Keith Sherwood

:
"Umijeee iscjeljivanja"
Naslov originala: .
"The Art of Spiritual Healing"

Knjiievna komuna Samobor. Trg P. Videkoviea 5
Glavni i odgovomi urednik:
Mr Mirjana Gracan
© Copyright 1986. Keith Sherwood i Mirjana Gracan
Prijevod:
Mr. Mirjana Gracan i Vedran Junakovic
Naslovna straniQ:
Svjetlan Junakovic

Nevenka
Recenzija:
Prof. dr Vladimir Gruden
Dr Vuk Stambolovic
konzultant
Mr Drago Plecko
Lektor i korektor:
Milan Zegarac
Draien Siadic
urednik:
Ivica Drzanic
Naklada: 2500 primjeraka
Tisak: .A G. Samobor. 15.4.1986.
Keith Sherwood:
UMIJECE
ISCJELJIVANJA
I:zdanje na horvatlSoom iii srpskom jezi'ki(J
PRIPHEMILA
MIRJANAGRACAN
5 UMIJ£C£ ISCJ£LJI VANJA
UVODNA RIJEC
Covjeka oduvijek zaokuplja znatizelja 0 tome tko je on, koji
mu je smisao zivota i sto ciniti da mu zivot bude sadrzajniji i sret­
niji. Zivot je cesto ispunjen patnjom i boli; nebrojeni su putevi
kojima covjek kroci u potrazi za izbavljenjem iz patnji i lijekom
koji ce ublaziti bol. .
U danasnje doba nevjerojatnfh naucnih otkrica i tehnick.ih
dostignuca, covjek je usamljen i otuden od prirode, drustva i sebe
samoga. Narocito trpi bolesnik koji postaje nemoean ovisnik 0
fantasticnom, ali u isto vrijeme i monstruoznom medicinskom
aparatu. Koristeei najnovija naucna i tehnicka dostigrruca medici­
na je, naime, dosegla neslucene ali hladne visine.
Bolesnik se ukljucuje na traku, koja ga vodi kroz niz blista­
vih laboratorija, prikljucuje ga na bljestave aparate, ali ga istovre­
meno udaljuje od'drugoga covjeka, lijecnika, a i samog sebe. To u
njemu potice osjeeaj bespomocnosti i uvjerenje da posve ne moze
utjecati na tok svog Iijecenja pa niti na ozdravljenje. Okruzen me­
talom i plastikom u laboratorijama i kabinetima, on gubi dodir s
lijecnikom koji nije bolesnom covjeku potreban samo za postav­
Ijanje dijagnoze i propisivanje terapije, vee zato da ga kroz stalni i
pouzdani emocionalni odnos lijecnik-bolesnik bodri, tjeSi i poti­
te da aktivno sudjeluje u borbi za vlastito ozdravljenje. Stoga nije
cudo da se zadnjih godina sve vise razvijaju nemedicinske skole
koje nude covjeku nove spoznaje 0 njemu samome i nove nacine
lijecenja vracajuci se drevnim filozofijama i prastarim medicin­
, skim umijecima. Zajednicka osobina svih tih skola i pravaca je da
nude intimni kontakt izmedu onoga koji lijeci i onoga kojega se
Iijeci ili'izmedu onoga koji vrSi iscjeljivanje i osobe nad kojom se
provodi iscjeljivanje. Nude Ijudskost, Ijubav i povJerenje. I bez ob­
zira sto su ta nova Zbivanja na granici nauke iii s vrlo malo nauc­
noga a vise fantasticnog, ona u danasnje vrijeme hladne tehnike,
6
7 . UMIJECE ISCJEUIVANJA
UMIJECE ISCJELJIVANJA
koja zastrasujucim tempom juri, tko zna kamo, stice sve veci broj
vatrenih pobornika i sljedbenika.
Jedan od pobornika tih novih stremljenja je i iscjelitelj Keith
Sherwood, americki iscjelitelj i pisac knjige koja je pred vama. On
pokusava lijeciti pomoeu psihicke energije, tvrdi da se njegovo
djelovanje temelji na cvrstom vjerovanju bolesnika u iscjelitelja.
Autor u knjizi "Umijeee iscjeljivanja" na vrlo popularan i su­
gestivan nacin obavjestava citaoce 0 svom shvaeanju iscjeliteljstva
i iscjeliteljske energije za koju smatra da izvire u kozmosu i da je
dostupna svakome tko je prema njoj stvoren i tko je zeli primiti.
Dapace, u izvjesnoj kolicini ona tece svakim organizmom kroz
sistem koji povezuje cakre - energetske tocke u organizmu -.i
uvjetuje proces obnavljanja organizma.
Prema autorovom tumacenju iscjelitelj ima narocitu sposob­
nost da usmjerava iscjeliteljsku energiju, koju kontinuirano prima
iz kozmosa,izravno u bolesnika. U knjizi daje upute 0 treningu
kojim se sticu i razvijaju iscjeliteljske sposobnosti, a koje su dos­
tupne svakome covjeku, ako je spreman pristupiti propisanom
treningu i predati se iscjeliteljstvu s povjerenjem i Ijubavlju. Tre­
ning u sebi nosi karakteristike vjezba relaksacije i obrednih ritu­
ala.
Medutim, uspjeSan ishod procesa iscjeljivanja ne ovisi sarno
o iscjelitelju nego i 0 bolesniku koji se PQdvrgava tom tretmanu.
Bolesnik isto tako mora imati sposobnost da iskoristi iscjelitelj­
sku energiju koju prima od iscjelitelja.
Autor kroz citavo svoje djelo provlaci tvrdnju, da se kom­
pleksni proces iscjeljivanja zbiva u sferama Ijudskog psi,hickog zi­
vota kojih nismo svjesni. Pojam nesvjesnog je danas neSto opee
prihvaeeno u medicini i u psihologiji, te se govori 0 covjekovom
vanjskom i unutarnjem realitetu. Njegov unutarnji tj. intrapsihic­
ki realitet je stvarni izvor njegovih motivacija, a vanjska vidljivost
ponasanja time postaje sarno ekspresija unutarnjeg zivota. Stoga
se izvor mnogih poremeeaja i bolesti mora traziti u poremeeenom
unutarnjem zivotu covjeka. Isto tako, kvaliteta njegovog angaz­
mana u akciji za vlastito izlijecenje, te ocuvanje i unapredenje
zdravlja, u mnogome ovisi 0 skladu iii neskladu njegovog unutar­
njeg zivota. a tome ne ovisi samo prognoza psihickih iii psiho­
somatskih oboljenja nego i prognoza organskih oboljenja, jer sva­
ka organska bolest nosi i svoju psihogenu nadgradnju. Tako autor
cini bolesnika odgovornim za njegovo ozdravljenje, sto sve ceSce
cini i moderna medicina govoreei 0 aktivnom uCeSCu bolesnika u
njegovom procesu izljecenja.
Konacni cilj iscjeljenja je medijalno iscjeljenje koje dovodi
do potpunog ozdravljenja. Pod time Keith Sherwood ne podra­
zumijeva sarno odsustvo bolesti nego uspostavljanje potpunog
sklada u covjeku i ski ada izmedu covjeka i svijeta. Autor d&ivlja­
va svijet kao zivu cjelinu, koja buja zivotom na nekoliko razina,
obuhvacenu dimenzijom kozmosa. Polazeei od zapadne metafizic­
ke tradicije koja potjece od drevne hermeticke filoz'Ofije staroga
Egipta, autor tumaci kozmos kao sveobuhvatni obrazac uma, tije­
la i duha, prozet koimickim umom.
Na razlicitim razinama susreee se energija i materija razlici­
tih vibracija. Energija nizih vibracija moze se prenijeti na viSe razi­
ne poveeanjem frekvencije, dok visoke vibracije mogu ostati na
viiini razinama iii se s njih prenijeti na nife. Isto tako, svako Ijud­
sko biee sastoji se od cetiri tijela koja egzistiraju na odgovaraju­
cim razinama specificnih frekvencija vibracija. Na svaku pojedinu
vibraciju moze se djelovati pozitivno iii negativno drugim vibraci­
jarna iz okolisa. To je citava filolofija iscjeliteljstva.
Iscjelitelj je sposoban da zapazi nepravilnosti u svakom tje­
lesnom ritmu i da prenosi iscjeliteljsku energiju u odredenoj koli­
cini na pacijenta, cime ee nadoknaditi manjak izazvan boleSeu iii
nepravilnim ritmom te izazvati vibracije adekvatne frekvencije.
Na taj nacin autor ove knjige objcdnjava bit djelovanja iscjelitelja
na oboljelu osobu. On smatra da je bolest posljedica negativnih
utjecaja na covjekove vibracije, a iscjeljivanje je proces ispravlja­
nja frekvencije vibracija.
Preduvjet za uspjeSno iscjeljivanje kako sebe tako i drugih je
povjerenje u iscjeliteljstvo i filozofiju iz koje ona izrasta. Autor u
nastojanju potvrde istinitosti svoje filozofije cesto poseze za
spoznajama razlicitih grana nauke kao ito su fiziologija, neurolo­
gija, psihologija i sl. vjeStoih ispreplituci s porukama drevnih re­
9 UMIJECE ISCJELJIVANJA 8
Iigija i filozofija. Time citaocu prividno docarava znanstvenu Of>"
ravdanost· svoje teorije i tehnike iscjeljivanja, koja iz njeproizlazi.
U pozitivnom ishodu iscjeljivanja, on ne iskljucuje niti placeba
efekt; dapace, podvtaci njegovuljekovitost.
U nastojanju da poduci citaoca u svojoj metodi iscjeljivanja
pisca zapocinje poduku tumacenjem pojma mentalne preobrazbe
kao prvom u nizu postupaka, koji sacinjavaju proces iscjeljivanja.
Obrazlazuci pojam mentalne preobrazbe i njezine neophodnosti
za uspjesno iscjeljivanje, pisac govori na svoj specificni nacin 0 <
frustracijama i nesvjesnim konfliktima i njihovom pogubnom
djelovanju na psihicko zdravlje covjeka, koje dovodi u usku vezu
sa tjelesnim zdravljem.
Koncept mentalne preobrazbeomogueava covjeku, da mije­
njajuci nacin misljenja i intrapsihickog funkcioniranja mijenja
sebe kao licnost i pronalazi zdravije obrasce ponaSanja i zivljenja
o kojima autor govori u zadiljem dijelu IVoje knjige i ujedno daje
tocne upute 0 zdravom nacinu !ivota.
Autor posebno izdvaja osjeeaj straha i tjeskobe kao narocito
pogubne po zdravlje, a njihov korijen smje!tava u nesvjesne sfere
covjekovog psihickog fivota i dovodi ih u vezu sa poremetenim
ranim razvojem licnosti. Premda se pri tim tumacenjima cesto
poziva na postulate drevnih religija, ipak otkriva i svoje poznava­
nje psihologije i njenih otkrica 0 bolesnom djelovanju nerije!enih
konflikata, potisnutih u nesvjesne sfere Ijudske duie.
Knjiga je podijeljena na tritematska dijela: dijagnoza, iscje­
Ijivanje na daljinu i polaganje ruku. Jednostavnim rijecima upucu­
je citaoca u bit meditacije, mentalne projekcije, cakri, kozmicke
energije i drugih pojmova vezanih uz njegovo tumacenje iscjeli­
teljstva i tehnika iscjeljivanja sugestibilno uvjeravajuci citaoea u
Ijekovitost svog iscjeljivanja i mogucnost da i sam citalac slijede­
ci autorova uputstva, svlada to umijeee.
avo djelo, premda obiluje spekulacijama, na mnogim se
mjestima dodiruje s priznatim i prihvacenim spoznajama psiholo­
gije i drugih znanosti. GlavAo mu je ipak obiljefje, koje najvjero­
jatnije proizlazi iz pisceve licnosti, obilje povjerenja i Ijubavi za
covjeka popraceno pouzdanjem u njegovu svijetlu buducnost. On'
UMIJECE ISCJELJIVANJA
vjeruje u covjeka i nastoji mu vratiti vjeru u sebe na svoj poetican
ipomalo' fantastican nacin. Stoga bez obzira da Ii ova knjiga
predstavlja djelo na granici nauke iii je cista fantastika, interesan­
tno je stivo koje moie pokrenuti citaoca na nova razmisljanja 0
sebi i svijetu, pa i 0 fenomenima u razvoju modernog drustva kao
sto je pojava razlicitih iscjeliteljskih i parapsiholoskih skola i pra­
vaea.
U posljednje vrijeme i svjetske i nase knjizare nude nam sve
veei broj knjiga u kojima se govori 0 razlicitim parapsiholoskim
pojavama uz manje il i vise uspjesne pokusaje znanstvenog pristu­
pa tumacenju tih pojava. Knjigu "Umijeee iscjeljivanja" mofemo
ukljuciti u tu kategoriju. Rasprava 0 parapsiholoSkim fenomeni­
ma je medutim tek zapoceta i mnogi osporavaju primjenljivost
znanstvenih metoda na istraiivanja parapsiholoskih fenomena, a
mnogi u potpunosti negiraju i samo postojanje parapsiholoskih
pojava. Neki znanstvenici i strucnjaci ipak slijede svoju znanstve­
nu znatizelju za spoznavanjem novoga, te se upustaju u pokusaje
istrafivanja parapsiholoSkih fenomena. Znanstvena buducnost ce
dati konacnu rijet i ocjenu 0 toj problematici.
Marija Cicek
Napomena titaocima
U ovoj je knjizi autor Keith Sherwood prikazao vlastite re­
zultate rada s tzv. medijalnim iscjeljivanjem. Teoretska tumacenja
na koja se oslanja autornisu prihvacena od nase sluzbene z n a n ~
stvene javnosti. Zbog toga ih citalac moze shvatiti kao simbolican
oblik izrazavanja od strane autora za one pojave koje JDS nisu
dovoljno istraiene.
Smatramo da to neee smetati citaoca bilo kojeg znanstvenog
. il i filozofskog opredjeljenja, jer u nasoj izdavackoj djelatnosti
poznato je mno§tvo literarnih djela ciji je sadrzaj na simbolican
nacin izraiavao najsuptilnija dostignuca autorove psihe.
Prof. dr Vladimir Gruden
11 UMIJECE ISCJEUIVANJA
PRVO POGLAVLJE
UVOD U ISCJELJIVANJE
Iscjeliteljska energija neprestano tece kroz covjeka. Iz ove
knjige naucit cete kako je prepoznati i upotrijebiti da biste iscije­
iii i sebe i druge. Uvjeren sam da je iscjel iteljska energija dostupna
svakome tko se otvori spram nje, svakome tko vjeruje u njezino
postojanje i ocekuje da mu ona promijeni zivot, obrcuci bolest u
zdravlje. Ona dopire do svakoga tko je zatrazi otvorena srca, a
moguce ju je prispodobiti procesu obnavljanja koji se
no odvija u svakom Ijudskom bicu i tako ga odrzava zdravim. Pos­
redujuci iscjelitelj pri poremeeaju zdravlja pripomaze ubrzavanju
procesa iscjeljenja, obnovi zdravlja, sklada i ravnoteze. To se na­
ziva medijalnim iscjeljivanjem.
BOLESNIK
U medijalnom iscjeljivanju bolesnika se ne smatra zrtvom
bolesti. Njegovi stavovi, ponasanje, te nacin zivota vazan su cini­
telj u razvoju i napredovanju bolesti. U skladu s tim, bolesnik je
najodgovorniji za vlastito iscjeljenje i poziva se da u tome odigra
aktivnu ulogu. U krajnjoj liniji, on je sam odgovoran za pozitivan
ishod vidanja.
Medijalno iscjeljivanje, za razliku cd drugih oblika vidanja
(alopatskog, homeopatskog, kiropraktickog, itd.), oslanja se na
sposobnost vidara da usmjeri iscjel iteljsku energiju izravno na be­
lesnika, te bolesnikovu sposobnost da iskoristi tu energiju za vlas­
tito vidanje. To je u velikoj mjeri nesvjestan proces koji se zasni­
va na sposobnostima uspavanim u svim Ijudima. Suvremena medi­
cina pokusava navesti Ijudski organizam na samoiscjeljenje, ali iz­
vori iscjeliteljske energije ostaju joj skriveni. Iscjeljivanje predstav­
12 UMIJECE ISClELJIVANJA UMIJECE ISCiELJIVANJA
13
Ija neizmjerno vise od uklanjanja tjelesnih simptoma i obnavljanja
tjelesnog zdravlja; to je povratak- ravnoteii i skladu. Posvemasnje
tjelesno zdravlje ne moie se postici ukoliko cijelo bice nije zdra­
vo i u skladnu odnosu sa svojom unutra$njoSCu i okolinom.
POTPUNO ZDRAVLJE
Cilj medijalnog iscjeljivanja jest potpuno zdravlje, ali ono se
ne doseze jednom za svagda i onda zaboravlja; iscjeljivanje je pro­
ces. Mi se kreeemo u pravcu zdravlja iii bolesti. Iz toga slijedi da
svatko mora preuzeti osobnu odgovornost za vlastito zdravlje, pri
ceniu nema mjesta samozadovoljstvu, jer covjekovo stanje. nije
nikada staticno: Postoje negativni utjecaji u natoj okolini koji
pospjeSuju bolest, kao ho postoje i pozitivni koji pripomazu
zdravlju. Iscjelitelj pazljivo prati te utjecaje i, s njima na umu,
nastoji ukloniti negativne i nadomjestiti ih pozitivnima u teinji za
iscjeljenjem na svim razinama.
ISCJELlTELJ
Posao iscjelitelja jest otkriti uzroke nesklada i poremeea­
ja u bolesniku na bilo kojoj razini se oni pokazali i zatim, usmje­
riti iscjeliteljsku energiju na bolesnika kako bi mu se vratila rav­
noteia i uklonili uzroci i simptomi bolesti.
Kako se moie i pretpostaviti, iscjelitelj posjeduje osebujan
pogled na zdravlje i bolest. On ih ne vidi na isti nacin kao i pros­
jecan covjek. Iscjelitelj, bolest i zdravlje, pa tako i iivot i smrt, ne
vidi kao odvojena stanja, vee ih srnatra suprotnim polovima jedne
te iste cjeline, medusobno razlicitim tek u stupnjevima. Za iscjeli­
telja, bolestan je onaj tko sebi dozvoli da skrene prema negativ­
nom polu (bolesti), pa tada vise nije u stanju doseci suprotan pol
(zdravlje) bez vanjske pomoei.
BOLEST
Na bolest se gleda kao na pomak prema negativnom polu
koji izaziva poremecaj zdravlja i baca covjeka iz ravnoteie. Posto­
ji izravna veza izmedu stresa, koji remeti zdravlje i iivotnu rav­
noteiu, te pojave tjelesnih simptoma. Istraiivanja stresa prouzro­
kovanog snainim poremecajima nacina iivota pokazala su njegov
izuzetan utjecaj na zdravlje. Jedan izvjeStaj britanskog medicin­
skog casopisa Lancet, pocetkom ove godine, ukazao je na znatno
povecanje slucajeva smrtonosnih srcanih udara u Ateni, nepos­
redno nakon tamosnjeg zemljotresa 1981. Jedna australska studio
ja 0 tuziprouzrocenoj smrcu muia iii iene pokazuje da je osam
tjedana nakon smrti bracnog druga imunoloSki sustav preiivjelog
supruinika oslabljen, pa je on zbog toga ranjiviji negativnim utje­
cajima okolisa i podloiniji bolesti. Americka Akademija obitelj­
skih lijecnika istice da je dvije treeine posjeta lijecnickim ordina­
•• cijama potaknuto simptomima koji stoje u neposrednoj vezi sa
stresom. Dr Joel Elkes, procelnik behavioristickog medicinskog
studija na Sveucilistu u Louisvilleu, tvrdi da nacin na koji iivimo
i upravljamo svojim iivotima postaje najvainijim uzrocnikom bo­
lesti u suvremenoj Americi.
Medijalni iscjelitelji svjesni su da bolest ne izazivaju samo pa­
togeni mikrobi. Ta stvorenja nisu najvainiji uzrocnici bolesti. Po­
remecaji za koje se cini da ih oni izazivaju uistinu su simptomi
skrivenijih problema, izazvanih neravnoteiom cije sa porijeklo
najceSCe moze utvrditi na visim razinama.
CETIRI RAZINE
Iscjelitelj svijet vidi kao zivu cjelinu koja buja iivotom na
svim razinama. On kozmos doiivljava kao sveobuhvatan obrazac
uma, tijela i duha.
Kozmos je sloiensustav medupovezanih razina $to vibriraju
raznolikim frekvencijama. Razlicite tradicije razlicito su imeno­
vale pojedine razine. Oa bih pojednostavio stvari, podijelit cu
15
UMIJECE ISCJEUIVANJA 14
kozmos, u skladu sa zapadnom metafizickom tradicijom, na cetiri
razlicite razine. Ova tradicija u veHkoj mjeri potjece ad drevne
hermeticke filozofije, a bliska je i Hindu ucenjima. NajviSa razina
naziva se spiritualnom iii duhovnom. Podno spiritualne razine, ra­
zina je misli i ,uma a naziva se mental nom razinom. Slijedeca je'
etericka iii astralna razina, predjel nasih emocija. Na kraju, stize­
rno do tjelesne razine, koja je razina fizickoga zivota i materije.
Na razlicitim razinama susreeu se energija i materija razlicitih vib­
racija. Energija nizih vibracija moze se prenijeti na vise razine po­
vecavanjem frekvencije, dok visoke vibracije mogu ostati na visim
razinama iii se s njih mogu prenijeti da bi se koristile na nizim.
'Covjek, opkoracujuci dimenzije, stvara most izmedu najviSe (du­
hal i najnize (materije).
HERMETIKA
Cesto cu se u ovoj knjizi pozivati na hermeticku filolOfiju i
njezin znacaj za medijalno iscjeljivanje. Hermetika je temelj, ziva
stijena na kojoj rastenaSe razumijevanje medijalnog iscjeljivanja.
Njezino je poznavanje neophodno ukoliko iscjelitelj zeli ovladati
tehnikama vidanja.
Hermetika potjece iz drevnog Egipta. Predaja kaze da ju je
covjecanstvu podario Tot, egipatski bog mudrosti kojega su Grci
kasnije prozvali Hermes Trismegistos. Od najranijih vremena slav­
Ijen je kao Majstor nad majstorima. Hermes je istinski otac eZ<r
. tericke mudrosti. Detalji njegova zivota nepoznati su nam, ali
predaja kazuje da je bio Abrahamov suvremenik. Mozda je on
onaj legendarni Melkisedek kojem je Abraham plaeao desetinu.
Njegovo ucenje sadrzi u sebi niz aksioma koji su za Suvremena is­
trazivaca najjezgrovitije zabiljezeni u Kybalionu. Iz Kybaliona
doznajemo. da se cjelokupna filozofija okreee oko sedam jedn<r
stavnih nacela, a postupak iscjeljivanja u svojimse mnogim vid<r
vima najjasnije razumije u hermetickim pojmovima.
Prvi hermeticki aksiom glasi: "Bitak je um: kozmos je men­
talan."! To ne znaci da je sve one sto vidimo u materijalnom svi-
UMIJECE ISCJELJI VANJA
jetu tek iluzija, one ho Hindusi nazivaju maya. Kad hermeticar
Hi iscjelitelj kate da je sve mentalno, on misli da je izvor, kozmic­
ki korijen svega zivog i nezivog, beskonacan stvaralacki um
(OHM na sanskrtu).
Buduci osjeeajna i samosvjesna, Ijudska bica mogu iskusiti
beskrajan um, kad se on ocituje u njihovu duhu, posredstvom
onog JA JESAM koje je smjesteno u samu sredistu njihova bica.
Drugi hermeticki aksiom glasi: "Kako gore, tako dolje; kako
dolje, tako gore."2 Neke nas razine nadvisuju - one visih dimen­
zija - i ostale bi izvan naseg domaSaja da drugi hermeticki aksi­
om, nacelo korespondencije, nema sveopCu primjenu. Kako je
nacelo korespondencije primjenljivo na svim razinama i u svako
doba, covjek moze, istrazujuci nize razine, poceti razumijevati
one vise.
Treei hermeticki aksiom, nacelo vibracije, tvrdi da "nista ne
miruje; sve se kreee; sve vibrira."3
Primjenjujuci nacelo vibracije na iscjeljivanje, zapazamo ne
samo da sve vibrira, vet da sve sto vibrira posjeduje specificnu
frekvenciju kao svoj osobit znak. Na svaku pojedinu vibraciju m<r
ze se djelovati pozitivno iii negativno, drugim vibracijama iz ok<r
lisa. Bolest je posljedica negativnih utjecaja na covjekove vibraci­
je, a iscjeljivanje je proces ispravljanja frekvencije vibracija. Moze­
mo to ilustrirati zamisljajuci bolest kao podrhtavanje iii aritmic­
ko vibriranje.. LoSe iZbalansirane gume otezavaju upravljanje jer
potresaju cijel i automobil, pa da bi se to izbjeglo valja kotace iz­
balansirati. Potresanje automobila svojim nekarakteristicnim vib­
racijama moze oStetiti ostale sustave vozila; tovrijedi i za Ijudsko
tijelo. Bolest jednog dijela tijela moze izazvati poremeeaj u sus­
jednom dijelu iii sustavu. Podrhtavanje moze otpoceti na jednoj
razini i presetiti se na susjednu. Nekorigirane aritmicke vibradje
na eterickoj razini, na primjer, oStetit ce i mentalnu i tjelesnu ra­
zinu.
Cetvrti hermetickiaksiom naziva se nacelom polariteta, a
tvrdi "sve je dual no; sve posjeduje polove; sve je u parovima sup- ~
rotnosti; slicno i razlicito je isto; suprotnosti su identicne po pri­
rodi, ali razlikuju se u stupnjevima; ekstremi se susreCu; sve istine
17
16 UMIJECE ISCJELJIVANJA
su tek poluistine; svi paradoksi mogu se izmiriti."4 Na osnovi
ovog nacela moze se zakljuciti da su duh i materija tek dva pola
jedne te iste cjel ine, a sve sto se proteze medu nj1ma posjeduje
elemente jednoga i drugoga. Ti elementi medusobno se razlikuju
samo u stupnju,odnosno vibraciji. Ukoliko su suprotnosti uistinu
iste i ukoliko su duh i materija jedno te isto, razlicito tek u frek­
venciji vibracija, onda ih je moguce preobraziti jednou drugo, a
duhovna energija moze pozitivno djelovati na biloito u fizickom
svijetu, ukljucujuci i fizicko tijelo. Ljudsko iskustvogovori da se
mrznja moze prometnuti u Ijubav, bol u radost, bolest u izvrsno
zdravlje. Poznavajuci nacelo polariteta, iscjelitelj moie negatlvmj
energiju preobraziti u pozitivnu na bilo kojoj razini.
Peti hermeticki aksiom tvrdi da "sve dotjece i otjece; sve
ima svoju plimu i oseku; sve stvari rastu i propadaju; zamah njiha­
la ocituje se u svemu; mjera pomaka udesno, mjera je pomaka uli­
jevo; ritam sve izjednacava."5
PrihvativSi zakon ritma, iscjelitelj postaje pailjiv, oh obrata
painju na prirodne ritmove na koje nailazi posvuda, osobito u s ~
bi samome. On shvaca da ritam izjednacava i poput Hipokrata ka­
ze: "Suprotnosti se lijece suprotnostima."6
UocivSi vlastite ritmove, kao i ritmove bolesnika, iscjelitelj
zapaza nepravilnosti u svakom osobitom ritmu i prenosi iscjeli­
teljsku energiju na odredenu vibraciju u kolicini koja ce nadokna­
diti nedostatak izazvan boleSCuili nepravilnim ritmom.
Sesti hermeticki aksiom tvrdi da "iz svakog uzroka slijedi
posljedica; svakoj posljedici prethodi uzrok; sve se zbiva u skladu
sa zakonom; slucaj je tek ime za neuocen zakon; postoje mnoge
'I
!
razine uzrokovanja, ali zakonu nista ne moie izbjeei.'" Bitan
smisao ovog nacela iscjeljivanja jest u tome dase niita ne deSava
slucajno; u korijenu svake bolesti leii lanac dogadaja u kojem je
bolesnik, premda nesvjesno, sudjelovao. U konacnom obracunu,
odgovornost je njegova i on ce boleSCu i patnjom platiti cijenu
svojih prethodnih postupaka. Ovaj zakon uzroka i posljedica na­
ziva sekarma.
Sedmi hermeticki aksiom jest nacelo roda, a kazuje "rod je
sve; sve posjeduje svoj muski izenski princip; rodse ocituje na
UMIJECE ISCJELJIVANJA
svlm r?Jzinama."s Rod, valja Imatl ns umu, predstavlja mnogo vi­
se od spola, razlike izmedu muskoga i zenskog koja nam je posve
jasna na tjelesnoj razini. Rod se ocituje na' svim razinama: na
mentalnoj, muski princip roda jest objektivan Um' svjestani akti­
van. Zenski aspekt odgovara subjektivnom, nesvjesnom i pasiv­
nom umu. Na emotivnoj razini, muski princlp ocituje se u agre­
sivnOliti, srdibi i svim ekstrovertiranim emocijama. Zenski princip
karakterizira osjetljivost, pokroviteljstvo, te sve introvertirane
emoclje. Ovaj dualizam svojstVen je svim iivim bielma, pa i covje­
ku. Kao (judi, mi posjedujemo u sebi muski element agresivnosti
i tenski osjetljivosti. Iscjeliteljeva je duinost integrirati tu dualnu
priroduprvo u sebi, a zatim u bolesniku i tako svakoga dovesti u
sklad i ravnotezu.
19
18
UMIJECE ISCJELJIVANJA
DRUGO POGLAVLJE
OPASNOST 00 STRAHA
. Mjeru zdravlja odreduje ponajprije stanje naseg uma. Tako
se pri medijalnom iscjeljivanju bolesti pocinjemo suprotstavljati
posredujuei na nama najdostupnijoj, mentalnoj razini.
Veeina Ijudi usvojila je izvjesnu zbirku pravila, sustav vje­
rovanja, koji ih vodi kroz zivot, a to mnijenje uglavnom je odre­
deno iskustvom i znanjem stecenim u vlastitoj zivotnoj sredini.
Skolovanje, obitelj, prijatelji, knjige koje smo proc,itali, sve to
pripomaze da se oblikujemo. Ljudi i ustanove zasluzni su za for­
":liranje naseg pogleda na svijet, obrazovali su nas i utjecali na iz­
gradivanje nase slike 0 sebi, utjecali na zdravlje, reakcije, nase
zelje i stavove.
Duh bojazljivosti i s njim povezane tjeskoba, sumnja i briga,
najveee su prijetnje zdravlju. lako su nase bojazni cesto subjek­
tivne i neutemeljene, nase nesvjesno cesto se ponaSa poput dje­
teta: vjeruje u one sto mu svjesno kaze, ali ne moze razlikovati
cinjenice od fikcije. Ukoliko se negativni procesi, u vidu negativ­
nih misli i maste, oslobode u predjelu svjesnoga, mucni fantomi
i nakaze ovladat ce nesvjesnim. Kad covjekom upravlja sustav vje­
rovanja koji potice strah, nerealne primisli se ozbiljavaju ion pos­
taje zrtvom briga i tjeskoba neutemeljenih u stvarnosti, sto kasni­
je moze izazvati tjelesne poremeeaje. Slijedeea prica oslikava pos­
Ijedice negativnog umisljanja:
Drieei pod rukom kutiju izbusena poklopca i stranica,
ulicom polako prolazi pripit covjek. Cini se da
u kutiji nosi nekakv.u zivotinju. Zaustavi ga poznanik
i upita: "Sto to nosis u kutiji?"
"Mungosa", odgovori pijanac.
"Zaboga, sto ee ti?"
UMIJECE ISCJELJIVANJA
Ma znas kako to vee ide sa mnom. Jos uvijek ni\am
ali uskoro eu biti. A tada vidim zmije posvuda
sebe i grozno se prestrasim. Zato nosim mungosa, da me stltl
od zmija!"
"Ali to su imaginarne zmije!"
,,1 ovo je imaginarni mungos!"
Kutija je, zapravo, bila prazna.
9
Premda saljiva, ova prica pokazuje da urn valja procistiti
od negativiteta i podvrei ga kontroli ukoliko covjek
zadobiti unutrasnji sklad i osloboditi se negativnog djelovanja
maste i bolesti.
Dr Caroline Thomas proucavala je dugorocne zdravstvene
izvjeStaje 0 1337 studenata medicine, od 1948. do 1964, i
krila da negativni osjeeaji spram vlastite obitelji mogu ukazatl
na one koji kasnije obolijevaju od raka, dusevnih bolesti iii poci­
ne samoubojstvo. Dr Carl Simonton kaze: ,,(...) cini se logic­
nim ukoliko covjek moze mental no utjecati na sirenje iii suzbi­
bolesti (raka), te postiCi. kontrolu nad svojom boleSeu, da
onda on, prije svega, ima nekog udjela i u razvoju te bolesti."IO
NEGATIVNO FORMIRANJE
Kako misao prethodi djelovanju, slijedi da ee, ukoliko sebe
zamisljate odredenim "tipom" covjeka, vasi postupci biti predod­
redeni tim umisljajem. Stovise, ukoliko na vas utjece one sto se
govori 0 varna, ponasanje ee vam programirati Iju,di oko vas. Svo­
ju osobnu stvarnost, neovisno 0 tome koliko ona bila slozena,
neeete odredivati vi, vee vase umijeee prilagodavanja.
Ako su vas obitelj, prijatelji i ustanove godinama negativ­
no programirali u bilo kojem podrucju zivota, onda to .znaci da
ste trpjeli od njihova negativiteta. Dapace, ta ee se patnja produ­
ziti u buduenost, vjerojatno jos izrazenije kad negativitet uzme
danak od vaseg fizickog tijela. Negativno programiranje na svim
razinama pokazuje podmukao utjecaj na fizicko tijelo i polako
/
/
21 20 UMIJECE ISCJELJIVAN-JA
ga, nagrizajuci zdravlje, razara tokom godina. Drasticne posljedi­
ce koje negativitet ima na djecu vidljive suo kod psihickih bolesti,
no one predstavljaju tek vrh ledene sante. Negativitet je nevid­
Ijiv posrednik bolesti u svakom clanu Ijudske vrste_ On §tetno
djeluje na sve nas, osobito na one najosjetljivije.
Cijeli ste svoj zivot bili programirani da se pOnaSate na
odreden nacin, da prihvatite odredena vjerovanja i da zivite
u skladu s odredenim pravilima. Razvili ste sustav vjerovanja
koji utjece na va§u karijeru, odnose s Ijudima i zdravlje. avo
programiranje stvorilo je vas sustav vjerovanja, a va§a reakcija na
njodreduje kako cete zlvjeti. To nije uvijek najdjelotvorniji sus­
tav niti njegovo slijedenje uvijek zadovoljava, jar vas moze dovesti
u sukob s prirodnim porivima, zeljama i potrebama. Programira­
nje ove vrste, buduci je anarhicno, moze vas izbaciti iz ravnoteze,
proizvesti nesklad i oStetiti vase fizicko tijelo. To se moze
zati paklenim strojem ogranicenja i stresa, uslijed cega je pojava
bolesti neminovna.
No, negativno programiranje ne mora vas drzati u ropskoj
podloznost'i, niti yam tjelesno nauditi. Kao sto cete vidjeti u
slijedecem poglavlju, posljedice negativnog programiranja mogu
se i ono se moze nadomJestiti pozitivnim programira­
njem koje ce vas duhovno preporoditi i pruziti yam osnovu za
zdravlje i srecu.
PREVLADAVANJE NEGATIVITETA
Granice koje yam postavlja negativno programiranje i restrik­
iivan sustav vjerovanja, mozete transcendirati i poput iscjelitelja,
samana, metafizica'ra i alkemicara, koji su trazili puteve otva­
ranja spram iscjeliteljske moci, mozete postati posrednikom iscje­
Ijivanja. Pruza yam se mogucnost da promijenite svoj nal:in iivota
i preuzmete posvemasnju odgovornost za'svoje zdravlje i svoju
dobrobit. Mozete prevladati stres i oduprijeti se negativ­
nom programiranju na bilo kojoj razini, ta nauciti kako obnoviti
vlastite unutrasnje kanale kako biste se iscijelili. Mozete se otvo·
. UMIJECE ISCJEUIVANJA
riti i dopu'stiti onome JA JESAM (svojoj najvisoj biti), da se poja­
vi"j iznova postane cjelinom. To je moj cilj. Svoje iscjeliteljsko
inanje podijelit cu s vama i poku§at cu objasniti yam kako sam
uspio otvoriti kanale unutar sebe, te kako usmjeravam iscjeli­
teljsku energiju koja se tada neminovno oslobada. Podijelit CU 5
varna ono sam naucio od svojih ucitelja i drevnih naroda cije
djelo ostaje trajno. Ovladat cete najprikladnijim dostupnim pos­
.tupcima koji ce yam posluziti kao vodici u vlastitom duhovnom
razvoju. Napredujuci, dospjet cete u jedinstvo s iscjeliteljskom
snagom, sto.Ce svakome od vasomoguciti dublje razumijevanje
vlastite"biti. Transcendirajuci negativitet, covjek se vraea u rav­
notezu i otvara kanale kojima protjece iscjeliteljska energija.
OTVARANJE
Iscjelitelj je raspet do krajnjih' granica svoje kreativnos­
ti. Postajuei pomagalom i kanalom iscjeliteljske energije, on
transcendira konacnost i postaje vodicem beskonacne Ijubavi i
moci. Za vrijeme cina vidanja, iscjelitelj transcendira Ijudske gra­
nice. Tu nema miljenika, i darove prima onaj tko ih zeli
i treba. Svi vi koji iskrel"!o zelite biti posrednikom, zelite biti isd­
jeljeni iii vi dati druge, necete se razocarati. Valja yam slijediti
svoju zelju da sluz ite i da iscjeljujete. Vasa zelja je vas kljuc.
Upotrijebite ga da biste otkljucali svoje unutrasnje dveri kroz
koje protjece iscjeliteljska sflaga.
Da biste se otvorili i postaIi posrednikom, otpocnite tako
da obratite pafnju, zatim se prisjetite tko ste i saberite svoje
Ja.
Ova knjiga kani vas pouciti tome kako se obraea paznja i
uvesti vas u prisjeCanje i sabiranje, koje yam omogucava povratak
. U odnosi, konacno, jedinstvo s izvorom. Sve to omogucit ce yam
da prozivite zdray iivot, postanete kanalom iscjeljivanja i tako
pomognete bolesnima. Budisti bi rekl i da. ste oduvijek u jedin­
stvu s bitkom, no da ste to u svorn neznanju zaboravili. Siaiem
se, ali dodao bih, s bitkom niste tek u jedinstvu, vec ste, takoder,
22 UMIJECE ISCJEUIVANJA
i kanal iscjeljivanja. Pri medijalnom iscjeljivanju morate se prvo
prisjetiti da ste, kao dijete, vee bili kanalom, ali, stareei, prestali
ste na to obraeati painju. Zanemareni i zapusteni, kanali su zaber
ravljeni. No sada, iznova obraeajuei painju na njih, prisjeeate se
tko ste, otvarate se i postajete kanalom iscjeljivanja. Iscjel itelj­
sku energiju zadobiva svatko tko je zatraZi. Neophodno je tek ot­
voriti joj put.
Zapustene kanale valja procistiti i osposobiti za svijet koje­
mu je iscjeljenje neizmjerno potrebno.
Otvaranje unutrasnjih kanala bit je iscjeljivanja. Protok iscje­
Iiteljske energije kroz biee iscjeljuje. Kad se ova energija iii pra­
na, kako joj je ime na sanskrtu, usmjeri kroz vase tijelo na neku
osobu, tada djelujete kao kanal iscjeljivanja. To je proces pretva­
ranja energije koja s duhovne razine ulazi u vas duh i tu se preer
braiava. Zatim ona zaposjeda vas urn (mentalnu razinu), potom
emocije (etericku razinu), a otuda istjece u vase fizicko tijelo.
To je prirodan proces koji se u zdravih osobaodvija neprestano.
,ISCJELlTELJEVA POMAGALA
Predmet ove ~ n j i g e sadriajno sam podijelio na tri dijela:
dijagnozu, iscjeljivanje na daljinu i polaganje ruku. Poucit eu vas
kako dijagnosticirati bolest, kako uociti auru i dijagnosticirati
prema njoj, te kako je osjetiti rukama i dijagnosticirati poremeea­
je u bolesnikovu tananom energetskom sustavu. Ovladat eete pos­
tupcima namijenjenim pobudivanju vasih uspavanih tjelesnih mer
ei, kako biste uspjeli vidovito "vidjeti" j "osjetiti" tjelesne bolj­
ke bolesnika. Poucit eu vas kanaliziranju iscjeliteljske energije
na daljinu,sto se cesto naziva iscjeljivanjem odsutnoga. Uobi­
cajen je j naziv mentalno iscjeljivanje, ali. mana mu je sto je ne­
potpun. Cak i na daljinu, iscjelitelj moie projicirati ne sarno iscje­
Iiteljske misl i, vee moie odasiljati i iscjel iteljske zrake, kao sto se
moie koristiti i bojom da ·bi vidao. Nadalje, iscjel itelj moie prer
jicirati svoju svijest u bolesnikovo tijelo i djelovati izravno na
oboljelo mjesto. Pri iscjeljivanju odsutnoga, osposobit eete se
UMIJECE ISCJEUIVANJA Z3
za djelovanje na dubljim razinama svijesti, na kojima je moguee
projicirati energetske zrake iz vlastitih cakri (energetskih sredis­
ta); takoder, naucit eete postupak verbalne afirmacije i vizualiza­
cije, cija je vainost za iscjeljivanje vrlo velika.
Kod polaganjaruku, ovladat eete iscjeljivanjem pomoeu
vibracije, polarizacije i, konacno, empatickim iscjeljivanjem
(uiivljavanjem), postupkom koji ee vas privesti u jedinstvo s
bolesnikom. Ukazat eu yam na meditaciju i postupke namijenjene
uravnoteiivanju cakri. Osposobit eete se za potpuno opustanje
i ispravno disanje, kako biste mogli kanalizirati veee kolicine
prane (iscjeliteljske energije) u svoje tijelo. Ova knjiga poducit
ee vas ;:;e sarno postupcima neophodnim prj iscjeljivanju drugih,
vee i tome kako iscijeliti sebe.
25 24 UMIJECE ISCJELJIVANJA
. TRECE POGLAVLJE
ISCJELlTELJ U NAMA
Da biste razumjElli prirodu bolesti i zdravlja, te nacine preo­
brazbe bolesti u zdravlje, morate shvatiti da ste mnogo vise od
onoga sto vam se cini da jeste; svoja ogranieenja rna kakva ona bl­
la sami ste sebi nametnull. Or Frederic Tilney, jedan od najistak­
nutijih francuskihspecijalista za mozak, tvtdl da cemo u
nosti ,,(.. ;j moci, svjesnom nakanom, ralViti Cerebralne centre
koji ce nam omoguciti koristenje (mental nih) moei 0 kojima sada
ne moiemo ni sanjatl."l1
Zamisao'o uvecanju Ijudskih sposobnosti nije nova; Osobite
mogucnosti koje leze uspavane u svakome od nas, ocitovanje su
nesvjesnoga ja, onoga sto se cesto naziva JA JESAM. Ono leii
ispod razine svjesnoga, tik pod njegovom·povtiinom. Iz tog unut­
raSnjeg spremista izviru nase neobicne moei. Iscjeljlvanje je jedna
od njih.
Bhagavadgita kaie: "Premda covjek vidi, cuje, dodiruje,
njusi, jede, krece se, spava, dise, ipak zna da nije on taj koji dje­
luje."12 Iscjelitelj zna da svjesno ja ne iscjeljuje; Njemu je jasno
da niie ja, iii ego, nikada ne vida. U najboljem slucaju niie ja,
uzmicuci, dozvoljava nesvjesnome ja, onome JA JESAM, da
djeluje. Da biste svjesno ja sklOllili u stranu, marate otpoceti
obracati paznju. Tek tada upoznat cete one nesvjesno u pravome
svjetlu. Otkrit da ono nije monolitno; njegov sloien karakter
ucinit yam se blizak i tud onoga trena kad mu· pocnete otkri­
vati svojstva. Odlike nesvjesnoga, kao i razine ria kojima djeluje,
dat tek U obrisima.
Upoznat cu vas samo s njegovim najbitnijim crtama, avii
napredujuci, mozate ih nadopunjavati detaljima onaka kako ih
budete otkrivali. Nesvjesno js i unutra!nji svijet svake osooo sub-
UMIJEC£ ISCJELJIVANJA
jektivni su, u mnogocemu osebujnl, a u pojediriim detaljima rat­
lieitl.od 05000 do osobe. Svako Ijudsko bi6e sinteza je svjesnih
. i nesvjesnih elemenata. Svjesno js vezano je· uz tjelesni svijet.
Nesvjesno js ima udjela Unetjelesriim svjetovima vibracija;
CETIRI TIJELA
"-
Kozmos se sastoji od cetiri razine iii dimenzije, a svako Ijud­
sko sastavljeno je od cetl ri tijela koja egzistiraju na tim rati­
J.
nama. Na svjesnoj ralini ml smo fizicko tijelo koje nastanjuje
tjelesnu razinu; Fizieko tijelo prima i predaje Informacije putem
pet osjetila, a napaja se hranom; vodom i trakom koji udise.
Tvori ga Igusta materija koja vibrira nlskim frekvencijama; Istln­
sko bi6e, nesvjesnoja, posredstvom fizickog tijela stjece iskustvo
tjelesnog svijeta, svijeta stvorenog od onoga sto'nazivamo mater!­
jom i onih energija i sila ho materiju navode na djelovanje.
Morate itnati na umU da su ove podjele donekle proizvolj­
ne, jer nlsta ne posjeduje izdvojenu egzistenciju ilVan ojeline bit­
ka. POdjela na ratine i zasebna tijela izlozena je oVdje samo da
olak§a razumijevanje. Iscjelitelj fizicko tijelo ne dozivljava kao
u sebi podvojenu stvar, nitl materiju drii cjelovitom supstanci­
jom. Za njega,materlja je enetgija, premda niiih frekvencija. Isto
tako, on fizieko tijelo srnatra ocitovanjem bitka, ali u 'nizirn vib- .
racijama.
To se podudara s hermetickim nacelorn korespondencije ko­
je kafe: "Kako gore, tako dolje.'1\3 Primjenjujuci ovo nacelo ha
medijalno iscjeljivanje, shvatit cete da je tjelesno zdravlje svakog
Ijudskog bica izravno povezano sa zdravljem visih tijela koja vib­
riraju visim frekvencijama.
ETERICKO TIJELO
U svakome od nas, unutar fizickoga tijela, nalati sa eterit­
. ko tijelo koje se, najve6irn dijelom, poklapa velicinoO'l i oblikom
27
UMIJECE ISCJELJIVANJA 26
sa svojim tjelesnim pandanom. Eterieko tijelo, poput fiziekoga,
zbiljsko je tijelo saeinjeno od tvari koja vibrira mnogo veeom
frekvencijom nego fizieka materija. Njegov polozaj u odnosu
na fizieko tijelo mozete pojmiti uz pomoe analogije s drvenim
lutkama ruske babuske. Eterieko tijelo pril ijeze uz fizieko tije­
10 kao sto rukavica prilijeze uz ruku.
Naeelo interpenetracije, na koje se sada pozivamo, kazuje da
je astralna iii eterieka razina prije stanje negoli mjesto, s obzi­
rom na to da svaki fizieki atom, molekula i tijelo plutaju u moru
astralne materije. Astralna materija interpenetrira fizieku materi­
ju, a eovjekovo astralno tijelo interpenetrira njegovo fizieko
tijelo.
Temeljna svrha astralnog tijela jest opskrba fiziekog tijela
neophodnom energijom koja ga odrzava osjetljivim na podraza­
je i prikljueenim na energetsku mrezu koja prozima kozmos. Ono
to postize posredstvom tananog energetskog sustava koji se sasto­
ji ad: cakri, odnosno sedam najvaznijih energetskih sredista sto
se protezu uzduz kieme (vidi slikul; sporednih energetskih sredii­
ta, rasprSenih po cijelome tijelu; meridijana koji ih povezuju, kao
i aure koja okruzuje fizieko tijelo i tvori oko njega jajolik zastitni
stit. Eriergija visih razina pradire u fizie.ko tijelo kroz eakre smjeS­
tene na povrSini eteriekog tijela.
Alice Bailey, u svom iscrpnom djelu Ezotericko iscjeljivanje,
objasnjava: "Eterieko tijelo u biti je najvazniji eovjekov osjetil­
ni aparat, koji omogueava ne samo ispravno djelovanje svih pet
osjetila i, u skladu s tim, predstavlja pet najvaznijih toeaka veze s
materijalnim svijetom, vee, takoder, pruza eovjeku moguenost
da osjetilno dozivi suptilnije svjetove..~ . " 1 4
MENTALNO TIJELO
Mentalno tijelo interpenetrira eterieko i fizieko tijelo. To
misaono srediste, zajedno s eteriekim tijelom, saeinjava one ito
se eesto naziva dusom, a salje misli iii ih prima 00 drugih osjetil­
nih stvorenja, kao sto ,prima i misli beskrajnog uma pri njihovu
UMIJECE ISCJELJIVANJA
prijelazu s duhovne na mentalnu razinu. Ovaj prijelaz objasnjava
kako ogranieen Ijudski um moze usvajati ideje beskrajnog uma.
Pri vidanju osobitu vaznost pridajemo mentalnom tijelu, jer mno­
ge se bolesti radaju u njemu. S vremenom, poremeeaji se prenose
na eterieko tijelo, uzrokujuei neuobieajene zelje, lose raspoloze­
nje, nedostatak zivotne snage, preveliku popustljivost itd. Nega­
tivne misli, kojima je izvor u drugim Ijudima, mogu se prenijeti
u neoprezan um ukoliko je njegova zastitna mentalna aura oslab­
Ijena. Usvojen u djetinjstvu, negativan sustav v]erovanja moze
potkopati zdravlje mentalnog tijela ne naue i Ii eovjek proeistiti
negativne misli i zamijeniti ih pozitivnima.
Dusa, sastavljena od eteriekog i mentalnog tijela, podlozna
je utjecajima spiritualnog tijela i njegovih zelja. Fizieko tijelo
i njegovi prohtjevi, te tok Ijudskog zivota i zdravlja, uglavnom su
odredeni sposobnoseu iritegriranja sila koje djeluju na individual­
nu dU5U.
SPIRITUALNO TIJELO
Spiritualno tijelo titra najvisim vibracijama. Nastanjuje
spiritualnu razinu, koja je prebivaliste beskrajnoga uma. Spiri­
tualna razina isijava najprodorniju i najintenz;vniju energiju u
Ijudsko,spiritualno tijelo. Tu se ona preobrazava kako bi se mogla
koristiti na nizim razinama. Ljudski duh nije samostalno tijelo
poput mentaln,og, eteriekog iii fiziekog tijela, vee je izravno oei­
tovanje cjeline svijeta.
Siabijenje duhovne povezanosti s cjelinom svega slabi spiri­
tualno tijelo. Bez svijesti 0 vlastitoj duhovnoj prirodi i potrebi za
duhovnom pptporom eovjek nehotice pospjesuje razvoj bolesti u
spiritualnom tijelu. Prije iii kasnije, bolest ee sa spiritualnog pri­
: jeei na fizieko tijelo.
Edgar Cayce, zapitan 0 vaznosti spiritualne energije za vida­
nje, izajvio je jednom u transu: "Vjera u spiritualnost ubrzava
reakcije fiziekoga tijela. Svo vidanje, mentalno i materijalno, us­
kladivanje je svakog atoma u tijelu, svakog refleksa mozga sa
i
UMIJE.CE ISCJELJIVANJA
28 UMIJECE ISCJEUIVANJA
spoznajom 0 cjelini svega koja u svakom atonio, svakojstani­
ci."15
Naspiritualnoj razini (razini neogranieenoga uma), bitak
zapocinje preobrazbu koja dopusta njegovoj neogranieenoj pri- .
rodi da se prelije na razinu lima i tamo se ocituje kao konacan
lim i misao. U nastavku tog procesa vibraeije se i dalje usporava­
ju, misao se preobrazava i prenosi na razine.
Govoreci 0 formama, Platon je mrslio na isti proees: svijet
ideja kao predlozak svijetu materijalnih
OBRACANJE PAZNJE
Tek obracanjem painje covjek postaje svjestan svoje slozene
prirode i $V09 odnosa s ejelinom svijeta. Razlieits. od uobicajene,
obratanje pafnje je takav oblik percepcije koji iscjelitelj m6ra us·
v6jiti kao nacin zivota. Za duhovno vidanje neophoono je ovlada·
ti obracanjem paznje, no to nije lako. Premda moze zapoeeti kao
ein volje, ona sama nije u stanju zadugo zadriati eovjekovu paz­
nju ria jednompredmetu. Pokusate Ii to iskljucivo svojom VO"
Ijom, . nakon kraceg vremena' opazit da yam paznja luta;
pokolebalaju je nekanaisla misao iii osjeeaj. I uz najbolju volju,
tesko jemisao obuzdati 00 lutanja. .
Premda se na poeetku obracanje pafnje moze pokazati na·
pornim, vjezbom postat ce p05ve lagano i djelotvornije od uobi- .
cajenih naeina . .
Obracanje painje je vafna polazna tocka· medijalnog iscje­
Ijivanja, ali ne smije se pobrkati s koncentracijom. Najcesce,
pod koncentracijom se podrazumijeva posve mentalan proces
,lismjeravanja pafnje iskljueivo na jedan predmet liZ iskljucivanje
svega ostalog. Takve su neke metoda meditacije, no koncentraci­
ja, kao posve mentalan proces, od male je vrijednosti za iscjeljiva­
nje.
Prj isejeljivanju na stvar valja obratiti painju; a ne koneen­
trirati se na nju. Ovo se ne moze postiei tek uklanjanjem prep­
reka. sputa i volj.nim zadrzavanjem uma na stvarL Obraeanje
. ,
paznje, za razliku od koneentracije, zahtijeva suradnju uma
srca. Svijest valja usmjeriti na predinet, a ne uklanjatl podrata­
je koji je ometaju, te otvorena srea, s Ijubavlju. I suosje¢anjem,
prihvatiti ga nesvjesnlrn umom da ne ilmakne. Prilikorn obraea­
nja painje, svijest je prepustena slobodi lutanja. Izravno povezan
s osjecajnim sredistem, nesvjestan um zadrzat ce predrnet u zaris­
tu sve dok su osjecaji upuceni na nj. U oltracanju paznje o¢ituje
se zenski vid Ijudske prirocle, onako kako je skieiran u sedmom
hermetiekom aksiomu nacelom roda.
Obracajuci paznju, isejelitelj 'podjednako, i sreem i umom,
uspostavlja vezu sa 5vijetom, te sklad agresivnog i zen­
skog, osjetljivog elementa (svjesnoga I nesvjesnoga iii srea).· .
Stovise, . obracanje paznje' iskljucuja anal izu i usporedbu.
Posredstvom analize, promatrae postize vise od puke vizualne
svijesti 0 predmtu; on opazeno razumjeti u katego­
rijama vlastita iskus·tva. Propustajuei iskustvo kroz subiektivan
mentalni filter, on mijenja one opaZeno. .
Pri obracanju paznje valja se suzdrzati od subjektivirarija do­
. zivljaja odmicanjern od podrazaja primljenih osjetilima. Vidjeti
objektivno; znaei vidjeti bez sudjelovanja. "-
Iz sudske prakse poznatQ je da predrasude utjeeu na porot­
nikovu objektivnost, svjedokove opataje, kao i proejenu istinitos­
ti vlastitih dozivljaja.
O,bracanje paznje potaknuto je voljom, ali sa tek
kao ein predavanja, sto se PQstife otva'ninjem srca spram predme­
ta paznje i osjetl}ivoscu spram njega. Umjesto volje nametnute
okolini, ona sa prepusta sluibi onoga SVE, 5to omoguCava
) .
da se stvari upoznaju u njihovu pravom svjetlu, a ne onako kako
to eovjek prizeljkuje.
Upoznavanje zbilie, spoznaja stvari kakvima one uistinu
jesu, ipak nije nista novo. To je ppvratak prirodnom Ijudskom
kakvopredstavlja djetinjstvo. Omogucava g8 ujedinjavanje
ienskog vida, koji jepoveza.n sa sreem i nesvjesnim umom, s
muskim agresivnim vidomi .sto u covjeku otvara puteve za'pro­
tok isejeliteljske energije u njezinim razrlolikim oc;itovanjima na
rall icltim razin(lma. Obraeanje painje, predavanje i
31
UMIJECE ISCJEUIVANJA
30
1. Sedam cakri

UMIJECE ISCJELJIVANJA
od analize i prosudbe - bar privremeno - bitni su za iscjeljiva­
nfe i doiivljavanje zbilje kakva ona jest.
Vecina Ijudi zaboravlja kako je izgledalo djetinjstvo. Pri
iscjeljivanju, medutim, prisjecanje je vrlo vaino. Tao kazuje:
IICovjek moie upoznati cijeli svijet a da se i ne pomakne; ni ne
pogledavsi kroz prozor, spoznati nebeske pute. Sto dalje odes,
manje znas. Stoga mudrac spoznaje nepomican, razaznaje ne
gledajuci, polucuje ne djelujucL"
16
Iscjelitelj, poput mudraca,
obraca painju. On spoznajesvijet onakvim kakav jest i prisjeea se
sebe sarna; ne 'pokusava promijeniti stvari, vee se otvara spram
njih.
PRISJECANJE I SABI RANJE
Povratak na put, tao, one je sto nazivam prisjeeanjem. Pris­
jecanje je doiivljavanje vlastite biti i kozmosa kakvi oni zaista
jesu. Obraeajue,i painju, moguee je doiivjeti sebe i svoju ulogu
u odgovarajueoj dharmi (iivotnoj stazil, spoznati zbilju i svoje
mjesto u njoj.
P. D. Ouspensky pise da: IIPrisjetiti se sebe, znaci isto sto
i biti svjestan vlastitog ja - onoga JA JESAM. Ponekad se to desi
sarno od sebe, sto je vrlo cudan osjeeaj. Ni radnja, ni misljenje
ni osjeeanje, to je osobito stanje svijesti."
17
Prisjeeanje oiivljava
znanje 0 vlastitoj egzistenciji na nekoliko razina, te polaritetu
vlastite prirode koja, agresivna i osjeeajna u isti mah, u sebi
sadrii muske i ienske elemente na svim razinama, neovisno 0
tjelesnom rodu.
Shvativsijednom da je cjelina svijeta vise odzemaljske, opijr
Ijive, materijalne egzistencije, te integrirajuei svjesno i nesvjesno
ja, moguee je iskusiti zbilju vlastite biti koja se ne real izira sarno
'u fizickom tijelu. Covjek nije osuden na iskusavanje svijeta is­
kljucivo osjetilima, vee je visedimenzionalno biee koje istodobno
djeluje na svim ralinama.
Utjecuei i primajuci utjecaje, covjek se izraiava u svim di­
menzijama. Prisjeeajuei se i obracajuci painju, covjek se sabire i
33 UMlJECE ISCJELJIVANJA
- plodove. Razlog je u tome sto agape, u oblicju nesebicne /jubavi
koja pritjece sa spiritualne razine, vibrira visim frekvencijama no
erotska Ijubav. Sto je vibracija, to cvrSti i dublji postaje 00­
nos. Agape je Ijubav sto proizvodi trajno zadovoljstvo i ispunje­
nost koja vodi do jedinstva, dok eros i filio (bratska Ijubav) to
po svojoj prirodi ne mogu.
Nize vibracije oblikuju odnes koji konacno uvodi iscjelite­
Ija u odnos s bolesnikom na visim razinama. Kanaliziranjem brat­
ske Ijubavi (filio), vidar upoznaje Ijubav kao agape. Dna postaje
njegovom uciteljicom, a unutrasnje dveri, jednom otvorene, do­
-pustaju protjecanje Ijubavi kao agape i kroz vidara i kroz bo­
lesnika, ukoliko ih povjerenje u tome podupre. Iscjelitelj stremi
u dva jedne strane, prema'visoj svijesti u potrazi za od­
nosom s izvorom iscjeljivanja, as druge, prema bolesniku, pretva­
rajuci se u kanal kojim medu njima struji iscjeliteljska energija.
Vibracije pojedinog odnosa mogu biti razlicite, ovisno 0 njegovoj
vrsti, no tek iz odnosa u nizim dimenzijama covjek se uci preda­
vanju koje mu omogucava da povisi vlastite vibracije. Stovise, do­
segavSi jednoin' neophOOne vibracije, uz pomoe Ijubavi kao aga­
pe, on postaje trajno sjedinjen s izvorom iscjeljivanja. Tad iscje­
liteljska energija kontinuirano kroz njega protjece u boiesnika i u
okolinu. Kao je vidljivo, iscjelitelj mora zapoceti uspostav­
Ijati OOnos s bolesnikom na nizim razinama (nizim vibracijama),
ali se mora truditi doseci jedinstvo na najvisoj razini.
OONOS JEDINSTVA I LJUBAV
....­
UMIJECE ISCJ£UIVANJA
Prisjecanje i sabiranje dovode u odnos s duhovnim
izvorom, on razvija osjetljivostna one pozitivno i opire se nega­
tivnom i razornom na svakoj pojedinoj razini. .
Postlei odnos koji ce dovesti do jedlnstVa mogu6e je nl:l bilQ
kojoj razini, no za odnos i konacno jedinstvo potrebno je dvoje.
-Oa bl se odnos mogao reallzirati, neophodna je Ijubav. Natalo ko­ ­
respondenCije p0l,lcava oa sa zakljucivatl 0 Ijubavl na visim- razi­
nama moie na osnovi prou¢avanja Ijubavi na i eterickoj
razini. _. .
. - . Odnos jedinstva u Svojim oblicima bitni su
elementi iscjeljivanja. Pod Ijubavlju podra1;umijevam silu koja na"
gonl covjeka na za odnosom.$ nekirn iii necim. U
jeziku tu silu lmenujemo jednom rijecju, dok u grtkorn postoje,
tri: e'rc:>s, fizicka Ijubav; filio, bratska Ijubav i, konacno,
agape, botanska Ijubav. Ova tri termina ocrtavaju stanja Ijudskih
- .'
osjecaja. Kad covjek osjeca naklonost, prva mu je reakciia da pot­
raii odno$ s prt:dmetom svoje naklonosti, uspostavi bliskiju vezu,
daga dubljedozivii obi¢nb Sto vise produti vrijeme trajanja do­
zivljaja. 'Drugim rijecima,cin Ijubavi, u bilo kojem obllku, pok­
rece ¢ovjeka _prema preometu Ijubavi. Dospjevii jednorn eto cilja,
covjek moze dozivjeti razlicita iskustva, jer te tri vrste Ijubavi
odlikuju ra;z;li¢ite vibracije. Sjedinjavanjli! s predmetom seksual­
ne Ijubavi (eros), tje.lesni je odnos i tjelesno zaoovoljstvo. Sam
po sebi, to je prlvremen oclnos koji covjeka nagoni na staln.u pot­
ragu za novim zadovoljstVima. Seksualno zadovoljstvo u sarnoj
$vojoj prirpdi je prolazno. Odnos na visim razinama, pot,raga za
ljubavlju kao agape (spiritl,lalnim odno$om), daje posve drugacije
iz:nova postaje cjel inom. Sabiranje je, dakle, integriranje cetiri
.Ijudske prirode: spiritualne" j. fizi¢ke.
Oozivljaj vlastite egzistencije na svim razinama., svjesno otvara
izvore energije i na najvisoj, spiritualnoj razini, a to pri vidanjl,l
omogucava energije svih razina.
.I
35
34
UMIJECE ISCJEUIVANJA
CETVRTO POGLAVLJE
MENTALNE BOLESTI
"Um je vjecni graditelj. Ono cime se Ijudski urn hrani, to
pomalo i postaje. "111
Urn je moguee prispodobiti areni u kojoj se suprotstavljaju
sukobljene sile. Na jednoj strani nalaze se bojni redovi pozitiv­
nih misli i stavova, ciji povoljan ucinak pomaze odrzavanju dob­
rog zdravlja fizickog tijela; nasuprot njima stoje negativne misli
i stavovi, ciji nepovoljan ucinak vremenom fizicko
tijelo.
Mentalni utjecaji na pojavu bolesti izazivali su veliku paznju
protekla tri desetljeea i 0 njima je sakupljeno obilje podataka.
Neka dugoroena istrazivanja pokazala su da covjek i njegovi sta­
vovi igraju znacajnu ulogu u razvoju i napretku bolesti. U slucaju
raka, mentalni cinitelji utjecu na podloinost bolesti kao i na
ishod iscjeljivanja; Ispitivanja su ukazala na to da su osobe ne­
gativnih stavova, mental nih navika i ideja podloznije raku (ovo
u pravilu vrijedi i za ostale bolesti), kao i to da postiiu slabije
rezultate u lijecenju. Najnegativnija osobina osoba oboljelih od
raka cini se da je nagnuee samosaialjenju, koje ide ruku pod ru­
ku s loSom slikomo sebi. Kod takvih bolesnika cesto je nedo­
voljno razvijeno povjerenje u sebe i u druge, je posljedica rodi­
teljskog odbacivanja u ranom djetinjstvu. Skloni su zatomljavanju
srdzbe i neraspolozenju. Kako nisu u stanju oprostiti
i zaboraviti zbog nedostatka povjerenja, oboljeli od raka cesto ni­
su sposobni razviti i ocuvati dugotrajan blizak odnos.
VERBALNA AFIRMACIJA I VIZUALIZACIJA
Iscjelitelji odavna znaju da su negativna mentalna stanja
plodno tlo zarazvoj bolesti. Stoga se bolesti pocinju suerotstav-
UMIJECE ISCJEUIVANJA
'. ",_ Ijati verbalnom afirmacijom i vizualizacijom na mentalnoj razini.
.' To su dva najmoenija iscjeliteljeva pomagala. UspjeSan iscjelitelj
mora znati kako djeluje Ijudski urn, a strategija vidanja mora se
temeljiti na ispravnim procjenama bolesnikove situacije i mental­
nog stanja. Kao i fizicko tijelo, i mental no tijelo valja vi dati da
bi se bolesniku vratio sklad i uklonio poremeeaj na fizickoj razi­
ni. Iscjelitelj zna da se to postiie tek promjenom stavova i stupa­
njem pozitivne na mjesto negativne imaginacije. U protivnom
bolesnika ee, osim vlastite, uznemirivati i imaginacija Ijudi iz
njegove okoline. Misli su zbiljske. One se eterom mogu prenositi
- od jednog uma do drugbga. Negativne misl i, rodene u jednom
umu, mogu drugom. U biblijskoj Knjizi mudrih izreka·
stoji: druzi se sa srditim i ne idi s covjekom jedljivim, da se
ne bi privikao na staze njegove i namjestio zamku svojoj."19
Ovo nije tek isprazno upozorenjel
Postoji mnogo tipova negativnih misli, no neovisno 0 njiho­
voj raznovrsnosti, sve su one posljedica frustriranih zelja i straha.
Kako su zelja i strah uvijek subjektivnl, oni nikada ne izraiavaju
objektivnu zbilju fizicke iii bilo koje druge razine.
Zamjena negativnih pozitivnim misaonim obrascima, prvi je
u nizu postupaka koji sacinjavaju iscjelivanje, a naziva se mental­
nom preobrazbom. Hermetika to iskazuje na ovaj nacin: "Um se
moze preobraziti iz jednog stanja u drugo, iz stupnja u stupanj,
poloiaja u polozaj; iz pola u pol, vibracHe u vibraciju."20
razba se razumije ako se shvaea kao reprbgramiranje.
Covjeka cijeli zivot programiraju okolina i Ijudi oko njega. Kon­
, cept mentalne preobrazbe omogueava covjeku da, mijenjajuei
nacin promijeni sebe. Negativitet covjeka potkopava iz­
nutra kao napada iizvana, ali obicno prvo zahvaea mentalnu
razinu. Neometan, ubrzo se na etericku razinu, na kojoj
izaziva negativne osjeeaje i emocionalno grcenje. Fizicko tijelo na
to odgovara tjeskobo.m. Grc zahvaca a disanje postaje plit­
ko. Volja sarna obicno ne uspijeva nadvladati negativitet. Razlog
je u tome negativne misli u duhu zazivaju negativne predodz­
be, a ove radaju negativnim osjeeajima. Sukob volje i uvijek
37
"1
36
UMIJECE ISCJELJIVANJA
I
I
zavrSava porazom volje. Emile Coue, veliki francuski metafizicar,
j
i. pisao je: "Nase djelovanje ne potjece od volje, vee od maste."21
Negativne misli prenose se rijecju i slikom. Uznemiren ne­
gativnom mislju, covjek se koristi rijecima da bi preobrazio nje­
zin negativan ucinak. Tibetanski redovnici kaiu: "Neti, neti"
(ne to, ne to), kad urn iele osloboditi negativnih primisli. Ja radi­
i
je koristim "Izbrisi, izbrisi", postupak koji je razvio Jose Silva.
.j
"
Kad jednom obratite painju na svoje misli, uspjet cete prepozna­
;1
ti one koje imaju negativan ucinak i svaki put kad uhvatite nega­
tivnu misao kako yam okupira urn, jednostavno je uklonite
varajuci: "Izbrisi, izbrisi". PresreCuci negativitet na mentalnoj
razini,onemogucavate mu da zahvati etericku razinu, razinu
emocija. Sprijeciti sirenje negativiteta naniie, znaci postedjeti
osjecaje i zastititi vlastito fizicko tijelo; Savjesno-koristenje ovog
postupka oslobac;la covjeka utjecaja najsuptilnijih oblika negati­
viteta. Neuznemiravan negativnim verbalnim primislima, covjek
cini korak dalje, te misli sto izazivaju strah zamjenjuje mislima
ohrabrenja, mrinju Ijubavlju itd. Kad je rijec 0 misljenju koje se
odvija u slikama, ucinak negativnih predodibi moie se neutralizi­
rati pozitivnima. To se najlakse postiie kad je covjek mental no
opusten.
Zamislimo za trenutak ovakvu uobicajenu situaciju: nekog
namjestenika, iz nepoznata razloga, pozovu u poslodavcev ured.
Prva njegova reakcija je negativna: "Zar sam ucinio neSto lose?"
Iii cak: "Da mi ne prijeti otkaz?" Obuzmu Ii ga ove misli, mogu­
ca je cijela lavina negativnih primisli, sto ce za posljedicu imati
pojavu straha i tjeskobe. Prisjetite se da on joS uvijek ne zna sto
se desava. Prvotni problem, kao i problemi koji se mogu kasnije
pokazati, izazvani su iskljucivo negativnim mislima i predodiba­
rna. On ih moie neutralizirati izgovarajucilzbrisi, izbrisi. Ukoliko
to ucini na vrijeme, moie sprijeciti negativnu emocionalnu reak­
ciju, kao i naknadnu negativnu fizicku reakciju. Ako se, nekim
slucajem, negativan osjeeaj vee javio, namjestenik moie stvoriti
pozitivnu predodibu II svom umu i tako se suprotstaviti negativ­
noj predodibi. Opisanim postupkom, namjestenik se moie bez
negativnih predrasuda suociti sa situacijom. Stovise, pozitivna
ISCJELJIVANJA
' .......-----------------------­
predodiba moie situaciju okrenuti u njegovu korist. lako je prvot­
.na reakcija na poziv, u poslodavcev ured bila negativna, on je
moie obrnuti izgovarajuci Izbrisi, izbrisi. Moie se uvjeravati:
.' "Ja sam izvrstan radnik i moji me nadredeni cijene." 1I.i: "Svaki
dan u svakom pogledu sve viSe napredujem." Konacno,
. gramiranje moie upotpuniti zamisljajuci sebe i poslodavca kako
se osmjehujuci rukuju.
AFIRMATIVNI ISKAZI
Navodim Iistu afirmativnih iskaza koje smatram korisnim za
odriavanja dobrog ·zdravlja.
1. Svakim danom u svakom pogledu sve vise napredujem.
2. Sa mnom ne vlada duh straha, vee snage, Ijubavi i
• ritosti.
3. Sretan sam izdrav. Ja sam cjelina.
4. Potpun sam u. svakom pogledu. Ispunjen sam hrabroSCu
i unutrasnjom snagom.
5. Pomiren sam sam sa $Obom i prihvacam se kakav jesam.
6. Gospodar sam svoje sudbine; gospodar svoga iivota.
7. Negativitet ni u koje doba ne utjece na merle ni na kojoj
. razini.
Jednostavnim ponavljanjem ovih iskaza, prirodno i bez na­
pora postiiete blagotvoran ucinak. Predlaiem da, po mogucnosti
. glasno, desetak puta na dan izgovarate ove iskaze i podsjetite se
bar jednom dnevno da vas nista, ako imate povjerenja u sebe,
ne moie slomiti.
Sumnjom ne postiiete nista, pa ako se okusate u reprogrami­
ranju, a u isto vrijeme sumnjate u njegovu djelotvornost, re­
zultat ce' biti nistavan. Ukoliko sumnjate u sebe, afirmativnim
iskazima i stvaralackom mastom uveeajte svoje
Kao sto je veeini poznato, da bi se negativno mislil.o trud nije
neophodan. Jednako tako, ne treba se naprezati da bi se mislilo
pozitivno. Zaista sam uvjeren da se reprogramiranje moie
vesti bez napora.
39 UMIJECE ISCJEUIVANJA
Premda te individualne razlike mogu biti beskrajne, postoje'
neki opCi uzorci koji se temelje na moidanim ritmovima zajed­
nickim svim Ijudima. Takvi uzorci svrstani su u skupine i opisani,
'a njihova povezanost s razlicitim stanjima svijesti u odredenoj je,
mjeri razjaSnjena.
Ritmovi moidanih valova svrstavaju se u cetiri znacajnije
skupine: al1a, beta, theta i delta. Alfa moidani valovi prvi su ot­
kriveni i upravo onidanas izazivaju najvece zanimanje. Frekvenci­
ja valova izazvanih elektricnom aktivnoscu mozga mjeri se Hert­
zima. Opeenito je prihvaceno da vrijednosti vise od 14 Hz pred­
stavljaju beta valove, od 7 do 14 alfa, 4 do 7 theta i, konacno,
nize ad 4 delta valove.
Moidani valovine titraju jednom jedinom frekvencijom; u
svakoj skupini oni mogu poprimiti razlicite vrijednosti i zato se
definiraju kao nizovi frekvencija. EEG moie zabiljeiiti razlici­
te impulse, sto ovisi 0 raznim ciniteljima. Poloiaj elektroda, na
primjer, kojima se impulsi biljeie, moie dati razlicitu sliku 0 ak­
tivnosti moidanih valova,ovisno 0 tome da Ii su one smjestene na
ceonom iii centralnom dijelu lubanje.
Istraiivanje nevoljnih fenomena POPL!t moidanih valova
(biofeedback), iznijelo je na vidjelo kako covjek moie biti u
stanju usmjerene paznje dok njegov i EEG valovi pokazuju da je
QPUsten i ravnodusan. I premda ulaie veliku energiju u nadzor
. svoje alfa i theta aktivnosti, EEG zapis ne pokazuje znakove
napora koji se obicno povezuje s poveeanom budnoscu i koncen­
tracijom na dogadaje u okolini. Da Ii se moie pretpostaviti da
EEG kvantitativno iskazuje kvalitativnu razliku izmedu obracanja
painje i koncentracije koju iscjelitelji intuitivno razabiru vee
odavna?
'Posljednjih tridesetak godina, elektricni impulsi u Ijudskom moz­
"gu"i uzorci koje o n ~ stvaraju, predmet su intenzivnog istraiivanja
uz pomoc elektroencefalografa (EEG). EEG zapisi ponekad se
vrlo teiko analiziraju jer se uzorci moidanih valova neprestano
mijenjaju i razlikuju se od covjeka do covjeka.
UMIJECE ISCJEUIVANJA
AFIRMACIJE TIPA OVDJE I SADA
38
ELEKTROAKTIVNOST MOZGA
Razmisljanju je posveeeno toliko covjekova vremena da se
njime moramo nesto detaljnije pozabaviti. Jedna od osobina fi­
zickog svijeta jest slijed dogadaja koji Ijudi nazivaju vremenom.
Vrijeme se dijeli na proslost, sadasnjost i buducnost, a ta pod­
jela temelji se na rasudivanju svjesnoga uma koji mnoiinu svojih
informacija dobiva putem pet osjetila. Objektivan doiivljaj vre­
mena na djelu je dok je covjek svjestan, ali u nesvjesnom stanju,
u snu iii pri kakvoj promjeni svijesti, objektivan doiivljaj vremena
raspada se na isti nacin na koji se to desava Newtonovoj fizici
suceljenoj s Einsteinovom Specijalnom teorijom relativiteta. U
carstvu nesvjesnoga ne postoje proSlosti buducnost, tek sadas­
njost. Osim toga, logika i induktivno zakljucivanje su nepoznati.
Sve je subjektivno i deSava se sada. \
To vrijedi i za medijalno iscjeljivanje koje se vazda provodi.
u vjecitoj sadaSnjosti, u onome sada. Sve afirmacije moraju se,
da bi postale djelotvorne, iskazati u prezentu. Ne kaie se: "Oz­
dravit cu", jer bi to iscjeljivanje uvelo u nepostojeeu buducnost,
vec valja reei: "Iscjeljujem se sada."
Kod osoba obuzetih negativnim mislima i dosljedno tome,
negativnim emocijama i tjelesnim reakcijama, pojavljuju se prom­
jene u fre,kvenciji moidanih valova. Poznavanje elektricne pri­
rode mozga olaldava uvid u iscjeljivanje na mentalnoj razini.
. Ljudski mozak proizvodi elektricitet. Milijuni stanica mozga
nose u sebi elektricni naboj. Svaka od njih sastoji se, izmedu
ostalog, od aksona, koji se moze elektricki nabiti, i od jednog do
dvanaest dendrita, koji elektricitet mogu predati. Ova osobita
konfiguracija omogucava nabilijune veza izmedu mozdanih sta­
nica. U mirovanju, svak'a stanica posjeduje potencijalan elektric­
ni napon. Njezinim aktiviranjem oslobada se potencijalna energija
i stvara elektricnu struju koja prenosi poruku do ostalih stanica.
'. '
'!
I'!
I
I
,
:i
I,
, I I
~ I
• I
,I
,
"
41
I
, I
. ..
"I
I
I
, I
40
UMIJECE ISCJELJIVANJA
DELTA VALOVI
-Delta su najsporije frekvencije mozdanih valova. Titraju iz­
'medu nula i cetiri Hz u sekundi. Delta valovi javljaju se za naj­
dubljeg sna, u komi iii za vrijeme anestezije.
THETA VALOVI
Theta valovi rijetko se pojavljuju u normal nom EEG uzorku
budnoga covjeka. Frekvencija im je izmedu cetiri i sedam Hz, a
povezuju se 5 i usvajanjem novih podataka. I u naj­
povoljnijim okolnostima, theta valovi rijetko premasuju pet posto
mozdanih valova ukupno odaslanih u budnome stanju. Cesci
su za vrijeme duboke opustenosti i sanjarenja. Premda se theta
valovi vezuju uz san, mogu se iznenada pojaviti tokom
spoznajnog procesa, inspiracije iii za vrijeme iscjeHteljske medi­
tacije.
BETAVALOVI
Sve iznad cetrnaest Hz, iznad razine alfa val ova, predstavlja
beta frekvencije, koje se od ostalih razlikuju najizr.azitije po svom
aritmickom uzorku i niskom naponu. Beta frekvencija vezana je
uz budno stanje, razum, analiticko i koncentrirano rjesavanje
problema. Smatra se, takoder, da je razina beta valova razina
stanja. Kalto se uz njih ne vezuje ni jedan poseban osje­
caj iii stanje svijesti, za vrijeme beta stanja. mozete osjetiti bilo
sto, ad straha do radosti, ad srece do bola. Ipak, zna se da se ne­
gativni osjecaji poput krivnje, gorcine, Ijubomore, straha itd., ne
nalaze medu nizim, vee medu beta frekvencijama. Cak stovise,
istrazivanja pokazuju da su beta valovi normalan mozdani uzorak
vecine odraslih Ijudi u budnome stanju. Procjenjuje se da odrasli
provode 80% budnog vremena u znaku beta valova, dok kod dje-,
ce pretpubertetske dobi 80% budnih sati otpada na alfa stanje.
UMIJECE ISCJEUIVANJA
ALFAVALOVI
Na alfa razlOr elektricna frekvencija iznosi izmedu sedam
i cetrnaest Hz. Danas je poznato da bavljenje zenom i jogom
veCava proizvodnju alfa valova. Sljedbenici ovih disciplina testi­
rani EEG opremom, pokazali su neposredno i znatno povecanje
kolicine alfa valova tokom meditiranja. Nakon kraeeg vremena,
alfa valovi opadaju, a zamjenjuje ih uvecana theta aktivnost.
Najvece povecanje alfa i theta aktivnosti desavalo se kod Ijudi
koji su izjavljivali da osjecaju odvojenost od materijalnog svijeta,
- gubitak osobnog identiteta, iii da se osjecaju cjelovitima. Boravak
na alfa razini koristi i fizickom tijelu, jer covjek tada ubrzava
procese obnavljanja i samoiscjeljivanja.
ALFA VALOVI I PLACEBO EFEKT
. Uveeana aktivnost pokazuje jos neke znacajne osobine.
Ona povecava podloznost hipnozi, a hipnoza covjeka cini suges­
tibilnijim. Iz toga slijedi da' covjek u alfa stanju postaje otvoreniji
tudim mislima, energijama i sugestijama. Ova pojava osobito je
vazna za medijalno iscjeljivanje, jer bolesnikov je staV, kao sto je
poznato, vazan cinitelj pri ubrzavanju iscjeliteljskog procesa
kojeg alfa razina pojacava. Godinama su se rezultati medijalnog
i ostalih neortodoksnih metoda iscjeljivanja pripisivali placebo
efektu iii utjecaju duha na materiju. Najnovija istrazivanja poka­
zuju da placebo efekt i medijalne moei igraju izuzetnu ulogu pri
tjelesnom iscjeljivanju, neovisno 0 postupcima koji se koriste.
Tokom povijesti Ijudi su se vidal i mnostvom Ijekarija i sred­
stava,od krokodilske balege do narvalovog roga. Sve je to, sarno
po sebi, bilo bezvrijedno, no bolesnik je ocekivao i vjerovao u
suprotno, pa mu je i takvo lijecenje pomagalo.
Kako se istrazivanja gomilaju, postaje sve ocitije da se pla­
cebo efekt, u povoljnim okolnostima, moze .pojaviti kod svakog
covjeka. Albert Schweitzer jednom je rekao: ,,1 vrac i lijecnik
postizu uspjeh iz istog razloga (.. .) svaki bolesnfk nosi u sebi
43
,
,
I
. !
"i
42 UMIJECE IS'cJEUIVANJA
vlastitog lijecnika. Bolesnik dolazi k nama ne znajuci istinu.
Najvise postizemo kad lijecniku koji se skriva u svakom bolesniku
dajemo priliku da sam obavi posao."22
Placebo efekt nadma5uje tablete i injekcije, a njegov doseg
ukljucuje i kirurgiju. Neobican pokus proveden je krajem pede­
setih i pocetkom Sezdesetih godina, kad su mnogi kirurzi u Arne­
rici poceli operirati grudne arterije Ijudima oboljelim od angine
pectoris u nadi da ce im tako olaksati bolove. Rezultati su bili
izvanredni: 90 posto bolesnika osjetilo je poboljsanje i istodob­
no popu5tanjebolova u grudima. No, poneki skeptik sumnjao je
u djelotvornost operacije, pretpostavljajuci da su poboljsanju bo­
lesnikova stanja pridonijeli neki drugi cinitelji. Na kraju, prove­
den je pokus koji se, po americkim medicinskim standar.dima,
danas ne smatra eticki Bolesnici su podijeljeni u
dvije skupine i svakome od njih receno je da ce biti podvrgnut
operaciji koja se pokazala iznimno djelotvornom u uklanjanju
simptoma angine pectoris. Jedna skupina bila je zaista operirana,
dok je drugoj, pod anestezijom, izveden plitak rez koji je zatim
odmah za5iven. Kad su doSli syijesti, receno im je da je operacija
posvema uspjela. Kada su svi rezultati obradeni, lijecnici su utvr­
dili naizgled nevjerojatnu cinjenicu da su se bolesnici na kojima je
operacija samo simulirana osjeeali bolje od onih na kojimaje
zaista izvedena.
ALFA VALOVI I MEDIJALNO ISCJELJIVANJE
Podloznost sugestiji, koja prati alfa razinu i koja je dio
placebo efekta, skriva u sebi j05 neke nevjerojatne osobine.
Ukoliko covjek u sebi vee nosi sposobnost samoiscjeljiva­
nja, na 5tO znanstvena istrazivanja ukazuju, da Ii je onda mogu­
ce uvecati tu sposobnost zalazenjem u osobita stanja svijesti i
izvoditi odredene iscjeljivacke postupke na toj razini? Odgovor
na to pitanje gromko je- - dal Kad je covjek na alfa/theta razini,
njegova se sposobnost samoiscjeljivanja i iscjeljivanja drugih
znatno povecava.
UMIJE.CE ISCJEUIVANJA
Jose Silva, jedan od utemeljitelja alfa-treninga, zabiljezio
," . je'\ EEG uzorke medijalnih iscjelitelja s raznih strana svijeta i ot­
" krio da pri iscjeljivanju oni emitiraju vel ike kolicine alfa valova,
-:.frekvencije 10 Hz. Jos je znacajnije njegovo otkrice da bolesnici
" nesvjesno mijenjaju uzorak svojih mozdanih valova, prilagodava­
juci ga uzorku iscjelitelja.
Poznato je, takoder, da je imun<2loSki sustav Ijudi koji re­
dovno djeluju pri frekvenciji od 10 Hz, snazniji i da oni brze oz­
dravljaju. Oni lakse podnose bol od Ijudi koji djeluju prvenstveno
na beta razini, pa cak mogu kontrolirati autonomne tjelesne pro­
-cese kao 5to su otkucaji srca, krvni tlak, tjelesna temperatura iii
zaustavljanje krvarenja.
Ocit(!), kombinirajuci verbalnu afirmaciju s vizualizacijom,
na alfa razini moze iscijeliti sebe, kao sto iscjeliteljsku
energiju moze prenijeti na druge.
Um je temeljni' cinitelj Jscjeljivanja i odrfavanja zdravlja
i kao takav ne smije se zanemarivati.
I
45
44
UMIJECE ISCJEUIVANJA
PETO POGLAVLJE
ALFA/THETA STANJE
1 na Istoku i na Zapadu postoje tradicije meditacije i molitve
koje djelotvorno izazivaju pojavu alfa/theta valova. Poduka ovih
postupaka, najcesce duboko ukorijenjenih u tradiciju, otrgnuta
iz nje opcenito izaziva vecu smutnju no sto razjasnjava. Usprkos
poteskoeama moguce je saciniti izbor jednostavnih meditativnih
postupaka neobojen kulturnim predrasudama, a koji covjeka
moze djelotvorno uvesti u alfa/theta stanje. U tom, takozva­
nom meditativnom stanju, iii stanju laganog transa, dolazi do
promjene u disanju. Oah postaje dublji, srce usporava, misici se
opustaju, a pogled gubi zariste. Nefokusiran pogled onemogueava
vizualnu okolisa. Urn nije u stanju ni organizirati, niti
prosudivati dozivljaje koje prima, pa uskoro i prestaje s poku5aji­
rna. Onostaje bez sadrzaja, ali nastavlja djelovati i prazninu
. ro nadomjestaju spontane predodzbe, 5to nazivamo ma5tom iii
sanjarenjem. S ovim stanjem usko je povezan osjeeaj ugode. Tjes­
koba i briga popustaju, a urn ostaje budan i osjetljiv nasvjesno
programiranje. Poveeava se osjetljivost lijeve strane tijela, osobito
grudnog koSa, 5to ukazuje na uveeanu aktivnost desne polovice
mozga i skladniju ravnotezu izmedu aktivnosti Iijeve hemisfere
(razuma) i aktivnosti desne hemisfere (intuicije).
POSTIZANJE ALFA STANJA
Oa biste namjerno za51i na alfa/theta razinu, jednostavno
slijedite ove upute. Za pocetak, zauzmite udoban polozaj, po
ogucnosti uspravljenih leda. Nekoliko puta duboko udahnite iz
trbuha, zatvorite oci i opustite se. Zatvorene oci smjesta izaziva­
:(JMIJECE ISCJEUIVANJA
:ju povecanu proizvodnju alfa/theta valova. Nastavite duboko
. udisati, a za to vrijeme polako odbrojavajte od 5 do 1. Ook odbro­
, javate, tri puta u sebi mental no ponovite i vizualizirajte svaki
, broj. Ovaj postupak uveeat ce vasu spOO'obnost vizual izacije, zato
ne zurite i dopustite umu stvaralacku slobodu. Upamtite da ne
postoji ispravan, odnosno pogresan nacin meditiranja. Kad zavrSi­
te s odbrojavanjem, u sebi ponovite ovu verbalnu afirmaciju: "Sa­
da sam duboko opusten i osjeeam se bolje nego ranije." Nastavite
duboko disati i nakon nekol iko trenutaka zapocnite iznova od­
.brojavati unazad,ovoga puta od broja 10. Izgovarajuci u sebi broj
10, izdahnite, zatim ponovo duboko udahnite i, dok izdi5ete,
mental no ponovite broj 9. Ouboko udahnite i dok izdisete, men­
talno recite 8. Nastavite tako sve do broja 1, pri cemu cete poma­
10 gubiti osjeeaj tezine vlflstitoga tijela, emocija i naravno, uma.
Svaka pojedina meditacifa razlikovat ce se od ostalih, a svakom
meditacijom naucit cete ne5tQ novo 0 sebi. Za vrijeme meditacije
otvaraju se energetska sredi5ta u tijelu; a ona omogucavaju
veean ulazak u covjekov tanani energetski sustav, 5to
povecava nesvjesnu aktivnost.
Vrlo cesto tjelesna napetost, napetost misica, onemogucava
. slobodan protok energije od energetskih sredista do tananog
energetskog sustava. Oa bi se oslobodili te napetosti, koristimo se
drevnim postupcima joge koji pomazu oslobadanju napetosti u
voljno -kontroliranim mi5icima. Budisticki koncept jina i janga
svakoj akciji pretpostavlja jednakomjernu suprotnu' reakciju,
stoga, da bismo se opustili i omlitavili, moramo se napeti i zgrciti.
Nakon 5tO ste d051i dp broja 1, mentalno ponovite slijedeei iskaz:
"Moj urn je potpuno opusten. Svaki put kad dohvatim ovu razinu
uma, uspijevam ga iskoristiti na sve kreativniji nacin." Zatim se u
ovom stanju odmarajte neko vrijeme. Kad osjetite spremnost,
obratite paznju na svoja stopala, udahnite i napnite mi5ice stopala
u najvecoj mogucoj mjeri. Zadrzite dah tri sekunde. Nakon toga
izdahnite i opustite mi5ice stopala. Iznova duboko udahnite i
ponovite postupak, ovoga puta s gleznjevima i listovima. Nastavi­
te s vjezbama ovih dijelova tijela: bedara, straznjice i zdjelice,
srednjegi gornjeg dijela trbuha, grudi i ramena, vrata, ruku i sake.
46
UMIJECE ISCJELJIVANJA 47
. ,.....
..
, ',:';'
2. Tzv. svetatki stav
....
Zgrfite lica tri sekunde. Nakon toga izdahnite. Otvorite
· vsta, isplazite Jezik i razvueite liea u najveeoj mogueoj
· m.;eri; zadrzite dah tri sekunde, zatim opustite misice Iiea i
. izdahnite.
Da biste upotpunili ovu vjezbu, napnite eijelo tijelo (uklju­
· )fujuei i misiee lica) i zadrfite dah. Konacno, po isteku tri sekun­
.de, snazno izbacite zrak kroz nosniee i istovremeno opustite sve
.,miiiCe.
Ova vjezba traje deset do petnaest'minuta i tokom njezina
trajanja vee ste dosegli alfa/theta razinu. Tada mentalno potvrdi­
· te: "Ja sam na alfa razini. Svaki put kad ,dohvatim ovu razinu
uma, postaje mi sve lakSe zaei na sve dublje i zdravije razine."
Obratite paznju na svoje tijelo, i osjetite njezne
vibraeije energije koja protjece kroz vas. Nastavite obraeati paz­
nju joo nekoliko trenutaka i osmotrite spontane predodibe ko­
je yam protjecu umom. Ne pokuSavajte ih kontrolirati. Jedno­
stavno ih promatrajte,ali ne vezujte se uz njih. Plutajuei u njiho­
yom drU§tvu" dopustite umu da odluta do svog utocista, do
mjesta najvete utocistu nema zakazanih sastanaka
i neplaeenih racuna. Tu vas ne uznemirava. Osjeeate zado­
voljstvo i neopterecenost tjeskobom, sumnjom i nesigurnoStu,
pomireni ste sami sa sobom i svojom okolinom. Posve je svejedno
. da Ii se to mjesto nalazi negdje na zemlji iii ste ga stvorili na men­
talnoj razini. Vazno je da to mjesto postane mjestom obno­
ve u stresnim situacijama. Boraveei tamo, uiivajte i potpuno se
opustite. Predlafem da se u utocistu zadriavate do pet minuta.
Osjetila i emocije driite budnim i otvorenim da biste svoje utocis­
te iskusili u najveeoj mogueoj mjeri.
Dosad sam yam predstavio jednostavne i djelotvorne postup­
ke koji urn uvode u alfa/theta stanje. Po ulasku u to
stanje, paznju mozete usmjeriti na vlastito reprogramiranje, kao i
naiscjeljivanje. sposobnost vizualizacije, moiete men­
talno isejeljivati uz pomoe postupkakoji se naziva mentalna pro­
jekcija. Na alfa/theta razini, posredstvom afirmaeije i vizualiza­
cije, mozete projicirati svoju svijest bilo gdje u· kozmos. Ne :
49
48
UMIJECE ISCJELJIVANJA
sto mozete poci kamo zelite, vec se, koristeci mentalnu projek­
ciju, mozete uspjesno iscjeljivati. ,
MENTALNA PROJEKCIJA
Po povratku iz utocista, zapocnite porojicirati svoju -svijest
mentalnim iskazom: "Svoju svijest mogu projicirati kamo god
zazelim." Snazno udahnite i nastavite duboko disati kroz nos, iz­
bjegavajuci stanku izmedu udaha i izdaha. Sklopite dlanove u
visini srca, kako su cinili ranokrscanski sveci (vidi sliku), i nasta­
vite duboko disati, usmjeravajuci paznju na svoje trece oko. Ono
je smjesteno izmedu obrva, neposredno iznad korijena nosa. U
njemu je srediSte vise inteligencije kojim primamo i saljemo pre­
dodzbe. Za to nije potreban nikakav napor. Jednostavno, disite
duboko i ritmicno, te sklopite dlanove u visini srca, cime stimu­
lirate njegov rad i pojacavatesposobnost vizualizacije. Osim toga,
tako neutralizirate magnetski naboj fizickog tiijela koji moze po­
remetiti sposobnost vizualiziranja. Usmjerivsi paznju na trece·
oko spremni ste za pocetak vizualizacije i mentalne projekcije.
Vjestinu projiciranja svijesti i vizualizacije mozete usavriiiti proji­
cirajuci svijest u tri vida materije na fizickoj razini: mineral no,
biljno, te zivotinjsko carstvo.
Prije no sto zapocnete s mentalnom projekcijom, drzite na
umu da - pripremivsi jednom sredista svijesti u sebi, ulaskom na
alfa/theta razinu - morate prihvatiti mogucnost pojave mentalne
projekcije. Ovo ne iziskuje nikakav napor, jer covjek neprestano
mentalno projicira sanjajuci noeu, sanjareci danju, i mastajuci.
Kad zamisljate sebe na nekom osobitom mjestu iii u nekoj situ­
aciji, doista se tame i nalazite u onom vidu u kojem to postoji na
mentalnoj razini. Sve sto postoji na fizickoj razini, prema prvom
aksiomu, prethodno je postojalo na iTlentalnoj razi­
ni. Neka vas to ne zbunjuje, mentalna projekcija nije tek puka
masta. Opazajuci spontane predodzbe u alfaltheta stanju,/opaza­
te zbiljske stvari koje egzistiraju na mentalnoj razini. Prilikom re­
programiranja, stvaranjem novih predodzbi, stvarate novu zbilju
mentalne razine koja ce se kasnije pretvoriti u fizicku.
IJECE ISCJELJIVANJA
Zapocnimo vjezbu projiciranjem svijesti u najjednostavnije
,oblike materije u fizickom svijetu: bezivotnu materiju mineral­
,neg carstva. Naknadncrcemo se pozabaviti podrucjima vece sloze­
" nosti.
, DUboko disuci, vizualizirajte postolje oko metar visoko, na
.' '.udaljenost dva do tri metra. Zamislite smedu stijenu na postolju,
, promjera oko jednog metra. Promatrajuci stijenu, odrfavajte svo­
jih pet osjetila budnim i djelatnim, jer ona su podjednako vazna
na mentalnoj kao i na fizickoj razini. (Poneko pogresno vjeruje u
postojanje sestog osjetila s kojim bi se dozivljavale iskljucivo vise
razine. No, to je tek djelomicno tocno. Sesto osjetilo nije n!sta
od Ijudske intuicije koju iscjelitelji nazivaju vidovitoscu, a ko­
riste je, uz ,preostala osjetila, za sl?oznaju visih razina.)
Nakon sto ste, s udaljenosti od dva metra, stijenu ispitali, fa­
zabrali njezinu velicinu, obl'ik, boju i sastav, zamislite kako joj
stojite dovoljno blizu da je mozete dotaknuti. Zatim zamislite kiT
ko je dodirujete. To ce yam omoguciti da osim vida, upotrijebite i
" 05tala osjetila. Stijena ce yam se pokazati u vecem broju detalja;
dotaknuvsi je, osjetit cete njezinu strukturu, toplinu kao i glatko­
cu i vlaznost. Detalji su vrlo vazni za mentalno projiciranje i iscje­
Ijivanje. Pokusajte dozivjeti sto je moguce viSe odlika predmeta.
Stoga, minutu-dvije ispitujte stijenu izbliza. Duboko udahnite i
mentalno potvrdite : "Nalazim se unutar kamena i osjecam ga u
njegovoj punoci." Tog trenutka naci cete se unutar kamena u ve­
'licini prikladnoj da se udobno smjestite. Polako istrazite kamen.
Kako proizvoljno mozete mijenjati svoju velicinu, ispitajte unu­
trasnjost stijene do molekularne razine. Dok ste unutar kamena,
koristite svoja tjelesna osjetila: gledajte, slusajte, okusite, pomiri­
site i dodirnite - iskusite sve odlike kamena u potpunosti. Da bis­
te osjetili duh stijene,ono sto se moze nazvati rijezinom biti,
upotrijebite, osim osjetila, i svoju intuiciju. Sve stvorene stvari
. posjeduju pojedinu bitnu odliku, dozivljavanjem koje iscjelitelj
moze uistinu osjetiti pravilnost iii nepravilnost njezinihvibracija.
To je neizmjerno vazno za iscjeljivanje jer fizicka dijagnoza boles­
ti, osjecaj nepravilnosti, cesto ukazuje na negativne vibracije i bo­
lest u covjekovom tananom energetskom sustavu.
51
50 UMIJECE ISCJELJIVANJA
.
Za pocetak, predlaiem da provedete tri do cetiri minute u
istraiivanju kamena. Nakon kraceg vremena, odnosno nakon sto
kamen osjetite u njegovoj punoei, zamislite kako ponovno stojite
izvan njega, na oko dva metraod postolja. Zatim mentalno otpus­
tite kamen. Sklopljenih ruku, duboko udahnite i uronite jos dub-
Ije (potpunije se opustite). .
Slijedeca je na redu mentalna projekcija u biljno carstvo.
Sklopljenih ruku, painje usmjerene na trece aka, zamislite loncic
tulipana na postolju pred sobom. Prilikom svake vizualizacije
predmeta iz tjelesnog svijeta ponovite postupak kojim ste ovlada­
Ii istraiujuci stijenu, Napredujuci, moci cete naravno, zamjenjiva­
ti razlicite predmete iz pojedinih carstava. Zasada, promatrajte
tulipane 5 udaljenosti od dva metra. Posvetite tome neko vrijeme,
a zatim zamislite kako sjedite tik do cvijeea. Posegnite rukom i
dotaknite gar Doiivljavajuci biljku, osjetila driite budnim i djelat­
nim. Neko vrijeme posvetite ispitivanju tulipana izbliza. Zatim
duboko udahnite i ponovite iskaz: "Nalazim se unutar tulipana i
doiivljavam ih u njihovoj punoci." I stog trenutka naci cete se
unutar biljke. Predlaiem da istraiivanje tulipana zapocnete 5 cvi­
jetom, ispitate njegove organe, zatim proslijedite na stabljiku, a
ispitivanje zakljucite 5 korijenjem. Kako imate posla sa sloienim
iivim bicem, ne iurite i osjetite ne samo tjelesne odlike biljke,
vec pokusajte stupiti u dodir sa iivotnom silom koja kroz nju
protjece. Ta sila, aps61utna energija, naziva se prana. Predlaiem
da ispitivanju biljke posvetite najmanje pet minuta. Kad iskusite
biljku u njezinoj punoei, iznova se zamislite izvan nje, na oko
dva metra od postolja. Zatim mentalno otpustite biljku, duboko
udahnite i opustite se joS temeljitije (uronite dublje). Ove mental­
ne projekcije u alfa/theta stanju moiete, po izboru, provoditi
kao zasebne vjeibe meditacije ili,kao sto smo pokazali, zamjenji­
vati jedan predmet iii iivo bice drugim, doiivljavajuci ih u slijedu.
Ukoliko se.ne umorite i uspijete sacuvati painju duie vrijeme, na­
dopunite slijed onak? kako sam yam pokazao jer ce Yam, kad ov­
ladate postupcima iscjeljivanja odsutnoga, zatrebati da biste isci­
jelili vise osoba tokom jedne iscjeliteljske meditacije, a pri tom
, .
. ternorati zamjenjivati jednu osobu drugom na isti nacin nakoji
.:.' f{ojiti rate svi jest. . .."
•. Poielite Ii okoncati meditaciju nakon jedne lit dVlje mental­
: .n..projekcije, posluiite se uputama izloienim na kraju ovoga
• ,·lavlja. ' .
. Nakon mentalne projekcije u biljnom, prelazimo na mental­
'. nu projekciju u iivotinjskom carstvu. Uspinjuci se
, Ijestvicom, uspostavljamo "vezu" 5 na vecem. broju
razina. U iivotinjskom carstvu moiete iskuSltl ne samo tjelesne
. L,odlike i iivotnu silu stvorerja koje ispitujete, vec proiivljavate
. " njihove emocije i svijest.
Tokom meditacije duboko disite, a ruke driite sklopljene u
.visini srca. Kad osjetite spremnost, zamislite neku iivotinju na
postolju. kucni Ijubimac je vjerojatno najbolji iz.bor, premda
i" tete zamisliti svaku iivotinju koju poznajete, blla to domaca Zl"
, i"votinja, iivotinja iz zooloSkog vrta iii divljine. Vizualizirajte iivo­
:'."- tinju na postolju i ispitajte njezino fizicko.tijelo do
"c' Nakon izvjesnog vremena zamislite sebe tlk do
ruku i pogladite je. Obratite painju na njezine reakclje. Na taj
cin moiete mnogo nauciti 0 predmetu svog istraiivanja. Nastavl­
te koristeci sva osjetila,a narocito nastojte osjetiti osobnost ii­
s kojom uspostavljate vezu. Pri projekciji svijesti,
driati na umu, nije rijec- tek 0 pukoj masti. Na mentalnoJ raZlnl,
posredstvom nesvjesnoga urna, stupate u vezu saiivotinjom koja
osjeea vasu prisutnost. Stoga budite blagi. Pokusajte se
obratiti tom stvorenju kako biste ga uvjerili u svoje dobre namje:
reo Empatija je vaino pomagalo pri iscjeljivanju, pazapocnite
projicirati subjektivno stanje iivotinje s ste u vezu:
To yam nece predstavljati poteskoeu ukollko zamlJenite uloge I
uiivite se u njezine osjecaje i, po mogucnosti, misli. Nakon sto
dovoljno iskusite tjelesne odlike i osobnost
udahnite i mentalno potvrdite: "Nalazim se unutar zlvotmje I do­
iivljavam je u njezinoj punoei." Istog trena naci. se unutar ii­
votinje, u velicini prikladnoj da se ud.obno
da svoje istraiivanje otpocnete u pluclma. se,
sva svoja osjetila, kako stojite izmedu plucnlh knla I zapocnlte IS­
53
, ,
, ,
;.
!':I
, I
"
I
l
, I
Ii
i'l
i.
"I,
I!
I[
I
"
i
i
UMIJECE ISClEUIVANJA 52
trazivati. Posegnite rukom i dotaknite ih. Osjetit cete njihovo rit­
micko pokretanje prilikom udisanja i izdisanja. Iskusite im sve
tjelesne odlike, ali ne zaustavljajte se na tome; osjetite pravilnost
i nepravilnost u plucima; zapitajte se da Ii rade normalno, da Ii su
zdrava i harmonicna. Konacno, zamjenom uloga, uiivite se u ii­
votinju. Sposobnost potpunog doiivljavanja je stecena, a to vrije­
di i za empatiju. Ucinite sve sto moiete i neka vas ne obeshrabri
ukoliko ne uspijete odmah dozivjeti zivotinju u njezinoj punoei.
To se postize vjeibom. Nakon pluca i podrucja uokolo njih, pro­
jicirajte se na osnovicukicme. Posegnite za jednim od kraljesaka.
Zapazite razliku medu tkivima i organima uokolo kicme. Posveti­
te dvije do tri minute ispitivanju kraljeiaka, kicmenog stuba i sus­
jednog tkiva. Nakon dvije do tri minute, odnosno kad yam se uei­
ni za shodno, projicirajte se u bilo koje mjesto unutar tijela iivo­
tinje. Ukoliko posjetite oboljelo mjesto, zamijetite razliku izme­
du bolesnog i zdravog tkiva. Zatim, uslijedece tri do cetiri minu­
upotpunite svoje istrazivanje. Po zavrietku, vizualizirajte sebe
izvan zivotinje, na dva od postolja. Duboko udahnite i
mentalno otpustite iivotinju i postolje. Pruzite ruke uz bokove i
opustite se.
Navedenom meditacijom mozete nastaviti istrazivati istu zi­
votinju iii odaberite neku drugu. Predlazem da odsada redovito
provodite mentalnu projekciju jer mnogi postupci medijalnog is
c
cjeljivanja oviseo njoj.
Povratak prirodnoj svijesti zapoeinje verbal nom afirmaci­
jom. Duboko, ritmicki disite i mental no potvrdite: "Svaki "put
kad dohvatim ovu razinu, sve lakse zalazim na sve dublje i zdravi­
je razine uma."
Zatim polako otpocnite brojati od jedan do pet. Nakon bra­
ja dva, mental no recite: "Polako izranjam." Brojite dalje i kad
stignete do broja pet, otvoriteoci i recite u sebi: "Posve sam bu­
dan, savrieno opusten i osjeeam se"bolje nego ranije."
• Energija spiritualne, mentaLne i etericke razine, koju koristi­
ITlO pri iscjeljivanju, ulazi na fizicku razinu kroz energetska
ta zvana cakre.
Energijavisih razina izravno djeluje na nase emocije i tjeles­
. ',no zdravlje. Svatko od nas posjeduje sedam cakri (rijec cakra na
'unskrtu oznaeava kotae). Nalik na kotac, cakre su otvori na po­
... nalegeteriekogtijela.' Uistinu, one izgledaju poput izduze­
':, ' r09,uskog lijevka ciji se veei otvor nalazi na povriini eteri.ckog ti­
: jela. Sliene su slusnim pomagalima koristenim u devetnaestom
stoljeeu (vidi sliku).
Cakre se ponasaju kao terminali kroz koje se energija (pra­
na) visih razina prenosi na fizicko tijelo. Razumijevanje nacina na
koji eakre djeluju od bitne je vainosti za razumijevanje i provode­
nje medijalnog iscjeljivanja. Na isti onaj nacin na koji se javljaju
zakreenja u Nvremenim zeljeznickim i zracnim terminalima pre­
opterecenim velikim prometom, moguca su "zakrcenja" pri pri­
jenosu energije kroz ·cakre. Uzrok im je na visim razinama, a P?S­
_Uedica slabljenje tananog energetskog sustava. Ta se
prenosi na fizicku razinu gdje stvara plodno tlo za razvoJ tJelesnih
bolesti.
, Vidovit covjek cesto ce opaziti i osjetiti bolest joS na eteric­
koj razini, prije negoli se ona ocituje u tijelu. On je moze vidovito
. zapaziti koristeei svoje parapsihicke sposobnosti, osjetiti
iii je uociti u bolesnikovoj auri (polju energije koje
prozima svako Ijudsko bite).
U studenome 1982,posjetila me jedna mlada iena zbog pa­
"rapsiholoSkih konzultacija. Tokom razgovora vidovito sam zapa­
I
55
UMIJECE ISCJELJIVANJA 54
zio krupnog, proeelavog covjeka pedesetih godina, s naoealama.
Cinilo se da je u nekoj vezi sa zenom. Upitao sam je za njega i
ona je odgovorila da njezin svekar odgovara opisu. Zapitao sam je
za stanje njegova srca, jer sam opazio smedu mrlju u auri iznad sr­
u auri uvijek ukazuje na bolest. Odgovorila je da
Je s nJegovlm srcem sve u redu, da je bio na pregledu prije dva
mjeseca i da su Iijeenici izjavil i kako mu je zdravlje izvrsno. Prem­
da se bolest jos nije oeitovala u fiziekom tijelu, objasnio sam joj,
da ona posve sigurno postoji i njezin loS ucinak pokazat ee se
prije iii kasnije. Nisam je uspio uvjeriti i ubrzo je otisla. Sest
tjedana kasnije, ta ista mlada zena nazvalame telefonom. Zama­
lila me da njezinog svekra, koji je upravo dozivio sreani udar
iscijelim na daljinu. Objasnila je da se on nalazi u bolnici
intenzivnoj njezi i da bi joj moj pristanak predstavljao veliko
.sto sam i ucinio. Na srecu, on se oporavio,
all svoJe aktlvnosti morae je ograniciti za sva vremena. .
.. Sreani udar kod ovog covjeka mogao se sprijeeiti da mi je, u
vrlJeme kad sam opazio njegovo stanje, bilo omogueeno da radim
s njim i naucim ga da otvori i uravnotezi svoje cakre. (Ne­
moguee je biti zdrav ukoliko cakre ne rade ispravno.) U tom slu­
caju, bolest njegova srca vjerojatno se ne bi prenijela s eterieke na
fizicku razinu. .
Da bih uklonio poremeeaje u cakrama i sprijecio pojavu ba­
lesti, razvio sam jednostavnu vjezbu koja redovitim koristenjem
otvara u uravnotezava eakre kako bi energija glatko protjecala
kroz njih. Postupak otvaranja i uravnotezivanja cakri ima dva­
cilj. Kao. prvo, da biste ocuvali zdravlje, cakre yam moraju
bltl otvorene I uravnotezene. Covjek sa zdravstvenim problem i­
dovodeei eakre u ravnotezu, potiee svoje ubrzano iscjeljenje
I oporavak. Kao drugo, iscjeljivanje drugih zahtijeva prijenos veli­
ke kolicine energije kroz eakre. To se moze postiei tek ukoliko
su one otvorene i uravnotezene.
Odrzavajuei tecajeve, otkrio sam da dobro pripremljeni uee­
nici, s otvorenim i u(avnotezenim cakrama, postiiu mnogo bolje
rezultate u usmjeravanju iscjeliteljske energije na bolesnika nego
u slueaju da otpocnu iscjeljivanje sa zatvorenimi
in cakrama. Praksom sam otkrio da redovito meditiranje, pos­
, k koji odriava eakre zdravim i jakim, poveeava uspjesnost
·eljivanja.
" ­
PRVA CAKRA
Kao sto sam rekao, postoji sedam eakri. Prva, iii korijenska
'cakra smjestena je na osnovici kieme, a kada djeluje vatrene je
boje. To je kanal suptilnih energija koje proii­
• maju zemaljsku razinu. Kad ispravno djeluje, eovjek osjeea duba­
kU osobnu povezanost sa zemljom. Sedam cakri povezano je sa
., sedam najvainijih ilijezda u fiziekom tijelu. Alice Bailey, u svom
:djelu Esoteric Healing, tvrdi: "Sedam sredista moei nalazi se u
. ' predjelima na kojima su smjestene vainije ilijezde, asvako sredis­
'. te, moei, u skladu sa ezoterijskim ucenjem (...) u stvari, njihovo
vanjsko utje,lovljenje."23 .
, Prva eakra odgovara nadbubreinim ilijezdama. Kao sto Je
" poznato, one reguliraju sastav tjelesnih tekueina i nad svakim
bubregom nalazi se po jedna.
DRUGA CAKRA
Druga eakra naziva se sakralnom iii eakrom slezene. Smjes­
tena je neposredno uz reproduktivne organe. Ova eakra odgovara
suncu i stoga, aktivna, blista svim bojama iivotne sile (prane): cr­
, . venom, naraneastom, iutom, plavom i Ijubieastom. Povezana je s
gonadama i upravlja seksualnom i stvaralaekom energijom.
TRECA CAKRA
Treea cakra poznata je pod imenima pupak iii srediste plek­
susa solarisa. Njezina je vainost u tome sto se kroz nju osjeeamo
povezani s fiziekim i eteriekim svijetom. To je otvor kroz koji
57
56 UMIJECE ISCJEUIVANJA
naSa emocionalna energija. Prosjecnom cbvjeku to je
srediste osobnosti. Povezuje sa s crvenom i zelenom bojom.
Cakra pleksusa solarisa odgovara gusteraci, izduienom organu
koji leii iza ieluca i neSto niie od njega. Enzimi gusterace vaini
su za metabolizam masti i proteina. Stovise, gusteraca izlucuje
inzulin koji je od neizmjerne vainosti za uravnoteiivanje razine
seeera u krvi i kontrolu metabolizma ugljikohidrata.
CETVRTA CAKRA
. Cetvrta cakra jest srediste srca. Uiarene je zlatne boje. Ona
je izvor svjetla i Ijubavi, ne samo Ijudske, vee Ijubavi kao agape.
Cakra srca od najvete je vainosti za iscjeljivanje, anjezine prom­
jenljive energije iarisna su tocka pri proucavanju iscjeljivanja. Va­
Ija nauciti misliti iz srca, projicirati vlastitu svijest iz tog iivotnog
sredista, te pri tom usmjeravati mocne iscjeliteljske zrake na one
kojima je vidanje neophodno. Srcana cakra nalazi se tik iznad sr­
ca, a odgovara joj timusna ilijezda. Zasada, malo se zna 0 njezinoj
funkciji, ali suvremena. istraiivanja povezuju je s imunoloskim
sustavom. Premda je ona najveea u doba puberteta, nakon cega
masno tkivo zamjenjuje Iimfaticno tkivo, vjeruje se da ona 'osna­
iuje i uvecava imunoloSki sustav duboko u zrelo doba.
PETA CAKRA
Peta cakra naziva sa cakrom grla. Iskusnom vidovnjaku ona
se prikazuje srebrnkasto-plavom, cesto prosarana zrncem zeleno­
ga.Srediste joj je u strainjem dijelu vrata tik ispod produiene
a proteze se sve do ispod Adamove jabucice. Ova cakra
je vaina jer je srediste Ijudskog izraiavanja koje omogucava stva­
ralacko komuniciranje s vanjskim svijetom. Njome se prenose
namjere duse. Njezine tjelesno otjelovljenje je stitna zlijezda ko­
ja, regulirajuci brzinu metabolizma, cuva tjelesnu ravnoteiu. Na­
lazi ses obje strane dusnika.
SESTA CAKRA
Sesta cakra naziva se cakra obrve iii trece oko. Smjestena je
izmedu obrva, ali nesto povise njih. Isijava dvije osnovne boje: iu­
tu:l tamnozelenu koja u zrelih osoba granici s Ijubicastom. Izrav­
. n6 je povezana s vidom i to ne sarno u tjelesnom, veci u mistic­
-kom smislu uvida u vise razine, intuitivnog vida, vidovnjastva i os­
talih paranormalnih oblika spoznaje. Sjediste je stvaralastva i od
neizmjerneje vainosti za iscjeljivanje odsutnoga.
'. Praksom sam otkrio da istovremeno usmjerene zrake iz tre­
: .;-teg oka i srcane cakre omogucavaju djelotvorno iscjeljivanje na
Na svojim tecajevima objasnjavam kako, prilikom men­
,talnog i tjelesnog aktiviranja ovih dviju cakri, vizualiziram prodi­
:ranje zrake u bolesnika, sto snaino djeluje na njega. Tjelesno otje­
, idovljenje cakre obrve je hipofiza, koja je smjestena na osnovici lu­
-;banje i koja izlucuje nekoliko hormona ciji je osnovni zadatak
. upravljanje rastom i metabol
SEDMA'CAKRA
Sedma cakra poznata jepod imenom krunska cakra. U ak­
tivnom stanju vibrira izraienije od ostalih. Cini kao da titra
mnostvom boja, ali u iskusnom oku prevladava Ijubicasta.Smjes­
tena je na samom vrhu glave i u Hindu tekstovima naziva se loto­
som tisucu latica". To je posljednja cakra koju valja probuditi i
5toga odgovara najvisoj razini duhovnog savrSenstva. Poput osta­
lih cakri, ona je kanal energija koje ulaze u nas s visih razina. No,
za razliku od ostalih, potpuno aktivirana moie se obrnuti i tada
i5ijava poput sredisnjeg sunca, obasipajuci Ijubavlju i velikodus­
jemsvoju okolinu. Krunska cakra odgovara epifizi, koja je smjes­
tena s donje strane srednjeg mozga. U medicinskim
njezina funkcija nije posve razjasnjena, ali postoje dokazi da utje­
ce na rast. Gotovo nista drugo.o njoj se ne zna. Njezina vainost
. za nas leii u cinjenici da je ona receptor iritenzivnih duhovnih
59 58 UMIJECE ISCJELJIVANJA
energija, a upravo te energije preobraiavaju tjelesnu bolest u
zdravlje. Energije koje prodiru kroz krunsku cakru obnovljive su,
a sto se vise duhovne sile utrosi na obnovu, to vise energije utjece
u cakru i stvara nad glavom zbiljsku krunu cistoga svjetla i energi­
je. Neposredno nakon sto sam se sasvim posvetio ,iscjeljivanju, per
ceo sam zapaiati da mi se, za vrijeme i po zavrSetku iscjeljivanja,
glava zaiari iii zavibrira, a ishodiste vibracije nalazi se na tjemenu
odakle se ona prenosi naniie kroz lubanju. Sto sam vise radio, to
iarenje postajalo je sve izrazitije i cinilo se da traje po cijeli dan;
potom danima uzastopce, a pojacavalo se kad bih obratio painju
na nj. Bio je to neizmjerno ugodan osjeeaj, ali zbunjivao me sve
dok me suradnici nisu podsjetili na osobito svojstvo krunske cak­
re da preobree energiju. Mnogi iscjel itelji iskusili su ovaj osjeeaj
iarenja, obicno kao posljedicu duhovnog napora, a kad bi jed­
nom zapocelo iarenje se samo odriavalo.
OTVARANJE I URAVNOTE21VANJE CAKRI
Cakre su, kao sto smo vidjeli, otvori kojima se prenosi ener­
gija u fizicko tijelo; svaka od cakri je ulaz za energiju odredene
frekvencije. Kad se, iz bilo kojeg razloga, jedan od tih ulaza za­
tvori iii zakrci, smanjuje se kolicina energije neophodne za napa­
janje fizickog tijela, a to se kasnije ocituje kao tjelesna bolest. Oa
se to izbjegne, valja otvoriti i uravnoteiiti svih sedam cakri. Upra­
vo to postiie se redovitim koristenjem postupka koji nazivamo
uravnoteiivanje cakre.
Za pocetak odaberite tiho mjesto gdje moiete na nekih pet
minuta udobno sjesti iii leei. Svejedno je da Ii leiite iii sjedite,
vaino je da yam leda budu ispruiena. Poznavaoci lotos poloiaja
mogu se posluiiti njime, a ukoliko yam on pricinja poteSkoee,
ukoliko yam je iz bilo kojeg razloga neudoban, jedriak ucinak
moiete poluciti tako da se ispruiite na leda i privucete ruke uz
tijelo. Oakle, udobno 'se smjestite u lotos poloiaj, sjednite na ster
lac uspravnog naslona iii se pruiite na leda. Zatvorite oei i opusti­
te se. Um prepustite lutanju i ne pokusavajte ga kontrolirati. Pre­
.UMIJECE ISCJELJIVANJA
pUstite mu da pode do utocista, mjesta savrSene opustenosti. Per
' ~ n i t e neko vrijeme u utocistu, a zatim odbrojite unazad od pet
.do jedan, te pri svakom broju duboko udahnite i osjetite kako
'ranjate sve dublje. Ne ogranicavajte urn ni na koji nacin, vee mu
·jxepustite da odluta kamo poieli. Kad stignete do broja jedan, u
tebi ponovite iskaz: "Ouboko sam opusten i osjeeam se bolje ne­
go ranije."
Kao 5to vidite, prilikom svake duhovne vjeibe koristimo pri­
godu da se reprogramiramo. Pptom obratite painju na prvu cakru
koja je smjestena na osnovici kicme. Tog trena cakra ee zavibrira­
ti i osjetit eete lagano treperenje. Kako treperenje izvire iz sredis­
I 'tacakre, tako odredujete njezin poloiaj. Obraeanjem painje na
" cakre zapaiate kako se one otvaraju i sire, a njihov poloiaj posve
. precizno moiete osjetiti kao treperav osjet iarenja koji izaziva
'energija proticuei kroz cakru u auru.
Obraeanjem painje na prvu cakru, ne sarno da joj otkrivate
poloiaj, vee 'je mental nom silom svoje painje i aktivirate. Ovo'
mentalno potlcanje prvi je korak u otvaranju cakri. Slijedeei ker
~ . rak predstavlja disanje svakom pojedinom cakrom. Na ovaj nacin,
unoseei u cakre energiju sadrianu u dahu, koja je energija ocito­
vanje prane (iivotne sile), poticete ih jos izrazitije. S ova dva per
magala, umom i dahom, na raspolaganju lako eete otpoceti prer
ces otvaranja i uravnoteiivanja svojih energetskih sredista. Zapoc­
nite s prvom cakrom (smjestenom na osnovici kicme), obraeajuei
painju na nju. Udahnite u nju te, bez stanke izmedu udisaja i iz­
disaja izdahnite istovremeno intonirajuei iz cakre sveopei OHM.
(OHM je na sanskrtu zvuk univerzalne vibracije. To je zvuk kojim
se Brahma oglasava stvarajuei, a sloien je od zvukova svih stvore­
nih biea.)
Prilikom posljednjeg koraka, dok istovremeno pjevate i izdi­
iete, driite na umu da glazbeni ton koji izvodite mora u cakri
izazvati podudarne vibracije. Ta se pojava moie prispodobiti re­
zonantnim vibracijama violine pobudenim akustickom viljuskom.
Otpjevajte OHM iz svake cakre tri puta zaredom, pocevsi s cak­
. rom osnovice kicme, a zavrSno s krunskom cakrom.
61
60
UMIJECE ISClELJIVANJA
Za svaku cakru OHM povisite za po jedan ton, povezujuei G
s prvom i, uspinjuei se cakrama, otpjevajte svih sedam tonova
Ijestvice. Postupak uravnoteiivanja cakri traje tri do cetiri minu­
te, ali i u tako kratko vrijeme ucinak moie biti izvanredan. Ne sa­
mo sto se cakre otvore, vee se i uravnoteie, stvorivSi tako zdravo
jedinstvo energija koje, na kraju, ojacavaju i revitaliziraju energet­
ski sustav fizickog tijela. I tanani energetski sustav ojacava te ta­
ko stiti covjeka od negativiteta s kojim se susreee, kako u okolini
tako i u sebi. Mnogi Ijudi ucinak ovog postupka usporeduju s
ucinkom polusatne iii dugotrajnije meditacije, a ja ga, u slucaju
nedostatka vremena, cesto preporucam kao zamjenu za duiu me­
ditaciju. U ideal nom slucaju ovaj postupak valjalo bi provoditi
dvaput dnevno: ujutro i kasno poslijepodne. Ne preporuca se ne­
posredno prije spavanja jer potice iivcano uzbudenje pa moie
izazvati nesanicu. Njegovo redovito provodenje ubrzo ee pokazati
svoj povoljan ucinak: um postaje ciliji i oslobada se besplodnih
misli i elektrostatike. Tjeskoba popusta i covjek se osjeea opuste­
nijim. Osim toga, povecanje energetske razine ispunja ga osjeea­
jem blagostanja. Ovaj postupak poveeava dotok prane u fizicko
tijelo i tako ubrzava tjelesno iscjeljivanje i obnavljanje. Omogu­
eavajuei veei protok prane kroz svoje tijelo, postaje sve uspjesniji
i korisniji kanal iscjeljivanja. I scjeljujuei sebe, uspjesnije iscjeljuje­
te druge.
IJECE ISClELJIVANJA
DMO POGLAVLJE
Prana na sanskrtu oznacava apsolutnu energiju, odnosno ii­
· Yotnu silu. Vjeruje se da covjek svakim svojim dahom udise pra­
nu. Postavsi uciteljem pranajame, ucenja 0 dahu, covjek ne ovla­
· dava tek svojim disanjem" vee uranja u iivotnu silu i tako postiie
nadzor nad svojim tananim energetskim sustavom, sto mu orne­
'gueava preobraiavanje energije u svaku potrebnu vibraciju. Ova
;livotna sila djeluje poput' kakvog kozmickog Ijepila, ispunja say
· d06tupan prostor i povezuje sve na svim razinama. Ta praiskonska
sila izvor je svih ostalih sila i energija u kozmosu. Ona prenosi mi­
· sao eterom, a ipak nije misao. Nije ni materija, ali po njoj materi­
js opstoji u svim svojim oblicima. Sve sto jest izvire iz prane i
preobraiavCl se u razl icite vibracije. Prana, ipak, nije svijest, pra­
'na je naprosto apsolutna energija koja sve odrzava: gorivQ iivota.
Bhagavadgita kaze da jogi moze postati uciteljem pranajame
.i, sudjelujuei u neprestanom stvaralastvu cjeline svijeta, postiei je­
dinstvo s njom. Koristeei zivotnu silu i svoj nesvjesni um, on ob­
navlja --zapusteno i iscjeljuje bolesno. To umijeee omogucava mu
da preobrazi sve sto pozeli: Ill. ..) iz stanja u stanje, stupnja u
stupanj, uvjeta u uvjet."24 .
U Katba-Upanishadi prana se usporeduje s vatrom:
o Naciteka, pailjivo poslusaj!
Spoznao samvatru
koja vodi putem besmrtnosti.
Zaista, to je staza do nebesa,
ta vatra, ta energija.
Potporanj sveg stvaranja,
25
ukorijenjena je duboko u duplju srca.
Kad covjek postane uciteljem pranajame, tad on moze apsolutnu
: 'energiju upotrije.biti za obnavljanje, ~ t v a r a n j e i, kao najvainije, is­
63
62 UMIJECE ISCJEUIVANJA
cjeljivanje. Kroz tanani energetski sustav covjeka pranu u najzgus­
nutijem obliku prenosi dah, a ispravnim disanjem poveeava se ra­
zina energije (prane) koja se zatim moie koristiti u odredenu svr­
hu, poput elektricne energije.
PRIRODNO DISANJE
Dahom se u tijelo ne unosi samo kisik. 0 dahu uvelike ovisi
Ijudsko zdravlje jer on odreduje kolicinu i odlike prane sto utjece
u tanani energetski sustav s visih podrucja. Obraeanjem painje i
jasnim sagledavanjem, iscjelitelj uocava vainost disanja. Nepravil­
no disanje remeti prirodan protok energije s visih razina, te ener­
getsko napajanje covjekova tijela. Prana se moie preobraziti u
energiju niiih vibracija, ali njezin izvor je na spiritualnoj razini.
Nepravilno disanje sprecava iscjeljivanje, sto podrazumijeva
samoiscjeljivanje kao i proces obnove. Da bi ocuvao zdravlje, cov­
jek mora pravilno disati. Plltak, nepotpun dah, disanje kroz usta,
te zadriavanje daha izmedu udisaja i izdisaja, razara covjeka na
tjelesnoj razini i, sto je jos znacajnije, onemogueava slobodan
protok prane kroz cakre. Na tjelesnoj razini, plitkim udisanjem
tek djelomicno koristimo mlsiee dijafragme i donju treeinu pluca,
pa ih tako slabimo. Nepravilno disanje ometa slobodan protok
energije s etericke razine, posljedica cega je gusenje emocija. Plit­
ko disanje razara emocije Ijubavi i pripadnosti koje su vezane s
treeom i cetvrtom cakrom, pleksusom solarisom i srcem. Kako
prana ne dopire do treee i cetvrte cakre, razaraju se covjekove ve­
ze i odnosi sa svijetom, ustanovama, Ijudima i mjestima. Prikraee­
nost cetvrte cakre, srca, gusi Ijubav. To je ocito opasno. Navikom
plitkog disanja covjek se odrice Ijubavi, topline i njeinosti. Pos­
Ijedica toga osjeeaj je usamljenosti u svijetu u kojem se zbiljsko is­
punjenje postiie gotovo iskljucivo putem Ijubavi. Dapace, svaka
bolest na eterickoj razini, razini emocija, konacno ee se preobra­
ziti u bolest tjelesne tazine.
Druieei se s malom djecom mogli ste zamijetiti kako ona
prirodno pravilno disu ne razdvajajuei udisanje od izdisanja. Djeci
nlje naucen, vee prirodan ritam kojeg prekida tek nekakav po­
aj. Iscjelitelj svojim djelovanjem postaje "djetinjast" - on
. avlja svoje prirodne ritmove, te dopusta tijelu da im se vrati.
. Ukoliko opazite kraeu stanku izmedu udisanja i izdisanja,
se vjeibom opisanom na kraju ovog poglavlja. Ona ee
am pomoei da na najzdraviji nacin obnovite djecji nacin disanja.
;fa mala stanka moie se ciniti beznacajnom, ali ona pokazuje ra­
zoran ucinak na petu cakru, cakru vrata, i tako sprecava covje­
. kovo samoizraiavanje, sto cesto izaziva tjeskobu i nelagodu.
, , Skodljivo iz vise razloga, disanje kroz usta jos je jedan od ne­
pravilnih oblika disanja. Zanemarujuei prirodne disne putove,
tovjek omogueava prasini da, zaobisavsi filtere i zapreke u disnim
" organimaj ude u tijelo. Prasina, necistoea i ostala strana tijela,
. umjesto da se zadrie na sluznim membranama i dlacicama u nos­
'. "icama, disanjem kro:z usta izravno ulaze u disni sustav. Nakupine
'takvih cestica nadraiavaju bronhijalne kanale i pluea, sto s vreme­
moie upalu iii jos kakvu goru posljedicu. Prolaskom
kroz nos hladan zrak se zagrijava, a topao hladi prije no sto ude u
." tijelo. Disanjem kroz usta osteeujete disni sustav i time sto u nje­
•. ga unosite zrak ekstremnih temperatura.
Jogi Ramacharaka tvrdi da covjek koji po navici dise kroz'
usta "krsi jedan od prirodnih zakona i sije sjeme bolesti."26
Prolazeei uskim i nosnim kanalima, zrak se
procisc.ava od raznovrsnih cestica i prilagodava potrebnoj tempe­
raturi, pa osloboden natruha smjesta zapocinje ispustati pranu u
covjeka. Disuei kroz usta, osim toga, zanemarujete svoje nosne
prolaze 'uslijed cega se oni oneciste i zacepe. Ovo nezdravo stanje
uzrokuje lokalne nevolje poput gomilanja sluzi, upale i infekcije.
JOGA-DISANJE
Joga poznaje postupak koji nam pomaie da se prisjetimo
pravilno disati, a naziva se trodijelnim joga-disanjem. Prije negoli
yam ga izloiim, zelio bih vas upozoriti kako se ne radi ni 0 cemu
5tO vec ne biste znali. Ne poucavam vas nicemu novom. Promis­
65
jill'
UMIJECE ISCJELJI VANJA UMIJECE ISCJELJIVANJA
IZDAH
..........
dijafragma
UDAH

dijafragma
3. Jogijsko disanje
livsi, shvatit eete da Ijudi zapravo uce kako oboljeti, s obzirom na
to da je stanje savrsena sklada i zdravlja izvorno stanje veeine. Bo­
lest je proces koji traje u onoj mjeri u kojoj ga covjek svjesno i
nesvjesno podupire.
Bolest nije staticko stanje biea, vee proces koji tece sve dok
ga ne prestanete odrzavati i, uskrativsi mu podrsku, preobrazite
gao Prestanete Ii je podupirati, promijenite Ii uvjete neophodne za
njezin razvoj, bolest ee se iscrpsti i konacno nestati.
Pravilnim disanjem napajate svoj sustav i u njega unosite zi­
votnu energiju (pranu) koja tjelesne obrambene mehanizme poti­
ce na suprotstavljanje bolesti. Sto su veee snage ukljucene u obra­
nu, to tijelo postaje sve neprikladnijim mjestom za razvoj bolesti.
Pun dah, koji nazivamo joga-dahom, sastoji se od tri temelj­
na daha i smatra se cjelovitim. Cine ga: udisanje iz trbuha, pri ce­
mu se trbuh siri i proteze nanize; poludah, pri kojem zrak iz trbu­
ha ulazi u grudni kos, siri rebra i uzdize ramena; nosni dah, pri
kojem zrak iz trbuha i grudi puni nosne kanale i glavu. Osim sto
unosi vise kisika u tijelo, cjelovito joga-disanje potice rad cakri
jer uvodi pranu kroz trbuh sve do tjemena. Kao sto vam je pozna­
to, sve vibrira, pa tako i prana cije vibracije djeluju na cakre, odr­
zavaju ih otvorenima, te omogucavaju njihov skladan rad.
Pravilno disanje bitan je sastavni dio i ostalih postupaka koje
spominjemo u,ovoj knjizi. Stoga vam preporucam da svakodnev­
no dio vremena posvetite uvjezbavanju postupaka s kojima eu vas
upoznati. Uvidjet eete da je to vrlo korisno.
Sjednite na pod, leda uspravite, a noge ispruzite. Mozete se
posluziti i lotos-polozajem ukoliko vam to odgovara. Udobno se
smjestivsi, polozite desnu ruku na trbuh, tik ispod pleksusa sola­
risa, kako biste lakse pratili ritam disanja i ucinili ga tecnijim i
pravilnijim. Oci ne morate zatvoriti, ali to vam moze olaksati
opustanje i ritmicko disanje. Udahnite i zrakom napunite donji
dio pluea. Pod rukom na trbuhu osjetit eete sirenje misiea dija­
fragme koji slijede lagano sirenje zeluca. Nastavite udisati u sre­
disnji i gornji dio pluca. Sirenjem pluca uzdizu se ramena, te iste­
zu misiei grudndga kosa. Tokom poludaha poneko osjeti bol u
gornjem dijelu leda izmedu lopatica. Uzrok mu je u grcu misiea
67
66 UMIJECE ISCJELJIVANJA
koji su s vremenom izgubili elasticnost, sto je, dobrim dijelom,
posljedica nepravilnog disanja. Neka vas ta mala neugodnost ne
obeshrabri. Budite ustrajni i za nekoliko dana, kad misici vrate
prirodnu elasticnost, nelagoda ce nestati. Nakon sto zrak ispuni
pluca, napunite njime nosne kanaIe i glavu, sto ce proizvesti lagan
osjecaj ugode. Izdisuci, obrnite postupak i prvo ispraznite nosne
kanale, a tek zatim gornji, srednji i donji dio pluca. Ramena ce
yam se spustiti, a dijafragma vratiti u svoj prirodan polozaj. (Vidi
sliku.) Ne odvajajuci udisanje od izdisanja, posvetite ovoj vjezbi
oko pet minuta.
I sprva vjezbajte svakodnevno, a kad jednom ovladate rit­
mom, postat ce yam to prirodan nacin disanja. Vodite brigu 0
svom disanju i staru naviku plitkog udisanja redovito i blago za­
mijenite cjelovitim dahom. Ipak, zelio bih vas upozoriti: budite
blagi prema sebi! Ne postanite htvom samopromatranja i brige 0
disanju. Ne stvarajte maniju od toga jer cete tako zanemariti osta­
la podrucja i umjesto da se oslobodite, jos cete se vise ograniciti.
UDISANJE FLUIDA
Postoji vrlo korisna inacica prethodne vjezbe od koje se raz­
likuje samo po tome sto tokom udisanja zamisljate fluidnu zivot­
nu silu kako utjece zajedno s dahom. Rijec je, naravno, 0 prani
koju vizualizirate kao fluid iii, slikovitije, fluid prozet svjetlom i
energijom. Pri svakom udisaju zamisl ite taj flu id kako utjece u
vase nosne kanale, sinuse, bronhije i pluca, a pri izdahu, zamisli­
te kako se energija siri vasim tijelom, dohvaca organe, tkiva, sta­
nice, sve do molekula samih. Dodatni ucinak ovoga postupka og­
leda se u reprogramiranju uma i sredista svijesti po cijelome tijelu,
ukljucujuci i stanicne jezgre.
Vizualizacijom tjelesne obnove sve do stanicne razine, stva­
rate zbilju na mentalnoj razini koja, preobrazbom, tjelesne stani­
ce napaja energijom.
Cjelovito disanje ubrzo pokazuje svoj pozitivan ucinak pove­
canom zivotnom snagom. Naklonost tjeskobi i depresiji slabi, sto-
UMIJECE ISCJELJIVANJA
vise, polako se gube nervozne vibracije i nezdrave misli sto ih pra­
te. Povecava se strujanje cuvstava koja, nakon sto se cakre otvo­
re, postaju dublja. Pravilno disanje osvjezava pamcenje; covjek
ojacava veze sa svojim ja i svojom osobnom voljom. Sto vise pra­
ne utjece u vas, osjecate sve vecu unutrasnju snagu i energiju. S
poveeanom pranom na raspolaganju, lakse nadvladavate lose
navike i oslobadate se razlicitih ovisnosti. Umijeee joga-disanja
osobito koristi strasnim pusacima jer znacajno smanjuje potrebu
za pusenjem. Pravilno disanje pretpostavka je mnogih postupaka
navedenih u ovoj knjizi. Stoga vee svojim prvim slijedeeim dahom
zapocnite disati duboko i cjelovito, te pokusajte usvojiti pravilno
disanje kao naviku. Ako u tome uspijete, nepravilno disanje vise
yam neee ciniti poteskoea.
69
....
68 UMIJECE ISCJELJIVANJA
OSMO POGLAVLJE
ISCJELJI VANJE ODSUTNOGA
Ovladavajuci iscjeljivanjem, postat cete sve svjesnlJI svoje
unutrasnjosti te bolje upoznati one JA JESAM, svoje nesvjesno
ja. Osjetit cete povecan protok prane kroz svoj tanani energetski
sustav kojim se energija usmjerava i raspodjeljuje, lakse cete ocu­
vati paznju i prisjetiti se tko ste. Ponovno budenje i oslobadanje
nesvjesnoga ja od bitne je vaznosti za uspjeh iscjeljivanja. Odbivsi
iskljucivo poistovjecenje sa svojim nizim (svjesnim) ja, vracate se
u ravnotezu i postajete kanalom iscjeliteljske energije. Vasa kariz­
ma, znak novouspostavljene ravnoteze, tada postaje ocita Ijudima
s kojima se susrecete, a moe iscjeljivanja postaje vas neodvojiv dio.
"Ako covjek zaista zeli ovladati umijecem (u nasem slucaju iscje­
Ijivanja), poznavanje postupaka nije mu za to dovoljno", kaze
nam suvremeni ucitelj zena, D. T. Suzuki. "Valja transcendirati
granice metode, tako da umijece postane prirodno, izraslo iz nes­
vjesnoga. "27
Iz prethodnih poglavlja poznato vam je da um pri beta frek­
vencijama na svjesnoj razini misli u pojmovima. Opadanjem frek­
vencije mozdanih valova na alfa/theta razinu, on pocinje misliti
u slikama. Upravo na nesvjesnoj razini alfa/theta valova tece pro­
ces iscjeljivanja i obnavljanja, kao sto na njoj iscjeliteljska energija
najlakse prelazi s covjeka na covjeka.
USMJERAVANJE ISCJELlTELJSKE ENERGIJE
Mentalnom vizualizacijom Ijudska bica mogu po volji proji­
cirati svoju svijest bilo gdje u kozmos. Uz pomoc mentalne pro­
jekcije moguce je mijenjati i tjelesnu stvarnost vizualiziranjem no-
UMIJECE ISCJELJIVANJA
ve zbilje na mentalnoj razini. Stovise, vizualizacija omogucava us­
mjeravanje mentalne (iscjeliteljske) energije na bolesnike kojima
je neophodna. Vizuatizaciju je moguce usporediti sa sanjarenjem,
za razliku od kojega ona ne nastaje nasumice, vee je svjesno prog­
ramirana verbalnim afirmacijama koje prethode iscjeljivanju iii su
mu istodobne. Svjestan um, odnosno racionalan, objektivan um,
moguce je prispodobiti kompjutorskoj tastaturi. Uz njenu pomoc
covjek moze programirati iii drugim rijecima, postaviti zahtjev
sredisnjoj banci podataka - onome sto Edgar Cayce naziva Akasa
zapis, a Carl Jung kolektivno nesvjesno - i na zaslonu svjesnoga
uma pojavit ce se informacija u formi slike. Ovu prirodnu sposob­
nost programiranja slika mozemo iskoristiti za razvijanje postu­
paka koji su sveobuhvatno primjenljivi pri iscjeljivanju i tako
omoguciti usmjeravanje iscjeliteljske energije na bolesnika.
DOZIVLJAJ ALFA STANJA
Pouzdana metoda voljnog ulaska u alfa stanje stoji vam na
raspolaganju. Kako se iscjeljivanje ne sastoji tek od verbalne
afirmacije i vizualizacije, ova metoda neophodna je za uspjesno
kanaliziranje energije iscjeliteljevim tijelom dok se on nalazi na
alfa/theta razini. Nije na odmet podsjetiti da, samo po sebi,
usmjeravati energiju jos uvijek ne znaci biti iscjeliteljem.
Usmjeravanje ove energije omogucava tek sveza izmedu izvo­
ra iscjeljenja i kanala koji tek uvjetno nazivamo iscjeliteljem.
Predmet ovoga poglavlja bit ce usmjeravanje iscjeliteljske energije
umom, odnosno njezino fokusiranje s mentalne razine usvrhu
tjelesnog iscjeljenja. Izlozit cu vam, zatim, vee poznatu tehniku
disanja i meditacije u kombinaciji s mental nom projekcijom, pos­
tupak koj i se naziva vizualni zaslon.
PREDAJA
Iscjeljivanje izrasta iz nesvjesnoga uspostavljanjem sveze cov­
jeka s izvorom iscjeljenja. Dozivljaj te sveze otezava ego koji je
71
70
UMIJECE ISCJELJIVANJA
UMIJECE ISCJELJIVANJA
proizvod svjesnoga uma. Da bi otvorio svoje dveri iscjeliteljskoj
energiji, iscjelitelj mora svrgnuti ego, pazeci pri tom da ga posve­
ma ne unisti. Tek tada moze uspostaviti svezu. Posvemasnja sveza
postize se cinom iscjeliteljeve predaje: njegov ego uzmice da bi
oslobodio mjesto za ono JA JESAM.
Gin predaje uvijek se zbiva u sadasnjosti, ali mora se ponovi­
ti mnogo puta da bi se duboko utisnuo u covjeka. Ubrzati se mo­
ze meditacijom, joga-disanjem, vizualizacijom, a osobito verbal­
nom afirmacijom. 5to vise potvrdivali svoju zelju da postanete ka­
nalom, da se predate protoku energije, brze cete napredovati.
Verbalna afirmacija pokazuje najveci ucinak kad se covjek
nalazi u alfaltheta stanju. Osim toga, postizanje alfa/theta stanja
pretpostavka je uspjeha svih vidova iscjeljivanja. Svoju prvu iscje­
liteljsku meditaciju zapocet cemo zato ulaskom na alfaltheta ra­
zinu.
ISCJELJIVANJE NA ALFA/THETA RAZINI
Da biste dohvatili alfa/theta razinu slijedite ove upute: is­
pravite leda i udobno se namjestite. Disite, kao sto ste naucili u
prethodnim vjezbama, cjelovito i ne razdvajajte udisanje od izdi­
sanja. Istovremeno se opustite i zapocnite odbrojavati od 5 do 1,
vizualizirajuci i ponavljajuci u sebi svaki broj tri puta. Kad dodete
do broja 1, u sebi izrecite: "Duboko' sam opusten i osjecam se bo­
Ije nego ranije". Nastavite s dubokim joga-disanjem, a kad osjeti­
te spremnost, odbrojite od 10 do 1. Pri svakom izdisaju mental­
no ponovite svaki pojedini broj. Nastavite tako sve do broja je­
dan. Dotada, osjetit cete se vrlo laganim, opustenim i mental no
posve budnim. Potvrdite u sebi: "Svaki put kad dohvatim ovu ra­
zinu u stanju sam sve kreativnije koristiti svoj um".
OSNOVNA VIBRACIJA PRANE
Pomocu ove meditacije ovladat cete alternativnom meto­
dom opustanja fizickoga tijela. Umjesto naprezanja i opustanja
4. Vizuelni zaslon
73
-
72
UMIJECE ISCJELJIVANJA
pojedinih dijelova tijela, sto su elementi mentalne projekcije, to­
kom ove meditacije na njih svjesno obratite paznju i mentalno ih
potaknite kako biste osjetili njihovu vibraciju. Tada cete mental­
no osjetiti popustanje napetosti. Spomenuta vibracija naziva se
osnovna vibracija prane i prati vas neprestano kao man ifestacija
vaseg eterickog tijela. Postajete je svjesni u trenu kad se etericko
tijelo.oslobodi suzanjstva fizickoga tijela, a sto se zbiva u alfal
theta stanju, snu iii za vrijeme meditacije.
Ponekad se covjek iznenada probudi iz sna nesposoban pok­
renuti svoje fizicko tijelo koje potresaju snazne vibracije. Ova
privremena vibracija i paral iza javlja se u slucaju da se covjek os­
vijesti prije no sto se njegovo etericko tijelo vratilo u rukavicu fi­
zickoga tijela.
U vrijeme sna etericko tijelo izlazi iz fizickoga tijela da bi
se napunilo energijama visih razina. To je jedna od svrha spavanja.
Ukoliko vam se probudi svijest za vrijeme djelomicnog izbivanja
eterickog tijela izvan fizickoga, iii ako udruzite nesvjesnu sa svjes­
nom mentalnom aktivnoscu, svjesno cete iskusiti tu vibraciju.
Ovo potonje desava se iscjelitelju u alfaltheta stanju, pri cemu
valja obratiti paznju na dozivljaj obnoviteljskog ucinka koji poka­
zuje osnovna vibracija prane. Njezina blagotvornost jest u tome
sto opusta i obnavlja fizicko tijelo, kao i u tome sto omogucava
izravno iscjeljivanje polaganjem ruku.
OPUSTANJE FIZICKOGA TIJELA
Tijelo zapocnite opustati obracanjem paznje na stopala. Na­
kon kraceg vremena osjetitcete treperenje izazvano optokom krvi.
Ne radi se 0 vibraciji prane, ali ponekad moze dovesti do nje. Ob­
racanje paznje, pored ostalog, odrzava vas na alfaltheta razini.
Zadrzite Ii se dovoljno dugo u tom stanju, osjetit cete vibraciju
prane. Za sada, obratite paznju na nozne prste, treperenje u nji­
ma, te osjecaj opustanja koji nakon toga slijedi. Vibracija sesiri
stopalima i opusta ih. Postupaknastavite obracanjem paznje na
gleznjeve, sve dok oni ne zapocnu podrhtavati i opustati se. Vizu-
UMIJECE ISCJELJIVANJA
alizirajte sebe kako masirate i gladite gleznjeve; to moze pomoci
da se opuste. Ovom se vizualizacijom mozete posluziti u vezi s bi­
10 kojim dijelom tijela za koji pretpostavljate da bi mu to godilo.
Mentalan razgovor s razlicitim dijelovima tijela pomaze njihovu
opustanju. Drzite na umu da svaka stanica posjeduje vlastito sre­
diste svijesti ida vase misli i rijeci utjecu na njih.
Postupak tjelesnog opustanja nastavite obracanjem paznje
na listove, a zatim na koljena. Zapazit cete kako treperenje dopire
do bedara. Obracajte paznju na njih sve dok se posve ne opuste.
Postupak ponovite s bokovima, straznjicom, predjelom zdjelice,
donjim dijelom trbuha i leda, gornjim dijelom trbuha i sredisnjim
dijelom leda. Zatim obratite paznju na svoje disanje, sve dok ono
ne postane duboko i ritmicko. Vizualizirajte pranu kako pri sva­
kom udisaju utjece u vas disni sustav, odnosno kako pri svakom
izdisaju prana u vidu fluida nabijenog energijom izbija iz vasih
grudi. Osjetit cete treperenje u grudima i ramenima. Obratite paz­
nju na ramena i opustite ih. Netko tada osjeti osnovnu vibraciju
prane. Ona se prepoznaje po tome sto, za razliku od ostalih osjeta
i vibracija, traje i nakon sto na nju prestanete obracati paznju.
Opustivsi ramena, usmjerite paznju na prste. Nastavite s opusta­
njem prstiju, ruku, zaglavaka, podlaktice, lakta, nadlaktice; zatim
se posvetite vratu. Lice zasluzuje osobitu paznju. Vecini Ijudi
emotivna napetost pohranjena je u misicima lica. Zapocnite s ce­
Ijusti, nastavite s bradom, ustima, obrazima, nosom, usima, oci­
ma, celom; pratite osjecaj treperenja kako se siri vratom i konac­
no obuhvaca i opusta cijelo tjeme. U tom trenutku vecina Ijudi
osjeti osnovnu vibraciju prane koja je stupila na mjesto trepere­
nja. Vibracija prane uglavnom zapocinje u grudima, ali ubrzo se
prosiri cijelim tijelom ako je ono potpuno opusteno.
Osnovnu vibraciju prane poneko prepoznaje tek uz vjezbu,
ali gotovo svakome vjezba je potrebna da bi tu vibraciju uspjesno
iskoristio. U trenu kad se cijelo tijelo opusti, a vi osjetite osnovnu
vibraciju prane u njemu, vizualizirajte i osjetite kako val energije
utjece u vasu krunsku cakru i odatle se razlijeva po cijelome tije­
lu, opusta ga i okrepljuje. Prepustite um lutanju. Na pojavu spon­
tanih predodzbi, mentalno potvrdite: "Svaki put kad dohvatim
75
74
UMIJECE ISCJELJIVANJA UMIJECE ISCJELJIVANJA
ovu razinu, sve mi je lakse uroniti u sve dublje i zdravije razine
uma". Zatim se vizualizirajte u svom utocistu. Zadrzite se u nje­
mu oko pet minuta iii duze ako za tim osjetite potrebu. Vratite
se iz utocista i mentalno potvrdite: "Otvoren sam kanal iscjelji­
vanja i iscjeliteljska energija protjece kroz mene".
VIZUALNI ZASLON
Vizualizirajte bijeli zaslon (nalik na filmsko platno) na dva
metra ispred sebe. Vizualizirajte ga na postolju, postavljenog tako
da za nekih tridesetak stupnjeva nadvisuje razinu vase glave. Men­
talno izrecite ime osobe koju zelite iscijeliti, podignite pogled za
tridesetak stupnjeva i qpazit eete njezin lik na zaslonu. To ee vam
poei za rukom bez napora ukoliko se prethodno uvedete na prik­
ladnu razinu svijesti. Alfa/theta stanje urodit ee spontanom poja­
vom bolesnikova lika na zaslonu. Otvorite Ii srce, svoju cetvrtu
cakru, i posegnete Ii za bolesnikom pridrzavajuei ga s Ijubavlju,
njegova slika zadrzat ee se na zaslonu bez treperenja. Otkrio sam
da se gotovo sve poteskoee u vizualiziranju mogu rijesiti tako da
iscjel itelj otvori svoje srce i osjeti naklonost i suosjeeanje prema
osobi koju vizualizira. Nakon sto ugledate bolesnika na zaslonu,
primaknite mu se i polozite svoju desnu ruku na njegovo srce, a
lijevu na leda nasuprot srcu. Svih pet osjetila odrzavajte otvore­
nim, aktivnim i budnim, te se prepustite osjeeajima. Pod osjeea­
jima ne podrazumijevam emocionalno vezivanje. Prigodom iscje­
Ijivanja, kao i prigodom svake druge duhovne iii psihicke aktiv­
nosti, nikada se ne iskljucuju ni osjetila niti osjeeaji. Naprotiv, da
biste postali djelotvornim kanalom, morate dopustiti slobodan
protok emocija, a svoja osjetila morate odrzavati otvorenima.
Jednostavno, nastojte se ne prepustati plodovima svoga rada. Ne
smijete dopustiti vlastitom egu da utjece na vas rad u toj mjeri
da se osobno vezete uz odreden slucaj. Kako ste tek kanal iscje­
Ijivanja, svoj posao morate obavljati bez teznje za nagradom.
Bhagavadgita kaze: "Na ovome svijetu tek htvovanje oslobada.
Stoga ( ...) nek ti djelo ne resi naklonost, tek htva nek bude".28
Ukoliko zelite izbjeei treperenje prilikom vizualizacije, ne
zaboravite otvoriti srce, a sliku eete na zaslonu zadrzati obraeaju­
ei paznju na nju srcem i nesvjesnim umom.
Srce pobuduje sudjelovanje usmjeravajuei mentalnu paznju
na nj. S desnom rukom na srcu punom daha oslobadate emocije
Ijubavi, a usmjeravajuei njihovu energiju na bolesnika izbjegavajte
sve poteskoee pri mentalnoj vizualizaciji. Nakon sto vizualizirate
svoje ruke na bolesniku, zamislite kako one postaju vrele i kako
kroz njih protjece energija. Uzivite se u najveeoj mogueoj mjeri u
stanje svoga bolesnika, jer vee prilikom prvog slijedeeeg koraka
morate osjetiti kako on energiju prihvaea. Trebali biste osjetiti
kako je on zahvalno prima i (po moguenosti) dozvoliti sebi da os­
jetite njezin povoljan ucinak dok protjece bolesnikovim tijelom.
Udubite se bez zurbe u ovaj trenutak iscjeljivanja te ga dozivite
u svoj njegovoj punoei. 5to manje mislite 0 sebi i sto se vise pos­
veeujete svom radu, to su veei izgledi na uspjeh. Stoga budite str­
pljivi i dopustite iscjeliteljskoj energiji da protjece kroz vas. Pred­
lazem da za pocetak ovaj osobit vid vizualizacije izvodite oko pet
minuta.
NAPAJANJE AURE ENERGIJOM
Kad primijetite da je ovaj postupak pomogao bolesniku, vi­
zualizirajte se na oko dva metra od vizualnog zaslona. Zatim, os­
jeeajuei energiju kako struji vasim rukama, duboko udahnite i
uronite jos dublje. No, umjesto da energiju projicirate na pojedi­
ne dijelove bolesnikova tijela, iscjeliteljskom energijom ispunite
bolesnikovu auru (energetsko polje sto ga okruzuje). Ova se vizu­
alizacija najlakse postize zamisljanjem zrake svjetlosti kako istje­
ce iz ruke i ispunja bolesnikovu auru. Zraceei ovom energijom,
vizualizirajte bolesnika kako se smijesi, sretan i zdrav, jer ono sto
stvorite na mentalnoj razini ubrzo ee se prenijeti na tjelesnu. Nas­
tavite napajati bolesnikovu auru energijom, te zamisljajte kako je
on prihvaea, ovoga puta u vidu topline sto se siri kozom do sva­
kog pojedinog dijela njegova tijela, sve do samih stanica. Predla­
77
76
UMIJECE ISCJELJIVANJA
UMIJECE ISCJELJI VANJA
zem da ovaj postupak isprva provodite dvije do tri minute. Uei­
~ a k na bolesnika bit ce snazan i pozitivan. Ispunit ce ga energi­
Jom (pranom) i uvecati njegovu zivotnu snagu, sto osobito koris­
ti iscrpljenom bolesniku. On upija pranu koju vi prenosite i tako
se napaja njome na isti naein na koji se prazan automobilski aku­
mulator napaja punim. Ne smijete se olako odreci ovoga postup­
ka zato sto u njemu iscjelitelj nikada izravno ne dodiruje bolesni­
kovo fizieko tijelo. Iscjelitelj djeluje na visim razinama, a boles­
nik, na kraju krajeva, pretvarajuci energiju koja protjeee iscjelite­
Ijem, vida sam sebe. Iscjelitelj moze utjecati samo na bolesni.kovo
eterieko i mentalno tijelo. Na bolesniku je da energiji omoguci
djelovanje na tjelesnoj razini. U tome je vaznost bolesnikova sta­
va. 5to je bolesnik receptivniji, to ce iscjeljivanje biti djelotvorni­
je. Kako stvari stoje, bolesnik uvijek sam sebe iscjeljuje.
Svaki postupak kojim se prana kanalizira u bolesnika i is­
punja njegovu auru energijom od koristi je za iscjeljivanje, jer re­
ceptivan bolesnik omogucit ce struji energije u svom tananom
energetskom sustavu (sustavu eterieke razine) da se prenese na
fizieku razinu na kojoj se moze upotrijebiti za iscjeljivanje tjeles­
nih bolesti.
Bolesnikovu auru isprva napajajte iscjeliteljskom energijom
od tri do pet minuta. Posve puna, aura raste i blista zivotnom sna­
gom, a cijela povrsina postaje joj glatka i jednolika. Tamne mrlje
u auri nakon punjenja trebale bi iseeznuti. Kad bolesnikovu auru
posve ispunite energijom, duboko udahnite, opustite se i mental­
no potvrdite: "Iscjeliteljska energija te iscijelila, iscjeljuje te i isci­
jelit ce te". Naposljetku, mental no otpustite bolesnika, jos jed­
nom udahnite i izdisuci otpustite zaslon.
NAPAJANJE TANANOG ENERGETSKOG SUSTAVA
U zavrsnom stadiju iscjeliteljske meditacije iscjelitelj ener­
gijom napaja sebe sama. Napajanje zapoenite dubokim udahom,
koji zadrzite neko vrijeme, a um istodobno prepustite lutanju.
Tog trenutka osjetit cete val energije kako protjeee vasim tjeme­
nom (krunskom eakroml, utjeee u cijelo tijelo, te ga tako osvje­
zava i iscjeljuje. Osjetit cete kako on istjeee kroz jagodice prstiju
ruku i nogu i kako za njim slijedi novi val energije. Val za valom
protjeee vasim tijelom, sve dok ne osjetite da su eakre zasjale. Is­
prva, taj osjecaj jedva je zamjetan i ogranieen na krunsku eakru,
ali povecanim iscjeliteljskim iskustvom, povecat ce se i njegova
snaga.
Proticanje iscjeliteljske energije eovjekom utjeee na energet­
ska sredista (eakre). S vremenom, sve eakre se otvore i uravno­
teze i energija se istodobno siri kroz njih. Svaka eakra izaziva oso­
bite osjete. Ovi osjeti dobar su znak jer pokazuju da su eakre ot­
vorene i da iscjeliteljska energija protjeee njima. Mnoge duhovne
tradicije ove osjete smatraju bozanskim darom, stoga vam predla­
zem da ih potpuno dozivite kad se pojave.
Vremensko trajanje napajanja energijom odredujete intuitiv­
no. Pri izravnom iscjeljivanju (polaganjem rukul, obieno je za to
potrebno izmedu tri i pet minuta. Napajanje nakon meditacije is­
cjeljivanja odsutnoga zahtijeva znatno vise vremena.
Posljednji korak ove meditacije, kao i meditacija koje cu
naknadno izloziti, ukljueuju povratak prirodnoj svijesti. Postupak
zapoeinjete verbalnom afirmacijom. Nakon sto osjetite da ste se
napunili energijom, mental no potvrdite: "Usmjeravajuci iscjeli­
teljsku energiju, iscjeljujem sebe, te postajem sve snaznijim kana­
10m iscjeljivanja." Zatim zapoenite polako brojiti od 1 do 5. Od­
brojite 1,2, pa u sebi recite: "Polako izranjam"; odbrojite 3, 4, 5
i otvorite oei. Istodobno u sebi recite: "Posve sam budan, savrse­
no opusten i osjecam se bolje nego ranije."
79
78
UMIJECE ISCJELJIVANJA
DEVETO POG LAVLJE
MENTALNO ISCJELJIVANJE
Kao sto vam je poznato, covjek moze proizvoljno projicirati
svoju svijest (nesvjesni um) bilo kamo u kozmos. Ta sposobnost
uspavana je u svakome od nas i bitan je element iscjeljivanja od­
sutnoga. Ona vam omogueava da ovladate postupcima mentalne
projekcije i vizualnog zaslona. U ovom poglavlju poei eete korak
dalje i usvojiti postupak projiciranja svijesti unutar fizickoga tije­
la osobe koju zelimo iscijeliti.
Prije svega, udubno se namjestite, po moguenosti uspravlje­
nih leda. Zatvorite oci i duboko disite, ne razdvajajuei udisanje
od izdisanja. Nakon sto izvjesno vrijeme disete na ovaj nacin, dos­
pjet eete na alfa/theta razinu, 5 koje ne samo sto mozete projici­
rati svijest u tude tijelo, vee' mozete posluziti i kao kanal njegova
iscjelj ivanja.
Nastavite 5 joga-disanjem dvije do tri minute, a zatim pocni­
te odbrojavati od 5 do 1. Svaki broj vizualizirajte i ponovite u se­
bi tri puta. Ne zurite. Kad osjetite spremnost, mentalno potvrdi­
te: "Nalazim se na alfa razini i osjeeam se bolje nego ranije." Nas­
tavite duboko disati i nakon nekoliko trenutaka zapocnite pola­
ko odbrojavati od 10 do 1. Pri svakom izdisaju mentalno ponovi­
te pojedini broj, sve dok ne dodete do broja 1. Zatim u sebi izgo­
vorite drugu mentalnu afirmaciju: "Svaki put kad zadem na ovu
razinu uma, sve mi je lakse zaei na sve dublje i zdravije razine." .
Potom obratite paznju na svoja stopala. Uskoro, osjetit eete
kako ona vibriraju. Uocite kako se vibracija siri stopalom i posve
opusta misiee, kosti i tkivo. Slijedite je dok sa stopala prelazi na
gleznjeve. Osjetite kako se gleznjevi opustaju oslobodeni pritiska
i napetosti. Nastavite slijediti vibraciju u listovima koji se takoder
opustaju. Zatim obratite paznju na to kako se vibracija siri svim
UMIJECE ISCJELJIVANJA
dijelovima fizickoga tijela. Svaki djelie vibrira, dok napetost i pri­
tisak popustaju. Kad vibracije obuhvate cijelo tijelo, ponovite ovu
verbalnu efirmaciju: "Osjeeam vibracije i moj (ubacite naziv dije­
la tijela) posve je opusten." To ee biti poticaj sredistima svijesti u
vasem fizickom tijelu da se posve opuste.
Kad osjetite vibracije u cijelome tijelu, kao i to da su priti­
sak i napetost minuli, mental no potvrdite: "Moje tijelo je posve
opusteno i osjeea se bolje nego ranije". Prepustite um lutanju i
nakon nekoliko trenutaka vizualizirajte se u utocistu. U njemu
provedite oko pet minuta, a za to vrijeme trebali biste osjetiti si­
renje osnovne vibracije prane tijelom. Nakon nekih pet minuta
mental no se vratite do mjesta na kojem meditirate i potvrdite se­
bi: "Otvoren sam kanal i iscjeliteljska energija protjece kroz me­
ne". Zatim vizualizirajte zaslon na dva metra ispred sebe, tridese­
tak stupnjeva povrh razine glave. Mentalno izrecite ime osobe ko­
ju zelite iscijeliti, podignite pogled na tridesetak stupnjeva i ugle­
dat eete tu osobu na zaslonu.
KORISTENJE TRECE CAKRE
U prethodnom poglavlju izlozen je postupak iscjeljivanja od­
sutnoga uz pomoe cetvrte i seste cakre, ali bez ulaska u bolesni­
kovo tijelo. Da biste djelovali unutar bolesnikova tijela, morate
obratiti paznju na svoju treeu cakru (pleksus solaris), koja ee vam
to omogueiti.
Djelovanje unutar bolesnikova tijela zapocnite obraeanjem
paznje na srcanu cakru, te disanjem iz nje. Nakon nekoliko tre­
nutaka polozite ruku na srce da biste lakse zadrzali bolesnika na
zaslonu. Pazljivo promotrite njegovo tijelo i uzivljavajte se sve
dok ne osjetite njegove "bitne" odlike i vibracije. Uzivljavanje u
tijelo neophodno je za uspostavljanje sveze i dozivljaj njegove pu­
noee. Zatim obratite paznju na svoju treeu cakru, a istodobno 5
Ijubavlju pridrzavajte bolesnika pred sobom. Nastavite obraeati
paznju na svoju treeu cakru sve dok ona ne zavibrira. Kad osjetite
vibraciju, zamislite sponu koja vezuje vas pleksus solaris 5 bolesni­
p
81
80 UMIJECE ISCJELJIVANJA
UMIJECE ISCJELJI VANJA
kovim. Osjetite zatim kako vas bolesnik privlaci k sebi, kao i trzaj
spone kojom ste povezani. Ne opirite se, vee, dok spona postaje
sve kraea, dopustite bolesniku da vas privuce. Kad se posvema
predate, osjetit eete kako se stapate s bolesnikom.
DIJAGNOSTICIRANJE UNUTAR TIJELA
Ovakvim koristenjem trece cakre uspostavljate dublju vezu
s bolesnikom, te lakse zapazate njegove osjecaje i negativne vibra­
eije njegova energetskog sustava. Po ulasku u bolesnikovo tijelo,
mentalno potvrdite: "Nalazim se izmedu krila bolesnikovih plu­
ca." Istoga trenutka tamo eete se u prikladnoj velicini i naei. Is­
pruzite ruku i dotaknite jedno krilo. Upotrijebite sva svoja osje­
tila da biste istrazili eijela pluea. Osjetite "pravilnosti" u njima;
uocite, ukoliko se pojave, nepravilnosti u njihovim vibraeijama.
Svako krilo ispitujte dvije do tri minute. Potom duboko udahni­
te, adak izdisete vizualizirajte se nadomak njegove kicme. Dvije,
tri minute istrazujte kicmu i tkivo aka nje. Uocite razlike izmedu
pojedinih tkiva.
Nakon sto ste predjel uokolo kicme dozivjeli u njegovoj pu­
noci, duboko udahnite i vizualizirajte se pored oboljelog dijela
bolesnikovog tijela. Aka je rijec a bubregu, zamislite se kako sto­
jite nQdomak oboljelog bubrega. Uocite razliku izmedu oboljelog
tkiva i zdravog tkiva koje ste ranije promatrali. Zapazite nepravil­
nosti u vibraeiji bubrega. Ispitajte mu sastav, temperaturu i ko­
nacno, boju. Oboljelo tkivo obicno je tamno, nepravilne struktu­
re i oblika. testa, takvo tkivo je puna grudiea, te djeluje iii
prehladno iii pretoplo. Ukoliko opazite smedu, emu, sivu,
blatnozutu iii prljavozelenu boju, bilo koju prljavu, blatnu boju,
jasno vam je da nesto nije u redu. Dijagnostieiranje nepravilnosti
na eterickoj i mentalnoj razini omogueava vam izbor najdjelo­
tvornijeg isejeliteljskog postupka.
ISCJELJIVANJE UNUTAR TIJELA
Nakon sto ste pregledali oboljelo tkivo, mentalno polozite
na nj svoje ruke i osjetite kako njihova energija utjece u tkivo.
Dlanovi moraju stajati jedan nasuprot drugoga, ali ne smiju se do­
dirivati. Osjetite kako vam energija protjece kroz ruke i kako one
postaju vrele. Osjetite zatim, kako bolesnik sa zahvalnoscu prih­
vaea energiju koja protjece vasim rukama. Prenosite isejeliteljsku
energiju na bolesnika dvije do tri minute. Zatim zamislite sebe s
priborom za isejeljivanje: lijecnickim, kuhinjskim, slikarskim pri­
borom iii mehanicarskim alatom. Pri isejeljivanju odsutnoga dob­
ra je dosao bilo kakav alat iii pribor, poput laserskog pistolja koji
ste, u tu svrhu, sami izmislili. Potom pet minuta posvetite isejelji­
vanju bolesnika uz pomoe tog pribora.
VIZUALIZACIJA ISCJELJIVANJA
Prigodom svakog isejeljivanja odsutnoga sluzim se priborom.
Navodim dvije vizualizaeije s koristenjem pribora koje su se poka­
zale djelotvornim. U prvoi, obradivao sam bolesnika koji je 1980.
slomio nogu na skijanju u Coloradu. Kako nisam mogao doei do
njega, sav posao obavljen je na daljinu. Isejeljivanje sam zapoceo
vizualiziranjem samoga sebe unutar njegova tijela, nadomak lama.
Vizualizirao sam se kako Ijepilom premazujem oba kraja slom­
Ijene kosti. Pricekao sam trenutak, a zatim pritisnuo jedan kraj a
drugi. Drzao sam ih spojene sve dok Ijepilo nije slijepilo kost. Po­
tom sam zamijesao gipsanu masu i namazao njome sav na mjestu
lama. Pricekao sam da namaz otvrdne, a zatim ga turpijieom ob­
rusio. Konacno, istisnuo sam lijek iz tube s naljepnieom "isejeli­
teljski lijekovi". Nania sam ga na mjesto lama i rukom ga utrljao,
eijelo vrijeme zamisljajuci kako isejeliteljska energija istjece iz
mojih ruku u kost i potpuno je isejeljuje. Naknadno sam saznao
da je kost osposobljena u izuzetno kratkom vremenu.
U drugom slucaju, obradivao sam djevojcieu koja je pala
niz stepeniee. Bila je u kriticnom stanju kad su me zamolili da
83
82
f
UMIJECE ISCJELJI VANJA
UMIJECE ISCJELJIVANJA
posredujem. Djetetu su popueali ligamenti u vratu, a pojavilo se i
unutrasnje krvarenje, te veei broj krvnih ugrusaka u arterijama i
venama vrata i glave. Ovoga puta, na osteeenim venama, arterija­
ma i ligamentima izveo sam eijeli niz postupaka. Kao prvo, vizu­
alizirao sam se u vratu djevojciee, unutar jednoga od zacepljenih
krvnih sudova. Vizualizirao sam se kako s elektricnom busilieom
u ruei razbijam krvne ugruske u njezinom vratu. Nakon sto sam
ih izlomio na sitne komadiee, vizualizirao sam se kako ih sakup­
Ijam i odlazem u posudu koju sam imao uza se. Isao sam od jed­
nog krvnog suda do drugog i radio na njima sve dok ih nisam pro­
cistio. Zatim sam poceo obradivati razderane ligamente i misiee.
Popravljao sam ih tako sto sam prisivao rastrgnute dijelove. Za­
mislio sam da u rukama drzim iglu i konae i prisivam svaki pojedi­
ni ligament i svaki razderani misie. Konaeno, vratio sam se krv­
nim sudovima i primijenio "isejeliteljski lijek" na one koje sam
vee obradio. Isto sam ucinio s misieima i ligamentima koje sam
prethodno zasio. Na ovaj postupak utrosio sam vise od cetiri sata,
ali bilo je .to vrijedno truda jer sam slijedeeih dana saznao da je
djevojciea izvan opasnosti, te da se ubrzano oporavlja.
UPOTREBA PRIBORA
Prilikom mentalnog isejeljivanja oko pet minuta posvetite is­
ejeljivanju uz pomoe pribora. Ne ogranicavajte svoju domislja­
tost. Tokom mentalnog isejeljivanja nije na odmet da mental no
porazgovarate s bolesnikom. Ja bolesnike ohrabrujem govoreei im
kako kroz njih protjeee energija, te kako ih ona isejeljuje. Dok
govorim, zamisljam bolesnika kako upija tu energiju i osjeeam ka­
ko ga ona isejeljuje. Ponekad mi bolesniei mental no odgovaraju,
govoreei mi gdje im je energija potrebna iii kamo ona ne dopire.
Ovi mentalni razgovori pomazu mi da dublje suosjeeam s bolesni­
kom. Porast osjeeaja siri eakre, pa veea kolicina energije protjece
kroz njih. Bolesnik i ja tako ostvarujemo cvrseu svezu. Stoga do­
pustite sebi slobodu izraza dok se nalazite unutar bolesnikova ti­
jela, osobito dok priborom obradujete oboljelo tkivo.
NAPAJANJE BOLESNI KOVE AURE
Nakon sto okoncate obradu priborom, a oboljelo mjesto za­
dobije i;eijeljen izgled, vizualizirajte se izvan bolesnikova tijela,
na oko dva metra od zaslona. Duboko udahnite, te jos dublje ura­
nite da biste osjetili kako energija struji s vasih ruku u bolesniko­
vu auru. Energiju vizualizirajte u vidu svjetlosnih zraka sto izbija­
ju iz vasih ruku i ispunjaju bolesnikovu auru Za vrije­
me dok bolesnik upija energiju iz vasih ruku, vlzuallzlraJte ga nas­
mijesena, sretna i izvrsna zdravlja. Zamislite kako on smijeseei se
energiju upija kroz kozu, te osjetite kako ona ozivljava sta­
nieu njegova tijela. Neka to potraje dvije, tri minute, a zatlm ot­
pustite energetske zrake i vizualizirajte ruke uz bo.kove.
pustite bolesnika i vizualni zaslon. Duboko udahnlte I opustlte
se.
VLASTITO NAPAJANJE ENERGIJOM
Zatim, zamisljajuei val energije kako utjeee u vasu krunsku
cakru, energijom napajajte sebe. Osjetite kako iz krunske ea.kre
energija utjece u svaki djelie vasega tijela i napaja svaku stan.leu.
Nastavite s napajanjem sve dok ne osjetite da su sve cakre zasJale.
Povratak prirodnoj svijesti zapoenite mentalnom afirmaei­
jom: "Isejeljujuei druge, isejeljujem sebe i tako sve sa­
vrsenijim kanalom isejeljivanja." Zatim polako od do
5, a kada dodete do broja 5, otvorite oei. Posve budlll I savrseno
opusteni, osjeeat eete se bolje nego ranije.
DR SIMONTON I MENTALNO ISCJELJIVANJE
Dr Carl Simonton i njegova zena Stephanie, autoriteti su na
polju holistieke teorije zdravlja, au tretmanu raka vizualizaeijom
i relaksaeijom koriste se od 1970. godine. Njihovi uspjesi pot­
krijepljeni su mnogim dokazima, ali najvise zapanjuje einjeniea da
85
84
UMIJECE ISCJELJI VANJA
je omjer prezivjelih bolesnika dr Simontona dvostruko veei u od­
nosu na njihov broj u cijelim Sjedinjenim Drzavama.
Donosim kratak pregled Simontonovih rezultata sa skupi­
nom bolesnika oboljelih od raka koje je tradicionalna medicinska
zajednica prije toga proglasila neizljecivim. Prije negoli su zapoce­
Ii s tretmanom kod Simontonovih tim bolesnicima nitko nije da­
van vise od godine dana zivota. Svaki pojedini bolesnik podvrgnut
je terapiji u trajanju od najmanje cetiri godine, od 1974. do 1978.
Od 159 bolesnika s cijim podacima raspolazemo, 1978. godine
jos ih je zivjelo sezdeset i troje. Od toga broja, cetrnaest bolesni­
ka iii 22,2% nije pokazivalo nikakve znakove bolesti; kod dvana­
est bolesnika iii 19,1% tumori su se povlacili; kod sedamnaest bo­
lesnika iii 27,1% tumor je bio stabilan, a u slucaju dvadeset bo­
lesnika iii 31,8% nije pokazivao znakove rasta.
POVIJEST JEDNE BOLESTI
Navodim jednu dramaticnu povijest bolesti koja se snazno
dojmila Simontonovih na pocetku njihova rada. 1971. godine do­
sao im je na terapiju covjek s rakom grla. Njegovo stanje bilo je
ozbiljno, a izgledi na oporavak bili su beznacajni. Bolesnik je
znatno izgubio na tezini i bio je izrazito slab. Prije pojave raka te­
zio je pedeset i devet kilograma, no u to vrijeme vee je izgubio ce­
trnaest i pol kilograma i tezio svega nesto preko cetrdeset i cetiri
kilograma. Jedva je gutao vlastitu s/inu, a imao je i poteskoea s di­
sanjem. Dijagnoza je bila jasna: vjerojatnost da prezivi pet godina
iznosila je svega 5%. Lijecnici veoma poznate medicinske ustano­
ve u kojoj se lijecio dvoumili su se da Ii da nastave s terapijom, s
obzirom na to da su njegov slucaj smatrali beznadnim. Pretpos­
tavljali su da nastavak lijecenja neee donijeti uspjeha a da isto­
dobno moze pogorsati njegovo psihicko stanje.
Na pocetku terapije doktor Simonton je bolesniku objasnio
da uspjeh tretmana ovisi 0 njegovoj aktivnoj suradnji. Uvjerio je
bolesnika kako on svojim vlastitim moeima moze utjecati na tok
bolesti. Zatim mu je izlozio plan djelovanja koji je ukljucivao
p
UMIJECE ISCJELJIVANJA
vjezbe opustanja, verbalne afirmacije i vizualizacije. Z.ahtijevao je
od bolesnika da samoiscjeljivanju svakodnevno posvetl vrlJeme od
pet do petnaest minuta; ujutro - neposredno nakon budenja;. u
podne - nakon rucka i naposljetku, prije polaska u krevet. Savje­
tovao mu je da za to vrijeme mirno sjedi i se. P?vs.t,upak
opustanja sastojao se od obraeanja na .te
mentalnog navodenja svake pojedine skuplne mlSlca na
Po ulasku u alfa/theta stanje, bolesnik se trebao OtpUtltl do
mjesta savrsenog mira i savrsenog opustanja. Po iz
cista moran je jasno vizualizirati svoj tumor u onom obllcju kOjl
je ovaj poprimio. . ..
Nadalje, doktor Simonton trazio je od bolesnlka da terapl!u
radioaktivnim zracenjem vizualizira u vidu milijuna energetsklh
projektila koji bombardiraju kancerozne stanice: Ka.k.o suo n?rmal­
ne stan ice jace i zdravije od kanceroznih, ti proJektill nece 1m vna­
skoditi, dok ee slabije stanice raka nepovratno osteeene, konacno
umrijeti. .
U zakljucnom stadiju ove terapije, bolesnik je moran VIZU­
alizirati svoja bijela krvna zrnca kako opsjedaju sta­
nice, sakupljaju mrtve i one na umoru, te ih odnose do Jetre I bu­
brega koji ee ih izbaciti iz tijela.
Konacno, bolesniku je receno da zamisli kako se tumor, na­
kon svake uzastopne meditacije, smanjuje sve dok ne iscezne, a
tijelo se vrati svom prirodnom stanju. Ucinak terapije
nim zracenjem u kombinaciji s vizualizacijom nadmaslo je sva
ocekivanja Simontonovih, kao sto je premasio i sva njihova
hodna iskustva s terapijom koja se ogranicavala iskljucivo na tje­
lesnu razinu. Bolesnik je izvanredno napredovao. Nije pokazivao
gotovo nikakve posljedice terapije radioaktivnim To­
kom tretmana grlo mu se potpuno oporavilo, pa je mogao Iznova
jesti. Udebljao se i ojacao, a njegov opei je znat­
no poboljsanje zdravstvenog stanja. No, naJznacajnlje bilo je to
sto je njegov tumor na kraju iscezao.
Vazna osobina ove terapije jest u tome sto u bolesnika usa­
duje svijest 0 moguenosti vladanja vlastitim tijelom i tokom
bolesti. U navedenom slucaju, tokom terapije, bolesnil< je presko­
87
86
UMIJECE ISCJELJIVANJA
ci?:vega jednu vizualizaeiju. Simontonovima je rekao da ga je to
pnlleno uznemirilo jer se pobojao da ee zbog toga izgubiti nad­
zor nad terapijom, kao i utjeeaj na stanje svoga zdravlja. Bolesnik
se, pod paskom Simontonovih, nastavio ubrzano oporavljati i, u
od dva mjeseea trajanja terapije, raku vise nije bilo ni traga.
cvrsto uvjerenje da moze promijeniti tok bolesti najoci­
tlJe se pokazalo pri kraju terapije kad je Carlu Simontonu rekao:
"Doktore, u pocetku sam trebao vasu pomoc, ali mislim da bih
se sada mogao oporaviti i bez vas."29
p
UMIJECE ISCJELJIVANJA
DESETO POGLAVLJE
MEDIJALNO DIJAGNOSTlClRANJE I AURA
Vee sam ponesto rekao 0 tananom energetskom sustavu i
njegovim organima, osobito cakrama. Cakre kanaliziraju pranu,
apsolutnu energiju s visih razina u Ijudsku auru. Svaka cakra u au­
ru kanalizira razlicite frekveneije prane, a one se poput svjetlos­
nog spektra, mogu razloziti na razlicite boje. Uvjezbanom isejeli­
telju ove su boje vidljive, a pruzaju mu sliku bolesnikova zdravst­
venog stanja.
TRIAURE
Svakoga covjeka okruzuju tri aure: spiritualna, mentalna i
etericka. Najvise frekveneije prane namijenjene su spiritualnoj au­
rio No, prana se takoder preobrazava i u mentalnu energiju i u
toj formi pojavljuje se u mentalnoj auri. Dio energije preobrazava
se nadalje u etericku energiju, a ova energija kao i energija fizic­
koga tijela, namijenjena je eterickoj auri.
Graniee spiritualne aure najudaljenije su od tijela. Kod zdra­
vih osoba to iznosi oko 7,5 metara. Unutar nje nalazi se mentalna
aura, koju sacinjava energija mentalnog tijela. Njezine graniee
na udaljenosti su od 2,5 metra od covjeka i odrazavaju njegovo
mental no stanje. Posljednja, etericka, aura odrazava cuvstveno i
tjelesno zdravlje covjeka. Proteze se na udaljenosti od oko 20 em
od fizickoga tijela.
Kod isejeljivanja prvenstveno smo upueeni na etericku auru,
jer prisutnost bolesti u eterickom iii fizickom tijelu razara tanani
energetski sustav i zdrave frekveneije preobrazava u nezdrave.
Pomak frekveneije izaziva promjenu boje bolesnikove aure.
Isejelitelj zapaza kako boje koje ukazuju na dobro zdravlje, posta­
89

88
UMIJECE ISCJELJI VANJA
ju prljave, mutne iii od svijetlih, jasnih osnovnih boja vezanih uz
dobro zdravlje, poprimaju zemljane tonove smedeg, sivog i crnog,
koji su povezani s bolescu.
U djelu Zrake mati, S. G. J. Ouseley kaze: "U auri je izraz
zbiljskoga covjeka ( ... ) Ona je ukupan zbir njegovih moei i cuv­
stava - tjelesnih, eterickih, astral nih, mentalnih i spiritualnih. Sa­
zeto receno, ona je suptilna nadtjelesna emanacija koja okruzuje
covjeka u vidu luminozne maglice iii oblaka. Emanacija aure bit
je Ijudskoga zivota - ona otkriva njegov karakter, cuvstvenu pri­
rodu, mentalna svojstva, stanje zdravlja i duhovni razvoj."JO
Ispitujuei boju i ostale odlike bolesnikove aure, iscjelitelj
moze procijeniti prirodu i stupanj bolesti i tako odrediti vrstu
energije neophodne bolesniku za povrat zdravlja i ravnoteze. Za­
tim, on tu energiju, u prikladnoj boji, projicira na bolesnika.
Auru iscjelitelj moze uociti na tri nacina: uspostavljanjem
auralne vizije, opipavanjem dlanovima i vidovitoseu.
AURA I DR KILNER
Engleski znanstvenik Walter Jr. Kilner utro je znanstvene
putove istrazivanju Ijudske aure. 1908. godine Kilneru je pala na
um misao da bi se aura mogla uciniti vidljivom ako se promatra
kroz zaslon premazan prikladnom bojom.. Eksperimentirajuei s
dicijaninom, derivatom ugljena, otkrio je da on ima neobican
ucinak na vid. Promatranje kroz zaslon premazan tom ugljenom
smolom dovodio je do privremene kratkovidnosti. Promatraci su
postajali osjetljiviji na ultraljubicasti dio spektra. Ova uveeana
osjetljivost omogueavala Ie covjeku da jasno vidi etericku auru.
Kilner je, osim toga, otkrio da je aura vidljivija pri prigusenom
svjetlu i veeinu svojih pokusa izveo je u poluzamracenim prostori­
jama. Kako crna pozadina poboljsava auralnu viziju, u svojim
pokusima postavljao je covjeka u zamracenu sobu na oko 25 cm
udaljenosti od tamnog zida i zatim ga promatrao kroz dicijanjnski
zaslon.
UMIJECE ISCJELJIVANJA
Naknadno je otkriveno da zaslon valja odbaciti, jer da je
privremena kratkovidnost glavni cinitelj koji omogueava opazaj
aure. Kratkovidnost se moze postiei bez napora tako da se gleda
iza predmeta promatranja, sve dok pogled ne izade iz zarista.
UOCAVANJE AURE
Kasnija istrazivanja pokazala su da valja zadovoljiti cetiri uv­
jeta da bi se fizicki uocila etericka aura. Prvi uvjet je da promat­
rac bude u alfaltheta stanju. Drugi, da srcana cakra bude otvore­
na. Treei je uvjet da prostorija bude zamracena i da covjek ko­
jeg se promatra stoji pred tamnom pozadinom. Naposljetku, pro­
matracev pogled mora bez naprezanja izaei iz zarista.
Aura se najlakse opaza uokolo glave, ruku i stopala. Zapoc­
nite je traziti uokolo svojih ruku. Za to vam je
crnoga kartona, oko metar duzine i pola Slrlne.
uspravno i primijenite joga-disanje oko 2 do 3 a ot­
pocnite s meditacijom. Isprva, koristeei se postupclma kOjlma ste
vee ovladali meditirajte barem 10 minuta. To ee vas pouzdano
uvesti u alf;/theta stanje i pocet eete umjesto u pojmovima, mis­
liti u slikama. Nakon sto odbrojite od 5 do 1, a zatim od 10 do 1,
te potpuno opustite svoje tijelo, predlazem da podete do svojeg
utocista i zadrzite se tamo oko 5 minuta. Po povratku, mentalno
potvrdite: "Savrseno sam opusten, osjeeam se bolje nego ranije i
u stanj u sam uoc iti au ru." . ". ..
Potom odbrojite od 1 do 5, a kad otvonte OCI, usmjerlte
pogled na karton ispod svojih ruku. Najbolji razultati postizu se
kad su ruke, s dlanovima nagore, vodoravno ispruzene oko 8 cm
iznad kartona, a prsti ruku stoje jedni nasuprot drugima tako da
se gotovo dodiruju. Osim toga, valja ih opusteno rasiriti. Kad jed­
nom zapocnete gledati kroz prste iza ruku, pogled ee vam bez
teskoea izgubiti zariste. Usmjerite paznju na srcanu cakru, te sta­
nite disati iz nje i opazit eete auru kako se pojavljuje izmedu pr­
stiju. (Vidi sliku.)
91
90 UMIJECE ISCJELJIVANJA
U pocetku, aura moze biti slabasna i tesko uocljiva; moze
nalikovati laganoj sumagliei, ali ako se nastavite opustati i dublje
uranjati, te obratite paznju bez koneentraeije, aura ce postati
sjajnija. Povecavanje njezina sjaja urodit ce pojavom boje. Tada
lagano razdvojite ruke i opazit cete silniee koje povezuju vase pr­
ste.. Ove silniee povezuju odgovarajuce prste na svakoj pojedinoj
ruel sve dok ruke nc odmaknete 15 do 20 em. U tom trenutku
silniee se prepolove i svaka ruka dobiva vlastitu auru. Nakon sto
ovladate ovim postupkom, postat ce vam sve lakse uociti boje
uokolo ruku. Kad steknete pouzdanje u svoju vjestinu, zapocnite
ispitivati aure svojih prijatelja i poznanika. Kod njih najlakse uo­
cavate auru glave. Jedini preduvjet jest da se opustite (udete u al­
fa/theta stanje), otvorite srcanu cakru, te da covjek kojeg pro­
matrate stoji ispred jednolike tamne pozadine.
Ukoliko zelite uociti tudu auru, upotrijebite jedan od postu­
paka kojim ulazite u alfa/theta stanje. Zatim se zagledajte pored
covjeka u jednol iku pozadinu i tako pogled izvedite iz zarista.
Aura oko glave isprva ce se pojaviti kao izmagliea, zatim ce se
ukazati boje: za tamnima slijedit ce one svijetlije. Aura nalikuje
svetackoj aureoli. (Vidi sliku.) Nakon sto ovladate ovim postup­
kom, boje u auri postat ce sjajne, ako ne i sjajnije od onih koje
opazate u materijalnom svijetu.
OSOBINE AURE
British Colour Council sastavio je popis boja u Ijudskoj auri.
Brojevi .zaprepastavaju: do danas, otkriveno je 1400 nijansi plave,
1000 nlJansl crvene, preko 1400 nijansi smede, preko 800 zelene,
550 narancaste, 360 nijansi Ijubicaste i vise od 12 nijansi bijele
boje.
Medu istrazivacima aure opceprihvacena je cinjeniea da je
!ajolikog oblika ida slijedi obrise fizickoga tijela,
all moguea su I odstupanja. Ljudi vece zivotne snage posjeduju
snazniju auru cije su graniee na vecoj udaljenosti od· tijela. Osim
toga, sastav aure razlikuje se od covjeka do covjeka. Njezina
UMIJE CE ISCJELJI VANJA
struktura, boja i velicina, dosta nam govore 0 opcem stanju cov­
jeka. Struktura aure cesto ukazuje na njegov karakter, dok oblik
i boja pokazuju njegovo zdravstveno i cuvstveno stanje.
BOJE U AURI
Navodim spisak glavnih boja Ijudske aure, te njihov odnos s
cuvstvenim i tjelesnim zdravljem. Preporucam vam ga za vodica
dok ne sacinite svoj, utemeljen na vlastitim opazanjima.
Drzite na umu da se unutar etericke aure ponekad moze
opaziti uska traka jednolikih tonova koja okruzuje fizicko tijelo.
Obicno je tamna iii bezbojna, a cesto se doima poput jaza izme­
du fizickog tijela i etericke aure. Na nju ne nailazimo kod svako­
ga, a u onih Ijudi koji je imaju, cini se, ne izaziva nikakve lose
posljediee. Ovu zanimljivu pojavu prikladno nazivamo fizickom
aurom.
CRVENA SKUPINA BaJA
U eterickoj auri ervena skupina boja titra najnizim vidljivim
vibracijama. Dvojne je prirode: u svom pozitivnom vidu ta skupi­
na je svijetla i jasna, te predstavlja zivotnu energiju, toplinu i uz­
budenje. U svom negativnom vidu obuhvaca sve od buntovnosti i
svadljivosti do srdzbe, zlobe, destruktivnosti i mrznje. Vrlo tamna
ervena boja ukazuje na sebicnost i nedostatak plemenitosti. Za­
gasitocrvena obicno predstavlja strasti. Ukoliko se zamuti, strasti
postaju neciste i nezdrave. Crvena s primjesama smede u sebi uka­
zuje na strah, a ukoliko smede primjese poerne, zlobu.
Crvena sa zrneem zute u sebi pokazuje neukrocene emoeije i
zelje. Svijetlocrvena ukazuje na nervozan temperament, a svijetla,
jasna ervena, pokazuje zivotnu snagu, velikodusnost i tjelesno
zdravlje. Ruzicasti odsjaji znak su razvijene Ijubavi spram djeee i
doma, a ervena na prijelazu u ruzicastu predstavlja srecu i njez­
nost.
93
UMIJECE ISCJELJIVANJA 92
NARANCASTA SKUPINA
Narancasta u svom najcistijem vidu ukazuje na snagu i zivot­
nost. Postane Ii crvenkasta, znak je samoljublja.
ZUTA SKUPINA
Zuto je boja uma. Zagasita zuta ukazuje na praktican um.
Svjetlija, na prijelazu u zlatnu, predstavlja uzvisen, produhovljen
um. Mutnozuta i prljavozuta boja znak su lukavosti, pohlepe i
egolzma.
ZELENA SKUPINA
Zelena je boja ravnoteze i boja srca. Smaragdnozelena, jasna
i svijetla, ona je boja iscjeljivanja. Obilje smaragdnozelene u covje­
kovoj auri ukazuje na zanimanje iii bavljenje umijecem iscjeljiva­
nja.
Zelena je sredisnja boja u spektru sVjetlosti. Na pola je puta
izmedu krajnosti crvene i Ijubicaste, a u auri oznacava ravnotezu,
sklad i elasticnost. Svijetlozelena predstavlja ski ad, miroljubivost,
sklonost prirodi i aktivnostima pod vedrim nebom. U svom ne­
gativnom vidu, zelena upucuje na iznimnu sebicnost. Mutna i pr­
Ijava, predstavlja himbenost i pohlepu. Smeckasta zelena ukazuje
na Ijubomoru.
PLAVA SKUPINA
Plava boja oduvijek se vezuje uz religiozna cuvstva i intuitiv­
nu spoznaju. Kao sto zelena stoji u vezi s iscjeljivanjem i srcem,
tako se plava u svom najuzvisenijem obliku povezuje s trecim
okom, nadahnucem i visim djelatnostima uma. Jedna je od
prvih boja koje iscjelitelj zapaza. Ouseley plavu naziva "bojom
UMIJECE ISCJELJIVANJA
' ..:
. ','
,.,'
.....
, .
.....::
......
5. Promatranje aure

95
94 UMIJECE ISCJELJI VANJA
nebesa"JI i smatra je bojom najuznositijih duhovnih teznji, te
bojom prirode u njezinom zenskom vidu, vidu subjektivnog,
intuitivnog uma. I ndigo-plava govori a poboznom karakteru
i duboko religioznom duhu. Negativne odlike plava poprima
pomijesana sa smedom iii crnom, kada ukazuje na izopacena du­
hovna cuvstva i na odusevljenje tamnijom stranom duhovnosti.
LJUBICASTA SKUPINA
Ljubicasta nastaje mlJesanjem crvene i pi ave, a upucuje na
najuzvisenije duhovne ideale i moci. Ljudi kojima se u auri poka­
zuje Ijubicasta boja najdalje su odmakli u svom duhovnom ra­
voju. To je kraljevska baja, a vezuje se uz plemenitost karaktera.
Ljubicasta u auri razdvaja i prociscava. Rijetko se pojavljuje u
prosjecnoj auri. To je boja visih predjela i susrece se tek u auri
duhovnih ucitelja i adepta. Na prijelazu u boju lavande, obiljeza­
va izrazenu duhovnost i zivotnost. Blijedoljubicasta oznacava
samilosti nesebican karakter.
Ljubicasta boja prvo se pomalja povrh glave i nalik je jaju
sto lebdi iznad krunske cakre. Odatle, ana se u adepta siri i svjet­
10m ispunja cijelu auru.
SMEDA SKUPINA
Smedu sacinjavaju razl icite boje, ali ana sama ne nalazi se u
spektru. Neki istrazivaci smedu boju povezuju s poslovnim zivo­
tom i radinoscu, a nazivaju je bojom poslovnoga covjeka. No, ot­
krio sam da ana uglavnom negativno djeluje na auru jer je najces­
ce povezana s tjelesnom bolescu. Najveci broj iscjelitelja smedu
boju vezuje uz negativne Ijudske osobine. Ona u svojim razlicitim
nijansama oznacava skrtost, pohlepu i nize tjelesne instinkte. Vi­
bracije joj se povecavaju tek u zlacanosmedoj nijansi koja obilje­
zava radisnog, sustavnog i metodicnog covjeka.
UMIJECE ISCJELJIVANJA
. . '.' .".', ... ".
. '. .~ .. ' . ". ~ " ..
..., .. ':'....._ . _ ~
6. Aura aka g/ave
97
96 UMIJECE ISCJELJIVANJA
eRNO U AURI
Crno predstavlja odsutnost svjetla, a ukazuje na tminu na
svim razinama. Jedinu iznimku predstavlja pojava crnoga u uskoj
traci izmedu fiziekoga tijela i eterieke aure koja se naziva fizie­
kom au rom. Aura ispunjena crninom negacija je zivota samog; er­
ne pruge unutar inace normalne aure kobne su jer neutraliziraju
njezine ostale dobre osobine.
SIVA SKUPINA
Siva je negativna boja, a obiljezava nezanimljiv, konvencio­
nalan karakter. Na tjelesnoj razini predstavlja tromost i nedosta­
tak zivotnosti, sto je eesto povezano s bolescu. Tmurno, duboko
sivilo, znak je straha, zbunjenosti, a cesto i trame, teske i tupe
osobnosti na granici bolesti. Sivo u auri eesto ukazuje na nepouz­
dan, prevrtljiv karakter.
BIJELO U AURI
Stigli smo naposljetku do bijeloga, sinteze svih boja koje
obiljezava potpunu integraciju snaga i sposobnosti sjedinjavanja.
To je boja onoga JA JESAM, boja duhovnoga savrsenstva, a susre­
ce se samo kod onih Ijudi koji su postigli jedinstvo i prosvijetlje­
nost.
OPIPAVANJE AURE
Svatko moze napipati eterieku auru, isto tako kao sto je
moze i opaziti. Opipavanje eterieke aure uobieajena je metoda
medijalnog dijagnosticiranja. Boja, oblik, sastav i cvrstoca aure
mnogo nam govore. Dodirujuci dlanovima povrsinu aure, iscjeli­
telj dobiva podatke 0 tjelesnom zdravlju bolesnika, kao i 0 njego­
yom emocionalnom stanju. Opipavanje povrsine eterieke aure
p
UMIJECE ISCJELJIVANJA
jednostavan je postupak, a slijedece upute omogucit ce yam da ga
uspjesno primijenite.
Prije negoli otpoenete s postupkom opipavanja aure, boles­
nika polozite na leda kako bi se on 510 vise opustio. Ukoliko su
mu meditacija i duhovne vjezbe nepoznati, predlazem da ga upoz­
nate s tehnikom trodijelnoga joga-disanja. Neka dise tako dvije do
tri minute. Kako se u bolesnikovoj auri mogu pojaviti promjene
izazvane snaznim osjecajima, uzbudenjem iii tjeskobom, uz toean
uvid u njegovo stanje nuzno ga je posve opustiti. Nakon sto se bo­
lesnik opusti, uvedite se u alfa/theta stanje. Kad jednom zadete
na alfa/theta razinu, mental no potvrdite: "Nalazim se u alfa/the­
ta stanju i moje ruke postaju sve osjetljivije." Zatim, poeevsi od
glave, tri puta prijedite rukama preko cijeloga bolesnikova tijela,
sve do stopala. Ove prijelaze izvodite s obje ruke na oko dvadeset
centimetara od bolesnikova tijela, dlanova okrenutih nadolje, a
prstiju labavo ispuzenih. Ruke se ne smiju dodirivati. Nakon pos­
Ijednjeg prijelaza, bolesnik neka zatvori oei, a vi postavite svoju
osjetljiviju ruku na nekih pola metra od njegova srca. Spustajte
ruku sve dok ne osjetite slabasan otpor i zmarce u dlanovima. Ot­
por yam pruza povrsina bolesnikove aure. Kao sto je poznato,
eterieka aura proteze se na udaljenost od oko dvadeset centime­
tara od fiziekoga tijela i premda je posve porozna i fluidna, povr­
sina joj je nalik na kozu. Moguce ju je usporediti s vodom, eija
povrsina posjeduje osobitasvojstva, a kroz koju se s lakocom pro­
dire. (Vidi sliku.)
Letimice dotieuci povrsinu bolesnikove aure, pratite osjete
u svojim dlanovima. Nek yam oni neprestano budu na povrsini
aure, jer cete samo tako steci pravi uvid u njezinu evrstocu i sas­
tav. Ukoliko yam ruka prodre pod povrsinu, osjecat cete odraze­
nu energiju vlastite ruke s bolesnikova tijela. Priblizite Ii se fizie­
kome tijelu preblizu, osjecat cete samo njegovu toplinu. Letimice
dotaknite povrsinu cijele aure, te uoeite razlieite osjete u svojim
dlanovima. Budite svjesni svake promjene u energetskoj razini au­
re koja yam ruku privlaei tijelu iii je odbija od njega. Nagle prom­
jene znak su poremecaja u bolesnikovu auralnom polju kao i u ta­
99
98
:p
UMIJECE ISCJELJIVANJA
UMIJECE ISCJELJI VANJA
nanom energetskom sustavu. Zamijetite razliku u temperaturi au­
re: hladna i vruca mjesta ukazuju na prisutnost bolesti.
Aura mora biti cvrsta, glatka i ujednacene temperature. Bo­
lest uzrokuje promjenu ovih stanja.
Nakon sto ste stekli uvid u stanje prednjega dijela bolesniko­
va tijela, okrenite ga na leda i ponovite postupak. Od prvoga tre­
nutka uspostavite prisnu vezu s bolesnikom kako biste od njega
dobili povratnu informaciju. Vjezbom, postat cete osjetljiviji i
samopouzdaniji, te cete uspjeti razaznati osjete koji obiljezavaju
pojedine bolesti il i stanja.
Predlazemo vam da vodite biljeske 0 svojim otkricima. Sva­
ka bolest titra osobitim vibracijama, a intuitivno je moguce ra­
zabrati jedva zamjetne razlike medu njima.
VIDOVITO OPAZANJE AURE
Vidovit opazaj aure postupak je kojim se najcesce koristim
zbog njegove sveobuhvatnosti. Bio bolesnik prisutan iii odsutan,
ovaj postupak se moze primijeniti bilo gdje i u bilo koje vrijeme.
On se koristi i u kombinaciji s ostalim postupcima medijalnog di­
jagnosticiranja, stoga bi ga trebao usvojiti svaki iscjelitelj.
Postupak vidovitog opazanja aure zapocnite joga-disanjem, a
zatim se uvedite u alfa/theta stanje. Po povratku iz utocista,
mental no potvrdite: "Nalazim se na alfa razini i osjecam se bolje
nego ranije." Zatim vizualizirajte zaslon na dva metra od sebe.
Mentalno izgovorite bolesnikovo ime i njegov lik ce se ukazati na
zaslonu. Pregledajte bolesnikovo tijelo i usmjerite paznju na sva­
ku nepravilnost. Nepravilnosti se osobito isticu, pa ih tako lakse
uocavate. Moze vam se desiti da ispitujete auru uokolo glave i da
vas uto nesto iznenada privuce koljenu. U tom slucaju budite si­
gurni da s koljenom nesto nije u redu. Posvetite tada neko vrije­
me ispitivanju aure uokolo koljena. Uocite njezinu boju, sastav i
cvrstocu. Zatim prodrite'u fizicko tijelo i tamo potrazite tjelesne
znakove bolesti. Utvrdite da Ii se bolest s aure prosirila na fizicko
tijelo. Kod tezih bolesti srca iii kod raka, vjerojatno cete opaziti
7. Otkrivanje aure
101
100
:p
UMIJECE ISCJELJIVANJA
negativne boje u auri. No, moze yam se desiti da ne uspijete pro­
naei vezu izmedu razlicitih negativnosti u auri i njihovog tjeles­
nog ocitovanja. U tom slucaju morate iznova pregledati bolesnika
projicirajuei svijest unutar njegova fizickog tijela. Kod srcanog
oboljenja, na primjer, mozete opaziti mutne boje u auri iznad
bolesnikovih grudi, ali sve dok ne udete u fizicko tijelo neee yam
biti poznata prava priroda bolesti i dijagnoza ee yam ostati nepot­
puna. To znaci da bi nepotpuna bila i terapija.
SIMBOLI I DIJAGNOZA - JEDNA POVIJEST BOLESTI
Ponekad opazate poremeeaje u bolesnikovoj auri koji se tek
simbol icno, a ne objektivno, pojavljuju u fizickom tijelu. Evo
jednog primjera.
U drustvu jedne poznanice bavio sam se dijagnosticiranjem
na daljinu. To je najdjelotvorniji nacin medijalnog dijagnosticira­
nja koji poznajem. Moja poznanica napisala je na vanjskoj strani
previnutog arka papira ime, dob i adresu, jedne njoj poznate
osobe. Na unutrasnjoj strani zabiljezila je njezine zdravstvene i
psihicke poteskoee. Kako je papir bio previjen, nisam mogao
vidjeti sto pise na unutrasnjoj strani. Zatim me poznanica uvela u
kraeu meditaciju, nalik na onu s kojom sam vas vee upoznao.
Nakon sto sam se vratio iz utocista, rekla mi je ime, dob i adresu
osobe koju je zamislila. Toga trena njezin se lik pojavio na mom
vizualnom zaslonu.
Rijec je bila 0 djevojci koju sam zapoceo ispitivati pretrazu­
juei njezinu auru, a zatim njezino fizicko tijelo. Ta debeljuskasta
plavusa bucmastih obraza siroko se smijesila. Nastavio sam pretra­
zivati njezinu auru i fizicko tijelo sve do trena kad me, posve iz­
nenada, nesto privuklo njezinom trbuhu. Bio je nadut, ali nisam
zamjeeivao nikakvih nepravilnosti u auri povrh njega. Nakon sto
sam projicirao svijest unutar njezina trbuha, na svoje iznenadenje,
opazio sam tamo kosarkasku loptu. Zaprepastio sam se. Nista
slicno tome dotada nisam susreo. Prva pomisao bila mi je da je ri-
UMIJECE ISCJELJI VANJA
jec 0 tumoru, ali nesto nije bilo u redu. Djevojka je djelovala
posve zdravo, a njezina aura bila je pretezno svijetlonarancasta i
zlaeanozuta. N ikakve neuobicajene boje nisu se isticale povrh tr­
buha. Osim toga, ona se smijala, ada ja imam tumor velicine ko­
sarkaske lopte u trbuhu, sumnjam da bi mi bilo do smijeha. Ko­
nacno, shvatio sam da je rijec 0 smicalici: ta zena uopee nije bila
bolesna - bila je trudna. Otada, kosarkaska lopta postala je moj
simbol trudnoee.
Tokom godina usvojio sam mnostvo simbola koje redovito
koristim prigodom auralnog dijagnosticiranja. Prosirene vene na­
likuju koncima, anemija razrijedenoj krvi, artritis izgleda poput
snjeznih pahulja sto pokrivaju kosti, a cirevi su vulkani u erupci­
ji. Vasi simboli mogu se razlikovati od ovih, ali, u svakom slucaju,
iskustvo ee yam otkriti njihovo znacenje, sto ee yam omogueiti
njihovo djelotvorno koristenje prilikom postavljanja dijagnoze.
TELESTETSKI PRIJENOS OSJETA I DIJAGNOZA
Ne samo sto bolest mozete opaziti u bolesni kovoj auri, vee
je cesto mozete i osjetiti. Ovu sposobnost posjeduju mnogi medi­
ji i iscjelitelji, a vazna im je jer je znak empaticke prirode koja je
neophodna za iscjeljivanje. Vase tijelo instrument je koji mozete
uskladiti s vibracijama drugoga covjeka i tako zapaziti nepravil­
nosti u njima. Stoga budite spremni da prilikom dijagnosticiranja
zapazite neobicne osjete u vlastitom tijelu. Vas tanani energetski
sustav dobivat ee mnostvo podataka od bolesnika, a biljezit ee ih
kao osjeeaje, osjete i laksu nelagodu. Ova nelagoda je privremena
i bez trajnih posljedica. To je oblik medijalne komunikacije na
koji morate obratiti paznju i s kojim morate ovladati da biste
mogli dijagnosticirati.
Auru je moguee, kao sto smo vee napomenuli, vidovito opa­
ziti, moguee ju je opipati dlanovima, ugledati ocima iii osjetiti na
daljinu. Dijagnosticiranje uz pomoe aure dio je medijalne dijagno­
ze. Pretrazujuei bolesnikovo tijelo, neprestano gledajte u njegovu
auru. Usmjerite paznju na promjene boje, sastava i velicine boles­
102
103

UMIJECE /SCJELJ/ VANJA
nikove aure. Kombinirajte svoju auralnu viziju s vidovitoscu i te­
lestetskim osjecajem na daljinu. Svi ti postupci idu ruku pod ruku
i koje poznajem pri medijalnom iscjeljivanju ko­
r1stl komblnaclJu tih metoda.
UMIJECE /SCJELJIVANJA
JEDANAESTO POGLAVLJE
ISCJELJIVANJE CAKRAMA
Tanani energetski sustav u tijelo unosi energiju visih razina.
Prihvacajuci energiju, taj sustav obavlja svoju zensku ulogu, a s
obzirom na svoju receptivnost negativnog je pola. Kao sto je poz­
nato iz hermeticke filozofije, sve u kozmosu je polarizirano, sve
se iskazuje u svom muskom i zenskom, agresivnom i receptivnom
vidu. Do sada, upoznali ste zenski vid svog tananog energetskog
sustava, njegovo ponasanje u receptivnoj ulozi. No, njegov muski
vid jednako je toliko znacajan za iscjelitelja.
U ovom poglavlju upoznat cete se s muskim vidom svoga ta­
nanog energetskog sustava. Premda taj sustav prima iscjel iteljsku
energiju s visih razina, dakle ukoliko je receptivan, icjelitelj uspi­
jeva na bolesnika usmjeriti energiju putem tananog energetskog
sustava tek svojom agresivnoscu.
U medijalnom iscjeljivanju dvojna priroda tananog energet­
skog sustava moze se integrirati postupkom nazvanim iscjeljiva­
nje cakrama. To je postupak u kojem iscjelitelj prihvaca energiju
visih razina i projicirajuci zrake energije, usmjerava ih svojim cak­
rama na bolesnika. Pri ovom vidu iscjeljivanja energija se projicira
iskljucivo srcanom cakrom i trecim okom. Tako projicirane zra­
ke energije mogu biti bezbojne iii obojene. Boje moduliraju iscje­
liteljsku energiju, a mijenjajuci joj frekvenciju vibracija, bolesniku
osiguravaju upravo potrebnu kolicinu. Premda zrake energije na
bolesnika projicirate srcanom cakrom i trecim okom, za vrijeme
iscjeljivanja sve cakre moraju biti otvorene jer se tokom iscjelitelj­
ske terapije koristi i preobrazava prana iz svih cakri. Vrlo je vaz­
no da krunska cakra bude otvorena jer kroz nju u vas tanani ener­
getski sustav ulazi najdjelotvornija iscjeliteljska energija.
105
104 UMIJECE ISCJELJIVANJA
ISCJELlTELJSKE ZRAKE I EMOCIJE
Iscjeljivanje eakrama zapoeinjemo projiciranjem neobojenih
zraka energije iz cakri. Nastavljamo s projiciranjem zraka oboje­
nih prikladnom bojom. Pri iscjeljivanju cakrama, iscjelitelj djeluje
izravno s eticke razine, pa je njegovo emocionalno stanje neobie­
no vazno. Eterieku energiju koju usmjerava srcem i projicira u vi­
du energetskih zraka, iscjelitelj prozivljava snaznim emocijama.
Ovi osjecaji sluze mu kao povratna informacija eija priroda i sili­
na govore 0 snazi energetskih zraka pojiciranih na bolesnika. 5to
su zrake projicirane sreanom eakrom snaznije, to je veca Ijubav i
suosjecanje koju iscjelitelj osjeca prema bolesniku. 5to je iscjelite­
Ijeva Ijubav duhovnija, to zrake vibriraju visim frekvencijama.
Trece oko projicira agresivne zrake energije intuitivnog, nesvjes­
nog uma. U iscjelitelju to izaziva osjecaj krajnje jasnoce i izrazene
volje. 5to vise energije iscjelitelj projicira trecim okom, to on os­
jeca vecu snagu volje i lakse se sabire. Slozno djelovanje srca i tre­
ceg oka, uz sve ostale eakre otvorene i uravnotezene, iscjelitelju
omogucava uspjesno projiciranje energije koja ima snazan iscjeli­
teljski ueinak na bolesnika. Kao sto tvrdi amerieka pjesnikinja
Edna St. Vincent Millay:
Srce razmiee gore i oceane
Na sve eetiri strane.
Dusa nebesa na dvoje razdvaja
Da ugleda lice
PROJICIRANJE ENERGETSKIH ZRAKA
Iscjeljivanje eakrama zapoeinjemo, kao i ostale vidove iscje­
Ijivanja odsutnoga, ulaskom u alfa/theta stanje. Uspravljenih leda,
zauzmemo udoban polozaj. Zatvorimo oei i otpoenemo s trodijel­
nim joga-disanjem. Ne razdvajajuci udisanje od izdisanja, tako di­
semo tri, eetiri minute, sve doknam dah ne postane dubok i rit­
miean. Zatim odbrojimo od pet do jedan, te vizualiziramo i u se­
bi ponovimo svaki broj tri puta. Kad dodemo do broja jedan, du-
UMIJECE ISCJELJI VANJA
8. Usmjeravanje iscjeljiteljskih zraka
707
706
UMIJECE ISCJELJIVANJA
UMIJECE ISCJELJI VANJA
boko udahnemo i izdisuei, u sebi potvrdimo: "Nalazim se na alfa
razini i osjeeam se bolje nego ranije." Jos jednom duboko uzdah­
nemo, te odbrojimo, od deset do jedan, uranjajuei sve dublje pri
svakom sljedeeem broju. Kad stignemo do broja jedan, mentalno
potvrdimo: "Svaki put kad dohvatim ovu razinu, svoj um koris­
tim na sve kreativniji nacin." Zatim oko pet minuta opustamo
svoje fizicko tijelo, koristeei postupke Kojima smo vee ovladali.
Nakon sto smo opustili tijelo, u sebi ponavljamo: "Tijelo mi je
posve opusteno. Svaki put kad dohvatim ovu razinu naucim ka­
ko zae; na jos dublje i zdravije razine." Zatim se vizualiziramo u
svom utocistu i zadrzimo se tamo slijedeeih pet minuta. Po pov­
ratku iz utocista duboko udahnemo i izdisuei vizualiziramo zas­
Ion na oko dva metra od sebe, tridesetak stupnjeva iznad razine
glave. Mentalno ponovimo bolesnikovo ime i on se smjesta pojav­
Ijuje na zaslonu. Tada otvaramo srcanu cakru, te ga s Ijubavlju,
suosjeeanjem i uzivljavanjem zadrzavamo na zaslonu. Ovo najlak­
se postizemo obraeanjem paznje, ispravnim disanjem i polaga­
njem ruke na srcanu cakru.
Potom obratimo paznju na treee oko, svoju sestu cakru. Ta­
ko je potaknemo na djelovanje, a njezino otvaranje u nama izazi­
va lagan osjeeaj treperenja kao i osjeeaj toploga sjaja. To sve govo­
ri da je cakra otvorena i da salje veee kolicine prane.
Nakon toga, uvedemo duh u treee oko i uz pomoe prane,
koja s njim ulazi, potaknemo je na jos snaznije djelovanje. Osjeti
u cakrama tada postaju jos izrazeniji, toliko snazni da osjeeamo
zraku energiju kako izbija iz cakre. (To je jedna od zraka Kojima
se sluzimo pri iscjeljivanju.) Usmjerimo paznju na zraku koja se
ocrtava ostro poput laserske zrake. Kad osjetimo spremnost, pro­
jiciramo energetsku zraku u bolesnika na zaslonu. Usmjerimo je
na onaj dio tijela kojem je iscjeljivanje neophodno. Osjeeamo ka­
ko zraka energije prodire u tijelo, stize do mjes a kojem je naj­
potrebnija, te osjeeamo kako bolesnik upija iscjeliteljsku energi­
ju zrake. Osjeeamo kako je prima sa zahvalnoseu i kako se opusta
dok ga energija iscjeljuje. Bolesnik osjeea iscjeliteljsku moe pro­
jiciranih zraka na eterickoj razini, neovisno 0 tome gdje se log
trenutka nalazi iii sto radio (Vidi sliku.)
Iscjeliteljske zrake iz treeeg oka odasiljemo tri do cetiri mi­
nute. Nakon sto osjetimo zadovoljstvo polucenim ucinkom, ot­
pustamo energetsku zraku iz treeeg oka. Duboko udahnemo i
uronimo jos dublje. Zatim usmjeravamo paznju na svoju srcanu
cakru i mental no je poticemo na djelovanje. Pri tom osjeeamo
kako se pojacava energija te cetvrte cakre, odnosno kako ona
postaje sve toplija. Zatim uvedemo dah u srce, te disemo iz njega
bez stanke izmedu udisanja i izdisanja. Prana i zrak ucinit ee srca­
nu cakru jos djelotvornijom. Sad vee izrazeno osjeeamo Ijubav i
suosjeeanje s bolesnikom, sto moze biti popraeeno snaznim osje­
eajem zarenja kojim se prana ocituje. Kad energija srcane cakre
dovoljno ojaca, ona pocinje odasiljati energetske zrake koje, bu­
duei se ne isticu pojedinacno poput zraka treeeg oka, vise naliku­
ju valovima energije. I pored toga, pune su Ijubavi i snage. Potom
osjeeamo kako valovi otjecu iz nase cakre i utjecu u bolesnika, te
kako on njihovu energiju upija sa zahvalnoscu. Gledamo ga kako
se pod utjecajem iscjeliteljske energije osmjehuje i zraci savrsenim
zdravljem. Energiju projiciramo tri do cetiri minute iii duze ako
se za tim ukaze potreba.
ISTODOBNO PROJICIRANJE ZRAKA ENERGIJE
Kao sto smo pokazal i, zrake energije cetvrte i seste cakre
mogu se projicirati odvojeno, ali najveei ucinak postizu u kombi­
naciji, odnosno istodobnom projekcijom na bolesnika. U slijede­
eoj fazi iscjeljivanja cakrama, kombinaciju energetskih zraka srca­
ne cakre i energetskih zraka treeeg oka istodobno eete projicirati
na bolesnika. Projicirajuei val energije iz srcane cakre, obratite
paznju i na svoje treee oko. Ova podjela paznje jednostavna je i
lako se uvjezbava, no preduvjet joj je iscjeliteljevo posvemasnje
predavanje. Usredotocivsi paznju na treee oko, izazvali ste njego­
ve vibracije. Tada u njega uvedite dah i za nekoliko trenutaka os­
jetit eete kako je energija postala prilicno snazna. Mentalno je
pridruzite valu energije srcane cakre i osjetite kako obje zrake
energije prodiru u oboljelo bolesnikovo tijelo. Projicirajte i ~ isto­
dobno nekoliko minuta i uzivljavajte se u bolesnikovo stanJe dok
109
708
UMIJECE ISCJELJIVANJA
ga energetske zrake iscjeljuju. Prekinite nakon tri do cetir; minu­
te, odnosno u trenutku kad osjetite zadovoljstvo polucen;m ucin­
kom.
Iscjelj;vanje cakrama zakljucujete prijenosom energetskih
zraka s oboljelog dijela bolesnikova t;jela na etericku auru, koju
ispunjate kombiniranom energijom srcane cakre i treceg oka. Au­
ru napajajte energijom i zivotnom snagom nekoliko minuta. Ispu­
njena pranom, aura ce se prosiriti i zasjati. Nakon dvije, tri minu­
te osjetite kako bolesnik upija energiju kroz kozu, te kako mu
ona napaja cijelo tijelo sve do samih stanica. Pozabavite se njego­
vom aurom dvije do tri minute, a potom otpustite zraku energije
iz svoje srcane cakre i treceg oka. Otpustite bolesnika i vizualni
zas/on. Duboko udahnite i opustite se. Za nekoliko trenutaka os­
jetit cete val energije kako protjece krunskom cakrom i napaja
vas tanani energetski Sustav. Napajajte se nekoliko minuta, sve
dok ne osjetite da su cakre zasjale. Nakon sto obnovite zalihe
energije, menta/no potvrdite: "Uvijek kad djelujem kao iscjelitelj
iscjeljujem i sebe sama, te tako postajem sve djelotvornijim ka­
nalom iscjeljivanja." Po/ako odbrojavajuci od jedan do pet, vrati­
te se prirodnoj svijesti. Kad stignete do broja pet, otvor;te oci.
Posve bUdni i savrseno opusteni, osjecat cete se bolje nego ranije.
ISCJELJIVANJE BOJAMA
Nakon sto ov/adate iscjeljivanjem cakrama, pokusajte usvo­
jiti jednu inacicu toga Postupka koja se naziva iscje/jivanje boja­
rna. Ovaj postupak razlikuje se od iscjeljivanja cakrama po tome
sto kombiniranu energiju projicirate obojenim zrakama. Tako
tocno odredujete kolicinu i vibraciju energije neophodne bolesni­
ku i ubrzavate praces iscjeljivanja.
Pri iscjeljivanju cakrama koristim cetiri temeljne boje: zutu,
zelenu, plavu i Ijubicastu. Ove boje pokaZUju najsnazniji iscjeli­
teljski ucinak, premda su i ostale dje/otvorne, Sporedne iscjelitelj­
ske boje su narancasta, crvena i ruzicasta. Njih koristim u slucaju
da bolesnik ne prima cetiri temeljne boje. Projicirane boje uvijek
p
UMIJECE ISCJELJI VANJA
,. .. . , Nikada se ne sluzite tmurnim, mutnim
moraju bltl sVlJetle I jasne. _ _'1' proucavajuci Ijud­
' . .' , . one kao sto ste nauci I , . ,
ill prlJavlm bOJama,. J,er ,'bolesti Sarno svijetle boje iSCjelJuJu.
sku auru,. ukazivaia na najdjelotvorniju boju, za
Ne postoJe pravila kOja "ntuiciju i svakog bolesnll<a
pojedinog I vias navesti na prikladnu bo­
obradujte _I ce se prikladna boja pojaviti
ju za svakl -nog iii istodobnog projiciranja. U ne­
spontano prillkom pOje. Inac .. okazat ce vam koja mU je
kim slueajevima Des; Ii se da osjetite ka­
boja potrebna, a_vI to sva a s velikim poteskocama upija
ko bolesnlk pruza otpor, 0 lid te nastavite s pokusajima
d b' iskusajte ne <u rugu, . .
odre enu o'a mu odgovara. Bojama se konstl­
sve dok ne _naldete onu k J' treceg oka i srcane eakre, jer su
i e
mo nakon energ Ja rieekajte na spontanu pojavu
one tada Isprv ,P t ne iskusajte cetiri temelj­
. \. I' I 'h bOj'a Ukollko ona IZOS a ,
iSCje Ite JS<I . . _, _ tom prij'edite na zelenu,
' . . "k b Je Zapocnlte sa zu , .
ne Iscjellte JS eo" " b' _ t Kad utvrdite najprlklad­
zatim plavu i, naposlJetku, JU Icas u.... .
niju boju, koristite je cijelim tokom IscJelJlvanja.
SAMOISCJELJIVANJE BOJOM
B . . to tako, koristi i prilikom .i to na
oJa se, IS., .. lokalne prirode I pOjaVI se na
-, Ukol 11<0 Je poremecaJ .. , ,
dva naclna. _.. _ t koristiti u kombinacljl s VI­
ogranicenom e ostupkom zapoenite slije­
zualizacijom. doVlm upoban polozaj, Disi­
deci ove e ad z: se potpuno ne opustite. Za­
te trodijelnlm joga.-dlsanjem ':dan, Kad stignete do broja je­
tim polako odbrojlte ,od. se na alfa razini i osjecam se
dan, mentalno potvrdlte,,, .. b't komb'lnacij'u poznatih vam
.. "Tada upotrlje I e
bolje nego ra.nlje, 'ano zadrzavate u alfa/theta stanju.
postupaka kOjlma se POSdtOjb k alfa/theta stanje, stanite obra-
N k sto zadete u 0 0 u ..
?n . . Oei drzite otvorenima I nastoJte
cati paznjU na oboljelo m,jesto' d 'te sve dok vam pogled spon­
izbjeci treptanje, te l ustrajno 9 e aJ
111
110
$
UMIJECE ISCJELJIVANJA
UMIJECE ISCJELJIVANJA
tanG ne izade iz zariSta. To traje svega nekoliko trenutaka. (Da
ne biste pretjerano zamorili oei, nakon sto izvedete pogled iz
zarista mozete, po potrebi, povremeno zatreptati.) Zatim vizuali­
zirajte svjetlo uokolo oboljelog mjesta. Zapoenite s jasnim, bije­
lim svjetlom, te pricekajte da se one prometne u jednu od iscje­
liteljskih boja, sto ne bi smjelo dugo potrajati. Nemojte se obes­
hrabriti ukoliko se boje ne pojave odmah, vee stanite iskusavati
razlicite boje iscjeliteljskih svojstava. Isprobavajte ih sve dok ne
utvrdite boju koju vase tijelo najlakse upija. Vizualizacija vam ne
bi smjela stvarati neprilike i pored otvorenih oeiju, sve dok vam
je pogled izvan zarista, a vi se nalazite u alfa/theta stanju. Nakon
sto odredite prikladnu boju, te osjetite kako je tijelo upija, vizua­
lizirajte tkivo iii organ u koji prodiru zrake energije i osjetite ka­
ko se stanice napajaju i iscjeljuju energijom koju su upile.
Provodite ovaj postupak sve dok ne osjetite kako vam obo­
Ijelo mjesto preplavljuje osjecaj blagostanja. Dah vam moze biti
od pomoci da prilikom udisaja osjetite kako oboljelo tkivo upija
zrake energije, a prilikom izdisaja, kako se siri iscjeliteljska energi­
ja koja napaja stanice.
Iscjeljujte se na ovaj naein oko pet minuta, a zatim se dvije
do tri minute napajajte energijom. Potom mentalno potvrdite:
"Savrseno sam zdrav, u savrsenoj ravnotezi i skladu." Nakon to­
ga, polako brojeci od jedan do pet, vratite se vanjskoj razini svi­
jesti. Kad stignete do broja pet, otvorite oei. Posve budni i savrse­
no opusteni, osjecat cete se bolje nego ranije. Najveci ucinak
postizete ukoliko ovaj postupak provodite barem dva puta dnev­
no. Desetak minuta posvetite ulasku u alfa/theta stanje, a zatim
se iscjeljujte barem pet minuta.
IZRAVNO ISCJELJIVANJE BOJOM
Jedna od inaeica prethodnog postupka sastoji se od kombi­
nacije iscjeljivanja bojom, vizualizacije i koristenja magnetske
energije sto protjeee rukama. Pozitivna energija, koja je u isti
mah i agresivna energija, protjeee desnom rukom desnjaka,
a kod Ijevaka ponekad prolazi desnom, a ponekad .rukom,
ovisno 0 tome kol iko je izrazena Ijevorukost. LJevoruklm oso­
bama predlazem da prvo iskusaju lijevu ruku, a ako ueinak izos­
tane, neka upotrijebe desnu ruku.
Postupak zapocnite tako da ruku nabijenu polozi­
te oko pet centimetara iznad oboljelog mjest.a: tom da
se zadrzite unutar eterieke aure. Zatvonte OCI I otpocnlte dubo­
ko disati trodijelnim joga-disanjem, ne razdvajajuci udisanje od
izdisanja.
Prikladnim postupkom uvedite se u alfa/theta stanje, obra­
tite paznju na svoju energijom nabijenu ruku i je potak­
nite na djelovanje, nasto cete osjetiti treperenje I u dla­
novima. Zatim zamislite energetsku zraku kako se s
proteze do oboljelog mjesta. Pripomognite se dahom
naein na koji ste to ucinili u prethodnom postupku.
te bezboj nu zraku i prieekajte da ona spontano zadoblje bo] .u:. U
slucaju da se boja za par trenutaka ne pojavi, iskusava!:e
iscjeliteljske boje sve dok ne naidete na najdjelotvornlju:
zirajte kako oboljelo mjesto upija kOja
iz vase ruke. Osjetite kako one upija energlju I kako ta energlja
izaziva povoljan ueinak.
Provodite ovaj postupak pet minuta iii duze. Kad osjetite da
ste iscjeliteljski djelovali na oboljelo tkivo, odmaknite du­
boko udahnite i potvrdite u sebi: "Iscjeljujem se, te svakl
u svakom pogledu, postajem sve zdraviji." Po potrebi, ponovlte
ovu tvrdnju i nekoliko puta.
Napajajte se energijom nekoliko minuta, te .I.S­
kusite povoljan ucinak samoiscjeljivanja. Na. kraju,
upotpunite tvrdnjom: "Savrsenog sam zdravlja, u rav­
notezi i skladu." Polako brojeci od jedan do pet, se
vanjsku razinu svijesti. Kad stignete do broja pet, OCI.
Posve budni i savrseno opusteni, osjecat cete se bolje nego ra­
nije.
..
113
112 UMIJECE ISCJELJIVANJA
NAPAJANJE AURE OBOJENIM ZRAKAMA
Treca inaeiea postupka samoisejeljivanja koristi se za ukla­
njanje poremecaja koji obuhvacaju eijelo tijelo. Osobito je dje­
lotvorna u terapiji psihiekih i emoeionalnih poremecaja. Postu­
pak zapoeinjete zatvaranjem oeiju i joga-disanjem. Odbrojite od
pet do jedan, te vizual izirajte i ponovite u sebi svaki broj tri puta.
Kad stignete do broja jedan, potvrdite u sebi: "Duboko sam
opusten i osjecam se bolje nego ranije." Nastavite s joga-disanjem,
te se poznatim postupeima uvedite u alfa/theta stanje. Isejelji­
vanje zapoenite mental nom afirmaeijom: "Kanal sam isejeljiva­
nja i isejeliteljska energija protjeee kroz mene." Zatim vizuali­
zirajte zaslon na dva metra ispred sebe, podignite pogled za tri­
desetak stupnjeva, mental no izgovorite vlastito ime i ugledat ce­
te se na zaslonu. Otvaranjem sreane eakre, s Ijubavlju i suosjeca­
njem pridrzavajte se na zaslonu. Obratite paznju na svoje trece
oko, te disite iz njega sve dok ne osjetite kako zraka energije izbi­
ja iz njega i ispunja energijom vasu auru na zaslonu. Obratite
paznju na sreanu eakru, te osjetite kako val energije istjeee iz nje.
Osjetite kako se on spaja sa zrakom energije iz vaseg treceg oka,
te osjetite kako val i zraka istodobno ispunjaju vasu auru isejeli­
teljskom energijom. Saeekajte nekol iko trenutaka da vidite nece
Ii se val i zraka spontano obojiti jednom od isejeliteljskih boja. U
slueaju da se to ne desi, isprobajte sve boje dok ne pronadete
prikladnu. Obojenu zraku saljite oko pet minuta. Zamislite da
vam se aura povecava i da postaje svjetlija, sve dok na zaslonu ne
zadobije izgled velikog sjajnog jaja sto vas okruzuje. Naposljetku,
zamislite kako kroz kozu upijate energiju i zivotnost iz svoje
aure, te kako ta energija napaja i isejeljuje svaku stanieu vasega
tijela. Vrijeme provodenja ovoga postupka nije ogranieeno.
Okoneajte ga ugledavsi na zaslonu sebe sretna i zdrava, s osmije­
hom na lieu. Vizualizaeiju upotpunite tvrdnjom: "Savrsena sam
zdravlja, u savrsenoj ravnotezi i skladu." Vanjskoj razini svijesti
vratite se polako brojeci od jedan do pet. I<ad otvorite oei, bit
cete posve budni, savrseno opusteni i osjecat cete se bolje nego
ranije.
f
UMIJECE ISCJELJIVANJA
EMPATIJA I SAMOISCJELJIVANJE
Kao sto vam je poznato, svi vidovi isejeljivanja zahtijevaju
uzivljavanje u bolesnika. Ovo osobito vrijedi za samoisejeljivanje.
Empatija jeoblik zajednistva s drugim bicem. Ona je moguca tek
ukoliko je eovjeku toliko stalo do nekog drugog bica da on zi­
vot dozivljava njegovim oeima, osjeca njegove osjecaje i misli
njegove misli. Empatija igra znaeajnu ulogu u samoisejeljivaju, ali
njome ovladavate tek ukoliko se odmaknete od vlastite patnje.
Samo se tako, kao isejelitelj, mozete uzivjeti u sebe kao bolesni­
ka. Odmieanje od vlastite patnje bitno je za samoisejeljivanje, jer
tek tada se pojavljuje one JA JESAM, te uzivljava u "vas" kojem
je isejeljenje neophodno. (Ono JA JESAM imuno je na bolest
na svim razinama.)
Tek kad se naueite odmaknuti, one JA JESAM koje kana­
lizira isejeliteljsku energiju, preobrazit ce bolest i patnju u savrse­
no zdravlje i radost. Njegujte sposobnost odmieanja, te omogu­
cite isejeliteljskoj energiji da ude u vas. Tako se isejeljujete i kre­
cete putem savrsenog.zdravlja, ski ada i ravnoteze.
115
114
UMIJECE ISCJELJIVANJA
DVANAESTO POGLAVLJE
PO TPUN POSTUPAK ISCJELJIVANJA ODSUTNOGA
U ovom poglavlju bavit cemo se postupcima iscjeljivanja
odsutnoga koje smo izlozili u prethodnim poglavljima. Potpun
postupak iscjeljivanja odsutnoga sacinjava kombinacija verbalne
afirmacije, vizualizacije, medijalne dijagnoze, te iscjeljivanja cak­
rama i bojom.
ULAZAK U AlFA/THETA STANJE
Potpun postupak iscjeljivanja odsutnoga zapocnite zauzev­
si udoban polozaj. Sjednite uspravljenih leda iii se ispruzite. Za­
tvorite oci i tri, cetiri minute duboko disite, sve dok ne osjeti­
te da se stisao unutrasnji zamor koji ukazuje na aktivnost beta
razine. Kad osjetite blagostanje izazvano alfaltheta razinom, za­
pocnite odbrojavati od pet do jedan. Svaki broj vizualizirajte i
u sebi ponovite tri puta. Kad stignete do broja jedan, mentalno
potvrdite: "Duboko sam opusten i osjecam se bolje nego rani­
je."
Nastavite duboko disati, a kad osjetite spremnost odbroji­
te od deset do jedan. Na deset izdahnite, zatim duboko udah­
nite i izdisuci, mental no izgovorite broj devet; jos jednom dubo­
ko udahnite, a dok izdisete, mentalno izrecite broj osam. Nas­
tavite tako do broja jedan. Istodobno, osjetit cete lakocu vlas­
tita tijela. Obratite paznju na njezne promjene u svom fizickom,
emocionalnom i mental nom tijelu. Tada mental no ponovite:
"Svaki put kad zadem na ovu razinu svoj um koristim na sve
kreativniji nacin."
UMIJECE ISCJELJIVANJA
OPUSTANJE FIZICKOGA TIJElA
Da biste potpuno opustili svoje fizicko tijelo, mozete s€
posluziti poznatim vam drevnim joga postupkom kojim se
badate napetosti u voljnim misicima. Uklanjanjem napetostl OSI­
guravate prani slobodan prolaz tananim energetski.m
Kad osjetite spremnost, izdahnite do kraja i obratlte paznJu na
svoja stopala. Zatim udahnite i sto vise zategnite misice u sto­
palima. Zadrzite dah tri sekunde, a nakon toga izdahnite i
tite misice u stopaIima. I znova duboko udahnite, te ponovlte
postupak, ovoga puta s gleznjevima i listovima kao i s bedrima,
straznjicom i zdjelicom, srednjim i gornjim dijelom trbuha, gru­
dima i ramenima, vratom, rukama do sake, te sake. Zatim nap­
nite misice lica i zadrzite ih tako tri sekunde. Po isteku tri se­
kunde opustite misice i izdahnite. Potom otvorite usta, isplazite
jezik, te sto vise rastegnite misice lica. Zadrzite dah tri sekunde,
opustite misice lica i izdahnite. .
Naposljetku, napnite istovremeno sve misice tijela (ukIJu­
civsi i misice lical, te, suspregnutog daha, zadrzite ga napetog tri
sekunde. Zatim snazno izdahnite i istodobno opustite sve misice
u tijelu.
UTOCISTE
U proteklih desetak minuta vee ste cvrsto zasli na alta/the­
ta razinu. Nakon toga mentalno potvrdite: "Nalazim se na alfa
razini. Svaki put kad dohvatim ovu razinu uma, postaje mi sve
lakse zaei na sve dublje i sve zdravije razine." Dopustite umu
da odluta do utocista, mjesta svoje savrsene opustenosti. Zadrzi­
te se u utocistu oko pet minuta.
VIZUAlNI ZASLON
Po povratku iz utocista, mental no potvrdite: "Kanal sarro
iscjeljivanja i iscjeliteljska energija protjece kroz mene." Vizuali­
117
116

UMIJECE ISCJELJIVANJA
UMIJECE ISCJELJIVANJA
zirajte zaslon ria dva metra ispred sebe, te aka trideset stupnjeva
iznad razine glave. Podignite pogled za tridesetak stupnjeva i
mental no izgovorite bolesnikovo ime. Istog trenutka njegov ce
se lik pojaviti na zaslonu. Obratite paznju na svoju srcanu cak­
ru, pocnite disati iz nje, a ruku polozite na grudi u visini srca i
taka bolesnika odrzavajte na zaslonu.
MEDIJALNA DIJAGNOZA
Nakon sto ugledate bolesnika na zaslonu, zapocnlte pre­
trazivati njegovo tijelo kako biste otkrili oboljelo mjesto. Neka
vas u tome vodi intuicija, a vi je poslusno slijedite. Oboljela
mjesta sama ce vas privuci. Ukoliko vas privuce neki osobit dio
tijela, prvo ispitajte auru povrh njega, provjeravajuci nisu Ii njezi­
na baja, sastav i obi ik poremeceni. Naidete Ii na poremecaj u au­
ri, nastavite istrazivanje projiciranjem vlastite svijesti u oboljeli
organ iii tkivo. Potrazite nepravilnosti u oboljelom tkivu. Ne za­
boravite kako je empatija neophodna ukoliko bolesnikove po­
teskoce zelite osjetiti u njihovoj punoci. Dijagnosticiranje zaklju­
cite posvemasnjim pregledom bolesnikove aure i tijela. Uocite
sve nepravilnosti i za svaku ponovite navedeni postupak.
ISCJELJIVANJE CAKRAMA
Po zavrsetku dijagnosticiranja nekoliko puta snazno udah­
nite i zaronite jos dublje. Zapocnite mentalno razgovarati 5 boles­
nikom i umirivati ga sve dok se potpuno ne opusti i stane prihva­
cati iscjeliteljsku energiju koju projicirate. Zatim obratite paznju
na trece aka i mental no ga potaknite na djelovanje. Kad osjetite
da se cakra sjaji, treperi, te da se zagrijala, uvedite u nju dah i
stanite disati iz nje. To ce je jos snaznije potaknuti na djelova­
nje. Kao posljedica povecane aktivnosti seste cakre pojavit ce se
zraka energije. Usmjerite je na oboljelo mjesto bolesnikova tije­
la. Osjetit cete kako bolesnik upija energiju sa zahvalnoscu. Zatim
obratite paznju na srcanu cakru i mentalno je potaknite na dje­
lovanje. Kad osjetite da cakra treperi i da sjaji, stanite disati iz
nje, a umom i dahom potaknite "je na jos snaznije djelovanje.
Posljedica porasta energetske razine cakre ocitovat ce se u pojavi
vala energije. Usmjerite taj val na oboljelo mjesto bolesnikova ti­
jela. Osjetite kako bolesnik sa zahvalnoscu upija udruzenu ener­
giju obje cakre.
ISCJELJIVANJE BOJAMA
Pricekajte da se kombinirane energetske zrake spontano'
oboje jednom ad iscjeliteljskih boja. Ukoliko se to ne desi, is­
kusajte temeljne iscjeliteljske boje: zutu, zelenu, plavu i Ijubi­
castu. U slucaju da ih bolesnik ne upija 5 lakocom, pokusajte 5
jednom ad sporednih iscjeliteljskih boja: narancastom, ruzicas­
tom iii crvenom. Pripazite da boje koje projicirate budu jasne i
svijetle. Kad naidete na pravu boju, nastavite provoditi iscjelji­
vanje cakrama i bojom tri do cetiri minute. Nakon sto osjetite
zadovoljstvo polucenim ucinkom, otpustite zraku energije tre­
ceg aka. Zatim otpustite i energetsku zraku svoje srcane cakre.
MENTALNO ISCJELJIVANJE
Ljubavlju i suosjecanjem koje obuzima vase srce zadrzite
bolesnika na zaslonu jos nekoliko trenutaka. Snazno udahnite
i osjetite kako uranjate jos dublje. Obratite paznju na pleksus
solaris, te uvedite dah u tu svoju trecu cakru. Potaknuta paz­
njom i dahom, cakra ce zavibrirati. Vibracije ce se pojacavati
sve dok ne osjetite kako se cakra zagrijala i zatreperila. Istodob­
no, vizualizirajte sponu koja povezuje vasu cakru 5 bolesnikom.
Osjetite kako se ta spona proteze ad vaseg do njegovog plek­
susa solarisa. Zamislite kako vas bolesnik uvlaci u sebe, te vizua­
f
119
118 UMIJECE ISCJELJIVANJA UMIJECE ISCJELJIVANJA
lizirajte sponu koja, sto se vise priblizavate jedan drugome, pos­
taje sve kraca. Potpuno se predajte i dopustite da vas bolesniko­
vo fizieko tijelo uvuee u sebe. Tada mental no potvrdite: "Sto­
jim nadomak (ubacite naziv oboljelog tkival i spreman sam oba­
viti iscjeljivanje." Istoga trenutka naci cete se nadomak obolje­
10m tkivu. Zamislite da ste sa sobom ponijeli pribor koji mozete
koristiti prilikom iscjeljivanja. Posvetite oko pet minuta iscje­
Ijivanju oboljelog mjesta priborom. Naposljetku, vizualizirajte
tkivo u stanju savrsena zdravlja, te mental no polozite svoje ruke,
jednu nasuprot drugoj, na iscijeljeno tkivo. Obratite paznju na
svoju ruku nabijenu muskim vidom energije. Mentalno potaknu­
ta, ruka postaje topla i zapoeinje vibrirati. Tada usmjerite zraku
energije svoje ruke na iscijeljeno tkivo. Posvetite tome nekoliko
minuta, a bolesniku istodobno mentalno objasnite da ce ova do­
datna iscjeliteljska energija zastititi vidano mjesto i oeuvati ga
zdravim.
NAPAJANJE BOlESNIKOVE AURE
Nakon sto osjetite zadovoljstvo obavljenim poslom, a 0­
boljelo mjesto vrati se u stanje savrsena zdravlja, vizualizirajte
se izvan bolesnikova tijela, na udaljenosti od oko dva metra od
vizualnog zaslona. Snazno udahnite i osjetite kako uranjate jos
dublje. Paznjom i dahom potaknite svoje trece oko na djelova­
nje, nasto ce iz njega izbiti zraka energije. Pratite tu zraku kako
iz vase eakre utjeee u bolesnikovu auru, a zatim ponovite postu­
pak sa sreanom eakrom. Osjetite kako iz nje navire energija i
kako se spaja s energijom treceg oka, te kako obje zrake usmje­
ravaju energiju u bolesnikovu auru, napajaju je i obnavljaju.
Dopustite zraci energije da se oboji najdjelotvornijom iscjelitelj­
skom bojom. Uoeite kako se bolesnikova aura sjaji i siri dok is­
cjeliteljska energija utjeee u nju. Nakon sto energija prozme ci­
jelu auru, osjetite kako je bolesnik upija kroz kozu, te kako se
ona siri tijelom, iscjeljuje i napaja svaku stanicu. Projicirajte
energiju u auru dvije do tri minute sve dok ne osjetite zadovolj­
stvo postignutim ueinkom. Naposljetku, otpustite zraku energi­
je svog treceg oka kao i zraku sreane eakre. Vizualizirajte bo­
lesnika okruzena blistavim svjetlom, nasmijesenog i sretnog,
savrsenog zdravlja i punog zivotne snage.
VlASTITO NAPAJANJE ENERGIJE
Obavivsi posao, otpustite bolesnika i vizualni zaslon. Du­
boko udahnite i mental no potvrdite: "Prilikom svakog usmjera­
vanja energije ne iscjeljujem samo bolesnika, vee iscjeljujem i se­
be." Slijedece dvije do tri minute napajajte energijom vlastiti
tanani energetski sustav. Da je on potpuno nabijen, znat cete po
tome sto cete osjetiti kako vam se cakre sjaje. Moze se desiti da
vam se u poeetku osjet sjaja javlja samo u krunskoj eakri i tre­
cem oku, ali nakon sto postanete osjetljiviji na razlieite frekven­
cije energije u svom tijelu, osjetit cete sjaj i u ostalim eakrama.
Nakon sto se potpuno napunite energijom, mental no potvrdi­
te: "Iscjeljujuci druge, postajem sve snaznijim kanalom iscjelji­
vanja." Zatim pocnite polako brojiti od jedan do pet. Kad stig­
nete do broja pet, otvorite oei. Posve budni i savrseno opusteni,
osjecat cete se bolje nego ranije.
121
120
UMIJECE ISCJELJIVANJA
TRINAESTO POGLAVLJE
NEDOUMICE U VEZI S ISCJELJI VANJEM ODSUTNOGA
Tokom godina upueena su mi mnoga pitanja a iscjeljivanju
odsutnoga. Pokusat eu odgovoriti na ana najcesea. Odgovori su
zasnovani na mojem iskustvu, a ne na nekoj krutoj doktrini. Po
prirodi su subjektivni, stoga se vi, na kraju krajeva, prepustite
svojoj intuiciji i savjesti da vas vade.
VISESTRUKO ISCJELJIVANJE
Prvo pitanje: da Ii je preporucljivo raditi s vise bolesnika
tok?m. jedne iscjeliteljske meditacije? Odgovor na ova pitanje
razllkuJe se od iscjelitelja do iscjelitelja jer ovisi 0 vremenu koje
mu stoji na raspolaganju za iscjeljivanje odsutnoga, kao i a razini
njegove zivotne snage. 2ivotna snaga, s druge strane, ovisi 0 ne­
koliko cinitelja: iscjeliteljevoj sposobnosti da se posve preda is­
cjeliteljskoj moei, njegovoj sposobnosti da pohrani pranu i na­
ravno, stanju njegova mental nag, emocionalnog i tjelesnog zdrav­
Ija. Jedino pravilo koje valja slijediti glasi - bez naprezanja.
Ukoliko osjetite da je iscjeljivanje postalo napor, ukoliko vas 0­
no iscrpljuje iii aka krajem dana osjeeate nedostatak zivotne
snage, onda to znaci da ste pretjerali i da morate smanjiti broj
i.scjeljivanja. Vee nakon kraeeg bavljenja iscjeljivanjem, otkrit
cete da su vam se sposobnosti toliko uveeale da mozete duze
vrijeme raditi s vise bolesnika.
»
UMIJECE ISCJELJIVANJA
NEVOLJKI BOLESNICI
Drugo pitanje: smije Ii iscjelitelj raditi na Ijudima bez nji­
have dozvole, kao i na anima koji se ne zele iscjeljivati? Uvijek
sam radio na svakome za koga bih intuitivno osjetio da bi mu to
moglo koristiti. To, u isto vrijeme, znaci da ne radim sa svakim
tko to ad mene zahtijeva. Ukoliko prepoznam covjeka kojemu
medijalno iscjeljivanje neee pomoei, ja ga odbijam. I pak, radim
na Ijudima koji to nisu zatrazili, pa cak i anima koji to odbija-'
ju. Odluke mi se uvijek temelje na intuiciji, a pomno ih ispitu­
jem svojom savjeseu. Ukoliko mi ni intuicija ni savjest ne kazu
drugacije, prihvaeam se posla i nitko i nista me ne moze u tome
sprijeciti. I intuicija i savjest ocitovanje su unutrasnjeg ja, ona­
ga JA JESAM, te taka izravno povezane s izvorom iscjeljenja.
Ukoliko intuitivno osjetite da morate raditi na nekom, velika je
vjerojatnost da ee on ad toga imati koristi. Cak i ako bolesnik
svjesno odbija iscjeljivanje, uputite iscjeliteljsku energiju na nje­
gao On je mazda svjesno ne zeli, ali nesvjesno on je vjerojatno
ocajnicki prizeljkuje.
TRAJANJE ISCJELlTELJSKOG POSTUPKA
Treee pitanje: koliko traje postupak isceljivanja odsutno­
gal Ne postoji pravilo koje bi odredivalo vrijeme trajanja pos­
tupka iscjeljivanja odsutnoga. Ja kombiniram iscjeljivanje odsut­
noga s meditacijom, a cijeli taj postupak traje cetrdesetak minu­
tao Vase vrijeme maze se razlikovati ad ovoga, no to nema
znacaja. Od cetrdesetak minuta meditiranja, u prosjeku na samo
iscjeljivanje otpada petnaestak minuta. Ponekad je to vrijeme
duze, a ponekad kraee, ovisno a tome kako se osjeeam. Prilikom
polaganja ruku, iscjeljivanju obicno posveeujem tridesetak mi­
nuta. Na tecajevima iii javnim demonstracijama, to vrijeme je
mnogo kraee. Drzite ne umu da vrijeme nije najznacajniji cini­
telj iscjeljivanja. Poznajem Ijude koje je iscijelio dodir u trajanju
od svega nekoliko sekundi.
122
123
>
UMIJECE ISCJELJIVANJA
KOLJ KO VREMENA PROTEKNE PRIJE NO STO JE
BOlESNI K ISCIJELJEN
. ko.liko v.remena protekne do posvemasnjeg
t!elesnog Iscjeljenja? ISCjelltelj u to nikada nije siguran. Herme­
nas. poucava je iscje/jivanje proces preobrazbe; energija
vlslh razlna preobrazava se u svrhu iscje/jivanja, ali za to je cesto
mnogo vremena, kao sto je i bolesnikovom tizickom
da preobrazi iscjeliteljsku energiju, te
je Iskorls.tl za tjelesne bolesti. Osim toga, iscjeljiva­
nje uma I emoclja preduvjet je tje/esnog iscjeljenja. Premda tezi­
rezultatima, u mnogim slucajevima nerazumno
je oceklvati trenutacno tjelesno iscjeljenje dok su bolesnikovo
menta/no. i etericko (cuvstveno) tijelo i dalje bolesni. Mnogo
vremena I. truda ulozi iscje/itelj prije negoli opazi zeljen; ucinak
na rku..Dozivio sam takvo iskustvo 1981. godine. Tada
sam.?lo zamol.jen. da iscijelim covjeka s ozbiljnim poremeeajem
u oClma, posljedlca cega bio je gubitak periternog vida. Preos­
talo polje nalikovalo je na tune!. Stvar je pogorsavalo
krvarenje u oba oka koje je vid jos vise izoblicavalo. Tradicio­
nalni postupci nisu uspjeli ukloniti ni jedan od ovih
poremecaja. Bolesniku su bile osamdeset i dvije godine kad sam
ga ali inace bio je izvrsnoga zdravlja. Prije naseg susre­
ta 0 medija/nom iscjeljivanju, niti ga je one zani­
r:n
alo
. NlJe blo religiozan, a ja sam bio prvi iscjelitelj kojega je
ugledao. Zapoceli smo zajedno raditi dva puta tjedno, a
ja ga sv.ak?dnevno ukljucivao u svoje iscjeliteljsko mediti­
ran!: .. Kako je Isprva bio tjeskoban, nije uspijevao prihvatiti svu
kO/lclnu koju sam usmjeravao na njega. Najcesee, mo­
rao zacepljenja kako bih omogueio slobodan pro­
tok energije. Teskoee su bile osobito izrazene prili­
kom boje i iscjeljivanja cakrama. Njegova nedostat­
na prr.jemljlvost mi je vizualizaciju. Intuicija mi je ipak
govorlla da radit; s njim, sto sam i ucinio, koristeei
postupke su najveei ucinak. Koncem prvog mje­
seca teraplje, stvarl su se pocele polako mijenjati. Zacepljenja su
UMIJECE ISCJELJIVANJA
se stala gubiti, a moja vizualizacija, malo-pomalo, postala je
jasnija i trajnija. Doskora, osjetio sam kako smo uspostavili
skladnu svezu. Po isteku petog tjedna, poceo je prihvaeati bo­
ju, a veza medu nama postala je jos cvrsea, tako da sam ga uspio
dozivjeti u njegovoj "punoei". Nakon sestog tjedna ni jedan od
nas dvojice nije opazao neko opipljivije poboljsanje njegova tje­
lesnog stanja. Medutim, taj pocetni izostanak rezultata nije ga
obeshrabrio, pa je odlucio nastaviti s terapijom. U to vrijeme
otisao je na svoj redovni, polugodisnji okulisticki pregled i saz­
nao, na svoje iznenadenje, da mu se vid popravio. On jos uvijek
nije opazao taj napredak, al i to ga je kao i mene, izuzetno ohra­
brilo. Nastavili smo zajednicki rad s obnovljenim entuzijazmom
i u roku od tjedan dana on je zapoceo opazati promjene u svom
vidu. U pocetku, poboljsanje je trajalo svega nekoliko sati, ali
po isteku sedmog tjedna terapije, poboljsanje je postalo postoja­
nije, a izoblicenje vidnoga polja pocelo se gubiti. Krajem osmo­
ga tjedna terapije, posjetio je svoga lijecnika i saznao da mu se
vid izvanredno popravio. Ne samo sto se izoblicenje izgubilo,
vee je i krvarenje prestalo. Nastavili smo s terapijom i njegovo
vidno polje pocelo se siriti. Nakon mnogih mjeseci mogao je iz­
nova citati, isprva uz pomoe poveeala, ali ni one mu uskoro vise
nije bilo potrebno. Mogao se kartati i g/edati televiziju, sto mu
je ranije bilo nedostupno. Od sestog do desetog tjedna terapije,
obnovio je prema procjeni lijecnika, osamdeset posto svoga vi­
da.
Tvrdi se da je grot Sandwich posjedovao iscjel iteljski dar,
te da je sa svojim bolesnicima znao raditi na duge staze. Archi­
bald Holms u svojoj knjizi, The Facts od Psychic Science (Cinje­
nice parapsiholoske znanosti), kaze da je 1908. godine grot
otkrio svoje iscjeliteljske sposobnosti. "Lord Sandwich nije bio
iscjelitelj cudotvorne vrste; bio je, ipak, nevjerojatno uspjesan u
uklanjanju boli. I premda bolest ne bi uspio izlijeciti, bol se naj­
cesce nije vraeala. Lord Sandwich iscijelio je mnoge siromahe i
patnike. Njegov iscjeliteljski postupak zahtijevao je mnogo vre­
mena i samopoZrtvovanja, tako da je ponekad kakvog bijednoga
patnika, godinu dana i duze, vidao svakodnevno."33
125
124 UMIJECE ISCJELJIVANJA
NAJPRIKLADNIJE VRIJEME ZA ISCJELJIVANJE
Peto pitanje: koje je vrijeme najprikladnije za iscjelji­
vanje? Ne postoji jedinstven odgovor koji bi vrijedio za sve 0­
kolnosti i slueajeve. Svako od nas zivi drugaeijim naeinom zivo­
ta koji se mora uzeti u obzir. Naravno, preporueljivo je da radite
opusteni, u trenucima kad vam nista ne opsjeda um. Ne valja ra­
diti kad je eovjek u zurbi iii pospan. Svojim ucenicima obicno
preporucam da iscjeljivanje odsutnoga izvode predvecer, nakon
sto obave svoje dnevne poslove. Ukoliko nemate drugih obave­
za, mozete iscjeljivati i ujutro. Drzite na umu da dugotrajnim ra­
dom na bolesniku postizete veci ucinak. Premda meditiraju dva
puta dnevno, upozoravam ucenike, to ne znaci da ne mogu is­
cjeljivati na daljinu dok se bave drugim stvarima. Svoj svjesni um
mozete usmjeriti na jedan predmet, a da istodobno svojim
nesvjesnim umom saljete iscjeliteljsku energiju onome kome je
ona potrebna. To mozete uciniti u bilo koje doba. Prolazeci uli­
com, opazite covjeka obuzeta bolovima - posaljite mu iscjeli­
teljsku energiju. Vas suradnik na poslu mozda pati - pomozite
mu. Neovisno 0 poslu kojim se bavite, mozete biti svjesno ak­
tivni i istodobno projicirati iscjeliteljsku energiju.
Jednostavno zadite na alfa/theta razinu sto vam nece biti tesko
kad jednom zapocnete s redovnim iscjeljivanjem. Zatim obrati­
te paznju na svoju eetvrtu i sestu eakru, te osjetite iscjeliteljske
zrake kako otjeeu u bolesnika. Nakon sto uspostavite svezu, od­
mah zapocnite s verbal nom afirmacijom 0 vizualizacijom. Uvje­
ravam vas da cete s malo vjezbe, postupak iscjeljivanja moci iz­
voditi u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu.
UMIJECE ISCJELJIVANJA
CETRNAESTO POGLAVLJE
POLAGANJE RUKU
Povijest obiluje podacima 0 medijalnom iscjeljivanju po­
laganjem ruku. Vrlo cesto, polaganje ruku koristi se u kombina­
ciji s ostalim postupcima, kao sto su podmazivanje uljim.a, mag­
netiziranje tkanina, pamuka, vode i ostalih prirodnih tvan.
Ponekad, iscjeliteljev izravan dodir bolesnikova fizickog ti­
jela zavrsava iscjeljenjem. U nekim slucajevima polaganja ruku
iscjelitelj radi na bolesnikovoj eterickoj auri bez
dira. Najcesce, iscjelitelj je onaj koji dodiruje, ali to nlJe UVlJek
slucaj. Bolesnik moze zapoceti iscjeljivanje dodirivanjem is­
cjelitelja iii jednostavnim ulaskom unutar iscjeliteljeve aure.
POVIJEST POLAGANJA RUKU
Polaganje ruku najcjenjeniji je postupak velike vecine i,s­
cjelitelja. Naziva se i "kraljevskim dodirom", a takav ?IO
je poznat u srednjovjekovnoj Francuskoj i se
da su rimski carevi Vespazijan i Hadrijan posjedovall taJ dar, kao
i norveski kralj Olaf kojega su njegovi suvremenici smatrali sve­
cem. Polaganjem ruku iscjeljivao je bolesne i sveti Patrick.
toje svjedocanstva da je on, polazuci ruke na oei, iscjelji,vao sll­
jepce po I rskoj. Stari Grci znali su da
iscjeljuje bolesne. Hipokrat je govorio: "Mnogl iskusnl Iljecnlcl
vjeruju da je toplina koja izbija iz ruke, ako se primijeni na bo­
lesnika, vrlo Ijekovita i da ublazava bol."34 .
Polaganje ruku u drevnom Egiptu primjenjivalo se od naJ­
ranijih vremena, a njime su se bavili svecenici u hra.movima.
laganje ruku osobito je bilo prosireno po hramovlma posvece­
127
¥
126
UMIJECE ISCJELJI VANJA
nim Izidi, Ozirisu i Serapisu. Znanstveniei i egiptolozi otkrili su
prikaze izravnog isejeljivanja na sarkofazima, nakitu i zidnim sli­
karijama. Egipeani su polaganje ruku preuzeli od ranih hermeti­
cara koji su ga primjenjivali kao dio drevnog, tajnog obreda. Do
danasnjih dana, zadrzalo se kao dio isejeliteljskog postupka ro­
senkreuzera i masona koji svoje tehnike vuku iz vremena drev­
nog Egipta. Rasprostranjenost i drevnost ovog postupka nesum­
njiva je. Svjedocanstvo 0 njegovoj primjeni seze petnaest tisuea
godina u proslost, a nalazimo ga u neolitskim peeinskim slika­
rijama na Pirinejima. Isejeljivanje izravnim dodirom iii kako ga
ja nazivam, polaganjem ruku, cini se da je dio opee Ijudske bas­
tine. Ono nikada nije bilo sputano vlaseu neke sljedbe iii religije,
niti je bilo koja religiozna zajedniea polagala iskljucivo pravo na
njega. Primjenjivalo se u I ndiji, Kini, drevnom Izraelu, Kaldeji,
kao i na Zapadu cak prije nove ere. Ovaj postupak proevat je
dozivio u srednjem vijeku, a provode ga samani i vracevi diljem
Treeeg svijeta sve do danas. Jedino na Zapadu, pojavom indus­
trijske revolueije i raeionalizma, polaganje ruku doslo je na zao
glas. Male zajedniee poput teozofa i pentekostalaea uspjele su
sacuvati njegovu tradieiju na Zapadu. Ove i ostale sljedbe nasta­
vile su isejeljivati s nesmanjenim zarom, a to se povremeno pre­
nosilo i na siroke slojeve pucanstva.
TKO SE MOZE BAVITI POLAGANJEM RUKU
Svatko tko iskreno ieli i koga to zaista zanima moze upo­
trijebiti svoj um i svoje ruke kako bi isejeljivao. Ne mora se zbog
toga pridruziti nikakvoj organizaeiji, prikljuciti kultu iii prigrliti
neku osobitu doktrinu. Jedini preduvjet isejeljivanju polaganjem
ruku jest iskrena briga za drugoga, te uzivljavanje u njegovo
zdravlje i sreeu. Znanje je vazno, ali iskustvo je najbolji ucitelj.
Posteno proeijenite vlastito tjelesno i mentalno zdravlje, pa ako
vam on ne predstavlja prepreku, mozete zapoceti pomagati dru­
gima izravno isejeljujuei.
UMIJECE ISCJELJIVANJA
Jedna zena iz skupine isejelitelja, prigodom neke seanse za­
pitala je Edgara Cayeea dok je on bio u transu: "Molim vas da
nam razjasnite nacine i putove koje nam valja slijediti u zelji da
pomognemo drugima." Njegov odgovor bio je opsiran, ali ovaj
izvadak oslikava samo njegovu bit: ,,( ... ) Koristite one sto vam
je pri ruei, dan za danom. Spoznaja i znanje dolaze s pri­
mjenom i iskustvom (... )"35
NEKA VAS NI5TA NE OBESHRABRI
Mnoge Ijude, na zalost, vlastita tjelesna bolest toliko
obeshrabri da se ne upustaju urad s drugima. Odlomak iz Zi­
vota sv. Augustina moze to oslikati. Posidije, njegov biograf pri­
povijeda kako je neposredno pred smrt, tesko oboljelog AugllS­
tina "posjetio covjek u pratnji bolesnog rodaka i zamolio ga da
ovoga iseijeli polaganjem ruku. U slucaju da posjeduje takvu
moe, odgovorio je Augustin, prvo bi je primijenio na samoga se­
be. Nasto mu posjetitelj odgovori kako mu se u snu ukazala vi­
zija i kako je CUO rijeci: ,Odvedi ga biskupu Augustinu da polo­
zi ruku na njega i bit ee iseijeljen.' Kad je Augustin to CUO nije
se sustezao da to ucini i bolesnik ga napusti iseijeljen."36
POVJERENJE I SREDINA
Povjerenje je bitan element isejeljivanja. Pri tome ne po­
misljam samo na isejeliteljevo povjerenje u vlastite sposobnosti.
Bolesnikovo povjerenje podjednako je tako jamae uspjeha iseje­
Ijivanja. Sve cega se isejelitelj poduhvati mora ciniti s ovim na
umu. Pri izravnom isejeljivanju, isejelitelj stvara osobnu vezu s
bolesnikom. Stoga on mora potieati bolesnikovo povjerenje u
sebe kao isejelitelja, te u postupak medijalnog isejeljivanja.
Isejelitelj mora biti samopouzdan, a to pouzdanje on mora
prenijeti na bolesnika. Drskosti, oholosti i egoizmu nema mjesta
u isejeljivanju.
f
129
UMIJECE ISCJELJIVANJA
128 UMIJECE ISCJELJIVANJA
Vee prilikom prvog susreta s bolesnikom, ispunite ga pouz­
danjem, te ga uvjerite kako se sam moze iscijeliti. Verbalnim a­
firmacijama usadite u njega fiks-ideju da ee se oporaviti. Ukoli­
ko je obuzet beznadem, potaknite ga da hrabro i sa zanosom su­
raduje s vama. Ohrabrite ga da ustraje premda se znaci poboljsa­
nja isprva ne pokazuju. U vecini slucajeva mnogo vremena pro­
tekne prije negoli se pokaze neko vidljivije poboljsanje. Drzite
na umu da vam se bolesnik obratio za pomoe, te da je podlo­
zan sugestiji; podrzavajte njegovu pocetnu nadu sve dok se on
ne uvjeri da ee se nesumnjivo iscijeliti.
Izravno iscjeljivanje valja provoditi u tihoj i vedroj sredini,
u kojoj nista ne ometa rad. Iscjelitelj mora odvojiti dovoljno vre­
mena, prije i poslije iscjeljivanja, za razgovor s bolesnikom u ko­
jem ee mu objasniti postupak koji koristi. Stovise, on mora sa­
slusati bolesnika i dozvoliti mu da se rastereti prije pocetka is­
cjelivanja. Mala je vjerojatnost da tjelesno oboljeli covjek nema
emocionalnih i psihickih poteskoea. I scjelitelj neprestano mora
voditi racuna 0 tome da postoj i izravna veza izmedu zdravlja i
bolesnikova emotivnog i mentalnog stanja. Pri vidanju, iscjeli­
telj odgovara za cijelu osobu, a ne samo za njezino fizicko
stanje. Stoga je cjelovit pristup neophodan. Nakon sto se
bolesnik dovoljno opusti, valja mu na jednostavan nacin objas­
niti postupak kojem ee biti podvrgnut, te ga upozoriti na
posljedice koje ee taj postupak kod njega izazvati; pri tome nista
se ne smije izostaviti.
PRIPREMA BOLESNIKA
Prigodom prve posjete pitam bolesnike da Ii i5ta znaju 0
medijalnom iscjeljivanju. Njih dvadesetak posto posjeduje kak­
vo-takvo znanje 0 medijalnom iscjeljivanju, homeopatiji iii ho­
listickoj medicini. Ipak, veeini Ijudi medijalno iscjeljivanje pot­
puna je nepoznato podrucje. Odgojeni u racionalistickim, inte­
lektualnim krugovima Amerike i Evrope, uglavnom su naucili da
je zbiljsko samo one 510 je vidljivo. Njihovo shvaeanje bolesti i
vlastite odgovornosti za nju cesto je u suprotnosti s postavkama
metafizike i medijalnog iscjeljivanja. Obzirno i bez prepiranja 0­
bja5njavam im 5to je medijalno iscjeljivanje, te kako one nije u
suprotnosti sa suvremenom medici nom, vee je njezin bitan dio.
Tumacim im kako mogu sudjelovati u vlastitom iscjeljivanju, te
kako ne moraju postati htve svoga stanja, bez obzira 5tO i gdje
mu je uzrok. Obrazlazem im tri razlicita postupka koja koristim
prilikom polaganja ruku: vibracijsko iscjeljivanje, polarizaciju i
iscjeljivanje empatijom. Dodajem kako se ovi postupci razlikuju,
pored ostalog, po pokretima ruku.
Nakon 5tO porazgovaramo, a ja izlozim teoriju iscjeljivanja
i bolesnika upozorim na one 5tO moze ocekivati tokom iscje­
liteljskog postupka, zatrazim od njega da legne. Ostavim mu ne­
koliko trenutaka da se udobno namjesti, a zatim ga zamolim da
zatvori oci i da se opusti. Potom ga zamolim da zapocne dubo­
ko disati i uvedem ga u trodijelno joga-disanje. Ispravno disanje
pomaze mu da se opusti, te stvara raspolozenje neophodno za
uspje5no iscjeljivanje. Nakon 5tO se bolesnik opusti i zapocne
duboko disati, upozorim ga na osjete i osjeeaje koje moze do­
zivjeti tokom iscjeljivanja, te na dijelove tijela koje eu dodiri­
vati iii obradivati na neki drugi nacin. Kazem mu da se iscje­
liteljska energija dozivljava na razlicite nacine; cesta kao topli­
na koja izbija iz iscjeliteljevih ruku, iako to nije nuzno. Ponekad
bolesnik energiju dozivljava u vidu "studenih zraka" sto izviru
s iscjeliteljevih ruku. Ono se moze dozivjeti i kao zarenje iii vib­
riranje u podrucju koje iscjelitelj dodiruje. Povremeno, osjet za­
renja prosiri se po udovima. Bolesnik ponekad osjeea smetenost,
vrtoglavicu iii na trenutak izgubi orijentaciju. U veeini slucajeva
osjeti dozivljeni za vrijeme polaganja ruku razlikuju se od onih
sto ih tijelo dozivljava u prirodnom stanju.
Medutim, u nekoliko navrata desilo se da bolesnik, nakon
sto mu se stanje vidno popravilo iii je vee bio iscijeljen, nije os­
jetio nista osim duboke opustenosti.
131 130 UMIJECE ISCJELJIVANJA
PRIPREMA ISCJELlTELJA ZA IZRAVNO ISCJELJIVANJE
Prije negoli na poeetku iscjeljivanja dodirnem bolesnika, u­
vjerim se da sam u prikladnom stanju da posluzim kao kanal
iscjeljivanja, sto osiguravam joga-disanjem, te mentalnim ponav­
Ijanjem iskaza koji me duboko uvode na alfa razinu. Tada men­
talno potvrdim: "Kanal sam iscjeljivanja i iscjeliteljska energija
protjeee kroz mene." Ponekad ovu verbalnu afirmaciju ponovim
nekoliko puta. Zatim polozim ruke na bolesnikove sljepooeice.
Polaganje ruku uvijek zapoeinjem i zavrsavam s glavom.
Postupkom vibracijskog iscjeljivanja oko pet minuta izrav­
no djelujem na bolesnikovu glavu. Potom, prelazim na oboljeli
dio bolesnikova tijela koji - koristeci vibracijsko, polarizacijsko
i empatieko iscjeljivanje - obradujem oko petnaest minuta.
Cesto kombiniram ove postupke s postupcima iscjeljivanja
odsutnoga i pokreta ruku. Zatim se vracam bolesnikovoj glavi
gdje, koristeci kombinaciju raznih iscjeliteljskih postupaka,
zavrsavam seansu. Nakon sto udem u alfa stanje i polozim ruku
na bolesnikovu glavu, zapoeinjern iscjeljivanje vibracijom. To je
uvijek prvi postupak koji koristim prilikom polaganja ruku.
VAZNOST VIBRACIJE
Treci hermetieki aksiom osigurava metafizieki temelj vib­
racijskom iscjeljivanju tvrdnjom: "Nista ne miruje; sve se krece;
sve vibrira."37 Mnogi iscjelitelji svjesni su prolaska iscjeliteljske
vibracije eteriekim tijelom. Ja to nazivam sredisnjom vibracijom
prane, a dozivljavam je prigodom djelovanja u alfaltheta stanju.
Ona je osobito izrazena prilikom izravnog iscjeljivanja.
Vibracija je vazna za iscjeljivanje jer je snaga sredisnje vib­
racije prane izravno povezana s kol iei nom prane koja koja prot­
jeee iscjeliteljevim tananim energetskim sustavom. Snaga vib­
racije odreduje kolieinu energije koja iscjelitelju stoji na raspo­
laganju za izravno iscjeljivanje. Zapazio sam da ueenicima koji iz­
ravno iscjeljuju vibracijom eterieka aura postaje jasnija, svjetlija i
+

UMIJECE ISCJELJIVANJA
veea no 510 je bila prije negoli su zapoeeli s iscjeljivanjem. Osim
toga, javlja se pomak u bojama njihove aure od crvene i zute pre­
ma zelenoj i plavoj. Neki su mi ueenici tvrdili kako tokom vibra­
cijskog iscjeljivanja osjecaju vrtoglavicu i sjaj u eakrama. Drugi su
spominjali povecavanje i zagrijavanje aure. Poneki su govorili ka­
ko u stanju vibracije osjecaju da se nalaze u ognju iii da im glava
postaje sve veca.
Stanje vibracije, svojom povecanom energetskom razinom,
iscjelitelju olaksava vizualizaciju. Postigavsi to stanje, iscjelitelj se
oslobada beskorisnih misli, pa uspijeva ostati pribran tokom rada.
Osim toga, iscjelitelj u stanju vibracije lakse djeluje iz trece eakre
jer lakse "misli srcem". Iscjeliteljska moe najsnaznije se oeituje
posredstvom srca. "Misljenje srcem" ne smije se pobrkati s osjeca­
jima koji dolaze iz srca. Osjecaji su povezani s misljenjem iz srca,
ali oni nisu zbiljsko misljenje, koje je posljedica preobrazbe eez­
nje srca u Ijubav. Misljenje srcem motivirano je Ijubavlju, suosje­
canjem i iskrenom zeljom za zdravljem i srecom drugog eovjeka.
Iscjelitelj ga postize tek nakon sto razvije svoje mentalne moguc­
nosti do krajnjih granica.
Od sva tri postupka izravnog iscjeljivanja, vibracijsko isc]elji­
vanje pokazuje najbrzi ueinak na bolesnika. Cim iscjelitelj pos­
tigne vibracijsko stanje, bolesnik osjeti val energije, eesto popra­
cen osjetom treperenja u tijelu. Osim toga, bolesnik neposredno
osjeca poboljsanje svoga stanja.
POSTIZANJE VIBRACIJSKOG STAN·JA
Stanje vibriranja, koje je pretpostavka vibracijskog iscjeljiva­
nja, najbrze postizete provedbom odredenih vjezbi disanja koje
nalikuju joga-disanju. Nakon sto polozite ruke na bolesnikove
sljepoocice zapoenite duboko disati, ali ne odvajajte udisanje od
izdisanja. Zatim obratite paznju na ritmove svoga tijela, te ritam
disanja uskladite s njima. Tome posvetite minutu do dvije. Misi. '­
nje srcem pojaeat ce nesvjesne ritmove vasega fiziekog tijela, kao
; tananog energetskog sustava, pa ce ih tako privesti svijesti.
133
132
UMIJECE ISCJELJIVANJA UMIJECE ISCJELJIVANJA
Uskladite dah s tim unutrasnjim ritmovima, a zatim obratite
paznju na ruke. Disite pomalo usiljeno, te i nadalje ne razdvajajte
udisanje ad izdisanja sve dok ne osjetite kako su vam se ruke ugri­
jale i zavibrirale.
Nakon kraeeg vremena, koje maze iznositi ad trideset se­
kundi do pet minu'ta, ovisno a tome koliko ste upueeni u ovaj
postupak, morali biste osjetiti duboko, gotovo neodoljivo suosje­
eanje sa svojim bolesnikom. Vibracije u rukama tada postaju taka
snazne da se nastavljaju neko vrijeme i nakon sto prestanete usi­
Ijeno disati. Kad vibracije stanu same sebe podrzavati, zapocnite
prirodno disati, te dopustite svom svjesnom umu da odluta. Isto­
dobno obraeajte paznju na ruke. Vibracije u rukama, za minutu
do dvije, zapocet ee se smirivati, ali ana ee izazvati jednu dublju,
vazniju vibraciju (sredisnju vibraciju prane), koju eete prvo zapa­
ziti u svom grudnom kosu iii nadomak njega, svakako u sredis­
njem dijelu tijela. Bit ee to tananija vibracija ad one u vasim ru­
kama.
Ukoliko obratite paznju, osjetit eete kako sredisnja vibracija
prane poveeava snagu i kako se sir; cijelim tijelom. Za razliku od
pocetne vibracije, koja se izgubi cim zapocnete prirodno disati,
sredisnja vibracija prane nastavlja se sve dok na nju obraeate paz­
nju. Tokom vibracijskog iscjeljivanja, iscjelitelj zeli potaknuti
upravo tu drugu vibraciju koja je izravno povezana sa misljenjem
iz srca. Premda pocetna vibracija u sebi posjeduje iscjeliteljska
svojstva, njezina glavna zadaea sastoj i se u tome da potakne ovu
drugu vibraciju. Ne koncentrirajte se na sredisnju vibraciju prane,
jer ukoliko to ucinite unistit eete je. Mislite srcem. Ova vibracija
odrzava samu sebe. Nakon nekog vremena sredisnja vibracija pra­
ne prenijet ee se u vase rllke i one ee iznova zavibrirati. Od toga
trenutka zadrzite ruke na bolesnikovoj glavi jos minutu do dvije.
Zatim premjestite ruke s glave na oboljelo mjesto. Ne pravite nag­
Ie pokrete, te nastavite misliti srcem cak i dok mijenjate polozaj
ruku. Nakon sto promijenite polozaj ruku, polozite ih s obje
strane oboljelog podrucja (nemojte ih sastaviti) i zadrzite ih taka
tri do cetiri minute. Prepustite srcu da vas vodi, te dopustite pro­
tok vibracije svojim tananim energetskim sustavom u bolesnika.
Ostali isjeliteljski postupci, tokom vibracijskog iscjeljivanja, javit
ee se sami od sebe. Kako mentalno iscjeljivanje, te iscjeljivanje
cakrama i bojom, ne ometaju vibraciju, savjetujem vam da ih
upotrijebite, osobito prilikorn rada na oboljelom mjestu bolesni­
kova tijela. Ukoliko se ovi postupci ne pojave spontano, progra­
mirajte ih. Programiranje ne iziskllje nikakav napor, pa stoga ne
biste smjeli imati poteskoea s istodobnim odrzavanjem sredisnje
vibracije prane. Nesvjestan um neprestano upueuje svoju nepodi­
jeljenu paznju na iscjeljivanje, odrzavajuei vezu Ijubavi s bolesni­
kom dok vi mislite srcem, a svoj ste svjesni um, nakon slobodnog
lutanja, ponovno zauzdali. Vratite se u taj trenutak bolesnikovoj
glavi i radite na njoj jos nekih cetiri do pet minuta. Naposljetku,
koristeei postupke kojima ste ovladali prilikom iscjeljivanja
odsutnoga, vratite se prirodnoj svijesti iii nastavite iscjeljivati
oboljelo mjesto pokretima draganja, koje eu izloziti u narednom
odlomku, odnosno jednom od postupaka izravnog iscjeljivanja 0
kojima govore dva slijedeea poglavlja.
VIBRACIJE I POKRETI DRAGANJA
Vibracijsko iscjeljivanje uvijek se provodi izravnim dodirom
s bolesnikovim tijelom. Medutim, postoji inacica tog postupka
kojom se koristite radeei na bolesnikovoj eterickoj auri, a saci­
njavaju je pokreti draganja rukama. Iskustvo kaze da je za izvo­
denje tog postupka najdjelotvornije vrijeme neposredno nakon
sto se pocetna vibracija rasprsila, te nakon sto ste zavrsili s
obradivanjem oboljelog mjesta. Pokreti draganja mogu se izvesti
na nekoliko nacina, ali neovisno 0 tome kako koristite ruke,
bitno je da mislite srcem, te energiju svojih ruku usmjerite na
prikladno mjesto bolesnikova tijela. Podigavsi ruke s bolesnika,
zapocnite s pokretima draganja unutar etericke aure, od pet do
osam centimetara iznad fizickog tijela. Razdvojenih ruku
rasirenih prstiju, nacinite dugacak, ravnomjeran prijelaz uzduz
bolesnikova tijela od glave prema stopalima. (Da biste u tome
i
135
134 UMIJECE ISCJELJIVANJA
uspjeli, vjerojatno eete morati ustati.) Udahnite i zadrzite dah
dok izvodite prijelaz rukama, a izdahnite tek nakon sto dovrsite
prijelaz kod bolesnikovih stopala.
Po zavrsetku svakog od sedam prijelaza, koji ovaj postupak
zahtijeva, otresite rukama kako biste uklonili nagativitet koji ste
mozda sakupili u bolesnikovoj auri. Nakon sto izvedete svih se­
dam prijelaza, vratite se izvornom polozaju uz bolesnikovu glavu.
NAPAJANJE BOLESNI KOVE AURE
Nakon sto posve napunite cakre, morate se ocistiti kako bis­
kovoj glavi i polozite ruke na njegove sljepoocice, tako da ruke
stoje jedna nasuprot drugoj. Nekoliko minuta mentalno napajajte
bolesnikovu auru zrakama energije iz svoje srcane cakre i treeeg
oka. Nastavite s napajanjem koristeei kombinaciju postupaka is­
cjeljivanja cakrama i vibracijom, sve dok se bolesnikova aura pos­
ve ne ispuni energijom i zivotnom snagom. Osjetite kako bolesnik
upija energiju kroz kozu, te kako ona napaja svaku stanicu njego­
va tijela. Osjetite kako je on prihvaea sa zahvalnoseu. Vizualiziraj­
te ga kako se sretan i zdrav siroko osmjehuje. Po zavrsetku
postupka izravnog iscjeljivanja, uklonite ruke s bolesnikove glave
i zamolite ga da se ne pomice i ne otvara oci. Objasnite mu da je
to dio procesa iscjeljivanja, te da ee miran i opusten lakse prihva­
titi iscjeliteljsku energiju. Za vrijeme bolesnikova mirovanja
treba!i biste svoje cakre napuniti energijom uz pomoe postupka
koji ste koristili prilikom iscjeljivanja odsutnoga. Zatim mental no
potvrdite: "Prigodom svakog izravnog iscjeljivanja, ne iscjeljujem
samo bolesnika vee i sebe." Vratite se prirodnoj svijesti polako
brojeei od jedan do pet. Kad stignete do pet, otvorite oci. Budni i
savrseno opusteni, osjeeat eete se bolje nego ranije.
CISCENJE OD NEGATIVITETA
Nakon sto posve napunite cakre, morate se ocistiti kako bi­
te uklonili zaostali negativitet koji ste mogli pokupiti prilikom
'4

UMIJECE ISCJELJIVANJA
polaganja ruku. Ciseenje provodite trokratnim uranjanjem ruku u
studenu tekucu vodu. Poslije svakog uranjanja zustro otresite vo­
du s ruke i mental no ponovite: "Negativitet ne utjece na mene ni
na jednoj razini." Nakon sto po treci put uronite ruke u vodu,
morali biste osjetiti lagano treperenje i blagu ugodu u rukama. Po
zavrsetku ciscenja ne bi smjelo ostati ni traga negativiteta u vasim
rukama iii bilo gdje drugdje u vasem tijelu.
PO ZAVRSETKU ISCJELJIVANJA
Nakon ciseenja vratite se bolesniku. Posjednite ga, a on ne­
ka vam neko vrijeme govori 0 tome sto je dozivio. Drzite na umu
da svaki neobican dozivljaj ukazuje na djelovanje iscjeliteljske
energije, pa ga ohrabrite ako vam kaze da je osjetio nesto neobic­
no tokom iscjeljivanja. Ako iscjeljenje nije trenutacno, objasnite
mu da je to proces koji traje, te da mora biti strpljiv i pricekati da
se energija tananog energetskog sustava prenese u njegovo fizicko
tijelo. Rastumacite mu da je za posvemasnju preobrazbu te ener­
gije neophodno vrijeme.
ISCJELlTELJEVE REAKCIJE
Cesto me pitaju kako se iscjelitelj osjeca nakon provedenog
postupka izravnog iscjeljivanja. Odgovor je prilicno jednostavan.
Ukoliko se iscjelitelj uspije odmaknuti, odnosno ukloniti vlastiti
ego sputa, osjecat ce se svjeze i opusteno. Ja satima osjecam pro­
duzeni ucinak iscjeljivanja. Djelujuci kao kanal iscjeliteljske ener­
gije, iscjelitelj i sam ima koristi od energije koja protjece njego­
vim tananim energetskim sustavom. Ako s druge strane iscjelitelj
provodi nekoliko iscjeljivanja za redom, moze osjetiti blagu ras­
tresenost koju uzrokuje pretjerano trosenje osobne zivotne snage.
Prigodom svakog iscje)jivanja trosi se iscjeliteljeva prana koju va­
Ija razlikovati od prane kao iscjeliteljske energije, a koja tece is­
cjeliteljem tokom vidanja. Ovaj gubitak je beznacajan ukoliko je
137
136
UMIJECE ISCJELJIVANJA
rijec 0 jednom iii dva iscjeljivanja. Visekratno iscjeljivanje u jed­
nom danu dovodi do gubitka osobne prane. Ovaj gubitak utjece
na zivcani sustav, a dozivljava se kao neuobicajen oblik iscrplje­
nos'ti, koji iscjelitelja ponekad cini tromim i pospanim. Ovo sta­
nje samo po sebi, nije opasno ako iscjelitelj posveti neko vrijeme
prirodnom napajanju. Ukoliko, s ovim na umu, iscjelitelj raspore­
di vrijeme na trenutke odmora, razonode i sna, slijedeceg dana bit
ce iznova pun energije i zivotne snage. Najugodniji nacin napaja­
nja ispraznjenog organizma za koji znam predstavlja setnja bosih
nogu plazom iii poljem. Lagana desetominutna setnja pokazuje
cudesan ucinak. Prirodan okolis okrepljuje kao sto to cine djeca i
zivotinje. Zdrava hrana i prirodno bilje opskrbit ce vas pranom, a
to ce uciniti i bistra voda iz prirode. Ukoliko ste iscrpljeni, dubo­
ko disite i okrijepite se, pa cete uskoro iznova biti spremni za iz­
ravno iscjeljivanje.
UMIJECE ISCJELJIVANJA
PETNAESTO POG LAVLJE
POLARIZACIJA
Drugi dio izravnog iscjeljivanja nazivam polarizacijom. Ona
se moze razumjeti u pojmovima sedmog hermetickog aksioma
koji glasi: "Rod je sve; sve posjeduje svoje musko i zensko nace­
10; rod se ocituje na svim
Kao sto vam je. poznato, musko je nacelo agresivnosti, dok
je zensko receptivnosti. Ova dvojnost osobito je znacajna za iscje­
litelja. Njezin\J vaznost otkrio sam zarana, primijetivsi da se prili­
kom duze meditacije, otvaranjem srca i izrazavanjem dubokih os­
jecaja Ijubavi i suosjecanja, moje tijelo neizmjerno napaja energi­
jom i da ona u valovima protjece kroz njega. Taj osjecaj bio je
prilicno neugodan, ali kad bih sklopio dlanove nelagoda bi nesta­
la, a ja bih osjetio duboko zadovoljstvo. Sklopljeni dlanovi sklad­
no bi povezali rasute valove energije i oni bi ritmicno potekli mo­
jim rukama.
Naknadno, kad sam se poceo baviti iscjeljivanjem, zapazio
sam tu is!u pojavu, samo sto je ovoga puta rijec bila 0 snaznoj
energiji. Osjecao sam da mi dah izvire iz lijeve strane tijela, a to se
podudaralo s neobicnim osjetima koje sam na toj strani dozivlja­
vao. Otkrio sam da se nelagoda koja se javljala tokom meditacije,
a koju sam ublazavao sklapanjem dlanova, ublazava i u slucaju da
bolesnika tokom polaganja ruku dotaknem objema rukama. To
sto sam tada slucajno otkrio sada nazivam polarizacijom.
LJUDSKI MAGNETIZAM
Poznato je da Ijudsko tijelo djeluje poput kruga elektricne
struje. Protok energije zivcevljem fizickoga tijela uzrokuje slab
139
UMIJECE ISCJELJIVANJA
138 UMIJECE ISCJELJI VANJA
magnetizam cija je posljediea polarizaeija. Jedna strana fizickoga
tijela nabijena je blagim pozitivnim nabojem, a suprotna negativ­
nim. U tome lezi razlog 5to isejelitelj prozivljava razlicite osjete
na razlicitim stranama svoga tijela ako je one polarizirano.
Posljediee magnetizma obicno se previdaju, a njegova vaz­
nost za isejeljivanje opeenito je zanemarena. Medutim, kad iseje­
litelj otvori svoje cakre meditaeijom i ispravnim disanjem, te ka­
nalizira pranu kroz njih, kad otvori svoje sree i preobrazi svoje ze­
Ije u Ijubav, tada se taj blag magnetizam pretvara u vrlo vazno
pomagalo pri isejeljivanju.
Magnetska energija izazvana polarizaeijom mora nekamo po­
teei da ne bi zaostala u zavrseeima zivaea, od kojih su mnogi
smjesteni u rukama i stopalima. Ovaj zastoj izaziva nelagodu koju
sam ranije spomenuo. U pravilu, magnetska energija tece jedno­
smjerno, isljucivo magnetskim pol om. Ponasa se poput elektrona
u magnetu, poredanih u jednosmjerne, pravilne vojnicke redove.
Jedna strana isejeliteljeva polariziranog tijela predstavlja pozitivan
pol koji salje energiju, dok je druga strana negativan pol, te priv­
laci isejeliteljsku energiju visih razina.
Ovakva polarizaeija tijela jasan je znak dostupnosti velike
kolicine prane koja se tada moze pozitivnim magnetskim polom
projieirati na bolesnika. Desnorukim osobama pozitivan pol nala­
zi se u desnoj, a negativan u lijevoj ruei. U Ijevaka slucaj je
obratan.
IZRAVNO MAGNETSKO ISCJELJIVANJE
Polarizirano tijelo, s dovoljno otvorenim cakrama, djeluje
poput zracne erpke. Izvlaci energiju iz cakri i preobrazava je up­
ravo u isejeliteljsku frekveneiju potrebnu vasem bolesniku. Stoga,
da biste vidali polarizaeijom, morate u najveeoj mogueoj mjeri
otvoriti srcanu cakru. To postizete kombinaeijom postupaka ko­
jima ste vee ovladali. Predlazem da polarizaeijom isejeljujete po
zavrsetku vibraeijskog postupka, dok jos s otvorenom srcanom
cakrom projieirate energiju. Uspjeh polarizaeije, vazno je imati na
umu, ovisi 0 va50j sposobnosti djelovanja iz srcane cakre. Polari­
zaeiju mozete koristiti kao samostalan postupak ako vam je vri­
jeme ograniceno, pa ne mozete provesti polaganje ruku, a mozete
je koristiti i u kombinaeiji s drugim isejeliteljskim postupeima to­
kom jedne potpune isejeliteljske seanse. U oba slucaja, ako se od­
lucite za njih, zapocnite s kratkotrajnim joga-disanjem. Nakon
sto se dovoljno opustite, mental no potvrdite: "Duboko sam
opusten i otvoren sam kanal isejeliteljske energije." Poznatim pos­
tupkom uvedite se u alfal theta stanje. Zatim, obraeajuei paznju i
disuei iz srcane cakre, potaknite je na djelovanje. Tad ee se cakra
otvoriti i postati kanaI isejeliteljske energije. Kad posve otvore­
nom cakrom protjece dovoljna kolicina isejeliteljske energije u
vidu Ijubavi i suosjeeanja, u stanju ste misliti sreem. Dok mislite
sreem i osjecate protjeeanje iScleliteljske energije njime, obratite
paznju na svoje ruke. Pojava bola u njima i zelja da ih sklopite,
znak su da je vase fizicko tijelo polarizirano,. te da magnetska
energija protjece kroz njega. Tog trenutka mentalno potvrdite:
"Polariziran sam i magnetska energija protjece kroz mene." Za­
tim, ne odizuei ruke s bolesnikova tijela, razmaknite ih (tokom
polarizaeije ruke se ne smiju dodirivatil, te osjetite ritmicke valo­
ve energije koji kroz njih utjecu na bolesnika.
Polarizaeijom isejeljujte oko pet minuta, sve dok ne osjetite
zadovoljstvo isejeliteljskim ucinkom energije. Otkrio sam da s po­
larizaeijom najbolje rezultate postizem ukoliko je pocnem koris­
titi dok u stanju vibriranja izravno radim na oboljelom mjestu bo­
lesnikova tijela.
Osjetivsi zadovoljstvo ucinkom polarizaeije na bolesnika,
prijedite na jednu od inaciea ovoga postupka, koje izlazem u nas­
tavku poglavlja, iii se posluzite nekim od preostalih isejeliteljskih
postupaka koje vee poznajete.
OCUVANJE POLARIZIRANOSTI
U polariziranom tijelu isejeliteljska energija ritmicki pro­
tjece pozitivno nabijenom (muskom) rukom. Njezin ritam ne
141
140
r
UMIJECE ISCJELJIVANJA
UMIJECE ISCJELJIVANJA
smije se remetiti. Poteskoee moze izazvati nesvjesna potreba za
uskladivanjem ritma disanja s ostalim tjelesnim ritmovima koji
se pojavljuju u svijesti. Ovoj zamci morate izbjeei jer uskladiva­
njem ritmova neeete postiei nista osim depolarizacije. Usklade­
nost ritmova mozete izbjeei obraeanjem paznje s disanja. I ako
protok energije rukama mozete promatrati nesvjesnim umom,
ne smijete ga svjesno poticati.
POKRETI DRAGANJA I POLARIZACIJA
Pokreti draganja izuzetno su djelotvorni kad je tijelo po­
larizirano. Oni zdruzuju ritmicke pokrete ruku, disanje i mag­
netsku energiju izazvanu polarizacijom. Da biste mogli izvesti
pokrete draganja, ruke morate podiei s bolesnikova fizickog tije­
la, te raditi u njegovoj eterickoj auri. S pokretima draganja za­
pocnite iznad oboljela mjesta bolesnikovog tijela prije no sto
se vratite glavi.
Kad budete spremni da zapocnete pokrete draganja, otvo­
rite oci (pogled neka vam bude izvan zarista), odmaknite ruke
od bolesnikova tijela, a svojom muskom rukom potrazite povr­
sinu etericke aure. Izdisuei, ispruzite svoju pozitivno nabijenu
ruku kao da sabijate snaznu oprugu. Drugu ruku, ispruzenog
diana, drzite u visini ramena. (Vidi sliku.) Potpuno izdahnite
nakon sto vam pozitivno nabijena ruka dotakne bolesnikovo
fizicko tijelo. Prigodom svakog takvog potiska osjetit eete rit­
micki protok energije koja izvire u negativno nabijenoj ruci i
tece pozitivno nabijenom rukom u bolesnikovo tijelo. I dalje di­
site ne odvajajuei udisanje od izdisanja, te nastavite s ovim pos­
tupkom sve dok ne osjetite kako bolesnik prihvaea energiju.
Nakon sto bolesnik zapocne primati energiju projiciranu vasom
rukom, vizualizirajte je kao zraku prikladne iscjeliteljske boje.
Ta boja svakako mora biti jasna i svijetla. Zatim dvije minute
vizualizirajte oboljelo tkivo kako se pretvara u savrSeno zdravo.
KRUZNI PRIJELAZI RUKOM
Slijedeei vid polarizacijskog postupka sacinjavaju ritmicki
kruzni prijelazi rukom unutar bolesnikove aure iznad oboljelog
mjesta. Nakon sto polarizirate svoje tijelo i nakon sto zavrsite s
polarizacijskim iscjeljivanjem oboljelog tkiva, podignite svoju
musku ruku s bolesnikova tijela (zadrzite je unutar aure), a
svoju zensku ruku drzite uspravljenog diana u visini ramena.
(Vidi sliku) Zatim zapocnite s polaganim kruznim pokretima
svoje pozitivno nabijene ruke na udaljenosti od oko osam
centimetara od oboljelog tkiva. Ruka neka vam bude ispruzena,
a dian okrenut nadolje dok kruzite iznad oboljelog mjesta.
Istodobno, disite polako i duboko. Kruzite uvijek u smjeru
kretanja kazaljke na satu. Disanje vam mora biti pomalo usilje­
no, kao da ste pod pritiskom. Dok izvodite kruzne prijelaze,
obratite paznju na dian i osjetite kako energija ritmicki protjece
kroz njega. Zatim pokrete ubrzajte, te vizualizirajte obojenu
zraku energije kako istjece iz vase ruke u bolesnikovu auru.
Osjetite kako se ona probija u oboljelo tkivo i posve ga iscjelju­
je. Nastavite s ovim postupkom sve dok ne osjetite pozitivan
ucinak iscjeliteljske energije.
UMIJECE GLEDANJA
Ljudi se dive osobama magnetskih i karizmatskih svojstava
zbog snage njihova pogleda i bistrine njihovih ociju kojima us­
pijevaju projicirati pranu. Cvrst, postojan pogled ispunjen Iju­
bavlju i suosjeeanjem posjeduje izrazeno iscjeliteljsko svojstvo.
Koristenje ociju, odnosno postojan pogled, kako ja to nazivam,
djelotvoran je dodatak opisanim pokretima draganja kao iscjeli­
teljskom postupku.
Postojano gledati ne znaci piljiti, vee bez koncentracije
obratiti paznju na bolesnika, gledati kroz bolesnika u njegovo
oboljelo tkivo. Prana usmjerena ocima osigurava dodatnu sna­
gu i tako olaksava prijenos iscjeliteljske energije. Ovaj nacin gle­
r
143
UMIJECE ISCJELJIVANJA
142 UMIJECE ISCJELJIVANJA
danja iskoristite prigodom izvodenja pokreta draganja, kruznih
prijelaza rukom i potiskivanja. Postojan pogled koristite uvijek
kad radite otvorenih ociju.
POSTOJAN POGLED PRIJE I POSLIJE ISCJELJIVANJA
Ovu vrstu pogleda cesto koristim uoci i po zavrsetku is­
cjeliteljskog postupka. Tako opustam bolesnika i poveeavam
njegovu receptivnost i povjerenje u iscjeliteljski postupak. Pod­
vrgavanje iscjeljivanju cesto izaziva nervozu kod bolesnika, jed­
nostavno zato sto im je medijalno iscjeljivanje nepoznato pod­
rucje. Naravno, postoje i drugi uzroci tjeskobe. Neovisno 0 to­
me sto je izaziva, tjeskoba inhibira iscjeliteljski proces. U ideal­
nom slucaju, iscjelitelj bi trebao zapoceti s vidanjem i opusta­
njem bolesnika prije pocetka same iscjeliteljske seanse. Postojan
pogled pomagalo je koje mu upravo to i omogueava. Poneki
iscjelitelj zapocne pogledom projicirati iscjeliteljsku energiju na
bolesnika vee u trenutku kad ga susretne. Ja postojan pogled ko­
ristim od prvih pocetaka bavljenja medijalnim iscjeljivanjem.
Vee prigodom upoznavanja zapocinjem bolesnika postojano gle­
dati, a to ga izuzetno umiruje. Ustanovio sam da postojan pog­
led utjece i na mene. Gesto me uvodi u izmijenjeno stanje svi­
jesti koje prethodi polaganju ruku. Mnogo puta osjetio sam
kako postojanim pogledom kanaliziram tolike kolicine energije
u fizicki okolis da prostorija postaje nabijena energijom, a oz­
racje ispunjeno elektricitetom.
Tokom uvodnog izlaganja, u kojem bolesniku razjasnjavam
pojam medijalnog iscjeljivanja, cesto kombiniram postojan pog­
led s razlicitim oblicima iscjeljivanja odsutnoga. Kako je posto­
jan pogled izvan zarista, moguee je zadrzati svijesti i razgovara­
ti s bolesnikom, a istodobno nesvjesnim umom projicirati is­
cjeliteljsku energiju na njega.
Ponekad je bolesnik toliko uznemiren da primjena posto­
janog pogleda uoci iscjeliteljskog postupka ne uspijeva ublaziti
njegovu napetost. Ustanovio sam da je u tom slucaju djelotvor­

9. Po/arizacija
145
144 UMIJECE ISCJELJIVANJA
na primjena postojanog pogleda po zavrsetku iscjeliteljske sean­
se. Neovisno 0 tome koliko bio nervozan, bolesnik je po zavr­
setku seanse sklon opustanju poput studenta nakon ispita; pao
iii prosao, tesko iskusenje je minulo i nicega se vise ne treba bo­
jati. Kod ovakvih slucajeva postojan pogled koristim nakon sto
okoncam polaganje ruku. Rijetko susreeete kronicno tjeskobne
bolesnike. Navikavsi se na iscjeliteljski postupak, bolesnik posta­
je trajno receptivan i pun povjerenja.
Postojan pogled ne mora ostati tek postupak iscjeljivanja.
On moze postati sredstvo samoizrazavanja. To je najdjelotvor­
niji nacin odasiljanja prane u okolis. Zbog svog magnetskog u­
cinka njime privlacite Ijude i produbljujete vee postojeee odno­
se.
PROCISCAVANJE CAKRI
Postojan pogled i pokreti draganja kljucni su elementi
prociseavanja cakri. Pojedini iscjelitelji koriste porociscava­
nje cakri kao sastavni dio svake iscjeliteljske seanse. Ovaj pos­
tupak mozete provoditi zajedno s polarizacijom po zavrsetku
rada na oboljelom mjestu, te nakon sto upotrijebite postupke ko­
je ste upravo naucili. Nakon ciseenja, bolesnikove cakre ostaju
otvorene, uravnotezene, te besprijekorno djeluju, sto povolj­
no utjece na cijeli tanani energetski sustav. Ciseenje cakri uvijek
zapocnite sa sedmom cakrom, a zavrsite s prvom.
Postupak zapocnite otvorenih ociju i pogleda izvan fokusa.
Drzite ruku nad bolesnikovom sedmom cakrom i pronadite po­
vrsinu njegove etericke aure. Zatim, snazno izdisuei, ruku potis­
nite nanize sve dok ne dohvatite povrsinu fizickoga tijela. Dubo­
ko udahnite, ne odvajajuei udisanje od izdisanja. Izdisuei
dok rukom potiskujete, a udisuei dok je vraeate na povrsinu ete­
ricke aure, ponovite ovaj postupak tri puta. Svoju negativno na­
bijenu ruku, uzdignutog diana drzite podalje od bolesnika. To po­
veeava vasu sposobnost prihvacanja iscjeliteljske energije. Nakon
sto tri puta rukom potisnete unutar etericke aure, zapocn ite s
UMIJECE ISCJELJIVANJA

10. Kruino kretanje ruke
146 UMIJECE ISCJELJIVANJA
UMIJECE ISCJELJIVANJA
147
I
kruznim pokretima iznad cakre, a u smjeru kretanja kazaljke na
satu. Nastavite misliti srcem i disati bez stanke izmedu udisanja i
izdisanja. Gledajuci kroz cakru, osjetite kako zapreke iscezavaju i
kako nista vise ne ometa protok energije. Ponovite ovaj postupak
sa svakom od sedam bolesnikovih cakri. Nece vam trebati vise od
dvadeset do trideset sekundi da biste procistili svaku cakru uko­
liko u njoj ne otkrijete kakav ozbiljniji poremecaj. U tom slucaju
upotrijebite polarizaciju iii jednu od njezinih inacica, te projici­
rajte energiju na to mjesto. Zatim dovrsite prociscavanje nastav­
Ijajuci s mjesta na kojem ste prekinuli.
Ciscenje cakri, poput njihova uravnotezivanja i joga-disanja,
preventivna je mjera kojom cuvamo zdravlje i sprecavamo bolest.
Ucinak ciscenja srodan je ucinku uravnotezivanja cakri, samo sto
je snazniji i dugotrajniji. Covjek ne mora biti bolestan da bi mu
prociscavanje cakri pomoglo.· Ovaj postupak mozete provoditi na
svakome: bracnom drugu, djeci, prijateljima, itd.
Kao sto vidite, kad iscjelitelj jednom postigne stanje polari­
zacije, na raspolaganju mu stoje razliciti postupci. Omogucivsi
protok ritmic.kih pulsacija pozitivno nabijenom rukom, on moze
oboljelo mjesto obradivati dodirujuci bolesnikovo tijelo. On mo­
ze raditi u auri, potiskivati rukom iii koristiti kruzne prijelaze, a
zatim pokrete draganja kombinirati s postojanim pogledom i
iscjeljivanjem odsutnoga. Naposljetku, moze procistiti cakre.
Na iscjelitelju je da se odluci za jedan, dva iii za vise ovih
postupaka tokom iscjeliteljske seanse. Ne postoje utvrdena pra­
vila; intuitivnim djelovanjem postizete najbolje rezultate. Nakon
sto osjetite zadovoljstvo ucinkom polarizacije, prinesite svoje ru­
ke bolesnikovoj glavi. Tada mozete upotrijebiti bilo koji postu­
pak iii kombinaciju postupaka da biste okoncali terapiju. Kad os­
jetite zadovoljstvo obavljenim poslom, uklonite ruke s bolesni­
kove glave, sjednite za nekoliko trenutaka i omogucite svojim
cakrama da se potpuno nabiju energijom. Bolesnik neka miruje
minutu, dvije dok se vi napajate energijom i dok perete ruke kako
biste uklonili zaostali negativitet. Najprikladniji nacin da okonca­
te seansu izravnog iscjeljivanja jednak je onome koji koristite
zakljucujuci iscjeljivanje odsutnoga. Zapocnite brojiti od jedan
do pet, koristeci istodobno prikladne verbalne afirmacije. Kad
stignete do broja pet, otvorite oci. Posve budni i savrseno opuste­
ni, osjecat cete se bolje nego ranije.
f
148 UMIJECE ISCJELJIVANJA UMIJECE ISCJELJIVANJA 149
SESNAESTO POG LAVLJE
ISCJELJI VANJE EMPA TlJOM
U ovom poglavlju izloiit eu iscjeljivanje empatijom, treei
dio postupka polaganja ruku. Naucit eete se njime koristiti u
kombinaciji 5 izravnim iscjeljivanjem, te postupcima iscjeljivanja
odsutnoga kojima ste ovladali ranije. Izvedba svakog pojedinog
postupka izravnog iscjeljivanja bit ee razlicita, a prigodom jedne
seanse neeete koristiti sve postupke koje poznajete. Isto tako,
razlikovat ee se i vrijeme koje posveeujete svakom postupku, kao
i njegovo mjesto u sklopu iscjeliteljskog postupka. Nakon sto
ovladate iscjeljivanjem empatijom, shvatit eete da se svi postup­
ci stapaju u jedan, te vise neeete svjesno sudjelovati u procesu
iscjeljivanja.
Premda je vidanje empatijom najvainija i najdjelotvornija
metoda iscjeljivanja, izlaiem je posljednju jer ju je najteie objas­
niti i razumjeti. Zapocinje iscjeliteljevim transcendiranjem
dvojstva subjekt-objekt, u trenu kad on sebe vise ne vidi odije­
Ijeno od bolesnika, vee bolesnika i sebe doiivljava kao cjelinu. 15­
cjeliteljev je zadatak da se postavi kao most koji spaja bolesnika
i izvor iscjeljenja. Prigodom empatickog vidanja iscjelitelj trans­
cendira svoj odijeljeni identitet i sjedinjava se 5 onim JA JESAM,
koje se zatim stapa 5 bolesnikom i djeluje kao kanal iscjeliteljske
energije. Privremeni gubitak osobnog identiteta omogueava is­
cjelitelju doiivljaj bolesti na jednak nacin na koji se to desava i
bolesniku (premda u privremenom i blaiem obliku). On pri­
vremeno proiivljava bolesnikove osjeeaje, tjelesne osjete i dijeli
njegove misli. Djelimice opravdano, moiemo reei da prigodom
iscjeljivanja empatijom, iscjelitelj postaje bolesnikom i vida samo­
ga sebe.
EMPATIJA I JEDINSTVO
Jedinstvo se ne postiie 5 lakoeom, bilo da se radi 0 sjedi­
njavanju 5 drugom osobom, bilo 5 prirodom. Medutim, to je naj­
vainiji element empatickog iscjeljivanja. Da bi se postiglo sjedi­
njenje, valja se predati i ponovo sjediniti 5 onim JA JESAM. Tek
svojom predajom iscjelitelj uspijeva preobraziti svoje Ijudske od­
like; tek predajom Ijudska Ijubav postaje agape-Ijubav, a Ijudska
svijest postaje kozmickom.
PRETPOSTAVKE ISCJELJIVANJA EMPATIJOM
Da bi se iscjelitelj posve predao i presao na iscjeljivanje em­
patijom, on mora zadovoljiti odredene pretpostavke. On mora
nauciti neprestano obraeati painju, a to postiie redovitim dje­
lovanjem u alfa/theta stanju. Iscjelitelj mora upamtiti da je vi­
sedimenzionalno biee muskih i ienskih odlika, te da istodobno
djeluje na svim razinama. Zatim, on se mora sabrati i ujediniti
sve dijelove svoga rasutog identiteta Sabi ruei se, on stvara od­
nos, te Ijudsku Ijubav preobrazava u agape-Ijubav koju dijeli sa
svakim kome je ona potrebna. Naposljetku, predavsi se, on posti­
ie jedinstvo prvo 5 cjelinom svijeta, a zatim is bolesnikom.
Da bi postigao stanje koje omogueava empaticko iscjeljiva­
nje, iscjelitelj mora ovladati vjestinom preobrazbe. Mora nauciti
preobrazavati energiju na sve cetiri razine, u svaku pojedinu fre­
kvenciju, kad god se ukaie potreba za njom. Da bi u tome uspio,
iscjelitelj mora postati ucitelj prana-jame. Nadziruei vlastiti dah,
on mora biti u stanju nadzirati svoj tanani energetski sustav.
Posljedica nesavrsenog disanja jest manjkav rad tananog energet­
skog sustava, sto onemogueava empaticko iscjeljivanje. Iscjelite­
Ijev um mora biti opusten, te mora - po zapovijedi - misliti u
slikama iii ostati prazan i bistar. Iscjeliteljevo fizicko tijelo mora
se osloboditi napetosti, a cakre mu moraju biti otvorene i urav­
noteiene, pripravne za prijenos golemih kolicina prane u bolesni­
ka. Iscjelitelj mora biti U stanju polarizirati svoj energetski sustav,
151 150
'I'"
UMIJECE ISCJELJIVANJA
kao sto mora biti u stanju privesti u svijest sredisnju vibraciju pra­
ne. Kad ispuni sve ove uvjete, iscjelitelj ce zapaziti kako mu se
um povlaci u pozadinu. U tom trenutku nastupa ono JA JESAM
koje omogucava empaticko iscjeljivanje. Kao sto vidite, postupci
koje ste do sada proucavali preduvjet su empatickog iscjeljivanja.
Tek nakon sto ovladate njima, uspjet cete proslijediti do konac­
ne, najdramaticnije faze iscjeljivanja.
OVLADAVANJE EMPATIGKIM ISCJELJIVANJEM
Empatickom iscjeljivanju prethodi umijece vibracijskog
iscjeljivanja, odnosno polarizacija. Oba ova postupka mogu pos­
luziti kao polazna tocka u radu 5 empatijom. Po zavrsetku obra­
divanja vibracijom iii polarizacijom, zapocinjete empaticko
iscjeljivanje mentalnom afirmacijom: "Dio smo cjeline i jedno
smo u njoj". Zatim cjelokupnu paznju usmjerite na bolesnika
sve dok njegove osjeeaje ne dozivite kao svoje. To ce potrajati
svega nekoliko trenutaka. Tada cete zapaziti promjenu u svom
disanju. Vase i bolesnikovo disanje usporit ce se, te poteci istim
ritmom, a svakim dahom osjecat cete se povezaniji 5 njim. Poje­
dini iscjelitelji tokom izvedbe empatickog iscjeljivanja dozivlja­
vaju neobicne osjete u pleksusu solarisu jer njime osjecamo po­
vezanost 5 Ijudima, mjestima i stvarima.
STAPANJE S BOLESNIKOM
Kad svaki otkucaj bolesnikova srca dozivite kao svoj, osje­
tit cete kako napustate vlastito tijelo i stapate se 5 bolesnikom.
S njim se mozete stopiti na dva nacina: mentalno i etericki. 15­
kljucivim projiciranjem uma iii svijesti izvan fizickoga tijela, po­
vezujete se 5 bolesnikom na mentalnoj razini, a dozivljaj poveza­
nosti bit ce jednak dozivljaju prigodom mentalne projekcije. No,
prilikom projekcije eterickog tijela izvan vlastitog fizickog ti-
UMIJECE ISCJELJIVANJA
jela i stapanja 5 bolesnikovim eterickim tijelom, bolesnik i vi
postajete jedno, oslobodeni ogranicenja fizickoga tijela. Tokom
empatickog iscjeljivanja cilj vam je postici upravo ovakvu pove­
zanost 5 bolesnikom. Zapocinjete sa stapanjem eterickih tijela,
ali 5 vjezbom, uspjet cete i mnogo vise. Stapanje 5 prikladnim
bolesnikovim tijelom moguce je na sve tri vise razine: eterickoj,
mentalnoj i spiritualnoj.
U p o c e t n ~ m fazama, kad etericko tijelo stane napustati ste­
ge fizickoga tijela, iscjelitelj cesto osjeea kako ga nesto vuce
navise, nanize iii 5 jedne strane na drugu. Rijec je 0 djelomic­
noj projekciji koja je sama po sebi korisna jer, napustajuci fizic­
ko tijelo, etericko tijelo oslobada se nadzora svjesnoga uma, pa
tako bolesnik uspijeva uspostaviti izravniju vezu 5 izvorom iscje­
Ijenja. 5tovise, ojacava sredisnja vibracija prane, te sve veca koli­
cina prane istjece iz vaseg tananog energetskog sustava u bolesni­
ka.
Posvemasnjim napustanjem svoga tijela tokom empatickog
iscjeljivanja oslobadate se napetosti, sumnji i strahova koji vas
opsjedaju i tako otvarate put iscjeliteljskoj energiji. Svjesni um ne
uplice se svojom svijescu, a niti fizicko tijelo ogranicava protok
prane. Tako energija moze djelovati bez ogranicenja, izravno i
potpuno, sto cesto zavrsava posvemasnjim spontanim iscjelje­
njem.
Kao iscjelitelj, morate njegovati nepristranost, a to postize­
te vlastitim podvajanjem. Morate nauciti misliti srcem, iscjeljivati
srcem, te projicirati svoju svijest u bolesnika, sklanjajuci istodob­
no u stranu svoje svjesno ja, objektivan um i ego, namjenjujuci
im ulogu promatraca i povremenog programera.
BOLESNI KOV DU5EVNI STAV
Bolesnikov dusevni stav vazniji je za empaticko iscjeljiva­
nje vise no za bilo koji drugi oblik vidanja. Zatvoren, tjeskoban i
nepovjerljiv bolesnik onemogucit ce posvemasnje iscjeliteljevo
sjedinjavanje sa sobom. S druge strane, bolesnikovo povjerenje
153
152
UMIJECE ISCJELJIVANJA
UMIJECE ISCJELJIVANJA
u iscjeliteljski postupak, njegovo iscekivanje iscjeljenja i dovoljno
povjerenje u iscjelitelja, omogucavaju empaticko iscjeljivanje i
znacajno uvecavaju vjerojatnost spontanog i potpunog iscje­
Ijenja.
Svojevremeno, nekoliko mjeseci radio sam s bolesnicom sta­
rom preko sedamdeset godina koju je mucio artritis, te jaki bolo­
vi, osobito u kuku i donjem dijelu leda. Uspostavili smo izvrsnu
svezu, pa sam mogao empaticki raditi s njom u duzim vremen­
skim razdobljima. Ona se dovoljno otvorila tako da sam se lako
stapao s njom, sto mi je omogucilo da je ukljucim u meditaci­
ju iscjeljivanja odsutnoga.
Zbog njezine visoke zivotne dobi i uznapredovale bolesti,
nikada nismo postigli posvemasnje tjelesno iscjeljenje. Uspio
sam, medutim, znatno umanjiti njezine bolove. Naposljetku,
nakon mnogo godina mogla je mirno l,Jsnuti. Vratila se djelat­
nostima koje je dotada bila prisiljena zanemariti zbog bolesti.
Vjerujem da joj je empaticko iscjeljivanje pomoglo zbog njezine
otvorenosti i izvrsne sveze koju smo ostvarili.
U slucaju koji sam upravo naveo, empaticko iscjeljivanje uk­
lonilo je samo bol, ali drzite na umu da empaticko iscjeljivanje,
jedinstvo iscjeljitelja s bolesnikom, omogucava i sponatnu pojavu
iscjeljenja.
POTPUNO EMPATICKO ISCJELJIVANJE
Jednom drugom prigodom spontano iscjeljenje zbilo se kao
izravna posljedica empatickog vidanja. Desilo se to na jednom
od mojih tecajeva dok sam, kao dio programa, izlagao empatic­
ku metodu. U listopadu 1981, jedna djevojka dobrovoljno se ja­
vila da sudjeluje u demonstraciji elemenata tog postupka. Citi­
ram dio pisma koje sam od nje dobio 13. studenoga, 1981:
,,11. rujna 1981, primljena sam u Sveucilisnu bolnicu u New
Yorku zbog operacije krajnika (... ). Noc uoci operacije otkrive­
na je kvrzica na gornjoj lijevoj strani mojih pluca. Tri godine stari
rendgenski snimci usporedeni su sa snimcima nacinjenim u
Sveucilisnoj bolnici i kvrzica je pouzdano utvrdena na prednjem i
bocnom snimku. Lijecnici su se odlucili za skaniranje kako bi
dobili cjelovitije podatke 0 polozaju i svojstvu kvrzice.
U meduvremenu, pohadala sam parapsiholoski tecaj i prija­
vila se kao dobrovoljac prilikom demonstracije medijalnog iscje­
Ijivanja na trecoj seansi, dva tjedna nakon otkrica kvrzice na plu­
cima. Pregled scannerom bio je odgoden s 8. studenoga na 16.
studeni zbog kvara na uredaju. Nakon obavljenog skaniranja od­
govorni lijecnik potvrdio je da kvrzice nema i da su pluca cista.
Za vrijeme medijalnog iscjeljivanja zaista sam u sebi osjetila
toplinu iscjeliteljske energije. Zapravo, lijeva strana moga tijela
(ona na kojoj je kvrzica otkrivena) cinila se kao da lebdi u zraku,
dok je desna jos uvijek bila na lezaljci. Vi ste odabrali to podruc­
je, iako yam ja nisam otkrila polozaj kvrzice.
Po naknadnoj vroglavici, cvrsto sam uvjerena da se medijal­
no iscjeljenje zaista zbilo. 2eljela bih vam se zahvaliti na iscjelje­
nju, ali znam da vi odbijate vlastitu zaslugu. Vjerojatno ste me
postedjeli bolne i skupe operacije, ali sigurno ste ucvrstili moju
vjeru u medijalno iscjeljivanje, te parapsiholoske i spiritualne
vidove zivota.
KOMBINIRANJE SVIH POSTUPAKA
Potpuna seansa izravnog iscjeljivanja sinteza je iscjeljivanja
odsutnoga i niza postupaka izravnog iscjeljivanja ciji je vrhunac
empaticko iscjeljenje. Pripremajuci izvedbu seanse izravnog iscje­
Ijivanja, bolesniku objasnite postupak polaganja ruku, te ga isto­
dobno udobno smjestite i opustite. Opustanje mu olaksavate ako
mu omogucite da legne i navedete ga na joga-disanje. Zatim se i
sami udobno smjestite, pocnite s joga-disanjem, te mentalno pot­
vrdite: "Nalazim se na alta razini i ruke mi postaju osjetljive."
Potom izvedite tri potpuna prijelaza rukama kroz bolesnikovu
etericku auru. Dlanove okrenite nadolje, a prste labavo ispruzite.
Nakon zadnjeg prijelaza, svojom muskom rukom pronadite po­
vrsinu bolesnikove etericke aure. Lagano doticite auru i u slijede-
I
154
155 UMIJECE ISClELJIVANJA
eih nekoliko trenutaka dijagnosticirajte bolesnikovo stanje. Zatim
bolesnika okrenite i postupak ponovite iza njegovih leda. Ukoliko
u auri uocite poremeeai, projicirajte svoju svijest unutar boles­
nikova tijela i tako upotpunite dijagnozu.
Postavivsi dijagnozu, sjednite pored bolesnikove glave, zat­
vorite oci i nastavite s joga-disanjem. Prilikom svakog izdisaja
osjetite kako uranjate sve dublje. Zatim mentalno potvrdite: "Ka­
nal sam iscjeljivanja i iscjeliteljska energija protjece kroz mene".
Polozite svoje ruke na bolesnikovu glavu i uz pomoe joga-disanja
uvedite se u stanje vibracije. Ne zaboravite obratiti paznju na rit­
move svoga tijela, te s njima uskladite ritam disanja, pomalo usi­
Ijeno, sve dok ne osjetite kako su vam se ruke zagrijale i kako
vibriraju. U trenu kad se vibracija pocne sama odrzavati vee eete
biti duboko u stanju vibracije. Oko pet minuta vibracijskim iscje­
Ijivanjem obradujte bolesnikovu glavu, te dopustite sredisnjoj
vibraciji p r ~ n e da stupi na mjesto pocetne vibracije. Zatim, ne
prekidajuei vibraciju, prijedite na oboljelo mjesto bolesnikova
tijela. Ne zaboravite razdvojiti ruke. Nakon sto promijenite po­
lozaj ruku, nastavite iscjeljivati ovim postupkom tri do cetiri
minute. Ukoliko se postupci iscjeljivanja odsutnoga pojave spon­
tano, upotrijebite ih zajedno s vibracijskim iscjeljivanjem.
Osjetivsi zadovoljstvo ucinkom vibracijskog iscjeljivanja,
obratite paznju na srcanu cakru, te zapocnite disati iz nje. Men­
talno potvrdite: "Polariziran sam i magnetska energija protjece
kroz mene." Nakon sto srcanu cakru potaknete na djelovanje
zaboljet ee vas ruka i dlanovi, pa eete osjetiti potrebu da ih sklo­
pite. To je znak da vam je tijelo posve polarizirano. Slijedeeih
pet minuta posvetite iscjeljivanju polarizacijom. Osjetite ritmic­
ke valove energije kako protjecu vasom muskom rukom u boles­
nika. Prve dvije, tri minute koristite iskljucivo polarizaciju. Za­
tim, jos uvijek polariziranog tijela, vizualizirajte zraku energije
prikladne boje kako izbija iz vase srcane cakre i ulazi u oboljeli
dio bolesnikova tijela. Osjetite kako bolesnik energiju prihvaea sa
zahvalnoseu.
Nakon dvije do tri minute, odnosno nakon sto osjetite zado­
voljstvo ucinkom polarizacije i iscjeljivanja cakrom, odignite ru-
UMIJECE ISClELJIVANJA
ke s bolesnikova tijela, otvorite oci (pogled zadrzite izvan zaris­
tal. te zapocnite s izvedbom pokreta draganja. Svojom muskom
rukom pronadite povrsinu bolesnikove etericke aure, a prilikom
prvog izdisaja tu pozitivno nabijenu ruku potisnite nanize kao da
sabijate snaznu oprugu. Drugu ruku, uspravljenog diana, drzite
u visini ramena. Izdahnite u trenutku kad pozitivno nabijenom
rukom dotaknete bolesnikovo fizicko tijelo. Nakon sto boles­
nik zapocne prihvaeati energiju projiciranu vasom rukom, vizuali­
zirajte tu energiju u obliku zrake prikladne iscjeliteljske boje, te
osjetite kako je bolesnik sa zahvalnoseu prihvaea. Na ovaj nacin
iscjeljujte dvije do tri minute. Naposljetku, stanite ciniti prijelaze
svojom muskom rukom, kruzeei u smjeru kretanja kazaljke na sa­
tu unutar bolesnikove etericke aure, na nekih osam centimetara
iznad fizickoga tijela. Ruke drzite ispruzene, te s dlanovima okre­
nutim nadolje kruzite oko oboljelog mjesta. I stodobno disite po­
lako i duboko, pomalo usiljeno kao da ste pod pritiskom. Izvode­
ei kruzne prijelaze, obratite paznju na dian i osjetite kako kroz
njega ritmicki protjece energija. Zatim ubrzajte kruzne pokrete i
vizualizirajte obojenu zraku energije kako izbija iz vase ruke i
utjece u bolesnikovu auru. Osjetite kako se ona probija u obolje­
10 tkivo i posve ga iscjeljuje. Posvetite se ovom postupku dvije do
tri minute, odnosno sve do trenutka dok ne osjetite zadovoljstvo
iscjeliteljskim ucinkom zrake iz vase ruke. Terapiju polarizacijom
i pokretima draganja mozete upotpuniti ciseenjem bolesniko­
vih cakri. Ciseenje zapocnite sa sedmom cakrom, a zavrsite s
prvom.
Nakon provedbe ovih postupaka vratite se bolesnikovoj
glavi i mentalno potvrdite: "Prilikom svakog ulaska na ovu
razinu uma, sve lakse uranjam u dublje i zdravije razine." Zatim
odbrojite od deset do jedan i osjetite kako uranjate sve dublje.
Usmjerite svu svoju paznju na bolesnika i uzivljavajte se u njega
sve dok njegovi osjeeaji ne postanu vasi. Na dubokoj razini svijes­
ti na kojoj se nalazite za to vam neee trebati mnogo vremena.
Nakon nekoliko trenutaka opazit eete promjenu u svom disa­
nju. I vi i bolesnik usporit eete disanje, pa ee one poteei jednakim
ritmom. Svakim dahom osjeeat eete se sve povezaniji s bolesni­
157

156
UMIJECE ISCJELJIVANJA
kom. Kad otkucaje njegova srca dozivite kao svoje, osjetite kako
napustate vlastito tijelo i stapate se s njim. Nakon sto postignete
sjedinjenje s bolesnikom, svi vasi postupci iscjeljivanja stopit ee
se u jedan i bit eete u stanju iscjeljivati empatieki. S empatijom
nastavite oko pet minuta, odnosno sve dok ne osjetite zado­
voljstvo postignutim ueinkom.
Po zavrsetku seanse podignite ruke s bolesnikove glave i
ostanite sjediti nekoliko trenutaka dok se eakre ne nabiju energi­
jom. Dok ih napajate, mental no potvrdite: "Prigodom svakog us­
mjeravanja iscjeliteljske energije ne iscjeljujem samo bolesnika,
vee se i sam iscjeljujem". Kad osjetite da su se eakre posve napu­
nile energijom, zapoenite polako brojati od jedan do pet. Na pet,
otvorite oei. Posve budni i savrseno opusteni, osjeeate se bolje
nego ranije. Naposljetku, tri puta uronite ruke u studenu tekueu
vodu kako biste uklonili zaostali negativitet koji ste mozda
pokupili tokom seanse. Zatim se vratite bolesniku i dok razgo­
varate 0 njegovim dozivljajima tokom iscjeliteljske seanse, pre­
pustite se ueinku empatiekog iscjeljivanja koje je ano izazvalo
u vama i u vasem bolesniku.
UMIJECE ISCJELJIVANJA
SEDAMNAESTO POG LAVLJE
PREVLADA VANJE GRANICA EGA
Ova od niza pitanja koja se neminovno postavljaju u vezi s
medijalnim iscjeljivanjem jesu: koja je uloga ega tokom iscjelji­
vanja, te kako iscjel itelj stiti svoj ego od negativiteta tokom sean­
se iscjeljivanja odsutnoga, odnosno polaganja ruku. Zelio bih
u ovome poglavlju nesto 0 tome reei. Izuzevsi zarazne bolesti,
nikada nije bolest na tjelesnoj razini s bolesnika presla na iscjeli­
telja. Prilikom polaganja ruku kao i iscjeljivanja odsutnoga, me­
dutim, iscjelitelj projicira svoju svijest u bolesnika; on s bolesni­
kom uspostavlja vezu na mentalnoj i eteriekoj razini i premda ne
postoji moguenost izravnog prijenosa tjelesne bolesti, iscjelitelj
moze mental no pokupiti negativitet u vidu negativnih misli i
predodzbi, kao i emocionalno, u vidu negativnih osjeeaja. Potes­
koea ne bi smjelo biti ukoliko se iscjelitelj odmakne i ukloni
svoj ego sputa, odnosno ako drzi na umu da je tek kanal iscjelji­
vanja. Poteskoee se, medutim, mogu pojaviti ukoliko iscjelite­
Ijev ego, njegova niza svijest, ostane ukljueen u iscjeliteljski
postupak. Ego nema sto traziti u iscjeljivanju i mora se ukloniti
eim ono zapoene. Mora se smjerno ukloniti onome JA JESAM
koje jedino djeluje kao kanal iscjeliteljske energije. Ukratko,
poteskoee ee se pojaviti tek ukoliko ego, ono nize ja, pokusa
samostalno provesti postupak iscjeljenja.
PREOBRAZBA NEGATIVITETA NA MENTALNOJ RAZINI
Od samoga poeetka naglasavam da je iscjel itelj tek kanal
energije. S ovom einjenicom na umu, ne biste smjeli imati potes­
159
158 UMIJECE ISCJELJIVANJA UMIJECE ISCJELJIVANJA
r
koca pri radu. Ukoliko se one pojave, a vi tokom izvedbe iscjelji­
vanja odsutnoga iskusite negativitet, prekinite s iscjeljivanjem i
upotrijebite postupak izbrisi, izbrisi, koji sam izlozio u trecem
poglavlju. Na pojavu negativne emocionalne reakcije, odmah za­
pocnite s reprogramiranjem. Iskoristite poznate postupke i uvedi­
te se u alfa/theta stanje. Nakon sto se duboko opustite, izvedete
pogled iz zarista i zapocnete misliti u slikama, mentalno potvrdi­
te: "Negativitet ne utjece na mene ni na kojoj razini uma." Po­
navljajte ovaj iskaz sve dok iznova ne zadobijete spokojstvo a ne­
gativitet se izgubi. Zatim svoje pozitivno mentalno stanje osnazite
iskazom: "Svakim prevladavanjem negativiteta postajem sve snaz­
niji." Ponavljajte ovu afirmaciju sve dok yam se ucini za shodno,
a mozete joj pridodati i nekoliko svojih. Naposljetku, joga-disa­
njem uvedite se u kracu meditaciju. Za vrijeme meditiranja u umu
stvarajte pozitivne predodzbe kako biste upotpunili programira­
nje. Ukoliko se, koristenjem poznatih postupaka, uspijete odupri­
jeti pocetnoj tjeskobi, negativan dozivljaj mozete preokrenuti u
pozitivan.
EGO KAO IZVOR POTESKOCA PRILIKOM ISCJELJIVANJA
U zacecima bavljenja iscjeljivanjem ponekad bih pretjeranim
nastojanjima prekoracio vlastite granice. Vjerovao sam da mogu
unaprijediti iscjeliteljski postupak i isticao ego tamo gdje mu nije
bilo mjesto. Da se ego pojavljuje na pogresnom mjestu, uvijek bih
osjetio bolnim dozivljajem. Kako negativitet nanosi bol, bio sam
prisiljen potraziti nacine njegova sprecavanja. I ntuitivno sam
shvatio da tek transcendiranjem ega postajem djelotvornim kana­
10m iscjeljivanja. No, moji pocetni napori nadvladavanja ega bili
su bezuspjesni. Ego je, otkrio sam, lukav i ne zeli biti zanemaren
iii ostati po strani. Neovisno 0 ulozenom naporu, moj ego je pro­
nalazio ostrumne nacine da se ubaci u postupak iscjeljivanja. To
je potrajalo sve dok nisam poslusao ono JA JESAM i tako se us­
pio odmaknuti. Podvrgavanjem vlastite volje cjelini svega, uspio
sam transcendirati ego. Korisno je drzati na umu da se covjek ve­
zuje uz ono cega se boji il ono za cim zudi. Otkrio sam, medu­
tim, kako je izravan napad na strahove i zelje beskoristan jer moje
je ja istodobno i napadalo i bivalo napadnuto. Ovakav proturje­
can pokusaj promjene nije urodio plodom, jer iza onoga ja uvijek
se skrivao ego, a zelja za vlastitim usavrsavanjem nije bila nista
vise no pokusaj ega da me zbuni i zadrzi svoj nadmocan polozaj.
Shvatio sam da se ego mora povuci, barem tokom iscjel iteljske
seanse, kako bi oslobodio mjesto iscjeliteljskoj energiji.
TRANSCENDIRANJE EGA
Iskustvo me natjeralo na zaljucak da se ovakvim pokusajima
necu uspjeti osloboditi svog ega. Shvatio sam da je on nadmocan
na ovozemaljskoj razini. Ne moze se nadvladati silom, ali moguce
ga je transcendirati, no za to nam je neophodna pomoc. Medu­
tim, nju ne mozemo ocekivati od drugog covjeka, barem ne iz­
ravno. Ona nam pristize od naseg viseg ja, onoga JA JESAM. Tek
ono JA JESAM dovoljno je mocno i mudro da nadvlada i nad­
mudri ego. Samo ono moze istisnuti ego s njegova oholog polo­
zaja. Ono JA JESAM nadvladava ego, ali pri tom izbjegava silu i
izravan napad, jer zdrav ego neophodno je potreban u svako­
dnevnom zivotu. JA JESAM transcendira ego uzdizuci covjeka na
visu razinu svijesti. Na toj novoj razini, transcendira se moe
karme (uzroka i posljedicel, te je ego prinuden podvrci se onome
JA JESAM.
JA JESAM I JEDINSTVO
Spoznavsi ono JA JESAM, shvatit cete da je rijec upravo 0
vama samima. Ono JA JESAM govor je srca u vasoj intuiciji i sav­
jesti. A ako pozorno oslusnete taj govor, on ce zapoceti mnogo­
struko djelovati na vas. Isprva, bit ce yam savjetnik, zatim surad­
nik i konacno prijatelj. Kad prijateljstvo postane blisko a povje­
renje se ucvrsti, desi se cudo. Tada postajete ono JA JESAM.
161 160 UMIJECE ISClELJI VANJA
Konacno, shvatite da ste to oduvijek i bili. Uvidite kako niste ni
ego ni neka osebujna osobnost. To su bile tek maske s kojima ste
se u zabludi poistovjetili is vremenom povjerovali da predstavlja­
ju upravo vas. Medutim, kad jednom shvatite da ste vise od ega,
zapocet ee vasa preobrazba. Uvidjet eete kako je vasa izdvoje­
nost, vasa vjera u osebujnost u odnosu na sve ostalo, tek varka.
Kad prevladate izdvojenost i shvatite da ste dio cjeline, naei eete
se u jedinstvu sa svim ostalim zivotnim oblicima. Ono JA JESAM
tada ee kroz vas poteei u njih, iscjeljujuei na svim razinama. S vre­
menom, vasa osobnost ee se preobraziti, duboko obogatiti i pos­
tati orude onoga JA JESAM, hram iscjel iteljske moei.
IZDVOJENOST I BOLEST
Izdvojenost, iako neprirodno stanje, postala je danas uobica­
jeno stanje veeine. U svakom slucaju, to je bolesno stanje, a cov­
jek koji izdvojenost prozivljava na ovaj iii onaj nacin trazi jedin­
stvo s onim JA JESAM. Gubitak iskonskog jedinstva covjek po­
kusava prevladati trazeei jedinstvo s bilo cime. U tome je porijek­
10 gotovo svih oblika ovisnickog ponasanja. Izdvojenost uzrokuje
bolest, a ova bol. Povrijedeni Ijudi t r ~ z e utjehu i olaksanje. Uko­
liko ih ne nadu u unutrasnjem svijetu, traze ih u tjelesnom. Traga­
ju za jedinstvom u seksu, pretjeranom jelu, drogama i mnogim
drugim oblicima ovisnickog ponasanja, a korijeni ove ovisnosti le­
ze u gubitku onoga JA JESAM, odnosno gubitka sebe sama.
IZNOVA ZADOBIVENO JEDINSTVO I SAMOOSTVARENJE
Ponovno sjedinjenje uz pomoe samoostvarenja oduvijek je
bio cilj najstrastvenijih dusa kao i cilj onih koji nastoje iskorijeniti
bolest na svim razinama. Mnogi putevi vode izgubljenom jedin­
stvu s onim JA JESAM, ali put jednoga ne mora odgovarati putu
drugoga covjeka. Karma, narav i mnostvo drugih cinitelja odredu­
ju svakom covjeku njegov osobit put iii dharmu. Razlike medu
UMIJECE ISClELJIVANJA
Ijudima uzrok su sto su drevni ucitelji joge razvili osam njezinih
skola. Osobna narav pojedinca odreduje koji od tih puteva vodi
do jedinstva. U spisu Bhagavadgita, Krisna objasnjava kako
karma-joga, put djelovanja i sluzenja, pripada onima koji rade;
djelovanje dovodi do jedinstva. On razjasnjava kako ispravno dje­
lovanje, nesebicno sluzenje, ne izvire iz ega, vee iz "vrhovnoga
duha", onoga JA JESAM. Prilikom iscjeljivanja, covjek nesebicno
sluzi. Kao kanal, on provodi karma-jogu, te omogueava iscjeljenje
posredujuei svojim JA JESAM.
. testo me pitaju 0 najizravnijem putu do jedinstva i samo­
ostvarenja. Odgovaram da je to sluzenje drugima. Prilikom iscjelji­
vanja, sluzimo stapajuei se s bolesnikom. Transcendiramo vlastiti
ego i djelujemo kao kana!' Transcendencija ega i jedinstvo kao
njegova posljedica, izazivaju toliku radost da iscjelitelj za trans­
cendencijorn i jedinstvom traga u svim svojim odnosima. Kada se
ovo desi, proces ostvarenja sigurno je na putu. Onima pak koji
traze svoj "put", preporucam da zapocnu s iscjeljivanjem. Ono je
mozda dio njihove dharme, njihova istinskog puta.
IZBOR DHARME
tovjekova zivotna staza, njegova dharma, zemljovid je koji
on mora slijediti ukoliko zeli pronaei smisao i sreeu u zivotu. U
vlastitom zivotu, istinskoj dharmi godinama sam okretao leda.
Moj izvorni strah od razlikovanja u odnosu na druge, od "plesa na
drugu glazbu" natjerao me da zatajim i zapustim svoju stazu kao i
svoj isti nski posao. Strah od toga da budem ono sto jesam, te pri­
hvatim sebe i svoju dharmu, naveo me na mnoge beskorisne pute­
ve, sve dok me razocaranje nije nagnalo da stanem. Putujuei sa
svojim uciteljem, neprestano sam izbjegavao transcendirati svoj
ego i nisam slusao svog unutrasnjeg vodica, niti mu se pokoravao.
Radije bih se predavao egu, nego slijedio vodstvo onoga JA
JESAM. Naposljetku, to je urodilo strahom i razocaranjem. Tek
nakon 5tO me je uc itelj otjerao, poceo sam se suocavati s protu­
rjecnostima ega i onoga JA JESAM.
163 162
UMIJECE ISCJELJIVANJA
JEDNA PARABOLA
Prije no sto sam otisao, ucitelj mi je ispricao pricu koju ne­
eu nikada zaboraviti. Prica zapocinje prvim susretom nekog mla­
diea i ucitelja. Mladie zamoli ucitelja da ga primi za ucenika. Uci­
telj prihvati pod jednim uvjetom: prije nego Ii zapocnu mladie
mora u drustvu ucitelja poei na jedrenje. On uzbudeno prihvati.
Slijedeeeg dana, napustivsi sigurnost luke, on i zajedno isplovljavaju.
Putovanje zapocinje mirno i bez osobitih dogadaja, ali uskoro
vjetar ojaca i kako dani prolaze oni jedre sve brze i plove sve da­
Ije. Tokom plovidbe ucenik zaboravlja na svoj donedavni jad. Za­
nesen uzbudenjima i pustolovinom, mnogim nepoznatim mjesti­
ma i novim dozivljajima, on zaboravlja svoju izvornu namjeru, ali
u njemu ostaje trag nezadovoljstva. Uskoro, obnove mu se ceznje,
ovoga puta jos snaznije. Kako dani prolaze ucitelj opaza sve veei
mladieev nemir. Konacno, jednoga dana daleko od kopna vjetar
utihne, a ucitelj smota jedro i brod prepusti strujama. Zatim upi­
ta mladiea: "Zasto si posao sa mnom na ovo putovanje? Tek zbog
pustolovine iii je jos nesto posrijedi, neSto duboko u tebi sto te k
meni privuklo? Da Ii su te privukle pustolovine i uzbudenje iii te
dovela neka unutrasnja ceznja za jedinstvom?" Mladie ne odgo­
vori. "Jedrenje nije dio pouke", nastavi starac. "Doveo sam te
ovamo kako bih s poukom tek mogao zapoceti. Morao sam te iz­
baviti od nemira i tvojih losih navika. Dovukao sam te ovamo da
bi ti zaboravio i odrekao se svojih starih sklonosti. Ocekivao sam
da shvatis kako su stvari koje si napustio nebitne. Tvoja sreea ni­
je ovisila 0 njima. Medutim, jos uvijek si nezadovoljan, a razlog
je u tome sto se nisi promijenio. Poteskoee su ostale iste, a najve­
eu poteskoeu predstavljas ti sam! Da bi postigao cilj, moras nesto
u sebi promijeniti. Bespogovorna vladavina tvog ega mora prestati
i tvoje zbiljsko ja, ono JA JESAM, mora doei do izrazaja. Samo­
ostvarenje, ono za cime najvise zudis, oduvijek se postizalo tek
vlastitom predajom. A sada, baci pogled na more. Ti si poput nje­
ga, ali vlastiti ego ne dozvoljava ti da prides samome sebi. More je
sve; more i ti jedno ste, ono SVE, sve sto je ikada bilo iii ee biti.
I
UMIJECE ISCJELJIVANJA
Moras napustiti svoj ego i uroniti u more. Predaj mu se i tek tada
izbjeei ees bolu izdvojenosti, tp postiei jedinstvo i mir."
Nakon trenutka oklijeva,lja, ucenik odgovori: "Lelim samo
ono sto vi vee imate, zelim slobodu." Poput bljeska, starac scepa
mladiea i baci ga u more. Mladie pljusne i smjesta zapocne divlje
lamatati rukama. U panici, zaboravi sve sto mu je starac rekao i
ocajnicki pokusa doplivati do broda.
Ucitelj mu dovikne: "Ne gubi pouzdanje i ne prepustaj se
strahu." Ali mladie ga nije mogao cuti. Mislio je samo na svoj
spas. Naposljetku, dohvati brodski bok i vise ga ne ispusti iz ruku.
Ucitelj mu nevoljko pomogne da se U5pne na palubu. Mladie se
na neko vrijeme povuce u trup broda. Dugo nisu progovorili ni
rijeci. Starac je sjedio za kormilom i upravljao brodom prema
kopnu. Nakon sto su stigl i u luku, starac pristane uz obalu.
Konacno progovore. Starac rece: "Valja nauciti mnogo stvari na
ovome svijetu, ali sve je to tek priprava. Cilj cjelokupnog ucenja
jest samoostvarenje i ponovno zadobivanje jedinstva. Jedinstvo se
postize predajom i to je, na koncu, jedina stvar vrijedna posjedo­
vanja. Naucio si mnogo toga, ali ovo nisi. Jos uvijek robujes svom
egu. Jos uvijek tobom upravljaju strahovi i zelje. Brzo ucis, ali cilj
ti i dalje izmice. Ti si jos uvijek "ti". A sada idi. Mene vise ne tre­
bas. Vrati se u svijet i neka ti on bude uciteljem. Mozda u njemu
pronades svoje ,ja'."
Nakon toga nista vise nisam rekao. Mogao sam jedino otiei.
Shvatio sam 0 cemu je prica govorila: bila je to metafora naseg
odnosa. Godinama kasnije, jasno mi se ukazala moja dharma; ba­
veei se iscjeljivanjem predao sam se onome JA JESAM i tako pos­
t i ~ 0 svoj cilj. Priznajuei svoju istinsku dharmu i smogavsi snage
da je slijedim, uspio sam postici samoostvarenje. Otkrio sam da se
samoostvarujem sluzeei kao kanal iscjeliteljske energije.
165
164 UMIJECE USCJEUIVANJA
OSAMNAESTO POGLAVLJE
PRA VILA DNEVNOG PONASANJA I ZDRA VUE
Cilj medijalnog iscjeljivanja jest posvemasnje zdravlje, a one
predstavlja, kao sto smo vee ustvrdili, povratak skladu i ravnotezi.
Dosad, ovladali smo postupcima koji nam omogueavaju postiza­
nje ski ada i ravnoteze u nasim visim tijelima i tananom energet­
skom sustavu. Sklad i ravnoteza. visih razina zatim se na tjelesnoj
razini preobrazavaju u dobro zdravlje. Medutim, ne smijemo biti
kratkovidni i pomisliti da, djelujuei na visim razinama, mozemo
zane mariti vaznost naseg odnosa s tjelesnim okolisem. Da bi cov­
jek uistinu postao zdrav, on mora biti u ravnotezi sa svojim tjeles­
nim svijetom, a takvu, jednom stecenu ravnotezu, mora cuvati
ukoliko zeli ostati zdrav. Nakana je ovog poglavlja da vam pred­
lozi neka pravila dnevnog ponasanja koja ee vam pomoei da
odrzite sklad s tjelesnim okolisem i koja ee vam sacuvati zdravlje
obnovljeno postupcima medijalnog iscjeljivanja.
Kao sto vam je poznato, zivot nije statican; on ritmicki tece
u pravcu zdravlja iii bolesti. Dosljedno tome, nitko ne smije sebi
dopustiti samozadovoljstvo stanjem svoga zdravlja. Ono sto cini­
mo, iii propustamo uciniti, na tjelesnoj razini, moze imati zna­
cajnog utjecaja na tjelesno zdravlje kao i zdravlje visih tijela.
(Drzite na umu da se bolest, neovisno 0 mjestu svoga porijekla,
prenosi na susjedno tijelo). Mora nam, stoga, biti jasno da nase
djelovanje i reakcije na tjelesni svijet - kao i nas posvemasnji od­
nos s njim u vidu nacina ishrane, spavanja, odmora, rada itd. -­
mogu znatno utjecati na stanje nasega zdravlja.
Bolest, kakvom je dozivljavamo na tjelesnoj razini, obicno je
simptom dubljih poremeeaja cije je porijeklo na visim razinama.
Kad obrasci negativiteta jednom uhvate korijenje u fizickom tije­
lu, oni vlastitom inercijom lose utjecu na zdravlje visih tijela. Ova
UMIJECE ISCJELJIVANJA
vrsta negativnog uvjetovanja stvara negativne obrasce, a oni zatim
stvaraju plodno tlo negativnim stavovima, losim odnosima s Iju­
dima, te negativan odnos spram stresa. Ovi negativni obrasci mo­
raju se preobraziti u pozitivne stavove i odnose ukoliko zelimo
trajno sacuvati zdravlje.
DA LI JE STRES NEPRIJATELJ ?
Promotrimo na trenutak dozivljaj stresa. Godinama se stres
smatrao nevidljivim neprijateljem dobroga zdravlja i pretecom
bolesti. Medutim, da Ii je stres zaista nas neprijatelj, iii za to treba
okriviti nas stav prema stresu? Pogledajmo sto 0 tome kazu neka
suvremena istrazivanja adrenokortikotropnog hormona (ACTH).
Mnogi strucnjaci koji su proucavali fenomen ucenja smatraju ga
najvaznijim hormonom u Ijudskome tijelu. Brojni pokusi u pos­
Ijednje vrijeme pokazal i su da pojava stresa kod laboratorijskih zi­
votinja izaziva istodobnu proizvodnju ACTH-a. Nadalje, istrazi­
vaci su otkrili da ACTH stvara nove neuronske veze u mozgu po­
kusnih zivotinja. Neuronske veze majusni su mostovi sto povezu­
ju mozdane stanice, a u njima je kljuc sposobnosti ucenja. 5to je
stakor posjedovao vise takvih veza, to je brze ucio i vise toga za­
drzavao u pameenju. To isto vrijedi i za Ijude. Kao posrednik
pozitivne promjene, stres je u ovim pokusima pokazao da njegova
istinska priroda nije jednostrana, vee polarna. Pokusima poput
ovih utvrdili smo da su stresne situacije bitno subjektivne. Samo
o covjeku ovisi da Ii ee stres dozivjeti pozitivno iii negativno. Nije
stres, vee covjekova reakcija na stres i negativitet, onaj presudni
cinitelj u borbi izmedu zdravlja i bolesti. Prihvativsi svoju urode­
nu odgovornost za vlastito zdravlje i dobrobit, zapocinjete uvida­
ti znacaj svojih postupaka i reakcija za sveukupno stanje svoga
zdravlja. Da biste osigurali trajno zdravlje, svoju odgovornost mo­
rate shvatiti ozbiljno i poduzeti mudre korake kako biste svoje
unutrasnje zdravstveno stanje unaprijedili, poboljsavajuei isto­
dobno i stanje svog okolisa. Zato postujte pravila dnevnog pona­
sanja koja ce vam osigurati potreban protok energije tananim
I
167 UMIJECE ISCJELJIVANJA 166
energetskim sustavom i odrzati skladan odnos izmedu vasa cetiri
tijela. U ovom poglavlju ukratko cu izloziti neka pravila dnevnog
ponasanja za koja vjerujem da ce vam ocuvati zdravlje nakon sto
ga obnovite iscjeljivanjem.
REDOVITOST
Pred vise od dvije tisuce godina Hipokrat je opominjao Ijude
oko sebe kako je redovitost pokazatelj dobroga zdravlja, a da ne­
redovitost tjelesnih aktivnosti i osobnih navika uzrokuje bolest.
Gay Luce kaze: "Zdrava osoba zivi u skladu sa svojirn okolisern."
Zatirn dodaje: "Posve je jasno da zdravi Ijudi ne posjeduju sarno
unutrasnji ritarn; oni su uskladeni s ritrnovima svog okolisa."39
Mhogobrojni dokazi ukazuju na znacaj pravilnog ritrna za
ocuvanje dobroga zdravlja, pa zato svaki sustavan pokusaj koj im
zelirno unaprijediti zdravlje mora u sebi ukljucivati redovitost.
Predlazern da takav svoj dnevni prograrn zapocnete ispitivanjem
vlastitog nacina zivota, nacina na koji obavljate svoje poslove, te
nacina na koji se odnosite ~ r a m drugih Ijudi. Provjerite ne
postoji Ii negdje kakva ugradena neredovitost koja bi sarna po
sebi mogla biti plodno tlo za razvoj bolesti. Jednostavno, tjedan
dana zapisujte sve djelatnosti kojima se bavite tokorn dana.
Zabiljezite vrijerne odlaska na spavanje i vrijerne budenja; vrijerne
redovitih obroka kao i onih lIS nogu"; vrijeme rada i odrnora, te
svih onih aktivnosti kojirna se bavite na poslu iii za vrijerne
odrnora. Trebali biste ubiljeziti cak i vrijeme koje provodite sami
iii u krugu prijatelja i obitelji. Poseban stupac odvojite za biljeske
o svakoj fazi pojedine aktivnosti. Osobito biljezite opazanja 0
torne kako se osjecate po zavrsetku neke aktivnosti, odnosno
dana. Vjerujem da cete za dan iii dva uociti pojavLl svojevrsnog
uzorka kao i izravnu vezu svog stanja s vrstorn i redovitoscu
aktivnosti kojom se bavite. Mozete otkriti, na prirnjer, da pore­
rnetivsi kasnirn nocnim izlaskorn prirodan uzorak spavanja,
slijedeci dan osjecate tjeskobu; rnozete otkriti kako u dane kada
UMIJECE ISCJELJIVANJA
je vasa prirodna kolotecina redovita i predvidljiva spavate bolje,
a slijedeceg jutra budite se osvjezeniji. Opcenito, mislim da cete
otkriti kako postovanjem redovitosti pojedinih postupaka posta­
jete djelotvorniji, te se osjecate bolje i zdravije.
Odnos izmedu ritma, zdravlja, pa i produktivnosti nije izbje­
gao briznom znanstvenom istrazivanju. Proucavan je ne samo u
laboratoriju, vee i u zbiljskim situacijama prigodom presudnih
nacionalnih i svjetskih dogadaja. Veza izmedu vanjskog svijeta i
covjekovih unutrasnjih ritmova naziva se zeitgeber, sto na hrvat­
skom znaci vremenski automat. Ovi vanjski otponci - cesto i
sami ritmovi, kao 5 0 je to ciklus dana i noci - navijaju tjelesni
sat u nama, pa ga tako mogu i poremetiti. Hrana i pice mocni su
zeitgeberi, kao sto je to i sres. Na nase unutrasnje satove i ritmove
utjece i prekid dnevnoga ritma, poput prornjene radnoga vremena.
Takav poremecaj dnevnoga ritma moze izazvati pravu pustos u
covjekovu osjetljivom unutrasnjem ustroju, njegovom zdravlju, te
opcoj sposobnosti djelovanja. Prirnjer ovakvog porernecaja znan­
stvenici su utvrdili u nezgodi atomskog postrojenja Three Mile Is­
land u kojern su radnici svakoga tjedna mijenjali srnjenu. To je
znacilo da su njihovi unutrasnji satovi najvecim dijelorn radnoga
vrernena bil i vremenski neuskladeni. Ukol i ko zaista postoj i izrav­
na veza izrnedu produktivnosti, zdravlja i ritrna, znanstvenici u
takvorn slucaju predvidaju da ce radnici biti srneteni, cestu zabo­
ravljati, pogresno zakljucivati i tesko usmjeravati paznju. Poreme­
cenog ritrna, oni ce vjerojatno trorno reagirati u kriznoj situaciji.
Istraga uzroka nezgode pokazala je da su se u vrijeme neposredno
prije nesrece (oko cetiri sata uju tro) u dnevniku rada radnika koji
su prornijenili srnjenu pojavile rnanje pogreske nastale prilikom
ocitavanja i interpretacije podataka.
Prekoracenje vremenskih zona jos je jedan od poznatih
zeitgebera za koji se zna da rerneti covjekov unutrasnji ritarn, te
da ogranicava djelotvornost i suzava rnoc sudenja. John Foster
Dulles, rninistar u vladi predsjednika Eisenhowera, 1956. godine
letio je u Egipat na pregovore s egipatskom vladorn u vezi izgrad­
nje Asuanske brane. Neposredno nakon njegova dolaska razgovo­
ri su prekinuti; ova velika pogreska americke vanjske politike gur­
168 UMIJECE ISCJEUIVANJA UMIJECE ISCJELJIVANJA 169
nula je Egipeane u sovjetsko narucje. Vrijedno je zapaziti da je
Dulle$, zapoceo pregovore neposredno nakon slijetanja, te da je
svoju losu procjenu situacije naknadno pripisao prekoracenju
vremenskih zona tokom leta.
KEMIJSKI OOMOR
Jos je Hipokrat tvrdio da je redovitost prvi korak u odrza­
vanju dobroga zdravlja. On je vjerovao, kao i mnogi suvremeni
iscjelitelji, da drugi korak predstavlja odmor; ne samo tjelesni,
vee i kemijski koji je smatrao jos vaznijim. Hipokrat je prepo­
rucao kemijski odmor suzdrzavanjem od jela, sto je tijelu omogu­
eavalo da se procisti i oslobodi nakupljenih stetnih sastojaka. Pri
tome nije mislio na nesto tako temeljito kao sto je dugo i potpu­
no gladovanje. Naprotiv, on cesee propisuje kraei, ritmicki post,
koji je pozeljniji jer moze postati dio covjekovog dnevnog raspo­
reda. Prvi odmor koji bi trebao postati redovitim dijelom vaseg
zdravstvenog programa, odmor je izmedu vecere i dorucka. Is­
trazivanja su pokazala da vecer nije najpogodnije vrijeme za pro­
bavu i preradu velikih kolicina hrane.
U jednom pokusu, koji je prije nekoliko godina proven dr
Grans Halberg na Sveucilistu Minnesota, sestorici dobrovolj€lca
posluzivan je tokom cijeloga dana samo dorucak hranjive vrijed­
nosti dvije tisuee kalorija. Nakon tjedan dana takve ishrane, is­
tim ispitanicima posluzivan je jednak obrok, ali u razlicito vrije­
me. Slijedeeih tjedan dana, umjesto ujutro, jeli su uvecer. U pr­
vom tjednu, hraneei se ujutro, sva sestorica izgubila su na tezini.
Medutim, cetvorica od njih sestorice udebljala su se tokom dru­
gog tjedna kad su jeli samo uvecer. Preostala dvojica izgubila su
na tezini, ali manje nego prvi tjedan.
40
Cini se razboritim ograniciti uzimanje mane tokom veceri
kad tijelo ne treba vel ike kolicine kalorija. Suzdrzavajuei se uve­
cer od jela, tijelu pruzamo ne samo priliku da se ispava, vee mu
omogueavamo i kraei kemijski odmor kako bi se ono oslobodilo
otrovnih sastojaka.
KALORIJSKA POTHRANJENOST
Kemijski odmor moze zapanjiti svojim ucinkom. Cetrde­
setih godina ovoga stoljeea, profesori A. H. Carlson i F. Holzel
proveli su pokus sa stakorima kako bi ispitali ucinak povreme­
nog gladovanja na njihov zivotni vijek. Skupinama stakora osi­
gurali su visoko hranjivu, kvalitetnu ishranu koju su ovi mogli
konzumirati u neogranicenim kol icinama. Medutim, svaka od
skupina gladovala je u razlicitim vremenskim razmacima. Prva
skupina gladovala je svaki drugi dan; drugoj skupini hrana je us­
kraeivana svaki treei dan, a treea je ostala bez hrane svaka ceti­
ri dana. Kontrolna skupina hranila se kao i preostale tri, samo
sto nije gladovala ni dana. U kontrolnoj skupini najduzi zivotni
vijek iznosio je 800 dana, dok je u skupinama koje su gladova­
Ie iznosio u prosjeku izmedu 1000 i 1100 dana, sto je poveeanje
od dvadeset do trideset posto. Daljnja istrazivanja ogranicenja u
prehrani iznijela su na svjetlo mnoge cinjenice vrijedne spomena.
Brojna ispitivanja pokazala su kako pothranjenost (ogranicena
konzumacija kalorija), na primjer, cinistakore - cija dijeta je
dovoljno raznovrsna da ne izazove neishranjenost - kemijski mla­
dima nego sto to pokazuje njihova zivotna dob.
41
Pokusi dr Richarda Weindrucka sa UCLA sveucilista,
pokazali su da ogranicenja u prehrani pomladuju imunoloski
sustav. U poodmakloj zivotnoj dobi slabi sposobnost imunolos­
kog sustava da razlikuje vlastito tijelo od uljeza. Starenje odlikuju
reakcije koje stete tijelu, te njegova smanjena sposobnost da se
bori sa stranim i stetnim tvarima. Imunoloski sustav u starosti
ponekad oslabi dvadeset do trideset posta u odnosu na vrhunac
njegove mladenacke moei. Dijetalna ogranicenja usporavaju taj
nepovoljan proces. U pokusima s odraslim stakorima, dijetalna
ogranicenja postavljena u njihovo zrelo doba dovela su do zna­
cajnog i bitnog pomladivanja imunoloskog sustava. Bitno su
smanjene i reakcije koje stete vlastitom organizmu. Kakve su
ostale posljedice kalorijske pothranjenosti? Pokusi provedeni s
laboratorijskim zivotinjama ukazuju na to da se bolesti poput
raka, mrene na oku, suhe koze, te bolesti bubrega i srca, rjede
170
171 UMIJECE ISCJELJIVANJA UMIJECE ISCJELJIVANJA
javljaju kod zivotinja othranjenih pod dijetalnim kalorijskim
ogranicenjem, nego kod ostalih. Pored toga, ne samo sto su
bolesti rjede, vec i u slucaju kad se pojave to se desava u pood­
maklijoj zivotnoj dobi.
42
PRAVILNA ISHRANA
Redovito (ritmicko) provodenje kalorijskog ogranlcenja u
ishrani nedvojbeno pomaze zdravlju. Uz (itmicki post, vaznu ulo­
gu u odrzavanju zdravlja igra i konzumiranje raznovrsnih i isprav­
nih namirnica. Dr Henry Bieler, jedan od prvih istrazivaca pra­
vilne ishrane, tvrdi da su mogucnosti krvi mnogo vece od pukog
hranjenja tijela. Krv moze biti covjekov najbolji lijek. Dr Bieler
je veliki zagovornik pravilne ishrane kao sredstva za borbu pro­
tiv bolesti. Uvjerljivo zvuci njegovo ponavljanje cesto zaborav­
Ijene istine da je osamdeset do osamdesetpet posto svih Ijudskih
bolesti ograniceno samo sobom: njihov razvoj tece svojim to­
kom, a nakon sto prijede svoj vrhunac, bolesnik se oporavi.
4J
S druge strane, od sedamdesetih godina sve vise se 0 hrani ras­
pravlja u pojmovima rizika i koristi. To ne iznenaduje, jer sest
najvecih ubojica u SAD, srcani udar i bolesti srca, rak, visok tlak,
secerna bolest i arterioskleroza, izravno su povezani s nacinom
ishrane.
44
I pored preobilja raznovrsne hrane, suvremeni covjek
rijetko koristi prednosti hranjivih namirnica. Kao sto istice dr
Henry Beigler: "Amerikanci zive od bezivotne, preradene hra­
ne, prepune insekticida, zasicene otrovima takvih stimulansa kao
sto su kava, caj, alkohol, cokolada, zasladena cola pica; jedu hra­
nu s drogama koje podizu elan (pep-up drugs), a zdravlje im je
takvo da jedva ostaj Ina zivotU."45
Bezvrijedne namirnice (namirnice male iii nikakve prehram­
bene vrijednosti), predstavljaju dvadeset sest posto kalorija koje
konzumira suvremeni prosjecni Amerikanac. Dr Donald Davis s
I(alifornijskog sveucilista u Irvineu, proveD je pokus u kojem je
izabranu skupinu stakora hranio po jelovniku sastavljenom prema
prosjecnoj americkoj kuhinji. Na tom jelovniku bili su zastuplje­
ni obogaceni bijeli kruh, secer, jaja, mlijeko, mljevena govedina,
kupus, krumpir, rajcica, narance, jabuke, banane i kava. Kontrol­
na skupina hranila se iskljucivo PU RI NA CAT CHOW-om, mar­
kom macje hrane jednake kalorijske vrijednosti. U usporedbi sa
stakorima kontrolne skupine, stakori na americkoj dijeti prosli
su mnogo gore i zaostali daleko iza kontrolne skupine i po opcem
zdravstvenom stanju i po tjelesnom rastu.
Kao sto vidite, svaki pokusaj unapredenja i ocuvanja zdrav­
Ija mora racunati s pravilnom ishranom. Ona postaje jos vaznija
ukoliko prihvatite propise kalorickog dijetalnog ogranicenja. S
manje kalorija na raspolaganju, one sto jedete mora biti izuzetne
prehrambene vrijednosti. Premda se pojedinacne potrebe razliku­
ju, nije na odmet razmotriti prosjecne prehrambene potrebe koje
covjek mora zadovoljiti da bi ostao zdrav, kao i namirnice kojih
se moze lisiti iii su mu izravno skodljive. Jane Brody kaze: "Ho­
mo sapiens razvio se uz jelovnik bogat slozenim ugljikohidratima
i vlaknima (namirnicama koje sadrze skrob, te povrcem i vocem),
a koji oskudijeva u proteinima zivotinjskog porijekla."46 To je
neizmjerno daleko od suvremene kuhinje koju odlikuje velika po­
trosnja mesa, konzerviranih slastica, oskudica vlakana, te preobi­
Ije prehrambeno bezvrijednih masnoca, secera i alkohola. Neobic­
no je vazno da svatko tko zeli obnoviti iii sacuvati dobro zdrav­
Ije vodi racuna 0 tome sto unosi u tijelo, te poduzme mjere koji­
ma bi iz jelovnika uklonio nedvojbeno stetne sastojke iii one koji
to postaju pretjeranim konzumiranjem. S druge strane, moramo
se pobrinuti da osiguramo neophodne hranjive sastojke, vitamine
i molekule koje tijelo zahtijeva. Ortomolekularni nutricionisti
otkrili su da nedostaci u ishrani utjecu na zdravlje u jednakoj
mjeri kao i pretjerano uzivanje pojedinih sastojaka. Hipoglikemija
(niska razina secera u krvi), na primjer, moze izazvati citav niz
psihickih simptoma, ukljucivsi i psihozu.
JEDIMO KAKO VALJA
U ovom poglavlju izlozit cu tek obrise onoga sto obavijeste­
nl istrazivaci nazivaju dobrim osjecajern za ishranu. Taj osjecaj
172 UMIJECE ISCJELJIVANJA UMIJECE ISCJELJI VANJA 173
morate njegovati vlastitom naobrazbom i obracanjem paznje na
svoje tijelo. Trebali biste pripraviti djelotvoran plan ishrane koji
ce odgovarati vasem nacinu zivota. Nekoliko je niti vodilja koje
svi u tome mozemo slijediti. Covjekova ishrana mora sadrzavati
raznovrsne namirnice, a niti jedna od njih ne smije premasiti
dvadesetpet posto dnevnog obroka izrazenog u kalorijama. U
protivnom, velika je vjerojatnost da tijelo oskudijeva nekim neop­
hodnim hranjivim sastojcima. Takozvane pojacane namirnice i
razni dodaci jelima nikako ne mogu nadomjestiti nepreradene,
prirodne namirnice. Kemijske dodatke valja dosljedno izbjegavati.
Isto tako i sol. Smanjite potrosnju rafiniranog secera. Ogranicite
kolicinu masnih namirnica, osobito onih koje obiluju zivotinj­
skim masnocama. Voce i povrce sto cesce jedite sirovo (kuhanje
smanjuje njihovu hranjivost). Konzumirajte plodove kad su na
vrhuncu svoje prehrambene vrijednosti. Da biste u tome uspjeli,
odaberite voce i povrce koje raste u vasim krajevima, a jedite ga u
vrijeme njegove sezone sazrijevanja. Konacno, hranu kupujte ces­
to, tako da vam svjestan izbor namirnica bude uvjetovan tjeles­
nim potrebama. Osluskujuci svoje tijelo, odabrat cete namirnice
koje sadrze hranjive sastojke neophodne organizmu.
Hranjive tvari osiguravaju energiju i gradbeni materijal koji
nas tjelesno odrzava. Nase tijelo sastavljeno je uglavnom od pro­
teina koji se smatraju najvaznijom hranjivom tvari. Medutim, su­
vremenom covjeku potrebno je mnogo manje proteina od kolici­
ne koju konzumira. Poteskoca s proteinima lezi u tome sto
najveci broj namirnica bogatih proteinima obiluje masnocama i
kalorijama u mnogo vecoj mjeri negoli je to potrebno i zdravo.
Umjesto toga, valjalo bi slozenim ugljikohidratima, koji su cesto
izvrstan izvor proteina, zamijeniti proteine zivotinjskog porijekla,
cije se masnoce taloze u arterijama. Utvrdeno je da je kod vegeta­
rijanaca, koji su zivotinjske proteine zamijenili biljnima, krvni
tlak nizi, te da im je kolicina masti i holesterola u krvi neizmjer­
no manja nego kod prosjecnog covjeka koji jede meso.
Proteini su sacinjeni od aminokiselina. U prirodi postoje
dvadeset i dvije aminokiseline. Ljudsko tijelo moze samo proiz­
vesti njih trinaest. Preostalih devet naziva se bitnim aminokiseli­
nama, a covjek ih dobavlja hranom. Nedostatak aminokiselina
onemogucava proizvodnju stotina proteina neophodnih za opsta­
nak. Na kraju krajeva, nije ni vazno kako covjek pribavlja sve dva­
deset i dvije aminokiseline, vazno je da ih pribavi. Vecina protei­
na zivotinjskog porijekla potpuna je, sto znaci da u sebi sadrzi de­
vet neophodnih aminokiselina. Medutim, s biljnim proteinima
stvar stoji drugacije. Njima obicno nedostaje jedna do devet
bitnih aminokiselina, pa zato valja jesti raznovrsno bilje kako bi
se dobila vrijednost potpunog proteina. Razborito je smanjiti po­
trosnju mesa, ali kad jednom odlucite zivotinjski protein zamije­
niti biljnim, morate redovito osigurati sve neophodne aminokise­
line.
Ukoliko prilikom obroka ne konzumirate meso i mlijecne
proizvode, morate ih zamijeniti komplementarnim ugljikohid­
ratima. S druge strane, ugljikohidrate mozete zamijeniti mesom,
jer i mala kolicina mesa pribavlja aminokiseline koje nedostaju
biljkama. Soja kao izvor proteina jednaka je zivotinjskom pro­
teinu i njome mozete bez straha zamijeniti meso i mlijecne proiz­
vode. No vecini drugog povrca nesto nedostaje, pa ga valja na­
dopuniti sirim izborom biljnog proteina kako bi se osigurale sve
dvadeset i dvije aminokiseline. Jedno prakticno pravilo kaze da
sve neophodne aminokiseline dobivate kombinacijom bilo koje
zrele mahunarke kao sto su tofu, grah i kikiriki, sa zitaricama po­
put psenice, rize, jecma i zobi, iii sjemenkama suncokreta, bunde­
ve itd.
Na protein bi u skladu sa znanstvenim istrazivanjima, tre­
balo otpasti 10-15 posto dnevne potrosnje kalorija. Glavni izvor
kalorija morali bi biti slozeni ugljikohidrati cija bi potrosnja tre­
bala iznositi 55-70 posto ukupne kolicine. Neko vrijeme slo­
zeni ugljikohidrati bili su na losem glasu. Smatrani su namirni­
cama sirotinje, punim skroba od kojeg se deblja. To jednostavno
nije istina. Covjek se ne deblja od krumpira. Maslac i kiselo vrh­
nje, kojima se krumpir prelijeva, izvor su kalorija bez prehrambe­
ne vrijednosti. Krumpir, tjestenina, crni kruh i grahorice bogat su
izvor hranjivih tvari. Krumpir je pravi prehrambeni zlatni rudnik
ukoliko ga jedete s korom: tada on zadovoljava pet posto covje­
175
174 UMIJECE ISCJELJIVANJA
kovih dnevnih potreba za proteinima, pet posto za zeljezom,
osam posto za fosforom, deset posto za vitaminom BI, jeda­
naest posto za niaeinom i golemih pedeset posto za C vitaminom.
Siozeni ugljikohidrati najbogatiji su izvor vlakana u nasoj ishrani
(rijec je 0 eeluloznim vlaknima od kojih su sacinjene stijenke bilj­
nih staniea). Premda vlakna sama po sebi nemaju hranjivu vrijed­
nost, ona su bitna jer poticu probavu.
Ugljikohidrati su izvor osnovnog tjelesnog goriva. Poteskoca
je u tome sto mi u svom obilju konzumiramo previse prerade­
nih namirniea u kojima je visok postotak rafiniranog secera, pre­
obilje kalorija, a nedostaju vlakna i hranjive tvari. Nasa nezasit­
nost slastieama ne moze se bez opasnosti beskonacno zadovolja­
vati. Prosjecan Amerikanae dnevno konzumira petnaest deka­
grama secera, kolicinu koja predstavlja visok zdravstveni rizik.
Prije svega, kad je rijec 0 seeeru, zel io bih vas upoznati s jed­
nim gotovo nepoznatim podatkom: Covjeku secer uopee nije
potreban ukoliko osigura dovoljne kolicine skroba za svoje ener­
getske potrebe. Nevolja sa secerom lezi u tome sto on u sebi
nosi prazne kalorije, kalorije bez prehrambene vrijednosti koje
nam nisu potrebne. Poznat nam je ucinak praznih kalorija na
pretilost i zivotni vijek, ali postoje i cvrsti dokazi da velike kolici­
ne seeera izazivaju secernu bolest u Ijudi kod kojih za nju postoji
nasljedna sklonost. Zaista ne postoje razlozi koji bi opravdali
prisutnost neumjerenih kolicina seeera, osobito rafiniranog, na
vasem jelovniku.
Treei znacajniji izvor prehrambenih tvari predstavljaju mas­
noee. Dobavljamo ih iz biljnih i zivotinjskih namirniea. Biljne
masti zdravije su jer se lakse probavljaju, pa zato predstavljaju
manji zdravstveni rizik od zivotinjskih masti. Masti su izdasniji
izvor kalorija od bilo koje druge hranjive tvari, a proejenjuje se
da cetrdeset posto kalorija dobivamo putem njih. To je prehram­
beno nezdrava situaeija. I slozeni ugljikohidrati i proteini osigura­
vaju, uz jednaku kolicinu kalorija, mnogo veee postotke drugih
bitnih prehrambenih tvari, vitamina i minerala. Gram masti daje
dvostruko vise kalorija od grama proteina iii ugljikohidrata. Mas­
noee, a osobito masnoee zivotinjskog porijekla, povezane su s
I
UMIJECE ISCJELJIVANJA
po zivot opasnim bolestima poput bolesti srea, pretilosti, te raka
erijeva, grudi i materniee. Pretilost pak predstavlja faktor rizika u
bolestima poput seeerne bolesti, pretilosti i bolesti jetre. Stovise,
prekomjerne kolicine masnoee u ishrani stetne su jer u kombina­
eiji s ostalim namirnieama usporavaju probavu. Posljediea toga
jest trom metabolizam, pa se staniee ishranjuju presporo iii hrana
do njih uopee i ne dolazi.
Jedno zanimljivo istrazivanje, koje je provela Americka
mornariea, podupire pretpostavljenu vezu izmedu masnoea i bo­
lesti. 1977. godine Mornariea je proucavala vezu izmedu ishrane,
osobito potrosnje masti i tjelesnog zdravlja. Usporedivani su
zdravstveni kartoni vojnika koji su sluzili u Vijetnamu s kartoni­
ma onih koji su zarobljeni proveli vise od pet godina u vijetnam­
skom zarobljenistvu. Utvrdeno je da su, u ejelini, tjelesno zdraviji
bili bivsi zarobljeniei nego vojniei kontrolne skupine. Mornariea
je njihovo dobro zdravlje pripisala niskoj razini masnoea i holes­
terola u prehrani koja se sastojala od rize, povrea i povremeno ri­
be kojom bi ih posluzili, dok su im alkohol i kava bili uskraeeni, a
pusili su vrlo rijetko. Osim toga, njihov dnevni raspored ukljuci­
vaG je naporne tjelesne vjezbe.
47
TJELESNO VJEZBANJE I ZDRAVLJE
Tjelesno vjezbanje jedan je od bitnih dijelova dnevnog pro­
grama ocuvanja zdravlja. Pod tjelesnim vjezbanjem podrazumije­
vam sve, od setnje do prvog raskrsea, spremanja kuee i planinare­
nja, do jedrenja na dasei. Postoje tjelesne aktivnosti koje odgova­
raju svakom nacinu zivota, a cije redovito provodenje pomaze
covjekovom zdravlju i opeem stanju. Podsjetimo se da su Ijudi
svoj razvoj zapoceli kao lovei i sakupljaci, te da su u pradavna
vremena dnevno provodili mnogo vremena u napornim tjeles­
nim aktivnostima. Te djelatnosti nisu bile neophodne tek za op­
stanak, vee su odrzavale tjelesne funkeije savrseno djelotvornim.
Jane Brody kaze: "Tjelesno vjezbanje je najdjelotvorniji
nacin da se dobije nesto za nista, iii gotovo nista, koji poznajem.
177
176 UMIJECE ISCJELJIVANJA
Ono okrepljuje i tijelo i dusu. Tjelesni i psiholoski ucinak vjezba­
nja moze u velikoj mjeri smanjiti potrebu za medicinskom nje­
gom, te unaprijediti kvalitetu zivota - vaseg zivota, bilo vam 0­
sam, osamnaest, cetrdeset osam iii osamdeset i osam godina."48
1700. godine John Dryden ispjevao je ove stihove:
Da zdravlje ne placas, po poljima lutat
Vise ti vrijedi, neg lijekove gutat.
Mudrac, za kuru, vjezbom se bavi.
Da covjek ga krpa, bog djelo ne spravi.
49
Suvremeni istrazivaci otkrili su da redovito tjelesno vjezba­
nje koristi covjekovu zdravlju na mnoge dosad nepoznate nacine.
Mnogo je dokaza da redovito vjezbanje smanjuje opasnost od
srcanog udara. Ono poboljsava sirenje kisika tjelesnim tkivom,
sto povecava covjekovu radnu sposobnost. Kod Ijudi koji se redo­
vito bave napornim tjelesnim aktivnostima razina holesterola
nih je nego kod onih koji pretezno miruju. Dobro tjelesno stanje
uvecava vjerojatnost da ce krv ukloniti ugruske koji mogu zacepi­
ti krvotok u srcu, plucima iii mozgu. Osim toga, redovito tjelesno
vjezbanje moze biti vazno pomagalo u tretmanu secerne bolesti.
Nedostatak tjelesnog napora, s druge strane, dovodi do gu­
bitka kalcija u kostima, sto povecava njihovu lomljivost. S godi­
nama, sve vise raste mogucnost pojave osteoporoze, trosenja kos­
tiju uzrokovanog staroscu. Daljnje koristi od redovitog tjelesnog
vjezbanja vide se u povecanom osjecaju blagostanja, boljem mi­
sicnom tonusu, zdravijoj kozi, vecoj koncentraciji i uvecanom sa­
mopostovanju.
OCUVANJE ZDRAVLJA
Svaki program ciji je cilj unapredivanje i odrzavanje zdravlja,
mora u..:eti u obzir slozenost Ijudske prirode. On mora unapredi­
vati ravnotezu i sklad na sve cetiri razine; tanani energetski sus­
tav mora odrzati zdravim, a osim toga, mora unaprijediti pozi­
tivne stavove i odnose. Prije svega, iz svoje sredine morate uklo-
UMIJECE ISCJELJIVANJA
nltl sve one sto vam ugrozava zdravlje. To se odnosi bas na sve,
od sumnji i negativnih stavova do opasnih kemikalija. U tome bi
vam mogao pomoci spisak stvari za koje pretpostavljate da lose
utjecu na vas zivot i tako doprinose razvoju bolesti. Zatim presta­
nite brinuti i umjesto toga zapocnite pozitivnim programiranjem
preobrazavati negativne misli. Posluzite se postupcima kojima ste
naucili mijenjati negativne misli u pozitivne. Odaberite one po­
teskoce kojima se mozete suprotstaviti uz malo napora iii bez
njega i smjesta se tome posvetite. Nakon toga, usredotocite se na
poteskoce koje se tesko prevladavaju, te ih zapocnite reprogrami­
rati verbalnom afirmacijom i vizualizacijom. Naposljetku, promi­
jenite svoj odnos spram onoga sto ne mozete promijeniti. Ukoli­
ko se prilikom voznje na posao, na primjer, redovito nadete u
prometnom krkljancu koji vas dovodi do ludila, ponesite sa so­
bom kazetofon i zapocnite uciti strane jezike. Ne gomilajte
stresne situacije i izbjegavajte Ijude pod stresom, te ih se nastoj­
te sto prije otarasiti. Obratite paznju na svoje tijelo i predahnite
kad vas one upozori znakovima kao sto su bol u ledima iii glavo­
bolja. Osim toga, nadite vremena za one sto vasopusta i sto vam
cini dobro. Cak i u slucaju da vam na raspolaganju stoji svega ne­
koliko minuta, mozete zapoceti s joga-disanjem iii uputiti se u
svoje utociste. Medutim, najveci jamac vlastitog zdravlja predstav­
. .
Ijate vi sami. Budite dosljedni. Svakodnevno se pozabavite urav­
notezivanjem cakri i neka vas to uvede u kracu meditaciju.
Dvadeset do trideset minuta meditiranja dovoljno je za dobar po­
cetak dana, a ukoliko nakon meditacije obratite paznju, uvidjet
cete kako je tada lako zadrzati alfa stanje. Dio meditacije posveti­
te verbalnoj afirmaciji i vizualizaciji; jedan dio odvojite za rjesa­
vanje kratkorocnih poteskoca, a drugi za dugorocno reprogrami­
ranje. Ostatak vremena provedite u utocistu. Zatim pojedite kre­
pak i hranjiv dorucak. Neka vam dorucak bude najobilniji obrok
tokom dana. Ukoliko raspolazete slobodnim vremenom izmedu
dorucka i rucka, posvetite se mentalnoj projekciji. Ukoliko izla­
zite za radnog vremena, iskusajte slijedecu vjezbu. Nazivam je jo­
ga-disanjem u hodu. Cetiri koraka duboko udisite joga-dahom, a
cetiri koraka izdisite. Bez stanke izmedu udisaja i izdisaja, disi­
178 179 UMIJECE ISCJELJIVANJA UMIJECE ISCJELJIVANJA
te ovim ritmom sve dok ne zadete na alfa razinu. Zatim povezite
verbalnu afirmaciju s joga-dahom i u hodu se reprogramirajte. U­
disuci, zapocnite afirmaciju: "Iscjeliteljska energija utjece u me­
ne," a izdisuei je dovrsite: "i iscjeljuje me na svim razinama." Mo­
zete se posluziti razlicitim iskazima, ovisno 0 tome kako se osje­
eate.
Rucak bi po kolicini trebao biti drugi dnevni obrok, a treba­
Ii biste ga konzumirati uvijek u isto doba dana. Zapamtite da re­
dovni obroci poticu tjelesne satove i odrzavaju im ritam. Opus­
tajte se neko vrijeme nakon obroka. Pocinite i zabavite se onim
sto vam cini dobro.
Dnevno tjelesno vjezbanje vazan je dio programa ocuvanja
zdravlja, pa iskoristite svaku priliku da biste vjezbali. Nacinite
tjedni ra:>pored vjezbanja. Da biste zadrzali dobru kondiciju, us­
tr"ljno vjezbajte (sve dok se ne oznojite) barem tri puta tjedno.
Medutim, Ijudi koji duze vrijeme nisu naporno vjezbali, kao i
oni preko cetrdesete, trebali bi prethodno posjetiti lijecnika.
Stres-test otkrit ee vam stanje vaseg kardiovaskularnog sustava.
Zapocnite vjezbati polako, a zagrijavajte S0 uvijek i prije i poslije
vjezbanja. Posavjetujte se sa strubjakom prije nEgoli S8 poduhva­
tite opseznog programa vjehi, iii nabavite neku ad knjiga koje 0
tome govore. To ce va'n pomoei da razaberete sto je dopusteno,
a sto nije.
Vrijerre nakon zavrsenih radnih obaveza, pa sve do vecere,
najpogodnije je za opustanje i dugu iscjeliteljsku meditaciju. Nas­
tojte uoci vecere odvojiti sat vremena za meditaciju i iscjeljivanje.
Tokom meditacije pozabavite se dugorocnim ciljevima, koris­
teei se verbalnom afirmacijom ivizualizacijom, te vjezbajte disa­
nje. Izvodite postupke iscjeljivanja odsutnoga, a na kraju otputi­
te se u svoje samotnicko utociste. Drzite na umu da, iscjelju­
juci druge, iscjeljujete sebe. Ukoliko ste prenapeti krajem rad­
noga dana zbog pritisaka na poslu iii zato sto vas djeca dovode do
ludila, svoju vecernju meditaciju zapocnite uravnotezivanjem
cakri iii disanjem iz trbuha. Oba ova postupka uvest ee vas u alfa
stanje. Vecernja meditacija savrseno je vrijeme za okupljanje obi­
telji, pa prirediti obiteljsku meditaciju. Neizmjerno ee
vam koristiti zajednicko meditiranje i iscjeljivanje. Ne samo 510
ee vas zbliziti, vee ee vase meditiranje i iscjeljivanje uciniti inten­
zivnijim zbog djelovanja grupne dinamike.
Vecera bi trebala biti najoskudniji dnevni obrok. Ne zabora­
vite omogueiti tijelu kemijski odmor koji mu je neophodan na­
kon vecere. Pokusajte postiti jednom tjedno. Izbjegavajte stimu­
lativna sredstva, a dovoljno dugim snom osigurajte tijelu neopho­
dan odmor. Izbor vecernjih aktivnosti· ovisi 0 vama. Jedino bih
vas upozorio da pretjerana aktivnost, kao i one koje izazivaju
ovisnost, stoji zdravlju u opreci. Neprestano nastojte odrzati rav­
notezu i kao sto mi je cesto govorio moj ucitelj: "Obratite paz­
nju, sjetite se tko ste i budite zahvalni."
181 UMIJECE ISCJELJIVANJA
BILJE5KE 0 IZVORIMA
1. The Kybalion: Hermetic Philosophy, Chicago, Yoga Pub.
Soc., 1912, str. 26.
2. Ibid., str. 28.
3. Ibid., str. 30.
4. Ibid., str. 32.
5. Ibid., str. 35.
6. Hippocrates, Breaths, Book One
7. The Kybalion, str. 38.
8. I bid., str. 39.
9. Vatiswarananda, t,\dventure in Religious Life, Madras, In­
dija, 1959, str. 263
10. Dr Carl and Stephanie Simonton, Attitudes of the Cancer Pa­
tient, Laredo, Texas: Silva Mind Control International, Inc.
11. Sheila Ostrander i Lynn Schroeder, Superlearning, New York,
N. Y.: Dell Publishing Co, 1979, str. 3.
12. The Geeta, The Gospel of the Lord Krishna, London, Faber
and Faber, 1935, str. 38.
13. The Kybalion, str. 28.
14. Alice Bailey, Esoteric Healing, New York, Lucis Publishing
Co., 1953, str. 83.
15. Hugh Lynn Cayce, The Edgar Cayce Reader No.2, New
York, Warner Books, 1969, str. 3.
16. Tao Te Ching, New York, Penguin Books, XLVII, stih 107,
1963, str. 108
17. P. D. Ouspensky, The Fourth Way, New York, Random Hou­
se, 1959, str. 8.
18. Edgar Cayce Reader No.2, str. 62.
19. Biblija, Mudre izreke 22: 24-25, Zagreb, Stvarnost, 1968,
str.628
20. The Kybalion, str. 43.
183
UMIJECE ISCJELJIVANJA
182
21. Emile Coue, Self Mastery Through Conscious Auto-Suges­
tion, Boston, Allen and Unwin, 1922,
22. Lawrence Cherry, "The Power of the Empty Pill", Scien­
ce Digest, Vol 89, No.8, 1981, str. 116.
23. Esoteric Healing, str. 141-142.
24. The Kybalion, str. 43.
25. Upanisads For All, New Delhi, S. Chand and Co. Ltd.,
1973, Kathopanisad 14, str. 40.
26. Yogi Ramacharaka, Science of Breath, Chicago, Yoga Publi­
cation Society, 1904, str. 38.
27. Eugen Herrigel, Zen in the Art of Archery, New York, Vin­
tage Books, 1953, str. V I
28. The Geeta
29. Carl i Stephanie Simonton, J. Creighton, Getting Well
Again, New York, Bantam Books, 1978, str. 8.
30. S. G. J. Ouseley, The Power of Rays, Mokelumne Hill, Health
Research, 1957, str. 24.
31. S. G. J. Ouseley, The Science of the Aura, Essex, L. N. Fow­
ler and Co. Ltd., 1949, str. 22.
32. Edna St. Millay, Collected Lyrics: "Renascence", New York,
Harper and Row, 1917.
33. Campbell Holms, The Facts of Psychic Science and Philo­
sophy, New Hyde Park, University Books Inc., 1969, str. 478.
34. Breaths, Book One
35. Edgar Cayce Reader No.2, str. 67.
36. Possidius, Life of St. Augustine, Early Christian Biography,
1952, str. 111.
37. The Kybalion, str. 30.
38. Ibid., str. 39.
39. Gay Luce, Biological Rhythm in Human and Animal Psy­
chology, New York, Dover Pub., str. 10.
40. Ibid., str. 11.
41. Roy Walford, Maximum Lifespan, New York, Avon Books,
str. 100.
42. I bid., str. 103.
43. Dr Henry Bieler, Food is Your Best Medicine, New York,
UMIJECE ISCJELJIVANJA
Ball'antine Books, str. 18.
44. Karen MacNeil, Whole Foods, New York, Vintage Books, str.
22.
45. Food Is Your Best Medicine, str. 27.
46. Jane Brody, New York Times Guide To Personal Health,
New York, Avon Books, str. 1.
47. Whole Foods, str. 33.
48. New York Times Guide To Personal Health, str. 85.
49. John Dryden, Epistle to John Dryden of Chesterton, stih 92.