Pitanja iz Elektrotehnike 2, 2009.

Napomena: Svako pitanje uključuje:
1. fizikalnu sliku problema 2. praktično-eksperimentalne temelje 3. analitičke izraze (matematičke) i izvođenje jednostavnijih formula 4. znati crtežom obrazložiti problem tamo gdje je to potrebno 5. vektorske prikaze tamo gdje je to potrebno Iz svakog pitanja mora se pokazati zadovoljavajuće znanje. 1. Što su magneti, vrste, polovi, privlačenje i odbijanje 2. Magnetsko polje, pojam, prikaz, smjer, vrste 3. Magnetski tok, pojam, jedinice i mjerenje 4. Coulombov zakon za magnetizam, aps. i rel. permeabilnost 5. Jakost magnetskog polja, magnetska indukcija, magnetski napon, jedinice, mjerenje, odnosi 6. Magnetsko polje ravnog vodiča, polje više vodiča 7. Magnetsko polje svitka 8. Helmholtzovi svici 9. Sila na ravni vodič protjecan strujom u magnetskom polju 10. Sila na strujni zavoj u mag. polju, načelo rada elektromotora, instrumenti s pomičnim svitkom 11. Elektrodinamske sile, štete u postrojenjima i koristi za elektrodinamske instrumente 12 .Induciranje napona „siječenjem“ silnica, načelo rada generatora 13. Induciranje napona promjenom toka 14. Napon samoindukcije, induktivitet 15.Lenzov zakon i primjene 16. Izračun induktiviteta cilindričnih svitaka 17. Međusobna indukcija, međuinduktivitet, faktor veze, načelo rada transformatora 18. Ukapčanje i iskapčanje svitka s R i L u istosmjernom strujnom krugu 19. Serijsko, paralelno i mješovito spajanje induktiviteta 20. Sile u magnetskom polju na naboje u gibanju, upravljanje elektron. mlazom, Hallov generator 21. Magnetiziranje željeza, krivulja prvog magnetiziranja 22. Histereza 23. Podjela tvari u magnetskom pogledu 24. Zakoni magnetskog kruga, zakon magnetskog protjecanja, magnetski otpor 25. Serijski, paralelni i mješoviti magnetski otpori ( primjeri) 26. Permanentni magneti 27. Biot-Savartov zakon, izračun B u središtu kružnog zavoja 28. Energija magnetskog polja 29. Nosiva sila magneta 30. Postanak sinusnih napona, analitički izraz sinusnog napona, fazno pomaknuti naponi 31. Karakteristične vrijednosti izmjeničnih veličina 32. Omjerni faktori 33. Skin (površinski) efekat 34. Djelatno trošilo u izmjeničnom strujnom krugu, vektorski prikazi 35. Idealna zavojnica u izmjeničnom strujnom krugu, vektorski prikazi 36. Idealni kondenzator u izmjeničnom strujnom krugu, vektorski prikazi 37. Djelatna snaga, energija i rad 38. Jalova snaga, energija i rad 39. Prividna snaga, trokut snaga 40. Faktor snage (prvog harmonika) 41. Popravak faktora snage 42. Serijski spoj R i L 43. Serijski spoj R i C 44. Serijski spoj R, L i C 45. Višestruki serijski spojevi R, L i C 46. Paralelni spojevi RLC, vektorski prikazi, vodljivosti, snaga

Nesinusoidalne veličine: postanak. klizanje i broj okretaja motora 68. Nevezani trofazni sustav 60. načelo asinkronih i sinkronih motora. efektivna vrijednost struje 75. CR mreža: odziv na pravokutni impuls 79. postanak 59. primjena 72. Realni svitak 53. Prazni hod. vrste mostova 57. Paralelna rezonancija 52. Simetrične komponente nesimetričnih sustava. Snaga trofaznog sustava ( za spoj zvijezde i trokuta) 66. Spajanje trošila u zvijezdu i trokut 47. Što je trofazni napon i struja. operacije 56. eksponencijalni. vodljivosti 50. Dvofazni sustav. u trokut 49. Serijska rezonancija 51. Faktor distorzije 76. izračun struje kroz nul-vodič 63 . Prikaz izmjeničnih veličina kompleksnim brojevima 55. Nesimetrično opterećenje-spoj u zvijezdu s nul-vodičem. osnovna jednadžba proračuna 71. Trokut struja. Snaga nesinusoid. fizikalna slika. Mostovi izmjenične struje.polarni i trigonometriski oblik kompleksnog broja i mat. kut gubitaka 54. snaga i napona. Spoj gener. Smanjivanje i uklanjanje viših harmonika 77. veličina.48. frekventna analiza 74.Nesimetrično opterećenje: Spoj u zvijezdu bez nul-vodiča. neutralni vodič 58. Vrste transformatora. Osnove proračuna transformatora. prijenosni omjer 69. i transformatora u zvijezdu. kratki spoj i opterećenje transformatora 70. Svitak sa željezom-prigušnice. izvesti jedn. Jednofazni realni transformator: načelo. Realni kondenzator. Određivanje napona nul-točke po Millmanu 65. i transf. Kompenzacija faktora snage u trofaznom sustavu . Algebarski. ravnoteže mosta za jedn. linijske i fazne veličine. RL i LR mreže: odziv na pravokutni impuls 80. RC mreža : odziv na pravokutni impuls 78. izračun napona trošila 64. autotransformatori 73. Spoj gen. faktor nesimetrije 67. otpora. Okretno magnetsko polje. Simetrično opterećenje 62. linijske i fazne veličine 61.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful