P. 1
Ispitni katalog biologija

Ispitni katalog biologija

|Views: 563|Likes:

More info:

Published by: Emilija Vlaisavljević Bacan on Oct 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/29/2013

pdf

text

original

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Ispitni katalog za državnu maturu u škol. god. 2009./2010.

Biologija

rujan 2008.

Stručna radna skupina za izradbu ispitnih materijala iz Biologije: Zrinka Pongrac Štimac, mr. sc., V. gimnazija, Zagreb, voditeljica doc. dr. sc. Ivana Maguire; Zoologijski zavod, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu Milenko Milović, mr. sc., Medicinska i kemijska škola/Gimnazija A. Vrančića, Šibenik Mirko Ruščić, mr. sc., Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu Damir Sirovina, prof., Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Zagreb. Suradnici: prof. dr. sc. Floriana Bulić-Jakuš, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu dr. sc. Jasminka Buljan-Culej, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Ivana Jugović, prof., konzultant, Institut za društvena istraživanja, Zagreb prof. dr. sc. Biserka Nagy, stručna konzultantica; Zavod za molekularnu biologiju, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8.

Uvod 3 1. Područja ispitivanja 2. Obrazovni ishodi 4
Biologija stanice Mikrobiologija 5 Protoktisti i gljive Botanika 5 Zoologija 6 Biologija čovjeka Genetika i evolucija 7 Ekologija 4 5 6 6

Sadržaj

4

3. Struktura ispita 8 4. Tehnički opis ispita

4.1. Trajanje ispita 9 4.2. Izgled testa i način rješavanja 4.3. Pribor 9

9

9

5. Opis bodovanja

5.1. Vrjednovanje prve ispitne cjeline 10 5.2. Vrjednovanje druge ispitne cjeline 10 6.1. 6.2. 6.3. 9.4.

10

6. Primjeri zadataka s detaljnim pojašnjenjem 10
Primjer Primjer Primjer Primjer zadatka višestrukoga izbora 10 zadatka povezivanja i sređivanja 12 zadatka dopunjavanja 13 zadataka kratkih odgovora 14

7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

7. Kako se pripremiti za ispit

Razradba obrazovnih ishoda 16 Pokusi 39 Osobe koje su doprinijele razvoju biologije Oznake i kratice u genetici 44

15

43

Uvod
Biologija je na državnoj maturi izborni predmet. Ispitni katalog za državnu maturu iz Biologije temeljni je dokument ispita kojim se jasno opisuje što će se i kako ispitivati na državnoj maturi iz ovoga predmeta u škol. god. 2009./2010.
Ispitni katalog sadrži sve potrebne informacije i detaljna pojašnjenja o obliku i sadržaju ispita. Njime se jasno određuje što se od pristupnika očekuje na ispitu. Ispitni katalog usklađen je s odobrenim četverogodišnjim nastavnim planom i programom1 za Biologiju u gimnazijama.

Ispitni katalog sadrži ova poglavlja: 1. Područja ispitivanja 2. Obrazovni ishodi 3. Struktura ispita 4. Tehnički opis ispita 5. Opis bodovanja 6. Primjeri zadataka s detaljnim pojašnjenjem 7. Kako se pripremiti za ispit.

U prvome i drugome poglavlju čitatelj može naći odgovor na pitanje što se ispituje. U prvome su poglavlju navedena područja ispitivanja, odnosno ključna znanja i vještine iz ovoga predmeta koje se ispituju ovim ispitom. U drugome je pak poglavlju, kroz konkretne opise onoga što pristupnik treba znati, razumjeti i moći učiniti, pojašnjen način na koji će se navedena znanja i vještine provjeravati.
Treće, četvrto i peto poglavlje odgovaraju na pitanje kako se ispituje, a u njima je pojašnjena struktura i oblik ispita, vrste zadataka, način provedbe i vrjednovanja pojedinih zadataka i ispitnih cjelina. U šestome poglavlju nalaze se primjeri zadataka s detaljnim pojašnjenjem. Sedmo poglavlje odgovara na pitanje kako se pripremiti za ispit. Mogućnosti prilagodbe ispitnoga materijala i postupka za pristupnike s teškoćama opisane su u dodatku kataloga. Dodatno, uz Ispitni katalog za državnu maturu iz Biologije bit će objavljen ogledni primjer testa, ključ za odgovore i način bodovanja.

1

Glasnik Ministarstva prosvjete i športa, br. 11, Školske novine, Zagreb, 1995.

1. Područja ispitivanja
Ispitom iz Biologije provjerava se u kojoj mjeri pristupnik razumije: • • • • • jedinstvenu molekularnu i staničnu organizaciju kao temelj velike raznolikosti živoga svijeta položaj i ulogu mikroorganizama u biosferi i njihovo značenje za čovjeka položaj i ulogu protoktista i gljiva u biosferi i njihovo značenje za čovjeka veliku raznolikost biljnoga svijeta i važnost biljaka za održanje života na Zemlji veliku raznolikost životinjskoga svijeta te može objasniti ulogu životinja u biosferi i u životu čovjeka • osnove građe i funkcije ljudskoga organizma te može primijeniti stečena znanja s ciljem odgovornoga ponašanja prema vlastitome zdravlju i zdravlju drugih ljudi • osnovna načela nasljeđivanja i zajedničko podrijetlo i razvoj živoga svijeta • odnose u biosferi te može analizirati posljedice djelovanja čovjeka na nju. Dostignuta razina znanja te kompetencija pristupnika provjerava se, dakle, u sljedećim područjima: – biologija stanice – mikrobiologija – protoktista i gljive – botanika – zoologija – biologija čovjeka – genetika i evolucija – ekologija.

2. Obrazovni ishodi
U ovome su poglavlju za svako područje ispitivanja određeni obrazovni ishodi, odnosno konkretni opisi onoga što pristupnik mora znati, razumjeti i moći učiniti kako bi postigao uspjeh na ispitu.

2.1. Biologija stanice
Podrazumijeva se da pristupnik zna, odnosno može: • definirati biologiju kao znanost, opisati glavne etape i metode istraživanja u biologiji te analizirati značenje bioloških otkrića za život čovjeka • objasniti uloge osoba koje su značajno pridonijele otkriću stanice i razvoju biologije • objasniti kemijski sastav živih bića te osnovnu strukturu i ulogu anorganskih i organskih spojeva u njima • razlikovati prokariotsku od eukariotske stanice te objasniti građu i ulogu glavnih organela i struktura eukariotske stanice (biljne i životinjske)

2. staničnog disanja i vrenja (na razini opće jednadžbe) i objas niti njihove uloge za živa bića • objasniti osnovne etape i procese razvitka te strukturnu i funkcionalnu organizaciju višestaničnoga organizma. 2.3.4. 2. Protoktista i gljive Podrazumijeva se da pristupnik zna odnosno može: • navesti osobine glavnih skupina autotrofnih i heterotrofnih protoktista i objasniti njihovu ulogu u biosferi • navesti osobine gljiva i objasniti njihovu ulogu u biosferi • navesti osobine i značenje lišaja • navesti značenje protoktista i gljiva za čovjeka i opisati mjere za suzbijanje bolesti uzrokovanih parazitskim protoktistima i gljivicama. Mikrobiologija Podrazumijeva se da pristupnik zna odnosno može: • analizirati razlike između virusa i živih bića te objasniti mehanizam umnožavanja virusa u živim stanicama • opisati glavne dijelove prokariotske stanice. objasniti njihovu ulogu i razmnožavanje prokariota • analizirati ulogu prokariota (bakterija) u biosferi i u životu čovjeka • opisati načine suzbijanja bolesti uzrokovanih virusima i bakterijama.• opisati stanične diobe (mitozu i mejozu) i objasniti njihovu ulogu u životnome ciklusu višestaničnoga organizma • analizirati procese fotosinteze. Botanika Podrazumijeva se da pristupnik zna odnosno može: • navesti zajedničke osobine biljaka i objasniti osnovnu organizaciju biljnoga tijela • razvrstati opće poznate biljne vrste u pripadajuće glavne skupine • razlikovati glavne skupine biljaka te povezati usavršavanje njihove građe i uloge s prilagođavanjem životu na kopnu • analizirati razlike u životnim ciklusima različitih skupina biljaka • analizirati značenje biljaka u biosferi i životu čovjeka • analizirati raznolikost flore i vegetacije Hrvatske • objasniti osnovne procese vezane uz promet vode u biljci • analizirati značenje procesa vezanih uz izmjenu tvari i energije u biljci te objasniti utjecaj ekoloških čimbenika na te procese • objasniti osnovne etape i procese na kojima se temelji razvitak biljaka te objasniti utjecaj vanjskih i unutarnjih čimbenika na te procese . 2.

sustava za regulaciju sastava tjelesnih tekućina . 2. Zoologija Podrazumijeva se da pristupnik zna odnosno može: • • • • • • • navesti zajedničke osobine životinja te analizirati osobitosti glavnih skupina razvrstati opće poznate životinjske vrste u pripadajuće glavne skupine analizirati povezanost tjelesne građe i funkcije životinja s načinom života analizirati usložnjavanje tjelesne građe i funkcije životinja tijekom evolucije analizirati značenje glavnih skupina životinja u biosferi i životu čovjeka objasniti posebnosti faune Hrvatske opisati razloge ugroženosti životinja i potrebne mjere zaštite.spolnoga sustava .endokrinoga sustava .5.probavnoga sustava . građu.sustava organa za kretanje . 2. ulogu i način rada glavnih organa i organskih sustava čovjeka: . Genetika i evolucija Podrazumijeva se da pristupnik zna odnosno može: • objasniti osnovne genetičke pojmove i analizirati njihove međuodnose • objasniti kemijsku građu i mehanizam djelovanja gena .• analizirati gibanja biljaka.imunološkoga sustava .dišnoga sustava .osjetilnoga i živčanoga sustava • analizirati značenje pojedinih organa i organskih sustava u održanju homeostaze organizma • navesti glavne poremećaje i bolesti organa i organskih sustava čovjeka • analizirati čimbenike i ponašanja koji unaprjeđuju zdravlje čovjeka od onih koji ga narušavaju.6. Biologija čovjeka Podrazumijeva se da pristupnik zna odnosno može: • objasniti kemijski sastav tijela čovjeka i analizirati ulogu glavnih anorganskih i organskih spojeva • objasniti sastav tjelesnih tekućina te analizirati sastav i ulogu krvi • objasniti smještaj u tijelu.7.srca i krvožilnoga sustava . 2.metaboličkoga sustava .

• • • • • • • objasniti i usporediti građu i organizaciju nasljedne tvari virusa. prokariota i eukariota analizirati značenje mejoze i križanja za nasljeđivanje navesti vrste promjena genotipa te objasniti moguće uzroke i posljedice objasniti mogućnosti primjene genetike na različitim područjima ljudske djelatnosti objasniti osnovna načela i etape kemijske i biološke evolucije analizirati glavne dokaze evolucije objasniti osnovne postavke Darwinove selekcijske teorije evolucije te glavne pokretačke sile evolucijskoga procesa • objasniti evoluciju čovjeka.8. Ekologija Podrazumijeva se da pristupnik zna odnosno može: • • • • • • objasniti osnovne ekološke pojmove i analizirati njihove međuodnose analizirati odnose između živih bića i abiotičkih čimbenika okoliša analizirati odnose između živih bića u biocenozi (biotički čimbenici) objasniti glavne osobine biocenoza i ekosustava analizirati odnose ishrane u biocenozi te kruženje tvari i protjecanje energije u ekosustavu analizirati štetne utjecaje čovjeka na biosferu te mjere kojima se štetni utjecaji mogu smanjiti (održivi razvoj u Republici Hrvatskoj i u svijetu). 2. .

Struktura ispita Udjeli područja ispitivanja u ispitu iz Biologije prikazani su u tablici 12.3. U tablici 2. Struktura druge ispitne cjeline VRSTA ZADATAKA BROJ ZADATAKA 64 BROJ BODOVA 64 UDIO U UKUPNOM BROJU BODOVA 50 % Zadatci dopunjavanja i zadatci kratkih odgovora 2 Navedeni postotci odražavaju ciljane udjele pojedinih sadržaja s dopuštenim odstupanjem ± 5 %. UDIO U ISPITU 15 % 10 % 10 10 10 15 15 15 % % % % % % Prva ispitna cjelina sadrži 40 zadataka zatvorenoga tipa. . pružen je prikaz strukture druge ispitne cjeline. pružen je prikaz strukture prve ispitne cjeline. Udjeli područja ispitivanja PODRUČJE ISPITIVANJA Biologija stanice Mikrobiologija Protoktisti i gljive Botanika Zoologija Biologija čovjeka Genetika i evolucija Ekologija Ispit iz Biologije sastoji se od dviju cjelina. Tablica 3. Struktura prve ispitne cjeline VRSTA ZADATAKA BROJ ZADATAKA 32 8 BROJ BODOVA 32 32 Zadatci višestrukoga izbora Zadatci povezivanja i sređivanja UDIO U UKUPNOME BROJU BODOVA 25 % 25 % Druga ispitna cjelina sadrži 16 'grozdova' zadataka. Svaki se 'grozd' sastoji od 4 međusobno povezana zadatka otvorenoga tipa. Tablica 2. U tablici 3. Tablica 1.

1. Čitanje ovih uputa je bitno jer je u njima naznačen i način zabilježavanja točnih odgovora. 4.3. . Ukoliko pristupnik označi više od traženoga broja odgovora za pojedini zadatak (odnosno dio zadatka). Pribor Dopušteni pribor na ispitu iz Biologije su kemijske olovke plave ili crne boje. taj će se zadatak bodovati s 0 (nula) bodova bez obzira na to što je među označenima i točan odgovor. odnosno drugoga dijela ispita.4.2. Trajanje ispita Ispit iz Biologije je pisani ispit i traje ukupno 120 minuta bez stanke. Pristupnik može sam rasporediti vrijeme za rješavanje prvoga djela ispita.ncvvo. list za koncept i list za odgovore. Tehnički opis ispita 4.hr). Vremenik provedbe bit će objavljen u Vodiču kroz državnu maturu te na mrežnim stranicama Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (www. uz svaku vrstu zadataka priložena je uputa za rješavanje. Izgled testa i način rješavanja Pristupnici dobivaju omotnice u kojima se nalaze dvije ispitne knjižice. 4. Od pristupnika se očekuje da pažljivo pročitaju upute koje će slijediti tijekom rješavanja testa. Slova točnih odgovora označavaju se znakom X. otisnute na prvoj desnoj stranici unutar ispitnih knjižica. Zadatke zatvorenoga tipa (višestrukoga izbora i povezivanja i sređivanja) pristupnici rješavaju označavanjem slova točnoga/točnih odgovora među ponuđenima. Dodatno. Zadatke otvorenoga tipa (dopunjavanja i kratkih odgovora) pristupnici rješavaju upisivanjem točnoga odgovora na za to predviđeno mjesto naznačeno u uputi za rješavanje.

6. Primjeri zadataka s detaljnim pojašnjenjem U ovome poglavlju nalaze se primjeri zadataka. Uspješnim rješavanjem druge ispitne cjeline pristupnik može ostvariti maksimalno 64 boda. Primjer zadatka višestrukoga izbora Zadatak višestrukoga izbora sastoji se od upute (u kojoj je opisan način rješavanja zadatka i koja je zajednička za sve zadatke toga tipa u nizu). Ponuđeni zadatci uz tekst pitanja mogu sadržavati i uvodni sadržaj u obliku kraćega teksta. Uz svaki primjer zadatka ponuđen je opis te vrste zadatka.2.5. osnove (u kojoj je postavljen zadatak) te četiriju ponuđenih odgovora od kojih je jedan točan. AUG CUG UAU D. Opis bodovanja Ukupan broj bodova je 128. 6.1. 5. Dio molekule DNA sadrži sljedeći niz baza: ATG CTG TAT. UAC GUC AUA B. Vrjednovanje prve ispitne cjeline Svaki točno označen odgovor (na zadatak. točan odgovor te način bodovanja. U sljedećem zadatku samo je jedan odgovor točan. crteža ili grafičkoga prikaza. AUC CTG UTU C. Vrjednovanje druge ispitne cjeline Svaki točno upisan odgovor u drugoj ispitnoj cjelini donosi jedan bod. TAC CAC AUA . obrazovni ishod koji se tim konkretnim zadatkom ispituje. 5. Koje će antikodone imati molekule tRNA koje će prilikom translacije toga niza doći na ribosom? A.1. a netočan 0 bodova. odnosno na dio zadatka u zadatcima povezivanja i sređivanja) u prvoj ispitnoj cjelini donosi jedan bod. Na listu za odgovore uz redni broj zadatka trebate obilježiti znakom X samo jedan od četiriju ponuđenih odgovora. Točan odgovor donosi 1 bod. skice. Uspješnim rješavanjem prve ispitne cjeline pristupnik može ostvariti maksimalno 64 boda.

TOČAN ODGOVOR: C OBRAZOVNI ISHOD: objasniti kemijsku građu i mehanizam djelovanja gena (genetika) BODOVANJE: 1 bod – točan odgovor 0 bodova – netočan odgovor ili ukoliko je označeno više odgovora Zadatcima višestrukoga izbora ispituje se i poznavanje redosljeda određenih podataka.razaranje biljnih tkiva TOČAN ODGOVOR: C OBRAZOVNI ISHOD: analizirati štetne utjecaje čovjeka na biosferu te mjere kojima se štetni utjecaji mogu smanjiti (ekologija) BODOVANJE: 1 bod – točan odgovor 0 bodova – netočan odgovor ili ukoliko je označeno više odgovora .padanje kiselih kiša . Koji redoslijed procesa rezultira štetnim posljedicama kiselih kiša? A.oslobađanje sumpornoga dioksida u atmosferu .razaranje biljnih tkiva C. Učenicima su ponuđena četiri odgovora. izgaranje ugljena . pojmova ili događaja od kojih je samo jedan odgovor točan. izgaranje ugljena . Na listu za odgovore uz redni broj zadatka trebate obilježiti znakom X samo jedan od četiriju ponuđenih odgovora.izgaranje ugljena . oslobađanje sumpornoga dioksida u atmosferu .padanje kiselih kiša razaranje biljnih tkiva . pojmova ili događaja.oslobađanje sumpornoga dioksida u atmosferu . Točan odgovor donosi 1 bod.kondezacija vodene pare i sumpornoga dioksida . a netočan 0 bodova.padanje kiselih kiša .kondezacija vodene pare i sumpornoga dioksida .kondezacija vodene pare i sumpornoga dioksida .izgaranje ugljena . U sljedećem zadatku samo je jedan odgovor točan.razaranje biljnih tkiva D. koji sadrže različite redoslijede podataka.padanje kiselih kiša .kondezacija vodene pare i sumpornoga dioksida B. oslobađanje sumpornoga dioksida u atmosferu .

hipofiza A. B. ulogu i način rada endokrinoga sustava BODOVANJE: 4 boda – svi točni odgovori 3 boda . E.2.jedan točan odgovor 0 bodova . Primjer zadatka povezivanja i sređivanja Zadatak povezivanja i sređivanja sastoji se od upute (u kojoj je opisan način rješavanja zadatka i koja je zajednička za sve zadatke toga tipa u nizu). prsna žlijezda 3. adrenalin C. 1. četiriju čestica pitanja te šest čestica odgovora. tiroksin F. Na listu za odgovore uz broj koji označava pojam u lijevome stupcu obilježite znakom X slovo točnoga odgovora iz desnoga stupca. U sljedećem zadatku svakomu pojmu u lijevome stupcu možete pridružiti samo jedan pojam iz desnoga stupca. oksitocin E. D. 3. građu. osnove (pitanja). 2. a potpuno riješen zadatak donosi 4 boda. Endokrinim žlijezdama pridružite odgovarajući hormon. inzulin D. testosteron TOČNI ODGOVORI: 1. OBRAZOVNI ISHOD: objasniti smještaj u tijelu.6. srž nadbubrežne žlijezde 4. 4.svi netočni odgovori ili ukoliko je označeno više odgovora za sve čestice pitanja . A. štitnjača 2. Svako točno povezivanje donosi 1 bod. timozin B.tri točna odgovora 2 boda – dva točna odgovora 1 bod .

OBRAZOVNI ISHOD: objasnite smještaj u tijelu.6. ulogu i način rada dišnoga sustava BODOVANJE: 1 bod – za svaki točan odgovor (ukupno 4 boda) 0 bodova – netočan odgovor ili izostanak odgovora . Slika prikazuje obujam prsnoga koša pri disanju. Točno riješen zadatak donosi 1 bod što je posebno naznačeno u svakome zadatku. U pridruženoj uputi naznačen je način rješavanja zadatka.3. U sljedećim zadatcima dopunite rečenicu i tablicu slovima koja nedostaju. spuštanje (stezanje) ošita B. Slika ___ prikazuje izdisaj. porast volumena u prsnome košu C. za IZDISAJ: C. U prazna polja u tablici upišite slova kojima su označeni. Odredite koji se od navedenih pokreta zbivaju pri udisaju. A. Na listu za odgovore uz redni broj zadatka upišite odgovor na za to predviđeno mjesto. U ispitu iz Biologije zadatci dopunjavanja su u 'grozdovima' od po 4 zadatka. porast tlaka u prsnome košu UDISAJ IZDISAJ TOČNI ODGOVORI: Slika B. za UDISAJ: A. B. građu. a koji pri izdisaju. Primjer zadatka dopunjavanja U zadatku dopunjavanja pristupnik treba dovršiti zadanu rečenicu upisivanjem pojma koji nedostaje na za to predviđeno mjesto. A. B.

4. U ispitu iz Biologije zadatci kratkih odgovora su u 'grozdovima' od po 4 zadatka. podvilične OBRAZOVNI ISHOD: objasniti smještaj u tijelu. ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ TOČAN ODGOVOR: ptijalin ili α – amilaza. Na listu za odgovore uz redni broj zadatka upišite svoj odgovor na za to predviđeno mjesto. podušne. podjezične. Kad žvačete komad kruha. maltoza. Na sljedeće zadatke odgovorite riječju ili jednostavnom rečenicom. ubrzo osjetite slatkast okus koji se mijenja zbog djelovanja enzima. škrob. građu.9. Točno riješeno potpitanje donosi 1 bod što je posebno naznačeno u svakom zadatku. Primjer zadataka kratkih odgovora Zadatak kratkoga odgovora sastoji se od upute (u kojoj je opisan način rješavanja zadatka i koja je zajednička za sve zadatke toga tipa u nizu) i osnove (najčešće pitanja) u kojoj je zadano što pristupnik treba odgovoriti. ulogu i način rada probavnoga sustava BODOVANJE: 1 bod – svaki točan odgovor (ukupno 4) 0 bodova – netočan odgovor ili izostanak odgovora . Koji je enzim prisutan u slini? Koju tvar iz kruha razgrađuje taj enzim? Koji jednostavniji spojevi nastaju tom razgradnjom? Navedite tri skupine žlijezda slinovnica.

U ispitu iz Biologije rabit će se latinski nazivi opće poznatih vrsta (npr.7. Zagreb. gljive i biljke – udžbenik za drugi razred gimnazije. Profil. Dolenec. Profil... Bartolić. M. N. Springer. evolucija – udžbenik za četvrti razred gimnazije.. Zagreb.. Meštrov. I.. Zagreb. za 3. Zagreb.. Zagreb. 3.. 1998. Biologija 2 – Životinjski svijet – udžbenik za drugi razred gimnazije. 2001. za 4. Profil.. 2003. Šeparović Markota. 2002.. Erben. ali od pristupnika se ne će tražiti da u odgovorima navodi latinske nazive vrsta. Zagreb. P. razred: 1. M. Praktikum biologije stanice. Regula.. Profil. Od molekule do organizma – udžbenik za prvi razred gimnazije. Biologija 4 – Genetika. Antolić. Biologija 2 – Monera. D. Z... 2. ekologija. S. ekologija – udžbenik za četvrti razred gimnazije. protisti. Biologija 4 – Genetika. T. O. S. M.. Krajačić.. Pavletić. M. Profil. 2004. Zagreb. Zagreb. gljive. 2004. Ekologija – udžbenik biologije za četvrti razred gimnazije. za 2. Kerovac... Kalafatić. M. I. 2004. M. Biologija 3 – Fiziologija čovjeka i fiziologija bilja – udžbenik za treći razred gimnazije. razred: 1. Springer. Školska knjiga. Bačić. Z. V. M. Za 1.. 2001. Krajačić. 3. Školska knjiga.. Z. 2. O. 1997. protisti. 2. Z.. U tekstu koji slijedi ponuđena je i razradba svakoga obrazovnoga .. Veček Šimunović. 4. R. Pavlica. 2. Zagreb. Popis obrazovnih ishoda za svako područje ispitivanja pristupnicima može služiti kao lista za provjeru usvojenoga znanja. biljke – udžbenik za drugi razred gimnazije.. 1997.. Profil.. J. Slijepčević. Školska knjiga. Školska knjiga. 2003. Zagreb. Popis literature napisan je po razredima i sadrži propisane udžbenike i ostalu literaturu koja se rabi u nastavi Biologije u gimnazijama. Krsnik-Rasol. Raznolikost živoga svijeta – udžbenik za drugi razred gimnazije. Ruščić.. M. Genetika i evolucija – udžbenik za četvrti razred gimnazije. Od molekule do organizma – udžbenik za prvi razred gimnazije. 2003. 4. Ternjej. M. evolucija. Zagreb. 2004. M. Zagreb.. Jelenić. Pevalek-Kozlina. Šverko. razred: 1. Monere.. Balabanić. Mayr Radonić. Escherichia coli). B. Kako se pripremiti za ispit Pristupnici se mogu pripremiti za polaganje ispita iz Biologije na državnoj maturi uz pomoć ispitnih specifikacija i propisanih udžbenika iz Biologije koje su rabili u dosadašnjem školovanju. I. Školska knjiga. Zagreb. M. G.. Životni procesi – udžbenik za treći razred gimnazije. Mihaljević. 3... Habdija. Marković. razred: 1.. Školska knjiga. Papeš. Profil.

1.1.definirati biologiju kao znanost koja proučava život . Razradba obrazovnih ishoda 7. Biologija stanice OBRAZOVNI ISHOD ŠTO SVE PODRAZUMIJEVA OVAJ OBRAZOVNI ISHOD? nužno važno vrijedno ne će se ispitivati • definirati biologiju .osmisliti plan istraživanja i provesti samostalni projekt . 7.1.ishoda kako bi pristupnicima bilo jasnije što pojedini obrazovni ishod podrazumijeva.opisati značaj biologije pri proizvodnji hrane i kontroliranju bolesti • opisati glavne etape i metode istraživanja u biologiji • analizirati značenje bioloških otkrića za život čovjeka • objasniti uloge osoba koje su značajno pridonijele otkriću stanice i razvoju biologije • razlikovati organizacijske razine živoga svijeta . Dodatno. mogu i trebaju upoznati učenici na nastavi Biologije.razlikovati osnovne sistematske kategorije i smjestiti čovjeka u osnovne sistematske kategorije 3 Napomena: Ispit iz Biologije ne sadrži praktični dio. Navedene su i oznake i kratice koje pristupnici trebaju koristiti pri rješavanju zadataka iz genetike S obzirom da uspjeh na ispitu uvjetuje i dobra upoznatost sa načinom ispitivanja pristupnicima se savjetuje: • proučavanje opisa ispitnih cjelina te primjera zadataka • rješavanje oglednoga primjerka testa.raščlaniti organizacijske razine živih bića . Neke postupke koje rabe znanstvenici.navesti zajedničke osobine živih bića . Stoga je stručna radna skupina odlučila u Ispitni katalog iz Biologije uvrstiti nekoliko temeljnih pokusa koji se mogu praktično izvesti u bilo kojoj školi3. ali će se u ponekom zadatku naći pitanja koja ispituju poznavanje rezultata navedenih pokusa. Biologija je egzaktna prirodna znanost koja se velikim dijelom temelji na promatranju i uočavanju prirodnih pojava koje zatim nastoji opisati i objasniti pomoću različitih metoda.podijeliti živa bića u pet carstava . njihovo izvođenje i razumijevanje.prepoznati osnovne korake u znanstvenom istraživanju . .opisati znanstvene metode straživanja . u tekstu koji slijedi navedene su najvažnije osobe poznate po svojim istraživanjima na području biologije i zaslužne su za razvoj biologije.

razlikovati organske od anorganskih molekula .opisati model tekućeg mozaika .objasniti da je voda najzastupljenije otapalo elemente u živoj i .opisati građu i objasniti ulogu stanične membrane .razlikovati tri tipa RNA i njihove uloge .• objasniti kemijski sastav živih bića .stanično frakcioniranje.razlikovati .opisati značenje zasićenih i nezasićenih masnih kiselina u svakodnevnoj prehrani .navesti osnovnu podjelu ugljikohidrata .objasniti proces endosimbioze kao mogući način postanka stanice eukariota .razjasniti da živu i neživu prirodu izgrađuju isti kemijski elementi .razlikovati endocitozu i egzocitozu . disaharide. Schwann) .objasniti kako se većina stanica proučava mikroskopom .objasniti međusobni odnos monomera i polimera . fosfolipida i steroida .usporediti osnovnu građu i princip rada elektronskog mikroskopa sa svjetlosnim mikroskopom . aktivno .opisati građu i ulogu staničnih organela (biljnih i životinjskih) .objasniti značenje vode za održavanje života (sveukupnoga i osobnoga) .opisati značenje enzima za kemijske reakcije u živim bićima .objasniti kako enzimi ubrzavaju kemijske reakcije .analizirati najčešće ugljikohidrate: monosaharide. hitin.usporediti građu stanice prokariota i eukariota .opisati ugljik kao središnji atom u organskim molekulama . glikogen. (celuloza. škrob) .objasniti replikaciju DNA i njezino značenje . ulogu i primjer .objasniti organizaciju eukariotske stanice .navesti da su sva živa bića izgrađena iz kemijskih (biogenih) elemenata .opisati osnovnu građevnu jedinicu nukleinskih kiselina .analizirati ulogu masti i ulja.opisati otkriće mikroskopa (van Leeuwenhoek) .opisati osnovnu građu svjetlosnog mikroskopa i ulogu glavnih dijelova . obilježavanje radioizotopima .razlikovati građu i funkcije biljne i životinjske stanice .opisati strukturu aminokiselina i peptidne veze .navesti uzroke raznolikosti bjelančevina kao preduvjeta biološke raznolikosti • objasniti osnovnu strukturu i ulogu anorganskih i organskih spojeva u njima .navesti da je Robert Hook prvi upotrijebio pojam „stanica“ .definirati staničnu teoriju (Schleiden.navesti temeljno značenje centralne dogme molekularne biologije (DNA –RNA – proteini) .za svaku skupinu makromolekula navesti osnovnu građevnu jedinicu.primijeniti znanje o steroidima na primjerima iz svakodnevnoga života .objasniti zajednička svojstva lipida i objasniti njihovu netopljivost u vodi .razlikovati DNA i RNA .odrediti osnovna obilježja građe i funkcije pojedinih organela i staničnih struktura .poznavati osnovna pravila mikroskopiranja .objasniti da su nukleinske kiseline složeni polimeri koji pohranjuju i prenose informacije unutar stanice • razlikovati prokariotsku od eukariotske stanice te objasniti građu i ulogu glavnih organela i struktura eukariotske stanice (biljne i životinjske) .razlikovati pojmove neživoj prirodi hidrofilno i hidrofobno .Na/K crpka) . polisaharide.usporediti načine prolaska tvari kroz membranu (pasivno.

povezati znanje o DNA . staničnoga disanja i vrenja (na razini opće jednadžbe) i objasniti njihove uloge za živa bića • objasniti osnovne etape i procese razvitka te strukturnu i funkcionalnu organizaciju višestaničnoga organizma .objasniti da se nekontrolirane mitoze odvijaju u tumorskom tkivu • analizirati procese fotosinteze.objasniti stanično disanje kao proces kojim aerobni organizmi dolaze do energije (na razini opće jednadžbe staničnoga disanja) .odrediti metabolizam kao skup svih biokemijskih procesa u stanici . endoderm .razlikovati funkciju mitoze i mejoze u višestaničnom organizmu (biljka i životinja) .objasniti proces fotosinteze u biljci (na razini opće jednadžbe fotosinteze) .objasniti da se mitoza odvija samo u dijelu stanica odrasloga višestaničnoga organizma .objasniti brazdanje i gastrulaciju u životinjskih organizama .poznavati dijelove s građom kromosoma interfaze: G1. G2 građa i oblik kromosoma stalni i karakteristični za vrstu . organa i višestaničnoga organizma .opisati tijek mejoze . rekombinacija roditeljskih kromosoma .objasniti zašto je redukcijska dioba preduvjet za oplodnju (biljka i životinja) . redukcija broja kromosoma u gametama i 2.opisati životni ciklus stanice . mezoderm. S.navesti zametne listiće: ektoderm.uočiti značaj diferencijacije stanica u pogledu stvaranja tkiva.opisati tijek mitoze .prepoznati temeljne značajke mejoze: 1.navesti da su broj. .• opisati stanične diobe (mitozu i mejozu) te objasniti njihovu ulogu u životnom ciklusu višestaničnoga organizma .objasniti energetsku ulogu ATP-a .

Mikrobiologija OBRAZOVNI ISHOD ŠTO SVE PODRAZUMIJEVA OVAJ OBRAZOVNI ISHOD? nužno • analizirati razlike između virusa i živih bića te objasniti mehanizam umnožavanja virusa u živim stanicama važno vrijedno ne će se ispitivati . konjugacija. pasmina.svrstavanje u sistematske kategorije • opisati glavne dijelove prokariotske stanice.objasniti pojmove .opisati umnožavanje virusa (na primjeru bakteriofaga) .razlikovati plazmid koji pripadaju u carstvo od nukleoida Monera .objasniti način .2. transdukcija) .prepoznati da je podvrsta (odlika.1. rasa) niža kategorija od vrste.opisati ulogu cijanobakterija za život bakterija u na Zemlji4 kruženju dušika u prirodi .analizirati principe raspodjele živog svijeta u 5 carstava .navesti organizme .nabrojati načine izmjene gena u bakterija (transformacija.povezati veliku .navesti primjere .opisati osnovnu građu i prema domadaru virusa na primjeru TMV i bakteriofaga . a da su rod.povezati pojavu „cvjetanja’’ kopnenih voda i mora s cijanobakterijama .objasniti što su putove ulaska bakterija antibiotici i opisati u organizam njihovu ulogu . sorta. .razlikovati viruse virusi na granici živoga prema tipu i neživoga svijeta nukleinske kiseline .opisati raznolikost bakterija prema tipu ishrane: autotrofne (kemoi fotosintetske).objasniti važnost .prepoznati .objasniti zašto su .razlikovanje bakterija prema tipu.opisati osnovnu građu diobe bakterija prokariotske stanice1 . koljeno (odjeljak).opisati kako se uzgajaju bakterije i zašto su važni sterilni uvjeti . porodica.povezati umnožavanje virusa s mehanizmom izazivanja bolesti .satelitne RNA .navesti ulogu pojedinih endosporu kao dijelova prokariotske oblik u kojem stanice2 bakterije .objasniti vrenje „simbiont’’ i „parazit’’ ili fermentaciju na na primjeru E.navesti podjelu preživljavaju bakterija prema obliku nepovoljne uvjete na primjeru tetanusa .prepoznati vrstu biološku raznolikost s kao osnovnu evolucijskim razvojem i sistematsku prilagodbama kategoriju organizama na različite tipove staništa . broju i položaju nitaste tvorevine bakterija (bičevi. pili).povijesni razvoj bakteriologije • analizirati ulogu prokariota (bakterija) u biosferi i u životu čovjeka .prepoznati značenje dvojnog nazivlja za lakše snalaženje u biološkoj raznolikosti .opisati pojam mlijeka ili kupusa „patogenost’’ i navesti .7. razred i carstvo više siste matske kategorije • objasniti biološku raznolikost i sistematsku podjelu živoga svijeta . red. coli primjeru kiseljenja .podrijetlo virusa . objasniti njihovu ulogu i razmnožavanje prokariota .jednadžbe vrenja korisne uloge i primjene bakterija u biosferi i u životu čovjeka . razred. heterotrofne (saprofitske i parazitske)3 .usporediti građu bakterija i cijanobakterija .

akne.nabrojati najčešće i najopasnije viroze kod ljudi i životinja (npr..navesti neke bakterijske bolesti5 . prehlada.objasniti na primjerima preventivno cijepljenje (protiv npr. AIDS. fotosintetske: purpurne bakterije. stanična membrana. velikih boginja) .) te objasniti načine zaštite . pasterizacija. saprofitske: bacil sijena i bakterije koje uzrokuju vrenje. gripa. prokuhavanje. ribosomi. rezervne tvari. hripavca..opisati preventivne mjere protiv zaraznih bolesti6 . sifilis. sterilizacija . citoplazma. gonoreja.viroze u biljaka i viroida i priona i navesti životinja bolesti koje uzrokuju Dodatna pojašnjenja 1 uočiti da je prokariotska stanica ujedno i organizam 2 nukleoid ili bakterijski kromosom.• opisati načine suzbijanja bolesti uzrokovanih virusima i bakterijama .razlikovati građu .opisati način .navesti da virusi mogu izazvati i tumore – na primjeru spolno prenosivog HPV . TBC. parazitske: uzročnik TBC-a 4 skupina organizama koja može provoditi fotosintezu i nitrofiksaciju. kozmopoliti i pioniri vegetacije 5 streptokokna angina (penicilin). bičevi 3 kemosintetske: nitrifikacijske bakterije. stanična stijenka. bjesnoća. gripe. tetanus. upala pluća (bakterijska ili virusna) 6 higijenske navike: pranje ruku. omotač ili kapsula.načine liječenja zaražavanja HIV-om viroza .

konjugacija trepetljikaša . odnosno sa životinjama .detaljna slojevita građa lišaja (anatomska građa) .navesti zajedničke . smrčak) • navesti osobine i značenje lišaja .podjela stapčarki navesti osobine glavnih skupina autotrofnih i heterotrofnih protoktista i objasniti njihovu ulogu u biosferi .navesti štetno djelovanje otrovnih gljiva na probavni i živčani sustav i stanični metabolizam i način hitne pomoći pri trovanju7 . bukovača.navesti primjenu gljiva u zdravstvu (penicilin).građa bičeva i trepetljike kitridijale .označiti lišaje kao „pionire vegetacije’’ .navesti značenje algi u prehrani. pečurka. listasti) .definirati pojam “indikator onečišćenja” na primjeru morske salate .podrijetlo heterotrofnih protista .razlikovati tipove plastida po kojima se imenuju alge4 . mikrobiologiji (agar) i gospodarstvu .navesti značajke gljiva koje ih povezuju s biljkama.opisati posljedice širenja algi –pridošlica u Jadranu (kaulerpe) .navesti tipične lancima predstavnike .7.povezati svjetlucanje mora s fitoplanktonom (vrsta: Noctiluca miliaris) .navesti tipične predstavnike mješinarki i stapčarki5 .prepoznati lišajeve simbiozu mješinarki i kao indikatore stapčarki s modrozelenim čistoće zraka i ili zelenim algama njihovo značenje u medicini (islandski lišaj) . ludara) i neotrovne vrste gljiva iz skupine stapčarki (vrganj.građa tijela i razmnožavanje kremenjašica .poznavati morfološku raznolikost lišaja (korasti.navesti parazitske oblike gljiva (kandida) .opisati vegetativno razmnožavanje lišajeva . poljoprivredi (saprofiti) i prehrani (tartufi – hranidbena vrijednost) .prepoznati otrovne (zelena pupavka. grmasti.usporediti načine razmnožavanja mješinarki i stapčarki (oblik sporangija.navesti ulogu i osobine protista1 značaj autotrofnih .detalji skupina svjetlećih i zlatnožutih bičaša .rasplodni organi (sporangiofori i zoosporangiji) peronospora i plijesni sluznjače .navesti tipične (fitoplanktonskih) predstavnike i heterotrofnih autotrofnih protista te (zooplanktonskih) opisati njihovu građu i protista u način života2 hranidbenim .ciklus razmnožavanja plazmodija .objasniti štetnost srdoboljne amebe i trihomonasa za čovjekovo zdravlje navesti osobine gljiva i objasniti njihovu ulogu u biosferi .detaljno razmnožavanje mješinarki i stapčarki .razmnožavanje lišajeva soredijima navesti značenje protoktista i gljiva za čovjeka i opisati mjere za suzbijanje bolesti uzrokovanih parazitskim protoktistima i gljivicama .opisati lišaj kao . produkata fotosinteze i rezervnih tvari svih autotrofnih protista osim euglene i zelenih algi .izmjena generacija u sluznjača . Protoktista i gljive OBRAZOVNI ISHOD ŠTO SVE PODRAZUMIJEVA OVAJ OBRAZOVNI ISHOD? nužno važno vrijedno . muhara.objasniti kako se poznavanje životnih ciklusa patogenih protista može upotrijebiti u kontroli njihova širenja (na primjeru malarije) ne će se ispitivati .3. vrsta i broj spora) . industriji (kvaščeve gljivice).proces probave kod trepetljikaša .objasniti heterotrofnih protista razmnožavanje i opisati njihovu građu i zelenih algi na način života3 primjeru morske salate .ostali tipovi fotosintetskih pigmenata.opisati važnost gljiva u simbiozi6 .1.

spirogira. volvoks. trepetljikaši – papučica. muhara 6 mikoriza (zamjena i/ili nadopuna korijenovih dlačica. bukovača. kremenjašice. hitna medicinska pomoć . truskovci – plazmodij. feoplasti. simbioza gljiva i životinja (gljive i mravi) 7 puno vode. zelenu plijesan. rodoplasti 5 mješinarke: kvaščeve gljivice. bičaši – trihomonas. sjemenke orhideja). niže gljive – algašice (peronospora i sive plijesni) 4 kloroplasti. smeđe (jadranski bračić) i crvene (litotamnij) alge 3 praživotinje: korjenonošci – amebe i krednjaci.Dodatna pojašnjenja 1 jednostanični eukariotski organizmi i višestanični organizmi koji nemaju definirana tkiva 2 Zeleni bičaši (euglena). morska salata). aktivni ugljen. zelene (kišna alga. stapčarke: vrganj. zelena pupavka.

Botanika OBRAZOVNI ISHOD ŠTO SVE PODRAZUMIJEVA OVAJ OBRAZOVNI ISHOD? nužno važno vrijedno ne će se ispitivati • navesti zajedničke osobine i objasniti osnovnu organizaciju biljnoga tijela .opisati primjere preobrazbe vegetativnih organa5 .navesti glavne značajke i tipove vegetacije Hrvatske .mikro.objasniti životni ciklus mahovina – izmjenu generacija .procijeniti ekonomsku i ekološku važnost golosjemenjača6 .razlikovati cvijet i cvat .izmjenu generacija3 .7.opisati građu i ulogu cvijeta.opisati raznolikost papratnjača s golosjemenjača daljnjim razvojem kopnenih biljaka .navesti endemične i rijetke biljke hrvatske flore8 .navesti biljna tkiva.označiti mahovine kao sedrotvorce .uloga mahovina u nastanku tresetišta . stabljike i lista .objasniti životni ciklus • analizirati kritosjemenjača razlike u životnim ciklusima različitih skupina biljaka .opisati životni ciklus paprati . ploda i sjemenke .prepoznati dijelove cvijeta kritosjemenjača . jestive. ljekovite i začinske biljke u flori Hrvatske9 .objasniti .1.veza predstavnike papratnjača heterospornosti .opisati prilagodbe na različite načine oprašivanja i rasprostiranja sjemenki .navesti podjelu biljnog carstva .mogući tijek evolucije u pojavi sjemenog zametka .objasniti što su godovi povezanost zelenih algi sa stablašicama (klorofil.objasniti uloge biljnih organa – korijena.objasniti prilagodbe biljaka na kopnene uvjete života1 .razlikovati vrste plodova i način rasprostranjivanja .i makrosporogenezu i dvostruku oplodnju kod golosjemenjača • analizirati značenje biljaka u biosferi i životu čovjeka • analizirati raznolikost flore i vegetacije Hrvatske .navesti glavne predstavnike flore7 .objasniti bolju prilagođenost kritosjemenjača životnim uvjetima u odnosu na golosjemenjače .analizirati značenje kritosjemenjača u životu ljudi .navesti evolucijske prednosti papratnjača u odnosu na mahovine .opisati oblike vegetativnog razmnožavanja2 .razvoj biljaka kroz geološka doba • razvrstati opće poznate biljne vrste u pripadajuće glavne skupine • razlikovati glavne skupine biljaka te povezati usavršavanje njihove građe i uloge s prilagođavanjem životu na kopnu .usporediti značajke jednosupnica i dvosupnica . škrob) .opisati značaj cikasa i ginka u filogeniji golosjemenjača .razlikovati glavne .navesti značenje papratnjača za čovjeka .4.opisati građu mahovina . opisati građu i navesti uloge tvornog i provodnog tkiva .navesti zaštićene.na primjeru životnog ciklusa bora razlikovati osnovne značajke razmnožavanja golosjemenjača4 .podatci o vegetaciji karbona .usporediti golosjemenjače i kritosjemenjače .

• objasniti osnovne procese vezane uz promet vode u biljci .opisati prijenos asimilata . temperatura i CO2) .vodni potencijal . svjetlost.objasniti proces fotosinteze tvari i energije u biljci te objasniti utjecaj ekoloških čimbenika na te procese .minerali i posljedice njihova nedostatka i suviška .brojčani iznosi turgora i osmotskog tlaka u biljnoj stanici .noduli . bubrenje.leghemoglobin .analizirati utjecaj vanjskih čimbenika na intezitet fotosinteze (voda.objasniti građu i smještaj puči . P) za razvitak biljke .reakcije fuzije H2 u He .enzimi u sekundarnim reakcijama .raščlaniti fotosintezu i opisati reakcije na svjetlu i reakcije u tami (Calvinov ciklus) .Casparijeva pruga . H. zeleni) .dijelove vidljivog spektra (plavi.objasniti anatomsku • analizirati građu lista značenje procesa vezanih uz izmjenu .objasniti otvaranja puči . crveni. Fe) i navesti posljedice njihova nedostatka .rubisko .usporediti fotosintezu s kemosintezom .brojčane vrijednosti vidljive svjetlosti .navesti potrebne biogene elemente (C.deprsteniranje i povaljenice .fotosustavi I i II.fotorespiracija dodatni mehanizam vezanja CO2 (C4 biljke i CAM biljke) .opisati provođenje vode kroz biljku i povezati s korijenovim tlakom i transpiracijom .razlikovati transpiraciju od gutacije . O. N. difuzija) .objasniti heterotrofnu ishranu11 .objasniti značaj minerala za život biljaka (Mg. njihove valne dužine i povezanosti .utvrditi tipove biljaka prema pH vrijednostima tla s primjerima11 .Traubeova stanica .opisati finu strukturu kloroplasta i povezati ih s fotosintezom .definicija slobodne energije .kemijska struktura klorofila .objasniti plazmolizu i deplazmolizu .protumačiti mehanizme primanja vode u biljci (osmoza.jednadžba osmotskog tlaka .postotci zastupljenosti mineralnih elemenata u tlu .povezati strukturu vode s njezinom ulogom u biljnom organizmu10 .reakcije redukcije N2 i redukcije NO3 .analizirati fotosintezu kod biljaka suhih staništa (sukulente) .

jednosupnice: luk. suncokret.cirkadijarni ritmovi . kamilica. grah. kaćuni (orhideje). dubrovačka zečina. začinske biljke: ružmarin. hrvatski karanfil.veza asimetrične diobe biljnih stanica .strujanje plazme).povezati stanično vanjskih i disanje i fotosintezu unutarnjih .prirođena. kohezija. farmaceutska industrija – iglice za sirupe protiv kašlja. prisilna dormancija .objasniti biološku • objasniti oksidaciju na temelju osnovne etape i shematskog prikaza procese na (anaerobni dio – kojima se temelji glikoliza. jagoda. paraziti (polunametnici – imela.opisati vrenja i . kapilarnost. voće: jabuka. trn. kamilica. trave: pšenica. pitomi kesten. sklapanje liski mimoze). trska 8 endemične vrste: velebitska degenija.gibanje organa biljke prema sili teže. gibanja u stanicama . krški runolist. podzemna stabljika – luk. lovor. (temperatura. kultura tkiva) intezitet i trajanje . lipa. list: vitica. a noću zatvaranje.usporediti različito svjetlosti) djelovanje biljnih hormona na rast i razvoj biljaka (auksini i etilen) povezati s vršnim i .nazive koenzima detaljnije reakcije vrenja . aerobni dio: razvitak biljaka te Krebsov ciklus i dišni lanac) objasniti utjecaj . petrovac) 13 lokomotorna (taksije -plivanje spermatozoida. dud. blitva. tisa. kritosjemenjače – dvosupnice: bukva. razvoj tkiva i organa. proizvodnja papira. kupus. šumarice. kesten. vilina kosa).navesti i opisati načine ekoloških čimbenika uzgoja biljaka na rast i razvitak vegetativnim putem biljaka (kloniranje. bagrem.detaljni postanak tkiva i organa . slana tla – mrižica. gingko. biljke mesožderke – autotrofne (rosika. rogač. njen prekid – stratifikacija stvaranje cvijeta i ploda) . blitva. hrast. smreka. golosjemenjače: bor.tumori i bakterija A. bujad. jagoda. endivija). ciklama.opisati kako nastaju bočnim meristemima izrasline .klice sjemenke s diferencijacijom u različite stanice.opisati vernalizaciju na .detaljne reakcije staničnog disanja . ribiz.na primjerima opisati diferencijacije biljke dormanciju u biljaka i (klijanje sjemenki.somatski embriji . šljiva. hrvatska perunika.šiške . hrvatska vučja stopa. sjemenka 2 korijen – šljiva. čempres. ljekovite biljke: metvica. zob. reznice. trn. tkiva i organe . jela. ljekovita kadulja. otvaranje cvjetova danju. simbioza (mahunarke i bakterije).usporediti stanično uvjete u kojima se disanje i vrenje po količini odvijaju dobivene energije .detaljniji opis hormona i njihovog djelovanja . kadulja.objasniti mogućnost čimbenika na te rasta biljaka tijekom cijeloga života i procese . potpuni nametnici volovod. bosiljak. jelenak. turgorska gibanja (pucanje ploda štrcalice) . hrvatska sibireja. maslačak. višnja.. carska begonija 3 uočiti redukciju gametofita 4 uočiti daljnju redukciju gametofita 5 korijen: repasti korijen. lješnjak. bazična tla – pšenica. božikovina 9 povrće (kupus. zračno korijenje. adhezija) 11 saprofiti (metanske bakterije). zaštićene vrste: paprat – gospin vlasak.objasniti proces rasta i .objasniti značaj gibanja za biljke i navesti koji podražaji potiču ta gibanja . ljiljan. hortikultura.razlikovati tipove gibanja13 Dodatna pojašnjenja 1 napredak sporofita. efedrin iz kositrenice. jestive: žitarice (ječam. papratnjače: poljska preslica. sibirska perunika. mrkva. vrčonoša) 12 (kisela tla – kesten. tisa. peršin. kockavica.florigen • analizirati gibanja biljaka . kukuruz. majčina dušica.objasniti djelovanje primjeru dvogodišnje biljnih hormona kao biljke kupusa regulatora rasta biljaka . perunika.fitokrom i njegovi oblici .tumefaciens – Ti plazmid . stabljika – vrba. mikoriza (neke orhideje). nastije-otvaranje cvjetova tulipana pri povišenim temperaturama. organomotorna gibanja (tropizmi . ekološka: crnogorične šume 7 mahovine: obični vlasak. list – afrička ljubica. smola. pšenica) 10 (topljivost tvari. smokva.jednadžba dišnog koeficijenta .objasniti djelovanje . stabljika: vitica. krumpir. brakteja 6 ekonomska: građevinarstvo – drvo.

nabrojati osobine sisavaca po kojima se razlikuju od drugih kralježnjaka (dlaka. malokolutićavci i svitkovci . mravi i termiti .navesti glavne skupine člankonožaca: rakovi.detaljna podjela ptica .razlikovati ptice selice i ptice stanarice ne će se ispitivati . rakovica) . hlap.detaljna podjela gmazova . škamp.detaljna podjela vodozemaca . kornjača i krokodila .navesti nekoliko predstavnika rakova (jastog.5.razlikovati kolutićavce i člankonošce5 .opisati glavne osobine mnogokolutićavaca .navesti glavne skupine mekušaca: puževi.razlikovati niže sisavce od pravih sisavaca .navesti glavne skupine i predstavnike gmazova8 .navesti specifične osobine zmija.navesti glavne skupine beskolutićavaca2 .razlikovati glavne skupine kralježnjaka: ribe.navesti životinjska tkiva. sišu mlijeko) .nabrojati zajedničke osobine kralježnjaka6 . kukci i stonoge .1. Zoologija OBRAZOVNI ISHOD ŠTO SVE PODRAZUMIJEVA OVAJ OBRAZOVNI ISHOD? nužno važno . školjkaši i glavonošci i prepoznati najvažnije predstavnike4 .navesti glavne skupine i predstavnike vodozemaca7 . škorpioni.navesti bodljikaše kao najpoznatiju skupinu malokolutićavaca .navesti glavne značajke ptica po kojima se razlikuju od ostalih kralježnjaka .razlikovati svitkoglavce i kralježnjake kao najvažnije skupine svitkovaca . vodozemci. gmazovi.nabrojati zajedničke osobine beskolutićavaca9 .povezati razlike u tjelesnoj organizaciji životinja s podjelom u 5 skupina: spužve.povezati osobine čovjeka s njegovom pripadnošću sisavcima primatima . opisati građu i navesti uloge vrijedno . ptice i sisavci .prepoznavati važnije predstavnike bodljikaša10 .detaljna sistematika riba .prepoznati kopljaču kao nižeg svitkovca koji ima svitak i škržno ždrijelo tijekom cijeloga života .navesti zajedničke • navesti osobine životinja zajedničke .poznavati zadružne kukce: pčele. krpelji.detaljna podjela sisavaca .latinski nazivi vrsta .7.razlikovati pojmove: beskralježnjaci i kralježnjaci . prug.opisati ulogu životinja osobine u biosferi1 životinja te analizirati osobitosti glavnih skupina • razvrstati opće poznate životinjske vrste u pripadajuće glavne skupine .objasniti po čemu su spužve najjednostavnija skupina višestaničnih životinja . pauci.beznošci (indijski rijač) . beskolutićavci. mnogokolutićavci.prepoznati glavne predstavnike žarnjaka3 .uočiti veliku raznolikost kukaca u biosferi i znati prepoznati neke najvažnije predstavnike11 .

uočiti da većina ptica pripada grebenkama.objasniti prilagodbe riba za život u vodi (koža.objasniti prednosti homeotermnih životinja u odnosu na poikilotermne .opisati osnovnu građu žarnjaka na primjeru hidre .povezati pojednostavljenje tjelesne građe malokolutićavaca s načinom života .povezati pojavu mitarenja s promjenama temperature u okolišu . pelagijal) . .povezati zmije i beznožne guštere (sljepić i blavor) s četveronožnim pretcima .) .uočiti da s pojavom pluća dolazi do razdvajanja malog i velikog krvotoka .navesti staništa i način života mekušaca . vanjska ljuštura.nastanak pojedinog sustava (oko.opisati u građu morskog ježinca16 .povezati složenost tjelesne građe i tjelesne simetrije s načinom života i stupnjem pokretljivosti na primjeru ribe i vlasulje . kitovi.prepoznati da su se prvi sisavci mogli razviti iz drevnih gmazova (zvjerogmazovi) .opisati prilagodbe ptica za letenje18 .pojava partenogeneze kod vodenbuhe .osnove građe i način života kopljače • analizirati usložnjavanje tjelesne građe i funkcije životinja tijekom evolucije .navesti prilagodbe u tjelesnoj građi i funkciji koje su omogućile pojavu homeotermnosti kod ptica i sisavaca . a ostali člankonošci za život na kopnu .objasniti zajedničko podrijetlo ptica i gmazova na primjeru fosila praptice .objasniti razlike u građi zubala kao prilagodbe na različite načine ishrane19 .opisati osnovnu građu spužve .prepoznati da su sisavci kopnene životinje od kojih su se neki naknadno prilagodili za život u vodi (dupini.navesti škržno ždrijelo i svitak kao glavne zajedničke osobine svitkovaca . stopalo .kružnouste .detaljna podjela kukaca . kukci) . škrge.opisati izmjenu nespolne (polip) i spolne (meduza) generacije žarnjaka na primjeru ušatog klobuka .razlikovati otvoreni i zatvoreni krvotok .opisati neke specifične osobine pauka (mreže) i škorpiona (otrovna bodlja) po kojima se razlikuju od ostalih člankonožaca .objasniti razliku između „plave” i „bijele” ribe s obzirom na način ishrane i stanište (bental.navesti prilagodbe člankonožaca (na primjeru kukaca) za život na kopnu .svojstva peripatusa kao živog fosila .prepoznati da su šišmiši sisavci prilagođeni za letenje .navesti zajedničke osobine gmazova i ptica koje ukazuju na zajedničko podrijetlo .nazivi ličinki .detaljna građa svih skupina beskolutićavaca .razlikovati spolno i nespolno razmnožavanje spužvi . metanefridiji. peraje.uočiti prilagodbe čovječje ribice za život u podzemnim vodama17 .objasniti značenje resoperki i dvodihalica u evoluciji kopnenih kralježnjaka ..navesti zajedničke osobine mekušaca plašt.opisati vanjsku i unutrašnju građu riba . cerkarije.navesti staništa i način života žarnjaka .opisati građu kolutićavca12 .objasniti da su mekušci najrazvijeniji beskolutićavci15 . i sl.opisati osnove vanjske građe i smještaj najvažnijih organa sisavca .napredak u tjelesnoj organizaciji u odnosu na plošnjake .objasniti usložnjavanje građe organa i organskih sustava kralježnjaka (srce.detaljna građa kolutićavaca . a manji dio bezgrebenkama (noj) ..povezati pojavu selidbe ptica s manjkom hrane u staništu tijekom zime .uočiti prilagodbe gmazova za kopneni način života .razlikovati potpunu od nepotpune preobrazbe kukaca – vretence i leptir . zatvorenog krvotoka i začetka nogu kao značajnog napretka u organizaciji tijela kolutićavaca .objasniti pojavu kolutićavosti.detaljno Hadžijeva i Haeckelova teorija o postanku višestaničnih životinja .usporediti brojnost i raznolikost današnjih gmazova sa svijetom gmazova u prošlosti (mezozoik) .plaštenjaci .navesti druge predstavnike kolutićavaca: cjevaš i pjeskulja (u moru). pluća. antenalne žlijezde. srce) . pijavice (u kopnenim vodama) .prepoznati prohodno probavilo oblića . tuljani) .uočiti pojavu presvlačenja kod nekih skupina člankonožaca (rakovi.analizirati prilagodbe nametničkih beskolutićavaca na nametnički način života14 .• analizirati povezanost tjelesne građe i funkcije životinja s načinom života .opisati faze u životnom ciklusu žabe .objasniti evolucijsko značenje panožica .objasniti razlike u građi udova kao prilagodbe za različite načine kretanja na različitim podlogama .zaključiti da su glavonošci najrazvijenija skupina mekušaca .povezati evoluciju žiroglavaca i svitkovaca (škržno ždrijelo i potpora glavice) .objasniti nastanak višestaničnih životinja od jednostaničnih . probavilo.opisati vanjsku građu člankonožaca na primjeru kukca .detalji životnih ciklusa nametničkih životinja s nazivima ličinačkih stadija: miracidiji.analizirati prilagodbe vodozemaca za život u vodi i na kopnu (žaba) . mozak i osjetila) kao napredak u prilagodbi za život na kopnu .uočiti da su rakovi prilagođeni za život u vodi.opisati osnovnu građu gmazova na primjeru gušterice .razlikovati ribe prema građi kostura13 .opisati građu vodozemaca na primjeru žabe . uho) .nazivi organa za izlučivanje (protonefridiji.

.izdvojiti crnu udovicu kao našeg otrovnog pauka .označiti krpelje kao nametnike na životinjama i čovjeku i prenosnike uzročnika bolesti (virusnog encefalitisa) .uočiti da je opstanak većine gmazova u Hrvatskoj ugrožen pa su zakonom zaštićeni .analizirati uzroke ugroženosti opstanka ptica.navesti značenje sisavaca za čovjeka25 .poznavati tradiciju spužvarstva na Jadranu (Krapanj) . naročito grabljivica i močvarica27 .objasniti značenje riba kao potrošača u lancima prehrane u vodenim ekosustavima .navesti naše otrovne zmije: poskoka i riđovku te znati što poduzeti kod zmijskog ugriza .objasniti da su školjkaši filtratori24 .navesti značenje ptica u biosferi (potrošači – biljojedi.opisati vanjsku oplodnju riba i vanjski embrionalni razvitak .analizirati korisnu i štetnu ulogu kukaca u biosferi i životu čovjeka22 . prstaci .analizirati uzroke ugroženosti opstanka nekih sisavaca u Hrvatskoj28 • objasniti posebnosti faune Hrvatske • opisati razloge ugroženosti životinja i potrebne mjere zaštite .prepoznati neke zaštićene vrste u Hrvatskoj: periska.prepoznati ekonomsko značenje uzgojenih ptica (peradarstvo) .razlikovati pojmove • analizirati nametnik (parazit) i značenje glavnih skupina domadar .prepoznati značenje riba u prehrani ljudi te važnost uzgoja riba23 .objasniti značenje gujavica za povećavanje plodnosti tla .navesti neke zaštićene vrste vodozemaca u Hrvatskoj26 . mesojedi.prepoznati tradiciju koraljarstva na otoku Zlarinu .prepoznati važnosti mekušaca u ishrani ljudi te shvatiti značenje uzgoja školjkaša kao zamjena izlovljavanju .objasniti glavne načine izbjegavanja zaražavanja (nametnički kolutićavci)21 .objasniti štetne posljedice upotrebe insekticida .razlikovati glavne životinja u predstavnike biosferi i životu nametničkih čovjeka beskolutićavaca opasnih za čovjeka20 . strvinari) .

zvjezdače. hobotnica 5 jednakomjernu kolutićavost kolutićavaca od nejednakomjerne kod člankonožaca 6 kralježnica. biljojedi – preživači. poskok) i gušteri (zidna gušterica. trakavice (svinjska. bumbari. zmije (bjelouška. redukcija tjelesne građe 15 imaju optjecajni i dišni sustav 16 vodožilni sustav i kožni skelet 17 zakržljale oči. štuka) 14 zaštitna kutikula. rasprostranjivanje sjemenki. divokoza. vodenjaci. šuplje kosti i zračni mjehuri. glavonožci: sipa. daždevnjak čovječja ribica) 8 krokodili (nilski krokodil).Detaljna pojašnjenja 1 potrošači – biljojedi. škrge – pluća. zelembać. ose. svejedi 20 metilji (ovčji metilj). oblići i mekušci 3 hidra. vretenca 12 na primjeru gujavice: kolutićav raspored dijelova organskih sustava (živčani. žaba krastača. žličarka 28 sredozemna medvjedica. lubin. som. organi za kretanje 7 bezrepci (gatalinka. nekolutićavo tijelo. za izlučivanje. glavata želva). medvjed. pčele. leptiri. trihine i ehinokoka 22 korisna ulogu kukaca: hrana drugim životinjama. kornjače (barska kornjača. buhe) i prenosilaca bolesti (komarci. sirovine za industriju 26 čovječja ribica. nema pravih organa za pokretanje 10 ježinci. lignja. komarci. oprašivanje biljaka. koralji. mišićni. mesojedi i svejedi 2 plošnjaci (virnjaci. vuk. balavci. mesojedi. vodencvjetovi. ris. obadi. macaklini) 9 imaju tkiva i organe. ušati klobuk 4 puževi: vinogradnjak. šaran. buhe. moruzgva. jelenak. sokolovi. raže. depigmentirano tijelo 18 perje. metilji. žarnjaci. pastrva. škarpina). hrana. višeslojna koža. zatvoreni optjecajni sustav) 13 hrskavičnjače: morski psi. trakavice). pjevice i močvarice . bubamara). gatalinka. jastrebovi.čaplje. mukači 27 grabljivice . trpovi 11 skakavci. zelena žaba. riđovka. uši. lubanja – mozak. kravosas. zmijače.orlovi. bogomoljke. goveđa i pasja) i oblići (dječja glista i trihina) 21 uz pomoć slika životnih ciklusa dječje gliste. zubatac. muhe) 23 primjeri uzgoja u Hrvatskoj – pastrva. štetna ulogu kukaca kao nametnika (biljne i štitaste uši. šišmiši . dagnja. tuna 24 akumuliraju mikroorganizme i štetne spojeve iz mora – opasnost od trovanja 25 kućni ljubimci. greben prsne kosti i letni mišići 19 glodavci. školjkaši: bezupka. žuti mukač) i repaši (vodenjaci. riječne (šaran. vidra. dupin. proizvodnja velike količine jajašaca. mravi. proizvodnja meda. muhe. rode. tuna. sove. anaerobija. vlasulja. koštunjače: morske (srdela. vjeverica. kornjaši (hrušt. komarci.

navesti glavne simptome anemije .kemosenzitivna područja .leukopenija.analiza EKG-a .promjer alveola .površina pluća (brojčano) .povezati Rh sustav s hemolitičkom bolesti novorođenčadi .nabrajanje svih minerala .Biologija čovjeka OBRAZOVNI ISHOD • objasniti kemijski sastav tijela čovjeka i analizirati ulogu glavnih anorganskih i organskih spojeva • objasniti sastav tjelesnih tekućina te analizirati sastav i uloge krvi ŠTO SVE PODRAZUMIJEVA OVAJ OBRAZOVNI ISHOD? nužno .usporedba disanja i krvotoka prije i nakon rođenja .objasniti mehanizam izmjene plinova u plućima te između krvi i stanica .uzročnici zaraznih bolesti koji se prenose vodom . ulogu i način rada srca i krvožilnoga sustava .razlikovati glavna krvotvorna tkiva i organe .bolesti krvotvornih organa .vrste kolesterola i lipoproteina .tlakovi u plućima (brojčane vrijednosti) .7.objasniti ulogu malog građu i ulogu arterija i velikog optoka krvi i vena .proces hematopoeze i međustadiji u procesu diferencijacije krvnih tjelešaca .povezati osnovnu građu srca s ulogom . limfopenija .poznavati kemijski sastav tijela čovjeka ne će se ispitivati .objasniti pojmove: aglutinacija.visinska bolest .povezati građu dišnih organa s njihovim ulogama .prepoznati značenje krvi u liječenju (transfuzija) .analiza krvi .mikroskopski preparat krvi .objasniti povezanost plućnog i staničnog disanja .prepoznati utjecaj živčanog sustava na krvožilni sustav1 .hematokrit .navesti osnovne sastojke krvi .vanjska i unutarnja respiracija . građu.navesti podjelu i uloge leukocita .objasniti važnost održavanja osmotske ravnoteže u organizmu važno vrijedno . ulogu i način rada dišnoga sustava . leukocitoza.detaljna struktura hemoglobina . hemoliza .poznavanje zastupljenosti pojedinih minerala u postotcima .usporediti tlakove u krvnim žilama .objasniti mehaniku i regulaciju disanja .razlikovati osnovnu .objasniti ABO i Rh sustav krvnih grupa .opisati smještaj srca u čovjeka .regulacija disanja .biorazgradnja hemoglobina u jetri .poznavanje različitih tipova anemija .shema zgrušavanja krvi .saturacija hemoglobinom .objasniti izmjenu tvari između kapilara i tkiva .objasniti razliku plazme i seruma . građu.6.1.objasniti ulogu hemoglobina u prijenosu kisika i ugljikovog(IV) oksida .analizirati ovisnost promjena u intenzitetu tjelesne aktivnosti s promjenama u radu srca i pluća • objasniti smještaj u tijelu.objasniti ulogu trombocita .respiratorni volumen .poznavati pojam: sedimentacija .opisati sastav i ulogu limfe • objasniti smještaj u tijelu.poznavati dijelove dišnog sustava i njihov položaj u tijelu čovjeka .građa i broj krvnih tjelešaca .povezati nedostatak hemoglobina s anemijom .

lipaze.objasniti promjene u kretanje kosturu koje .princip analize hormona u regulaciji pokazatelja rada nefrona i zdravstvenog stanja regulaciji sastava organizma iz urina tjelesnih tekućina (ADH.probavni hormoni .prepoznati djelovanje ptijalina .povezati osnovnu regulaciju građu nefrona s sastava njegovom ulogom u tjelesnih filtraciji krvne plazme i tekućina stvaranju mokraće • objasniti smještaj u tijelu.razlikovati nespecifični .navesti probavne • objasniti organe i odrediti smještaj u njihov položaj u tijelu tijelu.razlikovati bazalni i .objasniti peristaltiku crijeva • objasniti smještaj u tijelu.objasniti djelovanje (fagociti) i specifični imunološkog sustava (B i T limfociti) na tumor imunitet .sfinkter Oddi kolecistokinin . .prepoznati važnost vitamina i posljedice nedostatka2 .opisati hemodijalizu i nužnost transplantacije kod potpunog zatajivanja rada bubrega (uremija) .povezati građu ulogu i način rada probavnog organa za probavu s njihovom ulogom sustava . ulogu i način rada imunološkog sustava .navesti putove ulaska antigena u organizam.enzimi: peptidaze.razlikovati sastojke hrane koji su izvor energije u organizmu i koji izgrađuju organizam . građu. građu. limfa i limfoidni organi (krajnici.razlikovati uloge čovjeka oblik.objasniti regulaciju šećera u krvi .opisati građu kosti . građu.povezati nastanak • objasniti njezinim ulogama amonijaka i ureje smještaj u .) .povezati brojnost mišićnog tkiva mitohondrija s oslobađanjem energije u mišićnim stanicama .navesti osobine i vrste .objasniti uloge vitamina D i minerala Ca u izgradnji kosti .• objasniti smještaj u tijelu.razlikovati organe .detalji građe B i T limfocita .detaljna građa miofibrila (aktin.usporediti mliječno i trajno zubalo čovjeka .analizirati kostur .objasniti ulogu jetre i gušterače u probavi hrane .poznavati građu zuba .navesti ulogu s metabolizmom tijelu.razlikovati pojmove antigen.usporediti ulogu tankog i debelog crijeva . veličinu pojedinih dijelova i položaj kostiju sustava organa za .priprema cjepiva . slezena. ulogu i način rada metaboličkog sustava .objasniti ulogu žuči .latinski nazivi mišića . antitijelo i imunološka reakcija . građu.navesti bjelančevine u sastavu miofibrila i njihovu ulogu .prepoznati djelovanje pepsina . H pruga…. miozin.povezati građu mišićne stanice s temeljnim principom mišićne kontrakcije .limfatičke žile.apoptoza .razlikovati aktivno i i tkiva imunološkog pasivno stečenu sustava imunost . mjesta prepoznavanja te načine sprečavanja ulaska antigena .objasniti građu i funkciju hrskavice .prepoznati ulogu minerala u organizmu3 .citokini .struktura imunoglobulina . saharaze i ostali . melanina u zaštiti od bjelančevina ulogu i način rada sustava za UV zračenja . građu. maltaze. aldosteron) .analizirati mehanizam termoregulacije . nukleaze.tipovi T stanica .shema metaboličkih radni metabolizam putova . timus i koštana srž) .povezati građu kože s . ulogu i način rada sustava organa za kretanje .važniji mišići i kosti čovjeka .razlikovati vitamine topljive u mastima i vodi .komplikacije pri transplantaciji .objasniti značenje nastupaju tijekom živčano-mišićne veze života4 za rad mišića .analizirati djelovanje .

razlikovati vrste živaca i njihove uloge . građu.pamćenje .makula. alkaloza) .opisati osjetilo njuha i prijenos signala do mozga .navesti dijelove živčanog sustava i objasniti njegovu ulogu . ulogu i način rada endokrinog sustava .ekscitacijski i inhibicijski neuroni . građa labirinta .poznavati princip nastanka osjeta . građu.objasniti mehanizam povratne sprege pri lučenju hormona .mozgovni živci i zadaće koje obavljaju .prepoznati dijelove oka (očna jabučica.analizirati refleksnu reakciju .razlikovati prirođene (sisanje.opisati građu živčane stanice i objasniti ulogu njezinih dijelova .opisati akomodaciju oka i objasniti poremećaje u funkciji oka (kratkovidnost i dalekovidnost) . građu.objasniti značenje sna za normalno funkcioniranje organizma . očni živac) .uočiti opasnost buke na zdravlje .opisati funkcionalnu podjelu kore velikog mozga .opisati smještaj četiri osnovna okusa na jeziku .usporediti građu mozga i leđne moždine .navesti endokrine žlijezde i odrediti njihov smještaj u tijelu .• objasniti smještaj u tijelu.opisati provođenje živčanog impulsa i procese u sinapsi . pokrovna membrana.povezati naboj stanične membrane i aktivni transport iona kroz membranu s nastankom podražaja (depolarizacija – repolarizacija) . ulogu i način rada osjetilnog i živčanog sustava .objasniti pojam • analizirati homeostaze značenje pojedinih organa .navesti organe . disanje. endolimfa . ulogu i način rada spolnog sustava .povezati fiziološke i psihičke promjene u pubertetu . spolnog sustava i implantacije objasniti njihove uloge blastociste i razvoj .objasniti djelovanje neurotransmitera i ulogu enzima pri njihovoj razgradnji .perilimfa.opisati građu pužnice i objasniti ulogu pojedinih dijelova pri nastanku osjeta sluha .opisati tijek trudnoće .navesti hormone pojedinih žlijezda i njihovu ulogu .razlikovati egzokrine od endokrinih žlijezde .policikličko i monocikličko spavanje .objasniti hijerarhijski položaj i ulogu hipofize .povezati disanje i regulaciju pH (acidoza.funkcioniranje područja za govor u kori mozga .govor: Wernickeovo i Brokino područje .poznavati položaj organa za ravnotežu . Cortijev organ.veza hormona i specifičnih receptora (na ili u ciljnim stanicama) • objasniti smještaj u tijelu.opisati dijelove zametka menstrualnog ciklusa .mehanizam razlikovanja boja i prostorna percepcije .električna aktivnost mozga i moždani valovi .objasniti važnost stalnih pH vrijednosti tjelesnih tekućina .objasniti ulogu stimulacijskih/tropnih hormona hipofize .objasniti živčano-hormonsku regulaciju porođaja i dojenja .bazilarna membrana.glaukom.opisati prijenos svjetlosnih podražaja .razlikovati glavne značajke porođajnih doba . kašljanje) od stečenih refleksa (Pavlovljev refleks) .odrediti termin te ulogu i osnovnu ovulacije s obzirom na građu posteljice dužinu trajanja menstrualnog ciklusa .opisati proces oplodnje .raščlaniti faze muškog i ženskog brazdanja.objasniti hormonsku regulaciju menstrualnog ciklusa . statoliti .analizirati ulogu homeostaze bubrega u održavanju organizma homeostaze5 .poznavati značenje i organskih sustava vode za održavanje života u održanju . ablacija mrežnice .objasniti značenje dojenja • objasniti smještaj u tijelu.

uganuća i iščašenja 5 regulacija tjelesnih tekućina. prijelomi. gigantizam. E 3 minerali: Ca.povezati način života s pojavom visokog tlaka i arteroskleroze . herpes.definirati AIDS.navesti bolesti koje se prenose krvlju (AIDS.prepoznati pozitivne i negativne utjecaje na srce i krvožilni sustav .tumori živčanog . regulacija krvnog tlaka i eritropoeze 6 HIV.definirati hemofiliju sustava . Fe.navesti degenerativne bolesti živčanog sustava (Parkinsonova i Alzheimer multipla . papiloma. hepatitis) .duševne bolesti programa imunizacije djece . P. navesti rizične čimbenike za pojavu bolesti i načine liječenja . dijabetes) . nanizam. ekskrecija. trichomonas.navesti pravila zdrave prehrane . skleroza) Dodatna pojašnjenja 1 regulacija rada srca i širenje/sužavanje krvnih žila 2 vitamini: A. C.objasniti štetnost alkohola .• navesti glavne poremećaje i bolesti organa i organskih sustava čovjeka • analizirati čimbenike i ponašanja koja unapređuju zdravlje čovjeka i razlikovati ih od onih koji ga narušavaju .navesti metode kontracepcije te objasniti važnost planiranja obitelji .navesti spolno prenosive bolesti6 .definirati leukemiju . D. osteoporoza. B.povezati nastanak nekih bolesti s poremećajima u radu endokrinih žlijezda (gušavost.definirati pojam alergije i navesti najčešće alergene . navesti uzročnika i objasniti načine zaraze i načine zaštite . hepatitis.objasniti pojavu proljeva i zatvora i osnovu samopomoći . chlamydia.prepoznati važnost transplantacije i doniranja organa . sifilis .prepoznati značenje . J 4 rahitis.povezati spolno prenosive bolesti s rizičnim ponašanjem .povezati pojavu moždane kapi s rizičnim čimbenicima . gonoreja.objasniti pojam ovisnosti te navesti vrste i štetne posljedice .opisati dijabetes.povezati najčešće bolesti i poremećaje dišnog sustava s rizičnim čimbenicima za zdravlje .objasniti nastanak karijesa i načine zaštite zuba .uočiti rizične čimbenike za zdravlje i rad bubrega .

1.povezati pojavu mutacija s malignim oboljenjima i raspraviti o rizičnim čimbenicima i rizičnim ponašanjima .objasniti multiple alele i primjeniti na primjerima (nasljeđivanje krvnih grupa i sl. mišićna distrofija) sa smještajem gena na spolnim kromosomima .analizirati značenje nezavisnog načela određivanja spola (X.objasniti kromosomsku teoriju nasljeđivanja .opisati kako geni upravljaju životnim procesima (biosinteza proteina) .opisati građu.povezati neke nasljedne bolesti (hemofilija. dihibridno i intermedijarno križanje . prokariota i eukariota • analizirati značenje mejoze i križanja za nasljeđivanje . broj i vrste kromosoma te kromosomske garniture . Y kromosomi) razdvajanja homolognih kromosoma i krosingover . modifikacije.definirati mutacije te navesti primjere . roditeljsku (parentalnu) generaciju i generaciju potomaka (filijalnu) .razlikovati uzroke varijabilnosti (mutacije.razlikovati dominantna i recesivna svojstva.definirati genetiku i .objasniti pojmove: alel. građe i broja kromosoma) .navesti učestalost štetnih i korisnih mutacija .razlikovati pojmove između gena i okoline nasljedne tvari i s oblikovanjem nasljednih svojstava fenotipa .usporediti genske sustave virusa.navesti uloge plazmida • objasniti i usporediti građu i organizaciju nasljedne tvari virusa.razlikovati i objasniti temeljnu građu.razlikovati vrste mutacija (gena. Genetika i evolucija OBRAZOVNI ISHOD • objasniti osnovne genetičke pojmove i analizirati njihove međuodnose ŠTO SVE PODRAZUMIJEVA OVAJ OBRAZOVNI ISHOD? nužno važno vrijedno .) .poznavati osnovna . križanje) . daltonizam. bakterija (nukleoid i plazmid!) i eukariota .metoda određivanja poremećaja spolnih stanica u interfazi • navesti vrste promjena genotipa te objasniti moguće uzroke i posljedice .7. rekombinacije.Barrovo tijelo . ulogu • objasniti i svojstva nukleinskih kemijsku građu kiselina i mehanizam djelovanja gena .objasniti pojmove klona i populacije na primjerima iz života ne će se ispitivati .izvankromosomsko nasljeđivanje .objasniti na primjerima monohibridno.7.navesti uzroke mutacija .objasniti genotip i povezati je s drugim fenotip biološkim disciplinama .primijeniti Mendelove zakone u rješavanju zadataka različitih tipova križanja . homozigotni i heterozigotni organizmi .povezati odnos .

dokazi iz biogeografije5.prepoznati provodne fosile (amoniti. Sunčevog sustava i Zemlje . proizvodnja lijekova (na primjeru inzulina) 2 dugotrajan proces koji vodi boljoj prilagođenosti organizama na okoliš . prijelazni oblici (praptica.objasniti nasljeđivanje metode proučavanja hemofilije pomoću nasljeđivanja u ljudi rodoslovlja (rodoslovlje.opisati primjenu DNA u citogenetska tehnologiji1 istraživanja) .navesti glavne etape u razvoju čovjeka8 .razlikovati specijacija konvergentnu (morski pas i dupin) i divergentnu (zebe) evoluciju na konkretnim primjerima .razlikovati alopatrijsku (gušterice) i simpatrijsku (pšenica) specijaciju na primjerima .prikazati ukratko postanak Svemira i procijeniti starost Svemira.analizirati darvinizam .44 X0) .opisati osnovne .eoni i epohe (periodi) geološke ere Zemljine prošlosti .razlikovati pojmove: kemijska i biološka evolucija . trilobiti) • objasniti osnovne postavke Darwinove selekcijske teorije evolucije te glavne pokretačke sile evolucijskog procesa .objasniti važnost Darwinovu teoriju .objasniti nastanak rasa • objasniti evoluciju čovjeka Dodatna pojašnjenja 1 primjena genetičkih otkrića u: uzgoju životinja i biljaka.objasniti pojam . dokazi iz poredbene embriologije. .navesti dokaze evolucije i objasniti ih na primjerima: fosili i nastanak fosila.navesti primjere kromosomskih aberacije u čovjeka (trisomija 21sindrom Down. dokazi iz molekularne biologije .navesti osnovne .objasniti zašto su genetičkog drifta i evolucije mutacija i selekcija izolacijskih mehanizama .sukcesivna evolucija temeljne sile evolucije za evoluciju .opisati Oparinov pokus i objasniti vrijednost koacervatnih kapljica kao modela evolucije . Turnerov sindrom .primijeniti spoznaje o mutacijama u čovjeka u rješavanju zadataka .definirati protobionte4 • objasniti osnovne principe i etape kemijske i biološke evolucije • analizirati glavne dokaze evolucije .usporediti Lamarckovu i postavke darvinizma .definirati pojam evolucija2 .definirati primate i raspraviti sistematsku pripadnost čovjeka u primate . dokazi iz poredbene anatomije6.analizirati značajke živoga svijeta u pojedinim geološkim erama7 . gingko).• objasniti mogućnosti primjene genetike na različitim područjima ljudske djelatnosti . Psilophyton). biotehnologiji (genetičko inženjerstvo).opisati Millerov pokus i objasniti kemijsku evoluciju3 .navesti osnovne . živi fosili (resoperke. razvojni nizovi (konj i ogrc).

Homo erectus. sisavci. optimum i ekološka valencija ne će se ispitivati .navesti primjere prilagodbi stablašica umjerenog područja na preživljavanje hladnog razdoblja godine4 .opisati prilagodbe kopnenih životinja za život na kopnu na primjeru kukaca i kopnenih kralježnjaka . proterozoik: praživotinje. ‘’prokariot’’. gmazovi. kralježnjaci-ribe i vodozemci.definirati osnovne ekološke pojmove.razlikovati pojmove biljna zajednica (fitocenoza) i životinjska zajednica (zoocenoza) i navesti primjere . Homo habilis. 6 homologni i analogni organi. povezati s primjerima u prirodi i objasniti njihove međuodnose1 važno .autoekologija.povezati prilagodbe odvijanje životnih životinja različitim procesa u svjetlosnim uvjetima organizmima3 u okolišu . anaeroban 5 endemi – naše otočke gušterice i velebitska degenija i relikti – čagalj. trilobiti. kenozoik: čovjek 8 australopitek.postanak prvih organskih molekula iz anorganskih. rudimenti.razlikovati životinje s nestalnom (poikilotermne) od životinja sa stalnom tjelesnom temperaturom (homeotermne) . atavizmi 7 pojavljivanje pojedinih skupina: arheozoik: prvi oblici života na Zemlji. papratnjače. preduvjeta za postanak prve stanice mogući prvi oblik života: ‘’jednostaničan’’.definirati pojam ekološka niša i navesti primjere vrijedno . Ekologija OBRAZOVNI ISHOD •objasniti osnovne ekološke pojmove i analizirati njihove međuodnose ŠTO SVE PODRAZUMIJEVA OVAJ OBRAZOVNI ISHOD? nužno . neandertalac.razlikovati glavne abiotičke čimbenike (temperatura. heterotrofan. ptice.objasniti na primjerima pojmove: ekološki minimum.definirati ekologiju .1.objasniti važnost temperature za . sinekologija • analizirati odnose između živih bića i abiotičkih čimbenika okoliša . maksimum. svjetlo) . prvi beskralježnjaci.objasniti prednosti homeotermnih u odnosu na poikilotermne životinje i navesti primjere2 . hrvatska sibirea.usporediti prilagodbe biljaka vlažnih staništa i biljaka sušnih staništa na količinu vode i vlage u staništu i navesti po jedan primjer . kromanjonac 3 4 7. paleozoik: alge.povezati mitarenje/ linjanje i zimski san s promjenom temprature u okolišu . voda i vlaga. mezozoik: stablašice.8.

razlikovati osobine vodenih i kopnenih ekosustava .razlikovati bentos. srna) navesti prilagodbe plijena za zaštitu od grabežljivaca .navesti primjere nektonskih organizama (srdela.navesti načine izražavanja gustoće populacije .objasniti kako odnosi između jedinki iste vrste utječu na brojnost/ gustoću populacije . vegetacija. nametništvo.povezati djelovanje čovjeka na biocenoze s pojavom sukcesija .navesti glavne tipove bioma i povezati s klimatskim prilikama područja na kojima se prostiru .razlikovati bentoske organizme prema stupnju pokretljivosti5 .prepoznati glavne čimbenike koji utječu na raspored organizama (biocenoza) u moru . dupin) .na primjeru ptice .na primjeru sisavaca biljojeda (zec. zoogeografija • objasniti glavne osobine biocenoza i ekosustava .biogeografija.razlikovati i na primjerima objasniti značenje pojmova: fauna.razlikovati fitoplankton od zooplanktona .objasniti značenje planktona u vodenim ekosustavima . endem i kozmopolit . predatorstvo) .• analizirati odnose između živih bića u biocenozi (biotički čimbenici) .objasniti pojam .na primjeru jedne šumske biocenoze analizirati slojanje i sastav vrsta .razlikovati osvijetljeni od neosvijetljenog sloja u vodenim ekosustavima i povezati sa sastavom biocenoza .povezati horizontalni (geografska širina) i vertikalni (nadmorska visina) raspored biljnog pokrova s klimatskim prilikama .komenzalizam.zone litoralnog pojasa . fitogeografija.pojmovi fitomimeza i grabljivice (jastreb) aposemija i jednog predstavnika iz skupine zvijeri (vuk) navesti prilagodbe grabežljivaca .razlikovati glavne biotičke čimbenike (odnosi između živih bića: odnosi razmnožavanja. morski pas. letilista alelopatija .prepoznati sezonske promjene u biocenozi i povezati s klimatskim promjenama . flora. areal.objasniti kako odnosi između jedinki različitih vrsta utječu na brojnost/ gustoću populacija u biocenozi . nekton i plankton .polusesilni i vagilni organizmi . simbioza. bogomoljke i leptira amenzalizam.objasniti pojavu sukcesije na primjerima zaraštavanja jezera i obnavljanja šume nakon požara . eutrofna jezera .oligotrofna. mimikrije na primjeru antibioza.prepoznati šumske biocenoze kao najsloženiji i organskom proizvodnjom najbogatiji tip kopnenih biocenoza .

analizirati akumuliranje štetnih tvari u lancima ishrane . potrošača i razlagača u ekosustavu .povezati onečišćenje zraka s pojavom ozonskih rupa .objasniti nedostatke monokultura i suvremenih agrotehničkih i agrokemijskih metoda u poljoprivredi .objasniti važnost izrade ekološke studije pri gradnji proizvodnih.analizirati različite utjecaje na brojnost ljudske populacije .objasniti zašto su zaštita voda i zraka globalni problem .analizirati potrebu zakonske zaštite ugroženih biljnih i životinjskih vrsta i ekosustava u cjelini .objasniti (uz pomoć slike) biogeokemijski ciklus ugljika .povezati nagli rast ljudske populacije i urbanizaciju s ograničenim izvorima hrane.objasniti ulogu i značenje proizvođača.prepoznati štetno djelovanje čovjeka na biosferu6 .objasniti pojam održivog razvoja7 .povezati onečišćenje zraka s pojavom kiselih kiša i štetnim posljedicama .) .objasniti posljedice krčenja šuma.procijeniti važnost korištenja tehnološke umjesto pitke vode . alfa i beta mezosaprobne i polisaprobne .objasniti važnost zamjene fosilnih izvora energije alternativnim (vjetar. staklo.objasniti ekonomsku i ekološku važnost izdvajanja sekundarnih sirovina iz otpada (papir.prepoznati posljedice unošenja stranih vrsta8 .protumačiti potrebu pročišćavanja otpadnih voda . solarna energija i sl. melioracijskih zahvata i onečišćenja voda .podjela voda prema stupnju saprobnosti: oligosaprobne.• analizirati odnose ishrane u biocenozi te kruženje tvari i protjecanje energije u ekosustavu . energije i sirovina na Zemlji .analizirati ulogu i ovisnost pojedinih članova hranidbenih lanaca na konkretnim primjerima .navesti glavne načine onečišćavanja tla i povezati s posljedicama . metal.povezati djelovanje čovjeka s promjenama brojnosti i izumiranjem biljnih i životinjskih vrsta . mesojedi i svejedi) .objasniti prednosti ekološke proizvodnje hrane .navesti primjere parkova prirode11 .poznavanje svih kategorija zaštite prirode s primjerima .objasniti važnost poštovanja međunarodnih ugovora o zaštiti prirode i okoliša .objasniti pojavu efekta staklenika .objasniti kruženje tvari i protjecanje energije u ekosustavu . prometnih i drugih objekata .objasniti pojam hranidbene mreže . pitke vode.prepoznati izvore onečišćavanja zraka .razlikovati glavne tipove potrošača (biljojedi.razlikovati primarnu od sekundarne organske proizvodnje u ekosustavu .navesti nekoliko primjera zakonom zaštićenih biljaka9 i životinja10 u Hrvatskoj .prepoznati značenje „Crvene knjige biljnih i životinjskih vrsta” .objasniti značenje ozonskog sloja u atmosferi .kruženje fosfora i sumpora • analizirati štetne utjecaje čovjeka na biosferu te mjere kojim se štetni utjecaji mogu smanjiti (održivi razvoj u Republici Hrvatskoj i u svijetu) . tekstil) .navesti nacionalne parkove Hrvatske .analizirati prehrambenu piramidu s obzirom na broj i biomasu te količinu energije na pojedinoj prehrambenoj razini .

tjestenina. a znakom plus (+) ako se pojavi boja. isušivanje močvara.uočiti promjenu boje . spužve). kaulerpe u Jadranu 9 visibaba. Kopački rit. cipal i sl. gomolj krumpira. vidra. velebitska degenija. ekosustav. sredozemna medvjedica. Dokazivanje prisutnosti škroba CILJEVI POKUSA: . preživljavanje u podzemnim organima (trajnice) ili u obliku sjemenke (jednogodišnje biljke) 5 pričvršćeni za podlogu (npr.) 6 krčenje šuma. MATERIJAL I PRIBOR: šećer. slabo pokretni (ježinci. REZULTAT: Namirnica: Šećer: Riža: Grah: Krumpir: Tjestenina: Margarin: PITANJA: 1.Dodatna pojašnjenja populacija. riža. kapaljka. povećavanje prometa i širenje prometne mreže te onečišćenje vode. stanište -biotop. zraka i tla 7 razvoj ljudskog društva uz što manji negativni utjecaj na prirodu 8 primjer mungosa na Mljetu. koralji.2. dubrovačka zečina 10 vuk. Reakciju označite znakom minus (-) ako se boja ne promijeni. bentoske alge. trpovi. Lugolova otopina. neki školjkaši – npr.utvrditi dvije vrste škroba (asimilacijski i rezervni škrob) u biljkama . kapnite nekoliko kapi Lugolove otopine. Velebit. regulacija vodotoka. biom i biosfera rasprostranjenost na Zemlji i sezonske promjene 3 ovisnost aktivnosti enzima o promjenama temperature 4 odbacivanje listova. POSTUPAK: Navedeni materijal rasporedite na poklopcu Petrijeve zdjelice. gradnja naselja. kruh. komadić margarina. sjemenka graha.2.objasniti da se škrob dokazuje Lugolovom otopinom u namirnicama . Vransko jezero 1 2 7. ptice grabljivice i močvarice 11 Telaščica. životna zajednica – biocenoza. Koje od ispitanih tvari sadrže škrob? Po čemu ste to zaključili? Promjena boje (unesite +/-) . industrijskih zona.opisati nastanak škroba u biljkama. ciklama. Petrijeve zdjelice. s velikim radijusom kretanja (pridnene vrste riba – zubatac. Pokusi 7. periska).1.utvrditi prisutnost škroba u namirnicama .

MATERIJAL I PRIBOR: gomolj krumpira. mlijeko. kapaljka.2.3.1.2. Mikroskopsko promatranje plastida 7.pronaći i opisati amiloplaste.povezati koagulaciju s denaturacijom bjelančevina. britvica. Mikroskopsko promatranje leukoplasta CILJ POKUSA: .navesti biljne dijelove u kojima se nalaze leukoplasti . MATERIJAL I PRIBOR: epruveta.3. plamenik (ili voštanica). Zatim na oba kapnite nekoliko kapi octene kiseline i promješajte staklenim štapićem.2. jod (ili Lugolova otopina). Osim nježnih leukoplasta. PITANJA: Mogu li leukoplasti prelaziti u druge plastide? U kojim uvjetima? Gdje se stvaraju škrobna zrnca? . Dokazivanje koagulacije bjelančevina CILJ POKUSA: . a katkad i kristaloidi bjelančevina u obliku kocke.7.promatrati leukoplaste u biljnom materijalu. bjelanjak. U epruvetu stavite malo bjelanjka i zagrijte ga držeći epruvetu štipaljkom iznad plamena. To ponovite i s mlijekom. a na drugo malo bjelanjka. drvena štipaljka. POSTUPAK: 1. stakleni štapić.utvrditi koji su uzroci zgrušavanja ili koagulacije bjelančevina u mlijeku i bjelanjku . opisati njihov oblik i nacrtati ih . 2 satna stakla. Na jedno satno stakalce stavite malo mlijeka. pokrovna i predmetna stakalca. alkohol. mikroskop. opažaju se mala zrnca škroba.2. 2. razrijeđena octena kiselina (može i limunov sok). POSTUPAK: S krumpirova gomolja odstružite periderm tamne boje i od staničja koje se nalazi ispod njega načinite tanke prereze. PITANJA: Što se dogodilo s mlijekom i bjelanjkom djelovanjem kiselina? Kako nazivamo bjelančevine iz mlijeka? Zašto je mlijeko visokovrijedna namirnica? Koji mineral sadrži mlijeko? Što se dogodilo s bjelanjkom i mlijekom djelovanjem visokih temperatura? Što može dovesti do denaturacije bjelančevina? 7.

kapaljka. PITANJA: Usporedite izgled i građu kloroplasta pod svjetlosnim i elektronskim mikroskopom? Koje stanice imaju kloroplaste? Mogu li kloroplasti prelaziti u druge plastide? Zašto se kloroplasti mogu samoumnožavati? .3. MATERIJAL I PRIBOR: mahovina. mikroskop. zgnječite je i malo zgnječene mase razmutite u kapljici vode na predmetnom stakalcu. Načinite sličan preparat s plodom ruže. opisati njihov oblik i nacrtati ih . PITANJA: Mikrosopski usporedi kromoplaste u plodu rajčice i plodu ruže? Mogu li kromoplasti prelaziti u druge plastide? U kojim uvjetima? 7. pinceta. ogulite joj koru.2. pokrovna i predmetna stakalca.navesti bojila u kromoplastima.3. neka alga (npr. opisati njihov oblik i nacrtati ih .2. MATERIJAL I PRIBOR: plod rajčice i plod ruže (može i korijen mrkve. Spirogira) ili bilo koji zeleni dio biljke (npr.promatrati kloroplaste u biljnom materijalu.navesti biljne dijelove u kojima se nalaze kloroplasti . vrlo mladi list šparoge). britvica.3. Poklopite pokrovnicom i mikroskopirajte.promatrati kromoplaste u biljnom materijalu. stavite ga u kap vode na predmetno stakalce. Mikroskopsko promatranje kromoplasta CILJ POKUSA: . cvijet i cvat ljekovitog maslačka). mikroskop.7.2. poklopite pokrovnim stakalcem i mikroskopirate pod malim i srednjim povećanjem. pokrovna i predmetna stakalca. Mikroskopsko promatranje kloroplasta CILJ POKUSA: .navesti bojila u kloroplastima. britvica. POSTUPAK: S bilo kojeg dijela neke zelene biljke napravite tanki prerez.navesti biljne dijelove u kojima se nalaze kromoplasti . POSTUPAK: Izrežite komadić ploda zrele rajčice.

nož.2.usporediti osmozu i difuziju . sol. Očitajte rezultate nakon pola sata.utvrditi promjene u različitim koncentracijama otopina. POSTUPAK: Idubite korijen mrkve. Udubinu ispunite solju.objasniti osmozu na temelju pokusa s mrkvom . MATERIJAL I PRIBOR: korijen mrkve. PITANJA: Što se dogodilo u udubini korijena mrkve? Zašto mrkva gubi čvrstoću? . čaša. Dokazi osmoze u biljnoj stanici CILJ POKUSA: .7. Pažljivo stavite korijen u posudu (čašu) s vodom tako da pri postavljanju pokusa voda ne uđe u udubinu.4.

) Alexander FLEMING (1881. STANICA „otac mikroskopa” – usavršio mikroskop i dobio povećanje ~270×. – 1778. bjesnoće…).) Ernest HAECKEL (19.) . – 1895. krvne stanice…) binarna nomenklatura. razvio i razjasnio cijepljenje (protiv kokošje kolere.) Robert KOCH (1843. spermije. bedrenice.) teorija evolucije: razvijeniji organizmi razvili su se iz jednostavnijih dokazao je da mikroorganizmi nastaju iz već postojećih mikroorganizama i da su uzročnici zaraznih bolesti i vrenja. usavršio hranjive podloge za uzgoj bakterija i tehnike mikroskopiranja bakterija otkrio prvi antibiotik (penicilin) otkrio ostatke neandertalaca (krapinskog pračovjeka) na Hušnjakovu brdu pored Krapine ruski biokemičar. WATSON i F. povezao genetiku i citologiju i razvio kromosomsku teoriju nasljeđivanja (=morganizam) Stanly MILLER (1953.) A. Osobe značajne za razvoj biologije i njihov doprinos OSOBA Robert HOOK (17. st. prvi promatrao živi jednostanični organizam (mikroorganizme iz usne šupljine. iznio ideju kemijske evolucije (proces spontane sinteze složenijih organskih molekula iz jednostavnih) pokusom dokazao da su male organske molekule mogle nastati abiotički otkrili strukturu i načelo replikacije DNA radio istraživanja na vinskim mušicama. st. postavio zakone nasljeđivanja utemeljio ekologiju otkrio uzročnika tuberkuloze i kolere.) Matthias SCHLEIDEN (botaničar) i Theodor SCHWANN (zoolog) (18.) Antony van LEEUWENHOEK (1632. – 1910.) Charles DARWIN (1809. – 1884. – 1955. prvi upotrijebio naziv cellula = lat.sva su živa bića građena od stanica Gregor Johann MENDEL (1822. – 1927.) Thomas Hunt MORGAN (20.7. osmislio i razvio PASTERIZACIJU osnivač znanstvene genetike. – 1882. osnivač taksonomije ili sistematike STANIČNA TEORIJA . CRICK (1953. st. OPARIN (1938.) Carl LINNÉ (1707.) DOPRINOS U RAZVOJU BIOLOGIJE promatrao tanke prereze pluta (stijenke mrtvih stanica) pomoću vrlo primitivnog mikroskopa.) J. pretpostavio da su prve organske molekule mogle nastati od plinova u praatmosferi. – 1723. Tablica 5.3. st. Pristupnici bi trebali znati njihova imena i koji je njihov doprinos razvoju biologije. Osobe koje su doprinijele razvoju biologije U tablici su kronološki navedene najvažnije osobe poznate po svojim istraživanjima na području biologije i zaslužne su za njezin razvoj.) Louis PASTEUR (1822.) Dragutin GORJANOVIĆ KRAMBERGER (1856.

sivo-smeđa e – (ebony) crna boja tijela vg+ – divlji tip.1.4. početnim slovom engleskog naziva mutantnog fenotipa. Oznake i kratice u genetici U rješavanju zadataka iz genetike pristupnici trebaju koristiti navedene oznake. A2) (mala ili velika tiskana slova s brojem u indeksu) – aleli za kodominantno svojstvo 7. Oznake za garniture kromosome n – haploidan ili polovičan broj kromosoma 2n – diploidan ili dvostruki broj kromosoma 3n – triploidan broj kromosoma 4n – tetraploidan broj kromosoma 5n – pentaploidan broj kromosoma 2n+1 – trisomija (npr Downov sindrom) 2n-1 – monosomija (npr Turnerov sindrom) 7.4. ravna krila duža od tijela vg – (vestigal wings) zakržljala krila cu – zakrivljena krila. mutant cu+ – divlji tip ravna krila .boja divljeg tipa. tj. Dominantne osobine divljeg tipa označavaju se malim slovom s indeksom + (npr sivo-smeđa boja tijela – e+ ). Oznake za alele A (veliko tiskano slovo) – alel za dominantno svojstvo a (malo tiskano slovo) – alel za recesivno svojstvo a1. Recesivne osobine mutanata označavaju se samo malim slovom (npr crna boja tijela – e). primjenio genetičke metode u tehnologiji (uzgoj korisnih mikroorganizama) 7.4.) doprinio masovnoj proizvodnji antibiotika (penicilin).Milislav DEMEREC (20.3. Nasljeđivanje boje tijela u vinske mušice Kod vinske mušice se dominantna i recesivna svojstva označavaju malim slovima. 7.2. e+ . a2 (A1.4. st.

ZW – ženski spolni par kromosoma u ptica (heterogametan) ZZ – muški spolni par kromosoma u ptica (homogametan) ZRW – ženka bijelog perja ZrZr – mužjak crvenog perja ZRZr – mužjak crvenog perja ZRZR – mužjak bijelog perja ..4. Spolno vezani geni Vinska mušica Čovjek Daltonizam Hemofilija Srpasta anemija Krvne grupe XW+ XW+ .. XH – zdravi alel HbSHbS – genotip oboljele osobe.faktor Ptice Spolni kromosom Z u ptica je analogan X kromosomu u ljudi.Rh pozitivna osoba Rh-Rh. HbAHbA – genotip zdrave osobe IAIA ili AA – genotip homozigota krvne grupe A IAI0 ili A0 – genotip heterozigota krvne grupe A IBIB ili BB – genotip homozigota krvne grupe B IBI0 ili BO – genotip heterozigota krvne grupe B IAIB ili AB– genotip koodominantne krvne grupe AB I0I0 ili OO .divlji tip vinske mušice crvenih očiju XW XW (white eyes)– mutantni tip bijelih očiju XX – ženski spolni par kromosoma (homogametan) XY – muški spolni par kromosoma (heterogametan) Xd – alel za daltonizam. XD – zdravi alel Xh – alel za hemofiliju. krvne grupe 0 Rh+Rh+ .4.Rh pozitivna osoba Rh+Rh.genotip recesivnog homozigota. a W je analogan Y kromosomu.7.Rh negativna osoba i Rh .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->