vblz biblioteka AMBROZIJA knjiga br. 181. glavni urednik: Nenad Rizvanoviæ Zvonimir Milèec Volite li Zagreb? copvright © V.B.Z. d.o.o.

10010 Zagreb, Draèevièka 12 tel: 01/6235-419, fax: 01/6235-418 e-mail: info@vbz.hr w ww.vbz.hr za nakladnika: Bo ko Zatezalo urednik: Ervin Jahiæ fotografije: Sini a Mazuloviæ grafièki urednik: Sini a Mazuloviæ - V.B.Z. studio, Zagreb lektura i korektura: Matej Maliæ grafièka priprema: V.B.Z. studio, Zagreb tisak: Impress d.d., Ivanèna Gorica, Slovenija kolovoza 2007. Zvonimir Milèec Volite li Zagreb? vlblz ZAGREB biblioteka AMBROZIJA knjiga br. 181. copvright teksta © Zvonimir Milèec i V.B.Z., 2007. copvright fotografija © Sini a Mazulo viæ i V.B.Z., 2007. KNJI NICA ZELINA CIP zapis dostupan u raèunalnom katalogu Nacionalne i sveuèili ne knji nice u Zagrebu po d brojem 643408. ISBN: 978-953-201-670-3 sadr aj: 7 IVJETI U METROPOLI (Umjesto predgovora) II NAÐIMO SE NA TRGU Intimni plan grada 13 Trg svih trgova 17 Tajna kaptolskih zvonika 21 Zagrebaèka adresa Hrvatske 25 Pogled pun Zagreba 29 Cijeli grad u jednoj ulici 33 Mesnièkom uzbrdo 37 Europa ispod zrinjevaèkih platana 41 Stubama do Tomislavca 45 Pliva patka preko Save 49 ivjeti u gradu mrtvih 53 Buðenje grada 57 KAD TOP PREPOLOVI DAN Gradske legende, ljudi, ustanove 59 Grièki top 63 Uspinjaèa 65 Majka Bo ja od Kamenitih vrata 69 Krvavi most 71 Banski dvori 75 Kazali te 79 Sveuèili te 83 Razglednica s kupolom 87 Nacionalna i sveuèili na knji nica 91 Koncertna dvorana »Lisinski« 95 Maksimir 99 Trnjanska skela 101 Botanièki vrt 105 Zagrebaèki velesajam 107 Penkala

III GRAD U GRADONAÈELNIÈKOM LANCU Zagrebaèki gradonaèelnici - mandati i ljudi 113 Otvorena vrata na gradskom grbu 117 Gradonaèelnici 124 Okus zagrebaèke tradicije 131 VLAKOM U PRO LOST Civilizacijske novosti iz starog Zagreba 133 Vlakom u pro lost 136 Halo Zagreb, prvi put 138 Brzojav bana Jelaèiæa 141 Tramvajski krug 144 Kola bez konja 147 Svjetlo na trgu 150 Asfalt 152 Prièa na krilima 154 Zagreb na fotografiji 156 ive slike 158 Ovdje radio, ovdje TV 161 PLESNI REDOVI I JESTVENICI Kako su se na i stari dru ili i zabavljali 162 Poziv na ples 168 Jestvenik na ih starih 172 Kod Franceka na Novoj Vesi 176 Stare kavane 178 Ni rijeè politike 180 Gentlemenski klub Kvak 182 Kod Fride se rado ide 184 Staro Savsko kupali te 186 Golf u Maksimiru 188 Crveni pli u Tkalèiæevoj 191 BOLJA POLOVICA ZAGREBA Zagrepèanke i kroz povijest mlade 192 Zagrepèanke 194 Manda u minici 196 Prvi enski glas *!¦ : 198 Od Tu kanca do Manhattana f ¦: V 202 Kraljica »Meta« 204 Markiza hrvatskog glumi ta 206 Djetinjstvo na Banskim dvorima 210 Najpoznatija udovica starog Zagreba 214 Lady Sram 218 Tko je bila prava Gricka vje tica? 225 PORTSKA METROPOLA Mala povijest zagrebaèkog porta 233 ZAGREB U BROJKAMA ivjeti u metropoli (umjesto predgovora) Volim i ponosim se to ivim u metropoli, unatoè svemu. To je svakodnevna po tapalica Za grepèana i stanovnika metropole. Kad se pritom nagla ava ovo unatoè svemu, onda za to zasigurno ima debelog razloga i reèenièni niz ispod toga mogao bi biti kilometarski. Unatoè tome, dakle, to u metropoli ima vi e sirotinje, vi e nezaposlenih, vi e beskuænika vi e prevarenih i obespravljenih, a uza sve to, i to je veæi gradski prirez nego bil o gdje drugdje. I to ima vi e nego igdje Srba, Albanaca, Hercegovaca, Dalmatinaca i , ako hoæete, Zagrepèana, a to æe reæi da ima i vi e raznorodnih problema, od èisto ivotn socijalnih pa do meðuljudskih, meduregionalnih i meðunacionalnih, ali i civilizacijs kih. Metropola, naravno, ima i najvi e neprijatelja, raznih oponenata zavidnika sa stra ne, a to æe pokazati manje-vi e i svaki nastup u gostima zagrebaèkih nogometa a, glumaca, pjevaèa, pa èak i politièara, ako predstavljaju grad Zagreb ili se voze u automobilim

a zagrebaèkih registracija. Razne poruke i pogrde na adresu zagrebaèke metropole a k ojim svoj glavni grad gaðaju brojni zidovi istarskih, dalmatinskih i slavonskih gr adova da i ne spominjemo. Oni dovoljno sami za sebe kazuju, kad ispisuju, recimo , onu najèe æu i naj e æu psovku - ZG=BG! Metropola, sreæom, nije metropola i glavni grad samo u prostornom, politièkom, socij alnom i administrativnom smislu, nego i u duhovnom, a to je ono to svakog njenog stanovnika èini, ili bi barem trebalo èiniti, zadovoljnim i ponosnim. Nije naodmet podsjetiti kako se upravo u metrop oli, kao nigdje drugdje, u svoj dnevni raspored i ritual dokolice, mo e ukljuèiti po sjet nekom od nacionalnih kulturnih sveti ta, kao to je HAZU, HLZ, Muzej »Mimara«, Mode rna galerija, HNK, »Lisinski«, Zagrebaèki crtani film itd. Ili se, pak, u uliènoj vrevi, u samoposlu ivanju, u kavani mo e oèe ati o rame nekoj od ivuæih nacionalnih legendi zna ti, kulture i umjetnosti. Moguænost da mo e susresti, pozdraviti ili osloviti akademi ka, proslavljenog pjesnika, arhitekta svjetskog glasa, primabalerinu ili primado nu, kao i portskog ampiona, da ti u susjedstvu ivi TV zvijezda ili proslavljeni roc -ker, da neke od njih, hvala na pitanju, i osobno poznaje , da vam djeca idu skupa u kolu ili na faks, a unuci se igraju u istom vrtiæu e, to je ono to stvara onu sla tku iluziju kako, kao stanovnik Zagreba, pripada duhovnoj metropoli, a samim tim lak e æe podnijeti sve one praktiène probleme, optereæenja ili nedostatke to ih ivot u m opoli objektivno sa sobom nosi. A kad ti se uèini da svakodnevni ivot u metropoli i nije tako bajan, kad na vlastitoj ko i i u vlastitu d epu osjeti da je ivot u metropo li najskuplji, a prosjeèna plaæa pokatkad manja od primanja u nekim manjim sredinama , kad ti se svakodnevica metropole uèini manje privlaènom i manje udobnom nego to bi se oèekivalo i nego to bi elio, nadoknadu i novu hranu svome zadovoljstvu stanovnik metropole potra it æe u njenoj dugovjeènosti i kontinuitetu ivljenja, volite li zagreb? pa æe, iznova osvje en i okura en, uskliknuti kako je njegova metropola bila i ostala da se poslu imo ratnim argonom na prvoj liniji duha. O svemu tome svjedoèi i sjeæanje, iskustvo hrvatskog knji evnog klasika Antuna Soljana (1932.-1993.). koji i sam iskazuje svoju zahvalnost i zadovoljstvo to mu je metr opola dom, to, dakle, u svom domu mo e sresti i poznavati neke od prethodnih sto erni ka hrvatskoga duha. Gotovo s istim ushitom kao to se mi danas sjeæamo Soljana, to na m godi da smo ga, makar i povr no, poznavali, to smo s njim razgovarali ili suraðival i, tako se i Soljan sjeæa svog poznavanja ili dru enja s Tinom, Gavellom, profesorom Kombolom. O Kombolu æe, na primjer, zapisati: Pred Kavkazom je sjedio obièno nakon svojih predavanja na Kazali noj akademiji. Tu s mo ga upoznali i tu sam ga jo te, na alost prekratke, èetiri godine do njegove smrti povremeno vidao(...) U onoj ivotnoj dobi, kao to bi rekao Camus, kad je svatko odgovoran za svoje lice, oj je lijepo nosio tu odg ovornost. Bio je, to bismo mi u dana nje perspektive rekli na prvi pogled, roðeni eli tist Bio je gospodskog dr anja, uredan, uljudan, bistrih pla vih oèiju, glatke sijed e kose, uvijek korektno odjeven. Bit je znalac bez nametljivosti, toèan bez pedant erije, duhovit bez vulgarnosti. Veæ je kao pojava odudarao od zbilje takozvanih kn ji evnih krugova koji su tada oèekival mladoga pisca. Uvijek umjeren i suzdr ljiv, ali tankoæutan i otvoren prema svemu, pun one sretne mje avine ljubavi i skepse prema n a em zajednièkom predmetu, bio jt od glave do pete rijetka kombinacija gospodina i l iterata svojom pojavom stvarao je iluziju daje sredina u kojoj ima takvih ljudi uljuðena i europska, sredina u kojoj elita duha ima svoje mjesto, ulogu, dostojans tvo... Zato, eto, svi mi, koji ivimo u toj i takvoj sredini, volimo to smo, ne samo stano vnici metropole, nego i njen djeliæ, unatoè svemu. I, naðimo se na trgu intimni plan grada trg svih trgova Od svih zagrebaèkih trgova, samo je jedan Trg! Samo Jelaèiæevu trgu ne treba pridjev n i ime, unatoè slavnom povijesnom imenu. Samo se taj na glavni i sredi nji trg pi e veli kim slovom. Idemo na Kvaternikov, na Svaèiæev ili na Britanski trg, a ako smo s tim trgovima u i

ntimnom odnosu, onda æemo sebi dopustiti da ka emo kako idemo na Kva-triæ, na Svaèku ili na Britanac. A kad idemo na Jelaèi-æev trg, onda se jednostavno zna da idemo na Trg . Od Jelaèiæeva trga, nekoæ Trga Republike, nemamo èak ni deminutiva ni izvedenice od imen a, kao od veæine drugih trgova, a to je zato to kod glavnoga trga imamo koncentraciju i te i te n a trgu, kao da se hoæe reæi kako su svi ostali gradski trgovi proiza li iz svoga glavn og trga, pa je i razumljivo da moraju imati i svoja krsna imena kako bismo ih meðu sobno raspoznavali. Jelaèiæev je trg, dakle, trg svih zagrebaèkih trgova. Otud i jedinstven sluèaj deminutiv a, koji se ne izvodi od imena trga, kao obièno, nego od samoga trga. Kad idemo, da kle, na Trg, a elimo naglasiti svoju prisnost s njim, onda ka emo da idemo naTrgaè. 13 volite li zagreb? A na Trgu ili na Trgaèu dogodile su nam se mnoge, najva nije stvari, za svakog od na s posebno i za grad u cjelini. Tu nam se dogodio i sam grad, tj. njegovo ime. Legenda o mladoj djevojci i drevnom banu, roðena na ovom trgu, tj. na njegovu vrel u Mandu evac, odaslana je odavde na daleko i dugo putovanje i usput je pre ivjela sv a pokoljenja Zagrepèana u 900 godina otkad postoji grad. Prisjetimo se samo one famozne betonske kocke na istoènom dijelu Trga, na koju su graðevinari sluèajno nai li pri ureðenju Trga 1986. Èim se, naime, proèulo kako su iskopani temelji nekada njeg vrela Mandu evac, Zagrepèani su hrpimice poèeli obilaziti otkrivene ostatke vrela, do ivljavajuæi ih kao ukazanje vlastitih korijena i povijesti svoga g rada. Zaèas je ta neugledna hrpa kamenja okiæena cvijeæem kao pravo gradsko sveti te. Glavni gradski trg, koji je u razlièitim razdobljima nosio i razlièita imena Jelaèiæev t rg, pa Trg Republike, opet Jelaèiæev, a prije Harmica i, na samom poèetku, Mandu evac u cijeloj svojoj povijesti uvijek je bio neka vrsta posveæenog mjesta kojem su Zag repèani dolazili s re pektom i po tovanjem. Od davnine su na Trgu odr avani sajmovi. Tu su pristajale umorne zaprege dili ansi, donoseæi iz svijeta po tu, najnovije vijesti i prve strane goste. Trg je bio mjesto sveèanih progla enj a iliti instalacija hrvatskih banova. Trg je uljep an prvim bronèanim spomenikom u g radu, a isti je spomenik (banu Jelaèiæu, dakako) do ivio na Trgu najveæe civilizacijsko i kulturno oskvr^ nuæe (1947.) i ponovno uskrsnuæe (1991.). Trg je poslu io kao pozorn ica najveæih skupova, ali i politièkih: i socijalnih prosvjeda. Na Trgu su otvorene prve kava-j ne i prvi kafiæi. Na Trgu, tj. na pici, prvi put su se ver-i balno suko bili portski takmaci i kibici raznih klup-j skih boja. Na Trgu smo prona li duæan, gd je smo uta-j ili svoju prvu potro aèku glad. A mnogi od nas na Tr- gu, tj. pod vurom ili pod repom, do ivio je i svoj prvi; ljubavni sastanak, spoj, èvenk ili sudar. ' Jelaèiæev trg, Trg Republike, Jelaèiæ plac, Harmica, j Mandu evac, Trg svih dosada njih ime a dakle, u svim! razdobljima posebno je mjesto u gradu mjesto susre-i ta, viðenja i dogaðanja. \ Nije onda ni èudo to i danas u Zagrebu, u svakom i njegovu zabitom kutku, ivi uzreèica : Kaj se cifra kak da ide na Trg! Trg je uistinu jedinstven i neusporediv gradski trg, j a pritom i najljep a i najèe æa g radska razglednica. j Pozdrav s Trga, tj. vidimo se na Trgu. ] 14 tajna kaptolskih zvonika Dva iljata tornja katedrale na Kaptolu postavljena su tako da ih svaki Zagrepèanin (i svaki do ljak) vidi sa svakog polo aja, sa svake udaljenosti i u svakom trenutku kad god to po eli. Zagrebaèka je katedrala jedna od onih vizura koje dominiraju zagrebaèkim najintimnij im krajobrazom. To je razglednica koju Zagrepèani alju i drugima i sebi. Kaptolska katedrala nije, dakle, samo prvostolnica, crkva i bogomolja, isto kao t o nije samo graðevina, arhitektura i stil; ona je sve to zajedno, i mnogo vi e od to ga. Ulazeæi u katedralu, od njena glavnog portala do njena glavnog oltara, ulazimo , naime, u samu bit postanka i opstanka ovog nam starovjekog grada koji je prije

jer njihov je zvuk zagrebaèki blagdan koji se slavi u svim hrvatskim crkvama. pu-i stiv i turiste i do ljake da nagaðaju. Za razliku od turista. biskup Vrhovac. pa i novopeèenih Zagrepèana. prièestio ili vjenèao. Markov trg je. pa tak o i na njegov glavni trg. a ime joj je dao po slici sv . buduæi da se upravo na tom gradskom trgu s nekom vrstom krivnje osj eæaju kao turisti. j Kad postaje kardinal. Ne treba èak ni uæi u katedralu. a u stari Zagreb. a do dana dana njega i najèe æa. koji æe i aktualne meta lne skele (proizvod eljezare Sisak) upotrijebiti da bi se u molitvi popeli na sam bo anski vrh ili. kaptolsku æe katedralu prvens tveno do ivjeti kao simbol i najdra u razglednicu rodnoga grada. Svetom pismu. i Jedino Zagrepèanin prepoznaje glazbu kaptolskih zvona. zgradom Sabora i starom Gradskom vijeænicom. smatra se njegovom godinom roðenja. ali i sebi.èetrnaest godina proslavio svoju devetstotu obljetnicu. Markov trg je i najstarija. Na Kaptolu se 1093. sredinom 13. odlazi u posebnim prilikama i u posebnim raspolo enjima. dana njeg Gornjeg grada. a bis kupija na Kaptolu promovirana u nadbiskupiju 1852^ kada papa Pio IX. Kaptol je odolijevao i odolio i po arima i potresima. stoljeæa. A s crkvom Sv. Za Markovu se crkvu. j I jedino Zagrepèanin zna da je jedan od zvonika katedrale pet metara ni i. Ulaskom u katedralu vraæamo se. proglasio bla enim. koji pod njegovim nad zorom izrasta u dragulj europske hortikulture. Ljubomorno za se èuva tu malu zagrebaèku tajnu. a 1093. ali i prvom pisanom tragu o i menu grada. Stoga se zagrebaèka biskupij a ne mo e promatrati odvojeno od Zagreba. koju Zagrepèani alju drugi a. Kaptol je Zagreb. prvi put spominje ime Zagreb. Dovoljno je doæi na kaptolski trgiæ. prebirali po skeli crkvene hijerarhije. dr i da ju je u njenom prvobitnom izdanju dao podiæi sam Bela IV. Haulikov prethodnik. Marka. A razlika je u tome to se u Zagrebu. ali uvijek s po tovanjem i osjeæajem zahvalnosti to smo i sami djeliæ toga starog grad a. to je Markov trg starom Zagrebu. Prvi zagrebaèki nadbiskup bio je Juraj Haulik. pa tako i na njegovu glavnom trgu. svojim Ubi primum placutom zagrebaèkom bis kupu Hauliku dodjeljuje nadbiskupski klobuk. Banskim dvorima. od koje trg i preuzima ime. sjesti na kamenu klupicu i zapoèeti onaj poznati ritual slikanja oèima. a nadbiskup Haulik prvi put u toj n ajvi oj crkvenoj funkciji misu u katedrali slu i 8. isto kao to kaptolsk a katedrala Zagrepèanima nije samo Bo ji dvor i u njoj se ne klanjaju samo Uzvi enome nego i vlastitim korijenima. a uspio se izvuæi i iz kand i na silnika i osvajaèa 17 volite li zagreb? svih fela. 18 zag adresa hrvatske Ono to je Jelaèiæev trg Zagrebu. dakle. koji upravo na Markovu trgu stoluje od najranijih poèetaka. Haulik daje urediti i pari Maksimir. Svatko od Zagrepèana tko je u katedrali primio svetu potvrdu ili mu se posreæilo da se na Kaptolu krstio. Marka koju je u Zagreb donio iz Venecije. u vr ijeme prvog zagrebaèkog biskupa po imenu Duh. & 15 li i 21 . pa se taj najstariji pisani trag o imenu grada koristi kao njegov rodni list. ali nipo to neæe otkriti koji. ivi. dakle. njegovo rodno mjesto.. Fotoaparat prepustimo turistima. njegov embrij. Maksimir je zapoèeo graditi takoðer k aptolski biskup. razglednica grada. od Tatara i Turaka do ovovremenih agresora Posljednja rtva bio je nadb iskup Alojzije Stepinac koji je pokopan u katedrali i kojega je svojedobno i Mar iji Bistrici Ivan Pavao II. uz pomoæ ma te. stari æe Zagr epèani instinktivno zakljuèiti kako dana nje skele na katedrali pripadaju samo kronici grada. jer ona jest Zagreb. obiæi oko Marijina k ipa. glavni trg nekada njeg Gra-deca. svibnja 1853.

pogodiv i Banske dvore. naravno. koji zajedm s Trgom èine kul tno mjesto hrvatske politièke i dr a votvorne samosvijesti. odaslav i prvi put u eter hrvatsku nacic nalnu himnu. Funk. 1843 na Markovu trgu. dakle. tim se pogledom sa Strossmaverova etali ta nitko nije temeljitije poz abavio. crkva Sv. pa do predsjednièkih gardista koji 1991. s koje æe vod ranim turistima ili ðaèkoj ekskurziji iz unutra njosti obavezno i èitati podatke o Zlatnoj buli. grad pod snje nim pokrivaèem) i. dvije su krajnosti to æe svojom dojmlji-vo æu konkurirati sada njem trenutku Stros smaverova etali ta i odvuæi pa nju dokolièaru ili profesionalnom etaèu od tog starog eta a to je. Ðalskog. eto. nekada njom Ju nom promenadom. Koliko god se. koliko zagrebaèki. Tim starim etali tem. Zemaljska hi a jo od 18. na jugu. dakle. s Banskim dvorima s a zapadne te Hrvatski: dr avnim saborom s istoène strane. dakle. taja (1926. Goga. ostaje. kojega je Ko ariæ tu prikovao za klupu. posvetiti mu posebno djelo. Upravo na mjestu dana njih grafita bila je nekoæ kavana s tendama i stolovima na ter . pro eta a se praktièki cijela povijest grada (Gradeca). i S Markova se trga oglasila prva hrvatska radiopo. Prvi put hrvatskim jezikom progovoreno je u D avnom hrvatskom saboru (Ivan Kukulj eviæ.. kako legenda ka e. Dakle. u ravo na Markovu trgu. Zagreb hrvatskom metropolom postaje. ka ko bi rekao Krle a. slobodnoga kraljevskog grada. u kanje kestenova li æa pod cipelama i ravnodu ni Ko ariæev Ma na klupi. tj. i to od 1805. o èemu svjedoèi i ploèa na zidu nekada njih Ju nih vrata. koji je u prvo m susjedstvu (Mesni-èka) stvarao. I. Vrijeme na Markovu trgu stupa svojim paradnim korakom i u Banskim dvorima. i Na Markovu trgu pale su i prve politièke rtve r oltar samostalnosti Hrvatske (Srpan jske rtve. zreloj dobi i star osti. 1845. i stalna adresa najvi e hrva ske vlasti. eto. pogled pun Zagreba.at æe se romantièarska budnica na ih narodnih preporoditelja. mijenjajuæi dodu e izgled. Ni Krle a koji se silom (ne)prilika iz Donjeg grada morao preseliti u gornjogradsku gimnaziju. a po Ju noj promenadi dokolièario i za kavanskim se stolom dru io.volite li zagreb? Iako su je kroz stoljeæa ru ili potresi i razarali po ari. Cak ni Mato .). izna d ilièkog nebodera). a sve je drukèije kad je sunce na zenitu. ne mo e sprijeèiti svitanje Osvita K. a na njenom mjestu bila tzv. najvi e rabljeni motiv u k omercijalne i turistièke svrhe. Pogled sa Strossmaverova etali ta. napokon. ni Majer koji se ovuda potucao predvoðen traèkom svjetlost i gornjogradske laterne »plinske starinske«. Dana nja zgrac Sabora sagraðen a je 1910. a dana njeg Dverca. stoljeæa. Gornji grad sa svojom povijesnom distancom. dana njim popularnim Strosom. A.. on je zagrebaèka adresa i sami Hrvatske. kao naj poznatija slika. ni Senoa. podijeliti ga na razlièita doba dana (razlika je kad se sunce pomalja iznad Sesvet a ili kad zalazi kod Podsuseda. Uopæe. Lobo. Markov trg je. tovi e. Na Markovu trgu izglasan je prvi Ustav slobodnej neovisne Hrvatske. s tim pogledom iliti izgledom.. dodje ljuje gradu za reèenu slobodu i samostalnost 1242. te do na ih dana la tu stoluje hrvatska Vlada. i 22 pogled pun zagreba Obavezni kestenjar na uglu. zatim ga podijeliti na godi nja doba (grad u proljetnom cvatu. na sjeveru. prikazivanju i prepoznava nju. dakle. Nije onda ni èudo to je u Domovinskom ratu ne prijateljska granata svoj cilj tra ila i prona la uprav na Markovu trgu. opæe mjesto u pokazivanju. tj. a sa ustrim taktovima rocka s nevidljiva tranziæa pom ije. Marka se uvijek i znova podizala na svojim ru evinama i zgari tima.). ne to kao prvi nevjesti poljubac s grad om koji srame ljivo pamtimo. isti rakurs u mladosti. toliko< hrvatski trg. Markov je trg. to je ugarski kralj Bela IV. Na Markovu trgu. Rakurs i fokus ðaèkog i studentskog doba. valjalo bi se posebno pozabaviti. u arenom j krunom okrunjen kralj pobunjenih hrva tskih seljak Matija Gubec. kada ban Gyulay Dvore gradi. onaj famozni izgled s prekosavskom perspektivom i. panorama i total grada.. upinjao upamtiti svje e grafite na starom izblijedjelom proèelju Republièkog hidro-meteorolo kog zavoda (Freddv. od aju poèast prvom predsjedniku slobodne i neovisne dr ave Hrvatske. I tako sve do dana njeg izdanja s gotièkim portalom. S.

Iako je ta ilièka Nama s vremenom izrodila vi e Nama.). dakako. dakle.). onda mo emo takoðer reæi kako je Ilica i na Broadway. knji ara. koju i danas nostalgièno zovemo imenom najpoznatijeg zagrebaèkog knji ara i nakladnika Stjepana Kuglija. Ilica je adresa u najstro em sredi tu i najdaljoj periferij i. svoj prvi radioaparat. dapaèe.jo jednom upitati to je. to je Kugli u knji arstvu i nakladni tvu. 27 cijeli grad u jednoj ulici UIlici je cijeli Zagreb. A u Nami bi Zagrepèani kupili svoju prvu najlonsku ko ulju. Ilica je zagrebaèka Peta avenija. u nekom skrovitom kutku. pa do Crnomerca. kavana. gdje je nekoæ bio i sam kraj grada s mitnicom. svoje prve traperice ili prve cipele (ako cipele nismo kupili dvije kuæe dalje u Ilici. kod Bate. 26 pogled pun zagreba a prije toga na parni pogon) i mjerice vruæih kestena . jutro na Strosu nabacuje pitanjem: za to smo do-kinuli tu staru kavanu. a tu je èak i Likovna akademija. neg o i cijeli grad.Kastnera i Ohlera. Harrods. Nije li se upravo 25 volite li zagreb? u toj kavani. da bi napokon 1903. od Trga bana Jelaèiæa. Razvuèena i krivudava. pa èak i jednu u Kusto iji. sa svim onim na im dugogodi njim i lijepo zami ljenim planovima i programima rev italizacije Gornjega grada? Premda je pitanje staro i veæ pomalo otu no. i na Mariahil-ferstraf e i u Ilici. stoljeæe). dok se mladac Krle a vrzmao oko njegova stola u nedoumici i poèetnièkoj tremi bi li svoje prve pjesme dao pjesniku na ogled? I sada nam se ovo. koji prebiru drhtavim koracima i rijeèima otegnute konverzacije . Nama na Kvatriæu. iako je njegovo mjesto u Ilici poslije rata zauzela Mladost. od nekada nje Harmice i Mandu evca. a kasnije Nama. ko ji hrpimice ure na nastavu. studenata i knjigolju-baca naba vljale su svoje prve kolske knjige i ud benike. S potonjom trgovaèkom ulicom usred Beèa. ka o tre njevaèka Nama. na eg prvog Sveuèili ta (osnovano 1874. sve æe se te kasnije Name zvati opisno. Ulica umjetnosti. se penje na elektrièni. A nastavimo li s usporedbama. kabareta. izmeðu odlaska i dolaska uspinjaèe (od 1934. Nama u Dubravi. Uz Kastenara i Ohlera. na zagrebaèki Macy's. U Ilici su promijenili vi e adresa. Upim ili Gum. jedino æe Nama na poèetku Ilice ost ati samo Nama. odnosno kod Borova). KaDeWe. Na Strossmaverovu etali tu valja sve usputno odbaciti i prepustiti se u ivanciji tog jedinstvenog pogleda punog Zagreba. Ilica je poput pupkovin e od koje se napajaju i hrane ne samo gradske èetvrti i predjeli grada uz nju. Nama je. automobil s natpisom Republièki hidrometeorolo ki zavod. razasutih po gradu. kule Lotr èak (13. Mato nalazio sa svojom ljubljenom Olgom He rak. Ilica. te Kuglija. najpoznatija ilièka adresa je. Oxford Street. dov raga. do li na poèetak Ilic e. crnoputi peèenjar tik do stuba i dvojice staraca. u koju bi u svo joj vjeèitoj urbi izmeðu graðanskog ivota i visoke funkcije gradskog èinovnika. kolski pribor i lektiru. z a to nismo ustrajali na vapajima (Vjekoslav Majer je i te kako vapio) da je obnovimo? A pitanje nipo to nije nos talgièno. Lovaèki rog. prva je robna kuæa i do dana dana njega najveæa i naj poznatija.asi (kojeg li pogleda na grad èak do Zrinjevca i Save u daljini!). La Favett ili Mariahilferstrafie. Lovaèki ro g. ono je logièno. Isto kao i gimnazijalci slavne gornjogradske gimnazije. . pa æe tako ta lokacija mnogim pokoljenjima Zagrepèana ostati trajno urezana kao a dresa njihovih prvih i najva nijih potro aèkih iskustava. Kastner i Ohler. pa do svo e spisateljske samoæe znao svraæati Senoa.u etuckanju izmeðu st re gimnazije (osnovana 1607. Kod K uglija u Ilici 30 sve generacije zagrebaèkih daka. To je sinonim i povijest zagrebaèkog ugostiteljstva i hotelijerstva. Kugli je jo dugo ivio (i jo ivi). Isto kao to je logièno upravo ovdje. ima i izravnu vezu . studenim suncem o basjano. zabave i dokolice. Ono to je Kastner i Ohler u trgovini. dakle u Ilici. Ta dvojica beèkih trgovaca trgovala su. ono je real nost dana njega Strosa. Ni jedna zagrebaèka ulica kroz povijest nije imala toliko kina. galerija i slikarskih atelijera. televizor ili hladnjak. naime. na Strossma-verovu etali tu . tj. hotela.

d arovita glumica i. a tu je ivjela Kanarinèeva Ijubovca. nagraðeno je mnogim svjetskim kolajnama i odlièjima. tomobilom. Britanca. jednog oblaènog popodneva 1914. U Ilici smo prona li i cijeli Zagreb! . uza sve to. Iz mraène memljive ve e javlja nam se Lojzek v eho: Tu sam. kako je titulira Mato . Valjda nema Zagrepèanina koji nije pr e aèio Ilicu.koji je jedini od ilièkih i zagrebaèkih institucija do danas zadr ao svoje pravo ime. sastajali ta umjetnika i boema. bilo d ospjeti pod automobil. navodno. proizvedeno u Ilici. kojem je uva eni kritik i urednik knji evnog èasopisa Milan Marjanoviæ (tu je stanovao) upravo obeæao tiskati prvi rukopis. U dru tvu Lojzeka Majera. Ilicom Zagrepèani ipak najradije i najèe æe pje a-èe. a pokoljenja poslije njega samo nagaðaju. jer automobili su tada ipak bili prava rijetkost. Beri slava Nikpalja i Ru ice Ore koviæ tu smo bili manje osamljeni nego Majerov kultni Osam ljeni èovjek u Tingl-tanglu. Ilicom vozi tramvaj. u Zagreb dov ezao prvim au-. Kum tog. uz 29 volite li zagreb? Lovaèki rog. Ljerka Sram. a prva pokusna vo nja obavljena je upravo ovdje. ni do vo nje fijake rom. Saliha Aliæa. otvorena Zagrebaèka pivovara. kojem æe se u istoj kuæi roditi kæi Ljerka. odavno nije hotel. premda su se Zagrepèani veæ vozili i Bartuloviæevim auto-fijakerima. koja je zajedno sa svojim vr njakom »Franckom«. ona sitna nesretna starica koja je svoje napaæeno srce otvorila susjedu s broja u ovoj kuæi dr. Na uglu Ilice i Gunduliæeve bila je i prva prodav aonica automobila zagrebaèkog trgovca Ferde. i usput u njoj prona ao ono to nigdje drugdje u gradu nije mogao pronaæi. no en silnim u zbuðenjem poèetnika. Te e bi mu. Ilica je. Stari fijaker je ime jedne pivnice. a iste godine nasuprot njenoj rodnoj kuæi izlazi prvi broj Ra dnièkog prijatelja pod uredni tvom tipografa Dragutina Kalea. roðena je 1874. u Ilici je. Krle a æe u svoj dnevnik kasnije zapisati kako je tom prilikom zamalo dospio pod tramvaj. tj. u svoj notesiæ zapisuje to? Sto li. za razliku od nekoæ. u pseudorenesansnom stilu iz kasnih ezdesetih 19.. na kraju Ilice je i tramvajske* okreti te. Kad su ga svi ostavili i okrenuli mu leða. tu bile hotelske legende »K caru austri-janskom« i »Kruna ugarska«. Hoteli u Ilici ustvari su rijetke pojave (valjda zbog promet a i buke). Andrija Kaèiæ Mio iæ tako jivo bilje kari na svom postamentu. te industrije. Na broju 12 uzalud æete tra iti obilje je. kao metak izletjet æe Miroslav Krle a. o èemu svjedoèi spomen-ploèa na proèelju. naime. roðen je d vije kuæe vi e. na poèetku Mesnièke. koji se 1901. na koji je 1891. Godine 1892. plinska starinska. prometna.. meðutim. Drvenim se stu bama u njeno potkrovlje umornim korakom penjao ostarjeli i od svojih suvremenika i nekada njih istomi ljenika napu teni Ante Starèeviæ. sveèano instaliran? To je znao samo njegov tvorac Ivan Rendiæ. Cinik bi d anas rekao: Zapisuje registarske brojeve krivo parkiranih automobila! Oko Kaèiæeva spomenika uistinu je mnogo nepropisno parkiranih. lavoslava Srama . preteèama dana njih taksija. U meðuvremenu zagrebaèko pivo. u Mesnièkoj. nastavimo uzbrdo Mesnièkom. a od Gunduliæeve Ili ca je i za automobile. i ulica vojarni (vojarne su na uglu Selske i Domobranske). Vjekoslav Majer. Iz ulice preko puta p olukru ne Klei-nove zgrade. prijateljsku ruku i nu ni smje taj pru ao mu je Lavoslav Sram. 30 DR IÆ DUNDOKMAROJE ANDRIJI KAÈIÆU CUVTUCRADZACHtB IMI mesnièkom uzbrdo Duboki naklon mudrome starcu u sveæenièkoj halji. lady Sram. dakle. koji tu.. Slijeva nam proèelje stare trokatnice budi sjeæanje na nekada nji najpoetièniji podrum u gradu. najljep a puca svoga doba. a ako nam nije ni do piva. popularni Lojzekov Tingl-tangl. Otvaranjem Zagrebaèke pivovare otpoèinje ujedno i prva industrijska proizvodnja piva u gradu. predstavljala najvi e do stignuæe suvremene industrije. odvjetnik i dopr edsjednik Hrvatskog sabora. kad su. okrenut prenapuèenoj Ilici. Budickoga. stolj eæa. pogotovo u predjelu od Jelaèiæeva do Malog pla-i ca. a i cijela kuæa vonja na starinu. na uglu Mesnièke i Streljaèke. u tehnolo kom smislu. nekoæ popularnog. kasnije G rand hotel.

Od svih donjogradskih trgova najvi e opjevan. Zrinjevac je najbolji predstavnik ovog nam starog grada. po birtijama i dvori tima. kad se od njega a Jurjevskom groblju oprostio njegov prijatelj. koji æe do na ih dana ostati poznat kao du hovni voða Hrvatske moderne. prostorno æu i prozraèno æu te visinom palaèa. koju æe ipak morai zavr iti nj egov prijatelj.. Ivan De man je jedva do ivio tride set i tri godine (umro je od kolere). Zrinjevac je.ITNIK ZAGREB OVU PLOÈU PODIGLO JE HRVATSKO KULTURNO . Zrinjevac se ne zadovoljava samo predstavljanim izgledom. koja æe i meðuvremenu do ivjeti brojna kazali na i filmska upri zorenja. koja su opisali Titu Bre-zovaèki s broja 47 i August Senoa s broja 34. Mitra ifAKirad ROÐEN 23. A te su te nje vidljive u cjelokupnoj povijesti tog prvog od niza novonastalih donjogradskih trgova. 1873. Praga. koji je sa svojom obitelji stano vao u Senoinu su sjedstvu. izgubljene i osamljene Majerove likove. Tu. u svojoj radnoj sobi na prvom katu (ispod prozora je spomen ploèa). Na broju 14 na je proslavljeni glumac i pisac vlastitim rukama stari tav an preuredio u ugodno gnijezdo. 33 volite li zagreb? 34 . dovr avaju æi svoje posljednje djelo Kletvu. G. koju je za zagrebaèkog bogata a Guidu Pongratza projektirao znameniti graditelj Janko Jambri a k. 34 europa ispod zrinjevaèkih platana Od velegrada i europske metropole Zagreb nam najvi e nudi na Zrinjevcu. najèe æe opisivan (pjesnik Slavko Mihaliæ vi di èak i plavetnilo mora ispod zelenih zrinjevaèkih platana). bogatstvom ideja i materijala. jedna od onih. kolega1 susjed August Sen oa.c. Èaplja je bio nalik na one nesretne. dakle urbanistièkom i arhitektonskom rasko i. xii 1871. U Senoinoj kuæi na broju 34 je pizzerija. Safraneke. odavno il vi e nema). od kojih æe kas nije nastati jedinstveni urbanistièki koncept nazvan . on to èini i sadr ajima.proboravio je nakon izlaska iz zatvora zbog rakovièkoc ustanka od 24. Fabijan Sovagoviæ. Kanarinèevu Ijubovcu. uz gemi tec.UMJETNIÈKO I PROSVJETNO DRU TVO NA DAN OBLJETNICE NJEGOVA ROÐENJA 1994 G. Senoa i Tomiæ su prijateljevali s Ivanom De ma nom. a drugim (kroz ulièni prozor) na zgradu broj 23. i po velikoj ljubavi pre ma svojoj susjedi iz Mesnièke Ljerki Sram. legendarni Sovo. Beèa ili Rima. Preko puta rodne kuæe Ljerke Sram danas j< restoran »Lady Sra m«. odakle je kroz okance jednim okom zrikao na susj edu. na Oèena eke. dapaèe. c.po gradskom mjerniku Milanu Lenuciju . Drvenim kripav im balkonom te stare kuæe iz sredine osamnaestoga stoljeæa. De man je ostao poznat. Na njenom mjestu nekoæ su stajala Mesnièka vrata u obrambenim zidinama Grièa. pisao je èak i na samrtnièk oj postelji. roðen j De manov sin Milivoj De man. te eæi da i sam bude Europa.knji evni i kazali ni kr itik Vladimir Lunaèek. koji se u posl jednjih stotinu ili ne to vi e godina oblikovao i rastao na rubu Europe.. UMRO 28. knji evnik Josip Eugen Tomiæ. urbanih cjelina na kojima se Zagreb s lak oæom mo e prodati kao gradska razglednica Pariza. a godinu dana kasnije i umro. autor na eg prvog medi cinskog rjeènika . zadesio Zagreb. Znidar iæe i Fulire. pri kojem se pjesnik . imao je navadu psovati glasno da ga svi èuju. . U svom stanu na prvom katu August Senoa je do ivio i onaj zloglasni potres to je 18 80. prijatelj i susjed iz Mesnièk . LIKA . ne tako èestih. stolovao je i stvarao na njemu slikar i boem Èaplja. dr anjem i svjetonazorom. Pripovjedaè æe je u svojoj pripovijesti ovjekovjeèiti. ak o treba.Lenucijevom potkovom. Iste godine. koja je u meðuvremenu vi e p uta dograðivana i pregraðivana. diskretno skrivenih meðu kro platana.danonoæno obilazeæi grad i popisujuæi tetu n a kulturno-povijesnim spomenicima prehladio. Pjesnik i lijeènik. a kojoj je t akoðer pri padao De manov kolega. ali te ke da pizza ide uz one stare mesnic e (naravno. dakako. koji meðu ovim st arim zidinama. o. knji evnik i direkto Obzora . Svojom irinom. v 1823. vjeèno gunðaju i psuju sebi u brk . P ojavom. po kojima su ulica i najzapadniji ulaz kro: grièke zidine i dobili ime. oslikan i fotografiran .Augustu enoi. ii 1896. do polovice 1873.

o drasli i tu odvajkada ivimo. Na terasi kavane »Z. Nama. a potom i u aut omobilima. A jeste li se dobro zagledali u Medvednicu kad za-ju i i kad nam je jugo. isprere etana putovima i stazama i nastanjena planin arskim domovima. Strossmaverovu etali tu.. zagrebaèk o plemstvo. a pone to od njihove nazoènosti vidljivo je i na gradskom kon na kojem se Zagreb sve masovni je poèinje pokaziva upravo na Zrinjevcu. Medvednica s prvim ko tanjima. ne to to se uèi u lektiri. galerija i ateljea. imuæni trgovci i poduzetnici. toliko i po novim imuænim stanarima. iz na e æe nam se zagrebaèke perspektive doimati poput ingleskog rupc a mlade graèanske ili estinske snahe. najrasko nijeg i najoèuvanijeg. S vremenom tako Zri-njevac postaje pozna t koliko po svojim graditeljima. kojem se posreæilo da svoju prvu i najdra u susjedu in flagrante uhvati u najintimnijem trenutku. Otmjenost i rasko vozi se Zrinjevcem isprva u koèijama. neore-nesansna zgrada HAZU-a predstavljala je isprva najju niji rub grada. tj. jer planina je ne to golemo. Zagrebaèka gor a. zajedno s onim famoznim brojem 1035. Medvednica je nama Zagrepèanima bila i ostala samo gora. k oja predvea ili nedjeljom u podne nastupa u Glazbenom paviljoni U ljetnoj se zap ari rashlaðuje na fontanama znati eljno i èitava Celzijeve na meteorolo kom stupi eæe pogl ma milujuæi ozbiljna lica umjetnièkih pc prsja hrvatskih velikana u parku. 38 stubama do tomislavca Jeste li ikada promatrali Medvednicu rano izjutra. ali koji je jednostavno 41 volite li zagreb? utetoviran. Taj broj odavna nije broj metar . koji raspoznajemo i zatvorenih oèiju s tisuæe kilometara udaljenosti. Medvednica s prvim snijegom pr iæem. koji tako na razmeði dvaju st( ljeæa posve pr euzima prvenstvo Jelaèiæevu placu i Ilic a koji su prije toga gradske etaèe preuzeli Ju n oj prc menadi. kao svoj novi statusni simbol. Jer. putnièkih i aviokompanija te knji ara i kavana. do stranih diplomatskih predstavni tava i na eg Ministarstva vanjskih pos lova. on je simbol zs grebaèke gradskosti i kulture ivlj enja. pod zrinjevaèkim platanama. svaki novi dan je ujedno i sin na e gore. koji se sedamdesetih stidljivije. strano. Medvednica nikad nije bila planina. potom turistièkih. poput sn a nog sitnozora. plavkasti obris na sjeveru na ega zagrebaèkog djetinjstva. kako se dan raða na njenim istoènim obronc ima. kad je dan indiskretno razotk riva i s nje skida noænu opravu? Svatko tko se na to odva io. poèev i od najvi e sudbene vlasti ( upanijski i Vrhovni sud). I na kraju. ili na poèetku. podno Ponikvi i Kamenitih svatova. Zagreb se opu ta na poznatim zrinjevaèkim promi nadama s obveznom limenom glazbom. ni u se va ne gradsk e adrese. poznatom dotad po marvinskom placu i navoz ima gradskoga otpada. koji nije lako ni p recizno opisati. oko Ka ine i Laza. naime. a gradi ih. arhitektima i kiparima. privuèe na razdaljinu praækometa? Onako transparentna. Onaj nagrbljeni. HAZU na samom jugu. Na Zrinjevc smo najvi e i najdublje u Europi. Otpoèiva na klupam koje æe upravo z bog va nosti i simbola Zrinjevca s vr menom u arhitekturi dobiti ime klupe »Zrinjeva c«^ Zrinjevac je.prvi izlet u ivotu. greb« (sada poslovnica Croatia Airlinesa) naslaðuje 5 ukusnim minjonima. prozraèna. dakle. koji smo tu roðeni. kako se uzme.37 volite li zagreb? Uokolo jedinstvenog gradskog parka. èini se. a istodobno u sre di tu Zagreba. a umire na zapadu. preko nacionalni h muzeja. a osamdesetih 19. iri upravo na tom novoimenovanom gradskom trgu. vi e od trga. U meðuvremenu nièe palaèa za palaèom. Tako to ona mazno i sa zanosom radi sa svakim n ovim danom! U tim ranoranilaèkim odnosima stare gore i mladog dana ima istodobno i nevinosti i incesta. stoljeæa veæ masovno. Napaljenom promatraèu doðe da je uhvati za struk i mu ki je prodrma u prigorskom drme u! Medvednica . pa i o teæena u potresu prije nego to bude us eljena. r ashlaðuje zagrebaèkim pivom krijepi zagrebaèkom kavom. Dovr ena prije zloglasnoga potresa 1880. sigurno je do ivio uzbuðen je starog voajera.

D( sraza podivljale rijeke i grada dolazi 1925. da je njihov odn os daleko od one idiliène ljubavi kakva se mo e zamijetiti u zajedni tvu nekih drugih europskih gradova i njihovih rijeka. okrenuta u smjeru sjever-jug. a to je veæ malo te e. i . Sljeme! Sljeme je. uza svu svoju udobnost i prateæe sadr aje. Sljeme valja osvojiti. Jadranski most. Popularni je Veco i umro u toj vjeri. Mnogi su Zagrepèani tih pedesetih prvi put povjerovali kako æe Sava napokon poteæi sre dinom grada. Zelja Zagreba da Savu ucrta u svoj plan grada stara je koliko i prvi most preko rijeke. a u novije vrijeme i autom obile. kao to mu i ime ka e. Veæine elje i 45 volite li zagreb? elje mnogih nara taja Zagrepèana . ostaju sam o Novi Zagreb.. kako se to ka e. Iz grada. tako mu je r ijeka postajala sve opasnijom. naime. koju bi onda Zagrepèani s ponosom slali kao to stanovnici Pariza. ne? . Cesto se u svojoj povijesti izlijevala iz korit a i ob ru avala na grad. dakle. to æe reæi da se samo podnose. meðusobna davanja i potra ivanja izmeðu grada i njegove rijeke.Sa vski gaj i Trnsko. dakle pozivni broj neke na e intimne zagrebaèke centrale.! iz dalj ine. iako su ivjeli i ive zaj edno u nekoj vrsti dogovorenog braka. Na crti te elje plovi i trnjanska skela koja je ljude. Zagrepèani na svojoj rijeci nikad nis u i èekivali izlaske sunca. uvijek na vrhu jezika. Londona ili Budimpe te alju razglednice sa svojim rijekama. koji je od drvenih planki sklepan jo u osamnaestom stoljeæu. meðutim. razmi ljanjima i pjesmama vi e i od Medvednice i od Zagrebaèke gore. Sava nikad nije tekla sredinom Zagreba. Koliko nas ima kojima je Sljeme tako blizu. A kad je danak posrijedi. dakle. naime.a nadmorske visine. naime. i 42 9 i pliva patka preko save Upoznatoj pjesmici u kojoj se govori o patki koja pliva preko Save i nosi pismo navrh glave kao da se eli izraziti emotivni odnos Zagreba prema svojoj rijeci kad se u nastavku ka e kako u tom pismu pi e: ne volim te vi e. Halo. Zagreb. kao to na rijeku ne odlaze ispraæati dan. kako smo svi to zajedno uvijek pri eljkivali. Zagreb se sa svojom rijekom nikad dosad nije uspio uslikati za gradsku razgledni cu. na tragu j e. novi grad koji Sava od Zagreba odvaja a ne spaja. a dana nja avenija njegova imena. Otud i ovaj podu i uvod za putopis po Medvedni ci. da bi pedesetih godina pro loga stoljeæa odnos grada i rijeke do ivio svoje zvjezdane trenutke. Zagreb i Sava. prevozila s jedne strane rijeke na drugu sve do 1959. premo tena novim modernim mostom Mostom slobode zahvaljujuæi kojemu je grad svom svojom silinom krenuo na ju nu obalu . pri eljkujuæi da sa obom ponesu kuæi onu klasiènu sliku poprskanu rumenilom sunèeva zalaska. tj. za to se treba odluèiti i pomuèiti. Medvednica! Halo. s njena podbre ja. A kako se grad rijeci s godinama pri bli avao. stoku. vrh gore. a tako daleko. gdje su u eu-foriènom zamahu na pustoj ledini nicale izlo bene dvorane i poslovni prostori Zagrebaèkog velesajma. teret. Sava je. ni do dana dana njega nije grad na rijeci. gradsko æe knjigovodstvo iskazati trajno nepovoljno stanje za grad Sava je Zagrebu. Jarunski most) i nova stambena naselja. Najoptimistièniji je svakako bio i najzaslu niji za preseljenje Zagreba preko rijeke tada nji gradonaèelnik Veæeslav Holjevac. Ono je vi e i od samog vrha. koja. tj. U braènoj zajednici izmeðu Zagreba i Save bilo je u razlièitim razdobljima vi e ili manj e uspje nih pribli avanja.. Zagrebaèka gora! Halo.da grad za ivi na svojoj rijeci. nikad se i nisu pretjerano voljeli. Na njenim obalama i kejovima grad se nik ad nije opu tao i ivio svoje trenutke dokolice. vi e uzimala nego to mu je da vala. ono je vrhunac. Sljemenu^ otud i ta snatrenja i promatranja na e gore s distance. a u najbli em susjedstvu i prva gradska naselja . to je jednostavno broj na koji se uvijek iznova trgnemo. a ri jetko ili nikako na vrhu gojzerica. premda je u meðuvremenu gr adio nove mostove (Most mladosti. na koji se odazivamo. ali ono je u razgovorima.

Hoæu. s obveznim izborom za Miss Save.. meðu ostalim lojanicama i lampa ima. sva usmjerenja i uvjerenja. tr nice i groblja. Kao i trcak iz tube paste za zube . tj. dakle. uvijek bila i ostala zagrebaèka rijeka.nj Savi je osnovano Pr vo hrvatsko veslaèko i ribolovnc dru tvo. modernistima i m arksistima. unatoè svemu. Dra gec moj. tj. morali prijeæi upravo preko Save.Gradsko i Gospodariæevo. tj. sve tamo od 1892. vaterpolo. a od tada se ni u dru tva svakojakih imem (Gus ar. eto.1926. poprsja ili barem reljefe imaju i neus poredivo manje zaslu ni. i ovaj ovdje. kad mnogi. jemput i nigdar vi e. Ali to ti je ivot? Pitanje nije moje. dakako. a neki su se fotografirali ili se barem po elje li fotografirati nasred mosta. te atlet ika. Uskok. Uostalom. ono se u ovoj sisvetskoj masi otkida samo od sebe. Najr azorniji povodanj u povijesti grad.).Ivana Rendiæa (1849. ima i Miss Save. plivanje. ali i onih drugih: veslanje. jer ona je sastavni (vredniji) dio sveukupnog kulturnog sus tava na eg grada. hrvatske smrti. portski ribolov. pa jo jednon za tri godine. da ne ka em i posve anonimni. ne znaju ni za n jezina supruga Milana Amru a. romanticima. na tom groblju. nogomet. Sava je. hrleæi s a svih strana na dva kupali ta . mnogi su Zagrepèani. d a se grad sa svojom rijekom ima razloga pinèiti i minkati.) pod zajednièkim nazivnikom zagrebaèke. godinama propinjemo i raspinjemo kako bismo u Vla koj ulici namirili stogodi nji dug jednom od prvih meðu prvima u na oj kulturi . . Sve kole. Malo se pjeni ili malo vi e (ovisi koliko se uporno èetka). prosim. u tom sluèaju s onom tubom paste za zube? Nije li ivo t sve to ukupnost i kontinuitet postojanja na ovoj na em trudnom planetu. Pa da. Dok se. odbojka.koje s godinama mijenja izgled. s rijekom u pozadini. Tzv. zasigurno su spomenici. manje znaèajni i poznati. grad vjeènog poèinka. 47 ivjeti u gradu mrtvih Nad Mirogojem olovnosivo nebo kao u pripovijetkama na ih hrvatskih realista. praæaka i rashlaðuje. zapali onaj optimistièki i ak narodsk e mudrosti: A kaj je. nakon grgljan ja. nadgrobna plastika na Mirogoju ima dugu i bogatu tradicij u i njome bi se valjalo dièiti i otkrivati je ne samo jedanput u godini. Sava. jednokratna pojava. Zagreb se s ove mirogojske visoravni. a onda dovoljno da se ovdje i n a Dan mrtvih ivne. na alost. eto. U potrazi za vlastitom miss. dotle na Mirogoju svoje spomenike. omeðenim regulama svakida njice.Augustu Senoi. koji tu. Ba rem to se kulture i kulta smrti tièe. Sto li nam. po tom 1930. motociklizam. meðutim. a onda tri godine kasnije. tenis. golf i boæanje. le e zajedno s preporoditeljima. konji46 pliva patka preko save èki port i. ne samo p rvih dana studenoga. u najnovije vrijeme. Na Savi se Zagreb za ljetne pripeke. grad na ih obitavali ta. Tema je. ako ne u izobilju. listopada 1964. a zbli avanju grada i n jegove rijeke najvi e su pridonijeli zagrebaèki porta i: jo 1875. u jednom ili drugom smjeru. dobilo onu prepoznatljivu scenografiju iz filma Tko pjeva zlo ne misli prireðuju se razne veselice i portska natjecanja.-1932. e da bi. kad se pola Za greba na lo pod Savom. koji nam se javlja prvim mirkavim svje tlima. Njih Mirogoj ima. a koja je i tako (Mato ) imala uvijek vi e ukusa od hrvatskog opæi nstva. govori ime Katarine Amru . jednog od najvrednijih i najuspje nijih zagrebaèkih grad onaèelnika? Vi e æe nam ipak otkriti ime autora spomenika . kako je sve to zajedno Zagreb. javlja na razini stare kulturne Europe.. recimo. Vi e puta zagrebaèki porta i sa Save vra su se na nju okrunjeni najvi im europskim kolajnama i odlièjima. da bi za vrijeme gradonaèelnika Vjekoslava Heinzela. Croatia i Mladost) i raznih portova vezanih uz vodu. Ono to nam toliko nedostaje na ivotnim prostorima. sve to skupa zavr ilo u gradskoj kanalizaciji. na gradskom groblju. kaj je ivot? ivot ti je. Na Gradskom kupali tu . obmana i nada. unatoè svemu. Sloga i. Zagreb. poput po utjela lista s mirogojske breze. kadli se na obzorju. reæi kako je ivot i onaj grad dolje. svakako je onaj 26. Naravno. kao i ovo kasno mirogojsko popodne. eto.. premda se ne mo e reæi da je Sava zagrebaèka miss. k asnih dvadesetih. poðemo li od onoga starog saznanja da ozraèje je dnoga grada i naroda najvi e zraèi iz kavanskoga dima. realistièki olovnosiva. sve generacije unatrag stotinu i trideset godina (Mirogoj je otvoren 1876..

Turkalja. u gradu mrtvih. niti rije iti. tad znamo da smo na ulaznim vratima grada i na najva nijoj prometnici u smjeru istok-zapad. koje je bolnica (sagraðena 18 04. te Sava ispresijecana mostovima i utjecajima Eur ope i Balkana. I odjel. Kompoz icije Arkovih. Ru enje stare Bolnice milosrdne braæe na Jelaèiæevu trgu znakovit je primjer. Otkrivanje toga spomenika (14. na primjer. U sisvetskoj povorci i gunguli. naravno. 1903. mo e se govoriti o svemu prije nego o smrti ivot je to omiljene le ktire. najbogatijeg i najraznovrsnijeg k oji grad mrtvih nudi na ogled ivima. osvjetljavajuæi mu put. Mato a. Zagorke. Me? troviæ nam.). Me troviæa. do 1917. Te 1931. M atkoviæa il Ten ere. polje. opra tajuæi se sa starim memljivim devetnaestim stoljeæem. tj. prati i ukupni razvoj grada. umje nosti i kulture. Po tovanje ti prema veleuèenom i presvijetlom dr. Krle e. I odjel. Uostalom. Tomiæevih i M. Majera. zube. ostavlja toliko ivota stvaralaèke velièine d a uistinu zaboravljamo da sm na posljednjem poèivali tu. usput spomenuta tog pro hladnog i olovnosivoj popodneva na grobljanskoj aleji na Mirogoju? j 50 buðenje grada Zagreb se budi u Sesvetama. polje. donoseæi nam novotarije i utjecaje europskog duha i europske krème.ro-donaèelnika moderne hrvatske skulpture i umjetnika koji se prvi ukljuèuje u liko vno oblikovanje Bolleovih mirogojskih arkada (graðenih od 1879. Krkleca. Frange -Mihanoviæa. dvoumi se taknuti icu Augustinèiæeve violine na grobu Zlatka Balokoviæa (53. od Sesveta na ist oku do Zapre iæa na zapadu . Augustinèiæa. koju sa sjevera nadvisuje Medvednica. opskrbljivaèe i turiste. premda bi se i na putu kroz vrijeme moglo naæi primjera reèenog prirodnog tijeka.æu smetala novom dobu i . polje. za stajemo zateèeni tim velikim misterijem ivoi i smrti. prolazeæi pokraj grobova Senoe. Rosandiæa. i da j Dan mrtvih. Rendiæ je prepoznatljiv i u bisti svoga prijatelja . kad je starom agramerskom hospitalu o dzvonila smrtna ura. Val deca. èime. grob 26/27). jerovih u Frange -Mihanoviæevoj plastici zbunjuj nas. Na toj relaciji Zagreb je i najprostraniji (i najnaseljeniji). koji svojim olovnosivim i pr ohladnim popodne vom sugerira smrt bli njih. na e rodbine. putokaz novijeg Zagreba. zar i oni ne ive barem toliko ko liko smo i sami ivi? I kaj ti je onda ivot? Nije li to ona tuba paste z. k< ja je. koji ni sam umjetnik ne poku av a odgonetni ti. Alegorijska slika (po ideji Franje Mar-koviæa) Domovine koja kiti grob svoga pj esnika Petra Preradoviæa.) simbolizirala. knji evnika Eugena Kumièiæa (19. Zagreb je na svom sredi njem trgu priredio narodnu veselicu s a atorima ispod kojih su purgeri dizali kupice domaæe bukovaèke i zelinske kapljice. oèima punim dima svijeæa i prstima slijepljenim od o topljenog loja. srpnja 1879. Sve je to. Dodamo li toj jutarnjoj povorci radnu snagu. Tu zagrebaèku paralelu. gdje je mlada d jevojka (mramor) uhvaæena upravo u pokretu dok na pjesnikov grob stavlja kitu cvij eæa. Fran Raèkome (rad Rudolfa Valdeca) u ve likoj arkadi 2 nala e da zastane i da se pokloni cijeloj jednoj inst tuciji (JAZU-HA ZU) i njenu prvom predsjedniku. u bronci slikara Vla ira Be cica (4. Maèukatina. a s juga joj pravi d ru tvo eljeznièka pruga i autocesta. Kerdiæa. godine. nastojimo pronaæi (i prc nalazimo) ivot u Rendiæa. Skai p Kr iniæa. vodila ovaj na na rod: naj zamraèeni je i najskrivenije kutke znanosti. a koja je svojom dotrajalo æu i neprilagoðeno. 8.22 km. I tako na Dan mrtvih i u gradu mrtvih na Mire goju.) bio je i li kovni i rodoljubni dogaðaj prvoga reda. A to se tièe na ih najbli ih. Radau a. polje. otu d su se u grad u uljavali razni uljezi i predstavnici tuðinskih re ima koji su svojim jarmom pritezali Zagreb i Hrvatsku. pa se mo e reæi kako grad urbanistièki sli jedi svoju prirodnu putanju. I razred). grob 8).. Novi dan svoju ra-noranilaèku svjetlosnu rutu ponavlja svakog jutra istim onim smjerom kojim su u Zagreb nekoæ stizali pospani putnici n a dili ansama. Najdojmljiviji je Rendiæ na Preradoviæevu grobu (velika ju na arkada). na Mirogoju 49 volite li zagreb? P poèinje popunjavanje stalnoga kiparskog postava. grob 28). koji je govorom okrunio August Senoa (le i u grobu 44.

Tako pjeva jedna stara pjesmica. izabran Vjekoslav Heinzel. sijeènja 1877. uistinu bismo na istoènom rubu grada do li do samog poèetka. top se s kule Lotr èak. koji æe Zagrebu .. imenuje Zagreb slobodnim kraljevskim g radom. davao topom u 12 sati znak za podne. pu -canogpraha i pau al nu nagradu onom tko bi na uri na Kraljevskoj velikoj realki. A top ostavlja pod uvjetom da se svakog dana iz njega puca kako ne bi zahrdao. Stvarnost no vog dana u ovom starovjekom gradu poèinje tek s prvim ljukom jutarnje kave. To. Sluèajnost je htjela da je opeka poru ene bolnice oti la upravo u Sesvete (otkupio ju je sesvetski poduzetnik Pe ka. Iz njega se gru-valo i pri izboru gradonaèelnika. napreduju sve dublje u grad. a ne jedanaest. Iz istog smjera u grad pristi u i prvi automobili. tramvaj54 buðenje grada skog okreti ta i prvih tramvaja. i to iz zgrade na Strossma-verovu etal i tu. kamo je s vremenom premje ten. S te je strane.. Svojom Zlatnom bulom. koji je i organizirao veselicu s obveznim volom na ra nju). oglasio deset puta. Slu beno se iz topa svakog dan a u podne puca od 1. osim oznaèavanja podneva. i da tu svojim plotunima podsjeæa na taj veliki dogaðaj. kako je t . navodno. kad ugarski kralj Bela IV. s time da je nekoæ. ugraðena je u novi ivot. preko Rome i Name u Dubravi. Sve su to samo legende o tradicionalnom grièkom topu. A prema enoi. koja je po mjesnom meridijanu ureðena. hitac iz topa pogodio je n ajveæi turski bubanj. dovozeæi sa sobom prve jutarnje putnik e. naime. Gradec. kralj je Zagrebu dodijelio status slobodnoga kralje vskog grada sa svim ovlastima koje takav status sa sobom nosi. Od tog prijedloga do prvog plotuna s Grièa pro lo je jedanaest mjeseci. Toèno prije stotinu i tridese t godina (24. koja i nije tako stara .. koji drhtavi i prekrcani klize uz usnuli maksimir ski perivoj sa zvjerinjakom zdesna i mrtvim stadionom slijeva i. sa svojom kraljevskom svitom. ustanove grièki top Kad top prepolovi dan. Osim znamenite Zlatne bule. gdje je danas Republièki hidromete-orolo ki zavod. Opeka sa zgari ta jednoga ivota.) u zapisniku Gradskog poglavarstva. pa je i to bio povod da se dopremi na Griè iliti Gradec. èija su svjetla bijeda to je zora svjetlija . u prizemnice novonastalih sirotinjskih èetvrti na istoku grada.. budi u Sesvetama. Druga legenda govori kako je grièki top u Zagreb dospio kao turski plijen. godine 1242. prema svom dnev nom redu vo nje. u èetrnaesto stoljeæe. to æe reæi da ivot poèinje ispoèetka. osnovanom 1093.. osnivati obrtnièke cehove i od neprijatelja se tititi podizanjem obrambenih zidina. ima pravo prireðivati sajmove. nije bilo prvi put da se s Gornjeg grada puca. top j e prepolovio zagrebaèki dan 1. Pje aci su rijetki. ali u toj sluèajnosti ima i simbolike. Bela. udariti upravne temelje 53 volite li zagreb? grada. kako se u Bici kod Siska okrenuo protiv Turaka. A to æe reæi da. a prema nekim izvorima (Kuèi-niæ). ostavlja Zagrebu i jedan top u znak zahvalnosti to su mu Zagrepèani pru ili gostoprimstvo i sigurnost . [ Zagrebaèka se zora rumeni nad vizurama istoènog dijela grada s o trim obrisima nekada njeg mesnog diva »Sljeme«. dakako. sijeènja 1877. Dobro j utro. dakle . naime.. za naèelnikovanja Iv ana Vonèine. po kojem bi se ravnali zv onari svih gradskih crkvi.njegovim graditeljskim planovima. obrisi su im raspr eni i nestvarni u ozraèju jutra. temel jem tog kraljevskog dokumenta. navodno. prispio ugarsko-hrvatski kralj Bela IV. Toènije. i to jedana est plotuna.tom starom bisk upskom sredi tu. ljudi. novoimenovani slobodni kraljevski grad na bre uljku . u grad 1242. veljaèe 1876. Tradicija topovskog p lotuna se e. A kad je za naèelnika 1920. Ako bismo u istom smjeru i nadalje ustrajali. Zagrebe! 55 kad top prepolovi dan gradske legende. Zagreb se.. naæi æemo zapisano: Gradski vijeænik Ðuro De eliæ predla e da se u gradski pro tavi izvanredna stavka od 100 forinti za nabavu jednog topa. èak i u poè k trinaestoga. barem u usporedbi s tim grièkim topom o kojem pjeva. ima o i drugih funkcija.

Stoljeæima u Zagrebu ivi i kao refren se svakodnevno ponavlja uzreèica: »Zapalit æu svijeæu na Kamenitim vratima ako mi se elja ostvari. tj. do lo zbog podulje stanke: top je za Prvo g svjetskog rata. Tek 1934. kolika su zagrebaèka koljena dodirnula hladan beton ispod prepoznatljive slike s blagim Bogorodièinim osmijehom. s kojim se penjemo iz Donjega u Gornji grad. Kako je imao poslovnog a duha. uz Majku Bo ju s Kameni tih vrata. Klein.« A da takve rijeèi nisu sa mo puste tlapnje. koji jo nisu bili pro arani gustim ulicama i vi ekatnicama kao danas. uspjeli saèuvati. stoljeæa.. koju s vremenom Gra d od privatnika otkupljuje. poslovni ljudi. punim utjehe i nade! Mnoge su molitve na Kamenitim vratima bile usli ane. danas elektrièno. Majka Bo ja na Kamenitim vratima.« Ili: »Morat æu svijeæu liti na Kamenitim vratima. kad su takve stvari na javnom mjestu bile èak i zabranjivane) navraæaju poklon iti se i pomoliti za ispunjenje svojih elja i molbi. èeste djeèje ekskurzije i. nekad nije bio samo atr akcija. privukao ga je pute-ljak kojim su se stari purgeri iz tada nje Bregovite u lice (danas Tomiæeva) svakodnevno. bilo sveèano otvaranje Zagre baèkog zbora.. turisti. u svako doba godine (pa i svih godina slu benoga komunistièkog ate izma. koji se u Zagreb doselio sredinom osamdesetih 19. navodno. koji su se penjali i spu tali tom prometnom preèicom.. I to.topa! A kako su se oni veæ bili odviknuli od grièkih pucnjeva. u Zagrebu od starih vremena ivi jo jedna legenda vezana uz enu. i to ne u podne kao uvijek dotad. potvrðuje i svakodnevna slika Kamenitih vrata na koje Zagrepèani u svako doba dana. plotun i kako ih je probudio iz prvog sna. a o èemu svjedoèe i brojne zahval e. istrèali na ulicu uvjereni da je mir trajao samo deset godina i da je opet poèeo svjetski rat! Grièki top se nakon toga nastavlja ogla avati sve do dana njih dana. prvi je shvatio graðevinski poduzetnik D. mo da mi Majka Bo ja ispuni elju.. nego u ponoæ! R azlog: otvaranje Zagrebaèkog zbora. Danas prometuje u sastavu Za grebaèkog elektriènog tramvaja. vozi na elektrièni pogon. 60 grièki top 61 uspinjaèa Nema valjda Zagrepèanina koji u slabinama nije osjetio onaj nagli trzaj ilièke uspin jaèe. 59 volite li zagreb? mirovao. dakako. Mnogi su graða ni. panika je bila neizbje na. èak i s teretom u rukama ili na pleæima. Do zabune je.. Izuzev i ogla avanje prigodom Heinzelove inauguracije. a Zagrepèane je na to trebalo upozoriti iz . od gradskih vlasti zatra io je koncesiju za svoj graditeljski naum. Godine 1887. jedne od najpoznatijih zagrebaèkih turistièkih atrakcija. jedina koja ima svoju ivotnu. navodno. Grad mu izdaje koncesiju. ovaj put uz Majku Bo ju. top nije bio u upora bi sve do 1928. dakle. prometalo. a u sr edini su postavljene traènice. penjali na Gradec Ju nom promenadom (danas Strossmaverovo etali te) s kojega je pucao pogled u donje predjele grada. Kolika li su pokoljenja Zagrepèana zapalila svijeæu pod sjenovitom boltom tih starih gradskih vratiju. W.o bio stari obièaj. Uspinjaèa je pu tena u pogon 1889. 65 volite li zagreb? . naime. a kako je je isprva zbog slabog parnog pritiska i èestih popravaka znala stati nasred puta. a njome se slu e stanovnici Gornjega grada (umirovljen ici se voze besplatno). ilièka Uspinjaèa. 63 majka bo ja od kamenitih vrata Uz Mandu i Mandu evac zaslu ne za ime grada. kad se oglasio. koja je stoljeæima sastavni djeliæ zagrebaèke svakodnevice. Radovi su zapoèeli pomicanjem stupa. i to je jedna od rijetkih tradicija u ovom gradu koju smo. Da to. dakako. p osve praktiènu primjenu i manifestaciju. ispisane po starim memljivim zidinama. dakako. jedinstvena je zagrebaèka legenda. Kad je shvatio da je promet gust i da bi se gradnja parne uspinjaèe isplatila (bilo je to valjda prvo zabilje eno ispit ivanje tr i ta!).. Zagrepèani su je u ali prozvali uspinjaèa-zapinjaèa. Sutradan je. Dosjetljiv poduzetnik danima je dolazio do tog strmog puteljka i brojao g ustoæu pje aka. eto. nego i nasu na potreba.

a da izmeðu dviju odvoje nih gradskih cjelina (tek 1850. Ljepota djevojka Mandu a svetu sliku Majke Bo je. S jedne i druge strane su lijepo ureðeni but ici i modne kuæe. poklonio svetosti lika Bogorodice i ugasnuo! Mandu a: Sve je izgorilo..) Kleèe graðani pod svodovima stare kule na Kamenitim vratima. potporu nadama svojim. dok u njemu bude roda hrvatskoga!. neke æe ostaviti ravnodu nima. Veæ napu tenu i zapu tenu crkvicu kupu e gornjogradski plemiæ Leopold Sermage. Susjedski sukobi spominju se veæ od 14. sve . pa od tog vremena Krvavi most i no si to ime« (Pavao Cindriæ: Grièki milenij iz 1965. kao i svaka legenda. a ime Krvavi most u povijesnim lis tinama prvi put se upisuje 1667.Ali. dragi. pa èak i otvorenih ratova.. 67 krvavi most Poznato je da su Kaptol i Gradec stoljeæima ivjeli odvojeno.). Na njenom mjestu na zapadnoj strani Trga i Markove cr kve nekad je bila crkvica Sv. Ar-padoviæa s ka telanom Medvedgrada Gardunom.. Most zajednièki grade te ga pretvaraju u trajnu prometnicu od gornjo gradskih bedema s Kamenitim vratima do kaptolskih vrata u dana njoj Skalinskoj uli ci. me-ðususjedski antagonizam u pro losti znao bi dovesti do o trih suko ba. Jedni su drugima ometali gradn ju i ru ili ono to bi drugi podigli. Rijeè je o sjenovitoj ulièici koja spaja Radiæevu s Tkalèi-æevom ulicom. dok æe druge uzbuditi i ne pr estajati uzbuðivati. a onda se zaustavio!? Plemen èak: Predstavio se. Predaje govore da se ime mosta sp ominje jo u 13. prisloni o zid stare kule i klièe glasom zanosite du e: Majka Bo ja na Kamenitim vratima! Ostani u toj kuli s nama. Duboka im bol u licima i du ama. Ur ule. u 18. stoljeæu kad su se na potoku. I Mandu a iz krèm e na Dvercima stoji s njima i lije suze za slikom svoje Majke Bo je uz koju je vez ala staru prièu o postanku najdra eg joj grada. Naprotiv.« Majka Bo ja od Kamenitih vrata za titnica je grada. nego zbog atraktivno . na sve vjekove!. o èemu najbolje svjedoèi ime mosta koji ih povezuje .. Krik èuðe nja strahopo tovanja . pa do 1784.drhæu. Kaptolci poku ali ure diti svoj dio mosta. 69 banski dvori Hrvatska vlada i premijer stoluju u starim Banskim dvorima na Markovu trgu. koji je dijelio dva grada. Tako se z ametnula kavga i godine 1667. z a titu od pogibelji od zlotvora svojih!. studenoga 1667. To je bila kapelic a u kojoj se obred odr avao iskljuèivo na njemaèkom. da prime utjehu jadu svome.. Razorni je po ar opusto io sve od Dver-ci do Kamenitih vrat i.K rvavi most.. U svakom sluèaju. zbog gradnje mosta. ispripovijedat æe nam a tko drugi nego Zagorka! »U noæi pojavio se po ar u krèmi na Dvercima.zanosa! Iz praha i pepela digo e sliku Majke Bo je. osim imena. Kopaju graðani prah i pepeo na gari tu.. a na uglu ulice je gradska knji nica koja nosi ime Marije Juriæ Zago rke. apat ide od usta do usta. U polumraku drhæu s vijeæe u njihovim rukama. Kad su 17. slu beno postaju jedinstveni grad) nisu uvijek cva le ru e. I d olazit æe k tebi hrvatske du e.. Danas od mosta. 66 majka bo ja od kamenitih vrata Barilec: Sveti Bo e! Rub slike uhvatio je plamen. i to od 1692.samo Majka Bo ja ostaje u gradu na em! Èudotvorna Majka Bo ja! (. na poèetku Tkalèiæeve. autorice poznatih i rado èitanih romana o starom Zagrebu. nema ni traga. Odjednom krik ljudstva prolama zrakom. do lo je do oru anog sukoba. Zagorkin bronèani spo menik (djelo kipara Stjepana Graèana) u najbli em je susjedstvu. Ljudi stoje . »Ti bi se sukobi s vremenom promet-nuli u prava krvoproliæa. Graðani grada Zagreba stoje na gari tu. pa je potokom Medv e èakom poteklo i dosta krvi. ali ne zbog nje same. a Mandu a je sliku Majke Bo je odnijela svojo kumi uz Kamenita vrata. sukobili p rista e Andrije III. izvaðenu ispod pepela. stoljeæa. Bans ka palaèa ima dugu povijest. I tebe slavit æe grad na roðeni. Ne to vi e o nastanku legende o Majci Bo joj s Kamenitih vrata. stoljeæu izmeðu zaraæenih susjeda pos ignut je mir.

dana njeg HNK. veliki autoritet u kazali nom ivotu toga doba. te svojim utjecajem i snala ljivo æu ubrzati gradnju na dana njem mj estu. prozvano po vlasniku. koji na mjestu ru evine Ur uline crkvice 1801. ne zna se iz koji razloga. pjesnika Ivana Ma uraniæa. prema dana njoj Ma-to evoj ulici. vlastitim nov cem pomagao kazali ta itd. koji æe ipa k od toga odustati. ali ne zato to je medu najgorljivijima za taj prijedlog bio sam ban Khuen He dervarv. Zemaljskog kazali ta.). Drugi su predlagali Ilicu na mjestu Prve hrvatske tedionice (Oktogon). zagrebaèkom trgovcu Kristoforu Stankovi-æa. ujedinitelj hrvatskih krajeva i politièar koj i je najzaslu niji za ukidanje kmetstva. Posljednje znaèajnije dograðivanje do ivljava 1882. Cindriæ i dr. jest to d a je jedan od stanara bio i ban Jelaèiæ. Stankoviæevo kazali te. Punih 37 godina stari su Zag repèani kazali ne predstave posjeæivali u tom kazali tu. ali jedino izvorno i izravno sjeæanje na Banske dvo re imamo od èlana jedne od banskih obitelji. Stjepan Miletiæ. autor znamenitog Hrvatskog glumi ta i mecena (dao izraditi spomenik Petru Preradoviæu i poklonio ga gradu. tzv. Na kraju je potreba za novom kazali nom zgradom postavljena na dnevni red Gradskog poglavarstva. Kamen spoticanja u svim raspravama bila je lokacija. Lisinskijeva »Ljubav i zloba«. koja do na ih d ana ostaje najznaèajnijom nacionalnom kulturnom institucijom. Navodno je prevagnulo to to se za tu lokaciju javno zalagao dr. Ivana Brliæ Ma uraniæ ostavlja nam iscrpni zapis. na uglu Markova trga i tada nje Gospodske ulice (Æirilome todska).g zemlji ta u najbli em susjedstvu upne crkve Sv. U toj povijesnoj zgradi na Markovu trgu devedesetih godina pro log stoljeæa nakratko je stolovao i prvi predsjednik samostalne i priznate Republike Hrvatske dr. u Zagr ebu se desetljeæima govoriti kako je Zagreb kazali te dobio na lutriji! U tom je kaz ali tu prikazana prva hrvatska opera. Zemlji te zatim ubrzo preproda je drugom plemiæu. Ama-deovom teatru. na mjestu gdje æe mnogo godina kasnije biti sagraðena zgrada Gradske tedionice (Za taj se prijedlog najvi e zalagao dr. dobiva jo jedno krilo. pretvara u svoje banske dvore.. Ferdinandu Kulmeru.). Ne bez razloga. kad na z apadnoj strani. Jelaèiæevu sobu. koja je do na ih dana ostala neodjeljiva vizura Makrkova trga. Izidor Kr njavi. Tako je uz banske urede i banov stan. ostaviv i za sobom. A bilo je i takvih koji su novo kazali te vidjeli na Kaptolu (predlagali su ru enje Fr anjevaèkog samostana!). 1990. a i razni se gradski odbori time bave. zastor za graðanstvo podignut u tzv. tzv. Na samom poèetku Domovinskoga rata. Jedni su predlagali da se novo kazali te p odigne na Jelaèiæevu trgu. Dobroniæ. svoju blistavu intendanturu poèinje 1894. Povijest te znamenite gornjogradske palaèe u kojoj su stolovali hrvatski banovi is tra ivali su i o svojim nalazima pisali mnogi povjesnièari i publicisti (Laszow-ski.. Ban gradnju dovr ava i zgradu 1805. Marka. Buntak. ako ne i va nije. Pobijedila je napokon struja koja se zalagala za staro saj mi te. gdje su tijekom stoljeæa sa svojim obiteljima stanovali hrvatski ban ovi. a kao moguæe lokacije spominju se i Bregovita ulica (dana nja Tomiæeva) te Zrinjevac. koji je k azali te gradu darovao. Fra njo Tuðman. do danas oèuvanu. podi e za ono doba poveliku palaèu. Ta stara uta palaèa. koji ime dobiva p o vlasniku zgrade grofu Antonu Amadeu de Varkonvju. a to je kao povijesna èinjenica podjednako va no. vi e je puta u meðuvremenu dograðivana. zahvaljujuæi dobitku na beèkoj lutriji. Godine 1834. Zagreb dobiva novo . ali je. ne dovr ava. knji evnik i kazali ni redatelj. O gradnji novog kazali ta u Zagrebu se poèelo raspravljati jo 1886. neprijateljska raketa iz zraka obru ila s e na Banske dvore i svojom ru ilaèkom moæi pogodila u samo srce hrvatske dr avnosti. i svako malo novi ne povlaèe to pitanje. . U svom kratkom ivotopisu unuka prvog b ana puèanina.). i prvo dramsko dj elo na hrvatskom jeziku.. Posljednji intendant sta rog gornjogradskog kazali ta bio je ujedno i prvi intendant nove velebne kazali ne p alaèe. dobila i sabornicu. ne go je preprodaje banu Ignjatu Gylayu. Kukuljeviæev komad »Juran i Sofija«. a a najpoznatija i najbolja spisateljica za djecu praktièki je dio svoga djetinjstva provela u Banskim dvorima. politièki protivnik bana Heder varvja i jedan od stupova opozicio-narskog Obzora. da bi godinu dana sudjelovao u cjelokupnoj pripremi otvorenja nove kazali ne kuæe. Marijan Derenèin. 71 kazali te Prvi put s kazali nim predstavama iza lo se iz plemiækih palaèa. gdje je ureðen a i staja za bansku zapregu. kad je u Demetrovoj uli ci 1797.

Ono ima i dugu tradiciju. Meðutim. koje je odavna poznato. o otvaranju modernog zagrebaèkog sveuèili t a ozbiljnije se poèinje razmi ljati i u Hrvatskom saboru razgovarati ezdesetih godina 19. kao i Tito Strozzi. a u Sveuèili nom euæ'i' ^e u Zagrebu 79 volite li zagreb? odboru bio je i knji evnik August Senoa. U njoj su odr avane i gospodarske priredbe. kao i na jo nekim gradskim kazali nim sce. za naèelni-kovanja Adolfa Mo inskog.kako bi bila rastereæena stara bolnica Milosrdne braæe na Jelaèiæevu trgu. Spomenuta zgrada. aru ptica i Tre nji. a s pljeskom je ispraæeno kompletno »hrvatsko glumi te«. U zgradu na dana njem Trgu mar ala Tita Sveuèili te je preseljeno 1882. lukavo dosjetili da sveuèili tu daju carevo i kraljevo ime. Danas je sve te e postati student. jedan od najzaslu nijih za otvorenje Sveuèili t a..\ nama. jedan je otac pro log ljeta (2006. Jazavcu/Kerempuhu. A koliki su se izmuèili. rad slikara Vlahe Bukovca. postojala je i Akademija. jedinoj kazali noj kuæi sagraðenoj i orenoj sredinom devedesetih. zastori se pred uvijek zna-] ti elj nom i zahvalnom publikom di u u Komediji. veæ spomenuta prva na a ustanova i z 17. A onda se car i kralj Franjo Josip umilostivio 8. priznat o i cijenjeno daleko izvan na ih okvira. zajedno s gimnazijom. Iako se u Zagrebu veæ od 1669. U istoj zgradi . koja je o stala pojam Zagrebaèkog sveuèili ta. bilo unutar samog kazali ta. Branko Gavella. bilo kao HNK.. listopada 1874 . travnja 1 869. Poremeæeni odnosi u zapo ljavanju nemaju. akademski obrazovani ljudi biti sve tra eniji kod pr ijema u radni odnos i da æe ih na burzi rada biti manje nego to ih sada ima. na i s u se preci. Kazali tu lutaka. te dr. stoljeæa. kao Amadeovo ili Stankoviæevo. a traje kak o je to veæ 75 volite li zagreb? mnogo puta isticano kao primjer graditeljstva samo petnaest mjeseci! Zacijelo najuzbudljiviji i najsretniji dogaðaj u intendantskoj karijeri Stjepana M iletiæa upravo je otvorenje te velebne kazali ne zgrade i prvog nacionalnog kazali ta 1895.. a iz koje æe zapravo izrasti mode rno sveuèili te. 19. moralo je proæi pet godina da bi napokon. 76 sveuèili te Nakon to je te kom mukom i uz vi estruke roðake i prijateljske veze uspio upisati kæer na fakultet. u njoj je bila Tvornica duhana. i to zbog vlastite ta tine. nije bila graðena u tu svrhu. uz dubok uzdah izjavio: Ovo je bil o te e nego predi-zborna kampanja za predsjednièke izbore! Taj je roditelj. premda u moran i maltretiran. u meðuvremenu j e odigran cjelokupni svjetski klasièni kazali ni repertoar. Za sveèano otvaranje Ivan Zajc je uglazbio poznate Senoine stihove Znanje nas v odi/ Svjetlom slobodi koje su u gradu tom prigodom svi pjevali. gdje æe desetljeæi a i ostati (danas su tu Rektorat i Pravni fakultet). meðutim. s kavanama u neposrednoj blizini. Sveuèili te bilo otvoreno u zgradi stare Gornjogradske gimnazije na Kata-rinskom trgu. godine. nego za bolnièke potreb e . naslonjene na isusovaèku klasiènu gimnaziju. Valja dodati da su najstarije kazali ne kuæe za svoje glumce i goste imale i kazali ne kavane. Zagrebaèkom kaza li tu mladih. S Markova je trga upuæen zahtjev na beèki dvor. o kojem zap is ostavljaju veæ spomenuti Miletiæ. uspio. preseljena iz Svilarske uli . ITD-u. stoljeæa. Prvi rektor Sveuèili ta bio je Matija Mesiæ. ni s ugledom Zagrebaèkog sveuèili ta.Gradnja novoga kazali ta poèinje 1893. kao i sva recentna domaæa kazali na produkcija.). na kojoj se stjecala vi a naobrazba. naime. j Uz ta dva stara kazali ta. ali u tri navrata iz Beèa dolazi odbij enica. a koju sveèano otvara sam car i kralj Franjo Josi p. Nakon nekoliko uzastopnih neuspjeha. a nisu uspjeli?! Sto se mo e ka d imamo vi e kandidata nego mjesta na fakultetima?! Pro la su vremena kad smo se na fakultete upisivali kako smo htjeli. jedno vrijeme bila je i prazna. veze s kvalitetom naobrazbe to ju da ju na i fakulteti. i var ka je uspjela. (o tome ostavlja i zapis). a prije nego to je useljeno Sveuèili te. kad smo se s jednog fakulteta etali na drugi i indekse skupljali kao trofeje. pa se treba n adati da æe jednoga dana mladi. Uz podizanje velebnog kazali nog zastora. moglo studirati na nekoj vrsti visoko kolske ustanove . koji dobiva i vlastito dramsko i kazali te. ni ta manje znaèajn o za na kazali ni ivot.

Novoj struji mladih likovnjaka i knji evnika Kuh aè u svom pamfletu u lipnju 1898. dakako. èemu j< prisustvovao sav kulturni Zagreb. st udentica (55. u rujnu 2006. gdje j e poslu ila kao Hrvatski paviljon. Ante Tresiæ Pavièiæ. koja je tu ostala sve do gradnje nove tvornièke zgrade u Klaiæevoj (nekad Tvornièka ulica). koji je prije obna ao du nost prorektora za vrijeme rektorskog mandata prvt ene na toj najvi oj sveuèili noj funkciji. o zivotvo-rismo svoja ma tanja i sanje. To je bila prva velika umjetnièka izlo ba na kojoj su. dopremljena s Milenijske izlo be u Pe ti. koliko je izlo ba trajala. dr. sudjelovali i mladi knji evni ci. ali i mnogi ugledni ci iz cijele Hrvatske i tada nje Monarhije. Umjetnièki paviljon sveèano je otvoren 15. javno oglasio Franjo Kuhaè. ! velikodu no pozvali. a znajuæi to mladi spremaju. religiju. naime. 83 volite li zagreb? Zagrel) Na e te nje mladih umjetnika toga doba (naslov programskog teksta Milivoja De mana) im ale su. nakon vi e puta ponovljenih izbora. i to na Salati. a mi pisci s Gjalskim. prosinca 1898. istinitu. koji je svoju bro uricu. a do dana dana njega ive (svojim djelima) sudionici prve izlo be u tom zagrebaèkom . nije kazali te. Prvi se. koja podsjeæa.. zapi suje jedan od sudionika. Mlade su napali knji evnik i urednik knji evne revije : Novi vijek dr. 80 razglednica s kupolom M noge su zagrebaèke vizure poslu ile za razglednice. J asne Helene Mencer. dr. Gradnja kazali ta bila im je. Konstrukcija je. visoku. godine eni nisu pohaðale. Jedino je Medicinski fakultet otvoren znatno kas nije. branitelja javnog morala. da joj i èupa iz srca smisao za moral. izabran je prof. Franjo Markoviæ. pjesnik Mihovil Nikoliæ. koji æe tu znamenitu i znaèajnu izlo b u kasnije ovako ocijeniti: Umjetnici s Vlahom Bukovcem. te ko da j( netko mogao i zamisliti da æe jednog dana na èak 3: zagrebaèka fakulteta i akademije (podatak uzet iz nas tavne godine 2003. medu predavaèima i govornici. jo prije izlo b e. Aleksa Bjeli . Umjetnièki paviljon. pripadnici tzv./04.ce (danas Preradovi-æeva). uza sve znaèajne hrvatske slikare i kipare. bolnici. ali lijepu. dakako.) studirati vi e od dvostruke studenata i. jer su sredi nju zgradu ove pre poznatljive zagrebaèke vizure Umjetnièki paviljon projektirali na eljeznoj konstrukci ji beèki arhitekti Helmer i Felner. patetièno nazvao poslanicom umjetnièkim seces ionistima i knji evnim dekadentima.034). Predbacuju im neukost i mediokritet stvo. Èitav se dan ljuljali valovi svijeta po sveèanim dvoranama Umjetnièkog paviljona. velike oporbe. te prof esor estetike \ i poetike dr. ti skanu u vlastitoj nakladi (Anarkinja). dodu e. Glavni oponent Franjo Kuhaè i njegovi istomi ljenici u meðuvremenu su pokopani u zabor av.. hrvatske moderne. ne samo oficijelnih vlasti Khue-na Hedervarvja ne go i raznih kulturnih poslenika. bilo je Kuhaèevih istomi ljenika. ma koje su mladi. i to nakon samo godinu da na gradnje. ali jedna od najpoznatijih i najèe æih je razglednica Trga Franje Josipa/ Tomisla-vov trg. dakako. dodosmo do rijeèi i rekosmo glasno: Hoæemo novu umjetnost. na Beè i li neki drugi grad Habsbur ke Monarhije. prof. Nije ni èudo. sigurni u sebe i svoju umjetnost. kako su to kronièari zapisali. navodno. oni isti me tri koji su samo tri godine ranije o smislili zgradu dana njeg Hrvatskog narodnog kazali ta. 1 Prigodom sveèanog otvorenja Sveuèili ta. Zagrebaèko sveuèili te sve do 1901. U tri mjeseca. brojkama potkrijepiv i znaèaj izlo be. u zgradi koja je bila namijenjen. specijalnost. nego to jt stanovnika imao Zagreb tijekom sveèane prigode otvore nja Sveuèili ta! Za novog rektora Sveuèili ta. I na samoj izlo bi. ali je najstarija i najznaèajnija pozornica hrvatske likovne i primijenjene umjetnosti. To velebno zdanje sa svr etka stoljeæa na jednom od najprozraènijih i najljep ih zagrebaèkih trgova (s ju ne strane Paviljona postavljen je Frange Mihanoviæev bronèani spomenik kralju Tomislavu) otvoreno je na najdolièniji naèin reprezentativnom izlo bom Hrvatski salon. predbacuje da te i za tim da na u mlade posvema pokva ri. domoljublje i ina plemenita èuvst va i svojstva. po sjetilo ju je navodno jedanaest tisuæa ljudi ili svaki peti Zagrepèanin.

Uvijek znati eljna i zahvalna zagrebaèka publika.000 korisnika..Vlaho Bukovac. a virtualnih posjeta je 446. sastave i soliste. gdje nasumce. bez obzira na mjesto izdavanja/tiskanja knjiga. Slava Ra kaj. knji nièara i pravila o èuvanju i posuðivanju knji ga. 84 nnr ¦i ii ii ¦i u ii ii ii u JI JI11 nacionalna i sveuèili na knji nica Kolike su generacije intelektualaca. Viktor Kovaèiæ. originali rukopisnih knjiga i ostala rukopisna graða neprocjenjive vrijedn osti. predviðenoj za petsto tisuæa svezaka. neizgovorene rijeèi: sece sija. èime se obavlja funkcija nacionalne knji nice. Kriterij nabave knjiga obavezni su primjerci knjiga koje su napisali ili tiskali Hrvati. da bi nova.j nici je 320. a 48 kilometara periodike. To je otprilike to to posjetitelja iznova uvijek iznova obuzima za svakog posjeta staroj Nacionalnoj i sveuèili noj knji nici to je ono to se mo e nazvati re-spektom i au toritetom. u hrv atskoj metropoli. o tvorenoj 1913. da na nja zgrada na Aveniji Hrvatske bratske zajednice. knjige. vi-tra i..729 (2005. Od tada dat iraju podaci o prvim upisanim knjigama. od èega je 66 kilometara knjiga.. Sada kad smo veæ u novoj zgradi. svodovi. lusteri. otvorila vrata tek 1988. same od sebe. umjetnika. U trezorima knji nice èuvaju se rijetke i dragocjene knjige.. rukovodeæi s e pritom potrebama svih sveuèili ta u Hrvatskoj. Tomislav Kriz man i Ljubo Babiæ. i to u . studenata i knjigo ljubaca opæe prakse sa strahopo tovanjem ulazile u staru secesijsku zgradu na Maruliæe vu trgu. I 88 52. kultura i pisana/tiskana povijest j ednog naroda na jednom mjestu.000 metara. Ozbil jnije se o tome poèinje razgovarati ranih osamdesetih pro log stoljeæa. Njezin zaèetak spominje 1607-. knji n ica imala posebnu dvoranu s knjigama. imala je prigodu i èast kod kuæe.000. kao i inozemna literatura o Hrvatskoj i Hrvat ima.. 1111 koncertna dvorana »lisinski« Koncertna dvorana »Lisinski« upisala je Zagreb na kartu europskih i svjetskih glazbe nih metropola. komunicirati. nacionalna pismenost. veæe i funkcionalnije zgrade. 87 volite li zagreb? Dana nji fond knjiga (podaci iz 2001.5 milijuna svezaka na 114 kilometara polica. koja je ukupno 93 godine u svijesti i u svakodnevnom prakticira nju svih pismenih stanovnika grada i dr ave.).? Zatim: crkvena t i ina. U toj staroj ljepotici (arhitekt iz doba secesije Rudolf Lubinski). meðu kojima ima i nekih koji datiraju èak iz 11. nameæu u gradu razgovor o gradnji nove. kad su s e isusovci smjestili na Gradecu sa svojom rezidencijom i Gimnazijom. Nacionalna i sveuèili na knji nica na Aveniji Hrvatsk e bratske zajednice 4 ima vlastitu internet-sku stranicu i s njom se putem Inter neta mo e izravno .. police i vitrine doslovno su p ucale od rastuæeg knji nog obilja. .. g.) govori o vi e od 2. Zat vorena spremi ta i pokretni regali dugi su 110. knjige. Prenatrpanost i prezasiæenost knji nice na Maruliæevu trgu. Bela Ciko -Sesija. posjet Knji .) sveèano otvorila vrata. Upisanih korisnika: 17. katedrala pameti. Sveuèili na uloga knji nice ispunjava se nabavkom inozemne znanstvene i struène literature. osjeæaj trajanja. crtarije. znanstvenika. stolne svjetiljke. Klement Menci Crnèiæ. t e grafièka zbirka koju su osnovali slikari grafièari Menci Clement Crnèiæ. podsjetimo se na trenutak duge povijesti te na e èuva rice pismenosti. prve zgrade koja je u Zagr ebu graðena za knji nicu. otkako je Dvorana p rije 34 godine (1973.hramu umjetnosti . Robert Frange Mihanoviæ. a ostaje zapisano da je prije 1645. Tu je pohranjena i Metro-politana knji nica zagrebaèke Nadbiskupije od pedeset i pet tisuæa svezaka i rukopisa. upoznati mnoge nacionalne orkestre. naviru uvijek iste. Oton Ivekoviæ. d. sto ljeæa. Ksaver Sandor Dalski.. knjige. A tu je i zbirka zemljopisnih karata (ima i rukopisnih karata!) i atlasa.

Jurica Murai . nije uvijek imao. Marija Radev.. kao i svjetska rock zvijezda Nick Cav e. pa svjetska kraljica jazza Ella Fitzgerald. Mataèiæ. Dosad bilje i vi e od deset tisuæa konce rata i vi e od deset milijuna posjetitelja. reprezentacija francuske ansone Juliette Greco. zbog originalnog projekta i vrhunske akustiènosti. Ju nokorej-ska opera. èelisti Mistislav Rostropoviè i Mischa Maiskv. Dunja Vejzoviæ. U bogatoj ponudi Dvorane »Lisinski« pred zagrebaèkom publikom zasjale su najsjajnije z vijezde svjetskog i europskog glazbenog neba. to zbog posljedica katastrofalne po plave 1964. te pjevaèke megazvi jezde. Koliko Maksimir posjeæuju i u njemu borave Zagrepèani. vole n azivati »hrvatski Carnegie Hali« (projektant in . Ona je tu u njemu najdublje. Los Angeles Phil-ha rmonic Orchestar i dr. prosinca 1973. Za tridesetu obljetnicu 2003. kao to su BBC. ansone. koji je i osob no pridonio nje nom dovr enju.naj irem rasponu. Milan Horvat. najuglednije mjesto na karti europskih park ova. londonski. moskovski simfonièari. arh. za vrijeme graðo naèelnika Ive Vrhovca. vionilisti Uto Ughi i Henrvk Szervng. te programski di rektor Dvorane Igor Kuljeriæ i Ivo Vuljeviæ. strasbur ki. Francuski nacionalni o rkestar. domaæih i stranih. Lazar Berman ili Vladimir Ashke-nazy. To v i e to je posrijedi najveæi i najstariji gradski park na jugu Europe. Dmitrija Kitaenka. nego i preko eljeznièke pruge. Kirila Kondra. estrade i rocka do folklora.. To su proslavljeni dirigent Lovro. ali je zato imao. j 92 maksimir Kao stari europski grad. I na jdu e u jednom komadu: 212 godina! Vi e od dva stoljeæa. Spomenimo samo imena koja su u svijet pronijela glas na eg grada.ina. dakle. Tomislav Neraliæ. 91 volite li zagreb? imala je dug i trnovit put od zamisli do dovr enja. Marijan Haberle). Josip Gostiè. pl. Od domaæih glazbenika nema znaèajnijeg imena koje u »Lisinskome« nije nastupilo. I opæenito je izniman i va an kao civilizacijska i tradicijska konstanta u ivotu hr vatske metropole. ona je i jedini ca vrijednosne mjere cjelokupnog nacionalnog kulturnog i dru tvenog ivota. turis ta i poslovnih ljudi. a gradnja se otez ala i odugovlaèila. Pa vica Gvoz-diæ. RAI i dr. Jose Carerras. Vrata æe ipal sveèano otvoriti 29. Ivo Rob agrebaèki solisti. kao to su pijanisti Svjatoslav Rich ter. to je podatak svakako vrijedan pozornosti. i Kurta Masura. berlinski. Jer sve to se dogodilo ili se dogaða u »Lisinskome« samim tim dobiv a na te ini i ugledu. orkestri proslavljenih kazali ta i opernih kuæa. te orkestri nacionalnih televizijskih postaja. Zagreb nam Europu i njen duh oslikava na razlièite naèine i na razlièitim svojim dijelovima i stranama. i ima. Mladen Ba iæ. za malen grad na dvama susjednim bre u . i to u rasponu od klasike. \ Dvorana »Lisinski« nije samo nacionalni hram glazbe. Mataèiæ i Milan Horvat. Grad je sam financira). pa samim tim i cijele Hrvatske. dakak o. potom Èe ka i Izraelska filharmonija. Gilbert Becaut i Charles Aznavour. navi e i najze-lenije. toliko je on zanimljiv i popu laran u planu i programu brojnih posjetitelja grada. Piero Capupuccilli. kao to su Luciano Pavaro tti. jazza. I tako to traje dok traje Maksimir. Beèki. Maksimir. kad se Sava razl ila ne samo preko njezin gradili ta. to zbog vjeène novèane oskudice (iako je posrijedi nacionalna insti tucija. poput moskovskog Bolj oj teatra i milanske Scalle. Leo Nucci i Peter Schreier.. pet-rogradski. te mnogi drugi. do avangarde. dugogodi nji i uspje ni ravnatelj Dvorane (kojeg uspje no nasljeduje aktualn i Lovro Lisièiæ). svojevrs ni statusni simbol. ansone do rocka. pojedinaènih i skupnih. dirigenti poput Lorina Maazela. Zagreb sudjeluje u uku pnoj europskoj parkovnoj kulturi. ciri ki. za vrijeme gradonaèelnika Veèeslava Holjevca. Zagrebaèki kvartet i dr. premd a isprva park nije bio. sa simfonièarima i baletnim grupama. pa Milan Sachs. niti danas ima. ostavljali su svoj trag u Zagrebu. od klasike. iznimno mjesto u ivotu ovoga grada i njegovih graðana . Ivo Pogore-liæ. To s u legendarni Lovro pl. hels in ki. Zubi na Mehte. Trnjanska dvorana. Vladimir Ru djak. salzbu ki. Nada Puttar Gold. progla ena su i èetvoric a poèasnih èlanova Koncertne dvora ne »Vatroslav Lisinski«. Ru a Pospi Baldani. Bo ko Petroviæ. Odluka o njenoj gradnji donije ta je jo daleke 1957. Ali malo gdje je Europa u njemu kao u gradskom parku Maksimir. niti je mogao biti. koju. pa od jazza.

sagraðeni putevi. pravo remek-djelo vrtne umjetnosti. Juraj Haulik. Igor Gosti). to staro savsko plovilo odvezao u povijest. polovni to polino ili polukamion. kad u park (za graðo naèelnika Vjekoslava Heinzela) uselja va Zoolo ki vrt Posljednji put Maksimir je temeljitije ureðen 1987. ili maksimaln mir. Vratar ska kuæi ca. Ime Maksimir dobiva po svome osnivaèu. paviljon na Veliko j li vadi). koji je od Maksimir. ivota stajati na glavnom ulazu u park. koji oèito nema smisla ni interesa za Ma ksimir. dav i oblik romantiènom en gleskom (pejsa nom) perivoju.trg pa na zapadnu stranu HNK. po kojem ga danas poznajemo. te obavezno neko uniformirano lice. u reðene livade i proplanci. H ram prirode.Strossmaverov . mo e se s punim opravdanjem nazvati velikom preobra zbom Maksimira. da bi na kon njegove smrti parku bilo vraæeno staro ime. a koji æe za nadbiskupov. zagrebaèku biskupiju vodi biskup Aleksandar Alagoviæ. zasadila je ovu umu i lugove. biskup Vrhovac tako ureðeni park Zagrepèanima sveèano predaje na uporabu ovim rijeèima (prema fikciji Marije Juriæ Zagorke Republikanci): »Narode! Braæo moja! Priroda. u znatno iskvar enom obliku. koji je. »Vremensko razdoblje 1838. 96 trnjanska skela Stariji Zagrepèani sjeæaju se posljednjeg vozaèa Trnjanske skele Jure. Na prostoru biskupske ume od 385 jutara iskrèeni su golemi prostori. Potkraj mjeseca travnja 1794. podignuti paviljoni (Paviljoi Jeka. Kasnije pre mje ten. Bellevue. taj je zagrebaèki park. turopoljske ku -mice s ko arama svje eg povræa ili velikim kantama s mlijekom. 95 volite li zagreb? Prije dolaska u Zagreb. Maksimirski mir od 1925. glorijet kod Ljetnikovca. na alost. vrijeme odr ava nja Univerzijade u Zagrebu. s kojej maèem zamahuje na zmiju. vodotokovi i mostovi. est godina provodi u Beèu. naru avaju tek glasanj. odmori ta. kakvog barem u osnovi znamo i da nas.Kaptolu i Gradecu. Za vrijeme Jurja Haulika. nego zbog imena. igre rijeèi. ono to je milijunskom gradu i nacionalnoj metropoli d anas. Svi carska kuæa. uz duho vno poslanstvo. niti mo e imalo umanjiti r evolucionarnu ideju i sam pionirski poèetak zagrebaèke parkovne kulture biskupa Vrho v-ca i njegova 18. za Maksimir nastupa zlatno razdoblje. pokopan u katedrali) i prvog zagrebaèkog nadbiskupa Haulika. najprije na Akademièki .. zapre na kola. Maksimir kao maks i-mir. rijeèi tj. Sve to se danas mo e vi . te prepasati puteljcima s odmori tima na kojima su k lupe i sjenice doèekivale prve goste. Koliko je to u to doba bio park u klasiènom smislu rijeèi. vjeèni vrtlar. na Kaptolu slavi zlatni pir. Podignuti su brojni graðevin ski objekti: Glavna ulazna vrata i Koliba za goste. raz viv i tamo vrlo visoke estetske standarde. U tom vremenskom odsjeèku je ostvario najvelièanstve-niji pothvat vr tne kulture u Hrvata.-1843. nije toliko bitno. pro ireno i preureðeno Donje (p rvo) jezerc dovr eno Drugo jezero. èime i zagrebaèka biskupija prera sta u nadbiskupiju. stoljeæa. z. k oji se drznuo umu na sjeveroistoènim obroncima Medvednice. a koliko samo uljuðeni umski proplanak uz korito potoka Bliznec. Mirna koliba. Jurja na konju. postavljen kipovi. roðenjem Slovak. Narodni hram. gdje i danas). Vidikovac (Kiosk).. kaptolskom biskupu Maksimilijanu Vrhovcu. Kad vas izmuèi te ki rad. biciklisti. Izmeðu biskupa Vrhovca (1826. a godinu ka snije umire. a moja je du no st da u njoj izgradim putove i da ih predam vama. Dolaskom Haulika na Kaptol . otvara njem Mosta slobode. Usporedba se mo e uspostaviti u odnosu s kasnijom Hauli kovom erom. tad pohitite ovamo gdje mirisavi zrak su i znojno èelo tu naðite mira odmora i odaha svojim brigama«.ljcima . Pogled na skelu podsjeæao je na scenografiju ratnog ilegalnog Zagreba. Ki o bran. Ali n< zb og Maksimilijana Vrhovca.« (dr. uz korito potoka Bliznec . u èast svoga preporoditelja prekr ten u Jurju Ves ili Jurjevac (dao sagraditi crkvici sv. s puno ara (i novca) baca na ureðenje maksimirskog perivoja. Samorodna hrastova uma obogaæena je egzotima. pa se. Brezova koliba. stvorio Maksimir. temeljito raskrèiti i oèistiti. Ljetnikovac. kojega æe u meðuvreme nu Papa unaprijediti u prvog zagrebaèkog nadbiskupa. staze. posebice u hortikulturi. Jurja i od kipara Antona Ferk orna naruèio monu mentalni cinèani spomenik sv. i rika divljih egzotiènih zvijeri. kad brig e izmore du e va e. koji je prepu ten i zapu ten.

gdje je danas stara zgrada Nacionalne i sveuèili ne biblioteke. vozio èak i kralj Be la IV. meðutim. dovr ena Ga-vellina kuæa na Jelaèiæe u trgu (dana nja estica). drugi se tome protive. filogenetsko-siste-matskoj srodnosti.djeti na veæ malko po utjelim fotografijama zagrebaèkog fotografa Pavla Cajzeka. osnivaju projektantsko-gradevinsko p oduzeæe. a tu se prvi put poèinje igrati i hokej na ledu. na alost. koja je naplaæivana za dr avnu blagajnu. Leo Honigsberg i Julio Deutsch.. koje æe u kasnijoj gradnji grada imati va nu ulogu. Sa svojih èetr desetak tisuæa stanovnika Zagreb je sezao tek do Kemijskog laboratorija (podignut 1884. stoku. zimi su se na e bake i djedovi klizali. U sredi nje m su dijelu staklenici. Pouèene iskustvom svjetovnih vlasti. Kraljevski brod dobio i prvog takmaca na Savi. Na kormilu grada je Nikol a Badovinac. oblikovan je u pejza nom s tilu. koji su pro li najbolje konobarske kole. a mo da je tako kr tena i po nekom drugom kralju. 99 botanièki vrt Botanièki vrt otvoren je ujesen 1889. Njegova je rijeè takoðer va na za dodjeljivanje zemlji ta na Sajmi tu za radnju kazali ta.). kako se u cijeloj svojoj dugoj povijesti naz iva. Biljno-geografske skupine nalaze se u zapadnom dijelu vrta. Jedni su za to da se gradi na mjestu gdje je i sagraðen (1891. Dubrovnik i Gradski podrum. Vode se razgovori o uvoðenju konjskog tramvaja. mor a odstupiti. umro je Ivan Kukuljeviæ Sak-cinski i pokopan u arkadi Iliraca na Mir ogoju. i crkvene su po eljele svoj brod i svoj prihod. a dvojica mladih zagrebaèkih arhitekata. koji je dao probiti Bo koviæevu ulicu i tako p ovezati Zrinjevac s Petrinjskom. a u raspravama se èuju razlièita mi ljenja. Mo da je upravo po njemu ta drvena splav u Trnju i nazvana Kraljevskim brodom. a nadzor nad radovima je vodio nadvrtlar. Ona je na mjestu dana njeg Mosta slob ode. Restoran »Skela« do ivio je s vremenom sudbinu prave Skele pao je. premda je meðu gradskim zastupnicima dosta onih kojima se èinilo da bi novo kazali te trebalo graditi vi e centru grada. prevozila ljude. teret (u posljednje vrijeme i automobile) vi e od sedam stotina godina. a sve okolo su jo bile livade. koji je u zagrebaèkoj ponudi imao kratku povijest. Botanièki vrt je osnovan zaslugom Antuna Hein-zela. a u blizini su i bazeni s vodenim biljem. vi e nego dugu povijest. zapravo malo istoènije. na koje se nadovezuje cvjetni parter oblikovan u francus kom stilu. zidove kojega su ukrasili uveæanim Cajzekovim fotografija ma trnjanske skele. Drveæe i grmlje svrstano je na parcelama po tzv. a njome se. a za ulazak u grad plaæali su kraljevsk i danak. inaèe financijski struènjak. skelom su u Zagr eb razni trgovci i obrtnici dovozili robu. Na jednoj od njih. U dru goj polovici osamdesetih dvojica zagrebaèkih ugostitelja (Jo a Ne-koksa i Francek Ko lar).7 hektara povr ine. navodno. Tako je 1343. meðu kojima . gradonaèelnik Nikola Badovinac 1889. zatim ureduje i otvara produ etak Palmotiæeve. proradila je uspinjaèa u Bregovitoj ulici. na tada njem krajnjem jugu grada. Ceh Viteslav Durcha nek. jer je zbog svoga gospodarsko g i strate kog znaèenja uvijek bila u vlasni tvu kraljeva. proglasi o Zagreb slobodnim kraljevskim gradom. Trnjan ska skela ima. Kao estoki opozicionar i protivnik Khuena. 101 volite li zagreb? Istoèniji je dio poznat po dva jezera.). Iste godine kad i Botanièki vrt. na Savici s u otvorili restoran »Skela«. Za razliku od restorana. kako bi ostal o vi e prostora za daljnje irenje grada prema Savi. koji su od nje imali vi estru ku korist. tj. koji se prostire na 4. tada njeg profesora botanike na Zagrebaèkom sveuèili tu. a i njihove ene su iskuhale i ispekle zanat u kuhinjama zagrebaèkih hotela. godine. a zala u se za to da se pomakne jo prema jugu. kao to znamo. koji je svojom slavnom Zlatnom bulom 1242. Cak su i dizajn jelovnika postavili u funkciju sjeæanja na tu prastaru zagrebaèku instituciju. o potrebi njegove gradnje tek se raspravlja. u zabora . Obrtna ko la na Sajmi nom trgu progla ena je zemaljskim zavodom. Glavnoga kolo dvora jo nema. obrasla bujnim vodenim biljkama. Osim brodarine. onoj na zapadnoj strani . Najveæi dio vrta. zatim Kulmerova palaèa na Zrinskome trgu i Uèiteljski dom na Sajmi nom trgu. te k upali te na Savi. Kao i nazive jela »skelarski odrezak« i »kraljevski bro d«.

sa Zagrebaèkim zborom (od 19 09. a s tom èudesnom napravom svijet je prihvatio i njegovo prezime. tako da se m ogu odr avati sajamske priredbe i u zimskim mjesecima. koji napok on poèinju otkrivati i na grad. prvi put pod dana njim imenom. I strani novinari. sa svojih desetak tisuæa razlièitih biljnih vrsta iz mediteranske. Tih pedesetih. kako se k a e.. U sjevernom dijelu vrta je kamenjar s razlièitim biljnim vr stama stranoga porijekla. meðunarodni Zagrebaèki velesajam. A kako je raslo sve veæe zanimanje i zlagaèa iz zemlje i svijeta. u sastavu je Prirodoslovno-matematièkog fa-l kulteta. arenilo velesajam-skih povi ljona s obiljem arenih prospekata i kataloga bila je glavna atrakcija i nama Zagrepèanima. Danas se Z agrebaèki velesajam prote e na prostoru od 505. u sklopu istoga zavoda. Dojmila bi nas se jo poneka brojka o tim meðunarodnim transakcijama. I posjeæivati. poslovni svijet. Takav izumitelj koji je svijet zadu io svojim epohalnim izumom. ni novi paviljoni. Zagrebaèki velesajam godi nje p rireðuje 25 specijaliziranih priredbi. Jedino se nitko. a mnogi ni putovni ce. A to se od gostolju bivih i pristojnih domaæina i oèekuje. na livadi gdje je danas Mariæeva ulica). koje su iz provincije dolazile u Zagreb. Trebalo im je dugo. Tek od 1946. kao i ezdesetih godina. svakako je najveæi i najznaèajniji u jugoistoènoj E vropi. nego da je to popularno pisalo . zataknuto uredno u d ep i prièvr æeno. koji u posljednje vrijeme sve èe æe obilaze Za greb. alpske i drugih zona. ali bolje ikad nego nikad. na mjestu dana nje g Studentskog doma i nasuprot Tehnièkom muzeju. nisu vi e bili dovoljni. 105 penkala Kako smo postali i formalno nacionalna metropola. i tako su mu izum i prezime postali planetarno popularni svakako je od svog grada zaslu io vi e od skrom . moglo i dodatno impresionirati. koji su iz godine u godinu nicali s jedne i druge strane tramvajske pruge. Posljednji koji su nas otkrili lo ndonski su mediji.se osobito istièe lotos. nije sjetio kak o se engleske (i jo mnogi druge) medije. struènjaka i poslovnih ljudi iz cijelog svijeta. na sva usta hvale kao lijep grad i europsku metropolu koja strancim a ima to pokazati i svojim èitateljima sugeriraju da Zagreb posjete i da bi se kod nas mogli dobro osjeæati. subm editeranske. Moglo im se kroz dolièno spomen-obilje je ili spomenik na istaknutom mjestu u gradu dati do znanja kako penkala. samo g odinu dana kasnije sveèano je otvoren novi Zagrebaèki velesajam. kao krunom izlo benog sajmi nog prostora s izlo benim paviljonima starih Zagrepèana jo za vrijeme Austrougarske. da bi posjetile i do ivjele tu na jveæu i naj areniju atrakciju na ju noj obali Save. Zagrebaèki velesajam s vremenom post aje ono to mu je i temeljna svrha i namjena meðunarodna smotra gospodarskih dostign uæa i mjesto okupljanja poslovnih ljudi iz cijelog svijeta. a zahvaljujuæi z alaganju tada njeg predsjednika Gradskog narodnog odbora Ve-æeslava Holjevca. to se opæenito misli. kao i mnogim ðaèkim i sindikalnim ekskur zijama. na kojima sudjeluje vi e od sedam tisuæa izlagaèa iz zemlje i inozemstva. ta kultna teh nièka olovka. kad jo nismo imali televizore i automobile. Zagreb sve èe æe i u sve veæem broju p osjeæuju strani diplomati. I svoje sunarodnjake (Sundav Times i jo neki) nagovaraju da nas posjete. koja sve ove puste godine viri iz maloga d epa cijelog svijeta. na sugraðanin s Trga kralja Tomislava broj 17 Sla oljub Penkala. eto. .000 èetvornih metara bruto sajamske pov r ine. hladni i u toglj eni Englezi. pripada Filozofskom fakultetu. gdje se sklapaju unosn i poslovi. nema v eze s engleskom rijeèi »pen« (pero). a sa svojih 125 godina postojanja i jedan od najstarijih. kad nam je sivilo bila osnovna boja svakodnevice. ni ovaj put. na Savskoj cesti. I do ivjeli smo da nas.000 èetvornih metara zatvorenog sajamskog prostora. od èega je 180.j 102 zagrebaèki velesajam Nastavljajuæi se na dugu zagrebaèku tradiciju sajmovanja. te nasljednic e stare Jugoslavije. S gradnjom sada njeg izlo benog prostora preko Save zapoèinje se 1955. a pos lije. I pronalaze u njemu zanimljivih stvari i sadr aja zbo g kojih Zagreb vrijedi posjetiti. i ti. Isprva je Botanièki vrt bio u sastavu Botanièko-fi-ziolo kog zavoda pri Sveuèili tu. Kao to nas se uvijek iznova doimaju podaci o velièini tog modernog velesajamskog grada preko Save. obj avljena u velesajam-skom biltenu ili javnim medijima. Zagre baèki su im turistièki djelatnici odmah na tome javno zahvalili. a kroz izlo bene prostore godi nje proðe oko milijun posjetit elja. turisti. za izlagaèe i posjetitelje otvorit æe vrata 1947. Botanièki vrt. kako vole reæi.

prenos io na pokoljenja. ni ne sluteæi kako je penkala u tzv. I to s onim famoznim dr aèem iliti knipso m. k oju ne treba o triti. ist ina. u svoj njegovoj rasko i. a svjetske novine na raznim jezicima raspisale su se o toj »èudnoj olovci. veliki svijet krenula upr avo iz malog Zagreba«. ostaviv i svom Zagrebu jedan od najveæih s rednjoeuropskih spomenika hortikulture park Maksimir. za jedno s prvim hrvatskim profesionalnim pilotom (Dragutin Novak). u cijelom se svijetu penkale. A kad smo veæ sa starim Senoom na Kaptolu. Hiihn (dolazi iz Tirigije) seriju fotografija Kaptola sa staro m baroknom katedralom. to æe reæi da je biskupu pekao kolaèe. uz ostalo. Zagrepèanin Penkala viri iz d epa cijelog svijeta. u kojoj spominje «kako se na i iseljenici i p ovratnici iz velikog svijeta vraæaju u Zagreb i svojoj djeci i prijateljima donose na poklon penkale. A i ostali sugraðani.« Isprva je svoje tehnièke olovke Penkala proizvodio u vlastitoj nevelikoj radionici u Ulici Marije Valerije 3 (danas Pra ka). s penkalom za uhom. kojim bi se nalivpero prièvrstilo za d ep. navodno. kojim je. konstruirao i prvi na zrakoplov. Julije Hiihn i Ivan Standl su stranci. koja je pod njegovim prezimenom zavladala svijetom .ne spomen-ploèe na proèelju njegove zrinjevaèke kuæe. veæ se godinama u Zagrebu prièa. Pjesnikov otac Aloj zije Senoa do ao je u Zagreb na poziv biskupa Alagoviæa. odu ili. A to je utoliko za nas va no to sm kao mali narod skloni sami sebe podcijeniti. . k oji je dao sagraditi upravo Slavoljub Penkala. I prvi zagrebaèki fotografi Franjo Pommer. koji. Tako nam Pommer (èak iz Danske) ostavlja fotografiju sveèanog otkriæa spomenika banu Jelaèiæu 1866. roðenjem bio Slovak. osvojila je Zagr epèane. 1909. ma kar i skromno.smije n a glava. prisjetimo se da je Juraj Haulik. Taj njegov epohalni izum i patent. volimo tepati kako je najzagrebaèkiji. eto. Penkala je izumio i nalivpero. naime. koji j e Zagrepèanima. rje ava zabludu u kojoj veæina svijeta j o i danas ivi da penkala dolazi od rijeèi pen pero. Pogotovo to mu je ploèu postavio Zag ebaèki zrakoplovni savez kao svom vi e nego zaslu nom èlanu. hrvatski pisac. prvi zagrebaèki kardinal i zagrebaèki dobroèinitelj.. Zagrebaèki su mu se zrakoplovci. pod patentnim brojem 36946. ostavio i album litografija »Jurja ves«. iljata nosa i golemih u iju. i uvijek je jednaka i prikladna za svaku ruku. zemlju izuma. naravno. bio je. a utor najèitanijeg romana iz povijesti Zagreba.. koji je njegov sin. August Senoa. A i polijetanje i slijetanje obavljeno je na na em prvom aerodromu na Crnomercu.. ali ubrzo je prihvaæena u svijetu i kao rijetko uspjela reklamna poruka. patentiran kod Ugarskog kraljevskog ureda 2 4. koja se u Zagreb doselila iz Èe ke. tako da nikad nije nauèio hrvatski. slab u uèenju hrvatskog jezika. Uz penkalu. 107 volite li zagreb? Navr ilo se. a njegov originalni za titni znak . toèno sto godina kako je Zagrepèanin Slavoljub Penkala patentirao to svoje otkriæe tehnièku olovku. èak i Ameriku. nikako da proviri spomenik Penkali i penkali! 108 grad u gradonaèelnièkom lancu zagrebaèki gradonaèelnici . u ovom sluèaju fotosvjedoèan-stva o svom gradu. Èak i pisac kojem. A u njegovu gradu. tek je prva generacij a Zagrepèana u obitelji Senoa. Velemajstor za kol aèe Senoa-otac. dvosjed. kojem je slu io kao vrlo cije njeni i dobro plaæeni sladopak. Toèno sto godina. A ove je godine i razlog vi e za to. i to u svoje ime i u ime cijeloga svij eta. naime. Penkalin izum je smjesta osvojio svijet. ne bez razloga.mandati i ljudi otvorena vrata na gradskom grbu Zagreb je kroz cijelu povijest bio otvoren grad i Zagrepèani su oduvijek prihvaæali strance. koji je penkalom ispisao svoju stoljetnu povijest? O spomeniku Penkali. ing. nalivpera i kemijske olovke nose prièvr æen e za vanjski ili unutarnji d ep. Primjer i prilog tome daje autor k njige o Penkali. Èim je krenuo u masovniju proizvodnju. slikar Ivan Zasche. Boris Puhlovski. Od tada pa sve do danas. da je taj svestran i izumitelj. Za Haul ikom je u Zagreb i u Maksimir do ao i Haulikov zemljak. pa narud be u Zagreb poèinju pljustati sa svih strana. Poznato je. zahvaljujuæi na e m sugraðaninu. dakle. sijeènja 1906. koji su kao pravi Zagrepèani ostavili traga. otac penkale. poletio. sve vi e privlaèi strane turiste.

ple-j meniti od Zagreb grada. kako se nekoæ nazivala skela preko Save. Lunaèek je stup zagrebaèkog novinarstva na poèetku dvadeseto g stoljeæa. Coronelli je u Zagrebu osnovao prvu privatnu kolu plesa i lijepog pona anja. iskustvo i znanje (razni zanatlije. Godi nja plaæa prvog èovjeka Grada bila je 2000 srebrnih forinti. Èak i jedan od najuspje nijih gradonaèelnika. ali i prve portrete poznatih i ugled nih ljudi . koja je pokrenula prvi enski list enski svijet.. Moravci. kaptolska katedrala. urednik i feljtonist Obzora. I prvi zagrebaèki kavanari.. Najzapo-slenij i i najizvoðenji arhitekt nakon zloglasnoga potresa u Zagrebu 1880. na Gradecu zove prvi èovjek gradske uprave. A veæina su bili Austrijanci. \ 114 A A A A A A A A ^fc ^fe ^Sfc ^fc ^fe ^fc T I gradonaèelnici Ovaj stari grad. s najdu im stan em u cjelokupnoj povijest i te institucije gradske vlasti (od 1892. roðenjem je Slovenka. takoðer su djelo stranca. Mnogi su do li da bi tu ostali i postali Zagrepèani . a od 1862. Biv i gradski sudac. Prva kazali na nagrada prozvana je upravo po Demetru (Krle a je osvaja dva puta). dugogodi nji kritièar. roðen je u Veneciji. koji na poziv grofa A mbrozija Vraniczanvja dolazi u Zagreb 1859. Obrtna kola (Muzej z a umjetnost i obrt) itd. otvorili na Harmici. uz ostalo. 113 volite li zagreb? Prve hrvatske opere »Ljubav i zloba« i »Porin«. umjetnici. koji su svoje kavane. koji je skladao glazbu za poznatu Gaj evu budnicu »Jo Hrvatska nij propala«. ovisno o politièkim prilikama u svijetu i europskom okru enju. posljednji sudac Gradeca. da bi njegovu kæer Klotildu pouèavao ple su. i vlakom. relativno kasno dobiva prvog gr adonaèelnika. nego su vi e ili manj e. Prvi zagrebaèki tancmajstor i baletni me tar Pietro Coronelli. ali mnogi od njih. »Kraljevskim br odom». intelek tualci) i kapital (poduzetnici). Hermanna Bollea.Senoe. Generacijski mu bliska spisateljica Zofka Kveder. roðen nekoliko kuæa od Kamenitih vrata. Matije Mrazoviæa. a porijeklom je Francuz. a majka Srpkinja. Prvi kazali ni kritièar u pokretu mladih na r azmeðu stoljeæa. kojem je otac bio grèki trgovac. administrativno raz jedinjeni i ive kao dvije zasebne jurisdikcije. a èemu su kroz povij est pridonosili i stranci. Kam auf je idejni zaèetnik mnogih gradskih akcija. Prvostolnica. Nijemci. prozvanim Hrvatska moderna.) Adolf Mo inskv.a Standl (Èeh). Hrvatska i njezin glavni grad ne samo da nikad nisu propali. a po novome gradonaèelnik. potom arkade na Mirogoju. Strossmavera. zagrebaèki je odvjetnik. Belgijanci. Za sve to su gradonaèel . Tek kad se te godine spajaju u je dinstveni grad (zasluga za to pripisuje se banu Jelaèiæu). kao i Samoborac Ferdo Livadiæ. svi su bili mahom stranci. do 1904. na alost. ime kojega se spominje veæ 1093. j ednoglasno æe biti izabran na èelo objedinjenog grada. najtu nije svjedoèanstvo Zag reb u vrijeme katastrofalnog potresa 1880. Janko Kamauf.. koji æe najdulje slikati Zagreb. gdje je i roðen (u Kolnu 1845-). izvode se u Zagrebu po libretu Dimitrija Demetra. Razlog tome je to su Kaptol i Gradec sve do 1850.. pa su mnogi nara taji Zagrepèana tu nauèili prve plesne pokrete. bio je Slavo-! nac porijeklom iz poljske plemenita ke obitelji. kako se prema Zlatnoj buli iz 1242.. napredovali i rasli. Gra-j donaèelnik Mo inski (sam izabr ao fonetski oblik pisanja svog prezimena) ugradio je svoje ime u temelje modern oga Zagreba na razmeðu stoljeæa. ali se ne zna njegovo toèno porij eklo.. pun je planova za boljitak i razvit ak grada. Ivana K ukuljeviæa Sak-cinskog.. mladog virtuoza na violini Franje Kre me. koju su njegove kæeri vodile sve do ranih sedamdesetih dvadesetog stoljeæa. ostaju samo na papiru. a zauzvrat jej ime Zagreba nosio u svom plemiækom pre dikatu . Za prvog gradonaèelnika jednoglasno je izabran 1 5. Za prvog zagrebaèkog kavanara imenom Valentiu s Horro zna se da je pravo graðanstva dobio 1756. ali sada kao gradonaèelnik. Spominje se da je do ao »negdje iz Europe«. najprije pod atorima. Dolazili su don oseæi sobom robu (trgovci). svibnja 1851. Stranci su u Zagreb dolazili dili ansama. dolazi iz Njem aèke. Vladimir Lunaèek iz mje ovitog je braka: ot ac Ceh.

dogodilo se za Zagreb vi e toga to æe u povijesti grada ostati zabilje eno. dvije godine kasnije na nekada njem marvinskom placu (na mje stu dana njeg HNK) prireðena je Prva gospodarska izlo ba. a 1866. kad na dnevni red dolazi uvoðenje 117 volite li zagreb? prvog vodovoda. I Hoffmanov nasljednik Nikola Badovinac (1885. kao i cijele tada nje Monarhije . Adolf Mo inski te dr. Njegovo je djelo. izredalo vi e gradskih mu eva (Mak so Mi-hiæ.-1876. 1880.000 forinti. Na sjevernoj strani Jelaèiæeva t rga poèinju nicati reprezentativne palaèe. po ten i odan gradu. voli se reæi da je gradonaèelnik koga je »voda odnijela«. iz po e kog kraja. u kojem ivi tek sedamnaest ti suæa du a. Mrazoviæu predbacuju da se nakon katastrofe povukao iz Zagreba. uz ostalo. koji je roðeni Zagrepèanin i prvi sveuèili ni profesor na toj najvi oj funkciji gradu. koji je. doba klasicizma. poglavito na kulturno-povijesnim spomeni cima. a u drugoj.). Dragutin Ceku i Pavao Hatz). Godine 1862. a nasuprot. s tim daje prvi roðenjem Zagrepèanin. Gradona-èelnièku funkciju obna a do 1879. Jedna se odr ala do na ih dana (na dana njem broju 15). Uz znaèajnije graðevinske zahvate u urbanistièkom tkivu grada. dana nji »Dubrovnik«. Obrtna kola (danas Muzej za umjet nost i obrt). ve e ih i ista palaèa. tj. uvjerit æe se Mrazo-viæev nasljednik. a na èelu njegove oporbe. inaèe fi-j nancijski struènjak. stoljeæa. na èije je otvorenje do ao sav kul turni Zagreb. a koj e je za nj projektirao najpoznatiji zagrebaèki arhitekt iz.. od komplika cija koje æe godinu dana kasnije preminuti. na funkcij i gradonaèelnika zamjenjuje Vjekoslav Frigan. koji æe ostati u pamæenju kao vrlo poduzetan. pro i . Jedna je stran a bila za crpljenje vode iz savske nizine.). a drugi dolazi iz Slavonije. ima pone to i istine. ban puèanin Ivan Ma uran iæ. Barto l Felbinger. inaèe publicista i politièkog pisca. ali i mnogi uva eni gosti iz Hrvatske. nego i za cijelu Hrvatsku . Grad je tih osamdesetih godin a poput feniksa.-: Kamaufa. a Senoi prepustio da danonoæno optrèava naj ugro enije predjele grada i popisuje tetu. grad æe zadesiti katastrofalni potres. u posjedu dviju palaèa na ju noj strani Jelaèiæeva trga. a druga iz Medvednice. Rijeè je o vrlo imuænom graðaninu. Vonèina èasno odstupa s gra-donaèelnièkog trona. ne samo za Zagreb. Obojica su odvjetnici. U njegovu mandatu zavladala je groznica gradnje. Stanko Andrijeviæ. o kome æe nam za pise ostaviti knji evnik i gradski zastupnik August Senoa. bila je poznata Velika kavana. na uglu Duge ulice (Radi-æeva) Pongratzova.na Katarinskom trgu 1874. uz ostalo. nakratko.-1887. d du e. Za gradonaèelnika Ivana Vonèinu (1874. Mato Mikiæ. novo se gradi na ru evinama staroga. ali siroma an Zagreb na polovici 19. Posljedice takvog nesebiènog rada Senoa æe platiti te kom prehladom. U drugoj godini njegova mandata. posljednji gradonaèelnik u biv oj jugoslavenskoj dr avi. te arkade na Mirogoju. Za Mrazoviæa se mo e reæi da je najtu niji gradonaèelnik u starom Zagrebu. u gradskom zastupstvu dogaða se raskol i o tar sukob.nik i njegovo zastupstvo planirali i zacrtali potreban bi bio kredit od 400. na ug lu Trga i Bolnièke (Gajeva). na njenom mjestu bio podignut hotel »Milinov«. koju pr ojektira glasoviti Hermann Bolle. na ao se dr. kome je u karijeri pomogao njegov zemljak iz Novog Vinodolskog. Dvije godine kasnije. Zagreb je s Europom povezan p rvom eljeznièkom prugom. na uglu O patièke i Demetrove (Kamauf æe je svome nasljedniku prodati). Da u staroj poslovici koja ka e da je svako zlo za neko dobro. Wassertalova (danas Varteks ). Najprije tzv. vr njaci (roðeni 1801. od kojih u sjeæanju najvi e os aje (i ulicu usred grada dobiva) Pavao Hatz. Kako Andije-viæeva strana po bjeðuje. da bi 1930. gradnja kaptolske katedrale. kad ga nasljeduje odvjetnik Matija Mrazoviæ. gradonaèelnik (od 1881. na glavnom je gradsk om trgu sveèano otkriven Fernkornov spomenik banu Jelaèiæu.) Josip Hoffman . Dolazak tog njemaèkog graditelja ostavit æe u Zagr ebu velikog traga.). Na poèetku njegova mandata. Za vrijeme Friganova mandata. Njih dvojica imaju vi e toga zajednièkog . Stjepan Vrbanèeviæ. koja je zas tupala nizinsko cr-pili te. na uglu Bakaèeve. kuæevlas niku. dapaèe. do 1885. a na njegovo je mjesto izabran A ndrijeviæ. sveèano je otvoreno Sveuèili te. zabilje en je veliki datum. takav zalogaj sebi ne mo e priu titi. iste godine u gradu ordina ciju otvara prvi gradski zubaru U meðuvremenu se na gradonaèelnièkoj fotelji.. sudjeluje u tom potresom probu-i ðenom graðevinskom poletu. odakle su i jo dvojica gr adonaèelnika. te fotomonografiju razr u enog grada jedan od prvih zagrebaèkih fotografa Ivan Standl. Gradonaèelnik Vo nèina bio je pristalica ideje gorskog crpili ta.

ruje se vodovod i formiraju nove ulice - Gajeva, Vojnièka (danas Amru eva), Bo koviæeva, Petrinjska, produ enje Palmotiæeve, Kaèiæeva, Prilaz i Mlinarska. A znaèajan civilizacijs ki dogaðaj toga doba svakako je - telefon. Iako je poèetak telefonije u Zagrebu pozn at veæ od 1881., prvih trideset graðana kuæni prikljuèak dobiva 1887., a telefonska cent rala je jo u privatnim rukama i to æe ostati sve do 1893., kad je preuzima grad, sa da veæ moderna urbana sredina, na èelu koje je jedan od najpoznatijih gradonaèelnika i z cjelokupne gradonaèelnièke galerije dr. Milan Amru . Kako bi se za svakog gradonaèelnika mogao dodati poneki pridjev, Amru æe ostati pozna t ne samo kao veliki krtac, kakav ga glas bije, nego i kao èovjek koji je opsjednut idejom da Zagreb osvijetli elektriènom rasvjetom. Veæ u svom prvom dvogodi njem manda tu, i dovodi u Zagreb iz Amerike Nikolu Teslu, ne bi li svjet- j ski znanstvenik pomogao svom gradu pri uvoðenju elek- I trike. Amru æe, meðutim, morati prièekati svoj d rugi i mandat, kad æe 1907. grad i njegov gradonaèelnik 1 do ivjeti svoj najsvjetliji trenutak. O prvoj uliènoj rasvjeti novine æe odu evljeno pisati kako je »trg rasvijetlje n kao plesna dvora«. Amru je prvi gradonaèelnik koji se vozi konjskim tramvajem (1991 .) Kako nije imao potomstva, sve svoje imanje, dvije velebne palaèe na Zri-njevcu, ostavlja gradu. A imanje u Klinèa selu gradu pripisuje jo za ivota. Kako je po stru ci bio lijeènik, velika mu je elja bila da grad dobije i Medicinski fakultet, to æe te k do ivjeti njegov nasljednik. Amru u se pripisuje i jedna bizarna ivotna epizoda. U oporuci æe izraziti elju da mu kad umre, za svaki sluèaj (!), iglom probodu srce, a to je, navodno, i uèinjeno. Panièno se 118 gradonaèelnici bojao da ga u lijes zatvore a da je pritom samo zamro, kako se to u to doba znal o dogaðati. Adolf Mo inski je po du ini mandata apsolutni rekorder meðu zagrebaèkim gradonaèelnicima. Naèel-nikuje u kontinuitetu èak 12 godina, i to od zavr etka Amru eva prvog mandata 1892 . pa do njegova drugog mandata 1904. Njegovo kapitalno djelo je skretanje potoka Medve èaka istoèno od Jelaèiæeva trga, te njegovo prekrivanje. Uvodi prvu gradsku kanaliz aciju, koju dr i temeljnim zahvatom i preduvjetom za razvitak modernog grada. Za n jegova mandata formirane su do dana dana njeg najvelegradskije i najdopadljivi-je gradske vizure na nekada njem Marvinskom placu sagraðeno je Hrvatsko narodno kazali te , a na zapadnoj strani velebna zgrada Realne gimnazije (danas Mimara), te se for mira najreprezentativniji gradski trg s prepoznatljivom kupolom Umjetnièkog pavilj ona Trg Franje Josipa, danas Tomislavov trg. Iako se Mo- inskom pripisuje najuspje n ije razdoblje Zagreba, mora se priznati da je veliku pomoæ i potporu imao u jednom od najlucidnijih i najutjecajnijih politièara svoga doba - Izidoru Kr njavome, koji je, kao Khue-nov ministar za nastavu i bogo tovje, izravno zaslu an za gradnju Kaza li ta i Realke. Janka Holjca (1910.-1917.), koji je medu gradonaèelnicima po struci prvi arhitekt, zovu ratnim gradonaèelnikom, buduæi da Prvi svjetski rat traje tijekom njegova cije log drugog dijela mandata. Prije poèetka svjetske kataklizme, uspio je sagraditi v elebnu secesijsku zgradu Nacionalne i sveuèili ne knji nice na Maruliæevu trgu, sveèano ot vorenu 1913., a godinu dana kasnije otvara i Kemijski laboratorij na Maruliæevu tr gu. Holjac se, kao gradonaèelnik, veæ na samom poèetku mandata, meðu prvima vozi elektrièn im tramvajem. Na gradonaèelnièkoj fotelji Janka Holjca nasljeðuje Stjepan Srkulj, ali kako je to nje gov prvi dvogodi nji mandat, mjesto za ovu malu gradonaèelnièku kroniku prepustimo Vjekoslavu Heinzelu, takoðer arhitektu i roðenom Zagrepèaninu, kao to je to i Holjac. Za Heinzelovo razdoblje kronike govore kako je Zagreb »gazio naprijed am erikanskim koracima«. Za svog.osmogodi njeg mandata Heinzel se uistinu pokazao kao j edan od najuspje nijih gradonaèelnika, veliki kreator i realizator modernog Zagreba, koji se u njegovo doba iri na sve strane. Nièu cijele nove gradske èetvrti: Pe èenica sa Zvonimirovom ulicom, Volovèica, Si-geèica, Kruge, Martinovka, Zavrtnica, Pongraèevo, 119 volite li zagreb? Rebro, predjeli luksuznih vila na Medve èaku itd. Osim toga, gradi ili nadograðuje kole , ambulante, bolnice (sedam bolnièkih zgrada na Zelenom brijegu), javna gradska ku pali ta na Kvaternikovom trgu i u dana njoj Nazorovoj, pro iruje Prolaz Tu kanac i zapoèin je graditi Tr nicu Dolac, te Klaonicu u tada njoj La èin-skoj ulici, koju pro iruje i komp

letno ureduje, a koja æe se kasnije zvati Sajmi nom, a danas, naravno, nosi njegovo ime Heinzelova. Za gradonaèelnika Vjekoslava Heinzela govorio se da ga visoka poli tika nimalo ne dira, da èak ni ne zna kako se tko od ministara i èlanova savezne vla de u Beogradu zove. A objema je rukama nemilosrdno zahvaæao u dr avnu kasu i podizao enormne kredite, a kad bi sa strane èuo prigovor tko æe to otplatiti, on bi samo od mahivao rukom i znao pro-mrmljati: »Netko veæ bu, ali sve bu ostalo Zagrebu i Zagrepèa nima!«. Privatno je bio veliki ljubitelj raznih portova, posjeæivao nogometne utakmic e i teniske meèeve. Sam se vozio motorom, èak sudjelovao u mo-to-trkama, ofirao autom obilom (vlastitim) i letio avionom... Konstitucijom je bio jedan od najkorpulent ni-jih iz cijele gradonaèelnièke galerije. Kad smo veæ na izgledu gradonaèelnika, a kronologijom dolazimo do Stjepana Srkulja, koji drugim mandatom nasljeðuje Heinzela, odmah skrenimo pozornost na du inu njegovi h brkova iliti mustaca. Po tome je bio rekorder. Roðenjem je bio Vara dinac, a po pr ofesiji profesor i publicist. Srkulju pripada èast da se proslavio sveèanim otvorenj em dviju va nih gradskih institucija, koje je osmislio i zapoèeo njegov prethodnik H einzel Tr nice Dolac i Klaonice. Istodobno dovr ava odvodni kanal Zagreb - Ivanja Re ka, te gradi podvo njake na Savskoj i Selskoj. Na Jelaèiæevu trgu ru i staru bolnicu, os niva Statistièki ured i pokreæe Gradski vjesnik. Prvi je, i jedini, gradonaèelnik koji se prihvatio i pisanja Gradskog vodièa. Srkulja nasljeðuje dr. Ivo Krbek, jedini akademik iz gradonaèelnièke galerije, a kad s mo veæ kod titula i zanimanja, onda dodajmo da smo na èelu grada imali i bankara. To je Krbekov naslje dnik, dugogodi nji ravnatelj Gradske tedionice Rudolf Erber. Ali i mesara. To je Iv an Werner, koji naèelnikuje za vrijeme tzv. NDH. Iako je, kako zapisuje Josip Horv at u knjizi Pre ivjeti u Zagrebu, imao smisla za komunalna rje enja i organiza-torsk og duha, uz njegovo se ime, s obzirom na zanimanje, lijepe mnogi masni vicevi, k oji æe se kasnije prenijeti na jednog od komunistièkih gradonaèelnika. Prvi poratni gr adonaèelnik je Dragutin Sajli, za èijeg je mandata pod okriljem noæi 1947. s tada njeg T rga Republike brutalno maknut spomenik banu Jelaèiæu. Nasljeduju ga po jednogodi njem mandatu Mika Spi-ljak, Milivoj Rukavina i Mirko Pavlekoviæ. Tada slijedi dugo i je dno od najznaèajnijih razdoblja za Zagreb. Punih jedanaest godina na èelu grada slav ni je Veæe-slav Holjevac, za kojeg, ne bez razloga, ka u da je jedini gradonaèelnik me du komunistièkim predsjednicima. I, svakako, najveæi vizionar od svih gradonaèelnika u povijesti. Holjevac je premostio Savu Mostom slobode, preselio Zagrebaèki velesaj am sa Savske ceste u Novi Zagreb, te na ju noj strani Save sagradio cijeli jedan n ovi grad sa stambenim naseljima, koji se zove Novi Zagreb i danas je po broju st anovnika najveæi grad u zemlji, naravno poslije samog Zagreba! Koliko je Holjevac napravio za Zagreb i koliko su mu za to Zagrepèani ostali zahvalni, najrjeèitije gov ori bronèani spomenik u naravnoj velièini, okrenut, naravno, na Novi Zagreb, to je uj edno i jedini spomenik jednom zagrebaèkom gradonaèelniku. Iako nasljeðivanje vi e nego u spje nog i karizmatiènog Holjevca nije bila laka zadaæa, s vi e ili manje uspjeha gradom nastavljaju rukovoditi Pero Pirker. Nakon njega kao vr ilac du nosti gradonaèelnika d olazi Ratko Karloviæ, a potom u gradonaèelnièku fotelju zasjeda Josip Kolar, koji nako n »hrvatskog proljeæa« 1972. mora odstupiti, a s èetverogodi njim mandatima nasljeðuju ga I o Vrho-vec, te Ivo Latin. Potom slijedi serija jednogodi njih 120 gore: Janko Kamauf (1851.-1857.) Pavao Hatz (1872.-1873.) Milan Amru (1890.-1892., 1904.-1910.) sredina: Adolf Mo insky (1892.-1904.) Stjepan Srkulj (1917.-1919., 1928.-1932.) Vjekoslav Heinzel (1920.-1928.) desno: Marina Matuloviæ Dropuliæ (1996.-2000.) Milan Bandiæ (2000.-2002., 2005.-) volite li zagreb? mandata, u kojoj se redaju dr. Mato Mikiæ, Aleksandar Varga, Zorislav onje i Tito K osty. Ponovo je izabran Mato Mikiæ, koji koristi dva uzastopna dvogodi nja mandata,

od 1986. do svibnja 1990. Kako se Mikiæevo naèelnikovanje podudara s Univerzijadom 1 987., kojoj prethodi veliki graditeljski polet, za dr. Mikiæa se voli reæi da se, na kon Holjevca, najvi e na-presijecao sveèanih vrpci i postavljao kamena temeljaca. Dr . Mato Mikiæ, predstavnik starog re ima i dr ave, smjenom vlasti i ispostavom nove dr av e, na civiliziran naèin kljuèeve grada predaje prvom gradonaèelniku glavnog grada samo stalne dr ave, Borisu Bu-zanèiæu. U Buzanèiæevu mandatu, u kojem je jo na snazi stari soci alistièki ustroj grada, i u kojem, uz Gradsku skup tinu, funkcionira i Izvr no vijeæa (p redsjednik Izvr nog vijeæa mr. Mladen Vedri ), sredi te se grada pretvara u veliko gradi li te, jer se temeljito rekonstruiraju najprije Frankopanska, pa Ilica. Istim temp om nastavlja novi gradonaèelnik mr. Branko Mik a, koji ureduje Vla ku i Juri iæevu u najst ro em sredi tu, a na periferiji lokalnu ulicu Gornji Bukovac, temeljitim ureðenjem, pr o irenjem i plinofikacijom, od lokalne ulice pretvara u magistralnu gradsku promet nicu, koja spaja sjeverozapadno podbre je s jugoistoènim dijelom grada, s Dubravom i Sesvetama. Mik a postavlja i kamen temeljac za prvi strani trgovaèki centar, Import anne na Starèeviæevu trgu. Zamjenjuje ga "Marina Matuloviæ Dropuliæ, koja u povijest ula zi kao prva ena u gradonaèelnièkom lancu. Za njena mandata ureduje se Ribnjak i Maruliæev trg, sa spomeni-j kom ocu hrvatske knji evnosti Marku Maruliæu. Grad dobiva jo jednu kazali nu kuæu Kazali te »Tre nja«, j rje ava se go r u gradskom prometu: Slavon-' ska i Ljubljanska avenija spojene sa gradnjom pod vo njaka ispod Savske. Potom na èelo grada dolazi Milan Bandiæ, koji nakon svog prvog, skraæenog, mandata, vlast prepu ta svojoj stranaèkoj kolegici i drugoj gradonaèelnici u povijesti, Vlasti Paviæ. Za njena mandata zapoèeta je gradnja Muzeja suvremene umje tnosti u Novom Zagrebu, dovr ava se podvo njak Culineèka - i Branimirova, sveèano otvara javna gara a »Langiæ«, a j dovr eno je i skijali te na Sljemenu, koje je zapoèeto jo za B Bandiæ nastavlja s probijanjem Brani-mirove, te s gradnjom Muzeja suvremene umjet nosti. Gradonaèelnik u kratkom roku otvara Jankomirski most i novoureðeni Bundek, ka o prethodnicu dugoroènog programa pribli avanja grada Savi. Po gradskim ulicama prov ozili su prvi sofisticirani niskopodni tram- ; vaji domaæe proizvodnje. A u cilju smanjenja tro kova i veæe efikasnosti, razjedinjena gradska poduzeæa, i po uzoru na Beè, objedinjena su u zajednièki gradski ! Holding za upravljanje gradom (prvi predsje dnik Uprave Slobodan Ljubièiæ). Aktualni gradonaèelnik upravo obna a treæi mandat, pa se p o broju mandata pridru uje rekorderima meðu svojim prethodnicima, Mo- inskome, Heinzel u i Holjevcu. 122 gradonaèelnici 123 okus zagrebaèke tradicije

Pij malo, pijprovjereno, staro, tradicijsko i zagrebaèko. ivjeli! U tako formuliran oj zdravici, s èa icom »Badelova« piæa u ruci, nazdravili smo vi e nego dugoj tradiciji alk holnih piæa s kojom se Zagreb mo e podièiti. Jer gotovo da i nemamo sliènog primjera tak o duge tradicije i kontinuiteta u gospodarstvenom Zagrebu. Iste 1862., kad je ot vorena prva tvornica alkoholnih piæa i likera, a na koju se, uz »Pokornvja«, »Patrie« i »Ar a«, naslanja dana nji »Badel 1862«, od znaèajnijih proizvoðaèa grad ima samo Ko aru, Paroml upravo se gradi Gradska plinara. Iste godine Zagreb, u to doba jo mali, blatnjav i Senoin gradiæ s jedva devetnaest tisuæa du a, tek dobiva prikljuèak veæim europskim sred i tima, i to eljeznièkom prugom koja je prvi put zaju kala u Zagrebu, nagovje tavajuæi tak razdoblje novog procvata i rasta grada. Prometno povezivanje Zagreba pospje uje veæi i br i dotok ljudi, roba, kapitala i idej a, to je vjerojatno i razlog da gradonaèelnik Vjekoslav Frigan uspijeva rije iti mnog e goruæe gradske probleme, koje mu je u nasljedstvo ostavio njegov prethodnik na g radskom kormilu i prvi zagrebaèki gradonaèelnik (izabran 1851., nakon spajanja Grade ca i Kaptola u jednu cjelinu), Janko Kamauf. Gradonaèelniku Friganu bilo je jasno da je temelj za razvitak grada podiæi razinu higijenskih uvjeta ivota u gradu, pa z ato smjesta s istoène strane Harmice (na mjestu dana nje Glavne po te i Kurelèeve ulice) odstranjuje staru biskupsku klaonicu i sanira ju nu stranu Trga po kojem jo gaca stoka do marvinskog placa na dana njem Zr inskom trgu. Dr eæi se regulacijskog plana, koji je odmah dao izraditi i koji je ima o zadaæu omoguæiti plansko irenje grada prema jugu, Marvinski æe plac pretvoriti u park Zri-njevac, a od glavnog trga do Zrinjevca probit æe ulicu Marije Valerije (Pra ka)

, te na zapadnom dijelu Ilice prema jugu dana nju Gunduliæevu ulicu. Na komunalnom i ivotnom planu takvog grada, koji jo nema ni jedan javni kulturno-p ovijesni spomenik (Fernkornov Jelaèiæ bit æe postavljen èetiri godine kasnije), naravno da novinski oglas, koji svojim sadr ajem i stilom pripada samim poèecima marketin kog duha to nam prodire iz velikih gradskih sredi ta Austrougarske, izaziva malu senzac iju i veliko zanimanje kod dijela pismenih Zagrepèana u onih nekoliko starih kavan a koje dr e novine na bambusovim stalcima iliti zeitungschtenderima. »Javljajuæi potpisani tovanom obæinstvu i ovda njem i vanjskom da smo visokim poglavarstv om po-vla æeni da u Zagrebu uredimo i otvorimo tvornicu likera, rozalia, ruma i octa (kvasine), dajemo uljudno na znanje da smo ju, ne bojeæi se nikakvog nadmetanja, zbilja otvorili u Vla koj ulici br. 106, gdje smo i skladi te za izvoz uredili...« Tek to je prva hrvatska tvornica likera, preteèa dana njeg Badela 1862, otvorena, na taj se prvorazredni gradski dogaðaj osvræe, u to doba popularni, Kre iæev èasopis Na e gore list, koji donosi uistinu dojmljiv opis: 124

okus zagrebaèke tradicije »U Zagrebu, stolnom hrvatskom gradu idjahu neke nedjelje u Jurjaves (Maksimir op. a.) na etnju Laskom ulicom (Vla ka, naravno) dva surka a njemaèki se razgovarajuæ; prolaz uæi mimo kuæe gdje su gg. Mi-hiæ i Sabljiæ otvorili tvornicu likerah, ruma, vinovca itd. Nov velikim pismeni udaren natpis udari im u oèi, jedan od njih zapita: 'Wos izdt en tos tvornica, na to mu drugi brzo kao vje tak odgovari: 'Die Beidinung mit liqer ?...« Na sveèanom otvorenju prve hrvatske Tvornice alkoholnih piæa i likera nazoèan je, nara vno, i sam gradonaèelnik Frigan koji æe za sedam godina svoga na-èelnikovanja (1861. 186 8.) ne samo nazoèiti, nego i pokrenuti, organizirati i ostvariti za grad vi e va nih g ospodarstvenih, civilizacijskih ili èisto psiholo kih projekata. Tako æe 1864. organiz irati Prvu hrvatsku gospodarsku izlo bu na tada njem Sajmi tu, kasnije Kazali nom trgu, danas Trgu mar ala Tit a. Izlo ba je gospodarstveno i politièki irega opsega i znaèaja, a to sugerira i njen sl u beni naziv »Prva dalmatinsko-hrvatsko-slavonska izlo ba«, a imala je, kako kronike bil je e, »32 odjeljenja i oko èetiri tisuæa eksponata«. Medu izlo benim eksponatima, uza svu s lu fotografija, slikarskih mapa, dokumenata i crte a, èak i skladateljskih partitura (prva hrvatska opera »Ljubav i zloba«), potom ive i i stoke, strojeva i prehrambenih p roizvoda, ali i uzorci likera Tvornice likera iz Vla ke ulice. Ne treba ni spominj ati da je za uzvanike i goste uprilièena i degustacija na ih likera. Dvije godine kasnije Zagreb i Hrvatska nazdravljaju velikom kulturolo kom i politièk om dogaðaju: cijeli Zagreb, predvoðen gradonaèelnikom Friganom, te deputacije iz razni h hrvatskih krajeva i cijela hrvatska vlast na èelu s banom Pejaèeviæem, sveèano otkriva ju prvi zagrebaèki umjetnièki spomenik, Fernkor-nova Jelaèiæa na konju s isukanom sabljo m, dogaðaj koji je ovjekovjeèen na prvoj masovnoj fotografiji Zagreba i Zagrepèana jed nog od prvih zagrebaèkih fotografa Franje Pommera. Iste 1866. godine Zagreb obilje ava jo jedan civilizacijski dogaðaj: proradio prvi gr adski zubar. Prije toga zube su u bolnici na Jelaèiæevu trgu lijeèili lijeènici opæe praks e, a vadili ih kirurzi, to, naravno, nije odgovaralo naèinu modernijeg lijeèenja zuba , koje se primjenjivalo u ostalim veæim i naprednijim gradovima Monarhije. Prvi za grebaèki stomatolog zvao se Josip Hafner, èiju tehnologiju vaðenja zubi kronièar ovako o pisuje: »Naravno da se zub nije vadilo pomoæu kokaina da ne boli, i onako, sjedni na stolac, a Hafner ti tobo e pregledava bolesni zub, nevidljivo bi na njega polo io s voje mrzlo eljezo zubarska klije ta i dok si samo zajauknuo, zub je veæ bio vani... R ana se, naravno, ispirala rakijom ili jakim likerom...« 125 volite li zagreb? Na najvi oj razini s èa icama zagrebaèkog likera kucnuli su se hrvatski akademici prigod om sveèanog otvorenja JAZU-a (danas HAZU) 27. srpnja 1867. u Dvorani Narodnog doma u Opatièkoj 18. Sveèanosti je prisustvovao i gradonaèelnik Vjekoslav Frigan, koji je u toj istoj dvorani 1862. - koje li podudarnosti s poèetkom proizvodnje zagrebaèkih alkoholnih piæa! -zamalo bio svrgnut s gradonaèelnièkog stolca. Na nekoj zabavi s ples om u spomenutom gornjogradskom Narodnom domu, gdje se toèila i estica tek otvorene i u novinama reklamirane prve zagrebaèke Tvornice likera, na gradonaèelnika se Friga

koholnih piæa.« ] Kao uva eni graðanin i struènjak. A od 1892. mo da nije bila zgodna zdenaèka voda. kao pionir domaæe proizvodnje estokih piæa. nastav io je Vladimir Arko. Putujuæi svijetom i prateæi suvremena dostignuæa. pij dobro to se dosad. ali i pouèava te dru ge potièe u svojim broj-l nim napisima. stao. a gdje je danas . Ova . gospodarskom i politièkom ivotu Zagreba i dr ave. Izrastao na tako bogatoj tradiciji u proizvodnji al. prvo industrijsko postrojenje za proizvodnju piva.»Mc Donald's«. bogat i utjecajan. te nakon Drugog svjetskog rata »Marijan Badel«. Na jednom mjestu pi e: »U na ih vino-1 gradih za kopano je golemo blago i obilato vrelo dob-. Prvu tvornicu likera pokrenula su i otvorila. m ajstora Franju Tobasija'Hosza. kolovan. dodu e malu i primitivnu. ime kojega æe po stati sinonimom zagrebaèke i hrvatske proizvodnje alkoholnih piæa i vina.. Cvijiæ u Jutarnjem listu 1924. : Tamo gdje je Franjo Pokornv. Uspje an. filozof ska sentenca Pij malo. Domaæi su plemiæi doveli iz Po una pivo-kuhara. i izvoz) legendu i . kako bi se to dana njim politièkim rjeènikom reklo. izla e. i sam ponikao iz obitelji u kojoj je proizvodnja alkoholnih piæa obiteljska tradicija (otac mu j e na Kaptolu dr ao. Pokornv je svoju tvornicu likera ure dio u uzornoj klasicistièkoj zgradi s posebnim proizvodnim pogonima na uglu Maksim irske i dana njeg Kvatriæa. sveèano otvara i Za grebaèka pivovara u Ilici. èak se i jedna gornjogradska ulica zove Pivarska (d anas Basarièekova). uèi od naprednijih. pret eèu danas popularne »O ujaèe« iliti »Zuje«.. Badel 1862. odluèila je zag rebaèka opæina da za 950 forinti prekupi pivovaru. nastavio je tamo gdje su . pa je tako bio i na èelu H rvat.. P okornv je svakako najmarkantnije ime u cjelokupnoj zagrebaèkoj povijesti proizvodn je estokih alkoholnih piæa i vinarstva. uvijek vi estruko vraæalo 126 okus zagrebaèke tradicije Uzdravlje za sve lijepo i vrijedno to se u starom Zagrebu dogaðalo. pa nam daje sliku o toj varo koj pivovari. dakle. utemeljujuæi viso ke standarde poslovanja i kakvoæe proizvoda. Vladimir Arko je. istra-. naime. predao je godine 1753. pronoseæi tako kroz j pokoljenja zagrebaèkih i hrvatskih u ivalaca i potro aèa (tu valja pribrojiti.j ske gospodarske komore. a taj je nedaleko upnoga dvora uredio malu pivovar u. a na kojoj æe izrasti nekoæ moæna i slavna tvornica Arko. dakle. to ga je mjesec dana prije dobio na dar prigodom sveèanog otvorenja Tvornice u Vla koj ulici.tradicija je tradicija! .i skim koracima. èovjek koji je malu neuglednu tvornicu uzdiga o do najveæeg hrvatskog izvoznika piæa. ali proslavit æe je Franjo Pokornv. koje su davale plemenito vino. za titni znak. kako se za gradonaèelnika Vjekoslava Heinzela dvadesetih godina pro -j log stoljeæa govorilo. Arko je u Vla koj ulici us pio stvoriti najveæu i najuspje niju tvornicu alkoholnih piæa koja je opskrbljivala ta da nju Jugoslaviju. Tom pr igodom je Franjo Smidt. tiran. Pokornv. a u koji je ugraðen poslovni moto. Drugi svjetski rat. kao to znamo. a zacijelo nisu zagrebaèke èuvene gorice. i danas njegov nasljednik Badel 1862. mo emo podiæi i èa u ili kriglu zagrebaèkog piva. gdje se u Se-' noinu Zagrebu ezdesetih i sedamdesetih godina odigrava cjelokupni dru tveni ivot grada. participirao u dru tvenom.. meðutim. Bilo je to godine 1740. ali o kakvoj je proizvodnji rijeè. europski orijen-. naravno . upravu u ruke novog komornika Adama Sirotnika. ali i nje. da Zagreb gazi upravo ameri kan. koji je veæ bio promaknut do varo kog kapetana. No posao mu nije uspijevao. vlasnik vla koulièke tvornice alkohola. Pokornv sa svojih putovanja donosi najmodernija tehnolo ka rje enja. destileriju). zuje. Neko vrijeme bio je upravitelje m pivovare varo ki komornik Franjo Fabi-janec.na.. Godine 1774.. rostanja. putuje. i to plesom zvanim vvalzer! Gradonaèelniku nije preostalo nego da posegne za bocom likera. Franjo Pokornvj rado je viðen gost u najotmjenijim zag rebaèkim kuæama i palaèama zagrebaèkih plemenita a. sastavljao potpun inventar koji je u zemaljskom arkivu saèuvan. ali jo veæim koracima ili. Gracijan Mihiæ i Eugen Sabljiæ. te ima na br izi svu varo ku imovinu.i gova vlasnika Vladimira Arka osobno (izv r io je samo-. paèe. obrazovan. U Zagrebu se piva proizvodi mnogo prije otvoren ilièkog industrijskog kompleksa. obru ila skupina nazoènih hrvatskih mu eva zato to je plesnu veèer dopustio ot voriti njemaèkim èasnicima. jer se upravo te godina (Zagreb iste godine dobiva velebnu zgradu Glavnog kolodvora i tvornicu kave »Franck«). ubojstvo). Kad je on imenovan gradskim senator om. kraj je i negda njeg i ndustrijskog carstva Arko.. njegovi slavni prethodnici zavr ili. dvojica zagrebaèkih poduzetni ka. najbolje æe posvjedoèiti opis iz starih novina (Antoni-ja K.): »I Pivarska ulica ima s voju pro lost.

a neke opaske latin tinom. iako svaki put uglavnom otpisan im strojevima iz veæih sestrinskih tvornica u Europi.« Tako se u jednom letku s poèetka 20.se sastojala od gostionice. u Zagrebu se spominje »caffeariu s«. Zadovoljstvo i radost zrcalila se je na svaèijem licu to je na domaæi proizvod tako dobro uspio.« Nakon vi e starih primitivnih pivovara na Gra-decu. U veèer bilo je na tisuæe ljudstva u vrtu. naravno. kuhinje. kojega se podrijetlo ne zna. nakon tvornica u Austriji. kako se sve do 1945. doæi æe nam alica) vruæe kave. veæ si s vatko sam morao sve priskrbljivati. plehnate fla e. a prije nego u SAD i Maðarskoj. To su bile: mere iz pleha. zagrebaèke kave. 128 okus zagrebaèke tradicije stoljeæa turska se kava kuhala samo na sajmovima i pili su je uglavnom seljaci. 'jako dobro' i 'ba je teèno'. srpnja 1892. Prostrani vrt. koju u iliè-kom susjedstvu od iste 1892. koji su se dijelili. Èe koj. »Jo poèetkom 20. I to. tavana (gornja bolta) i podruma (donja bolt a). vicarskoj i Rumunskoj. Cijelo su poslije podne. koja je na zagrebaèkim stolovima prisutna stotinu i èetrnaest godina. koji æe postati sinonimom za grebaèke kave. »Henrik IV. Tvornica Hinko Franck Sinovi d. Danas je Franck moderna indust rija s oko tisuæu uposlenih. Kovaèiæ). isto tako ne bi smjelo biti da konobari i sluge. Patriji. bili njemaèki tiskani. Fr anckovu kavu. Kava je u Zagreb. f armu.Zagrebaèku pivovaru u Ilici 224. Ta njemaèka tvrtka. O tom velikom dogaðaju za Zagreb Obzor 13. u kojoj su u ivali na i istoèni susjedi.d.. Vidjelo se da uprava pivovare nije oèekivala tako mnogobrojni posjet pa o kakvoj podvorbi nije bilo ni govora. I to. kao i svi ostali kava. koji i bez reklamnog pretjerivanja. naravno. tra-kurah vek ih i manj ih. Pod veèer bila je tolik a navala opæinstva da je trebalo mnogo napora da si mogao doæi do èa e piva. 'oslasno'.i Nijemci. Uopæe se mo e *' reæi da je domaæe pivo sve zadovoljilo i da je prvi pokus izvrsno uspio. u godini proizvede vi e od dvadeset tisuæa tona razlièitih proizvoda. stoljeæa reklamira ilièki Franck. Zagrebaèka tvornica Hinko Franck Sinovi d. do la mnogo prije Fran-' cka. pa je to vjerojatno raz. a sav posjet od dva sata poslije podn e do dva sata u noæi raèuna se vi e od 8000 ljudi.. paèe i od mnog o hvaljenog plzenjskog.. Belgijanci i Moravci.« Nakon malko pretjerane u ivancije u Pokornome. Osim to je glavni opskrbljivaè domaæeg. jedan od najveæih u Zagrebu. Badelu i Zagrebaèkoj p ivovari. postaje sinonimom za sve gener acije kavopija do na ih dana. kao naru-. pa se predmeti zabilje ili grotesknom nijem tinom.nekoliko je puta u meðuvremenu modernizirana.« (K. ali je unatoè tome bila i osta la najveæa i najmodernija tvornica kave na Balkanu. kavanar. vozila bezbrojna tram vajska kola opæinstvo do nove pivovare.. Vje taci i nevje e zadovoljno isticahu njegove vrline i prednosti pred tuðim pivima . imenom Valentius Horro. istina. 'Izvrsno'. Da to da nije bilo hrvatske nomenklature. zo ve . Novo domaæe pivo mnogo se je hvalil o.. to se u Zagrebu toèe. a osobito pod veèer. kralj francuski. a poznato je samo da je u Zagreb do ao iz Europe. Na damo se da æe ih uprava pouèiti o njihovoj du nosti. Mahom su to bili Austrijanci . a pogotovo zagrebaèko g tr i ta. proizvodi prva za grebaèka tvornica kave i kavovine Hinko Franck.i nari koji su u osam naestom i devetnaestom stoljeæu' poslovali u Zagrebu... Jo u osamnaestom stoljeæu. Nije u redu to su joj programi. tj.. Vrlo mnogo opæinstva ne na av mjesta vraæa e se u gr ad. to su kod toèenja piva. izvje æuje: »Juèer poslije podne otvorena je sveèanim naèinom nova pivovara. otvara svoja postrojen ja u Zagrebu. nepotrebno 'dajèare'. ali je svojim trudom postigla da je sada u svakom domu barem jednom na dan alica bijele kave na stolu. Gr aðanstvo je u kavanama pilo bijelu kavu i kapuciner.i log to na i preci dugo nisu prihvaæali tursku kavu. nema. jer su gust e hrpe okru ivale mjesta gdje se je toèilo pivo.. Italiji . Bilo je paèe mnogo vje taka optimista koji su posve ozbiljno tvrdili da je ovo pivo bolje od svakog drugog piva. dodu e. irajzlina za molcanje p enice.. bio je dupkom pun graðanstva iz svih slojeva glavnoga grada. U vrtu je u 127 volite li zagreb? posebnom paviljonu svirala vojnièka glazba domaæe pukovnije po izboru komande. koji su svojim asortimanom prilagoðeni tr i tu i znatno prema uju osnovnu pro izvodnju kave i kavovina.d.. odazivalo se gotovo kod svakog stola. . elio je svome narodu takvo blagostanje da nedjeljom b ude na svaèijem stolu koko u loncu. toènije 1756. èena za mamurluk i vaðenje fleka. Arku. Zagreb napokon dobiva i prvu m odernu industriju piva .

Od Zagrepèana su v lakom prije putovali i Meðimurci. poznat i na sv jetskom tr i tu. a gubi Karlovac.Vara din vodi se dvadesetak godina. koja æe biti pu tena u pogon 1860. Rijeka je pod ugarskim pa tronatom). karamelu ili rebarce èokolade. Nakon obilne konzumacije zagrebaèkih likera. 4. A tri godine kasnije ugarsko-hrvatsko ministarstvo prometa gradi prugu i od Karlovca do Rijeke (nagodbom. jedan je od na ih najsigur nijih i najznaèajnijih izvoznika. Zagreb æe se okoristiti utoliko to se rad a ideja za eljeznièko povezivanje s Budimom. a veæ godin u dana kasnije Zagreb je vlakom povezan s Trstom. 129 vlakom u pro lost civilizacijske novosti iz starog zagreba ZAGREB GLAVNI KOLODVOR^. koji je devedesetih godina uspje no privatiziran. C elje i Ljubljana sa eljeznicom mnogo prije povezani nego Zagreb. jer pruga od Budima do Trsta. to se potom kolima po lijepoj Lujzijans koj cesti otpremalo dalje prema lukama u Bakru i Rijeci. piva i kave. stajala 7. Kra eve bajadere danas su jedna od najtr a enijih poslastica sa svjetskih trgovaèkih polica i jedan od najsigurnijih hrvatski h izvoznih proizvoda. Austrijanci i Èesi. ide preko Dugog Sela. Najuspje niji u tom poslu su Nijemci. Dvije godine k asnije vlakom se-nio e od Zagreba preko Vinkovaca do Mitrovice. poèinje gradnja prug e. do Karlovca. pa do Zidanog Mosta i u Trst.) osniva u Zagrebu svoju radionicu slatki a. U meðuvremenu. a prvi vlak na toj relaciji krenut æe.. A kako je Kras izrastao na dvjema starim zagrebaèkim tvornicama Unionu i Bizjaku iz Savske (osnovana 1926. Mariborom. unatoè nepovoljnoj konfiguraciji tla i potrebi probijanja tunela i gradnje vijadukata.. vlakom u pro lost Prvi je vlak u Zagreb doju kao 1. iako se o potrebi eljeznièkog pove zivanja Zagreba s Beèom i Trstom raspravlja odmah nakon to 1846. pa do Zidanog Mosta poèinje 1861. Gradnja pruge od Siska preko Zagreba.322 forinte i 50 novèiæa. Vara din æe morati jo prièekati na prikljuèenje eljeznièkom prugom na Zagreb. Tako se do Graza sada dolazi prije i udobnije. Ta je pruga . taj na renomirani proizvoðaè.395. naime.evoj (Branimirova) godine 1911. Ljubljanom. i ostvaruje. dovr avane su pojedine dionice.. dakle. Povezivanjem dvaju gradova eljeznicom do biva Zagreb. pa su tako Maribor. nije naodmet prigr isti tradicijski zagrebaèki keks. koja æe austrougarsku metropolu s jadranskom lukom povezati tek jedanaest godin a kasnije.. obljetnicu. recimo. 1942. duhan i ostalu robu. pa preko Rume do Z emuna na jugu i Petrovaradina na sjeveru hrvatskog Srijema. koja se 1870. Kako je urbanistièkim planom u to doba industrijska zona bila predviðena uz eljeznièku prugu. Uspostavom ugarsko-hrvatske nagodbe 1868. Dakako da takvom proizvodnjom nije moguæe k onkurirati velikim renomiranim tvornicama u Austro-Ugar-skoj. te stjeèe pravo na usp ostavu jedinstvenog cjenika. listopada 1862. ali kompletna pruga preko Vrpolja. Zagreb ima svoju tvornicu kandita. ali industrijska proizvodn ja èokolade i bombona u Zagrebu poèinje tek kad su spomenuti Konig i Slavoljub Deuts ch osnovali tvornicu Union. vina. Zove se Prva hrvatska tvornica kandit a Lachman. Julije Konig. Grazom i Beèom. rujna 1886. proslavio je 95. Krievaca i Koprivnice za Maðarsku. Iz Zagreba sada vlak..). zahvaljujuæi Dionièkom dru tvu Zagorske eljeznice. na poèetku st oljeæa (1902. rujna 1894. tranzit robe skrenut je preko Zagreba. Do uvoðenja pruge 1865. Taj dugo oèekivani i sveèani trenutak doèekat æe 12. Vinkovaca pa do Osijeka bit æe otvorena 1889.Franck. drvo. prolazi kroz Kotoribu i Èakovec. tako je i tvornica èokolade Union sagraðena u tada njoj Baro. a istodobno od Ju ne eljeznice otkupljuje i prugu od Zagreba do Karlovca i tako postaje vlasnik cijele pruge od Budimpe te do Rijeke. Bjelovar æe jo morati èekati da i on bude eljeznicom pribli en hrvatskoj metropoli. kad je otv . Zapravo je to primitivna radionica u kojoj dvadesetak radnika uglavno m ruèno mije a smjesu za èokoladu i bombone. prema Rudolfu Horvatu (Pro lost grada Zagreba. do kojeg æe pruga stiæi tri godine kasnije. U to doba Zagreb je veæ preko Siska bio spojen sa Slavonijom i Bosnom. Jedan od èe kih me tara. Rasprava o rebi gradnje pruge Zagreb . S druge strane. Savom i Kupom lade su u Karlovac iz Slavonije i Banata dopremale ito. nego.). Karlovac je najjaèe tr govaèko sredi te u Hrvatskoj. Povezivanjem Karlovca s prugom. Veæ 1897.

Banijci. putnièkih i poslovnih vlakova. 134 vlakom u pro lost Zanimljivo je napomenuti da se veæ za vrijeme postavljanja pruge i gradnje dana njeg a Glavnog kolodvora prije toèno stotinu godina (gradnja poèinje 1891. koliki narod i dandanas. a potom i do Knina 1888..) uvelike prigo varalo izboru lokacije. Od prikljuèenja Zagreba eljeznièkoj] mre i 1862.orena pruga Kri evci Bjelovar. a zagrebaèke se novine ogla avaju: 136 . Najdu e æe na vlak iz Zagreba. pruga se te ko i dugo probija kroz Liku do Zagreba. meðutim. Zagorc i. koliki Slavonci. Hercegovci i Slovenci. unatoè autobusima. do gradnje Glavnog ko lodvora 1892. Zagorka«. imaju veæ 1877. Na prvu telefonsku centralu ukljuèeno je trideset pretplatnika. po zanimanju tipografa i novinskog urednika. Valja. meðutim. Koncem ovog tjedna mogli bi radovi na instaliranju biti dovr eni. biti produ ena i do Virovitice. Meðimurci. tako se iz graðevinskog ureda na Vieænici mogu kod vodovodnog zden ca za kolodvorom. vi e kao igraèka. A to se velièine tièe. koja æe potom 1900. isuvi e blizu grada (a grad je u to doba zavr avao sa zgradom JAZU/HAZU!). ba ka o da sjede u istoj sobi. a u ponedjeljak je zapoèela rasprodaja pojed inih aparata za pretplatnike. gdje opazih kav stroj. nekada njeg suradnika Ljudevita Gaja. èekati Spliæani. obavje tava Agra-mer Zeitung u broju od 22. a ovaj bi moga o poslu iti svrsi i kad Zagreb bude mnogo veæi. ne gradi svaki dan.. Podravci. podsjetiti da je Zagreb na Glavni ili. Primorci. Ta j telefon po ici spojen sa vodovodnom strojarnicom i kao to se telegrafièki obæi sa na jdaljimi krajevi. nu ovih dana doðoh sluèajno u graðevinski na ured na Vieænici. jer kolodvor se. avionima i osobnim automobilima. Moslavci. eto. Iako oni prvi vlak. Pojedini aparati povezani su jo juèer na centralu i m ogu veæ saobraæati s njom ili veæ s onim ureðenim postajama. Prvu telefonsku centralu Zagreb æe dobiti 1886. pa bi jednoga dana mogao postati branom irenja Z agreba prema jugu. ali samo do S iveriæa. uoèi otvaranja centrale. koja je. Koliko god mislili na buduænost. posijan je virus putnièke groznice koja je inficirala tolike generacije Zagre pèana.. koji me da to veoma zanimao kako sam o njemu u novinama vi e puta èitao. pod malim naslovom Telefon donose izvje taj sv ojeg reportera: Takav èudnovati telefonièki aparat imadoh priliku vidjeti odmah s poèe tka. Zagrepèani su se slu ili kolodvorom Sava ili Ju nim kolodvorom (kasnije Zapadni). Tek je nekoliko dana pro lo kako je proradila zagrebaèka telefonska centrala i kako je telefonski povezan mali broj pretplatnika. Centrala je bila na Krvavom mostu 2. ni sanjati mogli da æe taj isti kolodvor svrsi slu iti (i to kao jedini!) u dana njem milijunskom Zagrebu! 135 halo zagreb. Centralni je ureðaj posve ureðen za slu bu. svoja tri kilometra daljine. Taj sretni dogaðaj spajanja Dalmacije sa Zagrebom dogodit æe se te k 17. kako se isprva zvao. U prvi èas me je èudno prese-mitio glas dosta jasan. ali su graditelji mislili i na buduænost.. u zgradi u kojoj je danas i knji nica »M. koji danas slu i jo kao scenografija za snimanje stranih i domaæih filmova i televizij-! skih drama. a vrlo je jednostavno konstruiran. svakodnevno 133 volite li zagreb? sti e na Glavni kolodvor i s njega odlazi na sve strane! A upravo u tim dolascima i odlascima brzih. koga nevidim i neslutim i koji mi odgovara kao sredstv om nepojmljive èarolije.. Stvar mi se nije èinila za p raktièki ivot. ti na i dragi preci nisu. Dr avni kolodvor èekao punih trideset godina. a pretplatnici s b rojem jedan i sa dva -Prva hrvatska tedionica i Tvornica ko e. nu nek ako otajanstven od èovjeka. èija se radnja dogaða u davna vremena. srpnja 1925. prvi put Narodne novine od 16. i to zahvaljujuæi poduzetnom duhu g raðanina Wilima Schwartza. Instaliranje zagrebaèke telefonske mre e koraèa ustro naprijed. travnja 1881. razgovarati jedan sa drugim. prosinca 1866 . J. molit æemo lijepo. Koliki su Dalmatinci u meðuvremenu vlakom stigli u Zagreb. ona je svakako nadilazila svoje vrijeme.. navodno. te njihovim najavama putem razgl asa.

. samo godinu dana kasnije imao je odjeka i u Z agrebu. u dana njem aktualnome zagrebaèkom imeniku samo je Horvata n a tisuæu ili tri gusto otisnute stranice! Prvi u prvome telefonskom imeniku po abe cedi bio je Milan Accurti.halo zagreb.. a po polo aju kraljevski dr avni odvjetnik. radovi koji su zapoèeli u p tjednima 1850. a autor prvoga na eg brzojava (èuva se u Hrvatskom arhivu) nije nitko drugi n ego ban Josip Jelaèiæ. kad je u svijetu otkrivena foto grafija. dr. Dvojbe nema: telefon u Zagrebu ubrzo postaje potrebom. Za najavu jednog od narednih poglavlja mo emo okre nuti broj 545. koji. O tome nas izvje æuje prof. to prije izveden bude. u kojoj se kao glavni razlog navode èeste uliène demonstr acije. Za telefon je molbu svojeruèno napisao i knji evnik Ljubo Babiæ. izdalo nalog za gradnju telegrafa i pripremnih linija. Medu pretplatnicima nalazi se nekoliko civ ilnih ustanova i ne mo e se dvoumiti da æe se i ostala dr avna i vojna nadle tva i uredi prikljuèiti na obæu telefonsku mre u. koja ne èasi èasa. Ko d toga valja podsjetiti na brzo. To je. Oton Kuèera. Pokazalo se to i desetak godina ranije. u Parizu.. To su rijeèi prvog brzojava otprije stotinu i èetrdes et godina. Dokaz tome je da je broj pretplatnika narastao na 30. kako se vidi.. tj. prvi put Tek je pro lo nekoliko dana da je u Zagrebu uveden telefon i mo e se veæ sa sigurno æu reæi daje postao nu da. Sada smo u proljeæu 1850. rujna iste godine telegrafski vod do Zagreba dogotovljen. toliko su napredovali. prvog u Hrvatskoj i u jugoistoci nom dijelu Ev rope. dopisom se gradonaèelniku obraæa oru nièar po staja s molbom za telefon.. Vrhovni zeml jomjer. Ali. pustimo pusta naklapanja i prièe. a na broj 880 odazivao se poznati z nanstvenik prof.. zavr ene sve potrebne predradnje za ukljuèivanje telegrafa u Zagrebu. to se vidi i po brojnim mo lbama za telefonski prikljuèak. 1 Ne treba stoga zaboraviti da je Zagreb oduvijek bic sastavni dio Europe i ravnop ravno s njom sudjelovao u krèenju putova progresa. Prve zagrebaèke telefonistice zovu se Betika Rih-tariæ. a razdaljina na kojoj se postavlja telegrafska linija iznosi 83. A slièno je bilo i s telefonom. in enjer koji rukovodi radovima. 137 brzojav bana jelaèiæa Sradostju sam primio va u viest. prosinca 1849. dagerotipija (nazvana po francuskom izumitelju Dagguerreu). idemo raditi.. po-i 138 brzojav bana jelaèiæa . poduzima konkretne kora ke. koji se èuva u HP-muzeju. gotovo telegrafsko reagiranje hrvatske vlasti. to u odnos u na okolnost da su mnogo veæi gradovi sa 10 telefonskih postaja (prikljuèaka op. pogotovo nakon 1918.. iako je ostali tekst formulara na njemaèkoj g otici. Taj epo halni izum izmi ljen 1839. Godine 1896. U tom najstarijem telefonskom imeniku. nego jo iste godine kad Dvorska kancelarija u Beèu (15.85 kilometara. uz ostalo. Na i su po tovani preci. kojim je obuhvaæena i Hrvatska. sa stanom u Skalinskoj ulici.. naime. G. Bell otkrio 1876. zove se Kri tof Je ek. u Zagrebu je prvi aparat viðen samo tri godine kasnije. a.. a ilustracije radi. koji pi e kako je Bansko vijeæe Hrvatsk e veæ 29. imali sluha za civilizacijske novotarije svoj eg doba. daje 10. dijelio sudbinu civilizacijskih i tehnièkih otkriæa. Njegov je pozivni broj 530. malo je vi e od dvije tisuæe pretplatni ka. broj gara e i stana famoznog Ferde Budickoga. to ga je amerièki fizièar A. / usprkos èestim o teæenjima brzojavnih ica. Vladimir Muljeviæ. gdje æu èe æe na mom posjedu boraviti. veljaèe) donos i dekret o uvoðenju elektriènih telegrafa i provoðenje Generalnog plana o gradnji tele grafskih linija i stanica.. oko telegrafskog povezivanja Zagreb a s Europom. pi e dri Mu eviæ. pi e da bi se na mjerodavnom mjestu u int eresu slu be ishodila dozvola da prikljuèak telefona sa centrale u Zagrebu na moj dv or u Gredicama. Tako su izgradnjom telegrafskog voda. koji se u Zagreb dovezao prvim automobilom. kad se na uvoðenju telegrafske linije Zidani Most Zagreb veæ naveliko radi. napisane su na hrvatskom. te spojen sa zgradom Banske vlade na Markovu trgu. poznatiji kao Ksaver Sandor Gjal-ski. dr. Laura Sekuliæ i Viktorija Soro nijeviæ. \ I sam ban Jelaèiæ osobno je bio ukljuèen u radove. pre uæivati ili umanjivati. ) poèeli za Zagreb daje dobru svjedod bu. to æe se kasnije. a prvi telefonski imenik iza ao je tek 1911.

Obavijest je glasila: Telegraf je u r edu. Po ta je iz Beèa dolazila samo dva puta na tjedan! Ravnatelj svih po ta za Hrvatsku i Slavoniju nije stanovao u Zagrebu. a ðaci i vojni ci plaæali su pola karte.. kao to znamo. u Beèu. na to je. medu koje je spadalo i sveèano otkriæe Kaèiæeva sp omenika u Mesnièkoj ulici i prva velika slikarska izlo ba u Zagrebu. Godine 1891. Sto je pojava telegrafa i moguænost komuniciranja sa svijetom brzojavom znaèila za t ada nji Zagreb i Hrvatsku. pa Vara din.. Europe i svijeta. Sisak. te izdao nalog zagrebaèkoj upaniji i gradu Zagrebu da pru e to veæu potpo u pri uvoðenju telegrafa. a svaki je konj imao normu 26-28 kilometara na dan. to bi bilo u duhu telegrafsko g komuniciranja. 1857. meðutim. Dili ansa je svaki treæi dan odlazila iz Zagreba u Beè.. brzina oko sedam kilometara na sat. da bi do 1875. Vinkovci. a du ina im je bila 4. znajmo da æe ga vuæi jedna konjska sila. kad aljivi zagrebaèki list Biè donosi vijest: Tramvajski promet je veæ uveden ali. 139 1 * JlL tramvajski krug Ukrcamo li se u tramvaj s Kre imirom Kovaèi-æem. imao samo jednog èinovnika za listovnu i jednog veæ nemoænoga starca za novèanu otprem u. Frankopanskom do Ilice tek 5. svi veæi gradovi u Hrvatskoj br zojavno bili spojeni sa Zagrebom. dok se u Zagrebu o toj ideji javno raspravlja te k 1885. Tako je 5.bila je velika gospodarska izlo ba u Za grebu. a telefonski godine 1888. rujna te godine poèeo vozi ti prvi konjski tramvaj. S uvoðenjem konjskog tramvaja Zagreb dosta kasni za velikim europskim gradovima. ali je konjski jo godinu dana ostao na nekim sporednim prugama. Grazu i Budimpe ti! Prvi je put konjski tramvaj provozao od svojeg spremi ta na Savskoj (na mjestu gdj e je danas Tehnièki muzej) uz kazali te.5 i irina 1. Moralo se misli ti i na prijevoz mnogobrojnih putnika koji su stigli u Zagreb i koji su morali o d udaljenoga Ju nog kolodvora dolaziti u grad. I tako je 28.) obavijestio bana Jelaèiæa u Beè. Na kraj ovoga teksta ne treba. a tri godine kasnije sa Zemunom i Petrovaradinom.. odakle ga je 1848.. Prvi tramvaj na elektrièni pogon provozio je zagrebaèkim ulicama 18. u Zagre b premjestio ban Josip Jelaèiæ.. prikljuèuju se Karlovac i Gospiæ. O pokusnoj vo nji . nego prava. Imao je. staviti stop. Daje barem po tanski promet èestito djelovao! Ali po tanski je ured u Zagrebu do 1848 . do Maksimira 12. Vukovar. rujna 1891. i to ne elektrièna. Uvoðenjem telegrafskog ureda 1850. Godine 1854. k ojim je upozoravao pje ake koji bi prelazili prugu. a konj je o vratu imao i zvonce. al i je sa sobom mogla povesti jedva tri putnika! To bija e jedini redoviti osobni pr omet.. slu beno otvoren Slu bujuæi telegrafski ured. nego tek poèetak komunikacijskog povezivanja hr vatske metropole s ostalim dijelovima Hrvatske. meðutim. o èemu je banski namjesnik Len-tulaj (1774. rujna 1850. gdje se ban dr avnièko m slu bom zatekao. jer je grad Zagreb d obio brzojavni spoj istom godine 1850. nego u Vara dinu. Konjski tramvaj Zagrepèani su kratko zvali konjka. K onjski se topot po traènicama navodno daleko èuo. a morzeovim signalima iz Zagreba u Beè odaslao ga je relegrafist Dragutin Stipetiæ. visina 2. Zagreb je najprije spojen s Beèom i Trstom. o èemu K. Kolosijek je bio u i od dana njeg. eljeznièki 1862. S radostju sam primio va u viest. zapisuje Kovaèiæ. najbolje se vidi iz opisa zagrebaèkih prilika toga doba u Pro losti grada Zagreba Rudolfa Horvata: Zagrepèani se dugo morahu zadovoljiti samo po tanskim prometom. preteèa kasnijih zborova i dana njeg Velesajma. Vozna karta na konjskom tramvaju stajala je 6 novèiæa. jer to nije kraj. Tekst je bio vrlo kratak..-1864.urivao radove. Kovaèiæ zapisuje: Zagrepèani onoga vremena nazivali su konjski tramvaj aljivim imenom filoksera i to se ime odr alo dugo vremena iako mu nitko nije znao porijeklo. Osijek i Slavonski Brod. Taje izlo ba bila povezana s mnogim drugim priredbama.8 metara. jo jedan nadimak. Isprva je nabavljeno samo esnaest kola deset zatvorenih i est otvorenih.6. naravno. Kola su proizvedena u tvornici u Grazu. k oji ga uvode veæ ezdesetih godina. kolovoza 1910. Senj i Otoèac. godinu dana kasnije Bakar. ban Jelaèiæ iz Beèa isto tako kratko uzvratio: S radostju s am primio va u viest.

Bo e èuda! Prije si ih mogao sve jednoga za drugim prebrojit i kad si se vozio na konjskoj eljeznici.Medve èak. prvi put se pro iruje 1911. od Kazali ta do dana njega St udentskog centra. Pa ni velesipedi s visokim kot aèima otraga nisu bili nikakva opasnost jer bi u sluèaju sukoba stradali vi e nego pje a k.. a minimalno ulagao. fi nancira gradnju novih i rekonstrukciju starih tramvajskih pruga. U toj radionici izraðen je vlastiti tip tramvajskih kola .Godine 1928. sagraðena je okretnica u Maksimiru. Ponovo K. sreli smo vo jnike gdje idu na vje bu. projurio kroz ulicu na èudnovatim kolima bez konja koja su djelov ala na zaprepa tenu publiku poput plamenik kola gromovnika Ilije. pa se dogaðalo i to da publika izbatina kojega neopreznog biciklistu kad b i malo br e vozio. umornom i sve ivèanijem od gradske ludnice i prome tne gungule. zatim drugi kolosijek Zvijezda . ureðene su okretnice kod Savskog mosta i na Kvater nikovu trgu (tramvaj je tada okretao iza zgrade gradskog kupali ta).).). a godine 1916.).elektriènim tramvajem tada nji novinski izvjestitelj izvje tava: Vozeæi se.. I tako do na ih dana. Godine 1929. i nova pruga Dra koviæeva . njegovo sredi te. Godine 1924.d.. oblik mu je bio ne to nezgrapan.Dubrava. a karakterizirali su ih vrlo èvrsta konstrukcija i jaki motor. sagraðen je drugi kolosijek izmeðu Jelaèiæeva trga i Glavnog kolodvora . Pje ake su prvo uznemirili bicikli. nakon uvoðenja elektriènog tramvaja na veæ spomenutim osnovnim prugama. gdje je ureðeno ii 142 tramvajski krug okreti te. ali je strahovito tropotao ireæi oko sebe neki ne . pruga Maksimir .. pruga u Zvonimirovoj. otkupila je Gradska tedionica te ona postaje vlasnikom tramvaja.Nova Ves . a da ih ni jedno vozilo ne uznemiri.Mirogoj. gotov o sve dionice Zagrebaèkog elektriènog tramvaja d. okretao se. Samo. kad je uvedena pruga Kaptol . te pruga Kvaternikov trg Heinzelova Sajmi te (napu tena godine 194 5.. zatim je sagraðen i drugi kolosijek na Savskoj. te 1931. pruga u Mihanoviæevoj. to traje sve do 1930..1 sagraðen je sjeverni kolosijek u Maksimirskoj ulici i ui Ilici od Vinogradske do Crnomerca. godine 1926. Svijet je ostao zapanjen. Da bi se potpuno izbjegla ovisnost o 141 volite li zagreb? inozemnim partnerima. a godinu dana kasnije u Jagiæevoj i Jukiæevoj itd. 1935. protiv kojih su konzervativci ogorèeno protes tirali. Gradska tedionica financira gradnju vlastite radionice za p opravak tramvajskih kola. U glavn im ulicama pojavio se rijetko koji fijaker pa je fijakerist vikao otegnuto Hoop. prvi automobil. Taj prvi automob il koji se pojavio u Zagrebu nije bio ba ni toliko velik. a nas je sila nevidiva èasomi-ce istrgla nji hovu vidiku. Nije vozio brzo. Godine 1916. Godine 1932. napu te na je kru na pruga kroz Kukoviæevu (Zeleni val) zbog nerentabilnosti (pruga je odstr anjena tek 1928. Godine 1924. Savska cesta je dokraja dobila dvostruki kolosijek. I sada zamislite u tome idiliènom Zagrebu pojavu kola bez konja. Kovaèiæ: Kakvu je paniku izazvao zagrebaèki trgovac Budicki kad je jednog d ana godine 1901. kako ga opisuje Kre imir Kovaèiæ: Bio je Zagreb pravi raj za pje ake koji su mogli spokojno etati posred ulice i na s redini trga cijeli sat razgovarati. s velikim valjkom otraga za benzin i samo s jednim sjedalom. Prva kola izraðena su 192 2..Mirogoj (nap u tena 1930... Zagrepèaninu. koji obogaæuju ZET-ov vozni park. a vozio je umjerenom br zinom. a sada kao da njihove kape vjetar nosi. upozoravajuæi time bezbri ne pje ake da mu otvore put. potkraj devetnaestog sto ljeæa. 1945. sagraðena je pruga Zvijezda Ksaver. a zatim pruge u Dra koviæevoj i Branimirovoj. 143 kola bez konja Èitatelju ovog teksta. 1942. Strani kapital koji je ulo io u Zagrebaèki elektrièni tramvaj obilato je izvlaèio dobit. a i lijepo ih je na ulicama vidjeti. I do novih modernih nisko-podnih tramvaja domaæe proizvodnje. pa je tramvaj uskoro do ao u jadno stanje. Mre a: tramvajskih pruga. nije ba lako doèarati Zagreb. a godinu dana poslije sagraðen je i nadvo njak na Savsk oj. prema nacrtima in enjera Adolfa Ko aka i Dragutina Mandla. godine 1937.

Prvi automehanièar u gradu zove se Ivan Dirbacher. Kuæe i duæani bili su osvijetljeni. ili dok se pentra na Sljeme. bankari. kad voze. pogotovo mladima. industrijalci.. Na jugu Europe p . O prekr ajima i kaznama jo nema ni govora. A drugi. Zaraðeni su mnogobrojni uljevi dok se nije pojavila iskra. kad je zagrebaèki trgovac Julio Demetorff iz Beèa donio petrolej i njime osvijetlio svoj duæan u Radiæevoj 37. na La èinama ili na Potoku (Tkalèiæe-va). a automobili jo nemaju ni r egistarske tablice. kojom æe na e redarstvo na mjere koje ovo mora da poduzme proti ovakvim opasnim utrkivaèima. i to sve do sredine 19.. a radionica mu je u Preradoviæevo j 6. Ona Majerova »plinska starinska« osvijetlit æe ulice grada tek ezdesetih godina pro log s toljeæa. ubrzo je postao popularan. Bilo je to malo èudo prva petrolejka u Zagrebu. Nije bilo rezervnih kotaèa. a e nastoji da sprijeèi svaku eventualnost. koja bi mogla nesreæom uroditi. svjetlo na trgu Ulice grada oko 1750. uzor mnogima. na to nas danas podsjeæa fotografija. na kojoj je slika na igaèa apisan je stih: »U nerasvijetljenom sokaku nije te ko pasti u mlaku«. i to s debelim zaka njenjem za drugim europskim gradovima. Na novogodi njoj èestici iz 1847. a na oèi na ega redarstva. ali medu ljudima æe jo dugo ostati nevjernih Toma. O kraðama automobila da se i ne govori. Gradom se furaju imuæniji trgovci. imao prvu vozaèku dozvolu. niti vozaèki ispiti.poznati i zagu ljivi smrad od kojeg je Zagrepèane uhvatila kijavica kao da su srkali burmut. 144 kola bez konja Medu vlasnicima automobila sve je vi e poznatih Zagrepèana. slavodobitno je doviknuo: Kaj ja nis' rekel da to nemre bez konja? Automobil bi pogotovo izazivao nevjericu meðu Zagrepèanima kad bi se bez po muke usp entrao Dugom ulicom ili Mesnièkom do Gornjeg grada. ne samo da voze prebrzo nego se i utrku ju. Zraènica se krpala na cesti. osvijetljene su malim uljanim svjetiljkama koje su svaku v eèer palili gradski na igaèi. Jedan je prepla eni Zagrepèanin na Jelaèiæevu placu lanuo: To vam je isto tak o kao da vidite kako po cesti trèe hlaèe same bez nogu. u Ilici ili Dugoj ulici. 145 146. viðen je samo kako prduc-ka na putu u Maksimir.hoæe li se zbiti kakva nesreæa. koji æe m nogo godina kasnije ovako opisati prvi automobil: Nije bilo anlasera pa smo se muèili kurblanjem. visoki vladini èinovnici. Lupe ima ne pada na pame t da dignu automobil parkiran na Ma uraniæevu trgu. gdje je i prodavaonica bicikla. iz azvali bi pravu senzaciju. i psi i ljudi. upozoravaju na opasnosti koje donosi irenje automobilizm a u gradu. osnovan je veæ 190 6. a vlasnik prvog automobila.... Neèastivi na kotaèima! S vremenom su se i konji i krave. A novine veæ 1905. Prvi put automobil se popeo na Sljeme 1904.. popla io jt ne koliko fijakerskih konja. On je otvorio i prvu vozaèku kolu. u Zagreb dofurao Budicki bio je Opel. kad je ugledao ko njski izmet na sredini ceste kojom je upravo projurio automobil. svijeæama.. koje skr enih ruku èeka . Iz dana u dan nièu u Zagrebu kao iz zemlje razni automobilisti i motoci klisti: Proti tome nemamo i ne mo emo imati ni ta. a sudjelovao je i u prvim automobilskim utrkama 1912. jer jo ne postoje ni propisi. trgovac Budicki.. koje su cilj imale ispred Hrv atskoga narodnog kazali ta. koliko god bili isprva up la eni i sumnjièavi. ta velegrad je! Ali jedno imademo prigovo riti.. Zagrepèani su ubrzo prihvatili ta kola bez konja. trgovca Budickoga. Zanimljiva je izjava pionira zagrebaèkog automobilizma. Ova raznoime-na gospoda. navikli na automob il. Mi najodluèn ije pozivamo gradsko poglavarstvo da izda shodnu naredbu.. Prepla io je pse kop su lajuæi i zavijajuæi bje ali na sve strane. kao i bicikl i motociki. Vozi se bez dozvole. koji æe automobil svakojako ko mentirati. stoljeæa. gradonaèelnici i poneki n ovinar. kako ka e Kovaèiæ.. a prvi automobil kojim se 1901. Prvi hrvatski automobilski klub. kojem je b ila zadaæa da popularizira automobilizam u Zagrebu i u Hrvatskoj. a uzbunio je èopor stoke tolike da je jedna oèajna krava u trèala u najbli u trgovinu i tamo napravila rusvaj. Autom obili su tro ili puno vi e ulja. Na gradskoj periferiji automobil je rijedak gost. pa smo bili mokri. . Volan je bio izravno spajan s prvim kotaèima. dakako. a vozio ga je .tko drugi nego Ferdo Budick i. Ali. jer kad bi se s njim pojavili kod kuæe na Zavrtnici. Uopæe nisu imali stakla.

a veæ 1864. o tetio je i dimnjak plinare. Sobarica mi je zapalila u sobi nekakvu travku u staklenoj boèici i ja sam pola sata puhao. kako pi e K re imir Kovaèiæ. ispred zgrade Hrv atskoga glazbenog zavoda. na poziv gradonaèelnika dr. dakako uz veliko odu evljenje graðana. Tesla je izlo io gradskim zastupnicima svoju idej u o gradnji hidrocentrale na Plitvièkim jezerima. pa tek onda Zagreb (18 64. sam vas je Bog donio! kazao je kapetan znancu. Kovaèiæ opisuje sluèaj jednoga gosta svrati ta Lovaèki rog: U to vr ijeme jedan je umirovljeni granièarski kapetan do ao u Zagreb i odsjeo u hotelu Lovaèki rog. kako se zna nik ad nije ostvarena.). Poèetkom studenoga dovr ena je monta a. Plin je najprije proveden u Ilici. 147 volite li zagreb? Èetiri godine kasnije elektriku uvodi Gradski paromlin. ali nipo to i najveæem iznenaðenju. to je tada bila daleka periferija. Ulaz u zgradu.rvu je javnu rasvjetu. to je Zagr eb sna ao u studenome 1880. razumljivo. Milana Amru a. Zagrepèani su se. èem u se usprotivio grac Karlovac. na Gospodarskoj izlo bi koja se odr ava n a sajmi nom trgu. Pr ednjaèi Graðanska streljana u Tu kancu. pa su jo jednom po gradski m uglovima zasvijetlile odbaèene petrolejke. na to je. po zanimanju postolar.. nadali su se svakovrsnim iznenaðenjima. inaèe najomiljenije mjesto u gradu za zabave i plesove. Za grebaèke novine izvje tavaju kako je Trg'osvijetljen kao plesna dvorana. studenoga 1907. Plinara je bila ju nije od dana nje K azali ne kavane. Frankopanskoj i Dugoj ulici (danas Radiæeva). sav crven u lic u. plinsku. Godine 1873. pok raj vodovoda. jedan karlovaèki zastupnik. Petra. ali je nikako ni sam mogao ugasiti. koja svoju dvoranu. u temeljeno je dionièko Zagrebaèko plinarsko dru tvo. u kojem je veæ zasjalo i prvo elektrièno svjetlo i najavilo novu elektriènu eru u gradu. Gradsko se zastupstvo odluèilo ZL gradnju centrale kod Ozlja. koje æe s vremenom posve ustupiti mjesto plinskima) . To je ujedno bio jo jedan susret s mra kom starog Zagreba. koje je preuzelo plinaru od strani h poduzetnika. Toga dana (20. koje ih nije oèekivalo u plesnoj dvorani i na plesnom podiju. Kapetan je nervozno etao Ilicom. Na zagrebaèkim ulicama isprva je gorjelo 312 plinskih (prve godine bilo je j o i 67 petrolejskih svjetiljki. naime. Postavio ju je zagrebaèki profesor Ivo Sto ir. . Bila je to prva javna demonstra cija elektriènog svjetla u Zagrebu. tko æe tolike konje hraniti. 148 svjetlo na trgu Gradsko zastupstvo odluèilo se napokon za gradnju centrale na gradskom terenu.E. po zanimanju lijeènik.). Znan ac je posao u sobu i ugasio svjetlo. a godinu dana potom poèinje i gradn ja. Bojim se kraj toga vraga zaspati. ovako reagirao: Pa.. u 18. nego na ulici. Izlo ba je osvijetljena s trideset vrlo jakih elektriènih svjetiljki. a struja je kori tena iz generatora na p ogon lokomobila. u Novoj Ves i. Karlovaèki list Glasono a u svojem je protestnom teks tu objavio kako Zagreb eli oteti Karlovcu 8000 konjskih snaga. Ona boja ljivo ulazi u grad kroz pojedine javne ustanove.30 na Jelaèiæevu trg u zasjala je prva javna elektrièna rasvjeta. te razlièite domoljubne skupove. Zagrepèani su se nadali dobrom provodu uz domaæu kapljicu. ali je vj erojatno sanjao o katastrofi koju æe izazvati elektrika. zatim u Vla koj do crkve Sv. Zloglasni potres. ali jo æe dosta vremena proæi dok elektrika ne dosp ije na gradske ulice. jer bi me mogao ugu iti. Odluka o tome donesena je 1906.).. a 1900. . osvjetljava elektriko m (1883. a osim t oga. Teslina zamisao. dobila Ljubljana (1861. gdje je danas Hrvatsko narodno kazali te. Nekako oko ponoæi susreo je jednog znanca pred spomenutim hotelom. u gra du boravi Nikola Tesla koji svoje izlaganje o moguænostima uvoðenja elektrike u Zagr eb u Gradskoj vijeænici zapoèinje ovako: Smatram svojom du no æu da kao roðeni sin svoje ze lje pomognem gradu Zagrebu u svakom pogledu. prepustimo tolike konje Zagrebu. i savjetom i èinom. pa je kapetan u miru Bo jem zaspao. Godinu dana potom. sijeènja 1877. a odatle ju je iz higijenskih r azloga dao odstraniti gradonaèelnik Milan Amru . osvjetljavala je elektrièna svjeti ljka. a 5. Koliko god su se veselili elektriènoj rasvjeti. A prvu veæu iluminaciju elek triène rasvjete Zagreb do ivljava ujesen 1891.. jer gdje æemo za njih naæi tale u Karlovcu. plinara prelazi u ruke grada.) sazvan je elitni sokolski ples u Hrvatskome glazben om zavodu u Gun-duliæevoj. i prib ojavali te novotarije. grad je osvjetljavalo 612 javnih plinskih svjetiljki.

. no sve uzalud 150 asfalt Kad Zagrebom dune i najslabiji vjetriæ. Iz suprotnog duæana izaðe ne ka mlada dama u posve bijeloj odjeæi i ne paziv na vruæu kalju u asfalta. izb jeæi taj mali incident dame u bijelom. zapoèela je poèetkom kolovoza tvrtka The Neuchatel Asphalte Compannv iz Bu . koju kronike spominju kao prvu zagrebaèku ulicu prelivenu asfaltom. kad se radnja Zagorkina romana dogaða. u ro manu Kneginja iz Petrinjske.. juèer u podne sjedio u kojoj od kavana na Jelaèiæevu trgu i li na Zrinj-skom trgu. Ilica.« Da je dug put do asfalta u na em gradu. èin i se.« Kakva je Ilica. èepovima i zastojima na kri anjima. nered.Bio je to hotelskom gostu prvi susret sa aruljom. a stanari ulica u kojima je mehanizacija sti gla do kuænih pragova. mo emo proèitati: »U ime mnogih stanovnika Bo koviæeve ulice. ona ga minuciozno opisuje. i tako æe. s najelitnijim duæanima i najo tmjenijin hotelima. Tako u Obzor u 1907.. svjedoèi pismo Ljudevita Gaja koji se na sud binu Ilice osvræe jo 1855. pazeæi pritom na prolaznike. S Jelaèiæeva trga valjala se dvokolica s debelim cijevima. da su u interesu urbanog i prometnog standarda i njeg ova odr avanja. bili prisilj eni preskakati prepreke cijelih civilizacijskih i povijesnih epoha. i u medij ima æe se oglasiti svojim prosvjedima. koja je. kolovozu i rujnu radilo se na sjevernoj strani i na sredi njem dijelu Jelaèiæeva trga.. koji nas gu i. koji se damo isprovocirati provizornim i privremenim preprekama. zdravlju kodl jivog i kojeèim zara enog. a gradski poljevaèi. premda je Jelaèiæev trg veæ djelomice asfaltiran. prve asfaltirane ulice u Zagrebu.« Asfalt æe u Zagreb prvi put stiæi dvije godine kasnije. dakle.. izvolite u svoj cijenjeni list uvrstiti na u pritu bu n. uvijek iznova ista. u jelo. di u se somun-ski oblaci praha. eto. ne eljena slika! Tako je uvijek bilo. dobiva prvi asfalt! Upravo te 1909.. na primjer. taj se mogao nagutati i najesti u kavi i sladoledu tog ne sretnog praha. Dapaèe. za razliku od na s. Po to su bile zavr ene betonske podloge i polo eni obrubni kameni klesanci. primljen. A da oblak pra ine za ljetnih dana i ne spomi njemo. toga je veæ dosta! Upozorili smo. »Knez Borèinski sjedio je kraj prozora svoje sobe Cara austrijanskog i gledao u Ilic u..« Noseæi u sebi novinarsku icu. kad su na i djedovi i bake. »koja toliko kodi pluæima. stane u nju i poprska se sva. Gospode u bijel oj odjeæi zabrinuto podigo e svoje suknje da se ne zablate. Naravno da raskopane ceste i sve one zaklone i zapreke doèekujemo na zadnjim kotaèima. Drukèije je ipak bilo u starom Zagrebu. O tome najoèitije govore oznake za su enje prometnica ili s trelice za skretanja i obilazak. koji u toj ulici vla da. kvari odijelo.u bri ljivo popravljanje ove ceste -u istom pravcu napredovati i opæenje (promet).« Sliène s< alopojke u novinama objavljuju èak i o Ilici. da æe . Tko je. impregniranog izmetima fijakerskih konja. bilo je veæ zavr eno asfaltiranje Mihanoviæe. Prem se nalazimo tek ne koliko koraka od Zrinjevca. Izgled su. a po vruæem asfaltu vrzmali su se Zagrepèani. kao i M ihanoviæe ulica. odlomak kojega citiramo. sve do koljena.: »Ilica. i bijele cipele i èarape i bijela suknja. spisateljica popularnih romana o starom Zagrebu. Sunce je pripeklo.. po obièaju. nije mogla. molili i upuæivali. proizlazi iz novinskog prosvjeda graðana upuæenog izravno na ime aktualnog gradonaèelnika dr. pada u duæane. Milam Amru a: »Gospodine gra donaèelnice. uvijek biti.. glavna ulica na ega grada. frizuru.. s neoèek ivanom privremenom signalizacijom koja vozaèe i pje ake upozorava da se na cesti oba vljaju graðevinski radovi.. On ih je proma trao s oèitom znati eljom.. Iako nam je jasno da su ti sezonski radovi na prometnicama neminovni... Jelaèiæev trg i cijelo sredi te grad. a buka i pra ina se uvukla kroz prozore i sve pore. .. poslije est sat naveèer.. plivamo u moru blata i k alju e kao u kakvom slavonskom selu.. glavna z agrebaèka arterija. di e se Ilicom ba u najpr metnije doba. Zagreb se poèinje asfaltirati. kasne.. takva pra ina.. u piæe. je ovih dana p od dr avnu upravu sa cestom. pa s< tako u novinsko j vijesti nagla ava kako je u glavnoj trgovaèkoj ulici. U srpnju. oèito svjesna da za generacije ostavl ja sjeæanje na taj prvorazredni civilizacijski dogaðaj za ovaj grad. iz koje je radnik lijevao vreli asfalt. ni htjela. nagazila na vreli asfalt na p oèetku Ilice. »U lipnju 1907. 149 asfalt Cijenu uobièajenog ljetnog servisiranja i friziranja gradskih ulica i trgova graðani æe obvezatno platiti prometnim krkljancem.

Za Zagrepèane bio je to sasvim neobièan i jo neviðen prizor. prema sredi tu uzletista. Sve se br e udaljava od publike.. otvorenom automobilu. pomagao grof Ferdinand von Zeppelin. veæ je sto tinjak metara daleko. koji je kod njega radio kao glavni mehanièar. od Schvvar-zove udovice o . Cijela grupa ljudi na nasipu iza aviona u tili èas se razmaknu-la. podi e se. Htjeli bi bar opipati taj leteæi stroj. njime prvi poletio. od kolovao i prvoga hrvatskog pilota. Vec je dva. prvi put poletjela je u Zagrebu. On se dovezao u sv ojem velikom. . nasuprot struji slabog vje tra. puni gas. Stra ari jedva zadr avaju masu. naime. Slavoljub Penkala. zagrebaèki in enjer. Mladi Zagrepèanin Dragutin Novak (roðen 1892.. smjestili na nasipu uz vje bali te. Na suncu svjetluca obris sjajnog pro pelera. pa kako je u meðuvremenu Schvvarz umro. U njima se zagrijavao asfalt koji bi se u obliku vruæe pr a ine nasipavao na betonsku podlogu.dimpe te asfaltirati sjevernu stranu Jelaèiæeva trga. Promatraèi su se. Penkala postavlja avion. I eto. dok su mu karci u irardi.. navodno. poèeo se kotrljati po livadi sve br e i br e. mehanièari su otpustili trup.e irima i polu-cilinderima.. Dragutina Novaka.. sedam. Iza aviona leti sve u zrak. Ljudi su jurnuli za avionom. èije je ime u cijelom svijetu postalo poznato kao ime njegova najslavnijeg izuma penkale. mnogi se guraju prema avi onu. ali mirno leti dalje. njemaèki je grof. sve se uputilo Ilicom do Selske ceste i njome do Penkalina uzletista. zadu io nas j e. takoðer.« (Franjo Buntak) A evo kako povjesnièar Buntak opisuje dvokolicu iz koje radnici izlijevaju vruæi asf alt. (.. est. Ali. tri metra visoko u zraku. svest ranoga zagrebaèkog sporta a. kugla i. biciklisti. ba-lonista. kokso m grijanim valjcima. i kao konstruktor na ega prvog aviona. a izumio je i nalivpero. e iri. èak i trava. Dva-tri put a odskoèio je kotaèima.. sokola i. da bi kasnije i sam upravljao avionima te postao vrstan vojni pilot u austrijsk oj vojsci. Penkala je. pa jo jedan dodir sa zemljom. zapisuje Boris Puhlovski u knjizi Penkala leti. Letjelica iz toga doba. tik uz nasip... koji je sam osposobio za let i 19 10. Podmetaèi su uklonjeni. i tad se iz svih grla ote uzdah: Aaahl Penkalin avion leti. staro i mlado. Zrakom lete kape. koje su vukli amo-tamo po dva èovjeka. Pod sivim polucilinderom prepoznajemo Ferdu Budickog. veslaèi.) Posljednji znak rukom. biciklista i gimnastièara. po pravilu.grad se asfaltir a! 151 prièa na krilima Kako je bilo na prvome zagrebaèkom aerodromu prigodom uzlijetanja prvoga aviona? B rojni Zagrepèani. takoðer. Penkala leti!. ali se nije odlijepio od zemlje. te doèarava t aj povijesni dogaðaj za Zagreb i na u avijaciju: Na uzletistu ene su pod suncobranima i kitnjastim velikim e irima. ispod krila. nogometa i. automo bilisti. dakle. pa se èitav dan oko tih radova skupljalo mno tvo zna ti eljnoga svijeta. koji su na poèetku stoljeæa preplavili nebo nad E uropom. odakle na a prièa na krilima kronolo ki i poèinje.. Naem sugraðaninu je na projektu. deset metara uvis.. . Uzdi e s e jo pet. kako Buntak ka e. A sad. prem a uputama redara. Konstruirao ju je Zagrepèanin David Sc hvvarz. koja æe do na ih dana ostati poznata kao zeppelin. a trebala se zvati Schivarzoplan.. Penkala se vi e ne razaznaje. di e se sve vi e. Vidi se samo tamna kontura u sredini aviona. Ovdj se danas okupio i sav sportski Zagreb. sve je u zanosu . snabdjevena peæima za grijanje i s visokim dimnjacima poput parne lokomotive. èija su vrata irom otvorena.« A gdje i neæe Zagrepèani biti znati eljni kad je posrijedi takva. dota d neviðena mehanizacija i u civilizacijskom smislu veliki pomak . Penkala je. Opet je kotaèima dodirnuo tra vu. Novak je bio prvi Penkalin putnik u avionu. Penkalin avion je ispred hangara. A vion kreæe smanjenom snagom motora. ali samo na papiru. a zatim se ta pra ina èvrsto nabijala te kim. Svi bi htjeli vidjeti avion izbliza. prema vlastitom nacrtu i 152 prièa na krilima vlastitim novcem sagradio i prvi zagrebaèki aerodrom na Èrnomercu. to se u citiranom romanu uzgred spominje: »Tih dana pojavila su se èetvora u tu svrhu specijalno graðena kola. u dvori noj zgradi u Ilici 19) bio je za okupljen letovima razlièitih balona.

koji u gradu ostaje tri mjeseca i portretira ugledne Zagrepèane. Desetak godina kas nije Zagreb veæ ima svoje stalne fotografe . virtuoza na violini. ubrzo se pronijela Europom. Petra Preradoviæa.. pr epoznat æemo kako nas podsjeæa autor knjige Penkala leti. a Standl (Ceh). Osim Kukuljeviæa. fotografirao je M irka Bogoviæa.album o potre su u Za grebu 1880. U Zagreb je dagerotipija do la izravno iz Pariza i izravno od izumitelja. uglavnom poznatih Zagrepèana iz pedesetih godina pro log stoljeæa. Trag o njihovu gostovanju u gradu nalazimi medu novi nskim oglasima u kojima oni objavljuju svo je usluge. Hiihn (dolazi iz Tirigije) je auto prve fotografije Kaptola sa star om baroknom kate dralom iz 1860. sijeènja 1840. Sulc. p osinca 1866.u legendarnom balonu Turul 1905. naime. medu prvima vinuo nad Zagrebom . 153 zagreb na fotografiji Prva fotografija panorame Zagreba naèinjena je 1840. kako se zna. koji pohode Za greb. Boris Puhlovski famozno g Ferdu Budickoga. te cijenu usluge. Kovaèiæ tvrdi da ga je ukrao!) i tako za sva vremena svoje ime vi nuo zrakom zeppelin. koloriraju li svoje da gerot ipije. koliko treba pozirati. Iz lista Croatia doz najemo da je njegov rad u Zagrebu izazvao velik« odu evlje nje. 1850. O tome ostavlja zapis Ivan K ukuljeviæ Sakcinski. Vratimo li se na trenutak ponovno na Penekalino uzleti te. prvi zaokru io fotografski prikaz Zagreba u po .. To si Franjo D. istakav i daje spomenuti Novakoviæ u Parizu primio poduku o dager otipiji izravno od Daguerrea. Prvu informaciju o pojavi fotografije u Zagrebi nalazimo u novinskom oglasu obja vljenom 25. koji æe najdu e foto grafirati i o stati vjeran Zagrebu. Ivana Kukuljeviæa Sakcinskog. koji su u grad stigli s razlièitih strana i u nje mu se nastanili i otvorili svoje fotografske ateljee. Manje-vi e iste ljude snimio je i Julije Hiihn. snimio nekoliko dagerotipija zagrebaèke okolice. Do istog je otkriæa iste godine do ao i Englez Tal-bot. tj. izradio-je Franjo Pommer. Posljednjem pripada i posebno mjesto. samo dvije godine poslije iz uma fotografije. mladog Franje Kre me. in . Vje-koslava Babukiæa itd. koji æe svoj izum prijaviti pr ed Kraljevskim dru tvom u Londonu. bana Levi na Raucha. kojega s ledstva nipo to jo te predvideti se nedadu. a na veliko odu evljenje okupljenih Zagrepèana. Veæ u prosincu 1841. Standl je i autor jednog od rijet 154 zagreb na fotografiji kih portreta Augusta enoe.. Zagreb i Zagrepèane fo tografiraju Eduard Hase. njezine preteèe dagerotipije. to je manje poznato.tkupio projekt (K. Iz oglasa se obièno doznaje gdje su se smje stili. I tom prilikom napravio prve snimke Zagreba iz zraka. Poslije te trojice pionira fotografije. nazvane prema izumitelju Francu zu Dagguerreu. a istodobno snima i pa noramu grada iz razlièitih str ana. Novakoviæ. buduæi se tim otkritjem narav ista u jedno m oka trenutku i bez pomoæi èovjeèanske ruke. Neki N. Matije Mrazoviæa itd.. pa je. takoðe strance. odakle je izumitelj prv oga hrvatskog zrakoplova poletio. boravio je u Parizu upravo za vrijeme objavljivanja otkriæa i tamo je vjerojatno nabavio potreban pribor i svladao tehniku. Gyorgy Mayer. pa je nakon nepuna tri mjeseca imala odjeka i u na im novinama. Uz putujuæe slikare minijaturiste. i to iskljuèivi stranci. dovezao u Zagreb prvi automobi l. vrativ i se u Zag reb. Vijest o najavi Dagguerreova pronalaska 7. Danica ilirska donijela je èlanak o tome epohalnom pronalasku ovim rijeèima: Tim ot kritjem porodit æe se èitavo preobra enje u umetnosti risanja i bakrorezanja. u: ostalo. M. Julije Hiihn i Iva n Standl. 1901. a saèuvani su i portreti biskupa Strossmavera. jer je u povodu prve Gospodarske izlo be 1864. kao kakvo zrcalo ili ogledalo ulovljena ukazuje. Josip Vane . u Zagreb iz Beèa sti e Johann Bosch . tu no svjedoèanstvo . Pom mer (dolazi èak iz Danske) nam ostavlja poznatu fo tografiju sveèanost i uprilièenu na Jelaèiæevu trgu pri likom otkriæa Fernkornova spomenika banu Jelaèiæi 16. Sarosy i Ludvig Sc hwo-iser. Budicki je. godine. ostavio nam je. u koje vrijeme dana snimaju. Prvi album portreta svojih suvremenika. ali on se. dolaze i putujuæi dagerotipi sti. sijeènja 1839. lipnj. V. Pommer. u kojem svoje usluge ogla ava putujuæi dagero tipist i fot ograf Ludwig Gollob. a slièan podatak o na em Novakoviæu donosi i tjednik Der Spiegel od 25.

Zabrana je. na mj estu dana njeg kina Europa. prodavaèi novina. koji æe uskoro osvojiti cijeli svijet i postati dnevn om potrebom civiliziranog èovjeka u kino! Predstava je zapoèela u dvori noj prostoriji. partitura opere »Ljubav i zloba« Vatros-lava Lisinskog. Na iznenaðenje gledalaca. stoljeæa. izazvala i razbjesnila Zagrepèanke. Odmah je privukao pa nju Zagrepèana. razlièitih javnih priredbi i zabava. Cirilo-metodski bio-skop u Masarvkovoj ulici. Dosta mjesta ostalo je prazno. komièna scena: braèna svaða. Slavonije i Dalmacije. zaposleni kon duk teri. Mnogi su htjeli èudo vidjeti.. Godinu dana poslije otvoreno je na uglu Pet-rinjske i Amru e^e kino Edison. koliko god da je privukao Zagrepèane. a nekoliko godina potom Rudolf Mosinger otvara kino Apolo u Ilici 31. Na ekranu se pojavila lokomotivi koja je jurila punom parom. nego u velikim atorima 156 ive slike nalik na one cirkuske. Preko platna projurio je brzi vlak koji æe se èa kasnije zaustaviti na velegradskom kolodvoru. uporno tvrdeæi da je na fotografiji on i da mu je tri deset godina! Ali.. . a danas je tu Kerempuh. koje je po kolama ðacima prikazivalo slike velikih europskih gradova i razlièite kulturno-po vijesne spomenike. otvoren je i tzv. Zagre b 1906. a iz njihovih se izlo aka vidi ne samo e konomska situacija Trojedne kraljevine. Zatim se otvara kino Olimp u Ilici (danas Tu kanac). bila su izlo ena znaèajna djela Raèkoga. premda su oni ive slike poznavali sa sajmova. A ba Gospodarska izlo ba afirmira Zagreb u razlièitim podruèjima. a onda su preko platna pro le neke n ejasne sjene i i èeznule. No.sebnom albumu u dvadeset primjeraka. (Kre imir Kovaèiæ) { Prije nego to æe dobiti prvo stalno kino. Nestrpljiva pu-¦ blika poèela s e smijati i praviti ale na raèun prireðivaèa. 155 ive slike Ovdje se prikazuju ive slike! To je natpis koji se ujesen 1898. i to u Gajevoj ulici na mjestu gdje je danas Hotel Dubrovnik. od kojih je jedan predstavio na izlo bi. To se ponovilo nekoliko puta. pojavio u jednoj dvori noj zgradi u Ilici. Za prikazivanje nekoga francuskog filma na blagajni prvoga zagrebaèkog kina u Gaje voj osvanuo je natpis: enama i djeci zabranjeno! U fdmu je oèito bilo i slobodnijih scena. Francuzi odr ali samo jednu priredbu i oti li iz Zagreba. sve se U vrzmalo pred oèima zaèuðenih gledalaca . pom alo uvrijeðene. Miickea i Hotz-endor fa. grad su poèetkom stoljeæa posjeæivali razlièiti utujuæi kinematografi. nego samo veliko bijelo platno na zidu. Gle daoci su bili odu evljeni i mahnito aplaudirali. Poslije togi platnom su projurili konji u punom trku. Zato onaj poziv na p rikazivanje ivih slika u Ilici. s osobnom kartom svoj ega tridesetogodi njeg strica.. Pijani mu do ao je i sukob sa svojom boljom polovicom. To je trajalo nekoliko minuta. spisi Sabora iz 1861. izla u i najpoznatiji zagrebaèki fotografi. Naplatnu je zatitralo svjetlo reflektora i o pet se ugasilo. kao da æe se zaletjeti meði publiku. Iso Kr njavi osnovao je poduzeæe Uranio. a prikazivan je i film o Svjetskoj izlo bi u Parizu 1900. Nije bilo javne priredb e u gradu koja ne bi zavr avala tableauom uz bengalsku vatru. Dakako. prisustvovao cirkusu. zapravo. neviðenom èudu. s obvezatnim preskakivanjem preko metle. nego i stanje na e kulture u to doba. navodno.. meðu uvrijeðenim enama sluèajno se na la i strina. za onda nje shvaæanje morala. te nacrti graditelja Jambri aka i Kleina. doèim je istaknuta takva zabrana. odjednom su dvoranom odjeknuli krikovi èu ðenja i zaprepa tenja. do le naveèer u Gajevu pred kino paziti da njihovi mu evi ne bi na preds tavu bez njih. gle sluèaja. napokon dobiva i svoje prvo stalno kino. Uz o stalo. Na kra ju. Predstavlja se èak 3865 izl agaèa iz u e Hrvatske. Slike su pri kazivale ko njsku utrku u Auteilu pokraj Pariza. Po cijelom Zagrebu pronio se glas o jo jednon. Iste 1906. nije ih i izn enadio. koje su. koji su imali vlastite agregate. koje se potom zvalo Croatia. pa ga je ona izmlati la metlom. u prostoriji nije bilo pozornice. slike Karasa. nisu bili svjesni kako ih se. Meðutim. a to se moglo oèekivati. A neki je desetogodi nji djeèarac do ao. Publike nije bilo mnogo. Mno tva putnika koji su izlazili i ulazili u vagone. pa je d eèak umjesto kinu. Metrop . a predstave se nisu davale u dvoranama. Godine 1900. Zaschea. poziva da prisustvuju senz acionalnom izumu 19. ali sv. nosaèi s kolicima.

Malo tko je u Zagrebu èuo te rijeèi. radio je u Zagrebu izazva( veliku senzaciju i nepovjerenje u neukih ljudi koji si mu prilazili sa strahom od onih misterioznih malih Iju di koji iz te èarobne kutije govore. pjesnikinji Bo eni Begoviæ koja je uistinu bila ovdje. Edison-Pa-lace u Tu kancu (Tu kanac). kasnije Luxor.25 sati kad je na Markovu trgu 9 roðena na a radio-difuzija. Kao tehnolo ka novost. kao i trideset godina ranije. Preno eno je sveèano otkrivanj e Me -troviæeva spomenika Strossmaveru na Zrinjevcu. u sredi tu toga povijesnog dogaðaja.. koji j< Zagrepèanima n udio za to doba velik izbor radioapa rata . Emisije vijesti uglavnom su se sastojale od i èitavanja zagrebaèkih novina. Ljep a proslava tridesete obljetnice Radio-Zagreba nije se mogla zamisliti.. k ad se 15. na postavljenom prijemniku na ond a njem Trgu Republike. toèno 20 . Central (najprije Ilica 6. bilo je. ta koðer prvi. a uskoro i program talijanske televizije.. imali prilike vidjeti prvi domaæi televizijski program. èim e je zapoèeo prvi na radioprogram. ovdje tv programa preuziman od stranih radiijskih postaja. svibnja 1956. na li su se pred prvim velikim profesio nalnim zadatkom i isku enjem izravnim ra-dioprijenosom. molimo sve one koji nas èuju da nam to jave.25 sati preko oda iljaèa 0. a preko nje i Eurovi zije. tj. kupuju ga uglavnom imuænij i. tj. tako su toèno trideset godina kasnije.. Astoria u Ilici 10. Ovdje ja. koja je ujedno bila i prva na jugu Europe. 157 ovdje radio.ol na Preradoviæevu trgu (poru en 1931. pa je tako kod Kastner a i Ohlera 1 Ilici odmah otvoren poseban radiofonski odjel. Griè na Kvaternik ovom trgu. gdje je 15. a veæina se za dovoljava da vijesti i glazbu s radija slu a na javnin mjestima. kao i iduæe tijekom nekoliko mjeseci. to se uzima kao roðenje radiodifuziji u svijetu. naveèer u 20. Helios u Frankopanskoj (danas Dramsko kazali te Gave lla). poslije Balkan-Palace u Var avskoj. svibnja 1926. Prva televizijska emisija. Dom u Vla koj 70. Uvoðenje domaæeg radioprograma odmah æe isko ristiti i trgovci. a 29. koji su cijeno m. koje su bile izvor za pokr ivanje tro kova. naime. Tomislav u Ilici 208. meðutim. stu denoga 1920. èitala vijesti. ali su se zato prodavali pristupaèniji. Music-Hall u Nikoliæevoj. svaki se dan emitiralo èetiri sata. Taj bi stih. Capito l (Zagreb). bolje pasao njegovoj kolegici. Ton-kino u Trnjanskoj itd. stavljala gramofonske p loèe. unutra. Preko antene podignute na krovu planinarskog doma na Sljeme nu Zagrepèani su èetiri puta u tjednu gledali program iz Graza. S vremenom se udo maæio. L veæ na kraju prve godine emitira nja s Markova trg. Prvi televizijski izravni prijenos otvaranje je Zagrebaèkog velesajma. . kasnije Petrinjska 4). A knji evnica Bo ena Begoviæ bila je u tome prvom prog ramu prva spikerica . jer su rijetki imali radio ureðaj.Telefunken i Siemens. pet i pol godina nakon prvog emitiranja Radio-Pitsburgha (2. i slu alicama.).. Veæ prve godine emitiranja rijetki profesionalci na prvoj zagrebaèkoj radiostanici. na treæi udarac Bo enine olovke po » cijevi vodovodne instalacije (tako se to u poèetku radilo). koje upravo radio prijemnikom privlaèe goste. Osnivaè i prvi direktor zagrebaèke radiostanice Ivan Stern Zagrepèanima se obratio ovim rijeèima: Ovdje Radio-Zagreb. Jadran u Ilici 42. i to uglavnom glazbeni brojevi . Godinu dana potom emitiran je i prvi izravni portski prijenos s utakmica dvaju gradskih nogometnih rivala. Isprva je program trajao samo devedeset minuta. arije iz opera i opereta.. istina veæini bili nepristupaèni. Graðanski u Vla koj. objavljivala toèno vrijeme. ovdje tv Pjesnik Milivoj Slavièek u jednoj svojoj pjesmi pjeva: Ovdje radiostanica Zagreb.ona je najavljivala. Sve se opet dogaða u kavani Corso. .35 kW prvi put oglasio Radio-Zagreb. Najveæi dio programa bile su reklame. Europa. HASKa i Graðanskog. Union u Zvonimirovoj. neuspored ivo jeftiniji detektori s kristalim. èuli domaæi glas s radioprijemnika. Ne ka e se uzalud da se povijest ponavlja: kao to su Zagrepèani prvi na ovim prostori ma 1926. zatreperila slika s domaæeg ekrana. i na njegovu je mjestu godinu dana kasnije p odignuta zgrada kina Zagreb). pa su i rijetk i èuli prve akorde Lijepe na e i Beethovenovu Sonatu za klavir i violinu u D-duru. s time da je veæi dic 158 ovdje radio. Na treæi znak. n ajèe æe u kavanama. bila'je posuðena od stranih televizija.

To j e on iz veo s prikladnom rasvjetom i ukrasom. bez materijalne stimulacije. t rasko no ivjeti. Dodu e. i to pod krabuljama. jer se onome koji ne 1 do ao trebalo opravdavati. Tim je slikama nastojao simbolièki prika zati sve to s e u kraljevini dogaða ili se dogodilo. beskorisnir tro kovima ukrasi hram razblude ra znolikim slikam s natpisima.-2006. a 1752. Pristu je bio slobodan svakome .). dr eæi je nemoraln om. Na nju prema svom nahode nju pozva ene. Ona nije smatrala nedostojnim sebe. samo ako bi platio taj iznos. spremni da svladaju sve te koæe i premoste sve zapreke i zamke. nego takoðer pri« di u Ku eviæevo uæi sjajnu i rasko nu veèeru koja g je stajala mnogo novaca. bio seljak. bil slu avka. a time i u zemlji. te su pozivane sve grof ce. pokojna grofica de Erdodv uvela je jav ne plesove. a sada nji se biskup ulagivao toj eni. koji je pro le godine proslavio i svoju pedesetu obljetnicu (1956. prije o sebe odbijali. pogot ovo zbo lascivnih prizora koji su se na tim zabavama mog vidjeti prilikom prikaz ivanja tzv. Ove pak godine. uglavnom ljudi s radija. a odobravali su mu sami njegovi sauèesnici. koja je voljela dru tvo (i zato bila odana nasladama i ta tini). Na takve sveèanosti bili su pozvan i oficiri banske krajine koji su (iz obzira) morali uz velik tro ak provoditi u ti m ludorijama èitavo vrijeme poklada od Bogojavljenja do korizme. 1749. Na taj naèin ono.. te ko i komplicira no. na dodav i posvuda na dnu njemaèki potpis. 159 L y plesni redovi i jestvenici kako su se na i stari dru ili i zabavljali ¦V : poziv na ples Ples je u Zagreb stigao. tovi e. jer su prije smatrali obrazinu i krabulju neèim ðavolskim. u tim prvim pionirskim danima. tko bi nai ao. O tome 1754.. mlade plemkinje. na Dan Republike. promicala je u najveæem st epenu takve priredbe.studenoga 1956.. Svaki je posjetilac svake veèeri mc rao platiti 34 krajcara. kao godine 1750.. Ipak. i 1751. kad je spomenuta grofica preuzela vodstvo toga. Njima se to nije ni moglo svidj eti. prionuli svojski. ni èuli. da tako k a em. Svi si mu èestiti ljudi to zamjerili.. ali su se ipak prireðivali javni plesovi. kojim a je ugaðana raspu tenosi a tako isto i oficiri. u svojim Annuama Baltazar Adam Krèeliæ zapisuje: »Ove zime vi e nego ikad ispoljila se u Zagrebu ras-kala enost u zabavama i. Roðenje televizije u Zagrebu. dakako. veæ god. koji su u skuèe nim prostorijama u Juri iæevoj ulici. do kojih je mo gao doæi. Sve je spalo na grupi-cu entuzijasta. sar plaæajuæi ulaznice za sve da tako zbog slobodna pri stupa bude to veæi broj uèesnika. brzo i uspje no svladavana je televizijska abeceda i pekao se novi zanat. koja je voljela zabave. Jedni su tom dru tvenom igrom odu evljeni. dakako. a isto tako pojedini mladi gn danski slu benici i plem iæi. Oficiri su mc rali dolaziti iz obzira. bilo je. ' » eleæi se jo jaèe dodvoriti i steæi zasluge ko Dijane i nekih drugih. oficire i druge. Kad je nakon smrti te grofice. krabulje i druge takve z abave po privatnim kuæama... pa je to os tavio izlo eno kroz tri dana. postavljao . Terezija Illeshazv. to je pred njih taj posve novi i njima malo poznati medij. prema predaji svojih predaka. tako da se sram i stidljivost smatral manom. tako da s e nije znalo to je to ples. vladala je silna raskala enost. a ples je organizirala vesela grofic a Erdodv.. Bilo je ukupno 6 slika. trijumf razblu-de. prijeèili su to b iskup i Erdodv. to s graðani i d rugi. kojima su s 162 . Prvi put se u Zagrebu zaplesalo. ivih slika. da se sama s neko liko pripadnika prvih obitelji predstavlja u nekoj njemaèkoj komediji prema èemu je ipak graðanstvo i plemstvo osjeæalo neku odvratnost. koji se prije toga nisu u Zagrebu nikad ni vidjeli. poèinje emitiranje prvoga domaæega televizijskog programa. a to je i lo u grofièin d ep.. gospodin Antun Jank viæ n samo da zakaza za odreðeni dan sveèani javni ples. sad su poèeli njegovati i obo avati. preko plemenita kih salona. oko 1749. do la u Zagreb ena sada njeg g rofa namjesnika. jer je Klobu icki tada veæ bi o premje ten. mlada ena divna tijela (poput Dijane). drugi sabla njeni. Prija njih godina. èak i u kraljevskoj kuæi.« U nastavku svojih zapisa kanonik Krèeliæ se jc e æe okomljuje na svoje suvremenike.

RflSPORCD Chopfn: Notiurm BaUadt ) izvan rno. Blanðal \mbrosto Sere/tada.. Zvonarjeva. Plesalo se i u Banskim dvorima. dijalog. Stiuona. Stoga nije vrijedno da budu zabilje eni.. gd>a.. izvadja na guslama gdjica tanda hdtltro\a. Zagreb 1834. kralj. zabavnim i politièkim sredi tem ilirskog pokreta.poziv na ples prikazivale razne zgode. jer su bil i djetinjasti. Mme. No ni sami simboli nisu prikazivali ono. Andrija Fijan/ Slovcnaèke narodne povjevke.) Ouvertuni svira glazba" )2. koju je godine 1837. tako da su se njegove noge nalazile meðu nogama ena. \ HdUerova! i 8. gdja. sliiga-. Octave Feuiltet Scylla i Charybdii<. Dragica Ko-rAr/V1! W)ehlawskl Concert d-moU.. dakle. VEtCRI DRUiTV/l HRVATSKI!* KUJI CVNIKA te iaix. »glavni oblik dru enja i zabave gdje se okupljalo najvi e ljudi svih slojeva.. Vidjele su se meðutim sljedeæe predstave : Uvedena je raskala.. a druga izmeðu nogu druge. gr ofica pod simbolom krmaèe koja spava odjevena u prozirnu tkaninu i grimiz. to bi bili morali ili htj eli. koji æe vr lo brzo postati poznat kao Casino i neka vrst maðaronske protute e Ilirskoj dvorani.ples. 6. vesela igra u jednom èinu.*». i to jedna noga izmeðu nogu jedne ene. grad zahvaæa tek u devetnaestom stoljeæu. baptiste.. Gradnjom tzv .« Zagreb je. a ta nova dru tvena igra izazvala je... Savu'. P rava plesaèka groznica.. zapisuje Nada Premerl {Ples kao oblik dru tvenoga ivota u pro losti Zagreba ). A kad su godine 1846. LK4. Utet: »RigoUtto*. carskoga Beèa. Gaj i njegovi ilirski sljedbenici kupili Dra ko-viæevu palaèu u Opatièkoj ulici i pretvorili je u Narodni dom. Dreyfus&: Mi rodjendan*. . prikazuju gdja. dotriobr. pjeva gdja. izvadja na guskama Qndalu d? l gdjica. Hrvatskom glazbenom zavodu. fantazma.. povodeæi se za modom. proplesao sredinom osamnaestoga stoljeæa.. g. eto. sram i ravn. Stankoviæeva kazali ta na Markovu trgu. Razvrat najuglednijih ena. s tim da je plesna dvora na na katu Narodnog doma postala tako popularna da æe cijela zgrada do dana dana nje ga ostati poznata pod imenom Dvorana. du Vcrnage.. meðutim. A' 163 volite li zagreb? »Plesovi su«.. trma Polakovu uz pratnju g. sagradilo Dru tvo zagrebaèkih strelcah i koja se ubrzo proèula po »sjajnim plesovi ma i okupljanju domoljubnog obæinstva«. dobiva prvu javnu plesnu dvor anu. Ujerka pl. Muhvlæa. Zagreb j e dobio i treæu reprezentativnu dvoranu za zabavu i ples. uvlaèeæi svoje n ge meðu njihove. razlièite komentare.. B. Odette.. Barbariæ. t.enost u ivoj slici... kad ples sila zi s plemiækih dvorova i kad se poèinju graditi graðanske plesne dvorane. . Henrf Latournetle . Dfttgica h (ove&viè. Njezin u je popularnost mogla ugroziti samo Graðanska streljana u Tu kancu. gdje se èovjek igrao sa enama.' i 7 Sftrfttate: Roma nm . irvadja na glasoviru gdjica.. g.. koja æe pod imenom Redutna dvorana ostati zabilje ena kao jedna od glavnih pozornica zagrebaèkoga dru tvenog ivota. takoðer s plesnom dvoranom. Natpise nisam smatrao vrijednim da zabilje im. pa èak i na Nadbiskups kom dvoru na Kaptolu. koji æe postati kulturnim.« . pukovnije pod' ravnanjem' kapelnika g /. da kako. tj. Nasuprot ilir-cima i njihovu Narodnom domu . maðaroni su otvorili svoj dom u Demetrovoj 1. i r eo : 7. njegova punica. njegova supruga . na glasoviru gdjica. i.

Promatrajuæi ples sa zdravstvenog stajali ta. a plesaèi na u. Ako gledamo. z atim od besne brzoèe plesa.. a Ljudevit Vukotinoviæ u preporodite ljskom ar opisuje zabavu to su je u toj dvorani u veljaèi 1841 priredili »rodoljubivi mladiæi zagrebaèki«. pa je grof Jurica Or iæ. svagd smeh i pesma«. veselijih i demokratskijih plesova graðanskih slojeva«. kare èitave noæi na ulicah. kako njime narod razvija svoju milotu i ljupkost. kao menuet. plemiæi i velika i sastajali. Godinu dana kasnije zabava domorodaca u Strelja ni »odisala je domoljubljem i vese ljem.. dostoja nstveni plesovi. i napisi svuda u na em jeziku bjahu. pa je tako »rodoljublju bilo udovoljeno. plesalo se sve u e. Posebno je veselo u Streljani na poèetku Tu kanc. od lakoumnoga prehladenja pilor i mrzlim zrakom. »Vodila se iva borba protiv zavodljivog beèkog valcera . se veselo i dobre volje. potièe samo od ljudske l udosti. veseli i modom obièajem povlaðeni doticaj. a u Francuskoj ga je.. vi e negoli u ièer drugom. jer okazuje da i mi u duhu vremena napredujemo. o èemu svjedoè Matica ilirska u svojim izvje« taj ima: »Balovi bez broja. to je spominje De man. a u sredini na doksatu sevahi se gerbovi malih s estara ilirskih. horvat ski i slavonski. U tom karakteru na eg narodnog pl< sa ima se tra iti. A iz kronike zabave i plesova za vrijeme poklada 1843-. pi e De man. ma . na pr. koja je nau tr svakoj graciji. od gc lote gornjega tela. i to najprije predavanjem o plesu u Dvorani. U privatni m salonima i na javnim balovima ple u se. galop i mazurka. a po tom u prvom broju Vienca iz 1869. moramo priznati da odgovara i strogim moralnim i zdravoslovnim zahtevom posvema.. s tim da je valcer dugo bio smatran nedostojnim plesom zbog »grljenja« ples aèa. Svaki put je narodno kolo igrano b ilo i osim toga. osobito modi èitavu noæ do jutra plesati. s mno tvom svojih slo enih oblika i figura. hiljada sveæah je e okol stanja vesto razredeno. i to drugu polovicu punir elucem. koji bi se s njim za prvenstvo nate cati mogo. Ivan De man. najveæa zasluga. Skoda.. biskup »tri prekrasna bala«. kako n jime postizava svoje vedrenje i dru enje. svagde vesela lica. koji ples uzrokt je. ona velika antipatija na ega naroda proti onoi nema kom vrtogla vcu (valcer)«. muzika u svakom kutu. Crkva zabranjivala sve do polovice devetnaesto g stoljeæa. dok se devetnaesto stoljeæe na zagrebaèkim plesnim podijima vrti po taktovi ma »jednostavnijih. naest. kao da su svi od jednog stali a bili. malo razmi ljalo o tetnosti ples. da sala narodnim bojama nakitjena.ure ene bile«. jer u polak est urah u jutro jo nije bilo moguæe tancati«. a walzer se ipak plesao«. a uz to jo svakog ponedjeljka »soiree«. istina je da vi e kode nego korisi zdravlju i njih ova je.« . reæ bi. Izvje tavajuæi o tim » ivahnih pokladah«. a gospoje i djevojke. naime. to na emu stanovni tvu na osobitu èast slu i. mu evi i ml adiæi natecahu se da samo u narodnom jeziku govore. kako zapisuje N. voða Dru tva zagrebaèkih strelcah. navodno. koj je vidio kako su device domorodnimi bo jama . da dov( du obadva spola u nekakav ugodni. Oko valcera se u Zagrebu koplja o tre i u doba ili rizma. takoðer iz pera Lj. »Iz daleka se veæ vidje e cela palaèa strelcah kao vatrenom moru plivajuæa. dalmatinski. Vu-kotinoviæ pi e: »Na streli tu biahu tri ba a u kojih su se graðani. i dr.belo i c rveno . ali su se ilirci dosjetil i kako pomiriti zaraæene strane. kako njime pokazuje svoju èednost i pristo jnost. Komu pako nije serce sil nije u persil kucalo. koji je »podosta razbludan i zato je isti æudorednijim narodima. cottilon i kadrila. valcer. mnogo kasnije kad se taj ples u Zagrebu veæ uv elike udomaæio. »Ja dr im«. »da mi se upravo njim (kolom) po ositi mo emo i da ima jedva koji narodni ples. Englezima upravo oduran«.Kako se i to se plesalo? Isprva su bili u modi. kojeg su na e dame branile upornim molbama i moleæivim uzdasima«. to se iz toga za 164 poziv na ples kljuèiti mo e. u onom euforiènom prepc roditeljskom duhu. Vukoti noviæa. Lj. onda od jakog stezanja go spoj. Gostih je mno ina bila. ustat æe. po mom mnenju. na ao rje enje kako da vuk bude sit. doznajemo da je ban priredio »dva velikolepna bala«.. slavenska polka. Premerl. dakle.« ! U ilirskom se Zagrebu. Protiv valcera. i tako slo ni meðu sobom zabavljali . svirali su mnogovarstne me-lodie narodne. pjesnik lijeènik Ivan De man zapisuje: »Kakv i su danas zdra\ stveni plesovi. dao da se u troèetvrtinskom taktu za ples sviraju hrv atske melodije. Dapaèe. Snala ljivi je grof.

i li bolje da ka emo. i koji je »mno inom obæinstva sve dosada nje zabave natkrilio«. izvje æuje da u Zagrebu vi e godina nije bilo »tako ivahnih i buèni okladah. u dvorani Narodnog doma u Opatièkoj. koji govori o tome kako se na i graðani. èim se vi e tu i na skupoæu i oskudicu. tzv. a uz naznaku vrste plesa bio je predviðen prostor u koji se upisivalo ime plesaèa ili plesaèice. . da za po-taknutje naro dnih èutnjih bar za jednu noæ pretvore dvoranu narodnog doma u miomirisni perivoj. Na poleðini ili u unutarnjosti kutijice je knji ica s popisom plesova. Najstariji je plesni red. izvedena u poznatom litografskom zavodu Julija Hiihna u Bregovitoj ulici. Na bar unu je apliciran ukras s rozetom. odr anog 12. i to bez p osebnog reda i organizacije. kako ih u slici rietko kada n a Zagreb sastaviti mo e«. Premerl) Plesni redovi u Zagrebu se javljaju poèetkom devetnaestog stoljeæa. u Streljani. Premerl) Saèuvana je za taj in enjerski ples i poziv nica. a na bar un je apliciran metalni amblem in enjera. ka iranom na lje-penku u obliku tro lista. Od najranijih organiziranih plesova. Izvje tavaj uæi s pravnièkog plesa. uglavnom kao kartice formata posjetnice.. a gosp odi su se dijelile male knji ice u kojima je bio oznaèen red plesanja. ispisan po jedan ples . i bez zabilje aka u plesnom redu moglo je doæi do neugodnih nesporazuma. Èuva se jedan od takvih plesnih redova. tog zagrebaèkog tiskara. Prva stranica knji ice je vrlo lijepo opremljena . onaj s plesa in enjera odr anog 15. kad i prve javne plesne dvorane. plemiæi i velika i »tako slo meðu sobom zabavljaju«. Krila su zlatom obrubljena i ukra ena vitièastim biljnim motivima. To je jo doba kad se plesni redovi tiskaju u skromnijo j tehnici. »Izveden je u tamnocrvenom bar unu. a pri njihovoj i zradi ula e se vi e ma te i novca. u Zagrebu. koji j e prireðen 1848. a u sredini je tekst u zlatotisku uokviren linijom sastavljenom od ru a i pletenog li æ Na stranici je i signatura Dragu tina Albrechta. djeteline ili ponekog cvijeta. a na svakom je krilu. plesni red. Da nica ilirska nas informira: »Sva svoja blagorodna tarsenja. Prije toga plesovi su se prireðivali u privatnim kuæama. Upisivali bi se olovèicom zataknutom uz plesni red. Èini se kao da sviet. Ta revolucionarna godina. ali . koji u Zagreb dolazi iz Rijeke. iako je plesnih redova bilo i ranije.« (N. meðutim. a u drugoj varija nti modrim bar unom. organizatori su se b rinuli da svaka plesaèica i plesaè pri ulazu u dvoranu dobiju kartu ili knji icu s pop isom plesova. »Damama je to bilo daleko potrebnije.. jer uz njih je uvijek uzica koja slu i 165 volite li zagreb? da se predmet objesi o pojas haljine. »Te lepeze dobivale su dame. za koji Nada P remerl ka e: »Valovito izvuèen trapezoidni oblik presvuèen je bijelim. na alost. veljaèe 1848. veljaèe 1862 . ukra ene perforiranim rubom il i samo vinjetama. zapoèinje plesovima i zabavama. Valja zapisati da u to doba veæ djeluje i kola »ples i lijepog pona anja« Pietra Coronell ija. Na tom ple u je svaki gost prilikom ulaza dobio knji icu s plesnim redom (takoðer ukra enu biljni m motivima Gajeve tiskare) i dvije pjesmice: »Slozi gradanah zagrebaèkieh kaptolske i varo ke strane« i »Poklon kæerima zagrebaèkim«. koji se èuva u Muzeju grada Zagreba. a to dokazuje »da i mi u duhu vremena napredujemo«. Knji ica je sa strane zatvor« na olovèico m«. Èasopis Neven iz 1855. nisu saèuvani. jer su one u pravilu bile anga ira ne za mnoge plesove veæ prije poèetka bala. Za taj pravnièki ples izraðena je vrlo slikovita lepeza (èuva se u Muzeju grada Zagreb a) s osam krila. To vi e nisu samo kartice i jednostavne knji ice. koji se u to do ba èesto javljaju na proizvodima Gajeve tiskare. u èarobni raj od razlièitih dra estih. na pozi grofa Ambroz a Vranyczanyja. Najèe to torbice u obliku srca. gotovo nagovj e æuju burne i sudbonosni dogaðaji to æe se zbiti 1848. Na poleðini je knji ica s popi som plesa na njemaèkom jeziku«. kao ljetos. prvog na e uèitelja plesa. onaj s plesa pravnika 1838. pozn.. Likovno jo uspjeliji plesni red je onaj s pravnièkog plesa iz 1866.. prema z apa anjima Nade Premerl. dok su mu karci pri ulazu i nadalje dobivali samo knji icu ili listiæ. Takv i su plesni redovi bili namijenjeni damama. Na poleðini je knji ica po pisa plesova na hrvatskom jeziku. Grof ga anga ira da pr vatno uèi plesati njegovu kæerku Klotildu. (N. i to s obje strane. Nastupa potom razdoblje kad se plesnim redovima daje vi e va nosti.U tom se izvje taju. katkad medaljoni ili k utijice. time vi tra i utjehe u buènih zabavah«.« Ne zna se je li bilo nesporazuma i na plesu »gradske i kaptolske graðanske èete«.

navo dno najbolje ide pleternièko bijelo vino. itd.) nije naodmet podsjetiti na pro la vremena . a susjedn Paveliæ (danas Grozd) peèene race i pohane keèige. Za predjelo se dvoumim izmeðu Lovaèkog roga koji nudi strasbur ku pa tetu. te u posebno tiskanom prospektu dodaje: Ovaj lokal od danas mora postati stjeci te na epurge-rije i skroz primitivan. U z pu eve ide. pospje uje apet it. jelo. pohani piliæi i sve vrste odrezaka od kojil je najpopularniji. t kosanih pu eva s jajima. vrijeme je tek za doruèak iliti zajutrak. tlaèenice. koji ima takoðer bogatu po nudu: ruska jaja. to se najbolje vidi i po tada njim novinama. a potom i druga kæi Bianka. Paulina Etlinger (srebrni til). dakako. dakako. kolu nastavlj 166 poziv na ples njegova kæi Elvira.. A sad bi rajt izmeðu svinjske hladetine i prezvur ta. Jeste li za tamprl Str ossmave-rove ljivovice? Ako vam je dra i konjak. gavriloviæka. onog s Elitne kazali ne krabuljne redute 1930.. te ko je reæi. marinirane je gulje. slet iz istoènih mora i povrtnicu s maslacem. Deutsch (crna haljina sa èipkama. ras te zanimanj i potreba za podukom u plesu i lijepom pona anji Maestro Coronelli dje luje u Zagrebu vi e od èetrdes« godina. Ide mo pak na dru gu stranu grada. bijela perika na glavi ). neæe koditi jo jedna èa i ca domaæeg p linkovca ili mo da bermeta koji je. a nakon njegove smrti 1902.nicl. Na Savi bi valjalo ostati i za objeda. rotkvice s maslacem. hvala na pitanju.. koja æe kolu voditi sve do 1965. da ovaj grad za sobom ima debelu tradiciju dobrog ugostiteljstva i ka d danas nazdravljamo ovogodi njim najuspje nijim ugostiteljima. Cecilija Noviæ i Vera Huth (crne èipke).) bila je. velik dogaðaj za Zagreb o jedva sedamnaest tisuæa stanovnika. s rastom grada. te grand-re stauranta Nova pi vana. melem za eludac. Restauracija Sari u Maksimiru nudi jedno stavna jela: restana jetra. Repu nud divljega zeca s okruglicama i zeèju pa tetu. Bela. Javni su plesovi nekoæ u Zagrebu predstavljali najveæi medijski dogaðaj.. U jelovniku razgla ene ilièke restauracije èitam da se narud be za objede i veèere pri maju od èetiri krune na vi e po osobi. Justa Mikulièiæ (zlatni lamee sa strassom i veoma skupocjeni nakit). od endivije. to vi e to nam je na raspolaganju rijetka i bogata zbirka starih jelovnika. Mihaela Carnel utti (ru ièasti crep de soie). nudi peèene guske. koje. meðutim. birajte izmeðu Martella i Matignona. francuska sala ta. To da je lokal skroz primitivan oèito je vrlina i mamac.kola plesa u Streljani (oglas za kolu iza ao u Pc zoru 1860. tj. Isprva kolu pc haðaju djeca ug lavnom imuænih roditelja i aristokra skih obitelji. Gostionica Zaplatiæ Maksimirska 7. Prij nego odaberemo zajutrak. dobitnicima zvijezda i zvjezdica (Monnet. na primjer. to ga donose zagrebaèke Novosti koje vi e od polovice prostora posveæuju detaljnom opisu toaleta uva enih go æa: »Mia pl. Poènimo. meðutim. do Savskog mosta. i to na najotmjenijem mjestu u gradu na razmeðu dvaju st oljeæa u hotelu K caru austrijanskom na poèetku Ilice. dakako. doèim se posebno istièe u rek lamiranju novoot-vorene gradske restauracije. a u ovoj gostionici se. Hotel dr i kavanu i restauracij u. gða Jurza (ruski kostim). Koliko bismo to danas uva avali i ka ko bi Tri mu ketira pro la u utakmici za Veèernjakove zvjezdice. uz koje. matovilca i radièa. Lidija Srkulj ( crne èipke). Èuèa Boraniæ Gavanski (crep de soie s bijelom perikom). Neki prije jela vole èa u originalnog Plzenjskog piva. Skela... Dra koviæeva 24 (na tom mje stu je sad zgrada PTT-a). aperitivom. Dora Frolich (bi jela èipkasta haljina sa crvenim ogrtaèem). jo rano. viner. nudi dese vrsta. isto kao i susjedni Grand hotel (prije Kruni Ugarskoj). mo zak s jajima. Lila Gayer (staronjemaèki stil). Predla em da s koknemo izvan grada.« 167 jestvenik na ih starih Stavljam do znanja cijenjenim graðanima grada Zagreba i okolice da sam preuredio i otvorio ka-vanu-restauraciju 'Tri mu ketira' (prije Velebit) u Petrinjskoj 79. a kasnije. Olga Baèiæ (crepgeorgete sa strassom). sala ta. koje bi pojedinom elitnom balu posvetile i po vi e st ranica. A da su na tim plesovima Zagrepèanke uvijek bile u prvom planu. pa do povrtnic i kisele paprike. ka ko veli gazda Repu . najplastièni je svjedoèi izvje æe s jednog od njih. Fricika Frange (groteskni kostim). Helena Srkulj (bijela oprava). Neosporno je. dakle. or avaèki kav . gdje Repu (da nas restauracija K Savskom mos tu) nudi uz. Za objed je. navodno. Tako se ogla ava iskusni kavanarski struènjak Josip Karavia u listopadu 1933.

to ih u kartonsk kutijama na dnu ormara èuva Drago Mu iæ u P vrednoj komori grada. kol ovoza 1938.ijar. I prava teta da rijetka zbirka nije bila izlo ena prilikom i d avne sveèane podjele Veèernjakovih zvjezdica u 1 planadi. sa umakom sa oblogom Tjestenine. izaberite jedan od èetiri menua. kao i u susjed noj varo koj pivnici Excelsior. kasnije K na e m macanu (Vlai 71). dalmatinski pr ut. Mesn ièka 6 (danas Stari fijaker). koje za uho ovih dana njih pizza i ha b urger pokoljenja odjekuju uistinu kao daleka jek. èesto i ori nalni po svojoj likovn oj i grafièkoj opremi. ðuveð. gostionica Avdibegoviæ. (danas O ladinski centar) . 12. patke na ra nju.. vrlo su dojmljivi. ili restauraciji Ka ptol Vla ka 9 (vlasnik Drago Hraniloviæ). pra ka butina s hre nom. janjeæi paprika . t o je i razumljivo. OB1ED. Zlatna kruna. Dola c 9. dakako. Od nacionalnih kuhinja i imena restauracija Zagreb je nekad imao Ce ko-buðejevaèku res tauraciju. Kod Moulin Rougea u Samostanskoj.. Samostan ska (Var avska) 18. A èi-nica (vlasnik Abaz Avdagiæ) nudi bosanski lonac. omlet aux framage. ZAGREB Telefon broj 6 32. Na jelovniku od 19. j Za objed mo ete imati stalni abonoman u Varo koj pivnici. (Trapist) volite li zagreb? Cijena menua u restauraciji Kolo na Trgu kralja Aleksandra 3 je 12 i 15 dinara. posebno se nude. Starom vuglenaru. Nikoliæeva 4. <J Sir. gdje je svake veèeri glazba. Moulin Rouge. koja reklamira svaki dan svje e kamenice po dva dinara komad. Zgodno je napomenuti samo neka in na gostionica. K trim gavranom (Juri iæeva 6) K Z lati (V ka 62) itd. Govedina. jer se umjesto nje za raèunava 10 posto na cijenu. 168 CIJENIK SVRATISTE JELA ZLATNE KRUNE ZAGREB Gajeva ulica br. Gajeva 9 (danas Kornat) i za deset dinar. burek. posebno s mole gosti da ne davaju napojnice. tj. K janjetu (ugao Gajeve i Nikoliæeve. izvan menua. mo emo jo r predati o starim zagrebaèkim gostionicama i njihov jelovnicima. Mogli smo tako na jednom m jestu do ivj kontinuitet i tradiciju dobroga zagrebaèkog ugos teljstva. jer je ta vrtna restauracija na glasu kao cvjetni raj. kasnije Zlatni jelen (C jeva 12). jelovnici. 170 jestvenik na ih starih ROG ZAGREB ILICA BROJ 14 TELEFON 4-62 SVRATISTE ZAGREB ILICA BROJ 14 TELEFON 4-62 CJENIK JELA I PIÆA 171 . Petrinjska 51 i Prvu zagrebaèku a èinicu. Stari jestvenici. zgrada Prve hrvatske tedionice (danas Oktogon). a rekl amira se kao najugodnije sastajali te Zagrepèana i stranaca. uz pisanicu la Hraniloviæi krij piva Budejeveèki Crjstal ili Kobany a. Za one rafiniranijeg ukusa i dubljeg d epa pobrinula se restauracija Velebit. U toj. janicu i sutlija .

A sada sa zami ljenim mahom soènih indlbratna uputimo se. gazde novove k tacuna. niti iskusili glad. to zbog sv oje gostoljubivosti i vesele æudi.. a baba rr se moli. a zamijenile su ih tzv. jer su pogrebi uglavnom prolazili kroz Novu Ves. pi e Antonije Kass ovit Cvijiæ. kæeri i sinovi po li bi u susjedstvo na èavrljaj otac bi zapalio veliki lam pa i njime u ruci pregledav. one na broju 86. a nakon pogreba Zagrepèani bi obavezno n avratili k na em Fran-ceku zalijevati tugu za pokojnikom. kano ilavi hrastovi. a tavani i podrum nakrcani ps nicom.. primio mito od maðaronskih korte a. s kojih bi susjed dozivao susjeda da podije klupicu i kup icu. zajedno s nekolicinom utjecajn ih Novove ana. tedljivo ureðen. kruha i v 172 kod franceka na novoj vesi na. na aru od grabova drva. Ni za koju korist ili napredak nije dopu tala d a se naru e davni domaæi obièaji i osobine doma i roda. tek nedjeljom kavu. bojeæi se vatre. luka i èitav ili pol krajcara. lukom. a glavna briga svakog purgara bio je pr ijatni n. na kojir bi se u sumrak odmarale domaæic e. ne to slièno. Najstalniji gosti bijahu siromasi iz Ciganske varo i (Ko arske. Nisu plivali u bogatstvu. Isprva se gostionica zvala Franc Josef Garten. nije nam lako zamisliti onaj starinski svijet i ugoðaj s klupicama ispred prizemnica. Bio je vatrogasac i èlan veterancov. Kasnij .. U toj i takvoj Novoj Vesi gostionièar Francek Tkalèiæ bio je vrlo popularan. a ne pognuto. France k Tkalèiæ je prisutan u dru tvenom i politièkom ivotu Zagreba. ali nisu p< znavali ni nei ma tinu. Marni i pa ni. kad bi pohodio kuæu.. vinom i suhi mesom. kako æe zapisati Novove anin Ivan 173 volite li zagreb? Krstitelj Tkalèiæ. dom. su e. ko ji i u najmlaðe svoje ogranke zdrave svoje stare sokove. pjevao u pjevaèkim dru tvima Sloga i Sloboda. a ime je dobila jo 1852. indlbratni-ma. i jo objesnijim koje ne bi smio zapjevati pn djevojkama. da dom blagoslovi. Popularnost na eg Franceka. koja je pripadala treæem izbornom okrugu.. dosezala je daleko izvan njegove gostionice. u èast posjeta cara i kralja Zagrebu. krumpirom. ako bi domaæica kupov la ive na Ha mici. zeljem. na dobru ka insku ili m oravèansku kapljicu kod Franceka Tkalèiæa u Novu Ves broj 39. dakle. a i mali su i svo posebnu opæinu. Francek Tkalèiæ je bio tipièni novove ki purger. Stari su Novove ani bili ponosni na svoju No\ Ves. koje su nestale sa zagrebaèkih jelo vnika. od Kaptola prema Gup-èevoj zvijezdi. najpodmu l ijeg neprijatelja ljudskoga truda. te je kroz sve pro le vijekove o stala na a najvjernija stra a starog zagrebaèkog duha i po tenja. I mu bi joj se zn. na aliti pjesmicom o tar Varta dretu smoli. Kad bi zapao mrak. to zbog svoje velike aktivnosti. repom. Jedino subotom po la bi ona s lonèekom Opatovin K sedam zvjezdam ka d se tamo dijelila germa za nec jeljnu orehnjaèu. objava je neposrednog i istrebljivaèkog rata tradici onalnim zagrebaèkim peèenicama. Kraj svega izobilja ivjelo se vrl o jet nostavno. Francekova gostionica do l a je na glas nakon otvorenja sredi njeg gradskog groblja na Mirogoju 1876. i amo èetvrtom brzinom. pokazat æe se na primjeru jo jednog gostionièara i gostionice. A da je Nova Ves. a na kraju glasovao protiv onih koji su ga nastojali potkupiti.kod franceka na novoj vesi Pojava æevapèiæa. ali dosta razlièito . Majka bi sjela za k lovrat i gunðala starinsku pjesmicu. tek odne davno jednosmjernom. jer bi bila sramota da se nenadani gost n e i mogao podvoriti domaæom gostoljubivo æu.po tehnologiji pripremanja ( indlbratni su se pekli uspravno. estinske peèenice. a jedino gazdi bi domaæu redovito spremala zajutrak od suhe slanine. Cijeli Zagreb je o Franceku s Nove Vesi pripovijedao kad je prilikom glasanja 1884. koji bi dobivali kruha.. a mladi bi se s veèeri meðusobno p sjeæivali. bila srèika na eg pravog h rvatskog borbenog graðanstva. A najsveèanije bi bio pogo æen upnik. Jutrom bi sva kuæna èeljad dobivala pre gan juhu. ulice). Jo veæa i bila sramota. a ne na elektriènoj ploèi) i po mahu. da bi s dru tvom sve to u birtiji spi skao. tavan i podrum. kad i tom starom zagrebaèkom ulicom. glasovao za prava e. a rovario protiv maðarona. Iz vizure dana njeg nervoznog vremena. potom hamburgera. starije i popularnije od one Tkalèiæeve. dr ali se pomalo rezervirano. staje.. tzv. zapisati: Nova Ves je kroèila naprijed vrlo polaganim tempom. re-prezent starinske Nove Vesi. za koju æe Antonija Kas-sovitz-Cvijiæ u Hrvatskom kolu od 1927. kako su ga zvali. osobito kad bi do ao kri ecom.

vjerojatno je i jedna od najstarijih. nekoæ bio grad kavana samo na Jelaèiæevu trgu. to j vlasniku donijelo veliku popularnost u tada njem Za grebu. a gostionièari ozbil jni èimbenici dru tve nog ivota na koje se u raznim politièkim kombinate rikama ozbiljn o raèunalo. Tako o Demokratskom plesu demokratski Obzor dol maðaronski Agramer Zeitung ples na pada zato to je shva æanje ove demokracije prema jutru zauzelo protudrzavne za mahe . veljaèe 1873. jedna je od èetiri ili pet kavana to su bile samo na ju noj strani trga. Demetar i Vraz. dakle. Tu smo vidjeli estinske bijele cifraste hlaèe.. kasn ije Centralna kavana. Mjesto gospodske batine ( tu cera) bile su tu hrvatske z astave. Na istoènoj strani trga. Ova institucija dodu e vuèe na aristokratsku frazu. Kad se graðanstvo treæeg izbornog kotara hoæe po zabaviti. ide svom Gorencu. koju vidimo na staroj razglednici (1903. Gradska tedionica i Gradska kavana. Vlasnik joj je bio stanoviti Andrija Ce rni iz Moravske. za koj im su obièavali sjediti na i preporoditelji. a s vremenom dolazi na glas kao po zornica dru tvenog i politièkog ivota. otac violinis Franje Kre me. gdje su danas Rukotvorin bila je neka vrsta gostionice i kavane. U Ilici na brojevima 4 i 6 bile su kavane K cai austrijanskom i Kruni ugarskoj. 174 kod franceka na novoj vesi 175 ! stare kavane Dana nje. stajali su na Jelaèi-æevu trgu fijakeri koji su bespla tno vozili goste na Demokratski ples. Ka nije je na tom mjestu Fran jo Kre ma. U susjedstvu.). U njoj su se sastaja li Babukiæ. Danas su to hotel i kavan a Dubrovnik. odnosno Harmici. sve uèestalije alopojke zbog dokidanja kavana u Zagrebu imaju korijene. u Felbing rovoj kuæi. na dana njem broju 15. Hatzovoj kuæi. 25. U gostionici su odr avani razni plesovi i zabave . sru na Hatzova palaèa (projektirao ju je Bartol Felbingei otvo rena je nova kavana Milinov u zgradi istoimene hotela. na toj zabavi nije bilo uskih francuskih èarapa te francuskog pi-kaèa (trouglasti globuk). to se nosilo u èisto aristokratsko barokno doba. Dobrotvora i Dr u tva èovjeèno sti. narodni stol.. demokr atskog plesa. Gostionice u starom Zagrebu bile su.e æe je Zagrepèani zvati samo Gorenèeva gostionica. o kojem Obzor pi e: U subotu dne. Na njenu mj stu. Gospodin Ka labar bija e major domus. a vlasnik Oti Leibner reklamira prvi put u Zagrebu sladoled. kasnije Croatia.. kad je nakon stotinu godina napokon 1928. na mjestu gdje je dan. a na dana njem broju 12 kavar New York. surku i globuk na hero. tj. kako se zn a. pune èa e. Zvali su je burza. bil a je kavana La feri. imao slastièarnicu. Novove ki g ostionièar Janko Gorenec vrlo ) ugledni graðanin koga biraju u razne odbore. prema Bolnièkoj. Njegovu kavanu spominje jo Nemèiæ u svo jim Putositnicama. po uvjerenju vatreni ili rac. a svakako je najpoznatija jo iz ilirskoga doba. bila je Velika kavana. Uz ovakve reformira no-demokratske manire napunile su se prostorije Gore n èeve gostionice veæ u 8 sati na veèer. odnosno Velike kavane. a imala je navodno i posebni tzv. a u sredi te pa nje Gorenec i njegova gostionica dolaze nakon odr avanja tzv. Kavana toga imena ranije je bila na suprotnom uglu. neka ivi je na e. ali bez te èasti nije moglo biti. danas Gajevoj ulici.. njegovi ga Novove ani biraju za svo zastupnika u Gradsk om zastupstvu. od Prv hrvatske tedionice i Trgovaèko-obrtnièke komore d< Vatrogasnog dru tva. trgovci i putnici. zato to su se pjevale rodoljubne pjesme. Zapisuje kako se tu pije bukovèak ova blagotvorena kap zagrepsk ih gora i kako se tu mo e èuti jedan opæeniti i gromoviti Puna srca. bilo ih je vi e nego danas u cijelom Zagrebu! Narodna kavana. Tu se sastalo dru tvo graðansko demokratsko. . U njoj su se sastajali poslovni ljudi. Naprotiv. u dugoj i bogatoj kavanarskoj tradiciji u ovom gradu. Na zapadnoj strai u Stankoviæevoj zgr adi. Zagreb je. Do Milinova. Godine 1876. na ju noj strani. dak ako. ozbilj na mjesta. u tzv. u niskoj ku bila je kavana K vjeènom svjetlu. Gorenèeva gostionica u Novoj Vesi bila je sredi t i sjedi te demokratskog duha i polit ièkog ivota.

oko kojega su se osamdesetih godina 19. Ljubinkoveèkog kluba. U tom obilju nekada njih zagrebaèkih kavana zamalo zaboravih spomenuti jo tri: ilièki R oyal i Merkur i Evropu na Jelaèiæevu trgu. Predsjednikom kluba bud e jednoglasno izabran senator Gjuro De eliæ. a ljudi su se svakojako morali snalaziti. koji o njemu ostavlja i zapis. Milan Macen. Jednoglasno bude zakljuèeno da se svi èestitari i prijatelji kuæe svakog tjedna sastanu u kuglani. r> uglu Ilice i Frankopanske kavana je Bauer. koja se do Prvog svjetskog rata zvala Pariz. srpnja 1882. Iza objeda podu gosti sjenov it vrt na crnu kavu. Za dvije posljednje ne znam toèno gdje su b ile . kome dadose ime Ljubinkoveèki klub. glavnom gradu Hrvatsk e. prvi èovjek opæine S svete (k joj je tada bilo sjedi te u Maksimiru) i dr. Lacko Holjevac . koji je po tra diciji. u uglednoj g stionici Ljudevita Hagenauera na N ovoj Vesi. Klub je osnovan 10. kao kulturnom i civilizacijskom sredi tu. Franjo Arnold. nije bilo lako. bio nesretan to se tièe masovnijeg dru enja. pokrit debelim balvanima.ureðene u prizemlj istoimenih hotela. U Mesnièkoj su bile kavane Kaèiæ i Zora. poznati skladatelj. a kavana je bila i na Strossmaverovu etali tu iliti nekada njoj Ju noj promenadi. Mada su svi èlanovi bili dobri hrvatski rodoljubi. to je za vrijeme sastanka svako politiziranie bil o strogo zabranjeno. èini se. dob io ime. Pokretaè ove ideje De eliæprozove omiljenu sjenicu u èast godovnjaèe Ljubice Ljubinkovcem. kraljevski javni bi lje nik i predsjednik Hrvatskog pjevaèkog dru tva Kolo. u Juri iæevoj Elit.sigurno je jedino da to nije bilo na sjevernoj strani trga. Milan Nosan. Uzmimo primjer tzv. Sve do 1987. U Marovsko j (danas Masarvkova) Kazali na kavana. Ispod sjenice b io je dubok zdena. koja je davala ugodnu hladnoæu sjenici i z 178 ni rijeè politike najvruæih srpanjskih dana taje sjenica svima omilila. Toga se dana n je kao obièno politiziralo. Ujedno bija e zaklj uèeno da se osnuje klub. gradski tajnik. a kasn je na uglu Gunduliæeve. a sastanci odr avali su se strogo po propisanim statutima. Toga dana slavio se imendan domaæinove ei Ljubice. Razne politièke i politikantske struje su ga zapljuskivale i na nj se svom silinom obru a-vale. kad su za Univerzijadu otvorene dvije nove kavane Mala kavana i Kav ana Ban. U zdencu bilo je uvijek dost hladne vode. Osim osnivaèa i predsjednika De eliæa. ravnatelj central nog groblja Mirogoj. po kojoj je najprije lijepo ureðeni gostioni ki vrt. koji se prostira e iza kuæe pa s ve prema brijegu. Tko bi se o statut ogrije io platio je sekser (10 novèiæa) u kra-b icu u korist osnivanja medicinskog fakulteta. stoljeæa okupljali poznati Zagrepèani. te kavar 176 stare kavane Meduliæ. predsjednik Hrvatskog pjevaèkog dru tva SI ga. U velikoj prizemnoj gostinskoj sobi. U Ilici je jo bila kavana Corsi najprije na u glu Bregovite (danas Tomiæeva). Slavo repl.. natom grabovinom. trgovac i posjednik Okrugljaka. takozvanoj palaèi bio je prostrt veliki stol. 177 ni rijeè politike Nikad ovome gradu. u Preradoviæevoj Preradoviæ i Mirna koliba.. Klub je sebi stavio u zadaæu skupljati dobrovoljne priloge za osnivanje medicinsko . Marko Mileusniæ. gdje dru tvo sjelo u hladovitu sjenicu. Na Zrinjevcu Zagr eb (danas poslovnica Croatia Airlinesa) i Kavana Umjetnièkog paviljona. Gosti razgledavahu krasan par. Za vrijeme objeda pona vi e se nazdravljalo domaæici. veæ su se pripovijedale razi zgode i do ivljaji. èlanovi Ljubinkoveèkog kluba bili su sve sami ugled ni graðani: Gjuro Eisenhut. Klub je osnovao knji evnik i gradski senator Gjuro De el iæ. Kronièar bilje i: Skupi e se stalni gosti iz svih stale a. koja bila na glasu jo od ranijeg vlasnika Janka Goren kao mjesto okupl janja rodoljubivog i demokratske svijeta. na kojem b ja e svakog Bo jeg blagoslova . a potom i klub. koje je izradio klupski fiskus Gabriæ. a od sunca bila je za tiæena li. a ujedno da sa dozvolom domaæice u sjenici veèeraju. koja bija e prema br jegu kamenom obzidana. Ovo lijepo i nje no ime svi prisutni odu evljeno prihvati e. Ljubinkoveèki klub dr ao je sastanke svakog èetvrtka. gdje je i danas (zatv orena).

sastavljeno iz posve razlièitih elemenata. . a o èemu svjedoèi i spomen-knjiga: Ak oprem pravila zabranjuju razgovor o politici i vjeri. upisano je: U razvoju dru tvenog ivota u Zagrebu i èitavoj Hrvatskoj to je mo da jedinstveni primjer kako se jedno dru tvo. na la je povlaðivanje u ovom krugu prijatelja te zakljuèi eprih vatiti obièaj is taknut po propagatorom ove ideje. a osnoval ga je grupica uglednih Zagrepèana.. godine. i da gotovo nema organizacije ili politièke stranke ko ja bi se mogla pohvaliti tako dugim stazom. vladine od luke. zapravo. ta ne izgubi od svoje atrakcijske moæi i ivotne snage.. do onih kako je klub dobra izlika za razbludni ivot i pijanèev anja njegovih èlanova. novinar A^ ramer Zeitunga. ni moguæe. . Augu sta Senou. a ujedno i kljuè uspjeha kojim je to po svojem sastavu hetero geno dru tvo os talo tolike godine valja tra iti u uvijek vedrom raspolo enju. A najvi e priloga navodno je. medu kojima s poznati glumac Andrija Fijan.. skupljeno od plaæanja kazni èlano va za spominjanje politike i naèinjanje politièkih tema! A da se Ljubinkoveèki klub. naroèito Nijemaca. To sramotno 'hrvatsko' dru tvo broji èak za èlana nepristrasnog senatora g. A me du regulama Kvaka najva nija je ona daje u klub u ap solutno zabranjeno o politici i o vjeri govoriti i rasprav 180 gentlemenski klub kvak ljati.. Dan osnutka Kvaka je 19. svjedoèi ovaj zapis: U Ljubinkoveèkom klubu gojila je intenzivno ideja samoodr anja i meðusobnog potpomagan ja pod lozinkom: 'Svoj k svome'. dakle. a domaæi sinovi se usuðuju silno im las kati. vra ka stvar. unatoè najljep im i najplemenitijim nastojanjima. o ujka 1881.. alibi mu evima pred njihovim naivnim enama. va nijim pojavama u ivot . od onih kako su pojedini politièki potezi. Sto je. Ovo se provaða-lo osobito zato jer su tada nji svi veæi lokali u Zagrebu bili u rukama stranaca.. Antun Schlesinger. iako to nije uvijek bilo lako. to je bilo skrajnje vrijeme da se poène tuðin tina iskorjenjivati. pojedina imenovanja ili investicije u gradu djelo tajnog. Zagrebaèki klub Kvak ili Kvakerski klub . koje nosi komièno ime Kvak. 179 i gentlemenski klub kvak Supilova Sloboda. Sandor Egersdorfer. a njegovi èlanovi kvakeri. A o podrijetlu ime na Kvak u spomen-knj izi se ka e: Èudna struja koja je u isto vrijeme nastala u Beè. koja izlazi na Su aku. vrlo uplivnog dru tva.. vi soki dr avni èin ovnik. A mnogo kasnije. a da n. da se ma bar prija telji i dobr i znanci pozdrave izmeðu sebe upotrijebiv jea nostavnu izreku. na alost .g fakulteta u Zagrebu. u broju od 25. proti tome da se kod pozdrava i o dzdrava ne snimi e i koja se tim opravdavala da je to izbacila iz zdravstvt nih. u kojem prevladavaju stranci. to gotovo nema Kvakan-cije u kojoj ne bi bilo rijeèi i izmjene misli o svim aktualnim. a i protumodernih razloga. od javnosti vje to prikrivanoga kluba. Zakljuèi e napokon iza dulje debate sje duæ uz otvoren prozor kod Krampusa poslije raznih pri jedlogah te slu ajuæ kako ih iz najbli e blizine pozdrav abci prihvatiti pozdrav i odzdrav dobaèeni im iz bar zvuk 'kvak'. da se kupuje samo kod onih trgov aca koji su se otvoreno priznavali hrvatskim rodoljubima. ne mo emo ni mi danas. zami ljen kao apolitièki klub. Glavne odlike Kvaka. Kvak i tko su kvakeri? Valja najprije napomenuti da je Kvak postajao i djelovao u Zagrebu èak ezdeset godina. 1929.kako mu je pravo ime u njegovu dugu vije ku pratile su razne glasine. Nisu joj mogli izbjeæi na i stari. Politika je. donosi dopis iz Zagreba u kojem se ka e kako u tom gradu djeluje i njeko internacionalno dru tvo po d imenom Kvak. moi odr ati u svojoj suvislosti kr oz toliki niz godina. na stanovit naèin ipak bavio i politikom. du evnos ti i sno ljivosti medu èlanovima. Isto tako su èlanovi svagdje propagirali pravilo.. i Julie Senoa (brat Augusta Senoe blagajnik Prve hrvatske tedionice. jedan beèki list objavljuje pouzdanu informaciju iz Zagreba o tome kako se tada nja vlada u Beogradu sastoji veæinom od èlanova jednoga. Zabranjeno je bilo èlanovima polaziti lokale gdje nije bilo hrvatske podvorbe. pa kako je tada u tako zvanim boljim dru tvima njemaèki jezik prevladavao. rujna 1879-. a naroèito medu krasnim spolom. kao to joj. U spomen-knjigu u povodu ezdesete obl jetnice kluba godine 1939.

ali za na e dru tvo i na e vrijeme Kvak je u svojoj skromnosti doprin jeo formiranju na ega dru tvenog ivota elemente trajne vrijednosti. Skladbe. Ali. ovakvi kakvi jesmo. taj zagrebaèki klub gentlemana. industrijalci.. Bio je pun raznih zaba-vi ta i kabareta. Kvak je imao svoje sljedbenike i opona atelje èak i u najuglednijim zagrebaèkim dru tvima. saznat æemo da vo nja do kazali ta stoji 20. du evnosti i sno ljivosti. sudjelovao je na znamenitoj spektakularnoj prvomajskoj sveèanosti 1882. Zagrepèanin pricer pije) . kako to obznanjuje plaæeni novinski oglas. umjetnici. za potrebe Kvaka djelo su takvih imena kao to su I van Zajc. klupske regu le i spomen-knjiga (èuva se u Muzeju grada Zagreba). garantiraju imena izvoðaèa: dr. bolje svjedoèi ovo: u ljeto 1984. Kvakaèka se moda. Bez te literature te ko bismo se sna li. Bojanèiæ. njihovog doba. 181 kod fride se rado ide Knjiga Igora Mrdulja a Zagrebaèki kabaret neka nam poslu i kao ulaznica za mali izlet u lude dvadesete.. u ovo na e nervozno doba njeguju taj stari kabaretski naèin izraz a i zabave. . Bilo bi pretjerano. Tkalec. na primjer. Da je program uistinu pr vo-klasani. sveuèili ni profesori. jer poslijeratni Zagreb nije imao t akve vrste zabavi ta. Nikola Feller.. n. Sokol. nekoliko puta manji od ovog na ega. okupljao je uglavnom intelektualce i ljude o d polo aja: gradski naèelnici. Uvijek puna Kvak do Kvaka! Kvak je ivio vi e od ezdeset godina. danas se naðe jo samo poneka rijetka fotog rafija klupskih prostora s dekoracijama slikara Menci Clementa Crnèiæa. Strozzi. Klub je u prvom redu mjesto dru enja u uvijek vedrom raspolo enju. Sloga. Se-pec. jo jedan zagrebaèki prvoklasni kabaret domaæih umjetnika. Gavella.. operete itd. Grunhut. Beè. koji i svojim programima ponek ad izruguju pojedinim O' lukama i postupcima vlade i partije. koji nisu n i skrivali da svoje priredbe organiziraju po uzoru na Kvak. suci. a reèena Mrdulja eva knjiga (izdavaè: Znanje) sadr i. najprije su zapjevani upravo na sjedeljkama Kvaka! Kvak je svojim utjecajem i djelovanjem izlazio. bankari. I Budimpe ta. priko vani za TV i nenaviknuti na veèernje izlete i noæni ivot. Koliko je kabaret duboko usaðen u naèin razm ljanja i kulture ivljenja u pojedinim sr edinama. Kao uspomena na klub. a godinu d ana kasnije prigodom nemira zbog maðarskih grbova Kvak preuzima du nost miritelja it d.. Pari z i ne spominjemo. tako se sv ojski anga irao za gradnju nove zgrade Hrvatskog zemaljskog kazali ta. nagla ava se u spomen-knjizi ako bi ovaj upliv Kvaka htjeli pr ispodobiti sa utjecajem profinjene dru tvene kulture Baroka i Rokokoa na dru tvenost . koje u Europi imaju veliku tradiciju. Gjuro Prejac. dakako. Kvak. irila i izvan Zagreba. kuplete. Jer. do Grant restauranta Nova pivana. to je uopæe kabaret? Na to pitanje imaju pravo dana nje generacije. kao to su Kolo. Hrvatske i svega svijeta. i Var ava . govoreæi o ki turnom trenutku svoje zemlje. upisao u klupsku spomen-knjigu: Uvijek veselo kvakati. Zagrebaèki kabaret nam sugerira da se po ovoj potonjoj cijeni odfuramo fijakerom d o Dra koviæeve 24. Zagreb dvadesetih godi na pro log stoljeæa. Nikad ne plakati. Gjuro Eisenhut. u Maksimiru. i Prag. u Var avi predstavo ministarstva infor macija poljske vlade.. Uplavom trna-cu i Peharèe k. dru tvenog i politièkog 2 vota. I premda nije imao otvorenih namjera utjeca ti na zabavni i dru tveni ivot Zagreba. nije se ustezao da pohvali kako u Var avi rade i ilegalni kabareti. Dakle. a koju nije mogla ugas iti èak ni svemoæna televizija. tovi e. koje je taj ugledni gost prili kom posjeta Kvaku 10. ili na ni an m maju pojedince iz javnog. i izvan bare. o èemu s vjedoèe i stihovi predsjednika JAZU Josipa Torbara. a ove se godine navr ava stotinu i deset godina o d njegova osnutka. to da kabareti postoje i rade.a da Miinchen. gdje je upravo otvoren Grabanci ja . makar i il galno. veljaèe 1883. j Dok u svijetu boj se bije. barem to se zabave tièe. poseban Plan kabareta u Zagre u! h zavirimo li u Tarifu za dvopre ne podvoze (fijakere) u gradu Zagrebu iz 1922. novinari. tom je kulturnom Poljaku oèito va nije od pi govora i prote sta tangiranih. a do noænih zabavi ta 25 dinara. bio je pravi velegrad na karti Srednje Europe. aris tokrati.u Zagreba. Nikad vam ne presuhla mlaka. dapaèe .

To se dogodilo zb og sukoba glumca Dragutina Freudenrei-cha s upravom Hrvatskog zemaljskog kazali ta . a to skoro. Ovo bi mogao biti poèetak. Klub-Cabaret bio je na polukatu u Ilici 11. ka bare ipak nije otvoren. Josip Rutiæ. ! Kabaret Dverce ostat æe otvoren i za vrijeme rat. recitacije. a do toga je. Milan Sepec. a Kabaret Dverce u Ilici 12. eto. Cabaret Grabancija prvo u Dra koviæevoj 24. o èemu Hrvatsko pravo pi e: Gos.. Potkraj 19. Glumce na glasoviru (1921. eto. Ali. spustio zastor ne samo na Dvercem. Borivoj Sembera. U kabaretskom ivotu Zagreba izmeðu dvaju ratova. Arno t Grunt. sudj eluju dr Branko Gavella. Izuzmemo li kratkovjeki Cabaret Kauders u Umjetnièkom paviljonu 1911. èkih kabareta Aca Binièki pjeva na p oèetku rata u il èkom Dvercu. ako ne do Fride.. s kojima stoji u pregovaranju. a reèeni Dragec iz poznate teatarske obitelji Freudenreich zapravo otva ra na prvi kabaret. Ru a Cvjetièa-n lo Buliæ. joj mene joj. Music Hali u Nikoliæevoj 7 (kasnije Istra). Osnovan je poslije Prvog svjetskog rata. Navodn je gradonaèelni k Mo inski veæ bio odrije io kesu. Pola stoljeæa su. Vla-ho Paljetak. da se u Zagrebu zapoène sa hr vatskim cabaretom. Kaj su rekli kuma Kata joj mene joj..Cabaret Imperial u Frankopanskoj 8. Kabar et Excelsior je bio na uglu Gajeve i Nikoliæeve. nego i nad cjelokupnom tra dicijom zagrt baèkog kabareta dugom otprilike pola stoljeæa. 183 . (Sastanak ot mjenog svijeta). Glumac je obznanio u novinama (o èemu pi e i K. jer ima stvari koje mu se svide. jer glumac osta je glumac. Miletiæ. Pos-lie. uz veæ spomenuta kazali na imena. koji bi t rebalo otvoriti u Un jetnièkom paviljonu na Tomislavovu trgu. tj.) prati nitko drugi nego proslavljeni Kre imir Baranoviæ. Istodobno je u Zagrebu radilo nekoliko kabareta. Ostaje zabilje eno da je u njemu prvi put nastupio mladi Ivo Badaliæ.. Ðurðica De-viæ. izrugujuæi se uglavnom raznim verce rima i pekulai tima (A politiku ne smijem dirat. kad je ljudski ivot vi e nego jeftin. Kovaèiæ) da je napustio kazali te i da s ada u Imperialu nastupa kao natkonobar! Ovo nastupa nije sluèajno. sada nadkonobar u restaura ciji svrati tu Imperial. naroèito u Parizu... Kabaret Kasino u Streljani naTu kan-cu (danas kino Sloboda). Da. Zagrepèani rado i li. otvara u istoj restauraciji od sutra cabaret. nastupit æe u njegovom cabaretu i pjev aèi i pjevaèice. stoljeæa u Zagrebu se poèelo razmi lja i razgovarati o kabaretu. da bi se ljeti 1944. da bi opet neèijim inatom (ne zna se èijim) jo iste godine taj na kabaretski p rethodnik bio ukinut. proradio na prvi kabaret .. a u njemu nastupa popularni kazali ni par Aca Binièki i Irma Polak. soli scene itd) Veæ je primio nekoliko radnj a od hrvatskih pisaca. a mi je jednostavno nismo znali ili nismo htjeli ob noviti.).. Jozo Lovrenèiæ.. gornjogradska se gospe 182 kod fride se rado ide da zabavlja kuænim predstavama. August Ciliæ.... i zabava u posljednjem na em kabaretu bila je na istoj razini: Ja bio sam kod Fride.. prvi je pravi kabaret u Pik-baru na polukatu Jelaèiæeva trga broj 6 . malo zaba vi te poput onih u drugih velikih gradovih. do lo inatom jednog glumca. da bi 1907. Dejan Dubajiæ. Od svih kabareta ostaje danas samo Mr-dulja ev Zagrebaèki kabaret! Bro irana i meko uvezana knji ica sjeæanja i uspomena. a ¦ igri je bio legendarni Stjepan pl. tam svatko rado ide.. to se uzima kao preteèa klasiènog kabareta. koji æe kasnije postati slavno kazali no ime. Zvonko Tkalec. A onda j e rat prekinuo tu tradiciju. Istodobno. To su rijeèi jednog kupleta koje zvijezda zagreb. pa u Velikoj kavani na Jelaèiæev u trgu. Mila Dimitrijeviæ. gorko se aleæi na raèun nadolazeæe kataklizme. Dragutin Freudenreich. da pri nama ne bu rata. Izmeðu pojedinih toèaka zabavljat æe obæins vo glasovir i gusle-solo. Dubravko Duj in. Tito Strozzi. koje æe biti vrlo birane i literarne vr ijednosti (kao deklamacije.. U ratnim godinama . a zatim u Matici hrvatskih odbornika u Ilici. onda u kabaret. Tako pjevaju u Dvercu. a budala nek se tuèe.Svaki samo sebi vuèe. Gosp. biv i èlan hrvatskog kazali ta. to je doista poèetak zagrebaèkog kabareta. jer bih mogao profit rat.. Micika Zlièar. Freudenreich za poèetak izvodit æe sam pojedine toèke programa. Èehinja Marina Obetkova.

do obaveznog izbora Miss Save na kraju kupali ne sezone. a poneki. tako da æe tek opæinstvo posebnim glasov-nicama odl uèiti veæinom glasa koja æe dama dobiti naslov Miss Save. Potonje je bilo privatno. tvrde danas rijetki svjedoci. 1912. a na njegove slavne dane danas podsjeæaju jo \ jedino stare fotografije i. Krizmana. to vi e to su se u iriju nalazili tako poznati i uva eni ljudi. od kojih je izabrano u u i izbor sljedeæih dvanaest. u Maksimiru je organiziran prvi g olf-turnir. godinu dana ranije bila izabrana za Miss Jugoslavije. 2416 jednokatnica. dakako. prof. uglavnom strani dip lomati i predstavnici koji. prof. za grado naèelnika Vjekoslava Heinzela koji je. slikari. Otvorena je tramvajska pruga preko Rib . dr. Izmeðu dvaju kupali ta. sveuèili ni profesori. Kumièiæa i To e Dapca. lipnja 1931. dolazilo bi èesto do antagonizma i otvorenih sukoba.. podijeljenih mostom i jo ponekim manje vidljivim ogr adama. iz Juri iæeve. gradski zastupnici. biciklom. a rijekom sipa srebrn sjaj.. gdje dan prolazi kao san! Na njenom alu naæi æe radost pravu. bogme.ive u 9510 prizemnica. motociklom. 185 golf u maksimiru Jeste li za partiju golfa u Maksimiru? Pa. Nisu nedostajale ni razne atrakcije. nepregledna masa go-i lih i mokrih tjelesa.. T.. otvorenih vagona. a zatim u Berlinu i za Miss Europe. »Tko pjeva zlo ne misli«. Uz velik broj gledalaca pr osuðivao je kandidatkinje posebni jury sastojeæi se od gg. A zagrebaèka se javnost svojim Gradskim kupali tem na Savi obilato koristila sve do pedesetih godina pro log stoljeæa. mladost vas dugi dan! Pogled se gubi u daljinu plavu. uz buèno navijanje ki bica jednih i drugih. kaj se u Maksimiru igra golf? Otkad t o? Od 1931. F. Poslije toga kup ali te je predano javnosti. bio bi to. Na prvom turniru golfa u Maksimiru sudjelovalo je est parova.. ali kabine i sunèali te.. ako niste znali! Te je godine.. gdje su nekoæ bila èak dva kupali ta. ali i nadmetanja u raz nim portskim disciplinama. me du kojima su se jedva kretali. kako novine izvje tavaju. ha jdmo mi na na u Savu. Gradsko i Gospo dariæe-vo. Kupali te na Savi ureðeno je jo prije Prvoga svjetskog rata. vidi se da je posao obavljen temeljito i ozbiljno. gdje je tefica Vidaèiæ. ma nje je bilo od Gradskog.staro savsko kupali te Kad pripeèe jarka ega na na grad. kultni Golikov film. i osobno prisutan n a sveèanom otvaranju 19. za naèelnikovanja Ja nka Holja. Natjecalo se oko petnaestak. Pozna184 staro savsko kupali te te su takve priredbe iz novoga i elitnog hotela Esplanade. vese lje. prv i u Kraljevini Jugoslaviji. snimljen prema predlo ku gradskog feljtonista i pisca Vjekoslava Majera. 1044 dvokatnica i 696 trokatnica i vi ekatnica. prodavaèi abese i sladoleda sa svojim kolicima. dr. pokrovit eljica turnira. komandant mjesta i predstavnic i vlasti.. \ Iz novinskog izvje taja posljednjih dana srpnja 1928. moderni drveni grad. osnovan golf-klub Zagreb. otvoreni su 1928. upuæivali put Save. Izbor za miss u Zagrebu inaèe nij e bila novost. ali zato ekskluzivnije i u njemu se okupljao tzv. i vlastiti m automobilom. hajd. naime. èiji bi mlaz izazvao vris ak razgaljenih i veselih kupaèa. Deaka. zelene vrbe drijemaju uz Savu. Jea na. Turniru je prisustvovala i Njeno Velièanstvo kraljica Marija. od vatrogasnih trcaljki.. nalazilo se s istoène strane Savskoga mosta. Otvaranju su prisustvovali naèelnik g. umjetnièki fotografi. Pro le nedjelje prireðen je bio (po Stella filmu i Misic Hallu) na Gradskom kupali tu u Zagrebu zanimljiv izbor najljep e dame kao Miss Save. Heinzel i podnacelnik g. Vruæe srpanjske subote ili nedjelje na Savskom kupali tu okupilo bi se i do desetak tisuæa kupaèa.. bolji svijet. Kandidatkinje su bile sve filmovane i sve æe doæi na platno u Misic Hallu. Krèeliæ. jedno tek æe da poma e. prema statistièkim podacima (gradonaèelnik Srkulj je upr avo osnovao prvi Statistièki ured) . a 12. hajd. zato sad: Hajd. lipnja reèene godine. O lijepom ureðenju kupali ta svi su se pohvalno izrazili. najèe æe u vaterpolu i nogometu. tamo je pravi ljetni raj! S tom su se popularnom pjesmicom na usnama mnogi Zagrepèani u vrelini ljetnoga dan a tramvajem. naravno.

Kad nas je ugledao. Na Jelaèiæevu trgu nema vi e stare Zakladne bolnice. napredak je vidljiv na svakom ko raku. Tu uglavnom dolaze oficiri i imuæniji graðani. u srpnju 1931. jer uprava nije imala novca za plaæanja najamnine umarsk om fakultetu. èetiri na okupu. ordinirale i po barovima. K. slikarom.trenera i tajnika golf-kluba Zagreb. ona podjednako uspje no razg oliæuje gornjogradske plemenita e. Unatoè svj etskoj gospodarskoj i financijskoj krizi. koji je prireðen samo kao atrakcija i sveèanost u povodu osnivanja golf-kluba. ujedno i zakljuèen a kratkotrajna povijest golfa u predratnom Zagrebu. odakle se javlja prijatelju Augustu Cesarcu. U njenoj kuæi u itaka okuplja s e cijeli mu ki Zagreb devedesetih godina pro loga stoljeæa. èina »Lede«.. vlasnike novopodignutih palaèa na Zrinskom i Akade-mièkom trgu.. Najveæi uspjeh jednoga domaæeg igraèa zabilj n je na prvenstvu u listopadu 1934. Najelitniji i najskuplji je onaj »Kod zelene lampe«. a Zagreb je dvadesetih i tride setih godina 20. ðaci i studenti iz boljestojeæih kuæa. Gilberta T reachera i Kendala H. muèi ga i ijas. pa odlazi u Stubake. listopada 1934. koji poèinju bilje iti i prve uspjehe. A on? \ Prostitutke su. koji se upravo vratio iz Pariza. koja je zamijenila staru prugu za Mirogoj preko Bakaèeve i Nove Ve si. namijeniv i èak cije ulice (Ko arska i Potok. Grade se podvo njaci na Savskoj i Selskoj. Mi s mo se samo smijuljili. upravo je dovr ena klaonica u Heinzelovoj. sliènih onom madame Katarine iz music ala. jer zagrebaèke novine nisu imale p rostora za golf. tj. Svaki ima svoju boj u svjetla. takoðer sm^ znali navratiti. ta vra ki fe javna dama iz javne kuæe u Ko arskoj ulici u mu kom dijelu gledali ta pobuð nostalgièna razmi ljanja o tome kako su na i stari ivjeli i u ivali. provod i jednu pijanu noæ uz mak-simirsko jezero. buduæi da su bile poplavljene izvje tajima iz Marseillea o atentatu na kralja Aleksandra. Hrs se sjeæa: . Klupski kapetan Aleksandar Ulmanskv publici je obja njavao i komenti rao svaki potez igraèa. Fiel186 golf u maksimiru da. malko je epao. S drugim prijateljem. Stri iæ pobijedio najbolje ga klupskog igraèa stranca. a na se prvi golf-klub Zagreb malo poslije toga ugasio. bogate poduzetnike. ob javljuje knjigu pjesama. do 7. Konaèni rezultat toga prvenstva u golfu nije poznat. Poslije turnira. ðaci iz Realne gimnazije. Poslije u koli je rekao. koje je trajalo od 2. 187 crveni pli u tkalèiæevoj Dobrodr eæa i armantna vlasnica zagrebaèkog bordela.. madame Katarina. Medu gledaocima Cara Franje Josipa u Zagrebu ima i vreme nih Zagrepèana koji se mogu sjeæati i sjeæaju se zabavi ta. u Savremeniku tiska prva dv. . Fielda. Miroslav Krle a u novinskom intervjui obja njava za to je odbio biti èlanom P EN-kluba. Tim je prvenstvom. upoznaju s naèinom igre i pravilima. Tkalèiæeva) zabavi i u icima. bordel do bordela. stoljeæa] bio pun barova. Mi. Vojnici neA maju pristupa. dakako. barova i bordela. kao i anonimne graðane iz Vla ke ulice i Potoka. koja je netom sru ena. kako meðu nama ima ðaka koji se pojavljuju na nedo^ stojnim mjestima. i je dina je osoba u gradu koja ima bezgranièan utjecaj na nepotkupljivog. u Maksimiru je odigrana prva ekshibicijska utakmica i zmeðu dvojice najiskusnijih igraèa . Petrom Dobroviæem. H. koji je bio vlasnik Parka Maksimir. Stari ji gospon. kad je Zagrepèanin dr. Jedanput nas je tu zatekao profesor njemaèkog i hrvatskog. profesor je odustao.. tih godina i Zagrebu se gradi. Strani igraèi prenose iskustvo na domaæe. Ta je utakmica imala cilj da se èlanovi kluba i zainteresirani Zagrepèani. U predstobIju svira pijanist. Istodobno .njaka i Medve èaka. koji su se i ovaj put u velikom broju okupili ispred Vidikovca. pomalo ogran ièenoga i napirlitanog efa gradske policije Pubu (igra ga Martin Sagner). Iduæe godine poèinje prvenstvo Jugoslavije u golfu. koja u: novu tr nicu na Dolcu (otvorena godinu d ana prije predstavlja najmoderniju ustanovu te vrste u Evropi Iste 1931. Umirovljenik Ivan Hrs o jednoj svojoj ðaèkoj uspomeni zapisuje: Blok kuæa u dana njoj Tkalèiæevoj. u Grgiæ-Kabiljo-vom Caru Franji Josipu u Zagrebu (igra je San-da Langerholz) najrazboritije je i na jpozitivnije èeljade u tom novom dopadljivom musicalu.

civiliziranije i zdravije da javne cure svoju ljubav prodaju u javnoj kuæi. ljep oj polovici grada kojeg samog po sebi dr imo lijepim (a ako sm o u njemu roðeni. U svakom separeu o bavezno je stajala boca ampanjca. pije se kava.U li smo u salon. »Rit z« je otvoren tridesetih godina. slikarski kistovi. Na mene je to djelovalo kao da am u a o u kakvu crkvu. Sjeæanje na jedan od zagrebaèkih bordela. A svi barovi su imali svoje stalne noæne dame. gdje se danas prodaju bicikli. sav u crvenom pli u i brokatu. Ugoðaj to ga Zvonimir Rogoz opisuje u svojim memoarima na dlaku podsjeæa na onaj iz a ktualnog musicala koji. toèe birana vina i ampanjac. i to jo na svakom koraku mo emo vidjeti. kiparska dlijet a i skladateljske note dotakli to najizazovnije i najosjetljivije mjesto koje se . Imao je tri 188 crveni pli u tkalèiæevoj separea. Palmotiæevoj. bez ikakva ustruèavanja i okoli anja. pod paskom i kontrolom.. velikim s likama po zidovima i golemim zlatnim zrcalima. do deset sati. tako da su ljubavni parovi bili prepu teni vlastitoj toplini. Ugoðaj je za mene bio nestvaran. Tu je svirala mandolinska muzika i toèila se otvorena vina. A bio je popularan i »Klub« u Ilici. preciznije. kako se danas ka e.. bila i pet puta skuplja nego » triherica« ili. a jedne me veèeri be z ikakva prethodnog dogovora i upozorenja odveo ravno u bordel. vrlo udobno i otmjeno namje ten. najljep e su to od njega imamo. otac Helge Vlahoviæ. »Apol -bar« bio je u Ilici.. Amru evoj. bez ikakve kontrole? 189 bolja polovica zagreba Zagrepèanke i kroz povijest mlade Zagrepèanke Od Zagreba su ljep e samo Zagrepèanke«. ali Zagrepèanke. Imao je najbolji i najskuplji program. Bo e moj. ali i skromniji. a one su de urale u Petrinjskoj. uz ostalo. sa skupocjenim tepisima po podu. i najljep im) i kojeg u svakodnevnim razgovorima ili u medijima èesto rabimo (i zlorabimo). Èesto smo odlazili na zabave. zapla e n i zateèen. koj i je bio podstanar kod moga kuma. onda. a separe se nije posebno plaæao. a poslije muzika za ples do pet ujutro. Nisam se mogao naèuditi kako slobodno. bio je ukljuèen u cijenu piæa. u njemu je svirao najpopularniji violinist u grad u. Poneku priredbu. bio je bar »Bij ela laða«.. ostavlja nam Zvonimir Rogoz u Mojih prvih sto ina: Mene je u tu ulicu grijeha odveo uèenik Obrtne kole Zdislav. a to je bila èetvrtina uèiteljske plaæe. Njega su cijenili i najveæi] glazbeni autoriteti. koje su goste vabile u separee. meðutim. Na uglu Palmotiæeve i Vla ke. naslov je jedne tematske knjige o tzv. nd\ polu kat. gosti o dlaze s damama iz salona u sobe ¦L i nakon nekoga vremena vraæaju se u salon puni zadovoljstva. kolika su zagrebaèka i hrvatska pera. izlo bu ili nosaè zvuka temat ski vezan uz enu nazvali bismo po knjizi ili bismo naslov parafrazirali. tek da s e istakne kako nam je Zagreb lijep. koji je najprije biti u Novoj pivani u Dra koviæevoj. Vlahoviæ. To je prvi bar koji je imao p rogram s domaæim artistima. Kako izabrati kad mi se sve sviðaju! Sve su bile lijepe kao slike. ali se nisu grijali. a kasnije se preselio na Jelaèiæev trg 6. koji je1 jo ezdesetih godina svirao u »Lovaèkom rogu«. slièan onom madame Katarine iz Cara Franje J osipa u Zagrebu. dakako. nego javno na ulici. aktualizira staro pitanje: zar nije pametnije . Tu su se davale kabaretske predstave. pre ko puta Bregovite. palmama u obojenim posudama. dana nje Tomiæeve. Oko mene eæu djevojke èarobne poput vila iz prièa. Cijena prostitutke je bila po slobodnoj nagodbi. Zdislav je veæ bio verziran u tim stvarima i vladao se kao kod kuæe . Barska dama j e svoje usluge naplaæivala 250 i 300 dinara. gdje je danas novdi zgrada PTT-a. porijeklom Poljak. cijeli salon kao da se vrti s p lesaèima u odrazu brojnih zrcala a usred te izvanzemaljske ljepote i obilja. u dvori tu. plesni parovi se okreæu. Naravna stvar da se onda samo po s ebi postavlja provokativno pitanje: to je i tko je Zagrepèanka? Uostalom. pa je zbog toga jeftiniji od drugih. gdje je danas »Jazavac«. boljoj ili. » tajgerica« a prostitutka. Barska prostitutka j e. Svi su barovi radili cijelu noæ. Zdislav me nutkao da izaberem sebi djevojku koja mi se sviða. glasoviraè prebire po tipkama sladunjavi valcer.Najpopularniji bar bio je »Pick«. stoji sedamnaestogodi nji Zvonimir Rogoz i treba da bira. Ka snije je bio popularan Bego. u dana njoj Medved gradskoj 13.

kolike i èije sve kæeri.. »Ta onda se tek rada hrvatski galantuomo. kao i anonimke i sirotinja s gradske periferije. stoljeæa. projektanti nisu nikad ni predvidjeli Mandu. i to poèev tamo od puèke predaje i narodne umjetnosti. prodaje je izbjeglica iz Ma kedonije Ciril Milo eviæ u svojoj kuæi u Dugoj ulic (danas Radiæeva). puce. rasko i fantaziju u odijevanju karakteriziraj i sjajna svila protkana zlatnim i srebrnim nitima. gajtanima i vrpcama za ukra avanje odjeæe. govori i to da ga se titulira »knez Le-nard Kaptolama zagrebaèkog kramar«. pa iroka krinolina. Imamo èak i zagrebaèki Modni vodiè. a ne da se ni marijaterezijski Beè. D brave do Trga ili autobusom na relaciji Utrine .. Jakob Hoche mer i Abracham Frolich. koji je dr ao t acun (od talijanske rijeèi stazione) na Kaptolu broj 3 (zgrada jo postoji) s uvozno m svilom. na tramvajskoj stanici ili na pa kingu besplatno prisustvuju tom ivom pro ljetno teatru u kojem glavnu ulogu i ovog proljeæa igra Z grepèanka. Iz tog se doba spominje st anoviti Leonard Mullbacher. kuænim koncertima i kazali nim predstavama. Koliko Zagreb tuje svoga trgovca modnim kerefekama. dapaèe. na om uobraziljo! ispraznim eljama ili ivim sjeæanjima?! Dovoljno æe za cijeli ivot biti veèernja etnja Jei èiæevim ili Cvjetnim trgom. èipka. iz bajtica. »struk pod steznikom sve u i. umjetnièki izraðena lepeza. a grudi sve izlo enije. Ali. koji nas vodi u mo dno putovanje kroz vrijeme. porijeklom iz kranjske plemiæke obitelji. stoljeæa. u krinolinu. recimo. U modi prednjaèi Vara din. poèev i od 17. Uostalom. s plemstvom. osupnuti i vjeèr zadu iti brojno mu ko gledateljstvo. dakako. Ver-sailles. u prolazu ili kn otvoren izlog. a njima ipak valja vjerovati . ljep a i c vlastita grada. na otvorenoj kavanskoj terasi. tek sad »dolazi ui modu« i koja izmiruje stale e. Sredinom 18. majke i bake. Manda je dobar povod da se pone to ka e o dugoj i bogatoj tradiciji o dijevanja i mode u ovome gradu. pripadni ci zagrebaèkoga plemstva i kraji ki oficiri. kad mo emo govoriti o poèetku mode i kad se po modi nosi tek tanki sloj na e aristokracije. koji u kupovinu dolaze sa svojim enama. frajle. odijevanjem i pona anjem prema pravili ma dvorskog salona« (dr. poput ko are oblikuje krhku figuru dame. podjednako one plemeni ta roda i poznata imena iz najuglednijih zagrebaèkih obitelji i najrasko nijih gornj ogradskih i zrinjevaèkih palaèa ili dana njih tajkunara.Pc hodnik. o èemu pi e dr. ali ne z aostaje ni Zagreb. kite. slijedeæi. gospodiène. koliko je meni po znato. dakako. kineski suncobran.. namiren jedno m svagda (ako je to uopæe moguæe?) i. milostivice i ko madi. pokretima i diskretnim ili c vorenim pogledima. na faks ili u kolu. 192 manda u minici Prvoaprilska ala s fotografijom na kojoj se na Mandu evcu nalazila Manda. sa enskim miri: ma i enskim oblicima. i pred superm arketa. ko æe svojim uliènim sce nama zadiviti. pa da mu ki promatra u ivalac i meker doðe na svoje. maèke. strane uzo re. Mu terije su mu. trebe. stoljeæa. u koje bismo je vrijeme postavili kako b ismo je odjenuli? U starodrevne halje. koji nude v eliki izbor razni! finih tkanina. U Zagrebu nièu trgovine modnim proizvodim . snahe. Maru evski. dakako. jer Vara din je u to doba glavni grad Hrvatske. Jer. kad bismo je i postavljali. pogotovo kad se plemstvo okuplja u svojim zagrebaèkim palaèama na zimskim i pokladnim plesovima. Olga Maru ev-ski u Modnom vodièu). I sami se sa zahvalno æu pridru ujemo mu kim gl dateljima koji po ulicama i trgovima. i to po moguænosti u pici jutarnjeg odlas na posao . supru nice. Iz tog se stoljeæa spominju jo dva zagrebaèka kramara. cvjetni orname nt.. pa do najveæih umjetnièkih izrièaja i najslo enijih postupaka svih nara taja u cjelokupnom trajanju ov og nam dugovjeènog grada?! Kolike su cure. kako zapa a O. A prvi put gotova odjeæa u Zagrebu s< prodaje po tkraj 18. ribe. Vjeèna Zagrepèanka. A sve to jo je prisutnije i nagla enije upravo proljeæe. u minicu ili traperice? Ako ni ta drugo.« M odu diktira. Teslinom i i Tkalèoi mo da samo jedna tramvajska vo nja od.zove Zagrepèanka. proljeæe je najnadahnutij i kostimogn najma tovitiji minker i naj ingenioznu i redatelj. Josip Matasoviæ u kn jizi Iz galantnog stoljeæa. aktualizi rala je eventualno postavljanje te legendarne zagrebaèke puce na njenom bunaru pa su se jo jednom podvojili Zagrepèani na one za i one protiv. Devetnaesto stoljeæe s novim politièkim i gospo-j darskim pomacima donosi vidljive p omake i u modi koja. graðanstvo izjednaèuje. konfekcijskih stanova i nebodt prodefilirale pred na i m oèima. odakle modni trendovi dopiru i do nas. Naravno. koje zovu galantnim stoljeæem.

Veæ u prvim godinama izla enja list je na zavidnoj grafièkoj razini. preteèu dana njih modnih listova. prvi glas prve hrvatske opere. preselit æe se na broj 4. s vrlo kvalitetnim kolor bakrorezima preuzetim iz stranih modnih publikacija. ako se dva dana uzastopno pojavi u istoj kapi«. kapa i e ira raz-. Kako. meðu ostalima enski list.. Va nu ulogu u razvitku mode u Zagrebu odigrale su gospodarske izlo be. To je. Novu veliku robnu kuæu (danas Nama) sagradit æe poslije Prvog svjetskog rata. gdje æe godinu dana kasnije biti prireðeno prvo spektakularno natjecanje za miss. najèe æe o lijepom pona anju i modi. tj. biti zapamæena u modnom kalenda ru Zagreba. U meðuvremenu izlaze razni enski listovi. koja je na isto j pari koj izlo bi svoj model e iriæa uspjela prodati nikom drugom nego engleskom kraljev skom dvoru. a tek 1890. koji s prekidima izla zi sve do 1938. dakle. u kojima se kao urednica i kolumnistica pojavljuje Marija Juriæ Zagorka. Zagreb je. travnja 1846.. odjenuti Mandu? 195 prvi enski glas Drugo ensko ime iz tog preporoditeljskog doba je Sidonija Rubido. prva na a primadona Sidonija Rubido. a zlato osv aja nitko drugi nego Cristian Dior. Prva modn revija odr ava se 1926. A tu je i trgovac Josip Hor-vat . Hrvatica.« Pa gospodarska izlo ba 1891. U to doba tvrtka Kastner i Ohler jo je na broju 52 u Ilici. najprije prva izlo ba 1864. na kojoj je krojaè Ðuro Crndak prvi put pokazao odjeæu na lutkama. gdje je dotad bio hotel K caru austrijanskom.. I modna publicistika u Zagrebu takoðer ima dugu tradiciju. privlaèno ne s amo domaæim.. pobrinula se i zagrebaèka modistica Angelina Dilberoviæ. nego i stranim kupcima. grada koji je danas. Opera je premij erno izvedena u kazali tu na Markovu trgu 4. otvara se Zagrebaèki zbor. Pobjeðuje mlada vlasnica gostionice iz Juri iæeve St efica Vidaèiæ. vrlo bogati garderobni orma r ili krinja s toaletom za Mandu. donosi obilje vrl o kvalitetnih ilustracija. preteèa dana njega Zagr ebaèkog velesajma. Godine 1895. eto.krojaèici Mili Gr anitz za model haljine s na im narodnim vezom pripada srebrna kolajna. mali kroki modne tradicije Zagreba. A da æe ta 1937. u Esplanadi. koja izlazi na njemaèkom. po uzoru na strane publikacije. Treba li se uopæe pitati kakav je uspjeh poluèio taj na operni prvijenac.. Godine 1910. 194 manda u minici lièitih vrsta i oblika. Deset godina kasnije Zagreb se vi e puta spomi nje u Europi i svijetu. koja je u to do ba glavna trgovaèka i modna arterija. istina. A kako je pro la glavna enska uloga Ljubica. Jo 1840.. izdavaèka tvrtka Kugli i Deutsch iz Ilice 30 (danas Libraria) poèinje izdavati modni èasopis Pari ka moda. a veæ tada vrijedi pravilo da »jedna dama ne ide ukorak s modo m. dakle. najbolje govori podatak da je njojzi u èast smjesta ispjevana odu evljena pjesmica. ali èetiri godine kasnije zagrebaèka Luna. Na a Stefica. zapisat æe Franjo Kuhaè u monografiji Vat oslav Lisinski i njegovo doba. Zagrebaèka frizerka Branka Kincl osvaja u Parizu Grand-pri x za najbolju frizuru. i ona se svr i uz sveobæe zadovoljstvo i povlaðivanje«. buduæi da su dotad opere slu ali samo na njemaèkom i talijanskom? »Slu ateljstvo je gledalo i slu alo uz sve burnije plje-skanje cielu predstavu. . Ilica æe preuzeti vodstvo tek osamdesetih godi na pro log stoljeæa kad postaje pravi trgovaèki city. Lisinskijeve »Ljubavi i zlobe«. sa svojom elegantnom trgovinom Banu od Hrvatske u Dugoj ulici. roðena grofica Er dodv. èasopis namijenjen iskljuèivo enama . najjaèe modno i trgovaèko sredi te u dr avi. Pod pseudon imom Iglica pi e o raznim enskim pitanjima. itd. U tom upanovu listu. Na istoj izlo bi jo jedna Zagrepèanka blista . koji izla novije modne novitete.. najljep a puca Zagreba i Kraljevine Jugoslavije. a Maria Lessiak na uglu Kamenite i Opatièke dr i pravi modni butik s velikim izbo rom ukrasne robe prema posljednjoj beèkoj modi. taj na simbol mlade Zagrepèanke za sva vremena. gdje su odijevanje i moda obilno zastupljeni. kako su Zagrepèani i Zagrepèanke do ivje li taj kulturni i domoljubni dogaðaj. a medu njima je i velik broj proizvoðaèa odjeæe. jo nema ilustracija. na kojoj izla e èetiri tisuæe izlagaèa. zagrebaèki knji ar Franjo upan pokreæe.a. sa svojih s edam stotina privatnih butika. a uz to ima i stalnu rubriku hrvatskog nazivlja u krojaèkoj struci. iste godin e osvaja i zvuènu titulu Miss Europe. o èemu æ Mijo Kre iæ u Na e gore listu zapisati kako »odista svakoj gospojici srce e æe kuca kad p eda portal Crndaka nalik pari kim izloga-ma.

da je sada led hrvatskoj pjesmi probit. stopja. Svim iz oèiju divna vatra sieva -Za to. Pihler . sopran . ali se ipak nije usudio demonstrirati proti kæeri hrvatskoga ve lika a. sada je bilo jo te u tom nastojati. Glavni krivac za otk riæe njezin. to ju je uglazbio Livadiæ. . koja bi se usudila hrvatskim jezikom pjev ati. t rsili su se da od sada. Ispjevao je nitko drugi nego prvo pjesnièko pero tog preporoditeljskog doba. te je zato aplauz bio tako gromovit. nije uspjela dobiti anga man u svome gradu. ! Oalraatmski plemiæi Ljudevit. O tome Kuhaè pi e: »Nije tajiti da je politièko o ivljavanje Hrvata t velike zahvaliti pjesmi i pjesnicim a. biv i vojvoda Spletski. operu u dva èina. . to su godj bolje mogli.te je otpjeva godine 1835.. 'Ledena srca' ug-rijale su davorije i popievke upletene u njemaèke glumaèke preds tave. sami vje ti organizatori. koja kao mlada poèetnic a. to najpo pularnijoj pozornici dru tvenoga ivota Zagreb. Vojnici. glasa i njeno promoviranje je Ljudevit Gaj. KantUa pl. certu u Streljani. . bariton 1. i to pjesmu: 'J° Hrvatska nij propala. tenor I. dodala je ona jo jednu hrvatsku.' ] ÈlrPbiva u Volimirowm *r»ra u d&oliei grada Splita u poèetku ] '16. lica su vesela. za koju je glasbu skladao domorodni . 197 od tu kanca do manhattana Trebalo je najprije osvojiti europske operne pozornice. da je mlada pjevaèica prinudjena bila. mjeseca o ujka na javnom 1 196 prvi enski glas IGRADSKO KAZALI TE U ZAGREBU DfU tvo odliènih priateljah i priatðjicah umætnosti predstavlja . a njen prv javni nastup bio je posve nepla niran i nepripremljen mlada je grofica propjevala u Streljani u Tu kancu. Tomu se nisu na i dobri prijatelji nadali. i da areno dru tvo kon-certnoga o pæinstva ne insultira pjevaèa ili pjevaèicu. [ . tenor II. predobile dakle ulicu i parter. i Sidonijin je glas poznat veæ od ranije. i da im je gojence njemaèka pjesma u velikoj pogibelji«. a gro finja Sidonija uvje ba tu popievku . slu aj . da uturaju hrvatsku pjesmu i u ko ncertnu dvoranu. triga . njegova kæi. zamoli e grofa Dragutina Erdodva. To je sudbina Milke Trnine. Hajduci. DfmitrLe Deineter j OSOBE: Knez Velimir. da bi kæerci svojoj Sidoniji dozvolio pjevati u koncertu hrvatsku popievku. pa dospjeti èak i do slavn oga Metropo-litana na Manhattanu. .uz pomoæ svoje uèiteljice Karlitzkove. altistice kod njemaèke opere u Zagrebu .koja je ubrzo u la u u i Zagrepèanima. basso II. VATROSLAV LISINSKI Rieèi napisao dr.i vertlari Velimira. r < Poèetak u 7 satih na veèer. . Jednom dijelu koncertnoga opæinstva dodu e nije hrvatski du evni na predak ugodan bio. da bi bila dolièn o primljena kod kuæe. da hrvat ska pjesma pridobije i 'hladne duhove'. u pro lom stoljeæu. Puk. popievku jo jedamput pjevati. j& Obren. Gaj i drugovi. . te se èak kajali. \ Dodji samo S i d o n i j u slu at«. buduæi da je pjesma ova beskonaèni i f renetièni aplauz izazivala u prisutnih rodoljuba. *!irge .sklad aoc . otkud sva ta radost vrela? uti. Grofinji Sidoniji i njezinoj maj ci grofici Harbuval i Chamare. Livaðiæ Ljubica. Al ak hoæe ushitit poku at ' I zajedno du u dignut Bogu. <j . Stanko Vraz. Ljudevit pl. . Vizner 3 Seljaci i seljanke.Sidonija pjeva! Oj slavuju. Snionija grofica Rubido Vukosav. basso 'I. kolovana u Beèu. »Srce tuèe. Franjo pl. . Grof privoli na to. da su i oni »napried« vikali. nje ne pjesni tvoje Mlado srce vrlo dirnut mogu I pozvat ga na ljubovne boje. ljubav i p rvu izvornu^ narodnu. a tudji nska inteligencija mrmlja e da ih je Gaj prevario. poljube redom Gaj i drugi rodoljubi ruke. Fra njo Staniæ Alb^t pl. Pa kad i tad nije prestalo povladjivanje. j Brenko. pa zadiviti samoga Puc-cinija. Da im bude i tu uspjeh osiguran. sluga Vukosavov. u Zagrebu.

stvo: i u Njemaèkoj i u Engleskoj i u Americ i. Na desetu obljetnicu njena povlaèenja sa scene. izra zitoj interpretaciji. do la u Zagreb i tom prigodom odu evila Zagrepèane. dakako. kad je na hrvatskom ot pjevala partije Aide i Elenore i do ivjela nezapamæeni trijumf. a svaki put je odu evila zagrebaèku publiku i kritièare. Mi smo a pozornici slu ali rijeèi zahvalnos i vidjeli suze koje nas za uvijek s njom spajaj u. meðutim. posebno na dobrotvornim koncertima za obn ovu poru enog Zagreba. »Mlade cijele zemlje. Vrelo njezine umjetnosti nalas se u umjetnièkoj joj du i i to god um jetnica daje i èasu umjetnièke kreacije. a nikakva operacija nije pomogla. Tako su se Zagrepèani svoje slavne primadone sjetili 1916 . i dobro je tako. u Sv. a nje gov intendant Stj< pan Miletiæ. Ovaj je potonji svoj tekst naslovio »Milka Ternina .. uvijek je to MilkaTernina koja nas za divljuje«. Ceciliji Viktor Novak æe podsj etiti: »Mnogo je veæ godina. nema s samo pripisati njezinim izvanrednim umjetnièkim vi linama. kao i dnevnici Obzor. Londonu. istina.. koji je odu evio publiku najveæih europs kih i amerièkih pozornica. pogotovo ono 1898. Bez opro taja Trnina se povukla. te podsjetio: »O slavnoj pjev . Èestitajuæi umjetnic taj za kulturni Zagreb znaèajan jubilej. izraèunali novu obljetnicu: sada je to pedeset godi na od prvog nastupa Milke Trnine u starom kazali tu na Markovu trgu. Mo da se èini prebuèno. napustiv i karieru svoga umjetnikovanja. pohrlili su k njoj na poklon i pozdravili ju sveèano i odu evljeno. ilustrirani i rado èitani list Dom i svije t Milki Tmini posveæuje cijeli broj. priznaje izniman dar. zapisuje u Nadi publicist Milan Grloviæ. Svaki njen imalo znaèajni jubilej obilje it æe se u z najveæi moguæi publicitet. u povodu dvadeset i pete obljetnice njenog veæ opisanog gostovanja u HNK. a ka zali ne kronike bilje e njena gostovanja. koristi da bi nastupila pred svojim Zagrepèanima. d vorane Sokola i katedrale do pozornice starog kazali ta na Markovu trgu. Naveliko su s e o Trnini raspisali podjednako specijalizirani listovi. godinu kad je Trnina. lijepom glasu . Povukla se u svoju vilu u Berch tesgadenu. t o je zovemo kæerkom na e zen lje predoèimo i èitavu njezinu umjetnièku pojavi Da je Terni a svuda gdje se pojavila uznjela obæir. naime. djevojke i mladiæi . to se je na a zemljakinja povukla iz Talijinog djelokruga. Svaki slo bodni termin Trnina. na poziv Stjepana Miletiæa. New Yorku.. Zagrebaèki su listovi opet 1932. o njo j æe u svome djelu Hrvatsko glumi te z< pisati: »Da se shvati veliki ovaj entuzijazam. u novoj zgra( Zemaljskog kazali ta (HNK). otkazav i ugov orena gostovanja u Njemaèkoj. Trnina je nastupila i nakon uspje no zavr enog konzervatorija. koja joj.« Godine 1923. za vrijeme jednog nastupa u min-henskom kazali tu Prinz-Regent Trn inu je. Milka Tmina.u radosno uzbuðenje. »Ni jedna umjetnica u Zagrebu nikada nije do ivjela toga slavlja kao to sada Milka Te rnina«. koji je tom prilikom Trninu i pozvao Zagreb. darovima i uspomenama te se upravo natjecalo tomu. po tivana je u velike od Zagrebèana. a od 1913. savr enoj pjevaèkoj koli. Miinchenu. pa u Grazu.najslavnija operna pjevaèica svieta«. za stalno se nastanila u Demetrovoj ulici u Zagrebu. sve su zagrebaèke novine podsjetile na 1898. Nekoliko puta je nastupila i s Marijom Prikril.. zadesila zla kob. koja je do ivjela najveæe p oèasti svoga grada i svojih sugraðana. klièuæ: Hvala!« Milka Trnina nastupila je.. no mlade ivlje osjeæa od zre doba. treba da si . poput Kulise i Teatra. Polji bila je zlatan vijenac kojim ju ovjenèala harna dome vina i zagrlila njez inu trobojnicu.. ali umjesto u svom Zagrebu. da joj oèituje svoje simpatije i svoje udivljenj Mi smo njezino divno pjevanje sl u ali kao to slu an u crkvi rijeèi sveæenika. ali ne i upravu stare kazali ne »hi e«. koji je gc tovanje Ternine izazvalo u Zagrebu.. Novosti i Jutarnji list. jedna je od rijetkih Zagrepèanki. Engleskoj i Americi. nervus facialis (mimièki ivac ). daje ona iz sebe same. taj na simbol svjetskoga glasa. Umjetnica koja je u Zagrebu vi e puta gost ovala za vrieme èitavog svog umjetnikovanja. popustio joj je tzv. jer je ona sveæenica u hram ljepote. anga man do biva najprije u Leipzigu. U 198 od tu kanca do manhattana svu raznolikost svojih umjetnièkih kreacija. veæ harmonièko-estetièkom utisk èit njezine pojave. pjevajuæi na raznim koncertima od Graðanske streljane na Tu kancu. No Terninu nije pozdravljala mlade veæ svekoliko obæinstvo o basulo ju cvijeæem i vijenc ma.Trnina je i za vrijeme kolovanja na beèkom konzervatoriju vi e puta gostovala pred za grebaèkom publikom. Godine 1906. a u povodu desete obljetnice njenog naprasnog odlaska sa svjetske operne scen e.

i musika nije strujala samo iz orkestra. ogledavajuæi se po dvorovima. morala sam se moæi savr eno kr etati. u Gornjem gradu«. vio linista Jana Kub elika. to ga ima valjda u svoj musièk -dramskoj umjetnosti. Pazila sam i na to da kostim ne bude samo savr en korelat mom shvaæanju uloge. doglavnik i ministar bogo tovlja: nastave. to su se poèele raskriljivati i dizati neizrecivo plemenitom kretnjom r pozdrav davno neviðenog doma. Carusa. musika je bila sv aka kretnja umjetnice-djevice. kojim bi se svaka pjevaèica i svaka glumica trebala mnogo baviti. da su oni kistom sliedili moje shvaæanje. A musika nada sve bile su i ruke. V 1941. umjetno. Na gro bu odpjevana je. Ja volim svoje kostime..aèici M. . Moje je kostime dodu e zami ljao engleski slikar Percy Anderson. Sbora akademie glasbe i ka zali ne umjetnosti.« Pola godine kasnije uprava Hrvatskog narodnog ka zali ta priredila je u kazali nom p redvorju »veliku izlo bu uspomena« na Milku Trninu. prof. potresno i u: vi enim izrazom pozdravila svoj dom i zavièaj hrvatsk u koji se eto v raæala nakon mnogo vremena«. to su oni dio mene same. ali ja sam oduviek izvr avala toliko duhovnog dje lovanja na slikare i scenografe.. ustajati. Percvja Andersona. 11 sati prije podne na Mirogoju. Tako je Milka Trnina. odr ava sveèanu akademiju . bavila sam se s njima mnogo. ne to to od moje umjetnosti ostaje za mnom dovieka. od glave do pete jedno jedinstveno kraljevsko dostojanstvo i velièanstvo to se 199 volite li zagreb? ne nauèi. a da ni ta ne smeta mojoj glavnoj akci ji«. Zankom i direktc opere S. Nego zato.. »Uviek sam se bavila kostimima i smatram da je to jedan izda ni studij. stupati. rieèi i kretnje. Uz Puccinijeva pism upuæenaTrnini. uz ostalo. Reèenu izlo bu je priredio veliki tovatelj Trnine i èlan drame Hrvatskog kazali ta Mato G rkoviæ. te mnogi prijatelji i tovatelji pokojni ce Odar je bio pokriven hrvatskom trobojnicom. Partnerica Van Dykea. na njezin ukus i os obno sudjelovanje u kreiranju kostima. po elji po kojnice. U v rieme najveæe slave nije zaboravila da je Hrvatica. svoj i propjeva: 'Zdravo da ste dvori sveti'. na e Zagrepèanke Milke Trnine. Tim povodom Hrvatska ena 22. nego mora da je priroðeno veæ onda bila nam je ta pojava puna obeæanja rietkog do ivljaja. padati. Sprovodu prisustvov. èedo na e zemlje. li su dr. Slezaka. to bi oni bili skupocieni. koji je napisao i podebelu knjigu o ivotu i umjetnièkoj karijeri svjetske pri madone. koji je za Trninu kre irao kostime. Kostime je Trnina daro vala Kazali tu jo 1925. cieli èin. i tisak Zlatko Grgo eviæ. zatin fotografije Trnininih partnera i suradnika. oni su ostvarenje mojih shvaæanja razlièitih partija i lica. suraðivala kod njihovih kreacia . toga najèi æeg enskog lika. Stekla sam veliko iskustvo pazeæi uviek pom-nivo na to kako moji kostimi djeluju na gleda oce.. zastupni ci razlièitih musièkih i kultui nih ustanova. Ternini pisalo se i jo uviek pi e u velikom svietu samo u superlativima. a prigodno slovo o sveèa-rici odr at æe spisateljica Jagoda Truhelka: »Kad se na pozornici otvorila dvorana u gradu War-tburgu i pojavila Elisabeta. potom akvareli engleskog slikar. nego i na to. oni su mise-en-scena moje uloge.da je o njoj napisana i objavljena knjiga. i po tome ri jetka meðu Zagrepèankama . i ravnatelj pododsjeka za knji evn ost. sijeènja 1934. Mile Budak. I onda najtu niji povod za okupljanje Zagrepèan oko Milke Tmine: »Sprovod je bio dne 2 1. polako. odmjereno. Dvije godine kasnije eto opet povoda za pisanje o neponovljivoj Trnini njezin se damdeseti roðendan. to je za nas bilo mnogo vi Tu je na a Milka. ostvarenje mojih osjeæaja i zato ih ostavljam za unuèad poznu«. I poène ona da koraca. hrvatska himna. ti napokon umjetnièini kostimi... da kostim bude za cielu sliku. a pod pratnjom musike. Carussa. Stra incki. Zanimljivo je obratiti pa nju na Milkin odnos prema kostimima. sve osoblje Hrvatskog dr . Umjetnica ivi u Zagrebu. to nije bi sam o musika. . Scotta i dr. zami ljala ih. i to ovim rijeèima: i 200 od tu kanca do manhattana »Ne dajem teatru svoje kostime zato. okretati. za koju je izjavio kako se »ni jednaTos ca ne mo e usporediti s Toscom Milke Ternine«. Kada je pjevala u Metropoliten operi sva su mjesta bila ra zgrabljena. èlanovi ravnateljstva Hrvatskog glas benog zavoda. i po to podi e gl. ka zali ta na èelu s in tendantom prof.

poziva u New York. Dresdenu.. tako da je veæ u puèkoj koli napame t znala cijelu »Carmen«. najbolje æe posvjedoèiti novinsko izvje æe s njezina stupa u »Moæi sudbine«. ali na Muzièkoj akademiji. moramo ipak pobj . Zinka Kune je. svoju ulicu u Zagrebu. Zinka Kune demonstrat ivno napu ta Zagreb i odlazi u Prag. Brnu. a to je takoðer za Zagrepèanke rijetkost. a s èetrnaest godina je imala veæ formiran visoki dramski sopra n. bio vrlo muzikalan. u Pragu. Nastupajuæi u »Trubadur u«. najugledniji njujor ki gl azbeni kritièar Ha-rald Schoneberg æe za Zinku Kune u New York Ti-mesu napisati: »Ona je. Tako na audiciji za upis na zagrebaèku Glazbenu akademiju èlanovima ispitne komis ije nije bilo jasno da èetrnaestogodi nja djevojèica mo e tako zrelo pjevati napamet. nego u Ljubljani. uz Trninu odigrati najznaèajniju ulogu u Zinkinu glazbenon obrazovanju.Milka Trnina ima. prenoseæi na nju svoja iskustva sa svjet skih opernih scena. uz to i pjevaè u Kolu. Pravo kolovanje poèinje dvije godine kasnije. kao i brat Bo idar. kad se odluèila definitivno povuæi sa scene. Ulicu je nedavno dobila jo jedna Zagrepèanka. kao to su Maria Callas ili Mario del Monaco itd. nezadovoljna podjelom uloga u operi »Moæ sudbine«. listopada 1927. zagrebaèki odvjetnik i bankar. dakle. nasljednica Milke Trnine na svjetskoj opernoj sceni. dakako. Ona je velika u svakom pogledu.. »Aidi«. morala pobjeæi iz Zagreba: »U lo i je sjedila grèka kraljica Federika. nikad nije dipl omirala. direktor Metropolitana. Tako je Zinka uèila. sa mo »po sluhu«.« Slavni Toscanini. Nije polo ila zavr ni ispit iz solfeggia. velika u velikim dramskim moguænostima. i to zato jer je jednostavno bila isu-vi e zauzeta pjevanjem i uèenjem novih i novih uloga^ Prvi put Zinka Kune ne na stupa. koji je. Prema vlastitu priznanju. dolaskom iz New Yo rka u Zagreb. a zagrebaèkoj æe se publici prvi put predstaviti kao Margareta u »Faustu«. i to 29. dakle one iste opere koje li sudbine! zbog koje je.. S njom je u Ljubljanu na nastup putovao »cijeli vag on zagrebaèkih prijatelja«. to g a posti e u Ljubljani. 201 kraljica »meta« Uslavnom nas je njujor kom Metropolitanu na najbolji naèin. tek nakon velikog uspjeha.. roðena (1 906. koji æe. u uloz i Leonore u Verdijevu »Trubaduru«. proslaviv i i svoj glas i glas o Zagrebu i Hrvatskoj. a na pozornic i je pjevala imperatorka u carstvu glazbe. velika u glasu. Godine 1935. upravo Zinku Kune odabrali da sveèano polo i kamen temeljac. kad je. Dolaskom slavnoga Kre imira Baranoviæa na èelo zagrebaèke opere. »Normi«. pod èijom je dirigentskom palicom èesto nastupala. izjavit æe: »Unatoè velikim uspjesima svih solista. A najveæa joj je èast i priznanje dano kad su prigodom gradnje nove zgrade Metropolitana na Manhattanu od svih svjetskih opernih zvijezda. a uz manje prekide pjevala je sve do zatvaranja stare zgrade Metropolitana 1966. Bo idar je svoju sestru Zinku odmalena usmjeravao.) u Zagrebu (Trnina je u Zagreb iz Moslavine do la kao djevojèica). Vrsni skladatelj i pijanist. Kao operna pjevaèica ona pripada velikom naslijeðu operne scene 20. a sa zagrebaèkom operom gostuje a europskim pozornicama. u svom Zagrebu. za razliku od svoje slavne prethodnice i uèiteljice Trnine. U Zagrebu nastupa. Milka Trnina poèinje drilati. »Gio-condi«. mora se reæi. a otac joj j e Rudolf. Sumirajuæi njezin ukupni doprinos svjetskoj opernoj sceni. velika u temperamentu. Kakav ugled ubrzo do ivljava u »Metu«. zadivljen njezinim glasom. slavnu Milku Trninu . Zinka poèinje ivati ulogu za 202 kraljica »meta« ulogom. i ne sluti daje u gledali tu jedna osoba koja æe joj odrediti umjetnièku sudbinu. koja joj je najvi e i pomogla da krene putem svjetske slave. tovi e. prosinca 1937. proslavljena Zinka Kune. zastupala Milka T rnina... gdje je odranije poznaju. najveæi dramski sopran jo od vremena Rose Ponsell. Trnina joj je usadila osnovnu spoz naju i naèelo kojega æe se kasnije cijelog ivota strogo pridr avati. nezadovolj na. dakle. Prvi je put u »Metu« nastupila 17. To je Edward Johnson. s toljeæa«. Pjeva u »Trubaduru«. kao Leonora u »Trubaduru«. ali njezina æe nasljedn ica i zagrebaèka uèenica Zinka Kune postiæi ono to prije ili poslije nje nije uspjelo n i jednoj svjetskoj primadoni. A u zagrebaèkoj opernoj kronologiji naslijedila je. poznatija i uspje nija primadona. nakon izvedbe V erdijeva »Requi-ema«. a to je da se u um jetnièkoj karijeri mo e ne to postiæi samo upornim i ustrajnim radom i neprestanim uèenjem .. to je malo poznato. rekli smo.

. starom Stankoviæevu ka zali tu vidjeli u naslovnoj ulozi Mosenthalove drame »Debora«. dakle.ednièku palminu granèicu predati Zinki Kune iz Zagreba«. a prema potrebi nastupa i u operi (Sie bel u 'Faustu') i opereti« .« Kad su proslavljenog Maria del Monaca jednom prilikom novinari upitali koja je b olja. Za vrijeme Drugoga svjetskog rata izda no je financijski pomagala antifa istièki pokre t u Zagrebu i Hrvatskoj. A jednom prilikom. O to dvoje glumaca. Prve glumaèke poduke primila je. slavni Rudolf Bing. podvlaèim salonska. izjavit æe u povodu pojave nove oper ne dive. pa i likove dramske i tragiène. dugogodi nji ravnatelj Metropolitana. taj ideal ene-dame i opet u najljep em z naèen ju rijeèi. a posljednji put 1985. èime se je bitno razlikovala od Mihièiækin karakterne individual izacije. Marija Ru ièka Strozzi (1850.-1937. Renata Tebaldi. Kad bih htio doèarati bit njegove glumac ke poj ave. No ta karakternost nije prelazila u ne ku karakternu specifikaciju. deset godina poslije Strozz jeve. jer je tek po nu d i. dapaèe. a na njuj or kom Sveuèilitu osnovala je vlastitu fondaciju. ulogom Jeane u melodrami »Lowood ska sirota«.. S trozzijeva je odmah anga irana te postaje stalnom èlanicom drame od koje se neæe rasta ti punih ezdeset i osam godina. pod pritiskom godina.. morao bih zapravo ponoviti sve ono t sam govorio o pojmu 'gospodin'.. talijanske sopranistice Re-nate Tebaldi: »Ka u mi da u Italiji ima jedna no va so-pranistica. da se Zinka ne uvrijedi. ali je zato jedna od nji h do ivjela toliku poèast da joj spomenik podignu jo za ivota. poslije rata vi e je puta posjeæivala svoj rodni Zagreb. dva povijesna razdoblja zagrebaèkog teatra. odgovorio je: »Zinka Kune je najbolja!« Nakon odlaska sa scene. koji æe zagre baèkom pozornicom ariti i paliti puna tri dese tljeæ. takoðer poznate po gostovanjima u slavnom Metropolitanu Ljiljanom Molnar Talajiæ i Ru om Pospi Baldani. 203 markiza hrvatskog glumi ta Mi alo je Zagrepèanki kojima se njihov grad odu io spomenikom. »U prvoj fazi interpretira sentimentalne naivke. ona je os tajala nekud op æe enska. stalnim èlanom drame postaj e Andrija Fijan. vr ava u izra avanju i dikciji koja obasi e bogate moc ulacije i suptilne nijanse«. Ona je bila dodu e sa lonska heroina. pre la u pravu heroinski 204 markiza hrvatskog glumi ta struku. dakle. sjeæajuæi se Zinkinih najveæih uspjeha pedesetih godina. ali moram biti oprezan koju predstavu da joj ponudim. To je legenda hrvatskog glumi ta. zapisuje Slavko Batu iæ i nastavlja: »U tim razliènim zadacim a njen rasko ni talent dozrijeva vrlo brzo.) èvrsto povezuje staru »kazali nu hi u« na Markovu trgu novu. masku ens . Branko Gav ella æe zapisati: »Najistaknutije utjelovljenje svih elemenata koji s djelovali na na e glumaèko stvaran je svakako je lik An drije Fijana. p tako nastaje najslavniji glumaèki par . markiza Marija Ru ièka Strozzi.. da bi je samo nekoliko dana kasnije Zagrepèani u . jer on je bio zaist glumac-gospodin u najpunijem i najplemenitijem zna èenju te rijeèi. od prvog na eg profesionalnog kazali nog djela tnika Josipa Freudenreicha.. veæ prilièno karak terno oboje n. Svakako je elim èuti ovoga ljeta za vrijeme svoje ga putovanja po Europi. Do ivjev i veliki uspjeh. Bronèano poprsje u foveru HNK tek je mali zna k pa nje za ono to je Strozzijeva u svojoj iznimno dugoj glumaèkoj karijeri (nastupal a je èak 68 godina!) dala hrvatskom glumi tu. o svakom posebno. ! Godine 1878.Strozzijeva Fijan cjelo kupnog hrvatskog glumi ta. A enski pandan Fijanov bila je Stroz zijeva. Zinka Kune Milanov posvetila se pedago kom radu. Ona je bila utjelovljeni enski arm. uz ostale Zagrepèane i Zagrepèanke. a umjetnica se ujedno us. namijenjenu financiranju kolovanja mladih opern ih talenata. Hrvatsko narodno kazali te. Marija Calas ili Renata Tebaldi. susrela i s dvije svoje zagrebaèke kolegice.. ali kao da je bila sretna kad je mogla odlo iti masku heroinstva.. odigrav i na tisuæe predstava u vi e stotina naj razlic i ti j ih uloga. djevojke i ene u konverzacionoj ve seloj igri.. Ba u na roèi toj naravi toga arma a je njena jednostavnost Nije to bio arm ensko difuzan.. kad se. kao i njihc vim sliènostima. jer je ona sigurno najbolja na svijetu. a debitirala je 1868.

kak e zovu. Marija Ru ièka markiza Strozzi u la je u dvoranu. 78 godina) u Glazbenom za vodu.uraniæ. glazbenog zavoda u la ona. slavni autor Smrt Smail-age Cengiæa.. to ih sama uzva u sredinu svoga naroda. pa do na ih emenika. duboki njezin glas. s profilom klasiènih vaja-nja.. Ivana Brliæ Ma. Ta je srdaènost uostalom bila glavna znaèajka njene glumaèke pojave. Ta je srdaènost nije ostavila ni u dubok oj starosti kad je znala tako oèarlji-vo ostvariti one stare dame. i u privatnom je ivotu ostavila traga -sina Tita Strozzija. odmjereni.kog salonskog demon-stva. napokon.« Markiza Marija Ru ièka Strozzi. A. mudre po nepogr e ivoj mudrosti svoga srca. Ostarjelu divu reporter zagrebaèkih Novosti ovako opisuje: »Kad u jednom narodu. Milèinoviæa. Pa onda u okolini njenoj potpuna ti ina. Kad je na sinoænjem predveèerju Nove godine. koji postojan o bdje nad povjerenim mu blagom. za koji ona ka e kako je protekao mirno. mo emo i da shvatimo. nego i kapitalno djelo hrvatske knji evnosti za djecu. na »hrvatski Andersen«. dakle. koja je onda dominirala svjetskom literaturom. koj a jedva mo e da se ocijeni. najrjeèitije svjedoèi jedan novinski op is proslave Nove 1929. pogotovo ako se zna da je kæi uglednog odvjetnika i p ravnog povjesnièara Vladimira Ma uraniæa. koja kao da izvir e iz nekih neponovljivih dubljina. ta na a markiza hrvatskog glumi ta i zagrebaèkog kazali nog i umjetnièkog miljea. 205 djetinjstvo na banskim dvorima Koji osnovac ili odrastao èovjek danas ne zna za Èudnovate zgode egrta Hlapiæa. napisanoj na molbu Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti 1930.uraniæ. kæe rku Maju Strozzi i unuka Borisa Papandopula. a sadr ajem i obujmom skromna . Prièe iz davnine ili Sumu Striborovul To je ne samo najomiljenija lektira pokoljenja hrva tskih èitatelja. mladenaèkom snagom i poletom djeluje liènost. onda je cijela puna i prepuna dvorana o sjetila. to kao da vide u Platonovo podnebesje od kuda na zemlju silaze Ideje Duha i Ljepote. a uz to i prvi hrvatski ban puèanin.. med svim onim èasnim zborom na e narodne Thalije i nad svakim pokretom umjetnièkih njegovih nastojanja. vi e ljubi i vi e osjeæa. kako je s tom èarobnom. n ego mi to. Simiæa. onda je to i za narod i za kulturno njegovo nastojanje neopisiva sreæa. Pr . te da djetinjstvo provodi na Banskim dvorima. to su ga priredili èlanovi Hrvatskog narod nog kazali ta. »Najjaèi upliv na moju osjetljivu djeèju du u vr ila je okolina. njenog glasovitog timbra. da joj je djed Ivan Ma u raniæ. kuæi u meni nastao. i najmlaðih meðu njima. a najednom od najva nijih kulturni h polja ivi i jo nesalomljenom. ne izlazeæi gotovo nikad iz moje prve i druge obitelji«. godine (Strozzijevoj je.. od Mato a.. pun neke topline. autorica tih klasiènih djela. u sjajnu dvoranu Hrv. obièni ljudi. pisale su o njima sve generacije knji evnih kr itika. u kulturnom njegovu sredi tu. Dom-¦. za-virit æemo u onaj drugi (ili prvi) svijet Ivane Br liæ Ma. Kako se o Brliækinim djelima sve zna. Sve to su njezini kasniji kritièari i bi ografi mogli doznati.. u kojima se vi e saznaje. pa im se ljubazno smije i kao starim znancima . Èuo se samo zvonki.moj vanjski svije t pak protekao je mimo. B. da je njezina o bitelj ladanjske dane provodila s obitelji pjesnika i filozofa Franje Markoviæa... to im je ona sama priopæila u kraæoj autobiografiji. Pa ipak. i uteæi s e dubokoj enskoj toploj srdaènosti. otmjenom gospodom u dvoranu u ao duh. Za èas je medu onim nebrojenim stotina ma zabave eljnih uzvanika nastalo tiho talasanje. a o njoj se znalo i zna s e upravo onoliko koliko je ona sama eljela. koja je u naponu snage svoje pro ivjela najsjajniji polet zlatnih klasiènih dana dotiène umjet nosti. da joj je stric poznati pisac Li æa. d a je u posjete odlazila biskupu Stros-smaveru i. nu. Prvi svjesni osjeæaj koji e u roditeljskoj. s onim èarobnim smje kom vedrih plemenitih lj udi i s pogledom neopisivih oèiju. Ogrizoviæa i Barca. otmjena lijepa stara gospoda. Brliæeva nikad nije bila medijska liènost..« Da je i u dubokoj starosti oèaravala Zagrepèane.. Kako i koliko mirno? Ni u kom sluèaju. Fran Ma uran da joj je baka po majci roðena sestra slavnoga Dimitrija Demetra. poznato i pr evoðeno u cijelom svijetu. bila je ljubav za hrvatsku domovi-. janiæa. Veæ na prvi pogled èit atelj tih turih i skromnih autobiografskih zapisa zakljuèuje kako je Ivanin ivotni m ilje posve izuzetan i originalan. u svojim æe autobiografskim zapisima skromno napisati: »Moja su knji evna djela malobrojna.

sve je to nailazilo na odvi e te ku borbu u stvaranju stiha i vezanog sloga. skine li se gdjegdje sentimentalni nakit. razgovore je vodio on. veèeri sastajala njegova razgranjena porodica tako da bi stolu pribivalo uvijek 15-18 osoba. Demeter (sestra dra Dimitrija Dem etra). imala je kosu crnu kao ugalj (nosila ju je podijeljenu. finog duha i vanredno protanèanih èuvstava i sjetila. sve koljeno svoje. No pr avi njegov utjecaj na] mene poèeo je dakako tek u doba o kom hoæu da govo-j rim. Iz njih je onda niknulo ono nje no i protanèano Li æe. u d oba na eg preseljenja u Zagreb. Ova borba medu jakom eljom za pisanje i meðu ovim (ispravnim ili neispravnim) èuvstvom du nosti. to je jo poveæalo strahopo tova nje koje je nama unuèadi ulijevala tihim biæem«. Aleksandru Ma uraniæ. uz pripomoæ djeèje fantazije. Tomu je zlu doskoèio sluèaj. bio je on valjda mojim sudom o njegovu Li æu (koj i sam sud po djetinjem obièaju vatreno i dosta drsko izrekla) potaknut da mi proèita male spontane bilje ke koje je uvijek uza se nosio te ih svakom prigodom koja ga se dojmila obogaæivao. Bila je to tiha. a nje-] 206 djetinjstvo na banskim dvorima gova tjelesno i du evno tako moæna pojava vr ila je nedokuèiv upliv na moje biæe strogi p trijahalni duh èinio je svako zbli enje s djedom nemoguæim. sad dugaèke filozofske stranice s najobiènijim djevojaèkim sanjarijam a i patriotsko-politièkim ushitima. Moja velika elja da kadgod tiskom izaðe bilo 207 volite li zagreb? to iz mojeg pera. sav dom svoj. naivnost. a jo uzvi enija u onoj èistoæi i strogosti etièkih nazora kojom kano a je taj silni starac pro imao svu okolinu svoju. pri pisivali dar prorokovanja. Proèitav mi te bilje ke. Ovaj je dnevnik zadovoljavao moju udnju za pisanjem. Stolu je pr edsjedao djed sam. . svaka rasprava ( u rasprave se rado upu tao i nije dao da predmet padne dok ne bi iscrpljen bio) bi la je uzvi ena umom. jer je to . 1882. prebu jne. sad burne. Posljednjih godina ivota bila je potpuno slijepa. na koj em se zaista osjeæa neposrednost i ivahnost dojmova.. to se ipak veæ iz te dobi jasno i osobito izrazito sjeæam osobe djedove. Ipak sam za ovo èetiri godin e (od 12.eseliv i moji roditelji g. Sva ke veèeri iznosit je sanduk pun starih listina. Prevelika bujnost osjeæaja. a koji se onda zrelim umom dadu ob raditi. Premda je ivot u banskoj palaèi donosio mnogo toga to je uvelike zaokupljalo interes tako malog dje teta. s roditeljima posjetila djeda u Banskim dvorima na Markovu trgu. Njezin pronic avi duh pogaðao je toliko toga.godini). bez ijedne sijede v lasi. posjetom mog strièeviæa. rod. slaba starica. Svaka njegova rijeè. On je.« A baka? »I na svoju baku. osobito otmjenih crta lica. da smo joj mi djeca.bilo mi je tada petnaest godina -(njegovim sam smrtnim èasovima i ja prebival a. poveæao se jo dojam (i svi ostali do jmovi roditeljskog doma) svakidanjim boravkom u kuæi moga djeda. op. sad klo nule du evne faze.tjerana oblika. estina onih du evnih trzavica u religioznom. te kanim kadgod napose pobilje iti nezaboravan dojam tih èasova) poèeo je moj otac sreðivati knji evnu os tav tinu djedovu u svrhu izdanja.reèe .). Frana Ma uraniæa. Dakako daj se spominjem kako sam i prije (u mojoj 4. Savjet strica Frana Ma uraniæa: »U ovo doba djetinjstva pada nekoliko pjesama. sjeæam se ivo. Setajuæi s njim vrtom. a taj poku aj radi naivnosti svoje zavrjeðuje da ga spomenem. bila je veæ rano potiskivana drugim vrlo jakim èuvstvom: moje me je naime razmi ljanje rano dovelo do zakljuèka da se spisateljstvo ne sla e s du nostima en skim. moralnom i filozofsk om smjeru koja nadolazi u tim godinama . pun djelomièno izdanih djelomièno neiz . konaèno u Zagreb. i 5. razvila pod dojmom njego ve velike pojave sve svoje biæe kakvo je sada. a. godine) to sam pribivala njegovu stolu. Tek jednom sjeæam se iz dobi djetinje potajnoga poku aja da stupim pred javnost . pjesnika i bana I vana Ma uraniæa. gotovo bez prijelaza.spremi te mladih osjeæaja i i vih dojmova kojih poslije vi e nijesi sposobna. p ravog grèkog tipa. te prete no kontemplativnog sadr aja. s neizvedenim mislima. sve vrlo nedo.« Prvi izazov pisanja: »Odmah iste veèeri poèinjem pisati dnevnik. savjetova mi da zapoènem pisati redoviti dnevnik. podvezivala je do prije petnaest godina sasvim moj spisateljski rad (poznato je da je Brliæeva relativno kasno poèela objavljivati svoja djela. te posve glatko prièe -ljanu). Nakon smrti moga dje da . vjerna povijest mojeg du evnog razvitka u kojem se izmjenjuju. Usprkos starosti od 72 godine. U domu djedovu svake se je. do 16.

svaku misao u svoju mladjahnu du u. Drugog jutra turim je meðu nesreðene listine u san duk Velika gri nja savjesti radi ove varke. Kako da se takav posao ne sla e s mojim du nostima? Stvorila se ta izmirba tako naravno. odluèi m da prokriumèarim i svo »biser«.. samo . p lemenitih crta. Slava Senoa ivi èak 63 godine dulje od svoga mu a i za sve vrijeme odbija ponude za preudaju. dr ala me u neiskazanoj uzbudenosti mnogo dana. zamjenjuje ulogu. za njih moraju zahvaliti njenoj djeci. te s druge strane 208 djetinjstvo na banskim dvorima vrtoglavi ushit to æe moja pjesma ugledati svjetlo svijeta medu djelima djeda moga. svoje novinarske i spisateljske profesije i karijere. Mlada je djevo jka zapanjeno zurila u preobra ei lik svoje ma te. Ni èasa mi nije palo na pamet na jnaravni-je rje enje toga pitanja: Moja pjesma bude valjda met-nuta na stranu kao djelo nepoznatoga autora te nikad ne èuh spomena o njoj!« Milijuni èitatelja irom svijeta. Ali taj spisatelj èinio y se daleko kao i sunce. isto tako bez ostatka. Upijala bi svaku njegovu i reku. dvije krajnosti medu Zagrepèank ama starog Zagreba. Kako je poznato da se dvije opreènosti obièno privlaèe i jedna drugoj na stanovit naèin zavide. te se zadovoljava da bude. koja.miljen hrvatskih du a. da i ne znam kako je bil o. I tko bi znao kako je njegov pogl ed i medu tolikih cvjetova pao upravo na nju.danih pjesama. zapostaviv i pri tom svoje pleme nita ko porijeklo i titulu. samo po sebi postavlja se pitanje to misle jedna o drugo j ove dvije poznate.) pod naslovom »Udovica velikana hrvatske knjige«. te jednoga dana sje-doh da napi em prvu moju knji icu. sva predana svojoj obitelji. te noæu stavirr na njega najmiliju tvorevinu svoju. takoðer dobrovoljno. Kao Medvedgrad i Turopolje. te nakon njegove prerane smrti. oèekujuæi kako li æe se to kolebanje svr iti. oèuvanju njegova imena i imid a kao velikana na e pisane rijeèi. najza-grebaèkijeg pisca i oca prvog hrvatskog romana {Zlatarovo zlato ). jer upravo su je ona osokolila da za djecu poène pisati i. da im otvorim vrata k onom bajnom arolik om svijetu u koji svako dijete stupa prvim èitanjem da njihove bistre i ljubopitne oèice svrnem na one strane ivota koje elim da najprije uoèe i da ih nikada s vida ne izgube. I pojavio se. to je najva nije. a ja bih. djeci. pjesmu 'Misao'. pun starog po utjeloj papira. »Kad je poèela dora æivati èetica moje djece i kad se je u njih pojavila obièajna u to doba lja za èitanjem . Mene je na pogled tolikog blaga hvata la kac neka groznica. Nije ni sli tila one veèeri da je ta . sva ona zahvalna djeca koja su pokoljenjima gutala djela Ivane Brliæ Ma u-raniæ. mu u i njegovoj karije ri. Zagorka sva. Lebdjela sam zaista kao medu pakl om i nebom. da se napokon odluèuje na objavljivanje svog djela. tako sama po sebi. a s druge .koja radost za mene da i na tom polju budem njihovim provo-dièem. dakle. Sve je pohitalo u dvoranu te ko oèekujuæi njege dolazak. Jednog dana proèulo se u Velikoj G< rici da æe na ples na Silvesterovo doæi on . nikad nismo saznali. upregnuta u promociju i dokazivanje svoje individualnosti. zamamna knji evna groznica. ali zato æe biti zanimljivo proèitati Zagorkin malo poznati tekst (objavljen u enskom listu od sijeèn ja 1932. oèima u kojima je le ala bo anska iskra njegovog di ha. a tako razlièite Zagrepèanke? O tome to je Udovica Senoa mislila o Zagorki. ponijela svoju tajnu u grob. izvuèem jedne veèeri neopazia komadiæ po utjelog papira iz sanduka. ne podav i lo eg primjera enskog spisateljstva. Zagorka. dok je gospoda Senoa. Nikad ga nije vidjela.udovica Augusta Senoe. kao i cvij et upija sunèevu toplinu.. Mlad i lijep. koja svoje privatno ime i prezime dobrovoljno za tomljuje i rtvuje za raèun umjetnièkog i profesionalnog. i do kraja ostane. Zagorka o Udovici: »Bilo je to davno. S jedne strane. pred ezdeset est godina. U st rodrevnom Turopolju ivjela je mladja hna Ijepotic Svakog bi dana tra ila po novinama èlanke slavne spisatelja Augusta Sen oe. Moja djeca ele èitati . Zaista.« 209 najpoznatija udovica starog zagreba M arija Juriæ Zagorka i Slava Senoa dva su antipoda. Nakon ne koliko dana borbe. bez osta tka. otprilike.uèinilo mi se ujedamput da sam na la toèku gdje se moja elja za pisanje m izmiruje s mojim shvaæanjem du nosti. kako bi ugledao svjetlo dana. kreativne osobno sti.Udovica. A du a njena stvarala njegov lik u obliku nekog ozbiljnog st rog gos podina.

njegova ljubav. I kad s e on alio to ona toliko samuje. koja je znala da tom velikanu stvara skladnu atmosferu kuæe. A opet u danima o dmora. Nad tim grobom kao da njegov duh pjeva pismu vjernoj vjeènoj ljubavi. Jer ena velikana znala je da njegovi dani pripadaju narodu. Tada su do li strahovito bolni dani. Vjernost. Ka d bi noæu sjedio uz pisaæi stol da perom slijedi vjeènu pjesmu svoje du e. mali roman o jednoj velikoj.udovicu ko joj je bila trideset jedna godina.ena tek se nje no smije ila i sama ga tje ila toplim rijeèima enskog srca.. Ona je bila ona odabrana meðu svima kojoj veliki pisac svojim perom odao osjeæaje srca pjesni! bogoduha stvor itelja. koji je njoj bio najveæa dragocjenost. Rad otimao joj je njenog mu a. A jednoga dana kad je opet d< ao. on bi sutrada n dolazio k njoj da bude prva kojoj predaje svoje djelo da bude prvi njegov krit ièar. Djela njenog mu a vezan a su s njenom toplom du om.ostaviv i udovicu sa troje djece . ko jemu stvara i znala je da svoju liènost diskretno podredi velikom pozivu svojega m u a. a narodu uzdan ica. sluèajno otkriven. Da je on ostao svojem narodu !«. ' _ i 210 najpoznatija udovica starog zagreba Taj brak ljubavi bio je vrelo njegovih najjaèih. Danas joj je osamdeset i prva godina! Jedan joj je sin profesor i knji evnik (Mila n Senoa). izmeðu tolikih. Ispisujuæi taj svoj. da njeno srce prvo zakuca. i u starom Zagr . Sa èetrdeset i tri godine on je umro . A on je èitav svoj ivot u svojim najintimnijim osjeæajima podredio njoj i djeci. kojeg je napisala ljubav po istinutom toku dogaðaja ivota velikom romanopisca. I kada su je upitali kako ju se doimaju sve te slave. da mu pru i toplinu sunèanih dana na kojoj se ogrijevala njegova stvaralaèka snag a. najslavnijih i najljep ih djela. Ona je sudionikom jedne velike stvaralaèke epohe. A ona je pregarala èe nju za njegovom blizinom. Kao da je Senoa one prve veèeri na plesu osjetio koga odab ire dru icom svojem ivotu i majkom svoje djece. a drugi umjetnik slikar (Branko enoa). koji je on zapoèeo pred onim drvenim raspelom. U naponu mladosti i ljepote herojski je snosila tu bol i posvetila se i posvetil a se samo svojoj djeci.. Bila je njegov prvi èitatelj. ivi dah. Kakav prekrasni duboki sujet za roman kojeg je dao ivot. T aj roman. Danas starica udovica sjedi u maloj vili na periferiji grada.. nad njegovim grobom. A kad se vratio u Zagreb ostalo je njegovo srce njome.).. pru ila mu je ona za uzdravlje njegove prisege. koji je nadahnjivao veli kog pjesnika. znala je ona da mu pripremi jedan divan sklad i sreæu u njenoj blizini i u blizini djece. njegova e na i majka njegove djece. Iza nje je daleka pro lost vezana tako usko sa slavljenikom èitavog naroda. neprestano tra eæi samo nju. koju je on prisegnuo pred drve nim raspelom u Turopolju.j prvi pogled pokrenuo kucan njegovog srca. Pro ivjela je punih pedeset godina kao udovica (u godini u kojoj Zagorka svoj malo poznati tekst »Udovica velikana hrvatske knjige« u enskom listu objavljuje op. 211 r volite li zagreb? Taj vez nije samo rezultat ljubavi i prisege pred oltarom. da njene oèi prve proliju suzu ganuæa i radosti nad l jepotama njegova stvaranja. èu vajuæi svoju vjernu ljubav i preko groba. z a koju je radio do posljednjeg daha brinuæi se da im bude dobro. kojeg je skladala sudbin a. a udata kæi uva ena gospoða i uzorita majka svoje djece. kojima se na rod odu uje njegovoj uspomeni. u koji je odronio dragocjeni dio njen og srca. ona sa suzama izreèe rijeèi koje su svijetlo utjelovlje nje neobiènog enskog duha: Da sam barem onda umrla ja. dani bez nade. ona. kad je njeno mlado srce osjeti lo da se on dijeli sa ivotom. povede je u tihu prirodu i pred raspelo m na rub ceste on joj prisegne vjernost. nastavila je ona u svom s amotnom udovièkom ivotu. Èitavu se veèer prepu tao svojem o jecaju. Dvije godine iza toga povede August Senoa svoj obo avanu Slavicu pred oltar. a.

braènoj sreæi i skladu stvaralaèkog rada i anga mana poznatog pisc a. èak ni onda kad se pred razdraganim gledaocima prvi put spustio rasko ni Bukovèev zastor »Hrvatski preporod«. pa èak i njegova »najvi ega gosta« cara Franju Josipa. A i stari crno-bijeli film »Dama s kame lijama« s Gretom Garbo i dandanas mobilizira cijelu armiju zahvalnih gledatelja.samo je jedan mlad èovjek. a s pozicije dana njih gutaèa raznih erotskih i pornografskih èasopisa i videokaseta i naivnim. a za enu? j 212 Iady sram Nezaboravna je prièa o »najljep oj Zagrepèanki« na razmeðu dvaju stoljeæa. . usporediv i je s popularnom Dumasovom Damom s kamelijama. ulozi . Udana je bila iskljuèivo za svoji popularne i rado èitane romane i za brojne likove i: st arog Zagreba. koje je sama izrodila i s njima ljubo vala.i 214 ladv sram Je li moguæe da je njegova Ljerkica gða nekog drugog. Devetnaestogodi nja L jerkica je. Iako je i te kako znao i æutio da prisustvuje povi jesnom dogaðaju sveèanom otvaranju nove zgrade Hrvatskog narodnog kazali ta i nove str anice hrvatskog teatra. a ne njegova. enske!) uloge. Za spisateljicu svakak c mnogo. Nije li. Roditelji su im prijat eljevali. meðutim. Milivoj je. zagledao u nju prigodom sveèanog otvaranja HNK 1895. dogaða se u nadasve romantièno doba na razmeðu dvaju stoljeæa. Ljerka Sram je u svojoj dvadeset i pet godina dugoj umjetnièkoj karijeri odigrala mnoge zapa ene i naslovne (dakako. znaèajnog datuma . a on ne to vi e u Mesnièkoj. naime. u puèkoj koli u Popovu torn . direktora i g lavnog urednika Obzora Milivoja De mana. toliko su prièe o njima sve èitanije i sve gledanije. kao i suvr emenog repertoara. nastupala u Miletiæevu komadu »Slava umjetnosti« i to . koja je golicala znati elju suvremenika. ispod djeèaèke odore nikako e mogao promaknuti stas i temperament prelijepe zagrebaèke puce. Kronike o toj znamenitoj zagrebaèkoj love story ostavili su najbli i De manovi suradnici i suvremenici Josip Horvat i dr.gda. kome je ime. Najrjeèitije o tome govori i ova. Medu sretnim. tovi e. dakle. a Ljerkin je otac bio ugledni odvjetnik i neko vr ijeme potpredsjednik Hrvatskog sabora. osigurala sebi dostojno mjesto u povijesti hrvatskoga glumi ta (spominju je i Miletiæ i Gavella). koga je kole ra pokosila u »Isusovim godinama«. ali njezino ime danas ne bi znaèilo gotovo ni ta da se nije proslavila po jednoj drugoj. i to ivotnoj. u posljednje vrijeme nezapamæena poplava »ljubica«. stij e njen u sebe. za hrvats ku kulturu.ebu poznatoj ljubavi. naime. najprije kao roman. te. i sto kao to svoje èitatelje jo i danas pronalazi nanovo pretiskavan istoimeni roman i z 19. Ljubavna veza izmeðu ramove i De mana imala je sve elemente velike ljubavne prièe. stoljeæa. kako mu je prigo dom odlaska iz Zagreba na studij bila obeæala? I tko je taj sretnik? Ljerka i Milivoj su se poznavali od najranijeg djetinjstva. jer se zna da svoj intimni ljubavni romai nikad nije do ivjela. glorificira tzv. valja podsjetiti. kojoj je na èelu nitko drugi nego nesretni Milivoj De man. strasne. koji je ostao najgledanijim filmom svih vremena. ali i èi taoce zagrebaèkih kronika. . potporu. dakako. Zagorka ne mo e sakriti osobno divljenje. pred njegovim su oèima. u doba secesije hrvatske moderne. isto k ao to je sedamdesetih godina nezapamæenu èitanost i gledanost do ivjela Segalova Love s to-ry. listopada 1895. I Na a. Ivo Herge iæ.kao velika i neuzvraæen a ljubav uglednog zagrebaèkog lijeènika i najutjecajni-V jeg novinara. ni je bio kadar iskreno radovati. neprestano titrala ona zlokobna slova na kazali nom plakatu ispred imena Ljerke Sr am . Milivoj De man. koji je u svojoj ivotnoj dru ici imao iznimnu odanost. podjednako iz klasiènog. uostalom. a za uzvrat dobivala s amo ljubav rijetko brojnoj i uvijek zahvalnog èitateljstva. po rtvovnost i raz umijevanje. dokaz tome i film »Prohujalo s vihorom«. Milivojev je otac bio poznati pjesnik i lijeènik Ivan De man. u pravilu. koja . taj se mladi èovjek. glumici koja je ojila cijeli mu ki Zagreb. èiste osjeæaje. a potom i film. zagrebaèka »dama s kamelijama«. umjetnièki malo vrijedne literature.zamislite u ulozi djeèaka! Iskusnim mu kim oèima u gledali tu. koji se navodno. ivjeli su u susjedstv u .14. ako ne i zavist. bio tu an i razoèaran. Koliko god se takve velike. slijepe i odane ljubavi danas èinile dalekim i nestvarnim.ona na uglu Mesnièke i Streljaèke. takva kakva jest. veselim i razdraganim Zagrepèanima i njihovim gostima tog.

« . gdje se naveèer sast ajao s hrvatskim studentima u znamenitom Arcaden Cafeu. kao melodiju.. a onda odgovori iz Zagreba prestaju stizati. Gdje god bi bili. Odluka da prekr i svoje obeæanje De manu i da se uda za nepoznatog bonvi-vana .krv i mlijeko. to mu ona na svoj koketan naèin i obeæa. èije æe ga dra i zauvijek osvojiti kad ju je u jednoj plemiækoj gornjogradskoj kuæi susreo gdje nastupa u predstavi diletan tske grupe. On u to jednostavno nije htio vjerovati. pak. kamo su mu.. alje onaj plakat gdje je ramova prvi put u javnosti iza la kao gða. jo postoji samo u kazali tu (u javnim nastupima zadr ala je svoje prezime) i. Josip Horvat. kao c orpus delicti. zaposlen u Prvoj hrvats koj tedionici i 215 volite li zagreb? neæak ramièina kazali nog mentora. dakle. Ljerkica izrasta u zavodljivu djevojku. pa postajete ozbil ni. »Od slovenskih je predaka ba tinio sna an uglasti trup alpskog èovjeka s pone to predugaèkim rukama i obl u tvrdu lubanju grubo otesanih liènih crta. bankovni èinovnik. Zato ona nije toliko gospoda Lj. djevice. No. Ivo Herge iæ svjedoèi njegovoj »vulgarnoj mu koj ljepoti«. Poznat kao pr znica. na portrete Van Dvckove i Lawrenceove. proslavljenog Adama Mandroviæa. Ako ne vjerujete. lady Sram nije samo slika. gotovo melankolièni kao ko d lijepih slika i lijepi mramornih kipova. Mato javno u novinama objavljuje izljev svojeg odu evljenj a ramièinom pojavom i osobom: »Gledajuæi na u ramicu. ko u . umjesto oèekiv anih pisama. da je naoko mnogo vi a. krenuo u plemiæki konvikt. neizljeèivog defekta: polipa u nosu. Bolest nije mogla poveæati privlaènost.. Pla kat je vi e puta izgu vao pa izravnao. dakle. njegove su mis li bile usredotoèene samo na Ljerku. A razdvoj ili su se kad je Milivoj.. organ viole i mjeseèinaste obo< njen glas je od bar una.ju prijateljevao s Ljerkinim. godinu dana starijim. ali stas je tako pravilan. pomi ljate na liriku starog Spencera. a i ona bi njega pogledaval a. Te iste veèeri donio je sudbonosnu odluku -»ova i li nikoja*! Poslije su se èesto viðali. kao tiæenik prijatelja svog pokojnog oca Franje Raè-koga i stipendist biskupa Strossmavera. ve i muzika.. pa nas podsjeæa na neodolji va grla bijelih sirena i na dubine u kojima stanuj plava vil a Lorelai. koja mu. Neobiène su mu bile jedino oèi sa zjenicam a modrim kao potoènica. energièan b ajronski podbradak. pl. Kad je bio sprem an za putovanje vlakom u Graz na studij. a u privatnom ivotu ona je Ljerka Isakoviæ. taj koji je osvojio Ljerkino srce? Zove se Aleksandar Isakoviæ. velike modre oèi. stizale glasine o tome da mu je draga nevjerna. kad se sva lad Sram pretvori u bijeli s nijeg i u crvene jagode svoji! usta i taj glas kao pjesmu. dok Milivoj stjeèe znanje u konviktu i priprema se za buduæi studij med icine. strpao ga u d ep i uputio se u Zagreb na spomen utu predstavu. on je obnovio prijateljstvo s njenim bratom Vladimirom. bratom Vladimirom. zapisuje. bez obz ira n rijeèi. Razma enost prpo nog crescendai tu nog decrescenda djeteta. Tko je. i na opjevanu Annabelu Lee. gdje su re im i stega ta kvi da su dodiri s vanjskim svijetom gotovo nemoguæi. Visina srednja. Kad je gledate. evo A. Iz Graza se preselio u Beè. Patio je od neugodnog. on bi je u stopu pogledom pratio. iskljuèivo je u kako dr. imate taj osjeæaj sluèajnosti: kao da se sluèajno medu nama rodila ao da je u Zagrebu sluèajno odrasla kæi kakvog Lovelacea i kakve Ade Byron. na susretima u domovima zajednièkih prijatelja. Mato a.'' Sram. . G. koliko prava pravcata lady Sram. U meðuvremenu. »Milivoj De man nije bio privlaèiv vanj tinom«. Od predstave ni ta nije zapamtio. pole-mik i cinik. Isprva mu je na njegova duga i iscrpna pisma redovito odgovarala. u mislima nesretnog De mana. Njen organ. Njena sp olja-^! nost ima sve odlike dame engleske aristokracije. ali nikako nije bio nacistu jesu li njihovi osjeæaji uzajamni. jer je i nije pratio. dakako. dok mu se jednoga dana nije javila i majka. vj e tice demona: svega toga ima u tom glasu. Ljerka Sram. pravoslavac. plavu zlatnu kosu. nije mogao a da je otvoreno ne upita hoæe li ga èekati. ene. svi zajedno nalazili su se na raznim priredbama i plesovima u Graðanskoj streljani na Tu kancu ili u Glazbenom zavodu.. na libreto. vjeèni djetinji tip.« A ramova? Najljep a puca u Zagrebu.

. koji se n. kako bi na taj naèin privukao pazornost nevjerne ramove. A malko slobodnije razmi ljanje moglo bi nas navesti na zakljuèak da je i hrv atska moderna. njegovoj velikoj ili.. Takoðer. koji je objavio i nevelik popis telefonskih pretpl atnika. koji nas. Za svoj svje i mladenaèki pogled n a umjetnost i stvaranje. eto. Sramova umire De manu na rukama i kad je De man sam stavlja u lijes. vratio iz Beèa u Zagreb. on æe se. Ivo Herge iæ. os tavljajuæi joj sinèiæa Sa u.. osobito kac mi logika veli da ona mora doæi opet k meni.« On. I sve ostalo to pi e i to æe mu se na kazali nim daskama u zoriti. On zna da taj brak s »tim prostakon Isakoviæe m nebu dugo trajal« i tu ima pravo. ni jednog trenutka ne odustaje i ni naj manje se ne obazire na glasin e i podsmijehe. N imalo mu ne smeta to ga javno ogovaraju. Ivo Herge. Najdramatiènija scena te stare ljubavne prièe svakako je ona kad. tj. Isakovii daje petama vjetra i netragom nestaje iz Zagreba i Sra mièina ivota. Milivoj De man sustavno i uporno radi na svojoj karijeri. ipak èekam. Èim skine bijelu lijeènièku kutu. Vidjet æe se kako æe on taj trenutni poraz na intimnom planu i te kako znati i skoristiti za napredovanje u dru tvenom ivotu. to je predvodi upravo De man.A valja znati da je ove odu evljene retke o ramo voj Mato napisao 1912. ako nikako drukèije. U/ zajednièki ivot. a ona nije. trubadurskoj ljubavi p rema Ljerki Sram. zahval nost i odanost. unatoè velikoj De mano voj skrbi. kako dr. pokret mladih umjetnika. De man æe iskoristiti sav svoj ugled i lijeènika i jednog o d stupova Tipografije te direktora najutjecajnijeg hrvatskog dnevnog lista Obzor.. golica sve do dana njih dana i koji je inspirirao (Dediæa-Skrabea-Stefanèiæa) musical u Komediji. te pokrenu ti inicijativu za gradnju bolnice za pluæne bolesti na Brestovcu. trideset i osm joj je na njenim krhkim pleæima. u javnost dol azi kalendar »Zvonimir« iz 1911. ni slovca koje bi dalo naslutiti ne to o tome.Ks avera andora Gjalskog. U odnosu Ljerke Sram i Milivoja De mana. a ona svoje po tovanje. koji pi u o toj vezi. Zbo\ neke pronevjere u Prvoj hrvatskoj tedionic i. ali i roman o Zagrebu svog romantiènog doba U meðuvremenu o Sramovoj i De manu progovorio je samo dopadljiv musical »Lady Sram«. Kad Sramova oboli od su ice. okupljajuæi ok o svojih ideja mlade umjetnike. Dapaèe. nazvav i je na om »damom s k melijama«. Sve æe poduzeti da do Sramo-ve i njene naklonjenosti dode. koji se nikad neæe zavr iti brakom. brinuti o malom Sa i Isakoviæu kao da je njegov roðeni sin.iæ napominje. Zahvaljujuæi De manu . veæ su i po tome to su zajedno ivjeli bili iznimka u Zagrebu svoga doba. a svi se zajedno bune protiv starih. a sac mi je sve veselje oti lo. kad se napokon njih dvoje naðu i stvore spo razum o zajednièkom ivotu. koji g. posvuda prate. Rad io sam sve za nju. on ula e svoju beskrajnu ljubav i rt u.. pridobiva èak i najuglednije ime medu starim piscima . ni dr. I da po svo prilici nikad neæe ni biti. dakako. iznimna su tema za d imaovski ljubavni roman. prihvaæa se pera i pi e programske tekstove. A De man? U svoj intimni dnevnik zapisat æe: »Fakat je da sam zaljubljen. a ono kao uspje an mlad intelektualac i po slovan èovjek. Otkako se s diplomom lijeènika 1897. koja podrazumijeva ispunjavanje svih njenih elja. artikuliraj uæi taj svoj bunt i sukob u programskom èasopisu ivot. dramatizira èak i enoino Zlatarevo zlato. Milivoj De man pripada onoj feli ljudi. ostaje tajnom je su li njih dvoje i fizièki konzumirali svoju vezu ili je posrijedi platonska ljuba v. ugaðajuæi ulogu re Kru-piæ za ramovu. dakle. to mu se rugaju. . Kako nisu bili vjenèani. Pa.. neizravno iza l a iz te trubadurske ljubavi. Ni Josip Horvat. Zagreb æe dobiti prvu specijaliziranu bolnicu te vrste na jugu E urope.. porazima napajaju i skupljaju s nage za nove i nove po216 ladv sram ku aje. te se najprije zaposli o u staroj bolnici Milosrdne braæe na Jelaèiæevu trgu. Iz telefonskog imenika se mo e vidjeti da su i De man i Sramova imali isti t elefonski broj i istu adresu: Prilaz 12. a uz to je i poru e na zdravlja od neizljeèive su ice.. ka< lady Sram nije vi e u cvijetu mladosti. pisano je s iskljuèivom zadaæom da na taj naèin pridobije njezinu naklonost. U meðuvremenu. prigodom pr oslave njeno: jubileja dvadeset i pet godina umjetnièkog rada. U meðuvremenu pi e za kazali te. isto kao to mu ne smeta t o to ona ima tude dijete.

Zagorka . dapaèe. koju sudbeni spisi ocrtavaju kao lijepu. koji u vreæama skaèe i svojim pakle nskim silama privlaèi kupce. hi n e tova ru ice i babe. pose e u ovu tajanstve nu ljudsku skupinu i uzima i z nje najzanimljivija lica Baricu Cindek. i to jo u ono doba kada se kod nas slabo znalo o proganjanju vje tica. grofo\ i plemiæi. Kuèiniæ nam predoèava i sud beni spis s imenima sudionika. purgeri.. neki nauèenjaci tvrdili da takvih progona u Zagrebu i nije bilo. treæi dio Zagorkine Grièke vje tice. pan. Za njom luduje cjelokupni mu ki roc ne samo Grièa. Nikakova li. Priznajem da sam se. a uza sve to.« . gos podina Kra jaèiæa. Andriju Palèiæa kramara i baruna Or iæa daje im u svom romanu uz kontesu Neru i heroja Sini u. U sudbenim spisima to je njihovo svjedoèanstvo ovako fo rmulirano: »Cindekovica.« Poznavajuæi lik kontese Nere iz romana i kazali ni predstave (u predstavi Histriona Neru igra Ena Be goviæ). posvjedoèit æe nam Viktor Kuèiniæ u Revij i Zagreb od sijeènja 1941. ubrzo æemo utvrditi sliènost s Baricom Cin dek. nije zvala Nera. glavne uloge. dakle.mu karci su grunuli pod njezin ator. a to je u prvoj polovini osamnaestoga stoljeæa bila najveæa ka tiga z a enu. nego i sus jednog Kaptola. »Gdjekoji zaljubljeni ili odbijeni udvaraè. suca.. Adama Sulica. popularna podjednako kod svih generacija Zagorkinih brojnih i zahvalnih èitate lja. tro ili jestvine i piæa i ne pitajuæi za cijenu!« U ar Dobrilovich i kramar Krainer suglasno izjavljuju da Cindekovica. zvonar.. koji su na ovaj ili on. zacopra no dijete i konaèno sam pa klenski vrag. Kontesa Nera u stvarnosti se..« Uz odbijene i uvrijeðene udvaraèe. u kojem se zbivaju progoni vje tica. èitajuæi ovo djelo. kramara i pekara. kramari.. Njezina si 218 tko je bila prava gricka vje tica? zavodljivost i ljepota glavni krivci to æe zavr iti tako kako æe zavr iti . koji je i autor citiranog zapa anja o izravnoj svezi Zag orkine kontese Nere i lijepe grièke piljarice Barice Cindek. gospodina Saleja. notara.217 tko je bila prava Gricka vje tica? Uz Doru Krupiæ. koji joj se osveæuju na taj naèin to o njoj ire glasin kao o copr-nici. »jer gdje se je god na sajmu pojavila lijepa Barica sa svojim atorom toèeæi staro vino i ljutu rakiju i prod avajuæi mirisavi teèni kruh . raznolik i upravo fantasti èan ljudski materijal za pripovjedaèa ili dramatièan Pred na im se oèima redaju: vje tice i vje ci. dapaèe bila je daleko od plemiæke titule i ugledna roda. u d ep stavlja vraga. a to i Kuèiniæ primjeæuje »Dakle. suci i se natori. naèin sudjelovali u parnici protiv optu ene gornje gradske »coprnice«. èiji je ivot Zagorki poslu io za popularni roman. pa tra Smolea. kad ze svojum kramom na sejem ide. mehaniker. vje ticu.prije neg o se laæa pisanja svoga romana . s kojom gospoda Marija Juriæ Zagorka pi e o ovom tragiènom razd oblju ljudske povjestice. proèitao sam i Malleus Malefic rum. ranjena srca i osramoæena lica iri iz osvete o njoj la ne glasine: da je copr nica. koketm i zavodljivu. »Prouèavajuæi na u i stranu literaturu o progonima vje tica. niti je bila kontesa.. gumbara i vje ca. a zanimanjem je bila pe-karica i piljarica na Markovu trgu. èuda. sudac Krajaèii notar Szale i dr. ispovjednika vje tièkoga.iz zroka toga Cindekovica na s vakom. ka telan. uhiæena i utamièena u gradskoj kuli Dverce. kapetanicu vje tièkoga ceha. meðutim. dijaki. Zagorka je svoju Grièku vje ticu obradila na temelju krvavih sudbenih ljetopisa star og Zagreba. svakako najpopularniji na enski literarni lik je kontesa Nera iliti Gricka vje ti ca. Sudbeni je spis upravo i dealan prec lo ak za uzbudljiv roman. Dorici Karvar iæ. i kad su..dobro prouèava povijesni materijal. mnogobrojan. prije nego s a svojom robom ide na sajam. Isusovci i Kapucini. da spretni i da r oviti pisac. da ju v bisage zme e i o nak s bisagima èez kopanju skaèe i vraga u d epu nosi . me tri. neobièno iznenadio nad vje tinom. sejmu svoju robu najbolje ter i i prodaje akopremod drugih kramarof robe ni kaj bol e i vredne e nema. koja ima èak i spomenik na Kamenitim vratima (izradio ga je Ivo Kerd iæ). da noæu leti na Krk.« A da je progona vje tica u Zagrebu uistinu bilo. dostaje i Barièinih takmaca piljara. zvala se Barica Cindek. notari i a dvokati. a koje Zagorka doslovno preuz ma za svoj r oman. barbi] egrt.optu ena kao c prnica. da je kapetanica coprni koga ceha i ljubavnica samoga vra ga. Prava Gricka vje tica.. kao to je Zagorka. dobro situiranu g ornjograd sku udovicu. To su: otac Smole.. arhitekt.

podsjeæa Vikto uèiniæ. i njeno ime. a to se. it æe u nekoliko desetljeæa istrebljen sav enski rod u Evropi. da do Cindek ice nikaj ne znam. Vi e zagrebaèki h ena. jer sve to nije spaljeno na lomaèi uteklo je u gore. te dade u tamnicu pozvati sudbenu komisiju.. ali odatle je vlasti. meðutim. na lo se dosta odbijenih udvaraèa. prepla ene upravo tim novim duhom. optu ene za coprni tvo . Kako se poèetkom veljaèe 1743. jalnih zbog Barièina velikog uspjeha na gradskoj tr nici.. br e-bolje premje taju u tamnicu kule Dverce. optu enih da su coprnice...« Prosvjedi joj. Ja sam krivo i nepravedno kazala na Baricu Cindekovicu. koj u to su vrijeme veæ mnoga sela b ila sasvim opustjela.imo. prokleti Kerchel ich. I zaista! Ovi pojedi nci imali su pravo.. bit æe po teðena muèenja. Smrtno uvrijeðen to se njemu. odluèio osvetiti. nabrajajuæi. Ovaj je ilegalni pokret silno dobio na moæi i ugledu. da su se notarovi prsti ra irili oko njene sudbine i na slièan naèin upleli i dvije druge Zagrepèanke. a zauzvrat. vodila parnica protiv jedne druge coprnice . svemoæni se Lacko. Na suðenje Piskovici alje svojeg pomoænika dijaka Josipa Krèeliæa s podlom zadaæom da optu enu nagovori da pred sla nim sudom meðu èlanicama coprnièkog ceha svakako spomene i Cindekicu. uglednom graðaninu i moæniku.. kao i Barièinih gornjogradskih susjeda. Piskovica je uistinu optu ila Baricu Cindek. ali da takve objede i glasine u ono doba. Ba-rica Cindek prolazi svoj kri ni put. uglavnom pod prisilom svojih muèitelja. kad mu se na èelo postavi e Isusovci. Ostaje zabilje eno ime desetni .. na kaj me je napeljal!« 219 volite li zagreb? Iz sudbenog spisa nadalje se vidi da Piskovica nije jedina koja je teretila Bari cu Cindek. bro ure i pamfleti u kojima su vje tièki progoni bili podvrgnuti o troj kritici. mogu biti i vrlo op asne. »poèeli su se pametniji pojedinci baviti mi lju: Èemu sve to? Ako se tako nastavi. trgovaca i obrtnika. ka njava spaljivanjem na lomaèi . dakako. nego mi je al da me je nesretni Kerchelich vu to zapeljal. imenom Zvlnjak! A Doric a je »priznala« da je s Baricom »na metli letila èak na Klek. ali zato. najbolje æe na svojoj ko i osjetiti sama lijepa i uspje na piljarica Barica Cindek.A evo to lijepoj kramarici Barici Cindek izravno predbacuje njen grièki konkurent.vje tica. kramar Petrica Ru-dich: »Ja znam da ti vraga vu d epu nosi i da vsigdar bole ter i nego vsi mi drugi kramari.« Sud je sada imao dosta » tofa« da protiv Barice Cindek. Na takvu optu bu Barica æe benevolentno odgovoriti da »naj ljud i pripovedaju kaj hoæe«. Ime Barice Cindek poèinje se spominjati u spisima vje tièjih procesa 1742.Barbare Pisz k Mihanoviæ. da se ta ko za titi i spasi od sigurne smrti. a na zadovoljstvo notara Lacka i drugih uvrijeðenih udvaraèa. a koja se iri i Zagrebom. pusti ga med nas da koèemari jednu vuru da i mi drugi kramar i ter.. Potajno poèele su se iriti knjige. Sva zdvojna zbog tih sumanutih objed a. a na kojem je bio i sam vrag. a ne samo ti«. Oh. obièna piljarica usuðu e dati ko aru. naime. coprnièkog ceha. koji su preko svojih uèenjaka javno usta li i digli o tar prosvjed i stali u obranu do tada prokletog enskog roda. meðutim. to se i ri Gri-èem. dijaka Szali-jevoga. a usto se je dokazivala nepostojanost vraga i nje govih zemaljskih pomagaèica . Medu onima koji je terete za najveæi moguæi del ikt da je du u i tijelo prodala vragu. Najveæa Barièina n esreæa je. dakako. ivotin je jedne! Nikad ja s vama nisam bila na vje tièkome prelu. Ovi nesnosni dogaðaji uèini e te ak dojam na mnoge uèe jake. pokrene proces. to se u nju zatelebao pohotljivi i nezaja ljivi gradski notar Lac-k o Sale. kad po Grièu coprni ce na sve strane lete u ma ti praznovjernih i zatucanih graðana. vi e onih koji su protiv progona »vje tica« i sve su glasniji. notar je smjesta smislio svoj paklenski plan.. koja osuðuje te monstruozne procese protiv nevinih ena. imena èlanica tzv. i al mi je da sam na vu puæenje Josefa Kerchelicha. koji inaèe doma ima enu i djecu. lijepa Cindekica je prosvjedovala protiv izjava onih nesretnih ena: »La ete. jer u Francuskoj i Njemaè-.. One su slavnom sudu »priznale« da su s Ba-ricom Cindek bile na coprnièkom sastanku. iako je meðu purgerima.« i Unatoè klimi. A ono najgore lije poj Barici dogodit æe se u rujnu 1743. nije bila po teðena krvnikova »tretmana«. Ona je uhiæena i pritvorena u zarv or gradske vijeænice. vijeku vje tièki progoni u Evropi prema ili veæ svaku mjeru«.. »Kada su u 18. Pokret je danomice jaèao i irio se dok konaèno nije dospio i dc Zagreba. Koji dan kasnije jadnu izmuèenu enu zapeèe savjest t optu ila nedu nu Cindekicu. pred kojom æe izjaviti: »Gospodo moja draga! Ja prise em Bogu i bla enoj devici Mariji.Do-ricu Karvariæ i hi aricu nekog Pet ra Semionarskog imenom Mara.. a pogotovo meðu uèenim graðanima. spomenut æe.. ne poma u. Sirota ena je uhiæena. to povedala.

On to mo e.] meðutim. Ta æe zabrana vrijediti i kasnije. Za tu æe svoticu notar zaboraviti èak da je uvrijeðen kao odbijeni u dvaraè. ako na smrt osuðena coprnica na dan pogubljenja putem do strati ta opovrgne rijeèi kojima je teretila drugu enu. O svemu se tome u tamnici povjerava ocu Smoleu. koji se sve glasnije i odluènije ukljuèuju u pokret protiv tih mraènih progona nedu nih Zagrepèanki. da svoje besmislene objede povuku. »Cim sam iza la iz re ta«. a istodobno i najkrhkiju ka. naime. Bio je to. koje su je pred sudom optu ile za coprnièko savezni tvo. Zabrana. otac Smole je Baricu iscr pno izvijestio o pokretu protiv coprnièkih procesa i o pritisku javnosti da se ned u nu piljaricu oslobodi tam-j novanja i lomaèe. dakako. Promuæurni odvjetnik. Je li i mladi isusovac takoðer zaljubljen u lijepu Baricu. kao i t oliki drugi mu karci. kako su je muèili. koji vodi otac Smole. Pred sudom Barica pripovijeda kako su s njom. Umjesto toga. ona se neprestano moli Bogu da dozove pameti one nesr etne ene. oca Smolea.ka gradske stra e. ispovjednika Barièina. odluèuje pucati na najèvr æu. kojem je to ipak uspjelo. bra neæi se. koji su imali strogi nalog da »svakom koji bi htio doæi ui do ticaj s coprnicom. »odoh po nagovoru sada pokojnoga suca Andri . Desetnik. U meðuvremenu Barica bilje niku isplaæuje i drugu polovin u ucjene. koji s jo trojicom stra ara uhiæenicu treba provesti u tamnicu. meðutim. dotièna se oslobaða optu be. U meðuvremenu je polovina tra ene sume notaru Lacku ipak isplaæena. te kako je graðanka Lov renèiæka bilje niku isplatila 50 forinti i nakon toga je pu tena. ako se dobro plati. kad æe Barica èamiti u tamnici. Nitko ne smije do nje. S njene je strane to uistinu veliko juna tvo da ona. a istodobno Barièine su molitve usli ane. Andrija Purgarich. koji joj usput pr edla e da se za njeno osloboðenje po alje molbenica Mariji Tereziji. kako su pred njenim vratima postavili dvostruku stra u. Buduæi da je Barica Cindek optu ena kao »opasna vje tica«. zaprijeèe«. ostaje nam nagaðati. jedinstveni primjer da je neka ena. kako bi je. Pu tena je na uv jetnu slobodu. nekog Fabijana. ni nakon svega to joj je uèinio. praktièki prizn ala krivicu. ne vrijedi i za oca Smolea. a za nju su glavom morala jamèiti dvojica svjedoka: purger prezimen om Delaè. Barica se stoga odluèuje zatra iti sudbenu za titu. izmakla lomaèi i pu tena na uvjetnu slobodu. Lackov roðeni bra t! O tom planu obavije tena je i Barica u tamnici. omotanu oko tana nog i zavodljivog Ba-1 rièina struka notara Lacka Salea. ako se isplati njena »otkupnina«. pod prijetnjom smrtne kazne. Posebno je naglasila kako joj je otac Smole rekao da je not ar Sale pripravan je osloboditi uz nagradu od 200 forinti. te zvonar crkve Sv. da je nevina i da bi. kr oz koju se do nje nitko nije mogao probiti. optu ena kao vje tica. veljaèe 1743. pripovijeda Barica. postavile jo èet voricu naoru anih graðana. kako tvrdi Kuèiniæ. koja æe se na k raju pokazati i djelotvornom.. I tako se glavni krij 220 tko je bila prava gricka vje tica? vac za zlu sudbinu lijepe gornjogradske piljarice odjednom pojavljuje kao njen o sloboditelj! Je li to moguæe? Sve je moguæe. Saleov ugled. obièna p iljarica. te uz redovnu stra u desetnika Fabi-j jana. Ovaj put ona njega optu uje. a kojima je i te kako poznata Saleova uloga u svemu tome i njegova cjelokupna prljava rabot a. Barièina rodbin a i njen odvjetnik Benko Krachich vode svoju strategiju osloboðenja. na lomaèu osuðene. u tamnici ru no post upali. koji dobro poznaje omjer snaga . izaðe pred sud s optu bama protiv gradskog uglednika. Tri mjeseca kasnije eto novog sukoba izmeðu lijepe piljarice i utjecajnog bilje nika . okovanu lancima. ali pohotljivi gornjogradski moænik. U svakom sluèaju. A Lackova je cijena dvjesto forinti. One dvije. Baric Cindek osloboðena je tako optu be i iz tamnice pu tena 16. sve vi e dolazi u pitanje. Paralelno s pokretom za Cindekièino osloboðenje. Marka traje misa. ali ona se estoko tome protivi. jer sudac koji vodi proces zove se Andrija Sale. Bio je obièaj.. koji uspije pridobiti stra are da ga puste uhiæenici. izlazi ususret sirotoj eni te je po hitnom postupku odvede ulicom dok u crkvi Sv. gradske su vlasti poduzele pose bne mjere predostro nosti. nedu nom sirotom.i riku u lancu. naime. Marka. a takvu odluku sudbenih vlasti lako je povezati s mitom isplaæenim gradskom notaru Lacku Saleu. ene povlaèe svoje optu be na Barièinu esu. koja se veæ poèela pripremati. to m anje ljudi vidjelo. ne odustaje od svoje nakane i Barici se nastavlja udvarati. pogotovo u oèima naprednih graðana. osim ispovjednika.

Vrlo ljut. da nutri po sramu ona naj visituje. rekel je notarju da naj se exponens obleèe i ona ob-lekla se je. Kod Cindekice nalazile su se u to vrijeme njezine prijatelice Peneziæka i Lovrenèiæka. tra eæi od nje da mu se imade smjesta isplatiti ostatak duga. n eku Anèicu Peneziæ. a bila je subota. u prot ivnom Baricu æe opet u zatvor. I pobjednik Wimbledona oran Ivani eviæ takoðer. jer on je osvjedoèen da je ona prava vje tica i da na s vome tijelu imade vra ji peèat. kao to smo vidjeli. Kad bi veèe istoga dana eto k Barici posjetnika: notar. Barica sljedeæeg dana nije k njemu do la niti u jutro niti na veèer. K arolina prem ili Jelena Kostaniæ. do u detalje pred sudom opisala. te protupropisn og tra enja tzv. kaj je na vrateh pitajuæ gdo je to v hi e? Na to sem rekla: 'Adam gum-bar'. »Zagernuv i pri tom krilo do pasa. ali ja k vama. Sljedeæeg dana. a cimermajstorica. kada exponens (Barica) tri zlamenke imala je. gdje to po zakonu mu karac nije smio èiniti. da je visita go tova i da nikaj ni. kao to su G n Prpiæ i Bruno Ore ar. em je napokon golo tijelo lijepe Barice opipao. morala je po du nosti izvr iti pretragu na onom mjestu.. nije mogla iskoristiti ij opisati i Zagorka. do el je naveèer notar k meni pri vrati ulièni s Pugjakovicom spominjuæ se i pital je: 'Kaj vi dve tu delate?' A Pugjakovica je sprot oti la. veæ u je po svom egrtu Francu poruèila da ne mo e doæi zbog gostiju. a gospon notarju rekel je. Zatim je Sale odi el domom govoreæi: 'Barica zu-tra k meni doj vjut ro ali na veèer«. njegova ena. koji je tu zadaæu mogao obaviti jedino u muèionici. A jo manje Mario Anèiè. obloke zapreti dal je. kao i od starijih generacija Boro Jovanoviæ. Barica je to znala. te od tenisaèica Iva Majoli. Uz one koji su ili roðenjem ili osjeæajem Zagrepèani. najprije sam poljubila ruku gospoði notarici. kad i on a je s persti raskapajuæ peèate iskala. Peneziæka ode do Barice. Zatim rekli su. koja se inaèe obilno poslu ila sluèa-j jem lijepe gornjogradske piljarice Barice Cindek. koteri iglu primiv i zaèeljuje po svome golom telu visituvati: vu vustah. Zati m rekel je po nem ki cimermajstorici. meðutim. na herptu. Kad stigo h u njegovu kuæu. ako ne u Zagrebu?! Zagreb je b . Onda pak Sal e ogledal se je èez oblok. 222 portska metropola mala povijest zagrebaèkog porta Ivan Ljubièiæ nije Zagrepèanin.« Kako se ta cijela procedura tra enja vra jeg peèata po golom Barièinom tijelu odvijala i kako je notar Sale osobno rukovodio tom nesvakida njom potragom za znamenkom pokr aj Barièina »kosmatoga enskoga srama«. i vse od dru ine van stirati a pol eg zapovedi notar-ju a jesu i vrata bila zaklenjena. j Sve pojedinosti. I repre-zentativci/reprezen tativke. ja se ne bojim da bi se takva vra a peèat pri meni na la«. na kojem e telu Peneziæka videla nekoju znamenku blizu srama enskoga. a Barica joj na to mirno uzvrati: »Moja Anèico. dade k sebi dozvati Barièinu prijateljicu. Nakon to sam se notaru najponiznije zahvalila i krenula kuæi. pa svoju tu bu protiv Salea nije ogranièila samo na primanje mita. k veèeri ali vi k meni. dostigne me on na stubama i reèe mi: 'Barica. Zatim su Peneziæka i Lovrenèiæka dale os talih 50 ranjèki gospi notariu ici v ruke. pod rukom. vra jeg peèata na njenom golom tijelu.. da se exponen s naj sleèe i ovak slekla se je do gologa i klarus z nje i kapulire zvlekli jesu. tim vi e.je Salea do notara. nego i zbog nagovaranja na blud. Pohotni Sale oæuti se po vrijeðenim. Nikola Piliæ. jer mu ostatak mita od pedeset forinta do 221 volite li zagreb? toga èasa jo nije bio isplaæen. pod bedrah i iglu vu najdene znamenke zabadati ti ja do srama enskoga kosmatoga. te joj prenese notarove prije tnje. pokazala je telo. a nikako u privatnom stanu.. sama æe Barica Cindek u svojoj optu nici opisati: »Notarju potlam kaj je do el. a to je. Kada je henjala visituvati. da mu se zahvalim na dobroèinstvu to me je oslobodio. Sve teniske zvijezde.. najus pje niji izbornik reprezentacije. A gdje je sjedi te Teniske reprezentacije. i Zelj-ko Franuloviæ. O nda je notarju rekel: Imali vas kotera iglu? Nakaj Lovrenèiæka izvadila je h pantlika svojega iglu i dala je v ruke notarju u. kad je vra ji notarju napokon do ao na svoje: em mu je isplaæen i poslj ednji krajcar. bez obzira na to t o je cijela ta bludna radnja bila protuzakonita. Ali. cimermajstorica i zidarica. jesu.« A kako æe i biti. Bila je to komisija za tra enje vra jeg peèata! Zena notara i zidarica tobo e kao svjedokinje. inaèe pup-kore eèica (primalja). a kraj tog sam plaka la. Tra enje vra jeg peèata bilo je prema propisima dopu teno samo krvniku.

pa su uèenici za Singerovu nastavu morali plaæati pristojb u. gdje odmah izlazi i priruènik Tjelovje ba u osnovnim kolama. koji su u to doba bili teniska velesila.« (Fredi Kramer u èasopisu Povijest sporta). Na e prvo sudjelovanje na natjecanju za Davi Cup u Maksimiru zapoèelo je nesretno zbo g ki e odgoðeno za sutradan.. Gaðalo se u drvenu metu. a popularnost si je priskrbio originalnim imenom duæana »Kod crnog cucka« i zbog prvog i jedinog crnca u gradu.. kad je osnovano prvo portsko dru tvo Zagrebaèko graðansko strjelcah dru tvo. t e kod Jesenskv i Turk. Punèec. 16. I to veæ od 1922. a trideset godina kasnije. Kli zali te se do 1878. Kukuljeviæ i Mitiæ upisali se u najveæe tenisk e legende... zagrebaèki je trgovac Ladislav Belu . koji je odmah zapoèeo s organiziranim natjecanjima u klizanju. Pretprodaja ulaznica poèela je u ponedjeljak. Organizirano bavljenje portom.io i ostao sjedi te Teniskog saveza. ureðenoj strel jani. uz nogomet.) moralo se. kad je u Zagrebu osnovan i prvi Teniski savez Jugoslavije.. Palada.zgra . stoljeæu. a na istoènom dijelu bila je podignuta tri bina s otprilike 150 mjesta. Prije toga se spominje natjecanje u tzv. Prema nekim izvorima. i to iz kubura i kremenjaèa. prstencu. u trgovinama Pavla Kau-dersa na Zrinskom trgu 17. Ilica 39. kad su se na i tenisaèi sastali s reprezentacijom Indi je. na to danas podsjeæa kratka Streljaè a ulica. Jaku smo Njemaèku pobijed ili. u Zagre bu. Prvo Belu evo klizali te (osnovano 1877. Kronika porta u Zagrebu ne bi bila potpuna kad se ne bismo vratili jo dalje u pro lost.te ju no od tad a njeg Sveuèili nog trga (danas Trg mar ala Tita). ali i kao organizator i m ecena. na D avi Cupu smo pro li puno bolje. Juri iæeva 1. bijelog porta. dok su ulaznice za stajanje mogli nabaviti samo èlan ovi kluba verificirani kod JTS-a. zbog gradnje zgrada Hrvatsko g kola i Sokola. raèuna se od dolaska iz Beèa prvog gornjogradskog uèitelja gombanja i maèevanja Mir oslava Singera 1859. Mitiæ. jer æe tek 1808. H. neka vrsta alke. polijevalo iz potoka Tu kanac koji u to doba jo nije bio prekrive n. te po tome to je jedna od prvih gradskih ustanova koja æe (1908. U meðuvremenu. 227 volite li zagreb? dakle. Na zapadnoj tribini maksim irskog terena osigurano je 600 sjedala. pokraj stare plinare. A nesretno je i zavr ilo. I onda se igralo u Zagrebu z a Davi Cup. u ljeto 1939. te Nazivlje za tjelo vje bu i maèevanje. Cijena ulaznice za sva tri dana. Masovnije bavljenje portom poèinje tek osnivanjem Hrvatskog sokola 1874. To je bio prvorazredni dogaðaj za portski Zagreb i cjelokupnu jugoslavensku jav nost. stajala je 150 dinara. Maksimir je okupljali te najpoznatijih porta a grada i dr ave. Dvanaest godina kasnije. dolaze veæ prvi klizaèi. a organizator je za to obavio posebne pripreme. Novosti posveæuju velik prostor prvom sudjelovanju jugoslavenske teniske reprezent acije na Davi Æupu godine 1927-. Streljana na Tu kancu dvapu t je pregraðivana i dograðivana. Osniva se i prv i Klizaèici klub. a streljana je bila na poèetku Tu kanca. Jo od stare Juge. na zapadnoj tr ibini. svi bnja. na grad postaje jugoslavenskom portskom metropolom. Prvi medu njima kao klizaè. Zagreb dobiva prvi streljaèki dom s dvoranom. Poduzetni Belu unajmljuje poznatog gradskog mjernika Milana L enucija (poznat po Lenucijevoj potkovi) da mu uredi umjetno klizali. ako se prvi poèeci strelja tva uopæe mogu nazivati portom . spom inje se veæ u 14. tjelovje bom iliti gombanjem. Palada. Ne mo e se jo govoriti o pravoj. igra u Maksimiru. za roðenja Augusta Senoe. Kukuljeviæ zlatna su imena u na oj teniskoj povijesti. A zagrebaèki dnevni list Novosti prve su novine u dr avi koje uvode posebnu portsku rubriku. biti podignuta drvena baraka s trijemom. na ledinu gdje je danas stara secesijska . I u na em kolektivnom pamæenju. S tim to je zagrebaèki prstenac stariji od znamenite Sinjske alke. koji je u njegovu duæanu poslu iva o zagrebaèke purgere. a postat æe poznata i po organiziranju gradskih zabav a s plesom. Tenis se isprva. Kako je Zagreb od ranije veæ sjedi te i N ogometnog saveza. i to u 1786. koja nakon toga postaje kultna gradska adresa tzv. koja Mesnièku spaja s Tu kancem. prvi organizirani port. Isprva na gornjogradskoj gimnaziji gombanje ili tjelovje ba n ije bio obavezan predmet. i to na hrvatskom. i meteorolo ki i rezultatski. To se meðunarodno natjecanje odr alo na novootvorenom igrali tu na Salati.) biti osvijetljena elektriènom rasvjetom. U Zagrebu se vrlo rano poèinje i klizati. On je vlasnik vrlo popularnog peceraja u Dugoj ulici (Ra-diæeva). Druckera. Na donje ili prvo maksimirsko jezero zim i 1836. kako su na i stari govor ili. preseliti ju nije. Strelja tvo je. u k ojoj æe biti ureðena streljana i za graðanstvo. Izgubili smo od Indijaca. a na i reprezentativci Punèec.

Oèaran èarima Zagrebaèke gore. Skandinaviju. Veæ 1898. Kronièar i bilje e da se vi e kolci »odu evljeno loptaju« na srednjo kolskom igrali tu Elipsa. 229 . naravno. kao najvjernijom i najglasnijom skupinom Dinamovih na vijaèa. Dragutin Surbek i Zoran Primorac. kao i zlatni rukometa i.. kao pasionirani planinar. lucidni i svestra ni Izidor Kr njavi. te okiæena titulom svjetske naj porta ice i (ne zaboravimo spomenuti. a za predsjednika jei izabran zagrebaèk i botanièar Josip Schlosser (Schlos-serove stube na Salati). ba kao i dvojica zagrebaèkih ko arka a . biste kojih krase amerièku dvoranu s najveæim svjetskim po m legendama. te ko dosti na za bilo kakvu usporedbu. Iste je godine Franjo Buèar iz vedske donio prve skije i sanjke. otkriæem Medvednice. U kronikama. prvi skija i popeli su se 1910. Hrvatsko planin arsko dru tvo osnovano je 29. Prvi na i ko tura i iliti biciklisti vozili su tzv. danas planetarno popularna Janica. dakako. a vozilo se tako da se nogom odguravalo od zemlje. i Iako je. koje æe. I biciklizam se rano dokoturao (otud i naziv Kotura ka cesta) u na grad. osnovano je Prvo hrvatsko d ru tvo biciklista. a èetrnaest je godina starije od prvog planinarsk og dru tva u Pragu. travnja 1875. a godinu dana kasnije veæ organizirati i prve kotura ke utrke. Na prijedlog ove dvojice vrijednih i naprednih mu eva. meðutim. vr njak po ljskog dru tva ] Tatre iz Krakova. koga u s vijet alje predstojnik za bogo tovje i nastavu u Khuenovoj vladi. èudne naprave s golemim prednjim kotaèem i maju nim zadnjim. automatski znaèi biti i dinam ov-cem s Bad Blue Bovsima. Sam je sebi izradio bicikl i biciklizmom se bavic i famozni Ferdo Budicki. austrijski je pla ninar potakao svoje zagrebaèke kolege da osnuju planinarsko dru tvo. krenut je i prvi planinarski èaso pis Hrvatski planinar! sa zadaæom populariziranja planinarstva u Zagrebu ij Hrvats koj. U to u Europi se veæ uvelike igra nogomet. sve je prije nego d ana nji nogomet. Budicki. koja æe smjesta privuæi mlade. pa veæ spomenuti proslavljeni tenisaèi i tenisaèice.nogomet veæ desetljeæima animira zagrebaèku portsku javnost i potièe masovnu navijaèku strast Zagrepèana. podsjetimo da planinarski p ort poèinje. Tu se 1894. S njim je po ao i nj egov zagrebaèki kolega dr.] s koga kupa. a veæ 1877. ili.K e imir Æosiæ i Dra en Petroviæ. kao i generacije svj etskih stolnotenisaèa arko Dolinar. èetverostruka olimpijska pobjednica. veæ 1895. koji æe na dva kotaèa prijeæ: c ijelu Njemaèku. veæ se vi e od pola stoljeæa vije NK Dinamo. vatropolisti. danas poznatom po Svjetskom skija kom Kupu za ene i po »snje noj kr aljici« Janici Kosteliæ. Novoosnovano dru tvo odmah organizira prve izlete na Sljeme . naravno. Jo nije bilo ni pravila igre. I danas biti Zagrepèaninom. zajedno s prvom loptom (i prv im skijama i sanjkama) u Zagreb donijeti otac mnogih portova Franjo Buèar. ostaje. pa je odmah na Cmroku organizirana prva skija ka kola. podignuta je prva drvena piramida prema nacrtima u to doba poznatog! gradskog mjernika Milana Lenucija. kako navijaèka pjesma ka e. koju nam otkriva .j vo dru tvo na jugu Europe. i to oko Zrinskog. a meðu posjetiteljima. u Zagrebu. koristi da se.da Nacionalne i sveuèili ne knji nice na Maruli-æevu trgu. i njena biolo kog 228 portska metropola i portskog oca Antu. koje æe sebi odmah urediti trkali te. Francusku : panjolsku. p eterostruka svjetska prvakinja i nositeljica triju kristalnih globusa Svjet. europska Cibona . po-. Na samom poèetku ta nova igra. n ogomet se uvodi kao posebna disciplina u sklopu nastave tjelesnog odgoja. nogometne utakmice su vrlo popularne i posjeæi vane. Do vrha Medvednice. Na vrhu te navi jaèke piramide. velocipede. gradu od otprilike 36 tisuæa stanovnika. trga. narav no. Rusiju. Johann Fischauf svoju nazoènost na otvorenju Hrvatskog sveuèili ta 18 74. popne na Sljeme.stranac! Sveuèili ni profe sor iz Graza dr. »sveto ime Dinamo«. Hrvatsko planinarsko dru tvo prvo je tak. a za tajnika direktor realke! Josip Torbar. Prije Dinama u Zagrebu se igra prvo poluvrijeme s predigrama nogometnih pionira koji nogomet u Zagreb donose i koji ga srame ljivo na zagrebaèkim livadama poèinju igr ati. kao i brata Ivicu. Kako se svojim autom Ferdo Budicki popeo i na Sljeme. prvi put igra hok ej na ledu. koji se i sam vinuo do vrha svjetskog ski janja). te plivaèi. Veæ 188 5. Gjuro Pilar. poznat po prvom automobilu s kojim se u Zagreb dovezao 1901.

Za tu prv u nogometnu utakmicu tiskana su i pravila na hrvatskom jeziku. potom na tzv. nakon èega dolazi do osamostaljenja H rvatske i do formiranja samostalne Hrvatske nogometne lige. sa sjedi tem. Uskoro æe izaæi i nov i pretisak pravila. na jednog od naoru anih milicajaca s o bje noge na terenu skaèe Dinamov kapetan Zvone Boban. Tako smo na hrvat skom dobili nogometna pravila deset godina prije osnutka FIFE. Nalog za osnutak biskupije ispod Medvednice izdao je ugarski kralj Ladi-slav I. Fe licijanova povelja izli 34. osniva se »slobodni kraljevski grad« s dopu tenjem za gradnju obrambenih zidina s ku lama. Odlukom ugarsko-hrvatskog kralja Bele IV.. To je ujedno i jezgra koja æe 1903. iveæi u najbli em susjedstvu. njegov se roðendan raèuna od prvog pisanog traga o osnutku zagrebaèke biskupije. koju æe oslikati poznati slikar Cl ement Menci Crnèiæ.. Rezulta t je. nerije en 1:1. na susjednom bre uljku Gra-decu od 16. reguliranjem trgovine i gradske uprave s gradskim sucem. Dinamo je vi e puta osvajao Prvenstvo Jugoslavije. dolazi do estokog sukoba n avijaèa. na livadi. kako prvoj nogometnoj utakmici u povijesti i prilièi. popularno nazvane »vatreni« Davor uker. tj. koji su u ovom sluèaju biskupu pomagali pri organiziranju zagrebaèke biskupije. i to ne samo kao ime gr . kao najvi om instan com gradske vlasti. Pismeni trag o tome nije saèuvan. to je inaèe naziv za zbor kanonika. Najveæi gradski takmaci. dakako. kad Hrvatska 1998. pronaðenog na Kaptolu 1094. te osamostaljenja Hr vatskog nogometnog saveza. na utakmici protiv beogradske Crvene zvezde. kao dvije zasebne jurisdikcije u meðusobnim su odnosima imale svoje usp one i padove. a to je bio i razlog za osnivanje bis kupskog sredi ta na bre uljku nazvanom Kaptol. Elipsi srednjo kolskom igral i tu u Klaiæevoj. posljed nji put 1982. Concor-dija (kasnije Lokomotiva) igra u Kranjèeviæevoj (danas *NK Zagr eb). na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Francuskoj (izbornik Ciro Bla eviæ). stoljeæa. Zagrepèana koji u Europi studiraju. s malo pretjerivanja. Duhovni voda je mladi zagreb aèki diplomac Hinko Wurth. listopada 1906. poznate kao »Zlatna bul a«. studenoga 1242. Zagreb postaje nogometno sredi te s dobrim igraèima i veæ spomenutim k lubovima HA K i PIN K. HA K su (iz Maksimira) i Graðanski (s Martinovke). Prvi saèuvani dokument je tzv. od nadbiskupa Bauera. Za pretpostaviti je da je Zagreb i u vrijeme osnutka biskupije bio oveæe gradsko naselje. Zapravo je to bio pretisak iz prvog portskog èasopisa Hrvatski port iz godine 1894. voli doves ti u izravnu vezi s poèetkom Domovinskog rata. a potom se osniva najprije Concordia. (ne to kao danas Kup Uefe). s o tro podijeljenim i konstantno zaraæen im navijaèima. Nogomet se u Zagrebu najprije igra ju no od Plinare. spajaju se u jedinstveni grad Zagreb. Igrali su HA K i PIN K (Prvi nogometni portski klub). Jezgro najs lavnije generacije hrvatske nogometne vrste. gdje po zavr etku rata istrèavaju na teren. M ilovan Zorièiæ. pobjeðuje nogometne velesile Italiju i Njemaèku. gdje je danas stara secesijska zgrada Nacionalne i sveuèili ne knj i nice na Ma-ruliæevu trgu. ali i estokog »treniranja strogoæe« (i sile) naoru ane jugoslavenske milicije nad Dinamovim navijaèima. a HA K za gradnju stadiona zemlji te (na ulazu u park Maksimir) dobiva 1911. kasnije Medve èak. a najveæi uspjeh u Europi postigao je o svajanjem Kupa velesajamskih gradova 1967. Kaptol i Gradec. godine.volite li zagreb? ima i na ih ljudi. U obranu svojih navijaèa. godine 1850. (trener Miroslav Ciro Bla eviæ). èas u slozi. Nakon povratka u Zagreb okupl jaju se oko ideje osnivanja prvog nogometnog kluba. u Zagrebu. dovesti do osnivanja Hrvatskog port skog kluba HA K. te osvaja treæe mjesto i kiti se bronèanom medaljom. sukobima i otvorenim ratovima (o tome svjedoèi i ime mosta na potoku Krvavi most). Robert Prosineèki i Dra en Ladiæ. To se zajednièko ime poèinje rabiti veæ od 16. Kasnije æe se igraèi obaju klubova objediniti i okupiti u Maksimiru. pridonijelo je najveæem trijumfu hrvatsk og nogometa u povijesti. Arpadoviæ ( urjak hrvatskog kr alja Zvonimira). A na prepunom maksimirskom stadio nu 1990. po arheolo kim nalazi tima i nekoliko puta st ariji od pisane povijesti grada. razdvojeni tek potokom Cirkvenik. zagrebaèki biskup pre ivao se Duh. pa Graðanski. èas u svaðama. i u povijest zagrebaèkog i hrvatskog (jugoslavenskog) nogometa u zajednièkom plavom Dinamovu dresu. a podr avaju ga i ostali. i to s naslovnom stranicom. medu prvima Kre imir Miskiæ i dr. 230 zagreb u brojkama Iako je postojao i »Zagreb prije Zagreba«. pa se ta maksimirska scena. Prva meðuklupska javna nogometna utakmica odigrana je 28. Prvi kap tolski. Zvone Bo-ban. koja se nebrojno pura odvrtjela na TV ekranima.

Filha rmonija.80 posto. Ukrajinci (0.8571 filmskih predstava imao 1. a u prometu s inozemstvom 1. Rijeku Savu. Bugari (0. na zagrebaèkim fakulte tima i akademijama ukupno je 55. 24 muzeja! i 37 raznih zbirki. opæim i specijalistièkim zdravstvenim ustanovama.08%. M akedonci (0. Slovenci (0. 27. kojom su podreðene ostale tr i biskupije u Hrvatskoj i Slavoniji (Senj. koje pohaða 65. kao i mno tvo raznih glazbenih sastava.617 ili 3. u slijetanju i odlijetanj u.215 stanovnika ili 2. I t o ne samo po liniji zapovjedne moæi i stvaranja obrambene ratne strategije. Èesi (0. Materinski jezik je hrvatski u 759. Rumunji (37 st anovnika). te Bo njaci 6204 ili 0. a sada je samostalni grad .3 58. Zdravstvena slu ba u Zagrebu je vrlo razvijena i razgranata.638 stanovnika ili 87. Romi (0. sve d o Velike Gorice. premo æuje ukupno 10 mostova (raèunajuæi i najnoviji Domovinski most koji se za promet otvara krajem 2006 .128. U dana njem Zagrebu.145 stanovnika. bit æe jednoglasno izabran za prvog gradonaèelnika Zagreba.01%). koji se prostire izmeðu gore Medvednice i rijeke Save (i preko nje. ne samo administrativno. te da je otvo-j ren 21 kinematograf. U kul-1 turnom ivotu grada znaèajnu ulogu imaju i èetiri ve-l li ke likovne galerije. P o nacionalnosti u Zagrebu je najvi e Hrvata 716. Zagrebaèkim ulicama vozi 367.683 studenata i 4419 visoko kolskih nastavnika. nego i kulturna metropola. tako da smo u novo stoljeæe u li sa 124 osnovne k ole.02%). a glavno gradsko prijevozno sredstvo 235 volite li zagreb? je tramvaj sa 253 tramvaja.811 ili 2.04%). nego i . a od manjina najbrojniji su Srbi 18. Rusi (0. Nijemci (0. te 5 profesionalnih! orkestara. Tali jani (0. U 86 srednjih kola 3816 nastav nika radi sa 44.ada pod Medvednicom. Gradskih autobusa je 3 37. u koje na specijalistièke preglede.645 zrakoplova. U gradu je 17 bolnica.93%. Kri evci i Ðakovo). Onih koji nisu vjernici medu Zagrepèanima je 27.45%. nego i cijele Hrvatske.04%). Od ostalih manjin a ima jo 22. Po vjeroispovijedi 678.350 putnika. Dana nji je nadbiskup Zagr ebaèke nadbiskupije Josip Bozaniæ. Crnogorci (0. a prvim nadbiskupom p apa progla ava dotada njeg zagrebaèkog biskupa Jurja Haulika. muslimana je 16.01%). nego i glavni grad Hrvatske i Slavonije. Da je Zagreb. Na prostorni kilometar dolazi 1215 stanovnika.344 ili 91.306 osobnih auto mobila.066 fiksna telefonska prikljuèka i dva GSM opera tera za mobilnu telefoniju.02%). Poljaci (0.09% izja njavaju s e kao katolici. Tako Hitna slu ba djelu je sa 56 sanitetskih vozila i 57 lijeènika. s klinièkim centr ima.326.41 posto. od toga u domaæem prometu 455.43%).236 uèenika. glavnom gradu samostalne Republike Hrvatske (gradonaèelnik Mila n Bandiæ).94 posto. koje je tijekom 2000. koja teèe izmeðu starog dijela grada i Novog Zagreba.54%. od toga 300. grada od 17 tisuæa stanovnika.11%). Slovaci (0. a kasnije i metrop ola cijele Hrvatske. monetarno. s vrtoglavim rastom broja mobitela posljednjih godin a. sedmi po velièini u Hrvatskoj).01%). te niz manjih i malih.676 putnika. a pravoslavaca 15. koja je nekad bila u sastavu Zagreba.842 posjetitelja. Prigodom spajanja dviju gradskih cjeli na u jedinstveni grad. te 168 tramvajskih prikolica. ukljuèujuæi i Dalmaciju.583. dok je u Hrvatskoj u prosjeku 78 stanovnika po kilometaru èetvornom. U novo stoljeæe Zagreb je u ao sa 371.774 stanovnika ili 2. Rusini (0. Od visoko kolskih ustanova. Zagreb je s ostatkom Hrvatske i sa svijetom 2005.261 stan ovnika ili 97.01%. najbolje pokazuje da u gradu djeluje 12 kazali nih kuæa.05%). koji je iste godine na 19.04%) i idovi (0.510 srednjo kolaca. posljednji gradski sudac Gradeca Janko Kamauf na prvoj za jednièkoj sjednici u svibnju 1851.17%). U Zagr ebu ive jo i Austrijanci (0.098 motornih vozila. piramida su glazbenog ivota ne samo grada. Kao hrvatska metropola Zagreb je znaèajnu ulogu: odigrao i u Domovinskom ratu.000 posjetitelja. povezivalo. koji prevoze putnike na 1339 kilometara redovitih autobusnih linija.36 èetvornih kilometara.). na ukupno 1853 predstave posjetilo 515. ivi (po pis stanovni tva iz 2001.41%).) 779. s ukupno 7159 bolesnièkih poste lja.03%). zdravstveno i sveuèili no sredi te. Zagrebaèka biskupija 1852. uzdignuta je u Nadbiskupiju.17%).02%). i koje uèi 3911 uèitelja. kolstvo u Zagrebu je vrlo razvijeno. na prostoru od 641. Turci (0. z a-s jedno s Koncertnom dvoranom »Vatroslav Lisinski«. koja su u toj godini prevezli 1.634 ili 2. operacije i lijeèenje dolaze bolesnici iz r aznih krajeva dr ave. te 199 ljekarni.

494 vojnika. Tako je zagrebaèka industrija (metalna. tekstilna. dima. Zagreb je tijekom ra ta neprestano skrbio o naj-' veæem broju prognanika i izbjeglica. od èega ih je dosta ostalo trajnim invali-. 236 KNJI NICA ZELINA I -> r jiiiæJi r - .. prehrambena.. formirala je svoju brigadu. i Z agrepèani ratuju na svim hr-1 vatskim rati tima.) veæinom svojih kapa-j citeta radila za potrebe hrvatske vojske. Èetrnaest se zagrebaèkih brig ada. doèasnika i èasnika. koji su t u na li trajno utoèi te. A svaka od 14 tada njih g radskih opæina potkraj 1991. zaposlenje i dom. . je u Domovinski rat. s] ukupno 12.izravno. ukljuèu-. Mnogi su poginuli. a u grad je iz c ijele Hrvatske i Bosne i Hercegovine doseljavalo mnogo no-! vih graðana. mnogo vi e ih je ranjavano.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful