Glistenjak

Standardno leglo svakih 100 dana spremno je da bude podeljeno na nova legla. Kao podloga za uzgajanje glista mogu da se koriste (uz prethodnu obradu) goveđe, konjsko, svinjsko đubrivo kao i đubre od koza, ovaca i zečeva. Osim toga mogu da se korisre i karton, stari papir, lišće, piljevina, mleveni treset, sitno seckana slama i seno, otpaci od prerade iz poljoprivrede. Najbolje je da podloga, odnosno hrana koja se daje glistama, bude neutralne reakcije. Značaj glista i njihovog prisustva u zemljištu poznat je od davnina. Još u starom Egiptu postojao je zakon koji je zabranjivao odnošenje glista s obradivih površina, jer se plodnost tog regiona pripisivala upravo prisustvom glista u nanosima reke Nil. U staroj Grčkoj Aristotel je isticao značaj glista i dejstvo na zemljište nazivajući ih "crevima zemljišta". Jedan od najvećih prirodnjaka i naučnika Čarls Darvin izučavao je gliste preko 40 godina i objavio je prvu studiju o glistama u kojoj, izmedu ostalog, kaže: "Sva rodna zemlja u celom svetu je mnogo puta prolazila i prolaziće kroz utrobu glista". Početkom 20. veka u Americi pojavljuju se prvi odgajivači glista koji više iz hobija počinju da proizvodegliste, pre svega kao mamce za sportski ribolov, odnosno kao hranu za ptice i živinu, ali i za proizvodnju kvalitetnog supstrata za njihove bašte. Vrlo brzo gajenje glista od hobija prerasta u veliki biznis. Pedesetih godina na Kalifornijskom Univerzitetu Berkeley počinje selekcija i odabir onih glista koje su najbrže i najkvalitetnije pretvarale organski otpad u kvalitetan humus. Kao rezultat dobijen je hibrid crvene gliste poznat pod nazivom "kalifornijska glista". Danas, u svetu proizvodnja glista predstavlja vrlo unosan posao koji samo u SAD-u dostiže preko dve milijarde dolara godišnje. Osim Amerike, kao najveći svetski proizvođači glista, ističu se Japan i Kanada, dok su u Evropi to Italijani. Ovakva popularnost i trend proizvodnje i gajenja glista u svetu tumači se na njihovoj velikoj kako direktnoj, tako i indirektnoj koristi, kao i u relativno lakoj proizvodnji. Direktna korist se ogleda u, pre svega, zaradi od prodaje glista, dok indirektna predstavlja povećanje plodnosti zemljišta, a samirn tim i prinosa, odnosno profita. Gliste, danas, nalaze primenu i u farmaceutskoj industriji (kao izvor mnogih supstanci), odnosno u živinarstvu, ribarstvu i svinjarstvu, gde se koriste kao hrana. Od glista se proizvodi izuzetno kvalitetno proteinsko brašno. Svakako, ne treba zaboraviti glistu kao jedan od omiljenih mamaca u sportskom ribolovu. Proizvodnja glista ne zahteva skupu opremu, a moguće ih je proizvoditi gotovo svuda, na otvorenom polju (betonska, drvena ili žičana legla) i u zatvorenim prostorijama (garaža, terasa, podrum). Osnovna jedinica za uzgoj glista je leglo. Leglo podrazumeva zapreminu od 100 x 200 x 25 cm podloge i hrane i oko 100.000 komada samih glista. U jednom leglu ima

Gliste prezimljavaju u obliku jaja (kokona). potrebno je dodavati. ili materijal koji sadrži ostatke pesticida ili antibitika.oko 20. koje podnose izuzetno niske temperature (i do . odnosno podlozi gde će leglo biti postavljeno. Kao podloga za uzgajanje glista mogu da se koriste (uz prethodnu obradu) goveđe.000 polno zrelih glista dok ostalo čine jaja i mlade. Optimalna temperatura za gliste je oko 20°C. Gliste su osetljive na velika kolebanja temperature. kamenoloma. konjsko. stari papir. piljevina. Takođe. gliste ne obolevaju.5 . za uspešnu proizvodnju je potrebna i dobra provetrenost. Pošto gliste ne podnose protresanje. što često dovodi do zanemarivanja i nebrige oko glista. Prirodni neprijatelji glista jesu krtice. kalcijum-karbonat. Uprkos tome što gliste traže vlažniju sredinu. jer one traže konstantno visoku vlažnost supstrata u toku razvoja. kao i premala vlažnost. železničkih pruga i autoputeva. ne mora da se vodi posebna briga. sitno seckana slama i seno. Visoke temperature (30°C i više).7. su nepovoljne na razvoj glista. zatim sloj starog papira ili kartona. ptice. Jedno standardno leglo svakih 100 dana spremno je da bude podeljeno na nova legla. svinjsko đubrivo kao i đubre od koza. Ipak. Gliste su naročito osetljive na kiselost podloge. Trebalo bi izbegavati materijal koji je bogat proteinima. preobilna. ovaca i zečeva. .000 do 30. odnosno hrana koja se daje glistama. kao i onaj koji sadrži eterična ulja i druge materije koje gliste ne podnose (iglice četinara. Ako je temperatura ispod 5°C potrebno je na leju naneti veći (deblji za oko 10 cm) sloj hrane (organskog otpada). žabe. Kada je o mestu reč. Prirodno stanište glista su deponije stajskog i biljnog dubreta. najveći neprijatelj glista je čovek. Leglo ne bi trebalo da bude izloženo direktnim naletima vetrova. pa onda dodati podlogu. Ukoliko su ph vrednosti niže ili više. Glisnjak zahteva malo svakodnevne angažovanosti. često su uzrok što gliste napuštaju leglo u potrazi za povoljnijim uslovima. pa je potrebno snižavati temperaturu (prskanjem vodom ili zaklanjanjem od direktnih sunčevih zraka u toku letnjih vrućina). bude neutralne reakcije (ph 6. Na površinu gde se podiže leglo postavi se žičana mreža. odnosno ako je reakcija bazna suvog papira i treseta). lišće. Voda je važan činilac u proizvodnji glista. Najbolje je da podloga.20°C).5). već samo okretanje samo gornjeg sloja glistenjaka. Temperature ispod 0°C pogubne su za gliste. odnosno. polno nezrele. voda treba da se cedi u kapljicama). u slučaju kiselosti. Optimalna vlažnost trebalo bi da se održava oko i malo ispod 80% (kada se u šaci stisne materijal. list oraha). nepažnja prilikom proizvodnje. Leglo ne treba podizati na mestima koja su u blizini velikih gradilišta. treba voditi računa da u podlozi ne bude mnogo velikih i teških grudvi zemljišta. jer jaki vetrovi teraju gliste u niže slojeve zemljišta i čini ih manje produktivnim. gliste. ne može da se obavlja prevrtanje. miševi. Osim toga mogu da se korisre i karton. Međutim. otpaci od prerade iz poljoprivrede. takođe. odnosno. jer gliste ne podnose potresanja. Da bi proizvodnja glista bila uspešna potrebno je obezbediti optimalne uslove za njihov rast i razviće. mleveni treset. Virusi i bakterije ne napadaju gliste.

7%). Kada nađete rovce u glistnjaku. Gliste predstavljaju značajne preradivače i razlagače organskih materija i otpada u kvalitetnu organsku materiju. Prehanbeno dejstvo makro i mikromineralnih elemenata.Fahro. te na njema počiva i njegova upotrebna vrijednost. ali i za spravljanje hranljive smeše za proizvodnju cveća i povrća. Može da se koristi kao osnovno organsko đubrivo. neodgovarajućom ishranom i nehigijenom. koji se međusobno razlikuju po funkciji.2 . U Vašem glistnjaku. kao i proizvodnju povrća kako na otvorenom polju. Kao osnovno dubrivo. One se sreću samo na plodnim i ne zagadenim zemljištima. trebate izmjestiti ishranu i pratiti pH vrijednost. dok se za spravljanje kvalitetnih hranljivih smeša. Najmanja tri aspekta pozitivnog djelovanja humusa na bilje su: Bioregultivno dejstvo humikovane organske materije. Sva ova dejstva zasnovana su na fizičko-hemijskim i biološkim svojstvima humusa. Danas. podloga i ishrana kojom hranite Vaše gliste je veoma kisela. Gdje je najbolje koristiti humus i da li ga prodajete? Ako "da". Humus se koristi na više načina.400 mg/100g). vremenu upotrebe. Ovakve smeše mogu da se koriste za proizvodnju rasada. gvožde). iza njih dolaze mravi. kao i mnogim značajnim mikroelementima (cink. stonoge i krtice ovo vam je neizbježni lanac koji dobijate sa velikom pH kiselošću.Jedan od indikatora plodnosti zemljišta predstavljaju i gliste. vlažnošću. i meliorativno dejstvo mikroorganizama na zemljište. koja se naziva glistenjak ili glisnjak. cvećarskoj proizvodnji. te da glistnjak dobro očistite od larvi rovca. ponavljanju i efektima: . kalijumom (1. fosforom 2. temperaturom u i oko legla. dok sa plodnijim 1:10. Poslje toga gliste vratite u glistnjak. meša sa zemljom i to. dok je siromašniji u mineralnom azotu (1 . kao i već postojećih. kao i dodatak travnjacima. Oko Vašeg glistnjaka sigurno je prljavo i dosta vlažno. jer rovci znaju biti i tu. glisnjak se koristi u količini od 0. Fahro Poštovani gosp. tako i u svim tipovima zaštićenih objekata. bakar.400 mg/100g). glistenjak ima i visok mikrobiološki naboj. a to znači i bržu razgradnju organske materije kao i bolje iskorišćavanje hraniva.1. Osim izuzetno povoljnih hemijskih osobina. mangan.6. kada to uradite staru podlogu i ishranu normalzujte na pH vrijednost 6 . Također. glistenjak ima sve veću primenu u povrtarskoj.5 kg/m2. Glisnjak je bogat humusom (i do 25%). pH vrijednost podloge i ishrane morate dovesti u normalu. odnosno rasada i ožiljavanje reznica u voćarskoj proizvodnji. koliko to košta po kg? Hvala pozdravljeni. Pokušajte to mjesto oko Vašeg glistnjaka očistiti i ishranu glista također dobro isčistititi.5 (trebate dobro isprati i po potrebi staviti kalcij karbonat). a u blizini zasigurno imate stajnjak za ishranu glista. sa siromašnim zemljištima 1:6. Prvi korak koji morate učiniti je da gliste izvadite iz postojećeg glistnjaka. voćarskoj. vlažnost i temperaturu.

koja uslovljava povećanje ukupnih prinosa u prosjeku za 20-30%. VEOMA BITNO JE NAPOMENUTI DA PRILIKOM KORIŠTENJA HUMUSA U POLJOPRIVREDNIM KULTURAMA. žetvi ili košenja humus se redovno primjenjuje za svaku generaciju plodova posebno(jagoda. Kadmija(Cd). zaoran ili rasturen po površini. pH vrijednosti tla. nicanje i incijalni porast praktično svih kultura. LIVADAMA I TRAVNJACIMA. te broj bakterija po 1 gramu. UTJECAJ HUMUSA NA BILJKE I ZEMLJIŠTE Sve biljke. zavisi od mnogobrojnih faktora i veoma je promjenjiva kategorija. a kod pojedinih kultura i preko 100%. koliko je tlo uništeno hemijskim sredstvima. •Za ishranu voća. •Kod kultura koje daju više berbi. kalijuma(K2O). pH-Vrijednost u H2O i KCL. Biljke tretirane humusom imaju snažnijirazgranatiji korjen. ali i za prehranjivanje tokom vegetacije. UPOTREBA I DOZIRANJE HUMUSA Upotreba i doziranje humusa zavisi od njegovog kvaliteta. •Sa učešćem humusa od 5-50% pripravljaju se različiti specifični supstrati za lončanice i staklenike •U ratarstvu i povrtlarstvu humus služi kao osnovno jesenje đubrivo. Pod utjecajem humusa biljke lakše odoljevaju suši. koji određuje njegov kvalitet i upotrebnu vrijednost. makro i mikro elemenata. vinove loze i sadnog materijala humus se koristi kao u predhodnom slučaju. Mjerni parametri koji pokazuju vrijednost humusa su: Sadržaj higriskopne vlage. paradajza. sadržaj pepela . Predsjetveno đubrenje humusom obezbjeđuje znatno brže i ravnomjernije klijanje. u rastvoru za zalijevanje i u vidu suspenzije za folijarno prehranjivanje. ali i kao i startno đubrivo s proljeća. sadržaj Azota(N). reaguju na povišeno prisustvo humusa u zemljištu. kako gajenje tako i dalje. PAŠNJACIMA. HUMUS IDE SAM KAO PODLOGA ILI PREHRANA BEZ DODAVANJA OSTALIH HEMIJSKIH ADETIVA ILI MINERALNIH I STAJSKIH GNOJIVA. Olova(Pb). kvaliteta zemljišta tj. sadržaj organske materije. mrazu i drugim nepogodama. Brži rast praćen je i većom organskom produkcijom. paprika) kao i za svaki otkos (djetelina lucerka itd) •Humus se za sve kulture može koristiti kao “suv”. fosvora(P2O5). Sadržaj humusa. koristan je za alge i mahovine kao i za najsloženije cvijetnice. pozitivno djeluju. sadržaj humusa. i samoj kvaliteti kultura koje hoćemo za usjeve. sadržaj Koblata(Co). koji veoma intezivno usvaja hranjiva čak i u uslovima smanjenja vlažnosti. .•čisti humus sa manjim sadržajem organske materije (30-40%) koristi se kao potpuni supstrat za njegu rasada i proizvodnju sejanica •humus sa 40-50% organske materije i većim sadržajem auksina i humata idealan je supstrat za oživljavanje reznica i položenica kod mnogih hortikulturnih biljaka. Pored kopnenih na humus pozitivno reaguju i vodene biljke.

. Prednosti zatvorenog prostora su u potpunoj kontroli uslova gajenja (temperatura. te da u unutrašnjosti legla omogući normalan život i reprodukciju glista u većem dijelu jeseni. deponiju stajnjaka. Gliste možemo uzgajati na otvorenom i u zatvorenom prostoru...... Poštovani Admire. najčešćih dimenzija: 1. Šta mi je sve potrebno. su oprema i alat tokom proizvodnog procesa.. Pri uzgoju glista na otvorenom. pakovanju humusa.. dužine koliko treba... leglo se uvijek postavlja da mu vjetar uvijek puše u čelo.. Isprobane su i ostale kulture. Navedeni položaji su bitni radi boljeg korištenja toplote u proljetnom i jesenjem periodu.. Leglo-gredica postavlja se u pravcu sjever-jug ili sjeverozapadjugoistok... nabavci ishrane... radne snage.. Ovo su vam osnovne stvari koje bi kao početnik trebali da znate. te da li klima ima ulogu u uzgoju pošto živim u centralnom dijelu Bosne? Unaprijed hvala.. zime i ranog proljeća.. Legla se po pravilu zazimljuju krajem oktobra kada ishrana još traje... transporta humusa do konačnog odredišta. postavke legala i dobivanju novih....1m. telefon i eventualno zakup zemljišta).. dobivanja atesta za prodaju humusa... Sezona uzgoja glista na otvorenom traje od početka aprila do kraja oktobra kada počinje zazimljavanje legla.. moramo voditi računa o klimatskim.Iz mog ličnog iskustva sijanja kultura koje ja volim je kod dvije vrste paradajza i ljubičastog crvenog luka. a ne u bok. topografskim i pedološkim karakteristikama prostora.... Humus možete kupiti kod mene. kakav prostor........ a cijenu ću Vam poslati direktno na Vaš e-mail.. hemijskim analizama humusa i stajskog đubriva. što kod mojih komitenata i rezulati su više nego odlični.. prostor (sa nadstrešnicom) za obradu. sušenje i skladištenje humusa..... U odnosu na jačinu i pravac vjetra. koliko finansijskih sredstava treba za osnovni početak..... te cijeni mineralnih đubriva (koja su najveća konkurencija ovoga proizvoda) i režijskim troškovima koje napravite tokom proizvodnog procesa (voda. koje veličine. Sama finansijska sredstva vam zavise od nabavke startnih legala i njihove ishrane.. Formiranje lumbrikofarme podrazumjeva sljedeće aktivnosti: Izbor lokacije Prostor na individualnoj lumbrikofarmi obuhvata gredicu površine 2m2 po jednom leglu.. struja. Dok ne probate i ne vidite na vlastitom iskustvu to se ne može opisati riječima. Kao sporedne troškove koje imate.. tržišnoj cijeni humusa u našoj zemlji.. Prije svega od početnog kapitala koje ulažete u proizvodnom procesu. opreme i alata. a koji su vam jako bitni. Zazimljavanje ima za cilj da sačuva gliste od smrzavanja. Gliste možete kupiti kod mene. Admir .80 . međuprostore (staze) širine 0.. što kod mene.. a ekonomski efekti proizvodnje humusa zavise od mnogih faktora. vlaznost....... hidrološkim. Interesuje me kako započeti sa uzgojem crvenih kalifornijskih glista...5-2m širine.... .. ...

karton i. Jedno leglo za godinu dana pojede 1 tonu stajskog đubriva. čak i kanalizacionim muljem. slame i lišća. Leglo se uvijek postavlja na sunčanom i toplom. a najviše 24 mjeseca i očišćeno od nečistoća.) i produžetku sezone za svih 12 mjeseci.. način ishrane. jedinica mjere kapaciteta farme. Kao sirovina u lumbrikokulturi može se koristiti stajnjak svih domaćih životinja. Đubrivo treba da bude staro najmanje 3 mjeseca. a 50% preradi i izbaci u obliku humusa.000 jedinki crvene kalifornijske gliste mješovitog uzrasta koja taj prostor naseljava. bez obzira na vrstu. Gliste stajnjak koriste kao podlogu u kojoj žive. ovčiji i kokošiji stajnjak nisu naišli na primjenu zbog neophodne tehnološke primjene.. Nabavka opreme i alata za rad na farmi.kravlji stajnjak. piljevina i strugotina. ravnom i za vodu propusnom tlu Nabavka startnog broja legala i obezbjeđivanje plasmana na tržištu U komercijalnom uzgoju glista. Svjež i poluzreo stajnjak nije pogodan. Priprema terena Leglo treba postaviti na ravan teren i uvijek treba voditi računa o tome da leglo nije na udaru poplavnih ili visokih podzemnih voda. Za uzgoj glista najpogodnije je zrelo stajsko đubrivo. U svježem stajnjaku gliste umiru zbog visoke temperature koja se razvija pri fermentaciji. a time i samog uzgoja je leglo. prema iskustvima razvijenih zemalja . ali i populaciju od oko 100. ali se u svakom pojedinačnom slučaju primjenjuje specifičan pripremni tretman. U uzgoju glista i proizvodnji lumbrihumusa kod nas se koristi goveđi . otpaci voća i povrća. obuka Obezbjeđenje dovoljnih količina stajnjaka potrebnog kvaliteta Uloga stajnjaka u uzgoju glista je dvojna. a ujedno kao i ishranu. čime se razumljivo podiže produktivnost farme.Japana SAD i dr. organski otpaci iz kuhinja i kantina. Pod leglom podrazumjevamo prostor u kojem gliste žive i rade. priprema dokumentacije. papir. dok svinjski. male (mlade) gliste i kokone iz kojih će se izleći gliste.pH. . Jedno leglo u osnovi mora da sadrži odrasle polno zrele gliste. od čega 50% iskoristi za sopstvenu gradnju.. držanja i izđubrivanja. uzrast. Gliste se mogu hraniti i organskim otpacima koji su fermentirali (prevreli i raspali se) u šta spadaju: fekalije domaćih životinja. dok u poluzreo stajnjak gliste slabo ulaze. otpaci iz prehranbene industrije.

pH vrijednost i vlažnost. Vlaga je još jedan od bitnih faktora u uzgoju glista. temperatura. Idealna temperatura za razmnožavanje crvenih kalifornijskih glista je između 18C . Temperature neznatno variraju u zavisnosti od mjesta. te prirodne selekcije koju dobivate tokom proizvodnog ciklusa. tj.8 . Sve ispod toga kokoni umiru. legla treba polivati toplom vodom (20stepeni) ne smije se nikad direktno zalivati hladnom vodom.2.25C. pH vrijednost je još jedan od bitnih faktora koji utječu na rad i život gliste u leglu. Gliste nemaju pluća pa dišu preko kože.8pH i veće od 7. Optimalna vrijednost za gliste je od 6.2pH ne odgovaraju. gdje se uzgajaja već treća generacija crvenih. pa se pH u leglu mora kontrolisati najmanje jednom nedjeljno (pored kontrole kiselosti hrane koju im dajemo). Vrijednosti manje od 6. Na temperaturama ispod 0C gliste umiru. U fazi fermentacije stajnjaka dolazi do stvaranja visokih temperatura (90C) i otrovnih gasova što dovodi do smrtnosti glista. Svako dalje odstupanje od pomenute temperature vrši smanjenje pomenutih radnji. Voda sa kućnih priključaka također se ne smije direktno koristiti.7. a max plus 25C. rada i razmnožavanja.USLOVI UZGAJANJA Osnovni uslovi uzgajanja gliste su stajsko đubrivo.2pH. Navedena vrijednost odgovara nutralnoj reakciji. Minimalna temperatura koje gliste podnose je plus 1. Najvažnija je pravilna priprema stajnjaka. što znaci da se mora birati stajnjak odležan i van faze fermentacije. kako bi hlor. pH vrijednost stajnjaka za gliste je od 6. koji se u njoj nalazi. . klime i nadmorske visine. Tako npr. zimsku temeraturu do minus 20 stepeni preživjele su i gliste i kokoni. Temperatura stajnjaka ne smije da prelazi 25C.8 . izgubio svoje vrijednosti. a kokoni mogu čak da prežive i do minus 20C. Gliste su veoma osjetljive na kiselost. podloge od čega zavisi uspjeh osnivanja cijele farme.7. jer u tom slučaju gliste doživljavaju termički šok. Kada ljeti temperature prelaze preko 25 stepeni. na planini. što odgovara neutralnoj reakciji. Takva voda uvijek mora da odstoji najmanje 48 sati na suncu. jer na toj temperaturi dolazi do max. postavljanje podloge. kalifornijskih glista.

............. čime se razumljivo podiže produktivnost .. Vlažnost u leglima se održava zalijevanjem. sjenom i posebnim mješavinama voća i povrća. • • • Gliste možemo uzgajati na otvorenom i zatvorenom prostoru.... a u praksi vlažnost se najčešće određuje stiskom šake. Ako se voda mlazom cijedi.... Sezona uzgoja glista na otvorenom traje od početka aprila i traje do kraja oktobra kada počinje zazimljavanje legla... Zazimljavanje ima za cilj da sačuva gliste od smrzavanja.. vlažnost je povoljna..5-2m širine i odgovarajuće dužine međuprostore (staze) širine 0. Ove gliste ne konzumiraju gnojivo u ishrani. Ivan" .... Navedeni položaji su bitni radi boljeg korištenja toplote u proljetnom i jesenjem periodu.. hidrološkim. Iz legla se uzme proizvoljna količina materijala i tako u šaci stegne veoma blago.. ali nemam gnojiva! Koje uvjete treba ispuniti .. Poštovani Ivane... Gliste za ribolov možete nabaviti kod mene..Optimalna vlažnost za gliste je oko 80%. Imam veliki vrt. Legla se po pravilu zazimljuju krajem oktobra kada ishrana još traje.. Učestalost zalijevanja je u zavisnosti od klime.. zime i ranog proljeća. Ako se cijedi u kapima. 80 .... Leglo-gredica postavlja se u pravcu sjever-jug ili sjeverozapad-jugoistok. Za sve vrste uzgoja glista.. Za određivanje vlažnosti koristi se higromjer..... travom.5%. leglo se uvijek postavlja da mu vjetar puše u čelo. Pri uzgoju glista na otvorenom moramo voditi računa o klimatskim. vlažnost... sušenje i skladištenje humusa. Prednosti zatvorenog prostora su u potpunoj kontroli uslova gajenja (temperatura.. topografskim i pedološkim karakteristikama prostora..... te da u unutrašnjosti legla omogući normalan zivot i reprodukciju glista u većem dijelu jeseni. a ne u bok. htio bih ih uzgojiti.) i produžetku sezone za svih 12 mjeseci...... U odnosu na jačinu i pravac vjetra. pH. Uzgajaju se organskim putem..... za takvo nešto! Hvala unaprijed. "Ja bih trebao gliste za ribolov.. vlažnost je prevelika...... formiranje lumbrikofarme podrazumjeva sljedeće aktivnosti: Izbor lokacije Prostor na individualnoj lumbrikofarmi obuhvata: • gredicu površine 2m2 po jednom leglu. tj...1m deponiju stajnjaka prostor (sa nadstrešnicom) za obradu.. najčešćih dimenzija: 1.. tačnije 82.

Dževad …………………………………………………………………………………………………… ………….. topografskim i pedološkim karakteristikama prostora. priprema dokumentacije. Nabavka opreme i alata za rad na farmi. a time i samog uzgoja je leglo. Pod leglom podrazumjevamo prostor u kojem gliste žive i rade ali i populaciju od oko 100. Poštovani Dževade. Leglo se uvijek postavlja na sunčanom i toplom.vile sa zaobljenim vrhom. pri uzgoju glista na otvorenom moramo voditi računa o klimatskim. hidrološkim. pa me to interesuje kako bih se eventualno opredjelio za tu proizvodnju. i … Da bih se bavio tom proizvodnjom profesionalno koliko treba imati legala da bi to ekonomski bilo opravdano? Ja smatram da imam povoljne uslove. ali nisam imao prilike ništa saznati o finansijskom efektu. Gliste možemo uzgajati na otvorenom i zatvorenom prostoru. Priprema terena Leglo treba postaviti na ravan i uvijek treba voditi računa o tome da leglo nije na udaru poplavnih ili visokih podzemnih voda. S poštovanjem.lopata grabulje sa zaobljenim . jedinica mjere kapaciteta farme. Ono što mene interesuje jeste da li bi se mogao nabaviti program uzgoja kaliforniski glista sa svim potrebnim elementima.. Formiranje lumbrikofarme podrazumjeva sljedeće aktivnosti: Izbor lokacije. nabavio sam neke skripte iz kojih sam saznao nešto o glistama. ravnom i za vodu propusnom tlu Ekonomska opravdanost Već duže vrijeme razmišljam na koji način ući u projekat uzgoja kaliforniskih glista. I obezbjeđivanju plasmana na tržištu U komercijalnom uzgoju glista. obuku. . 3. U opremu i alate spadaju: ručna kolica. Ja se ovim poslom bavim profesionalno već dvije godine i ekonomski sam uspjela.farme. 2. Jedno leglo u osnovi mora da sadrži odraslo polno zrelih glista. malih(mladih) glista i kokona iz kojih će se izleći gliste. Program uzgoja glista sa svim potrebnim elementima podrazumjeva: 1.000 jedinki crvene kalifornijske gliste mješovitog uzrasta koja taj prostor naseljava. Nadam se vašem brzom odgovoru. Nabavka osnovnih legala da su zdravo odgojena i da umjesto crvene kalifornijske gliste ne dobijete kišnu glistu.

Plasman humusa i glista.. Nabavkom većeg broja legala skraćujete vrijeme dostizanja proračunatog graničnog kapaciteta vaše farme: do njegovog dostizanja na vašoj farmi ćete proizvoditi sve veće količine humusa. pa su mi se gliste učinile pravim potezom. na 1m2 zemlje. te kalcij-karbnat za regulisanje pH vrijednosti. dioba i kontrola naseljenosti legala. nerafinisan (poznat i pod imenima “glisnjak” “vermikompost” i “lumbrikompost) i rafinisan. 6. Svaki od ovih elemenata podrazumjeva određene radnje u prozvodnom procesu i detaljna objašnjenja.. Financijski efekti zavise od tržišta. Obezbjeđenje dovoljnih količina stajnjaka potrebnog kvaliteta. koliko u gramaži može da se uzgoji ovih glista tj. "Iz Sarajeva sam i zainteresiran sam za uzgoj kalifornijskih glista. 8. Normativi i utrošci: Osnovni materijal je stajnjak i njegova potrošnja je srazmjerna kapacitetu farme. kome se mogu prodavati te gliste. ali ne mogu da nađem neke informacije na internetu. da li nekome u BiH ili u inostranstvu? Da li postoje neki rizici u uzgoju itd itd??? Dakle skroz sam novi u ovome i zaista sam laik po ovom pitanju. Želio bih nešto dodatno zaraditi. .crijevo za zalivanje sa rešetkom ručno vibraciono sito za rafinaciju sijanje humusa. Njega stajnjaka.izdvajanje humusa.prikolica od 0. Takođe. a kada ga ostvarite onda ćete moći da prodajete i višak glista.5t. te njega samih legala. godišnje.(hemijske analize stajnjaka) Ishrana legala. izdvajanje glista i radna snaga koja će raditi na vašoj farmi tokom proizvodnog procesa. koliko je potrebno da se uloži novaca na tom prostoru i koliko se dobije novaca na tom prostoru i koliko vremena je potrebno da se razmnože gliste i preprodaju??? Ako imate neki priručnik i informacije o ovom uzgoju.motokultivator od 10KS sa pogonom preko točkova i kardanskim vratilom. 4. navodnjavanje. Uzgoj glista treba početi imajući u vidu napred navedene faktore. Puno pitanja :) . Za sve daljnje informacije i pomoć stojim Vam na raspolaganju. pa da mi pošaljete.vrhom. Vađenje humusa i glisti. 7. Npr. Utrošak se normira kao 1t/leglo. zaštitna mreža.prskalica od 200 litara. 5. Utvrđivanje kvaliteta humusa(prve hemijske analize prije dobivanja atesta) Humus može biti sirov. tržišne cijene stajnjaka i humusa. održavanje staza. odrivna daska. Da li postoje neki seminari o ovoj djelatnosti? Nadam se da ćete mi moći pomoći u ovome.zaštita. kosačica. i sav pribor koji je potreban za pravljenje leje-gredice.

. Početna investicija ovoga posla zavisi od: kupovine startnih legala...težak. vile sa zaobljenim vrhom.. nabavci osnovne ishrane za gliste........ Za glistu vam je potrebno 12mjeseci da biste dobili kvalitet. 14 Maj 2008 Molim Vas da mi odgovorite kolika je otprilike početna investicija za uzgoj kalifornijskih glista i da li bih mogao iskorištavati đubrivo od tovnih pilića? Živim u Mostaru i gdje bih mogao posjetiti njbližu farmu za uzgoj glista... Mustafa Gerin ..... 100.... Od jednog legla ne možete pokrenuti ovaj posao..... Potrebno je puno više kako biste u narednoj sezoni ostvarili neki minimalni profit za iduću sezonu gajenja glista ili humusa. Pošaljite mi i druge komentare za koje Vi mislite da su potrebni za početnike u ovoj oblasti. uz to trebate imati dvije analize stajskog đubriva i humusa prije konačnog dobivanja atesta za daljnju prodaju...... Uz pravilan proizvodni proces u zavisnosti od uzgajanja (otvoreni ili zatvoreni prostor)......................... Sama ulaganja zavise vam od osnovnih legala koje ćete postaviti za uzgoj... raspitati se o uzgoju i nabviti početno jato..............000 jedinica glista...Pozdrav. Pozdrav............ zaštitna mreža i sav pribor koji je potreban za pravljenje leje-gredice.. crijevo za zalivanje sa rešetkom. Poštovani gosp.... ručno vibraciono sito za rafinaciju sijanje humusa..materijalu za pravljenje leja/gredica..............Gerin......... Na 1m2 ide 1kg glista tj...... daska za pravljenje leja gredica.... Jedna od tih glista se uzgaja i kod mene i rezultati su veoma dobri.. Srijeda.... Poštovani Adise.. uvijek možete dobiti 2-3 nova legla glista....... grabulje sa zaobljenim vrhom.. . te kalcijkarbnat za regulisanje pH vrijednosti......... Đubrivo od tovnih pilića ne možete koristiti. lopata........................ Crvenu kalifornijsku glistu možete prodavati samo na domaćem tržištu. isto tako vam treba 12mjeseci za dobivanje humusa koji možete prodati..............i nije baš posao koji preko noći donosi dobru zaradu. jer za to postoje posebne pripremne tehnologije i mašine za rad... Vani imaju druge vrste koje se uzgajaju i koje su mnogo jednostavnije za uzgoj od ove....... Prije samoga početka uzgoja glista trebate znati razlikovati kišnu glistu od crvene kalifornijske gliste......... Adis" ..... prskalica od 200 litara.ishrane.........opreme i tržišnih cijena leg(a)la i humusa. Rizici ovoga posla: jako je skup...... koje trebate staviti u leju/gredicu.opreme za rad (u opremu i alate spadaju: ručna kolica.....

Kod mene možete da dođete na moje farme i da dobijete veoma kvalitetna jata novih uzgojenih glista i da dobijete sve potrebne informacije i stručne savjete. . Gliste koje ja uzgajam sa vašom klimom i ishranom bi donjele veoma dobre rezultate. Ova vrsta gliste se hrani drugačije od ove standardne gliste koja se preferira u našoj zemlji.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful