P. 1
pd_Tehnicki proracuni

pd_Tehnicki proracuni

|Views: 3,608|Likes:
Published by SinisaElez

More info:

Published by: SinisaElez on Oct 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/16/2013

pdf

text

original

Tehnički proračuni

1.

TEHNIČKI PRORAČUN

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12

Proračun struja kratkih spojeva u mreži 10 kV Proračun struja kratkog spoja na sabirnicama glavnog razvoda 0,4 kV Izbor opreme u 10 kV razvodnom postrojenju (=1F) Proračun minimalnog preseka kablova 10 kV prema nominalnoj potrošnji i termičkom naprezanju u kratkom spoju Proračun opterećenja objekta Izbor transformatora Proračun snage kondenzatorskih baterija za kompenzaciju reaktivne snage Izbor opreme u glavnom razvodu 0,4 kV Proračun preseka žila kablova prema trajnom opterećenju Proračun hlađenja transformatora Izbor elemenata instalacije gromobrana i uzemljenja trafo stanice Proračun nivoa osvetljenosti

1.1 Proračun struja kratkih spojeva u mreži 10 Kv
inteligentno projektovanje el. instalacija 1/14

vreme trajanja kratkog spoja) t kV N =0.5 kA.2 Proračun struja kratkog spoja na sabirnicama glavnog razvoda 0.udarna vrednost struje kratkog spoja) ( I ef .8 A 7 ( I n1 .4 kV Pri proračunu su zanemarene impedanse kablovskih vodova 10 kV od visokonaponskog postrojenja do transformatora.početna ( I ku . Za snagu energetskog transformatora od S nt = 0 0 10 k A .početna ( I ku .efektivna vrednost struje kratkog spoja) ( t .4 kV.5 k 9 A Ie f =2 . čime se išlo na stranu sigurnosti.3 k 3 A ( I k" .nazivna primarna struja) ( I n 2 .4 kV Tropolni kratki spoj na 0.36 kA naizmenična vrednost struje kratkog spoja) ( I k .udarna vrednost struje kratkog spoja) ( I ef .2 s 5 Napomena: prema internim standardima Elektrodistribucije Beograd i tehničkim preporukama Elektrodistribucije Srbije celokupna oprema na niskonaponskoj strani u inteligentno projektovanje el.2 s Napomena: prema internim standardima Elektrodistribucije Beograd i tehničkim preporukama Elektrodistribucije Srbije celokupna oprema na visokonaponskoj strani u trafostanici se dimenzioniše prema struji kratkog spoja od 14.4 kA naizmenična vrednost struje kratkog spoja) ( I k .trajna struja kratkog spoja) I ku = 4 .4 kV sabirnicama u TS 10/0.trajna struja kratkog spoja) I ku =3 . prema tački 2. 1. koja se uzima za proračun.vreme trajanja kratkog spoja) t kN N =0.Tehnički proračuni Tranzijentna snaga tropolnog kratkog spoja na 10 kV sabirnicama u TS 10/0. dobijene su sledeće vrednosti struja kvara: I k" = I k = 14.4 k 5 A I ef = 5 . instalacija 2/14 .4 tehničkih uslova Elektroenergetske saglasnosti iznosi: S k = 250 M VA Za tropolni kratki spoj na 10 kV sabirnicama u TS 10/0. sprege Dyn-5 V dobijeni su sledeći rezultati: I n1 =5 .efektivna vrednost struje kratkog spoja) ( t . što je saglasno sa izvedenim proračunom.4 kV.nazivna sekundarna struja) I n 2 =1 4 45 A I k" = I k = 22.7 k 1 5 A ( I k" .

………..4 kA Napomena: u ovom projektu..5 kA..84 mm2 2 455 .... 1... što je saglasno sa izvedenim proračunom.....nominalni napon. Napomena: Izbor kabla je u skladu i sa internim standardima Elektrodistribucije Beograd i tehničkim preporukama Elektrodistribucije Srbije TP-1a.. tipa 3 x (XHP 48 1x35/16 mm2 6/10 kV) sa odgovarajućim kablovskim glavama za unutrašnju montažu.....……630 A .... parametri m i n su usvojeni za vreme isključenja kvara tkVN = 0..dozvoljena jednosekundna termička struja....4 kV.......36* √(0..Tehnički proračuni trafostanici sa transformatorom snage 1000 kVA se dimenzioniše prema struji kratkog spoja od 22.……... koriste se jednožilni kablovi sa izolacijom od umreženog polietilena...početna naizmenična vrednost struje kratkog spoja. prefabrikovana oprema tako da u svemu zadovoljava proračunate parametre kratkog spoja........ izabrana je tipski testirana.... a to je 10kV kablovska veza transformatorska ćelija – energetski transformator.nominalna struja.9 kA* * Ekvivalentna termička struja je Iekv = Ik’’*√(m + n) = 14. snage do 1000 kVA i sklopke-rastavljača sa osiguračima.3 Izbor opreme u 10 kV razvodnom postrojenju (=1F) Shodno proračunatim parametrima kratkog spoja..2 s  udarna vrednost struje kratkog spoja……………………...368 A/mm2 Odavde se dobija da je dozvoljeni presek bakarnog provodnika: S= 14500 A = 31.. 25 kA > 14..5 kA > 35.  dozvoljena kratkospojna gustina struje za t=1s za bakarni provodnik iznosi 144 A/mm2 Sledi da je dozvoljena kratkospojna gustina struje: 144 1 =J 0......  ukupno vreme isključenja kratkog spoja 10 kV prekidača iznosi približno 100ms..9 kA.…......5 kA..07+1) = 14...1 => J=455.tipa TIP I PROIZVOĐAČ OPREME . za 10 kV naponski nivo.... i to:  Rasklopni blok 10 kV .12 kV .4 Proračun minimalnog preseka kablova 10 kV prema nominalnoj potrošnji i termičkom naprezanju u kratkom spoju Usvajanjem sledećih podataka:  struja kratkog spoja na sabirnicama 10 kV iznosi 14..... inteligentno projektovanje el..36 kA .5*25 kA = 62.. izvršen je proračun samo onih elemenata u trafostanici koji se izrađuju na licu mesta.2.367 A / mm Za srednjenaponsku vezu energetskog transformatora 10/0....25 kA > 14. instalacija 3/14 . 1.....

5667 . sličan tipu TIP I PROIZVOĐAČ OPREME.1 tehničkih uslova Elektroenergetske saglasnosti. Zapečaćeni energetski transformator (bez uljnog konzervatora).1 Transformator -1T1 -ukupni faktor snage potrošača koji se napajaju iz transformatora 1T1 je cosφ2 = 0. Dyn5 . Faktor snage potrošača priključenih na transformator –1T1 je 0. Dyn5 . instalacija 4/14 .6 Izbor transformatora Na osnovu tačke 2.4 kV .prenosni odnos i napon transformatora.7 kW .nominalna snaga transformatora In = 1445 A .4 kV (=1H).napon kratkog spoja (ur = 1. bakar) kao kod standardne konstrukcije.nominalna struja transformatora.95. uz korišćenje približno iste količine materijala istog kvaliteta (lim. a prema jednovremenom maksimalnom opetrećenju od 1542 kW.05%.8.sprega uk = 6. Snaga kondenzatorske baterije se izračunava prema obrascu: Qkbn = P* (tgφ2 – tgφ1) = 560 * (0. respektivno. ux = 5.91%) Pcu = 10.00% .nominalna snaga transformatora In = 1445 A .gubici u gvožđu Napomena: Navedeni podaci odnose se na novu konstrukciju energetskog transformatora sa smanjenim gubicima i smanjenom energijom magnećenja.3 kVAr inteligentno projektovanje el. a u svemu prema internim standardima Elektrodistribucije Beograd i tehničkim preporukama Elektrodistribucije Srbije TP-1a. U1/U2 = 10/0.gubici u bakru Pfe = 1.sprega uk = 6.87 -željeni faktor snage na NN sabirnicama u razvodnoj tabli =1H (sekciji povezanoj na 1T1 je cosφ1 = 0.7. Karakteristke odabranog transformatora –1T2 su: Sn = 1000 kVA . pri čemu se smanjenje gubitaka postiže konstruktivnim zahvatima. globalni (centralizovani) tip kompenzacije.gubici u bakru Pfe = 1. Karakteristke odabranog transformatora –1T1 su: Sn = 1000 kVA .3287) Qkbn = 133. 1. sličan tipu TIP I PROIZVOĐAČ OPREME .5 kW .5 kW .4 kV .5 Proračun opterećenja objekta Proračun opterećenja objekta dat je u projektu unutrašnjih elektroenergetskih instalacija ovog objekta.0. U1/U2 = 10/0. Saglasno ovome izabrani su: 1.nominalna struja transformatora.prenosni odnos i napon transformatora. predviđena je ugradnja 2 transformatora prividne snage 1000 kVA i 1000 kVA.gubici u gvožđu 2. 1. Energetski transformator.Tehnički proračuni 1.napon kratkog spoja Pcu = 10. 1.7 Proračun snage kondenzatorskih baterija za kompenzaciju reaktivne snage Kompenzacija reaktivne energije izvršiće se na nivou glavnog razvoda 0.00% .1.7 kW .

........ 50 i 25 kVAr.…690 V  nominalna struja......... između energetskog transformatora i priključnog polja razvodne table niskog napona... 5... stvarna vrednost (maksimalna vrednost) faktora snage će biti tgφ1 = (Qu ....... NV 250A.....1600 A > 1445 A 5.5 kA  jednosekundna termička struja....…500 V  nominalna struja. instalacija 5/14 ................400 V  nominalna struja podnožja.. U izvodnim poljima 0..4 kV (01Q1 i 02Q1) Nominalna struja transformatora In = S/U*√3 = 1000/0...Icm=105 kA > 49.4 kV 5....Icm=143 kA > 49.....4 kV razvoda napojenog sa TR-2 Usvojene su tropolne osiguračke letve od 400A za za ugradnju nožastih osigurača velike snage prekidanja....Qkb)/P = (560*0............4 kA  uklopna moć. Sabirnički razvod (za vezu od transformatora do niskonaponskog postrojenja) Na niskonaponskoj strani.4 kV razvoda napojenog sa TR-1 Usvojene su tropolne sklopke-osigurači sledećih karakteristika:  nominalni napon.......2000 A > 1445 A  prekidna moć........... pri čemu će korak regulacije biti 25 kVAr.........8... inteligentno projektovanje el. pravougaonog preseka 80x10 mm........................8.2.. Icu=65 kA > 22..... Pošto je snaga baterije veća od vrednosti reaktivne energije koja se kompenzuje..  prekidna moć. Icu=50 kA > 22.............1 Na dovodu u glavni razvod 0.........3.....Ics=100% sličan tipu TIP I PROIZVOĐAČ OPREME........493-150)/ 560 tgφ1 = 0........ primenjene su obojene sabirnice od pljosnatog bakra.8.................... crtež 3.8 Izbor opreme u glavnom razvodu 0..................4 kA  uklopna moć.975 1............400 A  nominalna struja osigurača prema potrošnji na izvodu (videti jednopolnu šemu..4*√3 = 1445 A Usvojen je tropolni prekidač 02Q1 sledećih karakteristika:  nominalni napon..Tehnički proračuni Usvaja se kondenzatorska baterija koja će biti sastavljena od 3 kondenzatora snage 75...... U izvodnim poljima 0..Icw=65 kA  servisna moć…………………….2252 cosφ1 = 0....5 kA slične tipu TIP I PROIZVOĐAČ OPREME.. Usvojena je tropolna sklopka rastavljač 01Q1 koja predstavlja tipsko rešenje na područiju JP EDB za transformator snage 1000 kVA sledećih karakteristika:  nominalni napon....

25 = 87. iz napred izračunatog.04 ⋅ I 2 ⋅ ku2 l ⋅10 −2 ⋅ 0. Provera prema max struji u normalnom pogonu: Nazivna struja transformatora na niskonaponskoj strani iznosi: I n2t = S nt 3 ⋅U2 = 1000 kVA 3 ⋅ 0. da bi se sprečilo povišenje temperature provodnika iznad dopuštene granice (200OC) za vreme trajanja kratkog spoja. kao i na termička i dinamička naprezanja za vreme trajanja kratkog spoja. Provera na dinamička naprezanja za vreme kratkog spoja: Elektromagnetna sila koja deluje između sabirnica kroz koje protiče struja kvara. Pošto je ispunjen uslov I n 2 t < I doz zaključujemo da izabrane sabirnice zadovoljavaju u pogledu dozvoljene trajne struje u normalnom pogonu.38 kV = 1520 A Za usvojene obojene sabirnice od bakra dozvoljena trajna struja iznosi 1540 A. S min = 7.Tehnički proračuni Ovako izabran presek sabirnica.981 a I ku 2 (daN ) gde su I ku 2 =4 . Proračun kratkog spoja.38 m m 2 Prema tome. zaključujemo da primenjene sabirnice pravougaonog preseka od 80x10 mm = 800 mm2 zadovoljavaju analizirani kriterijum. Provera na termička naprezanja za vreme kratkog spoja: Na osnovu podataka iz tačke 5. mora se proveriti prema max struji koja protiče u normalnom pogonu kroz sabirnice.5 k 9 A niskonaponskoj - udarna struja tropolnog kratkog spoja na strani l - razmak između potporišta sabirnica (dva susedna potporna izolatora iste faze u cm) a .5 ⋅ I ef ⋅ t ( mm ) 2 Presek određen prema ovom izrazu predstavlja potreban (minimalan) presek.5 ⋅ 23. dobija se iz sledeće relacije: F2 = 2.2. zbog boljeg odvođenja toplote. instalacija 6/14 . a istovremeno se i upotrebom različitih boja međusobno razlikuju faze. usvojena vrednost a = 19 cm inteligentno projektovanje el. Bojenjem sabirnica se povećava njihova strujna opteretljivost. minimalni presek sabirnica s obzirom na zagrevanje za vreme trajanja kratkog spoja može se izračunati pomoću uprošćene relacije: S min = 7.razmak između osa faznih sabirnica niskog napona.3 ⋅ 0.

može se postaviti sledeća relacija: inteligentno projektovanje el. 8 d o 1. Izvršićemo analizu po svim ovim kriterijumima. kao nepoznata veličina figuriše samo razmak između potporišta ( l ). Kriterijum sopstvene učestanosti sabirnica  b. Kriterijum sopstvene učestanosti sabirnica Kritičan razmak između potporišta. dobija se iz izraza lk = r c ⋅h fk r ( m) gde su: c = 3. 8 00 m dimenzija sabirnica u pravcu titranja (u pravcu sile) (interval pojavljivanja učestanosti sabirnica) f kr = 2 ⋅ f ± 15% = 100 ± 15% = 85 ÷115 Hz sopstvenih Zamenom poznatih veličina u obrazac za ( l kr ). a = 22 cm 1 m  i osna rastojanja faznih sabirnica NN razvodne table a = 6 c ). nakon definisanja razmaka “a”. instalacija 7/14 . Niskonaponske sabirnice: 80x10 mm a a l POTPORNI IZOLATOR Kako u obrascu za silu. koji se mora izbeći. to ćemo ga izabrati vodeći računa o sledećim osnovnim kriterijumima:  a.61 ⋅10 3 konstanta za pljosnati bakar h =.Tehnički proračuni (Vrednost od a =19 cm usvojena je na osnovu poznatih kataloških vrednosti proizvođača opreme za:  osna rastojanja provodnih izolatora niskog napona najčešće korišćenih tipova distributivnih transformatora snage 1000 kVA. koje se mora izbeći: lk r =5 1. Kriterijum najvećeg dozvoljenog naprezanja sabirnica ( σdoz ) Za naprezanje sabirnica koje se javlja usled dejstva sile između sabirnica. dobija se kritično rastojanje između potporišta.8 4 m b. Kriterijum dozvoljene sile potpornih izolatora. a. usled rezonantne pojave oscilovanja sabirnica pri sopstvenoj učestanosti od oko 100 Hz. Kriterijum najvećeg dozvoljenog naprezanja sabirnica i  c.

instalacija 8/14 .981 19 . inteligentno projektovanje el. (onaj pri najvećem dozvoljenom naprezanju sabirnica).2 =1 7 d /cm aN 2 Kada se u jednačinu σ = νσ F2 ⋅ l = 2 ⋅ σ 0.2 = 0.02736 ⋅ ν σ ⋅ l 2 ax = 2746 m daN /cm 2 a zatim. 2 : 2 ⋅ σ 0.2 12 ⋅ W (daN/cm 2 ) umesto l unese l m i zamene poznate veličine odgovarajućim vrednostima. Provera izabranih izolatora 1 kV vrši se na dozvoljene sile i na sopstvenu učestanost sabirnica. Oni “odvajaju” provodnike od uzemljenih delova i preuzimaju sile koje deluju na sabirnice.04 ⋅ 49. dobija se ako se predhodni izraz izjednači sa 2 ⋅ σ0. 1⋅ 82 12 ⋅ 6 2 σ = 0. moment otpora se određuje po obrascu: b ⋅h 2 W = 6 h (c m 3 ) b F2 33 Dozvoljeno opterećenje za bakar iznosi: σ 0. koja može da poveća dinamičku silu tokom trajanja kratkog spoja.02736 ⋅ν σ Odnosno: l max = 2 6 74 0. usvajajući frekfentni faktor νσ = 1 .02 736 ⋅1 = 317 cm c. reši po l mx : a 2 l max = 2 ⋅ σ 0.5 2 ⋅ 2 l max ⋅ 10 − 2 ⋅ 0. 2 0.02736 ⋅ν σ ⋅ l max Najveći dozvoljeni razmak ( l max ) između potporišta. dobija se: ax σ =νσ odnosno 2. 2 12 ⋅ W (daN / cm 2 ) frekventni faktor moment otpora Za pravougaoni profil.Tehnički proračuni σ = νσ gde je: ν σ W- F2 ⋅ l ≤ 2 ⋅ σ 0. Kriterijum dozvoljene sile potpornih izolatora 1 kV Potporni izolatori nose sabirnice i ostale neizolovane provodnike u postrojenju.

Rezultati proračuna mogu se prikazati i grafički na sledeći način: DOZVOLJENA PODRUČJA ZA ” l ” lkr 0 158 184 290 lmaxi 317 lmax l (cm) 1. inteligentno projektovanje el. 1. instalacija 9/14 trajnom opterećenju dat je u svesci . po kriterijumu dozvoljene sile potpornog izolatora: l max i = Fi 2 ⋅ a ⋅ 10 2 νf ⋅ 2.04 ⋅ I 2 2 ⋅ ⋅ 10 −2 ⋅ 0. može se izračunati najveći raspon između potporišta. pošto je to strožiji kriterijum od kriterijuma najvećeg naprezanja sabirnica ( σdoz ).područje koje se mora izbeći zbog kriterijuma sopstvene učestanosti sabirnica. Ako se upotrebi izolator 1 kV za unutrašnju montažu.981 ku a I ovde je frekventni faktor νf = 1 .9 Proračun preseka žila kablova prema trajnom opterećenju Proračun preseka žila kablova prema elektroenergetskih instalacija ovog projekta. b) sopstvena učestanost: lk r =5 18 d o 14 8 c m l kr . potpuno je definisan izbor rastojanja između potporišta: a) najveće naprezanje: lmaxi = 290 cm lmaxi .rastojanje koje se ne sme prekoračiti prema kriterijumu dozvoljene sile izolatora. uz napred definisane ostale veličine.5 2 ⋅ 0.Tehnički proračuni l Fi 2 = νf ⋅ F2 = νf ⋅ 2.10 Proračun hlađenja transformatora Proračun hlađenja transformatora svodi se na određivanje preseka ventilacionih otvora u prostoru trafo stanice. koji izdržava prelomnu silu od Fi2 = 750 daN.04 ⋅ I 2 2 ⋅ 0.0 ⋅ 4 .9 1 4 9 8 l max i = Zaključak: Na osnovu prethodno dobijenih rezultata. lmax = 317 cm.981 ku 7 0 ⋅1 ⋅1 2 5 9 0 = 2 0 cm 9 1 ⋅ 2. iz grupe "B".

11 Izbor elemenata instalacije gromobrana i uzemljenja trafo stanice Kako se TS 10/0.mreža (žaluzine) .87m² što zadovoljava postavljeni uslov. Napomena: Izbor dimenzija ventilacionih otvora je u skladu sa internim standardima JP Elektrodistribucije Beograd. bitnim za izbor i proračun uzemljivača iste: inteligentno projektovanje el.skretanje pod 90° 1 3 1.9 = 1.24 m2.95 ______________ R1 = 5.4 kV nalazi u objektu.65m² što zadovoljava postavljeni uslov.24/0. instalacija 10/14 .2*12. Ulazni otvor (otpori) .38 m2 Minimalne dimenzije izlaznog otvora su 1.ubrzanje .9 m2 = 0.mreža (žaluzine) .4 kV radiće u sledećim pogonskim uslovima.5 ______________ R2 = 5. to joj nije potrebno predviđati posebnu gromobransku zaštitu.5 (sačinilac otpora i ubrzanja u odvodnom kanalu) Preporučuje se da se odvodni otvor načini za 10% većim od preseka dovodnog kanala.5 + 0. Provera otpora rasprostiranja uzemljivača objekta shodno uslovima za uzemljenje elektroenergetskih objekata nazivnog napona iznad 1000 V Novoprojektovana TS 10/0.38 m2.82 m. Prema podacima iz građevinskog projekta izlazni ovori su površine 2.62m²).Θiz = 25°C.96)/(0.2 2*9.promena pravca 1 3 0. pa je: m = A1/A2 = 0.uvećanje preseka .2*Pv2*R)/(H*ΔΘ3) = √(13. Prema podacima iz građevinskog projekta ulazni ovori su površine 2x0.2 kW (proračun je urađen za uljni transformator snage 1000 kVA a dimenzije otvora dobijene ovim proračunom usvojene su i za transformator od 630 kVA.81 (odnos preseka dovodnog i odvodnog kanala) Uopšteni izraz za otpor vazdušnom strujanju je: R = R1 + m2 * R2 = 5.5 (sačinilac otpora i ubrzanja u dovodnom kanalu) Izlazni otvor (otpori) . A2 = A1/m = 1.82*253) A1 = 1.96 Površina ulaznog otvora (efektivna vrednost): A1 = √(13. Visina ventilacionog stuba (od sredine transformatora do donje ivice žaluzina) iznosi H = 0.81 * 5.5 = 9. Dozvoljena temperaturna razlika (zagrevanje vazduha) Θul .55 0.ubrzanje . s obzirom da je TS dimenzionisana na 2x1000 kVA). 1. Minimalne dimenzije ulaznog otvora su (2x0.Tehnički proračuni Ukupni gubici u transformatoru iznose Pv=12.

142.4 kV je u objektu. Z-1374).131 Propisa i preporuka EDB). (prvenstveno bakarno uže preseka 35 mm2 u kablovskoj mreži 10 kV ili okrugla pocinkovana žica prečnika ne manjeg od ∅ 10 mm ili pocinkovana čelična traka preseka ne manjeg od 100 mm 2.4 kV radiće u elektrodistributivnoj kablovskoj mreži 10 kV (kablovi tipa NPO 13-A) sa neutralnom tačkom uzemljenom preko niskoomske impedanse u TS 35/10 kV.2 tehničkih uslova će se ostvariti umetanjem novoprojektovane ТS u vezu TS10/0. tački 2. br.br. Bgd. postojeći objekti (potrošači) se od previsokog (opasnog) napona dodira štite TN sistemom. 62 i 65 Pravilnika 13/78.  Napajanje nove TS 10/0.152.) Ukoliko se ne ispune ovi uslovi (Rezdr ≤ 1 Ω moraju se izraditi dopunski uzemljivači u ) svemu prema propisima "Elektrodistribucije .4 kV na strani 10 kV. ("Gradske transformatorske stanice 10/0. predviđa se združeno uzemljenje u novoj transformatorskoj stanici 10/0. ali ne tanja od 3. Proleterske Solidarnosti 22” (reg. Merenje otpornosti uzemljenja i provera ispunjenja uslova bezopasnosti Merenje ukupne otpornosti združenog uzemljenja (Rezdr). bez provodnog plašta i omotača.112. koje se koristi i za radno i za zaštitno uzemljenje " (tačka 237. Vrednosti otpornosti uzemljenja Pre aktiviranja transformatorske stanice mora se izmeriti otpornost uzemljivača združenog uzemljenja (tačka 237. Z-744) i TS 10/0. Čarnojevića 48 (reg. 57.142.Beograd". provodni plaštevi kablova. tipa XP00 0. Bul. a prema čl. inteligentno projektovanje el.4kV “N. instalacija 11/14 .4 kV. i 237.152). Zato se u takvim uslovima obavezno projektuje i izvodi združeno uzemljenje " (tačka 237. prema Elektroenergetskoj saglasnosti.5 mm. "Radno i zaštitno uzemljenje ne mogu efikasno da se razdvoje na području urbanizovanog dela naselja zbog velike gustine metalnih instalacija (cevovodi.  Novi niskonaponski izvodi su kablovski.4 kV"): Rezdr ≤ 1 Ω (Propisi EDB 237.  U postojećoj niskonaponskoj mreži. 48.111. Prema propisima EDB uslovi bezopasnosti biće ispunjeni ako se merenjem otpornosti združenog uzemljenja (Rezdr) dobije vrednost koja je data u tački 237.6 Elektroenergetske saglasnosti. vrši se bez odvajanja uzemljivača čija se otpornost meri od ostalih uzemljivača koji su priključeni na njega (tačka 237. Propisa EDB-a uzemljivači čije su dimenzije i preseci izabrani prema propisima EDB tačka 237.6/1 kV.6/1 kV i NHXHX 0. Imajući u vidu napred navedeno. uzemljivači susednih zgrada itd).4kV “N. Bgd.4 kV sa kablovskim izvodima (gradska transformatorska stanica) izvodi se po pravilu združeno uzemljenje.139 Propisa i preporuka EDB). Elektrodistributivna mreža isporučioca na koju se priključuju TS ims struju zemljospoja 300A prema tački 2.Tehnički proračuni  Novoprojektovana TS 10/0. " U transformatorskoj stanici 10/0.). Termička provera uzemljivača Prema tački 237. A.113.1. izdržaće sva termička naprezanja pod uslovom da se eliminiše mogućnost pojave dvostrukog zemljospoja.1.  Nova TS 10/0.

.izračunavanje broja izvora svetlosti c .stepen iskorišćenja osvetljaja (1) f .... potrebnog za postizanje traženog nivoa osvetljaja.dužina prostorije (m) b .12 Proračun nivoa osvetljenosti Da bismo ostvarili traženi nivo osvetljaja E ovaj proračun obuhvata sledeće: a ...... instalacija 12/14 ....(1) η⋅ f Φ= gde je: E ......... zavisi i kvalitet ovog proračuna.izračunavanje potrebnog svetlosnog fluksa φ (lm) b ..1) Izbor svetlosnog izvora i svetiljke Kako smo iz odgovarajuće tablice odredili boju svetlosti i stepen reprodukcije boje to na osnovu toga iz tablice iste literature potražimo one izvore koji zadovoljavaju. koji odgovara navedenom zahtevu.... a time smo definisali i broj svetlosnih izvora i svetiljki....korisna visina (m) Korisna visina je rastojanje od radne površine prostorije do svetlosnog izvora u svetiljki... 1........ a................155...............................širina prostorije (m) hk ...2) Indeks prostorije Indeks prostorije k koji zavisi od dimenzija prostorije izračunavamo prema sledećem obrascu: k= a⋅b .....(2) h k ⋅ ( a + b) gde je: a ........ stoga ovo izračunavanje ima sledeći tok: a.)...faktor zagađivanja i starenja (1) Od tačno izračunatog svetlosnog fluksa.širina prostorije (m) η ..... inteligentno projektovanje el...dužina prostorije (m) b .......izračunavanje stvarnog osvetljaja Est a) IZRAČUNAVANJE POTREBNOG SVETLOSNOG FLUKSA Potrebni svetlosni fluks računamo prema obrascu: E ⋅a ⋅b (lm)... odlučimo se za jedan tip.određivanje rasporeda svetiljki e .zadani ili preporučeni nivo osvetljaja (lx) a ...................izračunavanje broja potrebnih svetiljki d ................Tehnički proračuni Merenje napona dodira i napona koraka nije potrebno ako se uzemljivači i ostale zaštitne mere izvedu prema Propisima EDB (tačka 237.............

.... predspojnih naprava i vrste el...........3) Stepen iskorišćenja osvetljaja Stepen iskorišćenja osvetljaja zavisi od tipa svetiljke.... kao i od boje zidova i tavanice... Ovaj podatak treba tražiti od proizvođača svetlosnog izvora......4... visine montaže svetiljke...Kako ista utiče na prljanje svetiljki.... instalacija 13/14 .. U tabelama pomenute literature za nalaženje stepena iskorišćenja..................... Takođe je dat i koeficijenat tj.... a...faktor zagađivanja f2 ... dat je odnos rastojanja između svetiljki u zavisnosti od visine vešanja S/H da bismo imali dobru ravnomernost osvetljaja....... b) IZRAČUNAVANJE BROJA IZVORA SVETLOSTI Broj svetlosnih izvora ( ncel ) za celu prostoriju preračunava se pomoću obrasca: Φ .......Tehnički proračuni a...............1) Faktor zagađivanja f1 Ovaj faktor određujemo sa dijagrama koji su dati u pomenutoj literaturi. inteligentno projektovanje el.. Ukoliko se ne raspolaže tim podatkom koriste se približni podaci iz odgovarajuće tablice navedene literature........... Vrednosti za koeficijente refleksije nalazimo iz odgovarajuće tablice.....spoja.................(3) gde je: f1 .4) Faktor zagađivanja i starenja Ovaj faktor određujemo po obrascu: f = f1 ⋅ f 2 ....... tavanice i poda..4....kategorija zagađivanja svetiljke K.....svetlosni fluks radnog svetlosnog izvora koji se nalazi u tablicama D svetl......2) Faktor starenja f2 Ovaj faktor zavisi od vrste izvora svetlosti.celokupni fluks prostorije sračunat po obrascu (1) Φ0 ..faktor starenja a.......1.. Ovaj podatak nam je potreban da bismo odredili faktor zagađivanja i starenja.... a.3 rečeno je kako smo došli do faktora zagađivanja K.. U praksi on se daje u vidu tabele u funkciji indeksa prostorije k i koeficijenata refleksije zidova. a prema izabranom svetlosnom izvoru i svetiljci u skladu sa a... dimenzija prostorija.....(4) Φ0 n cel = gde je: Φ .priručnika ili katalogu proizvođača....... U tački a.. a u zavisnosti od njega uzimamo odgovarajući dijagram sa koga očitavamo faktor zagađivanja u zavisnosti od vremena izmađu dva čišćenja svetiljki (dato u mesecima) i u zavisnosti od tehnologije koja se obavlja u prostoriji tj.

0 2.5 3...66 0... P R O R A C U N U N U T R A S NJ E G O S V E T LJ E NJ A Dimenzije prostorije Zaht.....50 17.5 8...88 3 1 263..broj svetlosnih izvora u svetiljci koji sledi iz tipa odabrane svetiljke (kod fluorescentnih svetiljki broj cevi) Proračun je urađen za nadgradnu fluo svetiljku sa dve cevi snage po 36W Rezultati proračuna su sređeni u tablici....27 0. instalacija 14/14 ....Tehnički proračuni c) IZRAČUNAVANJE BROJA POTREBNIH SVETILJKI Broj svetiljki ( n' ) za celu prostoriju računa se pomoću sledeće jednačine: n' = gde je: n cel ........33 0....broj svetlosnih izvora za celu prostoriju računat po jednačini (4) n .66 3450 3450 2 2 36 36 2...............5 2... inteligentno projektovanje el..86 0.8 200 150 1.5 3......... BLOK TRAFO BOKS 5.............(5) n ncel ....71 ODGOVORNI PROJEKTANT Vaše ime i prezime...50 2..82 170.....34 0.......21 0. Karakteristike Svetlosni izvor Rezultati proracuna Naziv a b h S E k/d æ f ío/à n Snaga n'/dsr nsv Eizr prostorije (m) (m) (m) (m²) (lx) (1/m) (1) (1) (lm/ø)(kom) (W) (kom/m) (kom) (lx) -------------------------------------------------------------------------------------------------Etaza : TS RAZV.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->