Glistenjak

Standardno leglo svakih 100 dana spremno je da bude podeljeno na nova legla. Kao podloga za uzgajanje glista mogu da se koriste (uz prethodnu obradu) goveđe, konjsko, svinjsko đubrivo kao i đubre od koza, ovaca i zečeva. Osim toga mogu da se korisre i karton, stari papir, lišće, piljevina, mleveni treset, sitno seckana slama i seno, otpaci od prerade iz poljoprivrede. Najbolje je da podloga, odnosno hrana koja se daje glistama, bude neutralne reakcije. Značaj glista i njihovog prisustva u zemljištu poznat je od davnina. Još u starom Egiptu postojao je zakon koji je zabranjivao odnošenje glista s obradivih površina, jer se plodnost tog regiona pripisivala upravo prisustvom glista u nanosima reke Nil. U staroj Grčkoj Aristotel je isticao značaj glista i dejstvo na zemljište nazivajući ih "crevima zemljišta". Jedan od najvećih prirodnjaka i naučnika Čarls Darvin izučavao je gliste preko 40 godina i objavio je prvu studiju o glistama u kojoj, izmedu ostalog, kaže: "Sva rodna zemlja u celom svetu je mnogo puta prolazila i prolaziće kroz utrobu glista". Početkom 20. veka u Americi pojavljuju se prvi odgajivači glista koji više iz hobija počinju da proizvodegliste, pre svega kao mamce za sportski ribolov, odnosno kao hranu za ptice i živinu, ali i za proizvodnju kvalitetnog supstrata za njihove bašte. Vrlo brzo gajenje glista od hobija prerasta u veliki biznis. Pedesetih godina na Kalifornijskom Univerzitetu Berkeley počinje selekcija i odabir onih glista koje su najbrže i najkvalitetnije pretvarale organski otpad u kvalitetan humus. Kao rezultat dobijen je hibrid crvene gliste poznat pod nazivom "kalifornijska glista". Danas, u svetu proizvodnja glista predstavlja vrlo unosan posao koji samo u SAD-u dostiže preko dve milijarde dolara godišnje. Osim Amerike, kao najveći svetski proizvođači glista, ističu se Japan i Kanada, dok su u Evropi to Italijani. Ovakva popularnost i trend proizvodnje i gajenja glista u svetu tumači se na njihovoj velikoj kako direktnoj, tako i indirektnoj koristi, kao i u relativno lakoj proizvodnji. Direktna korist se ogleda u, pre svega, zaradi od prodaje glista, dok indirektna predstavlja povećanje plodnosti zemljišta, a samirn tim i prinosa, odnosno profita. Gliste, danas, nalaze primenu i u farmaceutskoj industriji (kao izvor mnogih supstanci), odnosno u živinarstvu, ribarstvu i svinjarstvu, gde se koriste kao hrana. Od glista se proizvodi izuzetno kvalitetno proteinsko brašno. Svakako, ne treba zaboraviti glistu kao jedan od omiljenih mamaca u sportskom ribolovu. Proizvodnja glista ne zahteva skupu opremu, a moguće ih je proizvoditi gotovo svuda, na otvorenom polju (betonska, drvena ili žičana legla) i u zatvorenim prostorijama (garaža, terasa, podrum). Osnovna jedinica za uzgoj glista je leglo. Leglo podrazumeva zapreminu od 100 x 200 x 25 cm podloge i hrane i oko 100.000 komada samih glista. U jednom leglu ima

Na površinu gde se podiže leglo postavi se žičana mreža. Uprkos tome što gliste traže vlažniju sredinu. preobilna. koje podnose izuzetno niske temperature (i do . Najbolje je da podloga. ovaca i zečeva. već samo okretanje samo gornjeg sloja glistenjaka.20°C). Visoke temperature (30°C i više). pa je potrebno snižavati temperaturu (prskanjem vodom ili zaklanjanjem od direktnih sunčevih zraka u toku letnjih vrućina). ili materijal koji sadrži ostatke pesticida ili antibitika. gliste ne obolevaju. kao i premala vlažnost. stari papir. potrebno je dodavati. ptice. što često dovodi do zanemarivanja i nebrige oko glista. Pošto gliste ne podnose protresanje. Prirodno stanište glista su deponije stajskog i biljnog dubreta. ne mora da se vodi posebna briga. pa onda dodati podlogu. piljevina. odnosno hrana koja se daje glistama. lišće. Kada je o mestu reč. jer jaki vetrovi teraju gliste u niže slojeve zemljišta i čini ih manje produktivnim. Prirodni neprijatelji glista jesu krtice. često su uzrok što gliste napuštaju leglo u potrazi za povoljnijim uslovima. nepažnja prilikom proizvodnje. Gliste prezimljavaju u obliku jaja (kokona). za uspešnu proizvodnju je potrebna i dobra provetrenost. otpaci od prerade iz poljoprivrede. sitno seckana slama i seno. Optimalna vlažnost trebalo bi da se održava oko i malo ispod 80% (kada se u šaci stisne materijal. Gliste su naročito osetljive na kiselost podloge. Ukoliko su ph vrednosti niže ili više. polno nezrele. miševi. Voda je važan činilac u proizvodnji glista. bude neutralne reakcije (ph 6. najveći neprijatelj glista je čovek. ne može da se obavlja prevrtanje.000 polno zrelih glista dok ostalo čine jaja i mlade. Međutim. Osim toga mogu da se korisre i karton. zatim sloj starog papira ili kartona. odnosno podlozi gde će leglo biti postavljeno. Leglo ne treba podizati na mestima koja su u blizini velikih gradilišta. kao i onaj koji sadrži eterična ulja i druge materije koje gliste ne podnose (iglice četinara. Optimalna temperatura za gliste je oko 20°C. gliste. Glisnjak zahteva malo svakodnevne angažovanosti. železničkih pruga i autoputeva. Virusi i bakterije ne napadaju gliste. mleveni treset. odnosno.5 . u slučaju kiselosti. odnosno. voda treba da se cedi u kapljicama). jer one traže konstantno visoku vlažnost supstrata u toku razvoja. jer gliste ne podnose potresanja. odnosno ako je reakcija bazna suvog papira i treseta).5). su nepovoljne na razvoj glista. Ipak. Gliste su osetljive na velika kolebanja temperature. Takođe. Leglo ne bi trebalo da bude izloženo direktnim naletima vetrova. konjsko.000 do 30. kalcijum-karbonat. Ako je temperatura ispod 5°C potrebno je na leju naneti veći (deblji za oko 10 cm) sloj hrane (organskog otpada). Trebalo bi izbegavati materijal koji je bogat proteinima.oko 20. Jedno standardno leglo svakih 100 dana spremno je da bude podeljeno na nova legla. svinjsko đubrivo kao i đubre od koza. takođe. Temperature ispod 0°C pogubne su za gliste. kamenoloma. Kao podloga za uzgajanje glista mogu da se koriste (uz prethodnu obradu) goveđe. .7. žabe. Da bi proizvodnja glista bila uspešna potrebno je obezbediti optimalne uslove za njihov rast i razviće. treba voditi računa da u podlozi ne bude mnogo velikih i teških grudvi zemljišta. list oraha).

Poslje toga gliste vratite u glistnjak. glistenjak ima i visok mikrobiološki naboj. Osim izuzetno povoljnih hemijskih osobina. Gliste predstavljaju značajne preradivače i razlagače organskih materija i otpada u kvalitetnu organsku materiju. a u blizini zasigurno imate stajnjak za ishranu glista.400 mg/100g). voćarskoj.1. sa siromašnim zemljištima 1:6. Prehanbeno dejstvo makro i mikromineralnih elemenata. iza njih dolaze mravi. dok sa plodnijim 1:10. Sva ova dejstva zasnovana su na fizičko-hemijskim i biološkim svojstvima humusa. Prvi korak koji morate učiniti je da gliste izvadite iz postojećeg glistnjaka. koji se međusobno razlikuju po funkciji.6. One se sreću samo na plodnim i ne zagadenim zemljištima. Glisnjak je bogat humusom (i do 25%).7%).2 . ali i za spravljanje hranljive smeše za proizvodnju cveća i povrća. te na njema počiva i njegova upotrebna vrijednost. kao i već postojećih. Oko Vašeg glistnjaka sigurno je prljavo i dosta vlažno.5 (trebate dobro isprati i po potrebi staviti kalcij karbonat). odnosno rasada i ožiljavanje reznica u voćarskoj proizvodnji. temperaturom u i oko legla. trebate izmjestiti ishranu i pratiti pH vrijednost. ponavljanju i efektima: . Kao osnovno dubrivo. te da glistnjak dobro očistite od larvi rovca. Najmanja tri aspekta pozitivnog djelovanja humusa na bilje su: Bioregultivno dejstvo humikovane organske materije. jer rovci znaju biti i tu. Također. kao i proizvodnju povrća kako na otvorenom polju. glistenjak ima sve veću primenu u povrtarskoj. Fahro Poštovani gosp. meša sa zemljom i to. stonoge i krtice ovo vam je neizbježni lanac koji dobijate sa velikom pH kiselošću. vlažnost i temperaturu.Jedan od indikatora plodnosti zemljišta predstavljaju i gliste. kao i mnogim značajnim mikroelementima (cink. Pokušajte to mjesto oko Vašeg glistnjaka očistiti i ishranu glista također dobro isčistititi. podloga i ishrana kojom hranite Vaše gliste je veoma kisela. dok je siromašniji u mineralnom azotu (1 . glisnjak se koristi u količini od 0. Gdje je najbolje koristiti humus i da li ga prodajete? Ako "da". kao i dodatak travnjacima.Fahro. koliko to košta po kg? Hvala pozdravljeni. vremenu upotrebe. Humus se koristi na više načina. a to znači i bržu razgradnju organske materije kao i bolje iskorišćavanje hraniva. cvećarskoj proizvodnji. Kada nađete rovce u glistnjaku.400 mg/100g). Ovakve smeše mogu da se koriste za proizvodnju rasada. pH vrijednost podloge i ishrane morate dovesti u normalu. gvožde). bakar. neodgovarajućom ishranom i nehigijenom. vlažnošću. tako i u svim tipovima zaštićenih objekata. dok se za spravljanje kvalitetnih hranljivih smeša. kalijumom (1.5 kg/m2. U Vašem glistnjaku. fosforom 2. Može da se koristi kao osnovno organsko đubrivo. i meliorativno dejstvo mikroorganizama na zemljište. mangan. kada to uradite staru podlogu i ishranu normalzujte na pH vrijednost 6 . koja se naziva glistenjak ili glisnjak. Danas.

reaguju na povišeno prisustvo humusa u zemljištu. te broj bakterija po 1 gramu. i samoj kvaliteti kultura koje hoćemo za usjeve. fosvora(P2O5). Pod utjecajem humusa biljke lakše odoljevaju suši. HUMUS IDE SAM KAO PODLOGA ILI PREHRANA BEZ DODAVANJA OSTALIH HEMIJSKIH ADETIVA ILI MINERALNIH I STAJSKIH GNOJIVA. mrazu i drugim nepogodama. Mjerni parametri koji pokazuju vrijednost humusa su: Sadržaj higriskopne vlage. Pored kopnenih na humus pozitivno reaguju i vodene biljke. koja uslovljava povećanje ukupnih prinosa u prosjeku za 20-30%. •Za ishranu voća. sadržaj Azota(N). kvaliteta zemljišta tj. u rastvoru za zalijevanje i u vidu suspenzije za folijarno prehranjivanje. Sadržaj humusa. •Sa učešćem humusa od 5-50% pripravljaju se različiti specifični supstrati za lončanice i staklenike •U ratarstvu i povrtlarstvu humus služi kao osnovno jesenje đubrivo. paradajza. kalijuma(K2O). sadržaj Koblata(Co). pH-Vrijednost u H2O i KCL. makro i mikro elemenata. koliko je tlo uništeno hemijskim sredstvima. . koristan je za alge i mahovine kao i za najsloženije cvijetnice. sadržaj humusa. PAŠNJACIMA. žetvi ili košenja humus se redovno primjenjuje za svaku generaciju plodova posebno(jagoda. zaoran ili rasturen po površini. vinove loze i sadnog materijala humus se koristi kao u predhodnom slučaju. Brži rast praćen je i većom organskom produkcijom. nicanje i incijalni porast praktično svih kultura. koji određuje njegov kvalitet i upotrebnu vrijednost. ali i za prehranjivanje tokom vegetacije. UPOTREBA I DOZIRANJE HUMUSA Upotreba i doziranje humusa zavisi od njegovog kvaliteta. pH vrijednosti tla. zavisi od mnogobrojnih faktora i veoma je promjenjiva kategorija. UTJECAJ HUMUSA NA BILJKE I ZEMLJIŠTE Sve biljke. Olova(Pb). ali i kao i startno đubrivo s proljeća. sadržaj organske materije. pozitivno djeluju. Biljke tretirane humusom imaju snažnijirazgranatiji korjen. VEOMA BITNO JE NAPOMENUTI DA PRILIKOM KORIŠTENJA HUMUSA U POLJOPRIVREDNIM KULTURAMA. sadržaj pepela . Predsjetveno đubrenje humusom obezbjeđuje znatno brže i ravnomjernije klijanje. koji veoma intezivno usvaja hranjiva čak i u uslovima smanjenja vlažnosti. Kadmija(Cd). paprika) kao i za svaki otkos (djetelina lucerka itd) •Humus se za sve kulture može koristiti kao “suv”. •Kod kultura koje daju više berbi. LIVADAMA I TRAVNJACIMA.•čisti humus sa manjim sadržajem organske materije (30-40%) koristi se kao potpuni supstrat za njegu rasada i proizvodnju sejanica •humus sa 40-50% organske materije i većim sadržajem auksina i humata idealan je supstrat za oživljavanje reznica i položenica kod mnogih hortikulturnih biljaka. a kod pojedinih kultura i preko 100%. kako gajenje tako i dalje.

... moramo voditi računa o klimatskim. radne snage.... opreme i alata. prostor (sa nadstrešnicom) za obradu.. tržišnoj cijeni humusa u našoj zemlji. sušenje i skladištenje humusa.... Ovo su vam osnovne stvari koje bi kao početnik trebali da znate. te da u unutrašnjosti legla omogući normalan život i reprodukciju glista u većem dijelu jeseni... Interesuje me kako započeti sa uzgojem crvenih kalifornijskih glista. su oprema i alat tokom proizvodnog procesa. Gliste možemo uzgajati na otvorenom i u zatvorenom prostoru. . Navedeni položaji su bitni radi boljeg korištenja toplote u proljetnom i jesenjem periodu..80 . Sama finansijska sredstva vam zavise od nabavke startnih legala i njihove ishrane..... dužine koliko treba.. Poštovani Admire.1m.... te da li klima ima ulogu u uzgoju pošto živim u centralnom dijelu Bosne? Unaprijed hvala. struja. međuprostore (staze) širine 0. zime i ranog proljeća.. te cijeni mineralnih đubriva (koja su najveća konkurencija ovoga proizvoda) i režijskim troškovima koje napravite tokom proizvodnog procesa (voda. Isprobane su i ostale kulture. Formiranje lumbrikofarme podrazumjeva sljedeće aktivnosti: Izbor lokacije Prostor na individualnoj lumbrikofarmi obuhvata gredicu površine 2m2 po jednom leglu. a ekonomski efekti proizvodnje humusa zavise od mnogih faktora. Sezona uzgoja glista na otvorenom traje od početka aprila do kraja oktobra kada počinje zazimljavanje legla... koliko finansijskih sredstava treba za osnovni početak.. Dok ne probate i ne vidite na vlastitom iskustvu to se ne može opisati riječima.. što kod mojih komitenata i rezulati su više nego odlični. a koji su vam jako bitni.. telefon i eventualno zakup zemljišta). Prednosti zatvorenog prostora su u potpunoj kontroli uslova gajenja (temperatura... Zazimljavanje ima za cilj da sačuva gliste od smrzavanja. .. koje veličine.. Pri uzgoju glista na otvorenom. Admir ..5-2m širine..Iz mog ličnog iskustva sijanja kultura koje ja volim je kod dvije vrste paradajza i ljubičastog crvenog luka... kakav prostor. hemijskim analizama humusa i stajskog đubriva. postavke legala i dobivanju novih.... deponiju stajnjaka. Humus možete kupiti kod mene. Leglo-gredica postavlja se u pravcu sjever-jug ili sjeverozapadjugoistok.. Kao sporedne troškove koje imate. Gliste možete kupiti kod mene...... U odnosu na jačinu i pravac vjetra.... Šta mi je sve potrebno. vlaznost.... nabavci ishrane...... što kod mene. topografskim i pedološkim karakteristikama prostora.. a cijenu ću Vam poslati direktno na Vaš e-mail.. a ne u bok... Prije svega od početnog kapitala koje ulažete u proizvodnom procesu....... Legla se po pravilu zazimljuju krajem oktobra kada ishrana još traje. hidrološkim. leglo se uvijek postavlja da mu vjetar uvijek puše u čelo.. najčešćih dimenzija: 1. transporta humusa do konačnog odredišta.. pakovanju humusa. dobivanja atesta za prodaju humusa..

a time i samog uzgoja je leglo. Nabavka opreme i alata za rad na farmi. Kao sirovina u lumbrikokulturi može se koristiti stajnjak svih domaćih životinja. prema iskustvima razvijenih zemalja . karton i. U uzgoju glista i proizvodnji lumbrihumusa kod nas se koristi goveđi . Priprema terena Leglo treba postaviti na ravan teren i uvijek treba voditi računa o tome da leglo nije na udaru poplavnih ili visokih podzemnih voda. Gliste stajnjak koriste kao podlogu u kojoj žive. . priprema dokumentacije. Za uzgoj glista najpogodnije je zrelo stajsko đubrivo. U svježem stajnjaku gliste umiru zbog visoke temperature koja se razvija pri fermentaciji. Jedno leglo u osnovi mora da sadrži odrasle polno zrele gliste.. a najviše 24 mjeseca i očišćeno od nečistoća. dok svinjski. papir. čak i kanalizacionim muljem. uzrast.Japana SAD i dr. Gliste se mogu hraniti i organskim otpacima koji su fermentirali (prevreli i raspali se) u šta spadaju: fekalije domaćih životinja.pH.) i produžetku sezone za svih 12 mjeseci.kravlji stajnjak.. Đubrivo treba da bude staro najmanje 3 mjeseca. držanja i izđubrivanja. od čega 50% iskoristi za sopstvenu gradnju. otpaci iz prehranbene industrije. Svjež i poluzreo stajnjak nije pogodan. ovčiji i kokošiji stajnjak nisu naišli na primjenu zbog neophodne tehnološke primjene. organski otpaci iz kuhinja i kantina. bez obzira na vrstu. obuka Obezbjeđenje dovoljnih količina stajnjaka potrebnog kvaliteta Uloga stajnjaka u uzgoju glista je dvojna. otpaci voća i povrća.. a 50% preradi i izbaci u obliku humusa. Pod leglom podrazumjevamo prostor u kojem gliste žive i rade. dok u poluzreo stajnjak gliste slabo ulaze. jedinica mjere kapaciteta farme. način ishrane. čime se razumljivo podiže produktivnost farme. piljevina i strugotina. ali se u svakom pojedinačnom slučaju primjenjuje specifičan pripremni tretman. slame i lišća. Jedno leglo za godinu dana pojede 1 tonu stajskog đubriva. Leglo se uvijek postavlja na sunčanom i toplom. a ujedno kao i ishranu. ravnom i za vodu propusnom tlu Nabavka startnog broja legala i obezbjeđivanje plasmana na tržištu U komercijalnom uzgoju glista. male (mlade) gliste i kokone iz kojih će se izleći gliste.000 jedinki crvene kalifornijske gliste mješovitog uzrasta koja taj prostor naseljava. ali i populaciju od oko 100.

rada i razmnožavanja. jer u tom slučaju gliste doživljavaju termički šok. Gliste nemaju pluća pa dišu preko kože. Najvažnija je pravilna priprema stajnjaka. na planini. U fazi fermentacije stajnjaka dolazi do stvaranja visokih temperatura (90C) i otrovnih gasova što dovodi do smrtnosti glista. Takva voda uvijek mora da odstoji najmanje 48 sati na suncu. izgubio svoje vrijednosti. Gliste su veoma osjetljive na kiselost.8pH i veće od 7. podloge od čega zavisi uspjeh osnivanja cijele farme. Navedena vrijednost odgovara nutralnoj reakciji.2pH ne odgovaraju.7. Minimalna temperatura koje gliste podnose je plus 1. pa se pH u leglu mora kontrolisati najmanje jednom nedjeljno (pored kontrole kiselosti hrane koju im dajemo). a max plus 25C.8 . tj.USLOVI UZGAJANJA Osnovni uslovi uzgajanja gliste su stajsko đubrivo. koji se u njoj nalazi. Vrijednosti manje od 6. Vlaga je još jedan od bitnih faktora u uzgoju glista. postavljanje podloge. pH vrijednost stajnjaka za gliste je od 6. Kada ljeti temperature prelaze preko 25 stepeni.2. Sve ispod toga kokoni umiru. Svako dalje odstupanje od pomenute temperature vrši smanjenje pomenutih radnji. što odgovara neutralnoj reakciji. kako bi hlor. Temperature neznatno variraju u zavisnosti od mjesta. temperatura.2pH. Tako npr. klime i nadmorske visine. Idealna temperatura za razmnožavanje crvenih kalifornijskih glista je između 18C . zimsku temeraturu do minus 20 stepeni preživjele su i gliste i kokoni. Optimalna vrijednost za gliste je od 6. kalifornijskih glista. što znaci da se mora birati stajnjak odležan i van faze fermentacije. Na temperaturama ispod 0C gliste umiru. jer na toj temperaturi dolazi do max. pH vrijednost i vlažnost. Voda sa kućnih priključaka također se ne smije direktno koristiti. te prirodne selekcije koju dobivate tokom proizvodnog ciklusa.25C. legla treba polivati toplom vodom (20stepeni) ne smije se nikad direktno zalivati hladnom vodom. pH vrijednost je još jedan od bitnih faktora koji utječu na rad i život gliste u leglu.8 . .7. gdje se uzgajaja već treća generacija crvenih. Temperatura stajnjaka ne smije da prelazi 25C. a kokoni mogu čak da prežive i do minus 20C.

Vlažnost u leglima se održava zalijevanjem... Za sve vrste uzgoja glista. Gliste za ribolov možete nabaviti kod mene...... hidrološkim.. Prednosti zatvorenog prostora su u potpunoj kontroli uslova gajenja (temperatura. travom....... "Ja bih trebao gliste za ribolov.1m deponiju stajnjaka prostor (sa nadstrešnicom) za obradu. Ove gliste ne konzumiraju gnojivo u ishrani.. najčešćih dimenzija: 1. vlažnost je prevelika. sjenom i posebnim mješavinama voća i povrća.. Iz legla se uzme proizvoljna količina materijala i tako u šaci stegne veoma blago........ U odnosu na jačinu i pravac vjetra. ali nemam gnojiva! Koje uvjete treba ispuniti ... Navedeni položaji su bitni radi boljeg korištenja toplote u proljetnom i jesenjem periodu. Sezona uzgoja glista na otvorenom traje od početka aprila i traje do kraja oktobra kada počinje zazimljavanje legla. zime i ranog proljeća.. Poštovani Ivane...5-2m širine i odgovarajuće dužine međuprostore (staze) širine 0... a ne u bok.. Uzgajaju se organskim putem.. vlažnost je povoljna... formiranje lumbrikofarme podrazumjeva sljedeće aktivnosti: Izbor lokacije Prostor na individualnoj lumbrikofarmi obuhvata: • gredicu površine 2m2 po jednom leglu. • • • Gliste možemo uzgajati na otvorenom i zatvorenom prostoru. Za određivanje vlažnosti koristi se higromjer.. Učestalost zalijevanja je u zavisnosti od klime. Imam veliki vrt.) i produžetku sezone za svih 12 mjeseci.. leglo se uvijek postavlja da mu vjetar puše u čelo. tačnije 82...... a u praksi vlažnost se najčešće određuje stiskom šake. vlažnost. Ivan" ... tj.. čime se razumljivo podiže produktivnost . te da u unutrašnjosti legla omogući normalan zivot i reprodukciju glista u većem dijelu jeseni.... Pri uzgoju glista na otvorenom moramo voditi računa o klimatskim....Optimalna vlažnost za gliste je oko 80%. Ako se voda mlazom cijedi.... htio bih ih uzgojiti.... za takvo nešto! Hvala unaprijed. Legla se po pravilu zazimljuju krajem oktobra kada ishrana još traje. pH.. 80 .. sušenje i skladištenje humusa.... topografskim i pedološkim karakteristikama prostora. Leglo-gredica postavlja se u pravcu sjever-jug ili sjeverozapad-jugoistok.... Zazimljavanje ima za cilj da sačuva gliste od smrzavanja.5%...... Ako se cijedi u kapima.

. 2. Pod leglom podrazumjevamo prostor u kojem gliste žive i rade ali i populaciju od oko 100. Program uzgoja glista sa svim potrebnim elementima podrazumjeva: 1.vile sa zaobljenim vrhom. Priprema terena Leglo treba postaviti na ravan i uvijek treba voditi računa o tome da leglo nije na udaru poplavnih ili visokih podzemnih voda. Leglo se uvijek postavlja na sunčanom i toplom. i … Da bih se bavio tom proizvodnjom profesionalno koliko treba imati legala da bi to ekonomski bilo opravdano? Ja smatram da imam povoljne uslove. topografskim i pedološkim karakteristikama prostora.farme.000 jedinki crvene kalifornijske gliste mješovitog uzrasta koja taj prostor naseljava.. Dževad …………………………………………………………………………………………………… …………. nabavio sam neke skripte iz kojih sam saznao nešto o glistama. S poštovanjem. ravnom i za vodu propusnom tlu Ekonomska opravdanost Već duže vrijeme razmišljam na koji način ući u projekat uzgoja kaliforniskih glista. obuku. Nadam se vašem brzom odgovoru. malih(mladih) glista i kokona iz kojih će se izleći gliste. 3. Formiranje lumbrikofarme podrazumjeva sljedeće aktivnosti: Izbor lokacije. Nabavka opreme i alata za rad na farmi. Nabavka osnovnih legala da su zdravo odgojena i da umjesto crvene kalifornijske gliste ne dobijete kišnu glistu. pa me to interesuje kako bih se eventualno opredjelio za tu proizvodnju.. Ono što mene interesuje jeste da li bi se mogao nabaviti program uzgoja kaliforniski glista sa svim potrebnim elementima. Gliste možemo uzgajati na otvorenom i zatvorenom prostoru. Ja se ovim poslom bavim profesionalno već dvije godine i ekonomski sam uspjela. hidrološkim. U opremu i alate spadaju: ručna kolica. priprema dokumentacije. ali nisam imao prilike ništa saznati o finansijskom efektu. Jedno leglo u osnovi mora da sadrži odraslo polno zrelih glista. jedinica mjere kapaciteta farme.lopata grabulje sa zaobljenim . a time i samog uzgoja je leglo. I obezbjeđivanju plasmana na tržištu U komercijalnom uzgoju glista. pri uzgoju glista na otvorenom moramo voditi računa o klimatskim. Poštovani Dževade.

Takođe. koliko u gramaži može da se uzgoji ovih glista tj. . te njega samih legala. 5. da li nekome u BiH ili u inostranstvu? Da li postoje neki rizici u uzgoju itd itd??? Dakle skroz sam novi u ovome i zaista sam laik po ovom pitanju.zaštita. te kalcij-karbnat za regulisanje pH vrijednosti. Puno pitanja :) . Financijski efekti zavise od tržišta. Za sve daljnje informacije i pomoć stojim Vam na raspolaganju.motokultivator od 10KS sa pogonom preko točkova i kardanskim vratilom. 7. Želio bih nešto dodatno zaraditi. odrivna daska. Normativi i utrošci: Osnovni materijal je stajnjak i njegova potrošnja je srazmjerna kapacitetu farme. Obezbjeđenje dovoljnih količina stajnjaka potrebnog kvaliteta. Plasman humusa i glista. tržišne cijene stajnjaka i humusa. Npr. održavanje staza. koliko je potrebno da se uloži novaca na tom prostoru i koliko se dobije novaca na tom prostoru i koliko vremena je potrebno da se razmnože gliste i preprodaju??? Ako imate neki priručnik i informacije o ovom uzgoju. Svaki od ovih elemenata podrazumjeva određene radnje u prozvodnom procesu i detaljna objašnjenja.(hemijske analize stajnjaka) Ishrana legala. pa da mi pošaljete. na 1m2 zemlje. i sav pribor koji je potreban za pravljenje leje-gredice. izdvajanje glista i radna snaga koja će raditi na vašoj farmi tokom proizvodnog procesa. kome se mogu prodavati te gliste. navodnjavanje. ali ne mogu da nađem neke informacije na internetu. dioba i kontrola naseljenosti legala.vrhom. nerafinisan (poznat i pod imenima “glisnjak” “vermikompost” i “lumbrikompost) i rafinisan.prikolica od 0. a kada ga ostvarite onda ćete moći da prodajete i višak glista. Utrošak se normira kao 1t/leglo. 6. zaštitna mreža. 8. Uzgoj glista treba početi imajući u vidu napred navedene faktore. pa su mi se gliste učinile pravim potezom. kosačica. "Iz Sarajeva sam i zainteresiran sam za uzgoj kalifornijskih glista..izdvajanje humusa.crijevo za zalivanje sa rešetkom ručno vibraciono sito za rafinaciju sijanje humusa. Vađenje humusa i glisti. godišnje. Nabavkom većeg broja legala skraćujete vrijeme dostizanja proračunatog graničnog kapaciteta vaše farme: do njegovog dostizanja na vašoj farmi ćete proizvoditi sve veće količine humusa.. Utvrđivanje kvaliteta humusa(prve hemijske analize prije dobivanja atesta) Humus može biti sirov. Da li postoje neki seminari o ovoj djelatnosti? Nadam se da ćete mi moći pomoći u ovome. Njega stajnjaka. 4.prskalica od 200 litara.5t.

. koje trebate staviti u leju/gredicu.......... Prije samoga početka uzgoja glista trebate znati razlikovati kišnu glistu od crvene kalifornijske gliste... Sama ulaganja zavise vam od osnovnih legala koje ćete postaviti za uzgoj..i nije baš posao koji preko noći donosi dobru zaradu. Uz pravilan proizvodni proces u zavisnosti od uzgajanja (otvoreni ili zatvoreni prostor).............. Mustafa Gerin . Pošaljite mi i druge komentare za koje Vi mislite da su potrebni za početnike u ovoj oblasti.......opreme za rad (u opremu i alate spadaju: ručna kolica... 100.............. te kalcijkarbnat za regulisanje pH vrijednosti..... zaštitna mreža i sav pribor koji je potreban za pravljenje leje-gredice................ lopata...Gerin....ishrane. Poštovani gosp.. Pozdrav........... daska za pravljenje leja gredica... Vani imaju druge vrste koje se uzgajaju i koje su mnogo jednostavnije za uzgoj od ove.....materijalu za pravljenje leja/gredica. Jedna od tih glista se uzgaja i kod mene i rezultati su veoma dobri..... crijevo za zalivanje sa rešetkom........... Đubrivo od tovnih pilića ne možete koristiti. Poštovani Adise.. Od jednog legla ne možete pokrenuti ovaj posao..000 jedinica glista...... isto tako vam treba 12mjeseci za dobivanje humusa koji možete prodati...težak........ nabavci osnovne ishrane za gliste.. Početna investicija ovoga posla zavisi od: kupovine startnih legala.Pozdrav........opreme i tržišnih cijena leg(a)la i humusa.... uz to trebate imati dvije analize stajskog đubriva i humusa prije konačnog dobivanja atesta za daljnju prodaju........... vile sa zaobljenim vrhom.... prskalica od 200 litara.. uvijek možete dobiti 2-3 nova legla glista.............. Na 1m2 ide 1kg glista tj... 14 Maj 2008 Molim Vas da mi odgovorite kolika je otprilike početna investicija za uzgoj kalifornijskih glista i da li bih mogao iskorištavati đubrivo od tovnih pilića? Živim u Mostaru i gdje bih mogao posjetiti njbližu farmu za uzgoj glista............. raspitati se o uzgoju i nabviti početno jato.. Srijeda.. jer za to postoje posebne pripremne tehnologije i mašine za rad. Rizici ovoga posla: jako je skup........... Adis" .... .. ručno vibraciono sito za rafinaciju sijanje humusa.... Za glistu vam je potrebno 12mjeseci da biste dobili kvalitet... Potrebno je puno više kako biste u narednoj sezoni ostvarili neki minimalni profit za iduću sezonu gajenja glista ili humusa... grabulje sa zaobljenim vrhom......... Crvenu kalifornijsku glistu možete prodavati samo na domaćem tržištu........

Ova vrsta gliste se hrani drugačije od ove standardne gliste koja se preferira u našoj zemlji. Gliste koje ja uzgajam sa vašom klimom i ishranom bi donjele veoma dobre rezultate.Kod mene možete da dođete na moje farme i da dobijete veoma kvalitetna jata novih uzgojenih glista i da dobijete sve potrebne informacije i stručne savjete. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful