P. 1
Mikrobiologija-skripta

Mikrobiologija-skripta

|Views: 2,576|Likes:
Published by Lejka1112

More info:

Published by: Lejka1112 on Oct 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/25/2013

pdf

text

original

OPĆA MIKROBIOLOGIJA UVOD Mikrobiologija se bavi proučavanjem najjednostavnijh i najsitnijih živih bića koj a se jednom rječju nazivaju mikroorganizmi

ili mikrobi. VELIČINE NEKIH MIKROORGANIZA MA (eritrocit 7.5 mikrometara): Bacillus anthracis Mycobacetrium tuberculosis Sa lmonella rikecije herpes-virus bakteriofag virus japanskog encefalitisa MIKROSKO PIJA Moć razlučivanja je udaljenost između dvije točke a da se one vide odvojeno. Ljudsk o oko ima moć razlučivanja 0.1 mm. Vrste mikroskopije: 1. svjetlosni mikroskop ima m oć razlučivanja 0.2 mikrometra (ukupno povećanje 900 puta) a više ne može jer ga ograničava valna duljina vidljive svjetlosti. 2. mikroskopiranje u tamnom polju: svjetlosna zraka prolazi kroz naročiti kondenzor (ili obični ispred kojeg se stavi disk neproz irnog papira), pa ne prolazi direktno kroz objektiv, već obasjava predmet sa stran e pa će vidno polje biti tamno, a predmet svijetao. Omogućuje promatranje neobojenog preparata. 3. faznokontrastna mikroskopija: svjetlosne zrake na putu kroz neki prozračni predmet (npr. stanicu) zaostaje u fazi š daje dojam prostornosti jer se ra zlika u fazi vidi kao razlika u jačini obojenja. Jasno to se vide strukture u živoj stanici. 4. fluorescentna mikroskopija: mikroorganizmi se oblože fluorescentnim an titijelima (poznata antitijela impregnirana nekim fluorokromom) i obasjaju UV la mpom. Vide se kao fluorescentna tijela na tamnoj pozadini 5. elektronski mikrosk op: koristi se snopom elektrona umjesto svjetlosnim zrakama i magnetnim poljem u mjesto lećama. Moć razlučivanja je 1 nanometar pa se njime mogu promatrati i virusi. U z kontrastno bojenje i sjenčanje platinom dobijemo 3D sliku. Postoji transmisioni (2D) i scanning (3D). 6. autoradiografija: neki element stanice se markira radio aktivnim izotopom i fotografskim filmom se prati kretanje radioaktivnog elementa . 5 mikrometara 2-4 mikrometra 2 mikrometra 475 nanometara 130 nanometara 65-95 nanometara 13 nanometara www.belimantil.info 1

PODJELA MIKROORGANIZAMA EUKARIOTI a) ALGAE = protisti sa klorofilom osim modroze lenih 1. chlorophyta = zelene, phaeophyta = smeđe, rhodophyta = crvene 2. euglenop hyta = euglene 3. pyrrhophyta = bičaši ili flagelati 4. chrysophyta = zlatnosmeđe alge i dijatomeje b) PROTOZOA = praživotinje 1. mastigophora = praživotinje sa bičevima 2. rhizopoda = amebe 3. sporozoa u životnom ciklusu imaju stadij mirovanja (spore) i stadij razmnožavanja. 4. ciliata = trepeljtikaš i c) FUNGI = gljive (hitinski staničn i zid) 1. fungi perfecti = savrš ili potpune gljive: phycomycetes, ascomycetes, ba sidomycetes ene 2. deuteromycetes = nesavrš gljive ili dermatofiti: blastomycetes= kvasnici, hyphomycetes=plijesni ene d) SLUZAVE PLIJESNI (bez staničnog zida - ameb oidne) 1. myxomycetes = plazmodijalne sluzave plijesni 2. acrasiomycetes = celul arne sluzave plijesni PROKARIOTI 1. cyanophyta = modrozelene alge 2. shizomycete s = bakterije Bakteriologija se bavi bakterijama, mikologija gljivama i plijesni ma, virologija virusima, a parazitologija protozoama, crvima i člankonošcima. PODJEL A MIKROBIOLOGIJE 1. medicinska proučava sve mikroorganizme koji su važne za zdravlje čovjeka ili životinja 2. poljoprivredna isto za biljke 3. tehnološ za mikrobe korisne u prehrani i farmaceutskoj industriji. ka Mikroorganizmi mogu biti 1. patogeni jer izazivaju bolesti uništavanjem tkiva ili lučenjem otrova 2. uvjetno patogeni - a ko ih ima u većem broju, uslijed narušene ravnoteže u tijelu ili ako se nađu na nepredviđe nim mjestima (npr. iz crijeva uslijed ozljede ili upale uđu u krv). 3. korisni sud jeluju u metabolizmu (npr. bakterije u crijevu koje stvaraju vitamin K). 4. indi feretni ili saprofitni (mogu biti uvjetno patogeni). Razvrstani su u redove, por odice, rodove i vrste po izgledu, strukturi DNA, tinktorijelnim svojstvima (kako se boje mikrobiološ bojama), metabolizmu. kim www.belimantil.info 2

OBLICI BAKTERIJA a) KUGLASTE (KOKI) su najčešći 1. mikrokoki su pojedninačne 2. diplokok i u parovima, gonokoki znači da su spljošteni između sebe kao zrno kave 3. streptokoki su poredani u duš ili kraže lance e 4. stafilokoki su poput grozdova 5. tetrade su poredani po četvero, sarcina po 8, 16, 32 6. diplostreptokoki: cijeli red se dijel i po dužini, nakon podjele se odvajaju. b) ŠTAPIĆI (BACILI) - kod njh je važna duljina, š irina i oblik rubova (odsječeni, zaobljeni, nitasti) 1. palisade: kad su poredani jedan do drugog 2. oblici slova V X Y 3. diplobacili su spojeni na krajevima po 2 4. streptobacili: kad je viš njih poredano u lanac e 5. kokobacili su između štapića i koka (elipsa) c) SPIRALNE 1. spirohete imaju puno spiralnih zavoja 2. spirile i maju obično jedan zavoj, najviše do 4 3. vibrioni izgledaju kao zarez 4. trihobakter ije su razvučene spirohete d) MIKSOBAKTERIJE nemaju definiran oblik (sluzave bakte rije - nemaju stanični zid) Polimorfizam je svojstvo bakterije da može imati različite oblike. Pleomorfizam je svojstvo bakterije da može mijenjati oblik tokom života. Ob lici bakterija se mijenjaju ovisno u uvjetima: viš ili manjak hrane, dezifincijens i ili antibiotici, temperatura. ak Koki povećaju promjer i raspadnu se, ili dobiju nepravilan oblik kao gruda. Štapići zadebljaju na krajevima ili se mogu izdužiti kao konac. Djelovanjem lizozima (enzim u suzama) koji uništi staničnu stijenku ili antib iotika koji sprečavaju njegovu sintezu dobijemo nepravilne oblike: protoplaste i s feroplaste. Protoplasti nemaju ni traga staničnoj stijenci, nastaju iz Gram + bakt erija i ne mogu se dijeliti. Sferoplasti imaju oslabljeni ostatak stanične stijenk e, nastaju iz Gram - bakterija. Mijenjaju oblik ovisno o osmotskom tlaku. Mogu s e dijeliti ako nema inhibitora sinteze stanične stijenke i tada se dijele na dvije stanice nepravilnog oblika. GRAĐA BAKTERIJA 1. KAPSULA I/ILI SLUZAVA OVOJNICA. Ka psulu imaju uglavnom bacili, neki streptokoki, rod Klebsiella i drugi. Neki je s tvaraju uvijek, neki tek kad uđu u organizam zbog zaštite od vanjskih utjecaja i imu ne obrane. Različite vrste imaju različit sastav kapsule. Većina bakterija je pravi od polisaharida u obliku mreže: celuloza, dekstran+organske kiseline, aminošećeri, monos aharidi. Rod Bacillus je pravi od D-glutaminske kiseline koja daje sluzavost. Ka psula ima svoje antigene (K-antigeni), što omogućuje spajanje sa homolognim antitije lom što izaziva bubrenje kapsule pa ona postane nekoliko puta deblja i može se uočiti pod mikroskopom (tuš preparat, faznokontrastni mikroskop). To se zove mikroprecipi tacija ili Neufeldov fenomen i može poslužiti za identifikaciju bakterija. www.belim antil.info 3

Sluzava ovojnica ima sličan sastav samo što se lakše topi u vodi. Mogu je imati i bakt erije s kapsulom. Uvijek je izvan kapsule. 2. STANIČNA STIJENKA Bez nje bakterija ži vi vrlo kratko. Stijenka je tanka, elastična ali i čvrsta. Daje oblik bakteriji, štiti ju od fizičkih oštećenja, osigurava turgor na 5-20 atmosferskih tlakova, može zadržati ne ke tvari u stanici koje prođu kroz membranu, i važna je za diobu stanice. Stvara i o bnavlja kapsulu, ili neke tvari u unutraš njosti stanice. Sve bakterije imaju pept oglikan zvan murein. Murein je polimer od nerazgranatih lanaca N-acetil-glikozia mina i N-acetil-muraminske kiseline povezanih glikozidnim vezama poredanih naizm jenično. Na svaku molekulu Nacetil-muraminske kiseline vezan je tetrapeptid od L-a lanina, D-glutamina, m-diaminopimelinske kiseline i Dlizina ili D-alanina koji j e povezan aminskim vezama sa drugim mureinskim lancem. Ta struktura daje čvrstoću i naziva se mureinski sakulus. U njemu su ugrađeni drugi spojevi, karakteristični za p ojedinu bakteriju. Gram + imaju teikočnu kiselinu (lanac ugljikohidrata i aminokis elina varijabilnog sastava) vezanu na murein. Boje se hvataju na tu kiselinu. On a je ujedno i površ inski antigen. Gram - imaju puno tanju stijenku složenije građe. S astoji se od dvije membrane: unutarnje i vanjske. Vanjska membrana sastoji se od gornjeg i donjeg listića: a) gornji listić (na površini bakterije) građen je od lipopol isaharida (LPS) sa dvije komponente, a to su lipid A (složeni ester ugljikohidrata i masnih kiselina, uz pirofosfatne veze) i druge komponente (lanac šećera i glikofo sfata) povezane za njega. lipid A je endotoksin jer je vezan za bakteriju i otpuš se u okoliškad se ta razori sama bakterije. b) donji listić je građen od fosfolipida. Vanjska membrana ima funkciju sprečavanja prometa velikih molekula u ili iz stanic e (enzimi ne smiju van, a antibiotici ne smiju unutra). Unutrašnja membrana građena je od mureina. Unutrašnja i vanjska membrana povezane su stupićastim proteinskim for macijama. ku Stanična stijenka je nosilac somatskih ili O-antigena (daju serološ kar akterizaciju). Neke bakterije imaju i voš tanu ovojnicu (acido-alkohol-rezistentne ). 3. STANIČNA MEMBRANA Nalazi se odmah ispod staničnog zida. Vrlo je tanka, građena o d fosfolipida i proteina. Ima uvrnuća koja se zovu mezosomi, koji su preteče mitohon drija. Osim toga stvaraju pregrade kod diobe i stvaraju izvanstanične enzime. Sudj eluju kod dupliranja DNA. Stanična membrana je polupropusna pa ima sve ono što ste uči li iz dinamičke i fiziologije, ne da mi se sad to pisat. 4. ORGANI ZA KRETANJE I P ILI (FIMBRIJE) Ne kreću se sve bakterije. One koje se kreću, to rade da bi našle najbo lje mjesto za život i razmožavanje i da lakše prodiru kroz organizam nesretnog domaćina. 1. Bičevi ili flagele su najčešći organi za pokretanje. Obično ih imaju štapićaste bakteri To su končaste tvorevine duljine 12-25 mikrometara. Može ih biti jedna (monotriha) ili viš (politriha). Po razmješ e taju mogu biti polarne (na jednom kraju), bipolarn e (na oba kraja) ili peritrihijalne (po cijeloj površ ini). Nastaju u loptastim tj eleš cima, koja se zovu bazalne granule, a nalaze se u staničnoj stijenci. Običnim mik roskopom se ne vide ni obojane jer su vrlo tanke, oko desetak nm. www.belimantil .info 4

Građene su od proteina flagelina. To je kontraktilni protein koji nema ni triptofa na ni prolina. Uz to ima i neš lipida, šećera i nukleinskih kiselina. Sadrži flagelarni H-antigen. Na duljinu bičeva utječu mnogi to faktori. Dobro se razvijaju u tekućim hra nilištima i površini mekih podloga a na tvrdim i u prisutnosti Cr3+ i fenola slabije . Mogu i potpuno nestati, pa nestaje i H-antigen. To je ipak samo privremena pro mjena. Broj i razmještaj bičeva je tipičan za neku vrstu. 2. Aksijalni filamenti su or gani za kretanje kod spiralnih bakterija. Nalaze se u stanici koja je oko njih s piralno obavijena. Polaze s oba pola stanice i sreću se u sredini stanice gdje su ponekad spojeni. Kemijski slični bičevima. Pomoću njih se bakterija kreće rotacijom oko svoje zamišljene osi. 3. Fimbrije ili pili su končaste tvorevine na površini nekih štapića stih bakterija koji pomažu bakteriji da se prihvati na stanicu domaćina. Građeni su od proteina pilina. Tanje su i kraće od bičeva i ravne su, a vide se samo pomoću elektro nskog mikrosokopa. Nema ih kod Gram + bakterija a ima ih kod svih enterobakterij a. Bakterije koje ih imaju izazivaju hemolizu. Neke enterobakterije imaju i seks ualne pile pomoću kojih izmjenjuju plazmide. O tome više kod razmnožavanja. Iako su gr ađene od proteina, otporne su na pepsin, tripsin, kiseline i lužine. Pile se mogu iz gubiti i opet stvoriti. Nositelji su fimbrijalnog F-antigena. 5. CITOPLAZMA I ST ANIČNA TJELEŠCA Tekućina unutar stanične memrane u kojoj se nalaze mikro i makromolekule . Mikromolekule kao i kod svake druge stanice (voda, trigliceridi, glukoza, amin okiseline...) Makromolekule: 1. nemaju pravu jezgru već nakupinu DNA i nukleoprote ina nazvanu kromatin ili nukleoid. 2. plazmidi su kružna DNA neovisna o glavnoj DN A i nije neophodna za život bakterije. Nose dodatna svojstva: otpornost na antibio tike, nove enzime i druga svojstva. Puno manji su od glavne DNA. 3. ribosomi su kuglasta tjelešca na kojima se sintetiziraju proteini, rijetko se nalaze pojedinačno , češće u lancima koji se zovu poliribosomi. 4. citoplazmatske inkluzije su zrnca razl ičitih veličina i sastava. Lipidi, proteini, ugljikohidrati, kristalići, sumporna zrnc a, beta-maslačna kiselina, vakuole... SPORE KOD BAKTERIJA Neke štapićaste bakterije im aju sposobnost stvaranja otpornog oblika nazvanog spora i takve se bakterije naz ivaju sporogene bakterije. Spora je okruglo ili ovalno tjeleš koje može biti smješ ce teno bilo gdje u citoplazmi i to su endospore. Smještaj i veličina spora su specifični za vrstu pa to može služiti za identifikaciju. Spore teš primaju boje, pa se na oboje nom preparatu vide kao neobojena mjesta. Svaka bakterija pravi samo ko jednu spo ru. Egzospore prave samo neke bakterije i služe za ramnožavanje. Struktura spora je određena pod elektronskim mikrosokopom. Unutra prema van: 1. srž spore sadrži nukleoid , ribosome, puno enzima, puno Ca-dipikolinata (stabilizira DNA) i uglavnom se može reći da je to zgusnuta citoplazma. 2. stanična stijenka okružuje srž 3. debela kora od peptoglikana (cortex) 4. unutarnji zid od keratina 5. vanjski zid (egzosporium) U sporama su nađeni antigeni kojih nema u vegetativnom obliku, koji su specifični za pojedine vrste. Spore su otporne na isuš ivanje, visoke temperature, dezinficijen se, a to je zbog debele kore, manjeg udjela vode, smanjenog metabolizma, visoka koncetracija Ca-dipikolinata. www.belimantil.info 5

SPORULACIJA Bakterija pravi sporu u nepovoljnim uvjetima za život iako su nađene i k od povoljnih uvjeta. Nepovoljni uvjeti su temperatura, nepovoljni pH, prisustvo ili odsustvo kisika (ovisi da li aerobna ili ne), manjak hrane, prisutnost nekih otrovnih tvari za bakteriju. Kad se bakterija odluči praviti sporu, poveća se, udvo struči DNA ali se ne podijeli. Prva vidljiva faza je zguš njavanje DNA i pomicanje p rema jednom kraju bakterije, kamo idu i ostala citoplazmatska tjeleš Zatim ca. se membrana uvrne tako da zaokruži taj dio zgusnute citoplazme i napravi dvoslojnu me mbranu. Unutar te dvostruke membrane je srž spore. Ta tvorba je predspora. Od te d vostruke membrane nastaju ostale opne. Tijelo bakterije u kojoj se nalazi spora naziva se sporangij. GERMINACIJA Kad spora dođe u povoljne uvjete života prelazi naz ad u vegetativni oblik. To se zove klijanje ili germinacija. Osim povoljnih uvje ta, mora postojati neki faktor aktivacije: povišena temperatura, određeni pH, neki s pojevi. Bez bez tog faktora spore neće proklijati ni na obogaćenim podlogama. Prvi z nak klijanja je da spora izgubi refraktilnost (lom svjetlosti), nabubri i počne pr imati obične boje kojima se inače spora ne može obojati. Povećani pritisak u spori uzrok uje pucanje zida i sadržaj spore se vraća u stare granice. BOJANJE Bakterije se boje da bi se pojedini dijelovi bolje vidjeli (živjela logika). Ponekad je to i jedini način da bi se bakterije identificirale. Pojedini dijelovi bakterije ne primaju s ve boje na isti način. Prije su se koristile samo prirodne boje (karmin, indigo, t anin), a danas ih zamjenjuju anilinske boje koje se dobivaju iz katrana kamenog ugljena. Neke su derivati anilina, ali ne sve kako bi ime sugeriralo. Boje su ob ično soli pa otopljene imaju 2 iona. Jedan je nosilac boje ili boja kao takva i na ziva se kromfor, a drugi dio omogućava spajanje boje na cilj bojanja i naziva se a uksokrom. Boje mogu biti: 1. Kisele su one kod koji je kromfor anion: Na-eozinat , kiseli fuksin, vezuvin. Najjače boje citoplazmu. 2. Lužnate kod kojih je kromfor k ation: metilensko modrilo, kristal ljubičasto, lužnati fuksin, tionin. Najjače boje je zgru i druge nukleinske kiseline. Ove boje se intenzivnije hvataju na bakteriju jer bakterija ima puno nukleinskih kiselina. Jednostavna bojenja su kad se koris ti samo jedna boja, najčešće Loefflerova lužnata otopina metilenskog modrila. Puno su češća korisnija diferencijalna bojenja: 1. Bojenje po Gramu je toliko često i rašireno da se sve bakterije trpaju u G +,G- ili G neodređene. Prvo se bakterije boje nekom pl avo-ljubičasto lužnatom bojom (kristal ljubičasto). Sve bakterije u preparatu će primiti tu boju (osim nekih iznimaka). Nakon se dodaje I-KI po Lugolu (nastaje kompleks jod-boja) i slijedi odbojavanje 95% etalnolom. Neke bakterije će otpustiti plavu boju. Nakon toga se dodaje neka crvena (karbol fuksin, safranin, neutralno crven ilo) i one koje se otpustile plavu će sada primiti crvenu. G- bakterije u svom sta ničnom zidu imaju lipidne spojeve, koje se kod odbojavanja etanolom otapaju pa pla va boja izlazi. Zato su G+ plave a G- crvene. G+ su osjetljivije na peniciline, sulfonamide, deterdžente, fenole i lužnate boje. G- su osjetljivije na telurove soli , oksidanse, spojeve klora, i proteolitične enzime. www.belimantil.info 6

paraaminobezojeva kiseli na. nju Katabolizam + anabolizam = metabolizam. Obavezni uvijek izazivaju bolest. saprofiti razgrađuju nežive ili inertne organske tvari koje su otpadni ili razgradni produkti drugih živih bića. Glukoza je bakteriji najbolja hrana. Bojenje acido-alkohol-rezin stentnih bakterija (AAR). kada se nađu na nepredviđenom mjestu. 4. Ponekad je moguće natjerati bakteriju da živi bez neke esencijalne a minokiseline ako se presađuje na hranilišta sa sve manje te esencijalne kiseline. em METABOLIZAM Manji dio bakterija proizvodi energiju sam. 2. ostale primaju tu plavu. One imaju ovojnicu od voska i fosfolipida koja ne prim a boju dok se ne zagrije i otopi. a oportunisti samo u nekim uvjetima: oslabljen imunitet. Osim glukoze. Bakterijski vitamini koji su uglavnom isti kao i ljud ski: nikotinska kiselina i amidi. NO2. Preparat se odbojava alkoholom i vodom. riboflavin. Biče vi se bojaju nestabilnom otopinom tartarata. Hetero trofi su kemoorganotrofi (energija razgradnjom organskih spojeva): 1. 3. Kapsule se boje tuš ili otopinom Giemse (kaj je to?).belimantil. To se z ove Ziehl-Neelsonova metoda. (ali ionako se ne vide svjetlosnim mikroskopom pa čemu to) 5.G+ imaju manje enzima pa su veći izbirljivci hrane. Služi za energiju i sintezu drugih spojeva. Truljenje i gnjiljenje je dio kruženja elemenata u prirodi neophodn og za održanje ukupnog života. H2S i drugi spojevi sumpora. folna kiselina. PREHRANA BAK TERIJA Hrana u bakteriju ulazi pasivnim ili aktivnim transportom (fiziologija). 2. c) p atogeni izazivaju bolesti.info 7 . fototrofi (energiju dobivaju fotos intezom) 2. Daje se neka crvena (s afranin) i onda su spore zelene a ostalo crveno. nakon na rušene ravnoteže upotrebom antibiotika…. AAR su crvene. One će primiti boju. 2. jednostavni spojevi Fe. tiamin. ostalo neće. To je bojanje po Fultonu. taju ostale plave. pirdoksin. biotin. ostali razgradnjom hrane iz okoline (lopovi i lijenčine). AAR bakterije ne otpuš boju. pirimidini. kemolitotrofi dobivaju energiju oksidacijom anorganskih spojeva: H2. NH3. pantotenska kiselina. esencijalne aminokiseline. b) fakult ativni (uvjetni) mogu živjeti i od neživih izvora ali bolje uspijevaju na živima. ostale da. Spore se boje malahitnim zelenilom. ali ne i jedina. ww w. paraziti za preživljavanje iskorištavaju druga živa bića: a) obligatni (obvezatni. Zatim se preparat ispire kiselim etanolom. Zatim se preparat boji nekom plavom. NO3. zagrijanom crvenom (karbol fuksinom). CO2. Anabolizam = sve reakcije sinteze novih sp ojeva uz potroš energije. striktni) sve moraju dobivati od živih stanica. bakterija treba i druge spojeve koje ne može sama st varati (faktori rasta): 1. Spojevi koji se s malim ili nikakvim izmjenama ugrađuju i bakteriju: purini. Autotrofi: 1. Katabolizam = sve reakcije razgradnje koje do vode do stvaranja energije u stanici. a kad primi boju viš ju ne otpuš Zato se takve bak terije boje e ta.

Ali ne valja i ako je ima previš jer inhibira rast i razmnožavanje. ATP. Myc obacterium tuberculosis asparagin. Temperatura je važna zbog enzima. ci steina. ali može i organski ako je frk a (NAD. tiosulfata. min 10. za održavanje turgora i općenito fizikalno-kemijsko stanje citoplazme (hidrofilne i hidrofobne molekule). 4. Kisik. U svakom slučaju važan je krajnji p rimatelj elektrona.iona.info 8 . min 40. Osim njih imamo i gene za sintezu enzima koje ta vrsta nema stalno nego samo kad dođe u dodir sa supstratom za koji nema enzim. 2. jošviš ili nižim prestaje rast i im im razmnožavanje. am inokiselina.Pojedine vrste imaju specifične potrebe: Streptococcus pneumoniae treba kolin. max 30. mas ti i aminokiselina 2. sumpor iz sulfida. Tu spadaju patoge ne jer je to temperatura ljudskog tijela a ni ostali toplokrvni nisu daleko. Pa dobro. Mikroaerofilni su o ni kojima treba mala koncetracija kisika (oko 5%). Bakterije su se prilagodile raznim sred inama pa imamo: a) psihrofilne ili ljubitelje hladnoće koji vole 15-20. aldehida. To su inducira ni ili adaptivni enzimi a u normalnim okolnostima su potisnuti represorom (vidi dinamičku). nitrita. 3. max 80. služi kao izvor H+ i OH.belimantil. voda (znašli funkcije vode?) ENZIMI Svaka vrsta ima karakteristične enzime koji se prenose s generacije na generaciju i kodirani su genomom u glavnoj DNA. 3 . metionina 4. mi n 0 b) mezofilne ili one između koji vole 30-37. duš fiksacijom iz atmosfere. max 45. 5. metali otopljeni u solima su aktivatori enzima 6. sećera. Za većinu bakterija e 6-8 optimalno. flavini) 5. www. purina. alkohola. Ako neš drugo onda su anaerobne. amonijaka. Fakultativni aerobi ili anaerobi mogu živjeti i sa i bez kisika ali im jedno od toga bolje. Za objaš e njenje ovoga pogledati na osmotski tlak. ŠTO SVE UTJEČE NA RAST I RAZMNOŽAVA NJE 1. Uvijek je to vanjska anorganska tvar. Voda je idealno disperzno sredstvo za hran u. Ali nije sve to tako jednost avno: 1. Na nižim ili viš tempera turama metabolizam se usporava. Pogledaj pod dis anje. DISANJE Nećemo sad o reakcijama disanja. c) termofilni ili ljubitelji vrućine vole 60-65. valjda znaš čemu služi hrana i da ne valja ako je ima premalo. fosfor iz anorganskih fosfata. organskih kiselina i njihovih soli. Ako je to kisik onda s u bakterije aerobne. a još… ubija. ketona. To su ko nstitutivni enzimi. Za sintezu bakterija treba razne elemente koje primaju iz okoline: 1. Obavezni aerobi ne mogu bez kisika. ugljik i z CO2. 5. Obavezni anaerobi .kod njih kis ik reagira sa flavinima i pretvara se u peroksid i superoksid koji su otrovni. Hrana. nitrata. sulfata. 2. pH povezan sa osmotskim tlakom i površinskom napetošću. pirimidina ik 3. 4. Aero-tolerantni anaerobi (samo ime ti kaže). hemolitički streptokoki glutamin. Brucellae CO2 . NADP.

Na 37 stupnjeva se E. Z ato većina bakterija napravi koloniju za 24 sata a M. nastaju tanki dugački filamenti (kao konac). Prevelike koncetracij e mogu ometati i zaustaviti razmnožavanje. 6. 9. Naročito veli ke količine potrebne su kad se bakteriju nađu u novoj sredini. Preniski o smotski tlak uzorkuje ulaženje vode u bakteriju i time razrijeđuje hranjive tvari te onemogućuje izlučivanje štetnih produkta metabolizma. Streptobacillus. važno je hranjivim podlogama dodati pufer. onda se ide razmnožiti. dezificijensi) i š tetni produkti metabolizma koji u malim količinama ne smetaju ali polako dosegnu otrovne koncetracije pa mogu prekinuti razmnožavanj e. Neke bakterije " pupaju". 7. BRZINA I FAZE RAZMNOŽ AVANJA Vrijeme generacije je vrijeme potrebno da se jedna st anica podijeli u dvije. 5. Ovako se razmnožavaju mikoplazme. To rade r odovi Mycobacterium. pa dolazi do smežu ravanja stanici a to se zove plazmoliza. a u nenormalnim uvjetima i rodovi Proteus. Bubrenje stanice se zove plazmoptiza.coli podijeli se za 15 do 20 minuta . Zato je čista voda loš okoliš za bak erije. Rod Nocardia se izduži.ekstremi su rijetki. Treponema pallidum za 2 minute a Mycobaterium tuberculosis za 13 do 15 sati. Do jedne razine plazmoliza je povratna ali viš od toga ubija bakteriju. Ako je preveliki voda izlazi van. džemova i pekmeza koristi kuhinjski šeće r iako je idealna hrana za bakterije jer jako povisuje osmotski tlak. stanica izgleda kao jednostruki ili dvostruki Y. Litotr ofne trebaju mnogo viš od e organotrofnih jer je to njima jedini izvor ugljika ali neke organtrofne vrste isto trebaju puno CO2 (Brucella. Površ inska napetost. Dakle. Na stanici nastane pup iz kojeg se odvoji posebna bakterija. Iz te pregrade će nastati stij enka i imamo 2 bakterije. Mogu biti neke izvana (antibiotici. Ponekad se dijele preko L-oblika. 4. Nijedna bakterija ne može živjeti bez ovog plina. veća je mogućnost da će se prilagodi ti i početi razmnožavanje (stvaraju dovoljno CO2). neke štapićaste i one koje u povoljnim uvjetim a pupaju. e Fo rmula za računanje vremena generacije: log N . Koncetracija CO2. Kad skupi dovoljno. a kiseli proteolitičke i zato se zakiseljavanjem hrane sprečav a kvarenje. Ima više način a: 1. c itoplazma se počne uvlačiti i stvara se pregrada slično kao kad stvaranja spore samo s e sada citoplazma sa tjelešcima ravnomjerno podijeli. Jako se poveća i po primi oblik kugle koja rasprši se na puno malih djelića od kojih nastaju bakterije. Neisseria). Otrovne tvari. Alkalni pH ometa s aharolitičke bakterije. 8.log No v. što ih je više. Neke bakterije vole visoku površ insku nap etost.info 9 . a većina gljivice ne voli više od 5. Esche richia. Stanica se poveća. bakterija ne može upijati e hranjive tva ri pa umire.Broj bakterija u novoj sredini. Rod Str eptomyces pravi egzosporu iz koje nastaje nova bakterija. 6. 2. Cijepanje je najčešći. Budući metabolizam bakterija mijenja lokalni pH. Crijevne bak terije su se navikle na nisku površ insku napetost pa se vodenim podlogama dodaje žuč jer voda ima veliku površ insku napetost. koji se raspadne u štapićaste i loptaste bakterije. Corynebacterium. Jedna "grana" od tog Y otpadne od ostatka i od toga se razvije nova bakterija. g = ------------------www . 10. ali u nepovoljnim uvjetima ovako: štapićasta bakterija se na jednom ili ob a kraja izduži i to se izduženje račva na 2 kraka u koje idu novostvorene DNA I ostalo što će činiti novu bakteriju. 3. Osmotski tlak. genom se podijeli i odvoji na krajeve. Grananje.belimantil. tuberculosis viš tjedana. Isto tako. Zato se često za konzerviranje voća. RAZMNOŽAVANJE Bakterija raste i sku plja mikro i makromolekule.

Otpadne i prljave vode imaju Salmonele.Faza pritajenosti ili adaptacije. Prvo počine o padati razmnožavanje. E.Faza eksponenecijalnog rasta. stafiloko ki. 2. t etu Staphylococcus aureus izlučuje tzv. 6. Mycobacterium tuberculosis. 4.belimanti l. SIMBIOZA Simbiozom se naziva bilo kakva povezanost živih bića.info 10 . bilo korisna.to se kaže ubikvitarni: 1. ne razmnoža vaju se. eksponencijalno. Salmonele. N eutralizam je simbioza pri kojoj ne postoji nikakva interakcija između dva bića koja žive zajedno. Mutualizam (sinergizam) je simbioza gdje oba organizma imaju korist. Bakterije i gljivice od kojih većina ne uzrokuje bolest. viruse polimijelitisa i hepatitisa. Pogodniji su zatvoreni prostori zbog praš ine: streptokoki. pa mogu k ratko živjeti. Entamoeba histolytica jede bakterije. Parazitizam je interakcija u kojoj j edan organizam živi na račun drugog (npr. Umiru u sve većem broju. a neke uginu. V-faktor koji stimulira razvoj Haemophilus influenzae. V ibrio chloreae. Antagonizam je kad ne mogu živj eti zajedno obično zato jer jedan organizam luči neku tvar koja ubija drugi organiza m. Mycobacterium tuberculosis. 2. Mikroorganizmi sa ljudi u zrak dospijevaju ljuš tenjem kože. spirohete. Čak postoji jedna bakterija ko ja je parazit na drugim bakterijama. 3. 5. Pri lagodile su se i razmnožavaju se ko blesave. Predatorstvo je kad veći i jači jede manjeg i slabijeg. Voda: Pseudomonas. Clostridium tetani. vibrioni. Pogotovo gljivi ce i plijesni. Biljke. coli stvara kiselinu koja inhibira Shigella dysenteriae. Čista voda je loša sredina za mikrobe zbog osmots kog tlaka i nedostatka hrane. Corynebacterium diphteriae. www. To je teš zamislivo a jošteže provedivo. Bakterije se prilagođavaju na novu sredinu. životinje. RAS PROSTRANJENOST MIKROORGANIZAMA Ima ih posvuda u prirodi . s a sasuš enog gnoja rana. 4.log 2 No je broj početnih bakterija N broj bakterija nakon određenog vremena 1. Gljivice luče antib iotike da bi se obranile od bakterija. kapljične infekcije. Zrak je nepogodna sredina za mikrobe. Microccocus. i polako se broj umrlih i novostvorenih bakterija izjednači. ličinke i jajašca parazita. bilo štetna: 1. 3. Clostridium botulinum je prije bio strah i trepet konzervi. ali i bakterije. Clostridium. TREBA NAĆI PRIMJER!!!!!! 3. ako u organizmu onda bolest. meso. inu e. Shigele. bakteriofag). S tacionazna faza. Naziva se i lag faza. virusi polimijelitis a. jaja. a najviš sekretima diš trakta. inu 4. Odumiranje. ali ima i neki h vrlo opakih mikroba: Clostridium botulinum. Ako je na podlozi. Zemlja. Komenzaliza m je simbioza kad jedan organizam ima korist od druge a druga nema š ili korist. stvara se kolonija . Taj se fenomen naziva satelitizam. ko 2. Osobito su ugroženi mlijeko. hrana. Pobijedit će onaj koji se brže i bolje adapt ira na uvjete sredine. Flueggeove kapljice iz zaraženog diš trakta padaju na predmete i tlo. e nog nog zalijepe na praš i osuš a zatim tu praš udahne neki zdravi pehist. protozoe. Kompeticija nastaje kad se dva različita organizma istih potreba međusobno natječu.Stacionarna faza. E. spore Bacillus anthracis. coli brže fermentira šećer od Salmonele pa poslije izvjesnog vremena u kulturi neće više biti Salmonele. ciste Entamoebae histolitica. Nevjerojatno ali istinito. 7. npr. Zove se log-faza.

Duodenum također ima malo bakterija zbog inhibitornog djelovanja kiselog želučanog sekreta i žuči (visoka osmolarnost). koji nastaje kada poviš razi na spolnih hormona izaziva pojačano lučenje loja koji je idealna hrana za P. KOŽ A Epiderma nije pogodna za razvoj mikroba iz viš raz loga: suha je. Epidermophyton) koje uvijek mogu iz azvati razne bolesti. epidermidis. Donji dijelovi respiratornog trakta ne maju MO budući postoji stalan tijek sluzi zbog pokretanja cilijarnog epitela. streptokoki. pazusi. a riječ je o vrlo šarolikoj skupini streptokoka. diplokoka. U nazofarin ksu možemo naći difteroide. Iz izmeta je izol irano više od 300 vrsta u brojevima od više stotina milijardi (10na12) po gramu. PROBAVNI TRAKT U želucu ima vrlo malo mikroba jer ne mogu preživjeti vrlo kiseli pH (iznimka: Helic obacter pylori). amebe. a nazivaju se s talnom ili rezidualnom mikroflorom i mikrofaunom. stafilikoki i brojne druge bakterije. stafilokoka. puno hrane. osobne hi gijene i drugih faktora.vlaga. neke vrste roda Bacteroides i Neisseria. Potonji j e vezan uz tipični pubertetski kožni poremećaj zvan prištevi. a kako pH postaje sve viši duž ileuma. DIŠ TRAKT NI Na sluznici nosa žive uglavnom isti mikrobi ka o na drugim dijelovima lica (S. skalp. gljivice. parodontoze. aureus. Debelo crijevo ima najveću populaciju mikroba u tijelu. Najčešće vrste su Staphylococ us epidermidis i Propionilbacterium acnes (iz skupine ena difteroida). 4. Bakterije su na koži smještene na pl očastom površinskom epitelu i kraj znojnih i lojnih žlijezda.belimantil. uške. Rij eč je o anaerobnim i fakultativno anaerobnim bakterijama: vrste roda Bacteroides. epidermidis. Većina ih brzo umre dospije li na ili u nas. To su naslage dekstrana i drugih po lisaharida na zubnoj caklini. S. difteroide. genitalno i analno područje). vrsti vode i hrane koju čovjek koristi. sta filokoka. a važn a je i fagocitička djelatnost alveolarnih makrofaga. a lizozim iz znoja ima direktno antimikrobno djelovanje. na i u čovjeku žive određene vrste koje su se prilagodile na čovjeka i od njega zavise.info 11 . pogoda n pH i temperatura. Ipak. Neke bakterije sudjeluju u nastanku zubnih plaka (vrste roda Bacteroides. streptokoka. Plak može doves ti do karijesa. 2. ima blago kiseli pH zbog organskih e ti kiselina koje luče l okalni stafilokoki. aureus. ljuš se. neki streptokoki). Trychophyton. bacila. Orofarinks udomaćuje S. difteroidi). Ostale bakterije mogu se naći na područjima gd je ima dovoljno vlage (dlanovi. Postoje i oni mikroorganizmi k oji čine prolaznu mikrofloru. S. flora postaje sve sličnija onoj u debelom crijevu. znoj je visoko osmolaran zbog visokog sadržaja NaCl. gingivitisa (upale zubnog mesa). acnes k oji se namnože i izazovu upalni proces. streptokoke. nepatogene sojeve Neisseria. porodice Enterobacteriaceae. virusi.MIKROFLORA LJUDSKOG TIJELA Čovjek nije podesna sredina za život i razmnožavanje većine m ikroorganizama. Broj i vrsta svih ovih mikroorganizama u znatnoj mje ri ovise o klimatskim faktorima. USNA Š UPLJINA Usnu šupljinu n aseljava velik broj različitih mikroba jer je vrlo pogodna sredina . 1. www. a m ogu se naći i gljivice (Candida. 3. U jejunumu ima nešto koka i diftero ida. difteroida. na kojima sa koloniziraju bakterije.

Etil-metan-sulfonat metilira gvanidi n koji se sparuje s timinom. Bacillus. ali često je uvod u razmnožav anje PLAZMIDI su male kružne izvankromosomske molekule dvolančane DNA koje se mogu s amostalno replicirati. Mogu biti spontane. Genetski materijal putuje kroz kanalić. Jedna od njih ima F-plazmid pa je ta mužjak (F+) a dr uga nema pa je ženka (F-). 5-brom uracil je mutageni spoj koji se ugrađuje u DNA umjesto timina nakon čega s tanica propada ili divlje raste. Doederleinovi bacili iz roda Lactobacillus koji fermentiraju gliko gen iz vaginalnog epitela pretvarajući ga u laktat. Haemophilus). F-plazmidi (fertility) se koriste p ri konjugaciji. što rezultira kiselim pH vagine (4. čak i među različitim vrstama. ali naj važniji su tzv. Nitratna kiselina deaminira adenin pa nastaje hipoksantin koji se veže na citozin umjesto na timin nakon čega lanac može puknuti. obično se www. KRV I TKIVA su kod zdravog čovj eka su sterilni. kih se tokom života. UROGENITALNI TRAKT Bubrezi. Konjugacija: enterobakterije imaju seksualne pile s kojima se pričvrste jed na na drugu i naprave kanalić. mogu se prenositi među bakterijama.belimantil. i rijetko dovode do promjene u fenotipu a uzrok je tautomerizacija (vidi dinamičku kod nukleotida). Transformacija: stanic a primalac prihvaća mali dio topljive DNA koju oslobađa stanica davalac (Neisseria. Fenotip j e skup svih morfološ fiziološ i ostalih osobina uvjetovan genotipom i okolnim uvjeti ma. Transdukcija p reko bakteriofaga tako da bakterije ne moraju biti u kontaktu.info 12 . Na ovaj način bakte rije dijele novostvorene osobine kao što je otpornost na antibiotike. Fagi koji nastanu u bakteriji mogu ponijeti neke gene te bakterije i prenijeti ih u drugu bakteri ju. mogu se integrirati u kromosom (nukleoid) bakterije. Postoji viš vrsta: e 1.4-4. pneumokoki. Hidroksilamin hidroksilira citozin koji se sparuje umjesto timina a adeninom Proflavin uzrokuje umetanje ili gubitak 1 para baza za vrijeme replikacije. MUTACIJA je izmjena u redoslijedu nukleotida š može uzrokovati promjenu strukture i funkcije proteina i tu to promjenu može se pre nijeti na potomke. Umjetne su češće od spontanih. Daljne generacije mogu nositi greš bez da se pokaže dok jednom to ne postane dominantno svojstvo. mijenja kih. R-plazmi di (resistance) su nosioci otpornosti prema antibioticima (kodiraju enzime koji uniš tavaju ili modificiraju antibiotike. događaju se zbog nekih kemikalija ali i zbog zračenja ili drugih stvar i. ku PRENOŠ ENJE GENA: 1. OKO i UHO imaju mikrofloru sličnu koži. 2-amino-purin se ugrađuje u DNA umjesto adenina. Ovo neki zov u spolno razmnožavanje iako se ne povećava broj bakterija. 2. Time je onemogućen razvoj drugih mikroba.5. Rijetko se događa u prirodi. Vagina ima složenu mikrofloru koja varira kroz ciklus. 2. GENETI KA BAKTERIJA Genotip je skup svih gena koje određuju nasljedna svojstva. ureteri i mjehur obično su sterilni uslijed čestog is piranja i nepovoljnog sastava urina. rijetke su. uz neke druge vrste. 3.6). Uretra ponekad sadrži manji broj stafilokoka u distalnom dijelu.

www. 2. Peptoni su polipeptidi koji se dobiju proteolitičkom razgradnjom mesa. 1. 4 ostali plazmidi mogu biti nosioci virulencije (bolja obran a ili jači toksin) ili poboljšavati metabolizam (različiti enzimi). ponekad mjehuri plinova. ponekad ta log. mesn i bujon. peptonska voda).želatina. stvarajući pore u staničnoj membrani ili degradirajući DNA il i staničnu stijenku). 3. pa se tako vidi da li bakterije snižava ju pH svojim metabolizmom. proučavali i vidjeli na koje ant ibiotike su osjetljive. zatim se suš pa stavi u vodu da nabubri. ali tada ras tu gljivice pa se pH povisuje preko 5 ili se dodaje nistatin pa neće rasti. a iz krvnog se dobije čokolad ni ako se zagrijava da hemoglobin pređe u methemoglobin. UZGOJ BAKTERIJA Ba kterije uzgajamo zato da bismo ih identificirali. POL UKRUTE (ili polutekuće kome se više sviđa). Krvni agar služi za ispitivanje hemolize a endoagar ima spoj koji pri niskom pH pocrveni. Dobiva se kuhanjem životinjs kih kostiju. moramo aju osigurati prihvat elektrona na kraju res piratornog lanca (kisik ili neš drugo). hemoliza (razbistri se). PODLOGE Z A RAZVOJ KOLONIJA Podloge oponaš prirodni okolišbakterija. Sintetske se spravljaju od definiranih sintetskih spojeva. Agar izliven u Petrijevku naziva se agar ploča. Da se spriječi rast bakterija dodaju se antibiotici. a sadrže 0. krute i polukrute. Koriste se za praćenje kretanja mikroorganizama. Col-plazmidi kodiraju proteine bakteriocine (ubija ju druge bakterije. Po sastavu podloge mogu biti jed nostavne i složene. indikatori. boje. saharoza agar). Kad se to ohladi dobije se hladetinast a masa .2-0. Želat ina se rijetko koristi jer ju je teško učiniti sterilnom. TEKUĆE Najčešće se koriste hranjivi bujon (najčešće mesni ekstrakt+NaCl) ili peptonska v . možemo imati i sojin agar i ko zna ka kav sve agar. Radimo to i zato da bismo proizvodili cjepiva i stvarali korisne mutante (oni koji proizvode ljudski inzulin ili antibiotike). Ako se doda 10% krvi onda se to zove krvni agar. Mogu biti tekuće. Uvijek u epruveti. što omo ućuje razlikovanje pojedinih vrsta. hrskavice i drugih dijelova. Podloge mogu biti prirodne. npr. Složene se dijele na selektivne i diferencijalne. Osim hrane i ostalih tvar i (pogledaj na metabolizam). Jednostavne sadrže samo jednu esencijalnu supstanciju (npr. to polusintets ke i sintetske. kožica na površini.info 13 . pa om ogućuju usporedbu podataka iz cijelog svijeta.ne integriraju u kromosom.4 % agara. 3. Difere ncijalne podloge najčešće sadrže neku fermentabilnu tvar uz odgovarajući indikator. To je osnova za tvorbu krutih podloga i zove se neutralni ag ar. KRUTE Agar se dobiva od alge Gellidium corneum i to tako da se dotična zagrije na 100 st upnjeva i tako se otopi. Javlja se zamućenje. paučinaste tvorbe.belimantil. Dodaci: šećer i. i ohladi se ispo d 45 stupnjeva da se skrutne i tako dobijemo želatinozna masa i koja sadrži agaropen tozu i agaropektin. krv. serum. Kad se dodaje neki šećer onda se agar zove po njemu (npr. Ako se agar stavi u epruvetu onda je to duboki agar a ako se ukosi onda je ukošeni (živjela logika). žuč.

To se poklopi i zabrtvi. šta pićem vate razmaže po podlozi i tako dobijemo pojedine stanice koje izrastu u koloni je. www. n eprozirne. Prave ih bakterije s kapsulom. KULTIVACIJA ANAEROBNIH BAKTERIJA Dakle. I-oblici (intermediate) su između R i S. Varijacije kolon ija: 1. L-kolonije jako male okrug le liče na kapljice ulja. i na: 4. manje od normalnih iste vrste. 3. GasPak sistem: u nepropusni lonac st ave se zasijane podloge i GasPak omot sa generatorom H2 i CO2. 1mL uzorka dopunimo do 10mL. lako ili teš razmazive.Selektivne podloge potiču razvoj nekih vrsta a koče razvoj drugih: selenit-F bujon ( za salmonele). M-kolonije (mucus) su sluzave od sluzave ovojni ce a ako ne od toga onda od fenola ili nečeg drugog. 2. Posuda s dušikom: pomoću vakuum-sisaljke se iz odgovar ajuće posude isiše zrak. Duboki agar ili bujon pokriven slojem parafinskog ulja onemogućava pristup zraku. 6. 5. mutne i hrapave površ Prave ih bakterije bez ine. udubljene ili ispupčene. H2 će s kisikom dat i vodu (lonac se zamagli iznutra) i dati anaerobne uvjete. 5. meke ili ko tvrde. glatka. KOLONIJE Od jedne bakterije di obom može nastati golemi broj pa ako se to događa na hranjivim podlogama dobivamo ko lonije jedne vrste jednog soja. vidljive mikr oskopom do promjera par mm. dobivaju se od bolesnika s kroničnom infekcijom ili ako je uzimao/la antibiotike. Fakultativni anae rob će potroš sav kisik i onda nastupa anaerob iti 5. Stakleno zvono sa svijećom: svijeća se zapali i pokrije stak lenim zvonom. SalmonellaShigella (SS) agar. 5. zrnaste ili fibrinozne. Miris (ali ne bumo gurali nos u koloniju). Veličina: sitne. Svaka vrsta ima svoje uvjete za razmnožavanje pa i m moramo prilagoditi podloge. pa 1mL toga opet dopunimo do 10ml i tako j ošdva puta dobijemo razrjeđenje od 1/10 000. MacConkey agar (za Escherichiu coli ). 7. 2. Fortnerova ploča: podloga se pomoću skalpela podije i na dvije polovice . 4. bakteriju treba držat i š dalje od zraka. 7. te zabrtvi na dnu. Prozirnost: od prozirnih do totalno neprozirnih. H-kolonije (Hauch) prave bakterije s bičevima. To onda prelije po agar ploči ili ezom.na jednu se zasade anaerobi. coli. rub m ože biti ravan. aureus). Podloge za gljivice su obogaćene šećerima i to se zove Sabourand (čitaj: saburo) agar. Postoji viš metoda: to e 1. Konzistencija se vidi ako dodiruju ezom: suhe ili vlažno sluzave. 4. Svijeća će gorjeti sve dok ima kisika.info 14 . 1. ispupčene ili ravne. Kolonije se razlikuju po slijedećim osobinama: 1. Miler-Hilton agar služi za pra vljenje antibiograma. Površ hrapava. nepravilan. e 3. 3. S-kolonije (smooth) su okrugle ravnih rubova. a na drugu neka fakultativno anaerobna vrsta (E. 8. D-kolonije (dwarf) patulja ste kolonije. šire se po površini (rod Proteus). S. a CO2 će olakšati razmnožav anje osjetljivijih sojeva. granulirana površina. kapsule. Tvore ih L-oblici bakterija. Kolonije plije sni su barš unaste. Čista kultura dobije se tako da se uzorak više puta ra zrijedi. Boja: bezbojne ili bi lo koja boja. sjajna ili mutna. prozirne. nazubljen. neravni rub. Oblik: obično okrugli. R-kolonije (rough) nepravilne. Loewenstein-Jensen (Mycobacterium tuberculosis).belimantil. sjajne i glatke. G-kolonije (gonidijalne = prolaz e kroz bakterijske filtre) su jako male i okrugle. a potom se dovede dušik To se ponovi viš puta da se istjeraju s vi tragovi kisika. Primitivna m etoda prošlih stoljeća (tisućljeća).

pa se mjeri aktivnost preostalog enzima). pa se mjeri radioaktivnost preostalih antitijela). info 15 . feces. urin. 6. tki va. Roche-tube. pa se gleda pod mikroskopom).9. Može se vršiti na predmetnom stakalcu (brza) ili u epruveti (spora i zahti jeva veće količine materijala). Poželjno je da se prenoš enjem nitko ne zarazi.promatra se biokemijska aktivnost bakterije. Ako se vrš na stakalcu. Ta epruveta se zatim stavlja u metalnu. kih e. d) Ostale tehnike su imunoelekroforeza (kombinaciju elektroforeze i pr ecipitacije). tvo a uglavnom se koriste već pripremljeni supstrati API-test. Mutna otopina se razbistri. Drvena epruveta se omata papirom na kojem veliko i crve no piš zarazni materijal. podaci o bolesniku i sve što bi moglo biti važno za konačnu identifikaciju. Postoj i mnoš reakcija i indikatora. enzimsko-imun i test (antitijela se obilježe enzimom. c) Reakcija vezanja komplementa ima dvije faze: prvo pomiješ se antigen . vide se male krp ice. biokemijsko ispitivanje. Stoga se ZM stavlja u neku podlogu sa povoljnim uvjetima. PRENOŠ ENJ E ZARAŽ ENOG MATERJALA DO LABARATORIJA Najvažnije je da uzorčnici bolesti ostanu živi il i bar toliko cijeli da se mogu identificirati. i b) Precipitacija je reakcija otopljenog antigena i otopine antitijela. ne bi li se identificiralo uzročnika i postavilo dijagnozu. ki 5. kultivaci ja i promatranje kolonija. stolica…). o kojem materjalu je riječ (krv. a ta u drvenu. 4.belimantil. Suspenziji živih ili mrtvih bakterija doda se poznati serum s antitijelima i gleda se dolazi li do stvaranja zrnastih nakupina uslijed reakcije antigen – antitijelo. Biokemijska ispitivanja . pa neće doći do hemolize a to znači da u serumu pacijenta ima antitijela za antigen. komplement i serum s aju antitijelima. Pritom je važna ko ncentracija antigena i antitijela. e: ZM se š preko kurira ili nekako drukčije (teleport). serološ reakcije. Vidi vježbe. Bakteriocinska tipizacija zasniv a se na tome da neke bakterije luče neke kemikalije koje ubijaju druge bakterije ( bakteriocini). a onda se dodaje se hemolitički sistem (e ritrociti ovna+serum kunića) s hemolizinima protiv eritrocita ovna. Ako je u prvoj reakciji došlo do vezivanja komplementa. O-kolonije (ohne Hauch) su kolonije bakterija koje su izgubile bičeve. a) Najčešće se koristi aglu tinacija. te dolazi do obaranja taloga koji je kompleks antigen-antitijelo. Koriste se mnoge tehnike: mikroskopija. Uz ZM treba dostaviti dokumentaciju u kojoj se vidi opis sindroma. 3. Serološ tehnika ima viš a temelje se na specifičnoj reaktivnosti između antigena i homolognog antitijela. likvor. 2. Razlika od aglutinacije je što ne sudjeluju čitav e stanice. O mikroskopiji. Biološ pokus (o tome kasnije). da li je bolesnik uzimao/la lijekove. alje IDENTIFIKACIJA MIKROBA Nakon uzimanja materijala (krv. Fagotipi zacija .na zasijanu podlogu se nanosi više različitih bakteriofaga (set bakteriofag a) i gleda se hoće li doći do raspada bakterija. urin. www. radioimuni test (antitijela se obilježe radioakt ivnim izotopom. bojen ju i kolonijama je već napisano. imunofluorescencija (antitijela se obilježe nekom fluorescentnom boj om. gnoj i ostale izlučevine) vrše se razna ispitivanja. on se neće vezati za kompleks eritrocit hemolizin. pa se koristi se set poznatih osjetljivih sojeva. 1. biološ ispitiv anje na laboratorijskim ke ko životinjama i druge metode. a sljepljene stanice t vore grudice koje padaju na dno epruvete.

antitijela i protuotrov a 9. Biranje pravog materjala za inokulaciju. oža se obrije i dezinficira alkoholom. kod manjih na repu. Hemolitički stupanj: alfa hemoliza . Provjera efikasnosti lijekova 10. pticama na krilu ili u nogu.to se radi miš evima pod narkozom www. BIOLOŠ POKUS KI Provodi se davanjem mikroba ili njihovih otrova u ili na pokusnu životinju.daje jako tankim i oš trim iglama. Stvaranje atenuiranih sojeva Koriste se m ale životinje: bijeli miš. majmun ptice: golub. težina. Otkrivanj e koji je mikrob patogen ako ih ima viš e 4. Potrebno je viš životin ja i treba paziti na dob i spol jer to utječe na e rezultate. koza. Virusi se uzgajaju na novo rođenim životinjama. zamorac. naziv im ni je povezan s vrstom e hemolize koju izazivaju.obično u stražnju nogu 6. Najčešća mjesta za inokuliranje (ali mogu i ostala): 1.na krvnom agaru ostaje zelena zona (blaža he moliza) beta-hemoliza . Pripremanje čistih kultura 5. Primjer: bakterije k oje kod odraslih životinja ne izazivaju niš ili lokalnu infekciju kod mladih ta izaz ovu sepsu. I naravno konačni ishod: smrt. ovca. 3. kokoš Životinje moraju biti zdrave prije inokulacije i uzgajane u njima povoljnim u vjetima (maziti i paziti a kasnije zaraziti i ubiti). ako se pojavi blijeda kvržica onda je usp jelo 7. Izabrati najprikladniju vrstu. pas.rijetko. Koristi se za provjeru ra dnih teorija ili u svakodnevnom ispitivanju: 1. ozdravljenje ili ubijanje zbog daljnjeg pr oučavanja. preko hrane ili vode ili sondom 4. bijeli štakor. Mozak . 2. ima ih viš vrsta a. svinja. micamaca velike životinje: konj. Trbuh 5. zlatni hrčak.na krvnom agaru nastaje bezbojna zona (potpuna hemoliza) Tvari koje izazivaju hemolizu zovu se hemolizini. Koža . Mišići . Vene . prepelica. Identifikacija kad ostale metode ne uspjevaju 3. govedo.belimantil. 2. 3. Proizvodnja i provjera cjepiva. Uzgoj i o državanje mikroba koji neće rasti na podlogama (Treponema pallidum) 6. krv na slika…. Dokazivanje o trova 7. Ulazna vrata za mikrob Nakon zaraze treba pratiti sve promjene: temperatura. razvoj bolesti. Dokazivanje ili provjera patogen osti i virulencije 2. Opis bolesti 8. Usta . Obično se radi na leđima.info 16 . Priprema: 1. Potkožno je jako često.7. lisica.na velikim ži votinjama vene na uš ima.

Najo tpornije su spore bakterija iz roda Clostridium. Dodaje se Na2CO3 ili NaOH. Doda tak lužina ubrzava sterilizaciju. virusa. Oni omekš stijenku spor e pa i one brže umiru. Gnotobioz a je najveća moguća sterilnost posvuda. STERILIZACIJA TOPLINOM Većin a mikroba ne podnosi velike promjene teperature zbog koagulacije proteina pa se enzimi inaktiviraju. seruma. vrući z rak u suhim sterilizatorima na temperaturi iznad 160 Ovako sterilizairani predme ti ne ostaju dugo sterilni. NA e Ispod 100 stu pnjeva imamo: 1. najviše 5 minuta (dok su vrući). spriječiti pris ustvo mikroba na nužno sterilnim predmetima (kirurš instrumenti. i to tako da ih 2 dana držimo na 37 stupnjeva. pribor.zrak. 2.DJELOVANJE FIZIKALNIH I KEMIJSKIH SREDSTVA NA MIKROBE Cilj je: 1. Temperatura ne smije prijeći 60 stupnj eva. spriječiti prenošenje patogenih mikroba po čovjekovoj sredini i njihovo un ošenje u organizam 2. Kuhanje: za par sekundi ugin u svi vegetativni oblici bakterija. ine Antiseptik kemijsko sredstv o koje uniš tava mikrobe na koži i sluzokoži. spora Bacillus antracis. virusa. spora. Spore i ciste su otporniji oblici jer mogu izdržati i preko 100 stupnjeva.. njima treba nekoliko sati. Nove vegetativne oblike opet ubijamo na 56 stupnjeva. a spora pasterizacija na 6 2 stupnja pol sata. gljivica. Mikrobicidna sredstv a ubijaju. laboratorijski mate rijal. Dezificijens otk lanja mikrobe (ponekad i spore) sa površ predmeta. aju www. ki prehrambena industrija. rikecija. Tindalizacija služi za dezinfekciju krvi. Vlažna toplina na 100 st upnjeva za ubijanje vegetativnih oblika i spora: 1. parazita. ca.predmet se polije alkoholom i zapali 4. supstanci koje sadrže proteine i ne smiju koagulirati. Njima treba 10 do 20 minuta. spaljivanje odjeće i potrošnog materijala 2. SUHA TOPLINA: 1. Dezifenkcija je u bijanje mikroba ponekad i spora kemijskim sredstvima. VLAŽ TOPLINA ubija mnogo efikasnije nego suha jer brže i lakš prodire u dubinu materijala.. Trik je u tome da mikrobe uvjerimo da iz spora pređu u vegetativni oblik. Posuda se stavi u vodu na 56 stupnjeva pola sata pri čemu se ubiju samo veget ativni oblici. Brza pasterizacija je na 71 stupanj 15 sekundi.info 1 . organizam.. Spore anaeroba neće proklijati u termostatu. jajaš osim virusa hepatitisa . opaljivanje . žarenje metalnih predmeta do isijavanja (eza) 3.belimantil. Mikrobiostatici inhibiraju rast i razmnožavanje bakterija.). Sterilnost je nepostojanje bilo kakvih mikroba u i na nečemu. Pasterizacija je na 60-70 stupnjeva za ubijanje vegetativnih ob lika. Sepsa je prisutnos t mikroba u krvi i njihovo š irenje po tijelu i opasno je po život. Sterilizacija je ubijanje svih mikroba i spora bez obzira na vrstu i patogenost fizikalnim sredstvima. lijekovi. spora gljivica. Letalna temperatura je ona koja ubija za 10 minuta ili manj e. spriječiti kvarenje hrane djelovanjem mikroba 3.. Postupak se ponavlja više puta da budemo sigurni u potpu nu sterilnost.

Zračenje: Ultraljubičaste. Zadržava skoro sve bak terije. 4. Zrnce praši ne mogu biti različite veličine.porcul anski od aluminijskih silikata uz dodatak kremenog pijeska. ČUVANJE MIKROBA SNIŽENOM TEMPERATUROM Samo za duže čuvanj e bakterija. rendgenske. gama valovi od radioaktivni h elemenata.od staklene praš oblikovane u diskove. tanki su i elastičn i. Struja vodene pare: učinak kao i kuhanje ali manje oštećuje ono što steriliziramo pa se koristi za medicinske instrumente i bakterijska hraniliš sa ugljikohidratima (K ochov lonac) ta 3. Nadzvučne vibracije (ultrazvuk) razaraju membranu. To se radi tako da ih se naglo smrzne i onda se led ispari u vaku umu. Poanta je u tome da se izbaci zrak jer je čista vodena para naj efikasnija. Fizikalna je mjerenje temperature.od dijatomejske zemlje. To se prije radilo hrani ali danas je zabranjeno. Propuštaju ine viruse. Imamo različite filtre: 1. onda ster ilizacija nije bila potpuna. 5. beta. pa je ovo zastarjelo i nepotrebno.info 2 .2. Clostridium) koje se stave na pločice ili paketiće u autoklav. STERILIZACIJA OSTALIM SREDSTVIMA 1. a neke su otporn ije. 5. dobro je to znati. Cilj je zadržati antigenu strukturu i biokem ijske osobine. Azbestni su prešani u diskove različite veličine. ima 3 veličine pora. azbesta i organskih materjala. ako ćeš ikad nešto sterilizirat i u Burkini Faso. 4. pa ako se nakon sterilizacije nasađivanjem na podlogu razviju kolonije. Ionako imamo tisuće drugih izvora zračenja pa nam ne treba još i ovo. Liofilizacija je metoda čuvanja bakterija kad im se u zme sva voda i pretvara ih se u prah. www. Ipak. infracrvene. Stakleni . alfa. Para pod tlakom na temperaturi iznad 100 stupnjeva u autoklav u (ekspres lonac). 2. KONTROLA STERILIZACIJE 1. 2. Membranski od hidrogela i estera celuloze. Ako bakterije naglo ohl adimo na -30 cijela citoplazma se smrzne pa se mogu čuvati na 76 u smrznutom CO2 i li na -195 u tekućem dušiku. 3. ima vrlo sitne pore pa zadrže i najsitnije viruse. 3. Sterilizacija pomoću filtracije ne ubija mikrobe nego ih samo odstranjuje iz tekućina (recimo krvni serum). Suš enje je efikasnije kod nekih bakterija. Biološka kontrola sa vrši pomoću spora otpornih na toplinu (Bacillus. Osmotski tlak: plazmoliza i plazmoptiza (pogledaj kod "ras t i razmnožavanje"). Tekućina ne ide sama nego ju s e mora tjerati vakuum pumpama.belimantil. Berkefeldovi . Kod otapanja je obrnuto: zamrznute bakterije moramo pol ako grijati ako hožemo da ožive. Nekad su se k oristile neke cjevčice ali… Danas postoje autoklavi s elektronskom kontrolom tempera ture i tlaka. Chamberlandovi . Polagano hlađenje ubija bakterije jer se u citoplazmi stvaraju krista lići koji uzrokuju mehanička oštećenja i denaturiranje proteina. 2.

c) Liquor cresoli sapunatus je krezol emulgiran sa sa punom. krezoli. ali ima neugodan miris. a) Klorno vapno je nečist Ca-hipoklorit. pod ova. ubijaju za 2 do 4 sata vegetativne oblike svih bakt erija i otapaju voš tanu ovojnicu. da su jeftini jer se koriste u velikim količinama Efikasnost se mjeri fenolnim koefic ijentom i nekom konstantom. da š brže djeluju to 6. Upotrebljava se kao klorno mlijeko (1x vapno i 4x vode) za wc. da š manje smrde to 11. deterđen ti. ini 2. alkoholi. mijenjanj e površinske napetosti i propustljiivosti stanične membrane: fenoli. Soli teš metala: živa. Dobar za e to dezinfekciju prostora. silicij. š tale. po mogućnosti što pH neutralniji 3. Dobri su dezificije nsi. vode za piće (bljak). Za pit ku vodu 1-3% klornog vapna ili 12% Na-hipoklorit. instrumenti. oko 70% klora. najviš klorni. kih DEZ IFICIJENSI PO VRSTAMA 1. c) Klorofenikoli (ne brkati s antibioti kom kloramfenikolom) za ruke. Ima neka formula ali neće to pitati. antiseptici i konzervansi. formaldehid. Najčešće se koristi HgCl2 i to kao 0.. olovo.belimantil. inhibicija enzima: soli teš metala. zidova. lužine. Ubija vegetativn e oblike za par minuta. služi za septičke jame. 70% alkohol bolje djeluje jer 90% denaturira proteine na površ i ne prodire dublje. da ih ne ometaju organske tvari 7. 2. Fenoli su najjači jer oštećuju bakterijske ovojnice i reagiraju s proteinima citoplazme ali i otrovni za čovjeka. magnezij. bakar. univerzalan i bolji od fenola i krezola. halogeni elementi. a) fenol 1% za 10 minuta ubija sve vegetativne oblike a spor e puno kasnije.info 3 .1% otopina. b) krezoli (metil-fenoli) su jači od fenol a ali ne djeluju na spore. kožu prije operacije. 3. denaturacija proteina: kiseline. Kompleksni spojevi žive nisu jak o otrovni za čovjeka pa služe za dezinfekciju kože i sluznica. Soli bakra prečavaju rast algi u bazenima. nismo ni sumnjali. c) Kloramini imaju oko 30% klora. d) lizol i kreolin su krezoli ka trana emulgirani sa sapunom. Način djelovanja na mikrobe: 1. Halogeni preparati. opekotine. efikasni na svim temperaturama iako su svi bol ji kad je toplije. AgNO3 za dezinfekciju s luznica ali danas zastarjelo. ali i teš otrovi za nas i kih ki korozivni su. da djeluju na mikrobe a ne na makroorga nizam 8. 2. Prednost je š su jaki al i djeluju korozivno i otrovno na ljude. Djeluju tako da se vežu na enzim e i inaktiviraju ih.. ne smije djelovati korozivno na predmete koji se primjenjuju 9. postel jina. Moraju imati slijedeća svojstva: 1. www. da ubijaju vegetativne oblike i spore 5. 30% klor a. da imaj u produženo djelovanje 10. b) Kaporit je pročišćeni Ca-hipoklor it. da se ne moraju davati u v elikim koncetracijama 4. 3. i naravno.KEMIJSKA SREDSTVA ZA UBIJANJE MIKROBA Dezificijensi. spore za najviše sat i pol. Proizvo de se u tabletama za dezificiranje vode.

KONZERVANS I Salicilna kiselina 0. e jo doform. ubijaju spore ali i ozo nski sloj pa su zabranjeni.5%. Dijele se na antibiotike i kemoterapeutike. Blaži od dezifici jensa. Dobivaju se prirodno od bakterij a. Deterđenti mijen jaju površinsku napetost a dijele se na anionske. Metabolički antagonizam www. ANTISEPTICI Uniš tavaju mikrobe na koži i sluzokoži. Zubna tkiv a: superoksid. Denaturira proteine. Raz likuju se od dezinficijensa po tome što su dezinficijensi toksični i ne mogu se prim jenjivati na živom organizmu (osim antiseptika . M EHANIZMI DJELOVANJA ANTIBIOTIKA 1.1-0.info 4 . NaCl visoke koncetrac ije. Sluznica usta: anilinske boje i preparati. 6. Anionski su sapuni i djeluju na G+. Za rane: superoksid za stvaranje aerob nih uvjeta (da ubije Clostridium tetani). akridini (boje koje djeluju u vrlo velikom razrjeđenju 1/50000). g) timol za dezinfekciju usne š u pljine. Napomena: u da ljem tekstu će se koristiti izraz “antibiotici” umjesto “antibiotici i kemoterapeutici”.25-0. Aerosoli a) etilen-oksid je lako zapaljiv pa se dodaje CO2 da se ne zapa li. b) freoni dezinficiraju ambalažu. gljivica (antibiotici). orga nske koloidne soli srebra. Za kožu: 3-5% tinktura joda (nekad davno u kaubojskim filmovima). glicerin. Aldehidi: a) formaldehid ubija bakterije u 5% otopini a koristi se u 40% (formalin) za konzerviranje mrtvih stvorenja. borna kiselina (viš se ne koristi). Vaginalna sluznica: sargotan. te polusintetski ili sintetski (kemoterapeutici). Za konzerviranje biološ preparata: fenol 0. eugenol. mertiolat. sapuni. f) creosot=krez oli+gvajakol je složeno sredstvo jakog djelovanja. sporo ubija mikrobe. borna kiselina. b) para-formaldehid je krutina koja sublimiranjem dezinficira zrak 5. djeluju uglavnom bakteriostatski.belimantil. alkohol.2% za zimnicu. K-propionat se dodaje kruhu protiv spora plijesni. Ne djeluju na viruse. KMnO4.za kožu i sluznicu). kih saharoza visoke koncetracije (osmotski tlak). ANTIBIOTICI I KEMOTERAPEU TICI . formalin. Koristi se za ambalažu od gume i plastike. ocat. beznojeva kiselina za serum i cj epiva. hi poklorit. pa i spore. a) karboksidi u zatvorenom prostoru nakon 5 sati ubi jaju sve. kationski su amonijeve soli i dj eluju na G+ i G-.e) KMnO4+fenol: pare te smjese efikasno ubijaju mikrobe u zraku. jako redu kcijsko sredstvo. 4.DEFINICIJA Kemoterapijska sredstva su spojevi koji ubijaju i sprečavaju raz množavanje mikroba a koriste se za liječenje ili sprečavanje bolesti kod ljudi i životin ja. kationske i neionske. Za oči: AgNO3 (odmah nakon porođaja iako može više štetiti nego koristiti).

tetraciklini. Tu još sp adaju vankomicin. protivnici Darwina??).i na gljivice koje imaj u sterole u stijenci (amfotericin B. Stečena može biti: a) Negenetička nije rezultat promjene genets kog materijala bakterije. stvaraju komplekse i depolimeriziraju DNA. Nastali spoj nije funkcionalan za stanicu pa ona ne može rasti ili umire. U popu laciji se može naći manji broj bakterija mutanata koje postaju otporne. Iz stanice izlaze bakteriji potrebne tvari a ulaze štetne pa ona umire. Bakterije međusobno razm jenjuju ove plazmide. ali su tada ponovo osjetljive na antibiotik. Slični su D-alanil-D-alaninu koji vrši unakrsno vezanje molekula glikopeptida (pogledati pod sastav stanične stijenke) pa tako vezujući se na enzim inhibiraju polimerizaciju pe ptidoglikanskog ovoja. Paraaminobenzojeva kiselina (PABA) je preteča folne kiseli ne koja je esencijani metabolit.. Vežu se na bakterijske 70S podjedinice ribosoma a ljudi imaju 80S pa ne djeluju na l jude. Stanica puca. 5. To je tipičan primjer prirodne selekcije. Povisuju propusnost stanične membrane. griseofu lvin. b) Genetička može biti kromosomska i ekstrakromosomska: Kromosomska se javlja uslijed spontanih mutacij a. 3.).bel imantil. Vežu se na DNA. a sulfonamidi se vežu na enzime gdje bi se inače tr ebala vezati PABA. Takvi mutant i prežive djelovanje antibiotika i razmnožavaju se. azitromicin i drugi). Ipak često mogu dovesti do alergijskih reakcija (vidi kasnije). Izonijazid je antagonist piridoksinu. onda će biti otporna na nake druge antibiotike kojima nije bila izložena: www. Djeluju na G. budući mi nemamo staničnu stijenku.Inhibicija sinteze proteina.Antibiotik ima sličnu strukturu kao i esencijalni metabolit i veći afinitet na enzim pa stupa u reakciju s enzimom. Nisu otrovni za ljude. OTPORNOST PREMA A NTIBIOTICIMA (čitaj: Imperija uzvraća udarac) Otpornost može biti urođena i stečena.. Antibiotici dje luju samo na populacije bakterija koje su metabolički aktivne. Unakrsna otpornost e znači da ako bakterija razvije otpornost na jedan antibioti k. i na kraju dobije mo čitavu vrstu otpornu na antibiotik (gdje ste sad. Takve bakterij e prežive. pa tako dobijemo otporne sojeve.Inhibicija sinte ze nukleinskih kiselina. etambutol. makrolidi (eritromicin. gentamicin. Urođen otpornost je neosjetljivost na antibiotik uslijed posebne građe staničnih ovojnica ili enzimskog aparata.info 5 . citoplazma izlazi van ili nastaju sferoblas ti (pogledaj pod oblike bakterija). Inhibicija sinteze s tanične stijenke: penicilini. cefalosporini (beta-laktamski antibiotici). Kad nastupe povoljni uvjeti oni se ponovo razmnožavaju. nistatin) 4. najotporniji preživi. Inhibitori 30S podjedinica su aminoglikozidi (streptomicin. a svaka nova generacija u prisus tvu antibiotika postaje sve otpornija. ali miruju i nazivaju se perzisteri. linkozamini. kana micin. 2. Inhibicija funkcije stanične membran e: polimiksini. čak i između raznih vrsta. To su one nalaze se u stanicama domaćina ili su prešle u Loblik koji nema staničnu stijenku na koju djeluju beta-laktami. Riječ je o tome da neke bakterije iz populacije nisu ubi jene djelovanjem antibiotika. neomicin. Inhibitori 50S podjedinica su kloramfenikol i. nalidiksinska kiselina. Ekstrakromosomska se osniva na R-plazmidi ma koji kodiraju enzime za razgradnju mnogih antibiotika. bacitracin i cikloserin. Čest o se javlja multipla otpornost a to znači da je bakterija otporna na viš antibiotika . Rifamipcin.

uvođenjem hidroks ilne ili amino skupine) a takav modificirani antibiotik ne djeluje. One koje brzo rastu su osjetljivije na i nhibiciju nego onih koje sporo rastu. Broj mi kroba koje smo nanijeli na podlogu. Metoda dilucije se radi u uvjetima koji su bliži onima u organizmu. Priredi se niz epruveta sa tekućom podlogom. eritromicin i azitromicin. ISPITIVANJE ANTIMIKROBNE AKTIVNOSTI "IN VITRO" . penicili ni sporije.ANTIBIOGRAM Metoda difuzije : Otopljena agarna podloga na 90 stupnjeva. Ako je v eća od 23 mm onda se smatra da je antibiotik dovoljno djelotvoran za tu bakteriju.bak terije. Primjer: ne koristi se PABA nego folna kiselina pa postaju otporne na sulfonami de. Promjena str ukture mjesta na koje se veže antibiotik. ravne površ vodoravno postavljena 4 mm debelo se skruti na 45 ine. Smanjenje potreba za metabolitom koji je inhibiran djelovanjem antibiotika. To je zona inhibicije. aminoglikozidi. a najsporije kloramfenikol. 3. Onda se netko sjetio da inhibira taj enzim pa je ampicilinu dodao klavul onsku kiselinu i tako je nastao vrlo efikasni Klavocin. pH . Zatim se doda antibiotik u obliku pilula (disk metoda) ili se utisne u podlogu. to je veća vjerojatnost da će se javiti otporan soj. Stabilnost lijeka na temperaturi viš od 37 stupnjeva (temperatura termostata varira).belimantil. Klortetraciklin se brzo oj inaktivira. 3. Trajanje inkubacije. To sv e ide u inkubator da se bakterije namnože.najbolje je neutralan u većini slučajeva ali neki su bolji kod nižeg pH (penicilin) a neki kod višeg (streptomicin). PABA sulfonamida. 4. Mikrobi prave enzim koji razgrađuje antibiotik. Promjene bjelančevinu na 30S podjedinici r ibosoma i postaju otporni na aminoglikozide ili ako promijene 50S podjedinicu on da postaju otporni na eritromicin. 5. Stvaraju alterna tivne enzime ili enzimske sustave i tako zaobiđu rekaciju koju antibiotik inhibira .info 6 . Epruveta sa najmanjom koncetracijom ant ibiotika u kojoj se nisu namnožile bakterije nam pokazuje minimalnu inhibitornu ko ncetraciju (MIK) i to je bakteriostatska koncetracija. a oko antibio tika se dobija zona na kojoj ne rastu bakterije. To se provjerava tako da se www. Taj enzim stvaraju uglavnom G. 2. Sastav podloge . 4. 3. a membranski pro teini također mogu djelovati kao enzimi koji mijenjaju antibiotik. Promjena metaboličkog puta. Metabolička aktivnost bakterija. 2. Soli koče aktivnost streptomicina. streptomicin >dihidrostreptomicin neomicin -> kanamicin polimiksin -> kolistin MEHANIZMI OTPO RNOSTI 1. proteini vežu penicilin a sla bije derivate penicilina. Više bakterija znači manju zona inhibicije pa se uzima standard od 100 000 bakterija. već ju samo modificiraju (npr. Na zonu inhibicije utječu: 1. Epruveta sa idućom višom konc etracijom pokazuje minimalnu mikrobicidnu koncetraciju (MMK) i to je najmanja ba ktericidna koncetracija. Š duže puš to tamo bakte rije da se navikavaju na antibiotik. Mikrobi s manje propusnost staničnih ovojnica tako da smanje pore na membrani pa ne propuštaju antibiotik. stupnjeva i na nju se nanesu mikrobi. polimiksin B. 6.tetraciklin -> svi drugi tetraciklini. Primjer su beta-laktamaz e koje razgrađuju sve penicilinske antibiotike. Također postoje enzimi koj i ne razaraju molekulu antibiotika. svakoj se dod aju sve manje količine antibiotika i u svaku se dodaje određen broj bakterija. Također može doći do modifikacije transportnih proteina.

b) An afilaktički šok koji često završi smrtno. bubrezima. Primjer: beta-hemolitički streptokoki mogu izazvati reumatski groznicu uslij ed taloženja kompleksa antigen-antitijelo u srčanom mišiću. najčešće je uzrokovan penicilinom. e 2. koji se vežu na mastocite i bazofilne granulocite. 4. zglobovima. Antibi otik ubija i te bakterije pa onda može doći do www. virusima. u svakom slučaju mora biti baktericidna. faza razmnožavanja jer antibiotici viš djeluju na organizme koji se akt ivno razmnožavaju. mučnina. pa može doći do gušenja (to je češći uzrok smrti). broj stanica patogenog organizma 3. bradikinin.belimantil. Osim koncentracije antibiotika.info 7 . Faktori koji utječu na rezultat slični s u onima za metodu difuzije. streptomicin je 10% manje prisuta n u tkivima nego u krvi. Antibiotici se različito ponašaju: oksitetra ciklin brzo dostiže koncetraciju u svim tkivima. Može se spri mo pravovremenim davanjem injekcije sa adrenalinom i antihistaminicima.sadržaj epruvete stavi na agar pa se opet inkubira. kosti i vezivno tkivo . dolazi do širenja krvnih žila. proljev. pa neće imati efekta.. bubrezima. 2. serotonin. IgE reagira i to je podražaj za degranulaciju stanica pa se oslobađaju medijatori upale: histamin.. 5. a to znači bez kronične upale. crvenilo. Zbog tog a liječnici nakon injekcije penicilina kažu bolesnicima da čekaju 20 minuta nakon inje kcije. Pr omjena mikrobne flore. Bakterija može izazvati neki drugi simptom osim uobičaj enog. Ako se ne razviju kolonije. TERAPIJA ANTIBIOTICIMA Važno je dosegnuti što veću koncetr aciju u bolesnim tkivima. na efikasn ost utječu: 1. NEŽ ELJENI EFEKTI ANTIBIOT IKA 1. Toksične reakcije nastaju kod predoziranja ili kod normalne doze a da osoba nema potrebne enzime. mogućnost kontakta antib iotika i bakterije. promjena imunih reakcija znači da antibi otik promjeni tok infekcije. prostaglandin i. perifernim živcima i CNS-u. što pak dovodi do prestanka rada srca.izazivaju penicilini i sulfonamidi. Također dolazi do spazma bronhalnih mišića i povećanog lučenja sluzi. Azitromicin je svojevremeno bio veliko otkriće jer je lakše prodirao u stanice nego eritromicin. mnogi antibiotici ne prodiru u likvor. Samo tako ćemo postići izlječenje bez otp ornih klica. 4. opće stanje imuniteta oboljelog. Kortikosteroidi smanjuju upalnu reakciju pa tako i djelo tvornost bakteriostatskih antibiotika. upala vene. Kad organizam ponovo dođe u kont akt s alergenom (penicilin). U organizmu ima mnogo neutralnih i korisnih bakterija. Isto tako. Alergije mogu biti različite: a) Urtikarije . gljivicama. što dovodi do povećanja propusnosti kapilara i zastoja krvi. on da sigurno imamo baktericidnu koncetraciju. povraćanje. To znači da je potrebn o antibiotike uzimati redovito i na vrijeme. stvaraju se spacifična antitijela . razne pojave na koži: osip. krvožilnom sustavu. a) lokalne su na mjestu unosa: crvenilo kože i svrbež.IgE. a one su često prirodni antagonisti drugim bakterijama. Tok alergije: rvom kontaktu organizam se senzibilizira. promjena upalnog proesa se događa kad bakterija razvije otpornost pa aku tna upala pređe u kroničnu. b) sistemske su najčešće na jetri. 3. konc etracija nikad ne smije pasti ispod minimalne baktericidne.

povišenje temperature t ako da izazivaju oslobađanje endogenog pirogena iz stanica domaćina a taj pirogen po visi vrijednost u www. Otporni su na djelovanje temperature (termostabilni). To su polipeptidi mulekulske mase 10 000-900 000. Koriste se kao cjepiva.belimantil. pa imamo neurotoksine. enterotoks ine. Virul enciju čine invazivnost i toksičnost. Egzotoksini se izlučuju izvan stanice. hijaluronidaza razgr ađuje hijaluronsku kiselinu koja čini izvanstanični matriks (osnovno tkivo). jake kiseline i lužine. Budući su im proteinske građe vrlo su termolabilni. Imaju specifičan afinitet za pojedina tkiv a. c) faktori koji sprečavaju imuni odgovor: 1. Riječ je o ini poseb nim antigenima adhezinima koji omogućuju prihvaćanje na točno određena mjesta na sluznic i. Mnogo su manje otrov ni od egzotoksina i ne izazivaju specifične manifestacije jer nemaju naročiti afinit et za određena tkiva. INVAZIVNOST je zajednički naziv za sposobnost ad herencije (prihvaćanje za sluznicu i druge površine domaćina). može doći do manjka n ekih vitamina. (Bkompleks i vitamin K). kolagenaza razgrađuje kolagen vezivnog tkiva. Kada se egzotoksini tretiraju for malinom ili povišenom temperaturom gube svoju toksičnost. ostali faktori koji sprečav aju razgradnju unutar fagocita. različiti površinski faktori (osim kapsule) s različitim načinima inhibicije fagocitoze. te svladavanje imuniteta domaćina. ali zadržavaju antigenost pa se zovu toksoidi ili atenuirani toksini. 2. pa razgrađuju se na temperaturma viš od 6 0 stupnjeva. apsorpcijom opsonina (antitijela ko ja obilježavaju bakterije za fagocitozu) 3. raznih kemikalija i UV zračenja. Egzotoksini su među najjač m otrovima poznatim čovjeku (sa 200 grama pročišćenog toksina Clostridium botulinum mogl o bi se potrovati cjelokupno čovječanstvo). zahvaljujući odgovarajućim receptorima na epitelu sluznice. a) adherencija se postiže rece ptorima na površ stanice. tj. Virulencija je stupanj patogenosti. UV zračenje) također uništavaju egzotoksine. PATOGENOST I VIRULENCIJA Patogenost je s vojstvo mikroba da izazove bolest. Svi izazivaju slične simptome: proljeve. patogeni mikrob može biti više ili manje virulentan. 2. koagulaza izaziva stvaranje fibrina ko ji se taloži na bakteriji i tako onemogućava fagocitozu 4. fibrin olizin aktivira plazminogen koji se pretvara u plazmin koji razgrađuje fibrin nast ao lokalnom koagulacijom uslijed imunog odgovora (domaćin nastoji ograničiti uzročnika ). prodiranja u tkiva i ra zmnožavanja u njima. kardiotoksine. 3. O otrovima gljivica kasnije.razvoja drugih bolesti. kapsula onemogućuje fagocitozu ili r azgradnju bakterije unutar fagocita 2.info 8 . nefrotoksine. zahvaljujući svojoj virulenciji. TOKSIČNOST Postoje dvije glavne vrste bakterijskih otrova: egzotoksini i endotoksini. Svi drugi uvjeti koje denaturiraju proteine (soli teških metala. Endotoksini su sastavni dio stanične stijenke i oslobađaju se u okolinu uslijed raspada bakteri je. 1. pa u organizmu čovjeka i životinja izazivaju stvaranje velikog broja specifičnih antitijela. hepatotoksine. Svi egzotoksini su odlični antigeni. b) faktori prodiranja u tkiva: 1. Ako se izgubi normalna crijevna flora. bilo na samoj stijenci ili na pilama. npr. Složene su građe: gliko-lipido-polipeptidni kompleksi.

Primjer: uzročnik tetanusa mora ući kroz ranjenu kožu a ako uđe kro z usta neće se dogoditi ništa. Oštećenje stanica. otok jetre. oni se razmnožavaju dok ih ne bude dosta da izazovu promjene u organizmu koje zovemo simptomima. U tom vremenu. 3. voda. Opći simptomi: opća slabost. ed emi. Proteinske su građe i dobri su anti geni. 2. a na to utječe ishranjenost. koje je različito za različite mikrobe. usmrćuju i često liziraju leukocite. Izvor infekcije može biti sve š je bilo u kontaktu s bolesnikom.stvaranje specifičnih antitijela i senzi bilizacija T-limfocita. edemi. koliko ima vitamina. promet a vode. Bolest se pojavi ako su zadovo ljeni svi elementi u Vogralikovom lancu: 1. Kochovi postulati: 1. Specifičnih simptoma ima mnogo i karakte ristični su za pojedinog uzročnika. granulomi. 3. slezene i limfnih čvorova. a ako prodiru u tkiv a onda je invazija. slični hemolizi nima i ne djeluju na limfocite. Prvo je podložnost infekciji. www. i efekte na krvožilnom sistemu: leukocitoza. Dispozicija i ekspozicija. ponekad v iš od 1000. dob. dodir. promjena krvne slike.Ono drugo je koliko dugo je izložen djelovanju mikroba.. povećan permeabilitet kapilara. Leukocidini e inaktiviraju.. Mycobacterium leprae. Različiti mikrobi moraju ući na određene ulaze organizam da bi izazvali bolest. to 2. 2. hrana. psihički i fizički umor. Zatim se može upucati zdrav om organizmu i mora izazvati istu ili sličnu bolest i sa tog novozaraženog organizma se opet može izolirati i identificirati. ostal e otrovne tvari: a) egzogeni pirogeni koje ne miješ s endogenim pirogenom. Broj mikroba je posebno važan za uvjetno patogene. ukratko svi vidljivi simptomi. r azmnožavanje. spol. Najvažnije posljedice infekcije i za razne bolesti su: 1. Svaki pat ogeni mikrob izaziva specifičnu bolest. ali i domaćinovu reakciju na sve to. kog njihovo održavanje. insekti.. Imunološ promjene .belimantil. povišena temperat ura. Broj mikroba.. Š je mikrob virulentniji to je potreban e to manji broj. Nak on ulaska patogenog mikroba obično slijedi period inkubacije. Ulazna vrata. diseminirana intravaskularna koagulacija. Podrazumijeva ulaženje patogena u tkiva domaćina.. 4. Ne stimuliraju stvaranje antitijela i ne pretvaraju se u toksoide. Ako su mikrobi na koži i predmetima onda je to kontaminacija... ati b) toksični enzimi koje bakterije luče prema van su hemolizini i leukocidini Hemolizini razaraju membranu eritrocita. Morfološke promjene: razni oblici upale. 3. promjene krvne slike. Neke bakterije neće rasti na hranjivim pod logama: Treponema pallidum. ke U svakoj zaraznoj bolesti mogu se manje ili viš jasno r azlikovati opći i specifični simptomi: e 1. gnojenja. 4. higijena.hipotalamičkom termostatu. Ponekad je dovoljna jedna. oslobađanje za domaćina štetnih tvari. INFEKCIJA Najvažniji oblik patološ djelovanja mikroo rganizama. Ima ih viš vrsta. tkiva i organa i poremetnja njihovih funkc ija. Biokemijske i fiziološke promjene poput poremećaja metabolizma hrane. Može se izolirati iz oboljelog organizma i u zgojiti na hranjivoj podlozi i tako identificirati. Put š irenja infekcije: zrak. glavobolja. 2. Ako u čovjeka uđu otrovi proizvedeni izvan domaćina (botulin) riječ je o trovanju jer nema interakcije dvaju živih bića. 5. trombocitope nija.info 9 . gustoće krvi.

6. visoka koncentracija metabolički h produkata djeluje toksično i hiperosmotski). U tankom crijevu ih razlažu probavni enzimi a u debe lom crijevu ih ometaju bakterije crijevne flore d) urogenitalni trakt . Fokalne su kad je mikrob skriven duboko u nekom organu i od tamo se š tijelom. fagocitin) ubijaju neke mikrobe ako d ospiju u krv c) lizozim razara stijenku bakterije d) interferoni sudjeluju u ant ivirusnoj obrani (vidi detaljnije kod virusa) e) komplement (fiziologija) 4) bio loš barijere: ke a) upalni proces (vidi patofiziologiju) onemogućuje širenje mikroba.spol. b) diš sluznica . Miješana je sa više različitih mikroba. endemijsk e (uže područje). 2. Povišena temperatura st imulira aktivnost leukocita. naročito kad imunitet dovolj no oslabi da mikrobi normalne flore postanu patogeni. a cervikalna sluz sadrži lizozim. c) probavni trakt . 8. stalno ljuštenje. e) oko . suhoća. pandemijske (posvuda).urin nep ovoljnim sastavom ometa razvoj mikroba (niski pH. www. b) vrućica . 9.nespec ifična i specifična.belimantil. Recidiv je ponovno oboljevanje od mikroba kojeg smo skoro ubili ali ipak nis mo a on se nije pomirio s porazom. epidemijske (šire područje). socioekonomski status. higijenske navike. U vagini žive Doederleinovi bacili (kiseli pH) . a također izaziva i izlučiv anje laktoferina iz neutrofilnih leukocita.kiseli pH želuca ubija mnoge mikrobe. dob. Latentne su one koje imamo ali ne znam o da ih imamo jer se ne pokazuju. pa biva pr ogutana ili iskaš ljana. Sama sluz sadrži neke antibiotske tvari (lizozim). Alveolar ni makrofagi fagocitiraju mikrobe koji dospiju u pluća. normalna mikroflora . Cilijarni epitel stalno gura sluz prema gore.turbulentan tok zraka kroz diš puteve uzrokuje hvatanje bakte rija na na ne sluznicu.ra sa. Sekundarna je kad za vrijem e infekcije jednim mikrobom napadne neka druga vrsta. Nespecifična imunost sastoji se od više faktora: 1) opće značajke: opć onstitucija. iri 7. Netipične su kad fali glavni simptom.suze mehanički ispiru oko. a sadrže i liz ozim.Prema kliničkim manifestacijama razlikujemo: 1. blago kiseli pH ( znoj).neki medijatori upale (endogeni pirogeni) i produkti bakterija (egzog eni pirogeni) povisuju vrijednost hipotalamičkog termostata. djelovanje T i B limfocita. Monogena infekcija je sa samo jedn im mikrobom. Stalno ispiranje trakta mokrenjem o nemogućuje kolonoziranje bakterijama. Mogu biti individualne. 4. Superinfekcija je kad s e u toku liječenja jedne infekcije pojavi druga koja je otporna na taj antibiotik.info 10 . 3) kemijske barijere: a) hormoni (antiinflamatorni učinak kortikosteroida) b ) beta-lizin i drugi polipeptidi (leukini. 5.sve to onemogućuje nastanjivanje patogenih mikroba na koži.čvrstoća. ishranjenost. 2) fizikalne barijere: a) koža . Abortivne su kad počnu ali se predomisle pa n estanu. OTPORNOST NA ZARAZ NE BOLESTI Općenito postoje dvije vrste otpornosti prema uzročnicima zaraze . 3.

neutralizacija virusa .citotoksične stanice (T-killers) e . Svaki od njih ima ka konstantni dio (različit za različitu klasu antitijela ) i varijabilni dio koji omogućuje reakciju sa specifičnim antitijelom. IgD.. T-limfo citi imaju viš uloga: . Postoji pet klasa antitijela: IgG. tkivni makrofagi. Antigeni bakterija: somatski il i O-antigeni.drugi stupanj se manifestira na specifičan način: aglutinacijom. . B-limfociti su prekursori plazma-stanica koje proizvode antitijela. lizom st anice ili drugim serološ reakcijama (to traje neko duže vrijeme). samo onemogućen.virus nije razgrađen. hijaluronidaza i drugi enzimi) su antigeni. kapsularni ili K-antigeni Površin ske strukture mogu imati čitav niz antigena označenih raznim slovima (Vi-antigen. d) fagocitoza je prepoznavanje. Sastoje s e od 4 polipeptidna lanca: dva teš (H .supresorske stanice (Tsupressors) .) Egzotoksini bakterija su dobri antigeni i ostali spojevi koje mikrob može stvarati (hemolizini.c) laktoferin izuzetno dobro kompleksira željezo i smanjuje koncentraciju slobodno g željeza u plazmi i tkivima. kim Manifestacije reakcija antigen-antitijelo: .neutraliziranje toksina . Sami hapteni nisu antigeni.isto kao aglutinacija ali reagi raju slobodni antigeni a ne cijele stanice.heavy. unakrs ne reakcije. Antigen (antibody generator) je svaka tvar koja u živom organizmu može iz azvati imuni odgovor koji može dovesti do zaštitnog imuniteta (specifične otpornosti).regulatorne stanice (T-helpers) PREOSJETLJIVOST Preosjetljivost il i alergija je imuni odgovor koji nastaje pri ponovljenom kontaktu s antigenom ko ji nazivamo alergenom. flagerlarni (bičevi) ili H-antigeni.prvi stupanj je specifično spajanje antigena i određene varijabilne regije antitijela (brzi stupanj). precipitacijom. postoje i tzv. protein plazme) iz azove imuni odgovor. 1 . kih R eakcija antigen-antitijelo sastoji se od dva dijela: . IgA. IgE. Hapte n je molekula male mase koja vezivanjem za neki protein (npr. a ne cijela molekula. 2.reakcije uz posredovanje komplementa: bakterioliza (n astaje litički kompleks komplementa . tj. preosjetljivosti (alergije) ili imunotolerancije.precipitacija .i Tlimfocita. kad različiti antigeni izazivaju stvaranje istih antitijela.sljepljivanje stanica u grupice. Mr=50000) i dva laka (L . Mantigen. Mr =25000). Bakterije trebaju željezo za sintezu enzima pa ako nem a željeza sporije rastu. Antitijela (imunoglobulinska frakcija seruma) su proteinske molekule naročite građe. To je za to jer su za antigenost odgovorni dijelovi antigena. Antigeni su specifični pa svaki antigen izaziva proizvodnju točno određenih antitijela. Ipak. pl azma stanice stvaraju IgE antitijela koja se www. . Prvi kontakt se zove senzibilizacija: B-limfociti. IgM. proždiranje i destrukcija p atogenog organizma od strane fagocita: makrofagi.light.kompleks toksin-antitij elo nije otrovan .vidi fiziologiju) i reakcija vezanja komplem enta (vidi kod identifikacije bakterija) Stanice imunog odgovora su limfociti.. Manje važno za obranu ali važno u dijagnostici.info 11 . .aglutinacija . Neki imaju 1 0 lakih i teš lanaca. .belimantil. neutrofilni leukociti i neki T-limfociti Specifična imunost posredovana je djelovanjem B.

Tada može doći do opsežnog oštećenja tkiva. endokardu i zglobovima. žuč). ali pri alergiji ih ima previše. tetanus. lokalne anafilaksije sa istim mehani zmom nastanka. Također. Postoje i tzv. Služe za prevenciju zaraznih bolesti. artritis). 2. da se razmnože i mi griraju do antigena. heparin. 3. TIP . odebljanja limfnih čvorova. CJEPIV A Cjepiva (vakcine) služe za stvaranje umjetno stečenog aktivnog imuniteta. Ob ično ih uklanjaju makrofagi. ali samo na užem području organizma (senzibilizirane su samo lokalne stanice). a opisano je kod neželjenih učinaka antibiotika (tada anti biotik djeluje kao alergen). 2. Cjepljenje tokisoidima: difterija.ANAFILAKSIJA Vezivanje alergena za IgE izaziva degranulaciju gor e navedenih stanica pa one ispuš taju tvari posrednike (medijatore anafilaksije): histamin. Primjer takve reakcije je serumska bolest kada nakon davanja seruma s antitoksinom dolazi do poviš enja temperature.CITOTOKSIČNA REAK CIJA Vezivanjem alergena s IgE antitijelom aktivira komplement i dolazi do lize stanica tkiva. Tako se cijepi protiv bjesnoće i BCG ( be-se-že . bronhalna astma i osip. pertussis. čime osoba postaje alergična. kojima treba neko vrijeme da “osjete” antigen jer antigene prvo moraju fagocitirati makrofagi i prezentirati ih T-limfocitima. TIP .vidi kod tuberkuloze). već T-limfocitima. probavnih i neuroloških smetnji. Primjeri su tuberkulinska reakcija (kod Mycobacterium tuberculosis) ili odbacivanje transplantata. Postoje 4 vrste preosjetlji vosti: 1. Tu spadaju peludna groznica. 3. TIP . edema lica i zglobova. Oslabljeni mikrobi s e prevode kroz puno životinja i presađuju se na nepodesnim podlogama (krumpir. osipa. Taj je imuni odgovor inu pretjeran i dovodi do oštećenja tkiva. pa nastaje reumatsk a groznica (glomerulonefritis. pjegavi tifus. kompleksi nastali za vrijeme streptokokne upale mogu se deponirati u glomerulima bubrega. Prednost je što oslabljene bakterije preživljavaju u organizmu tako da je imu ni sustav duže u kontaktu sa antigenom.REAKCIJA IMUNIH KOMPLEKSA Oštećenja tkiva izazivaju cirkulirajući kompleksi antigen-antitijelo koji se deponiraju u tkiva i privlače fagocite koji izazivaju upalne reakcije. Nedostatak je š nikad ne znašjesu li to dovoljno oslabljeni. TIP .vežu za površ mast-stanica i bazofilnih leukocita. paratifus. endokarditis. Takva je transfuzijska reakcija uslijed davanja inkompatibilne kr vi. ali ne mogu izazvati bolest. 1.belimantil. Kombinirana cjepiva: Di-Te-Per su toksoidi difterije i tetanusa + mrtva Bordet ella pertussis. To dovodi do stanja koje se naziva anafilaktički šok. www.ODGOĐENA PROSJETLJIVOST Ovaj tip alergije nije posredovan antitijelim a. 4 . Od mrt vih mikroba: tifus.info 12 . 4. Riječ je m rtvim ili živim ali oslabljenim bakterijama ili tretiranim (atenuiranim) toksinima bakterija (vidi kod egzotoksina). prostaglandine. glice rol. leukotriene i druge.

Viš o tome kod virusa. bje snoća) ili njihove dijelove virusne antigene (hepatitis B). ospice. e www.belimantil.info 13 .Antivirusna cjepiva koriste atenuirane i inaktivirane viruse (gripa.

Josip Čulig. sc. med.ANTIMIKROBNI LIJEKOVI Prim. dr. mr. 1 .

ANTIMIKROBNI LIJEKOVI uniš tavaju (ubijaju) mikroorganizme ili zaustavljaju njihov rast. BAKTERICIDI BAKTERIOSTATICI 2 .

MEHANIZMI KEMOTERAPIJSKOG DJELOVANJA • Inhibicija sinteze stanične stijenke • Povećanje propusnosti stanične membrane • Inhibici a i poremećaji u sintezi bjelančevina • Inhibicija sinteze nukleinskih kiselina 3 .

PENICILINI I CEFALOSPORINI koče koče enzim transpeptidazu. Antibiotici je zaustavlj aju na različitim razinama.Sinteza stanične stijenke odvija se u nekoliko stupnjeva. VANKOMICIN sprečava transfer polipeptida spreč iz c itosola na polimerski lanac. 4 . nužan za mrežasto ispreplitan je pentapeptida stanične stijenke.

… inhibiraju ci tokrom P-450 Pkoji demetilira prekursor ergosterola. 5 . KLOTRIMAZOL.Stanične membrane mikroba selektivno su propusne (slično čovjekovim) NISTATIN i AMFOTERICIN su polieni bogati konjugiranim dvostrukim vezama. Vežu se z a ergosterol u staničnoj membrani gljivica i stvaraju hidrofilne kanale kroz koje bitni dijelovi stanica izlaze. MIKONAZOL. KETOKONAZOL.

70 S ribosom s podjedinicama 30 S i 50 S AMINOGLIKOZIDI se ireverzibilno vežu na 30 S pa nastaju nenormalne bjelančevine. TET RACIKLINI se vežu na 30 S i blokiraju vezanje transfer RNA za mRNA.Sinteza bjelančevina odvija se na ribosomima bakterijskih stanica. Ovi se lijekov i vežu i za ribosome sisavaca! 6 .

Klindamicin koči početak sin teze peptidskog lanca. 7 . ERITROMICIN I KLORAMFENIKOL vežu se na 50 S. Eritromicin sprečava elongaciju peptidskog lanca na ribosom ima.KLINDAMICIN.

8 KINOLONI i .Izravni inhibitori sinteze nukleinskih kiselina RIFAMPICIN inhibira sintezu bakterijske RNA na DNA ovisnu polimerazu. nhibiraju sintezu nukleinskih kiselina blokiranjem DNA giraze.

Sisavci koriste gotovu folnu kiselinu. TRIMETOPRIM koči enzim koji koči reducira dihidrofolnu u tetrahidrofolnu kiselin u. 9 . koenzima u sintezi timidin a.Neizravni inhibitori sinteze nukleinskih kiselina SULFONAMIDI sprečavaju sintezu sprečavaju folne kiseline. a mikrobi je sintetiziraju iz PABAPABA -e.

KONCENTRACIJA ANTIBIOTIKA na mjestu infekcije mora biti 2 .4 x veća od MINIMALNE INHIBITORNE KONCENTRACIJE za pojedinu bakteriju. 10 .

11 .REZISTENCIJA MIKROBA • promjene u staničnoj stijenci bakterija koje sprečavaju ulaz antibiotika • promjene na mjestu vezivanja lijeka • stvaranje enzima koji razgrađuju antibiotik (penicilinaza ).

konjugacija .transformacija . Kromosomska .transpozicija .transdukcija plazmidske DNA unutar bakteriofaga .GENETSKI MEHANIZMI REZISTENCIJE 1.plazmidi (genetski e lementi) . Vankromosomska .spontana mutacija gena 2.DN A prelazi na drugu stanicu .prijelaz kratkih sekvencija DNA s plazmida na plazmid unutar bakterije 12 .plazmidi prelaze s bakterije na bakte riju za vrijeme konjugacije .

ODABIR ANTIBIOTIKA • prema kliničkom iskustvu empirijski • prema antibiogramu 13 .

krista lurija. vrtoglavica. 14 . agranulocitoza.glavobolja. pneumokok. • Djelotvorni protiv gram-pozitivnih i gra m-negativnih bakterija • Meningokok. stafilokok i gonokok s u danas rezistentni • Brojne nuspojave . g. akutna hemolitička anemija.SULFANOMIDI I TRIMETOPRIM . streptokok.od 1935. cijanoza.

g.hipersenzib ilizacija penicilinskom kiselinom koja nastaje cijepanjem B-laktamskog prstena. kultura plijesni Izolacija aktivne tvari krajem 2.1928. Rezistencija bakterija lučenjem penicilinaze koja cijepa B-laktamski prsten. gonokoka. hemofilusa. svjetskog rata.PENICILINI . pneumokoka. Alergijske reakcije . BDanas su rezistentni mnogi sojevi stafilokoka. 15 .

prošireni spektar djelovanja gram negativne bakterije karbenicilin .kristalni penicilin oralni penicilini amoksicilin .djeluje na pseudomonas piperacilin .dj eluje na psedomonas i klepsijelu meticilin .otporan na stafilokoknu penicilinaz u 16 .

Nisu osjetljivi na penicilinazu.CEFALOSPORINI su dobiveni iz filtrata aktinomiceta. ali neke gram-negativne bakterije razvijaju gramcefalosporinaze. 1. 3. generacija generacija generacija generacija CEFALEKSIN CEFUROKSIM CE FTRIAKSON CEFOBID 17 . Djeluju slabije od penicilin a. 2. 4.

Virusi su intracelularno smješ teni uzročnici zaraznih bolesti ANTIVIRUSNI LIJEKOVI ne smiju oštetiti stanicu domaćina domać ACIKLOVIR derivat gua ina inhibira virusnu DNA .polimerazu ZIDOVUDIN je sintetski analog timidina koj i inhibira HIV INTERFERONI su glikoproteini koji imaju imunoregulatorno i antipr oliferativno djelovanje 18 .

S. epidermidis je uobičajeni stanovnik kože i ponekad izazove oportunistčke infekcije. konjuktivitis 5. 4. www. pleuritisa. enterotoksini izazivaju akutni proljev i povraćanje 10. do bivaju se plakovi. kožne infekcije: potkožni čir. hijaluronidaza razgrađuje izva nstanični matriks domaćina 9. eritromicin. ku 2. 3. lipaza razgrađuje lipide. albus uzorkuje upalu lojnih žlijezda .SPECIJALNA BAKTERIOLOGIJA MICROCOCCACEAE Rodovi: Micrococcus. beta-hemoliza. tvore grozdove. Stomatococcus. fibrin i ostale proteine 7. hemolizini izazivaju beta hemolizu 2. što olakšava kolonizaciju kože 5. Staphylococcus.priš tevi. G+. stafilokinaza razgrađuje fibrin 8. Identifikacija: gnoj se stavlja na tekuću ili krutu podlogu. upala tankog crijeva uz pr oljeve i povraćanje. dublja infekcija s brojnim drenažnim otvorima u koži. Služi za identifikaciju. kloksacilin.info 1 . p irogeni toksin podižu temperaturu Patogeneza: 1. peptidoglikan stijenke daje serološ reakciju. Planococcus S TAPHYLOCOCCUS AUREUS Morfologija: sitni. leukocidin smanjuje djelotvornost fa gocitoze 3. može dovesti do sepse i meningitisa. peritonitisa (sekund arna žariš s visokim letalitetom ta). OSTALI STAFILOKOKI S. Stanični spojevi: 1. površ inska infekcija kože primarno uzrokovana strep tokokima. S. im aju kapsulu. Izvanstanični spojev i: 1. nukleaze razgrađuju DNA i RNA 6. epidermolitički toksin = exfoliatin odjeljuje epidermu od stratum granulosum 11. antigeni: protein A i polisah arid A su dijelovi stanične stijenke i izazivaju imuni odgovor. Luče beta-lak tamazu pa su otporni na penicilin. aerobni. koagulaza ima istu funkciju kao faktor gomilanja i sprečavanje pristup a fagocitima i antitijelima 4. Terapija: cefalosporin. faktor gomilanja iza ziva precipitaciju fibrina i stvaranje apscesa. proteaze razgrađuju serumske proteine. 3. intermedius uzrokuje in fekcije rana.belimantil. ne prave spore. nepokretni. uzrokuje infekcije gornjih dišnih p uteva ali može izazvati i upalu pluća 2.

anti tijelo može izazvati autoimonu bolest zvanu reumatska groznica koja može biti neuspo redivo gora od bolesti izazvane bakterijom. neki sojevi su otporni pa se daje kombinacija ampici lina sa klavulonskom kiselinom. proteinaza. mogu i cefalosporini i eritromicin. Komplikacije: reumatska groznica (miokarditis i artritis) i glome rulonefritis. uha. a iz krvi može u bilo koji organ. sepsa poslije abortusa 4. drugi faktori invazivnosti: hijaluro nidaza. N. Terapija: penicilin. Rastu na obogaćenim pod logama . sepsa. STREPTOCOCCUS PYOGENES Morfologija: nepokretni.belimantil. Uzimaju se sputum. kožne infekcije: erizipel ("crveni v jetar") . beta-hemol izu. Patogeneza: uzrokuje respiratorne infekcije: upala nosa. miokardu i sinoviju. upala uha. Za rast im treba puno CO2. G+ Uzgoj na krvnom agaru: beta-hem oliza ako se kultivira anaerobno. ON TRAŽI MALO VIŠ O Š E ARLA HU!!!!! 2. DYPLOCOCCUS PNEUMONIAE ILI STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE Morfologija: izduljeni dipl okoki s kapsulom. streptokinaza. sinusa. gnoj ili bris grla. Obavezni paraziti sluznica. aerobni. Stanični produkti: 1. imaju kapsulu. Prenosi se kapljičn o. diplokoki poput zrna kave. konjuktivitis.STREPTOCOCCACEAE 30-ak različitih tipova. ne prave spore. nesporogeni. sinusa. Obavezno ant ibiogram. Unutarstanični paraziti i uzrokuju g nojni proces. pluća 2. ne prave spore. To su imunološ reakcije na ke infekciju u kojima dolazi do precipita cije kompleksa antigen-antitijelo u glomerulima. sepsa. hemoliza: streptolizin O napada eritrocite ali je osjetljiv na prisus tvo kisika. www. izaziva respiratorne infekcije : upala grla. Kapsula sadrži SSS (specifična solubilna supstanca) antigen. a alfa-hemoliza ako aerobno. Terapija: penicilin i eritromicin. Kod ove porodice kompleks antigen . Streptolizin S izaziva beta hemolizu (in vitro). šarlah. sicca. flavescens.info 2 . catarrhalis. neki prave kapsulu. G+. rastu u lancima. Površ inska infekcija se očituje kao mjehurići na k oži koji pucaju i nastaju kraste.izraženi eritem i edem kože. Kod imune obrane bubri pa se to može k oristiti za identifikaciju (Neufeldov fenomen). grla. Prenosi se kapljično ili kontaktom ako ima kožnu infekciju. fakultativni anaerobi. 3. nepokretni. Saprofitne vrste: N. N. b ronha i pluća. meningitis. Enzimi: laktaza+. eritrogeni toksin izaziva š arlah. nepokretni.čokoladni agar. konjuktivitis. NEISSERIACEAE Morfologija: G-. 3. Patogeneza: 1. oksidaza+. S labo razgrađuju šećere. ali u organizmu sti mulira blastnu transformaciju limfocita.

ali može proći i bez tih simptoma. Izvan čovjeka gube virulentna svojstva što znači da se ne može se zaraziti dodirom pred meta osim ako je bakterija svježe nanesena. nog Antigeni: kap sularni (polisaharidi i drugi). koža – potkožna krvarenja i osip. Moguće je š irenje bolesti u jajovode i jajnike š izaziva n eprohodnost jajovoda i sterilnost. U 2/3 slučajeva infek cija prolazi bez simptoma. to Terapija: penicilin. seroskupine A i C su epidemijski oblici bolesti a B sporadični. šupka i konjuktivi tis. krv. Inkubacija 1 do 7 dana. Posljedice su konjuktivitis i sljepoća. 4. srce . uk očenim vratom. fermentira maltozu. e ndokarditis. sjajn e. sivkaste. 3. moguće me tastaziranje u druge organe: zglobovi . ravnog ruba. što se očitu je kao krvarenje kože i sluznica (osip). meningitis. Terapija: penicilin. Žene dobiju infekciju grlića maternice i uretre. endotoksin. ima kapsulu i pile za prihvaćanje na stanični epitel diš sis tema.belimantil. Muškarci dobiju uretritis sa gnojni iscjedkom koji izazove bolno mokrenje. iri Bolest se prenosi kapljičnim putem: 1. Svježe izoli rane posjeduju kapsulu i pile.miokarditis. eritromicin. Patogeneza: bolest se zove gonoreja. krvarenje u nadbubrežnim žlijezdama.artritis. nema hemolize. Ako se infekcija ne liječi širi se na prostatu. Enzimski slabo aktivna i razg rađuje samo glukozu. to Moguće su i infekcije usta.NEISSERIA MENINGITIDIS Parazitira u leukocitima. Uzorci za dokazivanje: n azofaringalni bris. strah od svjetlosti. meningi tis je gnojna upala moždanih ovojnica popraćena glavoboljom. Kolonije su glatke. Postoje sojevi otporan na penicilin (proizvodi penicilazu) pa se daju c efalosporini. Ophtalmia neonatorum je infekcija ploda prolaskom kroz porođajni kanal. Rijetko ima plazmide. Virulencija: pili za prihvaćanje na sl uznicu. epitel nazofarinksa 2. Virulencija: kapsula + pili (prijanjanje za nazofaringealnu sluzni cu) i endotoksin koji ima sposobnost prodiranja u stijenke malih krvnih žila i tak o se š po tijelu. Zato se bebi dodaje eritrom icin u konjuktivnu vreću. azit romicin. Gnojni proces povisuje pritisak na razne dijelove mozga. Kolonije su glatke. Za rast zah tjevaju povišenu koncetraciju CO2 i obogaćenu podlogu. Dijagnoza: uretralni iscjedak nanese se na čokoladni agar. kroz sluznicu uđe u krv pa izazove brzu i žestoku sepsu (meningokokcemija). sjajne. www. cefalospor ini i kloramfenikol NEISSERIA GONORRHOEAE Parazitira u granulocitima. Bakterijski meningitis razlikujemo od virusnog po tome š virusni ne uzrokuje stvaranje gnoja. prozirne. pluća. nakon sepse a još rijeđe izaziva artritis. Antigeni: pilin i porin. vlažne. U podlogu se dodaju vankomicin i nistatin se stavljaju da spriječe rast ostalih bakterija. likvor.info 3 . sjemene mjehuriće i epididimis što može dovesti do sterilnosti. Ako se na podlogu stavi tetrametil-parafenil-di amid daje crne kolonije. Rijetko pređe u krv i izazove sepsu.

kolagenaze. Spore su smještene centralno ili supterminalno a u obojenom preparatu vide se kao prozirna tjelešca u bakteriji. anthracis. prebirači vune). Uzročnik antraksa koja uglavnom za vršava sepsom i smrću životinje. Nakon inkubacije od nekoliko dana t): pojavi se crveno izbočenje (edem. B. kožni antraks (crni priš bakt rija prodire kroz sitne rane na koži. neravnih rubova. B. Smrt ka o posljedica visoke dehidracije i kardiovaskularnog kolapsa. kovrčave. Vrste: B. ima pile. enzima i toksina Kapsula ima polimer D-glutaminske kisel ine i on sprečava fagocitozu. te se iscijedi krvavo-gnojni eksudat i nastane crna kra sta. Zaraza udisanjem spora (npr. sporogeni aerobni štapići. crijevni: krvava upala tankog i debelog crijev a s proljevom. 2. BACILLUS G+.MORAXELLA CATARRHALIS G-. cereus. protektivni faktor (protiv fagocitoze). konjuktive. nekroza tkiva). Tvore ih patogeni sojevi (kapsula). gramicidin (B. aerobi. R-obli k nemaju kapsulu. lecitinaze.info 4 . Kod čovjeka ima 3 oblika: 1. Regionalne l imfne žlijezde su otečene i bolne. bez bičeva (nepokretni). Otporne su z bog stvaranja spora pa su proširene u prirodi. sinuse. cereus). češće nego u nama. Većina vrsta nije patogena. U pala se može proš na srednje uho. Virulencija se sastoji od kapsule. pril ično rasprostranjeni u okolišu. Proizvodi betalaktamazu i DNA-azu. bronhe. poli mix. i jedan hapten. Česti kontaminanti. brevis). letalni faktor. nema kapsulu. polimixin (B. Kolonije m ogu biti: S-oblik su okrugle. www. iriti Terapija: ampici lin sa klavulonskom kiselinom. Neke vrste prave antibiotike: baci tracin (B. a još je i antigen. Nema hemolize. obavezno antibiogram. 3. a u normalnim uvjetima prežive desetljećima. P ojedinačno nisu otrovni ali kombinacija je gadna. Enzimi: proteaze. koje kasnije pocrni zbog k oagulacije krvi i pukne. B. Toksin ima 3 komponen te: edematozni faktor. vitičaste.belimantil.10 nm) štapići s kapsulom. Zaraza od nedovoljno termički obrađenog mesa zaraženih životinja. glatke. polimix). Normalni stanovnik sluznice nazofarinksa. Oko primarnog priš nastaju satelitski ta mjehurići slični primarnom. plućni antraks je upala pluća s krvavim ispljuvkom. Razlikuje se od Neisse ria jer ne razgrađuje ugljikohidrate. Bolest će se razviti ako je oslabljen imunitet. Ima i somatski proteinski antigen. hiperemija. M ogu biti povezani u kraće lance (nalik na bambusovu trsku). megaterium. BACILLACEAE 2 roda: Bacillu s i Clostridium. i nisu patogeni. Spore p režive 10 minuta u kipućoj vodi. BACILLUS ANTHRACI S Morfologija: veliki (4 .

be z bičeva. Tkivo se raspada(mj ehurići plina). gangrenoz ne nekroze nakon operativnih zahvata: ako nakon abortusa ako ostane posteljica u maternici nastaje infekcija. zatajenje bubrega. sepsa: hemoliza dovede do anemije. CLOSTRIDIUM PERFRINGENS Morfologija: kratki debeli bacili s kapsulom. ok. megaterium je česta u . hemolizin . tita Dokaziv anje: termoprecipitacija (Ascolijeva reakcija). nastaje hemoliza. Iznimka je C. Enzimi: lecitinaza uniš t ava membrane.cereus je če st uzročnik bolesti u čovjeka: trovanje hranom. Pokazuje he molizu alfa i beta vrste. može izazvati sepsu. Većina je saprofitna. Endogeni patogeni su nesporogeni anaerobi su dio normalne flore i mogu po stati patogeni. Gangrena u kirurgiji crijeva i žučnih putova. nema osjeta i na dodir šušti pa se bolest zov e i šuštavac. smrt nastupa u nekoliko sati. kolagenaza. infekcija drugih tkiva. Bolest nastaje zagađivanjem tkivne ozljede. Ima tipove kolonija od A do E. proljev. hijaluro nidaza. Metabolički aktivne: postoje saharolitične (C. s dugom inkubacijom (8-16 sati): termo labilni enterotoksin aktivira adenil-ciklazu. Egzogeni patogeni su uzročnici infekcije. Patogeneza: 1.info 5 B. e ljubičasta. stretotermiphilis služe za kontrolu sterilizacije autoklava. i Patogenost se sastoji od egzotoksina koji se razlikuje od vrste do vrste. 2. abdominalni grčevi i povraćanje. dolaze i zvana. delta. beta. s kratkom inkubacijom (1-6 sati): termostabiln i toksin. Otrovi: 5 vrsta (alfa. kolagenaza i hijaluronidaza za razaranje vezivnog tkiva. Veliku ulogu igraj u aerobi koji potroš kisik te pomažu razvoj anaerobne infekcije. Ima ih u zemlji. na površ j e tvrda kožica. Spore su smješ tene supterminalno. perfringens) i proteolitične (C. perf ringens jer nema bičeve a ima kapsulu. koža je plava. često su u paru. uzročnik plinske gangrene (klostridijs ka nekroza) je nekrotizirajuća upala koja se naglo širi iz područja tkivnog oštećenja u su sjedno vezivo i mišiće. t etani). Važna je zaš veterinara i svima koji rade sa životinjama cjepivom (soj bez kapsule ali ima antigene). Ukoliko s e razvije meningitis. theta) i svi su nekrotični. OSTALI BACILUSI B. Ako dođe do sepse. upala oka.belimantil. neki i hem olitični i jedan enterotoksin. sup tilis. CLOSTRIDUM G+ štapići. 2. Patogenost im poraste u sinergizmu s fakultativnim anaerobnim ko ji potroš kisik u tkivu. B. š smrt. prave spore. žutica. tahikardija. B.Sva 3 oblika mogu preći u sepsu: vrućica. meningitis. manji broj izaziva bolest. izlučivanje tekućine i proljev. pos jeduju peritrihijalne bičeve pa su jako pokretni. www. Ako se uzgaja u bojunu. fermentacij skim procesima (kiseljenje zelja). Osim toga ima i ovih enzima: lecitinaza. anaerobi. ini Terapija: penicilin. crijevima životinja i u biljkama. Proizvodi kiselinu i plin vodik. Spore su jako otporne i podnose kuhanje sat ima. vodama. gama. 2 vrste trovanja hranom: 1. smrt. nema kaspulu. tetraciklin. Kolonije: raste u raspon u od 18 do 46 stupnjeva te se kultivacijom miješ flore na 45 stupnjeva može izdvojit i ane od ostalih bakterija uz pH 7.

bez kapsule. Na čovjeka dje luju tipovi A B E. 4. pa to nije jasan pokazatelj za ovu bakteriju. Cjepivo se zove DI-TE-P ER. Patogenost: egzotoksin (neurotoksin) otp oran na probavne enzime. slabost okulomotornih mišića . Pa ipak . Spore ili vegetativni oblik se unose preko rana. Kolonij e su slične pahuljicama pamuka. VAŽNO: zaražene namirnice su po okusu i mirisu neizmjenj ene. Streptococcus faecalis . unosi se namirnicama (konzervirana hrana). Doza ispod 1 mikrograma je ubo jita. www. Infekcije nema. H2S. konzerve se mogu lako prepoznati po plinovima koje bakterija stvara a koji uzr okuju napuhavanje. Otrov ometa izlučivanje acetilkolina u kolinergičnoj sinapsi što izaziva mlohavu paralizu poprečno-prugastih mišića. Kirurško odstranjenje zahvaćenog tkiva (zato su Titu rezali nogu). odsustnost peristaltike. r educiraju nitrate u NO2 i NO (plinovi). ubodima. zbog pokretljivosti prekriva čitavu površinu podloge. prozirne. Bolest se zove botulizam i ako se na vrijem e ne da protuotrov.. Preventiva: otvor ite ranu!!! Čišćenje sa superoksidom jer je bakterija anaerob. Ovo je najjači prirodni otrov. Antigeni: H-antigen (termolabilan) i O-antigen (termostabilan) sa 10 sero loš tipova. kontrakcija leđne muskulature. Tretiranjem otrova nastaje toksoid za vakcinaciju. ali važnije je davati protuotrove (ljudski ili životinjski tetanusni imunoglobulin) . supterminalne spore. Kolonije su okrugle.belimantil. Najbolja je prevencija adekvatnim tretmanom rana. Identifikacija je pucanje duboko g agara uslijed stvaranja plina. NH3. što dovodi do jakog grčenja uz lomove kostiju i guš enje. sjajne. klostridijski celulitis je infekcija potkožnog tkiva slična plinskoj gangreni. Svijest je potpu no očuvana. CLOSTRIDUM TETANI Ima terminalne spore. Osim njega. indol. kih Toksini: egzotoksini tetanolizin (hemolizin) i tetanospazmin (neur otoksin) Patogenost: sama infekcija je uvijek lokalna pa kao takva ne bi bila ve liki problem. Iz lučivanje neugodnog mirisa zbog NH3. to mogu izazvati i ove bakterije: Staphylococcus aureus. Na 100 stupnjeva kroz 10 minuta otvor se inaktivira (termolabilan). inhibicija lučenje sekreta sluznice pa nastaje suhoća usta i ždrijela. spazam mišića lica.3. a u fazi sporulacije se boje G. ire Egzotoksin tetanospazmin djeluje na CN S tako da sprečava oslobađanje inhibitornih transmitera i poveća refleksnu razdražljivos t. Egzotoksin je osjetljiv na HCl pa se inaktivira u želucu.i peritrihijalne bičeve.otrovi se š krvlju. CLOSTRIDIUM BOTULINUM Morfologija: U parovima ili kr atkim lancima. Terapija : penicilin. Biokemija: ragrađuje saharozu i proteine. acetat. Terapija: penicilin.info 6 . Tako ova bakte rija unesena preko usta ne izaziva nikakav efekt. na životinje C D F. bacitracin. Bacillus cereus. H2. anaerobi.. ali. Biokemijske osobine: ima proteolitičke enzime i stvara CO2. Najbolja je seroidentifikacija otrova. alimentarne toksoinfekcije: u lužnatoj sredi ni izlučuju enterotoksin koji izaziva grčeve i proljev. žrtva nema nikakve š anse. peritrihijalni bičevi. Paraliza glat kih mišića i srca izaziva smrt. Znakovi zaraze su kočenje v oljne muskulature. vjerojatno zato jer s e ne stigne razviti. nestručni pobačajem ili pupčanom vrpcom. klor amfenikol od antibiotika.

B. www. Razgrađuju šećere do kiseline i plina. Uzrokuju propadanje zubnog mesa. Bolesti: sva tri roda sudj eluju u mješ anim infekcijama u ustima. anaerobni. Nalaze se u gingivalnom džepu (i zmeđu 2 zuba u hrani) . toksin B je citotoksin koji razara stan ični epitel pa nastaju pseudomembrane i tvar koja usporava peristaltiku crijeva. Terapija: eritromicin.info 7 . Rijetko m ogu izazvati infekcije na ostalim organima. Mogu biti pokretni i nepokretni. ne prave spore. Fusobacterium bičeve. fragilis je patogena jer ima kapsularni polisaharid uzorkuj e apsces i ima antifagocitno djelovanje. metronidazol. P seudomembrane mogu dovesti do suženja crijeva. Mnogi čl anovi ove porodice čine normalnu mikrofloru sluznica čovjeka. kanamicin. Žuč ubrzava rast. kolestin. v ankomicin. uzročnik bak terijemija. CLOSTRIDIUM DIFFICILE Najvažniji uzročnik upale debelog crijeva pri kojoj nas taju lažne opne pa se zove pseudomemranozna.belimantil. Mlad e kolonije Prevotelle stvaraju crvenu flourescenciju.Terapija: za spaš avanje se koristi polivalentni konjski antitoksin i ispumpavanje želuca. BACTEROIDACEAE Morfologija: G-. Terapija: vankomicin. PREVOTELLA. Širi se po organizmu pa može izazvati nekrotična upala pluća Pri porodu kod preranjenog pucanja vodenjaka može dovesti do kontaminacije plodne vode. Normalna mikroflora tjelesnih šupljina čovjeka (u 1 gram sadržaja crijev a ima ih 10 na 10tu). Obično se javlja kod bolesnika koji pri maju antibiotike jer uniš tavaju normalnu floru. Posjeduju plazmide pa otpornost na antibiotike prenose kon jugacijom. Normalna mikroflora orofa rinksa. Uzrokuje 2/3 trbušnih apscesa. Prevotella imaju kapsulu. paradontoza. Žuč inhibira rast. Patogenost: toksin A je enterotok sin koji izazove lučenje tekućine u crijeva. rifampicin.plak. BACTEROIDES Nemaju kap sulu ni bičeve. probavnog sistema i urogenitalnog trakta. Ravni ili zavijeni šta pići sa zaobljenim ili zašiljenim krajevima. Terapija: metronidazol i klindamicin. Biokemija: asimililacijo m hemoglobina iz hranjive podloge stvaraju smeđe crni pigment nakon 5-7 dana. Kolagenaza i heparinaz a razaraju tkiva. PORPHYROMONAS. FUSOBACTERIUM Uvjetno an aerobni.

lokalna (uho-grlo-nos) upala sa lažnim opnama gr ađenim od fibrina. 1. nepokretni. izravnim dodirom s respiratornim sekretom ili izlučevin om iz inficiranih kožnih prišteva. Ako rast u kao palisade onda nisu patogeni. aerobni ili faku ltativno anaerobni. Za cijepljenje se koristi formalinom inaktivirani otrov.5).belimantil. Sivkastobijele opne u ždrijelu čije k idanje od podloge izaziva krvarenje što je važno za identifikaciju bolesti.nehemolitčan / na povržini je kožica 2. očnih mišića. Lactobacillus.CORYNEBACTERIACEAE Najvažniji rodovi: Corynebacterium. f akultativni anaerobi ili aerobi. B ojanje po Loeffleru pokazuju metakromatska ili Babes . Ko mplikacije: začepljenje dižnih puteva i gušenje. nema kapsule. oštećenje srca . Osobine: polimorfizam. bakterije su obliku slova V. Citoplazma sadrži met akromatska zrnca.info 8 . Erysipelothrix. peritrihijalni bičevi. ponekad i ekstremiteta. G-varijabilnost. Kod star ijih kulturama mogu postati G-. Otrovi: difterički eg zotoksin je termolabilan. nekrotičnih stanica. www.hemol itična / talog 3. 2. Ima 2 frakcije: A je otrovna (inhibicija EF-2). B nije (B1=invazin. adrenalne žlijezde. Di fteroidi su bakterije koje uzorkuju bolest sličnu difteriji ali slabije. raspoređuju se u obliku slova V ili palisadno. Egzotoksin produciraju samo sojevi koji su inficiran i bakteriofagom koji prenosi to svojstvo. intermedius . ali mogu biti i R ili I tipa. može oš tetiti i jetru. Liječenje: difterijski antitoksin. Mnoge ne spadaju u rod Corynebacterium. CORYNEBACTERIUM Morfo logija: G+. bubrege. L (ili kineska slova). mitis . ku 3. peni cilin i eritromicin. Na krvnom agaru sive. leukocita. Raspoređuju se pod kutem ili kao palisade. 5. Kolonije S-tipa s beta hemolizom. G ardnerella. 3 tipa kolonija u Loefflerovom bujonu: 1. Legionella. Može doći i do infekcije konjuktiva ili kožnih rana.polineu itis s degeneracijom mijelinskih ovojnica š uzrokuje paralizu mekog to nepca. Enzimi: katalaza i oksidaza CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE Morfol ogija: obavezni aerobi. Patogenost: bolest se zove difterija. Neki su normalni stanovnici sluznice kože.miokarditis i masna degeneracija srčanog mišića. oštećenje perifernih živaca . gravis . egzotoksin stvoren u ždrijelu apsorbira se kroz sluznicu u krv i izaziva teš sistemsku reakciju (3.Ernstova zrnca u kojima s u polimetafosfati koji služe kao kratkotrajna rezerva energije. Prenosi se kapljičnim putem. B2=nekrozin). nema spora. LISTERIA MONOCYTOGENES Morfologija: G+ kratki štapići. Listeria.nehemolitičan / difuzno zamućenje Na podlogama sa telu rnim solima su crne ili sive kolonije. pleomorfni bacili (lagano zakrivljeni). 4. Toksin: listerolizin O citolitični i hemolitični toksin koji se izluču je u uvjetima niskog pH i niske koncetracije Fe2+.4. X.

Rijetko se širi dalje: endokarditis. crvenilo kože (najčešće na prstima ruke). preko posteljice se može proš na fetus s raznim iriti manifestacijama. pleomorfni kokobacili. rod nici. Bacteroides. meningitis kod novo rođenčadi. može izazvati monocit zu. fakultativni anaerob (57% O2). katalaza -. meningoencefalitis. Može biti prisutna upala regionalnih limfnih čvorova i ar ritis susjednog zgloba. ali ima je i u š koljkama.Patogenost: unutar fagocita toksin se veže na kolesterol i dovodi do prsnuća membran e. apsces jetre. Kod čovjeka izaziva erizipeloid. jetra. Osim toga. probavnom sistemu. uključujući pobačaj i mrtvorođenče. bez bičeva. peptokoka. tetraciklin i ampicilin s k lavulonskom kiselinom. Infekcije kod porođaja i abortusa uzrokuju groznice. Najpoznatiji je L. Dio normalne flore čovjeka u ustima. Terapija: penicilin. fer mentiraju šećere u laktat. Glavni rezervoar je domaća svinja. u ribama. Terap ija: penicilin. Rijetko uzrokuje infekc ije mokraćnog sistema i apsces vagine i jetre. Kolonije: R i S tipa. Kod muš karaca izaziva uretritis. Virulentnost: stvara neuroaminidazu. pokazuju alfa hemolizu. Granulomatosis infatisep tica je bolest trudnice slične gripi. Otporni su na soljenje i dimljenje. ERYSIPELOTHRIX RHUSIOPATHIAE Morfologija: G+. Neke vrste vrlo rijetko uzrokuju: endokarditis. sepsa i smrt. slezena. tonzilofaringitis. beta hemoliza. Zaraza: preko hrane i vode kontam inirane piš alinom i govnom životinja. G+. GARDENELLA VAGINALIS Morfologi ja: G-varijabilabilna.belimantil. acidofilus koji se stavlja u razne mliječne proizvode (fe rmentacija). oksidaza-. 40% žena ima ovu bakteriju bez znaka infekcije. Preventiva: cijepeljenje životinja. Pre nosi se najčešće jebanjem a rijetko predmetima i kontaminiranim mokraćom. P atogenost: Vaginalni iscjedak neugodnog mirisa povezana sa značajnim porastom broj a G. vaginalis. www. Listeria nesmetano raste unutar citoplazme fagocita. peradi. Dijagnoza : samo mikrobiološ i serološ ki ki. najviš voli e 35 stupnjeva. Terapija: metr onidazol LACTOBACILLUS 25 vrsta: anaerobi ili mikroaerofili. očna oboljenja. plućne infekcije i sepsu.info 9 . Enzimi: katalaza-. nepokretan. hijalurinodazu Kod životinja izazove erizipel: crvenilo na koži s tendencoijom š irenja.

crijevni simptomi (proljev. uglavnom su pokretni (peritrihijalne flagele). Toksičnost: 1. Patogenost: uglavnom crijevna oboljenja. legionarska bolest: otrov citoto ksična egzoproteaza razgrađuje stanice. pokretna zbog polarno smještenih bičeva. kapsulu ima ju Klebsiella. pokretni (peritrihijalni bičevi). Svojim metabolizmom zakiseljavaju podlogu pa endo-agar pocrveni. Shigella. a svoj im metabolizmom jako zakiseljuju podlogu. stimuliraju adenil-ciklazu u stijenci crijeva. Suš e enje je također efikasno. Virulencija: toksini. v iš serotipova. a nepokretni su: Klebsiella. temperatura. Morf ologija: G-. Uniš tava ih viš od 60 stu pnjeva pa se ubijaju pasterizacijom. ENTEROBACTERIACEAE Morfologija: G-. Stvaraju vitamine i priro dni antagonisti patogenim mikrobima. razgrađuje hranu vlastitim enzimima. a to dovodi do pojačanog izlučivanja klorida u lumen crijeva gdje ra ste osmotski tlak koji povlači vodu i tako nastaju vodenasti proljevi. Enterobacter. vodi. ESCHER ICHIA COLI Morfologija: G-. š potiče to nastanak cAMP. u mulju viš od godine dana. glavobolja bez plućnih promjena. Kolonije na SS agaru su ružičaste a na endoagaru imaju metalni sjaj. term ostabilan i termolabilan. Antigeni: O i H. Yersinia. Većinom su komenzali u probavnom sistemu (koliformne bakterije). mučnina). Otporne na penicilin. Razgrađuju glukozu i fermentiraju laktozu.info 10 . neurološki ispadi (encefalopatija). adhezivni faktori. dva enterotoksina. a može i eritromicin. Preživi 6 mjeseci u destiliranoj vodi. Escherichia. 2. Pontiac groznica je slična gripi: kratka inkubacija. ali i oportunističke i metastatske infekc ije. glatke sa glatk im rubovima. Dodatni simptomi su suhi kašalj. e Prilično otporna: raste na visokom temperaturnom rasponu (oko 60 st upnjeva). Soli selena i žučne soli inhibiraju rast. a na vlažnom mogu preživjeti 1 godinu. Stvara vitamin K. www. invazivni faktori. ima ih u tlu. H. što uzrokuje tešku upalu pluća.LEGIONELLA PNEUMOPHILA Zoonoza tropskih i suptropskih područja. inhibira fagocite i tako omogućuje nesmetan ra zvoj u plućima. sjajne. Normalna flora crijeva. Ant igeni: O.beliman til. ok sidaza -. reduciraju nitrate u nitrite. neke ima ju pile. Preventiva je ispiranje vod ovodnih cijevi sa vodom na 75 stupnjeva. H. fak ultativni anaerobi. Kolonije su velike. kokobacili. neki imaju pile. Identifikacija: API ROCHE tube i aglutinacija. kokobacili. Ne prave spore. biljkama. Antig eni: O. deseci različitih serotipova. Rastu na jednostavnim (SS-agar) ili diferencijalnim podlogama (endo agar). K. i K sa velikim mnoš tvom serotipova svakog roda. Prenosi se preko a ir-conditiona i vodovodnih cijevi i tako se naš u la NSBu ali je to zataš kano. e Patog enost: legionarska bolest i Pontiac groznica 1. T erapija: rifampicin je najbolji.

Moguće su gnojne infekcije mnogih organa.ima dvije vrste bičeva pa i dva antigena H1 i H2. Temperatura raste. Iz stanica crijeva se širi do Peyerovih ploča gdj e se razmnaža pa ide u jetru. slezenu. H . Izazivaj ga S.info 11 . 4. Plazmidi joj daju otpornost na antibiotike. 2. neki sojevi produciraju i hemol izine Za patogenost je važan broj bakterija. S. d ) enterohemoragični sojevi izazivaju upalu debelog crijeva i krvarenje. upala pluća. paratifusi A i B su lakša i kratkotrajnija obolje nja slična tifusu. čestim proljevima koji sadrže sluz. endokar ditis. kloramfenikol. enteritidis i dr. typhi-murium. pen e se do mjehura i bubrega.pile 3. typhimmurium.typhi. Antigeni: O . krvarenja (obično se izmjenjuju napetost i opstipaci ja s teškim proljevom).serotipovi A do F potiču stvaranje IgH što je indikacija za akutnu inf ekciju. putem žući ulazi u crijevo i nastaju proljevi. Svi sojevi su najčešći uzočnici infekcija mokraćnih kanala. www. e Morfologija: G-. ali prodiru u epitel crijevnih resica. pijelonefritis. pokretni (peritrihijalne flagele). čireva i u pala. Terapija: cefalosporin. choleraesius. Najčešća komplikacija je obilno krvarenje crijeva i perforacija crijeva s peritonitisom. Stvaraju H2S pa na podlozi sa FeCl3 n astaje FeS koji daje crnu boju kolonijama. typhi. Češće kod žena. Endotoksin povisuje temperaturu i daje opće značajke infekcije (slabost).2. S. 1. paratyphi A i B. Otporne su prema djelovanju žučnih soli. pa se oslobodi endotoksin. krv i neutrofilne leukocite. pa čak i infekcije kože i rana. kratka inkubacija. pa u krv i nastane bakterijemija. b) enteropatogeni sojevi ne stvaraju ent erotoksin. Bioke mija: razgrađuju glukozu na kiselinu i plin. Uzročnici S. krv. 3. meningitis. ali se ne razmnažaju u crijevu tako da nema proljeva . S. Proljev sličan kao i kod dizenterije (sluz. Riječ je o unošenju otrova ili blagoj infekciji . Manifestiraju se trbušnim grčevima. te dolazi do nekroza. Površ inski antigeni s luže za prijanjanje na stanicu i protiv makrofaga. pa treba antibiogram. paratyphi A i B. grčevi. Izazivaju vodenaste prolje ve. mučnina. Prelazi iz crijeva u mokraćne kanale. Uzročnike u krvi uništi imunitet. artritis. adhezivni ili kolonizacijski faktor . granulociti). nadomještanje tekućine i minerala. Terapija: ampicilin s klavulonskom kiselinom.belimantil. gastroen teritis je najčešći oblik. Izaziva ga S. Kod novorođenčadi može doći do prodora bakterija rijeva u krv pa nastaje specifični oblik koli-sepsa. enteriditis. septički sindr om: preko epitela crijeva idu u krv gdje nastaje sepsa i meningitis. prije su se koristil i za cijepljenje Vi (virulentni antigen) sprečava fagocitozu. ampicilin s klavulonskom kiselinom. gnoj. endokarditis. S. gentamicin. trbušni tifus uzorkuje S. Crijevna oboljenja imaju 3 vrste: a) enterotoksigeni sojevi ne mogu prodrijeti u sluznicu. Bolesti se zovu salmoneloze. povraćanje proljev. bez krvi ili inflamatornih stanica. c) enteroinvazivni sojevi ne stvaraju enterotoksin i pr odiru u sluznicu. SALMONELLA Viš vrsta: S. također izaziva popustljivost kapilara što om ogućava prodor u krv i metastatske upale.

ne pravi spore. Nastaju gnojni čirevi na crijevu zbog endotoskina. ampicilin s klavu lonskom kiselinom. S. Prenose ju muhe i pa raziti. flexneri. S. rhino scleromatis. fakultativni anaerob. Kolonije: S kolonije su patogene bakterije. nekrotoksin. p robavnom sistemu čovjeka. debela kapsula omogućuje bojanje tušem. Potrebno je nadoknaditi minerale i vodu. PROTEUS Više vrsta: P. katalaza + (neki sojevi nisu). invazivno djeluje na sluz nice tankog i debelog crijeva. pneumoniae je komenzal u probavnom sistemu a postaje p atogena u oslabljenom organizmu: 1. Toksičnost: 1. Iz nosa se ši ri vrlo neugodan zadah. kloramfenikol. vulgaris. dysenteriae. boydi. pneumoniae. Ostale vrste roda Klebsiella: K. Otporna prema ampicilinu i karbencilinu i to svojstvo može prenositi plazmidima. K. ljuštenje i krvarenje.belimantil. S. nepokretna. infekcije probavnog trakta: upala crijeva. Ima O-antigen je termostabilni endotoksin koji izaziva stvaranj e IgA antitijela. 3.fibrinolizin. Obavezni paraziti crije va čovjeka.. hija luronidaza. 3. neki sojevi imaj u enterotoksično djelovanje: pojačano izlučivanje vode i elektrolita. Morfologija: G-. propadanje epite lnih stanica i upalna reakcija. Za patogenst su odgovorni plazmidi. subsp. Subsp. P.info 12 . ima pile kojima se prijanja na eritrocit. KL EBSIELLA PNEUMOPHILA 3 podvrste: subsp. ozaenae. Terapija: tetraciklin. Nakon preboljevanja je moguće da dio bakterija ostane u ileumu (dio tankog crijeva) ali se ne razvija bolest jer je nastala ravnoteža imunitet-bakterija. R n isu. egzotoksinn je neurotoksin i zove se š igatoksin. infekcije urogenitalnog trakta : od bubrega nadalje. sonnei. a izaziva simptome meningitisa tako djeluje na sitne krvne žile CNS-a i uzrokuje paralize i neuritičke lezije. 2. Kod djece može doći do acidoze i dehidracije. ozaneae izaziva smrdljivo progresivnu kroničnu atrofiju sluznica. aerogenes. subsp. gušenje. proljevi. Izaziv a začepljenje alveola. nepokretna. Simptomi: grčeviti bolovi u donjem dijelu trbuha. učestali krvavosluzavi proljevi. oboljenja dišnih puteva od nosa do pluća. taloženje fibrina pa nastaju pseudomembrane. nema kapsulu. oksidaza -.kokobacili. www. Subsb. Biokemija: ne razgrađuje laktozu. 4. njihovim gubitkom prelaze u R kolonije i nisu patogene. vodi. Patogeneza: bacilarna dizenterija (važno je reći bacilarn a jer ima i amebna) je krvava upala crijeva.. 2. krvarenje u plućima. Na rublju i post eljini mogu preživjeti do 45 dana. drugi produkti: hemotoksin. Povišena temperatura i proljev. oxytoca. Su bsp. Infekcija je ograničena na probavni t rakt i ne prelaze u krv. SHIGELLA 4 vrste: S. mirabilis… ima ih u zemlji.Kolecistekomija je uklanjanje žučnog mjehura zbog nagomilanih bakterija. Morfologija : G. Toksičnost: slab endotoksin i nek rotička supstancija. endotoksin pojačava peristaltiku. rhinoscleromatis izaziva destruktivni granulom no sne sluznice.

Endotoksin je enterotoksičan i nefrotoksičan. Isto tako oslobađaju H2S pa ako se podlozi doda Fe3+ onda imamo crne ko lonije. kapsula (po sluzavosti sličan Klebsielli). nema mirisa. Enterobacter i Serratia su bolničke bakterije pa živeći u bolnicama razvija ju otpornost na sve moguće i nemoguće antibiotike što ih čini jako teškim za liječenje. pokazuju fenomen rojenja kad se gledaju mikroskopom. ima kapsulu. Enterobacter aerogenes najčešće napada urogenitalni kanal. Nastaju alimentarne toksoinfekcije. ENTEROBACTER Morfologija: G-.belimantil. b rže raste na obogaćenim podlogama. Valovit rast se može spriječiti koncetriranim agarom i 0. pseudotuberculosis.kokobacili. urinarne infekcije. Biokemija: razgrađuju proteine pa oslobađaju amonijak koji j ako smrdi. Y.pleomorfi. enterocolitica. meningitis . a ne davati antibiotike naslijepo. sepsu. VAŽNO: Klebsiella .info 13 . želatinaza. Antigeni: kapsularni i somatski.Morfologija: G. a rijetko upala uha i konjuk tivitis. Primarno patogene za životinje. Y. Bolest samo kod oslabljenog imuniteta izaziva upalu pluća. Proteus. u urogenitalnom traktu izaz ivaju upale mokraćnih kanala. Rezervoar su štakori i miševi. kolon ije su glatke i sjajne. pokretna ( peritrihijalne flagele). infekcije kronični h rana i opekotina. rijetko moguća sepsa. Enzimi: lipaza. YERSINIA 3 vrste: Y. meningitis. ne prave spore. pa se to koristi za id entifikaciju. Izrazito otporne na dezinficijense i antibiotike zbog plazmida. YERSINIA PEST IS Uzočnik kuge. pestis. Fakultativni anaerob. nema kaspulu. U čovječjem probavnom sistemu k ao komenzal. vrlo pokretni (peritrihijalni bičevi) pa rastu u oblik u valova na podlozi. pokretni na 22 stupnja ali na 37 ne. pokretan. ne prave spore. www. proizvodi crveni pigment i marcesin. Patogenost uslijed oslab ljenog imuniteta: ako se jako namnože izazovu proljev. P.kokobacili. Zat uvijek treba napraviti antibiogram. infekcije rana. morgani ne pokazuje fenomen rojenja. Morfologija: G. jedna od najopasnijih zoonoza. a dugo prežive u nepovoljim uvjetima.1% fenil etil alkoholom. Antigeni: O-antigeni su unakrsno reaktivni sa nekim drugim O-antigenima Enterobacteriacea i sa rikecijama (Rickettsia prowazeki). Prenosi je štakorska buha. neki imaju e kapsulu. DNA-aza . Ne fermentira laktozu za razliku od ostalih iz ove porodice. Komenzal u probav nom sistemu. Najčepće izaziva bolničke superinfekcije urinarnog i respiratornog trakta kod oslabljenog imuniteta. SERRATIA Viš vrsta: G. Oboje se jače na krajevima (bipolarno bojenje). Čest na namirnicama i bilju. Upala pluća i sepsa su najčešće smrtonosne.

Terapija: streptomicin.Virulencija: endotoksin. samo u slučaju smanjenog imuniteta Terap ija: na osnovi antibiograma (kloramfenikol. gastroenterokolitis (povraćanje i proljev). sepsa je rijetka. e Vrlo slične bolesti kao i kod Y. Terapija: tetraciklini. površ ji inski antifagocitički faktori (proteini. lipoproteini). nast aje bakterijemija. Neki sojevi imaju sluzavu ovojnicu. ko ji se povećaju i postanu bolni (buboni . www. tankog i debel og crijeva najčešće kod djece. viš serotipova. V i W antigen. slezeni. b iljkama. l etalitet bubonskog oblika varirao je između 50 i 90 %. Rezervoar su mlijeko i mliječni proizvodi. sluznicama. ne razgrađuju saharozu. 2. ne pravi spore. Dovoljna je samo jedna bakterija za razv oj bolesti. Aerobni. Yersinie odlaze limfnim putem do čvorova. a pazi ovo: može se razmnožavati i na 4 stupnja (koje đubre). jetri. mezenterični limfadenitis . Prije antibiotske ere. Za rast i virulenciju važna je koncetracija Ca2+. Ne pokazuje bi polarno bojanje. Izaziva hemolizu. Ima ih tlu.li mfne žlijezde u trbuhu 3. tetraciklini. Ne ma kapsulu. kloramfenikol. Ima više serotipova (O i H antigeni). nepokretna na 37 stupnjeva.in fo 14 . Plućna kuga se širi kapljičnim putem. ima pile s kojima prenosi otpornost na antibiotike. PSEUDOMONADACEAE Morfologija: G-. krvarenja i nekroza u koži. piocianin (plavo zel eno).bubonska kuga). Zahvaljujući cijepljenju (atenuirane bekterije) kuga je danas endemska bo lest ako ju uopće ima. Iz bubona idu u krv. Morfologija: mali štapići s monopolarnim bičem i pilama. rijetko piorubin (crveno). Boles ti: 1. pokretni zbog bičeva koji mogu biti ra zličiti po broju i smještaju. amipicilin. YERSINIA ENTEROCOLITICA Uzorkuje upale želuca. životinjama. ne stvara kapsulu. Bakterije dolaze i u pluća (plućna kuga). a pneumonični i septikemični ob lik bili su smrtonosni bez iznimke. slično kao i crijevna tuberkuloza. Slični su enterobakterijama. Infekcija vrlo virulentnim uzročnikom dovodi do sepse i brze smrti. P atogeneza: Štakorova buha ugrize čovjeka. miš toksin. aminog likozidi. PSEUDOMONAS AERUGINO SA Nalazi se u tzv. YERSINIA PS EUDOTUBERCULOSIS Osobine: pokretna na 22 stupnjeva. ljudskoj koži. Nastaju krvave nekroze plućnog tkiva uz obilan zarazni gnoj. amikacin). Imunitet nakon preboljene bolesti je dobar. Pigmenti: fluorescin (žuto). vodama.belimantil. Nastaju velika potkožna hemoragična područja (crna sm rt). enterokolit ike. fluorescentnoj grupi roda Pseudomonas jer stvara fluorescent ni pigment (piocijanin i fluorescin). a pokretna na 22. polarno b ojenje nije obavezno. tetra ciklini. koja dovodi do rasprostranjenih lezija.

infekcijom rana stvara se plavozeleni gnoj a inficirane rane imaju miris cvijeta lipe. Ima tridesetak serotipova pa serotipizacija nije dovoljno pouzdana u e ident ifikaciji.Za selektivnu izolaciju zahtijeva podloge sa dodatkom certimida. beta-laktamski antibiotici + aminogliko zidi. Patogenost: uobičajni saprofit u ljudi. To je vrlo akutna sistemska bolest sa žarišnim gnojnim i granulomskim žarištima u mnogim p odručjima tijela. F rancisella novocida je patogena za životinje. 5. FRANCISELLA TULARENSIS Morfologija: G. izazove tularemiju. Najčešće izaziva bolesti divljih životinja. Mik rob se namnoži u plućima i tako nastaje upala pluća.info 15 . česte su bolničke infekcije sojevima otpornim na antibio tike Terapija: kloramfenikol. Prenose i.aerobni pleo morfi. gastrointestinalna forma: zaraza hranom ili vodom. Osjetljiv na kiseline i soli srebra. 2. 3. infekcije dišnog trakta. infekcije urogenitalnog trakta (često). uš buhe. nepokretni. Jedna od najotpornijih bakterijsk ih vrsta. m eningitis. anthracis. a na površ kožicu sa ini zelenim pigmentom. glavoboljom . Može doći u krvotok i izazove sepsu. 3. mučninom. izaziva edem bez crvenila koji se zagnoji i nekrotizira (na kuniću) . Clostridium. polimixin. ekstracelularna sluz inhibira fagocitozu 4. piocija nski enterokolitis 5. Moguće jako razaranje oka. Prenosioci su člankonoš i koji piju krv: krpelji. okuloglandularna forma: infekcija konjuktive uz u lcerozne lezije. www. Proteus. Lokalna ili opća upala limfnih čvorova. Alfa-hemoliza. Fakultativni unutarstančni parazit. kao i n a domaće životinje i čovjeka. elastaze razaraju kolagen i elastin. egzotoksin S je izvanstanični otrovni protein. Ima bakterioci nsko djelovanje na B.i H-antige na. 1. 4. Antigeni: viš O. Preživljava mjesecima u vodi normalne temperature. egzotoksin A je termolabilan enzim koji inhibira intracelularnu sintezu prot eina u domaćina. 2.belimantil. U bujonu pravi talog. bolest među divljim životinjama. groznicom. čak i u blagim otopinam a dezinficijensa. Upala limfnih čvorova popraćena povišenom temperaturom. 4. enterotoksin izaziva tzv. Prema lokalizaciji u organizmu imamo razne oblike bolesti: 1. Kolonije: raste samo na podlogama obogaćenim životinjskim bjelančevinama i cistinom. 2. infekcije mokraćnih kanala. Mikrob se namnoži u aksilarnim limfnim čvorovima i nastaju lokalni ili generalizirani buboni (80% sl učajeva). Čirevi probavnog trakta uz p ovraćanje. uz povećanje jetre i slezene. Terapija: tetraciklin. nastaje vrlo bolan čir. enteriti s. otitis i brojne druge piogene infekcije. mialgijom. pneumonijska forma: kapljična infekcija (primarno) ili tijekom ostalih forma. djeluje slično kao egzotoksin A 3. Neisseriae. bipolarno bojenje. lecitinaza uniš tava membrane i uzrokuje hemolizu. kod nov orođenčadi smrtonosna sepsa. Koristi se fagotipizacija i bakteriocinska tipizacija. glandularna forma: upala limfnih čvorova bez kožnih lezija. proljev te lokalna ili opća upala limfnih čvorova. Tipovi A i B ovisno o tome da li razgrađuje g licerol. Napraviti antibiogram. ul ceroglandularna forma: infekcija kroz kožu. Otrovi: 1. koke.

HSF (histamine-sensitizing factor) povećava o sjetljivost na histamin 5.info 16 . termostabilni endotoksin 3. zglobove. Cjepi vo sa atenuiranim živim bakterijama primjenjuje se na ljude i životinje. Dijagnoza: serološ tehnike. neprofesionalne infekcije). Rastu samo na podlogama obogaćenim aminokiselinama (soji n agar). bubrege (nefritis). slezeni. Važn o za dijagnostiku i cjepivo. Unutarstanični paraziti. pa dolazi do abortusa. a može i preko kože i sluznice. ke Terapija: kloramfenikol i tetraciklini. canis (pas). S -oblici bakterija sadrže endotoksin u staničnom zidu koji im omogućava prodor u stanic e domaćina. testise (moguć sterilitet nakon infekcije).BRUCELLACEAE BRUCELLA Uzrokuju zoonoze koje se nazivaju bruceloze: Br.nukleoprotein brucela). U životinja se bakterije nakupljaju u maternici t rudnih životinja jer su embrionalne ovojnice naročito pogodna podloga za razmnožavanje . LPF (lymphocytosis promot ing factor) pospješ limfocitozu uje 4. najčešće neprokuhanim ili nepasteriziranim mlijekom zaraženih životi ja. Kad su u krvi raste temperatura. To uzrokuje izrazito kronični tijek bolesti. Patogeneza: prodiru u retik uloendotelni sustav domaćina. srčane zaliske (endokarditis). www. Naročito ugroženi čuvari stoke. što uzrokuje rasprostanjenu RE aktivnost uz stvaranje malih granulomatoznih žarišta u jetri. Br. Br. Antigeni: aglutinogeni A i M u različitim omjerima kod različitih vrsta. Simptomi: tempe ratura se diže u naletima (povratna groznica) jer bakterije prelaze u krv pa nazad u stanice. Napadaj u i mozak (meningoencefalitis). svjetlucave s uskom zonom hemolize. Kolo nije: raste na obogaćenim podlogama: škrob + glicerolni krvni agar (Bordet-Gengou po dloga). Tanka kapsula koja ne bubri u homolognom serumu. inkubacija: razmnožavanje u sluznici dišnog trakta traje 2 tjedna i oslobađaju se otrovi. Bolest se može prenijeti na čovjeka. te svježim sirom (tzv. Može početi naglo ili podmuklo. nije virulentan i aglutinira akriflavin. 1.belimantil. imaju zaštitu od fagocitoze. Antigeni: K-antigen i = aglutinogeni (viš serotipova). mesari. abortus (govedo). striktni aerobi. te crijeva. BORDETELLA PERTUSSIS Morfologija: G. G. kožni test (injektira se brucel ergen . virulentan je i ne aglutinira akriflavin. limfnim čvorovima i koštanoj srži. melitensis (koza). Ako se bolest ne prepozna i ne li ječi može trajati i dulje od godine. veterinari. uz neod ređenu klonulost i slabost koja traje mjesecima.nepokretni aerobni asporogeni kokobacili. Obzirom na kapsulu postoje dva oblika kolonija: R-oblik nema kapsulu .pleomorfi. Kolonije su sićušne. asporogeni. S-oblik ima kapsulu. Br. Bipolarno boja nje toluidinskim modrilom. termolabilni endotoksin ima jako n ekrotizirajuće djelovanje 2. hemaglutinini na pilama pospješ prijanjanje na epitel d iš puteva uju nih Širi se kapljično. e Otrovi: 1. suis (svi nja).

Actinobacillus. infekcije mogu biti primarne i sekundarne: 1.meningitis ili u pale diš nih puteva sve do pluća. Prvo Pasteurovo cjepivo. kokobacili bez spora. Bolest osta vlja trajnu imunost. konjuktivitisa sa tipičnim ružičastim okom. a širenje krvlju može dovesti do endokarditisa. Antigeni su u kapsuli. pa je po njemu i dobila ime. primarne gnojne infekcije uzrokuju invazivni sojevi (tip B) uglavnom u djece . Može izazvati i gnojni meningitis i aps cese mozga. alj 3. Cjepivo se zove DiTePer-p araper (difterički i tetanički anatoksin + mrtva B. a infektivne su bakt erije sa serotipom B. Za hranjivu podlogu treba imati žive stanice. sekundarne infekcije predstavljaju komplikacije nakon primarnih infekc ija virusima (virus gripe) ili drugim mikroorganizmima (piogeni koki). Terapija: kloramfenikol. uz meningokok. ne pravi spore.i X-faktor koji su nužni za rast pa koristi se krvni agar koji se preth odno zagrije na 80 stupnjeva ili krvni agar na kojem je zasijan stafilokokima ko ji razaraju stanice. pijelo nefritisa. ampicilin s klavulonskom kiselinom. aerobni (fakultativni anaerobi).belimantil. budući je izgubljena pasivna majčina imunost. Sojeva sa kapsulom su patogeni jer mogu blokirati nih fagocitozu. Oni samo eliminiraju uz ročnika ali ne i otrove pa nemaju učinak na tijek bolesti. sklonost sekundarnim infekcijama (upala pluća). B. Pasteu rella. Kolonije: S. ali primjena na čovjeka ne daje rezultate. serotipovi A-F. Ima pile. parapertusis izaziva slične simptome. Kao saprofit živi u dišnom traktu i može izazvati oportunističke infekcije b ronha i pluća. nepokretni. www. Kapsula je samo kod m ladih. uzgoj na krvnom agaru.info 17 . Ova bakterija je dru gi najvažniji uzročnik meningitisa. Oporavak traje dugo.pleomorfni štapići. kataralni stadij: kihanje i lagani kaš traje 2 tjedna. Bipolarno bojenje anili nskim bojama. HAEMOPHILUS INFLUENZAE Morfologija: G. Uzrokuje apscese sa regionalnom upalom limfnih čv orova na mjestu ulaska (npr. pertussis i B. Djeca između 2 mjeseca i 8 godina s u naročito podložna. artritisa. a kasnije je razaraju autolitički enzimi. ne pokretni. Terapija: eritromicin.(bipolarno bojenje). konvulzivni stadi j: luči se gusti bronhijalni sekret pa slijedi učestali žestoki kašalj s teškim udisajima pri čemu nastaje karakterističan zvuk nalik na magareće rikanje (pertussis = hripavac) .2. a vlastita jošnije razv ijena. Terapija: in vitro osjetljiva na mnoge antibiotike.i R-oblici. kožna ozljeda). PASTEURELLACEAE Rodovi: Haemophilus. Nekapsulirane bakterije su normalna flora diš puteva. Patogenost: prenosi se kapljičnim putem. 2.parapertussis). Antibiogram. PASTEURELLA MULTOCIDA Morfol ogija: G. azitromicin. Njihovim raspadom se o slobode V.

postaje patogena i izaziva tipičnu bolest zvanu aktinomikoza.POSEBNE BAKTERIJE ACTINOMYCETACEAE (Bakterije slične gljivicama) Morfologija: G+. (fakul tativni) anaerobni.brasiliensis. i dr. N.počinje kao upala slijepog crijeva a li prodiru dalje u trbušnu šupljinu. difteroidni štapići i filamenti koji se granaju u obliku slova T.sa kože prsnog koša ili udisanjem širi se na pluća. Terapija: s ulfonamidi. 4.belimantil. Bolest se zove nokardioza a izazove ju N. oblik karfiola. V. micetom . torakalni . potkožni i sluznički apscesi. Ima ih posvuda u prirodi. asporogeni štapići koji se granaju poput hifa. iz vagine može prodrijeti u zd jelicu. Kasnije nastaju gnojni sinusi a gnoj ima granulome uzročnika. tetr aciklin. cervikofacijalni .granulomatozne lezije kože i potkožja. Spadaju u bakterije jer nemaju sterola u membrani i osjetljive su na antibiotike. e Morfologija: G+. ki NOCARDIA Viš vrsta: N. ACTINOMYCES IZRAELI Kolonije poput pauka (R oblik). Preko krvi može doći u jetru. Y. Razgranati oblici poput micelija ali puno tanji i kraći od pravih gljiva. mozak. voš tane. Otporne su na fagocitozu.asteroides koja ulazi kožom i preko diš nog sistema. Klinički oblici: 1. 3. Vide se bazalni i zračni micelij. prsni koš ili kožu. š je osobina iri to gljivičnih infekcija a ne bakterijskih. hrapave. Može zahvatiti bilo koji unutarnji organ. pleomorfni.š se na vrat i l ice iri 2. www. bez zaustavljanja na anatomskim granicama (kosti). sistemska najčešće zahvaća pl uća i izgleda slično tuberkulozi. aerobni. 2. jako spec ifičan miris po plijesni. asporogeni. neki su acidoarezinstentni. nabo rane. Neškodljive dok žive na sluznicama usne šupljine ili vagine. nepokretni. uzdignute. Ima 3 oblika: 1. A ko dođu u tkivo. nisu dio normalne flore čovjeka. Aktin omitoza izazove granulomatozne lezije sa apscesom u centru pa nastaje gnojna izl učevina sa tipičnim sumporno žutim zrncima u gnoju.asteroides. abdominalni . Kolonije u obliku raznobojnih granula sporo rastu na umj etnim podlogama.info 1 . Terapija: kirurš zahvati za uklanjanje tumoroznih masa + sulfonamidi. najčešće na ekstre itetima. bubrege. 3. VAŽNO: Upalni proces se š kontinuirano . Kolonije su suhe.

a osjetljiva na UV i sunčeve zrake. od metala najviš Mg. sle zena. Može nastati izolirana tuberkuloz a organa: čvorići po mozgu (meninge). Tuberkuli mogu puknuti i nastaju ka verne uz kaš s krvavim ispljuvkom. Nakon nekoliko dana dolazi do centralne nekroze i mekš anja pa nastaje meki tuberkul. Ne mora se razviti bolest. umjesto N-acetil-muraminske. mikolična kiselina. Stanična stijenka ima 4 sloja: peptidoglika n. vitki nepokretni štapići.tkivni makrofagi) i viš fibroblastima i limfocit ima. malahnitno zelenilo koje na ostale bakterije djeluje e bakteriostatski. te prema sušenju. Postoje primarna i sekundarna (reaktivirana) infe kcija: 1. M. Patogen eza: Gdje god se u tijelu nasele.info 2 . Boji se po Ziehl-Neelsonu (detalji u općem dijelu). Unutar fagocita bi se trebale spojiti sa lizosomom i razgraditi ali bakterija i ma cord-faktor i sulfolipide koji to sprečavaju. Limfociti od makrofaga dobivaju informaciju o antigenima i postaju imunokompetentni. www. sporo rastu. Murein sadrži N-glikolil-muraminsku kiselinu. aktiviraju se i nastaje upala sa tvrdim tuberkulima. Sve to može proći bez vidljivih simptoma. glicerol je izvor ugljika. Primarna infekcija ponekad nije potpuno iskor ijenjena. MYCOBACTERIUM TUBERCU LOSIS Čovjek je jedini prirodni domaćin. pa nastaje tuberkulozna upala pluća. X. Morfologija: vitki štapići. Antigeni su dijelovi stanične stijenke i citoplazme: polisah aridi. Ako bakterije probiju limfnu barijeru i prodru u krv. Za rast su potrebne posebne hranjive podloge a najčešće Lowenstein-Jensen podloga: jaja. To je tvrdi tuberkul.belimantil. Patogeni sojevi daju tzv. Kad se ti limfociti sretnu sa bakterijam a. kostima. Vrijeme generacije je 14 do 22 s ata a vidljiv rast 3 do 12 tjedana. okruženih epitelni h stanica (preobraćeni histiociti . Katalaza pozitiv ne. To su sitna žućkasta žarišta na slezeni. proteini izazivaju preosjetljivost kasnog tipa (tuberkulinske rea kcije). ire koštanoj srži.MYCOBACTERIACEAE MYCOBACTERIUM 30 vrsta: aerobni. Otporna na niske koncentracije kiselina i lužina. Takvi tuberkuli postepen o zarastu fibrozom i kalcifikacija uz stvaranje ožiljaka na plućnom tkivu. To je tipična manifestacija stanične imunosti.6. Širi se kapljičnim putem. ne prave spore ni kapsulu.dimikolat) i voskovi sa rec eptorima za fage i seroaglutinaciju. asparagin je izvor d uš ika. jetra). parenhimatoznim tkivima (bubrezi. acido-alkohol-rezistentne. peptoglikolipidi i sulfolipidi (sprečavaju fagocitozu). alj raš se po tijelu i nastaje milijarna tuberkuloza. bacili tuberkuloze izazivaju karakteristični gra nulom zvan tuberkul koji se sastoji ejezgrenih velikih stanica. mekim tkivima. respoređeni pojedinačn ili kao V. Može d oći do odebljanja lokalnih limfnih čvorova. cord faktor (trehaloza -6. Tako "progutane" bakterije dospje vaju do limfnih čvorova na što čovjek reagira nespecifičnom upalnom reakcijom. Tada se primarna infekcija dokazuje tuberkulinskim testom. lipidi. kod primarne infekcije makrofagi plućnih alveola fagocitiraju bakterije. polisaharid arabinogalaktan. jetri. U tekućim podlogama rastu na površini u obliku naborane kožice koja s e otkida i pada na dno u obliku zrnatog taloga. Daje pozitivan niacin-test. cord-oblike (poput užadi).

kih tva Zbog toga glava naras te i nastaje "lavlje lice".2. npr. avium. To je kronična bolest kože. M. Terapija: Diamino-difenil-sulfon i kortikosteroidi. te se pozitivna reakcija ispoljava crvenilom i edemom oko mjesta uboda. atrofija i otpadanja prstiju. www. Bolest je niske infektivnosti. Može doći do raspada tih g uba.. Daje se atenuirani M.. Na koži izazove brojne čvoriće (gube) ispod epiderme. anesteziju dijelova tijela. neće izazvati bolest kod zdrave osobe. Može doći do paralize lica. MYCOBACTERIUM LEPRAE Morfologij a: pojedinačno ili u velikim nakupinama ili kao palisade. izrazito duge inkubacije i zove se guba ili lepra. Ona se tak ođer može razviti u milijarnu TBC ili izoliranu TBC organa. Obavezni unutarstanični pa raziti sporog rasta s generacijskim vremenom 20-30 dana. resorpcije kosti.belimantil. cansasi su uvjetno pato gene (mikobakterioze pluća). WHO procjenjuje da god išnje u svijetu od TBC umre 3 milijuna ljudi. OSTALI MYCOBACTERIUM I M. preosje tljivost. Tamo su metabolički aktivne i dijele se. ruku. obamrlost. Tuberkuli su zatvoreni gnojni čirevi od raspadnutog tkiva i u njima je niska koncetracija ki sika. najčešće pluća. AIDS. otpadanja kože i nastanka čireva. ulcerans se prenosi kontaminiranom zemljom. no gu… Otpornost: O-difenil oksidaza onemogućuju spajanje s lizosomima i onemogućuje fago citozu. Koristi se za izvođenje M antouxove reakcije: intrakutano se ubrizga tuberkulin. sluznica i perifernog živčanog sis tema. Čvorići se sastoje od velikih nakupina makrofaga i orijaš stanica te mnoš bakterija. To se koristi za provjeru imunite ta. Prevencija: Bacilus Calmet-Guerin (BCG) cjepivo u kojemu se postiže stanje primarne infekcije. U eri SIDA-e tuberkuloza i ostale mikobakterioze dobivaju nove razmjere (HIV uniš tava celularni imunitet). U plućnoj kaverni ima najviše er je to sredina s povoljim pH i koncetracijom kisika. intracelulare i M. Sekundarna infekcija nastaje ponovnim aktiviranjem primarnog žariš iz doba primar ne infekcije ili ta reinfekcijom pojedinca koji je bio izložen. naročito u zemljama trećeg svijeta. M.. Od TBC može oboliti svaki organ. Aktivni dio j e protein koji se može dobiti kao pročišćeni proteinski derivat. Time je TBC najsmrtonosnija zarazna bolest čovječanstva. Nije uspjela kultivacij a u umjetnim podlogama. Unutar makrofaga mogu ostati skrivene bakterije koje se sporo dije le zbog niskog pH. To se naročito u sta njima kompromitiranog imuniteta.info 3 . Slaba virulencija. bovis koji je prošao višegodišnje presađivanje na glicerolno-krumpirovoj podlozi i ima iste a ntigene ali neće izazvati bolest. kontrak tura mišića šake (poput panđe). To su perzisteri i na njih ne djeluju antibiotici. dugotrajno gladovanje. a iskašljaj je najčešći izvor zaraze. Neurološke manifestacije obuhvaćaju svrbež. Tuberkulin je ekstrakt bakterije koji sadrži specifični protein. Gube nastaju i na sluznicama. Terapija: izonijazid djeluje baktericidno na metabolički aktivnu populaciju ri fampicin djeluje baktericidno na aktivne i slabo i povremeno aktivne bacile pira zinamid ih ubija u kiselom mediju Jedina prava terapija je kombinacija sva 3 ant ibiotika kroz 6 mjeseci do godine dana.

Tetraciklin i ka klormafenikol su daje oboljelima ali i zdravima kao prevencija ako je izbila epidemija. Dobro podnosi lužine. biotyp proteus. Vrlo se teš uzgajaju na hranjivim podlogama. Mikroskopija: pokretljivost koju pokazuju neki pripadnici roda u nativ nom preparatu. vitki. paratuberkulosis i M. tuš preparat ili se promatraju u tamnom polju ili fazno-kontrastnim mikroskopom. š ima to efekt na transmembranski transport.antigeni sa puno serotipova. Vrste : V. Njihov karakterističan oblik uvjetovan je postojanjem aksijalnih filamenata u fleksibilno j vanjskoj ovojnici građenoj od lipida. lepraemurium su patogeni samo za životinje. Budući se vrlo teško boje po Gramu jer su vrlo tanke koristi se bojenje po Giemsi . niski pH. spiralno s avijeni štapići. Antigeni: O . cholerae (sa 4 biotipa). sušenje. acidoze. ulcerans i M. cirkulatornog š i kolapsa. te smrti. Cristispira. Glic erin pospješ rast M. limfne čvorove. pa tko preživi do tada… SPIROCHAETACEAE Ova porodica obuhvaća 4 roda: Sp irochaeta. UV zračenje.i H . biotyp albensis. To dovodi do dehidracije. Morfologija: G-. anurije. Osjetljivost: osjetljiv na visoke temperature. marinum izazivaju otvorene i zatvorene čireve na koži i potkožnom tki vu. bez bičeva i kapsule.info 4 .zavinuti štapići. ko www. M. Biokemija: reducira nitrate u nitrite i stvara indol. bovis je uzročnik tuberkuloze preko mlijeka. uje VIBRIONACEAE Morf ologija: G . Dolazi do golemog gubitka vod e i elektrolita u lumen crijeva i nastaje tipični vodenasti proljev koji uzrokuje golemi gubitak tekućine (10-15 litara na dan!). proteina i ugljikohidrata različite struktur e.M. bovis. biotyp eltor. Enterotoksin je AB tipa: B podjedinica se v eže za receptor na epitelnoj stanici crijevne sluznice i omogući ulaz manjoj A podje dinici u stanicu. ne prave spore. Treponema i Borrelia. te ned ovoljna termička obrada zaražene vode i hrane. Bolest obično sama prestane nakon tjedan dana. Dodatkom H2SO4 dolazi do nitrozo-ind ol reakcije (crvena boja) i to je crveni kolera-test. fakultativno anaerobni. a inhibira rast M. M. Uzrokuju crijevnu kravlju tuberkulozu. krvotok.belimantil. V. tuberculosis. U tamnom polju nalikuje gibanju “muš u roju”. Bakterije ne prodiru u stanice oka crijeva. pokretni (polarni bičevi). ica VIBRIO CHOLERAE 4 bio tipa: biotyp cholerae. A podjedinica aktivira adenil-ciklazu zbog čega poraste cAMP u s tanici. parahaemolyticus ima kapsulu i veći broj manje važn ih vrsta. fakultativni anaerobi. Uzrok infekcijama su loši sanitarni uvjeti. Hrana se kontaminira putem muha. plod ovi mora uz kanalizaciju… Terapija: najvažnija je nadoknada vode s mineralima (intra venski fiziološ otopina).

pallidum nisu umjetno uzgojeni na podlogama pa se moraju u pokusnim živ otinjama. T. 3. Imunitet traje kratko. izazivaju stvaranje aglutinina. pallidum pertenue izazove frambeziju (južni i jugoistočni Pacifik. Vrlo su osjetljive na vanjske u tjecaje (izvan živog organizma odmah uginu). antitreponemski an tigeni . lizina i vezanje komplementa. To se p okazuje u serološ identifikaciji koj (Wassermanova reakcija) 2. T. Može se razviti meningitis.kožne lezije. Možda se daju uzgojiti u kulturi epitelnih stanica kunića. pobačaj. Antigeni: 1. Prenosi se kontaktom ili preko muš ice. kostima. mr tvorođenče ili degenerativne promjene: “Hutchinsonovi zubi” su jako razmaknuti. G. Obavezno izvrš serološ t est.latentni sifilis.TPI-test seruma zaraženih Treponemae pallidum imobilisation Patogenost: s ifilis (lues) je kronična bolest koja se prenosi spolnim kontaktom i ima 3 stadija : 1. dijelovi Amerike). T. Terapija: derivat penicilina koji dugo djeluje (depo-penicilin ili ekstencilin). kar idiolipin je hapten koji se nalazi u srčanom mišiću i jetri. pa se promatraju koristeći druge metode. Bakterije koje su gusto spiralne i brze su patogene. www. upale oka. Razvija se u čir s tvrdim dnom zvan tvrdi čankir. sastoje se od upalnih promjena na koži svuda pa tij elu. uzročnici prodiru u krv pa nastaju sekundarne lezij e koje također prolaze spontano. sabljasta potkoljenica. G-neodređene jer su su više tanke. Čirevi po rukama i nogama poprimaju izgled maline. 2. a razmotane i spore nisu. Dužina terapije ovisi o tome koliko je b olest napredovala. a unutražnj i organi jako rijetko zahvaćeni.(češće se boje po Giemsi). pa ih je vrlo teš uzgojiti. jetri i testisu b) degenerativne promjene u mozgu koje dovode do pareze (slabost. 2. pallidum preko posteljice na fetus a uzokuje smrt fetusa. Oboljenja srodna sifilisu: 1. stadij: a) granulomatoz ne lezije u koži. Kolonije: teško se kultiviraju. očne promjene. Indija. 3. ko Patogeni sojevi T.belimantil.info 5 . i ponekad su potrebne godine za liječenje. 15-22 periplazmatska biča pa je vrlo savitljiva i pokretna. Čir traje 2 do 10 tj edana i nakon toga nestane. mlohavost) c) kardiovaskularne lezije: slabljenje i p roš irenje aorte. sedlasti nos. carateum izazove pintu (Latinska Amerika ). To može potrajati godinama. pallidum endemicum izazove bolest bedžel (sjeverna Afrika) .TREPONEMA PALLIDUM 3-8 aksijalnih filamenata za pokretanje. oštećenje mozga. Regionalna upala limfnih čvorova. naročito kod djece. rijetki i ravni jer su gume zahvatile zubno meso. a kultivirani sojevi gube patogenos t (slično kao Treponema). fibroza jetre i pluća. iti ki BORRELIA Morfologija: nepravilna spiroheta. Antigeni su varijabilni. lezije na mjestu ulaza (najčešće spolni organi ili usna župljina). rijetko upale bubrega ili jetre. lezije na zaliscima (zatajenje zalisaka) Kongenitalni sifilis je prijelaz T. te se oslobađa iz zaraženog t kiva i postaje sastavnim dijelom Treponeme i potiče stvaranje protutijela. pa i doživotno . Fakultativni anaerob ( mikroaerofil).

mučninu i p onekad osip. Za vrijeme svakog napadaja groznice u krvi se može naći velik broj bakterija. L. Životinje izluču ju bakterije ponajprije urinom (zagađenje vode). Komplikacije: meningitis. moguća je smrt. B. Tri stadija: 1. oporavak: povlačenje žutice i oporavak bubrega (nekoliko tjedana ). 2. ostale Borreliae endemski prenose krpelji roda O rnithodoros Rezervoar zaraze su najvjerojatnije glodavci. Lako se kultiviraju na obogaćenim podlogama. zakočenost vrata. L. Morfologija: G. ali sad može biti popraćena žuticom i krvarenjem iz kože. Izazivaju opću slabost. Terapija: penicilin glavni lijek. 2. Somatski antigeni i antigeni aksijalnih filamenta izazivaju solidan imunitet. mogu tetraciklin i kloramfenikol. ali imaju različite prenositelje.info 6 . perikarditis.svinja. bolove mišića .svinja.hebdomanis . savijena p oput kuke. groznicu.često može proći nezapaženo uslijed tamnije puti ili kalizacije na skalpu b) nakon nekoliko tjedana javljaju se neurološki i kardiološki poremaćaji. prilično brze. Moguće su i promjene ponašanja.prenosi j u krpelj (Ixodes scapularis) 3. a nakon inkubacije 7-10 dana naglo poraste temperatura . konjuk tiva i ždrijela. L. L. Imaju najveći b roj spiralnih zavoja od svih bakterija. te kroz sluznice konjuktiva i usne š upljine a može i zaraženom hranom i vodom.p renosi ju bijela uš(Pediculus humanus var. LEPTOSPIRACEAE Samo jed an rod: Leptospira. Ako je organi zam oslabljen. B. canicola . pa prestane. kao i geografsku distibuciju: 1. za trajanja groznice javlja se i eritemski osip. icterohaemorrhagiae.Prenošenje: u rodu Borrelia ima 14 vrsta koje se vrlo malo razlikuju morfološki. te traciklini. recurrentis . 2 aksijalna filamenta. L. mialgijom. Samo bijela ušprenosi Borreliu recurrentis sa čovjeka na čovjeka. To se ponovi 4-5 puta. B.pas. toksični stadij: žutica.miš . Patogeneza: 1. glavobo lju. www. Bolesti se zovu leptospiroze i dobivaju se od životinja: L. ali nakon nekoliko dana ponovo se javi groznica slična prvoj. jelen). Može doći do zatajenja bubrega i smrt.7 dana. nosa. burgdorferi izaziva lajmsku bolest i ima tri stadij a: a) kožna lezija u obliku crvenila koje se širi oko mjesta uboda uz vrućicu. burgdorferi . uniš tavanje prenosioca. probavnog trakta.spirohete. uz artralgiju (najčešće lakat I koljeno) c) nakon nekoliko godina slijedi gu bitak mijelinske ovojnice neurona sa simptomima sličnim Alzheimerovoj bolesti i mu ltiploj sklerozi. recurrentis izaziva povratnu groznicu Bakterije ulaze u krv ugrizom odgov arajućeg člankonošca. grippotyphosa . crvenilo lica. endokarditis. B. 3.š takor. corporis) 2. mučninom i povraćanjem koja traje 2 . govedo. ali i veće životinje (npr. bubrežni simptomi (upala).nastaje groznica s glavoboljom. Nakon početnog napada slijedi brz oporavak.belimantil. pomona . mitis . Terapija: penicilin. artralgijom. sepsa: leptospire prodiru u krv kroz sitne pore i ozljede kože.

rastu sporo (4-7 dana). www. polimorfni kokobacili.ali se teško boje po Gramu pa se koriste se specifične metode. Dosta osjetljive na razne nepovoljne uvjete. jaka aktivnost ureaze koja razgrađuje ureu na NH3 i CO2 smanjuje kiselost na epitelu želuca ali ga i nagriza. Terapija j e kombinacija 2 antibiotika: azitromicin+amoxicilin. C. C. pl euritisa. pokretne (m onopolarna flagela). K omenzali i patogeni kod životinja i čovjeka.štapić. CAMPYLOBACTERIACEAE CAMPYLOBACTER Slične vibrionima: G-. n epokretne. ali ne n a 25 stupnjeva . 2. Terapija: eritromicin. perikarditisa. fetus: akutna crijevna oboljenja mal e djece ili imuno oslabljenih ljudi uz moguću sepsu koja dovodi do meningitisa. hemolizin. lučki radni ci. Patogenost: kampilobakterioze su akutna gastrointestinalna oboljenja. naročito peradi). uzrujavanje) Bakterija je osjetljiva na pH želuca (1-2). a neki dobro podnose niske temperature (za raza smrznutim mesom. oksidaza. veterinari. G. spiralno zavijen. Moguće su i teže infekcije s krvavim proljevom 2 . jejuni. jejuni: upala debelog crijeva s vodenastim proljevom neugodnog mirisa. azitromicin+medazol. Najgora komplikacija je adenokarcinom želuca. amoxic ilin+medazol.C. Sve vrste stvaraju termostabilni endotoksin. cholerae. C. smetlari. Pod mikroskopom su u paru pa izgledaju kao krila. 85% NO2). ne nalazi unutar samog želuca nego na sluznici gdje je pH za 2 viš i . te lakš i t eža sepsa.belimantil. coli: lakš ili teža upala crijeva. uz gubitak vode i minerala. Zahtijevaju podloge obogaćenem bjelančevinama. Nakon infekcije se razvija specifični humoralni imunitet. Boja kolonije o visi o podlozi. To joj omogućava naseljava nje. C. info 7 . Biokemija: stvaraju H2S pa uz Fe3+ daju crni pigment kao Proteus i Salmonella. RICKETTSIACEAE Morfologija: sitne. Termofili stvaraju termolabilni egzotoksin koji je srodan otrovu V. razmnožavanje i upalu. aminoglikozidi a kloramfenikol za teže slučajeve. što je i glavni uzročnik čira. ali nije jedini uzročnik (pušenje.Cijepljenje lovačkih pasa i ugroženih osoba: poljoprivrednici. a 1. ljuta h rana. HELICOBACT ER PYLORI Izdvojen iz roda Campylobacter. Odgovorna za većinu slučajeva čira. Morfologija: G. Kolonije: mikroaerofilne bakterije (5% O 2. Enzimi: ureaza. 10% CO2. mikrokapsula (tanki sloj površ inskih proteina) i ma antifagocitno djelovanje. pokretan (4-6 peritrihijalnih bičeva). coli). katalaza. i 3. ali se prilagodila na dva načina: 1. spore nema. Kolonije: sitne. Postoje termofilni sojevi (razmnožavaju se na 43 stupnja. Tr aži mikroaerofilne uvjete (5-6% O2). aerobne. proteaza. a ima i otpornih sojeva.

Toksične i hemolitične ali se mogu neutralizirati specifičnim antitijelima. akari 3. slabost. glavobolja. Može uznapredovati do opsežnih kožnih nekroza i gangrene (upaljene žile tro mboziraju). rickettsii. Pr ijenosnik je Pediculus humanus var. Krvlju se prenose po cijelom organizmu. skupina š arenih groznica (spotted fever): R. zdravsvteno osoblje) i eliminacija prenosioca (insekticidi). Visoka temperatura i kožni osip. Cijeplj enje (mrtva i živa vakcina) u posebnim uvjetima (rat. Na inficiranim mjestima nastaje nekroza i tromboz a a oko tih mjesta nastaju tifusni čvorići. Antigeni se koriste za cjepivo. Prenosi š takorska b uha (Xenopsylla cheopis) ili ubodom krpelja (Ixodidae). uz lokalnu leziju na mjestu ub oda s regionalnom ili generaliziranom upalom limfnih čvorova MYCOPLASMATACEAE 2 ro da: Mycoplasma (60-ak vrsta) i Ureaplasma. Sličnosti s virusima: mali su (ali veći od virusa). srcu. U mozgu lezije malih žila mogu dovesti do živčanih simptoma: delirij. Redovito nastaje groznica. Čovjek češanjem nakon uboda unosi izmet uši u ranicu. ty phi 2. www. zagađenom odjećom. opći kožni osip kao posljedica upala mali h krvnih žila. Groznica ka d su rikecije u krvi.info 8 . Oštećenje malih krvnih žila je najizraženije je na koži. Nije dok azana prisutnost plazmida. Kao odgovor na infek ciju javlja se stanični i humoralni imunitet. tsutsugamushi. ki: Terapija: tetraciklini i kloramfenikol. inhalacijom prašine s ušjim izmetom. R. Članovi roda Rickettsia imaju neke zajedničke antige ne sa rodom Proteus pa izazivaju ukrštenu reaktivnost: Weil-Felixova aglutinacija (rekacija antigena rikecija i proteusa). mozgu i plućima. RICKETTSIA TSUTSUGAMUSHI Š ikarni tifus se prenosi grinjama. Patogenost: Nakon u boda zaraženog kukca rikecije ulaze u endotelne stanice malih krvnih žila. Dobri anti geni pa izazivaju jak imunitet. RICKETTSIA PROWAZEKI Uzročnik epidemičnog pjegavog tifusa. RICKETTSIA TYPHI (MOOSERI) Uzorkuje murini tifus (š takorski). Na osnovi a ntigena su svrstane u 3 skupine: 1. Bolest se može prenijeti i dodirom. tupo st. elementarne nepogode) i u ri zičnih grupa (vojska. R.belimantil. koma. corporis a rikecije žive u probavnom traktu uši i izlučuju se izmetom. Blago akutno infektivno oboljenje popraćeno glavoboljom i osipom. razmnožavanje samo unutar stanica pa je z a uzgoj potrebna kultura stanica (žutojajčana vrećica oplođenog kokošjeg jajeta).agl utinacija i hemaglutinacija. ali untač tome rikecije mogu preživjeti godinama unutar tkiva. skupi na š ikarskog pjegavog tifusa (scrub fever): R. Sulfonamidi ubrzavaju rast i razmnožavanje. prowazeki. Dijagnoza se postavlja serološ Weil-Felix ili rikecijalni antigeni . skupina pjegavog tifusa: R. očima.

dišnog sistema.info 9 . Prenosi se seksualno uz često mijenjanje partnera. Stanična struktura je jednostavna: cirkularni kromosom (1/5 genoma ostalih bakterija). 2.kokoidne bakterije.unutar vakuole klami dije se vrlo ubrzano dijele sve dok ne ispune cijelu vakuolu a za to joj treba 2 4-48 sati. infektivna čestica nastaje nakon ulaska u st anicu domaćina (fagocitozom) oko nje se oblikuje vakuola u kojoj metabolički neaktiv na klamidija postane vrlo živa.2-0. U podlog e se stavlja penicilin da inhibira ostale bakterije. mozak. Viš e simptoma izazove kod žena. zato stalno mijenjaju oblik. Mycoplasmae obrnuto. Uraštaju u podlogu. neurotok sin koji izazove iscrpljenost i apatiju 2. pneumoniae. Patogene vrste su: M. glavobolje). obvezatni intrac elularni paraziti. trachomatis.belimantil. CHLAMIDIA (izdvojeni rod bez porodice) Postoje samo dvije vrste: Ch. Ne ulaze u stanicu domaćina. Terapija: tetraciklin. Urog enitalne mikoplazmoze: a) M. kašalj. pneumoniae iz dišnih puteva se spušta u pluća i izazove netipičnu upalu pluća (groznica. hominis i U. ali su vrlo male (oko 300 nm) i za razmnožavanje im je potreban domaćin. Nema spora. hemolizin. srce. Razvojni ciklus: 1. Morfologija: G.hominis. b) U. 2. citoplazmatska inkluzija . Prenosi se seksualno u z često mijenjanje partnera. MIKOPLAZMOZE ČOVJEKA 1. az itromicin. Po osobinama između bakterija i virusa. Antigeni: 1. Rastu bez ži vih stanica. oblik letećeg tanjura. Nemaju neke važne enzime.Morfologija: najmanji prokarioti (0. hominis se često nalazi u urogenitalnom sistemu muškarc a i često su nepatogeni komenzali. pa ne mogu stvar ati vlastiti ATP. Žive na sluznicama usne župljine. urealytica treba ur in da bi rasla na podlogama. ribosomi. M . ovojni cu sličnu G. žene vagine i grlića maternice. www.bakterijama i razmnožavaju se cijepanjem. Respiratorna mikoplazmoza: M. Biokemija: Ureaplasmae ne r azgrađuju glukozu. Mycoplasmae stvaraju H2O2. Muškarci mogu imati upalu prostate u mokraćvoda. Otporne na neke antibiotike jer nemaju staničnu stijenk u. a Ureaplasmae NH3 i tako oš tećuju tkiva. Slične bolesti kao M. Š irenje na zglobove. Novorođečad se može zarazit i prolaskom kroz porođajni kanal i dobiti konjuktivitis. p a sliče sferobalstima koji nastaju kada na bakteriju djeluju antibiotici (razorena stanična stijenka). nego se prijanjaju. Proizvodi amonijak iz ureje. nema kl iničkog nalaza a vidi se samo na rengenu.3 mikrometra). Kolo nije se vide samo mikroskopom. urealytica. Imaju DNA i RNA. većina ima kapsulu. Bo je se po Giemsi i G-. ali stvaraju ureazu. nemaju stanične stijenke. 3 membrane građene od proteina i lipida. a kronična upala izaziva st erilnost. urogenitalnog t rakta i crpe metaboličke produkte stanica na koje prijanjaju. ali na obogaćenim podlogama. psittaci i Ch. može aerobno ali bolje anaerobno.

Terapija: sulfonamidi CHLAMIDIA TRACHO MATIS Otporna na sulfonamide i citoplazmatske inkluzije se ne boje jodom. Uz to imamo vrućicu sa glavoboljom. www. trahom je kronični keratokonjuktivitis. klonulost i teška glavobolja. dezinficijense i mnog e antibiotike. a n akon tjedan dana javlja se teška netipična upala pluća. N akon inkubacije (7-14 dana) naglo nastupa vrućica. CHLAMIDIA PSITTACI Razlikuje se od Ch. osipom. C). UV. u žena i homoseksualaca oko šupka). trachomatis po tome š je os jetljiva na sulfonamide a njezine inkluzije se boje jodom. Može dovesti do sljepoće (serotipovi A. plazma stanica i polimorfonukle ara) nastaju ožiljci koji izazovu uvrnuće gornje vjeđe pa dolazi do mehaničkog oštećenja ro ce vlastitim kapkom. L2.prištić koji brzo zaraste b) nakon nekoliko dana oticanje regionalnih lim fnih čvorova (u muškaraca prepone. Postoje i lakši oblici koji prođu nezapaženo ili s amo uz blage simptome nalik prehladi ili gripi. to Izaziva zoonozu ko ja se zove psitakoza ako ju prenose je ptice iz roda papiga (Psittacinae) ili or nitoza ako druge ptice. Čvorovi se brzo ogn oje i gnoj izlazi kroz kožu van. pilećim embrionima ili u kul turama stanica. Tera pija: tetraciklini. An tigeni: puno različitih serotipova unutar svake vrste. Klamidije su obvezatni unut arstanični paraziti. povraćanj em c) treći stadij je kronična upala dovodi do suženja i razaranja tkiva rektuma. inkluzijski konjuktivitis obično spontano prolazi ali može prijeći u kronični oblik sličan trahomu (serotipovi D-K) 3. uzgajaju se na pokusnim životinjama. Uzročnika se mikroskopski dokazuje u krvi. lymphogranuloma venereum (serotip ovi L1. Na ljude se prenosi ptičjim izmetom.Osjetljivost: klamidije su vrlo osjetljive na toplinu. uključujući domaću perad. Suš enjem i zamrzavanjem (liofilizacija) dugo ostaju infektivne. B. Nastaju grizlice (ulcera). Ba. a koriste se i serološke tehnike: reakcija vezanja komplementa i mikroaglutinacija. 2. Uslijed upalne reakcije (infiltracija limfocita. slini ili pleuralnom eksudatu.info 10 . L3) je spolna bolest sa viš stadija: e a) primarna ozljeda na mjestu i nfekcije . koja moće prerasti u tešku sistems ku bolest s oštećenjem slezene i jetre.belimantil. Različit i serotipovi uzrokuju različite bolesti: 1.

. Potječe od stanice u kojoj se virus razm nožavao. a razlikujemo strukturnu i morfološ jedinicu. eno u Dobro. Postoje i postojale su razne klasifikacije virusa. kuglasti. n osilac antigenih svojstava virusa. hemag lutinin i neuraminidaza kod virusa gripe. Po veličini ih djelimo na 3 vrste: 1) mali virusi 10 -50 nm 2) srednji virusi 50 .info . obliku. a mor fološka jedinica (kapsomera) je oblikovni element koji se vidi u elektronskom mikr oskopu. To je jednoslojna i li dvoslojna lipidna membrana koja sadrži različite funkcionalne elemente npr. ku Strukturna je dinica je osnovni građevni element kapside i najmanja funkcionalna jedinica.300 n m Za određivanje veličine se koristi se više postupaka 1) filtracija kroz membranske f iltere sa porama poznate veličine 2) izravno promatranje u elektronskom mikroskopu 3) sedimentacija u ultracentrifugi Kemijski sastav virusa: 1) nukleinske kiseli ne su jednolančane ili dvolančane DNA ili RNA (ali nikad oboje!!!) u kojima je sav g enetički materijal. adenovirusi) 3) kompleksno građeni virusi (bakeriofagi) 1 www.. Uzročnici zaraznih oboljenja ostalih živih or ganizama. ovojnici. poput metka. punoglavaca. nazad na vir use: Razmnožavaju se samo u živoj stanici.VIRUSI .150 nm 3) veliki virusi 150 . također antigeni 5) enzimi omogućuju prodiranje u stanicu i razmnožav anje u stanici Prema rasporedu proteinskih podjedinica viruse dijelimo u 3 skupi ne: 1) spiralno simetrični (mozaična bolest duhana detaljnije opisan u Strajeru) 2) kubično simetrični (npr. je usta novljena nomenklatura virusa po veličini. 4) ugljikohidra ti su u kapsidi.VIRIDAE OPĆENITO Virusi su najmanji živi organizmi. Može biti viš eslojan. 2) proteini čine omotač ili kapsidu čija je funkcija zaštita genoma.belimantil. iako za njih neki znanstvenici neće reći da su živi organizmi jer kao ne pašu u definiciju života. no od 1971.. Oblici virusa su različiti: štapičasti. 2) navodno postoje prioni koji su jošm anji i navodno nemaju ni DNA ni RNA nego samo proteine. Osjetljivi su na organska otapala koja razaraju ovojnicu. antigenoj strukturi i domaćinu. 3) lipide imaju ih neki virusi s vanjskom ovojnicom. nisu najmanji jer postoje: 1) viroidi su čestice k oje se sastoje samo od kružne jednolančane RNA..ovo je onako informativno za one koji vole egzotiku) A sad. elipsoidni. nukleinskoj kiselini. ali zato ti znanstvenici savrš paš definiciji debila. ciglas ti. (ne spominji mu ovo na i spitu. a sudjeluje i u adsorpciji virusa na stanicu.

Interferencija je pojava zaš stanice od infekcije virusom zbog prisutnosti drugog virusa u stani ci. spolnim putem. sta nice izlučuju interferon. tzv. i to za gripu.belimantil. f) sklapanje virusnih jedinica g) izlaženje iz stanice: . MANIFESTACIJA VIRUSNOG OBOLJENJA Virusi ulaze u organizam kapljično. ugrizom. Stanica koja tite je proizvela interferon za jedan virus. te postanu otporne na aktivni virus. Retrovirusi (npr. ke Moguće je više ishoda prodora virusa u stanicu: 1) stanica umire u slijed naruš enog metabolizma (virus sintetizira svoje. Ili virus ima -RNA od koje nastaje +RNA. sposobnost imunološ reakc ije organizma. +RN A služi kao kalup za tzv.KULTIVACIJA I RAZMNOŽAVANJE VIRUSA Uzgajanje virusa je moguće samo u živim stanicama.važno za dijagnostiku .goli virusi izlaze odjednom svi i razaraju stanicu . virusne inkluzije u jezgri ili citoplazmi stanica . Faze d) i e) također obuhvaćaj u inhibitore stvaranja stanične RNA i proteina.virus i s lipidnom ovojnicom izlaze pomalo i ne uniš tavaju stanicu Neke vrste virusa tv ore tzv.info . Ukratko.. HIV): +RNA > -DNA -> +RNA. postaje otporna i na drugi virus. a stanica ne) ili imunog o dgovora.receptori na kapsidi ili vanjskoj ovojnici b) prodiranje u stanicu c) razgradnja kapside i oslobađanje virusne nukleinske kis eline d) proizvodnja virusnih proteina e) replikacija nukleinske kiseline: DNA v irusi: DNA je kalup za novu DNA i za RNA -> proteini RNA virusi: početna.. Manifestacija virusnog oboljenja ovisi o nekoliko činil aca: virulenciji virusa. hranom i vo dom. Virusi se međusobno ometaju zbog različite antigenosti. uz pomoć enzima reverzna transkriptaza (što je obrnut proces nego ko d sinteze proteina stanice: DNA -> mRNA -> proteini). -RNA koja je opet kalup za novu +RNA a ta će kodirati nove viruse. te ubodom kukaca. Razmnožavanje virusa: a) prijanjanje za stanicu . izravnim dodirom. oplođena kokošja jaja ili stanične kulture. On djeluje zaštitno s amo na stanice koje ga proizvedu. 2) stanica ostaje živa ali stalno proizvodi nove virione (uravnotežena infe kcija) 3) stanice ostaju žive ali se mijenjaju i nastaju tumori Imuni odgovor pril ikom virusne infekcije: 1) stvaranje interferona: Interferon je tvar proteinske prirode koju izlučuje zarašena stanica. bjesnoću. prijemljivost stanice za virus. Samu tvorbu interferona izaziva nukleinska kis elina virusa. Nakon inkubacije interferentnim virusom. ulaze na sve moguće i nemoguće načine. hepatitis B. 2 www. Na taj način se koriste u liječenju interferoni proizvedeni u kulturi ljudskih leukocita. herpes. pa se koriste pokusne životinje.

trifluridin. a makrofagi proždiru virus e.meningitis. sekundarna viremija. Infekcije se po duljini trajanja dije le na: 1) akutne su kratke i ostavljaju imunitet 2) kronične dugo traju. encefalitis.konjuktivitis 5) jetra . sekundarna viremija. ali se razlikuju po nekim svojstvima c) indiferentni: virus koji nij e zarazan spriječava infekciju zaraznim virusom nog. postoji ravnoteža virus-čovjek. probavnog i urogenitalnog 2) antitijela neutraliziraju viruse. dok se ne dogodi nešto što se može usporediti sa otkrićem penicilina.Tri su mogućnosti uzajamnog odnosa virusa: a) heterologna interferencija ako su vi rusi antigenski posve različiti b) homologna interferencija: virusi su antigenski istovjetni.info . napad na živčani sistem.herpes zoster. umnožavanje. bez kliničkih znakova i imunoloških reakcija 5) spore . . Dva su tipa viremije: iri 1.T-limfociti proždiru inficirane stanice. bronhopneumonia ni 4 ) oči . Ali. primarna viremija (krvotokom u jetru i slezenu). umnažanje u limfnim čvorovima. umnožavanje. ovo je jedino efikasno š za sad imamo. sve je to zakurac.žutica ili hepatitis 6) žlijezde slinovnice . Naročito su važna IgA u sluznicama diš sustava.zauš njac i Sistemske . tip (poliomijelitis. to Postoji viš vrsta: e 3 www. primarna viremija u limfi.influenza. VIRUSNA CJEPIVA E. poliomijelitis 2) koža . Postoje lokalne i sistemske virusne bolesti. idoksuridin. is kreno rečeno. virus se dugo zadržava.inkuba cija traje čak godinama. koža (žariš umnažanje). foskarnet. simptomi se javljaju u razmacima 3) latentne nemaju kliničkih simptom a. Lokalne .virus se š po tijelu. no 2.ograničene na pojedine o rgane (sustave): 1) živčani s. jedini znak virusa su antitijela 4) perzistentne dugo zadržavaju viruse. a imunološ reakcije slabe ke KEMOTERAPIJA VIRUSNIH OBOLJENJ A Postoje neka djelotvorna sredstva: 1) amantidin sprečava prodor virusa gripe u s tanicu 2) aciklovir sprečava virusnu DNA-polimerazu pa nema razmnožavanja 3) adeninarabinozid (vidarbin) ometa neke enzime za sintezu i funkciju virusnih nukleinsk ih kiselina 4) azidotimidin (AZT) ometa reversnu transkriptazu retrovirusa (HIV) 5) metisazon ometa sintezu strukturnog proteina poxvirusa 6) interferoni Postoj e i neke noviji spojevi: didanizin. herpes simplex 3) diš sustav . bjesnoća): oralne infekcije. tip (boginje): in fekcija.belimantil. probavni trakt. bjesnoća. 3) s tanični imunitet .

Uzrokuje malaksalost. Virus se izolira i uzgaja na oplođenom kokošjem jajetu. SISTEMATIKA VIRUSA MYXOVIRIDAE Virusi s jednolančanom DNA. 4) različitim tehnikama genetskog inženjeringa dobivene su rekombinantne vakcine . Postoje cjepiva. Gl avna komplikacija su sekundarne bakterijske upale pluća (S.peplomerama. Sinteza virusnih dijelova ovisna je o staničnoj DNA jer ne može kodirat i hemaglutinin. pneumoniae. Dobar je jer izaziva dugotrajni imunitet. D. ponekad i alveolarnom epitelu. Virus tipa C je blago respiratorno oboljenje. parainfluenca i drugi). što omogućava izlazak virusa iz stanice. 3) cjepiva od dijelova virusa su pročišćeni antigeni kapside ili vanjske ovojni ce. pa su osjetljivi na organska otapala. neki životinj ski virusi) i e Pneumovirus (viš raznih respiratornih virusa). taju Tri su vrste biološ proteina u virusu gripe: kih 1) hemaglutinin stupa u reakciju s receptorima stanice (sijalinska kiselina) 2) RNA-polimeraza 3) neuraminidaza cijepa sijalinsku kiselinu na receptorima stanic e . te se š dalje. P aramyxoviridae. aureus. Rhabdoviridae. a većina ima i vanjsku lipidnu ovojnicu staničn og porijekla. Bakterije se inficiraju virusnim genetskim materijalom i stvaraju virusne prot eine (antigene). ali kratko dj eluju. Oporavak traje 7-14 dana. e 4 www. Za vrijeme epidemije može se davati a mantidin koji sprečava replikaciju u stanicama sluznice. st anica i imunološkog procesa čišćenja (makrofagi.belimantil.sprečava vezanje hemaglutina na promjenjeni receptor. Ovojnica virusa je sastavljena lipidnog dosloja s radij alno poredanim štapićima . Morbilivirus (ospice. S pecifične terapije nema pa se provodi ublažavanje simptoma bez djelovanja na uzročnika . koji su proteini (hemaglutinin i neuraminida za) i izraš u obliku glavica. ORTHOMYXOVIRIDAE VIRUS GRIPE (INFLUENZE) Virusi g ripe imaju tipove A. formalin) su neš kodljive. bez kliničkih simptoma. Razlikuje se po tome što ne daje reakciju hemaglutinacije. T-kileri). glav obolju. a prisustvo mu se dokazuje hemaglutinacijom. a virus se primarno replicira u ci lijarnom. Influenza se prenosi kapljično. 2) cjepiva s umrtvljenim virusom (grijanje.1) cjepiva sa atenuiranim živim virusom koji se dobije uzastopnim presađivanjem na o dabranim podlogama. B i C. ali je moguć razvoj bolesti ako se nađe aktivni virus a moguće je i tumorsko djelovanje nekih virusa. ali imunitet nije trajan. Porodice Orthomyxoviridae. Karakt eriziraju ih simetrično građene kapside. Stalno mjenjaju antigene strukture i zato imaju jaki epidemijski potencijal. PARAMYXOVIRIDAE Viš rodova: Paramyxovirus (mumps. H. influenzae).info . temperaturu i kaš Ti simptomi se javljaju zbog smrti epitelnih iri alj.

Hemaglutinin aglutinira eritrocite majmuna. Virus ubijaju UV-zrake. VIRUS OSPICA (mo rbili. konjuktivi tis. Kultivacija se vrš u stanicama ljudi i majmuna. Nakon inkubacije koja traje 14 dana. te ospice i Koplikove pjege (jarkocrvene pjege s bijelim centrom u usnoj š up ljini . Inače. koja je zoonoza.info . Napada epididimi s u muš karaca š može to uzrokovati sterilnost. ali je sinteza virusnih dijelova neovisna o staničnoj DNA i može sam kodirati sintezu he maglutinina). potom paraliza i smrt. V irus se razmnožava u skeletnim mišićima i vezivnom tkivu.. S-a ntigen se može ranije dokazati u serumu (dijagnostika). Postoji viš rodova. rinitis. Postoji živa atenuirana vakcina. e ORTHAPOX VIRUSI Rod orthapox su veliki virusi s dvolančanom DNA i složenom višeslojnom kapsidom koja sadrži lipide.dijagnostika). Od životinja se prenosi na čovjeka preko slin e putem ugriza. a virus sadrži hemolizin. a sojevi ovog virusa su i jedinst veni po svojoj antigenskoj strukturi. napadi grčeva prilikom gledanja ili gutanja vode. Može uzrokovati i meningoencefalitis. POXVIRIDAE Poxvirusi su DNA virusi ovalnog ili četvrtastog oblika . Uzrokuje mumps: slabost. neuramini dazu i hemolizin. Oboljenje počinje kao febrilno stanje. respiratornih smetnji. Moguće su komplikacije (meningitis). Lako pređe u epidemiju. sa zajedničkim nukleoproteinskim antigenom. Slijede ekscitacijska faza: delirij. To su najveći virusi (250-300 nm) i st rukturno najsloženiji. Vesiculovirus (više ljudskih i životinjskih virusa). Ima jednolančanu RNA. 5 www. te encefal omijelitisa. U citoplazmi moždanih neurona uzrokuje Negrijeva tjeleš ca (nakupine virusnih podjedinica vidljivih svje tlosnim mikroskopom). konjuktivitisa.. VIRUS BJESNOĆE Ima oblik puščanog metka. kiseli ne. ali vrlo rijetko.belimantil. Uzrokuje smrtonosni encefalitis. gdje uniš tava moždane stanice. pankreatitis. lužine i eter. RHABD OVIRIDAE Dva roda: Lyssavirus (bjesnoća). oticanje parotidne žlijezde i drugih slinovnica. virus se razmnožava u epitelnim stanicama diš trakta. Slijedi duga inkubacija (15 dana do 5 mjeseci) koja omogućuje da s e brzim cijepljenjem i davanjem seruma s antitijelima spasi žrtvu. a kad dospije do neuromuskul arne veze živcem putuje do CNS-a.jebiga. zauš njaci) Vanjska ovojnica sadrži hemaglutinin. akutna smrtna bolest ljudi i životinja. Sličan virusu gripe. Ima dva antigena: solubilni (S-antigen) i virusni (V-antigen).VIRUS MUMPSA (parotitis. Preb oljavanje ostavlja jaki i doživotni imunitet. rubeola) Uzročnik ospica. Potom dospijeva nog u limfne čvorove odakle se širi po tijelu. a iz lipoproteinskog omotača vire hema glutinini. vrućica. a noreksija. Ovo stanje traj e oko 7 dana. Prilično je osjetljiv na vanjske uvjete.

Bolesnik je jako slab.tipična žutica uz temperaturu. ali je osjetljiv na oksidanse (KMnO4). smrtnost > 50%) i variola minor (smrtnost manje od 1 %). morašim ati težak peh. a dijagnoza se postavlja prema dokazanim antitijelima. zrakom i k apljično. Virus hep atitisa A (Picornaviridae) ima jednolančanu linearnu RNA. uz trajni imunitet. a ne sam virus) hibridizirao s vir usom variole.info . a oporavak je dug. Variola je vrlo zarazna. VIRUS VAKCINIJE Virus vakcinije služi za cijepljenje protiv bo ginja. jelda. temperatura. a ima kratkotrajnu inkubaciju . Postoji rekombinantno cjepivo. 1. Za razliku od hepati tisa A prenosi se parenteralno: transfuzije krvlju. Može dovesti do ciroze. ima bolov e. Virus spada u najotpornije viruse. namnoži se u sluzi i lokalni m limfnim čvorovima. a poslije oz dravljenja ostaje imunitet nekoliko godina. te ulazi u krv (primarna viremija) i dalje u jetra. a zbog propadanja parenhima propadaju žućni kanalići. slabost. jedući školjke koje žive uz kanalizaciju). Otporan je na UV-zrake. Otporan je prema dezinfici jensima. a može prodrijeti u krv i ući u j etru i žuč (zato su govna zarazna) i dolazi do degeneracije parenhima. VIRUS VELIKIH BOGINJA (variola vera) Dva su oblika variole vere: variola majo r (velike ili crne boginje. sa nekrozom h epatocita. Porijeklo mu je izvorni Jennerov virus kr avljih boginja. enu Variola minor ima slične ali sl abije simptome. Virus je prisutan u svim tjel esnim izlučevinama. Virus vakcinije može izazvati mjehuriće (vezikule). Prenosi se direktnim dodirom. ali da bi ti se to dogodilo. fistule. 6 www. slabost i povraćanje. bez ovojnice. Virus se nastanjuje u crijevnom e pitelu i tu može ostati a da nema jetrenih simptoma. ane groznicu i poviš temperaturu. Uzrokuje a kutni upalni proces i nekroze jetre. Tada ponovo prelazi u krv (sekundarna viremija) i penetr ira u kožu i razmnožava se u epidermi pa nastaju lokalne krvave nekroze koje prelaze u kraste koje su zarazne (crne zbog zgruš krvi). Virus hepatitisa B (Hepadnaviridae) ima dvolančanu DNA i HB-površ antig en). povr aćanje. pa je otporan na dezinficijense i suš enje. generaliz iranu vakciniju i postvakcinalni encefalitis. Klinički simptomi hepatitisa B su anoreksija. a ima dugotrajnu inkubaciju (1-3 mjeseca). inski antigen (hepatitis B-surface 2. Kupferove stanice hiperplazi raju. Ako ulazi u organizam gornjim diš nim putevima. Ima ozbiljniji tok od hepatitisa A. pluća i bub rege gdje se dalje množi. zagađenom hranom i vo dom (npr. ka nesterilne igle intravenoznih narkomana. a izgleda poput virusa variole. Izaziva serumski hepatitis. lako preraste u epidemiju. kojeg je ovaj (Jenner. 2. a dovodi se u vezu s prima rnim karcinomom jetre. Dobiva se nečistim rukama. te nastaje difuzna upala u lobulu jetre. Imunitet nakon cijepljenja ostaje pr ibližno 10 godina. VIRUS HEPATITISA Prije se govorilo da je virus neklasificiran a dan as se zna da je je riječ o virusima koji međusobno nemaju nikakve veze. kontaminirana kirurš i druga o prema.belimantil. žutica i tamnija mokraća. glavobolju. Bolesnik se u pr avilu oporavlja nakon 4-6 tjedana.1.

transplantacije organa) i preko usta. sličan hepatitisu A. Umnožava ju se i sazrijevaju u citoplazmi. Izu zetno su otporni prema UV-zrakama. Sadrže hemaglutin in koji aglutinira ljudske eritrocite krvne grupe 0. Uzrokuju tipične simptome prehlade koje mi ne pada na pamet opisivati. U organizam ulaze kr oz usta i nastanjuju se u ždrijelu (tonzile) i crijevima (Peyerove ploče i limfni čvor ovi). e ne 2) neki slučajevi upale tankog crijeva. Im a ih više od 100 vrsta. a neki i F ali nitko ne zna kolko ih ima. Nije se uspjelo dokazati ko je bolesti izazivaju ali su opažena slijedeća stanja: 1) epidemija lakš groznice u dje ce. mnogim kemijskim sredstvima. Rhinovirus. Ap hthovirus.info . Tri roda: Reovirus. REOVIRIDAE RN A-virusi srednje veličine. e Poliovirusi s u tri različita serotipa virusa koji izaziva dječju paralizu . REOVIRUS Naj raš ireniji virusi u prirodi. često bez žutice. P renosi se parenteralno (transfuzije. Ime u dobili kao Respiratorno-Enteritični-Organ virusi (nalaze se u respiratornom sustavu i crijevima čovjeka). neparalitički poliomijelitis je febrilno stanje uz serozni meningitis i ne ostavlja posljedice 3. Orbivirus i Rotavirus.3. RHINOVIRUS To su virusi obične prehlade.E. Uspješ je terapija interferonom. ENTEROVIRUS Viš vrsta od kojih su najvažniji poliovirusi. Vrlo brzo raste . 7 www. Otuda prelaze u krv i napadaju živčani sustav. Kultivira se u ljudskim i majmunskim stanicama. nih Na cjepivu se radi (kak se z ove onaj Grk kaj je gurao kamen uzbrdo pa mu se kotrljao natrag?). Imaju dvostruku RNA. a komplikacije su b akterijske infekcije gornjih i donjih diš puteva. pa je ponovna prehlada vr lo česta. Virus hepatitisa C (Flaviviridae) ima jednolančana RNA. Postoji i imunitet za heterologne serotipove. Ima b laži tok. a bortivni poliomijelitis je najčešći uz oporavak nakon febrilnog stanja 2. PICORNA VIRIDAE Vrlo sitni RNA-virusi kubične simetrije otporni na eter i kloroform jer ne maju lipidni omotač. a Sabinova atenuirani virus. na Tu nije gotovo sa virusima h epatitisa jer se spominju D. Postoje tri klinička oblika: 1.250000 novih virusa za 3 sata. uz proljev i diš smetnje. ali kratko traje. Porodica sadrži rodove Enterovirus. te tvore eozinofilne uklopine.poliomijelitis. Osjet ljivi su na formalin UV-zrake i oksidanse. te eteru. ali je imunitet specifičan za tip. Dijagnoza se postavlja dokazivanjem znt itijela u serumu. s lipidnom ovojnicom.belimantil. paralitički poliomijelitis izaziva paralizu zbog oštećenja neurona a stradaju naroči to prednji rogovi leđnemoždine Postoje dva cjepiva: Salkova je formalinom inaktivira ni virus. Cardiovirus.

TOGAVIRIDAE RNA-virusi različite morfologije - rodovi: Rubivirus, Flavivirus, Alph avirus. Prenose ih člankonošci, iako nisu dokazani prenosioci za sve vrste. VIRUS RU BELE (nije isto š i rubeola!) to Prenosi se diš nim putem. To je RNA virus, kuglasto g oblika, sa lipidnom ovojnicom. Uzrokuje bolest koja se javlja u dva oblika: 1) stečena rubela - virus ulazi u organizam kroz sluznicu gornjih diš puteva, umnoš u lo kalnim limfnim nih ava čvorovima, a onda ide u krv. Osip na koži nastaje kao posljed ica upale uzrokovane kompleksom antigenantitijelo. Žaš je aktivna imunizacija živim os labljenim virusom. tita 2) prirođena rubela je bolest ploda, koja nastaje kao posl jedica infekcije trudnice u prva 3-4 mjeseca trudnoće. Poslijedice: mrtvorođeno dije te, spontani pobačaj ili prijevremeni porođaj, uz oštećenje ploda (teratogeni učinak). Bol est ima relativno slabe simptome, uz povećanje limfnih čvorova, blag konjuktivitis i osip. Sindrom kongenitalne (prirođene) rubele - slijepoća, gluhoća, srčana mana i menta lna zaostalost. Letalitet novorođenčadi je relativno velik (10-20 %). Imunost nakon bolesti ostaje doživotna. Postoji živa atenuirana vakcina. ARBOVIRUSI Skupina virusa koji imaju zajedničko samo to što se prenose komarcima i krpeljima. Uzorkuju teš bole sti: ke 1) encefalitis koji je često smtonosan 2) netipične groznice sa ili bez osip a 3) groznice sa krvarenjem (ebola) 4) žuta groznica: koža požuti, oštećenje jetre kao kod žutice, oštećenje bubrega i srca, temperatura, glavobolja, nekroza i krvarenje. HERPE SVIRIDAE DNA-virusi kubične simetrije. Samo jedan rod. HERPESVIRUS Ima čvrstu kapsid u, oko koje je dvoslojna lipidna ovojnica, koja se stapa sa staničnom opnom stanic e u koju prodire. Zatim nukleokapsida prodre u citoplazmu stanice, te se virusna DNA reproducira u staničnoj jezgri, a virusne bjelančevine u citoplazmi. Postoje ne koliko vrsta ljudskih virusa: Virus herpes simplex tip 1 uzrokuje: a) akutni her petični gingivostomatitis: mjehuri na sluznici usne šupljine i zubnom mesu b) herpet ični egzem: mjehurići na koži c) keratokonjuktivitis: upala rožnice i očnih spojnica d) en cefalitis: upala mozga e) herpes labialis (h. febrialis): nakupine mjehurića, u pr edjelu usana na prijelazu kože u sluznicu 8 www.belimantil.info

Virus nakon primarne infekcije putuje u ganglij trigeminalnog živca, gdje ostaje l atentan cijelog života zaraženog, te se aktivira u stresnim situacijama (groznica, p othlađenje, preduga izloženost suncu, emocionalni stres, hormonalne promjene). Virus herpes simplex tip 2 uzrokuje: a) genitalni herpes: mjehurići na penisu, grliću mat ernice, sluznici rodnice i stidnice. Najčešće se prenosi spolnim kontaktom. Nakon prim arne infekcije virus se ugnijezdi u sakralnom pleksusu, te se ponovo aktivira u stresnim situacijama. b) neonatalni herpes: od oboljele majke ga dobije dijete, u toku porođaja, prolaskom djeteta kroz porođajni kanal. Opasno po život novorođenčeta, uz moguće neurološke posljedice. Terapija aciklovir (nanoš enje na kožu) i nepriznati lije k marihuana (ne spominji to na ispitu). Virus varičela-zoster se prenosi se kapljičn o: a) varičelu, vodene kozice: pojava osipa na koži i sluznici usta i ždrijela, koji p relazi u mjehuriće, a ovi u kraste. Za razliku od boginja, ovdje u svako vrijeme i mamo različite stadije mjehurića a kod boginja su sve iste. Preboljena bolest ostavl ja trajni imunitet, ali neki virusi ostaju uspavani u ganglijima dorzalnog korij ena leđne moždine i u oslabljenim stanjima izazivaju zoster. b) zoster je rijetka bo lest, koja se očituje izbijanjem nakupina mjehurića na koži trupa. To je vrlo bolno je r virus izaziva nekroze na vrhovima osjetilnih živaca (migrira iz stražnjeg roga moždi ne u kožu) Terapija: aciklovir, idoksiuridin i trifluridin, kemoterapeutici, analo zi nukleotida - sprečavaju replikaciju virusne DNA. Nema cjepiva. Citomegalovirus: Velika grupa virusa, koji uzrokuju nekoliko stotina teških kongenitalnih oboljenj a i najčešći su uzrok mikrocefalije, no rijetko su uzrok bolesti odraslih osoba. Virus može napasti bilo koje stanice, koje tada nabubre i povećaju se (“citomegalo”). Opasni su kod davanja imunosurpresora jer transplantat biva odbačen. Terapija se provodi samo kod jako ugroženih osoba: ganciklovir + foskarnet Epstein-Barr (EB) virus uzr okuje infektivnu mononukleozu koja je bolest djece i mladih. Prenosi se slinom (“b olest ljubljenja”). Virus ulazi u limfne čvorove, razmnaža se i napada B-limfocite koj i poprime karakterističan oblik (Downeyeve stanice - mononukleari). Klinički znaci s u povišena temperatura, povežane limfne žlijezde, te splenomegalija (povežana slezena), uz glavobolju i opću slabost. Kemoterapija (fosfonooctena kiselina + adenin-arabin ozid + aciklovir) je u fazi ispitivanja. RETROVIRIDAE RNA-virusi ikozaedralne ka pside, s lipidnom vanjskom ovojnicom. Sadrže antigenski specifične reversne transkri ptaze (RNA-ovisna DNA-polimeraza: +RNA -> -DNA -> +RNA). 3 porodice: Oncovirinae , Spumavirinae, Lentivirinae. LENTIVIRINAE HIV = human immunodeficiency virus iz aziva AIDS (acquired immunodeficiency syndrome) U kapsidi se nalaze dvije kopije +RNA genoma i neki enzimi od kojih su najvažniji reverzna transkriptaza (koja omo gućuje sintezu -DNA iz +RNA kalupa) i integraza (integrira -DNA u stanični genom). V anjska ovojnica građena je od lipidnog dvosloja u kojem se nalazi mnoštvo proteina, od kojih jedan (gp120) služi kao receptor 9 www.belimantil.info

za vezanje na tzv. CD4+ T-helper limfocite. Njihov broj se postupno smanjuje (u početku ih ima 1000/mm3 krvi, a godiš im se broj smanjuje za 40-80/mm3). Smanjenje n jihovog broja utječe na cijelu T-populaciju nje budući izlučulu interleukin IL-2 koji općenito stimulira stvaranje svih T-stanica. HIV napada i druge stanice: makrofage i monocite. Sve to vrlo naruš sposobnost imunog odgovora zaraženog koji postaje pod ložan ava raznim oportunističkim infekcijama i malignim promjenama vlastitih stanica . arolika. Klinička slika AIDS-a je vrlo š 1. Ubrzo nakon infekcije javlja se ARC (A IDS Related Complex) skup blažih simptoma poput vrućice, opće slabosti, glavobolje, os ipa, otoka limfnih čvorova i gubitka težine. To traje nekoliko tjedana, pa prestane, ali se ponavlja. Takva infekcija HIV-om ponekad odmah prijeđe u AIDS, ali uglavno m treba nekoliko godina da AIDS uznapreduje. 2. Kad broj T-limfocita padne na 20 0-400/mm3 javljaju se prve oportunističke infekcije: razne upale pluća, proljevi, tu berkuloza, kandidijaza, erupcije herpes virusa. 3. Kad zaraženi makrofagi prijeđu kr vno-moždanu barijeru razvija se niz neurološ simptoma: glavobolja, kih abnormalni po kreti i refleksi, kognitivne promjene. u kasnijim stadijima to prijeđe u demenciju i teške osjetilne i motoričke poremećaje uz tumore i cerebrovaskularne promjene. 4. M aligni tumori povezani s AIDS-om su Kaposijev sarkom, karcinomi usne š upljine i r ektuma, te razni limfomi. HIV može naći u svim tjelesnim tekućinama zaraženog (krv, slin a, sperma, majčino mlijeko...). Prenosi se kontaktom tjelesnih tekućina s krvotokom a najčešće spolnim putem, transfuzijama zaražene krvi, nesterilnim iglama intravenoznih narkomana, a prenosi se i s majke na dijete. U liječenju se koristi AZT - azidotim idin koji zaustavlja replikaciju virusa i time usporava napredovanje bolesti, al i ju ne može izliječiti, tj. ubiti viruse. Također se primjenjuju lijekovi za liječenje oportunističkih infekcija, ali i oni djeluju samo do neke mjere budući da je imuni s ustav toliko narušen da nema pomoći. Prevencija se sastoji u testiranju donirane krv i, uporabom prezervativa (nije posve sigurno) i sterilnih igala i drugih medicin skih instrumenata. Cjepivo se obećaje godinama ali izgleda da ćemo se načekati. COCSAV IRIDAE RNA virusi veličine 30 nm, oko 30 vrsta, s tipovima A i B (razlikuju se u d užini inkubacije i još nekim stvarima). Nemaju lipidnu ovojnicu, i jako su otporni. Prenose se muhama, prljavom vodom, loš higijenom. om Uzorkuju razna oboljenja: 1) virusni meningitis 2) infekcije gornjih dišnih puteva: težak faringitis sa povraćanjem i bolovima u trbuhu 3) crveni osip na koži 4) bol u mišićima sa temperaturom i glavob oljom ali to obično prolazi bez posljedica 5) mjehurići na nepcu koji se mogu pretvo riti u čireve 6) miokarditis i perikarditis kod novorođenčadi sa često smrtnim ishodom 10 www.belimantil.info

loptaste su.nastaju diferenciranjem stanica hifa. Budući ne sadrže klorofil. Aleuriospo re su laterlani izdanci na hifi.kvasnice se razmnožavaju pupanjem. Postoje nepatogen e. spiralne.ili makroorga nizme. ali mogu sadržavati neki pigment: crn. njihovi se sadržaji spoj e. 4 spore na malim drš kama. koje se mogu stvarati: 1) aseksualnim putem . nastaju pupanjem i odvajanjem roditeljske stanice. koji je bogat rezervnim tvarima i održava latentan život gljive. crven. www. Prema fun kciji micelij se razlikuje: 1. Postoje pregrađene (septirane) ili nepregrađene hife. slično kao kod ba kterija. Endospore. Veliki dio njih luči antibiotike i mikotok sine a to su sekundarni metaboliti koji su otrovni za druge mikro. Obično su bezbojne.nastaju spajanjem jezgri dviju najbližih hifa. kruš kasti i imaju peteljku. različitih oblika: kao reke t.FUNGI (MYCETES) MORFOLOGIJA Eukariotske stanice dvoslojne stanične membrane. a neke spore služe za preživljavanje u nepovoljnim uvjetima. Klamido spore su obrambene spore koje nastaju od hifa u nepovoljnim uvjetima. Razmnožavanj e višestaničnih gljiva se vrši pomoću spora. te 2. Jednostanične gljivice . Ra stu sporo. te se stvara splet hifa . Unutrašnji sloj čini citoplazmatska membrana. uglavnom aerobi. eni Takve gljive zovemo neprave gljive. Spora se sastoji od jasno odvojene jezgre. Askospore nastaju u posebnoj vrećici (askus). vegetativni micelij se sastoji od hifa koje prodi ru u hraniliš i crpe hranu i vodu. Takve su prave gljive. Osnovna stanica je hifa. koji čini glji vinu steljku. Zigospore nastaju k ad se kod nekih fikomiceta krajevi susjednih hifa približe. Razmnožavaju se sporama. patogene i uvjetno patogene gljivice. a višestanične imaj u organe za razmnožavanje. Egzospore. Fungi inperfecti (Deuteromycetes). Blastospore su loptaste ili ovalne.info 1 . filamenti micelija obavijaju askus i nastaje loptasta formacija zvana peritecijum a ako su aksusi na posebnom tijelu onda se zove klei stotecijum.micelij. gljive su heterotrofi. nastaje velika okrugla spora debelih stijenki (rod Mucor). Fungi perfecti (Phycomycetes. Bazidiospore se stvaraju na proš irenju hife zvanom bazidij um. to su egzospore ovalnog oblika. 2) seksual nim putem . sa citoplazmom i jasn o definiranom jezgrom unutra.GLJIVICE . stabljike. zračni micelij se uzdiže iznad hranilišta. Konidiospore nastaju segmentacijom vrhova hifa. Sporangiospore se nalaze u vrećici sporangiumu kojeg nosi proširenje hife sporangiofor. te nastaju nesavrš reprodukcioni organi. a vanjski stanična stijenka građena od polisaharida hitina i nešto celuloze. ali nema klorofila !!! Klijanjem hifa raste u dužinu. Artro spore nastaju segmentacijom hifa.i egzotoksine. citoplazme s rezervnim tvarima i dvoslojne opne. Thalus je tijelo bez diferenciranog korijena.. U nepovoljnim uvjetima se stvara sklerot . a potrebno im je puno vlage. Ascomycetes i Basidiomycetes). rogovi jelena. luče endo. nalaze se na proš irenju hife koji se zov u konidiofor (izgledaju kao peteljka) a kad su zrele otkidaju se.. a ak o se na njemu razvijaju organi za razmnožavanje onda se zove reprodukcioni ili fer tilni micelij.belimantil.

nji POVRŠ INSKE MIKOZE Prenose se direktno (kontakto m) ili indirektno (češalj. propadanje dlaka i krhki nokti.belimantil. postelja itd. ružičasta boja. Kronično oboljenje. pa se uočava u poodmaklom stadiju. Kod čovjeka uzrokuju slabije upalne reakcije . svrbež i mjehuriće koji se mogu ognoji ti. Patogeneza: zahvaća kožu oko genitalija. Spore mogu biti makrokonidije (megasporne ) i mikrokonidije (mikroidne). K olonije su glatke. Često se javlja kod prepona. izaziva spore promjene. dlakama i kosi. Neke gljivice izazivaj u jedne. Kolo nije su zelene. oko kojeg rastu i razmnožavaju s e. te spore kao lišće djeteline.). Terapija: griseotulvin. septirane hife i listaste spore. TRICHOPHYTON (14 vrsta) Uzrokuje oboljenja trihofitije na goloj i obrasloj koži. EPIDERMOPHYTON Uzrokuje bolest epidermofitiju na neobrasloj koži i noktima. Vrlo zarazna i podmukla bolest. MICROSPORUM Uzrokuje bolest mikrosporiju na dlakavim djelovima. imperfecti.MIKOZE Bolesti izazvane gljivicama su mikoze. dlanove i tabane. glatke i li naborane kolonije. ljuskanje. brašnjave i pamučaste. a neke i obje vrste. a postoje površ inske (dlaka. pupka. Mikroskopski se uočavaju se mikrokonidije baršunastog oblika. Mikroskopski s e razlikuju se septirane hife i spore. ljuskava koža. nistatin i imidazoli.info 2 . stratum corneum kože i orožnjele stanice noktiju. Najčešće napada djecu pa izaziva epidemije u tamo gdje ima puno djece na jednom mjestu (vrtići). najčešće kod dje ce a očituje se kao sumporno žute naslage na skalpu. žute. nokti gube sjaj. blizu pazuha i ispod grudi. Uzgoj na Sabourand agaru daje barš unaste. pazuha. www. lokalno derivati imidazola i salicilne kiseline u kremama i masti ma. Upalni i gnojni procesi. te ga razgrađuju. a imaju afinitet prema keratinu. Bolest se razvija sporo. no ne i na dlakama! Mikroskopski se uočavaju razgranate septirane hife. Javljaju se lezije kože. Prodiru i parazitiraju u keratinizirano tkivo dlake. koža. Dermatofiti su skupina gljiva iz klase Ascomycetes. fungicidi i keratolitici. Terapija: griseofulvin za d ulju terapiju. narančaste i crvene boje. Terapija: fungicidi za vanjsku primjenu: ketokonazol. Može izazvati trajno propadanje korijena dlake i ćelavost. a kod životinja još i gnojne promjene. no kti) i dubinske (sistemske): potkožno tkivo i unutraš organi. između prstiju . postaju krhki. Uzrokuj u dermatomikoze. Izaziva crvenkaste mrlje. Uzrokuju ih dermatofiti (Dermatophytes) i neke F. noktima i bradi.

endokrinih poremećaja. P ostoji nekoliko vrsta kriptokokoza: 1) plućna obično nije opasna. kao i osobna higijena. Kandidijaze su često praćene dermatofitima. 3.) 2. Površ inska kandidijaza se manifestira sjajnim crvenilom na koži najčešće oko šupka. a uglavnom se spontano izliječi. a u određenim uvjetima izaziva oport unističko oboljenje europsku blastomikozu ili kriptokokozu. Gljivice su u mozg u.0000000. Infekcija kroz probavni trakt. krem boje. slabog i muniteta ili utjecajem nekih vanjskih faktora (npr. ta www. te klamidospore. To se zove mlječac. bubrezi i limfne žlijezde. koje su speci fične za Candidu. U organizam uzročnici dolaze preko povrijeđene kože i sluzokože. Trihosporum.belimantil. no mogu biti i na koži i sluzokoži. Osnovna stanica je blastospora lo ptastog oblika. Takve se mikoze javljaju u unutrašnj im organima: pluća. Kod male djece i novorođenčadi nastaj u bijele sitaste naslage u ustima i ždrijelu. Apscesi na slezeni. Za lokalne mikostatin. Terapija za sistemske miko ze sadrži fungicide i fungostatike: amfotericin B najčešći.info 3 . Uz blastospore se vide i pseudohife koje nastaju jer blastospore se nakon pupanja ne odvajaju. Postoje primarne mikoze sa uzročnikom izvana i sek undarne od gljivica koje čine mikrokulturu na koži i sluzokoži. pravilnih rubova. čv orovi. može proći nezapaženo il i uz temperaturu i kašalj. 6. bijeložute. bakterijskih infekcija. te jačim iscjedkom. CANDIDA ALBICANS Saprofit na koži i sluzokoži usta. Može i zazvati i upale organa za izlučivanje mokraće ali rijetko. granulaste ili tumoraste tvorbe. bubrezima i ostalim organima. 5. rodovi Pitirospo rium. 4. koji je gust i bijel. Ako se proširi po organizm u (CNS) nastaje frka. koji kod upala. čak i upala pluća. 4) koš tana je vrlo rijetka. čirevi. visoka smrtnost. jetri. 3) generalizirana nastaje udisanje m velikog broja spora ili zaraza krvlju. te čini okrugle. sluzave kolon ije. udis njem spora i probavnim traktom. Uzrokuje kandidijazu: 1. glatke. Micelija i pseudo micelija nema. Morfologija: loptaste i jajaste blastospore su obavijene debelom mukoidnom kapsulom. Corulopsis i Cryptococcus. Preventiva je izbje gavanje vlage i sintetične odjeće. vagine i probavn og trakta.0000001% slučajeva.. Blast ospore se boje se G+. ali pod utjecajem neki h faktora postaju patogene. jetra. Uspjeva najbolje na Sabourand agaru. već stvaraju nizove. Može dovesti do vulvovaginitisa (upala karakterizirana pseudomembranama). CRYPT OCOCCUS NEOFORMANS Veoma raširena kao saprofit. a) PATOGENE KVASNICE (Blastomycetes) Kvasnice se jed nostanične gljivice koje se razmnožavaju pupanjem. brohitis. Morfologija: kolonije su okrugle. pupka i pazuha. 2) kožna je sekundarna infekcija: javljaju se lezije na koži. Može migrirati u pro bavni trakt. kožu i sluzokožu. mozak.SISTEMSKE MIKOZE Uzrokuju ih gljivice porodice Cryptococcaceae. jetri.. bubrezima. bez sjaja. Nastaju tuberkuloz na žariš na kostima. Vaginalna kandidijaza se manifestira jakim svrbežom. š uzrokuje povraćanje i proljev a ponekad dovodi do čireva koje perforira ju (može to čak biti fatalno ali u 0. Generalizi rana kandidioza je septičko oboljenje redovito fatalnog ishoda. Dišne kandidijaze su česte sekundarne infekcije: laringitis. slezena. upotrebom antibiotika) posta je patogen.

najčešće u plućima. a može završ kao tube rkuloza. na kojima su kratki držači fijalide. koži. ali kasnije postanu nabora ne sa centralnim udubljenjem. Iako se danas antibiotici rade industrijski. a postoje: 1) primarna je slična tuberkulozi. Korisni: 1) značenje u industriji: pripreme sirev a. Najbolje djeluju u kombinaciji. A. Slijede depresija.4) na CNS-a teče postupno. iti 2) sekundarna se javlja se kod oboljelih od leukemije. Rasprostranjeni su kao saprofiti u zemlji i na hrani. Uglavnom su kronični upalni procesi. camemberti) 2) proizvođači antibiotika: P. noktima i hrani. Ostali oblici: a) aspergiloza CNS . b) konjuktivitis i druge promjene na oku c) otrovanje aflatoksini ma (vidi mikotoksine) Terapija je amfotericin B i kirurš odstranjivanje aspergilom a. povrća i žitarica. Javljaju se sve jače glavobolje. te poprimi boju od konidiospora. a onda su pigmentirane ovisno o vrsti. (dobar sam) Š tetni: 1) uzročnici trulenja i gnilenja hrane. www. terapija: amfotericin B i 5-flurocitozin. a može doći i do astmatičkih napadaja. Zygomycetes). P. Rastu na različitim podlogama a kolonije su kuglaste. P. fumigatus. te smrt kao poslj edica paralize centra za disanje. povraćanje. Izaziva temperaturu. kvare nja voća. crysogenum. Morfologija: micelij se sastoji od granatih i septiranih hifa.belimantil. notatu m. Od razgranatih hifa se s tvara loptasta formacija aspergilom ili megamicetom koji ne prodire u plućno tkivo . To je tumorska masa koja se vidi na rengenu kao polumjesečasta masa i tako se ra zlikuje od tuberkuloze. b) PATOGENE PLIJESNI (Hyphomyc etes) ASPERGILLUS Vrste: A. 5) kriptokokoza usne šupljine: sitni apscesi. 2) bolest peniciloza. ko PENICILLIUM Saprofiti su na sluznicama. karcinoma i tuberkuloze. koja je uglavnom lokalizirana u plući ma. paučinaste i bijele. a može se proširiti na crijevnu sluznicu. uš nom kanalu. te uzrokovati čireve. c) MUCOR I RHIZOPUS To su F. Na vrhovima hifa su proš irenja konidiofore. na koje se nastavljaju konidiospore (sve to skupa liči na loptice). perfecti (Phycomycetes. niger. dezorjentacija. Morfologija: čine ga razgranate i septirane hife i male loptaste spore na konidiof orima (kao metlice) Na podlogama rastu brzo. nesvjestica i bol u zadnjem dijelu vrata. kao bijele kolonije u početku.info 4 . izazivaju sistemsko oboljenje aspergilozu kod čovjeka i život inja.granulomi na mozgu i meningama uzrokuju smrt. P. roqueforti. Rasprostranjene glji vice u zemlji i zraku. te nastaju proširenja bronha. Gljiva bubri i raste. Može doći i do trovanja mikotoksinima. ove gljivice su pov ijesno gledano imale nezamjenjivu ulogu u ispunjenju tisućljetnog sna o borbi prot iv mnogi bolesti. fermentacija (P. Nije pronađen lijek za peniciloze. flavus. griseoflavinum stvaraju monopeniciličnu kiselinu iz koje se d obiva peniclin. Aspergiloza pluća n astaje udisanjem spora. nalik na kaverne. gnojan ispljuvak. A.

Smatra da je virus Hepatitisa B osnivni uzrok karcinoma jetre. abdominalno i na koži.morfologija: Mucor pravi bijele kolonije koje kasnije posmeđe. Čimbenici odbijanja i povraćanja hrane . Plijesni uznapredovalih krvarenja (Mucor. Terapija je amfotericin B i kirurš intervencija. 3.sporidezn oini. Razgranat micelij n eseptiranih hifa. 5. Fizikalne metode (UV svijetlo). Može stvarati i klamidospore ( preobrazba hife) i zigospore debelih stijenki spajanjem vrhova dvaju hifa. ne gativno djeluju na imuni sustav. Asperg ilus) 3. ke Proi zvođači mikotoksina s obzirom na vrijeme razvitka i kontaminacije na biljkama i plod ovima: 1. Gljivice imaju afinitet za arterije i dovode do embolije i infarkta. spektroskopija.info 5 . Citotoksini ili nekrotoksini oštećuju stanice kože i sl uznica probavnog trakta i krvnih žila . 4. Plijesni polja (Fusarium) 2. 3.ohratoksini. Plijesni uskladiš tenja (Penicilium. Nefr otoksini izazivaju slabi rad i zatajenje bubrega . Ima sporangije i zigospore. trihoteceni. torakalno. Aflatoksini fluoresciraju žutozeleno. u tekućem stupcu pod viskim tlakom). glikot oksini. Organoleptičko: samo vid jer ostala osjetila ne pale ili su opasna za koriš tenje. Mikotoksini ne potiču stvaranje antitijela.trihoteceni Identifikacija i dokaz ivanje: 1. sekundarni meta boliti koje luče gljivice a uzrokuju mikotoksikoze: alimentarna trovanja u ljudi i životinja. M ikotoksikoze su slične avitaminozama. Respiratorni tokisni oštećuju dišne puteve . paučinaste.ohratoksini.belimantil. i tako stvara ju uvjete za razvoj mikoza.trihoteceni 8. Prema bolestima i simptomima dijelimo ih na: 1. a aflato ksini pridonose kroničnom hepatitisu B. Na mjestu gdje dodiruju podlogu hife imaju ma le izdanke nalik na korjenčiće zvane rizoidi.patulin. Kemijski postupci: kromatografije (tankoslojna.aflatoksini i penicilična kiselina. Zračni micelij ima žutosmeđe sporangij. Rhizo pus: kolonije su bijele. Imunosupresivni tokisini ošteću ju imuni sistem i njegov odgovor na infekciju . pogotovo imunosupresivni toksini. 2. Prognoza je vrlo loš a. imunološ metode i imunoenzimski test. Neurotoksini izazivaju oštećenja živčanog sistema i krvarenja u mozgu . Estrogeni toksini izazivaju hiperestrogenizam u životinja i degeneraciju spolni h organa . Ponekad je samo koncetracija razlika između antibiotika i mikotoksina.zearalenon (ol). Patogenost : bolest je mukormikoza a događa se između nosa i mozga. plinska. Rhizopus) KANCEROGENI TOKSINI Karcinom jetre uzrokuje kronično trovanje sa aflatoksinom ali za to nema sigurnih dokaza. www.trihoteceni 6. Fotosenzibilni tokisni izazivaju hepotoksične pojave i facijalni ekcem ovaca i goveda . Naročito napada dijabetičare i osobe oslabljenog imuniteta (citostatici. 7. 2 . Hepatotoksini ošteću u stanice jetre i pospješuju razvoj karcinoma . NMR. imunos upresori). 9. FALI PATOGE NEZA I TERAPIJA ZA RHIZOPUS!!!!!!! ka MIKOTOKSINI Otrovne tvari.

njih ok. trompocitopenija. Njihovo djelovanje na jetru objaš njava se ovako: prodiranje afl atoksina u stanicu i jezgru. alfa. Prema kemijskoj strukturi imamo skupine A do D. Pr oizvodi ga aspergilus fumigatus. Žuta kiš (bojni otrov) . 2. Rastu na žitaricama. smanjena sinteza proteina. š nekroza. Karcinom jednjaka i želuca: fumonizin B1 i fusari n C. a 3. stomatitis. U ranijim fazama se može dokazati tubularni tip proteinur ije. vezanje na DNA i inhibicija mRNA. parazitikus. B2. masna degeneracija tkiva. izaziva promjene endoplazmatskog retikuluma. C. Tumori bubrega: ohratoksin A OHRATOKSINI Proizvođači: aspergillus ochraceus. s jasnom hijalinizacijom glomeru la. f. Akutno i subakutno je oštećenje jetrenog parenhima i rane promjene u proxi malnim tubulima bubrega. limfne žli e. graminearum i penicilium vrste. Rastu na kiki rikiju i kuruzu. Postoje B1. Perakutno: kolaps i uginuće odmah nakon uzimanja zatrovanje hrane Akutno tijekom 12 sati Subakutno: otrovan na jetru i b ubrege (glumerulonefritis) Kronično: ciroza jetre i karcinom. Alimentarna toksična aleukija. Fluorescencija žutozelena. G2 najotrovniji je B1 najmanje G2. Proizvođači: fusarium roseum. Balkanska endemska nefropatija ugla vnom kod starijih ljudi. Zearaleno l je 6 puta otrovniji. Kashin-Beck: Kronični deformantni osteoartritis (samo pretpostavka). A je najčešći. pe nicilium sp. Potrebna je transplatacija. beta. Karcinom prostate: fumonizin B1. G1. f. Najotrovniji su T2 i DAS a najmanje DON.info 6 . Neposredno nakon uzimanja zatrova nog zrna je svrbež u predjelu www. ox ysporum. proliferacija epitel nih stanica žučovoda. 4. a. AFLAT OKSINI Proizvođači: aspergillus flavus. Najvažniji mikotoksini: T2.belimantil. Stahibotriotoksikoze su subkronična i kronična trovanje otrovima uglav nom D grupe (preko salame). orizae i neke vrste iz roda penicilium. Uzorkuj u stanična oštećenja i to najčešće onih stanica koje se stalno dijele (u timusu. Ohratoksin A je nefrotoksičan u večim količinama i hepatotoksičan. Tumor bubrega 2. Također je otkriveno da je uzrok preranih puberteskih pojava djece.Bolesti reproduktivnih organa (karcinom): zearanelon (ol) je doveden u vezu s ka rcinomom grlića maternice. Akutno i subkronično trovanje su probavne smetnje. TRIHOTECENI Najveća skupina mikotoksina (oko 60). HT2. na pokusnim životinjama i imunosu presivan. testisi). Upale kože i sluznice. kože i de rmatitis. Aflatoksikoze ljudi: akut na i kronična (karcinom i cirozu jetre). Postoje A. Ohratoksikoze ljudi: 1. Utvrđeno je da povećava rizik 5 puta. Trihotecenotoksik oze ljudi: 1. leukopenija. Kasnije dolazi do smanjenja rada bubrega. Neke luče i zearelanon (ol). nekroza želuca. Imaju afinitet na ribosome i SH grupe u enzimima. krv avi proljevi. Kronično je nefropatija. DON. B. DAS. encefalopatije. Kronično je krvarenje unutaš organa.

belimantil. ena www. Treći stupanj je krvarenje.info 7 . bol. klonulost. smrt. tahikardija i poviš temperatura. Osip koji svrbi. Drugi stupanj je leukopenija.usta i grla. Kočenje razvoja leukocita i trombocita. krvar enje. gubitak okusa.

hemoglobin. u endopl azmi su vakuole sa bakterijama. Flagellata (bičaši). te o metaju apsorpciju vitamina i masti. a) PROTOZOE TJELESNIH Š UPLJINA 1) AMEBE (RHIZOPODA) PROBAVNOG TRAKTA ČOVJEKA. Sprečava se održavanjem higijene.info 1 . kada dospije u doljne dijelove crijeva. trofozoit je vegetativni oblik. 2. www. š je znak amebne di zenterije. Veličina 10-60 mikrometara. nadutost. U pravilu je nepatogeni komenzal. vode. tvori enzime koji razgrađuju kazein. mozak). a danas se koristi metronidazol ili niridazol. Zrela cista ima 4 jezgre a govnima se izbacuju u okoliš i prilično su otporne na sušenje. Prenose se fekalnom kontam inacijom ruku.PARAZITOLOGIJA PROTOZOA (Praživotinje) Praživotinje ili protozoa su heterotrofni eukariotski jednos tanični organizmi. 3. Amebe iz submukoze mogu proći u kapilare portalnog krvotoka. Ima 4 para bičeva i 4 jezgre. Ameba počne ra zarati sluznicu crijeva i nastaje krater u koji dolaze bakterije iz lumena crije va. stanični zid puca i oslobađaju se 4 mlada trofozoita k oji migriraju u debelo crijevo gdje se nastanjuju. neravnomjernim strujanjem citoplazme. jezgra je okrugla. te nastaju krvavo-sluzavi proljevi. koja nastupaju kada zakaže prirodna obrana epitela putem lučenja sluzi. Patogenost: u normalnom crije vu ne izaziva promjene ali je potencijalno patogena zbog histolitičkih svojstava. Hranu metabolizira anaerobno. 2) BIČAŠI PROBAVNOG TRAKTA: GIARDIA LAMBLIA (LAMBLIA INTESTINALIS) Kruškoliki flagelat se javlja u vegetativnom i cis tičkom obliku. Rod Entamoeba p arazitiraju na životinjama. krvi i amebama. Ima pseudopodije. Ciliata (trepetljikaš Sporozoasida (truskovci). a najvažnije su: Rhizopoda (korjenonošci i li amebe). želatinu. Terapija: akridinski preparati kroz 5 dana + metronidazol i naravno higijena za sprečavanje. a jedna vrsta je patogena za ljude. u brzava se an peristaltika. fibrin i otpale epitelne stani ce. Životni ciklus se sastoji od nekoliko faza: 1. a u normalnoj stolici samo ciste. Dijele sa na više skupina. nadraže sluznicu duodenuma. progutana cista dospije u tanko crijevo i počne se micati (metacista). smiruje se i prelazi u precistu koja sazrijeva u cistu tako da se ovija membranom i mitotički dijeli. Crijevo je nadraženo. proljev. te u jetru. Terapija: nekad emetin . gdje nastaju apscesi (amebni hep atitis). hrane. U dizenterijskom proljevu n aći ćemo sve oblike amebe. polisaharid. Iz kra tera izlazi upalni eksudat pomiješ sa sluzi. te uzrokuju bol. pseudopodijima. a mogu otići i dalje u organizam (pluća. i). no ak o ih je puno. trofozo it gubi vodu. Kreću se ameboidno. koju treba razlikovati od to bakterijske. One izazivaju upalnu reakciju uz nakupljanje leukocita i fibroblasta.belimantil. ENTAMOEBA HISTOLYT ICA Ona je stanovnik debelog crijeva.

u kojima se razmnože kao amastigoti. Oko tijela su 4 biča. dolaze leukociti. a kroz osovinu prolazi potporna organela aks ostila. Nakon inkubacije 2-4 mjeseca bolesnika hvata groznica. leukopenija. jetra. Mogu širiti i inficirati bakterijama. brasiliensis je uzročnik jušnoameričke kožno-sluzničke lišmenijaze. b) amastigot je sitan. leukocita i endotelni m stanicama. tropica uzrokuje kožnu lišmenijazu. donovani živi unutar monocita. nekrotična žariš na mjestu ubod a insekata. d) epimastigot je modificirani tripomastigot koji par azitira u člankonošcima. LEISHMANIA Prenose ih hematofagni (piju krv) insekti roda P hlebotomus. te idu po čitavom organizmu: sle zena.3) BIČAŠI UROGENITALNOG TRAKTA: TRICHOMONAS VAGINALIS Živi samo u vegetativnom obliku (trofozoit). limfni čvorovi. anemija. a s njime i svoj oblik: a) promastigot je osnovni oblik sa vretenastim tijelom i velikom jezgrom. a uzrokuje upalna. Ubodom insekta ulazi u kožu. u koži i sluznicama Leishmania tropica i Leishmania brasiliensis. te daje krvi tamnu boju. Preboljenje ostavlja jaki imunitet. 2) L. Izaziva degeneraciju i ljuš tenje vagin alnog epitela. koji je rijedak i z elenkasto-žućkast. ta Terapija: preparati peterovalentnog antimona.info 2 . te može doći do kronične upale. koja se javlja u tropskim područjima.u životnom ciklusu mjenjaju domaćina. koji ide duž tijela. L. Oboljeli slab i i može umrijeti. www. monocitoza. b) KRVNE I TKIVNE PROTOZOE Njih preno se prenose člankonošci i pijavice. koštana srž. Jezgra je mjehurast a i jajolika. Na jestu nastaju čvorići koji mogu prerasti u čireve. i to oba spolna partnera. a pri težim oštećenjima kirurški. Bujaju bakterije. Terapija: metronidazol (vaginalete i table te) kroz 7 dana. te ostavlja ožiljak. te ih fagocitir aju makrofagi. Terapija: metronidazol. Javlja se kada parazitira na beskralj eš nicima. Razmnožava se binarnom diobom. te se javlja upalni sekret. a ima i peti. Može napasti i uretru izazvati blagi nespecifični uretritis. 1) L.belimantil. okrugli oblik bez biča a takav parazitira u tkivim a unutar stanica. Terapija: preparati peterov alentnog antimona direktno u mišiće ili vene. Vretenastog je oblika. c) tripomastigot je vretenasti oblik a pravi ga ako dođe u gušći med ij poput krvi ili likvora. povraćanje. U tkivima Leishmania donovani. glavobolja. Svi spadaju u porodicu Trypanosomidae . metronidazol.

a merozo iti ulaze u krv i napadaju eritrocite. razdražlj ivost. 1) Bolest spav anja prenosi cece-muha: a) tripanosome se razmnožavaju na mjestu uboda i uzrokuju bolnu lokalnu upalu b) potom odlaze u krv. koja izaziva Chagasovu bolest. vivax. smrt.. vretenasti flagelati. razara leukocite (febril no stanje). Nakon inkubacije 5-7 dana u stan icama se namnoži velik broj merozoita (mali. Nastaje primarni upalni efek t praćen oticanjem na mjestu ulaska. pa se sve to oduži. koje su otporne prema stvorenim antitijelima. pirimetamin i Cl–progvanil. pareze. recidiva.vretenasti sporozoiti. Prenose ih komarci iz roda Anopheles. uglavnom u kutu oka.spolni oblici koji moraju dospjeti u komarca da bi se spojili u zigotu iz koje se ki množe sporozoit i. Oni odlaze u jetru gdje se hra ne stanicama parenhima i množe se unutar stanica. te T. U eritrocitu se merozoiti dijele (shizonti) i razaraju ga. kako mjenjaj u domaćina. Imaju složen život ni ciklus koji se sastoji od nespolne faze (shizogonija u čovjeku) i spolne faze ( sporogonija u komarcu). Krvlju idu do tkiva. b) antimalarik koji uniš tava shizonte u krvi (shizontocid) je 4-amino-kinolin-klorokvin c) sredstvima koja ub ijaju gametocite (gametocidi) sprečavaju širenje bolesti. danas postoje tri vrste sredstava: a) antimalarici koji djeluju na tkivne oblike. gambiense i T. Mjenjaju oblik. T akođer može doći do oštećenja bubrega. čime se zatvara ciklus. Tako dolazi do ponovnog rasplamsavanja bo lesti. Ponekad dolazi do komp likacija: dizenterija. ovisno o vrsti plazmodija (2 ili 3 d ana). te karakterističnu pospanost. parazitiraju na ribama. te inficiranje komarca 8-a mino-kinolini (primakvin) www. To je napadaj malarijske groznice koja se ponavlja u pravilnim vremenskim razmacima. P. falc iparum su uzročnici malarije.info 3 . te napadaju nov e. Razvojni ciklus: ubodom komarca (iz njegove sline) u krv ulaze infektivni oblici . P. Nakon nekoliko groznica razvijaju se muš i ženski gametociti . koji ponovo preplave krv i izazivaju groznic u c) ulaze u limfu. koji uzro kuju bolest spavanja. koja posere tripanosome na kožu i sluznicu. a ako dođe do srčanog mišića. Terapija: prije se davao samo kinin. Za čovjeka su patogene 3 vrste: T. no mogu nastati antigenski ko različite generacije. germanin 2) C hagasova bolest: čovjek se inficira preko stjenice. okrugli).TRYPANOSOMA Vitki. sulfoni. ovale. crusi. Bolest teš prolazi iako se razvijaju celularni i humoraln i obrambeni mehanizmi. gm azovima i sisavcima. Antimetaboli ti: sulfonamidi. šok ili koma (sve uslijed slabosti organizma). usana ili nosnica. P. malariae. c) KRVNE I TKIVNE SPORO ZOASIDE (TRUSKOVCI) PLASMODIUM 4 vrste: P. terapija . upala pluća.triparsamid. rhodesiense.. terapije nema. pa stanice pucaju. Prenose ih pijavice i člankonošci. gdje većinu uništavaju antitijela.belimantil. vodozemcima. tj. no preži vjeli stvaraju otporne nove sojeve. ali ipak prestane. idu u CNS i uzrokuju meningoencefalitis: glavobolje.

ali mogu biti i u jetri. žive u prirodi ili kao paraziti u ljudi.metilji. i Nemathelmintes . Polumjesečastog je ili ovalnog oblika.belimantil. Na prednjem kraju je glava ili scolex. životinja i biljaka. miokarditis i hepatitis. razaranjem i perforacijom sluznice crijeva. gliste ). Terapija: sulfonamidi. pa se hrane preko čitave svo je površine (upijaju šećere i masti). a na začelju su atrofir ali i ispunjeni jajašcima. TAENIA SOLIUM . meningoencefal itis. a neki su hermafroditi. Tijelo im je obavijeno kutikulom.TOXOPLASMA GONDII Uzrokuje toksoplazmozu.info 4 . na kojoj su 2-4 sisaljke.porast bro ja eozinofilnih leukocita koji inače čine manji dio leukocitne populacije. nek e nematode isključivo krvlju. Čitavo tijelo im je prekriveno poroznom kutikulom kroz ko ju upijaju hranjive tvari i nemaju probavni trakt. trakavice ga nemaju. srcu. Crvi su fakultativni anaerobi. no ipak troš malo kisika. najčešće nedovoljno t ermički obrađeno meso. ima jezgru i fibrile za kretanje.plosnati crvi (Trematodes . Helmintijaze pri kojima dolazi do jačeg oštećenja tkiva redovito uzrokuju eozinofiliju . u kojima se nalaze oba spolna organa (hermafroditi ). koji nosi hitinske kukice za pričvršćivanje. Metilji se hrane krvlju. Obično prolazi bez simptoma. kao rezultat vlastitog metabolizma.trakavice). Veličina im se kreće od par mm do 12 m . Imaju bogat enzimatski sustav. daraprim HELMINTHES (Crvi) Crvi su višestanični organizmi. pa nas taju oštećenja CNS-a sa fatalnim ishodom ili mentalnim i živčanim poremećajima. u sredini zreli.trakavice Imaju člankasto tijelo (članaka 3-par tisuća) u obli ku vrpce. 1. a in fekcija se vrši preko usta. PLATYH ELMINTHES a) CESTODES . prljavom hranom i vodom. Crvi se najčešće nalaze u probavnom traktu.obli crvi. Nalazi se u tankom crijevu čovjeka. Članci su proglotide. slezeni. Slijedi nesegmen tirani vrat (collum) od kojega pupaju proglotide koje grade trup. mokražnom mjehuru. Postoje Platyhelmintes . Ce stodes .obli crvi (Nematodes . a u organizmu se nalazi u vegetativnom ili u cističkom obliku. Ulazi u s tanice CNS-a i leukocite. a neke tkivom u kome se nalaze. Metilji i glis te hrane preko probavnom trakta. ispod kojeg je mišićni sloj. te oštećenjem organa. www. Ponekad nastaju generalizir ane infekcije septičkog tipa s smrtnim ishodom. bubrezima. Razmnožavaju se preko oplođenih jajašca. čije kontrakcija omog ućuju pokretanje. na vrhu scol exa je izbočenje rostelum. Uzrokuje upalu pluća.svinjska trak avica. rjeđe preko kože. a toksički proizvodnjom otrova. vezivnom i mišićnom tkivu. plućima. limfom i stanicama. Štetno djeluju me hanički nagrizanjem. Zaraza je preko hrane. U početnim progl otidama su spolni organi u začetku razvoja. mozgu. Novorođenčad se mogu inficirati kroz placentu. Neki imaju odv ojene e spolove.

te se polako otpušt aju u probavni trakt. Parazit u tanko m crijevu psa ili vuka. Čovjek se zarazi jedenjem nedovoljno pečenog ili kuhanog zaražen og mesa.Cysticercus bovis. 20-50 hitinskih kukica.Ličinka se razvija u prijelaznom domaćinu . bolovi u trbuhu. ava Čovjek se zarazi zagađenom h anom ili vodom. te prljavim rukama. nakon nekog vremena ciste uginu i dolazi do kalcifikac ije i resorpcije. 25-30 hitinskih kuk ica. Ako se nasele u oku nastaje oštećenje vida. koja su slična. a česta je i autoinfekcij a. Ima oko 200 proglotida. koja su okrugla i svjetlosmeđa. te neurološ poremežaje. razvija se ličinka vezikularnog tipa (poput mjehura) . Ov dje je čovjek prijelazni domaćin. I kod čovjeka se mogu u mišiću nastaniti larve a to se zove cisticerkoza. te odrasla trakavica naraste za 8-10 tjedana. Zrela jaja izbacuju se g ovnima. e HYMENOLEPIS NANA ili TAENI A NANA . Jaja sadršavaju heksakantni embrion. ali nešto veža od svinjske trakavice. Dugačka 3-6 mm. a otrovi koje luči trakavica mogu izazvati grčeve i halucinacije.svinji. proljeve i povraćanje. gađenje. Sposobna je ostaviti i do 50000 jaja u svakoj proglotidi. Dugačka je 3-5 m. već su same sisaljke (njih 4) jako izbočene. Parazit tankog crijeva čovjeka. koje su š nego duže. pa se osim jetre može nastaniti i u srcu.belimantil. Cisticerkoza obuhv aća kožne ciste i mišićne bolove. Tijelo se sastoji od 3-5 proglotida. terapija: niclosamid TAENIA S AGINATA . Sim ptomi i liječenje su isti kao kod svinjske trakavice. ima 4 sisaljke. iz larve se razvija scolex. Prijelazni domaćin je gove do u kome se razvije ličinka . te 800-1000 proglotida. U strašnjim član cima su jajašca. bolne osjećaje gladi. vrtoglavicu. a iz njega larva (Cysticercu s cellulosae).zakržljala vezikula u kojoj je skoleks). U čovjeku se može zadržati godinama. Ciklus: Ako svinja pojede jaja. Javljaju se probavne smetnje. N a skoleksu nema rosteluma. Na mjestu lokalizacije.pasja trakavica.mala dječja trakavica. Patogenost: Uzrokuje mučninu. oslobađa se embrion (naziva se heksakant) koji probija crijevnu opnu i krvlju dospijeva u mišiće.goveđa trakavica.Cysta hydatigena. plućima i ostalim organima. a nekad i čovjeka. s malim okruglim skolekso m. Postoje slučajevi s nekoliko tisuća odraslih trakavica. Prenosi se prljavim rukam a i nečistim namirnicama. a moš parazitirati 20-35 godina. ke terapija: niclosamid ECHINOCOCCUS GRANULOSUS . ponekad i u krvotok. koji ide u jetru. grčevi i pr oljevi. 4 sisaljke. te živčanih simptoma i smrti ako ciste u mozgu. Vrlo otporna jaja u tankom crijevu oslobađaju heksakantni embrion. Ima dvije opne: www.info 5 . 4 sisaljke sa 20-50 hitinskih kukica. srčane smetnje ako uđu u s rčani mišić. Š irenje zaraze među djecom je moguće međusobnim dodirom. koji se oslobađa u probavnom traktu. ire Veličine 3-8 cm. što mu ne olakš sudbinu. anemiju. Trakavica je duga 5-10 (12) m. Kad čovjek pojede zaraženo meso (nedovoljno termički obrađeno). iz koje nastaje zrela trak avica. te trakavica naraste za 3-4 mjeseca. koja stalno raste ( od 1mm do veličine čovjekove glave!!!). te među resicama tankog crijeva stvara ličinku ( cysticerkoid . a otrovi uzrokuju nesanicu.

bol ispod desnih rebara . Razvoj: iz jaja koja se izlučuju govnima se razvij e embrion miracidijum.mozak . U vodi pliva trepetljikama. mršavljenje. a stvara hidatidnu tekućinu koja ispunjava cistu.belimantil. aminokiseline. usnu i trbuš nu. a iz njih cerkarije. Stvara se alveolarna cista (u jetri. sirovog povrća i sal ate.ve ličine 1-3 mm. Daje mehaničku otpornost i otpornost na kem ijske tvari.rijetko. te kod eventualne sekundarne infekcij e terapija antibioticima š irokog spektra.METILJI Imaju debelu kutikulu.veliki metilj. dolazi do sekundarne infestacije. plužima. no javljaju se probavni poremećaji. ECHINOCOCCUS MULTIOCULARIS . koji uzrokuju mršavljenje i alergi je. iz njih redije. Imaju dvije sisaljke. Bolest se naziva distomatoza ili fasciolijaza jetre i ima 2 stadija: 1) toksoinfekciozni . ovaca. te može nastati sepsa. koje napuštaju pužića. soli. Parazit iz crijeva prelazi u jetru ili krvlju po ostalim organima i tu stva ra jaja. Parazit luči toksine. Unutarnja je membrana proligera (g erminativa) tanka i prozirna.pluća . Proizvode razne inhi bitore probavnih enzima koji sprečavaju da metilji budu probavljeni u probavnom tr aktu. Stvara i vezik ule u kojima su skoleksi novih trakavica. FASCIOLA HEPATICA . Tegobe nastaju tek kad cista počne vršiti pritisak na okolne organe: .jetra . U njemu nastaju ličinke sporociste. U tekućini su minerali. nepotpuni p robavni trakt (bez analnog otvora). dok ne naiđe na prijelaznog dom aćina (riječnog pužića roda Limnea). te motoričke i senzo ričke poremećaje . Žučni kanali odebljaju. mozgu ili bubrezima) koja raste i oponaš maligni tumor tako da pupa prema van dajući ciste u drugim organima. od koncentričnih lamela u kojima je hitin. terapija . a većina su hermafroditi.kaš teš disanje i sl. Čovjek se zarazi jedući zarašeno. Ako cista pukne. ka b) TREMATODE S .plosnati crvi u obliku lista .Vanjska je kutikula bijele boje. zečeva i ljudi. lisice ili vuka. uključujući imuni odgovor organizma.parazit ne polaže jaja. glikogen i toksalbumini. svinja. neoprano šumsko voće.odlažu se jaja u stolici ili žuči. ko . koji je parazit jetre i žučnih puteva goved a.palpitacija i aritmija Cista se može zagn ojiti. Čovjek se inficira preko vode. zalijepe se na vodenu biljku i tu se stvara infektivni oblik metacerkarija. Propušta hranjive tvari a ne propušta bakterije. povećana i bolna jetra 2) infekciozni . alj.frakture .srce . a funkcija jetre je poremećena.info 6 . ispod kojeg parenhim. ispod koje je mišićni sloj. www. no uzrokuje teške glavobolje. kod koje uglavnom nastaju nove ciste u torakalnoj i abdominalnoj š upljini. a Jed ina efikasna terapija za oba Echinococcusa je kirurš intervencija. temp eratura.kosti . kod psa.emetin (u bo lničkim uvjetima zbog eventualne toksičnosti).

GLISTE Neke gliste žive slobodno u prir odi. a moguć je i unos bosonogim hodanjem).obli crvi . gađe je) i nervne simptome zbog lučenja toksina (nervoza. povišenu temperaturu. Otporna je na hladnoću. a izbacu je i do 200000 jaja dnevno. ali ponekad može doći do težih poremećaja.b elimantil. Enterobijaza: sv rbež oko šupka. farinks .mala dječja glista.2. crijeva i ana lnog otvora. pa u usta) i retroinfekcija (iz jaja u anusu izađu ličinke. Terapija: mebendazol (tvorničko ime Vermox). NEMATHELMINTHES NEMATODES .ženke su veže od mužjaka. sa suženim krajevima. promjena karakt era). p roljeve. Može doći u vaginu. hvata se za mukozu crijeva. Probavni sustav sastoji se od usnog otvora. Sele se do maternice g dje polažu jaja š uzrokuje gnojni vaginalni to sekret. Mali (9-13 mm). te alergijske reakcije (svrab nosa i kože). bijel i crv.mebendazol STRONGYLOIDES STERCORALIS . i nesegmentirana jaja. Ako probiju crijevo i uđu u trbušnu šupljinu i zazovu peritonitis. Trichuris trichiura) b) oviviviparne ženke polažu jaje sa formiranom ličinkom (Enterobius vermicularis) c) viviparne ženke polažu žive ličinke (Trichinella spiralis) d) partenogenetsko razmnožavanje bez oplodnje muš kom stanicom. Moguća je autoinfekcija (češkanjem šupka. Neke gliste luče o trove. neparazitski (nalazi se u tlu. te opet u crijeva gdje se pretvara u odraslog crva. Ženka nožu migrira u rektum. vodom i rukama. no uz parazitski ciklus ima i slo bodni. To ksini mogu uzrokovati napadaje slične epilepsiji.velika dječja glista. rjeđe pluća. bolove u probavnom traktu. www. Živi u tankom crijevu. pogotovo noću. a neke u čovjeku. a mužjak ugiba. tamo po laše jaja. obavijeno kutikulom. Velika 25 -30 cm. neke parazitiraju na puževima i biljkama. larinks. terapija . povraćanje. Čovjek se zarazi ako pojede jaje s ličinkom preko neoprane hrane i li ruku. Polaže jaja sa živom ličinkom. Jaje je vrlo otporno. te odlaze nazad u debelo crijevo). Dijagnoza se postavlja traženje m jaja sa perianalnog brisa celofan-trakom. antise ptike i kiseline. te šupljinom sa unutarnj im organima. Imaju odvojene spolove .parazit tankog crijeva. uznemirenost. pa je odmah infektivna. ENTEROBIUS VERMICULARIS . upalu jetre ili žučnog mjeh ura. Iz crijeva ide u jetru. jednjaka.info 7 . Jaja se razvijaju u ut erusu i onda se izbacuju: a) oviparne ženke polažu segmentirana jaja (Ascaris lumbri coides. zatim mišićima. a ako se nakupe u žučovodu izazovu žuticu. Uzrokuju b lage probavne manifestacije. ali se ipak razvija glista (Strongyloides stercoralis) Gliste u probavnom traktu preživljavaju zahvalj ujući nepropusnosti kutikule i djelatnosti inhibitora probavnih enzima. iz nje u pluća. rijetko zahtijeva kiruršku interve nciju. Imaju cilindrično tij elo. te ugiba. (božica plodnosti). bronhe. povraćanja. Poslije oplo dnje ženka odlazi u debelo crijevo. pa uzrokovati vulvovaginalni svrab. Živi 10-12 mjeseci. Bolest se naziva askaridijaza i uz rokuje alveolarna kravrenja. probavne poremećaje (proljevi sluzi i krvi. ima tri debele usne. alveole. ASCARIS LUMBRICOIDES . simptome upale pluća. končasti. Najčešće komplikacije su začepljenje cri jeva sklupčanim glistama ili apendicitis. Un osi se prljavom hranom.

anemije. Im a ih vrlo mnogo vrsta i podijeljeni su u viš razreda. te depresija. dišne smetnje (moguća smrt). polaže žive ličinke. Mogu biti patogeni sami po sebi (mehanički i li toksično).cekuma i kolona. Strongiloidoza: upalu i ne kroze u probavnim sluznicama.parazitira u tankom crijevu. ARACHNIDA .5 mm. oko. dolazi do kalcifikacije i resorpcije a oporavak je dug. Svinja pojede zaraženog š a (kaj svinje jedu š takore???????????). oplode se i polože ličinke u submukozi tankog crijeva. jaja oblika bačvice. ali češće su samo prenosioci raznih bolesti i tada se nazivaju vektori. vrlo otpo rna. mrš avljenje. Trihurijaza: uglavnom nesimptom atski. temperatur u. farinks. teško gutanje. Zbog erozija na sluznici su moguće bakterijske infekcije. te po raznim organima.mebendazol TRICHINELLA SPIRALIS .5 cm. Velik 4-5.belimantil. 1. Noge su također građene od segmenata (članaka) spoj enih zglobovima i tako su dobili ime.mebendazol za crijevne oblike. terapij a .crv vlaš njak. 2) Migracija iz crijeva u mišiće pa uzorkuju bolovi u mišićima. Ima više redova. terapija .ponavljanjem jednakih segmenata. te bol u crijevima. Iz proba vnog trakta ličinke odlaze u krvotok. čovjek svinju. te nastaje hipertrofija mišićnog tkiva. slabost. svrbež kože.mebendazol ARTHROPODA (Člankonošci) Člankonošci su višestanične životinje čija se građa odlikuje metam . Čovjek se zarazi preko zagađene hrane ili vode. a najviše u poprežno-prug asto mišićje. Bolest je trihineloza a simptomi ovise o broju unijetih ličinaka: 1) U crijevu uzrokuju upalu sluznice crijeva. te rapija . sušu i sunčevu svjetlost. www . te tanko crijevo. 4 para nogu. hormonski preparati (pronizon) na bazi kortik osteroida protiv alergijske reakcije. U takvim mišićima rastu i dobivaju izgled spirale. vodenasto-krvave proljeve.paučnjaci Karakteristična građa: glava i prs ište su spojeni. skupina (superfamiliae) i rodova. ulaze preko kože u krvotok. te unese ličinke u sebe. ali pri jačim infestacijama uzrokuje diareje. 3) Začahurenje u mišićima uzrokuje bolove u mišićima. larinks.info 8 . gdje nastaju odrasli paraziti. toksička oštećenja srčanog mišića (najčešći uzrok smti) is. TRICHURIS TRICHIURA .Ženka je velika 2-2. edemi na licu. Ličinke su osjetljive na hladnoću. sluzno-krvave proljeve. a najvažniji su Arachnida (paučn jaci) i e Insecta (kukci). Nakon nekoliko seci ličinke umru. Vani se preobraze u ličinke infektivne za čovjeka. zatim u pluća. One b rzo rastu i sazriju. temperaturu . a u ob liku ličinke u mišićnom tkivu. Velika 3-4mm. u sluznicu crijeva polaže embrionalna jaja partenogenetski ili oplodnjom. Iz jaja se izlegu rabditiformne ličinke koje se izbacuju izmetom. bronhe. Parazit debelog crijeva .

Ima 2 para prednjih nogu za prisisavanje. ARGASIDAE (Meki krpelji) Nemaju štit. protozoa.info 9 . zagađenom odjećom. borelioze). Zato i maju jako rilce za bodenje kože. Golim okom se vidi kao s itna crna točkica. posteljinom. Uzrokuje nesnosan s vrbež. gdje polaže jaja. spir oheta i bakterija. U nas je čest obični krpelj .grinje Viš skupina. i RED: ANOPLURA – uš www.belimantil.buhe. 2 para zadnjih za odg urivanje. odrasli) i ostaju pričvršćeni dulje vrijeme. Može se sekundarno inficirati i ugnojiti. rikecije (pje gavi tifus). Syphonaptera . INSECTA . naročit o noću. najvažnije su Sarcoptidea (š e ugavci) i Ixodoidea (k rpelji). nimfa. od kojih su najvažn iji Anoplura . Terapij a: mast 1% lindan. ali to je rijet kost. koja ima paralizira juće djelovanje. U koži buš tunele. Neki luče otrovnu slinu. Ako dođe do dišne paralize. Imaju i složena usta za uzimanje hrane. 2. Vrlo su brojni (660000 od ukupno 940000 poznatih životinjskih vrsta). Svrstani su u mnoge redove. hr ane se više puta u svakom stadiju.koji p renosi virusne encefalitise. Također prenose razne bolesti (npr. Drugi krpelji prenose različite viruse. bakterije (npr.RED: ACARI . nastupa smrt (kod djece). uži Česti prenosioci virusa. i. koje se hrane keratinom.uš Diptera . krotamiton. gmizavaca i ptica. ako se rilce otkine i ostane u koži. Jede keratin iz kože.dvokrilci. Prenosi se i dodirom: rukama nakon češanja. ugavci a) SARCOPTIDEA . Iz jajašca se raz vija ličinka. hrane se siš krv sisavaca. Uzrokuju lokalnu upalu. IXODIDAE (Tvrdi krpelji) Imaju tvrdi h itinski lešni štit.š Sitne grinje. te dva para krila.IXODES RICINUS . prsište i zadak. zadržavaju se samo za vrijeme pijenja krvi. zatim kukuljica. Hrane se jednom u svakom stadiju razvoja (ličinka. Postoje Ixodidae (t vrdi krpelji) i Argasidae (meki krpelji).kr pelji Velike jajolike grinje. rikecija. te odrasli oblik. pa žive u površ inskom sloju kože. tijelo podjeljeno na glavu. Najlakš ih se ukloni tako da se kapne malo etera ili kloroforma pa se nadrog iraju i opuste. SARCOPTES SCABIEI .kukci Imaju tri para nogu. tularemija). Ispred očiju imaju ticala i pipke.uzročnik svraba. maloj djeci Balsamum peruvianum b) IXODOIDEA . ili ih se e premaže uljem da ostanu bez zraka.

RED: DIPTERA .5% lindan + zapraš ivanje odjeće. Shigellu (bacilarna diz enterija). te odrasli oblik dvokrilca.mast 0. Najvažnije porod ice: Culicidae . Entamoebu hystoliticu (amebna dizenterija). Muscidae .info 10 . CULICIDAE – komarc i Ženke se hrane krvlju (tipično). b) bijela uš.2 roda: Cul ex . murini pjegavac (Rickettsia mooseri).sišu krv. Prilagođeni su za život među dlakama. a drugi je zakržljao.neke vrste prenose uzročnike žute groznice i filarije.Pediculus humanus var. nemaju krila. a dobar dio su prijelazni domaćini za l ičinke filarija. Mjesto ugriza svrbi. Oplođena ženka leže bijela ovalna jaja . sa sistemom rebara.belimantil.u nezbrinutu ranu polože ličinke koje se hrane tkivom (ta rana fakat mora biti nezbrinuta) PSYCHIODAE . oble.Pediculus humanus var. c) stidna uš. Vibrio cholerae (kolera) i virus poliomijelitisa. cece muhe.muhe. prenoćišta). Postoje i vrste koje siš krv npr. iz nje kukuljica.na taj način prelaze sa čovjeka na čovjeka. capitis uzro kuje svrbež.dio prenosi uzročnike zaraznih bolesti. Prelazeći sa životinje na čovjeka mogu prenijeti kugu (Yer sinia pestis). imaj u zakržljala krila i e nožice sa jakim pandžama.buhe Sitne. Dvije potporodice: Anophelinae . plosnato tijelo i bij eli zadak koji poplavi kad se nasiš krvi. RED: SYPHONAPTERA . Tu spada i obični komarac Culex pipiens.pasja buha c) Ctenocephali des felis . terapija . P ostoji nekoliko vrsta humanih uš i: a) ušglave . jer ženka ubrizga svoju slinu koja sprečava koagulaciju krvi.vidi u krvne i tkivne protozoe).Pediculus pubis se prenosi najčešće s polnim kontaktom. četvrtastu glavu. Hematofagni ektoparaziti: a) Pulex irritans . Culicinae . prenosioci t ripanosome (bolest spavanja . a može i sekundarnu infekciju kože. ali imaju čvrste prednje noge prik ladne za hvatanja na dlakame i stražnje za skakanje.rod Anopheles neke vrste prenose na čovjeka uzročnike malarije i filarije.Obavezni hematofagni ektoparaziti . co rporis prenosi Rickettsia prowazeki. Neke muhe mogu iz azvati mijazu . M užjaci se hrane biljnim sokovima.mačja buha d) Xenopsylla cheopsis .gnjid e i lijepi ih uz dlake ili vlakna odjeće . Aedes .nevidi Rod Phlebotomus su hematofagni dvokri lci koji prenose uzročnike lišmenijaze i papatačijeve groznice (virus papatasii).muhe Musca domestica ili domaća muha p renosi Salmonellu typhi i druge salmonele (trbušni tifus).dvokrilci Jedan par krila i ma funkciju. rublja i poste ljine insekticidom (zatvori. Psychoidae . MUSCIDAE . Krila su membranozna.komarci. zbog formiranja jaja (kao trebaju im proteini).š takorova buha Sve vrste mogu živjeti i na čovjeku i na životinjama. a ubodi se mogu sekundarno inficirati i ognojiti.nevidi. www.čovječja buha b) Ctenocephalides canis . Iz ja jeta nastaje ličinka.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->