Glistenjak

Standardno leglo svakih 100 dana spremno je da bude podeljeno na nova legla. Kao podloga za uzgajanje glista mogu da se koriste (uz prethodnu obradu) goveđe, konjsko, svinjsko đubrivo kao i đubre od koza, ovaca i zečeva. Osim toga mogu da se korisre i karton, stari papir, lišće, piljevina, mleveni treset, sitno seckana slama i seno, otpaci od prerade iz poljoprivrede. Najbolje je da podloga, odnosno hrana koja se daje glistama, bude neutralne reakcije. Značaj glista i njihovog prisustva u zemljištu poznat je od davnina. Još u starom Egiptu postojao je zakon koji je zabranjivao odnošenje glista s obradivih površina, jer se plodnost tog regiona pripisivala upravo prisustvom glista u nanosima reke Nil. U staroj Grčkoj Aristotel je isticao značaj glista i dejstvo na zemljište nazivajući ih "crevima zemljišta". Jedan od najvećih prirodnjaka i naučnika Čarls Darvin izučavao je gliste preko 40 godina i objavio je prvu studiju o glistama u kojoj, izmedu ostalog, kaže: "Sva rodna zemlja u celom svetu je mnogo puta prolazila i prolaziće kroz utrobu glista". Početkom 20. veka u Americi pojavljuju se prvi odgajivači glista koji više iz hobija počinju da proizvodegliste, pre svega kao mamce za sportski ribolov, odnosno kao hranu za ptice i živinu, ali i za proizvodnju kvalitetnog supstrata za njihove bašte. Vrlo brzo gajenje glista od hobija prerasta u veliki biznis. Pedesetih godina na Kalifornijskom Univerzitetu Berkeley počinje selekcija i odabir onih glista koje su najbrže i najkvalitetnije pretvarale organski otpad u kvalitetan humus. Kao rezultat dobijen je hibrid crvene gliste poznat pod nazivom "kalifornijska glista". Danas, u svetu proizvodnja glista predstavlja vrlo unosan posao koji samo u SAD-u dostiže preko dve milijarde dolara godišnje. Osim Amerike, kao najveći svetski proizvođači glista, ističu se Japan i Kanada, dok su u Evropi to Italijani. Ovakva popularnost i trend proizvodnje i gajenja glista u svetu tumači se na njihovoj velikoj kako direktnoj, tako i indirektnoj koristi, kao i u relativno lakoj proizvodnji. Direktna korist se ogleda u, pre svega, zaradi od prodaje glista, dok indirektna predstavlja povećanje plodnosti zemljišta, a samirn tim i prinosa, odnosno profita. Gliste, danas, nalaze primenu i u farmaceutskoj industriji (kao izvor mnogih supstanci), odnosno u živinarstvu, ribarstvu i svinjarstvu, gde se koriste kao hrana. Od glista se proizvodi izuzetno kvalitetno proteinsko brašno. Svakako, ne treba zaboraviti glistu kao jedan od omiljenih mamaca u sportskom ribolovu. Proizvodnja glista ne zahteva skupu opremu, a moguće ih je proizvoditi gotovo svuda, na otvorenom polju (betonska, drvena ili žičana legla) i u zatvorenim prostorijama (garaža, terasa, podrum). Osnovna jedinica za uzgoj glista je leglo. Leglo podrazumeva zapreminu od 100 x 200 x 25 cm podloge i hrane i oko 100.000 komada samih glista. U jednom leglu ima

pa onda dodati podlogu. nepažnja prilikom proizvodnje. . su nepovoljne na razvoj glista. polno nezrele. Optimalna vlažnost trebalo bi da se održava oko i malo ispod 80% (kada se u šaci stisne materijal. Gliste su naročito osetljive na kiselost podloge. žabe.oko 20. kamenoloma. Međutim. odnosno. Pošto gliste ne podnose protresanje. ovaca i zečeva. pa je potrebno snižavati temperaturu (prskanjem vodom ili zaklanjanjem od direktnih sunčevih zraka u toku letnjih vrućina). svinjsko đubrivo kao i đubre od koza. Jedno standardno leglo svakih 100 dana spremno je da bude podeljeno na nova legla. preobilna. odnosno hrana koja se daje glistama.5). Optimalna temperatura za gliste je oko 20°C. već samo okretanje samo gornjeg sloja glistenjaka. Kao podloga za uzgajanje glista mogu da se koriste (uz prethodnu obradu) goveđe. miševi. koje podnose izuzetno niske temperature (i do . lišće. ptice.20°C). kalcijum-karbonat. Ako je temperatura ispod 5°C potrebno je na leju naneti veći (deblji za oko 10 cm) sloj hrane (organskog otpada). Da bi proizvodnja glista bila uspešna potrebno je obezbediti optimalne uslove za njihov rast i razviće. odnosno podlozi gde će leglo biti postavljeno. ne mora da se vodi posebna briga. Virusi i bakterije ne napadaju gliste. Trebalo bi izbegavati materijal koji je bogat proteinima. železničkih pruga i autoputeva. Prirodno stanište glista su deponije stajskog i biljnog dubreta. Ukoliko su ph vrednosti niže ili više. Uprkos tome što gliste traže vlažniju sredinu. jer jaki vetrovi teraju gliste u niže slojeve zemljišta i čini ih manje produktivnim. zatim sloj starog papira ili kartona. stari papir. potrebno je dodavati. otpaci od prerade iz poljoprivrede.5 . Voda je važan činilac u proizvodnji glista. treba voditi računa da u podlozi ne bude mnogo velikih i teških grudvi zemljišta. jer gliste ne podnose potresanja. često su uzrok što gliste napuštaju leglo u potrazi za povoljnijim uslovima. takođe. Visoke temperature (30°C i više). Osim toga mogu da se korisre i karton. kao i onaj koji sadrži eterična ulja i druge materije koje gliste ne podnose (iglice četinara. bude neutralne reakcije (ph 6.000 do 30. sitno seckana slama i seno. ili materijal koji sadrži ostatke pesticida ili antibitika. konjsko. Takođe. kao i premala vlažnost. ne može da se obavlja prevrtanje. jer one traže konstantno visoku vlažnost supstrata u toku razvoja. Leglo ne treba podizati na mestima koja su u blizini velikih gradilišta. za uspešnu proizvodnju je potrebna i dobra provetrenost. Gliste prezimljavaju u obliku jaja (kokona). Leglo ne bi trebalo da bude izloženo direktnim naletima vetrova. Ipak. Gliste su osetljive na velika kolebanja temperature.7. mleveni treset. Najbolje je da podloga. list oraha). Temperature ispod 0°C pogubne su za gliste. što često dovodi do zanemarivanja i nebrige oko glista. najveći neprijatelj glista je čovek. odnosno ako je reakcija bazna suvog papira i treseta). Na površinu gde se podiže leglo postavi se žičana mreža. odnosno. u slučaju kiselosti. voda treba da se cedi u kapljicama).000 polno zrelih glista dok ostalo čine jaja i mlade. Kada je o mestu reč. Glisnjak zahteva malo svakodnevne angažovanosti. piljevina. gliste. gliste ne obolevaju. Prirodni neprijatelji glista jesu krtice.

kao i dodatak travnjacima.Fahro.6. Može da se koristi kao osnovno organsko đubrivo.Jedan od indikatora plodnosti zemljišta predstavljaju i gliste. koliko to košta po kg? Hvala pozdravljeni. te na njema počiva i njegova upotrebna vrijednost. vremenu upotrebe. a u blizini zasigurno imate stajnjak za ishranu glista. glistenjak ima sve veću primenu u povrtarskoj. vlažnošću. dok se za spravljanje kvalitetnih hranljivih smeša. tako i u svim tipovima zaštićenih objekata. koja se naziva glistenjak ili glisnjak. cvećarskoj proizvodnji. odnosno rasada i ožiljavanje reznica u voćarskoj proizvodnji.1. gvožde). Sva ova dejstva zasnovana su na fizičko-hemijskim i biološkim svojstvima humusa. te da glistnjak dobro očistite od larvi rovca. dok sa plodnijim 1:10. pH vrijednost podloge i ishrane morate dovesti u normalu. Također. i meliorativno dejstvo mikroorganizama na zemljište. jer rovci znaju biti i tu. glisnjak se koristi u količini od 0. Prehanbeno dejstvo makro i mikromineralnih elemenata. kao i već postojećih. Gdje je najbolje koristiti humus i da li ga prodajete? Ako "da".5 kg/m2. Oko Vašeg glistnjaka sigurno je prljavo i dosta vlažno. Osim izuzetno povoljnih hemijskih osobina. neodgovarajućom ishranom i nehigijenom. fosforom 2. Humus se koristi na više načina. Pokušajte to mjesto oko Vašeg glistnjaka očistiti i ishranu glista također dobro isčistititi. Ovakve smeše mogu da se koriste za proizvodnju rasada.400 mg/100g). voćarskoj. Kao osnovno dubrivo. stonoge i krtice ovo vam je neizbježni lanac koji dobijate sa velikom pH kiselošću. meša sa zemljom i to. mangan. iza njih dolaze mravi.7%).400 mg/100g). kao i proizvodnju povrća kako na otvorenom polju.2 . kalijumom (1. Glisnjak je bogat humusom (i do 25%). Gliste predstavljaju značajne preradivače i razlagače organskih materija i otpada u kvalitetnu organsku materiju. glistenjak ima i visok mikrobiološki naboj. temperaturom u i oko legla. sa siromašnim zemljištima 1:6. U Vašem glistnjaku.5 (trebate dobro isprati i po potrebi staviti kalcij karbonat). Kada nađete rovce u glistnjaku. dok je siromašniji u mineralnom azotu (1 . kada to uradite staru podlogu i ishranu normalzujte na pH vrijednost 6 . Poslje toga gliste vratite u glistnjak. podloga i ishrana kojom hranite Vaše gliste je veoma kisela. koji se međusobno razlikuju po funkciji. Danas. vlažnost i temperaturu. trebate izmjestiti ishranu i pratiti pH vrijednost. a to znači i bržu razgradnju organske materije kao i bolje iskorišćavanje hraniva. Prvi korak koji morate učiniti je da gliste izvadite iz postojećeg glistnjaka. bakar. ponavljanju i efektima: . Najmanja tri aspekta pozitivnog djelovanja humusa na bilje su: Bioregultivno dejstvo humikovane organske materije. One se sreću samo na plodnim i ne zagadenim zemljištima. ali i za spravljanje hranljive smeše za proizvodnju cveća i povrća. kao i mnogim značajnim mikroelementima (cink. Fahro Poštovani gosp.

koji određuje njegov kvalitet i upotrebnu vrijednost. vinove loze i sadnog materijala humus se koristi kao u predhodnom slučaju. makro i mikro elemenata. pH vrijednosti tla. Biljke tretirane humusom imaju snažnijirazgranatiji korjen. PAŠNJACIMA. fosvora(P2O5). mrazu i drugim nepogodama. žetvi ili košenja humus se redovno primjenjuje za svaku generaciju plodova posebno(jagoda. UPOTREBA I DOZIRANJE HUMUSA Upotreba i doziranje humusa zavisi od njegovog kvaliteta. Mjerni parametri koji pokazuju vrijednost humusa su: Sadržaj higriskopne vlage. Predsjetveno đubrenje humusom obezbjeđuje znatno brže i ravnomjernije klijanje. zaoran ili rasturen po površini.•čisti humus sa manjim sadržajem organske materije (30-40%) koristi se kao potpuni supstrat za njegu rasada i proizvodnju sejanica •humus sa 40-50% organske materije i većim sadržajem auksina i humata idealan je supstrat za oživljavanje reznica i položenica kod mnogih hortikulturnih biljaka. koja uslovljava povećanje ukupnih prinosa u prosjeku za 20-30%. pozitivno djeluju. sadržaj Koblata(Co). Sadržaj humusa. reaguju na povišeno prisustvo humusa u zemljištu. sadržaj organske materije. . •Za ishranu voća. VEOMA BITNO JE NAPOMENUTI DA PRILIKOM KORIŠTENJA HUMUSA U POLJOPRIVREDNIM KULTURAMA. ali i za prehranjivanje tokom vegetacije. Pored kopnenih na humus pozitivno reaguju i vodene biljke. kako gajenje tako i dalje. ali i kao i startno đubrivo s proljeća. a kod pojedinih kultura i preko 100%. HUMUS IDE SAM KAO PODLOGA ILI PREHRANA BEZ DODAVANJA OSTALIH HEMIJSKIH ADETIVA ILI MINERALNIH I STAJSKIH GNOJIVA. •Kod kultura koje daju više berbi. nicanje i incijalni porast praktično svih kultura. koliko je tlo uništeno hemijskim sredstvima. kalijuma(K2O). Brži rast praćen je i većom organskom produkcijom. te broj bakterija po 1 gramu. kvaliteta zemljišta tj. LIVADAMA I TRAVNJACIMA. koristan je za alge i mahovine kao i za najsloženije cvijetnice. u rastvoru za zalijevanje i u vidu suspenzije za folijarno prehranjivanje. koji veoma intezivno usvaja hranjiva čak i u uslovima smanjenja vlažnosti. paradajza. sadržaj humusa. sadržaj pepela . UTJECAJ HUMUSA NA BILJKE I ZEMLJIŠTE Sve biljke. Pod utjecajem humusa biljke lakše odoljevaju suši. sadržaj Azota(N). i samoj kvaliteti kultura koje hoćemo za usjeve. zavisi od mnogobrojnih faktora i veoma je promjenjiva kategorija. •Sa učešćem humusa od 5-50% pripravljaju se različiti specifični supstrati za lončanice i staklenike •U ratarstvu i povrtlarstvu humus služi kao osnovno jesenje đubrivo. pH-Vrijednost u H2O i KCL. Kadmija(Cd). paprika) kao i za svaki otkos (djetelina lucerka itd) •Humus se za sve kulture može koristiti kao “suv”. Olova(Pb).

a cijenu ću Vam poslati direktno na Vaš e-mail. koliko finansijskih sredstava treba za osnovni početak. radne snage.... Isprobane su i ostale kulture. te da u unutrašnjosti legla omogući normalan život i reprodukciju glista u većem dijelu jeseni.. što kod mene. a ne u bok. opreme i alata. zime i ranog proljeća.1m.. dobivanja atesta za prodaju humusa. koje veličine... Leglo-gredica postavlja se u pravcu sjever-jug ili sjeverozapadjugoistok......... kakav prostor. leglo se uvijek postavlja da mu vjetar uvijek puše u čelo. Admir .... tržišnoj cijeni humusa u našoj zemlji. a ekonomski efekti proizvodnje humusa zavise od mnogih faktora.. Navedeni položaji su bitni radi boljeg korištenja toplote u proljetnom i jesenjem periodu. topografskim i pedološkim karakteristikama prostora.. Prije svega od početnog kapitala koje ulažete u proizvodnom procesu. Pri uzgoju glista na otvorenom.Iz mog ličnog iskustva sijanja kultura koje ja volim je kod dvije vrste paradajza i ljubičastog crvenog luka.... te cijeni mineralnih đubriva (koja su najveća konkurencija ovoga proizvoda) i režijskim troškovima koje napravite tokom proizvodnog procesa (voda........ transporta humusa do konačnog odredišta. vlaznost. su oprema i alat tokom proizvodnog procesa.. U odnosu na jačinu i pravac vjetra.... međuprostore (staze) širine 0..... Poštovani Admire... Humus možete kupiti kod mene... sušenje i skladištenje humusa. Šta mi je sve potrebno. Zazimljavanje ima za cilj da sačuva gliste od smrzavanja... moramo voditi računa o klimatskim. Formiranje lumbrikofarme podrazumjeva sljedeće aktivnosti: Izbor lokacije Prostor na individualnoj lumbrikofarmi obuhvata gredicu površine 2m2 po jednom leglu. a koji su vam jako bitni. nabavci ishrane. Ovo su vam osnovne stvari koje bi kao početnik trebali da znate. Sama finansijska sredstva vam zavise od nabavke startnih legala i njihove ishrane. telefon i eventualno zakup zemljišta).. Sezona uzgoja glista na otvorenom traje od početka aprila do kraja oktobra kada počinje zazimljavanje legla... Gliste možemo uzgajati na otvorenom i u zatvorenom prostoru. Prednosti zatvorenog prostora su u potpunoj kontroli uslova gajenja (temperatura. deponiju stajnjaka.... dužine koliko treba...... .. pakovanju humusa. Gliste možete kupiti kod mene.5-2m širine. najčešćih dimenzija: 1.. Interesuje me kako započeti sa uzgojem crvenih kalifornijskih glista. . struja... prostor (sa nadstrešnicom) za obradu.... Dok ne probate i ne vidite na vlastitom iskustvu to se ne može opisati riječima... Kao sporedne troškove koje imate. Legla se po pravilu zazimljuju krajem oktobra kada ishrana još traje.. te da li klima ima ulogu u uzgoju pošto živim u centralnom dijelu Bosne? Unaprijed hvala...80 . hemijskim analizama humusa i stajskog đubriva.. što kod mojih komitenata i rezulati su više nego odlični. hidrološkim. postavke legala i dobivanju novih.

. papir. držanja i izđubrivanja.Japana SAD i dr. način ishrane. Gliste se mogu hraniti i organskim otpacima koji su fermentirali (prevreli i raspali se) u šta spadaju: fekalije domaćih životinja.pH. ovčiji i kokošiji stajnjak nisu naišli na primjenu zbog neophodne tehnološke primjene. a najviše 24 mjeseca i očišćeno od nečistoća. Priprema terena Leglo treba postaviti na ravan teren i uvijek treba voditi računa o tome da leglo nije na udaru poplavnih ili visokih podzemnih voda. male (mlade) gliste i kokone iz kojih će se izleći gliste. organski otpaci iz kuhinja i kantina. a ujedno kao i ishranu. od čega 50% iskoristi za sopstvenu gradnju. Nabavka opreme i alata za rad na farmi.. priprema dokumentacije. U uzgoju glista i proizvodnji lumbrihumusa kod nas se koristi goveđi . jedinica mjere kapaciteta farme. a time i samog uzgoja je leglo. otpaci iz prehranbene industrije. Jedno leglo u osnovi mora da sadrži odrasle polno zrele gliste. a 50% preradi i izbaci u obliku humusa. Kao sirovina u lumbrikokulturi može se koristiti stajnjak svih domaćih životinja. obuka Obezbjeđenje dovoljnih količina stajnjaka potrebnog kvaliteta Uloga stajnjaka u uzgoju glista je dvojna. otpaci voća i povrća. karton i. Đubrivo treba da bude staro najmanje 3 mjeseca. Leglo se uvijek postavlja na sunčanom i toplom. ali i populaciju od oko 100. ali se u svakom pojedinačnom slučaju primjenjuje specifičan pripremni tretman. U svježem stajnjaku gliste umiru zbog visoke temperature koja se razvija pri fermentaciji. Jedno leglo za godinu dana pojede 1 tonu stajskog đubriva. Svjež i poluzreo stajnjak nije pogodan. Gliste stajnjak koriste kao podlogu u kojoj žive..) i produžetku sezone za svih 12 mjeseci. piljevina i strugotina. čak i kanalizacionim muljem. dok u poluzreo stajnjak gliste slabo ulaze. prema iskustvima razvijenih zemalja . Za uzgoj glista najpogodnije je zrelo stajsko đubrivo. dok svinjski. čime se razumljivo podiže produktivnost farme. ravnom i za vodu propusnom tlu Nabavka startnog broja legala i obezbjeđivanje plasmana na tržištu U komercijalnom uzgoju glista.kravlji stajnjak. Pod leglom podrazumjevamo prostor u kojem gliste žive i rade.000 jedinki crvene kalifornijske gliste mješovitog uzrasta koja taj prostor naseljava. slame i lišća. bez obzira na vrstu. uzrast. .

Temperature neznatno variraju u zavisnosti od mjesta.2. podloge od čega zavisi uspjeh osnivanja cijele farme.8pH i veće od 7. . temperatura. Sve ispod toga kokoni umiru. jer u tom slučaju gliste doživljavaju termički šok. legla treba polivati toplom vodom (20stepeni) ne smije se nikad direktno zalivati hladnom vodom. Navedena vrijednost odgovara nutralnoj reakciji. a kokoni mogu čak da prežive i do minus 20C. Takva voda uvijek mora da odstoji najmanje 48 sati na suncu. Svako dalje odstupanje od pomenute temperature vrši smanjenje pomenutih radnji.7.25C. Tako npr. na planini. Gliste su veoma osjetljive na kiselost.8 . izgubio svoje vrijednosti.2pH. što znaci da se mora birati stajnjak odležan i van faze fermentacije. U fazi fermentacije stajnjaka dolazi do stvaranja visokih temperatura (90C) i otrovnih gasova što dovodi do smrtnosti glista. Gliste nemaju pluća pa dišu preko kože. kalifornijskih glista. Optimalna vrijednost za gliste je od 6. Vlaga je još jedan od bitnih faktora u uzgoju glista. tj. pH vrijednost i vlažnost. klime i nadmorske visine. Vrijednosti manje od 6. gdje se uzgajaja već treća generacija crvenih.2pH ne odgovaraju. kako bi hlor. postavljanje podloge. a max plus 25C. zimsku temeraturu do minus 20 stepeni preživjele su i gliste i kokoni. Na temperaturama ispod 0C gliste umiru.USLOVI UZGAJANJA Osnovni uslovi uzgajanja gliste su stajsko đubrivo. Najvažnija je pravilna priprema stajnjaka. Temperatura stajnjaka ne smije da prelazi 25C.8 . Voda sa kućnih priključaka također se ne smije direktno koristiti. Kada ljeti temperature prelaze preko 25 stepeni. jer na toj temperaturi dolazi do max. pa se pH u leglu mora kontrolisati najmanje jednom nedjeljno (pored kontrole kiselosti hrane koju im dajemo). Idealna temperatura za razmnožavanje crvenih kalifornijskih glista je između 18C . Minimalna temperatura koje gliste podnose je plus 1. rada i razmnožavanja.7. koji se u njoj nalazi. te prirodne selekcije koju dobivate tokom proizvodnog ciklusa. pH vrijednost stajnjaka za gliste je od 6. što odgovara neutralnoj reakciji. pH vrijednost je još jedan od bitnih faktora koji utječu na rad i život gliste u leglu.

.. travom..) i produžetku sezone za svih 12 mjeseci.. Navedeni položaji su bitni radi boljeg korištenja toplote u proljetnom i jesenjem periodu.1m deponiju stajnjaka prostor (sa nadstrešnicom) za obradu......... Za sve vrste uzgoja glista.... Ako se cijedi u kapima... Sezona uzgoja glista na otvorenom traje od početka aprila i traje do kraja oktobra kada počinje zazimljavanje legla. Ivan" . "Ja bih trebao gliste za ribolov... čime se razumljivo podiže produktivnost .. htio bih ih uzgojiti.. najčešćih dimenzija: 1.... 80 ..5-2m širine i odgovarajuće dužine međuprostore (staze) širine 0.. tj.. Zazimljavanje ima za cilj da sačuva gliste od smrzavanja.. Ako se voda mlazom cijedi. hidrološkim... Poštovani Ivane.. sušenje i skladištenje humusa..... ali nemam gnojiva! Koje uvjete treba ispuniti .... vlažnost.. Imam veliki vrt.Optimalna vlažnost za gliste je oko 80%.. Pri uzgoju glista na otvorenom moramo voditi računa o klimatskim.5%.. topografskim i pedološkim karakteristikama prostora. leglo se uvijek postavlja da mu vjetar puše u čelo.. Ove gliste ne konzumiraju gnojivo u ishrani. zime i ranog proljeća. Gliste za ribolov možete nabaviti kod mene.. a u praksi vlažnost se najčešće određuje stiskom šake. Legla se po pravilu zazimljuju krajem oktobra kada ishrana još traje.. vlažnost je povoljna.. Prednosti zatvorenog prostora su u potpunoj kontroli uslova gajenja (temperatura... tačnije 82... Iz legla se uzme proizvoljna količina materijala i tako u šaci stegne veoma blago... formiranje lumbrikofarme podrazumjeva sljedeće aktivnosti: Izbor lokacije Prostor na individualnoj lumbrikofarmi obuhvata: • gredicu površine 2m2 po jednom leglu..... Za određivanje vlažnosti koristi se higromjer. pH.. • • • Gliste možemo uzgajati na otvorenom i zatvorenom prostoru. za takvo nešto! Hvala unaprijed.. Leglo-gredica postavlja se u pravcu sjever-jug ili sjeverozapad-jugoistok. a ne u bok. vlažnost je prevelika.. te da u unutrašnjosti legla omogući normalan zivot i reprodukciju glista u većem dijelu jeseni.... Učestalost zalijevanja je u zavisnosti od klime... Uzgajaju se organskim putem..... Vlažnost u leglima se održava zalijevanjem. sjenom i posebnim mješavinama voća i povrća... U odnosu na jačinu i pravac vjetra.

U opremu i alate spadaju: ručna kolica.000 jedinki crvene kalifornijske gliste mješovitog uzrasta koja taj prostor naseljava. 2. 3. Poštovani Dževade. .. ravnom i za vodu propusnom tlu Ekonomska opravdanost Već duže vrijeme razmišljam na koji način ući u projekat uzgoja kaliforniskih glista. i … Da bih se bavio tom proizvodnjom profesionalno koliko treba imati legala da bi to ekonomski bilo opravdano? Ja smatram da imam povoljne uslove. ali nisam imao prilike ništa saznati o finansijskom efektu.. topografskim i pedološkim karakteristikama prostora. Pod leglom podrazumjevamo prostor u kojem gliste žive i rade ali i populaciju od oko 100. pa me to interesuje kako bih se eventualno opredjelio za tu proizvodnju. I obezbjeđivanju plasmana na tržištu U komercijalnom uzgoju glista. Program uzgoja glista sa svim potrebnim elementima podrazumjeva: 1. Priprema terena Leglo treba postaviti na ravan i uvijek treba voditi računa o tome da leglo nije na udaru poplavnih ili visokih podzemnih voda. Ja se ovim poslom bavim profesionalno već dvije godine i ekonomski sam uspjela.lopata grabulje sa zaobljenim . Formiranje lumbrikofarme podrazumjeva sljedeće aktivnosti: Izbor lokacije. pri uzgoju glista na otvorenom moramo voditi računa o klimatskim. Nadam se vašem brzom odgovoru. a time i samog uzgoja je leglo. Dževad …………………………………………………………………………………………………… …………. Nabavka osnovnih legala da su zdravo odgojena i da umjesto crvene kalifornijske gliste ne dobijete kišnu glistu. obuku. Nabavka opreme i alata za rad na farmi. nabavio sam neke skripte iz kojih sam saznao nešto o glistama. Ono što mene interesuje jeste da li bi se mogao nabaviti program uzgoja kaliforniski glista sa svim potrebnim elementima. S poštovanjem. Leglo se uvijek postavlja na sunčanom i toplom. jedinica mjere kapaciteta farme.vile sa zaobljenim vrhom. Jedno leglo u osnovi mora da sadrži odraslo polno zrelih glista.farme. Gliste možemo uzgajati na otvorenom i zatvorenom prostoru. priprema dokumentacije. malih(mladih) glista i kokona iz kojih će se izleći gliste. hidrološkim.

zaštita.crijevo za zalivanje sa rešetkom ručno vibraciono sito za rafinaciju sijanje humusa. održavanje staza. kome se mogu prodavati te gliste. Želio bih nešto dodatno zaraditi. i sav pribor koji je potreban za pravljenje leje-gredice. Svaki od ovih elemenata podrazumjeva određene radnje u prozvodnom procesu i detaljna objašnjenja. da li nekome u BiH ili u inostranstvu? Da li postoje neki rizici u uzgoju itd itd??? Dakle skroz sam novi u ovome i zaista sam laik po ovom pitanju. godišnje.prskalica od 200 litara. te njega samih legala. izdvajanje glista i radna snaga koja će raditi na vašoj farmi tokom proizvodnog procesa. zaštitna mreža. 4. Utrošak se normira kao 1t/leglo. Da li postoje neki seminari o ovoj djelatnosti? Nadam se da ćete mi moći pomoći u ovome.. te kalcij-karbnat za regulisanje pH vrijednosti. ali ne mogu da nađem neke informacije na internetu. Npr. odrivna daska. . kosačica. na 1m2 zemlje. Plasman humusa i glista. 7. Njega stajnjaka.izdvajanje humusa. Vađenje humusa i glisti. a kada ga ostvarite onda ćete moći da prodajete i višak glista. Takođe. Normativi i utrošci: Osnovni materijal je stajnjak i njegova potrošnja je srazmjerna kapacitetu farme. Za sve daljnje informacije i pomoć stojim Vam na raspolaganju. koliko je potrebno da se uloži novaca na tom prostoru i koliko se dobije novaca na tom prostoru i koliko vremena je potrebno da se razmnože gliste i preprodaju??? Ako imate neki priručnik i informacije o ovom uzgoju. Obezbjeđenje dovoljnih količina stajnjaka potrebnog kvaliteta. dioba i kontrola naseljenosti legala. Financijski efekti zavise od tržišta.vrhom. 6. nerafinisan (poznat i pod imenima “glisnjak” “vermikompost” i “lumbrikompost) i rafinisan.. Nabavkom većeg broja legala skraćujete vrijeme dostizanja proračunatog graničnog kapaciteta vaše farme: do njegovog dostizanja na vašoj farmi ćete proizvoditi sve veće količine humusa. Utvrđivanje kvaliteta humusa(prve hemijske analize prije dobivanja atesta) Humus može biti sirov. 5.prikolica od 0. pa da mi pošaljete. Uzgoj glista treba početi imajući u vidu napred navedene faktore. Puno pitanja :) .5t. navodnjavanje. tržišne cijene stajnjaka i humusa.motokultivator od 10KS sa pogonom preko točkova i kardanskim vratilom. "Iz Sarajeva sam i zainteresiran sam za uzgoj kalifornijskih glista. koliko u gramaži može da se uzgoji ovih glista tj. pa su mi se gliste učinile pravim potezom.(hemijske analize stajnjaka) Ishrana legala. 8.

jer za to postoje posebne pripremne tehnologije i mašine za rad.i nije baš posao koji preko noći donosi dobru zaradu..... Adis" ................. zaštitna mreža i sav pribor koji je potreban za pravljenje leje-gredice...........Gerin. crijevo za zalivanje sa rešetkom..... Rizici ovoga posla: jako je skup....... raspitati se o uzgoju i nabviti početno jato. Đubrivo od tovnih pilića ne možete koristiti.............opreme za rad (u opremu i alate spadaju: ručna kolica.....000 jedinica glista........ isto tako vam treba 12mjeseci za dobivanje humusa koji možete prodati...... ... Sama ulaganja zavise vam od osnovnih legala koje ćete postaviti za uzgoj... uz to trebate imati dvije analize stajskog đubriva i humusa prije konačnog dobivanja atesta za daljnju prodaju...Pozdrav...... Od jednog legla ne možete pokrenuti ovaj posao..... Srijeda............... Jedna od tih glista se uzgaja i kod mene i rezultati su veoma dobri............ Uz pravilan proizvodni proces u zavisnosti od uzgajanja (otvoreni ili zatvoreni prostor)..... te kalcijkarbnat za regulisanje pH vrijednosti.......opreme i tržišnih cijena leg(a)la i humusa.. Crvenu kalifornijsku glistu možete prodavati samo na domaćem tržištu..... Za glistu vam je potrebno 12mjeseci da biste dobili kvalitet. 14 Maj 2008 Molim Vas da mi odgovorite kolika je otprilike početna investicija za uzgoj kalifornijskih glista i da li bih mogao iskorištavati đubrivo od tovnih pilića? Živim u Mostaru i gdje bih mogao posjetiti njbližu farmu za uzgoj glista... lopata. nabavci osnovne ishrane za gliste........... vile sa zaobljenim vrhom..... ručno vibraciono sito za rafinaciju sijanje humusa... prskalica od 200 litara........ uvijek možete dobiti 2-3 nova legla glista...... grabulje sa zaobljenim vrhom.... Poštovani Adise...... Početna investicija ovoga posla zavisi od: kupovine startnih legala.. Vani imaju druge vrste koje se uzgajaju i koje su mnogo jednostavnije za uzgoj od ove. Prije samoga početka uzgoja glista trebate znati razlikovati kišnu glistu od crvene kalifornijske gliste. Na 1m2 ide 1kg glista tj. Potrebno je puno više kako biste u narednoj sezoni ostvarili neki minimalni profit za iduću sezonu gajenja glista ili humusa.. Pošaljite mi i druge komentare za koje Vi mislite da su potrebni za početnike u ovoj oblasti. Pozdrav.materijalu za pravljenje leja/gredica............... 100..........ishrane........ koje trebate staviti u leju/gredicu...težak.. daska za pravljenje leja gredica............. Poštovani gosp. Mustafa Gerin .

Kod mene možete da dođete na moje farme i da dobijete veoma kvalitetna jata novih uzgojenih glista i da dobijete sve potrebne informacije i stručne savjete. Gliste koje ja uzgajam sa vašom klimom i ishranom bi donjele veoma dobre rezultate. Ova vrsta gliste se hrani drugačije od ove standardne gliste koja se preferira u našoj zemlji. .