline i derivati karboksilnih kiselina. Amini i nitro jedinjenja. Heterociklicna jedinjenja. U gljeni hidrati. Aminokiseline i peptidi. Lipidi. Polimeri.

Literatura: 1. Petal' V. Hie, Zbirka resenih zadataka iz Hemija za kvalifikacione ispite IP. "Vuk Karadzic", 1991. (knjiga se nalazi u biblioteci Fakulteta poklon). 2. Dukic S., Nikolajevic R., Sunjarevie, S., Opsta hemija za I razred srednje skole, 1995. 3. Horvat, R, Neorganska hemija za II razred srednje skole, 1996. 4. Petru" V. Hie, Zadaci iz Hernije sa obrazlozenjima nacina resavanja zadataka za prijernni ispit. 5. Janos Banadi, Vladimir Popsavin, Zbirka zadataka iz hemije za HI i IV razred gimnazije, Zavod za izdavanje udzbenika i nastavna sredstva, Beograd, 1996. 6. Dusan Sladic, Ruzica Kovacevic, Vojka Antonijevic, Zbirka zadataka sa srednjoskolskih takmicenja iz hemije, DP Studentski trg, Beograd, 1996.

1. Hernijska tehnologija proucava metode i uredaje koji sluze za: a) dobijanje neorganskih j organskih proizvoda potrebnih za razlicite ljudske delatnosti, b) dobijanje samo organskih proizvoda, c) dobijanje sa1110neorganskih proizvoda.

Odgovor: a) dobijanje neorganskih
ljudske delatnosti.

i organskih

proizvoda

potrebnih

za razlicite

62

2. a) b) c)

Osnovna rrr', kg, mol.

Sl-jedinica

za kolicinu

supstancije

je:

Odgovor: 3.

c) mol SI-jedinice

Koje su osnovne

i njima pripadajuce

velicine?

Odgovor:

duzina - metar, masa - kilogram, vreme - sekunda, elektricna struja - amper, termodinamicka temperatura intenzitet svetlosti - kandela, kolicina supstance - mol. supstance nazivamo eiste materije, hemijske materije, materije ili hemijske c) Ciste materije i:

- kelvin,

4. a) b) c)

Ciste same samo ciste

materije. materije.

Odgovor: 5. a) b) c)

iii hemijske

Materija ili supstanca, naziva se: cvrst rastvor odredenog sastava, bilo koji oblik rnaterije, odredeni oblik materije.

OdgOVOI': b) bilo koji oblik materijc.

6, Hemijsku

reakciju rastavljanja materije, nazivamo: a) sintezom, b) sublimacijom, c) analizom. Odgovor: 7. Napisati c) analizorn 11 elemenata

hemijskog

jedinjenja

na elementame

koji su pri obicnoj ternperaturi
63

i pritisku gasovi.

1837 puta veca od mase vodonikovog atoma. Brom i ziva. a) Odgovor: b) t = -273. c) da su njegovi molekuli slobodni. ksenon i radon. i pritisku. utvrdeno je da je za 1. b) t=-273. azot.Odgovor: Vodonik. fluor. c) t = O°c. b) 1. 64 . Odgovor: c) da su njegovi molekuli gasom. slobodni. hlor. Kako nazivamo ovaj zakon? Zakon 0 Odgovor: neunistivosti materije. Glavna karakteristika gasa je: a) da se ne krece prostorom ispunjenim b) da su njegovi molekuli vezani. niti stvoriti.008 C. temperaturi T 11.16°C. kripton.16 °C vode. c) 96485 C Odgovor: c) 96485 C 13. helijum.16 DC. neon. Merenjem pri elektrolizi potrebno: a) 6· 1023 C. kiseonik. Koji su elementi pri obicnoj temperaturi stanju? Odgovor: 9. znaci da se pri hemijskom procesu rnaterija ne moze niti unistiti. 8. agon. IO.008 g vodonika 12. Masa elektrona je: a) b) 103 puta veca ocl mase vodonikovog atoma. u teen om agregatnom Ako se ukupna masa svih materija u hemijskoj reakciji ne menja. ApsoLutna nula odgovara termodinamickoj = 0 K (kelvin) kao i Celzi usovoj ternperaturi: t = 273.

109534 15.000(47) . neznatno veca od mase protona. ali razlicit broj neutrona. <1) b) c) Hemijski skup svih skup svih skup svih element atoma atoma atorna ± 0.109534 ± O. c) isti broj protona i isti broj neutrona. 1031 kg.000047). jezgra.109534 ± 0.00(047). sa istim naelektrisanjem jezgra. 2·atoma vodonika. 1 atom sumpora i 3 aroma kiseonika. a) b) c) Sastav sulfatne kiseline Cine: 2 atorna vodonika. 1 atom sumpora i 4 atom a kiseonika 19. Odgovor: b) skup svih atom a sa istim naelektrisanjem 16. 1zotopi su atomi cija jezgra sadrze: a) isti broj neutrona.109534 ± 0. Odgovor: b) isti broj protona. 2 atom sumpora i 2 atorna kiseonika. (9. Napisati uopsteno definiciju hemijske 65 reakcije: . 3 atoma vodonika. 1 atom sumpora i 4 atoma kiseonika. Odgovor: c) neznatno veca ad mase protona. atoma. a) b) c) Masa elektrona iznosi: (9. 17.10 g. a) b) c) LJ atornskorn jezgru na1aze se neutroni cija je masa: I.natno veca od mase proton a. ali razlicit broj neutrona. ali razlicit broj proton a. Odgovor: c) 1837 puta manja od mase vodonikovog 14.OOO()47) . Odgovor: a) (9. 28 (9. b) isti broj protona.c) 1837 puta manja od mase vodonikovog aroma. sa razlicitim atomskim brojem. Odgovor: a) 2 atoma voelonika. 10-31 kg je: sa razlicitim naelektrisanjem jezgra.10 kg. 18. neznatno manja od mase proton a.

a) lantanidirna (ili lantanoidima). u svakoj sadrzi VlllA podgrupa Odgovor: a) 3 elementa 25. 66 Odgovor: . a) b) c) Grupa 6. c) 8 elernenata. Periodni sistem dugih perioda. Sta je relativna atomska Odgovor: Odnos prosecne (u njihovom nuklearnom i -.10-27 k g 23. Da li se A vogadrov Odgovor: broj razlikuje od A vogadrove za razliku od A vogadrov broj bezdimenziona II)'l velicina. b) 4 elementa. Koliko elemenata periodi? a) 3 elementa.0_2·10 23-1' mol 3 l H2 ? = 3 348.016. rnase atom a nuklida 12 osnovnorn stanju). sistema. slicnih elemenata.10. je jer bolje prikazuje povezanost periodnog slicnih elernenata.Odgovor: materijama Hemijska pregrupisu. Odgovor: a) pregledniji 24. masa? mase atorna elementa i elektronskorn se atomi u reagujucim 20. Kolika je musa molekula Odgovor: 2. periode periodnog sistema naziva se: lantanidirna (ili lantanoidima).kgmor ? 6. u odnosu na periodni sistern kratkih perioda: a) pregledniji je jer bolje prikazuje povezanost b) manje je pregledan c) losije deli clemente razlicitih osobina. reakcija je proces u kome stvarajuci nove materije. aktinidima. uranoidirna. A vogadrove Je - 22._. konstante? konstante 12C 21.

Unutrasnji a) p-elernenti.i Q-ljuske. 5. b) f-elernenti. i 5-toj periodi. telur i polonijum koji izgraduju: 29. U periodnorn sistemu elemenata. a) b) c) b) 4. i 6-toj periodi. Koji se elementi nalaze na d. alkalnim elementima i halogenim aktinidima. rnolske rnase 74 g/mol. zernnoalkalnim elernentima.5. elementima. antimon. c) M-ljusku. Koliko elekrrona neutrona? ima atom.? germanijum.26. i 6-toj periodi vodonik moze pripadati: Po svojim hemijskim osobinama. a) P-ljusku i nedovrsene P. c) 6-toj periodi. Odgovor: a) P-ljusku i nedovrsene 30.i Q-ljuske. Odgovor: b) alkalnim elementima i halogenim elernentima. b) Lvljusku i nedovrsenu N-ljusku. od sredine prema desnom 28. se: nazivaju Odgovor: b) f-elementi 31. arsen.41 = 33) 67 . silicijum. b) 4.6. prelazni elementi P.ijagonalnom uglu periodnog Odgovor: sistema. tzv. prelazni elementi nalaze se u: Odgovor: 27. c) d-elementi. perioda periodnog sistema sadrzi 32 elementa. koji u jezgru sadrzi 4] Odgovor: 33 (74 . podrucju Bor. a) 4.

2 =:::')X 223. 6· 1023 aroma 0 = 0. b) Pb02. Odnos atoma nekog elementa masa je 18:7. 23 x = 6 . 35.:v %'1 Ar(Pb) = 207. c) PbO Ll . 10 aroma 0 33. Koje jedinjenje sadrzi najvise olova a) Pb}04. a njihov atomsku masu tog elementa. odnos Odgovor: 3x : (2· 14) = 18 : 7 =:::') x = 24. 1nOOg mol 18 L =) .oksida? Odgovor: 3.5 mala: x.2 Odgovor: PbO .32.1023 atoma 0 1 mol NO".83 %. 68 .: x . vrsi se LI 34. a cefvrti elektron se mora smestiti u jednu od vee delimicno ispunjenih 2p-orbitala i time se obrazuje prvi elektronski par (DUBLET) u 2p-podsloju. Rasporedivanjem elektrona u ekvivalentne 2p-orbitale. 1 mol NOe : 2 .c.5 mala azot(lV) . Mr(PbO) = 223. masi 1 kg te sup stance? 36.: 6 . Izracunati i azota u jedinjenju relativnu je 3:2.5 mala NO. Koliko se mo1a vode nalazi Odgovor: --_. .5·. paralelnog spina.~.2g == 100g : x = Ll 92. Koliko atoma ima 0.Gmo I CI . ispunjavanje ekvivalentnih p-arbitala vrsi se take da svaka od tri 2p-mitale prima najpre po jedan elektron. a) Dalton-ovom atomskom teorijom b) Najzenberg-ovim principom neodredenosti c) Hund-ovim pravilom maksimalnog multipliciteta skladu sa: Odgovor: Prema empirijskorn Hund-ov irn pravilorn maksimalnog mulripliciteta. 1023 atorna N = 0.1023 atoma N i 6.3g : 207.

2py2pz I I)· C konfiguracija ls 2s 2 2 2 2 je: I z». Koliko ima ukupno orbitala i elektrona N nivo? Odgovor: 16 orbitala i moze cia primi 32 elektrona.98 = 5 =? x=14. zaokruziti jednu koja je ispravna: a) 4Al + 302 = 2A120] b) Al2 + 30 = AhO] c) 2Al + 302 = 2Al20] 4Al Odgovor: + 302 = 2Al203 42. Atom tritijuma (simbol) T sadrzi elektron U omotacu. Neispravna elektronska I I b) a) is 2 s 2 2p_. nalaze se i 2 neutrona. koji sadrzi 65. Kakve molekule grade inertni gasovi? Odgovor: Jednoatornne. u njegovom arsena. 39. Koliki je maseni broj ovog izotopa? Odgovor: 3 (tri) 38. a u njegovom jezgru. 2 2 2py 2Pi I 2 Is 2s 2Px2py Odgovor: Pod d) 40. Odrediti oksidacioni broj arsena.2% Odgovor: Ar(As)=74.37. oksidu.98 g/mol 41. Molska masa As iznosi 74..92 / 14. 43. Od navedenih hernijskih jedinjenja po kojoj se vrsi oksidacija aluminijuma.92 65. Koliko je CaC03 potrebno da bi se zagrevanjem 69 dobilo 22 g CO2? .8 = x : 8 74. sem proton a.2 : 34.92 g/mol.

Odgovor: Alkalno._ = 136.Sdm3 Po veza usled preklapanja c) istovremeno s-orbitala 0" .j R VT 48. Koju ce zapreminu zauzimati ista kolicina gasa na 0 °C? Odgovur: L =~ T v V TOT Q =:> V = f!______c.3 kPa zauzirna zapreminu 152 dm '. Odgovor: 1 : 16 47. c) illkalno. 46. vodeni rastvor KOH? b) neutralno.0dreaena kolicina gasa ria 25°C j pritisku 99. Ako imamo isti broj atoma vodonika koliki je njihov odnos molskih masa? i kiseonika.Odgovor: Mr(CaC03) 100 g CaC03 = 100 : X= 44 g CO2 = 50 g CO2 X: 22 g CO2 44. b) R dva atorna vodonika -veza -veza Odgovor: 0" -veza 49. Koji od navedenih a) K20 b) CaO oksida je kiseli oksid? c) N20S 45. u odvojenim posudama. Koliki je broj hibridnih orbitala kod J2S/ hibridizacije ? 70 . Kako ce reagovati a) kiselo. Nastala kovalentna Je: a) 0" -veza.

aka je usled reakcije sagorelo 16 g kiseonika? Odgovor: 3 mola O2 : 1400 kJ = 1/2: x ~ X = 233. Termohemijska jednacina reakcije sagorevanja etilena je: C2H4 + 302 = 2C02 + 2H2 + 1400 kJ. Sp3 -hibridizacije. c) cetiri.molekul c) H3CO}' . Prerna Brenstedu amfolita je: a) i Lauriju CO/~ jon (Bronsted i Lowry).3 kJ rastvora je: 55. Koliko toplote se dobija Ll kJ.2 1 S' -2e 52. Sastaviti potpunu jednacinu Odgovor: J 2 + H 2 S ~ 2H . lzveclena jedinica a) rnol/dm" Sl-sisterna za molalitet ili molalnost b) mmol/ drn" c) mol/kg 7l . broj hibridnih b) pet.! + S 0 reakcije J2 + H2S ~ HJ + S o -2 -t 0 12 2- 2( +1 e) 0 1- 2J S .jon OdgOVUl-: CO/jon 54.Odgovor: 6 (sest) 50. orbitala je: Odgovor: 4 (cetiri) 51. konjugovana baza HCO} b) H2C03 . "Zivi krec" je: a) CaO b) Ca(OH)2 c) NaOH Odguvor: a) CaO 53. Kod a) tri.

10.4. Sta je po hemijskom sastavu minijum? Odgovor: Pb]04 60.16 proizvod rastvorljivosti Mg (OB)2? K je 1.65 g N~CO~ = 106 57.0 . Koliko grarna Na2C03 je potrebno koncentracije 0.4 58. U kom intervalu pH .14· 72 104 mol/dm ' . Odgovor: Mr(Na2COJ) 106g: 1 mol = x: 0. e) 8.Odgovor: mol/kg 56.7 .vrednosti indikator metiloranz menja boju? d) 1.8.0.01 crn' rastvora. Izracunati Odgovor: C\1g21= 1. za priprernanje 500 Ar(C) = 12.2 . Koji je sadrzaj Neslerovog reagensa? a) K2[HgJ4] + alkalija b) K2[HgC14] c) K2[HgBcl] Odgovor: K2[HgJ4] + alkalija 59. COJ)- = 3.2.4.05 ~ x = 5.0 Odgovor: 3.3 g NazC03 1000 ern : 5. 104 mol/dm '.1 . natrijume b) plavo: soli boje oksidacioni c) erveno.1 . plamen? Odgovor: 2:uto 61. b) 3.4.7 .8. Isparljive a) zuto.3 = 500 em:' : x ~ x = 2. Rastvorljivost Mg(OH)2 na 291. d) 6.8 .99.05 mol/drrr'? Ar(Na) = 22. 10-4 rnol/drrr'.

7 mol/dm' 64. pn norrnalnim Odgovor: 22.=> x = 427.18 g/cm ').6 100 g : 109 = x : 19. 10 % rastvora neutralizaciju 16.16 g : x x = 11. 5H20 b) + 2H20 Cu20 Odgovor: Cu20 73 .]8 1000 3 . Mr(HCl) = Odgovor: ~ _16. Formula rude kuprita je: a) CuS04 .48 dm x= 175. Koliko je ern:'.07 g/cmJ) potrebno .5. = x . koncentraciju 36.5g HCl : 1 mol = 427.l6g. . 3 :x 63. 36.: 16 g.lOOO. x = 19.4 elm : 878 kJ = 4.0 g NaOH? H2SO" (p = 1.6 x = 183 em" 65.2g: --em 1.za Odgovor: H2S04 + 2NaOH = N~S04 98 g: 80 g = x .48 drrr' metana. J .62. Termohemijska jednacinom: CH4 + 202 = 2C02 Koliko se toplote uslovirna? ravnotezna reakcija sagorevanja metana izrazava se + 2H20 + 878 kJ oslobada sagorevanjern 4.6 kJ .2 % rastvora HC] (p=1. Izracunati 36.

Ll prirodi.2 g = 10 5 g : x x = 1. Izracunati od 290. koja sadrzi 1.314·290. Koliko grarna NaCl moze da se dobije iz 100 kg morske vode.56·8. vodom i slj unkom c) kreca sa peskom i sljunkorn.10-6 = 58__f_ mol 67.16 K i pritisku molsku masu gasa. masa 624 cm ' gasa iznosi Odgovor: M = mRT pV = 1.16 104. a) b) c) Ziva se. 74 . Beton se dobija mesanjem: a) cementa sa krecom i vodom b) cementa sa peskom. Pod a) bakar b) bakar c) bakar sa peskorn. nalazi LL ogromnim kolicinarna. Odgovor: Cementa 69. od 104 kPa.624.103.2 . "plavom galicom" se podrazurneva: (I) nitrat-tetrahidrat (II) sulfat-pentahidrat (II) sulfat-tetrahidrat Odgovor: B ak ar (II) sulfat -pen tahidra t 70.66. ne nalazi. Odgovor: 100 g : 1.2% NaCl. vodom i sljunkom.56 g. Na ternperaturi 1. Odgovor: Retko nalazi. 10 3 g N aCI 68. u elementarnorn stanju: rerko nalazi. vee se iskljucivo dobija iz ruda.

jedan mol heksana reaguje sa 1 mol-om Br2 mol 0.84 g heksena? a) 20 em] b) 5 em3 c) 10 crn ' koji sadrzi 160 g brorna u 1 drrr' CC14 maze obezbojiti Odgovor: c) M (CCHI2)= 84L. 75 . Strukturna formula alkana je: Koji je tacan naziv ovog jedinjenja a) 4~etil -2.4-dimetilheptan b) 2. Koja ad navedenih reakcija metana dobijanja sintetickog gasa: a) CH4 + O2 = C + 2H20 b) CH~ + 202 = CO2 + 2H20 e) 2CH4 + O2 = 2CO + 4Hz sa kiseonikom predstavlja reakciju Odgovor: e) 73. Koja od navedenih struktura predstavlja konjugovani sistem: a) CH2=CH-CH2-CH=CH2 b) CH2=CH-CH=CH-CH3 c) CH3-CH=CH2 Odgovor: b) 74.71.84 g C6Hl2 je 0.01 mol. reaguje sa 0.5-dimetilheksan e) 3-etil-2-metilheptan po IUPAC nomenklaturi: Odgovor: a) (j). Koliko crrr' rastvora 0.01 mol Br.

12 x 100 = 62 4% I-pentena od sledecih formula je predstavljen a) C6H6 b) C3H6 e) CH? alkin? .x 1.X x 5 ' = 22.01 molBrz-1. .·0. 'Kojom - Odgovor: c) 77. Koliko je dm' vodonika.4 trosi se 1 mol Hz.0446mol mol 5 g-100 % 3.6gBrz 160 g BI2 1000 em} 1. odnosno I-pentena sto 70__Lx O. Za hidrogenizaciju 5 g smese I-pentena i pentana utroseno vodonika pri normalnim uslovima.0446moia 22.8 % c) 15.15 dm ' c) 78 dm' pri norrnalnim 100 g benzena? uslovima.12 g.2 % Odgovor: a) Za 1 mol l-pentena 1 -= 0.M(Br2)=160 mol g. sto odgovara znaCi da se u 5 g smese nalazi 3.4 % b) 52.76.6xlOOO [600 3 x= = -= 10em rastvora [60 160 brorna je 1 drn ' sadrzi ova ~75. Koliko procenata l=pentena smesa? a) 62.6 g Br2 -. hidrogenovanje a) 100 dm3 b) 86. potrebno za kataliticko 76 .4 dnr' vodonika.[2? I-pentena = 3..

X 1 11101 brom benzena (157 g) 78 = 78x78 157 = 38.x 7R 1 100 100 = 49.15dm 3 H2 78:. Koliki je procenat benzena koji je reagovao? a) 50 % b) 100 % c) 75 % Odgovor: a) 1 mol benzena (78 g) x . do potpunog \.4 dm ') 100 x 3 x 22.3 mol zasicenja Odgovor: a) 256 g CaC2 x 0.75 = 192 g 77 .75 g x 38. sta ce se dobiti: Odgovor: d) .. bromovanjem 78 g benzena nastaje ista masa mono-brorn benzena. so> Koju kolicinu gasovitog HCl moze da adira acetilen.75 x = --.75g 78 g benzena 38.\U reakciji elektrofilne supstitucije.4 78 = 86 .6 ~ 50% 79.4-dibrombutan l._ koji se dobija iz 256 g CaC2 Cistoce 75 %? a) 6 mol b) 55 rna] c) 0.2-dibrombuten 1. 'Ako kroz brornnu vodu provodimo a) b) c) d) butilbromid 1.Odgovor: b) 1 mol (78g) benzena 100 g x = x 3 mola H2 (3 x 22.2-dibrombutan I-buten.

- I - CI c) 78 . Koja vrsta izomerije je prisutna CH~ " CH ~3 II paTU jedinjenja formule: a) b) c) d) e) strukturna izornerija geornetrijska (cis-trans) izomerija opticka izomerija (enantiomerija) opticka izomerija (diastereoizomerija) keto-enol tautomerija Odgovor: b) opticki aktivno? 82. Prema tome za potpunu adiciju na 3 mol C2H2 potrebno je: 6 mol HC!. Odgovor: a) 83.) H-C-OH I CH2 I CH3 a) COOH I H-C-OH I CHrOH b) I H-C-OH OH-C-H I COOH c) I . Koji je od navedenih molekula Cl I. 81.1 mol C2H2 192 g x x = 3 mol C2H2 Za potpuno zasicenje trostruke veze acetilena potrebno je 2 mol HCl. Koje je od navedenih jedinjenja CH~ CHrOH I .1 mol CaC2 (64 g) .hiraran? Br-C-H J a) b) I I CH:rCHrCH-CH2-CH. t.

4-dihidroksibenzenu? OH @'DH a) b) ~: c) sledecoj Odgovor: c) 85. Odgovor: a) 87. j jake baze.Koje od navedenih ~. Koja od navedenih strukturnih formula pripada l. Kakav karakter irna vodeni rastvor natrijum-fenolat? a) neutralan b)* bazan c) kisco Odgovor: b) "Na-fenolat je so slabe kiseline karakter natrijum hidroksida. a) fenol jedinjenja ima najvecu kiselost? b) voda c) etanol Odgovor: a) @.Odgovor: b) 84. Sinteza jednacini: rnetil-alkohola se odvija CH30H(g) u gasnoJ fazi na 400°C. hidrolizom u vodi preovladuje bazni 79 . . prema CO(g) + 2H2(g) ----j- Da Ii povecanje pritiska: a) poboljsava tok reakcije b) pogorsava tok reakcije c) ne utice na tok reakcije.

kiselina sv oj uj strukturi karboksilne (-COOH) obavezno sadrzi dva molatoma kiseonika. U vodenom rastvoru sircetne kiseline koncentracije 0.4 16 = 4. Zbog toga.1' 2.54. 91. nadeni odnos se mnozi sa 2 i dobija konacno 4 : 8 : 2 odakle je molekulska formula C1Hg02.9. x.5 : ~: 12 1 36. 80 . v . funkcije medutirn. z = 54.27 1'227 . 36.002 Odgovor: b) Opsta formula je C. Napisati sumarnu formulu zasicenog a) C7HJ4CI-IO b) CSHlDCHO c) C6HI3CHO aldehida cija je molekulska masa 114.=2:4:1 tako monokarbinska da je najjednostavuija po ernpirijska formula C2H40.. Izracunaj molekulsku forrnulu monokarbonske kiseline koja sadrzi 54.4 0/.HyOI. a) C2H40 b) C4l-Ig02 c) C6H.1 % H._ )':Y'.11 88.- C. .4 % 0 i 9. ako je konstanta disocijacije U~6xl0 '. Odgovor: c) Molekulska masa aldehidne grupe (-CHO) Ostatak je 114-29=R5 Alkilni ostatak je CnH2n II' odakle je 12 11 + 211+ 1 = 85 14 n = 85-1 n:::: -:::: 2Y g/rnol X4 l4 6 odakle je C6H13CHO je od navedenih alkohola a) 3-pentanol b) 3-metil-2-butanol c) 2-butanul polazna supstanca za dobijanje dietil-ketona 8~Koji ~ Odgovor: a) n 90.05 rnol/dm+izracunaj koncentraciju nedisosovane kiseline.

a) 3. (pri norrnalnim 273 c.o X T5(/1 _ 49.05 = ~9.05 .x K = [CH3COO [H+] = 1 Xl [CH3COOH] O.64 X 10-4 --j x = 9.9x102 rnol/drn" c) 9. II S obzirom na koncentraciju CH)COOH od 0.4 = 4943 ' drn' H.x).05 . To TSlf' I Va ~ 500 _ T. _ => 0. se zanemaruje tako da je: 1.Hl~OOH]= 0.23 drn' b) 5R.43 dm' Odgovor: b) Jednacina je 2(H-COONa) --'-----"--- [ tOcj COONa COONa I +H2 2 mol (H-COONa) (136 g) . 3 _ 58.9x 10c2 mol/dm' b) 4.9. imenioca (0.86xl 0-5 = razlici = _A_.05 = .9 X [0-2 mol/dm' pritisku 0.1 MPa koji 92.86 x 10-5 x 0.] [CH3COOH] CH3COO-+H + = [ H"] = x = 0.43 x 323 _ - 81 .64 x 10--I mol dm ] = r +] = L LH ~1-llC()O]()-4 [(.64x 1(J~mol/dm' Odgovor: b) CH3COOH~ [CH3COO.05 . lzracunaj zaprerninu gasa (na 50°C i norrnalnom nastaje terrnickim razlaganjem 300 g Na-formijata.86 X 10-5 => X = ~ 1.49 dm' c) 49.64 x = 4.4 dm') 300 g x 136 _ x = 30(}x 22.3 x 10-7 = ~93 x 10-8 9.05-x vrednost x.2 x2 = 1. a) 2R.49dm uslovima) Vo __ V50o.1 mol (H2) (2 g) (22.05 mol/dm'.

.93. b) C3 c)Cy d) D-glukoza Ho-ts-H 16 e H 0H 2 L-glukoza c. odnosno c'no H-t2-0H OH---C]-H H. Kolika je koncentracija rastvora glukoze? . Na osnovu konfiguracije odnosno ~-anomer CH20H 5 kojeg C-aroma D-glukopiranoze u Hejvortovim formularna poluacerala CH20H norniniran CJ.tA-OH 1 e1HO Ho-t2_H H-C-OH HO- I. Pri Felingovoj (M(Cu20) = reakciji 1() em] rastvora glukoze izdvoji se 0.D-glukopi. glukoze je normirana konfiguracija D-.ranoza ~..286 g Cu20 143 g/rnol). Na osnovu kojeg C-atoma L-glukoze. Odgovor: a) J ·95. 00 0 0 ~1 OH CJ..glukopiranoza a) C] b) C3 e) C4 d) c. Odgovor: c) 94. H-b 1 t4_H 5 -OH e6H20H a) c.D.

H.l/mol b) -65 kl/mol c) 6.5 kl/mol promenu entalpije 6.o 36g .a) 0.25 rnol/dm ' b) 1.: -105 ..143 g (Cu20) x 0. 143 -.x - .l/rnol c) C:HsCI(g) :::::) 105 kJ/mol 6H. 180 180 g glukoze ..286 x 180 -0360 .~HfO (HCI) LH-Iro = -105.6.(+52 .(g) ~ C2HsOH a) -55 kJ/mol b) 250 kJ/mol c) -20kJ/mol 83 .. _ 0.= ]__§__ = 0 2 _!!!}_ l 'elm· 96.oadicije HCI na eten. Izracunaj standardnu a) 650 k.52 + 92 = -65 kJ/mol 97..286 g . Izrucunaj promenu standardne entalpije teorijske reakcije ~H.5 mol/dm" c) 0.o = 6Ht (C2HsCI) .o CH30CH.. . g glukoze 0.2 mol/dm" Odgovor: c) Felingova reakeija: R-CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH ~ R-COONa + Cu20-t + 3H20 1 mol (180 g) glukoze . Reakcija: Odgovor: b) CH2=CH2(g) + HCl(g) ~ C2HsCl(g) Standardne promene entalpije nastajanja 6HfO a) CH2=CH2(g) :::::)+52 kl/mol b) HCl(g) :::::) -92 k.92) ::-.H/) (C2H1) .360 g glukoze x x = 10 em" rastvora 1000 em 3 360 10 = 36g glukoze - 1 mol rastvora x .

HfO (CH30CHJ = -180 kl/mol O b) LlHf (C2HsOH) = -235 kl/mol tJ.Hro (CH30CH3) = -235 .Hr(J= LlHru (C2HsOH) .aroma? »<:«>. Koji molekul sadrzi najvise C. U kojim od navedenih slucajeva a) C)-1Gb) C2H4 c) C2H2 moze da postoji trostruka d) C6H6 veza? Odgovor: c) 84 .tJ.heksan b) benzen c) monobrometan d) tetrahloromeran slucajeva telo? dolazi do skretanja mlaza tecnosti kada mu Odgovor: c) 100.(-180) = -235 + 180 = -55kJ/mol 98.Odgovor: a) Standardne promene entalpija nastajanja ilHtU su a) tJ. U kom od navedenih se prinese naelektrisano a) n . a) »<> b) I -I 1 ~ d) sadrze isti broj C-atoma e) c) Svi navedeni molekuli Odgovor: e) 99.

3-propantriol Odgovor: CH3 alkohola i zaokruziti tercijarne: I CH3CCH3 OH OH Q CH3 CH3CCH20H b) I I (y0H d) 85 CH2 CH OH I - OH OH CH2 - I c) e) . a ne obezbojavaju bromnu vodu: --h) nisu zasiceni prema opstoj formuli ali ne obezbojavaju bromnu vodu: Odgovor: a) B. alkini = C. f) C. Odgovorite sa A.metil-2-propanol b) 2-propanoJ c) 2. alkeni = B. Slovo koje pripada odgovarajucoj grupi jedinjenja obelezavamo: alkani = A. d) B. B. b) A.101.2.2-dimetilpropanol d) cikloheksanol e) 1. h) D Napisati formule navedenih a) 2. g) A. e) 0. aromaticni ugJjovodonici = D. C ili D na sledeca pitanja: a) uobicajeni naziv im je olefini: ---------------------------------------------b) opsta im je formula CnH2n+2: -----------------------------------------------c) zov u se parafini: -------------------------------------------------------------d) imaju opstu formulu C"Hzl1 i otvorenog su niza: -------------------------e) sadrze benzenov prsten: ----------------------------------------------------f) sadrze jednu trostruku yew: -----------------"-----------------------------g) prema opstoj formuli su zasiceni. c) A.

a) CH30H Koje jedinjenje od navedenih se najvise rastvara u vodi? b) CC14 c) C6H6 d) C6H12 e) CH4 Odgovor: a) 105. Napisati nazive sledecih jedinjenja: CH3-CH-CH-CH2-CH2-CH3 I a) b) 86 . Koji je glavni proizvod reakcije? a) 5.5.pentandion d) 2.metilciklopentanon Odgovor: b) 106.103.dimetilpentanol b) ciklopentanondimetilketal c) 3.5.metil . Napisati redosled molekula prema rastucem stepenu oksidacije (oksidacionog broja) ili oksidacionog stanja podvucenog ugljenikovog atoma: b a CH3CHO CH CH20H j Odgovor: f » c > a> b = d > e 104.1.

Koja od navedenih reakcija se vrsi preko karbokatjonskih (karbonijum jon a)? a) hologenovanje alkana b) adicija HCI na alkene d) disocijacija karboksilnih kiselina b) intennedijera • Odgovor: 108. NaOH iIi K2Cr2071 H+ 87 . Napisati forrnule reagenasa potrebnih za izvodenje reakcija.propandiol d) benzil metil etar d) 107.CH2 .dirnetilcikloheksanon c) 1.CH2 .heptan b) 3. eOCH3 COCH3 N02 @~ N02 COOH b) b) ---------------------- c) c) ----------------------- a) ------------------------------Odgovor: a) CH3COCl .3. @ a) ~:~ ©l.CH2 HO I OH I c) Odgovor: a) 4-etil-3-metil . H2S04 c) MKn041 H+ ili 12.u (CH3CO)20.3. AICI) b) HN03.

Odgovor: a) 111. Napisati monomere sledecih polimera: eOOH . Koji je naziv jedinjenja tacan prema IUPAC nomenklaturi? 88 . Koja je od sledecih grupa organskih a) konjugovani dieni b) alkeni c) alkilhalogenidi d) alkani jedinjenja najmanje reaktivna: Odgovor: d) 112.109.CH2 -cCH3 I n n b) a) Odgovor: a) b) CH3 CH2 =c coo~ I • Hornoliticka disocijacija je: a) sirnetricno cepanje atomskih veza b) asimetricno cepanje atomskih veza c) disocijacija u polarnom rastvaracu 110.

dibrombuten c) 1.-- Odgovor: a) nitruje se b) supstitucija c) ne reaguje hologenom (bromom) 89 .-.a) 3.---.-.-.4.----.trimetildekan Odgovor: b) 1l~.-.--.dibrombutan e) bromovodonik I-buten? Odgovor: d) 114.----. Kako reaguje benzen sa: a) smesorn koncentrovane azorne i sumpome kiseline---------------------b) bromom u pri sustvu katalil'.trimetildekan b) 2.---.7.--.--.9.2. Koje jedinjenje nastaje kada se kroz bromnu vodu provodi a) butilbromid b) 1.dibrombutan d) 1.2. Koja ad navedenih formula pripada istom homolagnom nalazi i jedinjenje zbirne formule C~Hl4 ? a) b) c) e) C H4 j nizu u kome se J) CJHs C7HS CSHl~ C3H6 Odgovor: a) 115.----.----.4.atora-------------------------------------------c) kalij umperm anganatom ---.8.--.

brompropan b) 2. Koji je najjednostavniji a) alkaJl -------------------------------- b) benzilhlorid optick i aktivan: } predstavi forrnularna b) alkohol-----------------------------c) etar----c------------------------------ Odgovor: a) b) H5C2 . D (dole) i M (mesaju se) oznaci gde se nalazi benzin epruvetama.116. Od navedenih jedinjenja a) 1.CH3 OH I 119.CH . b) G c) M Odrediti nazive sledecih izomernih jedinjenja: CI Odgovor: a) p. U ovirn Odgovor: a) G 117.hlortoluen 118.hlor-z-metilpropan c) 3-hlorpentan d) 2-hlorpentan e) 2-brom butan oznaciti ciji Sll molekuli hirnlni: 90 . U tri epruvete nalazi se benzin: a) u prvu dodamo malo koncentrovane H2S04 ----------------~---------------------b) u drugu dodamo malo vode --------------------------------------------------------c) u trecu malo benzena-----------------------------------------------------------------Slovirna G (gore).

-----.--.-------c) propandikiselinu d) benzen. = CH COOH b) CB3CN c) BOOC CH2COOH d) ©:e a) b) c) d) COOH COO H Koji su uobicajeni nazivi ovih kiselina (trivijalni akrilna kiselina acetonirril malonska kiselina ftalna kisel ina nazivi)? Odgovor: 121.1.--.-.--. ~~ Predstaviti struktumim formulama: a) propensku kiselinu------------------------------------------b) e tanni tril. kataiizator H30+ G Odgovor: A E = H20 B = CH CH 0H 3 2 D =H2 = CH3CHO F = HC~ CH G = CH2 = CHOl-l 91 .---.--.--.Odgovor: d) i e) 120.~--~~-----.2-dikarboksilnu kiselinu------------------------- a) CH. Zamenite naZJV i slova hemijskim formulama reakcije transforrnacija jedne supstance u drugu: supstanci napisite /1"" F ETEN (etiien) ~+ B A.----~-.

posle zakiseljavanja. Njegovom oksidacijom kalijum-permanganatom u kiseloj sredini dobija se samo jedna kiselina.122. reaguje sa kalcijurn hidroksidom gradeci jedinjenje D koje pri zagrevanju na 400°C daje CaCO.propanola b) 3. cikloheksen 123.djrnetil-l. Odgovor: A = o CH3 . Napisite formule jedinjenja A. jedinjenja B i C. Jedinjenje A pri zagrevanju sa vodenirn rastvorom NaOH daje. B. Napisati formule Grinjarovoz reagensa potrebnih za sintezu sledecih alkohola: a) 2.2. Odgovor: o . i jedinjenje E koje se dobija i pri oksidaciji jedinjenja C pomocu K2Cr207.pentanola karbonilnog jedinjenja . Ista kiselina dobija se oksidacijom 1. koje se dobija i pri oksidaciji etanola POI1lUCU K2Cr207.CH3 II I CH3 B = CHjCOOH C = (CH. Jedinjenje B.COCH . DiE. Napisati srrukturnu formulu tog alkena i njegovo irne.heksandiola.6. Jedan mol alkena adira 1 mol vodonika. C.)2CHOH D = (CH3COO)2Ca E= o 124.

CH .CH3 I Odgovor: a). c) 126.MgX + HCHO b) I 125~:rDati su sledeci parovi organskih jedinjenja: b) CH3 . Koji od navedenih secera pripada neredukujucim disaharaidima? a) maltoza b) laktoza c) saharoza Odgovor: c) 127.Odgovor: CH3 I a) CH3 .C .0 . Monosaharidi grade disaharide reakcijom: a) kondenzacijorn uz izdvajanje ~lik_9~idnev-?i~ b) poluacetalne veze uz izdvajanje vade c) estarske vade uz izdvajanje vade Odgovor: a) 93 . b).

trinitrofenola 94 .u baznoj tacka protein a Odgovor: 131. U koju grupu monosaharida? a) estri b) poluacetali c) etri organskih jedinjenja se moze svrstati ciklicni oblici Odgovor: b) 129. U kakvoj sredini (kiseloj ili baznoj) ce biti izoelektricna koji se odlikuje sadrzajem? a) asparaginske i glutamirtske kiseline b) lizina.6.u kiseloj b) .4.trinitrofenol je: a) kiseliji od fenola b) rnanje kiseo ad fenola c) nema nikakve razlike II pogledu kiselosti fenola i 2.4. arginine i histidina a) . 2. Linolna kiselina je: a) nezasicena visa masna kiselina sa dve dvostruke b) nezasicena visa masna kiselina c) zasicena visa masna kiselina d) dikarboksilna kiselina veze Odgovor: a) 132. U koju grupu organskih a) poluacetali b) etri c) estri d) acetali jedinjenja se mogu svrstati glikozidi? Odgovor: d) 130.6.128.

3-a). 2-a). c). d) 134. Polivinilacetat je polimer prema poreklu 1) a) prirodni b) sinteticki 2) prema vrsti monornera a) homopol irner b) kopolimer 3) prema nacinu dobijanja a) adicioni b) kondenzacioni 4) prema obliku molekula a) linearan b) umrezeni Odgovor: I-b). Zaokruzite redukujuce a) laktoza b) saharoza c) maltoza d) manoza secere: Odgovor: a). zaokruzite disaharid koji 1m3 ex (1 ~ 4) glikozidnu vezu a) b) c) d) saharoza Iaktoza galaktoza maltoza Odgovor: d) 135. Od ruze navedenih secera. Antracen je izorneran a) naftalenom b) fenantrenorn d) stirenorn sa: Odgovor: b) 136.Odgovor: a) 133. 4-a) 137. Konfiguracija je: 95 .

Cikloheksilamin je: a) aromatic an amin b) alifatican amin c) sekundami amin Odgovor: b) 139.CH3 d) HCOOH su nezasicena organska jedinjenja? e) o 6 5 f) g) C? CH2 Odgovor: c).NO c) CH2 = CH . b) 1.0 .CH = CH2 o Odgovor: U oba jedinjenja (a i b) svi C atomi su nezasiceni 96 . Koja od navedenih jedinjenja a) CH3 .CHO b) CH3CH2 . e).a) prostorni raspored atonia u molekulu b) nacin vezivanja ugljenikovih atorna c) raspored dvostrukih veza u molekulu Odgovor: a) 138. g) 140. Koji ugljenikovi atomi su nezasiceni u a) p-hinonu.4-butadienu? 2 2 3 4 a) 3 b) CH2 = CH .

Koliko izomera ima pentan CSHl2 ? a) 2.I-propen jedinjenja je moguca geometrijska (cis-trans) Odgovor: b).dihloreten d) 2-penten e) 2-metil-2-buten f) 2. d) 143. Koje od ovih jedinjenja se mogu ugljovodonika? a) koncentrovana sumporna kiselina b) kalcijum hlorid koristiti za susenje nezasicenih c) silikagel d) fosfor-(V)-oksid Odgo\'or: b).2. b)3.metil.buten c) 1.141. Koje ad navedenih jedinjcnja pripada grupi heterociklicnih jedinjenja? . d) 144. Dati su izomerni penteni: a) l-penten b) 2-penten c) 2-metil-l-buten d) 3-metil-l-buten e) 2-metil-2-buten Koji oel njih rnoze imati cis i trans izorner? Odgovor: b) 145.buten b) 2. Kod kojih od navedenih izomerija? a) 1. c)5 Odgovor: b) 142. c).

3-buten-ol Odgovor: a) 98 .CH3 OH I a) b) c) d) 3-buten-2-o1 3.4. c) 148. Identifikuj aldotetroze: a) D-eritroza b) L-ksiloza c) D-treoza e) D-arabinoza f) L-arabinoza Odgovor: a).a) b) c) d) e) naftalen stiren tiofen 1.butadien ksilen Odgovor: c) 146. Imenovati CH2 sledeci nezasiceni = alkohol CHCH . butenol 1.hidroksil-l-buten sek. Koje od navedenih a) ciklopentadien b) pirol c) glicerol d) cikloheksanol jedinjenja irna aromaticni karakter? Odgovor: b) 147.

7-dimetil-5-nonen Odgovor: c) 99 .CH3 C JH J 2H5 a) 2.7-dimetil-4-nonen d) 3.6-dietil-4-hepten b) 2. Zaokruzi tacan naziv sledeceg jedinjenja: CH3 - CH .CH .6-dietil-3-hepten c) 3.149.CH2 25 - CH :::: H .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful