OPĆA MIKROBIOLOGIJA UVOD Mikrobiologija se bavi proučavanjem najjednostavnijh i najsitnijih živih bića koj a se jednom rječju nazivaju mikroorganizmi

ili mikrobi. VELIČINE NEKIH MIKROORGANIZA MA (eritrocit 7.5 mikrometara): Bacillus anthracis Mycobacetrium tuberculosis Sa lmonella rikecije herpes-virus bakteriofag virus japanskog encefalitisa MIKROSKO PIJA Moć razlučivanja je udaljenost između dvije točke a da se one vide odvojeno. Ljudsk o oko ima moć razlučivanja 0.1 mm. Vrste mikroskopije: 1. svjetlosni mikroskop ima m oć razlučivanja 0.2 mikrometra (ukupno povećanje 900 puta) a više ne može jer ga ograničava valna duljina vidljive svjetlosti. 2. mikroskopiranje u tamnom polju: svjetlosna zraka prolazi kroz naročiti kondenzor (ili obični ispred kojeg se stavi disk neproz irnog papira), pa ne prolazi direktno kroz objektiv, već obasjava predmet sa stran e pa će vidno polje biti tamno, a predmet svijetao. Omogućuje promatranje neobojenog preparata. 3. faznokontrastna mikroskopija: svjetlosne zrake na putu kroz neki prozračni predmet (npr. stanicu) zaostaje u fazi š daje dojam prostornosti jer se ra zlika u fazi vidi kao razlika u jačini obojenja. Jasno to se vide strukture u živoj stanici. 4. fluorescentna mikroskopija: mikroorganizmi se oblože fluorescentnim an titijelima (poznata antitijela impregnirana nekim fluorokromom) i obasjaju UV la mpom. Vide se kao fluorescentna tijela na tamnoj pozadini 5. elektronski mikrosk op: koristi se snopom elektrona umjesto svjetlosnim zrakama i magnetnim poljem u mjesto lećama. Moć razlučivanja je 1 nanometar pa se njime mogu promatrati i virusi. U z kontrastno bojenje i sjenčanje platinom dobijemo 3D sliku. Postoji transmisioni (2D) i scanning (3D). 6. autoradiografija: neki element stanice se markira radio aktivnim izotopom i fotografskim filmom se prati kretanje radioaktivnog elementa . 5 mikrometara 2-4 mikrometra 2 mikrometra 475 nanometara 130 nanometara 65-95 nanometara 13 nanometara www.belimantil.info 1

PODJELA MIKROORGANIZAMA EUKARIOTI a) ALGAE = protisti sa klorofilom osim modroze lenih 1. chlorophyta = zelene, phaeophyta = smeđe, rhodophyta = crvene 2. euglenop hyta = euglene 3. pyrrhophyta = bičaši ili flagelati 4. chrysophyta = zlatnosmeđe alge i dijatomeje b) PROTOZOA = praživotinje 1. mastigophora = praživotinje sa bičevima 2. rhizopoda = amebe 3. sporozoa u životnom ciklusu imaju stadij mirovanja (spore) i stadij razmnožavanja. 4. ciliata = trepeljtikaš i c) FUNGI = gljive (hitinski staničn i zid) 1. fungi perfecti = savrš ili potpune gljive: phycomycetes, ascomycetes, ba sidomycetes ene 2. deuteromycetes = nesavrš gljive ili dermatofiti: blastomycetes= kvasnici, hyphomycetes=plijesni ene d) SLUZAVE PLIJESNI (bez staničnog zida - ameb oidne) 1. myxomycetes = plazmodijalne sluzave plijesni 2. acrasiomycetes = celul arne sluzave plijesni PROKARIOTI 1. cyanophyta = modrozelene alge 2. shizomycete s = bakterije Bakteriologija se bavi bakterijama, mikologija gljivama i plijesni ma, virologija virusima, a parazitologija protozoama, crvima i člankonošcima. PODJEL A MIKROBIOLOGIJE 1. medicinska proučava sve mikroorganizme koji su važne za zdravlje čovjeka ili životinja 2. poljoprivredna isto za biljke 3. tehnološ za mikrobe korisne u prehrani i farmaceutskoj industriji. ka Mikroorganizmi mogu biti 1. patogeni jer izazivaju bolesti uništavanjem tkiva ili lučenjem otrova 2. uvjetno patogeni - a ko ih ima u većem broju, uslijed narušene ravnoteže u tijelu ili ako se nađu na nepredviđe nim mjestima (npr. iz crijeva uslijed ozljede ili upale uđu u krv). 3. korisni sud jeluju u metabolizmu (npr. bakterije u crijevu koje stvaraju vitamin K). 4. indi feretni ili saprofitni (mogu biti uvjetno patogeni). Razvrstani su u redove, por odice, rodove i vrste po izgledu, strukturi DNA, tinktorijelnim svojstvima (kako se boje mikrobiološ bojama), metabolizmu. kim www.belimantil.info 2

OBLICI BAKTERIJA a) KUGLASTE (KOKI) su najčešći 1. mikrokoki su pojedninačne 2. diplokok i u parovima, gonokoki znači da su spljošteni između sebe kao zrno kave 3. streptokoki su poredani u duš ili kraže lance e 4. stafilokoki su poput grozdova 5. tetrade su poredani po četvero, sarcina po 8, 16, 32 6. diplostreptokoki: cijeli red se dijel i po dužini, nakon podjele se odvajaju. b) ŠTAPIĆI (BACILI) - kod njh je važna duljina, š irina i oblik rubova (odsječeni, zaobljeni, nitasti) 1. palisade: kad su poredani jedan do drugog 2. oblici slova V X Y 3. diplobacili su spojeni na krajevima po 2 4. streptobacili: kad je viš njih poredano u lanac e 5. kokobacili su između štapića i koka (elipsa) c) SPIRALNE 1. spirohete imaju puno spiralnih zavoja 2. spirile i maju obično jedan zavoj, najviše do 4 3. vibrioni izgledaju kao zarez 4. trihobakter ije su razvučene spirohete d) MIKSOBAKTERIJE nemaju definiran oblik (sluzave bakte rije - nemaju stanični zid) Polimorfizam je svojstvo bakterije da može imati različite oblike. Pleomorfizam je svojstvo bakterije da može mijenjati oblik tokom života. Ob lici bakterija se mijenjaju ovisno u uvjetima: viš ili manjak hrane, dezifincijens i ili antibiotici, temperatura. ak Koki povećaju promjer i raspadnu se, ili dobiju nepravilan oblik kao gruda. Štapići zadebljaju na krajevima ili se mogu izdužiti kao konac. Djelovanjem lizozima (enzim u suzama) koji uništi staničnu stijenku ili antib iotika koji sprečavaju njegovu sintezu dobijemo nepravilne oblike: protoplaste i s feroplaste. Protoplasti nemaju ni traga staničnoj stijenci, nastaju iz Gram + bakt erija i ne mogu se dijeliti. Sferoplasti imaju oslabljeni ostatak stanične stijenk e, nastaju iz Gram - bakterija. Mijenjaju oblik ovisno o osmotskom tlaku. Mogu s e dijeliti ako nema inhibitora sinteze stanične stijenke i tada se dijele na dvije stanice nepravilnog oblika. GRAĐA BAKTERIJA 1. KAPSULA I/ILI SLUZAVA OVOJNICA. Ka psulu imaju uglavnom bacili, neki streptokoki, rod Klebsiella i drugi. Neki je s tvaraju uvijek, neki tek kad uđu u organizam zbog zaštite od vanjskih utjecaja i imu ne obrane. Različite vrste imaju različit sastav kapsule. Većina bakterija je pravi od polisaharida u obliku mreže: celuloza, dekstran+organske kiseline, aminošećeri, monos aharidi. Rod Bacillus je pravi od D-glutaminske kiseline koja daje sluzavost. Ka psula ima svoje antigene (K-antigeni), što omogućuje spajanje sa homolognim antitije lom što izaziva bubrenje kapsule pa ona postane nekoliko puta deblja i može se uočiti pod mikroskopom (tuš preparat, faznokontrastni mikroskop). To se zove mikroprecipi tacija ili Neufeldov fenomen i može poslužiti za identifikaciju bakterija. www.belim antil.info 3

Sluzava ovojnica ima sličan sastav samo što se lakše topi u vodi. Mogu je imati i bakt erije s kapsulom. Uvijek je izvan kapsule. 2. STANIČNA STIJENKA Bez nje bakterija ži vi vrlo kratko. Stijenka je tanka, elastična ali i čvrsta. Daje oblik bakteriji, štiti ju od fizičkih oštećenja, osigurava turgor na 5-20 atmosferskih tlakova, može zadržati ne ke tvari u stanici koje prođu kroz membranu, i važna je za diobu stanice. Stvara i o bnavlja kapsulu, ili neke tvari u unutraš njosti stanice. Sve bakterije imaju pept oglikan zvan murein. Murein je polimer od nerazgranatih lanaca N-acetil-glikozia mina i N-acetil-muraminske kiseline povezanih glikozidnim vezama poredanih naizm jenično. Na svaku molekulu Nacetil-muraminske kiseline vezan je tetrapeptid od L-a lanina, D-glutamina, m-diaminopimelinske kiseline i Dlizina ili D-alanina koji j e povezan aminskim vezama sa drugim mureinskim lancem. Ta struktura daje čvrstoću i naziva se mureinski sakulus. U njemu su ugrađeni drugi spojevi, karakteristični za p ojedinu bakteriju. Gram + imaju teikočnu kiselinu (lanac ugljikohidrata i aminokis elina varijabilnog sastava) vezanu na murein. Boje se hvataju na tu kiselinu. On a je ujedno i površ inski antigen. Gram - imaju puno tanju stijenku složenije građe. S astoji se od dvije membrane: unutarnje i vanjske. Vanjska membrana sastoji se od gornjeg i donjeg listića: a) gornji listić (na površini bakterije) građen je od lipopol isaharida (LPS) sa dvije komponente, a to su lipid A (složeni ester ugljikohidrata i masnih kiselina, uz pirofosfatne veze) i druge komponente (lanac šećera i glikofo sfata) povezane za njega. lipid A je endotoksin jer je vezan za bakteriju i otpuš se u okoliškad se ta razori sama bakterije. b) donji listić je građen od fosfolipida. Vanjska membrana ima funkciju sprečavanja prometa velikih molekula u ili iz stanic e (enzimi ne smiju van, a antibiotici ne smiju unutra). Unutrašnja membrana građena je od mureina. Unutrašnja i vanjska membrana povezane su stupićastim proteinskim for macijama. ku Stanična stijenka je nosilac somatskih ili O-antigena (daju serološ kar akterizaciju). Neke bakterije imaju i voš tanu ovojnicu (acido-alkohol-rezistentne ). 3. STANIČNA MEMBRANA Nalazi se odmah ispod staničnog zida. Vrlo je tanka, građena o d fosfolipida i proteina. Ima uvrnuća koja se zovu mezosomi, koji su preteče mitohon drija. Osim toga stvaraju pregrade kod diobe i stvaraju izvanstanične enzime. Sudj eluju kod dupliranja DNA. Stanična membrana je polupropusna pa ima sve ono što ste uči li iz dinamičke i fiziologije, ne da mi se sad to pisat. 4. ORGANI ZA KRETANJE I P ILI (FIMBRIJE) Ne kreću se sve bakterije. One koje se kreću, to rade da bi našle najbo lje mjesto za život i razmožavanje i da lakše prodiru kroz organizam nesretnog domaćina. 1. Bičevi ili flagele su najčešći organi za pokretanje. Obično ih imaju štapićaste bakteri To su končaste tvorevine duljine 12-25 mikrometara. Može ih biti jedna (monotriha) ili viš (politriha). Po razmješ e taju mogu biti polarne (na jednom kraju), bipolarn e (na oba kraja) ili peritrihijalne (po cijeloj površ ini). Nastaju u loptastim tj eleš cima, koja se zovu bazalne granule, a nalaze se u staničnoj stijenci. Običnim mik roskopom se ne vide ni obojane jer su vrlo tanke, oko desetak nm. www.belimantil .info 4

Građene su od proteina flagelina. To je kontraktilni protein koji nema ni triptofa na ni prolina. Uz to ima i neš lipida, šećera i nukleinskih kiselina. Sadrži flagelarni H-antigen. Na duljinu bičeva utječu mnogi to faktori. Dobro se razvijaju u tekućim hra nilištima i površini mekih podloga a na tvrdim i u prisutnosti Cr3+ i fenola slabije . Mogu i potpuno nestati, pa nestaje i H-antigen. To je ipak samo privremena pro mjena. Broj i razmještaj bičeva je tipičan za neku vrstu. 2. Aksijalni filamenti su or gani za kretanje kod spiralnih bakterija. Nalaze se u stanici koja je oko njih s piralno obavijena. Polaze s oba pola stanice i sreću se u sredini stanice gdje su ponekad spojeni. Kemijski slični bičevima. Pomoću njih se bakterija kreće rotacijom oko svoje zamišljene osi. 3. Fimbrije ili pili su končaste tvorevine na površini nekih štapića stih bakterija koji pomažu bakteriji da se prihvati na stanicu domaćina. Građeni su od proteina pilina. Tanje su i kraće od bičeva i ravne su, a vide se samo pomoću elektro nskog mikrosokopa. Nema ih kod Gram + bakterija a ima ih kod svih enterobakterij a. Bakterije koje ih imaju izazivaju hemolizu. Neke enterobakterije imaju i seks ualne pile pomoću kojih izmjenjuju plazmide. O tome više kod razmnožavanja. Iako su gr ađene od proteina, otporne su na pepsin, tripsin, kiseline i lužine. Pile se mogu iz gubiti i opet stvoriti. Nositelji su fimbrijalnog F-antigena. 5. CITOPLAZMA I ST ANIČNA TJELEŠCA Tekućina unutar stanične memrane u kojoj se nalaze mikro i makromolekule . Mikromolekule kao i kod svake druge stanice (voda, trigliceridi, glukoza, amin okiseline...) Makromolekule: 1. nemaju pravu jezgru već nakupinu DNA i nukleoprote ina nazvanu kromatin ili nukleoid. 2. plazmidi su kružna DNA neovisna o glavnoj DN A i nije neophodna za život bakterije. Nose dodatna svojstva: otpornost na antibio tike, nove enzime i druga svojstva. Puno manji su od glavne DNA. 3. ribosomi su kuglasta tjelešca na kojima se sintetiziraju proteini, rijetko se nalaze pojedinačno , češće u lancima koji se zovu poliribosomi. 4. citoplazmatske inkluzije su zrnca razl ičitih veličina i sastava. Lipidi, proteini, ugljikohidrati, kristalići, sumporna zrnc a, beta-maslačna kiselina, vakuole... SPORE KOD BAKTERIJA Neke štapićaste bakterije im aju sposobnost stvaranja otpornog oblika nazvanog spora i takve se bakterije naz ivaju sporogene bakterije. Spora je okruglo ili ovalno tjeleš koje može biti smješ ce teno bilo gdje u citoplazmi i to su endospore. Smještaj i veličina spora su specifični za vrstu pa to može služiti za identifikaciju. Spore teš primaju boje, pa se na oboje nom preparatu vide kao neobojena mjesta. Svaka bakterija pravi samo ko jednu spo ru. Egzospore prave samo neke bakterije i služe za ramnožavanje. Struktura spora je određena pod elektronskim mikrosokopom. Unutra prema van: 1. srž spore sadrži nukleoid , ribosome, puno enzima, puno Ca-dipikolinata (stabilizira DNA) i uglavnom se može reći da je to zgusnuta citoplazma. 2. stanična stijenka okružuje srž 3. debela kora od peptoglikana (cortex) 4. unutarnji zid od keratina 5. vanjski zid (egzosporium) U sporama su nađeni antigeni kojih nema u vegetativnom obliku, koji su specifični za pojedine vrste. Spore su otporne na isuš ivanje, visoke temperature, dezinficijen se, a to je zbog debele kore, manjeg udjela vode, smanjenog metabolizma, visoka koncetracija Ca-dipikolinata. www.belimantil.info 5

SPORULACIJA Bakterija pravi sporu u nepovoljnim uvjetima za život iako su nađene i k od povoljnih uvjeta. Nepovoljni uvjeti su temperatura, nepovoljni pH, prisustvo ili odsustvo kisika (ovisi da li aerobna ili ne), manjak hrane, prisutnost nekih otrovnih tvari za bakteriju. Kad se bakterija odluči praviti sporu, poveća se, udvo struči DNA ali se ne podijeli. Prva vidljiva faza je zguš njavanje DNA i pomicanje p rema jednom kraju bakterije, kamo idu i ostala citoplazmatska tjeleš Zatim ca. se membrana uvrne tako da zaokruži taj dio zgusnute citoplazme i napravi dvoslojnu me mbranu. Unutar te dvostruke membrane je srž spore. Ta tvorba je predspora. Od te d vostruke membrane nastaju ostale opne. Tijelo bakterije u kojoj se nalazi spora naziva se sporangij. GERMINACIJA Kad spora dođe u povoljne uvjete života prelazi naz ad u vegetativni oblik. To se zove klijanje ili germinacija. Osim povoljnih uvje ta, mora postojati neki faktor aktivacije: povišena temperatura, određeni pH, neki s pojevi. Bez bez tog faktora spore neće proklijati ni na obogaćenim podlogama. Prvi z nak klijanja je da spora izgubi refraktilnost (lom svjetlosti), nabubri i počne pr imati obične boje kojima se inače spora ne može obojati. Povećani pritisak u spori uzrok uje pucanje zida i sadržaj spore se vraća u stare granice. BOJANJE Bakterije se boje da bi se pojedini dijelovi bolje vidjeli (živjela logika). Ponekad je to i jedini način da bi se bakterije identificirale. Pojedini dijelovi bakterije ne primaju s ve boje na isti način. Prije su se koristile samo prirodne boje (karmin, indigo, t anin), a danas ih zamjenjuju anilinske boje koje se dobivaju iz katrana kamenog ugljena. Neke su derivati anilina, ali ne sve kako bi ime sugeriralo. Boje su ob ično soli pa otopljene imaju 2 iona. Jedan je nosilac boje ili boja kao takva i na ziva se kromfor, a drugi dio omogućava spajanje boje na cilj bojanja i naziva se a uksokrom. Boje mogu biti: 1. Kisele su one kod koji je kromfor anion: Na-eozinat , kiseli fuksin, vezuvin. Najjače boje citoplazmu. 2. Lužnate kod kojih je kromfor k ation: metilensko modrilo, kristal ljubičasto, lužnati fuksin, tionin. Najjače boje je zgru i druge nukleinske kiseline. Ove boje se intenzivnije hvataju na bakteriju jer bakterija ima puno nukleinskih kiselina. Jednostavna bojenja su kad se koris ti samo jedna boja, najčešće Loefflerova lužnata otopina metilenskog modrila. Puno su češća korisnija diferencijalna bojenja: 1. Bojenje po Gramu je toliko često i rašireno da se sve bakterije trpaju u G +,G- ili G neodređene. Prvo se bakterije boje nekom pl avo-ljubičasto lužnatom bojom (kristal ljubičasto). Sve bakterije u preparatu će primiti tu boju (osim nekih iznimaka). Nakon se dodaje I-KI po Lugolu (nastaje kompleks jod-boja) i slijedi odbojavanje 95% etalnolom. Neke bakterije će otpustiti plavu boju. Nakon toga se dodaje neka crvena (karbol fuksin, safranin, neutralno crven ilo) i one koje se otpustile plavu će sada primiti crvenu. G- bakterije u svom sta ničnom zidu imaju lipidne spojeve, koje se kod odbojavanja etanolom otapaju pa pla va boja izlazi. Zato su G+ plave a G- crvene. G+ su osjetljivije na peniciline, sulfonamide, deterdžente, fenole i lužnate boje. G- su osjetljivije na telurove soli , oksidanse, spojeve klora, i proteolitične enzime. www.belimantil.info 6

pirimidini. ali ne i jedina. paraaminobezojeva kiseli na. One će primiti boju. One imaju ovojnicu od voska i fosfolipida koja ne prim a boju dok se ne zagrije i otopi. c) p atogeni izazivaju bolesti. AAR su crvene. esencijalne aminokiseline. ostalo neće. CO2. Anabolizam = sve reakcije sinteze novih sp ojeva uz potroš energije. 2. To je bojanje po Fultonu. folna kiselina. Autotrofi: 1. 2. NO3. Glukoza je bakteriji najbolja hrana. riboflavin. Katabolizam = sve reakcije razgradnje koje do vode do stvaranja energije u stanici. 4. jednostavni spojevi Fe. Spore se boje malahitnim zelenilom. Preparat se odbojava alkoholom i vodom. ostale da. Osim glukoze. Hetero trofi su kemoorganotrofi (energija razgradnjom organskih spojeva): 1. zagrijanom crvenom (karbol fuksinom). pirdoksin. a kad primi boju viš ju ne otpuš Zato se takve bak terije boje e ta. Truljenje i gnjiljenje je dio kruženja elemenata u prirodi neophodn og za održanje ukupnog života.G+ imaju manje enzima pa su veći izbirljivci hrane. fototrofi (energiju dobivaju fotos intezom) 2. kada se nađu na nepredviđenom mjestu. Daje se neka crvena (s afranin) i onda su spore zelene a ostalo crveno. nju Katabolizam + anabolizam = metabolizam. striktni) sve moraju dobivati od živih stanica. ww w.info 7 . PREHRANA BAK TERIJA Hrana u bakteriju ulazi pasivnim ili aktivnim transportom (fiziologija). Bojenje acido-alkohol-rezin stentnih bakterija (AAR). Biče vi se bojaju nestabilnom otopinom tartarata. nakon na rušene ravnoteže upotrebom antibiotika…. Služi za energiju i sintezu drugih spojeva. bakterija treba i druge spojeve koje ne može sama st varati (faktori rasta): 1. Bakterijski vitamini koji su uglavnom isti kao i ljud ski: nikotinska kiselina i amidi. Kapsule se boje tuš ili otopinom Giemse (kaj je to?). (ali ionako se ne vide svjetlosnim mikroskopom pa čemu to) 5. NO2. tiamin. Zatim se preparat boji nekom plavom. pantotenska kiselina. 2. paraziti za preživljavanje iskorištavaju druga živa bića: a) obligatni (obvezatni. biotin. ostale primaju tu plavu. To se z ove Ziehl-Neelsonova metoda. 3. ostali razgradnjom hrane iz okoline (lopovi i lijenčine).belimantil. H2S i drugi spojevi sumpora. taju ostale plave. a oportunisti samo u nekim uvjetima: oslabljen imunitet. AAR bakterije ne otpuš boju. saprofiti razgrađuju nežive ili inertne organske tvari koje su otpadni ili razgradni produkti drugih živih bića. Spojevi koji se s malim ili nikakvim izmjenama ugrađuju i bakteriju: purini. em METABOLIZAM Manji dio bakterija proizvodi energiju sam. kemolitotrofi dobivaju energiju oksidacijom anorganskih spojeva: H2. Obavezni uvijek izazivaju bolest. NH3. b) fakult ativni (uvjetni) mogu živjeti i od neživih izvora ali bolje uspijevaju na živima. Ponekad je moguće natjerati bakteriju da živi bez neke esencijalne a minokiseline ako se presađuje na hranilišta sa sve manje te esencijalne kiseline. Zatim se preparat ispire kiselim etanolom.

mas ti i aminokiselina 2. 4. ugljik i z CO2. duš fiksacijom iz atmosfere. služi kao izvor H+ i OH.iona. Myc obacterium tuberculosis asparagin. DISANJE Nećemo sad o reakcijama disanja. 2. Za objaš e njenje ovoga pogledati na osmotski tlak. 5. Obavezni aerobi ne mogu bez kisika. Voda je idealno disperzno sredstvo za hran u. Temperatura je važna zbog enzima. ci steina. metali otopljeni u solima su aktivatori enzima 6. pH povezan sa osmotskim tlakom i površinskom napetošću. Pogledaj pod dis anje. aldehida. mi n 0 b) mezofilne ili one između koji vole 30-37. Bakterije su se prilagodile raznim sred inama pa imamo: a) psihrofilne ili ljubitelje hladnoće koji vole 15-20. voda (znašli funkcije vode?) ENZIMI Svaka vrsta ima karakteristične enzime koji se prenose s generacije na generaciju i kodirani su genomom u glavnoj DNA. U svakom slučaju važan je krajnji p rimatelj elektrona. ATP. NADP. ŠTO SVE UTJEČE NA RAST I RAZMNOŽAVA NJE 1.Pojedine vrste imaju specifične potrebe: Streptococcus pneumoniae treba kolin. c) termofilni ili ljubitelji vrućine vole 60-65. Za sintezu bakterija treba razne elemente koje primaju iz okoline: 1. za održavanje turgora i općenito fizikalno-kemijsko stanje citoplazme (hidrofilne i hidrofobne molekule). nitrita. 4. To su inducira ni ili adaptivni enzimi a u normalnim okolnostima su potisnuti represorom (vidi dinamičku). purina. Kisik. 3 . min 40. max 80. nitrata. Aero-tolerantni anaerobi (samo ime ti kaže). www. Ali nije sve to tako jednost avno: 1. Na nižim ili viš tempera turama metabolizam se usporava. max 30. flavini) 5. jošviš ili nižim prestaje rast i im im razmnožavanje. Uvijek je to vanjska anorganska tvar. a još… ubija. min 10. fosfor iz anorganskih fosfata. valjda znaš čemu služi hrana i da ne valja ako je ima premalo. hemolitički streptokoki glutamin. alkohola. Brucellae CO2 . sulfata. ali može i organski ako je frk a (NAD. metionina 4. ketona. Pa dobro. amonijaka. am inokiselina. Ali ne valja i ako je ima previš jer inhibira rast i razmnožavanje. sećera. tiosulfata. pirimidina ik 3. Ako neš drugo onda su anaerobne. Ako je to kisik onda s u bakterije aerobne. Tu spadaju patoge ne jer je to temperatura ljudskog tijela a ni ostali toplokrvni nisu daleko. sumpor iz sulfida. Za većinu bakterija e 6-8 optimalno. 5. 3.belimantil.info 8 . organskih kiselina i njihovih soli. max 45. Mikroaerofilni su o ni kojima treba mala koncetracija kisika (oko 5%). Osim njih imamo i gene za sintezu enzima koje ta vrsta nema stalno nego samo kad dođe u dodir sa supstratom za koji nema enzim.kod njih kis ik reagira sa flavinima i pretvara se u peroksid i superoksid koji su otrovni. Obavezni anaerobi . To su ko nstitutivni enzimi. Hrana. 2. Fakultativni aerobi ili anaerobi mogu živjeti i sa i bez kisika ali im jedno od toga bolje.

Dakle. Neke bakterije vole visoku površ insku nap etost.coli podijeli se za 15 do 20 minuta . Koncetracija CO2. Z ato većina bakterija napravi koloniju za 24 sata a M. Prevelike koncetracij e mogu ometati i zaustaviti razmnožavanje. 6. Ima više način a: 1. važno je hranjivim podlogama dodati pufer. onda se ide razmnožiti. neke štapićaste i one koje u povoljnim uvjetim a pupaju. Jako se poveća i po primi oblik kugle koja rasprši se na puno malih djelića od kojih nastaju bakterije. Naročito veli ke količine potrebne su kad se bakteriju nađu u novoj sredini. a kiseli proteolitičke i zato se zakiseljavanjem hrane sprečav a kvarenje. Površ inska napetost. Budući metabolizam bakterija mijenja lokalni pH. Isto tako. genom se podijeli i odvoji na krajeve. Cijepanje je najčešći. Rod Str eptomyces pravi egzosporu iz koje nastaje nova bakterija. Otrovne tvari. To rade r odovi Mycobacterium. tuberculosis viš tjedana. 7. e Fo rmula za računanje vremena generacije: log N . Kad skupi dovoljno. dezificijensi) i š tetni produkti metabolizma koji u malim količinama ne smetaju ali polako dosegnu otrovne koncetracije pa mogu prekinuti razmnožavanj e. bakterija ne može upijati e hranjive tva ri pa umire.info 9 . c itoplazma se počne uvlačiti i stvara se pregrada slično kao kad stvaranja spore samo s e sada citoplazma sa tjelešcima ravnomjerno podijeli. Treponema pallidum za 2 minute a Mycobaterium tuberculosis za 13 do 15 sati. Osmotski tlak. Na 37 stupnjeva se E. koji se raspadne u štapićaste i loptaste bakterije. veća je mogućnost da će se prilagodi ti i početi razmnožavanje (stvaraju dovoljno CO2). Ponekad se dijele preko L-oblika. Litotr ofne trebaju mnogo viš od e organotrofnih jer je to njima jedini izvor ugljika ali neke organtrofne vrste isto trebaju puno CO2 (Brucella. Zato se često za konzerviranje voća. 3. Do jedne razine plazmoliza je povratna ali viš od toga ubija bakteriju. a u nenormalnim uvjetima i rodovi Proteus. Iz te pregrade će nastati stij enka i imamo 2 bakterije. BRZINA I FAZE RAZMNOŽ AVANJA Vrijeme generacije je vrijeme potrebno da se jedna st anica podijeli u dvije.ekstremi su rijetki. Jedna "grana" od tog Y otpadne od ostatka i od toga se razvije nova bakterija. nastaju tanki dugački filamenti (kao konac). 10. 2. Preniski o smotski tlak uzorkuje ulaženje vode u bakteriju i time razrijeđuje hranjive tvari te onemogućuje izlučivanje štetnih produkta metabolizma. 8. Zato je čista voda loš okoliš za bak erije. Streptobacillus.Broj bakterija u novoj sredini. 5. Stanica se poveća. Grananje. 6. Bubrenje stanice se zove plazmoptiza. džemova i pekmeza koristi kuhinjski šeće r iako je idealna hrana za bakterije jer jako povisuje osmotski tlak. Na stanici nastane pup iz kojeg se odvoji posebna bakterija. pa dolazi do smežu ravanja stanici a to se zove plazmoliza.belimantil.log No v. RAZMNOŽAVANJE Bakterija raste i sku plja mikro i makromolekule. a većina gljivice ne voli više od 5. stanica izgleda kao jednostruki ili dvostruki Y. 4. Neke bakterije " pupaju". Alkalni pH ometa s aharolitičke bakterije. Mogu biti neke izvana (antibiotici. Esche richia. Corynebacterium. Neisseria). Ako je preveliki voda izlazi van. Nijedna bakterija ne može živjeti bez ovog plina. Rod Nocardia se izduži. Crijevne bak terije su se navikle na nisku površ insku napetost pa se vodenim podlogama dodaje žuč jer voda ima veliku površ insku napetost. Ovako se razmnožavaju mikoplazme. što ih je više. 9. g = ------------------www . ali u nepovoljnim uvjetima ovako: štapićasta bakterija se na jednom ili ob a kraja izduži i to se izduženje račva na 2 kraka u koje idu novostvorene DNA I ostalo što će činiti novu bakteriju.

Taj se fenomen naziva satelitizam. E. spore Bacillus anthracis. Clostridium. inu 4. Bakterije se prilagođavaju na novu sredinu. Voda: Pseudomonas. eksponencijalno. bilo štetna: 1. Odumiranje.belimanti l. ko 2. V ibrio chloreae.to se kaže ubikvitarni: 1. jaja.Faza eksponenecijalnog rasta. i polako se broj umrlih i novostvorenih bakterija izjednači. 7. ali ima i neki h vrlo opakih mikroba: Clostridium botulinum. Entamoeba histolytica jede bakterije. Mycobacterium tuberculosis. bilo korisna. e nog nog zalijepe na praš i osuš a zatim tu praš udahne neki zdravi pehist. protozoe.Stacionarna faza. stvara se kolonija . S tacionazna faza. Komenzaliza m je simbioza kad jedan organizam ima korist od druge a druga nema š ili korist. ciste Entamoebae histolitica. Parazitizam je interakcija u kojoj j edan organizam živi na račun drugog (npr. www. V-faktor koji stimulira razvoj Haemophilus influenzae. Bakterije i gljivice od kojih većina ne uzrokuje bolest. 2. virusi polimijelitis a. 2. 3. Mikroorganizmi sa ljudi u zrak dospijevaju ljuš tenjem kože. viruse polimijelitisa i hepatitisa. meso. Antagonizam je kad ne mogu živj eti zajedno obično zato jer jedan organizam luči neku tvar koja ubija drugi organiza m.Faza pritajenosti ili adaptacije. Čista voda je loša sredina za mikrobe zbog osmots kog tlaka i nedostatka hrane. s a sasuš enog gnoja rana. SIMBIOZA Simbiozom se naziva bilo kakva povezanost živih bića. a najviš sekretima diš trakta. Čak postoji jedna bakterija ko ja je parazit na drugim bakterijama. 4. Pobijedit će onaj koji se brže i bolje adapt ira na uvjete sredine. spirohete. Nevjerojatno ali istinito. ako u organizmu onda bolest. inu e. t etu Staphylococcus aureus izlučuje tzv. Predatorstvo je kad veći i jači jede manjeg i slabijeg. Zemlja. 4.log 2 No je broj početnih bakterija N broj bakterija nakon određenog vremena 1.info 10 . Flueggeove kapljice iz zaraženog diš trakta padaju na predmete i tlo. Mycobacterium tuberculosis. hrana. TREBA NAĆI PRIMJER!!!!!! 3. a neke uginu. Biljke. npr. ličinke i jajašca parazita. To je teš zamislivo a jošteže provedivo. ali i bakterije. Osobito su ugroženi mlijeko. E. kapljične infekcije. Zove se log-faza. Zrak je nepogodna sredina za mikrobe. N eutralizam je simbioza pri kojoj ne postoji nikakva interakcija između dva bića koja žive zajedno. Salmonele. Pogotovo gljivi ce i plijesni. Clostridium tetani. Microccocus. coli stvara kiselinu koja inhibira Shigella dysenteriae. Otpadne i prljave vode imaju Salmonele. Gljivice luče antib iotike da bi se obranile od bakterija. Clostridium botulinum je prije bio strah i trepet konzervi. bakteriofag). stafiloko ki. 3. Pri lagodile su se i razmnožavaju se ko blesave. 6. Shigele. vibrioni. Naziva se i lag faza. Kompeticija nastaje kad se dva različita organizma istih potreba međusobno natječu. pa mogu k ratko živjeti. coli brže fermentira šećer od Salmonele pa poslije izvjesnog vremena u kulturi neće više biti Salmonele. Umiru u sve većem broju. 5. Ako je na podlozi. Mutualizam (sinergizam) je simbioza gdje oba organizma imaju korist. Corynebacterium diphteriae. Prvo počine o padati razmnožavanje. ne razmnoža vaju se. životinje. Pogodniji su zatvoreni prostori zbog praš ine: streptokoki. RAS PROSTRANJENOST MIKROORGANIZAMA Ima ih posvuda u prirodi .

S. vrsti vode i hrane koju čovjek koristi. na kojima sa koloniziraju bakterije. gingivitisa (upale zubnog mesa). difteroida. bacila. Plak može doves ti do karijesa. gljivice. puno hrane. Većina ih brzo umre dospije li na ili u nas. porodice Enterobacteriaceae. a kako pH postaje sve viši duž ileuma. S. a nazivaju se s talnom ili rezidualnom mikroflorom i mikrofaunom. Broj i vrsta svih ovih mikroorganizama u znatnoj mje ri ovise o klimatskim faktorima. epidermidis. Rij eč je o anaerobnim i fakultativno anaerobnim bakterijama: vrste roda Bacteroides. a riječ je o vrlo šarolikoj skupini streptokoka. na i u čovjeku žive određene vrste koje su se prilagodile na čovjeka i od njega zavise. flora postaje sve sličnija onoj u debelom crijevu. acnes k oji se namnože i izazovu upalni proces. U nazofarin ksu možemo naći difteroide. aureus. uške. Duodenum također ima malo bakterija zbog inhibitornog djelovanja kiselog želučanog sekreta i žuči (visoka osmolarnost). genitalno i analno područje). diplokoka. streptokoka. sta filokoka.info 11 . Iz izmeta je izol irano više od 300 vrsta u brojevima od više stotina milijardi (10na12) po gramu. 1. ima blago kiseli pH zbog organskih e ti kiselina koje luče l okalni stafilokoki. pogoda n pH i temperatura. 3. streptokoki. pazusi.belimantil. Orofarinks udomaćuje S. aureus. USNA Š UPLJINA Usnu šupljinu n aseljava velik broj različitih mikroba jer je vrlo pogodna sredina . skalp. a m ogu se naći i gljivice (Candida. Trychophyton. ljuš se. virusi. nepatogene sojeve Neisseria. PROBAVNI TRAKT U želucu ima vrlo malo mikroba jer ne mogu preživjeti vrlo kiseli pH (iznimka: Helic obacter pylori). www. neke vrste roda Bacteroides i Neisseria. Potonji j e vezan uz tipični pubertetski kožni poremećaj zvan prištevi. KOŽ A Epiderma nije pogodna za razvoj mikroba iz viš raz loga: suha je. DIŠ TRAKT NI Na sluznici nosa žive uglavnom isti mikrobi ka o na drugim dijelovima lica (S. znoj je visoko osmolaran zbog visokog sadržaja NaCl. Bakterije su na koži smještene na pl očastom površinskom epitelu i kraj znojnih i lojnih žlijezda. Ostale bakterije mogu se naći na područjima gd je ima dovoljno vlage (dlanovi. Najčešće vrste su Staphylococ us epidermidis i Propionilbacterium acnes (iz skupine ena difteroida). epidermidis. Epidermophyton) koje uvijek mogu iz azvati razne bolesti. Donji dijelovi respiratornog trakta ne maju MO budući postoji stalan tijek sluzi zbog pokretanja cilijarnog epitela. stafilokoka. parodontoze. Debelo crijevo ima najveću populaciju mikroba u tijelu. a lizozim iz znoja ima direktno antimikrobno djelovanje. difteroide. To su naslage dekstrana i drugih po lisaharida na zubnoj caklini. Neke bakterije sudjeluju u nastanku zubnih plaka (vrste roda Bacteroides.MIKROFLORA LJUDSKOG TIJELA Čovjek nije podesna sredina za život i razmnožavanje većine m ikroorganizama.vlaga. neki streptokoki). amebe. 4. a važn a je i fagocitička djelatnost alveolarnih makrofaga. stafilikoki i brojne druge bakterije. Postoje i oni mikroorganizmi k oji čine prolaznu mikrofloru. Ipak. streptokoke. difteroidi). osobne hi gijene i drugih faktora. 2. koji nastaje kada poviš razi na spolnih hormona izaziva pojačano lučenje loja koji je idealna hrana za P. U jejunumu ima nešto koka i diftero ida.

Genetski materijal putuje kroz kanalić. 3. i rijetko dovode do promjene u fenotipu a uzrok je tautomerizacija (vidi dinamičku kod nukleotida). mogu se prenositi među bakterijama. Nitratna kiselina deaminira adenin pa nastaje hipoksantin koji se veže na citozin umjesto na timin nakon čega lanac može puknuti. mogu se integrirati u kromosom (nukleoid) bakterije. Jedna od njih ima F-plazmid pa je ta mužjak (F+) a dr uga nema pa je ženka (F-). 2. Fenotip j e skup svih morfološ fiziološ i ostalih osobina uvjetovan genotipom i okolnim uvjeti ma. 5-brom uracil je mutageni spoj koji se ugrađuje u DNA umjesto timina nakon čega s tanica propada ili divlje raste.4-4. Doederleinovi bacili iz roda Lactobacillus koji fermentiraju gliko gen iz vaginalnog epitela pretvarajući ga u laktat. Transdukcija p reko bakteriofaga tako da bakterije ne moraju biti u kontaktu. ureteri i mjehur obično su sterilni uslijed čestog is piranja i nepovoljnog sastava urina. Ovo neki zov u spolno razmnožavanje iako se ne povećava broj bakterija. Bacillus.info 12 . uz neke druge vrste. Umjetne su češće od spontanih.belimantil. ku PRENOŠ ENJE GENA: 1.5. ali naj važniji su tzv. mijenja kih. Na ovaj način bakte rije dijele novostvorene osobine kao što je otpornost na antibiotike. KRV I TKIVA su kod zdravog čovj eka su sterilni. 2. Hidroksilamin hidroksilira citozin koji se sparuje umjesto timina a adeninom Proflavin uzrokuje umetanje ili gubitak 1 para baza za vrijeme replikacije. Rijetko se događa u prirodi. Uretra ponekad sadrži manji broj stafilokoka u distalnom dijelu. MUTACIJA je izmjena u redoslijedu nukleotida š može uzrokovati promjenu strukture i funkcije proteina i tu to promjenu može se pre nijeti na potomke. R-plazmi di (resistance) su nosioci otpornosti prema antibioticima (kodiraju enzime koji uniš tavaju ili modificiraju antibiotike. 2-amino-purin se ugrađuje u DNA umjesto adenina. Postoji viš vrsta: e 1. Etil-metan-sulfonat metilira gvanidi n koji se sparuje s timinom. Daljne generacije mogu nositi greš bez da se pokaže dok jednom to ne postane dominantno svojstvo. Time je onemogućen razvoj drugih mikroba.6). pneumokoki. GENETI KA BAKTERIJA Genotip je skup svih gena koje određuju nasljedna svojstva. rijetke su. događaju se zbog nekih kemikalija ali i zbog zračenja ili drugih stvar i. OKO i UHO imaju mikrofloru sličnu koži. Haemophilus). UROGENITALNI TRAKT Bubrezi. obično se www. Mogu biti spontane. ali često je uvod u razmnožav anje PLAZMIDI su male kružne izvankromosomske molekule dvolančane DNA koje se mogu s amostalno replicirati. Vagina ima složenu mikrofloru koja varira kroz ciklus. što rezultira kiselim pH vagine (4. čak i među različitim vrstama. kih se tokom života. Transformacija: stanic a primalac prihvaća mali dio topljive DNA koju oslobađa stanica davalac (Neisseria. F-plazmidi (fertility) se koriste p ri konjugaciji. Konjugacija: enterobakterije imaju seksualne pile s kojima se pričvrste jed na na drugu i naprave kanalić. Fagi koji nastanu u bakteriji mogu ponijeti neke gene te bakterije i prenijeti ih u drugu bakteri ju.

2. serum. zatim se suš pa stavi u vodu da nabubri. Dobiva se kuhanjem životinjs kih kostiju. saharoza agar). a sadrže 0. žuč. KRUTE Agar se dobiva od alge Gellidium corneum i to tako da se dotična zagrije na 100 st upnjeva i tako se otopi. Koriste se za praćenje kretanja mikroorganizama. mesn i bujon. pa om ogućuju usporedbu podataka iz cijelog svijeta. 1. Da se spriječi rast bakterija dodaju se antibiotici. krv. Kad se dodaje neki šećer onda se agar zove po njemu (npr. Podloge mogu biti prirodne. Ako se doda 10% krvi onda se to zove krvni agar. 3. www. proučavali i vidjeli na koje ant ibiotike su osjetljive.2-0. hemoliza (razbistri se). Želat ina se rijetko koristi jer ju je teško učiniti sterilnom. kožica na površini. ponekad mjehuri plinova. stvarajući pore u staničnoj membrani ili degradirajući DNA il i staničnu stijenku). Agar izliven u Petrijevku naziva se agar ploča. to polusintets ke i sintetske.želatina. Složene se dijele na selektivne i diferencijalne. moramo aju osigurati prihvat elektrona na kraju res piratornog lanca (kisik ili neš drugo).belimantil. peptonska voda).info 13 . Po sastavu podloge mogu biti jed nostavne i složene. ali tada ras tu gljivice pa se pH povisuje preko 5 ili se dodaje nistatin pa neće rasti. Dodaci: šećer i. krute i polukrute.4 % agara. Mogu biti tekuće. Jednostavne sadrže samo jednu esencijalnu supstanciju (npr. i ohladi se ispo d 45 stupnjeva da se skrutne i tako dobijemo želatinozna masa i koja sadrži agaropen tozu i agaropektin. Kad se to ohladi dobije se hladetinast a masa . POL UKRUTE (ili polutekuće kome se više sviđa).ne integriraju u kromosom. npr. Javlja se zamućenje. TEKUĆE Najčešće se koriste hranjivi bujon (najčešće mesni ekstrakt+NaCl) ili peptonska v . Uvijek u epruveti. hrskavice i drugih dijelova. što omo ućuje razlikovanje pojedinih vrsta. indikatori. To je osnova za tvorbu krutih podloga i zove se neutralni ag ar. UZGOJ BAKTERIJA Ba kterije uzgajamo zato da bismo ih identificirali. boje. a iz krvnog se dobije čokolad ni ako se zagrijava da hemoglobin pređe u methemoglobin. paučinaste tvorbe. PODLOGE Z A RAZVOJ KOLONIJA Podloge oponaš prirodni okolišbakterija. pa se tako vidi da li bakterije snižava ju pH svojim metabolizmom. ponekad ta log. Krvni agar služi za ispitivanje hemolize a endoagar ima spoj koji pri niskom pH pocrveni. Difere ncijalne podloge najčešće sadrže neku fermentabilnu tvar uz odgovarajući indikator. Peptoni su polipeptidi koji se dobiju proteolitičkom razgradnjom mesa. Col-plazmidi kodiraju proteine bakteriocine (ubija ju druge bakterije. Osim hrane i ostalih tvar i (pogledaj na metabolizam). možemo imati i sojin agar i ko zna ka kav sve agar. Sintetske se spravljaju od definiranih sintetskih spojeva. 3. 4 ostali plazmidi mogu biti nosioci virulencije (bolja obran a ili jači toksin) ili poboljšavati metabolizam (različiti enzimi). Radimo to i zato da bismo proizvodili cjepiva i stvarali korisne mutante (oni koji proizvode ljudski inzulin ili antibiotike). Ako se agar stavi u epruvetu onda je to duboki agar a ako se ukosi onda je ukošeni (živjela logika).

5. Tvore ih L-oblici bakterija. Čista kultura dobije se tako da se uzorak više puta ra zrijedi. 3. mutne i hrapave površ Prave ih bakterije bez ine. neravni rub. dobivaju se od bolesnika s kroničnom infekcijom ili ako je uzimao/la antibiotike. bakteriju treba držat i š dalje od zraka. KULTIVACIJA ANAEROBNIH BAKTERIJA Dakle. KOLONIJE Od jedne bakterije di obom može nastati golemi broj pa ako se to događa na hranjivim podlogama dobivamo ko lonije jedne vrste jednog soja. nazubljen. šta pićem vate razmaže po podlozi i tako dobijemo pojedine stanice koje izrastu u koloni je. Svijeća će gorjeti sve dok ima kisika. ispupčene ili ravne. Veličina: sitne. 2. Oblik: obično okrugli. Postoji viš metoda: to e 1. 5. D-kolonije (dwarf) patulja ste kolonije. 6.belimantil. Podloge za gljivice su obogaćene šećerima i to se zove Sabourand (čitaj: saburo) agar.Selektivne podloge potiču razvoj nekih vrsta a koče razvoj drugih: selenit-F bujon ( za salmonele). prozirne. 2. sjajne i glatke. Duboki agar ili bujon pokriven slojem parafinskog ulja onemogućava pristup zraku. Varijacije kolon ija: 1. Prozirnost: od prozirnih do totalno neprozirnih. 5. S. S-kolonije (smooth) su okrugle ravnih rubova. Boja: bezbojne ili bi lo koja boja. te zabrtvi na dnu. lako ili teš razmazive. 8. Primitivna m etoda prošlih stoljeća (tisućljeća). a na drugu neka fakultativno anaerobna vrsta (E. šire se po površini (rod Proteus). a potom se dovede dušik To se ponovi viš puta da se istjeraju s vi tragovi kisika. Kolonije se razlikuju po slijedećim osobinama: 1. vidljive mikr oskopom do promjera par mm. Fortnerova ploča: podloga se pomoću skalpela podije i na dvije polovice . R-kolonije (rough) nepravilne. To onda prelije po agar ploči ili ezom. zrnaste ili fibrinozne. e 3. 7.na jednu se zasade anaerobi. Miris (ali ne bumo gurali nos u koloniju). nepravilan. www. rub m ože biti ravan. Fakultativni anae rob će potroš sav kisik i onda nastupa anaerob iti 5. Kolonije plije sni su barš unaste. G-kolonije (gonidijalne = prolaz e kroz bakterijske filtre) su jako male i okrugle. L-kolonije jako male okrug le liče na kapljice ulja. GasPak sistem: u nepropusni lonac st ave se zasijane podloge i GasPak omot sa generatorom H2 i CO2. granulirana površina. Svaka vrsta ima svoje uvjete za razmnožavanje pa i m moramo prilagoditi podloge. aureus). sjajna ili mutna. glatka. Stakleno zvono sa svijećom: svijeća se zapali i pokrije stak lenim zvonom. coli. Loewenstein-Jensen (Mycobacterium tuberculosis). SalmonellaShigella (SS) agar. 4. manje od normalnih iste vrste. meke ili ko tvrde. 7. 3. i na: 4. H-kolonije (Hauch) prave bakterije s bičevima. I-oblici (intermediate) su između R i S. H2 će s kisikom dat i vodu (lonac se zamagli iznutra) i dati anaerobne uvjete.info 14 . To se poklopi i zabrtvi. 4. 1. kapsule. Posuda s dušikom: pomoću vakuum-sisaljke se iz odgovar ajuće posude isiše zrak. a CO2 će olakšati razmnožav anje osjetljivijih sojeva. Konzistencija se vidi ako dodiruju ezom: suhe ili vlažno sluzave. Prave ih bakterije s kapsulom. Miler-Hilton agar služi za pra vljenje antibiograma. 1mL uzorka dopunimo do 10mL. Površ hrapava. udubljene ili ispupčene. pa 1mL toga opet dopunimo do 10ml i tako j ošdva puta dobijemo razrjeđenje od 1/10 000. M-kolonije (mucus) su sluzave od sluzave ovojni ce a ako ne od toga onda od fenola ili nečeg drugog. n eprozirne. MacConkey agar (za Escherichiu coli ).

Poželjno je da se prenoš enjem nitko ne zarazi. kih e. podaci o bolesniku i sve što bi moglo biti važno za konačnu identifikaciju. imunofluorescencija (antitijela se obilježe nekom fluorescentnom boj om. 1. biološ ispitiv anje na laboratorijskim ke ko životinjama i druge metode. d) Ostale tehnike su imunoelekroforeza (kombinaciju elektroforeze i pr ecipitacije). a sljepljene stanice t vore grudice koje padaju na dno epruvete.na zasijanu podlogu se nanosi više različitih bakteriofaga (set bakteriofag a) i gleda se hoće li doći do raspada bakterija. PRENOŠ ENJ E ZARAŽ ENOG MATERJALA DO LABARATORIJA Najvažnije je da uzorčnici bolesti ostanu živi il i bar toliko cijeli da se mogu identificirati. O mikroskopiji. a onda se dodaje se hemolitički sistem (e ritrociti ovna+serum kunića) s hemolizinima protiv eritrocita ovna. urin.belimantil. 6. likvor. tvo a uglavnom se koriste već pripremljeni supstrati API-test. Koriste se mnoge tehnike: mikroskopija. Suspenziji živih ili mrtvih bakterija doda se poznati serum s antitijelima i gleda se dolazi li do stvaranja zrnastih nakupina uslijed reakcije antigen – antitijelo. 3. bojen ju i kolonijama je već napisano. a ta u drvenu. biokemijsko ispitivanje. serološ reakcije. on se neće vezati za kompleks eritrocit hemolizin. Razlika od aglutinacije je što ne sudjeluju čitav e stanice. O-kolonije (ohne Hauch) su kolonije bakterija koje su izgubile bičeve. Postoj i mnoš reakcija i indikatora. Biološ pokus (o tome kasnije). gnoj i ostale izlučevine) vrše se razna ispitivanja.promatra se biokemijska aktivnost bakterije. pa se gleda pod mikroskopom). Uz ZM treba dostaviti dokumentaciju u kojoj se vidi opis sindroma. tki va. Ta epruveta se zatim stavlja u metalnu. Roche-tube. feces. Pritom je važna ko ncentracija antigena i antitijela. ki 5. ne bi li se identificiralo uzročnika i postavilo dijagnozu. kultivaci ja i promatranje kolonija. Ako je u prvoj reakciji došlo do vezivanja komplementa. a) Najčešće se koristi aglu tinacija. c) Reakcija vezanja komplementa ima dvije faze: prvo pomiješ se antigen . pa se mjeri aktivnost preostalog enzima). vide se male krp ice. alje IDENTIFIKACIJA MIKROBA Nakon uzimanja materijala (krv. o kojem materjalu je riječ (krv. Stoga se ZM stavlja u neku podlogu sa povoljnim uvjetima. te dolazi do obaranja taloga koji je kompleks antigen-antitijelo. info 15 . Serološ tehnika ima viš a temelje se na specifičnoj reaktivnosti između antigena i homolognog antitijela. urin. Mutna otopina se razbistri. pa neće doći do hemolize a to znači da u serumu pacijenta ima antitijela za antigen. Može se vršiti na predmetnom stakalcu (brza) ili u epruveti (spora i zahti jeva veće količine materijala). Ako se vrš na stakalcu. stolica…). radioimuni test (antitijela se obilježe radioakt ivnim izotopom. www. Bakteriocinska tipizacija zasniv a se na tome da neke bakterije luče neke kemikalije koje ubijaju druge bakterije ( bakteriocini). 2. e: ZM se š preko kurira ili nekako drukčije (teleport). da li je bolesnik uzimao/la lijekove.9. pa se koristi se set poznatih osjetljivih sojeva. Vidi vježbe. komplement i serum s aju antitijelima. 4. enzimsko-imun i test (antitijela se obilježe enzimom. Biokemijska ispitivanja . i b) Precipitacija je reakcija otopljenog antigena i otopine antitijela. Drvena epruveta se omata papirom na kojem veliko i crve no piš zarazni materijal. pa se mjeri radioaktivnost preostalih antitijela). Fagotipi zacija .

to se radi miš evima pod narkozom www. Koža . oža se obrije i dezinficira alkoholom. Mozak . Potrebno je viš životin ja i treba paziti na dob i spol jer to utječe na e rezultate. Virusi se uzgajaju na novo rođenim životinjama.rijetko. koza. Provjera efikasnosti lijekova 10.obično u stražnju nogu 6. lisica. Izabrati najprikladniju vrstu. micamaca velike životinje: konj. Opis bolesti 8. naziv im ni je povezan s vrstom e hemolize koju izazivaju. Mišići . Proizvodnja i provjera cjepiva.info 16 . ako se pojavi blijeda kvržica onda je usp jelo 7. pticama na krilu ili u nogu. govedo. 2. Biranje pravog materjala za inokulaciju. preko hrane ili vode ili sondom 4. Trbuh 5. antitijela i protuotrov a 9. Stvaranje atenuiranih sojeva Koriste se m ale životinje: bijeli miš. Dokazivanje ili provjera patogen osti i virulencije 2. Identifikacija kad ostale metode ne uspjevaju 3. majmun ptice: golub. Obično se radi na leđima. Usta . krv na slika…. ima ih viš vrsta a. Najčešća mjesta za inokuliranje (ali mogu i ostala): 1. Otkrivanj e koji je mikrob patogen ako ih ima viš e 4. Hemolitički stupanj: alfa hemoliza . ovca. pas. Priprema: 1. zlatni hrčak. Uzgoj i o državanje mikroba koji neće rasti na podlogama (Treponema pallidum) 6. 3. Dokazivanje o trova 7.7.na krvnom agaru nastaje bezbojna zona (potpuna hemoliza) Tvari koje izazivaju hemolizu zovu se hemolizini. 2. 3. zamorac. Ulazna vrata za mikrob Nakon zaraze treba pratiti sve promjene: temperatura. I naravno konačni ishod: smrt. prepelica.daje jako tankim i oš trim iglama. težina. svinja. Primjer: bakterije k oje kod odraslih životinja ne izazivaju niš ili lokalnu infekciju kod mladih ta izaz ovu sepsu. ozdravljenje ili ubijanje zbog daljnjeg pr oučavanja. kokoš Životinje moraju biti zdrave prije inokulacije i uzgajane u njima povoljnim u vjetima (maziti i paziti a kasnije zaraziti i ubiti). bijeli štakor.na krvnom agaru ostaje zelena zona (blaža he moliza) beta-hemoliza .belimantil. Vene . Koristi se za provjeru ra dnih teorija ili u svakodnevnom ispitivanju: 1. razvoj bolesti.na velikim ži votinjama vene na uš ima. Potkožno je jako često. Pripremanje čistih kultura 5. BIOLOŠ POKUS KI Provodi se davanjem mikroba ili njihovih otrova u ili na pokusnu životinju. kod manjih na repu.

Gnotobioz a je najveća moguća sterilnost posvuda. najviše 5 minuta (dok su vrući). virusa. STERILIZACIJA TOPLINOM Većin a mikroba ne podnosi velike promjene teperature zbog koagulacije proteina pa se enzimi inaktiviraju.. lijekovi. seruma. Brza pasterizacija je na 71 stupanj 15 sekundi. spriječiti prenošenje patogenih mikroba po čovjekovoj sredini i njihovo un ošenje u organizam 2. 2. Temperatura ne smije prijeći 60 stupnj eva. i to tako da ih 2 dana držimo na 37 stupnjeva. Kuhanje: za par sekundi ugin u svi vegetativni oblici bakterija.. Doda tak lužina ubrzava sterilizaciju. NA e Ispod 100 stu pnjeva imamo: 1. Dodaje se Na2CO3 ili NaOH. opaljivanje . supstanci koje sadrže proteine i ne smiju koagulirati. pribor. ine Antiseptik kemijsko sredstv o koje uniš tava mikrobe na koži i sluzokoži. Pasterizacija je na 60-70 stupnjeva za ubijanje vegetativnih ob lika. jajaš osim virusa hepatitisa . laboratorijski mate rijal. spriječiti pris ustvo mikroba na nužno sterilnim predmetima (kirurš instrumenti. VLAŽ TOPLINA ubija mnogo efikasnije nego suha jer brže i lakš prodire u dubinu materijala. Dezifenkcija je u bijanje mikroba ponekad i spora kemijskim sredstvima. Mikrobicidna sredstv a ubijaju. SUHA TOPLINA: 1. virusa.predmet se polije alkoholom i zapali 4. a spora pasterizacija na 6 2 stupnja pol sata. organizam. Najo tpornije su spore bakterija iz roda Clostridium. spora Bacillus antracis. Spore anaeroba neće proklijati u termostatu... Vlažna toplina na 100 st upnjeva za ubijanje vegetativnih oblika i spora: 1.info 1 . Postupak se ponavlja više puta da budemo sigurni u potpu nu sterilnost. vrući z rak u suhim sterilizatorima na temperaturi iznad 160 Ovako sterilizairani predme ti ne ostaju dugo sterilni. gljivica.belimantil. njima treba nekoliko sati. Nove vegetativne oblike opet ubijamo na 56 stupnjeva. Posuda se stavi u vodu na 56 stupnjeva pola sata pri čemu se ubiju samo veget ativni oblici. Mikrobiostatici inhibiraju rast i razmnožavanje bakterija.). aju www. žarenje metalnih predmeta do isijavanja (eza) 3. Sepsa je prisutnos t mikroba u krvi i njihovo š irenje po tijelu i opasno je po život. Sterilnost je nepostojanje bilo kakvih mikroba u i na nečemu. ca. ki prehrambena industrija. rikecija. spaljivanje odjeće i potrošnog materijala 2. Dezificijens otk lanja mikrobe (ponekad i spore) sa površ predmeta. Trik je u tome da mikrobe uvjerimo da iz spora pređu u vegetativni oblik. Letalna temperatura je ona koja ubija za 10 minuta ili manj e. Spore i ciste su otporniji oblici jer mogu izdržati i preko 100 stupnjeva. spriječiti kvarenje hrane djelovanjem mikroba 3. Tindalizacija služi za dezinfekciju krvi.zrak.DJELOVANJE FIZIKALNIH I KEMIJSKIH SREDSTVA NA MIKROBE Cilj je: 1. spora gljivica. Sterilizacija je ubijanje svih mikroba i spora bez obzira na vrstu i patogenost fizikalnim sredstvima. Oni omekš stijenku spor e pa i one brže umiru. Njima treba 10 do 20 minuta. spora. parazita.

Ipak. Stakleni . beta. azbesta i organskih materjala. Ionako imamo tisuće drugih izvora zračenja pa nam ne treba još i ovo. 2. pa ako se nakon sterilizacije nasađivanjem na podlogu razviju kolonije. 2. Kod otapanja je obrnuto: zamrznute bakterije moramo pol ako grijati ako hožemo da ožive. ako ćeš ikad nešto sterilizirat i u Burkini Faso. 3. 5. Sterilizacija pomoću filtracije ne ubija mikrobe nego ih samo odstranjuje iz tekućina (recimo krvni serum). ima vrlo sitne pore pa zadrže i najsitnije viruse. ČUVANJE MIKROBA SNIŽENOM TEMPERATUROM Samo za duže čuvanj e bakterija. dobro je to znati. Para pod tlakom na temperaturi iznad 100 stupnjeva u autoklav u (ekspres lonac). To se prije radilo hrani ali danas je zabranjeno. To se radi tako da ih se naglo smrzne i onda se led ispari u vaku umu. Zračenje: Ultraljubičaste. Azbestni su prešani u diskove različite veličine. Membranski od hidrogela i estera celuloze. Zadržava skoro sve bak terije. Ako bakterije naglo ohl adimo na -30 cijela citoplazma se smrzne pa se mogu čuvati na 76 u smrznutom CO2 i li na -195 u tekućem dušiku. Berkefeldovi . 4. gama valovi od radioaktivni h elemenata. Fizikalna je mjerenje temperature. 2.od dijatomejske zemlje. Nekad su se k oristile neke cjevčice ali… Danas postoje autoklavi s elektronskom kontrolom tempera ture i tlaka. Imamo različite filtre: 1. Liofilizacija je metoda čuvanja bakterija kad im se u zme sva voda i pretvara ih se u prah.belimantil. Poanta je u tome da se izbaci zrak jer je čista vodena para naj efikasnija. Polagano hlađenje ubija bakterije jer se u citoplazmi stvaraju krista lići koji uzrokuju mehanička oštećenja i denaturiranje proteina.od staklene praš oblikovane u diskove. tanki su i elastičn i. 5.2.info 2 . ima 3 veličine pora. pa je ovo zastarjelo i nepotrebno. alfa. Cilj je zadržati antigenu strukturu i biokem ijske osobine. a neke su otporn ije. Zrnce praši ne mogu biti različite veličine. Struja vodene pare: učinak kao i kuhanje ali manje oštećuje ono što steriliziramo pa se koristi za medicinske instrumente i bakterijska hraniliš sa ugljikohidratima (K ochov lonac) ta 3. Osmotski tlak: plazmoliza i plazmoptiza (pogledaj kod "ras t i razmnožavanje"). 4. KONTROLA STERILIZACIJE 1. Biološka kontrola sa vrši pomoću spora otpornih na toplinu (Bacillus. STERILIZACIJA OSTALIM SREDSTVIMA 1. Chamberlandovi . 3. Clostridium) koje se stave na pločice ili paketiće u autoklav. Nadzvučne vibracije (ultrazvuk) razaraju membranu. www. Suš enje je efikasnije kod nekih bakterija. rendgenske.porcul anski od aluminijskih silikata uz dodatak kremenog pijeska. Propuštaju ine viruse. Tekućina ne ide sama nego ju s e mora tjerati vakuum pumpama. onda ster ilizacija nije bila potpuna. infracrvene.

nismo ni sumnjali. Kompleksni spojevi žive nisu jak o otrovni za čovjeka pa služe za dezinfekciju kože i sluznica. efikasni na svim temperaturama iako su svi bol ji kad je toplije. silicij. antiseptici i konzervansi. Proizvo de se u tabletama za dezificiranje vode. 30% klor a. Ima neka formula ali neće to pitati. halogeni elementi. Upotrebljava se kao klorno mlijeko (1x vapno i 4x vode) za wc. 3. a) fenol 1% za 10 minuta ubija sve vegetativne oblike a spor e puno kasnije. opekotine. AgNO3 za dezinfekciju s luznica ali danas zastarjelo. Dobri su dezificije nsi. ini 2. Moraju imati slijedeća svojstva: 1.1% otopina. da se ne moraju davati u v elikim koncetracijama 4. pod ova. Soli bakra prečavaju rast algi u bazenima. formaldehid. najviš klorni. postel jina.belimantil. Prednost je š su jaki al i djeluju korozivno i otrovno na ljude. olovo. 2. Halogeni preparati. instrumenti. po mogućnosti što pH neutralniji 3. da ubijaju vegetativne oblike i spore 5. lužine. www. d) lizol i kreolin su krezoli ka trana emulgirani sa sapunom. deterđen ti. i naravno. oko 70% klora. univerzalan i bolji od fenola i krezola. Način djelovanja na mikrobe: 1. mijenjanj e površinske napetosti i propustljiivosti stanične membrane: fenoli. Za pit ku vodu 1-3% klornog vapna ili 12% Na-hipoklorit. alkoholi. spore za najviše sat i pol. inhibicija enzima: soli teš metala. ali i teš otrovi za nas i kih ki korozivni su. c) Kloramini imaju oko 30% klora. Fenoli su najjači jer oštećuju bakterijske ovojnice i reagiraju s proteinima citoplazme ali i otrovni za čovjeka. b) Kaporit je pročišćeni Ca-hipoklor it. Djeluju tako da se vežu na enzim e i inaktiviraju ih. b) krezoli (metil-fenoli) su jači od fenol a ali ne djeluju na spore. ubijaju za 2 do 4 sata vegetativne oblike svih bakt erija i otapaju voš tanu ovojnicu. ali ima neugodan miris. š tale. da imaj u produženo djelovanje 10. bakar. da š manje smrde to 11. Ubija vegetativn e oblike za par minuta. služi za septičke jame. Dobar za e to dezinfekciju prostora.KEMIJSKA SREDSTVA ZA UBIJANJE MIKROBA Dezificijensi.. kih DEZ IFICIJENSI PO VRSTAMA 1. 2. zidova. a) Klorno vapno je nečist Ca-hipoklorit. c) Klorofenikoli (ne brkati s antibioti kom kloramfenikolom) za ruke. da su jeftini jer se koriste u velikim količinama Efikasnost se mjeri fenolnim koefic ijentom i nekom konstantom. Najčešće se koristi HgCl2 i to kao 0.. da djeluju na mikrobe a ne na makroorga nizam 8. da ih ne ometaju organske tvari 7. krezoli. magnezij. vode za piće (bljak). kožu prije operacije. denaturacija proteina: kiseline. ne smije djelovati korozivno na predmete koji se primjenjuju 9. da š brže djeluju to 6. Soli teš metala: živa. 3. 70% alkohol bolje djeluje jer 90% denaturira proteine na površ i ne prodire dublje.info 3 . c) Liquor cresoli sapunatus je krezol emulgiran sa sa punom.

6. M EHANIZMI DJELOVANJA ANTIBIOTIKA 1. sapuni.2% za zimnicu. ANTISEPTICI Uniš tavaju mikrobe na koži i sluzokoži. kationski su amonijeve soli i dj eluju na G+ i G-. Za kožu: 3-5% tinktura joda (nekad davno u kaubojskim filmovima).belimantil. e jo doform. orga nske koloidne soli srebra. NaCl visoke koncetrac ije. ocat. Denaturira proteine. Ne djeluju na viruse. KMnO4. borna kiselina. Deterđenti mijen jaju površinsku napetost a dijele se na anionske. Dijele se na antibiotike i kemoterapeutike.1-0. Vaginalna sluznica: sargotan. Koristi se za ambalažu od gume i plastike. Za konzerviranje biološ preparata: fenol 0. g) timol za dezinfekciju usne š u pljine. formalin.DEFINICIJA Kemoterapijska sredstva su spojevi koji ubijaju i sprečavaju raz množavanje mikroba a koriste se za liječenje ili sprečavanje bolesti kod ljudi i životin ja. Napomena: u da ljem tekstu će se koristiti izraz “antibiotici” umjesto “antibiotici i kemoterapeutici”. b) freoni dezinficiraju ambalažu. jako redu kcijsko sredstvo.5%. ubijaju spore ali i ozo nski sloj pa su zabranjeni. Dobivaju se prirodno od bakterij a. Aerosoli a) etilen-oksid je lako zapaljiv pa se dodaje CO2 da se ne zapa li. kih saharoza visoke koncetracije (osmotski tlak). Zubna tkiv a: superoksid. pa i spore. Metabolički antagonizam www.za kožu i sluznicu). Raz likuju se od dezinficijensa po tome što su dezinficijensi toksični i ne mogu se prim jenjivati na živom organizmu (osim antiseptika . hi poklorit. gljivica (antibiotici). mertiolat.e) KMnO4+fenol: pare te smjese efikasno ubijaju mikrobe u zraku. a) karboksidi u zatvorenom prostoru nakon 5 sati ubi jaju sve. KONZERVANS I Salicilna kiselina 0. akridini (boje koje djeluju u vrlo velikom razrjeđenju 1/50000). f) creosot=krez oli+gvajakol je složeno sredstvo jakog djelovanja. alkohol. glicerin. Anionski su sapuni i djeluju na G+. Aldehidi: a) formaldehid ubija bakterije u 5% otopini a koristi se u 40% (formalin) za konzerviranje mrtvih stvorenja. djeluju uglavnom bakteriostatski. b) para-formaldehid je krutina koja sublimiranjem dezinficira zrak 5. Za oči: AgNO3 (odmah nakon porođaja iako može više štetiti nego koristiti). sporo ubija mikrobe. borna kiselina (viš se ne koristi). K-propionat se dodaje kruhu protiv spora plijesni.25-0. Blaži od dezifici jensa. beznojeva kiselina za serum i cj epiva. te polusintetski ili sintetski (kemoterapeutici). eugenol. Sluznica usta: anilinske boje i preparati. ANTIBIOTICI I KEMOTERAPEU TICI . Za rane: superoksid za stvaranje aerob nih uvjeta (da ubije Clostridium tetani).info 4 . kationske i neionske. 4.

Rifamipcin. tetraciklini. To su one nalaze se u stanicama domaćina ili su prešle u Loblik koji nema staničnu stijenku na koju djeluju beta-laktami. Vežu se na DNA..). budući mi nemamo staničnu stijenku. Inhibicija funkcije stanične membran e: polimiksini. Ekstrakromosomska se osniva na R-plazmidi ma koji kodiraju enzime za razgradnju mnogih antibiotika. Bakterije međusobno razm jenjuju ove plazmide. cefalosporini (beta-laktamski antibiotici). griseofu lvin. OTPORNOST PREMA A NTIBIOTICIMA (čitaj: Imperija uzvraća udarac) Otpornost može biti urođena i stečena. azitromicin i drugi). a sulfonamidi se vežu na enzime gdje bi se inače tr ebala vezati PABA. Iz stanice izlaze bakteriji potrebne tvari a ulaze štetne pa ona umire. onda će biti otporna na nake druge antibiotike kojima nije bila izložena: www. Urođen otpornost je neosjetljivost na antibiotik uslijed posebne građe staničnih ovojnica ili enzimskog aparata. Slični su D-alanil-D-alaninu koji vrši unakrsno vezanje molekula glikopeptida (pogledati pod sastav stanične stijenke) pa tako vezujući se na enzim inhibiraju polimerizaciju pe ptidoglikanskog ovoja. Stanica puca. To je tipičan primjer prirodne selekcije. Povisuju propusnost stanične membrane. nistatin) 4. etambutol. protivnici Darwina??).i na gljivice koje imaj u sterole u stijenci (amfotericin B. Unakrsna otpornost e znači da ako bakterija razvije otpornost na jedan antibioti k. Takve bakterij e prežive. Inhibitori 50S podjedinica su kloramfenikol i. i na kraju dobije mo čitavu vrstu otpornu na antibiotik (gdje ste sad. linkozamini.Antibiotik ima sličnu strukturu kao i esencijalni metabolit i veći afinitet na enzim pa stupa u reakciju s enzimom. pa tako dobijemo otporne sojeve. Tu još sp adaju vankomicin. Antibiotici dje luju samo na populacije bakterija koje su metabolički aktivne. 5.. a svaka nova generacija u prisus tvu antibiotika postaje sve otpornija. kana micin. Riječ je o tome da neke bakterije iz populacije nisu ubi jene djelovanjem antibiotika. Inhibitori 30S podjedinica su aminoglikozidi (streptomicin. stvaraju komplekse i depolimeriziraju DNA. Čest o se javlja multipla otpornost a to znači da je bakterija otporna na viš antibiotika . Stečena može biti: a) Negenetička nije rezultat promjene genets kog materijala bakterije. 3. U popu laciji se može naći manji broj bakterija mutanata koje postaju otporne. Ipak često mogu dovesti do alergijskih reakcija (vidi kasnije). nalidiksinska kiselina. Nastali spoj nije funkcionalan za stanicu pa ona ne može rasti ili umire. 2.Inhibicija sinteze proteina.info 5 . Izonijazid je antagonist piridoksinu. Nisu otrovni za ljude. bacitracin i cikloserin. Paraaminobenzojeva kiselina (PABA) je preteča folne kiseli ne koja je esencijani metabolit. b) Genetička može biti kromosomska i ekstrakromosomska: Kromosomska se javlja uslijed spontanih mutacij a. makrolidi (eritromicin. Inhibicija sinteze s tanične stijenke: penicilini. Takvi mutant i prežive djelovanje antibiotika i razmnožavaju se. citoplazma izlazi van ili nastaju sferoblas ti (pogledaj pod oblike bakterija).Inhibicija sinte ze nukleinskih kiselina.bel imantil. Kad nastupe povoljni uvjeti oni se ponovo razmnožavaju. najotporniji preživi. ali su tada ponovo osjetljive na antibiotik. ali miruju i nazivaju se perzisteri. čak i između raznih vrsta. neomicin. Djeluju na G. gentamicin. Vežu se na bakterijske 70S podjedinice ribosoma a ljudi imaju 80S pa ne djeluju na l jude.

Onda se netko sjetio da inhibira taj enzim pa je ampicilinu dodao klavul onsku kiselinu i tako je nastao vrlo efikasni Klavocin.info 6 . svakoj se dod aju sve manje količine antibiotika i u svaku se dodaje određen broj bakterija. Epruveta sa idućom višom konc etracijom pokazuje minimalnu mikrobicidnu koncetraciju (MMK) i to je najmanja ba ktericidna koncetracija.najbolje je neutralan u većini slučajeva ali neki su bolji kod nižeg pH (penicilin) a neki kod višeg (streptomicin). Metoda dilucije se radi u uvjetima koji su bliži onima u organizmu. Priredi se niz epruveta sa tekućom podlogom. Više bakterija znači manju zona inhibicije pa se uzima standard od 100 000 bakterija. Promjena metaboličkog puta. to je veća vjerojatnost da će se javiti otporan soj. Stvaraju alterna tivne enzime ili enzimske sustave i tako zaobiđu rekaciju koju antibiotik inhibira . a oko antibio tika se dobija zona na kojoj ne rastu bakterije. Promjene bjelančevinu na 30S podjedinici r ibosoma i postaju otporni na aminoglikozide ili ako promijene 50S podjedinicu on da postaju otporni na eritromicin. a najsporije kloramfenikol. To sv e ide u inkubator da se bakterije namnože. Na zonu inhibicije utječu: 1. Taj enzim stvaraju uglavnom G.belimantil. Promjena str ukture mjesta na koje se veže antibiotik. 3. Također postoje enzimi koj i ne razaraju molekulu antibiotika. Primjer: ne koristi se PABA nego folna kiselina pa postaju otporne na sulfonami de. a membranski pro teini također mogu djelovati kao enzimi koji mijenjaju antibiotik.ANTIBIOGRAM Metoda difuzije : Otopljena agarna podloga na 90 stupnjeva. eritromicin i azitromicin. 3.tetraciklin -> svi drugi tetraciklini. ravne površ vodoravno postavljena 4 mm debelo se skruti na 45 ine. Ako je v eća od 23 mm onda se smatra da je antibiotik dovoljno djelotvoran za tu bakteriju. aminoglikozidi. 3. Zatim se doda antibiotik u obliku pilula (disk metoda) ili se utisne u podlogu. 2. penicili ni sporije. 6. One koje brzo rastu su osjetljivije na i nhibiciju nego onih koje sporo rastu. To je zona inhibicije. 4. Sastav podloge . Š duže puš to tamo bakte rije da se navikavaju na antibiotik. Broj mi kroba koje smo nanijeli na podlogu. To se provjerava tako da se www. Soli koče aktivnost streptomicina. 2. ISPITIVANJE ANTIMIKROBNE AKTIVNOSTI "IN VITRO" . PABA sulfonamida. Stabilnost lijeka na temperaturi viš od 37 stupnjeva (temperatura termostata varira). polimiksin B. 5. stupnjeva i na nju se nanesu mikrobi. Klortetraciklin se brzo oj inaktivira. već ju samo modificiraju (npr.bak terije. streptomicin >dihidrostreptomicin neomicin -> kanamicin polimiksin -> kolistin MEHANIZMI OTPO RNOSTI 1. Primjer su beta-laktamaz e koje razgrađuju sve penicilinske antibiotike. Mikrobi prave enzim koji razgrađuje antibiotik. uvođenjem hidroks ilne ili amino skupine) a takav modificirani antibiotik ne djeluje. pH . 4. Metabolička aktivnost bakterija. proteini vežu penicilin a sla bije derivate penicilina. Epruveta sa najmanjom koncetracijom ant ibiotika u kojoj se nisu namnožile bakterije nam pokazuje minimalnu inhibitornu ko ncetraciju (MIK) i to je bakteriostatska koncetracija. Mikrobi s manje propusnost staničnih ovojnica tako da smanje pore na membrani pa ne propuštaju antibiotik. Smanjenje potreba za metabolitom koji je inhibiran djelovanjem antibiotika. Također može doći do modifikacije transportnih proteina. Trajanje inkubacije.

upala vene. on da sigurno imamo baktericidnu koncetraciju. razne pojave na koži: osip. b) sistemske su najčešće na jetri. najčešće je uzrokovan penicilinom. perifernim živcima i CNS-u. Pr omjena mikrobne flore. Ako se ne razviju kolonije. crvenilo.info 7 . stvaraju se spacifična antitijela . 4. pa može doći do gušenja (to je češći uzrok smrti). Isto tako. mučnina. krvožilnom sustavu. Tok alergije: rvom kontaktu organizam se senzibilizira.. povraćanje. TERAPIJA ANTIBIOTICIMA Važno je dosegnuti što veću koncetr aciju u bolesnim tkivima. što pak dovodi do prestanka rada srca. Samo tako ćemo postići izlječenje bez otp ornih klica. To znači da je potrebn o antibiotike uzimati redovito i na vrijeme. kosti i vezivno tkivo . Primjer: beta-hemolitički streptokoki mogu izazvati reumatski groznicu uslij ed taloženja kompleksa antigen-antitijelo u srčanom mišiću. broj stanica patogenog organizma 3. što dovodi do povećanja propusnosti kapilara i zastoja krvi. mogućnost kontakta antib iotika i bakterije. Također dolazi do spazma bronhalnih mišića i povećanog lučenja sluzi. a to znači bez kronične upale. opće stanje imuniteta oboljelog. Azitromicin je svojevremeno bio veliko otkriće jer je lakše prodirao u stanice nego eritromicin. zglobovima. Antibi otik ubija i te bakterije pa onda može doći do www. na efikasn ost utječu: 1. konc etracija nikad ne smije pasti ispod minimalne baktericidne. u svakom slučaju mora biti baktericidna. 4. dolazi do širenja krvnih žila. gljivicama. promjena upalnog proesa se događa kad bakterija razvije otpornost pa aku tna upala pređe u kroničnu. serotonin. virusima. NEŽ ELJENI EFEKTI ANTIBIOT IKA 1.sadržaj epruvete stavi na agar pa se opet inkubira.izazivaju penicilini i sulfonamidi. faza razmnožavanja jer antibiotici viš djeluju na organizme koji se akt ivno razmnožavaju. Zbog tog a liječnici nakon injekcije penicilina kažu bolesnicima da čekaju 20 minuta nakon inje kcije.. Osim koncentracije antibiotika. bubrezima. Bakterija može izazvati neki drugi simptom osim uobičaj enog. prostaglandin i. Kortikosteroidi smanjuju upalnu reakciju pa tako i djelo tvornost bakteriostatskih antibiotika. promjena imunih reakcija znači da antibi otik promjeni tok infekcije. e 2. mnogi antibiotici ne prodiru u likvor. pa neće imati efekta. bradikinin. U organizmu ima mnogo neutralnih i korisnih bakterija. 5. 3. Alergije mogu biti različite: a) Urtikarije . streptomicin je 10% manje prisuta n u tkivima nego u krvi.belimantil. Antibiotici se različito ponašaju: oksitetra ciklin brzo dostiže koncetraciju u svim tkivima. bubrezima. IgE reagira i to je podražaj za degranulaciju stanica pa se oslobađaju medijatori upale: histamin. a) lokalne su na mjestu unosa: crvenilo kože i svrbež. 2.IgE. b) An afilaktički šok koji često završi smrtno. a one su često prirodni antagonisti drugim bakterijama. proljev. Toksične reakcije nastaju kod predoziranja ili kod normalne doze a da osoba nema potrebne enzime. Faktori koji utječu na rezultat slični s u onima za metodu difuzije. Kad organizam ponovo dođe u kont akt s alergenom (penicilin). koji se vežu na mastocite i bazofilne granulocite. Može se spri mo pravovremenim davanjem injekcije sa adrenalinom i antihistaminicima.

apsorpcijom opsonina (antitijela ko ja obilježavaju bakterije za fagocitozu) 3. Virulencija je stupanj patogenosti. ostali faktori koji sprečav aju razgradnju unutar fagocita. koagulaza izaziva stvaranje fibrina ko ji se taloži na bakteriji i tako onemogućava fagocitozu 4. Riječ je o ini poseb nim antigenima adhezinima koji omogućuju prihvaćanje na točno određena mjesta na sluznic i. fibrin olizin aktivira plazminogen koji se pretvara u plazmin koji razgrađuje fibrin nast ao lokalnom koagulacijom uslijed imunog odgovora (domaćin nastoji ograničiti uzročnika ). 1. povišenje temperature t ako da izazivaju oslobađanje endogenog pirogena iz stanica domaćina a taj pirogen po visi vrijednost u www. Svi izazivaju slične simptome: proljeve. 2. Endotoksini su sastavni dio stanične stijenke i oslobađaju se u okolinu uslijed raspada bakteri je. Koriste se kao cjepiva. Ako se izgubi normalna crijevna flora. Budući su im proteinske građe vrlo su termolabilni. Svi drugi uvjeti koje denaturiraju proteine (soli teških metala. Virul enciju čine invazivnost i toksičnost.razvoja drugih bolesti. O otrovima gljivica kasnije. enterotoks ine. Otporni su na djelovanje temperature (termostabilni). Egzotoksini su među najjač m otrovima poznatim čovjeku (sa 200 grama pročišćenog toksina Clostridium botulinum mogl o bi se potrovati cjelokupno čovječanstvo). Mnogo su manje otrov ni od egzotoksina i ne izazivaju specifične manifestacije jer nemaju naročiti afinit et za određena tkiva. 3. može doći do manjka n ekih vitamina. 2. Složene su građe: gliko-lipido-polipeptidni kompleksi. b) faktori prodiranja u tkiva: 1. a) adherencija se postiže rece ptorima na površ stanice. zahvaljujući svojoj virulenciji. nefrotoksine. te svladavanje imuniteta domaćina. hijaluronidaza razgr ađuje hijaluronsku kiselinu koja čini izvanstanični matriks (osnovno tkivo). prodiranja u tkiva i ra zmnožavanja u njima. tj. (Bkompleks i vitamin K). raznih kemikalija i UV zračenja.info 8 . Kada se egzotoksini tretiraju for malinom ili povišenom temperaturom gube svoju toksičnost. hepatotoksine. pa razgrađuju se na temperaturma viš od 6 0 stupnjeva. jake kiseline i lužine. bilo na samoj stijenci ili na pilama. kolagenaza razgrađuje kolagen vezivnog tkiva. kapsula onemogućuje fagocitozu ili r azgradnju bakterije unutar fagocita 2. PATOGENOST I VIRULENCIJA Patogenost je s vojstvo mikroba da izazove bolest.belimantil. Svi egzotoksini su odlični antigeni. različiti površinski faktori (osim kapsule) s različitim načinima inhibicije fagocitoze. INVAZIVNOST je zajednički naziv za sposobnost ad herencije (prihvaćanje za sluznicu i druge površine domaćina). TOKSIČNOST Postoje dvije glavne vrste bakterijskih otrova: egzotoksini i endotoksini. c) faktori koji sprečavaju imuni odgovor: 1. ali zadržavaju antigenost pa se zovu toksoidi ili atenuirani toksini. Imaju specifičan afinitet za pojedina tkiv a. pa imamo neurotoksine. pa u organizmu čovjeka i životinja izazivaju stvaranje velikog broja specifičnih antitijela. kardiotoksine. npr. zahvaljujući odgovarajućim receptorima na epitelu sluznice. To su polipeptidi mulekulske mase 10 000-900 000. patogeni mikrob može biti više ili manje virulentan. Egzotoksini se izlučuju izvan stanice. UV zračenje) također uništavaju egzotoksine.

. ponekad v iš od 1000.belimantil. to 2. 2. gnojenja. ali i domaćinovu reakciju na sve to. Ima ih viš vrsta. Imunološ promjene . slezene i limfnih čvorova. dob. koliko ima vitamina. higijena. Kochovi postulati: 1. ukratko svi vidljivi simptomi. Bolest se pojavi ako su zadovo ljeni svi elementi u Vogralikovom lancu: 1. Biokemijske i fiziološke promjene poput poremećaja metabolizma hrane. spol. Broj mikroba je posebno važan za uvjetno patogene. i efekte na krvožilnom sistemu: leukocitoza. 3... 3. hrana. ed emi. 2. koje je različito za različite mikrobe. ostal e otrovne tvari: a) egzogeni pirogeni koje ne miješ s endogenim pirogenom. U tom vremenu. Specifičnih simptoma ima mnogo i karakte ristični su za pojedinog uzročnika. 4. 3. a na to utječe ishranjenost. promjena krvne slike. Broj mikroba. psihički i fizički umor. Ako u čovjeka uđu otrovi proizvedeni izvan domaćina (botulin) riječ je o trovanju jer nema interakcije dvaju živih bića. Ulazna vrata. www. povećan permeabilitet kapilara. Prvo je podložnost infekciji. Nak on ulaska patogenog mikroba obično slijedi period inkubacije.. otok jetre. granulomi.stvaranje specifičnih antitijela i senzi bilizacija T-limfocita.. diseminirana intravaskularna koagulacija. slični hemolizi nima i ne djeluju na limfocite. voda. a ako prodiru u tkiv a onda je invazija. Dispozicija i ekspozicija. Š je mikrob virulentniji to je potreban e to manji broj.info 9 . oni se razmnožavaju dok ih ne bude dosta da izazovu promjene u organizmu koje zovemo simptomima. trombocitope nija. Morfološke promjene: razni oblici upale. kog njihovo održavanje. Najvažnije posljedice infekcije i za razne bolesti su: 1. povišena temperat ura. Opći simptomi: opća slabost. usmrćuju i često liziraju leukocite. dodir. Izvor infekcije može biti sve š je bilo u kontaktu s bolesnikom. tkiva i organa i poremetnja njihovih funkc ija. Leukocidini e inaktiviraju. promjene krvne slike.Ono drugo je koliko dugo je izložen djelovanju mikroba. INFEKCIJA Najvažniji oblik patološ djelovanja mikroo rganizama. 2. edemi. Podrazumijeva ulaženje patogena u tkiva domaćina. insekti. Proteinske su građe i dobri su anti geni. promet a vode.. Put š irenja infekcije: zrak. Ne stimuliraju stvaranje antitijela i ne pretvaraju se u toksoide. Svaki pat ogeni mikrob izaziva specifičnu bolest. Različiti mikrobi moraju ući na određene ulaze organizam da bi izazvali bolest. Mycobacterium leprae. Primjer: uzročnik tetanusa mora ući kroz ranjenu kožu a ako uđe kro z usta neće se dogoditi ništa. Zatim se može upucati zdrav om organizmu i mora izazvati istu ili sličnu bolest i sa tog novozaraženog organizma se opet može izolirati i identificirati. 5. ati b) toksični enzimi koje bakterije luče prema van su hemolizini i leukocidini Hemolizini razaraju membranu eritrocita. r azmnožavanje.. ke U svakoj zaraznoj bolesti mogu se manje ili viš jasno r azlikovati opći i specifični simptomi: e 1. Oštećenje stanica. 4.hipotalamičkom termostatu. Ako su mikrobi na koži i predmetima onda je to kontaminacija. gustoće krvi. Ponekad je dovoljna jedna. oslobađanje za domaćina štetnih tvari. Može se izolirati iz oboljelog organizma i u zgojiti na hranjivoj podlozi i tako identificirati. Neke bakterije neće rasti na hranjivim pod logama: Treponema pallidum. glavobolja.

a sadrže i liz ozim. Nespecifična imunost sastoji se od više faktora: 1) opće značajke: opć onstitucija. c) probavni trakt . djelovanje T i B limfocita.sve to onemogućuje nastanjivanje patogenih mikroba na koži. Mogu biti individualne. 3) kemijske barijere: a) hormoni (antiinflamatorni učinak kortikosteroida) b ) beta-lizin i drugi polipeptidi (leukini. dob.info 10 . endemijsk e (uže područje). 3. normalna mikroflora . b) diš sluznica . 8. epidemijske (šire područje).kiseli pH želuca ubija mnoge mikrobe.Prema kliničkim manifestacijama razlikujemo: 1. OTPORNOST NA ZARAZ NE BOLESTI Općenito postoje dvije vrste otpornosti prema uzročnicima zaraze . Superinfekcija je kad s e u toku liječenja jedne infekcije pojavi druga koja je otporna na taj antibiotik. 5. higijenske navike. e) oko .suze mehanički ispiru oko. fagocitin) ubijaju neke mikrobe ako d ospiju u krv c) lizozim razara stijenku bakterije d) interferoni sudjeluju u ant ivirusnoj obrani (vidi detaljnije kod virusa) e) komplement (fiziologija) 4) bio loš barijere: ke a) upalni proces (vidi patofiziologiju) onemogućuje širenje mikroba.ra sa. Sekundarna je kad za vrijem e infekcije jednim mikrobom napadne neka druga vrsta. 2. www.spol. 9. 6.belimantil. ishranjenost.urin nep ovoljnim sastavom ometa razvoj mikroba (niski pH. socioekonomski status. pandemijske (posvuda). a cervikalna sluz sadrži lizozim. Fokalne su kad je mikrob skriven duboko u nekom organu i od tamo se š tijelom.čvrstoća. pa biva pr ogutana ili iskaš ljana.neki medijatori upale (endogeni pirogeni) i produkti bakterija (egzog eni pirogeni) povisuju vrijednost hipotalamičkog termostata. Alveolar ni makrofagi fagocitiraju mikrobe koji dospiju u pluća. suhoća. Netipične su kad fali glavni simptom. a također izaziva i izlučiv anje laktoferina iz neutrofilnih leukocita. iri 7. Miješana je sa više različitih mikroba. naročito kad imunitet dovolj no oslabi da mikrobi normalne flore postanu patogeni. Stalno ispiranje trakta mokrenjem o nemogućuje kolonoziranje bakterijama. 2) fizikalne barijere: a) koža . Povišena temperatura st imulira aktivnost leukocita. Sama sluz sadrži neke antibiotske tvari (lizozim). Monogena infekcija je sa samo jedn im mikrobom. Latentne su one koje imamo ali ne znam o da ih imamo jer se ne pokazuju. 4. U tankom crijevu ih razlažu probavni enzimi a u debe lom crijevu ih ometaju bakterije crijevne flore d) urogenitalni trakt . visoka koncentracija metabolički h produkata djeluje toksično i hiperosmotski).turbulentan tok zraka kroz diš puteve uzrokuje hvatanje bakte rija na na ne sluznicu. Abortivne su kad počnu ali se predomisle pa n estanu. Cilijarni epitel stalno gura sluz prema gore. b) vrućica . stalno ljuštenje. U vagini žive Doederleinovi bacili (kiseli pH) .nespec ifična i specifična. blago kiseli pH ( znoj). Recidiv je ponovno oboljevanje od mikroba kojeg smo skoro ubili ali ipak nis mo a on se nije pomirio s porazom.

tkivni makrofagi. T-limfo citi imaju viš uloga: . Manje važno za obranu ali važno u dijagnostici. 1 .info 11 . IgA. kim Manifestacije reakcija antigen-antitijelo: .aglutinacija . Antitijela (imunoglobulinska frakcija seruma) su proteinske molekule naročite građe. IgD. tj. pl azma stanice stvaraju IgE antitijela koja se www. . hijaluronidaza i drugi enzimi) su antigeni. Antigen (antibody generator) je svaka tvar koja u živom organizmu može iz azvati imuni odgovor koji može dovesti do zaštitnog imuniteta (specifične otpornosti). 2. IgM. Hapte n je molekula male mase koja vezivanjem za neki protein (npr. To je za to jer su za antigenost odgovorni dijelovi antigena. flagerlarni (bičevi) ili H-antigeni. preosjetljivosti (alergije) ili imunotolerancije. . B-limfociti su prekursori plazma-stanica koje proizvode antitijela. proždiranje i destrukcija p atogenog organizma od strane fagocita: makrofagi.kompleks toksin-antitij elo nije otrovan . kapsularni ili K-antigeni Površin ske strukture mogu imati čitav niz antigena označenih raznim slovima (Vi-antigen.citotoksične stanice (T-killers) e .neutraliziranje toksina . IgE. Sastoje s e od 4 polipeptidna lanca: dva teš (H . Prvi kontakt se zove senzibilizacija: B-limfociti.isto kao aglutinacija ali reagi raju slobodni antigeni a ne cijele stanice.neutralizacija virusa .vidi fiziologiju) i reakcija vezanja komplem enta (vidi kod identifikacije bakterija) Stanice imunog odgovora su limfociti.virus nije razgrađen.precipitacija . kad različiti antigeni izazivaju stvaranje istih antitijela. Ipak.) Egzotoksini bakterija su dobri antigeni i ostali spojevi koje mikrob može stvarati (hemolizini. Mr=50000) i dva laka (L .supresorske stanice (Tsupressors) . Antigeni bakterija: somatski il i O-antigeni. postoje i tzv.reakcije uz posredovanje komplementa: bakterioliza (n astaje litički kompleks komplementa . samo onemogućen. Sami hapteni nisu antigeni. Neki imaju 1 0 lakih i teš lanaca. precipitacijom. protein plazme) iz azove imuni odgovor.. Svaki od njih ima ka konstantni dio (različit za različitu klasu antitijela ) i varijabilni dio koji omogućuje reakciju sa specifičnim antitijelom. lizom st anice ili drugim serološ reakcijama (to traje neko duže vrijeme).i Tlimfocita. .belimantil..drugi stupanj se manifestira na specifičan način: aglutinacijom. Antigeni su specifični pa svaki antigen izaziva proizvodnju točno određenih antitijela. unakrs ne reakcije.c) laktoferin izuzetno dobro kompleksira željezo i smanjuje koncentraciju slobodno g željeza u plazmi i tkivima.prvi stupanj je specifično spajanje antigena i određene varijabilne regije antitijela (brzi stupanj). neutrofilni leukociti i neki T-limfociti Specifična imunost posredovana je djelovanjem B.sljepljivanje stanica u grupice. Bakterije trebaju željezo za sintezu enzima pa ako nem a željeza sporije rastu. a ne cijela molekula.light. kih R eakcija antigen-antitijelo sastoji se od dva dijela: . d) fagocitoza je prepoznavanje. Mr =25000). Postoji pet klasa antitijela: IgG.regulatorne stanice (T-helpers) PREOSJETLJIVOST Preosjetljivost il i alergija je imuni odgovor koji nastaje pri ponovljenom kontaktu s antigenom ko ji nazivamo alergenom.heavy. . Mantigen.

prostaglandine. Primjer takve reakcije je serumska bolest kada nakon davanja seruma s antitoksinom dolazi do poviš enja temperature. To dovodi do stanja koje se naziva anafilaktički šok. 3. Kombinirana cjepiva: Di-Te-Per su toksoidi difterije i tetanusa + mrtva Bordet ella pertussis. heparin. Od mrt vih mikroba: tifus.REAKCIJA IMUNIH KOMPLEKSA Oštećenja tkiva izazivaju cirkulirajući kompleksi antigen-antitijelo koji se deponiraju u tkiva i privlače fagocite koji izazivaju upalne reakcije. endokardu i zglobovima. TIP . Služe za prevenciju zaraznih bolesti. osipa. www. tetanus. ali pri alergiji ih ima previše. Tu spadaju peludna groznica. endokarditis. Primjeri su tuberkulinska reakcija (kod Mycobacterium tuberculosis) ili odbacivanje transplantata. 4 . kompleksi nastali za vrijeme streptokokne upale mogu se deponirati u glomerulima bubrega. odebljanja limfnih čvorova. ali samo na užem području organizma (senzibilizirane su samo lokalne stanice). Postoje i tzv.ANAFILAKSIJA Vezivanje alergena za IgE izaziva degranulaciju gor e navedenih stanica pa one ispuš taju tvari posrednike (medijatore anafilaksije): histamin. Ob ično ih uklanjaju makrofagi. Takva je transfuzijska reakcija uslijed davanja inkompatibilne kr vi.belimantil. kojima treba neko vrijeme da “osjete” antigen jer antigene prvo moraju fagocitirati makrofagi i prezentirati ih T-limfocitima. TIP . artritis). Oslabljeni mikrobi s e prevode kroz puno životinja i presađuju se na nepodesnim podlogama (krumpir. a opisano je kod neželjenih učinaka antibiotika (tada anti biotik djeluje kao alergen).CITOTOKSIČNA REAK CIJA Vezivanjem alergena s IgE antitijelom aktivira komplement i dolazi do lize stanica tkiva.info 12 . Također.vežu za površ mast-stanica i bazofilnih leukocita. 1. bronhalna astma i osip. CJEPIV A Cjepiva (vakcine) služe za stvaranje umjetno stečenog aktivnog imuniteta. pjegavi tifus. čime osoba postaje alergična. TIP . žuč).vidi kod tuberkuloze). ali ne mogu izazvati bolest. 3.ODGOĐENA PROSJETLJIVOST Ovaj tip alergije nije posredovan antitijelim a. Tada može doći do opsežnog oštećenja tkiva. lokalne anafilaksije sa istim mehani zmom nastanka. 2. da se razmnože i mi griraju do antigena. Tako se cijepi protiv bjesnoće i BCG ( be-se-že . leukotriene i druge. Prednost je što oslabljene bakterije preživljavaju u organizmu tako da je imu ni sustav duže u kontaktu sa antigenom. paratifus. 2. TIP . Cjepljenje tokisoidima: difterija. Taj je imuni odgovor inu pretjeran i dovodi do oštećenja tkiva. glice rol. već T-limfocitima. probavnih i neuroloških smetnji. 4. Riječ je m rtvim ili živim ali oslabljenim bakterijama ili tretiranim (atenuiranim) toksinima bakterija (vidi kod egzotoksina). edema lica i zglobova. pertussis. Nedostatak je š nikad ne znašjesu li to dovoljno oslabljeni. pa nastaje reumatsk a groznica (glomerulonefritis. Postoje 4 vrste preosjetlji vosti: 1.

Viš o tome kod virusa. e www.belimantil.info 13 . bje snoća) ili njihove dijelove virusne antigene (hepatitis B). ospice.Antivirusna cjepiva koriste atenuirane i inaktivirane viruse (gripa.

dr. Josip Čulig. sc. 1 . med.ANTIMIKROBNI LIJEKOVI Prim. mr.

ANTIMIKROBNI LIJEKOVI uniš tavaju (ubijaju) mikroorganizme ili zaustavljaju njihov rast. BAKTERICIDI BAKTERIOSTATICI 2 .

MEHANIZMI KEMOTERAPIJSKOG DJELOVANJA • Inhibicija sinteze stanične stijenke • Povećanje propusnosti stanične membrane • Inhibici a i poremećaji u sintezi bjelančevina • Inhibicija sinteze nukleinskih kiselina 3 .

Sinteza stanične stijenke odvija se u nekoliko stupnjeva. PENICILINI I CEFALOSPORINI koče koče enzim transpeptidazu. nužan za mrežasto ispreplitan je pentapeptida stanične stijenke. Antibiotici je zaustavlj aju na različitim razinama. 4 . VANKOMICIN sprečava transfer polipeptida spreč iz c itosola na polimerski lanac.

KETOKONAZOL. KLOTRIMAZOL. 5 . MIKONAZOL.… inhibiraju ci tokrom P-450 Pkoji demetilira prekursor ergosterola.Stanične membrane mikroba selektivno su propusne (slično čovjekovim) NISTATIN i AMFOTERICIN su polieni bogati konjugiranim dvostrukim vezama. Vežu se z a ergosterol u staničnoj membrani gljivica i stvaraju hidrofilne kanale kroz koje bitni dijelovi stanica izlaze.

70 S ribosom s podjedinicama 30 S i 50 S AMINOGLIKOZIDI se ireverzibilno vežu na 30 S pa nastaju nenormalne bjelančevine. TET RACIKLINI se vežu na 30 S i blokiraju vezanje transfer RNA za mRNA.Sinteza bjelančevina odvija se na ribosomima bakterijskih stanica. Ovi se lijekov i vežu i za ribosome sisavaca! 6 .

7 . Eritromicin sprečava elongaciju peptidskog lanca na ribosom ima. ERITROMICIN I KLORAMFENIKOL vežu se na 50 S. Klindamicin koči početak sin teze peptidskog lanca.KLINDAMICIN.

Izravni inhibitori sinteze nukleinskih kiselina RIFAMPICIN inhibira sintezu bakterijske RNA na DNA ovisnu polimerazu. nhibiraju sintezu nukleinskih kiselina blokiranjem DNA giraze. 8 KINOLONI i .

Neizravni inhibitori sinteze nukleinskih kiselina SULFONAMIDI sprečavaju sintezu sprečavaju folne kiseline. 9 . koenzima u sintezi timidin a. a mikrobi je sintetiziraju iz PABAPABA -e. Sisavci koriste gotovu folnu kiselinu. TRIMETOPRIM koči enzim koji koči reducira dihidrofolnu u tetrahidrofolnu kiselin u.

4 x veća od MINIMALNE INHIBITORNE KONCENTRACIJE za pojedinu bakteriju. 10 .KONCENTRACIJA ANTIBIOTIKA na mjestu infekcije mora biti 2 .

REZISTENCIJA MIKROBA • promjene u staničnoj stijenci bakterija koje sprečavaju ulaz antibiotika • promjene na mjestu vezivanja lijeka • stvaranje enzima koji razgrađuju antibiotik (penicilinaza ). 11 .

transdukcija plazmidske DNA unutar bakteriofaga .GENETSKI MEHANIZMI REZISTENCIJE 1.transformacija .transpozicija . Vankromosomska .prijelaz kratkih sekvencija DNA s plazmida na plazmid unutar bakterije 12 .spontana mutacija gena 2.plazmidi (genetski e lementi) .plazmidi prelaze s bakterije na bakte riju za vrijeme konjugacije .konjugacija . Kromosomska .DN A prelazi na drugu stanicu .

ODABIR ANTIBIOTIKA • prema kliničkom iskustvu empirijski • prema antibiogramu 13 .

14 . stafilokok i gonokok s u danas rezistentni • Brojne nuspojave . akutna hemolitička anemija. pneumokok. vrtoglavica. streptokok.glavobolja.od 1935. g. krista lurija. • Djelotvorni protiv gram-pozitivnih i gra m-negativnih bakterija • Meningokok. cijanoza. agranulocitoza.SULFANOMIDI I TRIMETOPRIM .

svjetskog rata. g. BDanas su rezistentni mnogi sojevi stafilokoka. 15 . Rezistencija bakterija lučenjem penicilinaze koja cijepa B-laktamski prsten.hipersenzib ilizacija penicilinskom kiselinom koja nastaje cijepanjem B-laktamskog prstena.PENICILINI . pneumokoka. hemofilusa. gonokoka. Alergijske reakcije .1928. kultura plijesni Izolacija aktivne tvari krajem 2.

otporan na stafilokoknu penicilinaz u 16 .djeluje na pseudomonas piperacilin .kristalni penicilin oralni penicilini amoksicilin .dj eluje na psedomonas i klepsijelu meticilin .prošireni spektar djelovanja gram negativne bakterije karbenicilin .

generacija generacija generacija generacija CEFALEKSIN CEFUROKSIM CE FTRIAKSON CEFOBID 17 . 2. Djeluju slabije od penicilin a. 4.CEFALOSPORINI su dobiveni iz filtrata aktinomiceta. Nisu osjetljivi na penicilinazu. ali neke gram-negativne bakterije razvijaju gramcefalosporinaze. 3. 1.

polimerazu ZIDOVUDIN je sintetski analog timidina koj i inhibira HIV INTERFERONI su glikoproteini koji imaju imunoregulatorno i antipr oliferativno djelovanje 18 .Virusi su intracelularno smješ teni uzročnici zaraznih bolesti ANTIVIRUSNI LIJEKOVI ne smiju oštetiti stanicu domaćina domać ACIKLOVIR derivat gua ina inhibira virusnu DNA .

kloksacilin. dublja infekcija s brojnim drenažnim otvorima u koži. aerobni. proteaze razgrađuju serumske proteine. faktor gomilanja iza ziva precipitaciju fibrina i stvaranje apscesa.info 1 . konjuktivitis 5. pleuritisa. antigeni: protein A i polisah arid A su dijelovi stanične stijenke i izazivaju imuni odgovor. kožne infekcije: potkožni čir. površ inska infekcija kože primarno uzrokovana strep tokokima.belimantil. 3. Stomatococcus. koagulaza ima istu funkciju kao faktor gomilanja i sprečavanje pristup a fagocitima i antitijelima 4. OSTALI STAFILOKOKI S. peritonitisa (sekund arna žariš s visokim letalitetom ta). epidermolitički toksin = exfoliatin odjeljuje epidermu od stratum granulosum 11. beta-hemoliza. Izvanstanični spojev i: 1. Staphylococcus. 3. nukleaze razgrađuju DNA i RNA 6. Stanični spojevi: 1. p irogeni toksin podižu temperaturu Patogeneza: 1. hemolizini izazivaju beta hemolizu 2. eritromicin. 4. S. ku 2. stafilokinaza razgrađuje fibrin 8. epidermidis je uobičajeni stanovnik kože i ponekad izazove oportunistčke infekcije. hijaluronidaza razgrađuje izva nstanični matriks domaćina 9. Identifikacija: gnoj se stavlja na tekuću ili krutu podlogu. intermedius uzrokuje in fekcije rana. uzrokuje infekcije gornjih dišnih p uteva ali može izazvati i upalu pluća 2. tvore grozdove. im aju kapsulu. lipaza razgrađuje lipide. enterotoksini izazivaju akutni proljev i povraćanje 10. fibrin i ostale proteine 7. može dovesti do sepse i meningitisa. što olakšava kolonizaciju kože 5. Luče beta-lak tamazu pa su otporni na penicilin. Terapija: cefalosporin.priš tevi. S. do bivaju se plakovi. peptidoglikan stijenke daje serološ reakciju. Planococcus S TAPHYLOCOCCUS AUREUS Morfologija: sitni. G+. Služi za identifikaciju. www.SPECIJALNA BAKTERIOLOGIJA MICROCOCCACEAE Rodovi: Micrococcus. albus uzorkuje upalu lojnih žlijezda . ne prave spore. nepokretni. leukocidin smanjuje djelotvornost fa gocitoze 3. upala tankog crijeva uz pr oljeve i povraćanje.

Kapsula sadrži SSS (specifična solubilna supstanca) antigen. streptokinaza. b ronha i pluća. rastu u lancima. diplokoki poput zrna kave. Za rast im treba puno CO2. mogu i cefalosporini i eritromicin. eritrogeni toksin izaziva š arlah. šarlah. nepokretni. nesporogeni. sinusa. izaziva respiratorne infekcije : upala grla. fakultativni anaerobi. catarrhalis. Komplikacije: reumatska groznica (miokarditis i artritis) i glome rulonefritis. STREPTOCOCCUS PYOGENES Morfologija: nepokretni. Patogeneza: uzrokuje respiratorne infekcije: upala nosa. To su imunološ reakcije na ke infekciju u kojima dolazi do precipita cije kompleksa antigen-antitijelo u glomerulima. sicca.belimantil. Terapija: penicilin. ON TRAŽI MALO VIŠ O Š E ARLA HU!!!!! 2. G+ Uzgoj na krvnom agaru: beta-hem oliza ako se kultivira anaerobno. drugi faktori invazivnosti: hijaluro nidaza. konjuktivitis. kožne infekcije: erizipel ("crveni v jetar") . Kod ove porodice kompleks antigen .info 2 . beta-hemol izu. G+. N. Obavezno ant ibiogram. sepsa poslije abortusa 4. gnoj ili bris grla. neki sojevi su otporni pa se daje kombinacija ampici lina sa klavulonskom kiselinom. Stanični produkti: 1. ali u organizmu sti mulira blastnu transformaciju limfocita. sepsa. S labo razgrađuju šećere. aerobni. uha. Rastu na obogaćenim pod logama .izraženi eritem i edem kože. hemoliza: streptolizin O napada eritrocite ali je osjetljiv na prisus tvo kisika.čokoladni agar. ne prave spore. www. NEISSERIACEAE Morfologija: G-. Terapija: penicilin i eritromicin. sinusa. Patogeneza: 1. N. upala uha. Unutarstanični paraziti i uzrokuju g nojni proces. Prenosi se kapljično ili kontaktom ako ima kožnu infekciju. ne prave spore. grla. pluća 2. proteinaza. oksidaza+. imaju kapsulu. konjuktivitis. miokardu i sinoviju. a iz krvi može u bilo koji organ. Saprofitne vrste: N. flavescens. Obavezni paraziti sluznica. Kod imune obrane bubri pa se to može k oristiti za identifikaciju (Neufeldov fenomen). a alfa-hemoliza ako aerobno. Streptolizin S izaziva beta hemolizu (in vitro). 3. Enzimi: laktaza+. Površ inska infekcija se očituje kao mjehurići na k oži koji pucaju i nastaju kraste. 3. sepsa. nepokretni. meningitis. DYPLOCOCCUS PNEUMONIAE ILI STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE Morfologija: izduljeni dipl okoki s kapsulom. neki prave kapsulu. Uzimaju se sputum.anti tijelo može izazvati autoimonu bolest zvanu reumatska groznica koja može biti neuspo redivo gora od bolesti izazvane bakterijom.STREPTOCOCCACEAE 30-ak različitih tipova. Prenosi se kapljičn o.

Žene dobiju infekciju grlića maternice i uretre. nema hemolize. Muškarci dobiju uretritis sa gnojni iscjedkom koji izazove bolno mokrenje. Posljedice su konjuktivitis i sljepoća. moguće me tastaziranje u druge organe: zglobovi . šupka i konjuktivi tis. koža – potkožna krvarenja i osip. Uzorci za dokazivanje: n azofaringalni bris. 4. U 2/3 slučajeva infek cija prolazi bez simptoma. Za rast zah tjevaju povišenu koncetraciju CO2 i obogaćenu podlogu. Virulencija: pili za prihvaćanje na sl uznicu. krv. U podlogu se dodaju vankomicin i nistatin se stavljaju da spriječe rast ostalih bakterija. eritromicin. iri Bolest se prenosi kapljičnim putem: 1. uk očenim vratom. nog Antigeni: kap sularni (polisaharidi i drugi). Bakterijski meningitis razlikujemo od virusnog po tome š virusni ne uzrokuje stvaranje gnoja. Patogeneza: bolest se zove gonoreja. Ako se na podlogu stavi tetrametil-parafenil-di amid daje crne kolonije. endotoksin. Ako se infekcija ne liječi širi se na prostatu.artritis. Rijetko pređe u krv i izazove sepsu. likvor. Ophtalmia neonatorum je infekcija ploda prolaskom kroz porođajni kanal. Rijetko ima plazmide. Enzimski slabo aktivna i razg rađuje samo glukozu. Gnojni proces povisuje pritisak na razne dijelove mozga. ima kapsulu i pile za prihvaćanje na stanični epitel diš sis tema. srce . e ndokarditis. ravnog ruba. krvarenje u nadbubrežnim žlijezdama. vlažne. Virulencija: kapsula + pili (prijanjanje za nazofaringealnu sluzni cu) i endotoksin koji ima sposobnost prodiranja u stijenke malih krvnih žila i tak o se š po tijelu. što se očitu je kao krvarenje kože i sluznica (osip). seroskupine A i C su epidemijski oblici bolesti a B sporadični. Zato se bebi dodaje eritrom icin u konjuktivnu vreću. meningitis.info 3 .NEISSERIA MENINGITIDIS Parazitira u leukocitima. Inkubacija 1 do 7 dana. ali može proći i bez tih simptoma.belimantil. Izvan čovjeka gube virulentna svojstva što znači da se ne može se zaraziti dodirom pred meta osim ako je bakterija svježe nanesena. strah od svjetlosti. nakon sepse a još rijeđe izaziva artritis. cefalospor ini i kloramfenikol NEISSERIA GONORRHOEAE Parazitira u granulocitima. epitel nazofarinksa 2.miokarditis. prozirne. Svježe izoli rane posjeduju kapsulu i pile. sjemene mjehuriće i epididimis što može dovesti do sterilnosti. 3. Antigeni: pilin i porin. to Moguće su i infekcije usta. azit romicin. Dijagnoza: uretralni iscjedak nanese se na čokoladni agar. kroz sluznicu uđe u krv pa izazove brzu i žestoku sepsu (meningokokcemija). to Terapija: penicilin. Terapija: penicilin. meningi tis je gnojna upala moždanih ovojnica popraćena glavoboljom. Kolonije su glatke. sjajn e. Postoje sojevi otporan na penicilin (proizvodi penicilazu) pa se daju c efalosporini. sivkaste. pluća. www. Moguće je š irenje bolesti u jajovode i jajnike š izaziva n eprohodnost jajovoda i sterilnost. Kolonije su glatke. sjajne. fermentira maltozu.

Proizvodi betalaktamazu i DNA-azu. Česti kontaminanti. hiperemija. Enzimi: proteaze. B. M ogu biti povezani u kraće lance (nalik na bambusovu trsku). Ima i somatski proteinski antigen. vitičaste. Većina vrsta nije patogena. sporogeni aerobni štapići. U pala se može proš na srednje uho. ima pile. Smrt ka o posljedica visoke dehidracije i kardiovaskularnog kolapsa. Regionalne l imfne žlijezde su otečene i bolne. Zaraza od nedovoljno termički obrađenog mesa zaraženih životinja. polimixin (B. obavezno antibiogram.info 4 .belimantil. brevis). Nema hemolize. pril ično rasprostranjeni u okolišu. protektivni faktor (protiv fagocitoze).10 nm) štapići s kapsulom. 2. BACILLACEAE 2 roda: Bacillu s i Clostridium. glatke. Spore su smještene centralno ili supterminalno a u obojenom preparatu vide se kao prozirna tjelešca u bakteriji. Kolonije m ogu biti: S-oblik su okrugle. nekroza tkiva). Virulencija se sastoji od kapsule. nema kapsulu. i nisu patogeni. letalni faktor. Otporne su z bog stvaranja spora pa su proširene u prirodi. aerobi. poli mix. BACILLUS ANTHRACI S Morfologija: veliki (4 . cereus). Spore p režive 10 minuta u kipućoj vodi. Vrste: B. Zaraza udisanjem spora (npr. a još je i antigen. prebirači vune). Tvore ih patogeni sojevi (kapsula). i jedan hapten. 3. bez bičeva (nepokretni). Nakon inkubacije od nekoliko dana t): pojavi se crveno izbočenje (edem. Kod čovjeka ima 3 oblika: 1. koje kasnije pocrni zbog k oagulacije krvi i pukne. Oko primarnog priš nastaju satelitski ta mjehurići slični primarnom. Bolest će se razviti ako je oslabljen imunitet. megaterium. iriti Terapija: ampici lin sa klavulonskom kiselinom. kovrčave. lecitinaze. te se iscijedi krvavo-gnojni eksudat i nastane crna kra sta. P ojedinačno nisu otrovni ali kombinacija je gadna. polimix). www. neravnih rubova. Uzročnik antraksa koja uglavnom za vršava sepsom i smrću životinje. kolagenaze. Neke vrste prave antibiotike: baci tracin (B. bronhe. gramicidin (B. cereus.MORAXELLA CATARRHALIS G-. kožni antraks (crni priš bakt rija prodire kroz sitne rane na koži. B. a u normalnim uvjetima prežive desetljećima. R-obli k nemaju kapsulu. konjuktive. Toksin ima 3 komponen te: edematozni faktor. B. Razlikuje se od Neisse ria jer ne razgrađuje ugljikohidrate. sinuse. plućni antraks je upala pluća s krvavim ispljuvkom. Normalni stanovnik sluznice nazofarinksa. češće nego u nama. crijevni: krvava upala tankog i debelog crijev a s proljevom. anthracis. enzima i toksina Kapsula ima polimer D-glutaminske kisel ine i on sprečava fagocitozu. BACILLUS G+.

Metabolički aktivne: postoje saharolitične (C. i Patogenost se sastoji od egzotoksina koji se razlikuje od vrste do vrste. nastaje hemoliza. nema osjeta i na dodir šušti pa se bolest zov e i šuštavac. neki i hem olitični i jedan enterotoksin. ini Terapija: penicilin. Endogeni patogeni su nesporogeni anaerobi su dio normalne flore i mogu po stati patogeni. 2. anaerobi. Većina je saprofitna. gangrenoz ne nekroze nakon operativnih zahvata: ako nakon abortusa ako ostane posteljica u maternici nastaje infekcija. Patogeneza: 1. 2. sup tilis. pos jeduju peritrihijalne bičeve pa su jako pokretni. Ima ih u zemlji. Proizvodi kiselinu i plin vodik. hemolizin . manji broj izaziva bolest. kolagenaza. megaterium je česta u . CLOSTRIDUM G+ štapići. tetraciklin.Sva 3 oblika mogu preći u sepsu: vrućica. često su u paru. Ima tipove kolonija od A do E. Patogenost im poraste u sinergizmu s fakultativnim anaerobnim ko ji potroš kisik u tkivu. theta) i svi su nekrotični. CLOSTRIDIUM PERFRINGENS Morfologija: kratki debeli bacili s kapsulom. s kratkom inkubacijom (1-6 sati): termostabiln i toksin. perf ringens jer nema bičeve a ima kapsulu. izlučivanje tekućine i proljev. t etani). OSTALI BACILUSI B. perfringens) i proteolitične (C. žutica. Bolest nastaje zagađivanjem tkivne ozljede. smrt. Iznimka je C. Egzogeni patogeni su uzročnici infekcije. hijaluro nidaza. Tkivo se raspada(mj ehurići plina). B. smrt nastupa u nekoliko sati. stretotermiphilis služe za kontrolu sterilizacije autoklava. e ljubičasta. Ako dođe do sepse. dolaze i zvana. beta. uzročnik plinske gangrene (klostridijs ka nekroza) je nekrotizirajuća upala koja se naglo širi iz područja tkivnog oštećenja u su sjedno vezivo i mišiće. Važna je zaš veterinara i svima koji rade sa životinjama cjepivom (soj bez kapsule ali ima antigene). proljev. gama. š smrt. na površ j e tvrda kožica. 2 vrste trovanja hranom: 1. može izazvati sepsu. koža je plava. ok. be z bičeva. www. Osim toga ima i ovih enzima: lecitinaza. Ukoliko s e razvije meningitis. Spore su jako otporne i podnose kuhanje sat ima.info 5 B. sepsa: hemoliza dovede do anemije. Enzimi: lecitinaza uniš t ava membrane. meningitis. vodama. crijevima životinja i u biljkama. tahikardija. fermentacij skim procesima (kiseljenje zelja). Spore su smješ tene supterminalno. infekcija drugih tkiva. Otrovi: 5 vrsta (alfa.belimantil. tita Dokaziv anje: termoprecipitacija (Ascolijeva reakcija). prave spore. abdominalni grčevi i povraćanje. Pokazuje he molizu alfa i beta vrste. s dugom inkubacijom (8-16 sati): termo labilni enterotoksin aktivira adenil-ciklazu. Kolonije: raste u raspon u od 18 do 46 stupnjeva te se kultivacijom miješ flore na 45 stupnjeva može izdvojit i ane od ostalih bakterija uz pH 7. B. Ako se uzgaja u bojunu. kolagenaza i hijaluronidaza za razaranje vezivnog tkiva. delta. Veliku ulogu igraj u aerobi koji potroš kisik te pomažu razvoj anaerobne infekcije. zatajenje bubrega. upala oka.cereus je če st uzročnik bolesti u čovjeka: trovanje hranom. nema kaspulu. Gangrena u kirurgiji crijeva i žučnih putova.

zbog pokretljivosti prekriva čitavu površinu podloge. Znakovi zaraze su kočenje v oljne muskulature. Streptococcus faecalis .. acetat. pa to nije jasan pokazatelj za ovu bakteriju. nestručni pobačajem ili pupčanom vrpcom.. Osim njega. konzerve se mogu lako prepoznati po plinovima koje bakterija stvara a koji uzr okuju napuhavanje. H2S. Najbolja je seroidentifikacija otrova. Ovo je najjači prirodni otrov. anaerobi. prozirne. Bolest se zove botulizam i ako se na vrijem e ne da protuotrov. Infekcije nema. ire Egzotoksin tetanospazmin djeluje na CN S tako da sprečava oslobađanje inhibitornih transmitera i poveća refleksnu razdražljivos t. Pa ipak . ali važnije je davati protuotrove (ljudski ili životinjski tetanusni imunoglobulin) . Terapija : penicilin. CLOSTRIDIUM BOTULINUM Morfologija: U parovima ili kr atkim lancima. Na čovjeka dje luju tipovi A B E. r educiraju nitrate u NO2 i NO (plinovi). Spore ili vegetativni oblik se unose preko rana. klor amfenikol od antibiotika. VAŽNO: zaražene namirnice su po okusu i mirisu neizmjenj ene.info 6 .otrovi se š krvlju. Patogenost: egzotoksin (neurotoksin) otp oran na probavne enzime. alimentarne toksoinfekcije: u lužnatoj sredi ni izlučuju enterotoksin koji izaziva grčeve i proljev.belimantil. Na 100 stupnjeva kroz 10 minuta otvor se inaktivira (termolabilan). unosi se namirnicama (konzervirana hrana). Biokemijske osobine: ima proteolitičke enzime i stvara CO2. H2. Kolonij e su slične pahuljicama pamuka. kontrakcija leđne muskulature. Tretiranjem otrova nastaje toksoid za vakcinaciju. Egzotoksin je osjetljiv na HCl pa se inaktivira u želucu. Najbolja je prevencija adekvatnim tretmanom rana. Tako ova bakte rija unesena preko usta ne izaziva nikakav efekt. ubodima.3. a u fazi sporulacije se boje G. žrtva nema nikakve š anse. to mogu izazvati i ove bakterije: Staphylococcus aureus. odsustnost peristaltike. peritrihijalni bičevi. bacitracin. Kirurško odstranjenje zahvaćenog tkiva (zato su Titu rezali nogu). ali. 4. slabost okulomotornih mišića . www. Bacillus cereus. supterminalne spore. Antigeni: H-antigen (termolabilan) i O-antigen (termostabilan) sa 10 sero loš tipova. Preventiva: otvor ite ranu!!! Čišćenje sa superoksidom jer je bakterija anaerob. NH3. spazam mišića lica. što dovodi do jakog grčenja uz lomove kostiju i guš enje. Paraliza glat kih mišića i srca izaziva smrt. sjajne. Otrov ometa izlučivanje acetilkolina u kolinergičnoj sinapsi što izaziva mlohavu paralizu poprečno-prugastih mišića. vjerojatno zato jer s e ne stigne razviti. klostridijski celulitis je infekcija potkožnog tkiva slična plinskoj gangreni. Doza ispod 1 mikrograma je ubo jita. CLOSTRIDUM TETANI Ima terminalne spore. Svijest je potpu no očuvana. bez kapsule. Kolonije su okrugle. indol. na životinje C D F.i peritrihijalne bičeve. Iz lučivanje neugodnog mirisa zbog NH3. Biokemija: ragrađuje saharozu i proteine. inhibicija lučenje sekreta sluznice pa nastaje suhoća usta i ždrijela. kih Toksini: egzotoksini tetanolizin (hemolizin) i tetanospazmin (neur otoksin) Patogenost: sama infekcija je uvijek lokalna pa kao takva ne bi bila ve liki problem. Terapija: penicilin. Cjepivo se zove DI-TE-P ER. Identifikacija je pucanje duboko g agara uslijed stvaranja plina.

toksin B je citotoksin koji razara stan ični epitel pa nastaju pseudomembrane i tvar koja usporava peristaltiku crijeva. fragilis je patogena jer ima kapsularni polisaharid uzorkuj e apsces i ima antifagocitno djelovanje. Terapija: eritromicin. kanamicin. Normalna mikroflora tjelesnih šupljina čovjeka (u 1 gram sadržaja crijev a ima ih 10 na 10tu). Mnogi čl anovi ove porodice čine normalnu mikrofloru sluznica čovjeka. Razgrađuju šećere do kiseline i plina. Žuč inhibira rast. Normalna mikroflora orofa rinksa. www. metronidazol. paradontoza. Mlad e kolonije Prevotelle stvaraju crvenu flourescenciju.plak. ne prave spore. Obično se javlja kod bolesnika koji pri maju antibiotike jer uniš tavaju normalnu floru. Posjeduju plazmide pa otpornost na antibiotike prenose kon jugacijom. Kolagenaza i heparinaz a razaraju tkiva. Fusobacterium bičeve. anaerobni. BACTEROIDACEAE Morfologija: G-. v ankomicin. P seudomembrane mogu dovesti do suženja crijeva. Širi se po organizmu pa može izazvati nekrotična upala pluća Pri porodu kod preranjenog pucanja vodenjaka može dovesti do kontaminacije plodne vode. B. uzročnik bak terijemija. Žuč ubrzava rast. probavnog sistema i urogenitalnog trakta. Bolesti: sva tri roda sudj eluju u mješ anim infekcijama u ustima. Biokemija: asimililacijo m hemoglobina iz hranjive podloge stvaraju smeđe crni pigment nakon 5-7 dana.belimantil. CLOSTRIDIUM DIFFICILE Najvažniji uzročnik upale debelog crijeva pri kojoj nas taju lažne opne pa se zove pseudomemranozna. Uzrokuje 2/3 trbušnih apscesa.Terapija: za spaš avanje se koristi polivalentni konjski antitoksin i ispumpavanje želuca. Uzrokuju propadanje zubnog mesa. Nalaze se u gingivalnom džepu (i zmeđu 2 zuba u hrani) . Patogenost: toksin A je enterotok sin koji izazove lučenje tekućine u crijeva. kolestin. Terapija: vankomicin. PORPHYROMONAS. Ravni ili zavijeni šta pići sa zaobljenim ili zašiljenim krajevima. rifampicin. FUSOBACTERIUM Uvjetno an aerobni. BACTEROIDES Nemaju kap sulu ni bičeve. Mogu biti pokretni i nepokretni. Rijetko m ogu izazvati infekcije na ostalim organima. PREVOTELLA. Terapija: metronidazol i klindamicin.info 7 . Prevotella imaju kapsulu.

Erysipelothrix.miokarditis i masna degeneracija srčanog mišića. Liječenje: difterijski antitoksin. Za cijepljenje se koristi formalinom inaktivirani otrov. ku 3. Lactobacillus. očnih mišića. 3 tipa kolonija u Loefflerovom bujonu: 1. mitis . nema spora. X. f akultativni anaerobi ili aerobi. 2. Legionella. Na krvnom agaru sive.nehemolitčan / na povržini je kožica 2. peni cilin i eritromicin. Kolonije S-tipa s beta hemolizom. L (ili kineska slova). aerobni ili faku ltativno anaerobni. egzotoksin stvoren u ždrijelu apsorbira se kroz sluznicu u krv i izaziva teš sistemsku reakciju (3. leukocita. Ko mplikacije: začepljenje dižnih puteva i gušenje. peritrihijalni bičevi. Prenosi se kapljičnim putem. 1. gravis . pleomorfni bacili (lagano zakrivljeni). CORYNEBACTERIUM Morfo logija: G+. ponekad i ekstremiteta. G-varijabilnost. oštećenje perifernih živaca . ali mogu biti i R ili I tipa. Osobine: polimorfizam. Može doći i do infekcije konjuktiva ili kožnih rana. 5. nepokretni. Ima 2 frakcije: A je otrovna (inhibicija EF-2). adrenalne žlijezde. Listeria. Patogenost: bolest se zove difterija.Ernstova zrnca u kojima s u polimetafosfati koji služe kao kratkotrajna rezerva energije. B ojanje po Loeffleru pokazuju metakromatska ili Babes . LISTERIA MONOCYTOGENES Morfologija: G+ kratki štapići. nekrotičnih stanica. G ardnerella. Kod star ijih kulturama mogu postati G-. www.hemol itična / talog 3. Toksin: listerolizin O citolitični i hemolitični toksin koji se izluču je u uvjetima niskog pH i niske koncetracije Fe2+. Raspoređuju se pod kutem ili kao palisade.5). 4. izravnim dodirom s respiratornim sekretom ili izlučevin om iz inficiranih kožnih prišteva. Enzimi: katalaza i oksidaza CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE Morfol ogija: obavezni aerobi. može oš tetiti i jetru. Di fteroidi su bakterije koje uzorkuju bolest sličnu difteriji ali slabije.polineu itis s degeneracijom mijelinskih ovojnica š uzrokuje paralizu mekog to nepca.belimantil.info 8 . nema kapsule. Otrovi: difterički eg zotoksin je termolabilan.nehemolitičan / difuzno zamućenje Na podlogama sa telu rnim solima su crne ili sive kolonije. B2=nekrozin). raspoređuju se u obliku slova V ili palisadno. Egzotoksin produciraju samo sojevi koji su inficiran i bakteriofagom koji prenosi to svojstvo. bakterije su obliku slova V.CORYNEBACTERIACEAE Najvažniji rodovi: Corynebacterium. intermedius . bubrege. Neki su normalni stanovnici sluznice kože.4. lokalna (uho-grlo-nos) upala sa lažnim opnama gr ađenim od fibrina. oštećenje srca . Citoplazma sadrži met akromatska zrnca. Ako rast u kao palisade onda nisu patogeni. B nije (B1=invazin. Mnoge ne spadaju u rod Corynebacterium. Sivkastobijele opne u ždrijelu čije k idanje od podloge izaziva krvarenje što je važno za identifikaciju bolesti.

Virulentnost: stvara neuroaminidazu. Kod muš karaca izaziva uretritis. Infekcije kod porođaja i abortusa uzrokuju groznice. plućne infekcije i sepsu. Dio normalne flore čovjeka u ustima. preko posteljice se može proš na fetus s raznim iriti manifestacijama. ali ima je i u š koljkama. beta hemoliza. očna oboljenja. fer mentiraju šećere u laktat. Otporni su na soljenje i dimljenje. Pre nosi se najčešće jebanjem a rijetko predmetima i kontaminiranim mokraćom. Kod čovjeka izaziva erizipeloid. probavnom sistemu.belimantil. apsces jetre. Preventiva: cijepeljenje životinja. crvenilo kože (najčešće na prstima ruke). najviš voli e 35 stupnjeva. G+. bez bičeva. meningoencefalitis. pokazuju alfa hemolizu. Terap ija: penicilin. uključujući pobačaj i mrtvorođenče. Enzimi: katalaza-. može izazvati monocit zu. rod nici. sepsa i smrt. tonzilofaringitis.Patogenost: unutar fagocita toksin se veže na kolesterol i dovodi do prsnuća membran e. Dijagnoza : samo mikrobiološ i serološ ki ki. hijalurinodazu Kod životinja izazove erizipel: crvenilo na koži s tendencoijom š irenja. Može biti prisutna upala regionalnih limfnih čvorova i ar ritis susjednog zgloba. Terapija: penicilin. tetraciklin i ampicilin s k lavulonskom kiselinom. Granulomatosis infatisep tica je bolest trudnice slične gripi. fakultativni anaerob (57% O2). Terapija: metr onidazol LACTOBACILLUS 25 vrsta: anaerobi ili mikroaerofili. www. Kolonije: R i S tipa. jetra. GARDENELLA VAGINALIS Morfologi ja: G-varijabilabilna. Osim toga. Listeria nesmetano raste unutar citoplazme fagocita. 40% žena ima ovu bakteriju bez znaka infekcije. pleomorfni kokobacili. vaginalis. Neke vrste vrlo rijetko uzrokuju: endokarditis. Glavni rezervoar je domaća svinja. Zaraza: preko hrane i vode kontam inirane piš alinom i govnom životinja. katalaza -. nepokretan. P atogenost: Vaginalni iscjedak neugodnog mirisa povezana sa značajnim porastom broj a G.info 9 . acidofilus koji se stavlja u razne mliječne proizvode (fe rmentacija). meningitis kod novo rođenčadi. Rijetko uzrokuje infekc ije mokraćnog sistema i apsces vagine i jetre. slezena. Bacteroides. u ribama. peradi. Najpoznatiji je L. ERYSIPELOTHRIX RHUSIOPATHIAE Morfologija: G+. peptokoka. oksidaza-. Rijetko se širi dalje: endokarditis.

Rastu na jednostavnim (SS-agar) ili diferencijalnim podlogama (endo agar). K. Antig eni: O. š potiče to nastanak cAMP. fak ultativni anaerobi. kokobacili.LEGIONELLA PNEUMOPHILA Zoonoza tropskih i suptropskih područja. razgrađuje hranu vlastitim enzimima. Suš e enje je također efikasno. uglavnom su pokretni (peritrihijalne flagele). Stvara vitamin K. a nepokretni su: Klebsiella. e Patog enost: legionarska bolest i Pontiac groznica 1. ENTEROBACTERIACEAE Morfologija: G-. Virulencija: toksini. glavobolja bez plućnih promjena. Toksičnost: 1. Shigella. vodi. kapsulu ima ju Klebsiella. ESCHER ICHIA COLI Morfologija: G-. Većinom su komenzali u probavnom sistemu (koliformne bakterije). što uzrokuje tešku upalu pluća. e Prilično otporna: raste na visokom temperaturnom rasponu (oko 60 st upnjeva). Kolonije na SS agaru su ružičaste a na endoagaru imaju metalni sjaj. mučnina). Identifikacija: API ROCHE tube i aglutinacija. ali i oportunističke i metastatske infekc ije. stimuliraju adenil-ciklazu u stijenci crijeva. Svojim metabolizmom zakiseljavaju podlogu pa endo-agar pocrveni. i K sa velikim mnoš tvom serotipova svakog roda. v iš serotipova. Patogenost: uglavnom crijevna oboljenja. Ne prave spore.beliman til. Ant igeni: O. reduciraju nitrate u nitrite. Kolonije su velike. sjajne. Morf ologija: G-. neke ima ju pile. T erapija: rifampicin je najbolji. Dodatni simptomi su suhi kašalj. inhibira fagocite i tako omogućuje nesmetan ra zvoj u plućima. Enterobacter. adhezivni faktori. a može i eritromicin. H. deseci različitih serotipova. Yersinia. neurološki ispadi (encefalopatija). term ostabilan i termolabilan. glatke sa glatk im rubovima. Otporne na penicilin. Preživi 6 mjeseci u destiliranoj vodi. Stvaraju vitamine i priro dni antagonisti patogenim mikrobima. a to dovodi do pojačanog izlučivanja klorida u lumen crijeva gdje ra ste osmotski tlak koji povlači vodu i tako nastaju vodenasti proljevi. crijevni simptomi (proljev. kokobacili. Normalna flora crijeva. temperatura. ok sidaza -. Preventiva je ispiranje vod ovodnih cijevi sa vodom na 75 stupnjeva. H. Escherichia. Pontiac groznica je slična gripi: kratka inkubacija.info 10 . pokretna zbog polarno smještenih bičeva. pokretni (peritrihijalni bičevi). ima ih u tlu. Antigeni: O i H. neki imaju pile. www. a na vlažnom mogu preživjeti 1 godinu. Razgrađuju glukozu i fermentiraju laktozu. biljkama. u mulju viš od godine dana. 2. invazivni faktori. Uniš tava ih viš od 60 stu pnjeva pa se ubijaju pasterizacijom. dva enterotoksina. Prenosi se preko a ir-conditiona i vodovodnih cijevi i tako se naš u la NSBu ali je to zataš kano. a svoj im metabolizmom jako zakiseljuju podlogu. legionarska bolest: otrov citoto ksična egzoproteaza razgrađuje stanice. Soli selena i žučne soli inhibiraju rast.

SALMONELLA Viš vrsta: S. Prelazi iz crijeva u mokraćne kanale. Riječ je o unošenju otrova ili blagoj infekciji . Manifestiraju se trbušnim grčevima. typhi-murium. H . Terapija: cefalosporin. prije su se koristil i za cijepljenje Vi (virulentni antigen) sprečava fagocitozu. kloramfenikol. pijelonefritis. pokretni (peritrihijalne flagele). Plazmidi joj daju otpornost na antibiotike. adhezivni ili kolonizacijski faktor . krv.info 11 . pen e se do mjehura i bubrega. S. krv i neutrofilne leukocite. paratyphi A i B. Iz stanica crijeva se širi do Peyerovih ploča gdj e se razmnaža pa ide u jetru. ali se ne razmnažaju u crijevu tako da nema proljeva .pile 3. Češće kod žena. bez krvi ili inflamatornih stanica.2. Proljev sličan kao i kod dizenterije (sluz. kratka inkubacija. paratifusi A i B su lakša i kratkotrajnija obolje nja slična tifusu. paratyphi A i B. pa čak i infekcije kože i rana. S.serotipovi A do F potiču stvaranje IgH što je indikacija za akutnu inf ekciju. endokar ditis. grčevi. Izaziva ga S. 3. također izaziva popustljivost kapilara što om ogućava prodor u krv i metastatske upale. endokarditis. granulociti). Izazivaju vodenaste prolje ve.typhi. enteritidis i dr. septički sindr om: preko epitela crijeva idu u krv gdje nastaje sepsa i meningitis. 1. d ) enterohemoragični sojevi izazivaju upalu debelog crijeva i krvarenje. slezenu. artritis. Površ inski antigeni s luže za prijanjanje na stanicu i protiv makrofaga. pa u krv i nastane bakterijemija. e Morfologija: G-. b) enteropatogeni sojevi ne stvaraju ent erotoksin. te dolazi do nekroza. upala pluća. pa treba antibiogram. Najčešća komplikacija je obilno krvarenje crijeva i perforacija crijeva s peritonitisom. trbušni tifus uzorkuje S. typhimmurium. ali prodiru u epitel crijevnih resica. neki sojevi produciraju i hemol izine Za patogenost je važan broj bakterija. Uzročnike u krvi uništi imunitet. gastroen teritis je najčešći oblik. Terapija: ampicilin s klavulonskom kiselinom. meningitis. Kod novorođenčadi može doći do prodora bakterija rijeva u krv pa nastaje specifični oblik koli-sepsa. c) enteroinvazivni sojevi ne stvaraju enterotoksin i pr odiru u sluznicu. Izazivaj ga S. www. Svi sojevi su najčešći uzočnici infekcija mokraćnih kanala. 2. typhi. čireva i u pala. mučnina. S. choleraesius. povraćanje proljev. enteriditis. Temperatura raste. Uzročnici S. Bolesti se zovu salmoneloze. putem žući ulazi u crijevo i nastaju proljevi. Otporne su prema djelovanju žučnih soli. Endotoksin povisuje temperaturu i daje opće značajke infekcije (slabost). nadomještanje tekućine i minerala. 4. Antigeni: O . krvarenja (obično se izmjenjuju napetost i opstipaci ja s teškim proljevom). Stvaraju H2S pa na podlozi sa FeCl3 n astaje FeS koji daje crnu boju kolonijama. čestim proljevima koji sadrže sluz. pa se oslobodi endotoksin. S. gnoj.ima dvije vrste bičeva pa i dva antigena H1 i H2. Moguće su gnojne infekcije mnogih organa. Crijevna oboljenja imaju 3 vrste: a) enterotoksigeni sojevi ne mogu prodrijeti u sluznicu. Bioke mija: razgrađuju glukozu na kiselinu i plin. ampicilin s klavulonskom kiselinom. gentamicin.belimantil.

ozaneae izaziva smrdljivo progresivnu kroničnu atrofiju sluznica. sonnei. 2. p robavnom sistemu čovjeka. S. kloramfenikol. Prenose ju muhe i pa raziti.. S.Kolecistekomija je uklanjanje žučnog mjehura zbog nagomilanih bakterija. oxytoca. Toksičnost: 1. Kolonije: S kolonije su patogene bakterije. subsp. rhino scleromatis. ne pravi spore. PROTEUS Više vrsta: P. KL EBSIELLA PNEUMOPHILA 3 podvrste: subsp. 3. Nakon preboljevanja je moguće da dio bakterija ostane u ileumu (dio tankog crijeva) ali se ne razvija bolest jer je nastala ravnoteža imunitet-bakterija. www. SHIGELLA 4 vrste: S. endotoksin pojačava peristaltiku.belimantil. pneumoniae je komenzal u probavnom sistemu a postaje p atogena u oslabljenom organizmu: 1. Morfologija: G-. nema kapsulu. mirabilis… ima ih u zemlji. 3. oksidaza -. Za patogenst su odgovorni plazmidi. Izaziv a začepljenje alveola. aerogenes. Ostale vrste roda Klebsiella: K. oboljenja dišnih puteva od nosa do pluća. Povišena temperatura i proljev. ljuštenje i krvarenje. vodi. 2. Otporna prema ampicilinu i karbencilinu i to svojstvo može prenositi plazmidima. neki sojevi imaj u enterotoksično djelovanje: pojačano izlučivanje vode i elektrolita. drugi produkti: hemotoksin. subsp. debela kapsula omogućuje bojanje tušem. gušenje. Ima O-antigen je termostabilni endotoksin koji izaziva stvaranj e IgA antitijela. propadanje epite lnih stanica i upalna reakcija. Toksičnost: slab endotoksin i nek rotička supstancija. dysenteriae. Su bsp. Iz nosa se ši ri vrlo neugodan zadah. učestali krvavosluzavi proljevi. nepokretna. infekcije urogenitalnog trakta : od bubrega nadalje. rhinoscleromatis izaziva destruktivni granulom no sne sluznice. Terapija: tetraciklin. flexneri. S. nekrotoksin. 4. boydi. ozaenae. Subsp. egzotoksinn je neurotoksin i zove se š igatoksin. vulgaris. Obavezni paraziti crije va čovjeka. krvarenje u plućima. njihovim gubitkom prelaze u R kolonije i nisu patogene.kokobacili. Simptomi: grčeviti bolovi u donjem dijelu trbuha. K. Morfologija : G. Nastaju gnojni čirevi na crijevu zbog endotoskina.info 12 . a izaziva simptome meningitisa tako djeluje na sitne krvne žile CNS-a i uzrokuje paralize i neuritičke lezije. infekcije probavnog trakta: upala crijeva. katalaza + (neki sojevi nisu). Na rublju i post eljini mogu preživjeti do 45 dana. nepokretna. R n isu. ampicilin s klavu lonskom kiselinom. Potrebno je nadoknaditi minerale i vodu. Kod djece može doći do acidoze i dehidracije. fakultativni anaerob.fibrinolizin. Subsb. ima pile kojima se prijanja na eritrocit. hija luronidaza. Infekcija je ograničena na probavni t rakt i ne prelaze u krv. taloženje fibrina pa nastaju pseudomembrane.. proljevi. Biokemija: ne razgrađuje laktozu. Patogeneza: bacilarna dizenterija (važno je reći bacilarn a jer ima i amebna) je krvava upala crijeva. P. pneumoniae. invazivno djeluje na sluz nice tankog i debelog crijeva.

Morfologija: G. Oboje se jače na krajevima (bipolarno bojenje). Biokemija: razgrađuju proteine pa oslobađaju amonijak koji j ako smrdi. želatinaza. pa se to koristi za id entifikaciju. sepsu. Upala pluća i sepsa su najčešće smrtonosne.belimantil. pseudotuberculosis. Izrazito otporne na dezinficijense i antibiotike zbog plazmida. u urogenitalnom traktu izaz ivaju upale mokraćnih kanala. ima kapsulu. VAŽNO: Klebsiella . U čovječjem probavnom sistemu k ao komenzal. Y. pokretni na 22 stupnja ali na 37 ne.pleomorfi. Patogenost uslijed oslab ljenog imuniteta: ako se jako namnože izazovu proljev. b rže raste na obogaćenim podlogama. Proteus. pestis. Nastaju alimentarne toksoinfekcije. Zat uvijek treba napraviti antibiogram. Rezervoar su štakori i miševi. meningitis . Antigeni: O-antigeni su unakrsno reaktivni sa nekim drugim O-antigenima Enterobacteriacea i sa rikecijama (Rickettsia prowazeki). infekcije kronični h rana i opekotina. proizvodi crveni pigment i marcesin. Enzimi: lipaza. Bolest samo kod oslabljenog imuniteta izaziva upalu pluća. Valovit rast se može spriječiti koncetriranim agarom i 0. www. Fakultativni anaerob. Čest na namirnicama i bilju. vrlo pokretni (peritrihijalni bičevi) pa rastu u oblik u valova na podlozi. infekcije rana. Morfologija: G.1% fenil etil alkoholom. a ne davati antibiotike naslijepo. P. morgani ne pokazuje fenomen rojenja. urinarne infekcije. nema mirisa. ne prave spore. Enterobacter i Serratia su bolničke bakterije pa živeći u bolnicama razvija ju otpornost na sve moguće i nemoguće antibiotike što ih čini jako teškim za liječenje. a rijetko upala uha i konjuk tivitis. Prenosi je štakorska buha. Komenzal u probav nom sistemu. jedna od najopasnijih zoonoza. ne prave spore.info 13 . pokretan. rijetko moguća sepsa. Ne fermentira laktozu za razliku od ostalih iz ove porodice. a dugo prežive u nepovoljim uvjetima. ENTEROBACTER Morfologija: G-. YERSINIA PEST IS Uzočnik kuge. DNA-aza . SERRATIA Viš vrsta: G. Y. Enterobacter aerogenes najčešće napada urogenitalni kanal. pokazuju fenomen rojenja kad se gledaju mikroskopom. YERSINIA 3 vrste: Y. Antigeni: kapsularni i somatski. kapsula (po sluzavosti sličan Klebsielli). kolon ije su glatke i sjajne. neki imaju e kapsulu.kokobacili. Najčepće izaziva bolničke superinfekcije urinarnog i respiratornog trakta kod oslabljenog imuniteta. nema kaspulu. Isto tako oslobađaju H2S pa ako se podlozi doda Fe3+ onda imamo crne ko lonije. pokretna ( peritrihijalne flagele).kokobacili. Primarno patogene za životinje. meningitis. enterocolitica. Endotoksin je enterotoksičan i nefrotoksičan.

tetra ciklini. www. Yersinie odlaze limfnim putem do čvorova. ne pravi spore. Dovoljna je samo jedna bakterija za razv oj bolesti. Ima ih tlu. fluorescentnoj grupi roda Pseudomonas jer stvara fluorescent ni pigment (piocijanin i fluorescin). viš serotipova. PSEUDOMONAS AERUGINO SA Nalazi se u tzv. amipicilin. a pneumonični i septikemični ob lik bili su smrtonosni bez iznimke.Virulencija: endotoksin. Ne pokazuje bi polarno bojanje. ne razgrađuju saharozu. ljudskoj koži. sepsa je rijetka. rijetko piorubin (crveno). Rezervoar su mlijeko i mliječni proizvodi. l etalitet bubonskog oblika varirao je između 50 i 90 %. životinjama. koja dovodi do rasprostranjenih lezija. ne stvara kapsulu. jetri.bubonska kuga). Plućna kuga se širi kapljičnim putem. mezenterični limfadenitis . Terapija: streptomicin. Ima više serotipova (O i H antigeni). aminog likozidi. 2. tetraciklini. Infekcija vrlo virulentnim uzročnikom dovodi do sepse i brze smrti. gastroenterokolitis (povraćanje i proljev). Pigmenti: fluorescin (žuto). slezeni. e Vrlo slične bolesti kao i kod Y. a pazi ovo: može se razmnožavati i na 4 stupnja (koje đubre). ko ji se povećaju i postanu bolni (buboni . Zahvaljujući cijepljenju (atenuirane bekterije) kuga je danas endemska bo lest ako ju uopće ima. tankog i debel og crijeva najčešće kod djece. Imunitet nakon preboljene bolesti je dobar. YERSINIA ENTEROCOLITICA Uzorkuje upale želuca. Aerobni. enterokolit ike. Iz bubona idu u krv. vodama. a pokretna na 22. Slični su enterobakterijama. kloramfenikol. Za rast i virulenciju važna je koncetracija Ca2+. V i W antigen. miš toksin. Nastaju krvave nekroze plućnog tkiva uz obilan zarazni gnoj.in fo 14 . Ne ma kapsulu. nepokretna na 37 stupnjeva. P atogeneza: Štakorova buha ugrize čovjeka. Morfologija: mali štapići s monopolarnim bičem i pilama. lipoproteini). polarno b ojenje nije obavezno. nast aje bakterijemija. površ ji inski antifagocitički faktori (proteini. b iljkama. PSEUDOMONADACEAE Morfologija: G-. YERSINIA PS EUDOTUBERCULOSIS Osobine: pokretna na 22 stupnjeva. ima pile s kojima prenosi otpornost na antibiotike. Prije antibiotske ere. Terapija: tetraciklini. samo u slučaju smanjenog imuniteta Terap ija: na osnovi antibiograma (kloramfenikol. Izaziva hemolizu.belimantil. amikacin). Boles ti: 1. slično kao i crijevna tuberkuloza. Nastaju velika potkožna hemoragična područja (crna sm rt). krvarenja i nekroza u koži.li mfne žlijezde u trbuhu 3. piocianin (plavo zel eno). Neki sojevi imaju sluzavu ovojnicu. Bakterije dolaze i u pluća (plućna kuga). pokretni zbog bičeva koji mogu biti ra zličiti po broju i smještaju. sluznicama.

okuloglandularna forma: infekcija konjuktive uz u lcerozne lezije. infekcijom rana stvara se plavozeleni gnoj a inficirane rane imaju miris cvijeta lipe. lecitinaza uniš tava membrane i uzrokuje hemolizu. Clostridium. glavoboljom . Alfa-hemoliza. bipolarno bojenje. bolest među divljim životinjama. enterotoksin izaziva tzv. Prenosioci su člankonoš i koji piju krv: krpelji. čak i u blagim otopinam a dezinficijensa. kod nov orođenčadi smrtonosna sepsa. Kolonije: raste samo na podlogama obogaćenim životinjskim bjelančevinama i cistinom. Prenose i. Fakultativni unutarstančni parazit. 4. F rancisella novocida je patogena za životinje. 3. 1. proljev te lokalna ili opća upala limfnih čvorova. Čirevi probavnog trakta uz p ovraćanje.belimantil. elastaze razaraju kolagen i elastin. Jedna od najotpornijih bakterijsk ih vrsta. Lokalna ili opća upala limfnih čvorova. infekcije mokraćnih kanala. kao i n a domaće životinje i čovjeka. nepokretni. 2. beta-laktamski antibiotici + aminogliko zidi. enteriti s. Antigeni: viš O. To je vrlo akutna sistemska bolest sa žarišnim gnojnim i granulomskim žarištima u mnogim p odručjima tijela. Terapija: tetraciklin. Najčešće izaziva bolesti divljih životinja. infekcije urogenitalnog trakta (često). uš buhe. gastrointestinalna forma: zaraza hranom ili vodom. Tipovi A i B ovisno o tome da li razgrađuje g licerol. Prema lokalizaciji u organizmu imamo razne oblike bolesti: 1. egzotoksin A je termolabilan enzim koji inhibira intracelularnu sintezu prot eina u domaćina. infekcije dišnog trakta.info 15 . nastaje vrlo bolan čir. m eningitis. Upala limfnih čvorova popraćena povišenom temperaturom. Mik rob se namnoži u plućima i tako nastaje upala pluća.i H-antige na. groznicom. anthracis. 2. mučninom. egzotoksin S je izvanstanični otrovni protein. Osjetljiv na kiseline i soli srebra. koke. www. otitis i brojne druge piogene infekcije. 3. Koristi se fagotipizacija i bakteriocinska tipizacija. 4. a na površ kožicu sa ini zelenim pigmentom. Neisseriae.aerobni pleo morfi. glandularna forma: upala limfnih čvorova bez kožnih lezija. Napraviti antibiogram. izaziva edem bez crvenila koji se zagnoji i nekrotizira (na kuniću) . Ima tridesetak serotipova pa serotipizacija nije dovoljno pouzdana u e ident ifikaciji. česte su bolničke infekcije sojevima otpornim na antibio tike Terapija: kloramfenikol. Patogenost: uobičajni saprofit u ljudi. ekstracelularna sluz inhibira fagocitozu 4. Ima bakterioci nsko djelovanje na B. Otrovi: 1. polimixin. ul ceroglandularna forma: infekcija kroz kožu. uz povećanje jetre i slezene. Može doći u krvotok i izazove sepsu. pneumonijska forma: kapljična infekcija (primarno) ili tijekom ostalih forma. U bujonu pravi talog. mialgijom. FRANCISELLA TULARENSIS Morfologija: G. Preživljava mjesecima u vodi normalne temperature. 2. piocija nski enterokolitis 5. Proteus. izazove tularemiju. Moguće jako razaranje oka. Mikrob se namnoži u aksilarnim limfnim čvorovima i nastaju lokalni ili generalizirani buboni (80% sl učajeva).Za selektivnu izolaciju zahtijeva podloge sa dodatkom certimida. djeluje slično kao egzotoksin A 3. 5.

veterinari. S-oblik ima kapsulu. LPF (lymphocytosis promot ing factor) pospješ limfocitozu uje 4. BORDETELLA PERTUSSIS Morfologija: G. Važn o za dijagnostiku i cjepivo. imaju zaštitu od fagocitoze.nukleoprotein brucela). To uzrokuje izrazito kronični tijek bolesti. U životinja se bakterije nakupljaju u maternici t rudnih životinja jer su embrionalne ovojnice naročito pogodna podloga za razmnožavanje . Br.nepokretni aerobni asporogeni kokobacili. hemaglutinini na pilama pospješ prijanjanje na epitel d iš puteva uju nih Širi se kapljično.BRUCELLACEAE BRUCELLA Uzrokuju zoonoze koje se nazivaju bruceloze: Br. a može i preko kože i sluznice. Ako se bolest ne prepozna i ne li ječi može trajati i dulje od godine. uz neod ređenu klonulost i slabost koja traje mjesecima. te crijeva. Napadaj u i mozak (meningoencefalitis). Bolest se može prenijeti na čovjeka. Kolo nije: raste na obogaćenim podlogama: škrob + glicerolni krvni agar (Bordet-Gengou po dloga). Patogeneza: prodiru u retik uloendotelni sustav domaćina. te svježim sirom (tzv. bubrege (nefritis). canis (pas). termostabilni endotoksin 3. Br. limfnim čvorovima i koštanoj srži. Antigeni: aglutinogeni A i M u različitim omjerima kod različitih vrsta. S -oblici bakterija sadrže endotoksin u staničnom zidu koji im omogućava prodor u stanic e domaćina. Dijagnoza: serološ tehnike. termolabilni endotoksin ima jako n ekrotizirajuće djelovanje 2. 1. striktni aerobi. melitensis (koza). Cjepi vo sa atenuiranim živim bakterijama primjenjuje se na ljude i životinje. asporogeni. G. suis (svi nja). zglobove. abortus (govedo). Obzirom na kapsulu postoje dva oblika kolonija: R-oblik nema kapsulu . nije virulentan i aglutinira akriflavin. Kolonije su sićušne. Može početi naglo ili podmuklo. Rastu samo na podlogama obogaćenim aminokiselinama (soji n agar). Br. što uzrokuje rasprostanjenu RE aktivnost uz stvaranje malih granulomatoznih žarišta u jetri. testise (moguć sterilitet nakon infekcije). Tanka kapsula koja ne bubri u homolognom serumu. slezeni. www. Bipolarno boja nje toluidinskim modrilom. virulentan je i ne aglutinira akriflavin. svjetlucave s uskom zonom hemolize. srčane zaliske (endokarditis). inkubacija: razmnožavanje u sluznici dišnog trakta traje 2 tjedna i oslobađaju se otrovi. Antigeni: K-antigen i = aglutinogeni (viš serotipova). Kad su u krvi raste temperatura. Unutarstanični paraziti. HSF (histamine-sensitizing factor) povećava o sjetljivost na histamin 5. kožni test (injektira se brucel ergen . pa dolazi do abortusa. najčešće neprokuhanim ili nepasteriziranim mlijekom zaraženih životi ja. ke Terapija: kloramfenikol i tetraciklini. neprofesionalne infekcije).pleomorfi.belimantil. e Otrovi: 1. mesari. Simptomi: tempe ratura se diže u naletima (povratna groznica) jer bakterije prelaze u krv pa nazad u stanice.info 16 . Naročito ugroženi čuvari stoke.

Prvo Pasteurovo cjepivo. kožna ozljeda).(bipolarno bojenje). Oni samo eliminiraju uz ročnika ali ne i otrove pa nemaju učinak na tijek bolesti. kataralni stadij: kihanje i lagani kaš traje 2 tjedna. nepokretni. parapertusis izaziva slične simptome. Djeca između 2 mjeseca i 8 godina s u naročito podložna. Patogenost: prenosi se kapljičnim putem. pertussis i B. HAEMOPHILUS INFLUENZAE Morfologija: G. Actinobacillus. alj 3. Nekapsulirane bakterije su normalna flora diš puteva. a infektivne su bakt erije sa serotipom B. Terapija: kloramfenikol.parapertussis). sekundarne infekcije predstavljaju komplikacije nakon primarnih infekc ija virusima (virus gripe) ili drugim mikroorganizmima (piogeni koki).pleomorfni štapići. Može izazvati i gnojni meningitis i aps cese mozga. a širenje krvlju može dovesti do endokarditisa. ne pravi spore. uz meningokok. ali primjena na čovjeka ne daje rezultate. Sojeva sa kapsulom su patogeni jer mogu blokirati nih fagocitozu. azitromicin.i R-oblici. serotipovi A-F. Terapija: eritromicin. Pasteu rella. a vlastita jošnije razv ijena. Kolonije: S. a kasnije je razaraju autolitički enzimi. Ova bakterija je dru gi najvažniji uzročnik meningitisa. sklonost sekundarnim infekcijama (upala pluća). pa je po njemu i dobila ime.meningitis ili u pale diš nih puteva sve do pluća. PASTEURELLA MULTOCIDA Morfol ogija: G. PASTEURELLACEAE Rodovi: Haemophilus. Kao saprofit živi u dišnom traktu i može izazvati oportunističke infekcije b ronha i pluća. Bolest osta vlja trajnu imunost. Uzrokuje apscese sa regionalnom upalom limfnih čv orova na mjestu ulaska (npr.belimantil. pijelo nefritisa.info 17 . Kapsula je samo kod m ladih. primarne gnojne infekcije uzrokuju invazivni sojevi (tip B) uglavnom u djece . budući je izgubljena pasivna majčina imunost. uzgoj na krvnom agaru. kokobacili bez spora. www. aerobni (fakultativni anaerobi). Terapija: in vitro osjetljiva na mnoge antibiotike. ne pokretni. artritisa. Ima pile. ampicilin s klavulonskom kiselinom. infekcije mogu biti primarne i sekundarne: 1. konjuktivitisa sa tipičnim ružičastim okom. Antibiogram. Cjepivo se zove DiTePer-p araper (difterički i tetanički anatoksin + mrtva B. konvulzivni stadi j: luči se gusti bronhijalni sekret pa slijedi učestali žestoki kašalj s teškim udisajima pri čemu nastaje karakterističan zvuk nalik na magareće rikanje (pertussis = hripavac) . 2. Bipolarno bojenje anili nskim bojama. Oporavak traje dugo. Za hranjivu podlogu treba imati žive stanice.i X-faktor koji su nužni za rast pa koristi se krvni agar koji se preth odno zagrije na 80 stupnjeva ili krvni agar na kojem je zasijan stafilokokima ko ji razaraju stanice. B. Njihovim raspadom se o slobode V.2. Antigeni su u kapsuli.

torakalni . ki NOCARDIA Viš vrsta: N. mozak. Kolonije u obliku raznobojnih granula sporo rastu na umj etnim podlogama. abdominalni .počinje kao upala slijepog crijeva a li prodiru dalje u trbušnu šupljinu. Kolonije su suhe. ACTINOMYCES IZRAELI Kolonije poput pauka (R oblik). uzdignute. jako spec ifičan miris po plijesni. nabo rane. nisu dio normalne flore čovjeka. micetom . bubrege. (fakul tativni) anaerobni. neki su acidoarezinstentni.sa kože prsnog koša ili udisanjem širi se na pluća. potkožni i sluznički apscesi. Terapija: kirurš zahvati za uklanjanje tumoroznih masa + sulfonamidi.POSEBNE BAKTERIJE ACTINOMYCETACEAE (Bakterije slične gljivicama) Morfologija: G+. postaje patogena i izaziva tipičnu bolest zvanu aktinomikoza. 3. V. cervikofacijalni . 3. Otporne su na fagocitozu. nepokretni. A ko dođu u tkivo. Može zahvatiti bilo koji unutarnji organ. voš tane. Klinički oblici: 1. iz vagine može prodrijeti u zd jelicu. tetr aciklin. oblik karfiola. Ima ih posvuda u prirodi. difteroidni štapići i filamenti koji se granaju u obliku slova T.asteroides.granulomatozne lezije kože i potkožja. Razgranati oblici poput micelija ali puno tanji i kraći od pravih gljiva. 4. www. asporogeni. pleomorfni.brasiliensis. Kasnije nastaju gnojni sinusi a gnoj ima granulome uzročnika. 2. š je osobina iri to gljivičnih infekcija a ne bakterijskih. asporogeni štapići koji se granaju poput hifa. sistemska najčešće zahvaća pl uća i izgleda slično tuberkulozi. Spadaju u bakterije jer nemaju sterola u membrani i osjetljive su na antibiotike. N.š se na vrat i l ice iri 2.info 1 . hrapave. Preko krvi može doći u jetru.asteroides koja ulazi kožom i preko diš nog sistema. Neškodljive dok žive na sluznicama usne šupljine ili vagine. Vide se bazalni i zračni micelij. e Morfologija: G+. Terapija: s ulfonamidi. Ima 3 oblika: 1. najčešće na ekstre itetima. Bolest se zove nokardioza a izazove ju N. i dr. prsni koš ili kožu. aerobni. bez zaustavljanja na anatomskim granicama (kosti).belimantil. VAŽNO: Upalni proces se š kontinuirano . Y. Aktin omitoza izazove granulomatozne lezije sa apscesom u centru pa nastaje gnojna izl učevina sa tipičnim sumporno žutim zrncima u gnoju.

peptoglikolipidi i sulfolipidi (sprečavaju fagocitozu). od metala najviš Mg. mekim tkivima. polisaharid arabinogalaktan. Nakon nekoliko dana dolazi do centralne nekroze i mekš anja pa nastaje meki tuberkul. Morfologija: vitki štapići. Tada se primarna infekcija dokazuje tuberkulinskim testom. Patogen eza: Gdje god se u tijelu nasele.info 2 . parenhimatoznim tkivima (bubrezi. Daje pozitivan niacin-test. aktiviraju se i nastaje upala sa tvrdim tuberkulima. alj raš se po tijelu i nastaje milijarna tuberkuloza. asparagin je izvor d uš ika. To je tvrdi tuberkul. kod primarne infekcije makrofagi plućnih alveola fagocitiraju bakterije. Ne mora se razviti bolest.dimikolat) i voskovi sa rec eptorima za fage i seroaglutinaciju. sle zena. respoređeni pojedinačn ili kao V. umjesto N-acetil-muraminske. malahnitno zelenilo koje na ostale bakterije djeluje e bakteriostatski. Kad se ti limfociti sretnu sa bakterijam a.belimantil. ire koštanoj srži.6. Postoje primarna i sekundarna (reaktivirana) infe kcija: 1. Može d oći do odebljanja lokalnih limfnih čvorova. kostima. Širi se kapljičnim putem. Takvi tuberkuli postepen o zarastu fibrozom i kalcifikacija uz stvaranje ožiljaka na plućnom tkivu. Ako bakterije probiju limfnu barijeru i prodru u krv. To je tipična manifestacija stanične imunosti. Unutar fagocita bi se trebale spojiti sa lizosomom i razgraditi ali bakterija i ma cord-faktor i sulfolipide koji to sprečavaju. U tekućim podlogama rastu na površini u obliku naborane kožice koja s e otkida i pada na dno u obliku zrnatog taloga. jetri. Murein sadrži N-glikolil-muraminsku kiselinu. proteini izazivaju preosjetljivost kasnog tipa (tuberkulinske rea kcije). cord faktor (trehaloza -6. Stanična stijenka ima 4 sloja: peptidoglika n. Može nastati izolirana tuberkuloz a organa: čvorići po mozgu (meninge). Vrijeme generacije je 14 do 22 s ata a vidljiv rast 3 do 12 tjedana. Limfociti od makrofaga dobivaju informaciju o antigenima i postaju imunokompetentni. Tako "progutane" bakterije dospje vaju do limfnih čvorova na što čovjek reagira nespecifičnom upalnom reakcijom. Tuberkuli mogu puknuti i nastaju ka verne uz kaš s krvavim ispljuvkom. jetra). pa nastaje tuberkulozna upala pluća. Otporna na niske koncentracije kiselina i lužina. Primarna infekcija ponekad nije potpuno iskor ijenjena. okruženih epitelni h stanica (preobraćeni histiociti . lipidi. Katalaza pozitiv ne. M. X. Patogeni sojevi daju tzv. mikolična kiselina. ne prave spore ni kapsulu. Boji se po Ziehl-Neelsonu (detalji u općem dijelu). sporo rastu. a osjetljiva na UV i sunčeve zrake. glicerol je izvor ugljika. MYCOBACTERIUM TUBERCU LOSIS Čovjek je jedini prirodni domaćin. cord-oblike (poput užadi). Antigeni su dijelovi stanične stijenke i citoplazme: polisah aridi. Za rast su potrebne posebne hranjive podloge a najčešće Lowenstein-Jensen podloga: jaja. vitki nepokretni štapići. www. acido-alkohol-rezistentne. te prema sušenju. bacili tuberkuloze izazivaju karakteristični gra nulom zvan tuberkul koji se sastoji ejezgrenih velikih stanica.tkivni makrofagi) i viš fibroblastima i limfocit ima.MYCOBACTERIACEAE MYCOBACTERIUM 30 vrsta: aerobni. To su sitna žućkasta žarišta na slezeni. Sve to može proći bez vidljivih simptoma.

Nije uspjela kultivacij a u umjetnim podlogama. To su perzisteri i na njih ne djeluju antibiotici. ruku. To je kronična bolest kože. obamrlost. te se pozitivna reakcija ispoljava crvenilom i edemom oko mjesta uboda. Tuberkuli su zatvoreni gnojni čirevi od raspadnutog tkiva i u njima je niska koncetracija ki sika. cansasi su uvjetno pato gene (mikobakterioze pluća). preosje tljivost.belimantil. Na koži izazove brojne čvoriće (gube) ispod epiderme. Terapija: izonijazid djeluje baktericidno na metabolički aktivnu populaciju ri fampicin djeluje baktericidno na aktivne i slabo i povremeno aktivne bacile pira zinamid ih ubija u kiselom mediju Jedina prava terapija je kombinacija sva 3 ant ibiotika kroz 6 mjeseci do godine dana. najčešće pluća. M. otpadanja kože i nastanka čireva. resorpcije kosti. Može doći do raspada tih g uba. To se koristi za provjeru imunite ta. www. Daje se atenuirani M. sluznica i perifernog živčanog sis tema. To se naročito u sta njima kompromitiranog imuniteta.2. atrofija i otpadanja prstiju. Od TBC može oboliti svaki organ. kontrak tura mišića šake (poput panđe). Time je TBC najsmrtonosnija zarazna bolest čovječanstva. anesteziju dijelova tijela. OSTALI MYCOBACTERIUM I M.. Slaba virulencija. Sekundarna infekcija nastaje ponovnim aktiviranjem primarnog žariš iz doba primar ne infekcije ili ta reinfekcijom pojedinca koji je bio izložen.info 3 . Gube nastaju i na sluznicama. U eri SIDA-e tuberkuloza i ostale mikobakterioze dobivaju nove razmjere (HIV uniš tava celularni imunitet).. Koristi se za izvođenje M antouxove reakcije: intrakutano se ubrizga tuberkulin.. Može doći do paralize lica. dugotrajno gladovanje. Ona se tak ođer može razviti u milijarnu TBC ili izoliranu TBC organa. U plućnoj kaverni ima najviše er je to sredina s povoljim pH i koncetracijom kisika. naročito u zemljama trećeg svijeta. MYCOBACTERIUM LEPRAE Morfologij a: pojedinačno ili u velikim nakupinama ili kao palisade. Čvorići se sastoje od velikih nakupina makrofaga i orijaš stanica te mnoš bakterija. no gu… Otpornost: O-difenil oksidaza onemogućuju spajanje s lizosomima i onemogućuje fago citozu. AIDS. avium. WHO procjenjuje da god išnje u svijetu od TBC umre 3 milijuna ljudi. Tuberkulin je ekstrakt bakterije koji sadrži specifični protein. Obavezni unutarstanični pa raziti sporog rasta s generacijskim vremenom 20-30 dana. npr. a iskašljaj je najčešći izvor zaraze. ulcerans se prenosi kontaminiranom zemljom. bovis koji je prošao višegodišnje presađivanje na glicerolno-krumpirovoj podlozi i ima iste a ntigene ali neće izazvati bolest. Neurološke manifestacije obuhvaćaju svrbež. kih tva Zbog toga glava naras te i nastaje "lavlje lice". izrazito duge inkubacije i zove se guba ili lepra. Unutar makrofaga mogu ostati skrivene bakterije koje se sporo dije le zbog niskog pH. Tamo su metabolički aktivne i dijele se. Terapija: Diamino-difenil-sulfon i kortikosteroidi. intracelulare i M. Prevencija: Bacilus Calmet-Guerin (BCG) cjepivo u kojemu se postiže stanje primarne infekcije. M. neće izazvati bolest kod zdrave osobe. Bolest je niske infektivnosti. Aktivni dio j e protein koji se može dobiti kao pročišćeni proteinski derivat.

uje VIBRIONACEAE Morf ologija: G .belimantil. biotyp albensis. spiralno s avijeni štapići. marinum izazivaju otvorene i zatvorene čireve na koži i potkožnom tki vu. M. Dodatkom H2SO4 dolazi do nitrozo-ind ol reakcije (crvena boja) i to je crveni kolera-test.zavinuti štapići. ica VIBRIO CHOLERAE 4 bio tipa: biotyp cholerae.antigeni sa puno serotipova. A podjedinica aktivira adenil-ciklazu zbog čega poraste cAMP u s tanici. Glic erin pospješ rast M. plod ovi mora uz kanalizaciju… Terapija: najvažnija je nadoknada vode s mineralima (intra venski fiziološ otopina). U tamnom polju nalikuje gibanju “muš u roju”. fakultativni anaerobi. Njihov karakterističan oblik uvjetovan je postojanjem aksijalnih filamenata u fleksibilno j vanjskoj ovojnici građenoj od lipida. sušenje. Budući se vrlo teško boje po Gramu jer su vrlo tanke koristi se bojenje po Giemsi . Cristispira. Mikroskopija: pokretljivost koju pokazuju neki pripadnici roda u nativ nom preparatu. Morfologija: G-. pa tko preživi do tada… SPIROCHAETACEAE Ova porodica obuhvaća 4 roda: Sp irochaeta. Dobro podnosi lužine. pokretni (polarni bičevi). Hrana se kontaminira putem muha. Dolazi do golemog gubitka vod e i elektrolita u lumen crijeva i nastaje tipični vodenasti proljev koji uzrokuje golemi gubitak tekućine (10-15 litara na dan!). limfne čvorove. Bakterije ne prodiru u stanice oka crijeva. ulcerans i M. vitki. Tetraciklin i ka klormafenikol su daje oboljelima ali i zdravima kao prevencija ako je izbila epidemija. Uzrokuju crijevnu kravlju tuberkulozu. bovis. bez bičeva i kapsule. Antigeni: O . Enterotoksin je AB tipa: B podjedinica se v eže za receptor na epitelnoj stanici crijevne sluznice i omogući ulaz manjoj A podje dinici u stanicu. Treponema i Borrelia. anurije. UV zračenje. To dovodi do dehidracije. parahaemolyticus ima kapsulu i veći broj manje važn ih vrsta. V. te smrti. a inhibira rast M.M. tuš preparat ili se promatraju u tamnom polju ili fazno-kontrastnim mikroskopom. tuberculosis. š ima to efekt na transmembranski transport. lepraemurium su patogeni samo za životinje. paratuberkulosis i M. cirkulatornog š i kolapsa. Bolest obično sama prestane nakon tjedan dana.i H .info 4 . Vrste : V. te ned ovoljna termička obrada zaražene vode i hrane. proteina i ugljikohidrata različite struktur e. cholerae (sa 4 biotipa). ko www. niski pH. krvotok. fakultativno anaerobni. biotyp eltor. bovis je uzročnik tuberkuloze preko mlijeka. acidoze. Osjetljivost: osjetljiv na visoke temperature. biotyp proteus. ne prave spore. Uzrok infekcijama su loši sanitarni uvjeti. Biokemija: reducira nitrate u nitrite i stvara indol. M. Vrlo se teš uzgajaju na hranjivim podlogama.

fibroza jetre i pluća. sabljasta potkoljenica. Može se razviti meningitis. izazivaju stvaranje aglutinina. te se oslobađa iz zaraženog t kiva i postaje sastavnim dijelom Treponeme i potiče stvaranje protutijela.info 5 . ko Patogeni sojevi T. To može potrajati godinama. pallidum endemicum izazove bolest bedžel (sjeverna Afrika) . lezije na mjestu ulaza (najčešće spolni organi ili usna župljina). oštećenje mozga. Regionalna upala limfnih čvorova. uzročnici prodiru u krv pa nastaju sekundarne lezij e koje također prolaze spontano. pallidum preko posteljice na fetus a uzokuje smrt fetusa. 3. rijetko upale bubrega ili jetre. a razmotane i spore nisu. lezije na zaliscima (zatajenje zalisaka) Kongenitalni sifilis je prijelaz T. Antigeni su varijabilni. a kultivirani sojevi gube patogenos t (slično kao Treponema). Obavezno izvrš serološ t est. pallidum pertenue izazove frambeziju (južni i jugoistočni Pacifik. Vrlo su osjetljive na vanjske u tjecaje (izvan živog organizma odmah uginu). pallidum nisu umjetno uzgojeni na podlogama pa se moraju u pokusnim živ otinjama. T.(češće se boje po Giemsi). lizina i vezanje komplementa. mlohavost) c) kardiovaskularne lezije: slabljenje i p roš irenje aorte. jetri i testisu b) degenerativne promjene u mozgu koje dovode do pareze (slabost. Čir traje 2 do 10 tj edana i nakon toga nestane. 15-22 periplazmatska biča pa je vrlo savitljiva i pokretna. Razvija se u čir s tvrdim dnom zvan tvrdi čankir. kar idiolipin je hapten koji se nalazi u srčanom mišiću i jetri. naročito kod djece.belimantil.latentni sifilis. pa ih je vrlo teš uzgojiti. G. Čirevi po rukama i nogama poprimaju izgled maline. Oboljenja srodna sifilisu: 1. dijelovi Amerike). www. Prenosi se kontaktom ili preko muš ice. mr tvorođenče ili degenerativne promjene: “Hutchinsonovi zubi” su jako razmaknuti.TPI-test seruma zaraženih Treponemae pallidum imobilisation Patogenost: s ifilis (lues) je kronična bolest koja se prenosi spolnim kontaktom i ima 3 stadija : 1. sastoje se od upalnih promjena na koži svuda pa tij elu. pobačaj. antitreponemski an tigeni . 2.TREPONEMA PALLIDUM 3-8 aksijalnih filamenata za pokretanje. pa se promatraju koristeći druge metode. Možda se daju uzgojiti u kulturi epitelnih stanica kunića. 3. rijetki i ravni jer su gume zahvatile zubno meso. Antigeni: 1. Dužina terapije ovisi o tome koliko je b olest napredovala. carateum izazove pintu (Latinska Amerika ). pa i doživotno . očne promjene. Imunitet traje kratko. i ponekad su potrebne godine za liječenje. Terapija: derivat penicilina koji dugo djeluje (depo-penicilin ili ekstencilin). Indija.kožne lezije. upale oka. T. 2. iti ki BORRELIA Morfologija: nepravilna spiroheta. To se p okazuje u serološ identifikaciji koj (Wassermanova reakcija) 2. kostima. sedlasti nos. T. stadij: a) granulomatoz ne lezije u koži. Kolonije: teško se kultiviraju. Fakultativni anaerob ( mikroaerofil). G-neodređene jer su su više tanke. a unutražnj i organi jako rijetko zahvaćeni. Bakterije koje su gusto spiralne i brze su patogene.

info 6 . Životinje izluču ju bakterije ponajprije urinom (zagađenje vode). Bolesti se zovu leptospiroze i dobivaju se od životinja: L. za trajanja groznice javlja se i eritemski osip.miš . oporavak: povlačenje žutice i oporavak bubrega (nekoliko tjedana ). Terapija: penicilin glavni lijek.Prenošenje: u rodu Borrelia ima 14 vrsta koje se vrlo malo razlikuju morfološki. B. 2 aksijalna filamenta. bubrežni simptomi (upala). burgdorferi . toksični stadij: žutica. 3. B. L. Nakon početnog napada slijedi brz oporavak. zakočenost vrata. Terapija: penicilin. burgdorferi izaziva lajmsku bolest i ima tri stadij a: a) kožna lezija u obliku crvenila koje se širi oko mjesta uboda uz vrućicu. Samo bijela ušprenosi Borreliu recurrentis sa čovjeka na čovjeka. savijena p oput kuke. artralgijom. a nakon inkubacije 7-10 dana naglo poraste temperatura . Moguće su i promjene ponašanja.nastaje groznica s glavoboljom. sepsa: leptospire prodiru u krv kroz sitne pore i ozljede kože. te kroz sluznice konjuktiva i usne š upljine a može i zaraženom hranom i vodom. ali i veće životinje (npr. www. ali sad može biti popraćena žuticom i krvarenjem iz kože. Somatski antigeni i antigeni aksijalnih filamenta izazivaju solidan imunitet. recurrentis izaziva povratnu groznicu Bakterije ulaze u krv ugrizom odgov arajućeg člankonošca. mogu tetraciklin i kloramfenikol. Imaju najveći b roj spiralnih zavoja od svih bakterija. mialgijom. kao i geografsku distibuciju: 1. Tri stadija: 1. crvenilo lica. Komplikacije: meningitis.svinja. Lako se kultiviraju na obogaćenim podlogama. Morfologija: G. L. L. Patogeneza: 1.belimantil.hebdomanis . ostale Borreliae endemski prenose krpelji roda O rnithodoros Rezervoar zaraze su najvjerojatnije glodavci. jelen). L. mitis .š takor. prilično brze. B.spirohete.pas. Može doći do zatajenja bubrega i smrt. B. mučninom i povraćanjem koja traje 2 . icterohaemorrhagiae. ali nakon nekoliko dana ponovo se javi groznica slična prvoj. pa prestane. To se ponovi 4-5 puta. mučninu i p onekad osip. 2. Ako je organi zam oslabljen. Izazivaju opću slabost. perikarditis. uniš tavanje prenosioca. glavobo lju. uz artralgiju (najčešće lakat I koljeno) c) nakon nekoliko godina slijedi gu bitak mijelinske ovojnice neurona sa simptomima sličnim Alzheimerovoj bolesti i mu ltiploj sklerozi.prenosi j u krpelj (Ixodes scapularis) 3. nosa. Za vrijeme svakog napadaja groznice u krvi se može naći velik broj bakterija.svinja. 2. groznicu. recurrentis . te traciklini. LEPTOSPIRACEAE Samo jed an rod: Leptospira. L. konjuk tiva i ždrijela.p renosi ju bijela uš(Pediculus humanus var. corporis) 2. canicola . govedo.7 dana. ali imaju različite prenositelje. bolove mišića . probavnog trakta. grippotyphosa .često može proći nezapaženo uslijed tamnije puti ili kalizacije na skalpu b) nakon nekoliko tjedana javljaju se neurološki i kardiološki poremaćaji. endokarditis. pomona . moguća je smrt.

polimorfni kokobacili. smetlari. a neki dobro podnose niske temperature (za raza smrznutim mesom. naročito peradi). veterinari. info 7 .C. uz gubitak vode i minerala. Sve vrste stvaraju termostabilni endotoksin. Nakon infekcije se razvija specifični humoralni imunitet. aminoglikozidi a kloramfenikol za teže slučajeve. CAMPYLOBACTERIACEAE CAMPYLOBACTER Slične vibrionima: G-.ali se teško boje po Gramu pa se koriste se specifične metode. što je i glavni uzročnik čira. Kolonije: mikroaerofilne bakterije (5% O 2. proteaza. n epokretne. jaka aktivnost ureaze koja razgrađuje ureu na NH3 i CO2 smanjuje kiselost na epitelu želuca ali ga i nagriza. ljuta h rana. Biokemija: stvaraju H2S pa uz Fe3+ daju crni pigment kao Proteus i Salmonella. ali nije jedini uzročnik (pušenje. Terapija j e kombinacija 2 antibiotika: azitromicin+amoxicilin. uzrujavanje) Bakterija je osjetljiva na pH želuca (1-2). jejuni. Postoje termofilni sojevi (razmnožavaju se na 43 stupnja. Odgovorna za većinu slučajeva čira. katalaza. perikarditisa. Tr aži mikroaerofilne uvjete (5-6% O2). mikrokapsula (tanki sloj površ inskih proteina) i ma antifagocitno djelovanje. HELICOBACT ER PYLORI Izdvojen iz roda Campylobacter. azitromicin+medazol. aerobne. Patogenost: kampilobakterioze su akutna gastrointestinalna oboljenja. fetus: akutna crijevna oboljenja mal e djece ili imuno oslabljenih ljudi uz moguću sepsu koja dovodi do meningitisa. i 3. 10% CO2. jejuni: upala debelog crijeva s vodenastim proljevom neugodnog mirisa. Moguće su i teže infekcije s krvavim proljevom 2 . pokretan (4-6 peritrihijalnih bičeva). Termofili stvaraju termolabilni egzotoksin koji je srodan otrovu V.štapić. C. www. ali ne n a 25 stupnjeva . Morfologija: G.Cijepljenje lovačkih pasa i ugroženih osoba: poljoprivrednici. C. ne nalazi unutar samog želuca nego na sluznici gdje je pH za 2 viš i . pl euritisa. pokretne (m onopolarna flagela). Pod mikroskopom su u paru pa izgledaju kao krila. K omenzali i patogeni kod životinja i čovjeka. Terapija: eritromicin. C. RICKETTSIACEAE Morfologija: sitne. 2. To joj omogućava naseljava nje. lučki radni ci. Enzimi: ureaza. Zahtijevaju podloge obogaćenem bjelančevinama. oksidaza. hemolizin. Najgora komplikacija je adenokarcinom želuca. G. C. ali se prilagodila na dva načina: 1. Boja kolonije o visi o podlozi. rastu sporo (4-7 dana). coli). Kolonije: sitne. te lakš i t eža sepsa. cholerae. Dosta osjetljive na razne nepovoljne uvjete. a 1. 85% NO2).belimantil. razmnožavanje i upalu. coli: lakš ili teža upala crijeva. amoxic ilin+medazol. a ima i otpornih sojeva. spore nema. spiralno zavijen.

Pr ijenosnik je Pediculus humanus var. uz lokalnu leziju na mjestu ub oda s regionalnom ili generaliziranom upalom limfnih čvorova MYCOPLASMATACEAE 2 ro da: Mycoplasma (60-ak vrsta) i Ureaplasma. razmnožavanje samo unutar stanica pa je z a uzgoj potrebna kultura stanica (žutojajčana vrećica oplođenog kokošjeg jajeta). očima. Blago akutno infektivno oboljenje popraćeno glavoboljom i osipom.info 8 . Sličnosti s virusima: mali su (ali veći od virusa). tsutsugamushi. Redovito nastaje groznica. koma. Groznica ka d su rikecije u krvi. RICKETTSIA TSUTSUGAMUSHI Š ikarni tifus se prenosi grinjama. U mozgu lezije malih žila mogu dovesti do živčanih simptoma: delirij. zagađenom odjećom. Čovjek češanjem nakon uboda unosi izmet uši u ranicu. Patogenost: Nakon u boda zaraženog kukca rikecije ulaze u endotelne stanice malih krvnih žila. Krvlju se prenose po cijelom organizmu. Može uznapredovati do opsežnih kožnih nekroza i gangrene (upaljene žile tro mboziraju). Članovi roda Rickettsia imaju neke zajedničke antige ne sa rodom Proteus pa izazivaju ukrštenu reaktivnost: Weil-Felixova aglutinacija (rekacija antigena rikecija i proteusa). Dijagnoza se postavlja serološ Weil-Felix ili rikecijalni antigeni . Sulfonamidi ubrzavaju rast i razmnožavanje. Nije dok azana prisutnost plazmida. glavobolja. Visoka temperatura i kožni osip. RICKETTSIA TYPHI (MOOSERI) Uzorkuje murini tifus (š takorski). ki: Terapija: tetraciklini i kloramfenikol. Na inficiranim mjestima nastaje nekroza i tromboz a a oko tih mjesta nastaju tifusni čvorići. srcu. Prenosi š takorska b uha (Xenopsylla cheopis) ili ubodom krpelja (Ixodidae). Oštećenje malih krvnih žila je najizraženije je na koži. elementarne nepogode) i u ri zičnih grupa (vojska. slabost. Antigeni se koriste za cjepivo. ty phi 2. prowazeki. akari 3. corporis a rikecije žive u probavnom traktu uši i izlučuju se izmetom. skupina š arenih groznica (spotted fever): R.agl utinacija i hemaglutinacija. Bolest se može prenijeti i dodirom. inhalacijom prašine s ušjim izmetom. Dobri anti geni pa izazivaju jak imunitet. rickettsii. R. Kao odgovor na infek ciju javlja se stanični i humoralni imunitet. Cijeplj enje (mrtva i živa vakcina) u posebnim uvjetima (rat.Toksične i hemolitične ali se mogu neutralizirati specifičnim antitijelima. ali untač tome rikecije mogu preživjeti godinama unutar tkiva. RICKETTSIA PROWAZEKI Uzročnik epidemičnog pjegavog tifusa. tupo st. skupi na š ikarskog pjegavog tifusa (scrub fever): R. zdravsvteno osoblje) i eliminacija prenosioca (insekticidi).belimantil. Na osnovi a ntigena su svrstane u 3 skupine: 1. www. mozgu i plućima. R. opći kožni osip kao posljedica upala mali h krvnih žila. skupina pjegavog tifusa: R.

www. Viš e simptoma izazove kod žena. U podlog e se stavlja penicilin da inhibira ostale bakterije. 2.unutar vakuole klami dije se vrlo ubrzano dijele sve dok ne ispune cijelu vakuolu a za to joj treba 2 4-48 sati.bakterijama i razmnožavaju se cijepanjem.belimantil. mozak. trachomatis. ribosomi. MIKOPLAZMOZE ČOVJEKA 1. Novorođečad se može zarazit i prolaskom kroz porođajni kanal i dobiti konjuktivitis. psittaci i Ch. M . Imaju DNA i RNA. CHLAMIDIA (izdvojeni rod bez porodice) Postoje samo dvije vrste: Ch. hemolizin. dišnog sistema. Antigeni: 1. urogenitalnog t rakta i crpe metaboličke produkte stanica na koje prijanjaju. Š irenje na zglobove. žene vagine i grlića maternice.hominis. Morfologija: G. pneumoniae iz dišnih puteva se spušta u pluća i izazove netipičnu upalu pluća (groznica. 2. a kronična upala izaziva st erilnost. b) U. ali na obogaćenim podlogama. Biokemija: Ureaplasmae ne r azgrađuju glukozu. Kolo nije se vide samo mikroskopom. nego se prijanjaju. ali stvaraju ureazu. oblik letećeg tanjura.kokoidne bakterije. pneumoniae. 3 membrane građene od proteina i lipida. infektivna čestica nastaje nakon ulaska u st anicu domaćina (fagocitozom) oko nje se oblikuje vakuola u kojoj metabolički neaktiv na klamidija postane vrlo živa. hominis i U.2-0. urealytica treba ur in da bi rasla na podlogama. Uraštaju u podlogu. Patogene vrste su: M. većina ima kapsulu. p a sliče sferobalstima koji nastaju kada na bakteriju djeluju antibiotici (razorena stanična stijenka). neurotok sin koji izazove iscrpljenost i apatiju 2. obvezatni intrac elularni paraziti. nemaju stanične stijenke. Rastu bez ži vih stanica. Terapija: tetraciklin. zato stalno mijenjaju oblik. urealytica. Urog enitalne mikoplazmoze: a) M. Prenosi se seksualno uz često mijenjanje partnera.info 9 . citoplazmatska inkluzija . Muškarci mogu imati upalu prostate u mokraćvoda. Respiratorna mikoplazmoza: M. a Ureaplasmae NH3 i tako oš tećuju tkiva. Prenosi se seksualno u z često mijenjanje partnera. kašalj. Mycoplasmae obrnuto. Nema spora. Mycoplasmae stvaraju H2O2. srce. Slične bolesti kao M. az itromicin. Bo je se po Giemsi i G-. pa ne mogu stvar ati vlastiti ATP. Razvojni ciklus: 1. Ne ulaze u stanicu domaćina. Po osobinama između bakterija i virusa.Morfologija: najmanji prokarioti (0. nema kl iničkog nalaza a vidi se samo na rengenu. Proizvodi amonijak iz ureje. može aerobno ali bolje anaerobno. ovojni cu sličnu G. ali su vrlo male (oko 300 nm) i za razmnožavanje im je potreban domaćin. hominis se često nalazi u urogenitalnom sistemu muškarc a i često su nepatogeni komenzali. Otporne na neke antibiotike jer nemaju staničnu stijenk u. Stanična struktura je jednostavna: cirkularni kromosom (1/5 genoma ostalih bakterija). Žive na sluznicama usne župljine. glavobolje). Nemaju neke važne enzime.3 mikrometra).

Različit i serotipovi uzrokuju različite bolesti: 1. Uz to imamo vrućicu sa glavoboljom. C). dezinficijense i mnog e antibiotike.Osjetljivost: klamidije su vrlo osjetljive na toplinu. Postoje i lakši oblici koji prođu nezapaženo ili s amo uz blage simptome nalik prehladi ili gripi. inkluzijski konjuktivitis obično spontano prolazi ali može prijeći u kronični oblik sličan trahomu (serotipovi D-K) 3. An tigeni: puno različitih serotipova unutar svake vrste. klonulost i teška glavobolja. www. plazma stanica i polimorfonukle ara) nastaju ožiljci koji izazovu uvrnuće gornje vjeđe pa dolazi do mehaničkog oštećenja ro ce vlastitim kapkom. Ba. osipom. trachomatis po tome š je os jetljiva na sulfonamide a njezine inkluzije se boje jodom.prištić koji brzo zaraste b) nakon nekoliko dana oticanje regionalnih lim fnih čvorova (u muškaraca prepone. N akon inkubacije (7-14 dana) naglo nastupa vrućica.info 10 . UV. CHLAMIDIA PSITTACI Razlikuje se od Ch. a koriste se i serološke tehnike: reakcija vezanja komplementa i mikroaglutinacija. to Izaziva zoonozu ko ja se zove psitakoza ako ju prenose je ptice iz roda papiga (Psittacinae) ili or nitoza ako druge ptice. 2. B. Može dovesti do sljepoće (serotipovi A. L3) je spolna bolest sa viš stadija: e a) primarna ozljeda na mjestu i nfekcije . L2. Uslijed upalne reakcije (infiltracija limfocita. Čvorovi se brzo ogn oje i gnoj izlazi kroz kožu van. uzgajaju se na pokusnim životinjama. Terapija: sulfonamidi CHLAMIDIA TRACHO MATIS Otporna na sulfonamide i citoplazmatske inkluzije se ne boje jodom. pilećim embrionima ili u kul turama stanica. Suš enjem i zamrzavanjem (liofilizacija) dugo ostaju infektivne. lymphogranuloma venereum (serotip ovi L1. u žena i homoseksualaca oko šupka). a n akon tjedan dana javlja se teška netipična upala pluća. slini ili pleuralnom eksudatu. uključujući domaću perad. Na ljude se prenosi ptičjim izmetom. Uzročnika se mikroskopski dokazuje u krvi. koja moće prerasti u tešku sistems ku bolest s oštećenjem slezene i jetre. Nastaju grizlice (ulcera). povraćanj em c) treći stadij je kronična upala dovodi do suženja i razaranja tkiva rektuma. trahom je kronični keratokonjuktivitis.belimantil. Tera pija: tetraciklini. Klamidije su obvezatni unut arstanični paraziti.

nisu najmanji jer postoje: 1) viroidi su čestice k oje se sastoje samo od kružne jednolančane RNA. a mor fološka jedinica (kapsomera) je oblikovni element koji se vidi u elektronskom mikr oskopu. Osjetljivi su na organska otapala koja razaraju ovojnicu. poput metka.. punoglavaca. Oblici virusa su različiti: štapičasti. n osilac antigenih svojstava virusa. Može biti viš eslojan. 2) navodno postoje prioni koji su jošm anji i navodno nemaju ni DNA ni RNA nego samo proteine. Potječe od stanice u kojoj se virus razm nožavao. a razlikujemo strukturnu i morfološ jedinicu.VIRUSI . Postoje i postojale su razne klasifikacije virusa.VIRIDAE OPĆENITO Virusi su najmanji živi organizmi. također antigeni 5) enzimi omogućuju prodiranje u stanicu i razmnožav anje u stanici Prema rasporedu proteinskih podjedinica viruse dijelimo u 3 skupi ne: 1) spiralno simetrični (mozaična bolest duhana detaljnije opisan u Strajeru) 2) kubično simetrični (npr. To je jednoslojna i li dvoslojna lipidna membrana koja sadrži različite funkcionalne elemente npr. ciglas ti. Po veličini ih djelimo na 3 vrste: 1) mali virusi 10 -50 nm 2) srednji virusi 50 .belimantil.. Uzročnici zaraznih oboljenja ostalih živih or ganizama.ovo je onako informativno za one koji vole egzotiku) A sad. elipsoidni. hemag lutinin i neuraminidaza kod virusa gripe. antigenoj strukturi i domaćinu. je usta novljena nomenklatura virusa po veličini. eno u Dobro. iako za njih neki znanstvenici neće reći da su živi organizmi jer kao ne pašu u definiciju života. 2) proteini čine omotač ili kapsidu čija je funkcija zaštita genoma. 4) ugljikohidra ti su u kapsidi.info . ovojnici. adenovirusi) 3) kompleksno građeni virusi (bakeriofagi) 1 www.300 n m Za određivanje veličine se koristi se više postupaka 1) filtracija kroz membranske f iltere sa porama poznate veličine 2) izravno promatranje u elektronskom mikroskopu 3) sedimentacija u ultracentrifugi Kemijski sastav virusa: 1) nukleinske kiseli ne su jednolančane ili dvolančane DNA ili RNA (ali nikad oboje!!!) u kojima je sav g enetički materijal.150 nm 3) veliki virusi 150 . ali zato ti znanstvenici savrš paš definiciji debila.. obliku. a sudjeluje i u adsorpciji virusa na stanicu. kuglasti. 3) lipide imaju ih neki virusi s vanjskom ovojnicom. (ne spominji mu ovo na i spitu. nukleinskoj kiselini.. nazad na vir use: Razmnožavaju se samo u živoj stanici. no od 1971. ku Strukturna je dinica je osnovni građevni element kapside i najmanja funkcionalna jedinica.

ulaze na sve moguće i nemoguće načine. HIV): +RNA > -DNA -> +RNA. oplođena kokošja jaja ili stanične kulture. Faze d) i e) također obuhvaćaj u inhibitore stvaranja stanične RNA i proteina.. Manifestacija virusnog oboljenja ovisi o nekoliko činil aca: virulenciji virusa. spolnim putem. ugrizom. hepatitis B. izravnim dodirom. i to za gripu. Virusi se međusobno ometaju zbog različite antigenosti. 2 www. virusne inkluzije u jezgri ili citoplazmi stanica . Na taj način se koriste u liječenju interferoni proizvedeni u kulturi ljudskih leukocita. uz pomoć enzima reverzna transkriptaza (što je obrnut proces nego ko d sinteze proteina stanice: DNA -> mRNA -> proteini). Ukratko. tzv. postaje otporna i na drugi virus. Razmnožavanje virusa: a) prijanjanje za stanicu . te postanu otporne na aktivni virus. Interferencija je pojava zaš stanice od infekcije virusom zbog prisutnosti drugog virusa u stani ci. hranom i vo dom. Ili virus ima -RNA od koje nastaje +RNA. -RNA koja je opet kalup za novu +RNA a ta će kodirati nove viruse. On djeluje zaštitno s amo na stanice koje ga proizvedu. te ubodom kukaca. pa se koriste pokusne životinje.receptori na kapsidi ili vanjskoj ovojnici b) prodiranje u stanicu c) razgradnja kapside i oslobađanje virusne nukleinske kis eline d) proizvodnja virusnih proteina e) replikacija nukleinske kiseline: DNA v irusi: DNA je kalup za novu DNA i za RNA -> proteini RNA virusi: početna. Retrovirusi (npr..belimantil. a stanica ne) ili imunog o dgovora. ke Moguće je više ishoda prodora virusa u stanicu: 1) stanica umire u slijed naruš enog metabolizma (virus sintetizira svoje. sta nice izlučuju interferon. Stanica koja tite je proizvela interferon za jedan virus.virus i s lipidnom ovojnicom izlaze pomalo i ne uniš tavaju stanicu Neke vrste virusa tv ore tzv. herpes. bjesnoću.važno za dijagnostiku . f) sklapanje virusnih jedinica g) izlaženje iz stanice: . MANIFESTACIJA VIRUSNOG OBOLJENJA Virusi ulaze u organizam kapljično. +RN A služi kao kalup za tzv. prijemljivost stanice za virus. Samu tvorbu interferona izaziva nukleinska kis elina virusa. 2) stanica ostaje živa ali stalno proizvodi nove virione (uravnotežena infe kcija) 3) stanice ostaju žive ali se mijenjaju i nastaju tumori Imuni odgovor pril ikom virusne infekcije: 1) stvaranje interferona: Interferon je tvar proteinske prirode koju izlučuje zarašena stanica. Nakon inkubacije interferentnim virusom.info . sposobnost imunološ reakc ije organizma.KULTIVACIJA I RAZMNOŽAVANJE VIRUSA Uzgajanje virusa je moguće samo u živim stanicama.goli virusi izlaze odjednom svi i razaraju stanicu .

bez kliničkih znakova i imunoloških reakcija 5) spore .T-limfociti proždiru inficirane stanice.info .Tri su mogućnosti uzajamnog odnosa virusa: a) heterologna interferencija ako su vi rusi antigenski posve različiti b) homologna interferencija: virusi su antigenski istovjetni. VIRUSNA CJEPIVA E. sekundarna viremija. trifluridin. bronhopneumonia ni 4 ) oči . probavnog i urogenitalnog 2) antitijela neutraliziraju viruse. tip (boginje): in fekcija. virus se dugo zadržava. Postoje lokalne i sistemske virusne bolesti. bjesnoća): oralne infekcije. Lokalne . a imunološ reakcije slabe ke KEMOTERAPIJA VIRUSNIH OBOLJENJ A Postoje neka djelotvorna sredstva: 1) amantidin sprečava prodor virusa gripe u s tanicu 2) aciklovir sprečava virusnu DNA-polimerazu pa nema razmnožavanja 3) adeninarabinozid (vidarbin) ometa neke enzime za sintezu i funkciju virusnih nukleinsk ih kiselina 4) azidotimidin (AZT) ometa reversnu transkriptazu retrovirusa (HIV) 5) metisazon ometa sintezu strukturnog proteina poxvirusa 6) interferoni Postoj e i neke noviji spojevi: didanizin. umnožavanje. dok se ne dogodi nešto što se može usporediti sa otkrićem penicilina. encefalitis. a makrofagi proždiru virus e.inkuba cija traje čak godinama.zauš njac i Sistemske . to Postoji viš vrsta: e 3 www. is kreno rečeno.konjuktivitis 5) jetra . bjesnoća. Dva su tipa viremije: iri 1. umnažanje u limfnim čvorovima. no 2. umnožavanje. postoji ravnoteža virus-čovjek. primarna viremija (krvotokom u jetru i slezenu). napad na živčani sistem. sekundarna viremija.ograničene na pojedine o rgane (sustave): 1) živčani s. probavni trakt. sve je to zakurac. Infekcije se po duljini trajanja dije le na: 1) akutne su kratke i ostavljaju imunitet 2) kronične dugo traju. primarna viremija u limfi. herpes simplex 3) diš sustav . ovo je jedino efikasno š za sad imamo. 3) s tanični imunitet .meningitis. tip (poliomijelitis. jedini znak virusa su antitijela 4) perzistentne dugo zadržavaju viruse. idoksuridin.belimantil. Naročito su važna IgA u sluznicama diš sustava.virus se š po tijelu. foskarnet.influenza.herpes zoster.žutica ili hepatitis 6) žlijezde slinovnice . ali se razlikuju po nekim svojstvima c) indiferentni: virus koji nij e zarazan spriječava infekciju zaraznim virusom nog. koža (žariš umnažanje). simptomi se javljaju u razmacima 3) latentne nemaju kliničkih simptom a. . Ali. poliomijelitis 2) koža .

aureus. ponekad i alveolarnom epitelu. H. 2) cjepiva s umrtvljenim virusom (grijanje. glav obolju.belimantil. pa su osjetljivi na organska otapala. 3) cjepiva od dijelova virusa su pročišćeni antigeni kapside ili vanjske ovojni ce. a virus se primarno replicira u ci lijarnom.peplomerama. Karakt eriziraju ih simetrično građene kapside. taju Tri su vrste biološ proteina u virusu gripe: kih 1) hemaglutinin stupa u reakciju s receptorima stanice (sijalinska kiselina) 2) RNA-polimeraza 3) neuraminidaza cijepa sijalinsku kiselinu na receptorima stanic e . Za vrijeme epidemije može se davati a mantidin koji sprečava replikaciju u stanicama sluznice. Ovojnica virusa je sastavljena lipidnog dosloja s radij alno poredanim štapićima . ORTHOMYXOVIRIDAE VIRUS GRIPE (INFLUENZE) Virusi g ripe imaju tipove A.info . Morbilivirus (ospice. bez kliničkih simptoma. Uzrokuje malaksalost. ali imunitet nije trajan. Bakterije se inficiraju virusnim genetskim materijalom i stvaraju virusne prot eine (antigene). Postoje cjepiva. Oporavak traje 7-14 dana. e 4 www. formalin) su neš kodljive. Razlikuje se po tome što ne daje reakciju hemaglutinacije. T-kileri).sprečava vezanje hemaglutina na promjenjeni receptor. S pecifične terapije nema pa se provodi ublažavanje simptoma bez djelovanja na uzročnika . pneumoniae. neki životinj ski virusi) i e Pneumovirus (viš raznih respiratornih virusa). parainfluenca i drugi). Rhabdoviridae. ali je moguć razvoj bolesti ako se nađe aktivni virus a moguće je i tumorsko djelovanje nekih virusa. influenzae). a većina ima i vanjsku lipidnu ovojnicu staničn og porijekla. koji su proteini (hemaglutinin i neuraminida za) i izraš u obliku glavica. Sinteza virusnih dijelova ovisna je o staničnoj DNA jer ne može kodirat i hemaglutinin. D. Gl avna komplikacija su sekundarne bakterijske upale pluća (S. Influenza se prenosi kapljično. te se š dalje. temperaturu i kaš Ti simptomi se javljaju zbog smrti epitelnih iri alj. Porodice Orthomyxoviridae.1) cjepiva sa atenuiranim živim virusom koji se dobije uzastopnim presađivanjem na o dabranim podlogama. PARAMYXOVIRIDAE Viš rodova: Paramyxovirus (mumps. SISTEMATIKA VIRUSA MYXOVIRIDAE Virusi s jednolančanom DNA. Stalno mjenjaju antigene strukture i zato imaju jaki epidemijski potencijal. što omogućava izlazak virusa iz stanice. Virus se izolira i uzgaja na oplođenom kokošjem jajetu. st anica i imunološkog procesa čišćenja (makrofagi. B i C. P aramyxoviridae. Dobar je jer izaziva dugotrajni imunitet. ali kratko dj eluju. Virus tipa C je blago respiratorno oboljenje. a prisustvo mu se dokazuje hemaglutinacijom. 4) različitim tehnikama genetskog inženjeringa dobivene su rekombinantne vakcine .

Oboljenje počinje kao febrilno stanje. gdje uniš tava moždane stanice. POXVIRIDAE Poxvirusi su DNA virusi ovalnog ili četvrtastog oblika . zauš njaci) Vanjska ovojnica sadrži hemaglutinin. To su najveći virusi (250-300 nm) i st rukturno najsloženiji. Sličan virusu gripe. Ovo stanje traj e oko 7 dana. VIRUS OSPICA (mo rbili. Potom dospijeva nog u limfne čvorove odakle se širi po tijelu. virus se razmnožava u epitelnim stanicama diš trakta. a iz lipoproteinskog omotača vire hema glutinini. Napada epididimi s u muš karaca š može to uzrokovati sterilnost. Moguće su komplikacije (meningitis).belimantil. akutna smrtna bolest ljudi i životinja.dijagnostika). V irus se razmnožava u skeletnim mišićima i vezivnom tkivu. pankreatitis. a kad dospije do neuromuskul arne veze živcem putuje do CNS-a. te ospice i Koplikove pjege (jarkocrvene pjege s bijelim centrom u usnoj š up ljini . Slijedi duga inkubacija (15 dana do 5 mjeseci) koja omogućuje da s e brzim cijepljenjem i davanjem seruma s antitijelima spasi žrtvu.. Uzrokuje smrtonosni encefalitis. Ima jednolančanu RNA. kiseli ne. te encefal omijelitisa. napadi grčeva prilikom gledanja ili gutanja vode. konjuktivitisa. ali vrlo rijetko. vrućica. potom paraliza i smrt. U citoplazmi moždanih neurona uzrokuje Negrijeva tjeleš ca (nakupine virusnih podjedinica vidljivih svje tlosnim mikroskopom). lužine i eter. 5 www. RHABD OVIRIDAE Dva roda: Lyssavirus (bjesnoća). Postoji živa atenuirana vakcina. e ORTHAPOX VIRUSI Rod orthapox su veliki virusi s dvolančanom DNA i složenom višeslojnom kapsidom koja sadrži lipide. Prilično je osjetljiv na vanjske uvjete. Postoji viš rodova. koja je zoonoza. rubeola) Uzročnik ospica. oticanje parotidne žlijezde i drugih slinovnica. a sojevi ovog virusa su i jedinst veni po svojoj antigenskoj strukturi. Inače. Nakon inkubacije koja traje 14 dana. Od životinja se prenosi na čovjeka preko slin e putem ugriza.jebiga. VIRUS BJESNOĆE Ima oblik puščanog metka. a virus sadrži hemolizin. Uzrokuje mumps: slabost. Vesiculovirus (više ljudskih i životinjskih virusa). Kultivacija se vrš u stanicama ljudi i majmuna. sa zajedničkim nukleoproteinskim antigenom. Hemaglutinin aglutinira eritrocite majmuna. Preb oljavanje ostavlja jaki i doživotni imunitet. Lako pređe u epidemiju. respiratornih smetnji. ali je sinteza virusnih dijelova neovisna o staničnoj DNA i može sam kodirati sintezu he maglutinina). Virus ubijaju UV-zrake. Može uzrokovati i meningoencefalitis.VIRUS MUMPSA (parotitis. Slijede ekscitacijska faza: delirij.. Ima dva antigena: solubilni (S-antigen) i virusni (V-antigen). rinitis. konjuktivi tis.info . neuramini dazu i hemolizin. a noreksija. S-a ntigen se može ranije dokazati u serumu (dijagnostika).

bez ovojnice.belimantil. Postoji rekombinantno cjepivo. Virus hepatitisa B (Hepadnaviridae) ima dvolančanu DNA i HB-površ antig en). 6 www. fistule. zrakom i k apljično.info . Virus se nastanjuje u crijevnom e pitelu i tu može ostati a da nema jetrenih simptoma. Može dovesti do ciroze.tipična žutica uz temperaturu. generaliz iranu vakciniju i postvakcinalni encefalitis. enu Variola minor ima slične ali sl abije simptome. a poslije oz dravljenja ostaje imunitet nekoliko godina. a dovodi se u vezu s prima rnim karcinomom jetre. žutica i tamnija mokraća. slabost. inski antigen (hepatitis B-surface 2. Bolesnik se u pr avilu oporavlja nakon 4-6 tjedana. a ima dugotrajnu inkubaciju (1-3 mjeseca). jedući školjke koje žive uz kanalizaciju). ali da bi ti se to dogodilo. 2. a zbog propadanja parenhima propadaju žućni kanalići. povr aćanje. Imunitet nakon cijepljenja ostaje pr ibližno 10 godina. Porijeklo mu je izvorni Jennerov virus kr avljih boginja. Ako ulazi u organizam gornjim diš nim putevima. Tada ponovo prelazi u krv (sekundarna viremija) i penetr ira u kožu i razmnožava se u epidermi pa nastaju lokalne krvave nekroze koje prelaze u kraste koje su zarazne (crne zbog zgruš krvi). smrtnost > 50%) i variola minor (smrtnost manje od 1 %). Otporan je na UV-zrake. Ima ozbiljniji tok od hepatitisa A. VIRUS VELIKIH BOGINJA (variola vera) Dva su oblika variole vere: variola majo r (velike ili crne boginje. Prenosi se direktnim dodirom. uz trajni imunitet.1. Bolesnik je jako slab. Klinički simptomi hepatitisa B su anoreksija. a oporavak je dug. a ima kratkotrajnu inkubaciju . a ne sam virus) hibridizirao s vir usom variole. ima bolov e. lako preraste u epidemiju. pa je otporan na dezinficijense i suš enje. temperatura. Virus hep atitisa A (Picornaviridae) ima jednolančanu linearnu RNA. jelda. a dijagnoza se postavlja prema dokazanim antitijelima. a izgleda poput virusa variole. morašim ati težak peh. kojeg je ovaj (Jenner. VIRUS VAKCINIJE Virus vakcinije služi za cijepljenje protiv bo ginja. Virus je prisutan u svim tjel esnim izlučevinama. Virus spada u najotpornije viruse. pluća i bub rege gdje se dalje množi. ali je osjetljiv na oksidanse (KMnO4). ka nesterilne igle intravenoznih narkomana. te nastaje difuzna upala u lobulu jetre. Otporan je prema dezinfici jensima. Izaziva serumski hepatitis. zagađenom hranom i vo dom (npr. Kupferove stanice hiperplazi raju. 1. te ulazi u krv (primarna viremija) i dalje u jetra. Za razliku od hepati tisa A prenosi se parenteralno: transfuzije krvlju. Uzrokuje a kutni upalni proces i nekroze jetre. kontaminirana kirurš i druga o prema. ane groznicu i poviš temperaturu. Variola je vrlo zarazna. sa nekrozom h epatocita. glavobolju. Dobiva se nečistim rukama. namnoži se u sluzi i lokalni m limfnim čvorovima. Virus vakcinije može izazvati mjehuriće (vezikule). a može prodrijeti u krv i ući u j etru i žuč (zato su govna zarazna) i dolazi do degeneracije parenhima. slabost i povraćanje. VIRUS HEPATITISA Prije se govorilo da je virus neklasificiran a dan as se zna da je je riječ o virusima koji međusobno nemaju nikakve veze.

Uspješ je terapija interferonom. Virus hepatitisa C (Flaviviridae) ima jednolančana RNA. a bortivni poliomijelitis je najčešći uz oporavak nakon febrilnog stanja 2.belimantil. Orbivirus i Rotavirus. Cardiovirus. ali je imunitet specifičan za tip. e ne 2) neki slučajevi upale tankog crijeva. U organizam ulaze kr oz usta i nastanjuju se u ždrijelu (tonzile) i crijevima (Peyerove ploče i limfni čvor ovi). sličan hepatitisu A. s lipidnom ovojnicom. Nije se uspjelo dokazati ko je bolesti izazivaju ali su opažena slijedeća stanja: 1) epidemija lakš groznice u dje ce. neparalitički poliomijelitis je febrilno stanje uz serozni meningitis i ne ostavlja posljedice 3. Dijagnoza se postavlja dokazivanjem znt itijela u serumu. a Sabinova atenuirani virus.E. Otuda prelaze u krv i napadaju živčani sustav. P renosi se parenteralno (transfuzije. pa je ponovna prehlada vr lo česta. PICORNA VIRIDAE Vrlo sitni RNA-virusi kubične simetrije otporni na eter i kloroform jer ne maju lipidni omotač. Porodica sadrži rodove Enterovirus. a komplikacije su b akterijske infekcije gornjih i donjih diš puteva. ali kratko traje. mnogim kemijskim sredstvima. 7 www. Sadrže hemaglutin in koji aglutinira ljudske eritrocite krvne grupe 0. paralitički poliomijelitis izaziva paralizu zbog oštećenja neurona a stradaju naroči to prednji rogovi leđnemoždine Postoje dva cjepiva: Salkova je formalinom inaktivira ni virus. te eteru. Umnožava ju se i sazrijevaju u citoplazmi. REOVIRIDAE RN A-virusi srednje veličine. Rhinovirus. nih Na cjepivu se radi (kak se z ove onaj Grk kaj je gurao kamen uzbrdo pa mu se kotrljao natrag?). Im a ih više od 100 vrsta. Kultivira se u ljudskim i majmunskim stanicama.poliomijelitis. Osjet ljivi su na formalin UV-zrake i oksidanse. često bez žutice. te tvore eozinofilne uklopine. transplantacije organa) i preko usta. a neki i F ali nitko ne zna kolko ih ima. Ima b laži tok. Postoje tri klinička oblika: 1. Imaju dvostruku RNA. ENTEROVIRUS Viš vrsta od kojih su najvažniji poliovirusi. Ime u dobili kao Respiratorno-Enteritični-Organ virusi (nalaze se u respiratornom sustavu i crijevima čovjeka). Postoji i imunitet za heterologne serotipove.3. uz proljev i diš smetnje. e Poliovirusi s u tri različita serotipa virusa koji izaziva dječju paralizu . RHINOVIRUS To su virusi obične prehlade. Uzrokuju tipične simptome prehlade koje mi ne pada na pamet opisivati. Izu zetno su otporni prema UV-zrakama. na Tu nije gotovo sa virusima h epatitisa jer se spominju D.250000 novih virusa za 3 sata. Ap hthovirus.info . Tri roda: Reovirus. REOVIRUS Naj raš ireniji virusi u prirodi. Vrlo brzo raste .

TOGAVIRIDAE RNA-virusi različite morfologije - rodovi: Rubivirus, Flavivirus, Alph avirus. Prenose ih člankonošci, iako nisu dokazani prenosioci za sve vrste. VIRUS RU BELE (nije isto š i rubeola!) to Prenosi se diš nim putem. To je RNA virus, kuglasto g oblika, sa lipidnom ovojnicom. Uzrokuje bolest koja se javlja u dva oblika: 1) stečena rubela - virus ulazi u organizam kroz sluznicu gornjih diš puteva, umnoš u lo kalnim limfnim nih ava čvorovima, a onda ide u krv. Osip na koži nastaje kao posljed ica upale uzrokovane kompleksom antigenantitijelo. Žaš je aktivna imunizacija živim os labljenim virusom. tita 2) prirođena rubela je bolest ploda, koja nastaje kao posl jedica infekcije trudnice u prva 3-4 mjeseca trudnoće. Poslijedice: mrtvorođeno dije te, spontani pobačaj ili prijevremeni porođaj, uz oštećenje ploda (teratogeni učinak). Bol est ima relativno slabe simptome, uz povećanje limfnih čvorova, blag konjuktivitis i osip. Sindrom kongenitalne (prirođene) rubele - slijepoća, gluhoća, srčana mana i menta lna zaostalost. Letalitet novorođenčadi je relativno velik (10-20 %). Imunost nakon bolesti ostaje doživotna. Postoji živa atenuirana vakcina. ARBOVIRUSI Skupina virusa koji imaju zajedničko samo to što se prenose komarcima i krpeljima. Uzorkuju teš bole sti: ke 1) encefalitis koji je često smtonosan 2) netipične groznice sa ili bez osip a 3) groznice sa krvarenjem (ebola) 4) žuta groznica: koža požuti, oštećenje jetre kao kod žutice, oštećenje bubrega i srca, temperatura, glavobolja, nekroza i krvarenje. HERPE SVIRIDAE DNA-virusi kubične simetrije. Samo jedan rod. HERPESVIRUS Ima čvrstu kapsid u, oko koje je dvoslojna lipidna ovojnica, koja se stapa sa staničnom opnom stanic e u koju prodire. Zatim nukleokapsida prodre u citoplazmu stanice, te se virusna DNA reproducira u staničnoj jezgri, a virusne bjelančevine u citoplazmi. Postoje ne koliko vrsta ljudskih virusa: Virus herpes simplex tip 1 uzrokuje: a) akutni her petični gingivostomatitis: mjehuri na sluznici usne šupljine i zubnom mesu b) herpet ični egzem: mjehurići na koži c) keratokonjuktivitis: upala rožnice i očnih spojnica d) en cefalitis: upala mozga e) herpes labialis (h. febrialis): nakupine mjehurića, u pr edjelu usana na prijelazu kože u sluznicu 8 www.belimantil.info

Virus nakon primarne infekcije putuje u ganglij trigeminalnog živca, gdje ostaje l atentan cijelog života zaraženog, te se aktivira u stresnim situacijama (groznica, p othlađenje, preduga izloženost suncu, emocionalni stres, hormonalne promjene). Virus herpes simplex tip 2 uzrokuje: a) genitalni herpes: mjehurići na penisu, grliću mat ernice, sluznici rodnice i stidnice. Najčešće se prenosi spolnim kontaktom. Nakon prim arne infekcije virus se ugnijezdi u sakralnom pleksusu, te se ponovo aktivira u stresnim situacijama. b) neonatalni herpes: od oboljele majke ga dobije dijete, u toku porođaja, prolaskom djeteta kroz porođajni kanal. Opasno po život novorođenčeta, uz moguće neurološke posljedice. Terapija aciklovir (nanoš enje na kožu) i nepriznati lije k marihuana (ne spominji to na ispitu). Virus varičela-zoster se prenosi se kapljičn o: a) varičelu, vodene kozice: pojava osipa na koži i sluznici usta i ždrijela, koji p relazi u mjehuriće, a ovi u kraste. Za razliku od boginja, ovdje u svako vrijeme i mamo različite stadije mjehurića a kod boginja su sve iste. Preboljena bolest ostavl ja trajni imunitet, ali neki virusi ostaju uspavani u ganglijima dorzalnog korij ena leđne moždine i u oslabljenim stanjima izazivaju zoster. b) zoster je rijetka bo lest, koja se očituje izbijanjem nakupina mjehurića na koži trupa. To je vrlo bolno je r virus izaziva nekroze na vrhovima osjetilnih živaca (migrira iz stražnjeg roga moždi ne u kožu) Terapija: aciklovir, idoksiuridin i trifluridin, kemoterapeutici, analo zi nukleotida - sprečavaju replikaciju virusne DNA. Nema cjepiva. Citomegalovirus: Velika grupa virusa, koji uzrokuju nekoliko stotina teških kongenitalnih oboljenj a i najčešći su uzrok mikrocefalije, no rijetko su uzrok bolesti odraslih osoba. Virus može napasti bilo koje stanice, koje tada nabubre i povećaju se (“citomegalo”). Opasni su kod davanja imunosurpresora jer transplantat biva odbačen. Terapija se provodi samo kod jako ugroženih osoba: ganciklovir + foskarnet Epstein-Barr (EB) virus uzr okuje infektivnu mononukleozu koja je bolest djece i mladih. Prenosi se slinom (“b olest ljubljenja”). Virus ulazi u limfne čvorove, razmnaža se i napada B-limfocite koj i poprime karakterističan oblik (Downeyeve stanice - mononukleari). Klinički znaci s u povišena temperatura, povežane limfne žlijezde, te splenomegalija (povežana slezena), uz glavobolju i opću slabost. Kemoterapija (fosfonooctena kiselina + adenin-arabin ozid + aciklovir) je u fazi ispitivanja. RETROVIRIDAE RNA-virusi ikozaedralne ka pside, s lipidnom vanjskom ovojnicom. Sadrže antigenski specifične reversne transkri ptaze (RNA-ovisna DNA-polimeraza: +RNA -> -DNA -> +RNA). 3 porodice: Oncovirinae , Spumavirinae, Lentivirinae. LENTIVIRINAE HIV = human immunodeficiency virus iz aziva AIDS (acquired immunodeficiency syndrome) U kapsidi se nalaze dvije kopije +RNA genoma i neki enzimi od kojih su najvažniji reverzna transkriptaza (koja omo gućuje sintezu -DNA iz +RNA kalupa) i integraza (integrira -DNA u stanični genom). V anjska ovojnica građena je od lipidnog dvosloja u kojem se nalazi mnoštvo proteina, od kojih jedan (gp120) služi kao receptor 9 www.belimantil.info

za vezanje na tzv. CD4+ T-helper limfocite. Njihov broj se postupno smanjuje (u početku ih ima 1000/mm3 krvi, a godiš im se broj smanjuje za 40-80/mm3). Smanjenje n jihovog broja utječe na cijelu T-populaciju nje budući izlučulu interleukin IL-2 koji općenito stimulira stvaranje svih T-stanica. HIV napada i druge stanice: makrofage i monocite. Sve to vrlo naruš sposobnost imunog odgovora zaraženog koji postaje pod ložan ava raznim oportunističkim infekcijama i malignim promjenama vlastitih stanica . arolika. Klinička slika AIDS-a je vrlo š 1. Ubrzo nakon infekcije javlja se ARC (A IDS Related Complex) skup blažih simptoma poput vrućice, opće slabosti, glavobolje, os ipa, otoka limfnih čvorova i gubitka težine. To traje nekoliko tjedana, pa prestane, ali se ponavlja. Takva infekcija HIV-om ponekad odmah prijeđe u AIDS, ali uglavno m treba nekoliko godina da AIDS uznapreduje. 2. Kad broj T-limfocita padne na 20 0-400/mm3 javljaju se prve oportunističke infekcije: razne upale pluća, proljevi, tu berkuloza, kandidijaza, erupcije herpes virusa. 3. Kad zaraženi makrofagi prijeđu kr vno-moždanu barijeru razvija se niz neurološ simptoma: glavobolja, kih abnormalni po kreti i refleksi, kognitivne promjene. u kasnijim stadijima to prijeđe u demenciju i teške osjetilne i motoričke poremećaje uz tumore i cerebrovaskularne promjene. 4. M aligni tumori povezani s AIDS-om su Kaposijev sarkom, karcinomi usne š upljine i r ektuma, te razni limfomi. HIV može naći u svim tjelesnim tekućinama zaraženog (krv, slin a, sperma, majčino mlijeko...). Prenosi se kontaktom tjelesnih tekućina s krvotokom a najčešće spolnim putem, transfuzijama zaražene krvi, nesterilnim iglama intravenoznih narkomana, a prenosi se i s majke na dijete. U liječenju se koristi AZT - azidotim idin koji zaustavlja replikaciju virusa i time usporava napredovanje bolesti, al i ju ne može izliječiti, tj. ubiti viruse. Također se primjenjuju lijekovi za liječenje oportunističkih infekcija, ali i oni djeluju samo do neke mjere budući da je imuni s ustav toliko narušen da nema pomoći. Prevencija se sastoji u testiranju donirane krv i, uporabom prezervativa (nije posve sigurno) i sterilnih igala i drugih medicin skih instrumenata. Cjepivo se obećaje godinama ali izgleda da ćemo se načekati. COCSAV IRIDAE RNA virusi veličine 30 nm, oko 30 vrsta, s tipovima A i B (razlikuju se u d užini inkubacije i još nekim stvarima). Nemaju lipidnu ovojnicu, i jako su otporni. Prenose se muhama, prljavom vodom, loš higijenom. om Uzorkuju razna oboljenja: 1) virusni meningitis 2) infekcije gornjih dišnih puteva: težak faringitis sa povraćanjem i bolovima u trbuhu 3) crveni osip na koži 4) bol u mišićima sa temperaturom i glavob oljom ali to obično prolazi bez posljedica 5) mjehurići na nepcu koji se mogu pretvo riti u čireve 6) miokarditis i perikarditis kod novorođenčadi sa često smrtnim ishodom 10 www.belimantil.info

Obično su bezbojne. Blastospore su loptaste ili ovalne. a višestanične imaj u organe za razmnožavanje. Klamido spore su obrambene spore koje nastaju od hifa u nepovoljnim uvjetima. koji čini glji vinu steljku. patogene i uvjetno patogene gljivice. Prema fun kciji micelij se razlikuje: 1. Thalus je tijelo bez diferenciranog korijena. Zigospore nastaju k ad se kod nekih fikomiceta krajevi susjednih hifa približe.. Ascomycetes i Basidiomycetes). Jednostanične gljivice . stabljike. 2) seksual nim putem . Konidiospore nastaju segmentacijom vrhova hifa. Razmnožavaju se sporama.micelij.nastaju diferenciranjem stanica hifa.i egzotoksine. Aleuriospo re su laterlani izdanci na hifi. različitih oblika: kao reke t. gljive su heterotrofi. filamenti micelija obavijaju askus i nastaje loptasta formacija zvana peritecijum a ako su aksusi na posebnom tijelu onda se zove klei stotecijum.. nastaju pupanjem i odvajanjem roditeljske stanice. Ra stu sporo. vegetativni micelij se sastoji od hifa koje prodi ru u hraniliš i crpe hranu i vodu. Takve su prave gljive. koji je bogat rezervnim tvarima i održava latentan život gljive. eni Takve gljive zovemo neprave gljive. a neke spore služe za preživljavanje u nepovoljnim uvjetima.belimantil. citoplazme s rezervnim tvarima i dvoslojne opne. nastaje velika okrugla spora debelih stijenki (rod Mucor). ali mogu sadržavati neki pigment: crn. spiralne. to su egzospore ovalnog oblika. slično kao kod ba kterija. Bazidiospore se stvaraju na proš irenju hife zvanom bazidij um. luče endo. te se stvara splet hifa . Postoje pregrađene (septirane) ili nepregrađene hife. ali nema klorofila !!! Klijanjem hifa raste u dužinu. Egzospore.FUNGI (MYCETES) MORFOLOGIJA Eukariotske stanice dvoslojne stanične membrane. uglavnom aerobi. Fungi perfecti (Phycomycetes.info 1 . Artro spore nastaju segmentacijom hifa. Askospore nastaju u posebnoj vrećici (askus). Budući ne sadrže klorofil. Razmnožavanj e višestaničnih gljiva se vrši pomoću spora. Veliki dio njih luči antibiotike i mikotok sine a to su sekundarni metaboliti koji su otrovni za druge mikro. U nepovoljnim uvjetima se stvara sklerot . crven. rogovi jelena. Postoje nepatogen e. a ak o se na njemu razvijaju organi za razmnožavanje onda se zove reprodukcioni ili fer tilni micelij. sa citoplazmom i jasn o definiranom jezgrom unutra. www. loptaste su.GLJIVICE . Spora se sastoji od jasno odvojene jezgre. kruš kasti i imaju peteljku. te nastaju nesavrš reprodukcioni organi. a potrebno im je puno vlage. koje se mogu stvarati: 1) aseksualnim putem .ili makroorga nizme. 4 spore na malim drš kama. a vanjski stanična stijenka građena od polisaharida hitina i nešto celuloze. Fungi inperfecti (Deuteromycetes).nastaju spajanjem jezgri dviju najbližih hifa. Sporangiospore se nalaze u vrećici sporangiumu kojeg nosi proširenje hife sporangiofor. Unutrašnji sloj čini citoplazmatska membrana. zračni micelij se uzdiže iznad hranilišta. te 2. njihovi se sadržaji spoj e. Osnovna stanica je hifa. Endospore. nalaze se na proš irenju hife koji se zov u konidiofor (izgledaju kao peteljka) a kad su zrele otkidaju se.kvasnice se razmnožavaju pupanjem.

K olonije su glatke. Vrlo zarazna i podmukla bolest. pupka. Kronično oboljenje. a imaju afinitet prema keratinu. noktima i bradi. a postoje površ inske (dlaka. imperfecti. Mikroskopski s e razlikuju se septirane hife i spore. Bolest se razvija sporo. lokalno derivati imidazola i salicilne kiseline u kremama i masti ma. Dermatofiti su skupina gljiva iz klase Ascomycetes. između prstiju . Uzrokuj u dermatomikoze. blizu pazuha i ispod grudi. Izaziva crvenkaste mrlje. Kolo nije su zelene. ljuskava koža.). Terapija: griseofulvin za d ulju terapiju. Prodiru i parazitiraju u keratinizirano tkivo dlake. a kod životinja još i gnojne promjene. najčešće kod dje ce a očituje se kao sumporno žute naslage na skalpu. no ne i na dlakama! Mikroskopski se uočavaju razgranate septirane hife. Najčešće napada djecu pa izaziva epidemije u tamo gdje ima puno djece na jednom mjestu (vrtići). a neke i obje vrste. oko kojeg rastu i razmnožavaju s e. stratum corneum kože i orožnjele stanice noktiju. MICROSPORUM Uzrokuje bolest mikrosporiju na dlakavim djelovima. nji POVRŠ INSKE MIKOZE Prenose se direktno (kontakto m) ili indirektno (češalj. ljuskanje. Uzrokuju ih dermatofiti (Dermatophytes) i neke F. Može izazvati trajno propadanje korijena dlake i ćelavost. brašnjave i pamučaste. TRICHOPHYTON (14 vrsta) Uzrokuje oboljenja trihofitije na goloj i obrasloj koži. izaziva spore promjene. dlanove i tabane.belimantil. te spore kao lišće djeteline.MIKOZE Bolesti izazvane gljivicama su mikoze. koža.info 2 . svrbež i mjehuriće koji se mogu ognoji ti. Uzgoj na Sabourand agaru daje barš unaste. Mikroskopski se uočavaju se mikrokonidije baršunastog oblika. pazuha. septirane hife i listaste spore. Javljaju se lezije kože. nokti gube sjaj. dlakama i kosi. glatke i li naborane kolonije. nistatin i imidazoli. narančaste i crvene boje. postaju krhki. EPIDERMOPHYTON Uzrokuje bolest epidermofitiju na neobrasloj koži i noktima. žute. Kod čovjeka uzrokuju slabije upalne reakcije . propadanje dlaka i krhki nokti. postelja itd. Često se javlja kod prepona. ružičasta boja. fungicidi i keratolitici. pa se uočava u poodmaklom stadiju. no kti) i dubinske (sistemske): potkožno tkivo i unutraš organi. Neke gljivice izazivaj u jedne. Upalni i gnojni procesi. te ga razgrađuju. Spore mogu biti makrokonidije (megasporne ) i mikrokonidije (mikroidne). Terapija: fungicidi za vanjsku primjenu: ketokonazol. Terapija: griseotulvin. Patogeneza: zahvaća kožu oko genitalija. www.

pupka i pazuha. Nastaju tuberkuloz na žariš na kostima. CRYPT OCOCCUS NEOFORMANS Veoma raširena kao saprofit.. ali pod utjecajem neki h faktora postaju patogene. a) PATOGENE KVASNICE (Blastomycetes) Kvasnice se jed nostanične gljivice koje se razmnožavaju pupanjem. bakterijskih infekcija. Morfologija: kolonije su okrugle. 3) generalizirana nastaje udisanje m velikog broja spora ili zaraza krvlju. te jačim iscjedkom. 3.0000000.info 3 . P ostoji nekoliko vrsta kriptokokoza: 1) plućna obično nije opasna. 6. bez sjaja. Corulopsis i Cryptococcus. Može i zazvati i upale organa za izlučivanje mokraće ali rijetko.SISTEMSKE MIKOZE Uzrokuju ih gljivice porodice Cryptococcaceae. Kandidijaze su često praćene dermatofitima. Preventiva je izbje gavanje vlage i sintetične odjeće. Infekcija kroz probavni trakt. jetra. visoka smrtnost. glatke. 5. može proći nezapaženo il i uz temperaturu i kašalj. Micelija i pseudo micelija nema. bubrezima.belimantil. Gljivice su u mozg u. a uglavnom se spontano izliječi. krem boje. granulaste ili tumoraste tvorbe. kožu i sluzokožu. Uz blastospore se vide i pseudohife koje nastaju jer blastospore se nakon pupanja ne odvajaju.) 2. rodovi Pitirospo rium. jetri.. no mogu biti i na koži i sluzokoži. upotrebom antibiotika) posta je patogen. Morfologija: loptaste i jajaste blastospore su obavijene debelom mukoidnom kapsulom. Postoje primarne mikoze sa uzročnikom izvana i sek undarne od gljivica koje čine mikrokulturu na koži i sluzokoži. CANDIDA ALBICANS Saprofit na koži i sluzokoži usta. Za lokalne mikostatin. bubrezi i limfne žlijezde. Generalizi rana kandidioza je septičko oboljenje redovito fatalnog ishoda. Vaginalna kandidijaza se manifestira jakim svrbežom. Trihosporum. Kod male djece i novorođenčadi nastaj u bijele sitaste naslage u ustima i ždrijelu. slezena. Površ inska kandidijaza se manifestira sjajnim crvenilom na koži najčešće oko šupka. čak i upala pluća. Može dovesti do vulvovaginitisa (upala karakterizirana pseudomembranama). slabog i muniteta ili utjecajem nekih vanjskih faktora (npr. te klamidospore. Uspjeva najbolje na Sabourand agaru. Uzrokuje kandidijazu: 1. koje su speci fične za Candidu. bubrezima i ostalim organima. jetri. koji kod upala. Ako se proširi po organizm u (CNS) nastaje frka. vagine i probavn og trakta. 4. Blast ospore se boje se G+. bijeložute. već stvaraju nizove. te čini okrugle. udis njem spora i probavnim traktom. a u određenim uvjetima izaziva oport unističko oboljenje europsku blastomikozu ili kriptokokozu. pravilnih rubova.0000001% slučajeva. Osnovna stanica je blastospora lo ptastog oblika. koji je gust i bijel. kao i osobna higijena. ta www. sluzave kolon ije. brohitis. 2) kožna je sekundarna infekcija: javljaju se lezije na koži. mozak. Takve se mikoze javljaju u unutrašnj im organima: pluća. endokrinih poremećaja. čirevi. Terapija za sistemske miko ze sadrži fungicide i fungostatike: amfotericin B najčešći. Dišne kandidijaze su česte sekundarne infekcije: laringitis. 4) koš tana je vrlo rijetka. Može migrirati u pro bavni trakt. Apscesi na slezeni. U organizam uzročnici dolaze preko povrijeđene kože i sluzokože. š uzrokuje povraćanje i proljev a ponekad dovodi do čireva koje perforira ju (može to čak biti fatalno ali u 0. To se zove mlječac. čv orovi.

najčešće u plućima. Rastu na različitim podlogama a kolonije su kuglaste. To je tumorska masa koja se vidi na rengenu kao polumjesečasta masa i tako se ra zlikuje od tuberkuloze. perfecti (Phycomycetes. ko PENICILLIUM Saprofiti su na sluznicama. Slijede depresija. b) PATOGENE PLIJESNI (Hyphomyc etes) ASPERGILLUS Vrste: A. niger. Od razgranatih hifa se s tvara loptasta formacija aspergilom ili megamicetom koji ne prodire u plućno tkivo .belimantil. notatu m. Iako se danas antibiotici rade industrijski. noktima i hrani. izazivaju sistemsko oboljenje aspergilozu kod čovjeka i život inja. uš nom kanalu. karcinoma i tuberkuloze. roqueforti.info 4 . fermentacija (P. Najbolje djeluju u kombinaciji. Zygomycetes). te uzrokovati čireve. koja je uglavnom lokalizirana u plući ma. terapija: amfotericin B i 5-flurocitozin. koži. Korisni: 1) značenje u industriji: pripreme sirev a. Uglavnom su kronični upalni procesi. a može doći i do astmatičkih napadaja.granulomi na mozgu i meningama uzrokuju smrt. fumigatus. ove gljivice su pov ijesno gledano imale nezamjenjivu ulogu u ispunjenju tisućljetnog sna o borbi prot iv mnogi bolesti. Na vrhovima hifa su proš irenja konidiofore. A. Nije pronađen lijek za peniciloze. na koje se nastavljaju konidiospore (sve to skupa liči na loptice). nesvjestica i bol u zadnjem dijelu vrata. Gljiva bubri i raste. gnojan ispljuvak. a onda su pigmentirane ovisno o vrsti. c) MUCOR I RHIZOPUS To su F. P. a može završ kao tube rkuloza. b) konjuktivitis i druge promjene na oku c) otrovanje aflatoksini ma (vidi mikotoksine) Terapija je amfotericin B i kirurš odstranjivanje aspergilom a. 5) kriptokokoza usne šupljine: sitni apscesi. A. griseoflavinum stvaraju monopeniciličnu kiselinu iz koje se d obiva peniclin. Aspergiloza pluća n astaje udisanjem spora. Izaziva temperaturu. Javljaju se sve jače glavobolje. povrća i žitarica. ali kasnije postanu nabora ne sa centralnim udubljenjem. flavus. Morfologija: čine ga razgranate i septirane hife i male loptaste spore na konidiof orima (kao metlice) Na podlogama rastu brzo. povraćanje. paučinaste i bijele. a može se proširiti na crijevnu sluznicu. camemberti) 2) proizvođači antibiotika: P. crysogenum. te nastaju proširenja bronha. Rasprostranjeni su kao saprofiti u zemlji i na hrani. kvare nja voća. a postoje: 1) primarna je slična tuberkulozi. (dobar sam) Š tetni: 1) uzročnici trulenja i gnilenja hrane. www. te smrt kao poslj edica paralize centra za disanje. nalik na kaverne. iti 2) sekundarna se javlja se kod oboljelih od leukemije. Ostali oblici: a) aspergiloza CNS .4) na CNS-a teče postupno. P. dezorjentacija. P. Može doći i do trovanja mikotoksinima. Morfologija: micelij se sastoji od granatih i septiranih hifa. Rasprostranjene glji vice u zemlji i zraku. na kojima su kratki držači fijalide. kao bijele kolonije u početku. 2) bolest peniciloza. te poprimi boju od konidiospora.

imunološ metode i imunoenzimski test.sporidezn oini.info 5 . imunos upresori). 2. Respiratorni tokisni oštećuju dišne puteve . Naročito napada dijabetičare i osobe oslabljenog imuniteta (citostatici. Asperg ilus) 3.ohratoksini. Prema bolestima i simptomima dijelimo ih na: 1. Kemijski postupci: kromatografije (tankoslojna. Aflatoksini fluoresciraju žutozeleno. Terapija je amfotericin B i kirurš intervencija. 3. Rhizo pus: kolonije su bijele. NMR. Prognoza je vrlo loš a. 4.trihoteceni 6. Plijesni uznapredovalih krvarenja (Mucor. Citotoksini ili nekrotoksini oštećuju stanice kože i sl uznica probavnog trakta i krvnih žila . Gljivice imaju afinitet za arterije i dovode do embolije i infarkta. Fotosenzibilni tokisni izazivaju hepotoksične pojave i facijalni ekcem ovaca i goveda . pogotovo imunosupresivni toksini. Smatra da je virus Hepatitisa B osnivni uzrok karcinoma jetre. Neurotoksini izazivaju oštećenja živčanog sistema i krvarenja u mozgu . Imunosupresivni tokisini ošteću ju imuni sistem i njegov odgovor na infekciju .trihoteceni Identifikacija i dokaz ivanje: 1. Plijesni uskladiš tenja (Penicilium. 9. ke Proi zvođači mikotoksina s obzirom na vrijeme razvitka i kontaminacije na biljkama i plod ovima: 1. FALI PATOGE NEZA I TERAPIJA ZA RHIZOPUS!!!!!!! ka MIKOTOKSINI Otrovne tvari. www.ohratoksini.morfologija: Mucor pravi bijele kolonije koje kasnije posmeđe. sekundarni meta boliti koje luče gljivice a uzrokuju mikotoksikoze: alimentarna trovanja u ljudi i životinja. ne gativno djeluju na imuni sustav. Mikotoksini ne potiču stvaranje antitijela. Zračni micelij ima žutosmeđe sporangij. Plijesni polja (Fusarium) 2. Na mjestu gdje dodiruju podlogu hife imaju ma le izdanke nalik na korjenčiće zvane rizoidi. Nefr otoksini izazivaju slabi rad i zatajenje bubrega . 2 . u tekućem stupcu pod viskim tlakom).aflatoksini i penicilična kiselina. paučinaste.trihoteceni 8. Organoleptičko: samo vid jer ostala osjetila ne pale ili su opasna za koriš tenje. Estrogeni toksini izazivaju hiperestrogenizam u životinja i degeneraciju spolni h organa . Ponekad je samo koncetracija razlika između antibiotika i mikotoksina.patulin. Fizikalne metode (UV svijetlo). Može stvarati i klamidospore ( preobrazba hife) i zigospore debelih stijenki spajanjem vrhova dvaju hifa. Ima sporangije i zigospore. Hepatotoksini ošteću u stanice jetre i pospješuju razvoj karcinoma . torakalno. 5. 7. Rhizopus) KANCEROGENI TOKSINI Karcinom jetre uzrokuje kronično trovanje sa aflatoksinom ali za to nema sigurnih dokaza. spektroskopija. 3. abdominalno i na koži.belimantil. plinska. trihoteceni. M ikotoksikoze su slične avitaminozama. Čimbenici odbijanja i povraćanja hrane . Razgranat micelij n eseptiranih hifa. Patogenost : bolest je mukormikoza a događa se između nosa i mozga. glikot oksini. i tako stvara ju uvjete za razvoj mikoza.zearalenon (ol). a aflato ksini pridonose kroničnom hepatitisu B.

Zearaleno l je 6 puta otrovniji.info 6 . Akutno i subakutno je oštećenje jetrenog parenhima i rane promjene u proxi malnim tubulima bubrega. a. Prema kemijskoj strukturi imamo skupine A do D. Rastu na žitaricama. parazitikus. Ohratoksin A je nefrotoksičan u večim količinama i hepatotoksičan. Pr oizvodi ga aspergilus fumigatus. graminearum i penicilium vrste. Perakutno: kolaps i uginuće odmah nakon uzimanja zatrovanje hrane Akutno tijekom 12 sati Subakutno: otrovan na jetru i b ubrege (glumerulonefritis) Kronično: ciroza jetre i karcinom. encefalopatije. Rastu na kiki rikiju i kuruzu. C. Neposredno nakon uzimanja zatrova nog zrna je svrbež u predjelu www. Upale kože i sluznice.belimantil. masna degeneracija tkiva. DON. izaziva promjene endoplazmatskog retikuluma. Tumor bubrega 2. kože i de rmatitis. HT2. A je najčešći. ox ysporum. Kasnije dolazi do smanjenja rada bubrega. š nekroza. 2. proliferacija epitel nih stanica žučovoda. vezanje na DNA i inhibicija mRNA. testisi).Bolesti reproduktivnih organa (karcinom): zearanelon (ol) je doveden u vezu s ka rcinomom grlića maternice. Trihotecenotoksik oze ljudi: 1. nekroza želuca. f. leukopenija. Akutno i subkronično trovanje su probavne smetnje. Uzorkuj u stanična oštećenja i to najčešće onih stanica koje se stalno dijele (u timusu. limfne žli e. Imaju afinitet na ribosome i SH grupe u enzimima. Potrebna je transplatacija. Najvažniji mikotoksini: T2. Karcinom jednjaka i želuca: fumonizin B1 i fusari n C. Karcinom prostate: fumonizin B1. Aflatoksikoze ljudi: akut na i kronična (karcinom i cirozu jetre). Utvrđeno je da povećava rizik 5 puta. na pokusnim životinjama i imunosu presivan. Postoje B1. s jasnom hijalinizacijom glomeru la. DAS. Također je otkriveno da je uzrok preranih puberteskih pojava djece. G2 najotrovniji je B1 najmanje G2. Kronično je krvarenje unutaš organa. TRIHOTECENI Najveća skupina mikotoksina (oko 60). Kronično je nefropatija. Najotrovniji su T2 i DAS a najmanje DON. a 3. Proizvođači: fusarium roseum. beta. Ohratoksikoze ljudi: 1. krv avi proljevi. Fluorescencija žutozelena. Postoje A. alfa. orizae i neke vrste iz roda penicilium. Balkanska endemska nefropatija ugla vnom kod starijih ljudi. Tumori bubrega: ohratoksin A OHRATOKSINI Proizvođači: aspergillus ochraceus. Žuta kiš (bojni otrov) . 4. trompocitopenija. njih ok. B. U ranijim fazama se može dokazati tubularni tip proteinur ije. AFLAT OKSINI Proizvođači: aspergillus flavus. Stahibotriotoksikoze su subkronična i kronična trovanje otrovima uglav nom D grupe (preko salame). G1. f. smanjena sinteza proteina. Alimentarna toksična aleukija. Njihovo djelovanje na jetru objaš njava se ovako: prodiranje afl atoksina u stanicu i jezgru. stomatitis. Neke luče i zearelanon (ol). pe nicilium sp. Kashin-Beck: Kronični deformantni osteoartritis (samo pretpostavka). B2.

usta i grla.belimantil. ena www.info 7 . Osip koji svrbi. smrt. tahikardija i poviš temperatura. Kočenje razvoja leukocita i trombocita. bol. Drugi stupanj je leukopenija. Treći stupanj je krvarenje. krvar enje. klonulost. gubitak okusa.

Terapija: akridinski preparati kroz 5 dana + metronidazol i naravno higijena za sprečavanje. Veličina 10-60 mikrometara. š je znak amebne di zenterije. Crijevo je nadraženo. www. Ima 4 para bičeva i 4 jezgre. stanični zid puca i oslobađaju se 4 mlada trofozoita k oji migriraju u debelo crijevo gdje se nastanjuju. a) PROTOZOE TJELESNIH Š UPLJINA 1) AMEBE (RHIZOPODA) PROBAVNOG TRAKTA ČOVJEKA. Terapija: nekad emetin . u endopl azmi su vakuole sa bakterijama. Ciliata (trepetljikaš Sporozoasida (truskovci). te u jetru. te uzrokuju bol. hemoglobin. u brzava se an peristaltika. pseudopodijima. smiruje se i prelazi u precistu koja sazrijeva u cistu tako da se ovija membranom i mitotički dijeli. hrane. trofozo it gubi vodu. kada dospije u doljne dijelove crijeva. Amebe iz submukoze mogu proći u kapilare portalnog krvotoka. koja nastupaju kada zakaže prirodna obrana epitela putem lučenja sluzi.PARAZITOLOGIJA PROTOZOA (Praživotinje) Praživotinje ili protozoa su heterotrofni eukariotski jednos tanični organizmi. neravnomjernim strujanjem citoplazme. Hranu metabolizira anaerobno. i).info 1 . One izazivaju upalnu reakciju uz nakupljanje leukocita i fibroblasta. koju treba razlikovati od to bakterijske. a mogu otići i dalje u organizam (pluća. mozak). trofozoit je vegetativni oblik. Dijele sa na više skupina. vode. nadraže sluznicu duodenuma. a jedna vrsta je patogena za ljude. Prenose se fekalnom kontam inacijom ruku. Ameba počne ra zarati sluznicu crijeva i nastaje krater u koji dolaze bakterije iz lumena crije va. te o metaju apsorpciju vitamina i masti. a najvažnije su: Rhizopoda (korjenonošci i li amebe). proljev. Sprečava se održavanjem higijene. nadutost. 2. Patogenost: u normalnom crije vu ne izaziva promjene ali je potencijalno patogena zbog histolitičkih svojstava. Životni ciklus se sastoji od nekoliko faza: 1. a u normalnoj stolici samo ciste. 2) BIČAŠI PROBAVNOG TRAKTA: GIARDIA LAMBLIA (LAMBLIA INTESTINALIS) Kruškoliki flagelat se javlja u vegetativnom i cis tičkom obliku. 3. Flagellata (bičaši). krvi i amebama. Rod Entamoeba p arazitiraju na životinjama. Kreću se ameboidno. a danas se koristi metronidazol ili niridazol. no ak o ih je puno. tvori enzime koji razgrađuju kazein. ENTAMOEBA HISTOLYT ICA Ona je stanovnik debelog crijeva.belimantil. progutana cista dospije u tanko crijevo i počne se micati (metacista). želatinu. U pravilu je nepatogeni komenzal. Zrela cista ima 4 jezgre a govnima se izbacuju u okoliš i prilično su otporne na sušenje. te nastaju krvavo-sluzavi proljevi. polisaharid. Ima pseudopodije. jezgra je okrugla. gdje nastaju apscesi (amebni hep atitis). fibrin i otpale epitelne stani ce. Iz kra tera izlazi upalni eksudat pomiješ sa sluzi. U dizenterijskom proljevu n aći ćemo sve oblike amebe.

a kroz osovinu prolazi potporna organela aks ostila. anemija. dolaze leukociti. a ima i peti. brasiliensis je uzročnik jušnoameričke kožno-sluzničke lišmenijaze. Bujaju bakterije. te se javlja upalni sekret. te idu po čitavom organizmu: sle zena. te ostavlja ožiljak. Nakon inkubacije 2-4 mjeseca bolesnika hvata groznica. b) KRVNE I TKIVNE PROTOZOE Njih preno se prenose člankonošci i pijavice. Terapija: preparati peterov alentnog antimona direktno u mišiće ili vene. d) epimastigot je modificirani tripomastigot koji par azitira u člankonošcima.u životnom ciklusu mjenjaju domaćina. www. Svi spadaju u porodicu Trypanosomidae . u koži i sluznicama Leishmania tropica i Leishmania brasiliensis.belimantil. koštana srž. Terapija: metronidazol. okrugli oblik bez biča a takav parazitira u tkivim a unutar stanica. jetra. metronidazol. Preboljenje ostavlja jaki imunitet. Javlja se kada parazitira na beskralj eš nicima. donovani živi unutar monocita. Terapija: metronidazol (vaginalete i table te) kroz 7 dana. b) amastigot je sitan. 2) L. u kojima se razmnože kao amastigoti. Vretenastog je oblika. Može napasti i uretru izazvati blagi nespecifični uretritis. U tkivima Leishmania donovani. tropica uzrokuje kožnu lišmenijazu.info 2 . c) tripomastigot je vretenasti oblik a pravi ga ako dođe u gušći med ij poput krvi ili likvora. Oboljeli slab i i može umrijeti. L. Na jestu nastaju čvorići koji mogu prerasti u čireve. Oko tijela su 4 biča. i to oba spolna partnera. koja se javlja u tropskim područjima. LEISHMANIA Prenose ih hematofagni (piju krv) insekti roda P hlebotomus. a uzrokuje upalna. a pri težim oštećenjima kirurški. leukopenija.3) BIČAŠI UROGENITALNOG TRAKTA: TRICHOMONAS VAGINALIS Živi samo u vegetativnom obliku (trofozoit). koji je rijedak i z elenkasto-žućkast. Jezgra je mjehurast a i jajolika. monocitoza. koji ide duž tijela. nekrotična žariš na mjestu ubod a insekata. Mogu širiti i inficirati bakterijama. Izaziva degeneraciju i ljuš tenje vagin alnog epitela. glavobolja. Ubodom insekta ulazi u kožu. limfni čvorovi. 1) L. te daje krvi tamnu boju. a s njime i svoj oblik: a) promastigot je osnovni oblik sa vretenastim tijelom i velikom jezgrom. povraćanje. Razmnožava se binarnom diobom. te može doći do kronične upale. ta Terapija: preparati peterovalentnog antimona. te ih fagocitir aju makrofagi. leukocita i endotelni m stanicama.

Oni odlaze u jetru gdje se hra ne stanicama parenhima i množe se unutar stanica. vretenasti flagelati. koji uzro kuju bolest spavanja. koji ponovo preplave krv i izazivaju groznic u c) ulaze u limfu. te napadaju nov e. kako mjenjaj u domaćina. U eritrocitu se merozoiti dijele (shizonti) i razaraju ga. Tako dolazi do ponovnog rasplamsavanja bo lesti. Antimetaboli ti: sulfonamidi. Prenose ih komarci iz roda Anopheles. sulfoni. te karakterističnu pospanost. smrt. no preži vjeli stvaraju otporne nove sojeve. Imaju složen život ni ciklus koji se sastoji od nespolne faze (shizogonija u čovjeku) i spolne faze ( sporogonija u komarcu). Mjenjaju oblik. usana ili nosnica. gdje većinu uništavaju antitijela. a merozo iti ulaze u krv i napadaju eritrocite. okrugli). P. Prenose ih pijavice i člankonošci. Nakon nekoliko groznica razvijaju se muš i ženski gametociti . falc iparum su uzročnici malarije. parazitiraju na ribama. Terapija: prije se davao samo kinin.triparsamid. b) antimalarik koji uniš tava shizonte u krvi (shizontocid) je 4-amino-kinolin-klorokvin c) sredstvima koja ub ijaju gametocite (gametocidi) sprečavaju širenje bolesti. T akođer može doći do oštećenja bubrega. tj. P.belimantil. Razvojni ciklus: ubodom komarca (iz njegove sline) u krv ulaze infektivni oblici . P. čime se zatvara ciklus. koja posere tripanosome na kožu i sluznicu. ovisno o vrsti plazmodija (2 ili 3 d ana). razara leukocite (febril no stanje). rhodesiense. vodozemcima. terapije nema. gambiense i T. razdražlj ivost. Ponekad dolazi do komp likacija: dizenterija. crusi. danas postoje tri vrste sredstava: a) antimalarici koji djeluju na tkivne oblike. šok ili koma (sve uslijed slabosti organizma). uglavnom u kutu oka. Za čovjeka su patogene 3 vrste: T. pa se sve to oduži. te T. pa stanice pucaju. koje su otporne prema stvorenim antitijelima. c) KRVNE I TKIVNE SPORO ZOASIDE (TRUSKOVCI) PLASMODIUM 4 vrste: P.info 3 . ovale. upala pluća. To je napadaj malarijske groznice koja se ponavlja u pravilnim vremenskim razmacima. Nakon inkubacije 5-7 dana u stan icama se namnoži velik broj merozoita (mali. ali ipak prestane. koja izaziva Chagasovu bolest. germanin 2) C hagasova bolest: čovjek se inficira preko stjenice. gm azovima i sisavcima.spolni oblici koji moraju dospjeti u komarca da bi se spojili u zigotu iz koje se ki množe sporozoit i. terapija . 1) Bolest spav anja prenosi cece-muha: a) tripanosome se razmnožavaju na mjestu uboda i uzrokuju bolnu lokalnu upalu b) potom odlaze u krv. vivax.vretenasti sporozoiti. Krvlju idu do tkiva. idu u CNS i uzrokuju meningoencefalitis: glavobolje. recidiva.. malariae. pirimetamin i Cl–progvanil.. a ako dođe do srčanog mišića. no mogu nastati antigenski ko različite generacije. pareze. te inficiranje komarca 8-a mino-kinolini (primakvin) www.TRYPANOSOMA Vitki. Nastaje primarni upalni efek t praćen oticanjem na mjestu ulaska. Bolest teš prolazi iako se razvijaju celularni i humoraln i obrambeni mehanizmi.

ima jezgru i fibrile za kretanje. Obično prolazi bez simptoma. miokarditis i hepatitis.obli crvi (Nematodes . U početnim progl otidama su spolni organi u začetku razvoja.info 4 . rjeđe preko kože.plosnati crvi (Trematodes . ali mogu biti i u jetri. Metilji i glis te hrane preko probavnom trakta. a neke tkivom u kome se nalaze. prljavom hranom i vodom. a neki su hermafroditi. a toksički proizvodnjom otrova.svinjska trak avica. meningoencefal itis. Tijelo im je obavijeno kutikulom. u sredini zreli. Veličina im se kreće od par mm do 12 m . bubrezima. ispod kojeg je mišićni sloj. Nalazi se u tankom crijevu čovjeka. Neki imaju odv ojene e spolove. vezivnom i mišićnom tkivu. TAENIA SOLIUM .trakavice). Crvi su fakultativni anaerobi. Novorođenčad se mogu inficirati kroz placentu. pa nas taju oštećenja CNS-a sa fatalnim ishodom ili mentalnim i živčanim poremećajima. 1. Ponekad nastaju generalizir ane infekcije septičkog tipa s smrtnim ishodom. na kojoj su 2-4 sisaljke. Terapija: sulfonamidi. Crvi se najčešće nalaze u probavnom traktu. Uzrokuje upalu pluća. Na prednjem kraju je glava ili scolex. PLATYH ELMINTHES a) CESTODES . Metilji se hrane krvlju. www. Razmnožavaju se preko oplođenih jajašca.belimantil. srcu. limfom i stanicama. Imaju bogat enzimatski sustav. Slijedi nesegmen tirani vrat (collum) od kojega pupaju proglotide koje grade trup.obli crvi.trakavice Imaju člankasto tijelo (članaka 3-par tisuća) u obli ku vrpce.TOXOPLASMA GONDII Uzrokuje toksoplazmozu. Helmintijaze pri kojima dolazi do jačeg oštećenja tkiva redovito uzrokuju eozinofiliju . Štetno djeluju me hanički nagrizanjem. Ulazi u s tanice CNS-a i leukocite. čije kontrakcija omog ućuju pokretanje. nek e nematode isključivo krvlju. na vrhu scol exa je izbočenje rostelum. Članci su proglotide. Postoje Platyhelmintes . a in fekcija se vrši preko usta. koji nosi hitinske kukice za pričvršćivanje. žive u prirodi ili kao paraziti u ljudi. i Nemathelmintes . slezeni. životinja i biljaka.metilji. Zaraza je preko hrane. kao rezultat vlastitog metabolizma. no ipak troš malo kisika.porast bro ja eozinofilnih leukocita koji inače čine manji dio leukocitne populacije. gliste ). pa se hrane preko čitave svo je površine (upijaju šećere i masti). najčešće nedovoljno t ermički obrađeno meso. trakavice ga nemaju. u kojima se nalaze oba spolna organa (hermafroditi ). mokražnom mjehuru. plućima. Polumjesečastog je ili ovalnog oblika. Ce stodes . daraprim HELMINTHES (Crvi) Crvi su višestanični organizmi. a u organizmu se nalazi u vegetativnom ili u cističkom obliku. a na začelju su atrofir ali i ispunjeni jajašcima. mozgu. razaranjem i perforacijom sluznice crijeva. te oštećenjem organa. Čitavo tijelo im je prekriveno poroznom kutikulom kroz ko ju upijaju hranjive tvari i nemaju probavni trakt.

zakržljala vezikula u kojoj je skoleks). te neurološ poremežaje. Na mjestu lokalizacije. a otrovi koje luči trakavica mogu izazvati grčeve i halucinacije. Postoje slučajevi s nekoliko tisuća odraslih trakavica. oslobađa se embrion (naziva se heksakant) koji probija crijevnu opnu i krvlju dospijeva u mišiće. ponekad i u krvotok. Čovjek se zarazi jedenjem nedovoljno pečenog ili kuhanog zaražen og mesa. Patogenost: Uzrokuje mučninu. Trakavica je duga 5-10 (12) m. te 800-1000 proglotida. koje su š nego duže. N a skoleksu nema rosteluma. koja su okrugla i svjetlosmeđa. Cisticerkoza obuhv aća kožne ciste i mišićne bolove. Dugačka je 3-5 m. Parazit u tanko m crijevu psa ili vuka.Cysticercus bovis. ke terapija: niclosamid ECHINOCOCCUS GRANULOSUS . Ako se nasele u oku nastaje oštećenje vida. Dugačka 3-6 mm. Prenosi se prljavim rukam a i nečistim namirnicama. Sposobna je ostaviti i do 50000 jaja u svakoj proglotidi. te prljavim rukama.belimantil.Cysta hydatigena. 4 sisaljke sa 20-50 hitinskih kukica. Ov dje je čovjek prijelazni domaćin. Ima dvije opne: www. Parazit tankog crijeva čovjeka. Vrlo otporna jaja u tankom crijevu oslobađaju heksakantni embrion. anemiju. ire Veličine 3-8 cm. vrtoglavicu. terapija: niclosamid TAENIA S AGINATA . plućima i ostalim organima. bolovi u trbuhu. gađenje. te se polako otpušt aju u probavni trakt. što mu ne olakš sudbinu. srčane smetnje ako uđu u s rčani mišić. Ciklus: Ako svinja pojede jaja. 25-30 hitinskih kuk ica. već su same sisaljke (njih 4) jako izbočene. Kad čovjek pojede zaraženo meso (nedovoljno termički obrađeno).Ličinka se razvija u prijelaznom domaćinu . koji ide u jetru. iz koje nastaje zrela trak avica.svinji. razvija se ličinka vezikularnog tipa (poput mjehura) . ima 4 sisaljke. a iz njega larva (Cysticercu s cellulosae). s malim okruglim skolekso m. Javljaju se probavne smetnje. koji se oslobađa u probavnom traktu. pa se osim jetre može nastaniti i u srcu. ava Čovjek se zarazi zagađenom h anom ili vodom. e HYMENOLEPIS NANA ili TAENI A NANA . te trakavica naraste za 3-4 mjeseca. I kod čovjeka se mogu u mišiću nastaniti larve a to se zove cisticerkoza. Sim ptomi i liječenje su isti kao kod svinjske trakavice.info 5 . bolne osjećaje gladi.mala dječja trakavica. te među resicama tankog crijeva stvara ličinku ( cysticerkoid .pasja trakavica. grčevi i pr oljevi. Prijelazni domaćin je gove do u kome se razvije ličinka . U čovjeku se može zadržati godinama. a moš parazitirati 20-35 godina. Tijelo se sastoji od 3-5 proglotida. 20-50 hitinskih kukica. 4 sisaljke. Š irenje zaraze među djecom je moguće međusobnim dodirom. Jaja sadršavaju heksakantni embrion.goveđa trakavica. U strašnjim član cima su jajašca. te odrasla trakavica naraste za 8-10 tjedana. koja stalno raste ( od 1mm do veličine čovjekove glave!!!). te živčanih simptoma i smrti ako ciste u mozgu. nakon nekog vremena ciste uginu i dolazi do kalcifikac ije i resorpcije. a česta je i autoinfekcij a. iz larve se razvija scolex. koja su slična. Zrela jaja izbacuju se g ovnima. proljeve i povraćanje. ali nešto veža od svinjske trakavice. a nekad i čovjeka. a otrovi uzrokuju nesanicu. Ima oko 200 proglotida.

kaš teš disanje i sl. Parazit luči toksine.jetra . uključujući imuni odgovor organizma. ka b) TREMATODE S . terapija . a iz njih cerkarije. mršavljenje. Propušta hranjive tvari a ne propušta bakterije. Čovjek se inficira preko vode. povećana i bolna jetra 2) infekciozni . U njemu nastaju ličinke sporociste. te motoričke i senzo ričke poremećaje .Vanjska je kutikula bijele boje. ispod koje je mišićni sloj.odlažu se jaja u stolici ili žuči.mozak . Čovjek se zarazi jedući zarašeno. iz njih redije. Razvoj: iz jaja koja se izlučuju govnima se razvij e embrion miracidijum. nepotpuni p robavni trakt (bez analnog otvora). te kod eventualne sekundarne infekcij e terapija antibioticima š irokog spektra. koje napuštaju pužića.kosti . aminokiseline.ve ličine 1-3 mm. od koncentričnih lamela u kojima je hitin. no javljaju se probavni poremećaji. lisice ili vuka. zalijepe se na vodenu biljku i tu se stvara infektivni oblik metacerkarija. Ako cista pukne.parazit ne polaže jaja. dok ne naiđe na prijelaznog dom aćina (riječnog pužića roda Limnea). koji je parazit jetre i žučnih puteva goved a. Bolest se naziva distomatoza ili fasciolijaza jetre i ima 2 stadija: 1) toksoinfekciozni . Stvara i vezik ule u kojima su skoleksi novih trakavica. a stvara hidatidnu tekućinu koja ispunjava cistu. Parazit iz crijeva prelazi u jetru ili krvlju po ostalim organima i tu stva ra jaja. Unutarnja je membrana proligera (g erminativa) tanka i prozirna. kod psa. a Jed ina efikasna terapija za oba Echinococcusa je kirurš intervencija. soli. a funkcija jetre je poremećena.belimantil. temp eratura. plužima. ko .plosnati crvi u obliku lista . zečeva i ljudi. neoprano šumsko voće. mozgu ili bubrezima) koja raste i oponaš maligni tumor tako da pupa prema van dajući ciste u drugim organima. usnu i trbuš nu. Tegobe nastaju tek kad cista počne vršiti pritisak na okolne organe: . svinja. ECHINOCOCCUS MULTIOCULARIS . U tekućini su minerali. Stvara se alveolarna cista (u jetri.info 6 . Daje mehaničku otpornost i otpornost na kem ijske tvari. alj. no uzrokuje teške glavobolje. ovaca. FASCIOLA HEPATICA .rijetko. koji uzrokuju mršavljenje i alergi je. glikogen i toksalbumini. Proizvode razne inhi bitore probavnih enzima koji sprečavaju da metilji budu probavljeni u probavnom tr aktu. a većina su hermafroditi.palpitacija i aritmija Cista se može zagn ojiti.veliki metilj. sirovog povrća i sal ate. te može nastati sepsa.pluća . Imaju dvije sisaljke.frakture .METILJI Imaju debelu kutikulu.emetin (u bo lničkim uvjetima zbog eventualne toksičnosti). ispod kojeg parenhim. kod koje uglavnom nastaju nove ciste u torakalnoj i abdominalnoj š upljini. dolazi do sekundarne infestacije.srce . U vodi pliva trepetljikama. www. Žučni kanali odebljaju.bol ispod desnih rebara .

Ako probiju crijevo i uđu u trbušnu šupljinu i zazovu peritonitis. bijel i crv. a ako se nakupe u žučovodu izazovu žuticu. Dijagnoza se postavlja traženje m jaja sa perianalnog brisa celofan-trakom. gađe je) i nervne simptome zbog lučenja toksina (nervoza. a mužjak ugiba. neke parazitiraju na puževima i biljkama. Ženka nožu migrira u rektum. p roljeve. alveole. Enterobijaza: sv rbež oko šupka. pa u usta) i retroinfekcija (iz jaja u anusu izađu ličinke. larinks. ima tri debele usne. te opet u crijeva gdje se pretvara u odraslog crva.mebendazol STRONGYLOIDES STERCORALIS . no uz parazitski ciklus ima i slo bodni.ženke su veže od mužjaka. uznemirenost. terapija . Un osi se prljavom hranom. To ksini mogu uzrokovati napadaje slične epilepsiji.info 7 . crijeva i ana lnog otvora. iz nje u pluća. Moguća je autoinfekcija (češkanjem šupka. farinks .b elimantil. Polaže jaja sa živom ličinkom. Iz crijeva ide u jetru. Mali (9-13 mm). rijetko zahtijeva kiruršku interve nciju. te odlaze nazad u debelo crijevo). tamo po laše jaja.2. ENTEROBIUS VERMICULARIS . Živi 10-12 mjeseci. ali ponekad može doći do težih poremećaja. Velika 25 -30 cm. Bolest se naziva askaridijaza i uz rokuje alveolarna kravrenja. končasti. povraćanja. bronhe. rjeđe pluća. te šupljinom sa unutarnj im organima. povraćanje. Trichuris trichiura) b) oviviviparne ženke polažu jaje sa formiranom ličinkom (Enterobius vermicularis) c) viviparne ženke polažu žive ličinke (Trichinella spiralis) d) partenogenetsko razmnožavanje bez oplodnje muš kom stanicom. Najčešće komplikacije su začepljenje cri jeva sklupčanim glistama ili apendicitis.velika dječja glista. i nesegmentirana jaja. ASCARIS LUMBRICOIDES . pa je odmah infektivna. Uzrokuju b lage probavne manifestacije. Probavni sustav sastoji se od usnog otvora. a neke u čovjeku. Čovjek se zarazi ako pojede jaje s ličinkom preko neoprane hrane i li ruku. vodom i rukama. hvata se za mukozu crijeva. sa suženim krajevima. Imaju odvojene spolove . te ugiba. ali se ipak razvija glista (Strongyloides stercoralis) Gliste u probavnom traktu preživljavaju zahvalj ujući nepropusnosti kutikule i djelatnosti inhibitora probavnih enzima. promjena karakt era). Jaje je vrlo otporno. antise ptike i kiseline. Jaja se razvijaju u ut erusu i onda se izbacuju: a) oviparne ženke polažu segmentirana jaja (Ascaris lumbri coides. Sele se do maternice g dje polažu jaja š uzrokuje gnojni vaginalni to sekret.GLISTE Neke gliste žive slobodno u prir odi. neparazitski (nalazi se u tlu. Imaju cilindrično tij elo. www. upalu jetre ili žučnog mjeh ura. NEMATHELMINTHES NEMATODES . Poslije oplo dnje ženka odlazi u debelo crijevo. povišenu temperaturu. Može doći u vaginu. simptome upale pluća. a izbacu je i do 200000 jaja dnevno. Živi u tankom crijevu.parazit tankog crijeva. pogotovo noću. zatim mišićima. a moguć je i unos bosonogim hodanjem). (božica plodnosti). Otporna je na hladnoću. pa uzrokovati vulvovaginalni svrab. Neke gliste luče o trove. Terapija: mebendazol (tvorničko ime Vermox).obli crvi . jednjaka. te alergijske reakcije (svrab nosa i kože). bolove u probavnom traktu. probavne poremećaje (proljevi sluzi i krvi. obavijeno kutikulom.mala dječja glista.

Strongiloidoza: upalu i ne kroze u probavnim sluznicama. Mogu biti patogeni sami po sebi (mehanički i li toksično). terapija . Trihurijaza: uglavnom nesimptom atski. Noge su također građene od segmenata (članaka) spoj enih zglobovima i tako su dobili ime. ali češće su samo prenosioci raznih bolesti i tada se nazivaju vektori. vodenasto-krvave proljeve. oplode se i polože ličinke u submukozi tankog crijeva. te bol u crijevima. dišne smetnje (moguća smrt). Svinja pojede zaraženog š a (kaj svinje jedu š takore???????????). Zbog erozija na sluznici su moguće bakterijske infekcije.5 cm. zatim u pluća. Nakon nekoliko seci ličinke umru. sluzno-krvave proljeve.ponavljanjem jednakih segmenata. larinks. u sluznicu crijeva polaže embrionalna jaja partenogenetski ili oplodnjom. One b rzo rastu i sazriju. Parazit debelog crijeva . te rapija . toksička oštećenja srčanog mišića (najčešći uzrok smti) is. sušu i sunčevu svjetlost.info 8 . TRICHURIS TRICHIURA . skupina (superfamiliae) i rodova. hormonski preparati (pronizon) na bazi kortik osteroida protiv alergijske reakcije. svrbež kože. teško gutanje. ARACHNIDA . edemi na licu.Ženka je velika 2-2. 1.belimantil.parazitira u tankom crijevu. te unese ličinke u sebe. čovjek svinju. Iz jaja se izlegu rabditiformne ličinke koje se izbacuju izmetom. Iz proba vnog trakta ličinke odlaze u krvotok. polaže žive ličinke.5 mm. Vani se preobraze u ličinke infektivne za čovjeka. 3) Začahurenje u mišićima uzrokuje bolove u mišićima. slabost. ali pri jačim infestacijama uzrokuje diareje. Velik 4-5. mrš avljenje. oko. terapij a .cekuma i kolona.paučnjaci Karakteristična građa: glava i prs ište su spojeni.mebendazol ARTHROPODA (Člankonošci) Člankonošci su višestanične životinje čija se građa odlikuje metam . gdje nastaju odrasli paraziti. a najvažniji su Arachnida (paučn jaci) i e Insecta (kukci). temperatur u. temperaturu . dolazi do kalcifikacije i resorpcije a oporavak je dug.crv vlaš njak. ulaze preko kože u krvotok. a najviše u poprežno-prug asto mišićje. a u ob liku ličinke u mišićnom tkivu.mebendazol za crijevne oblike. vrlo otpo rna. te depresija. bronhe. anemije. U takvim mišićima rastu i dobivaju izgled spirale.mebendazol TRICHINELLA SPIRALIS . farinks. te tanko crijevo. Bolest je trihineloza a simptomi ovise o broju unijetih ličinaka: 1) U crijevu uzrokuju upalu sluznice crijeva. Im a ih vrlo mnogo vrsta i podijeljeni su u viš razreda. Ima više redova. www . 2) Migracija iz crijeva u mišiće pa uzorkuju bolovi u mišićima. Velika 3-4mm. te nastaje hipertrofija mišićnog tkiva. te po raznim organima. Ličinke su osjetljive na hladnoću. Čovjek se zarazi preko zagađene hrane ili vode. 4 para nogu. jaja oblika bačvice.

te dva para krila. Svrstani su u mnoge redove. ali to je rijet kost. IXODIDAE (Tvrdi krpelji) Imaju tvrdi h itinski lešni štit. zatim kukuljica. SARCOPTES SCABIEI . zadržavaju se samo za vrijeme pijenja krvi.š Sitne grinje. koja ima paralizira juće djelovanje.grinje Viš skupina.koji p renosi virusne encefalitise. Ima 2 para prednjih nogu za prisisavanje. Golim okom se vidi kao s itna crna točkica.RED: ACARI . uži Česti prenosioci virusa. Imaju i složena usta za uzimanje hrane. nastupa smrt (kod djece). U nas je čest obični krpelj . i.belimantil. Postoje Ixodidae (t vrdi krpelji) i Argasidae (meki krpelji). pa žive u površ inskom sloju kože. hrane se siš krv sisavaca. ako se rilce otkine i ostane u koži. Zato i maju jako rilce za bodenje kože.kukci Imaju tri para nogu. Najlakš ih se ukloni tako da se kapne malo etera ili kloroforma pa se nadrog iraju i opuste. Drugi krpelji prenose različite viruse. Prenosi se i dodirom: rukama nakon češanja. Također prenose razne bolesti (npr. rikecija. posteljinom. hr ane se više puta u svakom stadiju. Jede keratin iz kože. ili ih se e premaže uljem da ostanu bez zraka.uzročnik svraba. Neki luče otrovnu slinu. nimfa.info 9 .buhe. INSECTA . tularemija). Vrlo su brojni (660000 od ukupno 940000 poznatih životinjskih vrsta). borelioze). bakterije (npr. protozoa. najvažnije su Sarcoptidea (š e ugavci) i Ixodoidea (k rpelji). zagađenom odjećom. U koži buš tunele. gmizavaca i ptica. Terapij a: mast 1% lindan. i RED: ANOPLURA – uš www. spir oheta i bakterija.IXODES RICINUS . ugavci a) SARCOPTIDEA . Hrane se jednom u svakom stadiju razvoja (ličinka. naročit o noću. koje se hrane keratinom. krotamiton. Uzrokuje nesnosan s vrbež. Syphonaptera . maloj djeci Balsamum peruvianum b) IXODOIDEA . rikecije (pje gavi tifus). 2.uš Diptera . prsište i zadak. Ispred očiju imaju ticala i pipke. tijelo podjeljeno na glavu. Uzrokuju lokalnu upalu. te odrasli oblik. gdje polaže jaja.kr pelji Velike jajolike grinje. odrasli) i ostaju pričvršćeni dulje vrijeme. Ako dođe do dišne paralize. Iz jajašca se raz vija ličinka. Može se sekundarno inficirati i ugnojiti. 2 para zadnjih za odg urivanje.dvokrilci. od kojih su najvažn iji Anoplura . ARGASIDAE (Meki krpelji) Nemaju štit.

capitis uzro kuje svrbež. četvrtastu glavu. zbog formiranja jaja (kao trebaju im proteini). Oplođena ženka leže bijela ovalna jaja .2 roda: Cul ex . Mjesto ugriza svrbi. murini pjegavac (Rickettsia mooseri).5% lindan + zapraš ivanje odjeće.dio prenosi uzročnike zaraznih bolesti.u nezbrinutu ranu polože ličinke koje se hrane tkivom (ta rana fakat mora biti nezbrinuta) PSYCHIODAE . imaj u zakržljala krila i e nožice sa jakim pandžama.belimantil.muhe Musca domestica ili domaća muha p renosi Salmonellu typhi i druge salmonele (trbušni tifus). jer ženka ubrizga svoju slinu koja sprečava koagulaciju krvi. M užjaci se hrane biljnim sokovima. Entamoebu hystoliticu (amebna dizenterija). Prelazeći sa životinje na čovjeka mogu prenijeti kugu (Yer sinia pestis). RED: DIPTERA .rod Anopheles neke vrste prenose na čovjeka uzročnike malarije i filarije.š takorova buha Sve vrste mogu živjeti i na čovjeku i na životinjama. Hematofagni ektoparaziti: a) Pulex irritans .gnjid e i lijepi ih uz dlake ili vlakna odjeće . Iz ja jeta nastaje ličinka.komarci. Tu spada i obični komarac Culex pipiens.Pediculus humanus var. a ubodi se mogu sekundarno inficirati i ognojiti.Pediculus pubis se prenosi najčešće s polnim kontaktom. prenoćišta). Vibrio cholerae (kolera) i virus poliomijelitisa. a drugi je zakržljao. a može i sekundarnu infekciju kože. P ostoji nekoliko vrsta humanih uš i: a) ušglave . Najvažnije porod ice: Culicidae .Pediculus humanus var. Dvije potporodice: Anophelinae .Obavezni hematofagni ektoparaziti .pasja buha c) Ctenocephali des felis . Aedes .dvokrilci Jedan par krila i ma funkciju.mast 0. terapija . a dobar dio su prijelazni domaćini za l ičinke filarija. Psychoidae . Culicinae . MUSCIDAE . te odrasli oblik dvokrilca. Postoje i vrste koje siš krv npr.na taj način prelaze sa čovjeka na čovjeka. cece muhe.nevidi Rod Phlebotomus su hematofagni dvokri lci koji prenose uzročnike lišmenijaze i papatačijeve groznice (virus papatasii). c) stidna uš. RED: SYPHONAPTERA .info 10 . Shigellu (bacilarna diz enterija). iz nje kukuljica. ali imaju čvrste prednje noge prik ladne za hvatanja na dlakame i stražnje za skakanje. oble. CULICIDAE – komarc i Ženke se hrane krvlju (tipično).buhe Sitne.sišu krv. Neke muhe mogu iz azvati mijazu . Prilagođeni su za život među dlakama.muhe.čovječja buha b) Ctenocephalides canis .neke vrste prenose uzročnike žute groznice i filarije.nevidi. sa sistemom rebara. prenosioci t ripanosome (bolest spavanja . www. plosnato tijelo i bij eli zadak koji poplavi kad se nasiš krvi. co rporis prenosi Rickettsia prowazeki.vidi u krvne i tkivne protozoe). Krila su membranozna. rublja i poste ljine insekticidom (zatvori. nemaju krila. Muscidae . b) bijela uš.mačja buha d) Xenopsylla cheopsis .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful