Prof. dr Petar Ilic Prof. dr Dragan Cvetkovic Prof.

dr Sinisa Dordevic

HEMIJA

Program za polaganje

prijemnog

ispita iz Hemije

Materija i supstanca. Srnese. Hemijski elementi. Hernijska jedinjenja. Hemijski znaci, formule i jednacine. Relativna atomska i moleku lska masa. Mol i molska masa. Molska zapremina gasa. Osnovi hemijskog racunanja. Struktura atoma. Energetski nivoi elektrona i atoma. Energetski podnivoi, Atomske orbit ale. Elektronske konfiguracije. Periodicnost promene strukture atoma i svojstava elernenata 1I periodnom sistemu. Hemijska veza. Kovalentna veza. Elektronegativnost. Polarnost molekula. Medumolekuska dejstva. Afinitet prema elektronu. Energija jonizacije. Jonska veza. Svojstva jedinjenja sa jonskom i kovalentnom vezom. Kristalna struktura supstanci. Hemijske reakcije. Kretanje cestica kao uslov za hemijski proces. Tipovi hemijskih reakcija. Energetske promene pri hemijskim reakcijama. Brzina hernijske reakcije Uticaj katalizatora na brzinu hernijske reakcije. Hernijska ravnoteza, Cinioci koji uticu na hemijsku ravnotezu. Le Sateljeov princip. Rastvori Disperzni sistemi, Rastvori cvrstih supstanci u vodi. Kvantitativni sastav rastvora. Rastvori elektrolita, Kiseline i baze. Arenijusova teorija kiselina i baza. Protoliticka teorija kiselina i baza. Konstanta disocijacije . Jonski proizvod vode. Vodonicni eksponent (pH). Indikatori kiselosti i baznosti. Puferski sistemi, Amfotemost. Hidroliza. Oksidoredukcini procesi. Pojam oksidoredukcionih procesa. Elektrohemijski niz metala. Hemijski izvori elektricne struje. Sekundami izvori struje. Elektroliza. Korozija. Vodonik. Jedinjenja vodonika. Elementi In grupe periodnog sistema elemenata. Jedinjenja alkalnih metala, Elementi ITa grupe periodnog sistema elemenata. Magnezijum i njegova jedinjenja, Kalicijum i njegova jedinjenja. Elernenti Illa grupe periodnog sistema elernenata. Alurninijum. Jedinjenja alurninijuma. Elementi IVa grupe periodnog sistema elemenata. Ugljenik. Jedinjenja ugljenika. Silicijum. Osnovne karakteristike proizvodnje silikatnih materijala . Kalaj. Olovo. Elernenti Va grope periodnog sistema elemenata. Azot: Jedinjenja azota. Fosfor. Jedinjenja fosfora. Elementi VIa grupe periodnog sistema elemenata. Kiseonik. Jedinjenja kiseonika, Sumpor. Jedinjenja sumpora. Elementi VUa grupe periodnog sistema elernenata. Fluor. HIm. Brom . Jod . Jedinjenja halogenih e1emenata. Elementi VIII a (0) grupe periodnog sistema elemenata, Opsta svojstva elernenata u grupi . Jedinjenja plemenitih gasova, Prelazni merali. Priprerna sirovina i princip proizvodnje metala. Hrom i mangan. Vaznija jedinjenja hroma i maogana. Elementi VIII grupe periodnog sistema elemenata. Opsta svojstva elementa trijade gvozda. Gvozde. Proizvodnja gvozda i celika. Kobalt i nikal. Jedinjenja kobalta i nikla. Bakar i

61

srebro. Jedinjenja bakra i srebra, Cink i ziva. Jedinjenja cinka i Zive. Lantanoidi i aktinoidi. Lantanoidi. Jedinjenja lantonoida, Aktinoidi. Struktura i reakcije organskih molekula. Alkani, alkeni, alkini, arornaticni ugljovodonici. Halogeni derivati ugljovodonika. Alkoholi i fenoli. Etri. AWehidi i ketoni. Karboksilne kiseline i derivati karboksilnih kiselina. Amini i nitro jedinjenja. Heterociklicna jedinjenja. U gljeni hidrati. Aminokiseline i peptidi. Lipidi. Polimeri.

Literatura: 1. Petal' V. Hie, Zbirka resenih zadataka iz Hemija za kvalifikacione ispite IP. "Vuk Karadzic", 1991. (knjiga se nalazi u biblioteci Fakulteta poklon). 2. Dukic S., Nikolajevic R., Sunjarevie, S., Opsta hemija za I razred srednje skole, 1995. 3. Horvat, R, Neorganska hemija za II razred srednje skole, 1996. 4. Petru" V. Hie, Zadaci iz Hernije sa obrazlozenjima nacina resavanja zadataka za prijernni ispit. 5. Janos Banadi, Vladimir Popsavin, Zbirka zadataka iz hemije za HI i IV razred gimnazije, Zavod za izdavanje udzbenika i nastavna sredstva, Beograd, 1996. 6. Dusan Sladic, Ruzica Kovacevic, Vojka Antonijevic, Zbirka zadataka sa srednjoskolskih takmicenja iz hemije, DP Studentski trg, Beograd, 1996.

1. Hernijska tehnologija proucava metode i uredaje koji sluze za: a) dobijanje neorganskih j organskih proizvoda potrebnih za razlicite ljudske delatnosti, b) dobijanje samo organskih proizvoda, c) dobijanje sa1110neorganskih proizvoda.

Odgovor: a) dobijanje neorganskih
ljudske delatnosti.

i organskih

proizvoda

potrebnih

za razlicite

62

2. a) b) c)

Osnovna rrr', kg, mol.

Sl-jedinica

za kolicinu

supstancije

je:

Odgovor: 3.

c) mol SI-jedinice

Koje su osnovne

i njima pripadajuce

velicine?

Odgovor:

duzina - metar, masa - kilogram, vreme - sekunda, elektricna struja - amper, termodinamicka temperatura intenzitet svetlosti - kandela, kolicina supstance - mol. supstance nazivamo eiste materije, hemijske materije, materije ili hemijske c) Ciste materije i:

- kelvin,

4. a) b) c)

Ciste same samo ciste

materije. materije.

Odgovor: 5. a) b) c)

iii hemijske

Materija ili supstanca, naziva se: cvrst rastvor odredenog sastava, bilo koji oblik rnaterije, odredeni oblik materije.

OdgOVOI': b) bilo koji oblik materijc.

6, Hemijsku

reakciju rastavljanja materije, nazivamo: a) sintezom, b) sublimacijom, c) analizom. Odgovor: 7. Napisati c) analizorn 11 elemenata

hemijskog

jedinjenja

na elementame

koji su pri obicnoj ternperaturi
63

i pritisku gasovi.

b) t=-273. 8.008 C. helijum. neon. u teen om agregatnom Ako se ukupna masa svih materija u hemijskoj reakciji ne menja. Glavna karakteristika gasa je: a) da se ne krece prostorom ispunjenim b) da su njegovi molekuli vezani. ApsoLutna nula odgovara termodinamickoj = 0 K (kelvin) kao i Celzi usovoj ternperaturi: t = 273.16 °C vode. hlor. 64 .16°C. Odgovor: c) da su njegovi molekuli gasom. azot. kripton. c) 96485 C Odgovor: c) 96485 C 13. niti stvoriti.16 DC. Koji su elementi pri obicnoj temperaturi stanju? Odgovor: 9. utvrdeno je da je za 1. a) Odgovor: b) t = -273. Kako nazivamo ovaj zakon? Zakon 0 Odgovor: neunistivosti materije. Masa elektrona je: a) b) 103 puta veca ocl mase vodonikovog atoma. c) t = O°c. IO. c) da su njegovi molekuli slobodni. kiseonik.Odgovor: Vodonik. i pritisku. slobodni. Merenjem pri elektrolizi potrebno: a) 6· 1023 C. fluor. temperaturi T 11. 1837 puta veca od mase vodonikovog atoma. agon. znaci da se pri hemijskom procesu rnaterija ne moze niti unistiti. b) 1.008 g vodonika 12. Brom i ziva. ksenon i radon.

1 atom sumpora i 4 atoma kiseonika.109534 ± 0.00(047). 1 atom sumpora i 4 atom a kiseonika 19. 10-31 kg je: sa razlicitim naelektrisanjem jezgra. Odgovor: b) isti broj protona. a) b) c) Sastav sulfatne kiseline Cine: 2 atorna vodonika. (9. 28 (9. 18. ali razlicit broj proton a.000(47) . sa razlicitim atomskim brojem.natno veca od mase proton a. ali razlicit broj neutrona. jezgra. Napisati uopsteno definiciju hemijske 65 reakcije: . Odgovor: a) 2 atoma voelonika. neznatno manja od mase proton a. atoma. neznatno veca od mase protona.109534 ± O.10 kg. Odgovor: c) 1837 puta manja od mase vodonikovog 14. a) b) c) Masa elektrona iznosi: (9.10 g. a) b) c) LJ atornskorn jezgru na1aze se neutroni cija je masa: I.109534 ± 0.c) 1837 puta manja od mase vodonikovog aroma. <1) b) c) Hemijski skup svih skup svih skup svih element atoma atoma atorna ± 0. Odgovor: b) skup svih atom a sa istim naelektrisanjem 16.OOO()47) .109534 15. 1zotopi su atomi cija jezgra sadrze: a) isti broj neutrona. Odgovor: a) (9. 1031 kg. 2·atoma vodonika. 2 atom sumpora i 2 atorna kiseonika. b) isti broj protona. 17. c) isti broj protona i isti broj neutrona. Odgovor: c) neznatno veca ad mase protona. sa istim naelektrisanjem jezgra. 3 atoma vodonika. ali razlicit broj neutrona. 1 atom sumpora i 3 aroma kiseonika.000047).

a) lantanidirna (ili lantanoidima).0_2·10 23-1' mol 3 l H2 ? = 3 348. u svakoj sadrzi VlllA podgrupa Odgovor: a) 3 elementa 25. Koliko elemenata periodi? a) 3 elementa.10-27 k g 23.016. A vogadrove Je - 22. konstante? konstante 12C 21. slicnih elemenata. b) 4 elementa. Sta je relativna atomska Odgovor: Odnos prosecne (u njihovom nuklearnom i -.kgmor ? 6. u odnosu na periodni sistern kratkih perioda: a) pregledniji je jer bolje prikazuje povezanost b) manje je pregledan c) losije deli clemente razlicitih osobina. uranoidirna. je jer bolje prikazuje povezanost periodnog slicnih elernenata. Odgovor: a) pregledniji 24. aktinidima. rnase atom a nuklida 12 osnovnorn stanju). Da li se A vogadrov Odgovor: broj razlikuje od A vogadrove za razliku od A vogadrov broj bezdimenziona II)'l velicina. Periodni sistem dugih perioda.Odgovor: materijama Hemijska pregrupisu._.10. sistema. reakcija je proces u kome stvarajuci nove materije. a) b) c) Grupa 6. Kolika je musa molekula Odgovor: 2. periode periodnog sistema naziva se: lantanidirna (ili lantanoidima). 66 Odgovor: . c) 8 elernenata. masa? mase atorna elementa i elektronskorn se atomi u reagujucim 20.

i 6-toj periodi. prelazni elementi P. Odgovor: a) P-ljusku i nedovrsene 30. zernnoalkalnim elernentima. a) P-ljusku i nedovrsene P. telur i polonijum koji izgraduju: 29. Unutrasnji a) p-elernenti.? germanijum. podrucju Bor.41 = 33) 67 . prelazni elementi nalaze se u: Odgovor: 27. koji u jezgru sadrzi 4] Odgovor: 33 (74 .ijagonalnom uglu periodnog Odgovor: sistema.i Q-ljuske. elementima. silicijum. b) Lvljusku i nedovrsenu N-ljusku. Odgovor: b) alkalnim elementima i halogenim elernentima. arsen. i 5-toj periodi. antimon.i Q-ljuske. Koliko elekrrona neutrona? ima atom. b) f-elernenti. od sredine prema desnom 28. b) 4.6. tzv. c) 6-toj periodi. U periodnorn sistemu elemenata.26. 5. Koji se elementi nalaze na d. perioda periodnog sistema sadrzi 32 elementa. a) 4. i 6-toj periodi vodonik moze pripadati: Po svojim hemijskim osobinama. a) b) c) b) 4. rnolske rnase 74 g/mol. alkalnim elementima i halogenim aktinidima. c) M-ljusku. c) d-elementi.5. se: nazivaju Odgovor: b) f-elementi 31.

Izracunati i azota u jedinjenju relativnu je 3:2.83 %. 10 aroma 0 33. 35. 1023 atorna N = 0. c) PbO Ll .:v %'1 Ar(Pb) = 207.1023 atoma N i 6. ispunjavanje ekvivalentnih p-arbitala vrsi se take da svaka od tri 2p-mitale prima najpre po jedan elektron. a cefvrti elektron se mora smestiti u jednu od vee delimicno ispunjenih 2p-orbitala i time se obrazuje prvi elektronski par (DUBLET) u 2p-podsloju. a) Dalton-ovom atomskom teorijom b) Najzenberg-ovim principom neodredenosti c) Hund-ovim pravilom maksimalnog multipliciteta skladu sa: Odgovor: Prema empirijskorn Hund-ov irn pravilorn maksimalnog mulripliciteta.oksida? Odgovor: 3. b) Pb02. 68 . odnos Odgovor: 3x : (2· 14) = 18 : 7 =:::') x = 24.2 Odgovor: PbO . Koliko atoma ima 0. 23 x = 6 .32.: x .3g : 207. Koliko se mo1a vode nalazi Odgovor: --_. Odnos atoma nekog elementa masa je 18:7. 1nOOg mol 18 L =) .2g == 100g : x = Ll 92.~. masi 1 kg te sup stance? 36. 1 mol NOe : 2 .Gmo I CI . a njihov atomsku masu tog elementa.5·.: 6 .1023 atoma 0 1 mol NO". 6· 1023 aroma 0 = 0. . Mr(PbO) = 223.5 mala azot(lV) . Koje jedinjenje sadrzi najvise olova a) Pb}04. vrsi se LI 34.5 mala: x.2 =:::')X 223. paralelnog spina. Rasporedivanjem elektrona u ekvivalentne 2p-orbitale.c.5 mala NO.

Kakve molekule grade inertni gasovi? Odgovor: Jednoatornne.2 : 34. Koliko je CaC03 potrebno da bi se zagrevanjem 69 dobilo 22 g CO2? . 39. 2 2 2py 2Pi I 2 Is 2s 2Px2py Odgovor: Pod d) 40.2% Odgovor: Ar(As)=74. Odrediti oksidacioni broj arsena. Molska masa As iznosi 74. nalaze se i 2 neutrona. Neispravna elektronska I I b) a) is 2 s 2 2p_. sem proton a.98 = 5 =? x=14..37. a u njegovom jezgru.92 / 14. Od navedenih hernijskih jedinjenja po kojoj se vrsi oksidacija aluminijuma.92 g/mol. koji sadrzi 65.8 = x : 8 74. oksidu. 2py2pz I I)· C konfiguracija ls 2s 2 2 2 2 je: I z».98 g/mol 41. 43. u njegovom arsena. Atom tritijuma (simbol) T sadrzi elektron U omotacu.92 65. zaokruziti jednu koja je ispravna: a) 4Al + 302 = 2A120] b) Al2 + 30 = AhO] c) 2Al + 302 = 2Al20] 4Al Odgovor: + 302 = 2Al203 42. Koliki je maseni broj ovog izotopa? Odgovor: 3 (tri) 38. Koliko ima ukupno orbitala i elektrona N nivo? Odgovor: 16 orbitala i moze cia primi 32 elektrona.

Koji od navedenih a) K20 b) CaO oksida je kiseli oksid? c) N20S 45.Sdm3 Po veza usled preklapanja c) istovremeno s-orbitala 0" . Koju ce zapreminu zauzimati ista kolicina gasa na 0 °C? Odgovur: L =~ T v V TOT Q =:> V = f!______c.j R VT 48. Odgovor: 1 : 16 47. u odvojenim posudama. 46. Nastala kovalentna Je: a) 0" -veza. Koliki je broj hibridnih orbitala kod J2S/ hibridizacije ? 70 . Ako imamo isti broj atoma vodonika koliki je njihov odnos molskih masa? i kiseonika. c) illkalno. Odgovor: Alkalno.Odgovor: Mr(CaC03) 100 g CaC03 = 100 : X= 44 g CO2 = 50 g CO2 X: 22 g CO2 44. vodeni rastvor KOH? b) neutralno. b) R dva atorna vodonika -veza -veza Odgovor: 0" -veza 49.0dreaena kolicina gasa ria 25°C j pritisku 99._ = 136.3 kPa zauzirna zapreminu 152 dm '. Kako ce reagovati a) kiselo.

Sp3 -hibridizacije. aka je usled reakcije sagorelo 16 g kiseonika? Odgovor: 3 mola O2 : 1400 kJ = 1/2: x ~ X = 233. Sastaviti potpunu jednacinu Odgovor: J 2 + H 2 S ~ 2H . Termohemijska jednacina reakcije sagorevanja etilena je: C2H4 + 302 = 2C02 + 2H2 + 1400 kJ.3 kJ rastvora je: 55. lzveclena jedinica a) rnol/dm" Sl-sisterna za molalitet ili molalnost b) mmol/ drn" c) mol/kg 7l . Kod a) tri.molekul c) H3CO}' . c) cetiri.Odgovor: 6 (sest) 50.! + S 0 reakcije J2 + H2S ~ HJ + S o -2 -t 0 12 2- 2( +1 e) 0 1- 2J S . Koliko toplote se dobija Ll kJ. broj hibridnih b) pet. Prerna Brenstedu amfolita je: a) i Lauriju CO/~ jon (Bronsted i Lowry). "Zivi krec" je: a) CaO b) Ca(OH)2 c) NaOH Odguvor: a) CaO 53. orbitala je: Odgovor: 4 (cetiri) 51.2 1 S' -2e 52. konjugovana baza HCO} b) H2C03 .jon OdgOVUl-: CO/jon 54.

4 58.8. Odgovor: Mr(Na2COJ) 106g: 1 mol = x: 0. d) 6.05 ~ x = 5. plamen? Odgovor: 2:uto 61.10. Rastvorljivost Mg(OH)2 na 291. e) 8. Koliko grarna Na2C03 je potrebno koncentracije 0. U kom intervalu pH . COJ)- = 3. Koji je sadrzaj Neslerovog reagensa? a) K2[HgJ4] + alkalija b) K2[HgC14] c) K2[HgBcl] Odgovor: K2[HgJ4] + alkalija 59.1 . Isparljive a) zuto.1 .3 g NazC03 1000 ern : 5.99. 104 mol/dm '.01 crn' rastvora. b) 3. Sta je po hemijskom sastavu minijum? Odgovor: Pb]04 60. za priprernanje 500 Ar(C) = 12.05 mol/drrr'? Ar(Na) = 22.7 .14· 72 104 mol/dm ' .7 .2 .8 .4.3 = 500 em:' : x ~ x = 2.0 . natrijume b) plavo: soli boje oksidacioni c) erveno. 10-4 rnol/drrr'.0.16 proizvod rastvorljivosti Mg (OB)2? K je 1.4.0 Odgovor: 3. Izracunati Odgovor: C\1g21= 1.4.vrednosti indikator metiloranz menja boju? d) 1.2.Odgovor: mol/kg 56.8.65 g N~CO~ = 106 57.

=> x = 427.62.lOOO. 3 :x 63.16 g : x x = 11. = x . Koliko je ern:'. x = 19. Izracunati 36.18 g/cm ').2 % rastvora HC] (p=1. Termohemijska jednacinom: CH4 + 202 = 2C02 Koliko se toplote uslovirna? ravnotezna reakcija sagorevanja metana izrazava se + 2H20 + 878 kJ oslobada sagorevanjern 4.0 g NaOH? H2SO" (p = 1.4 elm : 878 kJ = 4.5g HCl : 1 mol = 427.6 kJ . . J . Mr(HCl) = Odgovor: ~ _16.48 drrr' metana.6 100 g : 109 = x : 19.za Odgovor: H2S04 + 2NaOH = N~S04 98 g: 80 g = x .07 g/cmJ) potrebno . koncentraciju 36.: 16 g.5.l6g. 10 % rastvora neutralizaciju 16.]8 1000 3 .2g: --em 1. pn norrnalnim Odgovor: 22.7 mol/dm' 64. 36. 5H20 b) + 2H20 Cu20 Odgovor: Cu20 73 .6 x = 183 em" 65. Formula rude kuprita je: a) CuS04 .48 dm x= 175.

vodom i slj unkom c) kreca sa peskom i sljunkorn.2 . Izracunati od 290. nalazi LL ogromnim kolicinarna. Beton se dobija mesanjem: a) cementa sa krecom i vodom b) cementa sa peskom. 10 3 g N aCI 68.2% NaCl. a) b) c) Ziva se.314·290.66. 74 . u elementarnorn stanju: rerko nalazi.624. ne nalazi. "plavom galicom" se podrazurneva: (I) nitrat-tetrahidrat (II) sulfat-pentahidrat (II) sulfat-tetrahidrat Odgovor: B ak ar (II) sulfat -pen tahidra t 70.16 K i pritisku molsku masu gasa.10-6 = 58__f_ mol 67.16 104. Na ternperaturi 1. koja sadrzi 1.56 g. vodom i sljunkom.56·8. vee se iskljucivo dobija iz ruda. Ll prirodi. Odgovor: 100 g : 1. od 104 kPa. Odgovor: Retko nalazi. Koliko grarna NaCl moze da se dobije iz 100 kg morske vode. Odgovor: Cementa 69. Pod a) bakar b) bakar c) bakar sa peskorn. masa 624 cm ' gasa iznosi Odgovor: M = mRT pV = 1.103.2 g = 10 5 g : x x = 1.

4-dimetilheptan b) 2.01 mol Br. Strukturna formula alkana je: Koji je tacan naziv ovog jedinjenja a) 4~etil -2.01 mol.84 g heksena? a) 20 em] b) 5 em3 c) 10 crn ' koji sadrzi 160 g brorna u 1 drrr' CC14 maze obezbojiti Odgovor: c) M (CCHI2)= 84L. reaguje sa 0.5-dimetilheksan e) 3-etil-2-metilheptan po IUPAC nomenklaturi: Odgovor: a) (j). Koliko crrr' rastvora 0.84 g C6Hl2 je 0. Koja ad navedenih reakcija metana dobijanja sintetickog gasa: a) CH4 + O2 = C + 2H20 b) CH~ + 202 = CO2 + 2H20 e) 2CH4 + O2 = 2CO + 4Hz sa kiseonikom predstavlja reakciju Odgovor: e) 73. 75 . Koja od navedenih struktura predstavlja konjugovani sistem: a) CH2=CH-CH2-CH=CH2 b) CH2=CH-CH=CH-CH3 c) CH3-CH=CH2 Odgovor: b) 74.71. jedan mol heksana reaguje sa 1 mol-om Br2 mol 0.

12 x 100 = 62 4% I-pentena od sledecih formula je predstavljen a) C6H6 b) C3H6 e) CH? alkin? .6xlOOO [600 3 x= = -= 10em rastvora [60 160 brorna je 1 drn ' sadrzi ova ~75.·0. potrebno za kataliticko 76 . .8 % c) 15.15 dm ' c) 78 dm' pri norrnalnim 100 g benzena? uslovima.0446moia 22. Za hidrogenizaciju 5 g smese I-pentena i pentana utroseno vodonika pri normalnim uslovima.4 % b) 52.6 g Br2 -. sto odgovara znaCi da se u 5 g smese nalazi 3.X x 5 ' = 22.0446mol mol 5 g-100 % 3.12 g.M(Br2)=160 mol g.2 % Odgovor: a) Za 1 mol l-pentena 1 -= 0.01 molBrz-1.[2? I-pentena = 3.76. hidrogenovanje a) 100 dm3 b) 86.4 trosi se 1 mol Hz. odnosno I-pentena sto 70__Lx O. Koliko je dm' vodonika..x 1. Koliko procenata l=pentena smesa? a) 62.6gBrz 160 g BI2 1000 em} 1. 'Kojom - Odgovor: c) 77.4 dnr' vodonika.

Koliki je procenat benzena koji je reagovao? a) 50 % b) 100 % c) 75 % Odgovor: a) 1 mol benzena (78 g) x .3 mol zasicenja Odgovor: a) 256 g CaC2 x 0. sta ce se dobiti: Odgovor: d) .15dm 3 H2 78:.X 1 11101 brom benzena (157 g) 78 = 78x78 157 = 38.. 'Ako kroz brornnu vodu provodimo a) b) c) d) butilbromid 1.2-dibrombutan I-buten.Odgovor: b) 1 mol (78g) benzena 100 g x = x 3 mola H2 (3 x 22. so> Koju kolicinu gasovitog HCl moze da adira acetilen.75g 78 g benzena 38.6 ~ 50% 79.75 = 192 g 77 .2-dibrombuten 1.\U reakciji elektrofilne supstitucije.x 7R 1 100 100 = 49. bromovanjem 78 g benzena nastaje ista masa mono-brorn benzena.4-dibrombutan l.75 g x 38._ koji se dobija iz 256 g CaC2 Cistoce 75 %? a) 6 mol b) 55 rna] c) 0.4 dm ') 100 x 3 x 22.75 x = --. do potpunog \.4 78 = 86 .

t. Odgovor: a) 83.hiraran? Br-C-H J a) b) I I CH:rCHrCH-CH2-CH. 81. Koje je od navedenih jedinjenja CH~ CHrOH I . Koja vrsta izomerije je prisutna CH~ " CH ~3 II paTU jedinjenja formule: a) b) c) d) e) strukturna izornerija geornetrijska (cis-trans) izomerija opticka izomerija (enantiomerija) opticka izomerija (diastereoizomerija) keto-enol tautomerija Odgovor: b) opticki aktivno? 82.1 mol CaC2 (64 g) . Prema tome za potpunu adiciju na 3 mol C2H2 potrebno je: 6 mol HC!.) H-C-OH I CH2 I CH3 a) COOH I H-C-OH I CHrOH b) I H-C-OH OH-C-H I COOH c) I . Koji je od navedenih molekula Cl I. - I - CI c) 78 .1 mol C2H2 192 g x x = 3 mol C2H2 Za potpuno zasicenje trostruke veze acetilena potrebno je 2 mol HCl.

Kakav karakter irna vodeni rastvor natrijum-fenolat? a) neutralan b)* bazan c) kisco Odgovor: b) "Na-fenolat je so slabe kiseline karakter natrijum hidroksida. a) fenol jedinjenja ima najvecu kiselost? b) voda c) etanol Odgovor: a) @. j jake baze. hidrolizom u vodi preovladuje bazni 79 .Koje od navedenih ~. Odgovor: a) 87. Koja od navedenih strukturnih formula pripada l. Sinteza jednacini: rnetil-alkohola se odvija CH30H(g) u gasnoJ fazi na 400°C. .4-dihidroksibenzenu? OH @'DH a) b) ~: c) sledecoj Odgovor: c) 85. prema CO(g) + 2H2(g) ----j- Da Ii povecanje pritiska: a) poboljsava tok reakcije b) pogorsava tok reakcije c) ne utice na tok reakcije.Odgovor: b) 84.

002 Odgovor: b) Opsta formula je C. nadeni odnos se mnozi sa 2 i dobija konacno 4 : 8 : 2 odakle je molekulska formula C1Hg02. z = 54. Odgovor: c) Molekulska masa aldehidne grupe (-CHO) Ostatak je 114-29=R5 Alkilni ostatak je CnH2n II' odakle je 12 11 + 211+ 1 = 85 14 n = 85-1 n:::: -:::: 2Y g/rnol X4 l4 6 odakle je C6H13CHO je od navedenih alkohola a) 3-pentanol b) 3-metil-2-butanol c) 2-butanul polazna supstanca za dobijanje dietil-ketona 8~Koji ~ Odgovor: a) n 90.5 : ~: 12 1 36.4 % 0 i 9.1 % H.9. funkcije medutirn. . a) C2H40 b) C4l-Ig02 c) C6H.- C. U vodenom rastvoru sircetne kiseline koncentracije 0. v .1' 2.=2:4:1 tako monokarbinska da je najjednostavuija po ernpirijska formula C2H40.05 rnol/dm+izracunaj koncentraciju nedisosovane kiseline. kiselina sv oj uj strukturi karboksilne (-COOH) obavezno sadrzi dva molatoma kiseonika. 80 ._ )':Y'.4 0/. 36. Napisati sumarnu formulu zasicenog a) C7HJ4CI-IO b) CSHlDCHO c) C6HI3CHO aldehida cija je molekulska masa 114. 91. Zbog toga.27 1'227 .HyOI.4 16 = 4. ako je konstanta disocijacije U~6xl0 '. Izracunaj molekulsku forrnulu monokarbonske kiseline koja sadrzi 54.11 88..54. x.

43 dm' Odgovor: b) Jednacina je 2(H-COONa) --'-----"--- [ tOcj COONa COONa I +H2 2 mol (H-COONa) (136 g) . a) 2R.x). se zanemaruje tako da je: 1.05 mol/dm'. II S obzirom na koncentraciju CH)COOH od 0. _ => 0. (pri norrnalnim 273 c.05-x vrednost x.9.Hl~OOH]= 0.86 X 10-5 => X = ~ 1.x K = [CH3COO [H+] = 1 Xl [CH3COOH] O. lzracunaj zaprerninu gasa (na 50°C i norrnalnom nastaje terrnickim razlaganjem 300 g Na-formijata.43 x 323 _ - 81 .49dm uslovima) Vo __ V50o.3 x 10-7 = ~93 x 10-8 9.05 .2 x2 = 1.9x 10c2 mol/dm' b) 4.4 = 4943 ' drn' H.1 mol (H2) (2 g) (22.9x102 rnol/drn" c) 9.o X T5(/1 _ 49.1 MPa koji 92.a) 3.4 dm') 300 g x 136 _ x = 30(}x 22.05 .05 = .64 X 10-4 --j x = 9.9 X [0-2 mol/dm' pritisku 0.05 = ~9.] [CH3COOH] CH3COO-+H + = [ H"] = x = 0.86 x 10-5 x 0.05 .23 drn' b) 5R.64 x 10--I mol dm ] = r +] = L LH ~1-llC()O]()-4 [(. To TSlf' I Va ~ 500 _ T.86xl 0-5 = razlici = _A_. imenioca (0.49 dm' c) 49. 3 _ 58.64 x = 4.64x 1(J~mol/dm' Odgovor: b) CH3COOH~ [CH3COO.

tA-OH 1 e1HO Ho-t2_H H-C-OH HO- I.D-glukopi.ranoza ~. Odgovor: a) J ·95.93. Na osnovu kojeg C-atoma L-glukoze.glukopiranoza a) C] b) C3 e) C4 d) c. Kolika je koncentracija rastvora glukoze? ... Pri Felingovoj (M(Cu20) = reakciji 1() em] rastvora glukoze izdvoji se 0. 00 0 0 ~1 OH CJ. b) C3 c)Cy d) D-glukoza Ho-ts-H 16 e H 0H 2 L-glukoza c. Odgovor: c) 94. odnosno c'no H-t2-0H OH---C]-H H. glukoze je normirana konfiguracija D-. H-b 1 t4_H 5 -OH e6H20H a) c. Na osnovu konfiguracije odnosno ~-anomer CH20H 5 kojeg C-aroma D-glukopiranoze u Hejvortovim formularna poluacerala CH20H norniniran CJ..286 g Cu20 143 g/rnol).D.

(g) ~ C2HsOH a) -55 kJ/mol b) 250 kJ/mol c) -20kJ/mol 83 .o CH30CH... Izracunaj standardnu a) 650 k.x - . .(+52 .360 g glukoze x x = 10 em" rastvora 1000 em 3 360 10 = 36g glukoze - 1 mol rastvora x .H/) (C2H1) .25 rnol/dm ' b) 1.286 g .l/rnol c) C:HsCI(g) :::::) 105 kJ/mol 6H.o 36g .5 mol/dm" c) 0.H.5 kl/mol promenu entalpije 6.a) 0..52 + 92 = -65 kJ/mol 97.2 mol/dm" Odgovor: c) Felingova reakeija: R-CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH ~ R-COONa + Cu20-t + 3H20 1 mol (180 g) glukoze .o = 6Ht (C2HsCI) . 180 180 g glukoze .= ]__§__ = 0 2 _!!!}_ l 'elm· 96.6.oadicije HCI na eten.: -105 .l/mol b) -65 kl/mol c) 6.286 x 180 -0360 .143 g (Cu20) x 0. Reakcija: Odgovor: b) CH2=CH2(g) + HCl(g) ~ C2HsCl(g) Standardne promene entalpije nastajanja 6HfO a) CH2=CH2(g) :::::)+52 kl/mol b) HCl(g) :::::) -92 k.~HfO (HCI) LH-Iro = -105.92) ::-.. g glukoze 0. Izrucunaj promenu standardne entalpije teorijske reakcije ~H. _ 0. 143 -..

Hr(J= LlHru (C2HsOH) . U kojim od navedenih slucajeva a) C)-1Gb) C2H4 c) C2H2 moze da postoji trostruka d) C6H6 veza? Odgovor: c) 84 .HfO (CH30CHJ = -180 kl/mol O b) LlHf (C2HsOH) = -235 kl/mol tJ. U kom od navedenih se prinese naelektrisano a) n . a) »<> b) I -I 1 ~ d) sadrze isti broj C-atoma e) c) Svi navedeni molekuli Odgovor: e) 99.Odgovor: a) Standardne promene entalpija nastajanja ilHtU su a) tJ.(-180) = -235 + 180 = -55kJ/mol 98. Koji molekul sadrzi najvise C.heksan b) benzen c) monobrometan d) tetrahloromeran slucajeva telo? dolazi do skretanja mlaza tecnosti kada mu Odgovor: c) 100.Hro (CH30CH3) = -235 .aroma? »<:«>.tJ.

c) A. Slovo koje pripada odgovarajucoj grupi jedinjenja obelezavamo: alkani = A. aromaticni ugJjovodonici = D.101.3-propantriol Odgovor: CH3 alkohola i zaokruziti tercijarne: I CH3CCH3 OH OH Q CH3 CH3CCH20H b) I I (y0H d) 85 CH2 CH OH I - OH OH CH2 - I c) e) . g) A. d) B. Odgovorite sa A. B. h) D Napisati formule navedenih a) 2. C ili D na sledeca pitanja: a) uobicajeni naziv im je olefini: ---------------------------------------------b) opsta im je formula CnH2n+2: -----------------------------------------------c) zov u se parafini: -------------------------------------------------------------d) imaju opstu formulu C"Hzl1 i otvorenog su niza: -------------------------e) sadrze benzenov prsten: ----------------------------------------------------f) sadrze jednu trostruku yew: -----------------"-----------------------------g) prema opstoj formuli su zasiceni.metil-2-propanol b) 2-propanoJ c) 2. alkeni = B.2.2-dimetilpropanol d) cikloheksanol e) 1. e) 0. b) A. f) C. a ne obezbojavaju bromnu vodu: --h) nisu zasiceni prema opstoj formuli ali ne obezbojavaju bromnu vodu: Odgovor: a) B. alkini = C.

a) CH30H Koje jedinjenje od navedenih se najvise rastvara u vodi? b) CC14 c) C6H6 d) C6H12 e) CH4 Odgovor: a) 105.metil .1. Napisati nazive sledecih jedinjenja: CH3-CH-CH-CH2-CH2-CH3 I a) b) 86 .5.pentandion d) 2.metilciklopentanon Odgovor: b) 106.dimetilpentanol b) ciklopentanondimetilketal c) 3.5.103. Koji je glavni proizvod reakcije? a) 5. Napisati redosled molekula prema rastucem stepenu oksidacije (oksidacionog broja) ili oksidacionog stanja podvucenog ugljenikovog atoma: b a CH3CHO CH CH20H j Odgovor: f » c > a> b = d > e 104.

Napisati forrnule reagenasa potrebnih za izvodenje reakcija. NaOH iIi K2Cr2071 H+ 87 .CH2 . @ a) ~:~ ©l.3.heptan b) 3. AICI) b) HN03.propandiol d) benzil metil etar d) 107. eOCH3 COCH3 N02 @~ N02 COOH b) b) ---------------------- c) c) ----------------------- a) ------------------------------Odgovor: a) CH3COCl . H2S04 c) MKn041 H+ ili 12.3.dirnetilcikloheksanon c) 1.CH2 HO I OH I c) Odgovor: a) 4-etil-3-metil .CH2 .u (CH3CO)20. Koja od navedenih reakcija se vrsi preko karbokatjonskih (karbonijum jon a)? a) hologenovanje alkana b) adicija HCI na alkene d) disocijacija karboksilnih kiselina b) intennedijera • Odgovor: 108.

Koja je od sledecih grupa organskih a) konjugovani dieni b) alkeni c) alkilhalogenidi d) alkani jedinjenja najmanje reaktivna: Odgovor: d) 112. Odgovor: a) 111.109. Koji je naziv jedinjenja tacan prema IUPAC nomenklaturi? 88 . Napisati monomere sledecih polimera: eOOH .CH2 -cCH3 I n n b) a) Odgovor: a) b) CH3 CH2 =c coo~ I • Hornoliticka disocijacija je: a) sirnetricno cepanje atomskih veza b) asimetricno cepanje atomskih veza c) disocijacija u polarnom rastvaracu 110.

Koje jedinjenje nastaje kada se kroz bromnu vodu provodi a) butilbromid b) 1.---. Kako reaguje benzen sa: a) smesorn koncentrovane azorne i sumpome kiseline---------------------b) bromom u pri sustvu katalil'. Koja ad navedenih formula pripada istom homolagnom nalazi i jedinjenje zbirne formule C~Hl4 ? a) b) c) e) C H4 j nizu u kome se J) CJHs C7HS CSHl~ C3H6 Odgovor: a) 115.----.7.--.trimetildekan Odgovor: b) 1l~.---.dibrombuten c) 1.--.----.trimetildekan b) 2.9.atora-------------------------------------------c) kalij umperm anganatom ---.2.dibrombutan d) 1.----.-.-.2.-.dibrombutan e) bromovodonik I-buten? Odgovor: d) 114.4.--.4.a) 3.-.-- Odgovor: a) nitruje se b) supstitucija c) ne reaguje hologenom (bromom) 89 .--.8.----.

b) G c) M Odrediti nazive sledecih izomernih jedinjenja: CI Odgovor: a) p.hlor-z-metilpropan c) 3-hlorpentan d) 2-hlorpentan e) 2-brom butan oznaciti ciji Sll molekuli hirnlni: 90 . D (dole) i M (mesaju se) oznaci gde se nalazi benzin epruvetama. Koji je najjednostavniji a) alkaJl -------------------------------- b) benzilhlorid optick i aktivan: } predstavi forrnularna b) alkohol-----------------------------c) etar----c------------------------------ Odgovor: a) b) H5C2 . U tri epruvete nalazi se benzin: a) u prvu dodamo malo koncentrovane H2S04 ----------------~---------------------b) u drugu dodamo malo vode --------------------------------------------------------c) u trecu malo benzena-----------------------------------------------------------------Slovirna G (gore). Od navedenih jedinjenja a) 1.116.CH .brompropan b) 2.CH3 OH I 119.hlortoluen 118. U ovirn Odgovor: a) G 117.

Odgovor: d) i e) 120.--.2-dikarboksilnu kiselinu------------------------- a) CH. ~~ Predstaviti struktumim formulama: a) propensku kiselinu------------------------------------------b) e tanni tril. = CH COOH b) CB3CN c) BOOC CH2COOH d) ©:e a) b) c) d) COOH COO H Koji su uobicajeni nazivi ovih kiselina (trivijalni akrilna kiselina acetonirril malonska kiselina ftalna kisel ina nazivi)? Odgovor: 121.--.~--~~-----.1.-. Zamenite naZJV i slova hemijskim formulama reakcije transforrnacija jedne supstance u drugu: supstanci napisite /1"" F ETEN (etiien) ~+ B A.-------c) propandikiselinu d) benzen. kataiizator H30+ G Odgovor: A E = H20 B = CH CH 0H 3 2 D =H2 = CH3CHO F = HC~ CH G = CH2 = CHOl-l 91 .--.-----.----~-.--.--.---.

Napisati formule Grinjarovoz reagensa potrebnih za sintezu sledecih alkohola: a) 2. jedinjenja B i C. DiE. koje se dobija i pri oksidaciji etanola POI1lUCU K2Cr207.COCH .)2CHOH D = (CH3COO)2Ca E= o 124. Jedinjenje B. reaguje sa kalcijurn hidroksidom gradeci jedinjenje D koje pri zagrevanju na 400°C daje CaCO. posle zakiseljavanja. Jedan mol alkena adira 1 mol vodonika. cikloheksen 123. Odgovor: A = o CH3 . Ista kiselina dobija se oksidacijom 1.2.6.CH3 II I CH3 B = CHjCOOH C = (CH. i jedinjenje E koje se dobija i pri oksidaciji jedinjenja C pomocu K2Cr207. Odgovor: o .heksandiola.122.pentanola karbonilnog jedinjenja . Napisite formule jedinjenja A.djrnetil-l. Njegovom oksidacijom kalijum-permanganatom u kiseloj sredini dobija se samo jedna kiselina.propanola b) 3. Napisati srrukturnu formulu tog alkena i njegovo irne. C. B. Jedinjenje A pri zagrevanju sa vodenirn rastvorom NaOH daje.

Koji od navedenih secera pripada neredukujucim disaharaidima? a) maltoza b) laktoza c) saharoza Odgovor: c) 127.MgX + HCHO b) I 125~:rDati su sledeci parovi organskih jedinjenja: b) CH3 . c) 126.0 .Odgovor: CH3 I a) CH3 . b).CH .C .CH3 I Odgovor: a). Monosaharidi grade disaharide reakcijom: a) kondenzacijorn uz izdvajanje ~lik_9~idnev-?i~ b) poluacetalne veze uz izdvajanje vade c) estarske vade uz izdvajanje vade Odgovor: a) 93 .

U koju grupu monosaharida? a) estri b) poluacetali c) etri organskih jedinjenja se moze svrstati ciklicni oblici Odgovor: b) 129.128.4.u kiseloj b) .4. Linolna kiselina je: a) nezasicena visa masna kiselina sa dve dvostruke b) nezasicena visa masna kiselina c) zasicena visa masna kiselina d) dikarboksilna kiselina veze Odgovor: a) 132.trinitrofenola 94 . 2.trinitrofenol je: a) kiseliji od fenola b) rnanje kiseo ad fenola c) nema nikakve razlike II pogledu kiselosti fenola i 2.6. arginine i histidina a) .u baznoj tacka protein a Odgovor: 131. U koju grupu organskih a) poluacetali b) etri c) estri d) acetali jedinjenja se mogu svrstati glikozidi? Odgovor: d) 130.6. U kakvoj sredini (kiseloj ili baznoj) ce biti izoelektricna koji se odlikuje sadrzajem? a) asparaginske i glutamirtske kiseline b) lizina.

4-a) 137. 2-a). Konfiguracija je: 95 .Odgovor: a) 133. Zaokruzite redukujuce a) laktoza b) saharoza c) maltoza d) manoza secere: Odgovor: a). zaokruzite disaharid koji 1m3 ex (1 ~ 4) glikozidnu vezu a) b) c) d) saharoza Iaktoza galaktoza maltoza Odgovor: d) 135. Od ruze navedenih secera. Polivinilacetat je polimer prema poreklu 1) a) prirodni b) sinteticki 2) prema vrsti monornera a) homopol irner b) kopolimer 3) prema nacinu dobijanja a) adicioni b) kondenzacioni 4) prema obliku molekula a) linearan b) umrezeni Odgovor: I-b). c). Antracen je izorneran a) naftalenom b) fenantrenorn d) stirenorn sa: Odgovor: b) 136. 3-a). d) 134.

g) 140. b) 1.NO c) CH2 = CH . Cikloheksilamin je: a) aromatic an amin b) alifatican amin c) sekundami amin Odgovor: b) 139. e).0 .a) prostorni raspored atonia u molekulu b) nacin vezivanja ugljenikovih atorna c) raspored dvostrukih veza u molekulu Odgovor: a) 138. Koja od navedenih jedinjenja a) CH3 .CH3 d) HCOOH su nezasicena organska jedinjenja? e) o 6 5 f) g) C? CH2 Odgovor: c).4-butadienu? 2 2 3 4 a) 3 b) CH2 = CH .CH = CH2 o Odgovor: U oba jedinjenja (a i b) svi C atomi su nezasiceni 96 .CHO b) CH3CH2 . Koji ugljenikovi atomi su nezasiceni u a) p-hinonu.

Dati su izomerni penteni: a) l-penten b) 2-penten c) 2-metil-l-buten d) 3-metil-l-buten e) 2-metil-2-buten Koji oel njih rnoze imati cis i trans izorner? Odgovor: b) 145. c). b)3.dihloreten d) 2-penten e) 2-metil-2-buten f) 2. d) 143. c)5 Odgovor: b) 142. Koliko izomera ima pentan CSHl2 ? a) 2.I-propen jedinjenja je moguca geometrijska (cis-trans) Odgovor: b).2. Koje od ovih jedinjenja se mogu ugljovodonika? a) koncentrovana sumporna kiselina b) kalcijum hlorid koristiti za susenje nezasicenih c) silikagel d) fosfor-(V)-oksid Odgo\'or: b). d) 144. Koje ad navedenih jedinjcnja pripada grupi heterociklicnih jedinjenja? .metil.buten c) 1.141.buten b) 2. Kod kojih od navedenih izomerija? a) 1.

hidroksil-l-buten sek.CH3 OH I a) b) c) d) 3-buten-2-o1 3.a) b) c) d) e) naftalen stiren tiofen 1. Imenovati CH2 sledeci nezasiceni = alkohol CHCH . Koje od navedenih a) ciklopentadien b) pirol c) glicerol d) cikloheksanol jedinjenja irna aromaticni karakter? Odgovor: b) 147.butadien ksilen Odgovor: c) 146.4. Identifikuj aldotetroze: a) D-eritroza b) L-ksiloza c) D-treoza e) D-arabinoza f) L-arabinoza Odgovor: a). c) 148. butenol 1.3-buten-ol Odgovor: a) 98 .

Zaokruzi tacan naziv sledeceg jedinjenja: CH3 - CH .CH .7-dimetil-4-nonen d) 3.CH2 25 - CH :::: H .149.7-dimetil-5-nonen Odgovor: c) 99 .6-dietil-3-hepten c) 3.6-dietil-4-hepten b) 2.CH3 C JH J 2H5 a) 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful