jYl''-'' .' (""", i' }vIr ! 0 • ' \..

-,11/___ ,
,j, /
0;'fJ OJ/u)IIC
Nosiho Fazlic
v
PRIRUCNIK
.
IZ
MATEMATlKE
Tuzlo, 2000. godino
(31
j.
Nasiha Fazlit
PRIRUC:NIK IZ MATEMATIKE
Recenzcnti:
Dr Sabahet Drpljanin, prof. Ekonomski fakultet, TuzIa
Mr Mehmed Nurkanovi6, v. asis., Ekonomski fakuitet Tuzla
Ahmed Hadiiaganovic, prof. matematike,
Gimnazija "Dr Mustafa Kamari6" Gracanica
Besim Sahbegccic, prof. matematike
Gimnazija "Mesa Sclimovic" Tuzla
Tchnicka priprema i graficki dizajn: Bego Mchuric
lzdavac: DOO "Harfograf' Tuzla
Za izdavaca: Safe! Pasic
Stampa: DOO ,.Harfograf' TuzIa
Tiraz: 1000 primjcraka
C1P-Katalogizacija u puhlikaciji
Nacionalna i lIniverziletska bibiioleka
Bosnc i Hcrccgovine,
51 (075.:1)
NaSlha
l'nrucnik iz matcmatike! Nasiha Fazlic:;
(crteze uradio Begu Mehllric). - I.izd. Tuzla:
Harfograf. 20(lO.-IX, 164 slr :graLprikazi: 14
CIT)
I Vi
COBISS/BIH-ID 73259511
Prcrna Odobrenju Minislarstva obrazovanja, nauke, kulture i sparta
Tuzlanskog kantona, broj lOll 15-7]6/00 od 54.2000 godine
Prirucnik odobren ,ie za koristenje tl naslavi matcmatike u srednjim
skulam:J.a prema MisljCllJU Fecicrall10g ministarstv;:J obrazovanja , nauke,
kulture i sporta broj cn-JS-J635/00 od 7.4.2000. shodno odredbam:1 clana
19. Tacka 12. Zakona () porczu n;] promet proizvoda i usluga, osloboden jc
placanja poreza na promet.
'I.
,
Predgovor
Ci(j pisanja ovog "Prirucnika lZ matematike" je
hiD da svc vainije formule i pravila, ractena tokOln
osnovne i §kole, budu u jednoj knjizi i na
jednom kako hi daei sto brze i la/de prona-
!iii ano sto im U odredenom trenutku zatreha. Pri tom
trazenjzt uvelika ce im pomoCi deta(jan i preglcdno
naprav(jn sadriaj na poc'etku /o?jige.
Fonnule i lJravila su izloiena sistcnzat,r:;ki

sadriaje progrmna po razredima i l!iihovu logiC/at
Nije se na i
leorel1W jer v pri,')'tup bi zahUevao
daleko veCi obim prirucnika,
Naravno, "Priruc'::nik" ne moze zamijelliti udibe-
nike i zbirke zadataka, ali se nadan1 da ce korisno
vosluiiti ctaeima i studentin1r..l,
1
se reeenzentima sto su strpUivo
pregledali rukopi,r:; 1 dali korisne i
sugestlJe.
Tuzla, januara 2000. gOLf.
Autor
SADRZAJ
strana
Matematicke oznake --------------------------------------------- 1
Grcki alfabet --------------------------------------------------- 1
Sku pov i --------------------------------------------------------- 1
Oznake za relacije--------------------------------------------- 2
Oznake u geometriji ------------------------------------------ 2
Oznake za konstante ------------------------------------------ 2
Oznake u algebri ---------------------------------------------- 3
Matematicka analiza ------------------------------------------ 3
Kompleksni brojevi ------------------------------------------- 4
Sku povi -------------------------------------------------------------- 5
Zadavanje skupova ------------------------------------------- 5
Pods ku p -------------------------------------------------------- 5
Presjek i unija skupova--------------------------------------- 6
Razlika skupova ----------------------------------------------- 7
Dekartov proizvod -------------------------------------------- 8
Skupovi brojeva --------------------------------------------------- 8
Skup prirodnih brojeva N ------------------------------------ 8
Djeljivost u skupu N
o
----------------------------------------- 9
Prosti i slozeni brojevi---------------------------------------l 0
Najveci zajednicki djelilac (NZD)-------------------------ll
Najmanji zajednicki saddalac -----------------------------11
Skup cijelih brojeva------------------------------------------ 11
Operacije sa cijelim brojevima ----------------------------- 12
Mnozenje i dijeljenje cijelih brojeva ----------·------------12
Upotreba zagrada -------------------------------------------- 13
Skup racionalnih broj eva ----------------------------------- 13
Prosiri vanje razlomaka -------------------------------------- 13
Skracivanje razlomaka -------------------------------------- 14
Uporedivanje razlomaka ------------------------------------14
I
. strana
Declmalni razlomci --------------------------------------____ 14
Operacije sa razlomcima --------------------------------____ 15
Mnozenje i dijeljenje razlomaka --------------------------- 16
Decimaini brojevi -----------------------------------________ 16
Sabiranje j oduzimanje decimalnih brojeva -------------- 17
Mnozenje i dijeljenje decimalnih brojeva ---------------- 17
Pretvaranje decimalnog broja u razlomak ----------------18
Iracionalni brojevi J ----------------------------------------- 19
Razmjere i proporcije, brojne sredine ---------------------_ 20
Prosiri vanje razmjere ---------------------------------_______ 20
Aritimeticka, geometrij ska, harmonij ska sredina ------- 21
Postotni racun -------------------------------------------_____ 21
Qt .
u epenl ---------------------------------------.---------------________ 21
Operacije sa stepeni ma -----------------------------------___ 22
Stepeni sa negativnim eksponentom -_____________________ 'J')
Stepenovanje binoma ---------- ______________________________ ~ ~
"--_l
Rastavljanje na faktore ----------------------------------_______ 23
Razlika kvadrata ---------------------------------------______ 23
Razlika kubova ---------------------------------------________ ')1
Zbi r ku bova ---------------------------------------------______ ;3
Korijeni ----------------------------------------------------________ 24
Operacijc sa korijenima -------------------------------______ 25
Racionali san je nazi vni ka ---------------------------------___ 26
Skup kompleksnih brojeva --------------------------------____ 28
Stepeni imaginarne jedinice ------------------------------ __ 28
Operacije sa kompleksnim brojevima--------------_______ 29
Graficko predstavljanje kompleksnih brojeva ----------- 29
II
strana
Trigonometrijski oblik kompleksnog braja -------------- 30
Logaritmi --------- ----------------------- --------- ----------------- 31
Operacije sa logari tmi ma ----------------------------------- 31
Lincarne jednacine i sistemi linearnih jednaCina --------32
Linearna jednaCina ------------------------------------------- 32
Sistem linearnih jednacina sa dvije nepoznate-----------32
Metode sistema jednacina --------------------- 33
Diskusija rjesenja sistema od dvije lineame jednacine - 34
Sistem od tri jednacine sa tri nepoznate ------------------ 35
Linearna funkcija ------------------------------------------------- 36
K vadratne j ednacine -------------------------------------------- 38
Diskusija rjesenja kvadratne jednacine 38
Vi et -ova pra vila ---------------------------------------------- 39
Rasta v \j an je kvadratnog trinoma -------------------------- 39
Diskusija 0 rjesenjima kvadratne jednacine-------------- 39
K vadratna funkcija ---------------------------------------------- 40
Polozaj nule kvadratne funkcije prema datom razmaku 41
.J cd naCine viSeg red a --------------------------------------------- 43
M a tema ticka in d u kcij a ----------------------------------------- 45
Aritmeticki i gcomctrijski nizovi ----------------------------- 46
Ari tmeti cki n iz------------------------------------------------ 46
Geometrij ski ni z---------------------------------------------- 47
Beskonacni geometrij ski red ------------------------------- 47
Binomni obrazac ------------------------------------------------- 48
Ko m bina to rika -------------- -------------------- -- --- ------------ 49
strana
V j erovatnoca ------------------------------------------------------ 50
G EO METRIJ A --------------------------------------------------- 51
Tacka, prava i ravan u prostoru ---------------------------- 5 1
U gl ovi --------------------------------------------------------- ') 2
Kruznica, uglovi kruznice ---------------------------------- 53
Mjerenje uglova ---------------------------------------------- 54
U glovi uz transferzal u --------------------------------------- 55
U glovi mnogougla, zbir unutrasnj ih j spoljasnjih ------- 56
U glovi na kruznici ------------------------------------------- 57
Mnogouolovi ---------------------------------------- -7 b ------.--------
gao ----- --------------------------------------------------- 57
Cetvero u gao --------- -- ---------------- ---------------- ------- 58
Tangentni i teti vni mnogougao ---------------------------- 60
Broj di j agonala mnogougla --------------------------------- 61
Odnos izmedu stranica trougla ----------------------------- 61
Podudatnos t traugl ova --------------------------------------- 61
Sl icnost trouglova (mnogouglova) ------------------------ 62
Kruznica i hug ----------------------------------------------- 63
GEOMETRIJSKA TIJELA (povrsine i zapremine) ----- 64
Prizma, kocka, kvadar --------------------------------------- 64
Piramida, zarubljena piramidLf ------------------------------ 64
Valjak, siplji valjak ------------------------------------------ 65
Kupa, zarub lj ena ku pa --------------------------------------- 65
Lopta, dijelovj lopte ----------------------------------------- 66
Torus ----------------------------------------------------------- 67
Iracionalne jednacine i nejednaCine ------------------------- 68
III 1\1
strana
Eksponencijalna funkcija --------------------------------------- 69
Eksponencijalne jednacine i 70
- Logaritamska funkcija ------------------------------------------ 70
Logaritamske jednacine ------------------------------------- 71
Logaritamske nejednaCine ---------------------------------- 72
TRI GON 0 METRIJ A ------------------------------------------- 73
Definicija trigonometrijskih funkcija no. pravouglom
troll gl u ---------------------------------------------------------7 3
krllznica ----------------------------------- 74
Svodenj e na prvi kvadrant ---------------------------------- 74
V rijednosti trigonometrijskih funkcija -------------------- 75
Veza izmedll trigonometrijskih funkcija istog ugla ----- 76
Adicione teoreme -------------------------------------------- 77
Trigonometrijske funkcije clvostrukog ugla --------------- 77
Trigonometrijske funkcije polovicnog ugla ------------- 77
- a -8
I zraza vanj e preko tga 1 tg - ------------------------------- /
2
Transformacija zbira i razlike u proizvod i obrnuto ---- 78
Funkcije viseslrukih uglova -------------------------------- 79
Rjesavan je pravouglog trougla ------------------------------ 80
S inusna teorcma ---------------------------------------------- 81
Kosinusna teorema ------------------------------------------- 81
Tangensna teorema ------------------------------------------ 82
Uglovi trou (J la ------------------------------------------------ 83
b
Poluprecnik opisane i upisane kruznice ------------------ 83
Povrsina trougla ----------------------------------------._----- 84
Grafici trigonomctrijskih f unkcij a ------------------------- 85
Trigonometri j ske j ednacin e--------------------------------- 86
Sferna trigonometrija ------------------------------------------- 87
V
" strana
AN ALIT! eKA GEO METRI J A ------------------------______ 89
U daljenost dvije tacke --------------------------------_______ 89
Koordinate tacke koja dijeli duz --------------------------_ 90
Koordinate sredista duzi --------------------------------____ 90
Koordinate tezista trougla ------------------------------____ 90
Povrsina trougla --------------------------------------- _______ 90
Prava i jednacine prave---------------- ______________________ 91
Prava kroz jednu tacku ------------------------------ ________ 92
Prava kroz dvije tacke ------------------------------ _________ 92
U gao izmedu dvije prave ---------------------------________ 93
Uslov paralelnosti dvije prave --------------------------___ 93
U
'I 1. . - d --
S 0'1 OKolmtostJ viJe prave------------------- ____________ 93
Udaljenost tacke od prave ----------------------------- _____ 93
Uzajamni polozaj dvije prave -------------------------------94
Jednacina simetrale ugla ------------------------------ ______ 94
KRUZNI CA ---------------------------------------------__________ 95
lednacina kruznice sa centrom u ishoclistu --------------- 9S
lednacina kruznice sa centrom u tacki S(p,q)------------95
Tangen ta kruzn i ce ------------------------------------- ______ 95
U slov tangenci onalnosti ------------------------------ _____ . __ 96
Palama jednacina kruznice ----------------------------- _____ 96
Parametarska jednacina kruznice -------------------------- 96
E Ii psa --------------------------------------------------_____________ 97
J ednacina tangente j normalc eiipse -------------------- ___ 99
U slov tangencionalnosti ---------------------------- _________ 99
Elipsa sa centrom u tacki M( c,d) ----------------------- ___ 99
Povrsina elipse ---------------------------------------______ 100
Hiperbola ---------------------------------------------___________ 100
VI
strana
Asimptote hiperbole 102
Us loy tangencionalnosti ----------------------------------- 102
J ednacina tangente i normale----------------------------- 102
Para bo Ia -------------------- ------ ---------- ---------------------- 102
U slov tangencionalnosti----------------------------------- 104
J ednacina tangente i normale----------------------------- 104
Povrsina odsj ecka parabole ------------------------------- 104
VEKTORSKI RACUN --------------------------------------- 105
Operaci je sa vektorima ------------------------------------ 106
RazlagL{nje vektora na komponente --------------------- 107
Vektori u koordinatnom sistemu ------------------------- 109
Linearna zavisnost vektora ------------------------------- 110
Skalarni proizvod elva vektora --------------------------- 113
Vektorski nroizvod dva vektora ------------------------- 115
M jesovi ti tri vektora --------------------------- 116
ANALITICKA GEOMETRIJA U PROSTORU--------1l8
Rastojanje dvije tacke u prostoru ------------------------ 118
Koordinate sre Ista dUZl ---------------------------------- "- . d
o 'v ° 119
Povrsina trougla -------------------------------------------- 119
Zapremina tetraedra u prostoru --------------------------- 119
Ravan u prostoru ---------------------------------------------- 120
J ednacina ravni u prostoru -------------------------------- 120
Uslov paralelnosti i okomitosti dvije ravni------------- 121
Scgmentni obli k jednaCine ravni ------------------------- 121
.1ednacina ravni kroz jednu taeku, kroz tri tacke------- 121
Parametarske jednacine ravni ---------------------------- 122
Rastojanje date tacke od ravni ------------------------"-- 122
VII
strana
U gao izmedu dvije ravni ---------------------- ____________ 122
Presj ek tri ravni u j ednoj tacki ------------------ _________ 122
Prava u prostoru ----------------------------------_____________ 123
Parametarske jednacine prave ---------------------_______ 123
Jednacina prave kroz dvije tacke ------------------ ______ 123
U gao izmedu dvije prave ---------------------- ___________ 124
REALNA FUNKCIJA REALNE PROMJENLJIVE __ 125
Zadavan je funkcije--o ---____________________________________ 125
Nula funkcije ___ o _______ 125
Osobine funkcij e -------------------------------____________ 126
In verzne funk cij e ----------------- -----------______ _________ 129
Inverzne funkcije trigonornetrijskih funkcija ------_____ 130
Osnovni odnos izmeciu ciklometrijskih funkcija ---___ 133
Granicne vrij ednosti funkcij a ----------------------_________ 135
Pravila za racunanje sa granicnim vrijednostima---- __ 135
N eki primjeri granicnih vrijednosti ------------- _________ 136
N eprekidnost funkcije -------------------------- ___________ 137
Asimptote krivih iinija u ravni ---------------------__________ 138
I v -
DU ERENC JALNI RACUN---------_______________________ 140
lzvodi - geometrijsko znacenje ---------------------- _________ 140
Osnovna pravi la izvoda ------------------------- __________ 141
Tabela izvoda osnovnih funkcija ----------------________ 142
Izvod slozenc funkcij e ---------------------------- ________ 143
Izvoel impl icitne funkcije -------------------- _____________ 144
Di ferencij aJ funkcije -------------------------- _____________ 145
Primjena izvoda u fizici --------------------------- ________ 146
VIII
strana
J ednacina tangente i normale----------------------------- 146
Neodredeni izrazi, Lopitalovo praviio --------------------- 147
Rascenje i opadanje funkcije. Stacionarne tacke ------- 148
Ekstremi funkcije ---------------------------------------------- 148
Crtanje grafika ---------------------------------------------- 151
NEO D RED EN I INTEG RALI ------------------------------- 152
Primitivna funkcija ---------------------------------------- 152
Osobine neodredenih integral a --------------------------- 152
Tabela osnovnih integraia -------------------------------- 153
Osnovne metode integracije ------------------------------ 154
In tegraci j a raci onaln ih funkci j a -------------------------- 155
Integracija iracionalnih funkcij a ------------------------- 155
Integracij a trigonometrij skih funkcij a ------------------ 157
Integracija transcedentnih funkcij a ---------------------- 158
ODREDENI INTEGRALI----------------------------------- 160
Osobine odredenog integral a ----------------------------- 161
Newton-Leibnizova formula ----------------------------- 161
Integrali neogranicenih funkcija ------------------------- 162
Izracunavanje povrsine ravnog lika ---------.. ------------- 162
Zaprel'nina i povrsina l'Otacionog tijela ------------------- 163
Duzina Juka krive ------------------------------------------ 164
IX
oznake I
1. GRCKI ALFABET
Aa alfa
It jota
B beta
KK kapa
ry gama
AA lambda
Lio delta
MJ.l mi
E£ epsilon
Nv nl
Zs zeta
ksi
HTJ
eta
00 omikron
813- theta
IIn pI
2. Skupovi
N
Z
Q
I
R
C
o iIi {}
k:
u
rl_
\
E
e:
'rj
3
3!
Skup prirodnih brojeva
Skup cijelih brojeva
Skup racionalnih brojeva
Skup iracionalnih brojeva
Skup realnih brojeva
Skup kompleksnih brojeva
Prazan skup
Podskup
Unija skupova
Presjek skupova
Razlika skupova
Pripada ( je element)
Ne pripada (nije element)
Svaki
Postoji
Postoji tacno jedan
Pp rho
L (j S; sigma
T't tau
Yy ipsilon
<D<p fi
Xx hi
'¥\jf psi
.Qw omega
1
3. Oznake za relaclje
J
jednako
=f:: nije jednako
I
identicki jednako
priblizno jednako
J

6 0 k
lb'
zna
e u a!ge n
/a /
apsolutna vrijeclnost broja a, modul od a
+ sabiranje
< manje

oduzimanje
< manje iIi jednako
mnozenje
>
vece
diie1enje .
> vece iIi jednako
=>
slijedi
ekvivalentno ( ako i samo ako)
I
<=>
1\ konjukcija ( i )
f-.
an
n-ti stepen broja a

.f
-
kvadratni (drugi) korijen
r
rfa l1-ti korijen
I
disiunkcija ( ili ) V
4.0znake u geometnJl
, 1 pantlclnn
-
*
paralelno i jednako
.1 okomito
I
)

slicno
I
I
pocluclarno
i Lili<t ugao
I
1
1::,. I trougao
L pr"vi ucrao o. b

duz
AB
1
I AS luk
[ + siiccc )
5. Oznake za konstante
n 3 14159··· odnos obim akruznice sa precnikom
-,
e 2,71828··· baza priroclnog Iogaritma
I c=O,57722 ... Eulerova konstanta
loga
logaritam za bazu a
I
log
logaritam za bazu 10 (dekadski)
In
logaritam za bazu e
(prirodnj)
i
!
faktor;el
J
n
I (k) I b1l10mni koeficijem (,,11 nad k") I
I I· J

7. Matematicka analiza
lim
limes (granicna vri'e
I
-7
tezi k ...
-
CXJ
beskonacno
-
L
suma
n
f I .
"
dnost) l
-"""------------1

i L Selma U kOJO] se , l1l1Jenja od I do n I
I 1=1
Ir(X),P(x) oznake za funkciju ----1
_________
III ________ J

2
3
I
df
f
prva derivacija (izvod) ,
dx
d
2
f
"
druga derivacija (izvod)
f
" ,
dx-
f
integral
b
f
odredeni integral
a
f
(k)
krivolinijski integral
f,f integral po povrsini s, po volumenu v
s v
Sf
dvostruku integral
HI
trostruki integral
8. Kompleksni brojevi
4
C skup kompleksnih brojeva
i imaginarna jedinica
z=a+bi kompleksan broj ..
z = a - bi konjugovano kompleksl1l bro]
I z \= + b
2
modul kompleksnog
realni dio kompleksnog broJa
imaginarni dio
Rc(z)
Im(z)
l
j
I
Skup je osnovni pojam u matematici i ne definira se.
Prirnjeri skupova: Skup ucenika petih razreda jedne skole.
Skup tacaka neke duE
Skup clanova neke sekcije.
Skupove najcesce oznacavamo velikim slovima A, B, X,S, ...
Npr. skup ciji su elementi brojevi 2, 3 i 4 mozemo oznaciti
A={2,3;4}.
Ako neki element a pripada skupu A oznacavamo aE A.
Ako neki element b nije u skupu A (ne pripada) oznacavamo sa
be:
Zadavanie skupova
1. Skupove mozemo zadavati tako Sio svc nJegove
elemente npr. S={1,2,3,4}.
2. Mozemo zadati neki usiov koji elementi 4iil4 l.-.
skupa treba da zadovolje. Npr. skup S je \ 3$ /
skup svih prirodnih brojeva manjih od 5 iIi •.• 2 (
simbolicki S={x I XE N 1\ x<5} \.J..-----'
tIS se: takvih do je iIi sa osobinom
3. Graficki (crtezom). Crtez se zove Venov dijagram.
Prazan skup:Skup koji nema ni jednog ekmenta zove se prazan
skup; Oznacava se sa 0 ili { }.
Jednakost skupova: Ako dva skupa A i B sadrze jednc ie iste
elemente kaie sc da su jednaki i pise A=B.
Podskup: Ako svaki element skupa C pripada skupu D onda je
skup C podskup skupa D i pise se CcD. (Svaki
skup je podskup samog sebe AcA, prazan skup je
podskup svakog skupa 0cA . Npr. C= {2,3,4}
D={ 1,2.3,4,5}, Grafick sc to predstavlja :
CeD
5
Brojnost skupa: Broj .konacnog skupa A
oznacavamo sa k(A) i zovemo kard1l1alm braj skupa A.
Ekvipotentni skupovi:Ako dva konacna imaj.u
elemenata (imaju jednake kardinalne pn. cemu tl
elementi ne moraju biti svi isti kaze se da su ekvlpotent11l.
Presjek skupova A i B je skup koji sadrzi .sve elemente ,koji
istovremeno pripadaju i skupu A i skupu B.TaJ skup se oznacava
sa A (] B, gdje znak (] Citamo: presjek.
A (] B={x I xEA i xEB}
Npr: A={2,3,4,5) B={3,4,5,6}; A (] B={3,4,5)
V rij edi: A (] B= B (] A; A (] 0=0 ; A (] A= A
Unija skupova A j B je skup sto ga cine svi elementi koji
pripadaju bar jednom od skupova A iii B. Oznacava se sa A u B,
crdj'e znak U citamo: unija.
b.
Au B={xlxEA Hi XES}
Npr. A={ 1,2,3,4} i B={ 0,1,2,3}, A u B={ 0,1,2,3,4}
Vrijedi Au B= B u A; Au 0=A; Au A=A
6
Razlika skupova: Neka su A j B neki skupovi. Skup kojeg cine
elementi skupa A koji nisu u skupu B nazi va se razlika skupa A j
skupa B i oznacava se A \ B, gdje znak \ Citamo "razlika".
B
A \ B={xlxEA i XEB}
Npr.A={0,1,2,3,4} B={l,2,5}; A \B={O,3,4} ili B \A={5}
Vrijedi A \ B:;t B \ A ; A \ 0=A ; 0 \ A=0 (znak ;/: citaj nije
jednako)
Komplement skupa: Ako je moze se
definirati komplement skupa A U odnosu !la
skup B (u oznaci Cs(A)) na sljedeci nacin:
Cu(A)={x I X EB 1\ XE A}, odnosno Cs(A)=B\A.
U slucaju da nije ne moze se definirati
komplement skupa A u odnosu na B.
Partitivni skup: Skup svih podskupova skupa A
partitivni skup skupa A. 9?A)={ p I pcA }
Primjer: A={ 1,2,3}
9(A)={ 0,{ 1 },{2},{3 },{1,2 },{ 1,3 },{2,3 },A}
" 3t
;; I (1.3)
c.
" C[)
2 1
"0
(2.1 )
naZlva se
Ureden par (a,b) je skup od
dva elementa kod kojeg se tacno
zna da je a prvi element a b
drugi. Prvi element a uredenog
para (a,b) lOve se jos prva
koordinata, dok je b druga
koorclinata.
(i.2)
I
"3 prva poluprava
Vrijedi (a,b);/:(b,a) iIi (2,3):;t:(3,2)
7
DpL-artov (Kartezijev) proizvod
-'" \ n / (ij (2,5) (3.5)\
skupova: Skup svih ure?enih.
(a,b) Kojima je prva Koordu:at: d. E .,1 __ __1(l41 A,,!l
element skupa A, a druga koordlJlala b 4 1 l: i i)
element skupa B zove se ,
. d skupa A sa skupom B 1 I\.
prOlZvo . .. B A x Ik{(a,b)laEA i hEEJ
oznacava sa: A x B (citaj A puta) Vrijedi: A x B '* B x A
. 1 A B\_l (A)·k(B) ako su A
Brojnost Dekartovog prmzvoda: (( x )-K\ "
i B konacni skupovi.
Skupovi tacaka
O rl,. o','novnihgeometrijskih pojmova. Skup Tacka J'e jedan ,,- - J
pod"". kLll,JOVe r.,rostora zovemu Nepr3zne ". t' tacaka je prostor.
CTcometrij ske figure,
b ,
Neki podskupOVI prostora:
/

/
/
/
/
/
a /
/
j
/
f
/
/
,J
J
L1L... f
/
prava poluprava auf ravan
I Skupovi brojeva ]
. N' 1 '! 3 4 } pri rodnih brojeva
S' rirodnih broJeva =\ ,-, , ,.... ',-, , ,,' 1
imp p v Sk P sto (]Cl cine prirodl1l DrOjeVl 1 nu a
ima beskonacno mnogo. u, bC'
oznacavamosaNo={O,1,2,3,4, ... ): ... ,,'" b:lo
'" . b' :, 1 a ne postoJl nC1.Jvecl. 1
Postoii naimanJl pnrodm lOJ, W Je , I' .. ,
- • J J • • <' b _ .. d' iedna od re aena.
koja dva pnrodna broJa d I VllJC 1" •
8
a=b (ajednako b); 3=3
a<b (a manje ad b); 5<7
a>b (a vcce od b); 8>4
Zbir dva iii vise prirodnih brojeva je prirodan broj.
1+3+7=12EN
ProizYod dva iii vise prirodnih brojeva jt prirodan broj.
3,4·S=60EN
Zbog toga se kaze da je skup N zatvoren U odnosu na operaeije
sabiranja i mnozenja.
Razlika dva prirodna broja nije uvijek prirodan bro].
Kolicnik dva prirodna broja nije uvijek prirodan bro].
Zbog toga se kaze da skup N nije zatvoren U odnosu na operacije
oduzimanja i dijeljenja.
Djeljivost u skupu No
Za broj aE No kazemo da je djeljiv prirodnim brojel11 b ako posioji
broj qE taka v da jc a=bq.
" Nula je djeljiva svakirn prirodnim brojcm.
.. Svaki element skupa djeljiv je brojem 1.
E Svaki prirodni broj djeljiv je SJ samim subom.
" Svaki prirodni broj djeljiv jc sa barem dva priroclna broja. s
brojem 1 i sa samim sobom.
" Za prirodall broj kazcmo je pawn ako je djeljiv sa 2,
Npr.parni prirodni brojevj su .. ,
" Biio koji paran prirodan broj se uopsteno oznaciti sa
gdje je n neki prirodan
" prirodne brojeve 'j nisu djeljivi sa dva I,tj. 1 msu
pami) kazemo da su neparni. , 1,3,5,7,
to Bito koji neparan prirocbn broj mozemo oznaciti sa 20-]
gdje je n neki prirodan oroj,
" Prirodan broj je djeljjv ",a J () ako i samo ako mu je cifra
jedinica O.
9
.. Prirodan broj je djeljiv sa 2 ako samo ako mu Je ci1'ra
jedinica jedna od cifara 02,4,6,8.
" Prirodan broj je cijeljiv sa 5 ako samo ako mu Je cifra
jeciinica 0 iii 5.
Il Prirodan broj je djeljiv sa 3 ako i samo ako mll je zbir cifara
djeljiv sa 3. (Npr. broj 207 je djeJjiv sa 3, jer rnu je zbir cifara
2+0+ 7=9 i 9 je djeJjivo sa 3)
II Prirodan broj je djeljiv sa 9 ako i samo ako mu je zbir cifara
djeJjiv sa 9.
.. Prirodan broj je djeljiv sa 4 ako i samo ako mu je dvocifreni
zavrsetak djelji v sa 4. (N pr. brojevi 424, 516).
II Prirodan broj je djeljiv sa 6 ako i sarno ako je istClvremeno
djeljiv sa 2 i sa 3.
I" Prirodan broj je dje\jiv sa 8 ako su mu tri zadnje cifre nule iIi
cine broj djeJjiv sa 8.
'" Prirodan broj je djeljiv sa 25 ako i sarno ako mu je dvocifreni
zavrsetak djeljiv sa 25.
Prosti i slozeni brojevi
Broj koji je djeljiv sarno sa 1 i sa samim sobom zove se prost
hroj. (2,3,5,7,11, ... ).
Brojevi koji osim jedinice i samog sebe imaju i drugih
djelitelja ZOyu se slozeni brojevi.
Svaki slozen broj se moze prikazati U obliku proizvoda
prostib brojeva.
Npr: 300 = 2·150 315 = 3·105
10
=2.2.75 = 3·3·35
=2·2·3·25
=2·2·3·5·5
= 3·3·5·7
NajveCi zajednicki djeIilac (NZD)
Za broj a kazemo cia je sadrZalac prirodnog broja b,
a .za. b da Je od ako je a cijeljivo sa b. Najveci zajednicki
dva III VIse je najveci broj koji je u isto vrijeme
dJehlac svakog oci oVlh broJeva. Npr: Za brojeve 240 i 360
240=(2·2·2·3)·2·5 NZD(240,360)= 2·2·2·3=24
360=(2·2·2·3)·3·5
Npr. Za brojeve 126, 180,84
126=2·3·3·7
180=2·2·3·3·5
84=2·2·3·7
NZD(l26,l80,84)= 2·3=6
. je. najv.eci. zajednocki djelilac dva iIi vise broieva 1 o11da
se tl broJevI naZlvaJu rnedusobno prosti. Npr. 4, 10 IS'
4=2·2 '
10=2·5
15=3·5
NZD(4,1O,15)=1
dva iIi vise brojeva-NZS je
u kome Je sadrzan svaki od tih brojeva. Ako su
b:'oJevl prosti njihov najmanji zajednicki sadrzalac je
I1Jhov prOlzvod.
nisu relativno prosti npr. 18, 24 NZS odredujemo na
slJedecl naC111; 18=2·3·3, 24=2·2·2·3 NZS(18,24)= 2·2·2·3·3=72.
Skup cijelih brojeva
Z={ ... -2,-1,0,1,2,3, ... }
negativni cijeli brojevi nula pozilivni cijeli brojevi
---+I--+f--rl f f ... brojna osa
-3 - 2 -I 0 2 3 4
. . Ako se broj a nalazi (na brojnoj osi) lijevo od cijelog
Drop b onda Je a manji od b.
11
Svaki negativan cijeli broj je manji od bilo kojeg pozitivnog
cijelog broja. . .
. -5 i 5 su suprotni cijeli brojevi.CNa brojnoj osi im odgoyaraJu
simetricne tacke u odnosu na nulu.)
Apsolutna vrijednost (modul) cijelog broja je udaljenost tog
broja od Hule. ( na brojnoj osi).
Operacije sa cijeHm brojevima
Sabiranicciielih brojeva istog znaka: saberemo apsolutne
vrijednosti rih brojeva i rezultatu dopisemo predznak tih brojeva.
Npr.(-5)+C-2) =-7
3+5 = 8
Sabir:mje cijelih brojeva suprotnog znaka: Oduzmemo
apsoJutne vrijednosti tih brojeva i rezultatu dopisemo predznak
broja koji je po apsolutl1oj vriy:dnosti yeci.
Npr. (-7)+2=-5
4+( -8)=-4
(-2)+ I 0=8
Oduzimanje cijelih brojeva pretvaramo u sabiranje po pravilu
a-b=a+( -b)
Npr. (-7)-(-2)=(-7)+(+2)=-5
(-7)-( +8)=-7+( ··8)=-15
110zcnje i dijeijenje cijelih brojeva
Ako mnOlJl110 (iIi dijeiimo) dva cijela broja istog znaka onda
pomnozimo (iii podijelimo) njihove apsolutne vrijednosti a
d
'
v
k 1/ If
rezultatu ' oplsemo zna' + .
Npr mnozenjc' (-7)·( 14, dijeljenje: (·8):(-2):::+4
J 1, = .' 12 : 6 = 2 0
Ako mnozimo (iii dijelimol dya cijela broja suprotnog
predznaka onda pomnozimo (iii podjelimo) njihove apsolutne
• . 1 d' v k" If
vrijednostl a rezultatu oplsemo zna -.
12
Npr. (-8)-(+2)==-16
(+ 16):( -4)=-4
. mnozenjc imamo vise faktora, proizvod je
poz!tlvan ako JC broj negativnih faktora paran, a negativan ako ih
je neparan broj.
Npr. (-2)·3·(-4)=24 (dVil negativna faktora)
(-2)·3·(-1)·(-2)::::-12 (tri negativna faktora)
U skupu cijelih brojevd Z, za svaki cijeli broj a vrijedi:
lHO=a i <,<+(-a)=O.
U potreba zagrada
-3+(2-11 )=-3+2-11 =-1
ispred znak +)
-(7-5+2)=-7+5-2=-9+5=-4
1 (zagr::tda se izostavi
ako Je
Ako je isprcd zagrade - onda sc prilikom iwswvljanja
zagrade moraju prornjeniti predznaci.
Npr. -7+[2-(3-1 )+5]=-7+[2- 3+ 1 1=-7+2-3+ 1 +5=-2
Skup racionalnih brojeva
[
ml
Q
==. _." m c= Z' "c:: Z· n::i.e (i l
tn' 'J
Racionalni broj .Ie onaj broj koii
razlomka
sc moze llapisati U obliku
Z I
1 a. "
a raz omaK -:-, n ::= (J kaze se cia 111
b
definisan Jer
," 1 •
01JeLenJC sa
nulom nije moguce (ncdellnisano)
a k'il
--::::--
Smijemo
nazivnik nekog razlnmka ,..,,,nH-,n·,',,· sa ednim tc istim
(razJicit llule). (razlomak se ne mijenja .
3 2·3 6
Npr. -=-- __ _
5 2·5 10
13
a a:k
Skracivanje razlomaka b = b: k' k:;t.:O, Smijemo brojnik i
nazivnik nekog razlomka podijeliti jednim istim brojem (razlicit
od nule), (razlomak se nece promjeniti),
45 45: 5 9
Npr. 20 = 20: 5 = "4
Uporedivanje razlomaka
Razlomke najlakse mozemo
nazivnike i1i jednake brojnike,
uporedivati ako imaju jednake
2 5
Npr. - < - (manji je onaj
7 7
razlomak ciji je brojnik manji) i1i : < ~ (manji je onaj razlomak
ciji je nazivnik veci),
Ako nemaju jednake nazivnike niti brojnike onda ih
prosirujemo do zajeclnickog nazivnika, Npr, Treba uporediti
2 . 3 2 2·5 10 3 3,3 9
razlomke _ I _, _=--=- -=--=- Kako je
3 5' 3 3·5 15 5 5·3 15
10 9 kl' v' d' 2 3
_>- za JucuJemo aJe ->-,
15 15 3 5
Decimalni razlomci su oni u kojima je nazivnik jedan od brojeva
10, 100. 1000, .. ,
14
Razlomak ~ Uedna desetnina) cesto se oznacava sa 0,
1
10
(citaj: nula cijelih ijedna clesetnina),
2- = 02 (nula ci,J'elih i dviJ' e desetnine)
10 '
Razlornak 4 004 ( I 100 = , . nu a cijelih i cetiri stotnine),
3
Razlomak --= 0 ()03 (llUl ," l'j' 'h'"
1000' a cIJe III tn lljadnine),
f
l
37 215
3,7=-; 2,15=--'
10 100'
Operacije sa razlomcima
3,034 = 3034 'J
1000
Sabiranje i oduzimanie:Mocru se naJ'laksve sabl'j'at" d" .
. I : .., , .: bel I 0 uZlmaU
laZ OrnCI kOjl ImaJU 1St1 nazivnik (Sa·b'· 'j' d '
. ' , " ,.lrdmO 1 I 0 uZlmamo
blOJl1lke a nazlvl11k ostavimo isti)
2 3 5 17 4 13
-+-=- ---
7 7 7 15 IS-iS
Ako razlomci nernaJ'u isti naZiV111'k d' , on a lh prosirivanjem
moramo dovesti n41 z41jednicki nazivnik,
N pI'. 2 + ~ = 2, 5 + 3· 7 =.!Q. + 3.! _ 31
7 5 7 ' 5 5 ' 7 35 35 - 35
5 2 5,1 2·2 5 4 1
----=----- ----=-
6 3 6·1 3·2 6 6 6
Zbir prirodnog broja i razlomka, npr. 3 +! cVesto 5 se pise bez
znaka 1/+" pa se dobije broj 3 ~ (tri cije1a i jedna petina), koji se
naziva mjesoviti razlomak
15
Mnozenje i dijelenje razlomaka
Mnozimo brojnik brojnikom a nazivnik nazivnikom.
2 2 4 2 6
Npr. -::;'5= 35 3· 7 =-::;
Kod dijelenja podijelimo brojnik brojnikom a nazivnik
nazivnikom ako je moguce;
16 2 16; 2 8
npr. -;-=---=-
9 3 9:3 3
Ako nije moguce onda prvi raz10111ak poml1ozimo sa
reciprocnom vrijednoscu drugog razlomka (kad brojnik i nazivnik
zamjene mjesta).
. 7 3 7 4 28
-:-=-.. -=-;
9 4 9 3 27
8 8 1 8
.-::::-
5 5.3
_ 2 _ 3 15
,",0_=::;._=_
-" 3 2 2
Decimalni broj se promjeniti mu na kraju dopiserno
jednu ili .
Npr. 2,1 10=2,1
Decimalni mnozimo sa dekadskol11 jedinicom tako
malni zarez pomjerimo nadesno za iko mjesta koliko nub
Im2t
sa i 0 da decimalni z21rez
Npr. 23,75·1 ili 15·lO=OJ 5
16
Decimalni broj mnozimo sa 100 tako da decimalni zarez
pomaknemo za dva mjesta u desl1o.
Npr. 6,275·100=627,5 iIi 0,05.100=5
Decimalni broj dijelimo sa dekadskom jedinicom tako da
decimalni zarez pomjerimo ulijevo za onoliko mjesta koliko nu!a
ima dekadska jedinica. .
Decimalni broj clijelirno sa 10 ako mu clecimalni
pomaknemo za jedno mjesto u lijevo.
Npr. 37,58: 10=3,758 ili 0,05: 10=0,005
zarez
Decimalni broj dijelinlO sa 100 ako mu clecimalni zarez
pomaknemo za dva mjesta ulijcvo .
Npr. 236,7: 100=2,367 iii
: 100=0,005
Sabiranje i oduzinmnje decimal nih brojeva
Npr. 0,758
8,67
69,00
+23,1
.24 - 2,38
--
---
23.858
5,43
66,62
Mnozcnje i dijeijenje decimalnih brojeva
Mnozi se kao da nema decimaJnog zareza a zatim 1I
proizvodu naznacimo onoliko decimalnih mjesta koliko ih je u
oba faktora zajedno.
Npr.
23,7·4.25
1185
474
948
100,725
0,053 ·0,7 == 0,0371
17
Kod dijeljenja dva decimalna broja djelilac i dijeljenik
pomnozimo sa 10 ako djelilac ima jednu decima\u, sa 100 ako
ima dvije, sa 1000 ako ima tri itd, pa se dijeljcnje decimalnim
brojem svodi na dijeJjene decimalnog broja cijelim brojem.
Npr. 5,664: 2,4::: 56,64: 24 2,36
86
144
00
Pretvaranje decimalnog broja u razlomak
U razlomak se mogu pretvoriti svi decimalni brojevi sa
konacno 111nogo decimalnih mjesta i decimalni brojevi koji imaju
beskonacno mnogo decimalnih mjesta kod kojih se ponavlja jedan
te isti broj (0,33333 ... ) iii grupa od dva iii vise brojeva
(2,39393939 ... ).
18
235 2 35 ..
Npr. 235 = --== -- (mjesovtti broJ)
, 100 100
Kako se broj 0,333 ... moze pretvoriti u razlomak?
0,333 ..... ==X /·10
3,33 ...... ==10x
3+0,33 .. ==lOx
3+x =lOx
3 == 10x-x
3 3'
::::} x = - znaci broj 0,333 ... = - ; 0,333= 0,3
9 9
3=9x
Kako se broj 2,3939 ... pretvara u razlomak?
2,3939 ... =2+0.3939 ...
0,3939 ... =X /·100
39,39 ... =100x
39+0,39 ... =100x
39+x =100x
39
39=99x ::::} x =-
99
znaci 2,393939 ... =2+0,393939 ... =2+ 39 = 198 + 39 = 237 .
99 99 99'
2,3939 ... = 2,39
Iracionalni brojevi
.. Decimalni sa beskonacno mnogo decimalnih 111jesta
se ne po nekom pravilu ne 1110gU se napisati u
obhku razlomka 1 takve brojeve zovemo iracionali brojevi.
Npr. J2 = 1,4142 ... , .J3 == 1,73205 ... , e == 2,7182 ... ,
11: = 3,14 ...
Skup iracionalnih brojeva se oznacava sa J.
Unija racionalnih i iracionalnih broieva cini skup realnih
brojeva R.
19
Razlnjere i propordje, brojne sredine 1
Odnos izrnedu dva broja ili dvije velicine zove se razmjera.
Aritimeticka razmjera govori za koliko je jedna veliCina
manja iIi veta od druge i oznacava se a-b.
Geometrijska razmjera govori koliko puta je jedna velicina
a
mania iIi veca ad drupe i oznacava se a:b iIi -, b;t:O.
J 0 •
n
Jednakost dvije razmjere zove se proporcija.
a:b=c:d; aid su spoljasnji clanovi proporcije, dok su b I c
(b:;t:O. d:;t:O) unutrasnji 61anov1 proporcije.
Proizvod spoljasnjih clanova proporcije jednak je proizvodu
unutrasnjih clanova.
Ako jc a:b==c:d tad a vrijedi ;)·d::::b·c i svak! clan proporcije se
moze racunati
a·d
b::::--;
a-d
c:.::.:--;
b·c
d=--
c b
fa:c=b:d
I
Akojea:b=c:d, tada jeiid:b=c:a
ld:c=b:a
f(am): (bm)= c: d
Takode, a:b=c:d, tadaje i i (a: m): (b: m)= c: Ii
l(a:m):b=(c:m):d
r (a ± b!; ~ c ± = a : c = b : d
Ako je a:b=c:d, J(a+ b): ic+d)= (a - b.): Ie-d)
a
tada je i 1 \; \ { . (' .
l ~ n a + nb): \1Jl.C + nd)= .ma - nb): (me·- )
Produzena proporcija:
a:b:c=p:q:s
20
Ako je a1: bI = CI : d
1
a2 : b
2
= C2 : d
2
.......................
an : b
n
= c
n
: d
n
tadaje (ala2 ... an) : (b1b2 ... b
n
) == (CIC2 ... C ) : (d d d)
n I 2··· n
Ako je a:b==b:c, tad a 'e b- &. .. .
. _ _ . J - ac (b Je geometnJska sredina za a i c)
Iz a.b-c.d=e f=="'-m'n-k .
. -. - mogu se Izraziti a==bk, c==dk,. "
Aritimeticka sredina A(x
n
) = Xl + x2 + x3 + .. ,x
n
n
Geometrijska sredina G(x ) - ne
n -yx1 'X
2
'x3''' X
- n
, Xj20, (i=1.2, ... n)
Harmonijska sredina H( n
xn) = -,;-----:-___ _
1 1 1
-+-+.,,+-
Xl X
2
Xn
Kvadratna sredina: K(x
n
) = ~ x f + xi + .. _x2
Vrijedi K ~ A ~ G ~ H n
Postotni (procentni) racun
(I-postotni iznos, p-postotak (o/c) G J . .
G. 0, -g avnlca (osnovna vrijednost)
I=--P G = 100·1 _ 100-1 7
100' p' p--G (7%=-=007)
100 '
l Stepeni ]
a-a =a
2
3
'--v-' a -a . a = a a . a . a ... -a = an
2 faktora ~ '-------v----::
3 faktora n faktora
Izraz an se zove n-ti stepen bro'a a d' .
izlozilac iIi eksponent stepena. ~ ,g Je Je a baza stepena a n
21
al=a, aO=1 (a:;t:O)
a
2k
>0 Npr. 2
4
=16 iIi (-2)4=(-2)-(-2)0(-2)-(-2)=16
a
2k
+
1
>O za a>O; a
2k
+
1
<O za a<O
Npr. 3
3
=27 a (-2i= (-2)·(-2){-2)=-8 .
(Vrijednost stepena je pozitivan broj ako je eksponent paran bro]
a ako je eksponent neparan broj onda je vrijednost stepena
pozitivna ako je, baza pozitivna a negativna ako je baza
negati vna.)
Operacije sa stepenima
Moge se sabirati i oduzimaU sarno stepeni jednakih baza
jednakih eksponenta.
5a
3
+7a\::lOa
3
, 8b
5
-3b
5
=5b
5
Mnozenje stepena: - jednakih baza:
m "_a
m
+
l1
• pr a
2
,<> 7=a
2
+
7
=a
9
a ·a - 'co i:t
-jednakih eksponenata:
all.b!l=(a·-bt; pi". 2
3
.5
3
=(2.5)\::10
3
=1000.
Dijeljenje stepena baza:
-jednakih eksponenata:
a": J ,pr. 27': 9
4
=(Z;J = 3
4
= 81, b*Q
Stepeni sa negativnirn eksponentorn
( ·-2
fa-ol-O) or '\! I =_1_=..!.=9
an ,r " 2' 8', 3 ) y !
22
(
\-n ( In
Vrijedi :.1 = :
Stepenovanje stepena (a ill r = a
m
·
n
, pr (a 2 ) = a 6
Steponovanje binoma
(a + b)2 = a
2
+ 2ab + b
2
kvadrat zbira
(a - b)2 = a 2 - 2ab + b 2 kvadrat razlike
pr. (2x - 3y)2 = (2x)2 - 2(2x)· (3y) + (3y)2 = 4x
2
-12xy + 9y2
kub zbira
(a_b)3=a
3
- 3a
2
b+3ab
2
- b
3
kub razlike
pr. (2x-y)3 =(2X)3 - 3(2x)2. y + 3(2x)-(yi - i=8x
3
- I 2x2Y+6x/-i
(a±b)4::::a4±4a3b+6a2b2±4ab3+b4
RastavIjanje na faktore nekih poznatih izraza
2 2
a - b = (a - b )(a + b) razlika kvadrata
pr. 64x
4
- 9/=(8x
2
3y) (8X2+3y)
a
3
- b
3
= (a - b)(a
2
+ ab + b
2
) razlika kubova
a
3
+ b
3
= (a + b)(a
2
-ab + b
2
) zbir kubova
27 3 r 3 y 9 6y 2 '\
pr. 3 -8y = --2y I '-+--+4y I
x ,x A x )
4 "2 2 3
-b =(a-b)(a-'+a b+ +b")=(a
2
_b
2
as + b
5
= (a+ b)(a
4
-a
3
l;+a
2
b
2
-ab
3
+ b4)
23
a
2
+ b 2 = (a
2
+ 2a b + b
2
) - 2a b = (a + b - .J 2ab )( a + b + .J 2ab )
a
4
+ b
4
= (a
4
+ 2a 2b
2
+ b
4
) - 2a 2b
2
=
= (a
2
+ b
2
-abfi)(a
2
+ b
2
+abfi)
opcenito
a
2n
_ b
2n
= (a _ b )(a
2n
-
1
+ a
2n
-
2
b + ... + ab
2n
-
2
+ b
2n
-
1
)=
= (an _ b
n
)(a
n
+ b
n
)
a 2n + 1 ± b 2n + 1 =
= (a ± b )(a
2n
+ a
2n
-
1
b + a
2n
-
2
b
2
=+= ... + a
2
b
2n
-
2
+ ab
2n
-
1
+ b
2n
)
3
2n
+ b 2n + n + h n - a % b ; J2ll-n + b n + a % b % J2l
I Korijeni I
Za svaki real an broj a:2:0, za svaki prirodni broj n postoji
jedan i sarno jedan realan broj b:2:0, tako da je :
bn=a.
Taj broj b zoverno n-tirn aritirnetickim korijenom broja a
oznacavarno ga b = rf;; .
a-podkorjena velicina iIi radikand
n eksponent korijena
Iz b
3
=a slijedi da je b = V8 = 2 ,jer je 2
3
=8
f2 {a za a ;::: 0 r:; I I
= , drugacije pisano = a
-a zaa<O
24
f,1 J (3
3
r +31 ; J (3 - b Y la _ hi { a - b za a ;?: b
-(a-b) zaa<b
J(-7)2 =1-71 =7
Operacije sa korijenima
Korijen proizvoda T.l/a. b = rf;. rJb ;
Korijen kolicnika
npr. )9.25 = /9.!2S = 3·5 = 15
.fa .,;;; V6i 4
Vb I.{/b' npr 27 = lf27 == 3
Stepenovanje koriJ'ena' - ( t .
. \va) - s epenuJemo podkOljenu
velicinu).
KOljenovanje korijena: = nV; ; npr. Jv;; = V;;
Prosirivanje korijena: = nVaPk . 3/2 _ Vi 2 \2 6/4
\a J ='1a-'
- k
VJ
Skracivanje korijena: a k = ill a ill . n . 618 _ 3/4
, pI. Va
u
- Va"
Uvlacenje pod korijen: aI.{/b = a lib ;
npr. a
2
fu = = 7b
Mnozenje korijena jednakih eksponenata:
'f;. t{t; = rJ ab
25
sadrZalac.
Ako je u nazivr.iku zbir ili razlika dva iIi vise korijena:
Ako 11JSU jednaki eksponenti dovedemo ih na zajednicki
;if;. Vb == .14"b3 =
Korijen se moze izraziti kao stepen sa racionalnim eksponentom.
k 1 2
a k = a ; pr. Fa == a 2:; if;2 == a "3 npr.
Za a>O, b>O i a
2
-b>0 vrijedi
r--.--;:=====
J €li- Jb + J a - Jb :::; 2a + 2 a
2
- b 2 a)
b) _b
2
c)

d)
I h _ a+Ja
2
-b ja-Ja
2
-b
-va-"b - 2 -, 2
e) fa ±.jb a ± 2J a b + b
Racionalisanje nazivnika
26
27
I Skupkompleksnih brojeva!
U skupu realnih brojeva nije mogu6e rijesiti jednacinu oblika
x
2
+1=O <=> x
2
= -1, jer ne postoji real an broj koji kvadriran daje
negativan broj.
Zato je uvedena imaginama jedinica i ciji je kvadrat broj -1,
znaCi vrijedi P=-l pa je i = H .
h = i.[; ; (a>O)
Npr: .J-16 =i.J16 =i·4=4i; (4if =16i
2
=16·(-1)=-16
Stepeni imaginame jedinice
·1 . ·4k+l .
I =l l =1
·2 1
l =-
·3 .
I =-l
·4 1
I =
i
4k
+
2
=-1
.4k+3 .
l =-l
·4k 1
1 =
·35 ·4·8+3 .
pr. 1 = 1 =-[
, (k=O,1,2, ... )
Kompleksan broj je zbir realnog i imaginamog broja z=a+bi.
a - realan dio kompleksnog broja Re(Z)
b - imaginami dio kompleksnog broja Im(Z)
pr. z =2 - 3i ; Re=2, Im=-3
Jednakost komplesnih brojeva
28
a + bi = c + di ako i samo ako je a = c i b = d
z = a+ bi}
- konjugovano komleksni brojevi
Z = a-hi
Modul kompleksnog broja (apsolutna vrijednost)
/z/=/a+bi/=Ja
2
+b
2
;
pr./4-3i/=J4
2
+(-3)2 =-J16+9 =..fi5 =5
Za module kompleksnih brojeva vrijedi
IZl +z2/::;jzll+/z2/

IZl 'Z2/ =/Zl/'/Z2/
Z1 IZI/
-=-,-,;Z2:;t:O
Z2 Z2
Operacije sa kompleksnim brojevima
(a+ bi)± (c+di)= (a± e)+ i(b ±d)
(a + bi). (c+ di)= (ae+ bd)+ i(ad + be)
(a + bi) = (a + hi). (e - di) _ ae + bd . be - ad
(e+di) (C+di). (e-di) - c
2
+d2 +1 e2 +d2
Graficko predstavijanje kompleksnog broja
J imaginama 0'3 KompleksllO b" .
m IOJU z=a+bl
2
M(3,2)
Z=3+2i
zl
C(O.O)
3 x reaina 05[1
moze se pridruziti tack a sa
koordinatama (a, b) ravni 1C i
obmuto. tacki M sa
koordinatama (a,b) ravni TC
moze se pridruziti kompleksan
broj z=a+bi
29
Trigonometrijski oblik kompleksnog broja
y
a = p cos <P
x
b
tg<p =-
a
b == P sin <P
Ako u z=a+bi zamjenimo a i b koji su odreaeni prema slici
dobijamo trigonometrijski oblik kompleksnog broja.
z = p(cos <P + i sin <p)
Operacije sa kompleksnim brojevima u trigonometrijskom obliku.
z 1 = P 1 (cos <Pl + i sin <PI)' z 2 = P 2 (cos <pz + i sin <P2)
zl . 'Zz = PIPZ [COS(<Pl + <pz)+ i sin(<Pl + <pz)]
ZIP 1 r ( .). . ( )]
-=-' leos <PI -<PZ +lSm <PI -<P2
Zz PZ
Stepenovanje kompleksnog broja
zn = [P(cos<p+ isin<p)t = pO (cosn<p+ i sinn<p)
Specijalno za;
P = I:::::} (cos<p + isin<p)n = cosn<p + i sinn<p -Moivreov obrazac
Korienovanje kompleksnog broja
nl nCr <p + 2kn <0 + 2kn "J
~ z =" p cos + i sin . -, (k=O,l ,2, .. ., n-l)
~ n n
30
[L0garitmi .1
Logaritam nekog pozitivnog broja N za bazu a (O<a:;t:l) je
eksponent k kojim treba stepenovati bazu ada se dobije broj N.
log a N = k ¢:} a
k
== N
npr. log2 8 = 3 , jer vrijedi 2
3
=8
Za logaritme vrijedi
Vrijedi:
lou x
a ba = X
loga1=O jer aO=l;
logaa=l jer aJ=a.
1
logab =---
10gb a
-logaritam proizvoda loga (xy) = loga x + log a Y
X
-loboaritam kolicnika log log x I a -= i a - oga y
y
-logaritam stepena log a xk = k loga X
-logaritam korijena log a ~ = !Jog
a
x
n
Ako je baza logaritma broj 10 onda se logaritam zove dekadski i
tad se baza izostavlja: IOglOX=JOg x.
Ako je baza logaritma broj e=2,718 ... zove se prirodni logaritam:
logex=ln x.
Veza izmeau dekadskih i prirodnih logaritama.
log x=ln x·log e ; log e=O,434294 ... =M (modul Briggsovih
logaritama)
logx 1
Inx =-;---= logx·--;
loge loge
1 -1
- = 2,302585 ... = M
loge
31
Linearne jednacine i sistemi linearnih jednacina
Svaka jednacina koja se moze svesti na jednacinu oblika ax=b
zove se linearna jednacina sa jednom nepoznatom.
1. Ako je a:tO jednacina je odredena i ima tacno jedno rjesenje
1
. b
ob lka X=-
a
2. Ako je a=O i b:tO onda je jednacina nemoguca tj. nema rjesenja.
3. Ako je a=O i b=O jednacina je neodredena i rjesenje joj je bilo
koji broj x.
Npr. l.
2.
3.
3 ·x=6, odredena, rjesenje x = i = 2 .
3
o ·x=7 , nemoguca, nema rjesenja.
o ·x=O , neodredena, Ijesenje \::fx.
Sistem dvije linearne jednacine sa dvije nepoznate
Sistem od dvije linearne jednacine sa dvije nepoznate moze se
napisati u obliku;
alx + b1y = cl
a2
x
+b 2y=c2
gdje su koeficijenti aj,bt,c},32,b2,C2E R a x
veliCine.
Y nepoznate
Rjesiti sistem znaCl
promjenljivih
istinita brojna vrijednost.
odrediti uredeni par vrijednosti
za koje svaka od jednaCina postaje
32
Metode rjesavanja sistema
I metoda zamjene
(1) 31x + b1y = cl
(2) 32x + b
2
y = c2
Iz (1) izrazimo npI'. Y = c1 -alx
, ako je bl:tO i zamjen. u (2)
b
i
koji smo dobili kad smo izrazili Y = a
1
c
2 - a2
c
1
31
b
2 -a2b}
alb2x-a2blx=Clb2 -b
1
c2
x=c1b2 -b
1
c
2
a1
b
2 -a2b!
Dobijenb x zamjenimo u jednu od jednacina sistema odakle
d b
.. alc2 - 32c1
o I J emo Y =
a1
b
2 -a2b l
Metoda determinanti.
31X+b
1
Y=Cl
32x + b
2
y =C2
33
Formiramo determinante II reda:
D
al
b
I
=a
1
b
2
-b
1
a 2 (determinanta sistema)
a2 b
2
D ='
cl b
1
= c}h2 - b
1
c 2 (determinanta za nepoznatu x)
x I
c2 b
2
D
y
=
a1 cl
= aieZ -cIaZ (determinanta za nepoznatu y)
a2 c2
D'x=D
.
D·v=D
x
,
.; y
Diskusija r.iesenja sistema Old dvije Hnearne jednacine
Da Ii sistem ima iii nema rjesenja zavisi, prvenstveno, od toga da
Ii je D:;t:O iIi je D=O.
1. Ako je D:;t:O sistem ima jedno i sarno jedno ljesenje.
x=
Ako je u sistemu C]==:C2=O, za sistem kazemo da je homogen. Tada
ie Dx=O i Dy=O, pa ako je D:;t:O jedino homogenog sistema
Je par (0,0): za koji kazemo daje ocigledno iIi trivijalno rjesenje.
Da bi homogeni sistem imao i netrivijalnib rjcScnja, potrebno je i
dovoljno da je D=O.
2. Aka je D::-:D,=Dy=O, sistem neodreden, tj. im3 beskonacno
mnogo rjescnja ili nema uopste rijesenja.
34
Ako su svi odgovarajuci koeficijenti sistema proporcionalni
sistem je neodreden.
32 b
z
Cz
-=-=-=k
31 b
I
Cl
3.Ako je D=O j Dx:;t:O iIi Dy:;t:O tada je sistem protivrjecan, on
dakle nema rjesenja.
a2 = b
2
; iIi b2 :;t: C2
31 bI 31 Cl b
1
Cl
Graficki prvi slucaj znaCi da se prave koje su odredene
I D ' D
\
jednacmama sistema sijeku u jednoj tacki T, ( Dx Dy I).
Drugi slucaj znaci da se prave odredene jednacinama sistema
poklapaju odnosno predstavljaju jednu pravu.
Treci siucaj znaci da su prave paralelne.
Sistem od tri iednacine sa tri nepoznate
31X+b
1
Y+CIZ=d
1
32
x
+ b
2
y + czz = d
2
33
X
+
b
3Y+C3Z =d
3
! 31
b
I
cil
,
ell =1 a'j
I - b2 e21 Ib
i
b
I
D b
z Cz =31 -32
1+
33
I -
b
3
h3 C31 Ib
3 C3.
b
z
e21
1
3
3
C3
I
d
1
b
I
i
C1 I
D = d
2
b
2
I
x ezl
X· == D
x
, y-D=
5 z-D=Dz
!
d
3
b
3 c31
35
Determinantu treceg reda mogzemo rijesiti i pomocu Sarus-ovog
pravila.
. a 1""'" .. /,1
'. 'a2 ...... b 2
a3 b
3
'C3 "a3 'b
3
= alb2C3+blC2a3+Cla2b3-clb2a3-
-a 1 C2b3-bI a2c 3
Sistem od tri linearne jednaCine sa tri nepoznate mozemo i nekim
drugim metodama rjesavat. Npr. Metodom zamjene tako sto
jedanu nepoznatu izrazimo iz jedne jednaCine sistema
(najjednostavnije) pa tu nepoznatu zamjenjujemo u preostale dvije
tako da dobijemo sistem od dvije jednacine sa dvije nepoznate.
Mozemo metodom suprotnih koeficijenata uzimajuci dva puta po
dvije jednacine i eliminisuci jednu istu nepoznatu dobiti sistem od
dvije jednaCine sa dvije nepoznate.
Linearna funkdja
Funkcija oblika y=kx+n je linearna funkcija i njen grafik je prava
linija; k je koeficijent smjera (usmjerava pravu), n odsjecak na y
os!.
'I
A(O,n)
y
A(O,n)
n
n
k>O, ugo a ostri, funkcija raste; k<O, a-tupi , funkcija opada
36
Nula funkcije je vrijednost argumenta x za koju funkcija
uzima vrijednost 0 (y=O).
y=kx+n; O=kx+n; -kx=n
n
x = --. nula funkcije
k
Geometrijski (graficki) nula funkcije je tacka u kojoj grafik sjece
x-osu.
Specijalni slucajevi
y
y=n
n
a=O° k=O; y=n
a=1800 r
y
x=o x=a
n=O, y=kx
Dvije prave Yl=k1x+nl i Y2=k2x+n2 su paralelne ako je k
l
=k
2
.
Dvije prave se poklapaju ako je kl=k2 i nl=n2'
Dvije prave su ortogonalne ako je k,.,
- k'
1
37
[ K vadratne j edna cine
lednacina oblika ax1+bx+c=O, a:tO zove se kvadratna jednacina.
Nepotpune kvadratne jednacine
1. b=O i c;<o ; ox'+c=o rjeScnje XJ.2 = c
. a
b
x(ax+b)=O rjesenje Xl=O, X2::::: --
a
3. b=O i c=O ; ax1=O rjesenje je x=O
Potpuna kvadratna jednacina (opca kvadratna jednacina)
ax
2
+bx+c=O, a,b,c:tO
I "I

Njeno rjesenjeje xI,2 =------
2a
ax
2
+bx+c=0 /:a
? b c
x-+-x+-=o
a a
Za
b
-=p,
a
, p y
xk+px+q=O xl,2 = - 2 ± -q
c
- ::::: q imamo jednacinu
a
Diskusija rjescnja kvadratne jednacinc
r b
2
-4ac 1
Diskriminanta D ::::: i 2
IL_q j
l 4
Ako je D>O rjdenja (korijeni) su realni i razliciti, X (;t:X2
38
D=O dvostruki realni korijeni (jednaka rjesenja) XJ=X2
D<O konjugovano kompleksni korijeni
Viet-ova pravila
b
xl + X2 ::::: --:::::-p
a
C
Xl 'X2 =-=q
a
Rastavljane kvadratnog trinoma
ax1+bx+c::=a(X-XI)(X-Xl) gdje su Xl
ax
2
+bx+c=0
X2 rjesenja jednacine
Diskusija 0 rjeSenjima kvadratne J'cdnacine
2 .
X +px+q=O ; neka je Xl::;; X2
{
p > 0, Xl < x2 < 0
q > 0 ...
I cP<O, O<xI <x2
D=p
2
-4q>OJ q =O"'X
1
=0, x2=-P
fp >0,
!q < O'''jP = 0,
l p<O,
(
Xl<O<X2I
X
ll>x
z
Xl ::::: -X2
Xl <O<X2,!Xl!<X2
I
p>O ... Xl =x, =-p <0
2 2
D=p -4q =O.j
lp<o ... Xl =Xz >0
D=p2_4q<O kOljeni konjugovano kompleksni,
39
I K vadratna funkdja
y = ax
2
+ bx + c = J x + \2 + 4ac - b
2
parabola sa tjernenorn
\ 2a) 4a
r
-
b
4ac-b2 J
u tacki T -, 4
\ 2a a
\
b ....
i pravcern x = -- kao OS1 slmetrlJe.
2a
Mogu6i slucajevi:
\ "")
\ /
D>O \ Ddl
\
\,
x

x x
i- II>
a>
Xj=X2=---
2a
4ac-b I 2 '
. 2a 4a )
T
)\b"
x x
I!I
\
/ XI X2=--
T
2a
A
/
thO
\
/
/ D=O
/ \
/ \
I
40
Polozaj nule kvadratnie funkcije prema datom razmaku
Neka su a i realni brojevi i Da bisrno mogli govoriti 0
polozaju nula XI, X2 kvadratne funkcije f(x)=ax
2
+bx+c odnosno
rjesenja kvadratne jednaCine ax
2
+bx+c=O prerna razmaku
(intervalu) mora diskriminanta biti nenegativna, jer, u
protivnom, ne rnozemo uporedivati imaginarne nule funkcije sa
realnirn brojevima a i
1. Da bi jedna j samo jedna nula bila u razmaku potrebno je
i dovoljno daje
(a<xl <!3<xl)iIi(Xl <a<x2 <p)qf(a).f(p)<O
/\ r / \ f3
;' \ ! I \
" \
! '----f" [' )'
/ (a) , a)
b)
povlaci uslov 0>0 pa ga ne treba posebno
navoditi, Zelimo Ii, jos preciznije, odrediti uslove LIZ kojc' jedna
Dula u razmaku (a,(3) a druga desHo iii iijevo od tog razmaka, tada
imamo:
(a<xl <p< q [af(cx»o IdJJ fCf)< 0 ] slikaa
<0:< < ¢:::? [af(a)<O /\ a f(!3) > 0] slikab
Ako je jedna nula lijevo . a druga desno od razrnaka tada
imamo:
(xl <a<!3<x2)¢:} [af(a)<O /\ af(f3)<O]slikac
41
/
\
---..... I:
I: I ,
I
b I
I
I
I
ex
x
c)
d)
3. Ako su dvije nule u razmaku tada imamo
i
D20 /\afCCX»O .
<
A -"-" b shka d
(CX<xl $x2 A
J\CX<--<t-' I
L 2a J
4. Ako su obje nule Jijevo od razmaka tada imamo:
xl <;X2 <a"" In;'OAaf(a»o A- :a <a J slikae
L
I
/ --- ....
,
b
b
ex
x
..
I
I
B X
/
I
I
I
f)
5. Ako su obje nule desno od razmaka tada irnarno
- b l .
A ¢:::} lD20J\3f(B»O J\B<--I shkaf
I-' < Xl "- ft. L 2a I
..J
42
I J ednacine viseg reda
Bikvadratna jednaCina ax
4
+ bx
2
+ e = 0
at
2
+ bt+c = 0
Rjcsenja bikvadratne jednaCine su onda
(smjena x
2
= t)
x 1,2 = ±,Jt; ; X 3,4 = ±Jt; .
Kubna jednacina ax3 + bx2 + ex + d = O. Odredimo jedno
cjelobrojno IjeSenje X, koje mora biti (ako postoji) faktor broja d.
Zatim polin om ax
3
+ bx
2
+ ex + d podijelirno sa X-Xl i dobiveni
rezultat Uednacina drugog stepena) dalje rjeSavamo.
Simetricna jednacina treceg stepena
Simetricna jednacina cetvrtog stepena
43
Binomne jednaCine
xn±a=O I:a Xll .. d v' n+1 Ok .
Smjena -=Y paJeJe nacmay - = oJu
a
a
posmatramo kao l±l n::::o pa rastavljamo na
proste faktore.
;t
Npr: x
3
±1::::0 (x ± IHx2 =+= x + 1)=0
Trinonme iednaCine
44
1l\1atematicka indukcija !
Zakljucivanjem nazivamo izvodenje jednog stava iz drugog
iIi vise drugih stavova. Tako izvedeni staY naziva se zakljucak. U
matematici se koriste dva oblika zakljuCivanja ito: deduktivno i
induktivno.
Dedukcija je zakljucivanje od opsteg ka posebnom.
Indukcija je zakljucivanje kojim se iz konacnog broja posebnih
stavova izvodi opsti stay koji se odnosi 11a sve slucajeve, i1 i haec:
indukcija je zakljucivanje od posebnog ka opstem.
Postupak kod zakJjuCivanja opstih stavova pomocu
matematicke indukcije je slede6i:
a) Utvrdi se da taj stay vrijedi u jednOITl iii nekoliko posebnih
slucajeva iste vfste,
b) Prctpostavi se da taj staY vrijedi za proizvoljan broj k
takvih slucajeva i
c) ako se zatim dokaze da taj stav vrijedi i za vise od k takvih
slucajeva, tj (k+ 1), onda se smatra da taj staY ima opstu vrijednost
i da vrijedi za sve moguce takve slucajeye.
Princip matcmaticke Jedan iskaz (iii stay) 'fen)
cija formulacija sadrzi prirodan broj n je istinit za svaki prirodan
broj:
1. ako je istinit za prirodan broj T(no),
ako iz pretpostavke-da je istinit za prirodan broj n=k>no,
T(k) slijedi da je istinit i za prirodan broj n=k+l, T(k+l)
T(k)=>T(k+ 1)
Svaki dokaz matematickom sastoji se tri
a) Provjera da je iskaz tacan za [T(no)]
b) pretpostayka da je iskaz tacan za n=k>no , [TOe)].
c) Dokaz daje iskaz tacan za n=k+l [T(k+l)]
Primjer: Dokazati da je za svaki prirodni broj n izraz
45
a) Provjera da tvrdnja vrijedi za n=l
Sl-1 +21 =So +2=I+Z=3
b) Pretpostavka da vrijedi za n=k tj.
Sk-l+
Z
k=3·A, AEZ
c) Dokaz da na osnovu pretpostavke vrijedi za n=k+l
Sk+l-1 +Zk+l =S.Sk-l +Z.Zk =S.Sk-l +(S-3).Zk ==
=S.Sk-l +S.Zk -3.Z
k
=5(Sk-l +Zk)_3.2
k
==
== S· 3A - 3 . Zk == 3( 5 A - Z k )
Aritmeticki i geometrijski nizovi
Aritmeticki niz a1) a2, a3, ... an, .0. ima osobinu
32 - a}= 33 - 32= a4-33="'= 3n - 3n.l=d (razlika ili diferencija niza).
aJ
Ll2=al+d
Ll3=a]+2d
3
n
=31+(n-l)d n-ti iIi opsti clan aritimeticlog niza.
Svaki clan aritmetickog niza osim prvog i zadnjeg je aritmeticka
• • • v 3
n
-1 + 3
n
+1
sredma svoJ3 dva susJedna cIana 3
n
== 2
Zbir prvih n clanova aritmetickog niza ;
Sn == + an) iIi
2
Diferencija d] interpoliranog aritmetickog niza data je sa;
b-a
d
1
= --, a b - krajnji clanovi niza, r- broj umetnutih
r+l
clanova.
46
Geometrijski niz aX, a2, a3, ... am ... ima osobinu
a2 a3 an
- = - = ... == --== q (kolicnik geometrijskog niza)
a1 32 3
n
-l
31
a2=al'q
2
a3=31'q
3
a4=al'q
3n=al·qn.1 -n-ti iIi opsti clan geometrijskog niza
Svaki clan geometrijskog niza OSl111 prvog i zadnjeg je
geometrijska sredina svoja dva susjedna clana
an = Jan-I' 3 n +
1
.
qfl -1
Zbir prvih n clanova geometrijskog niza S = 3 - __
nIl
q-
r;-
Kolicnik interpoliranog geometrijskog niza qj = ' a-prvi
clan, b-posljednji clan, r-broj umetnutih clanova.
Beskonacni geometriiski red (I q I < 1) Njegova sumaje
S I
, S 2 3 - 31
== nn'n==31+ 31Q+alQ +31Q + ... =--
l-Q
47
\ Binomni obrazac I .
Proizvod svih prirodnih broJeva od I do n oznacavamo
n!=1·2·3·· .. n (En faktorijel)
Npr. 6l==1·2·3-4·5·6==720
Binomni koeficijent
(
n "1 = nen -l)(n - 2) .. · (n - k + 1) ; (n2k;n,kE N)
("En nad kit) _
k) I·Z·3· .. ··k
/
, / \ (\
(nJ=l;i
l
'O 1::::1; 1
11
)'=1
10 , () I l n
\ \ J. ( " (
. .. . . . ., ( n , _ n! . n I:::: I n
Za binomm koeflclJent vnJedl\ k j- k!(n-k)! '\ k) l n-k
\ /
.. (9)_( 9')=(91= 9.8::::
N pl.l 7 1-\ 9 _ 7 I I 2) 1· 2
\ ) \ J \, /
(n'l (n 'j (n+li
irelaCijal 1+11 11=ik+
1J
I
k! \ K+ ) \ '
j" 1', .. / " . ,..., tr 1 a +r' la
Binomni clementi se mogu oaredltl 1 pomOCl PdSKa ovo
b
L.oug
n+
48
(
In
'- -
(1.\1 (1'1
~ o ) ~ 1 )
1
/2\ (2')
, 0) i'l I 2
\ / ',/
( ~ J ( ~ J
(01 (ni (0
i 1 1"'1\ k ilk + 1
\. / , / \
, ~ \ n+1
.,.. I .....
1) k + 1
+1
n+l
1 1
121
1 331
1 4 6 4 1
1 5 10 10 5 1
Stepen binoma
n=l
n=2
n=3
n=4
n=5
Svaki koeficijent dobijamo tako da sabererno dva koeficijenta
iznad njega (s lijeve i desne strane).
Binornna formula
(a+b
f
=a
n
+(n}n-lb +l(n\n-2
b
2+.,,+( n \/ab n- 1 +bn
(,1 2) n-l
j
Opci clan u razvijenom obliku binoma (a+b)1l je
( \
I
n J n-k k
Tk+l = ~ k a b
Ir" K-o-m-b-i-n-a-t-or-i-k-a'I
Perrnutacije: Broj permutacija ad n elemenata, od kojih se I1!
jedan ne ponavlja p(n) = 1· 2·3 .... n :::: nl .
Perrnutacije s ponavljanjem elemenata ( I jednakih is jednakih)
nl
Pr .s (n) = -, -,
I.S.
Kombinacije
Broj kombinacija [-te klase (r-tog razreda) od n elemenata
a) bez ponavljanja
n(n -l)(n - 2)··· (n - r + 1) (nJ
Kr(n):::: =
r! r
49
b) s ponavljanjem
- _ n(n+l) ... (n+r-l) =(n+r-lj
KrCn)- ! r
r.
Varijacije
Broj varijacija r-te Klase (r-tog razreda) od n elemenata
a) bez ponavljanja n'l
J,r!
. -' r
(
- !
Vr(n)=K
r
n)'L
b) s ponavljanjem
V;(n)=n
r
IVjerovatnoca
Vjerovatnoca elementarnog dogadaja A
m
P(A)=-
n
. I l'11r,),rTl1hh eiementarnih dogadaja, m Je broj
(n je broj jedna (Q s
realizacija dogadaja A) .. _
. . '0 P{-:-A L 1- peA)
Suprotna vjerovamoca . \,1\;- , '.
Totaina vJerovatnoca (vjerovatnoca " ili - iii ":
peA) = peAl) + P(A
2
) + ... + P(An)
Slozena vjerovatnoca (vjerovatnoca "i - i "
PCA) = P(A
l
)' P(A
2
)····· P(An)
Matematicko ocekivanje . . - \
N = C· v (C je svota, v vjerovatnoca dobltka svote).
50
I Geometrijal
Tacka , prava i ravan u prostoru
To su osnovni geornetrijski pojrnovi koji se ne definisu.
ledna tacka odreduje beskonacno mnogo pravih. Dvije razlicite
tacke odreduju jednu i samo jednu pravu.
•• Sve tacke koje pripadaju jednoj te
A B P istoj pravoj zovu se kolinearne
tacke. Postoje najmanje tri nekolinearne tacke.
jednu ravan.
Tri nekolineame tacke odreduju
jednu j same jednu ravan. Sve tacke
koje pripadaju jednoj te istoj ravni
zovu se kompIanarne. Postoje
najmanje cetiri nekomplanarne
tacke. Dvije prave koje se sijeku U
jednoj tacki odreduju jednu i samo
Dvije prave koje pripadaju jednoj te istoj ravni a nemaju
zajednickih tacaka su paraleine.
Dvije prave koje nemaju zajednickih tacaka a ne pripadaju
jednoj ravni su mimoHazne.
Dvije prave koje imaju bar dvije zajednicke tacke su
identicne ( poklapaju se )
Prava a je paralelna ravni 'IT.
Prava b lezi u ravni 'IT.
Prava c prodire kroz ravan 'IT.
Dvije ravni mogu biti paralelne, mogu da se sijeku u jednoj
pravoj i mogu da se poklapaju (identicne su ).Identicne ravni
imaju bar tri zajednicke nekolinearne tacke.
51
'Duz AB
A B P
Dio prave p izmedu tacaka A
B ukljucujuCi i te tacke zovemo duz AB.
: P Dio prave p sa jedne strane njene tacke A
zove se poluprava. Tacka A je onda granicna tacka te poluprave.
Uglovi
U gao je dio ravni ogranicen dvjeme polupravama sa
zajednickim pocetko.m
Tacka 0- tjeme ugia
Polupraye Op i Oq kraci ugla
<a ili <AGE iii samo a i ~
Susjedni ugloyi su oni koji se nalaze u
istoj ravni i imaju jedan krak zaajednicki.
su:-,jcuni
1
Uporedni su susjedni ugloyi cija se
druga dYa kraka nalaze na jednoj
/
~ ! ex
pray oJ.
m
o p
U gao koji je podudaran svom
uporednom je prayi ugao (praye p i q
su okomite; p.lq)
52
m
p
opruzeni ugao
CIW
/".H_
konvcksan ugao
nulaugao G
• p. P
P q q
pum ugao
~
Kruznica sa sredistem u tacki 0 i poluprecnikom OP je skup svih
tacaka raYni cije su udaljenosti od tacke 0
jednake d(O,P).
k
Krug i prava
t
l
a
Duz OP je poluprecnik r kruznice k.
Praya a sijece kruznicu k u dvjema
tackama A i B. Duz AB je tetiYa kruznice
kna={A,B}.
Praya t dodiruje kruznicu (tangira) pa
se zoye tangenta kruznice. t n k = {T}
Tangenta t je okomita na poluprecnik r 1I
- tacki T. Prava b i kruznica k nemaju zajednickih tacaka;
bnk = 0.
Sredisnji (centralni) ugao kruznice
Syaki ugao kojemu je yrh u sredistu
kruznice k a kraci ugla sijeku tu kruznicu u
tackama A, B zove se centralni ugao te
kruznice. Kaze se da uglu a odgoyara
kruzni luk AB. Ako su centralni uglovi
53
a i jednaki onda su i kruzni lukovi i tetive koje im odgovaraju
takode jednake. '
Mjerenie uglova
Mjera ugla je dio punog kruga koji je
potrebno da prede krak p da bi se
poklopio sa krakom q. Obrtanje kraka u
smjeru suprotnom smjeru kretanja
kazaljke na satu uzima se za pozitivno, a
u smjeru kretanja kazaljke na satu za
negativno.
Uglovi se mogu mjeriti (izrazavati) u:
1.Stepenima
Pun ugao (cio krug) je 360° ; 1 °=60
1
=3600"
2.Radijanima
q
p
Centralni ugao kruznice kod kog je duzina pripadnog mu
kruzl10g luka jednaka poluprecniku kruznice nazivc.;:no radijan.
360
0
0 180
0
1 rad = --;:::: 57 17'45"; ................ a rad = --. a
21t 1t
o 2n 0 1t
1 ==--rad: ..................................... a =--·arad
360
0
' 180
1t
60° =- fad
3 '
Komplementni (supJementni) uglovi
Pravi ugao je ugao od 90°, a ispruzeni ima 180°, puni 360°. Dva
ugla su komplementna ako je njihov zbir 90°, a suplementna ako
je njihov zbir 180°.
54
a + == 90
0
, a i komplementni
a + == 180
0
, a i supJementni

Unakrsni uglovi (a i a') su jednaki.
Uglovi uz transferzalu
a=a'
ab Pb Y2, 02-spoljasnji uglovi
a2, fh, Yh OI-unitrasnjsnji uglovi
pllg
(Xl i (X2
i P2
Y1 i Y2
0
1
i O
2
SagJasni uglovi i medusobno
su jednaki.
;1
1
ii ;: } N' . . v •
. alzmJemCl1J uglovi i medusobno su jednaki.
Y1
1
(X2
01 i P2 .J
a l i >:2 .
i;2 Suprotn! uglnv! i suplementni suo
YI i
s:. I
01 1 Uz-'
55
U glovi sa para1elnim kracima
q' q
-'-------T--P'
__ 0, P ____ __
pllp' i qllq'
Uglovi sa paralelnim kracima su medusobno jednaki, a=a' i f3=(3'
iIi su suplementni a + a' = 180.0
Uglovi sa okomitim kracima


P' q'
pi .-l P
, I I
q -L q =? a=a
U giov! mnoQ:ouQ:la

Jil'
,
,
,
,
q
/
__ l-" ---P
I
I
I
, I
Pi
a, (3, y-unutrasnji uglovi trougla
a+ f3+y::: 180°
aI, (3', i -spoljasnji uglovi trougla
at +13' +yt =360°
f3' =a+y, at =/3+y, i =a+f3
Za n-tougao:
a
l
+ a2 + a3 + ... + an == (n - 2) ·180° -zbir unutrasnjih uglova,
a
l
+ ai + a
3
+ ... + == 360
0
-zbir spoljasnjih uglova.
56
Za jedan unutrasnji ugao a pravilnog n-tougla (sve stranice i svi
a
__ (n-Z).180
D
uglovi jednaki) vrijedi
n
U gIovi na kruznici
a-centralni ugao nad lukom AB
®
..--....
(3-periferni (periferijski ) ugao nad Iukom AB
B A
Svi periferijski uglovi nad istim lukom su jednaki. Periferijski
ugao nad precnikom (polukruznicom) je pravi ugao (900).
tlr
ugao izmedu tangcntc
i retive
f'/1nogouglovi I
Trougao
('
-=R
2 0
0,+[3+)'+6=180°
tctivni cetvorougao

\ II
/1:'
L/u\
tangentni cetverougao
-Pravougli trougao
a+b-c
---=r
u
(poluprecnik opisane kruznice)
2
(poluprecnik upisane kruznice)
57
2
a =p·c;
2
b =q·c;
lednakostranicni trougao
Raznostranicni trougao
J\
/(1. \
\ /R(
\ "'-
B aYe
p=a.ha =b.hb =c·
222
Cetverolillli
kvadrat
58
_ a r::: a
2
J3
h - - 'V 3 , P = ,0 = 3a
24'
2 aJ3
a+b+c
S=---
2
Ro=-h=--
3 3
1 a/3
fu=-i1=--
3 ()
p= Is(s-a)(s-b)(s-C/l (H
\) , \ Ieronov
obrazac)
= 4a;
a
r =-'
u 2 '
I
0=a",2
P = r ·s
u
p= abc
4R
o
d
Ro=-
2
;1,
& I
pravougaonuk
a
romb
c
I
I
a
romboid
b
im II

I '-._._ I I h
a
jednakokraki trapez
0= 2a+2b
P=a·b
d
R =-
o 2
d
2
= a
2
+ b
Z
7
0=4a
P = ah = °1 ,0Z
2
h
r =-
u 2
1
P=a·h
0= 2a+2b
/
P =ahsina
0= a+2b+d
a+c
P=m·h=--·h
'1
..
m-srednja linija trapeza
59
Centar opisane kruznice je na presjeku simetrala stranica.
deltoid
p= d1 ,d2
2
Centar upisane kruznice je na presjeku
simetrala uglova.
DijagonaJe se sijeku pod pravim uglom.
trapezoid
. D
P=-(h
1
+h?\
2 ~ .
tangentni mnogougao
60
-(mnogougao u koji se moz.e upisati kruznica)
O=a+b+c+'"
O·r
p=-
2
tetivni cetvrougao
-(cetverougao oko kojeg se moze opisati kruznica)
c
a
O=a+b+c+d
o
S=-
2
P = ~ ( s -a)(s - b)(s -c)(s -d)
Broj dijagonala nekog mnogougJa je:
D
") n(n-3) .,
,n = , n-broJ strana.
2
Odnos izmedu stranica i uglova trougla
Naspram jednakih stranica u trouglu nalaze se jednaki llglovi.
Naspram vece stranice je v e ( ~ i . ugao.
Naspram veceg ugJa je veta stranica.
Odnos izmcdu stranica trougla
Dllzina bilo koje stranice trollgla manja je od zbira duzina
ostalih dviju stranice tog trougla a veca od apsolutne vrijednosti
raz]ike drugih dviju stranica.
a<iHc i 3>lb-c I
Podudarnost trouglova (mnogouuiova)
Dva trougla (mnogougla) su podudami ako imaju sve stranice
i sve uglove jednake.
Stavovi 0 podudarnosti tromdova
I stav usn
Dva trougla su podudama ako imaju
podudarnu i dva ugla koji leze na toj stranici.
iednu
J
stranicu
61
II stav SUS
Dva su trougla podudarna ako imaju podudame dvije stranice
i ugao izmedu tih stranica.
In stay SSS
Dva trougla su podudarna ako su 11TI sve tri stranice
podudarne.
IV stay SSU
Dva trougia su podudarna ako imaju podudarne dvije stranice
i ugao naSpralTl vece od tih strana.
Slienost trouglova (mnogouglova)
Dva trougJa (mnogougla) su sliena ako su im odgovaraju6i
uglovi jednaki a odgovarajuee stranice proporcionalne.
c
/ ~ ~ / ~ , a=a'; P=W; Y=Y
!
J "" ~ "-..." a:b:c=a/:b':c
l
" ~ b' ~ a ' " "BC-. AA'B/C'
N (J. ~ "-....'" B,I\' a' B' ~ ' B ' ilfi. '-u
c c'
Dva trougla su sliena :
1.Ako su dva ugla jednag trougla jednaka odgovarajucim
uglovima drugog trougla.
2. Ako imaju po jedan odgovarajuci ugaa jednak i ako su ii11
odgovarajuce stranice koje obrazuju taj ugao proporcionalne.
3. Ako su im sve tri odgovaraju6e stranice proporcionalne.
Odnos obima, visina i povrsina s1i6nih mnogouglova
62
Ako su dva trougla (mnogougla) sliena onda vrijedi:
0:0
1
=a:a
l
=b: b
l
=c:c'
ha:h
a
' =hb:hh' =hc:h,/ =a:a
l
= ...
P: p' =a
2
:a,2= ...
Kruznica i krug
Kruzni luk
Kruzni isjecak
Kruzni odsjecak
0=2rn
- rna
!=AB=--
180
0
Kruzni prsten
0= 2nCR+r)
P = r
2
n
1= [2na
360
0
1'.(
1=-
2
P = (R
2
-r2)n = (R-r)(R + r)n
!
Dio kruznog prstena
na ') 2
I = --. (R - - r )
36(r
I
I, +t,
=-"-::"(R-r)
2
63
POlencija tacke na kruzn iell
A o
-2
OA·OB=OT
eometrijska tijela (povrSine i zapremine
Kocka Prizlna
V=B·
P=2B+M
B-je povl"sina
baze prizme.
M-je povrsin<l
omolaca
tck?1
• I

a
V=a
3
/ 2
P=oa
D=a13
Prnvuugli pJraklupipcd (h. vaJar)
V=abc
P = 2(ab + be + ac)
D=W+b
2
+e
2
Piramida Krnja (zarubljena) piral!lida
64
B·H
V =----
3
P=B+M
B :B} = H;: x
2
H
I
·JB
1
X = JB _.jB;-
Valjak
,
I
I
I
I
I
I
I
:H
I
I
I
... ------i-------
/"""
P = B + M = 2rn(r + H)
V = B . H = r
2
nH
Kupa (stozac)
\
\
H s
P=M+B=rn(r+s)
B·H r
2
nH
V=--3-= 3
Suplji valjak
I
I
I
I
:H
I I
I I
J- ---___-_-_-J_-_: ____ ':"
.r I ,,-- I r .... ,' ,
,; ¥ l.. ______
_________ ---F
P = 2n(R
2
-r
2
)+2nH(R+r)
') 2· H
V = n(R - - r ).
V = nH(R - r)(R + r)
Krnja (zarubljena) kllpa (stozac)
1
P = n [( R
2
+ r
2
+ (R + r)s J
V = n· H 0
2
+ r 2 R . r)
3 ./
Lopla
P = 4r
2
n
4r3n
V==--
3
Pojas iii sloj
P=2rnH
n·Hf 2 "
=6\3P +3Pl+
66
Kalota (kuglin odsjel'ak)
P=n(2rH+p2)
P = 2mH povrsina kape
H
2
n
V = --(3r - H) iii
3 .
V= n.H(
3p
2+
H
2)
6 .
Isjecak
~ ,
f :II "
~ ... ' ....:.',., , ~ r \ ,·-1" \
• I
I
~ ~ )
P==rn(2H+p)
V
· 2 2 H
.=-fn'
3
Suplja Jopta
P == 4n(R2 + r2)= n(D2 + d
2
)
V = 4n (R2 _r2)= n (D2 _d
2
)
3 6
Torus
P == 4n
2
. R . r == n
2
D· d
2 2 n
2
d
2
D
V =2n ·R·r =---
4
67
lracionalne jednacine i nejednacine
JednaCine kod kojih se nepoznate javljaju i pod korijenom su
iracionalne jednacine. Korijen se u tom slucaju uzima sarno
aritmeticki. Rjesavaju se uglavnom "oslobadaju6i", se korijena.
1) Vf(x) = <=> f(x) = g(x) ,ako je n neparan broj.
2) Ako je n paran broj vrijedi = Vg(x) <=> f(x) = g(x) u
oblasti u kojoj je
iii
Specijalno:
i
f(x) < ° i g(x) < 0
= g(X)
<=> ff(x)=g2(X)
19(x) 0
Nejednacine
1) Nejednacina < g(x) (n E N) ekvivalentna je sistemu
nejednacina:
68
!r(x) < [g(x)f"
< g(x) <=> 0
g(x) > 0
3)
> g(x) ¢::}
{
f(X) 0
g(x) < 0 iIi
{
rex) > [g(x)f
n
,g(x) 0
< g(x) <=> f(x) < [g(x)2n+l J
> g(x) ¢::} f(x) > [g(X)2n+l ]
Eksponencijalne funkcije, eksponencijaine jednaCine
nejednacine
Funkcija oblika y = aX (a> 0) je eksponencijalna funkcija.
Osobine eksponencijalne funkcije:
1) Funkcija y = aX je definisana za svako x u skupu R i uz
uslov za baw O<a;i: 1
2) Pozitivna je za svako x (ax> 0 za \:j x E R) .
4) Ako je O<a<l, tad a X1<X2 ¢::? aX, > a
X2
tj. monotone
opadaju6a.
5) i\.ko je x=O, tada je a x = 1 , za sve a>O.
6) Za a> 1 u intervalu (-cc,O) je O<a
x
<l, a za O<a<1 je aX> 1. U
intervalu (0,+=) za a>1 je a
X
>1' a za O<a<l je O<a
x
<1.
69
\ ill
\ ~ i. ______ /_ y=2'
I \ I
i \ :
I \ I
: \. :
I \. I
I ~ - - I
I I'" I
I I '\. I
I I "'" !
I I I
I I ....... I I
I --- - - ~ I
__ L ___ ----:--""1=-:n
-I \ ~
Jednacine
Prilikom rjesevanja eksponencijalnih jednacina najcesce
jednacinu dovedemo na oblik af(x) = ag(x) (O<a:;tl). Ona je
ekvivalentna jednacini f(x)=g(x) .
af(x) = ag(x) ¢::> f(x) = g(x)
Kod eksponencijalnih nejednacina, nejednacinu najcesce
svodimo na oblik af(x) < ag(x) , odakle imamo:
f(x) g(x) {f(X) < g(x) za a> 1
a <a ¢::>
f(x»g(x) za O<a<1
Logaritamska funkcija, logaritamska jednacina i nejednaCina
Funkcija oblika y = loga x (0 < a :;t 1) je logaritamska funkcija.
Osobine:
1. Definisana je za x>O.
2. lmajednu nulu a to je x=l za bilo koju baw O<a:;tl tj.
y = loga x = 0 ¢::> x = 1
70
3. Znak funkcij e
za a> 1: Jogax<O za XE (0,1)
logax>O za XE (1,+oc)
za O<a<l logax>O za XE (0,1)
logax<O za XE (1,+oc)
4. Tok funkcije
Za a>1 funkcijaje strogo rastuca tJ·. x·<x -"-' 10 • I
1 2""""" i gaXj< ogax2
Za O<a<1 funkcija je opadajuca tj. Xj<X2 ¢::> loga
X
l>loga
x
2
Pr. logaritamske funkcije
,
-_ 10 x
:1
1
' -------- - - - ~ .. y!!'oJog I x
1Il
Logaritamske iednacine
r f(x) > 0
Ioga f(x) = log a g(x) ¢:;> i g(x) > 0
If(x) = g(x)
Ako svi I.ogaritmi ,u j ~ d n ~ ~ i n i nemaju istu bazu moramo ih prvo
svestl na lstu bazu Konstecl formulu
1
loga b=---
10g
b
a
iIi
[
fo<a:;tl')
O<b:;tl
1
O<c:;tl)
71
Logaritamskc neiednacine
Nejednacina oblika iog
a
rex) < loga g(x) iii loga f(x) < k .
Vrijedi:
72
ff(x»o
Za a>l loga f(x) < loga g(x) <=> i g(x) > 0
0<£1<1
I f(x)' < g(x)
L • \'
ff(x»O
toga fIx) < loga g(x) ¢=:? i g(x) > 0
I f(x) > g(x)
\. '
Nejednacina loga f(x) < k se uz uslov f(x»O
f(x)<a
k
za a> 1 odnosno f(x»a
k
28 O<a<l.
svodi n£1
ITRIGONOMETRIJA I
Definisanje trigonometrijskih funkcija na pravouglom trouglu.
A e x , ~ ostri uglovi pravouglog trougla.
a b-naspramna kateta za ugao ~ . nalegla za
ugao ex.
L
b
a-naspramna kateta za ugao ex, nalegla za
ugao ~ .
B II c
c-hipotenuza
. naspramna kateta a
Slna= =-
hipotenuza c '
nalegla kat eta b
cos a == =-
hipotenuza c ~
, naspramna kateta a
rga= =
' ~ ' ~ ' , " , ' " kateta b
• A b
Sin!-' =-
c
a
cosp =-
c
nalegla b 1
ctg ex = = :::=> ctg cx = ---
naspramna kateta a tgo:
1z gomjeg se zapaza da za ostre uglove ex i ~ pravouglog trougla
(i za sve komplementne uglove ex i vrijedi:
sin ex = cos ~
cos ex = sin p
tg ex = ctg p
etg a = tg ~
Takode vrijedi
ako je a+p=90°
a
sin cx {' a
--=....:::...=-=to cx'
cos a b b b'
C
cos a
dga=--
sin a
73
a b
tg a . ctg a = _. - = 1 ,
b a
sirla+co;a=l
tg a·ctg a=l
Trigonometrijske funkcije na trigonometrijskoj kruznici
Trigonomrtrijska
kruznica je kruznica sa
centrom u koordinatnom
pocetku poluprecnika 1-1.
y ell! U.
rr2
3rr/2
Znaci trigonometrijskih funkcija po kvadrantima.
I II III IV
sin a + +
- -
cos a +
- - +
tg a +
- +
-
ctg a +
- +
-
Svodenje trigonometrijskih funkcija na I kvadrant (izrazavanje
prcko ostrog ugla (x<900)
90
o
±a 180
0
±a 270
0
±a 360
o
±a
sm +cos ex +sin G.
I
-cos a ±sin (J, ,.
cos
+sin ex. ~
-cos ex ±sin ex. +cos a
±tg Ct.
-
±tg ex ta
+clg Ct. I
+ctg ex
0
.....>..--.....
crg ::L'g ex I
±ctg G. +tg a
±ctg Cl
".' I
----'- -'
74
r
i
I
~
I
Ugao orijentisan u smjeru obmutom kretanju kazaljke na satu
je pozitivno orijentisan +a, a ugao orijentisan u smjeru kazaljke
na satu je negativno orijentisan ugao -a.
Vrijednosti trigonometrijskih funkcija negativno orijentisanih
uglova (pamost i nepamost trigonometrijskih funkcija).
sin (-a) :::: -sin a (neparna)
cos (-a) :::: cos a (pama)
tg (-a) :::: - tg a (nepama)
ctg (-a) :::: -ctg a (neparna)
[Za neku funkciju f(x) definisanu na skupu D kaze se da je:
pama ako vrijedi f( -x)::::f(x) za V XE D
nepama ako vrijedi f(-x)::::-f(x) za \j XE D]
V .. d "h
. nJe nostI tn onometrijskoih funkcija za neke uglove
0
0
rrJ6 1114 rrl3 rr12 1t 3rr12
a
30° 45° 60° 90° 180° 270
0
fi
,--
1
.J3
sin a 0
- -
-
2 2
1 0 -1
2
13 Ii
1
1
- -
cos a
2 2
- 0 -1 0
2
J3
tga 0
-
1
13 3
±oe 0 =Foe
I
13
J3
ctg a ±oe 1
-
0
3
=Foe 0
21t
360°
0
1
0
±oe
,
75
Periodicnost trigonometrijskih funciia
sin (a+2kn)= sin a Funkcije sin a; cos a su periodicne sa
cos (a+2kn)=cos a osnovnim periodom 2n, a tg a i etg ex
tg (a.+kn:)= tg a imaju osnovni period?t.
ctg (a+kn)=ctg a k-je proizvoljan cijeli broj (k=O±1,±2, .. )
Nule trigonometrijskih funkcija
sin x=O za x=kn
n
cos x=O za x::(2k-l)·-
, "
.k
tgx=O za x=lm
n
ctg x=O za -
2
Veza izmedu trigonometrijskih funkcija istog ugla ex
sin a
sina sin a
I --I
cos ex.
tg a
+ I
I ,
vi-sin'" a
ctga
sina
cos a
± Jl-cos
2
a I
I
:J
± I
cosa
cosa
±-;====
-cos
2
a
tg a
+ tga
- I ,
"';1
tg a
1
tga
1 ±_ ctg1q
I
I
---1
+ ctga
-
1
ctgo:
I !
I __
L-___ ________ L-______ ______
76
Adicione formule (funkcije zbira i razlike dva ugla)
sin (ex. ± (3) = sin ex cos (3 ± cos ex. sin (3
cos (ex ± (3) =:: cos ex cos /3 =+= sin 13 sin a
tg ( ex. ± B):::: tg a ± tg (3
, 1 =+= tg ex tg f3
t
' A' ctg ex ctg (3 - 1
'-----
rtga +ctg 13
t '
(
/3
, ctg ex ctg f3 + 1
c g ,ex - ):::: '
ctg/3 -,ctg ex
Trigonometriiske funkcllf dvostrukog ugla
sin 2ex :::: 2sin a cos 0:
• ". 0: 0:
SUI ex :::: ""sm -cos-
2 2
'j , 2 • 2
cos ... 0: = cos 0: - 8m 0:
i 0: 20:
cos ex = --sin -
ctg
2
a -1
ctg 20: = --.::=-.J __
2ctgex
. a II-cos a
sln-=± /
2 V 2
2 2
t
2 ex "
c g --1
CifE a = -__ ..J_, -
a
2
'ex,
ctg-
2
1
'" . 2 a
, - cos 0: = L, SIn -
2
77
cos':':. + cos a
2 2
a
tg-=±
2 l+cosa
a l+cosa
ctg-=±
2 1-cos a
a
lzrazavanje preko tg a i tg 2:
2tgex
sin2a=----
] + tg
2
a
"
1- tg- a
ctg2a=---
2tga
, 2 ex
1 + cos ex = 2 cos -
2
ex
2tg-
sin a = __ -:::Z=--
1 + tg
2
ex
2
2 ex
I-tg -
2
ctg ex = -----'--
ex
2tg-
Z
Transformaciia zbira i razlike trigonometrijskih funkcija u
proizvod
a+[3 ex-[3
sin ex + sin [3 = 2 sin--cos-·-
2 2
. ex:+[3 . 0:-13
sin ex - sm [3 = 2 cos --sm--
')i 'j
... ...
78
B
sin (ex+S)
tg ex: + tg J = .
. cos ex: cosf:)
. R sin (ex-[3)
tg ex - tg f-J = ----'--
cos ex: <.:os[3
cos ex + cos [3 = 2 cos ex + [3 cos ex - f)
2 2
. a+f) . ex-f)
cos ex - cos f) = -2 sm--sm--
2 2
Proizvod u zbir i razliku
sin a sin B = -.!.[cos(ex + f)) - cos(a - f3)]
2
sin ex: cos f) = + f)) + sin(ex: - f))]
2
cos ex: sin f3= ! [sin(a+f))-sin(a-f3)]
...,
cos a cos f) = [cos( ex + B) + cos( a - B) ]
Funkcije visestrukih uglova
sin (a + f3)
a + cto f3 = ----'--
'" e sin a sin f3
t t
A sin (a-f3)
cga-cgl-'=---_
sin ex sin f3
. 3 3' 4·:3
sm ex: = sm a - sm - a
cos3a = 4 cos
3
a - 3 cosa
sin 4a = 8 sin a cos
3
a - 4sin acosa
cos 4a = 8 cos
4
a - 8 cos
2
a-1
3
3tga-tg3a
tg a= 1
I-3tg-a
4tg a-4t
o
\x
tg 4a = e
1-6tg
2
a+tg
4
a
-:! ctg
3
a-3ctg a
ctg _,a =
3
4
ctg4a - 6 ctg
2
a + 1
rtg a = ---==-----=--_
4 ctg '\x - 4ctg a
Stepeni trigonometriiskih funkciia
. , 1 (
sm - ex = - 1- cos 2ex)
2
1
cos
2
ex ='::'(1 + cos 20:)
2
1
sin
3
0: = -(3 sin ex - sin 3ex)
4
3 1
cos a = -(3 cos a + cos ja)
4
1
sin4 a = -(cos 40. -4C08 2a+ 3)
8
"I
cos
4
ex = 40: + 4 cos 2a + 3)
8
RieSavanie pravouglog trought
Rijesiti pravougli trougao znaci odrediti mu sve stranice
ostre uglove.
a . b su duzine kateta
c' duzina hipOlenuze
0: i su uglovi
katete: a=c·sin a=c·cos !3
h=c·sin a
a=b·tg a=b·cig !3
f3=a'ctg a
hipotenuza:
a a b b
C=-'-=--=--=--
p= ac
2
80
a cos cos 0:
';
B
be - B
)=-sina=-tg =-tga;
2 2 2 -
P=-sin2a
2
Pravilni mnogougli
opisane kruznice
Pn-poluprecnik upisane kruznice
s,,-stranica pravilnog n-tougla
r =----
n 180
0
2sin--
n
O-S2 180
0
P = __ n_ctg ----
4. n
Kosougli trougao
r", ( r- \ s-
Po:; ;::: -'-' .-JS + III=- /515 + 2",5
. 4 \ 10 1J \
a, b, c -duzine stranica,
R opisane kruznice.
{)
a j p, y -naspramni ugJovi,
Sinusna tcorema:
iIi
a : b : c = sin ex : sin p : sin y
abc
--=--=-·--=2R
sina sin B sin y
Kosinusna teorema:
2 2 ')
a = h + c - - 2 be cos ex iIi
T
It!
2bc
81
iIi
Transformisana kosinusna teorema
b-c
a=--,
tgq> =
eosq>
a-c
b
--- - .
tgq> =
cos <p
.Jbc
. a
') be ·sm-
.. 2
b-e
I .
2-..)ac '8m-
2
a-c
2-Jab . sin Y
. 2
a-b
C=--,
cos<p
taq> =
b 3-b
Mollweidove formule:
. Y
(a+h) :c=cos-Z-:sm
2
'b) . a-p·co,Y
ta- :c=sm-
2
-·· '-2
Tangensna teorema:
a+p
tg---
a+h 2
h+c
[3+y
tg--
- 2
y+a
tg---
c+a 2
-a---b - --a-=-'-p- ,
to--
b 2
82
b-c
p-y
to--
b 2
--:::----
c-a
-a
tg
2
. a+b+c
UgIOVl u troug]u; s == • p poluprecnik upisane kruznice.
2
. a
8m-- ,
(s-a)(s-c)
sin- ==
2 be 2 ac

cos-- ,
2 be
Y' (s - a)(s - b)
sin -:::
2 ab
P 1!8(8-b)
cos-=
2 V ac
a (S-b)(5-C)
tg-
2
= =
p
P
tg-=
s(s-a) s-a 2
Y _ /'8(S-C)
cos- - 11
2 v ab
(s-a)(s-c) p
s(s-b) s-b
tg.l::: (s-a)(s-b) == p
. 2 S(8-C) s-c
Poluprecnik oQisane kruznice R i Qoluprecnik IJQisane kruznice 0
abc
R= ::: :::--
2sina 2sinp 2siny
s
R==------
4cos ex y
2 2 2
ex . B. Y
p = (s-a) tg"'2 = (5- b) t g
z
= (s-c)tg 2
J(s-a)(s-b)(s-c) . p
p::: • tJ. p= - (P-povrsina)
s s
83
Povrsina trougla
p = b)(s-c)
P
_ _abc (s-a)(s-b)(s-c)
-p·s----=------
4R p
ab ac be
p =-siny = -sina.
2 2 2
P == 2R 2 sin a sin sin y
2 ex y
p == p cto--ctg-ctg.:...
""'2 -2
2, ex B y
p == s tg-tg-t
o
--
2 2 b 2
Veza izmedu trigonometrijskih funkcija uglova u trouglu.
84
ex+f3+y=180°
sin ex + sin + sin y = 4 cos
2 2 2
. ex Y ex+B ex+y
cos - + cos - + cos - = 4 cos --cos --cos --'
2 2 2 4 4' 4
tg ex + tg f3 + tg y = tg ex . tg . tg Y
a, 13 y a 13 y
ctg-Tctg-+ ctg...:.. == eto-·ctg_·ctg-
2 2 2 °2 2 2
Grafid trigonometrijskih funkcija
y
y=l ....... .
y=-l········
sin x=O za x=k1t, kE Z
cos x=O za
1t
x=C2k-l) -, kE Z
2
"
y==ctg x

tg x=O za x=k1t, kE Z
ctgx=O za x=(2k-l) ,kE Z
85
."
Trigonometrijske jednacine
Jednacine kod kojih' se nepoznata javlja kao argument
trigonometrijske funkcije zovu fie trigonometmjske jednaCine.
Rijesiti trigonometrijsku jednaCinu znaci odrediti sve
vrijednosti nepoznate x za koje je jednaCina zadovoljenja.
Kod veceg broja trigonometrijskih jednaCina nastojimo jednaCinu
dovesti na oblik u kome ce sve funkcije biti istog ugla i iste
vrste . U glavnom se five svodi na jednostavne trigonometrij ske
jednacine.
x
y
86
sin x=a
sin x=sin a
xl=a+2kn
x
z
=(n-a)+2kn, k=O,±l,±2,'H
cos x=b
cos x=cos a
xl=a+2kn
x2=-a+2kn,
tg x=c
tg x=tg a
x=a+kn, k=O,±1,±2, ...
ctg x=d
x
ctg x=ctg a
x=a+kn , k=O,± 1 ,±2, ....
Sferna trigonometrija
Duzine stranica sfemog trougla su abc' 1 . f3
'-- , ,lUg OVI a, . , y.
Sferni eksces: 8=a+l3+y=1800.
Povrsina sfemog trougla: P = r
2
nC ( I
r po uprecnik lopte)
180
0
Pravougli sferni trOl!O'ao
to'
(a,b duzine kateta, c duzina hipotenuze, (.{
uglovi) a, JJ naspramni
Neperovo pravHo
Ako se na kruznici oznace dementi
kao na sIici, tad a je kosin us svakoa
- , b
oznacenog elementa jednak proizvodu
k.otangensa dvaju blizih iIi proizvodu
Sl11usa dvaju daljih elemenata.
cos c=ctg a-rtg p=sin (90
o
-b)-sin (900-a)
cos a = ~ t g c-ctg (9CJ"-b)·=sin 0'sin (900-a)
cos (90 -b)= ctg a-etg (90
o
.a)·=sin eosin p
87
I I
Kosougli sferni trougao
sin a sin b sin c
Sinusna teorema --= --=-
sin a sin 13 sin y
Kosinusna teorema za stranice
cos a = cos b . cos c + sin b . sin c . cos a
cos b = cos a . cos c + sin a . sin c . cos 13
cos c = cos a . cos b + sin a . sin b . cos Y
Kosinusna teorema za uglo
ve
:
88
cos a = -cos 13 . cos y + sin 13 . sin y . cos a
cos 13 = -cos ex· cos y + sin ex . sin y . cos b
cos Y = a . cos 13 + sin ex . sin 13 . cos c
Uglovi u sfernom trougl
u
:
. ex sin(s-b)·sin(s-c)
Sln-=
2 sin b ·sin c
a sin s . sines - a)
cos-=
2 sin b· sin c
a sin(s-b)·sin(s-c)
tg--=
2 sin s . sin (s - a)
13 y
Analogne formule vrijede za uglove 2' 2
a+b+c
s=
2
[Analiticka geometrija I
Pravougli koordinatni sistem
y ordinatna osa
Il 2
I
1
·-·----·-·-·-·r A(3,!)
I
-2 .u 0 " x ap,<,cisna osa
/II L-'l i IV
C(-I,-2) :
I .-.---.- ... D(2,.3)
Polarni koordinatni sistem
m/M"'.'
• polar-na osa
x
I, II, III, IV -kvadrant
r- radijus vektor (uvijek
pozitivna velicina)
<p- ugao izmedu pol arne ose i
radijus vektora
Veza izmedu pravouglih i polar-nih koordinata
F---------. M
r
x
Udaljenost dvije tacke
ptavougli KoonJinami
<p = arctg
L
x
x=r cos <p
y=r sin<p
polarni koordilJatni
B(c,,'P,)
c,
89
Koordinate tacke koja zadanu duz dijeli u zadanom omieru
MA
Ako tacka M(x,y) dijeli datu duz AB u omjeru MB = A ,
tad a su koordinate te djelisne tacke,
_ xl - AX2 _ Y 1 - AY 2
X = 1 - ~ ' Y- 1-A
Ako je A>O tacka M dijeli datu duz AB izvana, a za /",<0 iznutra.
• • V' x
1
+x2 _Y1+Y2
Koordll1ate sredll1e dUZl Xs = , Y 2 -
. 2 2
Koordinate tdista trougla. Ako je tacka T (XT,YT) teziste trougla
A(Xl,Yl), B(X2,Y2), C(x}, Y3) onda vrijedi
xl+
x
2+
x
3 . _Yl+Y2+Y3
xT = , YT - 1
3 ~
Povrsina tromda A(Xt,Yl), B(X2,Y:», C(X3,Y3)
P=!\X
1
(Y2-Y3)+X2(Y3 -Yl)+x3(Yl -Y21
2
Uslov da tri tacke Ide na jednoj pravoi
Xl Y1
11
ili
X2 -xl Y2 - Yl
iIi
x2 Y2
1 =0
=
X3 -xl Y3 -Y1
I
X
3 Y3
1
90
Prava i jednaCine prave
+1
eksplicitni oblik y=kx+!
k=tg a
! odsjecak na y osi
1. Ako je k=O imamo pravu Y= 1 (paralelna sa x osom)
2. Ako je 1=0 imamo pravu y=kx koja prolazi kroz ishodiste.
1=0 i k= 1 -simetrala I i III kvadranta
1=0 i k=-l -simetrala II i IV kvadranta
y=O jednaCina x ose
x=O jednacina y ose
Segmentni oblik jednacine prave (preko odsjecaka na
koordinatnim osama)
x v
- + ~ = 1
rn n
111- odsjecak na x osi
n - odsjecak na y osi
91
II'
Implicitni (opei) oblik jednaCine prave
A C C
Ax+By+C =0, k = -"B' t = -"B=n, m =-A"
Normalni (Hesse-ov) oblik
x cos f) + y sin f) - p = 0
Ax+By +C =0
±JA2+Bz
x
x
p-duzina normale na pravu iz izhodista
koji ta normla zaklapa sa
pozitivnim dijelom x ose.
A . B
cos = , sm = /
±VA2+B2
C
-p=--===

p
r=--..:::...--
cos(f) - <p)
p-udaljenost prave od pola (visina)
f3-ugao Roji p zaklapa sa Ox
Prava kroz jednu tacku A(Xl,Yl)
y-Yl=k(x-Xl) k=tg 0:
Prava kroz dviie tacke A(XI,Yl), B(x;?J;;l
92
Ugao izmeciu dvije prave
y
iIi ako su prave u opcem obliku
A1x+B1y=C1 A
2
x+B
2
v=C
2
AIB2 - A?Bl
tg <p = -
A1A
z
+B1B
z
Uslov paraIeInosti dviju pravih
- prave: y=kjx + t 1
y=k2x + t 2 su paraIeIne ako je
0:1 = 0:
2
± 180
0
tj. kl=k
z
iii ako su prave date u opcem obliku
A1x+B1y=C
1
Al = BI iIi
A2 B2
Us]ov okomitosti
kl = __ 1_ iii u oDcem obliku Al = _ H2
k2 BI A2
UdaIjenost tacke od prave
Tacka M(Xl,yd i prava Ax+By=C
d = Ax} +BYI +C
±JA2+S2
d = -(xl cos f) + Y 1 sin - p)
93
Uzaiamni polozaj dviju pravih
prave A
1
x+B
1
y+C
1
=O
Jednacina simetrale ugla
Ako se prave A
1
x+B
1
y+C
1
=0 i A
2
x+B
2
j'+C
2
=O sijeku,
jednaCina simetrale uglova koje one obrazuju su:
A
1
x+B
1
y+C
1
+ A
2
x+B
2
y+C
Z
=0
±JAr+Bi
Znak (+) izmedu razlomaka odgovara simetrali koja prolazi kroz
ugao u kome ne lezi ishodiste koordinatnog sistema, a znak (-) za
ugao u kome leZi ishodiste, iii za prave y=k1x + II i y=k
2
x + 12
koje se sijeku u tacki (xl,YJ)jednacinajedne simetraleje
94
1 -
Y-Yl =k(x-Xl) adruge Y-Yl =-k(X-Xl)
al +a
gdje je k = tg 2
2
Kruznica
Centralna kruznica (sa centrom u
X
2
-l- 2 2
. Y =r
x tangenta u tacki (XhYJ) na kruznici
Uslov da prava v-kx+ # bud' t k V· 2 ')
.J - l e angenta ruZl11ce r (k - + 1) = f2
Opca iednacina kruznice sa centrom u tacki S(p,q)
t
Y
y
q ---'---------Ld \
\ :S(P.q)
. I
iii
I
I
I
I
I
X
2
-l- ') C
. Y - + x + Dy + E = 0
C =-2p,
C
p=--
2
D=-2q
D
q=--
2
Tangenta u tacki (XID::l) 113 kruznici
(XI-P )(x-p )+(y r-Q)(y-q)=r
2
95
U slov da prava y=kx+ t bude tangenta kruznice
(x_p)2+(y_q)2=r
2
Je r2(1+k2)=(q_kp_t)2
Jednacina kruznice kroz tf1 tacke: (Xl,YI), (X2,Y2), (X3,Y3) dataje
determinantom,
2 2
x +Y x
Y
1
2 2
1
xl + Yl Xl Yl
=0
2 2
1
x2 +Y2 x2 yz
I Z 2
1
x3 +Y3 x3 Y3
Polama jednacina kruznice
p, <p -tekuee polame koordinate
Po, <po -koordinate centra kruznice
r- poluprecnik
o
Jednacina kruznice u parametarskom obliku
96
x=xo+r cos l
Y=Yo+r sin t
(t je ugao koji cine poluprecnik r
sa +x)
Polara kruznice
Ako je tacka P(xo,Yo) pol kruznice onda jednacina polare je :
(xo-p)(x-p)+(Yo-q)(y+q)=r
2
polara opee kruznice
XoX - Yoy=r
2
polara centraine kruznice.
Elipsa
Elipsa je geometrijsko mjesto tacaka jedne ravni za koje jc zbir
udaijenosti (1'1 i r2) od dvije stalne tacke FI i F2 (zize iIi fokusi
DW,hJ
elipse) sta1an (=2a) ; fl+fz=2a
gdje je 2a velika osa e1ipse.
AB=2a -velika osa elipse
CD=2b -mala os eIipse
C«(),-b)
,--
FI i F2 -zize (fokusi) elipse
e = -va
z
- b
2
-linearni ekscentricitet.
e
E == - (£<1) -numericki ekscentricitet
a
2b
Z
2p = -- -2izni parametar (tetiva kroz zizu paralelno sa 111a10111
a
osom).
Osna iedn;;tcina elipse
iIi
X,2 yZ
-+-=1
2 b2
a
97
d
"V Ll nckoi tacki M(c,d) cijc su ose
Jednacina clipsc sa src
paralelne koordinatnim osama
2 )2
(x - c) + (y - d = 1
a
2
b
2
Tjemena jednacine elipse
'1 P 2
= 2px--x
, a
Parametarska jedna(:ina
x=a cos
sin t
98
Velika osa na y osi, mala osa na x osi,
fokusi na y osi
Uslov tangencijalnosti
Uslo\' da prava y=kx+! bude tangent a elipse b2xL+a2y2::=a2b2 je :
a
2
k
2
+b
2
=
lednacina tangenle i normale u datoj tacki T(xm) 11<1 elipsi
Cel1traJna eJipsa (centar u ishodistu koordinatnog sistema)

/ I
( I ,/"\1 (XI.Yl)
I! yO
\ C),) \ '"
\ / \ A
\ I /
""-."--. I /

tangcnta
) normala
Pravac Ax+By+C::::O dira
I
. " k" A 1 1 B
2
b
2
C ('
ellpsu a ·0 Je 11..-a-+ . + ::= f
-tangenta
-normala
99
Povrsina elipse
y
Bx
N(x,-y)
Hiperbola
P=nab povrsina elipse
x
BMN=abarccos·--xy (odsjecak)
a
ab x
BOM= -arc cos- (isjecak)
2 a
Hiperbola je geometrijsko mjesto tacaka jedne ravni za koje je
razlika udaljenosti (rJ i r2) od dvije stahle tacke F 1 i F2 (zize) te
ravni stalna (=2a); rl-1'2=2a i rTrJ=2a. Tacke za koje je rJ-r2=2a
pripadaju jednoj grani hiperbole a tacke za koje je rrrJ=2a
pripadaju drugoj grani hiperbole.
2
2
2b .. b 1
. p::::: --, -parametar hIper 0 e
a
Osna (centraIna )jednacina hiperbole.
100
2a -realna osa hiperbole
2b -imaginarna osa
e = ~ a
2
+ b
2
-linearni
ekscentricitet
e ,vk'
E = -, -numenc !
a
ekscentricitet
JednaCina hiperbole sa centrom u tacki MCc,d) i osama paralelnim
koordinatnim osama
1stostrana hiperbola
y ,
"""'" //
' r < ~ > 1 1
x
1nverzna hiperbola
x
x
( X -c)2
iii
Ako asimptote uzmemo za koordinatne ose
tada.ie jednacina is(ostranc hipcrboie
y
a
a
2
xy=-
2
-------+-------+x
\
101
To su prave kojima se grane hiperbole neograniceno pribiizavaju
pri udaljavanJu u beskonacnost.
Koeficijent smjera asimptota .
b
±-
a
y = ± x J
LJ f
h
-(1 ,;. tangenta
)
zadane
y
i' p>o
I __ ______ . iif.
r I ; .. X,y)
I I
10
____
2.. F( -"-,Ol

!
!
p<O r
I .
-------1----1
I I
, I d=2..
I 2
:;
y =
otvorena
tJemenom Ll
OSOI11
y
U ovom
103
Uslov tangencionalnosti
2 2 .
Usiov da prava y=kx+t bude tangenta parabole y = px Je
p=2kt
jednaCina tangente i normale u datoj tacki T(Xl,Yl) parabole
y
-tangenta paraboie
y-Yl= - Y 1 (x - xl) -normala parabole
p
Povrsina odsjecka parabole
y
104
x
4
OMN=-xy
3
I Vektorski racun I
Skalama velicina je potpuno odredena jednim brojem
(temperatura, masa vrijeme, povrsina geometrijske figure itd).
Vektorska velieina (vektor) je svaka velie ina koja je
definisana (odredena) pravcem, smJerOJ11 intenzitetoJ11
(modulom).
--
Vektori se oznacavaju a, b, ... iii AB, MN ... gdje prvo slovo
poeetak vektora a drugo slovo kraj vektora.
p 3 = AB , prava p nosac vektora
13 1=1 AB lintenzitet vektora je
duzina vektora mjerena
odredenom mjemom jedinicom,
Nula vektor: Vektor ciji Je intenzitet jednak 0 zove se nula
-
vektor i oznacava 0 .
Jedinicni vektor: Vektor eiji je intenzitet jednak jednici zove se
jednicni vektor iIi art i oznacava se 30'
Pravac vektora odreduje prava (nosac) na kojoj se nalazi.
Dva vektora imaju isti pravac ako su im nosaci paralelni ili se
poklapaju. Za takve vektore kazemo da su kolineami.
-
b
/
3 i b kolineami
105
Vektori mogu hiti slobodni, vczani za tacku, nadovezani.
---p.
-'
c
~
y
---"!p'
-
a
slobodni nadnvezani vezani za tacku
Smjcr vektora se uzima od pocetne ka krajnjoj tacki i oznacava se
strelicom.
a
pravllo poiigona
(p,j(Jovt'Z! vanje-m)
i vise vektora imaju sti smjer ako imaju isti
pomjeranjem moze
a irn budu sa iste strane
pravi!o il<lfaklograma
-
man.1e a - b se moze posmatrati kao
sabiranje ~ i + ( suprotan
-
vektoru b. (Imaju pravac a suprotan
smjer)
106
Mnozeliie vektora skalarom
Proizvod vektora a i skalara aE R je vektor aa istog prayeD. kao i
vektor a , a smjer mu je isti kao smjer vektora a ako je (1)0, a
suprotan ako je a<O. Intenzitet mu je , a " a I.
Za vektore a i b kazemo da su kolinearni ako vrijedi
b = aa iIi a = ab
Svaki vektor se moze napisati a =1 a I ao .
mnozenje vektora skalarom vrijede osohile
1. 1-a=a
-l·a =-3
3. O-a=O
- -
4. a·O= ()
5 . (a·l3)a = a(13 . ri) = 13( a . a)
6. (a + 13) . a = aa + 13a
7. a(a+ =aa+ab
Razlaganje vektora na kmnponente
-komplanami vektori
tri i vise vektora kazemo da su komplanami ako Ide u
istoj ravni.
komplanami vektori
Dva vektora su uvijek komplanama.
107
Neka su data tri komplanama vektora a , b i r i pri tome vektori
alb nisu kolineami
OC=OA+OB
--
c OC=r, OA=aa, OB=l3b
I
I
I
I
I
I

o A
Relacija r = aa + I3b jednoznacno
definise razlaganje vektora r po
-
nekolineamim vektorima a i b.
Vektor OA je komponenta vektora r u pravcu vektora a, a
-
vektor OR je komponenta vektora r u praveu vektora b .
Brojevi ex i 13 zovu se koeficijenti razlaganja vektora r po
vektorima a i b.
Neka su data cetiri vektora a, b , c
vektori a , b i c nekomplanami.
r, prl tome neka su
108
Relaeija r = exa + I3b + yc
definise razlaganje vektora
r po nekomplanarnim
vektorima a , b ,c gdje su ex,
13, y realni brojevi.
Vektori u koordinatnom sistemu
Neka su data tri nekomplanama vektora a, b , c sa zajednickim
pocetkom u tacki 0, gdje je a prvi vektor, b drugi i c treci
vektor. Ta trojka vektora zove se triedar vektora. Kada su ta tri
vektora uzajamno okomiti, triedar je ortogonalan iIi pravougli.
c
r .
I b
p--
-
a
-
h
lijevi lIiedar desni triedar
-
(smjer rotaeije vektora a prema vektoru b oko vektora c u
smjeru suprotnom kretanju kazaljke na satu je desni triedar).
Z PoIoZaj proizvoljne tacke M u
M, "
"
"
k
"
,
"
,
" M
o y
prostoru odreden je vektorom
polozaja OIv1 koji se moze
predstaviti kao zbir vektora
kolinearnih sa i , j , k
(jedinicni vektori na osama x,
- -
y, z). OMI = xi , OM
2
= yj ,
-
OM3 =zk.
OM = OMI +OM2 +OM3
x, y, z su pravougJe koordinate vektora OM. Prema tome ,
vektor OM , mozemo napisati pomocu pravouglih koordinata u
obliku:
109
-. . ~ -
OM == xi + Y j + zk a njegov intenzitet
--+
Uvodi se obiljezavanje OM == {x,y,
'j' O"'j,,;rJ - 1, A 1'0
1 I sarno Vi tX,y,z J . rU ..
se vektor OM projektuje ortogonalno na koordinatne osc bice:
x=\ OM icosa, Y=i OM !cose, z=i OM Icos
gdje SLl a, ~ , y
koje veklor
gracli sa korespodentnim osama, vrijedi
7
COS- 0(,+
vektora 1m
-
a=
~ \ + cos
2
y = 1
1
J
-- 7 : 1
b=x21 +Y2J+Z 2'Y2,Z2J
kazemo da su jednaki, ako SL! im odgovarajucc koordinate jednake
tj. Xl=Xl. Yl 1:1=Z2'
Linearna vektora
Linearna kombinacija vektora a b je tre6i vektor
pa+qb
-
gdje su p i q
-
a b
11l
su
linearno nezavini kada Je pa + qb:;tO ('ip,q:;tO). 1..1 protivnom
kada postoje
jednaka nuli, daje
broja
aa+ =0
koja
-
za vektore a
b kazemo da su lmearno zavisni.
11 ()
lstovremeno
- B b- 0 .,. - ." 'i ~
a = - ~ ,a:;t lJl a = A b , za A == --
(X a
Cinjenica cla se jedan vektor izraza\ra preko drugog govori da a
-
b imaju isti pravac. To znaci da su dva linearno zavisna vektora
uvijek kolinearni.
Za dva vektora, razlicita od nula vektora, data svojim
koordinatama a={x
1
'Yl,Zl} i b={X2'Y2,z2},kazclllodasu
kolinearni ako
-
a=
- - -
i+Yd+z!k=
tj.
2 '
Za tri vektora a , b , C kazemo su
-
I
' , V
'.;
2 '
+z
=
2
ZaVISl1l
Tada se jedan vektor moze izraziti pomocu druga dva
K_ Y
-. /-' -
a=---b--c iIi
->
a=
a a
linearno zavisna vektora su kompJanarna, i obrnuto.
bi tri vektora bila komplanarna potrebno je i dovoljno da
ZaVISI11.
Primjer:
Primjenom vektora dokazati da se tdisne Iinije trougla ABC
sijeku u jednoj tacki i da ta tacka dijeli teZisne linije u razmjeri
2:1.
III
B
Neka je S presjek tdisnih linija
AAI i BBI trougla ABC.
Dokazimo da tezisna linija CCj,
prolazi kroz S.
Vektori AS i AA 1, odnosno
BS i BBI su medusobno kolinearni, to je
AS=AAAI
--
Posto je AS = AB + BS
dobijamo da je :
Kako je dalje
AAAI = AB + !-!Blh
---. ----+ I-----+-
AAI =AB+-BC
2
( 1 )
( 2) to 1Z (1) i ( 2 )
(3 )
---"" -----'10- 1 --- 1 ----+ ----+- 1 ---I!o- --+ ,
BBI =BC+-CA =BC+-(-AB-BC)=-(BC-AB)
222
-- - --
Jer Je AB + BC+ CA = 0 odakle je CA = -AB -BC .
Prema tome jednakost ( 3 ) postaje
( !-! 'J- ( J" !-! ,-
l
' A+--l AB+ .---IBC=O (4)
2 2 2)
Posto su vektori AB BC linearno nezavisni, jer nisu
kolinearni, to iz ( 4 ) slijedi
112
odakle je :

2
A !-!
---=0
2 2
2
!-!=-
3
Skalarni proizvod dva vektora
B
b
o
i
I
I
I
" I
, I
" I
'I

I '
1 "
A
- -
pr j)a = I a Icos(a,b) projekcija
vektora a na vektor b.
pr ab = I b Icos(a,b) projekcija
vektora b na vektor a .
Kako je cos(a, b) = cos(b,a) onda se skalarni prizvod moze pisati
i u obliku a· b = I a I prab iIi a· b = I b I prba
Za ugao izmedu dva vektora vrijedi
L
a
a·b>O
cos(a,b) > 0
a
a·b <0
cos(a, b) < ()
_ - a·b
cos(a,b) = --_
lal·lbl
b i
b,
-
a
a·b=()
cos(a,b) == 0 jlj a == 0 iii b == ()
113
okomitosti dva vektora .Ie da je njihov skaiarni prizvod
-. - a· b
cos(a.b) = --_-
. I iii ·1 bl
Kako je ) .
Skaiarni proi dva vektora ima osobine:
a·b=b·a
- I 7 -; -;
I a I = V xi' + yj + Zl
3.
Vektorski
.-
-
a b
-- "-
c=a b
rtovoln
k i b
c== xb
Inatnom SJ
-+ ~ . 2: +
b
-I
-, +
c:
-.
c
--<- -.
'k ==
., -
a b=!ailhl
-
, (. ort
m
v ]ma
no
1.axb=O
x
a(a>(
11
5. Ui + b)x c = (ax c) + (b x c)
6. axa=O
Ako su vektori a i b dati svojim koordinatama u Dekartovom
pravouglom koordinatnom sistemu:
..... _..... ..... - --<"
a=x1i+Yd+zlk , b=x2i +Y2j+z2
k
tada se njihov vektorski proizvod moze napisatiu obliku
simbolicke determinante
- - -
i j k
-
axb=
xl Yl
Zl
X2 Y2 Zz
I
- -
pri cemuje i . i =
J
j=k·k=O
....... -+ -.. -+ -- --<.
i·j=k, j·i=-k, j·k=i, k'j=-i, k·i=j, i·k=-j
Mjdoviti proizvod tri vektora
Neka su a, b, c tri nekomplanarna vektora.

x b /// //')'
,..-" / ,,','
.-:------/---------------;''' "
... ,' -
C " "",'"
h b " /' , ,
,/
--_.//
a
Pod mjesovitim proizvodom ta tri
vektora podrazumjevamo skalar,
(axb)·c
koji je jednak zapremml
paralelopipeda konstruisanog nad
tim vektorima i to sa znakom +
ako vektori Cine desni triedar, a
sa znakom - ako cine lijevi triedar vektora.
116
Po,(rsina baze paraJelopipeda je I a x Ii i a algebarska vrijednost
njegove visine h, koja odgovara ovoj bazi, je projekcija vektora
c na vektor axb ,paje :
(axb)·c =/ axb He Icos (iixb,c) =1 axb I prUXbc =Rh=V
Osobine mjesovitog proizvoda tri vektora
1. Ciklickim pomjeranjem vektora u mjeSovitom proizvodu,
vrijednost tog proizvoda se ne mijenja, tj.
2. Mjesoviti proizvod je jednak nuli ako:
jedan vektora iz proizvoda nula-vektor
b) su ma koja kolinearna
c) su vektori komplanarl1l.
Ako su vektori ii, b i c dati pravouglim koordinatama:
onda je njihov mjeSoviti proizvod
YI
yz
Y 3
-
c=
117
IAnaliticka geometrija u prostoru
Pravougli koordinatni sistem
Polozaj tacke je odreden sa tri
pravougJe koordinate T(XI,YI,zd
Rastojanie dvije tacke u prostoru
r
I
I __ :!.i(Xl.Y2.Z1)
)-
I
TT1=
Koordinate tacke S(xo,xQ,l:Qlioja datu duz T
j
T 2 dijeli u datom
omjeru A
v --Y---
.,0- I-A
Ako je I\, > 0 tacka S je izvan duzi TIT 2' a ako je ),,<0 tatka S je
na duzi Tl T 2 .
118
Koordinate sredista duzi
Povrsina trougla u prostoru
z
X
Yl 1[
I" 1 ., 1
PI = X2
Y2
1 , P
z
=
Y2
Ix 3 Y3
1
Y}
Za12remina tetraeclra u prostoru
zl 1
[Zl xl
11
Zz 1
P3 = Izz x2 11
z}
1/
/Zj x
11
I -
3
119
Ravan u prostoru
Opsti oalik jednacine ravni
+By+Cz+ =0
C konstante (koeficijenti)
N={A;B:C} - normajni
vektor ra vni
Ako su neki koeficienti jednaki nuli mogu6i su ovi slucajevi;
1) Samo jectan koeficijent jednak nuli
c)
d)
f)
+ + =0
+ +
:::::0
+ + =0
+
,
=0

+
+
By+
=0
=0
=0
+D=O
+ =0
+ ==0
ravan kroz ishodiste
ravan paralelna osi
')'l'"'ljelpa osi
1- '- 1. (---- "jL "
' I
na
paralelna osi na
nuli
sadrzi Z OS11
saddi y osu
x osu
paralelna ravni xOy
paralelna ravni xOz
Daralelna ravni vOz
, "
na
UsIov paralelnosti i okomiwsti dviie ravni
Za dvije ravni
A v+B,"-,- z'
I'" 1." "'
B
+c
1 B1 C
1
--=-::::
A2 C
2
paralelne
C
---I
:=:---=
C
poklapaju se
x 'v z
, ,
7'---;--=
, m
=0
I' :.:::..,-
:::: '-'-- n::::: ---
A B
3) Tri koeficijenta jednaka nuli 2
(Ct:O) ravan xOy ,J' , .3
b) A=C=D=O By=O (8#)) ravan zOx
c) B=C=D=O (A:;t:O) ravan yOz
=0
120
vrijedi
tc
121
Parametarske jednacine ravni
x = Xl + Aal + I-lb
1
Y=Yl +
Aa
2 +ll
b
2
Z = Zl +
Aa
3 +l-lb
3
Rastojanje date tacke od date ravni. Tacka M(Xl,Y1Zj).
lAx} + BYl + CZ
1
+ DI
d = - ' - - ~ = = = = - - - ' .
JA2 +B2 +C
2
U gao izmedu dvije ravni
Za ugao izmedu dvije ravni lIZima se ugao koji zaklapaju njihovi
normalni vektori.
presiek tri ravni u jednoj tacki
Tri ravni
lX+U1y+
2x+H +
+H +
z+ =0
+ =0
imace za presjek jednu tacku ako je determinanta sistema njihovih
jednaCina razlicita od nule, tj.
122
Prava u prostoru
Neka prava ! u prostoru, moze biti odredena kao presjek bilo
koje dvije ravni koje tom pravom prolaze. U tom slucaju na
pravoj tIde sve one tacke prostora koje leze u obje ravni.
A1x+H1y+C1z+D
1
=0; Nl =={A1,B1,C
1
}
Azx+BzY+Czz+D
z
==O;N
2
=={A1,B1,C
Z
}
Taj sistem predstavlja opsu jednacinu prave.
f
Or---__________ +y
a ={p,q,sl= N
J
xN
2
x
a -vektor pravca prave i
Parametarske iednaCine prave
Kanonski oblik
x = xl + !'P
Y = Yl + Aq
Z = 'l1 + AS
lednacina prave kroz dvije dateJacke
p q
s
123
X=
X-Xl =J-:rL= Z-
Z
1
XZ-Xl YZ-Yl Z2--1:1
U gao izmedu dvije
ugao
njihovih vektora
=
Realna funkcija realne promjenljive
Neka su D i V skupovi realnih brojeva i f j
presJikavanje skupa D na simp \1, Tada piscmo y=f(x), XE
i kaZemo da je Y jednoznacna funlccija od rcaine promjenljive x,
Promjenljiva x zOVt: se nezavisno promjenljiva a y
promjenljiva. Skup D se zove definicioni sImp (dornen) iii
definisanosti funkcije y=f(x} a V .
U najjednostavnijim
zatv(;reni
a one
za
sana za
\
} .
XoE Z3
f( zove se
, nula funkcije je presjek funkciJc sa x-osom,
1
v
f
y=ax
2
+bx+c
2a
x
x
iinearna funkcija kvadratna funkcija
r
x
y = log" x ,0 < a < 1
eksroncncijalna (nema nub)
Osobine funkcija
Za funkciju f(x), definisanu u intervalL! (-a,a) kazemo da je :
-parna ako je f( -x)=f(x) za \;/XE (-a,a), (grafik simetrican u
odnosu na y OSU)
ako je
odnosu na ishodiste)
126
za (grafik simetrican u
neki primjeri:
y
-x x
i i
pama parna
y y
Ogranicenost
Za funkciju f(x) kazemo da je ogranicena ako postoje brojevi
m za koje vrijedi
+Y
I
m=O
y=a'
(1<a'
ogranicenu odozdo
m:S;f(x):S;M, \;/XE D
t
Y
I
I y=l
x
/l

I y=-l
m=-j i M:=J
-J:>sinx::::l
ogran iccnu i odozdo i odozgo
127
Periodicnost:
1
funkci ispunjava uslov:
, ((J) konstanta :;;::0), 'dXE
da odicna sa periodom 0.1 NajmanjQ pozitivna
ill za ) zove se
Tl-OSnOVfl1
kTt- period
Tok funkcije (monmonost)
Nekaje Xl<X2, Xj,X2E [a,b]cD . Ako vriJedi:
a) f(XI)::5:f(X2), funkcija je neopadajuca
b) f(XI):::::f(xz), funkcija.ie nerastuca
c) f(XI)<f(Xl), funkcija je rastuca
d) f(Xl»f(xz), funkcija je opadajuca
na intervalu [a,b].
funkcije koje zadovaoljavaju . gornjih uslova kaz.emo
da SL! monotone.
f:
a) 'dyE B je sl
se
Za 'dx I,XzE vrijedi' x
(nema ni jednog elementa u skupu B na koji se preslikavaju
iii vise elemenata skupa Je
Ako je funkcija sirjektivna injektivna onda .W ona
bijektivna.
Bijektivne funkcije imaju svoje inverzne funkcije.
Neka je f : A ~ B bijektivna funkcija.
lednacinom y=f(x) definisano je y kao funkcija ad x,
Aka ovu jednaCinu rijesimo po x dolJicerno x=<p(y).
Ako u jednacini x=<p(y) zamjenimo slova x i y dabi(:erno funkciju
y=(p(x) koja je inverzna funkciji
sa fl(x),
) i ona se 'cno ozr-2lCaVLl
Grafici inverznih funkciJ'a su simetricni U odnosu na nravu v=x
, , ~
(simetrala I i III kvadranta).
Primjer: Datoj funkciji f(x)=2' naci inverznu funkciju.
129
lednacinu y=2
x
Ijesimo po x i dobijemo x=log2Y·
'I 'dobiJ'emo y=log
2
x. To je inverzna fmkclJa, Prema
s ova x 1 y, , ." [1' ) I '
tome, datoj funkciji f(x)=2
x
inverzna Je funkclp (X = Og2
X
funkcije trigonometrijskih funkcija
lnverzne funkcije trigonometrijskih funkcija zov,emo.. '
cikJometrijske funkcije. Kako 'V"
bijektivne n3 svojim oblastima defimsanostl mozemo se og,amcltJ
r rc rc l ' ", 1 [0' rcl
" t rval l-- - sa sinus 1 tangens 1 mterva. '"
na zatvorcm 111 e 2' 2 J .
sa cosinus i cotangens na kojem zadovoljavaju uslov bijekcije pa
potrazimo njihove inverzne funkcijc.
rc
Z
'11"11-1C) na nrimj'cr Ja ie za ugao a =-;-- :
--' u '>-- .f . t)
rc 1
6 2
1
jednak
2
130
sada pitanje koliki je ugao Ciji jc sinus
1
To pisemo arcsin - =? To je inverzna operacija od trazenja
2
sinusa a funkciju y=arcsin x zovemo inverznom funkcijom
., . . I [ 7t 7t] D f' ,
funkclJe y=smx na ll1terva u - 2' 2 . omen .unkciJc
x je (-1.1) a njen kodomcn je [ - , l
Mozemo posmatrat i funkciju y=Arc sin x ciji je domen [-1,1] a
kodomen (-oc, +oc) koja je beskonacno muHiformna (beskonacno
viseznacna) ,[jednoj vrijednosti nezavisno promjenljive x
odgovara beskonacno mnogo vrijednosti y] ,
y=arcsin x je luk hive y=Arc sin x koji se zove glavna
vrijednost funkcije. Slicno se definisu i ostale ciklometrijske
funkcije.
Grafici ciklo
I I I
I I
I nr'---'
12

1)--- -il
, I
I \1
Y= Arcsin x"
131
y
tg x
132
.-. .;...
------ - - -- "'1/

x
",Y
I
In
------l;- -------


------1 2 ------
y=:uc X
-------
x
... y
______

2
X ..
y=arc ctg X
Y=Arc ctg x
Osnovni odnos izmcctu ciklometriiskih funkcija
sin(arc sin X)=X, XE [-1,1] ; arc sin (sin x)=x, XE[-!!-,!:l
2 2J
cos(arc cos x)=x, XE [-1,1] arc cos(cos x)=x, XE [0,11:]
tg(arc tg x)=x arc tg(tg x)=x,
(
11: 1!1
XE - 2 '2- J
ctg(arc ctg x)=x arc ctg(ctg x)=x, XE ( 0,11: )
Veza izmedu ciklometrijskih funkcija istog ugla
,----
arc sin x = arc 1 - X
2
== arc

xEl-l,lj
. r---] 2 X r 1 1J
arccosx=arcsmv·-x =arcctg .--' XEL-,
1
arc tg x = arc ctg- = arc
x
I 2
-V 1- x
133
Zbir ciklometrijskih funkcii'!
. n
arcsmx+arccosx =-
2
IT
arc tg x + arc ctg x = -
2
Ciklometrijske mdova
arc sin (-x)=-arc sin x
arc cos cos x
134
arc x
arc ctg (-x)=n-arc rtg
[Granicne vrijednosti funkcija ,
Neka je £>0, proizvoljno mali broj, a konstanta i x promjenljiv
broj. Ako je Ix-al<£ kaze se da x tezi ka a i pise . Ako je x<a
i vrijedi Ix-al<£ kaze se da x tezi ka a sa lijeve strane i obiljeZava
Aka je x>a onda x tezi ka a sa desne strane i obiljeZava
x-ta+O.
Kaze se da funkciJa f(x) tezi ka A (r(x) -t ) kad x tezi ka a
(x-ta) iIi da je = A , ako za rna kakav proizvoUno
broj £>0 postoji broj 0::::0(£»0 takav da je
If(x) - < E Cirn je IX-31<0,
A-granicna vrijednost funkcije u tacki x=a.
Ako postoji lim == - 0) kazemo da funkcija irna .,
X-l-U-O
gmicnu vrijednost za x=a i ako f
+
ima desnu granicnu vrijednost.
Da bi postojala granicna vrijednost funkcije u x=a
potrebno je i dovoljno da je, za svaki niz Xli za koji Xn---7a, kad
n-t=, !1 ) ==
x-..,.oo
u x==a 1j
= B tad a
1) c·f
2) [f(x) ± g(x)j= ± lim g(x) == ± B
X-)ll X-l-a X-l-U
135
3) lim [f(x), g(x)]= lim f(x)' lim g(x) = A, B
.
f(x) lim f(x) A
4) lim --= (B i= 0) i g(x)i=O
g(x) lim g(x) B
r ] Iimf(x) A
6) Hm LCf(X) = Cx-,u = C

7) f(x)]= 10gb f(X)] = 10gb A
8) if(x) = f(;) = fA
Neki primjeri granicnih v!:ii.Ydnosti
136
(broj 718.,.)
in
+-) = e,
n ->00 n
-1
x
a =
a
ex: za a> J
1 za a = 1
o zaO<a <1
lim a x = {+ ::

o za
O<a<l
a=l
a>l
{
+ oc za a> 1 }
lim log
a
x =
.-ex: za O<a<l
Xfi
Hm -=0
aX
I
' loga x
1m
XU
n
lim

(a> 1, n EN)
I
' sin x
lm--=l,
X
w' sinkx k
11m =,
lim sinkx =
X mx In
I' sinx "
dm--=u
X
I' tgx 1
dIll --= ,
X
] n
lim arc tg = - ,
x 2
Neprekidnost funkcije
Hm tgkx
X->O ill m
1 1t
arctg-=--
x 2
Za funkciju kazemo da je neprekidna za x=a ( iIi u tacki
a) ako su ispunjeni sljedeci uslovi:
1) Postoji vrijednost funkcije za x=a: f(a) (definisana za x=a)
2) Postoji lijeva i desna granicna vrijednost za x=a tj f(a-O) i
f(a+O),
3) Lijeva granicna vrijednost, desna granicna vrijednost i
137
vrijednost funkcije u tacki x=a su medusobno jednake tj.
f(3 - 0) = Hm f(x) = f(a) = lim = + 0)
x ---7 a - () X ---7 a-l. 0
Ako je funkcija neprekidna za svako xE (a,b) kazemo da je
neprekidna na intervalu (a.b).
Ako postoje konacne vrijednosti f(a-O), [(a) i f(a+O) i ako
medusobno nisu jednake tacka a se zove tacka prekida prv'og reda
(inaee su prekidi drugog reda).
Funkcija f(x) je ravnomjerno neprekidna na nekom skupu
za svako £>0 postoji da za ma koje
IXI => If(x!
138
se za
D.x-prirastaj argumenta x
r
I
01 /
I I
, /
I !
/
11 x,J
Prava Ax+By+C=O,zove se
aSlmptota krive y=f(x), aka ima
osobinu da rastojanje tacke koja
se krece krivoj y=f(x) od te
prave teze nub x iii y
beskonacnosti.
Vertikalna asimptota
Horizontalna asimptota
Ako postoji broj a takav da ie
.1
Hm f(x) == too onda je prava
X---7a±O
x=a vertikalna asimptota .
;;;; _____ ::::::::--- .... ---=t:;::::::::::::::::::::::::::. y=h Ako postoji broj b taka v da je
~ f(x) = b , onda ie prava
X-t±oa J
y=b horizontalna asimptota.
Kosa asimptota
Ako postoje
. f(x)
k = hm ~ , k ; t : O k;t:±oc
i n = lim [rex) - kx 1 ond" .l.e
fl---t±oo J ' d a. _
prava y=kx+n kosa asimptota.
139
IDiferencijalni raCUll
Izvodi
y

/
Xi
Ako se argument x, funkcije y=f(x) promjeni od x=x! do X=Xz,
onda se razlika LlX=XZ-XI naziva prirastaj nezavisno promjenljive,
a razlika Lly=f(Xl+LlX)-f(Xl) prirastaj Kolicnik Lly zove
LlX
sc srednja brzina promJcne funkcijc y=f(x) na intervalu
(Xj,Xl+Llx).
G.cometrijski, kolicnik ' predstavlja koefieijent pravea sjecice
s povucene kroz tacke Mj[XI,f(Xl)] i IVIz[x2,f"(X2)].
Lly
ks =tgp=-A-
L.l.X
Granicna vrijednost kolicnika LlY , kad LlX-'tO (kad se tack a M2
LlX
pribli.zava tacki M
1
; M
2
-'tM
1
) ako postoji, naziva se prvi izvod
funkcije y=f(x) u tacki X=Xl, j obiljezava se y'. Znaci da je:
140
, I' Ll v
y=
t.X-70 LlX
U proizvoljnoj tacki x prvi izvod je
y,=d
y
= lim Lly = lim f(X+LlX)-f(x) =f'(x)
dx t.X-70 Llx t.X-70 LlX
Geometrijsko znacenje prvog izvoda je: y'=tg a=k
t
, gdje je k
t
koefieijent pravca tangente na krivoj y=f(x) u tacki x.
Da bi postojao f 'ex) potrebno je (ali ne i dovoljno) cia funkeija
bude neprekidana.
Ak
. f k" f' k' ,. f(X+LlX)-f(x)
'0 Je un elJa y= (X) nepre rldna a Hm .. = too
c,.X-7() LlX
onda kazemo da funkcija ima beskonacan izvod u tacki x, a
tangenta u tacki x je okomita na x osu.
Ako je f I(X)=O tangenta u tacki x je pnralelna sa x osom.
Osnovna pravHa izvoda
Neka je c konstanta, u=f(x) i v=g(x) funkcije koje imaju
tada vaze praviJa
1) c/=O (izvod konstanteje nula)
2) (c -u)'=cou'
3) (u ± v)'=u' ± (izvod zbira iIi razlike)
4. (u ·v)'=u'v+v'u (izvod proizvoda)
(izvod kolicnika)
141
Tabela izvoda osnovnih funkdja
FunkciJa
y-c
y-x
y-kX+m
I y=sin x
y=cos x
y=tg x
y=ctg x
y=arc sin x
i
y=arc cos x
I
y=arc tg x
r
I
y=arc ctg x
y=a"
y-e"
- - ,
142
, 1
y=--
2Fx
I y'=cos x
y'= -sin x
, 1
y:::---
. ')
cos
M
X
1
yf::: __ _
• • 2
SIn x
f 2
-VI-x
, 1
Prvi i Z v 0 d
(x> 0)
I
- ~ - - - - - - - · I
I
(Ixl < 1)
I
y=-
I 2
'\II-x
I
1
I ---
")
I
l + x ~
1
----
I
1 + x
2
y'=axlna
~
j(=e
x
I
Funkcija
!
y=Iogax
)oga e
x
y=ln x
I 1
y=-
x
y -sh x
I
=.r>h
y _ x
y-chx
y':::sh x
0/
y=th x
I 1
Y=--
2x
y=cth x
I 1
y=---
sh
y=Ar sh x
1
y=Ar cn x
Jx2--1
y=Ar th x
I
1
y=
I-x
2
y=Ar cth x
I
y=-
1
l-x
2
Izvod slozene funkciie
Je
gdje
(
P r v i izvod
-----
Ixl<l)
( Ixl>!)
"I
I
i
I
I
i
i
I
I
I
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~
imaju izvod tada .
=
143
hvod funkcija koje nisu eksplicitno zadane
1) lzvod inverzne funkcije
f( ) \lj"l'J'edl' y'(x) ..... O, onda J'e za nJ'oj; Ako za neku funkciju y= x, -;-
inverznu funkciju x=f (y):
I 1 1
x =-=--
Y dv
,J
dx
2) Izvod implicitne funkcije
lednacinu F(x,Y)=O treba diferencirati po x smatraju6i da,
funkcija od x i iz tako dobijene jednacine na6i ,tj treba flJesltl
jednacinu 0 po
dx
Primjer:
2 0
x-+y -2x=
2x+2y·y' -2=0
2-2x J-x
::::} y' = =
2y y
(y:;t() )
Primjedba: OVdjc izgleda kao da je i funkcija od dvije
nezavisno promjenljive x,y. Medutim to je same prividno jer
, .. 2 2 ') 0
izmedu x 1 y postO]1 veza x + y - .... x = ,
3. lzvod funkcije date u parametarskom obliku
Ako je y funkcija od x zadata posredstvom parametra t:
dy
x=f(t)
Y dt
tadaje =-= d
v
• .1\\
x
dt
144
Logaritamski izvod
Logaritamski izvod funkcije y=f(x) je izvod od Iny, tj,
(Iny)' = r = f'(x)
y f(x)
Diferencijal funkcije
t
' f "d' f') , 0
un = '(x) vnJe I = '(x +E gdJe Je E----'1
Ll.x-+O Llx
kad Ako izrazimo Llf(x), imamo:
(x) = f . Llx + EL1X
Izraz . zove se difemcijal funkcije i oznacava

kako je prirast argumenta jednak diferencijalu argumenta imamo
dy=f '(x)dx iii dy=y'dx
odakle imamo v' = dy pa sc pry! izvod cesto nazi va
dx
ditercncijalnim kolicnikom, raCUll sa izvodima zove se
diferencijaln! racun a trazenje izvoda zovel11O
Geometrijsko znacenje ciifercncijala
1z pravouglog trougla
MNP: tga= -- .
NM=L\X=dx;
imamo Y' =--
PN Id I Z' "
'l=Y x=c y. naC1
diferencijal je prirastaj
duzi tangente.
145
lzvodi viSeg reda
lzvod viseg reda funkcije y f(x) se definisu postupno
y(ll) = (v(n-l))' npr. yU=[yT
:r'rimjena izvoda u fizici
Ako se materijalna tacka krece po Ox OSl
koordinate x=f(t) tada je u trenutku t:
u trenutku t 1ma
~ x dx
brzina v = lim -- = -
ubrzanje
kretanje
brzinom
i ug:lovnim ubrzanjem.
L· •
y
1
L'l.1--t() L:J.t
d
-=--
2
CVfstOg tijela karakterise se ugiovnom
• L:J.<p
W= hm -.
L'l.1--t() Llt
L:l..w
£ = lim -- gdje (fl
LIJ--tO
krive u tacki
tangenta y - = f'
normala v-v, =----
,. ,. > f!
Duzina normale
=
rotacije.
2:
Duzina subtangente PT = I ~
IY i
Duzina subnom1ale PN = Iyy'l
U polamom koordinatnom sistemu
Ako je p=f(x) jednacina u
polamom koordinatnom sistemu, p
ugao izmedu potega OM i tangente
MT,ondaje
Neodredeni
Lopitalovo pravHo
') N . "- .. bl" O. 00
1 eoareaem lzraz 0 Ika - i _
o 00
p
p'
Ako su funkcije ·1 cp(x) beskonacno male iii beskonacno
I
·, . 1 . f(x)
ve Ike za x-)a, tJ. a1(O Je --. kad x-)a neodreden izraz
cp(x)
0 00
- iIi tada
0 00
i kad
I\;loze postojati
. f(x)
hm---=
f' (x)
x-."a cp(x)
X--til <p'
postoji lim -,,--:-'
X--tll <p tX}
= -- a da ne postojl
cp(x)
1
2) Neodredeni izraz oblika O·oc i oc-OC
Ako je lim f1 (x) == 0 lim f2 (x) == 00 onda proizvod f
l
(x)·f
2
(x)
x-ta X-t8
f1 (x) . 0 '.) ili f
2
(x) (tip ~ ) .
[reba napisati U obliku 1 ( tip 0 1 00
f
2
(x) flex)
U slucaju OC-o<:, treba izraz f
I
(x)-f2(x) transformisari U oblik
r f
2
(x)l
f
1
(Xll-
f1
(x) J'
Ako je lim f
2
(x) := 1 tada je neodredenost svedena na prethodni
X-t3 f} (x)
siucaj.
3) Neodredeni izrazi oblika 1 =,
()
=
Prethodnim logaritmovanjem
svode se na oblik 0·=.
izraza
y
funkcije
Tacke krive linije ) u kojima je
tangenW paralelna sa osom Ox
nazivamo stacionarnim tackama .
Ci" tangente sa
+x
stacionarnim
tackama cx=O te swcionamih
tacaka dobijamo rjesavanjem
jednacine f (potreban uslov da
kriva ima ekstremnc vrijednosti).
148
fma1110 tri vrste stacionamih tacaka.
a
- 0 +
3) r / f
I
/M A:
- - ~ - - ~ ; I - ~ - - - -
-iL
' : i j' :tga!>o
, I I 1
I
, : i I ! tga, > (J
i : / : -
'UI ! 11 (Xl i
- , y >
a r
I
~ y
+ 0 +
Ordinata stacioname tacke
veca od okolnih ordinata,
kazemo da kriva U 10j tacki ima
maksimu{11. U ovom slucaju
prvi izvod je lijevo ad
stacioname tacke pozltlvan, U
stacionamoj tacki je nula , a
desno je negativan.
Ordinata stacioname tacke
manja od okolnih ordinata onda
je ta tacka minimum funkcije,
Lijevo od stacioname tacke prvi
izvod je negativan, u stacionar-
noj tacki 0, a desno pozitivan.
Lijevo od stacioname tacke
ordinate manje od orclinata
stacioname tacke, a desno veee.
U ovom slucaju stacionama
tacka se zove prevojna iIi
tacka infleksije.
Lijevo od stacionarne tacke
izvod Je pozitivan, U
stacionarnoj tacki je Hula, a
desno opet pozitivan.
149
Lijevo od stacioname tacke
ordinata je veta od ordinate
stacioname tacke a desno
manja. Takoae prevojna tacka.
Lijevo od stacionarne tacke
izvod je nega[ivan, U
stacionamoj tacki nula, a desno
takode nagativan.
U prevoJ111111 tackama laiva mlJenp konveksnost. Sva ova
razl1lmranja mozemo sematski prikazati.
x a-£ a a+E
I
+ 0 y !
- max
I
v - 0 + mm
;i
+
I,
u + prevojna tacka
.:l
- 0 - prevojna tar:ka
Drugi nacin za ispitivanjc ekstrema funkcije je pomocu drugog
. 1
lzvoaa.
RjeSavanjem jednaCine f I(X)=O dobijamo apselse stacionarnih
tacaka.
U tacki x=a kriva ima
m(a,
U tacki kriva im3
ako f "(b)<O;
150
Ak? j: za neku apscisu C drugi izvod takode jednak nuli pitanje je
pa traze vrijednosti slcdecih izvoda. Pri tom, ako je
prvl lzvod kOJl je razliCit od nulc, parnog reda, funkciia ima
vrijednosti ito: maksimum ako je on manji od" nule i
mmumum ako je ve6i od l1ule. Ako je prvi izvod koji je raz!icit od
nule neparnog reda funkcija ima prevojnu tacku.
Crtanje £!rafika.
Prilikom crtanja grafika funkcije potrebno Je ispitati sicdece
osobine funkeije:
1. ObIast definisanosti funkcije
A(x)
-- .
>0
Ponasanje funkeije na krajevima oblasti definisnosti (dcsne
Iijeve graniene vrijednosti, asimptote ako
3. Nule funkeije f(x)=O
4. Znak pamost, nepamost, periodicnost.
5. Ispitaju se stacionarne tacke '(x)=O)
6. Intervali 1110notonosti
opadajuca)
f I(X»O rastucCl, za f
7. Priroda stacionarne tacke. Ekstremi i prevojne tacke
. . f
m1l11lTIum, <
8. Intervali
i konkavnosti
(Kriva je na intervalu konkavna ako je f
imervalu, a konveksna ako je f If(x)<O)
na tom
Na osnovu gore navedenih osobina efta se grafik funkcije.
151
je u nekom intervalu
funkcija funkcije
Tabela osnovnih integrala
I
I l. f dx=x+C
I
I
I fdx I I
I I
2.
I
--;- = Inlx! + C
I
I
I
'")
f x
u
+
1 I
J. . '\fUdV - ' C
,
~ ".----j- n:f: I
!
. n+1 I
I
I
f 1 11+x'
!
!
4. !
I
=-In-- +(' i
I ! 11 ') " "--'
I
1.-;.:- k II-x
I
,
I
I
I N eodredeni integrali J
Primitivna funkciia
Ako je f(x) neprekidna funkcija i F '(x)=f(x) onda je
f f(x)dx = F(x) + C , gdje je C proizvoUna konstanta.
oJ
Funkcija
integral od ).
zovc se pmmtlvna funkcija funkcije iJi
nalazenja svih primitivnih funkcija
naziva se integracija.
onda je i funkcija gdje C proizvoljna konstanta
takode funkcija funkciJe f( .
5.
Funkcija f(x) naziva se podintegralna funkcija ili integrand.
Osobinc neodredenih integrala:
6.
I
; J dx J( arc tgx+ C
I 1 + x
2
l-arc ctox + C ' ..
b
7.
f ,dx
= f arc sin x + C
Ix 1<1
I
~ 1 - x 2
1- arc cos x + C
, '
i
1. J df(x) = f(x) + C
f x
1
8.
x a
a =--+C (a>O)
ina '
rf l
2. dl f(x)dx J = f(x)
3. J . f(x)dx = C f f(x)dx 9. f eX =e
x
+ C
'"
4. J[f(X)±g(x)}ix= J f(x)dx± J g(x)dx
10.
I
f sinx dx = -cosx + C
11. f cos x dx = sin x + C
153
152
r 12
I
f sh dx = ch x + C
f ch dx = sh x + C 13.
f dx
14. . 2 =tg X+C
COS X
l"-
I
I
I
I
!
I
.. dx
15. J ---=-ctgx+C
I
. 2
SIn x
f dx
16. --2-=cth x +C
! sh x
I
r dx
17. --=-thx+C
J ch
2
x
Osnovne metocle integracije
1. Metoda dekompozicije. Ako je
f(x)=f
1
(x)+f
2
(x) ondaje ff(X)dx=ffI(X)dX+ jf
2
(X)dX
2. Metoda smjene promjenljiyih
Ako se stavi X=<p(t) , gdje su <pCt) i <p'(t) neprekidne funkcije,
dobija se
,. ,.
J f(x)dx = J f(<p(t»)<p'(t)dt
3.Metoda parcijalne integracije
Ako su u i v diferencijabilne funkcije od x, onda je
J udv = u . v - J vdu
154
Integracija racionalnih funkciia
1. Ako je razlomak pod integral om nepravi (stepen brojnika veti
iIi jednak od stepena nazivnika) prethodno treba izdvojiti iz njega
cijeli dio.
2. Ako je razlomak pod integralom prayi (stepen brojnika manji
od stepena naziynika) onda se njegov nazivnik rastavi po
mogucnosti na Cinioce oblika (x-aY
x
i (x
2
+px+g)f:l, p2-4q<O,
(a,pE N) pa se zatim razlomak razlaze na zbir elementamih
razlomaka na sledeci na6in
P(x) Al A2 Au
=--+ + ... + +
(x-a)a.(x
2
+px+q)p x-a (x-a)2 (x-a)u
MIX+Nl Mzx+N
z
, Ml3x +Nt3
+ + T • " + ---'._--"-_
x
2
+px+q (x
2
+px+q)2 (x
2
+px+q)t3
Integracija iracionalnih funkcija
1. Integral! oblika
R(x,y) racionalna funkcija. svode se respektivno smjenama
ax+b=t
U
i axID+b=t
U
na integraciju racionalnih funkcija.
2. Integral oblika
1
racuna se smjenom x-a= -.
t
155
3. Integrali oblika JR( x,ia
Z
-x
2
!dX i
)
f , + x
2
rX svode so respektivoo smjenarna x=a sint
x=a tgt na integraciju racionalnih funkcija.
In Ill-I I
I
I" aox + a 1 x + ... T a
4. Integral moze da se svede na
J Jax2+bx+c
integral iz tacke 3. iIi se napise U obliku
m m-I .
r a x + x + ... + f m-I

---=tA{lx + ... +
, v
gdje je ax
2
+ bx + c , koeficijenti A, se nalaze
diferenciranjem zadnje jednakosti, oslobadanjem imenioca 1
uporedivanjem koeficijenata na lijevoj i desnoj strani uz iste
stepene od x,
5. Integral f xrn(a+bxn)PdX, (a,bER; m,n,pEQ)
a) kad je p cio broj, razlaganjem na sabirke, snjenom t = Vx,
gdje je r najmanji zajednicki sadrhlac nazivnika racionalnih
brojeva min.
m + 1 n s . '1
kad je --cio broj smjenom a+bx =t l gOJe Je s naZlVnIK
n
broja p,
m+l
c) kad je --+p cio broj, smjenom ax,n+b=e, gdjc je s
n
nazivnik razlomka
156
Integraciia trigonometriiskih funkciia
1. Integrali racionalnih funkcija po sin x i cos x smjenom
2:
x '. 2t 1- t
2dt
dx =:----
1 -1--,2
J_ , L
tg- = t , odkle Je sm x = --- cosx == ___ _
2 1+t
2
' 1+t2 '
svode se na integraciju racionalnih funkcija po t.
2. lntegrali oblika f sinn xdx i f cos
ll
xdx . gdje je n prirodan
broj, mogu se izracunati pomocu rek_urentnih formula do kojih se
dola7:i parcijalnom integracijom
n
n-1
xeos
11-2
(n >.
n-
I
f x + -"-_. cosn-
2
n
3. Integrali oblika fax "
sinn x
r
dx
---n -, 11 prirodan broj,
'" cos x
racunaju se pomocu rckurentnih formula koie se dobiiu metodom
parcijalne integracije. --
f
ax
, Ii
sm x
cosx n-2f dx
------+---
(n -1)sin
n
-
1
x n -1 sin
n
-
2
x
f
dx _. ___ s_in_x _ !_! -_2 f dx
cos
ll
x (n -1)cos
n
-
1
x n -1 cosn-
2
x
(n > 1)
I"
4. Integrali oblika J sin
ffi
x coso x dx, gdje su min cijeJi brojevi.
racunaju se koristenjem pogodnih transformacija iii primjenol11
nekurentnih formula.
157
f
· . m+l 0-1 1 f
_ m 0 SIn x cos x n -. _
sin xcos xdx = + smm xcos
n
2 xdx
m+n m+n
f
. m-I n+1
sm xcos x m-I
sin
m
xcos
n
xdx = . + r sin
m
-
2
xcos
n
xdx
m+n m+n ..
za m+n:;t:O
5. Pri racunanju inlegrala oblika
faxcosbxdX, gdje su a i b realne konstante
koriste se trigonometrijski identiteti
a = [cos(a -cos(a + f)]
cos = [cos(a - f)) + cos(a
= a - f)) + sine a + f))]
2 .
Integracija transceQentnih funkcija
l.Integrali oblika
J P(x)eaxdx , f P(x)sinaxdx i f P(x)cosaxdx ,
gdje je P(x) polinom n-tog stepena, izracunavaju se metodom
parcijalne integracije.
158
2. Integrali oblika f xneaxsjnbxdx i f xneaxcosbxdx
izracunavaju se metodom parcijalne integracije stavljaju6i
u = xI! i dv = e
3X
sin bx odnosno dv=eilXcosbx.
3.Integrali oblika J P(lnx)xlldx i f P(arcsinx)dx , gdje je P(x)
polin om po lnx odnosno arcsinx, svode se smjenom lnx=t
odnosno arcsinx=t na integrale f P(t)e(n+l)t
dt
j f P(t)costdt _
159
Odredeni integrali
r
I
I
01
I

:: ! I'

_ _ J : '" I ; I
! :! \ I
I : I:: : :
r- --{ i I", 1 I
1- I I I: I I I
I I i I .. ! I I
i I I I", I ! I
I 1! r:. I 1
: :f(Q) I I
:;
. "" IIi
:<;1 : __ ___ __ __
Xl,'" \YI.'" X.n-U X
""X,
je funkcija definisana na intervalu
na n dijelova tackama:
n
posmatraJmo sumu
i==l
n
Podijelimo
gdje
LlX,=Xi- Xi-i. Ako postoji "'\:' )t'lXi i ako je konacan, za ma
B-l-ooL..c
i=l
podjelu intervala[ a,b] zvat cemo ga odredenim integralom
b
funkcije u granicama od a do b i oznacavati f f(x)dx .
a
Znaci daje
U tom slucaju kaze se da je funkcija integrabilna na odsjecku
[a,b]. Da bi funkcija bila integrabilna na [a,b], dovoljno je da je
neprekidna iIi da ima konacan broj prekida prvog reda.
160
Osobine
a
jO
1. J f(x)dx == 0
a
b a
integraia
; f f(x)dx = - ff(X)dX
Of •
a b
b
Ib
c b
3.
J
$'
i
a a c
4
funkcija
5.
Je neparna funkcija onda
a
'"
I
J
-a I)
=0
Ako je funkcija f(x) neprekidna na ja,bJ, rada postoji na tom
odsjecku neodredeni integral: f f(x)dx == F(x) + C i sledeca
jednakost
b
[r
' r 1 b
(xjdx = IF(x)J a= F(b) - FI\a)
.J
161
IntegraH neograniccnih funkcija
Ako je [(x) neogranicena U x=CE [a,b] i neprekidna za XE [a,c)
b
XE (c,b] onda se j f(x)dx definise na sledec;i nacin
a
h c-£ b
f f(x)dx =: J. f(x)dx + lim jf(X)dX
J
a a c+5
postoje i konacni SU, integral konvergna, inace
divcrgira.
b
f
J
162
==
) tada je
b
f

a
h
,.
I f(x)dx

a
na
ogranicenog lukom
X ose za XE [a,b] racuna pO formuli
b
iIi P =: _. f f(x)dx ako je f(x)SO
J
a
se
y
b x
ogranicen lukovima krivih
Ij\ y
l' i ,;
1\1 -L

Neka su f(x) i g(x) neprekidne funkcije na illtervalu [a,b], Tada je

F : ;
I '
I I

AI i B
I I
I I
! !:>
a b x
i povrsina
b
=: frf(X)-
'"
a
Zapremina tijela nas/ala
rotacijom ako ose X
krivolinijskog
ogranicenog pravama
x==a, x=b. Inkom ve
y==f(x) i x osom je
b
v=:nj
163
Ako krivolinijski trapez ogranicen krivom y=(x) i pravama y=c,
y=d i y-osom rotircl oko y-ose, opisuje tijelo cija je zapremina
d
V=n:Jx
2
dY
c
Formula za povrsiflolot-pJohe koja je nastala rotacijOln krivc y=t'(x)
oko ose Ox.
I'
I,
, Y
P
"-
--
izmcdu tacaka sa apscisama x=a i x=b .
0'\
I
'\ I .1-'
I ,
?
164

Nasiha Fazlit PRIRUC:NIK IZ MATEMATIKE Recenzcnti: Dr Sabahet Drpljanin, prof. Ekonomski fakultet, TuzIa Mr Mehmed Nurkanovi6, v. asis., Ekonomski fakuitet Tuzla Ahmed Hadiiaganovic, prof. matematike, Gimnazija "Dr Mustafa Kamari6" Gracanica Besim Sahbegccic, prof. matematike Gimnazija "Mesa Sclimovic" Tuzla

Predgovor
Ci(j pisanja ovog "Prirucnika lZ matematike" je hiD da svc vainije formule i pravila, ractena tokOln osnovne i sredl~je §kole, budu u jednoj knjizi i na jednom n~iestu) kako hi daei sto brze i la/de prona!iii ano sto im U odredenom trenutku zatreha. Pri tom trazenjzt uvelika ce im pomoCi deta(jan i preglcdno naprav(jn sadriaj na poc'etku /o?jige. Fonnule i lJravila su izloiena sistcnzat,r:;ki sadriaje progrmna po razredima i l!iihovu logiC/at
~

Tchnicka priprema i graficki dizajn: Bego Mchuric
lzdavac: DOO "Harfograf' Tuzla Za izdavaca: Safe! Pasic Stampa: DOO ,.Harfograf' TuzIa Tiraz: 1000 primjcraka
C1P-Katalogizacija u puhlikaciji Nacionalna i lIniverziletska bibiioleka Bosnc i Hcrccgovine,
51 (075.:1)

NaSlha l'nrucnik iz matcmatike! Nasiha Fazlic:; (crteze uradio Begu Mehllric). - I.izd. Tuzla: Harfograf. 20(lO.-IX, 164 slr :graLprikazi: 14
CIT)

1

na definisa!~je p(~jnlOva i iskazivCl1~je leorel1W jer v pri,')'tup bi zahUevao daleko veCi obim prirucnika, Naravno, "Priruc'::nik" ne moze zamijelliti udibenike i zbirke zadataka, ali se nadan1 da ce korisno ctaeima i studentin1r..l, vosluiiti Nije se
ZahvaUl,~jeJn

iL~lo

ISBN99.'i~Hm2- I Vi

COBISS/BIH-ID 73259511

Prcrna Odobrenju Minislarstva obrazovanja, nauke, kulture i sparta Tuzlanskog kantona, broj lOll 15-7]6/00 od 54.2000 godine Prirucnik odobren ,ie za koristenje tl naslavi matcmatike u srednjim skulam:J.a prema MisljCllJU Fecicrall10g ministarstv;:J obrazovanja , nauke, kulture i sporta broj cn-JS-J635/00 od 7.4.2000. shodno odredbam:1 clana 19. Tacka 12. Zakona () porczu n;] promet proizvoda i usluga, osloboden jc placanja poreza na promet.

se reeenzentima sto su strpUivo pregledali rukopi,r:; 1 dali korisne prirt~jedbe i sugestlJe.
Tuzla, januara 2000. gOLf. Autor

'I.

,

SADRZAJ

strana Matematicke oznake --------------------------------------------- 1
Grcki alfabet --------------------------------------------------Sku pov i --------------------------------------------------------Oznake za relacije--------------------------------------------Oznake u geometriji -----------------------------------------Oznake za konstante -----------------------------------------Oznake u algebri ---------------------------------------------Matematicka analiza -----------------------------------------Kompleksni brojevi ------------------------------------------1 1 2 2 2 3 3 4

. strana Declmalni razlomci --------------------------------------____ 14 Operacije sa razlomcima --------------------------------____ 15 Mnozenje i dijeljenje razlomaka --------------------------- 16 Decimaini brojevi -----------------------------------________ 16 Sabiranje j oduzimanje decimalnih brojeva -------------- 17 Mnozenje i dijeljenje decimalnih brojeva ---------------- 17 Pretvaranje decimalnog broja u razlomak ----------------18 Iracionalni brojevi J ----------------------------------------- 19 Razmjere i proporcije, brojne sredine ---------------------_ 20
Prosiri vanje razmjere ---------------------------------_______ 20 Aritimeticka, geometrij ska, harmonij ska sredina ------- 21 Postotni racun -------------------------------------------_____ 21
u

Sku povi -------------------------------------------------------------- 5
Zadavanje skupova ------------------------------------------- 5 Pods ku p -------------------------------------------------------- 5 Presjek i unija skupova--------------------------------------- 6 Razlika skupova ----------------------------------------------- 7 Dekartov proizvod -------------------------------------------- 8

Qtepenl ---------------------------------------.---------------________ 21 .

Skupovi brojeva --------------------------------------------------- 8
Skup prirodnih brojeva N ------------------------------------ 8 Djeljivost u skupu N o----------------------------------------- 9 Prosti i slozeni brojevi---------------------------------------l 0 Najveci zajednicki djelilac (NZD)-------------------------ll Najmanji zajednicki saddalac -----------------------------11 Skup cijelih brojeva------------------------------------------ 11 Operacije sa cijelim brojevima ----------------------------- 12 Mnozenje i dijeljenje cijelih brojeva ----------·------------12 Upotreba zagrada -------------------------------------------- 13 Skup racionalnih broj eva ----------------------------------- 13 Prosiri vanje razlomaka -------------------------------------- 13 Skracivanje razlomaka -------------------------------------- 14 Uporedivanje razlomaka ------------------------------------14
I II

Operacije sa stepeni ma -----------------------------------___ 22 Stepeni sa negativnim eksponentom -_____________________ 'J') Stepenovanje binoma ---------- ______________________________ ~~
"--_l

Rastavljanje na faktore ----------------------------------_______ 23
Razlika kvadrata ---------------------------------------______ 23 Razlika kubova ---------------------------------------________ ')1 Zbi r ku bova ---------------------------------------------______

;3

Korijeni ----------------------------------------------------________ 24
Operacijc sa korijenima -------------------------------______ 25 Racionali sanje nazi vni ka ---------------------------------___ 26

Skup kompleksnih brojeva --------------------------------____ 28
Stepeni imaginarne jedinice ------------------------------ __ 28 Operacije sa kompleksnim brojevima--------------_______ 29 Graficko predstavljanje kompleksnih brojeva ----------- 29

strana

Trigonometrijski oblik kompleksnog braja -------------- 30
Logaritmi --------- ----------------------- --------- ----------------- 31

strana V j erovatnoca ------------------------------------------------------ 50 G EO METRIJ A --------------------------------------------------- 51 Tacka, prava i ravan u prostoru ---------------------------- 5 1

Operacije sa logari tmi ma ----------------------------------- 31
Lincarne jednacine i sistemi linearnih jednaCina --------32

Linearna jednaCina ------------------------------------------- 32 Sistem linearnih jednacina sa dvije nepoznate-----------32 Metode l~jesavanja sistema jednacina --------------------- 33 Diskusija rjesenja sistema od dvije lineame jednacine - 34 Sistem od tri jednacine sa tri nepoznate ------------------ 35
Linearna funkcija ------------------------------------------------- 36

Ugl ovi --------------------------------------------------------- ') 2 Kruznica, uglovi kruznice ---------------------------------- 53 Mjerenje uglova ---------------------------------------------- 54 U glovi uz transferzal u --------------------------------------- 55 U glovi mnogougla, zbir unutrasnj ih j spoljasnjih ------- 56 U glovi na kruznici ------------------------------------------- 57
Mnogouolovi ---------------------------------------- ------.-------- ~ -7 b
~rou gao -------------------------------------------------------- 57

K vadratne j ednacine -------------------------------------------- 38
Diskusija rjesenja kvadratne jednacine -----------------~- 38 Vi et -ova pra vila ---------------------------------------------- 39 Rasta v \j an je kvadratnog trinoma -------------------------- 39 Diskusija 0 rjesenjima kvadratne jednacine-------------- 39
K vadratna funkcija ---------------------------------------------- 40

Cetvero ugao --------- -- ---------------- ---------------- ------- 58 Tangentni i teti vni mnogougao ---------------------------- 60 Broj dij agonala mnogougla --------------------------------- 61 Odnos izmedu stranica trougla ----------------------------- 61 Podudatnos t traugl ova --------------------------------------- 61 Sl icnost trouglova (mnogouglova) ------------------------ 62 Kruznica i hug ----------------------------------------------- 63
GEOMETRIJSKA TIJELA (povrsine i zapremine) ----- 64

Polozaj nule kvadratne funkcije prema datom razmaku 41

.J cd naCine viSeg red a --------------------------------------------- 43
M a tema ticka in d u kcij a ----------------------------------------- 45
Aritmeticki i gcomctrijski nizovi ----------------------------- 46

Ari tmeti cki n iz------------------------------------------------ 46 Geometrij ski ni z---------------------------------------------- 47 Beskonacni geometrij ski red ------------------------------- 47
Binomni obrazac ------------------------------------------------- 48

Prizma, kocka, kvadar --------------------------------------- 64 Piramida, zarubljena piramidLf ------------------------------ 64 Valjak, siplji valjak ------------------------------------------ 65 Kupa, zarub lj ena ku pa --------------------------------------- 65 Lopta, dijelovj lopte ----------------------------------------- 66 Torus ----------------------------------------------------------- 67
Iracionalne jednacine i nejednaCine ------------------------- 68

Ko m bina to rika -------------- -------------------- -- --- ------------ 49
III 1\1

69 Eksponencijalne jednacine i nejednacine------~---------.__ 96 Palama jednacina kruznice ----------------------------.77 Trigonometrijske funkcije clvostrukog ugla --------------._________ 99 Elipsa sa centrom u tacki M( c.74 V rijednosti trigonometrijskih funkcija -------------------.___ 99 U slov tangencionalnosti ---------------------------.70 strana " AN ALIT! eKA GEO METRI J A ------------------------______ 89 U daljenost dvije tacke --------------------------------_______ 89 Koordinate tacke koja dijeli duz --------------------------_ 90 Koordinate sredista duzi --------------------------------____ 90 Koordinate tezista trougla ------------------------------____ 90 Povrsina trougla --------------------------------------.____________ 93 Udaljenost tacke od prave ----------------------------.-8 / 2 Transformacija zbira i razlike u proizvod i obrnuto ---.74 Svodenj e na prvi kvadrant ---------------------------------.83 Poluprecnik opisane i upisane kruznice -----------------.83 Povrsina trougla ----------------------------------------.______ 94 ._____ .______________________ 91 Prava kroz jednu tacku -----------------------------.strana Eksponencijalna funkcija --------------------------------------.87 V Hiperbola ---------------------------------------------___________ 100 VI ._______ 90 Prava i jednacine prave---------------.72 TRI GON 0 METRIJ A ------------------------------------------.d viJe prave------------------.9S lednacina kruznice sa centrom u tacki S(p.82 Uglovi trou b la -----------------------------------------------.75 Veza izmedll trigonometrijskih funkcija istog ugla ----.q)------------95 Tangen ta kruzn i ce ------------------------------------.76 Adicione teoreme -------------------------------------------.78 Funkcije viseslrukih uglova -------------------------------.70 Logaritamske jednacine ------------------------------------.tg -a ------------------------------. -'I U S 0'1 OKolmtostJ.77 Trigonometrijske funkcije polovicnog ugla ------------.___ 99 Povrsina elipse ---------------------------------------______ 100 (J Sferna trigonometrija ------------------------------------------._____ 96 Parametarska jednacina kruznice -------------------------.77 I zraza vanj e preko tga 1 KRUZNI CA ---------------------------------------------__________ 95 lednacina kruznice sa centrom u ishoclistu --------------.81 Kosinusna teorema ------------------------------------------. .73 Definicija trigonometrijskih funkcija no. pravouglom troll gl u ---------------------------------------------------------7 3 Trig~nometrijska krllznica ----------------------------------.84 Grafici trigonomctrijskih f unkcij a ------------------------.71 Logaritamske nejednaCine ---------------------------------.81 Tangensna teorema -----------------------------------------.86 ~ E Ii psa --------------------------------------------------_____________ 97 Jednacina tangente j normalc eiipse -------------------.______ 95 Uslov tangenci onalnosti -----------------------------.85 Trigonometrij ske j ednacin e--------------------------------.80 S inusna teorcma ---------------------------------------------.________ 92 Prava kroz dvije tacke -----------------------------.d) ----------------------._----._________ 92 U gao izmedu dvije prave ---------------------------________ 93 Uslov paralelnosti dvije prave --------------------------___ 93 1.Logaritamska funkcija -----------------------------------------.79 Rjesavan je pravouglog trougla -----------------------------._____ 93 Uzajamni polozaj dvije prave -------------------------------94 Jednacina simetrale ugla -----------------------------.96 .

strana Asimptote hiperbole --------~-----------------------------.---------. 119 119 ~ Pravila za racunanje sa granicnim vrijednostima---.____________ 122 Presj ek tri ravni u j ednoj tacki -----------------.__________ Tabela izvoda osnovnih funkcija ----------------________ Izvod slozenc funkcij e ---------------------------.102 J ednacina tangente i normale----------------------------.__ 135 N eki primjeri granicnih vrijednosti ------------._____________ Primjena izvoda u fizici --------------------------.105 Operaci je sa vektorima -----------------------------------RazlagL{nje vektora na komponente --------------------Vektori u koordinatnom sistemu ------------------------Linearna zavisnost vektora ------------------------------Skalarni proizvod elva vektora --------------------------Vektorski nroizvod dva vektora ------------------------M jesovi ti ~roizvoc! tri vektora --------------------------- REALNA FUNKCIJA REALNE PROMJENLJIVE __ 125 Zadavanje funkcije-Nula funkcije -------------------------~----------.104 J ednacina tangente i normale----------------------------._________ 140 Osnovna pravi la izvoda ------------------------.102 Para bo Ia -------------------._________ 122 Prava u prostoru ----------------------------------_____________ 123 Parametarske jednacine prave ---------------------_______ 123 Jednacina prave kroz dvije tacke -----------------.________ Izvoel impl icitne funkcije -------------------.104 strana U gao izmedu dvije ravni ---------------------.120 Uslov paralelnosti i okomitosti dvije ravni------------.___________ 124 VEKTORSKI RACUN --------------------------------------.121 Scgmentni obli k jednaCine ravni ------------------------._____________ Di ferencij aJ funkcije -------------------------..-----._________ 136 N eprekidnost funkcije -------------------------.____________________________________ o _______ 106 107 109 110 113 115 116 125 125 126 129 Inverzne funkcije trigonornetrijskih funkcija ------_____ 130 Osnovni odnos izmeciu ciklometrijskih funkcija ---___ 133 Granicne vrij ednosti funkcij a ----------------------_________ 135 ANALITICKA GEOMETRIJA U PROSTORU--------1l8 Rastojanje dvije tacke u prostoru -----------------------Koordinate sre d Ista dUZl ---------------------------------Povrsina trougla -------------------------------------------Zapremina tetraedra u prostoru --------------------------o 'v ° 118 119 ".________ Ravan u prostoru ---------------------------------------------.102 Us loy tangencionalnosti ----------------------------------.104 Povrsina odsj ecka parabole ------------------------------.120 J ednacina ravni u prostoru -------------------------------.___ Osobine funkcij e -------------------------------____________ In verzne funk cij e ----------------.___________ 137 Asimptote krivih iinija u ravni ---------------------__________ 138 I v DU ERENC JALNI RACUN---------_______________________ 140 lzvodi .-----------______ _________ o .102 U slov tangencionalnosti----------------------------------.______ 123 U gao izmedu dvije prave ---------------------.geometrijsko znacenje ---------------------.. kroz tri tacke------Parametarske jednacine ravni ---------------------------Rastojanje date tacke od ravni ------------------------"-121 121 122 122 VII 141 142 143 144 145 146 VIII .---------------------.1ednacina ravni kroz jednu taeku..

GRCKI ALFABET Jednacina tangente i normale----------------------------. T't Yy <D<p Xx '¥\jf .160 Osobine odredenog integral a ----------------------------. Stacionarne tacke ------.162 C o iIi {} k: u rl_ Izracunavanje povrsine ravnog lika ---------. Skupovi N Z Q I R ODREDENI INTEGRALI----------------------------------.Qw rho sigma tau ipsilon fi hi psi omega 2.148 Ekstremi funkcije ---------------------------------------------. Lopitalovo praviio --------------------.152 Primitivna funkcija ---------------------------------------Osobine neodredenih integral a --------------------------Tabela osnovnih integraia -------------------------------Osnovne metode integracije -----------------------------In tegraci j a raci onaln ih funkci j a -------------------------Integracija iracionalnih funkcij a ------------------------Integracij a trigonometrij skih funkcij a -----------------Integracija transcedentnih funkcij a ---------------------152 152 153 154 155 155 157 158 Aa B~ ry Lio Zs E£ HTJ 813- alfa beta gama delta epsilon zeta eta theta It KK AA MJ.161 Integrali neogranicenih funkcija ------------------------. ------------.l Nv 3~ 00 IIn jota kapa lambda mi nl ksi omikron pI Pp L (j S.147 Rascenje i opadanje funkcije.151 NEO D RED EN I INTEG RALI ------------------------------.162 Zaprel'nina i povrsina l'Otacionog tijela ------------------.164 \ E e: 'rj 3 3! Skup prirodnih brojeva Skup cijelih brojeva Skup racionalnih brojeva Skup iracionalnih brojeva Skup realnih brojeva Skup kompleksnih brojeva Prazan skup Podskup Unija skupova Presjek skupova Razlika skupova Pripada ( je element) Ne pripada (nije element) Svaki Postoji Postoji tacno jedan IX 1 ..163 Duzina Juka krive -----------------------------------------.161 Newton-Leibnizova formula ----------------------------.148 Crtanje grafika ---------------------------------------------.146 Neodredeni izrazi.strana [Mat~maticke oznake I 1.

1 pantlclnn paralelno i jednako okomito . Eulerova konstanta 2 I i L 1=1 f --~--..el I ) I I J I I i I (k) I koeficijem (.a~st~~~~~-----=---. Oznake za konstante n -.. 7.1 slicno pocluclarno I ugao Lili<t 1::.11 nad k") I I ~) I b1l10mni · J ~~------------------. r . modul od a sabiranje oduzimanje mnozenje diie1enje n-ti stepen broja a kvadratni (drugi) korijen l1-ti korijen .57722 .71828··· baza priroclnog Iogaritma I c=O. b duz I i In ! * ~ logaritam za bazu a logaritam za bazu 10 (dekadski) logaritam za bazu e (prirodnj) faktor.. Matematicka analiza lim limes (granicna vri'e dnost) l -7 tezi k ._________~ III Ir(X). trougao pr"vi ucrao L o.0znake u geometnJl .P(x) oznake za funkciju ~----~--~~~-------------------~ 3 --~d----~d~i~fu~re~l~lC~D~'a~l-----------------------________J . disiunkcija ( ili ) V ~ J 6 0 zna k e u a!ge n lb' I J /a / + ~ an I apsolutna vrijeclnost broja a.=1 ----1 I . -"""------------1 CXJ beskonacno L suma n n 1 -~ AB + I AS [ luk siiccc 1 ) 5.14159··· odnos obim akruznice sa precnikom 3 e 2. Oznake za relaclje jednako =f:: nije jednako identicki jednako priblizno jednako manje < < manje iIi jednako vece > vece iIi jednako > slijedi => ekvivalentno ( ako i samo ako) <=> konjukcija ( i ) 1\ f-. l1l1Jenja od I do n " I 11~~~~~i-P-I7'il-. Selma U kOJO] se .f rfa loga log - ~ I - 4...3..

3. Npr. .. Ako neki element b nije u skupu A (ne pripada) oznacavamo sa be: Zadavanie skupova 1. X. Grafick sc to predstavlja : 4 CeD 5 . prazan skup je podskup svakog skupa 0cA .. skup ciji su elementi brojevi 2. Npr.f (k) Skup je osnovni pojam u matematici i ne definira se.4}.4.4} D={ 1.. se: takvih do je iIi sa osobinom Graficki (crtezom). skup S je skup svih prirodnih brojeva manjih od 5 iIi simbolicki S={x I XE N 1\ x<5} /~_ ~ 4iil4 svc nJegove l.2.3.-. tIS I z \= ~a2 + b 2 Im(z) br~ja realni dio kompleksnog broJa imaginarni dio Prazan skup:Skup koji nema ni jednog ekmenta zove se prazan skup. C~D.bi Rc(z) z=a+bi skup kompleksnih brojeva imaginarna jedinica kompleksan broj . (Svaki skup je podskup samog sebe AcA. Npr. Ako neki element a pripada skupu A oznacavamo aE A. Kompleksni brojevi i z = a . Prirnjeri skupova: Skup ucenika petih razreda jedne skole. Skup tacaka neke duE Skup clanova neke sekcije. 3 i 4 mozemo oznaciti A={2.J.3.5}. \ 3$ / \~ •. 8.~emo 2. dx prva derivacija (izvod) " l j " dx. po volumenu v dvostruku integral trostruki integral f a f f. S={1.2.I df f .3. Oznacava se sa 0 ili { }. Jednakost skupova: Ako dva skupa A i B sadrze jednc ie iste elemente kaie sc da su jednaki i pise A=B.4}. konjugovano kompleksl1l bro] modul kompleksnog Mozemo zadati neki usiov koji elementi skupa treba da zadovolje.S. Podskup: Ako svaki element skupa C pripada skupu D onda je skup C podskup skupa D i pise se CcD. napi.. C= {2. B. Crtez se zove Venov dijagram. s v Sf HI C Skupove mozemo zadavati tako Sio elemente npr.-----' 3..• 2 ( \. d f 2 f druga derivacija (izvod) f b I integral odredeni integral krivolinijski integral integral po povrsini s. Skupove najcesce oznacavamo velikim slovima A.

{3 }. A (] 0=0 . dok je b druga koorclinata.2.3 }.a) iIi (2. Unija skupova A j B je skup sto ga cine svi elementi koji pripadaju bar jednom od skupova A iii B.6}. Razlika skupova: Neka su A j B neki skupovi.2.3) Npr. A \ 0=A .{2.5) B={3. Prvi element a uredenog para (a. A u B={ 0.1.2 }. A \B={O.3.{ 1 }.b) je skup od dva elementa kod kojeg se tacno zna da je a prvi element a b drugi.3.t:(3. Au 0=A.konacnog skupa A oznacavamo sa k(A) i zovemo kard1l1alm braj skupa A.t B \ A . Vrijedi (a. ne moze se definirati komplement skupa A u odnosu na B. A (] B={3. Partitivni skup: Skup svih podskupova skupa A naZlva se partitivni skup skupa A./: citaj nije jednako) Komplement skupa: Ako je A~B moze se definirati komplement skupa A U odnosu !la skup B (u oznaci Cs(A)) na sljedeci nacin: Cu(A)={x IX EB 1\ XE A}.4} B={l.3} 9(A)={ 0.4. odnosno Cs(A)=B\A.1 ) "3 prva poluprava 6 7 .koji istovremeno pripadaju i skupu A i skupu B. Presjek skupova A i B je skup koji sadrzi . Au B={xlxEA Hi XES} ~i-21 c.2) A (] B={x I xEA i xEB} Npr: A={2. gdje znak \ Citamo "razlika"./:(b.{ 1.5) A (] A= A V rij edi: A (] B= B (] A.4} ili B \A={5} Vrijedi A \ B:. 0 \ A=0 (znak . (i.{1.b). Ekvipotentni skupovi:Ako dva konacna sk~pa imaj.3):.2.3.4} i B={ 0.3 }. cemu tl elementi ne moraju biti svi isti kaze se da su ekvlpotent11l.A} Ureden par (a.3. gdje znak (] Citamo: presjek.A={0. U slucaju da nije A~B.TaJ skup se oznacava sa A (] B. crdj'e znak U citamo: unija.1..2.5. Au A=A " "0 C[) 2 1 (2.{2}.b) lOve se jos prva koordinata. b.2.1.u ~sti bro~ elemenata (imaju jednake kardinalne broJe~e) pn.3.2. 9?A)={ p I pcA } Primjer: A={ 1. Skup kojeg cine elementi skupa A koji nisu u skupu B nazi va se razlika skupa A j skupa B i oznacava se A \ B. "3tI . Oznacava se sa A u B. A={ 1.Brojnost skupa: Broj elemenat~ ne~og .sve elemente . B A \ B={xlxEA i XEB} Npr.3}.4.4.2) I (1.4} Vrijedi Au B= B u A.5}.

... .. .' 1 S' rirodnih broJeva N' 1.-..6.3. . a=b (ajednako b).'" '" Postoii naimanJl pnrodm. a druga koordlJlala b element skupa B zove se Dekarto~ . b' :. odnosu na operaeije Skupovi tacaka rl. Nepr3zne pod"". Prirodan broj je djeljjv ". _.. a ne postoJl .jl_j:~~__ 1(l41 A. ..!l 1 l: i i ) .. 3=3 5<7 8>4 ~jJ Zbir dva iii vise prirodnih brojeva je prirodan broj. • J b VllJC d' iedna od re aena..rostora zovemu ". A x Ik{(a. 3 .1.5.1 __ Li~~. Bito koji neparan prirocbn broj mozemo oznaciti sa 20-] gdje je n neki prirodan oroj.. Skup J tacaka je prostor. .Jvecl. . B oznacava sa: A x B (citaj A puta) \ Skup svih n / G5.5) . . Svaki element skupa djeljiv je brojem 1. element skupa A. lOJ. Za prirodall broj kazcmo je pawn ako je djeljiv sa 2..a J () ako i samo ako mu je cifra jedinica O.b) Kojima je prva Koordu:at: d. P sto bC' cine prirodl1l DrOjeVl 1 nu a ima beskonacno mnogo.. 1. " <' 8 9 .parni prirodni brojevj su 2.JOVe r. " Nula je djeljiva svakirn prirodnim brojcm. s brojem 1 i sa samim sobom. oznacavamosaNo={O. b .b)laEA i hEEJ Vrijedi: A x B '* B x A 3.-.tj.3.4 . d skupa A sa skupom B 1 prOlZvo . a>b (a vcce od b). E Svaki prirodni broj djeljiv je SJ samim subom. Kolicnik dva prirodna broja nije uvijek prirodan bro].4·S=60EN Zbog toga se kaze da je skup N zatvoren sabiranja i mnozenja. Biio koji paran prirodan broj gdje je n neki prirodan a prava / j v / / / H~ / .4.'novnihgeometrijskih pojmova..7. " " " " Svaki prirodni broj djeljiv jc sa barem dva priroclna broja. 1" koja dva pnrodna broJa d I • J • • se uopsteno oznaciti sa to b:lo 1 prirodne brojeve 'j nisu djeljivi sa dva I. . ): . } '..-'" skupova: DpL-artov (Kartezijev) proizvod ure?enih... Djeljivost u skupu No Za broj aE No kazemo da je djeljiv prirodnim brojel11 b ako posioji broj qE taka v da jc a=bq.5)\ E 4 .o'. . 1 msu pami) kazemo da su neparni. I~! ~2 I\. / / / poluprava ravan ISkupovi brojeva ] . a<b (a manje ad b). 1+3+7=12EN ProizYod dva iii vise prirodnih brojeva jt prirodan broj. Je 1. t' CTcometrij ske figure. Zbog toga se kaze da skup N nije zatvoren U odnosu na operacije oduzimanja i dijeljenja. . Tacka J'e jedan O . Npr. kLll. Brojnost Dekartovog prmzvoda: 1 A~ x B\_l (A)·k(B) ako su A (( )-K\ " i B konacni skupovi..~ (3.2.1--I-~------i\!'-----~! (ij (2... pri rodnih brojeva =\ '! imp p Sku . parov~ (a. W I' nC1.J auf / / (]Cl f J / / f L1L..4. Neki podskupOVI prostora: Razlika dva prirodna broja nije uvijek prirodan bro]. . U .8~ .

.1O..1. 516).6.7..l80.. Npr: Za brojeve 240 i 360 240=(2·2·2·3)·2·5 NZD(240. Najveci zajednicki d~el~lac dva III VIse ~roJev~ je najveci broj koji je u isto vrijeme dJehlac svakog oci oVlh broJeva.. Prirodan broj je djeljiv sa 25 ako i sarno ako mu je dvocifreni zavrsetak djeljiv sa 25.an. brojevi 424. Ak~ je.5. 24 NZS odredujemo na slJedecl naC111. broj a kazemo cia je sadrZalac prirodnog broja b. 10 IS' 4=2·2 ' NZD(4. Ako su b:'oJevl r~latl1mo prosti njihov najmanji zajednicki sadrzalac je I1Jhov prOlzvod.. (N pr. a .. 18. b da Je ~J~lIl. 24=2·2·2·3 NZS(18. Npr.75 =2·2·3·25 =2·2·3·5·5 U obliku proizvoda iIi vise brojeva-NZS je u kome Je sadrzan svaki od tih brojeva. Za brojeve 126. Prirodan broj je djeljiv sa 4 ako i samo ako mu je dvocifreni zavrsetak djelji v sa 4.84 126=2·3·3·7 NZD(l26. Brojevi koji osim jedinice i samog sebe imaju i drugih djelitelja ZOyu se slozeni brojevi.3. ~ 11 10 .3. II .0.84)= 2·3=6 180=2·2·3·3·5 84=2·2·3·7 .11. . Ako se ~ijeli broj a nalazi (na brojnoj osi) lijevo od cijelog Drop b onda Je a manji od b.~c od ~ ako je a cijeljivo sa b. zajednocki djelilac dva iIi vise broieva 1 o11da se tl broJevI naZlvaJu rnedusobno prosti.24)= 2·2·2·3·3=72. ). nisu relativno prosti npr.15)=1 10=2·5 15=3·5 jeciinica 0 iii 5.360)= 2·2·2·3=24 360=(2·2·2·3)·3·5 Npr.-1..2. } f f . . 180.eci. ---+I--+f--rl~1r-'f--+--+--t-~r-~-4--+ negativni cijeli brojevi nula pozilivni cijeli brojevi brojna osa -3 -2 -I 0 2 3 4 . najv. jer rnu je zbir cifara 2+0+ 7=9 i 9 je djeJjivo sa 3) Prirodan broj je djeljiv sa 9 ako i samo ako mu je zbir cifara djeJjiv sa 9. . Prirodan broj je djeljiv sa 3 ako i samo ako mll je zbir cifara djeljiv sa 3. 18=2·3·3.. Prirodan broj je cijeljiv sa 5 ako samo ako mu Je ci1'ra samo ako mu Je cifra NajveCi zajednicki djeIilac (NZD) Za pr~rod. II I" '" Prosti i slozeni brojevi Broj koji je djeljiv sarno sa 1 i sa samim sobom zove se prost hroj.. broj 207 je djeJjiv sa 3. Svaki slozen broj se moze prikazati prostib brojeva.za.4. (Npr.2. Prirodan broj je dje\jiv sa 8 ako su mu tri zadnje cifre nule iIi cine broj djeJjiv sa 8. naJma~JI br~J N~jma?ji z~jednicki ~adrZalac dva Skup cijelih brojeva 315 = 3·105 = 3·3·35 = 3·3·5·7 Z={ . Npr: 300 = 2·150 =2. (2. -2. 4.8. A~o b:'~je~i. " Il Prirodan broj je djeljiv sa 2 ako jedinica jedna od cifara 02. Prirodan broj je djeljiv sa 6 ako i sarno ako je istClvremeno djeljiv sa 2 i sa 3..

'. Operacije sa cijeHm brojevima Sabiranicciielih brojeva istog znaka: saberemo apsolutne vrijednosti rih brojeva i rezultatu dopisemo predznak tih brojeva.rili~om mnozenjc imamo vise faktora.Ie onaj broj koii sc moze llapisati U obliku razlomka 1 a.. a negativan ako ih je neparan broj. .· sa ednim tc istim (razJicit llule). = 0 . ~ko p. ( na brojnoj osi).) Apsolutna vrijednost (modul) cijelog broja je udaljenost tog broja od Hule.<+(-a)=O.' 12 : 6 = 2 ~ ~ Ako mnozimo (iii dijelimol dya cijela broja suprotnog predznaka onda pomnozimo (iii podjelimo) njihove apsolutne • 1 vrijednostl. proizvod je poz!tlvan ako JC broj negativnih faktora paran.nH-. . ' Npr mnozenjc' (-7)·( 14. (i'Jl n::i.n·. Z a raz IomaK -:-. . dijeljenje: (·8):(-2):::+4 J 1.. 3 2·3 6 Npr..[ _.CNa brojnoj osi im odgoyaraJu simetricne tacke u odnosu na nulu.3+ 1 1=-7+2-3+ 1+5=-2 Skup racionalnih brojeva Q ==. Npr.. Npr. (-7)+2=-5 4+( -8)=-4 (-2)+ I 0=8 Oduzimanje cijelih brojeva pretvaramo u sabiranje po pravilu a-b=a+( -b) Npr. .__ _ 5 2·5 10 13 12 .= . a rezultatu d ' oplsemo znak"-..~. (-7)-(-2)=(-7)+(+2)=-5 (-7)-( +8)=-7+( ··8)=-15 110zcnje i dijeijenje cijelih brojeva Ako mnOlJl110 (iIi dijeiimo) dva cijela broja istog znaka onda pomnozimo (iii podijelimo) njihove apsolutne vrijednosti a ' k rezultatu doplsemo zna' + .." m tn' m l c= ~-"''- Z' "c:: Z·. Npr.onda sc prilikom iwswvljanja zagrade moraju prornjeniti predznaci. za svaki cijeli broj a vrijedi: lHO=a i <." 1 • 1/ If nulom nije moguce (ncdellnisano) --::::-- a k'il Smijemo v If nazivnik nekog razlnmka .(-5)+C-2) =-7 3+5 = 8 Sabir:mje cijelih brojeva suprotnog znaka: Oduzmemo apsoJutne vrijednosti tih brojeva i rezultatu dopisemo predznak o~og broja koji je po apsolutl1oj vriy:dnosti yeci.e Racionalni broj . (razlomak se ne mijenja . . n b ::= (J " kaze se cia 111 definisan Jer 01JeLenJC sa . (-8)-(+2)==-16 (+ 16):( -4)=-4 v Upotreba zagrada -3+(2-11 )=-3+2-11 =-1 ispred znak +) -(7-5+2)=-7+5-2=-9+5=-4 1 (zagr::tda se izostavi ako Je Ako je isprcd zagrade . -5 i 5 su suprotni cijeli brojevi.. Npr. (-2)·3·(-4)=24 (dVil negativna faktora) (-2)·3·(-1)·(-2)::::-12 (tri negativna faktora) U skupu cijelih brojevd Z.Svaki negativan cijeli broj je manji od bilo kojeg pozitivnog cijelog broja. -7+[2-(3-1 )+5]=-7+[2. Npr.

:O. . 3 5' 3 3·5 15 3 3. 2. 2.= 0 ()03 (llUl a cIJe l'j' tn'h'" . I Sabiranje i oduzimanie:Mocru se naJ'laksve sabl'j'at" : ..Skracivanje razlomaka a b= a:k b: k' k:.lrdmO 1 I ." III 1000' lljadnine). Ako nemaju jednake nazivnike niti brojnike onda ih prosirujemo do zajeclnickog nazivnika..034 = 3034 'J 10 100' 1000 Uporedivanje razlomaka Razlomke najlakse mozemo nazivnike i1i jednake brojnike. (razlomak se nece promjeniti). _ = . 1 10 (nula ci. 100. 7 7 ' 0 d uZlmamo razlomak ciji je brojnik manji) i1i : < ~ (manji je onaj razlomak -+-=- 2 7 3 7 5 7 --- 17 15 4 13 IS-iS ciji je nazivnik veci). Razlomak . 3 2 2·5 10 _ I _..3 9 -=--=5 5·3 15 Kako je 2 + ~ = 2. Operacije sa razlomcima .. blOJl1lke a nazlvl11k ostavimo isti) I 0 d" uZlmaU. 5 + 3· 7 7 5 7'5 5'7 =. Razlomak ~ Uedna desetnina) cesto se oznacava sa 0. 3 45 Npr. .= 02 10 ' 15 14 .1 2·2 6 3 6·1 3·2 6 6 6 Decimalni razlomci su oni u kojima je nazivnik jedan od brojeva Zbir prirodnog broja i razlomka.t. nazivnik nekog razlomka podijeliti jednim istim brojem (razlicit od nule). koji se (citaj: nula cijelih ijedna clesetnina). 1000.15=--' 3. : b e l (Sa·b'· 'j' laZ 'OrnCI kOjl " ImaJU 1St1 nazivnik . . npr.----=- 5 2 5. 3 znaka 1/+" pa se dobije broj 3 naziva mjesoviti razlomak +! 5 cVesto se pise bez 10.!Q. + 3. Smijemo brojnik i Razlornak 100 4 = 004 (nu Ia cijelih i cetiri stotnine).! _ 31 35 5 4 35 1 35 10 3 _ >9 zakl'JucuJemo d ' ->-. .< 2 (manji je onaj f 37 215 3.J'elih i dviJ' e desetnine) ~ (tri cije1a i jedna petina).7=-. Treba uporediti razlomke 2 . . Npr. . on d 'lh prosirivanjem a moramo dovesti n41 z41jednicki nazivnik. N pI'. .. 20 45: 5 = 20: 5 ="4 uporedivati ako imaju jednake 9 l 5 Npr.. aJe 2 15 15 3 5 v' ----=----. .= - Ako razlomci nernaJ'u isti naZiV111'k .

6 Npr. -::.25 0.05: 10=0.0371 10=2.43 - 69.100=5 Decimalni broj dijelimo sa dekadskom jedinicom tako da decimalni zarez pomjerimo ulijevo za onoliko mjesta koliko nu!a ima dekadska jedinica. .= ._=_ _ 2 _ 3 15 0..1 promjeniti mu na kraju dopiserno 66.00 Decimalni broj se jednu ili .3 2 2 Sabiranje i oduzinmnje decimal nih brojeva Npr.7·4. Decimalni broj mnozimo sa 100 tako da decimalni zarez pomaknemo za dva mjesta u desl1o..858 8. 23.58: 10=3. 236. 2.005 .7: 100=2.24 5. ili 0. 6.7 == 0. -=-. . Decimalni broj dijelinlO sa 100 ako mu clecimalni zarez pomaknemo za dva mjesta ulijcvo .38 Mnozcnje i dijeijenje decimalnih brojeva Mnozi se kao da nema decimaJnog zareza a zatim 1I proizvodu naznacimo onoliko decimalnih mjesta koliko ih je u oba faktora zajedno. Npr. Npr. . .758 Kod dijelenja podijelimo brojnik brojnikom a nazivnik nazivnikom ako je moguce.67 .5 iIi 0..Mnozenje i dijelenje razlomaka Mnozimo brojnik brojnikom a nazivnik nazivnikom.0_=::...005 8 5 -" 3 8 .".275·100=627. 37. Npr. Npr.053 ·0.62 --- 2. 2 9:3 8 3 Ako nije moguce onda prvi raz10111ak poml1ozimo sa reciprocnom vrijednoscu drugog razlomka (kad brojnik i nazivnik zamjene mjesta).'5= 35 16 2 9 3 2 2 4 2 3· 7 =-::.= - 16.1 Decimalni mnozimo sa dekadskol11 jedinicom tako malni zarez pomjerimo nadesno za iko mjesta koliko nub Im2t 1185 Npr.05. npr.367 iii 27 : 100=0.75·1 ili 15·lO=OJ 5 474 948 100. sa i 0 da decimalni z21rez 23. Decimalni broj clijelirno sa 10 ako mu clecimalni zarez pomaknemo za jedno mjesto u lijevo.-::::1 8 5. Npr.758 +23.1 -23. 7 3 7 4 28 9 4 9 3 -:-=-.725 16 17 .

=100x 39+x =100x 18 3 3 ' 19 .36 86 144 39 39=99x ::::} x = 99 znaci 2.. Skup iracionalnih brojeva se oznacava sa J.664: 2.. e == 2. = 2. 0...33 ...39393939 . pa se dijeljcnje decimalnim brojem svodi na dijeJjene decimalnog broja cijelim brojem. moze pretvoriti u razlomak? 0.393939 .....3939 . Npr....64: 24 2. sa 1000 ako ima tri itd.. ... ==10x 3+0. . 11: (2. pretvara u razlomak? 2.. 100 100 Kako se broj 0. ). =2+ 39 = 198 + 39 = 237 ..3939 .. 0.. ==X /·10 3.333 .3 9 9 Kako se broj 2.333= 0.39 ... sa 100 ako ima dvije... 235 2 35 .333 . 5.. .Kod dijeljenja dva decimalna broja djelilac i dijeljenik pomnozimo sa 10 ako djelilac ima jednu decima\u...... Npr.. Unija racionalnih i iracionalnih broieva cini skup realnih brojeva R.393939 ..3939 . ==lOx 3+x =lOx == 10x-x 3 Npr.333 .(mjesovtti broJ) = 3..== ..znaci broj 0.14 .. 3=9x ::::} x =. =...J3 == 1.4142.7182 . .39 99' 00 Iracionalni brojevi . =2+0.33 .. Decimalni br~j~vi sa beskonacno mnogo decimalnih 111jesta kOJ~ se ne pona~IJaJu po nekom pravilu ne 1110gU se napisati u obhku razlomka 1 takve brojeve zovemo iracionali brojevi.4::: 56. Pretvaranje decimalnog broja u razlomak U razlomak se mogu pretvoriti svi decimalni brojevi sa konacno 111nogo decimalnih mjesta i decimalni brojevi koji imaju beskonacno mnogo decimalnih mjesta kod kojih se ponavlja jedan te isti broj (0. =X /·100 39.. ) iii grupa od dva iii vise brojeva J2 = 1... =2+0..33333 .3939 ... ... 235 = .3939 . =100x 39+0.39 .... 99 99 2.73205.

mogu se Izraziti a==bk... _x2 n ld:c=b:a Postotni (procentni) racun (I-postotni iznos.b.d=e f=="'-m'n-k .t:O.): Ie-d) 1 l Stepeni ] ) a-a '--v-' 2 faktora l~na + nb): \....:--. Aritimeticka sredina A(x n ) = Xl + x2 + x3 + . n) - a·d c c:.. a . Xj20.. a . -a = an '-------v----:: n faktora Produzena proporcija: a:b:c=p:q:s Izraz an se zove n-ti stepen bro'a a d' ...... p-postotak (o/c) G J . . J &.2..ac (b Je geometnJska sredina za a i c) n . G.-----:-_ _ __ n -+-+... .C + nd)= . brojne sredine 1 Ako je a1: b I = CI : d 1 Odnos izrnedu dva broja ili dvije velicine zove se razmjera..+Xl X2 Xn 1 1 fa:c=b:d Akojea:b=c:d. Aritimeticka razmjera govori za koliko je jedna veliCina manja iIi veta od druge i oznacava se a-b. 0. . d:. -g avnlca (osnovna vrijednost) I=--P G = 100·1 _ 100-1 7 100' p ' p--G (7%=-=007) 100 ' Takode. a = a 3 3 faktora ~ a . ~ 20 21 .. tadaje (ala2 . =a 2 a -a . Proizvod spoljasnjih clanova proporcije jednak je proizvodu unutrasnjih clanova.. C ) : (d d I d) n 2··· a:b=c:d.::. ..Razlnjere i propordje. tad a 'e b- . a:b=c:d.. tadaje i (a: m): (b: m)= c: Ii i f(am): (bm)= c: d l(a:m):b=(c:m):d r(a ± b!.b-c... tada jeiid:b=c:a I Kvadratna sredina: K(x n ) = Vrijedi K ~A~G~H ~xf + xi + . ..g Je Je a baza stepena a n izlozilac iIi eksponent stepena..x n n Geometrijska sredina G(x ) n ne -yx 1 1 'X 2 'x3''' X n . Ako jc a:b==c:d tad a vrijedi . ~c ± = a : c = b : d Ako je a:b=c:d. c==dk.ma .t:O) unutrasnji 61anov1 proporcije.. aid su spoljasnji clanovi proporcije. (' .. dok su b I c (b:.. tada je i J(a+ b): ic+d)= (a . _ _ . Iz a.... a-d b b·c d=-a Harmonijska sredina H( xn) = -. ... (i=1. a n) : (b 1b 2 Ako je a:b==b:c..... Geometrijska razmjera govori koliko puta je jedna velicina a2 : b 2 = C2 : d 2 .nb): (me·- . \ { \1Jl... an : b n = c n : dn a mania iIi veca ad drupe i oznacava se a:b iIi . .t:O.)·d::::b·c i svak! clan proporcije se moze racunati b::::--. b. b n ) == (CIC2 . " . J 0 • n Jednakost dvije razmjere zove se proporcija. .. ...

3(2x)2.al=a. (2x-y)3 =(2X)3 . 64x .1 = (: In Stepenovanje stepena (a ill Steponovanje binoma (a + b)2 r= a m ·n . 3 ) ( ·-2 =_1_=.. 27': 9=(Z. 5a3+7a\::lOa 3 .b)2 = a2 pr.pr. 8b 5-3b 5=5b 5 (a .J =3 =81. 27 3 = (a + b)(a 2 -ab + b 2 ) 3 Stepeni sa negativnirn eksponentorn -8y = r zbir kubova a-ll=~ an fa-ol-O) or .9/=(8x 3y) (8X2+3y) 2 2 -jednakih eksponenata: a": b"~(: J a 4 3 3 b 3 3 = (a .jednakih baza: m "_a m+ pr a 2 7=a 2 7 9 . 2 3 . '\! I 2' 8'.b = (a . b*Q 4 a +b pr.<> + =a 3a b+3ab 2 .3y)2 2ab + b 2 kvadrat razlike 2(2x)· (3y) + (3y)2 = 4x 2 -12xy + 9y2 kub zbira (a_b)3=a 3 Mnozenje stepena: . (Vrijednost stepena je pozitivan broj ako je eksponent paran bro] a ako je eksponent neparan broj onda je vrijednost stepena pozitivna ako je.r " 2-3=_~=~.b!l=(a·-bt.b 3 kub razlike a ·a - l1 • 'co i:t -jednakih eksponenata: all.+a 2 b 2 -ab 3 + b4) 22 23 . pr (a 2 ) =a 6 = a 2 + 2ab + b 2 = (2x)2 2 kvadrat zbira Operacije sa stepenima Moge se sabirati i oduzimaU sarno stepeni jednakih baza jednakih eksponenta. 24=16 iIi (-2)4=(-2)-(-2)0(-2)-(-2)=16 a 2k+1>O za a>O. a 2k +1<O za a<O Npr. pi". (2x .I 2x2Y+6x/-i (a±b)4::::a4±4a3b+6a2b2±4ab3+b4 Dijeljenje stepena ~jednakih baza: RastavIjanje na faktore nekih poznatih izraza a .) Vrijedi \-n (:.!.=9 (~ y! x .5 3=(2.5)\::10 3=1000.i=8x 3 . 3 3 =27 a (-2i= (-2)·(-2){-2)=-8 . aO=1 (a:.b )(a + b) razlika kvadrata 4 2 pr. y + 3(2x)-(yi . baza pozitivna a negativna ako je baza negati vna. pr.t:O) a 2k>0 Npr.x 3 y 9 6y 2 '\ --2y I '-+--+4y A x ) I "2 -b 4 =(a-b)(a-'+a b+ 2 3 +b")=(a 2 _b 2 as + b 5 = (a+ b)(a 4 -a 3 l.b)(a 2 + ab + b 2 ) razlika kubova .

2a 2b 2 = .jer je 2 =8 "'. V6i 4 Vb I.!2S = 3·5 = 15 Korijen kolicnika .25 = /9. pI. Taj broj b zoverno n-tirn aritirnetickim korijenom broja a oznacavarno ga b KOljenovanje korijena: Prosirivanje korijena: ~V. Uvlacenje pod korijen: aI.{/b = 3 VJ k a ill .?: b -(a-b) zaa<b =1-71 =7 )= Operacije sa korijenima a 2n + 1 ± b 2n + 1 = = (a ± b )(a 2n + a 2n . )9.a~ ~a lib .. = ~.. = nV. - ~aP ~a k . \va) s epenuJemo podkOljenu Korijen proizvoda T. 3/2 _ Vi 2J ='1a-' \2 6/4 \a Skracivanje korijena: = ill = rf..1 = (an _ b n )(a n + b n ) a . tako da je : bn=a. V8 = 2 . IKorijeni I Za svaki real an broj a:2:0. = nVa Pk .2 2 a + b 2 = (a + 2a b + b 2 ) .2b 2 =+= .. . = a II Mnozenje korijena jednakih eksponenata: 'f. b J2ll- n + b n + a%% b J2l velicinu).a~ npr. + ab 2n . .l/a.1 ~ J 3 (3 J(-7)2 r+31 .: : 0 .b za a .{/b' npr ~64 = lf27 == 3 27 Stepenovanje koriJ'ena' ~1r. rJb . Va u .J 2ab )( a + b + . n .~ak ( t . t{t. 618 _ 3/4 ..1 + a 2n . a 2 = ~(a2 )~b = ~a 7b fu f2 = {a za a.J 2ab ) f.2a b = (a + b a 4 + b 4 = (a 4 + 2a 2b 2 + b 4 ) . npr. = rJab 25 24 .1b + a 2n .1 + b 2n ) 3 2n + b 2n + n +hn - a% .Va~- Jv.2 + b 2n .npr. b = rf. npr..~ ..fa ~ .2 + ab 2n . = V...Va" a-podkorjena velicina iIi radikand n eksponent korijena Iz b 3 =a slijedi da je b "'. ..J(3 - b Y~ la _hi ~ { 2 2 2 2 = (a + b -abfi)(a + b +abfi) opcenito a 2n _ b 2n = (a _ b )(a 2n ... za svaki prirodni broj n postoji jedan i sarno jedan realan broj b:2:0. + a 2b 2n .. -a zaa<O drugacije pisano r:..2b + .

Vb == 1~ .if. ~a k = a ~ k . ~ 2a + 2~ a 2 . b>O i a2 -b>0 vrijedi a) J €li- Jb + Ja .b 2 b) ~a+Jb -~j{. 2 -b e) fa ±. eksponenti dovedemo ih na zajednicki Ako je u nazivr.14"b3 = 1~a4b3 Korijen se moze izraziti kao stepen sa racionalnim eksponentom.:===== 1 2 npr. pr. Fa == a 2:. if. Za a>O.Jb : :.jb =~a ± 2Ja b + b Racionalisanje nazivnika 26 27 .Ako 11JSU jednaki sadrZalac.iku zbir ili razlika dva iIi vise korijena: .--.. =~2a-2~a2 _b 2 c) Ja+[b=~a+J:2-b +~a-J:2-b -va-"b - d) I h _ a+Ja2 2 -b ja-Ja2 -.2 == a "3 r--.

Z2:. jer ne postoji real an broj koji kvadriran daje negativan broj.[. =1 pr. l ·4k+l 4k 2 .2) Z=3+2i a + bi z - = c + di ako i samo ako je a =c i b =d = a+ bi} Z = a-hi konjugovano komleksni brojevi zl C(O.. 2 Modul kompleksnog broja (apsolutna vrijednost) znaCi vrijedi P=-l pa je i =H . .imaginami dio kompleksnog broja Im(Z) pr. (e . be ./4-3i/=J4 +(-3)2 =-J16+9 =. 2 /z/=/a+bi/=Ja 2+b 2 .realan dio kompleksnog broja Re(Z) b .1 I i l + =-1 =-l ·3 ·4 =-l . b) ravni 1C i obmuto.c 2 +d2 +1 e2 +d 2 Graficko predstavijanje kompleksnog broja J imaginama 0'3 KompleksllO m 2 M(3.1.fi5 =5 Za module kompleksnih brojeva vrijedi Npr: .J-16 =i.J16 =i·4=4i.-. Zato je uvedena imaginama jedinica i ciji je kvadrat broj -1. .3i . (k=O. ) Z1 IZI/ -=-.4k+3 .2. (e-di) . 1 = 1 =-[ Kompleksan broj je zbir realnog i imaginamog broja z=a+bi. (a>O) pr. a .ISkupkompleksnih brojeva! U skupu realnih brojeva nije mogu6e rijesiti jednacinu oblika x +1=O <=> x 2= -1.di) _ ae + bd .. (c+ di)= (ae+ bd)+ i(ad + be) (a + bi) = (a + hi).b) ravni TC moze se pridruziti kompleksan broj z=a+bi b" IOJU 28 29 .jzll+/z2/ =1 ·1 =l ..O) 3 x reaina 05[1 z=a+bl. .ad (e+di) (C+di). /Zl-Z2/~I/Zl/-/Z2/1 IZl 'Z2/ =/Zl/'/Z2/ . tacki M sa koordinatama (a. l·2 =. Re=2. (4if =16i 2 =16·(-1)=-16 Stepeni imaginame jedinice I IZl +z2/::.t:O Z2 Z2 I =1 ·35 ·4·8+3 ·4k 1 . z =2 .. moze se pridruziti tack a sa koordinatama (a. h = i. Im=-3 Jednakost komplesnih brojeva Operacije sa kompleksnim brojevima (a+ bi)± (c+di)= (a± e)+ i(b ±d) (a + bi).

.. z 1 = P1(cos <Pl -logaritam proizvoda loga (xy) = loga x + log a Y -loboaritam kolicnika log a -= ilog a x . log x=ln x·log e . jer vrijedi 2 3=8 Za logaritme vrijedi loga1=O jer aO=l.1 Trigonometrijski oblik kompleksnog broja y Logaritam nekog pozitivnog broja N za bazu a (O<a:.. logaa=l jer aJ=a.. Vrijedi: a x = p cos <P b == P sin <P Ako u z=a+bi zamjenimo a i b koji su odreaeni prema slici dobijamo trigonometrijski oblik kompleksnog broja. . log2 8 = 3 . (<PI -<P2 )] +lSm ~ =!Jog a x Zz PZ Stepenovanje kompleksnog broja zn Ako je baza logaritma broj 10 onda se logaritam zove dekadski i tad se baza izostavlja: IOglOX=JOg x. zove se prirodni logaritam: logex=ln x. log a N = k b tg<p =a ¢:} a == N k npr. n n 1 loge = 2... = M -1 30 31 . Veza izmeau dekadskih i prirodnih logaritama.718 . (k=O. a lou x ba =X 1 loga b = . P = I:::::} (cos<p + isin<p)n = cosn<p + i sinn<p -Moivreov obrazac Korienovanje kompleksnog broja nl ~z ="nCr ~ "J p cos <p + 2kn + i sin <0 + 2kn.)..2.434294 ..10gb a z = p(cos <P + i sin <p) Operacije sa kompleksnim brojevima u trigonometrijskom obliku.. loge loge - = [P(cos<p+ isin<p)t = pO (cosn<p+ i sinn<p) Specijalno za.t:l) je eksponent k kojim treba stepenovati bazu ada se dobije broj N..---= logx·--. log e=O. 'Zz = PIPZ [COS(<Pl + <pz)+ i sin(<Pl + <pz)] ZIP ' leos .302585 .= -1 r (<PI -<PZ . n-l) .l .[L0garitmi . . Ako je baza logaritma broj e=2. =M (modul Briggsovih logaritama) logx 1 Inx =-. .Ioga y y X + i sin <PI)' z 2 = P 2(cos <pz + i sin <P2) -logaritam stepena log a xk -logaritam korijena log a = k loga X n zl .

o ·x=7 . 1. alc2 . Y = ----"--~ . 3 ·x=6. b ob1lka X=- Iz (1) izrazimo npI'. nema rjesenja.32. o ·x=O .bt. Npr..c}. ako je bl:tO i zamjen.32 c 1 d o bIJemo Y = --::. 3. Ijesenje \::fx.C2E R a x Y nepoznate veliCine. alx + b1y = cl a2 x + b 2y=c2 gdje su koeficijenti aj. 31X+b 1 Y=Cl 32 x 31x + b1y = cl + b 2 y =C2 (2) 32 x + b 2y = c2 32 33 .a2 c 1 31 b 2 -a2 b } i3 = 2 . nema rjesenja..b2.y) za koje svaka od jednaCina postaje istinita brojna vrijednost.~)=(x. rjesenje x = koji smo dobili kad smo izrazili Y = a 1c 2 . Ako je a=O i b:tO onda je jednacina nemoguca tj.-=---=-. 2. u (2) c1 -alx bi a 2. l. odredena.Linearne jednacine i sistemi linearnih jednacina Svaka jednacina koja se moze svesti na jednacinu oblika ax=b zove se linearna jednacina sa jednom nepoznatom. Sistem dvije linearne jednacine sa dvije nepoznate Sistem od dvije linearne jednacine sa dvije nepoznate moze se napisati u obliku. Ako je a:tO jednacina je odredena i ima tacno jedno rjesenje ... nemoguca.~ a1 b 2 -a2 b l Metoda determinanti. Metode rjesavanja sistema I metoda zamjene (1) alb2x-a2blx=Clb2 -b 1c2 x=c 1b 2 -b 1c 2 a1 b 2 -a2 b ! Dobijenb x zamjenimo u jednu od jednacina sistema odakle . neodredena. Rjesiti sistem znaCl odrediti uredeni par vrijednosti promjenljivih (a. 3. Ako je a=O i b=O jednacina je neodredena i rjesenje joj je bilo koji broj x.

Formiramo determinante II reda:

D

al a2

bI

Ako su svi odgovarajuci koeficijenti sistema proporcionalni sistem je neodreden.
32 b z Cz -=-=-=k 31 bI Cl

b2 b1
b2
cl
c2

=a 1b 2

-b 1a 2 (determinanta sistema)

D

x

='I
=

cl
c2

= c}h2 - b 1c 2 (determinanta za nepoznatu x)

3.Ako je D=O j Dx:;t:O iIi Dy:;t:O tada je sistem protivrjecan, on dakle nema rjesenja.
a2

Dy

a1

= aieZ -cIaZ D'x=D x

(determinanta za nepoznatu y) D·v=D y .;

31

= b2 bI

;

~:;t: ~ iIi b 2
31 Cl

:;t: C2
Cl

a2

b1

. ,

Graficki prvi slucaj znaCi da se prave koje su odredene jednacmama sistema sijeku u jednoj tacki T,( Dx Dy I D ' D
\

I).

Diskusija r.iesenja sistema Old dvije Hnearne jednacine Da Ii sistem ima iii nema rjesenja zavisi, prvenstveno, od toga da Ii je D:;t:O iIi je D=O.

Drugi slucaj znaci da se prave odredene jednacinama sistema poklapaju odnosno predstavljaju jednu pravu. Treci siucaj znaci da su prave paralelne. Sistem od tri iednacine sa tri nepoznate

1. Ako je D:;t:O sistem ima jedno i sarno jedno ljesenje.
x=

31X+b 1 Y+CIZ=d 1

Ako je u sistemu C]==:C2=O, za sistem kazemo da je homogen. Tada ie Dx=O i Dy=O, pa ako je D:;t:O jedino l~iesenje homogenog sistema Je par (0,0): za koji kazemo daje ocigledno iIi trivijalno rjesenje. Da bi homogeni sistem imao i netrivijalnib rjcScnja, potrebno je i dovoljno da je D=O. 2. Aka je D::-:D,=Dy=O, sistem neodreden, tj. im3 beskonacno mnogo rjescnja ili nema uopste rijesenja.

32 x + b 2 y
33 X

+b 3Y+C3
cil
I

+ czz = d 2
Z

=d 3
b2
h3

D

!31 b I =1 a'j b z I- b 3 1 3
3

Cz =31

-

e21
C31

-32

Ib

,
i

C3

Ib 3

C3.1+

33

bI
bz

ell
e21
I

i d 1 b I C1 I Dx = d 2 b 2 ezl ! d 3 b 3 c31
I

== D x

,

y-D=

5

z-D=Dz

34

35

Determinantu treceg reda mogzemo rijesiti i pomocu Sarus-ovog pravila.

Nula funkcije je vrijednost argumenta x za koju funkcija uzima vrijednost 0 (y=O). y=kx+n; O=kx+n; -kx=n

. a 1""'"
a3

bxC~~1 /,1 =alb2C3+blC2a3+Cla2b3-clb2a3.. a~b;<C2. '. 'a2 ...... b 2
b3
'C3 "a3

'b 3

-a 1C2b 3- b I a2 c 3

Sistem od tri linearne jednaCine sa tri nepoznate mozemo i nekim drugim metodama rjesavat. Npr. Metodom zamjene tako sto jedanu nepoznatu izrazimo iz jedne jednaCine sistema (najjednostavnije) pa tu nepoznatu zamjenjujemo u preostale dvije tako da dobijemo sistem od dvije jednacine sa dvije nepoznate. Mozemo metodom suprotnih koeficijenata uzimajuci dva puta po dvije jednacine i eliminisuci jednu istu nepoznatu dobiti sistem od dvije jednaCine sa dvije nepoznate.

x = --. nula funkcije k Geometrijski (graficki) nula funkcije je tacka u kojoj grafik sjece x-osu. Specijalni slucajevi
y y=n
n

n

y

x=o

x=a

a=O° k=O; y=n a=1800 r

n=O, y=kx

Linearna funkdja
Funkcija oblika y=kx+n je linearna funkcija i njen grafik je prava linija; k je koeficijent smjera (usmjerava pravu), n odsjecak na y os!.

Dvije prave Yl=k 1x+nl i Y2=k 2x+n2 su paralelne ako je k l =k 2 . Dvije prave se poklapaju ako je kl=k2 i nl=n2' Dvije prave su ortogonalne ako je k,., =_~ k'
1

'I
36

y

A(O,n) A(O,n)

n
n

k>O, ugo a ostri, funkcija raste;

k<O, a-tupi , funkcija opada

37

[ K vadratne j edna cine
lednacina oblika ax1+bx+c=O, a:tO zove se kvadratna jednacina. Nepotpune kvadratne jednacine
1. b=O i c;<o ; ox'+c=o rjeScnje XJ.2 =

Viet-ova pravila
b xl + X2 ::::: --:::::-p

a

.

±~_ a c

Xl 'X2 =-=q a

C

Rastavljane kvadratnog trinoma
ax1+bx+c::=a(X-XI)(X-Xl) gdje su Xl 2 ax +bx+c=0 X2 rjesenja jednacine

x(ax+b)=O

rjesenje

b Xl=O, X2::::: - a

3. b=O i c=O ; ax1=O rjesenje je x=O Potpuna kvadratna jednacina (opca kvadratna jednacina) 2 ax +bx+c=O, a,b,c:tO
-b±~b~-4ac Njeno rjesenjeje xI,2 = - - - - - I
"I

X +px+q=O ; neka je

Diskusija 2

0

rjeSenjima kvadratne .J'cdnacine
Xl::;; X2

2a

ax +bx+c=0 /:a
? b c x-+-x+-=o

2

I
c - ::::: q imamo jednacinu a
2

q > 0 ... {

p > 0, Xl < x2 < 0

cP<O, O<xI <x2
x2=-P

a

a

Za

b -=p,

a

D=p -4q>OJ q =O"'X 1 =0,

,
xk+px+q=O xl,2

=-

p 2 ± V~-

y
j
~

-

q

Diskusija rjescnja kvadratne jednacinc
Diskriminanta D :::::

i
l

rb 2 -4ac1
2

l
(

fp >0, !q < O'' jP = 0,
p<O,

Xl<O<X2I X ll>x z Xl ::::: -X2
Xl

<O<X2,!Xl!<X2

4 Ako je D>O rjdenja (korijeni) su realni i razliciti, X (;t:X2 D=O dvostruki realni korijeni (jednaka rjesenja) XJ=X2 D<O konjugovano kompleksni korijeni

IL_q

D=p -4q =O.j

2

Ip>O

... Xl =x, =-p <0
~

2

lp<o ... Xl =Xz =-~ >0
D=p2_4q<O kOljeni konjugovano kompleksni,

38
39

IK vadratna funkdja
y = ax 2 + bx + c =

Polozaj nule kvadratnie funkcije prema datom razmaku
Neka su a i ~ realni brojevi i a<~. Da bisrno mogli govoriti 0 polozaju nula XI, X2 kvadratne funkcije f(x)=ax 2 +bx+c odnosno rjesenja kvadratne jednaCine ax 2+bx+c=O prerna razmaku (intervalu) (a,~) mora diskriminanta biti nenegativna, jer, u protivnom, ne rnozemo uporedivati imaginarne nule funkcije sa realnirn brojevima a i ~.
1. Da bi jedna j samo jedna nula bila u razmaku (a,~), potrebno je i dovoljno daje f(a)·f(~)<O

J \
a

x+

~ \2 + 4ac - b
2a) 4a

2

parabola sa tjernenorn

u tacki T - ,
\

-b r 2a \
D>O

4ac-b2 4

b J i pravcern x = - - kao

OS1

2a

.... slmetrlJe.

Mogu6i slucajevi:

\
x

a>

"") \,
Xj=X2=---

\
x
II>

\

Ddl

\

/
x
i-

(a<xl <!3<xl)iIi(Xl <a<x2 <p)qf(a).f(p)<O

~/

2a

~ _~, 4ac-b 2 '
. 2a 4a

I
a)

)

/\\ " /
;'
!

! I

r / \\
~/
\

f3 ~

'----f" [' )' ~a, (a) ,

T

x

/

thO

\\
/
/

/

/

)\b"
XI X 2 = - -

b)
x
I!I

2a

T

D=O

\
I

/

A

f(a)·f(~)<O povlaci uslov 0>0 pa ga ne treba posebno navoditi, Zelimo Ii, jos preciznije, odrediti uslove LIZ kojc' jedna Dula u razmaku (a,(3) a druga desHo iii iijevo od tog razmaka, tada imamo:
(a<xl <p<
q
¢:::?

[af(cx»o

IdJJ

fCf)< 0 ] slikaa

\

<0:<

<

[af(a)<O /\ a f(!3) > 0] slikab tada

Ako je jedna nula lijevo . a druga desno od razrnaka imamo: (xl <a<!3<x2)¢:} [af(a)<O /\ af(f3)<O]slikac

40
41

X Simetricna jednacina cetvrtog stepena ex I ~/ I I / x I I f) 5.. Ako su obje nule desno od razmaka (CX. I ft.4 = ±Jt. .'OAaf(a»o A. ..~) tada irnarno b A <v~L ¢:::} lD20J\3f(B»O J\B<--I shkaf I-' < Xl "2a .J l .2 2 d) 3. b I: I: ~ IJ ednacine viseg reda x Bikvadratna jednaCina ax 4 ex + bx + e = 0 2 (smjena x 2 = t) at + bt+c = 0 Rjcsenja bikvadratne jednaCine su onda x 1.. ..~) tada imamo: i D20 /\afCCX»O b A J\af(~»ol I . / B . koje mora biti (ako postoji) faktor broja d.... --. Zatim polin om ax 3 + bx 2 + ex + d podijelirno sa X-Xl i dobiveni rezultat Uednacina drugog stepena) dalje rjeSavamo.~) tada imamo = ±. shka d J\CX<--<t-' L 2a J Kubna jednacina ax3 + bx2 + ex + d = O. (CX<xl $x2 < t-'~ A -"-" 4.. Ako su obje nule Jijevo od razmaka (cx. Simetricna jednacina treceg stepena xl <../ c) \ I I I I I I --..Jt. Odredimo jedno cjelobrojno IjeSenje X. X 3..X2 <a"" In. 42 43 . Ako su dvije nule u razmaku (cx.:a <a L Jslikae b I b .

i1 i haec: indukcija je zakljucivanje od posebnog ka opstem. ako iz pretpostavke-da je istinit za prirodan broj n=k>no. Postupak kod zakJjuCivanja opstih stavova pomocu matematicke indukcije je slede6i: a) Utvrdi se da taj stay vrijedi u jednOITl iii nekoliko posebnih slucajeva iste vfste. [TOe)]. U matematici se koriste dva oblika zakljuCivanja ito: deduktivno i induktivno. a a posmatramo kao proste faktore.. Dedukcija je zakljucivanje od opsteg ka posebnom. b) Prctpostavi se da taj staY vrijedi za proizvoljan broj k takvih slucajeva i c) ako se zatim dokaze da taj stav vrijedi i za vise od k takvih slucajeva. onda se smatra da taj staY ima opstu vrijednost i da vrijedi za sve moguce takve slucajeye. [T(no)] b) pretpostayka da je iskaz tacan za n=k>no . . T(k) slijedi da je istinit i za prirodan broj n=k+l. c) Dokaz daje iskaz tacan za n=k+l [T(k+l)] Primjer: Dokazati da je za svaki prirodni broj n izraz 44 45 . v' iIi vise drugih stavova. T(no). Ok . Tako izvedeni staY naziva se zakljucak.t l±l n::::o pa rastavljamo na Npr: x3±1::::0 Trinonme iednaCine (x ± IHx2 =+= x + 1)=0 Princip matcmaticke indukcije~ Jedan iskaz (iii stay) 'fen) cija formulacija sadrzi prirodan broj n je istinit za svaki prirodan broj: 1.1l\1atematicka indukcija Binomne jednaCine ! Zakljucivanjem nazivamo izvodenje jednog stava iz drugog xn±a=O I:a Smjena -=Y paJeJe dnacmay n+1 = oJu Xll . T(k+l) T(k)=>T(k+ 1) Svaki dokaz matematickom mdllkci_:~)m sastoji se tri a) Provjera da je iskaz tacan za n=n(l~l. ako je istinit za prirodan broj n::::n(i~l. tj (k+ 1). Indukcija je zakljucivanje kojim se iz konacnog broja posebnih stavova izvodi opsti stay koji se odnosi 11a sve slucajeve.

. .2 k == == S· 3A ...Sk-l +(S-3). S 31 S == Inn'n==31+ 3 1Q+alQ 2 +31Q 3 +.Sk-l +Z.Zk =S.l=d (razlika ili diferencija niza)... ima osobinu 32 .Zk ) Aritmeticki i geometrijski nizovi Aritmeticki niz a1) a2.Z k =5(Sk-l +Zk)_3.a) Provjera da tvrdnja vrijedi za n=l Sl-1 +21 =So +2=I+Z=3 b) Pretpostavka da vrijedi za n=k tj. r+l clanova. r. Geometrijski niz aX. b-a a b .' a-prvi 3 n -1 + 3 n +1 2 (I q I< 1) Njegova sumaje l-Q Zbir prvih n clanova aritmetickog niza .krajnji clanovi niza.n~= ~(31 + an) iIi 2 Diferencija d] interpoliranog aritmetickog niza data je sa.. Sn == .3 . a3.... ima osobinu a2 a3 an .. aJ Ll2=al+d Ll3=a]+2d 3 n =31+(n-l)d n-ti iIi opsti clan aritimeticlog niza.3 n.broj umetnutih 46 47 . am . == . Svaki clan aritmetickog niza osim prvog i zadnjeg je aritmeticka sredma svoJ3 dva susJedna cIana 3 n == • • • v prvog i zadnjeg je dva susjedna clana = Jan-I' 3 n +1 .. = .Zk == =S. .0. b-posljednji clan..== q (kolicnik geometrijskog niza) a1 32 3 n -l 31 a2=al'q 2 a3=31'q 3 a4=al'q 3 n =al·qn. r-broj umetnutih clanova.__ nIl qKolicnik interpoliranog geometrijskog niza qj clan. a2.1 -n-ti iIi opsti clan geometrijskog niza Svaki clan geometrijskog niza geometrijska sredina svoja an OSl111 Sk-l+ Zk=3·A. Zk == 3( 5 A . AEZ c) Dokaz da na osnovu pretpostavke vrijedi za n=k+l Sk+l-1 +Zk+l =S.= ..Zk -3.a}= 33 . a3.Sk-l +S. an.= .. d1 =.32= a4-33="'= 3 n . . qfl -1 Zbir prvih n clanova geometrijskog niza S = 3 . Beskonacni geometriiski red = r+~: r.

.. 6l==1·2·3-4·5·6==720 Binomni koeficijent ("En nad kit) = n "1 _ nen -l)(n ... (n2k. + 1) . k i l k + 1 \ n+ .. '.l 7 1-\ 9 _ 7 I \ ) \ J I 2) \... . . (9)_( 9')=(91= 9. \ (\ / 1 1 121 1 331 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 Stepen binoma 1 n=l n=2 n=3 n=4 n=5 Svaki koeficijent dobijamo tako da sabererno dva koeficijenta iznad njega (s lijeve i desne strane).. Binornna formula 10 \ (nJ=l. 1) ..n. .1 +b n (.k!(n-k)! '\ k) n-k l (a+b f n =a +(n}n-l b +l(n\n-2 b 2+./ ( In '. I..s (n) = -. () I \ 1 ln )'=1 ( " ( J . 11 l . od kojih se jedan ne ponavlja p(n) = 1· 2·3 . _ n! . n (En faktorijel) Npr.i'O 1::::1. / 1· 2 = ~ k J n-k b k a ( \ (n'l (n 'j (n+li Ir" K-o-m-b-i-n-a-t-or-i-k-a'I I n k! \ K+ ) \ ' 1J " 1'.k ( k) I·Z·3· . . ··k / . ~\ n+1 k +1 n+l + 1) = (nJ r r! 48 49 . 0) i'l I / nl Pr .1 2) n-l j \ / Opci clan u razvijenom obliku binoma (a+b)1l je Tk+l ..2) . PdSKa 1ovo b +r' la L.. .8:::: N pl.S. · (n .2)··· (n . ( n .. . n :::: nl .\Binomni obrazac I . / " . .. Perrnutacije s ponavljanjem elemenata ( I jednakih is jednakih) I1! ... I..+( n \/ab n.kE N) Proizvod svih prirodnih broJeva od I do n oznacavamo n!=1·2·3·· ..(01 (ni / (~J (~J (0 +1 Kombinacije Broj kombinacija [-te klase (r-tog razreda) od n elemenata a) bez ponavljanja Kr(n):::: n(n -l)(n ... n I:::: I n Za binomm koeflclJent vnJedl\ k j.oug irelaCijal 1+11 11=ik+ I (1. tr a Binomni clementi sejmogu oaredltl. .1 pomOCl. 1 /1"'1\.r i\.-.\1 1 \ ~o) ~1) /2\ (2') (1'1 2 Perrnutacije: Broj permutacija ad n elemenata.

Dvije prave koje pripadaju jednoj te istoj ravni a nemaju zajednickih tacaka su paraleine. 'IT. + P(An) Slozena vjerovatnoca (vjerovatnoca "i . mogu da se sijeku u jednoj pravoj i mogu da se poklapaju (identicne su ). -\ N = C· v (C je svota.rTl1hh eiementarnih dogadaja. -' ! Vr(n)=K r ( n)'L b) s ponavljanjem V.r! .. Postoje najmanje cetiri nekomplanarne tacke. ledna tacka odreduje beskonacno mnogo pravih. '0 P{-:-A L 1...1\.(n)=n r IVjerovatnoca Vjerovatnoca elementarnog dogadaja A m n .peA) Suprotna vjerovamoca . P(A)=- Tacka . Prava c prodire kroz ravan 'IT. \.iii ": peA) = peAl) + P(A 2 ) + .. Dvije razlicite tacke odreduju jednu i samo jednu pravu. _ . prava i ravan u prostoru To su osnovni geornetrijski pojrnovi koji se ne definisu... Dvije prave koje nemaju zajednickih tacaka a ne pripadaju jednoj ravni su mimoHazne. . (n je broj jednaI(Q l'11r. Dvije ravni mogu biti paralelne. v vjerovatnoca dobltka svote). m Je broj s ~ realizacija dogadaja A) ."(n-r+l)=( r J. Dvije prave koje imaju bar dvije zajednicke tacke su identicne ( poklapaju se ) Prava a je paralelna ravni Prava b lezi u ravni 'IT.).i " PCA) = P(A l )' P(A 2 )····· P(An) Matematicko ocekivanje .! r Varijacije _ n(n+l) . Sve tacke koje pripadaju jednoj te istoj ravni zovu se kompIanarne. Dvije prave koje se sijeku U jednoj tacki odreduju jednu i samo jednu ravan. (n+r-l) =(n+r-lj KrCn)- Broj varijacija r-te Klase (r-tog razreda) od n elemenata a) bez ponavljanja n'l v~(n)=n(n-1). •• Sve tacke koje pripadaju jednoj te A B P istoj pravoj zovu se kolinearne tacke.Identicne ravni imaju bar tri zajednicke nekolinearne tacke. 51 50 . Totaina vJerovatnoca (vjerovatnoca " ili . Postoje najmanje tri nekolinearne tacke. '. Tri nekolineame tacke odreduju jednu j same jednu ravan.b) s ponavljanjem IGeometrijal r..

se zoye tangenta kruznice.tjeme ugia Polupraye Op i Oq kraci ugla <a ili <AGE iii samo a i ~ Krug i prava t l Praya a sijece kruznicu k u dvjema tackama A i B. Praya t dodiruje kruznicu (tangira) pa a ~! m / 1 ex p Uporedni su susjedni ugloyi cija se druga dYa kraka nalaze na jednoj pray oJ.tacki T.P).'Duz AB A B P Dio prave p izmedu tacaka A opruzeni ugao B ukljucujuCi i te tacke zovemo duz AB.H_ P • p. q G P q pum ugao ~ Kruznica sa sredistem u tacki 0 i poluprecnikom OP je skup svih tacaka raYni cije su udaljenosti od tacke 0 jednake d(O. Dio prave p sa jedne strane njene tacke A zove se poluprava. Sredisnji (centralni) ugao kruznice U gao koji je podudaran svom uporednom je prayi ugao (praye p i q su okomite. p.jcuni kna={A. Tacka A je onda granicna tacka te poluprave.B}. Kaze se da uglu a odgoyara kruzni luk AB. Tacka 0.m ogranicen dvjeme polupravama sa /". Duz OP je poluprecnik r kruznice k. Prava b i kruznica k nemaju zajednickih tacaka. Ako su centralni uglovi 53 52 . B zove se centralni ugao te kruznice. : P CIW konvcksan ugao k nulaugao Uglovi U gao je dio ravni zajednickim pocetko. su:-. Duz AB je tetiYa kruznice Susjedni ugloyi su oni koji se nalaze u istoj ravni i imaju jedan krak zaajednicki. t n k = {T} o Tangenta t je okomita na poluprecnik r 1I . bnk = 0.lq) m Syaki ugao kojemu je yrh u sredistu p kruznice k a kraci ugla sijeku tu kruznicu u tackama A.

......J Komplementni (supJementni) uglovi YI i ~z s:. Yh OI-unitrasnjsnji uglovi pllg (Xl ~1 i P2 360 =--... ' a + ~ == 90 0 . 01 1 Uz-' 54 55 .Stepenima 1 Pun ugao (cio krug) je 360° . a rad 0 180 =--. Suprotn! uglnv! i suplementni suo Pravi ugao je ugao od 90°.. ... ~l i. a =--·arad 360 0 ' 180 Y1 1 ... a=a' ~=W W~ Uglovi uz transferzalu ab Pb Y2... I . Uglovi se mogu mjeriti (izrazavati) u: 1.. : } 1 (X2 N' . Mjerenie uglova q Mjera ugla je dio punog kruga koji je potrebno da prede krak p da bi se poklopio sa krakom q....... 1 rad a + ~ == 180 0 a i ~ supJementni Unakrsni uglovi (a i a') su jednaki...fad 1t 3 ' 01 i P2 . a suplementna ako je njihov zbir 180°. 02.1 .... a 1t 0 Y1 i Y2 01 i O 2 SagJasni uglovi i medusobno su jednaki.Radijanima Centralni ugao kruznice kod kog je duzina pripadnog mu kruzl10g luka jednaka poluprecniku kruznice nazivc..... a i ~ komplementni .. puni 360°... .... Obrtanje kraka u smjeru suprotnom smjeru kretanja p kazaljke na satu uzima se za pozitivno... Dva ugla su komplementna ako je njihov zbir 90°.:no radijan.. 1°=60 =3600" 2.. o 2n 1t 1 ==--rad: .2 al i >:2 \~.. fh..... alzmJemCl1J uglovi i medusobno su jednaki.... a ispruzeni ima 180°.spoljasnji uglovi i (X2 a2.:::: 57 21t 0 0 17'45"..a i ~ jednaki onda su i kruzni lukovi i tetive koje im odgovaraju takode jednake. a u smjeru kretanja kazaljke na satu za negativno. v • 60° = .ii ...

i -spoljasnji uglovi trougla at +13' +yt =360° =a+f3 (' f3' =a+y..--.... ® B A a-centralni ugao nad lukom AB . + a~ == 360 -zbir spoljasnjih uglova. ~ P ____ ~"'-~-----'-O./~a1L--_ _ .U glovi sa para1elnim kracima Za jedan unutrasnji ugao a pravilnog n-tougla (sve stranice i svi q' q -'-------T--P' __ ~ 0..2) ·180° -zbir unutrasnjih uglova. 0 -=R 0 2 (poluprecnik opisane kruznice) 2 (poluprecnik upisane kruznice) a+b-c .. a=a' i f3=(3' iIi su suplementni a + a' = 180. y-unutrasnji uglovi trougla a+ f3+y::: 180° I U giov! mnoQ:ouQ:la Jil' a a l Y'~ -Pravougli trougao ~B' aI.. (3..P l-" ~1 \ I I I tlr ugao izmedu tangcntc i retive P' pi .0 q . _ _ uglovi jednaki) vrijedi a __ (n-Z).+[3+)'+6=180° tctivni cetvorougao L/u\ II /1:' tangentni cetverougao a=a f'/1nogouglovi Trougao a... l + ai + a 3 + .-l P .. + an == (n . (3-periferni (periferijski ) ugao nad Iukom AB a=Z~ Uglovi sa okomitim kracima Svi periferijski uglovi nad istim lukom su jednaki.= ru 56 57 . i Za n-tougao: + a2 + a3 + . la~q ~ / a'~ L... at =/3+y..180 n U gIovi na kruznici D pllp' i qllq' Uglovi sa paralelnim kracima su medusobno jednaki. Periferijski ugao nad precnikom (polukruznicom) je pravi ugao (900). I q -L q =? q' I Pi . (3'. . I 0.

1.-::~:. 0= 2a+2b h .. 0 = 3a 24' 2 aJ3 Ro=-h=-r::: 2 P= b P=a·b d R =o 2 3 3 fu=-i1=-- 1 a/3 () pravougaonuk d =a +b 2 2 Z 3 7 Raznostranicni trougao J\ 0=4a P = ah S=--- = a+b+c 2 °1 2. a romboid 1 / II I P=a·h 0= 2a+2b P =ahsina 222 Cetverolillli c = 4a.~~~. \ /R( \ \ aYe r a romb p= \)Is(s-a)(s-b)(s-C/l (H ._. 2 b =q·c.2 kvadrat I a m-srednja linija trapeza 58 jednakokraki trapez 59 . 2 lednakostranicni trougao _a a J3 .~._ I im I a+c h .'V 3 ._.h a =b. 0=a"..h b =c· p= abc 4R o & I . r =-' u 2' 0= a+2b+d P=m·h=--·h '1 I a d Ro=2 ~-·:::-:.0Z /(1. ~ \ Ieronov B u h =2 "'- obrazac) P = ru ·s p=a.I '-.t~~~.-~~:.--:r .a =p·c.

Naspram vece stranice je ve(~i.d 2 2 Centar upisane kruznice je na presjeku simetrala uglova. . Stavovi 0 O=a+b+c+'" p=2 O·r podudarnosti tromdova iednu stranicu I stav usn Dva trougla su podudama ako imaju podudarnu i dva ugla koji leze na toj stranici.. DijagonaJe se sijeku pod pravim uglom.e upisati kruznica) Dllzina bilo koje stranice trollgla manja je od zbira duzina ostalih dviju stranice tog trougla a veca od apsolutne vrijednosti raz]ike drugih dviju stranica. J 60 61 .n = . a<iHc i 3>lb-c I Podudarnost trouglova (mnogouuiova) Dva trougla (mnogougla) su podudami ako imaju sve stranice i sve uglove jednake. c O=a+b+c+d S=- o 2 a P= ~(s -a)(s - b)(s -c)(s -d) Broj dijagonala nekog mnogougJa je: deltoid 2 Odnos izmedu stranica i uglova trougla ") n(n-3) D .Centar opisane kruznice je na presjeku simetrala stranica. Naspram jednakih stranica u trouglu nalaze se jednaki llglovi. tetivni cetvrougao -(cetverougao oko kojeg se moze opisati kruznica) p= d 1 . Naspram veceg ugJa je veta stranica. trapezoid Odnos izmcdu stranica trougla . D P=-(h 1 +h?\ 2 ~. ugao. n-broJ strana. tangentni mnogougao -(mnogougao u koji se moz.

/ =a:a =.. Ako imaju po jedan odgovarajuci ugaa jednak i ako su ii11 odgovarajuce stranice koje obrazuju taj ugao proporcionalne. "-..'" ~ b' B. Slienost trouglova (mnogouglova) Dva trougJa (mnogougla) su sliena ako su im odgovaraju6i uglovi jednaki a odgovarajuee stranice proporcionalne. c 0=2rn rna !=AB=-180 0 P = r 2n 360 0 1= [2na 1'... visina i povrsina s1i6nih mnogouglova Ako su dva trougla (mnogougla) sliena onda vrijedi: 0= 2nCR+r) P = (R -r2)n = (R-r)(R + r)n 2 0:0 =a:a =b: b =c:c' ha:h a' =hb:hh' =hc:h. Odnos obima. AA'B/C' ilfi.( N ! /~~ c J "" "~ ~ "-. +t. P: p' =a 2:a. l 1 l l I = ..I\' /~. 11TI sve tri stranice IV stay SSU Dva trougia su podudarna ako imaju podudarne dvije stranice i ugao naSpralTl vece od tih strana. 3. (R .. Y=Y l a:b:c=a/:b':c " "BC-. a' c' ~a' B' ~'B' a=a'.. Ako su im sve tri odgovaraju6e stranice proporcionalne...2= .Kruznica i krug II stav SUS Dva su trougla podudarna ako imaju podudame dvije stranice i ugao izmedu tih stranica... 1=2 Kruzni prsten Dio kruznog prstena '-u Dva trougla su sliena : 1. P=W. I =-"-::"(R-r) 2 63 na ') 2 62 .r ) 36(r I.." (J.Ako su dva ugla jednag trougla jednaka odgovarajucim uglovima drugog trougla. 2. Kruzni luk Kruzni isjecak Kruzni odsjecak ! In stay SSS Dva trougla su podudarna ako su podudarne.

H V = nH(R - r)(R + r) a V=B· P=2B+M B-je povl"sina baze prizme.---!----~' J. ./ r) = JB _.~ _________ ---F I l. V =---3 P=B+M B·H B :B} = H. . I I I I I OA·OB=OT /""" :H I I I I I I I I :H I I I I I . H = r nH Kupa (stozac) P = 2n(R 2 -r 2 )+2nH(R+r) ') V = n(R .' ....- HI ·JB 1 64 . .Valjak Suplji valjak POlencija tacke na kruzn iell A o -2 . vaJar) tck?1 l/~----lY • I P ~l = B + M = 2rn(r + H) 2 V = B .---___-_-_-J_-_:____:~ ':" .: x 2 X . . . ------i------- .r I ...jB. ______ ~ r ..¥ ~.r 2·). M-je povrsin<l omolaca V=a 3 Krnja (zarubljena) kllpa (stozac) V=abc P P=oa / 2 = 2(ab + be + ac) 2 2 D=a13 D=W+b +e Krnja (zarubljena) piral!lida \ H \ s Piramida P=M+B=rn(r+s) r nH V=--3-= 3 P = n [( R 2 + r 2 + (R + r)s J V 1 B·H 2 = n· H 3 0 + r ~+ 2 2 R. eometrijska tijela (povrSine i zapremine Prizlna Kocka Prnvuugli pJraklupipcd (h.

R .. :. 3 66 67 . .H) iii 3 . ... r == n 2 D· d 2 2 V= n..·-1" . . ' • :II ~ ~ " r \\ I I ~~) P==rn(2H+p) 2 " =6\3P +3Pl+ n·Hf H V· =2 f2n ' ...'. P == 4n(R2 + r2)= n(D2 + d 2) P == 4n 2 .H( 3p 2+ H 2) 6 .4 f P=2rnH ~.Lopla Kalota (kuglin odsjel'ak) Suplja Jopta Torus P = 4r 2 n 4r3n V==-- P=n(2rH+p2) P = 2mH H 2n povrsina kape 3 V = --(3r . Pojas iii sloj Isjecak V =4n (R2 _r2)= n (D2 _d 2) 3 6 2 2 n d D V =2n ·R·r = ...

tad a X1<X2 ¢::? aX. rex) > [g(x)f n { ~0 . tada je a x = 1 . 19(x) ~ 0 Osobine eksponencijalne funkcije: 1) Funkcija y = aX je definisana za svako x u skupu R i uz 2~f(x) < g(x) (n E N) ekvivalentna je sistemu uslov za baw O<a.ako je n neparan broj.O) je O<a x<l. monotone opadaju6a.) ~ 0 g(x) > 0 4) Ako je O<a<l. 68 69 . !r(x) < [g(x)f" 2~f(x) < g(x) <=> ~lf(X. > a X2 tj. 5) i\. Rjesavaju se uglavnom "oslobadaju6i". Korijen se u tom slucaju uzima sarno aritmeticki.i: 1 2) Pozitivna je za svako x (ax> 0 za \:j x E R) . eksponencijaine jednaCine ~f(x) = g(X) <=> Nejednacine 1) Nejednacina nejednacina: ff(x)=g2(X) Funkcija oblika y = aX (a> 0) je eksponencijalna funkcija. 6) Za a> 1 u intervalu (-cc. a za O<a<1 je aX> 1. U intervalu (0.+=) za a>1 je a X >1' a za O<a<l je O<a x <1.lracionalne jednacine i nejednacine JednaCine kod kojih se nepoznate javljaju i pod korijenom su iracionalne jednacine.g(x) f(x) < [g(x)2n+l J f(x) > [g(X)2n+l ] 2) Ako je n paran broj vrijedi oblasti u kojoj je ~f(x) = Vg(x) <=> f(x) = g(x) u 3) 2n+~f(x) < g(x) <=> 2n+~f(x) > g(x) ¢::} f(x)~O iii Specijalno: f(x) < ° i g(x)~O i g(x) < 0 Eksponencijalne nejednacine funkcije. se korijena. 1) Vf(x) = f(X) ~ 0 2~f(X) > g(x) ¢::} { g(x) < 0 iIi ~g(x) <=> f(x) = g(x) .ko je x=O. za sve a>O.

y!!'oJog I 1Il 10 x x a f(x) <a g(x) {f(X) < g(x) ¢::> f(x»g(x) za za a> 1 O<a<1 1 Logaritamske iednacine Logaritamska funkcija.tl') O<b:.> i rf(x) > 0 g(x) > 0 Funkcija oblika y = loga x Osobine: 1. (0 < a :. x·<x 2""""" -"-' 1 Za O<a<1 funkcija je opadajuca tj.. Znak funkcij e Jogax<O za a> 1: logax>O za O<a<l logax>O logax<O 4.1) za XE (1... logaritamska jednacina i nejednaCina Ioga f(x) = log a g(x) ¢:.tl). I .\. -------- ---~ . "'" I I I . Ona je = ag(x) ¢::> f(x) = g(x) -_ :1 Kod eksponencijalnih nejednacina.. i \ I \ I y=2' : I I I I I I I I \ : \. Xj<X2 Pr.tl) 71 70 . nejednacinu najcesce svodimo na oblik af(x) < ag(x) . ~-- I I 3. odakle imamo: ' ..1) za XE (1. af(x) loga Xl>loga x 2 = ag(x) (O<a:. logaritamske funkcije ¢::> i 10 • gaXj<I oga x 2 Prilikom rjesevanja eksponencijalnih jednacina najcesce jednacinu dovedemo na oblik af(x) ekvivalentna jednacini f(x)=g(x) ..t 1) je logaritamska funkcija.--~ __ L ___ ----:--""1=-:n \ ~ I I I I ! I I I -I Jednacine Za a>1 funkcijaje strogo rastuca tJ·.. Tok funkcije za XE (0...u j~dn~~ini nemaju istu bazu moramo ih prvo svestl na lstu bazu Konstecl formulu 1 loga b = . y = loga x = 0 ¢::> x =1 fo<a:.. lmajednu nulu a to je x=l za bilo koju baw O<a:.tl tj. If(x) = g(x) Ako svi I.ogaritmi .tl 1 [ O<c:. Definisana je za x>O.+oc) za XE (0.10g b a iIi 2.\ ill ______ /_ \~ i.+oc) : I'" I '\.

=-=to cx' sin cx cos a {' b a b dga=-- cos a b' sin a C 72 73 . a b-naspramna kateta za ugao ~. nalegla za ugao ~..'" a cosp =c a b b 1 f(x)<a k za a> 1 odnosno f(x»a O<a<l. ITRIGONOMETRIJA I Za a>l loga f(x) < loga g(x) <=> ig(x) > 0 I f(x)' < g(x) L • \' ¢=:? ff(x»o Definisanje trigonometrijskih funkcija na pravouglom trouglu. .. A ex.. c-hipotenuza B II c L . 0<£1<1 toga fIx) < loga g(x) ig(x) > 0 If(x) > g(x) \. ' ff(x»O Slna= naspramna kateta hipotenuza =- a c' Sin!-' • A =- b c cos a == rga= Nejednacina loga f(x) < k se uz uslov f(x»O svodi n£1 k 28 nalegla kat eta b =hipotenuza c ~ naspramna kateta '~'~'.:::. kateta = = ctg ex = nalegla naspramna kateta a :::=> ctg cx = --tgo: 1z gomjeg se zapaza da za ostre uglove ex i ~ pravouglog trougla (i za sve komplementne uglove ex i vrijedi: sin ex = cos ~ cos ex = sin p ako je a+p=90° tg ex = ctg p etg a = tg ~ a Takode vrijedi --=..~ ostri uglovi pravouglog trougla.Logaritamskc neiednacine Nejednacina Vrijedi: oblika iog a rex) < loga g(x) iii loga f(x) < k . b a-naspramna kateta za ugao ex..". nalegla za ugao ex.

ex .'I ±ctg " ' I -- 270 0 ±a 180 0 ±a . +sin G... I + + + + II + - r IV a 00 rrJ6 30° - 1114 45° rr12 90° 1t 180° 3rr12 2700 21t 360° III - sin a cos a tg a ctg a + - sin a 0 1 fi 2 - .. 3rr/2 funkcija za neke uglove rrl3 60° Znaci trigonometrijskih funkcija po kvadrantima... I . ctg a = _. . 360 o ±a ±sin (J.= 1 .J3 2 .-- - 2 1 0 -1 0 + + cos a 1 - 13 2 Ii 2 1 2 0 -1 0 1 Svodenje trigonometrijskih funkcija na I kvadrant (izrazavanje prcko ostrog ugla (x<900) sm cos ta 0 90 o ±a +cos ex crg +sin ex.. b a Trigonometrijske funkcije na trigonometrijskoj kruznici y rr2 ell! U... -cos ex +ctg ex ±tg Ct.. Ugao orijentisan u smjeru obmutom kretanju kazaljke na satu je pozitivno orijentisan +a. ::L'g.--. . sin (-a) :::: -sin a (neparna) cos (-a) :::: cos a (pama) tg (-a) :::: .sirla+co. -' 74 75 . Trigonomrtrijska kruznica je kruznica sa centrom u koordinatnom pocetku poluprecnika 1-1..tg a (nepama) ctg (-a) :::: -ctg a (neparna) [Za neku funkciju f(x) definisanu na skupu D kaze se da je: pama ako vrijedi f( -x)::::f(x) za V XE D nepama ako vrijedi f(-x)::::-f(x) za \j XE D] V nJe d nostI tn onometrijskoih "h . a ugao orijentisan u smjeru kazaljke na satu je negativno orijentisan ugao -a. I -cos a ±sin ex. G... +cos a ±tg ex ±ctg Cl i tga 0 - J3 3 1 I ~I I 13 - ±oe 0 =Foe 0 ctg a ±oe 13 J3 3 1 0 =Foe 0 ±oe +tg a .a=l a b tg a·ctg a=l tg a . ~ +clg Ct.>. Vrijednosti trigonometrijskih funkcija negativno orijentisanih uglova (pamost i nepamost trigonometrijskih funkcija).

.1 '----rtga +ctg 13 ctg/3 -.+kn:)= tg a imaju osnovni period?t. tg a I ± Jl-cOS~ cosa cosa :J -cos 2 a I I I + I tga 1 ±_ "'.ex ct g ( - . 2 ±-. 1 .J_-1 2 ~1+ctg2a tg a 1 ctgo: 2ctgex ex " ct g 2 . L.J_.. ± (3) = sin ex cos (3 ± cos ex. ctg ex ctg' f3 + 1 /3 ):::: tgx=O za x=lm ctg x=O za x=(2k~1)· n 2 Trigonometriiske funkcllf dvostrukog ugla sin 2ex :::: 2sin a cos 0: cos 'j 0:.cos 0: = '" SIn 2 -a .1 +tg~a + - .. 2 76 77 .Periodicnost trigonometrijskih funciia sin (a+2kn)= sin a Funkcije sin a. cos a su periodicne sa osnovnim periodom 2n. 1 =+= tg ex tg f3 ' A' t cg~ex+l--')= ctg ex ctg (3 .ctg ex n " ..a 2 ctg'ex.±2.. a tg a i etg ex cos (a+2kn)=cos a tg (a. • 2 8m 0: SUI • Veza izmedu trigonometrijskih funkcija istog ugla ex sin a " ..k ' . I + I --I vi-sin'" a .==== ctga L -_ _ _ ~ 1 sina tga ~ _ _ _ _ _ _ _ _L -_ _ _ _ _ _ ______ ~ I ! I__ c~ sln-=± . ± B):::: tg a ± tg (3 . sin (3 cos (ex ± (3) =:: cos ex cos /3 =+= sin 13 sin a tg (ex.::=-. ) Nule trigonometrijskih funkcija sin x=O za x=kn cos x=O za x::(2k-l)·. 0: 0: ex :::: ""sm -cos2 2 cos a tg a 2 sina sin a ± Jl-cos a cos ex. Ji+C~ ctga ctg1q i 0: cos ex = cos~ --sin 20: 2 2 ---1 I I ctg 20: ctg a _ = --.1 CifE a =-__. = cos 2 0: . ctg (a+kn)=ctg a k-je proizvoljan cijeli broj (k=O±1. Adicione formule (funkcije zbira i razlike dva ugla) sin (ex. a 2 II-cos a / V 2 .

ex:+[3 .cos f) 2 2 ct~ '" sin (a + f3) a + cto f3 = ----'-e sin a sin f3 a tg-=± ~-cosa 2 l+cosa a l+cosa ctg-=± 2 1-cos a lzrazavanje preko tg a i tg . sm 3 ex: = 3' a .4ctg a ctg4a ..ex = .6 ctg 2 a + 1 Stepeni trigonometriiskih funkciia sm ..a " 2 ctg ex = -----'-ctg2a=--ex 2tga 2tgZ Transformaciia zbira i razlike trigonometrijskih funkcija u 2 .3 cosa tg 3 a= 3tga-tg3a 1 sin 4a = 8 sin a cos 3 a . ')i 'j . ~..B) ] Funkcije visestrukih uglova ex I-tg 1. ex-f) =-2 s m . =----'-cos ex: <.f3)] = 2 sin ex: cos f) = ~[sin(a + f)) + sin(ex: 2 f))] 2tgex sin2a=---] + tg 2 a cos ex: sin f3= cos a cos f) = ! . .cos(a .sm [3 = 2 cos .. cos ex: cosf:) tg ex .a = -:! ctg a-3ctg a 3 (~tg£a-1 1( 3 . ~ 2 ±~1 + cos a 2 . a+f) .- 2 A sin (a-f3) t cga-cgl-'=---_ t sin ex sin f3 Proizvod u zbir i razliku a 2: ex 2tgsin a =__-:::Z=-1 + tg 2 ex 2 sin a sin B -.!.- sin (ex+S) tg ex: + tg B= J .4·:3 a sm sm cos3a = 4 cos 3 a .8 cos 2 a-1 tg 4a = 4tg a-4t o \x e I-3tg-a 1-6tg 2 a+tg 4 a proizvod a+[3 ex-[3 sin ex + sin [3 = 2 sin--cos-·2 2 ... 0:-13 sin ex .1..s m .:os[3 sin (ex-[3) 78 . R f-J ctg _. [sin(a+f))-sin(a-f3)] ~ [cos( ex + B) + cos( a .cos 2ex) 2 .tg...tg .cos':':.f) 2 cos ex .-~--- rtg 4 a = ---==-----=--_ 4 ctg '\x .[cos(ex + f)) . . . 2 ex 1 + cos ex = 2 cos 2 cos ex + cos [3 = 2 cos ex + [3 cos ex .s m .4sin acosa cos 4a = 8 cos 4 a .

-stranica pravilnog n-tougla 1 sin 3 0: = -(3 sin ex . b su duzine kateta c' duzina hipOlenuze 0: i ~ su uglovi katete: a=c·sin a=c·cos = ~(cos 40: + 4 cos 2a + 3) O-S2 180 P = __n_ctg ---4.. a a b b --=--=-·--=2R sina sin B sin y abc Kosinusna teorema: a 2 ') = h 2 +c . n 0 r".sin 3ex) 4 1 ~ cos a = -(3 cos a + cos ja) 4 3 r =---n 180 0 2sin-n sin4 a cos ex 4 1 =-(cos 40. .- 2 be cos ex iIi p= ac 2 be a~ B )=-sina=-tg =-tga. y -naspramni ugJovi.cos 2 ex ='::'(1 + cos 20:) 2 1 Pravilni mnogougli r~-poluprecnik opisane kruznice Pn-poluprecnik upisane kruznice s. Sinusna tcorema: {) j p. b. a R ~poluprecnik opisane kruznice.5 .r7~ Po:. h=c·sin ~=c·cos a a=b·tg a=b·cig !3 f3=a'ctg a a : b : c = sin ex : sin p : sin y iIi hipotenuza: C=-'-=--=--=-a cos ~ ~ cos 0: '. ( r \ s.-JS + III=.::: -'-' . -4C08 2a+ 3) 8 "I 8 RieSavanie pravouglog trought Rijesiti pravougli trougao znaci odrediti mu sve stranice ostre uglove. 4 \ 10 1J \ Kosougli trougao !3 a.~ /515 + 2". a . c -duzine stranica. B 2 2 2 - 2bc P=-sin2a 2 T It! 80 81 .

sin. a _~'(S-b)(S-C) be Y' .)ac I '8m- . p= s p (P-povrsina) 83 82 .a)(s . cos-= 1!8(8-b) cos-2 be 2 V ac t g- Y _ /'8(S-C) cos.2 to-b p-y 2 tg--c+a : : . a-p·co.2 --: - y+a R= abc ::: :::-2sina 2sinp 2siny c-a tg -a 2 R==-----4cos ex cos~cos y 2 2 2 s ex .. 2 b-e 2-... taq> = b . 2 P a_~s(s-") . ~ sin -::: 2 (s .Y ta.11 2 v ab (s-a)(s-c) cos<p 3-b a 2 = (S-b)(5-C) s(s-a) = p s-a P tg-= 2 p s-b s(s-b) Mollweidove formule: (a+h) :c=cos-Z-:sm a-~ . b-c tgq> = ') be ·sm..--a-=-'-p.b) ab b --.== 2 ~ (s-a)(s-c) ac eosq> . a 8m-2 .Jbc . Y 2 'b .. sin Y C=--. Y p = (s-a) t g "'2 = (5. s == • p poluprecnik upisane kruznice.) :c=sm-. cos <p a-b a-c tgq> = 2 a-c 2-Jab .b) t g =(s-c)tg 2 z . p::: J(s-a)(s-b)(s-c) s • tJ.2 (s-a)(s-b) == p S(8-C) s-c Poluprecnik oQisane kruznice R i Qoluprecnik IJQisane kruznice 0 tg--a+h 2 -a---b .. a+b+c UgIOVl u troug]u. to-b a+p 2 h+c b-c [3+y tg-.· · '-2 2 Tangensna teorema: tg.l::: . iIi Transformisana kosinusna teorema 2 a=--.. B.

' 2 2 2 4 4' 4 tg ex + tg f3 + tg y = tg ex .+ cos . 2 y==ctg x Veza izmedu trigonometrijskih funkcija uglova u trouglu.= 4 cos --cos --cos . 2 ""'2 ~2 -2 cos x=O za 1t x=C2k-l) .. .. _abc (s-a)(s-b)(s-c) _ P -p·s----=------ ab ac be p =-siny =-sin~ = -sina.:..b)(s-c) 4R p y=l ..x " ..:. 13 y a 13 y ctg-Tctg-+ ctg. ex+f3+y=180° sin ex + sin ~ + sin y = 4 cos ~cos ~-cosl 2 2 2 ~-~nf+----.~---~~----~----~~----l-.kE Z 84 85 . tg Y a.+ cos .. kE Z ctgx=O za x=(2k-l) ~ . tg ~ .. kE Z ex B y p == s tg-tg-t o -2 2 b 2 2.. y p == p cto--ctg-ctg. 2 2 2 P == 2R 2 sin a sin ~ sin y y=-l········ sin x=O za x=k1t.. == eto-·ctg_·ctg2 2 2 °2 2 2 tg x=O za x=k1t. kE Z ex ~. ex ~ Y ex+B ex+y ~+'V cos ....Grafid trigonometrijskih funkcija Povrsina trougla y p = ~s(s-a)(s..

b duzine kateta. k=O. .Trigonometrijske jednacine Jednacine kod kojih' se nepoznata javlja kao argument trigonometrijske funkcije zovu fie trigonometmjske jednaCine. a. o cos c=ctg a-rtg p=sin (90 -b)-sin (900-a) cos a=~tg c-ctg (9CJ"-b)·=sin 0'sin (900-a) cos (90 -b)= ctg a-etg (90 .±1. Rijesiti trigonometrijsku jednaCinu znaci odrediti sve vrijednosti nepoznate x za koje je jednaCina zadovoljenja. .na sIici. Neperovo pravHo Ako se na kruznici oznace dementi kao . c duzina hipotenuze.± 1..." y (a. tad a je kosin us svakoa b oznacenog elementa jednak proizvodu k. .±l. . . x ctg x=d ctg x=ctg a x=a+kn . Povrsina sfemog trougla: P Pravougli sferni trOl!O'ao to' =r 2 0 nC ( I r po uprecnik lopte) 180 cos x=b cos x=cos a xl=a+2kn x2=-a+2kn.'H x sin x=a sin x=sin a xl=a+2kn x z=(n-a)+2kn. Sferna trigonometrija Duzine stranica sfemog trougla su abc' g 1OVI.a)·=sin eosin p o 86 87 . JJ naspramni tg x=c tg x=tg a x=a+kn. y. (.{ uglovi) a. ..lU Sferni eksces: 8=a+l3+y=1800. Kod veceg broja trigonometrijskih jednaCina nastojimo jednaCinu dovesti na oblik u kome ce sve funkcije biti istog ugla i iste vrste . f3 '-. U glavnom se five svodi na jednostavne trigonometrij ske jednacine.±2. k=O.otangensa dvaju blizih iIi proizvodu Sl11usa dvaju daljih elemenata.±2. k=O.±2...

cos y + sin 13 .. III. cos a cos b = cos a . cos b cos Y= ~cos a .cisna osa C(-I. sines . sin y . r M x=r cos <p <p =arctg L x y=r sin<p cos-= 2 I a s= x I a tg--= 2 Udaljenost dvije tacke ptavougli KoonJinami si~LelT1 polarni koordilJatni ~j:-. IV -kvadrant Pravougli koordinatni sistem 2 1 Kosinusna teorema za stranice ·-·----·-·-·-·r A(3._.' ~ • polar-na osa x rradijus vektor (uvijek pozitivna velicina) <p. cos Y Kosinusna teorema za uglo ve : /II -2 .-....a) a+b+c 2 Veza izmedu pravouglih i polar-nih koordinata F---------. II.-2) L-'l : i I . sin (s . cos c + sin a . cos a cos 13 = -cos ex· cos y + sin ex .) 13 y Analogne formule vrijede za uglove 2' 2 c.. cos c + sin b .(-~. cos c Uglovi u sfernom trougl u : Polarni koordinatni sistem m/M"'.'P.3) cos a = -cos 13 .:V.ugao izmedu pol arne ose i radijus vektora . sin y . cos b + sin a .a) sin b· sin c sin(s-b)·sin(s-c) sin s . I I I.= - [Analiticka geometrija y ordinatna osa Il . sin b .<. sin c ..u 0 ~! " IV x ap.Jl. sin 13 .. ex Sln-= 2 sin(s-b)·sin(s-c) sin b ·sin c sin s .Kosougli sferni trougao sin a sin a sin b sin 13 sin c sin y Sinusna teorema .. D(2. 88 89 . cos 13 + sin ex .= . sin c .!) I cos a = cos b .lcm B(c.. cos 13 cos c = cos a .---.

Ako je k=O imamo pravu Y= 1 (paralelna sa x osom) 2. MA =A .Y3) y=O jednaCina x ose x=O jednacina y ose P=!\X 1 (Y2-Y3)+X2(Y3 -Yl)+x3(Yl -Y21 2 Uslov da tri tacke Ide na jednoj pravoi Segmentni oblik jednacine prave (preko odsjecaka na koordinatnim osama) -+~=1 x v ili X2 -xl X3 -xl Xl = Y2 . a za /". Ako je A>O tacka M dijeli datu duz AB izvana.Yl).AY 2 Y1-A 1=0 imamo pravu y=kx koja prolazi kroz ishodiste.y) dijeli datu duz AB u omjeru MB tad a su koordinate te djelisne tacke.Y:».<0 iznutra.Yl Y3 -Y1 Y1 Y2 Y3 11 1 =0 1 111- rn n iIi x2 I3 X odsjecak na x osi n .YT) teziste trougla A(Xl. C(X3. Koordll1ate sredll1e dUZl Xs = • • V' x 1 +x2 . eksplicitni oblik y=kx+! k=tg a ! odsjecak na y osi 1.Y2). Y3) onda vrijedi xT = xl+ x 2+ x 3 3 .Yl). Ako je _ xl . Y2 - _Y1+Y2 1=0 i k= 1 -simetrala I i III kvadranta 1=0 i k=-l -simetrala II i IV kvadranta 2 Koordinate tdista trougla.AX2 X=1-~' _ Y1 . B(X2. YT - . C(x}. 2 . Ako je tacka T (XT.Prava i jednaCine prave +1 Koordinate tacke koja zadanu duz dijeli u zadanom omieru Ako tacka M(x.odsjecak na y osi 90 91 . _Yl+Y2+Y3 ~ 1 Povrsina tromda A(Xt. B(X2.

prave: y=kjx + 0:1 ±VA2+B2 -p=--=== t1 y=k 2 x + ±~A2+B2 p t2 su paraIeIne ako je = 0: 2 ± 180 0 tj.-cos(f) ...?J.p) 92 93 . A .Yl) y-Yl=k(x-Xl) k=tg 0: = __1_ = _ H2 A2 Prava kroz dviie tacke A(XI.Implicitni (opei) oblik jednaCine prave C A Ax+By+C =0. sm ~ = C / tg <p = AIB2 .. k -"B' t =-"B=n.. Ugao izmeciu dvije prave y = m=-A" C Normalni (Hesse-ov) oblik x cos f) + y sin f) .<p) A1x+B1y=C 1 Al A2 p-udaljenost prave od pola (visina) x II' = BI B2 iIi f3-ugao Roji p zaklapa sa Ox Us]ov okomitosti iii u oDcem obliku Al k2 ~ BI UdaIjenost tacke od prave kl Prava kroz jednu tacku A(Xl.Yl).A?Bl A1A z +B1B z Uslov paraIeInosti dviju pravih . B(x. B cos ~ = x ±~A2+B2 .p = 0 Ax+By +C =0 ±JA2+Bz iIi ako su prave u opcem obliku A1x+B1y=C 1 A 2x+B 2 v=C 2 p-duzina normale na pravu iz izhodista ~-ugao koji ta normla zaklapa sa pozitivnim dijelom x ose.l Tacka M(Xl. kl=k z iii ako su prave date u opcem obliku r=--.:::.yd i prava Ax+By=C d = Ax} +BYI +C ±JA2+S2 d = -(xl cos f) + Y1 sin ~ .

YJ)jednacinajedne simetraleje 1 Y-Yl =k(x-Xl) adruge Y-Yl =-k(X-Xl) gdje je k ---'---------Ld \ I I I I I X -l- =0 C =-2p. I Znak (+) izmedu razlomaka odgovara simetrali koja prolazi kroz ugao u kome ne lezi ishodiste koordinatnog sistema. Y2 =r 2 x tangenta u tacki (XhYJ) na kruznici Jednacina simetrale ugla Ako se prave A 1x+B 1y+C 1 =0 i A 2x+B 2 j'+C 2=O sijeku.Kruznica Uzaiamni polozaj dviju pravih prave A 1x+B 1y+C 1=O Centralna kruznica (sa centrom u iShodi~tu) X 2 -l- . jednaCina simetrale uglova koje one obrazuju su: A 1 x+B 1 y+C 1 + A 2 x+B 2 y+C Z =0 Uslov da prava v-kx+ # bud' t ') . a znak (-) za ugao u kome leZi ishodiste.q) .J l e angenta k ruZl11ce r 2 (k V· + 1) = f2 Opca iednacina kruznice sa centrom u tacki S(p. Y. p=-- D=-2q q=-- = tg al +a 2 2 C 2 D 2 Tangenta u tacki (XID::l) 113 kruznici (XI-P )(x-p )+(y r-Q)(y-q)=r 2 94 95 . iii za prave y=k1x + II i y=k 2x + 12 koje se sijeku u tacki (xl.yl iii 2 ') .q) t y q Y ±JAr+Bi ±~A~+B~ ----~('.+ C x + Dy + E \ :S(P.

.-b) p. fl+fz=2a DW.poluprecnik o e == - a (£<1) -numericki ekscentricitet 2p =. (X3.Y3) dataje determinantom. AB=2a -velika osa elipse CD=2b -mala os eIipse C«().a 2b Z -2izni parametar (tetiva kroz zizu paralelno sa 111a10111 Jednacina kruznice u parametarskom obliku osom).Yo) pol kruznice onda jednacina polare je : (xo-p)(x-p)+(Yo-q)(y+q)=r 2 polara opee kruznice XoX - Yoy=r polara centraine kruznice. <p -tekuee polame koordinate Po. 2 x Xl Y Yl yz Y3 1 1 Elipsa Ix3 +Y3 Z 2 Polama jednacina kruznice xl + Yl 2 2 x2 +Y2 x2 x3 1 1 =0 Elipsa je geometrijsko mjesto tacaka jedne ravni za koje jc zbir udaijenosti (1'1 i r2) od dvije stalne tacke FI i F2 (zize iIi fokusi elipse) sta1an (=2a) .Y2). x +Y 2 2 2 2 Polara kruznice Ako je tacka P(xo.z. Osna iedn.YI). (X2. <po -koordinate centra kruznice .tcina elipse X. r.U slov da prava y=kx+ t bude tangenta kruznice (x_p)2+(y_q)2=r2 Je r2(1+k2)=(q_kp_t)2 Jednacina kruznice kroz tf1 tacke: (Xl.e= -va .hJ gdje je 2a velika osa e1ipse.2 yZ x=xo+r cos l Y=Yo+r sin t (t je ugao koji cine poluprecnik r sa +x) iIi -+-=1 a 2 b2 96 97 .b 2 E FI i F2 -zize (fokusi) elipse -linearni ekscentricitet.

"--. ) \ '" I / / \ A tangcnta ) normala Parametarska jedna(:ina eliJ2.""== M(c. mala osa na x osi.d) cijc su ose paralelne koordinatnim osama "V Velika osa na y osi.L.. v~ '1 P 2 = 2px--x a Cel1traJna eJipsa (centar u ishodistu koordinatnog sistema) I! (/ \ ~~>. I Pravac Ax+By+C::::O dira ...Yl) I~ \ ""-. I / --~.." ellpsu ak" 11.~ \ yO ....c) 2 + (y . fokusi na y osi (x .Ll nckoi tacki Jednacina clipsc sa src d lstel!Ll1~'..~ I I C ) .-a-+B 2b.22~-=./"\1 (XI.d )2 b 2 =1 a 2 Tjemena jednacine elipse Uslov tangencijalnosti Uslo\' da prava y=kx+! bude tangent a elipse b2xL+a2y2::=a2b2 je : a 2 k 2+b 2= lednacina tangenle i normale u datoj tacki T(xm) 11<1 elipsi ..2+C ::=(' ·0 Je f A 1 1 x=a cos sin t -tangenta -normala 98 99 .

d) i osama paralelnim koordinatnim osama P=nab povrsina elipse Bx BMN=abarccos·--xy (odsjecak) a N(x.. 2a -realna osa hiperbole 2b -imaginarna osa e = ~ a + b -linearni ekscentricitet 2 2 1stostrana hiperbola y """'" 'r<~>11 // .2 p::::: .-y) x x BOM= -arc cos.. Tacke za koje je rJ-r2=2a pripadaju jednoj grani hiperbole a tacke za koje je rrrJ=2a pripadaju drugoj grani hiperbole. Ako asimptote uzmemo za koordinatne ose tada. rl-1'2=2a i rTrJ=2a. 100 101 .ie jednacina is(ostranc hipcrboie y xy=x a2 2 -------+-------+x a \ 1nverzna hiperbola x E e = -. hIperb0 1 e 2 a Osna (centraIna )jednacina hiperbole.(isjecak) 2 a x ab iii (X -c)2 Hiperbola Hiperbola je geometrijsko mjesto tacaka jedne ravni za koje je razlika udaljenosti (rJ i r2) od dvije stahle tacke F 1 i F2 (zize) te ravni stalna (=2a).vk' -numenc ! ekscentricitet 2b . a .Povrsina elipse y JednaCina hiperbole sa centrom u tacki MCc. -parametar ..

. i' I __ ~ ______ . -------1----1 r I ... I I d=2. tangenta y ) zadane U ovom 103 . r p<O .X. ! ! :.. y -"-.. d=X=-~ y p>o iif. .1·~.y) I ~'\ F( I .To su prave kojima se grane hiperbole neograniceno pribiizavaju pri udaljavanJu u beskonacnost. I I 2 Koeficijent smjera asimptota .Ol = tJemenom Ll y =± x J otvorena OSOI11 LJ f h -(1 . I ____~~--L---------~X 10 2. ±a b 2.

p iii AB..... Skalama velicina je potpuno odredena jednim brojem (temperatura. povrsina geometrijske figure itd). Dva vektora imaju isti pravac ako su im nosaci paralelni ili se poklapaju. y-Yl= . Nula vektor: Vektor ciji Je intenzitet jednak 0 zove se nula 4 OMN=-xy vektor i oznacava 0 . Za takve vektore kazemo da su kolineami. b. masa vrijeme.Yl) parabole y 2 IVektorski racun I 2 . . gdje prvo slovo -- poeetak vektora a drugo slovo kraj vektora.Uslov tangencionalnosti Usiov da prava y=kx+t bude tangenta parabole y = px Je p=2kt jednaCina tangente i normale u datoj tacki T(Xl.Y1 (x . Vektori se oznacavaju predstav~ja -tangenta paraboie a. Vektorska velieina (vektor) je svaka velie ina koja je definisana (odredena) pravcem.xl) -normala parabole p 3 = AB . MN . Jedinicni vektor: Vektor eiji je intenzitet jednak jednici zove se jednicni vektor iIi art i oznacava se 30' Pravac vektora odreduje prava (nosac) na kojoj se nalazi. smJerOJ11 intenzitetoJ11 (modulom). prava p nosac vektora 13 1=1 AB lintenzitet vektora je Povrsina odsjecka parabole y duzina vektora mjerena odredenom mjemom jedinicom. - 3 x b - / 3 i b kolineami 105 104 .

vczani za tacku. a(a+ a pravllo poiigona (p. man. O-a=O - 4. +( b.b sabiranje vektoru smjer) ~i - se moze posmatrati kao suprotan pravac a suprotan komplanami vektori Dva vektora su uvijek komplanama. pomjeranjem moze a irn budu sa iste strane a . Za vektore a i b kazemo da su kolinearni ako vrijedi b= aa iIi a= ab Svaki vektor se moze napisati a =1 a I ao . ri) - = 13( a . a " a I. nadovezani. Mnozeliie vektora skalarom ---p. vektor mnozenje vektora skalarom vrijede osohile 1. kao i a vezani za tacku slobodni Smjcr vektora se uzima od pocetne ka krajnjoj tacki i oznacava se i vise vektora imaju sti smjer ako imaju isti strelicom. (a·l3)a = a(13 . -' c ~ ---"!p' nadnvezani y Proizvod vektora a i skalara aE R je vektor aa istog prayeD. 1-a=a -l·a =-3 3. a suprotan ako je a<O. a·O= () 5 .Vektori mogu hiti slobodni.j(Jovt'Z! vanje-m) a a =aa+ab Razlaganje vektora na kmnponente -komplanami vektori pravi!o il<lfaklograma tri i vise vektora kazemo da su komplanami ako Ide u istoj ravni. Intenzitet mu je . (a + 13) . = aa + 13 7. a smjer mu je isti kao smjer vektora a ako je (1)0.1e a . a) 6. (Imaju - 106 107 .

triedar je ortogonalan iIi pravougli. y. = xi - . b . c sa zajednickim vektor. OM 2 = yj . . vektor OM .b i r i pri tome vektori Neka su data tri nekomplanama vektora alb nisu kolineami OC=OA+OB c I I OC=r.c gdje su ex. OMI r po nekomplanarnim vektorima a .b i c nekomplanami. z su pravougJe koordinate vektora OM. " predstaviti kao zbir vektora " M k a - c definise razlaganje vektora o ~-lI>--T-----"_. Prema tome . OB=l3b Relacija -r pocetkom u tacki 0. j . b . gdje je prvi vektor. z). " "" polozaja OIv1 koji se moze ". komponenta vektora r u pravcu vektora a. c a a. p-I b desni triedar je komponenta vektora u praveu vektora lijevi lIiedar ex i 13 zovu se koeficijenti razlaganja vektora r po vektorima ai b. y realni brojevi. Z PoIoZaj proizvoljne tacke M u prostoru odreden je vektorom M. k (jedinicni vektori na osama x. 13. Kada su ta tri vektora uzajamno okomiti. prl tome neka su a . h - r . Ta trojka vektora zove se triedar vektora. Neka su data cetiri vektora vektori a.Vektori u koordinatnom sistemu Neka su data tri komplanama vektora a . OM3 =zk. Relaeija r = exa + I3b + yc (smjer rotaeije vektora prema vektoru b oko vektora u smjeru suprotnom kretanju kazaljke na satu je desni triedar). y. mozemo napisati pomocu pravouglih koordinata u obliku: 108 109 . c r. I I I I a a OR b. b . OA=aa. b drugi i c treci o ~--------~7-~a Vektor OA je vektor Brojevi r = aa + I3b jednoznacno definise razlaganje vektora r po A nekolineamim vektorima a i b. OM = OMI +OM2 +OM3 x. y kolinearnih sa i .

y koordinatama kolinearni ako a={x 1'Yl.OM == xi + Yj + zk a njegov intenzitet -.rJ Vi tX. za A 'i ~ == .kazclllodasu koje veklor 7 gracli sa korespodentnim osama.. Xl=Xl. +z 2 ' = 2 vektora 1m a= -7 : - J 1 b=x2 1 +Y2J+Z 2'Y2.. --+ b imaju isti pravac.1 protivnom koja kada postoje jednaka nuli. V '. 11 () III . Za dva vektora. i obrnuto." = Ab . ~. C kazemo su ZaVISl1l tj. A 1'0 1 I sarno O"'j. Yl 1:1=Z2' Linearna vektora Tada se jedan vektor moze izraziti pomocu druga dva Linearna kombinacija vektora a b je tre6i vektor pa+qb gdje su p i q 11l K_ Y-. ako SL! im odgovarajucc koordinate jednake Za tri vektora a .tO aa+ =0 ('ip.0(.tO).Z2J kazemo da su jednaki.Zl} i a= - b={X2'Y2. .+ ~\ + cos y = 1 2 tj.z J ..t0 lJl a ... To znaci da su dva linearno zavisna vektora uvijek kolinearni.z2}. .a:. data svojim se vektor OM projektuje ortogonalno na koordinatne osc bice: x=\ OM icosa.. Y=i OM !cose. Primjenom vektora dokazati da se tdisne Iinije trougla ABC sijeku u jednoj tacki i da ta tacka dijeli teZisne linije u razmjeri 2:1. daje - broja lstovremeno Primjer: za vektore a b kazemo da su lmearno zavisni. rU.~ - a= - -~ (X Bb- . 1. b . razlicita od nula vektora.- a Cinjenica cla se jedan vektor izraza\ra preko drugog govori da Uvodi se obiljezavanje a OM == {x. 1 i+Yd+z!k= 2 ' - - -' I .q:. 'j' 1.y.. z=i OM Icos gdje SLl a. vrijedi COS. bi tri vektora bila komplanarna potrebno je i dovoljno da ZaVISI11.y. /-' a=---b--c a b - a a iIi -> a= su linearno zavisna vektora su kompJanarna. linearno nezavini kada Je pa + qb:.

odnosno Skalarni proizvod dva vektora !-!=3 2 BS i BBI su medusobno kolinearni.b) == 0 jlj a== 0 iii b == () 112 113 . Dokazimo da tezisna linija CCj. B A+~-l=O 2 ---=0 A !-! 2 2 odakle je : Vektori AS i AA 1.b) = --_ lal·lbl ( A+--l AB+ . 2 2 2) 'J. (3 ) ~.b) projekcija vektora b na vektor o I-----+AAI =AB+-BC ----+ A 2 Kako je ----+ ----+- cos(a. " i I I I I I I 'I pr j)a = I a Icos(a. AAAI = AB + !-!Blh Kako je dalje ---. b) = cos(b. onda se skalarni prizvod moze pisati iIi a· b = I b I prba ---"" -----'10- BBI =BC+-CA =BC+-(-AB-BC)=-(BC-AB) Jer Je AB + BC+ CA = 0 odakle je CA = -AB -BC .---IBC=O !-! J" !-! . to iz ( 4 ) slijedi L a a·b>O cos(a. a a·b <0 a a·b=() cos(a. to je AS=AAAI ( 1) Posto je AS = AB + BS dobijamo da je : -- ( 2) to 1Z (1) i ( 2 ) b B " . 1 I ' pr ab = I b Icos(a.b) projekcija vektora " a na vektor b..( (4) Posto su vektori AB BC linearno nezavisni. Prema tome jednakost ( 3 ) postaje 1 --- ~ 1 1 ---I!o- --+ .-' l 222 _ a·b Za ugao izmedu dva vektora vrijedi cos(a. jer nisu kolinearni. prolazi kroz S. i u obliku = Ia I prab -.Neka je S presjek tdisnih linija AAI i BBI trougla ABC.a) a· b a. b) < () cos(a.b) > 0 b i b.

. + b c: c --<-. v 1.axb=O ]ma x a(a>( 11 .okomitosti dva vektora . a b=!ailhl m no - . ) . 7 a· I iii ·1 bl -.Ie da je njihov skaiarni prizvod Skaiarni proi dva vektora ima osobine: Kako je b cos(a. Vektorski a k - b -- c=a b "- . -.ort (. a·b=b·a I a I = V + yj + Zl xi' - I -..- i b Inatnom SJ -+ ~. 'k == . 3.b) = --_- -. rtovoln c== xb 2: + -I -. .

.''' --------------. tj.-' " yz Y3 116 117 .r---------------------~ onda je njihov mjeSoviti proizvod (axb)·c koji je jednak zapremml C " ""..5... . .. _ ..c) =1 axb I prUXbc =Rh=V a=x1i+Yd+zl k . k·i=j.paje : Icos (axb)·c =/ axb He (iixb. -+ i·j=k. b=x2 i +Y2j+z2 k tada se njihov vektorski proizvod moze napisatiu obliku simbolicke determinante Osobine mjesovitog proizvoda tri vektora 1. . vrijednost tog proizvoda se ne mijenja. . je projekcija vektora a a c na vektor axb . k'j=-i..!------~...ako cine lijevi triedar vektora.. a sa znakom .= J j=k·k=O -+ -..-" ~ a xb . --_. c tri nekomplanarna vektora.// tim vektorima i to sa znakom + a ako vektori Cine desni triedar. b.."/. ---<..-:------/---------------. koja odgovara ovoj bazi..'" h b . ..' . YI . j·k=i. .. i·k=-j Mjdoviti proizvod tri vektora Neka su Ako su vektori ii. j·i=-k. Ui + b)x c= (ax c) + (b x c) 6. Ciklickim pomjeranjem vektora u mjeSovitom proizvodu. .'. . --<" Po. Mjesoviti proizvod je jednak nuli ako: jedan vektora iz proizvoda nula-vektor b) su ma koja kolinearna c) su vektori komplanarl1l.' - /// / //')' Pod mjesovitim proizvodom ta tri vektora podrazumjevamo skalar. /' paralelopipeda konstruisanog nad . b i c dati pravouglim koordinatama: c= a. . . Yl Y2 Zl Zz I pri cemuje i .(rsina baze paraJelopipeda je I x Ii i a algebarska vrijednost njegove visine h... axa=O Ako su vektori i b dati svojim koordinatama u Dekartovom pravouglom koordinatnom sistemu: . i . axb= xl X2 - i j k 2.

xQ.<0 tatka S je na duzi Tl T 2 ..IAnaliticka geometrija u prostoru Pravougli koordinatni sistem Koordinate sredista duzi Povrsina trougla u prostoru Polozaj tacke je odreden sa tri pravougJe koordinate T(XI. zl 1 1 P z = Y2 Zz z} [Zl P3 = Izz I /Zj xl x2 x3 11 11 11 Y} 1/ Za12remina tetraeclra u prostoru Koordinate tacke S(xo.i(Xl.0- v --Y--- I-A Ako je I\. 118 119 . > 0 tacka S je izvan duzi TIT 2' a ako je ).:hJ _ _:!.-.zd z Rastojanie dvije tacke u prostoru r I I TI(~.YI..:..Z1) )- X1 I omjeru A PI TT1= = X2 Ix 3 Yl Y2 Y3 1[ 1 . 1 I" 1 .Y2.l:Qlioja datu duz T j T 2 dijeli u datom .

normajni vektor ra vni UsIov paralelnosti i okomiwsti dviie ravni Za dvije ravni v+B.Ravan u prostoru Opsti oalik jednacine ravni +By+Cz+ =0 N={A.B:C} . z ."-. m + =0 =0 sadrzi :~adrzi Z OS11 + By+ saddi y osu x osu paralelna ravni xOy paralelna ravni xOz Daralelna ravni " vOz ..3 By=O (8#)) ravan ravan (A:. . =0 paralelna osi nuli na na 7'---." z' "' ~ +c --=-:::: 1 vrijedi paralelne C konstante (koeficijenti) B1 A2 B C ---I :=:---= C1 C2 Ako su neki koeficienti jednaki nuli mogu6i su ovi slucajevi. ~' x 'v .'1..--= .J' .A :::: '-'-- B n::::: --- =0 d) f) +D=O + =0 + ==0 3) Tri koeficijenta jednaka nuli 2~ (Ct:O) b) A=C=D=O c) B=C=D=O ravan xOy zOx yOz T~1(X .~ =0 ravan kroz ishodiste na =0 tc :::::0 ravan paralelna osi ')'l'"'ljelpa osi =0 1.t:O) =0 120 121 . (---- + + "jL " \~- ' I . I' :.:::.A I'" 1. 1) Samo jectan koeficijent jednak nuli + + c) C poklapaju se + + + .

122 123 . tj. U tom slucaju na pravoj tIde sve one tacke prostora koje leze u obje ravni.Parametarske jednacine ravni x= Xl + Aal + I-lb 1 Y=Yl + Aa 2 +ll b 2 Z = Zl + Aa 3 +l-lb 3 Prava u prostoru Neka prava ! u prostoru.sl= N J xN 2 a -vektor pravca prave i presiek tri ravni u jednoj tacki Tri ravni lX+U1y+ 2x+H + z+ Parametarske iednaCine prave Kanonski oblik x = xl + !'P =0 =0 Y = Yl + Aq Z p = 'l1 + AS q s +H + + lednacina prave kroz dvije dateJacke imace za presjek jednu tacku ako je determinanta sistema njihovih jednaCina razlicita od nule.C Z } Taj sistem predstavlja opsu jednacinu prave.B1. moze biti odredena kao presjek bilo koje dvije ravni koje tom pravom prolaze. Tacka M(Xl.C 1 } Azx+BzY+Czz+D z ==O. d = -'--~====---'. JA2 +B2 +C 2 lAx} + BYl + CZ 1 + DI A 1x+H 1 y+C 1z+D 1 =0.B1. U gao izmedu dvije ravni Za ugao izmedu dvije ravni lIZima se ugao koji zaklapaju njihovi normalni vektori. f Or---__________+y x a ={p.N 2 =={A1. Rastojanje date tacke od date ravni.Y1Zj).q. Nl =={A1.

Skup D se zove definicioni sImp (dornen) iii definisanosti funkcije y=f(x} a V . \ = zove se . Promjenljiva x zOVt: se nezavisno promjenljiva a y promjenljiva. nula funkcije je presjek funkciJc sa x-osom. XE i kaZemo da je Y jednoznacna funlccija od rcaine promjenljive x.reni a one za sana za }.X= X-Xl Realna funkcija realne promjenljive =J-:rL= YZ-Yl Z. U gao izmedu dvije njihovih vektora ugao U najjednostavnijim zatv(. Tada piscmo y=f(x). XoE Z3 f( 1 .Z 1 XZ-Xl Z2--1:1 Neka su D i V skupovi realnih brojeva i f j presJikavanje skupa D na simp \1.

a)./XE (-a.x ~---~m=O (1<a' ogranicenu odozdo I y=l I /l I y=-l -----------~- ~ ~ m=-j i M:=J -J:>sinx::::l ogran iccnu i odozdo i odozgo 126 127 . definisanu u intervalL! (-a. \.0 < a < 1 eksroncncijalna (nema nub) Ogranicenost Osobine funkcija Za funkciju f(x).f(x):S.M./XE D +Y I -parna ako je f( -x)=f(x) za odnosu na y OSU) ako je odnosu na ishodiste) \.a) kazemo da je : Za funkciju f(x) kazemo da je ogranicena ako postoje brojevi m za koje vrijedi m:S. (grafik simetrican u tY y=a' za (grafik simetrican u ---~~%----JC:5\:::i~-':--.f y=ax +bx+c 2 v neki primjeri: y 2a x x iinearna funkcija kvadratna funkcija -x x i y pama parna y i r x y = log" x .

emo da SL! monotone. f: a) 'dyE B je sl se Za 'dx I. funkcija je opadajuca na intervalu [a. funkcija. lednacinom y=f(x) definisano je y kao funkcija ad x.1 da ill za odicna sa periodom NajmanjQ pozitivna ) zove se Nekaje Xl<X2. funkcija je neopadajuca b) f(XI):::::f(xz).W ona bijektivna. funkcije koje zadovaoljavaju . Xj.XzE vrijedi' x (nema ni jednog elementa u skupu B na koji se preslikavaju iii vise elemenata skupa Je Ako je funkcija sirjektivna injektivna onda .period Primjer: Datoj funkciji f(x)=2' naci inverznu funkciju.Tok funkcije (monmonost) Periodicnost: funkci ispunjava uslov: . funkcija je rastuca d) f(Xl»f(xz). 129 1 . 'dXE 0. Ako u jednacini x=<p(y) zamjenimo slova x i y dabi(:erno funkciju 'cno ozr-2lCaVLl y=(p(x) koja je inverzna funkciji ) i ona se sa fl(x). Neka je f:A~B bijektivna funkcija. (simetrala I i III kvadranta). ..::0).b].ie nerastuca c) f(XI)<f(Xl). Ako vriJedi: a) f(XI)::5:f(X2). gornjih uslova kaz. ~ Tl-OSnOVfl1 kTt. ((J) konstanta :.X2E [a. Bijektivne funkcije imaju svoje inverzne funkcije.b]cD . Aka ovu jednaCinu rijesimo po x dolJicerno x=<p(y). Grafici inverznih funkciJ'a su simetricni U odnosu na nravu v=x .

s ova x 1 y. y=smx na ll1terva I u [ - .unkciJc ~ . datoj funkciji f(x)=2 inverzna Je funkclp (X = Og2 X 1 To pisemo arcsin . 1 rcl sa sinus 1 tangens 1 mterva.emo. Prema x. Slicno se definisu i ostale ciklometrijske funkcije. Grafici ciklo etrij. 2' 7t] .=? To je inverzna operacija od trazenja 2 sinusa a funkciju y=arcsin x zovemo inverznom funkcijom . +oc) koja je beskonacno muHiformna (beskonacno viseznacna) .~ y~arcsin x je (-1. funkclJe 7t 2 .amcltJ 'V" Mozemo posmatrat i funkciju y=Arc sin x ciji je domen [-1. . bijektivne n3 svojim oblastima defimsanostl mozemo se og. '11"11-1C) na nrimj'cr Ja ie za ugao a =-. ' cikJometrijske funkcije.-.[jednoj vrijednosti nezavisno promjenljive x odgovara beskonacno mnogo vrijednosti y] . rc rc 2' 2 ~. [0' '" ' ". y=arcsin x je luk hive y=Arc sin x koji se zove glavna vrijednost funkcije.1] a kodomen (-oc. D omen f' .1) a njen kodomcn je [ - l funkcije trigonometrijskih funkcija lnverzne funkcije trigonometrijskih funkcija zov.-lJ .~ rc .. ..i~h ~unkcija na zatvorcm" 111 t e rval r l-.lednacinu y=2 x Ijesimo po x i dobijemo x=log2Y· ~ad ~~mjenimo 'I 'dobiJ'emo y=log 2 To je inverzna fmkclJa. sa cosinus i cotangens na kojem zadovoljavaju uslov bijekcije pa potrazimo njihove inverzne funkcijc. rc 1 sada pitanje koliki je ugao Ciji jc sinus 1)---il . .: t) Z --' u '>-- I I I I I I nr' 12 ---' II. I 6 jednak 1 2 I \1 131 2 Y= Arcsin x" 130 . " [1' ) I ' x tome. Kako trigonometrij~ke f~nkcJJe mSl~.f ~ .

1L X..!:l 2 2J cos(arc cos x)=x...X 2 == arc ... . XE[-!!-.------- . y ". r--X arccosx=arcsmv·-x 2] =arcctg . XE ( 0. XE [-1.Y I arc sin (sin x)=x.1] tg(arc tg x)=x ~ arc cos(cos x)=x.2 '2..------- In ctg(arc ctg x)=x arc ctg(ctg x)=x.11:] arc tg(tg x)=x.=~~ .. XE [-1...11: ) ------1 f'C=~ ~In 2 -----X Veza izmedu ciklometrijskih funkcija istog ugla arc sin x = arc cos~ 1 ...1] .J 1!1 ------l..= arc 1 x 132 133 :----""~~=:-:::~~~......---- ~1_x2 xEl-l.-"'1/ . XE [0.. 11: XE ( . y=arc ctg X Y=Arc ctg x Osnovni odnos izmcctu ciklometriiskih funkcija sin(arc sin X)=X.' I 2 -V 1. ..-. y ______ •x x ~ 2 ~------Y:. r 1 1J tg x arc tg x = arc ctg..lj y=:uc .x XEL-.

Zbir ciklometrijskih funkcii'! Neka je £>0. f gmicnu vrijednost za x=a i ako + ima desnu granicnu vrijednost.~. kad n-t=. Kaze se da funkciJa f(x) tezi ka A (r(x) -t ) kad x tezi ka a (x-ta) iIi da je (~x)=-arc = A . Ako je x<a i vrijedi Ix-al<£ kaze se da x tezi ka a sa lijeve strane i obiljeZava x~a~O..0) kazemo da funkcija irna . A-granicna vrijednost funkcije u tacki x=a. ako za rna kakav proizvoUno arc sin (-x)=-arc sin x arc cos (~x)=n-arc arc x broj £>0 postoji broj 0::::0(£»0 takav da je If(x) - cos x arc ctg (-x)=n-arc rtg Ako postoji < E Cirn je == IX-31<0.[Granicne vrijednosti funkcija . Aka je x>a onda x tezi ka a sa desne strane i obiljeZava arcsmx+arccosx =2 2 Ciklometrijske funkciJ. !1 ) x-. lim X-l-U-O . za svaki niz Xli za koji Xn---7a. Ako je Ix-al<£ kaze se da x tezi ka a i pise x~a . Da bi postojala granicna vrijednost funkcije u x=a potrebno je i dovoljno da je. proizvoljno mali broj.J}~gmjvnih mdova ..oo == u x==a 1j =B 1) 2) X-)ll tad a c·f [f(x) ± g(x)j= X-l-a ± lim g(x) == X-l-U ±B 135 134 . n IT arc tg x + arc ctg x = - x-ta+O.. a konstanta i x promjenljiv broj..

arctg-=-x~ox 2 1 1t Neprekidnost funkcije -1 a ex: Za funkciju kazemo da je neprekidna za x=a ( iIi u tacki a) ako su ispunjeni sljedeci uslovi: za a> J ax = 1 za a =1 o 136 zaO<a <1 1) Postoji vrijednost funkcije za x=a: f(a) (definisana za x=a) 2) Postoji lijeva i desna granicna vrijednost za x=a tj f(a-O) i f(a+O).u x~a X~+= Hm . 3) Lijeva granicna vrijednost..X I' tgx =1 .) ' sin x Il m . x~a x~a lim a x x~-oo = {+ ~ :: o za O<a<l a=l a>l f(x) lim f(x) 4) lim .) = fA X~+OC ' loga x I 1m XU lim ~=O n~+= n 8) Neki primjeri granicnih v!:ii. g(x)]= lim f(x)' lim g(x) = A. x Hm tgkx =~ X->O ill m n x~o+ ] n lim arc tg ~ = - 2 .-ex: za O<a<l Xfi r ] Iimf(x) = C A 6) Hm LCf(X) = Cx-. desna granicna vrijednost i 137 .3) lim [f(x). B x~a . lim sinkx = ~ X~() X mx In I' sinx " dm--=u X X~= in +-) = e.. n ->00 x~o dIll .= x~a X~a g(x) lim g(x) A B (B i= 0) i g(x)i=O + oc za a> 1 } lim log a x = { X~+OC . x~o 11m x~o w' sinkx X k =.. n EN) 7) !~[Iogh f(x)]= 10gb L~a f(X)] = 10gb A x~a if(x) = ~!~~ f(.= l .Ydnosti (broj 718.= 0 aX (a> 1..

k. 0 = + 0) Ako postoji broj a takav da ie .1 Ako je funkcija neprekidna za svako xE (a.kx 1' lim J prava y=kx+n kosa asimptota.b) kazemo da je neprekidna na intervalu (a. Ako postoje konacne vrijednosti f(a-O). f(3 . Funkcija f(x) je ravnomjerno neprekidna na nekom skupu za svako £>0 postoji da za ma koje IXI X---7a±O Hm f(x) == too onda je prava x=a vertikalna asimptota .b).l.t:O . onda ie prava J y=b horizontalna asimptota.vrijednost funkcije u tacki x=a su medusobno jednake tj.::::::::------=t:.() = f(a) = lim X ---7 a-l. I ! / / Prava Ax+By+C=O. => If(x! se Horizontalna asimptota 11 za x. [(a) i f(a+O) i ako medusobno nisu jednake tacka a se zove tacka prekida prv'og reda (inaee su prekidi drugog reda).x-prirastaj argumenta x .::::::::::::::::::::::::::.. r I 01 I /I .0) Vertikalna asimptota = Hm f(x) x ---7 a ..zove se aSlmptota krive y=f(x).t:±oc ond"a. aka ima osobinu da rastojanje tacke koja se krece krivoj y=f(x) od te prave teze nub x iii y beskonacnosti.J D.. Ako postoji broj b taka v da je X-t±oa ~ f(x) = b . f(x) k.. 138 139 . Kosa asimptota Ako postoje k = n hm ~.e _ d i = fl---t±oo [rex) ... . y=h _____ .

Ll v y= I' Im-~ t. Znaci da je: 140 141 . brzina promJcne funke~e. Hm f(X+LlX)-f(x) = too . funkcije y=f(x) promjeni od x=x! do X=Xz. onda se razlika LlX=XZ-XI naziva prirastaj nezavisno promjenljive.l. a razlika Lly=f(Xl+LlX)-f(Xl) prirastaj sc srednja (Xj. u=f(x) i v=g(x) funkcije koje imaju izvod~ tada vaze praviJa funkcijc Kolicnik Lly zove LlX y=f(x) na intervalu 1) c/=O (izvod konstanteje nula) G. a tangenta u tacki x je okomita na x osu..f"(X2)].X ± v)'=u' ± (izvod zbira iIi razlike) Lly 4. (u ·v)'=u'v+v'u (izvod proizvoda) Granicna vrijednost kolicnika LlY . Osnovna pravHa izvoda Neka je c konstanta. Da bi postojao f 'ex) potrebno je (ali ne i dovoljno) cia funkeija bude neprekidana.Xl+Llx). kad LlX-'tO (kad se tack a M2 (izvod kolicnika) LlX pribli. gdje je k t koefieijent pravca tangente na krivoj y=f(x) u tacki x. kolicnik ~: ' predstavlja koefieijent pravea sjecice 2) (c -u)'=cou' 3) (u s povucene kroz tacke Mj[XI. .X-70 LlX / Geometrijsko znacenje prvog izvoda je: y'=tg a=k t . LlX onda kazemo da funkcija ima beskonacan izvod u tacki x.cometrijski.f(Xl)] i IVIz[x2.X-70 Llx t. elJa (X) rldna a Xi Ako se argument x.zava tacki M 1.X-70 LlX U proizvoljnoj tacki x prvi izvod je y.. naziva se prvi izvod funkcije y=f(x) u tacki X=Xl.X-7() Ak Je f un k" y= f ' nepre k' '0 . c. ks =tgp=-AL.IDiferencijalni raCUll Izvodi y -------~---------- . Ako je f I(X)=O tangenta u tacki x je pnralelna sa x osom.. M 2-'tM 1) ako postoji.=d y = lim Lly = lim f(X+LlX)-f(x) =f'(x) dx t. j obiljezava se y'.

1 i y=arc cos x I 2 '\II-x 1 ") (Ixl < 1) 1 I-x 2 ----Ixl<l) ( Ixl>!) I I I r y=arc tg x --l+x~ I I I I I y=- 1 l-x 2 I y=arc ctg x y=a" y-e" -. 1 I y=sin x y=cos x y=tg x y=ctg x I y'= -sinx x y'=cos . y . ---2 1+ x y'=axlna x j(=e 1 Izvod slozene funkciie Je ---------------------~ gdje imaju izvod tada .r>h x _ y':::sh x I I I i I I Y=-- 1 2x I I y=cth x 1 y=--sh I i I i ( cos X 1 yf::: _ __ • y=Ar sh x 1 SIn x f 2 • 2 y=arc sin x I y=Ar cn x y=Ar th x y=Ar cth x I -VI-x y=- Jx2--1 y= I .. ~ = 142 143 .Tabela izvoda osnovnih funkdja FunkciJa Funkcija i Z ! )oga e P r v i izvod x "I Prvi v 0 d y-c y-x y=Iogax y=ln x y-kX+m y=-- I 1 y=- x . :::--- 2Fx 1 ') M (x> 0) y-sh x y-chx y=th x -~-------·I 0/ y =.

. ~ funkcija od x i iz tako dobijene jednacine na6i . .y. 0 gdJe Je E----'1 kad ~X----'10.Y)=O treba diferencirati po x smatraju6i da.x-+O ' "d' tun ~f(x) = f '(x) vnJe I ~x ~f(x) = f'(x +E ') Llx .PN Id x=cIy. \lj"l'J'edl' y'(x) .. Y dt tadaje y~ =-= d v • ~ imamo Y' = .. x ') =0 .. Ako izrazimo Llf(x).. Llx + EL1X ~[F(X.J = f'(x) f(x) dx 2) Izvod implicitne funkcije lednacinu F(x. 3. lzvod funkcije date u parametarskom obliku Ako je y funkcija od x zadata posredstvom parametra t: dy x=f(t) NM=L\X=dx.. )~. tj. ~x zove se difemcijal funkcije t~x) i oznacava dy=f'(x)~x kako je prirast argumenta jednak diferencijalu argumenta imamo dy=f '(x)dx iii dy=y'dx 2x+2y·y' -2=0 ::::} y' = 2-2x 2y = J-x y (y:..inverznu funkciju x=f (y): x =-=-Y I (Iny)' = r y Diferencijal funkcije 1 y~ 1 dv . Z' naC1 " 'l=Y diferencijal je prirastaj duzi tangente.t() ) odakle imamo ~ v' = dx dy pa sc pry! izvod cesto nazi va Primjedba: OVdjc izgleda kao da je funkcija od dvije nezavisno promjenljive x. izmedu x 1 y postO]1 veza x 2 i ditercncijalnim kolicnikom.y)]= 0 dx po Izraz f~ . raCUll sa izvodima diferencijaln! racun a trazenje izvoda zovel11O zove se +y 2 - .. Medutim to je same prividno jer . ) Ako za neku funkciju y= f( x. onda J'e za nJ'oj.hvod funkcija koje nisu eksplicitno zadane 1) lzvod inverzne funkcije Logaritamski izvod Logaritamski izvod funkcije y=f(x) je izvod od Iny..1\\ x dt 144 145 . O. -. imamo: ~f (x) = f ~ ..tj treba flJesltl jednacinu Primjer: ~ x-+y 2 -2x= 0 Ll. Geometrijsko znacenje ciifercncijala 1z pravouglog trougla MNP: tga= . .

tJ."a f' (x) X--til cp(x) <p' normala v-v.w lim ...iIi 0 0 00 tada 00 . f(x) ve I Ike za x-)a. L· • £ = L:l.. 1 . p ugao izmedu potega OM i tangente :r'rimjena izvoda u fizici Ako se materijalna tacka krece po Ox koordinate x=f(t) tada je u trenutku t: brzina OSl U polamom koordinatnom sistemu u trenutku t 1ma v = lim ..--:-' X--tll <p tX} = ..t ubrzanje kretanje brzinom W= -=-2 MT.1--t() ~x dx d L:J.loze postojati Duzina normale = 1 1 .. yU=[yT Iyy'l Ako je p=f(x) jednacina u polamom koordinatnom sistemu.<p hm . kad x-)a neodreden izraz cp(x) tangenta y .. > = f' . . f(x) hm---= x-.= L'l. .lzvodi viSeg reda lzvod viseg reda funkcije y f(x) se definisu postupno y(ll) Duzina subtangente PT = Duzina subnom1ale PN = I~ IY i = (v(n-l))' npr.. = .lzraz 0 bl"Ika -O.a da ne postojl cp(x) I\. L'l..ondaje se ugiovnom p p' CVfstOg tijela karakterise Neodredeni • L:J..gdje LIJ--tO (fl rotacije... "- i ug:lovnim ubrzanjem. a1(O Je . o _ 00 00 krive u tacki y Ako su funkcije ·1 cp(x) beskonacno male iii beskonacno ·.1--t() Llt 1 Lopitalovo pravHo ') Neoareaem.f! i kad 2: postoji lim -.i ..

funkcije y Tacke krive linije ) u kojima je tangenW paralelna sa osom Ox nazivamo stacionarnim tackama . a desno je negativan. A: : I i ! 1 ! : i : I tga. 0 '. U ovom slucaju prvi izvod je lijevo ad stacioname tacke pozltlvan. kazemo da kriva U 10j tacki ima maksimu{11. Lijevo od stacionarne tacke izvod Je pozitivan. I . = () Prethodnim logaritmovanjem izraza svode se na oblik 0·=. U stacionarnoj tacki je Hula. a desno veee. Lijevo od stacioname tacke prvi izvod je negativan.I-~---i j' :tga!>o . + 0 + Lijevo od stacioname tacke ordinate manje od orclinata stacioname tacke. Ordinata stacioname tacke veca od okolnih ordinata. a desno opet pozitivan. > (J - 'UI 11 / I a y r (Xl i > ~y kriva ima ekstremnc vrijednosti).2) Neodredeni izraz oblika O·oc i oc-OC Ako je lim f1 (x) == 0 x-ta fma1110 tri vrste stacionamih tacaka. 148 149 . U stacionamoj tacki je nula . . u stacionarnoj tacki 0.) ili f 2 (x) (tip ~). lim f2 (x) == 00 onda proizvod f l (x)·f2 (x) X-t8 [reba napisati U obliku f1 (x) 1 . flex) U treba izraz f I (x)-f2 (x) transformisari oblik a f1 (Xll. ( tip 0 1 00 f 2 (x) U slucaju OC-o<:. Ordinata stacioname tacke manja od okolnih ordinata onda je ta tacka minimum funkcije.f1 (x) J' Ako je lim f 2 (x) X-t3 r f 2 (x)l := 1 tada je neodredenost svedena na prethodni f} (x) siucaj. 3) Neodredeni izrazi oblika 1=. U ovom slucaju stacionama tacka se zove prevojna iIi tacka infleksije. a desno pozitivan. Ci" tangente sa stacionarnim +x tackama cx=O te swcionamih tacaka dobijamo rjesavanjem jednacine f (potreban uslov da 3) - r /f ': -iL /M I - 0 + I --~--~.

f f I(X»O rastucCl. asimptote ako 3. Ako je prvi izvod koji je raz!icit od nule neparnog reda funkcija ima prevojnu tacku. Takoae prevojna tacka. . Znak funkc~je. 5. Crtanje £!rafika. a desno takode nagativan. Sva ova razl1lmranja mozemo sematski prikazati. U tacki x=a kriva ima '(x)=O) 6. 1 lzvoaa. x y I -- A(x) . U stacionamoj tacki nula. parnog reda. RjeSavanjem jednaCine f I(X)=O dobijamo apselse stacionarnih tacaka. .i .:l 0 0 I. Intervali na tom Na osnovu gore navedenih osobina efta se grafik funkcije. Ispitaju se stacionarne tacke Drugi nacin za ispitivanjc ekstrema funkcije je pomocu drugog . Nule funkeije f(x)=O 4. Lijevo od stacionarne tacke izvod je nega[ivan. nepamost. 150 151 . u 0 ! + + - max mm prevojna tacka prevojna tar:ka Ponasanje funkeije na krajevima oblasti definisnosti (dcsne Iijeve graniene vrijednosti.seno pa ~~ traze vrijednosti slcdecih izvoda. periodicnost.Ak? j: za neku apscisu C drugi izvod takode jednak nuli pitanje je ner~Je. Prilikom crtanja grafika funkcije potrebno Je ispitati sicdece osobine funkeije: 1. funkciia ima mmumum ako je ve6i od l1ule. pamost. Ekstremi i prevojne tacke < m(a. Priroda stacionarne tacke. za f 7. U tacki kriva im3 ako f "(b)<O. ObIast definisanosti funkcije U prevoJ111111 tackama laiva mlJenp konveksnost. i konkavnosti konkavna ako je f (Kriva je na intervalu imervalu. ako je Lijevo od stacioname tacke ordinata je veta od ordinate stacioname tacke a desno manja. e~stremne vrijednosti ito: maksimum ako je on manji od" nule i prvl lzvod kOJl je razliCit od nulc. Pri tom. a konveksna ako je f If(x)<O) 8. Intervali 1110notonosti opadajuca) m1l11lTIum. >0 a-£ I a a+E v + + - .

'") I fdx = Inlx!I+ C --. gdje je C proizvoUna konstanta.. -x -+. J.:- 11 ') 1 11+x' =-In-. funkcija funkcije je u nekom intervalu onda je i funkcija gdje C proizvoljna konstanta takode funkcija funkciJe f( .j . ' 2. Funkcija f(x) naziva se podintegralna funkcija ili integrand. f I '" 3.IN eodredeni integrali J Primitivna funkciia Ako je f(x) neprekidna funkcija i F '(x)=f(x) onda je Tabela osnovnih integrala l. 9. 11.arc ctox +CC ' ..-. zovc se pmmtlvna funkcija funkcije iJi Funkcija nalazenja svih primitivnih funkcija integral od ). '\fUd " . I 5. 6.dx = f arc sin x+ C 2 b Osobinc neodredenih integrala: 1. f f sinx dx = -cosx + C cos x dx = sin x + C 153 152 . I 1 arc f .. ! 1. f I I I ! f J. I I If I I ! I I dx=x+C I f oJ 2. ~1-x2 1. J[f(X)±g(x)}ix= J f(x)dx± J g(x)dx 10. tgx+ . n:f: I . J df(x) = f(x) + C l 7. n+1 ~ V ' f(x)dx = F(x) + C I I I .+(' " "--' k II-x ! i . f(x)dx = C f(x)dx f x ax a =--+C ina ' x 1 (a>O) I i feX =e +C 4. naziva se integracija. dl f(x)dx rf J= f(x) 8.C .arc cos x + C Ix 1<1 . u 1 I I I I I ! I 4. dx I J + x J(l.

gdje su <pCt) i <p'(t) neprekidne funkcije. f sh dx = ch x + C f ch dx = sh x + C Integracija racionalnih funkciia 1. T • " Ml3 x +Nt3 + ---'. I l"- f . f(x)dx = f(<p(t»)<p'(t)dt J J R(x.. Integral! oblika Ako se stavi X=<p(t) . dx 2 COS X x =tg X+C 2. (a. dobija se .Metoda parcijalne integracije Ako su u i v diferencijabilne funkcije od x._--"-_ (x 2 +px+q)t3 Osnovne metocle integracije 1. I J ch x 2 r--=-thx+C dx =--+ + . Ako je razlomak pod integral om nepravi (stepen brojnika veti iIi jednak od stepena nazivnika) prethodno treba izdvojiti iz njega cijeli dio.y) racionalna funkcija. 2. Ako je Integracija iracionalnih funkcija f(x)=f 1 (x)+f 2 (x) ondaje ff(X)dx=ffI(X)dX+ 2. ... v - J 1 racuna se smjenom x-a= -..(x +px+q)p x-a (x-a)2 (x-a)u 2 P(x) Al A2 Au + MIX+Nl x +px+q 2 + Mzx+N z (x +px+q)2 2 . dx I J---=-ctgx+C dx I f--2-=cth x +C sh x ! SIn . Integral oblika 3. + + (x-a)a. . onda je J udv =u . 16. Ako je razlomak pod integralom prayi (stepen brojnika manji od stepena naziynika) onda se njegov nazivnik rastavi po mogucnosti na Cinioce oblika (x-aYx i (x 2+px+g)f:l. p2-4q<O.pE N) pa se zatim razlomak razlaze na zbir elementamih razlomaka na sledeci na6in I 15. svode se respektivno smjenama U U ax+b=t i axID+b=t na integraciju racionalnih funkcija. 2 I ! I 17.. Metoda smjene promjenljiyih jf (X)dX 2 1. Metoda dekompozicije. vdu t 154 155 .rI 12 13. 14.

snjenom t = Vx. koeficijenti A.. racunaju se pomocu rckurentnih formula koie se dobiiu metodom parcijalne integracije.. Integrali racionalnih funkcija po sin x i cos x smjenom ) svode so respektivoo smjenarna x=a sint x=a tgt na integraciju racionalnih funkcija. v + . kad je ... Integral I nx + -"-_.+p cio broj.2 I J I" aox In + a 1x Ill-I + .. + broj.2 n f (n >. prirodan broj.bER. x. razlaganjem na sabirke.n.~a2 rX +x2 4.ia Z -x 2 !dX f. iIi se napise obliku J r a x I.= t . cosn.2 x (n n -1 dx cosn.1 x broja p.3. + . gdje je n prirodan integral iz tacke 3. 156 157 . L 1 2dt -1--. mogu se izracunati pomocu rek_urentnih formula do kojih se dola7:i parcijalnom integracijom n n-1 gdje je ~ ax 2 + bx + c xeos 11-2 .. lntegrali oblika x ' 2t tg. Integrali oblika JR( x. 2. -- m +1 n s ~. odkle Je . Jax2+bx+c U I T a ·~x moze da se svede na f sinn xdx i f cos ll xdx . gdje su min cijeJi brojevi. oslobadanjem imenioca uporedivanjem koeficijenata na lijevoj i desnoj strani uz iste stepene od x.n+b=e.cio broj smjenom a+bx =t l gOJe Je s n naZlVnIK ... 1cosx == ____t dx 2 ' 2 1+t 1+t2 ' svode se na integraciju racionalnih funkcija po t. '1 f ax sm x ll . + f m-I ---=tA{lx . gdjc je s m+l n dx s_in_x f cos x _. c) kad je . smjenom ax.2 x > 1) nazivnik razlomka Jsin I" ffi x coso x dx. (a. x = --sm 2: =:---J_ . se nalaze 1 diferenciranjem zadnje jednakosti. Integrali oblika fax " sinn x a) kad je p cio broj. ___ (n -1)cos 4. Integrali oblika _ n 1 . Ii cosx ------+--n (n -1)sin .pEQ) 3. racunaju se koristenjem pogodnih transformacija iii primjenol11 nekurentnih formula. Integral ~ i Integraciia trigonometriiskih funkciia 1... m + x m-I . '" cos x r dx 11 ---n. gdje je r najmanji zajednicki sadrhlac nazivnika racionalnih brojeva min. f xrn(a+bxn)PdX.~.x n-2f !_! f n -1 -_2 dx sin n . 5. m.

izracunavaju se metodom parcijalne integracije. + sin m . gdje je P(x) polinom n-tog stepena.Integrali oblika J P(x)eaxdx .f)) + sine a + f))] cos acos~ acos~ = ~[sin(.t:O f f sin _ m · xcos xdx = 0 SIn m+l x cos 0-1 x m+n . _ smm xcos n 2 xdx m+n f 2. za m+n:. 158 159 . gdje su a i b realne konstante koriste se trigonometrijski identiteti a ~ = ~ [cos(a -~) -cos(a + f)] = ~ [cos(a . svode se smjenom lnx=t odnosno arcsinx=t na integrale 5. .Integrali oblika J P(lnx)xlldx i f P(arcsinx)dx .2 xcos n xdx m+n m+n . gdje je P(x) polin om po lnx odnosno arcsinx. f P(x)sinaxdx i f P(x)cosaxdx .f)) + cos(a +~)] .sm m-I xcos n+1 x m-I sin m xcos n xdx = .. Integrali oblika f xneaxsjnbxdx i f xneaxcosbxdx izracunavaju se metodom parcijalne integracije stavljaju6i u = xI! i dv =e 3X sin bx odnosno dv=eilXcosbx. r 3. + 1 n-.a 2 Integracija transceQentnih funkcija l. Pri racunanju inlegrala oblika f P(t)e(n+l)t dt j f P(t)costdt _ faxcosbxdX.

b] zvat cemo ga odredenim integralom funkcije u granicama od a do b i oznacavati f b a f(x)dx . J a a c a posmatraJmo sumu n LlX. za ma B-l-ooL.bJ.Xi-i.=Xi. ""X. dovoljno je da je neprekidna iIi da ima konacan broj prekida prvog reda.n-U :<. Je neparna funkcija onda =0 i=l podjelu intervala[ a.'" "" I I i . Jf(x)dx == 0 jO a a b I 01 I :. rada postoji na tom odsjecku neodredeni integral: jednakost b . :! '" I .Odredeni integrali Osobine integraia r I 1I i I r. Lf(~i i==l gdje 4 funkcija I J '" I) -a Ako postoji "'\:' f(~i )t'lXi i ako je konacan. ! I". I I: I i I .ff(X)dX Of \YI.b]. :f(Q) r:.. : 1 I I ! I \ : I I I I 1 I I I 1. Ako je funkcija f(x) neprekidna na ja.--{ / ~ _ ~~) ~-~ : : ! I' _ J : ! : I I I I i I".FI\a) r 1 b U tom slucaju kaze se da je funkcija integrabilna na odsjecku [a..-~ Xl. a • I ~ X.1 : _ _~___ ~~_ _L-~~__ ~. I I 1! ~ I:: : ~ . Da bi funkcija bila integrabilna na [a.c 5.J f f(x)dx == F(x) + C i va~i sledeca Znaci daje ' [r (xjdx = IF(x)J a= F(b) .'" X a b Ib b c i $' b je funkcija definisana na intervalu na n dijelova tackama: n Podijelimo 3. ff(x)dx = . 160 161 .b].

~g(X) I I ' I =: frf(X)'" a ) tada je b b~coJ AI I I iB f h a ! !:> b x I I a i povrsina b J f == a~-=J I f(x)dx .b] i neprekidna za XE [a. a X na ogranicenog lukom ose za XE [a. integral konvergna. b .IntegraH neograniccnih funkcija Ako je [(x) neogranicena U x=CE [a. ff(x)dx J a b v=:nj ako je f(x)SO 162 163 . f(x)dx + lim jf(X)dX a SU. Tada je £~O J.i nacin a h J x 1\1 -L I~B~ i . ff(x)dx c-£ =: b 5~O ogranicen lukovima krivih Neka su f(x) i g(x) neprekidne funkcije na illtervalu [a. x=b.c) b y l' b Ij\ y XE (c.b] onda se j f(x)dx definise na sledec.b]. a c+5 postoje i konacni divcrgira... inace ~f(X) F : .b] racuna pO formuli se Zapremina tijela nas/ala rotacijom ako ose X krivolinijskog ogranicenog pravama x==a. Inkom ve y==f(x) i x osom je b iIi P =: _.

._!'(. opisuje tijelo cija je zapremina d V=n:Jx dY c 2 Formula za povrsiflolot-pJohe koja je nastala rotacijOln krivc y=t'(x) oko ose Ox. P"-- I. Y 0'\ ~ I '\ ~[t~. I I .") ~. y=d i y-osom rotircl oko y-ose.1-' ~ ~ 164 ~ ? .Ako krivolinijski trapez ogranicen krivom y=(x) i pravama y=c. . I' izmcdu tacaka sa apscisama x=a i x=b ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful