Glistenjak

Standardno leglo svakih 100 dana spremno je da bude podeljeno na nova legla. Kao podloga za uzgajanje glista mogu da se koriste (uz prethodnu obradu) goveđe, konjsko, svinjsko đubrivo kao i đubre od koza, ovaca i zečeva. Osim toga mogu da se korisre i karton, stari papir, lišće, piljevina, mleveni treset, sitno seckana slama i seno, otpaci od prerade iz poljoprivrede. Najbolje je da podloga, odnosno hrana koja se daje glistama, bude neutralne reakcije. Značaj glista i njihovog prisustva u zemljištu poznat je od davnina. Još u starom Egiptu postojao je zakon koji je zabranjivao odnošenje glista s obradivih površina, jer se plodnost tog regiona pripisivala upravo prisustvom glista u nanosima reke Nil. U staroj Grčkoj Aristotel je isticao značaj glista i dejstvo na zemljište nazivajući ih "crevima zemljišta". Jedan od najvećih prirodnjaka i naučnika Čarls Darvin izučavao je gliste preko 40 godina i objavio je prvu studiju o glistama u kojoj, izmedu ostalog, kaže: "Sva rodna zemlja u celom svetu je mnogo puta prolazila i prolaziće kroz utrobu glista". Početkom 20. veka u Americi pojavljuju se prvi odgajivači glista koji više iz hobija počinju da proizvodegliste, pre svega kao mamce za sportski ribolov, odnosno kao hranu za ptice i živinu, ali i za proizvodnju kvalitetnog supstrata za njihove bašte. Vrlo brzo gajenje glista od hobija prerasta u veliki biznis. Pedesetih godina na Kalifornijskom Univerzitetu Berkeley počinje selekcija i odabir onih glista koje su najbrže i najkvalitetnije pretvarale organski otpad u kvalitetan humus. Kao rezultat dobijen je hibrid crvene gliste poznat pod nazivom "kalifornijska glista". Danas, u svetu proizvodnja glista predstavlja vrlo unosan posao koji samo u SAD-u dostiže preko dve milijarde dolara godišnje. Osim Amerike, kao najveći svetski proizvođači glista, ističu se Japan i Kanada, dok su u Evropi to Italijani. Ovakva popularnost i trend proizvodnje i gajenja glista u svetu tumači se na njihovoj velikoj kako direktnoj, tako i indirektnoj koristi, kao i u relativno lakoj proizvodnji. Direktna korist se ogleda u, pre svega, zaradi od prodaje glista, dok indirektna predstavlja povećanje plodnosti zemljišta, a samirn tim i prinosa, odnosno profita. Gliste, danas, nalaze primenu i u farmaceutskoj industriji (kao izvor mnogih supstanci), odnosno u živinarstvu, ribarstvu i svinjarstvu, gde se koriste kao hrana. Od glista se proizvodi izuzetno kvalitetno proteinsko brašno. Svakako, ne treba zaboraviti glistu kao jedan od omiljenih mamaca u sportskom ribolovu. Proizvodnja glista ne zahteva skupu opremu, a moguće ih je proizvoditi gotovo svuda, na otvorenom polju (betonska, drvena ili žičana legla) i u zatvorenim prostorijama (garaža, terasa, podrum). Osnovna jedinica za uzgoj glista je leglo. Leglo podrazumeva zapreminu od 100 x 200 x 25 cm podloge i hrane i oko 100.000 komada samih glista. U jednom leglu ima

često su uzrok što gliste napuštaju leglo u potrazi za povoljnijim uslovima. odnosno hrana koja se daje glistama. koje podnose izuzetno niske temperature (i do . Da bi proizvodnja glista bila uspešna potrebno je obezbediti optimalne uslove za njihov rast i razviće. Leglo ne treba podizati na mestima koja su u blizini velikih gradilišta. Leglo ne bi trebalo da bude izloženo direktnim naletima vetrova. ili materijal koji sadrži ostatke pesticida ili antibitika. Gliste su naročito osetljive na kiselost podloge. Optimalna temperatura za gliste je oko 20°C. žabe. Uprkos tome što gliste traže vlažniju sredinu. otpaci od prerade iz poljoprivrede. pa je potrebno snižavati temperaturu (prskanjem vodom ili zaklanjanjem od direktnih sunčevih zraka u toku letnjih vrućina). ne mora da se vodi posebna briga. najveći neprijatelj glista je čovek. već samo okretanje samo gornjeg sloja glistenjaka. Prirodno stanište glista su deponije stajskog i biljnog dubreta. Virusi i bakterije ne napadaju gliste.oko 20. konjsko. Trebalo bi izbegavati materijal koji je bogat proteinima. kao i onaj koji sadrži eterična ulja i druge materije koje gliste ne podnose (iglice četinara. odnosno. piljevina. ptice.000 polno zrelih glista dok ostalo čine jaja i mlade. kalcijum-karbonat.20°C). sitno seckana slama i seno. železničkih pruga i autoputeva. gliste ne obolevaju. odnosno ako je reakcija bazna suvog papira i treseta). Jedno standardno leglo svakih 100 dana spremno je da bude podeljeno na nova legla. miševi. list oraha). . Najbolje je da podloga. odnosno podlozi gde će leglo biti postavljeno. što često dovodi do zanemarivanja i nebrige oko glista. voda treba da se cedi u kapljicama). nepažnja prilikom proizvodnje. Visoke temperature (30°C i više). odnosno. preobilna. Pošto gliste ne podnose protresanje. Voda je važan činilac u proizvodnji glista. treba voditi računa da u podlozi ne bude mnogo velikih i teških grudvi zemljišta. su nepovoljne na razvoj glista. Kao podloga za uzgajanje glista mogu da se koriste (uz prethodnu obradu) goveđe. za uspešnu proizvodnju je potrebna i dobra provetrenost. kamenoloma. jer one traže konstantno visoku vlažnost supstrata u toku razvoja.7. ne može da se obavlja prevrtanje. potrebno je dodavati. Gliste su osetljive na velika kolebanja temperature. kao i premala vlažnost. Optimalna vlažnost trebalo bi da se održava oko i malo ispod 80% (kada se u šaci stisne materijal. Prirodni neprijatelji glista jesu krtice. u slučaju kiselosti. Temperature ispod 0°C pogubne su za gliste. pa onda dodati podlogu. zatim sloj starog papira ili kartona. ovaca i zečeva. Takođe. Ukoliko su ph vrednosti niže ili više. jer jaki vetrovi teraju gliste u niže slojeve zemljišta i čini ih manje produktivnim. polno nezrele. Ipak.5 . bude neutralne reakcije (ph 6. lišće. Glisnjak zahteva malo svakodnevne angažovanosti. jer gliste ne podnose potresanja. Ako je temperatura ispod 5°C potrebno je na leju naneti veći (deblji za oko 10 cm) sloj hrane (organskog otpada). Na površinu gde se podiže leglo postavi se žičana mreža.000 do 30. takođe. Međutim. Gliste prezimljavaju u obliku jaja (kokona).5). svinjsko đubrivo kao i đubre od koza. mleveni treset. Kada je o mestu reč. stari papir. Osim toga mogu da se korisre i karton. gliste.

U Vašem glistnjaku. Pokušajte to mjesto oko Vašeg glistnjaka očistiti i ishranu glista također dobro isčistititi. Gdje je najbolje koristiti humus i da li ga prodajete? Ako "da".400 mg/100g). glistenjak ima i visok mikrobiološki naboj. podloga i ishrana kojom hranite Vaše gliste je veoma kisela. glisnjak se koristi u količini od 0. Najmanja tri aspekta pozitivnog djelovanja humusa na bilje su: Bioregultivno dejstvo humikovane organske materije. Također. bakar. kao i mnogim značajnim mikroelementima (cink. Oko Vašeg glistnjaka sigurno je prljavo i dosta vlažno. kao i dodatak travnjacima. Gliste predstavljaju značajne preradivače i razlagače organskih materija i otpada u kvalitetnu organsku materiju. te na njema počiva i njegova upotrebna vrijednost. One se sreću samo na plodnim i ne zagadenim zemljištima. Fahro Poštovani gosp. Humus se koristi na više načina. Sva ova dejstva zasnovana su na fizičko-hemijskim i biološkim svojstvima humusa. gvožde).5 (trebate dobro isprati i po potrebi staviti kalcij karbonat). cvećarskoj proizvodnji.1. temperaturom u i oko legla. Prvi korak koji morate učiniti je da gliste izvadite iz postojećeg glistnjaka. kao i već postojećih. odnosno rasada i ožiljavanje reznica u voćarskoj proizvodnji. Poslje toga gliste vratite u glistnjak.6. te da glistnjak dobro očistite od larvi rovca. koja se naziva glistenjak ili glisnjak. Osim izuzetno povoljnih hemijskih osobina. dok je siromašniji u mineralnom azotu (1 . mangan. ali i za spravljanje hranljive smeše za proizvodnju cveća i povrća.5 kg/m2. sa siromašnim zemljištima 1:6. Prehanbeno dejstvo makro i mikromineralnih elemenata. trebate izmjestiti ishranu i pratiti pH vrijednost. dok sa plodnijim 1:10.Jedan od indikatora plodnosti zemljišta predstavljaju i gliste. kao i proizvodnju povrća kako na otvorenom polju. vlažnošću. stonoge i krtice ovo vam je neizbježni lanac koji dobijate sa velikom pH kiselošću. fosforom 2. Kao osnovno dubrivo. tako i u svim tipovima zaštićenih objekata. vlažnost i temperaturu.400 mg/100g). voćarskoj.Fahro.2 . dok se za spravljanje kvalitetnih hranljivih smeša. vremenu upotrebe. iza njih dolaze mravi. Kada nađete rovce u glistnjaku. Glisnjak je bogat humusom (i do 25%). meša sa zemljom i to. i meliorativno dejstvo mikroorganizama na zemljište. Može da se koristi kao osnovno organsko đubrivo. a to znači i bržu razgradnju organske materije kao i bolje iskorišćavanje hraniva. Danas. koji se međusobno razlikuju po funkciji. glistenjak ima sve veću primenu u povrtarskoj. jer rovci znaju biti i tu.7%). pH vrijednost podloge i ishrane morate dovesti u normalu. ponavljanju i efektima: . kada to uradite staru podlogu i ishranu normalzujte na pH vrijednost 6 . a u blizini zasigurno imate stajnjak za ishranu glista. neodgovarajućom ishranom i nehigijenom. Ovakve smeše mogu da se koriste za proizvodnju rasada. koliko to košta po kg? Hvala pozdravljeni. kalijumom (1.

ali i za prehranjivanje tokom vegetacije. . Pod utjecajem humusa biljke lakše odoljevaju suši. makro i mikro elemenata. Mjerni parametri koji pokazuju vrijednost humusa su: Sadržaj higriskopne vlage. Biljke tretirane humusom imaju snažnijirazgranatiji korjen. VEOMA BITNO JE NAPOMENUTI DA PRILIKOM KORIŠTENJA HUMUSA U POLJOPRIVREDNIM KULTURAMA. Pored kopnenih na humus pozitivno reaguju i vodene biljke. paradajza. sadržaj humusa. koliko je tlo uništeno hemijskim sredstvima. fosvora(P2O5). sadržaj Azota(N). kvaliteta zemljišta tj. i samoj kvaliteti kultura koje hoćemo za usjeve. •Za ishranu voća. koji određuje njegov kvalitet i upotrebnu vrijednost. koja uslovljava povećanje ukupnih prinosa u prosjeku za 20-30%. u rastvoru za zalijevanje i u vidu suspenzije za folijarno prehranjivanje. a kod pojedinih kultura i preko 100%. kako gajenje tako i dalje. pozitivno djeluju. zaoran ili rasturen po površini. sadržaj pepela . sadržaj Koblata(Co). te broj bakterija po 1 gramu. LIVADAMA I TRAVNJACIMA. UPOTREBA I DOZIRANJE HUMUSA Upotreba i doziranje humusa zavisi od njegovog kvaliteta. nicanje i incijalni porast praktično svih kultura. koji veoma intezivno usvaja hranjiva čak i u uslovima smanjenja vlažnosti. •Kod kultura koje daju više berbi. paprika) kao i za svaki otkos (djetelina lucerka itd) •Humus se za sve kulture može koristiti kao “suv”. Kadmija(Cd). koristan je za alge i mahovine kao i za najsloženije cvijetnice. •Sa učešćem humusa od 5-50% pripravljaju se različiti specifični supstrati za lončanice i staklenike •U ratarstvu i povrtlarstvu humus služi kao osnovno jesenje đubrivo. sadržaj organske materije. Predsjetveno đubrenje humusom obezbjeđuje znatno brže i ravnomjernije klijanje. pH-Vrijednost u H2O i KCL. reaguju na povišeno prisustvo humusa u zemljištu.•čisti humus sa manjim sadržajem organske materije (30-40%) koristi se kao potpuni supstrat za njegu rasada i proizvodnju sejanica •humus sa 40-50% organske materije i većim sadržajem auksina i humata idealan je supstrat za oživljavanje reznica i položenica kod mnogih hortikulturnih biljaka. PAŠNJACIMA. UTJECAJ HUMUSA NA BILJKE I ZEMLJIŠTE Sve biljke. mrazu i drugim nepogodama. vinove loze i sadnog materijala humus se koristi kao u predhodnom slučaju. HUMUS IDE SAM KAO PODLOGA ILI PREHRANA BEZ DODAVANJA OSTALIH HEMIJSKIH ADETIVA ILI MINERALNIH I STAJSKIH GNOJIVA. zavisi od mnogobrojnih faktora i veoma je promjenjiva kategorija. Olova(Pb). ali i kao i startno đubrivo s proljeća. pH vrijednosti tla. Brži rast praćen je i većom organskom produkcijom. Sadržaj humusa. kalijuma(K2O). žetvi ili košenja humus se redovno primjenjuje za svaku generaciju plodova posebno(jagoda.

Pri uzgoju glista na otvorenom. Interesuje me kako započeti sa uzgojem crvenih kalifornijskih glista. Poštovani Admire. a koji su vam jako bitni. te da li klima ima ulogu u uzgoju pošto živim u centralnom dijelu Bosne? Unaprijed hvala. Gliste možemo uzgajati na otvorenom i u zatvorenom prostoru.. vlaznost.. hemijskim analizama humusa i stajskog đubriva. hidrološkim... Sama finansijska sredstva vam zavise od nabavke startnih legala i njihove ishrane. najčešćih dimenzija: 1.80 .. Formiranje lumbrikofarme podrazumjeva sljedeće aktivnosti: Izbor lokacije Prostor na individualnoj lumbrikofarmi obuhvata gredicu površine 2m2 po jednom leglu. Zazimljavanje ima za cilj da sačuva gliste od smrzavanja.. tržišnoj cijeni humusa u našoj zemlji.. a ekonomski efekti proizvodnje humusa zavise od mnogih faktora. leglo se uvijek postavlja da mu vjetar uvijek puše u čelo...... Prije svega od početnog kapitala koje ulažete u proizvodnom procesu.. kakav prostor. što kod mene. Gliste možete kupiti kod mene... a ne u bok.. što kod mojih komitenata i rezulati su više nego odlični.. Dok ne probate i ne vidite na vlastitom iskustvu to se ne može opisati riječima. struja.. opreme i alata.. Ovo su vam osnovne stvari koje bi kao početnik trebali da znate. Prednosti zatvorenog prostora su u potpunoj kontroli uslova gajenja (temperatura... dužine koliko treba......... U odnosu na jačinu i pravac vjetra. Admir . su oprema i alat tokom proizvodnog procesa. Šta mi je sve potrebno. transporta humusa do konačnog odredišta. Navedeni položaji su bitni radi boljeg korištenja toplote u proljetnom i jesenjem periodu.. te da u unutrašnjosti legla omogući normalan život i reprodukciju glista u većem dijelu jeseni.. postavke legala i dobivanju novih. .. .. koliko finansijskih sredstava treba za osnovni početak.. te cijeni mineralnih đubriva (koja su najveća konkurencija ovoga proizvoda) i režijskim troškovima koje napravite tokom proizvodnog procesa (voda.Iz mog ličnog iskustva sijanja kultura koje ja volim je kod dvije vrste paradajza i ljubičastog crvenog luka.. topografskim i pedološkim karakteristikama prostora. Humus možete kupiti kod mene. pakovanju humusa... telefon i eventualno zakup zemljišta)... deponiju stajnjaka.. dobivanja atesta za prodaju humusa. radne snage.... sušenje i skladištenje humusa...... Isprobane su i ostale kulture.... moramo voditi računa o klimatskim..5-2m širine.1m.... prostor (sa nadstrešnicom) za obradu. Leglo-gredica postavlja se u pravcu sjever-jug ili sjeverozapadjugoistok.... međuprostore (staze) širine 0.. Sezona uzgoja glista na otvorenom traje od početka aprila do kraja oktobra kada počinje zazimljavanje legla... a cijenu ću Vam poslati direktno na Vaš e-mail. Legla se po pravilu zazimljuju krajem oktobra kada ishrana još traje. Kao sporedne troškove koje imate.. koje veličine.... zime i ranog proljeća.... nabavci ishrane.

Gliste stajnjak koriste kao podlogu u kojoj žive.pH. držanja i izđubrivanja. karton i. Svjež i poluzreo stajnjak nije pogodan. Pod leglom podrazumjevamo prostor u kojem gliste žive i rade. organski otpaci iz kuhinja i kantina. Kao sirovina u lumbrikokulturi može se koristiti stajnjak svih domaćih životinja. čime se razumljivo podiže produktivnost farme. Jedno leglo za godinu dana pojede 1 tonu stajskog đubriva. U svježem stajnjaku gliste umiru zbog visoke temperature koja se razvija pri fermentaciji..) i produžetku sezone za svih 12 mjeseci. a najviše 24 mjeseca i očišćeno od nečistoća. čak i kanalizacionim muljem. a time i samog uzgoja je leglo. bez obzira na vrstu. ovčiji i kokošiji stajnjak nisu naišli na primjenu zbog neophodne tehnološke primjene. papir. Nabavka opreme i alata za rad na farmi.kravlji stajnjak. slame i lišća. ravnom i za vodu propusnom tlu Nabavka startnog broja legala i obezbjeđivanje plasmana na tržištu U komercijalnom uzgoju glista. otpaci iz prehranbene industrije. Leglo se uvijek postavlja na sunčanom i toplom. Đubrivo treba da bude staro najmanje 3 mjeseca. prema iskustvima razvijenih zemalja . dok svinjski. način ishrane.. Za uzgoj glista najpogodnije je zrelo stajsko đubrivo. Jedno leglo u osnovi mora da sadrži odrasle polno zrele gliste. ali i populaciju od oko 100. U uzgoju glista i proizvodnji lumbrihumusa kod nas se koristi goveđi . priprema dokumentacije. otpaci voća i povrća. dok u poluzreo stajnjak gliste slabo ulaze. a ujedno kao i ishranu. Gliste se mogu hraniti i organskim otpacima koji su fermentirali (prevreli i raspali se) u šta spadaju: fekalije domaćih životinja. piljevina i strugotina. uzrast. male (mlade) gliste i kokone iz kojih će se izleći gliste.000 jedinki crvene kalifornijske gliste mješovitog uzrasta koja taj prostor naseljava. . obuka Obezbjeđenje dovoljnih količina stajnjaka potrebnog kvaliteta Uloga stajnjaka u uzgoju glista je dvojna. Priprema terena Leglo treba postaviti na ravan teren i uvijek treba voditi računa o tome da leglo nije na udaru poplavnih ili visokih podzemnih voda.Japana SAD i dr. od čega 50% iskoristi za sopstvenu gradnju. jedinica mjere kapaciteta farme. a 50% preradi i izbaci u obliku humusa. ali se u svakom pojedinačnom slučaju primjenjuje specifičan pripremni tretman..

Voda sa kućnih priključaka također se ne smije direktno koristiti. pH vrijednost i vlažnost. U fazi fermentacije stajnjaka dolazi do stvaranja visokih temperatura (90C) i otrovnih gasova što dovodi do smrtnosti glista. Optimalna vrijednost za gliste je od 6. klime i nadmorske visine. temperatura.2pH. jer u tom slučaju gliste doživljavaju termički šok. kalifornijskih glista.8pH i veće od 7. Navedena vrijednost odgovara nutralnoj reakciji.USLOVI UZGAJANJA Osnovni uslovi uzgajanja gliste su stajsko đubrivo. Temperature neznatno variraju u zavisnosti od mjesta. legla treba polivati toplom vodom (20stepeni) ne smije se nikad direktno zalivati hladnom vodom. . rada i razmnožavanja. Temperatura stajnjaka ne smije da prelazi 25C. podloge od čega zavisi uspjeh osnivanja cijele farme. postavljanje podloge. koji se u njoj nalazi. zimsku temeraturu do minus 20 stepeni preživjele su i gliste i kokoni. izgubio svoje vrijednosti. Svako dalje odstupanje od pomenute temperature vrši smanjenje pomenutih radnji. Minimalna temperatura koje gliste podnose je plus 1.7.8 . što odgovara neutralnoj reakciji. Vrijednosti manje od 6. Kada ljeti temperature prelaze preko 25 stepeni. Takva voda uvijek mora da odstoji najmanje 48 sati na suncu. pa se pH u leglu mora kontrolisati najmanje jednom nedjeljno (pored kontrole kiselosti hrane koju im dajemo). a kokoni mogu čak da prežive i do minus 20C. Tako npr. Vlaga je još jedan od bitnih faktora u uzgoju glista.8 . pH vrijednost je još jedan od bitnih faktora koji utječu na rad i život gliste u leglu. što znaci da se mora birati stajnjak odležan i van faze fermentacije. kako bi hlor. te prirodne selekcije koju dobivate tokom proizvodnog ciklusa. Na temperaturama ispod 0C gliste umiru. Sve ispod toga kokoni umiru. jer na toj temperaturi dolazi do max.2. Najvažnija je pravilna priprema stajnjaka. gdje se uzgajaja već treća generacija crvenih. Gliste nemaju pluća pa dišu preko kože. Idealna temperatura za razmnožavanje crvenih kalifornijskih glista je između 18C .2pH ne odgovaraju.7. a max plus 25C. na planini. Gliste su veoma osjetljive na kiselost.25C. tj. pH vrijednost stajnjaka za gliste je od 6.

... najčešćih dimenzija: 1. Navedeni položaji su bitni radi boljeg korištenja toplote u proljetnom i jesenjem periodu. Poštovani Ivane. htio bih ih uzgojiti.) i produžetku sezone za svih 12 mjeseci.. Sezona uzgoja glista na otvorenom traje od početka aprila i traje do kraja oktobra kada počinje zazimljavanje legla.... čime se razumljivo podiže produktivnost .. Iz legla se uzme proizvoljna količina materijala i tako u šaci stegne veoma blago. 80 .. hidrološkim. a ne u bok. • • • Gliste možemo uzgajati na otvorenom i zatvorenom prostoru....... Ivan" . Uzgajaju se organskim putem.. topografskim i pedološkim karakteristikama prostora. Legla se po pravilu zazimljuju krajem oktobra kada ishrana još traje.. Ako se voda mlazom cijedi... Ako se cijedi u kapima.... zime i ranog proljeća.... Pri uzgoju glista na otvorenom moramo voditi računa o klimatskim. Gliste za ribolov možete nabaviti kod mene.. Za sve vrste uzgoja glista. a u praksi vlažnost se najčešće određuje stiskom šake... Prednosti zatvorenog prostora su u potpunoj kontroli uslova gajenja (temperatura.Optimalna vlažnost za gliste je oko 80%. te da u unutrašnjosti legla omogući normalan zivot i reprodukciju glista u većem dijelu jeseni.... tačnije 82...... travom.. vlažnost je povoljna.. za takvo nešto! Hvala unaprijed.. Zazimljavanje ima za cilj da sačuva gliste od smrzavanja. sušenje i skladištenje humusa..... "Ja bih trebao gliste za ribolov...5%.... ali nemam gnojiva! Koje uvjete treba ispuniti ... vlažnost je prevelika... Za određivanje vlažnosti koristi se higromjer...5-2m širine i odgovarajuće dužine međuprostore (staze) širine 0.. Vlažnost u leglima se održava zalijevanjem.. sjenom i posebnim mješavinama voća i povrća.... vlažnost. Imam veliki vrt.. formiranje lumbrikofarme podrazumjeva sljedeće aktivnosti: Izbor lokacije Prostor na individualnoj lumbrikofarmi obuhvata: • gredicu površine 2m2 po jednom leglu.. Ove gliste ne konzumiraju gnojivo u ishrani. pH.. leglo se uvijek postavlja da mu vjetar puše u čelo.. tj. Učestalost zalijevanja je u zavisnosti od klime..1m deponiju stajnjaka prostor (sa nadstrešnicom) za obradu.. U odnosu na jačinu i pravac vjetra... Leglo-gredica postavlja se u pravcu sjever-jug ili sjeverozapad-jugoistok...

pri uzgoju glista na otvorenom moramo voditi računa o klimatskim. S poštovanjem. Nabavka osnovnih legala da su zdravo odgojena i da umjesto crvene kalifornijske gliste ne dobijete kišnu glistu. . Priprema terena Leglo treba postaviti na ravan i uvijek treba voditi računa o tome da leglo nije na udaru poplavnih ili visokih podzemnih voda. topografskim i pedološkim karakteristikama prostora. Dževad …………………………………………………………………………………………………… …………. Gliste možemo uzgajati na otvorenom i zatvorenom prostoru. Program uzgoja glista sa svim potrebnim elementima podrazumjeva: 1. U opremu i alate spadaju: ručna kolica.000 jedinki crvene kalifornijske gliste mješovitog uzrasta koja taj prostor naseljava. 2. Ono što mene interesuje jeste da li bi se mogao nabaviti program uzgoja kaliforniski glista sa svim potrebnim elementima. jedinica mjere kapaciteta farme. i … Da bih se bavio tom proizvodnjom profesionalno koliko treba imati legala da bi to ekonomski bilo opravdano? Ja smatram da imam povoljne uslove. Poštovani Dževade. nabavio sam neke skripte iz kojih sam saznao nešto o glistama. Nadam se vašem brzom odgovoru. malih(mladih) glista i kokona iz kojih će se izleći gliste.farme. Nabavka opreme i alata za rad na farmi. Ja se ovim poslom bavim profesionalno već dvije godine i ekonomski sam uspjela. a time i samog uzgoja je leglo.vile sa zaobljenim vrhom. pa me to interesuje kako bih se eventualno opredjelio za tu proizvodnju. ali nisam imao prilike ništa saznati o finansijskom efektu. hidrološkim. Formiranje lumbrikofarme podrazumjeva sljedeće aktivnosti: Izbor lokacije. Leglo se uvijek postavlja na sunčanom i toplom. Jedno leglo u osnovi mora da sadrži odraslo polno zrelih glista. Pod leglom podrazumjevamo prostor u kojem gliste žive i rade ali i populaciju od oko 100. I obezbjeđivanju plasmana na tržištu U komercijalnom uzgoju glista. obuku. 3...lopata grabulje sa zaobljenim . ravnom i za vodu propusnom tlu Ekonomska opravdanost Već duže vrijeme razmišljam na koji način ući u projekat uzgoja kaliforniskih glista. priprema dokumentacije.

koliko je potrebno da se uloži novaca na tom prostoru i koliko se dobije novaca na tom prostoru i koliko vremena je potrebno da se razmnože gliste i preprodaju??? Ako imate neki priručnik i informacije o ovom uzgoju. pa da mi pošaljete. kome se mogu prodavati te gliste. 4. Financijski efekti zavise od tržišta. Utrošak se normira kao 1t/leglo. Puno pitanja :) . i sav pribor koji je potreban za pravljenje leje-gredice. izdvajanje glista i radna snaga koja će raditi na vašoj farmi tokom proizvodnog procesa.motokultivator od 10KS sa pogonom preko točkova i kardanskim vratilom. navodnjavanje. Normativi i utrošci: Osnovni materijal je stajnjak i njegova potrošnja je srazmjerna kapacitetu farme. Da li postoje neki seminari o ovoj djelatnosti? Nadam se da ćete mi moći pomoći u ovome.crijevo za zalivanje sa rešetkom ručno vibraciono sito za rafinaciju sijanje humusa. na 1m2 zemlje. 7. Njega stajnjaka. godišnje. 5. ali ne mogu da nađem neke informacije na internetu. a kada ga ostvarite onda ćete moći da prodajete i višak glista.5t. koliko u gramaži može da se uzgoji ovih glista tj. tržišne cijene stajnjaka i humusa. te njega samih legala. 6.prskalica od 200 litara.zaštita. održavanje staza. Plasman humusa i glista. Takođe. Obezbjeđenje dovoljnih količina stajnjaka potrebnog kvaliteta. Svaki od ovih elemenata podrazumjeva određene radnje u prozvodnom procesu i detaljna objašnjenja. "Iz Sarajeva sam i zainteresiran sam za uzgoj kalifornijskih glista. Nabavkom većeg broja legala skraćujete vrijeme dostizanja proračunatog graničnog kapaciteta vaše farme: do njegovog dostizanja na vašoj farmi ćete proizvoditi sve veće količine humusa. odrivna daska.prikolica od 0.(hemijske analize stajnjaka) Ishrana legala.izdvajanje humusa. te kalcij-karbnat za regulisanje pH vrijednosti.vrhom. Vađenje humusa i glisti.. dioba i kontrola naseljenosti legala. Za sve daljnje informacije i pomoć stojim Vam na raspolaganju. Utvrđivanje kvaliteta humusa(prve hemijske analize prije dobivanja atesta) Humus može biti sirov. Npr. 8. zaštitna mreža. nerafinisan (poznat i pod imenima “glisnjak” “vermikompost” i “lumbrikompost) i rafinisan. kosačica.. pa su mi se gliste učinile pravim potezom. da li nekome u BiH ili u inostranstvu? Da li postoje neki rizici u uzgoju itd itd??? Dakle skroz sam novi u ovome i zaista sam laik po ovom pitanju. Želio bih nešto dodatno zaraditi. . Uzgoj glista treba početi imajući u vidu napred navedene faktore.

.. Poštovani gosp..............opreme i tržišnih cijena leg(a)la i humusa........ te kalcijkarbnat za regulisanje pH vrijednosti..............Gerin.... Poštovani Adise....opreme za rad (u opremu i alate spadaju: ručna kolica..... grabulje sa zaobljenim vrhom.............. Početna investicija ovoga posla zavisi od: kupovine startnih legala........Pozdrav..i nije baš posao koji preko noći donosi dobru zaradu. Pozdrav.............. Sama ulaganja zavise vam od osnovnih legala koje ćete postaviti za uzgoj. Rizici ovoga posla: jako je skup.... Uz pravilan proizvodni proces u zavisnosti od uzgajanja (otvoreni ili zatvoreni prostor)... daska za pravljenje leja gredica.000 jedinica glista.. 100.... Crvenu kalifornijsku glistu možete prodavati samo na domaćem tržištu..... crijevo za zalivanje sa rešetkom. lopata...... nabavci osnovne ishrane za gliste..... koje trebate staviti u leju/gredicu............ Pošaljite mi i druge komentare za koje Vi mislite da su potrebni za početnike u ovoj oblasti.. raspitati se o uzgoju i nabviti početno jato.. Srijeda... Za glistu vam je potrebno 12mjeseci da biste dobili kvalitet.. Od jednog legla ne možete pokrenuti ovaj posao.... prskalica od 200 litara.. Potrebno je puno više kako biste u narednoj sezoni ostvarili neki minimalni profit za iduću sezonu gajenja glista ili humusa.......... Vani imaju druge vrste koje se uzgajaju i koje su mnogo jednostavnije za uzgoj od ove........... isto tako vam treba 12mjeseci za dobivanje humusa koji možete prodati.ishrane. uvijek možete dobiti 2-3 nova legla glista..težak............... Na 1m2 ide 1kg glista tj.......materijalu za pravljenje leja/gredica.. ručno vibraciono sito za rafinaciju sijanje humusa. Prije samoga početka uzgoja glista trebate znati razlikovati kišnu glistu od crvene kalifornijske gliste. vile sa zaobljenim vrhom..... Mustafa Gerin ..... Adis" . uz to trebate imati dvije analize stajskog đubriva i humusa prije konačnog dobivanja atesta za daljnju prodaju..... zaštitna mreža i sav pribor koji je potreban za pravljenje leje-gredice...... jer za to postoje posebne pripremne tehnologije i mašine za rad........ 14 Maj 2008 Molim Vas da mi odgovorite kolika je otprilike početna investicija za uzgoj kalifornijskih glista i da li bih mogao iskorištavati đubrivo od tovnih pilića? Živim u Mostaru i gdje bih mogao posjetiti njbližu farmu za uzgoj glista.......... ........ Đubrivo od tovnih pilića ne možete koristiti.. Jedna od tih glista se uzgaja i kod mene i rezultati su veoma dobri......

Kod mene možete da dođete na moje farme i da dobijete veoma kvalitetna jata novih uzgojenih glista i da dobijete sve potrebne informacije i stručne savjete. Ova vrsta gliste se hrani drugačije od ove standardne gliste koja se preferira u našoj zemlji. . Gliste koje ja uzgajam sa vašom klimom i ishranom bi donjele veoma dobre rezultate.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful