SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI ZAGREB, Vukelićeva 4

TEHNOLOGIJA MATERIJALA I

by SIMCo.

Tehnologija materijala
1. VODA

2

Čista voda je bezbojna prozračna tekućina bez boje i mirisa, a po kemijskom sastavu je prirodni spoj od dvaju atoma vodika i jednog atoma kisika. Vode u prirodi možemo podijeliti: 1 prema namjeni - vode za piće, industrijske i tehničke vode, mineralne vode 2 prema porijeklu - atmosferska ili meteorna (kišnica) voda - mekana voda jer ne sadrži otopljene minerale, neukusna je za piće, na svom putu kroz atmosferu može se onečistiti česticama prašine i otapanjem plinova...  površinska voda - stajaća ili tekuća tj. u obliku snijega ili leda na polovima, ta je voda najviše izložena zagađenju uslijed ljudskih djelatnosti u industriji i agrikulturi, pa sa rijetko može koristiti za piće bez pročišćavanja.  podzemne vode - ovisno o trajanju njihova boravka u tlu i o sastavu tla mogu imati više ili manje otopljenih mineralnih soli ili plinova, pa se tako njihova kvaliteta razlikuje. U tu vrstu voda ubrajaju se i mineralne vode te termalne vode. Ispitivanje vode Ispitivanjem vode za piće utvrđuje se njena fizička, kemijska ili bakteriološka značajka. Fizičke značajke su: gustoća vode, boja vode, temperatura vode, specifična i latentna toplina i dr. a) Gustoća vode: kao mjera uzima se destilirana voda pri +4°C normalnog atmosferskog tlaka i iznosi 100 N/dm3 (1000 kg/m3), pa se ta vrijednost upotrebljava i kao usporedna veličina gustoće za druge tvari. b) Boja vode: uzrokovana je najčešće raspadanjem organskih tvari c) Temperatura vode: je pokazatelj njezina porijekla. Za piće je najbolja voda čija je temperatura 7 i 12°C. Voda ključa pri temperaturi od 100°C pri čemu prelazi u plinovito stanje, dok se na temperaturi od 0°C smrzava prelazeći u kruto stanje. Tako se vode bez promjene svojih kemijskih svojstava može pojaviti u sva 3 agregatna stanja pri čemu se mijenja jedino gustoća. d) Specifična toplina: je ona količina topline koja je potrebna da se jediničnoj masi tvari poveća temperatura za 1°C. Voda je tvar koja ima najveću specifičnu toplinu i iznosi 4180 J/kg°C. e) Latentna toplina: je količina topline potrebna da se određenoj masi (1kg) tvari promijeni agregatno stanje, a da se pri tom ne poveća njezina temperatura. U kemijska ispitivanja ubraja se ispitivanje tvrdoća voda, a u bakteriološka ispitivanja ubrajaju se razna određivanja živih mikroorganizama u 1 ml vode. Tvrdoća vode Voda koja u sebi sadrži ione kalija, magnezija i željeza naziva se “tvrda voda”. Tvrdoću mjerimo u stupnjevima tvrdoće a može biti: a) stalna postojana ili nekarbonatna tvrdoća - nju čine soli kalija i magnezija u obliku sulfata, nitrata i silikata. b) privremena, prolazna ili karbonatna tvrdoća - nju čine bikarbonati kalcija i magnezija koje možemo ukloniti kuhanjem, jer to su nestalni spojevi. Razlikujemo njemačke, engleske i francuske stupnjeve tvrdoće. c) ukupna (zbroj prvih dviju) tvrdoća

by SIMCo. 2000

Tehnologija materijala
Omekšavanje vode

3

Voda se može omekšati uklanjanjem kalijeva iona iz otopine. To se postiže dodavanjem sode. Za kemijsko omekšavanje vode dolaze u obzir dva osnovna postupka: omekšavanje taloženjem omekšavanje izmjenom iona Omekšavanje vode metodom taloženja odvija se:  termički - koristi se za smanjenje tvrdoće pomoću vruće pare ili goriva koje se grije na oko 100 °C pa dolazi do disocijacije bikarbonata.  termokemijski - služi za smanjenje tvrdoće i to uz dodavanje raznih regenata.  kemijski - najstariji način omekšavanja. Kao sredstvo za taloženje koristi se gašeno vapno ili kalcinirana soda, kaustična soda, natrij fosfat, a po potrebi druge supstancije. Omekšavanje izmjenom iona Obavlja se ionskim izmjenjivačima u kojima se nalazi izmjenjivač. To su najčešće kationski ili anionski izmjenjivači koji se mogu regenerirati. Upotreba vode Prvenstveno se koristi kao voda za piće svih živih bića, kao tehnološka, tvrda ili mekana voda, prema potrebi, postoje i otpadne vode. Voda za piće more ispunjavati sljedeće uvjete: a) da je bistra i bez mirisa b) da ne sadrži mnogo otopljenih mineralnih tvari c) da nema različitih patogenih mikroorganizama d) da je pitka Takve uvjete ispunjavaju planinske vode i to na samom izvoru. Zato se more obavezno pročišćivati voda za piće a pročišćivanje može biti: fizičko - filtracijom kemijsko - kloriranjem, ozonizacijom, pod utjecajem ultraljubičastih zraka Otpadne vode Otpadnim nazivamo one vode koje su sudjelovale u ljudskim potrebama i koje treba učinit neopasnima za ljude, životinje ili vegetaciju. S obzirom na njihovo porijeklo otpadne vode možemo podijeliti na:  gradske vode - odvode se sustavom kanala u rijeke jezera ili mora, koji u sebi sadrže kisik što razara organske nečistoće. Takvo pročišćavanje naziva se AUTOPURIFIKACIJOM. Osim te metode postoje još tri načina pročišćavanja vode: mehanički, kemijski i biološki.  mehanički: taloženje vode  kemijski: uporaba kemikalija  biološki: irigacijski postupak i umjetni biološki postupak

by SIMCo. 2000

vodena para. a otkrio ga je Lavoisier. Zajedno s gorivim plinom acetilenom stvara plamen visoke temperature pogodan za rezanje i zavarivanje metala. Za transport zraka kao i drugih plinova koriste se kompresori. za rezanje nerđajućeg čelika. Zrak Zrak je smjesa plinova: kisik. ugljen dioksid. Punjenje i čuvanje kao i transport kisika obavlja se u plinovitom stanju u čeličnim bocama od 40 l . Taj efekt se naziva Thomason-Jouleov efekt. Tehnički plinovi se razlikuju od prirodnih po načinu nastanka. gdje ima najviše argona. pa komprimirani zrak u tehnici ima važnu ulogu kao energetski fluid. Dobiva se frakcijskom destilacijom tekućeg zraka ili pri elektrolizi vode. U raketnoj tehnici zajedno s vodikom i kerozinom sluzi kao gorivo za pogon raketa. Najveći dio nalazi se u atmosferi u slobodnom obliku i to 78. pri sušenju. ne gori i ne potpomaže gorenje. Plemeniti plinovi proizvode se u plinovitom stanju i nalaze se u čeličnim bocama pod tlakom od 15 MPa.2°C. Kisik Kisik je plin koji čini 1/5 atmosfere. Mjerilo za određivanje kapaciteta kompresora jest potrošnja zraka na pojedinim mjestima ili mjestima oduzimanja. Upotrebljava se u kemijskoj industriji za dobivanje kiselina i lužina te umjetnih gnojiva. Stanica za kisik-centrala za kisik sastoji se od dviju baterija boca. Neon i helij se koriste za flouresecentne cijevi a argon. * Plemeniti plinovi U njih se ubrajaju helij. Tekući zrak je azurnoplave boje a pri običnom tlaku i temperaturi energično vrije na -192. Veličina centrale za kisik ovisi o broju boca u bateriji. dušik i plemeniti plinovi nepromjenjive su komponente u zraku. ekspanzijom ohladi. kao svjetlosni izvori. i to kao zaštitna atmosfera. kripton. Helij i argon nisu rijetki. veće ili manje suspendirane čestice prašine. zavojni i turbokompresori. neon. Najčešće se upotrebljavaju helij i argon. mirisa i okusa. To je plin bez boje. Plinoviti dušik čuva se u čeličnim bocama pod tlakom od 150-200 bara. a služe za stvaranje zaštitne atmosfere.Tehnologija materijala 2. kripton i ksenon u laserskoj tehnologiji. a može sadržavati i slučajna neočišćenja i razne mikroorganizme. Čuvaju se u skladištima koja su namijenjena za još neki tehnički plin. a primjenjuje se u raznim područjima tehnike. Bez boje je. ksenon i radon nisu inertni ali su rijetki jer stvaraju niz kemijskih reakcija. by SIMCo. Kripton. dušik. u medicini i kemijskoj industriji.09 % Dobiva se frakcijskom destilacijom iz zraka. a najčešće se primjenjuju: klipni. nezapaljiv ali potpomaže gorenje. rotacijski. pa helija i neona. inertni ili plemeniti plinovi. ksenon i radon. Primjena zraka najčešće je pri povišenom tlaku. u prehrambenoj industriji za pakiranje te u industriji plastičnih masa. Osim toga primjenjuje se kao inertan plin za neke kemijske reakcije. acetilen. Zrak služi i kao prenosioc topline. Nalaze se u atmosferi. TEHNIČKI PLINOVI 4 U tehničke plinove ubrajaju se zrak. u detektorima za otkrivanje pukotina. a promjenjive su ugljik dioksid. Boce se skladište izvan prostorija za boravak ljudi. mirisa i okusa.8. ako zrak ohladimo ispod njegove kritične temperature možemo ga prevesti u tekuće stanje. sumpor dioksid i još neki. Otkrio ga je 1772 g Rederford. Za zrak se najčešće primjenjuje Lindeov postupak koji se temelji na tome da se plin rastezanjem. za pretakanje zapaljivih tekućina. Dušik u tekućem stanju koristi se za brzo smrzavanje hrane te hlađenje u toku transporta. 2000 . argon. Prelaženje plinova u tekuće stanje naziva se LIKVEFRAKCIJOM. Dušik Dušik je kemijski element koji ulazi u sastav svih živih organizama i najrasprostranjeniji je plin na zemlji. a osnovna oblast primjene mu je u sintezi amonijaka.5 kg kisika pod tlakom od 150 bara.

Industrijski se dobiva prženjem sulfidnih ruda. Zbog visoke temperature koju ima plamen acetilena. 3. GORIVA * Goriva su one tvari koje pri oksidaciji (sagorijevanju) oslobađaju određenu količinu topline što se može praktično koristiti u razne svrhe. Osnovni je način dobivanja acetilena djelovanjem vode na kajive karbid. mirisa i lako je zapaljiv. štetan je za organizam. nadražujućeg i prodornog mirisa. nije zapaljiv inertan je i nije toksičan. da nije skupa. vinilacetata. Upotrebljava se za dobivanje drugih spojeva sumpora. nije zapaljiv. 2000 . 2. rastvara se u vodi.Tehnologija materijala Ugljen dioksid 5 Ugljen dioksid je anhidrid ugljične kiseline.5 puta. bez mirisa. Primjenjuje se u prehrambenoj industriji. Acetilen je plin bez boje a pri temperaturi od 0°C i tlaku od 21. Tekuću ugljen dioksid je bezbojna lakopokretljiva tekućina lakša od vode. već uz utjecaj svjetlosti. pri čemu se od 1kg kalcijeva karbida dobiva 370 l acetilena (nove metode-krekiranje ugljikovodika. a sa zrakom čini eksplozivnu smjesu. Da bi se neka tvar mogla koristiti kao gorivo. Puni se u čelične boce pod tlakom od 70-100 bara i u izolirane spremnike za transport pod tlakom od 20 bara. za kemijske instalacije i za elektroinstalacije. Vrste goriva Prema agregatnom stanju: KRUTA TEKUĆA PLINOVITA by SIMCo. otapa se u tekućinama. da se može lako transportirati i skladištiti. Ugljen dioksid je normalan proizvod izgaranja organskih tvari. * Acetilen C2H2 To je plin bez boje. etanolu i eteru. koji se primjenjuje u svakodnevnom životu u sva 3 agregatna stanja. teži je od zraka oko 1. vinilacetilena-koji služi za proizvodnju plastičnih masa i umjetnog kaučuka. Tehnički acetilen ima karakterističan miris koji potječe od fosfora. Nalazi se u vulkanskim plinovima i proizvodima izgaranja. On je anhidrid sumporne kiseline. pri oksidaciji ne razvija štetne plinove za život.5 bara prelazi u tekuće stanje. da u sebi ne sadrži nesagorive tvari.2 puta je teži od zraka. u industriji celuloze. nalazi se i u prirodnim vodama. mora ispunjavati određene uvjete: da se u prirodi nalazi u dovoljnim količinama. piroliza metana u smjesi s kisikom) Acetilen se upotrebljava u kemijskoj industriji kao sirovina za dobivanje vinilklorida. kao sredstvo za gašenje požara lakozapaljivih tekućina. ovaj plin je praktički nezamjenjiv pri rezanju metala i pri plinskom zavarivanju metala. blagog kiselog okusa. Ugljični dioksid dobiva se industrijski kao proizvod izgaranja pri proizvodnji vapna. kao sredstvo za bijeljenje ulja. Čvrst ugljični dioksid upotrebljava se za hlađenje životnih namirnica u transportu. Na temperaturi od -10°C prelazi u tekuće stanje. U normalnim uvjetima to je bezbojan plin. * Sumpor dioksid To je bezbojan plin. Burno se spaja s klorom i drugim halogenim elementima. da je eksploatacija relativno laka i ekonomična.

pri čemu se voda u proizvodima izgaranja.Tehnologija materijala Prema nastanku: FOSILNA (biljna ili životinjska) MINERALNA UMJETNA Prema vrsti izvora energije: KEMIJSKA NUKLEARNA Prema svojstvima goriva: SAMOZAPALJIVA NESAMOZAPALJIVA TERMOSTABLINA TERMONESTABILNA Prema primjeni: za PEĆI I LOŽISTA BRODSKE MOTORE I LOKOMOTIVE KLIPNE MOTORE REAKTIVNE MOTORE RAKETNE MOTORE NUKLEARNE REAKTORE Goriva namijenjena za letjelice u atmosferi i izvan nje dijele se na: 1.količina topline koja se oslobodi pri potpunom sagorijevanju 1 kg krutog ili tekućeg goriva odnosno 1 Nm3 plinovitog goriva. a u negorive kisik. Goriva koja ne koriste zrak za sagorijevanje a) TEKUĆA RAKETNA GORIVA  jednokomponentna i dvokomponentna goriva b) KRUTA RAKETNA GORIVA  jednokomponentna (monogoriva)  dvokomponentna (gorivo oksidator) c) ELEKTRORAKETNA I NUKLEARNA GORIVA  izvori električne energije  nuklearna goriva  termonuklearna goriva * Svojstva goriva 6 U gorivima se nalaze gorive i negorive komponente. vlaga i mineralne tvari (pepeo). vodik i sumpor. U gorive sastoje ubrajaju se ugljik. dušik. Toplinsku vrijednost velikog goriva možemo odrediti na više načina a najčešće se primjenjuju: by SIMCo. 2000 . Goriva koja koriste zrak za sagorijevanje  ZA ZRAČNO RAKETNE MOTORE  ZA KLIPNE MOTORE 2. TOPLINSKA VRIJEDNOST goriva je ona količina topline koje se može dobiti ori potpunom sagorijevanju jedinice količine tog goriva.količina topline koja se oslobodi pri čemu voda ostaje u parnom stanju i zajedno s drugim proizvodima sagorijevanja odlazi u atmosferu (Oznaka Hd) Donja toplinska vrijednost goriva manja je od gornje za količinu topline koja je potrebna da se vlaga iz goriva i voda nastala pri procesu sagorijevanja vodika pretvore u parno stanje. zajedno s njima ohladi na početnu temperaturu (Oznaka: Hg) b) donju toplinsku vrijednost goriva . Razlikujemo: a) gornju toplinsku vrijednost goriva .

najmlađe fosilno gorivo. 3 skupine:  masni: za proizvodnju koksa i za kovačke radove  polumasni: za pročišćivanje vode i plinova  mršavi ili suhi: antracit dobiva se vrlo kvalitetan koks Skladištenje ugljena obavlja se u hrpama prema vrstama i porijeklu. Metalurški koks ne smije imati više od 1% sumpora. Pritom se stvaraju i plinoviti sastojci od kojih se hlađenjem izdvaja tekući dio . Sadrži u sebi plin (metan).5-2% kisika i dušika.kondenzat. a i za smeđi ugljen. Kameni ugljen . cer  mekano drvo: bor. eksperimentalno određivanje topl. goriva iz podataka elementarne analize.najmlađa vrsta ugljena drvenaste strukture. Dobiveni koks sadrži 90-95% ugljika. Umjetna kruta goriva Mogu se dobiti iz prirodnih krutih goriva mehaničkom preradom (briketi) i kemijskom preradom (koks i drveni ugljen) Briketi se dobiju iz sitnog ugljena koji nastaje provođenju i separaciji prirodnih krutih goriva. postoje 2 vrste:   koks za visoke peći metalurški ili ljevaonički koks by SIMCo.izgaranjem uzorka goriva u posebnim uređajima.nastao u neozojskom razdoblju tercijarne formacije iz nižeg močvarnog bilja uz sudjelovanje četinara i palmi. jasen. jela. Glavne vrste su: obični. 2000 . 1. proizvod procesa potresivanja različitog močvarnog bilja. vrba b) ugljen . izračunavanje topl. 2.otopina različitih spojeva. kruti ostatak je koks. zemljasti i smolasti ugljen. Prirodna kruta goriva a) drvo  tvrdo drvo: hrast. . 2-4% vlage i do 11% mineralnih primjesa. Razlikujemo metalurški i plinski koks. * Kruta goriva Dijelimo na :  prirodna (tvari koje nalazimo u prirodi)  vegetabilna goriva u koja se ubraja drvo  fosilna goriva koja su nastala od vegetabilnih goriva procesom mineralizacije  umjetna (dobivena preradom od prirodnih) 1. vrij. 1% vodika. 2. Koks se proizvodi suhom destilacijom ugljena.nalazi se u zemljinoj kori u slojevima i u različitim dubinama. To je zagrijavanje ugljena bez pristupa zraka.Tehnologija materijala 7 1.najstarije fosilno gorivo nastalo u paleozojskom razdoblju. Prema dubini u kojoj se nalazi razlikujemo dnevni ili površinski kop ili jamski ili dubinski kop (dnevni manje ugroženi od uništavanja). bukva. Tekući kondenzat rastavlja se na uljni dio . Suha destilacija primjenjuje se prvenstveno za kameni ugljen. Upotrebljava se za loženje velikih kotlova Smeđi ili mrki ugljen . dok drugi dio ostaje u plinovitom stanju. pri čemu dolazi do termičke razgradnje. vrij.katran i vodeni dio . Da bi se ugljeni učinili prikladnim za izgaranje moraju se podvgnuti procesima pripreme i to:     odvajanje od grubih nečistoća svrstavanje ugljena prema veličini sušenje briketiranje Treset . Lignit . topola.

u pećima i komorama. te pogone za održavanje. postoje dvije metode:  konvencionalna: sastoji se od propuštanja sumporne kiseline kroz naftu by SIMCo. (udarno i rotacijsko bušenje naftnih nalazišta) Transport nafte: naftovodi ‘ složene instalacije koje obuhvaćaju otpremne stanice. međustanice i privatne stanice za grijanje i za katodnu zaštitu. Prerada nafte: načini prerade dijele se na primarnu i sekundarnu preradu nafte.Cracking proces  molekularna dogradnja . nafta može postupno izgubiti fluidnost (tečnost). U primarnu preradu ubrajaju se frakcijska destilacija nafte.nafta Nafta je fluorescentno zelenkastocrna uljasta tekućina.polimerizacija i alkiliranje  molekularna pregradnja . a) Zemno ulje . sustave za daljinsko upravljanje. nafte se dijele na nafte parafinske baze. naftenske baze. nakon prethodnih geoloških istraživanja. Anorganska teorija o postanku: nafta je nastala u velikim dubinama djelovanjem pregrijane vodene pare na metalne karbide.izomerizacija  hidriranje Rafinacija nafte i prerađevina: provodi se radi uklanjanja onečišćenja. Ako je temperatura tla niža od struišta nafte. Drveni ugljen dobiva se suhom destilacijom pri niskim temperaturama iz drveta. potpuno sagorijevaju  sadrže vrlo malo vode  lakše se skladište  mogućnost transporta cjevovodima na veće udaljenosti Nedostaci:     laka zapaljivost i eksplozivnost sposobnost stvaranja elektrostatičkog napona otrovnost nekih tekućih goriva teško odstranjivanje emulgirane vode Prema porijeklu tekuća goriva dijelimo na: prirodna i umjetna:  prirodna . 2000 . Ležišta nafte pronalaze se istražnim bušotinama. Nafta je smjesa ugljikovodika. a njena ležišta mogu se očekivati u sedimentnim slojevima u onim područjima gdje je nekada bilo more. Polukoks je kruti ostatak koji se dobije pri suhoj destilaciji ugljena pri niskim temperaturama.ona dobivena preradom nafte i plinova kao i proizvodi suhe destilacije krutih goriva kao što su katran i katranska ulja. izmjenom topline s tlom. iz ugljena bogatog isparljivim sastojcima. a u sekundarnu:  molekularno cijepanje . Na putu kroz naftovod nafta se obično hladi.Tehnologija materijala 8 Plinski koks proizvodi se u plinarama.sve vrste zemnog ulja: nafta  umjetna . a u malim količinama sadrži sumpor dušik i kisik. Na temelju rasporeda ugljikovih atoma u molekulama nafte. Suha destilacija drveta je kemijski proces u kojem se drvo bez pristupa zraka podvrgava pirogenoj reakciji razgradnje na visokoj temperaturi. * Tekuća goriva Prednosti tekućih goriva nad čvrstim gorivima:  velika toplinska vrijednost  mali sadržaj štetnih tvari  dobro se miješaju sa zrakom. miješane baze i asfaltnu naftu Dobivanje nafte: nafta se stvarala u svim geološkim formacijama. magistralne naftovode. Organska teorija: nafta je nastala od masti i bjelančevina biljnih i životinjskih organizama što su se zatrpani zemljom raspadali bez prisustva zraka na mjestima gdje su nekada bila mora.

pri čemu se pojavljuju visoki pritisak i temperatura. by SIMCo. benzola i alkohola te dodavanje antidetonatora. Poboljšanje cetanskog broja može se postići dodavanjem etilnog nitrata ili amilnog nitrata. lakih parafinskih ugljikovodika. posebno za turbomlazne zrakoplove. a koristi se kao mlazno gorivo za turbomlazne motore). olefinskih i nafteinskih.najmanji cetanski broj je 40 srednje D3 . 2000 . Oktanska vrijednost može se povećati dodavanje izomernih spojeva. Goriva za mlazne motore dijele se na: • goriva za mlazne motore tipa 1 s oznakom GM-1 (gorivo za pogon turbomlaznih. kao i aromatskih.najmanji cetanski broj je 45 lako D2 . Najvažnije svojstvo motornog benzina je OKTANSKA VRIJEDNOST. Temperatura smrzavanje je -30 do -120°C. Temperatura samozapaljenja u zraku za benzin iznosi 480-550°C. prema naglom eksplozivnom izgaranju. a predstavlja čistu frakciju petroleja .kerozin) • goriva za mlazne motore tipa 4 s oznakom GM-4 (mješavina petroleja i benzina. Petrolej Petrolej je drugi derivat nafte. turboelisnih i raketnih motora. Mlazna goriva moraju posjedovati veliku kemijsku stabilnost.najmanji cetanski broj je 25 Glavne značajke plinskog ulja:  gustoća 840-880 kg/m3  temperatura samozapaljenja 330-350°C  temperatura smrzavanja oko -30°C  cetanski broj  toplinska vrijednost 44000 kJ/kg ** Cetanska vrijednost je sklonost paljenju od trenutka ubrizgavanja do onog trena kad se ubrizgano gorivo upali.najmanji cetanski broj je 30 teško D4 . Gustoća benzina kreće se od 0.79 g/cm3 pri 15°C. Te tvari se nazivaju INHIBITORI.68 do 0. zato se gorivim dodaju tvari koje usporavaju stvaranje taloga. Koristi se za pogon plinskih turbina svih tipova.Tehnologija materijala  Motorni benzini solventna: sastoji se od uporabe dvaju organskih otapala 9 Benzin je smjesa oktana i heptana tj. a to je otpornost goriva prema detonaciji. Plinsko ulje     plinsko plinsko plinsko plinsko ulje ulje ulje ulje vrlo lako D1 .

ne pročišćavaju se nakon destilacije  rafinati .pročišćavaju se nakon destilacije  specijalna ulja . Prema stupnju obrade mineralna maziva mogu biti:  destilati . kompaundirana i sintetička. Kompaudna ulja: mineralna ulja koja sadrže 10% biljnih ili životinjskih ulja ili masti. Sintetička maziva: koriste se u zrakoplovnoj tehnici te u raketnoj i nuklearnoj. • maziva moraju imati takvu mazivost i viskoznost da stvaraju stabilan spoj pod raznim radnim uvjetima.potrebna su posebna ulja i maziva koja podnose visoke temperature i tlakove. Mineralna maziva: dobivaju se preradom nafte i to vakuum destilacijom ostataka nakon frakcijske destilacije nafte. uz djelovanje kisika i topline polimeriziraju i stvaraju smolaste tvari. Prema porijeklu sirovina: biljna. Mazivost maziva je sposobnost dobrog prianjanja na metalnu ili drugu površinu tako da se s njom kemijski ne spaja. Najbolje je ono podmazivanje kojim se postiže tekuće trenje tj. Postoji i GRANIČNO PODMAZIVANJE koje ovisi o mazivosti maziva.mineralna ulja .Tehnologija materijala Maziva 10 Pod mazivima podrazumijevamo tvari koje se koriste za podmazivanje tj. za smanjenje trenja i trošenja pokretnih površina za prijenos energije.mineralna ulja .pročišćena mineralna ulja s dodatkom aditiva. stvara kontinuirani film maziva prisilnim dovođenjem maziva među tarne površine (HIDRODINAMIČKO PODMAZIVANJE). dodirne površine trebaju biti jednake veličine. PODMAZIVANJE POD NAJVEĆIM TLAKOM . Primjena ulja za podmazivanje:  motorna ulja: za podmazivanje motora s unutarnjim sagorijevanjem  cilindarska ulja: za podmazivanje cilindara  vretenska ulja: za podmazivanje lakoopterećenih ležajeva čije osovine imaju velik broj okretaja. Dodaju se radi boljeg podmazivanja ležajeva koji dolaze u dodir s vodom. Trenje . Da se osigura efekt podmazivanja stvaranjem sloja maziva između kliznih površina moraju se ispuniti sljedeći uvjeti: • dijelovi mehanizma između kojih dolazi do trenja moraju konstruktivno odgovarati jedan drugome tj. Razlikujemo trenje:  klizanja  kotrljanja  unutarnje trenje fluida Vrste materijala za podmazivanje Prema agregatnom stanju maziva se dijele na: tekuća. by SIMCo. 2000 . turbinska. Među maziva ubrajamo:  motorna ulja  ležišna ulja  masti  čvrsta maziva  vegetabilna ulja i masti  životinjska ulja i masti  sintetička ulja Osnovne tehnike podmazivanja i vrste podmazivanja: Mazivo koje se nalazi između kliznih površina sprečava neposredni dodir površina i ukupno trenje svodi se na relativno mali otpor. mineralna. životinjska. to su motorna. konzistentna (polučvrsta) i čvrsta. Biljna i životinjska maziva: su glicerini masnih kiselina.sila što se opire gibanju opterećenih površina koje su u međusobnom dodiru. hidraulična i hipoidna ulja.  avionska ulja: za podmazivanje zrakoplovnih motora.

do tamnocrvene boje. Eksploatacijom ulja mijenjaju boju napredovanjem procesa oksidacije. Gorište je ona temperatura pri kojoj se razvije toliko para ulja da u dodiru s iskrom ulje nastavi gorjeti. Talište.86 i 0. Isto tako razlikuju se po boji i ulja dobivena iz nafte. 2000 . Nanose se u obliku paste.95 g/cm3.  kalijeve masti .radna temperatura od -55 do 300°C  čvrsta maziva . Broj emulgacije ulja . Gorište je za 10 do 20°C više od plamišta. Viskozitet ulja ovisi o njegovoj temperaturi pa se zbog eksploatacijskih uvjeta viskozitet izražava pri 20.služe za podmazivanje uređaja i dijelova izloženih visokom tlaku i povišenim temperaturama. 11 Primjena masti za podmazivanje: Za podmazivanje tarnih površina na kojima se ne zadržava tekuće mazivo.je mjera za količinu mehaničkih onečišćenja u ulju. Radna temperatura od -50 do 150°C  aluminijske masti  barijeve masti  sintetičke masti . Točka zamućivanja je ona temperatura pri kojoj se hlađenjem ulja pokaže prvo zamućivanje. Plamtište i gorište ulja . praha ili briketa.primjena u svim područjima tehnike. Boja mazivih ulja .upotrebljava se u koloidnom obliku. Prema načinu djelovanja aditivi se dijele na:  one koju poboljšavaju fizičko-kemijska svojstva ulja  one koji povećavaju stabilnost ulja by SIMCo. Masti su polučvrste ili čvrste smjese metalnih sapuna i mineralnih ulja. ali je mekši i ima manji koeificjent trenja.plamtište je temperatura pri kojoj se pare ispitivanog ulja pri zagrijavanju zapale kad dođu u dodir s iskrom ili plamenom. Koristi se fino samljeven i pomiješan s mineralnim ili sintetičkim uljem ili mastima.Tehnologija materijala   ulja za diferencijale: za podmazivanje diferencijala i prijenosnika transformatorska ulja: za punjenje električnih transformatora.  grafit . koriste se masti.koriste se za površine s povišenom radnom temperaturom do 120°C  litijeve masti .sličan je grafitu.ispituje se na temperaturi od 20°C i kreće se između 0. žuta. Viskozitet mazivih ulja i indeks viskoziteta . Sadržaj aditiva u uljima kreće se do 3%.sirova nafta je tamne boje koja se od nalazišta do nalazišta razlikuje. 50 ili 100°C. struište i točka zamućivanja .za rad motora ulje mora imati konstantnu gustoću kako ne bi došlo do suhog trenja. Kod mazivih ulja talište je identično struištu.disulfat . Aditivi maziva i ulja Aditivi se dodaju uljima i mastima radi poboljšanja jedne od fizičko-kemijskih značajki ulja.za podmazivanje površina radne temperature od -15 do 80°C  natrijeve masti . Takva ulja tada se nazivaju LEGIRANA ULJA.njime je definirana brzina izdvajanja ulja iz vodene emulzije Broj taloženja ulja . Fizikalno kemijske značajke ulja i maziva Gustoća ulja i maziva . Destilirana ulja su bezbojna. Stabilan je do 400°C  molibden .temperatura pri kojoj kruta tvar prelazi u tekuću fazu naziva se talište.

Skladištenje tekućih goriva i maziva Tekuća goriva čuvaju metalnim buradima ili spremnicima raznih veličina na otvorenom prostoru ili pod zemljom. Aditivi protiv pjenjenja Aditivi za poboljšanje mazivosti Aditivi koji povećavaju stabilnost ulja Detergentni aditivi . U umjetna ubrajamo: pogonski plin. fenoli ili olefini. amini. Osnovni sastojci su im: metan. Aditivi za povišenje indeksa viskoznosti . tretiranje supstancijama koje suše.(EP aditivi) koriste se za hipoidne zupčanike koji rade pod vrlo visokim tlakovima. Po kemijskom sastavu to su metaloorganski spojevi.1.(depresori) poboljšavaju svojstva ulja na niskim temperaturama. propan. a toplinska moć od 34 MJ/Nm3 . butan i nešto tekućih ugljikovodika uz nepoželjne sastojke vode. kalcijev __________ . a) Prirodna plinovita goriva i zemni plin . by SIMCo. Rukovanje s njima mora biti pažljivo i savjesno. Antikorozijski aditivi . sumpora i fosfora. Dodaju se samo baznim uljima. gradski ili rasvjetni plin.38 MJ/Nm3.55 . Po kemijskom sastavu to su spojevi klora. generatorski plin..(impruveri) po kemijskom sastavu su viskozne polimerne supstancije koje su ovisno o temperaturi koloidno ili molekularno rastvorene u ulju. te kao pogonsko gorivo za plinske motore.20 g/cm3. vodeni plin. sumporvodik. i nalaze se u prirodi na mjestima gdje ima nafte a to je najčešće zemni plin.(inhibitori) dodaju se radi sprečavanja proces oksidacije. Za dehidraciju zemnog plina koriste se 4 metode: kompresija. daleko od naseljenih mjesta. Kao detergentni aditivi koriste se aluminijev naftenat. Takvi aditivi dodaju se samo parafinskim uljima. Aditivi koji snizuju točku struišta .5000 m i većim. Dodavanjem inhibitora usporava se proces oksidacije. Prednosti plinovitih goriva u odnosu na kruta i tekuća su:  pri izgaranju nema pepela  dobro se miješaju sa zrakom  postiže se bolje iskorištenje topline  duljina plinskog plamena može se regulirati  plinska ložišta su čista  rukovanje plinovitim gorivima je lako Prema porijeklu možemo ih podijeliti na umjetna i prirodna plinovita goriva. Zemni plin s više od 60 g/m3 tekućih ugljikovodika naziva se vlažnim a onaj s manjim sadržajem suhi. apsorpcija i smrzavanje. Skladišta moraju imati ispravne električne instalacije te dovoljno aparata za gašenje požara. Prije dostavljanja zemnog plina potrošačima on se mora pročistiti od neželjenih sastojaka. 2000 .. Vlažni zemni plin rastavlja se na suhi plin (metan-etan). Prirodna su nastala od raznih organskih tvari. Gustoća zemnog plina kreće se od 0. Aditivi za poboljšanje oksidacijske sposobnosti . pa se vijek trajanja ulja produljuje. Plinovita goriva Plinovita goriva upotrebljavaju se u industrijskoj proizvodnji.dodaju se uljima radi smanjenja čađi i taloga na dijelovima motora. natrijev sulfat.dodaju se uljima za ležajeve radi zaštite metalnih dijelova od kiselih sastojaka u uljima.Tehnologija materijala Aditivi koji poboljšavaju fizičko-kemijska svojstva ulja: 12 Aditivi za visoke tlakove . za loženje u industrijskim pećima i kotlovskim postrojenjima. ukapljeni plin (propan-butan) i laki benzin. etan. dušik i ugljični dioksid.nalaze se na mjestima gdje ima nafte na dubini od 3000 .

cilindrični ili okrugli. a koristi se kao pogonsko gorivo za motore s unutrašnjim sagorijevanjem na raznim vozilima (kamioni). Generatorski plin Generatorski plin dobiva se nepotpunim sagorijevanjem krutih goriva i redukcijom produkata izgaranja u posebnim pećima tzv. ugljik monoksid (oko 8%). Ima sljedeći sastav: vodik (oko 50%). To otrovan plin zbog sadržaja ugljičnog monoksida i neugodno miriši. Tekući plinovi dobivaju se obično kao sporedni produkti i to:  pri procesu destilacije i krekiranja sirove nafte  u proizvodnji tekućih goriva iz ugljena  pri suhoj destilaciji mrkog i kamenog ugljena  u proizvodnji koksa Transportiraju se u čeličnim bocama pod tlakom u tekućem stanju u cisternama. Tekući plinovi transportiraju se u cisternama cilindričnog oblika koje su pričvršćene za pokretna postolja. metan (do 34%).Tehnologija materijala b) Umjetna plinovita goriva 13 1. 2.koristi se uglavnom za skladištenje gradskog plina b) suhe plinospreme c) visokotlačne plinospreme Za skladištenje tekućih naftnih plinova upotrebljavaju se spremnici koji mogu biti ležeći ili stojeći. Pogonski plin Pogonski plin ili tekući plin je onaj koji pod relativno niskim tlakovima od 0. ugljik dioksid (oko 2%). te za stacionarne motore na riječnim brodovima. S obzirom na kemijski sastav i način dobivanja generatorske plinove dijelimo u 3 vrste:  obični . Skladištenje i transport plinovitih goriva Skladištenje se obavlja u tri vrste spremnika: a) vodene plinospreme . Koristi se kao pogonsko gorivo za SUS motore.dobiva se ako se preko užarenog koksa pušta vruća vodena para Generatorski plin je zapaljiv. teški ugljikovodici (do 4%). 2000 . Gradski ili rasvjetni plin Proizvodi se u plinarama i ugljena suhom destilacijom. generatorima.Gradski plin se proizvodi i u tekućih goriva i to na 2 načina:  rasplinjavanjem tekućih goriva na normalnim tlakovima i niskim temp. dušik (oko 2%).dobiva se pri izgaranju krutih goriva s nedovoljnom količinom zraka.dobiva se ako se pri izgaranju u generator uvodi vodena para  vodeni plin . by SIMCo. nepotpunim izgaranjem  miješani plin .8 . zagušljiv i otrovan.  procesom krekiranja 3.8 bara i pri temperaturi okoliša prelazi u tekuće stanje.

a nalazi se u morskoj vodi (2-4%). 2000 . Nuklearni reaktor sastavljen je od: a) jezgre reaktora. U tu svrhu upotrebljavaju se legure aluminija. spajanju jezgara (FUZIJA) i pri spontanom radioaktivnom raspadu nestabilnih atomskih jezgara (ZRAČENJE). Veći dio proizvoda ubraja se u bazne proizvode kemije koji služe kao reprodukcijski materijal za kemijsku i druge industrije. Pojam primjene nuklearne energije obuhvaća svako iskorištavanje energije koja potječe iz jezgre atoma. nazvana i atomska energija je energija koja se oslobađa pri procesima transmutacije atomskih jezgara. U prirodi postoji samo jedan element . grafit..Tehnologija materijala Nuklearno gorivo 14 Nuklearna energija. u nekim slanim izvorima ili kao kamena sol u podzemnim naslagama. rashladnom sredstvu i namjeni:  heterogeni  homogeni 4. Kuhinjska sol . grafita ili kakvog lakog materijala) c) reflektora koji opkoljuje jezgru d) rashladnog uređaja e) kontrolnih šipki Prema brzini odvijanja lančane reakcije (energija/brzina neutrona) dijelimo ih na:  termalne  intermedijarne  brze Prema primjeni moderatora. Iz prirodnih nalazišta dobiva se na 3 načina: by SIMCo. ona se može praktički iskorištavati samo iz malog broja elemenata. Nuklearno gorivo blaže se zaštitnom košuljicom da bi se spriječilo izbivanje fisijskih produkata korozija i rasipanje goriva. Za sada se u tehničke svrhe koristi samo energija fisije. kemijske promjene na robi. koja se sastoji od nuklearnog goriva b) moderatora (obične ili teške vode. nerđajući čelik.natrijev klorid Kuhinjska sol raširena je sol u prirodi. Nuklearno gorivo je tvar koja podliježe fisijskoj ili fuzijskoj lančanoj reakciji i pritom oslobađa energiju atomske jezgre. neophodna je za život organizama. Nuklearni reaktori Nuklearni reaktor je uređaj u kojem se obavlja kontrolirana lančana reakcija fisije radi dobivanja energije i neutronskog fluksa potrebnog za proizvodnju umjetnih radioaktivnih izotopa i za ispitivanje materijala. kojima se stvara nova upotrebna vrijednost. PROIZVODI BAZNE KEMIJSKE INDUSTRIJE Kemijska industrija obuhvaća dio proizvodnog proces..uran koji spontano podliježe fisijskoj lančanoj reakciji. Nuklearna energija se oslobađa pri cijepanju jezgre (FISIJA). Premda se nuklearna energija nalazi pohranjena u jezgrama svakog elementa.

gustoće 1. Sirovine za Leblancov postupak: kuhinjska sol. sulfatna kiselina.. Sumpor se pojavljuje u više alotropskih modifikacija od kojih je najvažniji ranski i monoklinski sumpor. Danas se dobiva industrijski na dva načina: Leblancovim i Solvayjevim postupkom. natrijeva lužina. 2000 . U prirodi se pojavljuje u dva tipa slobodnog sumpora:  sedimentni tip ili gipsani  vulkanski tip Sumpor se također pojavljuje u mnogim sulfidnim i sulfatnim rudama.19 g/cm3. amonijak. Dobiva se djelovanjem sulfatne kiseline na natrij klorid tako da se prvo dobiva plin koji se uvodi u vodu. Trgovačko ime joj je kaustična soda. te u proizvodnji stakla. ugljen i vapnenac. metalurgiji. Velike količine kloridne kiseline upotrebljavaju se u industriji organskih i anorganskih kemikalija. by SIMCo. za vulkanizaciju guma te za dobivanje drugih sumpornih spojeva. Na tržištu se razlikuju dvije vrste sode:  kalcinirana soda  kristalna soda Klorovodična ili kloridna kiselina Klorovodik je bezbojan plin oštra mirisa koji se jako dimi u dodiru s vlažnim zrakom. klora. keramici. Soda se upotrebljava za pranje u domaćinstvu. kao sredstvo za neutralizaciju.05% i može se lako dobiti. Sirovine za Solvayjev postupak: kuhinjska sol. Sumpor U zemljinoj kori ga ima 0. Natrij hidroksid pojavljuje se u industriji u oblici vodene otopine tj. u medicini za liječenje nekih kožnih bolesti. za proizvodnju sode. solne kiseline i drugih kemikalija. za uklanjanje metalnih oksida s površine metala..Tehnologija materijala a) rudarskim kopanje dobivaju se blokovi soli b) naslage kamene soli otapaju se do zasićenja i isparavanjem se sol kristalizira c) isparavanjem morske vode u solanama 15 Troši se za konzerviranje mesa i ribe. crnog baruta. natrijeve lužine. Glavni potrošač natrij hidroksida je kemijska industrija u kojoj NaOH služi kao najvažniji i najjeftiniji kemijski reagens za postizanje željene bazičnosti u reakcijskim smjesama. a ubraja se u jake kiseline. natrijeva sulfata. voda i ugljik dioksid.. Vodena otopina klorovodika naziva se klorovodičnom ili kloridnom kiselinom.. Natrij hidroksid Natrij hidroksid je kristalna bijela krutina koja u prisutnosti vrlo malih količina primjesa poprima sivu boju. Dobiva se elektrolizom vodene otopine kuhinjske soli. Sumpor se upotrebljava u poljoprivredi kao sredstvo protiv biljnih štetočina. Pojavljuju se i specijalne vrste soli: jodirana sol i denaturirana sol Soda Soda ili natrij karbonat. za proizvodnju sumporne kiseline. uz natrije klorid najvažnija je natrijeva sol.

zelena galica. sredstva protiv smrzavanja. pa ih razara i pougljenjuje. kompleksna gnojiva) Mineralna veziva Pod vezivima u građevinarstvu podrazumijevamo materijale koji izmiješani s vodom daju kašastu ili plastičnu masu. a postao je i sirovina za izradu betona. gips i ilovača (vrlo se rijetko upotrebljava) b) Hidraulična veziva nakon otvrdnjavanja otporna su na vodu i tu ubrajamo sve vrste cementa.84 g/cm3 pri 15°C. 2000 . regulatori vezanja. Industrijski ona se proizvodi na 2 osnovna načina:  postupkom olovnih komora  kontaktnim postupkom Postupak olovnih komora zahtijeva:  peć za prženje pirita  glowerov toranj  olovne komore  gay-lussacov toranj  pomoćne uređaje (Sulfatna kiselina dobivena postupkom olovnih komora je više ili manje onečišćena. amonij nitrat.3 vrste: građevinski.Tehnologija materijala Sulfatna kiselina 16 Sulfatna kiselina je jaka dvobazična kiselina. Da bi se postigla bolja svojstva cementa. bezbojna uljasta tekućina. Gips . Zračna veziva: kao sirovina za dobivanje vapna koristi se vapnenac. Vezivni građevinski materijal dijelimo na: a) Zračna veziva koja otvrdnjena nisu otporna prema djelovanju vode. Hidraulična veziva: Najvažniji građevinski materijal je cement. Tu se ubrajaju vapno. a najpoznatiji su: modra galica (plavi kamen. plastifikatori. to je kalij karbonat s većim ili manjim količinama raznih primjesa. amonij sulfat i amonijak)  fosforna (superfosfat)  kalijeva (kalij klorid. bakreni sulfat). Umjetna gnojiva  proizvodi koji sadrže sastojke neophodne za razvoj biljaka. a u tlu su deficitarni. by SIMCo. glanberova sol. kalij sulfat. estrih i modelarski alabaster gips. zaptivači. Upotrebljavaju se radi povećanja prinosa i poboljšanja kvalitete biljnih proizvoda  jednostavna umjetna gnojiva:  dušična (urea. Vrlo je hidroskopna i brzo uvlači vlagu iz zraka. aeranti. U dodiru s organskim tvarima djeluje istodobno oksidirajuće i dehidrirajuće. Tim postupkom dobiju se 2 kiseline: slabija-komorna i jača-komorna) Kontaktni postupka dobivanja sulfatne kiseline obuhvaća 2 faze rada:  katalitičku oksidaciju sumpornog dioksida u sumporni trioksid  apsorpciju sumpornog trioksida Soli sulfatne kiseline nazivaju se SULFATIMA.sadržava . amonijev i aluminijev sulfat i stipse (alauni). sposobni da na zraku ili pod vodom otvrdnu. dodaju se i dodaci: hidraulični dodaci. gustoće 1.

boksit i kvarit. boce. Najpoznatiji proizvodi su: kamenština (bijela i obična) i porculan (sirovina porculana je fina vrst bijele gline koja se naziva kaolin) . 2000 .vrsta gline koja nije plastična. 5 faza tehnološkog procesa izrade keramičke robe:  priprema sirovina  oblikovanje predmeta  sušenje (120°C)  pečenje  ocakljivanje Keramička roba može se podijeliti prema nekim značajkama u dvije skupine: poroznu i neporoznu. propušta plinove i tekućine i upija ih. a oblik zadržava i nakon sušenja i pečenja.najpoznatiji vatrostalni materijal b) boksitni vatrostalni materijal c) silika ili dinas . amorfna. ručnim ili industrijskim načinom. Kemijskom sastavu:  natrijevo-kalcijevo staklo (stakla za prozore.na prijelomu je sjajna. prozirna tvrda mineralna talina. šuplje i optičko staklo)  olovna stakla (optička i kristalna stakla)  aluminijborsilikatna stakla (kemijska i vatrostalna stakla)  specijalna stakla by SIMCo.koristi se u industriji portlnad-cementa Najvažnije svojstvo gline je njezina plastičnost: to je svojstvo gline da se s vodom stvara tjestasta masa koja se može oblikovati. Staklo se može podijeliti prema: 1. nepropustljiva za plinove i tekućine. terakota i lončarska roba b) neporozna keramička roba . kaolin (porculanska zemlja). fajans i majolika.na prijelomu je zemljasta. pa se ne koristi u industriji keramike d) laporac (laporovita glina) . dolomit. Primarna glina je npr. magnezit. vapnenac) Glina je nastala raspadanjem stijena što sadrže alumosilikat. Obuhvaća sljedeće predmete: kamenina.opeke d) magnezitni i dolomitni vatrostalni materijali e) čisti grafit f) opeke od koksa g) simensit Staklo i roba od stakla Staklo je čvrsta.vrlo je plastična i vatrostalna b) ilovača .Tehnologija materijala Keramička roba 17 Pod keramikom podrazumijeva se glineni proizvodi koji se dobiju modeliranjem. feldspat. azbest. Prema postanku dijeli se na primarnu i sekundarnu.. a) porozna keramička roba .postoji tvrdi i mekani porculan Vatrostalni materijal Vatrostalnost znači osobinu nekog materijala da se na visokim temperaturama ne istopi i ne omekša. Za izradu vatrostalnog materijala koriste se uglavnom: vatrostalne gline i kaolin..upotrebljava se za proizvodnju opeke i crijepa c) uma . oješčar. Sirovine za izradu keramičke robe dijelimo na:  plastične sirovine (glina)  neplastične sirovine (kremeni pijesak. sušenjem i pečenjem plastičnog tijesta gline. Sekundarna glina svrstava se u 4 skupine: a) grnčarska (lončarska) glina . a sekundarna ilovača. U prometu se pojavljuju sljedeći vatrostlani materijali: a) šamot .

Načinu izrade i namjeni:       razna stakla (za prozore. vrčevi. bistrenje. alumnij oksid. Glavne ili osnovne sirovine su: kremeni pijesak.)  ambalažno staklo (boce za alkoholna i bezalkoholna pića)  rasvjetno staklo  tehničko staklo (stakla za mikroskope) 3. Pomoćne sirovine: sredstva za obezbojivanje. Tehnološki proces u proizvodnji stakla:  priprema sirovina  mljevenje i miješanje  topljenje (u peći s loncima ili kadne peći)  obrada (obavlja se puhanjem. valjanjem. Šuplje staklo:  trgovačko staklo (čaše. zrcala i ornamentska) staklo za boce šuplje staklo staklo za izradu cijevi prešano staklo optika i specijalna stakla 18 Sirovine za izradu stakla dijele se na glavne i pomoćne.Tehnologija materijala 2. 2000 . boce. bojenje i matiranje. izvlačenjem i prešanjem) Staklenu robu dijelimo na nekoliko skupina: 1. Ravno staklo (obuhvaća tanko staklo. prozorsko staklo i debelo staklo)  prozorsko staklo  stakla za zrcala i izloge  ornamentsko ili katedralno staklo  mutno staklo  armirana stakla  sigurnosna stakla  višeslojna ili laminirana stakla  “Pancolor”  “Colorplex” 2.. Specijalne     staklene izrađevine: laboratorijska stakla vatrostalna stakla optička stakla olovna ili kristalna stakla by SIMCo. vapnenac.. soda ili sulfat. stakleni krš i specijalni dodaci.

oblikovanje se obavlja lijevanjem. bizmut. Magnetska svojstva dolaze od elektrona koji svojim kretanjem stvaraju magnetsko polje. prešanjem.željezo s legurama. Prema magnetskom polju dijelimo ih:  dijamagnetne (bakar. aluminij. teškotopivi na 2000°C. zlato. 5. u ovisnosti o temperaturi. Pojedine metale karakterizira više tipova kristalnih rešetaka. gustoće iznad 3500 kg/m3 (bakar. plovnčac. METALURGIJA I NJEZINI PROIZVODI Metalurgija je grana tehnologije koja se bavi proučavanjem postojećih i razvojem novih postupaka i metoda ekonomičnog dobivanja metala i legura.54 (litij) do 22. magnezij. borni karbid. zlato. srebro. titan)  teški metali. U brusne alate ubrajaju se brusne ploče. dobri su vodiči topline i električne energije. torij. radij) Gustoća materijala kreće se od 0. kremen. nikal) Optička svojstva metala očituju se u pojavi da zagrijani materijali zrače Kristalni sustavi materijala većina metala kristalizira u 3 kristalografska sustava: kubičnom. natrij)  feromagnetne (željezo.tope se na 950°C. Dva su osnovna procesa korozije: kemijska korozija i elektrokemijska korozija. Prirodna: šmirak. 2000 . kobalt. Ta pojava naziva se ALTROPIJA. Metal su kristalne supstancije koje se odlikuju nekim zajedničkim svojstvima: srebrnaste su boje (osim zlata i bakra). Lakotopvi metali . cink. bizmut. vanadij. cink. Podjela na lake i teške Temperatura taljenja karakteristična za svaki metal. brusno kamenje. Osnovna svojstva metala Metali se razlikuju od ostalih elemenata po svojim tzv. olovo)  plemeniti metali (srebro. antimon. a zatim slijede bakar. Zaštita od korozije: by SIMCo. kositar. Električna vodljivost ostvaruje se kretanje valentnih elektrona kroz metal. pješčenjak. imaju specifičan metalni sjaj. Umjetna: silicijev karbid. hegsagonskom i tetragonskom. granit. iridij. elektrokorund. živa)  paramagnetne (aluminij. brusni papir. daljnjom preradom u odgovarajuće poluproizvode i gotove metale predmete te proučavanjem svojstava i primjena metala. magnezij. platina. metalnim svojstvima. savijanjem i istezanjem. olovo. krom. paladij)  rijetki metali (volfram. gustoće ispod 3500 kg/m3 (aluminij. Korozija metala i zaštita od korozije Korozija metala je postupno trošenje konstrukcijski metala pod utjecajem okoline. Sredstva za brušenje dijele se na: prirodna i umjetna. dijamant. brusni prah i pasta. platina. valjanjem.Tehnologija materijala Sredstva za brušenje 19 Od takvog materijala traži se određena tvrdoća i žilavost da bi alati od tog materijala bili otporni na lom. korund. u čvrstom su stanju na sobnoj temperaturi (osim žive). molibden)  rjeđi metali (kobalt. zagrijavanjem prelaze iz čvrstog u tekuće stanje. Prema boji metali se dijele u 2 glavne skupine:  crni metali . Najbolji vodič je srebro. tako da dobiju neka druga svojstva.5 g/cm3 (osmij). živa)  radioaktivni (uran. kovanjem. Legure nastaju miješanjem 2 ili više metala u rastaljenom stanju. mangan  obojeni metali:  laki metali. imaju kristalnu strukturu. nikal.

silikati) i baznog (vapnenac i dolomit) karaktera. 2000 .najkvalitetnija željezna ruda.sredstva pomoću kojih se stvara antikorzivna atmosfera (inertni plinovi. jalovine iz rude.30-40% željeza Siromašne rude . b) Prerada ruda: obavlja se radi dobivanja metala na više načina. Rude sadrže i razne primjese pa se dodaju i topitelji. Danas se najviše upotrebljavaju oksidne i karbonatne rude. Topitelji mogu biti kiselog (kvarc. Oksidne rude su: magnetit. karbonatnim i silikatnim rudama. Magnetska separacija primjenjuje se samo u željeznih ruda koje imaju magnetična svojstva. Izvađenu rudu prvo treba usitniti. Topitelji su tvari određenog kemijskog sastava koje s primjesama iz rude stvaraju trosku (šljaku ili zguru). sulfidnim. Karbonatna je siderit. limonit. Nakon toga se obavlja svrstavanje prema određenoj veličini zrna i to sijanjem a tek se onda obogaćuje.Tehnologija materijala 20  metalna . sadrži do 75% željeza Hematit . nazivaju se rude. Temelji se na razlikama kvašljivosti rude metala i jalovine.sadrži oko 40% željeza Bogate rude . c) Rafinacija sirovog metala termički i elektrolitički postupak Željezo Proizvodnja željeza temelji se na preradi željeznih ruda. Masena separacija sastoji se u odvajanju jalovine od rude na temelju različite brzine taloženja u struji vode ili zraka. Osnovne metode koncentracije su masena i magnetska separacija. a iz njih se na ekonomičan način dobivaju metali. olovom  nemetalna . Metoda flotacije je najvažniji postupak oplemenjivanja metalnih ruda. masti i tekućine)  kombinirana Rude metala u prirodi i njihovo značenje Razni kemijski spojevi koji se nalaze u Zemljinoj kori.sadrži oko 35% željeza Siderit .manje od 30% željeza by SIMCo. hematit.više od 45% željeza Srednje rude . Prema kemijskom sastavu rude mogu biti:  oksidne (veza s kisikom)  sulfidne (veza sa sumporom)  silikatne (spojevi s silicijem)  sulfatne (metal vezan na anhidrid sumporne kiseline)  samorodne (elementaran metal) Priprema rude obuhvaća nekoliko faza a) Obogaćivanje i priprema rude obogaćivanje se obavlja radi uklanjanja nečistoća tj. Magnetit .provodi se radi dobivanja trajnih premaza metalima . te metoda flotacije.sadrži do 65% željeza Limonit .metaliziranjem cinkom. kemikalije) te sredstva koja stvaraju nepropusne prevlake (zaštitna ulja. Željezo se pojavljuje u oksidnim.

3% bakra). malahit (57. Bronce . sumpora i fosfora. by SIMCo. Visoka peć je jamasta ili grotlena peć. Prema namjeni i upotrebi: konstrukcijski. Najčešće se koristi krom jer povećava tvrdoću i čvrstoću.8% bakra). teško se lijeva.sastoji se u prerađivanju bijelog sirovog željeza bogatog silicijem i s do 0. Iznad pećice formiran je LIJEVAK peći u obliku stošca koji se u najširem dijelu naziva TRBUH. troska i grotleni plinovi. Prema kemijskom sastavu čelici se dijele na: ugljične i legirane. silicij. visoka 25-70m. kovanjem. Postupak se sastoji u prevođenju sulfidne vode u oksid cinka koji se zatim rastvara u sulfatnoj kiselini stvarajući cinkov sulfat. Izrađena je od čeličnog lima. vučenjem. Na lijevak se nastavlja JAMA koja se sužuje prema vrhu. Upotrebljava se u elektroindustriji za izradu legura. kao sirovina se koristi stari čelični materijal i sirovo željezo. Bijelo sirovo željezo koje u sebi sadrži dosta fosfora prerađuje se Thomasovom konverteru (koristi se željezo bogato fosforom i bazična obloga). prešanjem.05-1. mangan. austenitni.7% ugljika. zapremine 400-1000m3.003%. u kemijskoj industriji.99%.. Danas se cink dobiva na 2 načina: termički i elektrolitički. Siemens-Martenov postupak osim sirovog može se koristiti i staro željezo.. Dobro se valja. Elektrolitičkom metodom dobiva se cink visoke čistoće 99. Nakon toga obavlja se rafinacija sirovog cinka pretapanjem. Cink je metal modrikastosvijetlosive boje koja potječe od finog površinskog sloja baznog karbonata. topitelji i zrak). topljiv u vodi. vrelište je na 2310°C. Bakar Bakar je žućkastocrvene boje. halkozin (79. a odlikuju se visokom provodljivošću elektriciteta i dobroj otpornosti prema koroziji i habanju.1% fosfora. Najvažnije rude bakra su: halkopirit (34. Prvo se ruda nakon vađenja mora koncentrirati i to metodom flotacije da se dobije koncentrat. iznutra obložena vatrostalnom opekom. Pripremljena ruda ubacuje se u visoku peć zajedno s pomoćnim materijalima (koks.5% bakra). kuje i izvlači.44% bakra). mangana. Glavni proizvodi visoke peći su sirovo željezo (sivo i bijelo). alatni i specijalni čelici. Dobivanje i vrste čelika: Bessemerov postupak . Prema načinu prerade: lijevanjem. tali se na 1084°C. izrađenom od čelika a iznutra obloženom silikatnom šamotnom opekom. Najniža temperatura je u donjem dijelu peći (zona sušenja ili predgrijavanja 400660°C) U srednjem dijelu peći temperatura iznosi 660-1200°C (zona redukcije) i pri dnu je 1800°C (zona taljenja).kositrene i specijalne. Po termičkoj metodi prženje se provodi u oksid. molibden. perlitni. valjanjem. Legure bakra važni su tehnički materijali odličnih mehaničkih svojstava. metalurgiji. za proizvodnju različitih cinkovih soli i preparata. za kućne sprave i uređaje. dobivaju se finiji čelici i odjednom se mogu preraditi velike količine sirovina. Prema strukturi: feritni.Tehnologija materijala 21 a) Rad visoke peći Izvađena ruda mora se pripremiti za preradu. Najdonji glavni dio peći je PEĆICA u kojoj se skuplja rastaljen željezo i troska. 2000 . Legirani čelici: oni koji osim ugljika sadrže još i dodatne elemente kao što su: krom. b) Čelik Čelik je tehničko željezo koje sadrži od 0.94 kg/dm3.. Može se kovati valjati i zavarivati. Odvija se u konverteru kruškastog oblika. u kemijskoj industriji za proizvodnju modre galice. Obavlja se elektroliza pri čemu se cink izdvaja na katodi od aluminija. kovelin (66. U temperaturnom području od 100-150°C postaje plastičan i može se kovati. dobar je vodič električne struje i toplinske energije. nikal. protiv korozije. Bakrena legura s cinkom naziva se mjed ili mesing. u elektrotehnici. a izvana se hladi vodom dok se jama hladi zrakom. usitnjuje se i obogaćuje metodom flotacije. tiskarstvu. Prednost mu je u tome što se proces odvija lagano. Cink se nalazi u sulfidnim rudama SFALERIT i karbonatnoj rudi SMITSONIT. Osim ugljika sadrži i određenu količinu silicija. gustoća mu je 8.. volfram. Količina bakra u prirodi iznosi 0. ledeburitni i martenzitni. promjera 6-10m. kupirit.legura bakra . vlaknasta presjeka. Cink Cink se Upotrebljava u velikoj mjeri u građevinarstvu. zatim se reducira s koksom u metal. Elektropostupak se odvija u električnim pećima.

koja se čisti metodom flotacije tako da se dobije koncentrat rude s oko 80% olova.. Najvažnija ruda olova je GALENIT. dobro se ispere. Dobiveni sirovi magnezij sadrži primjese. koji se dobiva tako da se magnezij oksid reducira s koksom u struji klora. akumulatora.. odvaja se od taloga u dekantatorima i filterskim prešama. željezom i aluminijem. Aluminij Aluminij ima malu gustoću. niklom. Bayerov postupak: aluminij koji je prešao u topljivi aluminat. Olovo se danas dobiva isključivo oksidacijskim redukcijskim postupkom koji se sastoji u prženju tako da se olovo prevede u oksid. a najčešće se legira s bakrom. a primjese padaju na dno i odvajaju se cijeđenjem. Dobiva se elektrolizom taline bezvodnog magnezijeva klorida. u prirodi se nalazi u obliku mnogih minerala. Titan by SIMCo. Druga faza prerade sastoji se u dobivanju aluminija iz glinice i to elektrolizom glinice. sulfidna ruda. ima veliku gustoću i nisko talište.86 kg/dm3. Al dobiven elektrolizom naziva se tehničkim ili trgovačkim. pirotehnici. alumnij hidroksid odvaja se filtriranjem. potom se rafinira. Proces se obavlja u električnim pećima tako da se magnezij kloridu kao topitelj dodaje magnezij fluorid. dvometal. magnevin. Magnezij Magnezij je vezan u spojevima. a naknadno se obavlja redukcija s koksom. lako propušta rendgenske zrake.BAYEROV POSTUPAK b) elektroliza tako dobivenog aluminij oksida postupkom Heroneta i Halla Za proizvodnju aluminija tim postupcima potrebne su sirovine (boksit).Tehnologija materijala Olovo 22 Olovo je metal sive boje. Aluminij se koristi u industriji transportnih sredstava. metalurgiji. dobru provodljivost električne struje i topline. bemit i dijaspor.. u keramičkoj industriji za izradu vodovodnih cijevi. Olovo se upotrebljava u industriji boja i stakla. Olovo se najčešće legira s antimonom i kositrom. Berilij se najviše koristi u obliku legura. Dobiveni bistri natrijev aluminat odvodi se u spremnike gdje se hladi i pritom se izdvaja aluminij hidroksid i natrij hidroksid. Značajne količine magnezija nalaze se otopljen u morskoj vodi. male atomske težine. i podvrgne se žarenju na 1200°C čime se dobiva GLINICA.. Upotrebljava se u metalurgiji. Aluminijev oksid u boksitu pojavljuje se u 3 oblika: hidragilit. Aluminij se dobiva elektrolizom glinice u elektrolitičkim pećima koje se sastoje od ugljenih elektroda. Važni spojevi za dobivanje magnezija su magnezit. Tehnologija proizvodnje: obavlja se elektroliza rastaljenog bezvodnog klorida. a da bi se dobio čisti magnezij primjenjuje se destilacija. u aeronautici. 2000 . prehrambenoj industriji. pomoćni materijal (kaustična soda i flourni spojevi) i energija. tehnički je važan onaj pod imenom BERIL. lako se savija i valja. elektrotehnici. najmekši među metalima. Aluminat se pere s toplom vodom u kojoj se rastvara natrijev aluminat. fotografiji. alumosilikata. gustoće 1. Legure magnezija su: elektron. Metalni berilij ima tehničku važnost u nuklearnoj tehnici za oklope elemenata nuklearnog goriva. Berilij Berilij je tvrd. visoku refleksivnost na svijetlo i zračenje. dolomit. visoka čvrstoća njegovih legura i dobra otpornost prema atmosferi. Dobivanje aluminija odvija se u dvije faze: a) odvajanje dovoljno čistog alumnij oksida (GLINICE) iz prirodnih sirovina . u brodogradnji. talk i azbest.

Značajan je u proizvodnji nekih tehnički važnih legura. tališta. Upotrebljava se za izradu predmeta široke potrošnje. omekšivači. Obradom celuloze dobiva se celon. Termostabilne .polimerizati. Plastične mase na bazi celuloze . vulkanfiber. a točka topljenja 1730°C. toplinske vodljivosti.dobiva se polimerzacijom vinilklorida na 2 načina: kloriranjem etilena.elastomere 3. rastezanje. neki polikondenzati) 2.. cijevi. vrelišta. Prema namjeni dijelimo ih na: 1. Dobiva se redukcijom titanova tetraklorida. Plastične mase na bazi polimerizacije .Tehnologija materijala 23 U metalnom stanju je u obliku crnog ili sivog praha ili u obliku sjajnih komada. specifične topline. Plastične mase na bazi polikondenzacije . polimerizati. celofan. brtvila i ventila. zupčanika. polivinilklorid (termoplast) . Kao polazna sirovina koristi se očišćeni rutil koji se zagrijava s koksom do 900°C u struji klora. Ispitivanje metala i legura a) Mehanička ispitivanja • obuhvaćaju čvrstoću. katalizatori. Plastične mase na bazi bjelančevine . Plastične mase 2. Služe za izradu posuđa.fenoplasti. dijelova raznih aparata. poliakrilati (pleksiglas). POLIMERNI MATERIJALI Makromolekularni spojevi koji čine velike molekule nastale iz visokomolekularnih spojeva. Prema sirovini i načinu izrade dijele se na:  plastične mase na bazi celuloze  plastične mase na bazi bjelančevina  plastične mase na bazi polimerizacije  plastične mase na bazi polikondenzacije Prema fizikalnim svojstvima plastične mase dijele se na: 1. potrebnih naročito u zrakoplovnoj industriji. Od te mase izrađuje se sitna galanterija.za njihovu izradu koriste se životinjske i biljne bjelančevine.stabilne su na temperaturi (polikondenzacijske plastične mase) Osim osnovnih materijala za izradu plastičnih masa koriste se i pomoćni materijali: punila. iz acetilena i klorovodika. žilavost. 2000 . boje. aminoplasti. tvrdoću. polietileni.5 kg/dm3. Gustoća mu je 4. poliesteri i poliamidi by SIMCo. nasipne težine 6. Termoplastične . tvrd i lak. gustoće.. Kaučuk .celuloza obrađena s kiselinom upotrebljava se kao osnovna sirovina za plastične mase. polistirol. Pomoćne polimerne materijale Plastične mase To su umjetne tvari koje su plastične tijekom prerade ali kasnije otvrdnu i zadržavaju taj oblik. elastičnost. stabilizatori.zagrijavanjem se uvijek mogu vratiti u plastično stanje (plastične mase na bazi celuloze i bjelančevina. • najčešće se za metale ispituje vlačna čvrstoća b) Kemijska ispitivanja: • određivanje kemijskog sastava (spektrografska tehnika) c) Tehnološka ispitivanja: • načini obrade i oblikovanja pod raznim temperaturama d) Fizikalna ispitivanja: • ispitivanje boje. polipropileni. Glavne titanove rude: ilmenit. rutil.

Prema temperaturi pri kojoj se odvija vulkanizacija ona može biti topla ili hladna. kabela. Uzroci starenja u vanjskim uvjetima su sunčeva svjetlost. Taj postupak se zove mastificiranje..s obzirom na kemijske značajke razlikujemo:  polimeri i kopolimeri butadiena (izrada automobilskih guma)  polimeri kloroprena (izrada žica. (zvane lateks. 2000 . tehnička gumena roba.5-3% sumpora) i tvrda guma (do 32% sumpora). kalandriranje. Sintetički kaučuk . Svojstva sirovog kaučuka: svijetložute boje. Topla se odvija na temperaturi od 100-170°C. specijalni dodaci. pomoću valjka preša u listove sirovog kaučuka. Svaka autoguma sastoji se iz: kostura i vanjskog gumenog protektivnog sloja. ima gustoću 900kg/m3. sadrži 30-40% sirovog kaučuka). armiranih tekstilom i pojačanih metalnom žicom.. Vulkanizacija: propuštanjem kaučuka kroz valjke dolazi do velikog trenja. Kaučuk se nalazi u mikroskopskim cjevčicama koje su raspoređene po cijeloj stabljici. na zraku potamni. Vulkanizirani kaučuk je guma. kisik. Prema temperaturi i postotku sumpora postoji meka guma (2. Za proizvodnju gume važna je smjesa stalnog karaktera što se provjerava u laboratorijima.)  polimeri izobutilena (specijalne namjene)  polisulfidni kaučuk (fleksibilne cijevi za benzin)  silikonski kaučuk (električne izolacije i brtve) Izrada gumenih proizvoda: Vanjske gume za motorna vozila izrađuju se od gumenih ploča. tiješti rukama. oblikovanje u kalupima. by SIMCo. Postoje 2 vrste guma: dijagonalne i radijalne. Relativna vlaga oko 65%. temperatura. a dobiveni kaučuk mastificiranim. Masticiranom kaučuku u miješalicama se dodaju sve kemikalije potrebne za dobivanje gume osim sumpora.. molekule kaučuka se kidaju u manje molekule što uzrokuje mehaničke promjene.. Zgrušani kaučuk reže se na komade. pri 100°C ljepljiv. doda mu se mravlja i octena kiselina. ozon. Vulkanizacija je proces kojim se polimer prevodi iz plastičnog u elastično stanje. Skladištenje gumene robe: temperatura ne smije biti iznad +20°C niti ispod -10°C. ubrzivači. sredstva protiv starenja ili antioksidanti. reže se u određene oblike i pakira. gumena galanterija. Glavni postupci za izradu poluproizvoda prije vulkanizacije: ekstrudiranje. boje. omekšivači.Tehnologija materijala Kaučuk i glina 24 Kaučuk se nalazi u biljkama koje posjeduju mliječni sok. pri temperaturi od 60°C postaje plastičan. ostavi se da se zgruša. u obliku koloidne vodene otopine. a najpoznatiji je kaučukovac. Kao dodaci se mogu koristiti: punila. Asortiman gumenih robe: pneumatika. koji se svrstava po vrst. vlaga. Skupljeni lateks se procijedi.

razreda je 6 ovisno o promjeru drva. To su spojevi koji kemijskom reakcijom razvijaju energiju u obliku topline i mehaničkog rada. lignit. miris. sjaj. Kemijska prerada drveta Sastoji se u otapanju lignita i drugih sastojaka do određene granice. mehanički. kemijski. elastičnost i žilavost Glavni sastav drveta ..za proizvodnju celuloze upotrebljava se otopina natrij hidroksida u koncentraciji od 10-40%. a sadrži također punila i prema potrebi boje. topline. hemiceluloza. kuhanje drveta.Tehnologija materijala 7. egzotično)  prema mehaničkim svojstvima može biti tvrdo (hrastovo. Dobiveni papir se organoleptički.s mjesta inicijacije polazi i kroz masu eksplozivne tvari prolazi udarni val pritiska by SIMCo. Mehanička svojstva . Osnovna svojstva i sastav drveta Estetska svojstva . meko (vrbovina.reagiraju odmah “Deflagracija” . kuhanje u kotlovima. četinarsko. Dobivanje papira se sastoji iz: pripreme papirštine. a) Natronski postupak . vodljivost zvuka. prečišćavanje i bijeljenje celuloze i iskorištavanje otpadnog luga. propustljivost svjetlosti i poroznost. ekstraktne tvari. izradi sječke.. skladištenju sječke. Papir se koristi za izradu ambalaže.celuloza.gustoća. jelovo). EKSPLOZIVI I BARUTI Eksplozivi su tehnički proizvodi sastavljeni pretežno od “eksplozivnih tvari”. čvrstoća. Priprema se sastoji u čišćenju drveta. elektriciteta. boja. c) prema dobu sječe: drvo zimske i drvo ljetne sječe.ubrzano gorenje plamenom “Detonacija” . dodavanje bisulfitnog luga. egzotično drvo (ebanovina) b) prema debljini: drva se dijele na razrede i podrazrede. fino (jabukovina). kemijsku upotrebu. 2000 . Osnovna sirovina za papir je celuloza i dodaci.tvrdoća. lipovina).tekstura. ispituje. Temperatura je od 160-190°C pod tlakom od 6-12 bara. finoća Osnovna fizička svojstva . četinari (jelovina. drvo za gorivo (listopadno.sporija reakcija  “brizantni” eksplozivi . prerade papirštine u papir. potom prerada. smrekovina).priprema sirovina. U eksplozivu razlikujemo:  “progresivni” eksplozivi . 8. DRVO I PROIZVODI OD DRVETA 25 Podjela drveta se može obaviti: a) prema načinu upotrebe  drvo za tehničku. Papir Papir je tanki plošni proizvod dobiven međusobnim prepletanjem vlakana učvršćenih ljepilom. b) Sulfitni postupak .

kemijski i mehanički. glicerinitrat (nitroglicerin). Za iniciranje eksplozivnog procesa upotrebljavaju se najviše azid i fulminati teških metala.  stabljična vlakna: lan. Stabljika lana se čupa ili kosi i razvrstava.. razaranje biljnog tkiva odvija se biološki.  sjemenska vlakna: pamuk. mogu se pakirati u tekstilnu ambalažu od jute ili bez ambalaže. konac i vata. pektin. uglavnom kapisle namijenjene paljenju. zatim se zgrušnjava. tetril. kapok. pokretna. rastrljavaju uz malo vode.Tehnologija materijala Deflagrantni eksplozivi (baruti) 26 Crni barut . jute. ploča i konopaca. Pravi se tako da se salitra te drveni ugljen sa sumporom odvojeno samelju i onda kotrljanjem miješaju. Pamuk se dobije iz raznih pamučnih biljaka.osnovni mu je sastav nitroceluloza. konoplja. Malodimni barut . tranzitna 9.. sa sjemena koje raste u pamučnoj čahuri. odvaja od sjemenja. podzemna. plamenom. praskavi pamuk. celulozni nitrat.tamnosive do sivocrne boje. udarcem ili trenjem. prosije i polira pa se nakon toga vraća u presu. by SIMCo. Inicijalni eksplozivi Inicijalni eksplozivi pretežno služe za punjenje upalnih sredstava. dobiva se striženjem i naziva striženom ili runskom vunom. koje se umotavaju u jutu i režu trakama. agava. trinitrofenol. razmrvi. ovisno o vrsti vlakna lignin. razne vrste tkanina i pletiva. priručna. 2000 . te soli nekih organskih kiselina. Skladištenje eksploziva Ambalaža eksploziva mora biti zatvorena i nepropusna za vlagu u normalnim uvjetima. Jednokomponentni detonantni eksplozivi Najviše se upotrebljavaju: trinitrotoluen. Srednja kvaliteta je MIDLING. pakira se jakim presama u bale. dolazi u promet u obliku praha. a služi za izradu termičkih i elektroizolacijskih brtvila. biljne svile. Mineralna vlakna: azbest. pamuk se bere ručno. U promet dolazi kao češljani lan u balama od 100 kg. Vuna se pakira u bale po 150 kg. rafija i ananas  vlakna iz plodova: kokosovo vlakno iz ploda kokosa Životinjska vlakna: vuna.  lisnata vlakna: manila. drvenog ugljena i sumpora. ramija. od pamuka se izrađuje pređa. pomoćna. s jačim ili slabijim metalnim sjajem. lako se zapali iskrom. jamska  prema namjeni: stalna. Proizvodnja se obavlja dvjema tehnikama: rad u vodenoj i rad u bezvodnoj fazi. sastoji se od salitre. TEKSTIL KAO ROBA Tekstilne sirovine Tu spadaju prirodna i umjetna vlakna pogodna za izradu raznih tekstilnih proizvoda a) Prirodna vlakna Biljna vlakna: glavni sastojak je celuloza koju prate. Skladišta za eksplozivnu robu dijelimo na:  prema mjestu izgradnje: površinska. ukopna. čvrsta i da ne nagriza materijale.

KOŽA Vrsta kože i svojstva Koža se može podijeliti na nekoliko načina: a) prema porijeklu .. kozja. usmine.goveđa. vlaga.natrij i kalij-dikarbonat. jačina na kidanje i stupanj upredenosti. Štavila se dijele na: Biljna . Proces izrade tkanina odvija se u nekoliko faza: priprema osnovne i potke te tkanje i dorada sirovih tkanina. podusmina predstavlja prijelaz od kožnog sloja prema tkivu mišića. b) predenje niti iz tekuće predive mase proizvedene na industrijski način Tkanine i odjevni predmeti Tkanine su tekstilni proizvodi koji se dobiju unakrsnim preplitanjem najmanje dviju ili više skupina niti pređe.filamentna vlakna. Sintetička vlakna: poliesterska. Izrađuju se u obliku beskonačnih niti . a razlikujemo 2 načina predenja: a) predenje niti iz prirodnih ili umjetnih vlakana . konopljina i svilena pređa. sušenje.upredanje može biti u obliku slova S i Z. Koža se sastoji od 3 (dijela) sloja: pousmine. bakrena svila i kazeinska vuna. 10. acetatna svila. egzotične kože. temperatura oko 18°C. lišću. usmina .. teško bubrenje. Pousmina je vanjski sloj kože. a skup niti okomit na osnovu naziva se potkam. porijeklu sirovine. podusmine. vunena. Predivo Predenjem nastaju pređe ili niti. kromova stipsa Masna . aluminij sulfat. relativna vlaga od 60-70%. Mora se konzervirati. lanena. svinjska. elastičnost.goveđi loj. stipsa. dijelimo ih na: Kemijska vlakna: viskozna svila. Kvaliteta prediva određuje se na temelju svojstava: finoća. sredstva za mašćenje i apretiranje Dorada štavljene kože: ispiranje.koža za obuću. plodovima Mineralna . Skladištenje tekstilne robe Tekstilna roba se po vrstama.. ovčja. životinjskih i biljnih bjelančevina. nepropusnost za vodu i propusnost za plinove. struganje i brušenje kože by SIMCo. u kori. Razlikujemo predivo prema vrsti sirovine: pamučna. Štavljenje kože Štavila daju sirovoj koži nova svojstva: trajnost.Tehnologija materijala 27 b) Umjetna vlakna To su vlakna dobivena umjetnim putem iz celuloze. tehničke i galanterijske kože c) prema štavi o doradi .. riblje ulje Umjetna . 70-78% vode i nešto masti i mineralnih tvari.sastavljena uglavnom od kolagenih vlakana. Konzervira se polaganim sušenjem i soljenjem s oko 30-40% težine soli spram težine kože. Skladišta moraju biti suha i zračna..u biljna štavila spadaju tanini koji se nalaze u biljkama. Podusmina i pousmina se u kožarstvu odstranjuju. poliamidna i poliakrilnitrilna vlakna. Pomoćna sredstva: boje.boks koža. b) prema namjeni . svinjska mast. lak koža. 2000 .dodaju se kondenzacijom fenola i njegovih prerađevina.. Sirova koža sadrži 20-30% bjelančevina. Skup niti koje se protežu uzduž tkanine nazivamo osnovnom.

inaktiviranje mikroorganizama na temperaturi većoj od 100°C Hladnoća:  zaustavljaju se aktivnosti mikroorganizama. izolira se voda kao agens u procesu kvarenja pri temperaturi nižoj od 0°C (hlađenje i smrzavanje) Dehidriranje:  pulverizacija: sušenje kojim se tekući proizvod prevodi u prah (uklanjanje vode) by SIMCo. Voda je potrebna pri izgradnji probavnih i drugih tjelesnih sokova. Konzerviranje prehrambenih proizvoda Konzerviranjem se usporavaju ili totalno zaustavljaju procesi degradacije hrane. 2000 . c) dodaci: su stimulansi.) Temperatura ne smije biti manja od 7°C niti veća od 20°C. za prijenos otopljenih hranjivih tvari. vitamini su zaštitne tvari. Najvažniji sastojci su:  bjelančevine: tvari koje su osnovni činilac za životne funkcije (25% u organizmu. dehidriranjem. Relativna vlaga iznosi između 50 i 70%. kožna galanterija. rukavice. namirnicama životinjskog porijekla (A.inaktiviranje mikroorganizama na temperaturi manjoj od 100°C  sterilizacija . voću. uvez knjiga. PREHRAMBENI PROIZVODI U prehrambene proizvode spada sve ono što se upotrebljava za ljudsku ishranu i piće Sastav hrane i podjela Svi sastojci hrane dijele se u 3 skupine: a) hranjivi sastojci b) metaboliti c) dodaci a) hranjivi sastojci: su oni koje čovječji organizam koristi kao hranu. a voda 65%)  mogu biti biljnog i životinjskog porijekla  2 skupine: proteini i proteidi  ugljikohidrati: složeni organski spojevi koji čine glavnu masu naše hrane. dodavanjem kemijskih konzervansa. mineralne tvari. biljnog su porijekla  masti  biljnog i životinjskog porijekla  biljne masti: razna ulja. 11. C .. začini i alkoholna pića. Mineralne soli su neophodne za pravilan rad i rast organizma. svinjska mast b) metaboliti: voda. Toplina:  uništava mikroorganizme i enzime koje uzrokuju kvarenje. hladnoćom. bikovskih koža (za teške cipele) Gornja koža: izrađuje se od lakših sirovina (za npr.. Biološka znanost o hrani sintetizira hranjive sastojke prema zadacima koje te tvari moraju ispunjavati u prirodi. kokosova mast  životinjske masti: maslac. a dodaju se prema potrebi i želji.. nalaze se u povrću. a to se postiže: toplinom.  pasterizacija ..D.Tehnologija materijala Skladištenje 28 Donja koža: pravi se od volovskih. sadržane u hrani u malim količinama. vitamini i organske kiseline. B. E vitamin).

Prehrambeni proizvodi biljnog porijekla a) Žitarice i njihove prerađevine Žitarice su biljke iz porodice trava: pšenica. tikve. kiselo mlijeko.. sjemenaka soje. U konzerviranje u širem smislu pripada i izrada prerađevina. pakiranje i odležavanje. Prema načinu i stupnju obrade načinjena je osnovna podjela mlijeka na:  pasterizirano:  trajna ili niska pasterizacija: zagrijavanje mlijeka na temperaturi 63-65°C u vremenu od 30 minuta. e) masti i ulja: razlikujemo životinjske i biljne masti: životinjske masti dobivaju se od masnog tkiva životinja a biljna ulja i masti dobivaju se iz plodova maslina. Voće se prema sadržaju glavnih sastojaka dijeli na: sirovo voće bogato vodom i sirovo voće bogato mastima (orasi. d) jaja i prerađevine od jaja: osim bjelančevina i masti sadrže fosforne spojeve i vitamine. Najbolje se čuvaju na temperaturi 0-5°C. plodovi. proso. suncokreta. kukuruz. sokovi od povrća. Voće ekstrakvalitete. zgusnuto mlijeko. octene kiseline (kiseljenje) Prehrambeni proizvodi životinjskog porijekla 29 a) meso i proizvodi od mesa: meso je najbogatiji izvor bjelančevina u ishrani. marinirano povrće. Svježe meso se mora držati u skladištima u kojima je temperatura od 0°C do 1°C. cvijet (karfiol i artičoka). Meso se u promet isporučuje u svježem. 2000 . ohlađena (morska) i smrznuta (-8°C). maslac. smrznutom stanju i u obliku prerađevina b) ribe i proizvodi od ribe: riba je izvor proteina i vitamina. zob.  visoka pasterizacija: zagrijavanje mlijeka na temperaturi od 85°C u vremenu od 1 minute. stalna. lukovice.5% masti i to raspršene u obliku vrlo sitnih kuglica pa je zato mlijeko bijele boje.) Razlikujemo i kontinentalno i južno voće. raž. polukonzerve. koje služi za izgradnju novih stanica bjelančevina u organizmu. Prerađevine od žitarica čini brašno koje može biti poluproizvod i dalje kao sirovina za proizvodnju kruha i tjestenine. postoji slatkovodna i morska riba. Mliječni proizvodi obuhvaćaju mlijeko u prahu. Tehnološki postupak dobivanja brašna: čišćenje i priprema žitarica. b) Povrće voće i njihove prerađevine Prema dijeli koji se koristi za ljudsku ishranu povrće se dijeli u nekoliko skupina: lišće.. U prerađevine od povrća ubrajaju se: zatvorene sterilizirane ili pasterizirane konzerve. kefir.  kratkotrajna pasterizacija: zagrijavanje mlijeka na temperaturi 71-76°C u vremenu od 15 sekundi.. Prerađevine ribe: konzerve. koncentrati. c) mlijeko i mliječni proizvodi: u mlijeku ima 3. bademi. Osim kontinentalnog i by SIMCo. Glavni unutarnji dio zrna je jezgra ili brašneni dio.. repe. podna skladišta i silosi. mljevenje. najvećim dijelom ispunjen zrncima škroba. zagrijano na temperaturi višoj od 100°C  kuhano: ono koje je ključalo najmanje 5 minuta i u tom vremenu neprekidno miješano.  sterilizirano: dobiveno najkasnije 24 h nakon muže. I I II kvalitete. Svježa riba dolazi u promet živa (slatkovodna). vrhnje. soljena i sušena riba. sirak i neljda. Povrće se konzervira sušenjem i smrzavanjem. pa se kaže da je mlijeko prirodna emulzija. Takvu razmućenu mast u vodi zovemo EMULZIJOM. riža. korijen i stablo. ječam. jogurt. Za skladištenje žitarica u rasutom stanju koriste se privremena. skladište se naprimjer agrumi i jabuke. gomolj. Svježe voće se ne skladišti. razne sireve.Tehnologija materijala Fizikalno kemijsko konzerviranje hrane:  obavlja se upotrebom šećera i soli. prosijavanje i miješanje.

. Prema ekonomskoj razmjeni: proizvodi za reprodukciju.. papirna. gdje ide u društvenu upotrebu razmjenom. 12. plastična  prema namjeni .. c) Začini Tvari koje se dodaju hrani radi poboljšanja okusa.. pivo. lišće. ali ne za vlastite potrebe nego za tržište. rakije. kemijske. Pržena kava nije za skladištenje. džem. tekstilne proizvode. kim. vinjak. plinovita Prema načinu pakiranja i transporta: komadna i rinfuzna roba. d) Stimulansi Kava: ubrani plodovi prerađuju se mokrim i suhim postupkom. metalna. b) Vrste ambalažnog materijala:  papir  metal  staklo  plastične mase by SIMCo. staklena. relativna vlaga 50-60% (sirova kava).. stablo. cimet. voćni kompoti.metalna. Pržena kava sadrži 1-2. slatko. oštećenja. vanilija. Jaka alkoholna pića (18% alkohola ili više) dobivaju se destilacijom: rakija. investiciju i široku potrošnju Prema agregatnom stanju: čvrsta.Tehnologija materijala 30 južnog imamo i sušeno i smrznuto voće. dobiva se sirova kava koja se mora pržiti.velika i maloprodajna ambalaža  prema osnovnim materijalima . voćni sokovi. U voćne prerađevine ubrajaju se pekmez. papir ili biber (biljka biberovac). Temperatura skladištenja je 10-20°C. Prema porijeklu: domaća i uvozna Prema stupnju obrade: sirovina. 2000 . U alkoholna pića ubrajamo vino. klinčići. a) Funkcija i podjela ambalaže:  prema funkciji ambalaža se dijeli:  upotrebna funkcija: da se nekoj robi omogućuje da se može upotrijebiti  tržna funkcija: posebnim izgledom propagira robu  zaštitna funkcija  funkcija pri skladištenju i transportu  klasifikacija ambalaže:  prema osnovnim funkcijama . votka. gorušica. U na se najviše upotrebljavaju paprika. likere.5% kofeina. tekstilna. Čaj: posebno pripremljeno i osušeno lišće grmolike biljke čajevca (crni i zeleni čaj). cvijet i sjeme. Ambalaža Svrha ambalaže je da štiti robu od rasipanja. rum. tekuća. ružmarin. viski.. Prema trgovinskim strukama: prehrambena. vanjskih utjecaja. Najbolja temperatura skladištenja je ispod 15°C i relativna vlaga zraka 50-60%.za prehrambene. to mogu biti plodovi. OPĆI DIO Pojam robe i podjela Roba je proizvod ljudskog rada koji se masovno reproducira. Alkoholna roba: proizvod koji sadrži određeni postotak etilnog alkohola. Kvaliteta norma robe Pod kvalitetom robe podrazumijeva se skup svih svojstava koja bitno utječu na upotrebnu vrijednost robe. voćni žele. vinjak... Propisani su stupnjevi kvalitete robe koji se označavaju brojčano ili riječima. uglavnom tropskih. To su dijelovi nekih biljaka. tehnička. lovor. marmelada. poluproizvod i proizvod.

vreće. prizmatičnog oblika (sanduci. koturi. 2000 . cilindri.Tehnologija materijala   c) Oblici ambalaže:     Skladištenje Prostor namijenjen smještanju i čuvanju robe u radnim organizacijama. bale) cilindričnog oblika (bačve. kutije. kalemi) kontejneri palete drvo tekstil 31 by SIMCo.

Tehnologija materijala 32 TEHNOLOGIJA MATERIJALA II by SIMCo. 2000 .

U prometu susrećemo nekoliko oblika materijala i dijele se na: 1. Mjeri se na standardnom penatrometru na temperaturi od 25°C. Poznavanjem porijekla materijala uvjetuje se i prijevoz koji može biti vanjski ili unutarnji.. Imaju veću postojanost oblika od sipkih i tekućih materijala. a to je kotangens kuta koji zatvaraju horizontala i izvodnica stošca materijala. Podjela materijala u prometu by SIMCo. Preradom primarnih materijala dobijemo sekundarne materijale. standardnog je oblika i kažemo da je to komadna roba. Pastozni materijali Su razne paste. Točka kapanja je važna kod pastoznih materijala da budu postojani na povišenim materijalima. Plastičnost je karakteristika koja se izražava smicanjem na plastometru i mjerenjem sile smicanja. Kod sipkih materijala nam je važan nasipni kut. materijali bez oblika 2. Svojstvo ovih materijala je točka kapanja. Oni mogu teći pod silom koja je veća od sile teže. kreme. koji se oblikuje kada se materijal na standardan način isipa na horizontalnu ploču određene površine. plastičnost i penetracija. MATERIJALI U PROMETU 33 Znanost o materijalima proučava materijale koje dobijemo iz prirode i to su primarni materijali te njihove tehnološke procese. materijali stabilnog oblika. 2000 . pastozni materijali 4. Penetracija je svojstvo pastoznih materijala poja ukazuje na njihovu gustoću. Sipki materijali Su razni prašci. slobodan pad u vremenu od 5 sekundi i prodiranje konusa očita se na instrumentu. materijali 3. masti.Tehnologija materijala 13. Materijali bez oblika Su oni koji se u prometu javljaju u rasutom stanju ili su nepravilnog oblika. to jest čvrstoću. Materijali sa oblikom To je roba koja ima ambalažu. želei i razne pjene. To je bitno kod skladištenja i transporta. svojstva i primjenu. Što je kut veći sipkost je bolja. krupna i sitna zrnata roba gdje se dobiva oblik posude (ambalaže) gdje se nalazi. Ti materijali nemaju ambalažu.

Obzirom na svojstva materijala Obzirom na agregatno stanje materijali se dijele na: • plinove • tekućine • krute tvari U kojem će agregatnom stanju neki materijal postojati ovisi o njegovim fizičko-kemijskim svojstvima. Nisko vrijedni materijali uglavnom nemanju ambalažu. Obrada materijala obzirom na stupanj dorade Materijali se dijele na: • • • sirovine poluproizvode gotove proizvode. i to su najčešće proizvodi prerađivačke industrije. koroziju i razne mirise • ekološko štetni (to su opasni materijali) Obzirom na mehanička svojstva materijali mogu biti: • elastični ili plastični • žilavi • tvrdi • kruti Obzirom na primjenu materijali mogu biti: • potrošni (roba široke potrošnje) • investicijski (sredstva rada i potrošni materijal) Obzirom na vrijednost materijala Dijele se na: • • • nisko vrijedne materijale srednje vrijedne materijale visoko vrijedne materijale. 2000 .Tehnologija materijala Materijali u prometu dijele se: 1. obzirom na kvalitetu materijala Obzirom na rukovanje s materijalima 34 Može se govoriti o dokumentima te vrijednim papirima i novcu gdje se zahtijeva brzina i točnost pa se pri tome koristi posebna tehnika. Srednje vrijedni materijali imaju ambalažu. Obzirom na osjetljivost materijali mogu biti: • osjetljivi na vlagu. prijevoz im je cestovnim i željezničkim prometom. prijevoz im je u rifuzi. obzirom na vrijednost materijala 5. obzirom na stupanj dorade 3. obzirom na svojstva materijala 4. obzirom na rukovanje 2. kisik. by SIMCo. Rukovanje sipkim materijalima potrebno je voditi računa o skladištenju i prijevozu. ali ne skupu. Kod rukovanja je važno pravilno skladištenje kao i pakiranje da bi se mogla očuvati svojstva materijala u prijevozu ili tokom prijevoza.

Prvu primjenu proveo je knjižničar u Americi na klasiranju knjiga i časopisa 1873 god. u razredima grupe. univerzalna decimalna klasifikacija (UDK) 2. ROD obuhvaća više vrsta materijala koji su međusobno slični. a grupe idu na klase. taj klasifikacijski sustav prihvatila je međunarodna federacija za dokumentaciju te je tako postao unificirani decimalni sustav. estetsko-funkcionalnoj kvaliteti 3. donje razine kvalitete Obzirom na komponente kvalitete možemo govoriti o: 1. Danas u prometu za jedan proizvod ima više naziva ili više proizvoda ima jedan naziv. obzirom na njihovu primjenu. Dio kolekcije jedne proizvodne grane u trgovini naziva se sortiment gdje se razlikuju trgovački i proizvodni sortiment. ali među njima je određena međusobna razlika. Klasifikacija materijala u prometu Osnovna sistematizacija materijala u prometu svrstava materijale prema industrijskoj grani ili proizvodnom području. briselska nomenklatura za klasifikaciju tarifa (SMTK) 3. Obzirom na kvalitetu Materijali se obično označavaju u četiri skupine kvalitete i to: 1. 2000 . tj. SORTE materijala sadrže više rodova. Postoji međunarodna klasifikacija i to može biti: 1. dokumenti). izuzetno dobre kvalitete 2. ekonomsko-komercijalnoj kvaliteti Sve te tri kvalitete čine ukupnu kvalitetu proizvoda ili materijala (RAZINU). Materijali koji imaju ista glavna svojstva pripadaju jednoj vrsti. Za promet je bitna sistematizacija materijala da bi se oni mogli pravilno upotrebljavati. službena nomenklatura statistike vanjske trgovine 5. u redovima razredi. U jednoj određenoj vrsti mogu se izdvojiti podvrste. RAZRED obuhvaća više vrsta redova materijala. Briselska nomenklatura za klasifikaciju tarifa by SIMCo. u sortama redovi. tehničko-tehnološkoj kvaliteti 2. Opći Obuhvaćaju sve djelatnosti ljudskog uma i podijeljena je u deset oblasti koje se dalje dijele na grane. trgovačkih klasa. a to je kolekcija materijala koja je zbirka istovrsnih materijala. GRUPE obuhvaćaju više razreda. Prema UDK promet je u grani 656. dobre kvalitete 3. zlato. Posebni Klasifikacijski sustav namijenjen je samo jednom predmetu ili nekoliko srodnih predmeta. europska nomenklatura artikala (EAN) Univerzalna decimalna klasifikacija Klasifikacijski sustavi mogu biti opći i posebni. standardna međunarodna trgovinska klasifikacija (CTCI) 4. srednje kvalitete 4. a u podvrstama sorte. RED obuhvaća više vrsta rodova materijala.Tehnologija materijala 35 Visoko vrijedni materijali imaju propisanu ambalažu i najskuplji prijevoz — zračni prijevoz (novac.

1977 god. donio je sekretarijat UN standardnu međunarodnu trgovinsku klasifikaciju gdje je konačni tekst usvojen 1968 god. a 1950 god. treće mjesto je grupa. U EAN razlikujemo dvije vrste numeracija: EAN 8 i EAN 13 (ovu oznaku nose naši proizvodi). a one u podgrupe i pozicije. Kvaliteta može biti vezana samo za jedno svojstvo kao najbitniju karakteristiku. * Kvaliteta koncepcije proizvoda Ima tri aspekta ili gledišta i to: 1. tehničko-tehnološki 2. Kvaliteta tvorničke izrade može se uzeti kao kvaliteta koncepcije proizvoda i kao kvaliteta proizvodnje. U svibnju 1992 god. Kvaliteta je mjerilo uporabne vrijednosti materijala. Nomenklatura je postavljena tako da u okviru pozicija postoji mogućnost dodavanja novih proizvoda tj. SMTK vanjske trgovine ima 1312 pozicija. Europska nomenklatura artikala Na zahtjev 12 Europskih zemalja 1974 god. objavilo je listu minimalne statistike vanjske trgovine. kvaliteta koncepcije proizvoda Kvaliteta tvorničke izrade U toku proizvodnje najvažnija je kontrola kvalitete ulaznih sirovina. Hrvatska ulazi u tu udrugu — naziv CRO-EAN. a sektori u grane. Prema različitosti proizvoda — ako ima od 1-9. 2000 . a ako ima od 10. funkcionalno-eksploatacijski 3. Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija Društvo naroda 1938 god. U praksi se može podijeliti u dvije kategorije: 1. a to je 385). i ona olakšava primjenu svih carinskih tarifa u procesu carinjenja. termičke izvedbe i kontrola gotovih proizvoda. i po njemu su svi proizvodi podijeljeni u 10 sektora. Sva ambalaža sa kodovima ( ) može se reciklirati.000-100. druga dva su grana. Prve tri crtice označuju kod zemlje gdje je proizvod proizveden (za Hrvatsku je to ≡ sa pozivnim brojem za Hrvatsku. Grane se dijele u grupe. može se proširivati.. osnovana je EAN sa sjedištem u Briselu. one ovise o veličini pakiranja. da se uvede jedinstveno označavanje artikala.Tehnologija materijala 36 Važna je kod carinskih tarifa i prvi put se spominje 1955 god.999 spada u numeraciju EAN 8. dizajn by SIMCo. četvrto podgrupa i peto pozicija. princip pripisivanja brojeva je slijedeći: prvi broj je sektor. Kvaliteta materijala i promet Kvaliteta nekog materijala predstavlja skup svih svojstava koja utječu na uporabnu vrijednost. Naš znak za zaštitu okoliša je golubica.000 spada u numeraciju EAN 13. kvaliteta tvorničke izrade 2. Briselska nomenklatura — skraćenica je SMTK — ona je obavezna pri uvozu i izvozu robe i materijala. Ukupno je 56 grana.

Za ispitivane se koriste još i testovi ispitivanja ili uspoređivanja. Negativni bodovi — to je slučaj kod kave jer nju uvozimo. Naš niti jedan proizvod ne smije imati negativne bodove. Ta postojanost određuje se prema sivoj skali koja ima šest krugova. Bitan je kod određivanja starosti mesa. 3. Svaka vrsta robe ima drugi sustav bodovanja. Kod soli. Čvrstoća je otpor što ga materijal pruža prema cijepanju. na svježem mesu se otisak prsta ne primijeti. a to su: • okus • miris • izgled • opip Okus . Prilikom ispitivanja čvrstoće može se ispitivati istezljivost ili izduženje materijala. Metode utvrđivanja kvalitete materijala Metode mogu biti subjektivne i objektivne. imamo neki standard s kojim uspoređujemo ostale predmete iz te skupine. Nula je bez arome. 2000 . Metode ispitivanja: • organoleptička • mehanička • fizička • kemijska • tehnološka • transportna Organoleptičko ispitivanje provode degustatori. Aparati na kojima se ispituju materijali na čvrstoću zovu se kidalice ili dinamometri. a primjena im je pouzdanija. tj.5 — to je prihvatljivi proizvod. a tri je proizvod velike arome. ribi nalaze se proteini (bjelančevine). Mehaničko ispitivanje je objektivno. a na starom mesu ostaje otisak prsta. ima rok trajanja. proizvodi koji po sastavu.5. Okus proizvoda je dobar ako je 6.meso. To je subjektivna metoda pomoću ljudskih čula i osjetila. Ako je nešto 6. šećera ovisno o krupnoći. Tu spadaju: • čvrstoća • tvrdoća • žilavost • umor materijala.Tehnologija materijala 37 Kvalitetu proizvoda čine razni faktori. Izgled — tu koristimo čulo vida. svojstvima ili proizvodnji su novi.kod njega se određuje: • slatkost • slanost • kiselost • ljutost • gorkost Okus se određuje prema hedonističkoj skali od 0-9. uvozimo sirovu kavu. kvaliteta robe se određuje bodovanjem. Opip — pomoću ruku. Kod tkanina se ispituje postojanost boje. U mesu. Aromatičnost proizvoda se određuje brojčano od 0-3. proizvodi kojima se bitno poboljšava kvaliteta. Aromatičnost je vezana za vremenski period. koji se pri nepovoljnim uvjetima raspadaju i nastaju aminokiseline — daju specifičan miris kvarljive robe. proizvodi za uporabu koji još ne postoje 2. Ovisno o materijalu može se načiniti epruveta (ili uzorak za by SIMCo. ali meso se ne smije u principu dirati prstima. Skup organoleptičkog ispitivanja dan je bodovanjem tj. Pivo se mora pasterizirati. Miris je bitan kod kvarljive robe . tj. a najbolji je 9. a novi proizvodi mogu biti: 1.

Dozvoljava se tvrdoća do 1. satni mehanizam. Na skali A pokazuje se tvrdoća dobivena utiskivanjem čelične kuglice (za meke materijale). Ako je promjer otiska u materijalu mali znači da je materijal tvrd. Epruveta kod lima je 10×2 cm. a kod tkanine je 20×5 cm. izreže se dio materijala i spusti na dno skleroskopa i u to udara čelični bat. tj. Metode za ispitivanje tvrdoće su: • BRINEL-ova (oznaka HB) • WICKERS-ova (oznaka HW) • ROCKWELL-ova (oznaka HRC) prve tri koriste se u metalnoj industriji • SHORE • POLDI • BAUMANN Brinelova metoda nema pripreme uzorka i nije bitan okoliš. Ako se mjeri izduženje ili istezanje. normalni uvjeti 65 % vlage i temperatura 20°C. utega ispitni materijal pukne. utezi. Za određivanje treba uzeti barem pet uzoraka epruvete.Tehnologija materijala 38 ispitivanje) čije dimenzije su ovisne o vrsti materijala. Žilavost materijala je otpor materijala prema udarnom opterećenju. materijal veće tvrdoće od čelika (jer se ispitivanje izvodi pomoću čelične kuglice). Do kojeg konačnog opterećenja možemo djelovati označava se kao granica zamora ili umora materijala i te granice imamo u tablicama.5. Nije dovoljno jedno ispitivanje (najmanje pet ispitivanja). Uzorak materijala stavimo pod aparat i vrši se otisak čelične kuglice (promjera 2. tj. Jako tvrdi materijali ne mogu se ispitati pomoću Brinela. Elastičnost je svojstvo materijala da se prestankom djelovanja sile na njega vrati u početno stanje. tj. ali uzorak mora biti pripremljen. Kod Shorea se mjeri visina odskoka čeličnog bata od polimernog materijala i direktno se očitava. a frekvencija je broj titraja u sekundi. ako prekid ima oštre ivice → materijal nije homogen → to se ocjenjuje organoleptičkom. Uzorak se mora ispolirati i odmastiti. Nakon toga izmjerimo promjer otiska i iz Brinelove skale očitamo tvrdoću materijala po Brinelu. Tvrdoća je sila ili otpor kojom se materijal opire prodiranju nekog tvrđeg materijala -sila prodiranja. Veća tvrdoća veći odskok bata. by SIMCo. kruti su. Dijelovi kidalice su dvije štipaljke. Najbolja tvrdoća za gume automobila je 50-60 Shora. tj. Wickersova metoda — stroj (sliči na mikroskop) mora biti u točno određenom položaju i na njega ne smiju djelovati nikakvi vanjski uticaji. tj. Amplituda je mjerilo intenziteta vibracije. a ako je promjer veliki onda je materijal mekan. Otisak se vrši pomoću dijamantske piramide koja je pod kutom od 136° u vremenu od 15 sekundi. lako lomljivi. rastezljivost ona se izražava u % map. Rockwellova metoda je kombinacija Wickersove i Brinelove metode.10 mm) u vremenu od 15 sekundi. Za polimerne materijale (guma) upotrebljava se Shore metoda. Nakon toga se mjeri promjer i tvrdoća se očita u tablici po Wickersu. 2000 . a stroj na kojem se vrše ispitivanja naziva se skleroskop. Materijal je izložen mehaničkom opterećenju prije loma i tu se javljaju vibracije koje su određene amplitudom i frekvencijom. Najidealnije bi bilo kad bi materijal pukao na sredini. a da on ne pukne. subjektivnom metodom.000 Wickersa. % rastezljivost tkanine. Ispituje se pomoću šarpijevog bata. A i B. Skleroskop je visok 1/2 m. Kod ispitivanja materijala bitna je uloga u prostoriji. Kod nas se takvo ispitivanje vrši u TOZ-u — kod olovaka. a na skali B tvrdoća dobivena utiskivanjem dijamantnog šiljka pod kutom od 120° (za tvrde materijale. Kod Rock aparata postoje dvije skale. Promjer otiska se očitava preko okulara. tj. a to je utrošeni rad po jedinici površine (našeg uzorka kojeg ispitujemo). Kad pod uticanjem težine. Kod metala se izražava kao Jungov modul elastičnosti → nalazi se u tablicama. kazaljka na satnom mehanizmu stane i mi očitamo silu. iznad toga materijali su pretvrdi. Umor materijala očitava se djelovanjem sile na materijal.

nakon toga se zapali i ono izgori. pri tome je bitan koeficijent vođenja topline. Gustoća se mjeri Bomeometrom. a najteži osmij. vrijede u cijelom svijetu. elektrokemijskog porijekla razni by SIMCo. tj. Kod goriva je Gustoća na 15°C. zatim ga sušimo (max temperatura je 100°C). a to je toplina koja prođe između dvije točke od jednog cm3 u sekundi. Za kiseline i lužine se Gustoća može određivati u stupnjevima Bomea (°Be´) (map. Iglometar služi za ispitivanje vlage na terenu. Najlakši je litij. Aerometar služi za mjerenje ρ. granica je laki<3. Temperatura paljenja materijala je temperatura na kojoj materijal prelazi iz jednog agregatnog stanja u drugo. kristalografska svojstva. Kod stakla je oko 1 W/mK. 4. ρ određuje kvalitetu nekog materijala. ako je temperaturna razlika 1 K. 2000 . piknometar je aparat za mjerenje kod ulja i maziva. Elektrotehnički materijali — pogledati u prvom dijelu tehnologije materijala. On je malih dimenzija. Kemijsku otpornost na koroziju Uzročnici korozije mogu bit fizikalnog porijekla — tu se ubrajaju temperatura i svjetlost. → tip brašna se određuje prema % pepela u brašnu.Tehnologija materijala Plastičnost poslije djelovanja sile zadržava oblik. Trgovačke reprize su ugovorene (dogovorene) vlage za obračune.5<teški. Fizička ispitivanja 39 Gustoća je težina kubne jedinice tvari. Služi za izražavanje kod svih tvari bez obzira na agregatno stanje. pa ga potom opet izvažemo i dobijemo koliki je udio vlage u materijalu. manje pepela → kvalitetnije brašno veća kalorijska vrijednost. kemijskog porijekla — to su vlaga i razne kemikalije i soli. Kemijski sastav Za određivanja kemijskog sastava postoje različite metode kao što su: • volumetrijska metoda • gravimetrijska metoda • spektografske metode • kromatografske metode Na bazi kemijskog sastava određuje se vlaga. 1. 3.25 W/mK. a kubno ili zapreminsko sa β. za H2SO4 je ρ=1. izvažemo ga. zraka 0. Jedinica je W/mK (wat po metar kelvinu). 2. a kod ulja i maziva je na 20°C.84 gcm-3 ≡ 66°Be´). Uzmemo uzorak materijala. Linearno rastezanje se označava sa α. Koeficijent toplinskog širenja ili istezanja materijala prati promjene koje se događaju ako se materijal zagrije za 1°C. Što je veća energija veza među atomima to je viša temperatura. to je ne goriva komponenta. Maksimalna temperatura kod brašna je 120°C. Pepeo čine razne silikatne tvari. Toplinska vodljivost materijala je svojstvo provođenja topline. duraluminija 126 W/mK. Osnova za gustoću je 1l vode jer ona na 4°C ima gustoću 1g/cm3. Aparati za mjerenje vlage u laboratoriju su kondicionometri. ne vrača se u početno stanje. Kemijska svojstva materijala Kod kemijskih svojstava poznajemo: 1. kemijski sastav kemijsku otpornost na koroziju vatrootpornost toplinsku otpornost 5. 2.

Vatrostalnost je otpornost materijala do neke temperature. kovalentna kod svih organskih spojeva. Kristalografska svojstva Imamo strukture: • kristalno (ionska veza kod jednakih spojeva. Podjela korozije prema eksploatacijskim uvjetima — korozija može biti uz mehaničko naprezanje. Toplinska otpornost Materijali otporni na neke temperature. on ne gori ni pri kojoj temperatura. metalna kod metalnih spojeva može biti kubična.kod automobila • inter-kristalna • opća 3. heksagonska i tetragonska) • amorfno (svi anorganski spojevi su amorfni) by SIMCo. razne vibracije. to može biti: • atmosferska • korozija u tlu • korozija u vodi i vodenim otopinama. Korozija se može spriječiti raznim legiranjima → to je jako skupo. 2000 . razni vodiči koji dovode do elektrokemijskih pojava. Korozija se dijeli na: • kemijsku • elektrokemijsku. 4. kompleksni uzročnici su uvjetovani promjenom klime. Azbest je mineralno vlakno. Razlikuje se vatrootpornost i vatrostalnost. 5. Daljnja podjela korozije je prema agresivnom mediju. uticajem lutajući struja i posredstvom nemetala. Podjela prema površini korodiranog materijala: • površinska • lokalna • točkasta (piting) .Tehnologija materijala 40 mikroorganizmi. Katodna zaštita je zaštita protiv korozije u tlu — zaštita za one materijale koji idu u tlo. Vatrootpornost Svi materijali koji ne gore.

Tehnologija materijala Osnovne metode defektoskopije 41 Razlikujemo četiri osnovne metode: 1. by SIMCo. Coca Cola. Tehnološka svojstva materijala Tu su dvije osnovne grupe: 1. naprezanja klizanja. 4.. Marka proizvoda — to je ime proizvoda ili zaštićeno ime proizvoda. 2. nema cerade na kamionu. mehanička naprezanja — to su naprezanja pod uticajem vertikalnih sila. Ta metoda služi za otkrivanje grešaka u materijalu 3. Višak tekućine se ukloni te se može pukotina učiniti vidljivom na dnevnom ili ultraljubičastom svijetlu. razne vibracije. lemljenje i zakivanje) 4. Najviše se koristi filmska. obrada materijala sa skidanjem strugotina 3. . Penetranske metode ili metoda kapilarne defektoskopije: zasniva se na činjenici da su tekućine velike površinske aktivnosti ili kapilarno aktivne i uvlače se u uske oku nevidljive pukotine na površini materijala i šupljine koje su u vezi sa površinom. Jedan licencirani proizvod je samo jedan za jednu državu. Tvornica mora imati licencno odobrenje od matične tvornice. Polja i tom metodom se otkrivaju greške u materijalu i mogu se ispitati feromagnetski materijali. radio ili γ grafija. Marka i znak proizvoda Znak proizvoda — može biti obavezan. a prevoze se vreće i pada kiša. spajanje materijala (zavarivanje. koriste se X i Y zrake. uobičajni i interni. U praksi se korist frekventno područje između 1 i 25 MHz. Na materijale u prometu djeluju: 1. Metoda prozračivanja: (rendgenski aparati). 2000 . Npr. obrada materijala bez skidanja strugotina 2. Pri tome se koristi razvijač u obliku praha koji se kapilarnim djelovanjem uvlači u aktivnu tekućinu i pukotina ili šupljina postaju vidljive. Skup svih znakova čini deklaraciju (etiketu). Npr. toplinska obrada Transportna ili prijevozna svojstva materijala Materijali u prometu su izloženi raznim djelovanjima pri čemu nastaju oštećenja. Magnetska metoda se zasniva na svojstvima materijala i mag. Intenzitet zraka opada po dubini prozračenog materijala. 2.. Metoda prozvučavanja: pronalaženje grešaka pomoću ultrazvuka gdje titraji imaju frekvenciju iznad 20 kHz. klima — može prouzročiti oštećenje robe koja se prijevozi. Nivea. Kod Coca Cole imamo ® to je i marka i zaštitni zrak.

timovi ljudi se bore reklamama. U glavne ambalažne materijale ubrajamo: • drvo • papir • metal • staklo • tekstil • plastične mase by SIMCo. Moraju biti podaci (norme) pod kojim uvjetima je taj proizvod proizveden. a u svijetu Amerikanci. Uporabna funkcija ambalaže — uporabom ambalaže dolazimo do robe (sprej.moramo pritisnuti ambalažu. Tržna funkcija — to je roba široke potrošnje. naziv robe • vlaga • npr. Kod licenciranih proizvoda lice ≡ sa originalnim proizvodom naličje − na našem jeziku. oko 30 % čine plastične mase (dobivaju se iz nafte). 20 % su metali. skupljanje tkanine. Materijali za pakiranje Pod pojmom materijala za pakiranje podrazumijeva se ambalaža. 2000 . Ambalažu možemo podijeliti na nekoliko stanovišta: • prema funkcijama • prema ambalažnom materijalu • prema oblicima • prema namjeni. Ima nekoliko imena. npr. Tokom prijevoza nastaju razna mehanička oštećenja — voditi brigu o njima. Ambalaža prema funkciji: • uporabna • zaštitna • tržišna • skladišno transportna. Maheri u reklamiranju u Europi su Talijani.Tehnologija materijala 42 Deklaracija moraju biti dani osnovni podaci: • količina robe (m .kg) • sastav • ime.. tj. Možemo reći da više od 90 % proizvoda ima ambalažu. reklamna prodaja . tj. Skladišno transportna funkcija — bitna je u toku prijevoza i skladištenja komadne robe (roba sa ambalažom). Razne grupe ljudi.. tube . Najviše zastupljena ambalaža je papir i on čini do 40 %. Bitan je dizajn ambalaže. Bez obzira dali se radi o našem ili uvoznom proizvodu mora postojati deklaracija. Koriste se reciklirani — obnovljeni materijali. Tu prvenstveno treba voditi računa kakvog je oblika ambalaža. Ne možemo odvajati robu od ambalaže. ide se do toga da se troši do 90 % sredstava na financiranje ambalaže. Dva osnovna oblika ambalaže su kvadratna ili prizmatična i cilindričnog ili okruglog oblika. 10 % su ostali materijali (razne kombinacije). Zaštitna funkcija — štiti robu od vanjskih uticaja. tubu da dobijemo pastu). Ambalaža prema ambalažnom materijalu: Materijali se dijele na glavne i pomoćne. Pri skladištenju i transportu utječu razne statičke i dinamičke sile na robu u toku prijevoza.

bačava. stavlja se u komore. finoća drveta) • fizička (Gustoća. tube. Preporučuje se sušenje na zraku. mehanička svojstva u tangencijalnom pravcu ↵ Drvo se koristi u obliku dasaka. vlažnost. paste) Pivo. mehanička svojstva u radijalnom pravcu ← 3. Niti palete niti kontejneri nisu ambalažni materijali.Tehnologija materijala U pomoćne ambalažne materijale spadaju: • materijali za otvaranje • materijali za zatvaranje • materijali za jastučenje 43 Ambalaža prema oblicima: Spomenuti će biti kod opisa nekog glavno i pomoćnog materijala. Drvo se usitni. zagrijava se na 105°C. Ambalaža prema namjeni: • komercijalna (sitno pakiranje. za izradu kontejnera. 48 sati i u razlici težina prije i poslije sušenja dobije se vlaga. Svojstva drveta kao ambalažnog materijala mogu biti: • estetska (boja. deformacija). Prednosti su: • mala Gustoća • laka i jeftina obrada • lako održavanje i popravak • visoka otpornost na umor • relativno niska cijena by SIMCo. ako je : • nepasterizirano (rok trajanja 8 dana) • pasterizirano (rok trajanja 45 dana) Za ambalažu je propisan standard ISO 901. 2000 . roba u trgovini) • transportna (krupno pakiranje) Komercijalna ambalaža — može biti: odvojiva (staklenke flaše) → povratna(naplaćuje se kaucija) → nepovratna (cijena ambalaže uračunata u cijenu pića) neodvojiva (sprej. izvaže. kod paleta cigli). raznih kotura. greda za izradu paleta. sjaj. Drvo koje dolazi kao ambalaža mora imati propisanu vlagu koja iznosi 15 %. Niti jedna transportna ambalaža više nije povratna. Glavni ambalažni oblici Drvo kao ambalaža Drvo je jedno od najstarijih ambalažnih materijala. mehanička svojstva u pravcu vlakna ↓ 2. jela i bukva i to se koristi piljeno drvo koje ima prednosti i nedostatke. sanduka. Kad je paleta obavijena sa plastičnom masom (folijom) skupa sa transportnim materijalima → onda ona spada u ambalažu (npr. Za to se korist smreka. a prema prirodi dijeli se na: • zimzeleno • listopadno. • mehanička — jedna od bitnih karakteristika je uvjetovana vlaknastom strukturom drveta i razlikujemo tri veličine mehaničkih svojstava obzirom na građu drveta: 1. Transportna ambalaža: — mogu biti za jednokratnu upotrebu i višekratnu upotrebu i to cilindričnog ili prizmatičnog oblika transportne ambalaže. gredice. miris.

a to se radi da bi se dobila bolja mehanička i fizička svojstva. drveta. zemljišnih knjiga. Furnir se proizvodi na tri načina: • rezanjem • ljuštenjem • struganjem Rezani furnir — proizvodi se rezanjem drveta u jednoj ravnini u radijalnom ili tangencijalnom smjeru. Bezdrvni papir Proizvodi se od raznih vrsta celuloze i on se koristi za izradu raznovrsne ambalaže. dokumenata . 97 % od ukupno proizvedenih papira u Njemačkoj je reciklirani papir.skup. Papir. drvni moljci. Papir se koristi u obliku papira. Služi za izradu novaca. Papir se obično smatra do 150 g/m2 težine. Karton je između 150 g/m2 i 400 g/m2. a to su listovi debljine do 3. Papir ili ambalaža od papira — čini 40 % od ukupno upotrebljavanih ambalažnih materijala. vlakna iz lika i vlakna iz drveta. konoplje ili kudjelje. Papir je načinjen od biljnih celuloznih vlakana koja se dobiju mehaničkim. Ima izrazito dobra svojstva. Šperploče su slojevito slijepljeni i prešani drveni furnir.jer je prirodna tvar • organski nedostaci (dno mogu napasti glodavci. by SIMCo. Jedino kod vina bačva mora biti do vrha puna jer ako nije dolazi do stvaranja octa. Pri proizvodnji tog furnira drvo se mora pariti da omekša. karton i ljepenka razlikuju se prema vlaknima koja su u njih ugrađena i to su: vlakna iz sjemena.jer je prirodna tvar Drvo se koristi u obliku furnira. slame i drugih biljaka koje u sebi sadrže celulozu. U tehnološkom smislu vlakna mogu biti: • vlakna od krpa • celulozna vlakna • drvenjače • sintetička vlakna. pamuka.Tehnologija materijala Nedostaci su: • • • 44 nedovoljna homogenost (kvrge.5 mm. kemijskim postupkom iz krpa. Lijepljenje se vrši ukrštavanjem neparnog broja ploča furnira. čvoruge) niska otpornost na smicaje upija vlagu . Obzirom na podjelu sirovina razlikuju se sljedeće vrste papira: • papir od krpa • bezdrvni papir • papir sa drvenjačom Papir od krpa sastoji se isključivo od vlakana pamuka. Kod svih ostalih medija u bačvama potreban je prostor zbog širenja. Ljušteni furnir — proizvodi se ljuštenjem tankih listova sa trupaca koji rotiraju oko svije osi i on se koristi najčešće za proizvodnju šperploča. kartona i ljepenke. lana. 2000 . kukci) • drvo je zapaljiv materijal .

Na izlasku iz suhog stroja papirna traka se mota na jedan valjak. Papir Papir je težine od 8 . dijeli se na deblji karton i tanku ljepenku. Osnovne karakteristike papira Dozvoljena vlaga je od 6 -7 %. Ta papirnata masa ulazi u suhi dio stroja koji se sastoji iz valjaka kroz koje prolazi masa i vrši se oblikovanje papirnatih traka.5000 g/m2 . a dodaci su: • Punila — da se povećaju mehanička svojstva. Papir se mjeri u g/m2 i prema težini može biti: • papire • kartone • ljepenke. Do kraja suhog stroja nalaze se valjci prilikom prolaska kroz suhi stroj temperatura se poveća da se voda isparava. by SIMCo. Karton Karton je težine od 250 . te dužina papirne trake jednako mjerne dužine i debljine koja puca zbog vlastite težine. Pripremljene sirovine i dodaci dolaze u mokri dio stroja koji se sastoji iz raznovrsnih sita kroz koje ulazi voda zagrijana na oko 50°C i tu se oblikuje papirnata masa sa dodacima ili bez njih. Dodaci Dodaci se mogu i ne moraju dodavati. Sirovine = glavne (osnovne) + dodaci Postupak dobivanja celuloze je natronski i bisulfitni. ima težinu od 500 . dijeli se na deblji papir i tanki karton (polu karton 150 . Nakon izlaska iz stroja vrši se dorada papira: • rezanje • bojanje • plastificiranje.500 g/m2. Kod toga je važno dužina svojstvo i kidanja papira. 2000 .150 g/m 2.600 g/m2. Ljepenka Ljepenka je težine od 600 . Dužina kidanja veća je u uzdužnom smjeru u odnosu na poprečni smjer.250 g/m2 . Maksimalna širina trake papirnatih rola je 2 m. Svojstvo koroznosti i propusnosti na plinove ovisi o pojedinim vrstama papira. /pitanje → proizvodnja papira/ Proizvodnja papira Papir se proizvodi na papirnom stroju koji se sastoji iz mokrog i suhog dijela stroja. Drvenjača Drvenjača se sastoji od bilo kojih vlakana biljaka koji u sebi sadrže celulozu. masa i kvaliteta • Ljepila — da se tinta ne razlijeva (nalivpero) po papiru (papir po kojem se razlijeva tinta nema u sebi ljepila) • Boje • Ultramarin — dodaje se do 1 % ako hoćemo sasvim bijeli papir. kartoni i za izradu valovite ljepenke.Tehnologija materijala 45 Papir sa drvenjačom Sadrži vrlo malo celuloze i ti papiri se koriste kao novinski papiri. valjci se mogu micati — razne debljine trake.

68 mm • sitni val — oznaka E visine 1. Svaki vez ima broj koji označava koliko ljepenki ima u vezu. Val B Slabije ublažuju udarce. To su kutije za pakiranje prehrambenih proizvoda ili neki proizvodi u metalnoj industriji koji imaju veliku težinu. Valovi ublažavaju udarce. Naručuje se po brojevima. by SIMCo. Tu imamo od 4. ali svojom težinom mogu izravnati valove. Ljepenka — se pakira u vezove od 25 kg. 18. složeni ili višeslojni papir koji ima obično tri sloja.300 g/m2. fascikala.000 . 20.000 g/m2 . Koristi se za izradu za omote bilježnica. 25.700 g/m 2 . najčešće je od tri sloja gdje je srednji sloj od recikliranog papira.59 mm • mali val — oznaka B visine 2. gdje brojevi označuju težinu ili gramaturu. 70. a rabe se za pakiranje izuzetno teških proizvoda. 12. 40. kao i ljepenke koje se koriste kod izrade knjiga. 50. Prema načinu obljepljivanja razlikujemo: • ljepenka bez obloge • ljepenka sa oblogom s jedne strane • ljepenka sa oblogom sa obje strane • peteroslojna i sedmeroslojna ljepenka.Tehnologija materijala 46 Kartoni Kartoni su proizvodi krući od papira i razlikujemo obični ili jednoslojni papir težine od 200 . 80.5. a proizvodi se uvijek u neparnom broju slojeva. Prešani papir — je karton velike gustoće i čvrstoće jednake debljine i vrlo glatke površine. 45. 15. Val E (sitni val) Koristi se za izradu komercijalne ambalaže. 2000 . 90 i 100.63 mm • srednji val — oznaka C visine 3. Rabe se za pakiranje predmeta koji nisu jako osjetljivi na udare. 60. a izrađuje se u težini 200 . te raznih uređaja i aparata osjetljivih na udar. Val C najčešće se rabe u kombinaciji sa valovima A i B. kao izolator u elektro industriji. Val A Koriste se za ambalažu koja služi za prijevoz staklenih keramičkih proizvoda.350 g/m2 . Ljepenka se izrađuje u brojevima 10. U praksi se smatraju ljepenkom sve ljepenke težine 300 .20 mm. Posebna vrsta ljepenke je valovita ljepenka koja je sastavljena od jednog ili više slojeva. /ispit/ Vrste valovitog kartona prema visini vala: • veliki val — oznaka A visina mu je 4. ali imaju veću otpornost na pritisak pa mogu izdržati veće opterećenje po jedinici opterećene površine.

otvorene lijepljene vreće sa bočnim nabojima. šivanjem ili lijepljenjem. Kažemo da je celofan celuloza koja ima debljinu folije od 0. te specijalne vreće za specijalnu namjenu. oblik i kvaliteta komercijalne i transportne ambalaže određena je osnovnim svojstvima proizvoda koji se pakira. papir papir.0022 . te se stavlja između zagrijanih ploča da se površine slijepe. Na tržištu se celofani označuju troznamenkastim brojem iza kojeg se nalazi nekoliko velikih slova i na kraju dvoznamenkasti broj.valovita ljepenka koja dolazi na tržište kao 5. poštanske omotnice koriste celulozni papir mase 90 . Od natron papira izrađuju se vrećice (komercijalna ambalaža) i vreće (transportna ambalaža) i to krojenjem. 7 slojeva i njena su svojstva po dužini i širini ista • sačasti paneli — gdje je karton načinjen od dviju ravnih papirnatih traka. Kod suhog kaširanja ljepilo se nanosi u obliku praha. U normalnim uvjetima celofan je higroskopan.6 slojeva natron papira. U prometu se nalaze otvorene šivene vreće sa bočnim nabojima.Tehnologija materijala 47 Osim ovih tipova valovitih kartona nalaze se i drugi tipovi valovitih ljepenki kao: • unakrsna . šivanjem i spajanjem spojnicama. a to je otopina gusta kao med koja se izvlači kroz sapnice u kadu sa sulfatnom kiselinom i ako se takvoj viskozi doda glicerin može se izvlačiti u folije i to je celofan. te papir . Sljepljivanje laminata može biti na više načina i to: • mokrim kaširanjem • suhim kaširanjem te kaširanje taljivim ljepilima i voskom. vreće se mogu izraditi od 2 . Papirna ambalaža se proizvodi štancanjem papira ili kartona.alufolija. a širina folije je oko 1. a između je papirna konstrukcija u obliku saća i ti kartoni su najčešće kao transportna ambalaža. Razlikujemo još transportne kutije koje su od valovitog kartona nosivosti od 30 do 70 kg.100 l. 2000 . U procesu kemijske prerade celuloze dobije se poluproizvod viskoza. Kartonske cijevi by SIMCo. izradu samoljepljivih traka i u tiskarskoj industriji. pa se straga lakira polimernim ili nitroceluloznim lakovima. omotnice su normizirane veličine A i B i s unutrašnje strane moraju imati premazan samoljepljivi sloj koji mora odgovarati propisima o pakiranju u poštanskom prometu. /pitanje/ Proizvodnja celofana Celofan je proizvod koji nastaje kemijskom preradom celuloze. Proizvodnja ambalaže od kartona i valovitog kartona sastoji se od tri faze: • grafička obrada papira • krojenje • sastavljanje iskrojenih dijelova.45 mm. Lijepljenje se vrši preko valjaka i onda se suši. spajanjem proizvedenih šablona lijepljenjem.65 g/m2. 6.120 g/m 2.0. a to su materijali sastavljeni iz nekoliko slojeva različitih materijala sjedinjenih u cjelinu lijepljenjem. Celofan se koristi u proizvodnji laminata. npr. težina je od 15 .platno.karto. papir . Troznamenkasti broj odnosi se na težinu celofana. lijepljene ventil vreće. šivene ventil vreće. a ima dobra svojstva te je pogodan za ambalažu.300 mm. papir . Tehnologija proizvodnje papirne ambalaže Tehnologija proizvodnje. Kartonske bačve — za prijevoz i skladištenje praškastih materijala zapremine od 10 . Ljepilo je u obliku tekućine. lijepljene vreće sa rukavcem. a svako slovo označava određene karakteristike. otvorene lijepljene vreće. Kod mokrog kaširanja ljepilo je biljnog porijekla i to se proizvode najčešće laminat.

ostaje samo tanki film boje. Galvanizacija ili elektroliza — čelik je katoda . pri tome se dodaju razna otapala kojima se uklanja tinta ili štampana slova.600 mm. a od njega se radi komercijalna ambalaža (sve limenke. U prometu se nalaze i prodajne kutije koje mogu biti složive i nesložive s obzirom na vrstu materijala. a koriste se za praškaste i pastozne materijale.Tehnologija materijala 48 — dužine od 20 do 2. Laki bijeli limovi — imaju sloj od 20 -30 g/m2. suhih proizvoda. Iskorištavanje i reciklaža papira Skupljanjem starih papira i njihovim sortiranjem može se vršiti recikliranje i da se papir može do 7 puta reciklirati. hranu za djecu i pakiranje strategijskih zaliha. te za ukrasne kutije. ili se bijeli lim može dobiti elektrolizom.35 g/m 2. elektrolit je kositrova sol. Npr. grije se i miješa u kašu. to su šavne limenke). Metalna ambalaža kao metalna ambalaža koriste se: • • • • • čelični lim kositar aluminij cink olovo (samo za bačve za nuklearni otpad) Bijeli lim — je tanak čelični lim zaštićen sa obje strane tankim slojem kositra. raznih boja i ulja. kapija kad se ofarba otapalo ispari.000 mm i promjera od 10 . Teški bijeli limovi — imaju sloj kositra preko 40 g/m2 i upotrebljavaju se za izradu limenki za prehrambene proizvode. by SIMCo. nakon toga se masa po potrebi izbjeljuje. a koriste se za ambalažu manje korodirajučih proizvoda. Lak — je otapalo i boja kod farbe. Bijeli lim se reciklira. Limenke Za boju (komercijalna ambalaža) nisu napravljene od bijelog lima jer mu je izrada skupa. za njihovu izradu koristi se podcinčani lim. Sve limenke moraju biti hermetički zatvorene. a debljina sloja je od 20 . Kositar se nanosi prskanjem. Srednji bijeli limovi — imaju sloj kositra od 30 -40 g/m2 i koriste se za izradu limenki za pakiranje raznih korodirajučih proizvoda. Skupljeni papir stavlja se u miješalice sa vodom. 2000 . Kvaliteta i klasifikacija bijelog lima određuje se prema debljini sloja kositra i dijeli se u tri grupe: • teške bijele limove • lake bijele limove • lake bijele limove. kositar je anoda. ili se unutrašnja strana polira.

Također by SIMCo. imaju zaštitu od laka.5 l) Metalne kante — su posude zapremine od 5 do 60 l. 35. iz zraka) pritiskom na gumb plin potiskuje materijal i on kroz rupicu izlazi van (npr. netopljivost. Zapremina bačve je od 210 l. a mogu biti načinjene od bijelog lima i Al folija). a mogu biti izrađene od 25 . Aluminij — je isključivo komercijalna ambalaža.96 g/cm3. sipkih i pastoznih materijala.termoplasti Gustoća polietilena je od 0. dobro postojan na susjedstvo. nelomljiv.000 N/m2.0. poluzatvorene (koje se koriste za pakiranje boje ljepila i raznih tehničkih masti) i zatvorene 8 koriste se za razne prehrambene proizvode. Za razgradnju plastičnih masa potrebna je temperatura veća od 400°C. Oblici metalne ambalaže Metalne bačve — koriste se za pakiranje tekućina svih vrsta. kemijski postojan i radna temperatura mu je od 40 -70°C. šavne i bezšavne.. Mogu biti od 12.025 . Plastične mase imaju malu gustoću. Toksičnost plastičnih masa određuje se ekstrakcijom tvari iz nje i ta količina toksične tvari određuje se računski i izražava faktorom toksičnosti. Limenke (komercijalna ambalaža) — prema konstrukciji mogu biti: otvorene.Tehnologija materijala 49 Podcinčani lim — je čelični lim koji ima prevlaku od cinka. Boce su napravljene od legure Al-a (izvana moraju imati etiketu) da budu čvršće. nepropušta mirise niti prima druge. Al + polietilen.92 . raznih metalnih proizvoda. mehaničku i optičku propustljivost. Aluminij ne reagira ni sa jednim prehrambenim proizvodom. tj. Boce moraju imati podtlak. 64 i 216. Prekidno izduženje je do 200 %.). tj. Laminat — je od najmanje dva sloja. ne njegove slitine. Polietilen je proziran. a čvrstoća mu je 1.. U promet dolazi kao folija debljine od 0. Rabi se za proizvodnju bačvi. Al + celofan.jogurt). Iznutra je čelični lim lakiran. bez mirisa. a izrađuju se iz čeličnog lima i podcinčanog lima. Prema konstrukciji metalne bačve se dijele na: • zatvorene • otvorene • poluotvorene • užebljene bačve (propisane IATA propisima za prijevoz opornih tvari zrakoplovom. Plastična ambalaža Plastična ambalaža smatra se najsuvremenijim ambalažnim materijalom. može se lako oblikovati. Ambalaža — aero .0. žilav. paprike. Npr. bojati štampati (poklopci na plastičnim čašama . 2000 .400l. Polietileni . vegete.060 mm. u mlazovima . Tu se koristi čisti aluminij.sol ili sprej ambalaža. vrećice od juha. stavlja se dušik (inertan. One imaju veliku čvrstoću na vlak. a koriste se za sve vrste tekućina.

230°C.9 . tj. ekstrudiranjem.8 mm. čvrstoća je od 6. te termooblikovanjem pri temperaturi od 200 . METODE ZA NEPOSREDNU PROIZVODNJU AMBALAŽE gdje se primjenjuju brizganje i puhanje 2. jako malo istezanje od 1. uređaja. Polistiren se koristi za izradu raznih el. za jastučenje. razne čaše a obim tako dobivene ambalaže kreće se od 50-300 cm3 by SIMCo.koriste se u obliku blokova i ploča od kojih se piljenjem izrađuju postolja za tešku robu. Mogu se oblikovati lijevanjem. PVC u trgovinu dolazi pod imenom raznih proizvođača.Tehnologija materijala 50 nam služi za izradu različitih kutija kao komercijalna ambalaža i raznih bačvi kao transportna ambalaža. tj. služi kao sredstvo za zaštitu u toku transporta.4 . proizvodi ga INA polimeri. Na taj način se izrađuju sve razne moguće boce. METODE ZA PROIZVODNJU POLUPROIZVODA u ovu grupu ubrajaju se KALANDRIRANJE i LJEVANJE 3.PU .7. Poliakrilati PAK — to je polikondezat. METODA ZA PROIZVODNJU AMBALAŽE OD POLUPROIZVODA Od poluproizvoda može se oblikovati ambalaža metodom puhanja. a o vrsti upotrebljene mase ovisi brzina hlađenja. Metode prerade plastičnih masa Plastične mase se vrlo lako prerađuju uz mali utrošak energije i vode. a koristi se za izradu i komercijalne i transportne ambalaže. U manjoj mjeri koriste se kao ambalžni materijali POLIURETANI .6.5 . te za raznovrsnu ambalažu. dobiva se polimerizacijom tekućine stirena.05 . gustoća je 1. Obzirom na izradu razlikujemo tvrdi i meki PVC ovisno o dodacima. Služe za proizvodnju PET ambalaža. Metode prerade mogu se svrstati u tri skupine: 1.91 g/cm3. kutija za televizore.0.poslije omekša → pa kažemo da ima veliku termičku postojanost i on se koristi za izradu komercijalne ambalaže.07 g/cm3.0.2 . razni plastični zatvarači. te se koriste u otopini kao razne prevlake u vidu zaštite. Poliesteri — su trodimenzionalne strukture. U termičkom pogledu PVC je postojan do 78°C jer na 85°C on već omekša. proziran je i ima deset puta manju toplinsku provodljivost od stakla.1. gustoća im se kreče od 0. ubrizga pod visokim tlakom u hladni kalup u kojem se masa ohladi i očvrsne. metodom dubokog izvalčenja ili metodom krojenja Brizganje je metoda po kojoj se plastična masa u obliku granula ili praha u dijelu stroja koji se zove cilindar rastali i kroz mali otvor u glavi stroja. Služi za ambalažu prehrambenih proizvoda. ubrizgavanjem.5 %. 2000 .000 . Polistiren — spada u termoplaste.termoplasti — dobijaju se polimerizacijom plina propilena.4 g/cm3. Veliku primjenu ima kao materijal za stvaranje jastuka. Najveća primjena PU je zaštita kod transportne ambalaže. Polivinil klorid PVC — jedan od najstarijih polimera. folije su debljine 0. ima visoku radnu temperaturu do 170°C . a osnovna svojstva su: gustoća mu je od 1. Poliakrilati najveću primjenu imaju u izradi svjetlećih prometnih znakova te automobilskih farova.100 . ambalaže za prehrambene proizvode. Polipropileni . čvrstoća se kreče od 2.300 N/m2 i izduženje je do 550 %. Ovisno o kalupu može se dobiti trajni oblik.1.600 N/m2.

za izradu treba kremeni pjesak. Staklo se skuplja.najčešće upotrebljavana metoda poslje brizganja.masa mora biti u obliku taline. gnječenje .provodi se u posebnim kalupima pod visokim pritiskom. Za vanjski sloj laminata uzima se ona folija koja se može lako grafički obraditi. soda.mlinovima gdje se ona melje .Tehnologija materijala Puhanje . Redosljed slojeva u laminatima određuje se prema svojstvima robe i zahtjevima tržista. 51 Lijevanje . Skupljanje . Prema vrsti sredstva za spajanje razlikujemo tri postupka kaširanja i to su: − suhi − mokri − termički Suhi postupak se koristi za proizvodnju najkvalitetnijih laminata. odvozi u tvornice. Tom metodom najčešće se izrađuju bačve od PVC i POLIESTERA-transportna ambalaža. Kalandriranje . Svaki sloj laminata prenosi svoja dobra svojstva ovom višeslojnom ambalažnom materijalu i prikriva loša svojstva ostalih slojeva. stakleni krš koji služi kao punilo za proizvodnju nove staklene ambalaže Laminati Laminati su kombinirani materijali i relativno novi ambalažni materijali koji se sastoje od više međusobno čvrsto spojenih ambalažnih materijala u obliku folija.razvrstavanje . Prešanje . Kod ove metode. Kalup se grije pod tlakom. komercijalna ambalaža. 2000 . Tekstilna ambalaža Tekstilna ambalaža koristi se samo kao transportna ambalaža. Kaširanje je postupak spajanja dviju folija uz upotrebu sredstva za spajanje.stvara se granulat koji se koristi kao punilo ili mu se dodaju dodaci pa se proizvodi novi proizvod tj. Tu se za spajanje koriste ljepila s organskim otapalima koja brzo isparavaju te u roku od 24 sata dobijemo čvrsto vezivanje. broj). Ozanka označava vrstu plastične mase od koje je ambalaža proizvedena. Danas nemamo transportne staklene ambalaže.to je tzv. Pomičnim dijelom tlači se masa za prešanje i oblikuje predmet u kalupu. ambalaža. Spajanje pojedinh slojeva u jednu kompletnu cjelinu može se vršiti kaširanjem i ekstruzijskim laminiranjem. by SIMCo. vapnenac.prerada. rataljena plastična masa se pod visokim tlakom lijeva u kalupe. Težina se računa po 1 m2 Staklena ambalaža Izrada puhanjem.je obrada plastičnih masa na KALANDRIMA gdje dobijemo ploče raznih širina i debljina te raznovrsne folije koje se zagrijavanjem skupljaju. vrši se mljevenje. granulat termoplasata prelazi u talinu i oblikuje predmet. razni kalupi. potrebne se i razne puhalice. Prerađuje se u posebnim strojevima . Obično se za gornji sloj uzima lakirani celofan ili folija od plastičnih masa ili papir. Zbog nehomogenosti smjese nastaju greške kod proizvodnje i to su slabe točke Postoje tri boje (boje su metalni oksidi): − prozirna − zelena − smeđa Staklo je lomljiva roba. Kod toga se kalupi najčešće sastoje od nepomičnog dijela koji se naziva MATRICA i pomičnog dijela koji se naziva PATKICA. Koriste se samo biljna vlaka i to JUTA (Jutene vreće .osjetljive na vlagu). Iskorištavanje i razgradnja plastičnih masa (recikliranje) Svaka vrsta plastične mase ima svoju ozanku (slovo.

Gornji dio se oblikuje u kalupu već na samoj robi koja se pakuje pa potpuno naliježe na kalup kao koža na tijelo. kolači. susešnog voća. štapići) laminat celofan-polietilen (koristi se za pakiranje prehrambenih proizvoda. laminat celofan-celofan (čips. Ekstruzijsko laminiranje je povezivanje folija bez primjene međusloja (ljepilo je međusloj). jednostavna. Ova ambalaža omogućuje dobru vidljivost robe sa svih strana (npr.. igračke.) Streč ambalaža sastoji se od 2 dijela . aluminijska folija-polietilen. elektroizolacijski materijal. a između je POLISTIREN od 3 mm.) Skin ambalaža ima sličnosti s blister ambalažom jer također ima podlogu od kartona a gornji dio je načinje od folije neke plastične mase koja je zavarena na podlgu.kartona i bolikovane folije plastične mase. Roba se postavlja na donji dio. pržene kave) laminat celofan-aluminijska folija-polietilen (podravkine juhe) laminat papir-polietilen (šećer. gornji dio je prozirna plastična ambalaža. Vrste ambalaža Blister ili kompleksna ambalaža .08 mm. Npr. praktična i funkcionalna i u nju se mogu pakirati različite vrste robe (alati. Blister ambalža je jeftina. Na kartonu s donje strane daju se podaci i načini upotrebe te robe. svojstvima i područjima primjene. Za izradu gornjeg dijela rabi se PVC ili POLIESTERSKA folija. sastoji se od dva dijela. sol) laminat poliester-polietilen (koristi se za vakuum pakovanja) Zadnja tri laminata spadaju u komercijalnu ambalažu Za izradu vodootporne transportne ambalaže koristi se laminat . Folija se obično učvršćuje na podlogu zavarivanjem ali može i ljepljenjem ili spajalicama . 2000 . a donji dio je neporziran načinje od kartona ili valovite ljepenke. celofan-aluminijska folija-polietilen (3 slojni laminat). dječije igračke) Strip ambalaža je ambaža namjenjena za pakiranje lijekova u obliku tableta. pokriva robu kao neki mjehur i štiti je od vanjskih utjecaja. Pomoćni materijali za pakiranje U pomoćne ambalažne materijale ubrajaju se sredstva za: − omatanje − označavanje by SIMCo. Tu se najčešće koriste laminati celofan-polietilen.komercijalna. Termno kaširanje se provodi uz korištenje ljepila koja se na određenoj temperaturi rastale i vežu dva laminata te hlađenjem očvrsnu. a gornji dio se vari na podlogu tj.Tehnologija materijala 52 Mokro kaširanje provodi se ljepilima koja su topiva u vodi i isparavanjem ljepila na pogodnoj temperaturi očvršćuje se laminat.. ljekovi.. dobra termoizolacija te zaštita proizvoda ob bilo kakvih kemijskih utjecaja. Danas se proizvodi velik broj laminata koje se međusobno razlikuju po sastavu.gornji i donju sloj je papir debljine 0.to je jeftinija ambalaža od blister ambalaže te je pogodna za pakiranje razne metalne robe (alati. Služi za izradu kutija ima jako dobra svojstva na mehanička naprezanja.. Oblikuje se od od dvije trake laminata gdje se između stavlja lijek i onda se termički zavari. To je postupak po kojem se folija od termoplastične mase proizvodi postupkom ekstruzije i odmah nakon izlaska iz otvora mlaznice jos vruća nanosi na drugu foliju s kojom se tlačenjem i hlađenjem spoji. rezervni dijelovi.

raznovrsne etikete. može biti zalijepljena za ambalažu 53 Sredstva za jastučenje − imaju zadatak da spriječe mehaničko dijelovanje na robu − tu se najčešće koriste: − valovita ljepenka − plastične mase − staklena vuna − piljevina − slama − pluto ili neki drugi pogodni materijal − od valovitog kartona porizvode se različiti oblici jastuka − sastavljeni jastuci proizvode se od više komada valovitog kartona. jaja. a koriste se za jastučenje lakših materijala − bridni jastuci se postavljaju uz ambalažu uz bridove materijala te štite od bočnih slila i povećavaju čvrstoću pri slaganju na palete − ogrlice se postavljaju na proizvod radi zaštite od djelovanja bočnih sila − podmetači se postavljaju na dno ambalaže − predlošci imaju zadaću da spriječe kretanje sitne robe u unutrašnjosti ambalaže (u bombonjerama.) by SIMCo.. 2000 .. oznake kakva se roba nalazi u ambalaži.Tehnologija materijala − jastučenje − zatvaranje Sredstva za omatanje: − imaju zadaću da čuvaju proizvod od utjecaja osnovne ambalaže − ili da budu kao ukrasni materijal Sredstva za označivanje: − svaka ambalaža mora imati oznake. a sastvaljanje se vrši lijepljenjem ili spajalicama − šuplji jastuci se sastoje od jedne ploče valovitog kartona koja se po duljini vala savija te se oblikuje šuplje tijelo jastuka − puni jastuci se proizvode od više slojva valovitog kartna. a koriste se za jastučenje osjetljivih instrumenata − nabrani jastuci proizvode se nabiranjem valovite ljepenke po dužini vala.

Tehnologija materijala
Plastične mase − − prvi plastični jastuci pojavili su se 1950 godine tu se najčešće koriste: − polistireni - koji pripadaju skupini tvrdih materijala za jastučenje − koriste se najčešće kod raznih ambalaža telekomunikacijskih uređaja u obliku određenih oblika ili u obliku usitnjenih komadića − poliuretani - imaju veliku primjenu uz polistirene − mekani, tvrdi i polutvrdi

54

Sredstva za zatvaranje − raznolika su i ovise o vrsti ambalažnih materijala kao i o obliku ambalaže − za zatvaranje ambalaže od stakla s uskim grlom najčešće se koriste čepovi od pluta ili gume, zatim krunski zatvarači od bijelog lima − za zatvaranje posuda s većim grlom koriste se razni poklopci koji mogu biti od istog materijala kao ambalaža ili od nekog drugog materijala − samoljepljive trake, čavli, špage, trake od plastičnih masa Sredstva za otvaranje − − postoji velik broj različitih uređaja za otvaranje otvarači, vadi-čep...

Transportna ambalaža − − − djeluje kao vanjska ambalaža tj. služi za skupno pakiranje majih jedinica dva oblika: cilindrična i kvadratna ili prizmatična kod ambalaže vrsta i tip uvjetovani su transportnim razradima: 1. razrad - prijevoz na kraćim ralacijama − tu se koristi komercijalna ambalaža kao primarna 2. razred - prijevoz robe unutar zemlje cestovnim, željezničkim, zračnim, riječnim i pomorskim putevima a koristi se primarna i sekundarna ambalaža 3. razred - isključivo zračni prijevoz koji je propisan IAT propisima 4. razred - uključuje pomorski prijevoz − tu su najteži vujeti koji se postavljaju na ambalažu.

Da bi se olakašao prijevoz robe koriste se sredstva mehanizacije: PALETE i KONTEJNERI − paleta je drvena podloga - standard 800*1200 s otvorima za viljuškar, roba 1000 kg i visine 8 m obavija se termoplastičnom folijom=ambalaža − sa žičanim ogradama, zatvorena za boce plina itd. − kontejenri su sanduci kvadratnog oblika gdje je najmanja zapremina 1 m3, lako se pune i prazne − standardni i specijalni, te laki, srednji i teški − laki - 1-3 m3 − srednji 3-10 m3 − teški > 10 m3 − dužina se kreće od 1-5 m, širina do 2,5 m i visina do 2,55 m − u kopnenom prijevozu koriste se laki i srednju a u prekomorskom teški kontejneri − prema američkim normama izrađeni su ISO-668 propisi

by SIMCo. 2000

Tehnologija materijala
Pakiranje materijala za promet Pakiranje materijala je sastavni dio proizvodnje pa se ne može govoriti o proizvodnji bez minimalnog komercijalnog tj. primarnog pakiranja vlastitog proizvoda. Troškovi ambalaže i pakiranja su vrlo veliki i u prosjeku se kreću od (3-40 %) cijene bruto proizvoda. Tehnološki proces može biti: − − − − predpakiranje pakiranje u komercijalnu ili primarnu ambalažu pakiranje u sekundarnu ili transportnu ambalažu pakiranje u pomoćna sredstva

55

Pakiranje proizvoda je stavljanje u komercijalnu ambalažu u količinama koje potrošač troši u jednom navratu. − tu je posebno izražena orginalnost proizvoda te kvaliteta i kvaliteta proizvodnje − to je sastavni dio tehnološkog procesa Kod primarnog ili komercijalnog pakiranja važnu ulogu imaju proizvođači gdje se mora voditi računa o osnovnim svojstvima robe, naročito one koja je osjetljiva na vlagu. − postoje razredi zaštite od vlage sa oznakama: 0. reducirana zaštita (utjecaj kiše, tuče, poplave...) 1. standardna zaštita (nepropusni zatvoreni zaštitni omotač) 2. specijalna zaštita (nepropusni zatvoreni zaštitni omotač uz dodatak desikatora sredstva koja upijaju vlagu SILIKAGEL) Sekundarana transportna ambalaža određena je uvjetima transporta i prirodom proizvoda koji se pakira − razlikujemo: − sipka roba - koja se prevozi u otvorenim i zatvorenim transportnim sredstvima, nema ambalaže − komadna roba - otvorena i zatvorena transportna sredstva, ima ambalažu − tekuća roba - nafta i derivati te ostala tekuća roba Broj transportne klase sastoji se od dvije znamenke: prva označava način prijevoza: 1 brod, 2 željeznica, 3 cesta, 4 zrak druga označava vrstu robe: 1 komadna, 2 jednična, 3 limeni kontejner, 4 ISO kontejner, 5 puni kamion Transportni prijevoz pošte označava se znam 5, npr 56 obična paketna pošta, 58 zrakoplovna pošta. Normama su utvrđene i klase pakiranja u neku ambalažu kao specifična varijanta vanjskog pakiranja. Broj klase se sastoji od dvije znamenke. 1. označava glavnu grupu: 1. sanduk 2. povratni sanduk 3. paleta 4. paket 2. označava varijantu glavne grupe npr: 10 drveni sanduk 12 kartonska kutija 32 paleta s termoskupljajućom folijom Kod sekundarne ambalaže mora se voditi računa o oznakama rukovanja itd. Skladištenje materijala u prometu

by SIMCo. 2000

Tehnologija materijala

56

Skaldište u industrijskom poduzeću je mjesto (prostor) uređen za privremeno i sigurno odlaganje, pripremu i izdavanje materijala. Naziv skladište treba u prvom redu pridružiti mejstu na kojem su pohranjene velike vrijednosti i svako skladište povećava ukupne troškove poslovanja što je bitno za troškove poduzeća. Uspješno funkcioniranje skladišnih prostora je važna pretpostavka za racionalnu i efikasnu proizvodnju. Glavne komponente skladišnog prostora su: − skladišni objekti − sredstva za skladištenje i odlaganje materijala − transportna sredstva − dodatna skladišna oprema Skladišni proces podrazumijeva sljedeće aktivnosti: − iskrcaj i preuzimanje materijala − kontrola materijala − razvrstavanje − paletizacija − formiranje skladišnih jedinica − transport i odlaganje meterijala u skladištu − čuvanje i zaštita materijala − otpis i inventura materijala − pakiranje − izdvajanje − evidentiranje materijala Skladišni prostor čini ukupnu skladišnu površinu koja se dijeli na: pomoćnu i korisnu Korisna površina je ona koju zauzima naša roba ili materijal a pomoćna su prolazi ili hodnici te kancelarija skladišta. Ekonomičnost skladišta izražena je koeficjentom iskorištenja skladišne površine i to tako da se korisna površina podjeli sa ukupnom površinom. Roba na korisnu površinu može se smjestiti linijski ili u obliku riblje kosti. Pri gradnji skladišta mora se voditi raučuna o tlu (tj gdje su podzemne vode) i kuda su okrenuti prozori (okrenuti prema sjeveru - niža temperatura) i o građevnom materijalu. Najidelanija su ona skladišta koja su klimatizirana. Vrste skladišta Skladišta sa ekonomsko eksplatacijskog gledišta − − − dijele se prema obliku robe: − za rasutu robu − za komadnu robu prema prirodi robe: − za pokvarljivu robu − za nepokvarljivu robu prema podrijetlu robe: − skladišta za domaću robu − skladišta za stranu robu − skladišta za carinsku robu prema imaocu, vlasniku robe: − skladišta za vlastite potrebe − javna skladišta prema gospodarskim djelatnostima: − industrijska − poljoprivredna − trgovačka − opća skladišta prema prometnim djelatnostima: − željeznička − pristanišna
by SIMCo. 2000

− −

relativna vlaga .. Uređaji za gašenje požara u praksi dijele se na: − one za gašenje vodom − za gašenje kemijskim pjenama − za gašenje s CO2 − za gašenje prahom by SIMCo.pokazuje koloko grama vodene pare može primiti 1 m3 na danoj temperaturi 2. transportna sredstva odnosi se na zatvorena skladišta 1.) Skladišta po pogodnosti i učestalosti robnog materijala Razlikujemo: − manipulativna skladišta u kojima se roba ne skladišti nego se obavlja prekrcajna manipulacija i razvrstavanje − skladišta u kojima se neka roba zadržava čekajući daljnu manipulaciju − prizemna skladišta su ona skladišta gdje se roba često izmjanjuje − skladišta na katu su ona gdje se roba dulje vrijeme skladišti Skladišta sa vojnog gledišta dijele se na: − tehnička skladišta: služe za čuvanje rezervi i nalaze se u sklopu tehničkih baza a mogu biti jednorodna i mješovita − tajna skladišta Oprema skladišta U opremu skladišta ubrajaju se: 1. Uređaji za klimatizaciju su automatski uređaji za reguliranje temperature i vlage u skladištu. Vage se moraju baždariti svakih 6 mjeseci od Državnog zavoda za mjeriteljstva 3.pokazuje % vodene pare u zraku 3. police i regali 5. apsolutna vlaga .. Vlagu mjerimo higrometrom (ima vanjsku stranu .prirodnog porijekla i ona se pod utjecajem vlage mijenja) Razlikujemo tri vrste vlage: 1. Mjerni uređaji .. uređaji za klimatizaciju 2. cisterna.) poluotvorena natkrivena ili poluotvorena (boce plina. max. Temperatura i vlaga u samom skladištu jednim imenom nazivamo skladišna klima. vlaga . 2. 2000 .. mjerni uređaji 3.to su raznovrsne vage i mjerne posude. protupožarni uređaji 4. Svako skladište mora imati protupožarne aparate koji se odabiru prema veličini i vrsti skladišta ovisno o robi koja se skladišti. bačve ulja i maziva) zatvorena 57 U prometu se najčešća zatvorena skladišta gdje jos spadaju i specijalna skladišta (hladnjača.Tehnologija materijala − unutarnja (za cestovni) Skladišta sa tehičko eksplatacijskog gledišta − razlikujemo: − − − − otvorena skladišta (ugljen.to je višak vlage koja se izlučuje o obliku kapljica ili rose.

Tehnologija materijala Svi protupožarni aparati moraju se kontrolirati Aparati služe samo za početno gašenje požara 4.. viličari. Pokretni . U novije vrijeme izrađuju se protočni regali koji umjesto valjnih staza imaju vodilice Protočni . Razlikujemo tri načina dokumenata skladišta: 1. KALO može biti redovan i izavnredan Redovni KALO (određuje se svake godine .to su razna kolica. za njih nema ograničenja visine.) Subjektivan .dana se u mnogim skladištima postavljaju automatizirani regali koji se koriste raznovrsnim dizalicama i viličarima za smještaj robe na regale. transportne trake. Tu razlikujemo 3 vrste prijema dokumenata robe: − priznanica (prijemnica) − komisijski zapisnik − povratnica (dokument kojim skladištar prima vlastitu robu koja se vratila) 2. polava. Dokumenti izdavanja su važni za samu organizaciju jer vrijede samo unutar organizacije 3. npr. manjak by SIMCo. Najvažniji uređaji u skalištu su police i regali na koje se smješta roba i oni mogi biti drveni ili metalni a danas se koristi nekoliko tipova regala: − stabilni − pokretni − protočni − prolazni Stablini . prijamnica) na osnovu toga skladištar prima robu.dobili su naziv po tome što se na njih smješta roba tako da koja prva uđe prva izađe. Dokument prijema ili prijem robe (priznanica. Otprema robe ili otpremnica koja prati robu od proizvođača do krajnjeg potrošača U skladištima se vrši popis robe u danom ternutku i to se zove inventarizacija koja može biti: − redovna ili godišnja − izvanredna (vrši se po nečijem nalogu. Ta skladišta imaju najveći koeficjent iskorištenja 5.nastaje zbog više sile (potres. Danas najnovija skladišta su visoko-regalna skladišta gdje su regali od poda do stropa i na njih se uvijek stavlja paletizirana roba. razni žljebovi. knvejeri Dokumenti skladišta (dokumentacija o skladištu) 58 Sva roba i svi materijali moraju imati nomenklaturne brojeve ili šifre pa skladištar mora poznavati skladišnu nomenkaturu. Izvanredni može biti objektivan i subjektivan Objektivan . Transportna sredstva .krađa. Prolazni .regali sastoje se od velikog broja valjnih staza sa nagibom ili bez. 2000 .regali vežu se za pod skladišta i smještaju se linijski (jedan do drugoga). suda ili policije) − specijalna (vrše se najčešće svaka 3 mjeseca i to za opasne tvari) Na bazi dokumentacije skladištar provodi evidenciju − viseća kartica − skladišna kartoteka − kompjuterizirana Prilikom manipulacije s robom mogu nastati težinski gubici kod roba a to je KALO (težinski gubitak kod roba).to je propisano) javlja se kod roba koje sadrže vodu te isparavanjem vode smanjuje se težina i taj gubitak obračunava se na redovne troškove radne organizacije. Kod tih regala je dobro iskorišten skladišni prostor..

max temeperature i to tako da poraste temperaure od ukracaja do iskrcaja proizvoda ne smije biti veći od 4°C. smrzavanjem u klimatiziranim skladištima 5. 2000 . kod kovina zaštita od korozije . Zaštita sušenjem je postupak uklanjanja vlage 4. kao konzervansi se koriste otpine kuhinjske soli.Tehnologija materijala Zaštita materijala od kvarenja pri skladištenju i prometu Zaštita materijala od kvarenja usmjerena je na sprečavanje uroka kvarenja a ostvaruje se na visše načina: 1. kalijev nitrat.oksidirajuće tvari klasa 6 .otrovne i infektivne tvari by SIMCo. prouzročiti materijalnu štetu ili zagaditi okoliš. a nakon toga se drži u skladištima na temperaturi od -18°C.zapaljive tekućine klasa 4 . Interfrigo je propisao zahtjeve tj. alkohol. Zaštita kemijskim postupcima 3. Zaštita kemijskim postupcima je raznovrsna. a prihvatljiva temperatura za prijevoz je od -12°C do -18°C Opasne tvari u prometu Opasnim tvarima smatraju se one tvari koje zbog svojih svojstava mogu ugroziti zdravlje ili život ljudi. octena kiselina. U prometu ohlađenim i smrznutim proizvodima postoje specijalna prijevozna sredstva u svim vidovima prometa. U tu svrhu koriste se: − izotermička prijevozna sredstva (to su dobro izolirani kontejneri) − rashladna prijevozna sredstva koja nemaju uređaj za hlađenje i hlade se ledom i drugim kemijskim izvorima hladnoće i ta sredstva mogu biti klase A za prijevoz na 5°C ako je vanjska temperatura 25°C i klasa B za prijevoz na 18°C ako je vanjska temperatura 25°C Rashladna sredstva sa vlastitim uređajem za hlađenje dijele se u tri klase: − klasa A .plinovi klasa 3 .eksplozivne tvari i predmeti punjeni eksplozivnim tvarima klasa 2 . Zaštita hlađenjem. salicilna kiselina i esteri koji djeluju bakteriocidno i fungicidno. šećera. Zaštita pakiranjem 2. Zaštita sušenjem 4.za vozila koja održavaju temperaturu od -10°C do 12°C − klasa C . Zaštita u inertnoj atmosferi 59 2. U RH rukovanje i prijevoz opasnih tvari uređuje se posebnim zakonom. Zaštita hlađenjem je postupak kojim se proizvod ohladi i tu su temperature najčešće 0°C i za pojedine vrste prehrambenih proizvoda su točno utvrđene optimalne temperature i vlaga u skladištima.za vozila koja održavaju temperaturu od 12°C do 0°C − klasa B . npr.za vozila koja u transportu mogu održavati temperaturu po želji između -20°C i 12°C Prijevozna sredstva koja se zagrijavaju: Koriste se za skladištenje i prijevoz dubokosmrznutih proizvoda.prevlakama ili legiranjem. Kod prehrambenih proizvoda zaštita se obavlja dodavanjem konzervansa ili stablilizatora Konzervansima se sprečava razvoj mikroorganizama. Zaštita proizvoda smrzavanjem se provodi najčešće na tunelski način na temperaturi od -20 do -40°C. Prema odredbama zakona o prijevozu opasnih tvari i prema međunarodnim sporazumima opasne tvari dijele se u sljedeće klase: klasa 1 .zapaljive krute tvari kalsa 5 . Također mnogo se koristi i CO2 3.

Izravno djelovanje .korozione tvari klasa 9 . S obzirom na svojstvo toksičnosti tvari se mogu podjeliti na: − netoksične tvari . kroz usta ili resorpcijom kroz kožu.radio-aktivne tvari klasa 8 .ekstremno toksične − oznaka (kategorija) 5 .opasnim tvarima koje izravno djeluju smatraju se one koje se kemijski vežu na organizam ili nekim drugim fizikalno-biokemijskim djelovanjem izazivaju funkcionalne promjene na materijalu na koji djeluju. malo opasne 2.koncentracija toksične tvari i T . To je poznato kao Haberov zakon. veoma opasne 3. C . Posredno djelovanje opasnih tvari na čovjeka i okoliš .vrijeme). Stupanje toksičnog efekta razmjeran je proizvodu koncentracije toksične tvari i vremenom ekspozicije K=C*T (K .stupanj toksičnog efekta.super toksične Mjerom toksičnosti smatra se minimalna smrtna doza koja se naziva letalna doza (skraćeno LD) i srednja LD je 50 (tj od 100 ljudi 50 umre). U prometu i proizvodnji toksičnih tvari propisima su utrđene max dopuštene koncentracije (MDC) neke tvari u zraku. Opasne tvari svrstane su u kategorije opasnosti i tu razlikujemo 4 stupnja: 1.vrlo toksične − oznaka (kategorija) 4 .mnoge opasne tvari koje se nalaze u prometu u određenim uvjetima reagiraju s kisikom ili se kemijski brzo raspadaju te mogu dati proizvode koji mogu posredno djelovati na čovjeka i okoliš Zapaljive tvari i zaštita od požara by SIMCo.Tehnologija materijala klasa 7 . izvanredno opasne 2.slabotoksične − oznaka (kategorija) 2 . umjereno opasne 4.ostale opasne tvari Djelovanje opasnih tvari na čovjeka i okoliš 60 1.umjereno toksične − oznaka (kategorija) 3 . vodi ili prehrambenim proizvodima. Izravno djelovanje njaviše izazivaju otrovne tvari koje se u organizam unose udisanjem. 2000 .imaju oznaku 0 (nula) − toksične tvari koje se svrstavaju u 5 kategorija: − oznaka (kategorija) 1 .

papir itd. oduzimanjem oksidatora (zraka i kisika) i 3. eksplozivnost.) − klasa B . Uređaji za gašenje požara mogu se na: − gašenje vodom − gašenje kemijskom pjenom − gašenje s CO2 − gašenje prahom Uređaji za gašenje vodom služe za gašenje požara klase A.požari vrste od A do D u blizini električnih postrojenja 61 Procjena opasnosti od požara u prometu ima veliko značenje i neophodno je poznavati i nezapaljive tvari koje u određenim uvjetima mogu biti vrlo opasne. tekstil. kemijski nestabilne tvari (to su inicijalni eksplozivi . zemni ili gradski plin. Požari se mogu svrstati u 5 razreda ili klasa: − klasa A .to su požari čvrstih tvari koje gore plamenom ili žarom (drvo. Požar se može gasiti 1. Brzina širenja plamena je obično 10-30 cm u sekundi i takvo širenje od 10-30 cm u sekundi naziva se laminarnim gorenjem. smole. nagrizajuće djelovanje. masti. razne biljen tvari. iskrcaju te ostalim radnjama mogu izazvati velike materijalne štete. 3. štetnost. Uređaji za gašenje prahom najčešće se nazivaju HL1. 4. ugljen. 2000 . tvari koje su u posudama pod tlakom . metan. titan i njihove slitine) − klasa E . Napunjei su vodom u koju se dodaje natrijev bikarbonat i ampula sulfatne kiseline Uređaji za gašenje kemijskom pjenom služe za gašenje požara klase B Uređaji za gašenje s CO2 primjenjuju se za gašenje u zatvorenim prostorijama za manje površine jer imaju određeni domet.. HL3 i služe za gašenje požara klase C. Npr brzina širenja benzina je 60-70*106 m/n Eksplozivne tvari u prometu određene su zakonom i tehničkim normama te mjerama zaštite od požara. sniženjem temperature gorive tvari. da ima posebno (zasebno) skladište.požari plinovitih tvari (acetilen. Količina opasne tvari koja izgori u jedinici vremena i po jedinici površine predstavlja brzinu gorenja. Tu se ubrajaju: 1.Tehnologija materijala Zapaljive su tvari prema zakonu o prijevozu opasnih tvari svrstane u više skupina kao: − gorivi plinovi − zapaljive tekućine − čvrste tvari − zapaljive tvari − oksidansi − eksplozivi i predmeti punjeni eksplozivnim tvarima Požari pri skladištenju. zapaljivost ili opasnost od samozapaljenja. eteri.požari zapaljivih tekućina (goriva. HL2.olovni azid i živin fulminat) U prometu opasnih tvari važno je znati brzinu gorenja i brzinu širenja plamena.zagrijavanjem se šire 5. aluminij. tvari koje kemijskim reakcijama daju zapaljive proizvode (kalcijev karbid (koji nije zapaljiv) + voda = acetilen). by SIMCo. ulja te derivati nafte) − klasa C . Gašenje požara je prekidanje kemijskog procesa izgaranja gorivih tvari. alkoholi. oksidansi 2. Oznake na ambalaži moraju ukazivati na: otrovnost. oduzimanjem gorive tvari od vatre 2. tvari koje u dodiru s vodom ili nekom drugom tvari reagiraju i oslobađaju velike količine topline ili eksplodiraju.. prijevozu.) − klasa D .požari lakih kovina koje gore jakim žarom (magnezij. Pakiranje opasnih tvari ovisi o agregatnom stanju te o klasi kojoj roba pripada Preporučuje se da se svaku opasnu tvar posebno pakira. ukrcaju.

i ista je klasifikacija po RID-u Vrste i svojstva tvari prema klasama: Klasa 1. Kodeks opasnih tereta međunarodne pomorske organizacije . eksplozivni predmeti. Međunarodna konvencija o civilnoj zračnoj plovidbi . komprimirani plinovi 2. 1956 god.osnovna boja je crna a znaci su bijeli skupina 2. Oznake opasnosti su na listićima 74x105 mm ili 148x210 mm koje se ljepe na ambalažu ili transportno pakiranje. . Tehnička pravila i prijevozu opasnih tvari zrakoplovima . 4. Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskih života na moru . Propisi o međunarodnom prijevozu opasne robe željeznicom . U Hrvatskoj prijevoz opasnih tvari određuje se zakonom i međunarodnim propisima: 1. Akti svjetskog poštanskog saveza .IMCO 5.osnovna boja je bijela a slova (znaci) su crvena skupina 3. . .ADR 2. Europski sporazum od cestovnom prijevozu robe u međunarodnom prometu .UPU 8.to su tehnički podaci za siguran prijevoz opasnih tvari zračnim putem . dubokopothlađeni tekući plinovi 4.ICAO Prijevoz opasnih tvari cestom Možemo reći da se u cestovnom prometu pridržavamo zakona o prijevozu opasnih tvari i međunarodnog ADR.ADN 6.natpis PAŽNJA ili OPREZ 62 Obavezne naljepnice za označavanje opasnih tvari su: skupina 1.natpis OTROV za otrovne tvari skupine 4 .oznaka OTROV i znak mrtvačke glave za otrovne tvari skupine 3 . tvari koje se upotrebljavaju kod raznih pirotehničkih efekata Klasa 2. . Tu se ubrajaju: eksplozivne tvari. način ozančavanja i uvjeti kojih se mora pridržavati tijekom prijevoza.SOLAS gdje toča 7 sadrži prijevoz opasne robe.osnovna boja je bijela a oznake plave Označavanje opasnih tvari utvđeno je međunarodnim i nacionalnim propisima te svaka pakirna jedinica i nako transportno sredstvo kao i skladište moraju biti označeni.plinovi Mogu biti stlačeni. Kod 20°C i normalnog tlaka su u plinovitom stanju. organizacija UN-a utemeljila je komitet za klasifikaciju i označavanje opasnih tvari i komitet stručnjaka za prijevoz opasnih tvari i za pakiranje s sjedištem u Ženevi. Pravila europskih odredaba o međunarodnom prijevozu opasnih tereta na unutarnjim plovnim putevima . Prijevoz opasnih tvari Za prijevoz opasnih tvari postoje brojni međunarodni propisi kojima je utvrđena klasifikacija. . tekući i otopljeni pod tlakom.Tehnologija materijala Naprimjer: − − − za otrovne tvari skupine 1 i 2 . Plinovi su tvari koje na temperaturi od 50°C imaju tlak pare veći od 3 bara. 2000 . plinovi otopljeni pod tlakom by SIMCo.eksplozivne tvari Eksplozivi su čvrste ili tekuće kemijske tvari i smjese koje pod pogodnim uvjetima vanjskim djelovanjem oslobađaju plinove i toplinu.RID 3. Na osnovi klasifikacije opasnih tvari i preporuka ekonomske komisije za Europu usvojeni su određeni zakoni za sve vrste prometa osim zračnog. tekući plinovi 3.IAT 7. Plinovi se transportiraju u sljedećim oblicima 1.osnovna boja je žuta a oznake crne skupina 4. . Klasifikacija opasnih tvari po našem zakonu i po ADR-u je ista.

niska osobna opasnost i niska za okoliš Klasa 7.to su tvari koje u dodiru sa drugim tvarima mogu uzrokovati zapljenje Klasa 6.umjerena osobna opasnost i umjerena za okoliš − skupina 1 .dijele se na tri skupine: 1. . D. B.Tehnologija materijala Na osnovi opasnosti pri prijevozu plinovi su svrstani u 3 grupe: − 2. samozapaljive čvrste tvari 3.visoka osobna opasnost ali niska za okoliš − skupina 2 .manje opasne tvari su sa plamištem od 23-61°C i tu se ubrajaju plinska ulja kao goriva (nafta) Klasa 4. . . χ čestice i tu spadaju naprimjer uran.to su zapaljive tekućine sa plamištem ispod 23°C i vrelište ime je 35°C skupina 2.Prema svojstvima dijele se na: − zarazne tvari sa visokim potencijalom opasnosti − ostale zarazne tvari Zarazne tvari nisu posebno imenovane ali se mogu svrstati u 4 rizične skupine: − skupina 4 . E . tvari koje u dodiru s vodom razvijaju zapaljive plinove Zapaljive vrste tvari klasificirane su prema ADR-u u 7 skupina i označavaju se velikim slovima abecede A.vrlo opasne tvari .anorganske tvari i kovinske soli organskih kiselina Zarazne ili infektivne tvari . . Iričito se navodi da teretni prostor mora biti zaključan i radioaktivne tvari moraju se pakirati i prevoziti u ambalaži određenoj za njih. Doza zračenja je količina apsorbirane enrgije po jedninci volumena.olovo) − skupina D . a jedinica za dozu zračenja je 1 grej a odnosi se na apsorbiranu dozu u tijelu čija je masa 1 kg i by SIMCo.zapaljive tekućine To su tvari ili smjese koje na temperaturi do 20°C i pritisku 3 bara su u tekućem stanju a plamište im je do 61°C.002µ kiria. viruse.imaju plamište ispod 23°C skupina 3. Klasa 3.vrlo otrovne tvari koje imaju točku paljenje ispod 23°C − skupina B . obilježavanja. Prirodna radioaktivnost je proces pri kojem iz jezgre izlaze α.visoka osobna opasnost za širi okoliš − skupina 3 . torij.sadržavaju žive mikroorganizme (bakterije. .2 nezapaljivi plinovi − 2. ploče i listici (oznake) na vozililma. β.oksidirajuće tvari .opasne tvari . .su organske tvari sa točkom paljenja većom od 23°C i to su spojevi koji su obogaćeni kisikom − skupina C .3 otrovni plinovi 63 Opasna svojstva mogu biti označena i malim slovima koja imaju određeno značenje. gljivice) koje uzrokuju bolesti ljudi i životinja. G Klasa 5. Na temelju stupnja opasnosti zapaljive tekućine se podjeljene u tri skupine: skupina 1. radij i drugi elemnti.one tvari čija specifična aktivnost premašuje 74 bekerela po gramu ili 0. skladištenja. 2000 . C.radioaktivne tvari . .1 zapaljivi plinovi (2-oznaka klase) − 2. 1 bekerel je aktivnost radioaktivnog izvora u kojem se raspada radioaktivna jezgra u sekundi.otrovi Prema svojstvima po ADR propisima otrovne tvari se pod rubnim brojem 2601 svrstane u sljedeće skupine: − skupina A .organske tvari koje sa vodom razvijaju otrovne plinove − skupine E .kovino-organski spojevi (tetraetil . F. Prema ADR-u određuju se načini pakiranja. .zapaljive čvrste tvari . zapaljive čvrste tvari 2.

magnetizirane materijale 2. azbest 3. Klasifikacija opasnih tvari ista je kao i kod ceste i željeznice.SOLAS koja u 7 poglavlju određuje pravila za prijevoz opasnih tvari morem te način pakiranja. Max doze zračenja dijele se u 4 skupine a godišnja doza zračenja je od 0.4 h a djelovanje se očituje nakon 14 dana. 55 jaki oksidans. suhi led . Klasifikacija RID-a ista je kao kod ADR-a Glavno sjedište je u Bernu i u željezničkom prometu treba pažnju naročito kod prijevoza plinova koji mogu biti eksplozivni ili zapaljivi.15 greja. tvari koje onečišćuju okoliš 6.Tehnologija materijala označava se grej/kg.korozione tvari . Svako vozilo mora imati oznaku s prednje i stražnje strane pravokutnog oblika 30x40 cm narančaste boje sa crnim rubom . .opasne tvari . djeluju a do 60 min dolazi do razaranja − B . Prema stupnju opasnosti i načinu pakiranja korozione tvari se dijele u 3 grupe . U pomorskom prometu se opasne tvari najčešće prevoze u infuznom ili rasutom stanju. Oznake na ambalaži moraju ukazivati na osnovna svojstva opasne tvari koja se nalazi u njoj.različite opasne tvari U tu grupu ubrajamo: 1. Klasa 9. Prijevoz opasnih tvari pomorskim putem U pomorskom prometu vrijedi međunarodna konvencija o sigurnosti na moru . 2000 . cisternama.manje opasne tvari . Opasna roba se najčešće prevozi zatvorenim kontejnerima.imaju djelovanje od 3-60 min a očituje se nakon 14 dana − C .to su nagrizajuće tvari koje u dodiru sa tkivom do 3 min. Uz glavne listiće opasnosti stavljaju se još i dodatni listići opasnosti. Pri prijevozu na željezničkim vagonima kao i na pošiljkama moraju stajati listići i oznake opasnosti. spremnicima.djelovanje od 1 . 0123 Prijevoz robe željeznicom Za prijevoz opasnih tvari željeznicom donesena je međunarodna konvencija o prijevozu roba željeznicom skraćenica je CIM.05-0. oprema za prijevozna sredstva 5. Ako su prve dvije znamenke u gornjem polju jednake znači da je glavna opasnost jako izražena npr. označavanje te ukracaja i slaganja robe na brod. u gornjem dijelu je broj opasnosti a u donjem dijelu je broj sa liste UN-a. Razlikuju se gornja i donja granica eksplozivnosti i opasni plinovi sa donjom granicom eksplozivnosti.22 označuje zapaljivu tekućinu.A. a druga i treća znamenka označuje dodatnu opasnost. Ukrcaj opasne robe dopušten je u posebno izrađenim uređajima koji moraju imati certifikat na vidnom mjestu. 66 jaki otrov. by SIMCo. B. C − A . Ploča je podjeljena na dva dijela. razni mikroorganizmi Prema ADR-u u cestovnom prometu u vozilu osim vozača mora biti suvozač i pratioc. . 64 Klasa 8. razlikuju se od glavnih što prvu oznaku (brojku) imaju 0 npr 01. Kod toga još postoje i međunarodni propisi o transportu opasnih tvari. Oznaka X prije znamenki u gornjem dijelu označava da je tvar higroskopna (naprimjer H2SO4).su one tvari koje u dodiru sa drugim tvarima i živim organizmima izazivaju oštećenje i uništenje.15 mm. bačvama a samo manji dio u posebno izrađenoj ambalaži koja je pogodna za paletizaciju.vrlo opasna tvar . koja sadrži prilog međunarodnih pravila o prijevozu opasne robe željeznicom . Prva znamenka u donjem dijelu označava glavnu opasnost.RID. 011.CO2 u čvrstom stanju 4.

kemijske. by SIMCo. tj smanji se kvaliteta proizvoda a samim tim i upotrebna vrijednost. smrznuti proizvodi (od -7 do -18°C) 4. svježi proizvodi 2. mehaničke ili druge promjene. Ako se u zrakoplovu prevoze opasne tvari prijevoznik je dužan obavijestiti kontrolu letenja i mistarstvo prometa i veza. 2000 . duboko smrznuti proizvodi (ispod -18°C) Za lakopokvarljive materijale temperaturni režim skladištenja je isti i za transportna sredstva u svim vidovima prometa. Uvjeti za prijevoz opasnih tvari zračnim putem u Hrvatskoj Radioaktivne tekućine se ne prevoze zrakoplovom. Najbolje razrađeni temperaturni režim za lakopokvarljive materijale ima željeznica. Međunarodno udruženje zračnih prijevoznika (IATA) donjelo je propise za prijevoz opasnih tvari u zračnom prometu. Pošiljke sa opasnim tvarima mogu se primiti i ukrcati u stranoj luci u zrakoplov koji leti prema RH samo ako pošiljalac ima potvrdu da je organiziran prihvat opasne tvari od strane osobe nakon sljetanja zrakoplova. Prema toplinskom stanju lakopokvarljivi proizvodi mogu biti: 1. Lako pokvarljivi materijali u prometu Lakopokvarljive tvari su one koje mogu izazvati u toku prijevoza razne biološke. Prijevoz opasnih tvari poštanskim prometom U unutarnjem prometu pošta može prenositi one opasne tvari koje su u spisku svjetske poštanske konvencije i aranžmana o poštanskim paketima.Tehnologija materijala Prijevoz opasnih tvari zračnim prometom 65 1944 godine u Chicagu je međunarodno civilno zrakoplovstvo utvrdilo 18 pravila o prijevozu opasnih tvari zrakoplovom (ICAO). hlađeni proizvodi 3. Opasne tvari prevoze se u teretnim zakoplovima koji moraju biti opremljeni za prijevoz opasnih tvari. Specifikacija pakiranja je podjeljena na 2 vrste i s obzirom na ambalažu razlikujemo unutarnju i vanjsku ambalažu.

DRVO I PROIZVODI OD DRVETA Osnovna svojstva i sastav drveta Kemijska prerada drveta Papir 8. METALURGIJA I NJEZINI PROIZVODI Osnovna svojstva metala I podjela Rude metala u prirodi i njihovo značenje a) obogačivanje I priprema rude b) prerada rude Željezo a) Rad visoke peći Čelik Bakar Cink Olovo Aluminij Magnezij Berilij Titan Ispitivanje metala i legura 6. TEHNIČKI PLINOVI Zrak Kisik Dušik * Plemeniti plinovi Ugljen dioksid * Acetilen C2H2 * Sumpor dioksid 3. POLIMERNI MATERIJALI Plastične mase Kaučuk i glina Vulkanizacija:) Izrada gumenih proizvoda: Skladištenje gumene robe: 7. VODA Ispitivanje vode Tvrdoća vode Omekšavanje vode Omekšavanje vode metodom taloženja odvija se: Omekšavanje izmjenom iona Upotreba vode Otpadne vode 2. 2000 . EKSPLOZIVI I BARUTI Deflagrantni eksplozivi (baruti) Crni barut Malodimni barut Jednokomponentni detonantni eksplozivi Inicijalni eksplozivi Skladištenje eksploziva by SIMCo.natrijev klorid Soda Klorovodična ili kloridna kiselina Natrij hidroksid Sumpor Sulfatna kiselina Umjetna gnojiva Mineralna veziva Keramička roba Vatrostalni materijal Staklo i roba od stakla Sredstva za brušenje 5. PROIZVODI BAZNE KEMIJSKE INDUSTRIJE Kuhinjska sol . GORIVA Vrste goriva * Svojstva goriva * Kruta goriva * Tekuća goriva a) Zemno ulje .nafta Dobivanje nafte Transport nafte Prerada nafte Rafinacija nafte i prerađevina Motorni benzini Petrolej Plinsko ulje Maziva Vrste materijala za podmazivanje Primjena ulja za podmazivanje: Primjena masti za podmazivanje Fizikalno kemijske značajke ulja i maziva Aditivi maziva i ulja Aditivi koji poboljšavaju fizičko-kemijska svojstva Aditivi koji povećavaju stabilnost ulja Skladištenje tekućih goriva i maziva Plinovita goriva a) prirodna plinovita goriva i zemni plin b) Umjetna plinovita goriva 1 Pogonski plin 2 Gradski ili rasvjetni plin 3 Generatorski plin Skladištenje i transport plinovitih goriva Nuklearno gorivo Nuklearni reaktori 66 4.Tehnologija materijala 1.

KOŽA Vrsta kože i svojstva Štavljenje kože Skladištenje 11. OPĆI DIO Pojam robe i podjela Kvaliteta norma robe Ambalaža Skladištenje 13. Metoda prozvučavanja 3. PREHRAMBENI PROIZVODI Sastav hrane i podjela Konzerviranje prehrambenih proizvoda Prehrambeni proizvodi životinjskog porijekla Prehrambeni proizvodi biljnog porijekla 12. Kemijski sastav Trgovačke reprize 2. Penetranske metode ili metoda kapilarne defektoskopije: Tehnološka svojstva materijala 67 Transportna ili prijevozna svojstva materijala Marka i znak proizvoda Znak proizvoda Marka proizvoda by SIMCo. Magnetska metoda 4. Metoda prozračivanja: 2. MATERIJALI U PROMETU Materijali bez oblika Sipki materijali Točka kapanja Plastičnost Penetracija Materijali sa oblikom Podjela materijala u prometu Obzirom na rukovanje s materijalima Obrada materijala obzirom na stupanj dorade Obzirom na svojstva materijala Obzirom na vrijednost materijala Obzirom na kvalitetu Klasifikacija materijala u prometu Univerzalna decimalna klasifikacija Briselska nomenklatura za klasifikaciju tarifa Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija Europska nomenklatura artikala Kvaliteta materijala i promet Kvaliteta tvorničke izrade * Kvaliteta koncepcije proizvoda Metode utvrđivanja kvalitete materijala Okus Aromatičnost Miris Izgled Opip Čvrstoća Tvrdoća Brinelova metoda Wickersova metoda Rockwellova Shore metoda Žilavost Umor materijala Elastičnost Plastičnost Fizička ispitivanja Gustoća Koeficijent toplinskog širenja ili istezanja materijala Temperatura paljenja materijala Toplinska vodljivost materijala Elektrotehnički materijali Kemijska svojstva materijala 1. Toplinska otpornost 5. TEKSTIL KAO ROBA Tekstilne sirovine Prirodna vlakna Umjetna vlakna Predivo Tkanine i odjevni predmeti Skladištenje tekstilne robe 10. Kristalografska svojstva Osnovne metode defektoskopije 1. Vatrootpornost 4. Kemijsku otpornost na koroziju Korozija se dijeli na: Katodna zaštita 3.Tehnologija materijala 9. 2000 .

Zaštita kemijskim postupcima 3.Tehnologija materijala Materijali za pakiranje Ambalaža prema funkciji: Uporabna funkcija ambalaže Zaštitna funkcija. smrzavanjem u klimatiziranim 5. Zaštita hlađenjem.PU Metode prerade plastičnih masa Brizganje Puhanje Lijevanje Kalandriranje Prešanje Iskorištavanje i razgradnja plastičnih masa (recikliranje) Tekstilna ambalaža Laminati Kaširanje. Zaštita sušenjem 4. zaštita u inertnoj atmosferi Opasne tvari u prometu Djelovanje opasnih tvari na čovjeka I okoliš Prijevoz opasnih tvari Prijevoz opasnih tvari cestom Prijevoz robe željeznicom Prijevoz opasnih tvari pomorskim putem Prijevoz opasnih tvari zračnim prometom Uvjeti za prijevoz opasnih tvari zračnim putem u Hrvatskoj Prijevoz opasnih tvari poštanskim prometom Lako pokvarljivi materijali u prometu by SIMCo. Ekstruzijsko laminiranje Vrste ambalaža Blister ili kompleksna ambalaža Skin ambalaža Streč ambalaža Strip ambalaža Pomoćni materijali za pakiranje Sredstva za omatanje: Sredstva za označivanje: Sredstva za jastučenje Plastične mase Sredstva za zatvaranje Sredstva za otvaranje Pakiranje materijala za promet Skladištenje materijala u prometu Vrste skladišta Oprema skladišta Dokumenti skladišta (dokumentacija o skladištu) Zaštita materijala od kvarenja pri skladištenju i prometu 1.termoplasti Poliesteri Poliakrilati PAK POLIURETANI . Tržna funkcija Skladišno transportna funkcija Ambalaža prema ambalažnom materijalu: Ambalaža prema oblicima: Ambalaža prema namjeni: Komercijalna ambalaža Transportna ambalaža: Glavni ambalažni oblici Drvo kao ambalaža Rezani furnir Ljušteni furnir Papir ili ambalaža od papira U tehnološkom smislu vlakna mogu biti: Papir od krpa Bezdrvni papir Papir sa drvenjačom Sirovine = glavne (osnovne) + dodaci Drvenjača Dodaci Proizvodnja papira Papir Karton Ljepenka Osnovne karakteristike papira Kartoni Prešani papir Ljepenka Vrste valovitog kartona prema visini vala: Val A Val B Val C Val E (sitni val) Proizvodnja celofana Kartonske bačve Kartonske cijevi Iskorištavanje i reciklaža papira Metalna ambalaža Bijeli lim Limenke Lak Teški bijeli limovi Srednji bijeli limovi Laki bijeli limovi Podcinčani lim Aluminij Laminat Oblici metalne ambalaže Metalne bačve Metalne kante Limenke (komercijalna ambalaža) Ambalaža 68 Plastična ambalaža Polietileni .termoplasti Polivinil klorid PVC Polistiren Polipropileni . 2000 . Zaštita pakiranjem 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful