Povijest filozofije - Boris Kalin

FILOZOFIJA: "ljubav spram mudrosti" - Pitagora prvi upotrijebio riječ filozofija - u stalnu upotrebu uveli je Sokrat i Platon - podjela filozofije na: a) teoretsku (ontologija, gnoseologija…) b) praktičnu (etika, filozofija politike, prava, povijesti…) c) poetičnu (estetika, poetika, retorika, filozofija tehnike…) METAFIZIKA I ONTOLOGIJA - metafizika: istražuje ono što je prvo i što je posljednje, meta ta fizika(iza fizike), znanost o onome što je s one strane fizičkog, bitak, bit, zbivanje, kretanje, forma, materija, supstancija, uzrok, svrha… - ontologija ili opća metafizika je učenje o bitku, temeljna je filozofska disciplina, često je se izjednačuje sa filozofijom × specijalne metafizike: teologija, psihologija, kozmologija… × što jest? - što je bitak? - s obzirom na pitanje je li bitak jedan, jedinstven razlikujemo: monizam – sve je u svojoj osnovi jedno (jedno načelo ili supstancija) dualizam – dva su meñusobno nesvodljiva samostalna različita načela svega pluralizam – više načela, osnova ili supstancija svega (Empedoklo: četiri elementa) - prema temeljnom odreñenju bitka razlikujemo: materijalizam – bitak je materijalan, materija je primarna a svijet i mišljenje sekundarni idealizam – bitak i osnova svega je ideja, misao, mišljenje, svijest, volja, duh, bog. objektivni idealizam: bitak je objektivna zbiljnost neovisna od čovjeka (Platon-ideje ili Hegel-apsolutna ideja) subjektivni idealizam: naša svijest je ono primarno a zbilja je idejna tvorba subjekta ili agregat osjeta

SPOZNAJNA TEORIJA ILI GNOSEOLOGIJA - J. Locke u 17. st. utemeljio spoznajnu teoriju ili gnoseologiju kao filozofsku disciplinu - važni su problem predmeta spoznaje i problem istine - s obzirom na izvor spoznaje razlikujemo: × empirizam: iskustvo je izvor sveg našeg znanja, duh je nakon roñenja tabula rasa (J. Locke) × senzualizam: osjetilno iskustvo je jedini i glavni izvor spoznaje × racionalizam: izvor spoznaje je čisto mišljenje, umovanje, osnova spoznaje je um, razum, intelekt(Heraklit, Descartes, Spinoza…) × kriticizam: gnoseološka koncepcija prevladavanja empirističkog odnosno racionalističkog dogmatizma(kritička sinteza racionalizma i empirizma utemeljio I. Kant)

× intuicionizam: izvor spoznaje je intuicija, neposredno gledanje i uvid bez racionalne analize, dedukcije (H. Bergson ; J. Locke i Descartes senzitivna, demonstrativna i intuitivna spoznaja) × iracionalizam: oprečan racionalizmu, izvori spoznaje su iracionalni, nerazumski, ono što je iznad razuma ili protivno razumu a) voluntarizam – pravac koji daje primat volji nad razumom (Augustin i Schopenhauer) b) misticizam – izvor spoznaje je u ekstazi, sjedinjenju s apsolutnim (Plotin) - prema dosegu i vrijednosti spoznaje razlikujemo: × dogmatizam: moguća je sigurna spoznaja istine, svijet i stvari spoznajemo onakvima kakvi su o sebi × skepticizam: nije moguće spoznati objektivnu istinu zato se je mudro suzdržavati od izricanja tvrdnji ETIKA: je filozofija morala a) heteronomna etika – izvor morala je izvan čovjeka(to su sve eudajmonističke etike) b) autonomna etika – izvor morala je u čovjeku samom, on bira normu kojoj će se

dijeli se na povijest staroga.eudajmonizam = cilj je ljudskog djelovanja sreća.hedonizam = užitak je cilj života . filozofije b) antropološko razdoblje grč. filozofije c) ontološko razdoblje grč. filozofije d) etičko razdoblje helenističko-rimske filozofije e) religiozno razdoblje helenističko-rimske filozofije Srednjovjekovna filozofija: a) problem odnosa vjere i uma b) problem univerzalija Novovjeka filozofija: a) filozofija renesanse b) empirizam i racionalizam c) prosvjetiteljstvo d) klasični njemački idealizam Miletska škola .perfekcionizam = cilj je usavršavanje . danas se smatra temeljnom filozofskom disciplinom Povijest filozofije: .utilitarizam = svrha je djelovanja korist pojedinca ili zajednice .svim tim etikama se suprotstavlja Kantovo shvaćanje o samoodreñenju volje: nužnost djelovanja iz poštovanja prema zakonu ESTETIKA: filozofija lijepog i filozofija umjetnosti ANTROPOLOGIJA: suvremena filozofska disciplina koja nakon Hegela stupa na mjesto opće metafizike.pokoravati . blaženstvo . srednjega i novoga vijeka Antička filozofija: a) kozmološko razdoblje grč.

red. ona je simbol vječnog kretanja . izdvajanjem iz njega nastaju toplo i hladno a iz njih konkretne stvari .pojam kvantiteta ."broj je bit svega". brojevi su počelo prirode.polaze od matematike. element. prapočela matematike su prapočela svih stvari.svaka tvar je prožeta životom(hilozoizam) . prauzrok. nešto beskonačno kvalitativno neodreñeno.brojevi i brojni odnosi su ono najvažnije. obveza da intenzivno intelektualno žive . ono nepromjenjivo? × što je izvor. praelement svijeta? × što je pratvar.predstavnici: Tales: sve je voda Anaksimen: sve je zrak Anaksimandar: praosnova svega je aperion.brojevima su pripisivali simboličke mističke uloge . bitan je količinski odnos .neprekidna promjena. supstancija svega što jest? . vječni i nepromjenjivi. u svim praktičnim djelima i tehničkim umijećima vide prisustvo broja.tvorci su pojma prirode Pitagorejska škola . osnova prirode. sekta: "pitagorejski savez" – disciplina i obredi orfičko-mističko-moralnog nadahnuća. kretanje je bit svijeta.osnovno pitanje: što je pratemelj svega.matematička spoznaja je uzor spoznaje i znanja uopće . svemir je harmonija i broj . glazbe i astronomije . stoljeću s Filolajem na čelu . promjena je apsolutna .utemeljitelj: Pitagora .škola na vrhuncu u 5. početak. osnovno počelo.zastupaju monističko i materijalističko gledište . mjere..brojevi nisu počela stvari nego su stvari prema njima načinjene Heraklit .vatra je praelement.

panteističko gledište(sve je jedno.utemeljitelj: Ksenofan – monoteističko. vječan. nema kretanja . misliti znači biti. poredak stvari. razlikuje racionalnu(prava) i osjetilnu(ne zadovoljava) spoznaju . nije nastalo. ureñenje: navodi zakon reda prirodnog dogañanja i zakon reda kao načelo društvenog života ljudi .bitak jest – nema bivanja . čestica . znanje) . bitak je jedan.razlikuje dvije spoznaje: osjetilnu (lažnu) i racionalnu (pravu. vatra.prvi razmatra pitanje izvora spoznaje. zrak i zemlja . suprotnosti se slažu . ograničeno.4 kvalitativno nepromjenjiva elementa: voda.. vječno je i potpuno nepokretno) . red.Parmenid: suprotna filozofija Heraklitu .bitno! pojam reda i pojam promjene .tvorac je teorije elemenata .svijet je harmonija i borba suprotnosti .Zenon: Parmenidov učenik.uvodi pojam sila odvojenih od elemenata(ljubav spaja.bit svijeta kao procesa kružni tok izmjene tvari .bitak jest – nebitak nije. odnosno supstancija.ono što jest nije postalo.svijetom vlada logos. mržnja razdvaja) Anaksagora .sve je u bivanju Elejska škola . brani njegove ekstremne stavove.svaka stvar ima svoju suprotnost.izrazito racionalistička . Aristotel ga nazvao začetnikom dijalektike Empedoklo . misliti = biti . nema mnoštva raznolikosti.nema bitka .ima bezbroj vrsta kvalitativno različitih sjemena. jedinstveni zakon.

veličinom. nenastali. najznačajniji predstavnik antičkoga atomizma . tvrdoćom i pokretom.razvijaju tehnike uvjeravanja.atomi su bitak. zvukovi.filozofija = sredstvo . hladno(posljedice djelovanja prvotnih svojstava na naša osjetila) su drugotna svojstva stvari . težinom.vide obrazovnu vrijednost znanja.svijetom vlada mehanička zakonitost .po Demokritu: dvije vrste spoznaje.poznavanje govorničkog umijeća i vještine dokazivanja postaju potrebom vremena ."ljudima priliči starati se više za dušu nego za tijelo" Sofisti . nepromjenjivi.često su izloženi poruzi i ironiji (sofist = mudrijaš) .meñusobno se razlikuju oblikom. usmjereni su praktično-odgojnim pitanjima .dogañanje = gibanje atoma(sudaranje.Demokrit:. no i osjetno iskustvo je važno jer je izraz djelovanja i oblika atoma . odbijanje…) .svojstva koja pripadaju atomima su prvotna svojstva stvari a boje..prvi su pravi prosvjetitelji/poučavatelji Grčke (sofist = znalac) .pojam atoma proizašao je iz elejskog problema beskonačne djeljivosti: dijeljenje staje kod nedjeljivih čestica – atoma (atomos = nedjeljiv) . toplo. njihovu položaju i redoslijedu . mračna (dobivena opažanjem) i prava(daje ju razum).nus-objektivni um(svjetski um) je najfinija i najčišća tvar Atomisti . ispreplitanje.Leukip: osnivač atomističkog učenja . umijeće dokazivanja i argumentiranja (uvjeti uspjeha u praktičnom životu) . vječni. uz njih postoji neograničen prazni prostor . stvari se jedna od druge razlikuju po svojstvima atoma.kasnije dolazi do iskrivljavanja tog umijeća do eristike – isprazna nadmudrivanja koje postaje samo sebi svrhom . neuništivi. polihistoričar. mirisi.

mlañi sofisti: nagon je osnova odreñenja čovjeka Sokrat .čovjek je po prirodi odreñen na ograničenje nagona .čovjeka ne odreñuje opažaj nego um.. protivnik je demokracijemnoštvo neprijateljaosuda na smrt . istina .mnogo je putovao: donosi sud o relativnosti etičkih nazora .traži istinu i vrlinu. Gorgije(poriče mogućnost spoznaje). Platona i Aristotela . mjera svega za čovjeka je umni uvid. provodi dijalektiku "za i protiv" . herojska smrt time je stekao još veću popularnost . Kalikle… .predstavnici: Protagora. on je taj po čemu nešto jest ili nije (svjedočanstvo onog vremena) . samosvladavanje.krepost = znanje: onaj koji zna je dobar.protivnik sofista: potrebna nam je jasna spoznaja jer onaj koji zna ne griješi .nije pisao nego je diskutirao("knjiga šuti ako je što pitamo").bit mišljenja je spoznaja općeg . Trasimah. moralna svijest i savjest.smisao čovjekova života je krepost."znam da ništa ne znam" .zagovornik je aristokracije = vladavine najboljih (najbolji su oni koji znaju) . popio je otrov. ne nagon nego osjećaj dužnosti.rehabilitirao ih je Hegel: razvili kritičnost usmjerenu protiv dogmatizma starih .pojmovna spoznaja . mišljenje.opažaji su izvor spoznaje no oni su subjektivni i nepouzdani (iste stvari se različitim ljudima drukčije čine). Hipija. nemoguće je znati i činiti zlo . spoznaja.filozofija ima ulogu odgojiteljice (praktično-etička funkcija) . poštivanje zakona."čovjek je mjera svih stvari".Protagora: o svakoj stvari postoje dvije tvrdnje. potpuno oprečne.poštuje zakon do kraja. naučavanje mu znamo od učenika Ksenofonta. nema istine koja bi objektivno vrijedila za sve relativizam i skepticizam . usavršavanje .

pojedince pita o raznim stvarima(ljubavi. metoda traženja: 1) "negativan" korak je ironija.Sokratov učenik .bespotrebnost je ideal .Nietzsche ga smatra presudnom pojavom te kulture no po tome što od njega počinje njena dekadencija Kirenska škola: (Aristip.smisao života: u osjetilnim.utemeljitelj filozofije politike. zlo = bol.znanje je potrebno ako služi djelovanju Platon . stvara definiciju kojom daje točno pojmovno odreñenje(velike zasluge u postavljanju temelja logike) . neugoda .ne smijemo robovati zadovoljstvima Kinička škola: (Anisten. tjelesnim zadovoljstvima .naučavaju hedonizam . suočavanje sugovornika sa vlastitim neznanjem.jednostavan i oskudan život u skladu s prirodom – kultura je na krivom putu . znanje je teško 2) "pozitivan" korak je majeutika: porodiljska vještina – sugovornik spoznaje istinu i donosi je na svijet .mudro je prihvatiti manju bol ako ona vodi većem užitku a treba izbjeći ugodu koja vodi neugodi . prijateljstvu…)..trebati malo a i to sužavati .dobro = užitak. Diogen) .osnovao je "Akademiju".ravnodušnost spram zakona i obaveza civilizacije .zadatak: osvješćivanje neznanja.Sokrat je intelektualist i moralist . problem politike i socijalne etike ostaju su njegov . filozofsku školu . dolazi do onog općeg za sve. Hegezija) .provodi induktivni postupak.

naučava objektivni idealizam .osnovni interes cijeloga života . ideje su bitak (učinio je opće pojmove bićima) .pod utjecajem je Sokratove etike. trokuta) predodžba (trokuta) pojava (trokut u opipljivom smislu) sjena (trokuta u npr. zrcalu. po njima nešto jest i nije.eros (ljubav) = filozofska težnja za spoznajom. ona je izvor bitka i biti(stolar je stolar ako je dobar stolar) . materijalne stvari su odbljesak ideja .etape Platonova razvoja: sokratsko.dijeli zbilju na a) istinsku zbilju ideja i b) vidljivi materijalni svijet pojava(sjene ideja) . .misaonom svijetu primjerena je umna spoznaja a pojavama vidljivog svijeta odgovara mnijenje .pojmovi su ideje. vodi) .matematika: matematička odreñenja su pojmovna.ideje su vječne i nepromjenjive biti svega. znanje. izvor su.spoznaja je sjećanje (prisjećanje duše na sadržaje koje je znala prije stapanja s tijelom i života u ovom svijetu sjena) . dobrim. one su bitak i bit. pojavama i nagañanje o sjenama tih stvari . prijelazno. čista.razlikuje ne samo spoznaje nego i predmete tih spoznaja: predmet umovanja je prava zbilja(svijet ideja) a predmet opažanja je prolazna zbilja(svijet pojava) . matematika je argument za nauku o idejama .njegova djela su prvi filozofski spisi sačuvani u cjelini(dijalozi u obliku razgovora).četiri stupnja stvarnosti: ideja (npr. besmrtnim. elejaca i pitagorejaca . najpoznatiji je "Država" . mudrošću.u hijerarhiji ideja najviša je ideja dobra. zrelo i kasno doba .vrste mnijenja: vjerovanje o konkretnim stvarima. uzrok i uzor svega.vrste umne spoznaje: znanje o idejama i predočavanje matematičke razumske spoznaje .

zagovara aristokraciju. hrabra. čovjek je pravi tek kad umni dio vodi druga dva. mana – gramzivost.država je nastala iz potrebe ljudi za podjelom rada .filozofa . pravednost znači da svatko radi svoj posao.cilj države je sreća svih grañana i zajednice .ideja države = ideja pravednosti. vladavinu najboljih (najmudrijih) .pravednost. tako je i država prava ona u kojoj vodi umni dio × proizvoditelji: požudni dio države. težnja za ugodom.ideju države gradi na analogiji sa prirodom čovjeka: čovjek ima požudni.dijalektika = prava metoda spoznaje IDEALNA DRŽAVA . zanatlije.lijepim . ona je ideja dobra i istine. ona se ne odnosi na umjetnički lijepo . umjerenost.tri staleža idealne države: × proizvoditelji: zemljoradnici. pravedna . onaj za koji je sposoban i ne ometa druge u njihovim zadacima . voljni i umni dio duše. mudrost četiri temeljne vrline Platonove filozofije .ideja lijepog: visoko na hijerarhiji ideja. mana – težnja za vlašću i častoljublje.elementi totalitarnog poretka. pojedinac i stalež se gubi pred zajednicom (u korist sreće društva nema pitanja osobne slobode i sreće pojedinca) . vrlina – razboritost.glavna funkcija države je odgoj grañana . umjerena. mana – nepravda Savršena država je mudra. hrabrost. vrlina je mudrost. ostvaruju dobra za sve pripadnike društva × vojnici/čuvari: brane državu od vanjskih i unutarnjih neprijatelja × vladari: upravljaju . vrlina hrabrost × vladari: umni dio države. umjerenost × vojnici/čuvari: voljni dio države.država je država samo ako ostvaruje ideju pravednosti.

oponašanje.zastupa teleološko gledište: svrhovitost vlada svijetom (telos = svrha) .u "Akademiji" bio 20 godina.Platonov učenik i kritičar . usavršavanje oblika. vječno kretanje i razvoj. "Metafizika" .prijelaz iz tvari u oblik je kretanje. klesani kamen. kameni stup. ma to ga upozorava Aristotel Aristotel .čovjek je duša i tijelo duša je oblik tijela . bog..sustavno izlaže svoju filozofiju. oštra kritika Platonovih ideja. trg …) a čitav svijet je ta hijerarhija. amorfan kamen.postoji hijerarhija. pripada osjetilnoj sferi) .dvojnost svjetova (pojave i ideje).odgojen u prirodoznanstvenom i realističkom duhu. mišljenje mišljenja.razlikuje tvar i oblik × tvar: pasivna mogućnost. postaje zbiljskim tek kad se oblikuje × oblik: je ono bitno. pokretač svega .polihistoričar: aktivan u skoro svim područjima ljudskih interesa .Platon malo cijeni umjetnost.sistematičar je: daje povijesni pregled i kritiku različitih gledišta o problemu te onda daje svoje mišljenje . na vrhu stoji oblik svih oblika. hram. ona je "treća od istine"(nakon svijeta ideja i svijeta pojava koje su sjene ideja umjetnost je sjena sjene.osnovao je svoju školu: peripatetička škola (djeluje kao istraživačko i znanstveno središte) . stupovlje hrama.tvorac je logike . stupnjevitost oblika (npr. rascjep u zbilji je slabost Platonova idealizma. obmana je. čisti oblik. bit po kojemu nešto jest "stvar je oblikovana tvar" . neprihvaća dvojnost svjetovan svakoj stvari . za njega nema drugog svijeta do ovog. ima odgojnu zadaću no svedena je na puko sredstvo. dogañanje . odlazi biti učitelj sinu Filipa Makedonskog – Aleksandru .

vrline: 1) etičke – vrline volje. do spoznaje općih pojmova o općem je jedino i moguće znanje . ponos. aristokracija.razlikuje trpni(pasivni) um prima grañu opažaja i djelatni(aktivni) um čista misaona djelatnost ETIKA: čovjek po prirodi teži sreći a ona je u dobru kojem težimo radi njega a ne radi neke druge svrhe .četiri su vrste uzroka: tvar.čovjek je po prirodi političko biće: zoon politikon.od njega potječe klasična teorija istine: teorija adekvacije ili korespondencije tok izvoñenja istine je deduktivan i obrnut toku istraživanja .pjesništvo(opće) je više filozofska i ozbiljnija stvar negoli histografija (pojedinačno) . republika) i lošu vladavinu kojoj je cilj korist onih na vlasti (tiranija. stol. oplemenjuje .tragedija ima etičku. oblik.odgoj grañana = temeljna funkcija države .prva supstancija je pojedinačna stvar (čovjek.spoznaja počinje u opažanju. odgojnu funkciju. biće zajednice te svoju bit može ostvariti tek u političkoj zajednici ili državi(onaj tko je sam sebi dovoljan je ili zvijer ili bog) . tu dohvaćamo pojedinačno a mišljenje se zatim induktivno uzdiže do općeg. pravednost … to su sve vrline izmeñu krajnosti) 2) dijanoetičke – (znanje. darežljivost.država treba biti srednje veličine . demokracija) . razboritost. uzrok kretanja i svrha ..razlikuje valjanu vladavinu kojoj je cilj opće dobro(kraljevstvo. životinja…) a druge supstancije su vrste i rodovi (opće od pojedinačnog) . umovanje). oligarhija. izbjegavanje neumnih krajnosti (hrabrost je vrlina izmeñu plašljivosti i neustrašivosti. pročišćava. izvor su blaženstva za mudraca .sretan čovjek je onaj koji je razvio umnu prirodu u praktičnoj djelatnosti i u spoznaji .postojeće je bit koja se u pojavama sama razvija .

fatalizma . živi u skladu s prirodom .vode etiku pomirenja.. prijateljstva. Epiktet. bespomoćnosti. najviše dobro je besmrtno . čestitosti… .stoik = onaj koji smireno prihvaća iskušenja života . svo dogañanje je odreñeno sveopćom zakonitošću. bez afekata. svrha filozofije je etika .razvili su logiku sudova: bitan dio suda je voljni element odluke (prihvaćanje ili odricanje kakva pojmovnog odnosa) .osnivač Zenon . optimistična filozofija .razvili ideju kozmopolitizma Epikurejska škola .razlika u Aristotelu i aristotelizmu (skolastički aristotelizam odnosi se spram njega dogmatski) Stoicizam . Seneka.dobro je ono što ljude čini dobrima i obratno.filozofija jača čovjekovu samosvijest i pokazuje put sreći .naučava hedonizam.sloboda je moguća u području svijesti: proizlazi u prihvaćanju nužnog poretka stvari .nisu cilj tjelesna uživanja nego zadovoljstva duha koja proizlaze iz ljubavi.njihova etika ne teži sreći društva nego pojedinca .praktična strana filozofije: filozofija kao sredstvo .bliski su sa kinicima u etici: mudar čovjek prihvaća nužan poredak svijeta i živi prema njemu.Hrizip. spoznaja je moguća jer je ljudski um dio svjetskoga uma(iste je grañe kao logos svijeta pa ga može razumjeti) .mudar čovjek je smiren. ne robuje željama .želi objasniti sve pojave ovoga svijeta i isključiti nepoznate. sudbina…). Marko Aurelije… . mistične sile .fizika je samo osnova filozofije a cilj. umjetnosti.sreća: bezbolan mir i bezbrižnost . pasivnosti.imaju heraklitsku sliku svijeta: svime vlada logos(svjetski um. pravednosti. no ugoda znači ponajprije odsutnost bola . bog.utemeljitelj Epikur.

suzdržavaju se od suda: deset je takvih načina(tropa) kojima skeptik dolazi do suzdržavanja od suda .što je nešto dalje od jednog to ono manje jest(put isijavanja) Kršćanstvo i filozofija: .skeptik se konformistički pokorava okolini u kojoj živi ali bez uvjerenja o ljepoti ili dobroti odreñenih stvari Plotin . ideje.apsolutni monizam sustav emanacije (isijavanja) . nepomućenost.znanje o relativnosti vodi do suzdržavanja od izricanja bilo kakvog suda.utemeljitelj Piron (mnogo je putovao). to je prednost a rezultat je ravnodušnost.korijene vuče iz sofizma .izlaz iz skepse: samoizvjesnost sumnjam dakle jesam . nenasilja.u spoznajnoj teoriji je senzualist . duševni mir(ataraksija) .stupnjevi su bitka: um. sljedbenik Sekst Empirik .relativizam i skepticizam: relativnost doživljaja svijeta.. iz tog proizlazi: . slučaj.jedno je uzrok i izvor svega . mi ne možemo spoznati kakve su stvari o sebi.manihejska nauka – vječna borba dobra i zla . teza i antiteza su uvijek u ravnoteži .militantan kršćanin . dopušta slobodno djelovanje čovjeka u njegovoj filozofiji nema mjesta za bogove .najznačajniji novoplatonist .bezuzročno dogañanje. duša i materija .obnavlja Demokritov atomizam uz novost: atomi spontano skreću s puta te se sudaraju i isprepliću. praštanja i milosrña Aurelije Augustin (rano kršćanstvo) .etika ljubavi.krivo shvaćen i ozloglašen Skepticizam .

razlikuje odnos esencije i egzistencije(razlikovanje materije i forme) . zlo je nedostatak dobra .Aristotel je za njega jednostavno Filozof.. on je čisti akt .teologija je nadreñena filozofiji kao znanost o konačnom bitku stvorenih stvari . voljom se čovjek opredjeljuje u vjeri i prihvaća istinu objave.prvi u povijesti zastupa voluntarističko gledište: volja je nadreñena razumu.dobro potječe od Boga.istina uma ne može proturječiti istini objave . on joj služi braneći i dokazujući istine vjere.filozofija postaje predmet školskog poučavanja a ne istraživanja . svemoćan je. religije i znanosti.aristotelizam: neupitan autoritet i dogma Aristotela(Toma Akvinski zove ga Filozof) . nezavisna je od razuma i svijesti . ona je potencija .temeljno pitanje je pitanje odnosa vjere i uma.filozofija je sredstvo teologije kojim se objašnjavaju i brane dogme (dana istina se potvrñuje a ne istražuje) .razvoj mistike .Bog jest po esenciji.esencija obuhvaća i formu i materiju(esencija čovjeka sadrži formu umnosti i materiju "bićevitosti" .Bog je uzrok i svrha svega. premudar i predobar . smatra ga vrhuncem spoznaje prirode .egzistencija je različita od svega toga. njegova esencija je ujedno i egzistencija. teologije i filozofije Toma Akvinski (srednji vijek) .um je podreñen vjeri. neke temeljne dogme ne može dokazati no to je zato jer one prekoračuju moć uma .pojedincu je na putu spasa potrebna milost Božja i pomoć Crkve: Crkvina je dužnost da se brine o sudbini i spasu svakog pojedinca kako bi spriječila njegovu propast u grijehu Srednjovjekovna kršćanska filozofija = skolastika .scolasticus = učitelj .problem filozofije povijesti(pita se o smislu povijesnog dogañanja) . ona je akt .

zlatno doba ljudske povijesti leži u budućnosti .svijet je jedan.beskonačnost – središnja tema . on je duša svemira.ovaj svijet je jedini kojemu čovjek pripada i koji čovjeku ostaje. Bog je izvan svijeta. priroda je Bog u stvarima panteizam . što je nešto općenitije to je realnije Umjereni realizam –priznaje općem egzistenciju ali tako da opća bit individualno oblikuje u svakoj pojedinačnoj stvari Ekstremni nominalizam – opće nije ništa realno. do kraja je odbijao povratak Crkvi .. na nama je da na njemu izgradimo zemaljski raj . opće postoji realno. sila koja je u svemu prisutna. postoje samo pojedinačne stvari a opće je tek riječ Umjereni nominalizam – konceptualizam.Bog nije izvan svijeta. jedinstven .u sukobu sa kršćanskom okolinom iz koje je potekao. nije vječna.odbacuje sve službene autoritete. ljepote i božanstvenosti prirode . uzrok je i počelo svega. spoznaje sam sebe i stvara svijet. opće postoji u umu kao pojam a ne realno odvojeno kao bitak . ulovili su ga. sav je u svijetu. život u svakoj stvari.protivnik religije i svećenik religije beskonačnosti. savršen i svemoguć.Crkva je osudila nominalizam i službeno se opredijelila za realizam(iako u sebi nosi panteističku pretpostavku i zaključak) Giordano Bruno (filozofija renesanse) .mikrokozam je ogledalo makrokozma . jedini autoritet treba biti razum i slobodno istraživanje . uzrok je svega i cilj svih stvari Ekstremni realizam – platonizam i novoplatonizam.naučava beskonačnost svemira i mnoštvo svjetova . inkvizicija ga je mučila i zatim spalila na lomači.materija je stvorena. bježi od njih cijelog života.

središnja pitanja su mu odreñenje cilja. znanja… c) idoli trga – najneugodniji. kritika i prevladavanje stare logike i izgradnja novog organona (oruña) znanosti .Francis Bacon (racionalizam) .naš duh je sputan idolima: a) idoli plemena – zasnovani su u ljudskom rodu. osnovnih načela kojih bi se mogao lako pridržavati i tako osigurati spoznaju: × četiri pravila/načela: .za napredak je važan dobro postavljen cilj .znanje nam daje moć nad prirodom.traži nekoliko jednostavnih. praktična filozofija . refleksologiju i psihologiju .osnivač analitičke geometrije. govora) d) idoli teatra – posljedica su filozofskih dogmi i teorija .osnovno pitanje je pitanje postupka istraživanja .cilj znanosti i filozofije je ovladati prirodom. odgoja.pogrešan put pružaju tradicija. mehaniku. opskrbiti ljudski život novim pronalascima i dobrima "znanje je moć" . zasluge za optiku. rezultat su meñusobnog odnosa ljudi(sporazumijevanja.prava i jedina metoda je indukcija(od pojedinačnog prema općem) . služi se predrasudama) b) idoli spilje – zablude koje čini pojedinac zbog manjkavosti svoje prirode. knjige i autoritet starih .sve nade polaže u indukciju kao jedinu valjanu metodu a odriče svaku vrijednost dedukciji…ipak ta dva procesa se isprepliću i nadopunjuju Rene Descartes (racionalizam) . čovjek po prirodi griješi (unosi više reda i jednakosti u svijet nego što ga ima.Bacon zahtjeva OBNOVU .teži velikoj obnovi .otac novovjeke filozofije .

jasnost i razgovijetnost jamče istinu .učio u školi.Židov u Nizozemskoj .bit religije je u uvjerenju a ne u vjeri u dogme. na tome se temelji njegovo racionalističko gledište .u prirodnoj borbi za samoodržanje pojedinac ima pravo na sve. religiozne knjige treba povijesno shvatiti. shvatio da ništa ne zna.Cogito ergo sum. odriču prirodnog prava i obvezuju na pokornost vlasti.čovjek je za njega misaono biće. ako ona radi protiv njihovih interesa oni je mogu smijeniti . .razlikuje dvije supstancije: duh i tijelo. očevidnih istina . DAKLE JESAM. misleću i protežnu tvar .sav tjelesni svijet se kreće po zakonima mehanike . putovao po svijetu.dedukcija = postupak postupna izvoñenja istina iz prvih intuitivnih.u jednostavnim zaključcima dedukcija se svodi na intuitivan uvid a u složenim je potrebna indukcija ili nabrajanje. (cogito mu znači samosvijest. još je manje znao. kritika Biblije .izopćen iz židovske komune . prva istina je samoizvjesnost svijesti) .jedino čovjek ima dušu Baruch de Spinoza (racionalizam) .sljedbenik Descartesa . zato je odlučio da uči iz samog sebe .ruši autoritete tradicije(no to nije skepticizam). "očistiti duh" od zabluda . kao i Bacon želi sve početi iz početka.odlučio je u sve posumnjati i došao do zaključka da dok sumnja i misli da je sve krivo nužno je da ono jest dok misli: istina je dakle: MISLIM. no ljudi se baš iz te potrebe udružuju u zajednice.samo razum može odrediti što je istinito . .a) ništa ne prihvaćamo kao istinito osim onoga što spoznajemo jasno i razgovijetno b) analitičko načelo: teškoću treba rastaviti na jednostavne dijelove c) načelo sinteze: reda i postupnosti od jednostavnog ka složenom d) načelo provjeravanja potpunosti postupka .

modusi (stanja supstancije) su konačne. preteča je suvremene matematičke (simboličke) logike… . neprekidnu promjenu i vrijeme kao dimenziju te biti . matematikom(utemeljio je višu matematiku neovisno o Newtonu).osnivač Berlinske akademije i njen prvi predsjednik .svrha države je sloboda .izlaže svoje glavno djelo "Etiku" geometrijskim načelom . samodjelatnost . psihologijom.čovjek je modus prirode.spoznajni problem: red ideja odgovara redu stvari: dakle spoznaja je moguća . nešto ima atribute.problem supstancija: svijet se sastoji od beskrajna mnoštva duhovnih atoma: monada. izražavaju bit beskrajne prirode ili Boga .otklanja protežnost kao bit stvari i na njeno mjesto stavlja kretanje. dio prirode. diplomacijom.jedan od posljednjih polihistoričara bavio se pravom. isključuje svaku teologiju .suprotno Descartesovom dualizmu zaključuje da je supstancija nužno jedna: to je Bog ili priroda nastavlja panteističku sliku svijeta . ništa nema atribute.ljudi spoznaju samo dva takva atributa: protežnost i mišljenje . ograničene. Bog ima sve atribute .monade su središta sila: imaju moć predočavanja (percepcije) i moć požude (uvjetuje prijelaz jedne percepcije drugoj) .svijetom vlada prirodna nepromjenjiva zakonitost .čovjek je ono bitno. jedna drugom uzrokovane beskonačne stvari.supstancija ima beskrajno mnoštvo atributa(beskrajni su).najveća sreća leži u usavršavanu razuma i razumijevanju Boga Gottfried Wilhelm Leibniz (racionalizam) .ključni pojam mu je pojam supstancije(stvar koja postoji a za postojanje joj nije potrebna nijedna druga stvar) ..svijet je splet pojava koje su meñusobno apsolutno determinirane . a filozofija je učenje o slobodi .zagovarao je ideje ujedinjenja Europe i Crkava . one su čista aktivnost.

predmet filozofije je prirodno tijelo. zatvorena u sebe. uzdiže nas do spoznaje nas samih i Boga.otac prosvjetiteljstva .država je rezultat društvenog ugovora (a ne božanska tvorevina) . Leibniz je racionalist . utjecaj meñu njima je moguć jedino posredstvom Boga . zbog tog je život surov. naš duh je prvotno tabula rasa-prazan bijeli papir bez .svaka je monada samostalna.utemeljitelj spoznajne teorije (gnoseologije) kao filozofske discipline .razlikuje istine uma i istine iskustva. ima apsolutnu vlast.nije prvi no prvi se tim bavi kao središnjim pitanjem .hijerarhija je monada piramida: najniže su "gole" monade koje imaju nejasnu predodžbu svijeta a najviše monade: "duše" imaju samosvijest. nije moguć utjecaj monada jedne na drugu.spoznaja nužnih i vječnih istina nas razlikuje od životinja.svaka monada predočuje čitav jedan svijet .prirodno stanje odlikuje nejednakost. one su čiste aktivnosti. pravo) . država. gubi se poduzetnost i radinost .prema tjelesnim i duhovnim sposobnostima ljudi su približno jednaki. ugovor je neopoziv .mikrokozam je ogledalo makrokozma .filozofija je racionalna spoznaja (računanje) posljedica iz uzroka i obratno uzroka iz posljedica . u nama je umna duša ili duh.država = mnoštvo razumom ujedinjeno u jednu ličnost . čovjek John Locke .ne postoje uroñene spoznaje. predočuju jasno . borbe meñu ljudima Thomas Hobbes (empirizam) . sva naša rasuñivanja temelje se na dva načela: načelu proturječnosti i na načelu dovoljnoga razloga ..strah o smrti čini ljude sklonima miru te se oni odriču prirodnog prava društvenim ugovorom(prevladaju dr. nagon za samoodržanjem uvjetuje nestabilne uvjete za život ljudi homo homini lupus (čovjek je čovjeku vuk).središte interesa: problemi čovjeka i društva .

najviša je i najjasnija b) demonstrativna – otkriva slaganje/neslaganje posredovanjem drugih ideja(zaključivanjem. tjelesne supstance . smatra se spoznajom samo u širem smislu .zagovara podjelu vlasti na zakonodavnu. slobodu.narod je trajno suveren .tri stupnja spoznaje: a) intuitivna – sastoji se u neposrednom opažanju. protežnost.prirodno stanje odlikuje jednakost meñu ljudima.svjesno odvraća filozofiju od velikih zadataka za koje smatra da im nije dorasla George Berkley (nominalist) . i vlasništvo. narod ima pravo oduzeti vlast vladaru koji ne poštuje prirodno pravo . pokretljivost. mirisi.Locke opravdava pravo na revoluciju. okusi…) ideje tih svojstava dobivamo osjetilima(takve ideje su subjektivne slike) . . mirovanje) .utemeljitelj je empirizma(izvor spoznaje je iskustvo) i njegov najznačajniji predstavnik .država mora potvrditi prirodno stanje: jamčiti život.sadržaja sva spoznaja potječe iz iskustva a ono je dvovrsno: a) izvanjsko – osjetilno iskustvo (izvor su predmeti osjeta) b) unutarnje iskustvo – refleksija (izvor su radnje našeg duha) . ljudi su jednaki. izvršnu i federativnu .teolog i svećenik .Locke vjeruje da naš um nije sposoban spoznati sve tajne svemira ali je sasvim dovoljan da spoznamo sve što nam treba za sretan i moralan život . slaganju/neslaganju dviju ideja.prvotna svojstva: neodvojiva su od tijela neovisno o njegovu stanju i veličini(čvrstoća.drugotna svojstva: nisu u predmetima već su sile koje u nama proizvode razne osjete(boje. zvukovi.poriče postojanje materije. oblik. dokazivanjem) c) senzitivna – osjetna. ne smiju si nanositi štetu .

kritički postavlja problem vrijednosti spoznaje. tvrdi da je razum . doživljavamo vremenski slijed pojava ali ne doživljavamo način niti nužnost slijeda . bilo tjelesne bilo duhovne supstancije . one ne postoje izvan duha . .asocijacija doživljaja: običaj ili navika da očekujemo onakav slijed stvari kakav smo već doživjeli. ideje spoznajemo intuitivno ili demonstrativno a činjenice ne tako sigurno. Kanta .treba se držati iskustva Immanuel Kant (klasični njemački idealizam) .Lockeov sljedbenik i kritičar .kriticizam = kritičko preispitivanje uma samog.empirizam doveo do subjektivnog idealizma . maštom…) .odriče svaku mogućnost spoznaje.svojim kriticizmom izveo prevrat u povijesti filozofije .uz ideje postoji duh koji ih doživljava.postoji načelo uzročnosti meñu činjenicama: veza izmeñu činjenica: jedna je uzrok a druga posljedica.vodi u solipsizam(postoji samo Ja sa svojim doživljajima i ništa više) izbjegava ga time što kaže da je Bog izvor osjeta David Hume (empirist.gledište mu je čisto nominalističko .vidi krajnje ekstreme u racionalizmu( nekritičnost i dogmatizam. utjecaj na I.utjecao na pozitivizam i pragmatizam. pamćenjem.. postavljanje mogućnosti i granica vlastitog uma kritikom .predmet spoznaje su ideje(a one su svi naši doživljaje dobivene radnjama duha.stav mu je agnostički i skeptički: nije moguća objektivno nužna spoznaja . skepticist) . pouzdaniji su vodiči vjera i navika . predmete ljudskog uma dijeli na odnose ideja i činjenica.razum nije dorastao da nam bude vodič u životu.radikalno proveo empirizam i doveo ga do skepticizma .stvari su samo kompleksi osjeta postoje samo ako su opažene! . oni su različiti te ne možemo iz uzroka izvesti posljedicu .

um.". nema stvaralačke aktivnosti i uloge subjekta) te potaknut Humeovim skepticizmom stvara kriticizam . umnost je ono osnovno.ideja je Hegelu bit svijeta.čovjek pripada dvama svjetovima: kao osjetilno biće svijetu prirodne nužde a kao biće slobode umnom svijetu .spoznaja je moguća tek uz pretpostavku identiteta svijesti i svijeta. no sad se objekt vrti oko subjekta(kopernikanski obrat).mogućnost i vrijednost spoznaje možemo spoznati tek spoznajući. dužnost je nužnost djelovanja iz poštovanja prema zakonu.ima smisao za povijesni pristup problemima . ne vjeruje u nemogućnost spoznaje stvari kakva je o sebi(nasuprot Kantu) .sloboda je pretpostavka odgovornosti i moralnoga zakona oni su nemogući bez slobode . čovjek dospijeva u središte spoznaje. da subjekt spozna . vršnjaci su mu Napoleon i Beethoven . bit i bitak svega .izgrañuje jedan od najvećih filozofskih sustava .u spoznaji sudjeluju objekt i subjekt: objekt je do sad imao ulogu nepomičnog središta oko kojeg se vrti subjekt pokušavajući spoznati objekt onakvim kakav on jest neovisno o subjektu.tvrdi da nije pitanje da li je moguća objektivno vrijedna i nužna spoznaja nego kako je moguća . forma čini umjetnost umjetnošću Georg Wilhem Friedrich Hegel .odlikuje ga enciklopedijska učenost i sistematičnost . on je zakonodavac prirode .jedini način spoznaje) i empirizmu(spoznaja je samo empirija.pod dojmom Francuske revolucije.objekt daje sadržaj spoznaje(ono što spoznajemo) a subjekt oblik spoznaje( kako to spoznajemo). čovjek sam sebi donosi zakone kojima je podložan. samoodreñenje. od objekta subjekt prima utiske prema oblicima vlastite svijesti i oblikuje ih u iskustvo .etička zapovijed Kantove etike: "Radi prema dužnosti iz dužnosti. autonomija volje . ideja.doživljaj ljepote zasnovan je na bezinteresnom sviñanju oblika umjetničkog djela a ne izlazi iz sadržaja djela.

no nije samo metoda nego "duša i pojam sadržaja". treba spoznati objektivni subjekt koji je u stalnom kretanju i povezanosti sa spoznajnim objektom .dijalektika je logika ali i ontologija . otpor. um vlada svijetom . objekt prestaje biti beživotna supstancija. prolazna je i dijelom zbiljnost-nužni bitak što u sebi sadržava bit .ontološki monizam.nakon toga sinteza nije završetak nego nova teza za novu antitezu k novoj sintezi: početak novog tročlanog niza . izradio je sustav filozofije – enciklopediju filozofskih znanosti. suprotnost tezi c) sinteza (negacija negacije) – ukidanje negacije. stupanj posredovanja koji uključuje prva dva odreñenja i ukida njihove suprotnosti . prepreka.dijalektika je druga bitna značajka Hegelovog učenja. dvostrukost subjektivnog i objektivnog .panlogizam mišljenje i bitak su istovjetni. ona prožima cijeli njegov filozofski sustav. u duhu se vraća sebi i stiče svijest o sebi kao bitu svega . egzistencija je djelom pojava. izvan sebe. logika = ontologija .svijet prožima jedinstvena zakonitost . u prirodi je ideja otuñena.ideja je ono zbiljsko. svaka je pojedina disciplina karika u lancu cjeline jedinstvenog razvoja filozofije kao kruga krugova LOGIKA: znanost o čistoj ideji FILOZOFIJA PRIRODE: priroda je drugobitak. zakonitost uma je zakonitost zbilje . ono što je moguće.objekt potrebno je da su subjekt i objekt u svojoj biti istovjetni(prirodu i čovjeka prožima ista umna osnova) . antiteza.zakonitost po kojoj se odvija spoznavanje je zakonitost zbilje.svijet je povijest disonancije a ne hram harmonije . u prirodi ideja je u konkretnom obliku no .razlikuje pojavu i zbiljnost.logička je ideja apstraktna i nesvjesna. negacija ideje.podjela dijalektike na tročlani niz: a) teza (afirmacija) – jednostavno postavljanje pojma b) antiteza (negacija) – stupanj suprotstavljanja tezi.težio je tome da uzdigne filozofiju na razinu znanosti.

ona je filozofija umjetnosti. dogovorom ljudi da slobodnu volju zaštite od samovolje Moralitet: je negacija. osjetilno se u umjetnosti oduhovljava FILOZOFIJA je najviši oblik apsolutnog duha. objektivni i apsolutni duh Pravo: odreñen je vanjskim pritiskom. razvoj ideala. ne u prirodi. jedinstvenost sustava. povijest filozofije kod Hegela je zapravo filozofija filozofije BITNE ZNAČAJKE HEGELOVE FILOZOFIJE: panlogizam. antiteza tog pritiska(samoodreñenje slobodne volje Ćudorednost: sinteza prava i moraliteta u kojima pojedinac živi i pokorava im se APSOLUTNI DUH: pojavljuje se u umjetnosti u obliku zora: osjetnoj pojavnosti. njen je predmet carstvo lijepog ali u umjetnosti. u religiji u obliku predodžbe i čuvstva i u filozofiji u čistim pojmovima ESTETIKA: ideja lijepog ili ideal. enciklopedičnost i dijalektička metoda . u duhu ideja je konkretna i svjesna sebe FILOZOFIJA DUHA: čovjek je najviše prirodno biće/djelo prirode no on je i duh. sustav pojedinih umjetnosti .nesvjesna. stupnjevi duha: subjektivni.

30....:/0.308. 497. . 3.8./0243897.83.9.03. ..3.3:/..

.7.24: 702828: 4.97....7 3:10/07./4-.9.8./.549.4 8../.428. 8039.57.0 03 547 054894.4:....3/.230/47.3.0457...8543.. 82.027.08.808543.0 943.: 3.3247..4.8.302.3054870/4..0 .43.4082.247.0... :23085484-.89 90448..70.2448092.302 .57.: . .54/0:.89...0 /0098.7:430 54 9:05774/3457.2970-.38543.434/.7/95774/3489.98.3489 909: /7 ..3: 3.74/097.3.. ... :/8:0/3.09.3: ..0. 48093.302/7: /0.97. 3082:8 3. 0470070 3423.4 ..8709..49 5774/3489.49 84-4/: .308.304/:00/3.4./..489.83 9.248.74/2.893.90709008308:589.48920N::/2.9.2 /4.44/:09.1441:4/.08344/. 9.308..348:.3 .30..3.0703 4.302 /4./.7.2 9 .07:0/..

4/ : ..3. 0/.08:/00 ..2: 3079 3489/42.549.07..0/3.4308:8.030 9..279 4570859.4-09.5489408.343: 3.:24: 34898543./7.89.04..257.7942 .0 79 5489.574-02.. 89.308:589. 303. .80/7 . 4/3480/0....2 :90..824 .29..2.8. 7..04/48:-09.2. 0 -0. 942 89..8543.7 0257.70/34898543.84.30/4 .3/:.80/-0379 ..49: 54:/.0.2.39 .0 /4 . 04:74 348920N: 303.8994:2..98:89. /7:.34574.3.0/4-.3 9.9./. 570/2098543.04570.2 548948.3024: 34897.02439:9.7.....0 570/2090:/84:2. 920 94.2 0302 2../03..4/.0:74. 303.0-4900830-4/:4.08914410 79..2/4.. 0/ 902:0 8943423.. /0.24425084809..2/4. .0307.3:0.. 5..43./:20 025789 8059.4 0:02443.040257.34.24./3.42/4 .4279. 030 :/0054894/:4/4 .: . 438:7...3.9...24 5489.3./008543.89 4 4.:2 ..48:734 548943.474809.242.34/0../48059. 22.5480/. 9903024 024:74.30:2.2:0.20N: 303....4/:8458.2.. /4 ..07.300897020:7.04..24.7//. :90.3..9.38:.7.2-:/0...70203880/54.0 /4 .04./:..2 8.4- .9:54.34/0243897...89 7.0895480/...3...2./.3489 8059 3024: . 4/7 08./4 .4/ ..3.. .8.8 3302..8.. 339 3: 348980/.48:45.24. .43...78:8.243. 970-.80/89.2.:230/47....43030548940.39.

8:-094-8543.4 948543../804-09.5702.43: 4.8..3:9:204..438:3024: -0 84-4/0 4.1472.: 8543.450/8.... :2 :2348904344834.0 430.79.54.3.8543.024 .024: .3.2.90:57095489. 90549.3.384-7.30 ..0090#.8:-098543.:94342.0 144188:89.4:..054/4 ...8./7 .4:4:30542 34 870/ 9.4 09 .34/3.:9805702./2../0..4-09..8:2:.N. 45073. 3:2093489:20934 : 0470270/7.09.0480- 3.7//.0/..3:4-...434/./5702.303.024 4/4-09. /.08.89. :8543......./: 3489/: 3489 /: 34890 3: 3489/04.4/4.8:/0::4-098:-094-090/48.39: /0.83448:-09: 348..444080..09: /4 .540430094.798:-0954: .40 24: .43089 304.0 434 948543...2 9.2.0 /4850.240257...38.4-.09.8.24289.0 .. .. 8543...79448:-09.07:0: 3024: 34898543.05490.3059.N:00/..34. 302.40 84-4/.03.4.000:-98.2.: 30.03 24: 3489...:2093 4/0.094./.244/70N030 .828.024 0248543.-03907083428. 54//42427.7.28059.0 02572: 8543.3489:408:-09.8:-09572..34..08..30/.0898.5774/0 4-09/.9././0.09:5774/303: /0./7 .43.057095489.4 - 084-4/0:23428.9908543.089.7.0 .430 42.0835789:5574-022.9 3489 2.: 0348988902..394.089 4-:0:8:89.3: 3.94-0943.70/34898543.0.304.89908.0/33.34 -9-9. 38543.473489247.70/3..2.:/039909.0575.. 7.834.8:5749.:870/ 908543.7 3.9 4.54.:8070. 0 .280-/4348.54 94.8543.024: .00 4/:0.08.4480934- 08.7.8.

4-9:8..:23.3489 8..089480-.09574 2.439489 43944 243..34898.4./.0. 5..0-9-0 .3489 7.5897.0540/3.3. .:.43944..8:8:-094-09:8..093 5774/: 4.44-9894. 8.7:4.083.30.7 09./00 .8:589.30542.3:54.22 030-9.34 /.:054.4974 .:/.0347. 94:80-8.4/70N03.9 4-09.08:57493489 3.3:3. 54/0.0 :/. 970-.../408:89.3.439489-04.0 89:5. .8:894.030 0/389.324-0942 . 89:5.28..172.304/: .34.03.. 90./. 3./.89.439489-0 7.49:N03.:.:/301441:3.0.8543.0903.38:574989.4834.:-348908903..48390 54 09./7 .308..493...80-89 08. 49547 570570...093 .93.8543...0/7:4-9.09.72430 90 409420/..0434-84 :2.354870/4. 8.34894 894/0  !## 5774/.90 8:5749348990 .242094/. .7..43944.300. .09.0942 /..:.4394.0/389...3990..7.3..0/0.307. 30.33 .3..344-09..0/042-3489 3: 3-9..34. 434 94024: 0 574./.343..30. :5774//0.34..24-0957089.3..: 5774/0/0.0304.34.0..4394895444804/.450/:144183.439489:2.3.../7 . 574 2.3030.2.7.54.30434..974 . 30.4-0954970-340/..004. 144188:89.0/7:.3.04.43.8543.8390..4: 03..0.4:: :0 57.. 8390.089/843. .342709.4897:489 8:-09.-93./8.53.345489. 0/3489.0..0/04254.38:-0940:89.8.14410..34308.3990. 4 .47:.09054.3990:34.380-0:/::80. 30.90.-9 /0..14410 03...0:437093424-:34 ...574 2...

308.083.0437093. 05774/34- 0.003.80-0  & 4. :/::/0.8..083.

909030.789. 8:89.34.54.14410 % '  5.244/70N03084-4/30.57./045774/034430/:89:530.01441. 4-.945798.280 !$ &%&54.450/ 3489/.054/0..2. .4/0. $%%/0.0..4 1441. /:...09 .8:-09.::2093489 30: 5774/ 48093480::20934894/:4.  03.       .4742://.540/3.584:934/:..4054.584:93/: !7.48093454.44/70N030.2 0/389.3990. 7.382579842 /44..4:..89.5447...247. 9904/ 8.. 8. ..3..57..089144104/00...:080::2093489:4-:47.540/3:2093489 43..3 4-09....:1441: 8925424.909..24...84-4/3:.. 03.3489 :70: 4-:570/4/ -0 :.2094/.40 :/470/34898390.:42.034898:89.40 47.:2093489 3030570/209.

 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful