UDŽBENICI SVEUČILIŠTA U SPLITU MANUALIA UNIVERSITATIS STUDIORUM SPALATENSIS

TE IŠ U
EUČIL

SPLIT

V

Branka Andričić

PRIRODNI POLIMERNI MATERIJALI (Priručnik)

Split, 2009.

U

S

Recenzentice Prof. dr. sc. Tonka Kovačić, Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu Prof. dr. sc. Zlata Hrnjak Murgić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

Odobreno Odlukom Senata Sveučilišta u Splitu br. 01-1-28/14-8.2008 od 27. listopada 2008.godine.

ISBN 978-9953-98372-5-7 Izdavač: Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu, siječanj 2009.

SADRŽAJ

1. UVOD……………………………………………………………………………… 2. STRUKTURA PRIRODNIH POLIMERA………………………………………...

1 3

3.POLISAHARIDI……………………………………………………………………. 7 3.1. Škrob……………………………………………………………………………... 3.2. Celuloza………………………………………………………………………….. 3.2.1. Mikrokristalinična celuloza (MCC)……………………………………………. 3.2.2. Prirodna celulozna vlakna……………………………………………………… 3.2.3. Regenerirana celuloza………………………………………………………….. 3.2.4. Celulozni derivati………………………………………………………………. 8 12 13 14 16 18

3.3. Alginska kiselina…………………………………………………………………. 21 3.4. Ostali polisaharidi………………………………………………………………... 4. LIGNIN…………………………………………………………………………….. 5. PROTEINI…………………………………………………………………………. 5.1. Proteinska vlakna………………………………………………………………… 5.1.1. Svila……………………………………………………………………………. 5.1.2. Vuna……………………………………………………………………………. 5.1.3. Kolagen………………………………………………………………………… 5.1.4. Svojstva prirodnih vlakana…………………………………………………….. 5.2. Kazein……………………………………………………………………………. 5.2.1. Struktura micela kazeina……………………………………………………….. 6. KAUČUK………………………………………………………………………….. 6.1. Prirodni kaučuk…………………………………………………………………... 6.1.1. Derivati prirodnog kaučuka……………………………………………………. 23 24 27 33 33 35 36 38 41 41 43 43 45

6.2. Procesi prerade kaučuka………………………………………………………….. 45 6.2.1. Mastikacija……………………………………………………………………... 6.2.2. Vulkanizacija………………………………………………………………….. 6.2.3. Oblikovanje kaučuka i proizvodnja gume……………………………………... 6.3. Oporaba gume i regeneracija kaučuka…………………………………………… 7. PRIRODNE SMOLE………………………………………………………………. 45 46 49 50 52

8. LITERATURA……………………………………………………………………... 59

Za drvo se može kazati da je prirodni kompozit. Dakle. To su meñusobno vrlo različiti i složeni spojevi. koji se u prirodi nalaze kao dijelovi biljnih ili životinjskih tkiva. RNA i DNA su komponente gena. Naravno. Celuloza. Proteini (bjelančevine) ili prirodni poliamidi 4. renewable resources). to ne znači da su manje važni. Polisaharidi 2. Za takve materijale kaže se da potječu iz obnovljivih izvora (eng. Prirodni kaučuk 5. S obzirom na ponavljajuće jedinice u makromolekuli mogu se svrstati u nekoliko skupina: 1. Lignin ili polimerni materijali na bazi koniferil alkohola 3. kolagen je sastojak kože itd. u prirodi postoje različite makromolekule koje su sastavni dio živih organizama. molekulske mase od nekoliko tisuća do nekoliko stotina tisuća. Ne razmišljamo o njima na isti način kao o sintetskim polimerima «jer nisu rezultat ljudske genijalnosti». deoksiribonukleinska kiselina (DNA) i ribonukleinska kiselina (RNA).1. UVOD Mnogo ranije nego što su postojali sintetski polimeri. ustvari od početka života na Zemlji. škrob i lignin osnovni su konstitucijski elementi biljaka. prirodnim polimerima smatraju se makromolekulski spojevi. Prirodne smole Naravno. Nazivaju se još i biopolimerima. S obzirom na podrijetlo i način dobivanja polimerima iz obnovljivih izvora u širem smislu smatraju se još dvije skupine polimera: 1 . meñutim ne smatraju se polimernim materijalima u pravom smislu jer osim funkcije u živim organizmima nemaju nikakvu primjenu. prirodne makromolekule su i polinukleotidi tj. enzimi omogućavaju kemijske procese u živim organizmima.

(PHB). Primjer je polilaktid ili poli(laktidna kiselina).Proces sinteze polilaktida 2. slika 2.1. Ralstonia eutropha. Monomer. Polimeri proizvedeni klasičnom kemijskom sintezom iz monomera podrijetlom iz obnovljivih izvora. Coli kondenzacija eutrophus. a u tijeku su i istraživanja bakterijski sintetizirane celuloze. Polimeri sintetizirani u mikroorganizmima ili genetski modificiranim bakterijama. E. proizvodi se C6 H12 O6 glukoza fermentacija O C OH 2 HO CH dehidracija oligomeri mliječne kiseline mliječna kiselina termičko krekiranje [O CH3 O CH C PLA ]n pop O H3C O CH C O C HC O CH3 pop . ranije: Alcaligenes Mikrobna sinteza (Alcaligenes Eutrophus. slika 1. mliječna kiselina. (CoA-koenzim A) 2 .Proces sinteze poli(hidroksi-butirata).polimerizacija otvaranjem prstena laktid Slika 1 . gen modif.CoA Slika 2 .CoA redukcija CH3 O CH2 C [ O CH PHB ]n polimerizacija hidroksibutiril . 2 acetil .CoA acetoacetil . Do danas ovu grupu čine uglavnom poli(hidroksi-alkanoati): poli(hidroksi-butirat). (PLA). CH3 kiseline. poli(hidroksi-valerat) (PVA) i njihovi kopolimeri. biopoliester sintetiziran iz mliječne (laktidne) fermentacijom ugljikohidrata. coli gen modif. E.

te konformaciju makromolekula – odnosi se na geometrijski oblik cijele molekule i rezultat je rotacija oko pojedinih C. farmaceutska. omekšavala i kao takve smjese nazivaju se prirodni polimerni materijali. kao npr. alginska kiselina u obliku alginata). algi) do ugljičnog dioksida i vode u aerobnim. mogu se razgraditi djelovanjem mikroorganizama (bakterija. Neki prirodni polimeri već se prilikom izolacije iz sirovine dobivaju u modificiranom obliku (kao npr. kao što su punila.: poli(ε-kaprolakton) i poli(tetrametilenadipat-ko-tereftalat). Većina prirodnih polimera biološki je razgradljiva (biorazgradljivi polimeri) tj. kozmetička. Na brzinu biorazgradnje utječu faktori okoliša i značajke polimernog materijala (struktura. iako prisutni u relativno malim koncentracijama.Poput sintetskih polimera i prirodni polimeri rijetko se upotrebljavaju u izvornom obliku. konfiguracija te konformacija čine molekulsku strukturu polimera.C veza zbog djelovanja topline ili postojanja sekundarnih veza meñu makromolekulama (vodikove veze. ind. prehrambena. Jedan od razloga je taj što su osnovne konstitucijske jedinice složenije nego kod sintetskih polimera. morfologija. funkcionalnost. dipol-dipol veze i van der Waalsove veze). Tako su npr. topljivost i molekulna masa). u polimerima meñumolekulske sile relativno su velike jer se multipliciraju (uvećavaju) povećanjem broja konstitucijskih jedinica tj. stabilizatori. veličina molekula. Struktura podrazumijeva konfiguraciju makromolekula – prostorni razmještaj atoma ili skupina atoma oko jednog ugljikovog atoma u molekuli koji je odreñen pri sintezi polimera ne može se mijenjati bez kidanja kemijskih veza i stvaranja novih. pigmenti. STRUKTURA PRIRODNIH POLIMERA Kemijski sastav. Taj proces može uključivati i izravni utjecaj kataboličkih enzima ili neizravno djelovanje sekundarnih činitelja iz okoliša na polimer.). 3 . prirodni polimeri puno su kompleksnije makromolekule. povećanjem molekulske mase. promjena pH. Općenito. Neki sintetski polimeri takoñer su biorazgradljivi. boja i lakova itd. odnosno ugljičnog dioksida i metana u anaerobnim uvjetima u prihvatljivom vremenskom periodu (koji se razlikuje od polimera do polimera). gljivica. Aditivi. već se za odreñene primjene modificiraju ili im se dodaju različiti dodaci odnosno aditivi. npr. 2. bitno poboljšavaju jedno ili više svojstava pa se tako dobivaju uporabljivi polimerni materijali u različitim industrijama (tekstilna. Za razliku od sintetskih polimera koji imaju relativno jednostavnu strukturu. kristaličnost.

kako su makromolekule vrlo velike. Potpuno amorfan polimer sastavljen je od potpuno sklupčanih i isprepletenih makromolekulskih lanaca. amorfna crno. Najčešći konformacijski oblici pojedinačnih makromolekula su: cik-cak konformacija.Morfologija kristalastog polimera U orijentiranom kristalastom polimeru kristalična i amorfna područja orijentirana su u istom smjeru što sustavu daje veći stupanj ureñenosti. Meñutim. pravilnost u slaganju velikog broja makromolekula. većina makromolekula. Slika 3 . a njihov način povezivanja odreñuje nadmolekulsku strukturu. slika 3. 4 . bilo prirodnih ili sintetskih. Kristalična područja prikazana su plavo. Ukoliko sekundarne veze nastaju zbog postojanja privlačnih sila izmeñu atoma ili atomskih skupina unutar iste makromolekule tada se nazivaju intramolekulske veze. tj.amorfna . a ako se sekundarne veze ostvaruju zbog postojanja privlačnih sila izmeñu atoma ili atomskih skupina susjednih makromolekula tada se nazivaju intermolekulskim vezama. tvori samo djelomično ureñene strukture. one se općenito slažu (pakuju) nejednoliko tako da formiraju sreñena ili kristalična područja rasporeñena unutar nesreñene ili amorfne matrice tvoreći kristalast polimer. spiralna (helikoidna) konformacija ili heliks te statističko klupko (privlačne sile unutar makromolekula puno su jače od onih izmeñu makromolekula).vodikove veze u nekim polipeptidima i celulozi jače od primarnih veza. Naime. Povezivanje većeg broja makromolekula u polimernom sustavu rezultat je postojanja intermolekulskih veza.kristalična U amorfnom polimeru ne postoji sreñenost izmeñu makromolekula dok u kristaličnom polimeru postoji sreñenost. Ona može biti različitog stupnja sreñenosti i to: .

duljina osnovnog lanca . u odnosu na prethodnu ponavljajuću jedinicu. slika 5. U škrobu su sve ponavljajuće jedinica glukoze orijentirane u istom smjeru. Intermolekulske veze doprinose povećanju kristaličnosti polimera. slika 6. a smanjuje se s povećanjem stupnja grananja u makromolekulama. kristalasti polimeri su tvrñi. U odnosu na amorfne polimere. slika 4. Usporedba svojstava škroba i celuloze tipičan je primjer koji pokazuje koliko je važna molekulska i nadmolekulska struktura i koliko utječe na svojstva materijala. žilaviji.grananje osnovnog lanca . slabo ili nikako topljivi u uobičajenim organskim otapalima. OH O HO CH 2 O OH OH O HO CH 2 O OH OH O HO CH 2 O OH OH O HO CH 2 O OH O Slika 4 . manje prozirni.Nadmolekulska struktura odreñuje fizikalna i mehanička svojstva polimera. Škrob i celuloza grañeni su od istih monomernih jedinica (glukoze). jer bočni lanci predstavljaju smetnje pri slaganju makromolekula. Takve strukture povezane su van der Waalsovim silama okomito na lance celuloze.intermolekulske veze Stupanj kristaličnosti raste s povećanjem duljine lanca. U celulozi je svaka druga ponavljajuća jedinica glukoze zakrenuta za 180°C oko glavne osi lanca. Intermolekulske vodikove veze omogućavaju paralelno povezivanje lanaca celuloze u jednoj ravnini u strukture veće sreñenosti. što omogućava stvaranje vodikovih veza izmeñu lanaca celuloze. Na stupanj kristaličnosti utječe: .Konfiguracija ponavljajućih jedinica u osnovnom lancu škroba 5 .

celuloza zbog veće sklonosti stvaranju sekundarnih veza ima i veću sklonost stvaranju ureñenih kristaličnih područja. preživači).Konfiguracija ponavljajućih jedinica u celulozi Slika 6 . dok je celuloza dovoljno čvrsta za izradu vlakana (pamuk. juta). konoplja. Škrob je praktično neupotrebljiv kao materijal.Dakle. U ljudskom organizmu celuloza se ne može enzimski razgrañivati. Celuloza ima bolja mehanička svojstva od škroba i netopljiva je u vodi. HO OH O OH O HO HO O HO OH O OH O HO HO O H 2C O H2C O O CH2 HO CH2 HO Slika 5 . lan. Celulozu mogu razgrañivati samo neke životinje (termiti.Intermolekulske (izmeñu molekula) i intramolekulske (unutar iste molekule) veze u celulozi 6 . a škrob može.

POLISAHARIDI Polisaharidi su prirodni polimerni ugljikohidrati sastavljeni od 10 i više monosaharidnih jedinica (šećera). cis-poli(izoprenu) i postojanje velikih.Krute. u prirodnom kaučuku. kao npr. postoje samo u amorfnom obliku. Vrlo velika elastičnost. cisolefinskih skupina. Makromolekule proteina u svili stvaraju intermolekulske vodikove veze koje rezultiraju pravilnim slaganjem ploha i tako omogućavaju nastajanje kristalične strukture. Rezultat takve nadmolekulske strukture je vrlo velika čvrstoća svilenih vlakana. a s obzirom na funkcionalnu skupinu na aldoze (aldehidna skupina) i ketoze (keto skupina). 3. Monosaharidi se s obzirom na broj ugljikovih atoma dijele na pentoze (5 C atoma) i heksoze (6 C atoma). takoñer onemogućavaju stvaranje sreñenih područja. Najvažnije aldopentoze su: H C OH H H C C C H HO HO H HO H O H C C C C O H C O C C C H C O C C C OH H HO H H H OH HO HO HO HO H H H OH C H 2OH C H 2OH C H 2OH C H 2OH D(+)-arabinoza D(+)-ksiloza D(-)-riboza D(-)-liksoza Aldoheksoze (najvažnije) su: H C H HO H H C C C C OH H HO OH HO HO H H O H C C C C C O H H OH OH H C H HO HO H C C C C O OH H H OH C H OH 2 C H OH 2 C H OH 2 D(+)-glukoza D(+)-manoza D(+)-galaktoza 7 . kao kod lignina. umrežene strukture.

amiloze i 75% razgranatog dijela. C H OH 2 H 5 4 H O H 1 H CH2OH O H H OH HO HO H H konformacijska formula OH OH H 2 OH 3 H OH OH Haworthova formula Slika 7 . Sastoji se od 25% linearnog polisaharida. od anhidroglukoznih jedinica. alginska kiselina. tzv. Najpoznatiji polisaharidi su škrob. pektin. hitin. slika 8. amilopektina.Ketoheksoze su: C H 2 OH C HO H H C C C O H OH OH H HO H C H 2 OH C C C C O HO H OH H H H C H 2 OH C C C C O OH OH OH HO HO H C H 2 OH C C C C O H H OH C H OH 2 C H OH 2 C H OH 2 C H OH 2 D(-)-fruktoza D(-)-sorboza D(-)-psikoza D(-)-tagatoza Većina ovih monosaharida. slika 7. Škrob i celuloza sastoje se. celuloza. Prosječna molekulska masa amiloze je 200 000…300 000. kao što je prikazano na slici 4. a mogu se prikazivati na nekoliko načina. agar-agar.Ciklička struktura glukoze 3. ima cikličke strukture od pet (furanoze) ili šest ugljikovih atoma (piranoze). Amilopektin je topljiv u vodi i razlikuje se od amiloze po tome što se otprilike na svakoj dvadesetpetoj glukoznoj jedinici nalazi bočni poliglukozidni lanac vezan na šesti ugljikov atom. Te strukture (poluacetali) nastaju intramolekulskom adicijom jedne hidroksilne skupine na karbonilnu. ŠKROB Škrob je polisaharid sastavljen od jedinica D-glukoze povezanih preko C-1 jedne molekule glukoze i C-4 druge molekule glukoze. meñutim. u stvari. 8 .1. α-glukozidnim vezama (cis).

granule bubre i pucaju. koja sadrži i nešto otopljenog škroba. Dobivena kaša se filtrira kako bi se dobila suspenzija granula škroba. centrifugira i suši. OH O CH 2 O HO OH OH O CH 2 O HO OH OH O O HO CH 2 O OH OH O HO CH 2 O HO OH O OH O HO CH 2 O OH OH O HO CH 2 O OH CH 2 O OH O Slika 8 . Hlañenjem disperzije nastaje gel zbog asocijacije molekula amiloze. što rezultira stvaranjem viskozne koloidne disperzije. površinska obrada). Pritom molekule amilopektina ne mogu asocirati (želirati) zbog bočnih lanaca te ne stvaraju gel pod tim uvjetima. Ako se suspenzija škroba zagrije na 60…80°C. Škrob s jodom daje karakteristično plavo obojenje te se u analitici koristi kao indikator. Dobivanje škroba iz biljnog materijala započinje usitnjavanjem biljne mase u vodi. npr.Osnovni izvori škroba su različite žitarice i krumpir. dok je površina granula kukuruznog škroba nepravilna i 9 . Morfološka struktura granula škroba ovisi o porijeklu.Struktura amilopektina u škrobu Škrob se upotrebljava u industriji papira i tekstila (ljepila. Tako. granule krumpirovog škroba imaju glatku zaobljenu površinu. prehrambenoj industriji (zgušnjavalo) te kao dodatak mnogim sintetskim polimerima gdje kao biorazgradljivi polimer uzrokuje dezintegraciju polimernog materijala i omogućava lakšu svjetlosnu ili toplinsku razgradnju sintetskog polimera.

Površina granula škroba različitog porijekla Fizikalna i kemijska modifikacija škroba provodi se iz više razloga od kojih su neki navedeni u tablici 1. Fizikalna modifikacija Kontrolirana razgradnja Oksidacija Osnovni cilj modifikacije Poboljšanje disperzivnosti u hladnoj vodi Niža viskoznost Niža viskoznost Poboljšana stabilnost viskoznosti 4. slika 9. Tablica 1 . Kao polimerni materijal škrob sam po sebi nema zadovoljavajuća mehanička svojstva. Umreživanje Stvaranje umrežene strukture 10 .šupljikava. kemijski modificira ili kombinira s nekim drugim materijalom. Supstitucija OH. 2. 3. Upravo te šupljine omogućavaju bržu enzimsku razgradnju (hidrolizu) kukuruznog škroba jer je omogućen pristup enzimima u unutrašnjost granula.Modifikacija škroba Tip modifikacije 1.skupine Manji stupanj asocijacije i kristaličnosti Uvoñenje hidrofobnih skupina Poboljšana stabilnost viskoznosti 5. ukoliko se prethodno ne omekša. Krumpirov škrob Kukuruzni škrob Slika 9 .

što se provodi acetiliranjem ili uvoñenjem hidroksipropilnih skupina. Zbog nižeg stupnja polimerizacije (DP = 20. Fizikalna modifikacija Fizikalno modificirani škrob ustvari je gelirani škrob koji se primjenjuje u prehrambenoj industriji.50) otopina koja sadrži do 60% škroba slobodno teče. uključujući i sintetske.1. Sustav se zatim neutralizira. 4. uz zadržavanje biorazgradljivosti. Taj nedostatak umanjuje se. polieteri i urea. Provodi se pomoću fosfornog oksiklorida (POCl3) u alkalnom mediju. čineći polimerne mješavine. smanjenu elastičnost ipovećanu vlačnu čvrstoću.. Reakciji podliježu i amiloza i amilopektin. 11 . Supstitucija OH. Kiselinska hidroliza škroba provodi se suspendiranjem u vodenoj otopini HCl-a ili H2SO4 te miješanjem na toplom dok se ne dobije željena viskoznost. Umreživanje. ali je uvoñenje karboksilnih ili karbonilnih skupina u lance amiloze osnovni razlog zbog kojeg se reducira mogućnost kristalizacije škroba. škrob se pere i suši. Umreženi škrob ima manji stupanj bubrenja i želiranja. povećanje hidrofobnosti.. Oksidacija Ovisno o tipu oksidacijskog sredstva u molekulu škroba uvode se karbonilne ili karboksilne skupine. 2. Prednost mješavina sintetskih polimera sa škrobom je njihova djelomična biorazgradljivost.skupine Osnovni razlog te modifikacije je povećanje otpornosti prema vodi tj. Uobičajena omekšavala za hidrofilne polimere poput škroba su glicerol. industriji papira i ljepilu za zidne tapete. sorbitol i drugi niskomolekulski polihidroksi spojevi. Kontrolirana razgradnja Da bi se dobio škrob niže viskoznosti potrebno je hidrolizirati glukozidne veze prirodnog škroba. Hidroliza se može provesti kombiniranim djelovanjem kiseline i topline (dekstrinizacija). Dekstrinizacija podrazumijeva prženje škroba u prisutnosti kiseline (HCl). djelovanjem same kiseline ili enzimatski (α-amilazama). dodatkom biorazgradljivih omekšavala. 3 . Molekule se statistički cijepaju u kraće fragmente. Škrob sve veću primjenu nalazi u kombinaciji s drugim polimerima. Nedostatak polimernih mješavina koje sadrže škrob je velika krtost pri većem udjelu škroba. 5.

posljedica kojih je kristalična struktura celuloze. tj.2. Acetolizom celuloze nastaje disaharid celobioza. amorfne oko 1. Precipitacijom viskoze neotapalom iz njenih otopina dobije se amorfna regenerirana celuloza. Ali. Drvo sadrži 40…50% celuloze. U proizvodnji termoplastičnog škroba omekšavala imaju zadatak smanjiti utjecaj intramolekulskih vodikovih veza stvaranjem intermolekulskih vodikovih veza škrob-omekšavalo i doprinijeti stabilnosti svojstava proizvoda. Gustoća kristalične celuloze je oko 1. H CH2OH H H O HO O H OH H OH HO HO H H OH H C H2OH O H H Slika 10 . Celuloza se može alkilirati i acilirati. kao i kod škroba. To su vodene otopine anorganskih kiselina. Skupine celuloznih lanaca nazivaju se fibrili. CELULOZA Celuloza je polisaharid čiju strukturu čini. za razliku od škroba.4-glukozidnom vezom. niz glukoznih jedinica povezanih 1. uz dodatak omekšavala prevodi u termoplastičan materijal. celuloza ima poli-β-glukozidnu konfiguraciju. 3. Kemijska otpornost celuloze u vezi je upravo s njezinom fibrilnom strukturom. Većina reagensa jednostavno ne može prodrijeti kroz površinu vlakana. a pamuk i laneno vlakno preko 90%. slika 10. litijevog klorida.63 gcm-3. ali samo na nekim vanjskim hidroksilnim skupinama. Vidljivo je da je celuloza ustvari sastavljena od niza celobioznih jedinica. Rendgenskom analizom utvrñeno je da se celuloza sastoji od dugačkih paralelnih lanaca povezanih vodikovim vezama. procesom prerade djelovanjem toplinske i mehaničke energije.Škrob se ekstruzijom. Stupanj polimerizacije glukoze može biti od 2000 do 6700. dimetil dibenzil amonijeva hidroksida i kadmij ili bakar amonijeva hidroksida (Schweitzer-ov reagens). slika 5.Struktura celobioze 12 . kalcijevog tiocijanata. Celuloza se otapa u otapalima koja mogu prekinuti jake vodikove veze. Prosječna molekulska masa celuloze može se odrediti mjerenjem viskoznosti tih otopina. cinkovog klorida.47 gcm-3.

MCC je netopljiva u vodi i razrijeñenim kiselinama. u industriji papira. H2SO4. pa se stoga koristi kao nosač lijekova u tabletama. u strukturnim kompozitima. Klasična metoda proizvodnje MCC je hidrolitička razgradnja u šaržnom (kotlastom) reaktoru. Nakupine od cca 250 glukoznih jedinica tvore mikrokristal veličine 15. U prirodi se razgrañuje djelovanjem cijelog niza hemicelulaza koje su i komercijalno zanimljive jer «otvaraju» strukturu drva i tako olakšavaju izbjeljivanje. Za razliku od celuloze koja je kristalasta. bijeli prah. a bubri ili se vrlo slabo otapa u 20% NaOH.. Nastaje tako da se amorfne domene u celulozi uklone hidrolizom s jakom mineralnom kiselinom (HCl). modifikatora viskoznosti i zamjene za dio masnoće u prehrambenim proizvodima. koji nastaje kao nusprodukt hidrolize celuloze.40 µm. HF) u dva stupnja. Proces reaktivne ekstruzije provodi se u dva stupnja. koji su prisutni u nekim bakterijama i gljivama i koji mogu cijepati β-glukozidnu vezu. čvrsta i ne hidrolizira.1. razrijeñenom kiselinom enzimski Lignin. Mikrokristalična celuloza Mikrokristalična celuloza (MCC) je celulozni materijal visokog stupnja kristaličnosti koji se sastoji od nakupina tzv. Hidroliza celuloze (saharifikacija) od interesa je u proizvodnji bioetanola i proizvodnji stočne hrane. 3. hemiceluloza ima statističku amorfnu strukturu i lako hidrolizira u razrijeñenim kiselinama i lužinama. Primjenjuje se u farmaceutskoj i prehrambenoj industriji. lako se preša. izbjeljivanje) 13 . Enzimska razgradnja celuloze odvija se u prisustvu različitih enzima pod nazivom celulaze. Novopatentirana metoda je reaktivna ekstruzija (US patent: 6 228 213).Potpunom hidrolizom celuloze nastaje D-glukoza.2. Može se provesti na tri načina: u jednom stupnju. bez okusa i mirisa. stupanj a) cijepanje lignoceluloznih kompleksa ekstruzijom materijala u lužnatom mediju b) odvajanje celuloze od lignina i hemiceluloze (ev. može služiti kao izvor energije za proces hidrolize i na taj način sam proces učiniti ekonomičnijim. U drvnoj masi nalazi se i 5…16 % celuloze stupnja polimerizacije manjeg od 200. Mikrokristalinična celuloza ima i ulogu prirodnog stabilizatora. Taj polisaharid naziva se hemiceluloza. koncentriranom kiselinom (HCl. To je fini.. Osnovni monomeri su pentoze te glukoza i glukuronska kiselina (-CH2OH skupina glukoze zamijenjena je -COOH skupinom). kristalita. 1.

Branje se obavlja ručno ili strojno. Jednu trećinu mase čine pamučna vlakna. sušenje. bijeljenje. a promjer 5…20 µm. Pamuk Lan Konoplja Juta Slika 11 . Prirodna celulozna vlakna Još od prapovijesti čovjek je upotrebljavao celulozna vlakna koja je pronašao u prirodi: pamuk. konoplju. Turskoj. lan. Ukoliko se koristi čista celuloza proces je jednostupanjski. a zatim se pamuk odvaja od sjemena i dalje obrañuje. 3. Pakistanu. a ostatak sjeme. a izuzetno do 1250 g pamuka. Rusiji… Duljina vlakana je 2…5 cm. treba 2-3 mjeseca da sjeme sazrije. Indiji. stupanj a) doziranje celuloze i otopine kiseline u drugi ekstruder b) hidroliza djelovanjem kiseline pod utjecajem mehaničkih sila u ekstruderu c) ispiranje.2. jutu … (slika 11).2. Nakon sijanja pamuku je potrebno 3-4 mjeseca da procvjeta. Brazilu i Egiptu.. Proces reaktivne ekstruzije ima niz prednosti u odnosu na proces u šaržnom reaktoru: brži proces kontinuirani proces bolji kontakt celuloze i kiseline: manji utrošak kiseline ekološki prihvatljiviji meñusobna neutralizacija lužine iz prvog stupnja i kiseline iz drugog stupnja.Izvori celuloznih vlakana 14 .2. Jedna biljka daje 125. Reaktivna ekstruzija može se dodatno poboljšati višestrukom ekstruzijom. Pamuk je grmolika biljka iz porodice Gossypium koja se uzgaja uglavnom u SAD-u.500. a nakon cvjetanja od samo 10 sati. Ručno obrani pamuk je čistiji od strojno obranog pamuka.

žuka. g. Ima visoki sadržaj lignina u stabljici. Poprečnim povezivanjem (umrežavanjem) celuloznih lanaca pamuk postaje otporan na gužvanje. Naime. Uzgoj konoplje brzo opada jer je zamjenjuju juta i sintetska vlakna. Francuskoj. 15 . što uzrokuje oksidacijsku razgradnju lignina. Srednjem i Bliskom istoku. Na Orijentu se iz konopljinog ulja dobiva hašiš. povećanjem broja hidroksilnih skupina mijenja se kristalična struktura: poboljšava se čvrstoća. Bangladešu i u okolini Kaspijskog jezera. a nekad se upotrebljavala i kao punilo za linoleum. Njemačkoj. kokosovo vlakno. Belgiji… Konoplja ( Cannabis sativa) uzgaja se otprilike u istom području kao i lan. Drvenasta tvar odvaja se od celuloznih vlakana koji se dorañuju. Lan se uzgaja u Rusiji. Ukrajini. manila. Juta (Corchorus capsularis) je slična konoplji. Iz 100 kg suhe stabljike dobije se oko12 kg lanenog vlakna. U tu svrhu rabe se najčešće di(N-hidroksimetil)uree. g) da se svojstva pamučnog vlakna mijenjaju ukoliko se obradi koncentriranom vodenom otopinom natrijeve lužine pri 18°C. Lowe 1890. kopriva. razrañeni su različiti postupci za poboljšavanje svojstava pamučnih vlakana. rafija. prostirki.2epoksipropana) ili di-epoksidbutadiena. Engleski kemičar John Mercer primijetio je (1844. Iz sjemenki se dobiva laneno ulje koje služi za impregnaciju drva i u proizvodnji bojila i lakova. Poljskoj. Postupak se po autoru naziva mercerizacija i često se primjenjuje u obradi pamuka. tako da je uveo obradu u lužini uz istezanje. U prisustvu Lewisovih kiselina ti reagensi premošćuju hidroksilne skupine susjednih celuloznih lanaca: O + HO HOCH N 2 NCH 2 OH MgCl 2 . Stabljike se moče u vodi 3…6 tjedana.Poput drugih oblika celuloze i pamuk je otporan na kemijska djelovanja. Proces mercerizacije unaprijedio je H. Laneno vlakno ne dobiva se iz ploda već iz omotača stabljike biljne vrste Linum usitatissimum koja može narasti do 80 cm visine.2 H2O HO O CH N 2 + O NCH O Celulozna vlakna pamuka mogu se umrežavati i djelovanjem epiklorhidrina (3-klor-1. Osim navedenih vlakana u manjoj mjeri iskorištavaju se neka «egzotična» vlakna: ramija. Upotrebljava se za izradu vreća. ali i u sjevernoj Italiji. Uzgaja se u Pakistanu. površinska svojstva i podložnost bojenju. sisal (iz lišća agave). Ipak.

U manjoj mjeri proizvode se i liocelna vlakna. mrvice . Viskozna vlakna Proces proizvodnje viskoznih vlakana sastoji se od nekoliko stupnjeva: 1. Cu(NH3)4(OH)2. Vlakna se zatim denitriraju djelovanjem amonijevog hidrogen sulfida pri oko 40°C. Nitrirani materijal otopi se u smjesi etanola i di-etil etera i ekstrudira u vlakna. 3. Prvi proces pripreme regenerirane celuloze datira još iz 1884. a zatim u obliku vlakana uvodi u otopinu sulfatne kiseline kako bi se regenerirala celuloza.2. a prvi stupanj je stvaranje nitratnog estera. meñutim. A. Sirovina (celuloza) se omekšava i preša u ploče. H H HO OH O C H2 NaOH H HO H H OH H O O H n H ONa C H2 O H n H OH H H CS 2 HO OH H O C H2 O H C S S Na n H O 16 . kao što su film ili vlakno. godine. Otopini se dodaje ugljikov disulfid i stvara se natrijev ksantat. Film je poznat pod nazivom celofan. Takav materijal naziva se regenerirana celuloza. Proizvod se naziva Chardonnet svila.3. Mrvice se otapaju u natrijevoj lužini (alkali-celuloza). Regenerirana celuloza Kemijska modifikacija celuloznih vlakana provodi se u cilju postizanja topljivosti u organskim otapalima ili u cilju omogućavanja stvaranja različitih oblika. 4. uz naknadno vraćanje u netopljiv oblik. Celuloza se otopi u amonij-bakar-hidroksidu. čini se da se ovaj proces više nigdje ne provodi. Danas se najviše proizvodi viskozni rejon ili ksantatna celuloza u obliku vlakana ili filma. Ploče se melju u tzv. U manjoj mjeri proizvodi se bakar-amonijev rejon (kupramonijev rejon).3. 2.

Liocelna vlakna Pod imenom liocel podrazumijeva se celulozno vlakno dobiveno izravnim otapanjem celuloze u organskim otapalima i ispredanjem mokrim postupkom. Kada se celulozni ksantat ekstrudira u kiselu kupelj kroz uski prorez. izbjeljuju. 7. Celuloza se otapa u N-metilmorfolin oksidu (C5H11NO2) koji mijenja kemijska i površinska svojstva celuloze. To je relativno novo vlakno. To je zatvoreni proces s 90%-tnim povratkom 17 . Britanija). Otopina se kroz sapnice injektira u neotapalo (vodu) pri čemu se formiraju vlakna. B. a potom ekstrudira kroz uske sapnice (sito) u vlakna te provodi kroz koagulirajuću otopinu sulfatne kiseline i njezinih soli kojima se neutraliziraju alkalije i regenerira celuloza u kontinuirana vlakna: H H HO OH O C H2 10-15% H 2 SO4 10-20% Na 2 SO4 H HO H H OH H O O H C S S Na n CH 2 O H n H O H OH (U prosjeku reagira samo jedna hidroksilna skupina s ugljičnim disulfidom na svakoj anhidroglukoznoj ponavljajućoj jedinici. stvara se celofanski film koji se obično omekšava pranjem u kupelji s dodatkom glicerola. a najčešće se pojavljuje pod trgovačkim imenom Tencel (proizvoñač Acordis. Viskoza se filtrira. Najvažnije od svega pri proizvodnji liocela je ekološki siguran proizvodni proces.5. upredaju i istežu hladnim postupkom. Viskoza zrije (stari) 2…3 dana. Vlakna se peru. Tijekom zrenja neke ksantatne skupine se raspadaju. 6. kako bi im se povećala čvrstoća. prije Courtaulds. po kojoj je cijeli postupak dobio ime. Izvor celuloze za proizvodnju liocelnih vlakana je drvna masa iz koje se izdvaja lignin i hemiceluloza. V. stoljeća.) 8. Liocel je generičko ime za vlakno. Ksantatna otopina izlije se u 20%-tnu otopinu NaOH pri sobnoj temperaturi i stvara se viskozna otopina koja se naziva viskoza. pa se kaže da ksantatni produkt ima stupanj supstitucije 1 od moguća 3. prvi put napravljeno sedamdesetih godina 20.

piling. nakon odvajanja od lignina. Kasnije. još uvijek to su relativno skupa vlakna. 3. hladna i udobna.4. Meñutim. film celuloznog nitrata. proizvod je potpuno biorazgradljiv i može se materijalno oporabiti (reciklirati). Osnovni nedostatak tih vlakana je relativno niska vrijednost površinske energije. ali bojila koja se upotrebljavaju su skupa. Celulozni nitrat Prvi komercijalni celulozni ester bio je celulozni nitrat. Upotrebljavan je kao eksploziv sredinom 19. eteri i različiti graft (cijepljeni) kopolimeri celuloze. a zatim i kao zavoj (kolodion). Liocelna vlakna su meka. što smanjuje sposobnost prihvaćanja bojila. ne skupljaju se niti šire pri pranju i sušenju poput pamuka ili viskoze. korišten je u filmskoj tehnici. Izbjeljivanje se vrši natrijevim hipokloritom.otapala u proces.2. Osušena celuloza moči se u smjesi kiselina 20…60 minuta. sigurnosno staklo za automobile. a zaostala kiselina ispere vodom. poznat kao celuloid. Jedan od prvih polimernih kompozita bio je sendvič od celuloznog nitrata i dva sloja stakla. Celulozni derivati Celuloznim derivatima smatraju se celulozni esteri organskih i anorganskih kiselina. Istrošena kupelj odstrani se centrifugiranjem. a manifestira se stvaranjem malih loptica na površini vlakna. nitrira smjesom nitratne i sulfatne kiseline i vode: H H HO O H OH H O HNO 3 / H2SO4 H H HO NO2 H O O C H2 H n H C H2 O H n OH ONO 2 Tip kiselinâ u smjesi ovisi o namjeni produkta. To ne znači da ih je nemoguće obojiti. Kad staklo pukne vlakna ga zadržavaju da se ne rasprsne uokolo. Prednosti liocelnih vlakana su: velika čvrstoća u mokrom stanju. Stupanj nitriranja 18 . A. stoljeća. na dodir su poput svile i podnose strojno pranje. Celuloza se. malo se gužvaju. Liocelna vlakna takoñer imaju svojstvo fibrilacije tijekom prerade i nošenja što uzrokuje tzv. pri 30…40°C.

kontrolira se reakcijskim uvjetima i udjelom vode u kupelji za nitriranje. Produkt koji sadrži 1,9…2,0 nitratnih grupa po svakoj glukoznoj jedinici upotrebljava se kao plastomer i za lakove. Sadržaj nitratnih grupa u materijalu koji se koristi kao eksploziv je 2,4…2,8.

B. Celulozni acetat

Zbog zapaljivosti celulozni nitrat učinkovito je zamijenjen celuloznim acetatom. Acetiliranje celuloze provodi se otapanjem u smjesi anhidrida octene kiseline i sulfatne kiseline, pri čemu nastaje triacetat. Ukoliko se želi niži stupanj esterifikacije, triacetat se djelomično hidrolizira. Postupak se nužno odvija u dva stupnja jer nije moguće kontrolirati stupanj esterifikacije u reakciji s anhidridom octene i sulfatnom kiselinom. U tipičnom procesu acetiliranja celuloze suha celuloza se najprije tretira sa smjesom koja sadrži 300 dijelova anhidrida octene kiseline, 1 dio sulfatne kiseline (katalizator) i 400 dijelova metilen klorida (otapalo triacetata). Reakcijska smjesa se miješa pri 25…35°C oko 7 sati i za to vrijeme celuloza se otopi i formira celulozni triacetat. Djelomična hidroliza postiže se dodavanjem 50%-tne vodene otopine octene kiseline u otopinu triacetata (radi uklanjanja sulfatnih i viška acetatnih skupina). Stajanjem oko 72 sata pri sobnoj temperaturi postiže se primjeren stupanj hidrolize. Ostatak katalizatora (sulfatne kiseline) neutralizira se dodatkom natrijevog acetata, a veći dio metilen klorida se izdestilira. Proces se može prikazati na sljedeći način:
CH 3 H H HO OH O
C H2 (CH 3 CO) 2 O H 2 SO 4 C H2

C H3 H H C O O O C H O n O H

H

O

C O

O H n CH 3 H H H C O

H

OH

H

O

C H3 O H O

H2 O H+

O

C H2

H

O

O H C O CH 3

n

19

Djelomično hidrolizirana celuloza precipitira se vodom i ispere. Nastali hidrogensulfatni esteri, koji uzrokuju nestabilnost celuloznog vlakna, u ovom stupnju ispiru se vrlo razrijeñenom otopinom sulfatne kiseline. Sintetiziraju se i mješoviti celulozni esteri. Jedan od njih je celulozni acetat-butirat. Za esterifikaciju se upotrebljava smjesa odgovarajućih anhidrida uz sulfatnu kiselinu kao katalizator. Produkt se zatim djelomično hidrolizira. Butiril skupine poboljšavaju fleksibilnost i otpornost na vlagu. Celulozni acetat-butirat je tvrda plastika i ima primjenu u izradi ručki različitih alata. Proizvod nižih molekulskih masa upotrebljava se kao površinski premaz.

C. Celulozni eteri

Prvi celulozni eteri pripravljeni su još 1912. godine i unatoč tome nisu postigli veću industrijsku važnost. Tipični komercijalni celulozni eteri su metil, etil, hidroksietil, hidroksipropil, karboksimetil, aminoetil i benzil. Eteri se dobiju reakcijom alkali celuloze s alkil halidom ili epoksidom. Tako etil celuloza nastaje reakcijom etil klorida i alkali celuloze:

H H HO ONa

H O HO
C 2 H 5 Cl

H H

C 2 H5

H O

O

CH2 H ONa H

O n H

CH2 O H
C2 H 5

O n

Etil celuloza ima primjenu slično kao i celulozni acetat. Vodotopljivi eteri: metil, hidroksietil i karboksimetil celuloza, koriste se u industriji papira, kao ljepila za papir i ugušćivači.

Hidroksietilceluloza dobiva se reakcijom alkali celuloze i etilen oksida tako da se neke hidroksilne skupine u celulozi zamijene hidroksietileter skupinama:
CH 2 CH 2 OH H O O CH2 n H O H CH 2 CH 2 OH O n

H H HO ONa

H O
CH 2

H
O CH 2

H HO

CH2 H ONa H

O

20

Hidroksietilceluloza, koja služi i kao laksativ, primjenjuje se za ugušćivanje šampona i smanjenje pjenjenja. Takoñer, povećava moć pranja na način da se polimerni lanci obavijaju oko nečistoća te s njima stvaraju koloidne čestice koje ostaju suspendirane u vodi i potom se lakše ispiru. I na kraju, potrebno je naglasiti da se velike količine celuloze iz drva koriste za proizvodnju papira. Kako bi se spriječila prekomjerna sječa šuma danas se sve više stari papir sakuplja i prerañuje (reciklirani papir).

3.3. ALGINSKA KISELINA

Alginska kiselina prirodni je hidrofilni koloidni polisaharid, opće formule (C6H8O6)n dobiven iz različitih velikih smeñih morskih algi (Phaeophycota), gdje je sastavni dio stanične membrane. To je linearni kopolimer D-manuronske kiseline vezane β-1,4 vezama (M segmenti) i L-guluronske kiseline vezane α-1,4 vezama (G segmenti). Monomeri su obično povezani u homopolimerne blokove odvojene područjima s alternirajućim sekvencama dvaju kiselih monomera. Udio pojedinih monomera ovisi o vrsti alge. Strukturna formula prikazana je na slici 12.

Slika 12 - Strukturna formula alginske kiseline

Amonijeve i metalne soli alginske kiseline nazivaju se alginati. Alginati se dobivaju u iskoristivim količinama (30-40% suhe tvari) samo iz velikih algi i trava (Laminariales i Fucales). Soli jednovalentnih kationa lako se otapaju u hladnoj vodi, dajući viskozne otopine pri niskim koncentracijama (Na-alginat), a soli dvovalentnih kationa su netopljive u vodi jer stvaraju netopljive komplekse (slika 13). Izmeñu Ca2+ iona i karboksilne skupine nastaje koordinativna veza. Pri tom nastaje trodimenzijska mreža sastavljena od dugih lanaca Msegmenata i čvorišta nastalih izmeñu kalcija i G-segmenata alginske kiseline. 21

kalij i lakši metali.Tako se npr. Nadalje. Glavni proizvoñači su Škotska. alginati se primjenjuju kao zgušnjavala u industriji bojila za tekstil. tako da se alginati upotrebljavaju kod trovanja olovom i stroncijem-90. Čileu i Francuskoj. Ca-alginat koristi se za proizvodnju zavoja za velike rane i opekline gdje je uobičajeni zavoj vrlo teško (i bolno) odstraniti. u prehrambenoj industriji kao stabilizator. a nešto manje količine proizvode se u Japanu. u kozmetici. Postupak se sastoji u sljedećem: u otopinu Na-alginata doda se kvasac ili odreñeni enzim te dokapava u otopinu CaCl2. kvasca) ili enzima na alginatu u biotehnološkim procesima. jer netopljivi Ca-alginat prelazi u topljivi Na-alginat. npr. olovo i drugi teški metali prije će se vezati nego natrij. Na istom principu temelji se i imobilizacija mikroorganizama (npr. Godišnje se u svijetu ekstrahira 32-39 000 t alginske kiseline. Kina (Laminaria japonica) i SAD (Macrocystis pyrifera). Pri tome nastaju kuglice netopljivog Ca-alginata unutar kojeg se nalaze zarobljene stanice kvasca ili molekule enzima. za printersku tintu. želirajući agens i emulgator. Alginati vežu teške metale. Ca++ Ca++ Slika 13 .Nastajanje kompleksa alginske kiseline i Ca2+ iona 22 . a zavoj se odstrani otopinom natrijevog klorida. farmaceutskoj industriji. Ispod mreže alginatnog zavoja stavljenog na ranu stvara se krasta. Norveška (Ascophyllum nodosum i Laminaria hyperborea).

Tablica 2 . Ahnfeltia. Kaliforniji. agare i karagenane uobičajen je termin «industrijske gume». a upotrebljavaju se za podešavanje viskoznosti prehrambenih proizvoda. tablica 2. Ostale industrijske gume su: karuba.Dodatci koje je prema hrvatskom zakonu dopušteno rabiti u ekološkoj proizvodnji živežnih namirnica (izuzev vina) Šifra E 170 E 270 E 290 E 296 E 300 E 306 E 322 E 330 E 333 E 334 E 335 Mliječna kiselina Ugljični dioksid Jabučna kiselina Askorbinska kiselina Mješavina tokoferola-koncentrirana Lecitin Limunska kiselina Kalcijevi citrati Vinska kiselina (L (+) -) Natrijev tartarat Antioksidans u mastima i uljima Naziv Kalcijev karbonat. Agar koji se danas koristi u različite svrhe je pročišćeni oblik koji se uglavnom sastoji od neutralne frakcije (agaroza). sastavljen od alternirajućih jedinica D. Naziv je izveden od irske riječi za morsku algu. Gigartina) koji sadrže samo jedinice D- galaktopiranoze.4. Upotrebljava se kao čvrsta podloga za mikrobiološke kulture u laboratorijima te u prehrambenoj industriji za proizvodnju konzervirane hrane i pekarskih proizvoda. U javnosti postoje različita mišljenja o utjecaju nekih od navedenih dodataka na ljudski organizam. Čileu. Eucheuma. Južnoj Africi. Indiji. tragakant. a proizvodi se oko 10 000 t agara godišnje. Karagenan je naziv za skupinu polisaharida iz morskih algi (Chondrus crispus. Za alginate. Gymnogongrus. guar. Gracilaria). kalcijev hidrogenkarbonat Napomena 23 . što podrazumijeva proizvode koji se dobivaju sintetskim putem ili su pak izdvojeni iz biljaka ili životinja. carrageen. Maroku.i Lgalaktopiranoze. ksantan i karaja guma te guma arabika. Gelidium. Naziv je izveden iz malajske riječi «agar-agar» što znači morska alga. Ostali polisaharidi Agar je opći naziv za polisaharid dobiven iz odreñenih vrsta crvenih algi (Pterocladia. Novom Zelandu. Na popisu sastojaka odreñenog proizvoda označavaju se šiframa.3. Meksiku. a na drugom C atomu nekih jedinica nalazi se sulfatna skupina. Portugalu. Alge koje sadrže agar skupljaju se ručno u Španjolskoj.

Strukture lignina su različite. 4. narančama i sl. dunjama. koji je po kemijskom sastavu poli(N-acetilglukozamin). sadržaja -OCH3 24 . tzv. a procesom ekstrakcije iz drva molekulska masa se smanjuje.Tablica 2 . umreženih. Tipični monomeri. limunima. Molekulsku masu lignina teško je odrediti jer su to polimeri kompleksne strukture. Upotrebljavaju se kao sredstva za želiranje.nastavak E 336 E 341 E 400 E 401 E 402 E 406 E 407 E 410 E 412 E 413 E 414 E 415 E 416 E 440 E 500 E 501 E 503 E 504 E 516 E 524 E 938 E 941 E 948 Kalijev tartarat Monokalcijev fosfat Alginska kiselina Natrijev alginat Kalijev alginat Agar Karagenan Karuba guma Guar guma Tragakant guma Guma arabika Ksantan guma Karaja guma (I) Pektin Natrijevi karbonati Kalijevi karbonati Amonijevi karbonati Magnezijev karbonat Kalcijev sulfat Natrijeva lužina Argon Dušik Kisik Obrada površine peciva lužinom Sredstvo za podizanje tijesta Oklopi različitih rakova i kukaca sadrže 30% hitina. ovisno o izvoru iz kojeg je dobiven. monolignol monomeri. polisaharida koji sadrži i dušik. Pektini su poliuronske kiseline koje se nalaze u jabukama. različitog stupnja metoksilacije tj. LIGNIN Pod imenom lignin podrazumijeva se grupa visokomolekulskih. amorfnih spojeva koji se nalaze uglavnom u drvu (25-30%).

Razgradni produkti lignina služe u manjoj mjeri za sintezu ion-izmjenjivačkih smola te kao komponente lakova i sintetskih smola. Najčešće zastupljeni monomer je koniferil alkohol. 25 . Aerobna razgradnja je spora. Reakcijski produkt lignina i formaldehida može se upotrijebiti kao ljepilo za drvo. što znači da na fenolnoj jezgri postoji bočni lanac od 3 C atoma. posebno gljivice. (alkoholne -OH vezane na bočnom lancu ili fenolne -OH skupine vezane za aromatsku jezgru) mogu reagirati meñusobno ili s aldehidnim ili ketonskim skupinama. Lignin je otporan na većinu mikroorganizama i anaerobni procesi uopće ne djeluju na aromatsku jezgru.Najčešći monomeri lignina Iz biljne mase lignin se ponekad izolira kao smeñi prah. U tehnologiji prerade drva lignin se definira kao dio drvne mase netopljiv u razrijeñenim kiselinama i organskim otapalima. ali češće kao gumasta smjesa lignina široke raspodjele molekulskih masa. Reakcijom -OH skupine s aldehidnom nastaju hemiacetali (poluacetali). Pripadaju skupini fenilpropanoida. prikazani su na slici 14. Može se kvalitativno dokazati reakcijom s otopinom anilinhidroklorida pri čemu nastaje žuto obojenje. razvili su potrebne enzime za cijepanje lignina (peroksidaze iz bijelo-crvenih gljivica). -OH skupine u monomerima. a s ketonskom ketali. Biosinteza lignina u biljkama počinje od aminokiseline fenilalanina.skupina. Kad -OH skupine reagiraju meñusobno stvara se eterska veza. p-kumaril alkohol koniferil alkohol sinapil alkohol Slika 14 . Pretpostavljena struktura lignina prikazana je na slici 15. U izoliranim ligninima pronañeno je do 5 % jedinica koje sadrže aldehidne ili ketonske skupine i nazivaju se nepotpuni ili modificirani monolignoli. Neki organizmi.

Najznačajniji metoksifenoli su gvajakol i siringol. Oni npr. daju karakterističnu aromu dimljenim prehrambenim proizvodima. slika 16.Segment makromolekule lignina Pirolizom lignina tijekom sagorijevanja drva ili drvenog ugljena nastaju različiti proizvodi od kojih su karakteristični metoksifenoli. ali istraživanja su još u eksperimentalnoj fazi.Procesi pretvorbe lignina u aditive za goriva 26 .Slika 15 . LIGNIN Bazno katalizirana depolimerizacija (BCD) Acidifikacija Ekstrakcija BCD produkt Regeneracija lužine Hidrodeoksigeniranje (HDO) Blago hidrokrekiranje (HCR) Ugljikovodični aditiv za goriva BCD produkt Selektivna hidrogenoliza Esterifikacija Oksigenirani aditiv za goriva Slika 16 . Bazno kataliziranom depolimerizacijom (BCD) lignina moguće je proizvesti aditive za goriva.

krvi i predmet su interesa biokemičara. Općenito. goriva iz biomase značajna su po tome što se. Može se koristiti u tercijarnoj metodi crpljenja nafte ili kao dodatak pri asfaltiranju. prilikom izgaranja ne povećava koncentracija CO2 u atmosferi. Sulfonirani lignin ima molekulnu masu izmeñu 4000 i 100 000. tj. Proteini sadržani u koži. Meñutim. sagorijevanja biogoriva) pretvara se ponovo procesom fotosinteze u sastojak biomase Pretvorba uzgojem energetskih usjeva koji su nova sirovina za proizvodnju biogoriva.skupine iz α-amino kiselina karboksilne kiseline): O n HO C CH R' NH2 O (amino skupina vezana je na α-ugljikov atom [ C CH R' NH ] n + (n-1) H 2 O 27 . kosi. vuna. Poliamidi u prirodi nastaju reakcijom karboksilne i amino.Lignin se otapa u vrućoj lužini i bisulfitu. PROTEINI Proteini ili bjelančevine prirodni su poliamidi koji hidrolizom daju različite αaminokiseline. Kružni tok CO2 može se slikovito prikazati: Fotosinteza Biomasa Proizvodnja goriva (etanol. Osnovni su konstitucijski element životinjskih tkiva. svila. Nadalje. neki proteini su važni komercijalni materijali: animalna ljepila. biomase u biogoriva ne zahtijeva energiju iz fosilnih goriva. biodizel) 5. za razliku od fosilnih goriva. lignin koji zaostaje u procesu dobivanja različitih proizvoda iz drva može se izravno upotrijebiti kao gorivo i na taj način učiniti procese ekonomičnijim. Osloboñeni CO2 (iz proizvodnje i upotrebe.

Izolirane su iz različitih proteina reakcijom hidrolize. dok se u laboratoriju poliamidi sintetiziraju u otrovnim organskim otapalima. Kad se mreža formira i osuši postaje netopljiva u vodi. dijodotirozin. priroda je mnogo ekonomičnija jer kod prirodnih poliamida postoji samo jedna CH skupina izmeñu dviju amidnih skupina. ne mogu se uzajamno preklopiti te se nazivaju enantiomerima. izoleucin. glicina odnosno α-aminooctene kiseline. tablica 3. Mogu se smatrati derivatima glicina koji se izvode zamjenom jednog od α-vodikovih atoma odgovarajućim skupinama. Činjenica da se u sintezi koristi samo jedan enantiomer omogućava prirodnim polipeptidima stvaranje helikoidne konformacije kao posljedicu stvaranja intramolekulske vodikove veze. već ih je za potrebe metabolizma nužno unijeti hranom.R' označava različite skupine karakteristične za svaku aminokiselinu. Raznovrsnost tih skupina i njihov poredak u bjelančevinama mogu rezultirati s beskonačno različitih svojstava. tako da neke bakterije. Ta konformacija povećava stabilnost bjelančevina. hidroksiprolin i hidroksilizin. leucin. koje sadrže takve bjelančevine. Sintetski poliamidi dobivaju se u kemijskih reakcijama di-karboksilnih kiselina i di-amina. Ovakva konfiguracija rezultira i odreñenim specifičnostima. lizin. triptofan. odnose se kao predmet i njegova slika u zrcalu ili kao lijeva i desna ruka). Npr: pauk plete mrežu iz otopine polipeptida u vodi tako da otopinu istiskuje kroz uske otvore i brzo razvlači. metionin i fenilalanin). 28 . tiroksin.6 ponavljajuće jedinice: O O CH2 CH 2 CH2 CH2 C NH CH2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH2 NH [C ]n dobiva se polikondenzacijskom reakcijom adipinske kiseline i heksametilendiamina. Meñutim. Tako se Nylon 6. Prvo. To znači da ih ljudski organizam ne može sintetizirati. Izmeñu svake amidne skupine postoji šest CH2 skupina. Za takve molekule kaže se da su u zrcalnom odnosu (tj. Prolin je jedina ciklička aminokiselina. Sve aminokiseline osim jedne. priroda koristi samo lijevi enantiomer aminokiselina koje se sintetiziraju u biljkama ili životinjama. U proteinima postoji dvadeset standardnih aminokiselina. nama nepoznatog razloga. mogu preživjeti i u kipućoj vodi. Još jedna zanimljivost: u prirodi se sinteza polipeptida odvija u vodenom mediju. Iz nekog. kiralne. Neke od njih nazivaju se esencijalnim aminokiselinama (treonin. U prirodi svaka ponavljajuća jedinica ima specifičnu i različitu skupinu R. valin. uz još pet nestandardnih: cistin. pojedini segmenti molekule su optički aktivni ili kiralni. imaju asimetrični ugljikov atom i optički su aktivne.

Tablica 3 .) 17 valin Val(V) (CH ) CH 32 CHCO2 H NH2 315 9 leucin Leu(L) (C H 3 ) CH CH 2 2 CHCO2 H 337 2 CH 3 NH2 CHCO2 H izoleucin Ile(I) C H 3 CH 2 CH CH2 284 4 prolin Pro(P) NH CH2 CH2 NH 2 220 162 CHCO2H fenilalanin Phe(F) CH CHCO2 H NH2 CH2 CHCO2 H 283 3 triptofan Trp(W) N H 289 1 NH2 metionin Met(M) CH 3S CH2 CH2 CHCO2H 283 3 29 . taljenja ili raspada /°C 233(rasp.Aminokiseline nañene u proteinima Temp.) Topljivost u vodi pri 25°C/ (g/100 ml ) 25 Naziv Kratica Struktura NH 2 glicin Gly(G) H CHCO2 H NH2 alanin Ala(A) CH 3 CHCO H 2 NH 2 297(rasp.

Tablica 3.4 Glu(E) HOCCH 2 CH 2 247 0. Važna značajka aminokiselina je njihov amfoterni karakter. što znači da mogu djelovati i kao kiseline i kao baze. ovisno o relativnom broju amino i karboksilnih skupina. (nastavak) NH2 serin Ser(S) HOCH 2 OH CHCO2H NH2 CHCO 2 H NH2 228 5 treonin Thr(T) C H 3 CH 257 jako cistein Cys(C) HSCH2 CHCO2 H NH2 jako tirozin Tyr(Y) HO CH 2 CHCO2 H 344 0. 30 .7 lizin Lys(K) H N CH H 2 2 NH 2CH 2 CHCO 2 H NH2 CHCO 2 H 255 jako argininin Arg(R) H2 N CNHC H CH CH 2 2 2 230 (rasp.4 glutamin asparaginska kiselina glutaminska kiselina Gln(Q) H2 NCCH 2 CH2 O CHCO2 H 186 3.4 Iz tablice 3 takoñer se može vidjeti da svaka aminokiselina ima različitu R' skupinu.) 15 NH2 histidin His(H) N CH2 N H CHCO2 H 287 0.04 O NH 2 CHCO2 H NH 2 asparagin Asp(D) H2 NCCH 2 O 236 2.6 NH2 CHCO2 H NH 2 CHCO2 H NH2 Asp(D) HOCCH 2 O 269 0.

β-naborane plohe (slika 18) ili statističkog klupka. tripeptid tri itd. unutarnja sol Moguće su različite i brojne kombinacije aminokiselina tako da su proteini veoma složene makromolekule. zwitteriona: + NH 3 CH 3 CHCO 2 alanin.Aminokiseline ustvari postoje u obliku unutarnjih soli. Dipeptid tako sadrži dvije aminokiseline. Amidna veza u biokemiji naziva se peptidna veza ili peptidna skupina. Istraživanja su pokazala da vlaknasti proteini mogu postojati u konformaciji α-uzvojnice (heliksa). prikazane na slici 17. iako se taj naziv uobičajeno upotrebljava za niskomolekulske frakcije (<10 000).Konformacija α. a polipeptid označava protein. Jednostavni proteini sadrže samo aminokiseline. Prostorni razmještaj ili konformacije proteina nazivaju se sekundarnom strukturom. Slika 17 . fosfatne skupine). Poredak ili sekvence amino kiselina u proteinima nazivaju se primarnom strukturom.. Većina proteina su monodisperzni materijali. za razliku od polisaharida koji su uglavnom polidisperzni. Konjugirani proteini uz osnovni lanac aminokiselina sadrže i druge komponente koje se zovu prostetičke skupine (npr.uzvojnice u proteinima 31 .

α-uzvojnica ili α-heliks. Postoji. Slika 18 . serin. formira se jer je omogućeno da vodik iz amino skupine i karbonilni kisik tvore jake intramolekulske vodikove veze što stvara dovoljno prostora za veće supstituente u amino kiselinama i tako stabilizira strukturu. a može biti izazvan zagrijavanjem. valin. Obrnuto. odnosno vrste amino kiselina i sekundarne strukture. valina. 32 . Proteini koji sadrže mali udjel polarnih i nepolarne aminokiseline stvaraju agregate (nakupine molekula). trodimenzijska slika proteinske strukture naziva se tercijarna struktura. a smjesa aminokiselina može se odijeliti i identificirati kromatografijom na papiru. promjenom pH ili mehaničkim postupkom. ruši strukturu heliksa. Ova konfiguracija naziva se βporedak. veza izmeñu primarne strukture proteina. Kuhanje hrane je svakodnevni denaturacijski postupak. Sadržaj helikoidnih struktura obrnuto je proporcionalan sadržaju serina. treonina. jer se nastajanjem peptidne veze s prolinom uklanjaju amidni vodikovi atomi te nije moguća vodikova veza. Kako bi nastala vodikova veza izmeñu paralelnih lanaca. Prolin. izoleucin. cisteina i prolina u molekuli. Poremećaj tercijarne strukture proteina naziva se denaturiranje. lanci se nastoje kontrahirati i tvore naborane plohe. tada se polipeptidni lanci slažu jedan do drugog i tvore pločaste strukture. a može biti paralelan i antiparalelan (slika 18). dobitnici Nobelove nagrade za kemiju 1952. zbog specifične konfiguracije.Antiparalelni β-poredak ili naborana konformacija proteina Cjelokupna. Ninhidrin s aminokiselinama daje karakteristično obojenje koje se na taj način odreñuju kolorimetrijski. Proteini hidroliziraju u razrijeñenim kiselinama. kao u fibroinu. Ovu tehniku razvili su Martin i Synge. Ako su supstituenti u aminokiselinama mali.Helikoidna konformacija. cistein i treonin ne tvore helikoidne strukture. naravno. godine.

glatke. U vodenim otopinama teže stvaranju takvih oblika gdje se nepolarne molekule nalaze unutar strukture (hidrofobni džep). a polarne su orijentirane prema vodi. 33 . jer sadrži veliki udio nesupstituirane aminokiseline. ili preciznije. mijenja se stupanj kristaličnosti fibroina. perje). Dakle. kolagen (koža) i miozin (mišići). što omogućava višestruke vodikove veze okomite na peptidne lance. a zatim peru od sericina sapunima sa što manjim sadržajem alkalija. prirodna svila. albumin iz jaja. Vlaknasti proteini su dugačke molekule koje čine strukturu životinjskih tkiva. odnosno o vrsti svilene bube. Sn-Fosfat se pomoću Na-silikata prevodi u Sn-silikat. Svila Svila. pa se mora pojačavati (punjenje). keratin (vuna.5.1.1. Od 3000…4000 m niti po čahuri. hemoglobin). topljivi su u vodi i razrijeñenim otopinama soli. rogovi. Ovoj skupini pripadaju fibroin (svila). kosa. dobije se kada ličinke nekih kukaca. hormoni. glicina. Ovisno o vrsti aminokiselina. Ovim postupcima svila izgubi na težini oko 25%. PROTEINSKA VLAKNA S obzirom na oblik proteini se mogu podijeliti u dvije skupine: globularni proteini i vlaknasti proteini. 5. Uranjanjem čahura u vodu svileno ljepilo omekšava. Kristalični dio fibroina je heksapeptid (-Gly-Ser-Gly-Ala-Gly-Ala-)n. najčešće dudova svilca. samo oko 90 m ostane neoštećeno i iskoristivo. a sastoji se od 78% svilenog fibroina i 22% svilenog ljepila (sericina). istegnute lance. pletu čahure koje su im potrebne pri transformaciji u leptire. Globularni proteini povezani su jakim intramolekulskim vodikovim vezama u kuglaste ili eliptične forme (enzimi. Njihove intermolekulske sile su slabe. nokti. koji se mogu vrlo gusto «slagati». Rotirajuće četkice hvataju kraj svilene niti i namotavaju 4…10 niti zajedno. Posljedica je kristalična struktura svile. koja svili daje čvrstoću i malu fleksibilnost. tablica 5. Polipeptid je složen u antiparalelne β-naborane plohe. u kristaličnim segmentima svilenog fibroina postoje tri tipa veza: kovalentne veze u prvoj dimenziji. Niti svile omekšavaju se umakanjem u ulje. vodikova veza u drugoj dimenziji i hidrofobni agregati u trećoj dimenziji. Punjenje se provodi tretiranjem vlakana vodenim otopinama SnCl4 i Na2HPO4. koje na vlaknu daju Sn-fosfat. Da bi se dobila svila ličinke se ubiju parom ili vrućim zrakom.1. Struktura molekula svile neuobičajena je za polipeptide. tablica 4. Glicinski segmenti stvaraju ravne.

Tablica 4 . Metionin Cistin Cistein Lantionin Prolin Hidroksiprolin Amidni dušik Merino vuna 693 415 427 579 236 206 856 554 353 103 192 603 58 U tragovima 503 1012 40 470 30 ∼10 650 Svileni fibroin 5700 3740 281 68 84 81 1542 115 660 21 42 60 23 166 130 10 14 160 Goveñi kolagen 3740 1170 212 279 123 152 423 189 52 279 535 51 76 5 8 74 1460 1014 - 34 . Svila se takoñer odlikuje velikom sposobnošću bubrenja pri čemu se presjek vlakana povećava 30…40%. a sposobnost upijanja vlage je do 30%.Sadržaj aminokiselina u prirodnim vlaknima Sastav / mmolkg-1 Aminokiselina Glicin Alanin Valin Leucin Izoleucin Fenilalanin Serin Treonin Tirozin Triptofan Lizin Arginin Histidin Hidroksilizin Asparaginska kis.Ovaj način obrade svile poboljšava mekoću na dodir i sjaj. Uobičajeni sadržaj vlage u svili je oko 11%. Glutaminska kis. Pošto nema disulfidne mostove ne napadaju je moljci. Zbog izraženog kiselog karaktera ima afinitet prema baznim bojilima. Tretiranje taninom provodi se samo u slučaju ako će se svila naknadno bojati u crno.

) . slika 19. s težim bočnim lancima.1. (Fibrili općenito označavaju strukture u obliku niti.heliksa). Ovi helikoidni peptidi povezani su u skupine od tri lanca i tvore protofibrile. U prostoru izmeñu protofibrila u mikrofibrilu nalazi se proteinska matrica s visokim udjelom sumpora (6%). Jedanaest protofibrila tvore mikrofibril u kojem devet protofibrila okružuje dva.Svojstva svilenog fibroina ovisno o vrsti svilene bube Vrsta svilene bube Anaphe moloneyi Bombix mori Antherea mylitta Kristaličnost /~ % 95 60 30 Produljenje u točki pucanja /% 12. Vuna Vuna je sastavljena od vlaknastog proteina keratina.Shema vunenog vlakna 35 .5 24 Teče te se produljuje do 35% 5. Zato peptidni lanci ne mogu stvarati naborane plohe.2. Mikrofibril Mikrofibril Makrofibril Protofibril α-uzvojnica Slika 19 . već isključivo α-uzvojnice (α . Peptidni lanac sadrži skoro sve aminokiseline. Više mikrofibrila tvori jedan makrofibril poput vlakana u konopcu.Tablica 5 .

Orto. Osim toga vuna ima svojstvo da se u vlažnoj i toploj sredini steže što pričinjava teškoće pri pranju. (b) oštećenog: uočavaju se makrofibrili Zbog svoje heterogene strukture vunena vlakna su veoma porozna i reagiraju na promjenu vlažnosti. a) neoštećenog. orto-ovojnica para-ovojnica (a) Slika 20 . -SH skupine u keratinu oksidiraju u S-S mostove (keratinizacija). Proteinski lanci formirani u predkeratinskoj zoni topljivi su u vodenoj otopini uree. za razliku od sintetičkih vlakana koja apsorbiraju samo 2…3% vlage. slika 20. 400-800 po cm. Kad dlaka izbije na površinu. Helikoidna struktura vlakana i njegovih dijelova rezultira žilavim i elastičnim ponašanjem Spiralna forma fibrila omogućava da se vlakna omataju zajedno. što vunenom vlaknu daje svojstvo uvijanja (kovrčanja). koji se djelomično nalaze izmeñu protofibrila. slika 21. Vlakno obavija vanjski sloj sitnih preklapajućih ljuskica. Relativni udio tih disulfidnih mostova nije poznat.i para-ovojnica vunenog vlakna (b) Slika 21 .i para-ovojnice. ali se zna da ova umreženja čine vunu netopljivom.Ovojnica se sastoji od dva dijela neznatno različitih svojstava: orto. čime vunena vlakna postaju netopljiva. Čak i slabo upredene niti su jake što omogućava proizvodnju tkanja koja zadržavaju zrak kao toplinsku izolaciju. Vuna može apsorbirati vlagu u iznosu od oko 1/3 vlastite mase. Kada se vuna u tim uvjetima 36 .SEM snimka vunenog vlakna.

stvara se modificiranjem prolina nakon što se stvori polipeptidni lanac. važan za stabilnost kolagena. Meñutim. pa se dobiju tkanine koje se ne skupljaju pri pranju.3. Stoga. Tip II: osnovni sastojak hrskavice. zaustavlja se stvaranje novog kolagena u vezivnim tkivima. prilikom ponovnog namakanja voda narušava vodikove veze. 5. Goodsell) Do danas je poznato 19 vrsta kolagena i nekoliko manjih molekula koje izgledaju kao rezervni dijelovi kolagena. Tip I: osnovni sastojak kože. glicina i hidroksiprolina.Struktura kolagena prema Protein Data Bank (D. ona se istežu i sušenjem zadrže taj oblik.S. Polipeptidni lanac tropokolagena posjeduje alternirajuća polarna i nepolarna područja. ligamenata. Glicin Hidroksiprolin Prolin Alanin Hidroksiprolin Prolin Slika 22 . Tri povezana peptidna lanca tvore trostruki heliks. Ta pojava sprječava se miješanjem vune sa sintetičkim vlaknima. Sastoji se uglavnom od prolina. kostiju i drugih vezivnih tkiva. protofibril ili tropokolagen. 37 .prede u vlakna za tkanine. vlakna se skvrče i poprimaju izvornu αkeratinsku konformaciju.1. Reakcija zahtijeva vitamin C (askorbinsku kiselinu) koji potpomaže adiciju kisika. Hidroksiprolin. sporo zarastanje rana ili čak stvaranje novih). kostiju. Primarna su 4 tipa kolagena. Kolagen je vlaknasti protein koji tvori 75% ljudskog tijela: kože. slika 22. tzv. tetiva i dominantan oblik u starim ožiljcima. Kolagen Riječ kolagen grčkog je podrijetla i znači «stvaranje ljepila». Nepolarna područja sadrže neutralne aminokiseline i bogata su prolinom i hidroksiprolinom. ako se u organizam ne unosi dovoljno vitamina C. što uzrokuje različita oštećenja (npr.

Čvrstoća na istezanje rezultat je 38 . Reakcijom s aldehidima nastaju kovalentne veze meñu lancima. osim «kolagenaze» koja ga može cijepati u manje fragmente. Tip IV: pronañen isključivo u osnovnim staničnim membranama. dok je ostatak isti. te stvara želatinu. farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji te estetskoj kirurgiji. Zagrijavanjem kolagena uništava se njegova struktura. Važno svojstvo vlakana je finoća vlakna i teorijski predstavlja mjeru za površinu poprečnog presjeka vlakna. a kod odraslih u krvnim žilama i probavnim organima. Izgleda kao da je priroda stvorila specifične ruke čiji se vrhovi prstiju spajaju sa krajevima molekula u odreñenim stanicama i tako ih povezuju. najmanje 100 nm. Toj duljini obično odgovara prosječna relativna molekulska masa 10 000 i više. 5. Čvrstoća kolagena veća je od čvrstoće čelika. vlakno je tanje i finije. upije svu vodu u okolini. jer je time uvjetovana čvrstoća konačnog proizvoda. masa odreñene duljine vlakna. Što je površina poprečnog presjeka manja. vlakna obično imaju vrlo mali poprečni presjek koji je teško izmjeriti te se kao mjera za finoću vlakna uzima duljinska masa (Tt) tj. Kolageni različitih tipova razlikuju se samo na krajevima makromolekule. kolagen kontrolira oblik stanica te migraciju i sintezu brojnih proteina. Životinjski kolagen uglavnom se upotrebljava u prehrambenoj. trostruki heliks se odvija i lanci se razdvajaju. Makromolekule kolagena mogu se meñusobno umrežavati kemijskim ili fizikalnim vezama (proces koji se primjenjuje pri štavljenju kože). Meñutim.4. Svojstva prirodnih vlakana Na temelju opisanih karakteristika pojedinih vlakana može se zaključiti da makromolekule koje izgrañuju prirodna (a i sintetska) vlakna moraju biti razmjerno dugačke. Kada se ta denaturirana masa ohladi. Jedinica za duljinsku masu je tex i predstavlja masu vlakna duljine 1 000 m (x tex = x g/1000 m). Poželjno je da vlakna po duljini imaju veliku čvrstoću na istezanje. Često se za finoću vlakna koristi i starija jedinica denier (oznaka den) koja označava masu vlakna duljine 9 000 m.1.Tip III: najzastupljeniji u tkivu embrija. poput spužve. Za finija vlakna u uporabi je deset puta manja jedinica dtex (deciteks) i označava masu vlakna u gramima duljine 10 000 m. Njegova struktura je takva da je ne oštećuju različiti enzimi koji cirkuliraju tijelom. Osim vezivne uloge. Za vlakno finoće 2 texa to znači da 1 000 m vlakna ima masu 2 g. a s krom-kompleksima nastaju koordinacijske veze.

Nastaju statistički orijentirane kristalične domene. pri čemu se odreñuje sila pri kojoj se vlakno odreñene duljinske mase prekida (prekidna čvrstoća). slika 23. Da bi se poboljšala čvrstoća vlakana vlakna se podvrgavaju procesu hladnog istezanja. centinjutn).Usporedba polimernih lanaca prije i poslije hladnog izvlačenja Čvrstoća vlakana mjeri se dinamometrom (kidalicom). ali i bolje sreñene amorfne domene. Prekidna čvrstoća nekih vlakana prikazana je u tablici 6. U ovom slučaju fizikalno orijentirana morfologija je stabilna i zadržava se u konačnom proizvodu (nepovratna. Da bi se razvile razmjerno jake intermolekulske sile polimerni lanci moraju biti dovoljno blizu. ireverzibilna deformacija). ako su te sile prejake. 39 . Za izradu upotrebnih tvorevina vlakno mora imati prekidnu čvrstoću najmanje 2. Jedinica za prekidnu čvrstoću vlakna je cN/tex odnosno cN/dtex (cN = stoti dio njutna.sreñenosti molekula i stupnja strukturne simetrije. Statistički raspored kristaličnih domena prije hladnog izvlačenja Sreñene kristalične domene nakon hladnog izvlačenja Slika 23 . Najjača vlakna su oko 50% kristalična . Meñutim.5 cN/dtex. polimer postaje kristaličan i krut i ne može se primijeniti kao vlakno. Pri odreñenoj temperaturi vlakna se djelovanjem sile izvlače i na taj način se isprepleteni polimerni lanci u odreñenoj mjeri orijentiraju.

Kisela. Prirodna vlakna mogu se meñusobno razlikovati po brzini i načinu gorenja. pepeljasti ostatak. Osjeća se miris izgorjele kose ili perja.8 ./kJmin-1 0. Toplinska vodljivost izražava se količinom topline u kJ u minuti koju provede sloj materijala debeo 0. Kazein 40 .Tablica 6 . Pri tom se osjeća miris izgorjelog papira i ostaje rahli.Neka toplinska svojstva prirodnih vlakana Vlakno Pamuk Viskozni rejon Vuna Svila Topl.251 0.7.8 1.4 .9 2.255 0. Tablica 7 .1.5 mm pri 20°C.8 3.6. razgradnje/°C 150 190 135 150 Vlakna.Prekidna čvrstoća prirodnih vlakana Vlakno Pamučno (sirovo) Laneno Konopljino Juteno Vuna Svila Prekidna čvrstoća/cN/dtex 3.197 0. izmeñu ostalog. bazna i supstantivna bojila vežu se na vlakno fizikalnim silama i slabih su mokrih postojanosti (postojanost pri pranju). Proteinska vlakna (vuna i svila) gore polagano i nakon izdvajanja iz plamena prestaju gorjeti. mirisu i ostatku nakon gorenja.5. Celulozna vlakna gore brzo te nastavljaju gorjeti i nakon što se izvade iz plamena.5.2 Toplinska vodljivost i temperatura razgradnje najvažnijih prirodnih vlakana prikazane su u tablici 7. vodlj. 5. Nakon bojenja svojstva vlakna ne smiju se značajnije izmijeniti. moraju imati svojstvo da dobro prihvaćaju bojila. dipolno privlačenje) ili kemijskim vezama.6 .180 Temp.0 . Bojila se na vlakno vežu fizikalnim (vodikove veze. a ostatak je porozan i lako se drobi meñu prstima. Reaktivna bojila imaju reaktivnu atomsku skupinu koja se veže s hidroksilnim skupinama celuloznog ili amino-skupinama proteinskog vlakna i daje obojenost visoke postojanosti.2.4.0 .7 2.0 .7 5.

ponaša se drugačije od ostalih proteina. Struktura micela kazeina Za strukturu micela kazeina važne su fosfatne skupine konjugiranih aminokiselina (fosfoserina) jer je veza kalcija i pojedinačnih molekula kazeina proporcionalna sadržaju fosfata. Zahvaljujući hidrofobnim interakcijama nastaju sub-micele na čijoj se površini nalaze nabijene fosfatne skupine: - PO3-O O-PO3Ca2+ Kompleksiranjem s kalcijem stvaraju se micele koje imaju tzv.Kazein je fosfoprotein (znači: konjugirani protein) sadržan u mlijeku do 3% u obliku kalcijeve soli.SEM snimka micela kazeina 5. Postoje 4 različita tipa kazeina: αS1. β i κ.2.1. Slika 24 . a razlikuju se po sadržaju hidrofobnih i hidrofilnih domena. Predstavlja 80% svih mliječnih proteina i sastavljen je od 21 različite aminokiseline. jer ne postoji struktura koja bi se mogla narušiti. Meñutim. Nepostojanje tercijarne strukture povećava otpornost prema toplinskom denaturiranju. Konformacija kazeina podsjeća na denaturirane globularne proteine. slika 24. Slabo je topljiv pri pH=4.6 (izoelektrična točka) i izrazito je fleksibilan jer molekule ne stvaraju kristaličnu strukturu. grozdastu strukturu: Ca2+ 41 . αS2. Kazein u mlijeku postoji u specifičnoj strukturi kazeinskih micela.

industriji ljepila. i predstavlja jedan od prvih sintetskih polimernih materijala nazvan galalit. za izradu nakita. Kazein se u laboratoriju dobiva precipitacijom kiselinom (najčešće octenom) iz obranog mlijeka. već omogućava njegovu disperziju u mlijeku. kalijev kazeinat dodaje se sladoledu i voćnim sokovima. KAUČUK 42 . Sferične čestice «plutaju» u mlijeku i raspršuju svjetlo. Snižavanjem pH mijenja se naboj κ-kazeina i nastaje jogurt.Ca2+ Ca2+ Ca2+ Ca2+ 90-150 nm Veličina micela odreñena je sadržajem κ-kazeina. kalcijev kazeinat dodaje se različitim sirevima. njegova hidrofilna priroda onemogućava faznu separaciju kazeina. Sir nastaje uklanjanjem κ-kazeina s površine micela djelovanjem enzima proteaze (sirište) pri čemu dolazi do fazne separacije. Dobivaju se otapanjem kiselog kazeina u odgovarajućoj lužini. Soli kazeina nazivaju se kazeinati. Fosfopeptidi kazeina mogli bi nadomjestiti kalcijev fosfat i na taj način pomoći u obnovi zubi. Amonijev kazeinat upotrebljava se u pekarstvu. Pretpostavlja se da kazein može služiti i u prevenciji karijesa. Kazein ima primjenu u kozmetici. pićima i smrznutim slasticama. Služe npr. 6. što mlijeko čini bijelim. Dodavanjem kiseline nastaje topljivi Ca-acetat i netopljivi fosfoprotein. bojila. Nakon izdvajanja kazeina ostaje žućkasta otopina koja se naziva surutka. Ne treba posebno naglašavati da se ubrajaju u ekološka ljepila. Karijes nastaje zbog nedostatka kalcijevog fosfata uzrokovanog djelovanjem bakterija u usnoj šupljini. micele stvaraju agregate i formiraju zgrušani gel. naliv-pera i dugmadi. Mješavina kazeina i formaldehida patentirana je 1899. Moderni polimerni materijali postupno su zamijenili galalit koji se danas koristi isključivo za izradu specijalne dugmadi. natrijev kazeinat služi kao emulgator u prehrambenoj industriji. za lijepljenje papirnatih etiketa na staklenu i plastičnu ambalažu. Precipitacija je potpunija ako je otopina topla. tinte i tekstila. Sušenjem nastaje produkt topljiv u vodi. koji ne veže Ca2+. glicerol) i dodatak protiv kvarenja koje nastaje djelovanjem različitih gljivica. Upotrebljavao se za izradu niskonaponskih električnih prekidača. Modificiranjem κ-kazeina. Kazeinska ljepila pored kazeina sadrže omekšavalo (npr.

6. 43 . U daljnjem tekstu pod nazivom kaučuk podrazumijeva se polimer poli(izopren). ali sve do 19. a što pod gumom.4 jedinica. 1% trans-1. Prije transporta lateks se stabilizira protiv djelovanja mikroorganizama dodatkom 5-7 g amonijaka/L.4-poli(izopren) (prirodni kaučuk) i trans-1. Poli(izopren) se sastoji od 98% cis-1. U Europu ga je donio Columbo. slika 25.4 jedinica strukture glava-rep. balata). 1% trans-3. drugih elastomera i pored osnovnog polimera sadrži različite dodatke. stoljeća (otkrića vulkanizacije) nije služio ničemu osim za brisanje olovke. Zarezivanjem kore drveća počinje teći lateks koji se skuplja u posude. lipidi i anorganske soli. Prirodni kaučuk Prirodni poli(izopren) ili prirodni kaučuk. bilo prirodni ili sintetski.4-poli(izopren) iz vrste Plaquium gutta i Mimusops balata. jedan od najvažnijih biološki neaktivnih prirodnih polimera. [ H 2C C H3C C CH2 H ]n Slika 25 . koji se uzgajaju na plantažama Jave i Malaje. Nazivlje u literaturi je različito.4 jedinica. upotrebljavali su ga Maje u Centralnoj i Južnoj Americi prije 12. a ostatak je voda.4-poli(izopren) dobiva se iz drva vrste Hevea brasiliensis (kaučukovac) koje raste u Srednjoj i Južnoj Americi. a trans-1. Molekulska masa prirodnih poli(izoprena) je izmeñu 200 000 i 500 000. Hevea daje lateks koji sadrži oko 35% poli(izoprena) i 5% krutih tvari kao što su proteini.1. na početku je nužno definirati što se podrazumijeva pod kaučukom.Kako bi se izbjegle nedoumice.Strukturna formula ponavljajuće jedinice poli(izoprena) cis-1. u prirodi postoji u dvije konfiguracije: cis-1. Poli(izopren).4-poli(izopren) (gutaperka. Guma je materijal koji se dobije preradom prirodnog ili sintetskog kaučuka. slika 26. stoljeća.

ekspanzije /K-1 Staklište /°C Ravnotežna temp. i proteine koji ubrzavaju vulkanizaciju. Na taj način smanjuje se udio vode i povećava sadržaj krute tvari na oko 75%. Prirodni kaučuk sadrži masne kiseline. sintetskom kaučuku treba dodati stabilizatore i amine.Fizikalne karakteristike prirodnog kaučuka Svojstvo Gustoća /gcm -3 Vrijednost 0. Nasuprot tome. koje djeluju kao stabilizatori. Kaučuk u prirodi ne nastaje polimerizacijom izoprena.Slika 26 . taljenja /°C Toplina taljenja /kJkg-1 44 .913 670 x 10-6 -72 28-39 64 Volumni koef. Meñutim. nego enzimatskom polimerizacijom izopentenilpirofosfata (koji nastaje složenim reakcijama počevši od tioestera octene kiseline i koenzima –A): OH CH 2 CH 2 O P O O OH P O OH CH 3 H2 C C Neke fizikalne konstante prirodnog kaučuka prikazane su u tablici 8. Tablica 8 .Sakupljanje lateksa kaučuka Koncentriranje lateksa provodi se zagrijavanjem u prisustvu lužine i dodatkom zaštitnih koloida.5% mravlje kiseline. znatne količine kaučuka koaguliraju se dodatkom 1% octene ili 0.

a njegova otopina upotrebljava se za lijepljenje elastomera i metala. godine u stroju s nazubljenim valjcima i nekoliko godina čuvao tu tajnu. Ciklički kaučuk ima staklište oko 90°C i svojstva poput vulkanizirane gume ili gutaperke. Tijekom procesa nastaju makroradikali čija se meñusobna reakcija sprječava dodavanjem agensa za prijenos rasta lanca. kloriranju.Nevulkanizirani kaučuk podliježe tipičnim reakcijama za olefine: hidriranju. Očito je da istodobno s adicijom klora na dvostruke veze (51% Cl.i tricikličke strukture odvojene CH2 skupinama ili pak necikličke izoprenske jedinice. Derivati prirodnog kaučuka Zagrijavanjem prirodnog kaučuka iznad 250°C u prisustvu proton donora (fenol) snižava se molekulska masa s oko 300 000 na 3 000 do10 000 uz istovremenu ciklizaciju.1. Ovaj proces prvi je proveo T. podesniji za preradu. koji lakše prihvaća različite dodatke (punila.) dolazi i do supstitucije. Mastikacija je proces mehaničke i termooksidacijske razgradnje lanaca poli(izoprena) u lance manje molekulske mase. ozonolizi.1. Ovisno o uvjetima i dosegu reakcije nastaju mono-. Klorirani kaučuk otporan je na djelovanje alkalija. Na taj način dobije se materijal niže viskoznosti. antioksidanse). di. Tijekom ciklizacije gubi se 50 do 90% izvornih dvostrukih veza. teorijski max. Procesi prerade kaučuka 6. Zbog toga je neprikladan za preradu te je neophodno prethodno cijepanje makromolekulnih lanaca ili mastikacija materijala. Danas se proces provodi u zatvorenom Banbury mikseru s rotirajućim noževima ili na otvorenim dvovaljcima gdje se materijal istovremeno miješa i gnječi. Hancock 1820. 6. lakove i ljepila.2. koji se nazivaju peptizeri. epoksiranju.1. Upotrebljava se za printerske boje. 45 .2. 6. hidrohalogeniranju. Kloriranjem prirodnog kaučuka dobije se klorirani kaučuk koji sadrži oko 65% klora. Mastikacija Sirovi prirodni kaučuk zbog odreñenog sadržaja gela nepotpuno je topljiv u otapalima i ima molekulnu masu nekoliko puta veću nego sintetski kaučuk.

ali ni krta pri nižim temperaturama. H3 C H2 C C H3 C H2 C H3 C H2 C C CH CH2 C CH CH 2 H3 C CH CH 2 CH2 H3 C CH2 H 3C CH2 C CH CH 2 C CH CH 2 + S (8) 140°C 10 sati C CH CH2 S H3 C H2C C CH S S H3 C H2 C C CH CH2 H3 C CH2 C CH S S S C CH CH 2 CH 2 H3 C C CH S S CH 2 CH2 CH 2 H3 C CH2 C CH CH2 H3C H 2C Slika 27 . na dalje Amerikanac C. godine otkrio je da smjesa kaučuka i sumpora nakon zagrijavanja više nije ljepljiva. slika 27. godine (US patent 3644). Taj svoj pronalazak patentirao je 1844.2. Prema Vulkanu.Vulkanizacija kaučuka 46 . a pri nižim temperaturama tvrd i krt materijal. Goodyear tražio je način na koji bi poboljšao uporabna svojstva kaučuka. pri višim temperaturama mekan i ljepljiv. rimskom bogu vatre i kovača proces je nazvao vulkanizacijom.2. Sasvim slučajno 1839. Od 1831. Vulkanizacija Bez obzira na mastikaciju prirodni kaučuk je termoplastičan materijal tj.6. U procesu vulkanizacije pomoću sumpora stvaraju se jaka kemijska umreženja (do 5%) izmeñu polimernih lanaca kaučuka uz otvaranje nekih dvostrukih veza.

materijal prestaje biti krt pri niskim temperaturama jer su molekule čvrsto vezane i nije ih lako razdvojiti. curing). a vlačna čvrstoća je i do deset puta veća u odnosu na nevulkanizirani kaučuk. Dakle. Isto tako. koja predstavlja promjenu nekog svojstva materijala. Područje A naziva se vrijeme indukcije ili predumreženja (eng. koja se može rezati. overcuring). one s 5…20% sumpora imaju nižu elastičnost. Modul elastičnosti B C A Vrijeme vulkanizacije Slika 28 . procesom vulkanizacije smanjuje se gibljivost polimernih lanaca i onemogućava tečenje pri višim temperaturama. Time se postižu potrebna uporabna svojstva gume.Kaučuk tada poprima elastomerna svojstva. s vremenom vulkanizacije. To je tvrda guma ili ebonit. cinkovog oksida u kombinaciji s masnim kiselinama ili aminima (anilin) čime se vrijeme vulkanizacije s nekoliko sati smanjuje na otprilike 15 minuta. poput merkaptobenzotiazola. scorch time). Hladna vulkanizacija provodi se pomoću S2Cl2 pri čemu meñu lancima nastaju monosulfidni mostovi. a u području C dolazi do prejakog očvršćivanja ili preumreživanja (eng. Da bi se vulkanizacija ubrzala dodaju se različiti ubrzivači. tiokarbamata. Tipična krivulja vulkanizacije prikazana je na slici 28. proporcionalnog stupnju umreživanja. Stupanj umreživanja tijekom vulkanizacije prikazuje se krivuljom vulkanizacije. Gume s udjelom sumpora do 5% zovu se meke. piliti i polirati. dok kod vulkanizacije sumporom nastaju polisulfidni mostovi. područje B je period očvršćivanja (eng.Tipična krivulja vulkanizacije prirodnog kaučuka 47 . a gume s 25…40% sumpora nemaju ni svojstvo gume niti elastičnosti.

Prema najnovijim procjenama Meñunarodnog instituta proizvoñača umjetnog kaučuka (International Institute of Synthetic Rubber Producers) porast godišnje potrošnje sintetskog kaučuka bit će 2. Potrošnja kaučuka posljednjih godina po pojedinim granama industrije bila je: 48 . ukupno je potrošeno 15 milijuna tona kaučuka.Ovisnost deformacije (istezanja) o naprezanju kod nevulkaniziranog i vulkaniziranog kaučuka prikazana je na slici 29. brzim elektronima te sporim neutronima. a ostatak se nadoknañuje sintetskim kaučukom. Godine 2000.5%. Većina sintetskih kaučuka ne može se vulkanizirati (umrežiti sumporom) već se za umrežavanje koriste drugi kemijski agensi kao što su peroksidi. Umrežavanje se može provesti i γ-zračenjem. Naprezanje / N Istezanje / % Slika 29 . što znači da deformacija nije elastična.Odnos naprezanje-istezanje vulkaniziranog i nevulkaniziranog kaučuka Prirodnim kaučukom danas se pokriva nešto više od 40% ukupnih svjetskih potreba. Nevulkanizirani kaučuk istegne se i do 6 puta u odnosu na početne dimenzije djelovanjem relativno malog opterećenja i nakon prestanka djelovanja sile ne vraća se u prvobitno stanje. To odgovara i svjetskom porastu u gospodarstvu. Radijacijsko umreživanje ubrzava preradu. a prestankom djelovanja sile materijal poprima prvobitne dimenzije. Kod vulkaniziranog kaučuka za isti iznos istezanja treba primijeniti i do 5 puta veću silu. a može se selektivno ozračivati različitim dozama pojedine dijelove izradaka.

4. u otopini pentana ili heksana. Dobiveni proizvod sadržavao je 92…94% cis-1.industrija obuće . slika 30.Dobivanje sintetskog kaučuka polimerizacijom izoprena Osim poli(izoprena) postoje i drugi sintetski elastomeri koji služe za proizvodnju gume i trivijalno se nazivaju kaučucima. pigmente.struktura i ima manju molekulsku masu (brojčani prosjek molekulskih masa prirodnog kaučuka je oko 5 milijuna). Postupak smješavanja (kompaundiranje) kaučuka i dodataka u kaučukovu smjesu kompleksan je proces i podešava se prema namjeni gumene tvorevine. omekšavala. Monomer mora biti vrlo velike čistoće.. ne smije sadržavati ciklopentadien koji djeluje kao katalitički otrov.industrija gumenih pneumatika .strojevi i izgradnja postrojenja . Sintetski kaučuk vrlo je sličan prirodnom. Oblikovanje kaučuka i proizvodnja gume Uz sustav za umreživanje postoji niz dodataka koji se prije umreživanja miješaju s kaučukom da bi se postigla željena svojstva gumenih tvorevina. osim što sadrži 1-2% manje cis-1.4.tehnički gumeni proizvodi za vozila . butadienakrilonitrilni kaučuk. dodatke 49 .struktura proizvodi uz Ziegler-Natta katalizator prireñen iz smjese titanovog klorida.grañevni sektor . H n H H C C C C H CH 3 H Ziegler-Natta katalizator [ H C C H3 C C CH 2 H ]n Slika 30 .2.struktura. tj sintetski poli(izopren) prvi put dobiven je polimerizacijom izoprena uz katalizator alkil-litij u otopini ugljikovodika. Danas se poli(izopren) s oko 96% cis-1. dodatke za poboljšanje preradljivosti.modificirani polimerni materijali . kaučukove smjese sadrže brojne dodatke: punila.ostalo 56% 11% 9% 9% 3% 3% 9% Sintetski kaučuk u užem smislu.3. kao npr: metilni kaučuk. Uz osnovni sastojak kaučuk. trialkil-aluminija i trialkil-aluminij-eterata. stiren-butadienski kaučuk… 6. kloroprenski kaučuk.4.

stakla ili porculana tada se to obavlja višekratnim uranjanjem u otopinu kaučuka. jastuke i madrace. naličje tepiha itd. aktivatore. kaučuk se može oblikovati ekstrudiranjem te tlačnim i injekcijskim prešanjem. a razlozi su sljedeći: • • • to je dobar način zbrinjavanja gumenog otpada zamjenjuju se drugi izvori energije. a zatim se pri 110°C vulkanizira (Talalay proces). Kada se želi tankim slojem gume obložiti površina metala. Oporaba gume i regeneracija kaučuka Najveći dio kaučuka upotrebljava se za izradu automobilskih guma. i europskog standarda CWA 14243:2002 rabljene automobilske gume nisu opasan otpad ukoliko se pravilno skladište i transportiraju. usporavala ako se želi spriječiti predumreženje kaučukove smjese i dr. Pjenasta guma upotrebljava se za spužve. vodikov peroksid. energijski i kemijski). Iz sustava se vakuumom istjera zrak. npr. danas se u te svrhe najviše koriste pjenasti poliuretani. jer se npr. 7. kao što su transportne vrpce prerañuju se kalandriranjem. umrežavala. tako da automobilske gume predstavljaju i najveći udio u gumenom otpadu. Veliki dio tog gumenog otpada se oporabi (materijalno.3. Kaučuk se može oblikovati u željeni proizvod na više načina. Takoñer. ubrzavala. ambalažu.za sprječavanje starenja. pri čemu nastaje kisik koji stvara šupljine u rastaljenom kaučuku. Meñutim. Kalandriranje se koristi i za impregnaciju tekstilnih materijala. automobilska i druga sjedala. u cementnoj industriji otpadne gume koriste kao izvor energije (energijska oporaba) dobivanje regeneriranog kaučuka U skladu s Baselskom konvencijom Ujedinjenih naroda iz 1998. Nastala pjenušava masa ulijeva se u kalup i umreži. Razmak izmeñu valjaka kalandera odreñuje debljinu proizvoda. Velike tanke ploče. U Dunlopovom procesu kaučuk s dodacima mehanički se ispjeni mućkanjem. 50 . gumeni prah i gumene niti (slika 31). jer se otpadne gume usitnjavaju u gumeni granulat (gumena zrnca različitih dimenzija). Politika EU potvrñuje ekonomski i ekološki opravdanu prednost materijalne oporabe auto-guma. Ispjenjena masa ulijeva se u kalupe i ohladi na -30°C da se zamrzne postojeća struktura. Svaka kaučukova smjesa sadrži prosječno od 10 do 20 različitih dodataka. Ugradnjom graviranih valjaka dobije se proizvod s odreñenim uzorkom. Pjenasta guma dobiva se tako da se u kaučukovu smjesu prije vulkanizacije doda sredstvo za pjenjenje.

Slika 32 . granulata. različite oznake u cestovnom prometu. tekstil i granule gume. razni prešani proizvodi. porozna bitumenska veziva. potplata za obuću. obloge za izolaciju krovova. devulkanizacija rezultira snižavanjem molekulske mase kaučuka. a zatim se odvaja metal. niti Usitnjena guma upotrebljava se za izradu različitih proizvoda kao što su: podloge za sportske terene i zaštitne podne obloge. pune gume za kolica i kante za smeće. U tom smislu procesi devulkanizacije se kontinuirano usavršavaju te većina velikih svjetskih proizvoñača automobilskih guma ima svoj način devulkanizacije.Slika 31 . Granule se melju i prosijavaju te podvrgavaju djelovanju pare i različitim kemikalijama u svrhu uklanjanja sumpora (devulkanizacija). dodatak asfaltima. potplate za cipele. U procesu regeneracije kaučuka guma se najprije usitnjava.Usitnjene auto-gume u formi praha. brtvila i sl. regenerated rubber) upotrebljava se za izradu podmetača u automobilima.Postrojenje za recikliranje otpadnih auto-guma Regenerirani kaučuk je termoplastični materijal koji se dobiva iz otpadna gume te ponovo vulkanizira i prerañuje. zvučne barijere u graditeljstvu. prikazan je dio pogona za granuliranje automobilskih guma. itd. Regenerirani kaučuk (eng. Na slici 32. obloge u stajama. automobilski dijelovi. Meñutim. što se odražava na svojstva regeneriranog kaučuka. 51 .

što se danas kao fosilne. Smola u živom i neozlijeñenom drvetu postoji kao fiziološka smola. Hlapljivi dio te mase isparava. Prinos smole može se povećati upotrebom nekih 52 . Prirodne smole su složene organske tvari koje se (osim šelaka i bitumena) nalaze u mnogim vrstama drveća i izlučuju se iz njih. Recentna smola izlučuje se iz živog drveta kao gusta. Starenjem se topljivost smole smanjuje. kojim se potiče stvaranje patološke smole. koji sadrži cinkov sulfat kao nečistoću. osim prethodno navedenih postupaka. PRIRODNE SMOLE Dok prirodni kaučuk i pamuk predstavljaju 40% ukupne proizvodnje elastomera i vlakana.Regeneracija kaučuka iz gume ima niz prednosti: • • • • Regenerirani kaučuk košta i dvostruko manje od prirodnog ili sintetskog Neka svojstva regeneriranog kaučuka bolja su od izvornog Proizvodnja gume od regeneriranog kaučuka zahtijeva manje energije nego ukupni proizvodni proces iz novog materijala Čuvaju se neobnovljive zalihe nafte iz koje se dobivaju sirovine za sintezu umjetnog kaučuka. Smole su biljkama važne jer nakon oštećenja stvaraju zaštitni površinski sloj koji ne dopušta prodor štetnih mikroorganizama. koja sadrži kapljevite ugljikovodike (kemikalije) Karbonizirani ostatak. Otpadne gume mogu se. a ostatak polagano oksidira i polimerizira. Pirolizom nastaje: • • • Plinska frakcija. recentno-fosilne i fosilne smole. Tako su vjerojatno nastale i sačuvale se smole iz davno. ljepljiva masa. odnosno recentno-fosilne smole pronalaze pod zemljom ili uz obale mora u različitim dijelovima svijeta. a ujedno sprječava gubitak vode iz oštećenog tkiva biljke. Smole se iz živog drveta dobivaju smolarenjem. prirodne smole veoma malo se komercijalno iskorištavaju. a i nedavno izumrlih šuma. a dijelom se spaljuje u svrhu proizvodnje energije Uljna frakcija. 7. Prilikom smolarenja zarezuje se kora drveta pomoću specijalne sjekirice i kroz nastale zareze polako se cijedi balzam u zatvoreni lončić. Prema starosti razlikuju se recentne (suvremene). pa ona postaje vrlo postojana. koja se djelomično vraća u proces radi održavanja topline. a izlučuje se u obliku balzama (otopine smole u eteričnim uljima) nakon ozljede drveta prirodnim putem ili učinjene namjerno (patološka smola). podvrgnuti procesu pirolize (kemijska oporaba).

Relativna molekulna masa ima je oko 2000. industrijsko smolarenje treba provoditi stručno i kontrolirano te ga usklañivati s racionalnim iskorištavanjem šuma. Terpentin se industrijski prerañuje destilacijom tijekom koje se hlapljivo terpentinsko ulje odvaja od nehlapljivog kolofonija. pa čak i crna. Prirodne smole sadrže uglavnom ugljik i vodik. mastiks. fosilni kopali…) Kolofonij je najvažnija prirodna smola. mastik. koja se dobiva smolarenjem iz balzama borova i drugog crnogoričnog drveća mediteranskog područja i ostalih regija s toplom klimom. Osim smolarenjem. Miješa se s uljima. od kojih je najvažnija abijetinska kiselina C20H30O2: 53 . jantar. Kolofonij je prozirna. Kako se smolarenjem biljkama oduzimaju hranjive tvari. Ali. uglavnom recentne smole (kolofonij. Terpentin je ljepljiv i mirišljiv. uz relativno malo kisika. sandarak. mastima i voskom. ponekad crvena ili zelenkasta. tališta u području 90…100°C. Nije polimerne prirode. Zapaljive su i gore čañavim plamenom. ali se upotrebljava u proizvodnji sintetskih smola i lakova. Klasifikacija prirodnih smola otežana je zbog njihova različitog botaničkog i zemljopisnog porijekla i zbog razlika u kemijskoj strukturi. šelak…) netopljive u alkoholu. suhom destilacijom. Po kemijskom sastavu kolofonij je smjesa organskih spojeva s oko 90% smolnih kiselina. Netopljive su u vodi. boja im je žuta ili smeña. Poznatije prirodne smole su kolofonij. recentno-fosilne i fosilne smole (jantar. eteru. Po fizikalnim svojstvima smole su čvrste. Prilikom smolarenja iz stabla se cijedi balzam koji se naziva terpentin. prilikom prerade celuloze). ali se otapaju u većini organskih otapala. staklasta i sjajna smola. sandarak.mineralnih kiselina. a ako se radi o boru naziva se borovom smolom. od 40…360°C. recentni kopali. ali je netopljiv u vodi. kloroformu i drugim organskim otapalima. damar. s obzirom na topljivost i starost mogu se podijeliti u dvije skupine: • • topljive u alkoholu. amorfne tvari koje ostaju nakon što iz balzama ispare eterična ulja. acetonu. damar. Otapa se benzenu. U čistom stanju su bez mirisa i okusa. kopal. Zagrijavanjem omekšavaju i tale se u širokom rasponu temperatura. a sastoji se od terpentinskog ulja i kolofonija u približnom omjeru 30:70 te od malih količina vode i u vodi topljivih tvari. šelak (slika 33) te bitumen ili asfalt. terpentin se dobiva i kemijskom preradbom drva (ekstrakcijom.

a polimerizirani oblik služi u pripravi dodataka za lemljenje i u proizvodnji linoleuma. Indija i Kina. Hidrogenirani kolofonij upotrebljava se u proizvodnji ljepila. Španjolska. Francuska. Portugal. ali s većim ili manjim stupnjem zasićenja. Grčka.Neke prirodne smole 54 . Najveći proizvoñači borove smole su SAD. Rusija.CH 3 CH H3 C CH 3 H3 C COOH Ostale smolne kiseline su izomeri abijetinske kiseline. Svojstva običnog kolofonija poboljšavaju se modificiranjem i to reakcijama na dvostrukim vezama i karboksilnoj skupini smolnih kiselina. ili su jednake grañe. Esteri kolofonija su ljepila za ambalažu. kolofonij kopal damar jantar sandarak šelak mastik Slika 33 .

Sandarak je svjetložuta smola koja se dobiva zasijecanjem kore grmolikog. žute boje poput meda. Praktično je netopljiv u uobičajenim organskim otapalima. Fosilni kopali nalaze se u zemlji. Raspada se pri temperaturi oko 375°C. masnog sjaja. Trljanjem se na jantaru stvara negativni električni naboj te je upravo jantar bio prvi materijal na kojem su zabilježene električne pojave. Potječu od stabala četinjača od prije više stotina ili tisuća godina i to onih koje u tom području odavno više ne rastu.Damar se dobiva iz porodice drveća Dipterocarpaceae koje raste u Indoneziji. Kopal je zajednički naziv za više prirodnih smola koje su uglavnom fosilne ili recentnofosilne. na dubinama do 1 m. Nalazi se uglavnom u tzv. To je najtvrña prirodna smola. proizvodnji emajl-lakova i u farmaciji za izradu flastera. koje se od davnina uzgaja u Sredozemlju. još rjeñe plava. sadrži i sastojke netopljive u alkoholu. koja osim karboksilne ima i 4 hidroksilne skupine. plavoj zemlji na obalama Baltičkog i nekih drugih sjevernih mora. Po njegovom grčkom nazivu (elektron) elektricitet je i dobio ime. Poliranjem površina jantara postaje sjajna. ali se može naći i u ledenjačkim nanosima te u tropskom području (dominikanski jantar). a danas služi za izradbu finih slikarskih lakova. fotografiji. Zbog dekorativnog izgleda od davnina je služio za izradu nakita i ukrasnih predmeta. u tropskom obalnom pojasu. upotrebljava se kao izolacijski materijal i za pripravu specijalnih lakova. a neke su i recentne. Osim toga. u litografiji i parfimeriji. Mastik se ranije mnogo upotrebljavao u medicini. Kopali su se ranije koristili kao sirovina u industriji lakova. Dobiva se od grmolikog drveća Pistacia lentiscus. Najvažniji fosilni kopali su kongo-kopal i kauri kopal. a od recentnih manila-kopal. 55 . Upotrebljava se u proizvodnji firnisa i lakova. Iako je ta smola topljiva u alkoholu. niskog drveta Tetraclinis articulata iz porodice čempresa koje raste u sjevernoj Africi i Španjolskoj. a gori svijetlim plamenom. Pored ostalih sastojaka sadrži jantarnu kiselinu i eterična ulja. Jantar je fosilna smola nastala od četinjača koje su rasle u prošlim geološkim razdobljima (oligocenu). Damar se upotrebljava u obradi papira. mikroskopiji. Mastik (mastiks) je žućkasta ili zelenkasta smola u obliku zrnaca i kuglica promjera do 2 cm. rjeñe smeña i crvena. Oko 25% smolne mase čini damarolna kiselina C30H50O6. dok su danas potisnuti alkidnim smolama.

a tali se pri oko 80°C. koji obitava na grančicama drveća u Indiji i Tajlandu. 2 milijuna tih insekata. Sirova smola se usitni. a danas se ovakav tip materijala upotrebljava u količinama manjim od 5%. Grane drveća prekrivaju se smolom debljine 3…10 mm. kao grañevni materijal. koja se dvaput godišnje sa njih sastruže. Čisti prirodni bitumen nalazi se kao prirodni asfaltni bitumen. a Rimljani bitumen. Pri višim temperaturama zbog umreženja postaje netopljiv i netaljiv. Edison je npr. zatim kao izolator. životinjskog. a danas se šelak upotrebljava. ispere vodom radi uklanjanja nečistoća i rafinira taljenjem. već u nižim dijelovima probavnog sustava te za tablete s vremenskim otpuštanjem djelatnih sastojaka. zatim za brtvljenje pukotina izmeñu dasaka drvenih brodova te impregnaciju materijala u svrhu vodonepropusnosti. sinteza anilinskih bojila potpuno je istisnula upotrebu u te svrhe. Osnovna upotreba šelaka od kraja 16. prvu gramofonsku ploču napravio od šelaka. za razliku od prethodno opisanih prirodnih smola. kada je zamijenjen većim dijelom nitroceluloznim premazima. tvrda i teško taljiva ili netaljiva tvar. a nalazi se u prirodi ili se dobiva preradom nafte. Dobro je topljiv u alkoholu. Još u rimsko doba šelak se upotrebljavao za dobivanje bojila karakteristične boje. do početka prošlog stoljeća je kao zaštitnog premaza. Bitumen je crna. Danas se najviše bitumena troši u grañevinarstvu kao sredstva za izolaciju te u cestogradnji za izradu kolnika. a netopljiv je u ugljikovodicima. mekana čvrsta ili polučvrsta lako taljiva tvar. Meñutim.Šelak je. u prehrambenoj industriji itd. Prirodni bitumen koristio se već prije šest tisuća godina u zemljama izmeñu Nila i Inda. Šelak počinje mekšati pri 35°C. Proizvod je sekrecije insekta (štitne uši) Laccifera lacca. a Kula babilonska bila je izgrañena od kamenih blokova povezanih bitumenom. slabije u eteru i ketonima. topljiv je u ugljičnom disulfidu. na sobnoj temperaturi čvrsta ili polučvrsta masa koja se sastoji od ugljikovodika i njihovih nemetalnih derivata. čvrsta. 10. 16-trihidroksidekanske kiseline). Grci su ga nazivali asfaltos. To je umreženi polimer koji se uglavnom sastoji od estera različitih alkohola i aleurinske ili trihidroksipalmitinske kiseline (9. ljepilo. a ne biljnog porijekla. ljepljiva. Prema Bibliji Noa je svoju arku izvana i iznutra premazao bitumenom. ili kao asfaltit. osim za premaze. Insekt izlučuje jantarnožutu smolastu tvar i za 1 kg šelaka potrebno je 20 lakshas (na Sanskrtu označava 100 000) tj. kao prevlaka lijekova u tabletama i kapsulama koji se ne bi trebali otapati u želucu. a u početku se upotrebljavao za balzamiranje leševa. 56 . Prvo ime izvedeno je iz babilonskog «a spaltu» ono što je taloženo.

u svakom bitumenu ima sumpora (do 5%). Na dovoljno visokoj temperaturi ponaša se kao njutnovska kapljevina (viskoznost ne ovisi o smičnoj brzini). smole i ulja. naftenski (cikloparafinski) i parafinski. molekulna masa smola je nekoliko tisuća. U svim frakcijama bitumena najzastupljeniji su ugljikovodici: aromatski. struktura bitumena opisuje se kao «špageti u umaku». najprije se ponaša kao opće-binghamovo tijelo (teče tek pri odreñenoj smičnom naprezanju. Svaka od tih frakcija sastoji se od desetaka tisuća individualnih spojeva. Slika 34 . što nekim molekulama daje polarni karakter. smola i kondenziranih policikličkih aromata (umak). Postupnim zagrijavanjem. Smole i ulja zajedno nazivaju se malteni. Slikovito.Asfaltno jezero na Trinidadu Reološka svojstva bitumena posljedica su njegove koloidne prirode. a zatim ima pseudoplastično ponašanje (što znači da viskoznost opada porastom smične brzine). a asfaltena nekoliko desetaka tisuća. odnosno smičnoj brzini). Pri sobnoj temperaturi bitumen je čvrsta. Koloidna i reološka svojstva bitumena 57 . Prevladava mišljenje da su prirodni asfaltni bitumeni nastali uklanjanjem hlapljivih sastojaka iz asfaltnih nafta. konzistentna tvar. Koloidni sustav sastoji se od micela dispergiranih u viskoznom uljnom mediju. dakle na način analogan onome kojim se umjetno proizvodi bitumen kao ostatak nakon destilacije nafte. molekulna masa ulja je 400…900. Takoñer. nešto kisika i dušika.Veliko nalazište čistog asfaltnog bitumena je jezero Bermudez u Venezueli (4000 ha) i deset puta manje Asfaltno jezero na Trinidadu (slika 34). Bitumen je veoma složena smjesa različitih spojeva koji se obično dijele u tri komponente: asfaltene. a predstavlja mrežu asociranih polarnih molekula (špageti) u smjesi zasićenih nepolarnih aromata.

Osobito je važan omjer smola i asfaltena te kemijski sastav smola i ulja. posebno njihova aromatičnost. reoloških svojstava te adhezije u sustavu bitumen/agregat (u cestogradnji). EVA). smola i ulja. krtosti. elastične deformacije. Svrha je modifikacija točke mekšanja. Modifikacija fizičkih svojstava bitumena provodi se dodatkom različitih sintetskih polimera (SBS.zavise o sadržaju asfaltena. 58 .

html. Opsenica i G. Appl. New York. Barić.2003.html 6. 2001. Mathias. Školska knjiga. Naklada Modus. Qiun. Biobased Packaging Materials for the Food Industry (An European concerted action).tu-graz. 16. str. H. 2003. Ravve.-G. www. str. 1977. 3. 13. 22. Ick.chem. Velika Gorica.htm. Polym. 05. J. Seymour/Carraher's Polymer Chemistry. P. S. Zagreb. str. www. 1992. D.edu/mccpatent. Zagreb. New York.hu/researcho1. H.04.ac. str. 15. Inc. New York.E. 29-44 10. 381396 4. 4th ed. mtg-topgraf. Macromolecules 2.unl. Marcel Dekker.ox./~reusch/VirtualText/polymers. Šercer. str. HDKI-Kemija u industriji. 22 (2001) 113-118. Jr. 27.. H.uk/vrchemistry/chapter22/page22. 758-795. 1994.03. V. Janović. Weber.usm.ac. 135-137 59 . 10. Zagreb. Fredriksberg. Carraher. str. Tekstilna vlakna. D. 2000. 164-194 2. LZ «Miroslav Krleža». 14. An Introduction. Oporaba plastike i gume. 101 (2005) 580-583 17. Sci. 06.2003. Kolbah u: Tehnička enciklopedija.01. Principles of Polymer Chemistry. LITERATURA 1. Polimeri.nonfood. L. http://xarch. C.edu. Plenum Press. Yu. 7. J. Plenum Press. http://agproducts. Wang. 1997.edu/macrog/natupoly. www. http://www.html. 51-54 11. Elias. Royal Veterinary and Agricultural University. H. 05.cem. 812-844 5.8. str. Friščić. J. 2000. 1037-1096 8. Polimerizacije i polimeri. Organska kemija. Svezak 12.bme.psrc. 1995. J. str. Čunko. 12. M. 2003. Synthesis and Materials.2005. C. Z. R. Natural Polymers.msu.html. 448 9.at/home/gernot/weave/wool. 14.html. Pine. 1996. Zagreb. A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful