Pitanja iz Elektrotehnike 2, 2009.

Napomena: Svako pitanje uključuje:
1. fizikalnu sliku problema 2. praktično-eksperimentalne temelje 3. analitičke izraze (matematičke) i izvođenje jednostavnijih formula 4. znati crtežom obrazložiti problem tamo gdje je to potrebno 5. vektorske prikaze tamo gdje je to potrebno Iz svakog pitanja mora se pokazati zadovoljavajuće znanje. 1. Što su magneti, vrste, polovi, privlačenje i odbijanje 2. Magnetsko polje, pojam, prikaz, smjer, vrste 3. Magnetski tok, pojam, jedinice i mjerenje 4. Coulombov zakon za magnetizam, aps. i rel. permeabilnost 5. Jakost magnetskog polja, magnetska indukcija, magnetski napon, jedinice, mjerenje, odnosi 6. Magnetsko polje ravnog vodiča, polje više vodiča 7. Magnetsko polje svitka 8. Helmholtzovi svici 9. Sila na ravni vodič protjecan strujom u magnetskom polju 10. Sila na strujni zavoj u mag. polju, načelo rada elektromotora, instrumenti s pomičnim svitkom 11. Elektrodinamske sile, štete u postrojenjima i koristi za elektrodinamske instrumente 12 .Induciranje napona „siječenjem“ silnica, načelo rada generatora 13. Induciranje napona promjenom toka 14. Napon samoindukcije, induktivitet 15.Lenzov zakon i primjene 16. Izračun induktiviteta cilindričnih svitaka 17. Međusobna indukcija, međuinduktivitet, faktor veze, načelo rada transformatora 18. Ukapčanje i iskapčanje svitka s R i L u istosmjernom strujnom krugu 19. Serijsko, paralelno i mješovito spajanje induktiviteta 20. Sile u magnetskom polju na naboje u gibanju, upravljanje elektron. mlazom, Hallov generator 21. Magnetiziranje željeza, krivulja prvog magnetiziranja 22. Histereza 23. Podjela tvari u magnetskom pogledu 24. Zakoni magnetskog kruga, zakon magnetskog protjecanja, magnetski otpor 25. Serijski, paralelni i mješoviti magnetski otpori ( primjeri) 26. Permanentni magneti 27. Biot-Savartov zakon, izračun B u središtu kružnog zavoja 28. Energija magnetskog polja 29. Nosiva sila magneta 30. Postanak sinusnih napona, analitički izraz sinusnog napona, fazno pomaknuti naponi 31. Karakteristične vrijednosti izmjeničnih veličina 32. Omjerni faktori 33. Skin (površinski) efekat 34. Djelatno trošilo u izmjeničnom strujnom krugu, vektorski prikazi 35. Idealna zavojnica u izmjeničnom strujnom krugu, vektorski prikazi 36. Idealni kondenzator u izmjeničnom strujnom krugu, vektorski prikazi 37. Djelatna snaga, energija i rad 38. Jalova snaga, energija i rad 39. Prividna snaga, trokut snaga 40. Faktor snage (prvog harmonika) 41. Popravak faktora snage 42. Serijski spoj R i L 43. Serijski spoj R i C 44. Serijski spoj R, L i C 45. Višestruki serijski spojevi R, L i C 46. Paralelni spojevi RLC, vektorski prikazi, vodljivosti, snaga

Svitak sa željezom-prigušnice.48. vrste mostova 57. izvesti jedn. u trokut 49. operacije 56.Nesimetrično opterećenje: Spoj u zvijezdu bez nul-vodiča. Mostovi izmjenične struje. Okretno magnetsko polje. izračun napona trošila 64. Trokut struja. postanak 59. Kompenzacija faktora snage u trofaznom sustavu . kut gubitaka 54. Nevezani trofazni sustav 60. RL i LR mreže: odziv na pravokutni impuls 80. RC mreža : odziv na pravokutni impuls 78. i transf. primjena 72. Serijska rezonancija 51. Spoj gener. CR mreža: odziv na pravokutni impuls 79. vodljivosti 50. Realni kondenzator. Snaga nesinusoid. Dvofazni sustav. Spajanje trošila u zvijezdu i trokut 47. Što je trofazni napon i struja. linijske i fazne veličine. izračun struje kroz nul-vodič 63 . Jednofazni realni transformator: načelo. otpora. Prikaz izmjeničnih veličina kompleksnim brojevima 55. kratki spoj i opterećenje transformatora 70. Prazni hod. osnovna jednadžba proračuna 71. veličina. Vrste transformatora. i transformatora u zvijezdu. Paralelna rezonancija 52. autotransformatori 73. neutralni vodič 58. Osnove proračuna transformatora. Snaga trofaznog sustava ( za spoj zvijezde i trokuta) 66. načelo asinkronih i sinkronih motora. fizikalna slika. Faktor distorzije 76. Nesimetrično opterećenje-spoj u zvijezdu s nul-vodičem. Spoj gen. snaga i napona.polarni i trigonometriski oblik kompleksnog broja i mat. Realni svitak 53. Algebarski. Simetrično opterećenje 62. ravnoteže mosta za jedn. Određivanje napona nul-točke po Millmanu 65. linijske i fazne veličine 61. Nesinusoidalne veličine: postanak. Smanjivanje i uklanjanje viših harmonika 77. Simetrične komponente nesimetričnih sustava. frekventna analiza 74. faktor nesimetrije 67. efektivna vrijednost struje 75. klizanje i broj okretaja motora 68. eksponencijalni. prijenosni omjer 69.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful