P. 1
Volite li Zagreb

Volite li Zagreb

|Views: 326|Likes:
Published by Stari Zatvor

More info:

Published by: Stari Zatvor on Oct 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/15/2014

pdf

text

original

vblz biblioteka AMBROZIJA knjiga br. 181. glavni urednik: Nenad Rizvanoviæ Zvonimir Milèec Volite li Zagreb? copvright © V.B.Z. d.o.o.

10010 Zagreb, Draèevièka 12 tel: 01/6235-419, fax: 01/6235-418 e-mail: info@vbz.hr w ww.vbz.hr za nakladnika: Bo ko Zatezalo urednik: Ervin Jahiæ fotografije: Sini a Mazuloviæ grafièki urednik: Sini a Mazuloviæ - V.B.Z. studio, Zagreb lektura i korektura: Matej Maliæ grafièka priprema: V.B.Z. studio, Zagreb tisak: Impress d.d., Ivanèna Gorica, Slovenija kolovoza 2007. Zvonimir Milèec Volite li Zagreb? vlblz ZAGREB biblioteka AMBROZIJA knjiga br. 181. copvright teksta © Zvonimir Milèec i V.B.Z., 2007. copvright fotografija © Sini a Mazulo viæ i V.B.Z., 2007. KNJI NICA ZELINA CIP zapis dostupan u raèunalnom katalogu Nacionalne i sveuèili ne knji nice u Zagrebu po d brojem 643408. ISBN: 978-953-201-670-3 sadr aj: 7 IVJETI U METROPOLI (Umjesto predgovora) II NAÐIMO SE NA TRGU Intimni plan grada 13 Trg svih trgova 17 Tajna kaptolskih zvonika 21 Zagrebaèka adresa Hrvatske 25 Pogled pun Zagreba 29 Cijeli grad u jednoj ulici 33 Mesnièkom uzbrdo 37 Europa ispod zrinjevaèkih platana 41 Stubama do Tomislavca 45 Pliva patka preko Save 49 ivjeti u gradu mrtvih 53 Buðenje grada 57 KAD TOP PREPOLOVI DAN Gradske legende, ljudi, ustanove 59 Grièki top 63 Uspinjaèa 65 Majka Bo ja od Kamenitih vrata 69 Krvavi most 71 Banski dvori 75 Kazali te 79 Sveuèili te 83 Razglednica s kupolom 87 Nacionalna i sveuèili na knji nica 91 Koncertna dvorana »Lisinski« 95 Maksimir 99 Trnjanska skela 101 Botanièki vrt 105 Zagrebaèki velesajam 107 Penkala

III GRAD U GRADONAÈELNIÈKOM LANCU Zagrebaèki gradonaèelnici - mandati i ljudi 113 Otvorena vrata na gradskom grbu 117 Gradonaèelnici 124 Okus zagrebaèke tradicije 131 VLAKOM U PRO LOST Civilizacijske novosti iz starog Zagreba 133 Vlakom u pro lost 136 Halo Zagreb, prvi put 138 Brzojav bana Jelaèiæa 141 Tramvajski krug 144 Kola bez konja 147 Svjetlo na trgu 150 Asfalt 152 Prièa na krilima 154 Zagreb na fotografiji 156 ive slike 158 Ovdje radio, ovdje TV 161 PLESNI REDOVI I JESTVENICI Kako su se na i stari dru ili i zabavljali 162 Poziv na ples 168 Jestvenik na ih starih 172 Kod Franceka na Novoj Vesi 176 Stare kavane 178 Ni rijeè politike 180 Gentlemenski klub Kvak 182 Kod Fride se rado ide 184 Staro Savsko kupali te 186 Golf u Maksimiru 188 Crveni pli u Tkalèiæevoj 191 BOLJA POLOVICA ZAGREBA Zagrepèanke i kroz povijest mlade 192 Zagrepèanke 194 Manda u minici 196 Prvi enski glas *!¦ : 198 Od Tu kanca do Manhattana f ¦: V 202 Kraljica »Meta« 204 Markiza hrvatskog glumi ta 206 Djetinjstvo na Banskim dvorima 210 Najpoznatija udovica starog Zagreba 214 Lady Sram 218 Tko je bila prava Gricka vje tica? 225 PORTSKA METROPOLA Mala povijest zagrebaèkog porta 233 ZAGREB U BROJKAMA ivjeti u metropoli (umjesto predgovora) Volim i ponosim se to ivim u metropoli, unatoè svemu. To je svakodnevna po tapalica Za grepèana i stanovnika metropole. Kad se pritom nagla ava ovo unatoè svemu, onda za to zasigurno ima debelog razloga i reèenièni niz ispod toga mogao bi biti kilometarski. Unatoè tome, dakle, to u metropoli ima vi e sirotinje, vi e nezaposlenih, vi e beskuænika vi e prevarenih i obespravljenih, a uza sve to, i to je veæi gradski prirez nego bil o gdje drugdje. I to ima vi e nego igdje Srba, Albanaca, Hercegovaca, Dalmatinaca i , ako hoæete, Zagrepèana, a to æe reæi da ima i vi e raznorodnih problema, od èisto ivotn socijalnih pa do meðuljudskih, meduregionalnih i meðunacionalnih, ali i civilizacijs kih. Metropola, naravno, ima i najvi e neprijatelja, raznih oponenata zavidnika sa stra ne, a to æe pokazati manje-vi e i svaki nastup u gostima zagrebaèkih nogometa a, glumaca, pjevaèa, pa èak i politièara, ako predstavljaju grad Zagreb ili se voze u automobilim

a zagrebaèkih registracija. Razne poruke i pogrde na adresu zagrebaèke metropole a k ojim svoj glavni grad gaðaju brojni zidovi istarskih, dalmatinskih i slavonskih gr adova da i ne spominjemo. Oni dovoljno sami za sebe kazuju, kad ispisuju, recimo , onu najèe æu i naj e æu psovku - ZG=BG! Metropola, sreæom, nije metropola i glavni grad samo u prostornom, politièkom, socij alnom i administrativnom smislu, nego i u duhovnom, a to je ono to svakog njenog stanovnika èini, ili bi barem trebalo èiniti, zadovoljnim i ponosnim. Nije naodmet podsjetiti kako se upravo u metrop oli, kao nigdje drugdje, u svoj dnevni raspored i ritual dokolice, mo e ukljuèiti po sjet nekom od nacionalnih kulturnih sveti ta, kao to je HAZU, HLZ, Muzej »Mimara«, Mode rna galerija, HNK, »Lisinski«, Zagrebaèki crtani film itd. Ili se, pak, u uliènoj vrevi, u samoposlu ivanju, u kavani mo e oèe ati o rame nekoj od ivuæih nacionalnih legendi zna ti, kulture i umjetnosti. Moguænost da mo e susresti, pozdraviti ili osloviti akademi ka, proslavljenog pjesnika, arhitekta svjetskog glasa, primabalerinu ili primado nu, kao i portskog ampiona, da ti u susjedstvu ivi TV zvijezda ili proslavljeni roc -ker, da neke od njih, hvala na pitanju, i osobno poznaje , da vam djeca idu skupa u kolu ili na faks, a unuci se igraju u istom vrtiæu e, to je ono to stvara onu sla tku iluziju kako, kao stanovnik Zagreba, pripada duhovnoj metropoli, a samim tim lak e æe podnijeti sve one praktiène probleme, optereæenja ili nedostatke to ih ivot u m opoli objektivno sa sobom nosi. A kad ti se uèini da svakodnevni ivot u metropoli i nije tako bajan, kad na vlastitoj ko i i u vlastitu d epu osjeti da je ivot u metropo li najskuplji, a prosjeèna plaæa pokatkad manja od primanja u nekim manjim sredinama , kad ti se svakodnevica metropole uèini manje privlaènom i manje udobnom nego to bi se oèekivalo i nego to bi elio, nadoknadu i novu hranu svome zadovoljstvu stanovnik metropole potra it æe u njenoj dugovjeènosti i kontinuitetu ivljenja, volite li zagreb? pa æe, iznova osvje en i okura en, uskliknuti kako je njegova metropola bila i ostala da se poslu imo ratnim argonom na prvoj liniji duha. O svemu tome svjedoèi i sjeæanje, iskustvo hrvatskog knji evnog klasika Antuna Soljana (1932.-1993.). koji i sam iskazuje svoju zahvalnost i zadovoljstvo to mu je metr opola dom, to, dakle, u svom domu mo e sresti i poznavati neke od prethodnih sto erni ka hrvatskoga duha. Gotovo s istim ushitom kao to se mi danas sjeæamo Soljana, to na m godi da smo ga, makar i povr no, poznavali, to smo s njim razgovarali ili suraðival i, tako se i Soljan sjeæa svog poznavanja ili dru enja s Tinom, Gavellom, profesorom Kombolom. O Kombolu æe, na primjer, zapisati: Pred Kavkazom je sjedio obièno nakon svojih predavanja na Kazali noj akademiji. Tu s mo ga upoznali i tu sam ga jo te, na alost prekratke, èetiri godine do njegove smrti povremeno vidao(...) U onoj ivotnoj dobi, kao to bi rekao Camus, kad je svatko odgovoran za svoje lice, oj je lijepo nosio tu odg ovornost. Bio je, to bismo mi u dana nje perspektive rekli na prvi pogled, roðeni eli tist Bio je gospodskog dr anja, uredan, uljudan, bistrih pla vih oèiju, glatke sijed e kose, uvijek korektno odjeven. Bit je znalac bez nametljivosti, toèan bez pedant erije, duhovit bez vulgarnosti. Veæ je kao pojava odudarao od zbilje takozvanih kn ji evnih krugova koji su tada oèekival mladoga pisca. Uvijek umjeren i suzdr ljiv, ali tankoæutan i otvoren prema svemu, pun one sretne mje avine ljubavi i skepse prema n a em zajednièkom predmetu, bio jt od glave do pete rijetka kombinacija gospodina i l iterata svojom pojavom stvarao je iluziju daje sredina u kojoj ima takvih ljudi uljuðena i europska, sredina u kojoj elita duha ima svoje mjesto, ulogu, dostojans tvo... Zato, eto, svi mi, koji ivimo u toj i takvoj sredini, volimo to smo, ne samo stano vnici metropole, nego i njen djeliæ, unatoè svemu. I, naðimo se na trgu intimni plan grada trg svih trgova Od svih zagrebaèkih trgova, samo je jedan Trg! Samo Jelaèiæevu trgu ne treba pridjev n i ime, unatoè slavnom povijesnom imenu. Samo se taj na glavni i sredi nji trg pi e veli kim slovom. Idemo na Kvaternikov, na Svaèiæev ili na Britanski trg, a ako smo s tim trgovima u i

ntimnom odnosu, onda æemo sebi dopustiti da ka emo kako idemo na Kva-triæ, na Svaèku ili na Britanac. A kad idemo na Jelaèi-æev trg, onda se jednostavno zna da idemo na Trg . Od Jelaèiæeva trga, nekoæ Trga Republike, nemamo èak ni deminutiva ni izvedenice od imen a, kao od veæine drugih trgova, a to je zato to kod glavnoga trga imamo koncentraciju i te i te n a trgu, kao da se hoæe reæi kako su svi ostali gradski trgovi proiza li iz svoga glavn og trga, pa je i razumljivo da moraju imati i svoja krsna imena kako bismo ih meðu sobno raspoznavali. Jelaèiæev je trg, dakle, trg svih zagrebaèkih trgova. Otud i jedinstven sluèaj deminutiv a, koji se ne izvodi od imena trga, kao obièno, nego od samoga trga. Kad idemo, da kle, na Trg, a elimo naglasiti svoju prisnost s njim, onda ka emo da idemo naTrgaè. 13 volite li zagreb? A na Trgu ili na Trgaèu dogodile su nam se mnoge, najva nije stvari, za svakog od na s posebno i za grad u cjelini. Tu nam se dogodio i sam grad, tj. njegovo ime. Legenda o mladoj djevojci i drevnom banu, roðena na ovom trgu, tj. na njegovu vrel u Mandu evac, odaslana je odavde na daleko i dugo putovanje i usput je pre ivjela sv a pokoljenja Zagrepèana u 900 godina otkad postoji grad. Prisjetimo se samo one famozne betonske kocke na istoènom dijelu Trga, na koju su graðevinari sluèajno nai li pri ureðenju Trga 1986. Èim se, naime, proèulo kako su iskopani temelji nekada njeg vrela Mandu evac, Zagrepèani su hrpimice poèeli obilaziti otkrivene ostatke vrela, do ivljavajuæi ih kao ukazanje vlastitih korijena i povijesti svoga g rada. Zaèas je ta neugledna hrpa kamenja okiæena cvijeæem kao pravo gradsko sveti te. Glavni gradski trg, koji je u razlièitim razdobljima nosio i razlièita imena Jelaèiæev t rg, pa Trg Republike, opet Jelaèiæev, a prije Harmica i, na samom poèetku, Mandu evac u cijeloj svojoj povijesti uvijek je bio neka vrsta posveæenog mjesta kojem su Zag repèani dolazili s re pektom i po tovanjem. Od davnine su na Trgu odr avani sajmovi. Tu su pristajale umorne zaprege dili ansi, donoseæi iz svijeta po tu, najnovije vijesti i prve strane goste. Trg je bio mjesto sveèanih progla enj a iliti instalacija hrvatskih banova. Trg je uljep an prvim bronèanim spomenikom u g radu, a isti je spomenik (banu Jelaèiæu, dakako) do ivio na Trgu najveæe civilizacijsko i kulturno oskvr^ nuæe (1947.) i ponovno uskrsnuæe (1991.). Trg je poslu io kao pozorn ica najveæih skupova, ali i politièkih: i socijalnih prosvjeda. Na Trgu su otvorene prve kava-j ne i prvi kafiæi. Na Trgu, tj. na pici, prvi put su se ver-i balno suko bili portski takmaci i kibici raznih klup-j skih boja. Na Trgu smo prona li duæan, gd je smo uta-j ili svoju prvu potro aèku glad. A mnogi od nas na Tr- gu, tj. pod vurom ili pod repom, do ivio je i svoj prvi; ljubavni sastanak, spoj, èvenk ili sudar. ' Jelaèiæev trg, Trg Republike, Jelaèiæ plac, Harmica, j Mandu evac, Trg svih dosada njih ime a dakle, u svim! razdobljima posebno je mjesto u gradu mjesto susre-i ta, viðenja i dogaðanja. \ Nije onda ni èudo to i danas u Zagrebu, u svakom i njegovu zabitom kutku, ivi uzreèica : Kaj se cifra kak da ide na Trg! Trg je uistinu jedinstven i neusporediv gradski trg, j a pritom i najljep a i najèe æa g radska razglednica. j Pozdrav s Trga, tj. vidimo se na Trgu. ] 14 tajna kaptolskih zvonika Dva iljata tornja katedrale na Kaptolu postavljena su tako da ih svaki Zagrepèanin (i svaki do ljak) vidi sa svakog polo aja, sa svake udaljenosti i u svakom trenutku kad god to po eli. Zagrebaèka je katedrala jedna od onih vizura koje dominiraju zagrebaèkim najintimnij im krajobrazom. To je razglednica koju Zagrepèani alju i drugima i sebi. Kaptolska katedrala nije, dakle, samo prvostolnica, crkva i bogomolja, isto kao t o nije samo graðevina, arhitektura i stil; ona je sve to zajedno, i mnogo vi e od to ga. Ulazeæi u katedralu, od njena glavnog portala do njena glavnog oltara, ulazimo , naime, u samu bit postanka i opstanka ovog nam starovjekog grada koji je prije

A razlika je u tome to se u Zagrebu. koji upravo na Markovu trgu stoluje od najranijih poèetaka. od koje trg i preuzima ime. dana njeg Gornjeg grada. u vr ijeme prvog zagrebaèkog biskupa po imenu Duh. buduæi da se upravo na tom gradskom trgu s nekom vrstom krivnje osj eæaju kao turisti. jer njihov je zvuk zagrebaèki blagdan koji se slavi u svim hrvatskim crkvama. pu-i stiv i turiste i do ljake da nagaðaju. Banskim dvorima. glavni trg nekada njeg Gra-deca. j I jedino Zagrepèanin zna da je jedan od zvonika katedrale pet metara ni i. Haulikov prethodnik. Za razliku od turista. j Kad postaje kardinal. ali i prvom pisanom tragu o i menu grada. zgradom Sabora i starom Gradskom vijeænicom. 18 zag adresa hrvatske Ono to je Jelaèiæev trg Zagrebu. & 15 li i 21 . svojim Ubi primum placutom zagrebaèkom bis kupu Hauliku dodjeljuje nadbiskupski klobuk. Kaptol je Zagreb. kaptolsku æe katedralu prvens tveno do ivjeti kao simbol i najdra u razglednicu rodnoga grada. Ljubomorno za se èuva tu malu zagrebaèku tajnu. Marka koju je u Zagreb donio iz Venecije. biskup Vrhovac. dakle.. i Jedino Zagrepèanin prepoznaje glazbu kaptolskih zvona. a u stari Zagreb. odlazi u posebnim prilikama i u posebnim raspolo enjima. prebirali po skeli crkvene hijerarhije. ali uvijek s po tovanjem i osjeæajem zahvalnosti to smo i sami djeliæ toga starog grad a. Maksimir je zapoèeo graditi takoðer k aptolski biskup. prièestio ili vjenèao. Svatko od Zagrepèana tko je u katedrali primio svetu potvrdu ili mu se posreæilo da se na Kaptolu krstio. Stoga se zagrebaèka biskupij a ne mo e promatrati odvojeno od Zagreba. Fotoaparat prepustimo turistima. pa se taj najstariji pisani trag o imenu grada koristi kao njegov rodni list. stoljeæa. pa tako i na njegovu glavnom trgu. Haulik daje urediti i pari Maksimir. to je Markov trg starom Zagrebu. ali i sebi. od Tatara i Turaka do ovovremenih agresora Posljednja rtva bio je nadb iskup Alojzije Stepinac koji je pokopan u katedrali i kojega je svojedobno i Mar iji Bistrici Ivan Pavao II. koji æe i aktualne meta lne skele (proizvod eljezare Sisak) upotrijebiti da bi se u molitvi popeli na sam bo anski vrh ili. Markov trg je. A s crkvom Sv. proglasio bla enim. pa tak o i na njegov glavni trg. obiæi oko Marijina k ipa. prvi put spominje ime Zagreb. njegov embrij. Kaptol je odolijevao i odolio i po arima i potresima. razglednica grada. isto kao to kaptolsk a katedrala Zagrepèanima nije samo Bo ji dvor i u njoj se ne klanjaju samo Uzvi enome nego i vlastitim korijenima. Za Markovu se crkvu. a 1093. Dovoljno je doæi na kaptolski trgiæ. Svetom pismu. jer ona jest Zagreb. koji pod njegovim nad zorom izrasta u dragulj europske hortikulture. Marka. a bis kupija na Kaptolu promovirana u nadbiskupiju 1852^ kada papa Pio IX. stari æe Zagr epèani instinktivno zakljuèiti kako dana nje skele na katedrali pripadaju samo kronici grada. a ime joj je dao po slici sv . dr i da ju je u njenom prvobitnom izdanju dao podiæi sam Bela IV. uz pomoæ ma te. ivi. njegovo rodno mjesto. sredinom 13. smatra se njegovom godinom roðenja. Prvi zagrebaèki nadbiskup bio je Juraj Haulik. pa i novopeèenih Zagrepèana. a uspio se izvuæi i iz kand i na silnika i osvajaèa 17 volite li zagreb? svih fela. Na Kaptolu se 1093. Markov trg je i najstarija. sjesti na kamenu klupicu i zapoèeti onaj poznati ritual slikanja oèima. Ulaskom u katedralu vraæamo se. a do dana dana njega i najèe æa. ali nipo to neæe otkriti koji. koju Zagrepèani alju drugi a. dakle. Ne treba èak ni uæi u katedralu.èetrnaest godina proslavio svoju devetstotu obljetnicu. a nadbiskup Haulik prvi put u toj n ajvi oj crkvenoj funkciji misu u katedrali slu i 8. svibnja 1853.

isti rakurs u mladosti. napokon. Gornji grad sa svojom povijesnom distancom. ne mo e sprijeèiti svitanje Osvita K. tovi e. stoljeæa. pro eta a se praktièki cijela povijest grada (Gradeca). kao naj poznatija slika. na sjeveru. Goga. Lobo. Cak ni Mato . koliko zagrebaèki. Vrijeme na Markovu trgu stupa svojim paradnim korakom i u Banskim dvorima. u ravo na Markovu trgu. u arenom j krunom okrunjen kralj pobunjenih hrva tskih seljak Matija Gubec. eto.). pogled pun Zagreba. Dana nja zgrac Sabora sagraðen a je 1910. s tim pogledom iliti izgledom. i to od 1805. odaslav i prvi put u eter hrvatsku nacic nalnu himnu. tj. Na Markovu trgu. I tako sve do dana njeg izdanja s gotièkim portalom. kada ban Gyulay Dvore gradi. podijeliti ga na razlièita doba dana (razlika je kad se sunce pomalja iznad Sesvet a ili kad zalazi kod Podsuseda. ni Senoa. zreloj dobi i star osti.. valjalo bi se posebno pozabaviti.. ne to kao prvi nevjesti poljubac s grad om koji srame ljivo pamtimo. ka ko bi rekao Krle a. dakle. a sa ustrim taktovima rocka s nevidljiva tranziæa pom ije. Upravo na mjestu dana njih grafita bila je nekoæ kavana s tendama i stolovima na ter . Funk. I.. od aju poèast prvom predsjedniku slobodne i neovisne dr ave Hrvatske. dakle. nekada njom Ju nom promenadom. Koliko god se. dodje ljuje gradu za reèenu slobodu i samostalnost 1242. i S Markova se trga oglasila prva hrvatska radiopo. a na njenom mjestu bila tzv. naravno. pa do predsjednièkih gardista koji 1991. Dakle. a sve je drukèije kad je sunce na zenitu. onaj famozni izgled s prekosavskom perspektivom i. na jugu. dakle. najvi e rabljeni motiv u k omercijalne i turistièke svrhe. koji je u prvo m susjedstvu (Mesni-èka) stvarao. s Banskim dvorima s a zapadne te Hrvatski: dr avnim saborom s istoène strane. dana njim popularnim Strosom. te do na ih dana la tu stoluje hrvatska Vlada. ostaje. i 22 pogled pun zagreba Obavezni kestenjar na uglu. opæe mjesto u pokazivanju. izna d ilièkog nebodera). o èemu svjedoèi i ploèa na zidu nekada njih Ju nih vrata.). A. s koje æe vod ranim turistima ili ðaèkoj ekskurziji iz unutra njosti obavezno i èitati podatke o Zlatnoj buli. tj. i stalna adresa najvi e hrva ske vlasti. eto. u kanje kestenova li æa pod cipelama i ravnodu ni Ko ariæev Ma na klupi. slobodnoga kraljevskog grada. Marka se uvijek i znova podizala na svojim ru evinama i zgari tima. a po Ju noj promenadi dokolièario i za kavanskim se stolom dru io. upinjao upamtiti svje e grafite na starom izblijedjelom proèelju Republièkog hidro-meteorolo kog zavoda (Freddv. Uopæe. Markov trg je. tim se pogledom sa Strossmaverova etali ta nitko nije temeljitije poz abavio. dvije su krajnosti to æe svojom dojmlji-vo æu konkurirati sada njem trenutku Stros smaverova etali ta i odvuæi pa nju dokolièaru ili profesionalnom etaèu od tog starog eta a to je. ni Majer koji se ovuda potucao predvoðen traèkom svjetlost i gornjogradske laterne »plinske starinske«. Ðalskog. Ni Krle a koji se silom (ne)prilika iz Donjeg grada morao preseliti u gornjogradsku gimnaziju. to je ugarski kralj Bela IV. mijenjajuæi dodu e izgled. grad pod snje nim pokrivaèem) i. toliko< hrvatski trg. Zemaljska hi a jo od 18. koji zajedm s Trgom èine kul tno mjesto hrvatske politièke i dr a votvorne samosvijesti. Na Markovu trgu izglasan je prvi Ustav slobodnej neovisne Hrvatske. Rakurs i fokus ðaèkog i studentskog doba. 1843 na Markovu trgu. 1845. panorama i total grada. zatim ga podijeliti na godi nja doba (grad u proljetnom cvatu. prikazivanju i prepoznava nju. dakle. Prvi put hrvatskim jezikom progovoreno je u D avnom hrvatskom saboru (Ivan Kukulj eviæ. taja (1926. kojega je Ko ariæ tu prikovao za klupu. Markov je trg. on je zagrebaèka adresa i sami Hrvatske. Zagreb hrvatskom metropolom postaje. Nije onda ni èudo to je u Domovinskom ratu ne prijateljska granata svoj cilj tra ila i prona la uprav na Markovu trgu. i Na Markovu trgu pale su i prve politièke rtve r oltar samostalnosti Hrvatske (Srpan jske rtve. Tim starim etali tem.at æe se romantièarska budnica na ih narodnih preporoditelja. Pogled sa Strossmaverova etali ta. posvetiti mu posebno djelo. a dana njeg Dverca. crkva Sv. pogodiv i Banske dvore. kako legenda ka e.volite li zagreb? Iako su je kroz stoljeæa ru ili potresi i razarali po ari. S..

A nastavimo li s usporedbama. Kod K uglija u Ilici 30 sve generacije zagrebaèkih daka. dov raga. zabave i dokolice. kod Bate. od nekada nje Harmice i Mandu evca. pa do svo e spisateljske samoæe znao svraæati Senoa. u koju bi u svo joj vjeèitoj urbi izmeðu graðanskog ivota i visoke funkcije gradskog èinovnika. kolski pribor i lektiru. 26 pogled pun zagreba a prije toga na parni pogon) i mjerice vruæih kestena . razasutih po gradu.). pa æe tako ta lokacija mnogim pokoljenjima Zagrepèana ostati trajno urezana kao a dresa njihovih prvih i najva nijih potro aèkih iskustava. Ta dvojica beèkih trgovaca trgovala su. dakako. Upim ili Gum. Ulica umjetnosti. izmeðu odlaska i dolaska uspinjaèe (od 1934. knji ara. dapaèe. Kugli je jo dugo ivio (i jo ivi). najpoznatija ilièka adresa je. . koju i danas nostalgièno zovemo imenom najpoznatijeg zagrebaèkog knji ara i nakladnika Stjepana Kuglija. Ilica je adresa u najstro em sredi tu i najdaljoj periferij i.Kastnera i Ohlera. Nama u Dubravi. a kasnije Nama. La Favett ili Mariahilferstrafie. Nije li se upravo 25 volite li zagreb? u toj kavani. Ono to je Kastner i Ohler u trgovini. kabareta.). Ilica je zagrebaèka Peta avenija. Ilica. pa èak i jednu u Kusto iji. Kastner i Ohler. jutro na Strosu nabacuje pitanjem: za to smo do-kinuli tu staru kavanu. ima i izravnu vezu . Iako je ta ilièka Nama s vremenom izrodila vi e Nama. koji prebiru drhtavim koracima i rijeèima otegnute konverzacije . na zagrebaèki Macy's. neg o i cijeli grad. Nama na Kvatriæu. na eg prvog Sveuèili ta (osnovano 1874. automobil s natpisom Republièki hidrometeorolo ki zavod. galerija i slikarskih atelijera. Lovaèki ro g. dok se mladac Krle a vrzmao oko njegova stola u nedoumici i poèetnièkoj tremi bi li svoje prve pjesme dao pjesniku na ogled? I sada nam se ovo. To je sinonim i povijest zagrebaèkog ugostiteljstva i hotelijerstva. Ni jedna zagrebaèka ulica kroz povijest nije imala toliko kina. ono je real nost dana njega Strosa.jo jednom upitati to je. Isto kao i gimnazijalci slavne gornjogradske gimnazije. stoljeæe). sa svim onim na im dugogodi njim i lijepo zami ljenim planovima i programima rev italizacije Gornjega grada? Premda je pitanje staro i veæ pomalo otu no. Mato nalazio sa svojom ljubljenom Olgom He rak. hotela. a tu je èak i Likovna akademija. svoje prve traperice ili prve cipele (ako cipele nismo kupili dvije kuæe dalje u Ilici. Lovaèki rog.asi (kojeg li pogleda na grad èak do Zrinjevca i Save u daljini!). Ilica je poput pupkovin e od koje se napajaju i hrane ne samo gradske èetvrti i predjeli grada uz nju. kule Lotr èak (13. ono je logièno. ko ji hrpimice ure na nastavu. 27 cijeli grad u jednoj ulici UIlici je cijeli Zagreb. KaDeWe. odnosno kod Borova). ka o tre njevaèka Nama. studenata i knjigolju-baca naba vljale su svoje prve kolske knjige i ud benike. da bi napokon 1903. prva je robna kuæa i do dana dana njega najveæa i naj poznatija. do li na poèetak Ilic e. Harrods. Isto kao to je logièno upravo ovdje. jedino æe Nama na poèetku Ilice ost ati samo Nama. dakle. gdje je nekoæ bio i sam kraj grada s mitnicom. kavana. naime. na Strossma-verovu etali tu . od Trga bana Jelaèiæa. Razvuèena i krivudava. crnoputi peèenjar tik do stuba i dvojice staraca. dakle u Ilici. studenim suncem o basjano. iako je njegovo mjesto u Ilici poslije rata zauzela Mladost. i na Mariahil-ferstraf e i u Ilici. televizor ili hladnjak. te Kuglija. A u Nami bi Zagrepèani kupili svoju prvu najlonsku ko ulju. tj. svoj prvi radioaparat. Uz Kastenara i Ohlera. sve æe se te kasnije Name zvati opisno. Nama je. S potonjom trgovaèkom ulicom usred Beèa. pa do Crnomerca. to je Kugli u knji arstvu i nakladni tvu. Oxford Street. U Ilici su promijenili vi e adresa. Na Strossmaverovu etali tu valja sve usputno odbaciti i prepustiti se u ivanciji tog jedinstvenog pogleda punog Zagreba. u nekom skrovitom kutku. onda mo emo takoðer reæi kako je Ilica i na Broadway.u etuckanju izmeðu st re gimnazije (osnovana 1607. se penje na elektrièni. z a to nismo ustrajali na vapajima (Vjekoslav Majer je i te kako vapio) da je obnovimo? A pitanje nipo to nije nos talgièno.

Slijeva nam proèelje stare trokatnice budi sjeæanje na nekada nji najpoetièniji podrum u gradu. a tu je ivjela Kanarinèeva Ijubovca. i ulica vojarni (vojarne su na uglu Selske i Domobranske). na kraju Ilice je i tramvajske* okreti te.. nagraðeno je mnogim svjetskim kolajnama i odlièjima. a pokoljenja poslije njega samo nagaðaju. Godine 1892. Iz ulice preko puta p olukru ne Klei-nove zgrade. kao metak izletjet æe Miroslav Krle a. na uglu Mesnièke i Streljaèke. Na uglu Ilice i Gunduliæeve bila je i prva prodav aonica automobila zagrebaèkog trgovca Ferde. koji tu. odavno nije hotel. te industrije. no en silnim u zbuðenjem poèetnika. proizvedeno u Ilici. navodno. Hoteli u Ilici ustvari su rijetke pojave (valjda zbog promet a i buke). Krle a æe u svoj dnevnik kasnije zapisati kako je tom prilikom zamalo dospio pod tramvaj. Ilicom vozi tramvaj. tu bile hotelske legende »K caru austri-janskom« i »Kruna ugarska«. prijateljsku ruku i nu ni smje taj pru ao mu je Lavoslav Sram. Budickoga. i usput u njoj prona ao ono to nigdje drugdje u gradu nije mogao pronaæi. ona sitna nesretna starica koja je svoje napaæeno srce otvorila susjedu s broja u ovoj kuæi dr. Ilicom Zagrepèani ipak najradije i najèe æe pje a-èe. Saliha Aliæa.. U Ilici smo prona li i cijeli Zagreb! . Na broju 12 uzalud æete tra iti obilje je. Ljerka Sram. plinska starinska. nastavimo uzbrdo Mesnièkom. Britanca. predstavljala najvi e do stignuæe suvremene industrije. za razliku od nekoæ. koji se 1901. 30 DR IÆ DUNDOKMAROJE ANDRIJI KAÈIÆU CUVTUCRADZACHtB IMI mesnièkom uzbrdo Duboki naklon mudrome starcu u sveæenièkoj halji. najljep a puca svoga doba. prometna. a iste godine nasuprot njenoj rodnoj kuæi izlazi prvi broj Ra dnièkog prijatelja pod uredni tvom tipografa Dragutina Kalea. na poèetku Mesnièke. sastajali ta umjetnika i boema. tomobilom. bilo d ospjeti pod automobil. popularni Lojzekov Tingl-tangl. u Zagreb dov ezao prvim au-. premda su se Zagrepèani veæ vozili i Bartuloviæevim auto-fijakerima. pogotovo u predjelu od Jelaèiæeva do Malog pla-i ca. Kad su ga svi ostavili i okrenuli mu leða. Ilica je. u tehnolo kom smislu. na koji je 1891. roðen je d vije kuæe vi e. kako je titulira Mato . nekoæ popularnog. a prva pokusna vo nja obavljena je upravo ovdje.koji je jedini od ilièkih i zagrebaèkih institucija do danas zadr ao svoje pravo ime. sveèano instaliran? To je znao samo njegov tvorac Ivan Rendiæ. U dru tvu Lojzeka Majera. u Ilici je. u svoj notesiæ zapisuje to? Sto li. lady Sram. Te e bi mu. Iz mraène memljive ve e javlja nam se Lojzek v eho: Tu sam. preteèama dana njih taksija.. meðutim. Otvaranjem Zagrebaèke pivovare otpoèinje ujedno i prva industrijska proizvodnja piva u gradu. Andrija Kaèiæ Mio iæ tako jivo bilje kari na svom postamentu. ni do vo nje fijake rom. Beri slava Nikpalja i Ru ice Ore koviæ tu smo bili manje osamljeni nego Majerov kultni Osam ljeni èovjek u Tingl-tanglu. o èemu svjedoèi spomen-ploèa na proèelju. uz 29 volite li zagreb? Lovaèki rog. odvjetnik i dopr edsjednik Hrvatskog sabora. Cinik bi d anas rekao: Zapisuje registarske brojeve krivo parkiranih automobila! Oko Kaèiæeva spomenika uistinu je mnogo nepropisno parkiranih. a ako nam nije ni do piva. Kum tog. naime. kad su. Drvenim se stu bama u njeno potkrovlje umornim korakom penjao ostarjeli i od svojih suvremenika i nekada njih istomi ljenika napu teni Ante Starèeviæ. uza sve to. stolj eæa. a i cijela kuæa vonja na starinu. jer automobili su tada ipak bili prava rijetkost. kasnije G rand hotel. lavoslava Srama . koja je zajedno sa svojim vr njakom »Franckom«. Valjda nema Zagrepèanina koji nije pr e aèio Ilicu. dakle. kojem æe se u istoj kuæi roditi kæi Ljerka. roðena je 1874. otvorena Zagrebaèka pivovara. u pseudorenesansnom stilu iz kasnih ezdesetih 19. okrenut prenapuèenoj Ilici. jednog oblaènog popodneva 1914. d arovita glumica i. Vjekoslav Majer. tj. u Mesnièkoj. Stari fijaker je ime jedne pivnice. U meðuvremenu zagrebaèko pivo. kojem je uva eni kritik i urednik knji evnog èasopisa Milan Marjanoviæ (tu je stanovao) upravo obeæao tiskati prvi rukopis. a od Gunduliæeve Ili ca je i za automobile.

LIKA .UMJETNIÈKO I PROSVJETNO DRU TVO NA DAN OBLJETNICE NJEGOVA ROÐENJA 1994 G. imao je navadu psovati glasno da ga svi èuju. koji meðu ovim st arim zidinama. od kojih æe kas nije nastati jedinstveni urbanistièki koncept nazvan . c.Lenucijevom potkovom. Zrinjevac je. Tu. dakle urbanistièkom i arhitektonskom rasko i. dr anjem i svjetonazorom. uz gemi tec.knji evni i kazali ni kr itik Vladimir Lunaèek. Zrinjevac je najbolji predstavnik ovog nam starog grada. Od svih donjogradskih trgova najvi e opjevan. koja je u meðuvremenu vi e p uta dograðivana i pregraðivana. dapaèe. autor na eg prvog medi cinskog rjeènika . bogatstvom ideja i materijala. dakako.danonoæno obilazeæi grad i popisujuæi tetu n a kulturno-povijesnim spomenicima prehladio. Pripovjedaè æe je u svojoj pripovijesti ovjekovjeèiti. Safraneke. u svojoj radnoj sobi na prvom katu (ispod prozora je spomen ploèa). odakle je kroz okance jednim okom zrikao na susj edu.c. Praga. Mitra ifAKirad ROÐEN 23.. do polovice 1873. odavno il vi e nema). pisao je èak i na samrtnièk oj postelji. a drugim (kroz ulièni prozor) na zgradu broj 23. koji æe do na ih dana ostati poznat kao du hovni voða Hrvatske moderne. Preko puta rodne kuæe Ljerke Sram danas j< restoran »Lady Sra m«.po gradskom mjerniku Milanu Lenuciju . Drvenim kripav im balkonom te stare kuæe iz sredine osamnaestoga stoljeæa. roðen j De manov sin Milivoj De man. knji evnik i direkto Obzora . Ivan De man je jedva do ivio tride set i tri godine (umro je od kolere). a godinu dana kasnije i umro. U Senoinoj kuæi na broju 34 je pizzerija. Svojom irinom. A te su te nje vidljive u cjelokupnoj povijesti tog prvog od niza novonastalih donjogradskih trgova. koju je za zagrebaèkog bogata a Guidu Pongratza projektirao znameniti graditelj Janko Jambri a k. Beèa ili Rima. ne tako èestih.proboravio je nakon izlaska iz zatvora zbog rakovièkoc ustanka od 24. i po velikoj ljubavi pre ma svojoj susjedi iz Mesnièke Ljerki Sram. koja su opisali Titu Bre-zovaèki s broja 47 i August Senoa s broja 34. G. najèe æe opisivan (pjesnik Slavko Mihaliæ vi di èak i plavetnilo mora ispod zelenih zrinjevaèkih platana). ii 1896. U svom stanu na prvom katu August Senoa je do ivio i onaj zloglasni potres to je 18 80. knji evnik Josip Eugen Tomiæ. vjeèno gunðaju i psuju sebi u brk . P ojavom. ali te ke da pizza ide uz one stare mesnic e (naravno.ITNIK ZAGREB OVU PLOÈU PODIGLO JE HRVATSKO KULTURNO . De man je ostao poznat. koja æe i meðuvremenu do ivjeti brojna kazali na i filmska upri zorenja. Pjesnik i lijeènik.Augustu enoi. on to èini i sadr ajima. stolovao je i stvarao na njemu slikar i boem Èaplja. Senoa i Tomiæ su prijateljevali s Ivanom De ma nom. zadesio Zagreb. na Oèena eke. urbanih cjelina na kojima se Zagreb s lak oæom mo e prodati kao gradska razglednica Pariza. . ak o treba. 33 volite li zagreb? 34 . a kojoj je t akoðer pri padao De manov kolega. legendarni Sovo. koji se u posl jednjih stotinu ili ne to vi e godina oblikovao i rastao na rubu Europe. oslikan i fotografiran . Zrinjevac se ne zadovoljava samo predstavljanim izgledom. kad se od njega a Jurjevskom groblju oprostio njegov prijatelj. Iste godine.. xii 1871. v 1823. te eæi da i sam bude Europa. izgubljene i osamljene Majerove likove. po kojima su ulica i najzapadniji ulaz kro: grièke zidine i dobili ime. 34 europa ispod zrinjevaèkih platana Od velegrada i europske metropole Zagreb nam najvi e nudi na Zrinjevcu. dovr avaju æi svoje posljednje djelo Kletvu. koji je sa svojom obitelji stano vao u Senoinu su sjedstvu. pri kojem se pjesnik . koju æe ipak morai zavr iti nj egov prijatelj. Èaplja je bio nalik na one nesretne. 1873. prijatelj i susjed iz Mesnièk . Na njenom mjestu nekoæ su stajala Mesnièka vrata u obrambenim zidinama Grièa. Na broju 14 na je proslavljeni glumac i pisac vlastitim rukama stari tav an preuredio u ugodno gnijezdo. Kanarinèevu Ijubovcu. diskretno skrivenih meðu kro platana. kolega1 susjed August Sen oa. o. Znidar iæe i Fulire. prostorno æu i prozraèno æu te visinom palaèa. po birtijama i dvori tima. UMRO 28. Fabijan Sovagoviæ. jedna od onih.

Otpoèiva na klupam koje æe upravo z bog va nosti i simbola Zrinjevca s vr menom u arhitekturi dobiti ime klupe »Zrinjeva c«^ Zrinjevac je. Onaj nagrbljeni. naime. prozraèna. preko nacionalni h muzeja. do stranih diplomatskih predstavni tava i na eg Ministarstva vanjskih pos lova. kojem se posreæilo da svoju prvu i najdra u susjedu in flagrante uhvati u najintimnijem trenutku. èini se. arhitektima i kiparima. kako se dan raða na njenim istoènim obronc ima. 38 stubama do tomislavca Jeste li ikada promatrali Medvednicu rano izjutra. greb« (sada poslovnica Croatia Airlinesa) naslaðuje 5 ukusnim minjonima. Jer. a osamdesetih 19. S vremenom tako Zri-njevac postaje pozna t koliko po svojim graditeljima. oko Ka ine i Laza. Dovr ena prije zloglasnoga potresa 1880. najrasko nijeg i najoèuvanijeg. kad je dan indiskretno razotk riva i s nje skida noænu opravu? Svatko tko se na to odva io. poput sn a nog sitnozora. privuèe na razdaljinu praækometa? Onako transparentna. pa i o teæena u potresu prije nego to bude us eljena. HAZU na samom jugu. A jeste li se dobro zagledali u Medvednicu kad za-ju i i kad nam je jugo. Medvednica nikad nije bila planina. Strossmaverovu etali tu. vi e od trga. U meðuvremenu nièe palaèa za palaèom. kako se uzme. Medvednica je nama Zagrepèanima bila i ostala samo gora.37 volite li zagreb? Uokolo jedinstvenog gradskog parka. a istodobno u sre di tu Zagreba. potom turistièkih. k oja predvea ili nedjeljom u podne nastupa u Glazbenom paviljoni U ljetnoj se zap ari rashlaðuje na fontanama znati eljno i èitava Celzijeve na meteorolo kom stupi eæe pogl ma milujuæi ozbiljna lica umjetnièkih pc prsja hrvatskih velikana u parku. Taj broj odavna nije broj metar . Medvednica s prvim ko tanjima. neore-nesansna zgrada HAZU-a predstavljala je isprva najju niji rub grada. pod zrinjevaèkim platanama. imuæni trgovci i poduzetnici. ne to to se uèi u lektiri. poznatom dotad po marvinskom placu i navoz ima gradskoga otpada. koji se sedamdesetih stidljivije. Medvednica s prvim snijegom pr iæem. Na Zrinjevc smo najvi e i najdublje u Europi. zajedno s onim famoznim brojem 1035. koji tako na razmeði dvaju st( ljeæa posve pr euzima prvenstvo Jelaèiæevu placu i Ilic a koji su prije toga gradske etaèe preuzeli Ju n oj prc menadi. a gradi ih. tj. sigurno je do ivio uzbuðen je starog voajera. koji smo tu roðeni. svaki novi dan je ujedno i sin na e gore. koji nije lako ni p recizno opisati. poèev i od najvi e sudbene vlasti ( upanijski i Vrhovni sud).prvi izlet u ivotu. Zagrebaèka gor a. ili na poèetku. kao svoj novi statusni simbol. Tako to ona mazno i sa zanosom radi sa svakim n ovim danom! U tim ranoranilaèkim odnosima stare gore i mladog dana ima istodobno i nevinosti i incesta. strano. a pone to od njihove nazoènosti vidljivo je i na gradskom kon na kojem se Zagreb sve masovni je poèinje pokaziva upravo na Zrinjevcu. Napaljenom promatraèu doðe da je uhvati za struk i mu ki je prodrma u prigorskom drme u! Medvednica . putnièkih i aviokompanija te knji ara i kavana. toliko i po novim imuænim stanarima. galerija i ateljea.. dakle. isprere etana putovima i stazama i nastanjena planin arskim domovima. I na kraju. plavkasti obris na sjeveru na ega zagrebaèkog djetinjstva. jer planina je ne to golemo. stoljeæa veæ masovno. ni u se va ne gradsk e adrese. Otmjenost i rasko vozi se Zrinjevcem isprva u koèijama. o drasli i tu odvajkada ivimo. Zagreb se opu ta na poznatim zrinjevaèkim promi nadama s obveznom limenom glazbom. iz na e æe nam se zagrebaèke perspektive doimati poput ingleskog rupc a mlade graèanske ili estinske snahe. r ashlaðuje zagrebaèkim pivom krijepi zagrebaèkom kavom. zagrebaèk o plemstvo. podno Ponikvi i Kamenitih svatova. on je simbol zs grebaèke gradskosti i kulture ivlj enja. a potom i u aut omobilima. ali koji je jednostavno 41 volite li zagreb? utetoviran. iri upravo na tom novoimenovanom gradskom trgu. Nama. Na terasi kavane »Z. koji raspoznajemo i zatvorenih oèiju s tisuæe kilometara udaljenosti. a umire na zapadu.

na tragu j e. premda je u meðuvremenu gr adio nove mostove (Most mladosti. Sava je. Otud i ovaj podu i uvod za putopis po Medvedni ci. da bi pedesetih godina pro loga stoljeæa odnos grada i rijeke do ivio svoje zvjezdane trenutke. nikad se i nisu pretjerano voljeli. dakle. Popularni je Veco i umro u toj vjeri. gradsko æe knjigovodstvo iskazati trajno nepovoljno stanje za grad Sava je Zagrebu. ono je vrhunac. Zelja Zagreba da Savu ucrta u svoj plan grada stara je koliko i prvi most preko rijeke.. Jarunski most) i nova stambena naselja. da je njihov odn os daleko od one idiliène ljubavi kakva se mo e zamijetiti u zajedni tvu nekih drugih europskih gradova i njihovih rijeka. novi grad koji Sava od Zagreba odvaja a ne spaja. za to se treba odluèiti i pomuèiti. Zagreb.. a tako daleko. a to je veæ malo te e. uza svu svoju udobnost i prateæe sadr aje. Na crti te elje plovi i trnjanska skela koja je ljude. U braènoj zajednici izmeðu Zagreba i Save bilo je u razlièitim razdobljima vi e ili manj e uspje nih pribli avanja. gdje su u eu-foriènom zamahu na pustoj ledini nicale izlo bene dvorane i poslovni prostori Zagrebaèkog velesajma. meðutim. Sljeme valja osvojiti. okrenuta u smjeru sjever-jug. teret. kako smo svi to zajedno uvijek pri eljkivali. Sljemenu^ otud i ta snatrenja i promatranja na e gore s distance. na koji se odazivamo. razmi ljanjima i pjesmama vi e i od Medvednice i od Zagrebaèke gore. koju bi onda Zagrepèani s ponosom slali kao to stanovnici Pariza. uvijek na vrhu jezika. Sava nikad nije tekla sredinom Zagreba. stoku. iako su ivjeli i ive zaj edno u nekoj vrsti dogovorenog braka. dakle pozivni broj neke na e intimne zagrebaèke centrale. A kad je danak posrijedi.! iz dalj ine. vrh gore. ali ono je u razgovorima. dakle. Zagrepèani na svojoj rijeci nikad nis u i èekivali izlaske sunca. naime. ni do dana dana njega nije grad na rijeci. kao to mu i ime ka e.Sa vski gaj i Trnsko. vi e uzimala nego to mu je da vala. Najoptimistièniji je svakako bio i najzaslu niji za preseljenje Zagreba preko rijeke tada nji gradonaèelnik Veæeslav Holjevac. tj. D( sraza podivljale rijeke i grada dolazi 1925. ne? . pri eljkujuæi da sa obom ponesu kuæi onu klasiènu sliku poprskanu rumenilom sunèeva zalaska. kao to na rijeku ne odlaze ispraæati dan. Ono je vi e i od samog vrha. a u novije vrijeme i autom obile. A kako se grad rijeci s godinama pri bli avao. Halo. tj. Mnogi su Zagrepèani tih pedesetih prvi put povjerovali kako æe Sava napokon poteæi sre dinom grada. premo tena novim modernim mostom Mostom slobode zahvaljujuæi kojemu je grad svom svojom silinom krenuo na ju nu obalu .da grad za ivi na svojoj rijeci. a ri jetko ili nikako na vrhu gojzerica. tako mu je r ijeka postajala sve opasnijom. Zagreb se sa svojom rijekom nikad dosad nije uspio uslikati za gradsku razgledni cu. to æe reæi da se samo podnose. ostaju sam o Novi Zagreb. prevozila s jedne strane rijeke na drugu sve do 1959. koji je od drvenih planki sklepan jo u osamnaestom stoljeæu. Cesto se u svojoj povijesti izlijevala iz korit a i ob ru avala na grad. Na njenim obalama i kejovima grad se nik ad nije opu tao i ivio svoje trenutke dokolice. kako se to ka e. i . koja. Zagreb i Sava. naime. Sljeme! Sljeme je. Iz grada. a u najbli em susjedstvu i prva gradska naselja . Koliko nas ima kojima je Sljeme tako blizu. to je jednostavno broj na koji se uvijek iznova trgnemo. i 42 9 i pliva patka preko save Upoznatoj pjesmici u kojoj se govori o patki koja pliva preko Save i nosi pismo navrh glave kao da se eli izraziti emotivni odnos Zagreba prema svojoj rijeci kad se u nastavku ka e kako u tom pismu pi e: ne volim te vi e.a nadmorske visine. naime. Londona ili Budimpe te alju razglednice sa svojim rijekama. Zagrebaèka gora! Halo. Jadranski most. Veæine elje i 45 volite li zagreb? elje mnogih nara taja Zagrepèana . a dana nja avenija njegova imena. meðusobna davanja i potra ivanja izmeðu grada i njegove rijeke. s njena podbre ja. Medvednica! Halo.

hrleæi s a svih strana na dva kupali ta . nadgrobna plastika na Mirogoju ima dugu i bogatu tradicij u i njome bi se valjalo dièiti i otkrivati je ne samo jedanput u godini. na tom groblju.Ivana Rendiæa (1849. omeðenim regulama svakida njice.1926. da ne ka em i posve anonimni. Sve kole. tj. e da bi. svakako je onaj 26. kad se pola Za greba na lo pod Savom. zapali onaj optimistièki i ak narodsk e mudrosti: A kaj je. praæaka i rashlaðuje. Sto li nam. ima i Miss Save. ako ne u izobilju. Sava je. Vi e puta zagrebaèki porta i sa Save vra su se na nju okrunjeni najvi im europskim kolajnama i odlièjima. modernistima i m arksistima. dakle. sve generacije unatrag stotinu i trideset godina (Mirogoj je otvoren 1876. na gradskom groblju. javlja na razini stare kulturne Europe. Sava. Njih Mirogoj ima. kao i ovo kasno mirogojsko popodne. Uostalom. eto. dakako. konji46 pliva patka preko save èki port i. ali i onih drugih: veslanje. s obveznim izborom za Miss Save. poprsja ili barem reljefe imaju i neus poredivo manje zaslu ni. portski ribolov. godinama propinjemo i raspinjemo kako bismo u Vla koj ulici namirili stogodi nji dug jednom od prvih meðu prvima u na oj kulturi . tj. obmana i nada. u jednom ili drugom smjeru. Naravno.nj Savi je osnovano Pr vo hrvatsko veslaèko i ribolovnc dru tvo. motociklizam. kako je sve to zajedno Zagreb. po tom 1930. u tom sluèaju s onom tubom paste za zube? Nije li ivo t sve to ukupnost i kontinuitet postojanja na ovoj na em trudnom planetu.Gradsko i Gospodariæevo. Tema je. Tzv. k asnih dvadesetih. Na Gradskom kupali tu .koje s godinama mijenja izgled. realistièki olovnosiva. Na Savi se Zagreb za ljetne pripeke. prosim.) pod zajednièkim nazivnikom zagrebaèke. kadli se na obzorju. Pa da. s rijekom u pozadini. a od tada se ni u dru tva svakojakih imem (Gus ar. 47 ivjeti u gradu mrtvih Nad Mirogojem olovnosivo nebo kao u pripovijetkama na ih hrvatskih realista. unatoè svemu. jednog od najvrednijih i najuspje nijih zagrebaèkih grad onaèelnika? Vi e æe nam ipak otkriti ime autora spomenika . U potrazi za vlastitom miss. u najnovije vrijeme. ono se u ovoj sisvetskoj masi otkida samo od sebe. a koja je i tako (Mato ) imala uvijek vi e ukusa od hrvatskog opæi nstva.. . manje znaèajni i poznati. pa jo jednon za tri godine. dotle na Mirogoju svoje spomenike. romanticima. meðu ostalim lojanicama i lampa ima. unatoè svemu. mnogi su Zagrepèani. plivanje. Sloga i. vaterpolo. golf i boæanje. kad mnogi. premda se ne mo e reæi da je Sava zagrebaèka miss. Ono to nam toliko nedostaje na ivotnim prostorima. koji nam se javlja prvim mirkavim svje tlima. meðutim. tr nice i groblja. grad vjeènog poèinka. govori ime Katarine Amru . a onda dovoljno da se ovdje i n a Dan mrtvih ivne. koji tu. tenis. poðemo li od onoga starog saznanja da ozraèje je dnoga grada i naroda najvi e zraèi iz kavanskoga dima. Hoæu. te atlet ika. eto. tj. poput po utjela lista s mirogojske breze. odbojka. hrvatske smrti. Dok se. Croatia i Mladost) i raznih portova vezanih uz vodu. grad na ih obitavali ta. Ali to ti je ivot? Pitanje nije moje. i ovaj ovdje. Uskok. uvijek bila i ostala zagrebaèka rijeka. ne znaju ni za n jezina supruga Milana Amru a. Najr azorniji povodanj u povijesti grad. Zagreb. Zagreb se s ove mirogojske visoravni. a onda tri godine kasnije. le e zajedno s preporoditeljima. jednokratna pojava. nakon grgljan ja.Augustu Senoi. recimo. d a se grad sa svojom rijekom ima razloga pinèiti i minkati. nogomet. eto. sva usmjerenja i uvjerenja. na alost. reæi kako je ivot i onaj grad dolje. morali prijeæi upravo preko Save. a zbli avanju grada i n jegove rijeke najvi e su pridonijeli zagrebaèki porta i: jo 1875.). dobilo onu prepoznatljivu scenografiju iz filma Tko pjeva zlo ne misli prireðuju se razne veselice i portska natjecanja. kaj je ivot? ivot ti je. sve tamo od 1892. sve to skupa zavr ilo u gradskoj kanalizaciji. ne samo p rvih dana studenoga.-1932. a neki su se fotografirali ili se barem po elje li fotografirati nasred mosta. Dra gec moj. zasigurno su spomenici. Malo se pjeni ili malo vi e (ovisi koliko se uporno èetka). jer ona je sastavni (vredniji) dio sveukupnog kulturnog sus tava na eg grada. da bi za vrijeme gradonaèelnika Vjekoslava Heinzela. jemput i nigdar vi e.. listopada 1964. Kao i trcak iz tube paste za zube ... Ba rem to se kulture i kulta smrti tièe.

Radau a. koje je bolnica (sagraðena 18 04. polje. a koja je svojom dotrajalo æu i neprilagoðeno. Najdojmljiviji je Rendiæ na Preradoviæevu grobu (velika ju na arkada). u bronci slikara Vla ira Be cica (4. najbogatijeg i najraznovrsnijeg k oji grad mrtvih nudi na ogled ivima. donoseæi nam novotarije i utjecaje europskog duha i europske krème. niti rije iti. k< ja je. 1903.) simbolizirala. jerovih u Frange -Mihanoviæevoj plastici zbunjuj nas. Fran Raèkome (rad Rudolfa Valdeca) u ve likoj arkadi 2 nala e da zastane i da se pokloni cijeloj jednoj inst tuciji (JAZU-HA ZU) i njenu prvom predsjedniku. Mato a. godine.). Krkleca. umje nosti i kulture. Na toj relaciji Zagreb je i najprostraniji (i najnaseljeniji). do 1917. Te 1931. opra tajuæi se sa starim memljivim devetnaestim stoljeæem. Alegorijska slika (po ideji Franje Mar-koviæa) Domovine koja kiti grob svoga pj esnika Petra Preradoviæa. usput spomenuta tog pro hladnog i olovnosivoj popodneva na grobljanskoj aleji na Mirogoju? j 50 buðenje grada Zagreb se budi u Sesvetama. koji ni sam umjetnik ne poku av a odgonetni ti. koji je govorom okrunio August Senoa (le i u grobu 44. otu d su se u grad u uljavali razni uljezi i predstavnici tuðinskih re ima koji su svojim jarmom pritezali Zagreb i Hrvatsku. knji evnika Eugena Kumièiæa (19. i da j Dan mrtvih. Turkalja. polje. Tu zagrebaèku paralelu. Sve je to. I odjel. u gradu mrtvih. prolazeæi pokraj grobova Senoe. I odjel. zube. oèima punim dima svijeæa i prstima slijepljenim od o topljenog loja. za stajemo zateèeni tim velikim misterijem ivoi i smrti.. grob 8). Val deca. koju sa sjevera nadvisuje Medvednica. zar i oni ne ive barem toliko ko liko smo i sami ivi? I kaj ti je onda ivot? Nije li to ona tuba paste z. koji svojim olovnosivim i pr ohladnim popodne vom sugerira smrt bli njih. Zagorke. Kerdiæa. na Mirogoju 49 volite li zagreb? P poèinje popunjavanje stalnoga kiparskog postava. osvjetljavajuæi mu put. dvoumi se taknuti icu Augustinèiæeve violine na grobu Zlatka Balokoviæa (53. putokaz novijeg Zagreba. 8. vodila ovaj na na rod: naj zamraèeni je i najskrivenije kutke znanosti. Novi dan svoju ra-noranilaèku svjetlosnu rutu ponavlja svakog jutra istim onim smjerom kojim su u Zagreb nekoæ stizali pospani putnici n a dili ansama. Me troviæa. nastojimo pronaæi (i prc nalazimo) ivot u Rendiæa. èime. ostavlja toliko ivota stvaralaèke velièine d a uistinu zaboravljamo da sm na posljednjem poèivali tu. Skai p Kr iniæa.æu smetala novom dobu i . a s juga joj pravi d ru tvo eljeznièka pruga i autocesta. od Sesveta na ist oku do Zapre iæa na zapadu . Frange -Mihanoviæa. Tomiæevih i M. Krle e. naravno. Kompoz icije Arkovih. na primjer. grob 26/27). Zagreb je na svom sredi njem trgu priredio narodnu veselicu s a atorima ispod kojih su purgeri dizali kupice domaæe bukovaèke i zelinske kapljice. M atkoviæa il Ten ere. grob 28). Ru enje stare Bolnice milosrdne braæe na Jelaèiæevu trgu znakovit je primjer. Rosandiæa. pa se mo e reæi kako grad urbanistièki sli jedi svoju prirodnu putanju. opskrbljivaèe i turiste. polje.) bio je i li kovni i rodoljubni dogaðaj prvoga reda. polje. Augustinèiæa. I tako na Dan mrtvih i u gradu mrtvih na Mire goju. Po tovanje ti prema veleuèenom i presvijetlom dr. Maèukatina. Otkrivanje toga spomenika (14. premda bi se i na putu kroz vrijeme moglo naæi primjera reèenog prirodnog tijeka. kad je starom agramerskom hospitalu o dzvonila smrtna ura. tad znamo da smo na ulaznim vratima grada i na najva nijoj prometnici u smjeru istok-zapad. Me? troviæ nam. U sisvetskoj povorci i gunguli. A to se tièe na ih najbli ih. te Sava ispresijecana mostovima i utjecajima Eur ope i Balkana. mo e se govoriti o svemu prije nego o smrti ivot je to omiljene le ktire. I razred). gdje je mlada d jevojka (mramor) uhvaæena upravo u pokretu dok na pjesnikov grob stavlja kitu cvij eæa. Uostalom. na e rodbine. prati i ukupni razvoj grada. Majera. tj. Rendiæ je prepoznatljiv i u bisti svoga prijatelja .ro-donaèelnika moderne hrvatske skulpture i umjetnika koji se prvi ukljuèuje u liko vno oblikovanje Bolleovih mirogojskih arkada (graðenih od 1879. srpnja 1879.22 km. Dodamo li toj jutarnjoj povorci radnu snagu.

ljudi. ostavlja Zagrebu i jedan top u znak zahvalnosti to su mu Zagrepèani pru ili gostoprimstvo i sigurnost . A prema enoi. A kad je za naèelnika 1920. dakle . uistinu bismo na istoènom rubu grada do li do samog poèetka. po kojem bi se ravnali zv onari svih gradskih crkvi.tom starom bisk upskom sredi tu. Sve su to samo legende o tradicionalnom grièkom topu. kad ugarski kralj Bela IV. Sluèajnost je htjela da je opeka poru ene bolnice oti la upravo u Sesvete (otkupio ju je sesvetski poduzetnik Pe ka. tramvaj54 buðenje grada skog okreti ta i prvih tramvaja. koji je i organizirao veselicu s obveznim volom na ra nju). u èetrnaesto stoljeæe. ima o i drugih funkcija. Druga legenda govori kako je grièki top u Zagreb dospio kao turski plijen. dovozeæi sa sobom prve jutarnje putnik e. budi u Sesvetama. sijeènja 1877. kako je t . ustanove grièki top Kad top prepolovi dan. udariti upravne temelje 53 volite li zagreb? grada. koja je po mjesnom meridijanu ureðena. Tako pjeva jedna stara pjesmica. [ Zagrebaèka se zora rumeni nad vizurama istoènog dijela grada s o trim obrisima nekada njeg mesnog diva »Sljeme«. obrisi su im raspr eni i nestvarni u ozraèju jutra. i to iz zgrade na Strossma-verovu etal i tu. naæi æemo zapisano: Gradski vijeænik Ðuro De eliæ predla e da se u gradski pro tavi izvanredna stavka od 100 forinti za nabavu jednog topa. To. to æe reæi da ivot poèinje ispoèetka. Toèno prije stotinu i tridese t godina (24. S te je strane. Stvarnost no vog dana u ovom starovjekom gradu poèinje tek s prvim ljukom jutarnje kave.. u prizemnice novonastalih sirotinjskih èetvrti na istoku grada. godine 1242. izabran Vjekoslav Heinzel. a ne jedanaest. A top ostavlja pod uvjetom da se svakog dana iz njega puca kako ne bi zahrdao. Zagrebe! 55 kad top prepolovi dan gradske legende. u grad 1242.. za naèelnikovanja Iv ana Vonèine. Dobro j utro. Bela. Od tog prijedloga do prvog plotuna s Grièa pro lo je jedanaest mjeseci. preko Rome i Name u Dubravi. naime. veljaèe 1876. Slu beno se iz topa svakog dan a u podne puca od 1. novoimenovani slobodni kraljevski grad na bre uljku . Zagreb se.. prispio ugarsko-hrvatski kralj Bela IV. osnovanom 1093. prema svom dnev nom redu vo nje. barem u usporedbi s tim grièkim topom o kojem pjeva. s time da je nekoæ. sijeènja 1877. naime. èija su svjetla bijeda to je zora svjetlija . koja i nije tako stara . i da tu svojim plotunima podsjeæa na taj veliki dogaðaj. koji æe Zagrebu . navodno.. pu -canogpraha i pau al nu nagradu onom tko bi na uri na Kraljevskoj velikoj realki. top se s kule Lotr èak. top j e prepolovio zagrebaèki dan 1..njegovim graditeljskim planovima.) u zapisniku Gradskog poglavarstva. èak i u poè k trinaestoga. oglasio deset puta. gdje je danas Republièki hidromete-orolo ki zavod. kamo je s vremenom premje ten. sa svojom kraljevskom svitom. temel jem tog kraljevskog dokumenta. nije bilo prvi put da se s Gornjeg grada puca. ugraðena je u novi ivot. osim oznaèavanja podneva. Ako bismo u istom smjeru i nadalje ustrajali. Svojom Zlatnom bulom. A to æe reæi da. i to jedana est plotuna. Pje aci su rijetki. Toènije. ali u toj sluèajnosti ima i simbolike. kralj je Zagrebu dodijelio status slobodnoga kralje vskog grada sa svim ovlastima koje takav status sa sobom nosi. koji drhtavi i prekrcani klize uz usnuli maksimir ski perivoj sa zvjerinjakom zdesna i mrtvim stadionom slijeva i. Gradec. davao topom u 12 sati znak za podne. pa je i to bio povod da se dopremi na Griè iliti Gradec. imenuje Zagreb slobodnim kraljevskim g radom. a prema nekim izvorima (Kuèi-niæ). Osim znamenite Zlatne bule. dakako. kako se u Bici kod Siska okrenuo protiv Turaka. navodno.. Iz njega se gru-valo i pri izboru gradonaèelnika. ima pravo prireðivati sajmove. Tradicija topovskog p lotuna se e. hitac iz topa pogodio je n ajveæi turski bubanj. Iz istog smjera u grad pristi u i prvi automobili. Opeka sa zgari ta jednoga ivota.. osnivati obrtnièke cehove i od neprijatelja se tititi podizanjem obrambenih zidina. napreduju sve dublje u grad.

od gradskih vlasti zatra io je koncesiju za svoj graditeljski naum. turisti. koju s vremenom Gra d od privatnika otkupljuje. Uspinjaèa je pu tena u pogon 1889. s kojim se penjemo iz Donjega u Gornji grad. nekad nije bio samo atr akcija. Kad je shvatio da je promet gust i da bi se gradnja parne uspinjaèe isplatila (bilo je to valjda prvo zabilje eno ispit ivanje tr i ta!). dakako. Kako je imao poslovnog a duha. plotun i kako ih je probudio iz prvog sna. u Zagrebu od starih vremena ivi jo jedna legenda vezana uz enu. Sutradan je. 65 volite li zagreb? .. p osve praktiènu primjenu i manifestaciju. privukao ga je pute-ljak kojim su se stari purgeri iz tada nje Bregovite u lice (danas Tomiæeva) svakodnevno.o bio stari obièaj. eto.. Da to. a u sr edini su postavljene traènice.. dakle. jedina koja ima svoju ivotnu.. uspjeli saèuvati. a njome se slu e stanovnici Gornjega grada (umirovljen ici se voze besplatno). ilièka Uspinjaèa. nego u ponoæ! R azlog: otvaranje Zagrebaèkog zbora. stoljeæa. Majka Bo ja na Kamenitim vratima. a Zagrepèane je na to trebalo upozoriti iz . Izuzev i ogla avanje prigodom Heinzelove inauguracije. dakako. potvrðuje i svakodnevna slika Kamenitih vrata na koje Zagrepèani u svako doba dana. 63 majka bo ja od kamenitih vrata Uz Mandu i Mandu evac zaslu ne za ime grada. mo da mi Majka Bo ja ispuni elju. nego i nasu na potreba. jedne od najpoznatijih zagrebaèkih turistièkih atrakcija. Dosjetljiv poduzetnik danima je dolazio do tog strmog puteljka i brojao g ustoæu pje aka. prometalo. a kako je je isprva zbog slabog parnog pritiska i èestih popravaka znala stati nasred puta. Grad mu izdaje koncesiju. dakako.« Ili: »Morat æu svijeæu liti na Kamenitim vratima. Mnogi su graða ni. 59 volite li zagreb? mirovao. Danas prometuje u sastavu Za grebaèkog elektriènog tramvaja. penjali na Gradec Ju nom promenadom (danas Strossmaverovo etali te) s kojega je pucao pogled u donje predjele grada. Klein. Do zabune je. naime. Godine 1887. poslovni ljudi. prvi je shvatio graðevinski poduzetnik D. Tek 1934. ovaj put uz Majku Bo ju. danas elektrièno. kad su takve stvari na javnom mjestu bile èak i zabranjivane) navraæaju poklon iti se i pomoliti za ispunjenje svojih elja i molbi. èeste djeèje ekskurzije i.« A da takve rijeèi nisu sa mo puste tlapnje. kolika su zagrebaèka koljena dodirnula hladan beton ispod prepoznatljive slike s blagim Bogorodièinim osmijehom. uz Majku Bo ju s Kameni tih vrata. Stoljeæima u Zagrebu ivi i kao refren se svakodnevno ponavlja uzreèica: »Zapalit æu svijeæu na Kamenitim vratima ako mi se elja ostvari. koji se u Zagreb doselio sredinom osamdesetih 19. u svako doba godine (pa i svih godina slu benoga komunistièkog ate izma. top nije bio u upora bi sve do 1928.topa! A kako su se oni veæ bili odviknuli od grièkih pucnjeva. vozi na elektrièni pogon. èak i s teretom u rukama ili na pleæima.. panika je bila neizbje na. i to ne u podne kao uvijek dotad. jedinstvena je zagrebaèka legenda. Kolika li su pokoljenja Zagrepèana zapalila svijeæu pod sjenovitom boltom tih starih gradskih vratiju. istrèali na ulicu uvjereni da je mir trajao samo deset godina i da je opet poèeo svjetski rat! Grièki top se nakon toga nastavlja ogla avati sve do dana njih dana. navodno. koji jo nisu bili pro arani gustim ulicama i vi ekatnicama kao danas. tj. do lo zbog podulje stanke: top je za Prvo g svjetskog rata. kad se oglasio. I to. W. Radovi su zapoèeli pomicanjem stupa. a o èemu svjedoèe i brojne zahval e. 60 grièki top 61 uspinjaèa Nema valjda Zagrepèanina koji u slabinama nije osjetio onaj nagli trzaj ilièke uspin jaèe. navodno. i to je jedna od rijetkih tradicija u ovom gradu koju smo. ispisane po starim memljivim zidinama.. koji su se penjali i spu tali tom prometnom preèicom. bilo sveèano otvaranje Zagre baèkog zbora. Zagrepèani su je u ali prozvali uspinjaèa-zapinjaèa. punim utjehe i nade! Mnoge su molitve na Kamenitim vratima bile usli ane. koja je stoljeæima sastavni djeliæ zagrebaèke svakodnevice.

. me-ðususjedski antagonizam u pro losti znao bi dovesti do o trih suko ba. I d olazit æe k tebi hrvatske du e.. Ur ule.. na poèetku Tkalèiæeve. U polumraku drhæu s vijeæe u njihovim rukama. 67 krvavi most Poznato je da su Kaptol i Gradec stoljeæima ivjeli odvojeno. a onda se zaustavio!? Plemen èak: Predstavio se. Na njenom mjestu na zapadnoj strani Trga i Markove cr kve nekad je bila crkvica Sv. Tako se z ametnula kavga i godine 1667. studenoga 1667. ali ne zbog nje same.samo Majka Bo ja ostaje u gradu na em! Èudotvorna Majka Bo ja! (. da prime utjehu jadu svome. ispripovijedat æe nam a tko drugi nego Zagorka! »U noæi pojavio se po ar u krèmi na Dvercima. I tebe slavit æe grad na roðeni. sve . Danas od mosta. pa je potokom Medv e èakom poteklo i dosta krvi. kao i svaka legenda. a da izmeðu dviju odvoje nih gradskih cjelina (tek 1850. Odjednom krik ljudstva prolama zrakom. zbog gradnje mosta. 66 majka bo ja od kamenitih vrata Barilec: Sveti Bo e! Rub slike uhvatio je plamen. Kopaju graðani prah i pepeo na gari tu. Razorni je po ar opusto io sve od Dver-ci do Kamenitih vrat i. nema ni traga. dok u njemu bude roda hrvatskoga!.. pa do 1784. dok æe druge uzbuditi i ne pr estajati uzbuðivati.Ali. To je bila kapelic a u kojoj se obred odr avao iskljuèivo na njemaèkom. o èemu najbolje svjedoèi ime mosta koji ih povezuje . Ar-padoviæa s ka telanom Medvedgrada Gardunom. Kad su 17. Krik èuðe nja strahopo tovanja .K rvavi most. Susjedski sukobi spominju se veæ od 14.. Most zajednièki grade te ga pretvaraju u trajnu prometnicu od gornjo gradskih bedema s Kamenitim vratima do kaptolskih vrata u dana njoj Skalinskoj uli ci. Predaje govore da se ime mosta sp ominje jo u 13. potporu nadama svojim. Duboka im bol u licima i du ama. a ime Krvavi most u povijesnim lis tinama prvi put se upisuje 1667. apat ide od usta do usta. poklonio svetosti lika Bogorodice i ugasnuo! Mandu a: Sve je izgorilo. a na uglu ulice je gradska knji nica koja nosi ime Marije Juriæ Zago rke. Veæ napu tenu i zapu tenu crkvicu kupu e gornjogradski plemiæ Leopold Sermage. i to od 1692. Zagorkin bronèani spo menik (djelo kipara Stjepana Graèana) u najbli em je susjedstvu. »Ti bi se sukobi s vremenom promet-nuli u prava krvoproliæa. U svakom sluèaju. slu beno postaju jedinstveni grad) nisu uvijek cva le ru e. osim imena. autorice poznatih i rado èitanih romana o starom Zagrebu.zanosa! Iz praha i pepela digo e sliku Majke Bo je. S jedne i druge strane su lijepo ureðeni but ici i modne kuæe. Jedni su drugima ometali gradn ju i ru ili ono to bi drugi podigli. I Mandu a iz krèm e na Dvercima stoji s njima i lije suze za slikom svoje Majke Bo je uz koju je vez ala staru prièu o postanku najdra eg joj grada. Rijeè je o sjenovitoj ulièici koja spaja Radiæevu s Tkalèi-æevom ulicom. prisloni o zid stare kule i klièe glasom zanosite du e: Majka Bo ja na Kamenitim vratima! Ostani u toj kuli s nama. nego zbog atraktivno . sukobili p rista e Andrije III.drhæu. Ljudi stoje . stoljeæu izmeðu zaraæenih susjeda pos ignut je mir. na sve vjekove!.).) Kleèe graðani pod svodovima stare kule na Kamenitim vratima.. dragi. Ljepota djevojka Mandu a svetu sliku Majke Bo je. Ne to vi e o nastanku legende o Majci Bo joj s Kamenitih vrata. koji je dijelio dva grada. neke æe ostaviti ravnodu nima.« Majka Bo ja od Kamenitih vrata za titnica je grada.. Graðani grada Zagreba stoje na gari tu. Kaptolci poku ali ure diti svoj dio mosta. izvaðenu ispod pepela. pa od tog vremena Krvavi most i no si to ime« (Pavao Cindriæ: Grièki milenij iz 1965. a Mandu a je sliku Majke Bo je odnijela svojo kumi uz Kamenita vrata. stoljeæa. Bans ka palaèa ima dugu povijest. 69 banski dvori Hrvatska vlada i premijer stoluju u starim Banskim dvorima na Markovu trgu. Naprotiv. pa èak i otvorenih ratova. do lo je do oru anog sukoba. u 18. z a titu od pogibelji od zlotvora svojih!. stoljeæu kad su se na potoku..

.). Jedni su predlagali da se novo kazali te p odigne na Jelaèiæevu trgu. ali jedino izvorno i izravno sjeæanje na Banske dvo re imamo od èlana jedne od banskih obitelji. Cindriæ i dr. 1990. ali ne zato to je medu najgorljivijima za taj prijedlog bio sam ban Khuen He dervarv. koji æe ipa k od toga odustati. a a najpoznatija i najbolja spisateljica za djecu praktièki je dio svoga djetinjstva provela u Banskim dvorima. Tako je uz banske urede i banov stan. a kao moguæe lokacije spominju se i Bregovita ulica (dana nja Tomiæeva) te Zrinjevac. Na kraju je potreba za novom kazali nom zgradom postavljena na dnevni red Gradskog poglavarstva. A bilo je i takvih koji su novo kazali te vidjeli na Kaptolu (predlagali su ru enje Fr anjevaèkog samostana!). Zemaljskog kazali ta. Ta stara uta palaèa. Ne bez razloga. . Ivana Brliæ Ma uraniæ ostavlja nam iscrpni zapis. Punih 37 godina stari su Zag repèani kazali ne predstave posjeæivali u tom kazali tu. autor znamenitog Hrvatskog glumi ta i mecena (dao izraditi spomenik Petru Preradoviæu i poklonio ga gradu. pjesnika Ivana Ma uraniæa. ne dovr ava. ne zna se iz koji razloga. Marijan Derenèin. Zemlji te zatim ubrzo preproda je drugom plemiæu. u Zagr ebu se desetljeæima govoriti kako je Zagreb kazali te dobio na lutriji! U tom je kaz ali tu prikazana prva hrvatska opera. knji evnik i kazali ni redatelj. svoju blistavu intendanturu poèinje 1894. zagrebaèkom trgovcu Kristoforu Stankovi-æa. Fra njo Tuðman. Zagreb dobiva novo . 71 kazali te Prvi put s kazali nim predstavama iza lo se iz plemiækih palaèa. te svojim utjecajem i snala ljivo æu ubrzati gradnju na dana njem mj estu. koji je k azali te gradu darovao. gdje su tijekom stoljeæa sa svojim obiteljima stanovali hrvatski ban ovi. ako ne i va nije. koji na mjestu ru evine Ur uline crkvice 1801. a to je kao povijesna èinjenica podjednako va no. Povijest te znamenite gornjogradske palaèe u kojoj su stolovali hrvatski banovi is tra ivali su i o svojim nalazima pisali mnogi povjesnièari i publicisti (Laszow-ski. Na samom poèetku Domovinskoga rata. gdje je ureðen a i staja za bansku zapregu. Navodno je prevagnulo to to se za tu lokaciju javno zalagao dr. ujedinitelj hrvatskih krajeva i politièar koj i je najzaslu niji za ukidanje kmetstva. neprijateljska raketa iz zraka obru ila s e na Banske dvore i svojom ru ilaèkom moæi pogodila u samo srce hrvatske dr avnosti. i svako malo novi ne povlaèe to pitanje.. veliki autoritet u kazali nom ivotu toga doba. Lisinskijeva »Ljubav i zloba«. dobila i sabornicu. politièki protivnik bana Heder varvja i jedan od stupova opozicio-narskog Obzora. a i razni se gradski odbori time bave.g zemlji ta u najbli em susjedstvu upne crkve Sv. na mjestu gdje æe mnogo godina kasnije biti sagraðena zgrada Gradske tedionice (Za taj se prijedlog najvi e zalagao dr. koja do na ih d ana ostaje najznaèajnijom nacionalnom kulturnom institucijom. ali je. Stjepan Miletiæ. kad na z apadnoj strani. podi e za ono doba poveliku palaèu. Pobijedila je napokon struja koja se zalagala za staro saj mi te. na uglu Markova trga i tada nje Gospodske ulice (Æirilome todska). prozvano po vlasniku. Ban gradnju dovr ava i zgradu 1805. ne go je preprodaje banu Ignjatu Gylayu. Godine 1834. Dobroniæ. koja je do na ih dana ostala neodjeljiva vizura Makrkova trga. Izidor Kr njavi. kad je u Demetrovoj uli ci 1797. i prvo dramsko dj elo na hrvatskom jeziku.). Buntak. jest to d a je jedan od stanara bio i ban Jelaèiæ. Posljednje znaèajnije dograðivanje do ivljava 1882. Drugi su predlagali Ilicu na mjestu Prve hrvatske tedionice (Oktogon). da bi godinu dana sudjelovao u cjelokupnoj pripremi otvorenja nove kazali ne kuæe. tzv. vlastitim nov cem pomagao kazali ta itd. zastor za graðanstvo podignut u tzv. Posljednji intendant sta rog gornjogradskog kazali ta bio je ujedno i prvi intendant nove velebne kazali ne p alaèe.. Marka. Ama-deovom teatru.). vi e je puta u meðuvremenu dograðivana. dobiva jo jedno krilo. Ferdinandu Kulmeru. ostaviv i za sobom. dana njeg HNK. zahvaljujuæi dobitku na beèkoj lutriji. do danas oèuvanu. Kukuljeviæev komad »Juran i Sofija«. U toj povijesnoj zgradi na Markovu trgu devedesetih godina pro log stoljeæa nakratko je stolovao i prvi predsjednik samostalne i priznate Republike Hrvatske dr. prema dana njoj Ma-to evoj ulici. Kamen spoticanja u svim raspravama bila je lokacija. tzv. Stankoviæevo kazali te. Jelaèiæevu sobu. pretvara u svoje banske dvore. U svom kratkom ivotopisu unuka prvog b ana puèanina. koji ime dobiva p o vlasniku zgrade grofu Antonu Amadeu de Varkonvju. O gradnji novog kazali ta u Zagrebu se poèelo raspravljati jo 1886.

akademski obrazovani ljudi biti sve tra eniji kod pr ijema u radni odnos i da æe ih na burzi rada biti manje nego to ih sada ima. koji dobiva i vlastito dramsko i kazali te. Nakon nekoliko uzastopnih neuspjeha. moglo studirati na nekoj vrsti visoko kolske ustanove . A onda se car i kralj Franjo Josip umilostivio 8. i var ka je uspjela. premda u moran i maltretiran. koje je odavna poznato. Sveuèili te bilo otvoreno u zgradi stare Gornjogradske gimnazije na Kata-rinskom trgu. a traje kak o je to veæ 75 volite li zagreb? mnogo puta isticano kao primjer graditeljstva samo petnaest mjeseci! Zacijelo najuzbudljiviji i najsretniji dogaðaj u intendantskoj karijeri Stjepana M iletiæa upravo je otvorenje te velebne kazali ne zgrade i prvog nacionalnog kazali ta 1895. za naèelni-kovanja Adolfa Mo inskog. koja je o stala pojam Zagrebaèkog sveuèili ta. o otvaranju modernog zagrebaèkog sveuèili t a ozbiljnije se poèinje razmi ljati i u Hrvatskom saboru razgovarati ezdesetih godina 19. zajedno s gimnazijom. Ono ima i dugu tradiciju.kako bi bila rastereæena stara bolnica Milosrdne braæe na Jelaèiæevu trgu. jedan je otac pro log ljeta (2006. Danas je sve te e postati student. travnja 1 869. i to zbog vlastite ta tine. a nisu uspjeli?! Sto se mo e ka d imamo vi e kandidata nego mjesta na fakultetima?! Pro la su vremena kad smo se na fakultete upisivali kako smo htjeli.Gradnja novoga kazali ta poèinje 1893. U istoj zgradi . o kojem zap is ostavljaju veæ spomenuti Miletiæ. a u Sveuèili nom euæ'i' ^e u Zagrebu 79 volite li zagreb? odboru bio je i knji evnik August Senoa. a s pljeskom je ispraæeno kompletno »hrvatsko glumi te«. Kazali tu lutaka. veæ spomenuta prva na a ustanova i z 17. Jazavcu/Kerempuhu. pa se treba n adati da æe jednoga dana mladi. Meðutim. ni ta manje znaèajn o za na kazali ni ivot. nije bila graðena u tu svrhu. te dr.. j Uz ta dva stara kazali ta. U zgradu na dana njem Trgu mar ala Tita Sveuèili te je preseljeno 1882. Valja dodati da su najstarije kazali ne kuæe za svoje glumce i goste imale i kazali ne kavane. 76 sveuèili te Nakon to je te kom mukom i uz vi estruke roðake i prijateljske veze uspio upisati kæer na fakultet. uz dubok uzdah izjavio: Ovo je bil o te e nego predi-zborna kampanja za predsjednièke izbore! Taj je roditelj. A koliki su se izmuèili. kao i sva recentna domaæa kazali na produkcija. naslonjene na isusovaèku klasiènu gimnaziju. meðutim. listopada 1874 . U njoj su odr avane i gospodarske priredbe. Spomenuta zgrada. kad smo se s jednog fakulteta etali na drugi i indekse skupljali kao trofeje. Branko Gavella. Iako se u Zagrebu veæ od 1669. ni s ugledom Zagrebaèkog sveuèili ta. S Markova je trga upuæen zahtjev na beèki dvor. godine. (o tome ostavlja i zapis). stoljeæa. bilo kao HNK. naime. zastori se pred uvijek zna-] ti elj nom i zahvalnom publikom di u u Komediji. Poremeæeni odnosi u zapo ljavanju nemaju. 19. rad slikara Vlahe Bukovca. priznat o i cijenjeno daleko izvan na ih okvira. uspio. postojala je i Akademija. a iz koje æe zapravo izrasti mode rno sveuèili te. Prvi rektor Sveuèili ta bio je Matija Mesiæ. veze s kvalitetom naobrazbe to ju da ju na i fakulteti. Uz podizanje velebnog kazali nog zastora. bilo unutar samog kazali ta. lukavo dosjetili da sveuèili tu daju carevo i kraljevo ime. jedno vrijeme bila je i prazna. u meðuvremenu j e odigran cjelokupni svjetski klasièni kazali ni repertoar. stoljeæa. kao i na jo nekim gradskim kazali nim sce. jedan od najzaslu nijih za otvorenje Sveuèili t a. nego za bolnièke potreb e . gdje æe desetljeæi a i ostati (danas su tu Rektorat i Pravni fakultet). a prije nego to je useljeno Sveuèili te.\ nama. aru ptica i Tre nji. kao i Tito Strozzi. jedinoj kazali noj kuæi sagraðenoj i orenoj sredinom devedesetih. a koju sveèano otvara sam car i kralj Franjo Josi p. na kojoj se stjecala vi a naobrazba. u njoj je bila Tvornica duhana. ali u tri navrata iz Beèa dolazi odbij enica. moralo je proæi pet godina da bi napokon. s kavanama u neposrednoj blizini.. na i s u se preci.. Zagrebaèkom kaza li tu mladih.). kao Amadeovo ili Stankoviæevo. ITD-u. Za sveèano otvaranje Ivan Zajc je uglazbio poznate Senoine stihove Znanje nas v odi/ Svjetlom slobodi koje su u gradu tom prigodom svi pjevali. preseljena iz Svilarske uli .

Umjetnièki paviljon sveèano je otvoren 15. o zivotvo-rismo svoja ma tanja i sanje. pripadnici tzv. 80 razglednica s kupolom M noge su zagrebaèke vizure poslu ile za razglednice. dakako.. Franjo Markoviæ. gdje j e poslu ila kao Hrvatski paviljon. ali je najstarija i najznaèajnija pozornica hrvatske likovne i primijenjene umjetnosti. hrvatske moderne. religiju. izabran je prof. bilo je Kuhaèevih istomi ljenika. 1 Prigodom sveèanog otvorenja Sveuèili ta. branitelja javnog morala. pjesnik Mihovil Nikoliæ. dopremljena s Milenijske izlo be u Pe ti. ali lijepu. Èitav se dan ljuljali valovi svijeta po sveèanim dvoranama Umjetnièkog paviljona. ali i mnogi ugledni ci iz cijele Hrvatske i tada nje Monarhije. Glavni oponent Franjo Kuhaè i njegovi istomi ljenici u meðuvremenu su pokopani u zabor av. I na samoj izlo bi. Predbacuju im neukost i mediokritet stvo. Zagrebaèko sveuèili te sve do 1901. uza sve znaèajne hrvatske slikare i kipare. na Beè i li neki drugi grad Habsbur ke Monarhije. Mlade su napali knji evnik i urednik knji evne revije : Novi vijek dr. To je bila prva velika umjetnièka izlo ba na kojoj su. dr. dakako. st udentica (55. sigurni u sebe i svoju umjetnost.ce (danas Preradovi-æeva). bolnici. Gradnja kazali ta bila im je. ti skanu u vlastitoj nakladi (Anarkinja). u rujnu 2006. nakon vi e puta ponovljenih izbora. te ko da j( netko mogao i zamisliti da æe jednog dana na èak 3: zagrebaèka fakulteta i akademije (podatak uzet iz nas tavne godine 2003. Umjetnièki paviljon. prosinca 1898. i to na Salati. dodosmo do rijeèi i rekosmo glasno: Hoæemo novu umjetnost. U tri mjeseca. dr.034). a znajuæi to mladi spremaju. domoljublje i ina plemenita èuvst va i svojstva. navodno. ne samo oficijelnih vlasti Khue-na Hedervarvja ne go i raznih kulturnih poslenika. oni isti me tri koji su samo tri godine ranije o smislili zgradu dana njeg Hrvatskog narodnog kazali ta. da joj i èupa iz srca smisao za moral. visoku./04. Novoj struji mladih likovnjaka i knji evnika Kuh aè u svom pamfletu u lipnju 1898. prof. Prvi se. istinitu. Aleksa Bjeli . koja podsjeæa. naime. To velebno zdanje sa svr etka stoljeæa na jednom od najprozraènijih i najljep ih zagrebaèkih trgova (s ju ne strane Paviljona postavljen je Frange Mihanoviæev bronèani spomenik kralju Tomislavu) otvoreno je na najdolièniji naèin reprezentativnom izlo bom Hrvatski salon. Ante Tresiæ Pavièiæ. nije kazali te.. koji je prije obna ao du nost prorektora za vrijeme rektorskog mandata prvt ene na toj najvi oj sveuèili noj funkciji. nego to jt stanovnika imao Zagreb tijekom sveèane prigode otvore nja Sveuèili ta! Za novog rektora Sveuèili ta.) studirati vi e od dvostruke studenata i. 83 volite li zagreb? Zagrel) Na e te nje mladih umjetnika toga doba (naslov programskog teksta Milivoja De mana) im ale su. javno oglasio Franjo Kuhaè. zapi suje jedan od sudionika. J asne Helene Mencer. koji je svoju bro uricu. koja je tu ostala sve do gradnje nove tvornièke zgrade u Klaiæevoj (nekad Tvornièka ulica). koji æe tu znamenitu i znaèajnu izlo b u kasnije ovako ocijeniti: Umjetnici s Vlahom Bukovcem. te prof esor estetike \ i poetike dr. jo prije izlo b e. ! velikodu no pozvali. a do dana dana njega ive (svojim djelima) sudionici prve izlo be u tom zagrebaèkom . sudjelovali i mladi knji evni ci. Nije ni èudo. patetièno nazvao poslanicom umjetnièkim seces ionistima i knji evnim dekadentima. èemu j< prisustvovao sav kulturni Zagreb. predbacuje da te i za tim da na u mlade posvema pokva ri. a mi pisci s Gjalskim. jer su sredi nju zgradu ove pre poznatljive zagrebaèke vizure Umjetnièki paviljon projektirali na eljeznoj konstrukci ji beèki arhitekti Helmer i Felner. ma koje su mladi. kako su to kronièari zapisali. medu predavaèima i govornici. ali jedna od najpoznatijih i najèe æih je razglednica Trga Franje Josipa/ Tomisla-vov trg. specijalnost. u zgradi koja je bila namijenjen. velike oporbe. Jedino je Medicinski fakultet otvoren znatno kas nije. dodu e. dakako. po sjetilo ju je navodno jedanaest tisuæa ljudi ili svaki peti Zagrepèanin. i to nakon samo godinu da na gradnje. koliko je izlo ba trajala. Konstrukcija je. brojkama potkrijepiv i znaèaj izlo be. godine eni nisu pohaðale.

). stolne svjetiljke. Klement Menci Crnèiæ. originali rukopisnih knjiga i ostala rukopisna graða neprocjenjive vrijedn osti. prve zgrade koja je u Zagr ebu graðena za knji nicu. otvorila vrata tek 1988. knjige.. gdje nasumce. bez obzira na mjesto izdavanja/tiskanja knjiga. da bi nova. Od tada dat iraju podaci o prvim upisanim knjigama. lusteri.. I 88 52.. koja je ukupno 93 godine u svijesti i u svakodnevnom prakticira nju svih pismenih stanovnika grada i dr ave. 1111 koncertna dvorana »lisinski« Koncertna dvorana »Lisinski« upisala je Zagreb na kartu europskih i svjetskih glazbe nih metropola. Oton Ivekoviæ. Nacionalna i sveuèili na knji nica na Aveniji Hrvatsk e bratske zajednice 4 ima vlastitu internet-sku stranicu i s njom se putem Inter neta mo e izravno .. u hrv atskoj metropoli.000 korisnika. o tvorenoj 1913. a virtualnih posjeta je 446. Tomislav Kriz man i Ljubo Babiæ. otkako je Dvorana p rije 34 godine (1973.000. same od sebe. svodovi. Prenatrpanost i prezasiæenost knji nice na Maruliæevu trgu. Ozbil jnije se o tome poèinje razgovarati ranih osamdesetih pro log stoljeæa. knjige.hramu umjetnosti . a ostaje zapisano da je prije 1645. Robert Frange Mihanoviæ. Sveuèili na uloga knji nice ispunjava se nabavkom inozemne znanstvene i struène literature. g. èime se obavlja funkcija nacionalne knji nice.. U trezorima knji nice èuvaju se rijetke i dragocjene knjige.729 (2005. predviðenoj za petsto tisuæa svezaka. umjetnika. A tu je i zbirka zemljopisnih karata (ima i rukopisnih karata!) i atlasa. nacionalna pismenost. Ksaver Sandor Dalski.) sveèano otvorila vrata. To je otprilike to to posjetitelja iznova uvijek iznova obuzima za svakog posjeta staroj Nacionalnoj i sveuèili noj knji nici to je ono to se mo e nazvati re-spektom i au toritetom.? Zatim: crkvena t i ina. komunicirati. podsjetimo se na trenutak duge povijesti te na e èuva rice pismenosti.000 metara. Tu je pohranjena i Metro-politana knji nica zagrebaèke Nadbiskupije od pedeset i pet tisuæa svezaka i rukopisa. kultura i pisana/tiskana povijest j ednog naroda na jednom mjestu. knji n ica imala posebnu dvoranu s knjigama. Uvijek znati eljna i zahvalna zagrebaèka publika.) govori o vi e od 2. 87 volite li zagreb? Dana nji fond knjiga (podaci iz 2001. imala je prigodu i èast kod kuæe. vi-tra i. upoznati mnoge nacionalne orkestre. meðu kojima ima i nekih koji datiraju èak iz 11. studenata i knjigo ljubaca opæe prakse sa strahopo tovanjem ulazile u staru secesijsku zgradu na Maruliæe vu trgu. veæe i funkcionalnije zgrade. Bela Ciko -Sesija. rukovodeæi s e pritom potrebama svih sveuèili ta u Hrvatskoj. 84 nnr ¦i ii ii ¦i u ii ii ii u JI JI11 nacionalna i sveuèili na knji nica Kolike su generacije intelektualaca. i to u . naviru uvijek iste. Slava Ra kaj. Njezin zaèetak spominje 1607-. knji nièara i pravila o èuvanju i posuðivanju knji ga. Viktor Kovaèiæ. d. Sada kad smo veæ u novoj zgradi. katedrala pameti. posjet Knji .. . Zat vorena spremi ta i pokretni regali dugi su 110. crtarije. t e grafièka zbirka koju su osnovali slikari grafièari Menci Clement Crnèiæ. osjeæaj trajanja.Vlaho Bukovac. knjige. neizgovorene rijeèi: sece sija. znanstvenika. police i vitrine doslovno su p ucale od rastuæeg knji nog obilja. kao i inozemna literatura o Hrvatskoj i Hrvat ima. da na nja zgrada na Aveniji Hrvatske bratske zajednice. Kriterij nabave knjiga obavezni su primjerci knjiga koje su napisali ili tiskali Hrvati. U toj staroj ljepotici (arhitekt iz doba secesije Rudolf Lubinski). nameæu u gradu razgovor o gradnji nove.5 milijuna svezaka na 114 kilometara polica.. sastave i soliste. kad su s e isusovci smjestili na Gradecu sa svojom rezidencijom i Gimnazijom. od èega je 66 kilometara knjiga. a 48 kilometara periodike. Upisanih korisnika: 17.j nici je 320. sto ljeæa..

prosinca 1973. turis ta i poslovnih ljudi. To v i e to je posrijedi najveæi i najstariji gradski park na jugu Europe. niti je mogao biti. Zagreb sudjeluje u uku pnoj europskoj parkovnoj kulturi. To s u legendarni Lovro pl. koji je i osob no pridonio nje nom dovr enju. kao to su BBC. Ju nokorej-ska opera. dugogodi nji i uspje ni ravnatelj Dvorane (kojeg uspje no nasljeduje aktualn i Lovro Lisièiæ). domaæih i stranih. Jer sve to se dogodilo ili se dogaða u »Lisinskome« samim tim dobiv a na te ini i ugledu. Zubi na Mehte. I na jdu e u jednom komadu: 212 godina! Vi e od dva stoljeæa. svojevrs ni statusni simbol. i to u rasponu od klasike. ona je i jedini ca vrijednosne mjere cjelokupnog nacionalnog kulturnog i dru tvenog ivota.. Zagreb nam Europu i njen duh oslikava na razlièite naèine i na razlièitim svojim dijelovima i stranama. hels in ki. Marija Radev. Beèki. Grad je sam financira). Francuski nacionalni o rkestar. 91 volite li zagreb? imala je dug i trnovit put od zamisli do dovr enja. ansone do rocka. te pjevaèke megazvi jezde. ansone. Spomenimo samo imena koja su u svijet pronijela glas na eg grada. Vrata æe ipal sveèano otvoriti 29. Za tridesetu obljetnicu 2003. Ona je tu u njemu najdublje. Milan Horvat. zbog originalnog projekta i vrhunske akustiènosti. jazza. koju. dakak o.ina. Pa vica Gvoz-diæ. navi e i najze-lenije. te mnogi drugi. Marijan Haberle). poput moskovskog Bolj oj teatra i milanske Scalle. Dmitrija Kitaenka. To su proslavljeni dirigent Lovro. estrade i rocka do folklora. salzbu ki. Lazar Berman ili Vladimir Ashke-nazy. Kirila Kondra. i ima. ostavljali su svoj trag u Zagrebu. Maksimir. Josip Gostiè. \ Dvorana »Lisinski« nije samo nacionalni hram glazbe. vole n azivati »hrvatski Carnegie Hali« (projektant in . za vrijeme graðo naèelnika Ive Vrhovca. Koliko Maksimir posjeæuju i u njemu borave Zagrepèani. od klasike. londonski. Los Angeles Phil-ha rmonic Orchestar i dr. kad se Sava razl ila ne samo preko njezin gradili ta. Trnjanska dvorana. to je podatak svakako vrijedan pozornosti. Jurica Murai . pojedinaènih i skupnih. premd a isprva park nije bio. pa samim tim i cijele Hrvatske. Mataèiæ. Dosad bilje i vi e od deset tisuæa konce rata i vi e od deset milijuna posjetitelja. kao to su Luciano Pavaro tti. Ivo Rob agrebaèki solisti. vionilisti Uto Ughi i Henrvk Szervng. pa od jazza. za vrijeme gradonaèelnika Veèeslava Holjevca. do avangarde. te programski di rektor Dvorane Igor Kuljeriæ i Ivo Vuljeviæ. nije uvijek imao. orkestri proslavljenih kazali ta i opernih kuæa. dakle. ciri ki. berlinski. ali je zato imao. za malen grad na dvama susjednim bre u . pet-rogradski. I opæenito je izniman i va an kao civilizacijska i tradicijska konstanta u ivotu hr vatske metropole. dirigenti poput Lorina Maazela. Mataèiæ i Milan Horvat.naj irem rasponu. Od domaæih glazbenika nema znaèajnijeg imena koje u »Lisinskome« nije nastupilo. Bo ko Petroviæ. èelisti Mistislav Rostropoviè i Mischa Maiskv. I tako to traje dok traje Maksimir. Zagrebaèki kvartet i dr. arh. j 92 maksimir Kao stari europski grad. i Kurta Masura. pa svjetska kraljica jazza Ella Fitzgerald. Ivo Pogore-liæ. Nada Puttar Gold. nego i preko eljeznièke pruge. pl. Ali malo gdje je Europa u njemu kao u gradskom parku Maksimir. Gilbert Becaut i Charles Aznavour. Dunja Vejzoviæ. Tomislav Neraliæ. iznimno mjesto u ivotu ovoga grada i njegovih graðana . Leo Nucci i Peter Schreier. Jose Carerras. najuglednije mjesto na karti europskih park ova. Ru a Pospi Baldani. Piero Capupuccilli. potom Èe ka i Izraelska filharmonija. RAI i dr. niti danas ima. Vladimir Ru djak. to zbog vjeène novèane oskudice (iako je posrijedi nacionalna insti tucija. strasbur ki. pa Milan Sachs. te orkestri nacionalnih televizijskih postaja. Mladen Ba iæ... U bogatoj ponudi Dvorane »Lisinski« pred zagrebaèkom publikom zasjale su najsjajnije z vijezde svjetskog i europskog glazbenog neba. kao i svjetska rock zvijezda Nick Cav e. reprezentacija francuske ansone Juliette Greco. kao to su pijanisti Svjatoslav Rich ter. moskovski simfonièari. Odluka o njenoj gradnji donije ta je jo daleke 1957. a gradnja se otez ala i odugovlaèila. to zbog posljedica katastrofalne po plave 1964. progla ena su i èetvoric a poèasnih èlanova Koncertne dvora ne »Vatroslav Lisinski«. sa simfonièarima i baletnim grupama. toliko je on zanimljiv i popu laran u planu i programu brojnih posjetitelja grada.

a koji æe za nadbiskupov. Ime Maksimir dobiva po svome osnivaèu. ono to je milijunskom gradu i nacionalnoj metropoli d anas. na alost. Maksimir kao maks i-mir. niti mo e imalo umanjiti r evolucionarnu ideju i sam pionirski poèetak zagrebaèke parkovne kulture biskupa Vrho v-ca i njegova 18. kad u park (za graðo naèelnika Vjekoslava Heinzela) uselja va Zoolo ki vrt Posljednji put Maksimir je temeljitije ureðen 1987. po kojem ga danas poznajemo. vjeèni vrtlar. Brezova koliba. »Vremensko razdoblje 1838. Ki o bran. Vratar ska kuæi ca. z. kaptolskom biskupu Maksimilijanu Vrhovcu. to staro savsko plovilo odvezao u povijest. tad pohitite ovamo gdje mirisavi zrak su i znojno èelo tu naðite mira odmora i odaha svojim brigama«. a koliko samo uljuðeni umski proplanak uz korito potoka Bliznec. paviljon na Veliko j li vadi). U tom vremenskom odsjeèku je ostvario najvelièanstve-niji pothvat vr tne kulture u Hrvata. Jurja na konju. otvara njem Mosta slobode. u èast svoga preporoditelja prekr ten u Jurju Ves ili Jurjevac (dao sagraditi crkvici sv. gdje i danas). u znatno iskvar enom obliku. mo e se s punim opravdanjem nazvati velikom preobra zbom Maksimira.-1843. Igor Gosti). k oji se drznuo umu na sjeveroistoènim obroncima Medvednice. Usporedba se mo e uspostaviti u odnosu s kasnijom Hauli kovom erom.trg pa na zapadnu stranu HNK. nije toliko bitno. glorijet kod Ljetnikovca. uz korito potoka Bliznec . Jurja i od kipara Antona Ferk orna naruèio monu mentalni cinèani spomenik sv. 95 volite li zagreb? Prije dolaska u Zagreb. 96 trnjanska skela Stariji Zagrepèani sjeæaju se posljednjeg vozaèa Trnjanske skele Jure. polovni to polino ili polukamion. Potkraj mjeseca travnja 1794. zagrebaèku biskupiju vodi biskup Aleksandar Alagoviæ. H ram prirode. roðenjem Slovak. Za vrijeme Jurja Haulika. za Maksimir nastupa zlatno razdoblje. te prepasati puteljcima s odmori tima na kojima su k lupe i sjenice doèekivale prve goste. Svi carska kuæa. Maksimirski mir od 1925. kakvog barem u osnovi znamo i da nas. nego zbog imena. kojega æe u meðuvreme nu Papa unaprijediti u prvog zagrebaèkog nadbiskupa. koji je prepu ten i zapu ten. sagraðeni putevi. a godinu ka snije umire. u reðene livade i proplanci. a moja je du no st da u njoj izgradim putove i da ih predam vama.. Sve to se danas mo e vi . najprije na Akademièki . igre rijeèi. turopoljske ku -mice s ko arama svje eg povræa ili velikim kantama s mlijekom. posebice u hortikulturi. koji oèito nema smisla ni interesa za Ma ksimir. Samorodna hrastova uma obogaæena je egzotima. te obavezno neko uniformirano lice. koji je. vrijeme odr ava nja Univerzijade u Zagrebu. naru avaju tek glasanj. biskup Vrhovac tako ureðeni park Zagrepèanima sveèano predaje na uporabu ovim rijeèima (prema fikciji Marije Juriæ Zagorke Republikanci): »Narode! Braæo moja! Priroda. Narodni hram. pro ireno i preureðeno Donje (p rvo) jezerc dovr eno Drugo jezero. na Kaptolu slavi zlatni pir. dav i oblik romantiènom en gleskom (pejsa nom) perivoju. ili maksimaln mir. Vidikovac (Kiosk). temeljito raskrèiti i oèistiti. taj je zagrebaèki park. staze. odmori ta. èime i zagrebaèka biskupija prera sta u nadbiskupiju. ivota stajati na glavnom ulazu u park. Ali n< zb og Maksimilijana Vrhovca. pravo remek-djelo vrtne umjetnosti. pokopan u katedrali) i prvog zagrebaèkog nadbiskupa Haulika. Pogled na skelu podsjeæao je na scenografiju ratnog ilegalnog Zagreba. raz viv i tamo vrlo visoke estetske standarde. da bi na kon njegove smrti parku bilo vraæeno staro ime.Kaptolu i Gradecu. podignuti paviljoni (Paviljoi Jeka. stoljeæa. postavljen kipovi. Izmeðu biskupa Vrhovca (1826. Juraj Haulik. koji je od Maksimir. s kojej maèem zamahuje na zmiju. i rika divljih egzotiènih zvijeri.Strossmaverov . Podignuti su brojni graðevin ski objekti: Glavna ulazna vrata i Koliba za goste. kad brig e izmore du e va e. pa se. Na prostoru biskupske ume od 385 jutara iskrèeni su golemi prostori. Koliko je to u to doba bio park u klasiènom smislu rijeèi.« (dr. zapre na kola. Bellevue. s puno ara (i novca) baca na ureðenje maksimirskog perivoja. Kad vas izmuèi te ki rad. biciklisti. Kasnije pre mje ten. Dolaskom Haulika na Kaptol . Mirna koliba. zasadila je ovu umu i lugove. est godina provodi u Beèu.. stvorio Maksimir. rijeèi tj. uz duho vno poslanstvo. vodotokovi i mostovi. Ljetnikovac.ljcima .

na koje se nadovezuje cvjetni parter oblikovan u francus kom stilu. Obrtna ko la na Sajmi nom trgu progla ena je zemaljskim zavodom. Pouèene iskustvom svjetovnih vlasti. jer je zbog svoga gospodarsko g i strate kog znaèenja uvijek bila u vlasni tvu kraljeva. Restoran »Skela« do ivio je s vremenom sudbinu prave Skele pao je. koji su pro li najbolje konobarske kole. Biljno-geografske skupine nalaze se u zapadnom dijelu vrta. zimi su se na e bake i djedovi klizali. zatim ureduje i otvara produ etak Palmotiæeve. vi e nego dugu povijest. a u raspravama se èuju razlièita mi ljenja. gradonaèelnik Nikola Badovinac 1889. Leo Honigsberg i Julio Deutsch. Ona je na mjestu dana njeg Mosta slob ode. filogenetsko-siste-matskoj srodnosti. kako bi ostal o vi e prostora za daljnje irenje grada prema Savi. teret (u posljednje vrijeme i automobile) vi e od sedam stotina godina. Na kormilu grada je Nikol a Badovinac. a sve okolo su jo bile livade. Za razliku od restorana. Osim brodarine. a zala u se za to da se pomakne jo prema jugu. u zabora . Jedni su za to da se gradi na mjestu gdje je i sagraðen (1891. kako se u cijeloj svojoj dugoj povijesti naz iva. Dubrovnik i Gradski podrum. 99 botanièki vrt Botanièki vrt otvoren je ujesen 1889. Glavnoga kolo dvora jo nema. na Savici s u otvorili restoran »Skela«. mor a odstupiti. oblikovan je u pejza nom s tilu. Mo da je upravo po njemu ta drvena splav u Trnju i nazvana Kraljevskim brodom.). vozio èak i kralj Be la IV. U sredi nje m su dijelu staklenici. osnivaju projektantsko-gradevinsko p oduzeæe.). navodno. meðu kojima . na alost. inaèe financijski struènjak. premda je meðu gradskim zastupnicima dosta onih kojima se èinilo da bi novo kazali te trebalo graditi vi e centru grada. a u blizini su i bazeni s vodenim biljem. koje æe u kasnijoj gradnji grada imati va nu ulogu. U dru goj polovici osamdesetih dvojica zagrebaèkih ugostitelja (Jo a Ne-koksa i Francek Ko lar). obrasla bujnim vodenim biljkama. Na jednoj od njih. i crkvene su po eljele svoj brod i svoj prihod. koja je naplaæivana za dr avnu blagajnu. koji je dao probiti Bo koviæevu ulicu i tako p ovezati Zrinjevac s Petrinjskom. meðutim. skelom su u Zagr eb razni trgovci i obrtnici dovozili robu. a mo da je tako kr tena i po nekom drugom kralju. drugi se tome protive. na tada njem krajnjem jugu grada. Kao estoki opozicionar i protivnik Khuena. zidove kojega su ukrasili uveæanim Cajzekovim fotografija ma trnjanske skele.djeti na veæ malko po utjelim fotografijama zagrebaèkog fotografa Pavla Cajzeka. a za ulazak u grad plaæali su kraljevsk i danak. Drveæe i grmlje svrstano je na parcelama po tzv. koji je u zagrebaèkoj ponudi imao kratku povijest. te k upali te na Savi. proradila je uspinjaèa u Bregovitoj ulici. koji su od nje imali vi estru ku korist. proglasi o Zagreb slobodnim kraljevskim gradom. umro je Ivan Kukuljeviæ Sak-cinski i pokopan u arkadi Iliraca na Mir ogoju. Sa svojih èetr desetak tisuæa stanovnika Zagreb je sezao tek do Kemijskog laboratorija (podignut 1884. Iste godine kad i Botanièki vrt. Ceh Viteslav Durcha nek. a i njihove ene su iskuhale i ispekle zanat u kuhinjama zagrebaèkih hotela. a nadzor nad radovima je vodio nadvrtlar. Cak su i dizajn jelovnika postavili u funkciju sjeæanja na tu prastaru zagrebaèku instituciju. Botanièki vrt je osnovan zaslugom Antuna Hein-zela. zatim Kulmerova palaèa na Zrinskome trgu i Uèiteljski dom na Sajmi nom trgu. godine. Vode se razgovori o uvoðenju konjskog tramvaja. tada njeg profesora botanike na Zagrebaèkom sveuèili tu. o potrebi njegove gradnje tek se raspravlja. prevozila ljude. Kraljevski brod dobio i prvog takmaca na Savi. tj. koji se prostire na 4. stoku. dovr ena Ga-vellina kuæa na Jelaèiæe u trgu (dana nja estica). zapravo malo istoènije. Kao i nazive jela »skelarski odrezak« i »kraljevski bro d«. Trnjan ska skela ima. gdje je danas stara zgrada Nacionalne i sveuèili ne biblioteke. Njegova je rijeè takoðer va na za dodjeljivanje zemlji ta na Sajmi tu za radnju kazali ta. Najveæi dio vrta. a dvojica mladih zagrebaèkih arhitekata. a njome se. 101 volite li zagreb? Istoèniji je dio poznat po dva jezera.. onoj na zapadnoj strani . Tako je 1343. koji je svojom slavnom Zlatnom bulom 1242.7 hektara povr ine. kao to znamo. a tu se prvi put poèinje igrati i hokej na ledu.

a s tom èudesnom napravom svijet je prihvatio i njegovo prezime. od èega je 180.. Posljednji koji su nas otkrili lo ndonski su mediji. Jedino se nitko. kao i mnogim ðaèkim i sindikalnim ekskur zijama. kako se k a e. nema v eze s engleskom rijeèi »pen« (pero). samo g odinu dana kasnije sveèano je otvoren novi Zagrebaèki velesajam. Botanièki vrt. 105 penkala Kako smo postali i formalno nacionalna metropola. kad nam je sivilo bila osnovna boja svakodnevice. moglo i dodatno impresionirati. Zagreb sve èe æe i u sve veæem broju p osjeæuju strani diplomati. A kako je raslo sve veæe zanimanje i zlagaèa iz zemlje i svijeta. na sva usta hvale kao lijep grad i europsku metropolu koja strancim a ima to pokazati i svojim èitateljima sugeriraju da Zagreb posjete i da bi se kod nas mogli dobro osjeæati. zataknuto uredno u d ep i prièvr æeno. koji napok on poèinju otkrivati i na grad. sa Zagrebaèkim zborom (od 19 09. kao i ezdesetih godina. a pos lije. Danas se Z agrebaèki velesajam prote e na prostoru od 505. nije sjetio kak o se engleske (i jo mnogi druge) medije. Zagrebaèki velesajam godi nje p rireðuje 25 specijaliziranih priredbi.se osobito istièe lotos. obj avljena u velesajam-skom biltenu ili javnim medijima. eto. nego da je to popularno pisalo . i ti. u sklopu istoga zavoda. na livadi gdje je danas Mariæeva ulica). I do ivjeli smo da nas. te nasljednic e stare Jugoslavije. Tek od 1946. U sjevernom dijelu vrta je kamenjar s razlièitim biljnim vr stama stranoga porijekla. Dojmila bi nas se jo poneka brojka o tim meðunarodnim transakcijama. A to se od gostolju bivih i pristojnih domaæina i oèekuje. ni ovaj put. prvi put pod dana njim imenom. na Savskoj cesti. za izlagaèe i posjetitelje otvorit æe vrata 1947. turisti. meðunarodni Zagrebaèki velesajam. subm editeranske. kao krunom izlo benog sajmi nog prostora s izlo benim paviljonima starih Zagrepèana jo za vrijeme Austrougarske. Isprva je Botanièki vrt bio u sastavu Botanièko-fi-ziolo kog zavoda pri Sveuèili tu. kako vole reæi. . na kojima sudjeluje vi e od sedam tisuæa izlagaèa iz zemlje i inozemstva.j 102 zagrebaèki velesajam Nastavljajuæi se na dugu zagrebaèku tradiciju sajmovanja. Zagre baèki su im turistièki djelatnici odmah na tome javno zahvalili. i tako su mu izum i prezime postali planetarno popularni svakako je od svog grada zaslu io vi e od skrom . I svoje sunarodnjake (Sundav Times i jo neki) nagovaraju da nas posjete. I posjeæivati. koja sve ove puste godine viri iz maloga d epa cijelog svijeta. a mnogi ni putovni ce. u sastavu je Prirodoslovno-matematièkog fa-l kulteta. Zagrebaèki velesajam s vremenom post aje ono to mu je i temeljna svrha i namjena meðunarodna smotra gospodarskih dostign uæa i mjesto okupljanja poslovnih ljudi iz cijelog svijeta. Tih pedesetih. alpske i drugih zona. ni novi paviljoni. struènjaka i poslovnih ljudi iz cijelog svijeta.000 èetvornih metara bruto sajamske pov r ine. ali bolje ikad nego nikad. tako da se m ogu odr avati sajamske priredbe i u zimskim mjesecima. koji su iz godine u godinu nicali s jedne i druge strane tramvajske pruge. hladni i u toglj eni Englezi. na sugraðanin s Trga kralja Tomislava broj 17 Sla oljub Penkala. Trebalo im je dugo. da bi posjetile i do ivjele tu na jveæu i naj areniju atrakciju na ju noj obali Save. ta kultna teh nièka olovka. Takav izumitelj koji je svijet zadu io svojim epohalnim izumom. sa svojih desetak tisuæa razlièitih biljnih vrsta iz mediteranske. S gradnjom sada njeg izlo benog prostora preko Save zapoèinje se 1955. nisu vi e bili dovoljni. kad jo nismo imali televizore i automobile. Kao to nas se uvijek iznova doimaju podaci o velièini tog modernog velesajamskog grada preko Save. koji u posljednje vrijeme sve èe æe obilaze Za greb. a sa svojih 125 godina postojanja i jedan od najstarijih. arenilo velesajam-skih povi ljona s obiljem arenih prospekata i kataloga bila je glavna atrakcija i nama Zagrepèanima. a zahvaljujuæi z alaganju tada njeg predsjednika Gradskog narodnog odbora Ve-æeslava Holjevca. na mjestu dana nje g Studentskog doma i nasuprot Tehnièkom muzeju. I pronalaze u njemu zanimljivih stvari i sadr aja zbo g kojih Zagreb vrijedi posjetiti. to se opæenito misli. gdje se sklapaju unosn i poslovi. koje su iz provincije dolazile u Zagreb. poslovni svijet. Moglo im se kroz dolièno spomen-obilje je ili spomenik na istaknutom mjestu u gradu dati do znanja kako penkala. pripada Filozofskom fakultetu.000 èetvornih metara zatvorenog sajamskog prostora. a kroz izlo bene prostore godi nje proðe oko milijun posjetit elja. I strani novinari. svakako je najveæi i najznaèajniji u jugoistoènoj E vropi.

Uz penkalu. bio je. veliki svijet krenula upr avo iz malog Zagreba«. u kojoj spominje «kako se na i iseljenici i p ovratnici iz velikog svijeta vraæaju u Zagreb i svojoj djeci i prijateljima donose na poklon penkale. dakle. A to je utoliko za nas va no to sm kao mali narod skloni sami sebe podcijeniti. a njegov originalni za titni znak . osvojila je Zagr epèane. uz ostalo. koji j e Zagrepèanima. konstruirao i prvi na zrakoplov. Hiihn (dolazi iz Tirigije) seriju fotografija Kaptola sa staro m baroknom katedralom. koja je pod njegovim prezimenom zavladala svijetom . Od tada pa sve do danas. A ove je godine i razlog vi e za to. odu ili. Julije Hiihn i Ivan Standl su stranci. Primjer i prilog tome daje autor k njige o Penkali. Pogotovo to mu je ploèu postavio Zag ebaèki zrakoplovni savez kao svom vi e nego zaslu nom èlanu. u svoj njegovoj rasko i. koji je njegov sin. koji su kao pravi Zagrepèani ostavili traga. prisjetimo se da je Juraj Haulik. I to s onim famoznim dr aèem iliti knipso m. pod patentnim brojem 36946. A kad smo veæ sa starim Senoom na Kaptolu.ne spomen-ploèe na proèelju njegove zrinjevaèke kuæe.mandati i ljudi otvorena vrata na gradskom grbu Zagreb je kroz cijelu povijest bio otvoren grad i Zagrepèani su oduvijek prihvaæali strance. to æe reæi da je biskupu pekao kolaèe. Boris Puhlovski.. roðenjem bio Slovak. prvi zagrebaèki kardinal i zagrebaèki dobroèinitelj. za jedno s prvim hrvatskim profesionalnim pilotom (Dragutin Novak). Èak i pisac kojem. zemlju izuma. ostavio i album litografija »Jurja ves«. koji je penkalom ispisao svoju stoljetnu povijest? O spomeniku Penkali. zahvaljujuæi na e m sugraðaninu. navodno. naravno. i uvijek je jednaka i prikladna za svaku ruku. s penkalom za uhom. Velemajstor za kol aèe Senoa-otac. Pjesnikov otac Aloj zije Senoa do ao je u Zagreb na poziv biskupa Alagoviæa. ist ina. ostaviv i svom Zagrebu jedan od najveæih s rednjoeuropskih spomenika hortikulture park Maksimir. rje ava zabludu u kojoj veæina svijeta j o i danas ivi da penkala dolazi od rijeèi pen pero. slikar Ivan Zasche. ne bez razloga. 1909. naime. Zagrebaèki su mu se zrakoplovci. hrvatski pisac. nikako da proviri spomenik Penkali i penkali! 108 grad u gradonaèelnièkom lancu zagrebaèki gradonaèelnici . a svjetske novine na raznim jezicima raspisale su se o toj »èudnoj olovci. k oju ne treba o triti. ing. da je taj svestran i izumitelj. slab u uèenju hrvatskog jezika. Tako nam Pommer (èak iz Danske) ostavlja fotografiju sveèanog otkriæa spomenika banu Jelaèiæu 1866. otac penkale. ma kar i skromno. I prvi zagrebaèki fotografi Franjo Pommer. volimo tepati kako je najzagrebaèkiji. August Senoa. u ovom sluèaju fotosvjedoèan-stva o svom gradu. sve vi e privlaèi strane turiste. poletio.. Za Haul ikom je u Zagreb i u Maksimir do ao i Haulikov zemljak. A u njegovu gradu. i to u svoje ime i u ime cijeloga svij eta. pa narud be u Zagreb poèinju pljustati sa svih strana.« Isprva je svoje tehnièke olovke Penkala proizvodio u vlastitoj nevelikoj radionici u Ulici Marije Valerije 3 (danas Pra ka). A i polijetanje i slijetanje obavljeno je na na em prvom aerodromu na Crnomercu. 107 volite li zagreb? Navr ilo se.smije n a glava. sijeènja 1906. koja se u Zagreb doselila iz Èe ke. èak i Ameriku. Penkalin izum je smjesta osvojio svijet. tek je prva generacij a Zagrepèana u obitelji Senoa. prenos io na pokoljenja. k oji je dao sagraditi upravo Slavoljub Penkala. iljata nosa i golemih u iju. a utor najèitanijeg romana iz povijesti Zagreba. kojem je slu io kao vrlo cije njeni i dobro plaæeni sladopak. . A i ostali sugraðani.. dvosjed. u cijelom se svijetu penkale. Taj njegov epohalni izum i patent. ali ubrzo je prihvaæena u svijetu i kao rijetko uspjela reklamna poruka. ni ne sluteæi kako je penkala u tzv. patentiran kod Ugarskog kraljevskog ureda 2 4. Poznato je. naime. eto. kojim bi se nalivpero prièvrstilo za d ep. kojim je. Èim je krenuo u masovniju proizvodnju. toèno sto godina kako je Zagrepèanin Slavoljub Penkala patentirao to svoje otkriæe tehnièku olovku. Toèno sto godina. koji. Penkala je izumio i nalivpero. veæ se godinama u Zagrebu prièa. nalivpera i kemijske olovke nose prièvr æen e za vanjski ili unutarnji d ep. tako da nikad nije nauèio hrvatski. Zagrepèanin Penkala viri iz d epa cijelog svijeta.

a majka Srpkinja. a po novome gradonaèelnik.) Adolf Mo inskv. Prvi zagrebaèki tancmajstor i baletni me tar Pietro Coronelli. s najdu im stan em u cjelokupnoj povijest i te institucije gradske vlasti (od 1892. na Gradecu zove prvi èovjek gradske uprave. a od 1862. Gra-j donaèelnik Mo inski (sam izabr ao fonetski oblik pisanja svog prezimena) ugradio je svoje ime u temelje modern oga Zagreba na razmeðu stoljeæa. ali se ne zna njegovo toèno porij eklo. 113 volite li zagreb? Prve hrvatske opere »Ljubav i zloba« i »Porin«. Tek kad se te godine spajaju u je dinstveni grad (zasluga za to pripisuje se banu Jelaèiæu). A veæina su bili Austrijanci. ime kojega se spominje veæ 1093. Za prvog zagrebaèkog kavanara imenom Valentiu s Horro zna se da je pravo graðanstva dobio 1756. bio je Slavo-! nac porijeklom iz poljske plemenita ke obitelji. koji je skladao glazbu za poznatu Gaj evu budnicu »Jo Hrvatska nij propala«. Coronelli je u Zagrebu osnovao prvu privatnu kolu plesa i lijepog pona anja. Matije Mrazoviæa.. Mnogi su do li da bi tu ostali i postali Zagrepèani . nego su vi e ili manj e. Obrtna kola (Muzej z a umjetnost i obrt) itd. Belgijanci. ali i prve portrete poznatih i ugled nih ljudi . umjetnici. Stranci su u Zagreb dolazili dili ansama. Hermanna Bollea.Senoe. kaptolska katedrala. kako se prema Zlatnoj buli iz 1242. Za prvog gradonaèelnika jednoglasno je izabran 1 5. relativno kasno dobiva prvog gr adonaèelnika. izvode se u Zagrebu po libretu Dimitrija Demetra. potom arkade na Mirogoju. na alost. Èak i jedan od najuspje nijih gradonaèelnika. Hrvatska i njezin glavni grad ne samo da nikad nisu propali. Ivana K ukuljeviæa Sak-cinskog. Najzapo-slenij i i najizvoðenji arhitekt nakon zloglasnoga potresa u Zagrebu 1880. Nijemci. Razlog tome je to su Kaptol i Gradec sve do 1850.. pun je planova za boljitak i razvit ak grada. administrativno raz jedinjeni i ive kao dvije zasebne jurisdikcije. koji su svoje kavane. zagrebaèki je odvjetnik.ple-j meniti od Zagreb grada. mladog virtuoza na violini Franje Kre me. do 1904.. Biv i gradski sudac. urednik i feljtonist Obzora. najtu nije svjedoèanstvo Zag reb u vrijeme katastrofalnog potresa 1880. prozvanim Hrvatska moderna. takoðer su djelo stranca.. dolazi iz Njem aèke. svibnja 1851. Janko Kamauf. Spominje se da je do ao »negdje iz Europe«. Godi nja plaæa prvog èovjeka Grada bila je 2000 srebrnih forinti. roðen je u Veneciji. kojem je otac bio grèki trgovac. a zauzvrat jej ime Zagreba nosio u svom plemiækom pre dikatu . ali sada kao gradonaèelnik. a porijeklom je Francuz. Vladimir Lunaèek iz mje ovitog je braka: ot ac Ceh. koji æe najdulje slikati Zagreb. kao i Samoborac Ferdo Livadiæ. uz ostalo. ali mnogi od njih. Lunaèek je stup zagrebaèkog novinarstva na poèetku dvadeseto g stoljeæa. i vlakom. I prvi zagrebaèki kavanari.. posljednji sudac Gradeca. Prvostolnica. intelek tualci) i kapital (poduzetnici). koji na poziv grofa A mbrozija Vraniczanvja dolazi u Zagreb 1859. Prvi kazali ni kritièar u pokretu mladih na r azmeðu stoljeæa. j ednoglasno æe biti izabran na èelo objedinjenog grada. napredovali i rasli. roðenjem je Slovenka. Za sve to su gradonaèel . dugogodi nji kritièar. Prva kazali na nagrada prozvana je upravo po Demetru (Krle a je osvaja dva puta). Strossmavera. iskustvo i znanje (razni zanatlije. ovisno o politièkim prilikama u svijetu i europskom okru enju. gdje je i roðen (u Kolnu 1845-). otvorili na Harmici. Dolazili su don oseæi sobom robu (trgovci).a Standl (Èeh). kako se nekoæ nazivala skela preko Save. koju su njegove kæeri vodile sve do ranih sedamdesetih dvadesetog stoljeæa.. pa su mnogi nara taji Zagrepèana tu nauèili prve plesne pokrete. a èemu su kroz povij est pridonosili i stranci. da bi njegovu kæer Klotildu pouèavao ple su. Moravci.. Kam auf je idejni zaèetnik mnogih gradskih akcija. »Kraljevskim br odom». Generacijski mu bliska spisateljica Zofka Kveder. \ 114 A A A A A A A A ^fc ^fe ^Sfc ^fc ^fe ^fc T I gradonaèelnici Ovaj stari grad. roðen nekoliko kuæa od Kamenitih vrata. najprije pod atorima. koja je pokrenula prvi enski list enski svijet. svi su bili mahom stranci. ostaju samo na papiru.

doba klasicizma. dvije godine kasnije na nekada njem marvinskom placu (na mje stu dana njeg HNK) prireðena je Prva gospodarska izlo ba. Jedna je stran a bila za crpljenje vode iz savske nizine. iz po e kog kraja. Da u staroj poslovici koja ka e da je svako zlo za neko dobro. Posljedice takvog nesebiènog rada Senoa æe platiti te kom prehladom. ima pone to i istine. Uz znaèajnije graðevinske zahvate u urbanistièkom tkivu grada.-: Kamaufa. Stanko Andrijeviæ. Na sjevernoj strani Jelaèiæeva t rga poèinju nicati reprezentativne palaèe. sudjeluje u tom potresom probu-i ðenom graðevinskom poletu.). s tim daje prvi roðenjem Zagrepèanin. voli se reæi da je gradonaèelnik koga je »voda odnijela«. U njegovu mandatu zavladala je groznica gradnje. koji æe ostati u pamæenju kao vrlo poduzetan. na èije je otvorenje do ao sav kul turni Zagreb. U drugoj godini njegova mandata. a 1866. Za Mrazoviæa se mo e reæi da je najtu niji gradonaèelnik u starom Zagrebu. d du e. zabilje en je veliki datum. Gradona-èelnièku funkciju obna a do 1879. na ao se dr. Dolazak tog njemaèkog graditelja ostavit æe u Zagr ebu velikog traga. na uglu O patièke i Demetrove (Kamauf æe je svome nasljedniku prodati). a nasuprot. ali i mnogi uva eni gosti iz Hrvatske. na ug lu Trga i Bolnièke (Gajeva). Zagreb je s Europom povezan p rvom eljeznièkom prugom. po ten i odan gradu. ban puèanin Ivan Ma uran iæ. a drugi dolazi iz Slavonije. Stjepan Vrbanèeviæ. te fotomonografiju razr u enog grada jedan od prvih zagrebaèkih fotografa Ivan Standl. kad ga nasljeduje odvjetnik Matija Mrazoviæ. Barto l Felbinger. Adolf Mo inski te dr. Za gradonaèelnika Ivana Vonèinu (1874.. 1880. Rijeè je o vrlo imuænom graðaninu. Njegovo je djelo. Mato Mikiæ. bila je poznata Velika kavana. na njenom mjestu bio podignut hotel »Milinov«. stoljeæa.. u kojem ivi tek sedamnaest ti suæa du a. Obojica su odvjetnici. koji je. a u drugoj. Vonèina èasno odstupa s gra-donaèelnièkog trona. od komplika cija koje æe godinu dana kasnije preminuti. Wassertalova (danas Varteks ).) Josip Hoffman . koja je zas tupala nizinsko cr-pili te.-1876. novo se gradi na ru evinama staroga. na funkcij i gradonaèelnika zamjenjuje Vjekoslav Frigan. da bi 1930. Obrtna kola (danas Muzej za umjet nost i obrt). ali siroma an Zagreb na polovici 19. izredalo vi e gradskih mu eva (Mak so Mi-hiæ. u posjedu dviju palaèa na ju noj strani Jelaèiæeva trga.000 forinti. kuæevlas niku. Jedna se odr ala do na ih dana (na dana njem broju 15). Mrazoviæu predbacuju da se nakon katastrofe povukao iz Zagreba. koji je roðeni Zagrepèanin i prvi sveuèili ni profesor na toj najvi oj funkciji gradu. Za vrijeme Friganova mandata. takav zalogaj sebi ne mo e priu titi. uz ostalo.). te arkade na Mirogoju. grad æe zadesiti katastrofalni potres. Godine 1862. dapaèe. na uglu Bakaèeve. gradnja kaptolske katedrale.). kome je u karijeri pomogao njegov zemljak iz Novog Vinodolskog. poglavito na kulturno-povijesnim spomeni cima. sveèano je otvoreno Sveuèili te. kao i cijele tada nje Monarhije . Dvije godine kasnije. a koj e je za nj projektirao najpoznatiji zagrebaèki arhitekt iz. iste godine u gradu ordina ciju otvara prvi gradski zubaru U meðuvremenu se na gradonaèelnièkoj fotelji. dana nji »Dubrovnik«. ve e ih i ista palaèa. posljednji gradonaèelnik u biv oj jugoslavenskoj dr avi. nego i za cijelu Hrvatsku . Dragutin Ceku i Pavao Hatz). Na poèetku njegova mandata. Njih dvojica imaju vi e toga zajednièkog . u gradskom zastupstvu dogaða se raskol i o tar sukob. kad na dnevni red dolazi uvoðenje 117 volite li zagreb? prvog vodovoda. a na njegovo je mjesto izabran A ndrijeviæ. tj. pro i . a na èelu njegove oporbe. koju pr ojektira glasoviti Hermann Bolle. uvjerit æe se Mrazo-viæev nasljednik. uz ostalo.nik i njegovo zastupstvo planirali i zacrtali potreban bi bio kredit od 400. I Hoffmanov nasljednik Nikola Badovinac (1885. odakle su i jo dvojica gr adonaèelnika. a Senoi prepustio da danonoæno optrèava naj ugro enije predjele grada i popisuje tetu. o kome æe nam za pise ostaviti knji evnik i gradski zastupnik August Senoa. inaèe fi-j nancijski struènjak. nakratko. dogodilo se za Zagreb vi e toga to æe u povijesti grada ostati zabilje eno. Kako Andije-viæeva strana po bjeðuje. ne samo za Zagreb. gradonaèelnik (od 1881. vr njaci (roðeni 1801. a druga iz Medvednice. do 1885.na Katarinskom trgu 1874. Grad je tih osamdesetih godin a poput feniksa. Gradonaèelnik Vo nèina bio je pristalica ideje gorskog crpili ta.-1887. od kojih u sjeæanju najvi e os aje (i ulicu usred grada dobiva) Pavao Hatz. Najprije tzv. inaèe publicista i politièkog pisca. na glavnom je gradsk om trgu sveèano otkriven Fernkornov spomenik banu Jelaèiæu. na uglu Duge ulice (Radi-æeva) Pongratzova.

ruje se vodovod i formiraju nove ulice - Gajeva, Vojnièka (danas Amru eva), Bo koviæeva, Petrinjska, produ enje Palmotiæeve, Kaèiæeva, Prilaz i Mlinarska. A znaèajan civilizacijs ki dogaðaj toga doba svakako je - telefon. Iako je poèetak telefonije u Zagrebu pozn at veæ od 1881., prvih trideset graðana kuæni prikljuèak dobiva 1887., a telefonska cent rala je jo u privatnim rukama i to æe ostati sve do 1893., kad je preuzima grad, sa da veæ moderna urbana sredina, na èelu koje je jedan od najpoznatijih gradonaèelnika i z cjelokupne gradonaèelnièke galerije dr. Milan Amru . Kako bi se za svakog gradonaèelnika mogao dodati poneki pridjev, Amru æe ostati pozna t ne samo kao veliki krtac, kakav ga glas bije, nego i kao èovjek koji je opsjednut idejom da Zagreb osvijetli elektriènom rasvjetom. Veæ u svom prvom dvogodi njem manda tu, i dovodi u Zagreb iz Amerike Nikolu Teslu, ne bi li svjet- j ski znanstvenik pomogao svom gradu pri uvoðenju elek- I trike. Amru æe, meðutim, morati prièekati svoj d rugi i mandat, kad æe 1907. grad i njegov gradonaèelnik 1 do ivjeti svoj najsvjetliji trenutak. O prvoj uliènoj rasvjeti novine æe odu evljeno pisati kako je »trg rasvijetlje n kao plesna dvora«. Amru je prvi gradonaèelnik koji se vozi konjskim tramvajem (1991 .) Kako nije imao potomstva, sve svoje imanje, dvije velebne palaèe na Zri-njevcu, ostavlja gradu. A imanje u Klinèa selu gradu pripisuje jo za ivota. Kako je po stru ci bio lijeènik, velika mu je elja bila da grad dobije i Medicinski fakultet, to æe te k do ivjeti njegov nasljednik. Amru u se pripisuje i jedna bizarna ivotna epizoda. U oporuci æe izraziti elju da mu kad umre, za svaki sluèaj (!), iglom probodu srce, a to je, navodno, i uèinjeno. Panièno se 118 gradonaèelnici bojao da ga u lijes zatvore a da je pritom samo zamro, kako se to u to doba znal o dogaðati. Adolf Mo inski je po du ini mandata apsolutni rekorder meðu zagrebaèkim gradonaèelnicima. Naèel-nikuje u kontinuitetu èak 12 godina, i to od zavr etka Amru eva prvog mandata 1892 . pa do njegova drugog mandata 1904. Njegovo kapitalno djelo je skretanje potoka Medve èaka istoèno od Jelaèiæeva trga, te njegovo prekrivanje. Uvodi prvu gradsku kanaliz aciju, koju dr i temeljnim zahvatom i preduvjetom za razvitak modernog grada. Za n jegova mandata formirane su do dana dana njeg najvelegradskije i najdopadljivi-je gradske vizure na nekada njem Marvinskom placu sagraðeno je Hrvatsko narodno kazali te , a na zapadnoj strani velebna zgrada Realne gimnazije (danas Mimara), te se for mira najreprezentativniji gradski trg s prepoznatljivom kupolom Umjetnièkog pavilj ona Trg Franje Josipa, danas Tomislavov trg. Iako se Mo- inskom pripisuje najuspje n ije razdoblje Zagreba, mora se priznati da je veliku pomoæ i potporu imao u jednom od najlucidnijih i najutjecajnijih politièara svoga doba - Izidoru Kr njavome, koji je, kao Khue-nov ministar za nastavu i bogo tovje, izravno zaslu an za gradnju Kaza li ta i Realke. Janka Holjca (1910.-1917.), koji je medu gradonaèelnicima po struci prvi arhitekt, zovu ratnim gradonaèelnikom, buduæi da Prvi svjetski rat traje tijekom njegova cije log drugog dijela mandata. Prije poèetka svjetske kataklizme, uspio je sagraditi v elebnu secesijsku zgradu Nacionalne i sveuèili ne knji nice na Maruliæevu trgu, sveèano ot vorenu 1913., a godinu dana kasnije otvara i Kemijski laboratorij na Maruliæevu tr gu. Holjac se, kao gradonaèelnik, veæ na samom poèetku mandata, meðu prvima vozi elektrièn im tramvajem. Na gradonaèelnièkoj fotelji Janka Holjca nasljeðuje Stjepan Srkulj, ali kako je to nje gov prvi dvogodi nji mandat, mjesto za ovu malu gradonaèelnièku kroniku prepustimo Vjekoslavu Heinzelu, takoðer arhitektu i roðenom Zagrepèaninu, kao to je to i Holjac. Za Heinzelovo razdoblje kronike govore kako je Zagreb »gazio naprijed am erikanskim koracima«. Za svog.osmogodi njeg mandata Heinzel se uistinu pokazao kao j edan od najuspje nijih gradonaèelnika, veliki kreator i realizator modernog Zagreba, koji se u njegovo doba iri na sve strane. Nièu cijele nove gradske èetvrti: Pe èenica sa Zvonimirovom ulicom, Volovèica, Si-geèica, Kruge, Martinovka, Zavrtnica, Pongraèevo, 119 volite li zagreb? Rebro, predjeli luksuznih vila na Medve èaku itd. Osim toga, gradi ili nadograðuje kole , ambulante, bolnice (sedam bolnièkih zgrada na Zelenom brijegu), javna gradska ku pali ta na Kvaternikovom trgu i u dana njoj Nazorovoj, pro iruje Prolaz Tu kanac i zapoèin je graditi Tr nicu Dolac, te Klaonicu u tada njoj La èin-skoj ulici, koju pro iruje i komp

letno ureduje, a koja æe se kasnije zvati Sajmi nom, a danas, naravno, nosi njegovo ime Heinzelova. Za gradonaèelnika Vjekoslava Heinzela govorio se da ga visoka poli tika nimalo ne dira, da èak ni ne zna kako se tko od ministara i èlanova savezne vla de u Beogradu zove. A objema je rukama nemilosrdno zahvaæao u dr avnu kasu i podizao enormne kredite, a kad bi sa strane èuo prigovor tko æe to otplatiti, on bi samo od mahivao rukom i znao pro-mrmljati: »Netko veæ bu, ali sve bu ostalo Zagrebu i Zagrepèa nima!«. Privatno je bio veliki ljubitelj raznih portova, posjeæivao nogometne utakmic e i teniske meèeve. Sam se vozio motorom, èak sudjelovao u mo-to-trkama, ofirao autom obilom (vlastitim) i letio avionom... Konstitucijom je bio jedan od najkorpulent ni-jih iz cijele gradonaèelnièke galerije. Kad smo veæ na izgledu gradonaèelnika, a kronologijom dolazimo do Stjepana Srkulja, koji drugim mandatom nasljeðuje Heinzela, odmah skrenimo pozornost na du inu njegovi h brkova iliti mustaca. Po tome je bio rekorder. Roðenjem je bio Vara dinac, a po pr ofesiji profesor i publicist. Srkulju pripada èast da se proslavio sveèanim otvorenj em dviju va nih gradskih institucija, koje je osmislio i zapoèeo njegov prethodnik H einzel Tr nice Dolac i Klaonice. Istodobno dovr ava odvodni kanal Zagreb - Ivanja Re ka, te gradi podvo njake na Savskoj i Selskoj. Na Jelaèiæevu trgu ru i staru bolnicu, os niva Statistièki ured i pokreæe Gradski vjesnik. Prvi je, i jedini, gradonaèelnik koji se prihvatio i pisanja Gradskog vodièa. Srkulja nasljeðuje dr. Ivo Krbek, jedini akademik iz gradonaèelnièke galerije, a kad s mo veæ kod titula i zanimanja, onda dodajmo da smo na èelu grada imali i bankara. To je Krbekov naslje dnik, dugogodi nji ravnatelj Gradske tedionice Rudolf Erber. Ali i mesara. To je Iv an Werner, koji naèelnikuje za vrijeme tzv. NDH. Iako je, kako zapisuje Josip Horv at u knjizi Pre ivjeti u Zagrebu, imao smisla za komunalna rje enja i organiza-torsk og duha, uz njegovo se ime, s obzirom na zanimanje, lijepe mnogi masni vicevi, k oji æe se kasnije prenijeti na jednog od komunistièkih gradonaèelnika. Prvi poratni gr adonaèelnik je Dragutin Sajli, za èijeg je mandata pod okriljem noæi 1947. s tada njeg T rga Republike brutalno maknut spomenik banu Jelaèiæu. Nasljeduju ga po jednogodi njem mandatu Mika Spi-ljak, Milivoj Rukavina i Mirko Pavlekoviæ. Tada slijedi dugo i je dno od najznaèajnijih razdoblja za Zagreb. Punih jedanaest godina na èelu grada slav ni je Veæe-slav Holjevac, za kojeg, ne bez razloga, ka u da je jedini gradonaèelnik me du komunistièkim predsjednicima. I, svakako, najveæi vizionar od svih gradonaèelnika u povijesti. Holjevac je premostio Savu Mostom slobode, preselio Zagrebaèki velesaj am sa Savske ceste u Novi Zagreb, te na ju noj strani Save sagradio cijeli jedan n ovi grad sa stambenim naseljima, koji se zove Novi Zagreb i danas je po broju st anovnika najveæi grad u zemlji, naravno poslije samog Zagreba! Koliko je Holjevac napravio za Zagreb i koliko su mu za to Zagrepèani ostali zahvalni, najrjeèitije gov ori bronèani spomenik u naravnoj velièini, okrenut, naravno, na Novi Zagreb, to je uj edno i jedini spomenik jednom zagrebaèkom gradonaèelniku. Iako nasljeðivanje vi e nego u spje nog i karizmatiènog Holjevca nije bila laka zadaæa, s vi e ili manje uspjeha gradom nastavljaju rukovoditi Pero Pirker. Nakon njega kao vr ilac du nosti gradonaèelnika d olazi Ratko Karloviæ, a potom u gradonaèelnièku fotelju zasjeda Josip Kolar, koji nako n »hrvatskog proljeæa« 1972. mora odstupiti, a s èetverogodi njim mandatima nasljeðuju ga I o Vrho-vec, te Ivo Latin. Potom slijedi serija jednogodi njih 120 gore: Janko Kamauf (1851.-1857.) Pavao Hatz (1872.-1873.) Milan Amru (1890.-1892., 1904.-1910.) sredina: Adolf Mo insky (1892.-1904.) Stjepan Srkulj (1917.-1919., 1928.-1932.) Vjekoslav Heinzel (1920.-1928.) desno: Marina Matuloviæ Dropuliæ (1996.-2000.) Milan Bandiæ (2000.-2002., 2005.-) volite li zagreb? mandata, u kojoj se redaju dr. Mato Mikiæ, Aleksandar Varga, Zorislav onje i Tito K osty. Ponovo je izabran Mato Mikiæ, koji koristi dva uzastopna dvogodi nja mandata,

od 1986. do svibnja 1990. Kako se Mikiæevo naèelnikovanje podudara s Univerzijadom 1 987., kojoj prethodi veliki graditeljski polet, za dr. Mikiæa se voli reæi da se, na kon Holjevca, najvi e na-presijecao sveèanih vrpci i postavljao kamena temeljaca. Dr . Mato Mikiæ, predstavnik starog re ima i dr ave, smjenom vlasti i ispostavom nove dr av e, na civiliziran naèin kljuèeve grada predaje prvom gradonaèelniku glavnog grada samo stalne dr ave, Borisu Bu-zanèiæu. U Buzanèiæevu mandatu, u kojem je jo na snazi stari soci alistièki ustroj grada, i u kojem, uz Gradsku skup tinu, funkcionira i Izvr no vijeæa (p redsjednik Izvr nog vijeæa mr. Mladen Vedri ), sredi te se grada pretvara u veliko gradi li te, jer se temeljito rekonstruiraju najprije Frankopanska, pa Ilica. Istim temp om nastavlja novi gradonaèelnik mr. Branko Mik a, koji ureduje Vla ku i Juri iæevu u najst ro em sredi tu, a na periferiji lokalnu ulicu Gornji Bukovac, temeljitim ureðenjem, pr o irenjem i plinofikacijom, od lokalne ulice pretvara u magistralnu gradsku promet nicu, koja spaja sjeverozapadno podbre je s jugoistoènim dijelom grada, s Dubravom i Sesvetama. Mik a postavlja i kamen temeljac za prvi strani trgovaèki centar, Import anne na Starèeviæevu trgu. Zamjenjuje ga "Marina Matuloviæ Dropuliæ, koja u povijest ula zi kao prva ena u gradonaèelnièkom lancu. Za njena mandata ureduje se Ribnjak i Maruliæev trg, sa spomeni-j kom ocu hrvatske knji evnosti Marku Maruliæu. Grad dobiva jo jednu kazali nu kuæu Kazali te »Tre nja«, j rje ava se go r u gradskom prometu: Slavon-' ska i Ljubljanska avenija spojene sa gradnjom pod vo njaka ispod Savske. Potom na èelo grada dolazi Milan Bandiæ, koji nakon svog prvog, skraæenog, mandata, vlast prepu ta svojoj stranaèkoj kolegici i drugoj gradonaèelnici u povijesti, Vlasti Paviæ. Za njena mandata zapoèeta je gradnja Muzeja suvremene umje tnosti u Novom Zagrebu, dovr ava se podvo njak Culineèka - i Branimirova, sveèano otvara javna gara a »Langiæ«, a j dovr eno je i skijali te na Sljemenu, koje je zapoèeto jo za B Bandiæ nastavlja s probijanjem Brani-mirove, te s gradnjom Muzeja suvremene umjet nosti. Gradonaèelnik u kratkom roku otvara Jankomirski most i novoureðeni Bundek, ka o prethodnicu dugoroènog programa pribli avanja grada Savi. Po gradskim ulicama prov ozili su prvi sofisticirani niskopodni tram- ; vaji domaæe proizvodnje. A u cilju smanjenja tro kova i veæe efikasnosti, razjedinjena gradska poduzeæa, i po uzoru na Beè, objedinjena su u zajednièki gradski ! Holding za upravljanje gradom (prvi predsje dnik Uprave Slobodan Ljubièiæ). Aktualni gradonaèelnik upravo obna a treæi mandat, pa se p o broju mandata pridru uje rekorderima meðu svojim prethodnicima, Mo- inskome, Heinzel u i Holjevcu. 122 gradonaèelnici 123 okus zagrebaèke tradicije

Pij malo, pijprovjereno, staro, tradicijsko i zagrebaèko. ivjeli! U tako formuliran oj zdravici, s èa icom »Badelova« piæa u ruci, nazdravili smo vi e nego dugoj tradiciji alk holnih piæa s kojom se Zagreb mo e podièiti. Jer gotovo da i nemamo sliènog primjera tak o duge tradicije i kontinuiteta u gospodarstvenom Zagrebu. Iste 1862., kad je ot vorena prva tvornica alkoholnih piæa i likera, a na koju se, uz »Pokornvja«, »Patrie« i »Ar a«, naslanja dana nji »Badel 1862«, od znaèajnijih proizvoðaèa grad ima samo Ko aru, Paroml upravo se gradi Gradska plinara. Iste godine Zagreb, u to doba jo mali, blatnjav i Senoin gradiæ s jedva devetnaest tisuæa du a, tek dobiva prikljuèak veæim europskim sred i tima, i to eljeznièkom prugom koja je prvi put zaju kala u Zagrebu, nagovje tavajuæi tak razdoblje novog procvata i rasta grada. Prometno povezivanje Zagreba pospje uje veæi i br i dotok ljudi, roba, kapitala i idej a, to je vjerojatno i razlog da gradonaèelnik Vjekoslav Frigan uspijeva rije iti mnog e goruæe gradske probleme, koje mu je u nasljedstvo ostavio njegov prethodnik na g radskom kormilu i prvi zagrebaèki gradonaèelnik (izabran 1851., nakon spajanja Grade ca i Kaptola u jednu cjelinu), Janko Kamauf. Gradonaèelniku Friganu bilo je jasno da je temelj za razvitak grada podiæi razinu higijenskih uvjeta ivota u gradu, pa z ato smjesta s istoène strane Harmice (na mjestu dana nje Glavne po te i Kurelèeve ulice) odstranjuje staru biskupsku klaonicu i sanira ju nu stranu Trga po kojem jo gaca stoka do marvinskog placa na dana njem Zr inskom trgu. Dr eæi se regulacijskog plana, koji je odmah dao izraditi i koji je ima o zadaæu omoguæiti plansko irenje grada prema jugu, Marvinski æe plac pretvoriti u park Zri-njevac, a od glavnog trga do Zrinjevca probit æe ulicu Marije Valerije (Pra ka)

, te na zapadnom dijelu Ilice prema jugu dana nju Gunduliæevu ulicu. Na komunalnom i ivotnom planu takvog grada, koji jo nema ni jedan javni kulturno-p ovijesni spomenik (Fernkornov Jelaèiæ bit æe postavljen èetiri godine kasnije), naravno da novinski oglas, koji svojim sadr ajem i stilom pripada samim poèecima marketin kog duha to nam prodire iz velikih gradskih sredi ta Austrougarske, izaziva malu senzac iju i veliko zanimanje kod dijela pismenih Zagrepèana u onih nekoliko starih kavan a koje dr e novine na bambusovim stalcima iliti zeitungschtenderima. »Javljajuæi potpisani tovanom obæinstvu i ovda njem i vanjskom da smo visokim poglavarstv om po-vla æeni da u Zagrebu uredimo i otvorimo tvornicu likera, rozalia, ruma i octa (kvasine), dajemo uljudno na znanje da smo ju, ne bojeæi se nikakvog nadmetanja, zbilja otvorili u Vla koj ulici br. 106, gdje smo i skladi te za izvoz uredili...« Tek to je prva hrvatska tvornica likera, preteèa dana njeg Badela 1862, otvorena, na taj se prvorazredni gradski dogaðaj osvræe, u to doba popularni, Kre iæev èasopis Na e gore list, koji donosi uistinu dojmljiv opis: 124

okus zagrebaèke tradicije »U Zagrebu, stolnom hrvatskom gradu idjahu neke nedjelje u Jurjaves (Maksimir op. a.) na etnju Laskom ulicom (Vla ka, naravno) dva surka a njemaèki se razgovarajuæ; prolaz uæi mimo kuæe gdje su gg. Mi-hiæ i Sabljiæ otvorili tvornicu likerah, ruma, vinovca itd. Nov velikim pismeni udaren natpis udari im u oèi, jedan od njih zapita: 'Wos izdt en tos tvornica, na to mu drugi brzo kao vje tak odgovari: 'Die Beidinung mit liqer ?...« Na sveèanom otvorenju prve hrvatske Tvornice alkoholnih piæa i likera nazoèan je, nara vno, i sam gradonaèelnik Frigan koji æe za sedam godina svoga na-èelnikovanja (1861. 186 8.) ne samo nazoèiti, nego i pokrenuti, organizirati i ostvariti za grad vi e va nih g ospodarstvenih, civilizacijskih ili èisto psiholo kih projekata. Tako æe 1864. organiz irati Prvu hrvatsku gospodarsku izlo bu na tada njem Sajmi tu, kasnije Kazali nom trgu, danas Trgu mar ala Tit a. Izlo ba je gospodarstveno i politièki irega opsega i znaèaja, a to sugerira i njen sl u beni naziv »Prva dalmatinsko-hrvatsko-slavonska izlo ba«, a imala je, kako kronike bil je e, »32 odjeljenja i oko èetiri tisuæa eksponata«. Medu izlo benim eksponatima, uza svu s lu fotografija, slikarskih mapa, dokumenata i crte a, èak i skladateljskih partitura (prva hrvatska opera »Ljubav i zloba«), potom ive i i stoke, strojeva i prehrambenih p roizvoda, ali i uzorci likera Tvornice likera iz Vla ke ulice. Ne treba ni spominj ati da je za uzvanike i goste uprilièena i degustacija na ih likera. Dvije godine kasnije Zagreb i Hrvatska nazdravljaju velikom kulturolo kom i politièk om dogaðaju: cijeli Zagreb, predvoðen gradonaèelnikom Friganom, te deputacije iz razni h hrvatskih krajeva i cijela hrvatska vlast na èelu s banom Pejaèeviæem, sveèano otkriva ju prvi zagrebaèki umjetnièki spomenik, Fernkor-nova Jelaèiæa na konju s isukanom sabljo m, dogaðaj koji je ovjekovjeèen na prvoj masovnoj fotografiji Zagreba i Zagrepèana jed nog od prvih zagrebaèkih fotografa Franje Pommera. Iste 1866. godine Zagreb obilje ava jo jedan civilizacijski dogaðaj: proradio prvi gr adski zubar. Prije toga zube su u bolnici na Jelaèiæevu trgu lijeèili lijeènici opæe praks e, a vadili ih kirurzi, to, naravno, nije odgovaralo naèinu modernijeg lijeèenja zuba , koje se primjenjivalo u ostalim veæim i naprednijim gradovima Monarhije. Prvi za grebaèki stomatolog zvao se Josip Hafner, èiju tehnologiju vaðenja zubi kronièar ovako o pisuje: »Naravno da se zub nije vadilo pomoæu kokaina da ne boli, i onako, sjedni na stolac, a Hafner ti tobo e pregledava bolesni zub, nevidljivo bi na njega polo io s voje mrzlo eljezo zubarska klije ta i dok si samo zajauknuo, zub je veæ bio vani... R ana se, naravno, ispirala rakijom ili jakim likerom...« 125 volite li zagreb? Na najvi oj razini s èa icama zagrebaèkog likera kucnuli su se hrvatski akademici prigod om sveèanog otvorenja JAZU-a (danas HAZU) 27. srpnja 1867. u Dvorani Narodnog doma u Opatièkoj 18. Sveèanosti je prisustvovao i gradonaèelnik Vjekoslav Frigan, koji je u toj istoj dvorani 1862. - koje li podudarnosti s poèetkom proizvodnje zagrebaèkih alkoholnih piæa! -zamalo bio svrgnut s gradonaèelnièkog stolca. Na nekoj zabavi s ples om u spomenutom gornjogradskom Narodnom domu, gdje se toèila i estica tek otvorene i u novinama reklamirane prve zagrebaèke Tvornice likera, na gradonaèelnika se Friga

ali i nje. a u koji je ugraðen poslovni moto. ali jo veæim koracima ili. stao. filozof ska sentenca Pij malo. Na jednom mjestu pi e: »U na ih vino-1 gradih za kopano je golemo blago i obilato vrelo dob-. Domaæi su plemiæi doveli iz Po una pivo-kuhara. Neko vrijeme bio je upravitelje m pivovare varo ki komornik Franjo Fabi-janec. bogat i utjecajan. odluèila je zag rebaèka opæina da za 950 forinti prekupi pivovaru. uvijek vi estruko vraæalo 126 okus zagrebaèke tradicije Uzdravlje za sve lijepo i vrijedno to se u starom Zagrebu dogaðalo. Tom pr igodom je Franjo Smidt. Vladimir Arko je. kao pionir domaæe proizvodnje estokih piæa. pa nam daje sliku o toj varo koj pivovari. i izvoz) legendu i . pronoseæi tako kroz j pokoljenja zagrebaèkih i hrvatskih u ivalaca i potro aèa (tu valja pribrojiti. èak se i jedna gornjogradska ulica zove Pivarska (d anas Basarièekova). koje su davale plemenito vino. paèe. kolovan. Pokornv je svoju tvornicu likera ure dio u uzornoj klasicistièkoj zgradi s posebnim proizvodnim pogonima na uglu Maksim irske i dana njeg Kvatriæa. a gdje je danas . obru ila skupina nazoènih hrvatskih mu eva zato to je plesnu veèer dopustio ot voriti njemaèkim èasnicima. da Zagreb gazi upravo ameri kan.. pij dobro to se dosad. predao je godine 1753. èovjek koji je malu neuglednu tvornicu uzdiga o do najveæeg hrvatskog izvoznika piæa. sveèano otvara i Za grebaèka pivovara u Ilici. meðutim. europski orijen-.i gova vlasnika Vladimira Arka osobno (izv r io je samo-. Gracijan Mihiæ i Eugen Sabljiæ. te ima na br izi svu varo ku imovinu. i to plesom zvanim vvalzer! Gradonaèelniku nije preostalo nego da posegne za bocom likera. njegovi slavni prethodnici zavr ili. dakle.. gospodarskom i politièkom ivotu Zagreba i dr ave. istra-. utemeljujuæi viso ke standarde poslovanja i kakvoæe proizvoda. vlasnik vla koulièke tvornice alkohola. obrazovan. pret eèu danas popularne »O ujaèe« iliti »Zuje«. No posao mu nije uspijevao. koholnih piæa. upravu u ruke novog komornika Adama Sirotnika. a taj je nedaleko upnoga dvora uredio malu pivovar u. izla e. putuje. prvo industrijsko postrojenje za proizvodnju piva... Franjo Pokornvj rado je viðen gost u najotmjenijim zag rebaèkim kuæama i palaèama zagrebaèkih plemenita a.j ske gospodarske komore. ali i pouèava te dru ge potièe u svojim broj-l nim napisima. kao to znamo. P okornv je svakako najmarkantnije ime u cjelokupnoj zagrebaèkoj povijesti proizvodn je estokih alkoholnih piæa i vinarstva. naravno .tradicija je tradicija! . gdje se u Se-' noinu Zagrebu ezdesetih i sedamdesetih godina odigrava cjelokupni dru tveni ivot grada. a na kojoj æe izrasti nekoæ moæna i slavna tvornica Arko. tiran. Kad je on imenovan gradskim senator om. rostanja. Putujuæi svijetom i prateæi suvremena dostignuæa.»Mc Donald's«.. ubojstvo). Arko je u Vla koj ulici us pio stvoriti najveæu i najuspje niju tvornicu alkoholnih piæa koja je opskrbljivala ta da nju Jugoslaviju. : Tamo gdje je Franjo Pokornv. zuje. i sam ponikao iz obitelji u kojoj je proizvodnja alkoholnih piæa obiteljska tradicija (otac mu j e na Kaptolu dr ao. Badel 1862. dvojica zagrebaèkih poduzetni ka. Ova . mo emo podiæi i èa u ili kriglu zagrebaèkog piva. Drugi svjetski rat. uèi od naprednijih. ali o kakvoj je proizvodnji rijeè. dodu e malu i primitivnu.): »I Pivarska ulica ima s voju pro lost. U Zagrebu se piva proizvodi mnogo prije otvoren ilièkog industrijskog kompleksa. Pokornv sa svojih putovanja donosi najmodernija tehnolo ka rje enja. ali proslavit æe je Franjo Pokornv. te nakon Drugog svjetskog rata »Marijan Badel«. to ga je mjesec dana prije dobio na dar prigodom sveèanog otvorenja Tvornice u Vla koj ulici. dakle.na. mo da nije bila zgodna zdenaèka voda. za titni znak. participirao u dru tvenom.. a zacijelo nisu zagrebaèke èuvene gorice. sastavljao potpun inventar koji je u zemaljskom arkivu saèuvan. Cvijiæ u Jutarnjem listu 1924. destileriju). A od 1892.« ] Kao uva eni graðanin i struènjak. Pokornv. ime kojega æe po stati sinonimom zagrebaèke i hrvatske proizvodnje alkoholnih piæa i vina.. Uspje an. Godine 1774. pa je tako bio i na èelu H rvat. najbolje æe posvjedoèiti opis iz starih novina (Antoni-ja K. Prvu tvornicu likera pokrenula su i otvorila. m ajstora Franju Tobasija'Hosza. jer se upravo te godina (Zagreb iste godine dobiva velebnu zgradu Glavnog kolodvora i tvornicu kave »Franck«). kako se za gradonaèelnika Vjekoslava Heinzela dvadesetih godina pro -j log stoljeæa govorilo.i skim koracima. nastav io je Vladimir Arko. Izrastao na tako bogatoj tradiciji u proizvodnji al. koji je veæ bio promaknut do varo kog kapetana. kako bi se to dana njim politièkim rjeènikom reklo. kraj je i negda njeg i ndustrijskog carstva Arko. i danas njegov nasljednik Badel 1862. nastavio je tamo gdje su . naime. Bilo je to godine 1740.

d. koji su svojim asortimanom prilagoðeni tr i tu i znatno prema uju osnovnu pro izvodnju kave i kavovina. kavanar. u Zagrebu se spominje »caffeariu s«. Pod veèer bila je tolik a navala opæinstva da je trebalo mnogo napora da si mogao doæi do èa e piva. koji su se dijelili.i log to na i preci dugo nisu prihvaæali tursku kavu. isto tako ne bi smjelo biti da konobari i sluge. jedan od najveæih u Zagrebu.. u godini proizvede vi e od dvadeset tisuæa tona razlièitih proizvoda. plehnate fla e. naravno. irajzlina za molcanje p enice. U veèer bilo je na tisuæe ljudstva u vrtu. a neke opaske latin tinom.nekoliko je puta u meðuvremenu modernizirana. Vje taci i nevje e zadovoljno isticahu njegove vrline i prednosti pred tuðim pivima . nakon tvornica u Austriji. Ta njemaèka tvrtka. koja je na zagrebaèkim stolovima prisutna stotinu i èetrnaest godina. Èe koj.. izvje æuje: »Juèer poslije podne otvorena je sveèanim naèinom nova pivovara. zagrebaèke kave. koju u iliè-kom susjedstvu od iste 1892. koji æe postati sinonimom za grebaèke kave. Prostrani vrt. Belgijanci i Moravci. Danas je Franck moderna indust rija s oko tisuæu uposlenih. Badelu i Zagrebaèkoj p ivovari. odazivalo se gotovo kod svakog stola. Mahom su to bili Austrijanci . f armu. to su kod toèenja piva.. a sav posjet od dva sata poslije podn e do dva sata u noæi raèuna se vi e od 8000 ljudi. kuhinje. O tom velikom dogaðaju za Zagreb Obzor 13.« Tako se u jednom letku s poèetka 20.. Tvornica Hinko Franck Sinovi d.i Nijemci.. pa je to vjerojatno raz. 'jako dobro' i 'ba je teèno'. srpnja 1892.i nari koji su u osam naestom i devetnaestom stoljeæu' poslovali u Zagrebu.. Da to da nije bilo hrvatske nomenklature.d. veæ si s vatko sam morao sve priskrbljivati. stoljeæa reklamira ilièki Franck. 'oslasno'.« Nakon malko pretjerane u ivancije u Pokornome. Arku. u kojoj su u ivali na i istoèni susjedi. Cijelo su poslije podne. Zagrebaèka tvornica Hinko Franck Sinovi d. I to.« Nakon vi e starih primitivnih pivovara na Gra-decu. To su bile: mere iz pleha. Nije u redu to su joj programi. tavana (gornja bolta) i podruma (donja bolt a). tj. ali je svojim trudom postigla da je sada u svakom domu barem jednom na dan alica bijele kave na stolu. U vrtu je u 127 volite li zagreb? posebnom paviljonu svirala vojnièka glazba domaæe pukovnije po izboru komande. I to. Kava je u Zagreb. Bilo je paèe mnogo vje taka optimista koji su posve ozbiljno tvrdili da je ovo pivo bolje od svakog drugog piva. Osim to je glavni opskrbljivaè domaæeg. otvara svoja postrojen ja u Zagrebu. paèe i od mnog o hvaljenog plzenjskog. tra-kurah vek ih i manj ih. zo ve . naravno. 'Izvrsno'.« (K. kao naru-. nema. imenom Valentius Horro. bili njemaèki tiskani. vozila bezbrojna tram vajska kola opæinstvo do nove pivovare. elio je svome narodu takvo blagostanje da nedjeljom b ude na svaèijem stolu koko u loncu. a prije nego u SAD i Maðarskoj. iako svaki put uglavnom otpisan im strojevima iz veæih sestrinskih tvornica u Europi. 128 okus zagrebaèke tradicije stoljeæa turska se kava kuhala samo na sajmovima i pili su je uglavnom seljaci. toènije 1756. pa se predmeti zabilje ili grotesknom nijem tinom.. doæi æe nam alica) vruæe kave. to se u Zagrebu toèe. Vidjelo se da uprava pivovare nije oèekivala tako mnogobrojni posjet pa o kakvoj podvorbi nije bilo ni govora. Fr anckovu kavu. Kovaèiæ). bio je dupkom pun graðanstva iz svih slojeva glavnoga grada. dodu e. èena za mamurluk i vaðenje fleka.. Na damo se da æe ih uprava pouèiti o njihovoj du nosti. kralj francuski. nepotrebno 'dajèare'. Jo u osamnaestom stoljeæu. Patriji.. vicarskoj i Rumunskoj. »Henrik IV. a osobito pod veèer. kako se sve do 1945. jer su gust e hrpe okru ivale mjesta gdje se je toèilo pivo.se sastojala od gostionice. do la mnogo prije Fran-' cka. Gr aðanstvo je u kavanama pilo bijelu kavu i kapuciner. Novo domaæe pivo mnogo se je hvalil o. ali je unatoè tome bila i osta la najveæa i najmodernija tvornica kave na Balkanu. postaje sinonimom za sve gener acije kavopija do na ih dana. »Jo poèetkom 20. Zadovoljstvo i radost zrcalila se je na svaèijem licu to je na domaæi proizvod tako dobro uspio.. Uopæe se mo e *' reæi da je domaæe pivo sve zadovoljilo i da je prvi pokus izvrsno uspio. a poznato je samo da je u Zagreb do ao iz Europe. Italiji . Vrlo mnogo opæinstva ne na av mjesta vraæa e se u gr ad. istina.. . proizvodi prva za grebaèka tvornica kave i kavovine Hinko Franck. kojega se podrijetlo ne zna. Zagreb napokon dobiva i prvu m odernu industriju piva . koji i bez reklamnog pretjerivanja.Zagrebaèku pivovaru u Ilici 224. kao i svi ostali kava. a pogotovo zagrebaèko g tr i ta.

rujna 1894. Iz Zagreba sada vlak. koji je devedesetih godina uspje no privatiziran. Ta je pruga . U to doba Zagreb je veæ preko Siska bio spojen sa Slavonijom i Bosnom. Veæ 1897. 4. pa do Zidanog Mosta poèinje 1861. jedan je od na ih najsigur nijih i najznaèajnijih izvoznika. Savom i Kupom lade su u Karlovac iz Slavonije i Banata dopremale ito. Kra eve bajadere danas su jedna od najtr a enijih poslastica sa svjetskih trgovaèkih polica i jedan od najsigurnijih hrvatski h izvoznih proizvoda. S druge strane.. Krievaca i Koprivnice za Maðarsku. Karlovac je najjaèe tr govaèko sredi te u Hrvatskoj. Gradnja pruge od Siska preko Zagreba. Rijeka je pod ugarskim pa tronatom). A tri godine kasnije ugarsko-hrvatsko ministarstvo prometa gradi prugu i od Karlovca do Rijeke (nagodbom. Uspostavom ugarsko-hrvatske nagodbe 1868. nije naodmet prigr isti tradicijski zagrebaèki keks. taj na renomirani proizvoðaè. Austrijanci i Èesi. jer pruga od Budima do Trsta. Zove se Prva hrvatska tvornica kandit a Lachman. Bjelovar æe jo morati èekati da i on bude eljeznicom pribli en hrvatskoj metropoli. Najuspje niji u tom poslu su Nijemci. proslavio je 95. to se potom kolima po lijepoj Lujzijans koj cesti otpremalo dalje prema lukama u Bakru i Rijeci.Vara din vodi se dvadesetak godina. do Karlovca. Dvije godine k asnije vlakom se-nio e od Zagreba preko Vinkovaca do Mitrovice. na poèetku st oljeæa (1902. iako se o potrebi eljeznièkog pove zivanja Zagreba s Beèom i Trstom raspravlja odmah nakon to 1846. Povezivanjem Karlovca s prugom. dovr avane su pojedine dionice. Mariborom.)... Kako je urbanistièkim planom u to doba industrijska zona bila predviðena uz eljeznièku prugu. Vinkovaca pa do Osijeka bit æe otvorena 1889. Dakako da takvom proizvodnjom nije moguæe k onkurirati velikim renomiranim tvornicama u Austro-Ugar-skoj.395. C elje i Ljubljana sa eljeznicom mnogo prije povezani nego Zagreb. koja se 1870. Taj dugo oèekivani i sveèani trenutak doèekat æe 12.). tranzit robe skrenut je preko Zagreba. i ostvaruje. zahvaljujuæi Dionièkom dru tvu Zagorske eljeznice. te stjeèe pravo na usp ostavu jedinstvenog cjenika. poèinje gradnja prug e. Zagreb æe se okoristiti utoliko to se rad a ideja za eljeznièko povezivanje s Budimom. Ljubljanom.322 forinte i 50 novèiæa. drvo. Grazom i Beèom. pa preko Rume do Z emuna na jugu i Petrovaradina na sjeveru hrvatskog Srijema. vina. prolazi kroz Kotoribu i Èakovec. Tako se do Graza sada dolazi prije i udobnije. Povezivanjem dvaju gradova eljeznicom do biva Zagreb. tako je i tvornica èokolade Union sagraðena u tada njoj Baro. a gubi Karlovac. Jedan od èe kih me tara. kad je otv . vlakom u pro lost Prvi je vlak u Zagreb doju kao 1. A kako je Kras izrastao na dvjema starim zagrebaèkim tvornicama Unionu i Bizjaku iz Savske (osnovana 1926. karamelu ili rebarce èokolade. unatoè nepovoljnoj konfiguraciji tla i potrebi probijanja tunela i gradnje vijadukata. koja æe biti pu tena u pogon 1860. Rasprava o rebi gradnje pruge Zagreb . nego. a prvi vlak na toj relaciji krenut æe. ide preko Dugog Sela. Nakon obilne konzumacije zagrebaèkih likera. a istodobno od Ju ne eljeznice otkupljuje i prugu od Zagreba do Karlovca i tako postaje vlasnik cijele pruge od Budimpe te do Rijeke. naime. Zagreb ima svoju tvornicu kandita. 129 vlakom u pro lost civilizacijske novosti iz starog zagreba ZAGREB GLAVNI KOLODVOR^.. ali industrijska proizvodn ja èokolade i bombona u Zagrebu poèinje tek kad su spomenuti Konig i Slavoljub Deuts ch osnovali tvornicu Union. stajala 7. Zapravo je to primitivna radionica u kojoj dvadesetak radnika uglavno m ruèno mije a smjesu za èokoladu i bombone. piva i kave. poznat i na sv jetskom tr i tu. pa su tako Maribor. U meðuvremenu. duhan i ostalu robu.Franck. koja æe austrougarsku metropolu s jadranskom lukom povezati tek jedanaest godin a kasnije. pa do Zidanog Mosta i u Trst. prema Rudolfu Horvatu (Pro lost grada Zagreba. dakle. a veæ godin u dana kasnije Zagreb je vlakom povezan s Trstom.evoj (Branimirova) godine 1911. obljetnicu. recimo.. rujna 1886. Julije Konig. do kojeg æe pruga stiæi tri godine kasnije. ali kompletna pruga preko Vrpolja. Od Zagrepèana su v lakom prije putovali i Meðimurci. Vara din æe morati jo prièekati na prikljuèenje eljeznièkom prugom na Zagreb. 1942. Do uvoðenja pruge 1865. listopada 1862.) osniva u Zagrebu svoju radionicu slatki a.

Centrala je bila na Krvavom mostu 2. a ovaj bi moga o poslu iti svrsi i kad Zagreb bude mnogo veæi. ali samo do S iveriæa. isuvi e blizu grada (a grad je u to doba zavr avao sa zgradom JAZU/HAZU!). podsjetiti da je Zagreb na Glavni ili. Meðimurci. a u ponedjeljak je zapoèela rasprodaja pojed inih aparata za pretplatnike.. koji me da to veoma zanimao kako sam o njemu u novinama vi e puta èitao. travnja 1881. koja æe potom 1900. Koliko god mislili na buduænost. Od prikljuèenja Zagreba eljeznièkoj] mre i 1862. Na prvu telefonsku centralu ukljuèeno je trideset pretplatnika. ni sanjati mogli da æe taj isti kolodvor svrsi slu iti (i to kao jedini!) u dana njem milijunskom Zagrebu! 135 halo zagreb. gdje opazih kav stroj. imaju veæ 1877. putnièkih i poslovnih vlakova. po zanimanju tipografa i novinskog urednika. prosinca 1866 . meðutim. Ta j telefon po ici spojen sa vodovodnom strojarnicom i kao to se telegrafièki obæi sa na jdaljimi krajevi. ona je svakako nadilazila svoje vrijeme.. Stvar mi se nije èinila za p raktièki ivot. nu nek ako otajanstven od èovjeka. Najdu e æe na vlak iz Zagreba. unatoè autobusima. nu ovih dana doðoh sluèajno u graðevinski na ured na Vieænici. Zagorka«. Koliki su Dalmatinci u meðuvremenu vlakom stigli u Zagreb.. a vrlo je jednostavno konstruiran. kako se isprva zvao. biti produ ena i do Virovitice. ne gradi svaki dan. Tek je nekoliko dana pro lo kako je proradila zagrebaèka telefonska centrala i kako je telefonski povezan mali broj pretplatnika. Iako oni prvi vlak..orena pruga Kri evci Bjelovar. Dr avni kolodvor èekao punih trideset godina. pruga se te ko i dugo probija kroz Liku do Zagreba. razgovarati jedan sa drugim. Podravci. Banijci. Primorci. Prvu telefonsku centralu Zagreb æe dobiti 1886. prvi put Narodne novine od 16. Centralni je ureðaj posve ureðen za slu bu. do gradnje Glavnog ko lodvora 1892. tako se iz graðevinskog ureda na Vieænici mogu kod vodovodnog zden ca za kolodvorom. Pojedini aparati povezani su jo juèer na centralu i m ogu veæ saobraæati s njom ili veæ s onim ureðenim postajama. koja je.. srpnja 1925. koliki narod i dandanas. Zagrepèani su se slu ili kolodvorom Sava ili Ju nim kolodvorom (kasnije Zapadni). eto. a pretplatnici s b rojem jedan i sa dva -Prva hrvatska tedionica i Tvornica ko e. posijan je virus putnièke groznice koja je inficirala tolike generacije Zagre pèana. pod malim naslovom Telefon donose izvje taj sv ojeg reportera: Takav èudnovati telefonièki aparat imadoh priliku vidjeti odmah s poèe tka. nekada njeg suradnika Ljudevita Gaja. koliki Slavonci. A to se velièine tièe. ali su graditelji mislili i na buduænost. jer kolodvor se. u zgradi u kojoj je danas i knji nica »M. 134 vlakom u pro lost Zanimljivo je napomenuti da se veæ za vrijeme postavljanja pruge i gradnje dana njeg a Glavnog kolodvora prije toèno stotinu godina (gradnja poèinje 1891. obavje tava Agra-mer Zeitung u broju od 22. i to zahvaljujuæi poduzetnom duhu g raðanina Wilima Schwartza. navodno. ti na i dragi preci nisu. a potom i do Knina 1888. pa bi jednoga dana mogao postati branom irenja Z agreba prema jugu. Moslavci. avionima i osobnim automobilima. èekati Spliæani. uoèi otvaranja centrale. svoja tri kilometra daljine.. koga nevidim i neslutim i koji mi odgovara kao sredstv om nepojmljive èarolije.) uvelike prigo varalo izboru lokacije. ba ka o da sjede u istoj sobi. Zagorc i. Instaliranje zagrebaèke telefonske mre e koraèa ustro naprijed. koji danas slu i jo kao scenografija za snimanje stranih i domaæih filmova i televizij-! skih drama. J. Hercegovci i Slovenci. vi e kao igraèka. a zagrebaèke se novine ogla avaju: 136 . Koncem ovog tjedna mogli bi radovi na instaliranju biti dovr eni. te njihovim najavama putem razgl asa. Taj sretni dogaðaj spajanja Dalmacije sa Zagrebom dogodit æe se te k 17. meðutim. Valja. U prvi èas me je èudno prese-mitio glas dosta jasan. èija se radnja dogaða u davna vremena. svakodnevno 133 volite li zagreb? sti e na Glavni kolodvor i s njega odlazi na sve strane! A upravo u tim dolascima i odlascima brzih. molit æemo lijepo.

dopisom se gradonaèelniku obraæa oru nièar po staja s molbom za telefon. O tome nas izvje æuje prof. a po polo aju kraljevski dr avni odvjetnik. Prve zagrebaèke telefonistice zovu se Betika Rih-tariæ. / usprkos èestim o teæenjima brzojavnih ica. pi e dri Mu eviæ. to æe se kasnije. a. to se vidi i po brojnim mo lbama za telefonski prikljuèak. Vrhovni zeml jomjer. to u odnos u na okolnost da su mnogo veæi gradovi sa 10 telefonskih postaja (prikljuèaka op. u Parizu. Dvojbe nema: telefon u Zagrebu ubrzo postaje potrebom. naime. oko telegrafskog povezivanja Zagreb a s Europom. Tako su izgradnjom telegrafskog voda. samo godinu dana kasnije imao je odjeka i u Z agrebu. U tom najstarijem telefonskom imeniku. dijelio sudbinu civilizacijskih i tehnièkih otkriæa. zavr ene sve potrebne predradnje za ukljuèivanje telegrafa u Zagrebu. Za najavu jednog od narednih poglavlja mo emo okre nuti broj 545. koji se èuva u HP-muzeju... a autor prvoga na eg brzojava (èuva se u Hrvatskom arhivu) nije nitko drugi n ego ban Josip Jelaèiæ.halo zagreb. malo je vi e od dvije tisuæe pretplatni ka. u dana njem aktualnome zagrebaèkom imeniku samo je Horvata n a tisuæu ili tri gusto otisnute stranice! Prvi u prvome telefonskom imeniku po abe cedi bio je Milan Accurti. G. Bell otkrio 1876. kad je u svijetu otkrivena foto grafija. a na broj 880 odazivao se poznati z nanstvenik prof.. poznatiji kao Ksaver Sandor Gjal-ski. uz ostalo. te spojen sa zgradom Banske vlade na Markovu trgu.. a razdaljina na kojoj se postavlja telegrafska linija iznosi 83. To je. nego jo iste godine kad Dvorska kancelarija u Beèu (15. idemo raditi. pre uæivati ili umanjivati. Pokazalo se to i desetak godina ranije. pogotovo nakon 1918. dr. radovi koji su zapoèeli u p tjednima 1850. po-i 138 brzojav bana jelaèiæa . broj gara e i stana famoznog Ferde Budickoga. a ilustracije radi.. koja ne èasi èasa.85 kilometara. Ali. Medu pretplatnicima nalazi se nekoliko civ ilnih ustanova i ne mo e se dvoumiti da æe se i ostala dr avna i vojna nadle tva i uredi prikljuèiti na obæu telefonsku mre u.. in enjer koji rukovodi radovima. Taj epo halni izum izmi ljen 1839. pustimo pusta naklapanja i prièe. to ga je amerièki fizièar A. iako je ostali tekst formulara na njemaèkoj g otici. A slièno je bilo i s telefonom. izdalo nalog za gradnju telegrafa i pripremnih linija. pi e da bi se na mjerodavnom mjestu u int eresu slu be ishodila dozvola da prikljuèak telefona sa centrale u Zagrebu na moj dv or u Gredicama. kako se vidi. Sada smo u proljeæu 1850. napisane su na hrvatskom. koji. ) poèeli za Zagreb daje dobru svjedod bu. 137 brzojav bana jelaèiæa Sradostju sam primio va u viest. tj. Laura Sekuliæ i Viktorija Soro nijeviæ. Vladimir Muljeviæ. zove se Kri tof Je ek. kojim je obuhvaæena i Hrvatska. Oton Kuèera. imali sluha za civilizacijske novotarije svoj eg doba. u Zagrebu je prvi aparat viðen samo tri godine kasnije. veljaèe) donos i dekret o uvoðenju elektriènih telegrafa i provoðenje Generalnog plana o gradnji tele grafskih linija i stanica. dagerotipija (nazvana po francuskom izumitelju Dagguerreu). prvi put Tek je pro lo nekoliko dana da je u Zagrebu uveden telefon i mo e se veæ sa sigurno æu reæi daje postao nu da. To su rijeèi prvog brzojava otprije stotinu i èetrdes et godina. prvog u Hrvatskoj i u jugoistoci nom dijelu Ev rope. kad se na uvoðenju telegrafske linije Zidani Most Zagreb veæ naveliko radi.. rujna iste godine telegrafski vod do Zagreba dogotovljen. Za telefon je molbu svojeruèno napisao i knji evnik Ljubo Babiæ. gdje æu èe æe na mom posjedu boraviti. sa stanom u Skalinskoj ulici. Na i su po tovani preci. u kojoj se kao glavni razlog navode èeste uliène demonstr acije... gotovo telegrafsko reagiranje hrvatske vlasti. koji se u Zagreb dovezao prvim automobilom.. daje 10. 1 Ne treba stoga zaboraviti da je Zagreb oduvijek bic sastavni dio Europe i ravnop ravno s njom sudjelovao u krèenju putova progresa. prosinca 1849. dr. \ I sam ban Jelaèiæ osobno je bio ukljuèen u radove. to prije izveden bude. a prvi telefonski imenik iza ao je tek 1911. toliko su napredovali. koji pi e kako je Bansko vijeæe Hrvatsk e veæ 29. poduzima konkretne kora ke. Dokaz tome je da je broj pretplatnika narastao na 30. Godine 1896.. Ko d toga valja podsjetiti na brzo. Njegov je pozivni broj 530.

Uvoðenjem telegrafskog ureda 1850. rujna 1850.. znajmo da æe ga vuæi jedna konjska sila. kolovoza 1910. do Maksimira 12. al i je sa sobom mogla povesti jedva tri putnika! To bija e jedini redoviti osobni pr omet. eljeznièki 1862. Vinkovci.bila je velika gospodarska izlo ba u Za grebu.urivao radove. najbolje se vidi iz opisa zagrebaèkih prilika toga doba u Pro losti grada Zagreba Rudolfa Horvata: Zagrepèani se dugo morahu zadovoljiti samo po tanskim prometom. a morzeovim signalima iz Zagreba u Beè odaslao ga je relegrafist Dragutin Stipetiæ. imao samo jednog èinovnika za listovnu i jednog veæ nemoænoga starca za novèanu otprem u. na to je. a du ina im je bila 4. Vozna karta na konjskom tramvaju stajala je 6 novèiæa. Tako je 5. nego u Vara dinu. Imao je. u Zagre b premjestio ban Josip Jelaèiæ. pa Vara din. rujna te godine poèeo vozi ti prvi konjski tramvaj. Sto je pojava telegrafa i moguænost komuniciranja sa svijetom brzojavom znaèila za t ada nji Zagreb i Hrvatsku. Moralo se misli ti i na prijevoz mnogobrojnih putnika koji su stigli u Zagreb i koji su morali o d udaljenoga Ju nog kolodvora dolaziti u grad. kad aljivi zagrebaèki list Biè donosi vijest: Tramvajski promet je veæ uveden ali. Obavijest je glasila: Telegraf je u r edu. jo jedan nadimak.-1864. Kovaèiæ zapisuje: Zagrepèani onoga vremena nazivali su konjski tramvaj aljivim imenom filoksera i to se ime odr alo dugo vremena iako mu nitko nije znao porijeklo. Kola su proizvedena u tvornici u Grazu. staviti stop. Konjski tramvaj Zagrepèani su kratko zvali konjka.8 metara. zapisuje Kovaèiæ. Na kraj ovoga teksta ne treba. S radostju sam primio va u viest. odakle ga je 1848. Godine 1891. Prvi tramvaj na elektrièni pogon provozio je zagrebaèkim ulicama 18. S uvoðenjem konjskog tramvaja Zagreb dosta kasni za velikim europskim gradovima.. Zagreb je najprije spojen s Beèom i Trstom. medu koje je spadalo i sveèano otkriæe Kaèiæeva sp omenika u Mesnièkoj ulici i prva velika slikarska izlo ba u Zagrebu.) obavijestio bana Jelaèiæa u Beè.. o èemu K. 139 1 * JlL tramvajski krug Ukrcamo li se u tramvaj s Kre imirom Kovaèi-æem. kao to znamo. jer je grad Zagreb d obio brzojavni spoj istom godine 1850. jer to nije kraj. dok se u Zagrebu o toj ideji javno raspravlja te k 1885. Daje barem po tanski promet èestito djelovao! Ali po tanski je ured u Zagrebu do 1848 .. a telefonski godine 1888. te izdao nalog zagrebaèkoj upaniji i gradu Zagrebu da pru e to veæu potpo u pri uvoðenju telegrafa. O pokusnoj vo nji . Po ta je iz Beèa dolazila samo dva puta na tjedan! Ravnatelj svih po ta za Hrvatsku i Slavoniju nije stanovao u Zagrebu.. K onjski se topot po traènicama navodno daleko èuo. Isprva je nabavljeno samo esnaest kola deset zatvorenih i est otvorenih. Sisak. slu beno otvoren Slu bujuæi telegrafski ured. Senj i Otoèac.5 i irina 1. ali je konjski jo godinu dana ostao na nekim sporednim prugama.. u Beèu. a ðaci i vojni ci plaæali su pola karte. da bi do 1875. meðutim. naravno. Dili ansa je svaki treæi dan odlazila iz Zagreba u Beè. Europe i svijeta.. nego prava. a tri godine kasnije sa Zemunom i Petrovaradinom. visina 2. ban Jelaèiæ iz Beèa isto tako kratko uzvratio: S radostju s am primio va u viest. rujna 1891.6. o èemu je banski namjesnik Len-tulaj (1774. svi veæi gradovi u Hrvatskoj br zojavno bili spojeni sa Zagrebom. gdje se ban dr avnièko m slu bom zatekao. to bi bilo u duhu telegrafsko g komuniciranja. preteèa kasnijih zborova i dana njeg Velesajma. 1857. k ojim je upozoravao pje ake koji bi prelazili prugu. I tako je 28. a konj je o vratu imao i zvonce. Vukovar. Tekst je bio vrlo kratak. nego tek poèetak komunikacijskog povezivanja hr vatske metropole s ostalim dijelovima Hrvatske. k oji ga uvode veæ ezdesetih godina. prikljuèuju se Karlovac i Gospiæ. a svaki je konj imao normu 26-28 kilometara na dan. i to ne elektrièna. Godine 1854. meðutim. Osijek i Slavonski Brod. brzina oko sedam kilometara na sat. Grazu i Budimpe ti! Prvi je put konjski tramvaj provozao od svojeg spremi ta na Savskoj (na mjestu gdj e je danas Tehnièki muzej) uz kazali te. godinu dana kasnije Bakar.. Kolosijek je bio u i od dana njeg. Frankopanskom do Ilice tek 5. Taje izlo ba bila povezana s mnogim drugim priredbama.

a vozio je umjerenom br zinom. protiv kojih su konzervativci ogorèeno protes tirali. Da bi se potpuno izbjegla ovisnost o 141 volite li zagreb? inozemnim partnerima. Ponovo K. gdje je ureðeno ii 142 tramvajski krug okreti te. a nas je sila nevidiva èasomi-ce istrgla nji hovu vidiku. sagraðena je pruga Zvijezda Ksaver.Medve èak. ureðene su okretnice kod Savskog mosta i na Kvater nikovu trgu (tramvaj je tada okretao iza zgrade gradskog kupali ta).Mirogoj (nap u tena 1930. njegovo sredi te. ali je strahovito tropotao ireæi oko sebe neki ne . sagraðen je drugi kolosijek izmeðu Jelaèiæeva trga i Glavnog kolodvora . Pje ake su prvo uznemirili bicikli. U glavn im ulicama pojavio se rijetko koji fijaker pa je fijakerist vikao otegnuto Hoop.. nakon uvoðenja elektriènog tramvaja na veæ spomenutim osnovnim prugama. Godine 1924. Svijet je ostao zapanjen. okretao se. Nije vozio brzo. 1942. a karakterizirali su ih vrlo èvrsta konstrukcija i jaki motor.. a godine 1916. pa se dogaðalo i to da publika izbatina kojega neopreznog biciklistu kad b i malo br e vozio. Savska cesta je dokraja dobila dvostruki kolosijek.). pruga u Mihanoviæevoj. Gradska tedionica financira gradnju vlastite radionice za p opravak tramvajskih kola. 1935.Dubrava.1 sagraðen je sjeverni kolosijek u Maksimirskoj ulici i ui Ilici od Vinogradske do Crnomerca.Godine 1928.. prvi automobil. a da ih ni jedno vozilo ne uznemiri. Godine 1924. U toj radionici izraðen je vlastiti tip tramvajskih kola .). to traje sve do 1930. umornom i sve ivèanijem od gradske ludnice i prome tne gungule. a zatim pruge u Dra koviæevoj i Branimirovoj.Mirogoj. a godinu dana kasnije u Jagiæevoj i Jukiæevoj itd.elektriènim tramvajem tada nji novinski izvjestitelj izvje tava: Vozeæi se. gotov o sve dionice Zagrebaèkog elektriènog tramvaja d. I tako do na ih dana. s velikim valjkom otraga za benzin i samo s jednim sjedalom. zatim je sagraðen i drugi kolosijek na Savskoj. prema nacrtima in enjera Adolfa Ko aka i Dragutina Mandla. I sada zamislite u tome idiliènom Zagrebu pojavu kola bez konja... Pa ni velesipedi s visokim kot aèima otraga nisu bili nikakva opasnost jer bi u sluèaju sukoba stradali vi e nego pje a k. Godine 1929. otkupila je Gradska tedionica te ona postaje vlasnikom tramvaja. kako ga opisuje Kre imir Kovaèiæ: Bio je Zagreb pravi raj za pje ake koji su mogli spokojno etati posred ulice i na s redini trga cijeli sat razgovarati. Kovaèiæ: Kakvu je paniku izazvao zagrebaèki trgovac Budicki kad je jednog d ana godine 1901. Prva kola izraðena su 192 2. prvi put se pro iruje 1911. upozoravajuæi time bezbri ne pje ake da mu otvore put. a godinu dana poslije sagraðen je i nadvo njak na Savsk oj. godine 1926. a minimalno ulagao. i nova pruga Dra koviæeva . Godine 1932. oblik mu je bio ne to nezgrapan.Nova Ves . Zagrepèaninu. sreli smo vo jnike gdje idu na vje bu. od Kazali ta do dana njega St udentskog centra. te pruga Kvaternikov trg Heinzelova Sajmi te (napu tena godine 194 5.d. kad je uvedena pruga Kaptol . pruga Maksimir . a i lijepo ih je na ulicama vidjeti. pruga u Zvonimirovoj. Godine 1916. projurio kroz ulicu na èudnovatim kolima bez konja koja su djelov ala na zaprepa tenu publiku poput plamenik kola gromovnika Ilije. fi nancira gradnju novih i rekonstrukciju starih tramvajskih pruga... Bo e èuda! Prije si ih mogao sve jednoga za drugim prebrojit i kad si se vozio na konjskoj eljeznici. koji obogaæuju ZET-ov vozni park. Strani kapital koji je ulo io u Zagrebaèki elektrièni tramvaj obilato je izvlaèio dobit. sagraðena je okretnica u Maksimiru. napu te na je kru na pruga kroz Kukoviæevu (Zeleni val) zbog nerentabilnosti (pruga je odstr anjena tek 1928. potkraj devetnaestog sto ljeæa. godine 1937. 1945. Samo. Taj prvi automob il koji se pojavio u Zagrebu nije bio ba ni toliko velik. zatim drugi kolosijek Zvijezda . nije ba lako doèarati Zagreb. Mre a: tramvajskih pruga. 143 kola bez konja Èitatelju ovog teksta.). a sada kao da njihove kape vjetar nosi.. te 1931.. I do novih modernih nisko-podnih tramvaja domaæe proizvodnje. pa je tramvaj uskoro do ao u jadno stanje.

Prepla io je pse kop su lajuæi i zavijajuæi bje ali na sve strane. a radionica mu je u Preradoviæevo j 6. u Ilici ili Dugoj ulici. Ali. O kraðama automobila da se i ne govori. navikli na automob il. a automobili jo nemaju ni r egistarske tablice. dakako. trgovca Budickoga. Neèastivi na kotaèima! S vremenom su se i konji i krave. gradonaèelnici i poneki n ovinar. ubrzo je postao popularan.tko drugi nego Ferdo Budick i. slavodobitno je doviknuo: Kaj ja nis' rekel da to nemre bez konja? Automobil bi pogotovo izazivao nevjericu meðu Zagrepèanima kad bi se bez po muke usp entrao Dugom ulicom ili Mesnièkom do Gornjeg grada. Prvi put automobil se popeo na Sljeme 1904. 145 146. kao i bicikl i motociki. Nije bilo rezervnih kotaèa. pa smo bili mokri. koliko god bili isprva up la eni i sumnjièavi. osvijetljene su malim uljanim svjetiljkama koje su svaku v eèer palili gradski na igaèi.. koji æe automobil svakojako ko mentirati. Volan je bio izravno spajan s prvim kotaèima. Zraènica se krpala na cesti. Prvi hrvatski automobilski klub. ne samo da voze prebrzo nego se i utrku ju. viðen je samo kako prduc-ka na putu u Maksimir. a vozio ga je . ali medu ljudima æe jo dugo ostati nevjernih Toma. i to s debelim zaka njenjem za drugim europskim gradovima. kojom æe na e redarstvo na mjere koje ovo mora da poduzme proti ovakvim opasnim utrkivaèima. Bilo je to malo èudo prva petrolejka u Zagrebu. Autom obili su tro ili puno vi e ulja. Mi najodluèn ije pozivamo gradsko poglavarstvo da izda shodnu naredbu. a vlasnik prvog automobila. ta velegrad je! Ali jedno imademo prigovo riti. Gradom se furaju imuæniji trgovci. Zagrepèani su ubrzo prihvatili ta kola bez konja.. u Zagreb dofurao Budicki bio je Opel. na La èinama ili na Potoku (Tkalèiæe-va).. kad je ugledao ko njski izmet na sredini ceste kojom je upravo projurio automobil. industrijalci. gdje je i prodavaonica bicikla. kojem je b ila zadaæa da popularizira automobilizam u Zagrebu i u Hrvatskoj. pogotovo mladima. a prvi automobil kojim se 1901. a na oèi na ega redarstva. imao prvu vozaèku dozvolu. a e nastoji da sprijeèi svaku eventualnost. svjetlo na trgu Ulice grada oko 1750. iz azvali bi pravu senzaciju. i to sve do sredine 19. Ona Majerova »plinska starinska« osvijetlit æe ulice grada tek ezdesetih godina pro log s toljeæa. Uopæe nisu imali stakla. kad je zagrebaèki trgovac Julio Demetorff iz Beèa donio petrolej i njime osvijetlio svoj duæan u Radiæevoj 37. Zanimljiva je izjava pionira zagrebaèkog automobilizma. niti vozaèki ispiti. jer jo ne postoje ni propisi.. Kuæe i duæani bili su osvijetljeni. na to nas danas podsjeæa fotografija... Zaraðeni su mnogobrojni uljevi dok se nije pojavila iskra. Na novogodi njoj èestici iz 1847. Na gradskoj periferiji automobil je rijedak gost. Prvi automehanièar u gradu zove se Ivan Dirbacher.. bankari. koje su cilj imale ispred Hrv atskoga narodnog kazali ta. visoki vladini èinovnici.. koje skr enih ruku èeka . osnovan je veæ 190 6.. Ova raznoime-na gospoda. svijeæama. kad voze.. Na jugu Europe p . Vozi se bez dozvole. stoljeæa. ili dok se pentra na Sljeme. upozoravaju na opasnosti koje donosi irenje automobilizm a u gradu.hoæe li se zbiti kakva nesreæa. popla io jt ne koliko fijakerskih konja.poznati i zagu ljivi smrad od kojeg je Zagrepèane uhvatila kijavica kao da su srkali burmut. On je otvorio i prvu vozaèku kolu. trgovac Budicki.. a sudjelovao je i u prvim automobilskim utrkama 1912. jer kad bi se s njim pojavili kod kuæe na Zavrtnici. kako ka e Kovaèiæ. koji æe m nogo godina kasnije ovako opisati prvi automobil: Nije bilo anlasera pa smo se muèili kurblanjem. Iz dana u dan nièu u Zagrebu kao iz zemlje razni automobilisti i motoci klisti: Proti tome nemamo i ne mo emo imati ni ta. Lupe ima ne pada na pame t da dignu automobil parkiran na Ma uraniæevu trgu. i psi i ljudi. . A novine veæ 1905. O prekr ajima i kaznama jo nema ni govora. na kojoj je slika na igaèa apisan je stih: »U nerasvijetljenom sokaku nije te ko pasti u mlaku«. a uzbunio je èopor stoke tolike da je jedna oèajna krava u trèala u najbli u trgovinu i tamo napravila rusvaj. A drugi. Jedan je prepla eni Zagrepèanin na Jelaèiæevu placu lanuo: To vam je isto tak o kao da vidite kako po cesti trèe hlaèe same bez nogu. 144 kola bez konja Medu vlasnicima automobila sve je vi e poznatih Zagrepèana. koja bi mogla nesreæom uroditi. uzor mnogima.

Za grebaèke novine izvje tavaju kako je Trg'osvijetljen kao plesna dvorana. Gradsko se zastupstvo odluèilo ZL gradnju centrale kod Ozlja. Zagrepèani su se nadali dobrom provodu uz domaæu kapljicu. nadali su se svakovrsnim iznenaðenjima. èem u se usprotivio grac Karlovac. ali je nikako ni sam mogao ugasiti. studenoga 1907. u gra du boravi Nikola Tesla koji svoje izlaganje o moguænostima uvoðenja elektrike u Zagr eb u Gradskoj vijeænici zapoèinje ovako: Smatram svojom du no æu da kao roðeni sin svoje ze lje pomognem gradu Zagrebu u svakom pogledu. Zloglasni potres. 148 svjetlo na trgu Gradsko zastupstvo odluèilo se napokon za gradnju centrale na gradskom terenu. te razlièite domoljubne skupove. Izlo ba je osvijetljena s trideset vrlo jakih elektriènih svjetiljki. Ona boja ljivo ulazi u grad kroz pojedine javne ustanove. a veæ 1864. Milana Amru a. tko æe tolike konje hraniti. a struja je kori tena iz generatora na p ogon lokomobila. pa tek onda Zagreb (18 64. po zanimanju lijeènik. u 18. Nekako oko ponoæi susreo je jednog znanca pred spomenutim hotelom. To je ujedno bio jo jedan susret s mra kom starog Zagreba. Sobarica mi je zapalila u sobi nekakvu travku u staklenoj boèici i ja sam pola sata puhao. ali jo æe dosta vremena proæi dok elektrika ne dosp ije na gradske ulice. Plin je najprije proveden u Ilici. plinsku. Bila je to prva javna demonstra cija elektriènog svjetla u Zagrebu. 147 volite li zagreb? Èetiri godine kasnije elektriku uvodi Gradski paromlin. pa su jo jednom po gradski m uglovima zasvijetlile odbaèene petrolejke.. Poèetkom studenoga dovr ena je monta a. u Novoj Ves i. na poziv gradonaèelnika dr. razumljivo. jedan karlovaèki zastupnik.)..) sazvan je elitni sokolski ples u Hrvatskome glazben om zavodu u Gun-duliæevoj. jer gdje æemo za njih naæi tale u Karlovcu. koje æe s vremenom posve ustupiti mjesto plinskima) . Na zagrebaèkim ulicama isprva je gorjelo 312 plinskih (prve godine bilo je j o i 67 petrolejskih svjetiljki. u temeljeno je dionièko Zagrebaèko plinarsko dru tvo. kako se zna nik ad nije ostvarena. jer bi me mogao ugu iti. Odluka o tome donesena je 1906. Godinu dana potom. Toga dana (20. Zagrepèani su se. pa je kapetan u miru Bo jem zaspao. ovako reagirao: Pa. naime. to je Zagr eb sna ao u studenome 1880. sam vas je Bog donio! kazao je kapetan znancu. . koja svoju dvoranu..). ispred zgrade Hrv atskoga glazbenog zavoda. . sijeènja 1877. Godine 1873. i savjetom i èinom. Bojim se kraj toga vraga zaspati. pok raj vodovoda.rvu je javnu rasvjetu. prepustimo tolike konje Zagrebu. koje je preuzelo plinaru od strani h poduzetnika. Teslina zamisao. po zanimanju postolar. koje ih nije oèekivalo u plesnoj dvorani i na plesnom podiju. Tesla je izlo io gradskim zastupnicima svoju idej u o gradnji hidrocentrale na Plitvièkim jezerima. Postavio ju je zagrebaèki profesor Ivo Sto ir. Petra. a 5. nego na ulici. Plinara je bila ju nije od dana nje K azali ne kavane.E. na to je. o tetio je i dimnjak plinare. a odatle ju je iz higijenskih r azloga dao odstraniti gradonaèelnik Milan Amru . i prib ojavali te novotarije. osvjetljavala je elektrièna svjeti ljka. dobila Ljubljana (1861. ali nipo to i najveæem iznenaðenju. plinara prelazi u ruke grada. to je tada bila daleka periferija. gdje je danas Hrvatsko narodno kazali te. Kapetan je nervozno etao Ilicom. sav crven u lic u. dakako uz veliko odu evljenje graðana. ali je vj erojatno sanjao o katastrofi koju æe izazvati elektrika. Karlovaèki list Glasono a u svojem je protestnom teks tu objavio kako Zagreb eli oteti Karlovcu 8000 konjskih snaga. zatim u Vla koj do crkve Sv.). a godinu dana potom poèinje i gradn ja.30 na Jelaèiæevu trg u zasjala je prva javna elektrièna rasvjeta. u kojem je veæ zasjalo i prvo elektrièno svjetlo i najavilo novu elektriènu eru u gradu. Kovaèiæ opisuje sluèaj jednoga gosta svrati ta Lovaèki rog: U to vr ijeme jedan je umirovljeni granièarski kapetan do ao u Zagreb i odsjeo u hotelu Lovaèki rog. a osim t oga. Pr ednjaèi Graðanska streljana u Tu kancu. inaèe najomiljenije mjesto u gradu za zabave i plesove.. Koliko god su se veselili elektriènoj rasvjeti. kako pi e K re imir Kovaèiæ. na Gospodarskoj izlo bi koja se odr ava n a sajmi nom trgu. grad je osvjetljavalo 612 javnih plinskih svjetiljki. A prvu veæu iluminaciju elek triène rasvjete Zagreb do ivljava ujesen 1891. osvjetljava elektriko m (1883. a 1900. Znan ac je posao u sobu i ugasio svjetlo. Ulaz u zgradu. Frankopanskoj i Dugoj ulici (danas Radiæeva).

« Kakva je Ilica. pazeæi pritom na prolaznike. toga je veæ dosta! Upozorili smo. u jelo. pada u duæane. zdravlju kodl jivog i kojeèim zara enog.. izvolite u svoj cijenjeni list uvrstiti na u pritu bu n. bilo je veæ zavr eno asfaltiranje Mihanoviæe. On ih je proma trao s oèitom znati eljom. iz koje je radnik lijevao vreli asfalt. Jelaèiæev trg i cijelo sredi te grad. èin i se. 149 asfalt Cijenu uobièajenog ljetnog servisiranja i friziranja gradskih ulica i trgova graðani æe obvezatno platiti prometnim krkljancem. premda je Jelaèiæev trg veæ djelomice asfaltiran. nered. kad se radnja Zagorkina romana dogaða. plivamo u moru blata i k alju e kao u kakvom slavonskom selu. Ilica. Dapaèe. »U lipnju 1907. frizuru.. proizlazi iz novinskog prosvjeda graðana upuæenog izravno na ime aktualnog gradonaèelnika dr. di u se somun-ski oblaci praha. stane u nju i poprska se sva. impregniranog izmetima fijakerskih konja. kad su na i djedovi i bake. koji u toj ulici vla da. a buka i pra ina se uvukla kroz prozore i sve pore.. uvijek iznova ista. ona ga minuciozno opisuje. zapoèela je poèetkom kolovoza tvrtka The Neuchatel Asphalte Compannv iz Bu . koji se damo isprovocirati provizornim i privremenim preprekama. Tko je. bili prisilj eni preskakati prepreke cijelih civilizacijskih i povijesnih epoha. di e se Ilicom ba u najpr metnije doba. prve asfaltirane ulice u Zagrebu. svjedoèi pismo Ljudevita Gaja koji se na sud binu Ilice osvræe jo 1855. na primjer. po obièaju. Iz suprotnog duæana izaðe ne ka mlada dama u posve bijeloj odjeæi i ne paziv na vruæu kalju u asfalta. kao i M ihanoviæe ulica. i u medij ima æe se oglasiti svojim prosvjedima. S Jelaèiæeva trga valjala se dvokolica s debelim cijevima. a stanari ulica u kojima je mehanizacija sti gla do kuænih pragova. za razliku od na s. a gradski poljevaèi... dobiva prvi asfalt! Upravo te 1909. èepovima i zastojima na kri anjima.« Asfalt æe u Zagreb prvi put stiæi dvije godine kasnije. Zagreb se poèinje asfaltirati. Izgled su.. . Tako u Obzor u 1907. s najelitnijim duæanima i najo tmjenijin hotelima. Po to su bile zavr ene betonske podloge i polo eni obrubni kameni klesanci. Naravno da raskopane ceste i sve one zaklone i zapreke doèekujemo na zadnjim kotaèima.. »Knez Borèinski sjedio je kraj prozora svoje sobe Cara austrijanskog i gledao u Ilic u. juèer u podne sjedio u kojoj od kavana na Jelaèiæevu trgu i li na Zrinj-skom trgu. i bijele cipele i èarape i bijela suknja. molili i upuæivali. sve do koljena. Drukèije je ipak bilo u starom Zagrebu.« Noseæi u sebi novinarsku icu. da su u interesu urbanog i prometnog standarda i njeg ova odr avanja. taj se mogao nagutati i najesti u kavi i sladoledu tog ne sretnog praha.. nije mogla..Bio je to hotelskom gostu prvi susret sa aruljom. Sunce je pripeklo.. a po vruæem asfaltu vrzmali su se Zagrepèani.: »Ilica. kolovozu i rujnu radilo se na sjevernoj strani i na sredi njem dijelu Jelaèiæeva trga.. no sve uzalud 150 asfalt Kad Zagrebom dune i najslabiji vjetriæ. odlomak kojega citiramo. izb jeæi taj mali incident dame u bijelom. koja je. je ovih dana p od dr avnu upravu sa cestom. Milam Amru a: »Gospodine gra donaèelnice. oèito svjesna da za generacije ostavl ja sjeæanje na taj prvorazredni civilizacijski dogaðaj za ovaj grad.u bri ljivo popravljanje ove ceste -u istom pravcu napredovati i opæenje (promet). i tako æe. ni htjela. U srpnju. glavna z agrebaèka arterija.. koju kronike spominju kao prvu zagrebaèku ulicu prelivenu asfaltom.. u piæe. Prem se nalazimo tek ne koliko koraka od Zrinjevca... pa s< tako u novinsko j vijesti nagla ava kako je u glavnoj trgovaèkoj ulici. dakle. Iako nam je jasno da su ti sezonski radovi na prometnicama neminovni. da æe .. Gospode u bijel oj odjeæi zabrinuto podigo e svoje suknje da se ne zablate.. glavna ulica na ega grada. A da oblak pra ine za ljetnih dana i ne spomi njemo. »koja toliko kodi pluæima. takva pra ina. uvijek biti. poslije est sat naveèer.« Sliène s< alopojke u novinama objavljuju èak i o Ilici. s neoèek ivanom privremenom signalizacijom koja vozaèe i pje ake upozorava da se na cesti oba vljaju graðevinski radovi. koji nas gu i. primljen. ne eljena slika! Tako je uvijek bilo. eto. mo emo proèitati: »U ime mnogih stanovnika Bo koviæeve ulice.. kvari odijelo. nagazila na vreli asfalt na p oèetku Ilice. kasne.. O tome najoèitije govore oznake za su enje prometnica ili s trelice za skretanja i obilazak.« Da je dug put do asfalta u na em gradu. u ro manu Kneginja iz Petrinjske. spisateljica popularnih romana o starom Zagrebu.

Ovdj se danas okupio i sav sportski Zagreb.« A gdje i neæe Zagrepèani biti znati eljni kad je posrijedi takva.« (Franjo Buntak) A evo kako povjesnièar Buntak opisuje dvokolicu iz koje radnici izlijevaju vruæi asf alt. . podi e se. prem a uputama redara. sve se uputilo Ilicom do Selske ceste i njome do Penkalina uzletista. ali mirno leti dalje. Iza aviona leti sve u zrak.. a zatim se ta pra ina èvrsto nabijala te kim. od kolovao i prvoga hrvatskog pilota. Ljudi su jurnuli za avionom. a trebala se zvati Schivarzoplan. po pravilu. Htjeli bi bar opipati taj leteæi stroj. biciklista i gimnastièara. kugla i. tik uz nasip.. kokso m grijanim valjcima. ali samo na papiru. koji su na poèetku stoljeæa preplavili nebo nad E uropom. prvi put poletjela je u Zagrebu. koji je sam osposobio za let i 19 10. Naem sugraðaninu je na projektu. koje su vukli amo-tamo po dva èovjeka. Penkala leti!. veslaèi. Stra ari jedva zadr avaju masu. ba-lonista. A sad.. est. prema vlastitom nacrtu i 152 prièa na krilima vlastitim novcem sagradio i prvi zagrebaèki aerodrom na Èrnomercu. A vion kreæe smanjenom snagom motora. koja æe do na ih dana ostati poznata kao zeppelin. Promatraèi su se. takoðer. veæ je sto tinjak metara daleko.. nogometa i. dota d neviðena mehanizacija i u civilizacijskom smislu veliki pomak . automo bilisti. pa se èitav dan oko tih radova skupljalo mno tvo zna ti eljnoga svijeta. koji je kod njega radio kao glavni mehanièar. Novak je bio prvi Penkalin putnik u avionu. ali se nije odlijepio od zemlje. Podmetaèi su uklonjeni. Cijela grupa ljudi na nasipu iza aviona u tili èas se razmaknu-la. Penkala je. èije je ime u cijelom svijetu postalo poznato kao ime njegova najslavnijeg izuma penkale. e iri.dimpe te asfaltirati sjevernu stranu Jelaèiæeva trga. staro i mlado. a izumio je i nalivpero. tri metra visoko u zraku. Penkalin avion je ispred hangara.grad se asfaltir a! 151 prièa na krilima Kako je bilo na prvome zagrebaèkom aerodromu prigodom uzlijetanja prvoga aviona? B rojni Zagrepèani. zapisuje Boris Puhlovski u knjizi Penkala leti.) Posljednji znak rukom. naime. te doèarava t aj povijesni dogaðaj za Zagreb i na u avijaciju: Na uzletistu ene su pod suncobranima i kitnjastim velikim e irima.. I eto. Uzdi e s e jo pet. i tad se iz svih grla ote uzdah: Aaahl Penkalin avion leti. On se dovezao u sv ojem velikom. da bi kasnije i sam upravljao avionima te postao vrstan vojni pilot u austrijsk oj vojsci. Zrakom lete kape. Pod sivim polucilinderom prepoznajemo Ferdu Budickog. Konstruirao ju je Zagrepèanin David Sc hvvarz. sedam. biciklisti. nasuprot struji slabog vje tra. èak i trava. poèeo se kotrljati po livadi sve br e i br e. sokola i. mnogi se guraju prema avi onu. pa kako je u meðuvremenu Schvvarz umro. Svi bi htjeli vidjeti avion izbliza. Ali.. otvorenom automobilu. to se u citiranom romanu uzgred spominje: »Tih dana pojavila su se èetvora u tu svrhu specijalno graðena kola. od Schvvar-zove udovice o . mehanièari su otpustili trup. Mladi Zagrepèanin Dragutin Novak (roðen 1892.. Za Zagrepèane bio je to sasvim neobièan i jo neviðen prizor. Slavoljub Penkala. zagrebaèki in enjer. Vec je dva. kako Buntak ka e.. Penkala postavlja avion. Penkala je. . pa jo jedan dodir sa zemljom. prema sredi tu uzletista. deset metara uvis. Letjelica iz toga doba.. Na suncu svjetluca obris sjajnog pro pelera. di e se sve vi e. pomagao grof Ferdinand von Zeppelin. ispod krila. odakle na a prièa na krilima kronolo ki i poèinje.. svest ranoga zagrebaèkog sporta a. njemaèki je grof. njime prvi poletio..e irima i polu-cilinderima. sve je u zanosu . smjestili na nasipu uz vje bali te. i kao konstruktor na ega prvog aviona. Sve se br e udaljava od publike. zadu io nas j e. u dvori noj zgradi u Ilici 19) bio je za okupljen letovima razlièitih balona. puni gas. èija su vrata irom otvorena. Opet je kotaèima dodirnuo tra vu. U njima se zagrijavao asfalt koji bi se u obliku vruæe pr a ine nasipavao na betonsku podlogu.. Penkala se vi e ne razaznaje. takoðer. dakle. navodno. Dva-tri put a odskoèio je kotaèima. snabdjevena peæima za grijanje i s visokim dimnjacima poput parne lokomotive. Dragutina Novaka. Vidi se samo tamna kontura u sredini aviona. dok su mu karci u irardi. (.

Vratimo li se na trenutak ponovno na Penekalino uzleti te. p osinca 1866.album o potre su u Za grebu 1880. Posljednjem pripada i posebno mjesto. Vijest o najavi Dagguerreova pronalaska 7. izradio-je Franjo Pommer. a istodobno snima i pa noramu grada iz razlièitih str ana. tj. koji u gradu ostaje tri mjeseca i portretira ugledne Zagrepèane. 1901. Iz oglasa se obièno doznaje gdje su se smje stili. Novakoviæ. Desetak godina kas nije Zagreb veæ ima svoje stalne fotografe . pa je. sijeènja 1840. medu prvima vinuo nad Zagrebom . Manje-vi e iste ljude snimio je i Julije Hiihn. Kovaèiæ tvrdi da ga je ukrao!) i tako za sva vremena svoje ime vi nuo zrakom zeppelin. Gyorgy Mayer. i to iskljuèivi stranci. U Zagreb je dagerotipija do la izravno iz Pariza i izravno od izumitelja. ubrzo se pronijela Europom. uglavnom poznatih Zagrepèana iz pedesetih godina pro log stoljeæa. dovezao u Zagreb prvi automobi l. vrativ i se u Zag reb. a Standl (Ceh). ostavio nam je. a slièan podatak o na em Novakoviæu donosi i tjednik Der Spiegel od 25. bana Levi na Raucha. u Zagreb iz Beèa sti e Johann Bosch . sijeènja 1839. koji æe svoj izum prijaviti pr ed Kraljevskim dru tvom u Londonu.tkupio projekt (K. 1850. Uz putujuæe slikare minijaturiste.. dolaze i putujuæi dagerotipi sti. Budicki je. jer je u povodu prve Gospodarske izlo be 1864. snimio nekoliko dagerotipija zagrebaèke okolice. Pom mer (dolazi èak iz Danske) nam ostavlja poznatu fo tografiju sveèanost i uprilièenu na Jelaèiæevu trgu pri likom otkriæa Fernkornova spomenika banu Jelaèiæi 16. u koje vrijeme dana snimaju. Josip Vane . To si Franjo D. Sarosy i Ludvig Sc hwo-iser. pa je nakon nepuna tri mjeseca imala odjeka i u na im novinama. koliko treba pozirati. te cijenu usluge. naime. kako se zna. Julije Hiihn i Iva n Standl.. Ivana Kukuljeviæa Sakcinskog. koji pohode Za greb. koji æe najdu e foto grafirati i o stati vjeran Zagrebu. kao kakvo zrcalo ili ogledalo ulovljena ukazuje. odakle je izumitelj prv oga hrvatskog zrakoplova poletio. njezine preteèe dagerotipije. Osim Kukuljeviæa. Boris Puhlovski famozno g Ferdu Budickoga. in .. lipnj. buduæi se tim otkritjem narav ista u jedno m oka trenutku i bez pomoæi èovjeèanske ruke. koji su u grad stigli s razlièitih strana i u nje mu se nastanili i otvorili svoje fotografske ateljee. ali on se. I tom prilikom napravio prve snimke Zagreba iz zraka. Matije Mrazoviæa itd. Pommer. koloriraju li svoje da gerot ipije. a saèuvani su i portreti biskupa Strossmavera. mladog Franje Kre me. Prvi album portreta svojih suvremenika. u: ostalo. V. Trag o njihovu gostovanju u gradu nalazimi medu novi nskim oglasima u kojima oni objavljuju svo je usluge. Hiihn (dolazi iz Tirigije) je auto prve fotografije Kaptola sa star om baroknom kate dralom iz 1860. Sulc. to je manje poznato. Zagreb i Zagrepèane fo tografiraju Eduard Hase. Danica ilirska donijela je èlanak o tome epohalnom pronalasku ovim rijeèima: Tim ot kritjem porodit æe se èitavo preobra enje u umetnosti risanja i bakrorezanja. pr epoznat æemo kako nas podsjeæa autor knjige Penkala leti. Vje-koslava Babukiæa itd. O tome ostavlja zapis Ivan K ukuljeviæ Sakcinski. a na veliko odu evljenje okupljenih Zagrepèana.. M. Do istog je otkriæa iste godine do ao i Englez Tal-bot. fotografirao je M irka Bogoviæa. Poslije te trojice pionira fotografije. Veæ u prosincu 1841. istakav i daje spomenuti Novakoviæ u Parizu primio poduku o dager otipiji izravno od Daguerrea. Prvu informaciju o pojavi fotografije u Zagrebi nalazimo u novinskom oglasu obja vljenom 25. samo dvije godine poslije iz uma fotografije. Iz lista Croatia doz najemo da je njegov rad u Zagrebu izazvao velik« odu evlje nje. takoðe strance. nazvane prema izumitelju Francu zu Dagguerreu. virtuoza na violini. boravio je u Parizu upravo za vrijeme objavljivanja otkriæa i tamo je vjerojatno nabavio potreban pribor i svladao tehniku. prvi zaokru io fotografski prikaz Zagreba u po . tu no svjedoèanstvo . Standl je i autor jednog od rijet 154 zagreb na fotografiji kih portreta Augusta enoe. kojega s ledstva nipo to jo te predvideti se nedadu. u kojem svoje usluge ogla ava putujuæi dagero tipist i fot ograf Ludwig Gollob. Neki N. Petra Preradoviæa.u legendarnom balonu Turul 1905. godine. 153 zagreb na fotografiji Prva fotografija panorame Zagreba naèinjena je 1840.

Cirilo-metodski bio-skop u Masarvkovoj ulici. nisu bili svjesni kako ih se. a onda su preko platna pro le neke n ejasne sjene i i èeznule. Po cijelom Zagrebu pronio se glas o jo jednon. kao da æe se zaletjeti meði publiku. Na iznenaðenje gledalaca. za onda nje shvaæanje morala. Dosta mjesta ostalo je prazno. Metrop . nego i stanje na e kulture u to doba. Za prikazivanje nekoga francuskog filma na blagajni prvoga zagrebaèkog kina u Gaje voj osvanuo je natpis: enama i djeci zabranjeno! U fdmu je oèito bilo i slobodnijih scena. izazvala i razbjesnila Zagrepèanke. No. koji æe uskoro osvojiti cijeli svijet i postati dnevn om potrebom civiliziranog èovjeka u kino! Predstava je zapoèela u dvori noj prostoriji. koje je po kolama ðacima prikazivalo slike velikih europskih gradova i razlièite kulturno-po vijesne spomenike. zapravo. Zato onaj poziv na p rikazivanje ivih slika u Ilici. neviðenom èudu. meðu uvrijeðenim enama sluèajno se na la i strina. . nije ih i izn enadio. nego samo veliko bijelo platno na zidu. Uz o stalo. Poslije togi platnom su projurili konji u punom trku. Preko platna projurio je brzi vlak koji æe se èa kasnije zaustaviti na velegradskom kolodvoru. ali sv. pa je d eèak umjesto kinu. Mno tva putnika koji su izlazili i ulazili u vagone.sebnom albumu u dvadeset primjeraka. Slike su pri kazivale ko njsku utrku u Auteilu pokraj Pariza. prisustvovao cirkusu. nosaèi s kolicima. koliko god da je privukao Zagrepèane. sve se U vrzmalo pred oèima zaèuðenih gledalaca . A ba Gospodarska izlo ba afirmira Zagreb u razlièitim podruèjima. s osobnom kartom svoj ega tridesetogodi njeg strica. To se ponovilo nekoliko puta. koje su. Dakako. 155 ive slike Ovdje se prikazuju ive slike! To je natpis koji se ujesen 1898. a danas je tu Kerempuh. a predstave se nisu davale u dvoranama. pa ga je ona izmlati la metlom. Iste 1906. u prostoriji nije bilo pozornice. od kojih je jedan predstavio na izlo bi. Meðutim. Zaschea. premda su oni ive slike poznavali sa sajmova. prodavaèi novina. Zagre b 1906. te nacrti graditelja Jambri aka i Kleina. spisi Sabora iz 1861. Iso Kr njavi osnovao je poduzeæe Uranio. i to u Gajevoj ulici na mjestu gdje je danas Hotel Dubrovnik. Pijani mu do ao je i sukob sa svojom boljom polovicom. A neki je desetogodi nji djeèarac do ao. slike Karasa. gle sluèaja. a to se moglo oèekivati.. To je trajalo nekoliko minuta. Na ekranu se pojavila lokomotivi koja je jurila punom parom. Godinu dana poslije otvoreno je na uglu Pet-rinjske i Amru e^e kino Edison. Nije bilo javne priredb e u gradu koja ne bi zavr avala tableauom uz bengalsku vatru.. Zatim se otvara kino Olimp u Ilici (danas Tu kanac). Odmah je privukao pa nju Zagrepèana. a nekoliko godina potom Rudolf Mosinger otvara kino Apolo u Ilici 31. odjednom su dvoranom odjeknuli krikovi èu ðenja i zaprepa tenja. navodno. s obvezatnim preskakivanjem preko metle. doèim je istaknuta takva zabrana. (Kre imir Kovaèiæ) { Prije nego to æe dobiti prvo stalno kino. komièna scena: braèna svaða. pojavio u jednoj dvori noj zgradi u Ilici. poziva da prisustvuju senz acionalnom izumu 19. stoljeæa. Godine 1900. Nestrpljiva pu-¦ blika poèela s e smijati i praviti ale na raèun prireðivaèa. a prikazivan je i film o Svjetskoj izlo bi u Parizu 1900. koje se potom zvalo Croatia. Predstavlja se èak 3865 izl agaèa iz u e Hrvatske. napokon dobiva i svoje prvo stalno kino. partitura opere »Ljubav i zloba« Vatros-lava Lisinskog. Zabrana je. otvoren je i tzv. uporno tvrdeæi da je na fotografiji on i da mu je tri deset godina! Ali. pom alo uvrijeðene.. nego u velikim atorima 156 ive slike nalik na one cirkuske. Na kra ju. Slavonije i Dalmacije. izla u i najpoznatiji zagrebaèki fotografi. grad su poèetkom stoljeæa posjeæivali razlièiti utujuæi kinematografi. a iz njihovih se izlo aka vidi ne samo e konomska situacija Trojedne kraljevine. bila su izlo ena znaèajna djela Raèkoga. Naplatnu je zatitralo svjetlo reflektora i o pet se ugasilo. razlièitih javnih priredbi i zabava. na mj estu dana njeg kina Europa. Francuzi odr ali samo jednu priredbu i oti li iz Zagreba.. koji su imali vlastite agregate. do le naveèer u Gajevu pred kino paziti da njihovi mu evi ne bi na preds tavu bez njih. zaposleni kon duk teri. Gle daoci su bili odu evljeni i mahnito aplaudirali. Publike nije bilo mnogo. Miickea i Hotz-endor fa. Mnogi su htjeli èudo vidjeti.

Dom u Vla koj 70. stavljala gramofonske p loèe. i slu alicama. neuspored ivo jeftiniji detektori s kristalim. na li su se pred prvim velikim profesio nalnim zadatkom i isku enjem izravnim ra-dioprijenosom. Emisije vijesti uglavnom su se sastojale od i èitavanja zagrebaèkih novina. èitala vijesti. Helios u Frankopanskoj (danas Dramsko kazali te Gave lla). a preko nje i Eurovi zije. koji su cijeno m. Preko antene podignute na krovu planinarskog doma na Sljeme nu Zagrepèani su èetiri puta u tjednu gledali program iz Graza. Tomislav u Ilici 208. Central (najprije Ilica 6. naveèer u 20. HASKa i Graðanskog. molimo sve one koji nas èuju da nam to jave. naime. Na treæi znak.. Graðanski u Vla koj.ona je najavljivala. koje su bile izvor za pokr ivanje tro kova. ovdje tv Pjesnik Milivoj Slavièek u jednoj svojoj pjesmi pjeva: Ovdje radiostanica Zagreb. objavljivala toèno vrijeme. S vremenom se udo maæio. Astoria u Ilici 10. L veæ na kraju prve godine emitira nja s Markova trg. Veæ prve godine emitiranja rijetki profesionalci na prvoj zagrebaèkoj radiostanici. . kao i trideset godina ranije. i na njegovu je mjestu godinu dana kasnije p odignuta zgrada kina Zagreb). pet i pol godina nakon prvog emitiranja Radio-Pitsburgha (2. meðutim. kao i iduæe tijekom nekoliko mjeseci. kasnije Luxor. gdje je 15. a veæina se za dovoljava da vijesti i glazbu s radija slu a na javnin mjestima.ol na Preradoviæevu trgu (poru en 1931. ta koðer prvi.Telefunken i Siemens. a 29. koji j< Zagrepèanima n udio za to doba velik izbor radioapa rata . bolje pasao njegovoj kolegici. k ad se 15. svaki se dan emitiralo èetiri sata. Kao tehnolo ka novost. Taj bi stih.25 sati kad je na Markovu trgu 9 roðena na a radio-difuzija. Ton-kino u Trnjanskoj itd. tj. Music-Hall u Nikoliæevoj. pa je tako kod Kastner a i Ohlera 1 Ilici odmah otvoren poseban radiofonski odjel. Malo tko je u Zagrebu èuo te rijeèi. radio je u Zagrebu izazva( veliku senzaciju i nepovjerenje u neukih ljudi koji si mu prilazili sa strahom od onih misterioznih malih Iju di koji iz te èarobne kutije govore. ali su se zato prodavali pristupaèniji. jer su rijetki imali radio ureðaj.... Preno eno je sveèano otkrivanj e Me -troviæeva spomenika Strossmaveru na Zrinjevcu. Jadran u Ilici 42. Ne ka e se uzalud da se povijest ponavlja: kao to su Zagrepèani prvi na ovim prostori ma 1926. arije iz opera i opereta. toèno 20 . Isprva je program trajao samo devedeset minuta. kupuju ga uglavnom imuænij i. Godinu dana potom emitiran je i prvi izravni portski prijenos s utakmica dvaju gradskih nogometnih rivala. a uskoro i program talijanske televizije. istina veæini bili nepristupaèni. u sredi tu toga povijesnog dogaðaja. Edison-Pa-lace u Tu kancu (Tu kanac). na treæi udarac Bo enine olovke po » cijevi vodovodne instalacije (tako se to u poèetku radilo). Uvoðenje domaæeg radioprograma odmah æe isko ristiti i trgovci. Europa. s time da je veæi dic 158 ovdje radio.35 kW prvi put oglasio Radio-Zagreb. to se uzima kao roðenje radiodifuziji u svijetu.. koja je ujedno bila i prva na jugu Europe. èim e je zapoèeo prvi na radioprogram. Ovdje ja. na postavljenom prijemniku na ond a njem Trgu Republike.). pa su i rijetk i èuli prve akorde Lijepe na e i Beethovenovu Sonatu za klavir i violinu u D-duru. svibnja 1926. tj. imali prilike vidjeti prvi domaæi televizijski program. èuli domaæi glas s radioprijemnika. n ajèe æe u kavanama. bilo je. Capito l (Zagreb). kasnije Petrinjska 4). stu denoga 1920. unutra. . Ljep a proslava tridesete obljetnice Radio-Zagreba nije se mogla zamisliti. Prvi televizijski izravni prijenos otvaranje je Zagrebaèkog velesajma. ovdje tv programa preuziman od stranih radiijskih postaja. bila'je posuðena od stranih televizija. koje upravo radio prijemnikom privlaèe goste. 157 ovdje radio.. svibnja 1956. poslije Balkan-Palace u Var avskoj. zatreperila slika s domaæeg ekrana. A knji evnica Bo ena Begoviæ bila je u tome prvom prog ramu prva spikerica . tako su toèno trideset godina kasnije. Union u Zvonimirovoj.25 sati preko oda iljaèa 0. Osnivaè i prvi direktor zagrebaèke radiostanice Ivan Stern Zagrepèanima se obratio ovim rijeèima: Ovdje Radio-Zagreb. Prva televizijska emisija. pjesnikinji Bo eni Begoviæ koja je uistinu bila ovdje. Najveæi dio programa bile su reklame. i to uglavnom glazbeni brojevi . Sve se opet dogaða u kavani Corso. Griè na Kvaternik ovom trgu.

. te ko i komplicira no. oficire i druge. Na nju prema svom nahode nju pozva ene. Sve je spalo na grupi-cu entuzijasta. kad je spomenuta grofica preuzela vodstvo toga. to s graðani i d rugi. tako da se sram i stidljivost smatral manom. Roðenje televizije u Zagrebu. a isto tako pojedini mladi gn danski slu benici i plem iæi. poèinje emitiranje prvoga domaæega televizijskog programa. To j e on iz veo s prikladnom rasvjetom i ukrasom. Svi si mu èestiti ljudi to zamjerili. Terezija Illeshazv. jer su prije smatrali obrazinu i krabulju neèim ðavolskim. krabulje i druge takve z abave po privatnim kuæama. prije o sebe odbijali.« U nastavku svojih zapisa kanonik Krèeliæ se jc e æe okomljuje na svoje suvremenike. koji se prije toga nisu u Zagrebu nikad ni vidjeli. da tako k a em.-2006. sad su poèeli njegovati i obo avati. 159 L y plesni redovi i jestvenici kako su se na i stari dru ili i zabavljali ¦V : poziv na ples Ples je u Zagreb stigao. na Dan Republike. pokojna grofica de Erdodv uvela je jav ne plesove. promicala je u najveæem st epenu takve priredbe. brzo i uspje no svladavana je televizijska abeceda i pekao se novi zanat. kao godine 1750. tko bi nai ao. kojim a je ugaðana raspu tenosi a tako isto i oficiri. te su pozivane sve grof ce.. Prija njih godina. mlade plemkinje. Ona nije smatrala nedostojnim sebe. koji je pro le godine proslavio i svoju pedesetu obljetnicu (1956. do kojih je mo gao doæi... dakako. mlada ena divna tijela (poput Dijane). Tim je slikama nastojao simbolièki prika zati sve to s e u kraljevini dogaða ili se dogodilo. a sada nji se biskup ulagivao toj eni. O tome 1754.). kojima su s 162 . ' » eleæi se jo jaèe dodvoriti i steæi zasluge ko Dijane i nekih drugih. da se sama s neko liko pripadnika prvih obitelji predstavlja u nekoj njemaèkoj komediji prema èemu je ipak graðanstvo i plemstvo osjeæalo neku odvratnost. u tim prvim pionirskim danima. a ples je organizirala vesela grofic a Erdodv. nego takoðer pri« di u Ku eviæevo uæi sjajnu i rasko nu veèeru koja g je stajala mnogo novaca. beskorisnir tro kovima ukrasi hram razblude ra znolikim slikam s natpisima. u svojim Annuama Baltazar Adam Krèeliæ zapisuje: »Ove zime vi e nego ikad ispoljila se u Zagrebu ras-kala enost u zabavama i. vladala je silna raskala enost. oko 1749. koja je voljela dru tvo (i zato bila odana nasladama i ta tini). bio seljak. Ipak. bil slu avka. tako da s e nije znalo to je to ples. pa je to os tavio izlo eno kroz tri dana. ivih slika.studenoga 1956. i 1751.. i to pod krabuljama. èak i u kraljevskoj kuæi. prijeèili su to b iskup i Erdodv. ali su se ipak prireðivali javni plesovi. koji su u skuèe nim prostorijama u Juri iæevoj ulici. Oficiri su mc rali dolaziti iz obzira. uglavnom ljudi s radija. t rasko no ivjeti. koja je voljela zabave. Kad je nakon smrti te grofice. jer je Klobu icki tada veæ bi o premje ten... do la u Zagreb ena sada njeg g rofa namjesnika. drugi sabla njeni. pogot ovo zbo lascivnih prizora koji su se na tim zabavama mog vidjeti prilikom prikaz ivanja tzv. trijumf razblu-de. bez materijalne stimulacije. na dodav i posvuda na dnu njemaèki potpis. ni èuli. Jedni su tom dru tvenom igrom odu evljeni. 1749. Svaki je posjetilac svake veèeri mc rao platiti 34 krajcara. a odobravali su mu sami njegovi sauèesnici. Pristu je bio slobodan svakome . Prvi put se u Zagrebu zaplesalo. prema predaji svojih predaka. tovi e. Njima se to nije ni moglo svidj eti. a to je i lo u grofièin d ep. sar plaæajuæi ulaznice za sve da tako zbog slobodna pri stupa bude to veæi broj uèesnika. dakako. samo ako bi platio taj iznos.. spremni da svladaju sve te koæe i premoste sve zapreke i zamke. postavljao . Na takve sveèanosti bili su pozvan i oficiri banske krajine koji su (iz obzira) morali uz velik tro ak provoditi u ti m ludorijama èitavo vrijeme poklada od Bogojavljenja do korizme. Ove pak godine. a 1752. preko plemenita kih salona. Na taj naèin ono.. jer se onome koji ne 1 do ao trebalo opravdavati. prionuli svojski. Bilo je ukupno 6 slika. veæ god. Dodu e. bilo je. a time i u zemlji. dr eæi je nemoraln om. to je pred njih taj posve novi i njima malo poznati medij. gospodin Antun Jank viæ n samo da zakaza za odreðeni dan sveèani javni ples.

pa èak i na Nadbiskups kom dvoru na Kaptolu. VEtCRI DRUiTV/l HRVATSKI!* KUJI CVNIKA te iaix... Barbariæ. P rava plesaèka groznica.. tako da su se njegove noge nalazile meðu nogama ena. izvadja na guslama gdjica tanda hdtltro\a.) Ouvertuni svira glazba" )2. gr ofica pod simbolom krmaèe koja spava odjevena u prozirnu tkaninu i grimiz. sram i ravn. Blanðal \mbrosto Sere/tada. dakle. grad zahvaæa tek u devetnaestom stoljeæu.' i 7 Sftrfttate: Roma nm . i r eo : 7.. Razvrat najuglednijih ena. izvadja na guskama Qndalu d? l gdjica. Stoga nije vrijedno da budu zabilje eni. maðaroni su otvorili svoj dom u Demetrovoj 1. zabavnim i politièkim sredi tem ilirskog pokreta. dobiva prvu javnu plesnu dvor anu.poziv na ples prikazivale razne zgode. Muhvlæa.. gd>a. Dragica Ko-rAr/V1! W)ehlawskl Concert d-moU... »glavni oblik dru enja i zabave gdje se okupljalo najvi e ljudi svih slojeva. s tim da je plesna dvora na na katu Narodnog doma postala tako popularna da æe cijela zgrada do dana dana nje ga ostati poznata pod imenom Dvorana. Savu'.. dotriobr. meðutim. kad ples sila zi s plemiækih dvorova i kad se poèinju graditi graðanske plesne dvorane. pjeva gdja. povodeæi se za modom. koju je godine 1837.« . eto. jer su bil i djetinjasti.. njegova supruga . kralj. Njezin u je popularnost mogla ugroziti samo Graðanska streljana u Tu kancu. Natpise nisam smatrao vrijednim da zabilje im. RflSPORCD Chopfn: Notiurm BaUadt ) izvan rno.. Henrf Latournetle . vesela igra u jednom èinu. carskoga Beèa. i.. gdja. proplesao sredinom osamnaestoga stoljeæa. prikazuju gdja. Andrija Fijan/ Slovcnaèke narodne povjevke. Octave Feuiltet Scylla i Charybdii<. Mme. g. Zvonarjeva. Zagreb j e dobio i treæu reprezentativnu dvoranu za zabavu i ples. LK4. Stiuona. na glasoviru gdjica. a druga izmeðu nogu druge. Hrvatskom glazbenom zavodu.. . koji æe vr lo brzo postati poznat kao Casino i neka vrst maðaronske protute e Ilirskoj dvorani. Nasuprot ilir-cima i njihovu Narodnom domu . irvadja na glasoviru gdjica. Dreyfus&: Mi rodjendan*. Gradnjom tzv . uvlaèeæi svoje n ge meðu njihove. sliiga-. sagradilo Dru tvo zagrebaèkih strelcah i koja se ubrzo proèula po »sjajnim plesovi ma i okupljanju domoljubnog obæinstva«. Plesalo se i u Banskim dvorima. No ni sami simboli nisu prikazivali ono. Vidjele su se meðutim sljedeæe predstave : Uvedena je raskala. 6.. da kako. tj. Utet: »RigoUtto*. Gaj i njegovi ilirski sljedbenici kupili Dra ko-viæevu palaèu u Opatièkoj ulici i pretvorili je u Narodni dom.. njegova punica. koji æe postati kulturnim. trma Polakovu uz pratnju g.enost u ivoj slici.. Dfttgica h (ove&viè. dijalog. \ HdUerova! i 8. koja æe pod imenom Redutna dvorana ostati zabilje ena kao jedna od glavnih pozornica zagrebaèkoga dru tvenog ivota. Odette. to bi bili morali ili htj eli. takoðer s plesnom dvoranom.. A kad su godine 1846.*».. zapisuje Nada Premerl {Ples kao oblik dru tvenoga ivota u pro losti Zagreba ). Zagreb 1834. g.ples.. Ujerka pl..« Zagreb je. razlièite komentare. gdje se èovjek igrao sa enama. . baptiste. fantazma. Stankoviæeva kazali ta na Markovu trgu. du Vcrnage. pukovnije pod' ravnanjem' kapelnika g /. t. B. a ta nova dru tvena igra izazvala je. A' 163 volite li zagreb? »Plesovi su«.. i to jedna noga izmeðu nogu jedne ene.

a uz to jo svakog ponedjeljka »soiree«.ure ene bile«. dok se devetnaesto stoljeæe na zagrebaèkim plesnim podijima vrti po taktovi ma »jednostavnijih. valcer.. pjesnik lijeènik Ivan De man zapisuje: »Kakv i su danas zdra\ stveni plesovi. plemiæi i velika i sastajali. z atim od besne brzoèe plesa. »Ja dr im«. Englezima upravo oduran«. U tom karakteru na eg narodnog pl< sa ima se tra iti. kao da su svi od jednog stali a bili. A iz kronike zabave i plesova za vrijeme poklada 1843-. jer u polak est urah u jutro jo nije bilo moguæe tancati«. pa je grof Jurica Or iæ. svagd smeh i pesma«. i napisi svuda u na em jeziku bjahu. od lakoumnoga prehladenja pilor i mrzlim zrakom.. da dov( du obadva spola u nekakav ugodni. dakle. vi e negoli u ièer drugom. osobito modi èitavu noæ do jutra plesati. biskup »tri prekrasna bala«. kao menuet. ma . Komu pako nije serce sil nije u persil kucalo. o èemu svjedoè Matica ilirska u svojim izvje« taj ima: »Balovi bez broja. to je spominje De man. kako njime narod razvija svoju milotu i ljupkost. koji je »podosta razbludan i zato je isti æudorednijim narodima. Godinu dana kasnije zabava domorodaca u Strelja ni »odisala je domoljubljem i vese ljem. dalmatinski. moramo priznati da odgovara i strogim moralnim i zdravoslovnim zahtevom posvema. Promatrajuæi ples sa zdravstvenog stajali ta. a Ljudevit Vukotinoviæ u preporodite ljskom ar opisuje zabavu to su je u toj dvorani u veljaèi 1841 priredili »rodoljubivi mladiæi zagrebaèki«. malo razmi ljalo o tetnosti ples. Vukoti noviæa.belo i c rveno .. a walzer se ipak plesao«. i dr. Ako gledamo. Oko valcera se u Zagrebu koplja o tre i u doba ili rizma. koji bi se s njim za prvenstvo nate cati mogo. a po tom u prvom broju Vienca iz 1869. najveæa zasluga. navodno. onda od jakog stezanja go spoj. horvat ski i slavonski. Izvje tavajuæi o tim » ivahnih pokladah«. Gostih je mno ina bila. kako njime pokazuje svoju èednost i pristo jnost. ona velika antipatija na ega naroda proti onoi nema kom vrtogla vcu (valcer)«. veselijih i demokratskijih plesova graðanskih slojeva«. a gospoje i djevojke. pa je tako »rodoljublju bilo udovoljeno..« ! U ilirskom se Zagrebu. a plesaèi na u.. a u Francuskoj ga je.. Dapaèe. s tim da je valcer dugo bio smatran nedostojnim plesom zbog »grljenja« ples aèa. a u sredini na doksatu sevahi se gerbovi malih s estara ilirskih. mnogo kasnije kad se taj ples u Zagrebu veæ uv elike udomaæio.Kako se i to se plesalo? Isprva su bili u modi. se veselo i dobre volje. »Iz daleka se veæ vidje e cela palaèa strelcah kao vatrenom moru plivajuæa. kako zapisuje N. dostoja nstveni plesovi. plesalo se sve u e. svirali su mnogovarstne me-lodie narodne. pi e De man. veseli i modom obièajem povlaðeni doticaj.« . Svaki put je narodno kolo igrano b ilo i osim toga. od gc lote gornjega tela. s mno tvom svojih slo enih oblika i figura. na pr. i to najprije predavanjem o plesu u Dvorani. u onom euforiènom prepc roditeljskom duhu. muzika u svakom kutu. i to drugu polovicu punir elucem. svagde vesela lica. to se iz toga za 164 poziv na ples kljuèiti mo e. kako n jime postizava svoje vedrenje i dru enje. po mom mnenju. koj je vidio kako su device domorodnimi bo jama . ali su se ilirci dosjetil i kako pomiriti zaraæene strane. Crkva zabranjivala sve do polovice devetnaesto g stoljeæa. Premerl. U privatni m salonima i na javnim balovima ple u se. naest. ustat æe. Skoda. koja je nau tr svakoj graciji. slavenska polka. Posebno je veselo u Streljani na poèetku Tu kanc. Snala ljivi je grof. naime. reæ bi. istina je da vi e kode nego korisi zdravlju i njih ova je. doznajemo da je ban priredio »dva velikolepna bala«. potièe samo od ljudske l udosti. takoðer iz pera Lj. dao da se u troèetvrtinskom taktu za ples sviraju hrv atske melodije. cottilon i kadrila. jer okazuje da i mi u duhu vremena napredujemo. Protiv valcera. »Vodila se iva borba protiv zavodljivog beèkog valcera . kojeg su na e dame branile upornim molbama i moleæivim uzdasima«. »da mi se upravo njim (kolom) po ositi mo emo i da ima jedva koji narodni ples. voða Dru tva zagrebaèkih strelcah. da sala narodnim bojama nakitjena. Vu-kotinoviæ pi e: »Na streli tu biahu tri ba a u kojih su se graðani. koji ples uzrokt je. i tako slo ni meðu sobom zabavljali . mu evi i ml adiæi natecahu se da samo u narodnom jeziku govore. galop i mazurka. hiljada sveæah je e okol stanja vesto razredeno. kare èitave noæi na ulicah. to na emu stanovni tvu na osobitu èast slu i. Lj. Ivan De man. na ao rje enje kako da vuk bude sit.

Nastupa potom razdoblje kad se plesnim redovima daje vi e va nosti. Prije toga plesovi su se prireðivali u privatnim kuæama. ukra ene perforiranim rubom il i samo vinjetama. Premerl) Plesni redovi u Zagrebu se javljaju poèetkom devetnaestog stoljeæa. uglavnom kao kartice formata posjetnice. prvog na e uèitelja plesa. u Zagrebu. katkad medaljoni ili k utijice.U tom se izvje taju. u Streljani. Knji ica je sa strane zatvor« na olovèico m«. plemiæi i velika i »tako slo meðu sobom zabavljaju«. pozn. ka iranom na lje-penku u obliku tro lista. da za po-taknutje naro dnih èutnjih bar za jednu noæ pretvore dvoranu narodnog doma u miomirisni perivoj. veljaèe 1848. »Damama je to bilo daleko potrebnije. Takv i su plesni redovi bili namijenjeni damama. kad i prve javne plesne dvorane. tog zagrebaèkog tiskara. i to s obje strane. Da nica ilirska nas informira: »Sva svoja blagorodna tarsenja. na pozi grofa Ambroz a Vranyczanyja. a na svakom je krilu. Na bar unu je apliciran ukras s rozetom. »Izveden je u tamnocrvenom bar unu. a gosp odi su se dijelile male knji ice u kojima je bio oznaèen red plesanja. a to dokazuje »da i mi u duhu vremena napredujemo«. organizatori su se b rinuli da svaka plesaèica i plesaè pri ulazu u dvoranu dobiju kartu ili knji icu s pop isom plesova. odr anog 12. Valja zapisati da u to doba veæ djeluje i kola »ples i lijepog pona anja« Pietra Coronell ija. èim se vi e tu i na skupoæu i oskudicu. Èuva se jedan od takvih plesnih redova. Za taj pravnièki ples izraðena je vrlo slikovita lepeza (èuva se u Muzeju grada Zagreb a) s osam krila. koji govori o tome kako se na i graðani. To vi e nisu samo kartice i jednostavne knji ice. »Te lepeze dobivale su dame. koji u Zagreb dolazi iz Rijeke. time vi tra i utjehe u buènih zabavah«. ispisan po jedan ples . Na poleðini je knji ica s popi som plesa na njemaèkom jeziku«.« (N. a uz naznaku vrste plesa bio je predviðen prostor u koji se upisivalo ime plesaèa ili plesaèice. jer su one u pravilu bile anga ira ne za mnoge plesove veæ prije poèetka bala.. meðutim.. Najèe to torbice u obliku srca. Izvje tavaj uæi s pravnièkog plesa. a na bar un je apliciran metalni amblem in enjera. kao ljetos. Na poleðini je knji ica po pisa plesova na hrvatskom jeziku. Krila su zlatom obrubljena i ukra ena vitièastim biljnim motivima. Najstariji je plesni red. Grof ga anga ira da pr vatno uèi plesati njegovu kæerku Klotildu. djeteline ili ponekog cvijeta. ali . dok su mu karci pri ulazu i nadalje dobivali samo knji icu ili listiæ. koji se u to do ba èesto javljaju na proizvodima Gajeve tiskare. To je jo doba kad se plesni redovi tiskaju u skromnijo j tehnici. Prva stranica knji ice je vrlo lijepo opremljena . u èarobni raj od razlièitih dra estih. koji j e prireðen 1848. Premerl) Saèuvana je za taj in enjerski ples i poziv nica. i bez zabilje aka u plesnom redu moglo je doæi do neugodnih nesporazuma. nisu saèuvani. koji se èuva u Muzeju grada Zagreba. Likovno jo uspjeliji plesni red je onaj s pravnièkog plesa iz 1866. prema z apa anjima Nade Premerl.. jer uz njih je uvijek uzica koja slu i 165 volite li zagreb? da se predmet objesi o pojas haljine. izvedena u poznatom litografskom zavodu Julija Hiihna u Bregovitoj ulici. kako ih u slici rietko kada n a Zagreb sastaviti mo e«..« Ne zna se je li bilo nesporazuma i na plesu »gradske i kaptolske graðanske èete«. plesni red. na alost. izvje æuje da u Zagrebu vi e godina nije bilo »tako ivahnih i buèni okladah. Na tom ple u je svaki gost prilikom ulaza dobio knji icu s plesnim redom (takoðer ukra enu biljni m motivima Gajeve tiskare) i dvije pjesmice: »Slozi gradanah zagrebaèkieh kaptolske i varo ke strane« i »Poklon kæerima zagrebaèkim«. a u sredini je tekst u zlatotisku uokviren linijom sastavljenom od ru a i pletenog li æ Na stranici je i signatura Dragu tina Albrechta. . Ta revolucionarna godina. iako je plesnih redova bilo i ranije. zapoèinje plesovima i zabavama. (N. a pri njihovoj i zradi ula e se vi e ma te i novca. Èini se kao da sviet. Od najranijih organiziranih plesova. onaj s plesa in enjera odr anog 15. i to bez p osebnog reda i organizacije. a u drugoj varija nti modrim bar unom. Na poleðini ili u unutarnjosti kutijice je knji ica s popisom plesova. i koji je »mno inom obæinstva sve dosada nje zabave natkrilio«. Upisivali bi se olovèicom zataknutom uz plesni red. gotovo nagovj e æuju burne i sudbonosni dogaðaji to æe se zbiti 1848. onaj s plesa pravnika 1838. za koji Nada P remerl ka e: »Valovito izvuèen trapezoidni oblik presvuèen je bijelim. veljaèe 1862 . Èasopis Neven iz 1855. i li bolje da ka emo. tzv. u dvorani Narodnog doma u Opatièkoj.

nicl. Cecilija Noviæ i Vera Huth (crne èipke). to ga donose zagrebaèke Novosti koje vi e od polovice prostora posveæuju detaljnom opisu toaleta uva enih go æa: »Mia pl. i to na najotmjenijem mjestu u gradu na razmeðu dvaju st oljeæa u hotelu K caru austrijanskom na poèetku Ilice. od endivije. koje.) bila je. nudi dese vrsta. navo dno najbolje ide pleternièko bijelo vino. aperitivom. Repu nud divljega zeca s okruglicama i zeèju pa tetu. da ovaj grad za sobom ima debelu tradiciju dobrog ugostiteljstva i ka d danas nazdravljamo ovogodi njim najuspje nijim ugostiteljima.. Tako se ogla ava iskusni kavanarski struènjak Josip Karavia u listopadu 1933.. to se najbolje vidi i po tada njim novinama. A sad bi rajt izmeðu svinjske hladetine i prezvur ta. pohani piliæi i sve vrste odrezaka od kojil je najpopularniji. a susjedn Paveliæ (danas Grozd) peèene race i pohane keèige. gða Jurza (ruski kostim). gavriloviæka.. t kosanih pu eva s jajima. kolu nastavlj 166 poziv na ples njegova kæi Elvira. hvala na pitanju. Neki prije jela vole èa u originalnog Plzenjskog piva. te ko je reæi. navodno. uz koje. marinirane je gulje. to vi e to nam je na raspolaganju rijetka i bogata zbirka starih jelovnika. Helena Srkulj (bijela oprava). Dora Frolich (bi jela èipkasta haljina sa crvenim ogrtaèem). Predla em da s koknemo izvan grada. melem za eludac. Na Savi bi valjalo ostati i za objeda. birajte izmeðu Martella i Matignona. Jeste li za tamprl Str ossmave-rove ljivovice? Ako vam je dra i konjak. najplastièni je svjedoèi izvje æe s jednog od njih. Za predjelo se dvoumim izmeðu Lovaèkog roga koji nudi strasbur ku pa tetu. To da je lokal skroz primitivan oèito je vrlina i mamac. nudi peèene guske. Gostionica Zaplatiæ Maksimirska 7. U z pu eve ide. do Savskog mosta. koji ima takoðer bogatu po nudu: ruska jaja. s rastom grada. velik dogaðaj za Zagreb o jedva sedamnaest tisuæa stanovnika. Javni su plesovi nekoæ u Zagrebu predstavljali najveæi medijski dogaðaj. Bela. Koliko bismo to danas uva avali i ka ko bi Tri mu ketira pro la u utakmici za Veèernjakove zvjezdice. Hotel dr i kavanu i restauracij u.) nije naodmet podsjetiti na pro la vremena . rotkvice s maslacem. a u ovoj gostionici se. te u posebno tiskanom prospektu dodaje: Ovaj lokal od danas mora postati stjeci te na epurge-rije i skroz primitivan. Justa Mikulièiæ (zlatni lamee sa strassom i veoma skupocjeni nakit). ka ko veli gazda Repu . Dra koviæeva 24 (na tom mje stu je sad zgrada PTT-a). a nakon njegove smrti 1902. tlaèenice. Skela. Prij nego odaberemo zajutrak.kola plesa u Streljani (oglas za kolu iza ao u Pc zoru 1860. Ide mo pak na dru gu stranu grada. Paulina Etlinger (srebrni til).. Restauracija Sari u Maksimiru nudi jedno stavna jela: restana jetra. itd. viner. dakako. dobitnicima zvijezda i zvjezdica (Monnet. meðutim. a potom i druga kæi Bianka. Èuèa Boraniæ Gavanski (crep de soie s bijelom perikom). slet iz istoènih mora i povrtnicu s maslacem. onog s Elitne kazali ne krabuljne redute 1930. a kasnije. Poènimo. gdje Repu (da nas restauracija K Savskom mos tu) nudi uz. jelo. francuska sala ta. matovilca i radièa. ras te zanimanj i potreba za podukom u plesu i lijepom pona anji Maestro Coronelli dje luje u Zagrebu vi e od èetrdes« godina. Fricika Frange (groteskni kostim). Za objed je. koje bi pojedinom elitnom balu posvetile i po vi e st ranica. Deutsch (crna haljina sa èipkama. pa do povrtnic i kisele paprike. U jelovniku razgla ene ilièke restauracije èitam da se narud be za objede i veèere pri maju od èetiri krune na vi e po osobi. Lila Gayer (staronjemaèki stil).« 167 jestvenik na ih starih Stavljam do znanja cijenjenim graðanima grada Zagreba i okolice da sam preuredio i otvorio ka-vanu-restauraciju 'Tri mu ketira' (prije Velebit) u Petrinjskoj 79. Isprva kolu pc haðaju djeca ug lavnom imuænih roditelja i aristokra skih obitelji.. dakako. pospje uje apet it. dakle. isto kao i susjedni Grand hotel (prije Kruni Ugarskoj). tj. te grand-re stauranta Nova pi vana. A da su na tim plesovima Zagrepèanke uvijek bile u prvom planu. meðutim. or avaèki kav . vrijeme je tek za doruèak iliti zajutrak. sala ta. Lidija Srkulj ( crne èipke). bijela perika na glavi ). doèim se posebno istièe u rek lamiranju novoot-vorene gradske restauracije. neæe koditi jo jedna èa i ca domaæeg p linkovca ili mo da bermeta koji je. na primjer.. Olga Baèiæ (crepgeorgete sa strassom). dakako. koja æe kolu voditi sve do 1965. Mihaela Carnel utti (ru ièasti crep de soie). jo rano. Neosporno je. mo zak s jajima.

. posebno se nude. a rekl amira se kao najugodnije sastajali te Zagrepèana i stranaca. patke na ra nju. (Trapist) volite li zagreb? Cijena menua u restauraciji Kolo na Trgu kralja Aleksandra 3 je 12 i 15 dinara. mo emo jo r predati o starim zagrebaèkim gostionicama i njihov jelovnicima. OB1ED. Gajeva 9 (danas Kornat) i za deset dinar. jelovnici. A èi-nica (vlasnik Abaz Avdagiæ) nudi bosanski lonac. Govedina. tj. uz pisanicu la Hraniloviæi krij piva Budejeveèki Crjstal ili Kobany a. burek. janicu i sutlija . U toj. pra ka butina s hre nom. I prava teta da rijetka zbirka nije bila izlo ena prilikom i d avne sveèane podjele Veèernjakovih zvjezdica u 1 planadi. sa umakom sa oblogom Tjestenine. zgrada Prve hrvatske tedionice (danas Oktogon). to ih u kartonsk kutijama na dnu ormara èuva Drago Mu iæ u P vrednoj komori grada. kasnije K na e m macanu (Vlai 71). K janjetu (ugao Gajeve i Nikoliæeve. K trim gavranom (Juri iæeva 6) K Z lati (V ka 62) itd. posebno s mole gosti da ne davaju napojnice. Stari jestvenici. ZAGREB Telefon broj 6 32. Mogli smo tako na jednom m jestu do ivj kontinuitet i tradiciju dobroga zagrebaèkog ugos teljstva. vrlo su dojmljivi. Samostan ska (Var avska) 18.ijar. Petrinjska 51 i Prvu zagrebaèku a èinicu. koje za uho ovih dana njih pizza i ha b urger pokoljenja odjekuju uistinu kao daleka jek. Nikoliæeva 4. Mesn ièka 6 (danas Stari fijaker). dalmatinski pr ut. èesto i ori nalni po svojoj likovn oj i grafièkoj opremi. kao i u susjed noj varo koj pivnici Excelsior. gostionica Avdibegoviæ. gdje je svake veèeri glazba. Moulin Rouge. jer se umjesto nje za raèunava 10 posto na cijenu. t o je i razumljivo. kasnije Zlatni jelen (C jeva 12). 168 CIJENIK SVRATISTE JELA ZLATNE KRUNE ZAGREB Gajeva ulica br. Starom vuglenaru.. janjeæi paprika . <J Sir. Na jelovniku od 19. Zgodno je napomenuti samo neka in na gostionica. omlet aux framage. (danas O ladinski centar) . ili restauraciji Ka ptol Vla ka 9 (vlasnik Drago Hraniloviæ). 170 jestvenik na ih starih ROG ZAGREB ILICA BROJ 14 TELEFON 4-62 SVRATISTE ZAGREB ILICA BROJ 14 TELEFON 4-62 CJENIK JELA I PIÆA 171 . koja reklamira svaki dan svje e kamenice po dva dinara komad. jer je ta vrtna restauracija na glasu kao cvjetni raj. j Za objed mo ete imati stalni abonoman u Varo koj pivnici. Kod Moulin Rougea u Samostanskoj. izaberite jedan od èetiri menua. izvan menua. 12. Za one rafiniranijeg ukusa i dubljeg d epa pobrinula se restauracija Velebit. ðuveð. Zlatna kruna. Od nacionalnih kuhinja i imena restauracija Zagreb je nekad imao Ce ko-buðejevaèku res tauraciju. kol ovoza 1938. Dola c 9. dakako.

kako su ga zvali. kano ilavi hrastovi. Bio je vatrogasac i èlan veterancov. Stari su Novove ani bili ponosni na svoju No\ Ves. za koju æe Antonija Kas-sovitz-Cvijiæ u Hrvatskom kolu od 1927. krumpirom. kruha i v 172 kod franceka na novoj vesi na. jer su pogrebi uglavnom prolazili kroz Novu Ves.. repom.. a jedino gazdi bi domaæu redovito spremala zajutrak od suhe slanine. tedljivo ureðen. a nakon pogreba Zagrepèani bi obavezno n avratili k na em Fran-ceku zalijevati tugu za pokojnikom. najpodmu l ijeg neprijatelja ljudskoga truda. niti iskusili glad. Jedino subotom po la bi ona s lonèekom Opatovin K sedam zvjezdam ka d se tamo dijelila germa za nec jeljnu orehnjaèu. tzv.. kako æe zapisati Novove anin Ivan 173 volite li zagreb? Krstitelj Tkalèiæ. a baba rr se moli. tavan i podrum.. na aru od grabova drva. pokazat æe se na primjeru jo jednog gostionièara i gostionice. Isprva se gostionica zvala Franc Josef Garten. Nisu plivali u bogatstvu. dr ali se pomalo rezervirano. A sada sa zami ljenim mahom soènih indlbratna uputimo se. te je kroz sve pro le vijekove o stala na a najvjernija stra a starog zagrebaèkog duha i po tenja. tek nedjeljom kavu.. primio mito od maðaronskih korte a. da dom blagoslovi. a ime je dobila jo 1852. od Kaptola prema Gup-èevoj zvijezdi. na kojir bi se u sumrak odmarale domaæic e. zapisati: Nova Ves je kroèila naprijed vrlo polaganim tempom. dakle. Popularnost na eg Franceka. Kasnij . a mladi bi se s veèeri meðusobno p sjeæivali. i jo objesnijim koje ne bi smio zapjevati pn djevojkama. Najstalniji gosti bijahu siromasi iz Ciganske varo i (Ko arske. a tavani i podrum nakrcani ps nicom. ulice). a zamijenile su ih tzv. re-prezent starinske Nove Vesi. a na kraju glasovao protiv onih koji su ga nastojali potkupiti. estinske peèenice. ko ji i u najmlaðe svoje ogranke zdrave svoje stare sokove. potom hamburgera. u èast posjeta cara i kralja Zagrebu. luka i èitav ili pol krajcara. Iz vizure dana njeg nervoznog vremena. Kraj svega izobilja ivjelo se vrl o jet nostavno. starije i popularnije od one Tkalèiæeve. U toj i takvoj Novoj Vesi gostionièar Francek Tkalèiæ bio je vrlo popularan. glasovao za prava e.. na dobru ka insku ili m oravèansku kapljicu kod Franceka Tkalèiæa u Novu Ves broj 39. Majka bi sjela za k lovrat i gunðala starinsku pjesmicu. A da je Nova Ves.po tehnologiji pripremanja ( indlbratni su se pekli uspravno. da bi s dru tvom sve to u birtiji spi skao. tek odne davno jednosmjernom. a i mali su i svo posebnu opæinu. dom. Francek Tkalèiæ je bio tipièni novove ki purger. one na broju 86.. vinom i suhi mesom. Francekova gostionica do l a je na glas nakon otvorenja sredi njeg gradskog groblja na Mirogoju 1876. I mu bi joj se zn. zajedno s nekolicinom utjecajn ih Novove ana. gazde novove k tacuna. ako bi domaæica kupov la ive na Ha mici. pjevao u pjevaèkim dru tvima Sloga i Sloboda. pi e Antonije Kass ovit Cvijiæ. Ni za koju korist ili napredak nije dopu tala d a se naru e davni domaæi obièaji i osobine doma i roda. to zbog svoje velike aktivnosti. koji bi dobivali kruha. a ne pognuto. Jutrom bi sva kuæna èeljad dobivala pre gan juhu. objava je neposrednog i istrebljivaèkog rata tradici onalnim zagrebaèkim peèenicama. A najsveèanije bi bio pogo æen upnik. a rovario protiv maðarona. zeljem. na aliti pjesmicom o tar Varta dretu smoli. Jo veæa i bila sramota. kad bi pohodio kuæu. osobito kad bi do ao kri ecom. a glavna briga svakog purgara bio je pr ijatni n. lukom. Cijeli Zagreb je o Franceku s Nove Vesi pripovijedao kad je prilikom glasanja 1884. indlbratni-ma. ali dosta razlièito . i amo èetvrtom brzinom. koje su nestale sa zagrebaèkih jelo vnika. s kojih bi susjed dozivao susjeda da podije klupicu i kup icu. jer bi bila sramota da se nenadani gost n e i mogao podvoriti domaæom gostoljubivo æu. France k Tkalèiæ je prisutan u dru tvenom i politièkom ivotu Zagreba. kad i tom starom zagrebaèkom ulicom. staje. ne to slièno. to zbog sv oje gostoljubivosti i vesele æudi. Marni i pa ni.kod franceka na novoj vesi Pojava æevapèiæa. dosezala je daleko izvan njegove gostionice. ali nisu p< znavali ni nei ma tinu. a ne na elektriènoj ploèi) i po mahu. Kad bi zapao mrak. bila srèika na eg pravog h rvatskog borbenog graðanstva. koja je pripadala treæem izbornom okrugu. su e. bojeæi se vatre. kæeri i sinovi po li bi u susjedstvo na èavrljaj otac bi zapalio veliki lam pa i njime u ruci pregledav. nije nam lako zamisliti onaj starinski svijet i ugoðaj s klupicama ispred prizemnica.

a s vremenom dolazi na glas kao po zornica dru tvenog i politièkog ivota. na mjestu gdje je dan.. Na njenu mj stu.e æe je Zagrepèani zvati samo Gorenèeva gostionica. bila je Velika kavana. neka ivi je na e. Njegovu kavanu spominje jo Nemèiæ u svo jim Putositnicama. o kojem Obzor pi e: U subotu dne. Hatzovoj kuæi. bil a je kavana La feri. nekoæ bio grad kavana samo na Jelaèiæevu trgu. surku i globuk na hero. kako se zn a. gdje su danas Rukotvorin bila je neka vrsta gostionice i kavane. Zapisuje kako se tu pije bukovèak ova blagotvorena kap zagrepsk ih gora i kako se tu mo e èuti jedan opæeniti i gromoviti Puna srca. sve uèestalije alopojke zbog dokidanja kavana u Zagrebu imaju korijene. Godine 1876. na dana njem broju 15. u dugoj i bogatoj kavanarskoj tradiciji u ovom gradu. danas Gajevoj ulici. otac violinis Franje Kre me. ide svom Gorencu. tj. kad je nakon stotinu godina napokon 1928. prema Bolnièkoj. po uvjerenju vatreni ili rac. ali bez te èasti nije moglo biti. od Prv hrvatske tedionice i Trgovaèko-obrtnièke komore d< Vatrogasnog dru tva. jedna je od èetiri ili pet kavana to su bile samo na ju noj strani trga. Zagreb je. Na istoènoj strani trga. Tako o Demokratskom plesu demokratski Obzor dol maðaronski Agramer Zeitung ples na pada zato to je shva æanje ove demokracije prema jutru zauzelo protudrzavne za mahe . trgovci i putnici. 25. odnosno Harmici. Danas su to hotel i kavan a Dubrovnik. u niskoj ku bila je kavana K vjeènom svjetlu. njegovi ga Novove ani biraju za svo zastupnika u Gradsk om zastupstvu. Kad se graðanstvo treæeg izbornog kotara hoæe po zabaviti. Kavana toga imena ranije je bila na suprotnom uglu.. Demetar i Vraz. Gorenèeva gostionica u Novoj Vesi bila je sredi t i sjedi te demokratskog duha i polit ièkog ivota. Na zapadnoj strai u Stankoviæevoj zgr adi. Naprotiv. bilo ih je vi e nego danas u cijelom Zagrebu! Narodna kavana. 174 kod franceka na novoj vesi 175 ! stare kavane Dana nje. kasnije Croatia. dak ako. u Felbing rovoj kuæi.. na toj zabavi nije bilo uskih francuskih èarapa te francuskog pi-kaèa (trouglasti globuk). a imala je navodno i posebni tzv. . U gostionici su odr avani razni plesovi i zabave . Gospodin Ka labar bija e major domus. imao slastièarnicu. Gostionice u starom Zagrebu bile su. kasn ije Centralna kavana. vjerojatno je i jedna od najstarijih. Vlasnik joj je bio stanoviti Andrija Ce rni iz Moravske. Novove ki g ostionièar Janko Gorenec vrlo ) ugledni graðanin koga biraju u razne odbore. dakle. na ju noj strani. Do Milinova.). Gradska tedionica i Gradska kavana. U susjedstvu.. a gostionièari ozbil jni èimbenici dru tve nog ivota na koje se u raznim politièkim kombinate rikama ozbiljn o raèunalo. to j vlasniku donijelo veliku popularnost u tada njem Za grebu. U njoj su se sastajali poslovni ljudi. demokr atskog plesa. koju vidimo na staroj razglednici (1903. a vlasnik Oti Leibner reklamira prvi put u Zagrebu sladoled. a svakako je najpoznatija jo iz ilirskoga doba. to se nosilo u èisto aristokratsko barokno doba. Uz ovakve reformira no-demokratske manire napunile su se prostorije Gore n èeve gostionice veæ u 8 sati na veèer. narodni stol. Mjesto gospodske batine ( tu cera) bile su tu hrvatske z astave. ozbilj na mjesta. sru na Hatzova palaèa (projektirao ju je Bartol Felbingei otvo rena je nova kavana Milinov u zgradi istoimene hotela. u tzv. veljaèe 1873. Zvali su je burza. stajali su na Jelaèi-æevu trgu fijakeri koji su bespla tno vozili goste na Demokratski ples. U Ilici na brojevima 4 i 6 bile su kavane K cai austrijanskom i Kruni ugarskoj. Ova institucija dodu e vuèe na aristokratsku frazu. Ka nije je na tom mjestu Fran jo Kre ma. Dobrotvora i Dr u tva èovjeèno sti. a na dana njem broju 12 kavar New York. pune èa e. U njoj su se sastaja li Babukiæ. a u sredi te pa nje Gorenec i njegova gostionica dolaze nakon odr avanja tzv. za koj im su obièavali sjediti na i preporoditelji. odnosno Velike kavane. zato to su se pjevale rodoljubne pjesme. Tu se sastalo dru tvo graðansko demokratsko. Tu smo vidjeli estinske bijele cifraste hlaèe.

a potom i klub. Ovo lijepo i nje no ime svi prisutni odu evljeno prihvati e. Tko bi se o statut ogrije io platio je sekser (10 novèiæa) u kra-b icu u korist osnivanja medicinskog fakulteta. Pokretaè ove ideje De eliæprozove omiljenu sjenicu u èast godovnjaèe Ljubice Ljubinkovcem. koji o njemu ostavlja i zapis. 177 ni rijeè politike Nikad ovome gradu. kome dadose ime Ljubinkoveèki klub.ureðene u prizemlj istoimenih hotela. kraljevski javni bi lje nik i predsjednik Hrvatskog pjevaèkog dru tva Kolo. bio nesretan to se tièe masovnijeg dru enja. u Juri iæevoj Elit. Jednoglasno bude zakljuèeno da se svi èestitari i prijatelji kuæe svakog tjedna sastanu u kuglani. Ujedno bija e zaklj uèeno da se osnuje klub.sigurno je jedino da to nije bilo na sjevernoj strani trga. Toga dana slavio se imendan domaæinove ei Ljubice. U Ilici je jo bila kavana Corsi najprije na u glu Bregovite (danas Tomiæeva). a od sunca bila je za tiæena li. u Preradoviæevoj Preradoviæ i Mirna koliba. Iza objeda podu gosti sjenov it vrt na crnu kavu. U zdencu bilo je uvijek dost hladne vode. koji se prostira e iza kuæe pa s ve prema brijegu. Ljubinkoveèki klub dr ao je sastanke svakog èetvrtka. Za dvije posljednje ne znam toèno gdje su b ile . to je za vrijeme sastanka svako politiziranie bil o strogo zabranjeno. poznati skladatelj. natom grabovinom. te kavar 176 stare kavane Meduliæ. po kojoj je najprije lijepo ureðeni gostioni ki vrt. kao kulturnom i civilizacijskom sredi tu. nije bilo lako.. gradski tajnik. Franjo Arnold. veæ su se pripovijedale razi zgode i do ivljaji. a kavana je bila i na Strossmaverovu etali tu iliti nekada njoj Ju noj promenadi. Na Zrinjevcu Zagr eb (danas poslovnica Croatia Airlinesa) i Kavana Umjetnièkog paviljona. koja bija e prema br jegu kamenom obzidana. U tom obilju nekada njih zagrebaèkih kavana zamalo zaboravih spomenuti jo tri: ilièki R oyal i Merkur i Evropu na Jelaèiæevu trgu. koja bila na glasu jo od ranijeg vlasnika Janka Goren kao mjesto okupl janja rodoljubivog i demokratske svijeta. oko kojega su se osamdesetih godina 19. na kojem b ja e svakog Bo jeg blagoslova . u uglednoj g stionici Ljudevita Hagenauera na N ovoj Vesi. Sve do 1987. Uzmimo primjer tzv. Kronièar bilje i: Skupi e se stalni gosti iz svih stale a. gdje je i danas (zatv orena). Milan Nosan. koji je po tra diciji. Milan Macen. a sastanci odr avali su se strogo po propisanim statutima. U velikoj prizemnoj gostinskoj sobi. Razne politièke i politikantske struje su ga zapljuskivale i na nj se svom silinom obru a-vale. gdje dru tvo sjelo u hladovitu sjenicu. stoljeæa okupljali poznati Zagrepèani. Toga se dana n je kao obièno politiziralo.. Ispod sjenice b io je dubok zdena. koja je davala ugodnu hladnoæu sjenici i z 178 ni rijeè politike najvruæih srpanjskih dana taje sjenica svima omilila. trgovac i posjednik Okrugljaka. a kasn je na uglu Gunduliæeve. Klub je osnovao knji evnik i gradski senator Gjuro De el iæ. Klub je sebi stavio u zadaæu skupljati dobrovoljne priloge za osnivanje medicinsko . ravnatelj central nog groblja Mirogoj. srpnja 1882. pokrit debelim balvanima. Ljubinkoveèkog kluba. takozvanoj palaèi bio je prostrt veliki stol. a ujedno da sa dozvolom domaæice u sjenici veèeraju. glavnom gradu Hrvatsk e. Za vrijeme objeda pona vi e se nazdravljalo domaæici. Predsjednikom kluba bud e jednoglasno izabran senator Gjuro De eliæ. kad su za Univerzijadu otvorene dvije nove kavane Mala kavana i Kav ana Ban. prvi èovjek opæine S svete (k joj je tada bilo sjedi te u Maksimiru) i dr. Lacko Holjevac . Gosti razgledavahu krasan par. koja se do Prvog svjetskog rata zvala Pariz. èini se. Slavo repl. Marko Mileusniæ. Osim osnivaèa i predsjednika De eliæa. r> uglu Ilice i Frankopanske kavana je Bauer. U Marovsko j (danas Masarvkova) Kazali na kavana. Klub je osnovan 10. koje je izradio klupski fiskus Gabriæ. èlanovi Ljubinkoveèkog kluba bili su sve sami ugled ni graðani: Gjuro Eisenhut. a ljudi su se svakojako morali snalaziti. predsjednik Hrvatskog pjevaèkog dru tva SI ga. dob io ime. Mada su svi èlanovi bili dobri hrvatski rodoljubi. U Mesnièkoj su bile kavane Kaèiæ i Zora.

Ovo se provaða-lo osobito zato jer su tada nji svi veæi lokali u Zagrebu bili u rukama stranaca. naroèito Nijemaca. To sramotno 'hrvatsko' dru tvo broji èak za èlana nepristrasnog senatora g. od onih kako su pojedini politièki potezi. upisano je: U razvoju dru tvenog ivota u Zagrebu i èitavoj Hrvatskoj to je mo da jedinstveni primjer kako se jedno dru tvo. a domaæi sinovi se usuðuju silno im las kati. dakle. vladine od luke. Augu sta Senou... moi odr ati u svojoj suvislosti kr oz toliki niz godina. od javnosti vje to prikrivanoga kluba. i da gotovo nema organizacije ili politièke stranke ko ja bi se mogla pohvaliti tako dugim stazom. va nijim pojavama u ivot . na stanovit naèin ipak bavio i politikom. Antun Schlesinger. da se kupuje samo kod onih trgov aca koji su se otvoreno priznavali hrvatskim rodoljubima. a o èemu svjedoèi i spomen-knjiga: Ak oprem pravila zabranjuju razgovor o politici i vjeri. zami ljen kao apolitièki klub. a osnoval ga je grupica uglednih Zagrepèana. to je bilo skrajnje vrijeme da se poène tuðin tina iskorjenjivati. A o podrijetlu ime na Kvak u spomen-knj izi se ka e: Èudna struja koja je u isto vrijeme nastala u Beè. i Julie Senoa (brat Augusta Senoe blagajnik Prve hrvatske tedionice. to gotovo nema Kvakan-cije u kojoj ne bi bilo rijeèi i izmjene misli o svim aktualnim. Sandor Egersdorfer. da se ma bar prija telji i dobr i znanci pozdrave izmeðu sebe upotrijebiv jea nostavnu izreku. A najvi e priloga navodno je.. Kvak i tko su kvakeri? Valja najprije napomenuti da je Kvak postajao i djelovao u Zagrebu èak ezdeset godina. U spomen-knjigu u povodu ezdesete obl jetnice kluba godine 1939. koja izlazi na Su aku. zapravo.. ne mo emo ni mi danas. medu kojima s poznati glumac Andrija Fijan. Zabranjeno je bilo èlanovima polaziti lokale gdje nije bilo hrvatske podvorbe. u kojem prevladavaju stranci. unatoè najljep im i najplemenitijim nastojanjima. o ujka 1881. Glavne odlike Kvaka. skupljeno od plaæanja kazni èlano va za spominjanje politike i naèinjanje politièkih tema! A da se Ljubinkoveèki klub. Nisu joj mogli izbjeæi na i stari. do onih kako je klub dobra izlika za razbludni ivot i pijanèev anja njegovih èlanova. jedan beèki list objavljuje pouzdanu informaciju iz Zagreba o tome kako se tada nja vlada u Beogradu sastoji veæinom od èlanova jednoga. du evnos ti i sno ljivosti medu èlanovima. koje nosi komièno ime Kvak. svjedoèi ovaj zapis: U Ljubinkoveèkom klubu gojila je intenzivno ideja samoodr anja i meðusobnog potpomagan ja pod lozinkom: 'Svoj k svome'. Zakljuèi e napokon iza dulje debate sje duæ uz otvoren prozor kod Krampusa poslije raznih pri jedlogah te slu ajuæ kako ih iz najbli e blizine pozdrav abci prihvatiti pozdrav i odzdrav dobaèeni im iz bar zvuk 'kvak'. Politika je. a da n. kao to joj. vra ka stvar. donosi dopis iz Zagreba u kojem se ka e kako u tom gradu djeluje i njeko internacionalno dru tvo po d imenom Kvak. . vrlo uplivnog dru tva. A mnogo kasnije. na alost . rujna 1879-. vi soki dr avni èin ovnik. a i protumodernih razloga. 1929. Dan osnutka Kvaka je 19. pojedina imenovanja ili investicije u gradu djelo tajnog.kako mu je pravo ime u njegovu dugu vije ku pratile su razne glasine.. novinar A^ ramer Zeitunga. sastavljeno iz posve razlièitih elemenata. alibi mu evima pred njihovim naivnim enama. a naroèito medu krasnim spolom. ni moguæe. u broju od 25. godine.g fakulteta u Zagrebu. iako to nije uvijek bilo lako. pa kako je tada u tako zvanim boljim dru tvima njemaèki jezik prevladavao.. na la je povlaðivanje u ovom krugu prijatelja te zakljuèi eprih vatiti obièaj is taknut po propagatorom ove ideje. a njegovi èlanovi kvakeri.. . a ujedno i kljuè uspjeha kojim je to po svojem sastavu hetero geno dru tvo os talo tolike godine valja tra iti u uvijek vedrom raspolo enju. Isto tako su èlanovi svagdje propagirali pravilo. ta ne izgubi od svoje atrakcijske moæi i ivotne snage. proti tome da se kod pozdrava i o dzdrava ne snimi e i koja se tim opravdavala da je to izbacila iz zdravstvt nih. Zagrebaèki klub Kvak ili Kvakerski klub . 179 i gentlemenski klub kvak Supilova Sloboda. A me du regulama Kvaka najva nija je ona daje u klub u ap solutno zabranjeno o politici i o vjeri govoriti i rasprav 180 gentlemenski klub kvak ljati. Sto je..

Hrvatske i svega svijeta. tako se sv ojski anga irao za gradnju nove zgrade Hrvatskog zemaljskog kazali ta. Zagrepèanin pricer pije) . Nikad vam ne presuhla mlaka. Uplavom trna-cu i Peharèe k. Klub je u prvom redu mjesto dru enja u uvijek vedrom raspolo enju.u Zagreba. Gjuro Eisenhut. Skladbe. Zagreb dvadesetih godi na pro log stoljeæa. Sokol. Kvak je imao svoje sljedbenike i opona atelje èak i u najuglednijim zagrebaèkim dru tvima. u ovo na e nervozno doba njeguju taj stari kabaretski naèin izraz a i zabave. to da kabareti postoje i rade. sudjelovao je na znamenitoj spektakularnoj prvomajskoj sveèanosti 1882. veljaèe 1883. kuplete. govoreæi o ki turnom trenutku svoje zemlje. a godinu d ana kasnije prigodom nemira zbog maðarskih grbova Kvak preuzima du nost miritelja it d. koje u Europi imaju veliku tradiciju. Ali. dapaèe . priko vani za TV i nenaviknuti na veèernje izlete i noæni ivot. Sloga. Pari z i ne spominjemo. gdje je upravo otvoren Grabanci ja . a koju nije mogla ugas iti èak ni svemoæna televizija. makar i il galno. Tkalec. garantiraju imena izvoðaèa: dr. Grunhut. barem to se zabave tièe. Dakle. ovakvi kakvi jesmo. operete itd...a da Miinchen. industrijalci. Jer. nagla ava se u spomen-knjizi ako bi ovaj upliv Kvaka htjeli pr ispodobiti sa utjecajem profinjene dru tvene kulture Baroka i Rokokoa na dru tvenost . Da je program uistinu pr vo-klasani. ali za na e dru tvo i na e vrijeme Kvak je u svojoj skromnosti doprin jeo formiranju na ega dru tvenog ivota elemente trajne vrijednosti. I Budimpe ta. a do noænih zabavi ta 25 dinara. aris tokrati. koji nisu n i skrivali da svoje priredbe organiziraju po uzoru na Kvak. o èemu s vjedoèe i stihovi predsjednika JAZU Josipa Torbara. du evnosti i sno ljivosti. za potrebe Kvaka djelo su takvih imena kao to su I van Zajc. Bojanèiæ. Gjuro Prejac.. i Var ava . i izvan bare. koji i svojim programima ponek ad izruguju pojedinim O' lukama i postupcima vlade i partije. najprije su zapjevani upravo na sjedeljkama Kvaka! Kvak je svojim utjecajem i djelovanjem izlazio. Beè. bankari. danas se naðe jo samo poneka rijetka fotog rafija klupskih prostora s dekoracijama slikara Menci Clementa Crnèiæa. njihovog doba. Se-pec. Zagrebaèki kabaret nam sugerira da se po ovoj potonjoj cijeni odfuramo fijakerom d o Dra koviæeve 24. poseban Plan kabareta u Zagre u! h zavirimo li u Tarifu za dvopre ne podvoze (fijakere) u gradu Zagrebu iz 1922. koje je taj ugledni gost prili kom posjeta Kvaku 10. umjetnici. bolje svjedoèi ovo: u ljeto 1984. ili na ni an m maju pojedince iz javnog. sveuèili ni profesori. Gavella. i Prag. Bio je pun raznih zaba-vi ta i kabareta. jer poslijeratni Zagreb nije imao t akve vrste zabavi ta.. do Grant restauranta Nova pivana.. u Var avi predstavo ministarstva infor macija poljske vlade. kako to obznanjuje plaæeni novinski oglas. kao to su Kolo. tovi e. bio je pravi velegrad na karti Srednje Europe. dru tvenog i politièkog 2 vota. tom je kulturnom Poljaku oèito va nije od pi govora i prote sta tangiranih. n. I premda nije imao otvorenih namjera utjeca ti na zabavni i dru tveni ivot Zagreba. saznat æemo da vo nja do kazali ta stoji 20. upisao u klupsku spomen-knjigu: Uvijek veselo kvakati. a ove se godine navr ava stotinu i deset godina o d njegova osnutka. taj zagrebaèki klub gentlemana. Strozzi. klupske regu le i spomen-knjiga (èuva se u Muzeju grada Zagreba). j Dok u svijetu boj se bije. Bilo bi pretjerano. Nikad ne plakati. irila i izvan Zagreba. a reèena Mrdulja eva knjiga (izdavaè: Znanje) sadr i. nije se ustezao da pohvali kako u Var avi rade i ilegalni kabareti. nekoliko puta manji od ovog na ega. okupljao je uglavnom intelektualce i ljude o d polo aja: gradski naèelnici. Koliko je kabaret duboko usaðen u naèin razm ljanja i kulture ivljenja u pojedinim sr edinama. jo jedan zagrebaèki prvoklasni kabaret domaæih umjetnika. Bez te literature te ko bismo se sna li. suci. dakako. 181 kod fride se rado ide Knjiga Igora Mrdulja a Zagrebaèki kabaret neka nam poslu i kao ulaznica za mali izlet u lude dvadesete. Uvijek puna Kvak do Kvaka! Kvak je ivio vi e od ezdeset godina. Kvakaèka se moda.. . Kvak. Nikola Feller. to je uopæe kabaret? Na to pitanje imaju pravo dana nje generacije. Kao uspomena na klub. u Maksimiru. na primjer. novinari.

to se uzima kao preteèa klasiènog kabareta. Izmeðu pojedinih toèaka zabavljat æe obæins vo glasovir i gusle-solo. tj. gornjogradska se gospe 182 kod fride se rado ide da zabavlja kuænim predstavama. a u njemu nastupa popularni kazali ni par Aca Binièki i Irma Polak. Cabaret Grabancija prvo u Dra koviæevoj 24. Dubravko Duj in. Kaj su rekli kuma Kata joj mene joj. tam svatko rado ide.. Istodobno. Istodobno je u Zagrebu radilo nekoliko kabareta. Miletiæ. Da. do lo inatom jednog glumca. Navodn je gradonaèelni k Mo inski veæ bio odrije io kesu. Od svih kabareta ostaje danas samo Mr-dulja ev Zagrebaèki kabaret! Bro irana i meko uvezana knji ica sjeæanja i uspomena. ! Kabaret Dverce ostat æe otvoren i za vrijeme rat. jer bih mogao profit rat. da bi se ljeti 1944. koje æe biti vrlo birane i literarne vr ijednosti (kao deklamacije. Glumac je obznanio u novinama (o èemu pi e i K.. Borivoj Sembera. Dragutin Freudenreich.. Music Hali u Nikoliæevoj 7 (kasnije Istra). to je doista poèetak zagrebaèkog kabareta. da pri nama ne bu rata. Gosp. Glumce na glasoviru (1921. Dejan Dubajiæ. Tito Strozzi.. Osnovan je poslije Prvog svjetskog rata... sudj eluju dr Branko Gavella.. malo zaba vi te poput onih u drugih velikih gradovih. koji bi t rebalo otvoriti u Un jetnièkom paviljonu na Tomislavovu trgu. otvara u istoj restauraciji od sutra cabaret. a do toga je. a budala nek se tuèe.. Pola stoljeæa su. recitacije. Kabar et Excelsior je bio na uglu Gajeve i Nikoliæeve. Ali. ka bare ipak nije otvoren. ako ne do Fride.. Micika Zlièar. nastupit æe u njegovom cabaretu i pjev aèi i pjevaèice.) prati nitko drugi nego proslavljeni Kre imir Baranoviæ. To se dogodilo zb og sukoba glumca Dragutina Freudenrei-cha s upravom Hrvatskog zemaljskog kazali ta . Vla-ho Paljetak. A onda j e rat prekinuo tu tradiciju. Josip Rutiæ. Kabaret Kasino u Streljani naTu kan-cu (danas kino Sloboda). jer ima stvari koje mu se svide. eto. Èehinja Marina Obetkova. gorko se aleæi na raèun nadolazeæe kataklizme.. a ¦ igri je bio legendarni Stjepan pl.. a Kabaret Dverce u Ilici 12.. a mi je jednostavno nismo znali ili nismo htjeli ob noviti. naroèito u Parizu. Klub-Cabaret bio je na polukatu u Ilici 11. onda u kabaret. sada nadkonobar u restaura ciji svrati tu Imperial. 183 . da bi opet neèijim inatom (ne zna se èijim) jo iste godine taj na kabaretski p rethodnik bio ukinut. eto. Ostaje zabilje eno da je u njemu prvi put nastupio mladi Ivo Badaliæ. a to skoro. To su rijeèi jednog kupleta koje zvijezda zagreb. prvi je pravi kabaret u Pik-baru na polukatu Jelaèiæeva trga broj 6 . Freudenreich za poèetak izvodit æe sam pojedine toèke programa. proradio na prvi kabaret . U ratnim godinama .Cabaret Imperial u Frankopanskoj 8... Jozo Lovrenèiæ. Mila Dimitrijeviæ. biv i èlan hrvatskog kazali ta. Potkraj 19. izrugujuæi se uglavnom raznim verce rima i pekulai tima (A politiku ne smijem dirat. Ðurðica De-viæ. Kovaèiæ) da je napustio kazali te i da s ada u Imperialu nastupa kao natkonobar! Ovo nastupa nije sluèajno. stoljeæa u Zagrebu se poèelo razmi lja i razgovarati o kabaretu. nego i nad cjelokupnom tra dicijom zagrt baèkog kabareta dugom otprilike pola stoljeæa.Svaki samo sebi vuèe. s kojima stoji u pregovaranju. (Sastanak ot mjenog svijeta). a zatim u Matici hrvatskih odbornika u Ilici. kad je ljudski ivot vi e nego jeftin. Zvonko Tkalec. i zabava u posljednjem na em kabaretu bila je na istoj razini: Ja bio sam kod Fride. Zagrepèani rado i li..). o èemu Hrvatsko pravo pi e: Gos. Izuzmemo li kratkovjeki Cabaret Kauders u Umjetnièkom paviljonu 1911. Arno t Grunt. Ru a Cvjetièa-n lo Buliæ. August Ciliæ. uz veæ spomenuta kazali na imena.. spustio zastor ne samo na Dvercem. Ovo bi mogao biti poèetak. pa u Velikoj kavani na Jelaèiæev u trgu. joj mene joj. da se u Zagrebu zapoène sa hr vatskim cabaretom. Milan Sepec. koji æe kasnije postati slavno kazali no ime. U kabaretskom ivotu Zagreba izmeðu dvaju ratova. da bi 1907. a reèeni Dragec iz poznate teatarske obitelji Freudenreich zapravo otva ra na prvi kabaret. èkih kabareta Aca Binièki pjeva na p oèetku rata u il èkom Dvercu. Tako pjevaju u Dvercu. jer glumac osta je glumac. soli scene itd) Veæ je primio nekoliko radnj a od hrvatskih pisaca. Pos-lie.

Pro le nedjelje prireðen je bio (po Stella filmu i Misic Hallu) na Gradskom kupali tu u Zagrebu zanimljiv izbor najljep e dame kao Miss Save. uz buèno navijanje ki bica jednih i drugih. ha jdmo mi na na u Savu. Uz velik broj gledalaca pr osuðivao je kandidatkinje posebni jury sastojeæi se od gg. 185 golf u maksimiru Jeste li za partiju golfa u Maksimiru? Pa. umjetnièki fotografi. 2416 jednokatnica. Potonje je bilo privatno. gdje je tefica Vidaèiæ. i osobno prisutan n a sveèanom otvaranju 19. ma nje je bilo od Gradskog. Turniru je prisustvovala i Njeno Velièanstvo kraljica Marija. uglavnom strani dip lomati i predstavnici koji. od kojih je izabrano u u i izbor sljedeæih dvanaest. Otvaranju su prisustvovali naèelnik g. za grado naèelnika Vjekoslava Heinzela koji je. biciklom. Vruæe srpanjske subote ili nedjelje na Savskom kupali tu okupilo bi se i do desetak tisuæa kupaèa. F. u Maksimiru je organiziran prvi g olf-turnir.. \ Iz novinskog izvje taja posljednjih dana srpnja 1928. naravno. T. gdje dan prolazi kao san! Na njenom alu naæi æe radost pravu. najèe æe u vaterpolu i nogometu. ali i nadmetanja u raz nim portskim disciplinama. od vatrogasnih trcaljki. tvrde danas rijetki svjedoci. motociklom. slikari. hajd. A zagrebaèka se javnost svojim Gradskim kupali tem na Savi obilato koristila sve do pedesetih godina pro log stoljeæa. ali zato ekskluzivnije i u njemu se okupljao tzv. ali kabine i sunèali te. i vlastiti m automobilom. komandant mjesta i predstavnic i vlasti.. dr. sveuèili ni profesori. do obaveznog izbora Miss Save na kraju kupali ne sezone. tamo je pravi ljetni raj! S tom su se popularnom pjesmicom na usnama mnogi Zagrepèani u vrelini ljetnoga dan a tramvajem. a rijekom sipa srebrn sjaj. upuæivali put Save. a na njegove slavne dane danas podsjeæaju jo \ jedino stare fotografije i. Natjecalo se oko petnaestak. naime. èiji bi mlaz izazvao vris ak razgaljenih i veselih kupaèa. 1912.. a zatim u Berlinu i za Miss Europe. me du kojima su se jedva kretali. dakako.. iz Juri iæeve. godinu dana ranije bila izabrana za Miss Jugoslavije. lipnja 1931. Otvorena je tramvajska pruga preko Rib . podijeljenih mostom i jo ponekim manje vidljivim ogr adama. a 12. snimljen prema predlo ku gradskog feljtonista i pisca Vjekoslava Majera. a poneki... dr. O lijepom ureðenju kupali ta svi su se pohvalno izrazili. nepregledna masa go-i lih i mokrih tjelesa. dolazilo bi èesto do antagonizma i otvorenih sukoba. jedno tek æe da poma e.ive u 9510 prizemnica. prof.. prodavaèi abese i sladoleda sa svojim kolicima. prof. Kandidatkinje su bile sve filmovane i sve æe doæi na platno u Misic Hallu. Izmeðu dvaju kupali ta. za naèelnikovanja Ja nka Holja.. bogme.. zelene vrbe drijemaju uz Savu. Krèeliæ. Heinzel i podnacelnik g. kako novine izvje tavaju. moderni drveni grad. vidi se da je posao obavljen temeljito i ozbiljno. Izbor za miss u Zagrebu inaèe nij e bila novost. vese lje. Kumièiæa i To e Dapca.. prema statistièkim podacima (gradonaèelnik Srkulj je upr avo osnovao prvi Statistièki ured) . otvoreni su 1928. ako niste znali! Te je godine. nalazilo se s istoène strane Savskoga mosta. kultni Golikov film.staro savsko kupali te Kad pripeèe jarka ega na na grad. gdje su nekoæ bila èak dva kupali ta. Krizmana. mladost vas dugi dan! Pogled se gubi u daljinu plavu. osnovan golf-klub Zagreb. lipnja reèene godine. Gradsko i Gospo dariæe-vo. 1044 dvokatnica i 696 trokatnica i vi ekatnica. Deaka. Jea na. gradski zastupnici. prv i u Kraljevini Jugoslaviji. zato sad: Hajd. bio bi to. Pozna184 staro savsko kupali te te su takve priredbe iz novoga i elitnog hotela Esplanade. »Tko pjeva zlo ne misli«. Poslije toga kup ali te je predano javnosti. to vi e to su se u iriju nalazili tako poznati i uva eni ljudi. otvorenih vagona. bolji svijet. Kupali te na Savi ureðeno je jo prije Prvoga svjetskog rata. pokrovit eljica turnira. Nisu nedostajale ni razne atrakcije. tako da æe tek opæinstvo posebnim glasov-nicama odl uèiti veæinom glasa koja æe dama dobiti naslov Miss Save. hajd. kaj se u Maksimiru igra golf? Otkad t o? Od 1931. Na prvom turniru golfa u Maksimiru sudjelovalo je est parova.

u Grgiæ-Kabiljo-vom Caru Franji Josipu u Zagrebu (igra je San-da Langerholz) najrazboritije je i na jpozitivnije èeljade u tom novom dopadljivom musicalu. U predstobIju svira pijanist. koje je trajalo od 2. upoznaju s naèinom igre i pravilima. koja je netom sru ena. Poslije turnira. malko je epao. Grade se podvo njaci na Savskoj i Selskoj. pa odlazi u Stubake. takoðer sm^ znali navratiti. Na Jelaèiæevu trgu nema vi e stare Zakladne bolnice. Najveæi uspjeh jednoga domaæeg igraèa zabilj n je na prvenstvu u listopadu 1934. i je dina je osoba u gradu koja ima bezgranièan utjecaj na nepotkupljivog. jer zagrebaèke novine nisu imale p rostora za golf. S drugim prijateljem. namijeniv i èak cije ulice (Ko arska i Potok. jer uprava nije imala novca za plaæanja najamnine umarsk om fakultetu. ona podjednako uspje no razg oliæuje gornjogradske plemenita e. Poslije u koli je rekao. Mi s mo se samo smijuljili. A on? \ Prostitutke su. Strani igraèi prenose iskustvo na domaæe. H. Miroslav Krle a u novinskom intervjui obja njava za to je odbio biti èlanom P EN-kluba. tih godina i Zagrebu se gradi. muèi ga i ijas. ta vra ki fe javna dama iz javne kuæe u Ko arskoj ulici u mu kom dijelu gledali ta pobuð nostalgièna razmi ljanja o tome kako su na i stari ivjeli i u ivali.. buduæi da su bile poplavljene izvje tajima iz Marseillea o atentatu na kralja Aleksandra. upravo je dovr ena klaonica u Heinzelovoj. a Zagreb je dvadesetih i tride setih godina 20. u srpnju 1931. dakako. slikarom. ujedno i zakljuèen a kratkotrajna povijest golfa u predratnom Zagrebu. koji se upravo vratio iz Pariza.. Istodobno . bordel do bordela. tj. Najelitniji i najskuplji je onaj »Kod zelene lampe«. Konaèni rezultat toga prvenstva u golfu nije poznat. pomalo ogran ièenoga i napirlitanog efa gradske policije Pubu (igra ga Martin Sagner). Tu uglavnom dolaze oficiri i imuæniji graðani. K. listopada 1934. Stri iæ pobijedio najbolje ga klupskog igraèa stranca. kako meðu nama ima ðaka koji se pojavljuju na nedo^ stojnim mjestima. koji je prireðen samo kao atrakcija i sveèanost u povodu osnivanja golf-kluba. Medu gledaocima Cara Franje Josipa u Zagrebu ima i vreme nih Zagrepèana koji se mogu sjeæati i sjeæaju se zabavi ta. Hrs se sjeæa: . provod i jednu pijanu noæ uz mak-simirsko jezero.. odakle se javlja prijatelju Augustu Cesarcu. Tim je prvenstvom. koja je zamijenila staru prugu za Mirogoj preko Bakaèeve i Nove Ve si. vlasnike novopodignutih palaèa na Zrinskom i Akade-mièkom trgu. u Savremeniku tiska prva dv. Mi. èina »Lede«.trenera i tajnika golf-kluba Zagreb. bogate poduzetnike.njaka i Medve èaka. Tkalèiæeva) zabavi i u icima. Vojnici neA maju pristupa. 187 crveni pli u tkalèiæevoj Dobrodr eæa i armantna vlasnica zagrebaèkog bordela. madame Katarina. Unatoè svj etskoj gospodarskoj i financijskoj krizi. Kad nas je ugledao. Iduæe godine poèinje prvenstvo Jugoslavije u golfu. kad je Zagrepèanin dr. stoljeæa] bio pun barova. do 7. . napredak je vidljiv na svakom ko raku. u Maksimiru je odigrana prva ekshibicijska utakmica i zmeðu dvojice najiskusnijih igraèa . ðaci i studenti iz boljestojeæih kuæa. profesor je odustao. èetiri na okupu. ordinirale i po barovima. Fielda. ob javljuje knjigu pjesama. sliènih onom madame Katarine iz music ala. Gilberta T reachera i Kendala H. Ta je utakmica imala cilj da se èlanovi kluba i zainteresirani Zagrepèani. Klupski kapetan Aleksandar Ulmanskv publici je obja njavao i komenti rao svaki potez igraèa. Stari ji gospon. U njenoj kuæi u itaka okuplja s e cijeli mu ki Zagreb devedesetih godina pro loga stoljeæa. Fiel186 golf u maksimiru da. ðaci iz Realne gimnazije. koja u: novu tr nicu na Dolcu (otvorena godinu d ana prije predstavlja najmoderniju ustanovu te vrste u Evropi Iste 1931. Umirovljenik Ivan Hrs o jednoj svojoj ðaèkoj uspomeni zapisuje: Blok kuæa u dana njoj Tkalèiæevoj. Jedanput nas je tu zatekao profesor njemaèkog i hrvatskog. kao i anonimne graðane iz Vla ke ulice i Potoka. barova i bordela.. a na se prvi golf-klub Zagreb malo poslije toga ugasio. Svaki ima svoju boj u svjetla. Petrom Dobroviæem. koji su se i ovaj put u velikom broju okupili ispred Vidikovca. koji poèinju bilje iti i prve uspjehe. koji je bio vlasnik Parka Maksimir.

A bio je popularan i »Klub« u Ilici. pod paskom i kontrolom. toèe birana vina i ampanjac. nego javno na ulici. otac Helge Vlahoviæ. onda. Tu su se davale kabaretske predstave. gdje je danas »Jazavac«.Najpopularniji bar bio je »Pick«. Kako izabrati kad mi se sve sviðaju! Sve su bile lijepe kao slike. Poneku priredbu. a jedne me veèeri be z ikakva prethodnog dogovora i upozorenja odveo ravno u bordel. Naravna stvar da se onda samo po s ebi postavlja provokativno pitanje: to je i tko je Zagrepèanka? Uostalom. aktualizira staro pitanje: zar nije pametnije . bila i pet puta skuplja nego » triherica« ili. meðutim. Palmotiæevoj. » tajgerica« a prostitutka. a kasnije se preselio na Jelaèiæev trg 6.. Amru evoj. Oko mene eæu djevojke èarobne poput vila iz prièa. Ugoðaj to ga Zvonimir Rogoz opisuje u svojim memoarima na dlaku podsjeæa na onaj iz a ktualnog musicala koji. boljoj ili. ljep oj polovici grada kojeg samog po sebi dr imo lijepim (a ako sm o u njemu roðeni. gdje je danas novdi zgrada PTT-a. Vlahoviæ. i najljep im) i kojeg u svakodnevnim razgovorima ili u medijima èesto rabimo (i zlorabimo). bio je ukljuèen u cijenu piæa. Barska dama j e svoje usluge naplaæivala 250 i 300 dinara. a poslije muzika za ples do pet ujutro. bio je bar »Bij ela laða«. u dana njoj Medved gradskoj 13. U svakom separeu o bavezno je stajala boca ampanjca. tek da s e istakne kako nam je Zagreb lijep. kako se danas ka e. pa je zbog toga jeftiniji od drugih.. velikim s likama po zidovima i golemim zlatnim zrcalima. vrlo udobno i otmjeno namje ten. pije se kava. palmama u obojenim posudama. ali Zagrepèanke. glasoviraè prebire po tipkama sladunjavi valcer. sav u crvenom pli u i brokatu. sa skupocjenim tepisima po podu. Zdislav me nutkao da izaberem sebi djevojku koja mi se sviða. tako da su ljubavni parovi bili prepu teni vlastitoj toplini. u njemu je svirao najpopularniji violinist u grad u. Èesto smo odlazili na zabave. a to je bila èetvrtina uèiteljske plaæe. bez ikakva ustruèavanja i okoli anja. kiparska dlijet a i skladateljske note dotakli to najizazovnije i najosjetljivije mjesto koje se . ali se nisu grijali. »Apol -bar« bio je u Ilici. slikarski kistovi. pre ko puta Bregovite. izlo bu ili nosaè zvuka temat ski vezan uz enu nazvali bismo po knjizi ili bismo naslov parafrazirali. civiliziranije i zdravije da javne cure svoju ljubav prodaju u javnoj kuæi. Nisam se mogao naèuditi kako slobodno. A svi barovi su imali svoje stalne noæne dame.U li smo u salon. Na uglu Palmotiæeve i Vla ke. gosti o dlaze s damama iz salona u sobe ¦L i nakon nekoga vremena vraæaju se u salon puni zadovoljstva. Imao je najbolji i najskuplji program. ali i skromniji. koji je najprije biti u Novoj pivani u Dra koviæevoj. preciznije. Njega su cijenili i najveæi] glazbeni autoriteti. Cijena prostitutke je bila po slobodnoj nagodbi. a separe se nije posebno plaæao. plesni parovi se okreæu. naslov je jedne tematske knjige o tzv. koj i je bio podstanar kod moga kuma. slièan onom madame Katarine iz Cara Franje J osipa u Zagrebu. Zdislav je veæ bio verziran u tim stvarima i vladao se kao kod kuæe . stoji sedamnaestogodi nji Zvonimir Rogoz i treba da bira. Barska prostitutka j e. koje su goste vabile u separee. Ugoðaj je za mene bio nestvaran. a one su de urale u Petrinjskoj. porijeklom Poljak. bez ikakve kontrole? 189 bolja polovica zagreba Zagrepèanke i kroz povijest mlade Zagrepèanke Od Zagreba su ljep e samo Zagrepèanke«. koji je1 jo ezdesetih godina svirao u »Lovaèkom rogu«.. do deset sati. i to jo na svakom koraku mo emo vidjeti. najljep e su to od njega imamo. kolika su zagrebaèka i hrvatska pera. cijeli salon kao da se vrti s p lesaèima u odrazu brojnih zrcala a usred te izvanzemaljske ljepote i obilja. Tu je svirala mandolinska muzika i toèila se otvorena vina. gdje se danas prodaju bicikli. Na mene je to djelovalo kao da am u a o u kakvu crkvu. Svi su barovi radili cijelu noæ. dana nje Tomiæeve. Sjeæanje na jedan od zagrebaèkih bordela. uz ostalo. Bo e moj. u dvori tu. Ka snije je bio popularan Bego. Imao je tri 188 crveni pli u tkalèiæevoj separea. zapla e n i zateèen.. To je prvi bar koji je imao p rogram s domaæim artistima. dakako. »Rit z« je otvoren tridesetih godina. ostavlja nam Zvonimir Rogoz u Mojih prvih sto ina: Mene je u tu ulicu grijeha odveo uèenik Obrtne kole Zdislav. nd\ polu kat.

dakako. èipka. ko æe svojim uliènim sce nama zadiviti. Iz tog se stoljeæa spominju jo dva zagrebaèka kramara. i to po moguænosti u pici jutarnjeg odlas na posao . koje zovu galantnim stoljeæem. kite. a njima ipak valja vjerovati .zove Zagrepèanka. u krinolinu. koliko je meni po znato. u koje bismo je vrijeme postavili kako b ismo je odjenuli? U starodrevne halje. »struk pod steznikom sve u i. Ali. Josip Matasoviæ u kn jizi Iz galantnog stoljeæa. milostivice i ko madi. pa da mu ki promatra u ivalac i meker doðe na svoje. Iz tog se doba spominje st anoviti Leonard Mullbacher. ljep a i c vlastita grada. kao i anonimke i sirotinja s gradske periferije. Maru evski. stoljeæa. tek sad »dolazi ui modu« i koja izmiruje stale e. i pred superm arketa. u minicu ili traperice? Ako ni ta drugo. frajle.Pc hodnik. rasko i fantaziju u odijevanju karakteriziraj i sjajna svila protkana zlatnim i srebrnim nitima. Olga Maru ev-ski u Modnom vodièu). D brave do Trga ili autobusom na relaciji Utrine . snahe. na om uobraziljo! ispraznim eljama ili ivim sjeæanjima?! Dovoljno æe za cijeli ivot biti veèernja etnja Jei èiæevim ili Cvjetnim trgom. s plemstvom. ribe. I sami se sa zahvalno æu pridru ujemo mu kim gl dateljima koji po ulicama i trgovima. Uostalom. proljeæe je najnadahnutij i kostimogn najma tovitiji minker i naj ingenioznu i redatelj. Koliko Zagreb tuje svoga trgovca modnim kerefekama. stoljeæa. namiren jedno m svagda (ako je to uopæe moguæe?) i. U modi prednjaèi Vara din. A sve to jo je prisutnije i nagla enije upravo proljeæe. Manda je dobar povod da se pone to ka e o dugoj i bogatoj tradiciji o dijevanja i mode u ovome gradu. poput ko are oblikuje krhku figuru dame. Mu terije su mu. A prvi put gotova odjeæa u Zagrebu s< prodaje po tkraj 18. 192 manda u minici Prvoaprilska ala s fotografijom na kojoj se na Mandu evcu nalazila Manda. gajtanima i vrpcama za ukra avanje odjeæe. dakako.. kad mo emo govoriti o poèetku mode i kad se po modi nosi tek tanki sloj na e aristokracije.« M odu diktira. umjetnièki izraðena lepeza. kolike i èije sve kæeri. a grudi sve izlo enije. U Zagrebu nièu trgovine modnim proizvodim . kako zapa a O. projektanti nisu nikad ni predvidjeli Mandu.. na tramvajskoj stanici ili na pa kingu besplatno prisustvuju tom ivom pro ljetno teatru u kojem glavnu ulogu i ovog proljeæa igra Z grepèanka. poèev i od 17. pa iroka krinolina. dapaèe. aktualizi rala je eventualno postavljanje te legendarne zagrebaèke puce na njenom bunaru pa su se jo jednom podvojili Zagrepèani na one za i one protiv. i to poèev tamo od puèke predaje i narodne umjetnosti. a ne da se ni marijaterezijski Beè. trebe. gospodiène. stoljeæa. strane uzo re. pripadni ci zagrebaèkoga plemstva i kraji ki oficiri. jer Vara din je u to doba glavni grad Hrvatske. pa do najveæih umjetnièkih izrièaja i najslo enijih postupaka svih nara taja u cjelokupnom trajanju ov og nam dugovjeènog grada?! Kolike su cure. Jer. kad bismo je i postavljali. u prolazu ili kn otvoren izlog. osupnuti i vjeèr zadu iti brojno mu ko gledateljstvo. ali ne z aostaje ni Zagreb. dakako. Jakob Hoche mer i Abracham Frolich. Vjeèna Zagrepèanka. Ver-sailles. porijeklom iz kranjske plemiæke obitelji. recimo. Sredinom 18. puce. graðanstvo izjednaèuje.. sa enskim miri: ma i enskim oblicima. pokretima i diskretnim ili c vorenim pogledima.. pogotovo kad se plemstvo okuplja u svojim zagrebaèkim palaèama na zimskim i pokladnim plesovima. koji je dr ao t acun (od talijanske rijeèi stazione) na Kaptolu broj 3 (zgrada jo postoji) s uvozno m svilom. supru nice. Imamo èak i zagrebaèki Modni vodiè. o èemu pi e dr. odijevanjem i pona anjem prema pravili ma dvorskog salona« (dr. Naravno. konfekcijskih stanova i nebodt prodefilirale pred na i m oèima. slijedeæi. na otvorenoj kavanskoj terasi. maèke. Teslinom i i Tkalèoi mo da samo jedna tramvajska vo nja od. cvjetni orname nt. kuænim koncertima i kazali nim predstavama. iz bajtica. koji u kupovinu dolaze sa svojim enama. podjednako one plemeni ta roda i poznata imena iz najuglednijih zagrebaèkih obitelji i najrasko nijih gornj ogradskih i zrinjevaèkih palaèa ili dana njih tajkunara. koji nude v eliki izbor razni! finih tkanina. Devetnaesto stoljeæe s novim politièkim i gospo-j darskim pomacima donosi vidljive p omake i u modi koja. koji nas vodi u mo dno putovanje kroz vrijeme. majke i bake. prodaje je izbjeglica iz Ma kedonije Ciril Milo eviæ u svojoj kuæi u Dugoj ulic (danas Radiæeva). govori i to da ga se titulira »knez Le-nard Kaptolama zagrebaèkog kramar«. kineski suncobran. odakle modni trendovi dopiru i do nas. na faks ili u kolu. »Ta onda se tek rada hrvatski galantuomo.

izdavaèka tvrtka Kugli i Deutsch iz Ilice 30 (danas Libraria) poèinje izdavati modni èasopis Pari ka moda. tj. zagrebaèki knji ar Franjo upan pokreæe. buduæi da su dotad opere slu ali samo na njemaèkom i talijanskom? »Slu ateljstvo je gledalo i slu alo uz sve burnije plje-skanje cielu predstavu. Hrvatica. otvara se Zagrebaèki zbor. dakle. pobrinula se i zagrebaèka modistica Angelina Dilberoviæ. roðena grofica Er dodv.« Pa gospodarska izlo ba 1891. dakle. itd. Na a Stefica. Deset godina kasnije Zagreb se vi e puta spomi nje u Europi i svijetu. Na istoj izlo bi jo jedna Zagrepèanka blista . na kojoj je krojaè Ðuro Crndak prvi put pokazao odjeæu na lutkama. a zlato osv aja nitko drugi nego Cristian Dior. . Zagrebaèka frizerka Branka Kincl osvaja u Parizu Grand-pri x za najbolju frizuru. gdje su odijevanje i moda obilno zastupljeni. gdje je dotad bio hotel K caru austrijanskom. u kojima se kao urednica i kolumnistica pojavljuje Marija Juriæ Zagorka. koji izla novije modne novitete. A tu je i trgovac Josip Hor-vat . istina. Treba li se uopæe pitati kakav je uspjeh poluèio taj na operni prvijenac. U to doba tvrtka Kastner i Ohler jo je na broju 52 u Ilici. Zagreb je. a Maria Lessiak na uglu Kamenite i Opatièke dr i pravi modni butik s velikim izbo rom ukrasne robe prema posljednjoj beèkoj modi. taj na simbol mlade Zagrepèanke za sva vremena. preteèa dana njega Zagr ebaèkog velesajma. o èemu æ Mijo Kre iæ u Na e gore listu zapisati kako »odista svakoj gospojici srce e æe kuca kad p eda portal Crndaka nalik pari kim izloga-ma.. To je. Novu veliku robnu kuæu (danas Nama) sagradit æe poslije Prvog svjetskog rata. 194 manda u minici lièitih vrsta i oblika. preteèu dana njih modnih listova. Lisinskijeve »Ljubavi i zlobe«. travnja 1846. na kojoj izla e èetiri tisuæe izlagaèa. vrlo bogati garderobni orma r ili krinja s toaletom za Mandu. kapa i e ira raz-. mali kroki modne tradicije Zagreba. èasopis namijenjen iskljuèivo enama . ali èetiri godine kasnije zagrebaèka Luna.. Prva modn revija odr ava se 1926. najljep a puca Zagreba i Kraljevine Jugoslavije. grada koji je danas. prva na a primadona Sidonija Rubido. Godine 1895. meðu ostalima enski list. sa svojom elegantnom trgovinom Banu od Hrvatske u Dugoj ulici. ako se dva dana uzastopno pojavi u istoj kapi«. koja izlazi na njemaèkom. zapisat æe Franjo Kuhaè u monografiji Vat oslav Lisinski i njegovo doba. sa svojih s edam stotina privatnih butika. a uz to ima i stalnu rubriku hrvatskog nazivlja u krojaèkoj struci. biti zapamæena u modnom kalenda ru Zagreba. Godine 1910. a tek 1890. Pod pseudon imom Iglica pi e o raznim enskim pitanjima. a medu njima je i velik broj proizvoðaèa odjeæe. preselit æe se na broj 4. Jo 1840. jo nema ilustracija. donosi obilje vrl o kvalitetnih ilustracija. Va nu ulogu u razvitku mode u Zagrebu odigrale su gospodarske izlo be. gdje æe godinu dana kasnije biti prireðeno prvo spektakularno natjecanje za miss.. najjaèe modno i trgovaèko sredi te u dr avi. koja je u to do ba glavna trgovaèka i modna arterija. Opera je premij erno izvedena u kazali tu na Markovu trgu 4.a. A da æe ta 1937. u Esplanadi. Ilica æe preuzeti vodstvo tek osamdesetih godi na pro log stoljeæa kad postaje pravi trgovaèki city.. a veæ tada vrijedi pravilo da »jedna dama ne ide ukorak s modo m. najèe æe o lijepom pona anju i modi. Veæ u prvim godinama izla enja list je na zavidnoj grafièkoj razini. koji s prekidima izla zi sve do 1938. privlaèno ne s amo domaæim. A kako je pro la glavna enska uloga Ljubica.. koja je na isto j pari koj izlo bi svoj model e iriæa uspjela prodati nikom drugom nego engleskom kraljev skom dvoru. najprije prva izlo ba 1864. odjenuti Mandu? 195 prvi enski glas Drugo ensko ime iz tog preporoditeljskog doba je Sidonija Rubido. eto. U tom upanovu listu. najbolje govori podatak da je njojzi u èast smjesta ispjevana odu evljena pjesmica.. kako su Zagrepèani i Zagrepèanke do ivje li taj kulturni i domoljubni dogaðaj. Pobjeðuje mlada vlasnica gostionice iz Juri iæeve St efica Vidaèiæ. Kako. s vrlo kvalitetnim kolor bakrorezima preuzetim iz stranih modnih publikacija. prvi glas prve hrvatske opere. U meðuvremenu izlaze razni enski listovi.krojaèici Mili Gr anitz za model haljine s na im narodnim vezom pripada srebrna kolajna.. i ona se svr i uz sveobæe zadovoljstvo i povlaðivanje«. po uzoru na strane publikacije. I modna publicistika u Zagrebu takoðer ima dugu tradiciju. nego i stranim kupcima. iste godin e osvaja i zvuènu titulu Miss Europe.

Livaðiæ Ljubica. sluga Vukosavov. altistice kod njemaèke opere u Zagrebu . t rsili su se da od sada. Stanko Vraz. Grof privoli na to. KantUa pl. Puk. operu u dva èina. predobile dakle ulicu i parter. 'Ledena srca' ug-rijale su davorije i popievke upletene u njemaèke glumaèke preds tave. u pro lom stoljeæu. [ . da je sada led hrvatskoj pjesmi probit. stopja. tenor II. kolovana u Beèu. Svim iz oèiju divna vatra sieva -Za to. \ Dodji samo S i d o n i j u slu at«. da bi bila dolièn o primljena kod kuæe. lica su vesela. To je sudbina Milke Trnine. pa dospjeti èak i do slavn oga Metropo-litana na Manhattanu.koja je ubrzo u la u u i Zagrepèanima. Grofinji Sidoniji i njezinoj maj ci grofici Harbuval i Chamare. sada je bilo jo te u tom nastojati. Vojnici. ali se ipak nije usudio demonstrirati proti kæeri hrvatskoga ve lika a. to ju je uglazbio Livadiæ. »Srce tuèe. da uturaju hrvatsku pjesmu i u ko ncertnu dvoranu. za koju je glasbu skladao domorodni . Fra njo Staniæ Alb^t pl. DfmitrLe Deineter j OSOBE: Knez Velimir. biv i vojvoda Spletski. . pa zadiviti samoga Puc-cinija. basso II. Glavni krivac za otk riæe njezin. i Sidonijin je glas poznat veæ od ranije. . . to su godj bolje mogli. nije uspjela dobiti anga man u svome gradu. dodala je ona jo jednu hrvatsku. 197 od tu kanca do manhattana Trebalo je najprije osvojiti europske operne pozornice. Snionija grofica Rubido Vukosav. mjeseca o ujka na javnom 1 196 prvi enski glas IGRADSKO KAZALI TE U ZAGREBU DfU tvo odliènih priateljah i priatðjicah umætnosti predstavlja . i to pjesmu: 'J° Hrvatska nij propala. ljubav i p rvu izvornu^ narodnu. Jednom dijelu koncertnoga opæinstva dodu e nije hrvatski du evni na predak ugodan bio. i da areno dru tvo kon-certnoga o pæinstva ne insultira pjevaèa ili pjevaèicu. to najpo pularnijoj pozornici dru tvenoga ivota Zagreb. Pa kad i tad nije prestalo povladjivanje. Vizner 3 Seljaci i seljanke. basso 'I. triga . certu u Streljani. . otkud sva ta radost vrela? uti. i da im je gojence njemaèka pjesma u velikoj pogibelji«. poljube redom Gaj i drugi rodoljubi ruke. koja bi se usudila hrvatskim jezikom pjev ati. u Zagrebu. a gro finja Sidonija uvje ba tu popievku . Gaj i drugovi. a njen prv javni nastup bio je posve nepla niran i nepripremljen mlada je grofica propjevala u Streljani u Tu kancu. te se èak kajali. .Sidonija pjeva! Oj slavuju. glasa i njeno promoviranje je Ljudevit Gaj. da hrvat ska pjesma pridobije i 'hladne duhove'. te je zato aplauz bio tako gromovit. .' ] ÈlrPbiva u Volimirowm *r»ra u d&oliei grada Splita u poèetku ] '16. slu aj . a tudji nska inteligencija mrmlja e da ih je Gaj prevario. tenor I. j Brenko. . Franjo pl. Hajduci. buduæi da je pjesma ova beskonaèni i f renetièni aplauz izazivala u prisutnih rodoljuba. zamoli e grofa Dragutina Erdodva.sklad aoc . da je mlada pjevaèica prinudjena bila. Ispjevao je nitko drugi nego prvo pjesnièko pero tog preporoditeljskog doba. nje ne pjesni tvoje Mlado srce vrlo dirnut mogu I pozvat ga na ljubovne boje. koja kao mlada poèetnic a. . ! Oalraatmski plemiæi Ljudevit. sopran . bariton 1. njegova kæi. Al ak hoæe ushitit poku at ' I zajedno du u dignut Bogu. da bi kæerci svojoj Sidoniji dozvolio pjevati u koncertu hrvatsku popievku. popievku jo jedamput pjevati.uz pomoæ svoje uèiteljice Karlitzkove. Tomu se nisu na i dobri prijatelji nadali. Ljudevit pl. <j .te je otpjeva godine 1835. j& Obren. *!irge . Da im bude i tu uspjeh osiguran. VATROSLAV LISINSKI Rieèi napisao dr. r < Poèetak u 7 satih na veèer. O tome Kuhaè pi e: »Nije tajiti da je politièko o ivljavanje Hrvata t velike zahvaliti pjesmi i pjesnicim a. Pihler .i vertlari Velimira.. da su i oni »napried« vikali. sami vje ti organizatori.

t o je zovemo kæerkom na e zen lje predoèimo i èitavu njezinu umjetnièku pojavi Da je Terni a svuda gdje se pojavila uznjela obæir. No Terninu nije pozdravljala mlade veæ svekoliko obæinstvo o basulo ju cvijeæem i vijenc ma. Svaki slo bodni termin Trnina. Naveliko su s e o Trnini raspisali podjednako specijalizirani listovi. zapisuje u Nadi publicist Milan Grloviæ. meðutim.u radosno uzbuðenje. Povukla se u svoju vilu u Berch tesgadenu. izra zitoj interpretaciji. »Mlade cijele zemlje. a svaki put je odu evila zagrebaèku publiku i kritièare. U 198 od tu kanca do manhattana svu raznolikost svojih umjetnièkih kreacija. Polji bila je zlatan vijenac kojim ju ovjenèala harna dome vina i zagrlila njez inu trobojnicu. pohrlili su k njoj na poklon i pozdravili ju sveèano i odu evljeno. lijepom glasu . sve su zagrebaèke novine podsjetile na 1898.. d vorane Sokola i katedrale do pozornice starog kazali ta na Markovu trgu. daje ona iz sebe same. napustiv i karieru svoga umjetnikovanja. Vrelo njezine umjetnosti nalas se u umjetnièkoj joj du i i to god um jetnica daje i èasu umjetnièke kreacije. dakako. koji je gc tovanje Ternine izazvalo u Zagrebu. Engleskoj i Americi. Tako su se Zagrepèani svoje slavne primadone sjetili 1916 . u Sv. ali ne i upravu stare kazali ne »hi e«. Mi smo a pozornici slu ali rijeèi zahvalnos i vidjeli suze koje nas za uvijek s njom spajaj u. za stalno se nastanila u Demetrovoj ulici u Zagrebu.Trnina je i za vrijeme kolovanja na beèkom konzervatoriju vi e puta gostovala pred za grebaèkom publikom.. Èestitajuæi umjetnic taj za kulturni Zagreb znaèajan jubilej. a ka zali ne kronike bilje e njena gostovanja. nervus facialis (mimièki ivac ). koja je do ivjela najveæe p oèasti svoga grada i svojih sugraðana. za vrijeme jednog nastupa u min-henskom kazali tu Prinz-Regent Trn inu je. popustio joj je tzv. uvijek je to MilkaTernina koja nas za divljuje«. Novosti i Jutarnji list. posebno na dobrotvornim koncertima za obn ovu poru enog Zagreba... godinu kad je Trnina. kad je na hrvatskom ot pjevala partije Aide i Elenore i do ivjela nezapamæeni trijumf. Umjetnica koja je u Zagrebu vi e puta gost ovala za vrieme èitavog svog umjetnikovanja. zadesila zla kob. koristi da bi nastupila pred svojim Zagrepèanima. koji je tom prilikom Trninu i pozvao Zagreb. istina. priznaje izniman dar. jer je ona sveæenica u hram ljepote. »Ni jedna umjetnica u Zagrebu nikada nije do ivjela toga slavlja kao to sada Milka Te rnina«. a u povodu desete obljetnice njenog naprasnog odlaska sa svjetske operne scen e. djevojke i mladiæi . o njo j æe u svome djelu Hrvatsko glumi te z< pisati: »Da se shvati veliki ovaj entuzijazam. no mlade ivlje osjeæa od zre doba. poput Kulise i Teatra. ali umjesto u svom Zagrebu. ilustrirani i rado èitani list Dom i svije t Milki Tmini posveæuje cijeli broj. otkazav i ugov orena gostovanja u Njemaèkoj. na poziv Stjepana Miletiæa. Milka Tmina. darovima i uspomenama te se upravo natjecalo tomu. pa u Grazu. veæ harmonièko-estetièkom utisk èit njezine pojave. Na desetu obljetnicu njena povlaèenja sa scene. klièuæ: Hvala!« Milka Trnina nastupila je. Ceciliji Viktor Novak æe podsj etiti: »Mnogo je veæ godina. pjevajuæi na raznim koncertima od Graðanske streljane na Tu kancu. a od 1913. Ovaj je potonji svoj tekst naslovio »Milka Ternina . koja joj. Nekoliko puta je nastupila i s Marijom Prikril. a nje gov intendant Stj< pan Miletiæ. koji je odu evio publiku najveæih europs kih i amerièkih pozornica. te podsjetio: »O slavnoj pjev .. da joj oèituje svoje simpatije i svoje udivljenj Mi smo njezino divno pjevanje sl u ali kao to slu an u crkvi rijeèi sveæenika.. kao i dnevnici Obzor. Svaki njen imalo znaèajni jubilej obilje it æe se u z najveæi moguæi publicitet. u povodu dvadeset i pete obljetnice njenog veæ opisanog gostovanja u HNK. to se je na a zemljakinja povukla iz Talijinog djelokruga.« Godine 1923. pogotovo ono 1898. Mo da se èini prebuèno. treba da si .najslavnija operna pjevaèica svieta«. savr enoj pjevaèkoj koli. anga man do biva najprije u Leipzigu. Trnina je nastupila i nakon uspje no zavr enog konzervatorija. do la u Zagreb i tom prigodom odu evila Zagrepèane. New Yorku. izraèunali novu obljetnicu: sada je to pedeset godi na od prvog nastupa Milke Trnine u starom kazali tu na Markovu trgu. nema s samo pripisati njezinim izvanrednim umjetnièkim vi linama. Londonu. Bez opro taja Trnina se povukla. a nikakva operacija nije pomogla. u novoj zgra( Zemaljskog kazali ta (HNK). Zagrebaèki su listovi opet 1932. naime. i dobro je tako. taj na simbol svjetskoga glasa. Godine 1906. po tivana je u velike od Zagrebèana.. Miinchenu. stvo: i u Njemaèkoj i u Engleskoj i u Americ i. jedna je od rijetkih Zagrepèanki.

Zankom i direktc opere S. na e Zagrepèanke Milke Trnine. potom akvareli engleskog slikar. za koju je izjavio kako se »ni jednaTos ca ne mo e usporediti s Toscom Milke Ternine«. i ravnatelj pododsjeka za knji evn ost. bavila sam se s njima mnogo. odmjereno.aèici M. Dvije godine kasnije eto opet povoda za pisanje o neponovljivoj Trnini njezin se damdeseti roðendan. vio linista Jana Kub elika.da je o njoj napisana i objavljena knjiga. umjetno. ne to to od moje umjetnosti ostaje za mnom dovieka. Mile Budak. od glave do pete jedno jedinstveno kraljevsko dostojanstvo i velièanstvo to se 199 volite li zagreb? ne nauèi.. hrvatska himna. okretati. na njezin ukus i os obno sudjelovanje u kreiranju kostima. Tim povodom Hrvatska ena 22. Kostime je Trnina daro vala Kazali tu jo 1925. U v rieme najveæe slave nije zaboravila da je Hrvatica. ti napokon umjetnièini kostimi. to su oni dio mene same. i po tome ri jetka meðu Zagrepèankama . i po to podi e gl.. potresno i u: vi enim izrazom pozdravila svoj dom i zavièaj hrvatsk u koji se eto v raæala nakon mnogo vremena«. Stekla sam veliko iskustvo pazeæi uviek pom-nivo na to kako moji kostimi djeluju na gleda oce. i tisak Zlatko Grgo eviæ. oni su mise-en-scena moje uloge. po elji po kojnice. toga najèi æeg enskog lika. Ternini pisalo se i jo uviek pi e u velikom svietu samo u superlativima. Pazila sam i na to da kostim ne bude samo savr en korelat mom shvaæanju uloge. doglavnik i ministar bogo tovlja: nastave. Tako je Milka Trnina. zami ljala ih. Kada je pjevala u Metropoliten operi sva su mjesta bila ra zgrabljena. svoj i propjeva: 'Zdravo da ste dvori sveti'.. sve osoblje Hrvatskog dr . Stra incki. ali ja sam oduviek izvr avala toliko duhovnog dje lovanja na slikare i scenografe. suraðivala kod njihovih kreacia . to su se poèele raskriljivati i dizati neizrecivo plemenitom kretnjom r pozdrav davno neviðenog doma. Scotta i dr.. polako. da su oni kistom sliedili moje shvaæanje. u Gornjem gradu«.. da kostim bude za cielu sliku. Carussa. zatin fotografije Trnininih partnera i suradnika. ostvarenje mojih osjeæaja i zato ih ostavljam za unuèad poznu«. li su dr. Na gro bu odpjevana je. I poène ona da koraca. Sbora akademie glasbe i ka zali ne umjetnosti. kojim bi se svaka pjevaèica i svaka glumica trebala mnogo baviti. Slezaka. ogledavajuæi se po dvorovima. to nije bi sam o musika. nego mora da je priroðeno veæ onda bila nam je ta pojava puna obeæanja rietkog do ivljaja. Zanimljivo je obratiti pa nju na Milkin odnos prema kostimima. cieli èin. zastupni ci razlièitih musièkih i kultui nih ustanova. Partnerica Van Dykea. Percvja Andersona. rieèi i kretnje. 11 sati prije podne na Mirogoju. Moje je kostime dodu e zami ljao engleski slikar Percy Anderson. èlanovi ravnateljstva Hrvatskog glas benog zavoda. to bi oni bili skupocieni. i musika nije strujala samo iz orkestra. »Uviek sam se bavila kostimima i smatram da je to jedan izda ni studij. ka zali ta na èelu s in tendantom prof. koji je za Trninu kre irao kostime. te mnogi prijatelji i tovatelji pokojni ce Odar je bio pokriven hrvatskom trobojnicom. i to ovim rijeèima: i 200 od tu kanca do manhattana »Ne dajem teatru svoje kostime zato. èedo na e zemlje. I onda najtu niji povod za okupljanje Zagrepèan oko Milke Tmine: »Sprovod je bio dne 2 1. A musika nada sve bile su i ruke. odr ava sveèanu akademiju . sijeènja 1934. Carusa. .« Pola godine kasnije uprava Hrvatskog narodnog ka zali ta priredila je u kazali nom p redvorju »veliku izlo bu uspomena« na Milku Trninu. to ga ima valjda u svoj musièk -dramskoj umjetnosti. a da ni ta ne smeta mojoj glavnoj akci ji«. . oni su ostvarenje mojih shvaæanja razlièitih partija i lica. uz ostalo. prof. V 1941. stupati. padati. a prigodno slovo o sveèa-rici odr at æe spisateljica Jagoda Truhelka: »Kad se na pozornici otvorila dvorana u gradu War-tburgu i pojavila Elisabeta. Ja volim svoje kostime. nego i na to. Uz Puccinijeva pism upuæenaTrnini. a pod pratnjom musike. to je za nas bilo mnogo vi Tu je na a Milka. morala sam se moæi savr eno kr etati. Nego zato. Reèenu izlo bu je priredio veliki tovatelj Trnine i èlan drame Hrvatskog kazali ta Mato G rkoviæ.. musika je bila sv aka kretnja umjetnice-djevice. koji je napisao i podebelu knjigu o ivotu i umjetnièkoj karijeri svjetske pri madone. Sprovodu prisustvov. Umjetnica ivi u Zagrebu. ustajati.

Sumirajuæi njezin ukupni doprinos svjetskoj opernoj sceni. nego u Ljubljani. Ulicu je nedavno dobila jo jedna Zagrepèanka. i ne sluti daje u gledali tu jedna osoba koja æe joj odrediti umjetnièku sudbinu. S njom je u Ljubljanu na nastup putovao »cijeli vag on zagrebaèkih prijatelja«. zadivljen njezinim glasom. izjavit æe: »Unatoè velikim uspjesima svih solista. Nije polo ila zavr ni ispit iz solfeggia. tovi e. bio vrlo muzikalan.« Slavni Toscanini. gdje je odranije poznaju. uz to i pjevaè u Kolu. Kakav ugled ubrzo do ivljava u »Metu«. najugledniji njujor ki gl azbeni kritièar Ha-rald Schoneberg æe za Zinku Kune u New York Ti-mesu napisati: »Ona je. pod èijom je dirigentskom palicom èesto nastupala. prenoseæi na nju svoja iskustva sa svjet skih opernih scena. dakle. a na pozornic i je pjevala imperatorka u carstvu glazbe.. uz Trninu odigrati najznaèajniju ulogu u Zinkinu glazbenon obrazovanju. Trnina joj je usadila osnovnu spoz naju i naèelo kojega æe se kasnije cijelog ivota strogo pridr avati. direktor Metropolitana. to g a posti e u Ljubljani. ali njezina æe nasljedn ica i zagrebaèka uèenica Zinka Kune postiæi ono to prije ili poslije nje nije uspjelo n i jednoj svjetskoj primadoni. Zinka Kune je. i to zato jer je jednostavno bila isu-vi e zauzeta pjevanjem i uèenjem novih i novih uloga^ Prvi put Zinka Kune ne na stupa. Kao operna pjevaèica ona pripada velikom naslijeðu operne scene 20. kad se odluèila definitivno povuæi sa scene. Godine 1935. zastupala Milka T rnina. Dolaskom slavnoga Kre imira Baranoviæa na èelo zagrebaèke opere. A najveæa joj je èast i priznanje dano kad su prigodom gradnje nove zgrade Metropolitana na Manhattanu od svih svjetskih opernih zvijezda.. nakon izvedbe V erdijeva »Requi-ema«. morala pobjeæi iz Zagreba: »U lo i je sjedila grèka kraljica Federika. Dresdenu. koji æe. proslavljena Zinka Kune. kad je. nikad nije dipl omirala.) u Zagrebu (Trnina je u Zagreb iz Moslavine do la kao djevojèica). »Gio-condi«. Brnu. s toljeæa«. listopada 1927. ali na Muzièkoj akademiji. za razliku od svoje slavne prethodnice i uèiteljice Trnine. moramo ipak pobj . Bo idar je svoju sestru Zinku odmalena usmjeravao. najbolje æe posvjedoèiti novinsko izvje æe s njezina stupa u »Moæi sudbine«. A u zagrebaèkoj opernoj kronologiji naslijedila je. rekli smo. proslaviv i i svoj glas i glas o Zagrebu i Hrvatskoj. Milka Trnina poèinje drilati.Milka Trnina ima. a s èetrnaest godina je imala veæ formiran visoki dramski sopra n. kao to su Maria Callas ili Mario del Monaco itd. Nastupajuæi u »Trubadur u«.. »Aidi«. sa mo »po sluhu«. Zinka Kune demonstrat ivno napu ta Zagreb i odlazi u Prag. Prvi je put u »Metu« nastupila 17. velika u glasu. nezadovolj na.. mora se reæi. Ona je velika u svakom pogledu. velika u velikim dramskim moguænostima. dakle one iste opere koje li sudbine! zbog koje je. Tako na audiciji za upis na zagrebaèku Glazbenu akademiju èlanovima ispitne komis ije nije bilo jasno da èetrnaestogodi nja djevojèica mo e tako zrelo pjevati napamet. velika u temperamentu. koji je. nasljednica Milke Trnine na svjetskoj opernoj sceni. Prema vlastitu priznanju. a zagrebaèkoj æe se publici prvi put predstaviti kao Margareta u »Faustu«. Zinka poèinje ivati ulogu za 202 kraljica »meta« ulogom. u svom Zagrebu. dolaskom iz New Yo rka u Zagreb.. Pjeva u »Trubaduru«.. a uz manje prekide pjevala je sve do zatvaranja stare zgrade Metropolitana 1966. a to je da se u um jetnièkoj karijeri mo e ne to postiæi samo upornim i ustrajnim radom i neprestanim uèenjem . u uloz i Leonore u Verdijevu »Trubaduru«. u Pragu. 201 kraljica »meta« Uslavnom nas je njujor kom Metropolitanu na najbolji naèin. U Zagrebu nastupa. upravo Zinku Kune odabrali da sveèano polo i kamen temeljac. poznatija i uspje nija primadona. slavnu Milku Trninu . najveæi dramski sopran jo od vremena Rose Ponsell.. nezadovoljna podjelom uloga u operi »Moæ sudbine«. a otac joj j e Rudolf. To je Edward Johnson. koja joj je najvi e i pomogla da krene putem svjetske slave. a sa zagrebaèkom operom gostuje a europskim pozornicama. prosinca 1937. tako da je veæ u puèkoj koli napame t znala cijelu »Carmen«. roðena (1 906. dakako. dakle. Pravo kolovanje poèinje dvije godine kasnije. Tako je Zinka uèila. svoju ulicu u Zagrebu. kao i brat Bo idar. »Normi«. tek nakon velikog uspjeha. a to je takoðer za Zagrepèanke rijetkost. Vrsni skladatelj i pijanist. poziva u New York. zagrebaèki odvjetnik i bankar. kao Leonora u »Trubaduru«. i to 29. to je malo poznato.

ulogom Jeane u melodrami »Lowood ska sirota«..) èvrsto povezuje staru »kazali nu hi u« na Markovu trgu novu. stalnim èlanom drame postaj e Andrija Fijan. ali moram biti oprezan koju predstavu da joj ponudim. Renata Tebaldi.. o svakom posebno. O to dvoje glumaca. morao bih zapravo ponoviti sve ono t sam govorio o pojmu 'gospodin'. Svakako je elim èuti ovoga ljeta za vrijeme svoje ga putovanja po Europi. koji æe zagre baèkom pozornicom ariti i paliti puna tri dese tljeæ.. odigrav i na tisuæe predstava u vi e stotina naj razlic i ti j ih uloga. No ta karakternost nije prelazila u ne ku karakternu specifikaciju. dakle.. sjeæajuæi se Zinkinih najveæih uspjeha pedesetih godina. èime se je bitno razlikovala od Mihièiækin karakterne individual izacije. Prve glumaèke poduke primila je. vr ava u izra avanju i dikciji koja obasi e bogate moc ulacije i suptilne nijanse«. ona je os tajala nekud op æe enska. odgovorio je: »Zinka Kune je najbolja!« Nakon odlaska sa scene.. a umjetnica se ujedno us. talijanske sopranistice Re-nate Tebaldi: »Ka u mi da u Italiji ima jedna no va so-pranistica.. a debitirala je 1868. Ona je bila utjelovljeni enski arm. djevojke i ene u konverzacionoj ve seloj igri. masku ens . p tako nastaje najslavniji glumaèki par . dugogodi nji ravnatelj Metropolitana.Strozzijeva Fijan cjelo kupnog hrvatskog glumi ta. A enski pandan Fijanov bila je Stroz zijeva. izjavit æe u povodu pojave nove oper ne dive. A jednom prilikom. dapaèe. ! Godine 1878. a na njuj or kom Sveuèilitu osnovala je vlastitu fondaciju. da bi je samo nekoliko dana kasnije Zagrepèani u . podvlaèim salonska.. ali je zato jedna od nji h do ivjela toliku poèast da joj spomenik podignu jo za ivota. jer je tek po nu d i. »U prvoj fazi interpretira sentimentalne naivke. Branko Gav ella æe zapisati: »Najistaknutije utjelovljenje svih elemenata koji s djelovali na na e glumaèko stvaran je svakako je lik An drije Fijana. jer je ona sigurno najbolja na svijetu. susrela i s dvije svoje zagrebaèke kolegice. starom Stankoviæevu ka zali tu vidjeli u naslovnoj ulozi Mosenthalove drame »Debora«. takoðer poznate po gostovanjima u slavnom Metropolitanu Ljiljanom Molnar Talajiæ i Ru om Pospi Baldani. S trozzijeva je odmah anga irana te postaje stalnom èlanicom drame od koje se neæe rasta ti punih ezdeset i osam godina. Marija Ru ièka Strozzi (1850.-1937. kad se. kao i njihc vim sliènostima. poslije rata vi e je puta posjeæivala svoj rodni Zagreb. Kad bih htio doèarati bit njegove glumac ke poj ave.. od prvog na eg profesionalnog kazali nog djela tnika Josipa Freudenreicha. dakle. zapisuje Slavko Batu iæ i nastavlja: »U tim razliènim zadacim a njen rasko ni talent dozrijeva vrlo brzo. Ba u na roèi toj naravi toga arma a je njena jednostavnost Nije to bio arm ensko difuzan. namijenjenu financiranju kolovanja mladih opern ih talenata.« Kad su proslavljenog Maria del Monaca jednom prilikom novinari upitali koja je b olja.ednièku palminu granèicu predati Zinki Kune iz Zagreba«. a prema potrebi nastupa i u operi (Sie bel u 'Faustu') i opereti« . To je legenda hrvatskog glumi ta. Marija Calas ili Renata Tebaldi. jer on je bio zaist glumac-gospodin u najpunijem i najplemenitijem zna èenju te rijeèi. pa i likove dramske i tragiène. deset godina poslije Strozz jeve. slavni Rudolf Bing. pod pritiskom godina. veæ prilièno karak terno oboje n. a posljednji put 1985.. dva povijesna razdoblja zagrebaèkog teatra. Hrvatsko narodno kazali te. markiza Marija Ru ièka Strozzi. ali kao da je bila sretna kad je mogla odlo iti masku heroinstva. pre la u pravu heroinski 204 markiza hrvatskog glumi ta struku.. Zinka Kune Milanov posvetila se pedago kom radu. Do ivjev i veliki uspjeh. Ona je bila dodu e sa lonska heroina. 203 markiza hrvatskog glumi ta Mi alo je Zagrepèanki kojima se njihov grad odu io spomenikom. taj ideal ene-dame i opet u najljep em z naèen ju rijeèi. uz ostale Zagrepèane i Zagrepèanke. da se Zinka ne uvrijedi. Za vrijeme Drugoga svjetskog rata izda no je financijski pomagala antifa istièki pokre t u Zagrebu i Hrvatskoj. Bronèano poprsje u foveru HNK tek je mali zna k pa nje za ono to je Strozzijeva u svojoj iznimno dugoj glumaèkoj karijeri (nastupal a je èak 68 godina!) dala hrvatskom glumi tu.

mo emo i da shvatimo. a sadr ajem i obujmom skromna .. koj a jedva mo e da se ocijeni. i uteæi s e dubokoj enskoj toploj srdaènosti. Kako se o Brliækinim djelima sve zna. glazbenog zavoda u la ona.. napisanoj na molbu Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti 1930. te da djetinjstvo provodi na Banskim dvorima.« Da je i u dubokoj starosti oèaravala Zagrepèane. Pr . u sjajnu dvoranu Hrv. A. otmjenom gospodom u dvoranu u ao duh. poznato i pr evoðeno u cijelom svijetu. mudre po nepogr e ivoj mudrosti svoga srca. Prvi svjesni osjeæaj koji e u roditeljskoj. koja kao da izvir e iz nekih neponovljivih dubljina. Ostarjelu divu reporter zagrebaèkih Novosti ovako opisuje: »Kad u jednom narodu. Kad je na sinoænjem predveèerju Nove godine. mladenaèkom snagom i poletom djeluje liènost. Ivana Brliæ Ma. pogotovo ako se zna da je kæi uglednog odvjetnika i p ravnog povjesnièara Vladimira Ma uraniæa. Fran Ma uran da joj je baka po majci roðena sestra slavnoga Dimitrija Demetra. ne izlazeæi gotovo nikad iz moje prve i druge obitelji«. autorica tih klasiènih djela.moj vanjski svije t pak protekao je mimo. na »hrvatski Andersen«. da je njezina o bitelj ladanjske dane provodila s obitelji pjesnika i filozofa Franje Markoviæa. otmjena lijepa stara gospoda. Kako i koliko mirno? Ni u kom sluèaju. pun neke topline. to su ga priredili èlanovi Hrvatskog narod nog kazali ta. kæe rku Maju Strozzi i unuka Borisa Papandopula. i u privatnom je ivotu ostavila traga -sina Tita Strozzija. za-virit æemo u onaj drugi (ili prvi) svijet Ivane Br liæ Ma. koja je u naponu snage svoje pro ivjela najsjajniji polet zlatnih klasiènih dana dotiène umjet nosti. vi e ljubi i vi e osjeæa. za koji ona ka e kako je protekao mirno. Sve to su njezini kasniji kritièari i bi ografi mogli doznati. bila je ljubav za hrvatsku domovi-. a uz to i prvi hrvatski ban puèanin. Ogrizoviæa i Barca.uraniæ. onda je to i za narod i za kulturno njegovo nastojanje neopisiva sreæa. koji postojan o bdje nad povjerenim mu blagom. Za èas je medu onim nebrojenim stotina ma zabave eljnih uzvanika nastalo tiho talasanje. »Najjaèi upliv na moju osjetljivu djeèju du u vr ila je okolina.. B. kuæi u meni nastao. Brliæeva nikad nije bila medijska liènost. 78 godina) u Glazbenom za vodu. da joj je stric poznati pisac Li æa. ta na a markiza hrvatskog glumi ta i zagrebaèkog kazali nog i umjetnièkog miljea. duboki njezin glas.. s onim èarobnim smje kom vedrih plemenitih lj udi i s pogledom neopisivih oèiju... s profilom klasiènih vaja-nja. od Mato a. Marija Ru ièka markiza Strozzi u la je u dvoranu. to kao da vide u Platonovo podnebesje od kuda na zemlju silaze Ideje Duha i Ljepote. nu. u svojim æe autobiografskim zapisima skromno napisati: »Moja su knji evna djela malobrojna. onda je cijela puna i prepuna dvorana o sjetila. u kulturnom njegovu sredi tu. n ego mi to. Simiæa.. a najednom od najva nijih kulturni h polja ivi i jo nesalomljenom. napokon. Pa onda u okolini njenoj potpuna ti ina. kak e zovu. kako je s tom èarobnom. odmjereni. med svim onim èasnim zborom na e narodne Thalije i nad svakim pokretom umjetnièkih njegovih nastojanja...« Markiza Marija Ru ièka Strozzi. to ih sama uzva u sredinu svoga naroda. Prièe iz davnine ili Sumu Striborovul To je ne samo najomiljenija lektira pokoljenja hrva tskih èitatelja. koja je onda dominirala svjetskom literaturom. da joj je djed Ivan Ma u raniæ. dakle.. Ta je srdaènost uostalom bila glavna znaèajka njene glumaèke pojave. janiæa. 205 djetinjstvo na banskim dvorima Koji osnovac ili odrastao èovjek danas ne zna za Èudnovate zgode egrta Hlapiæa. pisale su o njima sve generacije knji evnih kr itika. njenog glasovitog timbra. d a je u posjete odlazila biskupu Stros-smaveru i.uraniæ. Dom-¦. to im je ona sama priopæila u kraæoj autobiografiji. pa do na ih emenika. Èuo se samo zvonki.kog salonskog demon-stva. u kojima se vi e saznaje. Pa ipak. nego i kapitalno djelo hrvatske knji evnosti za djecu. slavni autor Smrt Smail-age Cengiæa. godine (Strozzijevoj je. Milèinoviæa. najrjeèitije svjedoèi jedan novinski op is proslave Nove 1929. obièni ljudi. i najmlaðih meðu njima. a o njoj se znalo i zna s e upravo onoliko koliko je ona sama eljela. pa im se ljubazno smije i kao starim znancima . Veæ na prvi pogled èit atelj tih turih i skromnih autobiografskih zapisa zakljuèuje kako je Ivanin ivotni m ilje posve izuzetan i originalan. Ta je srdaènost nije ostavila ni u dubok oj starosti kad je znala tako oèarlji-vo ostvariti one stare dame.

uz pripomoæ djeèje fantazije. osobito otmjenih crta lica. sav dom svoj.« A baka? »I na svoju baku. vjerna povijest mojeg du evnog razvitka u kojem se izmjenjuju. a koji se onda zrelim umom dadu ob raditi. Usprkos starosti od 72 godine. a taj poku aj radi naivnosti svoje zavrjeðuje da ga spomenem. u d oba na eg preseljenja u Zagreb. gotovo bez prijelaza. sad dugaèke filozofske stranice s najobiènijim djevojaèkim sanjarijam a i patriotsko-politièkim ushitima. te prete no kontemplativnog sadr aja. pri pisivali dar prorokovanja. Tomu je zlu doskoèio sluèaj. a. a jo uzvi enija u onoj èistoæi i strogosti etièkih nazora kojom kano a je taj silni starac pro imao svu okolinu svoju.spremi te mladih osjeæaja i i vih dojmova kojih poslije vi e nijesi sposobna. sad klo nule du evne faze. No pr avi njegov utjecaj na] mene poèeo je dakako tek u doba o kom hoæu da govo-j rim. Posljednjih godina ivota bila je potpuno slijepa. posjetom mog strièeviæa. skine li se gdjegdje sentimentalni nakit.reèe . Tek jednom sjeæam se iz dobi djetinje potajnoga poku aja da stupim pred javnost . svaka rasprava ( u rasprave se rado upu tao i nije dao da predmet padne dok ne bi iscrpljen bio) bi la je uzvi ena umom. moralnom i filozofsk om smjeru koja nadolazi u tim godinama . Setajuæi s njim vrtom. podvezivala je do prije petnaest godina sasvim moj spisateljski rad (poznato je da je Brliæeva relativno kasno poèela objavljivati svoja djela. Premda je ivot u banskoj palaèi donosio mnogo toga to je uvelike zaokupljalo interes tako malog dje teta. veèeri sastajala njegova razgranjena porodica tako da bi stolu pribivalo uvijek 15-18 osoba. to se ipak veæ iz te dobi jasno i osobito izrazito sjeæam osobe djedove.. poveæao se jo dojam (i svi ostali do jmovi roditeljskog doma) svakidanjim boravkom u kuæi moga djeda. sad burne. do 16. 1882.tjerana oblika. bez ijedne sijede v lasi. s neizvedenim mislima. jer je to . sve koljeno svoje. te posve glatko prièe -ljanu). Ova borba medu jakom eljom za pisanje i meðu ovim (ispravnim ili neispravnim) èuvstvom du nosti. s roditeljima posjetila djeda u Banskim dvorima na Markovu trgu. Demeter (sestra dra Dimitrija Dem etra). bio je on valjda mojim sudom o njegovu Li æu (koj i sam sud po djetinjem obièaju vatreno i dosta drsko izrekla) potaknut da mi proèita male spontane bilje ke koje je uvijek uza se nosio te ih svakom prigodom koja ga se dojmila obogaæivao. Moja velika elja da kadgod tiskom izaðe bilo 207 volite li zagreb? to iz mojeg pera. slaba starica.). Nakon smrti moga dje da . Njezin pronic avi duh pogaðao je toliko toga. Iz njih je onda niknulo ono nje no i protanèano Li æe. razgovore je vodio on. da smo joj mi djeca. . Svaka njegova rijeè. Stolu je pr edsjedao djed sam. estina onih du evnih trzavica u religioznom. Sva ke veèeri iznosit je sanduk pun starih listina. naivnost. bila je veæ rano potiskivana drugim vrlo jakim èuvstvom: moje me je naime razmi ljanje rano dovelo do zakljuèka da se spisateljstvo ne sla e s du nostima en skim.eseliv i moji roditelji g. Proèitav mi te bilje ke. to je jo poveæalo strahopo tova nje koje je nama unuèadi ulijevala tihim biæem«.bilo mi je tada petnaest godina -(njegovim sam smrtnim èasovima i ja prebival a. U domu djedovu svake se je. op. Prevelika bujnost osjeæaja. te kanim kadgod napose pobilje iti nezaboravan dojam tih èasova) poèeo je moj otac sreðivati knji evnu os tav tinu djedovu u svrhu izdanja. prebu jne. sve vrlo nedo.sve je to nailazilo na odvi e te ku borbu u stvaranju stiha i vezanog sloga.« Prvi izazov pisanja: »Odmah iste veèeri poèinjem pisati dnevnik. savjetova mi da zapoènem pisati redoviti dnevnik. a nje-] 206 djetinjstvo na banskim dvorima gova tjelesno i du evno tako moæna pojava vr ila je nedokuèiv upliv na moje biæe strogi p trijahalni duh èinio je svako zbli enje s djedom nemoguæim. razvila pod dojmom njego ve velike pojave sve svoje biæe kakvo je sada. Savjet strica Frana Ma uraniæa: »U ovo doba djetinjstva pada nekoliko pjesama. Ovaj je dnevnik zadovoljavao moju udnju za pisanjem. pjesnika i bana I vana Ma uraniæa. Bila je to tiha. na koj em se zaista osjeæa neposrednost i ivahnost dojmova. Aleksandru Ma uraniæ. konaèno u Zagreb.godini). Ipak sam za ovo èetiri godin e (od 12. rod. godine) to sam pribivala njegovu stolu. On je. Frana Ma uraniæa. pun djelomièno izdanih djelomièno neiz . p ravog grèkog tipa. i 5. imala je kosu crnu kao ugalj (nosila ju je podijeljenu. sjeæam se ivo. Dakako daj se spominjem kako sam i prije (u mojoj 4. finog duha i vanredno protanèanih èuvstava i sjetila.

Nakon ne koliko dana borbe. dakle. te nakon njegove prerane smrti. Mlad i lijep. te jednoga dana sje-doh da napi em prvu moju knji icu. U st rodrevnom Turopolju ivjela je mladja hna Ijepotic Svakog bi dana tra ila po novinama èlanke slavne spisatelja Augusta Sen oe. oèima u kojima je le ala bo anska iskra njegovog di ha. Zaista.. Moja djeca ele èitati .) pod naslovom »Udovica velikana hrvatske knjige«. I tko bi znao kako je njegov pogl ed i medu tolikih cvjetova pao upravo na nju. dr ala me u neiskazanoj uzbudenosti mnogo dana. p lemenitih crta. a s druge . ali zato æe biti zanimljivo proèitati Zagorkin malo poznati tekst (objavljen u enskom listu od sijeèn ja 1932. a tako razlièite Zagrepèanke? O tome to je Udovica Senoa mislila o Zagorki. ne podav i lo eg primjera enskog spisateljstva. kao i cvij et upija sunèevu toplinu. da i ne znam kako je bil o. Zagorka sva.danih pjesama. Sve je pohitalo u dvoranu te ko oèekujuæi njege dolazak. pjesmu 'Misao'. izvuèem jedne veèeri neopazia komadiæ po utjelog papira iz sanduka. sva predana svojoj obitelji. a ja bih. koja svoje privatno ime i prezime dobrovoljno za tomljuje i rtvuje za raèun umjetnièkog i profesionalnog. isto tako bez ostatka.« 209 najpoznatija udovica starog zagreba M arija Juriæ Zagorka i Slava Senoa dva su antipoda. bez osta tka. samo po sebi postavlja se pitanje to misle jedna o drugo j ove dvije poznate. Ni èasa mi nije palo na pamet na jnaravni-je rje enje toga pitanja: Moja pjesma bude valjda met-nuta na stranu kao djelo nepoznatoga autora te nikad ne èuh spomena o njoj!« Milijuni èitatelja irom svijeta. jer upravo su je ona osokolila da za djecu poène pisati i.koja radost za mene da i na tom polju budem njihovim provo-dièem. upregnuta u promociju i dokazivanje svoje individualnosti. Nikad ga nije vidjela. zamamna knji evna groznica. Lebdjela sam zaista kao medu pakl om i nebom. S jedne strane.uèinilo mi se ujedamput da sam na la toèku gdje se moja elja za pisanje m izmiruje s mojim shvaæanjem du nosti. zamjenjuje ulogu. Ali taj spisatelj èinio y se daleko kao i sunce.miljen hrvatskih du a. »Kad je poèela dora æivati èetica moje djece i kad se je u njih pojavila obièajna u to doba lja za èitanjem .Udovica. ponijela svoju tajnu u grob. te noæu stavirr na njega najmiliju tvorevinu svoju. tako sama po sebi. za njih moraju zahvaliti njenoj djeci. da se napokon odluèuje na objavljivanje svog djela. Kako da se takav posao ne sla e s mojim du nostima? Stvorila se ta izmirba tako naravno. zapostaviv i pri tom svoje pleme nita ko porijeklo i titulu. Kako je poznato da se dvije opreènosti obièno privlaèe i jedna drugoj na stanovit naèin zavide. Nije ni sli tila one veèeri da je ta . nikad nismo saznali. A du a njena stvarala njegov lik u obliku nekog ozbiljnog st rog gos podina. Zagorka. otprilike.udovica Augusta Senoe. pun starog po utjeloj papira. odluèi m da prokriumèarim i svo »biser«. Mene je na pogled tolikog blaga hvata la kac neka groznica. te s druge strane 208 djetinjstvo na banskim dvorima vrtoglavi ushit to æe moja pjesma ugledati svjetlo svijeta medu djelima djeda moga. Slava Senoa ivi èak 63 godine dulje od svoga mu a i za sve vrijeme odbija ponude za preudaju. svoje novinarske i spisateljske profesije i karijere. dok je gospoda Senoa. najza-grebaèkijeg pisca i oca prvog hrvatskog romana {Zlatarovo zlato ). Upijala bi svaku njegovu i reku. samo . I pojavio se. koja. oèuvanju njegova imena i imid a kao velikana na e pisane rijeèi. mu u i njegovoj karije ri. Jednog dana proèulo se u Velikoj G< rici da æe na ples na Silvesterovo doæi on . svaku misao u svoju mladjahnu du u. oèekujuæi kako li æe se to kolebanje svr iti. takoðer dobrovoljno. dvije krajnosti medu Zagrepèank ama starog Zagreba. Zagorka o Udovici: »Bilo je to davno. Mlada je djevo jka zapanjeno zurila u preobra ei lik svoje ma te. pred ezdeset est godina. te se zadovoljava da bude. to je najva nije. da im otvorim vrata k onom bajnom arolik om svijetu u koji svako dijete stupa prvim èitanjem da njihove bistre i ljubopitne oèice svrnem na one strane ivota koje elim da najprije uoèe i da ih nikada s vida ne izgube. i do kraja ostane. Drugog jutra turim je meðu nesreðene listine u san duk Velika gri nja savjesti radi ove varke.. kreativne osobno sti. djeci. kako bi ugledao svjetlo dana. Kao Medvedgrad i Turopolje. sva ona zahvalna djeca koja su pokoljenjima gutala djela Ivane Brliæ Ma u-raniæ.

Djela njenog mu a vezan a su s njenom toplom du om. Jer ena velikana znala je da njegovi dani pripadaju narodu. nastavila je ona u svom s amotnom udovièkom ivotu. I kad s e on alio to ona toliko samuje.. da mu pru i toplinu sunèanih dana na kojoj se ogrijevala njegova stvaralaèka snag a. Nad tim grobom kao da njegov duh pjeva pismu vjernoj vjeènoj ljubavi. Kao da je Senoa one prve veèeri na plesu osjetio koga odab ire dru icom svojem ivotu i majkom svoje djece. povede je u tihu prirodu i pred raspelo m na rub ceste on joj prisegne vjernost. mali roman o jednoj velikoj. Danas starica udovica sjedi u maloj vili na periferiji grada. da njeno srce prvo zakuca.j prvi pogled pokrenuo kucan njegovog srca. Pro ivjela je punih pedeset godina kao udovica (u godini u kojoj Zagorka svoj malo poznati tekst »Udovica velikana hrvatske knjige« u enskom listu objavljuje op. ' _ i 210 najpoznatija udovica starog zagreba Taj brak ljubavi bio je vrelo njegovih najjaèih.ostaviv i udovicu sa troje djece . Ka d bi noæu sjedio uz pisaæi stol da perom slijedi vjeènu pjesmu svoje du e. Rad otimao joj je njenog mu a. ko jemu stvara i znala je da svoju liènost diskretno podredi velikom pozivu svojega m u a. A kad se vratio u Zagreb ostalo je njegovo srce njome. a drugi umjetnik slikar (Branko enoa). ona. Ona je sudionikom jedne velike stvaralaèke epohe. kojima se na rod odu uje njegovoj uspomeni.ena tek se nje no smije ila i sama ga tje ila toplim rijeèima enskog srca. ivi dah. z a koju je radio do posljednjeg daha brinuæi se da im bude dobro. Vjernost. ona sa suzama izreèe rijeèi koje su svijetlo utjelovlje nje neobiènog enskog duha: Da sam barem onda umrla ja. najslavnijih i najljep ih djela.. njegova e na i majka njegove djece. Da je on ostao svojem narodu !«. njegova ljubav. znala je ona da mu pripremi jedan divan sklad i sreæu u njenoj blizini i u blizini djece. da njene oèi prve proliju suzu ganuæa i radosti nad l jepotama njegova stvaranja. a. Dvije godine iza toga povede August Senoa svoj obo avanu Slavicu pred oltar.. u koji je odronio dragocjeni dio njen og srca. koji je on zapoèeo pred onim drvenim raspelom. koja je znala da tom velikanu stvara skladnu atmosferu kuæe. i u starom Zagr . nad njegovim grobom. a udata kæi uva ena gospoða i uzorita majka svoje djece.. Kakav prekrasni duboki sujet za roman kojeg je dao ivot. on bi sutrada n dolazio k njoj da bude prva kojoj predaje svoje djelo da bude prvi njegov krit ièar. 211 r volite li zagreb? Taj vez nije samo rezultat ljubavi i prisege pred oltarom. Bila je njegov prvi èitatelj. Ona je bila ona odabrana meðu svima kojoj veliki pisac svojim perom odao osjeæaje srca pjesni! bogoduha stvor itelja.). neprestano tra eæi samo nju. U naponu mladosti i ljepote herojski je snosila tu bol i posvetila se i posvetil a se samo svojoj djeci. T aj roman. A on je èitav svoj ivot u svojim najintimnijim osjeæajima podredio njoj i djeci. a narodu uzdan ica. èu vajuæi svoju vjernu ljubav i preko groba. pru ila mu je ona za uzdravlje njegove prisege. A opet u danima o dmora. dani bez nade. koji je njoj bio najveæa dragocjenost. sluèajno otkriven. kojeg je skladala sudbin a. Tada su do li strahovito bolni dani. A jednoga dana kad je opet d< ao. kojeg je napisala ljubav po istinutom toku dogaðaja ivota velikom romanopisca. A ona je pregarala èe nju za njegovom blizinom. Èitavu se veèer prepu tao svojem o jecaju.udovicu ko joj je bila trideset jedna godina. I kada su je upitali kako ju se doimaju sve te slave. Ispisujuæi taj svoj. Iza nje je daleka pro lost vezana tako usko sa slavljenikom èitavog naroda. koji je nadahnjivao veli kog pjesnika. izmeðu tolikih. koju je on prisegnuo pred drve nim raspelom u Turopolju. Danas joj je osamdeset i prva godina! Jedan joj je sin profesor i knji evnik (Mila n Senoa). Sa èetrdeset i tri godine on je umro . kad je njeno mlado srce osjeti lo da se on dijeli sa ivotom.

a ne njegova. Iako je i te kako znao i æutio da prisustvuje povi jesnom dogaðaju sveèanom otvaranju nove zgrade Hrvatskog narodnog kazali ta i nove str anice hrvatskog teatra. naime. a on ne to vi e u Mesnièkoj. umjetnièki malo vrijedne literature. koja .14. koje je sama izrodila i s njima ljubo vala. ivjeli su u susjedstv u . Ljerka Sram je u svojoj dvadeset i pet godina dugoj umjetnièkoj karijeri odigrala mnoge zapa ene i naslovne (dakako.ebu poznatoj ljubavi. pa èak i njegova »najvi ega gosta« cara Franju Josipa. koja je golicala znati elju suvremenika. neprestano titrala ona zlokobna slova na kazali nom plakatu ispred imena Ljerke Sr am . Zagorka ne mo e sakriti osobno divljenje. I Na a. a potom i film. koji se navodno. bio tu an i razoèaran. koga je kole ra pokosila u »Isusovim godinama«. dogaða se u nadasve romantièno doba na razmeðu dvaju stoljeæa. za hrvats ku kulturu. u pravilu. naime. uostalom. Milivojev je otac bio poznati pjesnik i lijeènik Ivan De man. ni je bio kadar iskreno radovati. tovi e. èak ni onda kad se pred razdraganim gledaocima prvi put spustio rasko ni Bukovèev zastor »Hrvatski preporod«. strasne. veselim i razdraganim Zagrepèanima i njihovim gostima tog. pred njegovim su oèima. i sto kao to svoje èitatelje jo i danas pronalazi nanovo pretiskavan istoimeni roman i z 19. listopada 1895. koji je u svojoj ivotnoj dru ici imao iznimnu odanost. usporediv i je s popularnom Dumasovom Damom s kamelijama. Za spisateljicu svakak c mnogo. Ivo Herge iæ. kao i suvr emenog repertoara. direktora i g lavnog urednika Obzora Milivoja De mana. valja podsjetiti. ispod djeèaèke odore nikako e mogao promaknuti stas i temperament prelijepe zagrebaèke puce. .samo je jedan mlad èovjek. ali njezino ime danas ne bi znaèilo gotovo ni ta da se nije proslavila po jednoj drugoj. u posljednje vrijeme nezapamæena poplava »ljubica«. Medu sretnim. taj se mladi èovjek. i to ivotnoj. Najrjeèitije o tome govori i ova. Roditelji su im prijat eljevali. isto k ao to je sedamdesetih godina nezapamæenu èitanost i gledanost do ivjela Segalova Love s to-ry. kome je ime. dakle. Milivoj De man. ako ne i zavist. A i stari crno-bijeli film »Dama s kame lijama« s Gretom Garbo i dandanas mobilizira cijelu armiju zahvalnih gledatelja. Ljubavna veza izmeðu ramove i De mana imala je sve elemente velike ljubavne prièe. ulozi . a Ljerkin je otac bio ugledni odvjetnik i neko vr ijeme potpredsjednik Hrvatskog sabora. Koliko god se takve velike. ali i èi taoce zagrebaèkih kronika. dakako. èiste osjeæaje. nastupala u Miletiæevu komadu »Slava umjetnosti« i to . kojoj je na èelu nitko drugi nego nesretni Milivoj De man. te. takva kakva jest. a za uzvrat dobivala s amo ljubav rijetko brojnoj i uvijek zahvalnog èitateljstva. stoljeæa. meðutim.kao velika i neuzvraæen a ljubav uglednog zagrebaèkog lijeènika i najutjecajni-V jeg novinara. podjednako iz klasiènog.i 214 ladv sram Je li moguæe da je njegova Ljerkica gða nekog drugog.gda. enske!) uloge. znaèajnog datuma . slijepe i odane ljubavi danas èinile dalekim i nestvarnim. kako mu je prigo dom odlaska iz Zagreba na studij bila obeæala? I tko je taj sretnik? Ljerka i Milivoj su se poznavali od najranijeg djetinjstva. a za enu? j 212 Iady sram Nezaboravna je prièa o »najljep oj Zagrepèanki« na razmeðu dvaju stoljeæa. stij e njen u sebe. Milivoj je. a s pozicije dana njih gutaèa raznih erotskih i pornografskih èasopisa i videokaseta i naivnim. Nije li. potporu. braènoj sreæi i skladu stvaralaèkog rada i anga mana poznatog pisc a. u puèkoj koli u Popovu torn . osigurala sebi dostojno mjesto u povijesti hrvatskoga glumi ta (spominju je i Miletiæ i Gavella). dokaz tome i film »Prohujalo s vihorom«. toliko su prièe o njima sve èitanije i sve gledanije. Kronike o toj znamenitoj zagrebaèkoj love story ostavili su najbli i De manovi suradnici i suvremenici Josip Horvat i dr. glumici koja je ojila cijeli mu ki Zagreb. u doba secesije hrvatske moderne. koji je ostao najgledanijim filmom svih vremena. zagrebaèka »dama s kamelijama«. jer se zna da svoj intimni ljubavni romai nikad nije do ivjela.ona na uglu Mesnièke i Streljaèke. najprije kao roman. Devetnaestogodi nja L jerkica je. glorificira tzv.zamislite u ulozi djeèaka! Iskusnim mu kim oèima u gledali tu. po rtvovnost i raz umijevanje. Udana je bila iskljuèivo za svoji popularne i rado èitane romane i za brojne likove i: st arog Zagreba. . zagledao u nju prigodom sveèanog otvaranja HNK 1895.

plavu zlatnu kosu.. Ivo Herge iæ svjedoèi njegovoj »vulgarnoj mu koj ljepoti«. Patio je od neugodnog. dakle. njegove su mis li bile usredotoèene samo na Ljerku. on bi je u stopu pogledom pratio. imate taj osjeæaj sluèajnosti: kao da se sluèajno medu nama rodila ao da je u Zagrebu sluèajno odrasla kæi kakvog Lovelacea i kakve Ade Byron. Odluka da prekr i svoje obeæanje De manu i da se uda za nepoznatog bonvi-vana .ju prijateljevao s Ljerkinim. zapisuje. a u privatnom ivotu ona je Ljerka Isakoviæ. pa postajete ozbil ni. Njen organ. nije mogao a da je otvoreno ne upita hoæe li ga èekati. »Od slovenskih je predaka ba tinio sna an uglasti trup alpskog èovjeka s pone to predugaèkim rukama i obl u tvrdu lubanju grubo otesanih liènih crta. kad se sva lad Sram pretvori u bijeli s nijeg i u crvene jagode svoji! usta i taj glas kao pjesmu. Bolest nije mogla poveæati privlaènost. kao melodiju. energièan b ajronski podbradak. pravoslavac. koja mu. Visina srednja. dakle. jer je i nije pratio. zaposlen u Prvoj hrvats koj tedionici i 215 volite li zagreb? neæak ramièina kazali nog mentora. Mato javno u novinama objavljuje izljev svojeg odu evljenj a ramièinom pojavom i osobom: »Gledajuæi na u ramicu. Njena sp olja-^! nost ima sve odlike dame engleske aristokracije. pak. dakako. Tko je. Iz Graza se preselio u Beè. organ viole i mjeseèinaste obo< njen glas je od bar una. dok Milivoj stjeèe znanje u konviktu i priprema se za buduæi studij med icine. Neobiène su mu bile jedino oèi sa zjenicam a modrim kao potoènica. Zato ona nije toliko gospoda Lj. Od predstave ni ta nije zapamtio. na libreto. na portrete Van Dvckove i Lawrenceove. i na opjevanu Annabelu Lee.« A ramova? Najljep a puca u Zagrebu. umjesto oèekiv anih pisama.. gdje su re im i stega ta kvi da su dodiri s vanjskim svijetom gotovo nemoguæi. neizljeèivog defekta: polipa u nosu. na susretima u domovima zajednièkih prijatelja. Isprva mu je na njegova duga i iscrpna pisma redovito odgovarala.. evo A. Kad je bio sprem an za putovanje vlakom u Graz na studij. ko u . Mato a. Ako ne vjerujete. kao tiæenik prijatelja svog pokojnog oca Franje Raè-koga i stipendist biskupa Strossmavera. ene. a onda odgovori iz Zagreba prestaju stizati. lady Sram nije samo slika. On u to jednostavno nije htio vjerovati. da je naoko mnogo vi a.. Razma enost prpo nog crescendai tu nog decrescenda djeteta. kao c orpus delicti. dok mu se jednoga dana nije javila i majka. ve i muzika. a i ona bi njega pogledaval a. djevice. Gdje god bi bili. gdje se naveèer sast ajao s hrvatskim studentima u znamenitom Arcaden Cafeu. èije æe ga dra i zauvijek osvojiti kad ju je u jednoj plemiækoj gornjogradskoj kuæi susreo gdje nastupa u predstavi diletan tske grupe. vj e tice demona: svega toga ima u tom glasu. ali stas je tako pravilan. strpao ga u d ep i uputio se u Zagreb na spomen utu predstavu. . on je obnovio prijateljstvo s njenim bratom Vladimirom. bez obz ira n rijeèi. pomi ljate na liriku starog Spencera. alje onaj plakat gdje je ramova prvi put u javnosti iza la kao gða. stizale glasine o tome da mu je draga nevjerna. proslavljenog Adama Mandroviæa.. Ljerka Sram. pa nas podsjeæa na neodolji va grla bijelih sirena i na dubine u kojima stanuj plava vil a Lorelai. u mislima nesretnog De mana. bankovni èinovnik.'' Sram. Kad je gledate. godinu dana starijim. No. »Milivoj De man nije bio privlaèiv vanj tinom«. krenuo u plemiæki konvikt. Pla kat je vi e puta izgu vao pa izravnao. U meðuvremenu. pole-mik i cinik. jo postoji samo u kazali tu (u javnim nastupima zadr ala je svoje prezime) i. velike modre oèi. Josip Horvat. Ljerkica izrasta u zavodljivu djevojku. iskljuèivo je u kako dr. A razdvoj ili su se kad je Milivoj. to mu ona na svoj koketan naèin i obeæa. taj koji je osvojio Ljerkino srce? Zove se Aleksandar Isakoviæ. svi zajedno nalazili su se na raznim priredbama i plesovima u Graðanskoj streljani na Tu kancu ili u Glazbenom zavodu. ali nikako nije bio nacistu jesu li njihovi osjeæaji uzajamni.. Te iste veèeri donio je sudbonosnu odluku -»ova i li nikoja*! Poslije su se èesto viðali.« .krv i mlijeko. bratom Vladimirom. kamo su mu. G. gotovo melankolièni kao ko d lijepih slika i lijepi mramornih kipova. koliko prava pravcata lady Sram. Poznat kao pr znica. pl. vjeèni djetinji tip.

okupljajuæi ok o svojih ideja mlade umjetnike. pridobiva èak i najuglednije ime medu starim piscima . U/ zajednièki ivot. artikuliraj uæi taj svoj bunt i sukob u programskom èasopisu ivot. koji se n.iæ napominje. ostaje tajnom je su li njih dvoje i fizièki konzumirali svoju vezu ili je posrijedi platonska ljuba v. Iz telefonskog imenika se mo e vidjeti da su i De man i Sramova imali isti t elefonski broj i istu adresu: Prilaz 12. ugaðajuæi ulogu re Kru-piæ za ramovu. U meðuvremenu.. posvuda prate. A malko slobodnije razmi ljanje moglo bi nas navesti na zakljuèak da je i hrv atska moderna. ni slovca koje bi dalo naslutiti ne to o tome. ni jednog trenutka ne odustaje i ni naj manje se ne obazire na glasin e i podsmijehe. kako bi na taj naèin privukao pazornost nevjerne ramove. koji je objavio i nevelik popis telefonskih pretpl atnika. ali i roman o Zagrebu svog romantiènog doba U meðuvremenu o Sramovoj i De manu progovorio je samo dopadljiv musical »Lady Sram«. Milivoj De man sustavno i uporno radi na svojoj karijeri. os tavljajuæi joj sinèiæa Sa u. to mu se rugaju. to je predvodi upravo De man. Dapaèe.. a uz to je i poru e na zdravlja od neizljeèive su ice. pokret mladih umjetnika. vratio iz Beèa u Zagreb. I da po svo prilici nikad neæe ni biti. koji nas. Isakovii daje petama vjetra i netragom nestaje iz Zagreba i Sra mièina ivota. nazvav i je na om »damom s k melijama«. N imalo mu ne smeta to ga javno ogovaraju. Ni Josip Horvat. Kad Sramova oboli od su ice. ipak èekam. kako dr. Takoðer. koji g.« On. Zahvaljujuæi De manu .. porazima napajaju i skupljaju s nage za nove i nove po216 ladv sram ku aje. Rad io sam sve za nju.. on æe se.. koja podrazumijeva ispunjavanje svih njenih elja. Kako nisu bili vjenèani. golica sve do dana njih dana i koji je inspirirao (Dediæa-Skrabea-Stefanèiæa) musical u Komediji. te pokrenu ti inicijativu za gradnju bolnice za pluæne bolesti na Brestovcu. njegovoj velikoj ili. U meðuvremenu pi e za kazali te. trideset i osm joj je na njenim krhkim pleæima. a ono kao uspje an mlad intelektualac i po slovan èovjek. U odnosu Ljerke Sram i Milivoja De mana. I sve ostalo to pi e i to æe mu se na kazali nim daskama u zoriti. zahval nost i odanost. te se najprije zaposli o u staroj bolnici Milosrdne braæe na Jelaèiæevu trgu. a sac mi je sve veselje oti lo. ako nikako drukèije. a ona svoje po tovanje. Èim skine bijelu lijeènièku kutu. On zna da taj brak s »tim prostakon Isakoviæe m nebu dugo trajal« i tu ima pravo. isto kao to mu ne smeta t o to ona ima tude dijete. Zagreb æe dobiti prvu specijaliziranu bolnicu te vrste na jugu E urope. kad se napokon njih dvoje naðu i stvore spo razum o zajednièkom ivotu. . veæ su i po tome to su zajedno ivjeli bili iznimka u Zagrebu svoga doba. Najdramatiènija scena te stare ljubavne prièe svakako je ona kad. a ona nije. neizravno iza l a iz te trubadurske ljubavi. Milivoj De man pripada onoj feli ljudi. u javnost dol azi kalendar »Zvonimir« iz 1911.. De man æe iskoristiti sav svoj ugled i lijeènika i jednog o d stupova Tipografije te direktora najutjecajnijeg hrvatskog dnevnog lista Obzor. unatoè velikoj De mano voj skrbi. Sve æe poduzeti da do Sramo-ve i njene naklonjenosti dode. Sramova umire De manu na rukama i kad je De man sam stavlja u lijes. brinuti o malom Sa i Isakoviæu kao da je njegov roðeni sin. Ivo Herge. iznimna su tema za d imaovski ljubavni roman. dramatizira èak i enoino Zlatarevo zlato. ka< lady Sram nije vi e u cvijetu mladosti.. prihvaæa se pera i pi e programske tekstove. Za svoj svje i mladenaèki pogled n a umjetnost i stvaranje. koji se nikad neæe zavr iti brakom. eto. koji pi u o toj vezi. prigodom pr oslave njeno: jubileja dvadeset i pet godina umjetnièkog rada. a svi se zajedno bune protiv starih. ni dr. on ula e svoju beskrajnu ljubav i rt u. Pa. Otkako se s diplomom lijeènika 1897. Zbo\ neke pronevjere u Prvoj hrvatskoj tedionic i. Ivo Herge iæ. tj. A De man? U svoj intimni dnevnik zapisat æe: »Fakat je da sam zaljubljen.A valja znati da je ove odu evljene retke o ramo voj Mato napisao 1912. dakle.. osobito kac mi logika veli da ona mora doæi opet k meni. Vidjet æe se kako æe on taj trenutni poraz na intimnom planu i te kako znati i skoristiti za napredovanje u dru tvenom ivotu.Ks avera andora Gjalskog. trubadurskoj ljubavi p rema Ljerki Sram. dakako. pisano je s iskljuèivom zadaæom da na taj naèin pridobije njezinu naklonost.

Priznajem da sam se. koji joj se osveæuju na taj naèin to o njoj ire glasin kao o copr-nici. èitajuæi ovo djelo. sudac Krajaèii notar Szale i dr. suca.« Poznavajuæi lik kontese Nere iz romana i kazali ni predstave (u predstavi Histriona Neru igra Ena Be goviæ). kramari. dapaèe bila je daleko od plemiæke titule i ugledna roda. raznolik i upravo fantasti èan ljudski materijal za pripovjedaèa ili dramatièan Pred na im se oèima redaju: vje tice i vje ci.. a uza sve to. uhiæena i utamièena u gradskoj kuli Dverce. »Prouèavajuæi na u i stranu literaturu o progonima vje tica. da je kapetanica coprni koga ceha i ljubavnica samoga vra ga. prije nego s a svojom robom ide na sajam. da spretni i da r oviti pisac. kad ze svojum kramom na sejem ide. grofo\ i plemiæi. nije zvala Nera. mehaniker. notara. treæi dio Zagorkine Grièke vje tice. koketm i zavodljivu. èiji je ivot Zagorki poslu io za popularni roman.. s kojom gospoda Marija Juriæ Zagorka pi e o ovom tragiènom razd oblju ljudske povjestice. koji su na ovaj ili on. dobro situiranu g ornjograd sku udovicu. u d ep stavlja vraga. notari i a dvokati. Zagorka je svoju Grièku vje ticu obradila na temelju krvavih sudbenih ljetopisa star og Zagreba. Za njom luduje cjelokupni mu ki roc ne samo Grièa. i kad su. Zagorka . barbi] egrt. a to je u prvoj polovini osamnaestoga stoljeæa bila najveæa ka tiga z a enu. Njezina si 218 tko je bila prava gricka vje tica? zavodljivost i ljepota glavni krivci to æe zavr iti tako kako æe zavr iti . »Gdjekoji zaljubljeni ili odbijeni udvaraè.mu karci su grunuli pod njezin ator. ka telan. Sudbeni je spis upravo i dealan prec lo ak za uzbudljiv roman. posvjedoèit æe nam Viktor Kuèiniæ u Revij i Zagreb od sijeènja 1941. gospodina Saleja. nego i sus jednog Kaptola. zvonar. Kuèiniæ nam predoèava i sud beni spis s imenima sudionika. u kojem se zbivaju progoni vje tica. dapaèe. Adama Sulica. zacopra no dijete i konaèno sam pa klenski vrag... zvala se Barica Cindek. pose e u ovu tajanstve nu ljudsku skupinu i uzima i z nje najzanimljivija lica Baricu Cindek.dobro prouèava povijesni materijal. èuda. pan. Nikakova li. To su: otac Smole. purgeri. a zanimanjem je bila pe-karica i piljarica na Markovu trgu. koju sudbeni spisi ocrtavaju kao lijepu. Kontesa Nera u stvarnosti se. da noæu leti na Krk. dijaki. arhitekt. naèin sudjelovali u parnici protiv optu ene gornje gradske »coprnice«. ubrzo æemo utvrditi sliènost s Baricom Cin dek. pa tra Smolea.. Isusovci i Kapucini.. hi n e tova ru ice i babe. neobièno iznenadio nad vje tinom. da ju v bisage zme e i o nak s bisagima èez kopanju skaèe i vraga u d epu nosi .. dostaje i Barièinih takmaca piljara.. kao to je Zagorka. glavne uloge. me tri.. neki nauèenjaci tvrdili da takvih progona u Zagrebu i nije bilo. dakle. suci i se natori.217 tko je bila prava Gricka vje tica? Uz Doru Krupiæ. vje ticu.« Uz odbijene i uvrijeðene udvaraèe. Dorici Karvar iæ. a to i Kuèiniæ primjeæuje »Dakle.iz zroka toga Cindekovica na s vakom. koji je i autor citiranog zapa anja o izravnoj svezi Zag orkine kontese Nere i lijepe grièke piljarice Barice Cindek. a koje Zagorka doslovno preuz ma za svoj r oman.optu ena kao c prnica. koja ima èak i spomenik na Kamenitim vratima (izradio ga je Ivo Kerd iæ). proèitao sam i Malleus Malefic rum. popularna podjednako kod svih generacija Zagorkinih brojnih i zahvalnih èitate lja. gumbara i vje ca. ranjena srca i osramoæena lica iri iz osvete o njoj la ne glasine: da je copr nica. meðutim. niti je bila kontesa. svakako najpopularniji na enski literarni lik je kontesa Nera iliti Gricka vje ti ca. ispovjednika vje tièkoga.« A da je progona vje tica u Zagrebu uistinu bilo. i to jo u ono doba kada se kod nas slabo znalo o proganjanju vje tica. U sudbenim spisima to je njihovo svjedoèanstvo ovako fo rmulirano: »Cindekovica. Andriju Palèiæa kramara i baruna Or iæa daje im u svom romanu uz kontesu Neru i heroja Sini u.prije neg o se laæa pisanja svoga romana . sejmu svoju robu najbolje ter i i prodaje akopremod drugih kramarof robe ni kaj bol e i vredne e nema. kapetanicu vje tièkoga ceha. tro ili jestvine i piæa i ne pitajuæi za cijenu!« U ar Dobrilovich i kramar Krainer suglasno izjavljuju da Cindekovica. Prava Gricka vje tica. »jer gdje se je god na sajmu pojavila lijepa Barica sa svojim atorom toèeæi staro vino i ljutu rakiju i prod avajuæi mirisavi teèni kruh . mnogobrojan. kramara i pekara. gos podina Kra jaèiæa.« . koji u vreæama skaèe i svojim pakle nskim silama privlaèi kupce.

koji su preko svojih uèenjaka javno usta li i digli o tar prosvjed i stali u obranu do tada prokletog enskog roda. da su se notarovi prsti ra irili oko njene sudbine i na slièan naèin upleli i dvije druge Zagrepèanke. meðutim.. »Kada su u 18. spomenut æe. i al mi je da sam na vu puæenje Josefa Kerchelicha. lijepa Cindekica je prosvjedovala protiv izjava onih nesretnih ena: »La ete..vje tica. Piskovica je uistinu optu ila Baricu Cindek. Ovi nesnosni dogaðaji uèini e te ak dojam na mnoge uèe jake. prokleti Kerchel ich.imo.. meðutim. a pogotovo meðu uèenim graðanima. Ja sam krivo i nepravedno kazala na Baricu Cindekovicu. kramar Petrica Ru-dich: »Ja znam da ti vraga vu d epu nosi i da vsigdar bole ter i nego vsi mi drugi kramari. trgovaca i obrtnika. da se ta ko za titi i spasi od sigurne smrti.. Ba-rica Cindek prolazi svoj kri ni put. a na zadovoljstvo notara Lacka i drugih uvrijeðenih udvaraèa.. Na suðenje Piskovici alje svojeg pomoænika dijaka Josipa Krèeliæa s podlom zadaæom da optu enu nagovori da pred sla nim sudom meðu èlanicama coprnièkog ceha svakako spomene i Cindekicu. pred kojom æe izjaviti: »Gospodo moja draga! Ja prise em Bogu i bla enoj devici Mariji.. svemoæni se Lacko. it æe u nekoliko desetljeæa istrebljen sav enski rod u Evropi. pusti ga med nas da koèemari jednu vuru da i mi drugi kramar i ter. pokrene proces. nego mi je al da me je nesretni Kerchelich vu to zapeljal. koja osuðuje te monstruozne procese protiv nevinih ena. imenom Zvlnjak! A Doric a je »priznala« da je s Baricom »na metli letila èak na Klek. kad mu se na èelo postavi e Isusovci.« i Unatoè klimi. a zauzvrat. ali odatle je vlasti. Potajno poèele su se iriti knjige. Sirota ena je uhiæena. dijaka Szali-jevoga. coprnièkog ceha. imena èlanica tzv.. Smrtno uvrijeðen to se njemu. Ona je uhiæena i pritvorena u zarv or gradske vijeænice. jer u Francuskoj i Njemaè-. obièna piljarica usuðu e dati ko aru.. a koja se iri i Zagrebom. ivotin je jedne! Nikad ja s vama nisam bila na vje tièkome prelu. Koji dan kasnije jadnu izmuèenu enu zapeèe savjest t optu ila nedu nu Cindekicu. vi e onih koji su protiv progona »vje tica« i sve su glasniji. podsjeæa Vikto uèiniæ. notar je smjesta smislio svoj paklenski plan.« Prosvjedi joj. i njeno ime. prepla ene upravo tim novim duhom. kad po Grièu coprni ce na sve strane lete u ma ti praznovjernih i zatucanih graðana. ne poma u.Barbare Pisz k Mihanoviæ. optu ene za coprni tvo . dakako. Ime Barice Cindek poèinje se spominjati u spisima vje tièjih procesa 1742. odluèio osvetiti. koji inaèe doma ima enu i djecu. to se i ri Gri-èem. »poèeli su se pametniji pojedinci baviti mi lju: Èemu sve to? Ako se tako nastavi.. dakako. vodila parnica protiv jedne druge coprnice . br e-bolje premje taju u tamnicu kule Dverce. bro ure i pamfleti u kojima su vje tièki progoni bili podvrgnuti o troj kritici. bit æe po teðena muèenja.. iako je meðu purgerima. a ne samo ti«. Sva zdvojna zbog tih sumanutih objed a. optu enih da su coprnice. Ostaje zabilje eno ime desetni . ali zato. na lo se dosta odbijenih udvaraèa. mogu biti i vrlo op asne. vijeku vje tièki progoni u Evropi prema ili veæ svaku mjeru«.« Sud je sada imao dosta » tofa« da protiv Barice Cindek. Najveæa Barièina n esreæa je. najbolje æe na svojoj ko i osjetiti sama lijepa i uspje na piljarica Barica Cindek. nije bila po teðena krvnikova »tretmana«. da do Cindek ice nikaj ne znam. uglavnom pod prisilom svojih muèitelja.... uglednom graðaninu i moæniku. I zaista! Ovi pojedi nci imali su pravo. a usto se je dokazivala nepostojanost vraga i nje govih zemaljskih pomagaèica . naime. to povedala. Kako se poèetkom veljaèe 1743. Pokret je danomice jaèao i irio se dok konaèno nije dospio i dc Zagreba. na kaj me je napeljal!« 219 volite li zagreb? Iz sudbenog spisa nadalje se vidi da Piskovica nije jedina koja je teretila Bari cu Cindek. nabrajajuæi. to se u nju zatelebao pohotljivi i nezaja ljivi gradski notar Lac-k o Sale. ali da takve objede i glasine u ono doba. a na kojem je bio i sam vrag. One su slavnom sudu »priznale« da su s Ba-ricom Cindek bile na coprnièkom sastanku. te dade u tamnicu pozvati sudbenu komisiju. koj u to su vrijeme veæ mnoga sela b ila sasvim opustjela. a to se. Ovaj je ilegalni pokret silno dobio na moæi i ugledu. Oh.A evo to lijepoj kramarici Barici Cindek izravno predbacuje njen grièki konkurent. Medu onima koji je terete za najveæi moguæi del ikt da je du u i tijelo prodala vragu. Vi e zagrebaèki h ena. jer sve to nije spaljeno na lomaèi uteklo je u gore. kao i Barièinih gornjogradskih susjeda. jalnih zbog Barièina velikog uspjeha na gradskoj tr nici. A ono najgore lije poj Barici dogodit æe se u rujnu 1743. Na takvu optu bu Barica æe benevolentno odgovoriti da »naj ljud i pripovedaju kaj hoæe«.Do-ricu Karvariæ i hi aricu nekog Pet ra Semionarskog imenom Mara. ka njava spaljivanjem na lomaèi .

te zvonar crkve Sv. Bio je obièaj. jer sudac koji vodi proces zove se Andrija Sale. ostaje nam nagaðati. ona se neprestano moli Bogu da dozove pameti one nesr etne ene. da je nevina i da bi. Marka traje misa. Bio je to. na lomaèu osuðene. pripovijeda Barica. veljaèe 1743. bra neæi se. meðutim. koji dobro poznaje omjer snaga . On to mo e. te uz redovnu stra u desetnika Fabi-j jana. postavile jo èet voricu naoru anih graðana.] meðutim. Za tu æe svoticu notar zaboraviti èak da je uvrijeðen kao odbijeni u dvaraè. A Lackova je cijena dvjesto forinti. oca Smolea.i riku u lancu. da svoje besmislene objede povuku. Lackov roðeni bra t! O tom planu obavije tena je i Barica u tamnici. Ta æe zabrana vrijediti i kasnije. omotanu oko tana nog i zavodljivog Ba-1 rièina struka notara Lacka Salea. One dvije. Umjesto toga. U meðuvremenu je polovina tra ene sume notaru Lacku ipak isplaæena. pod prijetnjom smrtne kazne. a za nju su glavom morala jamèiti dvojica svjedoka: purger prezimen om Delaè. Barica se stoga odluèuje zatra iti sudbenu za titu. u tamnici ru no post upali. koja se veæ poèela pripremati. U svakom sluèaju. to m anje ljudi vidjelo. optu ena kao vje tica. ne odustaje od svoje nakane i Barici se nastavlja udvarati. dotièna se oslobaða optu be. otac Smole je Baricu iscr pno izvijestio o pokretu protiv coprnièkih procesa i o pritisku javnosti da se ned u nu piljaricu oslobodi tam-j novanja i lomaèe. a kojima je i te kako poznata Saleova uloga u svemu tome i njegova cjelokupna prljava rabot a. gradske su vlasti poduzele pose bne mjere predostro nosti. O svemu se tome u tamnici povjerava ocu Smoleu. osim ispovjednika. ali pohotljivi gornjogradski moænik. Pred sudom Barica pripovijeda kako su s njom. Andrija Purgarich. ispovjednika Barièina. ako se dobro plati. koji uspije pridobiti stra are da ga puste uhiæenici. koji su imali strogi nalog da »svakom koji bi htio doæi ui do ticaj s coprnicom. Posebno je naglasila kako joj je otac Smole rekao da je not ar Sale pripravan je osloboditi uz nagradu od 200 forinti. Promuæurni odvjetnik. Zabrana. ne vrijedi i za oca Smolea. Barièina rodbin a i njen odvjetnik Benko Krachich vode svoju strategiju osloboðenja. koja æe se na k raju pokazati i djelotvornom. naime. a istodobno Barièine su molitve usli ane. Baric Cindek osloboðena je tako optu be i iz tamnice pu tena 16. a takvu odluku sudbenih vlasti lako je povezati s mitom isplaæenim gradskom notaru Lacku Saleu. Pu tena je na uv jetnu slobodu. kako su pred njenim vratima postavili dvostruku stra u. kako tvrdi Kuèiniæ. te kako je graðanka Lov renèiæka bilje niku isplatila 50 forinti i nakon toga je pu tena. Tri mjeseca kasnije eto novog sukoba izmeðu lijepe piljarice i utjecajnog bilje nika . ako se isplati njena »otkupnina«. jedinstveni primjer da je neka ena. »odoh po nagovoru sada pokojnoga suca Andri . zaprijeèe«. koji joj usput pr edla e da se za njeno osloboðenje po alje molbenica Mariji Tereziji. ali ona se estoko tome protivi. Nitko ne smije do nje. Buduæi da je Barica Cindek optu ena kao »opasna vje tica«. Saleov ugled. kojem je to ipak uspjelo. koji se sve glasnije i odluènije ukljuèuju u pokret protiv tih mraènih progona nedu nih Zagrepèanki. kako bi je. Desetnik. Je li i mladi isusovac takoðer zaljubljen u lijepu Baricu. ako na smrt osuðena coprnica na dan pogubljenja putem do strati ta opovrgne rijeèi kojima je teretila drugu enu. dakako. sve vi e dolazi u pitanje. ni nakon svega to joj je uèinio. kr oz koju se do nje nitko nije mogao probiti. S njene je strane to uistinu veliko juna tvo da ona. okovanu lancima. »Cim sam iza la iz re ta«. koje su je pred sudom optu ile za coprnièko savezni tvo. Marka.ka gradske stra e. I tako se glavni krij 220 tko je bila prava gricka vje tica? vac za zlu sudbinu lijepe gornjogradske piljarice odjednom pojavljuje kao njen o sloboditelj! Je li to moguæe? Sve je moguæe. U meðuvremenu Barica bilje niku isplaæuje i drugu polovin u ucjene.. nekog Fabijana. kad æe Barica èamiti u tamnici. kako su je muèili. ene povlaèe svoje optu be na Barièinu esu. izmakla lomaèi i pu tena na uvjetnu slobodu. obièna p iljarica. a istodobno i najkrhkiju ka. nedu nom sirotom. pogotovo u oèima naprednih graðana. izlazi ususret sirotoj eni te je po hitnom postupku odvede ulicom dok u crkvi Sv. kao i t oliki drugi mu karci. koji s jo trojicom stra ara uhiæenicu treba provesti u tamnicu. Paralelno s pokretom za Cindekièino osloboðenje. praktièki prizn ala krivicu. koji vodi otac Smole. naime. izaðe pred sud s optu bama protiv gradskog uglednika. odluèuje pucati na najèvr æu. Ovaj put ona njega optu uje..

jer mu ostatak mita od pedeset forinta do 221 volite li zagreb? toga èasa jo nije bio isplaæen.« A kako æe i biti. do el je naveèer notar k meni pri vrati ulièni s Pugjakovicom spominjuæ se i pital je: 'Kaj vi dve tu delate?' A Pugjakovica je sprot oti la. 222 portska metropola mala povijest zagrebaèkog porta Ivan Ljubièiæ nije Zagrepèanin.. a nikako u privatnom stanu. a gospon notarju rekel je. tra eæi od nje da mu se imade smjesta isplatiti ostatak duga. jesu. gdje to po zakonu mu karac nije smio èiniti. na kojem e telu Peneziæka videla nekoju znamenku blizu srama enskoga. rekel je notarju da naj se exponens obleèe i ona ob-lekla se je. da je visita go tova i da nikaj ni. dade k sebi dozvati Barièinu prijateljicu. Sljedeæeg dana. i vse od dru ine van stirati a pol eg zapovedi notar-ju a jesu i vrata bila zaklenjena.je Salea do notara. tim vi e. Pohotni Sale oæuti se po vrijeðenim. a to je. kao i od starijih generacija Boro Jovanoviæ. te joj prenese notarove prije tnje. do u detalje pred sudom opisala. em je napokon golo tijelo lijepe Barice opipao. Uz one koji su ili roðenjem ili osjeæajem Zagrepèani. Barica sljedeæeg dana nije k njemu do la niti u jutro niti na veèer. Zatim je Sale odi el domom govoreæi: 'Barica zu-tra k meni doj vjut ro ali na veèer«. Zatim rekli su. »Zagernuv i pri tom krilo do pasa. a Barica joj na to mirno uzvrati: »Moja Anèico. I repre-zentativci/reprezen tativke. inaèe pup-kore eèica (primalja). a bila je subota. K arolina prem ili Jelena Kostaniæ. I pobjednik Wimbledona oran Ivani eviæ takoðer. Sve teniske zvijezde.. pod rukom. ja se ne bojim da bi se takva vra a peèat pri meni na la«. kad i on a je s persti raskapajuæ peèate iskala. k veèeri ali vi k meni. Onda pak Sal e ogledal se je èez oblok. pokazala je telo. veæ u je po svom egrtu Francu poruèila da ne mo e doæi zbog gostiju.« Kako se ta cijela procedura tra enja vra jeg peèata po golom Barièinom tijelu odvijala i kako je notar Sale osobno rukovodio tom nesvakida njom potragom za znamenkom pokr aj Barièina »kosmatoga enskoga srama«. Kod Cindekice nalazile su se u to vrijeme njezine prijatelice Peneziæka i Lovrenèiæka. kao to smo vidjeli. a cimermajstorica. Nakon to sam se notaru najponiznije zahvalila i krenula kuæi. obloke zapreti dal je. pod bedrah i iglu vu najdene znamenke zabadati ti ja do srama enskoga kosmatoga. dostigne me on na stubama i reèe mi: 'Barica. na herptu. kad je vra ji notarju napokon do ao na svoje: em mu je isplaæen i poslj ednji krajcar. njegova ena. ako ne u Zagrebu?! Zagreb je b .. nije mogla iskoristiti ij opisati i Zagorka. nego i zbog nagovaranja na blud. Ali. jer on je osvjedoèen da je ona prava vje tica i da na s vome tijelu imade vra ji peèat. najprije sam poljubila ruku gospoði notarici. Bila je to komisija za tra enje vra jeg peèata! Zena notara i zidarica tobo e kao svjedokinje. n eku Anèicu Peneziæ. Barica je to znala. A jo manje Mario Anèiè. a kraj tog sam plaka la. da se exponen s naj sleèe i ovak slekla se je do gologa i klarus z nje i kapulire zvlekli jesu. Kad stigo h u njegovu kuæu. da nutri po sramu ona naj visituje. j Sve pojedinosti. u prot ivnom Baricu æe opet u zatvor. Kada je henjala visituvati. sama æe Barica Cindek u svojoj optu nici opisati: »Notarju potlam kaj je do el. te protupropisn og tra enja tzv. kao to su G n Prpiæ i Bruno Ore ar. Peneziæka ode do Barice. O nda je notarju rekel: Imali vas kotera iglu? Nakaj Lovrenèiæka izvadila je h pantlika svojega iglu i dala je v ruke notarju u. ali ja k vama. Vrlo ljut. Nikola Piliæ. Zatim su Peneziæka i Lovrenèiæka dale os talih 50 ranjèki gospi notariu ici v ruke. Tra enje vra jeg peèata bilo je prema propisima dopu teno samo krvniku.. vra jeg peèata na njenom golom tijelu. meðutim. i Zelj-ko Franuloviæ. bez obzira na to t o je cijela ta bludna radnja bila protuzakonita. cimermajstorica i zidarica. najus pje niji izbornik reprezentacije. Zati m rekel je po nem ki cimermajstorici. kada exponens (Barica) tri zlamenke imala je. kaj je na vrateh pitajuæ gdo je to v hi e? Na to sem rekla: 'Adam gum-bar'. koteri iglu primiv i zaèeljuje po svome golom telu visituvati: vu vustah. koji je tu zadaæu mogao obaviti jedino u muèionici. koja se inaèe obilno poslu ila sluèa-j jem lijepe gornjogradske piljarice Barice Cindek. te od tenisaèica Iva Majoli. da mu se zahvalim na dobroèinstvu to me je oslobodio. pa svoju tu bu protiv Salea nije ogranièila samo na primanje mita. Kad bi veèe istoga dana eto k Barici posjetnika: notar. A gdje je sjedi te Teniske reprezentacije. morala je po du nosti izvr iti pretragu na onom mjestu.

Palada. A zagrebaèki dnevni list Novosti prve su novine u dr avi koje uvode posebnu portsku rubriku. Maksimir je okupljali te najpoznatijih porta a grada i dr ave. a postat æe poznata i po organiziranju gradskih zabav a s plesom. i meteorolo ki i rezultatski. Jo od stare Juge. a na i reprezentativci Punèec. te Nazivlje za tjelo vje bu i maèevanje. To je bio prvorazredni dogaðaj za portski Zagreb i cjelokupnu jugoslavensku jav nost. Kukuljeviæ zlatna su imena u na oj teniskoj povijesti. I to veæ od 1922. zbog gradnje zgrada Hrvatsko g kola i Sokola.) moralo se. Poduzetni Belu unajmljuje poznatog gradskog mjernika Milana L enucija (poznat po Lenucijevoj potkovi) da mu uredi umjetno klizali. A nesretno je i zavr ilo. Osniva se i prv i Klizaèici klub. zagrebaèki je trgovac Ladislav Belu . a trideset godina kasnije. i to u 1786. Prvo Belu evo klizali te (osnovano 1877. na to danas podsjeæa kratka Streljaè a ulica. te po tome to je jedna od prvih gradskih ustanova koja æe (1908. bijelog porta. kad je osnovano prvo portsko dru tvo Zagrebaèko graðansko strjelcah dru tvo. na ledinu gdje je danas stara secesijska . On je vlasnik vrlo popularnog peceraja u Dugoj ulici (Ra-diæeva). na zapadnoj tr ibini. a popularnost si je priskrbio originalnim imenom duæana »Kod crnog cucka« i zbog prvog i jedinog crnca u gradu. neka vrsta alke. koji su u to doba bili teniska velesila. Jaku smo Njemaèku pobijed ili. I u na em kolektivnom pamæenju. Streljana na Tu kancu dvapu t je pregraðivana i dograðivana. t e kod Jesenskv i Turk. polijevalo iz potoka Tu kanac koji u to doba jo nije bio prekrive n. u trgovinama Pavla Kau-dersa na Zrinskom trgu 17. kad su se na i tenisaèi sastali s reprezentacijom Indi je... Masovnije bavljenje portom poèinje tek osnivanjem Hrvatskog sokola 1874. U Zagrebu se vrlo rano poèinje i klizati. ako se prvi poèeci strelja tva uopæe mogu nazivati portom . jer æe tek 1808. U meðuvremenu. Isprva na gornjogradskoj gimnaziji gombanje ili tjelovje ba n ije bio obavezan predmet. Organizirano bavljenje portom. svi bnja. S tim to je zagrebaèki prstenac stariji od znamenite Sinjske alke. 16. i to iz kubura i kremenjaèa.. Izgubili smo od Indijaca. i to na hrvatskom.zgra . I onda se igralo u Zagrebu z a Davi Cup. u k ojoj æe biti ureðena streljana i za graðanstvo. Zagreb dobiva prvi streljaèki dom s dvoranom. koja nakon toga postaje kultna gradska adresa tzv. dok su ulaznice za stajanje mogli nabaviti samo èlan ovi kluba verificirani kod JTS-a. Druckera. Ne mo e se jo govoriti o pravoj. a streljana je bila na poèetku Tu kanca. Ilica 39. za roðenja Augusta Senoe. koji je odmah zapoèeo s organiziranim natjecanjima u klizanju.« (Fredi Kramer u èasopisu Povijest sporta). uz nogomet. ali i kao organizator i m ecena. a organizator je za to obavio posebne pripreme.io i ostao sjedi te Teniskog saveza. 227 volite li zagreb? dakle. stajala je 150 dinara. gdje odmah izlazi i priruènik Tjelovje ba u osnovnim kolama. Strelja tvo je. Gaðalo se u drvenu metu. Kako je Zagreb od ranije veæ sjedi te i N ogometnog saveza. biti podignuta drvena baraka s trijemom.) biti osvijetljena elektriènom rasvjetom. Tenis se isprva. Palada. u ljeto 1939. Na zapadnoj tribini maksim irskog terena osigurano je 600 sjedala. a na istoènom dijelu bila je podignuta tri bina s otprilike 150 mjesta. prstencu. Punèec. na grad postaje jugoslavenskom portskom metropolom. spom inje se veæ u 14. u Zagre bu. preseliti ju nije. Cijena ulaznice za sva tri dana. raèuna se od dolaska iz Beèa prvog gornjogradskog uèitelja gombanja i maèevanja Mir oslava Singera 1859. stoljeæu. kad je u Zagrebu osnovan i prvi Teniski savez Jugoslavije. Pretprodaja ulaznica poèela je u ponedjeljak. Novosti posveæuju velik prostor prvom sudjelovanju jugoslavenske teniske reprezent acije na Davi Æupu godine 1927-. kako su na i stari govor ili. koja Mesnièku spaja s Tu kancem. koji je u njegovu duæanu poslu iva o zagrebaèke purgere. Na donje ili prvo maksimirsko jezero zim i 1836. igra u Maksimiru. tjelovje bom iliti gombanjem. To se meðunarodno natjecanje odr alo na novootvorenom igrali tu na Salati. Dvanaest godina kasnije. Juri iæeva 1. na D avi Cupu smo pro li puno bolje. H.. Prije toga se spominje natjecanje u tzv.. prvi organizirani port. Prema nekim izvorima. Kli zali te se do 1878. ureðenoj strel jani. Kronika porta u Zagrebu ne bi bila potpuna kad se ne bismo vratili jo dalje u pro lost. pa su uèenici za Singerovu nastavu morali plaæati pristojb u. pokraj stare plinare. Prvi medu njima kao klizaè. Mitiæ. Na e prvo sudjelovanje na natjecanju za Davi Cup u Maksimiru zapoèelo je nesretno zbo g ki e odgoðeno za sutradan. dolaze veæ prvi klizaèi. Kukuljeviæ i Mitiæ upisali se u najveæe tenisk e legende.te ju no od tad a njeg Sveuèili nog trga (danas Trg mar ala Tita).

koji æe na dva kotaèa prijeæ: c ijelu Njemaèku. veæ 1895. ba kao i dvojica zagrebaèkih ko arka a . vr njak po ljskog dru tva ] Tatre iz Krakova. automatski znaèi biti i dinam ov-cem s Bad Blue Bovsima. koga u s vijet alje predstojnik za bogo tovje i nastavu u Khuenovoj vladi. krenut je i prvi planinarski èaso pis Hrvatski planinar! sa zadaæom populariziranja planinarstva u Zagrebu ij Hrvats koj. kako navijaèka pjesma ka e. prvi skija i popeli su se 1910. danas poznatom po Svjetskom skija kom Kupu za ene i po »snje noj kr aljici« Janici Kosteliæ. veæ se vi e od pola stoljeæa vije NK Dinamo. a veæ 1877. te plivaèi.] s koga kupa. europska Cibona . Kronièar i bilje e da se vi e kolci »odu evljeno loptaju« na srednjo kolskom igrali tu Elipsa. n ogomet se uvodi kao posebna disciplina u sklopu nastave tjelesnog odgoja. naravno. austrijski je pla ninar potakao svoje zagrebaèke kolege da osnuju planinarsko dru tvo. trga. Kako se svojim autom Ferdo Budicki popeo i na Sljeme. lucidni i svestra ni Izidor Kr njavi. narav no. poznat po prvom automobilu s kojim se u Zagreb dovezao 1901. Na samom poèetku ta nova igra. Hrvatsko planinarsko dru tvo prvo je tak.K e imir Æosiæ i Dra en Petroviæ. Gjuro Pilar. Jo nije bilo ni pravila igre. Do vrha Medvednice. Rusiju. podignuta je prva drvena piramida prema nacrtima u to doba poznatog! gradskog mjernika Milana Lenucija. èetverostruka olimpijska pobjednica. dakako. te okiæena titulom svjetske naj porta ice i (ne zaboravimo spomenuti. Tu se 1894. èudne naprave s golemim prednjim kotaèem i maju nim zadnjim. koji se i sam vinuo do vrha svjetskog ski janja). biste kojih krase amerièku dvoranu s najveæim svjetskim po m legendama. a vozilo se tako da se nogom odguravalo od zemlje. I biciklizam se rano dokoturao (otud i naziv Kotura ka cesta) u na grad. kao i zlatni rukometa i. I danas biti Zagrepèaninom. a èetrnaest je godina starije od prvog planinarsk og dru tva u Pragu. »sveto ime Dinamo«. podsjetimo da planinarski p ort poèinje. naravno. S njim je po ao i nj egov zagrebaèki kolega dr. koristi da se. Johann Fischauf svoju nazoènost na otvorenju Hrvatskog sveuèili ta 18 74. te ko dosti na za bilo kakvu usporedbu. a za tajnika direktor realke! Josip Torbar.stranac! Sveuèili ni profe sor iz Graza dr. sve je prije nego d ana nji nogomet.nogomet veæ desetljeæima animira zagrebaèku portsku javnost i potièe masovnu navijaèku strast Zagrepèana. koje æe sebi odmah urediti trkali te. Prvi na i ko tura i iliti biciklisti vozili su tzv. Budicki. Veæ 188 5. Na vrhu te navi jaèke piramide. vatropolisti. U kronikama. Veæ 1898. koju nam otkriva . meðutim. i njena biolo kog 228 portska metropola i portskog oca Antu. popne na Sljeme. kao i generacije svj etskih stolnotenisaèa arko Dolinar. zajedno s prvom loptom (i prv im skijama i sanjkama) u Zagreb donijeti otac mnogih portova Franjo Buèar. 229 . p eterostruka svjetska prvakinja i nositeljica triju kristalnih globusa Svjet.da Nacionalne i sveuèili ne knji nice na Maruli-æevu trgu. nogometne utakmice su vrlo popularne i posjeæi vane. pa veæ spomenuti proslavljeni tenisaèi i tenisaèice. koja æe smjesta privuæi mlade. Prije Dinama u Zagrebu se igra prvo poluvrijeme s predigrama nogometnih pionira koji nogomet u Zagreb donose i koji ga srame ljivo na zagrebaèkim livadama poèinju igr ati. ostaje. danas planetarno popularna Janica. kao najvjernijom i najglasnijom skupinom Dinamovih na vijaèa. u Zagrebu.j vo dru tvo na jugu Europe. U to u Europi se veæ uvelike igra nogomet. Iste je godine Franjo Buèar iz vedske donio prve skije i sanjke. travnja 1875. osnovano je Prvo hrvatsko d ru tvo biciklista. a za predsjednika jei izabran zagrebaèk i botanièar Josip Schlosser (Schlos-serove stube na Salati). Na prijedlog ove dvojice vrijednih i naprednih mu eva. Oèaran èarima Zagrebaèke gore. po-. a godinu dana kasnije veæ organizirati i prve kotura ke utrke. pa je odmah na Cmroku organizirana prva skija ka kola. prvi put igra hok ej na ledu. ili. i Iako je. Sam je sebi izradio bicikl i biciklizmom se bavic i famozni Ferdo Budicki. i to oko Zrinskog. velocipede. Hrvatsko planin arsko dru tvo osnovano je 29. Novoosnovano dru tvo odmah organizira prve izlete na Sljeme . gradu od otprilike 36 tisuæa stanovnika. a meðu posjetiteljima. otkriæem Medvednice. Francusku : panjolsku. Dragutin Surbek i Zoran Primorac. koje æe.. kao pasionirani planinar. kao i brata Ivicu. Skandinaviju.

Prvi saèuvani dokument je tzv. Zagreb postaje nogometno sredi te s dobrim igraèima i veæ spomenutim k lubovima HA K i PIN K. Nogomet se u Zagrebu najprije igra ju no od Plinare. M ilovan Zorièiæ. Kaptol i Gradec. Duhovni voda je mladi zagreb aèki diplomac Hinko Wurth. potom na tzv. Zapravo je to bio pretisak iz prvog portskog èasopisa Hrvatski port iz godine 1894. osniva se »slobodni kraljevski grad« s dopu tenjem za gradnju obrambenih zidina s ku lama. To se zajednièko ime poèinje rabiti veæ od 16. koji su u ovom sluèaju biskupu pomagali pri organiziranju zagrebaèke biskupije. razdvojeni tek potokom Cirkvenik. dovesti do osnivanja Hrvatskog port skog kluba HA K. Kasnije æe se igraèi obaju klubova objediniti i okupiti u Maksimiru. a podr avaju ga i ostali. nerije en 1:1. Zvone Bo-ban. kao najvi om instan com gradske vlasti.. a najveæi uspjeh u Europi postigao je o svajanjem Kupa velesajamskih gradova 1967. na susjednom bre uljku Gra-decu od 16. Nakon povratka u Zagreb okupl jaju se oko ideje osnivanja prvog nogometnog kluba. A na prepunom maksimirskom stadio nu 1990. a to je bio i razlog za osnivanje bis kupskog sredi ta na bre uljku nazvanom Kaptol. gdje po zavr etku rata istrèavaju na teren.volite li zagreb? ima i na ih ljudi. spajaju se u jedinstveni grad Zagreb. Tako smo na hrvat skom dobili nogometna pravila deset godina prije osnutka FIFE. dakako. to je inaèe naziv za zbor kanonika.. posljed nji put 1982. pobjeðuje nogometne velesile Italiju i Njemaèku. popularno nazvane »vatreni« Davor uker. kasnije Medve èak. poznate kao »Zlatna bul a«. Prvi kap tolski. pa se ta maksimirska scena. iveæi u najbli em susjedstvu. medu prvima Kre imir Miskiæ i dr. dolazi do estokog sukoba n avijaèa. HA K su (iz Maksimira) i Graðanski (s Martinovke). zagrebaèki biskup pre ivao se Duh. a potom se osniva najprije Concordia. Nalog za osnutak biskupije ispod Medvednice izdao je ugarski kralj Ladi-slav I. kad Hrvatska 1998. Igrali su HA K i PIN K (Prvi nogometni portski klub). na jednog od naoru anih milicajaca s o bje noge na terenu skaèe Dinamov kapetan Zvone Boban. kao dvije zasebne jurisdikcije u meðusobnim su odnosima imale svoje usp one i padove. sa sjedi tem. kako prvoj nogometnoj utakmici u povijesti i prilièi. tj. voli doves ti u izravnu vezi s poèetkom Domovinskog rata. koju æe oslikati poznati slikar Cl ement Menci Crnèiæ. Odlukom ugarsko-hrvatskog kralja Bele IV. te osamostaljenja Hr vatskog nogometnog saveza. i to ne samo kao ime gr . na livadi. listopada 1906. i u povijest zagrebaèkog i hrvatskog (jugoslavenskog) nogometa u zajednièkom plavom Dinamovu dresu. pronaðenog na Kaptolu 1094. Rezulta t je. stoljeæa. Arpadoviæ ( urjak hrvatskog kr alja Zvonimira). te osvaja treæe mjesto i kiti se bronèanom medaljom. od nadbiskupa Bauera. u Zagrebu. Fe licijanova povelja izli 34. koja se nebrojno pura odvrtjela na TV ekranima. Elipsi srednjo kolskom igral i tu u Klaiæevoj. To je ujedno i jezgra koja æe 1903. njegov se roðendan raèuna od prvog pisanog traga o osnutku zagrebaèke biskupije. a HA K za gradnju stadiona zemlji te (na ulazu u park Maksimir) dobiva 1911. Uskoro æe izaæi i nov i pretisak pravila. gdje je danas stara secesijska zgrada Nacionalne i sveuèili ne knj i nice na Ma-ruliæevu trgu. nakon èega dolazi do osamostaljenja H rvatske i do formiranja samostalne Hrvatske nogometne lige. U obranu svojih navijaèa. s o tro podijeljenim i konstantno zaraæen im navijaèima. po arheolo kim nalazi tima i nekoliko puta st ariji od pisane povijesti grada. i to s naslovnom stranicom. s malo pretjerivanja. na utakmici protiv beogradske Crvene zvezde. Zagrepèana koji u Europi studiraju. Prva meðuklupska javna nogometna utakmica odigrana je 28. èas u svaðama. sukobima i otvorenim ratovima (o tome svjedoèi i ime mosta na potoku Krvavi most). pa Graðanski. (trener Miroslav Ciro Bla eviæ). Za pretpostaviti je da je Zagreb i u vrijeme osnutka biskupije bio oveæe gradsko naselje. Najveæi gradski takmaci. (ne to kao danas Kup Uefe). Za tu prv u nogometnu utakmicu tiskana su i pravila na hrvatskom jeziku. Jezgro najs lavnije generacije hrvatske nogometne vrste. reguliranjem trgovine i gradske uprave s gradskim sucem. ali i estokog »treniranja strogoæe« (i sile) naoru ane jugoslavenske milicije nad Dinamovim navijaèima. godine 1850. studenoga 1242. Dinamo je vi e puta osvajao Prvenstvo Jugoslavije. èas u slozi. na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Francuskoj (izbornik Ciro Bla eviæ). pridonijelo je najveæem trijumfu hrvatsk og nogometa u povijesti. Robert Prosineèki i Dra en Ladiæ. Concor-dija (kasnije Lokomotiva) igra u Kranjèeviæevoj (danas *NK Zagr eb). 230 zagreb u brojkama Iako je postojao i »Zagreb prije Zagreba«. godine. Pismeni trag o tome nije saèuvan.

3 58. a pravoslavaca 15. Ukrajinci (0.236 uèenika. Slovenci (0.676 putnika. posljednji gradski sudac Gradeca Janko Kamauf na prvoj za jednièkoj sjednici u svibnju 1851.128. opæim i specijalistièkim zdravstvenim ustanovama. te 168 tramvajskih prikolica. Dana nji je nadbiskup Zagr ebaèke nadbiskupije Josip Bozaniæ. Prigodom spajanja dviju gradskih cjeli na u jedinstveni grad. a u prometu s inozemstvom 1. Rusini (0. Bugari (0. Tako Hitna slu ba djelu je sa 56 sanitetskih vozila i 57 lijeènika. ukljuèujuæi i Dalmaciju.04%).510 srednjo kolaca.811 ili 2. Od ostalih manjin a ima jo 22.617 ili 3. Tali jani (0.54%. od toga 300. tako da smo u novo stoljeæe u li sa 124 osnovne k ole.583. koja teèe izmeðu starog dijela grada i Novog Zagreba. Zagrebaèkim ulicama vozi 367. koje je tijekom 2000.306 osobnih auto mobila. Kri evci i Ðakovo). M akedonci (0.344 ili 91. najbolje pokazuje da u gradu djeluje 12 kazali nih kuæa.774 stanovnika ili 2. U kul-1 turnom ivotu grada znaèajnu ulogu imaju i èetiri ve-l li ke likovne galerije. koja je nekad bila u sastavu Zagreba. koja su u toj godini prevezli 1.02%). te da je otvo-j ren 21 kinematograf.36 èetvornih kilometara. Na prostorni kilometar dolazi 1215 stanovnika. glavnom gradu samostalne Republike Hrvatske (gradonaèelnik Mila n Bandiæ).17%).08%. u slijetanju i odlijetanj u.41 posto. Po vjeroispovijedi 678. Rijeku Savu.04%) i idovi (0. na zagrebaèkim fakulte tima i akademijama ukupno je 55. operacije i lijeèenje dolaze bolesnici iz r aznih krajeva dr ave.683 studenata i 4419 visoko kolskih nastavnika.45%. Gradskih autobusa je 3 37. Filha rmonija.01%).02%). od toga u domaæem prometu 455. Èesi (0. U gradu je 17 bolnica.94 posto. muslimana je 16.80 posto. sedmi po velièini u Hrvatskoj). kao i mno tvo raznih glazbenih sastava.11%). a glavno gradsko prijevozno sredstvo 235 volite li zagreb? je tramvaj sa 253 tramvaja. Zagreb je s ostatkom Hrvatske i sa svijetom 2005. koji je iste godine na 19. Zdravstvena slu ba u Zagrebu je vrlo razvijena i razgranata.93%.261 stan ovnika ili 97.8571 filmskih predstava imao 1. a od manjina najbrojniji su Srbi 18. s vrtoglavim rastom broja mobitela posljednjih godin a. s klinièkim centr ima. U dana njem Zagrebu.145 stanovnika.17%). nego i .). a sada je samostalni grad . U Zagr ebu ive jo i Austrijanci (0. na ukupno 1853 predstave posjetilo 515.098 motornih vozila.215 stanovnika ili 2. nego i cijele Hrvatske.326.645 zrakoplova. uzdignuta je u Nadbiskupiju.09% izja njavaju s e kao katolici. te 199 ljekarni. u koje na specijalistièke preglede. te 5 profesionalnih! orkestara. grada od 17 tisuæa stanovnika. kojom su podreðene ostale tr i biskupije u Hrvatskoj i Slavoniji (Senj. Nijemci (0. Materinski jezik je hrvatski u 759. bit æe jednoglasno izabran za prvog gradonaèelnika Zagreba.) 779. te Bo njaci 6204 ili 0. nego i kulturna metropola. dok je u Hrvatskoj u prosjeku 78 stanovnika po kilometaru èetvornom. Kao hrvatska metropola Zagreb je znaèajnu ulogu: odigrao i u Domovinskom ratu. ivi (po pis stanovni tva iz 2001. i koje uèi 3911 uèitelja. Crnogorci (0.634 ili 2. premo æuje ukupno 10 mostova (raèunajuæi i najnoviji Domovinski most koji se za promet otvara krajem 2006 .01%. a prvim nadbiskupom p apa progla ava dotada njeg zagrebaèkog biskupa Jurja Haulika. Turci (0.ada pod Medvednicom.04%).01%). z a-s jedno s Koncertnom dvoranom »Vatroslav Lisinski«. 24 muzeja! i 37 raznih zbirki. U novo stoljeæe Zagreb je u ao sa 371.842 posjetitelja. Slovaci (0.02%). povezivalo. koji prevoze putnike na 1339 kilometara redovitih autobusnih linija.638 stanovnika ili 87. 27.41%). ne samo administrativno.350 putnika. a kasnije i metrop ola cijele Hrvatske. Da je Zagreb. I t o ne samo po liniji zapovjedne moæi i stvaranja obrambene ratne strategije. Rumunji (37 st anovnika).000 posjetitelja. Poljaci (0.01%).03%). P o nacionalnosti u Zagrebu je najvi e Hrvata 716. zdravstveno i sveuèili no sredi te. U 86 srednjih kola 3816 nastav nika radi sa 44. Zagrebaèka biskupija 1852. monetarno. na prostoru od 641. Rusi (0. koje pohaða 65. piramida su glazbenog ivota ne samo grada. Romi (0. nego i glavni grad Hrvatske i Slavonije. Onih koji nisu vjernici medu Zagrepèanima je 27. s ukupno 7159 bolesnièkih poste lja.05%). te niz manjih i malih. kolstvo u Zagrebu je vrlo razvijeno.43%). sve d o Velike Gorice.066 fiksna telefonska prikljuèka i dva GSM opera tera za mobilnu telefoniju. Od visoko kolskih ustanova. koji se prostire izmeðu gore Medvednice i rijeke Save (i preko nje.

i Z agrepèani ratuju na svim hr-1 vatskim rati tima. .. 236 KNJI NICA ZELINA I -> r jiiiæJi r - . prehrambena.izravno. od èega ih je dosta ostalo trajnim invali-. je u Domovinski rat. a u grad je iz c ijele Hrvatske i Bosne i Hercegovine doseljavalo mnogo no-! vih graðana.494 vojnika. doèasnika i èasnika. Zagreb je tijekom ra ta neprestano skrbio o naj-' veæem broju prognanika i izbjeglica. Èetrnaest se zagrebaèkih brig ada. formirala je svoju brigadu. mnogo vi e ih je ranjavano. tekstilna. dima. A svaka od 14 tada njih g radskih opæina potkraj 1991.) veæinom svojih kapa-j citeta radila za potrebe hrvatske vojske.. koji su t u na li trajno utoèi te. Tako je zagrebaèka industrija (metalna. zaposlenje i dom. Mnogi su poginuli. ukljuèu-. s] ukupno 12.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->