P. 1
GRADJANSKO PRAVO

GRADJANSKO PRAVO

|Views: 234|Likes:
Published by lady_ammy

More info:

Published by: lady_ammy on Oct 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/22/2013

pdf

text

original

PORTAL ZA PRAVNIKE I STUDENTE PRAVA U BIH GRAÐANSKO PRAVO SKRIPTA WWW.BH-PRAVNICI.COM INFO@BH-PRAVNICI.

COM

WWW.BH-PRAVNICI.COM I -UVOD 1. POJAM GRA.ANSKOG PRAVA Granansko pravo u objektivnom smislu je grana privatnog prava koja kao skup pravnih pravila urenuje one imovinske odnose u koje ljudi ulaze povodom stvari, èinidbi ili imovine. 2. NAZIV Naziv granansko pravo potièe iz rimskog prava kao prijevod latinskog ius civile. Menutim, staro rimsko ius civile i

moderno granansko pravo su pojmovi razlièitog sadr aja. Te i te naziva granansko pravo je na subjektima pravnih odnosa, a ne na sadr aju samih odnosa. Prema tome, jedino granansko pravo mo e u svom nazivu obuhvatiti istovremeno odreneni krug imovinskih, pa i neimovinskih odnosa. Naziv privatno pravo direktno je povezan sa podjelom cjelokupnog prava na javno (ius publicum) i privatno (ius privatum), koju je

izvr io veæ Ulpijan. Javno pravo je ono koje se odnosi na polo aj dr ave, a privatno ono koje se tièe koristi pojedinaca. Bitno je istaæi da je granansko pravo bilo uvijek svrstavano ne samo u privatno pravo, veæ je jedno vrijeme bilo i njegov sinonim. Ali kad je zapoèeo proces sadr ajnog raslojavanja, ostao je jedan skup pravnih pravila koje se u

teoriji nazivalo opæe privatno pravo ili opæe granansko pravo. U privatno pravo danas, osim grananskog prava, spadaju i trgovaèko pravo, autorsko pravo, pravo vrijednosnih papira, pravo osiguranja i dr. Naziv imovinsko pravo neposredno asocira na sadr aj tog prava i prirodu odnosa koje urenuje. Ono urenuje uglavnom imovinsku za titu neimovinske sfere èovjeka. 3. NAÈELA GRA.ANSKOG PRAVA Posebno karakteristièna su

4 naèela grananskog prava: 1. Naèelo dispozitivnosti. Naèelo dispozitivnosti znaèi da grananskopravni odnos nastaje, mijenja se i prestaje prvenstveno voljom stranaka (npr. razbijanjem tuneg prozora nastaje odgovornosta za tetu,bez obzira da li je uèinitelj imao ili nemao namjeru zasnovati grananskopravni odnos odgovornosti za tetu). Na podruèju obveznog prava ovo naèelo manifestuje se kao sloboda ugovaranja. Sloboda ugovaranja podrazumijeva:

slobodu svakog uèesnika u prometu da se odluèi da li æe uæi u obvezni odnos ili ne, slobodu izbora vrste ugovornog odnosa, te slobodu utvrnivanja oblika i sadr aja ugovornog odnosa. Svaki pravni poredak utvrnuje opæe granice slobode ugovaranja koje stranke ne smiju prekoraèiti. Pri tome se koriste razne pravne kategorije kao barijere-npr. javni poredak,dobri obièaji,imperativni propisi,pravila morala. Kao primjer ogranièenja

slobode u zasnivanju obveznih odnosa mogu nam poslu iti oni obvezni odnosi koji nastaju mimo stranaèke volje.Za te odnose se ka e da su nastali po sili zakona.Takav je sluèaj odgovornosti za tetu. U stvarnom pravu naèelo dispozitivnosti manifestuje se u slobodnom kori tenju i raspolaganju stvarima i pravima koja imamo na stvarima (npr. pravo vlasni ta). U nasljednom pravu naèelo dispozitivnosti izra ava se

u slobodi oporuènog raspolaganja. 2. Ravnopravnost stranaka. Polo aj stranaka u grananskopravnom odnosu je koordiniran. Nema subordinacije tj. podrenivanja jedne stranke drugoj koja je karakteristièna za upravno pravo. 3. Imovinska sankcija. Sankcija je tetna posljedica koja pogana onoga ko se ne dr i narenenja ili zabrane izra ene u pravnoj normi. Sankcija je takoner posljedica koja sti e onoga ko ne izvr i obavezu koju

je preuzeo stupanjem u grananskopravni odnos. Sankcije su u grananskom pravu bile u poèetku liène (du nièko ropstvo)., a danas je sankica imovinska a ne osobna (npr. naruèimo taksi u 12 sati jer trebamo otputovati u 12:30 a taksi ne done na vrijeme ili uop te ne done.Taksist nije ispunio obavezu, ali ne mo e zbog toga u zatvor.Ako smo zbog 2

WWW.BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COM -2njegove krivnje pretrpjeli tetu mo emo ga tu iti za naknadu tete.Sankcija nije pogodila osobu-taksistu veæ njegovu imovinu). 4. Prometnost prava. Pri prometnosti se misli na promet subjektivnih grananskih prava. Subjektivno granansko pravo je ovla tenje koje nastaje za uèesnika konkretnog grananskopravnog odnosa na osnovu normi grananskog prava u objektivnom smislu. Moguænost prometa subjektivnih imovinskih prava

postoji jedino u grananskom pravu, uz odrenene izuzetke koji se nazivaju strogo osobna grananska prava, a koja se ne mogu dobrovoljnim sporazumom prenositi sa jedne osobe na drugu. (npr.roditeljsko pravo). Npr. pravni odnos kupoprodaje-kupac je ovla ten tra iti od prodavca izruèenje stvari a to njegovo ovla tenje naziva se kupèevo subjektivno pravo. Kupac mo e dobrovoljnim sporazumom prenijeti svoje pravo na treæu osobu.

Prometnost subjektivnih grananskih prava je posljedica razmjene robe na tr i tu.Kolanje stvari u prometu odra ava se kao prijenos prava. U upravnom pravu ne postoji promet prava-tu postoji sistem delegacije tj.prijenos nadle nostis jednog upravnog tijela na drugo ali prijenos nadle nosti ne obavlja se u oblasti prometa prava. 4. SISTEM GRA.ANSKOG PRAVA Poznata su 2 modela u izgradnji sistema grananskog prava: institucijski i

pandektni. Institucijski sistem potièe iz rimskog prava. Gaj u Institucijama ka e da se svo pravo odnosi na osobe (personae), imovinu (res stvari) i tu be (actiones). Ovaj trodijelni sistem pokazao se neodgovarajuæim za granansko pravo. Pandektni sistem razvijen je u njemaèkoj pravnoj teoriji i primijenjen u njemaèkom Grananskom zakoniku iz 1896.godine. Sastoji se od 5 dijelova: opæi dio, obvezno pravo,

stvarno pravo, porodièno pravo i nasljedno pravo. U savremenoj nauci prednost se daje pandektnom sistemu. Opæi dio grananskog prava sadr i skup pravila i naèela koja su zajednièka svim dijelovima grananskog prava; Stvarno pravo je skup pravnih pravila kojima se urenuju odnosi izmenu ljudi s obzirom na stvari. Obvezno pravo je skup pravnih pravila kojima se urenuju oni dru tveni

odnosi u kojima je jedna stranka (vjerovnik) ovla tena da od druge stranke (du nik) tra i izvr enje neke èinidbe, a ona je du na tu èinidbu izvr iti. Nasljedno pravo je skup pravnih pravila kojima se za sluèaj smrti jedne osobe (ostavitelja) urenuje podjela njene imovine na druge osobe (nasljednike). 5. ODNOS GRA.ANSKOG PRAVA PREMA DRUGIM GRANAMA PRAVA Granansko pravo trgovaèko

pravo. Postoje 2 varijante ovog odnosa: Dualistièka varijanta sastoji se u potpunom odvajanju trgovaèkog od grananskog prava. Monistièka varijanta zadr ava jedinstvenost grananskog prava za sve vrste subjekata i pravnih poslova, sa eventualnim odstupanjima za privrednopravne subjekte i poslove. Granansko pravo porodièno pravo. Izmenu grananskog i porodiènog prava postoje sliènosti i razlike, kako u prirodi odnosa, tako i u metodama

U porodiènom pravu urenuju se lièni odnosi. a razlike su neprometnost porodiènih subjektivnih prava i odsustvo . a imovinski odnosi su podreneni ostvarenju liènih prava. Metodolo ka sliènost je u naèelu dispozitivnosti (dobrovoljnosti) zasnivanja odnosa i naèelu ravnopravnosti subjekata. Sliènost u pogledu odnosa postoji u dijelu imovinskih odnosa u braku i porodici.urenivanja tih odnosa. Priroda ostalih odnosa je menusobno potpuno razlièita.

COM .BH-PRAVNICI.imovinske sankcije u porodiènom pravu. 3 WWW.

Osnovni instrument radnog odnosa je bio ugovor o slu bi (locatio conductio operarum). -3Granansko pravo upravno pravo. Radno pravo je prije osamostaljenja u zasebnu granu prava bilo sastavni dio grananskog prava.COM Granansko pravo radno pravo. odnosno naèela upravnog prava suprotni su onima grananskog prava.WWW. u . Metode.BH-PRAVNICI. Umjesto ravnopravnosti i koordinacije menu strankama.

umjesto imovinske sankcije preovladava lièna sankcija. Menunarodno privatno pravo urenuje posebnu vrstu imovinskih odnosa.ugovor o prodaji zakljuèe 2 dr avljanina razlièitih zemalja na . Granansko pravo menunarodno privatno pravo. umjesto naèela prometnosti naèelo neprometnosti i delegacije nadle nosti. Npr. U upravnom pravu preovladavaju kogentne.menunarodnim obilje jem. a u grananskom dispozitivne norme.upravnom pravu va i naèelo subordinacije. a to su imovinski odnosi sa tzv.

veæ zato to urenuje privatnopravne odnose sa menunarodnim obilje jima. POJAM . II -IZVORI GRA.teritoriji treæe dr ave. Taj zadatak rje ava menunarodno privatno pravo pomoæu tzv. Naziv menunarodno to pravo nije dobilo zato to je zaista menunarodno.ANSKOG PRAVA 1. Postavlja se pitanje koje æe nacionalno granansko pravo biti primijenjeno u konkretnom sluèaju.kolizijskih pravila. Ono je unutra nje pravo dr ave.

. U nauci o izvorima poznata je podjela na dr avne i dru tvene izvore prava. Norma je heteromna. Za dr avni izvor je karakteristièno da je formalni tvorac prava ustavom odreneni zakonodavni organ. posebno zakon.I VRSTE PRAVNIH IZVORA Izvori prava su razlièiti oblici u kojima se javljaju pravna pravila. Osnovni oblik u kome se javlja pravno pravilo iz tog izvora je propis.

2. 3. sudska praksa i 4. pravni obièaji.autonomno pravo karakteristièni su samonormiranje menusobnih odnosa i akcija èlanova odrenenih asocijacija. Izvori grananskog prava su: 1. pravna nauka. 1. PROPISI Propis . Norma je autonomna. Za dru tveni izvor ili tzv. propisi.odnosno stvaralac norme nije istovremeno i adresat. odnosno oni koji stvaraju normu u naèelu su i njeni adresati.

ali one imaju prvorazredan znaèaj.sadr i napisano pravno pravilo. Najznaèajniji propisi su: ustav i zakon. Menu propisima postoji rang koji odrenuje njihov menusobni odnos. Zakoni. politièkog i ekonomskog sistema odrenene dru tvene zajednice. Pod zakonom . Rangiranje propisa ja posebno znaèajno u sluèaju sadr ajnog sukoba dva propisa. Ustavom se urenuju temelji pravnog. Ustavi sadr e relativno mali broj odredaba grananskog prava.

se podrazumijeva akt donesen od strane zakonodavnog tijela na ustavom propisani naèin. Zakon je najèe æi i najuobièajeniji pravni izvor. a koji sadr i apstraktno. Retroaktivnost . Za na e granansko pravo karakteristièno je da ono nije u cjelini ureneno novim zakonima. opæe pravno pravilo. Propis je i svaki podzakonski akt. Svaki zakon je propis. ali svaki propis ne mora biti zakon.

Zabrana retroaktivnosti za zakonodavca va i relativno jer mo e odrediti da pojedine odredbe djeluju unatrag.BH-PRAVNICI.propisa.COM . On ne 4 WWW. Za sudiju je zabrana retroaktivnosti apsolutna. U svim modernim pravnim porecima postoji zabrana retroaktivnog djelovanja propisa.

U pravnoj nauci postoje 2 teorije koje poku avaju objasniti zabranu povratnog djelovanja propisa. zbog sporne prirode steèenih prava Roubier je postavio novu. -41. Prema teoriji steèenih prava.modernu teoriju prema . Menutim. tzv.BH-PRAVNICI. propisi ne mogu djelovati retroaktivno ako bi time vrijenali steèena prava pravnih subjekata.COM mo e po vlastitoj odluci primjeniti propis unazad. 2.WWW.

ako je raniji propis odrenivao da se poslovna sposobnost stièe sa 18 godina. osobe koje u trenutku stupanja propisa na snagu . a kasniji podi e granicu na 21 godinu. Npr. Zakoni neposredno zahvataju pravne situacije koje su u toku.kojoj treba razlikovati neposredno djelovanje od retroaktivnog djelovanja pravnih propisa. ali ne mogu uticati na posljedice koje su takve situacije veæ proizvele.

imaju 20 godina bi po klasiènoj teoriji steèenih prava ostajali poslovno sposobni i dalje.godine bili i dalje valjani. 2. a zakonski im . PRAVNI OBIÈAJI Pravni obièaji su pravila pona anja koja su se formirala u dru tvenoj zajednici na osnovu nekog ponavljanjem utvrnenog shvatanja. ali bi pravni poslovi koje su zakljuèili nakon navr ene 18. dok bi po modernoj teoriji izgubili poslovnu sposobnost.

je propis svojom normom direktno ili indirektno dao pravni karakter. b) psiholo ki (opinio iuris sive necessitatis).uvjerenje da se radi o opæeobaveznom pravilu pona anja. stalna i jednolièna. Pravni obièaj kao izvor prava mora sadr avati 2 elementa: a) materijalni. Iz . tj. koji pokazuje da je dru tvena praksa koja se manifestuje kao vr enje ili nevr enje odrenenih radnji dovoljno gusta.

Pravni obièaji su supsidijarni pravni izvor. Pravni obièaji su subordinirani zakonskom pravu jer va e samo onda ako ih zakon priznaje. Pravni obièaji . 2. a pravni obièaj nije protivan naèelima na kojima se zasniva pravni poredak odrenene zajednice. tj. u obzir dolaze samo ako odreneni odnos nije u cjelini normiran propisom.navedenog slijede 2 osnovne karakteristike pravnih obièaja: 1.

Uzanse mogu biti: 1. Nastaju kao proizvod ponavljanja i ujednaèavanja poslovne prakse uèesnika u pravnom prometu. Ako . 2.trgovaèki obièaji. Ako su kodificirani nazivaju se uzansama. Ako se primjenjuju na promet svih vrsta robe nazivaju se opæim uzansama.su izvor na eg grananskog prava Na podruèju obveznih odnosa primjenjuju se kao dopunski izvor obveznog prava.posebno trgovaèkog prava tzv.

Osnovno naèelo obveznog prava: Uzanse se primjenjuju na obvezne odnose ako su uèesnici u tim odnosima ugovorili njihovu primjenu ili ako iz okolnosti propzilazi da su njihovu primjenu htjeli.uzanse ne smiju biti protivni kongentnim propisima a ako su suprotni dispozitivnim . Trgovaèki obièaji tj.se primjenjuju na promet samo pojedine vrste robe ili usluga radi se o posebnim uzansama.

. SUDSKA PRAKSA Sudskom praksom kao izvorom prava naziva se dono enje vi e saglasnih presuda od strane istog suda o istom pravnom pitanju na osnovu kojih se formira opæeobavezna pravna norma. 3.propisima primjenjivat æe se odredbe ZOO osim ako je primjena uzansi izrièita. Sudska praksa je indirektan izvor prava jer kod nas sudska odluka nema karakter presedana.

5 WWW.BH-PRAVNICI.COM .

Zbirke sudskih odluka nemaju karakter zakona.COM Sudski presedan je sudska odluka koja je podignuta na rang opæeg pravila i progla ena je kao obrazac za rje avanje sliènih sluèajeva (postoji u anglosaksonskim zemljama ne postoji kod nas). te zbirke sudskih odluka djeluju pozitivno na ujednaèavanje sudske .WWW. veæ odluka vi eg suda djeluje na ni i sud samo snagom svoje uvjerljivosti.BH-PRAVNICI.

PRAVNA NAUKA (znanost) Pravna nauka je takoner samo indirektan izvor prava. -54. . ali se sudija u konkretnom sluèaju ne mo e pozvati na neko nauèno djelo kao na zakon. znanstvena djela u kojima se teoretski obranuju pravni problemi imaju veliko znaèenje za razvoj pravne nauke.Ona djeluje na sud samo snagom svoje uvjerljivosti. Studije.èlanci tj.prakse.

2. POJAM I POSTANAK GRA.ANSKOPRAVNOG ODNOSA Grananskopravni odnos je dru tveni odnos koji je urenen pravnim pravilima grananskog prava.ANSKOPRAVNI ODNOS 1.III -GRA. U prvom redu se javlja kao faktièki. materijalni dru tveni odnos. Prije nego o se odreneni materijalni odnos uopæe formira.potrebno je da se u dru tvenom ivotu pojave neke èinjenice za koje se ve e postanak materijalnog .

Time se stvara moguænost prinudnog ostvarivanja prava i obaveza subjekata u takvim odnosima.dru tvenog odnosa (npr. Materijalni dru tveni odnos postaje grananskopravnim odnosom u trenutku kada ga granansko pravo prizna i uredi. Pretvaranjem faktièkih dru tveno-ekonomskih odnosa u grananskopravne odnose omoguæava se privredno kretanje. Izmenu . potrebno je da razbijem tuni prozor pa da se uslijed te èinjenice zasnuje odnos odgovornosti za tetu).

postoji uzajamno djelovanje.èim se dogode neke èinjenice koje izazivaju formiranje dru tvenih odnosa odrenenog sadr aja.dru tveno-ekonomskih odnosa sa jedne i grananskih prava sa druge strane. To znaèi da se dru tveno-ekonomski odnosi putem pravne norme pretvaraju u grananskopravne odnose. a granansko pravo tim odnosima daje pravnu karakteristiku. Dru tveni odnosi daju grananskom pravu sadr aj. 3. PRAVNE ÈINJENICE Pravne èinjenice su èinjenice .

Pravne èinjenice se dijele: s obzirom na postanak i s obzirom na funkciju u normiranju samog grananskopravnog odnosa. a) VRSTE PRAVNIH ÈINJENICA S OBZIROM NA POSTANAK Po ovom kriteriju pravne èinjenice se dijele . prestanak ili promjenu subjektivnih prava. a u vezi s tim postanak.za koje pravo ve e postanak. promjenu ili prestanak pravnog odnosa.

2. Ljudske radnje dijele se na: . Ljudske radnje su manifestacije ljudske volje za koje su vezani pravni uèinci. 1. To su npr. Prirodni doganaji postaju pravne èinjenice kada pravo za njih ve e pravne uèinke. ronenje.protek vremena.u 2 osnovne vrste: prirodni doganaji i ljudske radnje. smrt. Prirodni doganaji za koje pravo ve e pravne uèinke nazivaju se pravnim doganajima.

promjena ili prestanak grananskopravnog odnosa.BH-PRAVNICI.a) Dopu tene ljudske radnje (pravne radnje ili pravna djelovanja)-menu pravnim radnjama najva niji je pravni posao. Takvi uèinci su postanak. 6 WWW.COM . To je oèitovanje volje stranaka usmjereno na postizanje dozvoljenih pravnih uèinaka.

U grananskom pravu radi se o grananskim deliktima.WWW.COM b) Nedopu tene ili protupravne radnje (delikti tj.grananski delikti). za razliku od kriviènih. Delikti su nedopu tene ili protupravne ljudske radnje uz koju norme grananskog prava i mimo volje poèinioca ve u postanak odnosa odgovornosti za tetu.BH-PRAVNICI. -6b) VRSTE PRAVNIH ÈINJENICA S OBZIROM NA FUNKCIJU S .

pravna osnova. a) Pretpostavka je pravna èinjenica koja je zaista kao èinjenica realno nastala u stvarnosti. Npr.ako je neko zaista umro. promijenio se ili prestao odreneni grananskopravni odnos. tada je ta pravna èinjenica pretpostavka za otvaranje nasljedstva (da se . pravne èinjenice se mogu javljati kao: pretpostavka. presumpcija i fikcija. a potrebna je da bi nastao.obzirom na funkciju.

imovina.da su nasljednici sposobni da naslijede. u grananskopravnoj terminologiji se pod pretpostavkom podrazumijeva èinjenica koja se sigurno dogodila i èije postojanje se uvijek .podsjetimo. dok u obiènom govoru izraz pretpostavka koristimo kada nismo sigurni da li se ne to dogodilo ili ne.oporuka u korist odrenenog nasljednika) Dakle. za nasljednopravni odnos je potrebno postajanje ovih èinjenica: smrt ostavitelja. ivi nasljednici u èasu smrti ostavitelja.

(Èinjenièno stanje-skup svih èinjenica koje grananskopravnog odnosa) su potrebne za nastanak nekog b) Pravna osnova je ona bitna pretpostavka za koju se ve e postanak. promjena ili prestanak subjektivnih grananskih prava. Da bi se ta pretpostavka .mo e dokazati. subjektivna prava uvijek proizilaze iz jedne pretpostavke. Pretpostavka ima funkciju da povezuje granansko-pravni odnos sa stvarnim dru tveno-ekonomskim odnosom. Naime.

Pravni subjekt kada dokazuje svoje subjektivno pravo mora uvijek dokazati . Pravna osnova je ona centralna pravna èinjenica oko koje se grupi u sve ostale potrebne pravne èinjenice. ali svaka pretpostavka nije pravna osnova. ona se naziva pravnom osnovom. svaka pravna osnova je pretpostavka.za koju je povezano subjektivno granansko pravo razlikovala od svih ostalih koje su potrebne za postanak odnosa. Prema tome.

ako nema testamenta. Pravna osnova se uvijek mora dokazati.tada svoje pravo .postojanje pravne osnove kao èinjenice iz koje izvodi to svoje subjektivno pravo. Npr. nasljednik svoje pravo izvodi iz èinjenice da postoji testament u njegovu korist. sposobnost nasljednika za nasljenivanje. Npr.imovina. ivi nasljednici u trenutku smrti ostavitelja. pretpostavke za oporuèno nasljenivanje su: smrt ostavitelja.oporuka u korist odrenenog nasljednika.

da je njegov krvni srodnik ili njegov usvojenik Pravna osnova iz koje nastaje subjektivno pravo odrenenog nasljednika na nasljedstvo oèigledno je postojanje testamenta u njegovu korist.da naslijedi ostavitelja izvodi iz èinjenice da je ostavitelj braèni drug. c) Presumpcija je pravna èinjenica koja se smatra dokazanom dok se ne doka e suprotno. Kao presumpcija se mo e tretirati samo .

Pravna presumpcija je suprotnost tzv. Kod pravne ili oborive presumpcije nikad se ne dokazuje ono to se presumbira.faktièkoj presumpciji gdje sudac slobodnim logièkim zakljuèivanjem iz . Takva èinjenica zove se pravna presumpcija (praesumptio iuris) ili oboriva presumpcija. 1. Ona se uvijek mo e oboriti protudokazom. Uvijek se dokazuje ono o je presumpciji protivno.ona pravna èinjenica koju je propis odredio.

postoji i tzv.COM .BH-PRAVNICI. 2. a 7 WWW. Neoboriva presumpcija znaèi da se neka èinjenica smatra po propisu kao dokazana.neoboriva presumpcija koja se naziva pravna presumpcija i o pravu (praesumptio iuris et de iure). Osim pravne presumpcije koja se uvijek mo e oboriti dokazom.jedne poznate I dokazane èinjenice izvodi zakljuèak da je istinita i neka druga èinjenica.

BH-PRAVNICI. smatra se da je svakome stanje u Z.WWW. poznato I niko se ne mo e opravdati da nije znao za postojanje nekog prava koje je upisano u Z. tj.K. Primjer neoborive presumpcije je npr.COM protivdokaz uopæe nije dozvoljen .K.poznavanje stanja u zemlji nim knjigama. *Za to se ta presumpcija zove praesumptio juris et de jure i za to .

nego se uzima kao dokazano I samo pravo koje se iz te -7èinjenice izvodi.protudokaz nije moguæ? *Kod neoborive presumpcije (praesumptio juris et de jure) ne radi se samo o tome da se neka èinjenica uzima kao dokazana.Zbog toga u takvim taèno odrenenim sluèajevima pravo ne dopu ta izvonenje protudokaza. Fikcija je pravna .

ali se uzima kao da se dogodila da bi mogao nastati. I za fikciju va i naèelo da se ne mo e fingirati svaka pravna èinjenica.èinjenica za koju se zna da se uopæe nije dogodila ili da se nikad neæe ni dogoditi. Primjer: Testamentarno nasljenivanje. veæ samo ona za koju propis to dozvoli. promijeniti se ili prestati neki pravni odnos. Pretpostavka .

je da nasljednik mora biti iv u èasu smrti ostavitelja. Npr. Isto je tako poznata fikcija poznavanja objavljenih pravnih propisa.dijete zaèeto a jo neroneno ne bi moglo biti nasljednik svog oca koji je umro prije nego mu se dijete rodilo.I za fikciju vrijedi naèelo da se . Prema tome.Tu imamo fikciju.onaj ko æe se roditi dr i se da je veæ ronen .

IV -SUBJEKTI GRA. nego samo ona za koju propis to odredi. Menutim.ANSKOPRAVNOG ODNOSA POJAM PRAVNOG SUBJEKTA Pravni subjekt je nosilac prava i obaveza. Za pravni subjekt èesto se koristi izraz osoba (lice). ne pojavljuje se . Za pravni subjekt karakteristièno je da se pojavljuje kao uèesnik u granansko-pravnim odnosima.ne mo e fingirati svaka pravna èinjenica.

Pravni subjekt mo e biti: fizièka osoba i pravna osoba. Pravna osoba postoji kada se . 2.samo èovjek pojedinac nego se pojavljuju i razne dru tvene tvorevine. iv èovjek. Fizièka osoba postoji kada se kao pravni subjekt tj. 1. Zato se javlja potreba da se i neke dru tvene tvorevine pretvore u pravne subjekte. nositelj prava i obaveza javlja ljudko biæe tj.

poslovna sposobnost PRAVNA.kao pravni subjekt pojavljuje dru tvena tvorevina. pravna sposobnost 2.pravnim odnosima): 1. Ako bi se nekom pravnom subjektu oduzela pravna sposobnost. Ona je osnovno svojstvo pravnog subjekta. POSLOVNA I DELIKTNA SPOSOBNOST Pravna sposobnost je svojstvo biti nosilac prava i obaveza. on bi prestao . Pravni subjekt mora imati dva svojstva (da bi mogao biti uèesnik u granansk.

Svaki pravni subjekt mora imati pravnu sposobnost.biti pravnim subjektom (èovjek bi sa pravnog gledi ta postao stvar. Poslovna sposobnost je svojstvo da se vlastitim aktivitetom tj. a pravna osoba bi prestala postojati). vlastitim oèitovanjima volje stièu prava i obaveze. Primjer je administrativni akt kojim se zabranjuje neka organizacija znaèi oduzimanje pravne sposobnosti toj organizaciji. ali ne mora imati .

. Pravno relevantna volja je volja koju pravo uva ava tj.poslovnu sposobnost niti jednak stepen poslovne sposobnosti. u onom momentu kada ju je pravni subjekt oèitovao. Za poslovnu sposobnost se tra i pravno relevantna volja pravnog subjekta. Za pravne poslove I ostale pravne radnje kao to su napu tanje stvari tra i se poslovna sposobnost. Pravna i poslovna sposobnost nisu ni prava ni du nosti.

BH-PRAVNICI.COM .to su svojstva.Razlika izmenu svojstava I prava je u tome da se osoba mo e odreæi svojih subjektivnih prava ali se ne 8 WWW.

COM mo e odreæi svojih svojstava. .BH-PRAVNICI. Deliktna sposobnost (uraèunljivost) je svojstvo pravnog subjekta da bude odgovoran za svoja protivpravna djelanja.WWW. Fizièkoj osobi se ne mo e oduzeti pravna sposobnost ali joj se mo e oduzeti poslovna sposobnost (to je tzv. li enje poslovne sposobnosti). Dok se za poslovnu sposobnost tra i pravno relevantna volja -8pravnog subjekta.

I te ki alkoholièar mo e kada je trijezan biti svjestan da ne smije razbijati tune prozore. FIZIÈKA OSOBA POJAM. Npr. POSTANAK I PRESTANAK FIZIÈKE OSOBE Fizièka (prirodna) osoba . Zbog toga i poslovno nesposobne osobe mogu biti deliktno sposobne.za deliktnu sposobnost tra i se odreneni stepen svijesti (moguænost samoopredjeljenja). A. Za protupravne radnje dovoljna je uraèunljivost pravnog subjekta.

. * Postanak fizièke osobe Fizièka osoba postaje ronenjem. Svaki èovjek je pravni subjekt tj. a uroneno mu je svojstvo pravna sposobnost. nositelj prava I obaveza. Èovjek postaje pravnim subjektom samo onda ako mu to pravni poredak priznaje ali i ne mora (robovlasni tvo je sistem u kome nisu svi ljudi bili pravni subjekti).je iv èovjek kao subjekt prava.

Dovoljno je da dijete pokazuje znakove ivota i porod mora biti zavr en. dobiva pravnu sposobnost tj. ono je bilo na jedan trenutak pravni subjekt. To je dovoljno da izazove znaèajne posljedice u nasljednom pravu. Ako je dijete bilo roneno ivo pa umre.postaje nositelj prava i obaveza. Ponekad se ukazuje potreba da se neronenom djetetu .To znaèi da dijete èim se rodi.

2. Dijete se zaista mora roditi ivo. Ako done do abortusa ili se dijete . Dijete u majèinoj utrobi u pravu se naziva nasciturus. Kod nasciturusa se slu imo fikcijom onaj ko æe se roditi uzima se kao da je veæ ronen . Fikcija mora iæi u korist nasciturusa. Pri tome se mora voditi raèuna o slijedeæem: 1.saèuvaju neka prava.

rodi mrtvo. U sluèaju da se ne zna da li je osoba èije pravne odnose treba razrije iti iva ili mrtva. *Prestanak fizièke osobe Fizièka osoba prestaje smræu. Smrt znaèi i prestanak pravne sposobnosti fizièke osobe. . otpadaju sve pravne posljedice fikcije. Dakle. pravo se slu i presumpcijom smrti koja se u na em pravu pojavljuje u vidu progla enja nestale osobe umrlom.

Poslovna sposobnost ima osnovnu funkciju u za titi .Pravna sposobnost se ne mo e oduzeti fizièkoj osobi. POSLOVNA I DELIKTNA SPOSOBNOST FIZIÈKE OSOBE Fizièka osoba stièe pravnu sposobnost ronenjem a gubi je smræu.Osnovna funkcija pravne sposobnosti je u tome da se pomoæu nje subjekti mogu ukljuèiti u prometno zbivanje.ovom presumpcijom prezumira se i prestanak pravne sposobnosti fizièke osobe.

Npr.pravnih subjekata.Poslovna sposobnost je svojstvo da se svjesnim oèitovanjem volje proizvode pravni uèinci. a isto se tako oèitovanja volje normalnog I du evno bolesnog èovjeka ne mogu izjednaèiti.Postoji razlika menu ljudima kao to je dob. .S obzirom na to.ali se to ne mo e u jednakoj mjeri dopustiti svakoj fizièkoj osobi. Ne mogu se voljne dispozicije djeteta i odraslog èovjeka jednako tretirati.

BH-PRAVNICI. 9 WWW.pokazuje se potreba da se kod nekih fizièkih osoba oèitovanje volje usmjereno na sticanje prava I obaveza prizna potpuno a da se kod nekih uèinak ne prizna-to se posti e gradacijom-stepenovanjem poslovne sposobnosti.COM .

COM Poslovna sposobnost fizièke osobe ima 3 stepena: puna i ogranièena poslovna sposobnost. Punoljetna osoba mo e sama sklapati pravne poslove. b) .godinom ivota. te poslovna nesposobnost. a) Puna ili potpuna poslovna sposobnost stièe se po na em pravu sa navr enom 18.BH-PRAVNICI.WWW. Osobe koje su navr ile 18 godina nazivamo punoljetnim (izuzetak su stariji maloljetnici koji su zakljuèili brak).

Pravni posao koji sklapa osoba ogranièene poslovne sposobnosti zove se epavi pravni posao (negotium claudicans)-posao kao da epadok zakonski zastupnik ne da odobrenje. Osobe koje su potpuno nesposobne . c) Potpuna poslovna nesposobnost. Pravni poslovi koje sklopi osoba sa ogranièenom poslovnom sposobno æu va e tek onda kada ih odobri zakonski zastupnik te -9osobe.Ogranièena ili djelomièna poslovna sposobnost.

Deliktna sposobnost nastupa sa navr enom 14. Kod nas su potpuno poslovno nesposobni maloljetnici mlani od 15 godina i punoljetne osobe koje su sudskom odlukom potpuno li ene poslovne sposobnosti.ne mogu uopæe same sklapati pravne poslove. veæ to za njih èine njihovi zakonski zastupnici. a usljed zakonom odrenenih razloga.godinom ivota. Maloljetnik koji je navr io 14 godina potpuno je deliktno .

Du evno zdravlje se presumira. Maloljetnik izmenu 7 i 14 godina ivota nije deliktno sposoban.sposoban ako je du evno zdrav. B. PRAVNA (JURISTIÈKA OSOBA) Pravna osoba je dru tvena tvorevina kojoj je pravni poredak priznao pravnu sposobnost. ali æe iznimno biti ako se doka e da je pri èinjenju grananskog delikta bio sposoban za rasunivanje. To znaèi da pravni .

a dijelom na germanskom i drugim obièajnim pravima evropskog kontinenta. Historijski korijeni pravne konstrukcije pravne osobe nalaze se u srednjevjekovnim pravnim shvatanjima koja su dijelom zasnovana na rimskom i kanonskom pravu.poredak mo e nekoj dru tvenoj tvorevini priznati svojstvo pravnog subjekta tj. od fizièke osobe.nositelja prava I obaveza iako je ta tvorevina potpuno razlièita od èovjeka tj. OSNOVNE PRAVNE .

dru tvene tvorevine nisu personae. jer nisu biæa koja imaju vlastitu volju. dakle fingira se subjekt kojeg Heise prvi u literaturi naziva juristièkom osobom. Teoriju fikcije su preko Savigny-a prihvatili pandekisti. Tu se samo zami lja da persona postoji. jer su sve ostale . Teorija fikcije danas se naziva klasiènom teorijom.TEORIJE O PRAVNOJ OSOBI 1. Prema ovoj teoriji. Teorija fikcije.

ve e se uz Zitelmann-a.teorije nastale kao plod kritièkih osvrta na tu teoriju. Potvrdne teorije: a) Organska teorija ljudski kolektiv smatra stvarno postojeæom kolektivnom osobom. kao i èovjek. koji kolektiv vi e psihologizira. 2. Krupan nedostatak joj je to je . Osnovna zasluga organske teorije je u tome to je upozorila na realnu egzistenciju pravnih osoba. koja je ivi organizam. Taj pravac.

èaki . Ova teorija pravne ili tehnièke realnosti nagla ava 2 osnovna naèela: da treba priznati postojanje pravne osobe èak i u sluèaju zakonske utnje. b) Teorija pravne realnosti prihvaæena je i razranena od strane francuske civilistièke doktrine. da treba priznati sva prava pravnoj osobi. uvijek kada se kolektivni interes organizovano izrazi.poistovijetila organizam i organizaciju.

COM .preko zakonskog teksta. ako su takva prava potrebna za realizaciju kolektivnog interesa.BH-PRAVNICI. 10 WWW.

èiji je autor Hauriou.BH-PRAVNICI. Teorija ne mo e pru iti pravni kriterij . Po ovoj teoriji.COM c) Teorija ustanove ili institucije.WWW. pravna ustanova je dru tvena organizacija u kojoj pojedinci spontano organiziraju kolektiv radi ostvarenja odrenene ideje. Kolektiv postaje ustanova i automatski stièe pravnu sposobnost èim postigne takav stepen koncepcije i organizacije na kome postaje svjestan svojih zadataka i ciljeva.

Odriène teorije a) Teorija namjenske imovine. Brinz je poèeo uèiti da prava ne pripadaju samo nekome. . ali sa odrenenim ciljem. veæ da mogu pripadati i za ne to.koji sigurno odvaja organizacije koje jesu pravne osobe od onih koje to nisu. 3. Brinz je bio uvjeren da mogu postojati subjektivna prava bez subjekta. To su imovinske mase bez subjekta.

èiji je autor Ihering smatra da stvarni subjekti prava kao pravnih osoba jesu korisnici kojima je imovina . b) Teorija destinatora. -10Brinz je postavio teoriju o namjenskoj imovini . Obzirom da je i teoretski neodr ivo uèenje o postojanju subjektivnih prava bez subjekta.Umjesto pravne osobe. smatra se da Brinz nije ni ta doprinio nauci o pravnoj osobi.

do ao je na ideju da pravna osoba ne postoji. Iheringu je nedostajalo precizno razlikovanje izmenu vlasni tva u ekonomskom i pravnom smislu. c) Teorija kolektivnog vlasni tva. odnosno da je potpuno nepotrebna. Njen autor. te da bi je trebalo zamijeniti pozitivnim pojmom kolektivnog vlasni tva koje realno postoji ispod maske koja se naziva pravnom osobom.namijenjena. . francuski teoretièar Planiol.

4. Teorija realne egzistencije mo e se postaviti ako se kao rezultat opæih napora nauke.e) Druge odriène teorije obuhvataju autore koji negiraju postojanje subjektivnih prava uopæe. Predstavnici tih teza su Duguit i Kelsen. Buduæi da njima ne treba nikakav pravni subjekt. legislative i prakse poku a izvuæi . u konstrukciji im ne treba ni pravna osoba.

. Menutim. a u drugom o zavodu ili zakladi.ono zajednièko. Subjektivitet fizièkih i pravnih osoba je jedinstven. Supstrat osobnosti mo e biti ivo ljudsko tijelo i u tom sluèaju se pravni subjekt javlja kao fizièka osoba. supstrat osobnosti mo e biti odreneni skup pojedinaca ili odrenena imovinska masa i tada je pravni subjekt pravna osoba. U prvom sluèaju radi se o korporaciji.

3. Organizacija mora imati zasebnu imovinu. . Dru tvena tvorevina mora imati trajnu i èvrstu organizaciju.POSTANAK PRAVNE OSOBE U nauci se smatra da su potrebne najmanje 3 pretpostavke da bi se neka dru tvena tvorevina mogla pojaviti kao pravni subjekt: 1. prema vanjskom svijetu mora predstavljati organizacijsko jedinstvo. odvojenu od imovine èlanova. 2. Mora dobiti pravnu sposobnost (subjektiviteta).

Po sistemu .mora se donijeti rje enje kojim se zabranjuje rad toj pravnoj osobi. Ako cilj pravne osobe nije u skladu sa postojeæim poretkom. to se vidi iz statuta.Postoje tri sistema u pogledu pretpostavki potrebnih da neka tvorevina dobije pravnu sposobnost: Po sistemu slobodnog udru ivanja.Prijava nema konstitutivni karakter. pravna osoba nastaje organiziranjem. Nadle nom dr avnom organu mora se podnijeti prijava.

*posebnim propisima kojim se odrenuju pretpostavke koje se moraju ispuniti da bi neka tvorevina postala pravna osoba.COM .jedinicew lokalne samouprave).normativnog akta dru tvena tvorevina dobiva pravnu sposobnost na dva naèina: *direktno propisom (i to singularnom odredbom) kojim se osniva taèno odrenena pravna osoba (npr.BH-PRAVNICI. Pravna sposobnost stièe se tek registracijom. 11 WWW. Menutim.

Taj akt (tj.COM nadle ni organ ispituje da li su ispunjene po zakonu odrenene pretpostavke.odobrenje) daje se po diskrecionoj ocjeni (jedinice lokalne samouprave stièu pravnu sposobnost direktno propisom.BH-PRAVNICI.WWW. a jedino je dr ava veæ samim svojim postojanjem . dru tvena tvorevina dobiva pravni subjektivitet posebnim aktom upravnog organa-odobrenjem. a ako jesu mora izvr iti registraciju. Po sistemu koncesije.

Fizièka osoba mo e biti nositelj svih subjektivnih prava I obaveza koje predvina objektivno pravo. -11PRAVNA SPOSOBNOST PRAVNE OSOBE Pravna sposobnost fizièke osobe ira je od pravne sposobnosti pravne osobe.pravna osoba). a obim prava I obaveza koje ima neka pravna osoba ovisi o cilju koji ta . Navedene pretpostavke su kumulativno postavljene.

pravna osoba treba postiæi. a pravna osoba u okviru onoga to joj je odreneno. Fizièka osoba djeluje u okviru onoga to nije zabranjeno. Za fizièku osobu se ka e da ima opæu pravnu sposobnost. Pravna osoba ima svoj cilj a za njegovo postizanje mora se nu no javiti kao nositelj odrenenih . a za pravnu osobu da ima posebnu pravnu sposobnost.

Tu se odrenuje cilj.prava i obaveza.Pravna osoba se nu no pojavljuje kao pravni subjekt sa posebnom pravnom sposobnosti. a time i obim pravne sposobnosti. odnosno svrha pravne osobe. Postavlja se pitanje: Kako se odrenuje ta posebna pravna sposobnost? Ona se odrenuje statutom pravne osobe.statièka volja pravne osobe. Statut ili ugovor o osnivanju nu no sadr i i . U statutu je izra ena tzv.

Statut. kao i odredbe o imovinskoj podlozi pravne osobe. Statut ili ugovor pravne osobe mora imati odredbe o tijelima koji omoguæuju da se odrenena pravna osoba ukopèa kao subjekt u dinamiku grananskopravnih odnosa.unutra nju organizaciju pravne osobe. mora predvidjeti i èlanska prava. Buduæi da je u statutu izra ena volja pravne osobe. odnosno ugovor. odnosno odrenena prava korisnika. on uvijek ima .

Isto va i i za ugovor o osnivanju pravne osobe. a èesto i snagu pravnih propisa. Poslovna sposobnost je svojstvo da se vlastitim oèitovanjem volje stièu prava I .oblik. POSLOVNA SPOSOBNOST PRAVNE OSOBE Danas prevladava mi ljenje da pravna osoba mo e biti ne samo nosilac prava I obaveza nego mo e ta prava i obaveze samostalno sticati I prenositi.

dinamièku volju-to je volja koju treba pravni subjekt izraziti prilikom konkretnog disponiranja svojim pravima i obavezama. Pravna osoba svoju dinamièku volju izra ava preko . Ali pravna osoba mora imati moguænost izraziti i svoju tzv.preuzimaju obaveze. Postavlja se pitanje: Kako pravna osoba mo e izraziti svoju volju? Statut ili ugovor je jedan od naèina na koji pravna osoba izra ava svoju volju-statièka volja.

Radnja .svojih organa. Tijelo ili organ je fizièka osoba ili skup fizièkih osoba preko kojih pravna osoba izra ava svoju vollju. Zato statut pravne osobe mora predvidjeti organe pravne osobe. Stoga pravna osoba postaje poslovno sposobna preko svojih organa. Tijelo pravne osobe ne smije se poistovjeèivati sa zastupnikom. Radnja organa pravne osobe u okvirima statuta smatra se radnjom same pravne osobe.

veæ akt fakulteta). a radnja tijela je radnja same pravne osobe (npr. 12 WWW.COM .BH-PRAVNICI.akt koji donosi dekan fakulteta nije njegov osobni akt.zastupnika je njegova vlastita radnja koju on poduzima u ime i za raèun zastupanog.

COM Ako sa stanovi ta pravne i poslovne sposobnosti usporedimo fizièku i pravnu osobu. Pravna osoba u trenutku kada dobiva pravnu sposobnost postaje istovremeno i potpuno poslovno sposobna.WWW.BH-PRAVNICI. Za fizièku osobu je karakteristièno stepenovanje . Kod pravne je suprotan sluèaj tj. dolazimo do slijedeæih zakljuèaka: Kod fizièke osobe pravna i poslovna sposobnost ne nastaju istovremeno.

krivica pravne . za pravnu ne. koje je karakteristièno za pravne osobe. -12DELIKTNA SPOSOBNOST PRAVNE OSOBE Kao to fizièka osoba mo e povrijediti ugovornu I zakonsku obavezu te poèiniti tzv. Za fizièku osobu ne postoji stepenovanje pravne sposobnosti. Ako se tra i krivica. grananski delikt tako isto i pravna osoba mo e poèiniti te vrste tetnih radnji.poslovne sposobnosti.

Npr.tramvaja. postoje propisi po kojima se zasniva odgovornost i u takvom sluèaju.nuklearnih elektrana. Ako je organ pravne osobe fizièka osoba. odgovornost eljeznica. VRSTE PRAVNIH OSOBA . za krivicu se tra i uraèunljivost. Postoji odgovornost gdje se tra i krivnja kao i odgovornost za tetu bez krivnje.osobe prosunivaæe se po krivici njenih organa. Ako je organ pravne osobe kolektiv.

kontrola i upravljenje od strane dr ave.razlièite . Pravne osobe javnog prava su: dr ava.Postoje èetiri osnovne vrste pravnih osoba: 1. zaklade. osnivanje. korporacije 4. javna ovla tenja i dr.jedinice lokalne samouprave i uprave. pravne osobe privatnog prava 3. 1. pravne osobe javnog prava 2. Finansiraju se iz sredstava dr avnog proraèuna. Javne osobe su one koje ostvaruju javne ciljeve i interese.

Pravne osobe privatnog prava su: trgovaèka dru tva. Privatne osobe se one koje slijede privatne ciljeve i interese. 2. Korporacija je organizirani kolektiv fizièkih osoba koji je samostalan pravni subjekt razlièit . Podjela pravnih osoba na korporacije i zaklade vr i se prema tzv.ustanove koje dobivaju sredstva iz dr avnog proraèuna. 3.javna preduzeæa i dr. udru enja granana i sl.supstratu pravne osobnosti.

Ona ima svoju imovinu ali u osnovi pravne osobnosti (supstratu) nije te i te na imovinskoj masi nego na skupu fizièkih osoba. Korporacija mora imati svoje èlanstvo. a slu i bilo èlanovima bilo svrsi odrenenoj u . Odnos èlanova prema korporaciji i obratno urenen je njenim Statutom. kojeg donose sami èlanovi.od pojedinaca koji su èlanovi korporacije. Imovina korporacije je razlièita od imovine èlanova.

4. Za korporaciju je karakteristièno da se njen identitet ne mijenja promjenom èlanova. Zbog toga èlan neke korporacije mo e stupati u grananskopravne odnose sa svojom korporacijom. Zakladom upravljaju fizièke osobe.Statutu. Tipiène korporacije su dionièarska ili akcionarska dru tva. Zaklada je za odrenenu svrhu namijenjena imovinska masa kojoj je pravnim poretkom priznata poslovna sposobnost. ali je dominantni element supstrata njene pravne .

osobnosti upravo sama imovinska masa.BH-PRAVNICI.COM . Nalog oporuèitelja njime se ostavlja dio ili cijela ostavina veæ 13 WWW. To je pravni posao posebne vrste jer se njime nakon odobrenja upravne vlasti stvara novi pravni subjekt (samostalna zaklada). Zaklada se osniva aktom dr avne vlasti ili pravnim poslom koji poduzima bilo fizièka ili pravna osoba.

COM postojeæoj pravnoj osobi.WWW.BH-PRAVNICI. za zbrinjavanje ili kolovanje siroèadi. Takva oporuèna odredba je nalog ili modus. nesamostalna zaklada. Nesamostalna zaklada nije pravna osoba. a imovinska masa koja je u la u imovinu postojeæe pravne osobe je tzv. U praksi je vrlo te ko odrediti da li neka pravna osoba spada . da je koristi za ostvarenje neke dopu tene svrhe npr.

Zaklada mo e biti .po novom pravu nema razlike izmenu fondacije i zaklade).u korporaciju ili zakladu. FONDACIJA se razlikuje od zaklade po tome to se osniva za razdoblje ne du e od 5 godina (menutim. jer je redovna pojava da konkretna pravna osoba predstavlja kombinaciju osnovnih tipova. U takvom sluèaju se pravna osoba razvrstava prema elementima koji u njoj preovladavaju.

godine i period nakon 1988. (npr. .godine. Prihodi koje ostvaruje zaklada mogu biti namjenjeni odrenenom krugu fizièkih osoba. mogu se razlikovati 3 perioda: do 1971. Svrha se odrenuje aktom zakladnika. opæekorisne i dobrovoljne svrhe. iz prihoda raznih stipendijalnih zaklada daju stipendije studentima-amerièka sveuèili ta). 1971. -13Kada su u pitanju vrste pravnih osoba u na em pravu.osnovana za razlièite.-1988.

Bile su nosioci prava kori tenja i prava raspolaganja kao novih stvarnih prava. Ove pravne osobe nisu mogle biti nosioci prava vlasni tva.U periodu do 1971. Najva nije dru tvene pravne osobe tog perioda .godine sve pravne osobe bile su podijeljene na dru tvene i grananske pravne osobe. Dru tvena pravna osoba definirana je kao pravni subjekt èija je ekonomska baza iskljuèivo u dru tvenom vlasni tvu.

su: dr ava. odnosno DPZ i radne organizacije. jer èim bi ta djelatnost pre la odrenenu granicu. U grananske . politièko teritorijalne jedinice. U ovom periodu bile su marginalnog znaèaja i tretirane su kao relikt pro losti. Grananske pravne osobe su dru tvene tvorevine èija je ekonomska osnova u grananskom vlasni tvu. automatski bi njihova imovina postala dru tvenom. U pravilu se nisu mogle baviti privrednom djelatno æu.

Normativnu osnovu èine Ustavni amandmani iz 1971.godine.godine i Zakon o udru enom radu iz 1976. te udru enja granana. razlièite zaklade ili zadu bine.godine je period o ivotvorenja koncepcije udru enog rada.pravne osobe ubrajane su: vjerske organizacije. Ustav SFRJ iz 1974. U ovom periodu do lo je do znaèajnih promjena u definiciji.-1988. supstratu i organizacijskim oblicima dru tvenih pravnih osoba. Period 1971. Dru tvena pravna .

Period nakon 1988. DPO.godine poèinje radikalnim promjenama u dru tveno-ekonomskom i pravnom poretku. SOUR). DPZ i dru tvene organizacije. Samoupravne interesne zajednice. Temeljni oblik organizacije dru tvenih pravnih osoba su bile Organizacije udru enog rada (OOUR. RO.osoba definirana je kao ona dru tvena tvorevina koja svoje ciljeve mo e ostvariti samo anga ovanjem sredstava u dru tvenom vlasni tvu. Normativna podloga data je amandmanima na Ustav .

ZOP razlikuje èetiri tipa poduzeæa: 1.Dru tveno poduzeæe. 2.Zadru no poduzeæe.Mje ovito poduzeæe. Temeljni organizacijski oblik pravne osobe u ekonomiji sada je poduzeæe.SFRJ i Zakonom o poduzeæima (ZOP) iz 1988.godine. koje posluje sredstvima u dru tvenom vlasni tvu. koje posluje . odnosno dobiti. koje posluje sredstvima u zadru nom vlasni tvu. 3. koje se definira kao pravna osoba koaj obavlja privrednu djelatnost radi sticanja dohotka.

Privatno poduzeæe. tj. zadru nom i vlasni tvu fizièkih lica. PRESTANAK PRAVNE OSOBE 14 WWW.vlasni tvu fizièkih osoba i grananskih pravnih osoba.sredstvima u dru tvenom. 4.COM . koje posluje sredstvima u privatnom vlasni tvu.BH-PRAVNICI.

priznanje pravne sposobnosti od pravnog poretka.COM Pravna osoba nije neka trajna i vjeèna kategorija. te sve te pretpostavke moraju postojati zajedno.BH-PRAVNICI. Pravna osoba je samo ona tvorevina koja ima odreneno organizacijsko jedinstvo. .WWW. te ako nestane jedne od ove tri pretpostavke mora prestati i pravna osoba. Ona mo e prestati postojati kao i pravni subjekt. imovinu.

postizanjem cilja zbog kojeg je osnovana-pravna osoba prestaje ako je bila kreirana radi postizanja tog cilja. jer bi njeno dalje postojanje bilo protupravno. mora prestati postojati. jer bi . aktom dr avne vlasti (zabranom)-radi se o prestanku pravne osobe povlaèenjem odobrenja koje je bilo potrebno za egzistenciju pravne osobe.Osim toga. pravna osoba mo e prestati: propisom tj.

steèajem. Imovinskopravni odnosi takve pravne osobe . nestankom imetka pravne osobe. predvinen statutom pravne osobe. -14odlukom èlanova koji je sastavljaju.njeno dalje postojanje bilo bezpredmetno. Pravna osoba nad kojom se provodi steèaj prestaje postojati danom upisa u sudski registar rje enja o zakljuèenju steèajnog postupka. smanjenjem broja èlanova ispod odrenenog broja koji je npr.

V -GRA. Nakon okonèanja postupka likvidacije pravna osoba se bri e iz registra koji se void za takvu vrstu pravne osobe. POJAM SUBJEKTIVNOG GRA.rje avaju se u postupku likvidacije.ANSKO PRAVO U SUBJEKTIVNOM SMISLU 1.ANSKOG PRAVA Najpoznatiji poku aji definiranja subjektivnog . Likvidacija je postupak u kojem se razrje avaju imovinskopravni odnosi pravne osobe koja treba da prestane postojati kao samostalni pravni subjekt.

Prema ovoj teoriji. Interes je uvijek neka korist ili dobro u naj irem smislu rijeèi. Iheringova teorija interesa. koja predstavlja sintezu prethodnih. Voljno-interesna teorija. pravnim poretkom priznata vlast ili gospodstvo. je najprihvaæenija. prema kojoj je subjektivno pravo pravnim poretkom zagarantovana moæ volje.prava su: Teorija volje njemaèkog pravnika Windscheida. prema kojoj u subjektivnom pravu treba vidjeti pravno za tiæen interes. .

odnosno pravna moæ u svrhu zadovoljenja njegovih potreba. Pojam pravna moæ podrazumijeva ovla tenje priznato od strane pravnog poretka na osnovu kojeg pojedinac smije djelovati. Na bazi ovih gledi ta mo e se dati slijedeæa definicija: Subjektivno granansko pravo su ovla tenja koja pravnom subjektu u odrenenom grananskopravnom odnosu priznaju norme .subjektivno pravo definira se kao pravnim poretkom pojedincu dodijeljena moæ volje.

Granansko pravo u prvom redu bira koje æe od dru tvenih odnosa pretvoriti u grananskopravne odnose.U PRAVA U SUBJEKTIVNOM I OBJEKTIVNOM SMISLU Granansko pravo u objektivnom smislu je skup pravnih pravila kojima se urenuju odreneni dru tveni odnosi. 2. Iz toga utvrnuje koja ovla tenja .objektivnog grananskog prava. te odrenuje èinjenice koje su potrebne za formiranje odrenenog grananskopravnog odnosa. RAZLIKA IZME.

imaju subjekti u odrenenom odnosu te koje obaveze i du nosti preuzimaju na sebe u takvom odnosu. Postavlja se pitanje: Kakva je norma grananskog prava? Norma objektivnog prava zahvata sve sastavne elemente odrenenog pravnog odnosa. a jedan od tih elemenata koje zahvata norma jesu ovla tenja koja ima subjekt u pravnom odnosu. Skup tih ovla tenja to ih 15 .

COM .BH-PRAVNICI.WWW.

BH-PRAVNICI. To znaèi da subjektivno pravo mora imati svog nositelja. Dakle. Da se ovla tenja to ih priznaje objektivno pravo u odrenenom grananskopravnom odnosu ve u uz pravni subjekt. naziva se skup tih ovla tenja subjektivnim pravom. Nasuprot .WWW.COM norma objektivnog prava priznaje subjektima u odrenenom grananskopravnom odnosu naziva se subjektivno imovinsko pravo. nema subjektivnih prava bez pravnog subjekta.

objektivno pravo kao skup apstraktnih pravnih pravila nema neki pravni subjekt koji bi bio njegov nosilac. Subjektivno pravo se kao sastavni elemenat pravnog odnosa mora vezati za neku realnost. nego kao sadr ajni elemenat grananskopravnog odnosa. Postavlja se pitanje: Izlazi li subjektivno pravo iz objektivnog prava? Subjektivno pravo ne ukazuje se kao sastavni elemenat objektivnog prava.tome. Ta realnost je pravna .

-15Na primjer zakon o nasljenivanju odrenuje da se naslijediti mo e po testamentu. Postavlja se pitanje: da li u nekom konkretnom sluèaju B izvodi svoje pravo da naslijedi C iz apstraktne norme iz èlana 6. Norma objektivnog prava ne stvara ovla tenja nego ta ovla tenja izviru iz pravne osnove a norma ih samo priznaje ili ne priznaje.osnova. ZN .

FUNKCIJA SUBJEKTIVNIH GRA.Priznala je ovla tenje koje iz te osnove izlazi.ili iz èinjenice da je C naèinio testament u korist B. 4. Rje enje: Ovla tenje B izlazi iz testamenta a testament je kao pravnu osnovu priznala norma objektivnog prava.ANSKIH PRAVA Putem subjektivnih prava izra avamo menusobni odnos pravnih subjekata u odrenenom grananskopravnom odnosu. Subjektivnom grananskom pravu jednog subjekta odgovara .

Preko subjektivnih grananskih prava izra avamo dru tveni odnos (A-B) ali izra avamo i faktièki odnos koji postoji izmenu subjekta i objekta u pravnom odnosu.obaveza drugog subjekta. 5. SADR AJ SUBJEKTIVNOG GRA. Pripadanje i ovla tenje. Subjektivnim pravom se u prvom redu pravno izra ava odreneni dru tveni odnos izmenu subjekta prava a istovremeno . Bez subjektivnih prava te ko bismo mogli konstruisati pojam imovine.ANSKOG PRAVA 1.

Tako je npr. Sa stanovi ta subjekta. Gledajuæi sa stajali ta objekta ta se veza izra ava pripadanjem objekta subjektu. .se izra ava i onaj faktièki odnos koji postoji izmenu subjekta i objekta u pravnom odnosu Sa stanovi ta objekta. ta veza se izra ava putem ovla tenja. Ovla tenjem se pravno izra ava ekonomsko prisvajanje pojedinih svojstava stvari unutar grananskopravnog odnosa. veza izmenu subjekta i objekta grananskopravnog odnosa.

pravo vlasni tva u subjektivnom smislu maksimalan skup ovla tenja koje pripadaju jednom subjektu u pogledu odrenene stvari. ako si neko svojata slu nost puta preko tuneg zemlji ta. upotreba. Vlasnik mo e sa svojom stvari raditi sve osim onoga to je propisima zabranjeno. Zato npr. vlasnik neæe . kori tenje i raspolaganje. Najtipiènija vlasnièka ovla tenja su posjedovanje. Ali sva ta ovla tenja stvaraju samo jedno subjetivno pravo.

posudimo li od nekog sat.tu iti zbog smetanja upotrebe nego æe diæi tu bu zbog smetanja prava vlasni tva. Npr. Ovla tenje koje pripada subjektu pokazuje da on ne to .mo emo ga upotrijebiti ali ga ne mo emo prodati ili uni titi jer smo ovla teni samo na prisvajanje jednog svojstva stvari. Postoje i takvi pravni odnosi u kojima subjekt ima samo jedno ovla tenje koje èini subjektivno pravo.

To znaèi da pravni subjekt ne mora sam vr iti ta ovla tenja. Interes. ali ne zato to ima volju nego zato to mu to objektivno pravo dopu ta ili jamèi. nego za njega to mo e uèiniti i neko drugi. Zato i dijete koje ima pravno relevantnu volju mo e imati subjektivna prava 2. Smisao ovla tenja ne treba tra iti samo u njegovom .mo e uèiniti.

COM .BH-PRAVNICI.pravnom povezivanju sa subjektom kao nosiocem unutar pravnog odnosa. Smisao ovla tenja treba potra iti i u 16 WWW.

Posudimo li od svog prijatelja bicikl. u ovla tenjima otkrivamo interese i to prvenstveno materijalne interese subjekta.COM njegovom cilju. Kada ovla tenja posmatramo sa stanovi ta cilja. tada na temelju ugovora o posudbi dobivam ovla tenje da se na biciklu vozim. Smisao ovla tenja se najbolje . Realizovanje odrenenog interesa nije ni ta drugo nego prisvajanje odrenenog svojstva objekta od strane subjekta. Npr.WWW.BH-PRAVNICI.

. Subjektivnom pravu osobe A odgovara du nost osobe B. ZAHTJEV Zahtjev je objektivnim pravom zagarantovana moguænost da se od drugoga tra i èinjenje ili propu tanje koje istovremeno znaèi ostvarivanje na eg subjektivnog prava. Subjektivno pravo treba posmatrati u okviru pravnog odnosa. -165. a realiziram ga zbog toga da time ostvarim svoj ekonomski interes.pokazuje kada ga realiziram.

da vlasnika niko samovoljno i protivpravno ne ometa u obavljanju njegovih vlasnièkih ovla tenja. pravo vlasni tva u subjektivnom smislu prati zahtjev usmjeren protiv svih. Npr.Ako subjektivno pravo osobe A posmatramo sa gledi ta nositelja du nosti B otkrit æemo da subjektivno pravo osobe A prati zahtjev za ostvarenje. Pravo vlasni tva u subjektivnom smislu bilo bi bespredmetno kada bi svako mogao vlasnika samovlasno .

koji prati pravnom normom zagarantovan zahtjev uperen prema svima da me ne smetaju u upotrebi moje olovke. Za to npr. mogu u predavaonici pred svim slu ateljima mirno pisati svojom olovkom? Zato to svi slu atelji znaju da ja na toj olovci imam pravo vlasni tva.smetati i kad bi mu svako mogao osporiti obavljenje vlasnièkih ovla tenja. To znaèi da imam moguænost da odd .

U tom sluèaju zahtjev dobiva oblik tu be ili prigovora. Ako pona anje obveznika ne odgovara zahtjevu ovla tenika. Npr. zahtjev daje moguænost da se subjektivno pravo prisilno ostvari.a od svih slu atelja tra im propust tj. Zahtjev koji prati subjektivno pravo odrenuje pona anje obveznika. Zajmodavac . svaki mora propustiti ono pona anje ili djelovanje koje bi onemoguæilo mirnu upotrebu olovke.

Ali to subjektivno pravo bilo bi bespredmetno kada ga ne bi pratio zahtjev za ostvarenje. kojom tra i povrat pozajmljene svote.ima subjektivno pravo prema zajmoprimcu dam u vrati pozajmljenu svotu. U tom sluèaju zahtjev dobiva oblik tu be. mo e zajmodavac svoj zahtjev realizovati u obliku tu be. Npr. Ako odreneno vrijeme posjedujemo . U sluèaju da zajmoprimac ne vrati dug.

mo emo ako je posjed zakonit (kvalificiran) i ako je proteklo zakonom propisano vrijeme. pa nas neko tu i vlasnièkom tu bom tvrdeæi da je stvar koju posjedujemo njegova. na tu beni zahtjev staviti prigovor dovr ene dosjelosti. Mi smo na temelju zakonitog posjeda kroz 3 godine postali vlasnici stvari. U tom sluèaju svoj zahtjev koji prati na e subjektivno pravo vlasni tva ostvarujemo .neku pokretnu stvar.

veæ je samo njegov pratilac. Pravna norma ne stvara subjektivno granansko pravo.u sluèaju tu be protiv prigovora. Mo e li subjektivno pravo postojati bez zahtjeva? Zahtjev nije identièan sa subjektivnim pravom. daje mu zahtjev pomoæu kojeg pravni subjekt mo e svoje subjektivno pravo I prinudno ostvariti. Mo e li . Ako ga priznaje. ona ga samo priznaje ili ne priznaje.

BH-PRAVNICI.COM .biti da nema zahtjeva i u kojem sluèaju? (U sluèaju zastare) 17 WWW.

Apsolutna .WWW. jer se mo e postaviti i u obliku prigovora. zahtjev nije identièan ni sa tu bom. a da subjektivno pravo i dalje ostane. Npr. Apsolutna i relativna.COM Zahtjev mo e zastarjeti. 6. VRSTE PRAVA U SUBJEKTIVNOM SMISLU 1.BH-PRAVNICI. Istovremeno. zastarjeli dug mo e se dobrovoljno platiti ali se du nik ne mo e tu bom prisiliti da takav dug plati.

Apsolutna prava su: npr. Njih mo e svako povrijediti.su ona koja djeluju prema svima (erga omnes). Relativna subjektivna grananska prava su ona koja djeluju izmenu taèno odrenenih stranaka (inter . Kod ovih se prava ne mo e unaprijed taèno utvrditi ko ga sve u buduænosti mo e povrijediti. ali nositelj apsolutnog prava mo e svoje pravo protiv svakog ostvariti.pravo vlasni tva i druga stvarna prava.

-172. Tako se u odnosu zajma pravo zajmodavca mo e povrijediti samo ako zajmoprimac (du nik) na vrijeme ne vrati dug. Prenosiva i neprenosiva. Najveæi broj subjektivnih grananskih prava je prenosiv.obvezna prava.partes). Prenosiva su ona koja se mogu neogranièeno prenositi sa jednog na druge pravne subjekte. Relativna su npr. . Tu se unaprijed zna koja strana mo e povrijediti to pravo.

3. .to je posljedica naèelaprenosivosti ili prometnosti. S obzirom da su takva prava usko vezana za osobu njegovog nosioca nazivaju se i strogo osobna (lièna) grananska prava. usus fructus (upotreba) i habitatio (stanovanje). Neprenosiva prava su: npr. osobne slu nosti usus (plodou ivanje). Neprenosiva su ona subjektivna grananska prava koja se ne mogu dobrovoljnim sporazumom prenositi sa jednog subjekta na drugi.

pravo na ugovorenu kamatu. pravo na ugovornu kaznu. 369. Sporedna (akcesorna) prava postoje kada nastanak. Kao primjer odnosa glavnog i sporednog prava navodimo odredbu èl. na plodove itd. ZOO: Sporedna . prava zavisi od postojanja nekog drugog subjektivnog prava.Glavna i sporedna (ili akcesorna) prava. Kao sporedna prava najèe æe se javljaju: zalo no pravo. na tro kove. prenos ili prestanak nekog subjektivnog gran.

plodova I ugovornekazne. Pod preobra ajnim pravom podrazumijeva se ovla tenje pravnog subjekta da jednostranom izjavom volje zasnuje.potra ivanja.pravna moæ). ako to su potra ivanja kamata. Preobra ajna prava (potestativno pravo. 4. zastaruju kada zastari glavno potra ivanje: . promijeni ili okonèa grananskopravni odnos sa drugim subjektom bez njegovog pristanka. Prema uèincima koje izazivaju. tro kova. preobra ajna prava se mogu podijeliti na: preobra ajna prava .

opoziv punomoæi. okupacija itd).prihvat ponude. Preobra ajna prava mogu nastati na osnovu zakona ili ugovora. preobra ajna prava promjene grananskopravnog odnosa (npr. .nastanka grananskopravnog odnosa (npr.pravo izbora kod alternativnih obaveza). prestaju ako se ne ostvare u tom roku. U pravilu su vezana za prekluzivni rok tj. pravo pobijanja ugovora itd). otkaz ugovora. preobra ajna prava prestanka grananskopravnog odnosa (npr.

COM .ANSKOPRAVNOG ODNOSA Objekti grananskopravnog odnosa su stvari.VI -OBJEKTI GRA. Objekti grananskopravnog odnosa su: stvari 18 WWW.BH-PRAVNICI. èinidbe i imovina povodom kojih pravni subjekti stupaju u same te odnose (grananskopravne odnose).

koji su prostorno ogranièeni i koji postoje u sada njosti ili za njih postoje pretpostavke da æe doista nastati u buduænosti. slobodna atmosfera. .BH-PRAVNICI. nisu stvari: otvoreno more. POJAM STVARI Pod stvarima u pravnom smislu podrazumijevaju se materijalni dijelovi prirode koji se mogu èulima primijetiti.WWW. U pravnom smislu.COM èinidbe imovina A. STVARI 1.

ne javljaju se kao objekt grananskopravnih odnosa. iv èovjek nije stvar.brkovi. Nisu stvari niti ptoteze . Nije stvari ni dijelovi èovjeèijeg tijela npr.zemljina kugla.brada. buduæi da te stvari nisu prostorno ogranièene. nije pravni objekt jer iv èovjek ne mo e biti ni u èijem vlasni tvu. -18U savremenom pravu. Na a kosa. kako je to bilo u periodu ropstva (robovi).

Postavlja se pitanje: Da li je èovjeèiji le stvar u pravnom smislu? Dok se sa stvarima postupa po naèelu utiliteta (korisnosti).koje su èvrsto I trajno spojene s tijelo npr.most u zubima nije samostalna stvar veæ sastavni dio tijela. ali npr. PODJELA STVARI Stvari se prema . 2. Naoèale su samostalna stvar. sa le om se postupa po naèelu pijateta (po tovanja).

razlièitim kriterijima mogu podijeliti u razlièite grupe. Po ovom kriteriju stvari se dijele na: Stvari u prometu (res in commercio)-stvari koje su u slobodnom prometu te mogu u njemu . a) Podjela stvari po kriteriju prometnosti Prometna sposobnost stvari je sposobnost stvari da se pojave kao objekti subjektivnih prava i kao objekti pravnih poslova.

Stvar u prometu nije identièan pojam sa robom. Stvari u prometu su stvari na kojima postoji neogranièena moguænost sticanja prava vlasni tva. Roba je pokretna stvar. Poznato je da se zemlja ne smatra robom.slobodno cirkulisati. Stvari ogranièene u prometu su stvari èiji se promet ogranièava iz . a stvar u prometu mo e biti i nekretnina. i svih drugih imovinskih prava.

odobrenja I evidencije.odrenenih dru tvenih. Stvari izvan prometa vrlo èesto stoje pod . parkovi itd). oru je. ekonomskih. otrovi itd). politièkih i drugih razloga (npr. eksplozivi. opojne droge. Stvari izvan prometa (res extra commercium) su stvari koje uopæe ne mogu biti objekti imovinskih prava niti pravnih poslova (npr.javni putevi. Za takve se stvari propisuje poseban re im prometa kojeg karakteri e razne restrikcije.lijekovi.

Pokretne i nepokretne stvari (res mobiles res immobiles). b) Podjela stvari po kriteriju prirodnih osobina 1. Pokretne su stvari koje se mogu premje tati u prostoru a da se pri tome ne uni ti njihova bit. Nepokretne stvari su one koje ne mogu mijenjati polo aj u prostoru . odnosno da se time ne promijeni njihova dosada nja struktura.posebnim administrativnim re imom.

odnosno ne promijeni struktura.COM .BH-PRAVNICI. Na pitanje da 19 WWW.a da im se time ne uni ti bit.

COM li je odrenena stvar nekretnina odgovara se pomoæu kriterija prirodne kvalitete. bilo mehanièki ili organski (zgrade.izlo beni paviljoni. Po ovom kriteriju nekretnine su prvenstveno zemlji ta i sve ono to je sa zemlji tem trajno povezano. Nisu nekretnine razne barake. Kriterij . Kriterij prirodne kvalitete. usjevi itd).BH-PRAVNICI. kriterija pertinencije i kriterija posebnih ciljeva.kiosci I dr.WWW. instalacije.

Npr. nekretninom se smatra ona stvar koja je po svojim prirodnim fizièkim svojstvima pokretna. traktor. plug. to znaèi da je vlasnik nekretnine odredio da . kola itd na jednom poljoprivrednom dobru smatraju se nekretninama kao i samo dobro. Pertinencija je nekretnina po namjeni. Pretinencija je pripadak neke druge stvari.Pertinencija se smatra nekretninom ako slu i njenim ekonomskim svrhama. Po ovom kriteriju.pertinencije.

-19Kriterij posebnih ciljeva. odrenena pokretna stvar se smatra nekretninom zato to je tako odreneno propisom.odrenena pokretna stvar trajno slu i ekonomskoj svrsi te nekretnine. Pravni re im za brodove i avione vrlo je slièan onome za nepokretne stvari (upisivanje u registre sliène zemlji nim knjigama i stvarnih prava na njima). Po ovom kriteriju. Razlika izmenu pokretnih i nepokretnih stvari? .

-zalo no pravo na nekretninama je hipoteka i razlikuje se od zalo nog prava na pokretnim stvarima koje se zove ruèni zalog (pignus). to ne va i za pokretne stvari.-za pokretne i nepokretne stvari postoje razlièiti pravni re imi u pogledu sticanja vlasni tva i ostalih stvarnih prava. 2. -nekretnine i stvarna prava na njima se upisuju u gruntovnicu. Zamjenjive .

Tu spadaju npr. to je jednaka kolièina . Po to individualitet nije va an. vino. Time se nagla ava da je u prometu bespredmetno razlikovanje pojedinih individua unutar vrste (npr. mjeri itd.i nezamjenjive stvari (res fungibiles res non fungibiles). eæer. broju. rodu. cement itd. Zamjenjive stvari zovu se i generiène (genus=rod).bra no.zrno p enice). Zamjenjive su stvari koje se u prometu odrenuju po vrsti.

istovrsnih stvari jednaka drugoj kolièini istovrsnih stvari i zamjenjiva s njom. Kada odemo u pozori te I predamo kaput u garedrobu. Npr. Oznaèavaju se i terminom species (npr. .odrenena umjetnièka slika ili na zimski kaput). po zavr etku predstave ne elimo nazad bilo kakav kaput nego samo svoj. Nezamjenjive su stvari koje se u pravnom prometu pojavljuju prema svojim strogo odrenenim individualiziranim osobinama.

veæ se uzima u obzir i volja stranaka.Kod pitanja da li se u konkretnom sluèaju radi o zamjenjivoj ili nezamjenjivoj stvari nije uvijek odluèan kriterij prirodne kvalitete. Razlika izmenu genius (zamjenjive) i speacies (nezamjenjive) stvari? -ova razlika posebno dolazi do izra aja u obveznom pravu. u sluèaju propasti stvari Ako je du nik du an predate nezamjenjivu .

dotada nja obaveza se pretvara u odgovornost za tetu.stvar (species) tj. Ako je objekat èinidbe zamjenjiva stvar (genus). Ako . jer genus ne propada (genus non perit). taèno odrenenu stvar.tada u sluèaju da stvar propadne-obaveza se gasi (ako je stvari propala zbog okolnosti zbog koje ne odgovara) A ako je stvar propala njegovom krivicom. obveza se ne gasi propa æu stvari.

3. Potro ne i nepotro ne stvari (res consumptibiles res non consumptibiles).COM .BH-PRAVNICI. generièke stvari koje se uzimaju iz mase tih stvari. Potro ne su stvari koje se jednokratnom upotrebom uni tavaju ili im se vidljivo smanji 20 WWW. obaveza æe prestati kad propadne cijela ta masa.su objekt èinidbe zemjenjive tj.

Kod odrenivanja da li je odrenena . Npr. ali nezamjenjiva stvar.Nepotro ne su stvari koje se ne uni tavaju prvom normalnom upotrebom.ronendanska torta je potro na. Kod potro nosti va na je prva jednokratna upotreba. niti im se vidljivo smanjuje supstanca.igla). ali ne mora uvijek biti tako. Potro ne stvari su obièno i zamjenjive. Obrnuto. zamjenjive stvari mogu istovremeno biti nepotro ne (npr.BH-PRAVNICI.WWW.COM supstanca.

ne odluèuje samo objektivni kriterij veæ èesto i volja stranaka: one mogu potro nu stvar tretirati kao nepotro nu. U posudbu ili èuvanje-mogu se dati .stvar potro na ili ne. Npr. Va nost diobe na potro ne I nepotro ne stvari: Ovo razlikovanje znaèajno je kod pravnih institute preko kojih se omoguæuje upotreba ili kori tenje tune stvari uz obavezu vraæanja te stvari.

a da se pri tome ne umanji njihova vrijednost.zemlji ta.ploèa èokolade. Pravno djeljive su stvari koje se mogu rastaviti na vi e istovrsnih dijelova. 4. Djeljive stvari su npr. Djeljive i nedjeljive stvari (res divisibiles res non divisibiles).samo nepotro ne stvari. Dijelovi i dalje treba da ispunjavaju jednaku ekonomsko-socijalnu funkciju kao cjelina. Ova klasifikacija posebno je znaèajna kod suvlasni tva .

Naèini podjele (diobe) stvari Postoje 3 naèina podjele (diobe) stvari: fizièka dioba . Nedjeljivim se smatraju i djeljive stvari èija podjela je propisom zabranjena. iva ivotinja. Nedjeljive su stvari èijom bi se podjelom uni tila njihova bit ili im se nesrazmjerno umanjila vrijednost (npr. dijamant itd).i -20obveza sa vi e vjerovnika i vi e du nika.

Ovdje se postavlja pitanje: Da li su zgrade kao nekretnine djeljive? Zgrade se mogu podijeliti vertikalno I horizontalno. Takva je dioba primjenjiva kod pokretnih stvari. koje se linijama dijeli na vi e parcela.znaèi da se stvar mo e mehanièkim putem podijeliti na dijelove. geometrijska dioba se primjenjuje kod zemlji ta. Menutim oni pravni sistemi koji stoje na naèelu: superficies solo credit -da .

kod podjele nedjeljive stvari (npr. Ta prava ne dopu taju da vlasnik zemlji ta bude jedna osoba a vlasnik zgrade na tom zemlji tu druga osoba. ne dopu taju horizontalnu diobu. tj.sve to je sa zemlji tem povezano postaje vlasni tvo onog kome pripada zemlja. ivu ivotinju) stvar se proda pa se njena cijena podijeli. civilna dioba je podjela po vrijednosti. Znaèaj klasifikacije stvari na .

Jednostavne . razdijeljenih obaveza koje se mogu ispuniti na poseban naèin I uz posebne uvjete.djeljive i nedjeljive posebno je izra en: -kod razvrgavanja suvlasnièke zajednice tj. diobe suvlasni tva. -u obveznom pravu. c) Odnos izmenu pojedinih stvari Jednostavne stvari su one koje po obiènom i prometnom shvatanju èine jedinstvo. nedjeljivost stvari izaziva postanak tzv. Nazivaju se jedinstvanim stvarima.

kamen.. biljka. Razlikuju se 2 kategorije sastavljenih stvari: c) Sastavljena stvar sa nesamostalnim dijelovima. organska cjelina (npr. Ovdje .arak papira) Sastavljene stvari su one koje nastaju spajanjem jednostavnih stvari u novu cjelinu. ali jadnostavna stvar mo e biti i rezultat ljudskog rada (tkanine. na naèin da upotrijebljeni dijelovi ne gube svoju prethodnu fizièku egzistenciju. ivotinja itd).stvari javljaju se kao prirodna.

Ovakva sastavljena stvar 21 WWW.BH-PRAVNICI.armaturna ipka u betonskom stubu).COM . a da se time cijela stvar ne uni ti (npr.spadaju stvari kod kojih sastavni dijelovi gube raniju samostalnost. Gubitak samostalnosti sastoji se u tome da se sastavni dio ne mo e odvojiti. ali zadr avaju fizièko postojanje.

d) Sastavljena stvar sa samostalnim dijelovima je stvar kod kojih sastavni dijelovi pored fizièkog postojanja zadr avaju i odrenenu samostalnost (npr.WWW.toèak na automobilu). Na pojedinim sastavnim dijelovima ovakve stvari moguæa su zasebna prava koja nisu identièna sa pravom na .COM pravno se smatra cjelinom i zbog toga nisu moguæa posebna imovinska prava na pojedinim sastavnim dijelovima.BH-PRAVNICI.

toèak posunen vlasniku auta ne postaje njegovo vlasni tvo).cijeloj stvari (npr. Ako mehanièki rastavimo . Ako mehanièki rastavimo jednostavnu stvar. Ako razre emo tkaninu dobijemo komade iste tkanine). Razlika izmenu jednostavne stvari i sastavljene stvari sa nesamostalnim dijelovima? Posebno dolazi do izra aja kod mehanièke diobe (rastavljanja) stvari. dobivamo dijelove iste vrste kojoj pripada i sama stvar (npr.

-21PRIPADAK ILI PERTINENCIJA Pripadak ili pertinencija je sporedna stvar koja je odrenena da tajno slu i ekonomskoj svrsi neke glavne stvari. jer smo samu zgradu uni tili. Kod zgrade æemo dobiti eljezne ipke. cigle) Neæemo dobiti dijelove koji sami za sebe predstavljaju zgradu.sastavljenu stvar dobit æemo dijelove druge vrste (npr. a da pri tome ne postane njen sastavni .

dio. Podrenenost pertinencije se oèituje u ekonomskom pogledu. a u pravnom pogledu podrenenost se oèituje u tome to pertinencija slijedi pravnu sudbinu glavne stvari. Ona je samostalna. Karakteristike pertinencije su: 1. u tome to ekonomsku svrhu cjeline odrenuje glavna stvar. Pertinencija je samostalna stvar koja se nalazi u odnosu podrenenosti prema glavnoj stvari. ali sporedna stvar koja pretpostavlja .

Treæa karakteristika pertinencije je u vezi sa njenim postankom i opstankom.postojanje gotove stvari (npr. Ko ni etui pertinencija je pera). no kojim trenutno otvaramo pismo nije pertinencija tog pisma.kljuè i brava). Kod . 3. pertinencija trajno slu i svrsi glavne stvari (npr. 2. U vezi sa postankom i opstankom pertinencije bitni su subjektivni i objektivni element. Zato npr. Ima elemenat trajnosti tj.

Samovoljne pertinencije omoguæuju ogranièavanje volje vlasnika prometnim shvaæanjem. One bi se sastojale u tome da neko proglasi pertinencijom onu .pretvaranja neke stvari u pertinenciju odluèujuæu ulogu ima volja vlasnika glavne i sporedne stvari. vlasnik pertinencijom mo e uèiniti samo stvar koja se u prometu normalno shvata kao pertinencija (objektivni element). Menutim. koji odrenuje da jedna stvar bude pertinencija druge (subjektivni element).

Pertinencija je u pravilu pokretna stvar. Znaèaj pertinencije je u tome to ona slijedi pravnu sudbinu glavne stvari (accessorium sequitur principale). vedrica i bunar.stvar koja se u propmetu ne smatra pertinencijom. Ne mo e se bicikl proglasiti pertinencijom limuzine ili ki obran pertinencijom ormara. Npr. Ako se eli da pertinencija ne bude . ali pertinenciju mogu imati i pokretnine i nekretnine npr.

Razlika izmenu pertinencije i sasmostalnog sastavnog dijela? Pertinencija je sporedna stvar koja pretpostavlja postojanje gotove glavne stvari (ko ni etui je pertinencija nalivpera). kola bez kotaèa). to se mora izrièito naznaèiti. a samostalni sastavni dio je neophodan za èitavu stvar jer bez tog dijela stvar nije potpuno gotova stvar (npr.obuhvaæena pravnim poslom. Kod pertinencije .

fizièka veza sa glavnom stvari niti je potrebna niti je dovoljna da neku stvar uèini pertinencijom (npr.COM . gudalo i violina).BH-PRAVNICI. 22 WWW. a samostalni sastavni dio se redovno nalazi u fizièkoj vezi sa èitavom stvari).

BH-PRAVNICI. a odreneni su da se odvoje od same stvari. plodovi se dijele u 3 kategorije: a) .COM PLODOVI (fructus) Plodovi (fructus) su proizvodi koji na odreneni naèin nastaju od neke stvari. To su prinosi koji se javljaju redovno i periodièno. S obzirom na naèin postanka. pri tome ne umanjujuæi vrijednost same plodonosne stvari.WWW.

Takoner I neorganski proizvodi smatraju se plodom iako se njihovim kori tenjem umanjuje supstancija stvari (pijesak.divlje voæe. ljunak).kamenje.plod plemenite voæke).Prirodni plodovi (fructus naturales) su organski proizvodi koje stvar daje bez umanjenja svoje supstance i bez uèe æa ljudskog rada (npr. b) Industrijski plodovi su plodovi koje stvar daje uz uèe æe ljudskog rada i prirode (npr. samonikla trava itd). Industrijske plodove ne treba .

. c) Civilni plodovi (fructus civiles) su plodovi (prihodi) koje se od stvari dobivaju posredstvom nekog pravnog odnosa (npr. zakupnina. Slijede pravnu sudbinu plodonosne stvari. -22Prirodni i industrijski plodovi mogu se podijeliti na: a) Fructus pendentes (viseæi plodovi) su plodovi koji jo nisu odvojeni od plodonosne stvari.poistovjeæivati sa industrijskim proizvodima robom.zajamnina. kamate itd).

fructus non consumpti (nepotro eni) i fructus percipiendi (zanemareni plodovi). . Jabuke na stablu. Zanemareni plodovi su oni koje je trebalo ubrati.Npr. b) Fructus separati (odvojeni plodovi) su plodovi odvojeni od plodonosne stvari-matice koji su time postali samostalne stvari. veæ su i pobrani. c) Fructus percepti (ubrani plodovi) su ne samo odvojeni od plodonosne stvari. d) Fructus consumpti (potro eni).

a to nije uèinjeno. Ovo razlikovanje znaèajno je kod vraæanja plodonosne stvari vlasniku.. Vlasnik stièe vlasni tvo (prirodnih i industrijskih) plodova veæ samom separacijom. Isto va i za savjesnog posjednika. Va no je u pravu razlikovati odvojene i ubrane plodove. uzufruktuara i zakupca dok ostali vlasni tvo stièu . a obim vraæanja plodova ovisi o tome da li je bio savjestan ili nesavjestan.

Pravilo je da ovla tenik mo e od du nika tra iti izruèenje civilnih plodova nakon dospjeslosti npr. Vlasni tvo civilnih plodova stièe se dosjelo æu i percepcijom. Ne mo emo tra iti da nam banka za ulo enu glavnicu plati kamatu za 10 godina unaprijed. Pod ukupno æu stvari .tek percepcijom. Ukupnost stvari (universitas rerum). Civilni plodovi dijele se na dospjele i nedospjele.

Objekat pravnog odnosa nije skupina stvari kao cjelina. roj pèela. . Kod ukupnosti stvari nema odnosa glavne i sporedne stvari-stvari su menusobno u istom odnosu te su i fizièki samostalne.stado ovaca. biblioteka itd).podrazumijeva se skup fizièki samostalnih i menusobno ravnopravnih stvari koje su ujedinjene zajednièkom ekonomskom svrhom i u prometu se javljaju pod zajednièkim nazivom (npr.

BH-PRAVNICI. To je skup fizièki samostalnih stvari koje predstavljaju takvu cjelinu u kojoj nedostatak jedne stvari onemoguæava normalnu upotrebu cjeline (npr. Va nost razlikovanja komplementarnih stvari ispoljava se u sluèaju 23 WWW.COM .veæ su to samo pojedine stvari unutar skupine. karte za igranje itd). ah. par cipela. U okviru ukupnosti stvari treba spomenuti posebnu kategoriju koju nazivamo komplementarne stvari.

.

WWW. isporuèilac je obavezu izvr io nepotpuno. Npr. isporuèilac uopæe nije izvr io obavezu.BH-PRAVNICI. ako naruèimo biblioteku od 200 knjiga. Novac kao mjerilo .COM obveza na predaju stvari. Menutim. Novac i procjenjivost stvari Novac nam slu i kao mjerilo vrijednosti i mjerilo cijene. ako naruèimo 100 pari cipela a dobijemo 200 lijevih cipela. a dobijemo samo 100.

Shodno tome. Procjenjivost stvari je moguænost da se stvari svedu na svoj novèani ekvivalent. procjenjive stvari (res aestimabiles) su one èija se vrijednost mo e izraziti novèanim ekvivalentom. Cijena je vrijednost stvari izra ena u novèanom obliku.vrijednosti omoguæuje da se objekti grananskopravnih odnosa izraze u njegovom novèanom ekvivalentu. Neprocjenjive stvari (res inaestimabiles) su onekoje se ne mogu svesti na novèani ekvivalent .

Redovna cijena (pretium ordinarium). Pod redovnom cijenom stvari. Vanredna cijena (pretium extraordinarium) je subjektivna .pramen kose. Procjenjuje se po uobièajenom kriteriju u prometu.(npr. koja se èesto naziva i tr i nom cijenom. podrazumijeva se njena normalna prometna vrijednost. gruda zemlje itd). 2. -23S obzirom na procjenjivost stvari. u grananskom pravu se razlikuju 3 vrste cijena: 1.

Afekciona cijena (pretium affectionis). Pod afekcionom cijenom podrazumijeva se posebna subjektivna vrijednost stvari koja nije procjenjiva objektivnim mjerilima.vrijednost stvari koja je ipak procjenjiva objektivnim mjerilima. Kod procjene se uzimaju u obzir posebne okolnosti korisnika stvari. 3. Tu se kod procjene uzima u obzir samo vrijednost koju odrenena stvar ima za odreneni subjekat bez obzira na njenu prometnu vrijednost ili .

Dok je stvar objekat stvarnopravnih odnosa. B.vezu sa drugim subjektima. ÈINIDBA ILI PREDMET OBAVEZE 1. POJAM ÈINIDBE Èinidba ili predmet obaveze je svaka pozitivna ili negativna ljudska radnja koju je du nik na osnovu obaveznog odnosa du an izvr iti vjerovniku. Ove vrste cijena posebno dolaze do izra aja kod odgovornosti za tetu. odnosno kod naknade tete. èinidba je objekat obaveznopravnih .

Npr. kada kupim nekretninu nisam odmah njen vlasnik nego imam samo obveznopravni zahtjev prema prodavatelju da mi izvr i èinidbu tj. da mi izruèi nekretninu u posjed.odnosa. a to se ne dogana u èasu zakljuèenja ugovora. Obveznopravni odnos ne dovodi odmah do stvarnopravnog uèinka nego je taj uèinak odgonen u buduænosti. 2. KARAKTERISTIKE ÈINIDBE Da bi se neka .

BH-PRAVNICI. ivotinje ili automata nije èinidba.radnja ili propu tanje smatralo èinidbom. Èinidba mora biti ljudska radnja.COM . 24 WWW. Djelovanje koje potièe od elementarne sile. Pokreti automata smatraju se radnjom njegovog vlasnika tj. osobe koja se slu i automatom. mora imati slijedeæe pravne karakteristike (svojstva): 1.

obaveza da se preda stvar).WWW.BH-PRAVNICI. Indirektno se imovinski karakter èinidbe . Èinidba mora imati imovinski karakter. Imovinski karakter èinidbe znaèi da se njeno ispunjenje direktno ili indirektno oèituje u promjeni imovinske mase jedne ili obje stranke. Direktno se imovinski karakter èinidbe pokazuje u onom sluèaju kada du nikova radnja nneposredno izaziva promjene u imovinskoj masi vjerovnika (npr.COM 2.

Imovinski karakter imaju i one èinidbe koje izazivaju direktno promjene u imovini. te je to obaveza koja se odnosi na imovinsku èinidbu. u sluèaju kada èinidba slu i za zadovoljavanje neke kulturne potrebe (npr.vidi npr. ali se sama obaveza zbog povrede . jer bi u suprotnom studenti morali platiti te karte). pozori te Sarajevo preuzelo obavezu da sedmièno daje besplatne karte studentima.

pretvara u odgovornost za tetu (npr. susjed koji svira klavir obave e se svom susjedu da u odreneno doba neæe svirati da bi ovaj mogao imati svoj mir. 3. ali ako je taj susjed ipak svirao. Èinidba mora biti moguæa. Pod moguæno æu èinidbe podrazumjeva se da pozitivna Ili negativna radnja mora . ovaj ga mo e tu iti za naknadu tete koju je pretrpio).

Za to je obaveza s objektivno nemoguæom èinidbom pravno nevaljana tj. Ono to je objektivno nemoguæe je ono to niko ne mo e izvr iti-ne mo e uop te biti sadr aj obaveze. neko se obave e da æe za 2 minute pretrèati relaciju Skenderija-Ilid a.biti objektivno moguæa. obaveza nijeni nastala npr. (posljedice nemoguænosti èinidbe?) *Obaveza ne nastaje ako je èinidba u trenutku sklapanja pravnog posla .

prvobitna nemoguænost èinidbe. Izuzetak : Iznimno æe obaveza nastati ako je pravni posao sklopljen pod odgodnim uvjetom ili rokom . To je tzv. ne konvalidira ako je prvobitna nemoguænost èinidbe naknadno otpala. Postavlja se pitanje: ta se de ava ako je prvobitna nemoguænost èinidbe naknadno otpala tj. ako je èinidba postala moguæa? Obaveza se ne pretvara u valjanu.bila objektivno nemoguæa.

Ako je prvobitno moguæa èinidba postala nemoguæa bez krivice du nika.a èinidba koja je u poèetku bila nemoguæa postane moguæa prije ostvarenja uvjeta ili isteka roka. . *Subjektivna nemoguænost èinidbe znaèi da je èinidba nemoguæa samo za odreneni subjekat. U suprotnom sluèaju ako je postala nemoguæa njegovom krivljom. obaveza se gasi. pretvara se u odgovornost za tetu.

veæ je pod odrenenim pretpostavkama pretvara u odgovornost za tetu. ( ta je pravno nedopu tena èinidba? .Subjektivna nemoguænost ne ukida obavezu. kupoprodaja stvari van prometa. 4. prisilnim propisima niti moralu dru tva. Èinidba mora biti pravno dopu tena. Èinidba mo e biti objektivno moguæa ali uprkos tome pravno nedopu tena npr. ako se njen sadr aj ne protivi ustavom utvrnenim naèelima dru tvenog urenenja. tj.

du nik je obavezan 1. Èinidba je odrediva .Ona koja je protivna ustavu. ili plaæanje novèane svote u iznosu od 50 KM). Kod odrenene èinidbe taèno se zna obaveza du nika I pravo vjerovnika (npr.08. Èinidba je odrenena kada je u svim pojedinostima taèno oznaèena. individualizirana.propisima i moralu) 5. predate vjerovniku trkaèeg konja Jelenka. Èinidba mora biti odrenena ili barem odrediva.

Menu odredive èinidbe spadaju: alternativne (objekt su istoimenih obaveza) fakultativne (objekt su istoimenih obaveza) generièke èinidbe su one kod kojih je sadr aj tj. objekt èinidbe odrenen samo .kada u samom postanku obaveze nije taèno odrenena. ali pravni posao sadr i podatke pomoæu kojih se ona mo e odrediti ili su stranke ostavile treæoj osobi da je odredi.

25 WWW. on je obavezan da preda 100 kg p enice srednje kakvoæe bez obzira na tip p enice.po vrsti (genus-rod). neko je du an predate 100 kg p enice).COM .Tu imamo primjer generièke èinidbe. Tu pravo izbora ima du nik.BH-PRAVNICI. Du nik se oslobana obaveze davanjem odrenene stvari unutar vrste (npr.

SADR AJ ÈINIDBE Sadr aj èinidbe mo e se svesti na 4 tipièna klasièna izraza: a) Davanje (dare) je èinidba davanja stvari.COM 3. Kod èinidbe davanja objekat èinidbe je uvijek stvar (npr. prodavateljeva obaveza da se preda stvar kupcu .BH-PRAVNICI. Pod tim se podrazumijeva da je du nik vjerovniku du an pribaviti vlasni tvo ili neko drugo stvarno pravo na stvari.WWW.

Danas se novèana èinidba ne . Svaka se predaja stvari ne mo e podveesti pod èinidbu davanja.detencije ili posjeda. Èinidba èiji sadr aj nije prenos nekog stvarnog prava veæ npr. nije èinidba na dare.ili du nikova obaveza da osnuje zalo no pravo u korist vjerovnika uvijek je èinidba koja se oznaèava sa dare). nego facere (èinjenje). dati i predati nisu pravno isti pojmovi. Menutim.

tj. -25b) Èinjenje (facere).naslikati portret). To je èinidba rada. veæ èinidbom vrijednosti. èinidba koja se ispunjava tro enjem radne snage uz pomoæ mehanièkih sredstava ili bez njihove pomoæi Objekt ove èinidbe mo e biti funkcija rada (npr. Na funkciji rada zasnivaju se ugovori u slu bi. a na rezultatu .okopati vinograd) ili rezultat rada (npr.smatra èinidbom dadvanja zamjenjivih stvari.

Npr. Uvijek se pod propu tanjem podrazumijeva propu tanje vlastite radnje.rada ugovori o djelu. obaveza da u odreneno doba dana neæu svirati klavir kao objekat ima èinidbu propu tanja (neèinjenja). d) Trpljenje (pati) je nespreèavanje . c) Propu tanje (non facere neèinjenje). Pod propu tanjem se podrazumijeva neizvr avanje odrenenih radnji od strane obveznika koje bi on inaèe mogao obavljati da nije u obaveznom odnosu.

tune radnje koju bismo bili ovla teni sprijeèiti da nismo u obveznom odnosu. (npr.ako smo susjedu dozvolili prelazak preko na eg zemlji ta. Trpjeti se mo e samo tuna radnja. pravno . C. IMOVINA 1. objekat na e obaveze je èinidba trpljenja). Pojam imovine ima nekoliko znaèenja: ekonomsko. VI EZNAÈNOST POJMA IMOVINE Imovina je kategorija koja je stvorena u okvirima i na bazi robne privrede.

b) IMOVINA KAO . Imovinska masa ili imetak je skup svih ekonomskih dobara koja pripadaju i slu e èovjeku za zadovoljavanje njegovih potreba. Da bi èovjek odr ao vlastiti ivot mora imati neka materijalna sredstva koja mu omoguæavaju odr anje.i knjigovodstveno. a) IMOVINA KAO EKONOMSKA KATEGORIJA Imovina u ekonomskom smislu je skup dobara koja pripadaju odrenenom subjektu.

PRAVNA KATEGORIJA Imovina kao pravna kategorija je skup subjektivnih imovinskih prava predstavljenih jednim nosiocem. *Postavlja se pitanje: kako stvari ulaze u imovinu? Stvari ulaze u imovinu u obliku prava koja ima odreneni subjekt na stvarima prema drugim subjektima Pravni pojam imovine treba razlikovati od pojma imovinske mase ili imetka. Imovinska masa odrenenog subjekta ulazi u njegovu imovinu u .

COM .obliku raznih subjektivnih prava koja ima taj subjekt na pojedinim 26 WWW.BH-PRAVNICI.

Npr.COM dijelovima mase (npr.slu nosti. sat kao materijalna stvar nije dio imovine.BH-PRAVNICI.WWW. sat je u ao u imovinu u obliku prava vlasni tva koje pomenuti subjekt ima na njemu.u ivanja). *U imovinu ulaze i ona subjektivna prava koja . veæ dio imovinske mase nekog subjekta. Menutim. pravo vlasni tva na tom satu je dio imovine tog subjekta. U obliku prava vlasni ta. Dakle.

Menutim ako ta osoba taj novac posudi nekome. taj novac se u njegovoj imovini javlja kao pravo vlasni tva nad tim novcem. to unaèi da je time nestalo I pravo vlasni tva nad tim novce.se ne odnose direktno na stvari tj. te je umjesto .. direktno na dijelove imovinske mase (npr. kada neko u imovinskoj masi menu ostalim stvarima ima odrenen novac.

Èinidba ulazi u imovinu subjekta u obliku prava na èinidbu koju ima vjerovnik prema du niku. *Ni èinidba ne ulazi direktno u imovinu subjekta.prava vlasni tva se pojavilo novo pravo-pravo potra ivanja upereno protiv te osobe. èinidbu osobe koja mora vratiti dug). *Postavlja se pitanje: ta je sa obavezama i da li su . Tu se javlja pravo na èinidbu tj.

To istovremeno znaèi da ima obaveza koje uopæe niti kao teret ne ulaze u imovinu. veæ su one teret na pojedinim subjektivnim grananskim pravima. Imovina obuhvata skup subjektivnih imovinskih prava jednog nositelja. -26*Imovina nije skup bilo kakvih prava. . Obaveza je teret subjektivnog prava ili teret imovine.one dio imovine? Obaveze nisu samostalan dio imovine.

iz imovine moramo iskuljuèiti sva ona subjektivna prava koja nemaju imovinski karakter. Npr. U imovinskim pravima nalazimo uvijek ekonomski interes ovla tenika koji je izra en na odreneni naèin. aktivno I pasivno biraèko pravo koje ima punoljetan grananin nije dio njegove imovine. to omoguæava promet . Objekat na koji se odnose subjektivna grananska prava redovno se mo e izraziti i u novèanom ekvivalentu.tj.

koja predstavljaju aktivu. i obaveza. IMOVINA KAO KNJIGOVODSTVENA KATEGORIJA Imovina kao knjigovodstvena kategorija je skup subjektivnih prava I obaveza predstavljenih jednim nositeljem.subjektivnih grananskih prava. c). Oba elementa su pravno izjednaèena te bi se imovina mogla shvatiti kao ukupnost pasive. koje prestavljaju pasivu. Imovina se sastoji od dva samostalna sastavna dijela: prava. .

imovina kao pravni pojam nije ni pozitivna ni negativna. a time izraziti na kontu potra ivanja odnosno dugovanja. To bi znaèilo da subjekat koji ima samo dugove ima negativnu imovinu. Takav predznak mo e imati samo onaj dio imovine koji se mo e svesti na novèani ekvivalent. Menutim. Knjigovodstveni .Po tom shvatanju bi se dugovi mogli smatrati sastavnim negativnim elementom imovine.

FUNKCIJE IMOVINE Pojavu garantne funkcije imovine uvjetovao je prelaz sa osobnih na imovinske sankcije. Menutim. ali se ne smije identificirati sa pravnim pojmom. Funkcije imovine su: Jamstvena (garantna) funkcija . vjerovnikovo pravo da se namiri iz imovine du nika ne mo e iæi tako daleko da se od du nika stvori subjekat bez imovine. 2.pojam imovine ima svoj smisao.

Da 27 WWW.BH-PRAVNICI.znaèi da imovina du nika pru a jamstvo vjerovniku za namirenje njegovog potra ivanja. Vjerovnik se mo e namiriti iz potra ivanja koja njegov du nik ima prema treæim osobama.COM . Vjerovnik æe se namiriti iz predmeta koji èine du nikovu imovinsku masu. Ovu funkciju mo emo razumjeti ako pove emo imovinu i imovinsku masu.

COM bi se znalo koji predmeti èine du nikov imetak. ona postaje pravno upotrebljiva tek kada se izrazi pomoæu imovine. Olak anje prometa znaèi da pomoæu imovine .WWW. jer pravno samo du nikova imovina mo e vjerovniku slu iti kao jamstvo za namirenje potra ivanja. Menutim. mora se znati koja prava nad njima ima du nik Imovinska masa je materijalna podloga imovine.BH-PRAVNICI.

Upravo zbog te funkcije imovina se mo e pojaviti kao objekat grananskopravnih odnosa. Primjeri su: preuzimanje imovine sklapanjem ugovora o ustupanju . U sluèaju smrti fizièka osoba prestaje postojati kao pravni subjekt.omoguæava se da prava i obaveze jednog subjekta kao cjelina kolaju u prometu. èime njegova imovina prelazi na nasljednike. Bez te kategorije imovine ne mo e se uop te zamisliti nasljedno pravo.

Jedinstvenost . Time se onemoguæuje subjektima da se potpuno li e imovine.i raspodjeli imovine za ivota. KARAKTERISTIKE IMOVINE Karakteristike imovine su: jedinstvenost (jedinstvo) imovine i identitet imovine 1. -273. Neko mo e darovati svoju imovinu ali od buduæe samo polovicu. ugovor o do ivotnom izdr avanju. kao i darovanje imovine. Jedinstvenost ili jedinstvo imovine je temeljna karakteristika imovine.

Kada bi se to dozvolilo. pa za svaku od tih grupa zasnovati poseban pravni re im. Menutim.imovine znaèi da pravni subjekt mo e imati samo jednu imovinu. vjerovnik nikada ne bi znao iz koje se imovinske grupe mo e i smije namiriti. pravni poredak dozvoljava da se unutar jedinstvene imovine razlikuju . Nosilac imovine ne mo e svoju imovinu samovoljno razdijeliti u pojedine grupe.

ne dirajuæi time u osnovne funkcije imovine. Npr. braèni drugovi imaju posebnu i zajednièku imovinu. *Jedan od elemenata koji omoguæuju odrenivanje . takvi fondovi se ne osnivaju samovoljno. Ali prema vjerovnicima imovina braènog druga je jedinstvena iako se sastoji od posebne imovine I udjela u zajednièkoj imovini. veæ je njihovo postojanje predvineno propisom. Menutim.pojedini fondovi koji slu e postizanju posebnih ciljeva.

unutra nji element je tzv.imovine kao objekta grananskopravnih odnosa jest njeno jedinstvo koje se izra ava pomoæu jednog nositelja-to je tzv. vanjski element sa gledi ta samog nositelja. Identitet imovine znaèi da ona pravno ostaje jednaka samoj sebi. identitet imovine-koji omoguæava utvrnivanje odrenenosti imovine kao objekta. 2. maker pojedini dijelovi iz nje izlazili a drugi u nju ulazili tj. bez obzira . Tzv.

na promjene pojedinih njenih dijelova. Nosilac mo e neprestano mijenjati sastav imovine: jedna prava mo e sticati a druga gubiti. Promjene nisu pravno prouzrokovale postanak neke druge imovine. a da uprkos tome sa pravnog gledi ta njegova imovina ostaje ista. Npr. vjerovnik koji ima potra ivanje prema du niku se ne bi nikada namirio iz njegove . Identitet imovine omoguæava njenom nosiocu aktivno uèe æe u prometu.

Uprkos promjenama imovina jednog nositelja ostaje ista. VII -PRAVNI POSLOVI 1. menu kojima su najva niji postanak. POJAM PRAVNOG POSLA Pravni posao je oèitovanje volje stranaka usmjereno na postizanje dozvoljenih pravnih uèinaka.imovine kada bi ona stalno mijenjala svoj identitet. promjena ili prestanak nekog 28 WWW.BH-PRAVNICI.COM .

Takvim ugovorima se zasnivaju obaveze i protivobaveze.WWW. Obaveznopravni ugovori imaju 3 bitne karakteristike: 1. 2.COM grananskopravnog odnosa.BH-PRAVNICI. ali svaki pravni posao nije ugovor . U takvim ugovorima je do maksimuma izra eno naèelo stranaèke dispozitivnosti ili naèelo . Namjera stranaka je usmjerena na postanak obaveze. Svaki ugovor je pravni posao. Pravni posao je iri pojam od ugovora.

autonomije (slobodnom voljom nastaje sam odnos. na podruèju obaveznog prava ne postoje samo obaveznopravni ugovori. veæ i poslovi za gotovo-kod takvih ugovora stranke ne zasnivaju obaveze nego je njihova namjera usmjerena na izmjenu èinidbe i protivèinidbe (npr. Menutim.realna kupoprodaja). a slobodnom voljom se odrenuje i njegov sadr aj). 3. Obaveznopravni ugovori nastaju prihvatom ponude. kao i poslovi raspolaganja kojima stranke ne .

zasnivaju obaveze. Menu pravnim odnosima najèe æi su oni odnosi u koje ljudi stupaju sklapajuæi razlièite pravne poslove. U pravnim poslovima naj ire je izra eno naèelo stranaèke dispozitivnosti. nego stranke na odreneni naèin raspola u svojim subjektivnim pravima. -28Po to je pravni posao stranaèko . a pri tome ne done u pitanje promjena identiteta postojeæeg obveznog odnosa (npr.cesija). ne izmjenjuju se èinidbe.

Ali kada opæina zakljuèi ugovor sa zidarskim majstorom . dono enje presude i sl. Zato npr. bitno je napomenuti da naèelo stranaèke ravnopravnosti ne dozvoljava da se kod pravnog posla jedna strana prema drugoj odnosi kao vlast. Prema tome.izdavanje upravnog akta.oèitovanje volje to znaèi da se kao stranke mogu u pravnom poslu pojaviti bilo fizièke bilo pravne osobe. nisu pravni poslovi.

stranke ele postiæi odreneni uèinak. promjena ili ukidanje nekog pravnog odnosa.za popravak zgrade opæine. promjena ili prestanak nekog . Taj se uèinak oèituje kao osnivanje. tada se opæina ne javlja kao vlast nego kao ravnopravni sudionik u pravnom poslu. Taj se uèinak odra ava kao osnivanje. Da li su stranke htjele sklopiti pravni posao? Kada sklapaju odreneni pravni posao.

odrenene uèinke za odrenena oèitovanja volje ve e sam pravni poredak. tako da æe uèinci nastupiti bez obzira na volju stranaka. Dakle. prilikom realne kupoprodaje prodavaè na sebe preuzima odgovornost za mane prodate stvari. Npr. pri sklapanju pravnog posla nastaje uèinak koje su stranke htjele postiæi. bez obzira da li je znao za takav uèinak kupoprodaje. Menutim.subjektivnog prava. ali automatski .

Menutim.i svi drugi uèinci koje pravni poredak ve e za takav pravni posao. Delikt je protupravna radnja. delikt . Pravni uèinak koji stranke ele postiæi odrenenim pravnim poslom mora biti dozvoljen. Zbog toga delikt nije pravni posao. Zato se ne ispituje jesu li stranke htjele neki uèinak.radnja koja je zabranjena. nego da li su htjele sklopiti neki pravni posao.

izaziva postanak grananskopravnog odnosa odgovornosti za tetu mada za postanak tod odnosa nije mjerodavna volja delinkventa. Ako neko namjerno ubije èovjeka najbla a sankcija je zatvor a imovinskopravna posljedica je du nost uzdr avanja onih koje je ubijeni bio du an izdr avati. dok je kod pravnog posla upravo stranaèka volja mjerodavna za postanak pravnog posla. VRSTE PRAVNIH POSLOVA Pravni poslovi kojima . 2.

se ustalio sadr aj i pravnotehnièki naziv u teoriji se nazivaju imenovanim (nominatnim) ili tipiènim pravnim poslovima. pravne poslove mo emo podijeliti na slijedeæe skupine: a) Jednostrani i dvostrani pravni poslovi. Ostali pravni poslovi su inominatni ili atipièni pravni poslovi. Dvostrani pravni . (npr. Ovisno od kriterija.Taj pravni posao je ponuda kad stigne prihvatiocu. Jednostrani nastaju oèitovanjem volje samo jedne strane.testament).

koji stoje 29 WWW.BH-PRAVNICI.COM .poslovi (ugovori) nastaju saglasnim oèitovanjem volje dviju stranaka.

a druga .zajam. kupoprodaja.COM jedna nasuprot drugoj. Obavezni ugovori dijele se na 2 velike grupe: jednostranoobavezujuæi ugovori su takvi dvostrani pravni poslovi kod kojih je jedna strana samo vjerovnik. Menu ugovorima su najva niji obavezni (obligacijski) ugovori.BH-PRAVNICI. To su dvostrani pravni poslovi kod kojih se jedna strana obavezuje drugoj na odrenenu èinidbu (npr.WWW. najam itd).

dvostranoobavezujuæi ugovori su takvi dvostrani pravni poslovi kod kojih je svaka strana istovremeno i vjerovnik i du nik (npr. a kod pravnih poslova za sluèaj smrti .samo du nik (npr. Kod pravnih poslova menu ivima (inter vivos) pravni uèinak nastupa jo za ivota stranaka (npr.posudba). posudba. b) Pravni poslovi menu ivima (inter vivos) i pravni poslovi za sluèaj smrti (mortis causa).darovanje).kupoprodaja).

jer se kod . Naplatni su pravni poslovi kod kojih se za èinidbu tra i protuèinidba (npr. c) Naplatni (onerozni) i besplatni (lukrativni) pravni poslovi. Nije va no da li se protuèinidba daje u novcu ili ne (npr.(mortis causa) uèinak nastupa nakon smrti stranke koja je poduzela pravni posao (npr. darovanje za sluèaj smrti).naplatni pravni posao je i zamjena.zamjena). kupoprodaja.

Va no je da se za èinidbu daje protuèinidba.zamjene daje stvar za stvar).darovanje).ta je kauza? d) Kauzalni i apstraktni pravni poslovi. -29. Kauzalni pravni poslovi su oni kod kojih je kauza (pravno oblikovana ekonomska svrha koja se pravnim poslom eli postiæi) naznaèena kao bitan elemenat . Kod besplatnih pravnih poslova za èinidbu se ne tra i protuèinidba (npr.

Apstraktni pravni posao je onaj kod kojeg se cilj posla ne vidi iz samog posla (kauza je nevidljiva). Ako imamo mjenicu mi ne vidimo iz te ispraveza to se mjenièni du nik obavezao mjeniènom vjerovniku. mjenièni posao. Npr. Kauzalni pravni posao je npr. a pravno oblikovana svrha je pravo na besplatnu upotrebu knjige. Samo .pravnog posla. posudba knjige-ekonomska svrha je èitanje knjige.

znamo da du nik mora platiti odrenenu svotu novca. To . najma. zajma. Neformalni pravni poslovi su oni za koje oblik nije odrenen. ali iz same mjenice ne vidimo da li njegova obaveza za plaæanje potièe iz kupoprodaje. e) Formalni i neformalni pravni poslovi. Formalni su oni pravni poslovi za koje je oblik odrenen bilo propisom ili po odredbi stranaka.

Bitni sastojci pravnog .je pravni posao sklopljen u usmenom obliku. propis ili volja stranaka) Koji se ciljevi posti u propisivanjem forme? (radi dokaza.upisa u registar) 3. Oblici ili forma pravnih poslova? Ko propisuje formu? (Zakon tj. ELEMENTI SADR AJA PRAVNOG POSLA Razlikuju se 3 grupe elemenata (sastojaka) koji ulaze u sadr aj pravnog posla i to: 1.

Npr.posla (essentialia negotii) su oni sastojci koji su nu ni za odrenen tip nekog pravnog posla. Bitni sastoji èine minimalan sadr aj pravnog posla. za razliku od subjektivno bitnih. odnosno onih za koje se stranke dogovore da se imaju smatrati bitnima. .kod kupoprodajnog ugovora bitni elementi su predmet i cijena. Bitni sastojci odreneni su strogim propisom i zato se nazivaju objektivno bitnim.

Prirodni sastojci èine pro iren sadr aj pravnog posla. 2.Bitni sastojci zajma su obaveza na predaju zamjenjivih stvari u vlasni tvo zajmoprimcu s obavezom da on kasnije vrati istu kolièinu i kakvoæu. Prirodni sastojci (naturalia negotii) su oni sastojci koji se u pravnom poslu podrazumijevaju jer proizilaze iz same prirode odrenenog pravnog posla. To znaèi da bez prirodnih sastojaka pravni posao mo e .

kupoprodaja ima 30 WWW. te stranke moraju takve sastojke izrièito iskljuèiti ako ne ele da oni vrijede u pravnom poslu koji su zakljuèile.COM . Prirodni sastojci pravnog posla se odrenuju propisom. U suprotnom. prirodni elementi va e po sili zakona (npr.opstati.BH-PRAVNICI.

Nuzgredni sastojci (accidentalia negotii) su takvi sastojci koji vrijede samo .WWW. Dispozitivni propisi pru aju moguænost da stranke svoje menusobne odnose urede drugaèije nego to je to predvidio propis. 3. a menu njima je najpoznatija odgovornost prodavaèa za mane prodate stvari). Propisi kojim se odrenuju prirodni sastojci pravnog posla spadaju u ius dispositivum.BH-PRAVNICI.COM svoje prirodne sastojke.

Ali svojim uglavcima stranke ne smiju dirati u bitne sastojke i ne smiju nuzgrednim . Pri odrenivanju sadr aja pravnog posla strankama se pru a moguænost da one po svojoj volji putem nuzgrednih sastojaka modificiraju oadr aj odrenenog pravnog posla. Pravni posao mo e postojati bez nuzgrednih i prirodnih. a bez bitnih ne mo e.ako ih stranke izrièito ugovore. Nuzgredni sastojci se nikad ne podrazumjevaju.

Nuzgredni sastojci su: uvjet. jer prema njoj je . Ugovor je sklopljen pod uvjetom ako njegov nastanak i prestanak zavisi od neizvjesne èinjenjice Ova odredba nije taèna. UVJET (CONDICIO) Uvjet je nuzgredna odredba dodana pravnom poslu kojom stranke uèinak pravnog posla èine zavisnim od neke buduæe i neizvjesne okolnosti. rok i namet.uglavcima preæi granicu moguænosti I dopustivosti. 4.

uvjet neizvjesna èinjienica. Uvjet nije neizvjesna èinjenica. Za uvjet je karakteristièno da je to odredba . Objektivno neizvjesna okolnost mo e biti samo buduæa okolnost. -30Neizvjesnost mo e biti objektivna i subjektivna. nego buduæa i neizvjesna okolnost. stavljena u pro lost ili u buduænost. Kao uvjet mo e biti postavljena samo okolnost koja je objektivno neizvjesna (subjektivna neizvjesnost dovoljna je zaokladu).

Kada bi se uvjet odrenivao propisom u smislu da se mora dodati pravnom poslu. takva odredba ne bi bila uvjet veæ pretpostavka.koju pravnom poslu mogu dodati samo stranke. VRSTE UVJETA Najtipiènije vrste uvjeta su slijedeæe: Temeljna podjela je na: suspenzivne (odgodne) i . 5. Propis ne mo e odrediti da se neki posao mora sklopiti pod uvjetom.

rezolutivne (raskidne) uvjete. ne ispuni do uèinka pravnog posla uopæe neæe ni doæi. a) Suspenzivni (odgodni) uvjet odgana uèinak pravnog posla do vremena dok se uvjet ne ispuni ili ne izjalovi. Ako se izjalovi tj. nastaje predvineni pravni posao. Primjer: dat æu ti knjigu ako polo i ispit ili prodajem . uèinak pravnog posla nastaje tj. Ako se uvjet ispuni.

ali je trajanje uèinka zavisno od ispunjenja uvjeta. b) Rezolutivni (raskidni) uvjet raskida (uni tava) uèinak pravnog posla u èasu kad nastupi ona buduæa ili neizvjesna okolnost koja je postavljena kao uvjet. Ukoliko se ispuni rezolutivni .ti auto ako se u roku od 8 dana ne nane bolji kupac. To je takav uvjet kod kojeg pravni posao nastaje odmah.

uèinak pravnog posla prestaje. Konstrukcija uvjeta ovisi o stranaèkim eljama i namjerama).uvjet. Primjer: dajem ti knjigu ali ako padne na ispitu treba mi je vratiti (ista se okolnost mo e postaviti i kao rezolutivni i kao suspenzivni uvjet. c)Afirmativan je uvjet koji tra i da se ne to . a ako se raskidni uvjet izjalovi uèinak pravnog posla ostat æe trajan.

Primjer: ako ode u inostranstvo. Tim nastupom se mijenja dosada nje stanje. Negativni . tj. da done do nastupa buduæe i neizvjesne okolnosti. Dogodi li se ili nastane ta buduæa okolnost ka e se daje afirmativni uvjer ispunjen.dogodi. d) Negativan je uvjet koji tra i da se ne to ne dogodi. ako se o eni . tj. da ne nastupi buduæa i neizvjesna okolnost.

BH-PRAVNICI.COM .uvjet je ispunjen tek onda kad je sigurno da uvjetovana okolnost neæe 31 WWW.

ako ne ode u inostranstvo. Za pitanje da li je uvjet afirmativan ili negativan odluèno je treba li se neka okolnost dogositi ili ne dogoditi. Negativni uvjeti su: ako se o eni .BH-PRAVNICI.WWW. e) Potestativan je uvjet kod koga je ispunjenje one okolnosti koja je postavljena kao uvjet ovisna o volji uvjetno ovla tenog.COM nastupiti. Uvjetno ovla teni .

uraditi jer se ispunjenje potestativnog uvjeta sastoji u èinjenju ili propu tanju uvjetno ovla tenog. (Primjer: ako sutra otputuje ) f) Kazualni uvjet je onaj èije ispunjenje ovisi o nekom prirodnom doganaju ili o volji nekog treæeg. ako Ivan done nama. Primjer: ako bude lijepo vrijeme. .treba ne to poduzeti. odnosno ispunjenje je izvan volje ovla tenika. Ispunjenje kauzalnog uvjeta ovisi o sluèaju.

Nepravi uvjeti su: a) Nu ni uvjet . Nepravi uvjeti su oni ako okolnost nije istovremeno buduæa i neizvjesna. Gore navedeni uvjeti su pravi uvjeti tj. gdje postoji buduæa i neizvjesna okolnost. ako nedostaje samo jedan od tih elemenata.g) Mikstni ili mje oviti je uvjet èije ispunjenje ovisi istovremeno o volji uvjetno ovla tenog i o sluèaju.

Posao sklopljen pod -31nu nim rezolutivnim uvjetom postaje nevaljan jer tu stranke ne ele da njihov posao proizvede . ako NN umre). Uprkos buduænosti sigurno je da æe okolnost nastupiti. jer je bezuvjetan. ali ne i neizvjesna (npr.je onaj kod koga je okolnost koja se treba dogoditi buduæa. Pravni posao sklopljen pod nu nim suspenzivni uvjetom je valjan.

pravne uèinke. Primjer: dajem ti auto ali treba mi ga vratiti ako sutra osvane. b) Pravni uvjet (condicio iuris) nije uvjet nego samo jadna od pretpostavki potrebnih po propisu za postanak nekog pravnog odnosa. Primjer: kupit æu ti auto pod uslovom da odgovara za tetu koju njime uèini . c) Nemoguæi uvjet je onaj koji se ne .

mo e ostvariti ni fizièki niti pravno. smatra se da se uvjet izjalovio. To je va no jer postojanje nemoguæeg uvjeta u trenutku sklapanja pravnog posla mo e izazvati ni tavnost samog posla. Primjer: ako prstom dotakne sunce (fizièka nemoguænost) ili ako kupi . Ako je uvjet u trenutku sklapanja posla bio moguæ. pa tek kasnije postao nemoguæ. Ovdje je va an trenutak sklapanja pravnog posla.

e) Nemoralan je uvjet koji je protivan moralu dru tva. a takav je uvjet u na em pravu I nedopu ten. d) Nedopu teni uvjet je uvjet koji je protivan ustavom utvrnenim naèelima dru tvenog urenenja ili prisilnim propisima. Nedopu teni i nemoralni uvjeti su po djelovanju izjednaèeni sa nemoguæim uvjetima. Ni tav je ugovor kojem je dodan nedopu ten .atlantski okean (pravna nemoguænost).

ili nemoralan uvjet bez obzira da li je suspenzivan ili rezolutivan . drugo razdoblje nastupa kad se uvjet ispuni ili izjalovi tj. ispunjenje uvjeta U svakom od tih razdoblja drugaèije se ispoljavaju uèinci suspenzivnih uvjeta a drugaèije . DJELOVANJE UVJETA Djelovanje uvjeta prati se kroz 2 vremenska razdoblja: 1. Nemoralan uvjet izaziva nulitet posla. 6. vrijeme pendencije 2.

tada je nastao pravni posao ali je odgonen njegov uèinak.rezolutivnih uvjeta. Za vrijeme pendencije ne nastaju glavni uèinci pravnog posla. Ako je pravni posao sklopljen pod suspenzivnim uvjetom. Vrijeme pendencije poèinje sklapanjem pravnog posla i traje dok se uvjet ne ispuni.Menutim. odnosno izjalovi. To je vrijeme neizvjesnosti. kada uvjet visi (condicio pendet). uvjetno optereæeni ima i za . 1.

koje proizilaze iz postojeæeg pravnog stanja. Pravno stanje predstavlja 32 WWW.BH-PRAVNICI.COM .vrijeme pendencije neke obaveze.

ali su izvr ena pod uvjetom. . Najva nija obaveza sastoji se u tome da uvjetno optereæeni ne smije poduzimati radnje koje bi mogle dovesti do osujeæenja uvjeta.WWW.COM situaciju koju pravo uzima u obzir mada jo nisu nastale sve pretpostavke potrebne da se formira potpuni pravni odnos. Sva raspolaganja uvjetno optereæenog sa stvari u vrijeme pendencije su pravno valjana.BH-PRAVNICI.

to pravilo ne va i doslovno kod pravnih poslova mortis causa koji su sklopljeni pod . uvjetno optereæeni odgovara za tetu koja je nastala njegovom krivicom. Pozicija uvjetno ovla tenog prelazi i na njegove nasljednike. Menutim.To znaèi da æe sva raspolaganja prestati va iti u trenutku ispunjenja uvjeta. Ako bi zbog raspolaganja uvjetno optereæenog u vrijeme pendencije do lo do o teæenja stvari.

djelovanje u vrijeme pendencije suprotno je djelovanju suspenzivnog uvjeta. Uvjet je ispunjen (conditio existit) kada se . Ispunjenje uvjeta. ako uvjetno ovla teni umre u vrijeme pendencije. Ako je pravni posao sklopljen pod rezolutivnim uvjetom. 2. U takvom sluèaju. njegovi nasljednici ne stupaju na njegovo mjesto. Uèinci pravnog posla nastupaju odmah i traju dok traje vrijeme pendencije.suspenzivnim uvjetom.

kad je sigurno da se vi e neæe ispuniti (conditio deficit).dogodila tj. Ali uvjet je odluèen samo kad se dogodila ona buduæa i neizvjesna okolnost nego i onda kad se izjalovio tj. Ispunjenje uvjeta znaèi kraj pendencije. kad je nastala ona okolnost koja je bila predvinena u dispoziciji. -32*Afirmativni uvjet se ispunio kad je nastao onaj doganaj koji .

*Ispunjenjem suspenzivnog uvjeta automatski nastaju uèinci sklopljenog . Ako takav doganaj nije nastupio a sigurno je da I neæe nastupiti.je bio predvinen kao uvjet. afirmativni uvjet se izjalovio. tada se negativni uvjet izjalovio. Ako se doganaj zbio. *Negativni uvjet se ispunio ako nije nastao doganaj koji je bio predvinen kao uvjet a postalo je sigurno da se neæe ni dogoditi.

Takoner. te se . postaje ispunjenjem uvjeta pravi du nik kojeg protivna strana mo e tu iti na izvr enje èinidbe.pravnog posla. prestaje ispunjenjem uvjeta biti vlasnik. Niko ne mo e podiæi tu bu na ispunjenje suspenzivnog uvjeta. Ko se pod suspenzivnim uvjetom obavezao. To znaèi da onaj ko je pod suspenzivnim uvjetom prenio vlasni tvo. padaju sve raspolo be to ih je eventualno uèinio za vrijeme pendencije.

suspenzivni uvjet razlikuje od naloga uvjet odgana a ne sili. Ispunjenje rezolutivnog uvjeta ima stvarnopravni uèinak. Ako se suspenzivni uvjet izjalovio ne mogu vi e nastati nikakvi uèinci pravnog posla. Izjalovljenjem suspenzivnog uvjeta nastaje stanje kao da pravni posao uopæe nije bio sklopljen. *Ispunjenjem rezolutivnog uvjeta prestaju uèinci pravnog posla. Ali ako je treæi kao . dok nalog ne odgana ali sili .

od èasa kad se uvjet .sticatelj bio po ten tada se od njega ne mo e tra iti povrat radi za tite naèela po tenja ili povjerenja u prometu. jer je oèigledno da vi e zbog uvjeta neæe doæi do raskida pravnog posla. Ako se rezolutivni uvjet osujet ili izjalovi. tada uèinci pravnog posla postaju trajni. Djeluje li nastup uvjeta (suspenzivnog ili rezolutivnog) ex nunc tj.

ugovor prestaje va iti kad se . ugovor djeluje od trenutka njegovog zakljuèenja. od momenta u kojem je sklopljen sam pravni posao??? Ako je pravni posao sklopljen pod suspenzivnim (odgodnim uvjetom). Ako je pravni posao sklopljen pod rezolutivnim (raskidnim) uvjetom. pa se uvjetu udovolji. prirode posla ili volje strana ne proizilazi ne to drugo. osim ako iz zakona.ispunio ili ex tunc tj.

uvjetu udovolji . 33 WWW. Dodavanje uvjeta takvim poslovima proizvodi nevaljanost poslova ili se ex lege smatra da takvi uvjeti nisu ni dodani. To su u su tini pravni poslovi s èijom prirodom je nespojiva neizvjesnost koju uvjet unosi u pravni posao.COM .BH-PRAVNICI. Bitno je napomenuti da ima pravnih poslova koji ne trpe uvjete.

BH-PRAVNICI.WWW.uèinak nastaje tek od odrenenog vremena ili pak traje do odrenenog vremena. tj. ROK (DIES) *Rokovi se za razliku od uvjeta mogu odrenivati i propisom i ne javljaju se iskljuèivo kod pravnih poslova Rok je nuzgredna odredba pravnog posla kojom se uèinak pravnog posla ogranièava vremenom.COM 7. Iz navedene definicije proizilazi klasifikacija na: .

do 01.01. Razlika izmenu roka i uvjeta je u tome to rok ne . ) slièni su suspenzivnim uvjetima jer se uèinak pravnog posla odgana. od 01. Zavr ni rokovi (npr.01..2002 slièni su ) rezolutivnim uvjetima jer uèinak pravnog posla prestaje istekom roka..2001.poèetne (dies a quo) Poèetni rokovi (npr. zavr ne (dies ad quam) rokove.

sadr i element neizvjesnosti. b) Slo eni rokovi su . kao dan za koji je sigurno da æe se dogoditi i kad æe se dogoditi.10. a) Jednostavni rokovi su oni rokovi kod kojih nema neizvjesnosti. Odreneni su kalendarski (dies certus an. npr.2001. certus quando). tj.01. Ovaj element poslu io je kao osnova za klasifikaciju rokova na jednostavne (proste) i slo ene.

Zbog the neizvjesnosti smatraju se uvjetima.oni koji u sebi sadr e element neizvjesnosti (dies incertus pro conditione habetur = neizvjestan rok smatra se uvjetom). ali nije izvjesno kada (npr: kad se kao . Na uèinak pravnog posla djeluju kao uvjeti. Slo eni rokovi mogu biti odreneni na nekoliko naèina: Kao dan za koji je izvjesno da æe se dogoditi.

ako se dogodi kada æe se dogoditi (npr: kada roditelji obeæaju djetetu auto na njegov 25. ali ako .ronendan ne zna se da li æe ga do ivjeti. ali se zna. -33Kao dan za koji je neizvjesno hoæe li se dogoditi.rok odredi dan neèije smrti za koju je nedvojbeno da æe nastupiti ali se ne zna kada ).

NAMET (MODUS)) ili nalog Namet je nuzgredna odredba dodana besplatnom pravnom poslu kojom se sticatelju nameæe izvr enje neke du nosti.ga do ivi datum je poznat). Kao dan za koji je neizvjesno ihoæe li se i kada æe se dogoditi. Znamo da su besplatni pravni poslovi oni kod kojih se za . (npr: kada zavr i fakultet dobit æe auto ) 8.

Iako je nalog neka du nost. neki teret koji se nameæe sticatelju ipak ta du nost ne pretavra besplatni pravni posao u naplatni.èinidbu ne tra i protuèinidba. To znaèi da nalog nema karakter protuèinidbe. To se najbolje vidi u sluèaju ako je nalog narenen u korist davatelja nego u korist samog primatelja ali I u korist neke treæa osobe ili u javne .

Time dobivamo darovanje s nalogom. Po to je besplatni pravni posao mo e mu se dodati nalog kao nuzgredna odredba. Nalog se mo e dodati: 1. Darovanje s nalogom imamo u sluèaju: dajem ti 3000 KM ako ode mjesec dana na oporavak. besplatnim pravnim poslovima menu ivima.Najtipièniji besplatni pravni posao je darovanje.svrhe. ako darovani to prihvati imamo posla .

oporuci ili pravnim poslovima za sluèaj smrti-npr. Oporuèitelj mo e opteretiti nekom du no æu osobu kojoj ostavlja neku korist iz ostavine. 2. Ostavlja prijatelju vinograd ali mu nameæe du nost dam u podigne . Neko npr. Neplatnim pravnim poslovima ne mo e se dati nalog. Tu se najbolje vidi da nalog nema karakter protuèinidbe.s darovanjem s nalogom kod kojeg nalog ide u korist primatelja.

ta se de ava ako primatelj ne ispuni nalog? Moguæa su dva rje enja: 34 WWW.spomenik.BH-PRAVNICI.COM .

To je èest sluèaj kod darovanja s nalogom.COM *ako onaj koji je s besplatnom namjenom dao nalog hoæe da muse se njegov nalog zaista ispuni jer je mo da dat u interesu nekog treæeg-mo e tu iti na ispunjenje naloga.BH-PRAVNICI. *moguæe je da se zbog neispunjenja naloga zatra i vraæanje onog to je primatelju dato. Neispunjenje naloga djeluje kao nastup raskidnog .WWW.

uvjeta (rezolutivnog). OBLIK OÈITOVANJA VOLJE Pod oblikom oèitovanja volje podrazumijevaju se razlièiti oblici i razlièite moguænosti u kojima unutra nja volja subjekta dolazi do vanjske manifestacije. Oblici oèitovanja volje su: *usmeno *pismeno *oèitovanje volje znacina *oèitovanje volje konkludentnim radnjama * utnja Izravni oblici oèitovanja volje (direktna oèitovanja) su: 1) Usmeno oèitovanje . 10.

Pod usmenim oèitovanjem podrazumijeva se oèitovanje pomoæu ive izgovorene rijeèi (viva vox).Ugovor o jemstvu obavezuje jemca samo ako je izjavu o jemstvu -34uèinio pismeno. Npr. to znaèi da ako je potrebno da stranke sklope pravni posao u pismenom obliku to je samo propisima odreneno.volje. . Usmeno oèitovanje volje je najèe æi i najuobièajniji oblik oèitovanja volje.

2) Pismeno oèitovanje volje. sredstvo kojim se pisalo. te vrstu pisma i jezika na kome se izra avalo. Pisano oèitovanje ne mora biti vlastoruèno napisano ali mora biti vlastoruèno potpisano (ali od tog pravila postoji izuzetak u ZN: Oporuka je . Pod pismenim oèitovanjem volje podrazumijeva se oèitovanje dato pomoæu pisanih rijeèi (scriptura). bez obzira na materijal na kome je pisano.

pravovaljana ako ju je oporuèitelj napisao svojom rukom I ako ju je potpisao ). *Faksimil . Bitno je napomenuti da se ugovori grananskog prava ne potpisuju parafom. Redovno se sastoji od imena i prezimena. takoner vrlo èesto susreæe. *Paraf se. kao skraæeni oblik vlastoruènog potpisa. *Potpis mora biti vlastoruèan. stavlja se na kraju ili ispod teksta. posebno u uredskom poslovanju.

odnosno drugog organa. Po pravilu. 3) Oèitovanje volje znacima. rukoznak mora biti ovjeren od 2 svjedoka ili od suda. Da bi bio punova an.je mehanièki otisak vlastoruènog potpisa. Kod ovog oèitovanja volje tra i se upotreba . *Rukoznak je ranije kori ten od strane nepismenih ljudi. Danas se zbog razvoja daktiloskopije umjesto rukoznaka upotrebljava otisak prsta. faksimil nije dovoljan kao potpis.

pru anje ruke ili kimanje glavom. Takvim se znacima ne mo e dati ponuda jer se pomoæi znakova . Obveznopravni ugovori nastaju prihvatom ponude. Znaci imaju ogranièenu upotrebu npr. (npr.kretanje rukom.opæenito poznatih i razumljivih znakova. Prihvat se mo e dati I znacima kao npr. Kimanje glavnom. odnosno da upotrijebljeni znaci budu razumljivi bar u onom krugu u kome se daje oèitovanje pomoæu znakova..mimika).

BH-PRAVNICI. 35 WWW.ne mo e izraziti potpun sadr aj ugovora.COM .

COM Neizravni oblici oèitovanja volje su: 4) Oèitovanje volje konkludentnim radnjama. Sastoji se u tome da se iz odrenenog pona anja oèitovatelja mo e sigurno zakljuèiti (concludere) da je posrednim putem htio izraziti odrenenu volju. spada u indirektna oèitovanja volje.BH-PRAVNICI. a ne eli da se . *Osoba koja je izvr ila odrenene konkludentne radnje.WWW. za razliku od prethodno nabrojanih.

mora takvu moguænost izrièito iskljuèiti (izjavom). protestatio je izrièito oèitovanje volje kojim se odrenena osoba unaprijed osigurava od pogre nog shvatanja njenih postupaka. To je izjava kojom se stranka ogranuje od toga da se neki njen èin shvati kao napu tanje prava. Dakle. *U i pojam od protestatio je reservatio. Takva izjava zove se protestatio.one shvate kao oèitovanje volje. Odrenena osoba uprkos .

Srednjevjekovno pravilo qui tacit consentire videtur (ko uti smatra se da odobrava) ne va i. utnja. Postoje 2 izuzetka: 1. Kada je ponuneni u stalnoj .poduzetoj radnji se rezervira. Vraæajuæi du niku zadu nicu vjerovnik izjavljuje da taj akt ne smije shvatiti kao oprost duga. utnja ponunenog po pravilu ne znaèi prihvatanje ponude. zadr ava za sebe odreneno pravo. Npr.

ako konkretnu ponudu ne eli prihvatiti.smatra da je prihvatio ponudu. Osobe koje su se ponudile da izvr avaju naloge druge osobe za obavljanje odrenenih poslova. Propusti liizjaviti odbijanje u ostavljenom roku. 2.poslovnoj vezi sa ponunaèem u pogledu odrenene robe. pediteri. ne smije utiti. kao i osobe kod kojih izvr enje takvih naloga spada u poslovnu djelatnost (advokati. mora reagovati izrièitim odbijanjem. .

posrednici i sl) du ne su izvr iti dobivene naloge ukoliko ih nisu odbile odmah nakon prijema. U ugovoru o nalogu je predvinena odgovornost za tetu koju bi nalogodavac mogao pretrpjeti ako nalogoprimac na vrijeme ne obavijesti ga o neprihvaæanju naloga. Ugovor se smatra sklopljenim u trenutku kada je ponuda tj. nalog stigao ponunenom. -35*U teoriji se zagovara i treæi .

OBLIK PRAVNIH POSLOVA Pravni posao je stranaèko oèitovanje volje usmjereno na postizanje po pravu dozvoljenih uèinaka. 10. prema kome bi se utnja mogla smatrati prihvatanjem ponude ako bi se ponuda odnosila na ugovor u iskljuèivu korist ponunenog (npr.darovanje). Ali da bi se volja .izuzetak. Ulpijanova izreka: Ko uti smatra se da pristaje ako se radi o njegovima interesima .

Svaki pravni posao mora imati neki oblik. mora se na neki naèin I u nekom obliku oèitovati. Zbog toga treba pojmovno . a svaki pravni posao mora imati neki oblik Pod oblikom pravnih poslova podrazumijevaju se samo oni oblici oèitovanja volje u kojima se mo e izraziti potpuni sadr aj pravnog posla. Oblik je vanjska uoèljiva manifestacija. vanjski izraz nekog sadr aja.mogla uva iti.

Ako se . Konsenz nije izraz za oblik veæ za sadr aj.razlikovati oblik oèitovanja volje od oblika pravnih poslova. Takvi pravni poslovi za koje se unaprijed ne tra i oblik nazivaju se neformalni pravni poslovi. Za ugovore te pravne poslove ne tra i se odreneni oblik.Obaveza nastaje zbog sadr aja koji je voljno odrenen a ne zbog oblika u kojem je taj sadr aj izra en.

za odreneni pravni posao unaprijed tra i odreneni oblik bilo po zakonu ili sporazumom stranaka taj je posao formalan pravni posao.COM . Najèe æi oblici pravnih poslova su: *usmeni *pisani *sa svjedocima *sa sudjelovanjem nadle nih dr avnih tijela 36 WWW.BH-PRAVNICI.

COM a) Usmeni oblik pravnog posla postoji kada su oèitovanja volje stranaka data ivom rijeèju ili kombinacijom izgovorenih rijeèi. te u sluèaju oporuke u izvanrednim prilikama.WWW. Usmeni pravni posao bi trebalo smatrati formalnim pravnim .trgovini. znakova ili konkludentnih radnji. kupovina na tr nici. kao npr.BH-PRAVNICI. Primjenjuju se najèe æe tamo gdje bi uvonenje formalnih pravnih poslova predstavljalo koèenje prometa.

b) Pisani oblik pravnog posla postoji kada su oèitovanja volje stranaka data pomoæu pisanih rijeèi.poslom. Zahtjev pisanog oblika je ispunjen ako strane izmjenjuju pisma ili se sporazumiju teleprinterom ili nekim drugim sredstvom. koji omoguæuju da se sa sigurno æu utvrdi sadr aj I davatelj izjave. Sklopljen je u trenutku kada . ako bi usmeni oblik propisom bio odrenen kao obavezan.

mjerodavan je izvornik. da na njega stave svoj rukoznak ovjeren od suda.ga stranke potpi u. Ako se pojedini primjerci ne sla u. tj. Za sklapanje ugovora dovoljno je da obje strane potpi u jednu ispravu. ili da svaka strana potpi e primjerak isprave namijenjen drugoj strani. Pisani pravni posao treba biti sastavljen u najmanje onoliko primjeraka koliko ima stranaka. a to je primjerak .

Ako stranke nisu ni ta odredile.koji su stranke potpisale. onda se u vezi sa ostalim dokazima i utvrnenim okolnostima prosunuje koji je primjerak mjerodavan. mjerodavan je onaj koji su stranke odredile da slu i kao izvornik. Ako je potpisano vi e primjeraka. Pravni poslovi koji se sklapaju u pismenom obliku su: ugovor o prenosu prava vlasni tva ili prava kori tenja na zemlji tu il .

d) Uèe æe organa dr avne vlasti kao oblik . ugovor o kupoprodaji itd. Tipièan primjer je pisana oporuka pred svjedocima. Uèe æe svjedoka kod sklapanja pravnih poslova se danas po pravilu ne tra i.izgradi. jo uvijek postoje neki pravni poslovi (posebno poslovi mortis causa) koji se moraju sklopiti pred svjedocima. vlastoruèna oporuka. Menutim. c) Pravni posao sklopljen pred svjedocima.

. bilo pri samom aktu sklapanja pravnog posla. bilo nakon veæ naèinjene pisane isprave o pravnom poslu. Ponekad se za punova nost pravnog posla zahtijeva uèe æe organa vlasti. Najèe æi su oni koji se zakljuèuju u obliku sudskog zapisnika. Tipièni oblici uèe æa organa dr avne vlasti kod pravnih poslova su: -36Oblik pravnih poslova sklopljenih pred nadle nim organom.pravnih poslova.

pravni posao mo e biti sklopljen i u obliku zapisnika pred organom opæinske uprave. ukoliko je to predvineno propisom (npr. nijemi koji ne znaju pisati ili osobe koje ne znaju slu beni sudski jezik.Sklapaju se u sudu pred sucem.Ovakav oblik èesto se tra i za pravne poslove koje sklapaju slijepi i gluhi koji ne znaju èitati. Pored ovog oblika. Ugovor o darovanju .

solemnizacija) isprava je ovjeravanje privatnih isprava da im se da znaèaj javnih isprava. pa potvrnena izjava ima istu va nost kao i javna isprava sastavljena na sudu. Potvrnivanje (ovjeravanje.Ovdje sudija ovjerava sam sadr aj isprave. Potvrditi se mo e pravni posao koji je zakljuèen u pisanom obliku.bez prave predaje). zato stranke donose veæ gotovu ispravu koju sudac treba ovjeriti.. Ovjeravanje .

nadmetanje putem pisanih ponuda itd. javni bilje nici i ovla tene osobe u trgovaèkom dru tvu. Ovjera potpisa ne znaèi da se time potvrnuje autentiènost sadr aja (teksta) isprave. ustanovi ili nekoj drugoj pravnoj osobi. Postoje I drugi oblici npr. Usmeni dodaci . Ovjeravanje potpisa vr e organi dr avne uprave. Ovjeravanjem potpisa potvrnuje se da potpis na nekoj ispravi potièe od odrenene osobe. Usmeno javno nadmetanje.potpisa.

prema kojima æe kasnije usmene dopune . pravilo je da i sve kasnije izmjene i dopune ugovora moraju biti u istom obliku (paritet oblika).pisanom ugovoru. (Kakav uèinak imaju usmeni dodaci pisanom ugovoru I u kojem obliku su dopu tene izmjene I dopune formalnih ugovora?) To ovisi: Ako je oblik ugovora propisan zakonom. Postoje 2 izuzetka od tog pravila.

COM .BH-PRAVNICI.formalnom ugovoru biti pravno valjane: 37 WWW.

BH-PRAVNICI.COM a) Kad se usmena dopuna odnosi na sporedne taèke o kojima u formalnom ugovoru nije ni ta reèeno. a oblik je propisan iskljuèivo u interesu ugovornih strana. Ukoliko je . a to nije protivno cilju radi kojeg je oblik propisan.WWW. b) Kad se kasnijim usmenim dodacima smanjuju ili olak avaju obaveze neke ugovorne strane.

Ugovara se vi a cijena. pravilo je da neovisno o tome je li piasni oblik odrenen . dozvoljene su izmjene i dopune neformalnim (usmenim) sporazumom bez obzira o kojim elementima ugovora se radi. a u ispravu u ugovoru se unese ni a cijena kako bi se izbjegla porezna obaveza. Kad se radi o istodobnim usmenim pogodbama npr.oblik ugovora odrenen voljom stranaka.

I tu su predvinena dva izuzetka u kojima æe u isto vrijeme usmene pogodbe biti ipak valjane: a) ako se odnose na sporedne taèke o kojima u formalnom ugovoru nije ni ta reèeno a nisu u suprotnosti sa njegovim sadr ajem niti su protivne cilju zbog kojeg je oblik .zakonom ili voljom stranaka vrijedi samo ono to je u tom obliku sadr ano.

b) kad se njima smanjuju ili olak avaju obaveza jedne ili obje strane a oblik je propisan samo u interesu ugovornih strana. u za titi interesa stranaka npr. Da ih . (Zbog èega se kod nekih pravnih poslova zahtjeva oblik? Pravno politièki ciljevi propisivanja odrenenog oblika pravnih poslova mogu biti u za titi dru tvenih interesa.propisan. Ciljevi i smisao oblika pravnih poslova.

* dokazivanja i * upisa u javni registar.ugovor o do ivotnom izdr avanju) te zbog sprjeèavanja falsifikovanja).se upozori na posljedica zakljuèenja odrenene vrste pravnog posla (mjenica. * utu ivosti. Posao æe biti ni tav ako nije zakljuèen . Oblik se kod pravnih poslova najèe æe tra e zbog: * valjanosti. a) Valjanost pravnog posla-redovno se oblik tra i za valjanost odrenenog pravnog posla.

Ako stranka eli preko suda ostvariti neko pravo iz takvog ugovora to mo e samo uèiniti ako je posao zakljuèen . -37b) Utu ivost pravnog posla-Ima pravnih poslova koji se mogu zakljuèiti u bilo kojem obliku. To je oblik ad solemnitatem. Ugovor kojim se prenosi pravo vlasni tva nad nekretninama mora biti saèinjen u pismenom obliku. Npr.u odrenenom obliku.

darovanje pokretnine bez pravne predaje valjano je u bilo kojem obliku.u odrenenom obliku npr. c) Dokazivanje postojanja pravnog posla-oblik ponekad slu i samo radi lak eg dokazivanja pravnog posla. To je . Darovatelj se mo e prisiliti na predaju samo ako je posao zakljuèen u obliku sudskog zapisnika. Npr. Zadu nica je samo dokazna isprava. zajam je valjan makar je sklopljen u usmenom obliku.

VALJANOST I NEVALJANOST PRAVNIH POSLOVA Objektivno granansko pravove e pravne uèinke koje stranke namjeravaju postiæi pravnim poslom (namjeravani pravni uèinci) samo ako su za valjanost tog pravnog posla ispunjene njime . 11. d) Upis u javni registar-ako se na temelju pravnog posla hoæe izvr iti upis parav u javni registar.oblik ad probationem. tada posao mora biti zakljuèen u pismenom obliku.

COM .predvinene pretpostavke. Za ugovore te opæenito za pravne poslove se zahtjevaju neke pretpostavke valjanosti.BH-PRAVNICI. Pretpostavke valjanosti pravnog posla su: 38 WWW.

forma pravnog posla (ponekad).COM 1. 2. pravna i poslovna sposobnost subjekata. moguæa. 3. 4. dopu tena osnova. 5. Ako se bilo koja od navedenih pretpostavki ne ispuni ili se ispune samo u sadr ajno relativnom znaèenju (npr.WWW. dopu tena. Nevaljani pravni . odrenena ili odrediva èinidba. umjesto dopu tene èinidba je nedopu tena) pravni posao je nevaljan.BH-PRAVNICI. valjano i saglasno oèitovanje volje.

poslovi mogu biti: ni tavi pobojni. Ni tavost se javlja u dva pojmovna oblika: -apsolutna ni tavost (ni tavost . Bitna razlika izmenu ni tavosti i pobojnosti je u tome to ni tavost djeluje ex tunc a pobojnost ex nunc. roku isticanja i posljedicama koje izazivaju. Razlike su u njihovim karakteristikama. razlozima koji ih uzrokuju. krugu osoba koje su ovla tene da ih istièu.

Nazivaju se i apsolutno ni tavim pravnim poslovima. da su valjani. S njima se postupa kao da nisu ni zakljuèeni. Svrha im je za tita temeljnih dru tvenih vrijednosti i dru tvenog urenenja izra ena u pravnim i . NI TAVOST 1.ugovora) -relativna ni tavost (pobojnost) A. POJAM I KARAKTERISTIKE NI TAVIH PRAVNIH POSLOVA Ni tavi su oni pravni poslovi koji ne proizvode pravne uèinke koje bi. trebali proizvesti.

od trenutka zakljuèenja pravnog posla.moralnim normama dru tva. takav pravni posao . Ni tavost nastupa ex lege. tj. Ni tavost nastaje ex tunc. Ako bi naknadno otpao uzrok ni tavosti. a sud o njoj vodi raèuna po slu benoj du nosti (ex officio). Po to ni tavost nastaje na osnovu zakona. sud mo e svojom odlukom samo proglasiti posao ni tavim ako su se za to stekli zakonom predvineni razlozi-deklaratorna odluka.

-382. te *ponekad nedostatak potrebne forme (oblika) . RAZLOZI NI TAVOSTI Razlozi ni tavosti su: *poslovna nesposobnost stranaka. neodrenenost odnosno neodredivost èinidbe. osim u nekim iznimnim sluèajevima predvinenim zakonom. *nemoguænost. Va no je napomenuti da stranke ne mogu svojom nagodbom otkloniti ni tavost ugovora koje su zakljuèile. nedozvoljenost. *nevaljanost i nesaglasnost oèitovanja volje. *nepostojanje ili nedopu tenost osnove.ne bi konvalidirao.

Od fizièkih osoba poslovno su nesposobne maloljetne osobe (osim onih koje zakljuèe brak prije punoljetstva) i punoljetne osobe li ene poslovne sposobnosti. Oni mogu sklapati pravne poslove u okviru raspolaganja svojom zaradom. *Pravni .a) Poslovna nesposobnost stranaka. Izuzetak su maloljetnici sa navr enih 15 godina ivota koji su stupili u radni odnos. Pravni poslovi koje zakljuèe ove osobe bit æe ni tavi.

Savjesna strana koja nije znala niti je morala znati za to i koja je sklopila ni tav ugovor ima pravo na naknadu tete koju je pretrpjela sklapanjem takvog ugovora. *Ni tav æe biti i pravni posao koji zastupnik pravne osobe zakljuèi bez saglasnosti odrenenog organa u pravnoj .poslovi koji sklapaju pravne osobe bit æe ni tavi ako su sklopljeni izvan okvira njihove pravne sposobnosti.

BH-PRAVNICI.COM .osobi. ukoliko je ta saglasnost predvinena statutom ili ugovorom 39 WWW.

COM pravne osobe i upisana u sudski registar.WWW. Ako ni ta drugo nije upisano u sudski registar.BH-PRAVNICI. Naknadan saglasnost djeluje retroaktivno ako nije drugaèije ugovoreno. Ugovorna strana poziva pravnu osobu. saglasnost se mo e dati prethodno. nakladno i istodobno. da u odrenenom se roku izjasni da li daje saglasnost ili ne. Ako to ne uèini pretpostavlja se da saglasnost .

Svi oblici nevaljanog oèitovanja obuhvaæeni su irim . b) Nevaljanost i nesaglasnost oèitovanja volje.nije data. U sluèaju ni tavosti zbog davanja saglasnosti savjesna ugovorna strana ima pravo na novèanu naknadu. Nevaljano je svako oèitovanje volje koje nije uèinjeno ozbiljno I slobodno. te ako postoje drugi oblici nesaglasnosti izmenu volje I oèitovanja I ako oèitovanja ugovornih strana nisu menusobno saglasna.

Sluèajevi ovog nesklada su: . pod manama volje podrazumijevaju se sluèajevi nesklada izmenu volje i oèitovanja. a) Svjestan nesklad izmenu volje i oèitovanja postoji u sluèajevima kada stranka namjerno oèituje ne to to u stvari neæe. Nesklad mo e biti svjestan i nesvjestan.pojmom koji se naziva mane volje. Stranka je potpuno svjesna da njena volja nije u skladu sa datima oèitovanjem. Dakle.

nesporazum i prevara. ale. izazivaju nevaljanost pravnih poslova. Mentalna rezervacija je svjestan nesklad izmenu volje i oèitovanja kad jedna strana . neznanje.sluèajevi kolskog primjera. osim mentalne rezervacije. Sve nabrojane mane volje. simulacije. Tipièni sluèajevi ovog nesklada su: zabluda. b) Nesvjestan nesklad postoji u sluèajevima kada stranka nesvjesno oèituje ono to u stvari ne eli. prijetnje i mentalne rezervacije.

Postavlja se pitanje: Da li je uop te nastao pravni posao I mo e li on proizvesti normalne pravne uèinke? Pravni posao je nastao I izaziva svoje pravne uèinke jer se na mentalnu rezervaciju odnosi pravilo ko zna ili mora .prilikom sklapanja pravnog posla svjesno oèituje kao svoju volju ne to to ona u stvari neæe. a druga strana za to ne zna.

kao va eæe æe se uzeti ono to je oèitovano. Primjer mentalne rezervacije mo e poslu iti dra ba (uèesnik u dra bi mora kupiti ono to je oèitovao da hoæe I ne mo e pravdati time da nije htio kupiti tu stvar).U ovakvim sluèajevima iz potrebe za tite interesa treæih lica i sigurnosti pravnog prometa. ne mo e htjeti oèitovanje bez posljedice .znati posljedice svog oèitovanja. .

Pravni posao sklopljen u tim situacijama smatraju se ni tavim. Ipak. kolski primjer i ala. u kazali noj predstavi-kada neko svjesno oèituje ono to ne eli. posao sklopljen u ali mo e biti valjan ako jedna od ugovornih . svjesnom neskladu izmenu volje i oèitovanja data npr.-39Ni tavost pravnih poslova uzrokuju slijedeæe mane volje: 1. Radi se o tzv.

strana opravdano shvati posao ozbiljnim (npr. Simulacija. kada neko eli da umiri svoje bolesno cdijete ka e prijatelju da mu kupi skupu igraèku. 2. Pod simulacijom se podrazumijeva prividno sklapanje pravnih poslova. a na kraju je ovaj prema propisima o nalogu morao prijatelju naknaditi tro ak bez obzira to se alio). To je takoner oblik svjesnog nesklada izmenu . to ovaj ozbiljno shvati.

kod apsolutne simulacije stranke sklapaju pravni posao.volje I oèitovanja. prividna prodaja stvari prijatelju ili ronaku . jer stranke ne ele pravni posao koji sklapaju. prevare treæeg lica ili u neku drugu svrhu. (npr. a) Apsolutna simulacija se sastoji u sklapanju prividnog pravnog posla radi izbjegavanja propisa. Dakle. Simulacija mo e biti: apsolutna i relativna. a uistinu ne ele nikakav pravni posao.

COM .radi prikrate vjerovnika ili prividno otunenje nekretnine radi sticanja nekog prava).BH-PRAVNICI. Postavlja se pitanje: Mo e li simulirani pravni posao nekada biti valjan? Prema treæim osobama ovaj prividni pravni 40 WWW. Prividni pravni posao nema uèinka menu strankama.

BH-PRAVNICI. to znaèi da nije znala niti je morala znati za prividnost posla. b) Relativna . Stranke se u sluèaju kada bi treæa osoba stekla neko pravo iz takvog posla ne mogu pozivati na prividnost posla. Svrha je ove odredbe da se za titi povjerenje u promet.COM posao proizvodi pravne uèinke pod uslovom da je treæa osoba bila svjesna.WWW.

Npr. Prividni posao naziva se simuliranim. Radi se o dva ugovora: jedan prividno zakljuèen prema vani kojeg stranke ne ele.simulacija je sklapanje prividnog pravnog posla da bi se njime prikrio neki drugi posao. stranke prividno zakljuèe ugovor o darovanju umjesto kupoprodajni ugovor da bi izbjegle primjenu propisa o plaæanju poreza. a drugi prikriveni koji stranke ele. a prikriveni disimuliranim .

3. prikriveni pravni posao). Kada je disimulirani pravni posao valjan? Valjan je pod uslovom kada su ispunjene sve potrebne pretpostavke.poslom. Nesporazum (dissensus). Za nastanak valjanog . Simulirani posao je ni tav. Postavlja se pitanje: da li stranke uop te ele neki pravni posao? (stranke ele disimulirani tj. a disimulirani valjan pod uvjetom da su za to ispunjene sve potrebne pretpostavke.

Takav je ugovor nepostojeæi.ugovora potrebno je i saglasni oèitovanje volje ugovornih strana.Nesporazum mo e biti o prirodi . Ako ugovorne strane vjeruju da su saglasne a menu njima postoji nesporazum o prirodi ugovora koji sklapaju ili o osnovi ili predmetu obaveza. ne proizvodi pravne uèinke te nema razlike u odnosu na ni tave ugovore. tada se smatra da ugovor nije ni nastao.

ugovora koji se sklapa. Nesporazum o èinidbi i predmetu obaveze postojat æe npr. o osnovi. ili o predmetu obveze (èinidbi). Takav ugovor se u teoriji naziva i nepostojeæim. kad najmodavac dr i da ugovara sedmiènu a . a ova osoba to smatra kao darovanje. Nesporazum o prirodi ugovora imamo npr. kada neko izjavi da posunuje knjigu nekoj osobi. Ne proizvodi pravne uèinke.

nedopu ten.najmoprimac mjeseènu najamninu pri sklapanju ugovora o najmu stana. *Pod objektivnom nemoguæno æu èinidbe se misli na . neodrenen ili neodrediv. neodrenenost ili neodredivost èinidbe Kad je predmet obaveze nemoguæ. Nemoguænost. ugovor je ni tav . a) Nemoguænost èinidbe (predmeta obaveze) je razlog ni tavosti pravnog posla ako je èinidba bila objektivno nemoguæa u vrijeme zakljuèenja posla (impossibilium nulla obligatio est). nedopu tenost.

radnju koju niko ne mo e izvr iti. -40*Subjektivna nemoguænost èinidbe u vrijeme zakljuèenja pravnog posla ne izaziva njegovu ni tavost. Ni tav je posao sklopljen pod nemoguæim odgodnim uvjetom. Ako se neko obavezao na takvu radnju posao bi bio ni tav jer vrijedi-ni tava je obaveza na nemoguæe. Nemoguæi raskidni uvjet ne utièe na valjanost pravnog posla. nego izaziva samo odgovornost du nika .

Subjektivno nemoguæa je èinidba koja se u stvari mo e izvr iti. zidar se obave e na izgradnju kuæe. ali zbog odrenenog neiskustva u gradnji ne uspije izvr iti taj posao. ali je ne mo e izvr iti osoba koja se na to obavezala npr. Naime. pa kasnije postane nemoguæa (tzv. ako je èinidba koja je u vrijeme sklapanja posla bila moguæa.za neispunjenje preuzete obaveze. .

obaveza prestaje.nakanadna nemoguænost) to neæe izazvati ni tavost posla. Naknadna nemoguænost znaèi ne izaziva ni tavost posla. Pravna nemoguænost je obuhvaèena pojmom nedopu tenosti. Du nik æe u tom sluèaju odgovarati za tetu ako je nemoguænost nastupila njegovom krivicom. kupoprodaja stvari izvan prometa. U suprotnom. b) Nedopu tenost èinidbe postoji ako je ona protivna ustavom utvrnenim naèelima . *Pravna nemoguænost èinidbe postoji npr.

41 WWW. Uvjet je nedopu ten u sluèaju da je protivan ustavu.dru tvenog urenenja. Pravni posao takvog sadr aja je ni tav. U okviru pojma nedopu tenosti razlikuju se: zabranjeni. prisilnim propisima i moralu dru tva.COM .prisilnim propisima i moralu dru tva.BH-PRAVNICI. Ni tavost pravnog posla nastupit æe i zbog nedopu tenosti uvjeta bilo odgodnog ili raskidnog. nemoralni i zelena ki pravni poslovi.

.

COM Zabranjeni pravni poslovi su pravni poslovi protivni zakonskim normama. nemoralni su protivni moralnim normama odrenene dru tvene zajednice.WWW. Ugovori koji se odnose na stvari izvan prometa. Npr. ugovore o nasljedstvu i dr.BH-PRAVNICI. Zabranjeni pravni poslovi su ni tavi osim ako cilj povrijenenog pravila ne upuæuje na neku drugu sankciju ili ako zakon u odrenenom sluèaju ne propisuje .

ako je zabrana bila manjeg znaèaja a ugovor je izvr en . Ni tavost se ne mo e isticati. Npr. Ako je sklapanje nekog ugovora zabranjeno samo jednoj strani (npr. Nemoralni pravni .ne to drugo. Prodaja robe nako isteka radnog vremena). ugovor ostaje na snazi. a strana koja je povrijedila zakonsku obavezu snosit æe posljedice kao to su odgovornost za prekr aj ili privredni prijestup.

njegovim nedovoljnim iskustvom ugovori za sene . Zelena kim se smatra ugovor u kome neko koristeæi se stanjem nu de ili te kim materijalnim stanjem drugog. ni tav je i protivan moralu ugovor o zajmu koji je dat radi hazardiranja pa je saglasno tome odbijen zahtjev za povrat zajma. Zelena ki pravni poslovi.poslovi su pravni poslovi koji se protive normama odrenene dru tvene zajednice. Npr.

. zelena ki je ugovor o do ivotnom izdr avanju u uslovima kada je bilo izvjesno da nastupa smrt primatelja izdr avanja.ili nekog treæeg korist koja je u oèiglednom nesrazmjeru sa onim to je on drugom dao ili uèinio ili se obavezao dati ili uèiniti. Npr. da bi se iskori tavanjem tune nevolje postigla neka imovinska korist. Zelena ki ugovor je u su tini vrsta nemoralnog ugovora.

c) Neodrenenost ili neodredivost èinidbe.Zelena ki ugovor je ni tav. U tom sluèaju ugovor sa odgovarajuæom izmjenom ostaje na snazi. Pravni posao æe biti ni tav ako je èinidba neodrenena . ZOO predvina moguænost da taj ugovor ostane na snazi ako o teæenik u roku od 15 dana od njegovog sklapanja podnese sudu zahtjev za smanjenje obaveze na pravièan iznos a sud tome udovolji.

Ako takvih podataka nema ili treæa osoba . Neodrenena èinidba postoji ako poslom nije predvineno dovoljno pojedinosti za njenu realizaciju.ili neodrediva. Ako bi posao sadr avao podatke pomoæu kojih bi se mogla odrediti ili su strane ostavile treèoj osobi da je odredi. pa du nik ne zna pouzdano ta treba izvr iti vjerovniku. Posao bi bio valjan ako bi èinidba bila odrediva tj.

Ni tavost pravnog posla izaziva neodrediva èinidba. kada . Ima nekih sluèajeva gdje ugovor ostaje na snazi uprkos tome to èinidba nije nije ugovorom ni odrenena ni odrediva. To su sluèajevi gdje ZOO izravno propisuje naèin odrenivanja èinidbe ili prepu ta sudu da je odredi. To se obièno odnosi na novèane èinidbe (npr.neæe ili ne mo e odrediti èinidbu. pravni posao je ni tav.

-41Pod razumnom cijenom smatra se tekuæa cijena u vrijeme sklapanja ugovora a ako se ona ne mo e utvrditi .ugovorom o prodaju u privredi cijena nije odrenena niti ima dovoljno podataka s kojim bi se ona mogla odrediti. kupac je du an platiti cijenu koju je prodavaè redovno naplaæivao u vrijeme sklapanja ugovora. a ka dove nema-razumnu cijenu).

propisima i moralu dru tva. d) Nepostojanje i nedopu tenost osnove.onda cijenu koju utvrnuje sud prema okolnostima sluèaja. Svaka ugovorna strana mora biti dopu tenu osnovu. *Osnova je . Ako osnova ne postoji ili je nedopu tena ugovor je ni tav . U na oj teoriji preovladavaju objektivna gledi ta o osnovi.. Osnova je nedopu tena ako je protivna ustavu. kojima je svojstvena identifikacija osnove sa kauzom.

animus donandi). . Kod realnih ugovora osnova je predaja stvari. a kod besplatnih ugovora osnova je namjera da se drugom uèini neka usluga ili korist (intentio liberalis. Kod dvostranoobaveznih ugovora osnova obaveze jedne strane je protuobaveza druge strane.pravni cilj kome stranke te e i koji je isti kod iste vrste ugovora. tj. kao glavni cilj ili svrha obveznog ugovora (causa finalis).

Osnova je uvijek 42 WWW.BH-PRAVNICI.Kod kupoprodaje ekonomska svrha je sticanje stvari a osnova je pravno oblikovana ta ista svrha je sticanje prava vlasni tva.COM .

COM jednaka za odreneni ugovor. U svom objektivnom vidu kauza je tipizirana. Odrenena je strogim propisom to iskuljuèuje moguænost da stranke na tome ta izmjene. *Kauza je pravno izra ena ekonomska svrha koja se objektivno ostvaruje izvr enjem ugovornih obaveza. odnosno uvijek jednaka za odreneni ugovor. Odrenena je strogim propisom (ius strictum).WWW.BH-PRAVNICI. Mora . ostvarivanjem subjektivnih obaveznih prava.

veæ najjaèa. Ona osnovna pobuda prestaje biti . kauza se ne mo e prezumirati. najneposrednija pobuda koja usmjerava ugovaratelja da zakljuèi ugovor i preuzme obavezu. odnosno mora postojati.postojati u svakom ugovoru. *Na objektivni pojam kauze nadovezuje se subjektivni element dozvoljena osnova-to nije objektivizirana svrha. ali se kod apstraktnih pravnih poslova ne naznaèava izrièito. to znaèi da se mo e dokazati. Menutim.

Time se rodila osnova ili subjektivna svrha. a posebno kod ugovora. Subjektivna svrha ne mora biti naznaèena izrièito. . 2. pravna osnova. Dakle. kod pravnih poslova opæenito. moraju se razlikovati 3 elementa: 1. kauza ili objektivna svrha ugovora.motiv jer se na njegovom temelju formirala predod ba o svrsi I ta je predod ba o svrsi postala sadr aj ugovora.

d) Nedostatak potrebne forme (oblika). osnova ili subjektivna svrha ugovora.3. to znaèi da se odreneni oblik samo izuzetno tra i kao pretpostavka valjanosti. ZOO usvaja naèelo neformalnost. Oblik (forma) se za valjanost pravnog posla tra i samo u izuzetnim sluèajevima: ako je to propisom predvineno (zakon to izrièito propisuje) ako su se stranke sporazumjele da poseban oblik .

Ta . Ugovor za èije se sklapanje tra i pisani oblik smatra se pravovaljanim iako nije zakljuèen u tom obliku ako su ugovorne strane izvr ile u cijelosti obaveze koje iz njega nastaju.bude uvjet valjanosti njihova ugovora U spomenutim sluèajevima nedostatak oblika uzrokuje ni tavost ugovora. ZOO predvina i moguænost konvalidacije ugovora koji nije zakljuèen u obliku koji se tra i za njegovu valjanost.

Korisno se tetnim ne kvari vrijedi samo u sluèaju kada ugovor mo e opstati bez te ni tave odredbe. a odredba nije bila . Ni tavost neke odredbe ne povlaèi ni tavost cijelog ugovora.moguænost je data samo ako iz cilja radi kojeg je oblik propisan oèito ne proizilazi ni ta drugo. -42DJELOMIÈNA NI TAVOST Pravni posao mo e biti djelimièno ni tav.

ni uvjet ugovora. ni odluèujuæa pobuda zbog koje je ugovor sklopljen. Iako je ta odredba bila glavna pobuda ugovora ZOO odrenuje: Ni tava je ona odredba ugovora o zalogu da æe zalo ena stvar preæi u vlasni tvo vjerovnika ako njegovo potra ivanje . nije rijedak sluèaj da odrenena osoba sklapa ugovor o zajmu zato da bi kao zalo ni vjerovnik postala vlasnik zalo ene stvari). (npr.

COM .BH-PRAVNICI. 43 WWW.ne bude namireno u cijelosti . Ugovor æe ostati na snazi i u onom sluèaju kad je ni tava odredba bila uvjet ili odluèujuæa pobuda ugovora ako je ni tavost ustanovljena da bi ugovor bio oslobonen te odredbe vrijedio bez ne.

Pravne uèinke koje zakon nadovezuje na nevaljane pravne poslove nazivamo pravnim posljedicama nevaljanosti. du nostima .BH-PRAVNICI.COM POSLJEDICE NI TAVOSTI Ni tav pravni posao ne proizvodi nikakve pravne uèinke -ta konstatacija je valjana samo ako je rijeè o uèincima koje bi pravni posao proizveo da je bio valjan (namjeravani pravni uèinci).WWW. Pravne posljedice ni tavih pravnih poslova sastoje se u pravima.

povrat u prija nje stanje je osnovna du nost ugovornih strana u sluèaju ni tavosti ugovora . 1. oduzimanje predmeta èinidbe u korist opæine i odgovornost za tetu.i odgovornosti stranaka koje su ga zakljuèile te ovla tenjima suda u vezi sa ostvarenjem tih prava i du nosti. Pravne posljedice ni tavosti su: obaveza restitucije (povrat u prija lje stanje). tj. Obaveza restitucije (restitutio in integrum).

I to tako da svaka od njih ima vratiti drugoj sve to je primila po osnovu takvog ugovora. Podana stvar je potro ena) ili se priroda onoga to je ispunjeno protivi vraæanju (npr. mora se dati odgovarajuæa naknada u novcu prema cijenama u vrijeme dono enja sudske odluke. Ako povrat nije moguæ (npr.izvr ena je neka usluga). Ako su stranke sklopile ni tav ugovor .

imaju pravo odbiti izvr enje njime preuzetih obaveza. a ako se radi o jednostrano obavezujuæem ugovoru. du nik nije du an preuzetu obavezu po osnou tog ugovora.a jo nisu otpoèele sa njegovim izvr enjem. sud mo e (ali i ne mora) odbiti u cjelini ili djelimièno zahtjev . Kada strane nemaju pravo na restituciju-povrat? Ako je ugovor ni tav jer je protivan ustavu I prisilnim propisima.

prebivali te. Oduzimanje predmeta èinidbe u korist opæine-u tom sluèaju sud odrenuje da druga strana preda opæini u kojoj ima boravi te tj. Ne treba slu ati onog ko se poziva na svoje nepo tenje .nesavjesne strane. a to je strana koja je u vrijeme sklapanja pravnog posla znala ili morala znati za navedene razloge ni tavosti.. . 2. za vraæanjem onog to je drugoj strain dala.

3. .sve to je stekla po osnovu zabranjenog pravnog posla. sud æe voditi raèuna o savjesnosti jedne tj. o znaèaju dru tvenih interesa koji se ugro avaju te o moralnim shvatanjima dru tva. Pri odluèivanju o odbijanju zahtjeva na povrat datog I oduzimanju primljenog u korist opæine. Odgovornost za tetu pripada onoj strani koja je kriva za sklapanje ni tavog pravnog posla. obiju strana.

Ovdje se zahtjev na naknadu tete ne temelji na povredi ugovorne obaveze jer obaveze . negativni pogodbeni interes). Tu bi bilo mjesta naknadi tete koju je savjesna strana pretrpjela poduzimajuæi razlièite radnje u uvjerenju da je ugovor valjan (tzv.Du nost naknade tete ne postoji ako se doka e da je strana koja trpi tetu znala ili morala znati za postojanje uzroka ni tavosti.

Ovdje se radi o èistom grananskom deliktu. a naknada je odrenena granicom koristi koju bi stranka imala od ugovora da je valjan (tzv. -43KO I U KOJEM ROKU MO E ISTICATI NI TAVOST? Svaka zainteresirana osoba mo e se pozivati na ni tavost. od kojih prvenstveno javni tu ilac i pravobranilac. dakle ugovorne strane i treæa lica. . pozitivni pogodbeni interes).nema.

Sud pazi na ni tavost po slu benoj du nosti-ex officio. Mo e li se na ni tavost pozvati i ona ugovorna strana koja je svjesno sklopila ni tav ugovor (tj. nemoralan)? Ovdje treba razlikovati moguænost isticanja .Vrijeme isticanja nije ogranièeno. a pravo na isticanje ni tavosti se ne gasi. Koja je u vrijeme njegovog zakljuèenja znala ili je morala znati da je ugovor nedopu ten.

sud se ovla æuje da mo e odbiti u cjelini ili djelimièno zahtjev 44 WWW.BH-PRAVNICI.ni tavosti od prava na povrat onog to je dato u izvr enju ni tavog ugovora.COM . *ZOO ne uskraæuje moguænost isticanja ni tavosti ni nesavjesnoj ugovornoj strain ali to se tièe prava na povrat.

Rok za isticanje ni tavosti? Vrijeme isticanja ni tavosti nije ogranièeno (tj. neogranièeno je). POBOJNOST .BH-PRAVNICI.WWW. B.COM nesavjesne strane za vraæanje onog to je drugoj strain dala. Pravo na isticanje ni tavosti se ne gasi. a mo e odluèiti da druga strana ono to je primila po osnovu zabranjenog ugovora preda opæini na èijem teritoriju ima prebivali te ili sjedi te.

posljedice poni tenja nastupaju ex tunc. pobojni pravni poslovi konvalidiraju. Ako protekne rok za njihovo poni tenje. to znaèi od dana zakljuèenja (kao i kod ni tavih).Pobojni pravni poslovi Pobojni (relativno ni tavi) pravni poslovi proizvode pravne uèinke kao i valjani ali se mogu iz propisima predvinenih razloga i u predvinenom roku poni titi (pobijati). Ako pobojan posao bude poni ten. Sud ne pazi .

querella nullitatis. ustanovljava u svrhu za tite interesa ugovornih strana.na pobojnost po slu benoj du nosti. Pobojnost ne nastupa ex lege (po sili zakona). a ne opæih dru tvenih interesa kao kod ni tavih pravnih poslova. (na zahtjev stranke). RAZLOZI . Pobojnost se kao sankcija nevaljanosti . Mora se podiæi tu ba na pobijanje. tzv. veæ na zahtjev strane u èijem interesu je pobojnost ustanovljena.

Mane volje uvijek izazivaju pobojnost pravnog posla. te kad je to odredbama ZOO ili posebnim propisom odreneno . ala. Razlozi pobojnosti su: .POBOJNOSTI Ugovor je pobojan kada ga je sklopila strana ogranièeno poslovno sposobna. ali to nije taèno jer neke kao to su simulacija. kad je pri njegovom sklapanju bilo mana u pogledu volja strana. nesporazum izazivaju ni tavost ugovora.

ako je on zakljuèen sa odobrenjem zakonskog zastupnika ili kad se to . Ogranièena poslovna sposobnost neæe izazvati pobojnost pravnog posla. a takvo odobrenje ne uslijedi ni kasnije.Ogranièena poslovna sposobnost Mane volje: prijatnja.zabluda i prevara a) Ogranièena poslovna sposobnost je razlog pobojnosti samo u sluèaju kada ogranièeno sposobna osoba zakljuèi pravni posao bez odobrenja zakonskog zastupnika.

Suugovaratelj ima pravo odustati od ugovora pod uvjetom da nije znao da ta osoba nema punu poslovnu sposobnost. Pravo odustajanja od ugovora vezano je rokom od 30 . ili ako ga je ogranièeno sposobni prevario da ima odobrenje svog zakonskog zastupnika.odobrenje uop te ne tra i (npr. kada se djeca sa 15 godina nalaze u random odnosu te mogu raspolagati svojim dohotkom).

dana od dana saznanja za pomenute èinjenice. pravo na odustanak se gasi. -44- . Zakonom se prezumira da je zakonski zastupnik odbio dati odobrenje ako se ne izjasni u roku od 30 dana od dana poziva. suugovaratelj ima pravo pozvati zakonskog zastupnika da se izjasni o ugovoru. ako zakonski zastupnik odobri ugovor prije isteka roka. Osim odustajanja. Menutim.

b) Mane volje koje izazivaju pobojnost pravnog posla su prijetnja. *Prijetnja kao razlog pobojnosti postoji kada jedna strana. zabluda i prevara. zbog èega ona zakljuèi odreneni pravni posao. predoèavanjem nekog zla izazove opravdani strah druge strane. ili treæa osoba. Strana koja je zakljuèila pravni posao pod prijetnjom ima pravo tra iti poni tenje. ali pri tome mora dokazati: a) da .

BH-PRAVNICI.COM . b) da je prijetnja bila nedopu tena. Strah se smatra opravdanim ako se iz okolnosti vidi da je ozbiljnom 45 WWW. c) da je prijetnja izazvala opravdan strah koji je u uzroènoj vezi sa sklapanjem posla èije se poni tenje tra i.je prijetnja postojala prije ili u vrijeme zakljuèenja posla.

Razlikuje se dvije vrste prijetnje: prijetnja kao tzv.imovina. èast. psihièka prisila (vis compulsiva) i fizièka sila (vis absoluta) koja podrazumijeva izvr avanje akta nasilja nad . Oèitovanje iznuneno prijetnjom predstavlja oblik svjesnog nesklada izmenu volje i oèitovanja.ugled.WWW. tijelo ili neko drugo znaèajno dobro ugovorne strane ili treæe osobe (drugo znaèajno dobro je npr.BH-PRAVNICI.COM opasno æu ugro en ivot.zaposlenje).

Valjanim se smatra samo ono oèitovanje koje je uèinjeno: *slobodno i ozbiljno. neko primora drugog da potpi e ugovor nasilnim vonenjem njegove ruke pri potpisivanju).nekom osobom u trenutku oèitovanja i radi iznunivanja oèitovanja volje (npr. *oèitovanje iznuneno stavljanjem u izgled nekog zla tj. nasilja *oèitovanje iznuneno upotrebom sile je nevaljano *mane volje kao razlog pobojnosti ugovora opæenito. Pravo zahtijevati poni tenje .

pravnim poslovima.pobojnog ugovora prestaje istekom roka od jedne godine od saznavanja za razlog pobojnosti tj. Èovjek mo e imati pogre nu predod bu o raznim okolnostima-pravnim pravilima. stanjima. zabluda u motivu (error in motivo) . èinjenicama. *Zabluda (error) je pogre na predod ba o nekoj okolnosti. od prestanka prinude. zabluda o èinjenicama (error facti). Razlikuje se vi e vrsta zablude: zabluda o pravu (error iuris).

U naèelu je zabluda relevantna za valjanost posla ako se . Zabluda u pravu se po pravilu ne uva ava. Zabluda spada u oblike nesvjesnog nesklada izmenu volje i oèitovanja.itd. dok se zabluda o èinjenicama uva ava. unutra njom voljom subjekta. Zabluda se smatra manom volje jer volja izjavljena zbog zablude nije u skladu sa pravom. kao ni zabluda u motivu.

Pravnoposlovna zabluda mo e se podijeliti na 2 vrste: .odnosi na njegove sastavne elemente. a iznimno i na motive koji su bili odluèni za preuzimanje obaveze. Pravnoposlovna i zabluda u motivu su 2 razlièite vrste zablude. mada je razlika menu njima vrlo te ko ustanovljiva. Zabluda koja se odnosi na elemente ili sastojke pravnog posla mo e se nazvati pravnoposlovnom zabludom.

Neki autori smatraju da postoje 2 vrste zabluda u oèitovanju: u jednom sluèaju stranka nije htjela ni sam akt koji predstavlja njeno oèitovanje. jar je oèitovatelj izjavio ne to to ne odgovara njenoj pravoj volji tj.a) Zabluda u oèitovanju je nesvjesni nesklad izmenu volje I oèitovanja. oèitovao je ono to oèitovati nije htio. U . a naravno ni sadr aj tog akta.

drugom sluèaju stranka je htjela sam akt oèitovanja. oèitovatelj mo e biti u zabludi veæ u samom aktu kojim daje oèitovanje. ako od dva originala ugovora potpi e onaj primjerak koji je htio poderati jer mu klauzule u tom ugovoru nisu odgovarale. b) Poslovna zabluda u u em smislu postoji kad . Npr. ali nije htjela sadr aj koji je tim aktom izjavila.

U ovom sluèaju ne postoji direktni nesvjestan nesklad izmenu volje i oèitovanja. -45Koja zabluda uzrokuje pobojnost pravnog posla? *Da bi zabluda bila uzrokom pobojnosti pravnog posla. veæ je volja stvorena i oèitovana zato to je stranka bila u zabludi u pogledu jednog elementa pravnog posla. mora biti bitna i .oèitovatelj oèituje ono to je htio oèitovati.

BH-PRAVNICI. pravnog posla zbog bitne zablude osim ako pri sklapanju posla nije postupila s pa njom koja se u prometu zahtjeva.COM .Da bi zabluda bila uzrokom pobojnosti mora biti bitna i neskrivljena. *Bitnost zablude 46 WWW. Strana koja je u zabludi mo e tra iti poni tenje ugovora tj.neskrivljena.

kriterij razlikovanja je subjektivni (psiholo ki). Prema klasiènom shvatanju. Centralni problem kod odrenivanja bitnosti zablude jeste kriterij njenog razlikovanja od nebitne. . koje zastupaju Savigny i Zitelmann. ne bi ni sklopila ugovor. Bitna zabluda je ona bez koje se posao uopæe ne bi zakljuèio.COM Bitnost zablude.BH-PRAVNICI.WWW. odnosno da je stranka znala èinjenicu za koju je bila u zabludi.

Bitnom se po ZOO smatra zabluda samo onda ako se odnosi na: a) bitna svojstva predmeta misli se na predmet koji je objekat èinidbe davanja. c) okolnosti koje se po .Smatra se da ovaj kriterij nije dovoljno precizan. ako se sklapa s obzirom na tu osobu (error in persona). b) osobu sa kojom se sklapa pravni posao.

Ovo se iskljuèivo odnosi na besplatne pravne poslove.obièajima u prometu ili po namjeri stranaka smatraju odluèujuæim. Npr. a strana koja je u zabludi inaèe ne bi sklopila posao takvog sadr aja. a) Pod bitnim svojstvima predmeta-misli se na bitna svojstva stvari kao objekta èinidbe davanja. d) pobudu (motive) koja je bila odluèna za preuzimanje obaveze. neko je uvjeren .

To . b) Zabluda o osobi s kojom se sklapa pravni posao bitna je jedino ako se ugovor zakljuèuje s obzirom na tu osobu tj.ako su za drugu ugovornu stranu bitni identitet i odrenene osobine suugovaratelja. Bitna su ona svojstva koja individualiziraju neku stvar i utièu na volju stranke da zakljuèi ugovor.da kupuje originalnu sliku ali se radi o la noj.

darovanje. ugovor o djelu sa odrenenim slikarom. c) Bitna æe biti zabluda koja se odnosi na okolnosti . ugovor o prodaji robe na kredit. kod ugovora o granenju sa odrenenim izvonaèem.se posebno odnosi na besplatne ugovore npr. Neplatni se ugovori ne sklapaju s obzirom na odrenenu osobu ali i tu je moguæe da osobine saugovaratelja budu bitne drugoj strain. Npr.

Strana koja je u zabludi ne bi inaèe sklopila ugovor takvog sadr aja. Ovo odrenenje bitnosti zablude ima znaèaj generalne klauzule. koja sadr i dva kriterija: -objektivni.koje se po ustaljenim shvaæanjima u prometu ili po namjeri stranaka smatraju odluènim. po kojem æe zabluda biti bitna ako se odnosi na okolnosti koje se po shvaæanjima u prometu smatraju odluènim (zabluda o objektivno .

bitnoj okolnosti). godina proizvodnje. dok se zabluda o modelu ne shvata bitnom. -subjektivni. po kojem æe zabluda biti bitna ako obuhvata okolnosti koje sup o namjeri stranaka bile prisutne za zakljuèenje pravnog posla (zabluda o subjektivno bitnoj okolnosti). Primjeri bitne zablude su: -bitna zabluda prema prometnim shvaæanjima razvijenim u trgovini rabljenim vozilima bit æe npr. -zabluda o obraèunu .

izvonaè radova izvr i pogre an obraèun na svoju tetu. Da li je zabluda o motivu bitna zabluda . Kod zablude o motivu ne pita se ta stranka hoæe nego za to hoæe. d) Zabluda o motivu.se smatra bitnom kad npr. Zabluda u motivu sklapanja pravnog posla po pravilu ne izaziva nevaljanost. Uprkos tome mo e tra iti naknadu osim ako je gre ku sam skrivio.

da li æe biti uzrokom pobojnosti pravnog posla? *Zabluda o motivu æe biti uzrokom pobojnosti pravnog posla u sluèaju besplatnog pravnog posla i ako je zabluda bitna. neko daruje skupocjenog psa svom prijatelju vjerujuæi da je on ljubitelj pasa. tj. a nije). .ako je bila odluèujuæa za preuzimanje obaveze (npr. -46Neskrivljenost zablude? Neskrivljenost zablude.tj.

ta znaèi da je zabluda neskrivljena? * Zabluda je neskrivljena ako je stranka koja je u zabludi prilikom sklapanja posla postupila sa pa njom koja se zahtijeva u prometu. a u . neæe moæi tra iti poni tenje pravnog posla makar zabluda u kojoj se nalazi predstavlja bitnu zabludu. U privrednim obaveznim odnosima zahtijeva se pa nja dobrog privrednika. Ako nije postupila sa takvom pa njom.

ostalim pa nja dobrog domaæina.Prema opæeusvojenom modernom konceptu zablude. uopæe se ne 47 WWW. Dovoljna je obièna nepa nja da ugovaratelj koji je upao u zabludu ostane jusristièki paraliziran.BH-PRAVNICI.COM .

WWW. Uèinak zablude *Uz . U njemaèkoj teoriji se smatra da uopæe nije bitno da li je zabluda skrivljena ili ne. Tvrdi se da pravo pobijanja posla postoji èak i u sluèaju grube nepa nje.BH-PRAVNICI.COM postavlja pitanje da li je onaj ko je u zabludi mogao izbjeæi zabludu da je upotrijebio obiènu pa nju.

Kada je u pitanju odnos izmenu volje i oèitovanja u smislu pravnih uèinaka. zabluda izaziva pobojnost pravnog posla. Prema ovoj .pretpostavku da je bitna i neskrivljena. prema kojoj je va no ono to se oèitovalo. razlikuju se 3 teorije: a) Teorija oèitovanja. Izuzetak je sluèaj kada je druga ugovorna strana spremna izvr iti ugovor kao da zablude nije ni bilo.

pravni posao zakljuèen u zabludi bio bi valjan.teoriji. Prete no se prihvata u nasljednom pravu. Po njoj bi pravnoposlovna zabluda uvijek uzrokovala nevaljanost pravnog posla. Kod nas va i teorija povjerenja: Menutim prema * Teorija povjerenja. . Danas je ova teorija uglavnom napu tena. a ne ono to se oèitovalo. b) Teorija volje. prema kojoj je bitno ono to se htjelo.

U kojem se .koja va i na podruèju stvarnog i obveznog prava. podrazumijeva da se uva ava ono to je oèitovano. Dakle. kod zablude æe se uva iti prava volja stranke ukoliko se doka e da je zabluda bitna i neskrivljena. a tek u sluèaju spora se ispituje i uva ava ono to se htjelo . U protivnom vrijedit æe ono to je oèitovano.

To æe biti sluèaj kad je druga ugovorna strana spremna izvr iti ugovor kao da zablude nije bilo. menutim u tome ne . neko kupi TV antenu uvjeren da æe ostavriti dobar prijem.sluèaju ugovorna strana ipak neæe moæi pozivati na zabludu? *U jednom se sluèaju ugovorna strana neæe moæi pozivati na zabludu iako je ona bitna i ineskrivljena. Npr.

Ako zbog zablude done do poni tenja ugovora. druga ugovorna strana. On neæe moæi tra iti poni tenje ugovora zbog zablude o bitnom svojstvu ako je druga strana spremna da mu isporuèi odgovarajuæu antenu.uspije. ako je bila svjesna (znala je ili je morala znati za zabludu svog saugovaratelja) ima pravo tra iti naknadu pretrpljene tete. bez obzira na to da li .

je on kriv ili nije za svoju zabludu. Pretpostavka pobijanja posla prema ZOO je neskrivljenost. Ne dopu ta pobijanje ugovora protiv volje saugovaratelja. Postavlja se pitanje: Koji ugovor? *Ako se radi o bitnoj zabludi tada strana . Strana koja je u zabludi ne mo e se na nju pozvati ako je druga strana spremna izvr iti ugovor kao da zablude nije bilo .

Na njegovoj strani je samo inicijativa.ne bi uop te zakljuèila odreneni pravni posao da nije bila u zabludi. Da nije bilo zablude ne bi bilo ni pravnog posla. a glavna odluka je u rukama njegovog saugovaratelja. Strana koja je u zabludi nije u ravnopravnom polo aju prema saugovaratelju: realizacija pobojnosti nije u rukama onog ko je u zabludi. .

Protivnoj strani se daje moguænost da . U sluèaju nekih promjenjenih okolnosti kada strana koja je u zabludi nije vi e osobno zainteresovana za ponudu. Npr.Pobijanja nema ako je protustranka spremna izvr iti ugovor kao da zablude nije bilo. -47strana koja je u zabludi mo e se naæi u situaciji gdje je ex lege (po sili zakona) obavezna prihvatiti ponudu.

Obaveza naknade tete 48 WWW.ne prigovori pobijanju ili da stavi prigovor spremnosti na sadr aj ugovora kako ga je ugovaratelj prvobitno zamislio. druga savjesna strana ima pravo tra iti naknadu tete bez obzira to strana koja je u zabludi nije kriva za svoju zabludu. U sluèaju zablude.BH-PRAVNICI.COM . Daje se moguænost da se strana protiv koje je pobijanje usmjereno-obe teti.

.

WWW.COM ne nastaje ako je o teæenom razlog pobojnosti bio poznat ili ako ga je nije poznavao zbog nemarnosti.BH-PRAVNICI. Zbog bitne zablude ugovor mo e pobijati strana koja nije kriva za svoju zabludu ali u tom sluèaju mora nadoknaditi negativnu . Saugovaratelj koji je nepo ten je u boljoj poziciji od onog koji je u zabludi bez svojekrivnje.

Neznanje kao oblik nesvjesnog nesklada izmenu volje i oèitovanja ima iste uèinke kao i zabluda. Naziva se jo izazvanom zabludom ili kvalificiranom zabludom tj.pogodbeni interes svom saugovaratelju. *Prevara postoji kad jedna strana izazove zabludu kod druge strane. lukavstvom. ili je odr ava u zabludi. Mo e se uèiniti . a sa namjerom da je time navede na sklapanje pravnog posla.

Stranka koja je prevarom navedena na zakljuèenje pravnog posla ima pravo . Ne smatraju se prevarom npr.kako aktivnim pona anjem (npr. tako i pasivnim dr anjem (svjesnim propu tanjem da drugu stranu upozori na zabludu). reklama I drugi oblici pretjerane hvale neke robe ako su uobièajeni u prometu I ne uzimaju se suvi e ozbiljno. prodajom pozlaæene narukvice uvjeri kupca dam u prodaje zlatnu).

poni tenje se . Mo e li se ugovor poni titi ako je prevaru uèinila treæa osoba? Prevara od treæeg? *Mo e. ako je saugovaratelj prevarene strane u vrijeme sklapanja ugovora znao ili je morao znati za prevaru.zatra iti njegovo poni tenje i naknadu tete. pri èemu se ne tra i bitnost zablude. Ako se radi o besplatnom ugovoru a prevaru je uèinila treæa osoba.

koje su stranke du ne po tovati prilikom sklapanja naplatnih ugovora. Smisao naèela je da se osigura maksimalna . Povreda naèela jednake vrijednosti èinidbi.mo e tra iti bez obzira na to da li je druga ugovorna strana u vrijeme sklapanja pravnog posla znala ili je morala znati za prevaru. Naèelo jednake vrijednosti èinidbi (davanja. prestacija) je jedno od osnovnih naèela obveznog prava.

* pobojnost ugovora.ekvivalentnost vrijednosti èinidbe i protuèinidbe. (npr. zavisno od intenziteta naru avanja. kod prekomjernog o teæenja) a nastaje kad u vrijeme . odnosno da odstupanja od tog naèela ne prelaze zakonom ustanovljenu mjeru. Posljedice naru avanja naèela ekvivalentnosti èinidbi. zelena ki ugovor) * moguænost raskida ugovora (npr. kod odgovornosti za materijalne I pravne nedostatke ispunjenja). mogu biti: * ni tavost ugovora (npr.

Opæe pretpostavke za uspje no pobijanje . Pravne radnje du nika na tetu vjerovnika.pobijanje izvan steèaja. To je tzv. odnosno ako zbog njenog izvr enja du nik nema dovoljno sredstava za ispunjenje vjerovnikovog potra ivanja.sklapanja naplatnog pravnog posla postoji oèiti nerazmjer izmenu èinidbe I protuèinidbe. ima pravo pobijati radnju svog du nika koja je poduzeta na tetu vjerovnika. Svaki vjerovnik èije potra ivanje je dospjelo za isplatu.

su: a) dospjelost vjerovnikovog potra ivanja i b) izvr enje pravne radnje du nika na tetu vjerovnika. Nije bila dovoljna dospjelost tra bine veæ se uz to tra ila I njena izvr nost . a ako je novèana od trenutka kad je ovla ten zahtjevati njenu isplatu. -48a) Dospjelost potra ivanja na isplatu-potra ivanje se smatra dospjelim od trenutka kad je vjerovnik ovla ten zahtijevati njegovo ispunjenje.

pod radnjom se misli na pravne poslove. . Pod propu tanjem se misli na ona zbog kojih je du nik izgubio neko materijalno pravo ili je za njega nastala neka materijalna obaveza. naplatne besplatne te i propu tanja. da je bezuspje no proveden postupak prinudne naplate. b) Pravna radnja na tetu vjerovnika Pravna radnja je irok pojam. jednostrane i dvostrane. O pobijanju du nikovih radnji.tj.

COM .Od ugovora 49 WWW.BH-PRAVNICI.

zasniva zalo no pravo.BH-PRAVNICI. ne podizanje mjeniènog protesta i sl. darovanje i beskamatni zajam.WWW. Od propu tanja istièemo: neisticanje prigovora zastare. prenosi pravo vlasni tva I dr. od jednostranih pravnih poslova besplatnog karaktera je odricanje od nasljedstva.COM najèe æe su to: besplatni ugovori kao npr. Naplatni ugovori su npr. . pravne radnje kojim se preuzimaju obaveze. neprijavljivanje tra bine u steèajnu masu.

ako zbog njenog izvr enja du nik nema dovoljno sredstava za ispunjenje potra ivanja tj.Za pravnu radnju tj. Kako dokazati insolventnost? . pravni posao bitno je da rezultira smanjenjem du nikove imovine u korist treæe osobe u tolikoj mjeri da onemoguæuje namirenje vjerovnikovog potra ivanja. Smatra se da je radnja koju je poduzeo du nik na tetu vjerovnika. ako zbog izvr enja poduzete radnje du nik postaje insolventan.

Do pobijanja mo e doæi . bitno je da zbog nje du nik postaje insolventan.najlak e i najuvjerljivije bezuspje nim namirenjem u izvr nom postupku. Dovoljna æe biti I izjava du nika u tom smilsu kao I svaki drugi postupak du nika. Za pravnu radnju koja se pobija. I svaka èinjenica kojom se mo e dokazati uzroèna veza izmenu pravne radnje du nika I njegove insolventnosti.

odrenene subjektivne okolnosti na strani du nika ili protivnika pobijanja. ispunile i posebne pretpostavke koje se tièu: vrste pravnog posla koja se pobija. te rok za podizanje tu be. Razlikuju se 4 vrste paulijanske tu be: . Tu ba kojom se pobija radnja du nika na tetu vjerovnika naziva se Paulijanska tu ba (actio Pauliana).ako su se uz opæe.

Naknadno saznanje ne kodi (malae fides . Dolozna paulijanska tu ba (actio Pauliana dolosa). pa takvo raspolaganje uistinu i poduzme.namjera du nika da poduzetom radnjom o teti vjerovnika. ostvario je oba elementa namjere. Posebna pretpostavka za ovu tu bu je consilium fraudis. Namjeru èine znanje i volja. tj. Ako du nik zna da æe svojim raspolaganjem tetiti vjerovniku.1. Znanje mora postojati u trenutku poduzimanja radnje.

superveniens non nocet). odnosno propu tanja radnje. da se radi o naplatnom pravnom poslu ili naplatnom raspolaganju. pretpostavke dolozne paulijane su: da je protivniku pobijanja bilo poznato da du nik zna da zakljuèenjem pravnog posla teti vjerovniku. Osim consilium fraudis-a. Kulpozna paulijanska tu ba (actio Pauliana culposa) podi e . 2. Tu ba se podi e u roku od godine dana od poduzimanja.

a koja æe se paulijana upotrijebiti u konkretnom sluèaju.se kad du nik nije znao. To je sluèaj kad du nik nije postupio sa pa njom koja se u prometu zahtijeva. zavisi prvenstveno od moguænosti dokazivanja posebnih pretpostavki . Ostale pretpostavke su iste kao i kod dolozne paulijane. ali je mogao znati da preduzetim raspolaganjem teti vjerovniku. Radi se o obiènoj nepa nji (culpa levis).

-493.(tj. Porodièna paulijanska tu ba (actio Pauliana familiaria) predvinena je za sluèaj kad du nik zakljuèi pravni posao ili poduzme raspolaganje u korist svog braènog druga ili srodnika.namjere ili nepa nje du nika). Rok za podizanje ove tu be je godina dana od poduzimanja radnje. a na tetu vjerovnika. Kulpozna paulijana je predvinena za pobijanje naplatnih pravnih poslova I raspolaganja. Mora se .

Ostale pretpostavke porodiène pauliane su: naplatan pravni posao i rok podizanja . ili o srodnicima po tazbini do 4. ili do 4.stepena. Presumpcija je oboriva. Krug osoba za koje vrijedi ova pretpostavka zovu se sumnjiva obitelj . Prezumira se da je braènom drugu odnosno srodnicima bilo poznato da se raspolaganjem nanosi teta vjerovniku.stepena poboène linije.raditi o krvnim srodnicima u pravoj liniji.

50 WWW.BH-PRAVNICI.COM . Rok podizanja je jedna godina od dana poduzimanja radnje.od 3 godine.

Kvazipaulijanska tu ba namijenjena je za pobijanje besplatnih pravnih poslova besplatnih raspolaganja u korist treæeg lica (npr. ako su srazmjerni materijalnim moguænostima du nika. odricanje od nasljedstva itd).BH-PRAVNICI. nagradni pokloni i pokloni iz zahvalnosti. beskamatni zajam.ugovor o darovanju. Vjerovnik ovdje dokazuje samo besplatnost raspolaganja.WWW.COM 4. jer se neoborivo prezumira da su du nik . Od pobijanja su iskljuèeni uobièajeni pokloni.

odnosno osoba u èiju korist je radnja poduzeta. Osoba sa kojom je zakljuèen pravni posao. Singularni slijednici . znali da se nanosi teta vjerovniku. 2. Pasivno legitimirani kod paulijanskih tu bi su: 1.i osoba u èiju korist je raspolaganje uèinjeno.nova pravna osoba nastala spajanjem postojeæih) 3. Rok podno enja kvazipaulijane je 3 godine. Univerzalni slijednici te osobe (nasljednici ili npr.

Ako je korist prenesena besplatnim pravnim poslom. tu ba se mo e podiæi bez obzira da li je sukcesor znao da se pravni posao mo e pobijati.te osobe (osobe kojima je pravnim poslom prenesena odrenena korist). U nekim se sluèajevima osim tu bom pobijanje mo e izvr iti I . Tu eni protiv kojeg je podignuta paulijanska tu ba mo e izbjeæi pobijanje ako ispuni du nikovu obavezu prema vjerovniku.

prigovorom I to npr. POSLJEDICE PONI TENJA (pobojnog pravnog posla) Nema znaèajnih razlika u posljedicama poni tenja ni tavog pravnog posla i onih koji nastaju poni tenjem pobojnog pravnog posla. U oba sluèaja se svodi u obavezu na povrat u prija nje stanje (restitucija) i odgovornost . ako treæi tu i du nika na predaju darovane stvari. vjerovnik mo e ustati prigovorom protiv tu benog zahtjeva.

Kako se vr i restitucija? Kako se obraèunava ta naknada? 1.za tetu. Ako done do poni tenja pobojnog posla. ima se . Posljedice u oba sluèaja nastupaju ex tunc tj. od zakljuèenja pravnog posla. Razlika u odnosu na restituciju kod ni tavih poslova je u tome to kod pobojnih nije predvinena moguænost oduzimanja datog ili primljenog u korist opæine.

izvr iti vraæanje (restitucija) onog to je u izvr enju tog posla ispunjeno a ako to nije moguæe ili se priroda onog to je ispunjeno protivi vraæanju. dono enja sudske odluke. Kod pobojnih poslova nije predvinena moguænost oduzimanja datog ili primljenog u korist opæine. mora se dati odgovarajuæa naknada u novcu prema cijenama u vrijeme vraæanja tj. Pobojnost je ustanovljena za za titu interesa .

Takone se mo e tra iti povrat onoga . Izuzetak od potpune restitucije predvinen je u sluèaju da pravni posao bude poni ten zbog ogranièene poslovne sposobnosti. U tom sluèaju suugovaratelj ogranièeno poslovno sposobne osobe nema pravo na potpunu restituciju. nego mo e tra iti vraæanje samo onog dijela ispunjenja koji se nalazi u imovini te osobe ili je upotrijebljen u njenu korist.stranaka u poslu.

Odgovornost postoji u nekim sluèajevima kad ugovaratelj na èijoj je . Druga posljedica pobojnosti je odgovornost za tetu.to je namjerno uni teno ili otuneno. -502. Ko odgovara za naknadu tete?Ugovoratelj na èijoj je strani uzrok pobojnosti odgovara svom saugovaratelju za tetu koju trpi zbog poni tenja ugovora. pod uslovom da nije znao niti je morao znati za postojanje uzroka pobojnosti.

Kod zablude druga svjesna strana ima pravo tra iti naknadu tete bez obzira to strana koja je u zabludi nije kriva za 51 WWW.BH-PRAVNICI.strani uzrok pobojnosti nije kriv za pobojnost ugovora.COM .

KO I U KOJEM ROKU MO E TRA ITI PONI TENJE POBOJNOG PRAVNOG POSLA? Ko bi mogao pobijati pravni posao? Krug osoba ovla tenih na tra enje poni tenja pobojnog pravnog posla je u i .COM svoju zabludu. Ogranièeno poslovno sposobna osoba odgovara za tetu nastalu poni tenje ugovora ako je lukavstvom uvjerila svog saugovaratelja da je poslovno sposobna.BH-PRAVNICI.WWW.

zablude I prevare poni tenje mo e .u odnosu na ni tavost: a) stranke u poslu. b) iznimno i neke treæe osobe. Zbog prijetnje. Poni tenje pravnog posla zbog ogranièene poslovne sposobnost mo e tra iti zakonski zastupnik poslovno ogranièene osobe ali I sama ta osoba nakon to stekne punu poslovnu sposobnost. Od stranaka poni tenje mo e tra iti ona u èijem interesu je pobojnost ustanovljena.

u zabludi ili zbog prevare zakljuèila pravni posao. od prestanka prinude ako je posao zakljuèen pod prijetnjom ili . Rokovi za poni tenje pobojnog pravnog posla: Poni tenje pobojnog pravnog posla mo e se tra iti u roku od 1 godine od saznanja za razlog pobojnosti tj.tra iti osoba koja je pod prijetnjom. Kod prekomjernog o teæenja poni tenje mo e tra iti o teæena strana.

a krajnji rok za poni tenje je 3 godine od dana sklapanja pravnog posla (objektivni rok).prisilom (subjektivni rok). Kod prekomjernog o teæenja predvinen je . rok je 3 mjeseca od dana sticanja potpune poslovne sposobnosti. Posebni rokovi za poni tenje pobojnog pravnog posla: Za osobu koja je bez potrebnog odobrenja sklopila pravni posao za vrijeme svoje ogranièene poslovne sposobnosti.

pa po njihovom isteku prestaje pravo na zahtjev za poni tenje. Kako postoji moguænost da se zatra i njegovo poni tenje. U vremenu od sklapanja pravnog posla pa do isteka roka za njegovo poni tenje posao proizvodi pravne uèinke kao I svaki valjan posao. druga strana je u .jedinstvaeni objektivni rok od 1 godine raèunajuæi od dana sklapanja pravnog posla. Svi rokovi su prekluzivni.

neizvjesnosti u pogledu pravne sudbine posla. Ako se pozvana strana u ostavljenom roku ne izjasni ili izjavi da ne ostaje pri poslu smatrat æe . napominjuæi da æe se u protivnom posao smatrati poni tenim. ZOO je dao ovla tenje saugovaratelju strane koja ima pravo tra iti poni tenje posla da zatra i da se u zakonskom roku izjasni da li ostaje pri poslu ili ne.

smatra se da je odobrenje uskraæeno. tada se poziva zakonski zastupnik da u roku od 30 dana se izjasni da li odobrava taj posao ili ne.se da jeposao poni ten. Ako je pravni posao sklopljen s osobom sa ogranièenom poslovnom sposobno æu bez odobrenja zakonskog zastupnika. KONVALIDACIJA Konvalidacija je . a ako ga u tom roku ne odobri.

sluèaj kada nevaljan pravni posao naknadno postane valjan.ZOO ka e: Ni tav ugovor ne postaje valjan kad . -511. U izuzetnim sluèajevima konvalidacija je moguæa. tj. Treba razlikovati ni tave od pobojnih pravnih poslova jer moguænost konvalidacije nije jednaka za ove oblike nevaljanosti. Ni tavi pravni poslovi u naèelu ne mogu konvalidirati. uz ispunjenje zakonom utvrnenih pretpostavki.osna enje nevaljanih pravnih poslova.

zabrana ili neki driugi uzrok ni tavosti otpadne Ali izuzetno ni tavi pravni poslovi mogu konvalidirati ako se ispune neke pretpostavke: a) da je zabrana manjeg znaèenja 52 WWW.BH-PRAVNICI.COM .

BH-PRAVNICI. b) da takav zahtjev podnese u roku .WWW. Zelena ki pravni posao æe konvalidirati ako se ispune 3 pretpostavke: a) da o teæeni istakne zahtjev da se njegova obaveza smanji na pravièan iznos. 2.COM b) da je posao izvr en (zakon ka e da se u ovom sluèaju ni tavost ne mo e isticati to znaèi da se posao osna uje konvalidira).

Moguænost konvalidacije zavisi od pona anja stranaka. a udovoljiæe mu ako je to moguæe. Pobojni pravni poslovi za razliku od ni tavih. c) da sud udovolji tom zahtjevu.od 5 godina od sklapanja posla. Ona odluèuje da li æe se koristiti pravom . posebno one u èijem interesu je pobojnost ustanovljena. mogu konvalidirati. Da li pobojni pravni poslovi mogu konvalidirati? 3.

poni tenja posla ili ne. ili u zakonskom roku ne podigne tu bu na poni tenje. Isto vrijedi i u sluèaju nepodizanja tu be na poni tenje od strane drugih ovla tenika na poni taj ako i nisu ugovorne strane (nadle no dr avno tijelo. kad joj odricanje unaprijed nije dopu teno). pravni posao æe konvalidirati. zakonski . Ako se odrekne tog prava na poni tenje (osim u sluèaju prekomjernog o teæenja tj.

Pobojan posao æe zbog ogranièene poslovne sposobnosti konvalidirati i u sluèaju naknadnog odobrenja takvog posla od strane zakonskog zastupnika ili od same stranke koja je u menuvremenu stekla punu poslovnu sposobnost. Moguænost konvalidacije izuzetno zavisi i od volje druge strane. kod zablude ako je suugovaratelj strane u zabludi spreman izvr iti ugovor kao da zablude nije bilo.zastupnik). a kod . npr.

KONVERZIJA Kad ni tav pravni posao zadovoljava pretpostavke valjanosti nekog drugog pravnog posla. menu strankama æe va iti taj drugi pravni posao ako bi to bilo u saglasnosti sa ciljem . one u èijem interesu pobojnost nije ustanovljena.sluèajeva prekomjernog o teæenja ako saugovaratelj o teæene strane ponudi dopunu do prave vrijednosti tj. iznimno æe moguænost konvalidacije ovisiti o volji druge strane tj.

koji su stranke eljele postiæi i ako se mo e smatrati da bi one sklopile taj drugi posao da su znale za ni tavost sklopljenog posla. Takvo pretvaranje ni tavog u valjani pravni posao naziva se konverzija. b) ako se konverzijom posti e cilj koje su stranke namjeravale . Konverzija je moguæa: a) ako ni tav posao sadr i pretpostavke dovoljne za valjanost nekog drugog pravnog posla.

Npr. c) ako bi stranke sklopile konvertirani posao da su znale za ni tavost sklopljenog pravnog posla. a mjenica æe .postiæi prvobitnim poslom. Tu je moguæa konverzija mjeniènog u obièni zajam. stranke su htjele zakljuèiti mjenièni zajam ali u mjenici nisu unijele sve bitne sastojke. Konverzijom se naèelno spa avaju pravni poslovi koje stranke zakljuèe zbog nedovoljnog poznavanja pretpostavki valjanosti.

imati znaèaj priznanice ili zadu nice.COM .BH-PRAVNICI. -52VIII STICANJE I GUBITAK PRAVA a) STICANJE PRAVA 53 WWW.

BH-PRAVNICI.COM Sticanje prava je spajanje subjektivnih prava sa nekim subjektom. Originarno ili izvorno sticanje prava znaèi da sticatelj ne izvodi svoje pravo iz prava prethodnika. Mo e biti originarno i derivativno. Derivativno sticanje prava postoji kada sticatelj svoje pravo temelji na pravu prethodnika. Ovdje do izra aja dolazi princip nemo plus iuris ad alium transferre .WWW.

potest quam ipse haberet niko ne mo e na drugog prenijeti vi e prava nego to ga sam ima. -Subjekt koji stièe pravo naziva se pravni slijednik ili successor. Postoje 2 vrste derivativnog sticanja prava: translativno i konstitutivno . Kod derivativnog sticanja prava uvijek imamo dva pravna subjekta: -Subjekt od koga se pravo stièe naziva se pravni prethodnik ili auctor.

sticanje. kad predam ili prodam kupcu radio tada na njega prenosim svoje pravo vlasni ta u cijelom sadr aju i obimu kako sam ga i sam imao).(npr. Translativno sticanje se u teoriji naziva i pravnim nasljenivanjem ili sukcesijom. Koje su vrste . Translativno sticanje (sukcesija) je derivativno sticanje kod kojeg prednik svoje pravo u cijelom obimu prenosi na svoj sticatelja. 1.

To sticanje se de ava jednim aktom npr. a) Univerzalna (opæa) sukcesija je prelaz svih prava (i obaveza) od dosada njeg na novi subjekt.sukcesije? Postoje 2 vrste sukcesije: univerzalna i singularna. b) Singularna sukcesija postoji kada novi subject-sticatelj os dosada njeg subjektaprednika stièe samo pojedinaèno . kod nasljenivanja za sluèaj smrti. U èasu smrti ostavitelja sva njegova imovinska prava (iobaveze) prelaze na nasljednike.

vlasnik nekretnine osnuje slu nost u korist susjedovog zemlji ta). nego na temelju svog dosada njeg prava osniva za sticatelja novo pravo. vlasni tvo jedne stvari. (npr. b)GUBITAK PRAVA (subjektivnih grananskih prava) Gubitak prava je odvajanje subjektivnog grananskog prava od njegovog nosioca. jednu tra binu) 2.. .pravo (npr. Konstitutivno sticanje je derivativno sticanje kod kojeg prednik ne prenosi na sticatelja èitavo svoje pravo.

b) Apsolutni gubitak prava ili prestanak prava je sluèaj kada jedan subjekt gubi odreneno subjektivno pravo. a da da ga drugi subjekt istodobno ne stièe. a) Relativan gubitak prava postoji u sluèaju kad jedan subjekt gubi odreneno subjektivno pravo.Gubitak prava mo e biti: relativan i apsolutan. . U tom sluèaju govorimo o prestanku prava. a drugi subjekt istovremeno to pravo stièe.

Npr.Prestanak prava je apsolutni gubitak prava. Pravo je propalo za sve subjekte. U tom sluèaju ne mo e niko drugi steæi pravo vlasni ta jer stvari vi e nema. -53ZASTARA PRAVA (PRAESCRIPTIO) Zastara je gubitak zahtjeva . U gubitku prava va an je institut zastare. ako propadne stvar jasno je da je na njoj vlasnik izgubio pravo vlasni tva.

54 WWW.zbog nevr enja sadr aja subjektivnog prava kroz zakonom odreneno vrijeme.BH-PRAVNICI.Dosjelost je sticanje prava na temelju vr enja njegovog bitnog sadr aja (posjedovanja) kroz zakonom odreneno vrijeme. (suprotan institut je dosjelost).COM .

Vrijeme u pravu mo e djelovati: konstruktivno I destruktivno. b) Kod destruktivnog djelovanja vremena pravni se odnosi razaraju (zastara).WWW. a) Kod konstruktivnog djelovanja vremena faktièkji se odnosi pretvaraju u pravne odnose (dosjelost).COM Kod zastare dolazi do izra aja uticaj vremena na pravne odnose.BH-PRAVNICI. Za zastaru je izra eno da sve ono to je faktièki uklonjeno potpuno zrelo .

da i pravno propadne. Tek u onom trenutku kad zastara nastupi mogu se stranke odreæi posljedica koje nastupaju sa zastarom. Npr. Niko nam ne brani . ali s druge strane je smisao zastare da se sada nje za titi protiv pro log. Stranke se ne mogu putem ugovora niti unaprijed odreæi zastare. niti mogu ugovorom produ iti niti skratiti vrijeme zastare koje je odreneno propisom.

Pravnim se poslom ne mo e odrediti ni da .da platimo zastarjeli dug iako znamo da nas vjerovnik zbog zastare ne mo e sudskim putem prisiliti na plaæanje. Da li bi stranke mogle u ugovoru odrediti kraæe zastarne rokove od onih koji su predvineni propisom? Pravnim se poslom ne mo e odrediti du e ili kraæe vrijeme zastare od onog koje je odreneno zakonom.

Bitno je naglasiti da su objekt zastare samo imovinska prava. pravo vlasni tva .zastarjevanje neæe teæi za neko vrijeme . Koja imovinska prava mogu a koja ne mogu zastarjeti? Postoji malo subjektivnih grananskih prava koja zastarjevaju zbog neizvr enja. Naèelo nedopu tenosti odricanja od zastare: znaèi nedopu tenost odricanja od zastare prije nego to protekne vrijeme predvineno za zastaru. Tako npr.

Da li je moguæe da nema zahtjeva? U naèelo ono to zastarjeva kod subjektivnih prava nije samo pravo nego i moguænost realizacije zahtjeva sudskim putem. 20 godina ne izvr avam slu nost kolnog puta moje æe pravo slu nosti zastarjeti mo e zastariti zbog nevr enja (non usu). kod . ma koliko ga dugo neizvr avali.nikad ne zastarijeva. Naime. a ako npr.

ugovor o prevozu eljeznicom .èeku. samo se pravo ne mo e ostvariti tu bom.i dr. nepodizanje tu be.zastare je moguæe da zastari zahtjev a da samo pravo ostane nedirnuto vremenom. Pretpostavke zastare Pretpostavke zastare su: 1. te se govori o zastari tu benih zahtjeva. Propise o zastari sadr e I brojni zakoni npr. Po to je zastario zahtjev. . o mjenici.

Od kada poèinje teèi zastara? *Zastara zapoèinje prvi dana iza dospjelosti (dan dospjelosti tra bine ne uraèunava se) *Zastara zavr ava tj. zastara je nastupila istekom posljednjeg dana zakonom odrenenog vremena.2 protek zakonom odrenenog vremena zastarnog roka ili roka zastare. *Zastara nastupa kad protekne zakonom odreneno vrijeme u kome je vjerovnik mogao zahtjevati ispunjenje obaveze. Rok zastare je .

Opæi zastarni rok je 5 godina (po ZOO).zakonom odreneno vrijeme nakon kojeg se pravo vi e ne mo e prinudnim putem ostvariti (tu ba se ugasila). Posebni rokovi su 3. potrta ivanje zakupnine i naknade tete (raèunajuæi od . Trogodi nji zastarni rok va i npr. 2 i 1 godina.za menusobna potra ivanja pravnih lica nastala iz ugovora o prometu robe i usluga.

dana kada je o teæenik saznao za naknadu tete i osobu koja je tetu uèinila).COM . -5455 WWW.BH-PRAVNICI.

WWW.COM Jednogodi nji zastarni rok predvinen je za potra ivanja za domaæinstvima isporuèenu elektriènu energiju. kao i potra ivanja za PTT usluge. grijanje. odr avanje èistoæe i dimnjaèarske usluge.BH-PRAVNICI. plin. vodu. pa i ona za koja zakon inaæe predvina . zatim RTV pretplatu. Potra ivanja utvrnena pravomoænom sudskom presudom ili odlukom nadle nog tijela kao i sudskom nagodbom zastaruju za 10 godina.

kraæi rok zastare. ako neæe da joj se ugasi ne samo zahtjev nego i samo subjektivno pravo. Razlika izmenu zastare i prekluzije? Prekluzivni rokovi su su strogi zakonski rokovi unutar kojeg stranka mora poduzeti odrenene radnje. Bitna je razlika prema zastarnom roku i u tome to na prekluzivni rok sud pazi po slu benoj du nosti i to kod prekluzivnih .

rokova nema zastoja ni prekida roka. tj. Zastoj zastare je nastup takvih okolnosti zbog kojih zastara ne mo e zapoèeti ili zbog kojih veæ zapoèeta zastara prestaje teæi. zastara se nastavlja. Ali kad te okolnosti otpadnu. tako dugo dok te okolnosti ne otpadnu. te se proteklo vrijeme uraèunava. a . Uraèunava se i vrijeme koje je proteklo do èasa zastoja.

Okolnosti koje uzrokuju zastoj zastare su predvinenje ZOO. tiæenika i staratelja. te za vrijeme za koje vjerovniku nije bilo moguæe .vrijeme zastoja ili mirovanja ne uraèunava se. za vrijeme trajanja radnog odnosa osoba zaposlenih u tunem domaæinstvu za njihova potra ivanja. Zastara ne teèe: -izmenu braènih drugova. roditelja i djece. za vrijeme mobilizacije I rata za potra ivanja osoba na vojnoj du nosti.

Okolnosti koje izazivaju prekid zastare su: -priznanje duga -podizanje tu be -svaka druga radnja vjerovnika poduzeta protiv du nika pred sudom ili drugim nadle nim tijelom. . U takvim sluèajevima zastara mo e samo ponovo zapoèeti. Prekid zastare je nastup okolnosti zbog kojih zastara prestaje teæi. a proteklo vrijeme se ne uraèunava (vrijeme se gubi).da zbog prepreka sudskim putem zahtjeva ispunjenje obaveze.

Npr.prijava potra ivanja u steèajnom postupku. .radi utvrnivanja. Posljedice zastare? ta se gubi zastarom? Nastupom zastare na gasi se samo pravo. osiguranja ili ostavrenja potra ivanja npr. prigovor prijeboja. odnosno zastarjelo pravo se ne mo e prinudno ostvariti putem suda. Zastarom prestaje pravo zahtjeva na ispunjenje obaveze. du nik èiji je dug zastario nije zbog zastare prestao biti du nik. Uèinak zastare.

Ako du nik nakon proteka zastarnog roka ipak plati dug. ne mo e plaæeno tra iti nazad.Zastarom nije prestao njegov dug nego samo odgovornost za dug. Obaveza se od utu ive pretvorila u neutu ivu obavezu. Dakle. ne prestaje obaveza. Bitno je napomenuti da sud ne vodi raèuna o zastari po slu benoj du nosti. veæ iskljuèivo . veæ pravo zahtjeva na njeno prinudno izvr enje.

na prigovor tu ene strane. Ukoliko tu eni ne istakne prigovor zastare. subjektivno pravo i zahtjev nemaju isti izvor. Subjektivno pravo izlazi iz pravne osnove a zahtjev izlazi iz pravne norme. Ona ne . Zbog zastare se gasi samo zahtjev a ne i subjektivno pravo tj. sud æe postupiti sa tu bom ne obaziruæi se na zastaru. Norma stvara zahtjev I mo e ga uni titi.

ne mo e uni titi èinjenicu da sam nekome zaista predao novac na zajam.stvara pravnu osnovu veæ samo tu èinjenicu ili priznaje ili ne priznaje. Zato je ne mo e ni uni titi. ali mi mo e uskratiti moguænost da taj novac nakon proteka nekog vremena sudskim putem tra im unazad. Norma npr. 56 WWW.COM .BH-PRAVNICI.

WWW. a)Stvarno pravo u objektivnom smislu-skup pravnih pravila kojim se urenuju oni odnosi koji nastaju menu ljudima u pogledu neposrednog ekonomskog iskori tavanja stvari.COM STVARNO PRAVO skup pravnih pravila kojim se urenuju odnosi koji nastaju menu ljudima povodom stvari. Stvarnopravni odnosi su odnosi koji nastaju menu ljudima u pogledu ekonomskog iskori tavanja stvari. b)Stvarno pravo u subjektivnom .BH-PRAVNICI.

a objekt . KARAKTERISTIKE STVARNOG PRAVA su: 1. direktno objekt stvarnopravnog odnosa.Po to jse karakteristici stvarni odnos razlikuje od ostalih grananskopravnih odnosa.Stvar je neposredno. Izravan objekt odnosa je èinidba. Stvarnopravnost-objekt stvarnog odnosa daje osnovnu karakteristiku tom osnosu.smislu-su razlièita ovla tenja koja subjektima u stvarnopravnim odnosima u pogledu stvari priznaju norme objektivnog prava. Objekt stvarnog prava je stvar.

Stvarno pravni odnos mora imati dvije strane: a) na jednoj strani nositelja stvarnopravnih ovla tenja (subjekt stvarnih prava).èinidbe mo e biti stvar. protiv svih. Po to se unaprijed ne zna ko æe povrijediti postojeæi stvarnopravni odnos. stvarna prava po djelovanju moraju biti apsolutna. 2. Apsolutnost stvarnih prava znaèi da ta prava djeluju protiv svakoga-contra omnes tj. b) na drugoj strani se nalaze .

jer svaka od njih mo e povrijediti taj odnos. Povrijenuju ga na taj naèin da neovla teno done u takvu vezu sa stvari da time onemoguæi ili ogranièi ovla teniku dosada nje vr enje njegovih ovla tenja u pogledu te stvari. Broj stvarnih . Zbog toga se ovla teniku onemoguæuje da stvar na kojoj ima stvarnopravna ovla tenja potra uje od onog kod koga se ona nalazi.druge osobe. 3.

same stranke ne mogu sporazumno stvoriti neko novo stvarno pravo ako ono nije propisima odreneno kao stvarno pravo.prava odrenen je propisom (zatvoren krug-numerus clausus)-odrenen ili zatvoren krug stvarnih prava znaèi to da stranke ne mogu samovoljno nekom pravu poreæi stvarnopravni karakter ako je to pravo odreneno propisom kao stvarno pravo. U odrenivanju stvarnopravnog karaktera nekom pravu . S druge strane.

pravo vlasni tva 2. pravo slu nosti 3. zalo no pravo 4.ne vrijedi naèelo stranaèke dispozitivnosti. OBLICI STVARNIH PRAVA 1. Stvarna prava se mogu podijeliti na: a) Stvarna prava na vlastitoj stvari (pravo vlasni tva) b) Stvarna prava . stvarni tereti Novija stvarna prava su: pravo kori tenja i pravo raspolaganja. Jedino zakonodavac mo e neko pravo proglasiti za stvarno.

te pravo granenja) I POSJED Odnos èovjek-stvar Posjedom ne nazivamo svaki odnos izmenu èovjeka i stvari. Ovisno o elementu èovjekove volje i konstrukciji posjeda mo e se razlikovati dvije vrste odnosa: 57 . stvarni tereti.na tunoj stvari ili sektorska prava (pravo slu nosti. Posjedom se naziva samo odrenen tip takvih faktièkih odnosa. zalo no pravo.

COM .WWW.BH-PRAVNICI.

èovjek se faktièki nalazi u odnosu prema stvari. neko namjerno ili zabunom stavi u na u torbu neku knjigu. -2b) Detencija znaèi dr anje stvari s voljom . te mi uzmemo torbu i ponemo. Izmenu nas i knjige ne postoji nikakav odnos.WWW.COM a) Mehanièki odnos-kod mehanièkog odnosa. a da on tog odnosa nije ni svjestan npr.BH-PRAVNICI.

Dakle. Npr. c) Posjed je faktièki odnos izmenu èovjeka i stvari. mi dr imo stvar s voljom da je dr imo za drugog. U tom sluèaju postoji odnos izmenu nas i pisma. Razlikuje . Mi to pismo stvarno. faktièki dr imo ali ne kao svoje nego kao tune.da se stvar odr i (obièno za drugog). prijatelj nam da pismo da ga predamo u po tu.

Poznate se dvije konstrukcije posjeda: 1) Rimska ili subjektivistièka konstrukcija posjeda. animus posidendi subjektivni elemenat ili volja da se stvar dr i za sebe kao svoju. prema kojoj su osnovni elementi posjeda: corpus posessionis objektivni elemenat shvaæen kao faktièko dr anje stvari.se od detencije ovisno o konstrukciji posjeda. Posjed stvari se defini e kao dr anje stvari s voljom .

da se dr i kao svoja. dok je posjed detencija + volja da se stvar dr i kao svoja. Razlika od detencije je u tom voljnom elementu. Detencija je dr anje stvari + volja da se stvar dr i. te je dovoljan samo corpus. Posjed . za sebe. 2) Germanska ili objektivistièka (moderna konstrukcija posjeda) prema kojoj animus posidendi vi e ne ulazi u konstrukciju posjeda.

stvari ima svaka osoba koja vr i faktièku vlast na stvari bilo osobno ili preko druge osobe kojoj je stvar dala temeljem odrenenog pravnog posla. Posjed se od njih razlikuje po tome to . Koja faktièka stanja nisu posjed? Posjed nije jedino moguæe faktièko stanje: Ima faktièkih stanja koja nisu posjed. *Posjed stvari je faktièka vlast na stvari.

u posjedovnoj parnici se ne raspravlja o pravu na posjed. Ba zbog toga to posjed nije pravo. Posjedovnom tu bom se mo e postiæi najvi e samo to da se .pravo daje za titu upravo tom faktièkom stanju koje se zove posjed. nego o èinjenici posljednjeg mirnog posjeda i o èinu smetanja. Posjed. ne pretvara se u pravno. uprkos za titi koja mu se pru a.

uspostavi ono posjedovno stanje koje je postojalo prije smetanja. posjedovnom parnicom se nastali spor rje ava apsolutno i definitivno. pita se: ko ima pravo na posjed? *Posjed . Buduæi da posjed nije pravo. Pitanje prava na posjed se mo e nakon parnice smetanja posjeda konaèno rije iti u redovnoj vlasnièkoj parnici gdje se ispituje koja je od stranaka u sporu ovla tena posjedovati stvar tj.

je faktièko stanje za tiæeno pravom. Posjed mogu sticati sve fizièke osobe na svim onim stvarima . tako da posjed mogu sticati i one fizièke osobe koje imaju ogranièenu poslovnu sposobnost pa i poslovno nesposobne osobe. SUBJEKTI POSJEDA Subjekti prava mogu biti i subjekti posjeda tj. fizièke i pravne osobe Za sticanje posjeda se ne tra i posjedovna volja.

OBJEKTI POSJEDA Kao objekti posjeda mogu se javiti stvari i prava. Te osobe koje nisu u stanju samostalno ostvariti faktièku vlast na stvari ili odrenenoj stvari (djeca.na kojima po svojim psihofizièkim sposobnostima mogu ostvariti i odr avati faktièku vlast. Ali sve stvari i prava ne mogu biti objekti posjeda: Mogu . slaboumni) posjed stièu njihovi zakonski zastupnici.

BH-PRAVNICI. Sada enje stvari mogu postati objekti 58 WWW. Buduæe stvari ne mogu biti objekti posjeda jer se na njima ne mo e izvr avati nikakva faktièka vlast.COM .se posjedovati sve stvari i prava koja su u prometu. -Posjedovati se mogu samo sada nje stvari.

Znaèi.COM posjeda samo ako su istovremeno u prometu. Ali npr. -3-Objektom posjeda mogu biti i prava.BH-PRAVNICI. mogu se posjedovati one stvari na kojima se mo e steæi pravo vlasni tva. ne . mo e se posjedovati i indeks mada on nije stvar koja bi kolala u prometu. Ali ne mogu sva prava biti objektom posjeda npr.WWW.

roditeljsko pravo. Posredan posjed ima osoba koja faktièku . To znaèi da se mogu posjedovati neprometna i neimovinska prava. VRSTE POSJEDA 1. biraèko pravo ili ne mogu se posjedovati statusna prava npr.mo e se posjedovati pravo glasa tj. osobno vr i faktièku vlast nad stvari. braèno pravo. Neposredan i posredan posjed Neposredan posjed ima svaka osoba koja neposredno.

2. kad vlasnik svoju stvar da u zakup. posudbe ili drugog pravnog posla data stvar u neposredan posjed. a on ostaje i dalje posred ni posjednik.vlast na stvari vr i preko druge osobe. zakupa èuvanja. Npr. neposrednim posjednikom postaje zakuporpimac. kojoj je po osnovu plodou ivanja. ugovora o kori tenju stana. Samostalan i nesamostalan posjed (ili izvedeni posjed) Samostalan je .

Samostalan posjed mo e biti neposredan i posredan. depozitara. Npr. Naziva se i vlasnièkim ili vlastitim posjedom. posjed zakupca. Nesamostalan je onaj posjed kod kojeg se faktièka vlast vr i na osnovu prava izvedenog iz prava samostalnog posjednika. Nesamostalan posjed mo e biti i neposredan (npr.plodou ivatelja.posjed kad faktièku vlast na stvari vr i vlasnik stvari. zakupac ima faktièku vlast na stvari) i posredan .

suvlasnici koji su zajednièku stvar dali u zakup treæem. Individualan posjed i suposjed Individualan je posjed kad samo jedna osoba ima vlast na stvari i pravu. Suposjed postoji kad vi e osoba imaju posjed na istoj stvari ili pravu.(kad zakupac da zakupljenu stvar u podzakup). Vi e posrednih posjednika takoner mogu biti suposjednici npr. 3. Posjedovanje stvari se mo e .

Pri tome je neva no da li se faktièka . Posjed stvari je vr enje faktièke vlasti na stvari. 4.menu suposjednicima organizovati tako da faktièku stvar vr e svi zajedno jedan za ostale ili sukcesivno. Vrste posjeda s obzirom na objekt posjeda-posjed stvari i posjed prava a) Posjed stvari ima svaka osoba koja neposredno ili posredno vr i faktièku vlast na stvari.

realna moguænost faktièkog raspolaganja stvarju. depozita i sl.) ili se vr enje faktièke stvari ne zasniva ni na kakvom subjektivnom pravu (npr. Npr. Faktièka vlast postoji i onda kad se ima svakodnevna. ako se nalazimo na ulici.vlast vr i na temelju prava vlasni tva ili nekog drugog stvarnog prava ili nekog obvezno-pravnog odnosa (zakupa. na predavanju ili . posjed lopova na ukradenoj stvari).

Od pravila da posjed stvari ima svaka osoba koja vr i faktièku vlast na stvari postoje dva izuzetka: -u . ako je zbog poplave jedno vrijeme nemoguæe doæi do zemlji ta. ne prestajemo biti posjednici stvari koje se nalaze u na em stanu.bilo gdje drugo. Posjed se ne gubi ako je posjednik privremeno sprijeèen vr iti faktièku vlast na stvari neovisno o volji npr.

jednom je odrekao posjed, iako se radi o faktièkom vr enju stvari -u drugom prizano posjed, bez obzira na nepostojanje faktièke vlasti na stvari Posjed se ne priznaje osobama koje po osnovu radnog ili sliènog odnosa ili u domaæinstvu vr e faktièku vlast na stvari za drugu osobu a du ne su postupiti po uputama te druge osobe npr. kuæna pomoænica,

konobar,vozaè tuneg kamiona. Oni su puki detentori stvari (ili pomoænik u posjedu i posjedovanju). 59 WWW.BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COM Drugi je izuzetak kojim se odrenuje da nasljednik postaje posjednikom u trenutku smrti ostavitelja bez obzira na to kada je stekao faktièku vlast na stvari (nasljednièki posjed). Posljedice ovog izuzetka je da nasljednik stièe pravo na posjedovnu za titu veæ u èasu smrti ostavitelja, iako æe tek kasnije steæi faktièku vlast na stvari. Tabularni posjed ima sliènosti

sa nasljednièkim posjedom jer je i on idealan a ne efektivan. Tabularni posjed ima osoba koja je upisana u Z.K kao vlasnik nekretnine, a na njoj nema -4faktièke vlasti. Otuda naziv tabularni ili zemlji noknji ni posjed. Npr. kad osoba koja je upisana kao vlasnik zemlji ta u Z.K. ima i faktièku vlast na stvari, a to je pravilo,

pojam tabularnog posjeda je suvi an. b) Posjed prava ima svaka osoba koja je izvr avala bitni sadr aj nekog prava i manifestovala volju da ga izvr ava za sebe kao svoje pravo. Izvr avanje sadr aja nekog prava znaèi da za posjed prava nije bilo potrebno da istovremeno postoji pravni odnos iz kojeg bi rezultirao posjed prava. Objektom posjeda prava su mogla biti

samo ona grananska prava èiji se sadr aj izvr ava trajanjem npr. pravo slu nosti, realni tereti i pravo kori tenja stana ili druge stvari po osnovu najma i zakupa. Jedan jedini sluèaj posjeda prava je posjed prava stvarne slu nosti. *Posjed prava stvarne slu nosti ima osoba koja faktièki koristi nekretninu druge osobe u obimu koji odgovara sadr aju te slu nosti. Posjed prava je faktièko vr enje

sadr aja nekog prava. Ima mi ljenja da bi posjed prava trebalo priznati i u nekim drugim sluèajevima kao npr. za pravo upotrebe el. energije, toplotne energije, plina, telefona i sl. U tim sluèajevima je posjed stvari nedovoljan. Postoji dvojba radi li se tu uvijek o stavrima u grananskopravnom smislu, a upitno je vr i li faktièku vlast potro aè ili isporuèitelj

energije koji je u svako doba mo e reducirati ili iskljuèiti. 5. Vrste posjeda s obzirom na kvalitetu (tj. dioba sadr ajno jedinstvenog posjeda) tj. prema posebnim kvalitetama koje se odnose na: a) osnovu sticanja b) naèin sticanja c) subjektivne elemente u osobi samog posjednika S obzirom na naznaèene kvalitete, razlikuju se: a) zakonit i nezakonit posjed, b)

istinit i neistinit posjed i c) savjestan i nesavjestan posjed a) Zakonit i nezakonit posjed Zakonit posjed je onaj koji se zasniva na valjanoj pravnoj osnovi. Kao osnove za sticanje zakonitog posjeda su one koje se tra e za sticanje prava vlasni tva, a to su: a) pravni poslovi b) odluke dr avnih tijela vlasti c) neke druge èinjenice

koje se mogu dogoditi da bi se zasnovalo vlasni tvo kao npr. okupacija, odvajanje plodova i dr. Ulogu pravne osnove mo emo objasniti na jednom primjeru, npr. tipièna i najèe æa osnova je pravni posao i to ugovor. Ugovor kao pravna osnova naziva se titulus (naslov) sticanja. Sam titulus jo ne daje posjed stvari ili prava veæ samo pravo na posjed. Pravo na

posjed ima onaj ko ima titulus ili naslov sticanja. npr. A kupi bicikl od B. Na temelju same kupovine A nije postao posjednik bicikla. Iz ugovora o kupoprodaji A stièe pravo da od B tra i izruèenje bicikla u posjed. U ovom sluèaju kupovinaje samo pravna osnova, naslov ili titulus za sticanje posjeda. Kada B preda bicikl A on postaje zakonit

posjednik jer se njegov posjed zasniva na valjanoj pravnoj osnovi tj. na ugovoru o kupoprodaji. Posjed je zakonit ako se zasniva na pravovaljanoj pravnoj osnovi koja je portrebna za sticanje prava vlasni tva i ako nije pribavljen silom, prevarom ili zloupotrebom povjerenja . 60 WWW.BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COM Znaèi osim valjanje pravne osnove za zakonitost posjeda potreban je pravilan naèin sticanja npr. tradicija, predaja stvari. Npr. A je kupio bicikl od B a ovaj je odbio da mu preda u posjed. A umjesto da tu i B done kod njega i uzme bicikl tj. nezakonito, tako da iako A ima valjanu pravnu osnovu, on æe

postati time nezakonit posjednik. Za zakonitost posjeda potrebno je:

valjana pravna osnova pravilan naèin sticanja -5Nezakonit posjed je posjed koji se ne zasniva na valjanoj pravnoj osnovi. Sam titulus (naslov) jo ne daje posjed, veæ samo pravo na posjed. Pravo na posjed mo e se ostvariti na naèin dopu ten zakonom. U tom sluèaju

je posjed zakonit. Npr. A je postao posjednik stvari na temelju sudske odluke o razvrgnuæu zajednice. A je zakonit posjednik. Kasnije ta sudska odluka bude ukinuta. A se od zakonitog posjednika pretvara u nezakonitog. b) Istinit i neistinit posjed Istinit posjed je onaj koji je steèen na pravilan naèin, a naèin ili modus sticanja mora biti

dopu ten npr. tradicija. Neistinit ili viciozan posjed je onaj koji je steèen silom, prevarom ili zloupotrebom povjerenja (vi,clam i precario).

Silom (vi) je steèen onaj posjed do kojeg je posjednik do ao protiv volje dosada njeg posjednika upotrebljavajuæi pri tome fizièku silu ili psihièku prisilu. U ovom sluèaju se radi o direktnoj primjeni sile kod sticanja posjeda. Posjed se

mo e steæi silom ili na indirektan naèin. Ako je posjednik do ao u posjed jednostaranim zaposjednuæem stvari ili prava (ne potajno) a dosada nji se posjednik nije pri tome protivio zato to za njega nije zano, takav je posjed steèen silom te je nezakonit. Takvo sticanje mo e biti savjesno i nesavjesno. Nesavjesno æe sticanje biti u sluèaju kada sticatelj zna da je

stvar koju samostalno uzima tuna. Ali sticatelj mo e silom oduzeti i stvar za koju smatra da je njegova npr. kupac silom oduzme kupljenu stvar jer prodavaè oklijeva da mu je preda. U tom sluèaju nezakonit posjednik je savjestan. Posjednik kojem je njegov posjed silom oduzet mo e odmah silom vratiti svoj posjed. To jesluèaj samopomoæi i ne predstavlja smetanje posjeda.

Zloupotrebom povjerenja tj. na izmoljen naèin (praecario modo) stièe se posjed u onom sluèaju kada neko nastoji samovlasno .Prevarom (clam) je steèen onaj posjed do kojeg je do lo izazivanjem ili odr avanjem dosada njeg posjednika u zabludi. krana. da dosada nji posjednik ne sazna za samovlasno oduzeæe posjeda npr. kod kojeg se posjed stièe kriomice. Tu spada i tzv. potajno sticanje tj.

pretvoriti u trajno pravo tj. trajno stanje ono to mu je dato samo iz usluge. Da bismo ovo razumjeli trebammo sagledati prekarij. Prekarij je ugovor po kojem je jedna strana prepustila drugoj strani neku stvar na besplatnu upotrebu do opoziva. Npr. predam prijatelju bicikl, da se na njemu vozi sve dok meni ne zatreba. Ako ja zatra im povrat bicikla a

on mi ne vrati tada govorimo o sticanju posjeda zloupotrebom povjerenja ili na izmoljen naèin. Takav je posjed neistinit ili viciozan, a zove se jo prekaristièki posjed, jer je nastao samovlasnom i nedopu tenom transformacijom prekarija. c) Savjestan (po ten) i nesavjestan (nepo ten) posjed Savjestan (po ten) posjed postoji ako posjednik ne zna ili ne mo e znati da stvar koju posjeduje

nije njegova. Nesavjestan (nepo ten) je onaj posjed kada posjednik zna ili mora znati da stvar koju posjeduje nije njegova. Savjestan posjednik se zove jo i posjednikom u dobroj vjeri (bona fidei possesor) a nesavjestan posjednikom u zloj vjeri (malae fidei possesor). Savjesnost i nesavjesnost su subjektivne kvalitete posjeda a zakonitost i istinitost su objektivne kvalitete posjeda. 61

WWW.BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COM Zakonit posjed mo e biti savjestan i nesavjestan npr. ako od lopova kupim ukradenu stvar ja sam zakonit posjednik ali sam i istinit jer sam do stvari do ao tradicijom. A ako sam znao da je stvar ukraden , postajem nesavjestan posjednik. Nezakonit posjed mo e biti savjestan i nesavjestan npr. kupim stvar od poslovno nesposobne osobe npr. rasipnika,

a znam da mu je oduzeta poslovna sposobnost. Pravni posao je apsolutno ni tav pa sam prema tome nezakonit posjednik, jer pravna osnova ne postoji ali ipak mogu biti savjestan jer sam znao da stvar koju kupujem je doista vlasni tvo prodavaèa. -6Za svakog se posjednika pretpostavlja da je savjestan. Onaj ko tvrdi da neko nije savjestan mora

to i dokazati. Savjesnost i nesavjesnost posjeda pravne osobe se prosunuje prema savjesnosti tj. nesavjesnosti njenih organa koji su ovla teni da je zastupaju. Kriterij savjesnosti posjeda stvari je znanje tj. moguænost znanja posjednika za pravo vlasni tva na stvari. Kvalitetu savjesnog posjeda ima samo onaj posjednik koji ne zna ili ne mo e znati da stvar koju posjeduje nije njegova. Na temelju

tog kriterija posjednici koji imaju pravo posjedovati stvar, jer im je vlasnik ili druga osoba dala stvar u neposredni posjed po osnovu plodou ivanja, ugovora o kori tenju stana, zakupa, posudbe-ne mogu biti savjesni posjednici, jer im je poznato da time nisu stekli pravo vlasni tva na stvari. Jedna od najva nijih posljedica je da oni ne mogu dosjelo æu postati vlasnicima stvari. Kriterije savjesnoti

je znanje tj. moguænost znanja posjednika za pravo posjedovanja stvari. Pravo posjedovati stvar samo je jedno od vlasnièkih ovla tenja, vr enje kojeg vlasnik mo e prenijeti na drugoga zakupca, depozitara, plodou ivatelja. Prema kriteriju znanja ili moguænosti znanja posjednika za pravo posjedovanja stvari ne bi zakupac, ostavoprimatelj, plodou ivatelj uvijek bio nesavjesni posjednik stvari, nego samo onda kada zna ili bi iz okolnosti mogao

znati da mu pripada pravo na posjed. Kvalificirani posjed je posjed koji ima sve tri pozitivne kvalitete tj. da je istovremeno zakonit, istinit i savjestan. STICANJE I GUBITAK POSJEDA a) Posjed stvari. Posjed je faktièko tj. èinjenièno stanje, a èinjenièno stanje se ne stièe nego poèinje i prestaje. Posjed se mo e steæi: originarno i derivativno (nije identièno sa

originarnim i derivativnim sticanjem prava). 1. Originarno sticanje posjeda stvari (aperhenzija)-znaèi sticanje mimo volje ili protiv volje dosada njeg posjednika tj. sticanje bez obzira na prednika. Za originarno sticanje posjeda stvari potrebno je izvr iti jednostrani fizièki akt kojim se dolazi do faktièke vlasti na stvari. Taj fizièki akt zove se aperhenzija. Aperhenzija je svaki akt kojim se zadobiva faktièka

vlast na stvari. Npr. savjesni posjednik domaæe ivotinje stièe posjed mladunèeta veæ samom separacijom. Tu nije potrebno neposredno fizièko uzimanje veæ je dovoljno i posredno uèe æe. A s druge strane, postoje sluèajevi gdje posredan fizièki zahvat nije dovoljan veæ je potreban i lièni akt sticatelja npr. krivolovac postavi zamku, a samim hvatanjem ivotinje on ne postaje jo posjednik, to postaje

kad uhvaæenu ivotinju doista i uzme. Kod nekretnina posjed se stièe na originaran naèin tako da se stupi u zemlji te. Stupanje na zemlji te je izjadnaèeno sa fizièkim zahvatom na pokretnini. Grotius je rekao: Posjed pokretnina se stièe rukama, a nekretnina nogama . Ali samo stupanje na nekretninu nije dovolno da se steken posjed. Ponekad je potrebno da se zemlji te omeni, ogradi,

obilje i. Originarno sticanje posjeda imamo sluèaj kod samovlasnog protupravnog oduzimanja tuneg posjeda. Kod oduzimanja posjeda moraju se ispuniti dvije pretpostavke:

aktom oduzimanja mora sticatelju omoguæiti faktièko raspolaganje stvarju dosada njem posjedniku mora aktom oduzimanja biti onemoguæeno faktièko raspolaganje stvarju. 1. Derivativno sticanje posjeda stvari (tradicija)-znaèi sticanje posjeda s voljom dosada njeg posjednika. Kod takvog sticanja posjeda sama stvar

mora biti u neèijem 62 WWW.BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COM posjedu. Zato se kod derivativnog sticanja radi o prenosu posjeda. Naèin ili modus na koji se u ovom sluèaju stièe posjed zove se tradicija. Tradicija je prenos posjeda od dosada njeg na novog posjednika. Tradicijom se prenose pravni uèinci vezani za èinjenicu posjeda.Skup pravnih uèinaka vezanih za èinjenicu posjeda zove se pravo posjeda. Tradicija kao oblik prenosa

posjeda, razvijala se uporedo sa razvojem prometa. Postoji nekoliko vrsta tradicije: 1. fizièka predaja iz ruke u ruku 2. predaja znacima ili simbolièka tradicija 3. tradicija oèitovanjem (tradicija kratkom rukom i constitutum posesorium) 4. tradicija transportom -71. Fizièka predaja iz ruke u ruku-je najèe æa vrsta tradicije kod prenosa posjeda pokretnih stvari. Fizièka se predaja

sastoji u predaji stvari iz ruke u ruku. Ali dovoljno je da se sticatelju omoguæi faktièko raspolaganje stvarju, a ta mu moguænost nije pru ena posredstvom nekog simbola nego stvarnim stavljanjem stvari u takav polo aj da sticatelj mo e nad njom vr iti faktièku vlast npr. kada po tar ubaci pismo u sanduèiæ izvr ena je fizièka predaja stvari pa i ako nismo prisutni. Poseban

. 2.oblik fizièke predaje je tzv. isprava. znakova. sa uzvisine poka em sticatelju svoju parcelu i dopustim mu da sam stavi stvar u posjed. Tu prenositelj ne mora sam fizièki zahvatiti stvar. Predaja znacima ili simbolièka tradicija je vrsta tradicije kod koje se prenos posjeda obavlja pomoæu oruna. predaja dugom rukom gdje sticatelj s dopu tenjem prenositelja sam stavlja u posjed npr.

Kod simbolièke tradicije se postavljaju dva osnovna pitanja: 1. Ali simbolièka tradicija dolazi u obzir kod onih pokretnih stvari koje su prostorno udaljene . Koliko ima oblika simbolièke tradicije? Simbolièka tradicija dolazi u obzir kod onih stvari koje se mogu predati iz ruke u ruku.izdvajanjem stvari i sl. Kod kojih se stvari uop te mo e prenijeti posjed putem simbolièke tradicije? 2.

na stoèarskoj pijaci trgovac na kupljenom grlu stavi svoj znak.Ponekad se de ava da je porebno izvr iti prenos posjeda a da sticatelj ne mora odmah stvar osnijeti sa sobom npr.i od prenositelja i od sticatelja. Tradicija oèitovanjem javlja se u dva oblika: a) . pa sama ta prostorna udaljenost sprjeèava da se izvr i predaja iz ruke u ruku. 3.

prijatelj æe od detentora postati posjednik. predaja . Dovoljno je sporazumno oèitovanje. ako se s prijateljem kojem sam posudio bicikl na neko vrijeme sporazumim da mu taj bicikl prodam. od detentora pretvara u posjednika npr.Traditio brevi manu-tradicija kratkom rukom b) Traditio posesiorum a) Traditio brevi manu (tradicija kratkom rukom)-prijenos posjeda se vr i tako da se dosada nji detentor sporazumno sa posjednikom.

Tradiciju kratkom rukom imamo kad detentor sporazumom s dosada njim posjednikom postaje posjednik stvari a da pri tome nije potrebna fizièka predaja stvari npr. . On vi e nije detentor tuneg nego posjenik svog odjela. konobar zaposlen u tunem restoranu kupi od vlasnika konobarsko odjelo u kojem obavlja svoj svakodnevni posao.stvari nije potrebna. jer prijatelj dr i stvar u detenciji od trenutka posudbe.

b) Constitutum posesorium. (suprotan je od tradicije brevi manu)-ovdje dosada nji posjednik gubi animus a zadr ava stvar ubuduæe kao detentor npr. Constitutum posesorum dolazi u obzir. tj. moguæ je samo za prijenos posjeda od posjednika na . vlasnik kuæe koji je ujedno njen posjednik (stanuje u kuæi) proda kuæu drugome da se sporazume da æe sada nji vlasnik ostati u kuæi kao najmoprimac.

Biv i je vlasnik od posjednika postao detentor. pa u istoj radnji poène raditi. on je neposredni .datentora npr. vlasnik proda zemlji te i potom ga uzme u zakup od novog vlasnika. Constitutum posesorum nije moguæ kao prenos posjeda izmenu neposrednog i posrednog posjednika. Npr. vlasnik zanatske radnje otka e obrt i proda svom radniku sav alat i urenaje. Prije i poslije prodaje.

63 WWW.COM .posjednik. a razlika je samo u tome to je prije prodaje imao posjed kao vlasnik a poslije prodaje kao zakupac stvari.BH-PRAVNICI.

COM 4.WWW. Tradicija transportom-kod ove se tradicije postavlja pitanje da li je tradicija tj.BH-PRAVNICI. prenos posjeda izvr en onog èasa kad je prenositelj predao stvari na transport ili je prenos posjeda izvr en onog èasa kad je sticatelj prenio stvari. STICANJE POSREDNOG . Predaja se smatra izvr enom uruèenjem stvari prijevozniku ili osobi koja organizira otpremu (stranke mogu ugovorom drugaèije odrediti).

Pravnim se poslom stièe posredni posjed npr.POSJEDA STVARI Moguæe je derivativno i originarno sticanje ovog (posrednog) posjeda: 1. kada neko kupi stvar koja se nalazi u zakupu. gdje kupac kao vlasnik vr i faktièku . Posredni posjed se stièe derivativno prijenosom tog pojeda s jedne na drugu osobu pravnim poslom. ex lege ili odlukom dr avnog organa vlasti.

Derivativno sticanje je moguæe i u konstitutivnom obliku npr.vlast na stvari posredno preko zakupca kao neposrednog posjednika. O zakupu. najmu. kada prednik zadr ava dosada nji neposredni posjed a sticatelj postaje posredni posjednik stvari. Posredni posjed se stièe prenosom ugovora (np. . Kupac stvari je postao posrednim posjednikom a prodavatelj je ostao neposredni posjednik prodatog stana. ostavi) i nasljenivanjem posrednog -8posjednika.

ima ga osoba koja se faktièki koristi nekretninom druge osobe u obimu koji odgovara sadr aju te slu nosti. POSJED PRAVA STVARNE SLU NOSTI . prila enje pje ice preko dvori ta -negativna tj. Po sadr aju stvarna slu nost mo e biti: -afirmativna npr..2. kad . samo onda kad je zastupnik stekao posjed originarno. Originarno sticanje posrednog posjeda moguæe je jedino preko zastupnika..

samovlasnim otpoèinjenjem vr enja njenog sadr aja npr. da ne bi susjedu zaklonio vidik. pregonom .vlasnik poslu nog dobra ne smije na svojo jnekretnini èiniti to bi inaèe smio npr. prela enje preko neèije livade. Posjed prava stvarne slu nost mo e se steæi: originarno (izvorno) i derivativno (izvedeno): a) Originarno (izvorno) se stièe posjed prava afirmativne stvarne slu nosti. podizati zgradu iznad odrenene visine.

Posjed prava negativne stvarne slu nosti stièe se izvorno zabranom vlasniku tj. te ne mo e biti pretpostavka . te to predstavlja smetanje posjeda.stoke preko tune njive. Ovaj naèin originarnog stivanja nije dopu ten. posjedniku poslu nog dobra da se njime koristi na odrenen naèin npr. **Originarno steèen posjed prava stvarne slu nosti je viciozan. da otvori prozor prema susjedu a on se tome pokori.

ali mo e biti i u pismenom obliku. afirmativan ili negativan. ali treba imati na umu da se *na temelju pravnog posla u pisanom obliku i upisom . vr i uz privolu vlasnika ili posjednika poslu nog dobra. Oblik oèitovanja volje æe biti usmeni pravni posao. b) Derivativno (izvedeno) se stièe posjed prava stvarne slu nosti kad se njegov sadr aj.sticanja prava stvarne slu nosti dospjelo æu.

ne bi posjednik prava stvarne slu nosti dospjelo æu stekao pravo stvarne slu nosti jer je ta moguænost zakonom iskljuèena. smatramo da je za sve vrijeme do opoziva nastao posjed prava stvarne slu nosti. Derivativno se posjed prava stvarne slu nosti stièe tradicijom i nasljenivanjem . Ako je odobrenje dato do opoziva. Ako bi do opoziva pro lo 20 godina.u zemlji ne knjige stièe pravo stvarne slu nosti.

Ne smatra se gubitkom posjeda ako je posjednik privremeno sprijeèen vr iti faktièku vlast na stvari neovisno o svojoj volji npr.povlasnog dobra u korist kojeg je postao posjed prava stvarne slu nosti. zbog potresa vlasti zabrane kori tenje kuæe dok se ne ispita njena sposobnost . GUBITAK POSJEDA Posjed se gubi kad posjednik prestane vr iti faktièku vlast na stvari.

za stanovanje.BH-PRAVNICI.COM . Gubitak posjeda mo e biti: 64 WWW.

apsolutan-to je svaki gubitak posjeda kad dosada nji posjednik gubi posjed a neko drugi ga ne stièe npr. 2.COM 1. Takav gubitak se javlja kod prenosa posjeda.BH-PRAVNICI. relativan gubitak posjeda je kad ga dosada nji posjednik gubi a istovremeno ga neko drugi stièe. *Posredan posjed stvari apsolutno prestaje apsolutnim prestankom neposrednog posjeda a . propast. napu tanje ili oduzimanje stvari.WWW.

*Posjed prava stvarne slu nosti prestaje prestankom vr enja njenog sadr aja-to je apsolutni prestanak do kojeg mo e doæi voljom posjednika prava stvarne slu nosti ali i sprjeèavanjem njenog vr enja od strane vèasnika tj. posudba i dr. posjednika poslu nog dobra. Do relativnog prestanka posjeda prava stvarne slu nosti . kao to su zakup.kojim je u vezi ili prestankom grananskopravnog osnosa na temelju kojeg je nastaom.

dolazi prenosom posjeda povlasnog dobra na drugu osobu èime istovremeno prelazi i posjed pravate slu nosti na novog posjednika povlasnog dobra. Postoje dvije grupe pravnih uèinaka posjeda: -uèinci stvarnopravnog karaktera -uèinci obveznopravnog karaktera a) Postoje tri skupine uèinaka stvarnopravnog karaktera: . -9PRAVNI UÈINCI POSJEDA Skup pravnih uèinaka posjeda naziva se pravom posjeda.

uèinci kod kojih se posjed javlja kao pretpostavka sticanja stvarnih prava: -kao modus ili naèin sticanja prava vlasni tva i zalo nog prava na nekretninama. -kao pretpostavka sticanja prava vlasni tva i prava stvarne slu nosti dosjelo æu uèinci kod kojih se posjed javlja kao presumpcija o postojanju stvarnih prava npr. -pri sticanju prava vlasni tva od posjednika koji nije vlasnik stvari. presumira se da .

je zakonit. odgovornost posjednika stvari za njome prouzrokovanu tetu. . su: prava i obaveze savjesnog i nesavjesnog posjednika prilikom povrata stvari vlasniku. uèinci kod kojih se posjed javlja kao objekt pravne za tite. Pojedinosti se razmatraju u vezi sa publicijanskom tu bom. b) uèinci obveznopravnog karaktera. istinit i savjestan posjednik individualno odrenene stvari vlasnik te stvari-naziva se presumiranim vlasnikom stvari.

I posjednik koji je posjed stekao silom. U na em se pravnom sistemu titi svaki posjed. potajno i zloupotrebom povjerenja .ZA TITA POSJEDA Najva niji pravni uèinak posjeda je njegova za tita u sluèaju samovlasnog i protupravnog smetanja. Svaki posjednik stvari i prava neovisno da li se radi o neposrednom ili posrednom posjedniku ima pravo na za titu od uznemiravanja ili oduzimanja posjeda.

(viciozni posjenik) ima pravo na za titu. na rok od godinu dana od uèinjenog smetanja. Ali i ta uskrata posjedovne za tite je ogranièena na rok od 30 dana od dana saznanja za smetanje tj. *Na koji naèin se mo e oduzeti posjed? Smetanje posjeda je uznemiravanje ili oduzimanje . osim prema osobi od koje je na takav naèin do ao do posjeda.

posjeda. Oba oblika smetanja posjeda-uznemiravanje i oduzimanje. to znaèi da su izvr ena bez pristanka posjednika tj. Oduzimanje posjeda predstavlja potpuni prestanak faktièke vlasti dosada njeg posjednika i uspostavu faktièke vlasti od strane oduzimatelja. bez ovla tenja koje bi se temeljilo na zakonu. moraju biti izvr ena neovla teno. odluci . ometa i osporava. Uznemiravanje posjeda obuhvata radnje i pona anja kojima se faktièka vlast posjedniku ogranièava.

COM .suda ili drugog nadle nog tijela.BH-PRAVNICI. 65 WWW. Smetanje posjeda nije ni ta drugo do samovlasno mijenjanje posjedovnog stanja.

kao i konkludentne radnje. pod uslovom da je posjednik svoju volju izrazio slobodno. U obzir dolaze svi oblici oèitovanja volje. -Neæe imati karakter smetanja posjeda oduzimanje stvari posjedniku ili uznemiravanje njegovog posjeda ako su izvr eni u postupku pljenidbe .COM Nije smetanje posjeda: -Mijenjanje posjedovnog stanja do kojeg je do lo sa pristankom posjednika nije smetanje posjeda.WWW.BH-PRAVNICI.

-fizièki -10-verbalno (samo pod . Èin smetanja posjeda mo e se vr iti: -èinjenjem -neèinjenjem (npr. nu noj odbrani i dr. ako posjedovnik kojem je prepu tena stvar na upotrebu tu stvar po opozivu ne vrati).ili delo acije po osnovu pravomoæne presude. -Nije smetanje posjeda ako neko zahvati u neèiji posjed dopu ten zakonom npr. u krajnjoj nu di.

Posjednik se mo e koristiti samopomoæi protiv . Oblici za tite posjeda su: a) samopomoæ b) sudska za tita a) Samopomoæ-pravo posjednika da primjerenom silom ili na drugi prikladan naèin odbije neovla teno smetanje posjeda.uslovom da je rijeèima izra en aprijetnja takvog stepena i ozbiljnosti da je posjednik opravdano potpuno ili djelimièno odustao od vr enja faktièke vlast na stvari).

Samopomoæ se koristi pod uslovom: -da je opasnost od smetanja posjeda neposredna. jer bi sudska za tita kasno stigla -da naèin vr enja samopomoæi odgovara prilikama u kojima postoji opasnost. -da je samopomoæ nu na.svakog onog ko ga neovla teno uznemirava u posjedu ili mu ga je oduzeo. to podrazumjeva da poduzete mjere po vrsti i intenzitetu ne smiju preæi granicu koju nala e .

. Tu itelj ili aktivno legitimisani mo e biti: samo onaj koji je do èasa smetanja bio posljednji mirni posjednik. Pravo na samopomoæ se gasi 30 dana od dana saznanja za smetanje i poèinitelja smetanja. a godinu dana od uèinjenog smetanja. b) Sudska za tita se ostvaruje tu bom zbog smetanja posjeda ili posjedovnom tu bom.svrha njihovog poduzimanja.

oduzeo posjed ili na bilo koji drugi naèin ga smetao. onaj u èijem interesu je poèinjeno smetanje. onaj ko je dao nalog za smetanje. Tu eni ili pasivno legitimisani mo e biti: onaj koji je sam izvr io èin smetanja tj. te takoner i nasljednièki posjednik.neposredni i posredni posjednik prema treæima i menusobno. a on .

A mo e biti tu en zbog smetanja posjeda). najmodavac . a on pokosi 1 metar susjedovog zemlji ta. A po alje kosca na svoju livadu.se od toga nije ogradio. neposredni posjednik u sluèaju smetanja posrednog posjednika (npr. a A o tome ne obavijesti kom iju te pokupi svo sijeno. posredni posjednik koji je izvr io èin smetanja prema neposrednom posjedniku (npr.

ali postavlja se pitanje mo e li biti pasivno legitimisan neposredni posjednik koji je smetao 66 WWW.COM . Nastao je spor.BH-PRAVNICI.izbaci iz stana stvari najmoprimca.

suposjednik koji samovlasno potpuno .BH-PRAVNICI. te u izboru postupka : redovnog ili sumarnog posjedovnog? Tu æe postojati posjedovna za tita te pasivno legitimisani tj. najmoprimac sobe poène samovlasno koristiti kuhinju u tom stanu.WWW.COM posrednog npr. tu eni je neposredni posjednik u sluèaju smetanja posrednog posjednika). Dioba je u klasifikaciji: povreda ugovora o najmu ili smetanje posjeda.

Tu ba za za titu posjeda. naredne godine.03. a B je to saznao tek 1.se mora podignuti u roku od 30 dana od dana kada je tu itelj saznao za smetanje i za poèinitelja. Boris se . ukrao B auto..ili djelimièno pro iri svoju faktièku vlast na tetu ostalih suposjednika.03. A je 1. a najkasnije u roku od godine dana od nastalog smetanja npr..

Stvarautomobil se mo e vratiti samo vlasnièkom tu bom.ne mo e koristiti posjedovnom tu bom jer je pro la jedna godina od nastalog smetanja. On-tu itelj mora dokazati èinjenicu da je bio posljednji mirni posjednik i mora dokazati èin smetanja. Sud pru a za titu prema poslejdnjem stanju posjeda i nastalom smetanju. pri èemu nije od uticaja pravo na . Dokaz le i na strani tu itelja.

posjed. b) da se uspostavi prija nje posjedovno stanje. -11Tu beni zahtjev glasi: a) da se utvrdi da je tu eni poèinio smetanje tu iteljevog posjeda. pravna osnova posjeda i savjesnost posjeda. Odbrana tu enog-pasivno legitimisanog Tu eni-pasivno legitimisani se mo e braniti stavljenjem prigovora. c) da se zabrani ponovo takvo ili slièno smetanje. Kao prigovore mo e navesti: .

pomanjkanje aktivne legitimacije -tvrdi da tu itelj uopæe nije bio posjednik. niti je dao nalog niti je odobrio korist. pomanjkanje pasivne legitimacije -tvrdi da nije izvr io èin smetanja. pomanjkanje animusa turbandi -tvrdi da uopæe nije bio svjestan da èini smetanje-bio je pijan kad je legao u tu iteljevu p enicu. sudski organ je izvr io delo aciju na . pomanjkanje protupravnosti -npr.

Jedino na tu okolnost sud pazi po slu benoj du nosti-ex oficio. vicioznost posjeda-tu eni tvrdi da je tu itelj prema njemu viciozni posjednik i da nije izvr io smetanje posjeda samovlasno vraæajuæi sebi posjed stvari. . protek prekluzivnog roka-tu eni tvrdi da je tu itelj proma io rok.temelju pravomoæne i izvr ne sudske presude. Sud u postupku smetanja posjeda ne raspravlja pitanje prava na posjed npr.

Tu vrijedi naèelo da petitorni postupak èini suvi nim tj. Odluka . veæ iskljuèivo posljednje stanje posjeda i èin smetanja. apsorbira postupak zbog smetanja posjeda.pravo vlasni tva. To æe biti sluèaj kad je u toku postupka zbog smetanja posjeda pravomoæno okonèan postupak kojim se tu enom priznalo pravo vlasni tva na spornoj stvari. Iznimno je dopu teno istaknuti petitorni prigovor prava na posjed.

jer jo uvijek i nakon dovr ene parnice zbog smetanja posjeda postoji moguænost da se spor drugaèije rije i u vlasnièkoj parnici.suda Parnica zbog smetanja posjeda ne zavr ava se presudom nego rje enjem. Time se hoæe naglasiti da spor nije i pravno rije en. Rje enje je konaèno. Sud æe rje enjem zabraniti dalje smetanje pod prijetnjom novèane kazne tj. odrediti povrat oduzetog posjeda ili .

odrediti druge mjere potrebne za za titu od daljeg smetanja. 67 WWW. Ako tu eni ponovo izvr i isto ili slièno smetanje posjeda. neæe se voditi novi postupak veæ æe se na temelju ranijeg rje enja izdati novo rje enje o izvr enju i izvr iti uspostava prija enjeg posjedovnog stanja.BH-PRAVNICI.COM .

WWW.BH-PRAVNICI.COM Privremena naredba je sudsko rje enje koje se donosi prije okonèanja parnice zbog smetanja posjeda. Takvim se rje enjem u hitnim sluèajevima titi posjedovno stanje nastalo poslije smetanja ili se smjesta narenuje povrat u prija nje stanje. Ali time se ne utièe na konaèan ishod parnice npr. nakon razvoda braka, biv i braèni drugovi ostanu stanovati u istom stanu. Jednog

dana biv i mu ne pusti enu u stan. ena ne mo e na ulici èekati ishod parnice zbog smetanja posjeda prava sukori tenja stana, nego æe od suda tra iti da hitno izda tzv. privremenu mjeru kojom se ona vraæa u stan. II PRAVO VLASNI TVA Pod vlasni tvom u ekonomskom smislu podrazumjeva se dru tveni odnos izra en u èinjenici pripadanja neke

stvari odrenenom subjektu. Vlasni tvo se (u rimskom pravu) shavatalo kao potpuna i iskljuèiva vlast na tjelesnoj stvari, koju su svi du ni po tovati. Pravo vlasni ta se mo e definisati kao subjektivno pravo i pravni odnos: a) Kao subjektivno pravo, pravo vlasni tva je skup maksimalnih ovla tenja koja pripadaju nekoj osobi u pogledu neke stvari. b) Kao pravni odnos, pravo vlasni tva je dru tveno-ekonomski odnos

pretvoren u pravni odnos, u kojem snagom pravne norme odrenena stvar u cijelosti pripada odrenenom pravnom subjektu. -12KARAKTERISTIKE PRAVA VLASNI TVA su:

jedinstvenost iskljuèivost maksimalna dispozitivnost jednovrsnost prava vlasni tva rekadentnost prava vlasni tva a) Jedinstvenost prava vlasni tva-sa gledi ta subjekta jedinstvenost se oèituje u tome da skup vlasnièkih ovla tenja je uvijek vezan za

jednog subjekta. Ako se pojavi vi e subjekata kao nositelji vlasnièkih ovla tenja (suvlasni tvo), sve se te osobe tretiraju kao jedna osoba. Izmenu njih se vlasni tvo ne dijeli po sadr aju. Sadr aj prava vlasni tva jedinstvena je cjelina iako se sastoji od vi e ovla tenja; b) Maksimalna dispozitivnost ili apsolutnost-time se izra ava da jedino pravo vlasni tva obuhvata cjelokupnost ovla tenja koja se odnose na ekonomsko iskori tavanje

stvari. Jedino vlasnik mo e potpuno raspolagati sa stvarju, poslovima inter vivos (menu ivim) i mortus causa. Ponekad se ta karakteristika zove apsolutnost. c) Iskljuèivost znaèi da vlasnik na temelju svog subjektivnog prava mo e svakom onemoguæiti bilo kakav uticaj na objekt svog vlasni tva. To je onaj poznati monopol privatnog vlasni tva tj. prava vlasni tva; d) Jednovrsnost prava vlasni tva znaèi da postoji samo

jedna vrsta prava vlasni tva (u feudalizmu su postojale dvije-vrhovno i koristovno); e) Rekadentnost (elastiènost) prava vlasni tva-ova se karakteristika zove i elastiènost. Rekadentnost znaèi da se pravo vlasni tva automatski vraæa u svoj prvobitni obim èim otpadnu ogranièenja koja su na njemu postojala npr. prestankom uzufrukta vlasnik ima ovla tenje kori tenja stvari, jer nije potrebno da mu se to ovla tenje uspostavi nekim posebnim

aktom. SADR AJ PRAVA VLASNI TVA U sadr aju prava vlasni tva mora doæi do izra aja dru tveni i faktièki odnos. a) Pod dru tvenim odnosom u pravu vlasni tva podrazumjeva se odnos vlasnika stvari prema svim drugim osobama s obzirom na stvar. Dru tveni odnos u pravu vlasni tva registruje se stepenom iskljuèivosti. U svakom se pravnom sistemu odrenuje koliko, kako i kada mo e vlasnik iskljuèiti

druge osobe od uticaja na objekt vlasni tva. 68 WWW.BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COM b) Faktièki odnos u pravu vlasni tva je odnos vlasnika prema stvari izra en pomoæu ovla tenja koja pripadaju subjektu na odrenenom objektu. Taj se faktièki odnos u svim moguæim detencijama prava vlasni tva osobito isticao. Tipièna ovla tenja u sadr aju prava vlasni tva su: -posjed -upotreba -kori tenje -raspolaganje Neplodonosna stvar se upotrebljava a plodonosna koristi. Ne misli

se samo na prirodne tj. industrijske, nego i na civilne plodove. Raspolaganje se javlja u dva oblika: -faktièko raspolaganje-sastoji se u tome da se povodom stvari ne zasniva neki pravni odnos (uni tenje, kori tenje); -pravno raspolaganje stvarju-sastoji se u disponiranju subjektivnim pravom koje postoji u pogledu stvari. Takvo se raspolaganje ostvaruje u okviru razlièitih pravnih poslova. OGRANIÈENJA PRAVA VLASNI TVA

Postoje tri ogranièenja prava vlasni tva: zabrana zloupotrebe prava,zabrana tetnih imisija i moguænost eksproprijacije. -13Ogranièenja prava vlasni tva u na em pravu su:

zabrana zloupotrebe prava vlasni tva susjedska prava imisije a) Zabrana zloupotrebe prava vlasni tva-smisao subjektivnih imovinskih prava nije u njihovom pripadanju odrenenom subjektu, nego u izvr avanju njihovog sadr aja. Postupanju nositelja prava, koje

se zasniva na presumpciji slobode tj. da mu je dopu teno sve to nije zabranjeno-a suprotna presumpcija je-sve je zabranjenjo osim onog to je izrièito dopu teno, potrebno je postaviti granice. Postoje dvije vrste zloupotrebe prava vlasni tva: a) Institucionalna-vr enje prava suprotno cilju koji je zakonom uspostavljen ili poznat. Vr enjem prava su se pre li okviri jednog instituta tj. isntituta prava vlasni tva; b) Individualna-vr enje

prava nije iza lo izvan okvira samog instituta ali i u tim institucionalnim okvirima predstavlja povredu nekog moralnog pravila, najèe æe savjesnosti i po tenja. Zloupotreba prava vlasni tva se mo e gledati kao tetna radnja. Najtipièniji primjer je ikana-poèinitelj nema nikakve koristi od vr enja svog prava ali ga vr i iskljuèivo samo zato da nekome nanese odrenenu tetu npt. A je u svom

vrtu izradio sna nu vjetrenjaèu koja nije nièemu slu ila ali je stalno raskivala krov susjedove kuæe. b) Susjedska prava predstavljaju ogranièenja prava vlasni tva nad nekretninama koja su nastala radi urenenja susjedskih odnosa. Susjedska prava su:

susjed ima pravo da pobere plodove koji su sa njegove voæke pali na zemlji te njegovog susjeda. Mo e uæi u susjedovo zemlji te

da popravi svoju zgradu, a odgovara za o teæenja koja je pri tome uèinio; susjed ima pravo da grane koje vise sa susjedovog zemlji ta na njegovo zemlji te posjeèe i time stièe vlasni tvo nad njima. Mo e s njih pobrati i plodove; u naseljenim mjestima postoji du nost podizanja ograde sa desne strane od glavnog ulaza u nekretninu; 69 WWW.BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COM

vlasnik zemlji ta ne smije na svom zemlji tu kopati tako da bi zbog toga susjedno zemlji te ili zgrada izgubila upori te. Ako mora kopati, du an je pobrinuti se za uèvr æenje susjedovog objekta. c) Imisije su uticaju koji plinovite, krute ili tekuæe tvari, to dolaze sa jedne nekretnine, imaju na kori tenje susjednih nepokretnosti. Imitent mo e biti svaki ekonomski

Tu itelj-aktivno legitimisani mo e biti svaki o teæenik. Imisije se dijele na: . Ekonomskim vlasnikom stvari smatramo svaki subjekt koji je u situaciji da za sebe prisvaja bilo koje svojstvo stvari. nositelj prava slu nosti. nositelj prava granenja i dr. a to je ovla tenik iz onog pravnog odnosa u okviru kojeg se nekretnina koristi npr.vlasnik stvari. O teæenik mo e biti vlasnik nekretnine.

b) Indirektne imisije su one kod kojih je susjedovo zemlji te sluèajno ili djelovanjem prirodne sile. baca smeæe sa svog prozora direktno na susjedovo dvori te ili vrt. plinovite ili tekuæe supstance dospiju na susjedovo zemlji te npr. npr. neko izljeva vodu. Direktne imisije su zabranjene.a) Direktne imisije su one kod kojih je radnja upravljena direktno na to da krute. zbog zraènog .

plinovi) izlo eno smetnjama koje potièu od radnji na susjednom zemlji tu.pritiska dim iz susjedovog dimnjaka zadr i se nad dvori tem drugog susjeda. Osnovni kriterij razgranièenja je uobièajenost kori tenja s obzirom na prirodu i namjenu nekretnine i s obzirom na mjesne prilike. ili zbog prirode imisivnog izvora (buka. b) neuobièajene. . Indirektne imisije se dijele na: a) uobièajene. koje su dopu tene.

Neuobièajene su sve one imisije kojima se ote ava kori tenje drugih nekretnina preko mjere koja je uobièajena s obzirom na vrstu i namjenu -14nekretnine i mjesne prilike ili kojim ase uzrokuje znatnija teta.koje su nedopu tene. Za tetu . tvornici ili bolnici s obzirom na jaèinu buke koja se mora tolerisati. Nije svejedni radi li se o stanu.

Vlasnik. To znaèi da se u sluèaju imisija ne nadoknanuje integralna teta. Ako imitent ima odobrenje nadle nog tijela da obavlja opæu djelatnost. osim du nosti da se uzdr ava od imisionih radnji i nadoknadi tetu.od imisionih radnji se odgovara samo ako je znatnija. ima du nost da otkloni uzroke koji potièu od njegove nekretnine. od suda se ne mo e tra iti otklanjanje izvora .

tetnih imisija. fizièka i pravna osoba. vlasnici zemlji ta blizu tvornice cementa. . nego samo naknada tete. Strane fizièke i pravne osobe mogu biti nositelji prava vlasni tva nad nekretninama uz uslov reciprociteta. ne mogu tra iti zabranu rada tvornice nego samo naknadu tete. SUBJEKTI I OBJEKTI PRAVA VLASNI TVA a) Subjektom prava vlasni tva mo e biti svaki pravni subjekt tj. Npr.

Pravo vlasni tva ne mo e postojati bez subjekta ali mo e postojati stvar koja nema vlasnika. moraju imati saglasnost nadle nog ministarstva.Ako ne obavljaju djelatnost u zemlji. Objektom . U pogledu vlasni tva na pokretninama strani subjekti su izjednaèeni sa domaæim. Strane fizièke osobe uz uslov reciprociteta mogu biti nositelji prava vlasni tva nad nekretninama koje su stekli nasljenivanjem. b) Objekt prava vlasni tva su stvari.

OBLICI PRAVA VLASNI TVA Oblici prava vlasni tva su: individualno vlasni tvo i suvlasni tvo. a) Individualno vlasni tvo postoji kad je nositelj vlasnièkih ovla tenja samo jedan subjekt. U ivotu se ne dogana . b) Suvlasni tvo je vlasni tvo vi e osoba na istoj fizièki nepodjeljenoj stvari po dijelovima koji su alikvotno (idelano) odreneni.prava vlasni tva mogu biti sve stvari osim onih koje su u prometu.

COM . Jedna realno nepodjeljena stvar mo e pripadati nekolicini osoba na taj 70 WWW.BH-PRAVNICI. Tada dolazimo do instituta suvlasni tva tj.uvijek da jedna ista stvar mo e pripadati samo jednom subjektu. kako da se uredi menusobni odnos subjekata u sluèaju kada se oni pojavljuju kao vlasnici jedne iste fizièki nepodjeljene stvari.

COM naèin da se pravo vlasni tva na toj stvari podijeli izmenu tih osoba. Ali po to se na samoj stvari ne vidi da je pravo vlasni tva na noj podjeljeno. takva se dioba naziva idealnom diobom. Kako se dobiva taj alikvotni dio? Alikvotni dio se dobiva na taj naèin da se pravo . Dio svakog vlasnika naziva se alikvotni dio.BH-PRAVNICI.WWW.

Ako se neka stvar nalazi u suvlasni tvu. ali samo na alikvotnom dijelu. Ako bi zajednièka . Svaki je od suvlasnika istodobno suvlasnik cijele stvari i svakog njenog dijela.vlasni tva na cijeloj stvari uzima kao jedno cijelo npr. trojica su vlasnici automobila tj. 1/3. nijedan od vlasnika ne mo e reæi ili tvrditi da je on iskljuèivi vlasnik bilo kojeg realnog dijela stvari.

na bi se radilo o suvlasni tvu nego o comunio pro diviso.stvar bila relano podjeljena tako da svakoj od vi e osoba pripada fizièki odvojeni dio. Da li je pravo vlasni tva izmenu suvlasnika podjeljeno po obimu ili sadr aju? Obim . Comunio pro diviso nije poseban oblik prava vlasni tva nego odrenena vrsta susjedskog odnosa dva ili vi e individualnih vlasnika.

Sadr aj suvlasni tva predstavljan je pojedinim ovla tenjima (upotreba. Kod obima se pita koliko ovla tenja postoji. Svaki suvlasnik ima istovremeno sva vlasnièka ovla tenja. Izmenu suvlasnika vlasni tvo je podjeljeno po obimu an ne po sadr aju. ali samo u velièini svoje kvote. kori tenje. raspolaganje). Suvlasnik A ima istovremeno i upotrebu i kori tenje i raspolaganje ali samo u .suvlasni tva predstavljan je skupom svih moguæih ovla tenja.

Kada bi vlasni tvo izmenu suvlasnika bilo podjeljeno po sadr aju. rada ne bismo vi e imali suvlasni tvo nego razdjeljeno vlasni tvo. . ta bi se desilo? Kada bi vlasni tvo izmenu suvlasnika bilo podjeljeno po sadr aju tj. Suvlasni tvom se izmenu suvlasnika stvara zajednica. tako da bi jednom pripadalo kori tenje a drugom raspolaganje.1/3. Nemoguænost diobe vlasni tva po sadr aju spa ava se jedinstvenost vlasni tva u sluèaju suvlasni tva.

dvije ili vi e osoba kupe jednu stvar. Oporukom nastaje suvlasni tvo ako . -15Kako nastaje suvlasni tvo? Suvlasni tvo mo e nastati: pravnim poslom odlukom dr avnog organa na temelju zakona Pravni posao kojim nastaje suvlasni tvo mo e biti ugovor ili oporuka. Ugovorom æe nastati suvlasni tvo kad npr.a ta zajednica nije posebna pravna osoba.

Odlukom tijela dr avne vlasti nastaje suvlasni tvo kad npr. upravno tijelo svojom odlukom dodijeli dvjema osobama zemlji te u postupku komasacije ili sud rje enjem utvrdi udio braènih drugova u zajednièkoj imovini.oporuèitelj ostavi jednu stvar u nasljedstvo ili kao legat dvjema ili veæem broju osoba. Na osnovu zakona suvlasni tvo nastaje kad nastupe odrenene èinjenice za koje zakonska norma ve e nastanak .

izrastanje drveta na meni i drugim sluèajevima kada se ex lege pretpostavlja suvlasni tvo. treba imati na umu: -polo aj pojedinog suvlasnika s obzirom na cijelu stvar. PRAVNI POLO AJ SUVLASNIKA U SUVLASNIÈKOJ ZAJEDNICI U vezi polo aja suvlasnika u suvlasnièkoj zajednici. prerada stvari. Comunio incidens je suvlasni tvo koje nastaje mimo volje suvlasnika. a to mo e biti zakonsko nasljenivanje. mije anje stvari. .suvlasni tva.

-polo aj suvlasnika s obzirom na njegov alikvotni dio. 1) Polo aj pojedinog suvlasnika s obzirom na cijelu stvar (Kako se vlasnik pona a prema cijeloj stvari?) Vlasnièka ovla tenja pripadaju svakom suvlasniku samo u obimu 71 WWW.COM .BH-PRAVNICI.

COM njegovog alikvotnog dijela. Svaki suvlasnik je u iskljuèivom vr enju vlasnièkih prava u pogledu cijele stvari ogranièen pravom drugih suvlasnika.BH-PRAVNICI. Ako bi otpalo pravo jednog suvlasnika. Naèelo rekadentnosti omoguæava da .WWW. taj napu teni dio se prièvr èuje drugim suvlasnicima. pojavila bi se djelotvornost naèela rekadentnosti prava vlasni tva. To znaèi da u sluèaju kada jedan suvlasnik derelikvira (napusti) svoj dio.

pojedinaèni suvlasnik derelikvira jednu kvotu svog prava jer mu se ona odmah ipso iure vraæa. Ostala prava i obaveze u pogledu cijele stvari: pravo na diobu ( to dovodi do prestanka suvlasni tva). ovla tenje tititi cijelu stvar prema treæim. podizanje posjedovnih i vlasnièkih tu bi tra iti polaganje raèuna pravo na korist od svog alikvotnog .

Prava suvlasnika s obzirom na cijelu stvar su: pravo na posjed pravo na upravljanje a) Pravo na posjed-kod suvlasni tva je svaki suvlasnik ovla ten za posjed zajednièke stvari. te je du an snositi tro kove kori tenja. Kod suposjeda . ali samo u obimu svog alikvotnog dijela.dijela. Kod suvlasni tva mo emo govoriti samo o suposjedu. upravljanja i odr avanja stvari.

-16Posjed zajednièke stvari se mo e vr iti na nekoliko naèina: svi suvlasnici vr e posjed zajednièki kad je to moguæe (posjed zajednièkog dvori ta). 10 dana je auto kod jednog a .je posjedovna volja pojedinog suposjednika upravljena na uèestvovanje u vr enju faktièke vlasti u svoje ime ali amo u obimu alikvotnog dijela. vr e posjed sukcesivno (npr.

10 kod drugog). jedan je u posjedu cijele kuæe). Akt izvanrednog i redovnog upravljanja? Suvlasnici imaju pravo zajednièki upravljati stvarju. jedan suposjednik vr i posjed za sve (npr. posjed vr i neko treæi za sve suposjednike b) Pravo na upravljanje-organizacija vr enja vlasnièkih ovla tenja u sluèaju suvlasni tva zove se upravljanje zajednièkom stvarju. a prema tome treba razlikovati: poslove .

Poslovi redovnog upravljanja su: ubiranje plodova.redovnog upravljanja poslove izvanrednog upravljanja Za poslove redovnog upravljanja zajednièkom stvarju potrebna je saglasnost suvlasnika èiji dijelovi zajedno èine vi e od polovice vrijednosti stvari. Za poduzimanje poslova izvanrednog upravljanja potrebna je saglasnost svih suvlasnika. U poslove izvanrednog upravljanj ulaze svi oni poslovi koji prema uju . odr avanje s manjim popravkama stvari i sl.

okvire redovnog upravljanja. Suvlasnici mogu povjeriti upravljanje treæoj osobi o èemu se trebaju usaglasiti (ili jedan ili nekoliko suvlasnika). veæi popravci. promjena namjene stvari. a to su: otunenje zajednièke stvari. zasnivanje slu nosti. 2) Pravni polo aj suvlasnika u pogledu njegovog alikvotnog dijela (Kako se suvlasnici pona aju prema svom alikvotnom dijelu?) Svaki je suvlasnik u pogledu svog alikvotnog dijela potpuni vlasnik tog .

a drugi suvlasnici nemaju pravo prvootkupa. Svaki suvlasnik mo e svoj alikvotni dio 72 WWW. Svaki suvlasnik mo e potpuno samostalno upravljati svojim idealnim dijelom.COM .dijela.BH-PRAVNICI. jedino ako je to ureneno zakonom. Mo e prodati svoj alikvotni dio. Za raspolaganje alikvotnim dijelom. suvlasnik ne treba nikakvu saglasnost ostalih suvlanika.

BH-PRAVNICI. Vremensko trajanje suvlasnièke zajednice ovisi o volji svakog pojedinog suvlasnika. RAZVRGNUÆE SUVLASNIÈKE ZAJEDNICE (DIOBA) Suvlasni tvo nije trajna i raskidiva zajednica. Svaki suvlasnik po zakonu mo e tra iti diobu.WWW. To znaèi da svaki suvlasnik bez . Mo e na njemu zasnovati personalnu salu nost.COM opteretiti. a osnovati realnu slu nost i otuniti realni dio mogu svi suvlasnici zajedno.

osim u veijeme u koje bi ta dioba bila na tetu drugih suvlasnika-za tu diobu ka emo da je zatra ena u nevrijeme npr. Ugovor kojim bi . jedan suvlasnik livade zatra i diobu u vrijeme kada je livada zbog poplave pod vodom. Suvlasnik ima pravo u svako vrijeme zahtijevati diobu zajednièke stvari.obzira na velièinu svog suvlasnièkog dijela mo e zahtijevati diobu.

Kod razvrgnuæa suvlasnièke zajednice razlikujemo dvije vrste diobe (Koje su vrste diobe?): Dobrovoljnu diobu-suvlasnici sporazumno odrenuju naèin diobe a . Pravo na diobu ne mo e zastarjeti. Suvlasnik mo e tra iti diobu. ali ne mo e biti tu en da tra i diobu. njemu se ne mo e narediti da tra i diobu.se neki suvlasnik trajno odrekao prava na diobu je ni tav.

u sluèaju da se ne mo e postiæi sporazum. Sporazum se zakljuèuje u pismenom obliku. o tome odluèuje sud. Sudska dioba-sud æe odrediti da se dioba izvr i prodajom stvari ali samo ako je fizièka dioba nemoguæa ili je moguæa uz znatno smanjenje vrijednost stvari. -17ZAJEDNIÈKO ILI SKUPNO VLASNI TVO Zajednièko (skupno) vlasni tvo je pravo vlasni tva vi e osoba na .

Osnovne karakteristike zajednièkog (skupnog) vlasni tva su: Osobe koje uèestvuju u zajednièkom vlasni tvu zadr avaju svoj individualni subjektivitet. kada su njihovi udjeli odredivi ali nisu odreneni. Zajednièko vlasni tvo kao vlasni tvo na nepodjeljenoj stvari . te se uprkos zajednici nisu formirali kao posebni pravni . ali su odredivi.istoj stvari po udjelima koji nisu odreneni (ni realno ni idealno).

Po to kod zajednièkog vlasni tva udjeli nisu odreneni. a to znaèi da vlasni tvo nije podjeljeno niti po sadr aju niti po obimu (kao kod suvlasni tva). tada pojedini sudionik .subjekt (nisu osnovali posebnu pravn uosobu). a ako se odrede postaje suvlasni tvo. Ali ako udjeli pojedinih subjekata nisu odreneni oni su ipak odredivi. Kod zajednièkog vlasni tva udjeli pojedinih subjekata nisu unaprijed odreneni.

Svaki sudionik ima pravo na vlasnièke i posjedovne tu be prema treæim osobama. Ali kod suvlasni tva suvlasnik mo e raspolagati sa suvlasnièkim dijelom.ne mo e raspolagati svojim udjelom. Svaki sudionik ima pravo zahtijevati diobu zajednièkog vlasni tva. a stvarju kod zajednièkog vlasni tva mogu raspolagati samo sudionici zajedno i sporazumno. nakon èeka nastaje suvlasni tvo. koja se sastoji u odrenivanju udjela u njemu. .

Oblici zajednièkog vlasni tva javlja se u tri oblika: Kuæna zadruga Zajednièka imovina braènih drugova Nasljednièka zajednica 73 WWW.COM .BH-PRAVNICI.

b) Zajednièka imovina braènih drugova podrazumjeva se imovina koju braèni drugovi steknu .COM a) Kuæna zadruga-je vlasnièko pravni oblik imovinske organizacije zajednièkog vlasni tva. u kojoj osnovnu jezgru èini zajednièko vlasni tvo nekretnina. odr anje ivota. Osnovni element zadruge je ekonomska nu da. Kuæne zadruge su bile radnei imovinske zajednice èlanova jedne ili vi e obitelji sa specifiènom organizacijom i zajednièkom imovinom.BH-PRAVNICI.WWW.

a ne radom.radom za vrijeme trajanja braène zajednice kao i ona koja potièe iz imovine. a u ekonomskom smislu. zajednièka imovina je skup ekonomskih . U pravnom smislu. Vlastita ili posebna imovina je ona imovina koju braèni drug ima u èasu zakljuèenja braka i koju stekne za trajanja braka na neki drugi naèin. zajednièka imovina je skup subjektivnih imovinskih prava.

ta ulazi u sastav zajednièke imovine? U sastav zajednièke imovine ulaze: sva stvarna i obvazna prava. pravo slu nosti. . Pravo vlasni tva u zajednièkoj imovini braènih drugova mo e biti nekretnine i pokretnine.dobara koja pripadaju braènim drugovima. zalo no pravo i realni tereti. Stvarna prava koja ulaze u imovinu su: pravo vlasni tva. Obvezna prava koja ulaze u imovinu su razlièita potra ivanja.

ali ako bude upisan samo jedan braèni drug. se upisuju kao vlasnici oba braèna druga. ta nekretnina ne gubi karakter objekta zajednièkog vlasni tva. naturalni (industrijski) plodovi iz zajednièke imovine. Zarade braènog druga .U pogledu nekretnina. i novac steèen radom. u Z. U zajednièku imovinu ulaze pokretne i nepokretne stvari.K. plodovi posebne imovine ako su nastali radom braènih drugova i dr.

Kriterij za utvrnivanje udjela je doprinos braènog druga nastanku i uveæanju zajednièke imovine. . a sporazum od diobi mora biti u pismenom obliku.mo e biti njegovom posebnom imovinom. Dioba se provodi sporazumno ili putem suda. te se treba zakljuèiti ugovor i ovjeriti potpise. te se uzima u obzir svaki oblik doprinosa. Dioba zajednièke imovine se sastoji u utvrnivanju udjela svakog supru nika.

na koje su kao nasljednike odrenenog ostavitelja pre la imovinska prava i obaveze koje saèinjavaju ostavinu tog konkretnog ostavitelja. Kasnije pronaneni i naknadno utvrneni nasljednici èlanovi su nasljednièke zajednice ex tunc tj.c) Nasljednièka zajednica kao oblik zajednièkog vlasni tva predstavlja skup osoba. od èasa otvaranja . Nasljednik postaje èlan -18nasljednièke zajednice u èasu smrti ostavitelja. sve do diobe ostavine.

postavlja se pitanje: da li postojanje nasljednièkih kvota ne ru i strukturu zajednièkog vlasni tva? Nasljednièke kvote ne moraju biti poznate u .nasljena. Nasljednièka zajednica nastaje po sili zakona tj. ex lege. Pretpostavke za nastanak nasljednièke zajednice su: Otvaranje nasljedstva Postojanje vi e nasljednika Po to je zajednièko vlasni tvo oblik prava vlasni tva kod kojih udjeli nisu odreneni ali su odredivi.

neki nasljednik nije uopæe poznat. Ali velièina nasljednièke kvote ne mora . mo e se naknadno pojaviti oporuka ili se veæ postojeæa oporuka mo e proglasiti neva eæom. sigurno je da nekog ostavitelja nasljenuju samo njegova èetiri iva potomka. mo da æe se neki od nasljednika odreæi nasljedstva.èasu otvaranja nasljedstva npr. Ako nasljednièke kvote moraju biti poznate i utvrnene npr. Nasljednièka kvota je 1.

konkretno pravo vlasni tva se mogu steæi originarno i derivativno. Sticatelj postaje vlasnikom neovisno od . 1) Originarno (izvorno) sticanje prava vlasni tva znaèi da sticatelj svoje pravo vlasni tva ne zasniva na pravu vlasni tva prednika. STICANJE PRAVA VLASNI TVA Subjektivna prava tj.znaèiti da æe upravo toliki biti i suvlasnièki dio jednog nasljednika na stvari iz ostavinske mase.

prava vlasni tva koje je na toj stvari imao prednik (npr.BH-PRAVNICI. Originarno se stièe pravo vlasni tva na stvari koja uop te nema vlasnika. okupacija). nièija je ili napu tena (npr. dosjelost).COM . 74 WWW.

BH-PRAVNICI. faktièko stanje pretvara u pravno.COM Originarna sticanja prava vlasni tva su: Stvaranje nove stvari Spajanje Mje anje Granenje na tunem zemlji tu Odvajanje plodova Dosjelost Sticanje od nevlasnika Okupacija a) Dosjelost je sticanje prava vlasni tva na temelju posjedovanja stvari kroz zakonom odreneno vrijeme.WWW. Za . Dosjelo æu se stvarno.

osim ako postoje neka ogranièenja npr. .sticanje vlasni tva dosjelo æu potrebno je da se ispune neke pretpostavke: Sposobnost sticatelja (uzukapienta)-svaka osoba je sposobna da stièe vlasni tvo dosjelo æu. zemljoradnik ne mo e ni dosjelo æu steæi vlasni tvo nekretnine iznad maksimuma ako je on propisima ustanovljen. Sposobnost stvari-stvari na kojima se ne mo e steæi pravo vlasni tva nisu sposobne ni za dosjelost.

mora biti u stanju dokazati da je bio u posjedu u èasu kad je dosjelost zapoèela i kad je dovr ena. mora se stvarno izvr avati te mora trajati neprekidno kroz cijelo vrijeme dosjelosti. Onaj ko se poziva na dosjelost.Posjed odrenene kvalitete-posjed mora biti kvalificiran ili bar savjestan (po ten). efektivan tj. Tabularni . Neprekidnost posjeda unutar tih dvaju èasova presumira se.

posjed nije efektivan i ne mo e poslu iti kao pretpostavka dosjelosti.zakonit i istinit). Vrijeme dosjelosti je odreneno zakonom-za dosjelost je potrebno da proteèe zakonom odreneno vrijeme koje se zove rok dosjelosti. -19Vrste dosjelosti Postoje dvije vrste dosjelosti: redovna dosjelost za koju se tra i kvalificiran posjed (savjestan. izvanredna dosjelost za koju se tra i savjestan .

to znaèi da za pitanje da li je dosjelost redovna ili izvanredna zavisi od kvaliteta posjeda. a) Redovna dosjelost je sticanje prava vlasni tva na temelju kvalificiranog posjeda kroz zakonom odreneno vrijeme.posjed. Za redovnu dosjelost se tra i: sposobnost osobe sposobnost stvari kvalificiran posjed odreneno vrijeme Kvalificiran posjed je onaj koji .

Postavlja se pitanje: Za to posjednik koji je savjestan. a za nekretnine je rok od . Za pokretnine rok dosjelosti je 3 godine. onaj od kojeg je stekao stvar nije bio vlasnik stvari.je savjestan. zakonit i istinit. zakonit i istinit nije postao vlasnikom veæ u trenutku kad mu je stvar predana u posjed? Nije postao zato jer je njegov prednik tj.

Vrijeme potrebno za dosjelost tj. a zavr ava se istekom posljednjeg dana vremena potrebnog za dosjelost.10 godina. rok dosjelosti poèinje teèi onog dana kada je posjednik stupio u posjed stvari.COM . U vrijeme potrebno za redovnu dosjelost uraèunava se i vrijeme za koje su prethodnici sada njeg posjednika posjedovali stvar kao kvalificirani posjednici.BH-PRAVNICI. 75 WWW.

COM b) Izvanredna dosjelost je sticanje prava vlasni tva na temelju savjesnog posjeda kroz zakonom odreneno vrijeme. u sluèaju kada savjesni posjednik ne mo e dokazati pravnu osnovu sticanja. Onome ko dosjeda na osnovu savjesnog .BH-PRAVNICI. Izvanredna dosjelost omoguæava da se pravno stanje uskladi sa faktièkim kao npr. a za pokretnine 10 godina. Za nekretnine rok dosjelosti je 20 godina.WWW.

Pretpostavka savjesnosti koja se tra i za uraèunavanje je ispunjena i onda kada je prednik i vi e nego savjestan posjednik tj. Zastoj i prekid dosjelosti Zastoj dosjelosti ja nastup takvih okolnosti zbog kojih dosjelost ne mo e zapoèeti . ako je i on bio savjestan posjednik.posjeda uraèunat æe se i vrijeme dosjelosti njegovog prednika. kada je kvalificirani posjednik.

a vrijeme koje je proteklo do zastoja uraèunava se. ako uz ostale pretpostavke potrebne za dosjelost ne postoje nikakvi poremeæaji u samom toku vremena potrebnog za dosjelost. Ali kad takve okolnosti otpadnu dosjelost dalje normalno teèe. Dosjelo æu se mo e steæi pravo vlasni tva na stvari. Poremeæaji u toku dosjelosti mogu dobiti oblik tzv.ili veæ zapoèeta dosjelost prestaje teèi. zastoja ili .

odnosi roditelja i djece. Okolnosti koje uzrokuju zastoj dosjelosti su: braèna veza (izmenu braènih drugova dosjelost ne teèe).pak oblik prekida dosjelosti. dok traje roditeljsko pravo. Na zastoj i prekid dosjelosti upuæuje na odgovarajuæu primjenu odredaba o prekidu i zastoju zastarjelosti potra ivanja. slu bena odsutnost osoba protiv kojih teèe dosjelost prestanak rada u .

U tom sluèaju se dosjelost ne mo e zavr iti dok ne pronu 2 godine od kada je osoba dobila zakonskog zastupnika ili je postala poslovno sposobna. . -20Prekid dosjelosti je nastup takvih okolnosti zbog kojih dosjelost ne mo e zapoèeti.sudu Dosjelost se ne obustavlja ako je osoba protiv koje dosjelost teèe maloljetnik ili je ta osoba izgubila poslovnu sposobnost.

priznanje tuneg vlasni tva stvari.a zapoèeta dosjelost ne samo to prestaje teèi nego i do tada proteklo vrijeme propada tako da dosjelost mo e samo ponovo zapoèeti kad takve okolnosti otpadnu. Oklonosti koje uzrokuju prekid dosjelosti su: gubitak posjeda saznanje nesavjesnosti (za dosjelost se tra i da kroz èitavo vrijeme uzukapijent bude savjesni posjednik). podizanje vlasnièke .

tu be (ali u sluèaju podizanja vlasnièke tu be dosjelost se prekida pod pretpostavkom da je parnica uredno nastavljena i da ju je posjednik izgubio). Postoje tri sluèaja u kojima se mo e steæi pravo vlasni tva direktno od . b) Sticanje prava vlasni tva od nevlasnika U prometu je izgraneno naèelo za tite po tenog sticatelja stvari tj. vlasni tvo se mo e steæi samo od vlasnika.

depozit. 76 . najam).nevlasnika. onaj koji stvar stekne na javnoj prodaji. te vlasnikom postaje: onaj koji stvar pribavi od osobe koja u okviru svoje djelatnosti stavlja u promet takve stvari. od osobe kojoj je vlasnik predao stvar u posjed na temelju pravnog posla koji nije osnova za pribavljanje prava vlasni tva (posudba.

BH-PRAVNICI.WWW.COM .

da bi sticatelj postao vlasnik. makar otunivatelj nije bio vlasnik.COM Sticatelj postaje vlasnikom stvari.WWW. moraju se ispuniti neke pretpostavke.BH-PRAVNICI. Ako vlasnikom ne postaje svaki sticatelj. a savjestan je onaj sticatelj koji ne zna ili ne mora znati . Da bi se steklo pravo vlasni tva. i to: sticatelj mora biti savjestan (u dobroj vjeri). tj.

tra i se savjesnost tj. gdje prija nji vlasnik stvari ima pravo da od savjesnog sticatelja tra i povrat stvari. pravni posao mora biti naplatan U svim sluèajevima. ako ta stvar za njega .da stvar koju stièe nije vlasni tvo otunivatelja. Postoji novina. a ne otunivatelja jer otunivatelj u pravilu i nije u dobroj vjeri. stvar mora biti pokretna. dobra vjera sticatelja.

da se zahtjev za povrat stvari postavi u roku od 1 godine od sticanja prava vlasni tva na . Prija nji vlasnik mora dokazati da stvar ima posebno znaèenje za njega. zlatni sat kao nagrada za osvojeno I mjesto). ali moraju se ispuniti jo dvije pretpostavke: da se savjesnom sticatelju dadne naknada po posljednjoj cijeni.ima posebno znaèenje (npr.

toj stvari. ako je od njegovog materijala novu stvar izradila druga osoba na osnovu nekog pravnog posla npr. izradi novu stvar. c) Stvaranje nove stvari-preradba (specificatio) Onaj ko preradi tj. steæi æe pravo vlasni tva nove stvari u tri sluèaja: ako je novu stvar izradio od svog materijala svojim radom. ako . ugovora o djelu.

od tuneg materijala izradi novu stvar. ali samo uz pretpostavku da je bio savjestan (da nije znao niti je mirao znati da je materijal tuni i da ga nije ovla ten uportrijebiti) i da je vrijednost rada veæa od vrijednosti materijala. Ako su vrijednosti rada i materijala jednake. -21d) Spajanje ili mije anje (sjedinjenje)-commixio U ivotu se . nastaje suvlasni tvo.

svaki æe vlasnik uzeti svoju stvar.dogana da se stvari mimo volje njihovih vlasnika spoje ili pomije aju i tako nastaje nova stvar npr. Ko æe postati vlasnikom novonastale stvari? To se pitanje postavlja ako se te pomje ane stvari ne mogu razdvojiti. . tuna stakla se umetnu u vlastiti okvir za naoèale. A ako se mogu razdvojiti bez veæe tete.

s tim da je du an osobi koja je izgubila svoju stvar nadoknaditi njenu vrijednost.Kada se stièe pravo vlasni tva spajanjem ili mije anjem? Ako od dvije spojene ili pomje ane stvari. koje se vi e ne mogu razdvojiti jedna ima veæu vrijednost u odnosu na drugu. Ako su te dvije stvari . vlasnik vrijednije stvari stièe pravo vlasni tva nad novom.

pribli no jednake vrijednosti. Ako je pri tome neki od vlasnika bio nesavjestan. savjestan vlasnik ima pravo izbora zahtjevati u roku od godine dana od spajanja ili mije anja stvari. da mu nova stavr u cijelosti pripadne u vlasni tvo ili u istom roku tra iti da nova stavr . tu nastaje suvlasni tvo srazmjerno vrijednosti koje su pojedine stvari imale u trenutku spajanja ili mije anja.

COM . s tim da mu on nadoknadi vrijednost njegove stvari.pripadne u vlasni tvo nesavjesnog posjednika.BH-PRAVNICI. e) Odvajanje plodova (separatio) 77 WWW.

plodovi su sastavni dio matiène stvari te pripadaju njenom vlasniku. plodovi postaju samostalne stvari te se na njima mo e steæi pravo vlasni tva. Do odvajanja.WWW. Naèelo je da pravo vlasni tva na odvojenim plodovima pripada vlasniku matiène stvari . Ali postoji izuzetak od tog naèela. u .BH-PRAVNICI. Odvajanjem.COM Pravo vlasni tva se originarno mo e steæi i odvajanjem plodova od matiène stvari.

Ako neko posjeduje tunu stvar kao savjesni posjednik ili kao nositelj prava slu nosti plodou ivanja tj. na osnovu ugovora o zakupu stièe pravo vlasni tva na plodovima koje odbaci stvar koju posjeduje u èasu njegova odvajanja i nije ih du an predati vlasniku matiène .kojem savjesni posjednik. plodou ivatelj i zakupac stvari koja daje plodove stièe pravo vlasni tva na plodovima u trenutku njihovog odvajanja.

Nisu napu tene stvari ako su negdje zaboravljene. izgubljene ili sakrivene.stvari. Pod napu tenom (derelikviranom) se smatra stvar za koju njen vlasnik na nedvojben naèin izrazi volju da je ne eli vi e posjedovati (npr. f) Okupacija Okupacija je uzimanje napu tene pokretne stvari u posjed s namjerom da se prisvoji. . neko proèita novine i baci ih u travu).

Postoje dvije vrste okupacije: a) Slobodna okupacija tj. okupacija po . Okupacijom se mo e steæi vlasni tvo samo na napu tenim stvarima. pravo vlasni tva okupacijom mo e steæi svaki pravni subjekt.Napu tanje stvari je akt vlasnièkog raspolaganja stvarju koji za posljedicu ima prestanak prava vlasni tva. b) Vezana okupacija tj. Zato pravno relevantna volja za napu tanjem stvari mo e izraziti samo poslovno sposobna osoba.

Za derivativno sticanje prava vlasni tva potrebne su tri pretpostavke: a) vlasni tvo prednika b) titulus ili . koja je dopu tena samo odrenenim fizièkim i pravnim osobama. 2) Derivativno sticanje prava vlasni tva Derivativno sticanje prava vlasni tva je ono sticanje kod kojeg sticatelj svoje pravo vlasni tva izvodi iz prava prednika.posebnim propisima (npr. onima o vanenju potonulih stvari iz mora).

K. Vlasni tvo prednikaje prva pretpostavka za derivativno sticanje vlasni tva.naslov sticanja c) modus ili naèin sticanja -22a) Vlasni tvo prednika Ovdje vrijedi poznato naèelo da: niko ne mo e na drugog prenijeti vi e prava nego to ga sam ima . Ako se radi o sticanju prava vlasni tva nad nekretninama potrebno je da onaj koji prenosi vlasni tvo i sam bude u Z. .

b) Titulus ili naslov sticanja Titulus nije ni ta drugo do pravni posao u kojem je do lo do izra aja stranaèka volja da se prenese vlasni tvo. Pravni posao koji mo e poslu iti kao pravna osnova ili titulus za sticanje vlasni tva. knji ni prednik sticatelja. mo e biti ili jednostrani pravni posao (npr.knjigama upisan kao vlasnik nekretnine-to je tzv. . oporuka) ili dvostrani pravni posao (npr.

Znaèi sa ugovorom se dobiva samo obvezno pravo na èinidbu. a s tim zakljuèenjem ugovora jo nismo postali vlasnici auta. koju nam je du an izvr iti du nik. Za prijenos . Njegovor izruèenje tra imo iz naslova kupoprodaje.zakljuèimo kupoprodajni ugovor o autu. Titulus ili naslov sticanja prava vlasni tva mora biti objektivno valjani pravni posao. Samim obveznopravnim ugovorom jo se ne stièe vlasni tvo npr.ugovor).

ekonomska svrha. sticanje vlasni tva. jer mu nedostaje neka pretpostavka (npr. zamjena. poslovna sposobnost stranaka).vlasni tva nije dovoljan samo tzv. onaj pravni posao za koji stranke smatraju da je valjan. To mogu biti samo oni poslovi kojima je sama kauza. . Titulus mora istovremeno biti i kauzalni pravni posao. Takvi poslovi su npr. putativni titul tj. ali on po propisu nije valjan.

COM .BH-PRAVNICI. darovanje. c) Modus ili naèin sticanja 78 WWW.kupoprodaja.

Tradicija kao modus ili naèin sticanja vlasni tva .WWW. pravo vlasni tva na pokretnoj stvari stièe se predajom te stvari u posjed sticatelju.Kod pokretnina jadini pravilan naèin sticanja je tradicija.COM Kod naèina sticanja treba paziti da li se radi o sticanju vlasni tva pokretnina ili nekretnina. a) Modus ili naèin sticanja prava vlasni tva pokretnina Na temelju pravnog posla.BH-PRAVNICI.

Kod naèina sticanja prava vlasni tva. a izvr enjem se obveznopravni posao pretvara u stvarnopravni. jer on spada u izvr enje ugovora. Tradicija je èvrsto povezana sa titulusom.je prenos posjeda koji je izvr en u namjeri da se prenese ili stekne vlasni tvo stvari. dolaze u obzir sve vrste tradicije: tradicija iz ruke u ruku simbolièka tradicija tradicija transportom .

a kod tradicije oèitovanjem ne va i predaja stvari. pravo vlasni tva na pokretnoj stvari se stièe predajom stvari ali to ne va i kod tradicije oèitovanjem. nego u trenutku zakljuèenja pravnog posla kojim se prenosi pravo vlasni tva. je . Kod tradicije iz ruke u ruku. Kod te tri vrste tradicije. vlasni tvo se ne stièe u trenutku predaje stvari. Na temelju pravnog posla.

prvi sluèaj. depozit). Constitutum possesiorum je drugi sluèaj. pravo vlasni tva prelazi na sticatelja u èasu zakljuèenja ugovora sa dosada njim vlasnikom na temelju kojeg se prenosi vlasni tvo (kupoprodaja). ostavi tu stvar i dalje u posjedu kod svog prednika po nekoj drugoj osnovi (npr. . kad sticatelj prava vlasni tva pokretnine.kada se pokretna stvar nalazi u posjedu sticatelja po nekoj pravnoj osnovi (zakup.

kojim mu je prednik prenio pravo zahtijevati povrat te stvari od treæeg. pravo vlasni tva prelazi na sticatelja u trenutku zakljuèenja pravnog posla. Va nost tradicije posebno se pokazuje . kad se pokretnina nalazi u posjedu treæe osobe.mje alicu mu da u zakup). Cessio vindicationis. treæi sluèaj. U tom se sluèaju pravo vlasni tva stièe u trenutku zakljuèenja pravnog posla o prijenosu vlasni tva.

tada pravo vlasni tva stièe onaj kome je stvar prvome predana. Koja je od tih osoba postala vlasnik? Ako vlasnik otuni pokretnu stvar dvojici. a ne onaj kome je prvom prodana. -23Pretpostavke za derivativno sticanje prava vlasni tva na pokretninama su: vlasni tvo sticatelja .kad jedan vlasnik otuni pokretnu stvar dvjema razlièitim osobama i to jednoj iza druge.

b) Modus ili naèin sticanja prava vlasni tva nad nekretninama Kad se pravo vlasni tva stièe na temelju pravnog posla. registar civilnih brodova. pravo vlasni tva nad nekretninama se stièe upisom .pravna osnova ili titulus tradicija (kao modus) Izuzetak su brodovi i avioni kod kojih je modus ili naèin derivativnog sticanja vlasni tva. uknji ba u upisnik brodova tj.

u korist sticatelja-to znaèi da sama fizièka predaja nije dovoljna za .K. Za derivativno sticanje prava vlasni tva nad nekretninama.u javnu knjigu ili na drugi odgovarajuæi naèin odrenen zakonom.K. potrebno je: upis tj. uknji ba prava vlasni tva u Z. u korist sticatelja vlasni tvo prednika pravna osnova (pravni posao-pismena isprava) Upis tj. uknji ba prava vlasni tva u Z.

sticanje vlasni tva.COM . Upis nije samo formalni akt koji bi se sastojao u tome 79 WWW.BH-PRAVNICI. ali s druge strane fizièka predaja nije ni potrebna za sticanje vlasni tva.

prije nego to se pristupi upisu. stranke moraju sklopiti pravni . Upis je samo zakonom odreneni naèin derivativnog sticanja vlasni tva.COM da se pravo vlasni tva na nekoj nekretnini uknji i u neèiju korist.BH-PRAVNICI.WWW.K. Vlasni tvo prednika tj. prednik je onaj koji otunuje nekretninu te je doista upisan veæ kao vlasnik nekretnine u Z. Pravna osnova tj.

Kod derivativnog sticanja prava vlasni tva. mora biti zakljuèen u pismenom obliku. To znaèi da se postojanje pravne osnove potrebne za derivativno sticanje vlasni tva dokazuje pismenom ispravom. Za upis. kao naèin sticanja. porebne su tri pretpostavke: Zemlji noknji na isprava Sudska dozvola . sam pravni posao koji slu i kao osnova. ako titulus.posao kojem je cilj prenos prava vlasni tva.

-u ispravi mnora biti taèno odrenena pravna osnova (ugovor o prodaji). potrebne su slijedeæe opæe pretpostavke: -isprava mora biti javna i javno ovjerena (potpis prodavatelja). Za upis tj. -isprava ne smije imati vidljivih mana.Izvr enje upisa a) Isprava (zemlji noknji na isprava) . pisati. a ako ima . koje bi oslabile njenu vjerodostojnost. ni ta se ne smije brisati. za valjanost isprave.

Ta se izjava daje veæ u samoj temeljnoj ispravi ali mo e biti data . -klauzula intabulandi-izrièita izjava onog èije se pravo prenosi. -isprave moraju biti potpisane. Posebne pretpostavke za valjanost isprave su: -taèna oznaka zemlji ta (prava) u pogledu kojeg treba izvr iti uknji bu. optereæuje.vi e listova moraju biti sa iveni. ukida. -osobe koje uèestvuju u pravnom poslu moraju biti taèno oznaèene.

U svakom sluèaju potpis otunivatelja mora biti ovjeren u sudu. b) Dozvola za upis (sudska dozvola) Sticatelj podnosi molbu Z. Mjesno je nadle an sud u èijem podruèju je nekretnina. -24Naèelo . knjige. To je opæinski sud kod kojeg se vode Z.K. Molbi treba prilo iti izvornu ispravu.K sudu da mu dopusti upis.u posebnoj iospravi.

K. ured. on se pregleda i usporenuje sa stanjem Z.K. ured-sud. sud donosi rje enje o dozvoli uknji be.K. Kad je podnesak stigao u Z.prvenstvenog reda-znaèi da se uèinak jednog upisa u odnosu prema drugom ravna po èasu u kojem je molba stigla u Z. c) Izvr enje upisa Na temelju pismenog naloga vr i . knjigama. Ako nema nikakvih zapreka.

se upis (u sluèaju vlasni tva-uknji ba) prava vlasni tva u Z. vlasnikom zemlji ta postat æe onaj koji je prvi zatra io uknji bu. Time je izvr eno derivativno sticanje prava vlasni tva na nekretninama koje su upisane u Z. kasniji kupac stièe vlasni tvo .K. Dvostruka prodaja nekretnina-ako se desi da vlasnik zemlji ta prvo proda zemlji te jednom pa poslije drugom.K. u korist sticatelja. Ali u praksi.

BH-PRAVNICI.onda ako nije znao da je zemlji te prodano i predano u posjed drugom kupcu.COM . PRESTANAK PRAVA VLASNI TVA Pravo vlasni tva prestaje: 80 WWW.

WWW. jer prestaje samo u odnosu na tu osobu. na ostacima stvari vlasni tvo ne prestaje (apsolutni .COM a) kad druga osoba stekne pravo vlasni tva na istoj stvari-to je relativni prestanak prava vlasni tva. b) napu tanjem stvari-derelikcija tj. stvar je napu tena kad vlasnik izrazi volju da je ne eli vi e posjedovati-to je apsolutni prestanak prava vlasni tva c) propa æu stvari. tj.BH-PRAVNICI.

ali mu tu stvar nije oduzeo. c) postoji i treæa vrsta tu be u kojoj se . vlasnik se slu i negatornom tu bom (actio negatoria). ZA TITA PRAVA VLASNI TVA Postoje dvije tipiène vlasnièke tu be: a) ako neko vlasniku oduzme stvar. b) ako je neko na drugi naèin zahvatio u vlasnikovo pravo.prestanak prava vlasni tva). vlasnik se slu i reivindikacijom (rei vindicatio).

tu itelj nastupa kao vlasnik.za tu itelja pretpostavlja da je vlasnik tj. Napomena: u reivindikaciji i negatornoj tu bi. u toj tu bi se utvrnuje jaèe pravo na posjed. Pravo na podno enje reivindikacije ne zastarjeva. a ta tu ba je publicijanska tu ba (actio publiciana). . a) Reivindikacija (rei vindicatio) je tu ba kojom vlasnik neposjednik tra i od posjednika povrat individualno odrenene stvari.

U vlasnièkoj parnici teret dokaza le i na tu itelju. on mora u tu bi dokazati svoje pravo vlasni tva na stvari. Po to u reivindikaciji tu itelj nastupa kao vlasnik. Tu itelj mora dokazati: Vlasni tvo stvari. Dokazati svoje pravo vlasni tva znaèi dokazati postojanje onih pravnih èinjenica ili pretpostavki .Tu itelj (aktivno legitimisani) mo e biti samo onaj vlasnik koji je izgubio posjed stvari.

Ako se radi o derivativnom sticanju. modus (naèin) sticanja i vlasni tvo prednika Najte e je kod reivindikacije izvesti dokaz . kod dosjelosti-trajanje posjeda i potrebnu kvalitetu posjeda). Ako se radi o originarnom sticanju treba dokazati sve one èinjenice koje su potrebne da se vlasni tvo stekne originarno (npr.koje bi bile potrebne za sticanje prava vlasni tva. treba dokazati: pravnu osnovu (titulus) sticanja.

Ako je prednik stekao vlasni tvo derivativno treba iæi tako daleko dok se ne nane onaj menu prednicima koji je vlasni tvo stekao originarno. To znaèi da mora dokazati da . -25Tu itelj dokazuje identitet stvari. nalazi u faktièkoj vlasti tu enog. Zbog svoje te ine.vlasni tva prednika. ovaj se dokaz naziva navolski dokaz . Tu itelj dokazuje da se stvar koju tra i .

u onom sluèaju kad su novèanice pohranjene na odreneno mjesto. U vlasnièkoj parnici tu itelj mora dokazati: svoje vlasni tvo tu iteljevu . Ovom tu bom mo e se zahtijevati samo povrat individualno odrenene stvari (species). dok su generièke iskljuèene jer je njihov identitet nemoguæe fokazati npr.ona stvar za koju tvrdi da je njegova. ona stvar koja se nalazi kod tu enog.

Posjednik nema pravo na stvar.faktièku vlast na stvari identitet stvari Osnovni tu beni zahtjev u reivindikaciji Kada vlasnik podi e reivindikaciju. Zahtjev glasi na izruèenje tj. Tu eni ili pasivno legitimisani je neposredni posjednik stvari. U kakvom stanju treba . mora u tu bi taèno naznaèiti tu beni zahtjev ili petit. te mora udovoljiti tu benom zahtjevu i vlasniku vratiti stvar. povrat stvari.

81 WWW.COM .BH-PRAVNICI.vratiti stvar? To ovisi da li je tu eni savjestan ili nesavjestan posjednik.

WWW. To znaèi da savjesni posjenik mora vratiti vlasniku stvar u onakvom . Za njega va i naèelo da on za faktièka raspolaganja nikome ne odgovara.COM Savjestan ili po teni posjednik je onaj koji iz opravdanih razloga smatra da stvar koju posjeduje je njegova. Savjesni posjenik nije du an platiti za kori tenje te stvari niti je du an odgovarati za propast stvari.BH-PRAVNICI.

On treba vratiti stvar u onom stanju u kakvom se na la u èasu zasnivanja posjeda nad . Nesavjestan ili nepo teni posjednik je onaj koji zna ili mora znati da je stvar koju posjeduje njegova. Potro enu ili uni tenu stvar savjesni posjenik ne mora vratiti niti mora nadokanaditi vrijednost.stanju u kakvom se nalazi u èasu tu be. te odgovara za faktièka raspolaganja stvarju.

Sporedni tu beni zahtjev u pogledu plodova 1.njom. Naturalni plodovi Neubrane plodove savjesni posjednik zajedno sa stvarju treba predati vlasniku. Savjesni posjednik stièe pravo vlasni tva naturalnih . Takoner je du an nadokanditi tetu nastalu propa æu ili o teæenjem. Taj posjednik mora nadokanaditi vlasniku i vrijednost stvari ili mu nadokanditi razliku u vrijednosti za koliko je stvar upotrebom vrijednost izgubila.

plodova u èasu odvajanja. Vlasnik nema pravo na naknadu za te plodove. Nesavjesni posjednik du an je vlasniku stvari predati sve plodove. ali vlasnik ima pravo odbiti vrijednost plodova od iznosa nu nih i korisnih tro kova koje zatra i savjesni posjednik. 2. otunio. Du an je nadokanaditi vrijednost plodova koje je potro io. te one koje je propustio ubrati. Civilni plodovi Savjesni posjednik zadr ava . uni tio.

Nesavjesni posjednik treba vratiti vlasniku sve civilne plodove bez obzira na to da li ih . najamnina na godinu dana unaprijed). Plodovi koji su za vrijeme trajanja savjesnog posjeda dospjeli ali ih posjednik prije vraæanja stvari nije ubrao pripadaju vlasniku. Nedospjele a ubrane olodove savjesni posjednik mora predati vlasniku (npr.civilne plodove koji su za vrijeme trajanja posjeda dospjeli i ubrani.

je ubrao ili ne. postavlja se pitanje: ta æe biti sa tro kovima koje su u menuvremenu imali na stvari? Da li je vlasnik du an posjedniku nadoknaditi tro kove? Tu treba paziti da li se radi o savjesnom ili nesavjesnom posjedniku i o kakvim se tro kovima . Protuzahtjev posjednika u pogledu tro kova Kada savjestan ili nesavjestan posjednik mora vratiti stvar vlasniku.

Ti tro kovi su npr. plaæanje poreza. Bez njih bi stvar potpuno ili djelimièno propala. -26Razlikuje se tri vrste tro kova: 1.radi. izdaci za osposobljavanje stvari za redovnu funkciju. Nu ni tro kovi su tro kovi koji su nu ni za samoodr avanje stvari. Savjesni posjednik ima pravo na nakandu nu nih tro kova i to za vrijeme . tro kovi ishrane ili lijeèenja ivotinje.

posjedovanja stvari. Rok zastare potra ivanja nu nih tro kova od strane savjesnog posjednika je 3 godine od dana predaje stvari. Nesavjesni posjednik ima pravo na naknadu nu nih tro kova ali samo onih koje bi imao i vlasnik da se stvar nalazila kod njega. da zadr i stvar dok mu se ne naknade nu ni tro kovi. . Pravo retencije ili zadr anja je preavo dato savjesnom posjedniku .

treba napraviti razliku izmenu savjesnog i nesavjesnog posjednika stvari. Korisni tro kovi su oni tro kovi kojima se objektivno poveæava vrijednost stvari. 2. ima .Rok zastare za potra ivanje nu nih tro kova od strane nesavjesnog posjednika je 3 godine od dana predaje stvari. Savjesni posjednik mo e tra iti naknadu korisnih tro kova u mjeri u kojoj se vrijednost stvari poveæava tj. Kod pitanja naknade korisnih tro kova.

BH-PRAVNICI.COM .pravo na naknadu korisnih tro kova po objektivnom 82 WWW.

WWW.COM kriteriju. Nesavjesnom posjedniku se korisni . Savjesni posjenik ne mo e dobiti vi e nego to je ulo io.BH-PRAVNICI. Ako je savjesni posjenik uèinio na stvari korisne tro kove. Nesavjesni posjednik ima pravo na naknadu korisnih tro kova samo ako su korisni osobito za vlasnika. ima pravo tra iti naknadu tog iznosa koliko je stvar objektivno tj. prema prometnim kriterijima dobila na vrijednosti.

nego se gleda da li je zbog tih tro kova nastala korist za samog vlasnika stvari. Luksuzni tro kovi su tro kovi koje je posjenik uèinio radi . 3.tro kovi nadokannuju po subjektivnom kriteriju. On nema u svakom sluèaju pravo na naknadu korisnih tro kova. Kod takvog posjenika se ne pita da li je zbog ulo enih korisnih tro kova zaista objektivno uveæana vrijednost stvari.

Za luksuzne tro kove vrijedi naèelo da se oni ne nadoknanuju ni savjsenom ni nesavjesnom posjedniku. ius tolendi (pravo odno enja) . priznaje se savjesnom i nesavjesnom posjeniku tzv.svog zadovoljstva ili uljep avanja stvari. U pogledu luksuznih tro kova. Izuzetak postoji kada se luksuzni tro kovi nadoknanuju savjesnom posjedniku ali samo ako je njima poveæana vrijednost stvari (tu se primjenjuje re im predvinen za korisne tro kove).

samo ako je ono to je uèinjeno ili ugraneno radi zadovoljstva ili uljep avanja stvari. pogor anje stvari. nesavjesni posjenik mora nadoknaditi takvu tetu povratom u prija enje stanje. Ako su luksuzni tro kovi za vlasnika stvari teta. mo e od nje odvojiti bez njenog o teæenja. Prigovori tu enog u reivindikaciji Tu eni ili pasivno legitimisani mo e staviti tri vrste prigovora: a) prigovori koji .tj.

exceptio rei venditae ac traditice). c) prigovori koji tu iteljev zahtjev zaustavljaju tj.tu iteljev zahtjev negiraju. Kao uznemiravanje . odganaju b) Actio negatoria je vlasnièka tu ba koju vlasnik posjenik mo e podiæi protiv svakog onog koji ga neosnovano uznemirava na drugi naèin a ne oduzimanjem stvari i zahtijevati da to uznemiravanje prestane. b) prigovori koji tu iteljev zahtjev ukidaju (to je tzv.

svojatanje nekog prava na vlasnikovoj stvari. tako da vlasnik mo e za uznemiravanje .se javlja npr. Ova tu ba je slièna sa tu bom zbog smetanja posjeda. Kod nekretnina su to razne emisije. ali i svaka druga pozitivna ili negativna radnja kojom se vlasnika smeta ili ogranièava u vr enju prava vlasni tva. Koje su dvije varijante ove tu be? (actio negatoria i actio negatoria publitiana).

Ali njom se mo e poslu iti i kvalificirani posjednik. morat æe æe se poslu iti negatorijom jer ona ne zastarjeva. Ali ako su mu pro li kratki prekluzivni rokovi za posjedovnu tu bu. U kojem se roku podi e ova tu ba? Nema roka.bez oduzimanja stvari birati izmenu jedne i druge. jer ova tu ba ne zastarjeva! Tu itelj ili aktivno legitimisani je vlasnik stvari. .

Teret dokaza le i na tu itelju. Kod pokretnina tu itelj æe dokazati svoj naturali posjed. zato je dovoljno da doka e svoj posjed. . a kod nekretnina èinjenicu da je kao vlasnik upisan u Z.K.te bi to bila-actio negatoria publitiana. te on mora dokazati da je vlasnik tj. -27Kod negatorije je tu itelj vlasnik i posjenik. kvalificirani posjenik i èin uznemiravanja.

Tabularni posjed je èinjenica Z. smetanja. upisa prava vlasni tva na svom imenu. Tu itelj ne mora dokazati da tu enom ne pripada pravo koje si svojata.K. Tu eni ili pasivno legitimisani je onaj koji je: -izvr io èin uznemiravanja tj. Tu itelj mora dokazati èin uznemiravanja koji mora biti protupravan i trajno smetati. Tu eni æe morati pokazati pravo koje si svojata. -onaj po èijem je .

BH-PRAVNICI.COM . -onaj koji je tu korist naknadno odobrio Tu beni zahtjev ili petit kod negatorije je upravljen na prestanak uznemiravanja i na propu tanje daljeg uznemiravanja. 83 WWW.nalogu je smetanje izvr eno. Kao sporedni zahtjev je zahtjev na naknadu tete.

Tu itelj ili aktivno legitimisani u publicijanskoj tu bi je kvalificirani posjenik koji je izgubio posjed stvari.BH-PRAVNICI.COM c) Actio publiciana je tu ba kojom kvalificirani posjednik tra i povrat stvari od posjenika kod kojeg se ta stvar nalazi bez pravne osnove ili po slabijoj pravnoj osnovi.WWW. Tu itelj mora dokazati sve one elemente . Publicijanskom tu bom se titi jaèe pravo na posjed.

. Dokazati istinitost posjeda znaèi dokazati da je posjed steèen na pravilan naèin tj. a pravna osnova mora biti objektivno valjana. Tu itelj mora dokazati: -zakonitost ili istinitost posjeda -da se ta stvar nalazi u posjedu tu enog -identitet stvari Dokazati zakonitost posjeda znaèi dokazati pravnu osnovu sticanja. a posjed ne smije biti steèen na viciozan naèin.koje ga èine kvalificiranim posjenikom. zakonito.

pa onda kvalificirani posjenik protiv .Tu eni ili pasivno legitimisani je sada nji posjednik stvari. U parnici æe pobijediti onaj ko mo e dokazati jaèe pravo na posjed. Tu beni zahtjev ili petit glasi da je tu eni du an predati stvar tu itelju. Najjaèe pravo na posjed ima vlasnik stvari. Ovom tu bom se mo e poslu iti i vlasnik stvari koji neæe ili ne mo e dokazati vlasni tvo prednika.

a tu eni je to sada. Tu itelj je bio kvalificirani posjenik.svakog ko nije kvalificirani psojenik. Jaèe pravo na posjed ima onaj ko ima jaèu pravnu osnovu. a to je posjenik koji je stvar stekao naplatno u odnosu na posjednika koji je . U tom sluèaju parnicu dobija onaj èiji je posjed pravno jaèi ili onaj ko ima jaèe pravo na posjed.

stvar stekao besplatno. b) prigovor jaèeg ili jednako jakog posjeda c) prigovori koji negiraju. ukidaju ili zaustavljaju tu beni zahtjev PUBLICIJANSKA tu ba ne zastarjeva!!! ZEMLJI NE KNJIGE su javni registri koje vode opæinsko sudovi . Tu eni ili pasivno legitimisani se mo e odbraniti odrenenim prigovorima: a) prigovor prava vlasni tva (dokazati da je on vlasnik stvari).U te se knjige upisuju .

-osiguravaju zakonom predvinen naèin sticanja stvarnih prava na nekretninama. -omoguæuju i pru aju pravnu sigurnost u prometu nekretnina te se zbog toga i vode kod sudova Sastav zemlji ne knjige: a) Glavna knjiga . te drugi pravni odnosi u vezi sa nekretninama. Zadatak zemlji nih knjiga: -slu e jedinstvenoj evidenciji nekretnina i stvarnih prava na njima.nekretnine i stvarn aprava na tim nekretninama.

b) Zbirka isprava u nju se hronolo ki stavljaju originali ili ovjerene prepisi svih onih isprava na . ulo aka (to je dio knjige koji se odnosi na jedno Z. ulo ak se sastoji od tri lista: list A (posjedovnica).tu se upisuju nekretnine i stvarna prava nad njima. Knjiga se sastoji od Z.K.K. list B (vlastovnica) i list C (teretovnica).K: tijelo). Z. Gl.

d) Pomoæne knjige registri koji slu e za lak u orijentaciju u glavnoj knjizi. Vrste upisa u zemlji nu knjigu Za Z. -28c) Zbirka katastarskih planova vodi se posebno za svaku knjigu a slu i za orijentaciju o polo aju i obliku zemlji ta. potreban je pravna .temelju kojih je izvr en upisu glavnu knjigu.K. sticanje prava vlasni tva na nekretninama.

BH-PRAVNICI. nasljenivanje i 84 WWW.COM .osnova i naèin sticanja. zakon. Kao pravne osnove su: pravni poslovi.

Postoje tri vrste upisa: -uknji ba (svaki bezuvjetan i definitivan upis sticanja. koji ne . Naèin sticanja stvarnih prava na nekretninama je upis u Z.K.BH-PRAVNICI. prenosa. Upis je sumarno od nadle nog suda ustanovljenje prava.COM akt dr avnog tijela vlasti (presuda. pravnih èinjenica i odnosa vezanih za nekretnine i prava na njima. ogranièenja i prestanka prava. rje enje o izvla tenju).WWW.

Predbilje ba je uvjetan upis. -zabilje ba (upis kojim se evbidentiraju oni osobni odnosi vlasnika koji su pravno .zavise ni od kakvog naknadnog postupanja). Klauzula intabulandi-izjava one osobe èije se pravo ogranièava. prenosi na drugu osobu da pristaje na uknji enje prava koje se tra i na osnovu isprave). optereèuje. prenose. te prestaju pod uslovom naknadnog opravdanja. -predbilje ba (upis kojim se knji na prava stièu. ogranièavaju.

poslovna nesposobnost).K. izvatke a da za to ne mora dokazati postojanje nekog pravnog interesa. b) Materijalna . u ivaju javnu vjeru.K. razgledati.K. Naèela zemlji noknji nog prava 1) Naèelo javnosti znaèi da uvid u Z.relevenatni za raspolaganje knji nim pravom npr. uzimati prepise. je svakome slobodan i da Z. Naèelo javnosti ima dvije strane: a) Formalna strana znaèi da svako mo e Z.

Ako se jednom uzme da je sadr aj Z. svako ko postupa po teno mo e sa sigurnos æu uzeti da ono to je upisano u Z.K. istinit i potpisan.K.strana znaèi da Z.K. se uzimaju kao vjerodostojne u pogledu istinitosti i u pogledu sadr aja. stvarno postoji . Praesumptio juris et de iure? 2) Naèelo povjerenja je nu na posljedica materijalne strane neèela javnosti.

nije poznato. Postavlja se pitanje: ta sticatelj mora znati? Sticatelj mora poznavati stanje u Z. a ono to nije upisano da u stvarnosti ne postoji (negativna strana).K. niko se ne mo e pozvati na èinjenicu da mu stanje u Z. 3) .K.(pozitivna strana). i mora poznavati posjedovno stanje.K. Poznavanje stanja u Z. je praesumptio juris et de jure tj.

K.K. Jednom upisana ta obvezna prava djeluju erga omnes-prema svima poput stvarnih prava. sadr e sve pravno relevantne èinjenice za promet nekretnina kao to .Naèelo stvarnosti znaèi da su objekt upisa u Z. Za npr. 4) Naèelo potpunosti zahtjeva da Z. Pokretnine se ne upisuju u Z. nekretnine i stvarna prava na nekretninama.K. brodove ili avione vode se odreneni registri ili upisnici.

6) Naèelo preglednosti je u biti zahtjev da se Z. èini zasebnu. 5) Naèelo specijalnosti ili naèelo odrenenosti znaèi da svaki upis u Z.K. samostalnu i odrenenu pravnu cjelinu. ustanove i vode tako da se svako mo e lako i brzo obavijestiti o upisanim nekretninama i stvarnim pravima .su podaci o vrsti i velièini nekretnine.K. teretima i dr. o osobi vlasnika.

K. èije se pravo prenosi. pravo. -297) Naèelo konsenza nala e da se upisi u Z. knjigu mogu izvr iti samo na temelju saglasnosti osobe.K. To se posti e sistemom realnih folija. ukida ili ogranièava i osobe koja stièe Z. Naèelo konsenza poznaje nekoliko izuzetaka prema kojim se upis mo e izvr iti po: slu benoj . vonenjem glavne knjige i zbirke isprava.na njima.

K.du nosti i na osnovu jednostranog zahtjeva. 8) Naèelo legaliteta zahtjeva da sud po slu benoj du nosti mora ispitati postojanost zakonom predvinenih pretpostavki upisa u Z.COM . 9) Naèelo upisa znaèi da se stvarna prava na nekretninama stièu iskljuèivo upisom u Z. Upis ima konstitutivno znaèenje zbog èega se ovo naèelo naziva naèelom konstitutivnog upisa.K.BH-PRAVNICI. 85 WWW.

Radi ustanovljavanja reda prvenstva.BH-PRAVNICI.WWW. . sudu. Od dva ili vi e zahtjeva pravni uèinak upisa proizvest æe najranije pristigli zahtjev raniji u vremenu jaèi u pravu . potrebno je evidentirati dan.COM 10. Naèelo prvenstva ili prioriteta-po ovom naèelu pravni uèinak upisa ravna se prema njegovom prvenstvanom redu.K. a on prema vremenu (èasu) kad je zahtjev za upis stigao Z.

Podnesci koji stignu u isto vrijeme imaju isti red prvenstva. Pravo na mjesto u redu prvenstva mo e se ustupiti sporazumom izmenu osoba èiji se zahtjevu nalaze u redu prvenstva. Upisuju se u Z.K. Ustupanje mo e .sat pa i minutu kad je podnesak sa zahtjevom za upis stigao sudu i to njegovom Z. sa naznakom da imaju isti red prvenstva. odjelu.K.

osim kad je pravo koje dolazi naprijed veæeg obima a izmenu njega i prava koje stupa nazad ima drugih ovla tenika. U tom sluèaju potreban je pristanak ovla tenika. Pristanak ostalih ovla tenika iz prvenstvenog reda nije potreban. U pravilu. to æe biti sporazumna zamjena mjesta u redu prvenstva. èija prava stoje izmenu onih koji zamjenjuju mjesta.biti naplatno ili besplatno. Ali ni .

u tom sluèaju neæe biti potreban pristanak izmenu ovla tenika ako pravo koje dolazi naprijed dolazi u istom obimu kao i pravo koje stupa nazad. I 300 KM II 200 KM III 250 KM IV 500 KM Ako ovla tenik na I mjestu ustupa prvenstvo ovla tenika na IV mjestu. tada . Primjer: Uzmimo da u redu prvenstva ima nekoliko hipoteka na razlièite iznose.

je za ustup potreban pristanak ovla tenika II i III mjesta. Ovla tenik sa I mjesta dolazi na . Njihov pristanak neæe biti potreban ako ovla tenik dolazi na I mjesto sa hipotekom na iznos os 300 KM a ne 400 KM. U tom sluèaju ovla tenik sa 300 KM do ao je na I mjesto a sa preostalih 100 KM bi ostao na IV mjstu.

IV mjsto. STVARNA PRAVA NA TU. ali bi ispred njegove hipoteke od 300 KM bila hipoteka na 100 KM.OJ STVARI Postoje dvije vrste stvarnih prava: a) stvarna prava na vlastitoj stvari (razlni oblici prava vlasni tva) b) stvarna prava na tunoj stvari (slu nosti. stvarni tereti. zalo no pravo i pravo granenja) Stvarna prava na tunoj stvari se ekonomski .

pokazuju kao ogranièenja vlasnikovih ovla tenja. Stvarna prava na tunoj stvari se pokazuju kao tereti prava vlasni tva-nazivaju se jo i sektorska prava. SLU NOSTI Slu nosti su stvarna prava na tunoj stvari na temelju kojih se ovla teniku dopu ta odreneno kori tenje tunom stvari. Slu nosti su samo jedno od postojeæih stvarnih prava, a tu jedinstvenost ne naru ava èinjenica da se slu nosti

javlaju u dva oblika-stvarne i osobne slu nosti. -30Naèela koja va e za sve oblike slu nosti tj. zajednièka naèela slu nosti su:

slu nosti su stvarna prava (za njih va e osnovna naèela i osnovne karakteristike stvarnih prava); slu nosti su stvarna prava na tunoj stvari (nema slu nosti na vlastitoj stvari, a izuzetak je tzv. vlasnièka slu nost npr.

slu nost puta uknji ena u Z.K. ne prestaje samim sjedinjenjem. Slu nost prestaje upisom brisanja); ne mogu postojati slu nosti na èinjenje (optereæena strana na mora ni ta aktivno raditi. Ona mora samo trpjeti tu radnju ili propu tati vlastitu radnju); 86 WWW.BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COM

slu nost ne mo e postojati bez slu nosti; slu nosti moraju biti korisne (tj. moraju zadovoljavati neku potrebu); slu nosti se moraju pa njivo izvr avati (tj. moraju se vr iti da se to manje optereæuje poslu no dobro. Slu nosti se ne mogu samostalno pro irivati). Ostvarivanju naèela restrikcije slu i i institut prelaganja slu nosti. Pod prelaganjem slu nosti misli se ne njeno premije tanje

na onaj dio poslu nog dobra, gdje æe uz oèuvanje sadr aja i svrhe zbog kojeg je ustanovljena, biti manje teretna za vlasnika poslu nog dobra (npr. slu nost prolaza premjesti se sa pravca koji predstavlja nepotrebno i preveliko optereæenje poslu nog dobra pravac koji je za vlasnika poslu nog dobra pogodniji a vlasniku povlasnig dobra ne ote ava vr enje slu nosti).

Slu nosti su same

za sebe neprenosive (prenose se samo s gospodujuæim dobrom kod pertinencija, a s poslu nim dobrom kao teret); Slu nosti su (osim uzufrukta) nedjeljiva prava. STVARNE SLU NOSTI Stvarna slu nost je pravo vlasnika jedne nekretnine (povlasnig dobra) da za potrebe te nekretnine obavlja odrenene radnje na nekretnini drugog vlasnika (poslu nog dobra) ili da zahtjeva od vlasnika poslu nog dobra da se

suzdr ava od obavljanja odrenenih radnji koje bi inaèe imao pravo obavljati na svojoj nekretnini. Stvarna ili realna slu nost pravni je odnos izmenu vlasnika dvije nekretnine, pri èemu je jedna u pravnom polo aju povlasnog dobra a druga u pravnom polo aju poslu nog dobra. Vlasnici povlasnog i poslu nog dobra, moraju biti razlièite osobe. Kod stvarnih slu nosti uvijek se mora raditi o dva dobra.

Stvarna slu nost se osniva u korist svakodnevnog vlasnika jednog dobra, a time se negla ava da su zemlji ne slu nosti vezane za sama dobra. Stvarne slu nosti su stvarna prava, koja jednom osnovana postoje i dalje makar se vlasnici u menuvremenu promijenili. Stvarna slu nost se mo e sastojati u ovla tenju vlasnika povlasnog dobra da se koristi poslu nim dobrom u jednom pravcu ili u ovla tenju

zahtijevati od vlasnika poslu nog dobra da ne obavlja odrenene radnje koje bi inaèe imao pravo obavljati na tom dobru. Stvarne slu nosti moraju biti objektivno korisne-svrha ima je bolje ekonomsko iskori tavanje povlasnog dobra. Dobra povezana sa slu no æu ne moraju biti susjedna. Susjedstvo se ne zahtijeva. Stvarne slu nosti se ne mogu razluèivati od dobra niti prenositi bez dobra za koja su vezana.

Stvarne slu nosti su nedjeljiva prava. One terete cijelo poslu no dobro i vezane su s cijelim povlasnim dobrom. Svaki pojedini suvlasnik ne mo e osnovati slu nost na svom alikvotnom dijelu. Done li do diobe povlasnog dobra, stvarna slu nost ostaje u korist svih njegovih dijelova, ali vlasnik poslu nog dobra mo e zahtijevati da nastane slu nost u pogledu svih onih dijelova èijim potrebama vi e ne

slu i. Na kojim se stvarima javlja stvarna slu nost? (na nekretninama) Objektom slu nosti mogu biti iskljuèivo nekretnine, kao i nekretnine u dru tvenom vlasni tvu. -31Vrste stvarnih slu nosti 1) Prema prirodi i namjeni povlasnog dobra, stvarne slu nosti mogu biti: a) Poljske ili zemlji ne slu nosti su sve one kod kojih je povlasno dobro namjenjeno poljoprivrednom iskori tavanju. Poljske ili zemlji ne

slu nosti su:

Slu nost puta (slu nost staze ili nogostupa (iter), slu nost pogona stoke (aetus) i slu nost kolnika (via); 87 WWW.BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COM

Slu nost vode (slu nost crpljenja vode iz tuneg bunara, slu nost napajanja stoke i slu nost vodovoda); Slu nost pa e b) Kuæne ili gradske slu nosti su one kod kojih su povlasna dobra zgrade ili zemlji te oko njih. Kuæne ili gradske slu nosti (tzv. pozitivne slu nosti) su: Pravo nasloniti teret svoje zgrade na tunu zgradu Umetnuti gredu svoje

zgrade na tuni zid Otvoriti prozor u tunem zidu zbog svjetla Provoditi dim kroz susjedov dimnjak Negativne slu nosti su: Pravo zabraniti susjedu podizanje njegove zgrade navi e Pravo zabraniti susjedu gradnju kojom bi se ovla teniku slu nosti oduzelo svjetlo ili vidik; 2) Prema sadr aju prava i obaveza u pravnom odnosu izmenu vlasnika povlasnog i poslu nog dobra, mogu biti

pozitivne (afirmativne) i negativne slu nosti: a) Pozitivne (afirmativne) slu nosti su one kod kojih njihov nosilac ima ovla tenje koristiti se poslu nim dobrom na odrenen naèin a vlasnik poslu nog dobra ima obavezu to trpjeti (npr. prelaziti preko njega, goniti stoku, crpiti vodu); b) Negativne slu nosti su onekod kojih njihov nosilac ima pravo zahtijevati od vlasnika poslu nog dobra da se suzdr i od obavljanja

odrenenih radnji na svom dobru, koje bi inaèe kao vlasnik imao pravo obavljati (npr. da ne podi e zgradu navi e); 3) Dioba na trajne i povremene slu nosti dolazi do izra aja pri sticanju slu nosti dospjelo æu i pri njihovom gubitku neizvr enjem. a) Trajne slu nosti su one koje jednom ustanovljene i ostvarene predstavljaju trajno sticanje za èije izvr enje nije potrebna bilo kakva

daljnja ljudska radnja. Trajne slu nosti su negativne ali mogu biti i pozitivne npr. umetnuti gredu svoje zgrade u tuni zid. b) Povremene slu nosti su one èije se izvr avanje sastoji u ponavljanim radnjama njihova ovla tenika npr. slu nost puta, crpljenja vode. Stvarne slu nosti mogu biti ustanovljene na odreneno vrijeme (privremene) ili za odreneno doba godine (sezonske). OSOBNE SLU NOSTI

Osobne slu nosti su stvarna prava na tunoj stvari na temelju kojih ovla teniku pripada upotreba tune stvari ili kori tenje njom. Ovla tenici osobnih slu nosti mogu biti fizièke i pravne osobe. Osobne slu nosti su neprenosive-one su vezane s osobom ovla tenika. Neprenosivost se odnosi samo na pravo osobne slu nosti to znaèi da se izvr avanje sadr aja prava osobne slu nosti mo e prenositi na drugu osobu. Osobne

Dok stvarne slu nosti omoguæuju bolje ekonomsko iskori tavanje vlastite stvari pomoæu tune stvari. Stvarne slu nosti su nedjeljiva . osobne slu nosti imaju svrhu da osobi ovla tenika omoguæuju materijalna sredstva potrebna za ivot i to tako da joj daje pravo upotrebe ili kori tenja tune stvari.slu nosti su nenasljedive-one utrnjuju smræu njihova ovla tenika osim ako su ustanovljene na odreneno vrijeme-u tom sluèaju prestaju istekom vremena.

BH-PRAVNICI.prava. osobne slu nosti su djeljiva prava npr. Objekti osobnih slu nosti mogu biti pokretne stvari. suvlasnik mo e osnovati osobnu slu nost na svom idealnom dijelu.COM . -32Vrste osobnih slu nosti Osobne slu nosti su: Pravo plodou ivanja (ususfructus) Pravo upotrebe (usus) Pravo stanovanja (habitatio) 88 WWW.

Otac npr.COM a) Pravo plodou ivanja (ususfructus) Pravo plodou ivanja ili usufrukt je stvarno pravo na tunoj stvari. Èest sluèaj uzufrukta postoji u obliku tzv. koji daje ovla teniku osobne pravo da upotrebljava tunu stvar i crpi njene plodove ne vrijenajuæi bit (supstanciju) stvari i ne mjenjajuæi njenu ekonomsku svrhu. ostavlja nekretnine svojoj djeci.WWW. do ivotnog plodou ivanja.BH-PRAVNICI. a svojoj eni .

u pogledu potro nih stvari mo e . Ali plodou ivatelj mora èuvati bit stvari te je vratiti vlasniku kad istekne rok plodou ivanja. Zbog toga objekt plodou ivanja mogu biti samo nepotro ne stvari.ostavlja na tim nekretninama i pravo do ivotnog u ivanja. Prava i du nosti plodou ivatelja su: Plodou ivatelj ima pravo da tunu stvar upotrebljava i iz nje crpi plodove. Vlasni tvo plodova stièe separacijom.

Nakon prestanka kvaziuzufrukta.se zasnovati tzv. Plodou ivatelj ne smije stvari uni titi. Plodou ivatelj snosi tro kove koji su potrebni da plodovi nastanu. te ne smije samovlasno promijeniti kulturu (npr. vinograd pretvoriti u livadu) niti smije prodati stvar. te tro kove za redovno odr avanje . nepravi (kvazi) uzufrukt kod kojeg kvaziuzufruktor stièe pravo vlasni tva na stvarima. du an je vratiti njegovu vrijednost u novcu.

On plaæa i porez. ne dirajuæi u sadr aj stvari. Uzuarovo . Ako je ulo io korisne i luksuzne tro kove. b) Pravo upotrebe (usus) Pravo upotrebe je osobna slu nost s ovla tenjem koristiti tunu stvar za osobne potrebe uzuara i njegove obitelji. oni mu se nadoknanuju.stvari. Prava i du nosti uzuara su: Uzuar ima pravo kori tenja stvari kao plodou ivatelj.

. za razliku od plodou ivatelja. Vlasnik snosi sve redovne i vandredne tro kove u vezi sa stvarju ali samo do visine koristi koju ima od stvari. mora se odreæi upotrebe.pravo je ogranièeno na njegove osobne potrebe i potrebe njegove obitelji. Pravo i izvr avanje uzusa se ne mo e prenijeti na drugog. Ostatak tereta i tro kova snosi uzuar. a ako odbije.

a razlog tome je kriterij osobnih potreba. Pravo stanovanja kao slu nost mo e biti ustanovljena ili kao plodou ivanje ili kao upotreba. c) Pravo stanovanja (habitatio) Pravo stanovanja je osobna slu nost s ovla tenjem slu iti se tunom zgradom ili njenim dijelom za stanovanje. ovisno o tome da li je objekt slu nosti prepu ten habitantu na kori tenje bez ogranièenja ili samo u .

K. prije prava zalo nih vjerovnika i vjerovnika koji su predlo ili prinudno izvr enje ili je tako ugovoreno izmenu habitanta i kupca. pravo stanovanja se ne gasi. Habitant u iva posjedovnu za titu kao neposredan posjednik. ako je upisano u Z. -33STICANJE PRAVA STVARNE SLU NOSTI Sticanje prava stvarne slu nosti vr i se: .granicama njegovih osobnih potreba. Prodajom objekta habitacije.

BH-PRAVNICI.Pravnim poslom 89 WWW.COM .

Ugovor mo e biti naplatan i besplatan. Ugovor sklapaju vlasnici povlasnog i poslu nog dobra.COM Odlukom dr avnog organa Dosjelo æi a) Pravni posao kojim se mo e steæi i pravo stvarne slu nosti mo e biti ugovor ili oporuka.WWW. potrebna je saglasnost svih suvlasnika.BH-PRAVNICI. Ako je poslu no dobro u suvlasni tvu. . Potreban je naime ugovor kao titulus (naslov) i modus tj.

K.K. Pravo stvarne slu nosti se stièe upisom u javnu knjigu. I ovdje je potreban upis u Z.kao naèin sticanja za upis u Z. (zemlji ne knjige). b) Odlukom dr avnog tijela stièe se pravo stvarne slu nosti kad . Oporukom se mo e zasnovati stvarna slu nost u korist dijela nekretnine jadnog na teret dijela drugog nasljednika. te ti dijelovi postaju zasebne nekretnine nakon smrti ostavitelja.

Sluèaj ustanovljenja stvarne slu nosti odlukom dr avnog tijela .je ta moguænost predvinena zakonom.. U sluèaju ustanovljenja stvarne slu nosti odlukom dr avnog tijela. Pravo stvarne slu nosti stiæe se na dan pravomoænosti odluke o njenom ustanovljenju. Odluku o ustanovljenju stvarne slu nosti donosi sud ali to mo e biti i neko drugo dr avno tijelo ako je na to ovla teno. vlasnik poslu nog dobra ima pravo na naknadu.

Mo e se na zahtjev zainteresovane strane odlukom suda otvoriti nu ni prolaz uz neke pretpostavke: Ako do nekretnine nema nikakve ili nema dovoljne putne staze. Ako je korist koju nu ni prolaz donosi veæa od tete koja se tim prolazom èini. slu nost puta.je otvaranje nu nih prolaza tj. Za sve tete koje nastupaju otvaranjem nu nog prolaza mora se .

dati od teta. uz pretpostavku da se vlasnik poslu nog dobra tome nije protivio i ako slu ænost nije . U tom sluèaju se mo e reæi da se slu nost osniva zakonom. c) Dosjelo æu se stvarna slu nost stièe faktièkim ostvarivanjem slu nosti za vrijeme od 20 godina. Zakonske slu nosti ili legalni servituti-o njima govorimo kad se izravno zakonom nameæe vlasniku neke stvari odrenena trpljenja ili èinjenja.

osobnu slu nost mo e . silom ili prevarom ili ako slu nost nije ustupljena do opoziva.vr ena zloupotrebom povjerenja vlasnika ili posjednika poslu nog dobra. Pravni posao kojim se stièe pravo osobne slu nosti mo e biti ugovor ili oporuka. Na stvarima u suvlasni tvu. STICANJE PRAVA OSOBNE SLU NOSTI Pravo osobne slu nosti se stièe pravnim poslom. Posjed prava stvarne slu nosti mora biti istinit.

odlukom dr avnog tijela ako postane nepotrebna ili prestane razlog njenog osnivanja. . Nevr enjem slu nosti-za vrijeme od 20 godina tj. za 3 godine ako se vlasnik poslu nog dobra protivi njenom izvr enju. Ukidanjem tj. PRESTANAK PRAVA SLU NOSTI Prestanak prava stvarne slu nosti moguæe je na nekoliko naèina.zasnovati i svaki suvlasnik na svom alikvotnom dijelu.

K. Propa æu stvari-bilo poslu nog bilo povlasnog dobra. Istekom vremena-ako je ustanovljena na odreneno vrijeme.BH-PRAVNICI. Potrebno je izvr iti upis brisanja u Z. -34 ZA TITA PRAVA SLU NOSTI 90 WWW. Sporazumom izmenu vlasnika povlasnog ili poslu nog dobra.Sjedinjenjem-kada ista osoba postane vlasnikom poslu nog i povlasnog dobra.COM . tek onda pravo slu nosti prestaje. Odreknuæem-jednostranom izjavom ovla tenikaslu nosti.

.

COM Instrumenti za tite prava slu nosti su upravljani ne samo protiv vlasnika poslu nog dobra veæ i svakog treæeg. Ovla tenik prava slu nosti mo e se poslu iti nekim od slijedeæe tri tu be: a) Tu ba zbog smetanja posjeda stoji na raspolaganju svakom posjedniku stvari ili prava. jer je pravo slu nosti stvarno subjektivno pravo koje ima apsolutno djelovanje-prema svima (erga omnes).WWW. .BH-PRAVNICI.

Ovla tenik stvarne slu nosti je posjednik prava stvarne slu nosti a ovla tenik osobne slu nosti je posjednik stvari koja predstavlja poslu no dobro. Podi e se u sluèaju osporavanja ili dovonenja u sumnju prava slu nosti od strane vlasnika poslu nog dobra. b) Tu ba na utvrnenje-vlasnik povlasnog dobra zahtjeva da se prema vlasniku poslu nog dobra utvrdi postojanje prava slu nosti. c) Actio confesoria je tu ba koju podi e ovla tenik .

Tu eni ili pasivno legitimisani je vlasnik poslu nog dobra ali i svaka treæa osoba koja ovla tenika sprjeèava ili ometa u vr enju sadr aja prava slu nosti. Tu itelj ili aktivno legitimisani mora dokazati svoje pravo slu nosti i èin smetanja od strane tu enog. .prava slu nosti protiv osobe koja ga neosnovano sprjeèava ili ometa u vr enju slu nosti sa zahtjevom da sprjeèavanje ili ometanje prestane.

Sliènost actio confesorie i actio negatorie? Po vrsti povrede zbog koje se podi e actio confesoria je vrlo slièna sa actio negatoriom-obje tite nositelja subjektivnog prava od uznemiravanja pri ostvarivanju njegovog sadr aja od strane treæih osoba. Vlasnik æe actio negatoriom ustati protiv onih koji ga neosnovano uznemiravaju a ovla tenik slu nosti æe actio confesoriom braniti se od vlasnika poslu nog dobra .

Ako vjerovnik ne mo e du nika . Vjerovnik je ovla ten od du nika tra iti ispunjenje du ne èinidbe.ili treæag koji ga neosnovano sprjeèava ili ometa u vr enju slu nosti. ZALO NO PRAVO Zalo no pravo je stvarno pravo na tunem objektu. Tim pravom zalo ni vjerovnik dobiva ovla tenje da se namiri iz vrijednosti zalo nog objekta ako du nik po dospjetku ne ispuni preuzetu obavezu.

Mo e se desiti da vjerovnik u onom èasu kada zatra i ispunjenje obaveze.prisiliti da osobno izvr i èinidbu. vjerovnik se mo e namiriti iz du nikove imovine. A ako du nik ne izvr i èinidbu. konstatira da je du nik insolventan tj. Ako neki du nik ima vi e vjerovnika oni se ne namiruju prema èasu . da u njegovoj imovinskoj masi nema objekta iz kojeg se mo e namiriti.

nego æe onaj ko prvi zatra i biti isplaæen-to je naèelo preferencije. Pravo namirenja se ne ravna prema èasu postanka zajma. nesigurnost u .postanka obaveze nego prema èasu tra enja izvr enja a time se umanjuju izgledi onih koji su kasnije tra ili izvr enje. Zalo nom pravu je osnovna svrha paralizirati dvostruku nesigurnost u kojoj se nalazi vjerovnik u pogledu namirenja svoje tra bine.

Time je vjerobnik osiguran od fluktracije du nikove imovine. Vjerovnik se . imovinske mase. Vjerovnikovo pravo namirenja vrijednosti odrenenih objekata ostaje nedirnuto iako bi ti objekti prestali biti sastavni dio du nikove imovine tj.pogledu obima du nikove imovine i u pogledu ranijeg namirenja drugih vjerovnika. Pomoæu zalo nog prava se izdvajaju iz èitave du nikove imovine odreneni objekti iz èije se vrijednosti vjerovnik mo e namiriti.

Ako ima zalo no pravo na nekom objektu.COM . -35 91 WWW. a ne prema èasu tra enja izvr enja ili prema èasu osnivanja same obaveze.BH-PRAVNICI. njegov se red namirenja ravna prema èasu osnivanja zalo nog prava.vi e ne treba bojati zahvata drugih vjerovnika u du nikovu imovinu.

trajanje. a po to se vjerovnik iz vrijednosti zalo enog objekta. NAÈELA ZALO NOG PRAVA 1. zalo no pravo je akcesornog karaktera tj.WWW. Naèelo akcesornosti neovisno o oblicima u kojima se javlja. .COM Za svako potra ivanje vjerovnik nalazi sigurnost u osobnoj odgovornosti du nika. ta se odgovornost zove i stvarnom odgovorno æu. njegov nastanak.BH-PRAVNICI. Osobna odgovornost znaèi imovinska odgovornost.

zalo ni du nik mo e zahtjevati povrat zalo ene pokretne stvari tj. brisanje zalo nog prava na nekretnini. Postoje dva izuzetka od naèela akcesornosti: Prvi se sastoji u tome da zalo no pravo mo e nastati prije nego je nastalo . Utvrdi li se da je npr. pravni posao iz kojeg potièe potra ivanje osigurano zalogom neveljan.prestanak zavise od postojanja potra ivanja èije se namirenje njime osigurava.

Drugi se izuzetak odnosi na sluèaj kad prestanak potra ivanja ne izaziva . kauciona ili kreditna hipoteka. Takav primjer imamo kod davanja zaloga za buduæe i uvjetne obaveze. Zalog za buduæu obavezu zove se kaucioni ili kreditni zalog tj.potra ivanje koje se njime osigurava. Ako se daju u zalog gotov novac ili vrijednosni papiri za osiguranje buduæe obaveze govorimo o kauciji.

iako je obaveza zastarjela i ne mo e se vi e ostvariti prinudnim putem. Hipoteka ne prestaje isplatom potra ivanja nego . Primjer postojanja zalo nog prava i nakon prestanka potra ivanja imamo kod hipoteke.automatski i prestanak zalo nog prava. a ako bude i potrebno i sudskom prodajom zaloga. zalo no pravo ostaje i zalo ni vjerovnik æe se namiriti iz vrijednosti zalo enog objekta. Primjer je zastara potra ivanja.

Objekt zaloga mora biti izdvojen iz imovine a potra ivanje odreneno i po osnovi iz koje potièe . generalna hipoteka. Nedopu tena je tzv. 2. iz imovine zalogodavca i samo za odreneno potra ivanje vjerovnika.tek njenim brsanjem u Z. Sve dok se ne izvr i brisanje.K. zalo no pravo æe postojati iako je potra ivanje namireno. Naèelo specijalnosti zalo no pravo se stièe samo na odrenenom objektu.

4. 3. Ako mu obaveza ne bude namirena. Odstupanja su tzv.i po visini i sva sporedna potra ivanja (kamate). zahtijevati odluku da mu se stvar proda na javnoj prodaji. zalo ni vjerovnik ne mo e ostvariti neposredno prodajom te stvari. Svoje pravo namirenja iz vrijednosti zalo ene stvari. . mora se obratiti sudu. Naèelo oficijalnosti zalo no se pravo ostvaruje iskljuèivo putem suda. kaucione hipoteke.

S druge strane. . S jedne strane. u sluèaju djelomiènog podmirenja duga. zalo no pravo ostaje u nesrazmjernom obimu sve do potpunog namirenja tra bine. a du nik nema pravo na povrat stvari ili njenog dijela. nedjeljivost zalo nog prava znaèi da ono u sluèaju fizièke diobe zalo ene stvari ne prestaje.Naèelo nedjeljivosti nedjeljivost zalo nog prava oèituje se u osiguravanju cjelokupnog potra ivanja cijelom zalo enom stvarju.

veæ nastavlja postojati na dijelovima stvari tj. du nik mo e zahtijevati su avanje zalo nog prava na one stvari i . u sluèaju idealne diobe na svim suvlasnièkim dijelovima. U sluèaju smanjenja potra ivanja. gdje se mo e zahtijevati smanjenje zalo ene svote srazmjerno smanjenju potra ivanja. Obuhvata i neodvojene plodove i druge sastavne dijelove i pripadke stvari. Izuzetak koji dopu ta na e pravo je kod zalaganja gotovog novca.

BH-PRAVNICI. zalo ni du nik (on ne mora istovremeno biti i osobni du nik) 92 WWW.COM . zalo ni vjerovnik 2. Subjekti u zalo nopravnom odnosu Subjekti u zalo nopravnom odnosu su: 1.prava koje po vrijednosti pokrivaju ostatak duga.

WWW. Zalo ni du nik je uèesnik zaloga tj.COM -361. Zalo ni vjerovnik je istovremeno u obveznopravnom odnosu. 2. Po to je njegovo potra ivanje osigurano zalogom zove se zalo ni vjerovnik. Zalo ni vjerovnik je osoba koja na odrenenom objektu ima zalo no pravo.BH-PRAVNICI. To je ona osoba koja je ovla tena da se namiri iz vrijednosti zalo enog objekta. vlasnik onog objekta kojim se .

Hipoteka-zalo no pravo na nekretninama (izuzetno pokretninama-brodovi i avioni). . Zalo ni du nik ne mora biti ista ona osoba koja je i osobni du nik. zalo ni du nik je onaj ko je nositelj tog prava. Pignus ili ruèni zalog zalo no pravo na pokretninama 2. Ako zalog nije stvar nego pravo.tra bina osigurava. Oblici zalo nog prava Postoje dva oblika zalo nog prava: 1.

Razlike izmenu pignusa i hipoteke? Razlike izmenu pignusa i hipoteke su: Razlika je po kriteriju pokretnosti tj. Ako se zalog nalazi u detenciji vjerovnika radi se o pignusu. nepokretnosti samog objekta zalo nog prava. Razlika je u tome da li ima zalo ni vjerovnik ili nema detenciju zaloga. a ako vjerovnik nema detenciju zaloga .Objekt zalo nog prava je zalog.

K. a nad nekretninama hipoteka dok je zalo no pravo na nekom pravu takoner pignus ili hipoteka tj. a ako .radi se o hipoteci. ako je pravo kao objekt zalo nopravnog odnosa upisano u Z. imamo hipoteku. Objekti zalo nog prava Objekti zalo nog prava mogu biti: Pokretne stvari Nepokretne stvari Prava Zalo no pravo na pokretninama je pignus.

ako du nik ne ispuni du nu obavezu. Ima stvari i . Ne mo emo npr. Tako da objekt zalo nog prava mora biti stvar u prometu ili pravo koje ima novèanu vrijednost. zalo iti index jer se iz indexa vjerovnik ne mo e direktno namiriti. Osnovna svrha zalo nog prava jeste da se vjerovnik namiri iz onog objekta koji mu je zalo en.nije upisano imamo pignus.

stipendije. i to zbog: izuzimanjem nekih objekata od zalaganja. tim putem se nastoji za tititi odreneni javni i dru tveni interesi. Dnevnice. 2/3 liènog dohotka radnika. socijalna pomoæ su u cijelosti . Apsolutno izuzete od zalaganja su npr. nastoji se du niku osigurati minimum egzistencije.prava koja bi mogla poslu iti kao objekt zalo nog prava. ali su propisom izuzeti od zalaganja.

a time i od zalaganja. Relativno su izuzete od zalaganja tj.izuzeti od zalaganja. mogu se samo dobrovoljno ali ne i prinudno prodati: potrebna odjeæa i obuæa. a to se odnosi na poljoprivredno zemlji te i zgrade poljoprivrednika u . I kod nekretnina je moguæe da se izuzmu od prinudnog izvr enja. alat bez kojeg se zanimanje ne mo e obavljati. odrenena zaliha hrane.

ukljuèujuæi kuæu za stanovanje i dvori te.COM . Objektom zalo nog prava mogu biti i stvari u suvlasni tvu i zajednièkom vlasni tvu.obimu potrebnom za uzdr avanje njega i njegove porodice. 93 WWW. zalo iti se mo e i suvlasnièki dio.BH-PRAVNICI.

WWW.BH-PRAVNICI.COM -37 Sticanje zalo nog prava Zalo no pravo se stièe na temelju: pravnog posla sudske odluke zakona Ovisno o osnovi sticanja zalo nog prava razlikujemo: dobrovoljno zalo no pravo nu no zalo no pravo Nu no zalo no pravo mo e biti: a) Prisilno zalo no pravo je ono kod kojeg je osnova sticanja sudska .

odluka nekog drugog tijela vlasti.odluka ili odluka nekog drugog tijela dr avne vlasti. b) Zakonsko zalo no pravo je ono kod kojeg je osnova jedna ili vi e pravnih èinjenica predvinenih zakonom kao pretpostavka sticanja zalo nog prava. Menu njima ne mo e biti pravni posao ili odluka suda tj. Da bi se steklo zalo no pravo na tunem objektu potrebna je osnova (titulus) i .

naèin sticanja (modus) Sticanje zalo nog prava na pokretninama (pignus) Zalo nog prava na pokretninama. Ugovor o zalogu je ugovor kojim se obvjezuje du nik ili neko treæi (zalogodavac) prema vjerovniku (zalogoprimcu) . Osnova sticanja je ugovor o zalogu. mo e biti: dobrovoljno nu no zakonsko a) Dobrovoljno zalo no pravo na pokretninama stièe se predajom stvari u vjerovnikov posjed.

mora imati sposobnost za raspolaganje stvarju koju daje u zalog.predati mu neku pokretnu stvar na kojoj postoji pravo vlasni tva. ako mu potra ivanje bude isplaæeno o dospjelosti. Zalogodavac mora biti vlasnik stvari tj. a vjerovnik se obavezuje primljenu stvar èuvati i nakon prestanka svog potra ivanja vratiti zalogodavcu. Izuzetno mo e biti nevlasnik . da bi se prije svih ostalih vjerovnika mogao naplatiti.

ako se od njega zbog povjerenja u promet mo e steæi pravo vlasni tva. Zapljenjene stvari mogu ostati . Valjanost tog ugovora nije uvjetovana odrenenim oblikom pa stoga mo æe biti zakljuèen i usmeno. Sudsko se zalo no pravo osniva upisom stvari u sudski pljenidbeni zapisnik u izvr nom postupku. Ugovor o zalogu je konsenzualan. b) Nu no zalo no pravo se pojavljuje kao prisilno sudsko zalo no pravo.

peèatom itd.u posjedu izvr enika. c) Zakonsko zalo no pravo osnovano je onog èasa kad se dogode odrenene èinjenice za koje propis ve e postanak zalo nog prava. Takva èinjenica ne smije biti ni ugovor ni odluka vlasti. Postoje tri sluèaja zakonskog zalo nog prava: zalo no pravo najmodavca . Obilje avaju se markicama. Zapljenjene stvari se mogu polo iti u sud i predati èuvaru.

To se zalo no pravo osniva u momentu uno enja stvari u najamni objekt a prestaje u èasu izno enja. zalo no pravo koje imaju komisionari. da samovlasno sprijeèi izno enje stvari iz najamnog objekta.na stvarima najmoprimca. otpremnici. radi osiguranja najamnine. On mo e tra iti da mu se plati najamnina. javna . Najmodavac ima pravo prekluzije tj. pa tek na osnovu presude tra iti prodaju stvari.

BH-PRAVNICI.COM .skladi ta. zalo no pravo vlasnika poljoprivrednog zemlji ta na ivotinjama i drugim predmetima kojima je poèinjena poljska teta. 94 WWW. prevoznici na stvarima koja su objekt istoimenih ugovora. a radi osiguranja potra ivanja.

COM -38Sticanje zalo nog prava na nekretninama-HIPOTEKA Radi osiguranja nekog potra ivanja.BH-PRAVNICI. a i prije vjerovnika koji su na njoj stekli zalo no pravo poslije njega bez obzirana .WWW. nepokretna stvar mo e biti optereæena pravom zaloga u korist vjerovnika koji je ovla ten tra iti namirenje svog potra ivanja iz vrijednosti te nekretnine. prije vjerovnika koji na njoj nemaju zalo no pravo.

.K. tijelo jednog vlasnika. èitavo Z.promjenu vlasnika optereæene stvari. Na osnovu èega mo e nastati hipoteka? Za osnivanje hipoteke potrebna je: pravna osnova tj. pravni posao. te mora postojati i valjana tra bina za koju se daje osiguranje u obliku hipoteke. Objekt zalo nog prava je nekretnina tj. Zalo no pravo na nekretninama zove se hipoteka.

K.sudska odluka zakon Samo zalo no pravo na nekretninama stièe se upisom u Z. Postoje tri vrste hipoteke: ugovorna hipoteka sudska hipoteka zakonska hipoteka a) Dobrovoljno zalo no pravo na nekretnini (ugovorna hipoteka) stièe se na temelju ugovora kojim se zalogodavac obavezuje na odrenenoj nekretnini zasnovati hipoteku . kod koje upis nije potreban. a izuzetak je zakonska hipoteka.

Dovoljna je i odrenena klauzula u ugovoru kojom se ustanovljava vjerovnikovo potra ivanje npr. ugovor o zajmu ili kreditu. Potrebno je naznaèiti osnovu iz koje potièe hipotekom osigurano potra ivanje i njegovu visinu izra enu u novcu. Hipotekarni vjerovnik ne dobiva .u korist vjerovnika-to je ugovorna hipoteka. Ugovor o hipoteci se zakljuèuje u pismenom obliku. ugovor o prodaji nekretnine s obroènim plaæanjem cijene.

tijelo ne bi bilo .K. nego hipotekom dobiva pravo da se namiri prodajom zalo ene nekretnine. nego prema èasu zatra enog upisa u Z.posjed nekretnine.K. ta je pravo prvenstva u hipoteci? Ista nekretnina mo e biti zalo ena nekolicini vjerovnika. Ako jedno Z. Redoslijed menu njima se ravna prema redu prvenstva koji se ne raèuna prema èasu osnivanja tra bine. tj. prema èasu nastanka hipoteke.

. zalo no pravo se stièe upisom u Z.dovoljno za namirenje tra bine. Pristanak vlasnika nije potreban za upis. mo e se za istu tra binu zalo iti vi e Z. simultana ili zajednièka hipoteka. tijela istog vlasnika-to je tzv.K.K. b) Prisilno zalo no pravo na nekretnini (sudska hipoteka) stièe se na temelju sudske odluke kojom je poznato vjerovnikovo potra ivanje. Kad odluka suda postane izvr na.

Ako nekretnina nije upisana u Z. prisilno se zalo no pravo stièe naduknji bom. Upis u Z. Prisilno zalo no pravo na nekretnini se zove sudska hipoteka. c) Zakonska hipoteka stièe se u trenutku ispunjenja zakonom predvinenih pretpostavki..K. Ako je na nekretnini veæ upisano zalo no pravo u Z. zalo no pravo se stièe pljenidbenim popisom..K. ili drugu javnu knjigu nije potreban. Hipoteka .K.

Hipotekarni du nik ne smije smanjivati vrijednost zalo ene nekretnine ili na drugi naèin pogor avati njeno stanje. mo e tra iti prisilnu naplatu potra ivanja prije njegove dosjelosti. Hipotekarni vjerovnik mo e tra iti da sud nalo i hipotekarnom du niku da se suzdr i od takvih radnji. a ako to ne uèini.se mo e prenijeti na drugog samo zajedno sa prijenosom potra ivanja koje je na njoj. 95 .

COM .BH-PRAVNICI.WWW.

Ugovor o zalogu potra ivanja .COM -39Sticanje zalo nog prava na pravima Sticanje zalo nog prava na pravima. mo e biti: Dobrovoljno zalo no pravo na pravu Prisilno zalo no pravo na pravu Zakonsko zalo no pravo na pravu a) Dobrovoljno zalo no pravo na nekom pravu stièe se prenosom potra ivanja nekog drugog prava na zalo nog vjerovnika.BH-PRAVNICI.WWW.

Ako je potra ivanje na vrijednosnom papiru. Zalo no pravo na potra ivanju stièe se prenosom obavijesti du nikovog du nika o izvr enoj cesiji u svrhu zalaganja.je cesija ili ustup potra ivanja. Poslije obavijesti du nikov du nik mora platiti samo novom zalo nom vjerovniku kao cesionaru. zalo no pravo se stièe prodajom papira zalogoprimcu kad se radi o vrijednosnom papiru na donositelja tj. zalo nim indosamentom i prodajom papira .

sama hipoteka mo e biti objekt zalo nog prava. stièe se zalo no pravo kao i na nekretninama. . Tu imamo sluèaj naduknji be ili nadhipoteke. Npr. Na pravima koja su upisana u Z.K.kad se radi o vrijednosnom paipru po naredbi. Zalo ni vjerovnik za neki svoj dug zalo i ne samo tra binu koju ima prema prvom du niku nego zajedno sa njom zalo i i hipoteku.

Sama naplata iz tra bine vr i se nu nom cesijom. c) Zakonsko zalo no pravo na nekom pravu je moguæe. Sud izdaje zabranu i samom zalo nom du niku da nesmije raspolagati tra binom. ali rijetko u na em pravu.b) Prisilno zalo no pravo na pravu osniva se pljenidbom tra bine. Osniva se zalo no pravo na pravu zabranom du nikovom du niku da plati svom dosada njem vjerovniku. .

Nedopu tene (ni tavne) odredbe u zalo nom pravu su: Nedopu tena je odredba kojom se: vjerovniku zabranjuje prodaja zaloga ili kojem se vjerovniku prepu ta vlasni tvo zaloga ako njegovo potra ivanje ne bude namireno o dospjelosti . Hipotekarni vjerovnik ugovara za sebe pravo. da u sluèaju neisplate duga namiri svoje potra ivanje ubiranjem . ni tava je odredba ugovora kojim. Kod zaloga nekretnina.

kamate i glavnica. Kod zalo nog prava an pokretninama. Iz èistog prihoda od plodova. ali nije ugovoreno kome æe oni pripasti nakon odvajanja od stvari.plodova koje ta nekretnina daje ili iskori tavanje nekretnine na drugi naèinto je tzv. Antihreza kod pokretnina je moguæa ako zalo ena pokretnina daje plodove. antihreza . odbija se od vjerovnikova potra ivanja: tro kovi. ni tava je odredba .

Ostvarivanje zalo nog prava Koja prava ima hipotekarni povjerilac? Pravilo je da zalo ni vjerovnik zalo no pravo tj.ugovora kojom se zalo nom vjerovniku daje pravo da mo e po unaprijed odrenenoj cijeni prodati zalo enu stvar ili je zadr ati za sebe. pravo namirenja ostvaruje sudskom prodajom zalo ene stvari-u . Ova je klauzula dopu tena ako je u zalog data stvar èija je cijena propisana .

dobiti izvr ni naslov i zahtjevati od suda da se stvar proda na javnoj prodaji ili po tekuæoj cijeni.COM . Ovo pravilo ima neke izuzetke: 96 WWW.tu svrhu mora najprije podignuti tu bu.BH-PRAVNICI.

veæ je ovla ten sam prodati stvar.COM Kod ugovora u privredi. sud mo e osluèiti da vjerovnik sam proda stvar po cijeni koju utvrde struènjaci . po to je istekao rok od 8 dana od kada je o tom upozorio du nika.WWW. vjerovnik se nije du an obraæati sudu.BH-PRAVNICI. Ako bi tro kovi javne prodaje bili veæi od vrijednosti zalo ene stvari.

vjerovnik i du nik se mogu sporazumjeti da vjerovnik po toj cijeni proda stvar ili je po toj cijeni zadr i za sebe. za svoje potra ivanje. Iz postignute cijene se zalo ni vjerovnik namiruje prije ostalih vjerovnika.ili da je po istoj cijeni zadr i za sebe. kamate. tro kove èuvanja zalo ene stvari i tro kove neplate potra ivanja. -40Kad je cijena stvari propisana. .

prvenstveni red se odrenuje prema trenutku kad je zahtjev za upis stigao u Z.K. ius . Tako kod ruènog zaloga. Kod hipoteke. redoslijed isplate njihovih potra ivanja se ravna prema datumu nastanka njihovih zalo nih prava. ured. Svaki od zalo nih vjerovnika ima tzv. ta se de ava ako ima vi e povjerilaca-vjerovnika? Kada je jedna stvar zalo ena nekolicini vjerovnika.Ono to eventualno ostane vraæa du niku-zalogodavcu.

a ostatak vraæa du niku. Zalo no pravo na pravu se ostvaruje naplatom zalo enog potra ivanja o njegovom dospjetku. pravo otkupiti potra ivanje zbog kojeg se provodi prodaja i pravo da mu se otkupljeno potra ivanje ustupi.offerendi tj. Po izvr enoj naplati vjerovnik zadr ava za sebe koliko mu se duguje. U tom sluèaju postupak naplate seobustavlja. Za tita zalo nog prava Za tita zalo nog .

. Upravljaj use protiv zalogodavca sa zahtjevom-petitom. ovisno o povrijenenom ovla tenju. zalo nom vjerovniku stoji kod ruènog zaloga-pinusa na raspolaganju zalo na tu ba (actio pignetitia) a kod hipoteke zalo na ili hipotekarna tu ba (actio hypotecaria). da je du an dopustiti namirenje vjerovnikova potra ivanja prodajom zaloga.Tu eni ili pasivno legitimisani je vlasnik zalo ene stvari.prava se ostvaruje odgovarajuæim tu bama. Za za titu prava namirenja iz vrijednosti zalo enog objekta.

ako nije istovremeno i osobni du nik. Rok zastare je 1 godina od dana kad je stvar vraæena. . Kad je zalo no pravo akcesorno a kada nije supsidijarno? Vlasnik zaloga. tro kove zbog pogor anja stvari. Podlije u zastari: menusobna potra ivanja zalogodavca i zalogoprimca za naknadu tete zbog pogor anja stvari tj. Obje tu be su nezastarive.neovisno o tome da li je istovremeno i zalo ni du nik.

To je razumljivo ako se ima na umu da je zalo no pravo akcesorno tj. ali nije supsidijarno tj. pa tek onda od .nema pravo tra iti da se vjerovnik najprije namori od osobnog du nika. ne tra i se od zalo nog vjerovnika da se mora najprije namiriti od osobnog du nika (koji odgovara cjelokupnom svojom imovinom). pretpostavlja postojanje valjane tra bine koja se osigurava zalogom.

zalo nog du nika koji odgovara samo zalo enom stvari. Zalo ni vjerovnik se mo e poslu iti sa jo tu bi: -tu ba zbog smetanja posjeda i -tu ba na . zalo ni vjerovnik mo e od svakog treæeg tra iti predaju zaloga. Po to je zalo no pravo apsolutno. Tu ba se zove vindicatio pignoris-njome se mo e slu iti samo onaj zalo ni vjerovnik koji ima zalo no pravo na pokretnoj stvari (pignus). Tu ba je slièna reivindikaciji.

koji vodi javnu knjigu u . to je posljedica akcesorne prirode zalo nog prava. Za vjerovnika nastaje obaveza povrata zalo ene stvari. utrnuæem duga.davanje drugog zaloga Prestanak zalo nog prava Zalo no pravo mo e prestati na nekoliko naèina: Prestankom potra ivanja vjerovnika tj. Odreknuæem-za prestanak hipoteke odreknuæem potrebna je pisana izjava hipotekarnog vjerovnika data od nadle nog organa-suda.

COM .BH-PRAVNICI.koju 97 WWW.

COM je upisana hipoteka. kod propasti zgrade. te povrat zalo ene stvari zalogodavcu ako nije ta drugo ugovoreno. Sjedinjenjem vlasnika zalo ene stvari i zalo nog vjerovnika u istoj osobi. Zalo no pravo na pokretnoj stvari prestaje izjavom o odreknuæu. Izvr nom prodajom zaloga. Propa æu zaloga dolazi u obzir samo kod pokretnih stvari.BH-PRAVNICI.WWW. a kod nekretnina npr. .

knjigama bez obzira na to to je veæ nastupio neki od navesenih razloga prestanka..K.je stvarno pravo na tunoj nekretnini s ovla tenjem na .-41 Gubitkom posjeda zalo ene pokretne stvari. ali zalo no pravo nastaje ponovo kad vjerovnik vrati posjed stvari. Pravo stvarnog tereta Pravo stvarnog tereta. Zalo no pravo na nekretnini prestaje tek kad se izvr i uknji ba brisanja hipoteke u Z..

od njenog svakodnevnog vlasnika. Sadr aj èinidbe mo e biti odreneno: davanje i èinjenje. Sadr aj èinidbe prava stvarnog tereta mora biti u vezi sa plodovima i prihodima te nekretnine na koju se odnosi.odrenene. Novèano davanje ima za objekt odrenenu svotu novca koja se . u pravilu periodiène èinidbe. a) Èinidba davanja (dare) mo e imati oblik: novèanog ili naturalnog davanja.

te se naziva rentom ili povremeno. Ta kolièina mo e biti . do ivotno ili na odreneno vrijeme. npr. Svrha rente je uzdr avanje odrenene osobe. godi nje. mjeseèno. Visina rente bi bila u konstantnom razmjeru sa vrijednosti nekretnine tj. Naturalno davanje se sastoji u davanju odrenene kolièine prirodnih plodova.daje ili u jednakim vremenskim razmacima. podrazumjeva se primjena klauzule rebus sic stantibus. proizvoda.

dovoljno je da je odrediva. b) .odrenena alikvotno npr. Èinidba naturalnog davanja ne mo e biti odrenena. kod naturalnog davanja u svrhu uzdr avanja bez konkretizacije kolièine. 1/3 ili 1 uroda ili nominalno npr. to bisamo imali npr. 200 kg ita godi nje. U tom sluèaju kriterij za kolièinu davanja bile bi potrebe uzdr avanjg u granicama primljenog uzdr avanja. 3 metra drveta i dr.

odr avanje groba. pru anje njege u vrijeme bolesti. ali mo e i drugaèija ponavljanja npr. . Izuzetno. pru anje skrbi i njege odrenenoj osobi. Obièno se ponavlja u pravilnim vremenskim razmacima. obrada zemlje. to podrazumjeva njeno ponavljanje u vremenu.Èinidba èinjenja npr. Periodiènost èinidbe je jedna od va nijih karakteristika prava stvarnog tereta. pogreb. èinidba mo e biti jednokratna ali uz neku glavnu preiodiènu èinicbu npr.

pogreb uz èinidbu uzdr avanja. Osobna odgovornost znaèi da za dospjele èinidbe vlasnik optereæene nekretnine odgovara ne samo optereæenom nekretninom nego i cjelokupnom . c) Slijedeæa karakteristika prava stvarnog tereta je u dvostrukoj odgovornosti: stvarnopravnoj odgovornosti i osobnoj odgovornosti svakodnevnog vlasnika optereæene nekretnine za ispunjenje du nih èinidaba. Stvarnopravna odgovornost podrazumjeva odgovornost optereæenom nekretninom za sadr aj tereta.

Otunenjem optereæene stvari. povremena potra ivanja zastaruju za 3 godine od dospjelosti svake pojedine . a stvarju sada nji vlasnik. Za dospjele a neizvr ene èinidbe odgovara osobno prija nji vlasnik.svojom imovinom. Tako nastale èinidbe kao tzv. stvarna i osobna odgovornost za ispunjenje tereta prelazi na novog vlasnika. Pravo vlasni tva je kriterij za utvrnivanje osobnog du nika-sada nji vlasnik optereæene nekretnine uvijek je i osobni du nik.

98 WWW.COM . Ali kad je titular prava stvarnog tereta odrenen kao svakodnevni vlasnik odrenene nekretnine (realiter) tada se to pravo mo e prenositi ali samo zajedno sa tom nekretninom. Pravo stvarnog tereta nije prenosivo samo za sebe. veæ samo zajedno s optereæenim dobrom.èinidbe.BH-PRAVNICI.

obaveza kod koje je du nik odrenen stvarnopravno.WWW.COM Karakteristika prava stvarnog tereta je da mu je pravna priroda sporna: Vladajuæe mi ljenje je da je ono jedno od stvarnih prava na tunoj stvari s apsolutnim djelovanjem.BH-PRAVNICI. Ima mi ljenja da je ono po svojoj prirodi realna obaveza tj. Treæe mi ljenje je da realni tereti .

spajaju u sebi stvarnopravne i obveznopravne elemente. Javnopravni i privatnopravni stvarni tereti Javnopravni su oni realni tereti kojima . -42Oblici stvarnih tereta 1. 2. Predijalni stvarni tereti su oni kod kojih je ovla tenik vlasnik odrenene nekretnine. Personalni i predijalni stvarni tereti Personalni stvarni tereti su oni kod kojih je osoba ovla tenika odrenena ad personam.

stanovi. Privatnopravni su oni kojima je osnova pravni posao.je osnova u propisu javnog prava. Fizièke osobe æe biti one kojima se na taj naèin osiguravaju stalni prihodi. poslovne . zgrade. Objekt sticanja stvarnog tereta su nekretnine. zemlji ta. tuna njega ili pomoæ ili uzdr avanje. Sticanje prava stvarnog tereta Sticatelj prava stvarnog tereta mogu biti fizièke i pravne osobe.

Kao pretpostavke sticanja su potrebne: Osnova sticanja (titulus) Naèin sticanja (modus) Postoje tri osnove sticanja: Pravni posao (ugovor ili posljednja odredba volje-oporuka) Sudska odluka Zakon a) Najva nija i najèe æa pravna osnova je pravni posao-ugovor ili odredba posljednje volje- .prostorije i druge nekretnine. suvlasni tvu ili zajednièkom vlasni tvu. Mogu biti u individualnom vlasni tvu.

jer otunivatelj nekretnine za sebe pridr ava pravo na uzdr avanje ili neke druge periodiène èinidbe. Tipièan primjer takvog ugovora kome je dopu tena klauzula pridr aja je ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za ivota ostavitelja ako se odnosi . pridr aj ili priuzdr aj. Ugovorom se osniva pravo stvarnog tereta na dva naèina: Posebnom odredbom o otunenju nekretnine i to tzv.oporuka.

Pri zakljuèenju ugovora. ustupitelj nepokretne imovine mo e za sebe ugovoriti do ivotnu rentu ili do ivotno uzdr avanje ili drugu èinidbu.na nekretnine. Oporukom se osniva pravo stvarnog tereta tako to oporuèitelj ostavljajuæi u korist neke osobe legat uzdr avanja odredi da se to uzdr avanje osigura nad nekretninama iz ostavine u obliku realnog tereta. b) Odlukom suda pravo stvarnog tereta mo e se osnovati .

99 WWW.BH-PRAVNICI.izuzetno npr. a upis ima kjonstitutivno znaèenje.. c) Na osnovu zakona stvarni tereti ne nastaju izravno.K. Naèin sticanja (modus) prava stvarnog tereta je upis u Z. u sluèaju da se dio nekretnine ustanovi uz prisatanak svih diobnika.COM . pravo uzdr avanja u korist samo jedne osobe.

Prestanak prava stvarnog tereta se razlikuje od gubitka zahtjeva na ostvarenje pojedinih dospjelih èinidaba zbog zastare. Zastarni rok je 3 godine.K.COM Prestanak i za tita prava stvarnog tereta Za prestanak prava stvarnog tereta primjenjuju se pravila o prestanku prava slu nosti s tim da je uvijek potrebno izvr iti upis brisanja u Z.WWW. -43Pravo .BH-PRAVNICI.

stvarnog tereta se titi prejudiciolnim i petitornim tu bama. Petitornom tu bom se zahtjeva ostvarenje èinidaba koje èine sadr aj prava stvarnog tereta. Prejudicijelnom tu bom zahtjeva se utvrnivanje postojanja prava stvarnog tereta. Petitorne tu be mogu biti: Osobne petitorne tu be koje su upravljene na prija njeg vlasnika neke nekretnine sa zahtjevom na ispunjenje èinidba dospjelih u vrijeme dok je on bio vlasnik .

. Stvarnopravne petitorne tu be podi u se protiv sada njeg vlasnika optereæene nekretnine sa zahtjevom da je du an anmiriti dospjele èinidbe optereæene nekretnine. Vlasnik zemlji ta je du an trpjeti izgradnju i postojanje tune zgrade . Pravo granenja je blisko pravu stvarne slu nosti. Pravo granenja ..je stvarno pravo na tunoj stvari. sadr aj kojeg je ovla tenje izgraditi i imati u vlasni tvu granevinu na tunem zemlji tu.stvari.

to znaèi u korist svakodobnog vlasnika odrenene nekretnine. Razlika je u tome to je titular prava granenja uvijek odrenen personaliter a titular prava stvarne slu nosti realiter.na svom zemlji tu. Razlika je u irini sadr aja-pravo granenja sadr i osim prava kori tenja tune stvari jo i pravo vlasni tva na objektu izgranenom na tunem zemlji tu. Pravo granenja bi po tome bilo bli e pravu osobne .

koji je oskudan i svodi se na konstitutivne elemente prava granenja-pravo . to je kod prava osobne slu nosti iskljuèeno.slu nosti. Pravo granenja za razliku od osobne slu nosti dopu ta diranje u sadr aj stvari. ali od njega se pravo granenja razlikuje po svojoj prenosivosti. Sadr aj i karakteristike prava granenja Postoje dva sadr aja prava granenja: Zakonski sadr aj.

njime su obuhvaæena pitanja koja se osnose na periodiènu naknadu vlasniku zemlji ta. pravo kori tenja zgrade i preno enja prava kori tenja zemlji ta i dr. uvjeti i ogranièenja. Ugovorni sadr aj. naèin granenja zgrade ili druge granevine. Ako se . velièinu. obavezni rok izgradnje. vrstu. sno enje tereta na granevini i zemlji te. trajanje prava granenja itd.izgradnje i dr anja u vlasni tvu granevine na tunem zemlji tu.

pravo granenja potrebno je upisati u Z. Mo e se otuniti.K. opteretiti i zalo iti Ako je zgrada ili druga granevina sagranena. Zasnivanje hipoteke mo e se . pravo granenja i pravo vlasni tva zgrade kreæu se u prometu kao jedinstvena cjelina.eli osigurati stvarnopravni uèinak. Karakteristike prava granenja su: prometnost i nasljedivost. Pravo granenja se zasniva na odreneno vrijeme.

Pravo granenja mogu zasnovati samo vlasnici . Sticanje. da se mo e otuniti samo odrenenom krugu osoba ili da se ugovore pravo prvokupa u korist vlasnika zemlji ta.ugovorom uvjetovati saglasno æu vlasnika zemlji ta Prometnost i nasljedivost prava granenja mogu biti ugovorno i zakonski ogranièene npr. prestanak i za tita prava granenja **Sticatelji prava granenja mogu biti fizièke i pravne osobe.

uzufruktuar ili zakupac.COM .zemlji ta. a ne i neki drugi ovla tenici kao npr.BH-PRAVNICI. 100 WWW.

Naèin sticanja (modus) je upis u Z.K.COM Pravo granenja se stièe derivativnim putem.WWW.BH-PRAVNICI. Blizak je kupoprodajnom ugovoru s obroènom otplatom cijene s tim da je umjesto cijene imamo periodiènu naknadu vlasniku zemlji ta. . Osnova sticanja (titulus) je pravni posao tj. ugovor sticatelja prava granenja s vlasnikom zemlji ta. te su potrebni osnova i naèin sticanja (titulus i modus).

-44Umjesto toga stranke . Vlasnik zemlji ta u tom sluèaju duguje odrenenu minimalnu naknadu za granevinu èiji se iznos unaprijed utvrnuje ugovorom. S prestankom prava granenja prestaje i pravo vlasni tva na granevini koja postaje sastavni dio zemlji ta.**Pravo granenja prestaje na nekoliko naèina: Istekom roka na koji je osnovano. to znaèi da vlasnik zemlji ta postaje njen vlasnik.

jer u tom sluèaju . te se mo e govoriti o sporazumnom prestanku. Pravo granenja ne prestaje: Smræu njegova nositelja. Odricanjem pravo granenja prestaje. Propa æu granevine. veæ prelazi na njegove nasljednike. zato to je potreban pristanak vlasnika zemlji ta.. Sjedinjenjem takoner mo e prestati pravo granenja.mogu ugovarati obavezu nositelja prava granenja da po njegovom prestanku ukloni granevinu.

Titular prava granenja u iva takoner i posjedovnu za titu. mogu se koristiti one tu be kojima se titi pravo vlasni tva. nego je predvineno . kao posjednik granevine i zemlji ta na kojem je podignuta granevina.njegov ovla tenik ima pravo izgraditi novi objekt. Pravo granenja u na em pravu? (u na em pravu: Pravo kori tenja radi granenja) Ne postoji. **U za titi prava granenja.

Za sticabnje prava kori tenja radi izgradnje potrebni su: osnova i naèin sticanja tj. titulus i modus.da se grananima i grananskim pravnim osobama dati pravo kori tenja na neizgranenom zemlji tu radi izgradnje objekta na kojem mogu imati pravo vlasni tva. pri èemu je: Osnova sticanja (titulus) odluka opæine o darovanju granevinskog zemlji ta na kori tenje i ugovor izmenu opæine i .

Pravo kori tenja radi izgradnje se sticalo uz naknadu.K. pravo kori tenja se transforni e u pravo kori tenja izgranenog granevinskog zemlji ta.sticatelja. Izgradnjom objekta. potomke. Moglo se prenosti samo s preno enjem prava vlasni tva na zgradi. a samo za sebe se nije moglo prenositi na braènog druga. dok objekt na . usvojenike i usvojitelje. roditelje. Naèin sticanja (modus) je upis tog prava u Z.

Temeljna funkcija . Pravo zadr anja (pridr aja) je ovla tenje vjerovnika da du niku stvar.njemu postoji-naziva se trajnim pravom kori tenja. Pravo granenja nije moguæe kreirati voljom stranaka nego samo zakonom. Pravo kori tenja prestaje ako njegov korisnik ne izgradi objekt u predvinenom roku ili u tom roku ne izvede veæe radove. koja se nalazi u rukama zadr i dok mu naknadi isplaæeno potra ivanje.

ovog prava je ojaèati vjerovnikov polo aj pdiholo kim pritiskom na du nika da svoju obavezu na vijeme i u potpunosti izvr i. Vjerovnik ili retinent ima pravo osim ovla tenja da zadr i du nikovu stvar ima ovla tenje naplatiti se iz njene vrijednosti na isti naèin kao i . Instrument tog pritiska jest ovla tenje vjerovniku da du nikovu stvar zadr i sve dok mu du nik ne isplati njegovo potra ivanje.

BH-PRAVNICI.zalo ni vjerovnik. Pravo zadr anja je ovla tenje vjerovnika da du nikovu stvar koja se nalzi u njegovim rukama zadr i do isplate potra ivanja te da se ako isplata izostane. naplati iz njene vrijednosti. ali postoje neke razlike.COM . Pravo zadr anja se razlikuje od zalo nog prava? Pravo zadr anja je slièno zalo nom pravu. i to: 101 WWW.

BH-PRAVNICI. dok je zalo nop ravo prenosivo. a zalo no pravo ugovorom. Pretpostavke nastanka prava zadr anja Kljuèni elementi prava zadr anja su: Stvar Potra ivanje -45a) Stvar.. Pravo zadr anja je neprenosivo. dok zalo no pravo ne prestaje.COM Pravo zadr anja prestaje gubitkom faktièke vlasti na stvari.objektom prava . Pravo zadr anja nastaje ex lege.WWW.

te je potrebno da stvar ima odrenenu vrijednost koja se mo e prodati na tr i tu.zadr anja mogu biti sve pokretne i nepokretne stvari u prometu. Ne mogu biti objektom prava zadr anja one stvari koje su iz du nikova posjeda iza le protiv njegove volje. kao i stvari koje su vjerovniku predate na èuvanje i posudbu. Stvari dobivene kao punomoæ od strane du nika ne .

mora biti dospjelo tj. Izuzetno. b) Potra ivanje. ako je du nik postao nesposoban za plaæanje. Nasposobnost plaæanja nastupa zbog prezadu enosti ili nelikvidnosti. Takvo pravo zadr anja se zove pravo zadr anja u nu di ili nevolji.. da je nastupio trenutak od kojeg vjerovnik ima pravo zahtijevati ispunjenje obaveze.mogu biti objektom prava zadr anja. vjerovnik ima pravo zadr anja i za svoje nedospjelo potra ivanje. Potra ivanje mora biti ..

to znaèi da naplata potra ivanja iz zastarjelih obaveza ne mo e biti osigurana pravom retencije.utu ivo. Ostvarivanje prava zadr anja Pravo zadr anja ima u svom sadr aju dva ovla tenja: Zadr ati du nikovu stvar Naplatiti se iz vrijednosti zadr ane stvari Ovla tenje da se stvar zadr i se ostvaruje tako da se neprekidno sve do isplate izvr nava faktièka vlast .

novacijom Sjedinjenjem Gubitkom faktièke vlasti . Prestanak prava zadr anja Pravo zadr anja prestaje: Isplatom potra ivanja. Ali prije nego to pristupi ostvarenju naplate du an je o svojoj namjeri obavijestiti du nika. oprostom duga. Ovla tenje na naplatu zadr ane stvari ima vjerovnik-retinent.na stvari. ako i zalo ni vjerovnik. Gubitkom faktièke vlasti na stvari gubi se i pravo zadr anja. kompenzacijom.

COM .BH-PRAVNICI.na stvari te napu tanjem stvari i dobrovoljno vraæanje stvari du niku. 102 WWW. Pravo zadr anja ne prestaje ako u menuvremenu nastupi zastara potra ivanja jar se ono uzima kao razlog prekida zastare.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->