P. 1
Povijest Filozofije-Boris Kalin, Skripta

Povijest Filozofije-Boris Kalin, Skripta

|Views: 2,916|Likes:
Published by sunčica_lipovača

More info:

Published by: sunčica_lipovača on Oct 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/25/2015

pdf

text

original

Povijest filozofije - Boris Kalin

FILOZOFIJA: "ljubav spram mudrosti" - Pitagora prvi upotrijebio riječ filozofija - u stalnu upotrebu uveli je Sokrat i Platon - podjela filozofije na: a) teoretsku (ontologija, gnoseologija…) b) praktičnu (etika, filozofija politike, prava, povijesti…) c) poetičnu (estetika, poetika, retorika, filozofija tehnike…) METAFIZIKA I ONTOLOGIJA - metafizika: istražuje ono što je prvo i što je posljednje, meta ta fizika(iza fizike), znanost o onome što je s one strane fizičkog, bitak, bit, zbivanje, kretanje, forma, materija, supstancija, uzrok, svrha… - ontologija ili opća metafizika je učenje o bitku, temeljna je filozofska disciplina, često je se izjednačuje sa filozofijom × specijalne metafizike: teologija, psihologija, kozmologija… × što jest? - što je bitak? - s obzirom na pitanje je li bitak jedan, jedinstven razlikujemo: monizam – sve je u svojoj osnovi jedno (jedno načelo ili supstancija) dualizam – dva su meñusobno nesvodljiva samostalna različita načela svega pluralizam – više načela, osnova ili supstancija svega (Empedoklo: četiri elementa) - prema temeljnom odreñenju bitka razlikujemo: materijalizam – bitak je materijalan, materija je primarna a svijet i mišljenje sekundarni idealizam – bitak i osnova svega je ideja, misao, mišljenje, svijest, volja, duh, bog. objektivni idealizam: bitak je objektivna zbiljnost neovisna od čovjeka (Platon-ideje ili Hegel-apsolutna ideja) subjektivni idealizam: naša svijest je ono primarno a zbilja je idejna tvorba subjekta ili agregat osjeta

SPOZNAJNA TEORIJA ILI GNOSEOLOGIJA - J. Locke u 17. st. utemeljio spoznajnu teoriju ili gnoseologiju kao filozofsku disciplinu - važni su problem predmeta spoznaje i problem istine - s obzirom na izvor spoznaje razlikujemo: × empirizam: iskustvo je izvor sveg našeg znanja, duh je nakon roñenja tabula rasa (J. Locke) × senzualizam: osjetilno iskustvo je jedini i glavni izvor spoznaje × racionalizam: izvor spoznaje je čisto mišljenje, umovanje, osnova spoznaje je um, razum, intelekt(Heraklit, Descartes, Spinoza…) × kriticizam: gnoseološka koncepcija prevladavanja empirističkog odnosno racionalističkog dogmatizma(kritička sinteza racionalizma i empirizma utemeljio I. Kant)

× intuicionizam: izvor spoznaje je intuicija, neposredno gledanje i uvid bez racionalne analize, dedukcije (H. Bergson ; J. Locke i Descartes senzitivna, demonstrativna i intuitivna spoznaja) × iracionalizam: oprečan racionalizmu, izvori spoznaje su iracionalni, nerazumski, ono što je iznad razuma ili protivno razumu a) voluntarizam – pravac koji daje primat volji nad razumom (Augustin i Schopenhauer) b) misticizam – izvor spoznaje je u ekstazi, sjedinjenju s apsolutnim (Plotin) - prema dosegu i vrijednosti spoznaje razlikujemo: × dogmatizam: moguća je sigurna spoznaja istine, svijet i stvari spoznajemo onakvima kakvi su o sebi × skepticizam: nije moguće spoznati objektivnu istinu zato se je mudro suzdržavati od izricanja tvrdnji ETIKA: je filozofija morala a) heteronomna etika – izvor morala je izvan čovjeka(to su sve eudajmonističke etike) b) autonomna etika – izvor morala je u čovjeku samom, on bira normu kojoj će se

filozofije d) etičko razdoblje helenističko-rimske filozofije e) religiozno razdoblje helenističko-rimske filozofije Srednjovjekovna filozofija: a) problem odnosa vjere i uma b) problem univerzalija Novovjeka filozofija: a) filozofija renesanse b) empirizam i racionalizam c) prosvjetiteljstvo d) klasični njemački idealizam Miletska škola .hedonizam = užitak je cilj života .pokoravati . danas se smatra temeljnom filozofskom disciplinom Povijest filozofije: .utilitarizam = svrha je djelovanja korist pojedinca ili zajednice .eudajmonizam = cilj je ljudskog djelovanja sreća.dijeli se na povijest staroga.perfekcionizam = cilj je usavršavanje . filozofije c) ontološko razdoblje grč. filozofije b) antropološko razdoblje grč. blaženstvo . srednjega i novoga vijeka Antička filozofija: a) kozmološko razdoblje grč.svim tim etikama se suprotstavlja Kantovo shvaćanje o samoodreñenju volje: nužnost djelovanja iz poštovanja prema zakonu ESTETIKA: filozofija lijepog i filozofija umjetnosti ANTROPOLOGIJA: suvremena filozofska disciplina koja nakon Hegela stupa na mjesto opće metafizike.

škola na vrhuncu u 5. brojevi su počelo prirode. obveza da intenzivno intelektualno žive .red. prauzrok. mjere. supstancija svega što jest? . osnovno počelo. element. u svim praktičnim djelima i tehničkim umijećima vide prisustvo broja. bitan je količinski odnos .predstavnici: Tales: sve je voda Anaksimen: sve je zrak Anaksimandar: praosnova svega je aperion. promjena je apsolutna .vatra je praelement. svemir je harmonija i broj .zastupaju monističko i materijalističko gledište .neprekidna promjena. praelement svijeta? × što je pratvar. osnova prirode. glazbe i astronomije .pojam kvantiteta . kretanje je bit svijeta."broj je bit svega". izdvajanjem iz njega nastaju toplo i hladno a iz njih konkretne stvari . vječni i nepromjenjivi. početak.svaka tvar je prožeta životom(hilozoizam) .brojevi nisu počela stvari nego su stvari prema njima načinjene Heraklit .polaze od matematike. sekta: "pitagorejski savez" – disciplina i obredi orfičko-mističko-moralnog nadahnuća.utemeljitelj: Pitagora . stoljeću s Filolajem na čelu .osnovno pitanje: što je pratemelj svega. ona je simbol vječnog kretanja . ono nepromjenjivo? × što je izvor.matematička spoznaja je uzor spoznaje i znanja uopće .brojevi i brojni odnosi su ono najvažnije. prapočela matematike su prapočela svih stvari.brojevima su pripisivali simboličke mističke uloge .tvorci su pojma prirode Pitagorejska škola . nešto beskonačno kvalitativno neodreñeno..

bitno! pojam reda i pojam promjene .utemeljitelj: Ksenofan – monoteističko.svijet je harmonija i borba suprotnosti . bitak je jedan.Zenon: Parmenidov učenik.bit svijeta kao procesa kružni tok izmjene tvari . vječno je i potpuno nepokretno) .tvorac je teorije elemenata .razlikuje dvije spoznaje: osjetilnu (lažnu) i racionalnu (pravu. poredak stvari. nije nastalo.Parmenid: suprotna filozofija Heraklitu .uvodi pojam sila odvojenih od elemenata(ljubav spaja.izrazito racionalistička .svaka stvar ima svoju suprotnost.svijetom vlada logos. red..bitak jest – nema bivanja . znanje) . ureñenje: navodi zakon reda prirodnog dogañanja i zakon reda kao načelo društvenog života ljudi . brani njegove ekstremne stavove. odnosno supstancija.4 kvalitativno nepromjenjiva elementa: voda. panteističko gledište(sve je jedno. nema mnoštva raznolikosti.prvi razmatra pitanje izvora spoznaje. Aristotel ga nazvao začetnikom dijalektike Empedoklo . mržnja razdvaja) Anaksagora . nema kretanja .sve je u bivanju Elejska škola . zrak i zemlja . suprotnosti se slažu .ono što jest nije postalo. razlikuje racionalnu(prava) i osjetilnu(ne zadovoljava) spoznaju . jedinstveni zakon.ima bezbroj vrsta kvalitativno različitih sjemena. vatra. ograničeno. misliti znači biti. čestica . vječan. misliti = biti .bitak jest – nebitak nije.nema bitka .

"ljudima priliči starati se više za dušu nego za tijelo" Sofisti .vide obrazovnu vrijednost znanja.meñusobno se razlikuju oblikom. težinom. hladno(posljedice djelovanja prvotnih svojstava na naša osjetila) su drugotna svojstva stvari . nenastali.pojam atoma proizašao je iz elejskog problema beskonačne djeljivosti: dijeljenje staje kod nedjeljivih čestica – atoma (atomos = nedjeljiv) .razvijaju tehnike uvjeravanja. polihistoričar.Demokrit:. stvari se jedna od druge razlikuju po svojstvima atoma. usmjereni su praktično-odgojnim pitanjima . zvukovi. veličinom. najznačajniji predstavnik antičkoga atomizma . no i osjetno iskustvo je važno jer je izraz djelovanja i oblika atoma . uz njih postoji neograničen prazni prostor .nus-objektivni um(svjetski um) je najfinija i najčišća tvar Atomisti . mračna (dobivena opažanjem) i prava(daje ju razum).atomi su bitak. mirisi. umijeće dokazivanja i argumentiranja (uvjeti uspjeha u praktičnom životu) . vječni.svijetom vlada mehanička zakonitost . neuništivi. toplo. odbijanje…) .filozofija = sredstvo . nepromjenjivi.prvi su pravi prosvjetitelji/poučavatelji Grčke (sofist = znalac) .često su izloženi poruzi i ironiji (sofist = mudrijaš) . tvrdoćom i pokretom. njihovu položaju i redoslijedu . ispreplitanje.kasnije dolazi do iskrivljavanja tog umijeća do eristike – isprazna nadmudrivanja koje postaje samo sebi svrhom .dogañanje = gibanje atoma(sudaranje.poznavanje govorničkog umijeća i vještine dokazivanja postaju potrebom vremena .po Demokritu: dvije vrste spoznaje.Leukip: osnivač atomističkog učenja .svojstva koja pripadaju atomima su prvotna svojstva stvari a boje..

rehabilitirao ih je Hegel: razvili kritičnost usmjerenu protiv dogmatizma starih .čovjeka ne odreñuje opažaj nego um. Platona i Aristotela .smisao čovjekova života je krepost. mišljenje. ne nagon nego osjećaj dužnosti. protivnik je demokracijemnoštvo neprijateljaosuda na smrt . moralna svijest i savjest.traži istinu i vrlinu. popio je otrov.opažaji su izvor spoznaje no oni su subjektivni i nepouzdani (iste stvari se različitim ljudima drukčije čine).pojmovna spoznaja ..čovjek je po prirodi odreñen na ograničenje nagona .krepost = znanje: onaj koji zna je dobar. Kalikle… . mjera svega za čovjeka je umni uvid. provodi dijalektiku "za i protiv" .zagovornik je aristokracije = vladavine najboljih (najbolji su oni koji znaju) .nije pisao nego je diskutirao("knjiga šuti ako je što pitamo"). spoznaja.protivnik sofista: potrebna nam je jasna spoznaja jer onaj koji zna ne griješi .bit mišljenja je spoznaja općeg . Gorgije(poriče mogućnost spoznaje)."čovjek je mjera svih stvari"."znam da ništa ne znam" .poštuje zakon do kraja. nema istine koja bi objektivno vrijedila za sve relativizam i skepticizam . samosvladavanje. naučavanje mu znamo od učenika Ksenofonta. nemoguće je znati i činiti zlo .mlañi sofisti: nagon je osnova odreñenja čovjeka Sokrat . Hipija. istina .filozofija ima ulogu odgojiteljice (praktično-etička funkcija) . Trasimah. potpuno oprečne. on je taj po čemu nešto jest ili nije (svjedočanstvo onog vremena) .Protagora: o svakoj stvari postoje dvije tvrdnje. usavršavanje . poštivanje zakona.predstavnici: Protagora. herojska smrt time je stekao još veću popularnost .mnogo je putovao: donosi sud o relativnosti etičkih nazora .

Nietzsche ga smatra presudnom pojavom te kulture no po tome što od njega počinje njena dekadencija Kirenska škola: (Aristip. prijateljstvu…).dobro = užitak. metoda traženja: 1) "negativan" korak je ironija.jednostavan i oskudan život u skladu s prirodom – kultura je na krivom putu .utemeljitelj filozofije politike.ravnodušnost spram zakona i obaveza civilizacije . pojedince pita o raznim stvarima(ljubavi.naučavaju hedonizam . stvara definiciju kojom daje točno pojmovno odreñenje(velike zasluge u postavljanju temelja logike) .Sokrat je intelektualist i moralist . problem politike i socijalne etike ostaju su njegov .osnovao je "Akademiju". Diogen) .bespotrebnost je ideal .provodi induktivni postupak. Hegezija) .znanje je potrebno ako služi djelovanju Platon .ne smijemo robovati zadovoljstvima Kinička škola: (Anisten. znanje je teško 2) "pozitivan" korak je majeutika: porodiljska vještina – sugovornik spoznaje istinu i donosi je na svijet .mudro je prihvatiti manju bol ako ona vodi većem užitku a treba izbjeći ugodu koja vodi neugodi .smisao života: u osjetilnim. zlo = bol.trebati malo a i to sužavati . neugoda . filozofsku školu .Sokratov učenik . tjelesnim zadovoljstvima .zadatak: osvješćivanje neznanja.. dolazi do onog općeg za sve. suočavanje sugovornika sa vlastitim neznanjem.

osnovni interes cijeloga života .naučava objektivni idealizam . uzrok i uzor svega. znanje. besmrtnim. vodi) .dijeli zbilju na a) istinsku zbilju ideja i b) vidljivi materijalni svijet pojava(sjene ideja) . matematika je argument za nauku o idejama . materijalne stvari su odbljesak ideja . čista. ideje su bitak (učinio je opće pojmove bićima) .razlikuje ne samo spoznaje nego i predmete tih spoznaja: predmet umovanja je prava zbilja(svijet ideja) a predmet opažanja je prolazna zbilja(svijet pojava) .ideje su vječne i nepromjenjive biti svega. prijelazno. . najpoznatiji je "Država" .vrste mnijenja: vjerovanje o konkretnim stvarima.njegova djela su prvi filozofski spisi sačuvani u cjelini(dijalozi u obliku razgovora).četiri stupnja stvarnosti: ideja (npr.pod utjecajem je Sokratove etike.u hijerarhiji ideja najviša je ideja dobra. izvor su. po njima nešto jest i nije. pojavama i nagañanje o sjenama tih stvari .etape Platonova razvoja: sokratsko.eros (ljubav) = filozofska težnja za spoznajom.misaonom svijetu primjerena je umna spoznaja a pojavama vidljivog svijeta odgovara mnijenje . zrcalu. mudrošću.pojmovi su ideje. dobrim.vrste umne spoznaje: znanje o idejama i predočavanje matematičke razumske spoznaje . ona je izvor bitka i biti(stolar je stolar ako je dobar stolar) . elejaca i pitagorejaca . zrelo i kasno doba .spoznaja je sjećanje (prisjećanje duše na sadržaje koje je znala prije stapanja s tijelom i života u ovom svijetu sjena) . one su bitak i bit.matematika: matematička odreñenja su pojmovna. trokuta) predodžba (trokuta) pojava (trokut u opipljivom smislu) sjena (trokuta u npr.

čovjek je pravi tek kad umni dio vodi druga dva. vladavinu najboljih (najmudrijih) . vrlina je mudrost.ideja države = ideja pravednosti. težnja za ugodom. vrlina hrabrost × vladari: umni dio države. mana – težnja za vlašću i častoljublje. ona je ideja dobra i istine. zagovara aristokraciju.pravednost. hrabrost. onaj za koji je sposoban i ne ometa druge u njihovim zadacima . umjerenost × vojnici/čuvari: voljni dio države. tako je i država prava ona u kojoj vodi umni dio × proizvoditelji: požudni dio države. umjerena.filozofa . pravednost znači da svatko radi svoj posao. mudrost četiri temeljne vrline Platonove filozofije .elementi totalitarnog poretka. pojedinac i stalež se gubi pred zajednicom (u korist sreće društva nema pitanja osobne slobode i sreće pojedinca) . mana – gramzivost. vrlina – razboritost.glavna funkcija države je odgoj grañana .cilj države je sreća svih grañana i zajednice .dijalektika = prava metoda spoznaje IDEALNA DRŽAVA . zanatlije. ona se ne odnosi na umjetnički lijepo .ideju države gradi na analogiji sa prirodom čovjeka: čovjek ima požudni.tri staleža idealne države: × proizvoditelji: zemljoradnici.država je nastala iz potrebe ljudi za podjelom rada . ostvaruju dobra za sve pripadnike društva × vojnici/čuvari: brane državu od vanjskih i unutarnjih neprijatelja × vladari: upravljaju . voljni i umni dio duše. mana – nepravda Savršena država je mudra. umjerenost.lijepim . hrabra.ideja lijepog: visoko na hijerarhiji ideja.država je država samo ako ostvaruje ideju pravednosti. pravedna .

postaje zbiljskim tek kad se oblikuje × oblik: je ono bitno. trg …) a čitav svijet je ta hijerarhija. oponašanje.osnovao je svoju školu: peripatetička škola (djeluje kao istraživačko i znanstveno središte) . obmana je. ona je "treća od istine"(nakon svijeta ideja i svijeta pojava koje su sjene ideja umjetnost je sjena sjene.zastupa teleološko gledište: svrhovitost vlada svijetom (telos = svrha) . hram. amorfan kamen. dogañanje . mišljenje mišljenja.u "Akademiji" bio 20 godina.odgojen u prirodoznanstvenom i realističkom duhu. kameni stup.tvorac je logike .sistematičar je: daje povijesni pregled i kritiku različitih gledišta o problemu te onda daje svoje mišljenje .razlikuje tvar i oblik × tvar: pasivna mogućnost. za njega nema drugog svijeta do ovog. stupovlje hrama. odlazi biti učitelj sinu Filipa Makedonskog – Aleksandru . "Metafizika" .postoji hijerarhija. ma to ga upozorava Aristotel Aristotel ..prijelaz iz tvari u oblik je kretanje. usavršavanje oblika.čovjek je duša i tijelo duša je oblik tijela . oštra kritika Platonovih ideja. klesani kamen.Platon malo cijeni umjetnost. stupnjevitost oblika (npr. bit po kojemu nešto jest "stvar je oblikovana tvar" . čisti oblik. na vrhu stoji oblik svih oblika.Platonov učenik i kritičar . pokretač svega . ima odgojnu zadaću no svedena je na puko sredstvo.sustavno izlaže svoju filozofiju. vječno kretanje i razvoj. pripada osjetilnoj sferi) . neprihvaća dvojnost svjetovan svakoj stvari .polihistoričar: aktivan u skoro svim područjima ljudskih interesa . bog.dvojnost svjetova (pojave i ideje). rascjep u zbilji je slabost Platonova idealizma.

država treba biti srednje veličine . demokracija) .razlikuje trpni(pasivni) um prima grañu opažaja i djelatni(aktivni) um čista misaona djelatnost ETIKA: čovjek po prirodi teži sreći a ona je u dobru kojem težimo radi njega a ne radi neke druge svrhe . stol. oblik. uzrok kretanja i svrha .tragedija ima etičku.vrline: 1) etičke – vrline volje. životinja…) a druge supstancije su vrste i rodovi (opće od pojedinačnog) .razlikuje valjanu vladavinu kojoj je cilj opće dobro(kraljevstvo.četiri su vrste uzroka: tvar. oligarhija. razboritost.odgoj grañana = temeljna funkcija države .sretan čovjek je onaj koji je razvio umnu prirodu u praktičnoj djelatnosti i u spoznaji . umovanje).spoznaja počinje u opažanju. pravednost … to su sve vrline izmeñu krajnosti) 2) dijanoetičke – (znanje. tu dohvaćamo pojedinačno a mišljenje se zatim induktivno uzdiže do općeg..pjesništvo(opće) je više filozofska i ozbiljnija stvar negoli histografija (pojedinačno) . izvor su blaženstva za mudraca . darežljivost. ponos. do spoznaje općih pojmova o općem je jedino i moguće znanje . izbjegavanje neumnih krajnosti (hrabrost je vrlina izmeñu plašljivosti i neustrašivosti. aristokracija. pročišćava.prva supstancija je pojedinačna stvar (čovjek.čovjek je po prirodi političko biće: zoon politikon. republika) i lošu vladavinu kojoj je cilj korist onih na vlasti (tiranija.postojeće je bit koja se u pojavama sama razvija . biće zajednice te svoju bit može ostvariti tek u političkoj zajednici ili državi(onaj tko je sam sebi dovoljan je ili zvijer ili bog) . odgojnu funkciju.od njega potječe klasična teorija istine: teorija adekvacije ili korespondencije tok izvoñenja istine je deduktivan i obrnut toku istraživanja . oplemenjuje .

razvili ideju kozmopolitizma Epikurejska škola .sloboda je moguća u području svijesti: proizlazi u prihvaćanju nužnog poretka stvari .mudar čovjek je smiren. bez afekata. sudbina…). živi u skladu s prirodom . Seneka. najviše dobro je besmrtno . fatalizma .imaju heraklitsku sliku svijeta: svime vlada logos(svjetski um. umjetnosti. svrha filozofije je etika .stoik = onaj koji smireno prihvaća iskušenja života .fizika je samo osnova filozofije a cilj.želi objasniti sve pojave ovoga svijeta i isključiti nepoznate.nisu cilj tjelesna uživanja nego zadovoljstva duha koja proizlaze iz ljubavi. pravednosti.sreća: bezbolan mir i bezbrižnost .Hrizip.. Marko Aurelije… .naučava hedonizam. Epiktet.filozofija jača čovjekovu samosvijest i pokazuje put sreći . no ugoda znači ponajprije odsutnost bola . čestitosti… . ne robuje željama .utemeljitelj Epikur.njihova etika ne teži sreći društva nego pojedinca . svo dogañanje je odreñeno sveopćom zakonitošću. spoznaja je moguća jer je ljudski um dio svjetskoga uma(iste je grañe kao logos svijeta pa ga može razumjeti) . pasivnosti.razlika u Aristotelu i aristotelizmu (skolastički aristotelizam odnosi se spram njega dogmatski) Stoicizam . optimistična filozofija .osnivač Zenon . bog.bliski su sa kinicima u etici: mudar čovjek prihvaća nužan poredak svijeta i živi prema njemu.praktična strana filozofije: filozofija kao sredstvo . mistične sile .vode etiku pomirenja. prijateljstva.razvili su logiku sudova: bitan dio suda je voljni element odluke (prihvaćanje ili odricanje kakva pojmovnog odnosa) . bespomoćnosti.dobro je ono što ljude čini dobrima i obratno.

manihejska nauka – vječna borba dobra i zla .bezuzročno dogañanje.što je nešto dalje od jednog to ono manje jest(put isijavanja) Kršćanstvo i filozofija: .relativizam i skepticizam: relativnost doživljaja svijeta. praštanja i milosrña Aurelije Augustin (rano kršćanstvo) . sljedbenik Sekst Empirik .militantan kršćanin .korijene vuče iz sofizma .obnavlja Demokritov atomizam uz novost: atomi spontano skreću s puta te se sudaraju i isprepliću. nepomućenost.utemeljitelj Piron (mnogo je putovao).izlaz iz skepse: samoizvjesnost sumnjam dakle jesam .u spoznajnoj teoriji je senzualist . to je prednost a rezultat je ravnodušnost. teza i antiteza su uvijek u ravnoteži . nenasilja.krivo shvaćen i ozloglašen Skepticizam . mi ne možemo spoznati kakve su stvari o sebi.. dopušta slobodno djelovanje čovjeka u njegovoj filozofiji nema mjesta za bogove .apsolutni monizam sustav emanacije (isijavanja) .suzdržavaju se od suda: deset je takvih načina(tropa) kojima skeptik dolazi do suzdržavanja od suda .etika ljubavi. duševni mir(ataraksija) .znanje o relativnosti vodi do suzdržavanja od izricanja bilo kakvog suda. iz tog proizlazi: .stupnjevi su bitka: um. duša i materija .najznačajniji novoplatonist .skeptik se konformistički pokorava okolini u kojoj živi ali bez uvjerenja o ljepoti ili dobroti odreñenih stvari Plotin . slučaj.jedno je uzrok i izvor svega . ideje.

neke temeljne dogme ne može dokazati no to je zato jer one prekoračuju moć uma .prvi u povijesti zastupa voluntarističko gledište: volja je nadreñena razumu.Bog je uzrok i svrha svega.egzistencija je različita od svega toga.um je podreñen vjeri. zlo je nedostatak dobra . ona je akt . teologije i filozofije Toma Akvinski (srednji vijek) .temeljno pitanje je pitanje odnosa vjere i uma.esencija obuhvaća i formu i materiju(esencija čovjeka sadrži formu umnosti i materiju "bićevitosti" .filozofija postaje predmet školskog poučavanja a ne istraživanja . religije i znanosti.aristotelizam: neupitan autoritet i dogma Aristotela(Toma Akvinski zove ga Filozof) .teologija je nadreñena filozofiji kao znanost o konačnom bitku stvorenih stvari .scolasticus = učitelj .Aristotel je za njega jednostavno Filozof. premudar i predobar . on je čisti akt . ona je potencija . nezavisna je od razuma i svijesti .razlikuje odnos esencije i egzistencije(razlikovanje materije i forme) . on joj služi braneći i dokazujući istine vjere.filozofija je sredstvo teologije kojim se objašnjavaju i brane dogme (dana istina se potvrñuje a ne istražuje) . voljom se čovjek opredjeljuje u vjeri i prihvaća istinu objave.dobro potječe od Boga. njegova esencija je ujedno i egzistencija.. smatra ga vrhuncem spoznaje prirode .razvoj mistike .Bog jest po esenciji. svemoćan je.problem filozofije povijesti(pita se o smislu povijesnog dogañanja) .pojedincu je na putu spasa potrebna milost Božja i pomoć Crkve: Crkvina je dužnost da se brine o sudbini i spasu svakog pojedinca kako bi spriječila njegovu propast u grijehu Srednjovjekovna kršćanska filozofija = skolastika .istina uma ne može proturječiti istini objave .

savršen i svemoguć..ovaj svijet je jedini kojemu čovjek pripada i koji čovjeku ostaje.odbacuje sve službene autoritete. postoje samo pojedinačne stvari a opće je tek riječ Umjereni nominalizam – konceptualizam.Bog nije izvan svijeta. što je nešto općenitije to je realnije Umjereni realizam –priznaje općem egzistenciju ali tako da opća bit individualno oblikuje u svakoj pojedinačnoj stvari Ekstremni nominalizam – opće nije ništa realno.mikrokozam je ogledalo makrokozma . inkvizicija ga je mučila i zatim spalila na lomači. jedinstven . Bog je izvan svijeta. spoznaje sam sebe i stvara svijet. jedini autoritet treba biti razum i slobodno istraživanje . bježi od njih cijelog života. do kraja je odbijao povratak Crkvi .svijet je jedan. on je duša svemira.materija je stvorena. ulovili su ga.zlatno doba ljudske povijesti leži u budućnosti .u sukobu sa kršćanskom okolinom iz koje je potekao.Crkva je osudila nominalizam i službeno se opredijelila za realizam(iako u sebi nosi panteističku pretpostavku i zaključak) Giordano Bruno (filozofija renesanse) . opće postoji realno. uzrok je svega i cilj svih stvari Ekstremni realizam – platonizam i novoplatonizam.naučava beskonačnost svemira i mnoštvo svjetova . život u svakoj stvari.protivnik religije i svećenik religije beskonačnosti. na nama je da na njemu izgradimo zemaljski raj . uzrok je i počelo svega. opće postoji u umu kao pojam a ne realno odvojeno kao bitak . sila koja je u svemu prisutna.beskonačnost – središnja tema . sav je u svijetu. priroda je Bog u stvarima panteizam . ljepote i božanstvenosti prirode . nije vječna.

čovjek po prirodi griješi (unosi više reda i jednakosti u svijet nego što ga ima.prava i jedina metoda je indukcija(od pojedinačnog prema općem) . osnovnih načela kojih bi se mogao lako pridržavati i tako osigurati spoznaju: × četiri pravila/načela: .naš duh je sputan idolima: a) idoli plemena – zasnovani su u ljudskom rodu. mehaniku. služi se predrasudama) b) idoli spilje – zablude koje čini pojedinac zbog manjkavosti svoje prirode.otac novovjeke filozofije . refleksologiju i psihologiju .sve nade polaže u indukciju kao jedinu valjanu metodu a odriče svaku vrijednost dedukciji…ipak ta dva procesa se isprepliću i nadopunjuju Rene Descartes (racionalizam) . zasluge za optiku.Francis Bacon (racionalizam) .za napredak je važan dobro postavljen cilj . odgoja.središnja pitanja su mu odreñenje cilja.znanje nam daje moć nad prirodom.Bacon zahtjeva OBNOVU .osnivač analitičke geometrije. kritika i prevladavanje stare logike i izgradnja novog organona (oruña) znanosti . znanja… c) idoli trga – najneugodniji.traži nekoliko jednostavnih. opskrbiti ljudski život novim pronalascima i dobrima "znanje je moć" .osnovno pitanje je pitanje postupka istraživanja .cilj znanosti i filozofije je ovladati prirodom.pogrešan put pružaju tradicija. govora) d) idoli teatra – posljedica su filozofskih dogmi i teorija . praktična filozofija . knjige i autoritet starih .teži velikoj obnovi . rezultat su meñusobnog odnosa ljudi(sporazumijevanja.

Cogito ergo sum.jedino čovjek ima dušu Baruch de Spinoza (racionalizam) . .u jednostavnim zaključcima dedukcija se svodi na intuitivan uvid a u složenim je potrebna indukcija ili nabrajanje.čovjek je za njega misaono biće.sljedbenik Descartesa .Židov u Nizozemskoj . shvatio da ništa ne zna. no ljudi se baš iz te potrebe udružuju u zajednice.sav tjelesni svijet se kreće po zakonima mehanike .učio u školi. (cogito mu znači samosvijest.razlikuje dvije supstancije: duh i tijelo. . putovao po svijetu. na tome se temelji njegovo racionalističko gledište . kritika Biblije .bit religije je u uvjerenju a ne u vjeri u dogme.samo razum može odrediti što je istinito . još je manje znao. kao i Bacon želi sve početi iz početka. odriču prirodnog prava i obvezuju na pokornost vlasti. DAKLE JESAM. misleću i protežnu tvar .odlučio je u sve posumnjati i došao do zaključka da dok sumnja i misli da je sve krivo nužno je da ono jest dok misli: istina je dakle: MISLIM.a) ništa ne prihvaćamo kao istinito osim onoga što spoznajemo jasno i razgovijetno b) analitičko načelo: teškoću treba rastaviti na jednostavne dijelove c) načelo sinteze: reda i postupnosti od jednostavnog ka složenom d) načelo provjeravanja potpunosti postupka . zato je odlučio da uči iz samog sebe . religiozne knjige treba povijesno shvatiti. očevidnih istina . "očistiti duh" od zabluda .izopćen iz židovske komune .jasnost i razgovijetnost jamče istinu .dedukcija = postupak postupna izvoñenja istina iz prvih intuitivnih.u prirodnoj borbi za samoodržanje pojedinac ima pravo na sve. prva istina je samoizvjesnost svijesti) .ruši autoritete tradicije(no to nije skepticizam). ako ona radi protiv njihovih interesa oni je mogu smijeniti .

suprotno Descartesovom dualizmu zaključuje da je supstancija nužno jedna: to je Bog ili priroda nastavlja panteističku sliku svijeta .zagovarao je ideje ujedinjenja Europe i Crkava .najveća sreća leži u usavršavanu razuma i razumijevanju Boga Gottfried Wilhelm Leibniz (racionalizam) .ključni pojam mu je pojam supstancije(stvar koja postoji a za postojanje joj nije potrebna nijedna druga stvar) . isključuje svaku teologiju . ograničene.modusi (stanja supstancije) su konačne.supstancija ima beskrajno mnoštvo atributa(beskrajni su).osnivač Berlinske akademije i njen prvi predsjednik . ništa nema atribute. a filozofija je učenje o slobodi . psihologijom.svijet je splet pojava koje su meñusobno apsolutno determinirane . jedna drugom uzrokovane beskonačne stvari.problem supstancija: svijet se sastoji od beskrajna mnoštva duhovnih atoma: monada. one su čista aktivnost.svijetom vlada prirodna nepromjenjiva zakonitost .čovjek je ono bitno. diplomacijom.spoznajni problem: red ideja odgovara redu stvari: dakle spoznaja je moguća . neprekidnu promjenu i vrijeme kao dimenziju te biti .ljudi spoznaju samo dva takva atributa: protežnost i mišljenje .otklanja protežnost kao bit stvari i na njeno mjesto stavlja kretanje. nešto ima atribute. samodjelatnost .jedan od posljednjih polihistoričara bavio se pravom. preteča je suvremene matematičke (simboličke) logike… .izlaže svoje glavno djelo "Etiku" geometrijskim načelom . matematikom(utemeljio je višu matematiku neovisno o Newtonu). Bog ima sve atribute .čovjek je modus prirode.svrha države je sloboda . dio prirode.. izražavaju bit beskrajne prirode ili Boga .monade su središta sila: imaju moć predočavanja (percepcije) i moć požude (uvjetuje prijelaz jedne percepcije drugoj) .

utjecaj meñu njima je moguć jedino posredstvom Boga .ne postoje uroñene spoznaje.hijerarhija je monada piramida: najniže su "gole" monade koje imaju nejasnu predodžbu svijeta a najviše monade: "duše" imaju samosvijest. sva naša rasuñivanja temelje se na dva načela: načelu proturječnosti i na načelu dovoljnoga razloga . naš duh je prvotno tabula rasa-prazan bijeli papir bez .država = mnoštvo razumom ujedinjeno u jednu ličnost .prema tjelesnim i duhovnim sposobnostima ljudi su približno jednaki. one su čiste aktivnosti. gubi se poduzetnost i radinost .. Leibniz je racionalist .mikrokozam je ogledalo makrokozma .nije prvi no prvi se tim bavi kao središnjim pitanjem .prirodno stanje odlikuje nejednakost.država je rezultat društvenog ugovora (a ne božanska tvorevina) .spoznaja nužnih i vječnih istina nas razlikuje od životinja. ugovor je neopoziv . uzdiže nas do spoznaje nas samih i Boga.svaka je monada samostalna. zbog tog je život surov.utemeljitelj spoznajne teorije (gnoseologije) kao filozofske discipline . predočuju jasno .otac prosvjetiteljstva . pravo) .razlikuje istine uma i istine iskustva. ima apsolutnu vlast. zatvorena u sebe. nagon za samoodržanjem uvjetuje nestabilne uvjete za život ljudi homo homini lupus (čovjek je čovjeku vuk). čovjek John Locke .središte interesa: problemi čovjeka i društva .svaka monada predočuje čitav jedan svijet .filozofija je racionalna spoznaja (računanje) posljedica iz uzroka i obratno uzroka iz posljedica .strah o smrti čini ljude sklonima miru te se oni odriču prirodnog prava društvenim ugovorom(prevladaju dr. država. borbe meñu ljudima Thomas Hobbes (empirizam) . nije moguć utjecaj monada jedne na drugu. u nama je umna duša ili duh.predmet filozofije je prirodno tijelo.

smatra se spoznajom samo u širem smislu . slobodu. slaganju/neslaganju dviju ideja.Locke opravdava pravo na revoluciju.Locke vjeruje da naš um nije sposoban spoznati sve tajne svemira ali je sasvim dovoljan da spoznamo sve što nam treba za sretan i moralan život . mirisi. i vlasništvo.teolog i svećenik . mirovanje) . narod ima pravo oduzeti vlast vladaru koji ne poštuje prirodno pravo .zagovara podjelu vlasti na zakonodavnu. izvršnu i federativnu . okusi…) ideje tih svojstava dobivamo osjetilima(takve ideje su subjektivne slike) .prvotna svojstva: neodvojiva su od tijela neovisno o njegovu stanju i veličini(čvrstoća. oblik. dokazivanjem) c) senzitivna – osjetna.država mora potvrditi prirodno stanje: jamčiti život. najviša je i najjasnija b) demonstrativna – otkriva slaganje/neslaganje posredovanjem drugih ideja(zaključivanjem.tri stupnja spoznaje: a) intuitivna – sastoji se u neposrednom opažanju. ne smiju si nanositi štetu . protežnost.poriče postojanje materije.svjesno odvraća filozofiju od velikih zadataka za koje smatra da im nije dorasla George Berkley (nominalist) .narod je trajno suveren . tjelesne supstance . zvukovi.prirodno stanje odlikuje jednakost meñu ljudima. pokretljivost.utemeljitelj je empirizma(izvor spoznaje je iskustvo) i njegov najznačajniji predstavnik . .sadržaja sva spoznaja potječe iz iskustva a ono je dvovrsno: a) izvanjsko – osjetilno iskustvo (izvor su predmeti osjeta) b) unutarnje iskustvo – refleksija (izvor su radnje našeg duha) . ljudi su jednaki.drugotna svojstva: nisu u predmetima već su sile koje u nama proizvode razne osjete(boje.

uz ideje postoji duh koji ih doživljava. . pouzdaniji su vodiči vjera i navika .radikalno proveo empirizam i doveo ga do skepticizma .treba se držati iskustva Immanuel Kant (klasični njemački idealizam) .predmet spoznaje su ideje(a one su svi naši doživljaje dobivene radnjama duha. oni su različiti te ne možemo iz uzroka izvesti posljedicu . maštom…) .kritički postavlja problem vrijednosti spoznaje.kriticizam = kritičko preispitivanje uma samog.empirizam doveo do subjektivnog idealizma .stav mu je agnostički i skeptički: nije moguća objektivno nužna spoznaja .gledište mu je čisto nominalističko . one ne postoje izvan duha . bilo tjelesne bilo duhovne supstancije .stvari su samo kompleksi osjeta postoje samo ako su opažene! . ideje spoznajemo intuitivno ili demonstrativno a činjenice ne tako sigurno. postavljanje mogućnosti i granica vlastitog uma kritikom .Lockeov sljedbenik i kritičar .asocijacija doživljaja: običaj ili navika da očekujemo onakav slijed stvari kakav smo već doživjeli.utjecao na pozitivizam i pragmatizam. utjecaj na I.vidi krajnje ekstreme u racionalizmu( nekritičnost i dogmatizam.vodi u solipsizam(postoji samo Ja sa svojim doživljajima i ništa više) izbjegava ga time što kaže da je Bog izvor osjeta David Hume (empirist.. doživljavamo vremenski slijed pojava ali ne doživljavamo način niti nužnost slijeda . tvrdi da je razum . pamćenjem. predmete ljudskog uma dijeli na odnose ideja i činjenica.svojim kriticizmom izveo prevrat u povijesti filozofije .odriče svaku mogućnost spoznaje.razum nije dorastao da nam bude vodič u životu. Kanta .postoji načelo uzročnosti meñu činjenicama: veza izmeñu činjenica: jedna je uzrok a druga posljedica. skepticist) .

samoodreñenje. autonomija volje . čovjek sam sebi donosi zakone kojima je podložan. ne vjeruje u nemogućnost spoznaje stvari kakva je o sebi(nasuprot Kantu) .doživljaj ljepote zasnovan je na bezinteresnom sviñanju oblika umjetničkog djela a ne izlazi iz sadržaja djela. dužnost je nužnost djelovanja iz poštovanja prema zakonu. um. od objekta subjekt prima utiske prema oblicima vlastite svijesti i oblikuje ih u iskustvo .jedini način spoznaje) i empirizmu(spoznaja je samo empirija.u spoznaji sudjeluju objekt i subjekt: objekt je do sad imao ulogu nepomičnog središta oko kojeg se vrti subjekt pokušavajući spoznati objekt onakvim kakav on jest neovisno o subjektu. ideja.čovjek pripada dvama svjetovima: kao osjetilno biće svijetu prirodne nužde a kao biće slobode umnom svijetu . no sad se objekt vrti oko subjekta(kopernikanski obrat).ideja je Hegelu bit svijeta. nema stvaralačke aktivnosti i uloge subjekta) te potaknut Humeovim skepticizmom stvara kriticizam . vršnjaci su mu Napoleon i Beethoven .mogućnost i vrijednost spoznaje možemo spoznati tek spoznajući.tvrdi da nije pitanje da li je moguća objektivno vrijedna i nužna spoznaja nego kako je moguća .ima smisao za povijesni pristup problemima . forma čini umjetnost umjetnošću Georg Wilhem Friedrich Hegel . bit i bitak svega . umnost je ono osnovno.etička zapovijed Kantove etike: "Radi prema dužnosti iz dužnosti.".spoznaja je moguća tek uz pretpostavku identiteta svijesti i svijeta.odlikuje ga enciklopedijska učenost i sistematičnost . on je zakonodavac prirode .sloboda je pretpostavka odgovornosti i moralnoga zakona oni su nemogući bez slobode . čovjek dospijeva u središte spoznaje.pod dojmom Francuske revolucije.izgrañuje jedan od najvećih filozofskih sustava . da subjekt spozna .objekt daje sadržaj spoznaje(ono što spoznajemo) a subjekt oblik spoznaje( kako to spoznajemo).

svaka je pojedina disciplina karika u lancu cjeline jedinstvenog razvoja filozofije kao kruga krugova LOGIKA: znanost o čistoj ideji FILOZOFIJA PRIRODE: priroda je drugobitak.nakon toga sinteza nije završetak nego nova teza za novu antitezu k novoj sintezi: početak novog tročlanog niza . suprotnost tezi c) sinteza (negacija negacije) – ukidanje negacije. izradio je sustav filozofije – enciklopediju filozofskih znanosti. no nije samo metoda nego "duša i pojam sadržaja". egzistencija je djelom pojava.svijet je povijest disonancije a ne hram harmonije . treba spoznati objektivni subjekt koji je u stalnom kretanju i povezanosti sa spoznajnim objektom .ideja je ono zbiljsko. izvan sebe. logika = ontologija .težio je tome da uzdigne filozofiju na razinu znanosti. u prirodi je ideja otuñena.razlikuje pojavu i zbiljnost. stupanj posredovanja koji uključuje prva dva odreñenja i ukida njihove suprotnosti . objekt prestaje biti beživotna supstancija.objekt potrebno je da su subjekt i objekt u svojoj biti istovjetni(prirodu i čovjeka prožima ista umna osnova) . u prirodi ideja je u konkretnom obliku no . prepreka. u duhu se vraća sebi i stiče svijest o sebi kao bitu svega . zakonitost uma je zakonitost zbilje .zakonitost po kojoj se odvija spoznavanje je zakonitost zbilje.dijalektika je druga bitna značajka Hegelovog učenja.ontološki monizam. um vlada svijetom . dvostrukost subjektivnog i objektivnog . antiteza. otpor.podjela dijalektike na tročlani niz: a) teza (afirmacija) – jednostavno postavljanje pojma b) antiteza (negacija) – stupanj suprotstavljanja tezi. negacija ideje.svijet prožima jedinstvena zakonitost .dijalektika je logika ali i ontologija . ona prožima cijeli njegov filozofski sustav. prolazna je i dijelom zbiljnost-nužni bitak što u sebi sadržava bit . ono što je moguće.logička je ideja apstraktna i nesvjesna.panlogizam mišljenje i bitak su istovjetni.

nesvjesna. antiteza tog pritiska(samoodreñenje slobodne volje Ćudorednost: sinteza prava i moraliteta u kojima pojedinac živi i pokorava im se APSOLUTNI DUH: pojavljuje se u umjetnosti u obliku zora: osjetnoj pojavnosti. povijest filozofije kod Hegela je zapravo filozofija filozofije BITNE ZNAČAJKE HEGELOVE FILOZOFIJE: panlogizam. njen je predmet carstvo lijepog ali u umjetnosti. stupnjevi duha: subjektivni. jedinstvenost sustava. enciklopedičnost i dijalektička metoda . osjetilno se u umjetnosti oduhovljava FILOZOFIJA je najviši oblik apsolutnog duha. razvoj ideala. sustav pojedinih umjetnosti . dogovorom ljudi da slobodnu volju zaštite od samovolje Moralitet: je negacija. objektivni i apsolutni duh Pravo: odreñen je vanjskim pritiskom. u duhu ideja je konkretna i svjesna sebe FILOZOFIJA DUHA: čovjek je najviše prirodno biće/djelo prirode no on je i duh. u religiji u obliku predodžbe i čuvstva i u filozofiji u čistim pojmovima ESTETIKA: ideja lijepog ili ideal.ona je filozofija umjetnosti. ne u prirodi.

.9. 3.83..:/0./0243897.8.3.03. .308. .30.. 497..3:/..

4...8709.0 943...48920N::/2.230/47.44/:09.08...3: .98.. 48093.89.7.89 90448..434/.57.43.9.83 9.8.7:430 54 9:05774/3457. :/8:0/3..3247./.8543. 3082:8 3..7 3:10/07.304/:00/3.308.247..2970-.0457./.4082.24: 702828: 4.7/95774/3489.97.808543.308.2 /4.0 /0098..4 .: 3.893..3.8. . 8039.: .07:0/.302/7: /0.38543.3.. 82.74/097.49 84-4/: .1441:4/..7.3 .4:.3/.54/0:.0 .70.0 03 547 054894.0703 4..97.09././4-....428.3: 3..30. :23085484-..90709008308:589./.549.348:.0.302 .3.08344/.302 /4.4 8.3054870/4.. .... 9.2 9 .9...2448092.49 5774/3489.0.57.027.3489 909: /7 ...74/2.302.248. 0470070 3423.489.4.

. 5.02439:9.2:0.4 0:02443.0. 303.4- . 942 89.3. 0/./3.7. 22.24 5489.38:. /7:...98:89. ..08:/00 .0-4900830-4/:4.243.4/./7. ... .07..89 7.3 9.0/4-..5489408./03.:24: 34898543.04570...70/34898543.39...0 570/2090:/84:2.. 0 -0.8994:2.5480/..39 . 303.04/48:-09..2..29. 9903024 024:74../:.3:0.040257.80/-0379 .3.34/0243897.2.43030548940.9.. 7. 970-.80/7 .3/:.4/ .42/4 .242.2 :90.3./008543.2/4.2 0302 2..300897020:7.0895480/.9:54..2. /0.48:45.4-09..4/:8458.07.2.0:74... 0/ 902:0 8943423.257.84..2: 3079 3489/42.3.. 570/2098543..9.8543./:20 025789 8059....0307..0 /4 . 438:7.824 . 4/7 08..343: 3.34574. 4/3480/0./48059.04. ./4 ..2.:230/47.80/89.: .04.0 79 5489. 04:74 348920N: 303.4308:8.574-02..89.24.34/0. 920 94.0/3.549.3... 89.49: 54:/.24425084809..2../.7..279 4570859.8.../..030 9.30:2.3024: 34897.2 8. :90.3489 8059 3024: .30/4 ..4/ : .7942 .43.24.2/4.3...20N: 303. 339 3: 348980/.474809.70203880/54..3....4279..:2 .43.04.7 0257.8.8.0 /4 ...34.78:8.8 3302. /4 .08914410 79.9.308:589..2-:/0.89 4 4.24.48:734 548943.... 030 :/0054894/:4/4 ..7//...2 548948.

:94342.000:-98.2..473489247. .0 .:2093 4/0.540430094.7. :2 :2348904344834..450/8. 0 .: 30.0.79448:-09..8543.43: 4.4:4:30542 34 870/ 9.09. /.0 430../7 .089 4-:0:8:89..303.38.:9805702.0575..:8070.54..N..444080.54.434/. 90549.2.: 0348988902.054/4 .834.2..0898..70/34898543.7//. 45073.240257.00 4/:0.08.7./7 .057095489.28059.394.3059.2 9.4-.0 .: 8543.0 144188:89.4.024 0248543.0 /4850..7../2.8..09:5774/303: /0..8:/0::4-098:-094-090/48.9.4/4.4 09 .8:-094-8543.8.4480934- 08.3: 3.9 4.43.40 24: .828.08...0090#..89.34..0480- 3./5702.024 .30 ..280-/4348.2..8.8:-098543.3:4-.384-7.90:57095489..7 3.09: /4 . 54//42427.3.08.094.. 38543. 302..798:-0954: .70/3.24289.0 434 948543.34 -9-9..304.8:2:...43089 304..4:.9 3489 2./0.8:5749.4 - 084-4/0:23428.....8543.024 4/4-09./.39: /0./: 3489/: 3489 /: 34890 3: 3489/04..3:9:204.0835789:5574-022.30/.05490..430 42.0/33.34.1472..8:-09572..-03907083428.4 948543. 3:2093489:20934 : 0470270/7.8.09.4-09.79.../0.3...5702.438:3024: -0 84-4/0 4.0/. 8543.244/70N030 .024: . 7.40 84-4/.54 94.34/3.3489:408:-09.83448:-09: 348.5774/0 4-09/.024: .:/039909.0 02572: 8543. :8543.089./.89908.:870/ 908543./804-09.94-0943..03 24: 3489.3.9908543..N:00/.03.07:0: 3024: 34898543.

380-0:/::80..:054. .345489..3990...3489 7..4.089480-./.43944. ./00 .:23.4-0954970-340/.8543.0.083.9 4-09.3./7 .-9 /0.4834.0 89:5..4-9:8.04.3990. 434 94024: 0 574.:/.34898. 574 2.38:574989.307..0:437093424-:34 .493.304/: .7:4.7 09.:-348908903. 49547 570570.30434. 90..3.:.09.24-0957089.0434-84 :2.-93.0540/3..0347.0/042-3489 3: 3-9. .3.44-9894.49:N03.300.. 54/0.324-0942 . 3. 4 ..7.4394.93..54.30.4974 .0. 30./.90.3.89. 30.0.34.:.0/389.33 .. 970-..4:: :0 57..0942 /.34 /.344-09.093 5774/: 4..3.34.2.0/7:..: 5774/0/0... :5774//0..30542.308./8.3:3.8543..3:54.22 030-9...38:-0940:89. 94:80-8.439489:2.5897.:/301441:3.8.34308. 30.7.3.34.43.80-89 08..:.4394895444804/.3030..90 8:5749348990 .0 :/..3990:34. 144188:89.3489 8.439489-0 7. 5.8:8:-094-09:8...004.0-9-0 .4: 03.0/04254.03.43944.8:894./7 ..30.8543..172. .14410..089/843.../.72430 90 409420/.28.0903.0.48390 54 09..34894 894/0  !## 5774/.47:.0/7:4-9..7. 89:5. 8.439489-04..439489 43944 243.14410 03.34.574 2.09574 2.09.4897:489 8:-09.09054../.354870/4.342709.../408:89.53. ..242094/..8:589..343.3...4/70N03. 8390.450/:144183.0/0.093 ..0. 0/3489.974 .0304.030 0/389.8390....08:57493489 3. 8.

308.80-0  & 4..0437093.083.083.003.8. 05774/34- 0. :/::/0.

909030..89.4 1441. /:.24.14410 % '  5.       .3..34.2 0/389. .44/70N030.584:93/: !7.57.4054.  03. 4-..48093454.2094/.5447.034898:89.84-4/3:.4742://.244/70N03084-4/30..57./045774/034430/:89:530.8:-09...054/0.540/3:2093489 43..3489 :70: 4-:570/4/ -0 :.0..:42.:2093489 3030570/209. .247.09 . 8.2...089144104/00.:1441: 8925424.40 47.:080::2093489:4-:47...54.540/3.450/ 3489/.280 !$ &%&54..01441...584:934/:.945798. 7. 8:89.4:.. 9904/ 8... $%%/0.3990..4/0.::2093489 30: 5774/ 48093480::20934894/:4.3 4-09.. 03..40 :/470/34898390.382579842 /44...789.909.

 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->