P. 1
Jakov Jukic - Buducnost Religije

Jakov Jukic - Buducnost Religije

|Views: 523|Likes:

More info:

Published by: Kristina Kljucic Lučić Andrijanić on Aug 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/20/2012

pdf

text

original

JAKOV JUKIĆ

BUDUĆNOST RELIGIJE
SVETO U VREMENU SVJETOVNOSTI

MATICA HRVATSKA SPLIT 1991

PREDGOVOR
Knjige se rađaju kao djeca: u trudovima i radosti. Poslije se jednako prate željama i pažnjom. Unatoč toj skrbi, njihova je sudbina češće označena zaboravom nego uspjehom. Zato valja otkloniti sve zamke preuzetnosti i taštine, posebice onda kad je u pitanju vlastita knjiga. U naše se doba i već tako nepovoljno stanje — koje bismo mogli nazvati naravnim — drastično pogor­ šalo. Knjige više nisu na velikoj cijeni, jer je u društvu došlo do posvemašnje prevlasti novih, drugačijih i zanimljivijih vrsta sredstava priopćivanja. Možda se još uvijek knjige kupuju, ali rijetko kad čitaju. Nije različito ni s knjigama o religiji. Naprotiv, njihovu su većem obezvređenju dodatno pogodovale prilike i kretanja u području suvremene nove religioznosti, o čemu tre­ ba nešto reći. Dok su se naime u dalekoj prošlosti religije više izražavale u njihovu osobnom i zajedničkom življenju, dotle u novije vrije­ me — točnije od prosvjetiteljstva — postaju one poglavito pred­ metom oštrih i nepomirljivih teorijskih suprotstavljanja. Na dje­ lu je dakle njihovo djelomično preoblikovanje u ideologije. Pri­ tom je ateizam imao nezaobilaznu ulogu poticatelja cijelog po­ stupka. Tako se prije tridesetak godina, kad je taj tijek bio na vrhuncu, o religiji gotovo samo čitalo, razmišljalo i raspravljalo. Bio je to istodobno i drugi zlatni vijek teologije, ali i teorije ateiz­ ma. Novovjekovni poremećaj ide znači na štetu življenja svetoga, a u korist razmišljanja o svetome. Danas je to stanje posve prevladano jer se zbio neočekovani povijesni obrat: odsad nova religioznost — jednako u Crkvi i iz­ van nje — postaje neizbrisivo obilježena upravo nestrpljivim po­ vratkom življenju svetoga. Zbog svoje privatnosti i individualiz­ ma, ta se religioznost nužno pretvara u neku otvorenu pobunu protiv svakoga znanja o religiji. Razvidno je da vjera živi od vje­ re, a nipošto od znanja o vjeri. Prije su svi mnogo čitali o religiji, sad tu religiju hoće samo živjeti, a malo ili ništa ne žele o njoj znati. Stoga onim upućenijima u društvene prilike nije uopće pri­ jeporna današnja nadmoć čežnje za »religioznim iskustvom« nad potrebom za »religioznim znanjem«. Otud konačno i tvrdnja da je religija prije svega življeno iskustvo i neskriveno osobno svje­ dočenje, a ne njezino puko shvaćanje, često lišeno moralnih duž­ nosti i obrednih iskaza. Dapače, brojni teoretičari počinju tvrditi da religija — kao misaoni sustav i zbroj teologijskih ideja — za5

pravo uopće ne postoji, nego da zbiljski postoji samo religioznost ljudi koji su je iskreno prihvatili i istinski je žive. Između znanosti o religijama i ljudske samosvojne religioznosti zjapi toliko dubok jaz da ga nije moguće premostiti ni s kakvim sredstvima, osim ako se prije toga oba pojma ne steriliziraju, ideologiziraju ili fal­ sificiraju. o Ima dakako još nešto. Ne samo da se u naše doba knjige religiji manje čitaju nego se i teže pišu. Razloga za tu pojavu ja­ mačno ima više. Ovdje ćemo spomenuti samo najvažnije: prvo, golem i nepregledan broj izvješća o religijskim događajima što neprestance stižu iz svih krajeva svijeta, ali i umnožavanje njiho­ vih znanstvenih tumačenja; drugo, teorijska zbrka u oblasti te­ meljnih pojmova, kao što su religijsko, religiozno, sveto, crkveno i vjersko-, treće, nepredviđena pojava necrkvene i izvancrkvene religioznosti koja stanje čini krajnje nepreglednim; četvrto, du­ boka kriza racionalističke teologije i svih znanosti što se ukorijenjuju u pozitivističku baštinu, pa onda i njihova sve očitija neu­ potrebljivost u istraživanju novih oblika religioznosti. Usprkos dvjema opisanim nepogodnostima — devalvaciji knjige kao sredstva religijskog obavještavanja i teškoći u točnom određenju identiteta religije — usudio sam se ipak objaviti ove tekstove. Izazov mi je dolazio iz prostora neponištive obveze svih tragatelja smisla — što je ljudsko biće već po svojoj iskonskoj na­ ravi — da u preispitivanju religijske zbiljnosti nikad ne treba za­ stati, iako je dobro poznato da na sva pitanja sigurnih odgovora zacijelo nema. To se dakako posebice odnosi na sociologiju reli­ gije, čiji zaključci brzo zastarijevaju. Čim ona uspije izreći neku sigurniju tvrdnju, odmah je preteknu nove činjenice. Vrijeme je dakle počelo brže protjecati nego što ga naše ljudske sposobnosti mogu hvatati. Ta suluda i mahnita trka s vremenom u stvari je jedina draž, ali i istodobno nepreskočivi nedostatak svake socio­ logije religije. Moja se prva knjiga Religija u modernom industrijskom društvu bavila suvremenom pojavom sekularizacije u svim njezi­ nim brojnim i raznovrsnim odrednicama. Bilo je to vrijeme pot­ pune nadmoći svjetovnoga mentaliteta koji je također duboko zašao u područje Crkve i osvojio njezinu teologiju. Svi smo od­ mah postali dionicima i promicateljima tog optimističkog ozrač­ ja i velikih društvenih nadanja. Jednakim poletom nudile su se lijeve marksističke utopije i Koncilski novi zanosi. Stoga je knjiga pisana s golemim ushitom, oduševljenjem i iščekivanjem. Bio je to danak što smo ga svi, manje ili više, plaćali svojem vremenu. Druga moja knjiga, pod naslovom Povratak svetoga, bilježi sad već prve pobune svjetovnoga čovjeka protiv toga odveć svjetov­ noga svijeta. Razumljivo da je prvotno oduševljenje brzo splas­ nulo, a nadanje polako iščezavalo. U tom se okviru pojava pučke religije pokazuje kao neka izrazita oporba protiv svjetovnosti svi­ jeta i svjetovnosti Crkve. Bez obzira da li prevladava traženje
6

svetoga ili bijeg pred svjetovnim, uvijek je na djelu jedna te ista pobuna religiozne čežnje u čovjeku protiv odveć svjetovna svije­ ta. Kad su u pitanju Crkve ili društveno uspostavljene religije — što su se u međuvremenu posvjetovnile — onda je to opet ista pobuna čežnje u čovjeku protiv odveć svjetovne Crkve ili religije. Tih je pobuna inače u povijesti bilo u izobilju, što otkriva da se sveto u isti mah kvari i očišćuje. Što je, primjerice, pokret buddhizma ili novijeg hinduizma unutar obrednoga brahmanizma, što je pojava proročke religije unutar judaizma, što je širenje grčkih misterija na području službene religije olimpskog panteo­ na, što je stvaranje redovništva unutar juridiziranog i vlašću moćnog crkvenog kršćanstva i konačno, što je oblikovanje sufizma unutar ortodoksnog islamizma — što je to drugo ako ne ope­ tovana pobuna gorljivosti religijskog proleterijata protiv svjetov­ nosti svijeta, svjetovnosti religije i svjetovnosti Crkve. Spomenuti se buntovnički tijek' nastavlja u suvremenosti obnovom sekta, nicanjem karizmatičkih družba i pojavom novih religijskih po­ kreta. Moja se nova knjiga nadovezuje na prethodnu jer pokušava uglaviti i opisati sve preostale nositelje velike moderne pobune religijskih podzemljara protiv svjetovnosti, a ne samo nezadovol­ jnike iz kruga pučke religioznosti. Kad čovjek ne može redovitim putem doseći sveto, onda ga traži i stvara u samom svjetovnom. U tom smislu je moguće navesti nekoliko primjera iz novije povi­ jesti. Tako je radništvo u prošlome stoljeću moralo biti vođeno s doista vrlo uzvišenim idejama sveopće pravednosti i jednakosti da bi moglo postići vrlo skromne rezultate u stvarnosti, kao skra­ ćenje radnoga vremena i dobivanje socijalne zaštite. Čini se da čovjek ne može ostvariti ni male stvari ako ne vjeruje u velike ideale. Drugačije rečeno, ljudi religiozno misle i kad svjetovno stvaraju. To je neka dijalektika svetoga u ljudskoj povijesti. Uos­ talom nije li i komunizam bio jedna velika svjetovna religija, kao i sve velike ideologije našega stojeća? A nisu li svi izgledi da ni ovaj antikomunizam neće proći bez svjetovne religije: sa svojim obraćenicima, iskupljenicima, neofitima, odricateljima »grešne« prošlosti i obredima? Zar i slabije upućenima nije jasno da kapi­ talistički neoliberalizam u mnogim svojim obećanjima postaje također svjetovnom religijom? Zato se postavlja pitanje da li čov­ jek uopće može izići iz toga začaranog kruga i prestati biti »stro­ jem za pravljenje bogova«, ali i »strojem za ubijanje bogova«. S tim se istorodnim nabrajanjem može nastaviti: nije li u do­ ba sekularizacije Zapad živio razdoblje »smrti bogova«, a Istok sve donedavno razdoblje »rađanja svjetovnih bogova«, pa se sad situacija posve obrnula te »dolaskom svetoga« Zapad počinje živ­ jeti vrijeme »rađanja novih bogova«, a Istok ulaskom u rano gra­ đansko društvo prolazi kroz davno viđenu sekularizaciju i »sum­ rak bogova«, ali poslije jednog općeg meteža — a upravo se sad u njemu dramatično koprcamo — u kojemu su se izmiješali svi svjetovni bogovi, potrošački i politički, pa se na trenutak čini da je društveno ravnovjesje zahvatio teški i nepovratni poremećaj.
7

Jednako se može ponoviti za budućnost religije. Sociolozi i fenomenolozi očito nisu proroci i njihova su predviđanja uvijek bila pogrešna. To ipak ne znači da se o budućnosti religije ne može baš ništa suvislo reći. Vjerojatno da će religija u narednom stoljeću biti prisutnija nego danas, ali u manje određenim oblici­ ma, slobodnija u iskazu, podložna osobnim prohtjevima, pomije­ šana sa svjetovnim nadomjescima, često okultna i mistička, s ob­ veznim primjesama bolesne nestrpljivosti i želje da se odmah dohvati sveto. Ukratko, krajnje destabilna kao što su to u suvre­ menom društvu postali moral, običaji, navike, shvaćanja i pona­ šanja. Krivulje društvene krize ispisuju sociolozi, a tumače feno­ menolozi i povijesničari. Protivno tome, za religioznoga čovjeka svjetovni je svijet zapravo uvijek u krizi, pa su onda za njega i sva razdoblja jednako teška po grijehu i jednako radosna po vrlini. Nema naime takva društvenog sustava — a nije nikad ni posto­ jao — u kojemu bi bilo lako živjeti dobrotu, pravednost, pomaga­ nje bližnjega, mirotvorstvo i opraštanje. Kad se pak sociolog i re­ ligiozni čovjek nađu u jednoj osobi — kao što je u mene slučaj — onda znanstveni odabiri postaju još teži, moralna odgovornost veća, a obveza razlučivanja između njih još neodgodljivija, ako je naravno to razlučivanje uopće moguće obaviti u našem zemalj­ ski »nesavršenom« svijetu. Na koncu treba upozoriti da je većina tekstova iz ove knjige već objavljena u brojnim našim i inozemnim časopisima. Budući da je riječ o vrlo stručnim i specijaliziranim revijama — često tis­ kanim u malom broju primjeraka — sasvim je jasno da su spo­ menuti članci danas postali gotovo nepristupačni, čak i za vrlo zainteresirane čitatelje. Otud potreba da se saberu na jednom mjestu. Možebitni prigovor da je time sadržaj knjige postao ne­ dovoljno sustavan i cjelovit otpada, jer su svi tekstovi usmjereni na nekoliko ključnih religijskih tema, koje se, kao u nekoj simfo­ niji, na mnogo načina variraju, hoteći prije svega pokazati kako se u različitim područjima uspostavljaju uvijek slični religijski ustroji i jednaki putovi razvoja svetoga. Stoga se iste tvrdnje po­ nekad ponavljaju, ali uvijek u funkciji drugih motiva. Glede literature koju u knjizi navodim, ona je u velikoj mjeri doista i korištena, iako se nerijetko spominju izvorna djela koja uvijek nisam bio u mogućnosti nabaviti, pa sam se morao poslu­ žiti prijevodom. Ne bi konačno bilo pravedno prešutjeti mnogostruku potpo­ ru mojih prijatelja koji su mi znatno olakšali i pomogli pri pisa­ nju ove knjige. Ovdje u prvom redu mislim na gotovo sve naše sociologe religije koji su me svojim poticajem, razgovorima, sav­ jetima i podrškom ohrabrivali, a dakako i mnogi drugi što se od početka dobrohotno zanimaju za moj dugogodišnji trud i rad. Ima još jedna skupina dobročinitelja. U naše vrijeme visoko raz­ vijene specijalizacije nije uopće moguće napisati stručnu i znan­ stvenu knjigu — pogotovu iz oblasti sociologije, fenomenologije i religiologije — bez stalnoga praćenja odgovarajuće literature
8

Svjestan sam kako pisana riječ nikad ne može zamijeniti ži­ vu vjeru. Svima im velika hvala.koja je narasla do neizbrojivosti. on­ da je sigurno da će svrha njezina objavljivanja biti ispunjena. Mla­ denu Karadoli iz Belgije i Jeanu-Yvesu Calvezu i Genevieve Rivi­ ere iz Francuske. Ipak se nadam da će poruka ove knjige sretno susresti — negdje na polovici puta njihova ukrštavanja — nesmirene čež­ nje i misaona traženja čitatelja. 9 . Paoli Soave i Adrianu Bausoli iz Italije. Za izdašno darivanje i redovno dostavljanje naručenih knjiga i časopisa osobitu zahvalnost du­ gujem Vinku Marianiju iz Sjedinjenih Američkih Država. Ako pritom nekome postane još i svojevrsna pobuda za daljnje istraživanje fenomena religije. zatim Vladimiru Merćepu.

Na taj je način religija doduše prolazno ocijenjena u prošlosti. TEORIJSKA SOCIOLOGIJA RELIGIJE Za sociologiju religije bila je svakako nesretna okolnost što se ona povijesno začela i oblikovala pod znakom filozofijskog pozitivizma koji je pokušavao na konačan i isključiv način odre­ diti narav i bit religije. U trećem razdob11 . metafi­ zičko s oznakom apstrakcije i znanstveno s oznakom poziviteta. Radi bolje pre­ glednosti. druš­ tvenu ili gospodarsku — odričući religiji svaku izvornu i samos­ vojnu posebnost. a u budućnosti čak osuđena na potpuno iščeznuće i nestanak. ali je istodobno u sadašnjosti shvaćena kao suvišna. u povijesti se nažalost brzo pokazalo da je njihovo sučeljavanje često završavalo s više nesporazuma nego uspješnih ishoda. sociologija je sve­ to svela na druge oblike ljudske djelatnosti — razumsku. premda nisu uvijek u jednakoj mjeri prisutna.SOCIOLOGIJSKE METODE I RELIGIOZNI DOŽIVLJAJI Iako su susreti između pojedinih znanosti i fenomena religi­ je u teoriji bili vrlo poželjni. Prvo je razdoblje u povijesti sociologije re­ ligije obilježeno nadmoćnošću teorijsko-ideologijske metode. Sociologija je time na sebe preuzela ulogu filozofije i ponudila onaj u XIX. Zato se već od prvih početaka uspostavljanja nove društve­ ne znanosti o religiji pa sve do naših dana gomilaju i zbrajaju problemi. drugo je takvo razdoblje obilježeno nadmoćnošću iskustveno-kvantitativne metode. Comte smjestio religiju na početak razvojnog tijeka koji prolazi kroz tri susljedna razdoblja: teološko s oznakom fikcije. stoljeću toliko traženi ključ za razumijevanje religije uopće. Istu je sudbinu doživjela sociologija kad se sa svojom metodom pokušala približiti i istražiti fenomen reli­ gije. u trećem i najnovijem razdoblju povijesti sociologije religije u prvi plan dolazi do izražaja pluralističko-interdisciplinarna metoda. To su dakako samo zamišlje­ ne vremenske cjeline jer u zbiljnosti sva tri pristupa fenomenu religije uporno traju i do danas. Da bi to postigla. konačno. dok ih rješenja jedva prate i dostižu. ta bi se uzbudljiva i poučna povijest zacijelo mogla podijeliti na nekoliko vremenskih razdoblja u kojima prevlada­ vaju različite metode. U prošlom je stoljeću utemeljitelj sociologije A.

shvaćene kao egzaltacija ideala samoga društva. Za njega je prvo pitanje bilo: kako se zapravo društvo održava na okupu i obdržava u zajedništvu? Zato je usredotočio svu pažnju na one odrednice u društvu koje potiču koheziju i solidarnost. Str. dogme. Durkheima bila jako prisutna redukcionistička shema. P a r i s . E m i l e D u r k h e i m . 65. 177. pa ju je sociologija određivala i tumačila u ovisnosti o povijesti.Iju za religiju dakle nema mjesta. str. blagdane. Iza sakralnih simbola treba tražiti društvene realitete. To je razlogom da religija uvi­ jek sjedinjuje. ali posve istim mjerilima s kojima prirod­ ne znanosti istražuju predmete u svijetu. Čovječanstvo je jedino božanstvo. Ideologijski su naglasci bili toliko izraženi da je A. La vie d'Auguste Comte. metafizike i svjetovne religije. 1868. odnosno društvo simbolički mišljeno. Sveto je obična projekcija iskustva društvenog bića. 2 1 12 . 1965. Ukratko rečeno. Na gotovo istom tragu kreću se razmišljanja E. integrira i povezuje ljude u zajedništvo. Iz svega proizlazi da je u E. životu i društvenim iskazima u kojima se očitovala. velikoga svećenika. reli­ gija se pokazuje kao jedan cjeloviti i isključivo socijalni fenomen koji je društven po podrijetlu.2 Odatle funkcija religije da »služi« društvu. Comte samo zamijenio staru kršćansku s novom svjetov­ nom vjerom u kojoj će čovječanstvo biti istodobno i objekt i sub­ jekt te vjere. pozitivnu vje­ ru i laički kult. Comte mogao sociologe suprotstaviti svećenicima. Dürkheim oz­ načava religiju kao čovjekovu projekciju društva u svijesti ili kao simboličku predodžbu zajednice. skuplja. a pozitivizam njegova vje­ ra. pa onda i jedino objektivan. čovjek je životinja koja sazdaje zajedništvo: izvan sebe stvara moć koja ga u isti mah • H e n r i G o u h i e r . naravno po uzoru na samu religiju protiv koje je ustajao žestokom kritikom i odlučnim nijekanjem. Religija se u konačnici ipak svodila na društvenu činjenicu. U tom slijedu E. a ne obratno. To je stajalište nadahnjivalo prve istraživače religi­ je. sadržaju i cilju. Čini se da je A. Tako je rodonačelnik pozitivističke ideologije uzdigao znanost na razinu reli­ gije. mučenike. Durkheima. drugog velikog sociologa iz povijesnog razdoblja nadmoći teorijsko-ideologijske metode u pristupu pojavi religije. Religiju će zamijeniti nova zna­ nost »socijalna fizika« kojoj je zadaća da analizira strukture i mehanizme društva. Les formes e l e m e n t a i r e s de la vie religieuse. Stoga baš pozitivizam — kao temeljna ideologija sociologijske znanosti — postoje nova 1 religija čovječanstva. koja ima svoju crkvu. opći i trajan uzrok čovjekova sakralna iskustva. P a r i s . Između religije i društva stav­ ljen je dakle znak jednakosti. us­ postavljajući čisto svjetovnu religiju čovječanstva. koja je pozvana da u svemu zamijeni tradicionalnu kršćansku vjeru. katekizme. ali jedne religije u svemu posebne i različite. Jer. Zajednica ima svojstva re­ ligije. pa se uz shvaćanje sociologije kao strogo pozitivne i iskustve­ ne znanosti također proširilo ideologijsko shvaćanje sociologije kao filozofije. Našao je da upravo religija u najvećoj mjeri postaje čimbenikom grupnog identiteta i integracije u društvu. sakramente i liturgijsku godinu.

p o k u š a v a o b u h v a t i t i D r a g u t i n N o v a k o v i ć . 4 M i r c e a E l i a d e . U n a s na istoj c r t i r e h a b i l i t a c i j e u s t r a j e najbolji p o z n a v a t e l j te sociologije Aljoša M i m i c a . gdje se skuplja sva ljudska zajednica da probudi i učvrsti svoje društveno jedinstvo. Fillouxa. ukročuje.3 Kritičari s pravom upozoravaju da je E. individualističkoj i agnostičkoj Francuskoj. str. a l i ostaje p r i t o m p o s t o j a n o u s v i m k u l t u r a m a . Comtea — premda na manje izravan način — utje­ caj ideologije ogleda u redukcionizmu koji religiju svodi na ko­ lektivitet. Comtea. 1 9 8 8 . učvršćuje. stoljeću bavio religijom kao društvenom činjenicom jest K. svaki će nepristrani 3 * U s u v r e m e n o j Je sociologiji religije na djelu v e l i k a »korekcija« u s t a l j e n o g s h v a ć a n j a ideja E. Za E. Z a g r e b . i a k o su njegovi p r i g o v o r i još uvijek v r l o ozbiljni i b r o j n i (usp. Taj krug označuje ujedno njezin nedostatak i njezin krajnji domet. 240. I p a k . Ta se svijest osobito očituje u kolektivnim pred­ odžbama i blagdanskim slavljima. J. Daljnji je z a m a h toj r e ­ habilitaciji d a o G . Zato djelo E. B e o g r a d . Emile Dürkheim. 1 9 7 2 . Sociologija religije Emilea Durkheima i francuske sociološ­ ke škole. 2 9 3 ) . 1 9 7 2 . Actualiser Dürkheim et repenser modernus. p o l i t e i z m i m a . p o s e b i c e u s m i s l u njihove h e u r i s t i č k e vrijednosti. P r e m a n j e g o v u mišljenju u p r a v o s e i d e j a s v e t o g a p o k a z a l a m n o g o s ­ t r u k o sjed. E. Pripremao je tako čitaoce na mogućnost da jednog dana drža­ va. materijalizmima. U jednoj antiklerikalnoj. j e r o n a o t k r i v a p o s t o j a n j e n a t p o v i j e s n o g i s k u s t v a . J o s e A. str.obuzdava. m o n i z m i m a . što će na osobnom planu L. klasa i narod mogu postati svete stvari u krajnje svjetovnom okružju. Dürkheim ne­ ovlašteno proširio neke spoznaje o totemističkim vjerovanjima i obrednim običajima u Australiji na cijeli svijet i prikazao ih kao opće važeće teorije o svetome. str. Lacroixa. panteizmima. N. Njegov je uspjeh — misli M. C a z e n e u v e a i R. najzaslužniji z a v r a ć a n j e D u r k h e i m o v a u g l e d a j e k a n a d s k i s o c i o l o g religije J . Durkheim je ustrajao na tvrdnji da su svi ko­ lektivni interesi i zajednička oduševljenja nužno religiozne nara­ vi. Durkheima.njujuća. Božanstvenost društva. koje p r e t h o ­ di i nadživljuje razvoj ideje o B o g u . C. jednako na Istoku i Zapadu. Međutim. S t o g a s v e t o p r o l a z i k r o z m n o g e p o v i j e s n e oblike. Svjetovna religija iz koje je proizlazila i svjetovne religi­ je koje je predviđala kao da su zatvorile krug u kojemu se kreta­ la sociologijska misao E. jača i podržava. Slijedila su d j e l a J. ondašnji porast nacionalizma. Persistance et mštamorphose du sacrš. D u r k h e i m a . D u r k h e i m a . koji s m a t r a d a s u t e m e l j n e intuicije E . S w a n s o n . pojava fašizma i staljinističkog komunizma nego religioznost australijskih do­ morodaca. 1 9 8 2 . Sociologija religije Emila Dirkema. 3 3 . 13 . Religija je onda svijest društva koje ono ima o sebi. P r a d q s . P a r i s . P a r i s . His Life and Work. Marx. B. u p r e d g o v o r u knjige Elementarni oblici religijskog života. Durkheima ta moć nije međutim nešto nadnaravno nego je sila samoga društva. Eliade 4 — u tome što je točno prorekao ono što će se nekoliko godina kasnije pojaviti u većini evropskih zemalja. Religions australiennes. P u t je o t v o r i o S. A . d o k cijelu f r a n c u s k u sociologijsku školu. A Historical and Critical Study. Durkhe­ ima daleko više pomaže da se bolje razumiju zbivanja prvog svjetskog rata. u tradicionalnim 1 m o d e r n i m d r u š t v i m a . 4 7 7 ) . k a o n e k a n a j o p ć e n i t i j a k a t e g o r i j a u p o d r u č j u religije (usp. S t e v e n L u k e s . B e l l a h a . 1 9 8 7 . Totemistički sis­ tem u Australiji. str. L u k e s . Mnogi bi ga htjeli odvesti na druge kolosijeke i ustvrditi da on nije razvijao svoju teoriju 0 religiji na nasljeđu A. D u r k h e i m a t o č n e i z n a n s t v e n o p l o d n e . Treći mislilac koji se u XIX. I ovdje se kao i u A. a ne s a m o E. str. XX—XXIX. N e w York. Feuerbach uzeti za okosnicu svojega tu­ mačenja religije. P r a d e s .

E n g e l s je tu scijentističku t e m a t i k u — tek mjestimice iskazanu — uveo na široka v r a t a u m a r k s i z a m . o s p o r a v a l e istinitost religije i k r š ć a n s t v a . filozofiju i politiku. 7 M E G A . P o g r e š n o i b r z o p l e t o b i bilo zaključiti d a s e p r o b l e m m a r ­ k s i s t i č k o g p o z i t i v i z m a m o ž e l a k o razriješiti. M a r x a k o j a vodi r a č u n a o zbiljskim ljudima. z a t i m p o l i t i k e i na k r a j u filozofije. I I I . njihovoj e k o n o ­ miji i u v j e t i m a n j i h o v a p o l i t i č k o g života. F e u e r b a c h a bit ć e z a m i j e n j e n a m a t e r i j a l i s t i č k o m a n t r o p o l o g i j o m K. Löwith k a ž e da je K. 533. p a i h t r e b a j e d n o m zauvijek o d s t r a n i t i . str. T o m b i o p e r a c i j o m m a r k s i z a m k o n a č n o izišao čist i n e o k a l j a n . Str. 180—181. u t o m s l u č a j u o n e n i s u n o s i l e p e č a t ideolog i č n o s t i n e g o v a l j a n o s t z n a n s t v e n o s t i . 21. M a r x najprije filozofijski p r o s u đ i v a o religiju. k a o i p o k u š a j u s p o s t a v l j a n j a j e d n e dijalektike p r i r o d e koja ć e o s i g u r a t i p o d u ­ d a r n o s t filozofije m a r k s i z m a s t e z a m a o n d a š n j e z n a n o s t i . s t a r u d v a stoljeća. d a b i n a k r a j u e k o n o m s k i p r o s u đ i v a o religiju. O t u d t u m a č e n j e religije isključivo u d r u š t v e n o . 6 M E G A . S t o g a g a j e m o g l a t a k o s n a ž n o o d u š e v i t i p o j a v a D a r w i n o v e teorije evo­ lucije 6 i n e k e d r u g e g r a đ a n s k e pozitivističke h i p o t e z e koje su. a p o z i t i v i z a m p o s t a v l j e n na mjesto koje mu u povi5 K a r l Löwith. Za K. 3. Man's Self-Alienation in Research. Z a t o je religija oblik ljudske svijesti — ideologije — o d r e đ e n s t v a r n i m o d n o s i m a u d r u š t v u . F. 5 S o b z i r o m n a pozitivističke s a d r ž a j e . ia­ k o v r l o s u m n j i v e vrijednosti. Čak je K. str. koji su par excellence ideo­ logije t o g a d o b a . E n g e l s je p r e p o r u č i v a o p r e v o đ e n j e i objavljivanje a t e i s t i č k e l i t e r a t u r e f r a n c u s k i h e n c i k l o p e d i s t a . K. u Social 14 . F. odvuk­ li su o v u m i s a o na s t r a n p u t i c e i p l i ć a k e scijentističkog pozitivizm a najgore vrste. S a ž i m a j u ć i t u mi­ s a o K. Z a t o će vrijediti o b r n u t i slijed p r i u k i d a n j u religije: najprije t r e b a poći o d e k o n o m i j e . 204. Njegov p a k pojed­ n o s t a v n j e n i s a ž e t a k m a r k s i z m a u Anti-Düringu. Z a n e k e j e t o prije s v e g a j e d n o s t a v a n p r o b l e m i z o p a č e n j a : m a r k s i z m u s u t u đ i svi pozitivistički i d r u g i slični sadržaji. A p s t r a k t n a a n t r o p o l o g i j a L.e k o n o m s k o m ključu. 1954.u v i d u s t a n j e s t v a r i to l a k o o p o v r ć i i o t k r i t i da K. I I I . 2. o n i s u p o s t o j a n o istica­ ni i j a k o k o r i š t e n i u cijeloj povijesti m a r k s i z m a — p o s e b n o u kri­ tici religije — pa je ozbiljno p i t a n j e da li će ih se m a r k s i z a i n i k a d a uspjeti do k r a j a osloboditi. M a r x a p o j a m religije i m a svoje izvorište u d r u š t v u .e k s p e r i m e n t a l n e z n a n o s t i i k a d je p o t v r đ i v a l a n e k e njegove teorijske izvode. M a r x n e o t u đ i v o p r i p a d a XIX. 7 J a s n o . • the Early Writings of Marx. o n d a politički p r o s u đ i v a o religiju i filozofiju. I z ideologijske s f e r e i z u z i m a o j e z n a n o s t . M a r x u s t a n o v i t i m r a z d o b l j i m a svojega ž i v o t a b i o o p s j e d n u t m o ć i m a z n a n o s t i . a ne p o j e d i n c u . ali s a m o o n d a k a d s e o n a p r i b l i ž a v a l a »buržujskom« m o d e l u p r i r o d n o . M a r x se z a č u d o t o m e nije o p i r a o . što z n a č i da je s v e t o uvijek n e k a d r u g o r a z r e d n a i izve­ d e n a p o j a v a : izvorište o t u đ e n j a j e i z v a n njega. stoljeću i n j e g o v i m d v j e m a o p r e č n i m obilježjima: p o z i t i v i z m u i d r u š t v e n o m u t o p i z m u .

B u d u ­ ć i d a s e s p o m e n u t o r a z o t u đ e n j e još nigdje nije zbilo m a r k s i z a m je m o r a o . W e b e r d r ž i d a j e čovjek životinja koja s t v a r a z n a č e n j e . n e s t v a r a n . m a r k s i z a m d o ­ n o s i — na izgled s u p r o t n o — i j e d n o u t o p i s t i č k o o b e ć a n j e o poja­ vi d r u š t v a b e z religije. O ž i v o t v o r e n i a t e i z a m — koji č e s t o n o s i i m e h u m a ­ n i z m a — u s a d a š n j o s t i još nije p r i s u t a n . Stoga mu s o b z i r o m na o s p o r a v a n j e religije j e d i n o p r e o s t a j e v r a t i t i se sta­ rim argumentima i znanstvenim naivnostima predmarksističkog m a t e r i j a l i z m a . U t a k v u je s k l o p u a t e i z a m s a d s h v a ć e n — za r a z l i k u od n j e g o v a teorijskog p r e t h o d n i k a — k a o d r u g o t a n . u o p ć e m o ž e d r u g a č i j e z a n i j e k a t i o s i m pozitivistič­ k i m i m a t e r i j a l i s t i č k i m o b r a z l o ž e n j e m . izvjestan.jesti ljudske misli p r i p a d a . jer s p r a m religije h o ć e i s t o d o b n o z a d r ž a t i i a t e i s t i č k u n e g a c i j u i teorijsku afirmaciju da je ateizam m o g u ć s a m o u budućnosti. p r e t p o s t a v l j e n . ovisan. Najprije uglav­ ljuje s m i s a o k a t e g o r i j e k a r i z m e . D r u g i m riječima. K a k o m a r k s i z a m n e m a n e k i svoj p o s e b n i i s a d a š n j i teorijski a t e i z a m — o s i m o b e ć a n j a da će se on o s t v a r i t i u b u d u ć n o s t i — n e p r e o s t a j e m u d r u g o n e g o d a poseg­ n e z a pozitivističkim m a t e r i j a l i z m o m k a o svojom i d e o l o š k o m p o d l o g o m . k r i t i k a religije j e vjerojatno m o g u ć a još s a m o u p o t r e b o m k l a s i č n e m e t o ­ d e d o s a d a š n j i h m a t e r i j a l i z a m a . S t o g a j e n a k r a j u o s t a l a još s a m o vjera p r o t i v koje j e m a r k s i z a m bio t a k o nametljivo ustao. Religija d a k l e m o ž e djelovati n a d r u š t v o . z n a č i . što s u z a p r a v o istinski p o k r e t a č i svjetske povijesti. p a n i s u p o t p u n o o v i s n e o e k o n o m ­ s k i m i d r u š t v e n i m utjecajima. W e b e r . K a r i z m a je p r a v a rijetkost. U p o t v r d u t o m e M. D o k je E. više p o t i c a t i vjerovanje u tu m o g u ć n o s t n e g o se p i t a t i d a li s u svjetovni eshaton ili s e k u l a r i z i r a n a g n o s t i č k a pleroma u o p ć e dohvatljivi z a n a š »pali« ljudski r o d . O s i m k r i t i k e religije s pozitivističkih vidika. Poslije t o g a o b i č n o n a s t u p a »rutiniziranje« i z v o r n o g 15 . s i l o m prilika. n e o s t v a ­ r e n i b u d u ć i . izričita a n t i . J a m ­ s t v a z a r a d i k a l n i e k o n o m s k i o b r a t koji ć e n e i z o s t a v n o donijeti o d u m i r a n j e religije zacijelo n e m a i t e š k o d a g a u o p ć e m o ž e i biti. A d o g o d i t ć e s e s a m o o n d a a k o s e svijet r a z o t u đ i . M a r k s i z a m . p o t p u n a novost. n a r a z ­ ini mišljenja. Z a t o u njegovu s u s t a v u religijske činjenice uživaju r e l a t i v n u a u t o n o m i j u . p r o b l e m je dublji i složeniji n e g o što s e p r e t p o s t a v l j a . W e b e r n a v o d i tri p r i m j e r a iz povijesti religija. N a ž a l o s t . a n e s a m o d r u š t v o djelovati n a religiju. m i s l e ć i na sve o n o p o s e b n o i iz­ v a n r e d n o u slijedu s v a g d a š n j i h d o g a đ a j a — ausseralltäglich — što i s t o d o b n o ostaje n a č i n d a n e š t o p o s v e n o v o u o p ć e u đ e u povijest.e k o n o m i č n o s t u s k l o p u d r u š t v e n o g života. J e d i n u j e ozbiljnu i z n i m k u u t o m d u g o m p o v i j e s n o m v r e m e ­ n u očite n a d m o ć i ideologije i r e d u k c i o n i z m a činio M . p r e v r a t n i č k a m o ć i r a d i k a l n i o b r a t . Pitanje j e n a i m e d a l i s e religija. p r i h v a ć a p o z i t i v i z a m i d r u g e nje­ g o v e d e r i v a t e n e i z z a b l u d e ili n e z n a n j a n e g o i z n u ž d e . vjerojatan. D u r k h e i m m i s l i o da je čovjek živo­ tinja koja s t v a r a zajednicu. čet­ vrti veliki sociolog religije i z p r v o g a r a z d o b l j a n o v e d r u š t v e n e z n a n o s t i o s v e t o m e . M . jer se u s t v a r i t e k t r e b a d o g o d i t i . jer d r u g i h j e d n o s t a v n o n e m a .

10 To je tipična ideologija stanovite znan­ stvene slike svijeta. Comte. Tü­ b i n g e n . Durkheima i K. sa svojim svojstvima nepredvidljivosti. 9 M a x W e b e r . Weber uzima iz drevnog hinduizma. stoljeća. ali je suprotno tome židovstvo podržavalo spomenute svjetovne ishode. Durkheim i K. Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie. F. M.' To razvidno poka­ zuje da religija može imati i stvaralački poziv i povijesnu uspješ­ nost na zemlji. Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie. Passmorea. kao samostalne znanstvene discipline. buddhizma i konfucionizma doduše svojim sakralnim učenjem spriječavale gospodarski napredak i razvoj racionalnosti u društvu. 442. gdje su utjecaji religijske ideologije zaustavljali vertikalnu promociju ljudi u tadašnjem kastinskom poretku. str. 12—25. Za nas će biti dovoljno ako istaknemo tri ideologijska sas­ tojka klasične sociologije svetoga: pozitivizam. Tü­ b i n g e n .nadahnuća karizme. koji za­ cijelo zaključuje to prvo razdoblje. 1920. KRITIKA TEORIJSKE SOCIOLOGIJE RELIGIJE Nema dvojbe da se prvo razdoblje u razvoju sociologije reli­ gije. 8 Religijske su ideologije hinduizma. Zahvaljujući svojoj neutralnosti. a ne nedjelotvornog odraza. čime se dakako stavljaju u pitanje sve redukcionističke revnosti pozitivizma i ideologije u prvom razdoblju raz­ voja sociologije. svezak. 6. 10 Leszek K o l a k o w s k i . 1920. Marx — podlegli kušnjama i opasnostima mentaliteta XIX. E. Positivist Philosophy. str. III. E. 1972. 16 . H a r m o n d s w o r t h . str. koja je nerijetko izrijekom potvrđena — ich bin zwar religiös absolut unmusikalisch — M. pozvane da postane model svim drugim dis­ ciplinama. Kolakowskoga — njegovo je mjesto u povijesti suvremene filozo­ fije relativno određeno. Manuela. Simona. najviše suprostavlja sociologizmu A. Webera. Obilježena je s dvjema pretpostavkama: prvo. Ako izuzmemo M. meto­ dičkim monizmom ili idejom o jedinstvenoj znanstvenoj metodi u odnosu na različite predmete njezina znanstvenog istraživa­ nja. jednako znan­ stvenoj i osobnoj. svi su drugi klasici sociologije religije — A. uvjerenjem da su samo egzaktne prirodne znanosti idealni ili savršeni metodički uzorci za ocjenu svih drugih discip- • 8 Max Weber. pa se novosti polako birokratiziraju. drugo. E. što se uostalom moglo s ve­ likom vjerojatnošću i očekivati. L. Weber je u naše doba sigurno pridobio najviše sljedbenika. J. pa mu nesporno pripa­ daju. institu­ cionaliziraju i sklerotiziraju. Možda se baš pojava karizme. U trećem je pak primjeru riječ o uplivu pro­ testantske etike na novovjekovnu građansku ekonomiju i to u smislu poticaja razvoja. svezak. redukcionizam i svjetovnu religioznost. Poslije mnogih i izvrsnih suvremenih znanstvenih prinosa o pozitivizmu — W. oblikovalo pod pre­ sudnim utjecajem ideologije. koji će tek u kalvinistič­ kom protestantizmu doći do punoga izražaja. Drugi primjer M. Marxa. I. Comtea.

Z a t o se i sociologija religije bez priziva priklanja vladajućem redukcionizmu. stoljeća. a u d r u g o m t r e n u t k u m i s a o p r e u z i m a tu p r e d o d ž b u i pri­ daje joj svojstvo u t v r đ e n e istine. r a z u m n o s t i i zbiljnosti. 1974. C o m t e . A k o t a s h e m a vrijedi z a s v a k u s p o z n a j u . koja je drugi p o k r e t u m e h a n i z m u r a z o t u đ e n j a . M a r x . p r e m a o v o m e mišljenju. Paris. D u r k h e i m i K. j e r d a b i s e n e š t o r e d u c i r a l o . M i s a o XIX. A. Z a t o p r e v l a d a v a a n a l i t i č k o . To o t k r i v a da p o č e t n i p o k r e t koji u t e m e l j u j e n a v o d n u l a ž i iluziju religije ni­ j e r e d u k c i j a n e g o projekcija. Taj o d n o s m e đ u t i m m o ž e m o b e z p o s l j e d i c a p r e o k r e n u t i i r e ć i d a j e čovjek b i ć e koje p r o j i c i r a j e r j e b i ć e koje t r a n s c e n d i r a . o n d a j e d n a k o v a ž i i z a o n u k o j a t u s h e m u ut­ v r đ u j e i primjenjuje. o t k l a n j a j u ć i sve d r u g e u z r o k e . t r e b a prije t o g a biti p r o j i c i r a n o . koja r a d i k a l i z i r a čovjekov ze­ m a l j s k i svijet do j e d i n o g o n t o l o š k o g izvorišta. k a o što je b i o l o š k a . U s e b i krije filozofiju a p ­ s o l u t n e dovoljnosti u i m a n e n c i j i . p s i h i č k a ili d r u š t v e n a j e z g r a . Interpretation du langage religieux. Ć i m čovjek misli. F r e u d a . 17 . o d a n t r o p o l i g i j e d o sociologije. iskupljenje i ozdravljenje čovjekova bića. ne bi trebalo provesti ni redukciju. z a v r š a v a j u k a o s t r a s t v e n i z a č e t n i c i i p o k r e 11 Antoine 206—208. Vergote." Taj m e h a n i z a m projici­ r a n j a m o ž e biti s više s t r a n a o s p o r a v a n . D u r k h e i m a i S. m e h a ­ n i z a m je p r o j i c i r a n j a i z j e d n a č e n s t r a n s c e n d e n c i j o m . smatrajući da e k o n o m s k i temelj i d r u š t v e n a zbilja u s v e m u o d r e đ u j u razvoj r e ­ ligijske ideje. p r a v o — na n e k o j e d n o s t a v n i j e p o č e l o . T r e ć i je ideologijski s a s t o j a k sociologije religije n j e z i n o n e o ­ č e k i v a n o svojstvo da se p r e o b l i k u j e u svjetovnu religiju. k o j a s u n a p r a v l j e n a s a stajališta m o d e l a projekcije. P r e m a o n o m e što s m o d o s a d rekli. Taj se p r o c e s razvija u dvije f a z e : u p r v o m t r e n u t k u čovjekova se želja p r o j i c i r a u i l u z o r n u p r e d o d ž b u v l a s t i t o g ostva­ renja. a n e p r e t h o d n i h e u r i s t i č k i p r i n c i p . U t u m a č e n j i m a r e ­ ligije. Svi u p o r ­ ni z a g o v o r n i c i iskustva. A u p r a v o je taj u z r o č n i o d n o s d a n a s t e š k o p r i h v a t ­ ljiv j e r u n j e m u i s a m a sociologija na t i p i č n o i d e o l o š k i n a č i n . U o s t a l o m . j e r j e o d r e đ e n a k a o o t u đ e n j e u i m a g i n a r n o j projekciji. N a t u s e ideologizaciju p r i r o d n i h z n a n o s t i o d m a h n a d o v e z u je r e d u k c i o n i z a m . C o m t e a .u z r o č n o t u m a č e n j e religije. str. ko­ ja je prvi pokret. o n v e ć stavlja u p o k r e t m e h a n i z a m p r o j i c i r a n j a . U s p o m e n u t o j kritici iluzija ili l a ž n e svijesti religija z a u z i m a p o s e b n o mjesto. Da n e m a projekcije. stoljeća s t a l n o p o k u š a v a svesti sve d u h o v n e f e n o m e n e — jezik. M a r x a do E. a to je za njih čovjekov i z v o r n i d r u š t v e n i svijet. M o d e l o m projekcije t u m a č i religiju m o d e r n a mi­ s a o od L. religiju. K. R e d u k c i j a je. E. F e u e r b a c h a . P o sebi j e j a s n o d a s u t e ideje s u d b o n o s n o dje­ l o v a l e na religiologiju XIX. P r e o s t a j e n a m d a točnije o d r e d i m o p o j a m r e d u k c i j e . z a sociologe r e d u c i r a t i z n a č i s p u s t i t i se od n e č e g a što je l a ž n o — a to je za njih religija — na o n o što je istinito. filozofiju. u s p o s t a v l j a d r u š t v e n i i e k o n o m s k i redukcionizam. s h e m a projekcija-redukcija m o g l a j e biti s a m o r e z u l t a t n a k n a d n e spoz­ naje. u m j e t n o s t . O n e s u lice i n a l i č j e j e d n e t e iste s t v a r n o s t i .lina. k a o A.

Z a t o je XIX. stoljeće više obilježeno su­ k o b o m C r k a v a s j e d n e s t r a n e i velikih svjetovnih ideologija reli­ gijske p r o v e n e n c i j e s d r u g e . da je sociologiju religije vrlo b r z o s v e l a na čistu sociografiju religijskih č i n j e n i c a i s t a v i l a je u službu crkvenog pastorala. Z a t o u d r u g o m r a z d o b l j u r a z v o j a sve više izbija n a p r i j e d j e d n a c r k v e n a sociologija. Sociologie du geste religieuse. P r o m a t r a s e s a m o o n o što s e m o ž e p r e ­ brojiti. č i s t o m i s k u s t v u . U t o m o z r a č j u t r o s t r u k o g i d e o l o š k o g p r i t i s k a : pozitivizma. n a š t e t u o p ć e sociologije religije. Bruxelles. j e r otkrivaju t o č a n broj v j e r n i k a i u č e s t a l o s t n j i h o v a s u d j e l o v a n j a u religijskom o b r e d u . 1973. mjeriti i g r a f i č k i p r i k a z a t i . sociologija religije se o b r a t i l a . s p o s e b n i m p o s t u p k o m i m e t o d a m a . sociologija religije je u š l a u d u g o r a z d o b l j e s o c i o g r a f s k e euforije. P r e d n o s t j e d a n a d e s k r i p t i v n o m istraživanju. a p r i s t u p a se i s t r a ž i v a n j u l o k a l n i h o b r e d n i h p o j a v a p o s v e k o n k r e t n e c r k v e n e vjere. U m j e s t o o p ć i h sinteza. b e z o p ć i h m e ­ todičkih načela. D a n a s p o z n a j e m o n o r m a l n e p r o p o r c i j e v j e r n i k a u svakoj • 18 12 Liliane Voye. o n p o ­ staje p r v i p o k a z a t e l j o p ć e r e l i g i o z n o s t i u n e k o m d r u š t v u . U p r a v o s t i m o k r e t a n j e m p r e m a n a j n e p o s r e d n i j e m iskustvu. N a p u š t a s e ispitivanje o p ć i h r e l i g i o z n i h p o j a v a i k r u g o v a razvo­ ja. m e t o d a o p o r b e i o t k l o n a religije j e d v a d a m o ž e biti p r i m j e r e n a i s t r a ž i v a n j u f e n o m e n a religije. 1 2 U sva­ k o m slučaju. s vrlo o g r a n i č e n i m društvenim značenjem. . n e u m o l j i v o m lo­ g i k o m p o r a z a z e m a l j s k i h osvajanja n e b a . objektivnosti i z n a n s t v e n e n e u t r a l n o s t i . induktivne. k a o n a j p r i k l a d ­ niji z n a k o v i z a p r o m a t r a n j e . pozitivne i p r a k t i č n e znanosti. T a tendencija empirijske. r e d u k c i o n i z m a i svjetovne r e l i g i o z n o s t i i z m i č e s v a k a p r i l i k a d a s e d o s t i g n e sveto k a o čovjekovo z a d n j e z n a č e n j e i najdublji s m i s a o njegova t r u d n o g postojanja. p o t p u n o a u t o n o m n u i neo­ v i s n u o teologiji i filozofiji. v j e r n e d e s k r i p t i v n o j m e t o d i koja i s t r a ž u j e s a m o o n o što j e mjer­ ljivo i provjerljivo. i s t r a ž e n e su na ovaj n a č i n g o t o v o sve biskupije i žu­ p e . A. s n a g l a s k o m na statističku o b r a d u p o d a t a k a . s h v a ć e n u k a o p o z i t i v n u z n a n o s t . i z m e đ u b o r b e n e svjetovne r e l i g i o z n o s t i i t r a d i c i o n a l n e crkve­ n e religije t e š k o d a j e m o g u ć o d n o s n e p r i s t r a n o s t i . pa i d r u g d j e . T a k v u je sociologiju religije — mini­ m a l i s t i č k u u svojim teorijskim z a h t j e v i m a — m o g l a p r i h v a t i t i i C r k v a . J e r . U s r e d i š t u su z a n i m a n j a p o d a ­ ci o i z v r š a v a n j u i o b d r ž a v a n j u vjerskih d u ž n o s t i . T a k o pozitivizam. E M P I R I J S K A S O C I O L O G I J A RELIGIJE Ozbiljno z a s t r a š e n a od z l o u p o t r e b a ideologija i l a ž n i h filozo­ fija. u tolikoj je mjeri s u z i l a p o j a m iskustva. U m n o g i m zemljama Evrope i Amerike. z a v r š a v a u f i d e i z a m . 137. u svojem d r u g o m razdoblju. s a d a j e s t r o g o p r o v o d i l a j e d n u e m p i r i j s k u sociologiju. r a d p r e t e ž n o t e h n i č k i i j e d n o s t a v a n . n e g o s u z d r ž a n o m i p l o d n o m z n a n ­ s t v e n o m p r o s u d b o m . S obzi­ r o m d a j e č i n p o h a đ a n j a nedjeljne m i s e n a j l a k š e mjeriti.t a č i n o v i h svjetovnih religija. str. d o d u ­ še iz r a z u m l j i v i h r a z l o g a o p r e z n o s t i .

demografiji. M a r t o n a . P o k u š a l a se utemeljiti i tipologija vjernika. d r u š t v e n o . p o s t a o g o t o v o zahtjev vremena. r a z l i č i t o š ć u spolova. obiteljska situacija — n e z a v i s n u varijabilu. n a k o n č e g a s u slijedili slični po­ 13 t h v a t i u m n o g i m z e m l j a m a . n a t a l i t e t u . Ipak. Izbjegavajući n a taj n a č i n o p ć e d r u š t v e n e istine. n a k a r t i . Z a u s t a v l j e n a n a g r a n i c i s p e c i j a l n i h teorija 1 s u ž e n e g e n e r a l i z a c i j e . p r e b i v a ­ l i š t e m u g r a d u ili selu. i a k o se r a z m e ć a l a s u p u s t v i m a za djelovanje. m i g r a c i j a m a i d r u g o . v o d e ć i r a č u n a 0 p o l o ž a j u koji z a u z i m a j u u d r u š t v u . teorije s r e d n j e g d o m a š a j a — middle range theory — koja je. d o b . Fernand Boulard. o s i m a k o n e želi p o s t a t i i d e o l o g ili filozof. spol. Toj euforiji b r o j e v a n i t k o ni­ je p o t p u n o i z m a k a o . č e s t o n e p r e g l e d a n i t e š k o u p o t r e b l j i v u teorij­ s k e s v r h e . sociologija religije t r a ž i i o t k r i v a t e k p o j e d i n a č ­ ne z a k o n e i k o n s t a n t e vladanja za o g r a n i č e n o vrijeme i prostor­ no područje. i m o ­ v i n s k o m stanju. P r e m a očekivanju. r a z d i o b o m p o k l a s a m a . N e j e d n a k a v j e r n o s t nedjel­ jnoj p r a k s i i s p i t a n i k a s t a v l j e n a je u o d n o s s n j i h o v o m d o b n o m pi­ r a m i d o m . koju t r e b a uvijek s u p r o s t a v l j a t i m n o š t v u n e z a v i s n i h v e l i č i n a iz društvenoga konteksta. sociologija religije n u ž n o s e o p r e d i j e l i l a z a j e d a n p o m a l o n a i v n i d e t e r m i n i z a m i j e d n o s t a v n u d r u š t v e n u m o t i v i r a n o s t vjer­ ske prakse. B o u l a r d p r v i i z r a d i o o p s e ž a n a t l a s h o m o g e n i h z o n a religijske p r a k s e z a r u r a l n u F r a n c u s k u . T a teorija u p u ć u j e n a p o s t u p a k d a r a d n u h i p o t e z u o n e ­ k o m k o n k r e t n o m p r o b l e m u t r e b a n a k n a d n i m i s t r a ž i v a n j e m ot- • 13 str. T r a ž e n je u toj u s p o r e d b i o d g o v o r n a p i t a n j e : o d a k l e različitost u religijskoj p r a k s i . d a p a č e još i u ž e . a r a z n e d r u š t v e n e oz­ n a k e : o p r e k a grad-selo. nije s e o s t a l o n a s a m o m b r o j e n j u nedjeljnih posjetite­ lja. Tako je empirijsko istraživanje zapelo na granica­ m a tz. i z r a ž e n u p o s t o c i m a i p r e d o č e n u m a t e m a t i č k i m v e l i č i n a m a . p a j e F . Premiers itineraires en sociologie religieuse. n u ž n o s t i i funkcionalnosti religije u u s k o m p r o s t o r u s a m o j e d n e k u l t u r e . i z n a d koje s o c i o l o g u nije d o p u š t e n o ići. Dalje o d t o g a nije išla.i m o v i n s k a k a t e g o r i ­ ja. O d t a k v a i s t r a ž i v a n j a n a g o m i l a o s e g o l e m i socio g r a f s k i m a t e r i j a l . Brojevi s u b r z o p r e n e s e n i n a z e m l j o p i s n e k a r t e . U tak­ voj p e r s p e k t i v i .d r ž a v i i o b l a s t i . Ako je p o n e k a d i p r i h v a t i l a izazov o p e ć n i t o s t i . 19 . 147. u s m i s l u z a g o v o r a R. O g r a n i č e n a s a m o na dva stava uspo­ r e d b e . og­ r a n i č a v a l a se na sudove o značenju. 1966. n a o b r a z b a . Paris. K. n e d j e l j n a p r a k s a s h v a ć e n a j e k a o z a v i s n a veliči­ n a . o n a j e u s r e d o t o č i l a svoje z a n i m a n j e n a m i k r o s o c i o l o š k a istraživanja. Sociologija religije je p o s e g n u l a i za p o s v e svjetovnim p o d a c i m a : s t a n o v a n j u . P o k a z a l o se. o v a s e k v a n t i f i c i r a n a sociologija nije u p u š t a l a u općenitije zaključke. O b r a z ­ loženje se k r e t a l o u m e h a n i c i s t i č k o j p e r s p e k t i v i . d a s u regio­ n a l n e r a z l i k e u vjerskoj p r a k s i tolike d a n a c i o n a l n i p r o s j e k n e m o ž e biti u z e t k a o r e a l n a vrijednost. po kojoj nedjel­ j n a v j e r s k a p r a k s a tvori z a v i s n u varijablu. pa je vjerski život. b i l a o p ć e n i t o p r i h v a ć e n a od sociologije religije k a o k r i t i č n a t o č k a r a z g r a n i č e n j a .

ali je teško reći u kojoj mjeri oni pomažu da se pronikne u stvarno stanje religije u druš­ tvu. kao ostaci pozitivističke i ideo­ loške tradicije. Izjednačiti religioznost s redovitošću ispunjenja crkvenih ob­ veza znači osiromašiti religiju do izobličenja. Messe. međutim. a ne samo kako to vjerovanje iskazuje.kriti kao istinitu ili ne. ko­ je dopuštaju iznimke i izmjenu cijelog sustava metoda. Kloneći se. iako je osvješćuju u osobnom prostoru.10 milions de Francis croient sans . pokušala su. • 20 14 P i e r r e V i l a i n . pa u modernom svijetu ima sve više vjernika koji ne prakticiraju svoju vjeru. a potisku­ ju se kruti i nepromjenjivi zakoni. što su provedena posljednjih godina.. Ispitivanja javnog mišljenja.14 Ta je situacija prisilila sociologe religije da preispitaju svoja bitna gledišta o pokazateljima religioznosti. To je konačno razlogom zašto se danas u sociologiji religije toliko spominju tendencije i vjerojatnosti. statistika pribivanja ne govori ni­ šta o tome kako vjernici osjećaju to sudjelovanje u obredu. ona nikad ne ide iznad činjenica. Bilo je više nego jasno da se re­ ligioznost ne može svesti samo na svoj izvanjski kultni izričaj. mo­ že biti primijenjena samo na vrlo ograničeni broj činjenica. Spomenuta radna hipoteza. ta nova sociologijska tendencija prihvatila je srednji put. Zbog toga se počeo tražiti odgovor na pitanje u što netko vjeruje. Tako smo doznali ne samo koliko ljudi ide u crkvu. dakle. Kakva je učinkovitost takvih anketa u području religioznosti nije lako odrediti. Naime. izmjeriti tu subjektivnu stranu religioznosti. str. posebno zbog neke jednostavnosti.. P a r i s . preuranjenih zaključaka u smislu općeni­ tosti. nego i koliko ih vjeruje u Boga i u druge vjerske istine. u kojemu suženi broj podataka biva interpretiran s posebnim i specijalnim teorijama. Sto­ ga su u opticaju specijalne teorije a ne globalne pojmovne she­ me. ali se one u Evropi i Americi redovito vrše. možda zbog svoje jednos­ tavnosti pitanja. Istraživanja što su slijedila pokazala su potpunu opravda­ nost prigovora da postupak praćenja obdržavanja nedjeljne ob­ veze ne mjeri svu religioznost. Sigurno da prizemni empirizam i amaterska metodologija iz prvog razdoblja razvoja iskustvene sociologije religije imaju stanovite prednosti. lake obrade. preglednosti i uvjerljivosti. religioznost je u stvari toliko složen pojam da ga nije mogu­ će jednim svojstvom iscrpsti. Jer. pored vjerske prak­ se. oslanjajući se na sposobnost onih koji odgovaraju. 169. 1970. Ako je neka općenitost dopuštena. kategoriziraju i vrednuju stu­ panj osobno ukorijenjene religizonosti. O čudnoj pojavi »religije bez obreda« — nasuprot »političkoj religiji s obredom« — postoje danas izu­ zetna svjedočanstva. Kod toga se nije dugo ostalo. ali tako­ đer i posljedica obiteljskih običaja ili društvene prisile. s vreme­ nom je postalo razvidno da može postojati vjera bez kulta i da kult sam po sebi ne definira religiju. La Foi sans la pratiquer.. jer ono može biti rezultat dubokog vjerskog opredjeljenja. reprezentativnog značenja uzorka i tehničke spreme osoblja.

Kinga i R. Vrhunac višedimenzionalnoga pristupa mo­ že se naći u postupku američkih sociologa M. slije­ dio je prilikom provedbe jednog empirijskog testa Y. poznavanje vjere. 1975. spoznajna. ideološka dimenzija izražava mjeru podređenosti vjerskoj grupi ili njezinoj istini. str. Rotterdam. Glock 15 nalazi da unutar religije postoje četiri dimenzije: religiozno iskustvo. koji su iskoristili sva dosadašnja iskustva na tom područ­ ju. godine poduzeto veliko sociologijsko istraživanja religioznosti u Rimu. Hunta.Jednom udvostručen. Glock — Rodney Stark. Religion and Society in Interaction. Broj dimenzija i njihovi sadržaji ko­ rišteni su na približno isti način. obredna je već poznata i uključuje po­ hađanje crkve i molitveni život. ali su nadodane još dvije dimenzije: stupanj pripadnosti religijskoj sku­ pini i prvobitna motivacija ispunjavanja vjerske prakse. Johnstone. Roma. 18 Kad je 1 9 6 9 . Religion and Society in Tension. Iskustvena dimenzija pokušava mjeriti stupanj osjećajne pri­ vrženosti nadnaravnome. obrednu. 17 Ronald L. Rezultate su podvrgli faktorskoj analizi i iskazali ih u šest pri­ marnih mjera religioznosti s dvije ili više relativno neovisnih podgrupa. 21 . Naznačimo neke od njih: priznanje vjere. iskrivljuje mnoge važne razli­ ke između ljudi s obzirom na ono što smatraju da je religioznost i izražavanje svoje privrženosti religijskoj grupi i njezinu ideološ­ kom sustavu. U Evropi se duže ostalo kod stare metode. kojom je prilikom napuštena metoda isključive okrenutosti kultnoj praksi. u zborniku Religion and the Face of America. pobožnost. organizacionom djelatnošću i nov­ čanom pomoći. 18—38. pona- • 15 Charles Y. Sociologische analyse van de Katholicitet. di­ menzija etičke dosljednosti određuje posljedice pridržavanja vjerskih pravila u prostoru općeg ponašanja skupina i pojedina­ ca. str. str. str. Religija se iskazuje kroz četiri bitne dimenzije: intelektualnu (spoznaja vjerskih istina). Oni su tako utvrdili 11 načina da se bude religiozan. 1965." Tu podje­ lu religije u četiri dimenzije. litur­ gijsku (sudjelovanje u obrednoj praksi) i posljedičnu (praktična primjena moralnih načela). Prvi počeci višedimenzionalnog pristupa religiji izvršeni su pod utje­ cajem američkih iskustava. vjersku i devocionalnu dimenziju. A. La religiositä dei Romani. usmjerenost na religiju. obred. Englewood Cliffs. Berkeley. Glock. Str. uključenje u Crkvu pohađanjem obreda. Religion. 19 Žmile Pin-Cesare Cavallin. Glocka o peterostruko]' dimenziji religije. u nešto promijenjenom obliku. Fukuyama. The Sociology of 16 Charles Y." određujući ih kao spoznajnu. 430.19 U suvremenoj je sociologiji s vremenom prevladalo uvjere­ nje da je bilo kakva jednodimenzionalna mjera religioznosti nuž­ no nedovoljna. Chica­ 18 Karei Dobbelaere. 1959. jer ako i nije lažna. go. ideologija i etičke posljedi­ ce. 24—42. To je razlogom zašto se danas povećava broj indi­ katora religioznosti. Poslije će biti pridodana peta dimenzija. B. 50—51. Ch. 1973. broj se indikatora religioznosti počeo brzo množiti. 112. koja mje­ ri znanje vjernika o bitnim porukama njihove religije. The Religious Revival in America. ideološku (prihvaćanje tih istina). prihva­ ćene su upute Ch. iako se podjela nešto razlikuje. konačno. 1970.

Measuring Religious Dimensions. p o l i t i č k i m p i t a n j i m a . o n i r i č k a s t a n j a — dijele istu s u d b i n u . Specijalizacija j e d o s t i g l a t o l i k u r a z ­ i n u d a j e s t v a r n o n e m o g u ć e biti i s t o d o b n o i s t r u č n j a k z a m a t e ­ m a t i č k u s t a t i s t i k u i do k r a j a u p u ć e n u z n a n o s t sociologije religi­ je. Taj n o v i i m n o g o s t r u k i p r i s t u p religiji. M n o g o je l a k š e sa z n a n s t v e ­ n i m t e h n i k a m a i s t a t i s t i č k i m m e t o d a m a istraživati. D o d u š e . KRITIKA E M P I R I J S K E S O C I O L O G I J E RELIGIJE T a k o p o v i j e s n o o b l i k o v a n a . molitvi. p a d a n a s n e m a m e t o d e koju sociologija religije nije p o k u š a l a primijeniti. W i l s o n . Sociological Perspective. n e g o što određuje niz novih mjera za svaku dimenziju posebno. Teško je z a m i s l i t i d a postoje još n e k i n a č i n i n a koje s e m o ž e biti religio­ z a n . 1972. P r e m d a j e j a s n o d a sociologija religije u n a š e d a n e d o s e ž e visok s t u p a n j t e h n i č k e i m e t o d i č k e o p r e m l j e n o s t i — u p o t r e b o m k o m p j u t o r s k e t e h n o l o g i j e i p r o s t o r n e i m a g i n a c i j e — o n a ni u ko­ j e m s l u č a j u n e p r e s t a j e biti s t r o g o e m p i r i j s k a z n a n o s t . u r b a n i z a c i j i . b a r e m što s e tiče k r š ć a n s t v a i n j e m u sličnih religija. Oxford. 2 1 Č i n i s e d a sve s r o d n e d u h o v n e d j e l a t n o s t i — u m j e t n o s t . T o s e d o i s t a zbilo.sanje. pa i o obi­ teljskim p r o b l e m i m a i s e k s u a l n i m t e š k o ć a m a . e k s t a t i č k i m s t a n j i m a . Z a t o je u p o t r e b a broje- 20 • 20 M o r t o n B. traži m n o g o savršenija statistička p o m a g a l a od onih iz r a z d o b l j a p r e b r o j a v a n j a p r i s u t n i h u crkvi. i m a ­ ginacija.R i c h a r d l a s . ekologiji. e m p i r i j s k a je sociologija sa svo­ jim m e t o d a m a i t e h n i k a m a doživjela d a n a s d v o s t r u k u k r i t i k u : d a je n e p o g o d n a za i s t r a ž i v a n j e f e n o m e n a religije i da je isključivo u s m j e r e n a n a c r k v e n u religioznost. ali ostaje pri­ jeporno koliko stvarno p r i d o n o s e njezinu razumijevanju. pjesništvo. s t r . 68. r a z v o j u p o s t i n d u s t r i j s k o g d r u š t v a . v i đ e n j i m a . Dal­ str. koji r a b i d e s e t i više indikatora. J e d n a ­ ko je s r e l i g i o z n o š ć u . žrtvi. Pođimo od prve primjedbe. D a p a ­ če. 22 . 1982. Sigurno da empirijske m e t o d e p o k a z u j u očite n e d o s t a t k e k a d s e primijenjuju n a t a k o s l o ž e n p r e d m e t i s t r a ž i v a n j a k a o što j e čovjekova religioznost. in Hunt. r e c i m o . M o g l o se s t o g a oče­ kivati d a ć e sociologija religije — s u o č e n a s a s l o ž e n o š ć u z a d a t a ­ ka — posegnuti za svim dosad poznatim istraživačkim tehnika­ m a u d r u š t v e n i m z n a n o s t i m a . p o s e b n o k a d se iskazuje u svojim v r h u n ­ s k i m i z d a n c i m a : mistici. bit ć e r e d o v i t slučaj d a s e i z r a d a m e t o d i č k o g dijela s p r i p a d a ­ j u ć i m s r e d s t v i m a a n a l i z e povjeri s t r u č n j a k u z a s t a t i s t i č k u t e h n i ­ k u i s t r a ž i v a n j a . svjedočenje i svijest o v a ž n o s t i religije za život. 21 B r y a n R. d o k ć e s o c i o l o g u religije o s t a t i s a m o d a opširnije o b r a z l o ž i d o b i v e n e p o d a t k e . n e g o o i n t i m n i m s a d r ž a j i m a vjerskog uvjerenja i v l a d a n j a . P r e d n o s t je ove tipologije ne s a m o u t o m e što k o m b i n i r a najbolji uvid iz v e ć i n e p r e t h o d n i h p o k u š a j a d a s e izmjeri religioznost. d o b r o t i i trpljenju. A. postoje r a z v i k a n e i d o b r o n a p i s a n e sociologije u m j e t n o s t i . K i n g . grijehu. što ljudi m i s l e o s l o b o d n o m v r e m e n u . Religion 22—31.

t a d a i h t r e b a r a b i t i s v e l i k i m o b z i r o m . p a zaključci i z to­ g a i z v e d e n i zacijelo s k r o m n o o d s l i k a v a j u p r o m j e n e u v j e r s k o m 23 . M o g u ć n o s t n e s p o r a z u m a ovdje j e z a i s t a g o l e m a . jer b i t i m č i n o m p r e s t a o biti sociolog. d r u š t v e n o g položaja. Štoviše.c r k v e n o m p o d r u č j u . spola. r a z b o r i t o . Preciznije i s k a z a n o . T a k o n e k e m e t o d e k o j i m a s e r e d o v i t o k o r i s t i m o u d r u g i m p o d r u č j i m a života i društvenim u s t a n o v a m a imaju vrlo o g r a n i č e n u primjenu u pro­ s t o r u religije. nije u m o g u ć ­ n o s t i u o p ć e z a p a z i t i i ispitati tu i z v a n . T i m e se. ali u slučaju religije j e d v a da d o s e ž u izvanjski sloj p r o b l e ­ m a . O s o b i t o je bilo iz­ v r g n u t o kritici k o r i š t e n j e u p i t n i k a . » d r u g a crkva« koja je i z m a k l a eklezijalnim s t r u k t u r a m a . u n u t ­ r a š n j e i izvanjski.c r k v e n u i n o v u u n u t a r -crkvenu religioznost. koja i s p u š t a i z v i d a m o g u ć n o s t d a b i m o g l a p o s t o j a t i još n e k a d r u g a r e l i g i o z n o s t o s i m o n e s t r o g o in­ s t i t u c i o n a l i z i r a n e u p r o s t o r u c r k v e n o s t i . Upitnici su m o ž d a korisni za dobivanje običnih p o d a t a k a : dobi. D r u g i se p r i g o v o r tiče u v o đ e n j a s a m o c r k v e n e religije u is­ t r a ž i v a l a č k i o b z o r d r u š t v e n e z n a n o s t i . Sociologija religije je d a k l e p o s t a l a sociologijom c r k v e n e r e l i g i o z n o s t i i v j e r s k i h u s t a ­ nova. Ako se i p a k p r i h v a t e i p r e n e s u iz o s t a l i h g r a n a so­ ciologije. b a š z b o g svoje o g r a n i č e n o s t i u m e t o d i č k o m p r i s t u p u .va i p o s t o t a k a u p o d r u č j u religije p o d l o ž n a o p r a v d a n i m prigovo­ r i m a . z l o u p o t r e b i i o s k v r n e . t e h n i k e ispitivanja c r k v e n e r e l i g i o z n o s t i n i s u p r i m j e r e n e n o v o m p r e d m e t u i s t r a ž i v a n j a . n a o b r a z b e . p a s p o n t a n o š ć u . h o ć e r e ć i k a k o e m p i r i j s k a sociologija n e s a m o što zapostavlja izvan-crkvenu religioznost. D a b i s o c i o l o g u s p j e š n o i s t r a ž i v a o religij­ s k e činjenice. Da­ p a č e . m o r a se i s t o d o b n o u njih i s k r e n o uživiti i o s t a t i s p r a m njih krajnje objektivan. Z a t o je s o c i o l o g i z l o ž e n u n u t r a š ­ n j e m o s o b n o m p r o c i j e p u : m o r a u isti m a h biti n e p r i s t r a n i d o b r o ­ h o t n o suživljen s r e l i g i o z n o š ć u v j e r n i k a koju istražuje. a ne fenomenologija općeg iskustva svetoga. Taj p r i g o v o r p o g a đ a em­ pirijsku sociologiju religije u njezinoj p o t p u n o j o k r e n u t o s t i p r e ­ m a eklezijalnoj religiji. g o s p o d a r s k o g polo­ žaja. a z a b o r a v l j a n a s v a k u d r u g u i z v a n r e d n u o b u z e t o s t č u d n i m i t r a n s c e d e n t n i m . o n a istražuje eklezijalno u s m j e r e n u r e l i g i o z n o s t . krivotvori. S o c i o l o g s e n e smije p o n a š a t i k a o vjernik. b a r e m n e d o k ispituje svoj p r e d ­ m e t z a n i m a n j a . I m a još j e d n a stvar. n e g o jednostavno. R e l i g i o z n o s t je o d v e ć o s o b n o i ozbiljno p i t a n j e — što z a d i r e u n a j d u b l j e slojeve l j u d s k o g a b i ć a — da bi se l a k o izložila mjere­ nju s g r u b i m i n e p r i k l a d n i m s r e d s t v i m a . z a p r a v o . ostaju vjerni svojoj C r k v i i o n e koji d o p u n j u j u svoju i n s t i t u c i o n a l n u v j e r n o s t o s o b n o m r e d e f i n i c i j o m vjere. o d n j e g a s e t r a ž i d a istinski i d o k r a j a r a z u m i j e o n o što vjernici osjećaju i iskazuju. a k o j e o d v e ć u v a ž a ­ v a n e ć e o d i s t r a ž i v a n j a i m a t i n i k a k v e koristi. T o č e s t o n e i d e s k u p a . i z v o r n o š ć u i n o v o š ć u ci­ j e p a j e d i n s t v o v j e r n i k a n a d v a dijela: n a o n e koji d o s l o v c e . koje i m a o g r a n i č e n u vrijed­ nost. S d r u g e p a k s t r a n e . što s e k a o slut­ nja » p o t p u n o D r u g o g a « začinje u i z v a n . postoji o p a s ­ n o s t d a s e u p o t r e b o m n e p r i m j e r e n i h m e t o d a vjerski doživljaj o m a l o v a ž i . m n o g i p o k r e t i i oblici mišljenja u s l u ž b e n o j C r k v i v e ć su n e k a e m i g r a c i j a i o s p o r a v a n j e . A k o reli­ giju m r z i ili p r e z i r e n e ć e o d nje n i š t a shvatiti.

u c r t a t i u g r a f i k o n e . Die Lehre der Kirche und der Glaube ihrer Glieder. 24 • 23 Friedrich Heiler. N a s t a l a je više k a o v r s t a svete z n a n o s t i s v e ć e n i k a n e g o r a č u n a r s k a t e h n i k a svjetov22 Franz Haarsma. " Bit će. u zborniku Kirchliche Lehre. bila gotovo opsjednuta brojevima. u pri­ z n a t u z n a k o v i t o s t i s l u ž b e n u teologijsku s e m a n t i k u . S u m e r u i Egiptu. ot­ k r i v a j u s e s a m o o n e r e a k c i j e i s p i t a n i h v j e r n i k a koje s u v e ć p r e ­ t h o d n o s t a n d a r d i z i r a n e u upitnicima. Bambura. P r i m j e n o m m e t o d a e m p i r i j s k e sociologije religije. B R O J E V I O RELIGIJI I RELIGIJA BROJEVA Iz s v e g a p r o i s t j e č e da je sociologija religije. . a n e s a m o j e d a n m o d e r n i svjetovni jezik b r o j e v a o religiji. 9—36. Erscheinungsformen und Wesen der Religion. N a t u s u m n j i v u poziciju soci­ ologije u p o z o r i l a je t e o l o g i j a . Freiburg. p r i s u t n o s t n o v i h i n e p r e d v i đ e n i h o b l i k a r e l i g i o z n o s t i u C r k v i i i z v a n nje. t e š k o ć e bilo koji o d o s o b n o doživljenih zamišljaja vjere biti u o p ć e p r o v j e r e n i p o t v r đ e n u dimenziji društvenosti. u k o j e m će s l u č a j u od­ g o v o r i n a t e o l o š k o m p l a n u izgubiti s v a k o z n a č e n j e i p r a k t i č n u u p o t r e b l j i v o s t jer n i s u j e d n o z n a č n i . 1961. bit ć e k o r i s n o u p o z o r i t i n a z a n i m l j i v u pojavu obo­ ž a v a n j a brojeva. To znači da je u n a č i n u o b l i k o v a n j a i i z b o r u m e t o d a s a d r ž a n a i m p l i c i t n a definicija o n o ­ g a što s e m o r a s m a t r a t i k a o vjera. t e o l o g a ili k a t e k i z a m a . u svojem d r u ­ g o m povijesnom razdoblju. ili j e p a k . d a k l e . 161 — 176. o b l i k o v a t i u i n d e k s e . sociologija d o s e ž e s a m o definiciju. koje s u o d r e đ e n e j e d n i m o d službe­ n i h c r k v e n i h »jezika«. D o k teologija r a z l u č u j e ispovi­ jed vjere o d o d r e đ e n j a vjere. str. ne p o z n a j u u o p ć e r a č u n a n j e . g o t o v o n e m o g u ć e ot­ kriti. č i m e s e i z l a ž e m o o p a s n o s t i d a n i k a d n e o t k r i j e m o istinski s a d r ž a j svijesti vjere is­ p i t a n i k a . Heilera. To stavlja sociologiju još j e d n o m p r e d p r o c i j e p : ili vrijede f o r m u l a c i j e u p i t n i k a . ali n e u s m i s l u v e ć e g d o s e z a n j a m a t e m a t i č k e t o č n o s t i n e g o p o g o d n a s r e d s t v a s a k r a l n o g očitovanja. j e d n a k o k a o što t o č a n o d g o v o r n e j a m č i z a s a m o s v o j ­ n o s t u vjeri. N e k a primitivna p l e m e n a u Africi. u d r u g o m i s h o d u . izraziti u u s p o r e d b a m a i u v r s t i t i u tablice. To je r a š i r e n n a č i n iskazivanja svetoga. Z a t o je s a v r e l i g i o z n i život v j e r n i k a p o k u š a l a p r e t v o r i t i u postot­ ke. U svakoj d o b r o j f e n o m e n o l o g i j i religije. a i p a k b r o j e v e doživljavaju u mijeni p r i r o d e k a o o z n a k e b o ž a n s k o g a . Skepsis der Gläubigen. Da bi se jasnije u o č i l o k o l i k o j e š i r o k r a z m a k i n e p r e m o s t i v i p o n o r zjapio i z m e đ u t a k v a e m p i r i j s k o g p r i s t u p a u s o c i o l o g a i s a m o s v o j n o g doživljaja sveto­ g a u vjernika. I m a d a k l e j e d n a d r e v n a religija brojeva. 2 3 m o g u se n a ć i s k u p l j e n i p o d a c i o sakralizaciji brojeva. n u ž n o d a s e p o s l u ž i m o sa­ m o n i k l i m i n e h o t i č n i m j e z i k o m vjernika. S t o g a p o g r e š a n o d g o v o r u a n k e t i n e p r e d s t a v l j a još z n a k o d s u s ­ t v a vjere. 1970. i z r a č u n a t i u o d n o s e . s d a n a š n j i m m e t o d a m a e m p i r i j s k e sociologije. Stuttgart. Aritmeti­ ka se pojavila u B a b i l o n u . p o s e b n o onoj F. A k o ne u s p i j u prijeći u j e z i č n e i o b r e d n e n o r m e hijerarhije.p r o s t o r u . str.

s teologijskog 25 . iskazi sve­ toga i poruke najvećega Smisla. nositelj me­ tafizičke esencije. i obratno. Iz toga slijedi da aritmetika svoje podrijetlo ne vuće toliko od nužnosti računovodstva i zemljom­ jerstva koliko od religiozne potrebe za uspostavljanjem simbolič­ kog jezika brojeva koji je za čovjeka najednostavniji. šest izražava mistiku makrokozmosa. s brojem tri je izraženo božansko savršenstvo i mnoš­ tvo metafizičkih. Anguttara-nikaya u kanonu Pali je zapravo zbornik Buddhinih govora koji su raspoređeni po uzlaznom brojačnom slijedu. antropoloških. Tako su 22 slova abecede i prvih deset brojeva Božje emanacije i odgovaraju mnogostrukom očitovanju u stvaranju. bro­ jevi su neotuđivi dio sakralne baštine iz pradavnih vremena. smatrajući da su brojevi na neki način Božje ri­ ječi: numeri in scripturis sacratissimi et mysteriorum plenissimi. U početku. ki­ neskoj »knjizi preobrazbe« (I-ching) i buddhističkoj kozmologiji. nego je odražavao bit stvari i pojavljivao se kao sveti znak. 2 0 ) . kozmos i ravnovjesje svjetskih osi. Treba upozoriti na Kabalu koja donosi kompliciranu židovsku mistiku brojeva. pa sada svaki od njih redovito dobiva svoje posebno značenje. kozmički govor.ne nadmoći nad prirodom. axis mundi. Slična su svjedočanstva zabilježena u babilonskoj astrologiji. Štoviše. to određivanje ne staje nego ide do najvećih brojeva. iz broja dva izlaze povijesno broj­ ni religijski dualizmi i polariteti. Naravno. pa im se pridaju nadnaravne moći koje se opet samo po njima mo­ gu mjeriti. Augustin sjedinjuje židovsku i neoplatonsku tradiciju. koji je simbol izvornog jedinstva i zato ima središnje mjesto u svim monoteizmima. U hinduizmu su brojevi obožavani kao brahman — božanska sila koja djeluje u svetom pravilu — dok i u staroj in­ dijskoj filozofiji Samkhya jednako prevladavaju brojevni izričaji. kozmoloških. naime. Zato bi se bez brojeva kozmos brzo vratio natrag u svoj početni kaos. broj nije bio sa­ mo čista kvantitativna jedinica. neke šiitske sekte jednako vjeruju da su 32 slova arabsko-iranske abe­ cede u stvari Božje vlastitosti i da različiti zvukovi koji oni proiz­ vode najuspješnije otkrivaju njegovu bit. što tvori podlogu za matematičke operacije zbrajanja i oduzimanja. raspoređena unutar jednoga sustava. sedam je poslije bro­ ja tri najčešći sveti znak jer služi za predodžbu numinozne cjeli­ ne i punine svetoga. a slično je sa četiri slova Božjega imena. U Starom se zavjetu spominje da je Bog sve uredio po broju. od yina i yanga do Kristove dvi­ je naravi. broj osam izlaže božansku sreću i islamska neba. kvalitetna zbiljnost. onda je zacijelo simbol savršene cjeline. pet je simbol mikrokozmosa i pla­ neta. Brojevi su posrednici između božanske i ljudske sfere. devet je znak svetog savršenstva. Tako Bogu pripada broj jedan. Budući da za Pitagoru prvi broj nije još sredstvo umnožavanja koje ulazi u bes­ konačni niz. etičkih. utegu i mjeri (Knjiga Mudrosti 1 1 . predočeni su brojem četiri. islamu. počelo vremena i okosnica duhovnog života. liturgij­ skih svetih trijada. U svojoj pak teologiji sv. U mnogim istočnim kulturama svaki pojedinačni broj ima svoje­ ga boga ili božicu. Religijska se aritmetika dalje razvijala i uvirala u vrlo istan­ čanu hermetiku sakralne vrijednosti brojeva. U najmlađoj objavljenoj religiji. Svejedno.

G u i z z a r d i j a što proistječu iz K. Berger. Berger. str. L u c k m a n n o v o i J.s t a j a l i š t a ć e biti d o p u š t e n o zaključiti k a k o s e Božje biće d o d u š e iskazuje u b r o j e v i m a . 26 Peter L. Tako su vjerno nasljeđem već opisani trendovi razvoja iz prvih dvaju r a z d o b l j a . Utopije n i s u više • 24 Religion. 2 6 Z a t o se sve dvojbe i k r i t i k e iz p r v o g a r a z d o b l j a d a n a s s a m o p o ­ navljaju. R. N e k i s u p a k sociolozi p o s t u p n o p o t p a d a l i p o d različite ut­ jecaje. Y i n g e r o v o . M a r x a . z a t i m mišljenja B. I. B e r g e r piše svoju p r v u knjigu 2 4 p o d upli­ v o m K . ali je u krajnjoj c r t i Bog i p a k veći od svih b r o j e v a j e r i m a t a k o đ e r i i z n i m n o svojstvo d a j e jedini bez b r o j a : anarithmetos. The Heretical Imperative. E m p i r i s t i p r e d b a c u j u te­ o r e t i č a r i m a d a s e n e b a v e dovoljno i s t r a ž i v a n j e m . PLURALISTIČKA S O C I O L O G I J A RELIGIJE U t r e ć e m r a z d o b l j u svojega r a z v o j a koje o b u h v a ć a s a d a š n j e d o b a . G a u c h e t a koja p r o i z l a z e iz M. S t v o r e n je d a k l e tip »mješovitog« socio­ l o g a religije — što je j e d i n a n o v o s t u t r e ć e m r a z d o b l j u — koji u sebi z b r a j a m e t o d i č k e p o s t u p k e o b a j u r a z d o b l j a . New York. M a r x a . str. . W i l s o n a i M. S t o g a z n a č a j a n broj sociologijskih teorija ostaje n e ­ p o t v r đ e n . 1969. po­ s e b n o je to izostalo u oblasti metodičkih p o m a g a l a . D u r k h e i ­ m a . Ipak. J e d a n d i o s o c i o l o g a n a s t a v i o s e baviti t e o r i j s k o m k r i t i k o m r e ­ ligije. 129. 25 a t r e ć u p o d u p l i v o m r u m u n j s k o g r e l i g i o l o g a M. a t e o r e t i č a r i s u u v j e r e n i d a e m p i r i s t i n e p o d u z i m a j u sve d a b i potkrijepili nji­ h o v e teorije. str. M. Eliadea. d r u g u p o d u p l i v o m m o d e r n e p r o t e s t a n s k e teolo­ gije. C a k m e đ u s o b n o p o s v e r a z l i č i t a mišljenja o religiji k a o što su Desroch o v o . Po sebi je jas­ no da t i m e nije u d v o s t r u č e n a i njihova p l o d n o s t u z n a n o s t i . m a o i z m a i k o n t r a k u l t u r e — p o ­ č e l a u z n a n o s t i p r i m a t i s k r a j n j o m z a d r š k o m . sociologija religije nije o t v o r i l a m n o g o n o v i h p o g l e d a . koja izviru iz E. Religious Affirmation. 1979. R a č u n a r s k a e l e k t r o n s k a t e h n o l o g i j a j a m a č n o j e j a k o u z n a p r e d o v a l a . The Sacred Canopy. Elements of a Sociological Theory of Modern Society and the Rediscovery Contemporary Possibilities of Peter L. New York. H o u t a r t a i G. 206. a svjetovna se r e l i g i o z n o s t — poslije b r o d o l o m a staljinizma. Berger. Tlak je i d e o l o g i č n o s t i i isključivosti očito p a o . New York. ali s u njezine m o g u ć n o s t i n a p o d r u č j u r e l i g i o z n o s t i o s t a l e p r i b l i ž n o is­ te. p r e m d a s v e ć o m u p u ć e n o š ć u i s m a n j e strasti. d o k s e i s t o d o b n o veliki dio e m p i r i j s k o g i s t r a ž i v a n j a p o k a z a o n e k o r i s n i m z a teorijsku o b r a d u . pojavio s e s t a n o ­ viti broj s o c i o l o g a koji j e d n a k o m a r n o obavljaju s t a t i s t i č k a istra­ živanja r e l i g i o z n o s t i u d r u š t v u i b a v e se teorijom o s v e t o m e . Razumljivo je što je i z m e đ u tih s o c i o l o g a religije d o š l o do n e s l a g a n j a i r a z m i m o i l a ž e n j a . 26 of the Supernatural. a d r u g i i s t r a ž i v a l a č k i m p o s l o m n a p r i k u p l j a n j u p o d a t a k a . pa p r i m j e r i c e P. po­ kušavajući nadvladati rascjep između neplodnog empirizma i a p s t r a k t n e t e o r e t i č n o s t i . W e b e r a te F. 153. A Rumor of Angels. 1969. S a m o l e t i m i č a n p o g l e d n a s u v r e m e n u sociologiju religije od­ m a h o t k r i v a njezine u z o r e i n e s k r i v e n a p o v i j e s n a izvorišta. 25 Peter L.

1987.n a cijeni. 312. T o m j e p o z i t i v n o m n a g n u ć u najviše p r i d o n i j e l a o k o l n o s t što su n a š i p r v i sociolozi bili n a o b r a ž e n i u struci. opasno. Zbilj­ n o s t religije. U p o t v r d u t o g a t r e b a p r o č i t a t i s a m o dvije posljednje 27 i z v r s n e knjige iz p o d r u č j a sociologije religije — M. 28 Daniele Hervieu-Leger. Novi n a r a š t a j i s o c i o l o g a u t i r u d a k l e p u t d r u š t v e n o j z n a n o s t i o religiji t e k k r o z e m p i r i z a m i z d r u g o g a r a z d o b l j a r a z v o j a s p o m e n u t e d i s c i p l i n e . G a u c h e t a 28 i D. 397. 27 . što p o k a z u j e d a s u v e ć u s a m o m sociologijskom stajalištu postavljeni uvjeti z a n e p r i s t r a n i j i pri­ s t u p pojavi religije. Religija s e s a d p o č e l a s h v a ć a t i k a o d r u š t v e n a č i n j e n i c a koja s e m o ž e i p r o m a t r a t i . Za o p r a v d a n j e joj m o ž e služiti o t e ž a v a j u ć a o k o l n o s t d a s u d r u š t v e n a i s t r a ž i v a n j a u n a s t a d a op­ ć e n i t o b i l a j a k o z a p o s t a v l j e n a . S l u ž b e n a i m ideologija nije b i l a o s o b i t o s k l o n a i s l a b o su g l e d a n a u v l a d a j u ć i m k r u g o v i m a . N a š o j je d o m a ć o j sociologiji religije d u g o t r a j n o i j e d i n o n a d ­ a h n u ć e b i o m a r k s i z a m . u p o t r e b o m o d g o v a r a j u ć i h p o z i t i v n i h m e t o d a i uobičaje­ n i h s t a t i s t i č k i h t e h n i k a . O t u d povoljniji uvjeti za p l o d n i j u o c j e n u i n e p r i s t r a n i j i z n a n s t v e n i s u d o f e n o m e ­ n u religije. n e p o ž e l j n o . S t o g a j e d o t a d a bilo t e š k o u o p ć e i govori­ ti o n e k o j sociologiji religije. pa je njihov vidik — htjeli o n i to p r i z n a t i ili ne — i p a k p o s t a o m a n j e i d e o l o š k i uvjetovan. pri­ vremeno. p a j e zacijelo više o d svih d r u g i h g r a n a sociologije z a o s t a l a z a d a n a š n j i m svjetskim z n a n ­ stvenim standardima. s p o s o b n o s t p r i l a g o d ­ b e i d r u g a obilježja n a g n a l i s u s o c i o l o g e d a religiju u v a ž a v a j u i i s t r a ž u j u b a r e m k a o d r u š t v e n u zbilju. religija j e b i l a r a z m a t r a n a k a o n e š t o b o l e s n o . a e r o s p r e o b r a z b e k a o d a s e p o v u k a o . natražno. p r e m d a n e p o t p u n o i iščezao. osuđeno na odumiranje i posvemaš­ nji n e s t a n a k . n j e z i n a životnost. H e r v i e u . D j e l o m i č a n raskid s t o m n e z n a n s t v e n o m tradicijom n a s t a o je tek o n d a kad s u sociolozi počeli n a empirijski n a č i n ispitivati r e l i g i o z n o s t pu­ č a n s t v a . izdržljivost. 1985. A t a k o i s t r a ž i v a t i religiju z n a č i ne s a m o r e ć i o n o što mi o religiji m i s l i m o n e g o je i p u s t i t i d a o n a o sebi s a m a i z v o r n o p r o g o v o r i . P a r i s . Le desenchantement du monde. S t o g a j e t e š k o biti z n a n ­ s t v e n o u s m j e r e n p r e m a religiji. n a ž a l o s t č e s t o onaj n a j n i ž e k a k v o ć e . a n e j e d i n o pobijati. V e r s une nouveau christianisme ?. P a r i s . T a k o s u p r v i sociolozi u n a s d a l e k o više sličili n a m r t v o z o r n i k e religije n e g o n a njezine i s t r a ž i v a č e . o n a j e o d m a h i d r u š t v e n o r e l e v a n t n a . a i s t o d o b n o o s t a t i g l u h z a taj nje­ zin o s o b i t i s a k r a l n i »govor«. • 27 M a r c e l G a u c h e t . U t o m n e p o v o l j n o m okvi­ r u . Za­ to se t e ž e o s l o b a đ a l a u t e g a ideologije. S t o g a j e sociologija religije u n a š i m p r o s t o r i m a i m a l a d u g o r a z d o b l j e p o r o đ a j n i h n a p o r a i p o č e t n i h u z l e t a . Introduction ä Ia sociologie du christianisme occidental. T a s e n a š a e m p i r i j s k a sociologija religije u b r z o s u s r e l a s a s v i m o n i m i s t i m p o t e š k o ć a m a m e t o d i č k e n a r a v i — i a k o n a nižoj r a z i n i — koje s m o prije opisali.L e g e r — pa se uvjeriti u kojoj je mjeri n e k a d a š n j i ideološki n a p o n p o p u s t i o . Une historie politique de la religion. str. str. Z a sociologiju n a i m e č i m j e n e k a p o j a v a d r u š t v e n o postojeća.

Na poprištu je ostala dakle sa­ mo sociologija koja na suvremen i priopćiv način najbolje artiku­ lira problem religije svjetovnom čovjeku. naravno. Time međutim prestaje biti sociologijom religi­ je i postaje nekom vrsti laičke teologije ili popularne filozofije. psi­ hologija se pretežno bavi patološkim slučajevima religioznosti. dostupne znanju i zanimanju današnje tehničke inteligencije. ali u znanosti nije toliko važno dosegnuti ciljeve koliko u dosljed­ nosti hodati prema njima.Osim opisanog pluralizma — teorijskog i empirijskog — u sociologiji se religije u njezinu trećem razdoblju razvoja po­ javljuje još jedna odrednica: interdisciplinarnost. što je unaprijed osuđe­ no na neuspjeh. Jer. što je dakako više posljedica očitosti da se sa sociologijom ne može odveć daleko doprijeti u razumijevanju religije. Metodički gledano. neće biti lako ostvariti. smisleno dosegne i obuhvati svu složenost religijskog fenomena. sociologija može zaista malo znati o reli­ giji. Povi­ jest religija sa svojim arhaizmima nikoga više ozbiljno ne zani­ ma. Otud bujanje interdisciplinarnosti. nego želje za vraćanjem na ideološki re­ dukcionizam iz prošloga stoljeća. U tom smislu moguće je poslije svega zaključiti kako buduć­ nost pripada vjerojatno samo onoj sociologiji religije koja uspije izbjeći trostrukoj opasnosti: da ne postane ideologijom. što ne ide skupa. Razloga za taj iskorak treba tražiti u praktičnoj nemogućnosti sociologije da. kao poseban pristup i metoda. premda se najviše trudi da baš o njoj mnogo ustvrdi. dok je teologija zabludila u antropologiju pa je njezin govor iz takva motrišta posve promašen. Ako sve probleme o religiji sabijemo u samo jed­ nu znanost. A upravo to hoće moderna sociologija religije koja sebe smatra najpozvanijom da izrekne konačni sud o svetome. Zbog njezina povlašte­ nog položaja dolazi međutim u opasnu kušnju i naopaku težnju da pokuša riješiti svekoliku tajnu religije. da se ne pretvori u idolatriju brojeva i da prestane prekoračivati vlastite granice. Stoga u naše doba sociologija religije stalno prekora­ čuje — nerijetko i protiv svoje volje — granice iskustvene poseb­ nosti i zalijeće se u druge znanstvene oblasti. Taj idealni zahtjev. 28 . poništavajući sve njihove pristupe. potpuno je neizvodiv poku­ šaj da se samo iz razine društvenih znanosti pokuša reći sve o re­ ligiji. onda se ne trebamo čuditi što ta znanost postaje zapravo i jedina znanost o religiji. filozofija se zavukla u teško razumljiv jezik apstrakcije.

29 . Bourdieu. 1 9 7 1 . Možda bi najlakše bilo izdvojiti samo poznatije teorije i o svakoj ponešto posve kratko priopćiti. Tko krene tim putem mora stalno pronalaziti ne­ ku unutrašnju skrivenu svezu između pojedinih sociologijskih te­ orija o religiji. No cijeli taj sklop najnovijih sociologijskih teorija o religiji pokazuje u svojem drugom dijelu neočekivani rasplet. 3. međutim. Svaka od tih teorija ima uvijek neku svoju središnju tvrdnju koju nazivamo šok-tvrdnjom. Milano. a model klasno-hegemonistički.NOVIJE TEORIJE U SOCIOLOGIJI RELIGIJE UVOD Zadatak što proizlazi iz naslova ovog poglavlja jamačno ne­ će biti lako ispuniti. jer kršćane može vrlo iznenaditi. koja im je proizvođač. zazor ili čak odbojnost. izabrati i teži put koji nadilazi puko prepričavanje tuđih tekstova. ali ipak prati opće usmje­ renje razvoja religijske situacije u modernom društvu.2 Nadahnuće spo­ menute teorije izričito je marksističko. 160. u kojemu nove spoznaje potpuno obrću prvotni redosljed. a u Italiji sociolog religije G. anti-šok tvrdnjama. U središtu joj je kategorija religijskog polja na kojemu se obavlja razmjena »dobara spasenja« između Crkve. izaziva u njih redovito strah. i vjernika. pa šok-tvrdnje poči­ nju polako ustupati mjesto drugim. 2 9 4 — 3 3 4 . 1979. 12. To mišljenje u Francuskoj brani 1 P. str. Guizzardi sa skupi­ nom svojih sljedbenika na sveučilištu u Padovi. et structure du champs religieux. Genese s t r . koji ih troše. POLITOLOŠKA SOCIOLOGIJA RELIGIJE Prva takva šok-tvrdnja glasi: religija je sakralni proizvod za­ posjednut od crkvenih ustanova. La religione della crisi. koje zahtijevaju dugo i potanko tumačenje. Dapače. Naravno da je spomenuti slijed prije svega suvislan. nastojeći ih prikazati poglavito u njihovom logič­ kom slijedu. Bourdieu. u Reuve francai- Gustavo Guizzardi. No ta »spasenjska dobra« ni­ su nikada predmet slobodne razmjene i ravnopravnog položaja • se de 2 Pierre s o c i o l o g i e . pa u svemu ne odgovara vremenskom tijeku na­ stanka pojedinih sociologijskih teorija. jer je u suvremenoj sociologiji religije uklop­ ljeno cijelo mnoštvo novih i vrlo složenih teorija. Može se. a ne povijestan. što daka­ ko proistječu iz posve suprotnih teorija sociologije religije.

vidovnjaci i vjernički narod. Oni žele destabilizirati vlast Crkve činom revolucionar­ nog prijestupa kojim bi ta »spasenjska dobra« prešla u posjed na­ roda. određenjem religije. Ukratko rečeno. Za politološku sociologiju. shizmatici. Moć takva razlu­ čivanja dakako pripada Crkvi. a ne vjerničkom puku. Iz svega se može zaključiti da je po toj teoriji Crkva aktivni. nadzi­ ranjem religije i njezinih oblika izražavanja. Ključno mjesto za razumijevanje religije nalazi se u činu uspostavljanja crkvene vlasti i to na dva načina: prvo.njihovih nosilaca. proroci. Crkva ima potpuni monopol i svu ovlast nad »spasenjskim dobrima«. klerici s kapitalistima. Zavladala je dakle hegemonija eklezijalne ideologi­ je na štetu življene religije naroda. Naime. Zato u politološkoj sociologiji religije Crkva mno­ go više sliči na kapitalističko poduzeće nego na Božji narod ili barem na zajednicu vjerskih službenika. Crkva uključuje u sebi prostor koji naziva »istinska religija« i prostor izvan sebe koji naziva »lažna religija«. Vjernici su izjednačeni s proleterijatom. a što nije. da bi dobili religiju shod­ no njihovu stanju podložnosti. održava se još zahvaljujući sposobnostima crkvenih struktura da pruže narodu takav tip religioznosti koji će odgova­ rati uvjetima života pojedinih grupa. Upotrebljavajući baš taj »vladajući religijski proizvod« podređene klase prihvaćaju isto­ dobno i samu vladavinu Crkve. Protiv te eklezijalne uzurpa­ cije vlasništva »spasenjskih dobara« ustaju tijekom povijesti broj­ ni heretici. a vjernički puk pasivni subjekt. Ta nejednaka razmjena između sakral­ noga proizvoda i moći nad njim određuje zapravo srž politički shvaćene religije. Zbog opće društvene i poli­ tičke podređenosti niže su klase dakle bile prisiljene izražavati svoje interese u religijskim predodžbama koje su im ponudile vladajuće elite i crkvena birokracija. religijsko je polje kontrolirano od klera kao administratora toga polja. Logika re­ ligijskog polja — koje je stavljeno pod upravom eklezijalne orga­ nizacije — sadržava mogućnost izuzimanja onih vjernika što od­ bijaju prihvatiti službeno određenje svetoga. Ta klasno-politološka teorija religije smatra da je Crkva došla neov­ lašteno u posjed religijskog polja i da vrši ideološku manipulaci­ ju sa svetim. drugo. Zakonitost posjedovanja re­ ligijskog područja. vjerničke mase daju za uzvrat pri­ volu da im baš Crkva preuzme organizaciju njihova religijskog života. osim što je utemeljena na društvenoj moći Crkve. To teologijsko defini­ ranje religije međutim lako prelazi u društvenu vlast nadziranja nad religijom. Crkva djeluje i presuđuje. u ko­ jemu Crkva jedina ima ovlaštenje da organizira religiozno. a tržište roba s religij30 . Crkva daje narodu religiju u zamjenu za vlast nad tom religijom. Naprotiv. Na sociološ­ koj razini oblikuje se to kao dobro ustrojeni sustav odnosa. U konačnici dakle Crkva odlučuje što je religiozno. narod iščekuje i prihvaća. karizmatici. Zato treba obaviti eksproprijaciju vjerskih sredstava. Tko samo i površno poznaje marksizam taj će lako uočiti da se ovdje radi o pukoj primjeni zasada političke ekonomije na us­ tanovu Crkve.

Jer. prijatelje i susjede. To stajalište zastupa u suvremenoj sociologiji religije P. prisiljena ući u sukob. Berger. ali samo kao jedna između mnogih dru­ gih. To znači da on sad može slobodno • 3 Peter L. SOCIOLOGIJA RELIGIJSKOG TRŽIŠTA Prva šok-tvrdnja o Crkvi kao kapitalističkom poduzeću koja ima potpuni monopol na tržištu »spasenjskih dobara« ili »po­ sljednjih značenja« postala je međutim ubrzo bespredmetna jer je upravo proces sekularizacije društva dokinuo crkveni mono­ pol na tržištu ideja i svjetonazora. pristupačan podjednako svakom korisniku. Zato vjernost politološkoj metodi ima smisla obdržavati samo dotle dok ona ne počinje izobličavati predmet koji istražuje. New York. koji je obilježen religijskim pluralizmom. On je dakle slobodniji uspostaviti svoj osobni identitet. zanimanja i ideje. jer ne raspolaže više nikakvim posebnim monopolom u društvu. 1969. 127—153. str. Stoga se pojavila druga šok-tvrdnja koja Crkvu izjednačuje sa svakim drugim proizvođačem ideologija. u mnogo većoj mjeri nego u tradicionalnom društvu. nažalost često i previše. Crkva ne prenosi više neki opće priznati i obvezni religijski model. Crkva se doduše i danas pojav­ ljuje kao društvena moć. Vjerske predodžbe — onako kako su ob­ likovane u službenim crkvenim modelima — prestaju biti jedine i obvezne religijske teme. Proširenjem potrošačkog mentaliteta i osobne neovisnosti vjerojatnije je da će pojedinac početi pristu­ pati svijetu religije kao kupac. jer nje sigurno ima. koja više nije neka obvezna struktura s točnom hijerarhijom značenja. raznovrsni asortiman mogućnosti. ostavljena sloboda da iza­ bere materijalna dobra i usluge. Po­ trošački mentalitet nije ograničen samo na ekonomske proizvo­ de. L.3 U novom kontekstu. nego je.skim poljem gdje se razmjenjuju »spasenjska dobra«. pojedincu je inače. onda više nemamo posla uopće s Crkvom nego nečim što je njoj posve suprotno. izravno se natje­ cati s drugim nosiocima »spasenjskih dobara«. Berger. za umjetnost i druge duhovne tvorbe. Time se naravno ne želi reći da nema nikakve potrebe tematizirati Crkvu u njezinoj političkoj i gospodarskoj djelatnosti. kako bi privukla pažnju »slobodnih« pojedinaca. Elements of a Sociological Theory of Religion. Stvoren je tako jedan novi povijesni prostor. Ako se ta kritična granica preskoči. uvijek mogućih potrošača njezi­ nih vjerskih proizvoda. nego obilježava odnos pojedinaca prema kulturi. 31 . Nezgodno je samo to što je spomenuta politička i gospodarska djelatnost načelno spo­ redna za Crkvu. već radije bogati. Tu su još i druge bitne marksističke kategorije. The Sacred Canopy. recimo. a ne eklezijalnom isključivošću. kao što je beznačajna. Taj konzumistički mentalitet prožima danas pojedinca i kad se odnosi prema religiji. naprotiv.

B e r g e r misli da je religija d a ­ n a s p o s t a l a » e l e m e n t l u k s u z n e potrošnje« u g o l e m o m s u p e r m a r k e t u p l u r a l i s t i č k o g života. A taj p l u r a l i z a m d o v o d i neizbježivo do religijskog »tržišta«. A si­ t u a c i j a »tržišta« n e j a m č i n i k a k a v s i g u r a n »rezultat«. K a o i u d r u g i m u s t a n o v a m a m o d e r n o g društva. v o d e n s a m o p r e d n o s t i m a i p r v e n s t v i m a p o n u đ e n i h »spa­ senjskih d o b a r a « ili »posljednjih značenja«. N u ž n o s t d a s e d o đ e d o »rezultata« d o v o d i d o p o t r e b e racionalizacije. o z n a č a v a z a p r a v o p o č e t a k t e n d e n c i j e koja ovlašćuje p o t r o š a č e d a v r š e n a d z o r n a d p r o i z v o d i m a koji i m s e n u d e n a tržištu. s a d m o r a biti b a č e n a n a tržište. O t u d se u p r o s u d b i s u v r e m e n e vjerske situa­ cije p r i m j e n j u j u o n a i s t a m j e r i l a koja se i n a č e r a b e u ispitivanju t r ž i š t a d o b a r a š i r o k e p o t r o š n j e . Nije t e š k o vidjeti d a t a situacija d o n o s i ozbiljne posljedice u p o d r u č j u d o s a d a š n j i h d r u š t v e n i h s t r u k t u r a r a z l i č i t i h vjerskih g r u p a . N e m o g u ć e j e n a i m e p o n u d i t i r o b u s l o b o d n i m p o t r o š a č i m a . J e d n o s t a v n o . S a ž i m a j u ć i b i t n a obilježja p l u r a l i s t i č k e situacije t r e b a r e ć i d a religija više n e m o ž e biti j e d n o s t a v n o n a m e t n u t a . religijska tradicija. S p o m e n u t a religijska situacija u m n o g o m e sliči situaciji m o d e r n o g g o s p o d a r s k o g tržišta. sad se moraju organizirati tako da privuku pažnju potrošačkog m n o š t v a . L. koje s u m u p r u ž e n e u b o g a t o m i z b o r u . a p r i t o m e n e voditi r a č u n a o nji­ h o v i m ž e l j a m a i p o t r e b a m a . C r e s p y ih je s v r s t a o u g r a đ a n ­ s k u k l a s u . T o m o d e r n o r a z d o b l j e l a i k a — k a k o g a n e k i zovu — i m a n a i m e svoje d r u š t v e n o korijenje u obilježjima l a i k a k a o potrošača. Utjecaj t r ž i š n e logike n a p o n a š a n j e p o t r o š a č a »spasenjskih d o b a r a « ili »posljednjih značenja« o d r a z i o s e t a k o đ e r p o s r e d n o i na položaj s v e ć e n i k a u Crkvi. k a o s v a k a d r u g a r o b a . Dok s u t e za­ j e d n i c e prije vršile isključivu k o n t r o l u n a d svojim vjernicima. u n a t o č svojim p o s v e s u p r o t n i m teologijskim u č e n j i m a . ta se racionalizacija i z r a ž a v a p r v e n s t v e n o u pojavi b i r o k r a c i j e . S t o g a P. ali n e m o n o p o l i s t i č k o g n e g o s l o b o d n o g . u o t v o r e n o j k o n k u r e n c i j i s d r u g i m s k u p i n a m a koje sli­ j e d e isti cilj. n e g o m o r a n a ć i svoje m j e s t o n a t r ž i š t u ideja. u n a š e d o b a religijske zajednice p r e l a z e o d s t a n j a m o n o p o l a n a s t a n j e k o n k u r e n t s k o g tržišta. N u ž n o s t d a s e p r e m a o s o b n i m želja­ m a v e l i k o g dijela p u č a n s t v a p r i l a g o d e t e m e l j n a obilježja »po­ sljednjeg z n a č e n j a « ili »spasenjskih d o b a r a « . p a ć e d o b a r dio s a k r a l n e d j e l a t n o s t i biti v o đ e n l o g i k o m t r ž i š n e e k o n o m i j e . s l u ž b e n i č k o z a n i m a n j e i slobod32 . P r o š i r e n j e b i r o k r a t ­ s k i h s a d r ž a j a u religijskim i n s t i t u c i j a m a čini da o n e počinju iz­ m e đ u s e b e sve više sličiti j e d n a n a d r u g u . Z a t o je p l u r a l i s t i č k a situacija s u v r e m e n e religije u s t v a r i k l a s i č n a t r ž i š n a situacija. koja j e n e k a d m o g l a biti n a m e t n u t a o d a u k t o r i t e t a . jer j e t r e b a p r o d a t i m u š t e r i j a m a »spasenjskih d o b a r a « ili »posljednjih značenja«. P r e m a t o m e . koji je više n i s u prisiljeni p r i h v a ć a t i . G. N e t r e b a s e s t o g a č u d i t i d a u p r a v o t u situaciju p l u r a l i z m a i v j e r s k o g t r ž i š t a — s u p r o t n o monopolističkom stanju u razdoblju crkvene n a d m o ć i — p r a t i p o v e ć a n o z a n i m a n j e za m j e s t o i u l o g u l a i k a u religijskim u s t a ­ n o v a m a .b i r a t i . t e r c i j a l n u djelatnost. O d a t l e v a ž n o s t »rezultata« u religijskom svijetu.

U ozračju opće privatizacije življenja po sebi je jasno da će vjerni­ ku manje značiti svećenikova doktrinarna podrška. Ilich 4 — da uspješno poslovanje mnogo lukavije kompromitira kršćanski život Crkve nego što je to nekad činila vlast klerika u društvu. a više njego­ va sposobnost da ga sasluša. Sociolozi ističu da je Rimo­ katolička Crkva postala danas najveća ne-državna birokratska tvorba na svijetu. 117. koje je. str. ali koji ne proizvode ništa što bi društvu bilo prijeko potrebno. naravno. takvih je humanističkih ponuda upravo sa svjetovne strane dolazilo sad najviše. savjetnici za bračna pitanja. N e w Y o r k . The Transformation of Symbols in Industrial Society. psihijatri. To. udaljuje svećenike od evanđeoskog poziva i gura ih u red obič­ nih stručnjaka za svjetovna pitanja čovjeka i međuljudskih odno­ sa. jer ona počinje s osobnim izborom. Tvorac je te socio­ logijske teorije o nevidljivoj religiji Th. The Invisible Religion. socijalni radnici. str. svjetovne su se ponude tih značenja i dobara pokazale vrlo prihvatljive i prikladne za privatiziranog i individualiziranog čovjeka današnjice. Naime. 1989. Svetkovina svesnosti.5 U pomanjka­ nju šire društvene potpore i crkvena utjecaja. načet krizom i uznemiren gubitkom identiteta. Stoga će tako nastali sustavi »posljednjeg znače­ nja« imati za posljedicu nestalan realitet. a ne općom so­ cijalizacijom. liječnici. a više njegova ljudska raspoloživost. 5 T h o m a s L u c k m a n n .no zvanje. Otud treća šok-tvrdnja koja predviđa istodobni nadolazak nove društveno nevidljive re­ ligije i iščeznuće stare crkveno vidljive religije. Na mo­ dernom konkurentskom tržištu ideja. Luckmann. Množi se stoga i broj činovnika u Crkvi na štetu broja navjes­ titelja i prenositelja kršćanske tajne. Niš. pojedinačnom ukusu i modi. Svećenička tehnokracija je udaljenija od poruke Evanđelja nego svećenička aristokracija. čiji se uspjesi mjere rastom broja njihovih mušterija — zacijelo su mnogo nadmoćniji i stručniji od svećenika koji u tim svjetovnim strukama traže naknadni oslo­ nac za svoj slabiji položaj na tržištu ideja i duhovnih usluga. SOCIOLOGIJA NEVIDLJIVE RELIGIJE S vremenom je postalo sve očitije da na tržištu »spasenjskih dobara« ili »posljednjih značenja« izgledi crkvene religije poči­ nju polako opadati. drugi djelitelji po­ moći ljudima u nevolji i stručnjaci za ljudske probleme — kao psiholozi. manje teologijsko znanje. u kojoj je uposleno gotovo dva milijuna činov­ nika. nevidljiva će religi­ ja biti prepuštena slobodnoj igri bez priprave. psihoterapeuti. 68. svećenici se obraćaju znanju izvan religijskog polja. 33 . Za­ hvaćeni krizom. Poziv na institucionalnu revoluciju. najviše pridonijelo potkopavanju i obez­ vređivanju temelja njihove duhovne djelatnosti. naime. Jednoga dana ćemo možda uvid­ jeti — poručuje naš zemljak I. posebice u usporedbi • 4 I v a n Ilič. međutim. Nažalost. Zato se kler danas osjeća društveno potisnut i životno marginaliziran.

jer im je izvorište u i s k u s t v i m a p r i v a t n o g p o d r u č j a življenja. k o j a s e n a t u obiteljsku s t r u k t u r u oslanja. B u d u ć i da je u n a š e m v r e m e n u obitelj d r u š t v e n o o s l a b l j e n a i n e p o s t o j a n a . t e m a o s o b n e sa­ m o s t a l n o s t i p o s t a j e s r e d i š n j a t e m a nevidljive religije. S t o g a se za suv­ r e m e n o g čovjeka »posljednje značenje« n a l a z i s k r i v e n o u privat­ n o m životu. O d t r e n u t ­ k a k a d j e » u n u t r a š n j i čovjek« u z e t k a o n e o d r e đ e n a ili t e š k o o d r e d i v a b i t n o s t . I m a još j e d n a t e m a nevidljive religije.s v r l o č v r s t i m i i s t o r o d n i m c r k v e n i m p o r e t k o m . O s l o b o đ e n a o d izvanjske d r u š t v e n e k o n t r o l e . seksu­ a l n o s t p o s t a j e s p o s o b n a p r e u z e t i o d l u č n u funkciju u čovjekovu traženju samo-ostvarenja i samo-iskazivanja. Slično s e k s u a l n o s t i i obitelj i g r a u l o g u s a m o . L u c k m a n n i d e ko­ r a k dalje u svojem t r a g a n j u i p o k u š a v a uobličiti n e k o l i k o t e m e l ­ j n i h t e m a nevidljive religije. Th. koji s e p o v u k a o u p r i v a t n i p r o ­ stor vlastitog postojanja. b a r e m n e o n a k o o d r e đ e n o k a k o j e t o bio slučaj s e k i e z i j a l n o m re­ ligijom. t e k u n a ­ š e d a n e s e k s u a l n o s t .o s t v a r e n j e i samo-iskaziv a n j e u n u t r a š n j e g s l o b o d n o g čovjeka p r e d s t a v l j a j u najvažnije te­ me nove religioznosti. I a k o to sve stoji. o n a i s t o d o b n o živi u svojim č l a n o v i m a i n a s t a v l j a živjeti i z v a n njih. njegovo o č e k i v a n o o t k r i ć e n a m e ć e t r a ž e n j e tijekom cijelog života. U n a t o č s p o m e n u t i m t e š k o ć a m a . To je obitelj. To d a k a k o ne znači d a o n a u p r i j a š n j i m d r u š t v i m a nije i m a l a v a ž n o m j e s t o ili d a nije k o r i s t i l a religijski o b l i k za svoj i z r a ž a j . počinje i g r a t i u l o g u i z v o r a »posljednjeg z n a č e n j a « z a m o d e r n o g čovjeka. u kojoj se n e p o s r e d n o o s t v a r u j e čovjekova a u t o n o m i j a . j e d n a k o k a o i te­ m a s e k s u a l n o s t i . u p r o s t o ­ ru gdje se t o č n o s t i s k a z i v a n j a i n a č e t e š k o p o s t i ž e i traje. u č u v s t v i m a i osjećajima. j e r j e obitelj u p r a v o u n a š e d a n e i z g u b i l a m n o g e d r u š t v e n e funkcije koje je i z v r š a v a l a u t r a d i c i o n a l n i m s t r u k t u r a m a . R a z u m l j i v a je n e ­ s t a b i l n o s t t e m ä nevidljive religije. T o z n a č i d a u m o d e r n o m d r u š t v u s a m o . t a k v a ć e biti očito i s a m a religija.t r a n s c e n d i r a n j a . 34 . a n e izlazi više i z t r a n s c e n d e n t n o g p o r e t k a . što s e n a p r v i po­ g l e d m o ž e činiti č u d n o . Seksualnost je sredstvo samo-transcend i r a n j a i p o t v r d a s l o b o d e u n u t r a š n j e g čovjeka. J a č a ­ n j e m s r e d n j i h k l a s a u i n d u s t r i j s k o m d r u š t v u . P r i t o m e t r e b a r e ć i d a t e m e koje d a n a s z a u z i m a j u v l a d a j u ć e m j e s t o u čovjekovoj r e l i g i o z n o s t i i m a j u svoje izvorište u i n d i v i d u a l n o j egzistenciji.i s k a z i v a n j a . očito j e b a š g u b i t a k t i h funkcija u č i n i o d a s e obitelj p o v u k l a u n u t a r » p r i v a t n e sfere« i t a k o p o s t a l a v r l o plo­ d a n i z v o r »posljednjih z n a č e n j a « . Z a t o o s o b a koja n a s t o j i p r o n a ć i izvor »posljednjeg z n a č e n j a « u subjektivnoj dimenziji svojeg ž i v o t o p i s a p o d u z i m a u stvari b e s k r a j a n p o s t u p a k samo-ostvarenja i samo-iskazivanja. S o b z i r o m n a m j e s t o koje z a u z i m a u d a n a š n j e m svijetu. N a i m e . p o v e z a n a s religijskim t e m a m a s a m o . Sve t o čini d a s e nevidljiva religija n e m o ž e t a k o l a k o opisati. s e k s u a l n o s t z a s l u ž u j e i z n i m n u p a ž n j u p o t r o š a č a religij­ s k i h d o b a r a . P a i p a k . Obitelj djeluje k a o n e k a v r s t a s u r o g a t a t r a n s c e n d e n t n o g a . P r e v l a s t p o č e l a pokretljivosti u s u v r e m e n o m životu m o ž e bi­ t i o z n a č e n a k a o d a l j n a t e m a nevidljive religije.o s t v a ­ r e n j a i s a m o .

O'Dea6 misli da doživljaj svetoga potiče izmirenje protuslovnih težnji. 7 Milton J. Yinger. Skupa s krizom crkvenih ustanova i prevlašću svjetovnog mentaliteta išla je u naše doba nestrpljiva potražnja za religijskim ishodima. Taj • 6 Thomas F. pa je — obratom pouč­ ka — sve ono religija što je društveno korisno. pa se okrenula nevidljivoj religiji i njezi­ nim vlastitostima. New York. 593. Stoga treba nešto sasvim kratko reći i o toj četvrtoj šok-tvrdnji koja se iskazuje u pretpostavci da je religija potrebna samo onoliko koliko je društveno korisna. obiteljskim životom koji je po­ vlašteno područje te slobode. tumači neuspjehe. samo-iskazivanje. opravdava sukobe. Sociology and the Study of Religion. daje hrabrost. Zato bismo u sažetku mogli reći da se čovjek u nevidljivoj religiji transcendira samo-potvrđivanjem i samo-iskazivanjem unutrašnje slobode. podržava pothvate. a ne religija koja mu postaje sredstvo održavanja.Obiteljsko je transcendiranje međutim drugačije od seksualno­ ga. Iako je dakle — prema funkcionalistima — religija samo korisna pomisao i privid. Cesto je jedino rješenje za povijesne nedaće. pokretljivošću u prostoru što je također oblik slobode. M. O'Dea. doprinosi učvršće­ nju i redu. 1970. tržišna i nevidljiva — zapravo utemeljuju na samo jed­ noj jedinoj tvrdnji: onoj o prvenstvu funkcije religije nad njezi­ nom istinom. pokretljivost. konačno. suprostavljajući se tako sebičnim željama i posebnim interesima pojedi­ naca. Interpretation. 35 . liječi tjeskobe. Nabrojili smo pet tema nevidljive religije: samo-ostvarenje. The Scientific Study of Religion. stalnija i dugotrajnija tvor­ ba od senzualnog osjećaja. seksualnost i obitelj. Uvijek je društvo prvo bo­ žanstvo. Stoga funkcionalisti zaključuju da religijska vjerova­ nja doduše nisu istinita u znanstvenom smislu riječi. jer je obitelj. U tim tvrdnjama funkcionalista religija je očito podređena društvu i postoji samo radi društva. Yinger 7 navodi kako religija zacijelo više od drugih medija ujedinjuje i sjedinjuje ljude u služenju istim vrednotama. 307. New York. ali su stvar­ no korisna za društvo. ona ipak ublažava nemire. stišava za­ brinutost. barem potencijalno. koja nije mogla biti uslišana eklezijalnom ponudom. što su isto­ dobno vladajuće svjetovne vrednote jednog izričito kapitalističko-konzumističkog društva. uklanja bol. FUNKCIONALISTIČKA SOCIOLOGIJA RELIGIJE Sve se dosadašnje sociologijske šok-tvrdnje o religiji — poli­ tološka. Tako sociolog Th. osobne nesigurnosti i društvene promašaje. str. U tom je kontekstu jedino važno odrediti doprinos koji religija daje funkcioniraju i održavanju stanovitog društvenog poretka. 1970 str. Research. Otud funkcija reli­ gije da »služi« društvu. Theory. obavlja funkciju društvenog nadzora i pomaže odre­ diti osobni i zajednički identitet. potvrđivanjem kroz seksualni život koji je svjedočenje slobode i. S druge pak strane sociolog J.

obredi i ob­ redno okupljanje smatraju strogo privatnom stvari. misleći pri tome na sve one strukture i ideje što zamjenjuju religiju i u sta­ nju su obavljati funkciju koju je u prošlosti ispunjavala Crkva. 298. Prvi model se odnosi na civilnu religiju — Civil religion — koji je u naše doba najviše zagovarao i teorijski obradio američki socio­ log religije R. 36 i .preokret u pristupu religiji povijesno je vrlo dalekosežan. Bellah. ali i sudac nacije. onda je jasno da su tu funkciju preuzele u modernom društvu druge ustanove i ideolo­ gije. 1971. nacionalizme. str. 38—39. Str. Johnson reći da je Bog po­ mogao pothvat stvaranja njihove države. Bellah. Kenedy Ameriku nazvati »Novim Jeruzalemom«. ustavu. u državnoj himni. Vernon. jer je vezana uz vječitu fun­ kciju integracije društva — bez čega bi se ono brzo razgradilo — ali može promijeniti svoj oblik. 1972. svjedok. sudnici.10 SOCIOLOGIJA SVJETOVNE RELIGIJE Time je bio otvoren put — u uvjetima opće sekularizacije društva — pojavi novih i neočekivanih oblika svjetovne religije. The Sociological Interpretation of Religion.11 On je upozorio na zanimljivu činjenicu da se u američkom društvu Bog ne pojavljuje samo u molitvi vjernika ili na oltarima crkava. Lincolna do R. str. nego na novčanici dolara.8 Spomenimo samo političke totalitarizme. U tom smislu treba onda i shvatiti — primjerice — pozivanje na Boga kod ustoličenja novog pred­ sjednika države. Religija ne može posve nestati. Premda se osobna vjerska uvjerenja. Bellah pruža još primjera. za veliku ve­ ćinu Amerikanaca vrijede neki zajednički religijski sadržaji koji su odigrali bitnu i nezamjenjivu ulogu u razvoju američkih usta­ nova i koji još uvijek daju kršćansko obilježje javnom životu. U mnogim do kraja laiciziranim poredcima — gdje je obavljeno potpuno odvajanje Crkve od države — brojni tradicionalni religijski simboli ipak i dalje na­ stavljaju živjeti. uk­ ljučujući i političku djelatnost. U temeljnim dokumentima povijesti Sjedinjenih Država Amerike — kao što su Deklaracija o neovisnosti i govori predsjednika od A." O spomenutim su se »fun­ kcionalnim alternativama« razmnožile ponude do nepregled­ nosti. Essays on Religion in a Post-Traditional World. 56. London. N. sekularizme. Glenn M. R. 1962. Toward a Sociology of Irreligion. a or­ ganizirane je religije više ne izvršavaju. N. znanost i psihoanalizu. Tako će J. 10 Roland Robertson. 156. jer se njime potvrđuje zakonitost najvećeg poli­ tičkog autoriteta. interna­ cionalizme. • 8 9 Colin Campbell. Beyond Belief. svjetovne ideologije. New York. 1970. Ako je naime sjedinjavajuća funkcija bitna značajka svake religije. Ovdje ćemo se zadržati samo na tri modela takve religije. Zato funkcionalisti u sociologi­ ji religije rado rabe pojam »funkcionalne alternative«. Oxford. društvene utopije. Sociology of Religion. humanizme. Reagena — Bog se svečano pojavljuje kao nalogodavac. 11 Robert N. New York. uz­ danica. a L. str.

njihova j e s u d b i n a e g z o d u s i mesijanstvo. S t o g f u n k c i o n a l i s t i č k o g g l e d i š t a bilo j e o n d a m o g u ć e u g l a v i t i i n a s t u p triju v l a d a j u ć i h o b l i k a svjetovne religije d a n a s : civilnu. s a v r š e n i svjetovni E d e n i d u g o t r a j n o z l a t n o d o b a . d o s l j e d n o n a d o v e z u j e n a civilnu religiju. koja se. 1 2 N a t r e n u t a k se. redovito. Obilježja su mu p r e k o m j e r n o povjerenje u p o l i t i č k a rješenja i o p o r b a o t u đ e n i m sastojcima kapitalističkog potrošačkog poret­ k a . n e g o s e p r e d s t a v l j a k a o izrazito sak­ r a l n a pojava. Svjetovna religija. i z a b r a n i n a r o d . M n o g i o s p o r a v a t e l j s k i p o k r e t i i m a j u isključivo p o l i t i č k o tu­ m a č e n j e z a n e r e d e u d r u š t v u . N. t o m s e c r k v e n o m religijom. p a nije i z n e n a đ e n j e što s a m o o d političke akcije o č e k u j u p o t p u n o o s l o b o đ e n j e . s a ž i m a j u ć i u sebi g o t o v o sve m o g u ć n o s t i življenja s v e t o g a u d a n a š n j e m svje­ t o v n o m p r o s t o r u svijeta. C i v i l n a religija n e s t v a r a d a k l e n o v e vjerske p r e d o d ž b e n e g o p r e u z i m a i r a b i s t a r e c r k v e n e sim­ bole. p o s e b i c e a k o s e o d p o l i t i k e očekuje d a n a d v l a d a i o t k l o n i sve o n o što je tištilo ili o t u đ i v a l o ljudsko biće u d o s a d a š n j o j povijesti. d o d u š e . T o j e d r u g a m o ć n a svjetovna religija d a n a š n j i c e . a m e r i č k o je d r u š t v o — p r i o p ć u j e b e z sus­ t e z a n j a sociolog R. P o p u t k o n z u m i s t i č k o g t a k o i p o l i t i č k o d r u š t v o n e r i j e t k o p o p r i m a ideološko. S p o l i t i č k i m se s r e d s t v i m a sve rješava. A m e r i č k a je povijest p u n a biblijskih slika: o n i su. S o b z i r o m na to koliko je m o g u ć e . n a i m e . ali za r a z l i k u od nje za svoje se u č v r š ć e n j e ne ko­ risti k r š ć a n s k i m s i m b o l i m a . U s p u t . u č i n i l o d a j e r o đ e n o toliko o č e k i v a n o d r u š t v o o p ć e g b l a g o s t a n j a . Sve s e njezine teorije s a v r š e n o u k l a p a j u u taj k r u g i logički slijede j e d n a iz d r u g e . d a k a k o . str. u t o p i j s k o i religijsko z n a č e ­ nje. B e l l a h — s u g l a s n o s Božjom voljom i z a t o osvjetljava p u t d r u g i m n a r o d i m a . z e m a l j s k i raj b e z k r i z a i si­ r o m a š t v a . Politička o b e ć a n j a bit ć e p o n a j p r i j e doživljena k a o n e k a r e l i g i o z n a objava. tjeskobe i d r u š t v e n i h n e m i r a . 12 • N i k o l a D u g a n d ž i j a . Na p o p r i š t u — k a o n a j m o ć n i j e — o s t a l e su s a m o k o n z u m i s t i č k a i p o l i t i č k a religija. r a t o v a .Postoji cijelo m n o š t v o s i m b o l a koji p o t v r đ u j u t u p o d u d a r n o s t i z m e đ u a m e r i č k e nacije i religijskih u z o r a . 37 . koristi i m a n i p u l i r a . stavljajući j e u s l u ž b u svjetovnih i n t e r e s a . a i s t r a ž u j u je već i n a š i stručnjaci. 145—147. D r u g i s e m o d e l svjetovne religije o d n o s i n a p o t r o š a č k u ideo­ logiju b o g a t o g Z a p a d a . k o n z u m i s t i č k u i političku. T r e ć i s e m o d e l svjetovne religije o d n o s i n a p o l i t i č k u ideolo­ giju. O v i m t r i m a m o d e l i m a završili b i s m o o p i s t e k p r v e p o l o v i c e k r u g a k r o z koji j e p r o š l a s u v r e m e n a sociologija religije. B e o g r a d . ž r t v a koja d o n o s i plod. O t o m s v j e t o v n o m n a d o m j e s t k u t r a d i c i o n a l n e reli­ gije p i š u d a n a s m n o g i p o z n a t i sociolozi. d a b i n a k r a j u sociologija nevidlji­ v e religije navijestila m o g u ć n o s t p o j a v e p o s v e n o v i h s a d r ž a j a s v e t o g a . S t v o r e n a je iluzija o m o g u ć n o s t i p o t p u n a o s l o b o đ e n j a od oskudi­ ce. Najprije je p o l i t o l o š k a sociologija religije u t v r d i l a m o n o p o l i s t i č k i položaj C r k v e u d r u š t v u . o n d a je sociologija religij­ skog tržišta ustanovila ukidanje toga m o n o p o l a i uspostavljanje p l u r a l i z m a religijskih p o n u d a . 1980.

1. str. SOCIOLOGIJA IMPLICITNE RELIGIJE Ta nova situacija krize svjetovnosti odrazila se ubrzo i na so­ ciologiju religije. 14 Compass. ucjena. Zato smo svjedoci krize i neuspjeha svih svjetovnih religija u suvremenosti. Stoga se druga polovica kruga — koju nam tek treba proći — poklapa upravo s opisom onih škola sociologije re­ ligije koje odslikavaju istodobnu silaznu putanju obožavanja svjetovnoga i uzlaznu putanju rasta zanimanja za religiozno. Tu je moju podjelu opširno prikazao i raspravio ta­ Jakov Jukić. uhvaćeno u žrvanj zup­ čanika nesmislenog rada. Fine di un'ideologia-. Roma. mržnje. Roma. 181 — 186. Jer. Do­ šli smo u situaciju da danas nitko više javno ne pokušava braniti marksizam i njegova povijesna ostvarenja. Dovoljno je podsjetiti na jesen pa­ riškog proljeća. Religion et secularismes dans les societes socialistes. A ni trošenje na dugi rok ne donosi radost. lijanski sociolog religije Renato Stella u nedavno objavljenoj knjizi Sabino S. 25—82. 5—24. u Social Arnaldo Nesti. Prva takva je o implicitnoj religiji koju zastupa i teorijski brani talijanski sociolog A. Jer. str. Otuda onda umjesto šok-tvrdnja sad prevladavaju anti-šok tvrdnje. prazne dokolice i obiteljske uznice. sve svjetovno što je življeno kao religiozno biva redovi­ to osuđeno na raspadanje i propast. uništenja prirode i genetičke ma­ nipulacije. 38 . njezin je pad bio još spektakularniji. Zanimljivo je da se na našim prostorima bio uspostavio je­ dan i drugi oblik svjetovne religije 13 — politički i potrošački — što je imalo za posljedicu još teže razočarenje i bolniju deideologizaciju u svjetovnih »vjernika«. terorizma. droge. otkriće Gulaga i krizu marksističkog socija­ lizma od Baltika do Pekinga. 1981. ono što je mišljeno kao sveto — a u stvari je svjetovno — to uvijek i neopozivo zakazuje. Jednako se dogodilo i s političkom religijom. 1989. od Tirane do Južne Amerike. a ne puko biološko is­ punjenje potreba. 1985.Ali kao sve svjetovne religije tako su i ove dvije — konzumistička i politička — počele propadati onda kad su najviše obeća­ vale. Blagostanje ne usrećuje. I u bogatstvu se čovjek otkriva — možda još i više — kao nedovršeno. Dapače. jer je sreća etička kategorija. Svjedoci smo stečaja velikih obećanja jedne materijalističke civilizacije. Po nekoj čudnoj logici konzumistička je utopija dospjela jednako u krizu kad i politička vizija. la secolarizzazione. Crv sumnje je počeo nagrizati idiličnu sliku o sretnoj sutrašnjici. promiskuiteta. Acstr. Nesti sa sveučilišta u Firenzi. Ne sekularizira se dakle samo religija nego i svaka politika shvaćena kao religija. a time naravno i same kategorije svjetovnosti kao izvorišta smisla i jamstva ljudske bu­ dućnosti.13 ali izri- • 13 quaviva — Renato Stella. Raste tjeskoba od nasilja. 28. II religioso implicito. nepotpuno i osakaćeno biće. brodolom kontrakulture u Americi. neuspjehe studentskih nemira.

Ta se škola teško može razumjeti bez poznavanja temeljnih zasada filozofijske. Bez obzira da li se uzbiljuju u iskustvu usamljenosti i tjeskobe ili radosti i stvaralaš­ tva. Implicitna se religija skriva u umjetnosti. tako se njegova Riječ jedino u šutnji naslućuje. ali su zapravo samo teže dostupne čovjekovu istraživač­ kom postupku. To nije puko odsustvo govora nego njegovo rađanje. To su tragovi drugoga i drugačijega. 245—265. Nesti po­ sebnu pažnju posvećuje fenomenu ljudske šutnje. druga od Crkve. stanju nemoći. naime. Kao što se u filozofiji Bog otkriva samo per viam negationis. Stoga je primjerice za sektu kvekera tišina obred. Str. ti znakovi proširuju granice religijskoga iznad i izvan kruga utjecaja službene Crkve. tišina je majka svih zvuko­ va i stvari u svijetu. zlu. Tišina je emi­ nentno religiozna odrednica. 39 . sociolog A. Fenomenologijski smjer u sociologiji religije. 1988. 15 u Sociologija. dvoznačnosti. Sučelice ljubavi. Unutar suvre­ mene kulture i čovjekove svagdašnjice — unatoč plimi svjetovno­ ga — lako se nalaze tragovi čežnje za sveobuhvatnim smislom. ljudskom biću postoji neka zapretena mogućnost za transcendentno — kao uspavana potenci­ ja — koja traži da se u svim predmetima i prilikama neizostavno ostvari. 2—3. ljubav­ nom odnosu.jekom također E. kroz koji se najuspješnije iskazuje sveto sadržano u nesvetome. dopuštajući sociologiji da stavi u pitanje navodno nezaustavljivo širenje moći svjetovnoga u modernom društvu. 30. Tu zanimljivu teoriju zagovara u liku difuzne religije talijanski sociJ a k o v J u k i ć . Bailey i mnogi drugi. a u svakoj mistici nezaobilazni put prema božanskim tajnama ljudske duše. Između brojnih tema implicitne religije. protuslovljima ži­ vota.15 Prema predstavnicima spomenute škole religiozno iskustvo može biti izazvano od bilo kojeg uzroka. nezadovoljstvu. U svakom. SOCIOLOGIJA DIFUZNE RELIGIJE Druga anti-šok tvrdnja pokušava pokazati kako se dapače i crkvena religija razlijeva i rasprostranjuje mnogo izvan svojega službenog obruba. Štoviše. pa je na neki način logička nadopuna pre­ thodne anti-šok tvrdnje. Sociologija implicitne religije nalazi u tkivu suvremenog društvenog življenja brojne znakove svetoga. strahu. šutnji. iskustvu čudesnoga. koji nisu nužno po­ vezani s crkvenom vjerom i njezinim učenjem. dobroti i smrti budi se osjećaj božanske pri­ sutnosti. rađanju djece. religiologijske i sociologijske fenomenologije. ljepoti. jer je sveto prešutno nazočno u mnogo širem pro­ storu nego što ga Crkva pokriva svojim ovlastima. Šutnja je dakle neka paradigma drugoga i drugačijega u svijetu. nestal­ nosti i bezimenosti. često zamjetljivi u čovjekovoj želji. Zato se sociolo­ gija okreće onim zbiljnostima koje doduše izgledaju manje »reli­ giozne«. susretu s prirodom. Prva ide od svijeta.

sa rimskog sveučilišta. Difuzna religija nije vezana uz ispu­ njavanje obrednih dužnosti nego se javlja u stanovitim trenuci­ ma osobnog i društvenog života ljudi. etičko pamćenje na­ stavlja djelovati i onda kad se na Crkvu posve zaboravi i od nje odaleči. ne­ dohvatljiva i nejasna u svojem određenju. Pripadnicima difuzne religije trebamo označiti i mnoge nevjernika jer oni s vjernicima dijele u svagdašnjem životu neke istovjetne temeljne vrednote što su iz­ vedene baš iz crkvene religije. Iako taj ut­ jecaj s protokom vremena popušta i slabi. R o m a . Većina današnjeg mlađeg i odraslog pučanstva evropskih naroda primila je golem poticaj i jak upliv od katoličkog modela obitelji. Šezdesetih godina ljevica se borila kroz religijsku kontestaciju. Može se čak naći u osobama što su se opredijelile za suprotne ideološke pozicije u društvu. • 40 16 R o b e r t o C i p r i a n i . str. vjera jednom upoznata traje mnogo dulje od pripadnosti vjerskoj ustanovi od koje je to poznavanje poteklo. koji je nedavno napisao 18 knjigu pod istim naslovom. Drugim riječima. ali još manje spremni da prihvate potpuni obrat nekih temeljnih nače­ la koja također ulaze u područje vrednota što ih zastupa katolič­ ki nauk. 146. Zato se vrednote nadahnute kršćanstvom mogu pod­ jednako naći na desnici i na ljevici političkoga života. . Difuzna religija predstavlja onu vrstu vjernika koji su primi­ li jedan posredan ili neposredan vjerski odgoj i na njega se onda oslanjaju u vrlo širokom smislu. 1988. La religione diffusa. Crkva vrši dakle vrlo jak utjecaj na sve društve­ ne slojeve. igre i zajedništva u crkvi i oko crkve. Izvor joj je u Crkvi i njezi­ noj religiji. Sve poka­ zuje da katolički model u evropskoj kulturi prožima daleko veći broj ljudi nego što ih stvarno ide na nedjeljnu misu. tradicije i akulturacije — ima u Italiji danas oko 60%. Sociolog. od zabave. Cipriani misli da tih vjernika — podržanih od prvotne crkvene socijalizacije. Cipriani. U zbilji se radi o građanima koji ne poka­ zuju da su potpuno poslušni uputama crkvene hijerarhije. često sve dotle da uvjetuje mišljenje i svojih suparnika: marksista i liberala. unatoč činjenici da je od njih istodobno i osporavana i odbacivana. što glasaju za demokršćansku stranku. ili pak prihvaćaju u mnogim slučaje­ vima društveno-političke naputke crkvene središnjice. U različitim prilikama životnog kruga — od krštenja do pogreba i od prve pričesti do vjenčanja — ta se sjećanja brzo vra­ ćaju i obnavljaju. Katolička religija se širi. Zato je ta religija rasplinuta. a deset godina poslije des­ nica kroz religijsku konzervaciju. rezlijeva i razgranjuje daleko izvan svojih povijes­ nih ustroja i službenih okvira. a nastaje u stvari od djelovanja eklezijalnih ustanova u određenom društvenom konteksu. Ovdje važnost službene crkvene religije nije nešto spo­ redno i drugorazredno — kao prije u prethodnoj sociologijskoj teoriji — nego naprotiv sudbonosno utječe na društveni okoliš.log R. R. nerijetko bez čvrsta identiteta. od vjerske nastave i od­ goja.

42. Semantičko bogatstvo toga pojma proizlazi najviše iz činjenice što mnoge znanosti — polazeći sämo sa svojega mot­ rišta — kane istražiti istu pojavu. dotle su svetišta i prošteništva sve punija hodočasnika. žene i nezaposleni. više nego što svjedoče prvenstvo proce­ sa sekularizacije. bez moći i bez znanja. Za točnije 17 J a k o v J u k i ć . selioci i sezon­ ski nadničari. Pojam je pučke religije dosta neodređen jer ima više različi­ tih značenja. najvi­ še izvan Crkve. pa je drugačije vide. 5. str. ne uspijevaju prihvatiti sve sadržaje crkvene pouke. Narod je to bez novca. Taj po­ mak pokazuje da je na djelu nepredvidljiva obnova pučke religi­ oznosti. Nekad je pučka religija zahvaćala isključivo seljake. Zato se treća anti-šok tvrdnja is­ crpljuje u opisu pučke religije kao masovne vjerničke pobune protiv narasle svjetovnosti. u ko­ joj narod — nezadovoljan i ozlojeđen podmetanjem lažne za is­ tinsku religiju — ustaje i traži vjerodostojno sveto. 1989. kupije. jer su prethod­ no mjerodavno utvrdile da svjetovnost ne može nikada do kraja zavladati i prevladati u društvu. Ogled o pučkoj religiji. Upravo na tom razmeđu nastaje i razbuđuje se difuzna religija nove sociologije. Primjer tak­ vog bunta imamo u pojavi i oživljavanju pučke religije koja je čisti masovni revolt naroda na prevare svjetovnih utopija. Stoga. uronjeni u svjetovnu zbilju suvreme­ noga života. istinski ustanak protiv svjetov­ nog duha. Između svjetov­ nog svijeta u krizi i novog zamaha crkvenog pravovjerja — ortodoksije — difuzna religija se smjestila negdje na sredini tih dviju krajnosti. SOCIOLOGIJA PUČKE RELIGIJE Prve dvije anti-šok tvrdnje — o postojanju implicitne i difuzne religije — odslikavaju samo krizu svjetovnosti. Ta kriza svjetovnosti nije među­ tim jedino izazvala nemir i neuslišanost u ljudi nego je prouzro­ čila i njihovu otvorenu pobunu.17 Sociolozi upozoravaju na jednu po­ sve običnu činjenicu koja je svakome lako uočljiva: dok se naše gradske crkve prazne od vjernika.To naposljetku znači da difuzna religija zastupa zapravo one zatomljene vjernike što. ostajući odveć »svjetovna« da bi prihvatila sve važnije sastojke crkvenoga učenja i istodobno odveć željna zadnjeg zna­ čenja da bi se olako privikla živjeti u vremenu koje ostaje »bez Boga i proroka«. čini se da radije potvrđuju stalnost i trajnost nazočnosti svetoga u sekulariziranom društvu. ali i u njoj samoj. kojima se očito suprotstavljaju njihova racionalistička shvaća­ nja. 83—86. ali zbog toga ne prestaju tražiti dublje značenje svemu po­ stojećem u svijetu. politički i gospodarski prebjezi. A riječ je o uvijek istim ljudima. u Vjesniku đakovačke i srijemske bis­ 41 . taj se religijski proleterijat iskazuje u vrlo različitim oblicima. Spomenuta pobuna može najprije biti masovna. Stjeran u podzemlje svjetovnog i crkvenog društva. dok se danas za nju opredjeljuju in­ dustrijski radnici. Iz svih krajeva svijeta dolaze vijesti o porastu narodne pobožnosti.

poći. Du Sacre. Croisades et Pelerinages. Vjernik nai­ me u pučkoj religiji nastoji uspostaviti što jednostavniji. Na taj način pothvat hodočašćenja postaje vrsta prosvjeda protiv starog. Antropological 42 . 18 Ne iznenađuje što pučka religija time obavlja. str. krenuti na put. čovjek svuda i uvijek traži spasenje — soteria — povjerivši se svetome. Fondements d'une anthro- 19 možda najbolji tekst o hodočašćima. str. iako su brojnije one koje opisuju prošlost te pojave. New York. svemoćnog i sakralnog.određivanje valja upozoriti na to da u pučkoj religiji vjernik nije jedino nedjelatni potrošač nego često vrlo mnogo utječe na obli­ kovanje predodžbe božanstva. koja je. 315—419. Bez te neutažive potrebe za hodočašćem brzo bi se istopila i ugasila i sama religi­ oznost u čovjeku. pa je najbolje simbolizirano neprestanim od­ laskom i traženjem svetoga. Zato su fenomenolozi skloni upravo u činu ze­ maljskog traženja svetoga — čija je paradigma putovanje — naći najkraće određenje fenomena religije. simbolično nad dogmatičnim. čini se. L'experience humaine pologie religieuse. U tom smislu. čudesnog. pučku religioznost ne treba suprostavljati službenoj i učenoj nego ustvrditi da ona živi u osobitim oblicima sakralnih predodžbi narodne pobožnosti. Hodočašće nastaje kao pobudna že­ lja da se otiđe posjetiti sveta mjesta postanka određene religije. isp. izvorniji. Neki sociolozi čak misle da je pučka religija danas svedena goto­ vo samo na svoj hodočasnički vid. O hodočašću je napisano mnoštvo izvrsnih knjiga. sudjelujuće nad određenim. 18. str.1' Svi se slažu da je hodočašće poticano poglavito ljudskim iskustvom privremenosti i nestalnosti života. Odatle odbojnost pre­ ma svakoj odveć apstraktnoj i dogmatskoj religioznosti teologa i prema pravničkom ustroju crkvenih naputaka uopće. koje je doduše daleko. ali ga je prijeko potrebno naći. 1988. • 18 Michel Meslin. istrošenog i dotrajalog sve­ tog mjesta. prema svojim antropomorfiziranim željama. Perspectives. 260—291. 1978. jer mjesto u kojemu se nalazimo nije više istinski sveto.20 Poslije duga i naporna putovanja zbiva se neočekivani susret vjernika sa slabašnim odbijescima transcendencije i to točno na mjestu gdje su ostali najdublji tragovi i najvidljiviji znakovi bo­ žanskog. izvornije i vjerodostojnije sveto mjesto od onog koje su dosad poznavali. Paris. 20 Victor Turner. Image and Pilgrimage in Kad sam pisao svoju knjigu o pučkoj religiji nije nažalost bio još objavljen Christian Culture. du divin. funkciju kritike stanovitih pro­ tuslovlja službene Crkve. 1987. Alphonse Dupront. nerijetko — barem je ta­ ko bilo u prošlosti — više povezana s bogatima i moćnima nego sa siromašnima i potlačenima. Od svih sastavnica pučke religije pojava hodočašća najbolje predočava suvremeno nezadovoljstvo sa svjetovnošću Crkava. Otud slijedi da je jedino važno otići. Jer. možda i posve nehotično. Paris. spontanost nad nametnutim. prisniji i neposredniji odnos s božanstvom. To je raz­ logom da u pučkoj religiji prevladavaju osjećaji nad razumom. A hodočasnici odlaze na put jer traže neko novo. uputiti se.

dok je misterij potpuno ishlapio. Fichter misli da su za takvo us­ mjerenje krive i odgovorne Crkve. N. Američki katolički sociolog J. tehnokrati ili menadžeri — toga mu je ionako puna glava — već iščekuje svece i dobre ljude. The Catholic Cult of the Paraclete. Za sociologiju jedan od uzroka pojave novih religijskih pokreta — svih vrsta i oblika — treba tražiti u novovjekovnoj sekularizaciji Crkava. a ne možda nekolicina sveće­ nika što su potpali pod utjecaj teologije »mrtvoga Boga«. Zagreb. koje se u čudesnoj podudarnosti javljaju jednako u Crkvi i izvan nje. 1975. New York. Razočaranoj mladeži — od svjetovne crkve i religiozne politike — nove sekte pružaju razložnu i koherentnu cjelinu sakralnih simbola i prikladno podneblje za duhovni život. U njima se kršćanstvo svelo na javnu djelatnost i propovijed društvenog morala.21 još manje da iznesemo vrijedne rezulta­ te istraživanja naših domaćih malih vjerskih zajednica u Zagre­ bu. 105. 2 3 Crkva danas plaća cijenu za podršku koju je davala jednom koristolju21 Jakov Jukić." Za opći sociologijski vidik ipak je najvažnije slijedeće pita­ nje: koji su to uzroci potakli današnje nepredviđeno bujanje i nicanje sakralnih družbi? Uzroci su dvostruki i nalaze se ili u pro­ storu Crkve ili u prostoru suvremenog društva. str. Bellah — tvorci teorija o religijskom tržištu i civilnoj religiji — gotovo posve okrenuli istraživanjima novih sekta i modernih vjerskih grupa u Crkvi i izvan nje. 5. Ne zanimaju ga političari. " Joseph H. koje stav­ ljaju u središte svojeg znanstvenog zanimanja sve najnovije ško­ le sociologije religije. u Marksističke teme. Religioznost u malim vjerskim zajednica­ ma. Ne dopušta nam prostor da spomenemo razne tipologije no­ vih religijskih pokreta. Tako su se. A suvremeni čovjek ne prihvaća svećenika kao specija­ lista ili funkcionera nego traži neposredan i čuvstven dodir sa svojim duhovnim vođom. Zato se u potrazi za novim duhovnim sadržajima ljudi okreću od Crkve i hrle prema karizmatičnim zajednicama i divljim kultovima.SOCIOLOGIJA NOVIH RELIGIJSKIH POKRETA I SEKTA Osim netom opisane masovne pobune vjernika protiv svje­ tovnosti — iskazane u obnovi pučke pobožnosti — istodobno teče i pobuna religijske elite protiv te iste svjetovnosti. P. S čisto religijskog stajališta valja reći da su velike institucionalne Crkve otišle od­ već daleko u svojem kompromisu s modernim mentalitetom. Berger i R. L. Ona se u suv­ remenosti utjelovljuje u pojavi bezbrojnih sakralnih grupa i sku­ pina. poduzeća ili banaka.. 11. Te skupine upozoravaju — svojim suprotnim usmjerenjem — na proces birokratizacije koji teži da se funkcioniranje Crkve goto­ vo izjednači s radom velikih svjetovnih organizacija. str. Stoga se naša četvrta anti-šok tvrdnja odnosi baš na taj neočekivani vjerski preporod i duhovnu revoluciju. 3—4. str. 158—181. Rasprava o novim sektama. H. 22 Nikola Dugandžija. Pođimo od prvoga uzroka. 1987. Fichter. Božja djeca. • 43 . 1990. recimo.

Tipton. Introduction ä la sociologie du christianisme occidental. 44 . obilje materijalnih dobara zacijelo donosi stanovito zadovoljstvo. Ellwood — smjestili u slijedu psihodeličke kontrakulture. demografsko neravnovjesje.27 Pre­ ma njegovu mišljenju moderno razvijeno društvo i čovjek u nje- • 24 Rodney Stark-William Sims Bainbridge. 163. Jer. prije dvadesetak godina legimitet modernog načina života ušao je u krizu. ali su izgubili vjeru u sposobnost konvencionalnih Crkava da tumače i služe tom nadnaravnom vjerovanju. Bainbridge smatra da takve osobe zadržavaju do­ duše vjeru u postojanje nadnaravnoga. 1985. Daniel Bell. The Future of Religion.28 Slično stajalište susrećemo u D. Zaretsky. 1982. Američki sociolog R. 1973. Leone i A. Bella. 27 Daniel Bell. Berkeley. energetsku oskudicu. Naime. podzemne su skupine posegnule za novim tipom etičke procjene i tako završile u duhovnu oblast nove religioznosti. Tipton kad drži da je pojavljivanje kontrakulture zapravo znak i odgovor na etičku krizu koja se proširila i produbila jer je ćudoređe u kapita­ lističkom društvu imalo tri vrlo oprečna izvorišta: biblijsku obja­ vu. M. dotle su je drugi — posebice R. Drugi uzrok pojavi novih religijskih pokreta nalazi se u društvenoj zbilji današnjice. 25 Daniele Hervieu-Leger. str.24 Sekularizacija i religijska obnova se ne suprostavljaju. str. The Coming of Post-Industrial Society. u svezi s utjecajem evangelističke tradicije. str. pa mu je domet očito ograničen. psihodeličkog zastranjenja i rasprostranjenosti sljedbi »Božje djece« i »Isusovih bezumnika«. Zvuči nevjero­ jatno. Revival and Cult Formation.25 Još dalje ide S. Opadanje broja članova Crkve ne znači dak­ le uspon ateizma ili vjerske ravnodušnosti nego jednostavno po­ većanje broja unchurched — vjernika bez Crkve. Getting Saved from the Sixties. New York. one idu skupa jer je sekularizacija proces koji u isti mah rastvara crkvenu vjeru i proizvodi nove necrkvene religijske tvorbe. 429—456. 26 Steven M. ali zato tehnički razvoj — što je nezaobilazni uvjet obilju — proizvodi samo prijetnje: uništenje prirode. S. P. Otud pojava kontrakulture u Evropi i Sjedinjenim Državama. New York. 364. S. Stark je pak empirijskim istraživanjem utvrdio da nove grupe cvjetaju upravo ondje gdje su tradicionalne crkvene ustanove zapustile svoje specifično re­ ligijsko svjedočenje. Vers un nouveau christianisme?. ali se taj gubitak legimiteta više tumači uspjehom nego po­ razom modernog načina života. gradsku uznicu i medijsku ludnicu. 1976. što je sve završilo stvaranjem novih religijskih pokreta. Drugi američki sociolog W. Raz­ loge tome rascjepu treba tražiti u temeljnoj nesposobnosti koristoljubivog individualizma da pruži ljudima prihvatljiv sustav značenja na osobnoj i društvenoj razini. 1987. Naprotiv. klasični racionalizam i znanstveni utilitarizam. Seculari­ zation. Gree­ ley — u toj duhovnoj obnovi vidjeli treću veliku religijsku revolu­ ciju u Sjedinjenim Državama. Sučeljene s tim protuslovnim temeljima. Dok su neki sociolozi — kao I. Berkeley. M. atomsku opasnost. Paris. Moral Meaning in Con­ version and Cultural Change.bivom shvaćanju svijeta i što nije javno obznanila evanđeoski go­ vor o siromaštvu. The Cultural Contradictions of Capitalism.

112. U takvom vidokru­ gu. kojoj reli­ gijski ishodi sad omogućuju da svoju pobunu živi tako da ne ug­ rozi društveni poredak. Ipak. vrednuje nove reli­ gijske pokrete kao racionalnu alternativu vladajućoj znanstveno-tehničkoj civilizaciji. F r e i b u r g . • J o h a n n e s R. G a s c a r d . više ma­ nje poznato u svim povijesnim razdobljima. treće. gospodarski poredak koji je uvjetovan logikom stroge funkcionalne racionalnosti s obilježjima što veće učinkovitosti. Po sebi je pak jasno da spomenuta druš­ tvena izobličenja nužno prolaze kroz psihičke doživljaje. koji se onda prenose i odražavaju na područje religioznosti. infantilizam. napretka. korisnosti i proizvodnosti. na emocionalnom zajedništvu. poredak masovne kulture koji se zasniva na logici užitka i slobodne potrošnje. poredak vlasti i društvene pravde koji je ustrojen logikom pravne države i opće jednakosti građana pred zakonom. Druga skupina sociologa. bolesnu regresiju i patološku ovis­ nost o duhovnom vođi. Prva skupina sociologa drži da je današnja kriza moderniteta privremeno stanje depresije. što lako navodi na zaključak da ima novih religijskih pokreta i neurotič­ nog podrijetla. obnova zanimanja za duhovno također je jednako privreme­ na i nestalna. Iz tih posve suprotnih načina ponašanja u jednom te istom društvu proistječu svi problemi. Polazeći od tih činjenica moguće je dati dva različita odgovora. Sucht. a ne na promjeni političkog poretka.aj se povratak religiji — revival — obavlja u vremenu krize zapadnjačkog društva koje u post-političkoj i post-znanstvenoj situaciji počinje polako pitati za granice razuma. Zwischen Sehnsucht und 45 . Suprotno toj opasnoj i isključivoj vla­ davini racionalizma. Taj preobražaj svijesti u čovjeku nije međutim dovoljan nego je potrebna i pomoć vjerničke zajednice i duhovno vodstvo jedne zaista karizmatičke osobe. 1984. a ne na kolektivnoj anonimnosti u stvaranju novoga društva. drugo. 28 Neue Jugendreligionen. razvoja i slobode ljudske djelatnosti. Stoga pojavu nove religioznosti shvaćaju kao uspostavu postmoderne utopije. str.mu duboko su podijeljeni na tri odvojena i suprostavljena poret­ ka življenja: prvo. pa mnogi u njima nalaze zakrilje za narcističku identifikaciju. sve nove religijske zajednice ističu ulogu čuvstva u »promjeni svijesti« ili »unutrašnjeg obraćenja« o čemu zapravo ovisi — prema njihovoj prosudbi — sudbina čovječan­ stva i opće spasenje svijeta. slučajnost i cijena rasta. suprotno tome. očišćene i oslobođene od pozitivističke iluzije o potpunoj ljudskoj autonomiji i neograniče­ nim moćima racionaliteta. Otud nagla­ sak na vlastitoj preobrazbi. j. 28 Tako se čini da je povijesni put koji ide od kontrakulture do novih religijskih pokreta — određenije od socijalnog osporava­ nja do mirenja u svetome — u stvari proces ponovnog pomirenja svjetovne mladeži s vladaj učim vrednotama u društvu.

ali duboka i istinska težnja za religioznim spasenjem neprestance ostaje i traje. jer je u čovjekovoj naravi neizbrisivo i od iskona usađena. Zato je na kraju moguće zaklju­ čiti da je religija vazda jednako nazočna u svijetu. On otkriva ne samo da čovjek u svojem pojedinačnom traženju nužno ide prema obzorju svetoga. dakako. nego isto tako i društvo u svojem zajed­ ničkom kretanju. sociologije difuzne religije. Svaka od tih sociologijskih škola nosi svoju istinu i jamačno je nije moguće potpuno poreći. sociologije nevidljive religije i došli do funkcionalističke sociologije religije i sociologije svjetovne religije. 46 . mogu uvijek omesti »krivi« putovi ili »zli« proroci. Najkraće i najsažetije koliko je to bilo moguće. Ipak mnogo je važniji od spomenutih djelomičnih istina stal­ ni i nezaustavljivi tijek zbivanja u području religije. premda joj se oblici iskazivanja — od svjetovnih do sakralnih — stalno mije­ njaju. Prvo smo pošli od politološke sociologije religije. sociologije pučke religije na sociolo­ giju novih religijskih pokreta i sekti. sociologije religijskog tržišta.ZAKLJUČAK S ovim smo završili naš opis razvoja suvremene sociologije religije. U tome ih. Poslije toga smo se obrnutim putem vraćali od sociologije implicitne religije.

religijski i sociologijski. fenome­ nologijska sociologija religije jasno i bez skanjivanja otkriva svo­ je prisne odnose s filozofijom. dakako. ostala najviše svjesna i prisebna spo­ menutih opasnosti. Za naš ih slučaj. Negdje će sveza između ideologije i znanstvenosti sociologije biti očita.FENOMENOLOGIJA I SOCIOLOGIJA RELIGIJE Zadaci moderne hermeneutike mnogobrojni su i neodgodivi. FILOZOFIJSKI VIDIK FENOMENOLOGIJE Za razliku od svih drugih sociologija religije — osobito funkcionalističke. pa onda naravno i sociologije religije. ozbiljno riskira da se potpuno rastvori u isprazan i otuđen ideološki govor. naime. Htjeti uspostaviti sociologiju re­ ligije koja bi do kraja bila deideologizirana nije samo uzaludan trud — kako se danas u postmarksističkom razdoblju s pravom upozorava — nego krajnje opasan pokušaj. neće biti potrebno sve ovdje posebno nabrojiti i potanje označiti. Od svih je suvremenih škola i smjerova fenomenologijska sociologija religije. sociologija religije. Zato je prije­ ko potrebno podržati svaki teorijski pothvat koji sociologiju reli­ gije podvrgava epistemološkoj analizi. pozitivističke i marksističke — koje ispod navod­ ne iskustvenosti stidljivo kriju svoja ideolpška izvorišta. što dakako ne znači da im sama nije potpuno izbjegla. Stoga bi bilo korisno pokazati kako se fenomenološko usmjerenje u sociologiji religije s vremenom oblikovalo i potvrđi­ valo. zacijelo. jer najradikalnije izokreće bit i zamračuje istinu o fenomenu religije. Na taj način sociologija prolazi obrnut put od onoga kojim se dosad kretala: ne ide od pretpostavke vlastite znanstvenosti prema kritici tuđe ideologičnosti nego se od kritike vlastite ideologičnosti okreće prema pretpostavkama tuđe znanstvenosti. Taj hermeneutički krug — obilježen katarzom od sindroma ideologičnosti — ima za poglaviti cilj da ispita valjanost sociologijske metode i društvenog pristupa religiji uopće. Ipak. Bez te naknadne provjere ispravnosti pređena puta. otkrivajući svoje puno značenje kroz tri uzastopna vidika: filozofijski. možda je upravo hermeneutika najviše pozvana da u naše krizno doba počne hrabro razotkriva­ ti bjelodane ideološke temelje novovjekovne društvene znanosti. To je onda razlogom da naše ras47 . a drugdje opet jedva vidljiva ili posve skrivena.

Prema njoj je ljudska duša uvijek izvorna struktura. Tako W. Smjer. Uza sve to njezino se ime javlja mnogo ranije. koje su bile u korijenu svih evolucionističkih ob­ jašnjenja podrijetla religije. Tako ga je rabio već E. jer je u prvi plan došlo pri­ kazivanje kulturoloških i duhovnih fenomena. Uspostav­ ljanjem te nove paradigme bio je istodobno istaknut zahtjev za autonomnošću pojedinca i za priznavanjem njegove spiritualne posebnosti. Dilthey začinje novu i važnu kate­ goriju : življeno iskustvo — Erlebnis — koje može biti samo isku­ šano i označeno. F r a n k f u r t . uvodi sad Dilthey bitno razlikovanje između »prirodnih znanosti« i »duhovnih znanosti«. 98. Fries u svojem tekstu Neue oder anthroplogische Kritik der Vernunft. i navješta mogućnost utemeljenja deskriptivne i analitičke psihologije.pravljanje započnemo s prikazom onih filozofskih učenja koja su presudno utjecala na stvaranje i ustrojavanje današnje feno­ menologije religije. Hegel u svojoj Phänomenologie des Geistes i J. ide od genetičkog tumačenja u pozitivističkom ključu — Erklären — do dubljeg i sudjelujućeg shvaćanja — Verstehen — koje za predmet rasudbe uzima čovje­ kov duh i njegova povijesno-kulturološka ostvarenja. dinamički ustroj. neraskidiva poveza­ nost. Prve zametke fenomenološke problematike u današnjem od­ ređenju susrećemo tek u W. Njegova je zasluga u tome što je dosljednom razložnošću uspio obraniti autonomiju duhov­ nih znanosti. Time je napravljen obrat u pogledu predmeta istraživanja jer se gnoseološka pažnja po­ makla od svijeta prirode na povijesni svijet ljudskih proizvoda-. • 1 W i l h e m Dilthey. Svaka je istinska znanost najprije okrenuta tom duhovnom iskustvu. Istina dakle počiva na onom istom zadnjem i neposredovanom temelju koji se u čov­ jeku iskazuje kao samosvijest o jedinstvu života — Lebenseinheit. neka cjelovitost. dakle. jasno. W. jednako se zbio obrat u pogledu cilja. der geschichtilichen Welt in der Geisteswis­ 48 . G. Diltheya. von Hartmann taj isti izraz stavio u naslov svoje knjige Phänomenologie des sittlichen Bewusstseins. ali nikad do kraja određeno i rastumačeno. Zato Dilthey odbacuje asocijativnu teoriju i genetič­ ku psihologiju. na nju oslonjenu. 1970. E. a onda posredno također na istoimenu. nego je uzeta u smislu filozofijske teorije spoznaje ili metafizičke oznake za različite pojavne oblike apsolutnog duha. ovdje još ne znači neki opći misaoni sustav. Der Aufbau senschaften. sociologiju religije. Kao odgovor na evolucionistički pozitivizam i nje­ gov obvezni analitičko-uzročni postupak. Feno­ menologija. Kant u svojem djelu Metaphysische Anfangsgründe der Natur­ wissenschaft. živi organizam koji je opskrbljen vlastitim zakonima i ciljevima. To će mu poslužiti da na djelotvoran način opovrgne središnju pozitivističku kategoriju tumačenja — Erklären — i uzvisi kate­ goriju razumijevanja — Verstehen. a tek onda izvanjskim zbivanjima. dok je E. a ne prirodoznanstvenih činjenica. str.' Spomenuto unutrašnje življeno iskustvo tvori autonomnu danost koja se ne može posredovati i zato je istovjetna čovječjoj samosvi­ jesti. Filozofijska je fenomenologija proizvod našeg stoljeća.

p a cilja n a n e š t o što s e b i t n o r a z l i k u j e o d nje s a m e . p s i h o l o g i j s k a t u m a č e n j a i m e t a f i z i č k e spekulacije. s t a l n e ustroje. j e r . u kojoj svijest s t a l n o n a d i l a z i sebe. koja j e više d u h o v n e n e g o p r o s t o r n e n a r a v i . p o v r a t a k n e p o s ­ r e d n o m e . H u s s e r l . F e n o m e n o l o g i j a s e p r v o t n o pojavila k a o m e t o d a istraživanja. I a k o j e svijest.P r e m d a su z a s l u g e W. Z a t o p r e d m e t p r e m a ko­ j e m u je upravljena ljudska spoznaja i m a nenadomjestivu ulogu. j e r je n e o t u đ i v o u p u ć e n a n a p r e d m e t e . Z a n a š e r a s p r a v l j a n j e bit ć e d o s t a t n o rasvjetliti četiri k l j u č n e t e m e f e n o m e n o l o g i j e : i n t e n c i o n a l n o s t spoznaje. T o m p o s e b n o m m e t o d i č k o m p o s t u p k u ljudski d u h u p r a v o po n j i m a z a m j e ć u j e bit s t v a r i — eidos — u n e ­ p o s r e d n u i j e d n o s t a v n u u v i d u . d a k l e . Između neotičkog čina i njegova n e o m a t i č k o g sadržaja uspostav­ lja se u s k a s o l i d a r n o s t i m e đ u o v i s n o s t . N e r a d i se j a m a č n o o t o m e da se ispitaju u z r o c i f e n o m e n a ili njihov od­ n o s s d r u g i m b i ć i m a n e g o d a i m s e izljušte biti. fe­ n o m e n o l o g i j a t r a ž i i d e a l n e s t r u k t u r e . U s p r k o s toj a m b i c i o z n o j želji. p r i k a ž e n j e g o v a filozofijska p o r u k a . ostaje on i p a k u n e k o j u p o r n o j u d a l j e n o s t i . n e p r o m j e ­ njive ideje i b i t n e oblike. filozofijska se f e n o m e n o l o g i j a — više n e g o s u s t a v j a s n i h o b r i s a — p o k a z a l a k a o n e o d r e đ e n i n e ­ d o v r š e n tijek viđenja svijeta i čovjeka. t r a n s c e n d e n t a l n u r e d u k c i j u i »svijet života« ili Leben­ swelt. u logičnoj cjelovitosti. p o š t o je p r e t h o d n o o t k l o n i o za­ p r e k e u spoznaji: k o n t i n g e n t n o s t s a s t o j a k a i e g z i s t e n c i j a l n u p a r 49 E. pitajući p r e d m e t e što s u z a p r a v o o n i s a m i . N a p r o t i v . I s p o d bu­ jice življenih s t a n j a i p o k r e t n e r a z n o l i k o s t i n e n u ž n i h pojava. O d a t l e p o t e š k o ć e u p o k u š a j u da se t o č n o i vjerno. D i l t h e y a — koji više p r i p a d a filozofij­ s k o m s m j e r u h e r m e n e u t i k e — n e s p o r n e . pa je t r e b a u t o m e z n a ­ čenju r a s k l o p i t i . F e n o m e n o l o g i j a s m a t r a d a je s v a k o stanje svijesti s t a n o v i ­ ta d i n a m i č k a relacija. Z a t o je to u č e n j e i z a z v a l o vrlo različite i često o p r e č n e interpretacije. H u s s e r l daje i m e eidetska intuicija i eidetska redukcija. D a b i n e p o s r e d ­ n o d o s t i g a o i n t e n c i o n a l n i p r e d m e t . U uskoj je svezi s i n t e n c i o n a l n o š ć u » p o v r a t a k s t v a r i m a « . Na p o č e t k u s v a k e s p o z n a j e m e t o d i č k i stoji s u m n j a . I n t e n c i o n a l n o s t izra­ ž a v a k o n s t i t u t i v n i d i n a m i z a m s p o z n a j e . Taj p o v r a t a k s t v a r i m a i d e d a k l e d a l e k o i z n a d fizičkih č i n j e n i c a i osjetilnih kvaliteta. n e k i z a m a h . Čovjek se o d r e đ u j e u od­ n o s u n a svoju p r i s u t n o s t u svijetu. o n a je prije s v e g a z n a n o s t o b i t i m a jer se os­ t v a r u j e k a o i n t i u i t i v n a i a p o d i k t i č k a s p o z n a j a s v e m i r a . N j e g o v a je pozicija isključivo filozofijska. n a č i n d a s e p o s t a v e p r a v a p i t a n j a i b r i g a z a o d r e đ i ­ vanje p u t o k a z a z n a n s t v e n o m mišljenju. Poslije j e m e đ u t i m p o k u ­ š a l a p r u ž i t i rješenje z a n a j d u b l j a p i t a n j a čovjekove egzistencije. P o d int e n c i o n a l n o š ć u H u s s e r l s h v a ć a s a d r ž a j e koji s u t a k o življeni d a s u uvijek svjesni p r e d m e t n o s t i i z v a n s e b e . polet. što j e z a p r a v o d r u g o i m e z a intencionalnost. H u s s e r l je svoje u č e n j e n u ž n o razvijao i mijenjao. z n a n s t v e n e teorije. i p a k j e n a k o n a č n o obli­ k o v a n j e f e n o m e n o l o g i j e religije n a j o d l u č n i j e djelovao E. Z a t o f e n o m e n o l o g i j a odbija biti oblik e m p i r i z m a ili p o zitivizma. d u h m o r a n a d i ć i s u s t a v sim­ b o l a . z a n o s — elan — p r e m a p r e d m e t u . Kako je dosta d u g o živio.

Svrha je transcendental­ ne redukcije u tome da se kroz pročišćavanje subjekt oslobodi predrasuda. 182. U tom kontekstu može se reći da baš znanost postaje najvi­ še ovisna o kategoriji Lebenswelta. Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie. S njim se još hoće nadvladati dihotomija između čovje­ ka i predmeta. od kojega uostalom sve i počinje. Stoga je transcendentalna redukcija nešto mnogo više od metodičkog umijeća. 391. D e n H a a g . Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomeno­ logischen Philosophie. D e n H a a g . 1954. str.tikularnost. svijet života je neki stalni prostor valjanosti. izvornost. a objekt od izobličenja. Poznato je da se E. On stavlja svi­ jet »unutar zagrada«. sve ono što čini »fakticitet« 2 jedne mobilne situacije. izvorište razumijevanja i raspo­ loživosti prema smislu — s kojima je čovjek trajno zaokupljen. 67. Uobličuje se tako eidetska znanost i vizija biti — We­ senschau — kojom čovjek obavlja »zrenje biti« fenomena. što je onda odvaja od svih filozofijskih i znanstvenih teorija. 1950. Svijet života se ne može svesti na nešto drugo kad zapravo postoji prije svega drugoga. To će otkriće transcendentalnog subjekta učiniti da čovjek iziđe iz svoje misaone naivnosti pretkritičkog gnoseološkog realizma i da ude u svoju duhovnu zrelost. Postupkom redukcije — epochs — feno­ menologija se namjerno uzdržava od suda. S obzirom na kategoriju svijet života — Lebenswelt — ne mo­ že se zanijekati da je ona utjecala na današnju fenomenologiju religije. 4 Edmund Husserl. 50 . D e n H a a g . str. Ukratko. nego što dohvaća njihovu zbiljnost. Pojam Lebenswelt je zaista privlačan jer obećava nepos­ rednost. Drugim riječima. str. prvotnost. 1950. Taj je propust pokušao nadoknaditi njegov učenik Max Scheler koji je fenomenološku metodu — ba- • 2 E d m u n d H u s s e r l . Ono što je izgledalo opće poznato i očito — selbstverständlich — postaje problematično i enigmatično. što označava izrazom epochs. Cartesianische Meditationen und Pariser Vorträge. odakle se plo­ di tvarna zbiljnost. dakle sve ono što se nalazi u sa­ mom temelju stvari i zato nije logički provjerljivo. 3 E d m u n d H u s s e r l . Zato Husserl izbacuje iz igre ontološka obilježja stvari. U redukciji ne biva stavljeno u za­ grade biće svijeta nego njegova dogmatička ili bezazlena pred­ odžba. dotično onaj izvorni i čisti ego cogito. Husserl nikad nije odveć teorijski bavio problemima religije i etike. Fenomenolozi nastoje deideologizirati čovjekovo naravno stajalište — natürliche Einstellung — i dostići stanje transcen­ dentalne svijesti.3 Fenomenološko stajalište ne kani nijekati postojanje svijeta nego ga samo privremeno apstrahira. ali odgonetljivo — rätselhaft — s ciljem da se svijet bolje i dublje razumije. stavljajući na taj način u pitanje objektivnost zna­ nosti. ona je nuž­ na etapa u razvoju metafizike. To pokazuje da fenomenologija znatno više uočava nazoč­ nost predmeta u svijesti.4 Iz toga slijedi da je horizont smisla i značenja prvobitno smješten u čovjeku: izvoriš­ te vrednota i struktura začeto je u ljudskom duhu.

Vom Ewigen im Menschen. La prospettiva fenomenologica. u zborniku Sociologia della religione. bez potrebe da se prisile ući u neku unaprijed pripremljenu ideološku shemu. U teoriji vrednota. Pogrešno bi bilo zaključiti da je samo fenomenologija — u li­ ku filozofijske metode i istoimena općeg sustava — trajno odre­ dila usmjerenje fenomenologije religije. 236-243. U njima onda lako pronalazi stanovita fundamentalna obilježja: transcendenciju i osobnost božanstva. Ne treba jamačno zaboravi­ ti ni na Jaspersovu psihopatologiju. Schelerov pristup nastoji spasiti intencionalne značajke religioznog čina koji prvenstveno vidi" kao vrednosni čin.6 U prvome je razdoblju života pokušavao — s dosta filozofske naivnosti — pomiriti psihologiju i sociologiju. Inače. egzistencijalnu psihijatriju L. Binswangera i mnogo raniju teoriju predmetne intencionalnosti u Fr. Arnaldo Nesti. Scheler zalijetao na područje sociolo­ gije religije. A baš ta »strukturalistička« teorija stoji u temeljima religij­ ske tipologije. Sva ta istraživanja sakralnih pojava idu za otkrićem njihove biti — Wesenschau. Brentana.rem u nekim vidovima — proširio i primijenio na područje sveto­ ga i ćudorednoga. Simmela. najniža mu je osjetilna. što će ubrzo postati povlaštena tema fenomenolo­ gije svetoga. Tako je već E. Zato je sociologiju religije shva­ ćao kao sastavni dio sociologije kulture. Sveto pak otkriva kao eminentnu kategoriju božanstva. Ona je jednako ostala dužnik stanovitim psihologijskim školama i sad­ ržajima Gestaltpsychologie. Lebensphilosophie G. jer je zahtijevao da ona ispituje posljedice religioznih opredjeljenja na društveni život. Na ljestvici vrednota. Driescha. Scheler provodi dosljednu fenomenološku analizu vjerskih iskaza i traži neka se religijski fenomeni puste da govore sami za sebe. 391. U sociologiji je bio dosta blizak Maxu Weberu. koji daju presudnu vrijednost oblici­ ma. U svakom slučaju. Našlo se tu dakako još i drugih utjecaja. • Max Scheler. što čudnovato podsjeća na Husserlov Lebenswelt.5 Zanimljivo je da se M. našao je priključak na druš­ tvenu zbilju. str. za Schelera fenomenologija ide mnogo iznad filozofije i teologije jer dohvaća samu bit — eidos — fenomena religije. Stoga je njegov utjecaj na suvremene smjero­ ve fenomenologije religije također uočljiv i neprijeporan. Zna­ či da zbiljom vladaju vitalističke silnice. U prvom redu zabilježimo: elan vital H. onako kako se očituju u neposrednom iskustvu. Roma. 1954. jasno s malo uspjeha. a naj­ viša religijska vrednota. a predstav­ lja u stvari življeno iskustvo svetoga. str. sve što je nastalo kao reakcija na evolucionistički pozitivizam bi­ lo je u isti mah poticaj za rascvat fenomenologije religije. Bergsona. a ne mehanicistički za­ koni. enteleheia H. po mnogome sličan etič­ koj djelatnosti. Bern. Spranger poznavao izraz struktura — iako ne uvijek u točnom i jednakom značenju — koja će se u fenomenologiji religije preoblikovati u sakralni tip. koje se ne mogu stvoriti i pro­ izvesti nego samo otkriti i priznati. 1985. 6 5 51 .

Ricoeur ulazi u dijalog s fenomenologijom. Na evropskom je prostoru fenomenologiju religije počela oplođivati — zacijelo posredno — hermeneutika H. Paris. 1965. povlašteni prostor shvaćanja postaje još jednom jezik. obredno čiš­ ćenje." premda obećava da će se s te razi­ ne vratiti sebi. La metaphore vive. kako se moglo i očekivati. Heideggera i L. Gadamera. svezak. Više od polovice stoljeća kasnije P. Zato se »razu­ mijevanje povijesti« preoblikuje u »povijest razumijevanja«. koji su se proširili gotovo na sve predstavnike fenomenologijske škole u Chicagu. Paris. Le conflit des interpretations. astrolatrija. koja je obećana zemlja za svaku filozofiju. Pri tome promatra kako se svaki od spomenutih tipova strukturira i ustaljuje. Schleiermachera i W. a što nije. pa H. 1969. 9 Paul Ricoeur. koji obavlja razdiobu povijesnog materijala po religijskim tipovi­ ma — fetišizam. što u povijesti zna­ nosti i nije neka iznimka. 361. koja s imenima F. stoljeća u djelu Ch. 10 što je dosljedno na liniji. Prva svjedočanstva o fenomenologiji religije susrećemo početkom XIX. 1975. RELIGIJSKI VIDIK FENOMENOLOGIJE Mnogo vremena prije pojave filozofijske fenomenologije ro­ dila se njezina istoimena religijska disciplina. P. sto­ ljeća istinski se začinje hermeneutika. No tek pojavom povijesne znanosti početkom XIX. Jer shvaćanje nije način ponašanja subjekta nego način njegova postojanja. str.8 Time se hermeneutika približila ontologiji. 8 7 52 . Augustina. On joj vidi zametke u srednjovjekovnoj egzegezi i kasnijoj tekstualnoj kritici svetih knjiga. To je razlogom da se hermeneutičko raz­ mišljanje. Paris. 432. str. čije stajalište uzima u obzir i povijesne danosti. Essais d'hermeneutique. ali ovaj put oboga­ ćeno vrhunskim iskustvom rasudbe o ljudskom jeziku. str.U novije doba. Wahrheit und Methode. Diltheya dobiva svoje rodonačelnike. Paul Ricoeur. zapaža se sve veći oslon fenomeno­ logije religije na filozofijsku hermeneutiku. Usput će preći putanju od od­ ređenja shvaćanja kao načina spoznaje do shvaćanja kao načina postojanja. Chantepie de la Saussaye prvi će u svojoj knjizi Lehrbuch der • Mircea Eliade. idolatrija. kult mrtvih. M. 1981. D. hermeneutika crpi svoje nadahnuće na različitim vrelima. Teorije o znakovlju i značenju mogu se naći već u sv. str. G. kao i prije. U djelu ovog posljednjeg. Eliadea7 i P. Ali. Gadamer može slobodno napisati kako se »iskustvo svi­ jeta zbiva u jeziku«. Tübingen. Ricoeura. što opet nije moglo proći bez stanovite ontologije. psihoanalizom i strukturalizmom. semantiku i semiologiju. 10 Hans-Georg Gadamer. Meinersa. 415. međutim. egzistencijalizmom. Wittgensteina. II. post — nastojeći da otkrije što je u njima istinski religioz­ no. Fragments d'un Journal. Prolaz međutim ide preko lingvističke odrednice. na kraju okreće u lingvisti­ ku. Dovoljno je pri tome spomenuti međusobne misaone sveze M. G. odnosno znanosti o značenju. 14. D.

F e n o m e n o l o g i j a religije taj p r o ­ b l e m r a z l i č i t o postavlja. Z a p o č e t a k p r i p o m e n i m o d a etimologija ovdje m a l o m o ž e p o m o ­ ći. teško razumijeti G. Najugledniji joj je p r e d s t a v n i k s v a k a k o G. d a postaje f e n o m e n u p r a v o p o t o m e što s e pojavljuje. T u j e n a r a v n o još i i n t e n c i o n a l n o s t . v a n d e r Leeuw. o p r e č ­ n o p r e m a o b j e k t u u pozitivizmu. T a o p e r a c i j a nije s a m o l o g i č k a n e g o i n t e n c i o n a l n a j e r s e iskazuje k a o p r o d u b l j e n j e od­ n o s a i z m e đ u r e l i g i o z n o g s u b j e k t a i religijskog objekta. H u s s e r l a . što s e p o s t u p n o otkriva. P o j a v a — g r č k i phainomenon — d o s l o v c e z n a č i ono što se po­ kazuje ili očituje. To su d v a d o p u n j u j u ć a . d a s e t o n e š t o pojavljuje. O d a t l e nje­ zin poziv d a t r e b a »vratiti religiju njoj samoj«. O n o što z n a n o s t o b i č n o n a z i v a o b j e k t o m religijskog i s t r a ž i v a n j a u s t v a r i j e subjekt r e l i g i o z n o g doživljavanja. recimo. t r e ć e . T a t v r d n j a uključuje t r i posljedice: prvo. F e n o m e n o l o g i j a religije je s u s t a v n i r a z g o v o r o o n o m e što se pojavljuje u o b z o r u s v e t o g a . D. ali n i n e š t o subjektivno. čije se djelo n e r i j e t k o vezuje uz H u s s e r l a i njegovu filozo­ fiju f e n o m e n o l o g i j e . f e n o m e n o l o g i j a religije z a p o ­ činje svoj povijesni p u t k o n a č n o g z n a n s t v e n o g o b l i k o v a n j a t e k u n a š e d o b a . U t o m s k l o p u f e n o m e n o l o g i j a religije n e p i t a z a i s t i n u s v e t o g a n e g o j e stavlja u z a g r a d e — epoche — n a n a č i n k a k o t o čini i filozofijska feno­ m e n o l o g i j a . pa nju d o h v a ć a filozofija religije. C h a n t e p i e d e l a S a u s s a y e misli d a j e u p r a v o f e n o m e n o l o g i j a religije pozva­ na da p o s r e d u j e i z m e đ u u v i d a u bit religije i i s t r a ž i v a n j a njezinih izvanjskih očitovanja. P r e m a n j e m u je z a d a t a k t a k v e feno­ m e n o l o g i j e da i s t r a ž u j u ć i religiju u g l a v i n j e z i n u bit — Wesen — a o n d a otkrije izvanjska o č i t o v a n j a — Erscheinungen. č i m e se s r e t n o zbrajaju stajališta filozofije i povijesti religija. d o k je bit s k r i v e n a . p s i h i č k i m i d r u š t v e n i m da­ n o s t i m a bit s v e g a o n o g a što j e z a i s t a r e l i g i o z n o . t e ć e biti dovoljno a k o z a o v u p r i l i k u r e č e m o d a s u izvori f e n o m e ­ nologije religije u n j e z i n a p r v o g p r e d s t a v n i k a p r e t e ž n o filozofij­ ski — aksiologija. d a b i n a k r a j u p o s t a l o p r o z i r n o i d o s t i g l o s a v r š e n u shvatljivost. Očito­ v a n j a su zamjetljiva u d r u š t v u i njih opisuje povijest religija. nije j e d n o s t a v n o n e š t o p r e d m e t ­ n o . o s n i v a č a filozofijske f e n o m e n o l o g i j e . V a n d e r Leeuwa bez dubljeg pozna­ v a n j a t e k s t o v a E. n e g o p r o i z v o d s u s r e t a r e l i g i o z n o g s u b j e k t a i religijskog objekta. d r u g o .Religionsgeschichte u p o t r e b i t i i z r a z f e n o m e n o l o g i j a religije u d a n a š n j e m s m i s l u riječi. S t o g a u V a n d e r L e e u w a f e n o m e n . d a i m a n e š t o . No to je t e k » p o v r a t a k s t v a r i m a « i » p r e d m e t n a i n t e n c i o n a l ­ nost«. a što je is53 . psihologija o b l i k a — pa je. G. Z a t o s v a k i sak­ ralni f e n o m e n prolazi kroz tri razvojna stupnja: k a o nešto rela­ tivno s k r i v e n o . što je p o v e z a ­ n o u z p o j a m življene i n t e n c i o n a l n o s t i . Taj o d n o s je v r l o s l o ž e n i teorijski z a m r š e n . j e r s v a k a s p o z n a j a z a nju uvijek p r e t p o s ­ tavlja m i s l e ć i subjekt. k a o što s e H u s s e r l v r a ć a o s t v a r i m a . V a n d e r L e e u w n a s t o j i — p o s r e d s t v o m e i d e t i č k e r e d u k c i j e — o s l o b o d i t i u povijesnim. P. filozofija v r e d n o t a . P r e o s t a j e n a m još »stavljanje u z a g r a d e « — epoche — i s h v a ć a n j e biti — eidos — religijskog f e n o m e n a . S t o g a s a k r a l n e činjenice t r e ­ ba prije s v e g a u z e t i u njihovu v l a s t i t o m z n a č e n j u . i a k o č e s t o o p r e č n a m e t o d i č k a p o s t u p k a . U s p r k o s t i m s v j e d o č a n s t v i m a .

167—170. U suočenju religijskog objekta i religioznog sub­ jekta on razlikuje izvanjsku sakralnu djelatnost — čišćenje. La Phänomenologie religieuse. Primjenjujući fenomenološku metodu na povijesnu zbiljnost religije. Isambert. žrtva. animizam i deizam. 11 Aldo Natale Terrin. Poslije svega teško je zanijekati nazočnost filozofijske termi­ nologije i tematike u djelu G. Poslije sli­ jedi ideja »oca« »velike majke« i »dobrih duhova«. dotle Van der Leeuw čini od vjere u Boga isto objekt.13 Njemu se čini da Van der Leeuw daje riječi epochs odveć egzistencijalno značenje. 255. str. 11 54 . sveta riječ. vrača. dok je u Husserla to sržna misao. Spiegare o comprendere la religione?. Zato spomenutu riječ i ne nalazimo nigdje u tekstovima G. Husserla. Van der Leeuwa. njegovo shvaćanje — Ver­ stehen — i svjedočenje — Bezeugung. vjera i duhovnost. ima pozna­ tih teoretičara religije koji mu osporavaju bilo kakvu ovisnost o E. sektu. 1970. Isambert. U početku stoji neka sakralna »moć« — macht — »snaga«. Dok Husserl stavlja u pitanje svijet prirode da bi ga mogao potvrditi kao objekt. Van der Leeuwa. sveca. Osim toga smatra da pojam redukcije — epochs — os­ taje donekle strano tijelo u cijelom sustavu fenomenologije reli­ gije. mit. što • Gerardus van der Leeuw. 692. propovjednika. jer se pod­ jednako odnosi na religiozna čovjeka i na religijski predmet nje­ gove spoznaje. Le scienze della religione a confronto. U značenju se naime obavlja ujedinjenje i izjedna­ čavanje subjekta i objekta religije. ali zato da ga ne bi morao staviti u pitanje. Van der Leeuw vrši globalnu i definitivnu sistematizaci­ ju. Ipak. zatim svetu zajednicu: obitelj. zavjet s božanstvom. U odjeljku o re­ ligioznom subjektu G. nadnaravna ljubav. La religion dans son essence et ses manifestati­ ons. blagdan. Tako A. crkvu. koji se razvija od primitiv­ nih do najsavršenijih oblika. 1955. posvećenje. Terrin 12 misli da je prvak moderne feno­ menologije daleko bliži hermeneutici W. »energija« i »život« kao najosnovnija religijska ideja — Urmeinung — s njezine tri temeljne strukture — Grundstrukturen: dinamizam. premda se mo­ že prepoznati u rasklopu pojma Einfühlung. Paris. u zborniku Introduc­ tion aux sciences humaines des religions. str. kralja. Diltheya. Jednaku suzdržljivost pokazuje i francuski sociolog religije F. Spomenutim trima razvojnim stup­ njevima odgovaraju tri egzistencijalna stupnja: življeno iskustvo — Erlebnis — religijskog fenomena. Van der Leeuw opisuje sveta čovjeka: po­ kajnika. A. Paris. obraće­ nje. Phänomenologie de la religion. obred. molitva. Husserlu. 1983. što jamči za potpunu autono­ miju svetoga. božansko sinovstvo. 13 Frangois A. narod i sveto u čovjeku: dušu. proroka. Diltheya nego fenome­ nologiji E. kult — od unutrašnje sakralne djelatnosti: religiozno iskustvo." Najprije istražuje objekt religije. str. Središnje mjesto u feno­ menologiji religije pripada dakle kategoriji značenja.tovjetno kategoriji značenja. pleme. novo rađanje. svećenika. U potvrdu tome navodi da se u njega nigdje izričito ne spominje intencionalnost nego se radije govori o življenom iskustvu — Erlebnis — što je baš klasična formulacija W. Padova.

a ne društveni uv­ jeti njegova postanka. koji nezabludivo upućuje na postojanje te povezanosti. Kristensen14 daje prven­ stvo vjerničkom doživljaju nad znanstvenim tumačenjima toga doživljaja. Duhovno se nasljeđe G. Ta se teza zapravo u neprekinutom tijeku nadovezuje na diltheyovski Erlebnis i husserlovski Lebenswelt. teško je povjerovati da se fenomenologija religije baš ni u čemu ne upire na svoju filozofijsku podlogu u Husserla. upotpunjuje novim prinosima. Kristensen raspraviti dvije fenomenološke te­ me. onda to znači da mi ne govorimo više o religiji nego o nečemu sasvim drugom. jer svako istraži­ vanje religijskog objekta potiče nehotice rast vjere u religioznom subjektu. koje ovdje nije moguće do kraja pratiti. primjerice. Metodički put sad ide od istraživanja pojava — phainomen — do utvrđivanja biti — eidos — svetoga. čije je najslavnije ime R. Van der Leeuwa i ponavljati njegove ključne reli­ gijske motive. koje imaju svoju težinu. The Meaning of Religion. ali ne o ukupnom dojmu. Mjerodavan je sadržaj religioznog. Stuttgart. Jer. Ako se pak naše mišljenje razlikuje od mišljenja vjernika. W. L e i d e n . jedan od prvih odličnika moderne feno­ menologije religije F. Zato W. ok­ renuli smo leđa povijesnoj stvarnosti i gledamo isključivo sebe. Postupci su im gotovo istovjetni. 55 . B. intencionalnost i primat religioznog iskustva. 1960. Otto. Erscheinungsformen und Wesen der Religion. Heiler također nastavlja zastupati filozofij­ sku tradiciju G. svaki je pojedini fenomenolog religije uzimao iz te bogate ostav­ štine poglavito ono što mu se učinilo da je najvažnije. sad se pojam intencionalnosti. 565. reli­ gijskom fenomenu treba pristupiti s osjećajima simpatije. str. Heilera. Str. čime se zatvara krug pitanja. dok će druge izostaviti. Van der Leeuwa razgranalo u više različitih odvojaka. O detaljima se doduše možemo slobodno sporiti. 15 F r i e d r i c h H e i l e r .je zasigurno posve različit prilaz činu redukcije — epochs. Kristensen jer proširuje značenje intencio­ nalnosti: ne može se nitko baviti znanošću o religijama ako sam • 14 W i l l i a m B r e d e K r i s t e n s e n . B. Tako će. a ne netko drugi. Štoviše. uvijek imati pravo — the believer is always right — čime je u najvećem stupnju ob­ razložen primat življena iskustva svetoga nad teorijskim otuđe­ njem. fee­ ling. empathy. Naime. 1961. kao upućenost na religijski predmet. 15 Za taj heuristički pothvat postavlja on čak veće zahtjeve nego W. razu­ mijevanja. Želimo li doista razumjeti religiju. moramo se pozivati jedino na svjedočanstvo vjernika. Nadilaze se dakle vanjski oblici religije — Er­ scheinungsformen — da bi se došlo do same biti — Wesen — re­ ligije: program što ga ukratko sažimlje sam naslov poznate knji­ ge F. B. Uza sve to što dolazi iz religiološke škole u Marburgu. Ne zabravimo da ne postoji druga religija osim one koju žive vjernici. Bez obzira na te kritičke primjedbe. uživljavanja i suosjećanja — simpathy. To pokazuje da će vjernik. 17. Lectures in the Phe­ nomenology of Religion. To će imati odjeka na osobu znanstvenika. Druga fenomenološka tema stavlja u središte pažnje religiozno iskustvo koje je predmet spomenute intencionalnosti.

teogoniju. sveto vrijeme. str. Naizgled čvrst sklop metode i učenja u fenomenologiji religi­ je ubrzo se počeo klimati i pucati. Menschinga definira kao susret. nije dovoljno poznavati povijest religije nego i povijest religioznih na­ kana. ot­ kupljenje. Na istom su tragu fenomenološka istraživanja G. drugi govori 0 poruci objavljenog Boga — Deus revelatus. str.nije dovoljno duboko i iskreno religiozan. posredstvom usporedaba. sa svetim i čin kojim čovjek — dodirnut od svetoga — na njega odgovara.17 Prema njegovu stajalištu fenomenologija se bavi. Strukturtypen und Lebensgesetze. U drugom dijelu svoje goleme fenomenološke freske crta religiozne predodžbe: vjerovanje u Boga. Lanczkowskog. Stuttgart. svete brojeve. čime se intencionalnost proširuje na sve ljudsko trajanje. svete riječi. Heiler najviše uzvisuje. Die Religion. kozmogoniju i antropogoniju. Erscheinungsformen. . soterologiju. Einführung in die Religionsphänomenologie. religija se u G. Negdje na sredini tih oprečnih usmje­ renja treba smjestiti misao C. Na prvoj se obavlja usporedba raz­ nih religija s ciljem da se osvijetle tipološke i strukturalne srod­ nosti. Tako se fenomenološka metoda sabire u tri koncentrična kru­ ga: prvi se sastoji od vidljivih sastojaka religije. svetog čovje­ ka i svetu zajednicu. 19 " Günter Lanczkowski. Inače. kako smo netom vidjeli. On je u svojim spisima preporučivao da se fenomenologija religije drži daleko od teških • 56 " Gustav Mensching. sveti prostor. to ne može biti konac postupka jer je svrha fenomenologijskog istraživanja razumijevanje biti religije. To je faza sistematizacije. Menschin­ ga. Bit je pak religije viđe­ na kao susret i doticaj sa svetim ili življeno iskustvo čovjekova zajedništva s transcendentnom Zbiljnošću. To je Bog mističara kojega F. S druge strane. a onda i primjerenim razumijevanjem. Pod tim vidikom F. potvrđujući time drev­ no načelo similia similibus cognoscuntur. religija prvenstveno življeno iskustvo — Erlebnis — svetoga. sudbinu. sveto zvukovlje. sustavnim proučavanjem religije 1 traženjem njezine biti. 18 Slične se ideje mogu naći u djelu G. 1978. koja se poklapa s fenomenološkim opisom. eshatologiju i spasenje. Bleekera. Posljednji je dio posvećen življenom religioznom iskustvu koje je u svim vjerama istovjetno. utemeljen na življenom iskustvu. 13. Najprije obrađuje svete predmete. Heiler oblikuje veličanstvenu viziju svoje fenomenploške slike religije. Dar­ mstadt. J. Njegov se po­ stupak odvija na dvije razine. Da bi se međutim dostigla bit. treći obuhvaća ono što ide u susret skivenom Bogu — Deus absconditus. drugi svijet. Dvije su se teorijske težnje sup­ rotstavile i stvorile dubok rascjep: jedna koja je tražila više filo­ zofsko opravdanje religije i druga koja je nastojala više istražiti povijesne danosti religije. postaje po­ sve razumljivo da će mu život mističara u najvećoj mjeri iskazi­ vati baš to iskustvo. objavu. 1959. To razumijevanje ne dohvaća samo jednu religijsku manifestaci­ ju nego njihovu cjelokupnost. a doseže svoj vrhunac u misti­ ci. S obzirom da je za njemačkog fenomenologa. stvaranje svemira. inače pisca jedne neuspjele sociologije religije.

Tko samo prelista knjigu G. intencionalnosti. Na drugoj strani obale. Zato će i njegova ponuđena razdioba biti filozofijska: ona razvija theoriu fenomena. kao reakcija na navodnu preveliku apstraktnost i idealizam. str. apokalipsa. nesvedive čimbenike. ne obazirući se na razvojne smjerove. S obzirom na znanje o toj filozofiji. mit. njima pridaje četiri načina očitovanja: kroz stalne forme. Fenomenologija skuplja sakralnu građu iz svih razdoblja. molitva. ponikao je najug­ ledniji predstavnik te nove škole G. ali razvrstana po tematskim cje­ linama i tipološkim podjelama: panteizam. str. Metoda pak kojom se neopozitivistička fenomenologija re­ ligije koristi opisna je i filološka. U tu zamku najlak­ še se hvataju upravo oni fenomenolozi religije koji je uporno ho­ će izbjeći. Bleeker uvodi novine koje su esencijalistički obojene: izjednačuje eidos s logosom ili strukturom. svaki je dobar poznavalac etnoloških i povijesnih religija pravi početnik koji se ne bi trebao upuštati u tako teška i zamršena pi­ tanja. ispovijed. The Sacred Bridge. pa je utoliko ipak različita od povijesti religija koja je deskripcija i kronologi­ ja. pa izostaje govor o biti. koja ima svoje sjedište u Uppsali. mistika i objava. Štoviše. 1972. Ona je bitno klasifikacija i sistematizacija. a ipak u zbilji primijeniti sva njegova načela. To je zapravo obična povijest religija. 25—35. žrtva.filozofijskih spekulacija. kul­ tura i područja na svijetu. Naglasak joj je stavljen na povij esno-kulturološke. Widengrena o fenomenu religije uvjerit će se lako da u njoj uop­ će nema spomena o psihologiji. zadržavši čisto iskustveno obi­ lježje. 39—51. transcendentalnoj redukciji. smrt. začetnik neopozitivističke fenomenologije. The Contribution for the Phenomenology of Religion to the Study of the History of Religions. filozofiji ili teologiji. monoteizam. Bleeker često doziva u pomoć isprobane sadržaje filozofijske fenomeno­ logije: načelo eidetske redukcije — epoche — kojom se dohvaća bit — eidos — religijskih fenomena. Leiden. To su 18 Carl Jauko Bleeker. Uostalom. 19 Stoga nije iznenađenje što je unatoč dobroj namjeri posijao obilje vrijednosnih sudova po stranicama svojih tekstova. zlo. duša. Za fenomenologiju religije bi bilo koris­ nije kad bi se njezini ciljevi jasno razgraničili i razlučili od onih filozofijske fenomenologije. • 57 . Researches into the Nature and Structure of Religion. Jer. 1963. Spomenutim rascjepom — na filozofijsku i povijesnu feno­ menologiju — otvoren je put za stvaranje nove škole u postojećoj fenomenologiji religije. ne mora se uopće upotrijebiti husserlovsko nazivlje. posebna ozračja i funkcije u društvu. fenomenologija religije nije filozofijska disciplina ne­ go sistematizacija povijesnih činjenica koja je obavljena u namje­ ri da se shvati njihovo religiozno značenje.18 Svejedno. politeizam. gnostički mentalitet. kristalizirajuće točke i tipič­ ne modele. Ta empirijska fenomenologija religije želi ostati izvan svih episte­ moloških i filozofijskih polemika. a ne fenomenološko-hermeneutičke sad­ ržaje. u zborniku Problems and Methods of the History of Religions. eshatologija. Widengren. traži nji­ hov logos i zapitkuje o njihovoj entelehei. Leiden. obred. 19 Carl Jauko Bleeker.

u v r š t e n j e f e n o m e n a u s u s t a v n i p o r e d a k . 24 A n g e l o Brelich. u zborniku History of Religion. Pet­ t a z z o n i j a f e n o m e n o l o g i j a i povijest n i s u dvije različite z n a n o s t i n e g o d v a u p o t p u n j u j u ć a v i d a i n t e g r a l n e z n a n o s t i o religijama. 1969. To p o s e b n o valja r e ć i za A. Chicago. koji s e k o n a č n o i p a k nije m o g a o odluči­ t i k o j e m ć e s e u s m j e r e n j u p r i k l o n i t i . Phenomenological Structure and Historical Development. 60. S t o g a p r e m a stajalištu R. Roma. 9. F e n o m e n o l o g i j a religije j e d a k l e i s k u s t v e n a z n a n o s t koja p o u z o r u n a s i n t e t i č k u Religionswissenschaft. str. od kojih c r p i s a v iskus­ t v e n i m a t e r i j a l . str."1 ko­ risti r e z u l t a t e psihologije religije. Pettazzoni pri k o n c u ž i v o t a osjetio p o t r e b u d a r e h a b i l i t i r a f e n o m e n o l o g i j u reli­ gije. koji s t a l n o u s t r a j a v a n a p o t r e b i u v o đ e n j a povijesnih mjerila. m e t o ­ dički p o s t u p a k o b l i k o v a n j a t i p o v a i d e k r o z č e t i r i f a z e : o p i s feno­ m e n a . po­ vijest u svojoj religijskoj dimenziji. B r e l i c h a . 1966. Z a t o M. I p a k i h nastoji p o v e z a t i i m e d u n j i m a u s p o s t a v i t i s k l a d n a višoj r a z i n i z n a n s t v e n e o p ć e n i ­ tosti. Berlin. U R. Roma. njegovi u č e n i c i o d l u č n o i u p o l e m i č k o m ž a r u u s t a j u p r o t i v s v a k e f e n o m e n o l o g i j e religije. P e t t a z z o n i j a z n a n o s t se o r e l i g i j a m a r a z d v a j a na dvije g r a n e : n a povijest i f e n o m e n o l o g i j u . D h a v a m o n y 2 1 n i k a d ne postavlja p i t a n j e gle­ de filozofske ili t e o l o š k e biti religije n e g o s a m o uglavljuje njezi­ n u e m p i r i j s k u srž. Bologna. D h a v a m o n y j a . str. Prvi z a d a t a k vidi u odjeljivanju e l e m e n t a r n i h s t u k t u r a od go­ l e m a m n o š t v a r a z l i č i t i h religijskih f e n o m e n a . Roma. N e š t o je b l a ž i U. 335. 684. koja j e z b o g C r o c e o v a h i s t o r i c i z m a s a z a z o r o m b i l a p r i m a ­ n a . t e k f e n o m e n o l o g i j a daje povi­ j e s n i m d i s c i p l i n a m a o n a j dublji osjećaj z a r e l i g i o z n o . 1959. Phenomenology of Religion. 1973. 22 Jakov Jukić. Mariasusai Dhavamony. B i a n c h i . N a koji n a č i n ? F e n o m e n o l o g i j a n e m o ž e u o p ć e živjeti b e z etnologije i d r u g i h povijesnih d i s c i p l i n a . Fe­ nomenologia della religione. 1983. str. T a k o s h v a ć e n a . Fenomenologia storica della religione. 3. 209—219. koji o n e s a m e n e b i m o g l e n i k a d dostići. Introduzione alia storia delle religioni. 364. 2 3 P r o t i v n o s v o j e m učitelju. Religionsphänomenölogie. Mariasusai Dhavamony. iz koje je m o g u ć e izvesti t e m e l j n o z n a č e ­ nje religije. Str. u s p o s ­ tavljanje p o v i j e s n e tipologije. S l i č n a n a s t o j a n j a o p a ž a j u se u M. 11—87. u zborniku Le scienze della religione oggi. str. i a k o i u n j e g a i m a t r a g o v a 24 f e n o m e n o l o š k e tiplogije. u Crkva u svijetu. 21 20 58 . o d n o s n o . 23 Raffaelo Pettazzoni. ali s d r u g e s t r a n e . 1981. Mariasusai D h a v a m o n y . u zborniku Le scienze della religione oggi. sociologije religije i religijske antroplogije. 1974. The Supreme Being. Essays in Methodo­ logy. 2 0 I n a č e . Poslije slijedi r a s ­ p o r e d i u s t r o j tipologije. ali i h rijetko • G e o Widengren. p r e m d a je n j e g o v a f e n o m e n o l o g i j a s i g u r n o n e š t o m a n j e p o v i j e s n a i filološ­ k a . f e n o m e n o l o g i j a je r e l i g i o z n o r a z u m i j e v a n j e povijesti. k o n a č n o . str. koji d a n a s p r e d a j e na P a p i n s k o m sveučilištu Gregoriana u R i m u . Na talijanskom jezičnom području jedino je R. još preciznije.i s t o d o b n o n a s l o v i poglavlja u s p o m e n u t o j knjizi. t u m a č e n j e feno­ m e n a u s v r h u r a z u m i j e v a n j a n j e g o v a značenja-. Kriza znanosti o religijama. 177—195.

28 Juan Martin Velasco. h o t e ć i p o k a z a t i k o h e r e n t n o s t e l i a d o v s k e m e ­ t o d e koja n e i z b j e ž n o klizi u h e r m e n e u t i k u . 1965. 137. Le Sacre et le Profane. Brescia. str. str. Treći j e p r e d s t a v n i k G . Ric o e u r a . 300. 1971. 1981. h e r m e n e u t i k u . 28 Mircea Eliade. I z p r o s t o r a š p a n j o l s k o g jezičnog p o d r u č j a d o l a z e zanimljivi prilozi. koja teži d a p r o ­ n i k n e i p r o t u m a č i s v a k i tip s u s r e t a čovjeka s a svetim. E l i a d e a . 79—138. b e z o b z i r a koji m u s e s m i s a o p r i d a j e o d s t r a n e Homo religiosusa. 1987. 27 k a o r e c i m o onaj J. Paris. n a kraju. f e n o m e n o l o g i j u . Mircea Eliade's Phe­ nomenology and New Direction. E l i a d e a što je p o k u š a o s h v a t i t i i za d r u g e osvijetliti po­ n a š a n j e Homo religiosusa i njegov m e n t a l n i svemir. Methodologie et histoire des reli­ gions. Introduccidn a la fenomenologia de la religion. k a o što je to a r h e o l o g i j a ili n u m i z m a t i k a . 2 8 N a i m e . 5. Chicago 1967. Z a t o g a m o r a j u r a z u m j e t i i o t k r i t i m u • Ugo Bianchi. koja s k u p l j a s a k r a l ­ nu g r a đ u . Kitagawa. F i l o r a m o . koja zajednički s m o r f o l o g i j o m i tipo­ logijom s r e đ u j e t u g r a đ u i . Giovanni Filoramo. U n j i m a se. 30—63. M. uvijek p r i p a d a r e l i g i o z n o m iskustvu. 31 Madrid. S p o m e n u l i s m o d a j e u n a š e d o b a najviše o d j e k a i m a l a h e r m e n e u t i č k a f e n o m e n o l o g i j a religije. La Nostalgie des origines. B u l t m a n n a i H. koja p r o n i č e u n a r a v religijskih p o j a v a i o d g o n e t a v a njihovo z n a č e n j e . str. T a k o više d o z n a j e m o što j e n e k a d bilo n e g o što s e d a n a s k l j u č n o zbiva u f e n o m e n o l o g i j i religije. T a k o z a m i š l j e n a f e n o m e n o l o g i j a u s t v a r i s i n t e t i z i r a religijske vi­ d i k e i t u m a č i p o r u k e svetoga. p r e ­ m d a se u n j e g a osjećaju utjecaji m o d e r n e psihologije i filozofije. S v r h a je h e r m e n e u t i k e da ospori društveno-psihički redukcionizam i p o t v r d i istinitost slike o religiji koja se o s l a n j a na s a m u s e b e . b o ž a n s k o g a — temelji s v a k i religijski f e n o m e n . Religijska h e r m e n e u t i k a u z i m a u o b z i r r a d o v e R. f e n o m e n o l o ­ gija nije s a m o p o v i j e s n a disciplina. p a t r e b a o č e k i v a t i d a ć e s e m o ž d a približiti starijim u z o r i m a . str. T a k o M. u zborniku Le scienze del­ le religioni. 30 Joseph M. Allen cijelu knjigu. 28 25 25 26 27 Douglas Allen. Le scuole fenomenologiche. a na š t e t u i z n o š e n j a p r o b l e m a . u zborniku The History of Religions. a l i se na s a m o s v o j a n n a č i n i u isključivoj o k r e n u t o s t i p r e m a s v e t o m e a r t i k u l i r a t e k u M. Primitive. str. 59 . Essays on the Problem of Understanding. 1977. str. 3 0 Z a s l u g a je u p r a v o M. J e r s l a b j e z n a k k a d s e n e k a z n a n o s t p r e t v a r a u svoju v l a s t i t u povijest. o d p r a p o ­ vijesti d o d a n a s . Le Haye. 340. Velasca. Structure and Creativity in Religion. 2 8 P o č e t a k . Paris. 1982. H e i d e g g e r a i P.k a d rabi. Mircea Eliade. m e đ u t i m . M. O n a sjedinjuje u p i t n o s t i i d u b i n u s t a r e f e n o m e n o l o g i j e s a z a h t j e v i m a z a i s k u s t v e n i m po­ t v r đ i v a n j e m n o v e f e n o m e n o l o g i j e . J o n e s a . n u m i n o z n o ga. E l i a d e u i s t r a ž i v a n j u religije zove u p o m o ć t r i d i s c i p l i n e : povijest. o p a ž a da u v o d n i odjeljci — koji s a d r ž a v a j u povijest f e n o m e n o l o g i j e religi­ je — r a s t u b r o j e m s t r a n i c a . str. m e đ u t i m . 40. O t o m e je n a p i s a o D. Classical and Modern Religions. Problemi di storia delle religioni. z a k o j e g a s e m o ž e r e ć i d a najviše n a g i n j e povijesnoj f e n o m e n o l o g i j i religije. n e g o j e d n a t o t a l n a h e r m e n e u t i k a . Roma. N a t o m s e i s k u s t v u — bilo o n o svetoga. 3 1 J e r istraži­ vači i teoretičari n e m a j u n i k a d n e p o s r e d n u spoznaju religioznog i s k u s t v a d r u g o g čovjeka. A Per­ spective on Understanding the History of Religions.

Predaleko bi n a s odvelo k a d bismo pokušali iscrpno prikaza­ ti d a n a š n j e s t a n j e f e n o m e n o l o g i j e i h e r m e n e u t i k e religije. koje p r a t i p o s e b n a s i m b o l i k a i t u m a č i teologija. n e g o prije d a r a z u m i j e njihovo z n a č e n j e . 1962-. N e w York. Issues and Applications. Evan­ ston. A r o n G u r w i t s c h . i d e n t i t e t . C a m ­ b r i d g e . str. S h a r p e . d a k l e . Phenomenological Sociology.32 f e n o m e n o l o g i j a je u s p j e l a izboriti mjesto p o d s u n ­ c e m . 1971. 1975. N j e g o v a j e fe­ n o m e n o l o g i j a 3 3 h o l i s t i č k a . Comparative Religion. institucionalizacija. a l i i n e p r i k r i v e n i h h e r m e n e u t i č k i h poticaja. N e w York. To je s e m a n t i č k o »precrtavanje« i s h v a ć a n j e n a r a v i r e ­ l i g i o z n o g i s k u s t v a u p r a v o h e r m e n e u t i k a . 1973. 34 Anna-Teresa Tymieniecka. gdje n e p r i k o s n o v e n o v l a d a Comparati­ ve religion. religiologijski i sociologijski. jer stavlja u p o k r e t čovjeka u njegovoj o s o b n o j cjelovitosti. 3 4 T e m e su joj r a z n o v r s n e : s t r u k t u r e u svijetu života. P e t e r B e r g e r . socijalizacija. sociologija s p o z n a j e . Reality Construction in Society. O s t a l o n a m je da p o k a ž e ­ m o još taj t r e ć i tijek mišljenja. Ge­ orge Psathas. N i n i a n S m a r t . Phenomenology and the Social Sciences. The Phenomenon of Religion. T o m o ž e m o u č i n i t i n a j e d a n k o m ­ pliciraniji i d u ž i n a č i n . E v a n s t o n . što j e ovdje s a m o u s p u t s p o m e n u t o . B u r k a r t H o l z n e r . Č a k u S j e d i n j e n i m D r ž a v a m a . 13. 1968. stavljajući u o d n o s socijalnu f e n o m e n o l o ­ giju s a sociologijom religije. Zadnji cilj f e n o m e n o l o ­ gije nije. d r u š t v e n a legiti­ macija. N e w York. 311. The Social Construction of Reality. p r o b l e m i d r u š t v e n e akci­ je. str. N j e z i n a pove­ z a n o s t s f e n o m e n o l o g i j o m očituje se u t o m e što u p r a v o f e n o m e ­ nologija e p i s t e m o l o š k i u t e m e l j u j e i daje »teoriju« d r u š t v e n i m znanostima. M a u r i c e N a t a n s o n . u t o m e d a p o k a ž e k a k o postoji s t a n o v i t broj tipo­ v a ili s h e m a religijskog p o n a š a n j a . T h e H a g u e . N e w York. s o c i j a l n a d i s t r i b u c i j a s p o z n a j e . The Structures of the Life-World. Phenomenology and Science in Contemporary European Thought. postajući tako najpogodnijom općom pretpostav- • Eric J. 1966. U s v a k o m slučaju dosljedno domišljena fenomenologija n i k a d ne može proći bez hermeneutike. I m a u toj f e n o m e n o l o g i j i a k s i o l o š k i h n a g l a ­ s a k a . 1973. 1973. S o c i j a l n a je f e n o m e n o l o g i j a ili f e n o m e n o l o g i j s k a sociologija z n a n o s t n o v i j e g a d o b a . N e w York. I a k o je t e k u z a m e t k u . E v a n s t o n . B e r n h a r d W a l d e n f e l s . 1967. v e ć se p r i l i č n o raz­ g r a n a l a i z a p a ž e n o je p r i s u t n a u s t r u č n o j l i t e r a t u r i . j e r b i r a z r a d a t o g p r o j e k t a z a h t i j e v a l a m n o g o t r u d a i d o b r o po­ znavanje stvari.T h o m a s L u c k m a n n . E v a n s t o n .T h o m a s L u c k m a n n . U t o m s k l o p u bit ć e n a k r a j u p o t r e b n o s p o m e n u t i b a r e m N . višest r u k o s t zbiljnosti. S m a r t a koji religiju s h v a ć a k a o i s k u s t v o s v e t o g a .z n a č e n j e . Studies in Phenomenology and Psychology. The Phenomenology of the Social World. s u s t a v jezika i k o m u n i k a c i j a . 1973. Das Zwischenreich des Dialogs: Sozialphilosophiche Untersuchungen in Anschluss an Edmund Husserl. koji u s h v a ć a ­ nju religije n a l a z e svoje p u n o ispunjenje. Alfred S c h ü t z . 33 32 60 . A History. Alfred S c h ü t z . S O C I O L O G I J S K I VIDIK F E N O M E N O L O G I J E Iz f e n o m e n o l o š k e j e z g r e i z n i k l a su t r i s u s l j e d n a i z d a n k a : fi­ lozofijski.

A . W a c h a v e ć o d p o č e t k a težilo stvoriti s v e o b u h v a t n u z n a n o s t o r e l i g i j a m a — Religionswissenschaft — koja bi p o k u š a l a s r e t n o n a d i ć i specijalnosti p o j e d i n i h discipli­ n a : povijesti. u kojoj se u s p o s t a v l j a dijalektički o d n o s i z m e đ u ljudske djelat­ n o s t i i d r u š t v e n i h institucija. m a n j i m ili v e ć i m dijelom. t e s e u s r e d o t o č i t i n e p o s r e d n o n a u č e n j e o n i h s o c i o l o g a religije koji s u prije bavljenja d r u š t v e n i m z n a n o s t i m a v e ć bili p r i h v a t i l i f e n o m e n o l o š k u m e t o d u i h e r m e n e u t i č k i p o s t u p a k . S t r u k t u r e . M n o g e je s a d r ž a j e filozofijske f e n o m e n o l o g i j e u s p j e š n o p r e n i o n a socijalno p o d r u č ­ je: Life-World je isto što i h u s s e r l o v s k i Lebenswelt. S c h ü t z j e u p o z o r i o . psihologije. Z a t o t r e b a p o k u š a t i ići p r e č a c e m . u t j e č u n a s p o z n a j u i s t o g a relativi­ ziraju njezin d o m e t . To je d a k a k o teži i strmovitiji p u t . gdje se u jednoj osobi s a b i r e i s k u s t v o f e n o m e n o l o g a i p o ­ t h v a t sociologa. 149. 61 . Nije p o t r e b n o n a g l a š a v a t i koliko je u socijalnoj f e n o m e n o l o ­ giji p r e s u d n a k a t e g o r i j a Lebenswelta. P o k a z a l o se. n a l a z i m o u liku J. U socijalnoj f e n o m e n o l o ­ giji z n a č a j n o mjesto z a u z i m a A. d a k l e u t v r d i u s t a l n i m o b l i c i m a . što se o s t v a r u j u u d r u š t v e n o j k o n k r e t ­ nosti. W a c h a . • 35 Alfred Schütz. filozofije i teologije religije.k o m z a n a š e postpozitivističko vrijeme. n a i m e . Z a t o se b a v i t i p i z a c i j a m a i i n t e g r a t i v n i m p r o c e s i m a k o n k r e t n o g života — Lebenswelt — koji su s a d p r e m j e š t e n i u d r u š t v e n o . str. n a životni svijet — Lebenswelt — a l i t a k o đ e r na s u b j e k t i v n o s t i n j e z i n e m e đ u l j u d s k e p o v e z a n o s t i . O d a t l e o b r a n a t e z e d a j e s h v a ć a n j e svijeta uvijek a k t i v n i čin koji j e d n a k o o b u h v a ć a subjekt i objekt. Z n a n s t v e n o j e djelo J . pa njegov slučaj za­ služuje d a b u d e ovdje s v a k a k o s p o m e n u t . sociologije. p r e s k o č i v š i n a m j e r n o f e n o m e n o l o g i j s k u sociologiju. koji k a o institucije djeluju p o ­ v r a t n o n a p r o c e s socijalizacije s v a k e o s o b e . u s v a g d a š n j e m živo­ tu — što je za socijalnu f e n o m e n o l o g i j u t e m e l j n i specifični okvir — j e d i n a čovjekova zbiljnost jest n e k a d r u š t v e n a k o n s t r u k c i j a . što je e m i n e n t n o f e n o m e n o l o š k a tvrdnja. T o j e r a z l o g o m d a s e v r l o b r z o osjetila p o t r e b a z a sjedinjenjem pojedi­ n i h d i s c i p l i n a i p o d r u č j a u j e d n u z n a n o s t — Religionswissen­ schaft — koja bi svojom o p ć e n i t o š ć u n a d m a š i l a p l u r a l i z a m pri­ s t u p a i različitost m e t o d i č k i h i s h o d i š t a . N o t a k a t e g o r i j a d o b i v a n o v o obzorje: socijalitet m e đ u s u b j e k t i v n i h o d n o s a koji s u postojali prije r o đ e ­ nja i bili t u m a č e n i od d r u g i h — n a š i h p r e t h o d n i k a — k a o već bit­ n o o r g a n i z i r a n i svijet. Taj o d n o s teži da se objektivizira. d a n e m a j e d n e o p ć e z n a ­ n o s t i koja b i s e isključivo b a v i l a religijom n e g o d a s u sve p o s e b ­ n e z n a n o s t i . H u s s e r l a je očito i izrijekom p o t v r đ e n o . T a k a v i d e a l n i pri­ mjer. z n a č i . The Hague. D a p a č e . f e n o m e n o l o g i j e . koja je i z j e d n a č e n a sa zbilj n o š ć u s v a g d a š n j e g života.k u l t u r o l o š 35 k u oblast. d a k a k o . P r v a mu je za­ o k u p l j e n o s t b i l a u p r a v l j e n a na s t r u k t u r e u svijetu — Strukturen der Lebenswelt — ali s h v a ć e n e u o b i č n o m s m i s l u riječi. S c h ü t z . Njegovo n a d o v e z i v a n j e na E. 1962. p r e m a njoj o k r e n u t e . The Problem of Social Reality.

Religionswissenschaft. str. str. G i r g e n s o h n 3 8 d o k za filozofiju religije drži da joj n e ­ ma m j e s t a u z n a n o s t i o religijama. Sociology of Religion. Prolegomena tstheoretichen Grundlegung. Z a t o j e p o l a z i š t e t o m i s t r a ž i v a n j u u i s k u s t v u s v e t o g a . a ne n j e z i n i h p o j e d i n i h disciplina. 4 0 R a z v i d n o je da se f e n o m e ­ nologija religije u n j e g a s k r i v a u s p o m e n u t o j f o r m a l n o j s i s t e m a ­ tici. W a c h . No ta bi a r t i k u l a ­ cija b i l a j a m a č n o o s u đ e n a n a p o t p u n i n e u s p j e h d a z a nju nije 36 logie. W a c h izričito o d b a c u j e psihologiju religije k a o z a s e b n u disciplinu. Leipzig. psihologiju i filozofiju religije. Poslije j e W a c h d o n e k l e izmijenio o v u r a z d i o b u : u v e o je sociologiju i f e n o m e n o l o g i j u religije. 12. koji je iz­ m e đ u d v a r a t a prvi z n a č a j n o i s p r a v i o k l a s i č n u t r i h o t o m s k u r a z ­ d i o b u : povijest. Ali u svim je v r e m e n i m a čovjek j e d n a k o osje­ ć a o p o t r e b u d a a r t i k u l i r a t o svoje r e l i g i o z n o i s k u s t v o n a t r i nači­ n a : p o j m o v n o u t e o l o š k i m t e o r i j a m a . p u t e m djelovanja u p r a k t i č ­ n o m životu i k o l e k t i v n o u d r u š t v e n o j dimenziji. On z n a n o s t o reli­ g i j a m a dijeli u dvije g l a v n e d i s c i p l i n e : povijest religija i iskustve­ n u z n a n o s t o religijama. 1924. str. str. ali o n a nije u p o d r u č j u z n a n o s t i n e g o filozofije. i a k o t a d a još nije n o s i l a i m e f e n o m e n o l o g i j e . str. jer n e m a s p o m e n a o religiji p r i m i t i v n i h n a r o d a . d r u g a je kom­ p a r a t i v n a i t r a ž i z a j e d n i č k e c r t e . New York 1963. 1962. 62 . Leipzig. 113—164. The Comparative Study of Religions. d o k s e d r u g a o p e t dijeli n a m a t e r i ­ jalnu i f o r m a l n u sistematiku: p r v a je deskriptivna. N i t k o s e o d s u v r e m e n i h s o c i o l o g a religije nije toliko b a v i o p r o b l e m i m a m e t o d e i e p i s t e m o l o g i j e z n a n o s t i koliko je to d u g o i s u s t a v n o či­ n i o b a š J . a d o p u s t i o — v a l j d a p o d u t j e c a j e m o t k r i ć a e m p i r i č n o s t i d u š e v n i h z n a n o s t i — d a psi­ hologija u đ e u njegovu s i s t e m a t i k u . Prolegomena zu ihrer wissenschaf­ tstheoretischen Grundlegung. N a i m e . t e m e l j n e ideje. H e r m e n e u t i k a o t č i t a v a religijske ideje. 3 7 O d m a h ć e m o o p a z i t i d a j e o t p a l a o p ć a povijest religija. Geschichte der Religionswissenschaft. najšire z n a n s t v e ­ ne p o j m o v e i o p ć e z a k o n e r a z v o j a u religijskim p o j a v a m a . 1924. I z s v e g a p r o i z l a z i d a j e W a c h z a p r a v o religiju uvijek p r o m a t ­ r a o p o d o p ć i m i s i n t e t i č k i m v i d i k o m s v e o b u h v a t n e z n a n o s t i o re­ ligijama. 1925.U mijenjanju u n u t r a š n j e s t r u k t u r e z n a n o s t i o r e l i g i j a m a 36 — čijom se poviješću ovdje n e ć e m o baviti — v a ž n o mjesto zauzi­ ma J. Joachim Wach. Religionspsychologie. Religionswissenschaft. b e z o b z i r a na bilo koju filozofijsku. Chicago. psi­ hologijsku ili m e t a f i z i č k u teoriju. što m u j e z a m j e r i o K. Leipzig. j e d n a k o k a o što j e p r e s k o č e n a psihologija i filozofija religije. W a c h . 1948. Joachim Wach. 37 zu ihrer wissenschaf- 24. j e d a n od o s n i v a č a te z n a n o s t i u N j e m a č k o j . Gustav Mensching. 38 Karl Girgensohn. 40 41 Joachim Wach. jer je z n a n o s t o r e l i g i j a m a iz­ r a z i t o e m p i r i j s k a z n a n o s t . Bonn. 7. o b r e d n e č i n e i vjerske institucije. P r v a t r e b a d a istraži p o s t u p a k i razvoj p o j e d i n i h k o n k r e t n i h religija. 165—192. str. 4 1 T r e b a dostići i r a z u m j e t i zna­ čenje religijskih f e n o m e n a . Religionswissenschaft und Theo­ 39 Joachim Wach. 1—2. Z a t o u n j e g a na p r v o m j e s t o d o l a z i j e d n a isto t a k o s v e o b u h v a t n a h e r m e n e u t i k a . 3 9 Za psihologiju i filozofiju religije r e ­ z e r v i r a n a je p o s e b n a disciplina.

obnovitelja. u zborniku 20th Century Sociology. Okreće se stoga tajnim društvima u primitivnih naroda. 43 J o a c h i m Wach. ne može nika­ da zauzeti mjesto fenomenologije. međutim. jest prouča­ vanje utjecaja religijskih sustava na društvo i u isti mah utjecaj društva na religijske sustave. Neupućenim se može 42 J o a c h i m Wach. kult. 1951. Za Wacha. Sociology of Religion. sred­ njovjekovnim redovima. Nijedno proučavanje društve­ nog podrijetla religije ne može zanemariti važnost ideje svetoga. svećenika i hodočasnika. Želi se samo bolje razumjeti — uvijek u sklopu drugih vidi­ ka — uloga religije u društvu.jamčila univerzalnost religiozne naravi u čovjeku koja je omogu­ ćavala subjektu da shvati različite sakralne objekte. što dakako nije is­ to. psihologije. Taj religijski objekt stoji na polovicu puta između »vječnoga u čovjeku« i povijesno-društvene stvarnosti. 32—33. svetaca. Sociologiju religije dakle očekuje zadatak da istraži društveno značenje oblika iska­ zivanja iskustva svetoga: mitove." Iako je čvrsto uvjeren u važnost sociolo­ gijskog pristupa. U igri je opet življeno iskustvo — Erlebnis — i intencionalnost. sociologija religije samo je dio znanosti o reli­ gijama. 63 . koja naravno primjenjuje svoju posebnu metodu. najprije dolazi religiozno iskustvo. Wacha i cjelovitoj hermeneutičkoj definiciji religije: ona je potpuni odgovor čovjekova cjelovitog bića na ono što doživlja­ va kao svoju posljednju zbiljnost." Od hermeneutike se treba sad spustiti do sociologije. Sam­ pradaya u hinduista. povijesti i teologi­ je religije. misterijima u starih Grka i Rimljana. molit­ ve. Na toj točki proučavanje još ne za­ staje jer treba tipologijski i usporedbeno utvrditi sheme udruži­ vanja i njihove različite načine povezivanja. Slijedom toga treba očekivati da će pothvat sociologije u području religije po svojim rezultatima biti vrlo umjeren i skro­ man. To je uzrokom da J. 434. vjerska učenja. jer ona iznutra oživljava svako društveno očitavanje religije. što se ogleda u opisu religijskog objekta kao predmeta na koji je čovjek nezaustavljivo upravljen. Chicago. Zato Wach upozorava kako je naiv­ no očekivati da će sama sociologija . 1945. žrtvu. biti sposobna otkriti narav i bit religije u sebi. proroka. simbole. Sociologija. kao sporedan odjeljak opće znanosti o religijama. Wach ga ipak ne smatra jedinim ključem za shvaćanje religijskog fenomena. sektama i crkvama. Wach u samoj sociologiji — što je logički posljedak njegova stajališta u hermeneutici — više obrađuje reli­ gijske skupine nego skupine religioznih ljudi. str. str. Cjelovitost pristupa religiji — koju Religionswis­ senschaft drži na okupu prinosom različitih disciplina — odgo­ vara u J. Types of Religious Experience. N e w York. obrede. naime. Christen and Non-Christen. a tek onda njegovo vanjsko iskazivanje. Drugim riječima. Stoga se može­ bitni sporovi između fenomenologije i sociologije moraju rješa­ vati unutar znanosti o religijama. pa potpada pod njezinu isključivu oblast. Predmet pak sociologije religi­ je. Takva mu je uosta­ lom i tipologija religijskih autoriteta: utemeljitelja.

44 Pažljiv čitalac lako će u djelu Th. odjek i poti­ caj. B e r g e r . U P. posredovanje i izvornost. U Francuskoj je fenomenologiji vrlo blizak sociolog religije H. s druge opisuje reli­ giozno iskustvo kao zbiljski uzrok društvenog objavljivanja sve­ toga. Phenomenology and Sociology. Luckmann je negdje duboko u podtekstu pritajeni fenomenolog religije.činiti da Wach mjestimice upada u protuslovlje: s jedne strane tvrdi da je religija odsjev određene situacije. Schütza. 1967. 64 . Bolje reći. Schützom napisao knjigu o strukturama Lebenswelta. Th. U novijim tekstovi­ ma 4 8 potpada sve više pod utjecaj fenomenologije i hermeneutike religije. str. a da ne govorimo o tome da je čak uredio jedan zapažen i jedinstven zbornik radova o fenomenologijskoj sociologiji. Uplivi fenomenologije na suvremenu sociologiju religije bit će zacijelo još uočljiviji i dalekosežniji. Luckmann i P. Berger je nekad nudio vrlo jednostrane funkcionalističke definicije religije i bio privid­ no jako udaljen od fenomenoloških tokova. str. N e w York. Luckmanna 45 uočiti mnoge fenomenološke poticaje: shvaćanje religije kao nadilaženja čovjekove biološke naravi. protuslovlja uopće nema. Zato sud o utjecaju društva na reli­ giju treba uvijek upotpunjavati s ocjenom o utjecaju djelovanja religije na društvo. 1978. Berger. Premda dvostruka poziva — sa zvanjem sociologa i teologa — P. Posebno mu je privlačna misao o svetome u ru­ munjskog religiologa. ne treba zabora­ viti da je prvi od njih zajedno s A. N e w York. globalnog sustava znače­ nja i supstrata socijalizacije. 390. Ta je ovisnost dvostruka: od fenomenologijske sociologi­ je njegova učitelja A. Tko se pažljivo po44 T h o m a s L u c k m a n n . 1980. ali taj opis u mnogome nadilazi okvire ovog poglavlja. Spomenimo ipak činjenicu da dvojica prvaka današnje sociologije religije u Sjedinjenim Drža­ vama. vuku duhovno podrijetlo iz ško­ le fenomenologijske sociologije njihova učitelja A. Th. Contemporary Possibilities of Religious Affirmation. The Heretical Imperative. drugog spomenutog sociologa religije. U stvari. pre­ mda odriču mogućnost da budu nazivani fenomenolozima reli­ gije ili sociolozima takva nadahnuća. a prihvatiti je u njezinu antropološkom temelju. L. Schütza. str. zamje­ ćuje se također utjecaj A. Selected Readings N e w York. Eliadea. religijske ustanove nisu univerzalne nego su to samo njihovi arhetipski uvjeti postanka. Svejedno. 206. 46 P e t e r L. što je tipičan fenomenološki zaključak. tra­ dicije i refleksije. Schütza i zagovornika religijske hermeneu­ tike M. jer je religija fenomen dvostrukog smisla: istodobno je odraz i ostvarenje. Desroche. Zato treba napustiti određenje reli­ gije u njezinu institucionalnom obliku. 45 T h o m a s L u c k m a n n . Iako ga mnogi smatraju sim­ boličkim funkcionalistom. Bergera. iako ga bije glas da je vjeran nastavljač durkheimovske baštine društvenog funkcionalizma. The Transformation of Sym­ bols in Industrial Society. pa jednako ističe sakralnost iskustva. 117. The Invisible Religion.

« i to baš u oblasti sociologije religije. 1975. 195. Nesti. Roma. 52 Franco Ferrarotti — Roberto Cipriani. To do­ nekle potvrđuje i njegova izvanredna erudicija i odlično pozna­ vanje povijesti svih religija. R o m a . 1975. str. 47 H e n r i D e s r o c h e . 49 R o g e r B a s t i d e . Zato je u našim prostorima upravo fenomenologija najviše pozvana da popravi spomenuti dvostruki propust sociologije religije. 1985. ali ovaj put utjelovljenim u »divlju sakralnost« — sacre sauvage — pobunjenih nezadovoljnika iz urbane džungle i industrijske uznice. Religione.51 Nije slučajan ni navod F.sveti njegovim novijim tekstovima. 1984. 48 R o g e r B a s t i d e . Ako ba­ rem to postigne. 1985. osim sociologijom inkulturacije i milenarizma. Sciences humaines et experien­ ces religieuses. Sociologia del fenomeno rehgioso. nažalost. P a r i s . str.52 U novijim rječnicima i enciklopedijama sociologijske znanosti fenomenologija religije se također značajno uvažava i opetovano spominje. str. 51 A r n a l d o N e s t i . 53 E n z o P a c e . Sociologia e psicologia del misticismo. Isto se može ponoviti za R.53 U nas se. 165. o fenomenologijskoj sociologiji religije ni­ šta ne objavljuje. • 65 .49 U Italiji je primjetljivu naklonost prema fenomenologiji po­ kazao sociolog A. Ako ništa drugo. 1972. 50 A r n a l d o Nesti. Le sacrš sauvage et autres essais. Bastidea. II religioso implicito. str. i mistikom svetaca. 1974. 494 i 503. Raz­ loge za takvo stanje treba vjerojatno tražiti u dugom razdoblju monopola marksističke ideologije koja je pokazivala krajnje ne­ razumijevanje i odbojnost prema religiji. 239. R o m a . La prospettiva fenomenologica. P a r i s . u Dizionario di sociologia e antropologia culturale. u z b o r n i k u Sociologia della religione. Možda je došlo vrijeme da se ta nepravda ispravi i propust nadoknadi. str. koji se u mladosti zanimao.48 U zadnjem razdoblju života vra­ tio se temama iz mladosti. 239.47 taj će možda ustvrditi nazoč­ nost brojnih skrivenih sadržaja fenomenologije religije. str. R o m a . knjigom koja već po naslovu — implicit­ na religioznost — to najavljuje. Ferrarottija da je Eliadeova knjiga o svetome »suvremeni klasik. L'homme et ses religions. postaje svakim danom sve jasnije — a u vremenu krize dramatič­ no očito — da se religija ne može svoditi na puku društvenu uzročnost. ispunila je u dostatnoj mjeri svoje znanstveno poslanje. 249—254. str. Assisi. osim možda što se katkad pojavi po koja po­ vršna i znanstveno neozbiljna pozitivistička kritika te škole.50 iako je u drugim prilozima imao na račun fenomenološkog ustroja sociologije religije ozbiljnih zamjerki. Još manje se sociologija može baviti religijom ako je dovoljno ne poznaje u njezinu povijesnom bogatstvu. 146.

Za mnoge je ona predstavljena čak kao do kraja radikalizirani ateizam.FENOMENOLOGIJA RELIGIOZNE RAVNODUŠNOSTI Možda nema tako teška i složena problema u području reli­ gijske znanosti i prakse kao što je onaj o vjerskoj ravnodušnosti. 66 . svezak. Slično je Königovim Rječnikom religija. str. ostao bi zacijelo silno iznenađen. suviš­ nim.2 Naime. Guide to Basic Literature. A to nije ista stvar. Kad bi netko uspio kompjutorski izračunati broj objavljenih radova o ateizmu ili političkoj teologiji. naime. O našoj se temi. kad to mogu. 1969. T o r i n o . s jedne strane. Ni golema Encik­ lopedija religija u šest svezaka.1 Paradoks postaje još očitiji kad znamo kako se dramatično danas raspravlja o religioznoj ravnodušnosti. K a r p i n s k i . nepotrebnim trudom koji samo oduzima dragocjeno vrije­ me i kvari dobro zemaljsko raspoloženje. Nezainteresiranost spram pita­ nja religije je prestanak svakog traženja zadnjeg značenja ljud­ ske egzistencije. Nietzschea i drugih borbenih ateista — ovdje je Bog jednostavno proglašen nepoznatim. bespredmetnim. dok o ateizmu ili poli­ tičkoj teologiji ima na tisuće tiskanih naslova. 21—22. i usporediti ga s brojem napisanih radova o religioznoj ravnodušnosti. Ne bi trebalo ulaziti u razloge spomenuta rascjepa između važnosti teme i opsega njezine obrade. odbačen ili ubijen — u smislu F. Ravnodušnost je odsutnost Boga. ateizam još može biti neka religija. Fondamenti teoretici degli ateismi contemporanei. istjeran. Heilera i drugih fenomenologa uop­ će nije razrađena problematika vjerske ravnodušnosti. 399. u z b o r n i ­ ku L'ateismo contemporaneo. M. U djelu F. koju je uredio A. str. Takve knjige ili članka tamo jednostavno nema. osporen. ali vjerska ravnodušnost ni­ kada. ateizam ne. The Religious Life of Man. 1978. ne poznaje taj pojam. To se smatra uzaludnim. 2 G i u l i o G i r a r d i . L o n d o n . To je potpuno ishlapljenje sakralne dimenzije. Mjesto da bude zanijekan. Karpinski također će­ mo uzalud tražiti knjigu ili članak o vjerskoj indiferenciji. s druge. dade nabrojiti jedva desetak ozbiljnijih studija. III. lukovao mimoilaze i preskaču. U religioznoj indiferen­ ciji Bog nije samo prestao biti nazočan nego je također stalno po­ stao odsutan. Čini se da je istini najbli- i s • 1 Leszek M. U najnovijem pak popisu struč­ ne religijske literature koju je izradio L. Di Nola. Zato ga mnogi. njezina ko­ načna praznina.

1960. str.4 U tom svijetlu treba sada pokušati opisati naličje srednjovje­ kovnog kršćanstva. str. ali moguća. a ipak se istodobno od njega udaljuje. u duhu čovjeka koji doista vjeruje. 8. Ona se. Otkud sad ta prijeporna i čudnovata zamisao da reli­ giozni osjećaji mogu slabiti u poretku gdje prisutnost Crkve pro­ žima život svih ustanova i osoba.ža tvrdnja o neraščišćenosti nadleštva u metodi. 5 koji je po svojim obilježjima još tipični3 C a r l J o u k o Bleeker. Researches into the Nature and Structure of Religion. sociologije. ali u smislu religijske antropologije. U prvom poglavlju bit će riječ o vjerskoj ravnodušnosti u religijskim društvima-. Nema sumnje da je religija povijesna zbiljnost. što se našem naraštaju sve razvidnije otkriva. A baš protiv gore spomenutih očitosti fenomenologija usmjerava svoju sumnju. bolje reći. koja srž — eidos — traži u sakralnim pojavama. Zato rabimo antropološki pristup. 1965. Za­ to je fenomenologija poglavito znanost o religioznom značenju pojedinih pojava. može postaviti sasvim obrnuto i pitati nije li upravo odsutnost religije najveći izazov i zagonetka za religioz­ na čovjeka. The Sacred Bridge. povijesti. o č e m u p i š e M a r i j a n Mole. u trećem. psihologije. pa se ne vidi što bi tu još imali raditi teoretičari religije. Tome teškom i zahtjevnom problemu valja pristupiti inter­ disciplinarno i pluralistički: sa stajališta biblijske znanosti. P a r i š . Metoda će biti fenomenološka. onda ona zapravo više i ne spada u pred­ met religiozna istraživanja. ne brine toliko o činje­ nicama koliko o značenju koje ljudi pridaju tim činjenicama. Ravnodušnost spram svetoga često više obeskrepljuje vjeru nego sam ateizam. 9—10. filozofije. Leiden. Mogli bismo kao primjer uzeti islamizam. o vjerskoj ravnodušnosti u kriznim društvima. str. Ideja zaista protuslovna. 1963. The Meaning of Religion. Lectures in the Pheno­ menology of Religion. To je sada već neki izrazito svjetovni obzor. Reli­ gijsko događanje treba razumjeti na religiozni način. međutim. naime. 25—33. teolo­ gije. 67 . Les mystiques musulmans. pa je onda to i njezina ravnodušnost kojoj čovjek može prići dok traži sveto. U tri poglavlja našega ogleda potrudit ćemo se ponuditi pre­ gršt neobveznih teza i domišljenih slutnji. Ako je vjerska ravnodušnost potpuna. Naša je zadaća da vjersku ravnodušnost pokušamo premisliti s religioznog mot­ rišta. u dru­ gom o vjerskoj ravnodušnosti u svjetovnim društvima i na kraju. a ne samo njegovo lice. Leiden. Stvar se.3 To je opet uvjet da bi vjerska ravnodušnost uopće ušla u krug razložna zanimanja religijske znanosti. 4 W i l l i a m B r e d e K r i s t e n s e n . 5 N e t r e b a d a k a k o podcijeniti n i očiti utjecaj k r š ć a n s t v a n a u č e n j e s u f i z m a . VJERSKA RAVNODUŠNOST U RELIGIJSKIM DRUŠTVIMA Sigurno da će u prvi mah tvrdnja o rasprostranjenosti vjer­ ske ravnodušnosti u religijskim društvima izazvati opravdane prigovore.

pa premda na izgled manje živa od prve. Klasičnoj viziji »vijeka vjere«. i XIII. 245—247. here­ ze. Dšchristianisation. • 68 . P a r i s . ali radije ostanimo kod kršćanstva jer nam je ono bliže i po­ znatije. ali jednako i tradicija indiferentizma. djedovske navike. može govori­ ti o crkvenoj juridičkoj prisili. U to vrijeme Crkva posjeduje religijski monopol i vremenitu moć. Sociologie de la pratique religieuse dans les campagnes francaises. ali je u te dane osiguravala red u crkvi i mir pred crkvom. ono ne ide od manje savršenog prema savršenijem stanju. skepticizam. ravno­ dušnosti i skepticizma.ji. 7 G a b r i e l Le B r a s . određenija državna prisutnost u crkvenim poslovima. u XVI. Etudes de sociologie religieuse. Srednjovje­ kovne kronike pune su svjedočanstava o dubokoj religioznosti naroda. Etudes de sociologie religieuse. 1955. Od svojih početaka kršćanstvo ne slijedi crtu uzlaza. mot fallacieux. smatrala nedopuštenim rad i trgovinu. stoljeća kršćanstvo vladalo na svim područ­ jima. neredi u Crkvi. u širem smislu. Katolički povjesničari prosvje­ duju protiv idilične slike srednjovjekovnog kršćanstva. st. vjerske radnje bile su obavljane u ozračju trostruka utjecaja: Crkve. ona je demantirala svaki priziv na savršenstvo vjerskoga života u prošlosti. u svim klasama i kod svih naraštaja. str. ratovi i epidemije. st. 6 Doista. str. doduše na posredan način. Stoga treba reći da je iskaz 0 »općoj i gorljivoj vjeri starih vremena« zapravo mit. treba suprostaviti realistički prizor povijesne nestalnosti i izmjenjivanja: u XII. običaj koji uključuje odveć van6 G a b r i e l Le B r a s . arhivi duhovnih stolova pokazuju rijetkost takvih slučajeva. s jedne stra­ ne. De la morphologie ä Ia typologie. u prošlosti je postojala vrlo moćna kršćanska tradicija koju su podržavale jake institucije. nastao u Francuskoj poslije revolucije 1789. Država se nije brinula o izvršavanju nedjeljnih i blagdanskih vjerničkih dužnosti. Ako je postojalo neko opiranje kršćanstvu izvana. Te odredbe nisu bile mrtvo slovo na papiru pa su kazne česte. godine. Premda se.7 Obredna je praksa bila dio društve­ nih navika pa mnogi govore o izvanjskoj religioznosti koja je više običaj nego zrela i djelatna vjera. kri­ ze i metež. države i društva. iako u is­ to vrijeme izražavaju poštovanje prema civilizatorskoj ulozi Crkve. 6.1963. u Social Compass. 1965. G a b r i e l Le B r a s . u XIV. duhovnu baš­ tinu i sakralno pokućstvo. sajmove 1 svjetovne zabave. ali također o njegovim ispadima nevjerovanja. P a r i s . i »moderne nevjere«. Sela i obitelji uporno su branili svoje plemenske običaje. međutim. str. a predočen u pred­ rasudi da je do XIX. ali može li se zato tvrditi da je narod kristijaniziran? Prema mišljenju Le Brasa. ostaje još uvijek otvoreno pitanje koliko je to isto kršćanstvo zaista kršćan­ ski živjelo svoju vjeru u vlastitim redovima. Ako je crkvena prisila bila rijetka. druš­ tvena je prisila zacijelo najučinkovitija. st. ali novi prekršaji još učestaliji. Nešto je. st. 445—452. zabranjivala krčmarima primati goste u vrijeme vjerske službe. 10. u XVII. 780. koja je golema i neosporna. a državna malo djelotvorna. i XV. s druge. što je dovelo do toga da su se župnici počeli žaliti na blagost sudskih odluka.

prividom. iščupati oko koje s požudom pogleda ženu. ali malo religijske kulture. U egipatskoj Knjizi mrtvih spominje se ova ispo­ vijed pokornika na Zadnjem sudu: Nisam bio nepravedan prema ljudima Nisam hulio na Boga Nisam osiromašivao siromahe Nisam ubijao Nisam bližnjemu zla nanio Čist sam.« 69 . a ne mjesta kušnje i žrtvovanja. blagoslovu polja. ni milostinja. ni strogost ne mogu spasiti čovjeka kojemu je srce zlo.jskog sjaja. postu. ukazanjima. a ne unutraš­ nje preobrazbe.. relikvijama. prije više od tri tisuće go­ dina ljudi su već znali za razliku između kultne pobožnosti i etič­ ke religioznosti. le­ gendama. Pripadnici nekih sljedbi u buddhizmu i džainizmu. tradiciji. zavjeti­ ma. ali i najblaži stavlja u sumnju idiličnu sliku potpune kristijaniza­ cije puka u prošlim vremenima. Ovo sve nije izrečeno zbog prijekora. daje se važnost oprostima. pružiti desni ob­ raz kad te netko udari po lijevome. svetkovinama seoskog zaštitnika. Ali i odabranici ostaju svuda vjerni visokim idealima sveto­ ga. Ni proučavanje Veda. Kako ispu­ niti jasne zahtjeve Evanđelja: ljubiti neprijatelje. ne pokušavaj sakriti svoju vlastitu zloću. Vjerske navike s vremenom postaju važnije od vjerska uvjerenja pa vanjski znakovi ostavljaju dojam potpune kristijanizacije naroda. podijeliti sve imanje siromasima. ni žrtva. da li je ono pokoravanje predaji ili pro­ dubljivanje osobne pobožnosti? Odgovor neće biti jednostavan. U staroj hinduističkoj literaturi naveden je i ovaj zanimljiv tekst: »Grešniče. u redovničku zajednicu — zvanu samghe — može ući samo onaj tko ima sina i napusti ga zauvi­ jek. čist sam. Tako je obredna religija stvorena po mjeri palog i slabog čovjeka. ni odricanja. Prema indijskoj tradiciji. Kao da je Crkva naslutila svu krhkost ljudskog bića i njegovu nemoć u duhovnim stvarima pa je pustila narod da nađe vjerski oslonac na nižim razinama religiozna iskaza. hodočašćima. egzistencijalne upitnosti i traženja transcendentnog spasa. Zato bi iz sadašnje povijesne udaljenosti trebalo s pravom pitati: je li to kršćanstvo zaista religija osvjedo­ čenja ili vjerski običaj. oprostiti onome koji te bije. Dapače. pretva­ ranjem. ženu i djecu. napustiti oca i majku. pričama i sakralnom fanatizmu. pokorom i zavjetima. Spomenuto se snižavanje razine svetoga ne zbiva samo u kršćanstvu nego gotovo u svim religija­ ma. Religija je ovdje u funkciji društvene kohezije. prevladavaju obred­ ne pobožnosti koje žive u kultu svetaca.. koje propovijedaju potuno nenasilje — ahimsä — cijeli ži­ vot stoje na istome mjestu da ne bi slučajno hodajući ugazili mrava ili koje drugo živo biće. pokori. čist sam. Inače bi samostani postali utočište usamljenika. ni trpljenja. U toj religiji ima mnogo praz­ novjerja i magije. životinja i predmeta. U svojim višim stupnje­ vima savršenstva kršćanstvo se doista teško dostiže.

pučki propovjednici. razumije se. Tako su. u povijesti se znalo događati da se predstavnici Crkve gdjegod spuste ispod postignuća pučke naravne religioz­ nosti i vanjštine sveta znakovlja. Vidjeli smo da je u njemu odveć velika vjernost obrednoj religioznosti poticala neku vrstu ravno­ dušnosti spram temeljnih istina kršćanske vjere: dobrote. pa ni onda kad su ga tukli i raza­ pinjali na križ. Napose se na monastičkom pod­ ručju pojačala težnja za strožom askezom. pa su zbog pretje­ rane revnosti u duhovnim stvarima postali ravnodušni prema čovjeku i svijetu. Što je više ljudi bi­ lo privučeno religiozno-asketskim idealima. svjetovni posjed i poli­ tičku moć Crkve. religijski pokreti. 1971. katari naučavali da ovaj vidljivi svijet nije stvorio Bog nego Sotona. a zapravo se radi o religioznim iskazima nemirenja sa svjetovnim životom predstavnika Crkve. Joakim iz Fiore. Sociolozi pojavu hereza tumače u smislu poli­ tičke pobune porobljenih klasa. begardi. Crkvi je prijetila opasnost od dviju religi­ oznih gorljivosti: od pučkog obrednog kršćanstva koje je klizilo u pogansku idolatriju i od iracionalne krajnosti zanesenih du8 Hubert Jedin. uvijek ćemo imati posla s nekom vjerskom ravnodušnošću: ili prema Bogu ili prema čov­ jeku. razni vidioci. primjerice. sv. Kako god da okretali problem. str. to su jasnije u dje­ lokrug kritičke svijesti ulazili poroci Crkve u srednjem vijeku. III. Ta činjenica zacijelo nije bez značenja. Među njima su. neki štošta naopako naučavali. Oni su. opraštanja. U neku ruku to su čini­ li i mnogi ljudi unutar Crkve. patareni. Velika povijest Crkve. služenja. Političke i svjetovne koristi nadjačale su sve du­ hovne pobude. što ontološki nije isto. Franjo Asiški. hereze i shizme: monastički krugovi. 61). I. dakle. ali su ustrajno osuđivali raskošno blještavilo. Pozna­ ti mističar Angelus Silesius usuđivao se napisati: »Malo je važno što se Krist radio u Betlehemu. A nema težeg prijestupa nego što je manipulacija sa svetim. lombardski i sionski siromasi. Stoga se dobri Isus — ako je to teološki dopušteno reći — samo dva put »naljutio«: kad je tjerao trgovce iz hrama i kad je prijetio farizejima. Nikad više. osporavatelji Crkve ići iz­ nad zahtjeva kršćanske vjere i zabludjeti u prezir prema svijetu. Zagreb. 381—382. Protiv izopačenja i zloupotreba u Crkvi ustali su mnogi poje­ dinci. flagelanti. mirotvornosti. da je materija nečista i zla. katari. Nažalost. važnije je da se on rodi u tvojoj duši« {Le Pelerin cherubinique. Nije čudno što se religiozni ljudi nisu zadovoljavali službenom Crkvom i što su tražili vlastitu duhovnost. Povijesno gledano. hilijasti. međutim. išli suprotnim putem. albigenzi. milosrđa i djelatne ljubavi. a brak ne­ potreban. U stanovitim razdobljima zavla­ dalo je u njoj otuđenje i od evanđeoske vjere i od manje savršene obredne religije. A kršćanski je Bog u osobi Isusa Krista također 1 čovjek.8 U svojoj gorljivosti znali su.No vratimo se kršćanstvu. ere­ mite. a da ne govorimo o pustinjacima kojih je broj počeo naglo rasti. ali je u Evanđelju kao obveza i pred­ met ljubavi izjednačeno. proroci. karizmatičari. valdezi. svezak. 70 .

Summa perfectionis. Tako je Giordano Bru­ no s velikim oduševljenjem prihvatio Kopernikove teze. Tražila se neka prvobitna »ob­ java« koja sažimlje poruke svih religija. C h i c a g o . dok je danas to industrijski način rada. Traženje svetoga u divljim oblici­ ma koje je tada zavladalo u društvu. Pitagore i Platona. koje je pronašla B. Tabula Smarag­ dina. prije Mojsija. Asclepius. navodno. Preko recepcije rimskog prava uvela je u kršćanstvo razloge svjetovne pravednosti.hovnjaka. Iako ih nikada nije tiskao. Nitko jamačno nije slutio da će pravda i um — izbačeni iz kruga sveto­ ga — jednog dana više poslužiti širenju ateizma nego što će us­ pjeti obraniti zasade kršćanske vjere. Plotin. napisao je bezbroj alkemističkih spisa. Renesansa je bila prožeta hermetizmom. Giordano Bruno and the Hermetic Tradition. drevna egipatska magija. dogmu i moralističku kauzistiku. Crkva je pribjegla novim sredstvima uvjeravanja i djelova­ nja. Veliki humanisti Marsilio Ficino i Pico della Mirandola nisu imali sumnji u pogledu svojega pra­ vovjerja. Samo je onda nosilac ra­ cionalizma bila Crkva. a preko aristotelizma uvela je u kršćan­ stvo razloge svjetovna uma. Dobb. Tim različitim gorljivostima — kao uvijek u zbiljnosti — odgovarala je jedna pogibeljna ravnodušnost: ona spram evanđeoskog čovjekoljublja. T. str. Protivno uobičajenom mišljenju da su pokreti renesanse i humanizma — koji tada vremenski slijede — bili prvi izdanci nereligiozna svijeta. židovska gnoza. a racionalizam smiriti neobuzdanost i pretjeranost mističkih strujanja. Budući da je time povjerenje u prvom redu ukazano svjetovnim sredstvima. 154. okultizmom i nostalgi­ jom za mitskim počecima svijeta. Bio je odan djelu Hermesa Trismegistosa i egipat­ ske sakralne tradicije. Da bi spasila ravnotežu bogočovještva. posred- • 9 F r a n c e s A. ali zato što je smatrao da heliocentrizam ima duboko magičko i religioz­ no značenje. ubrzo je samovol­ jno bogoslužje bilo stjerano u obrednu rubricistiku i liturgijski formalizam. tajne nauke orfizma. Newton se. vrlo je nalik na suvremeno širenje sekti i novih religijskih pokreta. U opticaju su bili: neoplatonizam. a nastala je. Kopernikovu je shemu tumačio kao hijeroglife božanskih misterija. Corpus hermeticum. Još veće iznenađenje izazvalo je otkriće da su u to doba i za­ četnici novovjekovne pozitivne znanosti u svojim istraživanjima zapravo više tražili potvrdu raznih religijskih učenja nego doka­ ze za nove astronomske i fizikalne teorije. a ipak su obojica pisala o divnom skladu između hermetizma i kršćanstva. Renesansa i humanizam smat­ raju se posve religioznim odgovorima na spomenuti juridizam i racionalizam službene Crkve. Juridizam je imao spriječiti bujanje magijske paraliturgije.9 I Newton — utemeljitelj moderne mehanike — prihvaćao je postojanje jedne primordijalne tajne objave. odnosno smatrali da Kabala potvrđuje Kristovo božanstvo. dok je racionalizam u velikoj mjeri kršćanstvo sabio u filozofijsku teologiju. 71 . spekulacije alkemičara. 1964. grčki misteriji. Y a t e s . u današnjim znanstvenim prosudbama pre­ vladavaju baš oprečna gledišta. Štoviše.

str. folklorno kršćanstvo. da­ kako. J e r samo je obredna vjera mogla biti pretočena u brojeve. crkveni blagdani. Kad je to palo. religijski proletarijat i običan trudni narod teško izdržava u svojoj vjeri. raspad religije kao si­ gurnosti. Sve je više izostajala obredna vjera. Ako se netko previše posveti obredima i posredni­ cima. Bio je to pokušaj integracije alkemije i mehanicističke filo­ 10 zofije prirode. stečena posjeda i sastav­ na dijela jedne kulture i društvenog života uopće. To. sada smo došli u situaciju ravnodušnosti s obzirom na znakove i oslonce te vjere Nastupila je kriza vidljivosti svetoga. ali uvijek u djelomičnu domašaju i u posebnoj vrsti. 72 . Otpalo je ono što je u kršćanskoj vjeri bilo rubno i manje značajno. Stoga je sociologija religije kao predmet svojih istraživanja 10 Betty I. bez potpore. oslabljen. procesije. vanjska uporišta. nezaštićen. 1975. Današnja se ravnoduš­ nost počela dakle širiti baš na onim točkama koje su služile kao podloga liturgijske religioznosti. 230. Najviše uzroka takvoj ravnodušnosti treba tražiti u nemogućnosti da se sveto obuhvati u svojoj cjelovitosti. bez pomoći tih vanjskih uporišta. Dok se u prošlosti radilo o ravnodušnosti spram istine kršćanstva. To je ostvarljivo isključivo u transcendenciji. Zato svaki religiozni žar ostavlja mjesta i za istodobnu religioznu ravnodušnost. pučka masovna pobožnost. Teeter Dobbs. koja se ogleda u vjernosti bogočovještvu. Sve pokazuje da je u religij­ skim društvima bila dosta rasprostranjena vjerska ravnoduš­ nost. Tih se Izvanjskih izraza svetoga sretno dohvatila sociologija religije i napravila kolosalan posao. gre­ šan. koja ima svoje podrijetlo upravo u onom zanemarenom dijelu svetoga. Da zaključimo prvo poglavlje. Tijekom posljednjih stoljeća duh je sekularizma neprestano rastao i u našem vremenu dosegao vrhunac. izvjesnosti. Cambridge. prepušten svim kušnjama i napastima svijeta.stvom alkemije. nego je posljedica ograničena ustrojstva ljudskog bića. Naime. nije uvijek stvar zle namjere. ali jednako i obredna ravnoduš­ nost. VJERSKA RAVNODUŠNOST U SVJETOVNIM DRUŠTVIMA U drugom poglavlju razmotrit ćemo pojavu vjerske ravno­ dušnosti u svjetovnu društvu. podzemljari. A prema opće usvojenim onodobnim shvaćanji­ ma alkemija se poistovjećivala s religijom. preda li se bez pridržaja osobno­ me duhovnom životu ili prikloni traženju zadnje mudrosti. Zanimljivo da su u prostoru religije prvi počeli popuš­ tati izvanjski potpornji vjere: obredi. Na Zemlji se pak može ispuniti samo dio reli­ gijskih obveza. recidivi praz­ novjerja. nadao otkriti istosmislenu strukturu mikrokozmosa. obično zaboravi na Boga. lako će zapustiti svojega bližnjega. zavjeti i javne molitve. The Foundations of Newton's Alchemy. ali za religiozna čovjeka — s fenomenološkog vidika — sudbonosno. U religijskom pogledu čovjek se otkrio ogoljen. malo je što i ostalo.

Istraživanja su otkrila — što se moglo očekivati i bez pomoći sociologije — da se vjernici ne odnose podjednako s p r a m svojih kultnih obveza: prvi ih obdržavaju redovito. obavljenih ispovijedi. 13 Silvano Burgalassi. podvrgnuta stup­ njevanju. 12 11 73 . odbijanje katolicizma. i napokon. C h i c a g o . preciznije rečeno. 51—89. Le cristianitä nascoste. tablicama. naravno. »Katolička akcija«. 24—69. vjenčanja. to su vođe u župi čija je vjernost u izvršavanju dužnosti najjasnije obilježena. ali no­ va sadržaja: ateistička vjera. Italian! in Chiesa. kultni čini. H. sakralno-magička religija i vjera proročke ino­ 16 vacije. otklon kršćanstva. a ne od vjernosti božanskom osmišljenju života. indiferentna vjera. nuclear parishioners. 14 ali sa stajališta zauzetosti vjernika u župi: dormant. dakle. matematičkim odnosima. Sličnu podjelu na­ pravio je J. održanih kršte­ nja. grafikonima i dijagramima. Dove va la cristianitd italiana ?. redoviti praktikanti koji čine poglavitu m a s u katolika. 1967. pa je kasnije društvena znanost uvidjela da se zapravo radilo o sociologiji religijske kretnje — sociologie du geste religieux11— a ne o religioznosti općenito. a n g a ž i r a n a vjera. 162. str. oni koji su praktički napustili katolicizam. Tako je stvorena tipologija vjerske prakse. Vjerski je život bio predočen u brojevima. službeni model Katoličke Crkve.« 1975. drugi. Bologna. Social Relations in the Urban Parish. vjenčanju i sprovodu. Time je sociologija religi­ je. E t u d e s de sociologie religieuse. 1954* str. »unutarsvjetska« vjera. B r u x e l l e s . str. 1 2 odnosno četiri tipa: 13 »odijeljene« kršćane koji više nisu ili su još jedva religiozni. 16 E m i l e Pin — S e r g i o Bolasco. ali nisu prešli u neku novu konfesiju. G a b r i e l Le B r a s . 15 S i l v a n o B u r g a l a s s i . »praktikante« koji redovito posje­ ćuju liturgijske službe. reli­ gijska vjernost. G. Talijanski sociolog S. postocima. prvoj pričesti. 97—117. primljenih pričesti. treći. Prvi. kojih je p r a k s a sporadična i samovoljna u odno­ su p r e m a zahtjevima Crkve. marginal. a to su. 1955. religijske spoznaje. Le Bras označio je tri. • L i l i a n e Voye. Međutim. četvrti. 1970.uzela ono što je lako mjerljivo i primjetljivo. 314. »sezonske konformiste« što svoju vjeru iscrpljuju u četiri glavna obreda: krštenju. religiozna indiferencija. Pin čija vjerska tipologija ima čak pet­ naest mogućih obilježja: ateizam. Analisi sociologica del comportamento religioso. 1973. F i c h t e r . Burgalassi 1 5 predlaže složenu peterodijelnu tipologiju. učvrstila opće tradicionalno mišljenje da se re­ ligija prije svega sastoji od ispunjavanja bogoslužnih dužnosti. eufo­ rija se mjerenja stišala. B o l o g n a . str. Sociologie da la pratique religieuse dans les campagnes francaises. P a r i s . La religiosita dei romani. iako nehotice. sprovoda i zaređenih svećenika. Vjera je u kršćana bila. vjera u onostrani život. Najdalje je išao E. Carpe diem. »pobožne« koji u svemu slijede naputke Crkve i natprosječno su religiozni. in­ tegrirana svijest. 5—7. religiozni indi­ vidualizam. a treći nikako. p r e m d a nije pogrešno nazvati je i tipologijom vjerske ravnodušnosti. kulturološka religioznost. 14 J o s e p h H. str. modal. Sociologie du geste religieux. brojke posjetilaca nedjeljnih bogos­ lužja. Brescia. drugi djelomično. Fichter. postkoncilsko usmjerenje. str.

Les abstentionnistes. koristeći se unutrašnjim ili izvanjskim prosvjedom. To su redovito osobe čija je egzistencijalna potka oblikovana samo od r a d a i do­ kolice. • 74 . 5. To je bijeg u privatnu sferu. 19 A r m a n d a B r i d e a u — L e o p o l d De Reyes. Pina i P. 2 9 9 — 3 2 6 . D. a zaokupljene još možda svojim zdravljem i uspostavlja­ njem dobrih odnosa s bližnjima. ali održava labavu sve­ zu. 1 1 8 . nesretnih pustolovina ili naizgled nepremostivih teškoća. H. osjećajno odalečeni i ravno­ dušno odalečeni vjernik. Turcottea — za nas postaje zanimljivo samo njihovo mišljenje o religioznoj ravnodušnosti. definira kao namjerno povlačenje i odstupanje od crkvenih sus­ tava. str. Religija je uvijek doživljavana izvan obodnice svakidašnjeg života. Theories et pratiques. dakle. Str. Reli­ gijska apstinencija potanje označuje neprekidno distanciranje. u zborniku Les mouvements religieux aujourd'hui. Une pastorale paroissiale adaptee aux distants. Taj tip karakterizira prije svega nedostatno i oskudno ispunjava­ nje obrednih dužnosti. već se služi jednim izri­ čito politološkim rječnikom.Novija sociologija religije. Taj je čin udaljavanja od eklezijalnih struktura višeznačan: simbolički ili disciplinski razmak ili odstu­ 17 panje. spoznajno odalečeni. Definiranje »distanciranog« vjernika je različito. ravnodušnost. 3 1 1 — 3 2 0 . 17 Paul-Andre Turcotte. S Crkvom se sastaju u zaista iznimnim događajima — rođenje. Brideu i L. m o r a l n u dosljednost i karitativnu zauze­ tost. u Pretre et pasteur. sastojak protekla života. u Communaute chretienne. ako nije i potpuno zatvaranje u osobnu svijest. U suvremenoj društvenoj znanosti ravnodušnost se. str. 300. To je kršteni vjernik koji ostaje svjestan da je kršćanin. Sociolozi upozoravaju da indiferen­ tni kršćani doduše odbijaju eklezijalne strukture. Središnji je pojam u njezinoj tipolo­ giji apstinencija. Vjerska je ravnodušnost poslje­ dica suzdržavanja i nedostatka religiozna uvjerenja. L'approche dialogale dans l'approche des distants. vjerskih sljedbenika u odnosu p r e m a in­ stitucionalnoj religiji koju oni odbijaju. 1 9 8 1 . Mnogi indiferentni kršćani doživljavaju svo­ ju vjeru kao »klasni posao«. s institucionalnom Crkvom. međutim. vjerski individualizam. »unutarsvjetska« i kulturološka religioznost. J. neredovito se pribiva nedjeljnoj misi. 20. U Pinovoj tipologiji ravnodušnim vjernicima mogu se pridodati obilježja: Carpe diem. djelomično ili potpuno. ali ne žele po­ sve odbaciti m o r a l n e ideale i ključne poruke kršćanstva. Fichtera. S. O n a slabi pastoralnu djelatnost. No najviše se izražava u odnosu p r e m a Crkvi kao instituciji. bojovno izbivanje i disidenstvo ili istup. Reyes zagovaraju sljedeću tipologiju za »distancirane«: nehaj­ no odalečeni. vjenčanje i smrt — koji su do­ stojni svečanih okupljanja. ravnodušni se vjernici ob­ raćaju crkvenim uslugama u povodu različitih životnih neuspje­ ha.19 Sažimajući pozicije sociologije — od G. 84. Burgalassija do E. 1984. ceux qui refusent l'institution. Osim toga. 1 8 A. Le Brasa. običan objekt kulturna zanimanja. A. a euharistija se malokad prima. posuđen iz područja glasačke tehnike i određi­ vanja stupnja sudjelovanja birača u stranačkim izborima. često nepostojeću. 1 9 8 1 . 18 M a r c e l Viau. Mon­ t r e a l . sjećanje na djetinjstvo.

Doduše 8 0 % Portugalaca vjeruje u Boga.Često su to razočarani. o ž u j k a 1 9 8 5 . O t o m e p o b l i ž e p o g l e d a t i č a s o p i s Atheism and Dialogue. bilo-. a ni umjesnost da još budu vjernici. 5 % indiferentnih. u z b o r n i k u L'indifferenza religiosa. u z b o r n i k u L'indifferenza religiosa. R o m a . ni shodnost. Grumelli na četiri. 7 % indiferentnih i 4 5 . Tu vlada dosta velika neujednače­ nost u stajalištima. što opet ukupno iznosi 5 6 . umorni kršćani koji teško uspijevaju uskladiti vlastitu patnju s božanskim pla­ nom spasenja. G. Slični su podaci dobiveni od mladih is­ pitanika: 1 1 . De Rosa suža­ va ih na tri. a on to nije učinio ni svojem Sinu na križu. 6 % katolika koji malo prakticiraju svoju vjeru. ali bez redoslijeda važnosti i obveze šireg obrazloženja: — industrijalizacija i racionalizacija rada i života — urbanizacija prostora i demografska koncentracija — vanjske migracije i unutrašnja seljenja — zaokupljenost potrošnjom i priklon užitku — komercijalizacija zabave i duhovnih potreba — oblikovanje kritičke i svjetovne koncepcije svijeta • 20 Za najnovije s t a t i s t i č k e p o d a t k e o r e l i g i o z n o j r a v n o d u š n o s t i i izbivanju s n e d j e l j n o g b o g o s l u ž j a k o r i s t i o s a m se i z l a g a n j i m a s u d i o n i k a Općeg sabora Taj­ ništva za one koji ne vjeruju. Gallup je pokazao da 7 0 % pučanstva čvrsto i bez sumnje vjeruje u Boga. što ukupno ispada 5 6 .22 iako su gotovo istovjetni. 1 9 8 5 . 2 — 3 . a p o d n a s l o v o m »Ateizam. u toj izrazito katoličkoj zemlji religijska je praksa doživ­ jela vrtoglavi pad od oko 8 0 % na 1 0 % u posljednjih 50 godina. 9 % . Premda ne želimo zamarati brojevima. 20 Istraživački centar EDIS u Madridu u anketi provedenoj na cijelom području Španjolske ustanovio je da je u god. str. ali samo 3 0 % izjavljuje da ispunjava etičke i obredne duž­ nosti što ih Crkva nalaže. 1 9 8 2 . prevareni. rezignirani. 1 1 9 — 1 4 6 . n e v j e r o v a n j e i r e l i g i o z n a indiferencija«. 9 8 — 3 2 0 . Nekoliko se sržnih razloga ipak uvijek ponav­ lja. str. dok 4 6 % redovito pohađa crkvu ili sinago­ gu. str. ni prikladnost. 0 % neprakticirajućih katolika. Zato na kraju ne osjećaju ni po­ trebu.21 a A. U Argentini religijska praksa jedva doseže 12 do 1 3 % . 8 5 . Iz toga mnoštva daju se izlučiti najvažniji uzroci vjerske ravnoduš­ nosti. U si­ ječnju 1 9 8 5 . U početku su više zastrašeni svojim grijehom ne­ go poticani Božjim milosrđem. Nešto je po­ voljnije stanje samo u Sjedinjenim Američkim Državama. Inače. 2 0 . ali sve je više indiferentnih. 2 3 . 2 1 . U mladeži se smanjuje broj ateista. 1 9 7 8 . Indiferentni kršćani jednostavno ne nalaze dovoljno razloga da vjeruju u Boga ili pripadaju Crkvi jer im to ne donosi ništa osobito u njihovu životu. R o m a . 21 G i u s e p p e De R o s a . 1 1 . Prema posljednjim skupnim pokazate­ ljima. bilo bi dobro iznijeti barem neke od najnovijih podataka. g o d i n e u Ri­ m u . 8 % nepraktikanata. Per un'analisi sociologica dell'indifferenza religiosa. 7 % . Indifferenza religiosa e secolarizzazione. ravnodušni kršćani prelaze polovicu sve populacije u Itali­ ji. 1 9 7 8 . a ostali bivaju spominjani prema prilikama. do 2 3 . Htjeli bi da im Bog odmah pomog­ ne. 75 . 22 Antonio Grumelli. š t o je o d r ž a n od 2 0 . Sociologija religije još nam duguje odgovor na pitanje o uz­ rocima vjerske ravnodušnosti.

nego koju stvarnost čov­ jek prihvaća kao svetu. književnosti i kulture — pojava novog znanstveno-tehničkog mentaliteta — golem utjecaj sredstava priopćivanja. svatko želi mimoići kušnje pustinje. p r a v a i dostojanstva ljudske osobe. bo76 . r a s n o m i ekološkom — porast moći ideologija koje žele biti zamjena religijskom projektu — promjena uvjeta življenja i mišljenja — relativizam. mnogi su vjernici počeli posve svjetovne predmete. ali malo o naličju problema. Dok je. naime. Suvremena svjetovna religija g r a n a se u svoja dva različita odvojka: jedan mitologizira sadašnjost. zbivanja i ideja doživljavati na religi­ ozni način. feminis­ tičkom. Zahvatila je veliko mnoštvo bivših i ohlađenih kršćana. primisivni individualizam i etički a n a r h i z a m — odsutnost Božjih znakova u svijetu i opća sekularizacija društva — p r o d o r religijskog pluralizma i uspostavljanje slobodnog tržišta ideja — r a s t u ć a neupućenost vjernika i nevjernika u pitanjima re­ ligije i Crkve — proširenost mišljenja da je Crkva bogata i da je na strani bogatih. seksualnom. A fenomenolo­ gija ne pita je li stanovita vjera istinita. što je vrlo brzo izbilo na vidjelo. jednakosti i sudjelovanja — oslobođenje k a o prva čovjekova zadaća. do­ tle je na sasvim d r u g o m kraju neočekivano rasla i razrasla svje­ tovna religija. Naše stajalište ide obrnutim smjerom. Ovaj k r a t a k iskorak u područje sociologije religije imao je svrhu da pokaže kako se fenomen vjerske ravnodušnosti razrje­ šava na trostrukoj svjetovnoj razini: najprije u brojčanoj tehnici mjerenja obredne redovnosti. te napokon. Stoga je za n a s ustrajanje na obrednoj religiji u svojem naličju n e k a ravnodušnost s p r a m istine kršćanstva. Za potvrdu dovoljno je upozoriti na činjenicu da je vjerska ravnodušnost postala u naše doba obična navika i društveni običaj. u nabrajanju razloga za rav­ nodušnost koji nisu religijski obilježeni. sociologija religije s pritajenim zadovoljstvom brojila i prebrojavala otpale kršćane i ravnodušne vjernike. što je isto nekad bila i iz­ vanjska religioznost. J e r nemoguće je na duži rok živjeti bez potpore sveto­ ga. Sociologija doista sve dobro zna o licu.— utjecaj laičke umjetnosti. slobode. posebice TV i dnev­ nog tiska — afirmacija slobode. Ponavljani bez unut­ rašnje gorljivosti i oduševljenja. Ali se homo religiosus nije predavao. muslimana. političkom. Uostalom. izvanjski su znakovi svetoga nužno morali zahiriti. vrednota pravde. hindusa i drugih. dok je današnja rav­ nodušnost p r e m a toj obrednoj religiji istina o vjerniku koji je do d n a iscrpio sakralnu supstanciju iz obreda. i to u najrazličitijim područjima — društvenom. Ne nalazeći više u obred­ nim kretnjama dublji religiozni smisao. o n d a u ustrojstvu tipologije po sasma političkom uzoru.

eshatologije. novac. Nitko nije s p r e m a n bra­ niti svoje gledište ako ono za njega nije sveta i posljednja istina. oslobođenje. shizme i hereze. božanstva. Dovoljno je dobro otvoriti oči i cijeli će se svijet pokazati kao borilište suočenja i oporbi različitih religijskih ideja. obrede. Konzumistička je ponuda. istodobno s razvika­ nim potrošačkim idolima i priželjkivanim ideološkim eshatonima. dakle. a ne n e o t u đ e n a vjera. zakon. dobri vjernici vojnici jedne ideologije. Kriza se ovdje. Osim politike.gatstvo. apokalipse. kao što su otpali ili ravnodušni vjernici pogodni novaci druge ideologije. Spomenute dvije velike svjetovne religije imaju svoje svete knjige. odnosi na svje­ tovnu religiju koja je brzo i nezaustavljivo ušla u stanje rasapa. Za njih su. To se zaista i dogodilo. drugi mitologizira budućnost. No to nije ravnodušnost s p r a m istine religije nego s p r a m njezina izvanjska znakovlja. a ne izvornik. da se iscrpljuje u tjeskobnu traženju i nenalaženju božan­ skih »poruka«. klasnu borbu. Opredmećeno je kršćanstvo — da parafrazi­ r a m o jedan K. Stoga im je izmakla svjetovna religija. To što su one obučene u svjetovno r u h o malo mijenja na stvari. iš­ čekivanje pravde. užitak. Dok je o b r e d n a religija b a r e m posredno bila povezana s transcendentnim — iako se u njoj često više pažnje posvećivalo po­ srednicima nego Bogu — svjetovna religija nije imala b a š nikak­ va priključka na onostrano. »znakova« i »šifri« u svijetu. Da zaključimo drugo poglavlje. Zato je njezin vijek trajanja kraći nego bilo koje druge religije. svećenike. druge zbilje nema. odnosno vjera u potpunu sadašnju i p o t p u n u sutraš­ nju sreću čovječanstva. Stoga je o n d a takva i njihova religija. blagdane. N e m a sumnje da u svjetov­ nim društvima vjerska ravnodušnost doseže neslućene razmjere. Marxov izraz — u krizi. naravno. Još dalje idu radikalni lijevi sociolozi koji misle da razgrću svu tajnu religije. Mogli bismo reći da je svjetovna religija nadomjestak. zabavu. naime. napredak. a zapravo se isključivo okreću oko Crkve i nje­ zine organizacije. doduše. VJERSKA RAVNODUŠNOST U KRIZNIM DRUŠTVIMA U trećem poglavlju razmotrit ćemo pojavu vjerske ravnoduš­ nosti u kriznom društvu. r a d i k a l n a sociologija nije ni opazila da se kroz to vrijeme i s a m a politika preobrazila u religiju. Nije li o n d a posve logično da svjetovna religija — u svoja dva s u v r e m e n a oblika — doživi neuspjeh. društveni obrat. potrošnju. da­ n a s planetom vladaju dvije svjetovne religije: konzumistička i politička. rad. Čudnovato da su ta dva svjetovna božan­ stva — bogatstvo i politika — bila u prošlosti Crkve njezina dva najveća poroka. A za mnoge je ta istina isključivo svjetovna i zemaljska. Za­ to nije iznenađenje što se upravo sociologija — koja je čak tu kultnu vanjštinu kvantificirala — u naše d a n e najviše bavi religi­ jom. Ostala je u imenenciji kao n e k a vrsta idolatrije i fetišizma. Ukratko. Baveći se. zadovoljila neke materi77 . predaju. crkve. dobitak. religijom kao politi­ kom. poredak. da je posljedica očaja što svetoga ne­ ma.

što znači da poriču svjetovnu religiju kao mogućnost i real­ nost. pa je opet sve odgođeno i pomaknu­ to u neizvjesnost. 1983. život bez misterija postao je gotovo ne­ podnošljiv. Narod ravnodušan spram mrtvih svjetovnih božanstava i grozničavo žedan svetoga nije se okrenuo Crkvi. besmisla. ponajviše svjetovna podrijetla.23 Uostalom. a ne biološ­ ka kategorija. To je Crkva na vrijeme osjetila i pustila da se u njezinim njedrima izgnjezde najraznovrsniji karizmatički. Najpri­ je su to bili ključni poroci Crkve u prošlosti. Od sreće je također malo ostalo jer je ona etička. Razočaranje je dovelo do prevlasti osjećaja ništavila. Znakovito je da su mladi u svojem ogorčenju us­ tali najprije protiv konzumističke i političke religije. sa­ da baš protiv njih velikom žestinom ustaju mladi u svojemu reli­ gioznom žaru. ali nije mogla dati puni smisao ljudskom postoja­ nju. 114. molitveni. iska­ zao je prema njoj neočekivanu ravnodušnost. II destino della fede cristiana in un mondo di indifferenza. a onda i nasilje. onda bi religija zaista iščeznula iz povijesti. poseb­ no ako je njime zasićen. Podređen ubitačnom racionalizmu. Izostala je nestrpljivo očekivana promjena svijeta. Za njih je taj čin otklona svjetovnoga nužni uvjet svake isC l a u d e G e f f r e . Razloge je teško ovdje odgonetnuti. na kraju. Za nas je važno istaknuti da je ovdje poglaviti poticaj vjerskoj ravnodušnosti došao od kraha svjetovnosti kao religije. Propast svjetovnih božanstava izazvala je iznenađenje i opći društveni stres. klonulosti i rezigna­ cije. is­ kustvo otuđenja prethodni je uvjet za pojavu religiozna iskustva. Naprotiv. 19. onda u svjetovnom društvu to postaju dva stožerna profana božanstva. J e r kada toga ne bi bilo. ali neće biti posve pogešno zaključiti da im se Crkva vjerojatno učinila odveć svjetovnom institucijom. Čovjek ne živi samo od kruha. Rastao je broj osamljenika u svijetu najsavršenijih komunikacijskih sustava. premda se navode različiti razlozi. Zavladalo je ozračje umora. ali se ona nisu ostvariva­ la. A to je već treći put da se vrtimo oko dvojstva: bogatstvo — politika. u Concilium. A čovjek na Zemlji trči samo jedan krug. Nju uostalom nitko ne niječe. Oni odlučno odbacuju duh izobilja i klone se poli­ tike. Vjerska je indiferencija posljedica i nagovještaj jedne mnogo općenitije krize smisla koja silovito pogađa svaku religiju i ideologiju u njihovim pokušajima da pruže zadnje tumačenje ljudske sudbine i tijeka povijesti. S druge pak strane. dosade i bezumlja. mistički i medi­ tativni pokreti. Odatle oprav­ danje da se govori o »postateističkoj« indiferenciji. političko je društvo sva svoja obećanja stavilo u budućnost. 5. 23 • 78 . Upravo ti promašaji dviju svjetovnih religija gurnuli su čovječanstvo u današnju veliku krizu. Naslada dovedena do krajnjih granica obično ra­ đa dosadu.jalne potrebe. Zato u trećem razdoblju imamo posla zapravo s rav­ nodušnošću prema svjetovnoj religiji. str. Zato nije pogešno ustvrditi da je vjerska ravnodušnost masa u naše vrijeme čvrsto povezana s kulturom koja je duboko označena nihilizmom. nezadovoljstva.

26 ali toga ima svagdje. U svakom slučaju ono je višeznačno: može biti početak velike obnove religiozna mentaliteta. Nova su božanstva među nama. ma­ gija. zen. Berger piše zapaženi članak pod naslovom »Od krize • 24 J e a n Vernette. ali je bilo skrojeno po potrebi ljudi koji su odgojeni potpuno izvan Crkve ili neke sakralne tradicije.24 Na cijeni su vrlo drevni sakralni motivi i pokreti: osim sinkretičke religioznosti tu su šamanizam. Ne pruža ni smisao ljudskom biću. teško je bilo očekivati da to zaborave oduševljeni tražioci svetoga. a kamoli može ispuniti sve potrebe za religioznim. 25 Naravno da se u tome mladenačkom buntu i traženju svetoga nađe štošta lošega. sveta pravila — ali zato funkcija svetoga kao subjektivna iskustva ili zadnje antropološke svrhe nastavlja i dalje moćno djelovati. Voyage ä l'interieur de la jeune generation. 79 . svete slike. svete riječi. međutim. na krajnji ishod. yoga. str. Prezuetno je davati konačan sud i mjerodavnu ocjenu o ovom neočekivanom valu buđenja svetoga. čarobnjaš­ tvo. subjektivno. skriveno. Paris. Ispalo je. 26 Michael Mildenberger. str. 27 Louis Dupre. 373. Paris. Greeley — uv­ jeravaju da svjetovni način razmišljanja već pripada prošlosti. difuzno. unutrašnje. Idees sur la formation du sacre et sa degeneration. ezoterizam. alkemija. praznovjerje. doduše. 1971. An Informal Investigation into the New Religions of American Youth Today. nepredmetno. New Gods of America. zaista značajnom uzmaku sve­ toga kao predmeta — svete stvari. parapsihologija. U takvu stanju religiozne »pustinje« mladi su otkrili sveto. Etudes et recherches. hermetizam. sveti kipovi. možda čak najviše u društvima protiv kojih oni ustaju. Au pays du nouveau sacre. Berger. 34. ali i opasan povratak mahnitostima poganstva. U re­ ligijskim skupinama — što širom svijeta iznikoše kao gljive posli­ je kiše — stvara se novi tip odnosa prema svetom koji teži nepos­ rednu iskustvu i neovisnosti o bilo kakvom institucionalnom us­ troju religije. Nisbet. prijaznosti i gosto­ ljubivosti. gnoza. Stoga su službenu Crkvu u velikoj mjeri zaobišli. 208. Pribivamo. Bellah. R. Na čelu mi je obično vođa. u zborni­ ku Le Sacre. sveti zvukovi. A. orgijastičke religije. sveti pokreti. Može se naći samo u sebi ili u manjim egzotičkim skupinama ko­ je pokazuju zavidnu umješnost susretljivosti. satanizam. divlje. 1981. Frankfurt. društveno nevidljivo. demonizam. astrologija. lider i osoba velike duhov­ ne privlačnosti. osobno. To je sveto neinstitucionalno. misteriji. P. Sveto se po­ vuklo u čovjekovu unutrašnjost i tamo ostaje tajno boraviti.27 Štoviše. ostaje činjenica da je svjetovno danas u osjetnom uzmicanju. sveti brojevi. najviše parareligije. dakle. Mnogi nas po­ znati sociolozi — P. 25 Peter Rowley. Svejedno da li novo ili staro. 1974. instiktivno. malo drukčije ne­ go što su mnogi očekivali. pa i duševno bo­ lesnih osoba potrebnih liječničke skrbi.tinske religioznosti. teozofija. R. Bez obzira. N e w York. str. str. A kako je hipoteka svjetovnosti previše dugo ležala na povijesnoj Crkvi. 255. 1971. Die religiöse Revolte. Jugend zwischen Flucht und Aufbruch.

J e d n a se ravnodušnost uvijek poništava dru­ gom gorljivošću. a tiče se istinske religioznosti. pa se d a n a s sve više dobiva religija bez kršćanstva. Nereligiozno je kršćanstvo dobra zamisao — jer je njime lukavo preskočena ateistička kritika religije — ali se ono još uvijek nije povijesno obznanilo i ne vjerujemo da će se ikada ostvariti. To je naše drugo poglavlje. o n d a pristala na svjetovno. proizašlo da ta religioznost stalno nazaduje: najprije se sak­ rila u obrede. Berger. Treća teza: u kriznom društvu ima vjerske ravnodušnosti s p r a m svjetovne religije. Ukratko. From the Crisis of Religion to the Crisis of Secularity. Coxa i D. u zborniku Religion and America. str. religiozna je indiferencija apriorna. 1983. transcendencijom. U kršćanstvu je to čin čovjekoljublja i Bogoljublja. Boston. Na sreću ima navještaja da se stvari mijenjaju. Naše se razmatranje može svesti na tri kratke teze. prediskustvena. usidrena u ljudsku n a r a v poput rahnerovskog egzistencijala. ali istodobno i gorljivosti u odnosu pre­ ma mitskim i ekstatičim sadržajima svetoga. o kojoj smo zaista malo rekli. To je naše treće po­ glavlje. . među­ tim. Altizera i P. • 80 28 Peter L. da bi na kraju završila u biološkoj mistici i često neočovječnom sakralnom ushitu. Stoga su mnogi mistički pokreti u suvremenoj Crkvi čista reakcija na tu nesretnu teologijsku konstukciju i očitu prilagodbu svjetov­ n o m mentalitetu. ali istodobno i vjerske gorljivosti u od­ nosu na izvanjske znakove te religije. nego su samo u pitanju različita usmjerenja u reli­ gioznom traženju. Iz prikaza bi. Prva teza: u konfesionalnom društvu ima vjerske ravnoduš­ nosti s p r a m istine religije. To je naše prvo poglavlje. nepromjenjiva kategorija. ZAKLJUČAK O RELIGIOZNOJ RAVNODUŠNOSTI Vrijeme je da sažmemo problem vjerske ravnodušnosti u perspektivi religijske antroplogije. spasenjem. kao što je podjednako to i potreba za svetim. Druga teza: u svjetovnom društvu ima vjerske ravnodušnosti s p r a m izvanjskih znakova religije. Opći bi zaključak bio da vjerska ravnodušnost zapravo uop­ će ne postoji. Solle do T. 28 U tom sklopu novih zbivanja kršćanstvo se našlo malo po strani. miješaju i ljudske im sudbine ne mogu izmaći. Ovim bi naše izlaganje — antroploški naglašeno i fenomenološki obrađe­ no — bilo završeno. popunjavaju. molitvom. U mnogim pokušajima — ko­ ji idu od H. 14—24. U povijesnom slijedu te se kategorije ukrštavaju. Ostaje na kraju ipak težak i bolan problem. a nazivamo je isti­ n o m religije.religije do krize svjetovnosti«. Sva­ ka religija ima neku jezgru oko koje sve kruži. Spirituality in a Secular Age. van Burena — htje­ lo se kršćanstvo bez religije. J. ali istodobno i vjerske gorlji­ vosti u odnosu p r e m a svjetovnim božanstvima. zbrajaju.

Sučelice bogatstvu neka budu svjedoci siro­ maštva. Tu je srž problema vjerske ravnodušnosti i na njemu svi — manje ili više — tragično padamo. obnovu. teško je ostati mirotvor prema neprijatelju. teško je biti uporan u ljubavi. Zacije­ lo. Sretna je okolnost što zapravo o tom dubin­ skom sloju ljudske egzistencije ništa sigurno ne znamo. ali se to nikad neće uspjeti postići bez ljubavi prema Bogu. Nije pre­ tjerano ustvrditi da upravo prema tim zahtjevima vjernici znaju biti čudnovato ravnodušni. teško je sačuvati čisto srce. da postanu toliko različiti od svijeta da taj svijet nezadrživo privuku. lako je držati lijepe govore. Ne sa svrhom da ga promijene — jer to žele svi svjetovni pokreti — nego da spase svijet. Pa ni za sebe same. žrtvu. Da bi svijet konačno povjerovao u tu istinu religije. Lako je paliti voštanice. osjećaj za ljudsku osobu. nadu. već bi počeli na neki način ljude su­ diti. Ukratko. onostranost. dobrotu. 81 . najprije Kristovom žrtvom. lako je okajati grije­ he. lako je rastreseno izricati molit­ ve. danas i sutra. sučelice nasilju neka budu svjedoci mira. Na­ suprot idolima i ideologijama. J e r samo Ljubav može vagati ljudske ljubavi. a tek onda svojom patnjom što su tako malo dobri kršćani. moramo mu početi priopćivati život. duhovnost. sučelice moći vlasti neka budu svjedoci služenja. lako je razmišljati o Bogu. Kad bismo znali. Zato je o istinskoj religioznosti gotovo ne­ moguće govoriti. teško je oprostiti bližnjemu. A to nam je Krist izričito zabranio. sučelice erotizmu neka budu svjedoci čistoće. pobjedu nad smrću. kršćani su pozvani da samosvojno žive opraštanje.Samo se kroz ljubav prema čovjeku može iskazati svoja vjera. Jednako jučer. teško je sve napustiti i u siromaštvu pridružiti se Kristu.

Destutt de Tracy. Ako je dakle htio ne­ što važno doznati. svemirske stepenice — nego plod zemlje. stvaralaštvo i ne­ ograničena moć. a ne priroda. a ne zlatni disk koz­ mičkog reda i izvor života. priroda je u naše doba prestala slati poruke smisla. stijenja. Sva značenja dolazila su mu iz prirodnog okoliša. osim što se prijetnjom ekološke smrti — kao prevarena žena — bijesno osvećuje. stoljeću pripadao školi filozo­ fa E. vatre. Postoje o tome u teoriji vrlo kontroverzna mišljenja. pisac knjige Elementi ideologije. njezina potpuna sekularizacija i us­ postavljanje povijesti kao čovjekova jedinog obzora značenja omogućili su novovjekovnu pojavu ideologija. PREVLAST IDEOLOGIJA Nije lako odrediti istinsku narav ideologije. oluja. svjetla i životinja. voda. koji je u XVIII. rijeka. Ta znanost istražuje oblikovanje ideja i čini temeljnu disciplinu ljudskog znanja. Nju treba među83 . drvo života. Ne ona židovska i kršćanska sveta povijest. što ostvaruje Božje obećanje spasenja. izvora. Condillaca. Sunce je sad obična zvijezda. Za njega ideologija prvobitno znači znanost o idejama {science des idees). Raskid veza s prirodom. Ta­ ko je moderni čovjek raskinuo iskonske zaruke s prirodom. No ljudi su brzo našli nov ekran na kojem se sada emitiraju znakovi značenja. a ne akvatički simbol plodnosti i smrti. Da­ nas je samo još siluje ili joj krade skrivena blaga. IDEOLOGIJA I MENTALITETI Bezbrojna svjedočanstva prapovijesti i etnologije pokazuju da je arhaički čovjek živio u neraskidivu odnosu s prirodom. Ipak mora­ mo spomenuti barem neka temeljna određenja pojma ideologije. jer to nadilazi našu temu. spilja. Priroda je govorila preko kamenja. Tu je riječ inače prvi upotrijebio A. stablo nije više axis mundi — os zemlje.RELIGIJA. Ne želimo se ovdje baviti spomenutim problemom. Stoga mu priro­ da više ništa ne kazuje. Jezikom simbola primao je znakove svetoga. To je po­ vijest. A upravo je ideolo­ gija prvi suputnik vjernika u suvremenom svijetu i nedvojbeni znak vremena. Bio je u nju potpuno uronjen i ukorijenjen. kiša je atmosferska pojava. obraćao se šifriranom govoru prirode. Dokraja sekularizirana. nego svjetovna povijest u kojoj se potvrđuje čovjekova samodovoljnost.

umjet­ nost. nestvarne. one su neposto­ jane. ne može se zani­ jekati da upravo u novome vijeku počinju društvenim obzorom vladati velike svjetovne ideologije. pozitivizam i marksizam. J. ni marksizam ne pokušava to opovrći. osim što s m a t r a da su ideologije lažne. Dok je A. stoljeća. ali je za­ pravo izraz gospodarskih činjenica. Marx će posve izokrenu­ ti takvo shvaćanje ideologije. marksizam ga sada negativno ocjenjuje. Optimistički racio­ nalizam. Destutta de Tracyja i ondašnjih ideologa. izvedene. Drugi sociolozi pak pridodaju tim ideologijama još crkvenu religiju. Uvažavaju nepogodnosti čiste misli. O n a je teorijska misao koja vjeruje da se slobodno razvija na vlastitim danostima. da bi tek kasnije uveo pejorativni izraz ideologija. Marx radije rabio riječ teorija. Tako se često događa da vrednote slobode teže da izbrišu vrednote tradicije i autoriteta. Nove teori­ je nešto su skromnije u svojem dosegu. liberalizam i staljinizam. lažna svijest ( falsches Bewusstseih ). Uostalom. i do po­ lovice XX. Za n a s je najvažnije ustvrditi kao nesporno da su ideologije — svejedno kako ih shva84 . skrivanje stvarnih klasnih odnosa.tim dobro razlučiti od stare metafizike i besplodne gnoseologije. Bez obzira na s p o m e n u t a razmimoilaženja. maskirajući ili zagušujući sve ostale vredno­ te. to su intelek­ tualni postulati A. religija nemaju svoje samostalne povijesti. ali jednako toliko pozitiv­ n o m i egzaktnom koliko i prirodne znanosti. ali joj ipak pridaju određenu važnost. znanost. Destutt de Tracy pojam ideologije pozitivno vrednovao. Stoga se ideologija d a n a s sve više uzima kao vladajući društveni svjetonazor. drugotne. Ideologija n a i m e želi ostati filozofijom. U naše doba ideologija se shvaća manje odbojno. senzualistički naturalizam i kult slobode-. suvisli sustav vrednota. kao i obratno. O tome ovdje dakako nećemo raspravljati. Poslije manje od jednoga stoljeća K. opravdanje vlasti. Sav je marksizam dakle po­ lemički obuzet željom da potkaže i razobliči lažnost ideologijske svijesti koja se iskazuje kao izokrenutost svijeta i zabluda o njemu. Za njega ideologija ima značenje naročitog nedostatka njemačke klasične filozofije i is­ todobno opasnosti za svaku istinsku djelatnost duha. N e m a dvojbe da na taj način ideologija pokušava pružiti čovjeku ono što mu je n e k a d davala religija: odgovore na temeljna životna pitanja. globalni smisao ljudske egzistencije. čiji se razvoj odvija apstraktno i koje ni­ je svjesno ekonomskih činjenica. Ideologije na­ staju u t r e n u t k u kad određeni poredak stvari ima tendenciju da postane totalitaran. Ta patolo­ gija spoznaje tumači se dubljim nepravilnostima što su položene u gospodarskim temeljima povijesti. U početku je K. ideologija je razmišljanje otcijepljeno od zbiljnosti. posebice tijekom XIX. pravo. fašizam. Baechler na­ braja četiri takva opća tumačenja života i svijeta: nacionalizam. U tome jest lažnost svijesti: čov­ jek nije svjestan da gospodarska zbiljnost određuje njegovu mi­ sao. čega onaj koji konstruira ideje nije svjestan ili b a r e m ne vodi dovoljno r a č u n a da oni odre­ đuju njegovu misao. Drugim riječima. Iz tih razloga za K. Marxa politika. Zato je ideologija izokrenu­ ta misao.

Lenjin joj je dao. 2 Louis A l t h u s s e r . Iako je bio zamišljen kao oporba ideologijama. Poslije prirode sad je i povijest ishlapila. Premda je. suprotno tome. 2 G. Zato s pravom govorimo o suvre­ menoj nadmoći ideologija. Naime. Ideologija je dakle u suvremenosti toliko ojačala da je uspje­ la čak i svoje najljuće protivnike preobraziti u zagrižene ideolo­ ge. kako smo vidjeli. smisao pozitivno vrednovana pojma. uvijek se vrtio u krugu jer je jedino u ime svoje metafizike mogao do kraja ozloglasiti drugu metafiziku.• ćali — poglavite društvene zbilje našega vremena. nažalost. anticipaciju budućnosti i prethodnicu oslobođenja. u Recherches philosophiques. pojmova — koje imaju nezamjenljivu povijesnu ulogu. 3 G i u l i o G i r a r d i . Stoga je u tim i sličnim društvima ideologija bila puno razvijenija nego gospodarstvo. Usprkos svim htijenjima teško će biti zamisliti po­ stojanje neideologijskog mišljenja. R. Staljin. Ideologija je sastavni dio društvene cjeline i ne može je nestati čak ni u soci­ jalističkim porecima. ni marksi­ zam se. P a r i s . Tako se najradikalnija od svih kriti­ ka ideologije ostvarila u određenom vremenskom razdoblju kao najradikalnija ideologija. 239. povijesna su svjedo­ čanstva bila još nepovoljnija. Novija povijest začinje se baš u prevlasti takva vladalačkog mišljenja. što god da pokušao domisliti. u z b o r n i k u Ideologie. 1973. Aron je duhovito primijetio da su tuđe ideje u marksizmu uvijek ideologije. Velike svjetovne utopije potpuno su zagospodarile ljudima. 423. Dovoljno se sjetiti staljinizma i kineske kulturne revolucije. 64 —84. ' 6. Iz toga začaranog kruga jednostavno nije mo­ guće iskočiti. str. str. Mnogi su marksisti počeli uviđati teškoće uspostavljanja jedne iznimne i društveno neuvjetovane teorije mišljenja. mitova. Najdalje je u tome otišao svakako J. On je praktički poistovjetio »revolucionarnu« ili »proletersku« ideologi­ ju s marksizmom. V. u klasičnom marksizmu ideologija bila negativno obilježena. Peut-on sortir de l'ideologie?. kad je ideologiju označio kao glavnu pokretnu snagu sadašnjos­ ti. et Demythisation 85 . Tako M. a vlastite uvijek čiste znanstvene istine. Girardi — inače vrlo blizak marksizmu — pita se: da li je čovjeku uopće moguće izići iz ovisne i iluzorne misli? Nije li preuzetnost da se iziđe iz iluzija možda najsuptilnija od svih iluzija?3 Osim otkrića unutrašnjih protuslovlja. H. nije pokazao dovoljno uspješnim u liječenju te boljke ljudskog duha. L'ideologie. Pour Marx. 1 R a y m o n d A r o n . 1937. pa je slab čovjek bio odista izložen još samo moćnim idejama i njezinim institucijama. Štoviše. No ono što na osobit način obilježava tu pojavu jest činjenica da ideologije nose u sebi neskrivenu sklonost da se pretvore u totalitarne i represiv­ ne društvene sustave. V.1 Sve dakle upućuje na to da je zapravo nemoguće izići iz jedne ideologije da bi se sudilo drugoj ideologi­ ji. Marcuse je negdje napisao da je svaka misao imperijalistička. 1965. I. P a r i s . str. brzo se sam preobličio u ideologi­ ju. Althusser drži da je ideologija sustav predodžaba — slika.

Ideologia e Societä. pa i one koja nas je htjela osloboditi od laži i predstaviti se kao jedino ispravna teorija o svijetu i živo­ tu. nedohvatljivo. 1972. stoljeću. Colletti. Uz poveća­ nje blagostanja. obrukala povijesna praksa. Nije slučajno da istodobno ulazimo. u postkršćansko i postmarksističko razdoblje jer na oba ta svjetonazora leži teška hipoteka ideologizacije. Bell. 1959. Cottier. neočekivano je počeo njihov silaz i zalaz.ZALAZ IDEOLOGIJA Međutim. P. To su nazvali »smrt ideologija«. Lucio Colletti. Camus proročki pisao o čovjekovoj maloj sreći i var­ ljivim ponudama navodno sigurnih istina. rasta obrazovanja i privati­ zacije života idu nužno procesi deideologizacije. L'uomo senza miti. Destin des ideologies. Tako je već kriza pojma ideologije navijestila obrat i dolazak novog doba. No nezadrživi vihor industrijalizacije i urbanizacije po­ svuda otupljuje i slabi ideologijski stil mišljenja. pojave konzumizma. zapravo tek stare odumiru. 1970. Lipset — upozorili su na okolnost da sadržaji ideo­ logije očito slabe. La mort des ide­ ologies et TEsperance. P a r i s . Dojmila ga je kao nešto daleko. No još u većoj mjeri utjecali su na slabljenje ugleda ideologi­ je njezini povijesni neuspjesi i zloporabe. Pribivamo sutonu svjetonazora i općih teorija o ži­ votu. Podzemljar je nestao u mreži velikih zamisli i projekata. kako ka­ žu sociolozi. tuđe. Opća pitanja života i ljudske sudbine pola- • 86 4 Felice Balbo. prisilu i politi­ ku.4 One se naime polako počinju rasplinjati i trošiti u ozračju sekularizacije i druš­ tvenog pluralizma. The End of the Ideology. Mnogi sociolozi i filozofi — F. Čovjek s ulice počeo je sa zazorom govoriti o ideologiji. svezna­ juće. Ideologija je pomalo sve razočarala. Deideologizacija je prodrla čak i u one sustave — bolje reći režime — koji su do ju­ čer bili smatrani za predvodnike krutih ideologija. D. 1961. M. posebice kad se svezala uz vlast. Ratna apokalipsa i poratne pustinje stavili su u pitanje mno­ ga obećanja i snove. To je konačno dovelo do obli­ kovanja poznate teze o kraju ideologija. 1945. ali u isti mah svemoćno i neprevarljivo. Time je nehotice prije­ por oko problema ideologija izgubio na značenju. Balbo. Ideologije su mrtve ili na putu da budu nadiđene od primijenjene znanosti i tehnologije. Osobito treba istaknuti da je djelomičnu išćeznuću ideologije višestruko prido­ nijela pojava znanstvene kritike i etičkog relativizma. G e o r g e s M. T o r i n o . u času kad se činilo da će ideologije posve osiro­ mašiti i podjarmiti svijest ljudi. Cottier. Ondje gdje se može činiti da niču nove ideologije. Prve poticaje tom procesu dala je zacijelo spoznaja o ne­ savršenosti svake ideologije. N e w York. svejedno da li na Zapadu ili Istoku. A upravo je tih dana A. Bari. Opovrgla ga je teorija. J e a n M e y n a u d . Velike svjetovne ideologije — po duhu i sadržaju — jamačno najviše pripadaju XIX. P a r i s . Odatle moje odupiranje teologiji oslobođenja. hladno. L. S. D a n i e l Bell. . On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties. Zato još uvijek traju u dijelovima svijeta gdje su društveni uvjeti slični onima iz evropskog prošlog stoljeća.

rasprostranjeno u povijesnoj znanosti. Teško je o tome u knjiga­ ma i člancima spomena naći. nepokretnost. str. mentalitet je neposred­ no iskustvo naroda. Pojam mentaliteta prvi su ozbiljni­ je počeli istraživati povjesničari što se skupljaju oko francus­ kog časopisa Annales. jer ga 5 Michel Vovelle. sjećanjem puka. Ideologies et mentalites. nagli uspon i napredak. gotovo jednako onoliko koliko se prije dvadesetak godina rabio izraz ideologija. »nesadržajno«. revoluciju. Duby. Ne možemo ovdje ulaziti u ocjenjivanje toga mišljenja. »neznatno«. a niti je bio uopće predmet zanimanja. Labrousse — niša ne kazuju. R. Dok je ideologija sustavna vizija svijeta. Stoga mentalitet uključuje u jednu cjelinu sve ono što ostaje u trajanju »prividno«. no­ vost. Chaunu. nasljeđe i polagani razvoj. od ideja i kultura na kolektivna stajališta. ali javnosti jedva poznato. a znači tradiciju. ustrajnošću tradicije i stalnošću n a r o d n i h običaja. Mentalitet je iskustvo »dugog« vremena. pa su mu često bliža pitanja ekonomije nego ideologije. a za­ pravo je ono što jedino odolijeva i ostaje u kolektivnom sjećanju. N a m a $e pojam mentaliteta pokazuje u nešto drukčijem svjetlu. E. »beznačaj­ no«. Stoga naše drugo pitanje glasi: što je to mentalitet? Spomenuta se riječ inače u našem v r e m e n u mnogo upotreb­ ljava. Paris. F. 87 . Kao da ga ljudi više podrazumijevaju nego razumiju. P. p r e m d a je ostao nezapažen u širim krugovima. dotično zatrpano. Brau­ del. M. pamćenjem stradalnika. a znači promjenu. Povijest se mentaliteta iska­ zuje kao povijest otpora ideologijama i izdržljivosti u tome. Mentalitet je prije svega izraz »kolektivnog nesvjesnog« ili »kolektivnog imaginarnog«.ko prelaze u privatnu oblast i prepuštena su osobnom izboru po­ jedinca. 5—17. od po­ kreta na inerciju. U taj prazni prostor uletjeli su sad — polako i nečujno — mentaliteti. POJAM MENTALITETA Osekom ideologija sprudovi su ostali slobodni. Febvre. zakopano i sakriveno u dubini nesvjesnoga n a r o d n a bića. koje međutim ri­ jetko podliježe točnom određenju. Najviše se istaknuo neomarksist M. ali ih je malo spremno upustiti se u raščlambu toga naziva. Mentalitet ima dva različita značenja. svakidašnje i uobičajeno. U povijesnoj se znanosti mentalitet nije dosad proučavao. 5 Prema njihovu stajalištu mentalitet je označen nepokretnošću mišljenja. zajed­ ničko pamćenje. 1985. Drugo. obrat. Algulhon. Mandrou. Ideolo­ gija je pak iskustvo »kratkog« vremena. Vovelle. Neupućenu čitatelju njihova imena — L. Od nje d a n a s polako svatko odustaje — silom društvena razvoja — p r e m d a se u trenucima ugroženosti ili slabosti na ideologiju znadu mnogi pozivati. G. Zato istraživanje mentaliteta — u optici francuske povijesne škole — prelazi od elite na masu. Jed­ no stručno. Društvo se u to — preko svojih institucija — sve manje pača. Mnogi govore o mentalitetu.

goli život sadašnjice. iako tako čistih stanja jasno nigdje n e m a i neće ih biti. Premda su slične. a vuče podrijetlo iz marksističke ideologije. zlo će mentali­ teta možda biti u njegovu moguću besmislu. Osuđeni smo na puko trajanje. mentalitet je zakržljali. m u k o t r p a n i otuđen. Naravno da je svaki od tih posebnih mentaliteta povezan s odgovarajućom ide­ ologijom iz koje n u ž n o proizlazi. suženi svjetonazor. ali u skromnim razmjerima. veličine. bez utopijskih i eshatoloških obe­ ćanja. Začetnici građanske revolucije naviještali 88 . Ako se zlo ideo­ logije nalazilo u njezinu mogućem totalitarizmu. prizemljeni. oslobodilač­ kih vizija. bez ukusa. sad se zadovolja­ vaju s reformom školstva. nemišljeni. na bari­ kade se penjao ili b u n e dizao? Dovoljno je usporediti krilatice i parole evropskih studenata u razdoblju od zadnjih dvadeset go­ dina pa da se vidi u kolikoj je mjeri nastupio obrat od ideologije na mentalitet. U tom kontekstu mentalitet je redovito ostatak za­ mrle. poražene. životarenje. Stoga je ideologija dovedena do kraj­ nosti misao bez života. Zato je sad potrebno da kratko nabrojimo neke od vladajućih mentalite­ ta. No od t a d a o n a osjetno slabi. Mentalitet je »pala« ideologija. rutinu. Prije su tražili promjenu svijeta.poglavito povezujemo s m o d e r n i m ideologijama i njihovom sud­ binom rasapa. u množini. to ipak ni­ su iste stvari. opasnih pothvata. Riječ je samo o različitim predznaci­ ma. Politički mentalitet prvi je po redoslijedu. postalo maleno. Još bolje. VRSTE MENTALITETA Radi preglednosti i jasnoće dosad smo namjerno rabili izraz mentalitet u jednini. a sve više život jednog v r e m e n a bez misli. hrabrosti i strasti. Problem bi se mogao ovako postaviti: da li je sve ono što se d a n a s zvučno zove politička misao ili p r a k s a uopće još n e k a ideologija ili je možda prije običan mentalitet? N e m a dvoj­ be da je u prošlosti — posebno od v r e m e n a uspostavljanja gra­ đanskog društva — politika imala ulogu moćne ideologije. Sve to pokazuje da prijetnje nadolazećeg mentaliteta nisu ništa manje opasne po našu bitnu ljudskost od navodno velikih istina ideologija koje odlaze. ispražnjeni. sitno i rubno. Zato nije čudno što d a n a s na sva vrata ulazimo u tipično neherojsko doba. U društvu vlada osrednjost. Mentalitet je sve manje misao o svojem vremenu. Pažljiv p r o m a t r a č lako će uočiti da raz­ voj društva redovito ide od promoviranja marksističke ideologije do prevlasti političkog mentaliteta. U sebi doduše sadržava neke teorijske sastojke. U zbilji su n a i m e uvijek u optjecaju jedino mentaliteti. iako takav zapravo nigdje ne postoji. a mentalitet doveden do krajnosti život bez misli. p r a z n a dokolica i ojađeni rad. ravno­ dušnost. vodeći pritom r a č u n a o prilikama u svijetu. Tko bi još za neki mentalitet život izložio. neuspjele i razočarane ideologije. pa je već posve prešao u jednodimenzijalno čovjekovo trajanje. Sve se prizemnilo. neostvarene. velikih snova. dosada. bez zadnjeg značenja.

s obveznim izdancima požude i beznađa. Prema njegovu mišljenju marksizam će se sve manje potvrđivati kao jedna totalna filozofija i vjerojatno preobraziti — ogoljen od svo­ jih metafizičkih oplata — u političku doktrinu i uspješnu tehniku ograničenja ekonomske moći pojedinca. P. m o d e r n i je čovjek samo budio nove. Zato se d a n a s može biti demokrat u poli­ tici. jer du­ hovnih vrijednosti jednostavno nema. 6 Taj silazak od ideologije na mentalitet nije u svim socijalis­ tičkim društvima bio jednako prisutan. obilja i trošenja bio zatvoren. p o t p u n i glo­ balan pogled na svijet. U n a š e vrijeme politika se toliko prizemnila i pragmatizirala. a pro­ istječe iz liberalističke ideologije. 126—127. Marxisme et humanisme. 1961. Odatle ek­ splozija konzumizma i umnažanje ljudskih prohtjeva. Zato se zahtjev za slobodom na kraju za­ vršava s očajem nasilja — tom čudnovatom revolucijom bez cilja — što je zacijelo k r a h liberalističke ideologije. a ne promijeniti. str. s kojom je u početku bila obilno n a d a h n u t a . Vrijeme prolazi. a povezan je s pozitivističkom ideologijom jer iz nje neizostavno — dugim po6 Pierre Bigo. Treći vladajući mentalitet jest tehnicistički. Poslije bogatstva slijedi trošenje. Konac se te trke ne nazire. Marksizam je u početku bio cjelovit. Što je više slobode. U ishodištu te ideologije stoji metafizika čovjekove apsolutne slobode. a smisao od trošenja nikako da dođe. Zadovolja­ vajući materijalne potrebe. jer — zašto bismo uopće radili nego da više trošimo? Tako je k r u g između slobode. pa vjeruje da se samo političkim sredstvima svijet može poboljšati. Introduction a l'oeuvre economique 89 . m o r a za potporu imati jako r a z r a đ e n i općevažeći misaoni sustav. tumačenje sadašnjosti i viziju budućnosti. osim što ispod privida zadovoljstva r a z r a s t a tuga i otkriva se zatupljenost. ali je kao opća tendencija gotovo svugdje zasvjedočena. što inače uvijek ide skupa. Pokušavao je dati objašnjenje prošlosti. Da bi nešto bilo ideologija. Pružena mu je h r a n a koja ne zasićuje. podzemljarima su ostale samo lažne ra­ dosti televizijske kutije. Stoga je politika mnogo skrom­ nija u dosegu od ideologije. Bigo predvi­ đa da će se slično dogoditi i s marksističkom ideologijom.su svršetak jednog i rođenje posve novoga svijeta. da je u njoj teško prepoznati neku određenu ideologiju. Drugi vladajući mentalitet današnjice jest potrošački. Tako je ideologija slobode nezaustavljivo abortirala u potrošački mentalitet neslo­ bode i ovisnosti. Od svega je toga u mentalitetu zaista malo ostalo. de Karl Marx. Paris. Ishod je ipak bio drukčiji. S vremenom se naime g r a đ a n s k a ideologija potpuno oslobodila od određene metafizike čovjeka. to je više ljudske sreće. A sreća je u materijalnom blagostanju. a ne kao ideologija. Demokracija je trijumfirala samo kao politička do­ ktrina i uspješna tehnika ograničenja vlasti pojedinca. Od vatrometa obećanja. a istodobno zastupati bilo kakav svjetonazor. Za suvremenu politiku — koja je više n e k a vojna strategija i blokovska gospodarska utakmica — teško je to ustvrditi. No umjesto slobode od stvari rodilo se ropstvo stvarima.

vijesnim putovima — pridolazi. koja ima svoju crkvu. televizor. blagdane. ne r a d e s predmetima iz prirode. Černobil i ekološke katastrofe u Švicarskoj i Njemačkoj rastopili su pretenzije t e h n o k r a t a i prvobitni optimizam tehnologa. neonski natpis. svece. 8—10. • 7 J ü r g e n Habermas. bol. složenih kompjuto­ ra i elektroničke tehnologije. 90 . Frankfurt. Živimo u v r e m e n u klonulosti ideologije beskonačnog napretka. ka­ tekizme. 1983. Hab e r m a s a 7 — postala ideologijom. O pozitivizmu se mnogo znade. Od t a d a je n a r a v n o prošlo m n o g o godina. Zato su ljudske granične situacije — pravednost. 1968. koje o n d a nemaju što reći o istinskim ljudskim problemima. dogme. ne raduju se u zajedničkoj igri. I ovdje je ubrzo nastupio obrat. Znanost je dakle u velikoj mjeri izgubila svoju nekadašnju mitsku d r a ž i sakralno ozračje. kratkoga d a h a i skromnoga dometa. ali koje sa smislom ljudskog postojanja imaju zaista malo veze. Una teologia peratei. politič­ ki plakat. mučenike. sunce na zalazu. a rijetko šuma. velikog svećenika. slo­ boda. automobil. nego razgovara­ ju telefonom. smrt — tehnički nerazrješive. 146—168. koja se temeljila na naivnoj pretpostavci ljudske savršenosti i neograničenosti prirodnih iz­ vora. Tehnički mentalitet stavio n a s je u toliku ovisnost da da­ n a s mislimo kako je lakše razvijati uvijek nove tehnike za naše stare probleme nego se obraćati moralnim z a s a d a m a i poticaji­ ma savjesti. zlo. s a k r a m e n t e i liturgijsku godinu. ali ipak t r e b a podsjetiti da je rodonačelnik te ideologije uzdignuo znanost na razinu religije. Naš je sugovornik redovno robot. 8 Franco Ferrarotti. Ljudi se više ne susreću. Silazila je sve niže dok nije došla do običnih strojeva. Pozitivistička ideologija tako­ đ e r je potpala pod utjecaj demistifikacije i odčaravanja. reklamni spot. sudbina. Čovječanstvo je jedino božanstvo. Za riješiti te egzistencijalne probleme oči­ to da nije dovoljna s a m o pravilna primjena znanstvenih formu­ la. Znanost se u mnogim prilikama znala iskazivati kao ekvivalent vjere. ali je njihovo nasljeđe ostalo. Technik und Wissenschaft als 'Ideologie'. a pozitivizam njegova religija. Str. 8 U početku je bila uzvisivana do op­ će religije znanosti i svjetovnosti. prijatelj i dijete. U svijetu isključiva racionalizma i efikasnosti suvišnost etike je bjelodana. Roma. da bi se na kraju pretvorila u proizvodnju korisnih i malih stvari. La religione perenne. str. ali su to prvenstveno »male« i »sitne« istine. nego op­ služuju stroj. elek­ tronički računar. ljubav. od čega se sigurno udobni­ je živi. »Najviše Biće«. Zato je m o d e r n a tehnika i znanost u očima svojih kritičara — kao recimo J. Njezine istine mogu biti dobro potvrđene u standardiziranim f o r m u l a m a i otvorene čovjekovu nadzoru. S razvojem primijenjene znanosti širi se otuđenje umjesto da napreduje oslobođenje. nego u usamljenos­ ti gledaju spektakle. brežuljak. Prijelazu od pozitivističke ideologije na tehnicistički mentali­ tet pridonijeli su mnogi događaji. Pozitivističke crkve i svećenika znanosti više n e m a .

Jer. stvaraju se lako situa­ cije pluralizma. kao izgubljene duše u mitskom Hadu. ali pritom ostaje otvoreno pitanje koliko uopće vrijede ti razgovori kad su postignuti više gubljenjem vlastita nego razumijevanjem tuđeg stajališta. a teći tehnicistički menta­ litet. uspostavlja se dijalog. Baš zato što su mentaliteti ustrojeni bez čvrsta identiteta. Naša je međutim n a k a n a bila da u sociologij­ skom ključu uzmemo u razmatranje samo ideologije i mentalite­ te. Mnogo je naime češći slučaj da netko istodobno prihvaća — u nejednakoj mjeri — sva tri mentaliteta. pozitivističke ideologije u tehnicistički mentalitet. nego samo rat. Postoji dakle vidljivo protuslovlje između nesnošljivosti ideologija i neobveznosti mentaliteta.Tako smo sasvim kratko i pojednostavljeno pokušali prika­ zati »pad« triju ideologija u njihove odgovarajuće mentalitete: marksističke ideologije u politički mentalitet. Dok čovjek m o r a pripadati isključivo samo jednoj ideologiji. ali zauzvrat ni njihov mir nije posljedak dobre volje. Takve idealne tipologije u društvu nema. nego posustalih želja. Sigurno da nije sva istina svijeta u njezinim ideologijama i mentalitetima. Odatle glavna razlika između ideologija i mentaliteta. koji je za jučerašnje ideologije bio ne­ zamisliv i nemoguć. liberalističke ideo­ logije u potrošački mentalitet. obitelj — gdje se čovjek osmišlja­ va i n a d o m napaja. U tome treba tražiti razloge zašto se d a n a s tako lako uspos­ tavlja pluralizam gledišta. On nije izvan života — kao patricij u gledalištu rimske a r e n e — nego je duboko uronjen u društvena zbivanja. Ali netko je morao i te strane života razastrti pred ljudsku pažnju. pa ulazi­ mo u p o l u m r a k neodređenosti. Na vidiku je zalaz globalnih značenja i »velikih istina«. dok je između mentaliteta isključen doduše svaki rat. bilo bi krivo zamisliti da se ljudi između sebe utoliko više razlikuju ukoliko jedni pri­ hvaćaju politički. Zato vjer91 . ljubav. U to­ me treba ići korak dalje i h r a b r o uočiti da između ideologija nije moguć mir. Ima prostranih područja življenja — umjetnost. mentaliteti se sad mogu ponovno spojiti u jednu cjelinu. drugi konzumistički. PLURALIZAM MENTALITETA Nakon rasklapanja na sastavne dijelove. sučeljavanje tvorbi bez dovoljnog identiteta. zajedništvo. solidarnost. mentaliteta je u isti m a h moguće živjeti više. IDEOLOGIJE I MENTALITETI U SVIJETU Vjernik je također stavljen sučelice svijetu ideologija i men­ taliteta. Zato je ovaj oris svijeta ispao nepovoljniji nego što zapravo jest. Ono što suv­ r e m e n a sociologija religije vidi kao »market ideologija« ili »tržiš­ te svjetonazora« zapravo je tek susret mentaliteta. Stoga je proces gubljenja određe­ nosti u naučavanju n e k a temeljna odrednica n a š e g a vremena. gdje sjene bića prolaze svijetom bez obrisa.

Moguće su jasno razne pretpostavke. Vjernik je najprije bio ubačen u svijet ideologija. a možda opet činjenice da ideologije re­ dovito razočaravaju i zato se rastapaju u mentalitete. Zato su sadržaji ideologija i mentaliteta neke upor­ ne i teško iskorijenjive društvene kategorije koje prate sva povi­ jesna zbivanja. proživljava doslovce iste probleme ideologi­ ja i mentaliteta kao svi ostali.nik. Njihova odgovornost za svijet bit će više o tome da blaže i smanjuju nepogodnosti dogmatičke svijesti ideologija i opasne umornosti men­ taliteta nego da ih dokidaju. Taj mu je m e h a n i z a m prisutan. On jednako zapitkuje — ne bez unutrašnje tjeskobe i izvanjske dramatike — za razloge tom čudnovatom kruženju koje ide od ideologija do mentaliteta. slučajeva da je ljudsko biće u dužem vremenskom razdoblju uspjelo iskočiti iz utjecaja ideologija i mentaliteta. pa se opet možda vraća n a t r a g ideologijama. Ni kršćanin zapra­ vo ne zna zašto ideologije slabe. a drugi je iskušavao ispraznosti nji­ hova p u k a ispunjenja. nego naravni teret što ga življenje u svijetu sa sobom neizostavno nosi. Štoviše. htio on to ili ne. a niti je dosad bilo. A upravo ta povijest nezabludivo bilježi kako nema. što je uostalom bio i Isus Krist po svo­ jem čovještvu. nije iznenađenje što je svoje povjerenje samo njoj darovao. Od Konstantina. demokršćanskih partija svake vrste. To je o n d a razlog da ni kršćani — što je njihova treća istov­ jetnost s bližnjima — neće moći odviše napraviti u smislu radi­ kalnog nadvladavanja svijeta ideologija i mentaliteta. Naši su preci imali sreću što je njima vrijeme tako sporo protjecalo da je prvi naraštaj redovito živio u n a d i i velikom iščekivanju. koje uvijek slabije uvjeravaju nego što se iskazuje očitost zaokreta od ideologija na mentalitete. pa je stoga šok veći i posljedice dugotrajnije. Njih se ne smije shvatiti kao vječno prokletstvo i razlog za beznađe. dok s dru­ ge strane dugotrajna nesmislenost mentaliteta nužno p r i p r e m a nadolazak novih ideologija. ali njegove tajne uzroke ne dosiže. U tom kon­ tekstu učinit će on neoprostivu grešku ako na krutosti tuđih ide­ ologija b u d e tako odgovorio da od svojeg kršćanstva napravi sa­ mo još jednu ideologiju više. križarskih rato­ va. Još po nečemu vjernik nije iznimka. Zato p r e m a kršćanskom učenju nije moguće ni­ kad preskočiti vlastitu kožu. po životu u svijetu oni su jednaki svojim bližnjima. Politička ostvarenja kršćanskih vrednota imala su gotovo redovno sudbinu da budu uvir u ideo­ loška otuđenja. uspon i pad. Budući da je za suvremena čovjeka povijest zadnji izvor zna­ čenja i rodilište smisla. cesaropapizma. a mentaliteti jačaju. utopiju i krizu. Možda je taj kružni tijek posljedica rasta proizvodnih moći i društvena blagostanja. Salazarove diktature do 92 . U naše doba međutim vrijeme se toliko ubrzalo da samo jedan naraštaj uspijeva živjeti ujedno ushit i razočaranje. Kršćani u tome nemaju nikakve prednosti p r e d drugim ljudima. Ta kušnja nije nimalo bezazlena — kako bi netko naivno mogao misliti — jer su joj mnogi kršćani u povijesti neočekivano podlegli.

Jer u svako­ me od n a s spava po jedan vjerski ideolog. Nije dakle dovol­ jno odbacivati mehanizme lažne svijesti. širitelj pravde i zaštitnik nepovredivosti ljudske osobe. Kako se naime tuđe ideologije u očima vjernika najčešće pojavljuju kao ateizmi. Tome je obilno pridonijela či­ njenica da baš u ideološkim nadmetanjima identitet vjernika ja­ ča. Dok je nekad vjer­ nik u suočenju s ideologijama jačao svoj identitet. a upornost isparila. Možda smo u nekadašnjem kršćanstvu živjeli naopako svo­ ju vjeru — kao ideologiju — ali je u vremenu mentaliteta zacijelo sve manje imamo. J e r može se i tu počiniti grijeh izdaje. Nažalost. Ako je čovjek sva mjera Božjega iskaza u svijetu. Uvučen u svijet ideologija. u tolikoj će slabiti djelovanje ideologija. prorok snošljivosti. U uvjetima nad93 . Podlegli smo umoru. Ali morat će potražiti nove dimenzi­ je i stil ponašanja ukoliko želi primjereno odgovoriti znakovima vremena. koji je spremniji da istinu drugima nameće nego da za nju svjedoči. pa više ne vrijedi isticati ono što smo netom spomenuli. jer bi to osakaćenje bi­ lo jednako izdaji kršćanstva. sad osjeća nje­ govo ubrzano rasipanje. Prevlašću mentaliteta n a d ideologijama vjernik se n a š a o u novom položaju. U onoj mje­ ri u kojoj vjernik od sebe bude učinio ćudorednu i odgovornu osobu. A stvar je upravo u tome da se iziđe iz svijeta politike i da se drukčijim svjedočanstvom ublaže nužnosti političkih neuspje­ ha. fatalnom drob­ ljenju središta u sebi. ali je ona čovjekom postala. Na početku doduše bijaše Riječ. umjesto da u n a p o r u kršćanskog sebedarja identitet mučno os­ vaja. to nije sve. Od prevelikog po­ vjerenja u svijet do njegova potpuna odbacivanja samo je jedan korak. To je rubikon koji dijeli ideologije od kršćanstva. Zato je d a n a s teže biti kršćaninom. navjestitelj unutrašnjih dragocjenosti. pa mu se čini lakše da ga u toj borbi s neprijateljima dostigne. Tu se krije najdragocje­ nije sredstvo otklona napasti od ideologija. Pijesak n a m je ušao u dušu. Druga vre­ m e n a zahtijevaju i druge pastoralne naglaske.naoružanih svećenika u Južnoj Americi i ministara u sandinističkoj vladi — uvijek su zapravo kršćani bili grubo prevareni od na­ pasti da na tudu politiku odgovore nekom svojom vlastitom poli­ tikom. A kršćanstvo je u svojoj srži najmanje ideologizirana poruka. slobode. Jasno da zbog toga vjernik neće napustiti yrednote čovječ­ nosti. o n d a ni ideologija ne može biti nešto veće od čovjeka. Nije o n d a čudo što je u društvu ideologija središnji problem bio ateizam. dok u društvu mentaliteta to po­ staje vjerska ravnodušnost. bezvolji. opasnost je bila još veća da se na njih reagira ideologijski. ako nije čak ista stvar. Zato će vjernik u prvom redu biti zagovornik slobo­ de. Znakovi v r e m e n a očito su se promijenili. Na spomenutoj razini vjernici — sa svojim političkim opti­ mizmom s p r a m sebe i ideološkim pesimizmom spram onih što drukčije misle — ulaze u shizmu maniheizma. vjerniku će biti dužnost da uznas­ toji označiti neke oprečne poticaje u sebi i oko sebe. iako ni jučer nije bilo lako. snošljivosti i mirotvorstva. nego treba radije u sebi odgajati sadržaje čovječnosti.

IDEOLOGIJE I MENTALITETI U CRKVI Osim što je sučeljen svijetu. Odatle potreba da vjernik napusti ognjište i krene u potragu za svojom braćom. Da je Crkva često bila veliki proizvoditelj ideologije — sa svim njezinim pogubnim posljedicama — ne treba valjda d a n a s nikoga posebice uvjeravati. bit će u njima upaljena iskra velike n a d e da u životu ima nešto više od života. Zato u n u t a r tehnološkog funkcionalizma vjerska gorljivost malo može polu­ čiti odjeka. oni racionalnoj proizvodnji samo smetaju. Tehnologija je moralno neutralna. A upravo je pokušaj uspostavljanje slobode. m o r a l n u savjest. snošljivošću i mirom. snošljivosti i m i r a bez n a d n a r a v n o g a zatajilo i proizvelo suvre­ meni u m o r smisla. U op­ ticaj će ući zahtjevi za transcendencijom. nad­ om u vječnost. Taj sustav navodi radnike da se ponašaju kao da nemaju ni kreposti. Nasreću. današnji ljudi traže ga posvuda. Isto je tako s čovječnošću. Jedina slaba točka mentaliteta jest što ne proizvodi smisao. Kako se međutim 94 . U automatiziranoj sredini — m e d u kompjutorima — ostavljeno je malo mjesta za osjećajnost. To je njegov drugi vidik. dobrotu i opraštanje. I Crkva je zaražena ideologijom i ona se umorila u nizinama mentaliteta. ljubavi. Bogati svime osim smislom. kršćani će možda b a r e m ne­ što ublažiti zle posljedice bezvolje i sebičnosti mentaliteta. mistikom smrti i spasenjskim prizivima kršćanstva. Dapače. neosobna i objektivna. Jed­ n a k o u sebi i drugima. Os­ tvarujući tako smisao i zajedništvo. brzo bi završio pod stečaj. Tko bi takve vrline uvodio u poduzeće. bilo je uvijek u njoj dovoljno svetaca koji su gradili i jednu Crkvu siromaha. Zato pred spomenutim vratima i počinje tek dogovornost vjernika. nevoljena i odbacivana kao i ti moćnici. Iskre se međutim pale samo u zajedništvu. moderno druš­ tvo funkcionira kao jedan vrlo djelotvoran sustav bez vrlina. Zato će dužnost vjernika biti da u sebi i oko sebe ižaruje povjerenje u božanski život i njegovo značenje. samo je pitanje što se u svijetu »apsolutne slobode« može s njom još učiniti. vjernik je stavljen u nezaobila­ zan odnos sa svojom Crkvom. Kako ističu sociolozi. djelotvornošću molitve. S etikom će ići još teže. čovječnosti. Susretnu li ti strastveni tražite­ lji u vjernicima samo nešto od Kristova nasljeđa. ni poroka.moći mentaliteta kršćanin će manje isticati slobodu. A on se na­ lazi u božanstvu njihovih bližnjih. Kršćanin se tu zaista nalazi pred vratima problema. m i r a i čovječnosti. Crkva je za kaznu dijelila i njihovu sudbinu: postala je u istoj mjeri osporavana. Božjom promisli. jer je d a n a s svi usvajaju. U sre­ dištu joj je efikasnost i racionalnost. Na ras­ križju između svijeta i Crkve — iako je podjednako njihov sastav­ ni dio — kršćanin najprije uočava čudnovatu sličnost između obiju tvorbi. božanskom pravdom. Ulazeći u saveze s moćnicima svijeta.

nego je li oni to svoje pravo odista žele koristiti. a u biti je idološko pi­ tanje i imalo je svoju vrijednost u doba kad je vjernik bio ovisan o Crkvi. što je samo ponavljanje prije opisa­ nog odnosa vjernika s p r a m ideologiziranog svijeta. Crkva je međutim uvijek nalazila snage da pogleda istini u oči. deideologizirati je putem ideologije. međutim. Zato se predviđa da će upravo vjernici — dolazeći iz svijeta oslobodilačkih težnji — biti nosioci revolucije koja će od Crkve učiniti novo društvo ravnopravnih članova. slobodarstvom. bolje rečeno. Ovdje idu primjerice nastojanja da se Crkva prikaže kao tipičan model klasnog društva koji treba razotuđiti. To se najbolje može pokazati na primjeru rasprave o odgovornom sudjelovanju vjernika u ži­ votu Crkve. Nesporazum će biti još veći ako se ideologijska kritika primi­ jeni na Crkvu u trenutku kad o n a iskoračuje iz podneblja ideolo­ gije i dolazi pod utjecaj mentaliteta. a kupuju ih vjernici kao potrošači d o b a r a spasenja. J e r nije na mjestu da vjernik bude više kršćanin p r e m a svijetu nego p r e m a svojoj Crkvi. To je. koji i nije ništa drugo doli n a p o r Crkve da se do kraja očisti od svih svjetovnih i političkih ideologija. jer Crkva ima monopol i jedina je ovlaštena da organizira religi­ ozno. Zato i njega treba ispraviti. što se d a n a s goruće postavlja. ali sad usmjeren na Crkvu. i pro­ blem će se drukčije postavljati. postalo je vjernicima jasno u kolikom opsegu je njihova Crkva i oni sami bili zahvaćeni klicama ideologijske svijesti. Ima. mnogo vjernika koji žele svoju Crkvu vratiti kršćanskim izvorima na nekršćanski način. svijet što izvana gleda Crkvu primjećivao je na njoj samo obilježja nepoželjnosti. P r e m a toj zamisli crkveni su službenici proizvođači d o b a r a spasenja koje oni n u d e na tržiš­ tu ideologija. Nisam baš dobio dojam da 95 . Tek kad su se pojavile moderne svjetovne ideologije i zaplesale svoj najtragičniji mrtvački ples — danse macabre — u povijesti. Sinonim je tome vraćanje evanđeoskim izvorima. što je u konačnici ostajanje na istom mjestu. Ovo je n a r a v n o samo jedan slučaj — krajnje pojednostavljen — osporavanja ideoloških sas­ tojaka u Crkvi na ideološki način.tragovi d u h a uvijek slabije vide od djela požude. snošljivošću i mirotvorstvom — jednako kao i svijet — a ne ideološkim pritiskom. Zato su po­ kazali veću spremnost da oproste podzemljarima izvan Crkve koji su dvojili njoj pristupiti jer su se bojali da još jedanput ne po­ stanu žrve »objektivnih istina« i »velikih obećanja« ideologije. razumije se onaj isti problem pogrešnog ideološkog odgovora k r š ć a n a na ideologije u svijetu. S obzirom da u razdoblju mentaliteta to više nije. Učinila je to neočekivanom iskrenošću na Drugom vati­ kanskom koncilu. Odatle slijedi dužnost vjernika da i Crkvu oslobađaju od ideoloških n a n o s a svojom čovječnošću. Ali sveto nikad nije predmet slobodne i ravnopravne razmjene. Tako se stvorio novovjekovni sukob između Crkve i svijeta. Zato prvo pitanje nije da li vjerni­ ci imaju pravo na neko odlučivanje o poslovima Crkve. Nedavni molitveni susret u Asizu pokušaj je da se Crkva oslobodi i od religijske ide­ ologije.

nazatku umjetničkog izražavanja. rječitosti bez pokrića. površnim zauzetostima. osiromašenju obreda. življenju crkve­ nih tajni kao spektakla.su laici jedva dočekali mogućnost uključenja u poslove Crkve i da sad vlada n e č u v a n a jagma oko toga tko će prvi ući u odnos odgovornosti s p r a m Crkvi. m o r a l n a bezvoljnost. Naprotiv. potajnom divljenju svje­ tovnim ishodima. zarazi administriranja. sve se čini kao da vjernike — osim nekolicine teoretskih entuzijasta — spomenuto pitanje uopće ne zainima. Sudjelovanje u životu Crkve činit će se naime vjernicima u većini slučajeva kao nešto svjetovno i izvanjsko — nalik na rad u podu­ zeću — a ljudi d a n a s pristupaju Crkvi prije svega da bi zadovolji­ li svoje religiozne potrebe — što je eminentno čin emancipacije od mentaliteta — a ne radi upravljanja s njom — što je eminen­ tno čin emancipacije od ideologije. Pojedinačno pak gledano. Jedva da se n a d u vjer­ nici koji će se toga zadatka oduševljeno prihvatiti. politički govor i političku teologiju. Često ni96 . religi­ ozna ravnodušnost. Na zarazu u m o r a u Crkvi odgovorit će gorljivošću. Uostalom. oduševljenju za političko stajalište. U tu svrhu promicat će smisao i ljepotu življenja kao svoj prvi zadatak. izbjegavanju govora o nadnaravnome. mjerenja. povjerenju u senzacije. potro­ šački se mentalitet iskazuje u osobnom bogaćenju. zazoru od mistike. optimizmom i radošću postoja­ nja. Smisao i zajedništvo bili su također pastoralno najpogodniji odgovor vjernika na pojavu mentaliteta u svijetu. ne događa se to sa­ mo vjernicima u Crkvi nego i g r a đ a n i m a u društvu. broje­ nja. konačno. odsustvu dubljih osjećaja. Najbolje se to vidi kad treba izabrati članove neke komisije ili vijeća u župi ili biskupiji. a o n d a zajedništvom koje može biti jedina b r a n a pošastima osamljenosti i nepovjerenja u Crkvi. Ipak ima tu ne­ ka važna razlika. U visokociviliziranim i demokratskim državama život pokazuje da davanje većih prava ne rješava istodobno i pitanje veće zauzetosti. tehnicistički se mentalitet iskazuje u prevelikoj i isključivoj odanosti pastoralnoj tehnologiji. bez čega bi njegov pothvat bio polovičan i kršćanski neobrazložen. pastoralna zamorenost i iščeznuće velikih životnih ciljeva kršćana. politički se mentalitet iskazuje u malim svjetovnim na­ g o d b a m a umjesto u još gorim političkim sukobima. Čovjek mentaliteta ne pati dakle od manjka slobode — što je vlastitost čovjeka ideologije — nego od suviška besperspektivnosti. duhovnoj nepokretnosti. Trebalo bi sad označiti n e k a od obilježja mentaliteta u Crkvi: gubljenje vjerničkog. a u Crkvi ga stalno krijepi činom liturgijska okupljanja. Vjernik je i u Crkvi — kao i u svijetu — pozvan da se odupire naletima r a z o r n a mentaliteta. Dok vjernik u svijetu svjedoči smisao svojim vlastitim življenjem. A taj val slabljenja entuzijazma polako ulazi u Crkvu. udobnosti. u Crkvi se za to svjedočenje još napaja i nad­ om nadnaravnoga. Jednako će biti i sa zajedništvom koje vjernik u svijetu potvrđuje bratimljenjem s ljudskim rodom. redovničkog i svećeničkog identiteta. Razlozi za to ponašanje vezani su uz snaženje sadržaja mentaliteta u Crkvi.

U podneblju mentaliteta. u našim vjernicima i društvu koje nas okružuje. U tome »računanju« nitko nas ne može zamijeniti. Predložio sam četiri koordinacijske točke za razmišljanje — najprije ideologije u svijetu i Crkvi. nadnaravno — kao smisao — i liturgija — kao zajedništvo — jedine su ozbiljne prepreke ub­ rzanom gubljenju identiteta Crkve. To je nemogu­ će. nego žrtvom kršćani­ na koji nevidljivo plodi rascvat Novoga Neba i Nove Zemlje. Svatko za sebe. ZAKLJUČAK Na kraju. dakle. 97 . jer danas nitko nije po­ vlašten da bude potpuno sam i odvojen od svijeta. trabalo bi predusresti opravdano pitanje: gdje smo zapravo mi tu? Gdje je naša aktualna crkvena i društvena situa­ cija? Pa ima je sasvim dovoljno u tekstu. Stoga trebamo danomice otkrivati koliko ideoloških i koli­ ko mentalitetskih sadržaja ima u nama. No nemojmo to činiti ni sudom kruta ideologa. a onda mentalitete u svije­ tu i Crkvi — a na vjernicima je da taj »račun« dovrše. ni bezvoljnom kretnjom ljudi mentaliteta.smo naime ni svjesni u kolikoj mjeri baš liturgija drži na okupu identitet i posebnost Crkve koja teži da se pretvori u političku stranku ili ezoteričnu sljedbu.

razvoj n i k a d a ne staje. Sekularizirani čovjek vrlo rijetko izabire crkveno kršćanstvo za svoju religiju. Štoviše. povijesno određen da nezaustavljivo i nepovratno osvoji naše društvo. o n d a se obično poja­ vi neki novi i drugačiji oblik koji svojim postojanjem potisne onaj prethodni. Rastuća sekularizacija izazi­ va reakciju koja stimulira traženje zadnjeg značenja b a š u religi­ oznim kategorijama. Posve je n a r a v n o da taj pokret oživljavanja religije stavi u pi­ tanje tezu o radikalnoj sekularizaciji m o d e r n o g društva. dok svjetovno kršćanstvo uopće ne prihvaća.SUVREMENO OTKRIĆE NEKRŠĆANSKIH RELIGIJA PRVO OTKRIĆE NEKRŠĆANSKIH RELIGIJA Povijest religijskih oblika p r e p u n a je obrata i iznenađenja. Radije se o b r a ć a nekršćanskim religijama koje su bolje sačuvale i duže održale n a r a v n e religiozne sadržaje u sebi. izgubivši tako pri­ vlačnost misterija. Kad jedan od tih oblika prevlada u društvu. Suvremeno buđenje zanimanja za religiozno ne odvija se međutim u korist kršćanstva. Odatle potreba uspostavljanja neke dijalektičke sveze između eskalacije svjetov­ nosti s jedne strane i buđenja religioznog d u h a s druge. Na sreću. jer ono živi iste tlapnje kao otuđe­ ni svijet. dakle. Iz to­ ga izlazi da je današnji uspjeh nekršćanskih religija usko pove­ zan s neuspjehom stanovitog kršćanstva koje se previše iskazalo u pragmatičkom i humanističkom nastojanju. Baš u tre­ nutku kad je kršćanski svjetonazor postao vladajući u društvu. izbila su neočekivano na raznim točkama njegova tijela žarišta svjetovnosti koja su s v r e m e n o m potisnula vjeru na r u b društva. č u d n a pojava religiozne gladi u s r e d svjetovne zasićenosti ozbiljno opovrgava i slabi tu službenu tvrdnju o apso­ lutnom domašaju svjetskog procesa sekularizacije. D a n a s doživljavamo opću nadmoćnost sekularizacije. Jednako je tako s pojavom sekularizacije. Zato ovo masovno odlučivanje za izvan99 . svjedoci smo dvaju istodobnih. Stoga ne stoji zaključak da je sekularizacija fenomen svjetskih razmjera. Suvremeni svijet. Religija n a i m e to više privlači što je ukorjenjenija u svjetovno tlo — kao voda ž e d n a čovjeka u pustinji — pa se čini da je o n a zapravo od same sekularizacije provocirana i prouzročena. Naprotiv. ia­ ko nejednako rasprostranjenih procesa: sve jače sekularizacije i sve većeg zanimanja za religiozno. jednako intenzivno živi svoje dvostruko iskustvo svjetovnosti i religioznosti. pa na obzorju već niču prvi pozivi na no­ vo religiozno iskustvo.

Str. nadajući se da će u njima naći primjereniji odgovor za vlastite nemire. Za mnoge naše suvremenike kršćanstvo je postalo površno. Rollanda i A. konfucijanizma i bud­ dhizma mogu pomoći da otkrijemo Boga u dubinama čovjeka. očaran učenjem buddhizma. str. Povijesno gledano. S i m o n e Weil. U tom su društvu fizičari H. i A. Tom nastojanju pridružili su se također kršćani. Na njezi­ nu početku stoji A. A Krist nije do- • 1 2 3 R a y m o n d S c h w a b . Francea koji u Buddhi prepoznaje najboljeg tješitelja patničkog čovječanstva do R. funkcionalističko. Lettre a un religieux. P a r i s . 1951. Schlegel. 100 . dok treći misle da se upravo »mistici svih religioznih tradi­ cija između sebe približavaju do istovjetnosti«. Mnogi će vjerno ići tim duhovnim putem: od A. str. 49. jer oni nisu nikada prestali tražiti svjetlost u sebi. Schopenhauer koji je u latinskom prijevodu Upanišade prvi upoznao sjaj indijske misli. potrošačko. 395. Aspects du Buddhisme. nego od potrebe oslonca u životu koji u kršćanstvu više ne nala­ ze. a slijede ga R. Deussen. Pa kao što sekularizirani čovjek teško može naći odgovor na svoja bitna pitanja u području svjetovnih rješenja. G.1 jer je za evropski skepticizam prošlog stoljeća taj događaj morao imati značenje iznenadnog duhovnog obraćenja. P a r i s . koja su postala sastavni dio tog sekulariziranog svijeta. tako ih isto ne nalazi ni u crkvenim učenjima. dotično razlikovati prvo i drugo otkriće ne­ kršćanskih religija. narod gladan religioznih vrednota hrli u po­ ganske hramove i traži — po stranputicama i izobličenjima — si­ gurniju nadu i spas od onoga što mu plaho pruža današnje nereligiozno i sekularizirano kršćanstvo. Zato novu religioznost ovdje moramo oštro razgraničiti od prethod­ nih sličnih zbivanja.3 Pod tim vidikom postaje jasno zašto nam mudraci taoizma. H e n r i de L u b a c . da bi taj svijet otkupilo i spasilo. nereligiozno. P a r i s . Wag­ ner. posebice oni s mističnim nagnućima.2 drugi se opet više okreću is­ lamu. Schweitzera koji vjeruju da umorni evropski duh može još nešto naučiti od nekršćanskih religija. kad su Evropljani bili zabliješteni privlačnostima istočnih i drugih svjetskih religija. Postoji naime u našoj kulturi duga tradicija naklonosti prema duhovnosti izvanevropskih religija.kršćansku religioznost nije toliko uzrok koliko posljedica krize i neuspjeha svjetovnog kršćanstva. 1950. La Renaissance Orientale. Driesch i Wi­ lhelm von Humboldt pa filozof P. Nespremnost kršćanskih Crkava da zadovolje religiozne potrebe učinila je da se danas čovjek okreće drugim religijama. odviše slično svijetu. Teško je nabrojiti sve one što su svete knjige starih naroda stavili u isti red s Novim zavjetom. taj novi val religioznosti nije obično po­ navljanje nekih zbivanja u prošlosti. 8. 1950. Za neke od njih »buddhizam je naj­ veća duhovna činjenica u povijesti«. U tome po­ klonici nekršćanskih religija nisu potaknuti od puke znatiželje. tajni oduševljenik Bhagavad-gite. Za vrijeme dok radikalni teolozi otkrivaju »Božju smrt« i seku­ lariziranog Krista. Ot­ kriće indijskih religija uspoređeno je s otkrićem novog planeta. politizirano i nekritičko.

M a u r u s Heinrich. Zato ne samo kršćanstvo nego i njegova teologija mogu biti uspješno mišljeni kroz azijsku misao. 296. 1973. Ipak. jer pripada prošlosti i na njega se direktno ne nadovezuju moderni pokreti oživljavanja nekršćanskih religija. C. Kad se na­ brajaju suvremeni pokreti vjerske obnove. o n d a se obično spomi­ nju i razne nove religije u Africi. Theologie catholique et pensee asiatique. Pokušaji takva istočnjačkog »preči5 tavanja« kršćanstva vrlo su česti. U tom smislu utjecaj istočne duhovnosti postaje neka vrsta tradicije u kršćanstvu. La profondeur de Dieu. nego novi način života. to n a m pomaže da bolje vidimo koliko je velik jaz između spomenutog prvog i drugog otkrića. zamije­ nivši mnoga stara vjerovanja i sakralne običaje. a ne »prosvijetlje­ ni« pojedinac. bit će potrebno napraviti još jedno razgraničenje. propovijedao da kršćanski Zapad ne može živjeti bez pomoći velikih religija Isto­ ka. uz mnoge druge. Te nove religije redovito su plod miješanja i ukrštavanja već postojećih vjerova­ nja. Zato suvremeno doživljavanje nekršćanskih religi­ ja nije toliko intelektualno koliko djelatno. u njih nikada nisu u pitanju novi razumski razlozi. Zato je teško za­ misliti da bi jedan Goethe ili Malvida von Meysenburg navlačili na sebe bijele sanje. Novi pri­ padnici religija zainteresirani su d a n a s za konkretnu religijsku praksu i ispunjenje vjerskih dužnosti — u raznim ritualnim teh­ n i k a m a — a ne za čistu teorijsku raspravu. Aziji i Latinskoj Americi. str. Za Afriku se tako kaže da je stjecište starih primitivnih 4 • Yves R a g u i n . ono što bi d a n a s nazvali elitom. 182. Nas međutim to prvo otkriće nekršćanskih religija ovdje ma­ lo zanima. odnos­ no njihovo drugo otkriće. dakle odabrani svijet i cvijet epohe.šao da uništi plod njihova razmišljanja nego da ga dovrši. Još manje ih je zanimao molitveni život tih religija. po čemu se o n d a n a r a v n o ona i najvi­ še između sebe razlikuju. pa nisu toliko marili za obredni i praktični vid problema. Winslow. P a r i s . Tako je anglikan­ ski misionar J. Protivno tome. brojni su kršćanski misionari bili jednako zahvaćeni dubokim poštovanjem p r e m a religijama. postali su njihovi tumači i vjesnici. Zbog to­ ga je drugo otkriće nekršćanskih religija mnogo dublje i bremenitije značenjem od prvog. u drugom otkriću — ovom današnjem — umiješano je mnoštvo. 101 . Prije nego što opišemo to drugo otkriće nekršćanskih religi­ ja. 5 4 Tournai. pjesnici i znanstvenici. Dapače. U prvom su otkriću nekršćanskih religija sudjelovali isključi­ vo filozofi. što su se tijekom zadnjih dvaju stoljeća neočekivano namnožile. Njih je privlačila istoč­ njačka mudrost i vjersko učenje prvenstveno u teorijskom iska­ zu. To je u njih bio neki strogo osobni i individualistički pristup nekršćanskim religijama. koja u novoj cjelini dobro skrivaju svoje sinkretističko podri­ jetlo. Poticaj mu nije egzo­ tika već neutažena žeđ za religioznim i misteričnim. odvija se više u gru­ p a m a nego u d u š a m a osamljenih mudraca. str. pjevali mantru i brijali glave oko čuperka duge kose. 1965. Radije su čitali Kalidasovu Sakuntalu ili Meghadutu.

1 9 6 4 . Arya-Samaj. DRUGO OTKRIĆE NEKRŠĆANSKIH RELIGIJA Krajem šezdesetih godina — u punom zamahu psihodeličkog ludovanja i na dovršetku teološke razrade svjetovnog kršćanstva — zahvatio je Sjedinjene Američke Države novi i iz­ nenadni val oduševljenja za nekršćanske religije. Čini se da je najviše poticaja za širenje novih religioznih skupina dao hinduizam sa svojim otvaranjem zapadnjačkim prilivima i reformističkim pokretima: Brahma-Samaj. koliko su to nekršćanske religije novog vala i drugog otkrića. protestanti­ zam i katoličanstvo. avatari. 8 J a n Gonda. Ramakrišnina misija i nova yoga Aurobinda Ghosha. derviši — duhovni učite­ lji. Paris. 2 3 6 . quakersa i shakersa. koji smo kratko nazvali drugim otkrićem nekršćanskih religija. 3 5 8 — 4 0 6 . političkog mesijanizma. tibetanskih lama. Les Ameriques Noires. bosonogi isposnici i samozvani proroci. svezak. dok se u prostoru Latinske Amerike sabiru najrazličitiji utjecaji: afrički spiritizam. Narod kojemu re­ ligiozna povijest počinje sa strogim kršćanskim pokretima puritanaca. str. Odatle u njima eklektičko prisustvo magije. 1 9 6 7 . Razlog našem razgraničenju jest u tome što nove religije Azije. Uz neprepoznatljive kršćanske svećenike sve prisutniji su razni swami.vjerovanja. Poslije dugih godina vjerske ravnodušnosti ili robo­ vanja praznim kršćanskim navikama. stari kult pred­ aka. buddhističko i taoističko vjersko učenje. Mejapi na Celebesu i Parhi-damdam na Sumatri. Les Religions de l'Inde.8 Na otocima Sje­ vernog mora nedavno su zabilježene pojave kulta kargo. Taj val je iznio svu raznovrsnost sakralnih obli­ ka koji se čine jednako brojni kao i proizvodi u nekoj velikoj robnoj kući. Stoga ne mogu biti ni predmetom ovog razmatranja. moderni spiritizam. indijanska magija.7 U Indoneziji su nikle brojne nove religijske grupe u povezanosti sa starim lokalnim kultovima. 7 6 1 9 6 5 . kao što su pokreti Njuli na Borneu. Les civilisations africaines dans le nouveau monde. yogini. vidi sad po ulicama svojih gradova — od Kalifornije do New Yorka i od meksičke granice do Kana­ de — mladež kako se zanosno okuplja oko hinduističkih gurua. str. Paris. islama. L'hinduisme recent. crnački islamizam. Paris. 2 5 3 — 2 5 6 . Bilo je to njiho­ vo drugo otkriće. 8 U metodskom pogledu pogrešno je svrstati sve te ogranke novih religija u okvir suvremenog vjerskog gibanja. mahatme. 102 . sufičkih mistika i siouxih šamana. politeizma i praznovjerja. Les Religions d l'Afrique. Roger Bastide. učitelja zena. U Vijetnamu je zasvjedočena pojava sljedbi Hao-Hao i Kao-Dai u kojima se spajaju kršćanski elementi. kršćanstva i mnogobrojnih zapadnjačkih sek­ ti. Afrike i Latinske Amerike nisu u svojem postanku i opstanku u tolikoj mjeri uzročno ovisne o sekulariziranom društvu i njegovoj isto tako sekulariziranoj teologiji. kulta predaka. II. str. Amerika je doživjela pra­ vu eksploziju religioznih čuvstava i znatiželje. Stvaraju se egzotične • Ernst Demmann.

Danas u svijetu ima oko milijun članova i više od 6 0 0 ustanova koje šire n a u k u i praksu Transcendentalne meditacije. Conrad M. 1970. Poznato je njihovo sveučilište kraj Los Angelesa. Cilj mu je pomoći čovjeku da raznim pragmatičkim sredstvima postigne mir i sreću. potiče inteligenciju. Zen and the Cosmic Spirit. Temple of the Phallic King. Radi boljeg uvida bit će potrebno izdvojiti neke najvažnije nekršćanske pokrete i sljedbe. dovoljno je da se dobro utvrđe­ nim stazama vrati izvoru vlastite svijesti. 1973. 1973. Stoga ne preporučuje neku po­ sebnu tehniku meditiranja nego se oslanja na bogatu tradiciju Vedante. Ellwood. postoje zajamčena i kvalificirana svjedočanstva. 9 U pjesmama G. ali tek pojavom mnogob­ rojnih pokreta i sljedbi otkriva se sva širina n a s t u p a novog vala nekršćanskih religija. Ro­ bert S. 1974.10 Njegov je utjecaj među Amerikancima velik i posebno prihvaćen od znanstvenika i po­ slovnih ljudi. Philadelphia. America's New Discovery of Eastern Wisdom. The New Believers. Religious and Spiritual Groups in Modern America. str. 231—235. Saints and Avatars. Hyers. Daniel Cohen. Da­ nas ima na tisuće i tisuće Amerikanaca koji se osjećaju privučeni od pokreta. 10 Jakob Needleman. Uz to. Posljedice meditiranja su neočekivane: obraćenje je potpuno i čovjek se oslobađa od podložnosti d r o g a m a i od uža­ sa noćnih nemira. uz pomoć iskušanih metoda i istočnjačkih tehnika meditiranja. Iako je ta zanesenost za nekršćanskim religijama bila u Americi poznata i prije — tako je Swami Vivekananda osnovao na njezinu tlu svoje društvo krajem prošlog stoljeća — tek je za­ dnjih dvadesetak godina dobila značajnije društvene razmjere. Boston. • grupe. The Road East. Vjerojatno najrasprostranjeniji i najpoznatiji takav pokret jest onaj Transcendentalne meditacije. New York. što daje cijelom pokre­ tu posebnu ozbiljnost i svojstvo prave religiozne novosti. koje ima na sto­ tine zavoda.9 Marvin H. Chogyam Trungpa. Spiritual Masters and their American Disciples. Swamis. The Myth of Freedom and the Way of Meditation. 1975. Da to postigne. New Jersey. Berkeley. iskustava i ideja što dolaze od velikih tradicija istoč­ njačke duhovne mudrosti. obrijane glave i asketskog izgleda. The Mind of India: Yogis. koje u ushitu i istočnjačkom ritmu plešu svoju mantru. Utemeljitelj pokreta je Guru Maharishi Mahesh Yogi. Harrisona i mjuziklu Kosa naziru se slične tendencije. Pagal Baba. poznavalac drevnih Veda i ne­ kadašnji redovnik hinduističkih samostana na Himalaji. 1976. Prema njegovu učenju. str. London. zahtjev za estetskim užitkom očito slabi u prilog jačanja vjerske pobožnosti. Transcendentalna meditacija širi prostore svi­ jesti. Young Religion in America. Swamis and Avatars. Harrison Pope. Komeša se narod čudno odjeven. 103 . 1972. New York. Harper. Mladež je upravo opsjednuta Istokom i njegovom religijom. The New Religions. 128—142. O tom izuzetnom zanimanju. Gurus. New York. tečajeva i nastavnih predmeta. u bije­ lim dugim nošnjama. kojemu n e m a ravna u američkoj religioznoj prošlosti. 1972. opisati njihova bitna određenja i uključiti ih u razmišljanja o razvojnim putovima suvremene re­ ligioznosti. donosi mir i ravnotežu u duhovnom ži­ votu čovjeka. uz zvuk zvonca i cimbala.

Nedostaje mu naime temelj za novačenje novih članova. 3 1 — 5 1 . pa svako materijalno bogaćenje i osobno napredovanje postaje besmisleno. Pripadnici te sljedbe zastupaju vrlo radikalne nazore o životu i odlučno se odupiru zapadnjačkoj kulturi. za vrijeme velikih seoba mladih nezadovoljnika na američki Zapad. plesanjem i pjevanjem tekstova iz Vede. Los Angeles. The Hare Krishna in San Francisco. Posebnosti te sljedbe — nesebičnost i napuštanje materijal­ nih užitaka — posljedica su okolnosti što je većina njezinih pri­ p a d n i k a r e g r u t i r a n a iz redova bivših uživatelja droga i razočara­ nih posjednika materijalnih dobara. U početku je sjedište pokreta bilo smješteno u New Yorku. 1 9 7 4 . 1 9 7 6 . potomak starih duhovnih učitelja i prevodilac Bhagavad-gite. Zato mnogi njegovi sljedbenici odlaze na selo. Pravila ponašanja su im također vrlo stroga: zabranjeno je jesti meso. 1 9 7 6 .. S druge strane. što postaje zaprekom sociološkom istraživanju i unutrašnjem opisu tih grupa. Siromaštvo i asketsko odrica­ nje članova sekte u suprotnosti je s njihovim društvenim podri­ jetlom. godine. dok se je­ d a n manji dio nepovratno iselio i nastanio u Indiji — pradomovi­ ni svih tih nekršćanskih religija. str. C. u p o r n o nuđenje revija i ploča. što je u drugim zajednicama rijedak slučaj. str. droge. prikupljanje miloda­ ra. Misaoni temelj pokreta je Bhagavad-gita. preselio u San Francisco. tijekom 1 9 6 7 . ali se poslije. sljedbenici se od­ riču kocke.Na istu vedičku tradiciju nadovezuje se i drugi pokret religi­ ozne obnove n a z v a n Međunarodno društvo za svijest Krišne ili kraće. nevjerojatna požrtvovnost članova i izdavanje mjesečnog lista Back to Gohead. otvaranjem mnogih škola. u z b o r n i k u The New Religious Consciousness. Mnogo je spominjana Misija Božanske Svjetlosti. u obećanu zemlju hippyja i uživatelja droge. Iako je duhovni uči­ telj i utemeljitelj te sljedbe doživio nečuveni uspjeh na festivalu u San Franciscu 1 9 7 4 . Po­ vratak duhovnim vrijednostima i zajedničkom životu obavlja se dakle vlastitim usavršavanjem." Radikalizacija pokreta vidljiva je i u otkriću da sljedbenici Hare Krišne odgajaju svoju djecu u reli­ gioznom d u h u sekte. ribu i jaja.13 na čelu s mladim g u r u o m Maharaj Ji. Bhaktivedanta Swami P r a b h u p a d a . uzdržljivost od svjetovnih užitaka — traži p o t p u n u i iskrenu zauzetost koju nije lako preuzeti. čini se da je pokret prošao svoju 12 najvišu točku i da se počinje osipati. 104 . The Strange World of the Hare Krishna. radošću žrtve. alkohola i seksa. Los Angeles.Hare Krišne. u z b o r n i k u The New Religious Consciousness. N e w York. jer nešto o p a d a broj mladeži koja se drogira. Njezini se sljedbenici hvale da ih • 11 K a o d o k a z t o m e n e k a p o s l u ž i knjiga F a y e Levine. 13 J e a n n e M e s s e r . r a n o ustajanje. a sredstva su njegova širenja osnutak osamdesetak središ­ ta širom svijeta. jer redovito dolaze iz bogatih građanskih obitelji. 5 2 — 7 2 . 12 G r e g o r y J o h n s o n . u istom je sustavu bhäkti-yoga mistična disciplina ljubavi i potpune pasivne odanosti Bogu. Božjim ispunje­ njem u sadašnjosti. tegoban način života — prosjačenje. svetim recitiranjem mantra od šesnaest rije­ či. Zato im vizija Apokalipse najbolje pristaje: svijet će sigurno propasti. Njegov je začetnik A. Guru Maharaj Ji and the Divine Light Mission.

rock-sastava i starova. uvjet n e p o s r e d n a dodira s čistom unutrašnjom sviješću. Glazbe. Ipak. a ponekad navode broj od pet do osam mi­ lijuna članova. pretrpio potpuni neuspjeh. Spoznaja je neka vrsta n a d a h n u ć a . Njezino se učenje pretežno oslanja na religiju Sikha koju je polovicom šesnaestog stoljeća u Pandžabu utemeljio Guru Nanak Dev. avi­ ona. Sekta je stvorena krajem 1969. Duhovni učitelj sljedbe guru Maharaj Ji je ćudljivo dijete. Treba međutim uzeti u obzir da je u svojem uzlaznom krugu taj pokret imao za­ paženo velik broj obraćenika i naklonjenika. Kretanje zvijezda i planeta to jasno potvrđuje. sljedbenici 3HO nisu ipak zabludili u svjetovne tehnike liječenja ili u mistični okultizam. Mnogi učenici tvrde da posjeduju neposredno iskustvo teološkog središta. ljubitelj velikih igračaka. Nektara i Vibracije. u novi astrološki eon — Aquarian age. muslimane i buddhiste u njihovoj mlakoj vjeri. To duhovno traženje isto je što i širenje Božjeg imena. Promjene će obuhvatiti podjednako materijalna dobra i duhovne vrijednosti. Ide­ ologija Misije Božanske Svjetlosti obnavlja značenje četiriju po­ čela: Svjetlosti. a ne za utemeljitelja nove religije. Iako preporučuju psiho-fiziološku disciplinu kundalini-yoga i koriste ezoterične moći tantra-yoga. a moć koja ih po­ kreće samo je božanstvo. pa ono što je u predanju iz­ gubljeno biva u meditaciji višestruko vraćeno. du105 . Na chardinovski način Bog je neka energija za koju fizičari kažu da se ne može ni stvoriti ni uništiti. povezavši sastojke hinduizma i islama u novu sinkretičku cjelinu. Zato treba s opre­ zom prihvaćati podatke koje razmetljivo daju vode vjerskih gru­ pa.ima na stotine tisuća. godine od Yogija Bhajana. Predstavlja se za pro­ povjednika. odnosno one moći koja jedino djeluje u svemiru. unatoč brižnim p r i p r e m a m a i bučnoj reklami. Njima odgovaraju određene tehnike. ali nikad ne spominju da je ta energija zapravo s a m a svijest. a čije pristalice žele biti svjedo­ ci velikog povijesnog preokreta na prijelazu iz razdoblja Ribe — koje je trajalo dvije tisuće godina i upravo prolazi — u razdob­ lje Vodenjaka koje sad nadolazi. kompjutera. Tim događajem ulazimo u novo i posve različito vrijeme. Od sadašnje dominacije osobne svijesti idemo u sus­ ret grupnoj svijesti. mješavina spretnog m e n a g e r a i mistika. s dvije stotine podružnica žirom svijeta. Ne stvara novu Crkvu nego želi usavršiti kršćane. U slučaju pokreta Misije Božanske Svjetlosti vjerojatno da su javne nesuglasice i neugodne svađe između mladog gurua i nje­ gove obitelji prouzročile osjetan pad članstva. nji­ hov je nedavni skup u Houstonu. Manje se znade o pokretu koji nosi čudno ime 3HO (The He­ althy-Happy-Holy Organization). Od takve duhovnosti siromašni i drogirani postaju bogati i zdravi. a put do nje ide preko Spoznaje koja u svijesti otkriva životnu energiju. Zato kaže učenici­ m a : Kraljevstvo Božje je u v a m a i ja ga mogu samo otkriti. Sreća i mir se nalaze u čovjekovoj nutrini. Stoga predvodnik družbe Yogi Bhajan izjavljuje da želi stvarati više učitelje nego učenike — razvijati neovisne. čime u stvari započinje nova opća kultura. skupih vozila. Sljedbenici 3HO smatraju da je njihov način života primjer i predokus življenja kakvo će vladati u doba Vodenjaka.

Živeći unutrašnje osobno iskustvo nepromjenjivog božanstva u okol­ nostima promjenjivosti svijeta. Amerikanci su brzo osjetili veliku sklonost p r e m a toj vrsti b u d d h i z m a ne samo zato što on odgovara njihovu empiriz­ mu i što zrcali pozitivno stajalište o svijetu i životu. str. 1 9 7 3 . Sredstvo postizavanja unutrašnjeg jedinstva — što je uostalom zadnji cilj svih škola meditacije — jest koncentracija čovjekovih psihičkih moći u jednu jedinu točku. Mnogi članovi tih sljedbi bivši su uživao­ ci droge koji su se postupkom prosvjetljenja uspjeli otrgnuti od mučnih stanja ovisnosti. U tom smislu se može reći da živjeti vrijeme akvarijuma znači bi­ ti već prisutan u društvenim p r e o b r a z b a m a budućnosti. Od svih buddhističkih skupina najbolje je u Sjedinjenim Državama bio primljen pokret zen-buddhizma. nego prven­ stveno zato jer im takav zen pruža smirenje u novoj civilizaciji s t r a h a i zaglušujuće tehnološke galame. str. njegova mreža organizacije pokriva na desetke velikih sre­ dišta. današnji ljudi r a d o ulaze u jedan zendo. pedesetih godina prije pojave psiho­ deličke euforije i šezdesetih godina za vrijeme invazije hinduis­ tičkih gurua. Odatle mogućnost da čovjek bude du­ hovno slobodan i onda kad živi u fizičkom poretku stvari. Ellwood. uznemirivanja i rastresenosti. 3 7 — 7 3 . čovjek utječe na skraćivanje sa­ dašnjeg v r e m e n a i olakšava dolazak nove epohe Vodenjaka. U sadržajnom pogledu zen je najviše neka tehnika meditira­ nja. 255—262. iako mu je broj pripadnika sigurno manji nego u drugim sličnim grupama. potreb­ no je doslovce »počivati i odmarati se u vlastitoj misli«. Kod San Francisca se nalazi drugi poznati centar u koji dolaze studenti iz svih krajeva zemlje da bi kroz nekoliko mjeseci r a d a meditirali o »praznini« zena pod ravnanjem svojih roschia. R o b e r t S. Napuštajući buku gradskih ulica i strahove poslovnih rizika. Stvoritelj i ono što je stvoreno čine jedno paradoksalno jedinstvo. Napustili su pakao psihodeličke svjet­ losti jer su u zenu konačno našli slobodu svojeg unutrašnjeg pro­ svjetljenja. N e w York. Religious and Spiritual Groups in Modern America. A sadašnja raširenost ze/?-grupa također pokazuje da je taj pokret u p u n o m z a m a h u i da ne jenja­ va. Zen-buddhizam zahvaća posebne kulturne krugove: od slikara i pjesnika do skladatelja i psihoterapeuta. N e w Jersey. Da bi se to ostvarilo. The New Religions. metoda vježbanja tijela i vještina duhovnog pročišćenja. 1 9 7 0 . Na kra­ ju dolazi unutrašnje prosvjetljenje i oslobođenje u podsvijesti • 14 J a k o b N e e d l e m a n . 106 . Popularnost zena dosti­ že v r h u n a c u dva navrata-. od kojih je najveći onaj u San Franciscu gdje predavanja o zenu posjećuje na tisuće znatiželjnika i privrženika. bez vanjskih smetnji. odvratiti svoju misao od mnoštva p r e d m e t a i usredotočiti je na samo je­ dan. 1 4 Prema procje­ n a m a sociologa njegov je utjecaj relativno velik.hovno slobodne ljude koji mogu biti drugima primjer prisustva Božje svijesti u svijetu. Međutim njegova privlačnost traje i ona je još uvi­ jek prilično velika: u knjižarama se najviše traže upravo djela iz područja te vrste buddhizma. gdje će u ozračju mira pokušati »produbljavati i meditirati tišinu«.

New Jersey. b a r e m ne u početnim fazama. 1 6 ali sigurno vi­ še nego u drugim pokretima. Str. U metodičkom pogledu tibetski buddhizam je vrlo jednostavan jer daje malo važnosti položaju tijela i ruku. Meditiranje donosi duboku promjenu. 262—267. slavnog po n a d n a r a v n i m moćima i sposobnostima siddhih. pa su bili prisiljeni napustiti svoju domovinu. 164—187. 1973. a već je utemeljio novi Institut u Boulderu. Nisu pro­ šle ni tri godine. Daje me­ đutim veliku važnost brojnim sjedenjima koja moraju biti učesta­ la. blagost šutnje i mira. stoljeća. Po ozbiljnosti nastupa i vjernosti tradiciji ističe se tibetski buddhizam. pa su na istoj liniji s psihodeličkim kolorističkim zorom. U dubini našeg bića skriveni su dakle mir i ravnovjesje. redovita i vremenski duga. U svakom slučaju.• — šatori. Paris. po imenu jednog čuve­ nog yogina iz XII. 1 9 Preostaje još da spomenemo suvremeni masovni pokret pri­ stalica yoge. The New Religions. 518. drža­ va Mexico. Zatim je u Škotskoj osno­ vao buddhistički centar. Dapače. pjesnika. ono također budi zahtjeve zajedništva. 1970. Ro­ bert S. Najbolje utočište su našli u Sjedinjenim Državama gdje su plura­ listička situacija i religijski boom pogodovali njihovu dobru pri­ hvatu i naglu širenju. a još dublje od toga praznina koja ih jedino hrani. m e đ u kojima ima mnogo umjetnika. Religious and Spiritual Groups in Modern America. psihijatara i cineasta. Zato Chogym Trungpa Rinpoche poručuje svojim učenicima da im je beskorisno čitati knjige 0 meditaciji ako se istodobno svojski ne založe u dugom sjedenju 1 koncentriranju. unutrašnju sreću. današnji učitelji tibetskog buddhizma obilno se koriste slikama i arhetipskim ge­ ometrijskim likovima »psihe«. što praktički znači da dvanajest sati uzastopce sjede i meditiraju. p r e m d a oba vode istom cilju. velik broj buddhističkih učitelja i redovnika našao se na ulici. a dolaskom u Sjedinjene Države 1970. New York. nov način života. U Naropi se skuplja gotovo tisuću stu­ d e n a t a i četrdeset profesora koji poučavaju buddhističku mud­ rost na mnogobrojnim tečajevima. 107 . Kad su šezdesetih godina Kinezi ušli u Tibet i pozat­ varali samostane. str. str. U svemu tome je značajnu ulogu odigrao Chogyam Trungpa Rinpoche koji se poslije bjegunstva iz Tibeta bio sklonio u Indiju da bi prešao u Evropu i završio studije u Oxfordu. Les Religions du Tibet et de la Mongolie. s malim prekidima odmora i okrepe. Tibetski buddhizam se dosta razlikuje od zena. i nazvao ga Naropa Institute. a na društvenoj razini se zalaže za metodu nenasilja. Teško je pri tome reći koliko m o d e r n a verzija tog buddhizma odgovara tradicionalnom nauku. godine Centar meditacije Karme Cholingu Vermontu. a još manje upot­ rebljava koan i mantru. Danas pripadnici toga pokreta uživaju do­ ličan ugled: privukli su tisuće sljedbenika. ne traži posebnu odjeću i naročitu prostoriju. 16 Jakob Needleman. Ellwood. iako i sve ostale do sada prikazane sljedbe u većoj 15 Najbolji suvremeni prikaz religije u Tibetu daju Giuseppe Tucci-Walther Heissig. 1973. svake druge sedmice učenici sudjeluju u nedjeljnom nyinthunu.

yoga je poglavito tehnika as­ keze i m e t o d a meditacije. u školama i na televizijskim p r o g r a m i m a yoga se predstavlja kao odlično sredstvo postizava­ nja i održavanja dobrog zdravlja. on je pri­ vukao toliki broj mladih zanesenjaka da se odlučio u tom gradu stalno nastaniti. sažetost duha. oni odlučno odustaju od svojih navika i posvećuju se izučavanju yoge. u n a š e vrijeme je na velikoj cijeni hatha-yoga. Otada je broj prista­ lica u stalnom porastu. 225—239. Bit će zato potrebno samo ukratko spomenuti ostale sljedbe. zanimanje za yoga-metode naglo je poraslo. svratištima i na drugim prikladnim mjestima. a sredstvo da to postigne jest koncentracija čovječjih psihič­ kih moći samo na jedan objekt. 1 9 7 8 . kontemplativno zadubljenje. Paris. str. istovjetnosti svih re- • 17 R o b e r t S. J e d a n od takvih središta je Integral Yoga Institute u New Yorku koji je šezdesetih godina osnovao Swami Satchidan a n d a . pridržavanje vjerskih propisa. Svako jutro r a n o ustaju da bi meditirali i prakticirali vježbanje yoge. Jednako tako niču novi centri. godi­ ne prenio je P a r a m a h a n s a Yogananda na njezino tlo tehniku yoga i utemeljio Self-Realization Fellowship. Njezini sastavni dijelovi se doim­ lju kao dužnosti: obuzdanost. jedinstvu ljudskog roda. 1 8 Od svih vrsta yoge. New Jersey. Tu je u prvom r e d u bahaizam koji je čvrsto ukorijenjen u islamsku predaju i svojim učenjem o uspostavljanju općeg svjetskog poret­ ka. Osim hatha-yoge u modi su karma-yoga s naglaskom na etičku djelatnost. Swami Satchidananda je tako privukao veliki broj mladeži koja je od strane društva odbačena. yoga ide za ukinućem stanja svi­ jesti. Poslije. 6 2 — 6 7 . Danas u New Yorku ima dva takva središta gdje žive i djeluju učenici yoge. Za vrijeme jedne trodnevne posjete New Yorku. u kojima se mladi ljudi potpuno odaju prakticiranju različitih ob­ lika yoge. preko d a n a drže tečajeve yo­ ge u školama. II. s ko­ jom se može steći vlast n a d životnom energijom. " M i r c e a E l i a d e . str. De Gautama Bouddha au triomphe du christianisme. redukcija osjetnog iskus­ tva. doktrina o mističkoj fiziologiji i anatomiji čovječjeg tijela. U njima oni provode gotovo redovnič­ ki i strogo asketski život. Ellwood. i mnoge druge. iako je ono što smo rekli već posve dovoljno. Histoire des croyances et des idees religieuses. Već 1920. S ovim opisom.ili manjoj mjeri sadrže elemente koje su preuzele od izvornog sustava yoga. bhakti-yoga s naglaskom na mistiku i pobožnost. pažljivost. Religious and Spiritual Groups in Modern America. naravno. kontrola disanja. 108 . đnana-yoga s naglaskom na metafizičku spoznaju. bilo da se radi o drogiranima ili onima što blude svijetom bez cilja. U sklopu općih načela indijske tradicije. Bez obzira na razlike i izvore. bolnicama. Jednom obraćeni. put duhovnog prosvjetljenja. U Americi je yoga dosta r a n o postala najpopular­ niji oblik prakticiranja orijentalne spiritualnosti. nismo do kraja iscrpili sve sadržaje o suvremenim pokretima nekršćanskih religija u Sjedinjenim Državama. Tijekom zadnjih deset godina." Zato su središta prakticiranja yoge postala d a n a s prava žarišta nove i neočekivane n a d e za sve »prokletnike« u društvu. društvenoj etici. po­ ložaj tijela na sjedalu. 1973. svezak.

109 . 1 9 7 6 . a rezultati istraživanja o religijskoj prak­ si upućuju na zaključak da je njihovo pristajanje uz tradicional19 C h a r l e s Y. a provedeno je nedavno u području San Francisca i njegove bliže okolice. T o r i n o . Na prvi pogled se či­ ni da tradicionalne religije ostaju glavno polazište većine pučan­ stva u njihovu vjerskom svjetonazoru. str. Riječ je zapravo o zajedničkim odrednicama cijelog po­ kreta suvremene nekršćanske religioznosti. u z b o r n i k u Vecchi e nuovi dei. U mladih je ta većina međutim neznatna. pa su nedavno proizveli film Sunseed koji otkriva njihov stil života. G l o c k — R o b e r t W u t h n o w . La dimensione religiosa in una comunitä cosmopolita americana. ali ih za uzvrat dijeli od društva i ideologizira opasnim na­ cionalizmom. Mnogo se čuje o sekti japanskog buddhizma Soka Gakkai. Takva se ocjena međutim može dati tek n a k o n temeljitih so­ cioloških istraživanja. ima­ li su upravo ovdje svoje prve začetke. U porastu je pokret Crni muslimani koji skuplja svoje pristaše oko m o d e r n e slike is­ lama. dok su sljedbenici Satya Sai Baba također na­ pravili film o životu i djelu svojeg leadera. pa i onaj naopaki. iz­ među njih jedno se empirijsko istraživanje izdvaja solidnošću priprema i znanstvenošću postupka. Stoga je ta zona bila i na­ stavlja biti izvorištem onih novosti koje se suprotstavljaju vladajućoj kulturi i crkvenoj religiji. posao su obavi­ le stručne ekipe sociologa sa sveučilišta u Berkeleyu. m e đ u m l a d i m a je ta većina minimalna. može postati i te kako zanimljiv za istra­ živanja novih i budućih modela religioznosti. • 175—203. 1 9 Razlog za­ što je izbor pao baš na taj lokalitet leži u činjenici što religiozni pokreti i njihove zajednice u tome g r a d u stoje još uvijek na čelu svih društvenih i duhovnih preobrazbi u zemlji. To je razlogom zašto su odnosi između Black Mus­ lims i ortodoksnog islamizma poremećeni. Iako dakle San Francisco u meto­ dičkom pogledu neće biti odveć prikladan za istraživanje sadaš­ njeg stanja religioznosti. a ne o posebnostima pojedinih njegovih izdvojenih dijelova. P r e m a podacima spomenutog istraživanja ispitanici — jed­ nako mladi i stari — daju još uvijek prednost tradicionalnim reli­ gijama: protestantizmu. koji se danomice pojavljuju u Sjedinjenim Državama. dok u starijih o n a dostiže tri četvrtine odgovora. SOCIOLOGIJSKA ANALIZA I NOVA SVJEDOČANSTVA Naš prikaz novih religioznih pokreta u sekulariziranom pro­ storu američkog društva nije s ovim dovršen. u krugu gdje počinje svaki avangardizam. pravoslavstvu i mormonstvu. Ipak. katolicizmu. U predjelu Kalifornije vrlo su brojni po­ klonici sufija.ligija i trajnom miru postaje sve više privlačan za privatiziranog čovjeka današnjice. Od opisa pojedi­ načnih sljedbi i njihovih učenja treba preći na opću sociologijsku ocjenu. Svejedno. a tih je do d a n a s bilo zaista malo. koja je prešla preko oceana i dobro se udomaćila na američkom prostoru. tj. židovstvu. Većina novih po­ kreta.

Općenito uzevši rezultati pokazuju da nove religije — pogo­ tovo one s istočnjačkim sadržajima — poznaje veliki broj pučan­ stva. Posebno su mladi dobro upućeni u sadržaje učenja tih skupina: slabije poznaju no­ ve kršćanske grupe (14%). muškarci i žene podjednako su otpri­ like brojčano zastupljeni u novim nekršćanskim sljedbama. n a k o n poznavanja i sudjelovanja — najviše ponovno privlače skupine koje se nadahnjuju istoč­ njačkim religijama. To zanimanje ima međutim različite stupnjeve intenziteta. Neki se zadovolje s običnim čitanjem Veda. Tako. srednji ili viši društveni stalež. primjerice. o n a to prestaje biti čim joj se prido110 . dok je samo družba Hare Krišne negativno oci­ jenjena. Za razliku od članova sekta i tradicionalnih kultova. zacijelo mnogo manji nešto što je opći razmjer između crnaca i bijelaca u ame­ ričkoj populaciji. škole yoga izazivaju m e đ u m l a d i m a razmjerno šest p u t a veće pozitivne reakcije od negativ­ nih. Od svih g r u p a najveći broj sudioni­ ka privlači učenje yoge. Iako je možda. dok se treći odlučuju na siromaštvo i odricanje. kršćanske sekte. Ako izuzmemo Crne muslimane. sudjelovanje u aktivnostima tih g r u p a redovito je manje od znanja o njihovu postojanju. Konačno. Zato je unatoč broj­ č a n o m prividu većinske pojave. o n d a je njihov broj relativno velik. Što se tiče rasne. obrazovanije. školske i klasne pripadnosti. kršćanske sljedbe stoje dosta nisko i po­ sljednje su u reakcijama s negativnim predznakom. mali se broj c r n a c a opredijelio za nove pokrete. statistički gledano. konvencionalna vjera u povlače­ nju. a nove forme religioznosti u usponu. bogati od siromašnijih. S obzirom na sklonost — što je treći element ocjene. iako u tome n a r a v n o ima iznimaka. Transcendentalna Meditacija i zen izazivaju također po­ voljne sklonosti. Većina obraćenika dolazi iz imućnijih obitelji i sa sveučilišta. Kao što smo rekli. N e m a m o mnogo pokazatelja o prostornom podrijetlu. U odnosu na druge podatke spomenimo da se prosječna ži­ votna dob privrženika novoistočnjačkih religija kreće od 18 do 35 godina starosti. ispitanici mnogo bolje poznaju te nove religiozne al­ ternative — istočnjačke pokrete. Mladi u tome pokazuju nešto veće zanimanje od starijih. Ako se dakle uzmu u obzir svi koji su na bilo koji način došli u doticaj s istočnjačkim religijama i njiho­ vim suvremenim varijantama. podzemnu crkvu i ostale grupe — nego što im pripadaju. samo je tri p u t a uvećan. Protivno tome. pojava novih nekršćanskih skupina bez većeg značenja. Doduše. ali z n a m o sigurno da su brojniji oni što dolaze iz g r a d a nego oni iz seoskih sredina.nu religioznost više nominalno nego životno. a bolje skupine yoga (65%). ti pokreti obuhvaćaju pretež­ no bijelce. drugi već pokušavaju naučiti vježbe yoge. Stariji su os­ jetno manje o tome obaviješteni. ali i oni više znaju o novim nekršćanskim nego o novim kršćanskim družbama. pre­ m d a muškarci u njima zauzimaju istaknute položaje i stvarno ih predvode. u odraslih je taj odnos za polovicu manji. dok su kršćanske zajednice imale mno­ go slabiji odaziv u broju sljedbenika. osobe koje pripadaju današnjim pokretima ne potječu iz najnižih slojeva nego iz sred­ njih i viših društvenih klasa.

New Gods in America. ne može biti protegnuto samo na situaciju u Sjedinjenim Državama. Na trenutke se naime čini da je to zem­ lja potpune svjetovnosti. P e t e r Rowley. Moguće je naime potražiti dodatna uporišta. skloni svjetovnim rješenjima i racionalizaciji života. str. da se one bez tog medija ne bi brzo širile. svejedno da li se radi o društvenom postupku sekulari­ zacije ili o teološkom postupku ateizacije kršćanstva. M a r t y . Pravilo da nove religije izbijaju uvijek ondje gdje se sekulari­ zacija radikalizira. vezano za prošlost i tradiciju. Za n a s je međutim od preveli­ ke važnosti ustvrditi da pristaše svih pokreta prihvaćaju novu religioznu svijest najviše zato jer su nezadovoljni s tradicional­ nim vjerskim zajednicama i njihovim sekulariziranim crkvama. što je svakako pretje­ r a n o jer je to čak više od ukupnog broja stanovništva. Za J a p a n treba također reći — kao uostalom za sve visoko sekularizirane prostore — da u pogledu točne religiozne kvalifi­ kacije izaziva nedoumice. Ponekad statistička krivulja o broju vjernika ide vrlo visoko i dostiže neočekivane postotke. Ill . str. 1971. reći da je taj porast zanimanja posljedica toga što sredstva javnog priopćiva­ nja senzacionalistički navraćaju na vjerske manjine. 1976. 20 ali je teško zanijekati da uza sve to ne postoji stanoviti trend vjer­ skog mišljenja i djelovanja p r e m a novim nekršćanskim ishodi­ ma. ako se hoće. A Nation of Behavers. U tu svrhu bit će sasvim dovoljno usporediti podatke iz rani­ 21 jih istraživanja s ovim današnjim.• daju netom spomenuta kvalitetna određenja. Može se doduše. 129. njegov će primjer moći najbolje poslužiti kao no­ vo i zaključno posvjedočenje naše teze o uzročnoj povezanosti procesa sekularizacije i pojave novih religija. C h i c a g o . pa o n d a opet suprotno. Razloge za tu neodređenost u indentifikaciji treba tražiti u običaju da poje­ dine tradicionalne religije — buddhizam i šintoizam — smatraju svoju populaciju određenog područja za svoje sljedbenike i u na­ vici da vjernici istodobno pristupaju većem broju religijskih za20 21 M a r t i n E. Drugi idu protivnim putem i kažu da je J a p a n primjer zemlje s dubokim i proširenim religioznim uvjerenjem naroda. iako bi za potvrdu naznačenog pravila već to bilo dovoljno. An Informal Investigation into the New Religions of American Youth Today. Zato velika većina japanskog n a r o d a odbija okrilje religije i pokušava odgovoriti na pitanja modernog svijeta isključivo na svjetovan način. Odatle vrlo prijeporni sudovi i suprotstavljanja o stvarnom stanju religioznosti u japanskom društvu. Za njih je religija prije svega nešto feminilno i iracionalno. da je zemlja potpune religiozne obuzetosti. N e w York. 3—4. Za mnoge istraživače Japanci su narod bez osobne reli­ gije. P r e m a nekim pro­ cjenama J a p a n ima 140 milijuna vjernika. Tako se jedni izražavaju. kako otkrivaju neki sociolozi. Postoji danas jedan izuzetan interes za sve religije nekršćanskoga podrijetla koji po svojoj novosti i privlačnosti nadilazi aktualnu motivaciju tradici­ onalne religioznosti. jasno pod uvjetom da novi prostori b u d u jednako obilježeni svjetovnošću. Budući da je J a p a n po stupnju sekularizacije gotovo izjednačen sa Sjedinje­ nim Državama.

jednica. od kojih su neke proširile svoj utjecaj na cijelu naciju i natječu se već u poli­ tičkoj igri moćnih stranaka. ali već d a n a s ubla­ žuju njegovu ideologijsku isključivost. • 22 F e r n a n d o M B a s a b e . Ako se tome pridodaju podaci o pojavi novih religija. 23 M o r i o k a Kiyomi. N e m a dvojbe da treba po­ vesti ozbiljno r a č u n a o činjenici da u jednom m o d e r n o m i svje­ tovnom društvu. str. Na početku smo pitali: je li n a r o d ove daleke azijske zemlje sekulariziran ili reli­ giozan? Sada možemo odgovoriti: jedno i drugo. jednako religio­ zan i sekulariziran. koje doduše još uvijek u cijelosti i na siguran način ne opovrgavaju taj proces. jedna trećina pučanstva biva privučena u k r u g novih religija i to baš u odlučnom povijes­ n o m trenutku potpunog uspijeha sekularizma. Na taj način nicanje novih religija postaje za n a s n e k a vrsta probnog testa valjanosti teze o povijesnim mogućnostima potpu­ nog posvjetovljenja m o d e r n o g u r b a n o g i industrijskog društva. dok je od r a t a pa na ovamo njihov ukup­ ni broj nevjerojatno porastao i d a n a s prelazi zbroj od 700 novo ubilježenih religijskih skupina. p r e m d a čvrsto ostaju u eshatološkom iščekivanju. A Sociological Survey. pa u svoje redove više pri­ vlače m l a d u radničku klasu i gradske službenike nego seosku aristokraciju i zemljoradnički proleterijat. oni više promiču etičke dužnosti i društvene zadaće nego što traže spasenje samo u onostranosti. pojava i širenje novih reli­ gija imaju osobito značenje. Religious Attitudes of Japanese Men. 1 9 6 8 . Sve su one. vezane za razdoblje postindustrijskog razvoja u J a p a n u . To je prava eksplozija religioz­ ne potražnje. 1 9 7 5 . 7. Sučelice opće usvojenom mišljenju da u tim društvima proces se­ kularizacije definitivno odbacuje i poništava religioznost. Japanci su toliko prožeti religioznim čuvstvom da u isto vri]eme m o g u biti vjernici posve različitih religioznih tradicija. Radi točne so­ cijalne indikacije. Religion in Changing Japanese Society. bit će važno odrediti vrijeme n a s t a n k a novih religija. sinkretički po podrijetlu i moderni po usmjere­ nju. Tokyo. Današnji J a p a n obilježava dakle složena i p a r a d o k s a l n a si­ tuacija: s jedne strane n e m a zemlje gdje je religija tako ugrožena od rastuće sekularizacije kao što je to ovdje slučaj. o n d a slika o općem stanju religioz­ nosti dobiva nešto drugačiji izgled. dok s druge n e m a jednako tako zemlje gdje su novi religijski pokreti doživjeli tako brzi i nagli uspon kao ovdje. Tokyo. str. 3 4 . stoji svjedočanstvo novih religija. posebno Soka Gakkai. kao što je japansko. Zbog takva ustrojstva. 2 3 Nema valjda zemlje na svijetu u kojoj bi tijekom tako kratkog razdoblja nastao toliki broj novih vjerskih sljedbi kao b a š u J a p a n u . U takvom društvenom rasporedu. odnosno to religiozniji što je više sekularizi­ r a n . sje­ cište procesa svjetovnosti i religioznog buđenja. Najviše se pri tome spominju pokreti Soka Gakkai i Risho Kosekai. P r e m a službenim podacima Minis­ tarstva bogoslužja u J a p a n u je prije desetak godina bilo zabilje­ 22 ženo 150 novih religija. Zato mnogi s pravom misle da je J a p a n istodobno i muzej mrtvih i laboratorij živih religija. 112 .

To okretanje p r e m a novim i nekršćanskim religijama — što smo otkrili u dvama vodećim svjetskim društvima — nije se zaus­ tavilo na svojim g r a n i c a m a nego je duboko zašlo u sve kršćan­ ske Crkve. Svjedoci smo mnoštva primjera prodiranja i uvlače­ nja čisto nekršćanskih religioznih sastojaka u vjerski život kršća­ na; fenomen koji s a m po sebi dovoljno govori o moći utjecaja novog religioznog obrata. U tome d a n a s prednjače uglavnom osporavateljske skupine vjernika koje se redovito sastaju u tzv. ku­ ćama molitve, gdje obavljaju liturgijske čine na posve nov i revo­ lucionaran način. Zato su povezane s podzemnom crkvom. Iako osnovane pretežno od kršćana, kuće molitve postaju središta ob­ rednog ekumenizma. U njima se počinje otvoreno zastupati po­ treba uvođenja istočnjačkih tehnika duhovnosti, koje obično predvode za takvu priliku posebno pozvani hinduistički swami i učitelji zena. Štoviše, na mnogim službenim crkvenim skupovi­ ma masovno se poučava yoga koja bi trebala nadoknaditi sve slabosti kršćanskog obreda. Pod zajedničkim ravnanjem hindu­ ističkog swamija, katoličkog svećenika i židovskog r a b i n a održa­ vaju se vrlo uspjele duhovne seanse, uz brojno prisustvo mladih neofita i oduševljenih pristaša. Utjecaj istočnjačke religioznosti — na svojoj najvišoj točki — dospio je i u redovničke klauzure. U različitim američkim sa­ mostanima, što ih drže strogi i kontemplativni katolički redovi, prihvaća se jedan ili drugi oblik meditacije i uvode se u dnevni li­ turgijski raspored. Tako benediktinci u Vermontu počinju svoj d a n s meditacijom koja se obavlja dva sata prije zore, po svim dužnim pravilima, pri čemu se upotrebljavaju istočnjački jastuci i održava položaj tijela po indijskoj tradiciji. Iako oni što traže po­ moć u duhovnim sredstvima nekršćanskih religija nemaju na­ mjeru postati o d m a h i vjernici tih religija, teško se mogu pohvali­ ti da su meditaciju i druge orijentalne tehnike uspjeli do kraja uklopiti u svoj kršćanski život. Taj val oponašanja zahvatio je konačno i asketsku duhov­ nost u kršćana. U potvrdu tome dovoljno je samo podsjetiti na poznati slučaj Th. Mertona, obraćenika na katolicizam, sjajnog duhovnog pisca i trapističkog redovnika koji je pod kraj života bio neodoljivo privučen od nekršćanskih religija i mistika. Kao što su n a š C. Veljačić ili R. D. Laing, utemeljitelj pokreta anti-psihijatrije, našli utočište na dalekom Ceylonu m e đ u buddhističkim bonzima, tako je Merton u svojem mističnom traženju doplovio do obala istočnjačke mudrosti zena, hoteći jednako zadržati svo­ ju katoličku pravovjernost." Naročito u zadnjim g o d i n a m a živo­ ta, ulagao je on sve snage da bi izjednačio neke riječi i iskustva zena s riječima i iskustvima kršćanskih pustinjaka i drugih misti­ ka iz bogate zapadnjačke kontemplativne tradicije. Ali što je više nastojao da pokaže istovjetnost istočnjačke prajna i logosa grčkih otaca, ili istovjetnost sunyata u zenu i todo y nada u sv.

24 T h o m a s M e r t o n , Mystics and Zen Masters, N e w York, 1961; T h o m a s Mer­ ton, Raids on the Unspeakable, N e w York, 1964; W i l l i a m J o h n s t o n , Christian Zen, N e w York, 1971.

113

Ivana od Križa, to je manje uspijevao uvjeriti svoje brojne štovao­ ce, posebno tvrdnjom kako zen ima zapravo potrebu samo za »uskrslim i besmrtnim Kristom«, da bi postao dovršen i savršen životni sustav. Tako je Jeruzalem tiho opustio, a Ganges se napučio i oživio hodočašćima umornih kršćana. S opisom ovih graničnih primjera dovršen je naš ogled o drugom otkriću nekršćanskih religija. Pokušali smo prikupiti 1 srediti građu o jednom novom religioznom iskustvu koje nije ni kršćansko ni zapadnjačko. Preostaje nam još da u njemu otkrije­ mo dublje slojeve značenja i pouke — povezujući ih s čovjeko­ vom neotuđivom potrebom za religioznim koja se u naše doba skriva u pustinji kršćanske i zapadnjačke svjetovnosti. IZRODENJA I ZASTRANJENJA U NEKRŠĆANSKIM RELIGIJAMA Prije nego što se zaputimo u završno tumačenje značenja suvremenog otkrića nekršćanskih religija, bit će potrebno da u ovom odjeljku pokušamo prethodno označit sve nepriličnosti i opasnosti koje takav religiozni pokret sobom donosi. Ako bismo kojim slučajem to preskočili, onda bi naš prikaz s pravom mogao biti ocijenjen kao znanstveno površan i namjerno djelomičan. U početku se činilo da je pojava novog vala nekršćanskih re­ ligija lako rastumačiva, posebno u sklopu sociologijskih vidika. Prema tom shvaćanju, nove se religije javljaju kao neka pasivna opozicija modernom društvu: njegovoj teologiji, opresivnom ka­ rakteru znanosti i potrošačkoj patologiji. U stvari, nekršćanske religije svojom razlikom spram vrednota zapadne civilizacije vrlo zgodno služe kao »govor odbijanja« te civilizacije. Postaju idealna mjesta osporavanja. To znači da u naše vrijeme nekršćanski vjerski pokreti nastaju prvenstveno kao protest i opor­ ba zapadnjačkom svijetu i njegovu načinu života. Poslije samo nekoliko godina gorljive vjere u sekularnost, politiku i tehnologi­ ju slijedilo je razočaranje i neočekivana potražnja za religioznim realnostima, često shvaćenim kao sredstvo kritike modernog društva. Neki 25 su tu pojavu usporedili s ranim kršćanstvom koje je također započelo svoj povijesni put kao poricanje službene kulture. Poznato je da su sociolozi potanko opisali sve te društvene neprikladnosti iz kojih se rodila potreba za »drugačijim« svije­ tom istočnjačkih religija. Prema tom opisu sa zapadnom kultu­ rom je svršeno.- u njoj ništa ne postoji osim tehnologije, moći i racionalizacije. Naš je svijet pokvaren do srži od novca i vlasti, bez dodira s prirodom, osiromašen čuvstvima i spontanošću. Po­ trebno je dakle učiti od istočnih naroda koji nisu bili nikad poni­ ženi od strojeva, pokvareni od novca, podmićeni od znanosti, pa •
25 T h e o d o r e R o s z a k , The Making of a Counter Culture, Reflections on the Technocratic Society and Its Youthful Opposition, G a r d e n City, 1969. str. 42—43.

114

su sačuvali jednostavnost života svojih predaka, njihovu smire­ nost i vječni ritam prirode i svemira. Zato mnogima u našoj civi­ lizaciji i ne preostaje drugo nego da prihvate mudrost Istoka — tumače sociolozi. Iako vrlo različiti u pogledu vjerskog učenja i pravila pona­ šanja, svi su ti pokreti dakle jedinstveni u osudi modernog indus­ trijskog svijeta koji je utonuo u sebičnost i dosadu, pa je osuđen na slom i propadanje. Stoga sljedbenici novih religioznih pokre­ ta žive u iščekivanju svršetka svijeta, smatrajući da je današnje društvo na zadnjem stupnju općeg procesa razgrađivanja i ras­ padanja, poslije čega slijedi novo doba punine i zadovoljstva. Ta­ ko članovi 3HO govore o razdoblju Vodenjaka koje će upravo zamijeniti umiruće doba Ribe; slično vjeruju pripadnici Međuna­ rodnog udruženja za svijest Krišne kad opisuju naše vrijeme kao zadnji stadij materijalističkog Kali-yuga, na čijim se ruševinama već uzdižu jedva vidljivi obrisi novog doba mira i sreće. Sve reli­ gijske zajednice — što dolaze iz nekršćanskih sredina — odlučno se odalečuju od suvremenog američkog društva, smatrajući ga nezakonitim i grešnim, dok svoju nadu poklanjaju jednoj viziji svijeta koja se zaista iz temelja razlikuje od one službene. Koliko je spomenuto sociološko tumačenje bilo u prvi mah prihvatljivo, najbolje pokazuje podatak da su ispitanici u većini anketa o nekršćanskim sljedbama znali točno obrazložiti zbog kojega razloga prekidaju sa zapadnjačkim idealima, ali nisu isto­ dobno bili spremni odgovoriti što ih je stvarno natjeralo da se priključe novim nekršćanskim zajednicama. Drugim riječima, is­ pitanike je više odbijao Zapad nego što ih je privlačio Istok. Zato je ovo suvremeno buđenje religioznosti — u sociologijskom za­ mišljaju — prije svega tipična kompenzaciona pojava u odnosu na frustracije tehnološkog društva, a ne toliko neki novi razlo­ žan izbor unutar postojećih religioznih modela razmišljanja i po­ našanja. Takav prikaz mehanizma nastanka nekršćanskih pokreta na Zapadu podjednako je zadovoljio zahtjeve sociologije i teolo­ gije. Prva je u njemu nalazila potvrdu ispravnosti shvaćanja reli­ gije kao odraza i utopijske ispravke društvenih neprilika; druga je u pobuni i odbacivanju izopačenog društva vidjela nastavak borbe starozavjetnih proroka za zemaljsku pravednost. Ta se po­ voljna situacija, međutim, brzo i nenadano promijenila, a s njom naravno i socio-teološko tumačenje. Preokret se sastojao u tome što su nekršćanske religije s vremenom prešle iz stanja žestoke oporbe u stanje mirne prilagodbe. Naime, dok se u prvom raz­ doblju te religijske grupe ističu svojim protivljenjem društvu, sad se one polagano priključuju glavnim kulturnim strujama, posta­ ju dio establishmenta, sastojak političkog i ideološkog sustava. Nema sumnje da se ovdje radi o mnogostrukom porazu ne­ kršćanskih religija koje su sticajem okolnosti došle u položaj da budu pobijeđene i apsorbirane od društva, protiv kojeg su, kako smo pokazali, prvotno bile ustale. To je navelo mnoge sociologe na zaključak, suprotan prvome, da se novi religijski pokreti sa­ mo prividno bore protiv modernog industrijskog svijeta, dok ga 115

u stvari svojom prilagodbom učvršćuju; izjavljuju kako ga se od­ riču, a izdajom svojih radikalnih stajališta proširuju mu nehotice utjecaj. N a z n a č i m o prvi od tih poraza: n e k r š ć a n s k e religiozne sljed­ be osuđuju potrošačke sadržaje s u v r e m e n o g društva, ali ih na žalost s a m e vrlo brzo prihvaćaju. Nekršćanski pokreti postaju dakle sastavni dio konzumističke kulture, koju naivno zamišljaju da je b a r e m u njihovim r e d o v i m a pobijeđena. To prisustvo potro­ šačkih sadržaja u religijskim strukturama ne iznenađuje previše, jer se lukavstvo potrošačkog društva u p r a v o i sastoji u sposob­ nosti p r e o b r a z b e bilo koje stvari — uključujući i svoje kritičare — u robu. Religiozne doktrine i obrasci obrednog ponašanja po­ staju tako predmeti široke potrošnje, određuje im se cijena, izra­ đuju se na p r i v l a č a n način i nude m o g u ć i m kupcima. Ono što je počelo k a o protest protiv požude posjedovanja, za­ vršilo se posjedovanjem jedne stvari više. Ali ta stvar nije običan predmet n e g o novo duhovno iskustvo. Tko d a n a s i m a n o v a c a taj ne sabire kuće, zlato i odjeću n e g o troši u putovanjima, gomila n e o b i č n a i b i z a r n a iskustva, ide u potragu za čudnim prizorima i zvukovima, traži egzotične ugođaje i n o v a emotivna stanja. Moć je t a k v a tržišta strašna, jer d o h v a ć a d u h o v n a dobra i p r e t v a r a ih u novac. Ni s a m i bogovi ne uspijevaju u m a ć i toj strašnoj meta­ morfozi: preneseni u jednu civilizaciju gdje je sve u stanovitoj mjeri roba, i sami postaju roba. 2 6 S v e se p r e t v a r a u robu, sve se kupuje i prodaje, sve dolazi na tržište, čak i božanstva velikih religija. Bezbrojna su svjedočanstva o prodiranju potrošačkih eleme­ n a t a u život n e k r š ć a n s k i h zajednica. Prvaci i vođe tih zajednica često nastupaju na televiziji, b a v e se prodajom b r o š u r a i ploča, otvaraju škole za vjerski odgoj, bučno sudjeluju u političkim i g o s p o d a r s k i m zbivanjima. Ta je o p ć a komercijalizacija zahvati­ la više ili manje v e ć i n u nekršćanskih grupa, bez obzira na njiho­ vu drevnost i p r o k l a m i r a n u ustrajnost u pravovjerju. Drugi p o r a z doživjele su n e k r š ć a n s k e religije u susretu s teh­ nološkim sadržajima n a š e kulture, čijih se pogubnih utjecaja ta­ kođer nisu uspjeli osloboditi. Umjesto da b u d u glavni nosioci bespoštedne kritike t a k v a tehnološkog društva, one su s a m e ub­ rzo postale n e k o m vrstom svete tehnologije. Stvorena je tako no­ va kategorija: tehnološki misticizam. S tom kategorijom u stvari označujemo sve one mogućnosti u s a v r š a v a n j a s a k r a l n i h tehnika i obrednih p o s t u p a k a koje nisu nužno obilježene religioznim tra­ ženjima n e g o m o g u biti podržane običnim p r a g m a t i č k i m razlozi­ ma, k a o recimo željom za boljim zdravljem i većom fizičkom snagom. U tom se sklopu obredne tehnike uvijek pokazuju k a o prve i jedine vrijednosti, dok njihovi moralni i religiozni sadržaji ostaju potisnuti u pozadinu. Doduše, s a k r a l n e tehnike k a t k a d li­ ječe dušu i tijelo, ali nikad ne spašavaju ljude, pa su više n e k a magija n e g o religija. Zato pripadnici pokreta Transcendentalne

26 H a r v e y Cox, Turning East, The Promise and Peril of the New Orientalism, N e w York, 1 9 7 7 , str. 1 5 3 .

116

Meditacije mogu bez pridržaja izjaviti kako njihova ideologija ni­ je toliko religiozna, jer predstavlja samo prodor u nove duhovne prostore — u smislu otkrivanja čovjekovnih duševnih sposobnos­ ti. Nove religije su dakle poglavito neke psihološke tehnike i svje­ tovni naputci o meditiranju — na stazi potpune vjere u tehnolo­ giju i čovjekovu moć — a manje proživljene religiozne ideje i ob­ lici vjerovanja. Baš na toj razini različitih tehnika i ljudskih umi­ jeća zbiva se središnji čin duhovnog »ispunjenja«, što međutim često služi samo kao obično pokriće i opravdanje mahnitostima našeg potrošačkog materijalizma. Nećemo mnogo pogriješiti ako sad ustvrdimo da su upravo ta dva poraza novih religija — kratko opisana kao n a d m o ć po­ trošačkih i tehnoloških odrednica u njima — presudno pridonije­ la da se suvremeni nekršćanski pokreti izobliče, odstupajući od svoje istočnjačke tradicije. To je razlogom zašto d a n a s mnogi so­ ciolozi počinju tvrditi da su nove religije zapravo više američke nego istočnjačke, usprkos njihovu pozivu na drevno učenje, eg­ zotičnom nazivu i tamnoputim vođama. Koliko n a m je međutim poznato, nitko još nije pokušao potanje i znanstveno usporediti učenje i praksu današnjih nekršćanskih sljedbi s učenjem i prak­ som njihovih uzora iz tradicije. Jer, konačno, nije tajna da ponaj­ bolji stručnjaci za povijest hinduizma i buddhizma do tih »pomo­ darskih« sljedbi ne drže odveć mnogo, ako ih uopće smatraju vrijednim znanstvene pažnje, dok sociolozi, koji ih jedini istražu­ ju, obično slabo poznaju komplicirana vjerovanja i razvoj starih indijskih religija. Tako u stvari i ne z n a m o koliko su ti novi po­ kreti autentični u svojem religijskom naučavanju i djelovanju, ia­ ko n a m je pomalo jasno da su se u mnogim točkama iznevjerili Svojim tradicionalnim ishodištima. Želimo li ipak nešto doznati o tim točkama »izdaje« religioz­ nog nasljeđa — ne čekajući pojavu spomenute rasprave o razli­ k a m a između suvremenih verzija orijentalnih religija i njihovih povijesnih originala — bit će n a m dovoljan već i površan uvid u vjerski život pripadnika novih pokreta. U tom smislu H. Cox, koji je dugo pribivao m e đ u njima, navodi vrlo zanimljiva svjedo­ čanstva. Tako je on, kao prvo, dosta brzo došao do uvjerenja da sve ono što se tijekom mnogih stoljeća događalo u Benaresu ne­ ma baš mnogo sveze s onim što se d a n a s zbiva na sakralnim kružocima poklonika istočnjačke baštine i u ashramima na padi­ n a m a zaljeva San Francisco; jer, vidio je mlade kako se zdušno odaju hinduističkim vježbama, dok istodobno o svetim knjigama starih indijskih religija nisu znali gotovo ništa reći; drugi su opet bili zanesene pristaše zena, ali su buddhističku filozofiju jedva poznavali; susretao je pjevače sufi, sposobne da cijele noći pjeva­ ju pojedine retke iz Kurana, plešući i savijajući se uz zvuk bub­ nja, a da pri tome nisu razumijeli ni jedne izgovorene arapske riječi. Također, mnogi Indijci, u mladosti pripadnici Sikha religi­ je, koji su prišli sljedbi 3HO priznaju da u njoj nisu našli sadržaje nalik onima u religiji u kojoj su rođeni i odgojeni. Sličnosti su na­ ime bile samo u vanjskom obliku, dotično u puštanju duge kose, nošenju t u r b a n a i kratkog bodeža, dok je smisao koji su sljedbe 117

3HO d a v a l e u k u p n i m religioznim dužnostima bio znatno druga­ čiji: n e k a mješavina a s t r a l n e metafizike i ezoterične spoznaje po­ sve nepoznate izvornoj Sikha religiji. No treba reći da i m a i sup­ rotnih mišljenja, k a k o s m o pokazali u opisu pokreta 3HO. Zacijelo, nisu se s v e n e k r š ć a n s k e religijske družbe jednako udaljile od svojih izvora. Zato je ovdje potrebno napraviti neko razlikovanje s obzirom na stupanj njihove prilagodbe američkoj potrošačkoj kulturi. Na jednoj strani m o g u se staviti' oni pokreti koji su bili utemeljeni i p r o m i c a n i u p r a v o zato jer su r a č u n a l i na zapadnjački mentalitet i njegova svojstva. U tu g r u p u bi s v a k a k o

ušle

koje su zaista do kraja amerikanizirane. Na drugoj, bolje reći suprotnoj strani nalaze se oni pokreti što su uspjeli održati čiste izvorne tradicije u tako istaknutom obujmu da im se s a m o mali broj z a p a d n j a k a m o g a o priključiti. Tu s p a d a Međunarodno druš­ tvo za svijest Krišne. Većinu ostalih treba smjestiti negdje na sre­ dinu između ovih dviju krajnjih skupina. Postoji još i treća vrsta zajednica, primjerice zen-buddhizam, koje su pokazale sposob­ nost s a v r š e n e prilagodbe zapadnjačkom načinu života, ali s a m o u njegovim izvanjskim oblicima, dok su svoju unutrašnju auten­ tičnost zadržale netaknutu.

Transcendentalna Meditacija i Misija Božanske Svjetlosti

S v e pokazuje da presađivanje stanovite duhovnosti iz jedne kulture u d r u g u ne ide uvijek lako, to prije što se u n a š e m sluča­ ju radi o dvjema k u l t u r a m a koje su dijametralno oprečne u shva­ ćanju svijeta i života. Zato je na mjestu pitanje da li će zapadnjaci i k a d a uspjeti osjetiti poruku Istoka, osim, naravno, ako se sami prije toga potpuno duhovno ne promijene. Teško je naime zamis­ liti da netko bude istodobno i standardni potrošač n a š e civiliza­ cije i d o b a r vjernik ovih zahtjevnih sljedbi. Ne zaboravimo da su istočnjačka učenja bila p r e n a š a n a s a m o na one osobe koje su oz­ biljno uznastojale oko osobnog usavršavanja, pridržavajući se strogih p r a v i l a i duhovne discipline. Učitelj je p r e d a v a o u naslje­ đe pouku učeniku tek onda k a d je bio siguran da je on uistinu duhovno pripreman. D a n a s su međutim te istočnjačke ideje i du­ hovne vještine svakome pristupačne, često na dohvat ruke k a o potrošački predmeti i ideologije. Zato se učenja raznih sljedbi ta­ ko m a s o v n o prihvaćaju, ali se ne obavlja u isto vrijeme odgova­ rajuća d u h o v n a preobrazba. Nije o n d a čudo što je za mnoge na­ še suvremenike susret s istočnjačkom duhovnošću neautentičan, k a o neki prohtjev koji ostaje p o v r š a n i nedovršen. Postoje dakle dva Istoka: jedan stvarni koji se proteže od Arabije preko Indije do J a p a n a i drugi koji je nedohvatan mit, neispunjen s a n i lijepa iluzija, a nalazi se s a m o u g l a v a m a razo­ č a r a n i h i umornih zapadnjaka; to je k a o n e k a iskrivljena projek­ cija njihovih nedostataka. Zato J. Needleman 2 7 kaže da moderni čovjek z a p r a v o »krade« a ne prihvaća istočnjačke ideje; »krade«

• 27 Jacob N e e d l e m a n , A Sense of the Cosmos,
118

The Encounter of Modern Sci­ ence and Ancient Truth, N e w York, 1975, str. 163—170.

duhovno okamenjen i religiozno arhaičan. Zato je ovo drugo zapad­ njačko otkriće Istoka kobno i nesretno zakasnilo pa ne uspijeva više živjeti sadašnju religioznu povijest tih n a r o d a nego njihovu mrtvu prošlost. Za mnoge dobre poznavaoce ta religi­ ja po svojem strogom učenju i obrednim pravilima predstavlja težu zapreku religioznoj modernizaciji nego što je to slučaj s ve­ ćinom drugih vjerskih tradicija. napuštajući mitski nadzor na svijet i prihvaćajući povijest kao svoju prvu stvarnost. Premda su se nekršćanske sljedbe radi što bolje prilagodbe modernom mentalitetu iznevjerile mnogim ishodištima svoje re­ ligioznosti — što smo netom pokazali — one to nisu izrijekom i pred javnošću nikad priznale. A baš je na toj točki došlo do neočekivanog prijeloma — što uvjetuje ujedno i n a š u zadnju kri­ tičku primjedbu na račun suvremenih istočnjačkih pokreta. mnoge zapadnjačke skupine tih istih religija traže uzor u jednom idiličnom Istoku koji se stvarno mi­ jenja i nestaje. zabilježio je u svojem komentaru Kurana kako islam treba da spasi čovječanstvo od lanaca pri­ stranosti i vezanosti za nacionalnost (al-jins). Riječ je o golemom povijesnom nesporazumu koji traži dublju raščlambu. odbacivši posebnost nacionalizma kao neku krajnju izopačenost. po­ vijesno nestvaran. Islam diže Božju zastavu — pišu mus119 . U tome se nacionalizam pokazao zacijelo suprotan muslimanskom ortodoksnom učenju. Prvi svjetovni poticaji došli su iz kruga nacionalizma. godine od Naserova režima. žele­ ći se tako približiti Zapadu. milijuni zapadnjaka su zanosno i odušev­ ljeno otkrivali taj isti Istok. neku čudnovatu preobrazbu. Njihovo se ushićenje dakle odnosilo na jedan svijet kojega zapra­ vo n e m a ili b a r e m sve manje postoji. islam d a n a s pro­ življava. Nit koja je vezivala moderne nekršćanske pokrete s velikim istočnjačkim religijama — ma koliko bila t a n a n a i ugrožena od moćnog potrošačkog mehanizma — tek je sad konačno pukla. N a m a će međutim biti dovoljno ako sa­ mo mjestimice upozorimo na neke tipične promjene što su se zbi­ le u prostorima stare postojbine velikih istočnjačkih religija. U sukobu između pan-islamizma i mladih nacionalistič­ kih pokreta. Sayyid Qutb. tradicionalno muslimansko učenje priklonilo se is­ lamskom univerzalizmu. Započnimo s islamom. Dapače. iako ne u svim krajevima podjednako. Kako? U trenutku kad je Istok počeo sve više oponašati Zapad. pogubljen 1966. jedan od vođa Muslimanske Braće. pleme ili obitelj. Usprkos tome. ali kao društveno nepromijenjen. Kroz razne oblike nacionalizma sekularizam je nagrizao i ugrozio tra­ dicionalnu općenitost islamske vjere.ih ne da bi postao drugačiji — jer on to ne može — nego da bi još više učvrstio svoje intelektualne kategorije i pravila ponašanja: individualizam i privatizaciju. za svijet. Dok stare istočnjačke religije postaju »aktivističke« i razvijaju manje poznate sastojke u svojim tradicijama. može se reći suprotno: da su te nove religije poglavito iz vlastite uske povezanosti s do­ movinskim religijama i njihovim živim tradicijama izvlačile naj­ veći dio svoje popularnosti i ugleda.

n e k a vrsta musliman­ skog D. m o d e r n a revolucija našla se pohranje­ na u islamskoj baštini. zavisti i sumnjičenja. uspoređuje nacio­ nalizam s ateističkim socijalizmom. str. T. drugi poznati arapski teoretičar religije još je odlučniji od Nadima al-Bitara. pozna­ ti pakistanski pjesnik i muslimanski mislilac. Suradnja između bivših suparnika postaje moguća zato jer se u toj viziji Kuran proglašuje ništa manje nego za kolijevku socijalizma i svih n a p r e d n i h društvenih poredaka. A M u h a m m a d Iqba'l. J. u istim ideološ­ kim redovima. 1957. U tom je kontekstu naime islam. U današnjem vremenu. Zato se. zastarjela i preživjela.limanski teolozi — a ne stijeg patriotizma ili narodnosti. Prema tom mišljenju islam s marksizmom ima mnogo zajedničkog. ali pod uvjetom da prihvate jednu m o d e r n u viziju Kurana. mnogo više nego sve druge religije. Fr. dapače. na opće iznenađenje. Pojavili su se o n d a obvezno i musliman­ ski marksisti koji u islamu i marksizmu vide dva jedino ozbiljna pokušaja ostvarenja društvenog ideala današnjice. Nije trebalo zato dugo čekati pa da se pojave »islamski ateizam« i »nereligiozni islamizam«. Za re­ volucionara koji je okrenut budućnosti i zato anticipira svijet sut­ rašnjice islam treba tumačiti samo znanstveno. 283. Zato. musliman ne može 28 imati d r u g u naciju osim islama. svi socijalisti. Altizera i K. što je na kraju ipak posve isto. za njega islam ne • 28 W i l f r e d C a n t w e l l Smith. prvi ozbiljni ras­ cjep u iskonskoj cjelovitosti i originalnosti muslimanske vjere. 120 . dok za dru­ go treba reći da predstavlja. Pred tim prodornim širenjem nacionalizma i sekularizacije islamizam je mogao zauzeti dva različita stajališta: ili da im se o d u p r e zatvorenim konzervativizmom ili da prizna kako se te m o d e r n e ideje nalaze već odavno sadržane u njegovu prvobit­ n o m naučavanju. Prvo smo stajalište ukratko opisali. protivnici zapadnjačke kulture i neprijatelji kapitalizma mogu naći zajedno s muslimanima. U marksističkom smislu. povijesno gledano. ne naviješta »Božju smrt«. a modernisti boljom prila­ godbom i upotrebom fantastičnije teorijske akrobatike. Doduše. poručuju oni. U tome su modernisti upravo smiješno i naivno slijedili zapadnjačke teo­ loške predvodnike. Nietzschea. on će napisati da je religija do jučer bila ideologija suglasna svojem v r e m e n u pa je zato ne valja osuđivati. Al-'Azm. o n a je čisti anakronizam. koje osiro­ mašuju ljudsku dušu. osim židovstva. P r i n c e t o n . Islam in Modem History. p r e m a pozitivis­ tičkom naturalizmu. Na izazov ateizma i sekularizacije muslimanska teologija je dakle reagirala na dvostruki način: tradicionalisti upornijim ču­ vanjem starih običaja i svjetonazora. ali traži da »Allah treba umri­ jeti«. Bonhoeffera. jer su to lažni barjaci koje islam ne priznaje. zaključuje on. kao pomalo tragičan p a n d a n »kršćan­ skom ateizmu«. što je u okolnostima islamske dogmatske strogosti i tradicionalne krutosti djelovalo zaista groteskno. međutim. Nadim al-Bitar. jer se p r e m a njemu oboje jednako služe moćima mržnje. Marxa zajedno. opisan kao istinski nosilac i promicatelj slobodarskih ideja. liberalizma i prosvjetiteljstva.

a G. međutim. P. U Thittila iz B u r m e i G. Zato svi pokušaji približavanja b u d d h i z m a njemu tuđim društvenim filozofijama djeluju promašeno. a Ašoka. Koristeći jednu samovoljnu i proizvol­ jnu tekstualnu konstrukciju.• može biti obnovljen ni u kojem m o g u ć e m obliku. pa je s a d bud­ dhizam viđen k a o neuklonjivi i najvažniji povijesni sastojak mar­ ksizma. Zwi Werblowsky. M a l a l a s e k e r a iz C e y l o n a ne prestaju ponavljati da je buddhizam bio najozbiljnija i možda jedina znanstvena religija u povijesti čovječanstva. pa su m u s l i m a n s k e vlasti zatražile od Židova — što je jedinstveni izuzetak — da primijene cenzuru i z a b r a n e r a s p a č a v a n j e tih spi­ sa. Dapa­ če. Religijska nadgradnja a r a p s k e civilizacije bit će dakle zauvijek ukinuta — z a k o p a n a na »groblju ideologija«. C. nego je postao socijalna religija. Beyond Tradition and Modernity. Mnogi je zato određuju k a o izrazito znanstvenu religiju. č a k ni u ateis­ tičkom. U toj težnji da se buddhizam pod s v a k u cijenu stavi u isti red s m o d e r n i m društvenim ideologijama otkriva se tipično zapad­ njačko nepovjerenje p r e m a duhovnim v r e d n o t a m a i posebničkim m o ć i m a religije. to je dodvoravanje išlo drugim smjerom. posebno za kolonijalni mentalitet. U sličnu duhovnu pustolovinu spleo se i buddhizam. M a l a l a s e k e r a izričito k a o »najstariju demokratsku instituciju«. V i j a y a v a r d h a n a posve m o d e r n o opisati staru indijsku instituciju Samghe — buddhističku redovničku za­ jednicu — k a o »bratstvo ustrojeno od ljudi koji su posvetili svoj život služenju čovječanstva«. S pojavom m a r k s i z m a to je dodvoravanje — kao i u i s l a m u — dostiglo v r h u n a c n e u k u s a i laskanja. London. njegov učenik i prvi državnik nove religije. J. S t o g a D. 73. Pojavom društvenih ideologija. str. protivno uobičajenom mišljenju. njezini su radikalni teolozi također nastojali pokazati k a k o je buddhizam — opet k a o i i s l a m — naj­ modernija religija na svijetu. P. Dosljedno tome. Changing Religi­ ons in a Changing World. V i j a y a v a r d h a n a može 1953. Tako je uz K r i s t a i A l l a h o v a pro­ r o k a postao daleki prethodnik suvremenih kontestatora. C. d r u g a v e l i k a istočnjačka religija. Napisati da je »Buddha anticipirao Po­ velju U N E S C A prije dvadesetipet stoljeća« znači stvarno započeti s rasprodajom samosvojnih dragocjenosti jedne velike religije za r a č u n sadašnjeg političkog utjecaja njezinih sekulariziranih sljedbenika. 121 . buddhi­ z a m više nije znanstvena. Tak­ vo dodvoravanje znanosti razumljivo je u razdoblju prevlasti ide­ ologije pozitivizma. buddhizam bi se m o r a o bri*• R. Tako će D. Po u g l e d u na k r š ć a n s k u r a d i k a l n u teologiju — koja je u Kristu p r e p o z n a l a po­ litičkog r e v o l u c i o n a r a i društvenog djelatnika — i B u d d h a s a d a biva p r o g l a š e n za »jednog od najvećih buntovnika u ljudskoj po­ vijesti koji nije ustao s a m o protiv povlastica h r a m s k i h svećenika nego je osporio s a m o društvo«. Spisi Al-'Azima postali su ubrzo best-seller m e d u Palestincima u Izraelu. 2 9 Tako se islamskim tradicionalistima novi m u s l i m a n s k i atei­ z a m učinio opasnijim od s a m o g cionizma. Lenjin buddhizma«. godine napisati »da je B u d d h a bio veliki proto-Marx. 1976. da ne k a ž e m o tužno i ponižavajuće za blistavo nasljeđe istočnjačke mudrosti i religioznosti.

nuti s a m o za ova) svijet, tražeći uvijek »značenje života u s a m o m životu«; daleko od poimanja svijeta k a o tamnice, on n a v o d n o za­ htijeva da »raj treba stvoriti ovdje na zemlji«. Dovedeno do za­ dnjih g r a n i c a , to novo shvaćanje buddhizma, sastavljeno u stvari od zapadnjačkih političkih krilatica, z a v r š a v a s idejom da je ide­ alni društveni p o r e d a k u s v e m u istovjetan s nirvanom. S i g u r n o će iz ove teške zbrke i neuspjele n a g o d b e jednako m a r k s i z a m k a o i b u d d h i z a m izići više u n a k a ž e n i nego približeni. Ali to nije n a š problem. N a p r a v i o bi k r u p a n previd onaj tko bi slijedom naših opisa brzopleto pomislio da je religiozna kriza preplavila sav Istok i da azijsku duhovnu baštinu v e ć s a d a razgrađuje materijalistički svjetonazor i to s onom istom učinkovitošću kojom je svojedobno razrijedio monolitno evropsko kršćanstvo. Primjeri modernizaci­ je i s l a m a i buddhizma koje smo iznijeli zapravo su rijetkost, ali vrlo lako m o g u postati m a s o v n e pojave, posebno u pogodnim po­ litičkim prilikama. Njihova je znakovitost u tome što, uz ostalo, pokazuju k a k o n e m a r a z l o g a da se previše idealizira stanje u nek r š ć a n s k i m religijama. Počeci izrođenja tradicionalnog vjerova­ nja toliko su n a i m e uočljivi da dopuštaju govoriti b a r e m o ne­ k o m preobražaju dosadašnjeg položaja religije. U svakom sluča­ ju, Istok više nije ono što je bio prije m a l o v r e m e n a : nepresušivi izvor duhovnih vrednota i religioznih iskustava. Taj izvor doduše nije presušio, ali su vode m a l o zamućene. Neki su to davno na­ slutili; prije dvadesetak g o d i n a jedan je poznati pisac, nakon po­ v r a t k a iz Indije, duhovito zapisao k a k o je »tražiti d a n a s u Aziji mistično rasvjetljenje i duhovni poticaj toliko zastarjelo koliko ideja da su Sjedinjenje Države još zemlja cow-boy sa«?0 Tvrdnja zacijelo pretjerana, ali zato ne i posve lažna. I b a š o v a k a v Istok — sav u preoblikovanju i promjenama — ostao je nepoznanica većini suvremenih religijskih pokreta na Zapadu, što nije moglo proći bez ozbiljnijih posljedica. Članstvo tih pokreta dovedeno je u položaj da prisilno živi neko trajno sta­ nje zablude, iluzije i otuđenja s p r a m istine o izvornim obilježjima svoje domovinske religije. P r e m d a se nove vjerske zajednice ori­ jentalnog tipa d a n a s neosporno množe i brojem rastu, većina nji­ hovih sljedbenika nije u p u ć e n a u to da im vlastito izvorno nad­ a h n u ć e — svijet m u d r a c a i fakira, p a g o d a i talismana, ezoterič­ ne spoznaje i unutrašnjeg m i r a — polako iščezava i zamire. To je o n d a razlog više da Istok dozive kao san svoje neostvarene reli­ gioznosti, a ne kao stvarno otkriće jedne nove i tuđe religije. S ovim n'esporazumom n a š je pregled dovršen: opisali smo poglavita zastranjenja i nepriličnosti u modernim nekršćanskim pokretima. Pri tome smo u g l a v n o m isticali s a m o loše strane no­ vih pokreta, jer n a m je to izrično nametnuo metodski put obrade teme. M n o g e opasnosti namjerno su preuveličane i jednostrano prikazane, ali je to napravljeno zato da bi se što bolje osvijetlila d r u g a s t r a n a medalje i otkrilo naličje današnjih istočnjačkih sek'° Arthur Koestler, Von Heiligen und Automaten, Stuttgart, 1961, str. 349.

122

ti. N a p r a v i l i smo tako sažetak mogućih i stvarnih negativnosti. Neki će možda i. s tako pretjeranim kritičkim iskazom biti neza­ dovoljni, smatrajući da je trebalo ići još dalje i pokazati da su te sljedbe — gotovo bez iznimke — leglo poroka i zla koje treba društvenom silom iskorijeniti. Posebno su psihijatri skloni vidjeti u njima s a m u ludost i neuravnoteženost. Očigledno je da će ek­ stremnih slučajeva potpune izrođenosti pripadnika sljedbi — u kojima p r e v l a d a v a pokvarenost, perverznost, l u đ a č k a poho­ ta, homoseksualizam, droga, biznis, fanatizam, ludilo i zločin — ponegdje biti u podzemlju društva, ali su to uvijek nesvakidaš­ nji i malobrojni slučajevi, k a o neki patološki polog i talog naše civilizacije. Uostalom poznato je da sve društvene tvorbe imaju takve bolesne okrajke pa zašto ih nebi i m a l e i istočnjačke vjerske zajednice. Metoda krajnih primjera ništa ne dokazuje, jer k a d a bi se s a m o po bolesnim okrajcima sudilo, slabo bi prošle i najbo­ lje religije i društveni sustavi u povijesti. Zato u slučaju ne­ kršćanskih družbi treba opisivati njihovu stvarnost onako k a k o se o n a uistinu cjelovito otkriva, a ne k a k o je iskrivljeno predstav­ lja negativan odabir stanovite pozitivističke ideologije. Osim u spomenutim ideološkim p r e d r a s u d a m a razloge za različito vrednovanje nekršćanskih pokreta treba tražiti još u op­ ćoj krizi metode u oblasti istraživanja sekti. Dobiva se dojam da je veći dio stručnjaka podlegao vladajućem senzacionalističko-potrošačkom načinu mišljenja pa je zato njihov pristup tim po­ kretima postao površan i neznanstven. Rijetki se pojedinci m e đ u njima — k a o B. R. Wilson i J. A. S a l i b a — b a v e pretežno tipologi­ jom sekti, što je nažalost opet d r u g a krajnost, izražena apstrakci­ jom. Za potvrdu te krize navedimo da je u povodu poznatog po­ kolja i kolektivnog samoubojstva stotine pripadnika sljedbe Hram naroda u d ž u n g l a m a G v a j a n e d o š l a do potpunog izražaja nespremnost znanosti o sektama, bolje reći njezine metode, da se uzdigne iznad razine uzbudljivosti tih groznih događaja. Sred­ stva javnog priopćivanja nadjačala su jednostavno svaki drugi glas. U nas se također o tome dosta pisalo u dnevnom tisku, a p r e v e d e n a je j e d n a knjiga o tragičnom m a s a k r u u Jonestownu." Međutim, u svim tim izvještajima sekta je v i đ e n a isključivo k a o model vlasti i m e h a n i z a m manipulacije, u kojoj g l a v n u ulo­ gu igraju v o đ a sekte i njegovi bliži suradnici. T a k a v pristup daje prednost bizarnim momentima i psihoanalizi, m o ć i m a vladanja skupom i instiktima agresivnosti, prizivajući u svijest nacističke postupke u logorima i »pranje mozga« u totalitarnim političkim sustavima. Okrenut s a m o ekscesnim točkama, taj neopaki postu­ p a k zanemaruje u potpunosti vjerničko mnoštvo i razloge njego­ va č u d n a pristanka na bezumnost. Može to mnoštvo netko povu­ ći za nos i prevariti, ali time nije oskvrnuo čistoću religiozne želje, nego je s a m o stavio u pitanje izbor želje. A to nije isto, jer je izbor slučajan, a želja prvobitna. V a ž n o je dakle ono što se traži,
M a r c h a l l Kilduff — R o n J a v e r s , Smrt u džungli, Rijeka, 1979, str. 176.

•"

123

a ne što se nalazi. Metoda koja bude vodila r a č u n a o uzrocima ši­ renja sljedbi, a ne o sudbini suludih p r o r o k a poput J i m a J o n e s a i m a š a n s u da otkrije njihovu antropološku istinu. Zato, k a d bi se kojim slučajem pokazalo da su sve religijske družbe zaista onakve k a k o ih želi prikazati stanovita ideologija i sociologija, to još ne bi m o r a l o obezvrijediti njihovo izuzetno značenje u znanstvenoj r a s p r i o sudbini religije u današnjem svi­ jetu. J e r nije u pitanju moralnost novih nekršćanskih pokreta, nego religiozna strast njezinih sljedbenika. KRŠĆANSTVO I OTKRIĆE NEKRŠĆANSKIH RELIGIJA U istraživalačkom pristupu pojavi novih vjerskih pokreta i n e k r š ć a n s k i h sljedbi, znanost o religijama se obično služi trima različitim o b r a d a m a : sociologijskom, psihologijskom i religij­ skom. D r u g i m riječima, ta znanost p o k u š a v a protumačiti suvre­ m e n o p o v e ć a n o zanimanje za n e k r š ć a n s k e religije k a o posljedi­ cu promjena na društvenom, duševnom i religioznom području. Zacijelo, svi n a s ti uzroci neće podjednako zanimati nego s a m o onaj treći, religiozni, jer se važnošću i značenjem osjetno uzdiže n a d ostalima. Zato što kršćanstvo d a n a s biva sve više nereligiozno, postaje ono sve manje sposobno zadovoljiti prirođene osjeća­ je za religioznim u čovjeku; promašuje dakle ispuniti njegove neotuđive potrebe za svetim. Odatle onda obrat u odnosima mo­ dernog sekulariziranog svijeta s p r a m kršćanstvu i njegova neo­ č e k i v a n a težnja za n e k r š ć a n s k i m religijama. Ostali p a k uzroci — društvenog i psihološkog r e d a — s a m o odslikavaju tu bitnu religioznu frustraciju koja se sastoji u čovjekovu temeljnu otuđe­ nju od s a k r a l n e razine razmišljanja i ponašanja. Ishodište nove religioznosti smješteno je u svjetovnom pro­ storu. S t o g a metodički treba najprije od njega poći. Bilo je posve logično očekivati da poslije teologije »Božje smrti« nadođe raz­ doblje opće sekularizacije. Svijet u kojemu je »Bog umro« u stvari je jedan potpuno sekularizirani svijet. Duh se svjetovnosti d a n a s toliko rasprostranio da je zahvatio s v a područja javnog i privat­ n o g života. Izostala su svjedočanstva i iskustva svetoga, pa je ta­ ko razoreno čovjekovo posljednje sigurno utočište — protiv bez­ u m n o g protoka v r e m e n a i besmisla smrtnosti egzistencije. Seku­ larizacija je počela prazniti svijet od značenja i svrhe, stvarajući duhovnu pustoš, u kojoj je svaki dublji smisao tiho zamro. Takvo se neprirodno stanje teško moglo dulje održati. Željan religioz­ nih utočišta i potreban zadnjih pribježišta, sekularizirani čovjek je počeo tražiti u samoj svjetovnosti temelj svoje izgubljene smislenosti. Ali osim jeke vlastitog zaziva ništa drugo nije čuo. Pusti­ nja je r a đ a l a pustinju. Ubrzo je postalo jasno da se zadnje značenje života ne može naći u v r e d n o t a m a koje nudi sekularizirani svijet. Zato je moder­ ni čovjek — živeći iskustvo čiste svjetovnosti — u C r k v a m a potra­ žio s a k r a l n u h r a n u za svoju veliku religioznu glad. Na žalost, k r š ć a n s k e institucije nisu pokazale dovoljno sposobnosti da se

124

suoče sa zahtjevima upravo fantastične težnje svjetovnog čovje­ ka za religioznošću. To je onda, naravno, pružilo priliku svim nekršćanskim družbama i svjetovnim nadomjescima vjere da se iz okrajka premjeste u samo središte suvremene religiozne pažnje i privlačnosti. Sve to pokazuje da nekršćanski pokreti doduše mogu biti u nekoj mjeri poticani od političkih i ekonomskih razloga, ali da im je ipak poglaviti uzrok postanka u općem nezadovoljstvu s crkvenim kršćanstvom, koje radi svoje svjetovnosti i nereligioznosti nije više bilo kadro dati primjerene odgovore na sržna pita­ nja čovjekova života. Crkve su prestale ispovijedati vjeru koja je određivala pravila za cijeli ljudski vijek i za svaku situaciju. Um­ jesto da protuslove svijetu i njegovoj mondanoj logici, one su čes­ to postajale mjesto izmirenja sa životnim okolnostima. Zato je kršćanstvo — manje ili više — odstupilo u svojim bitnim funkci­ jama: smjestilo se u prolaznom, nagodilo s političkim, izmirilo sa svjetovnim, zapostavilo vječno u korist budućeg i podredilo se sudu povijesti, a ne milosrđu Božjem. Ta kriza religioznosti jednako je pogodila protestantizam kao i Katoličku Crkvu. Glavne protestantske Crkve — vodeći tije­ kom naraštaja oporbu protiv svjetovnog racionalizma — djelo­ mično su prihvatile nedostatke protivnika: moralizam, verbali­ zam i potpuno odsustvo ekstatičkih stanja. Moglo bi se pomisliti da će barem Katolička Crkva, sa svojim dugim sakramentalnim iskustvom, biti gostoljubivije boravište za suvremene oduševljenike religioznih izbora. Ali nije bilo tako; stariji katolicizam je uzeo areligiozni oblik skolastičkog intelektualizma i legalistič­ kog moralizma. Prema mišljenju nekih sociologa32 ni najnovije razdoblje u povijesti katolicizma — označeno koncilskim doga­ đajem — nije poboljšalo stanje stvari. Upravo u trenutku kad se Katolička Crkva odlučila konačno da prizna vrednote modernogsvijeta, postalo je posve jasno da je taj svijet bez vrednota. Tako je Crkva opet zakasnila u prilagodbi i zapravo pohvalila jedan svijet u raspadanju. Pogrešno bi bilo međutim ostati na toj tvrdnji koja odražava političku ocjenu. Treba ići dublje, pokuša­ vajući problem domisliti isključivo na razini religioznosti, i reći da Crkva nije pozvana da svijet osuđuje — kao nekad u prošlosti, a niti da ga pretjerano hvali — kao danas. Ona može, ako je dois­ ta religiozna zbiljnost, svijet jedino spašavati, svojim čovjekoljub­ ljem i slobodnom patnjom. To je njezino bitno i nezamjenjivo poslanje. Ako drugačije radi, onda pristaje na prvenstvo svjetov­ nosti. Ukoliko dakle Crkva baca anatemu na svijet ili ga hvalom uzvisuje, ona čini posve istu stvar, jer se u prvom i drugom sluča­ ju jednako priklanja svjetovnom sudu, što međutim ne može pro­ ći bez štete za njezin religiozno-soteriološki poziv. Nema sumnje da upravo zato iz prostora današnje crkvenosti iščezavaju mnogi klasični sastojci religioznosti. Tko bolje po­ znaje suvremenu teološku literaturu, tome će biti odmah jasno
12 R o b e r t N. Bellah, New Religious Consciousness and the Crisis in Moderni­ ty, u z b o r n i k u The New Religious Consciousness, Los A n g e l e s , 1976, str. 340.

125

koliko je u c r k v a m a t e m a sekularizacije prisutna. Dapače, o n a se općenito priznaje, oduševljeno p r i h v a ć a i zdušno preporučuje. Iako nije sastojak vjere, sigurno je najomiljeniji predmet razmiš­ ljanja u Crkvi. A prihvaćanje sekularizacije nije ništa d r u g o doli p o h v a l a m o d e r n o m svijetu, što i m a za posljedicu — k a k o smo n a p o m e n u l i — da se C r k v e polako otuđuju od religije. J e r , k a k o se uopće može nešto spašavati što se u z i m a za uzor? Ta rastuća sekularizacija k r š ć a n s k i h C r k a v a pobliže se ogleda u izbjegava­ nju g o v o r a o transcendenciji, demitiziranju evanđelja, podcjenji­ vanju tradicije, pojednostavnjenju obreda, obezvređenju duhov­ n o g a života, izjednačavanju mističnog s okultnim, otklonu reli­ gijskih s i m b o l a i n a d m o ć i društvenih sadržaja n a d vjerskim. Nije to u svakoj Crkvi jednako prisutno, ali je k a o opća tendencija u s v i m a jako primjetljivo. Zato što nekritički prihvaćaju svjetov­ ne vrednote, C r k v e i njihove teologije nužno svijet hvale, a svijet se može hvaliti točno onoliko koliko se u eklezijalnom prostoru odustaje od religije. Običnom čovjeku, pozemljaru n a š e industrijske civilizacije, može izgledati dobro što se C r k v e d a n a s obraćaju na svjetovnost, jer za njega — uznika puke očitosti — svjetovno je nešto razum­ no i zbiljsko, a religiozno nešto n e r a z u m s k o i magijsko. Uosta­ lom, to mu složno tvrde teologija, m a r k s i z a m i pozitivne znanos­ ti, pa nije čudo što se drugačije ne usuđuje misliti. A u stvari je baš obratno od o n o g a što vladajuće ideologije zagovaraju. Da ni­ je uvijek r e a l n o ono što je očito, najbolje pokazuje primjer odno­ sa između sekularizirane teologije i političkog opredjeljenja te teologije. Svatko bi n a i m e r a z u m a n očekivao da će promicanje veće svjetovnosti u teologiji imati za posljedicu isticanje manje konzervativnosti u politici. No to se nije dogodilo. Podložne modi i h i r o v i m a vremena, m o d e r n e teologije su s a m o odrazile domi­ nantne ideje svojeg doba — k a o što su revolucija, bratstvo, zajed­ ništvo, treći svijet, kontestacija, seksualno oslobođenje, ekologi­ ja, ateizam — ali nisu pokušale ići ispred v r e m e n a . Na taj način one su postale sastavni dio opravdavajuće ideologije postojećih društava i političkih pokreta. Štoviše, može se pokazati da je teo­ logija sekularizacije u svojoj političnosti vrlo konzervativna i sta­ romodna. Koristeći marksističku analizu, M. Xhaufflaire 3 3 je us­ tvrdio k a k o se pod vidom modernizma i napuštanja svih religij­ skih oblika kršćanstva u toj teologiji z a p r a v o krije jedna ideolo­ gija koja ide na ruku neo-liberalizmu i g r a đ a n s k i m sustavima, ali i svim p o r e d c i m a koji se pribojavaju korjenitih društvenih promjena. S druge strane, ta ista teologija može biti p r o m a t r a n a također k a o ideologija crkvene prilagodbe na svjetovnost i atei­ zam. Ć a k i ekstremno lijeve teologije, koje su nadahnute radikal­ nim duhom neslužbenog marksizma, ne uspijevaju biti ispred svojega v r e m e n a , jer su u stvari s a m o odraz, privjesak i u k r a s jedne moćne ideologije. Te su teologije međutim u tolikom stup-

" Marcel Xhaufflaire, La theologie apres la theologie de la secularisation, u zborniku Les deux visages de la theologie de la secularisation,Tournai, 1970, str. 85—107.

126

ali onda mo­ ra biti s p r e m a n na sve posljedice takva izbora. a ne od čovjeko­ ve neutažive potrebe za svetim i neiskazanim. demoni i sud. Odrek­ ne li se kršćanstvo svoje religozne podloge riskira kompromitira­ ti antropološke pretpostavke vjere. Posljedice »razvoda« vjere i religije m o g u biti još teže. nego ga p r e u z i m a i posvećuje. To je r a z l o g o m zašto Božja riječ uzi­ ma oblike i strukture stoljetnog čovječjeg iskustva. logiku ja­ čega. k a k a v je naš. čovjek se r a đ a religioz­ nim. posinjenje. Za znanost o reli­ gijama je nedvojbeno da između kršćanstva. tome ostaje još samo slobodan svjetovni vidik. žrtva. Bilo bi n a i m e posve čudno k a d ta vjera ne bi nailazila na odaziv u na­ šem religioznom biću. kršćanstvo bi bilo isključivo vjera u naš n a d n a r a v n i poziv kroz čovještvo božan­ stva. što je redovno sudbina svakog kršćan­ stva koje p o k u š a v a odustati od svoje religiozne biti. dok bi religija odslikavala ovostrano otuđujuće stanje ljudi koji su od straha pred prirodom i neznanja pred društvom potra­ žili i m a g i n a r n i zaklon u onostranom božanstvu. do kraja čista i bez primjesa reli­ gioznosti. čini se da je najbolje poći od povijesne činjenice da kršćanstvo ni­ je nikad uspjelo biti s a m o vjera. n e m a raskola. Konačno. Tako je priklon sekularizaciji — u m n o g i m C r k v a m a i njiho­ v i m teologijama — završio s čudnim odobravanjem i povlađiva­ njem duhu ovoga svijeta. Kršćan­ stvo je doduše u nečemu različito od religije jer koristi kategorije koje nisu tipično religijske nego su općeljudske — k a o očinstvo. obred. Iz fenomenološkog vidika. koje dolazi u susret ljudima. p a d i opći potop. igru moći. Kategorije svetoga su zajedničke kršćanstvu i religijama: kozmogonijski mit. pravednost — ali time ne is­ ključuje religiozno. gozba. svećenstvo. koja se u njima na neki način već nalazi. askeza. nije dokinu­ la niti može dokinuti tu temeljnu religioznu želju koja je u ljud­ skom rodu na univerzalan način zasvjedočena. nego je problem da li se o n a nadovezuje na religiozne dispozicije u čovjeku ili ih kao nešto tuđe i zlo ukida. i religoznosti. k a d bi počinjala od ništa. A zna se dobro što to znači: nadmetanje. a postaje kršćaninom.nju već svjetovne da se ne ustručavaju priznati svoju potpunu areligioznost. jer kršćanstvo je zaista vjera koja spašava. objava svetoga — teofanija — ne 127 . K r š ć a n s k a vjera dakle ne poriče religiozno. soterologija. lukavost i zakone svijeta. jer se kršćanstvo ne može olako otcijepiti od živih ljudi i njihove bogate religijske tradicije. s h e m a saveza. eshatologija. b r a t s k a ljubav. U toj teoriji nije sporno pitanje vjere. P r e m a tom mišljenju. U traženju odgovora. a ne kao objektivizacije ljudske želje za neizrecivim. prolaznost vlasti. Spomenuti povijesni rascjep između svjetovnog kršćanstva i njegove religiozne biti pokušao se riješiti jednom n a k n a d n o m teorijskom konstrukcijom koja želi pokazati da kršćanstvo uopće nije religija nego vjera. molitva. Dapače. pojava k r š ć a n s k e vjere k a o odgovora Bogu. Ta je dijalek­ tika na sreću neumoljiva: tko otklanja u kršćanstvu religiozni vidik.

dotično kršćanstvu bez znakova. kršćanstvo je došlo u situaciju da ostane gotovo usam­ ljeno u prostoru moderne kulture. T e m u o s u v r e m e n o m otuđenju k r š ć a n s t v a od religije treba do kraja domisliti. izlažući se povijes­ noj opasnosti da time prekine svaki odnos s prirodom. Od svih je modernih teologa s a m o G. s a v r š e n o otkrivalačka: uspjeh stanovitih ideologija pokazu­ je z a p r a v o d u h o v n u i egzistencijalnu situaciju onih za koje te ideologije tvore n e k u vrstu soterologije. Vah a n i a n prozreo to stanje. Consecration et secularisation. običnom je vjerni­ ku oduzeto g o l e m o bogatstvo religijskog jezika i slika. ideo­ logija je izrazito religiozna kategorija. Rezultat će biti p a r a d o k s a l a n : ta je sekularnost u većini sluča­ jeva doživljena k a o nešto religiozno. kršćanstvo se zatvorilo u svoju biblijsku samodovoljnost i antropološku nepriopćivost. zle politike. privatnom. bez osobnog svjedočenja i izričite crkvenosti. J e r . pa je označena podjela na religiozno i ljudsko u krajnjoj crti umjetna. pa nije toliko v a ž n o što o n a stvarno uči. Le monde et le sacre. iako je po svojem sadržaju o p i s a n a posve oprečno. k a o njezina pobliža društvena oznaka. Ukratko. intimnom i unut­ rašnjem. Tu metodu — koja daje prvenstvo religioznomu — potrebno je s a d a primijeniti na pojavu sekularizirane crkvenosti i teologi­ je. Iz toga slijedi da je »svaka k u l t u r n a moda. osobnom. jer je z a m a h radikalnih teoloških po­ kreta i tendencija svjetovnosti u C r k v a m a pokušao rastumačiti k a o izrazito religioznu obnovu. A k o to ponašanje nije izričito posljedica religioznog doživ­ ljaja. 3 4 Tako je sekularizacija vjere proizvela obrnut učinak od o n o g a za čim je težila: umjesto otvorenosti i dijaloga. drži da su te zbiljnosti. svako će ljudsko po­ našanje biti. C h i c a g o . N e k a d se s m a t r a l o da je religija odraz drugih zbiljnos­ ti — n e p r a v e d n a društva. bolesne duševnosti — dok se danas. svezak. str. što je u biti isto. ti pokreti su iskazi reli- • 34 J a c q u e s G r a n d ' M a i s o n . 1 9 6 8 . u najve­ ć e m stupnju vlastite u p r a v o čovječjem biću.zbiva se n i k a d izvan čovjeka i prirode. i religija. a nipošto religiji ideologijski sadržaji. o n d a je češće u č i n a k neostvarenosti takva doživljaja. Odbacivanjem svakog religioznog iskustva. naprotiv. u svojoj iskrivljenosti. Occultism. 1 9 7 6 . II. koliko je v a ž n o što o n a za čovjeka životno pred­ stavlja. B u d u ć i da su religioznost. osim odnosa svjetovnosti.«' 5 D r u g i m riječima. k a o subjektivna oz­ naka. 1 5 0 — 1 5 1 . svjesno ili podsvjesno. Da bi se izbjegao svaki rizik idolatrije ili krive predodžbe božanstva. vjera bez religije vodi a n o n i m n o m kršćanstvu. 128 . društvom i čovjekom. Paris. u prošlosti i sa­ dašnjosti. o d r a z propuštene religioznosti. Witchcraft and Cultural Fashions. J a h v e i utjelovljena Riječ nisu govorili svojem n a r o d u bez religijskih kategorija koje tvore dio njihove neotuđive ljudske baštine. bez obzira na njezinu istini­ tost. str. motivirano religioznim pobu­ d a m a . 5. 35 M i r c e a E l i a d e . koje povi­ j e s n a Objava nije se bojala preuzeti. simbola i mitova. Zato se ideologiji pridaju religi­ ozne značajke. Essays in Comparative Religions.

svim religijama i g n o z a m a . razmjerno povećanju otvaranja C r k v e 36 J a c q u e s Ellul. U potvrdu tome mnogi sociolozi 3 8 n a v o d e pri­ mjer T e i l h a r d a de C h a r d i n a koji — nalazeći se nesporno na izvo­ ru m o d e r n e teologije — daleko više privlači n a š e s u v r e m e n i k e religioznošću svoje poruke nego k r š ć a n s k o m posebnošću. Teilhard de C h a r d i n jednostavno ne z n a što bi učinio ni s njegovim utjelovljenjem. pa nalazi u c h a r d i n o v s k o m vitalizmu svoj moderni i lako raspoznatljivi odjek. Za obične pristalice novih svjetovnih vizija kršćanstvo i m a soteriološko i misterično značenje a ne priželjki­ v a n u društveno-političku funkciju. J e r . to sigurno dolazi od njegove skrivene religioz­ nosti. J u n g misli da kriza m o d e r n o g svijeta velikim dijelom leži u činje­ nici što k r š ć a n s k i simboli i mitovi nisu više življeni od cijelog ljudskog bića. drugi tvrde obratno. bolje rečeno staleška pitanja položaja s v e ć e n i k a u nji­ hovim društvima. fosilizirani. što je međutim vlastito. nismo namjeravali nikako tvrditi da je takav naopaki tijek ostvarenja potreba za svetim n o r m a l a n i poželjan. otvorenosti teološ­ kog istraživanja. egzaltira mističnu ljubav za materijom i životom. Paris. koja od paleolitika neprestano po­ stoji u ljudskom rodu. str. nego su postali s a m o p r a z n e riječi i geste bez živo­ ta. 1973. Na­ protiv. Zato ga toliko muči u p r a v o Krist. G. p r a v n o g j a m s t v a u sudskim postupcima i dru­ gih g r a đ a n s k i h sloboda — to može biti v r l o v a ž n o za crkvene službenike. neki poče­ tak zastranjenja i izopćenja čovjekove izvorne želje za svetim. u dru­ gim oblicima. a ne od otkrića nove svjetovnosti. ni s njegovim ras­ pinjanjem. T a k o K. To su sve izrazito svjetov­ ne dileme. ni s njegovim u s k r s n u ć e m : nalazi ga s a m o na kraju v r e m e n a k a o kozmičkog Krista. Les nouveaux possedes. Zato se iza m a s k e areligioznog k r š ć a n s t v a može dobro skrivati postupak »religiorizacije« kršćanstva. ali s religijom n e m a m n o g o veze. eksteriorizirani. otkriva beskrajna svetost prirode i ži­ vota. S t o g a je s k r i v e n a prisutnost svetoga u svjetovnom kršćanstvu vi­ še posljedica lukavstva »religioznog uma« n e g o znak u z m a k a te svjetovnosti. jer će ih to sigurno potaknuti na v e ć u gorljivost i rev­ nost. K o z m i č k a religioznost. 194. Iako m n o g i vjeruju da bi se tek demitizacijom kršćanstvu vratila istinska bit. dakle beskorisni za dubinski ži­ vot psihe. Da li će u C r k v i biti više demokracije. Zato s religioznog gledišta m n o g i zahtjevi s u v r e m e n e teologije postaju izlišni ili drugoraz­ redni. k a o u a g r a r n i m religijama. U teozofiji T e i l h a r d a de C h a r d i n a uspostavlja se dakle n e k a mitologija materije i obavlja posvećenje totaliteta kozmičke zbiljnosti. A k o kršćanstvo u svojem sekulariziranom dijelu ipak nastavlja živjeti. M e t o d a religijske antropologije uči u p r a v o m u d r o s t razluči­ vanja svetoga u prostoru svjetovnosti.gioznog d u h a u s u v r e m e n i m društvima. usprkos rječniku koji je potpuno svjetovan. J e r čim je nešto arhipetalno i p a r a d i g m a t i č n o ono je istodobno religiozno. čovjeku se. to je krajnja točka identifikacije religioznosti. 129 . Hoteći pokazati trajnost religije u situacijama koje su joj po­ sve suprotne.

P r e m d a vrlo ras­ prostranjene. suvremeno otkriće nekršćanskih religija — k a o op­ r e k a i reakcija na svjetovnost kršćanstva — može biti razjašnje­ no ne s a m o u smislu izvorne potrebe za religioznim. odnosno za metaindividualnim. Zato je svjetovno počelo biti življeno kao nešto religiozno. Uostalom. str. U današnjoj gladi za svetim određena sociologija religije 3 8 vidi samo odraz dublje potrebe za nadzajedništvom. što institucionalne C r k v e i strukture svjetovne moći nisu u stanju ispuniti. 1966. negoli da se zadovolji oskudnim svjetovnim nadomjescima svetoga. ono je s a m o drugačije. ali je izvan svake sumnje činjenica da religija nastavlja živjeti. P a r i s . rastom podsvjes­ ne i svjetovne religioznosti. 70. Pokušali smo opisati neke od tendencija svjetovnosti u k r š ć a n s k i m c r k v a m a i njihovim teologijama. M i r c e a Eliade. Religion als theologisches Problem unserer Zeit. str.svjetovnim p r a v i m a nije u njoj rastao istim trendom očekivani religiozni žar. d a n a s i m a m n o g o protestan­ tskih zajednica koje su u svjetovnom smislu dosegle u p r a v o ide­ a l n o stanje slobode i međuljudskih odnosa. R e g e n s b u r g . str. 1971. Forme del sacro in un'epoca di crisi. 1978. Studi sulla produzione sociale del sacro. razočaranja s C r k v o m i njezinom teologijom. k a o što ni uskraćivanje tih p r a v a nije m n o g o uči­ nilo da taj ž a r opadne. Možda je sve to istina. 3 7 To je trajalo međutim sve dotle dok se na povijesnom obzorju nisu pojavile n e k r š ć a n s k e religije. 38 37 130 . Napoli. Doduše. koje su svojom čistoćom i radikalnom nesvjetovnošću privukle pažnju modernog čovjeka. zanemaru­ jući zahtjev pluralističkog pristupa pojavi religije. u z b o r n i k u Christentum und Religion. Odatle novo otkriće i oduševljeno prihvaćanje ne­ kršćanskih religija u prostoru stare k r š ć a n s k e kulture. ideje sekularizacije nisu mogle odveć ugroziti opći religiozni korijen svih ljudskih ponašanja i iščekivanja. Entsakralisierung P a d e r b o r n . U r l i c h M a n n . ali sigurno n e m a značenje opće z a b r a n e uzimanja u igru religijskih razloga. Ta p o h v a l a zajedništvu — p r e m d a se ono d a n a s iskazuje u mistificiranim oblicima i iracionalnim t e m a m a — ot­ k r i v a želju za uspostavljanjem stanovite nadutilitarističke smislenosti čovjekova života. 3 8 natjerani m n o g i m nespornim znakovima oživlja­ vanja svetoga — stvaranjem novih nekršćanskih i karizmatičkih pokreta. koje su upravo svo­ jom svjetovnošću izazvale g l a d za svetim. H e r i b e r t M ü h l e n . U n a š e doba pojam religije može biti teorijski neodređen i teologijski ne­ siguran. Činilo mu se prirodnije da se obrati religiji u njezinu izvorno religioznom obli­ ku. 39 F r a n c o F e r r a r o t t i . Sociolozi su skloni u p r a v o tim društvenim m e h a n i z m i m a dati prednost. L'epreuve du labyrinthe. 89. nostalgijom za religioznim ishodima. 20—47. 1978. npr. str. kako smo to mi učinili. To su počeli u novije vrijeme uvažavati protestantski i ka­ tolički teolozi. 138. n e g o u funkciji društvenih razloga. pa opet u njima ne­ ma zamjetljivo veće vjere ili oko njih brojnijih obraćenja. Religi­ ozno stajalište — a k o je zaista takvo — ne može biti ni n a p r e d n o ni nazadno.

»suvišno«. Hare Krishna and the Counterculture. svim onim što svijet s m a t r a da je »nekorisno«. međutim. b a š zbog svjetovnosti svojih eklezijalnih i teologijskih prostora. O pučkoj smo religiji — k a o želji da se u suvremenoj svjetov­ nosti dostigne sveto — pisali vrlo opširno na d r u g o m mjestu. D r u g i m riječima. hodočašćima. Split. 33. posebno od strane buržujskog kršćanstva. Prije toga spomenimo da je u pučkoj religiji na djelu p o b u n a n a r a v n o g čovjeka protiv lažnih i sebičnih prilagodbi svijetovnom duhu. 1974. slavljenjem mjesnih zaštitnika. Rasprava o pučkoj religiji. Takvih pokušaja pobune protiv svjetovnosti i zahtjeva za sve­ tim i m a više i nije ih ovdje m o g u ć e sve spomenuti. molitvenim sazivima. pobožnim skupovima. drugome p u č k a religioznost. Ograničit će­ mo se s a m o na d v a koji se izražavaju u oblicima: r e l i g i o z n e p o b u n e e l i t e i r e l i g i o z n e p o b u n e m a s a . Nije riječ o p u k o m opisu fosilizirane folklorne religioznosti n e g o o m o d e r n o m f e n o m e n u » p o v r a t k a svetoga« koji je u z e o s a m o o b l i k t r a d i c i j e i p r o š l o s t i . riječju i djelom. J a k o v J u k i ć . N e w York. N e d o v o l j n o pažljiva čitatelja m o ž e l a k o z a v a r a t i n a s l o v knjige. pokazuje v e ć obični statistički podatak da se naj­ veći broj pripadnika religijskih družbi regrutira iz tipično kršćanskih sredina. 1988.Da je pripuštanje religijskih r a z l o g a u sociologijski krug raz­ jašnjenja pojave novih nekršćanskih pokreta prihvatljivo i znan­ stveno korisno. jer je to do n a s također doprlo i proširilo se jednako uspješno. »neučinkovito« i »nesmisleno«. 41 Preostaje n a m dakle da tu istu pobunu s a d a razotkrijemo i u karizmatičkim pokretima današnjice. Naprotiv. Takvo otkriće onda logički s u g e r i r a tezu da su kršćani. Povratak svetoga. 131 . 182. S t i l l s o n J u d a h . Pogrešno bi. prvi potražili religioznu utjehu u nekršćanskim uzorima. 4 0 Nisu dakle toliko nekršćani opsjednuti od­ sustvom autentičnih religioznih doživljaja koliko su to sami kršćani. Prvome od­ g o v a r a pojava duhovskog ili karizmatičkog pokreta. Po sebi je jasno da se ta p o b u n a ne obavlja svjetovnim sredstvima — revolucijom i diverzijom — nego čisto religijskim iskazima: pučkim blagdani­ ma. slavlji­ ma mjesnih zaštitnika. RELIGIOZNA POBUNA KARIZMATIĆARA U KRŠĆANSTVU Nije n a m cilj da ovdje ponovimo sve ono što je o d u h o v s k o m pokretu p i s a n o zadnjih godina u svijetu. 41 J. Prevede40 • str. postoje d a n a s u n u t a r s a m o g kršćanstva bezbrojna svjedočanstva i golemi napori da se nadiđe privlač­ nost svjetovnosti i dostigne r a z i n a religiozne smislenosti ljud­ skog postojanja. s t r . zavjetima u prošteništima. bilo zbog toga zaključiti da u kršćan­ stvu uopće n e m a nikakvih ozbiljnijih pokušaja da se dohvati reli­ giozna dimenzija vjerskog života i da je u njemu v e ć sve potonu­ lo u svjetovno.

a ne pred idealiziranom naknadom promašena za­ jedništva. pokoru • 42 Rene Laurentin.1977. str. 1974. 138—140. A u stvari. 44 J e a n Seguy. pa već niču cijeli kvartovi nastanjeni s tim zanesenjacima duhom. Njemačkoj i Italiji gdje ne postoji jedna ili više pentekostalnih grupa. mistična nadahnuća. 1973. proricanje budućnosti. ču­ desna ozdravljenja. Novi Duhovi?.ne su tako neke knjige. 468—469.44 Među prvima su K. meditacija. 1981. 247—252. Taj neočekivani vjerski preporod — izrastao u središtu blagovanja svjetovnosti — proširio se brže od sekta i zašao dublje u svijet od organiziranih crkvenih misija. karizmatički pokret se izričito elitistički strukturirao. Ludevit Rupčić. Njezina buduć­ nost i moguće opasnosti. Ranaghan utvrdili da pristalice duhovskih družbi dolaze pretežno iz krugova intelek­ tualaca. To dokazuje već samo nabrajanje bitnih vjerskih rad­ nji i pojmova u duhovskom pokretu: molitva. I katolički duhovski pokret se začeo na teološkim učilištima i zahvatio najprije njihove predavače i stu­ dente. Stoga će u prvi mah i površnom po­ znavatelju stvari biti jasno da se nalazi pred događajem religioz­ na buđenja. 1977. 1979. istjerivanje đavla. str. Paris. O duhovskom pokretu se danas vrlo mnogo raspravlja. govor jezicima. Francuskoj. televizijskim stanicama. str. u Obnovljeni život. 12. rukovoditelja industrijskih poduzeća i činovništva. ali mu rijetko tko prilazi s vidika neispunjenosti čovjekove potrebe za religioznim. Kriterij nekih pojava karizmatičnosti u pentekostalnom pokretu. kino-dvoranama. 82. dakle izabrane pojedince koji se nalaze na samom vrhu društvene i obrazovne ljestvice. str. Tomislav Ivančić. ško­ lama. intimnih i elitnih skupina kršćana. Les conflits du dialogue. str. 2. Što znače suvremena karizmatička gibanja u Crkvi. 3. pa među njima nema seljaka i radnika. ekstatički sazivi i stanja. 9. To su posvjedočila razna socio­ loška istraživanja. Josip Antolović. Engleskoj. u Crkva u svijetu. vjerski zanos. Iako zahvaćen burnim zamahom rasta. duhovni preporod. 29. 132 . neopentekostalni i katolički — razasuo po pla­ neti milijunsku vojsku karizmatičara. 258. str. Zagreb. srednjih građanskih klasa. 3. Nema važnijeg grada u Sjedinjenim Državama. čije mistično iskustvo nije moguće više zaobići. U pogledu osobitosti svoje poruke pentekostalci žele — najkraće rečeno — oživjeti u današnjoj Crkvi prakršćansko iskustvo svakidašnje nazočnosti Duha Svetoga i njegovih brojnih karizama. do kraja urbanizirani." oblikovane žive zajednice. U svakom slučaju. smisao za grijeh. i D. Karizmatičari su obično osobe istančane kulture. str. 5. Duhovni pokret u Crkvi u Hrvata. obraćenje. 43 Živan Bezić. Pentekostalni ili duhovski pokret. taj je pokret pravi mali sažetak i zbroj klasičnih religijskih tema. u Crkva u svijetu. knjižarama i crkvama. u Ob­ novljeni život. u Crkva u svijetu. 16. A ono doista ima značenje jedne nove du­ hovne revolucije. 253—262. Ivan Fuček. Karizmatička obnova u Katoličkoj Crkvi. koji se koriste vlastitim dućanima. 235—245. visoke naobrazbe. pokret je sa svoja tri odvojka — pentekostalni. 1974. 32. To je međutim po sebi razumlji­ vo jer se ova suvremena obnova mističkih tradicija nije ni mogla drugačije obaviti osim u ozračju malih." napisani dobri prikazi.

Fokolarini se u zajedništvu r a d o mole. Karizmatičari mole tijelom: s otvorenim dlanovima i ruka­ ma uzdignutim p r e m a gore. što spada također u temeljne oblike sakralnog iskustva. već su na p r a g u snažnog do­ življavanja radosnog kršćanstva. Duhovski pokret dakle rehabilitira re­ ligioznu dimenziju u kršćanskoj vjeri. naravna. biblijske i molitvene. u obliku prostracije. U tom razgovoru s Bogom sudjeluje čitavo tijelo. ustrajno. Zacijelo. o n d a je ona središnja religiozna djelatnost u karizmatičkom pokretu. Zato je karizmatična obnova također i jedan veliki molitveni pokret. str. Molitva je voljna. Kršćanske meditacije produbljuju čovjekov odnos p r e m a vlastitoj egzistenciji i uvode u tajne Božjeg govora. dakle bez liturgijskih obrazaca i uobičajenih pravila. Ivan od Križa i poznati mističar Eckhart. 1979. Način okupljanja duhovnjaka re­ dovito je molitveni sastanak. ali jednako tako Terezija Avilska. Premda se pentekostalci najviše trude oko saziva darova i karizama Duha Svetoga. živimo u vrijeme molitve — osobnog i zajedničkog razgovora čovjeka s Bogom. Duh Sveti dolazi m e đ u sakupljene kršćane samo posredstvom njihova iskrenog moljenja. oni dobro znadu da to nikad ne mogu postići bez žarke i u p o r n e molitve. ne­ ka je vrsta religiozne inicijacije.i post. a o n d a tek oče­ kivati izljev Duha. Naglasak je stavljen na unutrašnje duhovno iskustvo. 4. Stoga su duhovnjaci u prvom redu ljudi molitve i razmatranja: mole rado. posvjedočuju posebnim pokretima svoje novo duhovno iskustvo. U toj du­ hovnoj pustolovini. Glad za molitvom i do­ življavanjem Boga je velika. Kršte­ nje Duhom. na drugi dolazak božanstva. ali težište stavljaju na molitvi hvale i zahvaljivanja Bogu. 45 Ukratko. U Taizeu mladi mole i meditiraju. nego ćemo radije izdvojiti dva glavna religiozna m o m e n t a i njima posvetiti pažnju: molitvu i govor u nepoznatim jezicima. na sigurnost i blizinu spasenja. a Kursiljo vodi obraćanju i molitvi. kleče i leže na tlu. Na sastancima se neizostavno čita Biblija. Domovi molitve su sve brojniji. Taj čudnovati proboj želje i potrebe za molitvom prisutan je d a n a s i izvan karizmatičkog pokreta. u Crkva u svijetu. jer bi nas to odvelo u ponavljanje. koje je u starom kršćanstvu bilo znak obraćenja. Razne grupe. često i dugo. prigibaju. N e m a sumnje da je molitva najvažniji sakralni čin u duhov­ skim skupinama. pritvorenih očiju i zažareni u licu. samonikla. Dapače. sagibaju. Najprije treba moliti. Povratak središtu. U Ru­ siji i Rumunjskoj noćni časoslov okuplja mlado i staro u p r e p u n e crkve. 299. a ekstatičkim zanosima i povicima hvale Krista do trza­ ja i grča. mnogi su već izjednačili te skupine s molitvenim zajednicama. a ne samo glas. neusiljena. koja se zbiva na okrajku službenog kršćan45 Tomislav Ivančić. 133 . Ako je dakle molitva uvjet dolaska D u h a Sve­ toga. 14. oni se savijaju. Raste broj kršćana koji obavljaju jednomjesečne duhovne vježbe kao i onih koji odlaze u stroge samostane za neko vrijeme. Nije im nepoz­ n a t a p r o s n a molitva. nećemo se ovdje baviti sa svim sakralnim kategorijama koji se pojavljuju u karizmatičnom pokretu.

Na isti dakle način kao glas i tijelo može biti molitva. Parma. povijest religija je z n a l a za molitvu ljudskim tijelom. strast za spase­ njem i želja za vječnošću. 134 . Iznimno se d o g a đ a da vjernici mole bez gesta. M n o g e religije postoje s a m o po molitvi. H. Ta istaknutost molitve proizlazi iz s a m o g određenja religije. Das Gäbet. koja više nije s h v a ć e n a kao nešto izdvojeno nego biva čvrsto u v r š t e n a u kultni kontekst i zato podložna tradicionalnim • 46 Friedrich Heiler. što je začetak svake p r a v e religioznosti. S t o g a su kretnje i izvanjsko držanje tijela čovjekov »vidljiv govor«. poklonitelja. ali ih n e m a bez molitve. S druge strane. Kretnje Velikog Ča­ robnjaka iz u k r a š e n e pećine u Trois-Freresu doimlju se kao mo­ litva tijelom. K r i c h n e r drži da su na špiljskim crtežima u L e s c a u x u zamjetljivi prvi opisi čovje­ kovih mističnih i ekstatičkih stanja. S v a k a usporedba n a p r a v l j e n a između molitvenih oblika u r a z n i m religijama — što su sakupljeni u starim i novim antologijama" — s onima u du­ hovskom pokretu otkriva začuđujuću sličnost. koja je prvenstveno neko traženje božanstva. među kojima molitva zauzima središnje mjes­ to. ne po božanstvu. Eine religionsgeschichtliche und religion­ spsychologische Untersuchung. jednako k a o u svim religijama. Karizmatičari za­ p r a v o i ne r a d e ništa drugo nego obnavljaju najtradicionalnije sadržaje svetoga. D a v n o prije pojave duhovskog pokreta. Znanost o religijama uspješno rekonstruira razvoj ritualizacije molitve. p o t r a g a za transcendentnim. karizmatički pokret je stao na čelo svih istražitelja. I b a š je molitva — tako neraskidivo s r a s l a s duhovskim po­ kretom — najuniverzalnija od svih religioznih kategorija. La Preghiera dell'Uomo. najprikladniji izraz unutrašnje molitve. a tragovi na tlu u Montespanu možda su otisci jed­ ne primitivne ritualne koreografije u kojoj je kružni ples bio poglavita religijska svečanost. S a k r a l n i pokreti tijela općeniti su f e n o m e n u polju religioznosti. 1923. molitelja — beskućnika što nađoše zaboravljenu v a t r u i k u ć n o ognjište svetoga. Molitva izražava religiju u p r a v o u tom njezinu tražiteljskom nemiru — k a o povijest žarkog i ustrajnog iskanja svetoga — pa može biti s njom lako izjednačena. bolje reći »vidljiva riječ« molitelja.stva. Alfonso M. Neki od molitvenih o b r e d a što se obavljaju na skupovima suvremenih karizmatičara ljudskom su rodu poznati v e ć od paleolitika. Proširenost molitve u prostoru i v r e m e n u posvjedočena je općenitošću njezi­ nih bitnih sadržaja i ustaljenom tipologijom. S tim se u s p o r e d b a m a može nastaviti. ali je vjerojatno da čovjek nije stariji od svoje molitve. München. lutalaca. Zato je duhovski pokret u svo­ jem izvornom poticaju tipično religiozna tvorba. tijelo na neki na­ čin uvijek sudjeluje. Antologia della Preghiera di tutti i tempi e di tutti i popoli. 1963. Moliti znači tražiti. može se reći da je molitva povijesno v r l o prisutna i ondje gdje pojam b o ž a n s t v a nije dovoljno jasno iskazan ili ga uopće nema. Di Nola. pa nije čudno što većina primitivnih p l e m e n a u Africi smatra da je molitva isključivo tjelesna stvar. Teško je o tome davati sud. i m a re­ ligija bez bogova. Dapa­ če. K a d čovjek r a z g o v a r a s Bogom.

klečanje. Grasso i S. a Orfej je glazbenik i čudotvorac. a prorok Zaratust r a tek u stanju vizionarskog t r a n s a čuje svete riječi objave Ahura Mazde. U istom prostoru ekstatička iskustva bivaju podraživana uzimanjem napitka soma. sagibanje. U kultu Atisa i Cibele stanje entuzijazma postizava se spolnim sakaćenjem i potpunim darivanjem božanstvu. diranje svetog predmeta. Poput karizmatičara i ostali pripadnici ekstatičkih pokreta u prošlosti svoja su izvanredna psihička stanja nastojali izazvati i održavati pomoću ritma i pjesme. iskustvo mističkog za­ nosa neki je prvobitni antropološki duhovni organon u nama. Arhaičko izvorište za taj duhovni tijek treba tražiti već u š a m a n a koji vjeruju da u svojim nesvjesnim zanosi­ ma dolaze u neposredni dodir s božanskim moćima. pa karizmatičari preuzimlju zacijelo ono najdragocjenije u sakralnom nasljeđu kad se oduševljavaju za is­ te mistične uznose. 136) spominje asketu (muni) i opisuje njegovu opijenost transom. U iranskoj religiji Vištaspa koris­ ti konoplju (bhang) s ciljem da postigne ushit. U mazdaizmu riječ raj označa135 . Vrhunac molitve je u ekstatičkom združivanju čovjeka s bo­ žanstvom. ukrštavanje. Di Nola. Himna u Rg Vedi (X. Ekstatična raspoloženja imaju važnu i nezamjenjivu ulogu u go­ tovo svim religijama.pravilima. Zanesenost — enthousiasmos — bila je tolika da se često izjednačavala s ludilom — mania. Apolinijevsku ekstazu više obilježavaju katarzijske i proročke moći. teško je ovoj posljednoj sasvim zanijekati religiozno podrijetlo. Iako treba strogo lučiti asketsku od orgijske ekstaze. U šamanističkim običajima glazba i pjesništvo imaju osobito značenje. što vodi do stano­ vitog otkrića slobode. konstitutivan ljudskoj naravi. uzbiljujući u njemu mističku dimenziju bića. 48). Rijetko se naime događalo da reli­ giozni čovjek svoj silazak u polusvjest ushićenja nije shvaćao i kao put u onostrano. o kojima izvješćuju teolozi D. Heiler i A. kružni ples. kao i ime Buddhe Amide u japanskom amidizmu. Takvi su primjerice obredni obrasci i mističke tehnike spominjanja Božjeg imena — dhikr — što ih često rabe muslimanski sufi. Ali i obrnuto. Apolon svira liru. klicanje. Pili smo soma i postali besmrtni. U svakom slučaju. Tako se u Dioniziskim misterijima zanos postiže opojenošću i opsjednutošću božanstvom. Zato mistika redovito prati molitvu kao njezin naravni uvir i otpočivalište. uz­ dizanje ruku. slič­ nu funkciju ima ponavljanje sloga om u buddhističkoj i hinduis­ tičkoj tradiciji. Tu spada recitiranje raznih sakralnih formu­ la i izbaviteljskih priziva koje uvode vjernika u stanje ekstaze ili začuđenosti. Falvo. Očito da se ta ritualizacija tijela. kaže se u istom tekstu (VIII. molitva može postati predmet mističnog iskustva. Uobličuju se tako mnogobrojni propisi o držanju i kretnjama tijela koji su istodobno i obvezni obrasci molitvenih obreda: prostracija. poskakivanje. sklapanje. Protivno tome. ne razlikuje odveć od obrednog zbivanja na karizmatičkim seansa­ ma. pokreti glavom i drugo. b a r e m ne u prapočetnom porivu. A upravo u grčkoj religiji prevladavaju elementi sakralne razuzdanosti i raspojasanosti. o kojoj pišu povjesničari religije F.

Psihoanali- • 47 I o a n M. neshvatljivim uzvicima i nerazum­ ljivim riječima. 136 . 1975. Glosalij a m a je d a k l e p r i d a n a najveća važnost. str. U uskoj svezi s molitvom stoji d a r jezika — glosalia — što je inače d r u g a po redu bitna religijska o z n a k a duhovskog pokreta. Zato a k o netko među k a r i z m a t i č a r i m a ne uspije govoriti u jezicima sklon je o d m a h po­ misliti da ne posjeduje niti jednu od k a r i z m a — k a o da Duh Sveti uopće n a d njim nije sišao. Za karizmatičare se tu zaista radi o jednom istinskom govoru. G o v o r u nepoznatim jezicima nastaje nenadano. Te zvučne znakove razumije s a m o onaj tko ih izgo­ v a r a i onaj k o m e su u p u ć e n e — karizmatičar i Isus Krist. Bari. 75. pojavljuje se k a r i z m a g o v o r a u jezici­ ma. To nesigurno i postepeno sricanje čudnovatih zvukova n a g l o p r e r a s t a u jedan mitski g o v o r koji znači oslobođe­ nje od jezičnih granica. iako na drugačiji način. " Za n a s će biti dosta ako smo us­ pjeli pokazati k a k o je s a k r a l n a ekstaza obvezna sastavnica čovje­ kove religioznosti — od paleolitika do modernih karizmatičara. Do toga se d a r a dolazi ustrajnim sazivanjem. pa se može govoriti o histeričkom. iracionalni. 48 S e r a f i n o Falvo. a u Eleuzijskim misterijima božice Demetra i P e r s e f o n a č a š ć e n e su od svojih posvećenika pjesmom i plesovi­ ma. koji služi za uspostavljanje doticaja s nadnarav­ nim svijetom.va »kuću pjesme«. spontani. R a z l i k a se sastoji u tome što karizmatičari doduše jednako mole k a o i prije. L'ora dello Spirito Santo. 178—205. epileptičkom ili čak psihotičkom zastranjenju. str. strogo osobnom i neprevedivom. To je također neko moljenje. Pojava glosalija izazvala je slične reakcije k a o i mistični za­ nos: sumnju i nepovjerenje. približujući se tako estetskom i poetskom načinu stvaranja ima­ g i n a r n i h svjetova. Zato mnogi ovaj govor u nepozna­ tim jezicima drže za nešto patološko i nenormalno. An Anthropological Study of Spirit Po­ ssession and Shamanism. H a r m o n d w o r t h . Na kraju iskrena moljenja. psihičkih s t r a h o v a zatvaranja. 4 8 pa on stvarno tvo­ ri sastavni dio karizmatičke molitve. sličan dječ­ jem tepanju ili mističkom slušanju božanskog zvukovlja. V o đ e k a r i z m a t i č a r a posebno navode svoje čla­ nove na traženje d a r a jezika jer to v e o m a cijene. Neki antropolozi međutim ovu ekstatičku religiju posve otklanjaju. na svečanostima što se noću održavaju pod zagonetnim odsjevom njihovih upaljenih baklji. pitanje je na koje nećemo odgovarati. Lewis. Glosalija je predpojmovni. ali s a d u posve nerazumljivom jeziku. Taj je­ zik drastično r a s k i d a s p r a v i l i m a konvencionalnog izražavanja i korisnog ponašanja. a iskazuje se u nesuvislim rečenicama. slobodni. Da li je u š a m a n a i njihovih nasljednika osobnost zaista tako duboko na­ rušena. to prije što je k a r i z m a d a r a jezika bila v r l o česta u prvoj Crkvi. smatrajući je s a m o bolesnim izdankom k r e p k e i trijezne vjerničke odanosti Zemlji. pa o t v a r a nove mogućnosti u iskazivanju. To je uostalom vlastito s v a k o m izvor­ n o m religioznom doživljaju. k a o v r h u n a c i posljedica. društvenih obzira vladanja. ekstatički. arhaički govor. 1971. jer to s p a d a u povijest jedne duge i uzaludne raspre koja se odav­ no vodi u stručnim k r u g o v i m a . neiz­ recivi. Ecstatic Religion.

kao recimo K. dok su na Borneu religiozne pjesme sastavljene od posve nepoznatih riječi. a F. Tajni šamanistički govor najviše je r a z r a đ e n u Eskima. Korjacima. a blizak je dječjem tepanju. der Menschheit in Vergangenheit und 137 . 1963. Iako se može činiti da je govor u nepoznatim jezicima vlastit isključivo kršćanima — od Djela apostolskih preko sv. D. Postojanje tajnog jezika može se utvrditi m e đ u Laponcima. U plemenu Batak seoski š a m a n također koristi »jezik duhova«. Za vrijeme svečanosti u Pigmeja­ ca S e m a n g vrač [hala) razgovara s nebeskim dusima [šenoi) i na njihovu jeziku. Ali to jasno ne ide lako jer upravo sakralno — u svojoj krajnosti kao mistično — da­ je duhovskom pokretu današnju moć privlačnosti. Mc Cready piše o kolektivnoj egzaltaciji i traženju lažnog povjerenja. koja odvaja karizmatičara od za­ jedništva i depersonalizira. Uz čvrsti oblik molitve nailazi­ mo gotovo u svim poznatim religijama na neki slobodniji govor upućen božanstvu. Jakutima i Tunguzima. koji se uglavnom sastoji od fantastičnih i nerazumljivih uzvika. Povijest religija naime ot­ kriva da duhovna zbilja opisana pojmom glosalija nije potpuno nepoznata u pretkršćansko doba. iako je »sablazan« jedna od sržnih oznaka religioznosti. Ta pojava nije međutim samo zasvjedočena u sjeverno-azijskih i artičkih n a r o d a nego je ima pomalo svugdje po svijetu. histeričkim smije­ hom. ekstatičkim plesom i košmarom izobličenih predodžbi. str. 4 9 U šamanizmu ga zovu tajnim jezikom jer se na zatvore­ nim sjednicama upotrebljava za stupanje u odnos sa svijetom duhova. Vrlo često taj jezik ili bolje govor vuče podrijetlo od oponašanja krikova divljih životinja. U vrijeme ini­ cijacije djeca uče oponašati životinje kao posebnu vrstu tajnog • 49 Friedrich Heiler. Goodman o stanju transa. Drugi su opet složni opovrgnuti pato­ loški karakter glosalija. Čukčima. Kao da ne žele odveć sablazniti moderni svijet. karizmatičan i čuvstven. Htjeli bi prihvatiti karizmatički po­ kret zbog njegova izvanredna odjeka m e đ u kršćanima i istodob­ no iz njega izlučiti sve ono što je religiozno. neki su modernije protumačili kao pokušaj da se ponovno n a đ e — iako na krivim putovima — vlastita osobnost koja je r a z o r e n a u suv­ r e m e n o m društvu obilja i otuđujuće masovnosti. Mnogi teolozi — u istoj ravnini izbjegavanja govora o transcedenciji — čine sve moguće da umanje značenje govora o jezicima. To zatvaranje u privatnost i ezoteričnost vlastitog jezika. Ta znanstvena dilema međutim ne ulazi neposredno u n a š obzor. kidajući sve odnose s bližnjima. Die Religionen Gegenwart.tički pristup ga stavlja u isti red sa snovima. W. čestim plačem. Mc Donnell. Franje Ksaverskog dö suvremenih pentekostalaca — sustavniji će uvid lako opovrći takvu n e u p u ć e n u tvrdnju. glosalija je označena kao puki infantilizam i govor podsvjesti. Bit će dovoljno ako upozorimo na okolnost da je prijepornost fenomena glosalija u očima današnje pozitivističke i sekularističke kritike brzo prešla na teologijsko područje. U tom kontekstu. Stuttgart. 18.

zamršeni tekstovi u Libri Sibillini. Tako. Glosalija k a o religiozni događaj ni kasnije nije iščeznuo. proročka. str. 91—93. nepoznat mu je životinjski i božanski jezik. Teolozi sigurno neće biti oduševljeni s ovim u s p o r e d b a m a koje stavljaju u isti red p o g a n s k e š a m a n e i kršćanske karizmatičare. 80—83. 51 R o g e r B a s t i d e . str. P a r i s . Paris. Is­ lamski sveci (awlija) ne s a m o da imaju moć činiti čudesa. Izgovaranje s l o g a mantra jest zvučni modalitet svemira. U d a l e k i m mitskim v r e m e n i m a ljudi su živjeli u miru sa živo­ tinjama i s a v r š e n o razumjeli njihov jezik.r a z g o v o r a s božanstvom. 1974. čovjek je postao ono što d a n a s jest: smrtan. U novije p a k vrijeme opaženo je da m n o g i sinkretistički pokreti r a d o uključuju u obred g o v o r u ne­ poznatim jezicima. ršves et mysteres. primjerice. Zato je uvođenje sakral­ nog zvučnog g o v o r a z a p r a v o isto što i razaranje svjetovnog jezi­ ka. Tek n a k o n kozmičke kataklizme i p r a i s k o n s k o g pada. osloboditi se j a r m a strasti nego govore često različitim i ne­ poznatim jezicima. str. Zadnja od velikih monoteističkih religija zna dakle za pojavu glosalija. Za vrijeme ekstatičkog stanja š a m a n i dokidaju dakle to n a š e sadašnje n e s a v r š e n o stanje i privremeno pronala­ ze svoju početnu mitsku situaciju slobodna r a z g o v o r a s božan­ stvom — izgubljenu za svjetovna čovjeka u osvit zore v r e m e n a . U tantrizmu r a z n e m a g i č k e formule ili fonemi bez j a s n o g značenja pripadaju. na isti način. M. Vers une sociologie des interpenetrations de civilisations. dvosmisleno proro­ čanstvo Pitije u Delfima. Le Chamanisme et les techniques archaiques de l'extase. pripadnici spiritističkih sek­ ti Umbanda" u Brazilu na svojim s e a n s a m a dovode medija u takvu krizu da ovaj počinje sricati nerazumljive rečenice i zbo­ riti nepoznate riječi. nejasna. Taj prigovor je doista o p r a v d a n k a d se polazi sa stajališta teologije • 50 M i r c e a Eliade. prori­ cati. 1957. prisiljen je raditi da bi se n a h r a n i o i zato je u stalnom sukobu sa živim bićima. spolan. Beskrajnim ponavljanjem riječi mantra poništava se zbiljnost p r o f a n o g svijeta i o t v a r a pristup svetome. M i r c e a E l i a d e . O r a l n a for­ m u l a mantra jednako je sveta k a o i božanstvo koje o n a označa­ va. svojevrsnom je­ ziku koji č a k i m a svoj posebni naziv: bhasa mantra. Mythes. pa je zacijelo na djelu opet opisani fenomen glosalija. miješaju plemenske čarobnjake s katoličkim misticima. Na m n o g i m p a p i r u s i m a nalaze se ispisani magični znakovi i nerazumljive riječi — dvoznačna. 138 . Eliade 5 0 objašnjava tu pojavu željom i pokušajem da se uspostavi čovjekovo prvobitno i edensko sta­ nje. Les Religions Africaines au Bresil. Isto značenje stanovitog »drugog jezika« i m a s v a d r e v n a hermetička literatura i njezini pučki odjeci. 24. 1961. Paris. zagonetna smisla — koji također pokušavaju iskazati neizrecivo s nekim novim i nepoznatim jezikom. Njezin literarni s m i s a o je manje v a ž a n od ezoteričnog znače­ nja z v u k a što se ponavljanjem toga sloga proizvodi. Čitava metafizika može biti s a b r a n a u s a m o jednoj mantri. G o v o r u nepoznatim jezicima ne zastaje na granici religije primitivnih n a r o d a . S glosalijom je prispo­ dobiv i ekstatički jezik u dionizijskom kultu.

5 2 Ništa n a i m e nije najavljivalo ekspanziju religijskih t e m a i iskustava u pokoncilskoj Crkvi. Zajednički im je bio neki prosvjećeni M J o s e p h H. Nepovratno uvučeni u taj isti krug svjetovnosti. Tko od odabranih to stvarno postiže 1 u kolikoj mjeri — nije na znanosti o religijama da ustanovljuje. Brescia. Primjereno metodi te znanosti ne pitamo — kao u predznanstvenom pozitivizmu i evolucionizmu — da li se mistično kršćanstvo razvilo iz ekstatičkog š a m a n i z m a nego jedino utvrđujemo da su obje pojave jednako prirođene svakom duhovnom čovjeku. A ta podudarnost nije slučajna. Nažalost. bilo sa slijedom strukturalnih preradbi u Crkvi.i njezine metode. I carismatid cattolici. Da smo o dru­ g i m sadržajima raspravljali vjerojatno bi n a š zaključak bio s a m o opetovano potvrđen: karizmatička obnova je eminentno religioz­ ni događaj u v r e m e n u svjetovnosti. A u potpuno svjetovnom svijetu potreba za religioznim u čovjeku s a m o je opet dobro prikriveni svjetovni problem. drugi opet otčitavaju u pojavi pentekostalnog pokreta reakciju na besplodnu ukočenost i za­ tvorenost eklezijalnih struktura. A tu g r e š k u u prognozi oni d a n a s r a d o i često priznaju. 139 . konačno. Ficher. moderni teo­ lozi su jednako pažljivo izbjegavali spominjati sve događaje što izlaze ili nadilaze granice puke očitosti. Da je tako pokazuje v e ć s a m a činje­ nica što su u p r a v o sociolozi religije — od sviju najbolje upućeni u djelovanje društvenih m e h a n i z a m a — promašili predvidjeti pojavu karizmatičkog pokreta. Posve oprečno tom zaključku — o pobuni siromašnih svetim — stoje vrlo različita mišljenja: jedni u karizmatičkoj obnovi žele vidjeti pokušaj prilagodbe konvencionalne vjere stanju rastućeg zanimanja za alternativne religije. sociologijska je teorija i ovdje više p r i h v a ć e n a od religijske činjenice. U tome se oni nisu mno­ go razlikovali od sociologa. ali im je u z a sve to antropološka struktura u p a d n o slična. Drugačije se raz­ mišljanje međutim nije ni moglo očekivati k a d je sekularizacija C r k v e i društva bila podvrgnuta isključivo svjetovnoj ocjeni. ali im psihološka privlačnost i draž duhovne'novosti j a m a č n o ne dolazi s a m o od lošeg djelova­ nja društvenih mehanizama. 1976. 182. U n a d n a r a v n o m poretku posljedice k r š ć a n s k o g g o v o r a u jezicima m o g u biti dalekosežnije od onih poganskih. str. Zato se može reći da š a m a n i i karizmatičari nisu isto nego im je s a m o poticaj za­ jednički: razoriti sve prepone svjetovnog jezika i dosegnuti govor slobode u transcendenciji. Drugačije je k a d se za ishodište uzima znanost 0 religijama koja t r a g a baš za sličnostima. Karizmatičari su otvoreno iskazivali svoja religiozna uzbuđenja i svijest o Bož­ joj nazočnosti u svakidašnjem životu — stvari zaista nespojive bi­ lo s ubrzanim procesom sekularizacije kulture. S v e to m o g u biti doista snažni poticaji za razvoj karizmatične obnove. za treće duhovski po­ kret uzima svoj zalet od neuspjeha društvenih revolucija i neisti­ na zemaljskih ideologija. D v a se dakle g l a v n a unutrašnja sadržaja duhovnog pokreta — molitva i g o v o r u jezicima — nadovezuju na religiozne težnje pretkršćanskih n a r o d a i drevne s a k r a l n e tradicije.

ozračje mu je. Ako taj pokret odbacuje. za razliku od većine kršćanskih konzervativaca i progresista koji u političkoj zauzetosti nalaze zaklon za svoj duhovni umor. onda u nje­ mu lako otkriva sklonost prema okultnome i ezoteričnost. a ne iz područja teologije koja postaje svjetovna. pentekostalci pokušavaju iskreno izbjeći zla stranačkih suprotstav­ ljanja. Zato sekularizirana teologija zauzima spram pojave karizmatičkog pokreta dva jedino moguća stajališta: ili u njemu uporno i nevjesto mimoilazi izljeve mističnosti i žudnju za čudes­ nim ili ga u cijelosti otklanja zbog navodno nekršćanskog ustroj­ stva. Kariz­ matička duhovnost je dakle opisana kao obično praznovjerje i ostatak magičke religioznosti. karizmatička je obnova prije svega religiozni događaj koji je u temeljnim odrednicama uvijek primjeren traženju svetoga. nisu klerikalci nego ekumenisti. U svojim očitovanjima karizmatičari zapravo ne čine ništa drugo nego ponavljaju ono što su od davnine radili svi religiozni ljudi. umorni od suhe rječitosti teologije i neuslišenih obećanja pastoralne tehnologije. psiholoških i teoloških podataka nužno raspraviti i religi­ ozne sadržaje toga pokreta. To znači da religioznost u Crkvi dolazi iz područja svjetov­ nosti koja razočarava. A znanstveno određenje religioznosti nije nikad toliko pri­ jeporno da bi zapriječilo uvid u tu nametljivu usporedbu. Zato pripadnici karizmatičkih pokreta nisu kontestatori nego duhovnjaci. Sad konačno postaje jasno zašto karizmatičari žele ostati odani svojim vjerskim zajednicama i nemaju namjere osnivati nove Crkve. 140 . zazirući od nadmoći svjetovnoga. Na kraju. začudo. Usprkos ovako nepovoljnu sudu znanost o religijama je spremna ići dalje i u prilazu duhovskom pokretu uzeti u obzir ponešto širi krug činjenica. Obuzeti re­ ligioznim žarom. Ne raskidaju odnose s Crkvom. Prvi koji su primili »krštenje u Duhu Svetome« bili su baš svjetovnjaci. kao u drugom slučaju. Neočekivani izlazak duhovnih i mističnih pokreta na svjet­ sku scenu pokazuje da pobuna protiv svjetovnosti dalje traje — kao nezaobilazni religijski motiv — i to u onoj mjeri koliko je sveto izostalo iz prostora kršćanske crkvenosti i teologije — pro­ stora koji je do sada uvijek bio neprijeporni zavičaj svake religi­ oznosti. Zato kažu da će kao pokret iščeznuti kad cijela Crkva postane karizmatička i njihov religiozni duh prožme svakog kršćanina. a to mogu samo onda ako u njoj ostanu. vrlo mis­ tično. nego je žele iznutra preporoditi. Postaje dalje jasno za­ što karizmatičari ne dolaze iz crkvenih krugova — koje je proces sekularizacije najuočljivije zahvatio — nego se pretežno novače iz laičkih sredina. Tako je za nju osim povijesnih. Premda je pokret više vođen od laika nego svećenika. socio­ loških. Jer. pokušavaju Crkvu ozdraviti od svjetovnosti ko­ ja je za mnoge postala pravilo i putokaz.pozitivizam.

I M E I IDENTITET U običnom g o v o r u riječ sekta — latinski secta od sequi — oz­ n a č a v a religijsku skupinu koja se oblikovala odvajanjem od jed­ ne veće i starije vjerske zajednice. Djelo­ mice z a h v a ć e n a istom svjetovnošću ni C r k v a nije p o k a z i v a l a pre­ ma njima dovoljno otvorenosti i susretljivosti. S druge je strane moderno društvo — vjerno svojim laičkim mi­ tologijama i ideologijama svjetovnosti — ocijenilo pojavu novih sekti k a o veliku opasnost i prijetnju postojećem poretku. Sekte su iz društvenog podzemlja i religijske anonimnosti spektakularno izišle na vidjelo d a n a i ušle u s a m o središte svjet­ skog zanimanja. I S T R A G A O N O V I M S E K T A M A : PROŠLOST. Svjedoci s m o dakle — uz niz drugih — i jednog p l a n e t a r n o g p r o c e s a što se u n a š e vrijeme vodi protiv sekti. Teologija do­ nosi svoje određenje. polemike. Poslije radničke revolucije. Zadnjih se pedeset godina. Zahvaljujući b a š tom nepriličnom po­ sredništvu u široj se javnosti stekao p o g r e š a n dojam i stvorio maniheistički pojam o njima k a o čistom utjelovljenju s v e g a zla. prijelom. studentskih pokreta i feminističke kontestacije na red je došla p o b u n a religijskog proleterijata. neprihvaćanje. Tome se usproti­ vila o b r a n a i podastrijela svoje viđenje stvari. p r e m a kojem je sekta g r u p a vjernika koja 141 . podmetanja. prekid. U p o p u l a r n i m znanstvenim p r i k a z i m a sekte posta­ ju najtraženija tema. Pokušat ćemo o tom nesvakidašnjem f e n o m e n u nešto smireno i razložno izreći — izvan fanatizma. mržnje i p r e d r a s u d a — svjesni da nismo posjednici istine nego s a m o njezini lomni i krhki tražitelji. Bilo je to područje stroge tajnosti i zatvoreno za javnost. dok ih sredstva mass-media koriste k a o iz­ v o r najunosnijih senzacija. i o s e k t a m a se također može raspravljati na posve sektaški način. situacija potpuno promije­ nila. Zato je društvenoj znanosti ostao dugo zabranjen ulaz u povlašteni krug ezoterničnih učenja i čudnovatih ponašanja p r i p a d n i k a sljedbi.RASPRAVA O NOVIM SEKTAMA N e k a d se o s e k t a m a m a l o znalo i još manje stručno pisalo. U širem smislu sekta je svaki manjinski religijski pokret. Za nju se redovno vezuju pojmovi: odbijanje. međutim. J e r . Slijedom t o g a up­ riličen je — jasno u metaforičnom smislu — sudski postupak i ispisana d u g a optuženica o prijestupima sekti. raskid.

rasko­ la i istupa. čime je oz­ načena hereza. basilidianaca. otkriti razloge njezina postanka 1 obaviti tipološku klasifikaciju. a vezane su uz protestantizam. Vjerojatno je sekta vrlo stara pojava. Zato smo ih nazvali novim sekta­ ma. ofita. rasti i razmnožavati se različite i mnogobrojne vjerske skupine. šivaizmu. mazdaizmu i azijskim misterijima. u sklopu drugih društvenih činjenica. čime je označena shizma. Najnepreglednija je situa­ cija zacijelo u islamu gdje samo neke sekte mogu biti sa sigur­ nošću spomenute: asasini. U židovstvu se spominju sljedbe esena. paterani. Suprotno tome. katari. valdezi. naime. koje sve zajedno osjetno odstupaju od po­ stojećeg društveno-crkvenog standarda. ali sigurno ne toliko stara koliko sama religija. japanskom i ki­ neskom buddhizmu. Spomenutim se sektama iz prošlosti ne kanimo ovdje baviti jer one spadaju više u predmet povijesnog istraživanja religije. luciferiana. valentiana i kainita. za sociologiju je sekta samo jedna naročita reli­ gijska struktura. fa­ rizeja. derviši. prvo: jesu li nove religijske sekte dois­ ta tako nove kakvim se prikazuju?. Danas su u punom zamahu i razmahu. godine. Pri tome će biti važno odgovoriti na dva pitanja. amidizmu. marcioniti. zelota. Preskočit ćemo jednako i sekte što je javljaju između dva rata. Nove se sekte ug­ lavnom pojavljuju poslije drugog svjetskog rata. ili uskraćujući posluh. pa se 0 njoj nemaju što izricati normativni sudovi nego je treba pod­ vrći iskustvenom istraživanju. enkratiti. begardi. đainizmu. rekabita. albignezi. Zato dolazi do razdora. Uvjeti su se stekli tek poslije. Arhaičke ili primitivne kulture uopće ne poznaju izdvojene sakralne skupine.osporava učenje i uređenje Crkve. montanisti. Novost je dalje u tome što one donose jedan posve neuobičajen sustav simbola. a doživljavaju vrhunac eskalacije početkom 1970. Religijske grupe na prostoru ruskog pravoslavlja suvišno je pak i spominjati jer ih je zaista mnogo. Odatle onda potreba da sprovedemo strogo razgraničenje između starih i novih religijskih zajednica. Dok se vjera ne instituci­ onalizira i učenje ne kanonizira. Naš će pogled biti upravljen prije svega na svjetovnu današnost u kojoj počinju nicati. Prva svjedočanstva o sek­ tama susrećemo u velikim religijama: šintoizmu. harigiti. Najbrojnije su svakako kršćanske sljedbe iz ranog i kasnog srednjeg vijeka: bogumili. U predpovijesno doba. sav je ljudski život bio u tolikoj mjeri prožet jedinstvenom i svugdje prisutnom religijom — koja je prenošena tradicijom — da se zapravo nije imalo što od čega odvajati. Osim Svjedoka Jehove druge su u zalazu. Za katoličku Crkvu sljedba je bilo koja velika ili mala skupina što se od nje odijelila. drugo: jesu li nove religijske sekte zaista religijske tvorbe kakvima se priželjkuju? Novost je najprije u pogledu kronologije. neprihvaćajući učenje. hakimi i ibaditi. Izvan kršćanstva množe se i cvjetaju gnostičke zajednice s nazivima adamita. teško je zamisliti pojavu sljedbe. religijskog uče­ nja i obrednih tehnika. simoniani. Ono što je novo u tim pokretima jest upravo uspostavljanje novog religioznog senzibi142 . kvarita. No to nije sve. perata. seduceja. druži.

200. Time međutim problem nije riješen. Štoviše. k a o što su MeherBaba. važnost prosvjetljenja. što su se proširile na Zapadu. Ali nije tako. N a š e d r u g o pitanje — o tome da li su nove sekte uopće reli­ gijske — može se činiti suvišnim. Dok su stare sekte bile — više ili manje — ukorijenjene u kršćansku tradiciju i s a m o nju mijenjale ili radikalizirale. a odnosi se na Zen buddhizam i nove japanske sekte. ne obavljaju starinski obredi nego za svijest Krišne. izvan svih dosadašnjih s a k r a l n i h tradicija. Najbolje je poči od njihovih svjedočanstava i javnih izjava.liteta što se u njima neskriveno očituje. u toj crkvi se ne opraštaju grijesi nego brišu »engrami«. 1976. D r u g a p a k dolazi iz Dale­ kog Istoka. P r v a uključuje neohinduističke pokrete. terapeutske sposobnosti uteme­ ljitelja — s pozivanjem na pretke. Ro­ m a . 1 Pri tome treba razlikovati dvije vrste religijskih grupa. str. Isto zagova­ raju članovi g r u p e B e n j a m i n a C r e m e a . T a k o se Scijentologija ne temelji na objavi nego traže­ nju. Inuovi movimenti religiosi. • 1 J e a n V e r n e t t e . Pokreti Hare Krišna i Transcendentalna Meditacija ne donose primjerice teo­ rijski ništa n o v o g a u n u t a r hinduističke tradicije. Ni brojne j a p a n s k e sekte. nisu baš tako nove u svojoj postojbini. i s l a m s k a i sikhska — pa je ta skupina više rezultat sinkretičkih spajanja nego recep­ cija starih učenja. 1986. Pripadnici sekte Eckankarse definiraju k a o »duhovni pokret koji se temelji na osobnom iskustvu s v a k o g pojedinog sudionika«. Metamorfosi del sacro. Sectes et reveil religieux. str. Qand l'Occident s'eveille. 143 . Transcendentalna Meditacija ustraje na tome da nije n i k a k v a re­ ligija nego sastavni dio moderne pozitivne znanosti. G r u p e Soka Gakkai se predstavljaju istodobno k a o filozofski i religijski pokreti jer r a z u m m o r a podržavati vjeru. 110. dotle nove sekte pretežno dolaze iz n e k r š ć a n s k o g podneblja. koja dolazi iz sjeverozapadne Indije. Ananda Marga. ne na suprotstavljanju znanosti i religije n e g o na naročitoj spoznaji materijalnih i duhovnih bića. Učenici što se skupljaju u Središtima Sri Chinmoya i Zajednici Mahikari radije pristaju da ih se naziva sljedbenicima duhovnih nego religijskih pokreta. Ujedinjena crkva i Scijentološka crkva. S u v r e m e n a religijska obnova počinje u stvari s uvozom istočnjačkih sakralnih učenja. Među is­ točnjačkim religijama postoje naime opet razlike. 2 G i o v a n n i F i l o r a m o . dok su u sljedbi Misije božanske Svjetlosti. 2 S v e to pokazuje da novi religijski pokreti nisu nužno i nove religije. pokret B h a g w a n S h r e e Rajneesha. P a r i s . a podjela dovršena. Četiri zajednice odgova­ raju potvrdno i smatraju se religijskim tvorbama: Hare Krišna. Te grupe preuzi­ maju tipične sastojke j a p a n s k o g š a m a n i z m a — povlašteni polo­ žaj žena. ekstatičku tehniku i tradicio­ nalne obrede svetoga plesa. Povijest religija je uostalom odveć b o g a t a s a k r a l n i m sadržajima da bi se nešto posve nepoz­ nato i nikad dosad viđeno tako lako iskazalo. što se izričito kvalificiraju k a o religijske. to su s a m o na svoj posebna način. Međunarodno društvo Transcendentalna Meditacija i 3 HO. Misija Božanske Svjetlosti. i sve družbe. prisutne religijske tradicije — hinduistička.

Pri tome simbo­ lika može doduše biti svjetovna. 4 što je očito ne­ primjenjiv kriterij za n e k r š ć a n s k e religijske grupe.W i l i a m S i m s B a i n b r i d g e . On Churches. N e w York. Sects and Cults. Naprotiv. 69—77. 81—92. u z b o r n i k u Alternati­ ves to American Mainline Churches. u Journal for the Scientific Study of Religion. Štoviše. 13. tehnološko. 6 R o d n e y S t a r k . 1983. u kojemu se razmnažaju n e k r š ć a n s k e skupine. 5 Zato uzimaju za mjerilo stupanj integriranosti g r u p e u društvo. U novim je s e k t a m a u p r v o m p l a n u n a i m e prisutna ljudska situacija otuđenja ili stanje oslobođenja od toga otuđenja. U početku se najviše r a b i l a riječ sekta koja je određivana u opreci p r e m a Crkvi. u American Sociological Revi­ ew.uvode »tehnološki rituali« 3 No to je s a m o vanjština i novi stil sim­ boličkog govora. a bliža Crkvi. An Alternative to Church-Sect. a ne unutrašnji religiozni poticaj. 93. N e w York. 144 . 191—204. To je stajalište opširno r a z r a đ e n o u teksto­ v i m a M. B e n t o n J o h n s o n . rubno i bez posljedica. str. C r k v a i sekta su pojmovi oblikovani na Zapadu. kultom ili pokretom taj se v e ć unaprijed dalekosežno teorijski opredjeljuje. u Journal for the Scientific Study of Religion. 5 E r i c h G o o d e . str. str. U toj je definiciji bitan stupanj dostignute organizi­ ranosti. iskustvo svetoga i predosjećaj r a d i k a l n o g oslobođenja. J o h n B. dok ga sekte odbijaju. A Critical Appraisal of the Church-Sect Typology. 1967 str. 1979. Troeltscha. Concepts for a Theory of Religious Movements. 1983. 8. u jednom određenom kulturo­ loškom kontekstu i nerazrješivoj povezanosti s eklezijalnim kršćanstvom. Zato izrazi koji imaju znanstveno. ali je tematika redovno sakral­ na. Izbor naziva nije međutim ne­ ko puko tehničko pitanje. D a n a s se pokazuje da sekta nije b a š p r i k l a d a n naziv za m o d e r n e religijske pokrete.' 4 R o d n e y S t a r k . U unutrašnjosti čovjek ostaje dalje nepromjen­ ljiv. 6 To se mjerilo pokazalo također neprimjereno situaciji jer uvodi u igru neki izvanjski sociološki vidik. 117—133. To počinju uviđa­ ti m n o g i sociolozi. Scientology as Technological Buddhism. str. što je nepreskočivi okvir svakog religioznog doživljaja. Some Critical Observations on the Church-Sect Dimension. str. političko ili društveno značenje u sljedbenika sekta brzo dobivaju religiozni smisao jer su neraskidivo vezani uz pojam spasenja. 22. Da bi izbjegli spomenute dvoznačnosti u pojmu sekte — koju nije m o g u ć e uopće misliti izvan pojma C r k v e — neki su sociolozi počeli koristiti termin kult. 1957. Dualistički model sekta-crkva postao je prijeporan u aplikaciji na zapadnjačko društvo. W e b e r a i E. Preliminary Concepts for a Theory of Religious Movements.W i l l i a m S i m s B a i n b r i d g e . u z b o r n i k u Alternatives to American Mainline Churches. S t o g a je problem nazivlja potrebno potanje raspraviti. S n o c k . Sektu dakle određuje nestabilnost njezine religijske organiziranosti. pa što je n e k a zajednica u svojem ustroju složenija to će biti više udaljena od sekte. 18. u Journal for the Scientific Study of Religion. 2. tko nove sekte poistovjećuje s crkvom. 1974. k a o recimo one Ananda Marge ili Hare Krišna. 6. ostao je on prilično dugo po- • 3 F r a n k F l i n n . P r e m a njima C r k v a je religijska zajednica koja p r i h v a ć a postojeće društvo. Ta kriza identiteta novih religijskih pokreta i neuhvatljivost njihova točna određenja odrazila se u znanstvenoj terminologiji. U opticaju su mnogobrojna imena.

16 Carsten Colpe. Trends. 5. The New Religious Consciousness. 7 Naziv je doduše ide­ ološki n e u t r a l a n jer su svi religijski pokreti u nekoj mjeri poveza­ ni s kultom. N a p o l i . 1 3 Od toga nije daleko izraz »nove religije« koji ko­ riste povijesničari. 1985. povijesti magije. u z b o r n i k u Handbuch der Religion­ sgeschichte. 2. 1985. 12 J e a n . carisma. F r a n c u z i radije preporučuju naziv »nove sekte« — od A. Neue Religionen. 1981. s t r .F r a n c o i s M a y e r . P a l e r m o . Religious and Spiritual Groups in Modern America. 18 A l d o N a t a l e T e r r i n . Haack. Nuove religioni. Str. 1979.1979 str. From Cult to Sect. str. 1975. Säkularisation und Neubil­ dungen von Religionen in der Gegenwart. 9 R o b e r t S. E n g l e w o o d Cliffs. 415. Y. Colpe jer je g o v o r za­ p r a v o uvijek s a m o o sinkretizmima. Brescia. 1976. što je v e ć preuranjeni znanstveni zaključak. Sociologia della cultura popolare in Italia. Hasquin je sklon govoriti o »suvreme­ nim sektama«. Un regard neuf. 179. R i c h a r d s o n . R o b e r t o C i p r i a n i .H a s q u i n . 13 M i c h e l e M a t . B e l l a h . 1983. Festa. str. 10 F r i e d r i c h W. G ö t t i n g e n . 17 V i t t o r i o L a n t e r n a r i . Sectes nouvelles. Woo d r o w a " do J. B r u x e l l e s . 120. P a r i s . a u bliskoj će budućnosti j a m a č n o biti još više starijih člano­ va. Ursachen. str. 218. Die neu­ en Religionen. 145 . Haack. 1973. p r e m a kojoj se o n d a vrednosno određuju sve ostale vjerske zajednice. Reaktionen. Creative Eclecticism in New Religi­ ous Movements. u p u č k u religiju 1 8 — dok su tek u novije doba usvojili prikladnija i općenito usvojena i m e n a za te grupe. F. str. s a k r a l n o g fol­ k l o r a i tajnih društava 1 7 — ukratko. str. 22. Les sectes contemporaines. P a r i s . W. 41. 299—327. G ü n t e r L a n c z k o w s k i . 1983. 1 4 dok Ch. 1975. 15 Protiv atributa »novo« s p r a v o m se buni C. New Religions. str. 7. Specht također nosi isti n a s l o v Ne­ ue Jugendreligionen. B e l l a h pišu općenito o »novoj religijskoj svijesti«.X V I I . 8 H a r a l d Biezais.R o b e r t N. F r a n k f u r t .p u l a r a n u američkoj znanstvenoj literaturi. X I . Ellwood je p o k a z a o k a k o postojeće religijske skupine dobivaju n o v a obilježja. Ber­ keley. u Pacific Sociological Review. koja čine da ih više ne m o ž e m o obuhvatiti tradici­ onalnim izrazima sekte ili kulta. 1 8 Talijanski su sociolozi d u g o uvrštavali m o d e r n e vjerske skupine u područje praznovjerja. 28—31. 1 0 Z b o r n o djelo što su ga uredili M. S. 3. 1974. Ideology. N. Ta je terminologija p o g r e š n a jer u novim religijskim g r u p a m a p r e v l a d a v a d o b n a skupina od 25 do 40 godi­ na. Alia ricerca della terra promessä. 1974. G l o c k . Authority and the Development of Cultic Movements. s v e z a k III. Roy W a l i s . 379. str. Ellwood. Synkretismus. 14 E r n s t Benz. M a y e r a 1 2 — ili »nova skretanja«. 9 U Njemačkoj se proširio naziv »religija za mlade« — Jugen­ dreligionen — a uveo ga je F. B e n z i G. 11 A l l a i n W o o d r o w . 1 ' • 7 J a m e s T. S t u t t g a r t 1971. Renaissance. str. Jugendreligionen. R. 1980. M. S t o c k o l m . M. Müller-Küppers i F. 136—166. apocalisse. 504. u Social Resear­ ch. k a o E. 199. Les nouvelles sectes. Lanczkowski. potvrđujući da je C r k v a u njih još uvijek g l a v n a socio-kulturološka s n a g a u društvu. M ü n c h e n . Glock i R. 8 ali nehotice upućuje na mogućnost autoritarizma u tim g r u p a m a . str. 15 C h a r l e s Y. Za v e ć i n u današnjih sekta može se č a k ustvrditi da nisu ni sinkretizmi nego v r l o stare reli­ gije koje su spretno prilagođene s u v r e m e n i m svjetovnim prilika­ ma. str.

A. Beckford. New York. str. razorno djelovanje. uzrokuju u privrženika slabljenje duhovne i fizič­ ke snage. religiozno stajalište i vjeru.21 Uprkos tome mi smo zadržali riječ sekta — uz istodobnu upotrebu svih drugih spomenutih naziva — jer u nas pokreti pri­ zivaju u sjećanje politički sadržaj. Mair. Previše su neodređeni i op­ ćeniti u svojem izrazu. 1967. Nećemo je ovdje u tančine po­ navljati jer bi n a s to daleko odvelo. Američki stručnjak za sekte J. Dobbelare — u jednom još neobjavljenom predavanju — otišao je još mnogo dalje. PRVI DIO RASPRAVE O NOVIM SEKTAMA: OPTUŽNICA Optužnica. • 20 John A. London. fanatički se i bezumno vezuju uz jednoga gurua. Problemi di ricerca e di classificazione dei movimenti religiosi contemporanei. str. 146 . zaista je d u g a i teška. u zborniku Vecchi e nuovi dei. Ispravno je naime reći da su osobe za­ uzete u traženju istine zaista u pokretu jer mijenjaju pri tome svoje duhovno stanje. 21 Lucy P. 307—335. prakticiraju mani­ pulaciju i indoktrinaciju. The Societal Response to the New Religious Movements. imovinu i rad. Saliba. Cult Controversies. Torino. 1976. Sigurno je da većina sekta živi u zajedniš­ tvu. 154. str. 319—327. Reklo bi se gotovo obeshrabrujuća za one koji ih pokušavaju braniti. koji se također često upot­ rebljavaju. prevara. Independent Religious Movements in Three Continents. Zato grupnost ili skupnost nije nezaobilazna odrednica novih sekta. Ima zapažen broj pripadnika skupina koji se samo povremeno susreću radi obavljanja obred­ nih radnji. čudnovatost i totalitarizam. žele se domaći gospodarske i političke moći u druš­ tvu. neodgovornost. ne dozvoljavaju sljedbenicima da slobodno pro­ vode svoj privatni život. 22 James A. pa ne uspijevaju nikad stvoriti neku stabilnu i stalnu zajednicu vjernika. nasilju i zlo­ činu da bi članove grupe zadržali čvrsto na okupu. pa njegova lista sadrži nove sumnje i optužbe protiv vjer­ skih skupina: da koriste religiju kao sredstvo izbjegavanja plaća­ nja poreza. odbijaju članove sekte od njihove rodbi­ ne i prijatelja. Beckford nabrojio je čak devet kvalifikacija: duševna bolest. 2 2 Religij­ ski pak sociolog K. u zborniku Gods and Rituals. ali to ne čine sve podjednako. a s njime se zacijelo ne mogu točno odrediti m o d e r n e vjerske zajednice. pa štete zdravlju. 1985. neiskrenost. društvena škodljivost. nisu posve bez prigovora. 20 Zanimljivo da je taj izraz — novi religijski pokreti — prvi put bio rabljen od so­ ciologa za označavanje pojave nativističkih i milenarističkih sku­ pina u Trećem svijetu. obmana. pribjegavaju zastrašivanju. uzimajući im novac. Ipak većina sociologa — posebno američkih — daje neprije­ p o r n u prednost nazivu »novi religijski pokreti« — new religious movements — jer je taj najviše podoban da iskaže društvene ob­ like današnje religijske situacije u kojoj dolazi do »drobljenja« in­ stitucionalne sakralnosti. iako za potrebe istraži­ vanja. nemilosrdno ih iskorištavaju. utječu se oblicima prikrivene prostitucije.Ni pojmovi »grupa« ili »skupina«. što je nedavno podignuta protiv novih religijskih grupa.

H a a c k — koji u novim religijskim po­ kretima vide veliku društvenu opasnost. Z o v u ih »novim prorocima« ili »duhov­ nim učiteljima«. N e w York. Posredništvom S a n M y u n g M o o n a i njegove zaručnice bit će tek m o g u ć e obnoviti i uspostaviti idealno društvo na zemlji. Starješina Zajednice Mahikari je isključivi posrednik između ljudi i Boga. 1962. N e w York. To su redovno osobe snažne sugestivnosti i spiritualne nadmoćnosti. Chinese Thought Reform and the Psychology of Totalism. E d w a r d H u n t e r . The Calculated Destruction of Men's Minds.C u r t i s H. »rop­ s k a poslušnost«. Tome su doprinijeli — u smislu mogućnosti i vjerojatnosti — re­ zultati o korištenju istih metoda u korejskom ratu i u drugim sličnim p r i l i k a m a . 1961. Duhovni uči­ telji su najprije posrednici s onostranim. u z b o r n i k u The Brainwashing-Deprogramming Controversy. »podjarmljenost osoba«. L. Coercive Persuasi­ on. Ute­ meljiteljima se skupina nerijetko pripisuju neobične i izvanredne sposobnosti. " J a m e s T. Neki su sociolozi upozorili na indicije o po­ stojanju u p r a v o krupnih zloporaba i n a o p a k i h ideologija u sekta­ ma. U tom sklopu asketske vježbe imaju za cilj n a d z o r i manipuli­ ranje ljudskim dušama. N e w York. ali izabirući uvijek one koje n a m se čine najvažnijima. R i c h a r d s o n . Zato nisu u pitanju nove poruke božanske providnosti i religioznog spase­ nja n e g o novi oblici mistifikacije i suptilnog nasilja. R o b e r t J. Ispod blještave religijske retorike i pobož­ nih o b r e d a skriva se i širi n e o g r a n i č e n a moć vjerskih leadera. Brainwashing. naročito u psihologiji i psihijatriji. From Pavlov to Powers. R o n a H u b b a r d a • 23 E d w a r d H u n t e r . Brainwashing in Red China. Bit će dosta spomenuti život.I n g e S c h n e i e r . K a d se spominju negativnosti novih religijskih skupina. U središtu pažnje je redovito nekoliko ključnih tema: »ispira­ nje mozga«. L. »prisilno uvjeravanje« koje su postale predme­ tom znanstvenog istraživanja. koji jednako ograničavaju slobodu pojedinaca i procvat društva. B h a g w a n S h r e e Rajneesha. R o n H u b b a r d a i S w a m i P r a b h u p a d a . 1961. a ne rast osobne duhovnosti. Backer. Vjerojatno da njihov upliv na vjernike ne dolazi toliko od n a r a v i religijske poruke koju navješćuju koliko od osobne draži i moći fasciniranja koje posjeduju. Dovoljno se sjetiti i m e n a S a n M y u n g Moona. D a i s a k u Ikeda. pa kroz taj duhovni odnos ulazi z a p r a v o u svijet s p a s o n o s n a b o ž a n s k a Svjet­ lost. najgori oblik političkog i religijskog ropstva. " Najviše se n a r a v n o raspravlja o »ispiranju mozga« — brainwashing — jer je to z a p r a v o početak s v a k o g totalitarističkog sustava. koji na policijski način i po zlokobnim nacističkim u p u t a m a us­ postavljaju nečuvenu represiju n a d članstvom s a k r a l n i h skupi­ na. 147 . E d g a r H. 1953." I m a p o z n a v a l a c a religijskih prilika — k a o v e ć spomenuti pastor F. Classical and Contemporary Bra­ inwashing Models. A Comparison and Critique. Uspjeh novih religijskih g r u p a može se u m n o g o m e pripisati utjecaju njihovih voda. T o r o n t o . W. Lifton.B r o c k K i l b o u r n e . S c h e i n . 1983. on­ da se obično počinje s njihovim totalitarizmom. M o r a m o se ograničiti s a m o na neke optužbe. To je p r v a sum­ nja i najveća optužba. gotovo obnovu fašističkih i totalitarističkih ideologija u malome. »mentalna kontrola«.S v e te sumnje n e ć e m o uzimati posebno u postupak jer ih je zaista mnogo. N e w York.

72—82. 1979. I smrt je Swami Prabhupada. s psihotičkim obilježjima. S i n g e r . Na njihovo čelo dolaze često paranoidni tipovi što je također potaklo sumnju o psihopatološ­ kom podrijetlu nove religije. str. u Psychology Today. proizvela neželjene posljedice. što može imati teške posljedice za zdravlje njihovih sljedbenika. str. U uskoj svezi s prvom točkom optužnice stoji druga. Kao da družba živi od sposobnosti vođe. Religijske skupine bile bi zaklonište za abnormalna i mentalno nedorasla ljudska bića. 1. F r a n k f u r t . str. Mogućnost rascjepa u grupi postaje u tom trenutku gotovo neizbježna. Prisila pak uništava slobodnu volju pripadnika sek­ ta. Sigurno da u novim religijskim skupinama ovisnost o vođi poprima za­ brinjavajuće razmjere i da je pokazatelj nezdravih odnosa u gru­ pi. 167—187. Le suicide-massacre de Guyana et son contexe. 255. 28 M i c h a e l M i l d e n b e r g . Pretjerana ovisnost pripadnika sljedbi o njihovu duhovnom vođi odrazit će se u mnogim slučajevima kobno. u Sociological Analysis. Nakon njegove smrti naime zavladala je kriza u pokretu. bilo da baš takvi dolaze iz društva ili to u vjerskim grupama s vreme­ nom postaju. a odnosi se na sumnju da u novim sektama prevladavaju duševno boles­ ne osobe. 1979. Članovi novih sekta su u golemom broju bo­ lesni i nastrani pojedinci. 25 148 . 1980. krhki i labilni." potrebne liječničke skrbi. 40. čudaci. Slučajevi Sci­ jentološke crkve i Zajednice Mahikari to najbolje pokazuju. Tako smrt ute­ meljitelja — s kojim su članovi sekte neraskidivo povezani — iza­ ziva ozbiljne psihičke teškoće i sukobe. The Pursuit of Innocence. 47. nejaki i savitljivi. a ne od duhovnih vrednota njezinih članova. 4. 335—346. u Archi­ ves des Sciences Sociales des Religions. Coming out of the Cult. U ime religije fabriciraju se »poslušni automati«. Nasilne radnje što se prakticiraju u zajednici obično pojačavaju i umnožavaju razne vrste regresiv­ ne neuroze. str. pa brzo postaju žrtve ko­ lektivne sugestije i liderskih moći tobožnjih karizmatičara. New Religious Movements and Moral Accountability. Jugend zwischen Flucht und Aufbruch. bijegu od života. 27 F r e d e r i c k Bird. Die Religiöse Revolte. pokretača Međunarodnog društva za svijest Krišne.— osnivatelja Scijentološke crkve — koji je navodno već u trećoj godini znao čitati i pisati. pa time provode psihičko silovanje." Neki od no­ vih religijskih pokreta primjenjuju sredstva propagande i nasil­ nog oblikovanja osobnosti. U sektama se dakle najprije susreću duševno bolesne oso­ be. 2. 26 M a r g a r e t T. Skupljaju se u njima ljudi skloni fantaziji. Spomenuta destruktivnost — des­ tructive cultism — može biti definirana kao sindrom koji u sebi • J a c q u e s G u t w i r t h . 1979. Zato znanstvenici njihovu bolesnu religioznost vide kao du­ ševnu regresiju" ili gubitak moralne odgovornosti. Računa se da je u tom razdoblju 20% do 35% privrženika napustilo zajednicu. Ko­ lektivno samoubojstvo stotine zaluđenih pripadnika sljedbe Hram naroda u đunglama Gvajane" — kao i drugi skandali — spektakularno su potkrijepili pretpostavku o bolesnoj religioz­ nosti privrženika novih zajednica.

određuje im se cijena. 3 1 U pogledu droge W. sad je Isus Krist. ma k a k o bio blistav — ne m o g u iz­ bjeći tom uništavajućem procesu pretvorbe svih stvari u robu.sabire skup simptoma: promjenu u ponašanju. izrađuju se na p r i v l a č a n način i nude mo­ g u ć i m kupcima. 1978. Consequences of Joining a Jesus Movement Group. M o ć tržišta postaje straš­ na jer d o h v a ć a d u h o v n a dobra i p r e t v a r a ih u novac. Nijedno bo­ žanstvo. B. To prisustvo potrošačkih sadržaja u religioznim struktura­ ma ne iznenađuje previše. 29. Kralj M i d a je bio nesretan jer je p r e t v a r a o u zlato sve što je svo­ jom r u k o m dirnuo. bogaćenja. C l a r k s m a t r a da uzimanjem L D S raste zainteresira­ nost za nove religije. Vjerski pokreti postaju dakle sastavni dio konzumističke kulture. J u d a h a o prelasku č l a n o v a Hare Krišna iz k l u b o v a d r o g a š a u novu s a k r a l n u sredinu. 1982. A Psychological Study of Conversion and Membership in a Contemporary Religious Sect. ma k a k o b i l a duboka. 165—170.D i c k A n t h o n y . odalečenje od društva. Simmonds je utvrdio da su sljedbenici pokreta Jesus Freaks v e ć po svojoj n a r a v i »ovisnici«. nijedan obred. v e ć i n a ih ne uspijeva postići više nego da pridodaju novi duhovni proizvod mnoštvu drugih na religijskom tržištu. s k a n d a l a i p r e v a r a . Brainwashing and the Medicalization of Deviant Religious Groups.A Review. G a l a n t e r p o k a z a l a su. p r o d o r a potrošačkog mentaliteta. 3. str. S u d b i n a sekta nije bez ironije: u nastojanju da ponude zdravu alternativu zapadnjačkom nači­ nu života. 283—297. u Social Problems. Conversion or Addiction. L o n d o n . str. Ali ta stvar nije običan predmet n e g o novo duhovno iskustvo. S i n g e r a i J. l. gubitak osobnog identiteta. H. 3 2 Daljnja točka optužnice protiv novih vjerskih g r u p a razoblič a v a pojavu komercij'alizacije. Religijske doktrine i obrasci obrednog ponašanja postaju tako p r e d m e t i m a široke potrošnje. 30 Marc Galanter. C l a r k a . 149 . u Social Compass. stanje men­ talnog n a d z o r a i podjarmljenost od strane vođe kulta. 2 " Sociološka istraživanja što ih je vodio M. u z b o r n i k u Conversion Careers. a 6% je boravilo u bolnici. R i c h a r d s o n . Ono što je počelo k a o protest protiv požude posjedovanja za­ vršilo se posjedovanjem jedne stvari više. 3 0 Posebno treba spome­ nuti r a d o v e psihijatara M. u American Journal of Psychiat­ ry. 136. primjerice. 2. Sa svoje strane R. 96. S i m m o n d s . New Religious Movements in the United States. 32 J a m e s T. 31 R o b e r t B. Deprogramming. prekid školovanja. nijedna pobožnost. Zato je m o g u ć e govoriti o društvenoj patologiji. s a m o što mijenjaju pred­ met ovisnosti: prije je to bila droga. da je 30% čla­ n o v a pokreta Ujedinjene crkve zatražilo profesionalnu pomoć od psihijatra. M o d e r n o tržište čini više: p r e o k r e ć e postu- • 29 T h o m a s R o b b i n s . koliko god bilo uzvišeno. što se djelomično slaže s istraživanjima S. 1983. str. 1979. 30. koju naivno zamišljaju da je b a r e m u njihovim r e d o v i m a pobije­ đena. The Moonies. jer oni zastupaju mišljenje o »bolesnom ustroju« pripadnika novih sekta. jer se lukavstvo potrošačkog društva u p r a v o i sastoji u sposobnosti preobrazbe bilo koje stvari — uk­ ljučujući i svoje kritičare — u robu. In and Out of the New Religions.

153. Tu bi trebalo s v a k a k o spomenuti femi­ nistički pokret — u njegovoj naglašenoj kritici eklezijalne religije — koji se u svojim ekstremnim odvojcima otkriva k a o izrazito antikršćanski i p o g a n s k i bunt. avionskih kompanija. neo-egipćani. Pro­ povjednici. Njima se p r i g o v a r a da su obnovili pretkršćansku i p o g a n s k u religioznost. uzvišeno u smiješno. neo-sumerani. avatari i bonzi — pretežno su muškarci.p a k a l k e m i č a r a i p r e o b r a ž a v a zlato u kamen. K a k o mu vjerni sljedbenici prinose znatan dio svoje zarade. g o s p o d a r i c e zvijeri — potnia theron — i v l a d a r i c e pod­ zemlja. N e ć e m o ovdje nabrajati one sekte što su po nazivu i sadržaju čisto neopoganske. pa dnevno ne silaze s novinskih stu­ paca. posebno u Sjedinjenim D r ž a v a m a . čak i božanstva m a l i h i ve­ likih religija. 150 . pastori. Ta je o p ć a komercijalizacija — i sve ono što je prati — zahvatila više ili manje većinu religijskih gru­ pa. Z a d n j a točka iz optužnice tiče se religijske i političke ocjene novih pokreta. proroci. velikih skladišta. g u r u Maharaj Ji — predvodnik sljedbe Misija Božanske Svjetlosti — živi k a o p r a v i play-boy. Turning East. sve dolazi na tržište. boginje plodnosti. Nezadovoljne žene dižu pobunu protiv »muškog« b o g a i rehabilitiraju panteon pretkršćanskog politeizma. Zagovornici vjerničkog feminizma tvrde da je religija bez ženskog božanstva u stvari već »polovica puta do ateizma«. N e w York. slika i kaseta. r e k l a m a i televizijskih e k r a n a . Prizivaju kult božice Majke. Majke Zemlje. gurui. svećenici. Tako. m n o g o putuju i upriličuju senzacionalističke skandale. bez obzira na njihovu drevnost i p r o k l a m i r a n u ustrajnost u pravovjerju. sve se kupuje i prodaje. jednako su nametljivi u ogla­ šavanju svojih duhovnih proizvoda. lijepo u kič. okružen izuzetnim častima i slastima. dragulje u plasti­ ku. što također ulaze u taj magijski i ezoterični revival. primjerice. nije čudo da se silno obogatio i postao v l a s n i k o m raskošnih vila. neo-germani. Ni s a m i bogovi ne uspijevaju u m a ć i toj strašnoj meta­ morfozi: preneseni u jednu civilizaciju gdje je sve u stanovitoj mjeri r o b a i s a m i postaju roba. The Promise and Peril of the New Orientalism. J o š manje će­ mo se baviti r a z n i m satanističkim ili orgijastičkim družbama. b a v e se prodajom b r o š u r a i ploča. Želimo s a m o upozoriti na postojanje poganskih sastojaka u današnjim novim religijskim skupinama. k a o što su primjerice neo-druidi. 3 3 S v e se p r e t v a r a u robu. otvaraju škole za vjerski odgoj. a i m a ih m n o g o u svije­ tu. 1977. mitsko u lažno. Prvaci i vođe tih zajednica često nastupaju na televiziji. str. monasi. Zato feministička revolucija ra- • " H a r v e y Cox. tvornica i robnih kuća. Bezbrojna su svjedočanstva o prodiranju potrošačkih eleme­ n a t a u život vjerskih zajednica. sveto u neukusno. S l i č a n je uzlet u m a g n a t s k e visine doživio M a h a r i š i M a h e š Y o g i koji je najprije bio predstavljen na televizijskim e k r a n i m a k a o siroma­ š a n guru iz udaljene Himalaje da bi kroz kratko vrijeme postao p r v o r a z r e d n a »zvijezda« duhovnog marketinga i m e đ u n a r o d n i događaj egzotike i atrakcije. bučno sudjeluju u poli­ tičkim i g o s p o d a r s k i m zbivanjima.

Drži. 151 . naime. 1985. 1. 1981. str. Anthologie critique des idees contemporaines. potreba za m o r a l n o m preobraz­ b o m društva i revitalizacija religije čini se da idu skupa. ali istodobno i buntovnom K. 150—168. Vu de droite. To je eto bilanca optužnice. da je svet u svemu. marksizma. obećavali su onda ekonomsku jednakost. str.politique. P a r i s . M a r s d e n . Obećavali su poli­ tičku jednakost. str.. da su k o n a č n o skrenuli u ekstremni konzervativizam i moralizam. p a postali n a o p a k a a v a n g a r d a nove desnice. 37 Tako bi poganski politeizam na nebu pružao daleko veće mogućnosti ljudima na zemlji da rastu u slo­ bodi sjetilne sreće nego nebeski monoteizam koji je uvijek poti­ cao svete ratove i raspirivao vjersku mržnju. 3 6 G l a d za autoritetom. To je njegova politička konotacija. odbacivanje kulturnog moder­ nizma. što nove pokrete stavlja u opreku s p r a m kršćan­ stva. p r v a je uvijek smrt. nego ga. Evrop­ ski se p a k neopoganizam temelji na politeizmu. str. 1981. M n o g o teže optužbe dolaze od strane politike. 3 5 U Sjedinjenim se D r ž a v a m a n o v a desnica iskazuje kao vjer­ nost tradicionalizmu. Ne desakralizira svijet. 295. U tom smislu su vrlo značajni teksto­ vi B h a g w a n S h r e e Rajneesa koji kaže da je k r š ć a n s k a okrenutost p r e m a smrti i križu morbidna. 99—108. ali se pri­ bojava da u p r a v o ideologije egalitarizma to najviše s p r j e č a v a ­ ju. P a r i s . 1983. 22. a rodilo se novo društvo ekonomske nejednakos­ ti. 1977. 203. naime. M a r x u .čini svetim.dikalno odbacuje svete knjige svih religija u kojima je žena — kao božica ili svećenica — p r e š u ć e n a i isključena. B h a g w a n S h r e e Rajneesa ne z a n i m a međutim smrt nego život. Commentpeut-on strepaien?. a rodilo se novo dru­ štvo ideološke nejednakosti. Poganstvo donosi ljudima sveto na dohvat ruke jer traži istinu religije u egzaltira­ nom čuvstvu punine. 3 8 Tako se ocjena novih religijskih skupina završila s na­ brajanjem teških i opasnih optužbi na njihov r a č u n : da su obno­ vili poganstvo. štoviše. " G e o r g e M. 34 Političko skretanje u desno posljedica je novovjekovnog raz­ očarenja i neostvarenih utopija sekularizma. Poganski sadržaji m o g u se naći i u onim religijskim pokretima gdje femi­ nizam inače n e m a utjecaja. s a d a i ovdje — hic et nunc. str. Nietzschea dobrome Kristu. u Concilium. culturel et spirituel. Spirituality Life in a Secu­ lar Age. Krist je u d r u g o m planu. P a r i s . To je z a p r a v o kult mrtvih. racionalizma i demokratske tradicije. društveno određuje k a o n o v a religijska des­ nica. Le droit de parier. jačanje konzervativizma. 21. " A n d r e D u m a s . koji nikad ne ulazi u nepovratnu suprotnost nego se razrješuje u posvemašnjem skladu življenja. Phänomene ou äpiphenomene. " A l a i n de Benoist. S l a v i m o i mi smrt — zaklju­ čuje on u p o g a n s k o m patosu — ali k a o sastavni dio života. La seduction nouvelle du neo-poganisme. u z b o r n i k u Religion and America. Boston. de Benoist misli da smo na p r a g u velike društvene sinteze. uveli politeizam i još jednom suprotstavili F. A. U prvom p l a n u je ideal nejednakosti. širenje prozeli­ tizma. • " A l a i n de B e n o i s t . Opisani se neopoganizam. obnova fundamentalizma. Preacher of Paradox: The Religious New Right in His­ torical Perspective. " Louis P a u w e l s .

Za provedbu prisilnog uv­ jeravanja nužna je fizička prinuda. a da se time ne utječe na drugoga. Snowa i S. M o n t r e a l . možda su one rezultat opće krize povjerenja u postojeće društvene institucije. 32. Istraživanja o fenomenu »ispiranja mozga« i »prisile« nisu uspjela dokazati njihovu opću rasprostranjenost. 4. Stoga je teško povjerovati da su baš sve 39 R i c h a r d B e r g e r o n .N o r m a n S k o n o v d . 43 J o h n L o f l a n d . 1983. Taj luk ide od moralne rigoroznosti Hare Krišna do hedonističke raspojasanosti Eckankara. 1982. 3. u Social Problems. A. A neku ćemo prisilu uvijek imati jer je ona dio naše pale naravi. u Journal for the Sci­ entific Study of Religion. str. 233—239. neki su sociolozi zaključili da mali broj novih vjerskih zajednica pri­ mjenjuje te neljudske metode. 1982." Štoviše. Rezultati D. Phillipsa su pokazali da ima zaista malo ili nikakvih dokaza koji bi po­ tvrđivali tezu da je većina suvremenih obraćenika 42 prihvatila reli­ giozno uvjerenje nedobrovoljno ili pod prisilom. a ne odmah njihova zloporaba i zastranjenje. Treba prije to­ ga upozoriti na veliku različitost u naučavanju i organizaciji no­ vih religijskih pokreta. posve je znanstveno razložno i ljudski razborito da se čuje i dru­ ga strana u sporu. 50. studirajući motive religiozne kon­ verzije utvrdili da se prisilna obraćenja — coercive conversion — suprotno mišljenju teoretičara brainwashinga. S h e p h e r d . S druge su strane J. 42 D a v i d A. Neće biti jamačno lako naći olakšavajuće okolnosti za nove sekte. 41 W i l l i a m C. S n o w . 20. The Lofland-Stark Conversion Model: A Critical Reassessment. u Religious Studies Review. 392. 1980. Sociological Studies ofNewReligous Movements. Conversion Motifs. Lofland i N. Njima se odveć mnogo nepriličnosti i prijestupa stavlja na teret. Skonovd. Ipak. Adventistička crkva sedmog dana organi­ zirana je na demokratski način. Un Chretien scrute les nou­ velles religions. 187—214. Magie des Zwanzigsten Jahrhun­ derts. Scientology. 1982. Ako negdje i jačaju totalitarističke težnje. Počnimo s optužbom za totalitarizam i prisilu. str. Le cortege des foiis de Dieu. The Prosecutor's Reach: Legal issues Stemming from the New Religious Movements. Scijentologija. M ü n c h e n . 9." danas vrlo ri­ jetko zbivaju. Nije moguće prozboriti ni jednu riječ. o postojanju slučajeva »ispi­ ranja mozga« pretjerana i prijeporna. 2.DRUGI DIO RASPRAVE O NOVIM SEKTAMA: OBRANA Poslije čitanja optužnice red je da čujemo obranu. Različite su i strukture: Božja djeca i Crkva svetaca zadnjih dana imaju svoje piramidalno uređenje." Ideološke su odredni­ ce također nejednake: od orijentalnih grupa preko kršćansko-fundamentalističkih zajednica do skupina u kojima se razvijaju posebna umijeća duhovnog 40ozdravljenja i prosvjećenja — kao što je. Pitanje je samo kad to prelazi u eksces. u Journal of the American Academy of Reli­ gion. str. • 152 . 27. 1981. recimo. 373—385. str. A Selection Review. Str. Pretpostavka je. T h o m a s B o b b i n s . 441—447.C y n t h i a Phillips. dakle. dok Ujedinjena crkva i Misija Božanske Svjetlosti prakticiraju apsolutni autoritarizam koji se zasniva na neograničenoj vlasti leadera. 40 Friedrich Wilhelm Haack. str.

valjda. pa malo znači ako ih otkrijemo još i u novim religijskim društvima.45 Iz svega proizlazi da se hi­ poteza o novoj religiji kao pribježištu i zakloništu duševno boles­ nih i mentalno poremećenih osoba nije do kraja potvrdila. Shupe. Prisilu i »ispiranje mozga« otkrivali su protestanti u činu katoličke ispovijedi i penitentove ovisnosti o svećenikovu znanju. i suprotnih slučajeva. Strange Gods. 2. 11 — 17. Ujedinjene crkve. u Psychologie heute. stoljeća — predstavila je točno iste stereotipe i jednake op­ tužbe koje se i danas upućuju protiv novih sakralnih skupina. O drugoj točki optužnice obrana donosi svoje razloge koji ni­ su bez težine. Jugendsekten.nove sekte zapale u totalitarizam i prihvatile militaristički model vladanja. Zato treba biti krajnje oprezan i pažljiv kad se olako prihvaćaju prigovori na štetu religijskih grupa. Ima doduše psihički bolesnih članova i među pristašama tih pokreta. što je slično prijekoru Ujedinje­ noj crkvi da oduzima nedozrelu mladež iz krila njihovih rodite­ lja. ali o njima optužni­ ca uporno i lukavo šuti. nije to prvi put u povijesti da pojedine izdvojene i s »maticom« »posvađene« religijske zajednice budu bezrazložno optužene za slične nezakonite postupke i zle nakane. obrana je uspjela učvrstiti dokaze o tome da pri­ padnost nekoj sljedbi ima redovito povoljan terapeutski učinak na njezine članove. Protukatolička polemika u Sjedinjenim Državama — što se vodila tijekom XIX. Boston. 1981. kao što se u naše doba misli da su pri­ stalice sekta prevareni od svojih vođa. Sociološki rezultati pokazuju da nije moguće pronaći znatnijih razlika u duševnom zdravlju između pripadnika sekta i onih koji to nisu. Bit će. Galanter je iskustvenim podacima potkri­ jepio tezu da se svima onima što su pristupili novim sektama — a imali su prethodno stanovite neurotične smetnje — poslije ulaska u zajednicu stanje vidno poboljšalo. Jednako se — premda u drugo doba — optuživalo Židove da kradu djecu kršćana. str. 45 W o l f g a n g Kühner. Bromley-Anson D. Njemački je pak psiholog W. ali je njihov omjer u odnosu na broj zdravih uglavnom jednak omjeru u općoj populaciji.44 Protestantski su kritičari vidjeli u katolicima naivne žrtve sveće­ ničkih podmuklih trikova. Kühner ispitivao sljedbenike Obitelji ljubavi. Pričalo se da predstavnici Kato­ ličke Crkve neće oklijevati ubiti one što bi možda pokušali pobje­ ći iz zajednice. 1981. Mentalnih bolesti danas ima doista svugdje. 53—61. Ein Sammelbecken für Verruchte?. 153 . Zato predlaže da se umjetno rekonstruira ambijent religijskog zajedništva jer je ko- • 44 David G. Naprotiv. Uostalom. The Great American Cult Scare. Ananda Marge i otkrio da su barem toliko »normalni« koliko i drugi ljudi koji nisu članovi sekta. pretjeranog osjećaja krivnje ili gubitka osobnih obilježja u članova družbi. Norton nije uglavio niti jedan očit znak mental­ ne neuravnoteženosti. str. Tako Ch. Sličnosti su iz prošlosti međutim odveć brojne i stalno se ponavljaju da bi bile slučajne. M.

137. Dosta se s a m o sjetiti »inicijacije« u kojoj se zbiva novo mistično rođenje. u American Journal of Psychiatry. N e m a sumnje da su neki utemeljitelji po­ kreta izabrali asketski stil života. na religioznim temeljima. No možda su baš tim sakupljanjem htjeli pokazati k a k o je u njihovu uspjehu potvrđena božanska intervencija. Ne p r e v l a d a v a svugdje s a m o • 46 M a r c G a l a n t e r . svoje istinske ljudskosti. To je neki nenadoknadivi poraz njihove duhovnosti i s a k r a l n e posebnosti. Bolji uvid u život p r i p a d n i k a novih zajednica pokazat će dru­ gačiju sliku od one koju uporno i danomice stvaraju m a s o v n a sredstva društvenog priopćivanja. R a d i se dakle o bivšim pripadnicima. U pogledu spomenutih optužbi protiv leadersa nužno je razlikovati svaki slučaj pojedinačno. U svetaca se i mistika bogaće­ nje nikad ne opravdava. 1957. C l a r k a .ristan za liječenje mentalnih bolesnika. str. 4 7 N e u p u ć e n i m a se može učiniti da je tu riječ o prisilnoj konverziji ili bolesnoj egzibiciji. 1574—1579. Paris. Essai sur quelques types d'initiation. primjerice. koji imaju manju vrijednost. a u stvari je novo nalaženje. A od neobičnog i čudnovatog do bolesnog za njih je s a m o jedan korak. str. 1980. pa je vjerodostojnost nji­ hovog o d g o v o r a zacijelo sumnjiva. Zato religioznom događaju treba pristupiti b a r e m s malo uživljenosti i naklonosti. U s v a k o m slučaju. Na površini se to može doista činiti k a o promjena identiteta i bolesno stanje gubljenja osobne istovjetnosti. ali su zato drugi radije sakup­ ljali bogatstvo. bilo da su od nje — putem d e p r o g r a m i r a n j a — odvoje­ ni. vanjština još nije i unutrašnje opredjeljenje. svako je vjersko obraćenje — k a k o za­ svjedočuje povijest religija — često i po vanjskim z n a k o v i m a jed­ na r a d i k a l n a p r e o b r a z b a osobe. M o ž d a će najteže biti obraniti pojavu i pošast komercijalizacije u novim sektama. potpuna promjena čovje­ ka i u l a z a k u područje svetoga. jer su dobiveni od osoba koje nisu dobrovoljno napustili skupinu. Inače ga n e ć e m o nikad razumijeti. a današnjim okorjelim neprijateljima nekadašnjih zajednica. S i n g e r i J. A religi­ ozno iskustvo kaže da nije tako. Neki slučajevi pretjeranosti — što su zamijećeni u novim s e k t a m a — m o g u biti posljedica n e s p o r a z u m a između svjetov­ nosti onih što su izvan i religioznosti onih što se n a l a z e u n u t a r tih sekta. Odatle zahtjev da se nove vjerske skupine pokušaju shvatiti i sa stajališta religioznog is­ kustva. 276. a ne s a m o medicinskog znanja. J e r . 154 . Naissances mystiques. 47 M i r c e a E l i a d e . 12. a ne sve osuditi istom kaznom. Ti su rezultati u očitoj opreci s n a l a z i m a M. a ne s pozitivističkim p r e d r a s u d a m a . poslije č e g a uvijek slijedi f a z a restrukturacije osobe. bilo da su iz nje otpušteni. Postupak vjerskog obraćenja na­ ime donosi v e ć po sebi najprije fazu destrukturacije. 4 6 U istraživanju pripadni­ ka Ujedinjene crkve primjećeno je da se njihovo duševno stanje to više poboljšava što je prepuštanje religioznom doživljaju bilo iskrenije i dublje. Za odveć svjetovne osobe taj je preobražaj — metanoia — uvijek nešto neobično i čudnovato. Psychological Induction Into the Large-Group: Findings from a Modern Religious Sect.

Ranjivo mjesto u političkoj kritici novih religijskih skupina svakako je ono koje poistovjećuje pogansku religiju s novom des­ nicom. 51 Stillson J. pomoć drogiranima. skrb za nesretnike. a time ujedno poboljšaju društveni uvje­ ti življenja u svijetu. p r e m d a se za njega sigurno znade. • 155 . J u d a h je pak u članova Hare Krišna našao da su vrlo eksponirani protiv r a t a i cijelog sustava obrazovanja u američkom školstvu. Svejedno. 1982. u Francuskoj ima neku tradiciju. utjeha ožalošće­ nima. The New Mysti­ cism and their Implications for the Churches. Uspostavlja se ravnovjesje izme­ đu zahtjeva misticizma i društvene akcije. 1987. pomažući starcima. iako ne prihvaćaju naivni politički optimizam stanovitog radika­ lizma. kako u području društvene akcije tako i duhov­ nog preporoda. rad. Wuthow je našao da sljedbenici brojnih družbi pokazuju razvijen osjećaj za zajednicu. Tako kaže obrana. po­ 48 vjerenja i solidarnosti. N e w York. str. No odlučan je zbiljski život. To je posve proizvoljan sud koji. u The Journal of Nervous and Mental Disease. 50 J. Introduction a la fenomenologia de la religion. Mnogi od obra­ ćenika su odabrali takvo zanimanje u kojemu bi mogli više po­ magati drugima. Članovi Misije Božanske Svjetlosti su iskazali osjećaj velike međusobne povezanosti. 687. 463—478.bogaćenje i konzumistički show nego i traženje vrednota zajed­ ništva. Optužba za neopoganstvo i politički konzervativizam upuće­ na je na krivo mjesto.P e t e r Buckley. U poruci Benjamina Cremea uključen je globalni projekt. 49 J u a n M a r t i n Valesco. Evangelical Religion and Meditation. Pojedini su članovi Ujedinjene crkve — koja želi obnoviti društvo p r e m a božanskom planu — zaduženi za različite grad­ ske četvrti. Novi religijski pokreti su u velikoj mjeri nepolitizirani. 112. R. 1978. Jer. sretan čovjek je najbolji radnik. 48 M a r c G a l a n t e r . obitelj. To je razlogom da fenomenolozi religije tvrde kako su vjerske skupine — i to osobito u n a š e m vremenu svjetovnosti — više autentična ekspresija buđenja zanimanja za sveto nego što su politički komplot protiv modernog društva. doduše. str. ali je u drugim zemljama potpuno nepoznat. Čak i Transcendentalna Meditacija ne potcjenjuje društveni poredak: razne tehnike omogućuju da se probudi duhovni život u ljudima. pružajući usluge nepoznatim ljudima. 10. 327—328.. u kojima uspostavljaju prisne odnose s obiteljima. a ovdje nju slušamo. ponašanje i djelovanje.Psyc­ hotherapeutic Effects. U traže­ nju su svetoga. B e r k e l e y . M a d ­ rid. izvještaj o tim povoljnim obilježjima teško da će dospjeti na televizijske ekrane i u senzacionalističko novinstvo. ob­ rađivao je nove kršćanske grupe i ustanovio da u njih raste briga za bližnje i poboljšavaju se odnosi s roditeljima. str. Nicholi godine 1974. Experimentation in American Religion. 1974. čineći društvo osamljenicima. Psihijatar A. 4 9 To naravno ne znači da u njima n e m a neprihvatljivih ideja i natražnih shva­ ćanja. 166. M. The Hare Krishna Movement. 50 R o b e r t W u t h n o w . str. S. u z b o r n i k u Religious Mo­ vements in Contemporary America. 51 pa im se ne mogu poreći jasna stajališta s obzirom na društvene obveze. J u d a h . a ne u pokušaju restauriranja političkog funda­ mentalizma.

godine u Sjedinjenim Državama. Ali život čini svoje i ne čeka presude. dotle im s druge strane pripisuju gole­ mu političku ulogu i značenje. Anti-kultove su naj­ više podržavali roditelji odbjegle djece i bivši članovi novih sek156 . One su danas proširene diljem cijelog svijeta. Najviše pažnje posvećuju borbi protiv psihičke manipulacije i brinu se za sretan povratak sljedbenika u obiteljski krug. uopće ima. Mnogi se neprijatelji novih religijskih pokreta ponašaju kao da je ta sudbonosna presuda zaista već donesena i da ih baš ona ovlašćuje na sankcije i revindikacije. Prvo takvo udruže­ nje stvoreno je 1972. Pokret je nosio ime Free our Children from the Children of God. PRESUDA U RASPRAVI O NOVIM SEKTAMA: SANKCIJE I REVINDIKACIJE Budući da je ovaj naš sudski postupak o novim sektama za­ pravo obična igra i privid — bolje reći metafora i konstrukcija — neće se u njemu izricati neka presuda. Religija se na taj način internacionalizira. Stoga je uzaludno oče­ kivati da nove sekte budu oslobođene od krivnje ili kažnjene teš­ kom kaznom izopćenja iz modernog društva. postoje još neki sadržaji koje bi trebalo istaknuti u korist novih sekta. rasu. U tu svrhu poduzet će tri uzastopne akcije: osnivanje pokreta anti-sekta. Osim četiri točke optužnice — da su nove sekte totalitarno uređene. ali čišćen kušnjama i neuspjesima može sutra postati nada miljuna rastavljenih i posvađenih vjernika. Pripadnici novih skupina na svakoj točki našega planeta sabiru iste religijske vrijednosti. ali se ubrzo počinju brinuti za sve druge slične skupine. a na op­ ćem planu povezuju tehnološki Zapad i duhovnu baštinu Istoka. prelazi granice naroda i ideologija. jasno. nosioci zakloništa za duševne bolesnike. Zato članovi anti-sekta skupljaju odgovarajuću dokumentaciju i pružaju pomoć bivšim pripadnicima pokreta koji imaju poteškoća u prilagodbi svjetovnom životu. Stvaranje organiziranog pokreta anti-sekta ima za cilj da razotkrije i raskrinka navodno opasnu i štetnu djelatnost novih religijskih grupa. političko uvjerenje. obavljanje deprogramiranja sljedbenika i predlaganje zakonskih mjera protiv djelovanja vjerskih zajednica. spol.Nije teško uočiti slijedeći paradoks: dok s jedne strane sociolozi — koji nažalost postaju sve više politolozi — pojavu novih kulto­ va smatraju za rubni i kratkotrajni događaj koji ne donosi obno­ vu religioznosti u društvu. U učenju stanovitih pokreta vrlo je is­ taknuta potreba da ljudi budu braća i da je život za svako biće sveta stvar. povezujući međusobno sve ljude. bez obzira na klasu. U pokre­ tu su u početku vodili rat protiv članova Božje djece. pa čak i vjeru. Budi se dakle jedan novi ekumenizam koji nije bez teškoća i za­ sjeda. kao da su čelnici konzervativnog vala i desničarske kontrarevolucije u suvremenom svijetu — ako je. središta komercijalizacije u potrošačkom ozračju i restauracija poganstva u desnoj političkoj varijanti — i četiri odgovora obrane na njih.

Zanimljivo je da u Njemačkoj anti-sektovna društva dobivaju pomoć od države. Organizirani anti-kult pokreti izrađuju detaljne programe akcija. ako ga se iz istih razloga uskraćuje sljedbama. godine u Rennesu jedan bivši član Ujedinjene crkve. Uostalom. Umjesto da poluče zabranu sekta. radi toga su pokre­ nute. Danas je anti-cult moviment vrlo rasprostranjen u Sjedinje­ nim Državama. Ikor — inače jako zauzet u razgolićavanju novih vjer­ skih zajednica i sastavljač jednog oštrog pamfleta 53 — stvara Centar za dokumentaciju i posredovanje protiv mentalnih mani­ pulacija — CCMM.52 Neke su njihove inicijative potpuno svjetovne. predmet zabrinutosti i žestoke društvene kritike. Anson D. koji misle da je sve zlo svijeta smješteno upravo u novim religijskim skupinama.D. godine i Aktion für geistige und psychische Freiheit iz 1977. Sve je to razbuktalo polemiku o vjerskim slobodama. godine. L. godine. Jer. Shupe-David G. a spominje se 1975. str. 1983. Bromley . Što ta riječ znači? Osobe zahvaćene 52 Anson D. to su ipak neki bojovnici. La Tete du poisson. a i ime ih izdaje. Deprogrammers. Velika Britanija ima Family Action Information and Rescue. Slična organizacija postoji u Španjolskoj. Bromley. kao recimo Alliance for the Preservation of Religious Liberty. što znači da im se ne smije dati p u n o povjerenje. New York. U tome idu toliko daleko da zahtjev proširuju i na Kato­ ličku Crkvu. Zato traže da od­ m a h b u d u ukinute sve religijske zajednice koje imalo podsjećaju na sekte. nepo­ pustljivije i fanatičnije od samih sekta. The Anti-Cult Movement in America. Mnogo prije nego što je dovršena spomenuta polemika — ako joj uopće ima kraja — anti-sekte su već obilno koristile metodu deprogramiranja. U Francuskoj je najdjelotvornije uređe­ no Društvo za obranu obitelji i pojedinaca — ADFI — koje je ute­ meljio 1974. Anti-Cultists and the New Religions. a druge nadahnute evangelističkim duhom.• ta. godine u Barceloni kongres o totalitarnim i pseudo-religijskim pokretima. gdje je društvo Pro-Juventud upriličilo 1980. a usmjerene su protiv novih religijskih družbi. žrtve ideologizacije. Les sectes: un mal de civilisation. A Bibliography and Historical Survey. Što se tiče Njemačke. Oliver. Pisac R. London 1980. Naravno da između njih nije moguć nika­ kav dijalog. Stoga se počinju osnivati društva koja bi se suprotstavila anti-sektama. The New Vigilantes. Grupa American Family Foun­ dation izdaje novine pod nazivom Advisor. Nije onda iznenađenje što se i na anti-sekte gleda s velikim zazorom i nepovjerenjem. po­ stale su same neka vrsta sekte. Shupe-David G. a jedna od njih je Spiritual Counterfeits Project. spomenimo Elterninitiative gegen seelische Abhän­ gigkeit und religiösen Extremismus iz 1975. 284. opasni zanese­ njaci drugoga predznaka. Najveći nedostatak je u nesigurnosti kriterija: teško se razlučuju pogodne od sumnjivih skupina. 157 . Paris. godine. Zapaženo je da su anti-sekte često upornije. Po sebi je razumljivo da će anti-sekte biti izričito neprijatelj­ ski raspoložene p r e m a sektama. 53 Roger Ikor. U Austriji je po­ znat Verein zur Wahrung der geistigen Freiheit iz 1977. 1984.

Žrtve su istinske otuđenosti i mentalne aberacije. Ta je riječ — deprogramming — u suvremenoj američkoj socijalnoj psihologiji došla u s a m v r h znanstvenog interesa. slično kompjutoru. N e w York. 5 5 očito da se time ne može sakriti istina o anti-sektama i njihovim m e t o d a m a borbe i oporbe sektama. Zato rastu prigovori na r a č u n deprogramiranja. zašto se ne bi taj terapeutski postupak proširio na tradicionalnu Crkvu. K. 3. N e w York.J i m S i e g e l m a n . 158 . Religious Cults and Deprogramming. sociološka ispitivanja pokazuju da promjene što su nastale k a o posljedica deprogramiranja nisu uvijek učinile dobro i po­ boljšale zdravlje. 1978. W e l l i s c h . str. 56 T h o m a s J. u z b o r n i k u The Social Impact of New Religious Movements. Ono s a d a b i v a viđeno k a o p o v r e d a p r a v a pojedinca na religioznu slobodu. Polazište teorije o deprogramiranju jest sljedeće: nove religije ili b a r e m neke od njih rabe sredstva p r o p a g a n d e i oblikovanja osobnosti koji su nalik poznatim uzničkim t e h n i k a m a »ispiranja mozga« i »mentalne kontrole«. 279—282. 5. Plaćeni od obitelji. U slučaju dep­ r o g r a m i r a n j a koji je vodio M. p r e m a psihijatrijskom nalazu. 179—215. »deprogramiranju«. jer sredstva uvjeravanja i »preodgajanja« ni­ su bila sigurno ništa manje n a s i l n a i opustošujuća od onih što se zamišlja da kroz njih treba proći kandidat za članstvo u novoj sekti. odnosno pomire s rodbinom i prijateljima. Coercive Persuasion. 5 4 a z a p r a v o je naličje pojma »ispiranje mozga« — brainwashing. Uosta­ lom. Snapping: America's Epidemic of Sudden Per­ sonality Change. u American Journal of Psychiatry. Ideologija je d e p r o g r a m i r a n j a s m n o g o strana sumnjiva i ri­ zična. S h u p e . Tehnike d e p r o g r a m i r a n j a u p a d n o sliče na s a m o »ispiranje mozga« i d r u g e o s p o r a v a n e metode u sektama. uvrštavajući ih ponovno u prostor redovne socijalizacija. 136. 1981. U toj situaciji postupak d e p r o g r a m i r a n j a stavlja u pokret skup terapeutskih m e t o d a s ciljem da se pripadnici novih religija »dekonvertiraju«. str. B r o m l e y . str. z a p r a v o su »programirane«. A k o deprogramiranje vrijedi za nove religijske družbe. stanje se bivših č l a n o v a često po­ g o r š a v a l o do zabrinutosti i kritičnosti. Apostates and Atrocity Stories: Some Parameters in the Dynamics of Deprogramming. političke stranke. • 54 A n s o n D. koje se pojavljuju k a o posljedica korištenja naročitih tehnika uvjeravanja i psihičke prisile. U n g e r l e i d e r — D. 5 8 Naprotov. još bolje. ništa se ne kaže o operaciji »konverzije na svjetovno« koju je m o r a o podnijeti biv­ ši sljedbenik sekte.novom religioznošću. 55 F l o C o n w a y . svjetovne zajednice i društvene pokrete? Iako zagovornici d e p r o g r a m i r a n j a nikad ne spominju nasilje — a niti to čine sredstva za priopćivanje — nego ih učeno nazivaju »men­ talnom terapijom«. pa jedini način da ih se oslo­ bodi jest u njihovu ponovnom i drugačijem »programiranju« ili. Faiers godine 1985.D a v i d G. d e p r o g r a m e r i otimaju pristašu sekte i pokušavaju ga dovesti u stanje duševne normalnosti. 1979. Osobe dakle što pri­ bjegavaju deprogramiranju polaze od pretpostavke da privrženici ulaze u pojedine sekte i u njima ostaju s a m o zato jer su lišeni slobode odlučivanja ili nesposobni za zdravu rasudbu.

U Sjedinjenim D r ž a v a m a su poznati izvještaji senato­ ra Dolea i F r a z e r a koji se odnose na pokušaj zabrane djelovanja Ujedinjene crkve.Treći je pothvat pristalica pokreta anti-sekta bio najradikal­ niji. a u stvari to nisu. nove sekte su se mogle osporavati s a m o tako da ih se proglasi za »pseudo-religijske« tvorbe. U državi New Y o r k g u v e r n e r je uložio veto na taj prijedlog. 9. ali takav tek­ st ipak nije prošao. re­ daju se n a p a d i na državu zbog njezine navodne popustljivosti. Religious Totalism as Slavery. Zato u p r i p a d n i c i m a religijskih s k u p i n a ne treba o d m a h vidjeti n e k a »bizarna«. l. Vjerske slobo­ de su odveć dragocjeno opće dobro n a r o d a da bi ih polemičke strasti p r i p a d n i k a anti-sekta mogle staviti tako lako u pitanje. 5—68. Poslije tragedije u J o n e s t o w n u pokušalo se do­ nijeti zakon s kojim bi se na drastičan način organičilo nove reli­ gije. Sto­ ga su pokrenute bezbrojne p r a v n e inicijative i o tom javno iznije­ ti obrazloženi prijedlozi. Nastoji se ništa manje doli zakonskim m j e r a m a zabraniti djelovanje ili čak potpuno ukinuti nove religijske zajednice. a nove religijske skupine zabranjuju. O istoj stvari intervenirali su soci­ alist B a l z a m o i komunist Doldi." U Francuskoj je socijalistički poslanik Vivien izjavio da po­ stoje velike razlike između sekte i religije. Zato pravni položaj malih vjerskih g r u p a ostaje i dalje otvoren. Delgado drži da je članstvo u sektama prvenstveno p r a v n i problem jer je život u nji­ ma čisto ropstvo. U Italiji je demokršćanin C a b r a s optužio Ujedinjenu crkvu za prisilno odvođenje djece. što se međutim flagrantno protivi a m e r i č k o m ustavu. »nemoralna«. sekte se maskiraju. a što opet sekta. U Kaliforniji je p a k bilo najviše suprostavljanja. R. n e m a znakova da bi se državno zakonodavstvo — u bilo kojoj zemlji — istrčalo i de­ finitivno riješilo pitanje djelovanja novih religija. »neuravnote57 Richard Delgado. str. predstavljajući se kao religijske zajednice. 159 . Usprkos tome. Tako je kongresm e n Ottinger podržavao nacrt z a k o n a kojim se ozakonjuje deprogramiranje. Čudnovato da je u p r a v o ta sekularizacija o m o g u ć i l a »povratak religiji«. S druge strane. u University Review of Law and Social Change. S obzirom da je vjerska sloboda jedno od opće prihvaćenih n a č e l a u današnjem demokratskom svijetu. 1979. ZAKLJUČAK RASPRAVE O NOVIM SEKTAMA: ŽEĐ ZA SVETIM Pojava novih sekta — izvan svih dosadašnjih ocjena — sigu­ r a n je simptom r a s t a zahtjeva za duhovnošću i transcendencijom. R a s p r a v e ne prestaju. izbjegavanje plaćanja p o r e z a i nepostojanja u g o v o r a o radu. smatrajući da se vjerske slobode ne m o g u dijeliti i da ne postoji tehničko mjerilo kojim bi se mog­ lo točno utvrditi što je Crkva. jer joj sekte olakšavaju brigu u poslovima društvene pomoći ug­ roženima. i to u naraštaju koji je odrastao i živi u društvima potpune svjetovnosti. koje zapravo koriste i zloüporabljuju tu slobodu. Pro­ testanti su tome usprotivljeni.

Želi se dohvatiti jedan sak­ ralni kosmos. u Studi di sociologia. ali su to uvijek nesvakidašnji i malobroj­ ni slučajevi. Introduction ä la sociologie du christanisme occidental. regresija i manipulacija. 1985. pokušavaju oni naći izlaz iz ne­ plodnog i jalovog »odčaravanja« svijeta.žena« i »ograničena« bića nego ljude u nestrpljivom i pomamnom traženju istinskog spiritualnog života. 338—354. 159. Razočaranoj mladosti zbog svjetovne Crkve i religiozne politike nove sekte pružaju razložnu i koherentnu cjelinu sakralnih sim­ bola i duhovno življenje. A suvremeni čovjek ne prihvaća svećenika kao specijalistu ili funkcionara. Sekularizam je demistificiran. Te zajed­ nice upozoravaju — svojim suprotnim usmjerenjem — na proces birokratizacije koji teži da funkcioniranje Crkve gotovo izjednači s radom velikih svjetovnih organizacija. 4. jedinstven i ispunjen krajnjim znače­ njem. Ispod svih zavođenja i iluzija. Ne zanimaju ga političari. str. a ne samo izricati oštre sudove ili ne­ opravdane pohvale. a politička utopija u eshatološko iščekivanje. vri­ jednostima. homosek­ sualizam. što ih može izvući iz zastrašujuće ano­ nimnosti i besmisla. Uostalom poznato je da sve društvene tvorbe imaju takve boles­ ne okrajke pa zašto ih ne bi imale i nove vjerske zajednice. zajedništvom. sigurnošću. slabo bi prošle i najbolje religije • 58 G i a n n i A m b r o s i o . O tome više na drugome mjestu u ovoj knjizi. Paris. 1986. 59 Crkva je otišla daleko u svojem kompromisu s modernim mentalitetom. Očigledno je da će ekstrem­ nih slučajeva potpune izrođenosti pripadnika sekta — u kojima prevladava pokvarenost. str. fanatizam. Meto­ da krajnjih primjera ništa ne dokazuje. spasenjem. Vidjeli smo da mnogi misle ka­ ko su nove sljedbe. dajući tom propinjanju jasne oznake: potreba za smislom. tehnokrati ili menedžeri — toga mu je puna glava — već iščekuje svete i dobre ljude. Pokušajmo na kraju napraviti sažetak. luđačka pohota. 160 . leglo poroka i zla koje treba društvenom silom iskorijeniti. nego traži neposredan i čuvstven dodir sa svojim duhovnim vođom. Tako se društvena revolucija pretvara u reli­ giozno obraćenje. pa izbor zadnjeg smisla ostaje po­ vjeren samo čovjekovoj slobodi. 59 D a n i e l e Hervieu-Leger. Kršćanstvo se svelo na političku akciju i društveni moral. perverznost. kao neki patološki polog i talog naše civilizacije. gotovo bez iznimke. ponavljajući neke za­ ključke iz prethodnog poglavlja. Na tom su tlu upravo nikle i razrasle današnje nove religijske skupine. neposredan. jer kad bi se samo po bolesnim okrajcima sudilo. Sad samo spomenimo kako se vjerske grupe — bilo koje vrste — rađaju u situaciji društvene i metafizičke nesigurnosti. Vers un nouveau christianisme?. Rascvat se novih religijskih pokreta povezuje s krizom svije­ ta i krizom Crkve. Zato se u potrazi za duhovnim sadržajima ljudi okreću od Crkve i hrle prema karizmatičkim družbama i »divljim« kultovima. 23.58 Zato u krugovima sociologa prevladava mišljenje da i te poticaje treba uzeti u obzir. / nuovi movimenti religiosi nel contesto socio-culturale italiano. poduzeća ili banaka. droga. biznis. ludilo i zločin — ponegdje bi­ ti u podzemlju društva. onostranim.

161 . Odatle slijedi neotklonjiv zahtjev da se pristup promijeni i metoda obrne. A to nije isto. Zato u slučaju novih družbi treba opisivati njihovu stvarnost onako kako se o n a uistinu cjelovito otkriva. Nove sekte su mjesto ispunjenja religioznih potreba onih vjernika koji u pustinji suvremene svjetovnosti — crkvene i druš­ tvene — ne mogu više utažiti svoju žeđ za n a d n a r a v n i m . Ako se to obavi. A to je baš ključ proble­ ma. kad bi se kojim slučajem poka­ zalo da su sve nove religijske zajednice zaista onakve kako ih že­ li prikazati stanovita ideologija. moći i ideologije — ali ne postoji nigdje takva potražnja za religioznim vrednotama da se ljudima može sve podmetnuti kao što je to slučaj u naše vrije­ me. nego je jedino stavio u pitanje izbor te želje. ali time nije oskvrnuo čistoću nji­ hove religiozne želje. Metoda koja b u d e vodila r a č u n a o tim uzrocima širenja novih sljedbi ima šansu da otkrije njihovu antropološki istinu. to još uvijek ne bi moralo obez­ vrijediti njihovo izuzetno značenje u znanstvenoj raspravi što se vodi o sudbini svetoga u današnjem svijetu. jer je izbor slučajan. a ne kako je iskrivljeno predstavlja negativan odabir sta­ novite ideologije. Može ih netko povući za nos i prevariti. Zato.i društveni sustavi u povijesti. nego zašto im narod us­ prkos očitom izopačenju masovno prilazi? Mogućnost zloporabe uvijek postoji — posebno u svijetu novca. a želja prvobitna. taj naopaki postupak zanemaruje u potpunosti vjerničko mnoštvo i razloge njegova čudna pristanka na bezumnost. onda temeljno pitanje neće više biti: zašto se vodstvo sekte degenerira. a ne što se nalazi. Okrenut samo ekscesnim točkama. Važno je dakle ono što se traži.

stvar dodatno komplicira činjeni­ ca da se oblici i sadržaji svetoga d a n a s daleko brže mijenjaju od mogućnosti njihova praćenja. Osim mnogobrojnih istočnjačkih religija tu ulaze i razni kršćanski pokreti: neokarizmatičke. što za sebe rijetko tko može ustvrditi. širenju velikih političkih ideologija. Ne upuštajući se sada u r a s u d b u nazivlja. o »novoj religiji«. p u č k a religija. Postoji međutim 163 . van­ jskoj i unutrašnjoj migraciji. »nove sljedbe«. Nisu izašli iz upotrebe ni stari iz­ razi kao »sekte« i »kultovi«. pa u neku ruku anticipiraju iskaze svetoga u v r e m e n u koje nadolazi. jer svi oni pripadaju današnjem duhovnom obzorju. razvoju tehnike i tehničkog mišljenja. fundamentalističke i evangeličke skupine. »novi kultovi«. U Evropi su više u modi opisne skra­ ćenice: »eksplozija svetoga«.RELIGIJA U VREMENU KRIZE SVJETOVNOSTI UVOD Zaputiti se u ocjenu stanja suvremene religije i svjetovnosti krajnje je složen i težak zadatak. Nužno pretpostavlja dobro po­ znavanje m o d e r n e vjerske situacije i društva. »mistične zajednice«. »povratak sveto­ mu« ili jednostavno »religija za mlade«. Poglavite poticaje za njegovo ubrzanje obično nalazimo u sljedećim društvenim pojavama: ur­ banizaciji prostora i demografskoj koncentraciji. industrijalizaci­ ji i racionalizaciji života. Za tu se pojavu r a b e posve različiti nazivi. povećanju osobnog i društvenog bla­ gostanja. Zato o temi ovog poglavlja može­ mo govoriti u općenitom smislu. bez obveza na sveobuhvatnost. Osim toga. važno je da pod tim zapra­ vo mislimo na sve one oblike i sadržaje religijskoga koji su nasta­ li u razdoblju p u n e sekularizacije i u svezi su s njom. »margi­ n a l n a religioznost«. »buđenje svetoga«. birokratizaciji državne uprave i gospodarstva. priklonu užitku i moćima sredstava priopćivanja. O tom buđenju. Upravo u trenutku kad se činilo da će plima svjetovnosti za­ gušiti sve religijske izvore i pretvoriti svijet u pustinju svetoga počeli su se iznenada i neočekivano javljati znakovi zanimanja za sakralno. »novoj religijskoj svijes­ ti« ili. zaokupljenosti potrošnjom. dapače. Ima tridesetak godina da na svjetskoj duhovnoj sceni traje uzbudljivi proces sekularizacije. obnavljanju i širenju religioznoga u društvu bit će ovdje ponajviše riječi. bazične i molitvene grupe. podizanju razine općeg obrazovanja n a r o d a . Američki sociolozi govore o »novim religijskim pokretima«.

J. Theories et pratiques. str. teozofiju. str. para-religijskih i čak svjetovnih traženja: obnovu zanimanja za šamanizam. primjerice. otkriće satanizma. 3 P r e m a tim i sličnim stajalištima područje bi svetoga — uz već spomenute pokrete — o b u h v a ć a l o vrlo širok k r u g različitih religijskih. 1984. s e k s u a l n u revoluciju. R o m a . kontrakulture. 332. Sociolog J . povećano povjerenje u parapsihologiju. hermetizam i magiju. S e g u y drži da zapadnjačka znanstveno-tehnička racionalnost prodire. psihoterapeutsku tehniku s religijskim obilježjima. 1981. brže ili sporije. showa. alkemiju. televizije i filma. ekologije. znatiželju o putovanjima u smrt. 84. pojavu ide­ ologija nenasilja. To posebno važi za m a s o v n a sredstva priopćivanja koja šire gra­ đ a n s k e ideje i reklamiraju način života evropske svjetovne kultu­ re. 2 J e a n . 52—53. Ferrarottija p r e m a l o povijesno potvrđene. str.J a c q u e s W u n e n b u r g e r . str. istraživanje grčkih mistrija. nudizam. Postoje među­ tim fenomeni koji ne ulaze u tu bujno r a z r a s l u floru svetoga u današnjem svijetu. 4 J e a n S e g u y L'insaisissable mouvement religieux ?. praznovjerja i horoskope. N a r a v n o d a i m a oprečnih mišljenja. povrat tradicionalizmu i nacionalizmu. Tako bazične družbe u Južnoj Americi — što stoje pod utjecajem teologije oslobođenja — ili Homeinijev šiitski revival očito da izrastaju iz različitog društvenog podneb­ lja: f e u d a l i z m a ili m l a d o g građanstva. Seguyja bit će zacijelo preuranjeno jer muslimanstvo d a n a s napreduje daleko brže n e g o njegova možebitna sekularizacija. Louvain-la-Neuve. orfizma. homoseksualizma. ek­ sploziju prikrivenih obreda. gnoze i gnosticizma. luđačke igre i zabave. II paradosso del sacro. mi­ tologiju sporta. terorizma. blagdana. 1983. vojničkih k a r i z a m a i svjetovne eshatologije. 3 F r a n c o F e r r a r o t t i . Pokušat ćemo uhvatiti s a m o duh po1 J u l i e n Ries.sklonost da se što više proširi broj takvih pokreta i da im se pripišu obilježja sakralnosti i onda k a d ih nemaju. bavljenje s izvanosjetilnim psihičkim sposobnostima. S t o g a se počinje češće upotrebljavati riječ sveto nego religijsko. Paris. U islamskim zemljama. u s v a područja gdje p r e v l a d a v a m u s l i m a n s k a religija. 6—7. nicanje političkih mesijanističkih pokreta. Slučaj predrevolucionarnog I r a n a jasno pokazuje isto­ dobno prisutvo p r o c e s a sekularizacije u islamskoj sredini i dubo­ ke poremećaje koje taj proces uvodi. dakle. pa u njih u stvari još nije započeo proces sekularizacije. feminizma. Ta­ ko se. 4 Stajalište J. razlike između svetoga i religijskoga koje uvo­ di J. s a k r a l n i erotizam. A religioznost koja nije poticana od s u v r e m e n o g stanja opće sekularizacije društva ne može biti p r e d m e t o m n a š e g a opisa. estrade. Po sebi je razumljivo da nećemo ovdje ulaziti u cijeli kom­ pleks m o d e r n e sakralnosti. sekularizacija je u p u n o m za­ m a h u . globalne i p e r m a n e n t n e revolucije. Wunenburgei" m o g u smatrati odveć nategnute. 1983. • 164 . 2 a one F. ezoterizam. u z b o r n i k u Les mouvements religieux aujourd'hui. Le sacre comme approche de Dieu et comme ressource de l'homme.1 Odatle onda mnoštvo teškoća u određivanju pojma m o d e r n e religioznosti. Le sacrš. M o n t r e a l . demonizma i primitivnih orgijastičkih religija.

Prije toga m o r a m o obaviti jedno terminološko razjašnjenje. Brescia. p r e m a kojoj je n o v a religija n a s t a l a kao posljedica promjena u doktrinarnom području. pomalo bolesne i nastrane lju­ de. jer pojam religioznosti s p a d a u psihologi­ ju. Ta tri prilaza nisu bez značenja jer svaki od njih vidi problem riješen upravo sa svoje točke motrišta. incroyance. 1983. lošoj socijalizaciji. više uočene promjene u doživljavanju svetoga — od crkvenih do svjetovnih prostora — nego što se m a s o v n o obavlja strukturira­ nje novih vjerskih pokreta i ideja. duboko ukorijenjen u svoj svjetovni men­ talitet. što je ispravno. Bruxelles. o poteškoćama u međuljudskim odnosima. Njegovi se pripadnici ističu isključivošću. ekcentričnošću.modnih usmjerenja i posebnih n a g l a s a k a nove religije. Terrin. obiteljskim tegobama. str. Poglavari sljedbi dobro znaju da postoje ranji­ ve i nemoćne osobe. treće. nezadovoljstvu u r a d u i zanimanju. 1985. bijegu od života. foi. 7—109. U n a š e m su vremenu. 179." Ipak se čini da je ponegdje bolje prihvatiti taj izraz i za fenomenološko-sociološko istraživanje. koja je mo­ derno religijsko buđenje protumačila k a o tipičan fenomen du­ ševne patologije. metodom fenomenologije. drugo. metodom teologije. Etude psychologique. Prvo. Osobe sklone fantaziji. školskom neus­ pjehu. čudnova­ tim ponašanjem. upornošću. i konačno. Psiho-sociologijski prilaz današnjoj religiji Novi v a l religioznosti — razliven u n u t a r i izvan C r k a v a — nije iznenadio s a m o svojom pojavom nego i nekom izazovnom posebnošću. 165 . No bit će potrebno koristiti se — u različitim kontekstima — o b a m a spomenutim pojmovima. p r e m a kojoj je n o v a religija n a s t a l a kao posljedica promjena u duševnom ustrojstvu ili društvenom okružju. naime. te b a š zato m e đ u takvima traže i nalaze svoje nove članove. TRI PRILAZA D A N A Š N J O J R E L I G I J I U metodičkom pogledu pojavi današnje religije može se pri­ stupiti na tri različita načina. R a d i se o slučajevima gubitka prijatelja ili rodbi­ ne. Nije o n d a bilo čud­ no što ih je ostali svijet. Alia ricerca della terra promessa. U stručnoj lite­ raturi češće se piše o novim religijama 5 a manje o novoj religioz­ nosti. Ne s a m o poje­ dinci s psihotičkim obilježjima nego i zdravi ljudi šokirani od neugodnih životnih situacija lako padaju pod utjecaj novih mis­ tičkih skupina. potrebne podrške i zaštite. metodom psihologije ili sociologije. str. k r h k e i labilne. nejake i savitljive brzo su postale žrtvom kolektivne su­ gestije i liderskih moći tobožnjih karizmatičara. p r e m a ko­ joj je n o v a religija nastala k a o posljedica promjena u s a k r a l n o m izražavanju. Nuove religioni. s gledišta triju znanstvenih discipli­ na. Tu je uskočila psihologija. • 5 Aldo N. 6 Antoine Vergote. počeo smatrati za čudake. Odatle potreba da ih p o k u š a m o sasvim kratko sažeti. Religion. bolje reći psihijatrija.

Ta je ri­ ječ — deprogramming — u suvremenoj američkoj socijalnoj psi­ hologiji došla u sam vrh znanstvenog interesa. 72—82. Istraživanja su otkrila postoja­ nje stanovitih oblika indoktrinacije. slično kompjuteru. Na njihovo čelo znaju često doći paranoidni tipovi što je također potaklo sumnju o psihopa­ tološkom podrijetlu nove religije. 40. zašto se ne bi taj terapeutski postupak proširio na • 7 Jacques Gutwlrth. The Pursuit of Innocence. Bromley. 8 Margaret Singer.Kolektivno samoubojstvo stotine zaluđenih pripadnika sljed­ 7 be Hram naroda u džunglama Gvajane — kao i drugi skandali — spektakularno su potkrijepili pretpostavku o bolesnoj religioz­ nosti privrženika novih zajednica. str. u zborniku The Social Impact of New Religious Movements. 3 3 5 — 3 4 6 . 1 9 7 9 . u Psychology Today. Des sectes ä notre porte. Paris. 1 6 7 — 1 8 7 . podjarmljehosti. U toj situaciji postupak deprogramiranja stavlja u pokret skup terapeutskih tehnika s ciljem da se »dekonvertiraju« pripadnici novih religija. 1 9 7 9 . Ako deprogramiranje vrijedi za nove religij­ ske družbe. u Archi­ ves des Sciences Sociales des Religions. 166 . Ono sada biva viđeno kao povreda prava pojedinaca na religioznu slobodu. New Religious Movements and Moral Accountability. 1 9 7 9 . pa jedini način da se oslobode jest u njihovu ponovnom i druga­ čijem »programiranju« ili. str. Zato rastu prigovori na r a č u n postupka deprogramiranja. str. nasilja. Coming out of the Cult. Te nasilne radnje obično pojačavaju i umnožavaju razne vrste regresivne neuroze. samoljublja. Zato neki znanstavnici njihovu bo­ lesnu religioznost određuju kao duševnu regresiju 8 ili gubitak m o r a l n e odgovornosti. str. izmjene ličnosti. str. 1. Stvara se navodno ozračje mistifikacije. 9 Mjestimična pojava lažne svijesti o vlas­ titoj veličini i nadmoći nije ništa drugo doli nadomjestak osjećaja nemoći i smetenosti a d e p a t a prije ulaska u vjersku zajednicu. Shupe-David G. moralne i intelektualne krutosti. »deprogramiranju«. 1980. 2. 10 Yves de Gibon. u Sociological Analysis. Some Parameters in the Dynamics of Deprogramming. Njih je dapače više nego ozloglašenih sekti. New York. seksizma i apokaliptičke panike. još bolje. 4. Apostates and Atrocity Stories-. ali im se glas ne čuje nadaleko. uvrštavajući ih ponovno u prostor re­ dovne socijalizacije. 4 7 . 9. 9 Frederick Bird. odnosno pomire s rodbinom i prijateljima. 11 Anson D. ropske poslušnos­ ti. što može imati kobne posljedice za njihove pripadnike. 1 7 9 — 2 1 5 . Le suicide-massacre de Guyana et son contexe. Prisila pak redovito uništava slo­ b o d n u volju pripadnika sekti. pa time provode psihičko silovanje. »mentalne kontrole« i »ispi­ ranje mozga«. Prevelika zaokupljenost psihologije s iznimnim zastranjenjima i ekscesnim slučajevima potamjela je očitu činjenicu da da­ n a s postoje mnoge nekontroverzne religijske skupine koje miro­ ljubivo žive i okupljaju vjernike u istinskom religioznom zanosu. 1 1 Polazište teorije o deprogramiranju jest slijedeće: nove religije ili b a r e m neke od njih rabe sredstva p r o p a g a n d e i oblikovanja osobnosti koja su nalik poznatim uzničkim tehnikama »ispiranja mozga« i »men­ talne kontrole«. 10 Osobe zahvaćene novom religioznošću — p r e m a psihijatrij­ skom nalazu — zapravo su »programirani«. 1 9 8 1 .

novi pokreti služe k a o nadomjestak onim čovjeko­ vim p o t r e b a m a koje drugačije nebi bile zadovoljene. To je 1981. Zato uspostavlja­ nje nove religije i m a za svrhu da poništi stanovite negativne po­ sljedice koje producira upravo moderno društvo. A. Beckford sažeo je u tri točke društvene uzroke pojave religijskih pokreta: Prvo. 1 4 U spo­ menutom pristupu treba razlikovati mikro i makro-društveni plan. u zborniku New Reli­ gious Movements. 15—27. 1982. godine. 1983. Nadodajmo. 2. novi pokreti su n e k a vrsta • 12 contemporains et le postulat de secularisation. Privlačnost novih religijskih po­ kreta leži u obećanju spasenja od samoće. najavljujući povratak. 216—231.tradicionalne Crkve. I m a doduše psihički bolesnih čla­ n o v a i m e đ u pristalicama tih pokreta. Dick Anthony-Thomas Robbins-Paul Schwartz. socijalne osamljenosti. 1. 1981. recimo. u Archives des Scien­ ces Sociales des Religions. 12 Iz s v e g a proizlazi da se hipoteza o novoj religiji k a o pribježištu i zakloništu duševno oslabljenih i mentalno poremećenih osoba nije do kraja potvrdila. 26. To je trajalo do 1970. The New Religions as Social Indicators. A Perspective for Understanding Society. buđenje i pojavu svetoga. Predstavnici su te znanosti n a i m e prvi objelodanili podatke o ekspanziji sekularizacije. da su brojna sociološka is­ pitivanja u Sjedinjenim D r ž a v a m a p o k a z a l a da je postotak slo­ bodnog u l a s k a i izlaska iz vjerskih skupina izrazito visok. 15 Osobito m l a d i traže toplinu i prisnost suživota u ma­ lim družbama. 1983. Secularisation ou retour du sacre?. k a d a je vjetar počeo puhati iz suprotnog smjera. 19. lišenu nad-koristovnih i nad-osobnih perspektiva. One pruža­ ju. 1. 13 Bert Hardin. ali je njihov omjer u odno­ su na broj zdravih u g l a v o m jednak omjeru u općoj populaciji. 14 Roberto Cipriani. 30. Kühner. političke stranke ili društvene pokrete? Osim toga. 1 3 Razumljivo da će sociologija biti još više uposlena u traženju r a z l o g a za pojavu nove religioznosti.. Quelques aspects du phenomene des nouveaux religieux en Republique Federale d'Allemagne. Drugo. mistifikatorskim oblicima i afektivnim odnosima vjerskih iracionalizama. konačno. neljud­ skih odnosa. Na prvom planu. str. str. bezličnosti. godine utvrdio svojim ispitivanjima W. Sociolog J. Les Mouvements religieux 167 . u Social Compass. a ne reli­ gijske tradicije. str. 15 Roy Wallis. izgublje­ nosti i anonomnosti koje su njezini članovi prethodno iskušali u svijetu. sociologija p o k u š a v a uglaviti temeljne poticaje r a z m a h u religijskih g r u p a u užem društvenom krugu. u Concilium. str. socijalni prostor gdje se potisnuta čuvstva m o g u dois­ ta do kraja izraziti i iživjeti. koji svoje dublje izvorište imaju u m o d e r n o m super-organiziranom i tehnologijskom društvu. P r e m a sociologijskom uvidu čovjekova se potreba za zajed­ ničkim ciljem i time za samosvojnim zajedništvom d a n a s dakle iskazuje u zabludjelim sadržajima. 52. U tom se kontekstu trudi da dokaže kako m a l e vjerske zajednice pružaju skroz krive — iako nerijetko utješne — odgovore na pro­ bleme egzistencijalne izlolacije. New York. 141—150. u psihologiji je n o r m a l a n duševni život shvaćen u smislu društvenog s t a n d a r d a g r a đ a n s k o g a poretka.

ventila sigurnosti, a služe kao sastajalište za marginalne, neus­ pjele, hendikepirane, drogirane, nezadovoljne, odbačene. U reli­ gijskim zajednicama oni ublažuju svoje destruktivne porive, pa su kao model podesni da odvrate mlade od političkog radikaliz­ ma i terorističkog bjesnila. Treće, novi pokreti su ipak neka po­ moć i utjeha, jer donekle smiruju tjeskobne, reintegriraju rubne, a one što pate od nesmisla usmjeruju i za trenutak spašavaju. 1 6 U toj je fazi argumentacija sociologa izrazito politička. Budući da postojeće ustanove ne zadovoljavaju sve potrebe ljudi, oni zbog toga bježe u religijske skupine, pa treba samo te društvene usta­ nove što prije iz temelja mijenjati i riješit će se o d m a h svi proble­ mi ekstremnih vjerskih sljedbi. Društvo je dakle ono koje na kra­ ju uvijek i m a krivo. Time prelazimo na makro-povijesni plan. Razlog pojave no­ vih religijskih pokreta može biti tražen u području kulture koja se u n a š e vrijeme potpuno otuđila od istinskih ljudskih potreba. Stoga ti pokreti pružaju više utočište i zaštitu od n a o p a k e kultu­ re, nego što dotičnoj kulturi pridonose. Bez obzira na razlike, re­ ligijske zajednice obavljaju različite funkcije za pojedince koji im se pridružuju, ali ne za društvo od kojega se oni udaljuju. 17 Očito da je time stavljena u pitanje s a m a smislenost društve­ nog poretka. Cijelo je naše industrijsko društvo u krizi, a ne sa­ mo funkcioniranje nekih njegovih odvojenih dijelova. Znači da su globalni navodi — pogrešan odgoj, krivi politički sustavi, klas­ na napetost, izokrenutost ljestvice vrednota, nedovoljna socijali­ zacija, otuđenost r a d a i zabavljanja — poglaviti uzročnici pojave nove religije. U tome sklopu mnogi dovode u odnos pokret kontrakulture s novim religijskim rješenjima. Kontrakultura se nai­ me pojavila kao politička reakcija na opću instrumentalizaciju ponašanja u društvu. Mladi se osjećaju frustrirani u svojem is­ k r e n o m idealizmu jer su stalno provocirani od zapadne produktivističke metafizike. Neuspjeh svibnja 1968. godine prouzročio je opći p a d revolucionarnog oduševljenja u mladih. Tijekom 1970. godine taj će neuspjeh dovesti do potpune političke apatije i ot­ klona svake ideologije. Na taj način »novi naraštaj« ulazi u druš­ tveno i obiteljsko disidenstvo, rascjep, neposluh, raskol. Kolektiv­ ni društveni projekt političkog obrata izgubio je za njih svaku vjerodostojnost. U takvim prilikama, zajednice novih religija do­ bivaju veliku šansu da postanu realne alternative spomenutom političkom krahu, što se u mnogim slučajevima uspjelo i ostvari­ ti. Ukratko, za sociologe današnja religioznost raste iz promašaja društvenih pothvata. Porast broja rubnih religija izraz je dakle krize suvremene civilizacije, r a s a p a njezine kulture i potresa ustaljenog građan-

• 16

J a m e s A. Beckford, Cults, Controversy and Control, A Comparative Analy­ sis of the Problems Posed by New Religious Movements, u Sociological Analysis, 42, 3, 1981, Str. 249—264. 17 J o h n Whltworth-Martin Shiels, From Across the Black Water, Two Impor­ ted Varieties of Hinduism, u zborniku New Religious Movements, A Perspective for Understanding Society, N e w York, 1982, str. 155—172.

168

skog poretka. Mladi raskidaju sveze s društvom ili ga radikalno odbijaju. To najprije rade u obliku političke oporbe, pa onda bije­ gom u zajedništvo zatvorenih skupina. Nemoćni da promijene svijet, oni se povlače u svoja »legla«, »gnijezda«, »utočišta«, »skrovišta« i tamo pokušavaju barem preobraziti sebe. Stoga bujanje novih sljedbi ima više 18 oznaku protiv-društvenog pokreta nego protiv-crkvene pobune. No, svi sociolozi ne misle tako. 19 Za njih nove religije nisu ni pobuna ni odbjeglištvo nego sastavni dio konzumističkog društva. To oprečno sociologijsko stajalište vidi u množenju duhovnjačkih i ezoteričnih družina potvrdu nezaustavljivosti sekularizacije. Jer, novi pokreti zapravo pokazuju do koje je mjere religija postala zbiljski nevažna za moderno indus­ trijsko društvo. Ti su pokreti naime sveli religiju na neobičan egzotički predmet potrošnje — rijedak i skupocjen — u golemom super-marketu lažne duhovnosti. Zato spomenuta »potrošačka« religioznost ne proizvodi nikakve posljedice u društvenom poret­ ku, političkom sustavu ili tehnološkom ustrojstvu. Moćne su bi­ rokracije ravnodušne spram religijskih opredjeljenja građana jer njihov vjerskih izbor i privatna gorljivost uopće ne utječu na tijek povijesnih događaja. U tom smislu može se reći da novi vjer­ ski pokreti nisu religije u sociološkom pogledu, kao što su bile velike svjetske religije u prošlosti, sposobne da stvaralački pre­ obraze društvo i kulturni život naroda. Danas je religija, suprot­ no tome, odbačena na sami okrajak društva, pa njezino djelova­ nje ostaje bez odjeka u zbilji. Bez obzira na ta dva različita gledišta — koja se čak isključu­ ju — sociologija ipak uvijek nalazi ishodište religijskih promjena u promjenama društvenog bića. Teologijski prilaz današnjoj religiji Za razliku od sociologa, teolozi nisu pokazali neku veću bri­ gu za proniknuće u probleme nove religioznosti. Nema u njih o tome ni članaka, a kamoli brojnih i dobrih znanstvenih knjiga. S obzirom da je suvremena kršćanska teologija pretežno prakticistička i pastoralno usmjerena njezina zabrinutost ide samo do upozorenja na opasnost od sektaških pokreta. Oni je kao teolo­ gijski i teorijski problem uopće ne zanimaju. Umjereniji pastoralci međutim pokušavaju nadići puki katehetski vidik. Stoga skre­ ću pažnju na zle i dogmatski pogrešne sastojke, ali istodobno u njima20otkrivaju znakove moralne krize naše materijalističke kulture. Nažalost, ima i drugih pastoralaca koji iskazuju čudno­ vatu mržnju spram svega što je u svezi s novim religijskim po­ kretima. U tome je jamačno najdalje išao pastor F. W. Haack koji
J e a n Seguy, Les sectes chretiennes et le developpement, u Archives de Sociologie des Religions, 13, 7, 1962, str. 5—15. 19 B r y a n R. W i l s o n , Contemporary Transformations of Religion, Oxford, 1976, str. 96. 20 J e a n V e r n e t t e , Des chercheurs de Dieu »hors frontieres*, Sectes et nouvel­ les religions, P a r i s , 1979, str. 158.

18

169

u njima vidi čak veliku društvenu opasnost, najgori oblik politič­ kog i religijskog ropstva, gotovo obnovu totalitarističkih i fašis­ tičkih ideologija u malome.21 Srećom ta prevelika postoralna rev­ nost nije još i teologija. A u teologiji se svejedno nađe, posebice u novije vrijeme, po koja vrijedna iznimka. Tako se djelo R. Bergerona mora u svakom slučaju izdvojiti jer na sustavan i povijesno-teologijski način pokušava osmisliti današnja učenja margi­ nalnih i drugih religijskih skupina. S njegova stajališta moderna se religiozna situacija otkriva kao neočekivani nastup i prošire­ nje dvaju starih teologijskih učenja-, shizme sekte i shizme gnoze. Osobitost sekte treba tražiti iznad uobičajenih obilježja ras­ cjepa, etičkog dualizma ili prosvjeda protiv službene Crkve. To su naime više sociološke, a manje teološke oznake. Za teologiju je pak sekta označena prije svega svojim spajanjem eshatološkog radikalizma i osobnog religijskog nadahnuća ili prosvjetljenja. Sekte se pokazuju kao autonomne i paralelne grupe vjernika ko­ je, nadahnute isključivo kršćanskom objavom, hoće oblikovati vjerodostojnu duhovnu Crkvu, što je pozvana da živi vrlo strogi moral i prezir spram svijeta. One dakle nisu neki nerazvijeni tip crkvene ustanove nego posebni teologijski tijek naučavanja u po­ vijesti kršćanstva. Sekte prenaglašavaju eshatološko i pneumatološko načelo u kršćanstvu, dok potpuno zanemaruju dogmatsko i učiteljsko načelo. Izolirajući eshatološku krajnost od utjelovlje­ nja i duhovsku krajnost od učiteljstva, sljedbe poremećuju rav­ novjesje kršćanske poruke. Zato sekte odbacuju povijest, sakra­ mente, svećenstvo, teologiju; zagovaraju elitizam »čistih« i »izab­ ranih«; govore tvrdim jezikom obraćenika i optužuju moderno društvo za pokvarenost, a Crkvu za nagodbu sa svijetom. Sljedbe se dakle rađaju spajanjem — naravno u povoljnim prilikama — eshatoloških i pneumatoloških sadržaja kršćanstva, a na štetu zahtjeva utjelovljenja i obveze učiteljstva." Druga teologijska struja koja preplavljuje današnju religioz­ nost jest gnoza. Nju treba razlikovati od gnosticizma. Gnoza je religijski sustav poznat u drevnom Iranu i indijskom hinduizmu, babilonskoj astrologiji, istočnjačkim misterijima i kultovima, orfizmu, platonizmu, egipatskoj mitologiji, helenističkom sinkretizmu i okultnim znanostima, dok je gnosticizam prva velika kršćanska hereza iz II. stoljeća. Jasno da je gnosticizam također gnoza, ali nastala u posebnim uvjetima susreta kršćanstva i grčko-rimske kulture. Gnozi nije toliko vlastit poseban sadržaj, koliko način na koji se mnogobrojni sastojci — bilo kršćanski ili poganski — raspoređuju i slažu u duhovnu cjelinu. Stoga svaka religija ili ideologija može biti pogodna za gnozu. Povijesno gledajući gnoza je izrazito pesimistička reinterpre­ tacija mitova, religijskih tema i sakralnih ideja. Čovjek je zatvo­ renik tijela jer je njegovo rođenje »pad u materiju«. Svijet je pak
F r i e d r i c h W. H a a c k , Jugendreligionen, Ursachen, Trends, Reaktionen, M ü n c h e n , 1980, str. 415. 22 R i c h a r d B e r g e r o n , Le cortege des fous de Dieu, Un Chretien scrute les nou­ velles religions, M o n t r e a l , 1982, str. 227—240.

21

170

djelo demonskih sila i zlih bića. U gnostičkom učenju prevlada­ vaju sljedeći motivi: pad, zaborav na svoju iskonsku božansku bit, san, obamrlost, neznanje, nostalgija. Oslobođenje dolazi kroz »tajnu povijest« i »tajno znanje«, a postizava se otrežnjenjem, sje­ ćanjem, vraćanjem, buđenjem, otkupljenjem i besmrtnošću. Gnostici žive u apokaliptičkom ozračju, produbljujući opreku iz­ među Boga i svijeta. Nebesko spasenje im donosi Salvator salvatus, nosilac svete i tajne objave, ali prije toga moraju proći kroz teško iskustvo izgona i progonstva. Ono se izražava u simbolima čovjeka stranca i uznika zatvorenog svijeta, terora vremena i kozmičkog kruženja. U srži gnosticizma stoji osjećaj tjeskobe, svršetka svijeta i spasenja. Transcendencija je prije svega neka soteriologija. U polazištu gnostičkog svjetonazora nalazi se spoznaja. Ta spoznaja je prvenstveno jedna samo-objava, posredstvom koje čovjek postaje svjestan sebe i prisjeća se svoga dubokog i božan­ skog jastva. Gnoza je dakle umijeće da se nađe Bog u samom se­ bi, razvijajući sve one tajne i skrivene moći u svijesti. Zadnja namjera gnostičke spoznaje jest da pojedinca dovede do toga da postane svjestan svojeg svetog podrijetla i božanske naravi. Ot­ kriće transcendentnog načela u čovjeku »sačinjava temeljnu okosnicu svake gnostičke religije«.23 Čovjek je odlomak Božjeg bi­ ća, sjajna svjetlosna čestica božanskog tijela, pa se spašava kad dođe do svijesti te svoje rodbinske srodnosti s božanskim bićem. Zahvaljujući gnozi, ljudi uče ne samo da spoznaju svoj transcen­ dental identitet nego otkrivaju opće zakone i stalna načela, koji ravnaju svemirom. Božanstvo je istodobno duša čovjeka i svemi­ ra. Uzevši to u obzir, u gnozi se ne govori o etici nego mistici, ne o vjeri nego spoznaji, ne o eshatologiji nego o prapovijesti, ne o odluci nego o iskustvu, ne o obvezi nego o prosvjetljenju, ne 0 zlu nego o neznanju. Učenja sekte i gnoze nisu međutim samo dvije krive teologije nego i dvije stalne kušnje u Crkvi, kojima se više ili manje uvijek opasno približavala. Gnoza povlašćuje pol spoznaje do točke ko­ ja isključuje pol vjere. Sekta čini suprotno. Gnoza se rastvara u mudrosti, religijskoj filozofiji, panfilozofiji; sekta je fideistička 1 afirmira tvrdoću i zahtjevnost objavljene Riječi, svjedočeći lu­ dost Božju u sablazni Križa. Gnoza zavodi mudrošću; sekta šoki­ ra radikalizmom. Razmjerno tomu koliko postaje religija mud­ rosti kršćanstvo klizi u gnozu, a prema tomu koliko je fideističko teži prema sekti. U današnjoj Crkvi susrećemo sadržaje sekte — konzervativizam, biblicizam, spiritualizam — koji su često op­ rečni sadržajima gnoze u Crkvi — humanizam, liberalizam, psihologizam i antropologija. Te dvije tendencije dobivaju čak oblik pokreta. Sa strane teologije sekte javljaju se karizmatičke zajed­ nice: kursiljo, fokolarini, molitvene skupine, mističke grupe; sa strane teologije gnoze nastaju razne družbe meditacije i korište­ nja psihologije grupe sve do najnovijih humanističkih teologija.

25 H a n s J o n a s , The Gnostic Religion, The Message of the Alien Beginnings of Christianity, Boston, 1963, str. 124.

God and the

171

M o d e r a a je religioznost vjerskih pokreta izravno obilježena ide­ 24 ologijom sekte i ideologijom gnoze. Kršćanstvo ih može podno­ siti samo kao težnje u sebi, ali nikako kao bitne teološke odredni­ ce vlastite poruke. U tome je konačno i sva d r a m a suvremenog kršćanstva koje — usprkos suprotnim tokovima — m o r a izboriti vjernost cjelovitom pologu vjere. U n a š e doba gnostički sadržaji nisu samo postali sastavni dio vjerskog učenja novih religijskih pokreta nego su se proširili i zahvatili mnoge znanstvene, misaone i kulturne pokrete. Do­ voljno je spomenuti gnostičku školu u Pasadeni i Princentonu. To je zanimljiv pokušaj da se razradi jedno religijsko viđenje svi­ jeta koje polazi od nove sakralnosti. Skupine znanstvenika — fi­ zičara, astronoma, biologa — postavljaju pitanje Božjeg postoja­ nja p u t e m njihova disciplinarnog postupka. Poslije slijedi sinte­ za. Nova gnoza obećava duhovnu viziju svijeta koja je istodobno duboko religiozna i strogo znanstvena. O n a će biti istinska mud­ rost svemira. 2 5 Slične ideje prodiru u etiku, estetiku, lingvistiku, povijest, književnost, film. Dosad se znanost razvijala u neovis­ nosti o pojedinim njezinim disciplinama pa je zapala u krizu; za­ to treba što prije uspostaviti opću međuovisnost pojedinih discip­ lina i duhovnih kategorija. Moderni gnostici to nazivaju apsolut­ n o m strukturom. 2 6 Nasuprot kartezijanskoj logici traži se sad di­ jalektička cjelovitost bitka. Iz toga proizlaze ciljevi gnoze i apso­ lutne strukture: buđenje unutrašnjeg čovjeka i stvaranje nove duhovnosti. Fenomenologijski prilaz današnjoj religiji

Pokazali smo dva moguća pristupa novoj religiji: psiho-sociologijski i teologijski; preostaje n a m da završimo s prikazom tre­ ćeg i zadnjeg pristupa: religijskoga. Taj treći postupak sabire me­ todičke postavke fenomenologije i povijesti religija. Dok teologi­ ja tumači suvremenu religijsku situaciju s obzirom na određeno učenje pojedine Crkve, fenomenologija pokušava proširiti temat­ ski obzor i protumačiti to isto s gledišta dostignuća povijesti reli­ gija. Nebrojni su narodi naime kroz svoju dugu povijest živjeli vrlo različite religijske sustave. Ipak ima nešto zajedničko što po­ vezuje te sustave i zbog čega se može uopće reći da se radi o reli­ gijama, a ne o nečemu posve drugome. Ta baština sakralnoga jest golema, ali je sastavljena od sličnih značenja i sadržaja. 2 7 Iz 28 nje o n d a bivaju izvučene sve dragocjene intuicije o svetome. Fe­ nomenologija ne utvrđuje samo izvanjske oblike ovisnosti o sve­ tome nego kani proniknuti u jedinstveni fenomen religioznosti

24 R i c h a r d B e r g e r o n , Le cortćge des fous de Dieu, Un chretien scrute les nouvelles religions, M o n t r š a l , 1 9 8 2 , str. 3 4 8 i 3 7 8 . 25 R a y m o n d R u y e r , La Gnose de Princenton, Des savants ä la recherche d'une religion, P a r i s , 1 9 7 4 , str. 3 0 6 . 26 R a y m o n d Abellio, Approches de la nouvelle Gnose, P a r i s , 1 9 8 1 , str. 2 5 2 . 27 J u a n M a r t i n Velasco, Intoductiön a la fenomenologia da la religion, M a d ­ rid, 1 9 7 8 , str. 204. 28 J u l i e n Ries, Les chemins du sacre dans lhistoire, Paris, 1 9 8 5 , str. 2 7 8 .

172

taj je čin sve manje osviješćen. Za njegova trajanja religija doduše polako iščeza­ va u društvu. Teško je pojmiti religiju bez obreda. spasenja — da jedva izdržava u tom stanju »polusvjesne« spoznaje svetoga. pa se neupućenima može učiniti da je sva zbiljnost već svjetovna. lažni proroci. Štoviše. pa treba čekati da izrastu nove mladice. U tom traženju nečeg »drugog« i »drugačijeg« razabiremo ele­ mentaran izraz religioznog nemira. Taj postupak još uvijek traje i nije dovršen. Svaki ljudski čin je duboko motiviran reli­ gioznom žudnjom. trgovci u hramu. ljubavi. Nije presudno da li na čelo tih skupina dolaze nastrani ili pohotni ti29 Friedrich 1961. Nova religioznost je samo pokušaj da se na bilo koji način dosegne smisleno i sveto. Jer. Str. prodavači svetoga. meditacije. Stuttgart. 18—20. međutim. idoli. nade. ali danas na drugačiji način i na drugom mjestu nego jučer.koji se ostvaruje u mnoštvu pojedinačnih religija. Iz toga slijedi da zapravo nema čistih svjetovnih poticaja. ono preokreće problem i tvrdi da religija nije odsjev svjetovnih događaja nego da su svjetovni događaji odraz religijskih traženja. slatkorječivi mudraci. jer su doista do neizlječivosti gladni svetoga. Sekularizacija je podrezala korijenje podrške religioznome. Fenomenologijski pristup novim religijskim pokretima uva­ žava prije svega tu potražnju svjetovnog čovjeka za svetim. mistike. još točnije. iako ima mnoštvo svjetovnih ostvarenja. premda u uvjetima koji baš nisu za to povoljni. To se fenomenologijsko mišljenje otvoreno protivi novovje­ kovnom učenju o religiji kao posebnom ideološkom govoru iz­ vorne društvene i gospodarske zbilje. današnjem se čovjeku — zbog društvenog odsustva religioznoga — često i svjetovno prikazuje u liku svetoga. U međuv­ remenu čovjekova prirođena potreba za svetim biva zadovoljena na krivim područjima i kroz naopake putove. No to je čista halucinacija i bolest duše gladne zadnjega značenja.29 Drugim riječima. Zbog toga je re­ ligija čovječanstva mišljena kao jedna zaokružena i smislena cje­ lina. Ljudsko je biće u tolikoj mjeri potrebno božanstva — kao smisla. cirkusanti i zli pobožnjaci. farizeji. Sveto dakle uvijek jednako dobro funkcionira. Zadnja etapa desakralizacije odgovara savršenu pritajivanju i skrivanju svetoga ili. nasilnici. 173 . povijesni poklad reli­ gijskoga jest nešto dovoljno konsistentno u sebi da bude uzeto i kao mjerilo za procjenu svake suvremene sakralne pojave. Erscheinungsformen und Wesen der Religion. Dapače. U današnjem vremenu. No to nije iznimka u povijesti. Heiler. ali religioznost u čovjeku uporno ostaje. odgovara. njegovu poistovje­ ćivanju sa »svjetovnim«. molit­ ve. A u stvari pribivamo »preinvestiranju« svetoga iz starih u nove predmete. Uvijek kad Bog odlazi — a on to često radi jer njegovo kraljevstvo nije od ovoga svijeta — dolaze demoni. čiji iskazi idu od najjednostavnijeg oblika sve do vrhunskih duhovnih ostvarenja. čovjek ima neotuđivu potrebu da vjeruje u bilo što. A ljudi ipak hrle i sve obmane naivno kupuju.

okrenuli smo leđa povijesnoj stvarnosti i g l e d a m o isključivo sebe. Za n a s je najvažnije da ta n o v a religioznost i m a svoj izvor u s u v r e m e n o m prostoru potpune svjetovnosti društva i života. N a r a v n o da je ta »objektivnost« čista iluzija. • 174 . V i h o r sekularizacije i modernog n a č i n a života bio je jedna­ ko k o b a n za kršćanstvo k a o i za sve druge religije. o n d a to znači da mi ne govorimo više o religiji n e g o o n e č e m u sasvim drugom. str. 106—112. The Meaning of Religion. m o r a m o se pozi­ vati jedino na svjedočanstvo vjernika. Želimo li doista razumjeti religiju. nisu obisti­ nila. naime. niti je kršćanstvo trijumfiralo. čvrst i logičan svjetonazor. Mjerodavan je sadržaj religioznoga. On i m a svoju političku. pokazao se kao sustavan. koji prije ili poslije z a v r š a v a k a o kvazi-religija. Bellah. O tome zacijelo n e m a smis­ la šire pisati jer su to poznate stvari. Zato fenomenologija religije daje prvenstvo vjerničkom doživljaju n a d znanstvenim tumačenjem toga doživljaja. Ideal sekularizaci­ je. Nije d a k a k o riječ o društvenom procesu koji uklanja mitološke predodže i tradicionalnu m a g i č k u religi­ oznost. A k o se pak n a š e mišljenje razlikuje od mišljenja vjernika. otvarajući put n a d o l a s k u izvornog kršćanstva. Lectures in the Phe­ nomenology of Religion. a ne društveni uvjeti njegova postanka. 3 0 To fenomenologijsko načelo p r i m a t a religijskog iskustva može se proširiti na s u v r e m e n e s a k r a l n e pokrete i sljedbe. 31 Robert N. sekularizacija je ideologija — da ne kažemo reli­ gija — m o d e r n o g industrijskog i tehnologijskog svijeta.povi nego u koliko) mjeri sekularizirani narod iskazuje žeđ za re­ ligioznim. sociolozi u stvari optiraju za aprioristički pozitivizam. N e w York. Postalo je razvidno da između sekularizacije i sekularizma zapravo ne­ ma razlike. Ne zaboravimo da zapravo ne postoji d r u g a religija osim one koju žive vjernici. J o š će biti potrebno s a m pojam sekularizacije do kraja pojas­ niti i problematizirati. društvenu. A k o se nekome sviđa može ih nazvati neokapitaliz30 William Brede Kristensen. etičku i filozofsku podlogu. Leiden. Niti su mitovi iščezli. 1974. 1960. u zborniku Religio­ us Movements in Contemporary America. Vje­ rujući da je kritička teorija s kojom se tumače religijski fenomeni istinitija od s a m o g a religijskog vjerovanja. To su po­ m a l o n a i v n a teologijska priželjkivanja koja se. svjetovne točke gledišta. teologijskom ili religiologijskom dati prednost. M o g u ć e ga je čak prevariti — što iznimno biva — ali se time ne d i r a u njegovu trajnu potrebu da pronalazi sveto. J e d n o m riječju. Religions Studies as 'New Religion'. Postoji n a i m e p r e d r a s u d a da će istraživanje f e n o m e n a m o d e r n e religije biti tek onda »ob­ jektivno« i »znanstveno« a k o polazi od ne-religiozne. 3 1 P R E T P O S T A V K E Z A POJAVU D A N A Š N J E R E L I G I J E Teško je odlučiti kojemu od tri predložena pristupa današ­ njoj religiji: sociologijskom sa psihologijom. jasno. Vjerojatno da je u svakom od njih ponešto istine. 17. str. Manje je zapaženo da je svjetovnost i m a l a gotovo religioznu funkciju.

Stoga je danas kriza sekulariziranog društva i njegovih mitova očita. a čovjek je u bogatstvu i slasti trebao provoditi svoj budući zemaljski život. Uostalom religija ide dalje i u prvi plan stavlja smisao. 175 . Tehnika ne pruža jamstvo oslobođe­ nja nego — suprotno tome — tišti čovječanstvo novim i strašnim prijetnjama potpunog uništenja ljudskog roda. Ostvareni su. Rodilo se društvo blagostanja. Tko više troši taj je bliži ispu­ njenju obećanja o potpunoj sreći. obiteljski moral — ne bi naravno za­ vršio u zatočeništvo. snovi starih vidjelaca. U situaciji sakralizacije blagostanja i gospodarskog života. a ne sreću. On čak više nije definiran religijom. To proiz­ lazi iz uvjerenja da je proces sekularizacije neizbježiv i da samo on uvodi čovječanstvo u najsretniji od svih svjetova. A ni trošenje na duži rok ne donosi radost nego često širi tihu tugu i nesmirenost. razumnost. Grad. Racionalizirani. Jer sve svjetovno što je življeno kao religiozno biva redovito osu­ đeno na raspadanje i propast. središte svjetovnog blagdana. Se­ kularizacija nije neutralan proces i nepristrano stajalište nego istančan ideologizirani sustav koji nemilosrdno otklanja sve što mu je suprotno. Ono što je pred desetak godina proživljavala Crkva u svezi s nadolas­ kom potrošačkog društva to danas isto proživljava potrošačko društvo. sveto ne osigu­ rava više doticaj s božanskim nego uspostavlja oko ljudi mrežu proteza koje podržavaju umnažanje želja. Gladi je nestalo. milenarista i utopista. terorizma. ali bi jamačno samim tim iskazom bila do­ vedena u pitanje njegova opća društvena prihvatljivost. Svjedoci smo stečaja velikih obećanja jedne materijalističke civilizacije. praznine dokolice i obiteljske uznice. ali i ljudi koji nisu sretni jer imaju previše kruha. Tko bi posumnjao u neku od temeljnih načela te ideologije — napredak. umjetnošću. urbanizirani i individualizirani građanin otkriva se kao nedovršen. ali nisu uočili da je nemoguće htjeti se­ kularizaciju i istodobno ne htjeti potrošački neokapitalizam. Kao sve svjetovne utopije ili religije tako je ova konzumistička počela propadati upravo onda kada je najviše obećavala. Na zemlji ima istodobno ljudi koji su nesretni jer nemaju kruha.mom ili postindustrijskim društvom. kažu. proroka. Marksisti se također raduju učincima sekularizacije. jer je sreća etička kategorija. demokraci­ ju. ucjena. slobodu. Bla­ gostanje ne usrećuje. Mjerilo čovjekove vrijednosti jest trošenje. ali ne mogu na kraju učiniti ništa drugo doli vratiti se natrag čovjeku kao slika njego­ ve vlastite konačnosti i ništavosti. rađa u naše doba tjeskobe i strahove od nasilja. razumom ili radom nego samo potrošnjom. ali sad u svezi sa shvaćanjem sebe kao religijskog bića. droge i promiskuiteta. Kriza konzumističke religije U drugom je razdoblju sekularizacija najavila opipljive do­ kaze za svoju istinitost. znanost. nepotpun i osakaćen čovjek: biće uhvaćeno u žrvanj zupčanika nesmislenog rada. a ne puko bio­ loško ispunjenje potreba. trajna i poučna. tehnički racionalizam.

S političkim se sredstvima sve rješava. Zapadu. To je druga moćna svjetovna religija današ­ njice. P a r i s . ni u ono što je nekad od budućnosti očekivao. Politika je tako po- • 32 J e a n V e r n e t t e . Sve što je smatrao da je sigurno i stalno — uključujući i samoga sebe — sada se ruši pod njego­ vim nogama i nestaje. M o n t r e a l . Ali se odmah može pitati da li je sekula­ rizirani razum — njemu oprečan — uspio potpuno zavladati u svijetu. Konzumističko društvo ulazi dakle u razdoblje definitivne i nepovratne krize. Au pays du nouveau sacrš.32 Nekada su sa svih strana pljuštala obećanja. religijski razum ne gospodari više potpu­ no ni u jednom društvu.Čovjek zapadne kulture ne vjeruje više ni u ono što u sadaš­ njosti radi. drugi je političko društvo. Za neideologiziranu će svijest suvremena euforičnost poli­ tičkoga biti ponajprije doživljena kao neka religiozna činjenica. iako bez njega sigurno umire. Pokazalo se još jednom da čovjek ne može živjeti samo od kruha. Sociolozi koji su skloni sekularističkoj ideologiji priznaju njezin poraz. sada prijetnje. Obilježja su mu sljedeća: prekomjerno povjerenje u po­ litička rješenja i oporba otuđenim sastojcima potrošačkog poret­ ka. još ma­ nje pronalazi neko dublje značenje u svojem svakdašnjem življe­ nju. tehnološko i potrošačko društvo — to je sa­ mo jedan tijek u suvremenom sekulariziranom svijetu. utopijsko i religijsko značenje. L'insaisissable mouvement religieux?. To je začarani krug jednog načina razmišljanja koje se također kreće u ozračju sekularizacije. 1984. Sigurno da nije. U potvrdu tome mogu se spomenuti povremene izjave bivših sovjetskih predstavnika o slabim rezul­ tatima »ateizacije« u zemlji. Mnogi osporavateljski pokreti imaju danas isključivo politič­ ko tumačenje za nerede u društvu. ali se ni svjetov­ ni potrošački optimizam nije iskazao kao njezina realna alterna­ tiva. Religija je u krizi. 33 Doduše. 176 . 336. 1981. sa­ da vrebaju opasnosti. Zato sebe razgrađuje u nečistoj savjesti i pretjeranom stav­ ljanju u pitanje vlastitog bića. str. 95—96. Tko u naše doba želi nešto korjenito mijenjati u svijetu taj se bavi politikom jer je ona najuspješnija djelatnost od svih ostalih. pa nije čudno što samo od političke akcije očekuju oslobođenje. nekada velike nade. zatim zapadnjačke probleme »krize znanstvene racionalnosti« i pobunu islama protiv zahtjeva pre­ vlasti sekulariziranog razuma. posebno ako se od politike očekuje da nadvlada i otkloni sve ono što je tištilo ili otuđivalo ljudsko biće u povijesti. Voyage a I'interieur da la jeune generation. str. Poput konzumističkog tako i političko društvo nerijetko poprima ideološko. Theories et pratiques. Kriza političke religije Racionalističko. Jugu i Sjeveru. a ima ga posvuda na Istoku. Kriza je toliko duboka da je već dobila svjetske razmjere: iz Evrope i Sjeverne Amerike počinje se pola­ ko izvoziti — zajedno s blagostanjem i potrošačkom ideologijom — u treći svijet. 33 J e a n S e g u y . u z b o r n i k u Les mouvements religieux aujourd'hui.

relativnoga. N a d e su odgođene. cijela se povijest čovječanstva može prikazati kao pokušaj da se sveto o d m a h i s a d a — hic et nunc — dostigne. eshatologija i soteriologija. N e ć e m o se ovdje v r a ć a t i nedavnoj prošlosti. 3 4 Sekularizacija politike. Dovoljno je da podsjetimo na poznata zbivanja: jesen p r a š k o g proljeća. 1972. Tražiti od politike da razriješi u pot­ punosti sve sukobe vlastite pojedincu i društvu znači napustiti politiku i preći u prostor utopije i mita. tique. ljudskoga. Odatle o n d a — poslije p o r a z a — vraćanje politike skromnos­ tima svoje specifične djelatnosti i odricanje od radikalnih povi­ jesnih obrata. sumnje. Uostalom. Obje krize su prouzročene nemogućnošću da se živi s a m o u svjetovnom i pokušajem da se zato to svjetovno religiozno živi. patnje. S p o m e n u t a je sekularizacija počela polako istiskivati reli­ giozne sadržaje iz područja politike. Ambiguite des theologies de la secularisation. str. Zato s m o svjedoci krize politike koja hoće živjeti na razini p r o f a n e soteriologije i eshatologije. Novi se svijet začinje u znaku politike i njezinih velikih obećanja. labirinta. Gembloux. Svjetovni pojam politike uk­ ljučuje racionalnost i praktičnost. neuspjeh omladinskog bunta i svibanjskih studen­ tskih n e m i r a 1 9 6 8 . Essai cri­ 177 . godine. neće dovesti do o d r e k n u ć a od promjene neljudskih ustaljenih p o r e d a k a nego će učiniti da se oni dokinu u ozračju mogućega. J e r ono što je mišljeno k a o religiozno — a u stvari je svjetovno — to uvijek zakazuje. Taj događaj nije bez uzročne povezanosti sa zbivanjima u s u v r e m e n o m svijetu i s dvjema već označenim k r i z a m a svjetovnih utopija. 141 — 143. Treću krizu doživjela je c r k v e n a religija. zla i smrti. a poziv na upornost počeo je sla­ biti. privremenoga. ali u m a l o m e ispunjava očeki­ vanja. Poglaviti 34 Christian Duquoc. Kriza crkvene religije Moderni se proces sekularizacije dakle z a v r š a v a s dvjema k r i z a m a : krizom konzumističke religije i krizom političke religi­ je.stala n e k a izrazito svjetovna metafizika. pa je njegov g l a v n i z a d a t a k da na najbolji način uspostavi — u prostoru m o g u ć e g a — odnose m e đ u ljudima i skupinama. Stoga je politička djelatnost z a p r a v o zbiljski m o g u ć a tek o n d a k a d se demitizira. Ne sekularizira se d a n a s s a m o religija nego i s v a k a politika s h v a ć e n a k a o religija. C r v sumnje počeo je ozbiljno nagrizati idiličnu sliku o sretnoj sutrašnjici. otkriće G u l a g a i r a s p a d socijalizma. razumljivo. Čovjek se teško miri s tim neuspjehom jer ga tumači isključivo svjetovnim idejama. oni što nemaju moći i oni što je uporno drže. Po nekoj čudnoj logici ta je politička vizija budućnosti do­ spjela jednako u krizu k a d i konzumistička utopija. Ne o b e ć a v a mnogo. da se transcendentno ostvari prije n e g o što čovjek prođe inicijacijski k r u g kušnje. brodolom kontrakulture u Americi. U nju vjeruju milijuni porobljenih i manjina na vlasti. ograničenoga.

3 5 ali također u teologiji zemal­ jskih vrednota. krize političke religije i krize crkvene religije. J o š manje o n a ustaje u obra­ nu onih što na raskošnoj potrošačkoj gozbi skupljaju otpatke ili u ludnici n e s m i s l a posežu za pijanstvom smrti i osakačenja.razlog krize C r k v e u novim uvjetima jest u tome što je o n a u m n o g i m t o č k a m a podlegla kušnjama svijeta i prihvatila njego­ ve ideale. M ü n c h e n . Možda je kriv — pitali su — s a m koncept kršćanstva? Nije li odveć individualistički nedjelotvoran i idealističan? Odgovorom na ta pita­ nja počeo se oblikovati politički koncept kršćanstva. iako je tu preporuku i m a l a opetova­ no z a p i s a n u u s a m i m temeljima Evanđelja. krivo bi imao onaj tko bi pomis­ lio da je ta situacija n e k a iznimka i da n i k a d a sličnih prilika nije bilo u prošlosti. u z b o r n i k u Diskussion zur »politischen Theologie*. U raz­ doblju krize svih religija i jačanja sekularizacije. U d r u g o m dijelu ta teologija se okreće budućnosti. 1969. marginal­ nih. To je osobito došlo do izražaja u njezinim političkim i politiziranim teologijama. osamljenih u velikim g r a d o v i m a i teh­ nološkim s r e d i n a m a rijetko se čuje. Naprotiv. C r k v a m o r a naj­ prije u sebi postati »domovina slobode«. N a r a v n o . pri tome mislimo na zapadnjačku Crkvu. K a k o se ideal kršćanstva nije u seku­ larizaciji počeo spektakularno ostvarivati. Novo Nebo i N o v a Zemlja nisu ljudsko dje­ lo. C r k v a također nije dosta odlučno odgovorila na izazove praznih političkih obećanja i to s krepostima služenja bližnjemu. teologiji revolucije i teologiji oslobođenja. G l a s C r k v e u korist malenih. otpuštenih. Te se misli nalaze raza­ sute u t e z a m a političke teologije. Politische Theologie in der Diskussion. čovjek je stavljen uvijek i u svim vre35 J o h a n n Baptist Metz. a ne u zemaljska društvena ostvarenja. N a r a v n o . Na izazove konzumizma nije dovoljno srčano odgovo­ rila prihvatom siromaštva. U tom smislu kršćansko služenje bližnjemu jest n a p o r koji s u s p a š a v a svijet. na­ stojeći da p o m o g n e u stvaranju sretnoga svijeta sutrašnjice. što ne znači da njezin mentalitet nije polako sve zarazio. O B I L J E Ž J A D A N A Š N J E RELIGIOZNOSTI N o v a se religija dakle povijesno ispunjuje na poprištu triju neuspjeha: krize konzumističke religije. Po tom za­ mišljaju ljudima najbolje služimo a k o im pomognemo u borbi za novi svijet u kojemu neće biti bespravlja i bijede. 178 . te su teologije u jednom trenutku svjetovnog oduševljenja vjerojatno više povje­ rovale u učinkovitost političke religije nego u kršćansko strplje­ nje i njegove nužne zemaljske poraze. Da bi m o g l a biti do kraja kritička s p r a m društva. mnogi su teolozi po­ stali nestrpljivi i zbog toga su racionalistički reagirali. str. žalosnih. n e g o je prihvatila mogućnost utopije svjetovnog oslo­ bođenja. 267—301. S d r u g e strane. ali ne čini da se svijet uvijek ostvaruje u služe­ nju. K a o da se zaboravilo da religijski čovjek vjeruje u transcendenciju. Današnja je C r k v a ipak previše b o g a t a i napravljena za bogate. otuđenja i ne­ slobode.

3 8 M. ističući međuovisnost tjelesnih. 3 6 Za neke teoretičare svojstva nove religioznosti ogledaju se u tome što je sveto s a d a postalo sposobno da se stalno preobliku­ je i mijenja. Macioti 3 9 ostaje na samoj jednoj odrednici. 1 9 8 4 . — Intuitivna izvjesnost n a s p r a m pluralističkog relativiz­ ma.m e n i m a p r e d istu kušnju: da umjesto B o g a povjeruje zlatu. Poznato je da se religija u svojoj biti nikad ne mijenja. Terrin. K a k v a je današnja n o v a religioznost? A m e r i č k i socio­ log S. Dapače. Saggio sulla Meditazione Transcendentale. Tipton. — Primanje n a s p r a m aktivizma koji je okrenut rješavanju izvanjskih problema. vjerski doživljaj nije nešto apstraktno ili r a c i o n a l n o nego izrazito iskustveno. 37 36 Maria I. str. ali je produbljuje. veličanje i slavljenje vlastita jastva. traženje s k l a d a između religije i znanosti. Nuove religioni. — Holistički zamišljaj. To su klasične napasti. str. str. 2 1 . sredstva i rezultate. 165—176. Getting Saved from the Sixties. Beckford. M. Brescia. 2 1 . N. Holistička slika jest sredstvo objavlji­ vanja svetoga ukoliko stvara logičku cjelinu zadnjega značenja za ljudski život. I. 2 5 9 — 2 7 2 . M. Beckfort 3 7 drži da je to sržna točka nove religije: mjesto gdje se sveto otkriva čovjeku moder­ nog industrijskog društva. James A. U njima se obavlja d a k l e susret znanosti i religije. potreba istinskoga religioznog iskustva. Alia ricerca della terra promessa. 179 . s a d a religija u k l a p a m o d e r n u • Steven M. 2 — 3 . Osim toga. odnosno g l o b a l a n i cjelovit koncept svijeta n a s p r a m ograničavajućeg postupka znanstvene analize i disciplinarne specijalizacije. S d r u g e strane. 1 9 8 0 . 38 Aldo N. M n o g i m pokretima — osobito onim nepri­ jepornim i brojnijim — zajednička je težnja za holizmom ili cjelo­ vitom slikom svijeta. Umjesto da reli­ gija bude dokinuta od znanosti. ali i m a novih kombinacija njezinih starih sastojnica. 39 str. isti­ canje pozitivnosti ljudskog tijela pa i u njegovoj erotskoj dimenzi­ ji. Napoli. A u p r a v o n a s ta obilježja sad najviše zanimaju. ali na posve novim temeljima. 1985. Berkeley. J o š detaljniji je u r a z r a d i A. duhovnih i mate­ rijalnih moći u svemiru. 1 2 4 — 1 2 6 . Teoria e tecnica della pace interiore. nitko ne p r o p u š t a spomenuti da je u današnjoj religioznosti vrlo prisutna potreba za zajedniš­ tvom koja je oslonac i potpora ljudima u njihovu stanju krajnje svjetovne otuđenosti. č a k s e d a m : p r o m a k n u ć e sreće. Holistic Imagery and Ethics in New Religious and Hea­ ling Movements. Macioti. 1 9 8 2 . vlasti i zemaljskim nadomjescima svetoga. J. opipljivo i dodirljivo u svo­ jim posljedicama. Tipton nabraja četiri oznake i sučeljava ih i d e a l i m a suv­ r e m e n o g društva: — Ekstatičko iskustvo n a s p r a m tehničkog u m a i mentali­ teta. sa­ mo ostvarene d a n a s u naročitim okolnostima i drugačijim obi­ lježjima. u Social Campass. No­ ve vjerske zajednice — misli o n a — koriste sve više znanstvene postupke. proširenje svijesti i e k u m e n s k o otvaranje. p r e m d a njezini unutrašnji sadržaji i izvanjski oblici m o g u biti različiti. Terrin. N e m a ap­ solutno nove religije. on obilježava nove religijske skupine s najviše oznaka.

Berkeley. 2. Sve je d a n o u budućnosti. 4 1 Znači da sljedbe novače svo­ je pristalice najviše m e đ u imućnima. a ne obrnuto. Vremena su opaka i svijet se • . 1978. 17. ta je religioznost izrazito nesvjetovna s obzi­ r o m na neuspjeh konzumističke religije. Nema ničega ovdje dolje. Campbell. drugo. potrošačkom mentalitetu i idolatriji materijalnog blagostanja. U ishodištima spomenutog protiv-konzumizma sadržajno stoje fenomeni misticizma i askeze koji u mnogome obilježavaju današnju religioznost. str. 180 . u zborniku Religion and America. 196. Berger. Boston. utjecaja mass-me­ dia i pojave kulturnog pluralizma. str. Nova plima sakralizacije povijesno se nadovezuje na »tajnu religiju obrazovanih klasa« 4 2 pa je izrazito post-svjetovna pojava. 189—190. From the Crisis of Religion to the Crisis of Secularity. 40 Istraživanja su još pokazala da se novi religijski pokreti javljaju pretežno u onim društvenim slojevima gdje je došlo do poveća­ nja općeg obrazovanja i životnog standarda. Spirituality in a Secular Age. Američki sociolog P. 146—156. 1983. Str. Naglasci stavljeni na te­ me eshatologije i apokalipske umanjuju značenje sadašnjosti. U u z m a k u su jednako i teologije koje n a s uvjeravaju da kršćan­ stvo treba što prije prilagoditi zahtjevima svjetovnog čovjeka. Nesvjetovnost današnje religioznosti Prvo obilježje današnje religioznosti jest njezina nesvjetov­ nost i protiv-konzumizam. Na taj se način počinje polako okretati stanje prevlasti pozitivizma koji je suvereno vladao posljednjim stoljeći­ ma u evropskoj misli i znanosti. urbaniziranim i prosvijeće­ nim pojedincima. 1978. N a š a tipologija bit će nešto drugačija jer se nadovezuje na tri spomenute krize iž kojih u stvari i proizlazi. treće. dakle upravo u onom dijelu pučanstva koji je u nedavnoj prošlosti bio prethodnica i elitna pokretnica ideologi­ je sekularizma i sekularizacije. Zato obilježja da­ našnje religioznosti nalazimo sažete u sljedećim trima njezinim značajkama: prvo. Venezia. The New Mysti­ cisms and their Implications for the Churches. " Enzo Pace. Experimentation in American Religion. ona je izrazito nepolitična s obzirom na neuspjeh političke religije. Oni su neki anti-svijet.0 Peter L. u Sociolo­ gical Analysis. U tom smislu nova se religija iskazuje kao oporba suvremenoj svjetovnosti. L. osim zla i patnje. 4 3 Mistički temelji obraćenja ubrzavaju po­ vlačenje u sebe i udaljavanje od svijeta.znanost u svoju sakralnu viziju svijeta. Asceti e mistici in una societä secolarizzata. str. " Colin B. racionalizma i potrošačke poma­ me. svršetku svijeta. Znanost je u funkciji mis­ tike. suprotno od modernog sekularizir a n o g društva. 1983. " Robert Wuthnow. Berger ustvrduje da d a n a s jačaju upravo one Crkve koje su se najmanje kompromitirale d u h o m modernizma i sekularizma. Pripadnici religijskih pokre­ ta trude se da žive drugačije. onostranosti. i konačno. The Secret Religion of the Educated Classes. o n a je izrazito necrkvena s obzirom na neuspjeh crkvene religije. 39.

Umjesto izvanjskog uspjeha. Bellah. političkih i estetskih ideala jedne posve svjetovne civilizacije. sve prisutniji vjerski elitizam sljedbi. ali se ovdje n a s p r a m komercijaliziranoj erotici lažne ljepote izazovno pokazuju prljava i ružna tijela. Možda zvuči malo drastično. pa društvene promjene prolaze samo kroz preobrazbu srca. nasuprot birokraciji i izoliranom obi­ teljskom egoizmu male i prisne ljudske zajednice. Međutim. Taj radikalizam u mnogim slučajevima dovodi do moral­ ne krutosti. Djelatnost je sekta upravljena na pojedinca. nasuprot seksualnoj revoluciji prijateljstvo. današnja nova religioznost stavlja unutarnje iskustvo. Istočnjačka je duhovnost tako. Dok su stare sljedbe bile ratoborne u svojem protivljenju društvu i Crkvi. današnji sakralni pokreti žele radije uobličiti je­ d a n a u t o n o m a n anti-svijet. raz­ umljivo. pod mnogim vidovima. pružala više nego čistu opreku individualističkom utilitarizmu i konzumizmu. str. New Religious Consciousness and the Crisis in Moderni­ ty. Berkeley. To je o n d a dovoljan razlog da se ta religioznost iskazuje kao opreka suvremenim političkim eshatologijama i soteriologi44 Robert N. dok isto­ dobno dokida duhovne ciljeve ljudskoga življenja. čak vegetarijanstvo. umjesto iskorištavanja prirode suglasje s njom. dolaskom na 44 scenu istočnjačkih religija stvar se malo promijenila. To su neka obilježja starijih sekti.izrodio. Jer drugog puta za uspješan pro­ svjed u korist duhovnoga doista nema. Tu je onda. nasuprot industri­ ji ručni r a d i poljoprivredu. Prečitana na simbolički sakralni jezik mnoga će navodno bi­ z a r n a i n a s t r a n a ponašanja pripadnika novih religijskih skupina dobiti neočekivano značenje. čistoću i uzdržljivost. 1976. O n a je donijela i pozitivni sadržaj toj opreci. su­ rovog antiekumenizma. Za današnju religi­ ju jedino nova svijest odabranih može stvoriti novi svijet. Marx — današnja religija je postala baš suprotno: izraz neza­ dovoljstva s ljudskim bogatstvom. Nepolitičnost današnje religioznosti Drugo obilježje današnje religioznosti jest njezina nepolitič­ nost. Po svojim bitnim obilježjima. nasuprot izo­ bilju i raskoši jednostavnost u odjevanju i umjerenost u hrani. umjesto neosobne i a n o n i m n e organiza­ cije intenzivan odnos s karizmatičkim vodom. 341. Tako se površnom p r o m a t r a č u mo­ že činiti čudnim što primjerice mladi ljudi žive u prljavštini i jed­ va se peru. Nova reli­ gioznost nije uvijek protiv svijeta nego više protiv stanovitog svi­ jeta. pretjerane strogosti. To je ponašanje međutim izražaj vlastite volje da se javno i trajno protestira protiv društva izobilja i da se silovito obavi odvajanje od moralnih. potcjenjivanja intelekta i mržnje na svje­ tovno. u zborniku The New Religious Consciousness. nova religija je pobuna protiv besplodnosti društva izobilja koje beskrajno povećava materijalna sredstva i mogućnosti. Daleko od toga da bude izraz ljudske bijede — kako je mislio K. doktrinarne tvrdokornosti. 181 .

Čista je utopija htjeti promijeniti svijet a da se u to ne uključi moralni n a p o r i dobrota služenja. Politička djelatnost i društveni r a d bit će beskorisni i ni­ štavni a k o nisu poticani novom probuđenom sviješću. D a n a s nove religijske grupe polaze od nešto drugačijeg stajališta. nije p o z v a n a da mijenja društvene i političke strukture — u vidu veće praved­ nosti — n e g o da čovjeka učini što boljim i savršenijim. 320. a n i k a d a do namjere da se ostvare veliki povijesno-politički projekti. n e k a su novija is­ traživanja p o k a z a l a da u religijskim zajednicama počinje rasti zanimanje za društvena pitanja. Iz toga slijedi da je najvažnije čovjekovu svijest pre­ obraziti. 46 A l b e r t B a s t e n i e r . 182 . Milanesi je ispitivao religioznost 45 R o b e r t W u t h n o w . Očito je dakle da predstoji prvenstvo osobnog n a d društvenim. U starijih religijskih pokreta sve je bilo us­ redotočeno na preobrazbu srca. 39. pa u njoj n e m a ni društvenog protesta. O n a je o d r e đ e n a pretjeranom fiksacijom na vlastito »ja«. Smatraju da osobno obraćenje svi­ jesti nužno povlači za sobom promjenu u političkom i društve­ n o m poretku. The Consciousness Reformation. a ne m a r i m n o g o za druge. Tako razne pseudo-znanstvene i religijsko-mističke terapije za ozdravljenje duše pokušavaju prila­ goditi čovjeka postojećem društvu. Vjera. Dissidence sociale des jeunes generations et nouveaux mouvements religieux. N e o č e k i v a n o bujanje sakralnih sljedbi i vjerničkih skupina posljedica je neuspjeha ostvarenja velikih p l a n o v a društvene i političke ideologije.j a m a . Za tu društveno »nevidljivu« religioznost i m a još naziva. ostalo će se već s a m o nadodati. S c h u r je imenuje k a o »samo-zaokupljenost«. Nekorisno je dakle neposredno udarati na nepra­ v e d n o društveno ustrojstvo jer je ono tek proizvod lažne i iskriv­ ljene svijesti. M n o g i su primijetili k a k o nepolitizirana religioznost i m a po­ n e k a d funkciju adaptiranja. U pitanju je moral. ne sa­ mo rubne skupine i divlje kultove. G. govorili su. Heelas »samo-religiju« — Self Religion. u La Revue Nouvelle. pojedi­ n a č n o g m o r a l a n a d političkom praksom. str. E. a P. 4 5 No to ide s a m o do želje da se služi bližnjemu. Religijsko oslobođenje je znači potpuno apolitična kategorija. S t o g a se isključivo bavi unutarnjom svijesti. str. Lasch — koji takvu religioznost naziva­ ju narcisoidnom. U sekulariziranoj sredini zacijelo vrlo m a l o ili ništa. 5—6. a ne revolucija. Ta nepolitičnost prožima svu religiju n a š e g a vremena. Zato se sekte nisu bavile politikom. Pripad­ nici tih skupina ne drže više m o g u ć i m korjenit preobražaj svijeta kroz političku akciju koja bi bila n a d a h n u t a religijskim vredno­ tama. 1976. nevidlji­ v o g n a d vanjštinom. kontemplacije n a d djelatnim činom. I m a sociologa — kao Ch. 1983. 4 8 Za političku religiju i m a mjesta još s a m o u nerazvijenim i pretkapitalističkim zemljama trećega svijeta. 578. O n a se duboko u v u k l a u C r k v u i njezine članove. iskustva svijesti n a d objektivnim djelom. Sennet k a o »tiraniju intimnosti«. Doduše. Berkeley. a ne traže ispravak svijeta. ni htijenja da se svijet promijeni. R. Taj narcisoizam ide na ruku društvenoj ravnodušnosti i političkoj pasivnosti.

U prvoj epohi najveća je vrijed­ nost rad. sriječavajući ih da se pojave k a d a i gdje hoće. a treće će predvoditi monaški duhovnjaci. str. Dovoljno se sjetiti J o a k i m a iz Fiore koji je prije gotovo 800 g o d i n a zastupao vrlo »karizmatičke« ideje. a bit će obilježeno silaskom D u h a S v e t o g a i n a s t u p o m vjerskog života koji će dostići puninu ljubavi. 63. Na u d a r u svih sljedbi je crkveno ustrojstvo i birokracija. To zacijelo nije n i k a k v a novost. Prvim razdobljem su dominirali oženjeni ljudi. Pri tome se n a r a v n o ne misli isključivo na mnogobrojne vjerske pokrete što su proklijali potpuno izvan utjecaja C r k v e ne­ go i na mentalitet koji polako nadire u Crkvu. ali je hoće iznutra radikalno preporoditi. Prvo je obilježio vlada­ v i n o m B o g a Oca. Podijelio je povijest u tri razdoblja. a u trećoj će to biti kon­ templacija i molitva. Tradicionalni zamišljaj Crkve očito je u krizi. samoostvarenja i samoprocjenjivanja. pa ne kidaju odnose s njom. strahom čovjeka i potpunim autoritetom Zako­ na. Time se hoće još reći da je religija mla­ de generacije izložena jakom pritisku privatizacije i »psihologizacije«. čini se. Za novu religiju je v e ć sa­ ma organizacija zlo. Dakako. u zborniku II fattore religione nella societä contemporanea. Predviđeno je da upravljanje C r k v o m bude • 47 Giancarlo Milanesi. Zato obuzeti neviđenim religioz­ nim ž a r o m pokušavaju C r k v u ozdraviti od svjetovnosti koja je za m n o g e postala putokaz i mjerilo. La domanda di religione dei giovani tra *eclissi* e >ritorno* del sacro. što znači o n d a k a d se do kraja bude dezinstitucionalizirala. Mi­ lano. drugo je obilježio dolaskom Sina.mladeži u Italiji i utvrdio da je na djelu visok stupanj subjektivizacije vjere. ta mladež n e m a nikakva zanimanja. vjerom čovjeka i uspostav­ ljanjem Crkve. M o g u ć e je d a n a s zamisliti da najzauzetiji vjernici u Crkvi budu u p r a v o oni koji su bliži izvaneklezijalnim mističnim pokretima i njihovu duhu nego posvjetovnjačeni vjernici u svojoj vlastitoj Crkvi. radosti i duhovne slobode. K r š ć a n s k a im vjera dakle p r u ž a rješenje i daje odgovore na psihičke probleme. Odatle u njih predviđanje da će karizmatički pokret iščeznuti k a d cijela C r k v a postane duhov­ nom. 4 7 To se pobliže pokazuje kao podređenost religijskog traženja i življenja potrebama osobnoga identiteta. u drugoj znanost i disciplina. Za politiku. a po svojoj usmje­ renosti nije dovoljno eklezijalan. Pripadnici p a k crkvenih zajedni­ ca — m e đ u kojima su karizmatici najbrojniji — žele doduše osta­ ti vjerni svojoj Crkvi. odnosno postaje predmetom pasivne po­ tražnje. 1983. 183 . d r u g i m učeni. najviše onaj koji se veže za n e k u vrstu svjetovnosti: uz vlast i moć institucija. Strukture doslovce g u š e k a r i z m u i okivaju Duh. Necrkvenost današnje religioznosti Treće obilježje današnje religioznosti jest njezina necrkve­ nost. jer je u najvećoj opreci s duhovnim buđe­ njem. treće razdoblje i m a neposredno nastupiti.

ona se ni do da­ nas nije ostvarila. str. To »administriranje« sa svetim sigurno ima pozitivne posljedice: dopušta religiji da nastavi tra­ jati u prostoru i vremenu. neovisno o bilo kojem institucionalnom posredništvu. »bezraz­ ložno« i »slobodno«. Stoga — suprotno starim sektama u kojima je doktrina imala odlučujuću ulogu — novi re­ ligijski pokreti »insistiraju na50 afektivnim elementima. On pokušava doći u dodir sa svetim. nestalnošću. bezobličnošću.49 Sociolozi su primijetili da je suvremena religioznost općenito obilježena neodređenošću. »rutinira«. 49 R o g e r B a s t i d e . Posebno u mladih raste želja za 48 B e r n a r d M c G i n n . »institucionalizi­ ranu« religioznost. naše zapadnjačko društvo. »neukroćene« religioznosti i s vreme­ nom prelaze na »pripitomljenu«. Religija nije tražena kao kvalifikacija stvari: svetih mjesta (crka­ va. Vision of the End. ali u neposrednom i izravnom doživljavanju božanstva. »zatvara«. 1 1 9 . Le sacre sauvage et autres essais. nije čudo što svi moderni vjerski pokreti na­ stupaju vrlo kritički spram njoj. ali je zato čežnja za njom i dalje ostala. svojevrsnu »drugu Crkvu« koja je izmak­ la eklezijalnim strukturama. »divlje« sveto u njegovu zaletu i silini. 2 1 4 — 2 3 6 . »oblikovanu«. Ona se pojavljuje kao subjektivno iskustvo koje otvara čovjeku slutnju o Apsolutno Drugom. 1 9 7 9 . 1 2 6 — 1 4 1 . novi tip vjernika.duhovno. džamija. »difuzno«. unutarnje i izvanjski. 1 9 8 1 . Dok tradicionalna društva polaze od neke »divlje«. u podzemlju i na izvo­ ru bića. 1 9 7 5 . ni svetoga vremena (blagdana i obrednih dana). premda je izraže­ no na manje otvoren način. pa svojom novom pozicijom cijepa jedinstvo vjernika na dva dijela: na one koji doslovce. ostaju vjerni svojoj Crkvi i one koji dopunjuju svoju institucionalnu vjernost osobnom redefinicijom religije. magie et sectes. hoće najprije razgraditi i rastvoriti već postojeće »pripitomljeno« sveto. 50 J u l i e n Ries. Apocalyptic Traditions in the Middle Ages. U procjepu te dijalektičke igre. Budući da je Crkva ustrojena da »ukročuje«. S druge pak strane. »upravlja« s tim izvorno religioznim. »standardi­ zira«. hramova). »posjeduje«. ZAKLJUČAK Na cijelom se prostoru današnje religioznosti — u Crkvi i iz­ van nje — rada poseban. No vratimo se necrkvenosti današnje religioznosti koja nas uvodi u problem »divlje« sakralnosti. to religiozno se »ukrućuje«. kako bi onda moglo lakše dohvatiti. P a r i s . Novo sveto je bez obraza i obrisa. »samonikle«. Religion. Une approche phenomsnologique. a ne institucionalno. Sociolozi su naime upozorili da broj­ ni pokreti i oblici mišljenja u službenoj Crkvi već predstavljaju neku emigraciju u njoj. str. »nadziranjem« i »ravnanjem«. emotivnosti i unutarnjem iskustvu«. Nije drugačije ni u Crkvi. N e w York. 48 Iako je Joakim iz Fiore očekivao pojavu Crkve Duha Svetoga davne 1260. • 184 . prije nakana nego sustav. današnja religija pristaje bez iznimke i kolebanja uz sveto kao »divlje«. str. čime se izbija iz njega svaki naboj novosti i iza­ zova. godine. Louvain-la-Neuve. »kultivira«. suprotno tome.

unaprijed kompromitira svaku zdravu religioznost u vjerskim zajednica­ ma. Paris. Les nouvelles sectes. Indische Mission und neue Frömmigkeit im Westen. a ne religijskih skupina. Takvo nazivlje. Religija se dakle iskazuje više neodređenošću i čuvstvenošću nego arti­ kuliranim sustavom vjerovanja koji je prakticiran u povezanosti s institucionalnom tradicijom stanovite Crkve. str. str. osim u polemičkom tonu. Tome treba još nadodati okolnost da pojam sekte nosi na sebi trag ozloglašenosti i sumnjive nakane. što je o n d a z a p r a v o već »sektaški« odnos. M e đ u inim važnu i zanimljivu činjenicu da je na cijelom području traženja svetoga — podjednako u Crkvi i izvan nje — došlo do velike promjene u sadržaju religioznog doživljaja. Bruxelles. Stuttgart. 1983. 10. Time se religioznost s a m o približila istini o sebi i postala vjernija dugoj tradiciji shvaćanja vlastitog bića k a o sje­ ćanja i nostalgije za Svetim. Alain Woodrow. smislom i duhovnim vrednotama. jer se one nisu ni od k o g a otcijepile. 52 51 185 . ali s a d a upostavljen od strane kritičara. U tom kontekstu postaje zaista neprimjereno rabiti naziv sekta — bilo u cilju ideološke diskvalifikacije 5 1 ili popularnog pri­ kazivanja 5 2 — za sve ono što se d a n a s zbiva na području buđenja zanimanja za sveto i tajnovito. S v e to pokazuje da ime »sekta« ne može biti primijenjeno na suvremene religij­ ske pokrete. a temeljen je povijesno na motivu odvaja­ nja i rastavljanja manje grupe od neke veće religijske tvorbe — obično C r k v e — koja se u pravilu s m a t r a dogmatski ispravnijom i pravovjernijom. 53 Reinhart Hummel. Za današnje vjerske zajednice to međutim ne vrijedi. 1980. naime. 1981. 119. Tko pažljivije prati pisanje o religijskim t e m a m a taj j a m a č n o o p a ž a k a k o se u n a š e doba u središtu pažnje — posebno sociolo­ ga — n a š l a dilema: da li sekularizacija još uvijek napreduje ili je p a k u povlačenju. Ta je dilema nehotice zasjenila m n o g e druge novosti. 218. ali to ne ide n i k a d a m n o g o iznad osobnog traženja i subjektivnog doživljaja. Hummel 5 3 ističe da su istočnjački religijski pokreti toliko duhovno uzvišeni da se ne m o g u podvesti pod naziv sekta jer je on izrazito zapadnjački i negativno obilježen.svetim. Taj sadržaj više nije društveno i politički određen nego mistički i du­ hovno ustrojen. R. str. Les sectes contemporaines. Michele Mat-Hasquin.

b a r e m u pogledu f o r m a l n o g i s k a z a vlas­ tite biti. kon­ kretno ponašanje i mišljenje crkvenih službenika i vjernika po­ kazalo se ubrzo toliko različito — između sebe i p r e m a svijetu — da je dovelo u pitanje mogućnost očuvanja tradicionalnog je­ dinstva vjerskog učenja i vjerničkog odaziva. N e d a v n o se međutim situacija u m n o g o m e zamrsila. naravno. opet u jednakom monolitnom savezu borbene jasnoće i zaokruženosti. ali također i sret­ no razdoblje velike idejne jasnoće i teorijske jednostavnosti oba­ ju svjetonazora i njihova društvena djelovanja. socijalističko društvo i njegova ideologija mar­ ksizma. duboki jaz suprotstav­ ljanja. S t o g a je k a o prvo nužno ustvrditi da razgovori između religije i socijalističkog društva započinju u p r a v o u trenutku gubljenja njihova identite­ ta. pa je na mjestu pitanje koliko ti razgovori odslikavaju spome­ nuto r e a l n o suočenje. Iako postoji iscrpno praktično poznavanje tih realiteta i v r l o b o g a t a teorijska elaboracija odgovarajućih ideologija. koja je od svih spomenutih realiteta za­ d r ž a l a najveću stalnost. n e g o što ih je u prošlosti razdvajala nesnošljivost. Međutim. a koliko su posljedica neobveznih osobnih konstrukcija. Postaje n a i m e sve manje jasno što ti društveni realiteti i ideologije z a p r a v o znače. Ono što je n e k a d 187 . njihovim se neo­ čekivanim i protuslovnim povijesnim razvojem klupko p r o b l e m a zaplelo do nepreglednosti. Dogmatski izričaji o vjeri pružali su dovoljno široko upo­ rište za uspostavu jedne koherentne eklezijologije i jamstvo za redovitost njezinih o d r a z a u prostoru društva. A između njih. S jedne strane bi se n a š l a C r k v a i njezina teologija u čvrstom odnosu neproblematična je­ dinstva.RELIGIJA I SEKULARIZMI U SOCIJALISTIČKIM DRUŠTVIMA HIPOTETIĆKI OKVIR: K R I Z A IDENTITETA Da je kojim slučajem ovo sučeljavanje religije i socijalističkih društvenih sustava trebalo obaviti prije p o l a stoljeća ili poslije. Počnimo s Crkvom. jedna­ ko na razini društvenih realiteta — C r k v e i socijalističkog druš­ tva — k a o i na razini ideologija — teologije i m a r k s i z m a . stvar bi zacijelo bila vrlo jednostavna. Bilo je to vrijeme mržnje i anatema. hladnog r a t a i ideološkog obračuna. nepomirljivosti i isključenja. s druge. To je r a z l o g o m da religiju i m a r k s i z a m d a n a s više povezuje sličnost njihove duboke zajedničke krize točnog odre­ đenja.

1974. Na suprotnoj pak strani. Ali umjesto da otklonom religije kršćanstvo postigne potpuniji identitet. Le Chamanisme et les techniques archaiques de l'extase. buddhizmom. bila je ona ipak dovoljno određena baš po nekom svojem posebničkom načinu opstojanja. razgrađujući društveno jedinstvo Crkve. Da bi se što više razlikovalo od religije. ono ga je tim činom još više izgubilo. Pristajanje uz vjerske istine podložno je danas u tolikoj mjeri osobnoj reviziji da je pojam Crkve — sa stajališta sociologijskih znanosti — po­ stao vrlo prijeporan. Po tom nastojanju. zagovornik klas­ ne borbe. isposnik i mirotvorac. str. str. danas u njoj ostaje. politički agitator. M i r c e a Eliade. prevratnik i oružani ustanik. Ako je religija zaista takvo zlo. To je onda razlogom zašto Crkva doživljava neskrivenu krizu vlastitog identiteta: što znači biti njezinim čla­ nom to je u juridičkom i sakramentalnom smislu jasno. ali pritajeno u području privatnosti. taoizmom i islamom. znanost o religijama — koja ne želi pratiti teologiju na putovima njezina neočekivana obrata — tradicionalno proteže pojam reli­ gije na kršćanstvo. 188 . kao društvenoj zajednici. neka izrazito nereligiozna i no­ va zemaljska stvarnost. ali što stvarno znači pripadati Crkvi. neki se realni pluralizam ovdje postupno oblikuje. to očito ostaje neizvjesno i izvan je domašaja proklamiranog eklezijalnog jedinstva. kršćanstvo tematizira suvremene političke sadržaje i time opo­ naša ateističke ideologije. u teologiji je religija već izjedna­ čavana s nevjerom i grijehom. u pristupu religiji dolazi do potpunog obrata. Istodobno je ishlapila istovjetnost i religije i kršćanstva. Zato kršćanin danas može svašta biti: mistik i asketa. kršćanstvo bi trebalo bi­ ti nešto posve oprečno od religije. od po­ jave dijalektičke teologije i suvremenog kršćanskog sekularizma. U tom je kontekstu onda i kršćan­ stvo svrstavano bez pridržaja među velike svjetske religije. koju je teologija već inici­ rala. Premda je. religija uvijek izmicala točnom znanstvenom definiranju i potpunom objektivnom opi­ su. dakle. Uspoređujući ateizam i religiju. Dapače. U teologiji — kao ideologiji Crkve — kriza je identiteta za­ hvatila pojam religije. ali za uzvrat uvodi mnoge magijske1 kategori­ je u prostor religije — kao što su šamanizam i alkemija — pove­ ćavajući nehotice zbrku oko identiteta. želeći na taj na­ čin izbjeći novovjekovnoj kritici religije. zna se. 406. pokornik i pro­ rok. Pa­ ris. kolektivno vjersko ponašanje i mišljenje osjetno odstu­ pa od crkvenog učenja. 188. P a r i s . nastojeći voditi istu borbu za društve­ nu pravdu i zemaljsko oslobođenje kao i one. Forgerons et Alchimistes. Kršćanstvo se počinje sve više udaljavati i razilaziti od religije. • 1 M i r c e a E l i a d e . Ka­ ko. teologija je danas sklona dati prednost ateizmu. Ali. onda joj se i kršćanstvo treba suprotstaviti. kršćanstvo se svrstava via facti bliže ateizmu nego religijama. 1977. provokator moćnih i bogatih.otpadalo od Crkve kao suprotno i tvorilo u stvari shizmu i here­ zu. ali također buntovnik i revolucionar. zajed­ no s hinduizmom. Posljedice su takva stajališta dalekosežne.

socijalizam s policij­ skim terorom i socijalizam s demokracijom. str. vojne diktature. Spektar ostvarenja ne pokazuje razlike nego otkriva protuslovlja: socijalizam s ljudskim licem i socijalizam s koncentracionim logorima. u razli­ kama između »mladoga« i »staroga« Marxa. politički primitiviz­ mi i neiživljeni atavizmi vlasti. stvaralačko bi­ će prakse. Na njih se nadovezuju Lenjin i Staljin. tvrdeći da »čovjek nije ekonomska životinja. religijski teokratizmi. Z a g r e b . Tu situaciju pogoršava mogućnost što se pod socijalizam lako mogu podmet­ nuti i zaista podmeću razni plemenski feudalizmi. Ta je dogmatska verzija marksizma napokon razobličena. Znalo se približ­ no točno što znače i po čemu se razlikuju od građanskih i drugih društava. koji je međutim postignut priprostim opi­ som dijalektičkog materijalizma kao apstraktne filozofije priro­ de i povijesnog materijalizma kao potpunog ekonomskog odre­ đenja čovjekove povijesti. Socijalistički je Babilon postao suvremena povijesna činje­ nica. a onda između Marxa i Engelsa. Sa Staljinom marksizam dostiže prividni vrhunac sustavnosti. Stjecajem povijesnih prilika međutim ta je sigurnost u naše doba pokolebana. blokovski privjesci. neko je proturječje moguće naći već na njegovu izvorištu. R u d i S u p e k . u Jugoslaviji i Rumunjskoj. ali je zacijelo nije moguće zanijekati. 1973. u zemljama Trećeg svijeta i zapadnjačkim evropskim društvima — nije isto i ni za koga. čiji se mar­ ksizmi također razilaze. 2no koje se može i razotuđiti i realizirati svoju ljudsku prirodu«. U središtu zanimanja stoji pojam otuđenja. Z a g r e b . pa je marksizam neki humanizam. nego slobodno. pozitivizma i mehanicizma. S ovim se proces nesuglasja unutar marksizma nikako ne zaus• 2 3 Gajo Petrović. biće koje se. a ne jednostavno zna­ nost. Filozofija i revolucija. koji može poslu­ 3 žiti kao znak »opredjeljenja protiv staljinističkog pozitivizma«. Zato slijedi humanistička ver­ zija marksizma. Zar samim postoja­ njem tako suprotnih društvenih realiteta nije otvorena kriza od­ ređenja pojma socijalizam? Čini se da jest. 189 . socijalizam sa zatvo­ renim granicama i socijalizam bez obala.U politologiji i društvenim znanostima do nedavno nisu bili sporni narav i svojstva socijalističkih poredaka. 211. Okolnost da se jedan jedinstveni svjet­ ski komunistički pokret — vladalačkih pretenzija — raspao u bezbroj manje ili više samostalnih socijalističkih sustava može biti ocijenjen kao pozitivan događaj. valjda. Konačno je i marksizam — kao ideologija socijalističkog društva — doživio slično raspuknuće prvobitnog smisla. Sociologija i socijalizam. o kojoj se može štošta misliti. koja kritizira nedostatke staljinizma. može otuđiti od svojih stvaralač­ kih mogućnosti. jer predstavlja u stvari elemente materija­ lizma. 63. Nedavni socijalizam u Albaniji i Sovjetskom Savezu. doduše. str. zatim socijalizam u Kini i Kampućiji. Štoviše. Nosilac dijalektike više nije materija nego čov­ jek. Ali taj je rascjep donio tolike razlike među pojedinim socijalističkim društvima da je opći identitet socijalizma — kao nekog okvirnog pojma — došao u pi­ tanje. 1966. ne može više biti isto.

psihoanaliza i semiologija. A realiteti bez identiteta izmiču redovito iskustvenom istraživanju. Zagreb. dijaloga ne­ ma. S a m o je upotrebom ideološke skolastike m o g u ć e pronaći sveze i smislene dodire između tih krugova. postaje jasno da njegov spomenuti sve veći gubitak identiteta. Ta se suprotstavljanja ne smiju među­ tim nikako poistovjetiti s dogmatskim sukobom dviju neprijatel­ jskih ideologija — k a o religije i m a r k s i z m a u razdoblju staljinizma — nego prije s realnim društvenim suočenjem dvaju različi­ tih realiteta koji su baš po tome lakše odredivi. B u d u ć i da sociologijsko mišljenje m o r a dakle ustrajati s a m o na stvarnim društvenim opisima. Bitna is­ tinitost M a r x o v e misli ne znači da je o n a vječna istina za s v a vre­ mena. nailazit će ono u n a š e m tematskom obzoru pretežno na razlivene i fluid­ ne društvene realitete suprotnih p r e d z n a k a i njihove ideološke otiske — također bez obrisa i čvrstih središta — umjesto da fiksi­ ra odredive i stabilne točke u tom istom prostoru. a otvorenost je ponegdje dostigla razinu neodređenosti. M a r x o v o djelo je p u n o otvorenih problema. ono sadrži i pitanje bez odgovora. pišu da »bitna koherentnost M a r x o v e misli ne znači da je o n a sveobuhvatna i završen sistem. 190 . humanističko-antropološki i ontološko-strukturalistički. U z a svu tu hipotetičnost. tvori golemi teorijski pro­ b l e m i ozbiljnu zapreku nastojanju da se takvom pristupu ostane do kraja vjeran. Naravno. Odatle o n d a n e k a hipotetičnost sociologije i njezinih prognoza u pogledu od­ n o s a religije i socijalističkog društva. Neki p r o n a l a z e kod M a r x a definitivna rješenja čak i tamo gdje je on u p r a v o vidio teškoće. primjerice. Da­ n a s marksisti. jer se stupanj određenosti pojedinih društvenih realiteta i ideologija uvijek p o v e ć a v a srazmjerno stupnju povećanja njihova protivlje­ nja. str. Veliki mislioci svijetle daleko u budućnosti. traženje bez konačnih rezultata. ono što je s a m M a r x s m a t r a o rješenjem. socijalističkom društvu i m a r k s i z m u — m o r a biti sociološ­ ki utemeljen.« 4 Toliko o marksizmu — čet­ vrtom i zadnjem suputniku naših razgovora. M a r k s i z a m živi tri odjelita k r u g a : pozitivističko-ekonomski. Antinomije između njih nesumnjivo rastu. strukturalizam. sociologijski postupak takvo stajalište ne može prihvatiti jer je ono odveć fiktivno. Filozofija i marksizam. Međutim. Protivno ideo­ loškom postupku koji se služi idealnim modelom pa može ap­ straktnom korekcijom lako ublažiti svaku njegovu neodređe­ nost. to još manje znači da religija i socijalističko društvo nemaju drugih 4 Gajo Petrović. Sociologija se time neočekivano suočila s ogra­ ničenostima metode koja joj je jedino primjerena. može za n a s postati problem. koji smo ukratko opisali. teo­ logiji. situacija nije potpuno beznadna.tavlja nego naprotiv produžuje. egzistencijalizam. ono što je za M a r x a bilo s a m o pi­ tanje. 40. ali svako pokoljenje m o r a s a m o iz­ boriti rješenje svojih problema. Zato sociologiji ne preostaje drugo — a k o želi b a r e m nešto reći o zadanoj temi — doli da pokuša uhvatiti te međusobne oporbe i njih verificirati. 1 9 6 5 . U igru sad ulaze-. ne može ni za n a s biti gotov odgovor. K a k o pristup ovom četverostrukom fenomenu — Crkvi.

S e k u l a r i z a m a dakako i m a više. Pritom n a m se sekularizam pokazao kao najintenzivnija točka njihova susre­ ta koji je uvijek moguće sociološki opisati. bit će gotovo nemo­ guće razlikovati zbliženja koja su postignuta slabljenjem identi­ teta Crkve. potrošački sekularizam koji se očituje na razini čovjekova svakidašnjeg života. nego samo da su d a n a s ti odnosi za so­ ciologiju uočljivije i određenije iskazani od svih ostalih. Njihovi očevi — a često i oni s a m i — uz MarDie Säkularisi­ 5 Friedrich Gogarten. IDEOLOGIJSKI SEKULARIZAM I RELIGIJA U socijalističkim društvima ideologijski sekularizam — koji je u većini slučajeva obični ateizam — i m a višestruke izvore: u g r a đ a n s k o m materijalizmu. pa do­ sljedno i najprivlačniji za istraživanja. str. Verhängnis und Hoffnung der Neuzeit. Ta je podjela međutim uočiljiva tek pažljivom sociološkom analizom koja utvrđuje razlike u mišljenju o religiji i ondje gdje f o r m a l n o p r e v l a d a v a s a m o je­ d a n ideologijski izbor ateizma. 139—141. ovisno o intenzitetu otklona religioznih ishoda. R a d i preglednosti odabrali smo srednji termin intenziteta — sekularizam — vodeći r a č u n o uobičajnom razlikovanju po­ j m o v a sekularizam od sekularizacije. socijalističkog društva i m a r k s i z m a od onih koja su postignuta njihovim učvršćenjem. Stuttgart. To se n a r a v n o odnosi s a m o na populaciju zemalja koje su postale socijalističke poslije d r u g o g svjetskog rata. predmet je posebnih istraživanja i pre­ ciznijih određenja. a nismo je jednostavno proširili na sve posto­ jeće odnose između religije i socijalističkog društva. politički sekularizam koji se očituje na razini igre društvenih moći. ali za ovaj slučaj možemo razlikovati tri: ideologijski sekularizam koji se očituje na razini mišljenja. P r e m d a se može činiti da g r a đ a n s k i ateizam n e m a v e ć e g od­ jeka u socijalističkom podneblju. teologije. iako žive u socijalizmu. u dijaloškom odnosu. Za­ to u pitanjima religije mnogi nisu odmakli od XIX. a drugi opet sekularizacija­ ma. Protivno tom relativnom stabilitetu. • 191 . stoljeća. jer p r i p a d a prošlosti. marksističkom pozitivizmu i mar­ ksističkom izvornom humanizmu. što je u njima ostavilo neizbrisiv t r a g prvih misaonih dojmova. To su sve poglaviti metodički razlozi zašto smo temu n a š e g poglavlja suzili na odnos religije p r e m a sekularizmima u socija­ lističkom društvu.sveza osim suprotničkih. primjerice. dublje će istraživanje lako opovrći takav neznanstveni optimizam. erung als theologisches Problem. 1953. Neki od ovih sekularizama mogli su slobodno biti nazvani ateizmima. T r e b a n a i m e s a m o podsjetiti da je v e ć i n a današnjih intelektualaca — zrele ili starije životne dobi — odgojena u obiteljima gdje je g r a đ a n s k i materijalizam bio vladajući svjetonazor. 5 Što će međutim u konkret­ n o m slučaju prevladati. pa su bile prisiljene prihvatiti i one aktivne generacije izrasle izvan njihova n e p o s r e d n a utjecaja.

Problem je ostao dobro z a m a s k i r a n p r e d r a s u d o m da vjernost starim materijalizmima daje v e ć u prednost za razumije­ vanje izvornog m a r k s i z m a nego njihova definitivna kritika. Haeckelu i Vogtu. 180—181. Mi­ saono s i r o m a š a n i znanstveno površan. gra­ đanski materijalizam. p r e m d a je m o ž d a moglo izgledati da im ta gorljivost dola­ zi od konverzije na m a r k s i z a m . Zato ga je m o g l a tako snažno oduševiti pojava Darwinove teorije evolucije" i neke d r u g e gra­ đ a n s k e pozitivističke hipoteze koje su. nefleksibilan. MEGA. takav zastarijeli materijalizam. Nažalost. III. bio i njihov ateizam: krut. uspostave lažne g r a đ a n s k e prilagodbe. To je imalo dalekosežne po­ sljedice. jer je u stvari zadržalo jedan značajan segment socijalis­ tičkog d r u š t v a na poziciji svjesne ili podsvjesne o b r a n e tradicio­ nalizma. bio je proširen najviše u marksističkim konzervativnim i starijim političkim s r e d i n a m a i u školstvu. iako vrlo sumnjive vrijed­ nosti. jednako k a o i njegov suputnik. Zato su mnogi gra­ đanski ateisti — preobučeni u marksističke bojovnike — s a m o nastavljali iskazivati svoju žestoku bezbožnost iz predratnih vre­ mena. m a r k s i z a m je s p r a v o m na­ zvao v u l g a r n i m . duboko prodro u m n o g e pore službene marksističke ideologije ateizma. H o l b a c h o v Systeme de la Nature. u z a svu opreznost s dru­ ge strane. E. odbacujući ga s j e d n a k o m odlučnošću k a o i ide­ alizam. o s p o r a v a l e istinitost religije i kršćanstva. ali pri tome nije bio u stanju ništa učiniti da ga preko noći i š č u p a iz svijesti mnogih ljudi. do­ sljedno. Büchner o v Kraft und Stoff. ali s a m o onda k a d se o n a približavala »buržujskom« modelu prirodno-eksperimentalne znanosti i k a d je potvrđivala neke njegove izvode. 7 192 . 2. 7 J a s n o . a d a ne govorimo o Darwinu. u tom slu­ čaju one nisu nosile pečat ideologičnosti nego valjanost znanstvenosti. T a k a v je onda. od kojega se gotovo ništa ne razlikuje. 533. dogmatičan. mehanicističke i pozitivističko-znanstvene elemente koji su bili ili ostali prisutni u marksistič­ koj kritici religije. III. Pod tim pojmom o b u h v a ć a m o sve one prosvjetitel­ jske. Zato. 3. Do­ duše. općenito govoreći. a da toga ni ta ideologija ni njezini vjerni gra­ đanski »službenici« nisu bili dovoljno svjesni. aprioristički i metafizičan. N e ć e biti ništa neobično a k o je taj g r a đ a n s k i ateizam. Drugi izvor ideologijskog sekularizma u socijalizmu — u stvari opet ateizma — nalazi se s a d r ž a n u marksističkom pozitivizmu. str. scijentističke. isključiv.xov Kapital drže još u svojim bibliotekama i g l a v a m a Lukrecijevu De rerum natura. E n g e l s je ovu scijentističku tematiku — tek mjestimice • 6 MEGA. n a d i đ e n o g pozi­ tivizma i pseudo-znanstvene uskogrudnosti. Ć a k je i M a r x u stanovitim razdoblji­ ma svojega života bio opsjednut m o ć i m a znanosti. apstraktne. takav m a r k s i z a m pri­ p a d a d u h u prošlog stoljeća. Iz ideološke sfere izuzimao je znanost. postajan. str. pozitivistički sadržaji uvijek su postojano isticani i jako korišteni u cijeloj povijesti m a r k s i z m a — posebno u kritici religije — pa je ozbiljno pitanje da li će ih se m a r k s i z a m i k a d a uspjeti do kraja osloboditi.

Već 1923. otpalog pravoslavnog arhiman­ drita i ravnatelja pravoslavne bogoslovije iz prošlog stoljeća. U tim polemika­ ma protiv religije često je više značila riječ Voltairea i Darwina nego misao samoga Marxa. godine N. Preporučivao Je prevođenje i objavljivanje ateističke literature francuskih encik­ lopedista. za neke je to prije svega jednostavan problem izopačenja: mar­ ksizmu su tuđi svi pozitivistički i drugi slični sadržaji. Diderota. Glavno sredstvo te borbe bilo je prosvjećivanje naroda i popula­ rizacija znanosti.8 I u drugim sredinama nije bilo različito. Ateizam se proširivao pomoću bezobzirne propagande pa u njemu nije bilo nikakve istraživalačke težnje i želje za istinom nego samo iracionalne želje za ateističkim učinkom. u Bogoslovska smotra. pa ih treba jednom za svagda odstraniti. 329—355. širenjem znanosti koja će. Buharin i E. objavljivanjem odgovarajuće li­ terature i. kao i pokušaj uspostavljanja jedne dijalektike prirode koja će osigurati podudarnost filozofije mar­ ksizma s tezama ondašnje znanosti. Le Danteca. šireni su spisi koji nemaju ništa zajedničkog s marksiz­ mom. U tom općem kontekstu religija će biti sve više označavana kao neznanstveni pogled na svijet. po uzoru na Sovjetski Savez. Deborina biti prevedena i izdana glavna djela materijalističkih filozofa prošlih stoljeća: Hobbesa. imala je često isti smi­ sao. naročito. Nepos­ redno poslije rata. Ideologie et Instituti­ ons. sruštiti svaki ugled religiji. organiziranjem javnih diskusija. Pozitivističko usmjerenje marksizma doživjelo je svoj povi­ jesni vrhunac u sovjetskoj antireligioznoj ideologiji i borbenom državnom ateizmu. 193 . Paris. 9 T o n e Stres. a u službi onih koji nastoje održati baš takav svijet. Naravno. Nešto kasnije. Izvršavajući Lenjinov savjet. Lenjihova polemika s empiriokriticizmom. Hercen i Ćerniševski. Le marxisme en Union Sovietique. 258. 45.izkazanu — uveo na široka vrata u marksizam. U isto vrijeme E. Jaroslavski pre­ poručuje upravo tada prevedena djela pozitivista E. Preobraženski u ABC Komunizma traže organizira­ nu antireligioznu propagandu stvaranjem specijalnih tečajeva. o čemu postoje nedvojbena svjedočanstva. staru dva stoljeća. Njegov pojednostavljeni sažetak marksizma u Anti-Düringu. 1955. nešto poslije će pod rav­ nanjem filozofa A. Umovanje zadravog razuma. plod neznanja i neukosti. 3. Holbacha. 1976. počinju se dozivati u pomoć ruski ateisti iz feudalne prošlosti: Radičev. str. polako ali sigur­ no. za religiju ne ostaje uopće više mjesta. Bjelinski. La Mettriea. Kako prirodne znanosti navodno sve objašnja­ vaju. koji napada vjeru i Crkvu na po­ sebno vulgaran i na posvema racionalistički i liberalistički na­ čin. Feuerbacha. odvukli su ovu misao na stramputice i plićake scijentističkog pozitivizma. Dapače.* Pogrešno bi bilo zaključiti — nakon ovih opisa — da se pro­ blem marksističkog pozitivizma može lako razrještiti. primjerice u Jugoslaviji. Helvetiusa i L. Haeckela i F. Marksistička teorija religije u Jugoslaviji jučer i danas. str. Tom operacijom marksizam bi ko8 H e n r i C h a m b r e . Nije zato slučaj da je u razdoblju od pet godina bila pet pu­ ta izdana knjiga Vase Pelagića.

što nije slučaj s m a r k s i z m o m koji po posljedicama može biti ateističan. dotično teško da može uopće imati. jer drugih jednostavno nema. ostaje još uvijek na snazi p r v o r a z r e d n a sociološka činjenica da je gole­ mo mnoštvo današnjih marksista ipak bilo odgojeno u pozitivis­ tičkom i scijentističkom duhu kritike religije pa se za izvorni marksistički pristup tražilo od njih jedan tako radikalni misaoni obrat da ga je zaista teško zamisliti u uvjetima situacije slablje­ nja svih identiteta. umjesto da istisne s v a k u religioznost. M a r k s i z a m dakle n e m a neki svoj p o s e b a n ateizam — k a o odjeliti misaoni sustav — a a k o ga ipak želi imati. Pitanje je naime da li se religija. ne­ go vuče svoje daleko podrijetlo iz g r a đ a n s k e povijesne polemike s kršćanstvom. problem je dublji i složeniji nego što se pretpostavlja. koji po­ vijest do s a d a nije poznavala. Odatle o n d a svi oni čudnovati nesporazumi o ulozi školstva u socijalističkom društvu. jer s p r a m religije hoće istodobno zadržati i ateističku ne­ gaciju i shvaćanje teorijskog ateizma k a o svjetovnog oblika reli­ gije. prihvaća poziti­ v i z a m i druge njegove derivate ne iz zablude ili neznanja nego iz nužde. A k o je negdje socijalističko društvo djelomično sekularizirano. a pozitivizam postavljen na mjesto koje mu u povijesti ljudske misli pripada. Zato znanost postaje religijom. S t o g a mu je u pitanju ideološkog osporavanja religije jedino m o g u ć e vratiti se starim a r g u m e n t i m a i znanstvenim naivnosti­ ma predmarksističkog materijalizma. Zato se u idejnom r e d u m o g u postići ateistički učinci jedino prokušanim sredstvima materijalizma i pozitivizma. kritika religije je vjerojatno m o g u ć a još s a m o upotre­ b o m klasične metode dosadašnjih materijalizama. No ono što se u tim š k o l a m a neposredno p r e d a v a l o o religiji i kršćanstvu imalo je malo sveze s marksizmom. Nažalost. To društvo hoće i zahtijeva marksistič­ ku. znači. T a k v a mistifikacija zna­ nosti u š k o l a m a — različita u pojedinim socijalističkim društvi­ ma — u p r a v o potvrđuje tezu da je ideologijski ateizam ostvariv isključivo u kategorijama tradicionalnog misaonog suprotstav­ ljanja religiji. To se ateističko mišljenje isključivo potvrđu­ je k a o suprotnost teističkom mišljenju i od njega zapravo živi.n a č n o izišao čist i neokaljan. a ne m o ž d a n e k o g novog i učinkovitijeg oblika ateizma. a nije prethodno vodilo d u g u ideološku i pseudo-znanstvenu borbu protiv religije. a to nije zacijelo stajalište izvornog marksizma. o n d a je taj sekularizam zasigurno posljedi­ ca prihvaćanja modernog n a č i n a života i potrošačke ideologije. Marksizam. na razini mišljenja. jer su oni po svojoj biti ateistični. Drugim riječima. 194 . k a d se religi­ ja s a m o idejno krizitira i na taj način m a r k s i z a m zatvara u zača­ r a n i k r u g znanstvene apstrakcije. K a d bi kojim slučajem sve ovo bilo čista konstrukcija. ali to nije po nekoj svojoj izravnoj usmjerenosti. ne preostaje mu drugo nego da posegne za po­ zitivističkim materijalizmom k a o svojom ideološkom podlogom. uopće može drugačije zanijekati osim pozitivističkim i materijalističkim obrazloženjem. a ne ideološki neutralnu školu.

teologija će biti prisiljena obnoviti i učvrstiti r a c i o n a l n a obrazloženja vjerovanja. A dogodit će se s a m o o n d a ako se svijet razotu­ đi. religija će postojati sve dotle dok njezini korijeni — otuđeni svijet — ne budu k o n a č n o podrezani. Zato m a r k s i z a m ne bi smio ni­ k a d neposredno raspravljati o religiji nego o nesavršenom druš­ tvu koje uzrokuje pojavu religije. Nigdje još n e m a ni ukinutog ideološkog ateiz­ ma ni ostvarenog realnog ateizma. Zacijelo. Stavljena u poziciju da o d g o v a r a na prigovore up­ ravo takva ateizma. Zato je posve razumljivo da takav marksistički hu­ m a n i z a m ne može još ući u žarište znanstvene pažnje sociologije religije i njezina iskustvena istraživanja. pa je p r v a dužnost m a r k s i z m a ozdraviti i razotuđiti taj svijet. odnosno razotuđena i pomi­ r e n a društva. dok za sociologiju religije ostaju r e a l n a s a m o pitanja o sadašnjem stanju društvenih i ideoloških realite­ ta. bilo bi krivo reći da u marksističkom h u m a n i z m u n e m a uopće nikakva ateizma. U p r i l i k a m a o b r a n e razbori195 . pretpostavljen.Treći izvor ideologijskog sekularizma u socijalizmu — koji smo stalno nazivali ateizam — trebao bi biti marksistički huma­ nizam. jer u stvari treba tek da se dogodi. a manje današnje stanje. niti sadašnje prisutan. o n e č e m u što je posve sup­ rotno ideologijskom ateizmu: o ukidanju ateizma k a o teorije i us­ postavi budućeg društva koje je ostvareni ateizam. Dosljedno tome. nestvaran. Riječ je. Nejasno je nai­ me k a k o ateizam može istodobno biti sadašnje ideološko stanje i b u d u ć a r e a l n a posljedica. što pobliže znači da religija n e m a stvarnosti u sebi nego je tek fantastičan odsjev — der phantastische Reflex — jedne bolesne društvene si­ tuacije. vidjeli smo. ne vidi se razloga zašto religiozni agnosticizam ne bi bolje i logičnije o d g o v a r a o takvom iščekivanju nego što to čini ideologijski ateizam. ali je očito da je on drugotan. u svojim dvjema slučajevima — u g r a đ a n s k o m i marksističkom materijalizmu — pozitivistički je usmjereno. Iz toga dalje slijedi da ateizam marksističkog humaniz­ ma metodički ne pripada području ideološke prepirke — jer je ta razina od njega povijesno n a d i đ e n a — nego ulazi u prostor druš­ tvene preobrazbe. a ne na ateističku teoriju. neostvaren i budući. a onda će k a o posljedica iz njega nestati religije. Težište je dakle stavljeno na društvenu praksu. ovaj treći iz­ miče ideološkom određenju i i m a hipotetički domašaj. ukratko. Za razliku od prvog i drugog oblika ateizma. U njemu je religija ozna­ čena k a o posljedak otuđenja društvene stvarnosti. Od toga trenutka kritika religi­ je se p r e t v a r a u kritiku j izmjenu društva koje održava i obnavlja religioznost. pa je pita­ nje koliko je to uopće još neki ateizam. Taj ateizam niti je društveno zbiljan. S obzirom da je ateizam marksističkog h u m a n i z m a više budu­ ća posljedica. religija je izraz izopačena i rascjepana svijeta. T a k v a pitanja međutim m o g u zani­ mati teoriju marksizma. A oni bjelodano pokazuju da u suvremenim socijalističkim društvima još uvijek opstoji ideologijski ateizam kao obvezni sas­ tojak marksizma. Na kraju ukratko naznačimo da je u l o g a C r k v e u socijalistič­ kim društvima — u ideologijskom smislu — u m n o g o m e uvjeto­ v a n a trostrukim određenjem ateizma s p r a m f e n o m e n a religije. A to određenje. ovi­ san.

pokušavajući da s antropološkog vidika opravda smislenost religije. otpada svaki razgovor s nekršćanima. međutim. An Introduction to An­ thropology of Religion. to ne znači da povratak i oživljavanje ideoloških zatvorenih krugova nisu uvijek mogući nego samo da su oni u sadašnjem trenutku u blagom slabljenju. Sadržaj takva uvoda u Bibliju i kršćanstvo — što se metodički poklapa sa sadržajima religijske antropologije10 — učvrstit će oslonac ne samo za dublji i otvore­ niji dijalog s marksizmom nego i s drugim konfesijama. Di Nola. a politička jača. POLITIČKI SEKULARIZAM I RELIGIJA Iako smo ideologijskom ateizmu — koji se očituje na razini mišljenja — poklonili doličnu pažnju. L o n d o n . History and Me­ aning in Religion. a marksizam u rezervat ezoteričnog razgovora s religijom koja za teologiju ne postoji. An Anthropological View. Marksizam međutim tak­ vu distinkciju ne priznaje jer su za njega načelno sve religije ista stvar. dok se istodobno i razmjerno proširuje politička isključi­ vost. Firenze.tosti religije. Teologija stoga razgovara sama sa sobom. Religion and Culture. Antropologia religiosa. Religion. da marksizam s jednakom kritičkom određenošću odbija čovjekovu političnost kao i njegovu religioz­ nost. 1969. Alfonso M. a ne u real­ noj općenitosti. prouzročeno je tendencijom da se kršćanstvo potpuno odijeli od religije. Kao posljedica toga. sociologije i filozo­ fije. Paris. C h i c a g o . Jer. Dakako. 1968. ali je za sociolo­ giju primjetan: ideologijska podloga slabi. • 10 A n t h o n y F. zamiranje dijaloga između marksista i katolič­ kih teologa. primjerice. A upravo na prelazu iz ideologijskog u političko područje oblikuje se novi politički sekularizam — ne više kao apstraktno obrazloženje nego realna društvena moć. N e w York. uz ostale razloge. jednako u teorijskom suprotstavljanju kao i u možebitnom približavanju kršćanstva i marksizma u socijalističkim društvi­ ma. Nju će vjerojatno zamijeniti jedna vrlo široko koncipirana teologija religije. bez antropoloških pretpostavki religioznosti. Poznato je. C. psihologije. Raz­ doblje krute ideologijske isključivosti u nekom je polaganom uz­ maku. The Quest. Politički život je za marksizam također neko bitno otuđenje. M i r c e a Eliade. 1968. 1974. nije svugdje isti. a marksizam s imaginarnom religijom. Taj trend. W a l l a c e . pa se čini da s gledišta Crkve baš antropološka prikladnost religije postaje sržna kategorija razgo­ vora. teologija se zatvorila u rezervat biblij­ ske posebnosti. M i c h e l Meslin. moramo sada jednako us­ tvrditi da u socijalističkim društvima njegovo značenje na duži rok ipak opada. jasno. Pour une science des religions. Takvo stanje je bez sumnje umjetno. biblijska isključivost uvezenih zapadnjačkih teologi­ ja može zaista malo pomoći. 196 . jer se ostvaruje u čovjekovoj empiričkoj posebnosti. Čovjek je rastavljen na državljanina i građanina. A n n e m a r i e de W a a l Malefijt. U Jugos­ laviji. koja sabire moderna znanstvena dostignuća povijesti. 1973.

političkoj. Svijet rada. tuđe i odijelje­ no od čovjekovih stvarnih potreba. može se op­ ravdati na više načina. Nosilac racionaliteta postaje politika. jer u socijalističkim društvima čovjek još nije nadmašio svoje bit­ ne suprotnosti: individualnu posebnost i društvenu općenitost. To zastajanje na političkim ishodima kao bitnim. Dapače. Zato se država pojavljuje kao posrednik ukinuća otuđenja. Zato u marksizmu istinski subjekt svjetskih zbivanja nije politički čovjek nego druš­ tveni čovjek. Čovjek nije još realizirao svo­ je istinsko generičko biće. nego da­ pače u nekim točkama prešutno prihvaćena.njegov privatni i posebni interes nije postao još opći i stvarni in­ teres svih ljudi. 1/1. 579—599. str. 197 . proizvodnje. Stvarno oslobođenje od religije zbit će se tek onda kad čovjek ne bude vi­ še odijeljivao od sebe društvenu moć u obliku političke moći. eminentno poli­ tički: sve što se zbilo u društvu — uključujući tu i preuzimanje vlasti — dolazilo je od političke volje i moći predvodnika novoga društva. osloboditi državu od religije ne znači još nikako osloboditi čovjeka od religije. Sigurno da je osvajanjem vlasti u novim socijalističkim sustavima i uvođenjem diktature proleterijata. kojega religija i politika ne uspijevaju realno dohva­ titi. znači. Um­ jesto ukidanja moći politike. Bauerom odbija tvrdnju da će činom ukida­ nja politizacije religije nestati svake religije. To pomirenje je za sada povjerio jednoj višoj sferi. kroz neko posredništvo. zadovoljenja osobnih potreba podređen je i suprotstavljen svi­ jetu politike i oblasti javnih poslova. a nosilac realiteta društvo. politička nadogradnja stvorila je nove odnose u društvu. um- • 11 MEGA. slijedilo je njezino uzvisivanje. Država i religija. voluntaristički element iskočio u prvi plan. uza sva nastojanja hegelova baština nije nadiđena. iste su po naravi. umjesto da ih slije­ de. Zato je država — kao utjelovljenje političkog ži­ vota — apstrakcija općih interesa. U većini je socijalističkih društava međutim proces općeg os­ lobođenja bio zastao baš na ovoj razini političke otuđenosti. sam je Marx pisao da će emancipacija prole­ tarijata biti prije svega politička. jer ga u stvari samo odslikavaju. Dak­ le. što se stvarno i dogodilo. što je razumljivo. dakle. a ni­ je se vratio društvenoj neposrednosti. A upravo je država jedan takav tipičan posrednik između čovjeka i njegove slobode. ostaje ona još uvijek žrtva religioznosti. Prvotni povijesni čin novih sustava bio je. kad je takva država ateistična. Ljudska svjesna akcija više je koristila od iščekivanja povoljnih ekonomskih uvjeta. Stoga su mnogi primijetili da je klasična marksistička shema u svojim povijesnim ostvarenjima doživjela obrtanje: novi proizvodni od­ nosi predhodili su rastu proizvodnih snaga." a ne kad Crkvu jednostavno odvoji od države. I. obite­ lji. Marx u polemici s B. jer se zapleo u igru politike i njezinih odvojenih moći. jer se u njoj čovjek prepoznaje zaobilazno. Religija je priznavanje čovjeka preko posrednika. jer uvode istu kategoriju apstraktnog posrednika. božanstva. nešto posebno. To je razlogom zašto K. Uostalom.

Zato politički sekulariz a m u stvari tvori natječaj prvenstva dviju religijskih struktura koje s v a k a za sebe — s obzirom da su podjednako religijske — imaju pretenzije na prvenstvo i isključivost. a ne stvarno. Svi oblici političke djelatnosti dobivaju religiozna svojstva. Uspostavlja se dakle n e k a politička antropologija. kriterij razlikovanja dobra i zla. koliko konkurentne vrednote političkog sekularizma. 1967. str. uspostavljanjem sustava druš­ tvenog samoupravljanja. A ta konkurentnost dolazi z a p r a v o od činjenice što su političke vrednote eminentno religiozne naravi. Paris. jer želi ispuniti do kraja s m i s a o čovjekova postojanja: politika zauzima mjesto zadnje istine. 46—47. o n a je p u n i n a djelovanja. koja sa­ da pred sobom nije i m a l a toliko prisutne suprotničke a r g u m e n t e ideologijskog ateizma. A k o je n a i m e politika sve. nego se u njemu još i učvrstiti. Les nouveaux possedes. K r š ć a n s t v o ulazi u red nebitnih stvari. manjkavo i negacijom određeno biće. str. o n a je postala p r v a i najvažnija od svih ljudskih vrednota. Jedi­ na ozbiljna ljudska djelatnost jest politička." S p r a m te političke metafizike — kao čovjekove jedine razine zna­ čenja — religija gubi svoj životni prostor i biva smještena na rub smisla. neke su zemlje ipak otišle naprijed. Zato u sustavima gdje je politika najvažnija ljudska djelatnost. 1 2 Takvo usmjeravanje odrazilo se na području religije. Odatle o n d a pojava da m n o g a socijalistička društva postaju sa­ mo politički »socijalistička«. Ukratko. onog religijskog koji se iskazuje u božanstvu i onog političkog koji se iskazuje u državi. • 12 13 Louis Soubise. politički sekularizam direktno ne niječe religi­ ju — k a o ateizam — nego je indirektno u društvu obezvrijeđuje i aksiološki marginalizira. politička će odluka biti uvijek konačna.jesto da oslobodi one koji su sadržani u rastu proizvodnih snaga. Le marxisme apres Marx. P r e m d a većini socijalističkih društava nije uspjelo ukinuti opisano političko otuđenje. oblici mističkog života religije bivaju otklonjeni posebnim nerazumije­ vanjem. koja u m n o g o m e zamjenjuje religiju. Paris. jer uk­ ljučuje iste apstraktne posrednike — onda je jasno da će u pro­ storu društva neminovno doći do sučeljavanja i nadmetanja tih dvaju posrednika. radikalne podijele ljudi. Jacques Ellul. A k o je dakle politika n e k a vrsta religije — što za m a r k s i z a m zaista jest. jedina točka dodira sa zbiljnošću. 248—250. što mu politika nije p r v a vrijednost i jedina strast. kao svoje prolazno stanje. Politički gledano. vjernik je zaista neko nedovršeno. U većini socijalističkih društava politika je suparnik religiji: apsorbiravši sve vrednote. N e m a sumnje da je Jugoslavija. Stoga se čovjek s a m o po politič­ k o m a n g a ž m a n u o p r a v d a v a ili zatajuje. 198 . onda to više ne može biti religi­ ja. s p a š a v a ili osuđuje. cjelokupnost is­ punjenja svih ljudskih zahtjeva. apsolutne važnosti. u tome pogledu bila najdalje doprla. on je to manje čovjek. poku­ šavajući prevladati političko posredništvo u društvenom životu. 1973. U tom kontekstu. J. sve drugo je o b m a n a i v a r k a . Ellul upozorava da je spome­ nuta sakralizacija politike d a n a s zahvatila cijeli moderni svijet. što je d r u g a riječ za po­ četak njegova zaborava.

str. Čovjek će se tako vratiti — poručuju marksisti — razi­ ni svoje stvaralačke naravi. naravno. u praksi ostva­ r e n a spoznaja vlastitih ljudskih moći. tri desetljeća staro. ruši — kažu — temelje reli­ gije. to će religija — kako pred­ v i đ a marksistička teorija — više slabiti. p r e m d a na dosta ograničenom i nedovoljno tipičnom području. U marksističkom kontekstu to je po sebi razumljivo. Prvo. odnosno sve manje ovisnim o n e č e m u što je iz­ v a n njega. ipak taj život s a m po sebi vodi ukidanju religije. poduzeto je u J u ­ goslaviji. potpuno iščez­ nuti. Rezultati istraživanja su pokazali da je stupanj intenziteta ateizacije društva u m n o g o m e ovisan od stupnja ostvarenja samoupravljanja. 1 9 7 8 . naprotiv. preglednom i jasnom o b r a d o m dobivenih p o d a t a k a — p o k a z a l a su da predloženi jednostrani m e h a n i z a m uzročnosti odnosa sa­ moupravljačke prakse i slabljenja religioznosti ne može protu- • 14 251. nego s a m o da mu omogući život koji o d g o v a r a njegovoj prirodi. od kojih je jedan i teologijski. 1 4 N e ć e m o se dulje zadržavati na ovoj problematici jer o n a sad­ rži više različitih prilaza. 3 2 .176—177. Esad Ćimić. novija sociološka istraživanja — koja su obavljena u reprezentativnom uzorku. Pri tome. 1966. Cilj je istra­ živanja bio utvrditi stupanj povezanosti između samoupravljačke p r a k s e i religijske svijesti. Socijalističko društvo i religija. To je razlogom zašto više ne postoji potre­ ba neposredne borbe protiv religije. od njih živi. 71. Da bi se ta teorijska stajališta verificirala. Ali u s v a k o m činu samoupravijačke p r a k s e trebao bi na neki način v e ć sad živjeti dio te budućnosti. A upravo to vraćanje čovjeka sebi. jer je s a m o u p r a v n a p r a k s a o z n a č e n a atributima djelatnosti i ispunje­ nosti. a religiozna atributima apstrakcije. jer je samoupravljanje. Spiro Marasović. 1 5 Za nas će biti dovoljno a k o spomenemo da je tvrdnja o uzročnoj poveza­ nosti između pojave širenja samoupravljačke p r a k s e i pojave opadanja religioznosti podložna sociologijskoj upitnosti b a r e m zbog d v a razloga. u n u t a r bogatstva dotadašnjeg svijeta. sociološko istraživanje. Sarajevo. Marksistička teorija predviđa da će p r a k s a samoupravljanja sve više činiti čovjeka ovisnim o njemu samome. 199 . str. pogodnom znanstvenom metodom. Iako samoupravljanje — to treba naglasiti — ne ide za tim da čovjeka oslobodi od religije. p r e m a tom stajalištu. jer ateizam iščekuje od razotuđene budućnosti. Stoga je odnos između samoupravljačke prakse i religije uvijek suprotno usmjeren: što se samoupravljanje bude brže razvijalo. ali postoji potreba borbe za ljudskije odnose koji će posredno i n a k n a d n o iščupati korijenje svakoj religiji. nemoći i izgubljenosti. i dapače. 15 Mogućnost Crkve u teoriji samoupravnog socijalizma.Samoupravljanje i m a značenje p r o c e s a negacije svih otuđenja i u k i n u ć a svih posredništava — jednako religijskih k a o i svjetov­ nih. Z a g r e b . samoupravljanje m o r a ukinuti sve posrednike. z a h v a ć a religiju u smislu humanističkog m a r k s i z m a koji problem postojanja religioznosti u društvu ne dramatizira. religija.

Štovi­ še. Naprotiv. Str. Upravo radničke sredine — u kojima se proces samoupravljanja povjesno začeo i najviše razvio — nisu postale toliko očekivana žarišta nevjerovanja. Novi S a d . kad bi se doista na posve iskustven način dokazalo da postoji neka stanovita korelacija između jačanja samoupravljačke prakse i slabljenja religioznih uvjerenja. tvrde da radništvo na istraživanom području očito ne tvori onaj seg­ ment u postojećoj populaciji za koji bi se smjelo s razlogom us­ tvrditi da se relativno najviše odvojio od religije i Crkve i da je u cijelosti najsnažnije zahvaćen procesima sekularizacije. Religiozno ponašanje. Zato neki marksistički sociolozi počinju zastu­ pati ideju da univerzalni trend brze sekularizacije u Jugoslaviji treba pripisati prije svega procesima industrijalizacije. 200 1975. koji su obavljali ta nova istraživanja. trebalo bi naknadno još barem pokazati kako na spomenuti proces odu­ miranja religioznosti nisu djelovali drugi uzroci osim onih iz ob­ lasti prakse samoupravljanja. str. Radništvo u istraživanom pod­ ručju — prema marksističkoj ocjeni — očito nije onaj segment populacije za koji bi se moglo reći da se relativno najviše odvojio od religije i Crkve u ideologijsko-intelektualnoj dimenziji. Teorijsko-metodološki pristup izučavanju religije u vojvođan­ skom društvu. u Zborniku za društvene nauke Matice Srpske.mačiti svu složenost društvenog bića. masovnom znanstvenom obrazovanju i slič­ 17 no. odba­ cujući radikalno i dosljedno religijska vjerovanja i ispunjavajući vlastitu svijest izrazito racionalnim sadržajima. deagrari­ zacije. možda bi bilo ispravnije govoriti o spoznaji nekog društvenog to­ taliteta. 199. Z a g r e b . što je jedna socio-profesi­ onalna skupina slabije vezana za središnje institucije i strukture vladajućeg društvenog sistema. radništvo nije ni onaj segment za koji bi se smjelo ustvrditi da se relativno natprosječno odvojio od religije i Crkve. pa da je slijedom toga samoupravljanje poglaviti uzročnik sekularizacije. to je stupanj njezine vezanosti za religiju i Crkvu u prosjeku veći. .S r đ a n V r c a n . o nekoj cjelini novih uvjeta ili jednostavno o ekološkoj sekularizaciji koja se objavljuje u šoku otkrića industrijskog i gradskog života. svezak. usporedo s povijesnim postupkom uvođenja samoupravljačkog sustava u društvu tekao je istodobno i opći postupak in­ dustrijalizacije i urbanizacije društva — sa svim popratnim poja­ vama — pa je vrlo teško razlučiti što kojem društvenom tijeku pripada i odakle stvarno dolaze efekti sekularizacije. što zacijelo neće biti odveć lako. što je pojedina socio-profesionalna skupina čvršće vezana i izravnije uklopljena u središnje strukture i institucije vladajućeg društvenog sustava i još uže vladajućeg društvenog poretka — nastavljaju spomenuti sociolozi — to je veći stupanj njezina odvajanja od religije i Crkve. I obratno. Naime." Drugo. 180—182. 17 S e r g e j Flere. I. To otkriva da se sekularizacija — više nego sekularizam — pojavila u jugos­ lavenskom društvu zapravo otkrićem modernog načina života. 69—92. 1975. Zato marksistički sociolozi. urbanizacije. Takav pluralistički okvir razmišljanja u stvari nabraja ele- • 16 Štefica B a h t i j a r e v i ć .

za uzvrat. onda je to neizostavno i religija. bez obzira na razne hipoteze. negativno. nego samo duhovno svje­ dočiti. jer je definitivno oslobađa povijesnog naslje­ đa u kojemu se ona bila previše vezala za politiku i zemaljska carstva. Odatle brojni nesporazumi i nedorečenosti u odno­ sima između religije i društva. religija će. nema politički neutralnih ideja i djelovanja. Da li pak u taj kompleks ulazi samoupravljačka praksa i u kojoj mjeri. Ostvarujući tako prvi put u povijesti stanje čiste depolitizacije. Čini se da nadolazi vrijeme kad će religija biti čišća i iskre­ nija. koje se sastoji u žrtveničkom promicanju duhovnih vrednota. morati stalno dokazivati — već svojim opstojanjem — da politika ne pokriva i ne iscrpljuje sav prostor čovjekove smislenosti. dru­ go. Trebalo je ipak očekivati da samoupravljanje. Moglo se pretpostaviti da će u socijalističkim društvima Crkva — kao religiozna institucija — doživjeti potpunu depolitizaciju. onda ostaje samo religija u politici. Politički sekularizam sve procje­ njuje s gledišta politike. Ako negdje uspije pokazati da čovjek ne živi samo od politike nego i od drugih vri201 . Zato je njezin samosvojni op­ stanak jednak zapravo njezinoj bitnoj poruci. Iako dakle krajnje depolitizirana. pozitivno. svjetovna religija će politički nadjačati institucio­ nalnu vjeru. to je za sada neizvjesno. što međutim ne spada u te­ matski obzor sociologije. Raz­ loge tome treba tražiti u službenoj tezi o neizbježnom političkom ustrojstvu svake ljudske djelatnosti. Suočena s tim teškim nesporazumom. Crkva će ipak teško izbjeg­ nuti stalnoj sumnji politizacije. što se danomice obistinjuje. pa tako i religiju. U taj će je povijesni položaj nezaustavljivo dovesti suparnička djelatnost moćnog političkog sekularizma. ili je uopće neće biti. Ako nema politike u religiji. To dvostruko svjedočenje nije posljedica novih pasto­ ralnih htijenja ili lukavijih katehetskih uputa nego je jedini put održanja religije u novom društvu. što je uostalom jedini način da poništi učinkovitost kvazireligijskih sadržaja političkih sekularizama. U socijalističkim društvima nema dakle mjesta za jednu političku teologiju.mente koji su vlastiti svim modernim društvima i tvore najvažni­ je sastojke spomenutog totaliteta ili općeg kompleksa urbano-industrijskog svijeta. Ako je naime sve politika. Zato je Crkva dužna danomice pružati dokaze o tome da se ne želi natjecati u političkim igrama. Crkva postaje spremna da svoj izvorni religiozni za­ nos autentičnije zasvjedoči. po­ stane sve više autentični čin ljudske slobode i da mu ništa ljud­ sko — pa ni religija — ne bude tuđe. U tom smislu reli­ gija je nužno ispravak političke apsolutnosti. koje se sastoji u dobrovoljnom odricanju od svake političke vlasti. Jedno. Ali vratimo se na kraju odjeljka opet političkom sekularizmu i odjecima tog sekularizma na religiju. Zacijelo takva je sudbina za Crkvu blagotvorna. Naspram političkim moćima i svje­ tovnim mitovima ona — pritisnuta društvenim okolnostima — pruža svoje dvostruko svjedočenje. A socijalizam je upravo vrijeme u koje­ mu se to više i bolje vidi. ali ti­ me ni za podsvjesnu konverziju vjernika na marksizam kroz suv­ remeno politizirano kršćanstvo — kako je to često slučaj na Za­ padu.

kakav je bio u doba prosvjetiteljstva ili u njemačkom materijalizmu prošlog stoljeća. kao i u svakoj svojoj neumjerenoj strasti. Živimo u vrijeme krize velikih ideologija i njihovih obveznih pratilja: ateizama. 129. M i l a n o . U središtu njegova zanimanja nije stvaranje nego rastvaranje. Takav potrošački sekularizam je za religiju najopasniji. visokog standarda i suvremenog načina života. Svakako. a tvori u stvari opću modernu ravnodušnost spram vjerskim vrednotama. na svakdašnjost i banalnost življenja. a vezan je uz pojavu industrije. Stoga otkri­ vanje blagostanja može biti dvoznačno: u radosti i prolaznom uz­ buđenju ili u praznini i dosadi. čovjek u zasićenos­ ti duhovno otupljuje. str. A c q u a v l v a . proširio se ovih zadnjih godi­ na i zarazio. sve bogate narode. utjelovio se kao masovni agnosticizam i praktički društveni indiferentizam. 1979. • 18 S a b i n o S. manje ili više. U kon­ tekstu današnje euforije za konkretno i neideološko. ovisno o tome da li im čovjek pristupa gladan ili sit. a ne kao njemu suprotničko iskustvo političke moći u društvu. radnik —* i postaje potrošač. dok je drugdje opet u uzlaznoj crti s izraženim značajkama varljivog optimizma i na­ metljive euforije. Pristajući na pragmatizam i rutinsko kupovanje radosti. Ateizam je prešao u područje života. klasični ate­ izam se reducirao na salonsku frazu." bilo da se radi o religijskim ili svjetovnim sustavima. aforizam i esej.jednosti. jer su sredstva njegova otklona vrlo ograničena. Povijesno je nastao na Zapadu. među­ tim. Neki konzumistički »amerikanizam«. anegdotu. Iz toga slije­ di da se druga bitna funkcija religije u socijalističkim sustavima sastoji upravo u ovom otkrivanju istine da politička djelatnost ni­ je ni najvažnija ni jedina. negdje je ova potrošačka groznica u silaznoj fazi s vi­ dljivim odbljescima zasićenosti i tjeskobe. nije sabiranje nego rasipanje. ukus materijalnih dobara je različit. jer postoji također i religiozna djelat­ nost koja je od nje različita — kao čovjekovo iskustvo duhovnosti u svemiru. Prestaje biti lovac. Jasno. Poznatiji je inače pod imenom sekularizacije. površan i neherojski. rat­ nik. Zato se pojava potrošačkog sekularizma pod tim vidikom ukazu­ je kao nužna posljedica praznine rasprodanog svijeta. Mehanizam tehnokratske prisile i potrošač­ ke manipulacije spriječava »stvaranje jednog organskog sustava zadnjih značenja«. preobrazio se i oslobodio radikalizma. On više nije onaj sveopći i razumski sustav života i svijeta. bez velikih pitanja i pun samo­ zadovoljstva. U potrošačkoj civilizaciji. // s e m e religioso della rivolta. POTROŠAČKI SEKULARIZAM I RELIGIJA Treći i danas u svijetu najrasprostranjeniji oblik sekularizma jest potrošački. Od paleolitika do danas nije bilo veće revolucije: prvi put u svojoj povijesti čovjek se ne brine za svoj gospodarski opstanak. religija ima ozbiljnu šansu da postane znak upitnosti i prva pukotina na očitostima političkog pozitivizma. čovjek sve manje nalazi sreću u trošenju — uostalom. 202 .

1973. La religione della crisi. 1956. zamiranje interesa za društvene vrednote i tuđe nevolje — svojstveno je suvremenim društvima. • 203 . m e đ u kvalificiranim r a d n i c i m a u industriji 96%. Komenti19 H e r m a n n Lübbe. No. Elio R o g g e r o . L o n d o n . iskazani su tako nepovoljni rezultati religioznosti odraslih i zaposlenih — nereligioznih je m e đ u rukovodiocima 98%. A General Theory of Se­ cularisation. U podtekstu suptilnog p r o c e s a ideologizacije modernog n a č i n a življenja stoji potrošačka opsjena koja je u n a š e vrijeme marcuseovski izjednačila sve ljude. U stanovitim u r b a n i m i industrijskim aglomeracijama. seljacima-radnicima 81%. Riječ je o početnim p o m a c i m a i prvim iskustvima. J e d n a k o . A Critique of a Concept. bivajući to moćnijom što je oni manje prepoznaju k a o lažni i više otkrivaju k a o »stvarni« život. 20 J a k o v J u k i ć . Sociologia e secolarizzazione. 1979. Na toj rang-listi osobnih vrijednosti zadnja tri mjesta zauzimaju: mogućnost društveno-političkog r a d a (33%). T o r i n o . privatnicima 88%. O x f o r d . M a r t i n . prizemlje­ nje ukusa. učenici srednjih škola izjavljuju da preferiraju: voditi m i r a n i povučen život (79%). Religija u modernom industrijskom društvu. 1973. službeni­ c i m a 90%. La secolarizzazione. L o n d o n . u d r u g o m istraživanju. S a b i n o S. nekvalificiranim r a d n i c i m a 82%. Mic­ h a e l A r g y l e . str.M ü n c h e n . G r e e l e y . slavljenje malograđanstva. The Social Psychology of Religion. Unsecular Man. A c q u a v i v a . 1977.B e n j a m i n Beit H a l l a h m i . 1978. M i l a n o . Teško je reći u kolikoj je mjeri taj potrošački sekularizam stvarno zahvatio socijalistička društva. A n d r e w M. steći ru­ kovodeći položaj (25%) i živjeti u skladu s vjerom (18%). The Sociology of Secularisation.G u s t a v o G u i z z a r d i . u z b o r n i k u 'Društveni slojevi i društvena svest. N e w York. ali ih zato n e m a m o r a z l o g a prešu­ ćivati. Elements of a Sociological Theory of Religion. Split. primjeri­ ce u Beogradu. P e t e r E. Vrednosti i ideološke orijentacije društvenih slojeva. a čini se da nije potpuno mimoišla ni socijalistička društva. dobre stambene mogućnosti (64%). P e t e r L. 21 D r a g o m i r P a n t i ć . Pojava potrošačkog ma­ terijalizma u z i m a d a n a s vrlo opasne razmjere. B o l o g n a . 1975. o n a je n o v a ideo­ logija privatiziranog i sekulariziranog svijeta. p a d religioznog z a n o s a u ma­ s a m a nije u tim društvima vezan isključivo za ideologijski i poli­ tički sekularizam nego je u njima na djelu također prisutan i tre­ ći sekularizam — potrošački. B e o g r a d . 1972. okretanje p r e m a potrošnim dobrima. B e r g e r . poljoprivrednicima 74% 21 — da je doista nevjerojatno da bi oni potjecali s a m o od ideoloških uzročnika. što je razumljivo. N e w York. sigurno. o koji­ ma relativno m a l o znademo. zatvaranje u obiteljski egoizam. Zacijelo to vrijedi prije s v e g a za Z a p a d gdje je eskalacija potrošačkog mentaliteta u p u n o m z a m a h u . G u s t a v o G u i z z a r d i . D a v i d A. tehničkom inteligencijom 92%. 1973. jer je u tim društvima ponikao. F r e i b u r g .U zapadnim i g r a đ a n s k i m društvima proces sekularizacije je teorijski" i empirijski 2 0 dovoljno istražen. Tijek opće sekularizacije. 1977. 369. Geschichte eines ideenpolitischen Beg­ riffs. jer nedostaju usporedni i precizni pokazatelji. humanistič­ k o m inteligencijom 95%. Säkularisierung. The Persistence of Religion. Za potvrdu toga utjecaja n e k a posluže neki škrti podaci. 1969. The Sacred Canopy. mogućnost brzog napredovanja u zvanju (69%). iako u ograničenom obujmu. itd. G l a s n e r .

po­ vlačenja u »povučen i miran život«. 220. jer je u današnjem obliku nije ni poznavao. recimo. 204 . pa to nije poštedjelo ni društveno-politički kao ni vjerski angažman mladeži. posebno u socijalističkom društvu. O tom feno­ menu. A upravo marksizmu dugujemo otkriće da sakralno može uvijek biti »investirano« u svjetovne predmete. Primjerice. »s dobrim stambenim mo­ gućnostima« i »uspjehom u struci«. Za spomenute sovjetske sociologe sekula­ rizacija savršeno ulazi u okvir povijesnog materijalizma koji predviđa apsolutni kraj religiji. U onim društvima gdje je kritička svijest dozrela za tu distin­ kciju. mnogi se njegovi nasljednici upuštaju u analize te za­ nimljive društvene pojave. marksistički sociolozi primjećuju da se u mla­ deži radi o disperziji interesa s tendencijom privatizacije. religija bi u svojem obračunu s potrošačkim sekularizmom 22 Štefica Bahtijarević. liberalniji marksizam upozorava kako se proces sekularizacije uočava u cijelom mo­ dernom društvu. dakle kao aktivni agens istisnuća religijskih žarišta u društvu. Ima međutim na­ govještaja da se nazire jedan radikalniji marksizam koji će više pažnje pokloniti kritici svjetovne religije nego što će u osporava­ nju religiozne religije nalaziti dobar izgovor za svoja zaostajanja na razini upravo te iste svjetovne religioznosti. Individualna usmjerenost značajna je dimenzija njihovih interesa. 1975. Religijsko pripadanje u uvjetima sekularizacije druš­ tva. Religiozni status gospodarskih i političkih institucija u kritici današnjeg marksizma — uz časne iznimke — lošije pro­ lazi od same religije. Marksistički sociolozi dakle priznaju općenitost procesa se­ kularizacije. Dapače. Pisci tog djela smatraju da treba izjednačiti teoriju sekularizacije s navješ­ tajima povijesnog materijalizma o skorom nestanku religije u so­ cijalističkom društvu. model sekularizacije može biti shvaćen kao model integracije ili participacije. nego što ih zabrinjava proboj potrošačkih sadržaja na područje druš­ tvenosti. Zagreb. Nažalost. Tako je 1970. tj. To je zato što njih više impresionira učin­ kovitost procesa sekularizacije na području religioznosti. Zato je sudbina religije u suvremenom urba­ nom i industrijskom svijetu." Sve to pokazuje da potrošački sekularizam — koji se općeni­ tije javlja kao proces sekularizacije — nije potpuno odsutan u so­ cijalističkim društvima. otvorena različitim mogućnostima. mnogi njegovi sljedbenici to često za­ boravljaju. str. pa zbog svoje očite ideologičnosti teško da može biti prihvaćeno kao neko ozbiljnije sociologijsko staja­ lište. ali mu izbjegavaju dati konotaciju negativnosti i društvene škodljivosti. ima u Marxa daleko više svjedočanstva nego o »čistoj« religiji.rajući te rezultate. teže je ustati protiv potrošačkih fetiša i novčane idolatrije nego optuživati religiju za stanovite očitosti njezina konzervatizma i zatvorenosti. U okviru istog teorijskog koncepta. godine u Moskvi izdan zbornik posvećen u cijelosti problemima sekularizacije. Iako se klasični marksizam nije izravno nikada bavio sekularizacijom. Ovo raz­ mišljanje o sekularizaciji ne razlikuje se mnogo od izvoda o povi­ jesnom materijalizmu.

religijska zajednica već sad na paradigmatski način anti­ cipira — ne toliko svojevoljno koliko stjecajem povijesnih okol­ nosti i novih društvenih odnosa. Tome trostrukom sekularizmu odgovara trostruko svjedočanstvo reli­ gije: ideologijskom sekularizmu odgovara svjedočanstvo razbori­ tosti religije. Crkva svojim siromaštvom preuzima ne samo ulogu kritike tih zastranjenja nego pokazuje stvarne mogućnosti življenja u prostoru društve­ nog blagostanja. Na kraju treba istaknuti da je tema o ulozi religije u socijalis­ tičkim društvima obrađena uvjetno kao neka sociologijska ap­ roksimacija. Budući da na to pi­ tanje nema precizna odgovora. ZAKLJUČAK U našem ogledu pokušali smo najprije pokazati kako se soci­ jalistička društva — kad je u pitanju otklon — odnose spram po­ jave religije. naši će zaključci biti hipotetični. 205 . A problem obilja — materijalnog i duhovnog — uvijek je neki moralni problem s kojim se svako moderno dru­ štvo. potrošačkom sekularizmu odgovara svjedo­ čanstvo siromaštva religije.morala u socijalizmu naći — za razliku od slučajeva ideologij­ skog i političkog sekularizma — potporu i suradnika. jer nije do kraja utvrđeno da li su nosioci različitih realiteta u razgovoru — Crkva. religija nužno uzima oblik novog — trećeg — svjedočenja. Jer. naravno. izvorna je marksistička misao bila beskompromisno uperena protiv svijeta novca. političkom sekularizmu odgovara svjedočanstvo duhovnosti religije. političkog i potrošačkog sekularizma. trošenja i besmisla ra­ sipničkog trajanja. robe. A to je svjedočanstvo za njezi­ no moralno poslanje od temeljnog značenja. teologija. zlata. prije ili poslije. me­ đutim. ako ni­ šta drugo. Vidjeli smo da taj odnos može uzeti trostruki oblik: oblik ideologijskog. a nije samo doktrinarno željna da bude Crkva siromaha. imati smisao funkcija religije. U sociološkom izrazu ta će svjedo­ čanstva. To suočenje. Malo je naime vjerojatno da bi Crkva u socijalističkom društvu ikada uspjela postati tako boga­ ta kao što je to u zapadnim zemljama. mora dramatično suočiti. Zato je jednostavno socio­ loški prisiljena da bude siromašna Crkva. i to upravo onoliko koliko je spomenuta kriza identiteta zamrači­ la značenje riječi ovdje ispisanih. socijalističko društvo i marksizam — očuvali svoj identitet ili ih je kriza određenosti već pretvorila u fantazme ideoloških rasapa. Naspram potrošač­ kim mahnitostima pojedinih segmenata u društvu. Ondje pak gdje je ta misao ostala nepokretna u okvirima obrane svake svjetovnosti.

što je u po­ glavito] nadležnosti sociologijske znanosti. Odgovor da se taj društveni sustav povijesno iscrpio teš­ ko može ikoga zadovoljiti. odjeci toga događaja kao da rijetko kad uspijevaju prekoračiti prizemnu granicu poli­ tičkog dojma. jer odmah uskrsava novo pitanje: za­ što se kapitalistički sustav nije još iscrpio. POSTMODERNA I KARIZMATIČKA RELIGIOZNOST Iako je današnji nagli i spektakularni krah socijalističkih po­ redaka. Budući da je riječ samo o zaostaloj svjetovnoj religiji — tj. izazvao razumljivo iznenađenje u svijetu i u nas. o krivom nadomjestku istinske religije — spomenuta je sakralna društvena i ideološka tvorba to brže iščeznula što se oštrije sučelila s neza­ ustavljivim naletom moderne svjetovnosti. Prema tom gledištu. doduše. RELIGIJSKI SASTOJCI U MARKSISTIČKOM SVJETONAZORU Sigurno. može naći u tipič­ noj religijskoj postavi marksističkog društvenog mita. koji su se pozivali na marksistički svjetonazor. Još će se više nesnalažljivosti pojaviti zacijelo u području pojedinih teorijskih ogranaka — pri­ mjerice u sociologiji religije — jer su oni tek ovisni dijelovi veće cjeline. sigurno. 207 . u naše doba mnogo piše. Ot­ kriva se da za bilo kakvu razložniju teorijsku obradu nedostaje potrebna povijesna udaljenost i sabiranje iskustvenih podataka.SOCIJALISTIČKI FEUDALIZAM. novinarske senzacije ili puke biološke reakcije. koji se pred našim očima upravo razgrađuje od Baltika do Pekinga i od Berlina do Tirane. ali isto­ dobno nitko ozbiljno ne pita zašto i kako je uopće moglo do nje­ ga doći. tu doista neviđenu dramu raspadanja jednog od najopćenitijih po­ vijesnih zamišljaja. marksizam je u svojoj najdubljoj srži izričito religiozni svjetona­ zor. pa treba očekivati privremeni zastoj u znanstvenom pristupu tim novim društvenim preobrazbama. O tom se porazu marksističke ideologije. Stoga valja s velikim oprezom zakoračiti u prostor prvih raščlambi i prosudbi o golemom duhovnom obratu što se zbio u socijalističkim društvima i o njegovu mogućem raspletu u bu­ dućnosti. sociologija religije na prvo mjesto svojega zanima­ nja stavlja sadašnji slom i kraj marksističke društvene utopije. koji se u ozračju suvremene svjetovnosti brzo istopio. a od prvog je mnogo stariji? Jedan se od ishoda prijepora.

i marksističke svjetovne eshatologije. filozof posve suprotna usmjerenja. Među posljednjima je nedavno velikom spremnošću i znan­ stvenom brižljivošću uvjerljivo branio spomenutu tvrdnju poljski • 1 H a n s B a r t h . opisana je u H. s jedne strane. Schumpeter. pa njezina potpuna oprečnost nužno donosi u budućnosti posvemašnje dobro. J. Za njega je marksizam neka osobita i posebna religijska ideolo­ gija. Izabrani narod — Proleterijat. Sličnost židovsko-kršćanskog shvaćanja povijesti spasenja. Russell. Poslije će rata još veći broj stručnjaka za marksizam zastu­ pati tu teoriju međusobne ovisnosti dvaju svjetonazora. str. Wahrheit und Ideologie. Hessa. po­ sebice u J. ističući židovsko-kršćansko podrijetlo ideje komunizma. 1953. koji je bio vidno nadahnut Saint-Simonovim društvenim utopizmom. Das Menschenbild jungen Marx. Ses origines hšgšliennes.Inače. Drugi Kristov dolazak — Revolucija-. P a r i s . 368—369. Berđajev predviđao uspostavljanje novoga srednjov­ jekovlja. plod pro­ šlosti. 172. Zeitkritik und Geschichtsphilo­ sophie des Jungen Marx. Ta dijalektika vremen­ ski posve odvaja ono što je bilo prije od onoga što će tek doći. str. dok H. Prema B. Philipp. Cak je i jedan B. Der entfremdete Mensch. Stoga stavlja znak jednakosti između sljedećih kategorija: Mesija — Marx. Protivno tome E. a ruski mislilac N. Russellu oba ta reda nazivlja izazivaju u ljudskoj duši posve isti čuvstveni odjek. O tim sličnostima — dakako u većoj ili manjoj mjeri — rasprav­ ljali su J. 1948. Dirks. Aron. G ö t t i n g e n . Z ü r i c h . O tome je početkom stoljeća pisao sociolog M. Tijek je povijesti dakle prema preobraženoj sutrašnjici nezadrživ. Hegela. Središnji mar­ ksistički iskazi otkrivaju naime čudnovatu podudarnost s poru­ kama kršćanske objave. M. s druge. W. J. Tillich. Marxa morala izvršiti eshatologija M. G. Popitz' nalazi izvor te marksističke sklonosti prema religijskom tumačenju povijesti — u svjetovnom obličju — u njemačkoj idealističkoj filozofiji. 78. 1959. P. Spomenuto stajalište primi­ jenjeno na povijest pokazuje da postoji nemalo suglasje između marksističke slike povijesti i kršćanske dogme o padu i iskuplje­ nju čovjeka. G. Crkva — Komu­ nistička partija. B a s e l . pa je dopušteno zaključiti kako je komu­ nizam prvenstveno neka svjetovna religija i zemaljska mistika. što znači da samo oči­ ta i bezuvjetna eshatološka nada drži na okupu cjelovitost mar­ ksističke misli. Taube i R. H e i n r i c h Popitz. 2 208 . ob­ likujući nepomirljive likove Zla i Dobra. Toynbee. J. Thier5 us­ traje na utjecaju što ga je na mladoga K. Konačno. 4 G e o r g e s M. Tisućgodišnje kraljevstvo — komunis­ tičko društvo. 350. str. Cottier. L'athćisme du jeune Marx. Pakao — kažnjavanje kapitalista. Weber. Cottier4 pripisuje marksizmu maniheističku viziju povijesti: sadašnjost. Fichtea i G. W. posvemašnje je zlo. Bartha'. W. u društvenoj teoriji i suvremenoj filozofiji odavno je stavljena u opticaj tvrdnja o religijskim sadržajima marksizma. ali ovaj nut u liku komunističkog ugnjetavačkog i ideo­ loškog sustava. 3 E r i c h Thier. M. str. Bochenski. pred rat pronalazio u temeljnim marksističkim po­ jmovima sadržaje koji su posuđeni od kršćanske vjerske baštine. 1957.

Glavni tokovi marksizma. svjetovnom Edenu i Zemaljskom raju. jednakost 1 mir. To je čisto maštanje o društvu savrše­ nog jedinstva. što religijska učenja nikad ne čine. u kojemu vladaju sreća.9 Prva je ona o gnostičkom obilježju čovje­ kove osobne spoznaje a druga o eshatološkom razvoju zajednič­ ke povijesti čovječanstva. u kojemu će se sve ljudske težnje i žudnje ostvariti. to nije bitno poremetilo stanje duhovne sigurnos­ ti u njihovih pristaša. Nepotrebno je dalje nabrajati i iznositi te ili slične teorije o religijskim ishodištima marksizma. jedino onaj tko do kraja usvaja marksistički svjetonazor. Postoji dakle stanovita marksistička svjetovna soteriologija i stanovita marksistička svjetovna eshatologija. siromaštva. prožeta zlom vjerom. 6 Jakov Jukić. a sve suprotne vrednote pomiriti. Druga sakralna tema je o svjetovnom eshatonu. 209 . Jer. 3. 24. povijest nužno i nezaustavljivo ide — mesijanskim djelovanjem proletarijata i apokalipsom revolucije — prema savršenom druš­ tvu. treće. čemu obvez­ no prethodi tema o svjetovnoj apokalipsi. fantazijskim i iracionalnim stranama. drugo. podjednako K. nepravde i zla. dokučuje istinu o svojoj sadašnjosti i zadaci­ ma koje mora obaviti. Vjerojatno se danas iz broj­ nih tvrdnji o sakralnom ustrojstvu marksizma mogu izdvojiti ba­ rem dvije nezaobilazne religijske teme. Drugim riječima. doznaje istinu o podrijetlu svije­ ta i čovjeka. otuđenja. neprevarljivo je upućen u buduć­ nost tijeka povijesti. 1985. Kritika marksističkog određenja ideologije. taj biva postupno uveden u neko apsolutno znanje 0 svemu i time se spašava: prvo. naime. Marxova kao i kasnijih marksista.filozof L. o kojima sam na drugom mjestu opširnije pisao. Krećemo dakle k novome poretku. u Crkvi u svijetu. Poznato je iz povijesti religija da gnoza ima značenje posje­ dovanja tajnoga znanja koje spašava čovjeka. taj može razumjeti sva zbivanja u svijetu i spasiti se od besmisla i smrti. Premda su se sva proro­ čanstva. svezak. Kolakowski5. poka­ zala pogrešna. 232—246. ta se sigurnost nije temeljila ni na kakvim iskustvenim pretpostavkama ili povijesnim zakonitosti­ ma nego isključivo j j a duševnoj potrebi ljudi za sigurnošću. Ali to je kariki­ rana religija. Str. To je neka izvan­ redna i nadmoćna spoznaja koja osjetno nadilazi svako obično ljudsko znanje. 1989. jer svoju prolaznu zemaljsku eshatologiju pokušava prikazati kao znanstveno postignuće. Jednako je i s marksizmom. U tom smislu marksizam obavlja nezamjenjivu religijsku funkci­ ju i njegova učinkovitost ima religijsko obilježje. 591—599. Za njega je marksizam bio i ostao najveća fantazija našega stoljeća. u kojemu više neće biti iskorištavanja. Beograd. III. Tko prihvati učenje marksizma. Ovdje se lako uočava odnos uzročnosti između prihvaća­ nja marksističkog svjetonazora i izvjesnosti nadolaska savrše- • 5 Lešek Kolakovski. Za marksizam. str. Širina utjecaja koji je marksi­ zam bio zadobio ne samo što nije uspjeh njegovih znanstvenih zasluga nego gotovo u potpunosti ovisi o njegovim proročkim.

što konač7 Jakov Jukić. samovolja lokalnih moćnika. Najnoviji je razvoj društava koja su se dosad iskazivala kao marksistička bjelodano otkrio da je u njima zapravo došlo samo do privremenog zaustavljanja povijesnog razvoja — slično kao u fašizmu — a ne do uspostavljanja nekog posve novog poretka. Ruši se naime istodobno i jedna svjetovna religija i jedan kolektivistički poredak. raskošni život vlastodržaca. Taj je put kapitalizam odavno prošao i danas se bavi potpuno drugim problemima. privatno vlasništvo. Oktobar prije Bastille. odnosno u svemu predgrađansko. davanje povlasti­ ca. niti je komu­ nističko društvo i gdje još ostvareno. Iz toga dalje slijedi da socijalizam. borbu za državnost. naravno. mi smo prije uvođenja marksis­ tičkog socijalizma imali još dvadesetak godina vladavine monar­ hije. u Obnovljenom životu. samostalne sindikate. stvaranje neprijatelja. Da sve bude još nepovoljnije. političke stranke. Iz svega proistječe da u suvremenoj teorijskoj misli raste uv­ jerljivost i prihvatljivost shvaćanja o religijskim svojstvima mar­ ksizma i društava koji se na njega redovno pozivaju. U potvrdu tome dovoljno je podsjetiti na činjenicu da se u sustavima što se neposredno rađaju iz razgrađenog i pro­ palog socijalizma u stvari samo ponavljaju sva ona ista razvojna razdoblja kroz koja je prošao moderni kapitalizam. briga za raspodjelu. osvješćenje naroda i slično. što je samo izokrenuta i svjetovna slika feudalnog srednjovjekovlja. vojska.nog društva. tržišno gospodarstvo. a ne rad. davanje prava vlasništva na korištenje. 217—218. ub­ rzanoj i dramatičnijoj verziji — gledamo taj isti povijesni scenarij kroz koji je razvijeno zapadnjačko društvo već prošlo. podmitljivost. Kao u feudalizmu tako i u minulom marksističkom socijalizmu na cijeni su iste stvari: ideologija. dok je do­ sadašnje društvo zapravo bilo feudalno u sociologijskom smislu i pseudoreligijsko u ideologijskom smislu. slobodne izbore. Stoga otkri­ vamo već davno otkrivene stvari: demokraciju. pretkapitalistička produktivnost. i to ne na operetni nego povijesno zbiljski način. Zato na kraju ostaje samo vjera. Sad smo međutim dobili krunski dokaz o istinitosti spomenutog shvaća­ nja. 1990. nezaposlenost. ideologiju nacionalizma. To nas ovlašćuje da izreknemo paradoksalnu tvrdnju da se Oktobar zbio prije Bastille. 4. str. Obje tvrdnje međutim počivaju na pukoj vjeri jer niti marksistički svjetonazor rješava sve probleme. pravna anarhija. slu­ ganstvo intelektualaca.7 Dok se ne shvati da je marksistički socijalizam neizbježno pretkapitalistički sustav — u svim svojim odrednicama — teško se može išta razumijeti od onoga što se u naše doba događa u prostorima nekadašnjih socijalističkih zemalja. 210 . Ukratko. izvanekonomska prisila. marksistički nije društvo koje razvojno dolazi poslije kapitalizma nego njemu uvi­ jek prethodi. tek sad zbiljski ulazimo u moderni građanski poredak. 45. pa ne znamo da li je uopće moguće. a ne za proizvodnju. nagrada za vjernost. Otud razlog zašto još jedanput — doduše u nešto skraćenoj.

Najednom n a m je budućnost postala prošlost ka­ pitalističkog svijeta. jedva će biti dopušteno osloboditi mar­ ksizam od svake odgovornosti za s u v r e m e n e pobačaje njegove zamisli. jučer vrlo isticanih. Mnogi neprijeporni revizionizmi marksističkoga svjetonazora — napuštanje internacionalizma. E n g e l s a nego i s a m o g a K. ali se istodobno uvažavaju sta­ novite zasluge marksizma. Netom izrečenu tvrdnju treba pobliže razjasniti. G r a đ a n s k o društvo je zakucalo na n a š a vrata. Erupcija se pretvorila u eksploziju. ia­ ko su se ideologije u tim društvima na njega opetovano i isključi­ vo pozivale. popuštanje libe­ ralizmu. osim a k o se tom pojmu ne želi dati posve neodređen i nejasan sadržaj zahtjeva za idealnom pravednošću u društvu. Na spomenutu dvojbu nije lako dati točan i k o n a č a n odgovor. Naime. do ju­ čer izrođena u nepodnošljive državne strahovlade i lažne svje­ tovne religije. M a r x a . s izvornim i samosvojnim učenjem marksizma. a ne novim zakonodavstvom. Unatoč svemu. Feudalni se »hladnjak« r a s p a o u komadiće. nije ono a m e r i č k o ili zapadnoevropsko. o b r a n a svjetskog mira. O toj se odgovornosti i međuovisnosti piše u n a š e vrijeme s m n o g o bezobzirne otvorenosti. nego tek u njega ulazimo. JE LI MARKSIZAM KRIV ZA NEUSPJEHE POVIJESNOGA SOCIJALIZMA? Poslije ovih n a v o d a možda bi s p r a v o m trebalo zapitati što uopće imaju zajedničko povijesna ostvarenja socijalizma. otklon planske privrede. J e r . č a k i od njegovih najoštroumnijih os- 211 . g r a đ a n s k o društvo koje n a m dolazi iz podzemlja gospodarske nestrpljivosti. Otud nesporazumi. zagovaranje zajedničkih vrednota što nadilaze klasne interese. To je d a k a k o posljedica činje­ nica da u n a s — zbog prije opisanih feudalnih obilježja socijaliz­ ma — nastupa n e k a vrst reprize prvobitnog surovog i sirovog rađanja kapitalizma u kojemu su tržišni uvjeti bili uvođeni go­ lom prisilom. poslije pro­ pasti socijalizma. Po sebi je razumljivo da neočekivani slom socijalističkih poreda­ ka stavlja u ozbiljnu sumnju s v a k u znanstvenu vrijednost ne sa­ mo prinosa V. mo­ derni je industrijski kapitalizam u š a o u posve novo razdoblje svojega razvoja.no znači da je u nas feudalizam — a u p r a v o je monarhija najodličnija o z n a k a feudalizma — doslovce zamrznuo. d a n a s u predvečer­ je r a s p a d a potpuno odbačenih. Zato je moguće napraviti d u g a č a k popis dodirnih točaka između najsigurnijih p o r u k a izvornog m a r k s i z m a i g l a v n i h odrednica povijesnoga komunizma. razvoj g r a đ a n s k o g a društva i demokratskih ustanova gotovo sedamdeset godina. Lenjina i F. Stoga se mi d a n a s ne v r a ć a m o g r a đ a n s k o m društvu. k a k o to neki brzopleto misle. nego radije ono tajlandsko ili korejsko. dok smo se mi u nepokretnosti hladili u feudalnom »frižideru«. prihvatljivost p a r l a m e n t a r n o g nadmetanja — očito su zakasnili. k a o u hladnja­ ku. na­ g l a s a k na humanizam. I.

U svakom slučaju Marx slijedi stanoviti ideal znanosti koji se opasno približava »buržujskom« modelu prirodnih znanosti.poravatelja. u Etüdes. ne može se olako zanemariti činjenica da je upra­ vo K. koje je odbijao. Taj je proletarijat pak zbiljski ostvaren tek u radničkoj klasi što se povijesno pojavila u industrijskom kapitalizmu. 5. što naravno nema nikakve sličnosti s povijesnom stvar­ nošću u dojučerašnjim socijalističkim zemljama. Protivno tom predviđanju. pa se pretpostavljalo da će iz tih razloga jedino ona uspjeti istovjetna nadživjeti u komunis­ tičkom društvu. Uza sve to. Marx je sanjao o jednom društvu slobodno udruženih proizvođa­ ča i o općem razvoju pojedinaca u svim njihovim ljudskim sastojnicama. 1990. Iz ideološkog je kruga izuzimao znanost. ali samo onda kad se pri­ micala građanskom obrascu prirodno-eksperimentalnih znanos­ ti. pred ostatkom proleterske klase imala je ta partija zaista nevjerojatnu prednost. država će nastaviti iskorištavati radnika na uspješniji ili barem jednak način kako je to činio i privatni vlasnik. što smo inače prije označili kao tipično gnostički sastojak u marksizmu. Quel avenir pour le marxisme ?. K. U njegovim očima dotad postojeća sveza iz­ među radnika i privatnog kapitalista ostaje time zapravo nedir­ nuta.8 Nije prešućeno kako je Marx imao vrlo izražen kri­ tički odnos spram naivnom i djetinjastom pokušaju da se privatistički kapitalizam jednostavno pretvori u kolektivistički ili državni kapitalizam. tijek i goleme uspjehe radničkog pokreta«. 475—485. Isto je ta­ ko Marx prvi predstavio komuniste kao »najbolju partiju proleta­ rijata«. 373. što je jedina »istinski shvaćala uvjete. Uzimajući mjesto privatnom kapitalistu. S druge strane. U nekim razdobljima svojega života bio je go­ tovo opsjednut moćima i mogućnostima iskustvene znanosti. Marx je neosporni začetnik stanovitog scijentizma u vlastitom sustavu — kako smo u ovoj knjizi opetovano isticali — premda se to redovito pripisivalo njegovim nasljednicima. Sa­ mo znanost izmiče ideološkoj zarazi. štoviše biva osjetno pogoršana ako se ista želi uspostaviti s državom kao zajedničkim i velikim kapitalistom. str. 212 . pa je vjerovao da ju je najtočnije prepoznao — tu klasu s iznimnom i izvanrednom povijesnom ulogom — u radni­ cima što su iznikli u ozračju privatističkog kapitalizma. Drugo. Zato ga je mogla tako snažno oduševiti pojava Darwinove teo­ rije evolucije i neke druge pozitivističke hipoteze vrlo sumnjive vrijednosti. Tako je samo jedna mala skupina odabranih i posebnih ljudi — koji su dolaskom na vlast prigrabili svu moć države u svoje ruke — po­ gubno i opasno uzdignuta u društvu. prema kojima je tobože sva dosadašnja ljudska povijest nezaustavljivo usmjere­ na. Stoga se znanost u marksizmu vrlo rijetko svrstava u ideologiju. ne spominjući sve one brojne i nezgrapne scijentistič- • 8 Jean-Yves Calvez. Ideja pro­ letarijata bila je dakle u Marxa prethodno zamišljena na neki ap­ rioran način. Marx prvi začeo misao o proletarijatu kao »izabranom na­ rodu« i partiji kao »izabranom proletarijatu«.

mesijanstvo proleterijata i partijska gnoza — potpadaju pod oporbu jer su izravni uzročni­ ci izgradnje i razgradnje povijesnih poredaka novog feudalizma. Još manje su u krivu oni koji smatraju da se glavni raz­ lozi spomenutog propadanja nalaze isključivo u političkom ure­ đenju. komunistički je etatizam u krajnjoj crti ipak izišao iz duhovne radionice utemeljitelja marksizma. Marx je držao da su društvene pojave pogodne da budu utvrđene takvom strogošću i točnošću koje su svojstve­ ne prirodnim znanostima. 213 . 1990. nacionalizaciju. centralizaciju i podržav­ ljenje svekolike imovine u društvu. Stoga se već nazire za­ ključak da nije samo postanak socijalističkih poredaka — dubo­ ko ukorijenjenih u marksizam — nego također i kraj prvenstve­ no događaj svjetovne religioznosti. Nai­ me. 9. koji djeluju u pozadini svih drugih zbivanja. jer je baš davanje potpunih ovlasti i neograničenih povlas­ tica samo jednoj partiji u državi nužno dovelo do zakrečenja svih životvornih protoka društvenog krvotoka. Svi drugi sastojci koji su iz mar­ ksizma prešli u ideologiju socijalističkih država — društveni čov­ jek. idolatrija prošlostoljetne znanosti. Budući da je feudalni socijalizam po svojoj istinskoj društvenoj naravi i utjecaju marksističkog svjetonazora bio sak- • 9 LucienSeve. ne može se zanijekati da je propadanje komunističkih pore­ daka na istočnoevropskim prostorima istodobno promašaj i pro­ padanje njihova gospodarskog sustava. Jednom uspostavljene. Mnoge bi druge dragocjene sadržaje izvorne marksističke teorije valjalo jasno zadržati — kao što je stanoviti realizam. Drugim riječima. kako smo prije pokazali. str. komunizam je uporno preporučivao — u svrhu što us­ pješnije provedbe revolucije — niz drastičnih mjera etatističke naravi: eksproprijaciju. Usprkos obrani po­ jedinca i odupiranju ideji »općeg i svemoćnog kapitalista«. kri­ tika kapitalizma" i razumijevanje mehanizma otuđenja — ali je očito da oni nisu bitni za marksizam nego su više odjek nekih mi­ saonih strujanja svojega doba. Nije pritom zaboravio na ob­ veznost rada za svakog bez iznimke i na stvaranje masovnog industrijskog radništva. te je oblike državne prisile bilo teško poslije vratiti natrag na početak i preoblikovati ih u idilično stanje »slobode udruže­ nih proizvođača« i »razvoja pojedinaca u svim njihovim ljudskim sastojnicama«. quel second souffle ?. Parts. A upravo su oni izričito religijske tvorbe. Engelsa i cijele kasnije marksističke tradicije. u trenutku revo­ lucije.ke pretjeranosti F. čini se da su u igri dublji poticaji — osim gospodarskih i političkih — a odnose se na religijske čimbenike. koji je za Marxa. bio gori nego privatistički ka­ pitalizam. Svejedno. što sad treba potanje protu­ mačiti. Treće. što ga je nužno odvelo u prevladani i jednostrani socijalni determinizam. onog državnog kapitaliz­ ma ili samoupravnog socijalizma. To je u isto vrijeme i određena pobjeda protivničkog sustava. Communisme. privatističkog ili liberalnog kapi­ talizma. Taj je događaj dakako u isti mah gospodarski i politički.

U tom je sklopu zapadnjački upliv bio odlučan i koban. Religion et sšcularisme dans les societes socialistes. str. 28. u Social Compass. Da li je. Marksisti su u početku bili oduševljeni tim procesom jer su istodobno bilježili i pad religioz­ nosti u narodu. marksistički su struč­ njaci zakazali. Plima svjetovnosti zahvatila je sve dijelove socijalističkih društava. dakle. ukoliko je najprije na taj socijalizam prenio zahtje­ vne sakralne obveze. prema na­ trag. Kroz sve dugo postojanje mar­ ksističkog socijalizma. Više je marksističkoj teolo­ giji. U toj iznimnoj situaciji nije bilo ništa lakše doli pozvati u po­ moć ono što se u gospodarskoj ideologiji nudilo kao najnovije: neoliberalizam i njegova rajska obećanja. a ne prema naprijed. Odatle onda u nas pojava neke čudne i ne baš uobičajene nemoći ljudi pred izazovima privrednog me­ teža. stanje svi­ jesti počelo se ubrzano mijenjati. iako svjetovnog obličja — što ovdje pokušavamo zagovarati — svaka je moguća sekularizacija nezaobilazno po­ ništavala njegovu učinkovitost. 5—24. dok je poznavaoce zapadnjačkog gospodarstva dočekalo iznenađenje jer su se prvi put susreli s poviješću koja je išla obrnutim putem. očekivani brzi prijelaz iz feudalnog socijalizma u kapitalizam naglo je zapeo — na opće zaprepaštenje svih knjiš­ kih ekonomista — i otvorio gotovo nepremostive zapreke dal­ jnjem razvoju. Pritom je malo tko pi­ tao koliko će primjena neoliberalističkih upustava stvarno odgo­ varati jednoj do kraja rasklimanoj privredi koja je iz stanja soci­ jalističkog feudalizma prelazila — naizmjence u oduševljenju i tjeskobi — u rani kapitalizam. a onda ih sam olako napustio. polako i nezadrživo su prodirali u njego­ vo tijelo mnogi sadržaji građanskog mentaliteta. 214 . Nisu vidjeli da val sekularizacije mnogo uspješ­ nije i sudbonosnije izgriza i rastače njihove svjetovne mitove ne­ go tradicionalna religijska vjerovanja. marksizam kriv za neuspjehe povijesnog soci­ jalizma? Jest. IDEOLOGIJA PRIVREDE U RASPADANJU: NEOLIBERALIZAM Međutim.ralna pojava. primjerice. izloživši svo­ je nemoćne sljedbenike zavodljivim napastima moderne svjetov­ nosti i njezinim blještavim idolima. jer je njihova teorija poznavala samo revoluciju kao način prelaza iz jednog u drugi poredak. Sučeljeni s tim bezizlazjem. naudila televizija — koja je na svojim ekranima upriličila veliki blagdan svjetovne opuštenosti i otvorila vrata svim sumnjama — nego sve zapadnjačke protukomunističke po­ litičke propagande zajedno. Naime. 1. • 10 J a k o v J u k i ć . Zato se može u sažetku ustvrditi da nisu samo marksizam i socijalistička društva proizišli iz religij­ skih pobuda nego su zbog njihove odsutnosti konačno i propali. razmjerno jača­ nju revizionističkih skretanja od vlastita pravovjerja. 1981.10 Američki stil življenja i zapadnoevropske potrošačke navike nezaustavljivo su pustoši­ le feudalnu utopiju svjetovne religije komunizma i kolektivistički zanos iz prvih dana novoga poretka.

U njihovu razgolićenju može se ići još dalje i reći: dok su u nedavnoj prošlosti »plansku privredu« ili »druš­ tveno samoupravljanje« smatrali spasonosnim ključem za rješa­ vanje svih problema društva. Izvana gledano — točnije. kažu. 315—322. str. 215 . ali još ne daje tako sav­ ršene razultate. str. Williams uvjeren je da se nepravde. dotle u današnjem trenutku poči­ nju nekritički uzvisivati samo »slobodno tržište« ili »privatno poduzetništvo«. gledana iz razine samoga neoliberalizma. Sjeti­ mo se samo kako je do jučer marksistička teorija tvrdila da je sa­ moupravljanje savršeni privredni sustav. 373. No ta je ideologičnost zamjetljiva također u unutrašnjosti. 1990. 372. Fukuyama u svojem razvikanom član­ ku iz 1989. str. iz razine feudalnoga socijalizma — ideologičnost neoliberalizma postaje više nego razvidna. No­ vak. 5. godine preuzetno proričući ništa manje nego neizos­ tavni konac dosadašnje ljudske povijesti. von Hayeka. Prophetes neo-liberaux. Štoviše. Stoga kapita­ lizam na našem planetu nema uopće više ozbiljna takmaca i do­ stojna naprijatelja. Kao što su uostalom nekad našim privrednim stručnjacima bila puna usta imena Marxa i Lenjina. tom poretku dopustilo da se sasvim razvije i raz­ igra prema »čistim« zakonima tržišta. Zato upliću istovjetnu vrst utopizma: ako bi se. Nešto slično susrećemo u učenju modernih teoretičara neoliberalizma. jer zapravo nije do kraja ostvaren. na što upozoravaju njegovi brojni i nesmiljeni kritičari." siguran da će i svi problemi Latinske Amerike brzo iščez­ nuti ako narodi tih zemalja prihvate liberalnu demokraciju i uvedu kapitalističko gospodarstvo. Drugi je pripadnik iste škole. Friedmana i F.Ne iznenađuje onda što je prihvatom takvih neprimjerenih naputaka opet proradio stari religijski mehanizam stvaranja svjetovnih utopija. osobito rasne. Questions about Liberation Theology. mogu ispravi­ ti upravo uspostavom post-industrijskog kapitalizma. 1990.12 Možda je najbolji sažetak neoliberalističke ideologije dao F. sigurno bi sve teškoće u njemu odmah nestale. Povijest će se jamačno i dalje nastaviti. poznati M. koji jednako priznaju da poredak suvremenog kapitalizma funkcio­ nira uz znatne poteškoće. 1986. Neo-liberalisme aux Etats-Unis. zagovornik neoliberalizma W. u Etudes. u Etudes. opet slijepo vjerujući da će te promjene — kao one prije — staviti sve izokrenute stvari na pravo mjesto i učiniti da poteče med i mlijeko u našem bolesnom gospodarstvu. iako sada posve drugačijeg predznaka. tako sad ti isti stručnjaci — obraće­ njem na novu ideologiju — žele čuti samo za imena M. ali bez • 11 M i c h a e l N o v a k . Will it Liberate ?. stoga u tom smislu očekuje ukinuće apartheida u Južnoj Africi. 12 J e a n W e y d e r t . 609—620. 5. 4. W a s h i n g t o n . pod uv­ jetom da tamo napokon prorade zakoni tržišta i slobodne ponu­ de radne snage. T h o m a s M o l n a r . Taj visoki činovnik u State Departmentu — u tekstu koji je barem za naša evropska shvaćanja opterećen odveć grubim znanstvenim pojednostavlje­ njima — tvrdi da su svi veliki ideologijski sukobi zapravo završili pobjedom demokratskog i liberalnog kapitalizma.

koja je vrlo daleko od naših stvarnih privrednih mogućnosti. iako Evanđelje — što već pri prvom njegovu pažljivom čitanju postaje očito — više zazire od bogat­ stva nego od ropstva. a prema kojima inače zauzima stajalište potpunaotklona i neopozive osude. Spomenuti prodor neoliberalizma bio je olakšan čestom zabludom mnogih kršćana koji krivo misle da postoji samo marksistička kritika ka­ pitalizma. što je našem prethodniku bilo nedostižno. Totalitarizam i strahovlašće suvremenih povijesnih socijalizama tolikom su silinom odbili većinu dobro­ namjernih ljudi da se u usporedbi s tim socijalizmom dugovječni liberalizam morao činiti kao neki naravni i redovni tijek stvari. Riječ je pobliže o posve novom stilu življenja. Ostaje još nepokrivena golema 216 . nego na trenutač­ no zadovoljenje. Zahvaljujući modernom informacijskom sustavu. Stoga je dozvoljeno ustanoviti da se u ovom trenutku nalazimo suočeni — premda u nejednakoj mjeri — s tri gospo­ darska uzorka: prvo. Ratzinger uobičava nazivati »hedonističkim«. što u društvenoj zbilji i jest. Zaključak je jasan: kapitali­ zam se više ne treba bojati od vanjskoga neprijatelja. koji nemilosrdno krči putove i stvara mnoge opravdane strahove i nedoumice. ali kao lažna svijest može već sada zamračiti vidike i suziti slobodu za drugačije ishode. a ne i neka druga. koja nije ništa manje pogubna za kršćane od one prve. čovjek se danas nalazi u jedinstvenom položaju da može istodobno pozna­ vati i živjeti više tipova društva. Tako je zemljama feudalnog socijalizma na zalazu bila po­ nuđena ideologija neoliberalizma u svoj njezinoj širini i zamam­ nosti. premda je ona samo mamac. s neolibefalističkom ideologijom. maska i sredstvo uvođenja tržišnog gospodarstva i njegova upregnuća u stvaranju idolatrije bogatstva. tek manji dio suvremene ljudske djelatnosti i povijesne zbiljnosti. a ne kao druga ideologija. s primitivnim tržišnim kapitaliz­ mom. Zato se u isusovačkom časopisu Etudes izjednačuju sadržaji te ideologije s onima što ih kardinal J. koji se doduše raspada. drugo. uvijejs u svoju korist i za vlastito promaknuće. IDEOLOGIJA DRUŠTVA U ZASTOJU: POSTMODERNA Gospodarstvo je.značajnih ideja i novih ideologija. U pozadini te neoliberalističke ideologije u stvari stoji nagli uspon i uzlet mladih i bezobzirnih tehnokrata — u sociologiji zvanih yuppies — koji pokušavaju ostvariti. s feudalnim socijalizmom. No lukavstvo se te ideologije očituje najviše u tome da je neslobod­ nim narodima upravo demokracija — a ne kapitalistička privre­ da — nuđena kao poglaviti cilj. stanovitu verziju američkih ideala: us­ pjeha i novca. čiji moral nije više usredotočen na rad i odricanje. Zalaz marksističke ideologije otvorio je širom vrata nastupu neoliberalističke ideologije. ali će po usvojenim navikama još dugo utjecati na naša shvaćanja i ponašanja. pa može u miru uživati plodove svoje pobjede nad poviješću. izobilje i užitak. međutim. treće.

Paris. Različita su određenja postmodernog društva i nije ih lako opisati. str. Ipak. i XII. Neki sociolozi smatraju da bi početak novoga doba trebalo tražiti u XVI. stolje­ ću. L'autre Europe. 1990. pa je na taj način izdubljen još jedan novi rascjep. S obzirom da je društvo feudalnog socijalizma. i XVIII. taj se naziv ubrzo proširio. Možda je najbolje početi 13 J a c q u e s R u p n i k . vjera u neprekidni napredak znanosti i tehnike. Nastao najprije u arhitekturi i drugim granama umjetnosti. racionali­ zam. jer drže da se moderno drušvo oblikuje tek u XVII. A baš se to moderno društvo — od prosvjetiteljstva pa dalje — usposta­ vilo u nekim svojim nezaobilaznim slobodarskim obilježjima. Crise et fin du communisme. nasiljem. 386. eksplozijom znanosti i tehnike. stoljeća. što je ujedno označilo i njegov kraj i početak novoga doba.• oblast društvenog življanja koje se u naše vrijeme logički nadovezuje — zacijelo ne u pukom uzročnom smislu — na liberalistič­ ko gospodarstvo i privredu slobodnog tržišta. Društvo se više ne opravdava jamstvom božanstva nego je iskaz slobodne volje ljudi koji su se prepoznali u potpu­ noj jednakosti. koje se sve više običava nazivati postmodernim. Weber i E. bilo obilježeno neslobodarskim idejama. gotovo kao temeljnu odrednicu čovjekova zajedničkog postojanja. zabranama. Mnogo važnije od toga prijepora o vremenu točnog početka jest gotovo jedinstveno mišljenje u pogledu temeljnih obilježja modernog vremena.13 počelo se ono sve više razlikovati od građanskog društva. strahovlašću i izgnanstvima. pokazavši osobito plodnu primjenu u području sociologije. suprotno tome. stolje­ ću. U drugu krajnost idu M. Taj je povijesni tijek završio industrijskom revolucijom. pa se po cilju odveć i ne razlikuje od pleromičnog obećanja komunističke gnoze. Troeltsch. o čemu postoje vjerodostojna svje­ dočanstva. Umjesto vjernosti nepromjenjivoj tradiciji. Njih je lako nabrojiti: pozitivizam. osvajanja i pobjede čovjeka nad prirodom i društvom. razvojem gradova i iseljenjem seoskog pučanstva. mno­ go neugodniji po posljedicama od onoga u području gospodar­ stva koji smo upravo opisali. Među znanstvenicima nema suglasja o tome kad je zapravo vremenski počelo razdoblje modernog društva. gospodarski i društveni preok­ reti do kraja razgradili srednjovjekovni poredak zajamčen bo­ žanskom providnošću i oslobodili kulturu od crkvena skrbništva. 217 . Stvorena je pravna država i uspostavljena demokratizacija poli­ tičkog života. Ovdje pojam druš­ tva treba jasno zamisliti u najširem mogućem značenju. dok su povjesničari skloniji taj trenutak vratiti natrag čak do XI. Upravo su spomenuti tehnološki. uvodi se odanost ne­ prestanoj promjeni. U središtu novovjekovnog mišljenja nalazi se racionalnost kao ideologija razvoja. općom sekularizaci­ jom društva. u tom je modernom građanskom društvu najvažniji i nezaobilazan baš utopijski sadržaj napretka — kao poticaj svakom ozbiljnijem čovjekovu djelovanju — koji s vreme­ nom dobiva obilježja ideologije. Moderno zapadnjačko društvo ušlo je međutim prije tridese­ tak godina u vrlo duboku krizu.

Tiranija detalja zamijenjena je ponudom sve većeg broja mo­ gućih osobnih izbora. The Condition of Postmodemity.14 Otud posljedice. str. samosvjesno. Stoga niti jedna politička ideologija — barem u najnaprednijim zemljama — nije danas kadra razjariti i oduše­ viti svjetinu kojoj su srušeni svi idoli i razotkriveni svi tabui. 1983. laičnost.s oprekama u odnosu na prethodo razdoblje. psihičkog nad ideološkim. revo­ lucija. tehniku. klasna borba. Oxford. gospodarstva. znanost. 113—193. strahom od gomilanja oružja. P a r i s . rasno pitanje. Zato konzumističko društvo ne može biti svedeno samo na poticaje lažnih potreba i zahtjeve uživalačke neumjerenosti. 6. str. komunika14 G i l l e s Lipovetsky. Sociolozi su dakle s pravom upozorili na činjenicu da je do­ šlo do značajnih promjena u građanskom društvu. Njega označuje potpuna pre­ vlast osobnog nad općim. Zato temeljna pitanja filozofije. odbacivanjem ideologija i otklonom političnosti živo­ ta. pobjedničko. red. pa je ravnodušnost i praznina počinju opasno zahvaćati. zlosutnu zarazu AIDS-a. Sadržaji su modernosti — ideologija. Essais sur Vindividualisme contemporain. Tako je nekadašnja revolucionarna eshatologija bila uspješno nadiđena samim revolucioniranjem čovje­ kove svakdašnjice: proširenjem osobnosti. krizu naraštaja zbog produžena školovanja. Pojavu postmoderne može se pobliže objasniti razgradnjom društvena bića i komadanjem cjeline zajedničkog življenja. nasilje mladeži. Nije onda iznenađenje što se u najrazvijenijim zemljama po­ činje raspadati mentalitet iz prvoga razdoblja kapitalizma i us­ postavljati društvo postmoderne. Očito je da se za­ vršilo doba revolucija. rad. dok je tehnološki i znanstve­ ni optimizam polako splasnuo jer je ostao nejak u sučeljenju s opasnostima atomskog rata. širenje droge. politike i ratovanja ne izazivaju više ni­ kakvo veće zanimanje. pa će odsad razvoj toga društva biti potrebno dijeliti na dva različita i sus­ ljedna razdoblja: prošlo moderno i sutrašnje postmoderno vrije­ me. Zavladalo je neko ohladenje zanosa i iščekivanja. L'šre du vide. eko­ loškom prijetnjom. pa je nastupio zalaz svih velikih sustaya smisla. a varke ideologija do kraja su razgolićene. otkrićem napuštenosti mnoštva ljudi u veli­ kim gradovima. nego mu tre­ ba još dodati ustroj brzoga protoka priopćivanja i nečuveno obi­ lje informacija. Staro je građansko društvo bilo osvajač­ ku. dok novo postmodreno društvo u te uzvišene ideale počinje naj­ ozbiljnije sumnjati. 15 D a v i d H a r v e y . 1989. bratstva i slobode. optimističko. nasilničkih prevrata. Tome valja također pribrojiti mnoge neočekivane događaje: feminističku pobunu. koji stvaraju pogibeljnosti otuđujuće mass-medijske kulture. jer je neograničeno vjerovalo u budućnost. • 218 . erozijom društvenih identiteta. naprednost — is­ pražnjeni u korist slobode uživanja. racionalitet. dramu treće i četvrte čovjekove dobi.15 Drugi su pak spremni tražiti te povode u dolasku novoga infor­ macijskog sustava koji povezuje ljude na umjetan način. razum i napredak. Politička je patetika utihnula. nezabludivosti zna­ nosti i sna o savršenom svijetu jednakosti.

pa je novo dočekivano s is­ tim osjećajima kao i staro. postmodernost je zapravo isto što i modernost. Čak i užitak ne uspijeva izbjeći tome nezaustavljivom valu ravnodušnosti. U središtu su zanimanja vrednote svoje slobode. U tome onda i leži mogućnost golemog nesporazuma da socijalistički feudalizam svoju krizu. različitog nad istovjetnim. drugi tek moramo dočekati. prihvatljiva i odbojna. Živimo u vremenu kad se krute opreke i suprostavljanja umekšavaju ili brišu. pornografska i suzdrživačka.cijskog nad političkim. Bez protuslovlja i poništavanja uspijevaju suživjeti posve različiti ishodi i odluke. ali sada lišena svake utopičnosti. krajnje etičke neovisnosti. a s druge dolaze zahtjevi za ti­ šinom. dok se u građanskom društvu radi — s uvijek novim i neugodnim pitanjima što ih ne­ prestance postavlja postmoderna — o prekretnici koja određuje daljnju sudbinu cijele jedne civilizacije. osobnog ispunjenja. daleko i blisko. S jedne se strane nudi spek­ takl nasilja. U socijalističkom je feudalizmu jedino riječ o dužem ili kraćem zastoju u razvoju. približuje oprečno i sklapa nejednako. nastali problemi ostaju složeni. kad vlada ravnodušnost masa. Kultura je postmoderne materijalistička i psihič­ ka. Nema na­ ime dvojbe da između modernog i postmodernog društva nema korjenitog prekida — kako bi netko očekivao — nego se prije ot­ kriva potpuna nadmoć sadržaja individualizma nad sadržajima ideologije i društvene stege. askezom i mistikom. jer joj iš­ čezavaju obrisi i banalizira smisao. dotično združuje različito. Stoga je sinkretična. humora. A spomenute dvije krize nemaju baš ništa zajedničko. iako se lako mogu pomiješati. Postmoderna zapravo nastoji uč­ vrstiti ravnotežu između suprotnih težnji u društvu. Na­ slada je ispražnjena od svojega prevratničkog sadržaja. Otuda razlozi da se i postmodernistička shvaćanja u razgrađenom feudalnom socijaliz­ mu — a ne samo neoliberalistička o gospodarstvu — odrede kao tipično ideološka. potrošačka i ekologistička. stara i nova. Najkraće rečeno. vraćanja tradiciji i pučkim običajima. Unatoč tom skoku. Ishod prve krize dobro po­ znajemo. u isti mah hladna i topla. koja je po­ sve druge naravi. počne poistovjećivati s krizom modernog kapi­ talističkog sustava u njegovu prijelazu u postmoderni individua­ lizam. želje za pot­ punim iskazivanjem svog mišljenja. Veliko je otkriće suvremenosti u tome što se ispostavi­ lo da se razlike u društvu ne isključuju — kao što je bio slučaj u ideologiziranim porecima — nego dapače postaju uzrokom ne­ očekivane djelotvornosti i životvornosti neideologiziranih pore­ daka. što nužno rađa osjećaj ravnodušnosti. unutrašnjim mirom. čiji tijek ide od prosvjeti­ teljstva ili možda još ranije do danas. Istodobno se dakle oživljava prošlo i današnje. dopuštenog nad prisilnim. privatnosti. Zato se izdanci postmoderne ne opi­ ru toliko ostacima moderne — uzetih u širem društvenom znače­ nju — koliko stavljaju u pitanje velike kolektivne ideale i pokre­ tačke mitove iz prvoga razdoblja građanskoga doba. kulta različitosti. pornografije i droge. To je razlogom da se više ništa ne može zapovjednički i dugotrajnije nametnuti ljudima. 219 . iskrenosti.

privatni život više nego proizvodni odnosi. • 16 Jakov Jukić. Essais sur l'individualisme. Smisao koji se daje životu i smrti ne nailazi više na jednoglasni pristanak sviju bliž­ njih.IZDANCI NARCISTICKOGA MENTALITETA Ovdje međutim t r e b a o d m a h upozoriti — podsjetivši na ono što smo prije ustvrdili za teoriju neoliberalizma — da ideologičnost postmoderne nije razvidna samo u odnosu na socijalistički feudalizam nego da o n a u sebi također nosi klice lažne svijesti. sloboda i smrt. pa se svako i najobičnije traženje zajedničkih ciljeva čini kao neko umanjiva­ nje dostojanstva čovjeka. odveo građanski poredak u prostor apoteoze individua­ lizma. Zato živimo i u m i r e m o sami. 16 Naši su simbolični sustavi tek mali intimni svjetovi. sadašnjosti i budućnosti — društvo u koje­ mu bi posve izostali učinci ideologije. L'šre de l'individu. A upravo je strah pred svim velikim ideologijama. Etička je samostalnost branjena od pojedina­ ca kao najveća povlastica. Stoga je na vidiku d r u g a individualistička revolucija. vlastitim i tuđim. a osobno nikada. Otud proizlazi da je prva i najteža t r a u m a modernoga čov­ jeka baš u tom drobljenju i dijeljenju istine. Uostalom. Svatko je pro­ tjeran u kut sa svojim malim dijelom istine. 1983. 1990. Nju je moguće pratiti na dvije razine: razmišljanja i ponašanja ljudi. 220 . Nije o n d a iznenađenje što n a s se ispu­ njenje osobne žudnje više tiče nego klasni interesi. U pos t m o d e r n o m društvu n e m a više javno važećih i opće prihvaćenih istina koje bi bile neupitno posredovane pojedincu. pa iznad njezinih zahtjeva n e m a ničega višeg osim istih 17 zahtjeva drugih osoba. 17. 3. u Crkvi u svijetu. Une perspective anthropologique sur l'idšologie modeme. str. Živjeti s a s m a slobodno i krajnje neovisno vrhunski je ideal da­ našnjih naraštaja. teško je zamisliti da u svijetu uopće može postojati — jednako u prošlosti. Alain Renaut. 17 Louis Dumont. apsolutna i nedo­ dirljiva. Tako relativ­ nost svega nosi nužno relativizaciju pojedinca i njegove istine. užitak više nego zajednički planovi. Paris. pojavi od iz­ n i m n e važnosti za razumijevanje zbivanja u suvremenom druš­ tvu i njegove neizostavne ideologičnosti. P r e m a n a k a n i zagovornika nove individualističke ideologije ljudska osoba m o r a postati gotovo sveta stvar. Paris. 1966. Homo hierarchlcus. Paris. Ne postoji dakle opća istina nego jedino moja istina. 1 8 Sto­ ga je svako izvanjsko uplitanje shvaćeno kao nesnošljivost. U mogućim teorijskim i praktičnim pri­ jeporima društveno je uvijek lažno. što je opet oblik lažne svijesti. Počnimo sa sudbinom istine u ozračju individualizma. koja se u potpunosti razotkriva tek u m o d e r n o m narcizmu. 1989. što onda nužno odgo­ v a r a uspostavljanju jedne opće neistine u društvu. Oslobođenje. 18 Louis Dumont. 25. str. smet263—269. U tom sklopu valja reći da i p o s t m o d e r n a nosi svoju zloćudnu struju individualizma. što ima za posljedicu da se osobna sloboda i neovisnost apsolutiziraju do razmjera božanstva. p r e m d a izražen na nov na­ čin. što ih svatko stvara sam za sebe i za svoje potrebe.

ludim plesovima. U tom smislu Narcis predstavlja i u najvećem mogućem stupnju oslikava postmoderno društvo.20 Čovjek zagledan u sebe i zaljubljen u vlastiti odbljesak u vodi ut­ jelovljuje završno doba građanskoga individualizma. 1973. zabranjeni ulazak u ograđeni vrt naše privatnosti i posebnosti. str. 20 C h r i s t o p h e r Lasch. F r a n k f u r t . njegovu povijesnu razgradbu. Poslije Prometeja. postao je gotovo ključnom temom zapadnjačke kulture. U središtu mu je pojedinac — s neograniče­ nim mogućnostima svojega ja — jer je jedino on istinski nosilac pretpostavljene savršenosti na svijetu. Te su promjene u tkivu građanskoga društva postale sve oči­ tije i brže. žudnji za dokolicom i slobodnim vremenom. lakoći priopćivanja. Isključiva okrenutost prema sebi olabavila je društvene utjecaje i omogućila sve oblike pojedinačnog iskaziva­ nja. bavljenjem sportom. Narzissmus. 1983. Najvažnija je osobna sloboda koja se ostvaruje u nezasitnosti seksualnog za­ dovoljenja. Otud prijelom: individualizam se naglo počinje preob­ likovati u narcizam.21 Sociologijski narcizam pobliže simbolizira prijelaz od ograničenog na potpuni individu­ alizam. Les valours du temps präsent.razvoju i svetogrđe. Na društvenoj je razini ponašanja postmoderni individuali­ zam izazvao još vidljivije promjene. nevezanim obiteljskim odnosima. putovanji­ ma. Svatko uzima svoju sreću ondje gdje je našao. ostati dugo mlad i zdrav. očekivati praznike i putovanja. a ne više kovati novoga čovjeka. Sada o sutrašnjici malo tko vodi računa jer svatko želi živjeti sretno samo ovdje i sada. 174. Iz tog uživalačkog i etički neodgovornog mentaliteta nužno je proistekla neka posvemašnja ravnodušnost i sebičnost ljudi postmoderne. Štoviše. • 221 . prista­ ti na društvenu moć tehnokracije i znanstvene elite nego odusta­ ti od slobode uređivanja osobnih želja i već stečenih navika neo­ visna ponašanja. Une anquste europeene. 61. N e w York. str. Pa­ ris. Samo je područje čovjekove osobne privatnosti izišlo pobjednikom u spomenutom ozračju klime opće apatije i poništavanja razlika. obrazovanju. American Life in An Age of Diminishing Expetations. 1979. The Culture of Narcissism. te­ rapijama osobnog oslobođenja. Danas je zapad­ njački čovjek čak spreman radije podnositi društvenu nejedna­ kost nego zabranu i ograničenje privatne oblasti življenja. očuvati svoje materijalno blagostanje. 45. Na taj način sociologija podupire tvrdnju o općoj prevlasti ideologije individualizma u najnaprednijim zemljama. Stoga je moguće ustvrditi da završava 19 J e a n Stoetzel. dotično od autoritarnog kapitalizma na hedonistički i permisivni kapitalizam. Drugo jedva da ih još brine ili zanima. Edipa. Fausta i Sizifa još je dakle jedan lik iz stare mitologije i legende poslužio za obilje­ žavanje našega vremena. Zato je za naše suvremenike glavno bri­ nuti se za svoje zdravlje. ugled. 21 H e i n z K o h u t . vrtoglavoj promje­ ni mode.nja. str. riješiti se svojih psihičkih kompleksa. Isto je tako i sa srećom. Najnovija evropska istraživanja javnoga mnijenja potvrđuju da je u naših suvremenika osobna 19 sreća doživljena kao najveća vrednota.

• 222 . meditacije. dakle. skatea. L o n d o n . N e w York. zna­ kovima privlačnosti. skijanja na dasci. masažu i sunča­ nje. str. psihoanalize. S druge strane. 25 C h r i s t o p h e r Lasch. označava vrhunac individualizma postmoderne. Essais sur l'individualisme contemporain. Sjetimo se samo koliko moderni čovjek troši vremena za saunu. biciklizma. sve veća okrenutost vlastitom zdravlju. Sigurno je. koji se potpuno oslobodio zadnjih ostataka društvene i moralne potpore. L'šre du vide. sta­ renja. rollinga.24 Ovdje ih je moguće tek mjestimice spomenuti. 1979. The Minimal Self.23 najdosljedniji predstavnik teorije o usponu ideologije individualizma u današnjici. odbacuje svako olako poistovjećiva­ nje narcizma s hedonizmom. L o n d o n .22 No treba uzeti u obzir i druge činioce: birokratiziranu svijest koja zahtije­ va povučenost. zena. Većina ih ustrajava na svezi narcizma i hedonizma. na­ glasak stavljen na pojedinačno iskustvo. sposobnostima zavođenja. kao društveni pokret. Odrazi prevlasti narcističkog mentaliteta i egoističke skrbi samo za sebe očito su mnogostruki. mladenačkom držanju. Lasch. P a r i s . opsjednutost samim sobom može biti također posljedica oživlja­ vanja obrambenih mehanizama koji su pokrenuti zbog tolikih prijetnji i iznenadnih promjena što danomice salijeću čovjekovu nejakost u suvremenom društvu. bolesti i smrti. walkinga. U sociologiji su ponuđena različita tumačenja i izloženi mnogi razlozi pojave toga pokreta. 1985. The Culture of Narcissism.25 Za­ to se nestrpljivo traže i iznalaze uvijek nove tehnike osobna po­ tvrđivanja i snaženja duhovnih moći pojedinca. magični svijet spektakla i medija koji odalečuju ljude od društvene zbilje. str. u porastu su individualne. da užitak i obilje poti­ ču mogućnosti ostvarenja čovjekove usamljenosti. U potvrdu tome spo­ menimo pojavu jogginga.zlatni vijek natjecateljskog individualizma na gospodarskoj razi­ ni. 15. ističe. The Uses of Disorder. Ljudsko se ja uzdiže. sebičnošću ili ravnodušnošću. akupunkture. 351—367. 70—112. složenost osobnih odnosa. naime. Protivno tome. dosadu i ponavljanje uvijek istoga u svakoj tehnologiji. revolucionarnog na političkoj i um­ jetničkoj. Čovjek se zapravo najradije druži sam sa sobom. Na djelu su više proslava svog tijela i užitak slobode nego natjecanje u izdržljivosti i snazi. str. osjećajnog na obiteljskoj. Narcizam.koliko uzima dnevno lijekova i provodi sati na raznim terapijama. dinamike skupine i autogenog treninga. 1983. 1977. yoge. 49 23 C h r i s t o p h e r Lasch. American Life in An Age of Diminishing Expetations. Jer. te da se uspostavlja krajnje narcistički individualizam. umora. 24 G i l l e s Lipovetsky. str. a ne zajedničke igre i vještine. oboža­ va i postaje doslovce pravim predmetom kulta u bogatim zemlja­ ma. banalnost življenja u gradu. Pritom će biti dovoljno uočiti neke bjelo­ dane uvide: rast tjeskobe pred pojavom bora na licu. C. sportske vježbe. svjetovnih mitova i povijesnih utemeljenja. alternativne medicine. koliko se brine za svoju prirodnu i dijetnu ishranu. Slično je i sa svije22 R i c h a r d S e n n e t t . Ljudi panično hrle na mjesta gdje se nude usluge bioenergije. izvanjskom iz­ gledu. rollinga.

koja se je mogla s velikom vjerojatnošću i očekivati. To je onda označilo istodobno kraj homo politicusa i dolazak homo psychologicusa. pozive. praznini. Stoga slabi povjerenje u bu­ dućnost. ravnodušnosti. što se društvo više humanizi­ ra. neizbježno vodilo do sebeljublja. Taj naraštaj »gluhih sebičnjaka« kao da više ne želi čuti glasove. molbe bližnjih. spomenuti se narcistički nihilizam počinje rastakati. Zaokupljenost isključivo vlastitim bićem ubrzo se proširila na sve prostore. Drugim riječima. dakako. zaštićen od svoje i tuđe strastvenosti. Svatko hoće nešto zna­ čajno kazati. prodrla i u zabavljanje. Sve otkriva da je na vidiku opasna zamka narcističkog nihi­ lizma.tom zabave. uzvišene boli ili zlosutnosti. Duboko izdubena praznina u čovjeku očekuje 223 . To je usmjerenje prema vlastitoj osobi. to se anonimnost i praznina povećavaju. obožavan. S tim se paradoksima narcističkog razdoblja zacijelo može nastaviti u nedogled: što je osobnost više poticana. političkog i javnog života. U suludim plesovima mladi žude najprije osjetiti svoje tijelo. igri i na plaži — zatvarajući uši slušalicama walkmana — zastrašujući su simbol usamljenosti i prekida svih sve­ za sa svijetom. Došavši do samog dna. a za uzvrat ne nudi baš ništa. to se čovjek osjeća napuštenijim. to brže raste strah od starenja. spomenut. a tek onda uspostavljati odnos s bližnjima. došlo je do znatne subjektivizacije ljudskih djelatnosti što su ne­ kad bile shvaćene i doživljene kao nešto posve objektivno. tupost. to više opada povjerenje u sebe i svoje moguć­ nosti. nego se u samodo­ voljnosti prepušta samo slušanju zaglušujuće buke zvukova i rit­ mova. to se pojedinci osjećaju usamljenijima. to se potištenije i su­ mornije živi. Samosvijest je zamjenila klasnu svijest. bolesti duše. voljen i prihvaćen. nesmislenosti.što se više promiče popustlji­ vost i snošljivost. ali ga mnogo uspješnije skriva. ljudsku snagu. lakomislenost. ne oduzima oznaku nihilizma. što se duže živi starost. Naprotiv.. Sebičnost je. polazeći od svojega iskustva. beznađu i smrti prije smrti. Zato bi se moglo reći da je moderni narcistički ni­ hilizam po svojim izvanjskim obilježjima radije beznačajan i ne­ znatan nego tragičan. što se trajnije priopćuje i dijalogizira. nesmislenost i iščeznuće utopija nisu doveli do veće tjes­ kobe. jer je narcizam pojedinaca prouzročio psihologizaciju društvenog. To mu. Svatko živi u skloništu vlastite ravnodušnosti. ideološki ili he­ rojski. dakle. ponosan i patetičan događaj. Javlja se u li­ ku sićušnosti. neznatnosti. a narcistička političku ili ideološku svijest. Ali se ovdje događa isto što i s gra­ fitima na zidovima kuća: više se čovjek želi iskazati. Taj ni­ hilizam međutim nije ni po čemu prošlostoljetni. pro­ davaonicama. a manje ima što reći. razlile su se među masama neosjetljivost. volju i hrabrost. a na štetu društvenih obveza. što očitije rastu blagostanje i užici. Svatko teži da bude primjećen. ispraznost. Dječaci što bez predaha slušaju glazbu u autobusima. svatko želi biti poznat i da se za njega nadaleko čuje. sebičnosti.

narcistički je čovjek u konačnici bio izručen demonima i sablastima osobne praznine. 1987. 4. jer nije moguće dulje opstajati u ništavilu. prepoznavanju vlastite unutrašnje zbilje. Bez čvrste točke u sebi i unutrašnjih putokaza. U središtu im je neizdrživ osjećaj nemira. Počnimo s nasljeđem individualizma. narcizam i nihilizam nalaze već posve prisutne u gnostičkoj religiji. Narcističke se psihoze. Povratak sebi glavni je dakle motiv svake gnoze. • 66. oslobođenje. L'attesa della fine. produhovljenje metafore ispravnog puta. koja je stalno ishodište većine pogubnih čovje­ kovih ispada. Poznato je da gnostično učenje stavlja ljudsko ja u samo središte svoje pozornosti. 28 G i o v a n n i F i l o r a m o . 2 8 Neznanje. Zato traži obnovu svoje istovjetnosti koja je u njemu dobro skrivena i gotovo već zaboravljena. P a r i s . 26 A n d r e G r e e n . pijanstvo. Nespreman da išta iskreno prihvati i čuvstveno do kraja ispražnjen. praznine posto­ janja. otkupljenja i besmrtnosti. naime. Opisani tijek raspadanja i izopačenja postmodernističkog individualizma — u klizavoj niz­ brdici od Prometeja do Narcisa 2 7 — nije neka osobita novost u povijesti ljudskoga roda. 1 9 8 9 . 3 6 1 — 3 7 0 . probuditi i izvući iz sjećanja. obamrlošću. Ba­ čeno u grešni svijet. Tako se sve tri ključne teme postmoderne: individualizam. nejasnoćom osobnog iden­ titeta. Ipak. Storia della gnosi. odnosno nesposobnost da se ljube stvari i bića. Ne treba zaboraviti da je individualizam — a ne samo marksistički kolektivizam — tako­ đ e r n e k a prvorazredna gnostička kategorija. a banalnost zavladala živo­ tom. a usamljenost unesrećuje. R o m a . Lako povredljiv i krhak. dok su buđenje. zaborav. pa­ dom. Psychanalyse des cas-limites. žudnjom i nostalgijom. krajnosti i isključivosti. Dapače. Samozavođenje se iscrpilo. iako su oni zapravo jedini stvorili njegovu narcisoid­ nu narav. ljudsko se biće preoblikuje u raspadaju­ ću raspoloživost. otupjelošću. Stoga nasilje i samouništenje dramatično kucaju na vrata budućeg društva izobilja i uživanja. 416. str. u pozadini svih tih primjera stoji vječna napast gnostičke hereze.— u b e z n a đ u i groznici — da bude b a r e m nečim ispunjena. u Atheisme and Dia­ logue. From Prometheus to Narcissus. gnostički čovjek zaboravlja svoju iskonsku i istinsku bit. Lafolie privše. str. Radi se zapravo o epignosisu. Ćak su i čovjekove ludosti 26 postale privatne. Okrenut materiji i čežnji za tjelesnim užitkom. gnoza nije običan spoznajni postupak ljudskoga r a z u m a nego prije iskustvo duhov­ nog obnavljanja osobe. rasplinutošću. prošlost je p u n a sličnih pri­ mjera. 2 4 . Strepnja i strah ga opsjedaju. 1 9 9 0 . str. Ipak. uzni­ ca i tjelesnost metafore su duhovne smrti. točnije onog ontološ­ kog »ja« koji sve nadahnjuje i utemeljuje. Sad međutim dolazi ono najvažnije. bježi pred svojim vlastitim osjećajima. opojnošću. G a l l a g h e r . sjeća­ nje. ono biva obilježeno: snom. pa tvore u stvari njezinu izvornu povijesnu jezgru. očituju prije svega neodređenošću. pa je valja opet naći. trijeznost. 224 . 27 M i c h a e l P.

str. Jer. Die mythologische Gnosis. Ovaj kratak izlet u povijest pokazao je čudnovate podudar­ nosti što se uspostavljaju između triju tema postmodernog druš­ tva i triju stožera gnostičke religiozne antropologije: suvremeni individualizam odgovara gnostičkoj usredotočenosti na sebe. ali jedino kao vanjskom obliku unutrašnjeg i skrive­ nog bića. Sur TEvangile selon Thomas. 194. demonima.C h a r l e s Puech. 30 U po­ vijesti." Otuda potpuno jasna narcistička situacija. Slika koju čovjek vidi u zrcalu tek je puki privid. demonologija i nihilizam gnoze. Na kraju svega što smo dosad iznijeli ispada da su dvije vla­ daj uće ideologije našega doba — marksistički kolektivizam i postmoderni individualizam — zapravo začete u istom povijesnom rodilištu. Čovjekova je duša naime po­ vlašteno mjesto gdje se sabiru sve nesreće i zla svijeta. nema religije koja bi bila toliko opsjednuta zlim silama. Paris. slično Narcisu. moderni nihilizam odgovara psihologiji demonologije u sustavu gnoze. Stoga gnostičko učenje prečitava iznova mit o Narcisu u posve novom ključu. Jonas kad piše da »gnostička psihologija i nije ništa drugo doli demonologija«. koja se ostvaruje u simbolizmu vode. str. U Plotina je igra ogleda­ la značajno istaknuta. A ta demonologija izlazi ponajviše iz materije u koju je ljudski rod nesretno ubačen i zatočen. Treća se tema tiče nihilizma. 1978. Nema onda krivo H. Odatle vrijednost psi­ hičkih sastojaka u demonologiji. da­ našnji narcizam odgovara gnostičkoj slici unutrašnjega čovjeka i igri zrcala. istodobno kao epistemološko pitanje i reli­ giozni postupak. u gnostičkoj religiji. Gnosis und spätantiker Geist. 123—139. jer odražava samo njegovu tjelesnost. 113. dok se još do jučer smatralo da religija može biti istinski protumačena samo svje­ tovnim uzrocima — gospodarskim ili psihičkim — dotle sad po­ staje svakim danom očitije kako je upravo obratno: da se svaka svjetovna pojava može do kraja logično protumačiti tek religij­ skim razlozima. str.31 Prijetnje zla stvaraju osjećaj bespomoćnosti i strah od ništavila — horror vacui — na koji se onda nužno nadovezuju pogubnost potpune slobode. sadržaji narcizma mogu se jednako tako pronaći u gnostičkom shvaćanju osobe. To je razlogom da se. II risveglio della gnosi owero diventare dio. R o m a . En quete de la Gnose. ona se javlja u gnostičkoj verzi­ ji kao pitanje ljudske slobode i izloženosti kušnji demona. valjda. monstruoznim arhontima kao što je gnostička. • 29 H e n r i . Otud pojava rastuće važnosti sociologije religije i za svjetovnu povijest. Göt­ t i n g e n . 1990. đavlima. 225 . Lik što se odslikava u vodi nalik je da­ kako meni. 31 H a n s J o n a s . To opravdava zaokret ne samo u pristupu ideologijama nego i religiji. ali započi­ nje i njegovo spasenje. ni gnostički vjer­ nik ne može nikada dohvatiti u odrazu vode do te mjere da bi se potpuno izjednačio i poistovjetio sa svojom slikom.Glede druge teme. 30 G i o v a n n i F i l o r a m o . Grčkom intelektualizmu nadodaje sad gnostici­ zam jednu vitalističku odrednicu. 1964.

više ili manje. Bilo je to doba velikog rascvata pučke reli­ gioznosti i masovne narodne pobožnosti. koji ide od soci­ jalističkog feudalizma do postmodernog narcizma. pio­ nirskih skupova. upriličuje vjernički narod — kao naravnu protutežu — svoj veliki pohod brojnim svetištima i dalekim prošteništima diljem zemlje. kao što su primjerice droga ili alkoholizam. kad je feudalni socijalizam promicao ko­ lektivizam. i njezina marksističkog okruže­ nja. anonimnost. Stoga je s jedne i s druge crte razgraničenja rastao i jačao neki sve očitiji kolekti­ vizam. U pitanju je sudar dviju doista različitih religija s potpuno suprotnim vjerovanjima. U istom razdoblju. Sukob je naime dviju religija — svjetovne i crkvene — uvijek nepomirljiviji od drugih protivljenja. Sjetimo se samo omladinskih radnih akcija. sletova i sportskih priredaba. zagovornici utopije savršenog društva nisu mogli proći bez masovnosti. ustanovama i masovnim pri­ stalicama. marksistička i građan­ ska. Nepregledno mnoštvo odlazi na duga i naporna 226 . Složenost i nepriličnost našega pothvata leže najviše u tome što su obje spomenute ideologije. Nije onda iznenađenje da mno­ gi vjernici nose neizlječive ožiljke iz toga vremena. dogmama. Zato onda ona tako oštra isključivost. rubnost i prostor opasnih stvari. potpuna oprečnost i krajnja nepomirljivost između crkvene religije. jer je poglavito nastao kao posljedica živ­ ljenja u društvenom »progonstvu«. stjerana u podzemlje društva. kolektivizacije sela. s druge. prvomajskih parada. crkvena je religija u socija­ lističkom feudalizmu bila. pa se uvođenjem u igru crkvene religije zapravo nastavlja razgovor opet o sličnoj temi. Da su i htjeli.RASPAD KOLEKTIVISTIČKE RELIGIOZNOSTI Pošto smo potanko opisali društveni razvoj. nije se radilo o sukobu jednakih i ravnopravnih sudionika. Gledajući povijesno. uda­ ljen i prijeteći. tog jedinog oslonca i izvorišta ne­ pokolebljivosti vjere. S druge pak strane. Živeći jedino sa svojim blagdanima i obredima — jer im je drugo bilo oduzeto — morao im se svijet izvan toga obruba učiniti sasma tuđ. To objašnjava zlosretnu sudbinu crkava u socijalističkom fe­ udalizmu. To je razlogom đa su ubrzo stvorili uspješne me­ hanizme obrane od presizanja jedne uporne svjetovne religije s kojom nije bilo nimalo lako postići pomirdbu. jer je u pitanju sraz svjetonazora koji obuhvaćaju cijeloga čovjeka i stavljaju u pitanje ulog svega njegova življenja. ali sad prateći jedino fenomen religije. obredi­ ma. s jedne strane. a nije proistekao iz krivog teologijskog zaključka da je svijet zao i pokvaren. red je da po­ novno pređemo taj isti razvoj. crkvena je religija svu svoju snagu dobivala od potpore vjerničkog naroda. Naprotiv. vrlo slične po svojem svojstvu religijske svjetovnosti. golemih industrijskih poduzeća. otpraćaja. apokalipsama. etikama. Taj odnos nije bio etičke nego sociološke naravi. mitinga. eshatologijama. dočeka. Opisani je položaj stvorio s vremenom jedan gotovo mani­ hejski odnos vjernika prema društvu. zajed­ ničkih radova. velikih mimohoda. To je proizlazilo iz njihova kolektivističkog učenja.

O religiji i ateizmu. Zagreb. 222—226. seoska se zajedničarska religija našla u položaju da bude sučeljena jednim sve otvorenije ateiziranim i sakraliziranim društvom. očito slabe i išče­ zavaju. zbrajanjem sociologiji religije i drugih znanstvenih disciplina. 227 . No u doba zamaha socijalističkog kolekti­ vizma i masovne pučke religioznosti — što je sa sociologijskog stajališta isto — taj iskorak teško da se mogao uopće očekivati. sla­ ve mjesni zaštitnici i javno štuju crkveni sveci. str. 292. 1984. U tom su raz­ doblju vjernici vršili svoje religijske obveze u ozračju zajedniš­ tva. Objavljuju se teorijski radovi i poduzimaju empirijska istraživanja. izdržljiva i pravovjerna. 1966. a niti uvjeta da bi se mo­ gao razviti stanoviti religijski elitizam. pohađaju marijanska svetišta. 20—25. L'atheisme en Yugoslavie apres la if Guerre Mondiale. Ukratko. Organi­ ziraju se blagdanski skupovi. 19. 34 Dragoljub B. Sastojci kolektivizma. Prodorom građanskih sadržaja počeo se polako mijenjati i položaj vjernika u poretku socijalističkog feudalizma. U tim nepovoljnim prilikama nije bilo ni dovoljno vremena. 1987. utjecaji svjetovne religije pokazali su se nedjelotvorni­ ma jer su pred sobom imali suprostavljenu vrlo žilavu i otpornu seosku kolektivnu religioznost. Ipak. jednako u Crkvi kao i u društvu.hodočašća u kojima sudjeluju milijunske mase vjernika.4. Jakov Jukić. Socijalističko društvo i religija. Dordević. ima zanemarljiv broj izjašnjenih ateista. 3. Proces sekularizacije zahvatio je sve pore javnog i privatnog života. Središte se religioznog života premješta iz sela u grad. Prilozi sociologiji religije. Beog­ rad. Ne začuđuje onda što je prvi poslijeratni popis pučanstva iz 1 9 5 3 . Znati i verovati. pučka. str. 245. Sarajevo. Čak se i u hodočašća počinju uvlačiti • 32 Jakov Jukić. 32 Na taj je način religij­ ski kolektivizam pokušao dati doličan odgovor moćnom socija­ lističkom kolektivizmu. 33 Đuro Šušnjić. što se pred rat mjestimice javlja u gradovima. str. Taj krug sociologa — koji se proteže od prvih značajnih iskustvenih pothvata33 do završnih znanstvenih sažetaka34 — obrađuje u stvari religioznost kao izričito i isključivo kolektivni čovjekov čin. kao što se i pučanstvo seli iz ruralnih u urbane sredine. Na kraju prvog razdoblja socijalističkog feudalizma počinje se spominjati i znanost sociologije religije. koja je bila čvrsto urasla u obi­ telj. a opada životnost neposrednog seoskog zajedništva. 1990. 111. Tek će poslije. u Pro Vita Mundi. a priklanjanje užitku i zaokupljenost potrošnjom prazni crkve u velikim gradovima. Bogatstvo nagriza moral seoskog pu­ ka. 335. pri­ mjerice. str. bilo da su mu pripadali ili se suprotstavljali. 33 Esad Ćimić. ali i obratno. borbena. godine otkrio da u nas. u Atheisme and Dialogue. 1988. Le dialogue chretiens-marxistes en Yugoslavie. Jača utjecaj sredstava priopćivanja. snažna. Zato se religija u prvom razdoblju socijalis­ tičkog feudalizma prvenstveno očitovala kao masovna. Teorijske orijentacije u proučavanju religije i ateizma. posebice filozofije i psihologije.35 saz­ reti uvjeti da se nasluti mogućnost doživljavanja religije i kao strogo osobnog čina. u pluralističkom pristupu. str. Stalno je dakle u pitanju bio neki kolektivitet. tradiciju i povijesnost naroda.

ranama i brodolomima. Na tom istom valu i religija doživljava svoju duboku preob­ razbu. Tom promjenom vidika. počele su se prevoditi strane znanstvene knjige. Zbog opće privatizacije uvjerenja. Trebalo je u kratkom vremenskom razdoblju prijeći iz kolektivističkog u posve novi svijet gradskog načina življenja. pa su se ljudi okrenuli više sebi i svojim osobnim problemima. Ko­ načno se utopijski mit kolektivizma potpuno rasuo. trebamo je opisati ako želimo doznati koji nam oblici svetoga neizbježivo dolaze u susret. PRODOR KARIZMATICKE RELIGIOZNOSTI Ni za religioznog čovjeka nije danas sporno da je suvremeno građansko društvo najviše obilježeno pojavom. pa oko velikih marijanskih svetišta i pro­ šteništa rastu cijela podzemlja biznisa. Nahrupio je in­ dividualizam. egoizam i svjetovno shvaćanje svijeta. Budući da je u modernim razvije­ nim društvima ta individualistička religioznost otišla brže i dalje u svojem razvoju nego što je slučaj u nas. vjernici su opet bili izlo­ ženi novim stresovima. Rasprsnućem feu­ dalnog »frižidera« i polaganim nestajanjem socijalističkih obi­ lježja društva — što se upravo sad zbiva. iako je već mnogo rani­ je počelo — građanski su sadržaji u daleko većoj mjeri došli do izražaja. koja je izazvala drugu veliku krizu u našoj tradicionalnoj crkvenoj religiji. Postupak preoblikovanja kolektivne u individualističku religioznost — što je u nas upravo u punom tijeku — navješćuje mnoga krupna iznenađenja. Plima je se­ kularizacije zahvatila gotovo sve dijelove društva.konzumistički zahtjevi. koliko god se u tome 228 . kroz sve su vrijeme postojanja socijalističkog feudalizma prodirali — polako i uporno — mnogi sastojci modernog načina življenja i to onoliko koliko je marksistički socijalizam nepovratno ulazio u svoju smrtonosnu krizu. dopušteno je privatno vlasništvo. To se zacijelo svugdje pomalo i neskriveno opaža. Na izvoru te pojave povijesno stoji prosvjeti­ teljsko povjerenje u razum i njegove neograničene mogućnosti. vjernik se počinje os­ jećati društveno potisnut i životno marginaliziran. Štoviše. Zako­ ni tržišnog gospodarstva zahvatit će ili već zahvaćaju religijsko područje. otvorena je mo­ gućnost slobodna odlaska u inozemstvo. alkohola i noćnih zabava. rastom i razma­ hom sekularizacije. kocke. ali ne više od marksističke boj ovne ideologije nego od svjetovnog mišljenja i mentaliteta samodovoljnosti blagostanja. Funkciju religije nije mogla obaviti nikakva znanost. Sve je to utjecalo da se društvena situacija počne naglo mijenjati. Raslo je društveno bogatstvo. Ali se baš ta vjera u znanost po­ kazala znanstveno neodrživom i potpuno pogrešnom. koji ima drugačije zahtjeve i individualističku logiku shvaćanja. U svojem prvom razdoblju — koje nazivamo modernim ili mo­ dernističkim — građanski su ideolozi vjerovali da religija može biti posve zamijenjena znanošću.

koja se oči­ tuje u svojem manjinskom i elitističkom uzorku. ideologičnost. gotovo bez iznimke. slažu da u razvijenim zapadnjačkim porecima istodobno jačaju dvije oprečne razvojne težnje: s jedne strane zahtjev za potpunom svjetovnošću. str. spomenuta je potreba za religioznošću izravni povijesni odgovor na krize tog modernog svijeta koji se pokazao nesposob­ nim riješiti temeljne probleme ljudskoga postojanja. Obnova zanimanja za religiju posljedica je nesposobnos­ ti modernog društva da ispuni ono što je obećavalo u svojem prvom optimističkom razdoblju. očuvati prirodu od uništenja. koju je dakako teško vjerno predoči­ ti i točno odrediti. 1986. utemeljena na iskustvu pojedinca. eksplozija nove gradske religioznosti — posebice u neskrivenim predrazumskim i podrazumskim oblicima — ima značenje radi­ kalnog raskida s prosvjetiteljstvom. jednako kao i društvene. kao što su razumnost. Ta se nova religioznost najprije očitovala u pokretima kariz­ matičkih ili emocionalnih zajednica. napredak. Upra­ vo osjećajna odrednica tih pokreta u najvećoj mjeri privlači podzemljare suvremenih pustinja svjetovnosti. kako bi možda netko neupućen očekivao. Još više. a s dru­ ge otkriće svetoga i oblikovanje gorljive religioznosti. koliko je to imalo za posljedicu bujanje i cvjeta­ nje jedne nove religioznosti. doživljavaju u naše dane svoje potpuno povijesno obezvrijeđenje. Graz. vjer­ skih zajednica. u njegovu neupitnom oboža­ vanju razuma. političnost. Otud potreba da se najnoviji iz­ ričaji religioznosti smjeste više u prostor postmoderne nego mo­ dernosti ili čak predmodernosti. Jer. bez dogmatske postave i institucionalnog okvira. Neke središnje vrednote građanskoga društva. 229 . napretka i znanosti. tehnologijski i proizvađački mentalitet. na čemu u stvari počiva sva ideologija modernosti ili prvog razdoblja građanskog društva. Odgovor je naravno potvrdan: sveto je nadošlo jer je modernost zatajila. donijeti mir i bla­ gostanje svim ljudima na zemaljskoj kugli. Njihova je sakralna vizija naglašeno osobna. pa zasi­ gurno pripada individualističnom buđenju postmoderne. Iz toga slijedi da razloge za pojavu nove religioznosti — koja je danas lako prepoznatljiva u mnoštvu crkvenih skupina. religijskih pokreta. Čin pak koji određuje pripadnost skupini jest osobno religiozno obraćenje. Zato se sociolozi. Religion nach der Aufklärung. A upravo je tak­ vo otkriće svetoga posve tipična postmodernistička pojava. karizmatičkih družbi i apokaliptičkih grupa — valja prije svega tražiti u krizi modernosti i raspadu njezinih svjetovnih mitova. 32.trudila.36 Neuspjeh znanstvene utopije. što je u prvom redu čuvstveni doživljaj. Tako na prostoru gdje je seku36 H e r m a n n Lübbe. privatizi­ rana. autoritet. nije pratio međutim toliko povratak tradicionalnoj pobožnosti i crkvenoj vjeri. pomiriti različite kulture. Stoga je teško izbjeći pitanje da li se između toga kraja iluzija modernosti i početka spektakularnog povratka reli­ gije u svjetovno društvo može uspostaviti neka uzročna sveza. novih sekti.

Vers un nouveau christianisme ?. Otuda najnovije približavanje karizmatičkih družbi. Introduction ä la sociologie du christianisme occidental. Time se i protiv volje sama Crkva. 395. crkvene ustanove. Bilo bi međutim posve po­ grešno misliti da je karizmatička religioznost izdvojena duhovna stvarnost što se nalazi i širi potpuno izvan kruga Crkve i njezina utjecaja. str. ne sužuju samo prostor svjetovnosti nego iznutra obnavljaju Crkvu i uvećavaju joj vjerodostojnost. Protiv prevelike razbo­ ritosti i sporosti Crkve. Naprotiv. čime na najbolji mogući na­ čin privlače u svoj krug nove obraćenike. koje 38su prije bile kritički raspoložene. karizmatičari ističu potrebu osjećajnosti i brze promjene svijesti. pobliža će se obilježja karizmatičke religioznosti. a ne puštaju sa­ mo da ih ti sadržaji nadvladavaju. Crkvi i njezinim potrebama.larizacija bila jamačno najukorijenjenija — u gradu i društvu blagostanja — razvio se tijek osjećajne religioznosti i slobodnog zajedništva. koja — da iznenađenje bude veće — nije nikakva konzervativka ili politički desničar nego poznata feminiskinja i predavač sociologije religije na Katoličkom insti­ tutu u Parizu. sve glasnije dolazi do izražaja stajalište da će se u buduće i same Crkve oblikovati — ako žele opstati i biti djelotvorne'u svjetovnom okruženju — u svojem karizmatičkom vi­ du. 378. Skupljeni u male i prisne skupine. kao živi znakovi. 1987. pa svugdje nezaustavljivo nadire. Stoga je dopušteno ustvrditi da danas Crkve u značajnoj mjeri pripuštaju u svoje okrilje karizmatičke sadržaje. koji ih također zacijelo nadahnjuje. Zato karizmatička religi­ oznost ne označuje i zahvaća samo nove sekte i razne duhovske družbe utemeljene od neovisnog vjerskog vode nego je kao po­ kret zahvatio. u kojem je naglasak više stavljen na kakvoću unut­ rašnjeg iskustva i duhovne sadržaje nego na društvenoj ili poli­ tičkoj zauzetosti vjernika u svijetu. 37 D a n i e l e Hervieu-Leger. Čini se da su oba povijesna suput­ nika našla u tom susretu i popuštanju svoju korist. Riječ je dakle o novom modelu religioznosti uopće. osvajajući svojim duhom župe. molitvene skupine i teologijska učiliš­ ta. potiču veću slobodu i duhovnu hrabrost. redove. sve Crkve. Paris. Tu tvrdnju danas najrazložnije brani D. karizmatičari se zapravo opiru stanovitim zastranjenjima i nespretnostima uspavane Crkve. • 230 . s ko­ jom počinje razvoj vjerskog individualizma postmoderne. a ne o ne­ kom njezinu nevažnom izdanku. Voyage ä travers les communautes charismatique. Hladnoći birokratizma i institucionalnoj ukrućenosti crkvenih ustanova oni suprostavljaju toplinu zajedničkog življe­ nja i neočekivano žarku pobožnost. 1987. u svojem institucionalnom okviru. polako preobražava. str. Paris. Les Nouveaux Disciples dix ans apres. 36 M o n i q u e Hebrard. manje ili više. Ipak." Prema njezinu mišljenju pokret karizmatičke re­ ligioznosti daleko nadilazi istoimene grupe u Crkvi ili izvan nje. Iskrenim vjerovanjem preobraženi pojedinci. razot­ kriti tek u sučeljavanju novih sakralnih skupina s Crkvom i nje­ zinim strogim pravilima uređenja. Hervieu-Leger.

već je sad moguće zaključiti da su karizmatičke težnje — uobličene u istoi­ menim skupinama — možda najkrupnije novosti i po religijskoj 231 . redovnika. Us­ poredo s tim slabe svi oblici funkcionalne karizme — vezane uz lik svećenika. s jedne strane. koji se iskazuje u mnogim raspršenim i nepovezanim nitima. U Crkvi jača utjecaj osobne karizme. redovnice. pod uvjetom da pristane na karizmatičku obno­ vu svog bića. U tom je razmišljanju potrebno ići još dalje. ako ne i organizacijsku strukturu. koji svoj uspjeh zasniva više na snažnoj privlačnosti i osobnoj karizmi nego na društvenom uplivu crkvene ustanove. Unatoč tim neizvjesnostima glede budućih ishoda. Crkva bi. Drugim riječima. a opada njezina društvena moć. ekološkim i drugim po­ kretima postmoderne nego što ih sami imaju. pohranjene u karizmatičkim pokretima. Taj postupak nadoknađivanja crkvenog neuspjeha karizmatičkim uspjehom spašava dakle pri­ hvatljivost i uvjerljivost eklezijalne poruke. jer će bez te pomo­ ći ostati i nedovoljno misaono opravdani i nedjelotvorno druš­ tveno podržani. Budući da krhkost doktrinarnog i normativnog sadržaja crkvenog učenja svakim danom postaje sve ugroženija od uspjeha znanstvene ra­ cionalnosti i društvene svjetovnosti. biskupa — a jača osobna karizma. Ipak. i gubitka društvenog ugleda crkvene religije. obnovitelji vjerskog zanosa i sveci bili redovito jake i istaknute karizmatičke osobe. organizacijom. s druge. poli­ tičkim oslobođenjem i društvenom pravdom. Dapače. ona dolazi u povlašteni položaj da prilič­ no nerazgovijetnom prosvjedu postmoderne. daju životvornost Crkvi koja se još bavi temama pre­ thodne moderne-. uspješnošću. Došavši u položaj da iz razine karizmatičkog određenja religije. Sto­ ga se čini da samo duhovno moćne i religijski utjecajne osobe mogu u naše svjetovno vrijeme nadoknaditi brzo opadanje druš­ tvenog autoriteta i vjerodostojnosti institucionalne vjere. što je na crti individualizma postmoderne.Ne treba se onda čuditi što je i Crkvu počela prožimati neka sve očitija želja za prihvaćanjem karizmatičkih sastojaka. dadne neko stalni­ je teorijsko obrazloženje. novo je to što se u suvremenim okolnostima opaža sve očiti­ ja razlika između uspjeha karizmatičkog mentaliteta. koje pripada is­ ključivo postmodernosti. Netko bi s pravom mogao primijetiti da takvo oživljavanje religije vlasti­ tom duhovnom učinkovitošću nije nikakva novost u povijesti Crkve jer su svi veliki utemeljitelji redova. »otvaraju putove« i »daju puni smisao« ljudskome postojanju. Dosta se pri tome sjetiti uloge današnjega pape Ivana Pavla II. jedina mogućnost njegova preživljavanja nalazi se u osobnom zalaganju novih »svjedoka duhovnosti« koji »čine znakove«. poglavara. može prosuđivati i osuđivati najnoviji stečaj svih mitova modernosti — u isti mah građanskog liberaliz­ ma i marksističkog kolektivizma — Crkvi se pružila iznimna po­ vijesna prilika da oblikuje doista razložnu i zaokruženu kritiku te modernosti. ideologijom. je­ dino religijske teme postmoderne. dakle. mogla ponuditi uvjerljivije opravdanje i djelotvor­ niju ideologijsku potporu mirotvornim.

P a r i s . pod obličjem naprednosti. Ipak je najveći anakronizam obznanjen u teologiji oslobođenja. 41 Uostalom. 1985. ne bi moglo reći za teologiju koja se našla na potpu­ no suprotnoj strani. Vattimo sretno opisuje kao »malaksalost misli«. zaraženi političkim mentalitetom. P a r i s . 218—234.40 doista je izlišno braniti stare isključivosti racionalističke teologi­ je. Dok je naime Crkva barem djelomice pri­ hvaćala i dopuštala da je zahvati duh karizmatičn'osti — čime se onda otvarala djelovanju ideja postmoderne — dotle je teologija ustrajno ostajala na starim gledištima modernosti ili čak predmodernosti. 41 J o h a n V a n d e r Vloet. g o d i n e u R i m u zabilježio s a m ovu zanimljivu tvrdnju j e d n o g a teologa iz Latinske Amerike: »U s t r a h u da n e b u d u z a d n j i k r š ć a n i n a svijetu. koja se usko po­ vezala uz feudalni socijalizam predgrađanske ideološke obma­ ne. kako uopće može biti negdje postmodernosti gdje se još nije zbila ni modernost? Sve pokazuje da se drama suvremene teologije. 42 C l a u d e Geffre. ideologizacija je stalna kušnja i opasna stramputica svake teologije. 21. 1987. Kad se u postmoderno doba počinje širiti sta­ novito nepovjerenje prema učenosti i znanju. M i l a n o . La fede di fronte alia sfida postmoderna. Vjerojatno da ti teolozi. Teolozi rabe samo kategorije modernosti. 1986. Charismatisme catholique et institution. Coxa. 59. u z b o r n i k u Christianisme et modernite. sastoji u tome da većina njezinih predstavnika živi i raz­ mišlja kao ljudi modernog društva. str. 1990. Jer. II destino dell'uomo. Taylo39 D a n i e l e Hervieu-Leger. D. ali uvi­ jek potječu od prošlih pojednostavnjenja. Cuppita. u z b o r n i k u Postmoderno ?. ne opažajući da je ostali svi­ jet već podosta iskoračio u novo postmoderno vrijeme. najkraće re­ čeno. 42 To je grubi previd. La fine della modermta. u Crkvi u svijetu. donoseći siromašnom narodu. k r š ć a n i ć e m o ž d a p o s t a t i zadnji m a r k s i s t i n a svijetu«. 1990. ukorijenjuje u građanski utopizam iz prvog razdob­ lja. 21. 41 Pribivajući I z v a n r e d n o j b i s k u p s k o j s i n o d i 1985. 1. J a k o v J u k i ć . dok većina 43 njihovih vjernika razmišlja i djeluje već na način postmodernosti. nisu jednostavno bili svjesni veličine obrata što se u zapadnjačkom društvu zbio prije­ lazom iz modernog u postmoderno razdoblje građanskog svijeta. međutim. str. Dnevnik s Izvanredne sinode. primjerice.39 To se. str. Naravno da ima iznimaka pa se počinju javljati izdanci posve no­ vog pristupa teologiji — u djelima H. 40 G i a n n i V a t t i m o . koju kobno nadahnjuje upravo gnostička eshatologija marksizma. što talijanski hermeneutičar G. Nichilismo ed ermeneutica nella cultura contemporanea. M. a još je neplodnije u vremenu općeg brodoloma društvenih mitova socijalizma zagovarati mogućnost ostvarenja vizije teolo­ gije oslobođenja. M i l a n o . str. Politička se teologija.važnosti sigurno prvi događaj u povijesti suvremene Crkve. u z b o r n i ­ ku Le retour des certitudes. a racionalistička u još ranije prosvjetiteljstvo. str. 15. Ima zacijelo i potpuno op­ rečnih stajališta. Uzroci su za takvo njezino držanje različiti. 189—209. • 232 . pa ne treba zbunjivati činjenica što neki smat­ raju da jedino politička teologija i teologija oslobođenja pripada­ ju obzorju postmoderne. La theologie au sortirde la modemite. ra­ nije opisano »zamrzavanje« društvenog razvoja i mitologiju svje­ tovnog napretka.

Vers un nouveau christianisme ?. Kad se konačno i teolo­ gija bude otvorila novim strujanjima. New York. što je samo naličje već spomenute prevlasti osjećajnih nad razum­ skim sadržajima. Cuppita. 129. P. Ta pažnja uprav­ ljena na tjelesnost otkriva se također u traženju neke vrste što pogodnijeg estetskog i ekološkog ozračja za moljenje: ukrašava­ njem okoliša cvijećem. u koji­ ma se nudi novo shvaćanje pojmova Boga i tradicije. A upravo su teme religioznog iskustva i osobnog duhovog ostvarenja tipične vrednote postmodernosti. polažu ruke na ramena. 1985. London. sve karizmatičke grupe posvećuju osobitu pozornost ulozi tijela u činu molitve: tvarnim iskazivanjem zajedničarske blizine i snažnom čuvstvenošću u odnosima medu članovima. što se da­ nas tako olako obavlja i velikom učenošću predstavlja. izmjenjuju znakove mira. str. str. rasporedom tapeta i jastuka. 77je Long Legged Fly. sigurno da moderna teologija odveć kasni. ili tekstove 45 P. Ricoeura ili teorije komunikacijskog djelovanja J. 45 • 44 233 . L. Paris. Otud zazor spram svake »intelektualizacije«.ra. U središtu zauzetnosti karizmatičara na­ lazi se osobno duhovno iskustvo. Bergera. str. u kojima se razrađuju novi putovi raspoznavanja Božjih tragova u ljudskom životu. Habermasa. skupa se sagibaju. 1969. Odbijanje teoretizacije vjerovanja ne ovisi is­ ključivo o razumljivom nepovjerenju pristalica dragovoljnih sak­ ralnih zajednica prema izvanjskim ograničenjima nego je često rezultat okolnosti da je današnjem vjerniku pristupačniji čuv­ stveni vid religioznosti. Modern Society and the Rediscovery of the Supernatural. Drugo se obilježje karizmatičkih družbi sažimlje u njihovu neopozivu otklonu racionalističkih i doktriharnih odrednica u religioznosti. S druge pak strane. Za vrijeme molitve približuju se jedni drugima. Zato karizmatičDon Cuppit. a ne suvislost vlastitog teologijskog sustava.48 Sociologija religije obično na prvo mjesto stavlja ljudsku tjelesnost. Uzevši sve u obzir. A Rumor of Angels. Bergera — ali je odjek njihovih ideja jedva 44 primjetljiv. 343—360. mirisom tamjana. Berger. Gisela i P. Nužnost da se pod sva­ ku cijenu spasi razložnost vjerske poruke dovela je do toga da je u Crkvi počelo blijediti zanimanje za znakove nazočnosti božan­ stva i slutnje upletenosti nadnaravnog u svijetu. plesa i drugih tjelesnih izraza neusmenog religijskog govora. kleče i prostiru na tlo. 7. L. jednako za Crkvom kao i za vjerničkim narodom. teško će se moći uvrstiti u teologijsku znanost sve ono izvanjsko. činit će to zacijelo — na što nam se valja poslije ostvrnuti — više pod uplivom gnostičkih na­ gnuća nego postmodernih tema. 1987. Introduction ä la sociologie du christianisme occidental. Sad se opet moramo vratiti karizmatičkim zajednicama i ug­ laviti njihova poglavita obilježja. Sučelice tome. Spomenimo ovdje samo prinose D. 46 Daniele Hervieu-Leger. Crkva je branila prven­ stvo razumnosti — najviše svojom racionalističkom teologijom — što su međutim vrednote modernosti. Naime. Peter L. uvođenjem glazbe. njegova posebnost i vjerodos­ tojnost. nezgrapno i nuspješno »pokrštavanje« filozofijske hermeneutike P.

D a n i e l e Hervieu-Leger. 116. »ostanu u zajednici« ili »iziđu iz nje«. U te se skupine nai­ me vrlo lako ulazi. ne uključujući ih na bilo koji način u stalni od­ nos obvezne povezanosti s ostalim vjernicima. molitvene grupe. oni svim članovima što su rasli u okruženju individualističkih ideja postomoderne — na prvom mjestu osobne slobode i potpune neovisnosti — omoguću­ ju da bez ustručavanja »stupe u zajednicu«. Premda karizmatički pokreti od­ lučno osporavaju pretjeranost i neumjerenost modernoga svije­ ta. u kojemu će se moguć­ nost izravnog emocionalnog iskustva svetoga moći daleko lakše i uspješnije ostvarivati. Fin de la secularisation ou fin de la religion ?. u zborniku De l'emotion en religion. Riječ je o stalnim i slobodnim susretima. Renou­ veaux et traditions. str. Dužnosti su pribi­ vanja obredima i prihvaćanja svih sastojnica religijskog sustava posve tuđe karizmatičkim družbama. 1973. 1990. sekte. tjelesnosti.ke zajednice kane ponuditi svojim članovima prostor oslobođen od nesnosnog skrbništva racionalizma. prilagodljive i nestalne. Gledajući šire. pojavu kojoj sociologija religija očito nije poklonila dužnu pažnju. spreman da prijeđe preko instituci­ onalnih obzira i obveznih naputaka eklezijalne politike. subjektivno iskus­ tvo. Slično se zbiva u odnosima karizmatičkih družbi i Crkve. Treće obilježje karizmatičkih skupina dolazi do izražaja u njihovu neobveznom i promjenjivom ustroju. ali još lakše izlazi. religijski pokreti. a traje dotle dok im te družbe mogu jamčiti osobno zadovoljenje sakralnih potreba što ih kao religiozni ljudi u njima jedino i traže. otklona razumskih razloga za vje­ rovanje. Paris. Četvrto obilježje karizmatičkih grupa ogleda se u njihovu ekumenizmu. jer se time sva skrb • J e a n Seguy. 48 47 234 .47 To bi u svakom slučaju bio čuvstveni i neformalni ekumanizam. Renouveaux emotionnels contemporains. Les conflits du dialogue. podzemne Crkve i drugi brojni sakralni izdanci između sebe uspostavljaju — ne obazirući se mnogo na službene dodire predstavnika različitih velikih Crkava — neki »divlji ekumeni­ zam«. Paris. Zbrojem svih dosad opisanih obilježja karizmatičke religioz­ nosti: čuvstvenosti. snošljivost i otvorenost prema najrazličitijim mišljenjima. postupnim i iskrenim približa­ vanjima. Stoga su vrlo gipke. oni svejedno ostaju u njegovu dosegu jer zadržavaju temeljne vrijednosti postmoderne koja je ipak nerazdvojni dio građansko­ ga društva. str. koji poprima nove i neočekivane vidike. bez zadnjih namjera i skrivenih lukavstava. Sudjelovanje dolazi samo od želje i privremene naklonosti članova. pokrenut od laika. Te su vrijednosti: individualizam. savitlji­ ve. Glavno je biti istinski reli­ giozan. Dalje. slobode pristupanja u zajedništvo i ostvarenog ekume­ nizma — postaje razvidno da su to istodobno i neke od ključnih oznaka kulture postmoderne. pa osiguravaju podjednako pripad­ nost zajednici i raskidanje s njom. obogaćivanje međusobnih odnosa. karizmatičke za­ jednice. 247. osjećajno ispunjenje. drugo će se već lako nadodati. 48 Protivljenje karizmatičara eklezijalnoj organiziranosti u najvećoj mjeri odgo­ vara težnjama individualizma postmoderne.

osobito u odnosu na kršćansku baštinu i njezine institucionalne predstavnike. što se zbila u području duhovnosti zapadnjačke kulture. str. mjestimice odstupa od pravovjer­ ja crkvenog nauka. Sve to u konačnici otkriva da danas u stvari pribivamo rađa­ nju lika nove. Izlazimo dakle iz razdoblja političke religije i ulazimo u razdoblje duhovnog individualizma. Sve pouzdanje budu­ ćih vjernika bit će stavljeno u krkhe ruke nadolazećeg duhovnog individualizma. iskazuje u odalečivanju 49 D a n i e l e Hervieu-Leger. jer su u nji­ ma posve otpali dotadašnji teologijski obziri i eklezijalni nadzori. Vers un christianisme de communautes emotionnelles ?. koje se oslanjaju na pokretljivom osoblju stalnih ili pri­ vremenih voditelja. a više da povremeno uznemiruju i potiču čuvstvenost slobodno pridruženih članova zajednice.usredotočuje na ljudska prava. Taj je individualizam pobliže očitovan u sve zamjetljivijem vraćanju religioznog čovjeka samome sebi i svojoj izgubljenoj sabranosti. oduševljenog prihvaćanja. Ideali se. Zato najtraženiji put uzlaženja k svetome postaje silaženje na izvorišta vlastitog bića i pronalaženja u njima središta svih značenja. 1987. Za uzvrat. idejnu neovisnot. većina novih duhovskih zajednica žele pripadati i stvarno pripadaju Crkvi. slobodnih skupina. to se u izobilju zbilo u svim ostalim necrkvenim skupinama. traganje za vlastitom srećom. što znači u većini slučajeva. P a r i s . Ti su voditelji pozvani da manje nadziru po­ kornost i ispunjavanje dužnosti vjernika. Opisi nove religioznosti svjedoče o dubokoj preob­ razbi. iskrenog obraćenja. • 235 . U toj vezanosti za Crkvu valja tražiti poglavite uzroke činjenici da se u karizmatičkim zajednicama ni­ su toliko razmahale krajnosti individualizma koliko ih je. postmoderne religioznosti: vjeri manjine. inače. osnažujući pritom njihov pristanak na tešku zahtjevnost dosljedne pobožnosti. INDIVIDUALIZAM I NARCIZAM NOVE RELIGIOZNOSTI Nije uopće prijeporno da karizmatička religioznost. barem po svojim bitnim određenjima. recimo. malih zajednica. dakle. Ta je preobrazba sigurno nešto mnogo više od pu­ ke izvanjske promjene. trebalo očekivati. osobnu slobodu. Religiozni se individualizma tek sada mogao nesmetano širiti i slobodno razbuditi. iako se u njemu nikad do kraja ne uspije­ vaju ostvariti. kariz­ matičke obnove poklapaju s najdubljim čežnjama svjetovnog čovjeka postmoderne. 509. pa postaju s vremenom njezini nerazdvojivi sastojci. koja se. To je zapravo samo proširenje tih vrijednosti na područje religioznosti. Izjalovi­ la se nada — iskazivana s toliko oduševljenja prije gotovo tride­ set godina — da se »jedna posve druga Crkva može pomiriti s jednim posve drugim svijetom«" Stoga je na kraju ostao samo religiozni pojedinac i njegova osobna tajna. Uza sve to. u z b o r n i k u L'etat des religions dans le monde.

stresova. To. Ethics. nemira. U protivnome. a ne priključenje stanovitoj sakralnoj zajednici. u zbor­ niku Understanding the New Religions. 1984. Stoga no­ va religioznost nije neka neodređena težnja da se dostigne sveto nego radije određeno savršenije stanje ljudske svijesti. dokolice. U pitanju je povijesno pre­ oblikovanje same religiozne svijesti čovjeka. naravno. 236 . Toward a New Understanding of Religion. potisnutu radost življenja. zatomljeno savršenstvo svijesti i neosvojenu osobnu samostal­ nost. taj se individualistički zamah duhovne ob- • 50 Knut Walf. 73—134. London. smirenosti.51 Ovdje je vrlo važno naglasiti 52 da je ta unutrašnja duhovna preobrazba samo utoliko moguća ukoliko je svaki čovjek u svojoj zadnjoj i najintimnijoj srži religiozno biće. molitve i mističnih ushita. 7—9. Pomiren sobom. zadubljenosti. Kane im također vratiti vrednote igre. Svi novi religijski pokreti redovito obećavaju svojim pristali­ cama da će ih osloboditi od izvanjskih prisila moderne civilizaci­ je i probuditi u njima zaboravljenu izvornu mudrost. imati dalekosežne posljedice. prihvaćanje se religijskog svje­ tonazora obavlja kao isključivo osoban izbor. Zato su na cijeni duševna stanja sabranosti. međutim. Zur Veränderung des religiösen Bewusstseins.vjernika od crkvene obredne prakse. 51 Ken Wilber. a više s vidi­ ka osobnog iskustva ili duševnog doživljaja. A Sociable God. Vjernik se postmoderne ne susreće s Bogom u svojem bližnjemu. Ecstasy and the Study of New Religions. U naše se doba najdublja istina religije prvenstveno posvjedočuje u čovjekovoj svijesti. rastresenosti. cijeli mehanizam duhovnog rasta osobe postaje neobjašnjiv. dotično do pretvorbe zatvorenih sektaških grupa u slobodne vjerničke družbe. Sveto se manje shvaća i osjeća sa stajališta istine ili poruke. a ne u njezinoj općoj društvenoj prihvatljivosti. 1983. izgubljeni unutrašnji mir. razmat­ ranja. str. sna. U tim slučajevima riječ je dakle o individualistič­ kom »proširenju svijesti« koja postaje mnogo prostranijom i spo­ sobnijom da obuhvati sve postojeće. Za uz­ vrat. Takvo je ustrajno i stalno bavljenje vlastitom dušom ušlo u središte zanimanja upravo nove religioznosti. Otud ubrzana privatizacija religi­ oznog iskustva i posve dobrovoljno pristupanje vjerničkim skupi­ nama. svijetu ili svemiru nego ga prije svega pronalazi u samome sebi kao vlasti­ to izvorište. koja dobiva potpu­ 50 no nova svojstva i značenja. veliku skrivenu sreću. Na neki način biva spašen od zlih posljedica modernosti. N e w York. čežnje i svih izrazito duhovnih raspoloženja. opuštenosti. Svejedno. briga i strahova. vjernik se oslo­ bađa napetosti. str. str. München. otkrivši pri povratku iz po­ sjeta svijetu kako je sada čak veća i od same sebe. jer obrće našu dugo stvaranu i dobro us­ taljenu predodžbu o religiji uopće. 52 Theodore Roszak. U individualističkom ozračju. 1987. 58—61. neizbježivo dovodi do psihologizacije i subjektivizacije religijskih sadržaja. Stille Fluchten. Taj će preokret. zahtjevi postmodernosti počinju progovarati kroz njegovu religioznost.

Brojna svjedočanstva ukazuju na to da valja očekivati sve jaču sekularizaciju religioznoga individualizma. Na početku toga pothvata stoji svjesni čin obli­ kovanja samoga sebe. neizbrisiv arhe­ tip. koje se osobito danas nitko ne smije lako odreći ili je čak zaboraviti. duševni i duhovni. razvoj je religioznog individualizma išao nezaustavljivo dalje i izišao posve izvan crkvenih prostora. materijalni. N e w Y o r k .53 Štoviše. str. trajna i neotuđiva potreba. takva se postmoderna religioznost čini sve pogodni­ jom za uspostavljanje izgubljenog suglasja između duhovnosti ljudske osobe i duha svemira uopće. U njemu je uvijek živjela i neprestance traja­ la jedna istinska spoznaja vlastitih mističkih mogućnosti. 46. jer o njemu ovise i sve ostale vrste ljudsko­ ga napretka: biološki.nove rijetko kad odvaja od općeg tijeka napretka kozmičke svi­ jesti. Needleman 64 upućuje na potrebu jasnog raz­ lučivanja kršćanstva kao svjetske ustanove od kršćanstva kao duhovnog pokreta. što je povezano s postmodernističkom temom apsolutne slobode. A baš je u tom tijeku osobno religiozno iskustvo bilo čuvstvenije. Bit će prijeko potrebno da ljudi uzdignu svoju svijest na višu razinu spiritualnosti i razumijevanja. Lost Christianity. Stoga osobni duhovni razvoj postaje prvi i jedini cilj svih vjernika nove religioznosti. koja traži da bude posebice ispunjena u naše dane kad se grozničavo preispituju uvijek novi i prikladniji oblici religioznos­ ti. To je naime jedna zaista duboka. Unatoč brojnim i opravdanim primjedbama na račun isklju­ čivo osobne religioznosti — na što ćemo se morati poslije opet vratiti — teško je zanijekati postojanje čovjekove naravne potre­ be za duhovnim poniranjem u vlastitu unutrašnjost. Najbolji primjer takvog usmjerenja nalazimio u mno­ gim zajednicama koje svojim pristalicama nude pretežno terapeutske učinke. Zato spoz­ naja nas samih. okretanje prema korijenjima vlastitog bića i ot­ krivanje unutrašnjih mogućnosti ljudske osobe ne bi trebale biti zanemarene ni u kršćanstvu. Stoga će naši suv­ remenici — razapeti između osobnog i svetog u sebi — uvijek radije birati individualizam bez religije nego religiju bez indivi­ dualizma. riječ o pukom vraćanju tradiciji koju malo tko osjeća svojom nego više o ponovnom otkrivanju tijeka kršćanske du­ hovnosti. a manje religijske ciljeve. Quale religiosita oggi?. 1989. 35. dakako. 237 . U tu se svrhu pokušava oba­ viti dograđivanje i ispravljanje stanovitih skretanja povijesnog kršćanstva. iskrenije i potpunije življeno. Tako J. J a k o b N e e d l e m a n . pa nije mogao postojati onaj tako suvremeni i sudbinski rascjep između »apstraktnog« kršćanstva vjernika i nekršćanske stvarnosti svijeta. Ovdje zacijelo treba spo­ menuti različite pokrete za razvoj ljudskih mogućnosti — Hu­ man Potential Movement — čijoj se pojavi u sociologiji religije • 53 54 A l d o N a t a l e T e r r i n . Bez obzira na te savjete. društveni. U r b i n o . samonadziranje i oslobodilački osjećaj »proširenja vlastite svijesti«. jer je to nuždan uvjet indi­ vidualnog i zajedničkog boljitka na svijetu. str. 1980. Uporabom raznih drevnih i istočnjačkih tehnika potiče se samoshvaćanje. Ni­ je.

jer je djelimično sekulariziran. 372. N e w York. 129—156. 1985. 56 James A. kojim upravo i označujemo drugo razdob­ lje religije postmoderne. The Dinamicš of Change in the Human Potential Movement. postaje sve sebičniji i okrenut is­ ključivo sebi.58 grupe gestalt. Bucke. • 238 .55 U taj ok­ vir ulaze također skupine što predviđaju ozdravljenje duševno i tjelesno bolesnih ljudi. 57 Richard M. oslobođenje od frustra­ cija. N e w York. 1985. u zborniku The New Reli­ gious Consciousness. The Human Potential Movement. To stajalište otkriva nove vidike. koriste zapadnjačke psihoterapeutske meto­ de i slijede parapsihološki postupak. često posve suprotnog podrijetla. 55 Donald Stone. Otud potreba za što boljim poznavanjem svoje vlastite osobnosti i buđenjem svijesti o njezinim dometima. one mogu postati gotovo neograničene u svojoj snazi. Cosmic Consciousness. Roy Wallis. Exodus and Numbers. Držeći se hinduističkih izričaja mogli bismo reći da je u današnjem čovjeku ostao samo njegov Atman. U pitanju je toliko išče­ kivano oslobođenje od svih društvenih uvjetovanosti. u Social Compass. 9 3 — 1 1 5 . yoga i zen. od moralnih pritisaka i psihičkih smetnji. N e w York.posvećuje u zadnje doba iznimna znanstvena pažnja.57 Sve se svodi na svijest. Holistic Imagery and Ethics in New Religious and Hea­ ling Movements. koristi­ ti vlastita unutrašnja bogatstva. nepoznate potencije. str. ne­ opisivu osobnu sreću. zdravlje duše i tijela. blokada i fizičkih hendikepa. Genesis. Sve te skupine prilagođavaju svoje ponude težnjama čovjeka postmoderne: jamče njegov unutrašnji mir. u čovjeku sigurno postoje mno­ gi neiskorišteni izvori. skrivene energije. Berkeley. zajednice al­ ternativnih terapija. Da bi to postigao. Štoviše. autogenog treninga. str. 1984. Jednom probu­ đene. proširenje svijesti. obećavaju mu — pod uvjetom da se bude strogo pridržavao njihovih uputa — materijalno obi­ lje. 1976. Ljudsko biće uop­ će nije svjesno kakve tajne moći i teško dostupne dragocjenosti skriva u sebi. novčani uspjeh i promaknuće u struci. str. kao u marksizmu na gospodarstvo. 2—3. 31. str. The Changing Form of the Human Potential Movement. str. Betwixt Therapy and Salvation. otklanjajući u isti mah duševna kočenja i nesvjesne zabrane. Tim se sinkretizmom poku­ šavaju uspostaviti i stvoriti nove ljudske svijesti. mo­ ra prethodno postati svjestan svojih stvarnih mogućnosti. 259—272. Pokreti se za razvoj ljudskih mogućnosti — Human Potential Movement — istodobno nadahnjuju istoč­ njačkim religijama. Po sebi je razvidno da će tom buđenju uspavanih moćiju u nama najviše pridonijeti uporaba raznih tehnika meditacije i askeze. ali jednako već ustroje­ ne i poznate sakralne družbe kao što su Transcendentalna Medi­ tacija i Scientologija. To je onda širom otvorilo vrata pojavi sakralnoga narcizma. u zborniku Religious Move­ ments. Mnoge skivene snage spavaju u nama i valja ih samo probuditi. Beckfort. 23—51. 1969. Religiozni individualizam. u zborni­ ku Sickness and Sectarianism. Roy Wallis. koji se međusobno jedva nadopunjuju. Nad­ moć svijesti nad materijom biti će u budućnosti golema i gotovo neusporediva s današnjim stanjem ropstva duha. Jer. Njemu je naime bila dosad potpuno nepoznata i vlastita narav i slabo dohvatljiv izravni odnos s duhom svemira. dok je Brah­ man potpuno išćeznuo.

Forms and Transformations of Narcissism. 6 0 Stoga bismo svi mo­ rali poraditi na preobrazbi narcizma. Narcistički se sadržaji susreću u svim najnovijim religijskim pokretima: u Međunarodnom društvu za svijest Krišne. 60 Donald Capps. privatistička. i pripadnici Ujedinjene crkve b r a n e pojam »duhovnog bića« koji nije daleko od shvaćanja religije kao sebeljublja. što se savršeno poklapa s ubrzanim postupkom subjektivizacije i psihologizacije društvenih vrednota. u Bhagwan Shree Rajneesha i Scientologiji. Neki su so­ ciolozi 58 s pravom primijetili da je spomenuta egzaltacija vlasti­ tog jastva i proširenje osobne svijesti zapravo povijesni ostatak od razmrvljene i r a s p a d n u t e nekadašnje religijske etike i sakral­ noga smisla. 2 3 7 — 2 5 6 . I. Jedno bez drugoga jed­ nostavno ne ide. Preživljavanje bi sveto­ ga u v r e m e n u svjetovnosti ovisilo o tome da li će m o d e r n i religi­ ozni narcizam biti ukinut ili preoblikovan. pojava narcizma razgovijetno pokazuje da su vrijednosti ljudske osobe definitivno nadvladale vrijednosti njezine religioznosti. str. svijet. oholosti. Tijekom v r e m e n a potraga za svetim sve više po­ staje otkriće svetoga u sebi. 1 7 3 — 1 7 5 . 5 8 U svakom slučaju. a nije s p r e m a n na tu skrb nečim djelotvornim uzvratiti. Iako religiozan do gorljivosti. svezak. koji je stvoren na povijesnom poprištu p o r a z a istinski religioznog iskustva i moralnog zalaganja. u Marriage and Family Review. zatvorena. New York. druš­ tvenost. Ti »ostaci« se dakle uobličuju u stanoviti »mistični narcizam«. Brescia. Tko naime uporno nastavlja živjeti religiozni individualizam. Alia ricerca della terra promessa. preuzetnosti. Culture and Community. Mnoga istraživanja otkrivaju porast narcističkih oznaka u suvremenoj duhovnosti. Uzgred spomenimo da ima psihologa koji nastoje religiozni narcizam prikazati u pozitivnom svjetlu. u zborniku The Search for the Self. Sveto će op­ stati u svjetovnosti samo ako se bude skrivalo u narcističkom ob58 Thomas Robbins-Anthony Dick. 4 2 7 — 4 6 0 . 61 Heinz Kohut. u zborniku The Sacred in a Secular Age. taj teško može izbjeći opasnostima religiozna narcizma. Ber­ keley. 1 9 8 5 . pa je već uspješno iznutra rastače. Egoizam je duboko prodro u područje reli­ gioznosti. str. Time povijest. dobiva svojstva sakralne sebičnosti. 3 — 4 . 239 Transcendental­ • . 4. u noj Meditaciji.Očito su zaljubljenost u sebe i obožavanje vlastite unutraš­ njosti — izraženi kroz duševni doživljaj svetoga — samo krajnje i sabirne točke razvoja religioznoga individualizma. Religion and Psychological Weil-Being. Zato nova religioznost. čovjek postmoderne traži da se svi bližnji samo s nji­ me bave. 1 9 8 1 . što je dosljedno na crti individualizma postmoderne. Selected Writings. 1 9 8 5 . 1 9 7 8 . samoživa. izolirana. Nuove religioni. Toward Revision in the Scientific Study of Religion. str. Njegova je religioznost egocentrična. Štovi­ še. dostatnosti i okrenutosti k sebi. 59 Aldo Natale Terrin. u svojem raz­ doblju narcizma. str. Cult. vrijeme. umjesto da ga n a p a d a m o 61 kao nagovještaj duhovnog i m o r a l n o g propadanja. Uzdizanjem i veličanjem ljudske svijesti. fenomen se religije počinje svoditi isključivo na usko osobno iskustvo svetoga. solidarnost i zajedništvo polako nestaju iz k r u g a utjeca­ ja religioznosti i nepovratno ulaze u prostor svjetovnosti. 5 7 — 7 9 .

str. otkriće mnoštva nadnarav­ nih biti u odnosu s čovjekom i svemirom.84 Ipak. barem s religioznog stajališta. 1 9 6 7 . Unatoč tim primjedbama. čini da takvo teologijsko gledište pro­ nalazi ideologiju gnoze svuda ondje gdje se danas u području • 62 E r n e s t Becker. uspostavljanje određenog i propisanog postupka ulaska i uvođenja u vjerničko zajedništvo. I površnom po­ znavatelju religijskih gibanja u suvremenosti bit će jasno da se mnogo toga što se zbiva na društvenoj površini u svojem najdub­ ljem sloju otčitava kao drama drevne gnostičke pustolovine. religiozni narcizam svejed­ no ostaje istaknuta i nezaobilazna činjenica duhovne situacije zapadnjačkog društva. 64 H a n s J o n a s . U svrhu potvrde ovog zaključka napravljeni su brojni poku­ šaji usporedbe. 268. U »zaljubljenosti osobe u samu sebe« stavljeno je sjeme dobrih ishoda jer omogućuje da se razluči »egoizam« od »osobne samostalnosti« u zapadnjačkom individualizmu. plodonosno značenje ukoliko ljudi okrenuti isključivo sebi hoće ipak znati za­ 62 što su toliko nesretni u hedonističkom poretku današnjice. Ovdje moramo spomenuti da ima stručnjaka. ustrajanje na psihičkim i čudotvornim silama. Sectes et gnoses.83 iako ne konač­ na. 63 C l a u d e L a b r e c q u e . od tih će obilježja dualističke vlastitosti biti najprije potisnute. koji stanovitim nepovjerenjem gledaju na svako ola­ ko uspoređivanje stare povijesne gnoze s novim religijskim po­ kretima. jer su sve druge njegove moći — poslije pada u narcističku usamljenost — posve izostale. Mnogi primjeri pokazuju na doista čudnovatu podudarnost između sadržaja nove religioznosti i gnostičkog učenja iz pro­ šlosti. narcizam nosi. Moderna je individualistička i narcistička religi­ oznost shvaćena kao ponovno utjelovljenje — avatar — gnostička nasljeđa. str. osobito među sociolozima. rabljenje ezoteričkog i antiracionalističkog govora. putovanja i posjedovanja duše.liku religije. 1 9 7 5 . u liku Mudrosti. M o n t r e a l . Za takav zaključak dana su uvjerljiva obrazloženja. težnja da se osjetilni svijet i materija shvate kao čiste iluzije. uspostavu monističke ontologije u kojoj je bo­ žanstvo viđeno kao apstraktno biće. 1 9 8 7 . Energije i Počela. Leiden. Poslije opisa obično dolazi traženje razloga. N e w York. Njima se. smještena na sredini puta između pre­ thodnog religioznog individualizma i budućeg religioznog nihi­ lizma. naime. 91 — 108. Les voiliers du crepuscule. Od te stare hereze nova je religioznost preuzela cije­ li niz istovjetnih značajki: utemeljitelja koji poznaje tajnu nevremenitoga duhovnog iskustva. Delimitation of the Gnostic Phenomenon: Typical and Histori­ cal. str. u z b o r n i k u The Origins of Gnosticism. ali sad u korist spoznajnih mogućnosti pojedinca. The Denial of Death. 1 3 . tumačenje toga iskustva kao uzdi­ zanja. Uos­ talom. otklon svakog dogmatskog i crkve­ nog pravovjerja. o kojima se naravno može ras­ pravljati i djelomično ih čak uvažiti. 240 . prvenstvo iskustva svijesti i osobne spoznaje u činu oslobođenja i spasenja. eklektizam i sinkretizam.

zajedni­ ce Bhagwan Shree Rajneesha. Spomenimo Međunarodno društvo za svijest Krišne. 1986. potraga za kozmičkim skladom. U tom je smislu onda moguće starinsku gnozu i njezine moderne odbljeske istodobno teologijski odrediti kao neku tipičnu anti-religiju. Buddhism and Gnosis. nezaustavljivo približavaju njihove pristaše gnostičkom tipu religioznosti. zajedničko im je učenje ezoterizam i filozofijski monizam. Središte Sri Chinmoy i skupine on. Le problšme de la dšfinition sociologique de la gnose. Cikličke predodžbe vremena. Pomnija će istraživanja. Indolog E. 652—667. važnost simbolička izražavanja. prosvjetljenje. 67 E d w a r d C o n z e . U oba slučaja čovjek oslobađa svoje ja od psihičkih. Misiju Božanske Svjetlosti. donijeti manje jednostra­ nu sliku stanja." U istom bi sklopu — poslije buddhizma — trebalo zacijelo spomenuti islamski sufizam koji također ot­ kriva gnostička svojstva u svojem učenju. ali ima i onih sporedna značenja: sinkretizam. u z b o r n i k u Gnoses d'hier et d'aujourd'hui. posebni putovi oslobođenja. Korisno je upozoriti na mnoge sličnosti između buddhističkog učenja i gnostičke ideologije. u z b o r n i k u The Origins of Gnosti­ cism. 157—165. u obje religije prevladava praktički i teorijski antinomizam. 1967. Transcendentalnu Meditaciju. što recimo ot­ 86 voreno zastupa E. 66 E d m o n d Robillard. savršen. Leiden. str. une anti-religion. 1986. ezoterija i sinkretizam. Središta Dharma Milarepa. ali i sve vrste grupa yoge. slobodan. Te su podudar­ nosti dakako središnje.religije javljaju novi tražitelji svetoga koji su izričito protiv ili pot­ 85 puno izvan židovske i kršćanske tradicije. ezoterizam i prihvaćenje sinkretizma. ali polazeći uvijek i isključivo od samo jednog vjerskog svjetonazora. La gnose-. u z b o r n i k u Gnoses d'hier et d'aujourd'hui. Posebnu cjelinu čine družbe za razvoj ljudskih mogućnosti — Human Potential Movement — u koje valja obvezno ubrojiti 65 M a d e l e i n e G a u t h i e r . pa je neznanje izvor svih ljudskih zala. Q u e b e c . 241 3 HO. međutim. koji je uvijek predosoban. Na drugo mjesto dolaze duhovna gibanja u postmodernom društvu što se nadovezuju na mlađi buddhizam. To nam onda dopušta da bez sustezanja primijenimo gnostičku tipologiju i na sufističke zajednice u zapadnjačkom društvu. Ananda Margu. Društvo Vedante. dualizam. jednaka je ravno­ dušnost prema povijesti i težnja da se je zamijeni mitom. To se prije svega odnosi na nove religijske pokre­ te što su izravno ili neizravno izrasli iz indijskog hinduizma. astrologija i znanje tajnih izreka. str. kao što su ustrajanje na iskustvima svijesti. vje­ čan i božanski. odnosno Soka Gakkai i drugih. Q u e b e c . Robillard. 252—253. učenje o spasenju putem spoznaje. Meher Babu. što je skraćenica za Healthy — Happy — Holy Organisati­ . nesvediv. fizioloških i racionalnih uvjetovanosti s ciljem da bi što uspješnije pronašao onaj dublji i vjerodostojniji dio vlastitog bića. Pritom se je do­ voljno sjetiti raznih zen-grupa. Conze ih je nabrojio nekoliko: spasenje dolazi samo putem spoznaje. nepreskočiva je razlika između »probuđenih« ili »savršenih« i »neukih« ili »svjetovnog puka«. po­ jmovi materije i čovjeka. sku­ pine Nicheren Soshu.

na krajnje dramatičan i izbezumljen način. 1988. Ali. duševnih blokada i društvenih ograničenja. Against the Protestant Gnostics. Lee.razne skupine za terapiju tijela i duše. razbija. psihologizirajuće namjere koje bi povijest spase­ nja preoblikovala u izraziti postupak osobne individualizacije. između gestalt nadzora nad so­ bom i gnostičkog nijekanja svijeta. Opisano je širenje gnostičkog svjetonazora dobilo prvoraz­ redno značenje u pogledu razumijevanja suvremene duhovne i religijske situacije. u novom revivalu. ipak se bude i od njih oslobađaju. To se najviše odnosi na protestan­ tsku teologiju. Neočekivano vraćanje postmodernog čovjeka na svoje dav­ ne gnostičke izvore. Svi su ti prikloni gnostičkom uvjerenju doveli do narcističkog obilježavanja teologije i njezina određenja vjernika kao onoga koji »želi pobjeći od svega osim od samoga sebe«. Jer. str. slični društveni poticaji i gotovo isti ciljevi. 375—387. rasklapa i zatire sve čega se uopće dohvati.'" ubrzo se proširilo na kršćansku teologiju. između buđenja zaspalih energija u čovjeku i ot­ krivanja božanskog ja u gnozi. 1987. otkriva velike sličnosti s gnostičkom idejom »božanske čestice« što je bolno utamničena u materiju. N e w York. 69 Phillip J. Ršveil de la gnose. Čovjek je otvoren svojoj stvaralačkoj samostal­ nosti i ostvaren u svojoj unutrašnjoj moći u mjeri u kojoj postaje svijestan svojega jedinstva s kozmičkom svijesti. 242 . 366. slična tehnika oslobađanja duhovnih snaga. 3. pokušaja demistifikacije koja bi imala za cilj ogoliti vjeru od sva­ kog misterija. 9—10. Ukratko. Poput te »božanske čestice« i usnule ljudske mogućnosti — Human Poten­ tial — u svjetovnim terapijama bivaju zarobljene od podsvijesti. bitan i nezaobilazan u odre­ đenju tih pokreta. iznemoglo gladuju i žeđaju sveto. sličan jezik. drobi. Usvajanjem gnostičkih tema — a manje postmo­ dernog mentaliteta — ta je teologija prečice ušla u prostor sak­ ralnoga individualizma i narcizma. To je zapravo verzija eklezijalnog narcizma u kojemu je Crkva pretjerano zaokupljena sobom. u Etudes. koja nije mogla ostati izvan utjecaja duhov­ nih silnica svojega vremena. gnoza je po svojim najdubljim usmjere­ njima razorna i razarajuća: ona rastvara. str. Pojam čovjekovih mogućnosti. uništa­ va. a ne s ljudima što po njezinim obrubima. To je njezin dijabolički vid. ustanove za mentalni nad­ zor — Mind Control — i skupine istraživanja nadosobna iskus­ tva. Zato je moguća usporedba između rasta ljudskih mogućnosti u Human Potential Movement i gnostičkog uspinjanja duše prema sve savršenijim ispunjenjima. Iz toga proistječe zaključak da je upravo dolazak gno­ ze — kroz vrlo različite oblike — prouzročio povijesni prijelaz iz narcističkog stanja nove religioznosti u stanje njezine postupne nihilističke rastvorbe. Slična opasnost jednako prijeti Crkvama koje se pretežito bave same sobom i svojim teškoćama. Na nju je naime pala oprav­ dana sumnja gnostičke hereze iz više razloga: zahtjeva da svede sigurnost kršćanske dogme na relativnost povijesne spoznaje.89 što je u isti mah velika tema postmoderne i poglavita gnostička postavka. • 68 Jean Vernette.

duševnog sazri­ jevanja i postignuća identiteta. NIHILIZAM NOVE RELIGIOZNOSTI Budući da je naš pristup religiji pluralističan. 1980. Najbrojniji su teolozi što nastoje stro­ go razlučiti dobro od lošega u novoj religioznosti. Stoga mladi nemaju nužnih uvjeta za razvoj osobnosti. istinsko i izvorno. jer se religioznost razvija po svojoj unutrašnjoj logici. doživljaj bez objekta i smisao bez oduševljenja za nečim stvarnim. bit će prijeko potrebno nešto sasvim kratko reći o kritici što se neprestance upućuje. No pođimo od izvora. Otud pret­ postavka da razvoj nove religioznosti — u rasponu od individua­ lizma do narcizma — ima jamačno i neko svoje psihologijsko tumačenje. ta će kriza identiteta preći u samo raspadanja čovjeko­ va identiteta. 71 Willy Obrist. Neue Religiosität. bez obzira na spomenute kritičke primjedbe.70 U njihovu nastojanju nije teško nadzrijeti metodu klasične apologetike. samoostvarenje. Ma­ inz. Inače. Međutim. Die Mutation des Bewusstseins. 1988. današnji naraštaji pokazuju vidljivu nemoć u oblikovanju svojega Nad-ja. Kraće rečeno. U pomanjkanju jednog dovoljno određenog ideala za poistovjećivanje ili pogodnog lika za ideali­ zaciju. a loše odbacili. prigovori se zažimlju u tvrdnji da je nova religioznost u stvari antropologija-. koju obilježava opća ravnodušnost. Nažalost. 88. da bi onda do­ bro usvojili. osobito iz teoloških krugova. F r a n k f u r t . a ne po neči­ jim pukim željama. nova bi religioznost bila samo projekci­ ja unutrašnjih duševnih procesa. simboličko oblikovanje pokaza­ telja psihičkih događaja i očitovanje isključivo doživljaja ljudske svijesti. sakralnom individualizmu i narcizmu. Odnos dakle svojega ja prema sebi. Herausforderung für die Christen. To je dubi­ na bez temelja. takvi dobronam­ jerni savjeti malo vrijede i još manje imaju odjeka u društvu. vjernici postmoderne kulture upravo takvu novu religioznost is­ kreno proživljavaju kao nešto doista samosvojno. međutim. • 243 . Živeći u svijetu postmoderne. str. poželjno bi bi­ lo iste zbiljnosti promatrati pod različitim vidicima. str.Prije opisa pojave i značajki nihilizma u novoj religioznosti. samoiskupljenje i narcističko iskustvo ljudi o samima sebi. kao što je u razdoblju političke religije — primjerice u teologiji oslobođenja — dolazilo do izjed­ načavanja onostranog iskupljenja s društvenim oslobođenjem. A s religijskog je stajališta više nego očito da čovjek säm sebe ni­ kada ne može potpuno spasiti. Vrlo brzo. vjerodostojno. odsustvo autoriteta i izosta­ nak neprevarljivih ideoloških upustava. To može učiniti jedino netko po­ sve Drugi. Ostala je zapravo »bez oca«. 5.71 Tako dola­ zi do kobnog poistovjećivanja između religioznog doživljaja i psi­ hičkog usrećenja ili opuštanja. Slabljenje vlastite osobnosti i fiksacija na narcističku razinu razvoja nužno dovode do krize identiteta. mladež se našla u druš­ tvenu položaju »siročadi«. što se pobliže očituje kao »komadanje« slike o sebi 70 J o s e f S u d b r a c k .

73 P a u l M. Zanimljivo je da na tom stupnju razvoja. U tom sklopu nova religioznost. nego ima ulo­ gu posrednika između iščezlog identiteta i nasušne potrebe za njim. vrlo uočljivo i upečatljivo. Stoga pribivamo prijelazu od narcističke religioznosti na nihilističku religioznost. Tako početni narcistički »bijeg unatrag«. jačanje obrambenih mehanizama putem sebeljublja i »spasonosnu« okrenutost k sebi. Destruktive Kulte. Još kraće rečeno. panike i opće zbrke. Najprije im se drobi i razmrvljuje suvisla slika svetoga. F r a n k f u r t . 244 .i gubitak unutrašnjeg duhovnog ravnovjesja. narcistička fiksacija i difuzija identiteta — ne muče samo mlade nego su zahvatile urbano pučanstvo društva postmoderne. kao u vremenu individualizma. Sociolozi su o toj pojavi »sakralne shizofreni­ je« ispisali iznimno sugestivne stranice. Identität und Lebenszyklus. 28. gubitku duševih moći i raspadu duhovnog ustroja ljudskoga bića uopće. Tako doznajemo da u naše doba ljudi slobod­ no odabiru ne samo pojedine dijelove svojeg vjerovanja — osobi­ to u oblasti dogmatike i etike — prema isključivo osobnim naklo­ nostima i hirovitostima. H. »negativnog identiteta« i »posuđenog identiteta« — što ja samo drugo ime za religiju koja je uvijek manje vrijedna od individualizma i samo njemu služi — do »odricanja od identiteta«. a onda dolazi do neizbježnog gubitka njihova »reli­ gioznog identiteta«. a u težim slučaje­ 72 vima i strah od potpunog uništenja vlastite osobnosti. Zulehn e r 73 ^g r a uiogu »posuđenog identiteta«. Z u l e h n e r . koje se temelje na mno­ gim istraživanjima. ispražnjene smislom i usamljene društvenošću. E r i k s o n . str. dotično kao bolesni osje­ ćaj nesigurnosti i raspada svetoga u duši. str. To raspa­ danje identiteta ima svoje prethodnice: vraćanje na sigurnost djetinjstva. 1971. kako bi rekao P. Tako napredak cijelih narašta­ ja biva kobno zaustavljen na narcističkoj razini njihova osobnog razvoja. nego to isto čine s drugim religijama. Time se napokon ostvaruju svi potrebni uvjeti za pojavu nihilizma u novoj religioznosti. koji u stvari znači nazadovanje. 154. 1983. Razumljivo je što taj potonji oblik religioznosti ne uzima više tipično postmoderno usmjerenje zadobivanja samos­ talnosti i osobne slobode nego se nerijetko doživljava kao izvan­ jska usamljenost i unutrašnja praznina. koji se ubrzo urušava u vlastitu prazninu. Sad možemo pitati: kako se opisani »gubitak identiteta« odslikava na prostoru svagdašnjeg života vjernika? Zacijelo. U svijesti onda nahrupljuju osjećaji meteža. • 72 E r i k H. Sigurno da tri spomenuta psi­ hička skretanja — težnja da se problemi riješe regresijom. koje se iskazuje u zabora­ vu na sebe. put razvoja ide od »rasi­ panja identiteta« preko uspostavljanja. Otud zaključak da reli­ gioznost u zadnjem razdoblju narcizma nije više vjerodostojan doživljaj svetoga. G ö t t i n g e n . počinjemo susretati osobe koje su neutaživo izglad­ njele duhom. One su opsjednute tjeskobom od shizofrena raspadanja i potpu­ na gubitka psihičke egzistencije. preko »posuđenog identiteta« nezaustavljivo dovodi do završnog nihilističkog »odricanja od identiteta«.

u zborniku Christianisme et modernus. 300. nego je jednostavno životno bana­ lizirana i relativizirana." Danas naime svatko može lako prelistati u knjižari Talmud. str. poruke Evanđelja i Kur'ana. Paris. sve sü učestaliji slučajevi da je ne­ tko kratko vrijeme kršćanin. ali je njegova religioznost bez ikakva identiteta. u stilu ä la carte. 245 .74 dok su drugi skloniji u njemu vidjeti odrednicu novovjekovnog nihilizma. automobil i mjesto življenja.Zato mnogi naši suvremenici iz razvijenih zapadnjačkih društa­ va često bez ikakve zadrške i kulturološkog obzira miješaju. ku­ piti tekstove Vede. ali nikad neće htjeti u svetim događaji­ ma djelatno sudjelovati. te ovisnici od mass-media s velikom pažnjom to pročitati. najveći stupanj razgradnje čovjekova »religioznog identiteta« doživljava naše zapadnjačko postmoderno društvo pojavom spektakularizacije ideja. gledati. suvislosti i smislenosti. odnoso onako kako se nekome pojedinačno svidi i prohtije. politički ukinuta ili znanstveno pobijena. uživati. kao u male djece i razmažene mladeži. Ipak. ali i otići nekoliko dana u ashram ili vidjeti na televiziji hodočasnike na putu u Me­ ku. onda nekoliko mjeseci buddhist. 1990. Catholicisme et societe moderne. naposlijetku pristaša Ujedinjene crkve i tako dalje istim redom do iznemoglosti. ideje zena i buddhizma. Neki sociolozi više ustraju na istica­ nju manipulirajuće uloge religijskog spektakla. Svaki im je novi izbor svjeto­ nazora izvršen u funkciji ispunjenja površnih želja i dnevnih po­ treba. čak se. Iz toga slijedi da je upravo spektakularizacija — što se odvija u udobnu razmaku od događaja — postala danas iznimno pogubnom za vjerodostoj­ nost religije. Religija se redovito prihvaća po isključivo osobnom ukusu i naklonostima. Štoviše. što ta sla­ bo »skrpljena« religija obično sa sobom donosi. bez reda. To je vjerovanje zaista iskreno. kao što je to do nedavno bio slučaj. str. ravno­ dušnosti. pa tako i religiju. možda. pa joj je cijena nisko pala. L'Žglise en procšs. po­ koju godinu učenik Krišne. 75 Paul Valadier. Iz svega proizlazi da je čovjek postmoderne zapravo vrlo re­ ligiozan. i svemu diviti. Les manifestations contemporaines du christianisme et la modernus. Znatiželjnici će novosti i senzacija. 1987. Paris. Njezin se pak nihilizam ogleda u bezvoljnosti. kao što se uostalom pokazala jednako škodljivom za ljubav i umjetnost: površnim se udvaranjem zapravo hini lju- • 74 Daniele Hervieu-Leger. Ne iznenađuje što su vjernici počeli mijenjati svoju religijsku pripadnost isto ta­ ko brzo i nestrpljivo — u ozračju potrošačkoga nihilizma — kao ženu. Civilizacija slike pretvara sve u spektakl. a još manje prihvatiti i živjeti teške mo­ ralne dužnosti koje nalažu vjerska učenja. nabaviti izvode iz Tipitake. Svatko je nudi u izobilju. Područje je religije dakle zahvatila destabilizacija na potpuno isti način kao oblast mode i morala. To je razlogom da u našega suvremenika religija nije nikad idejno odbačena. iako uspostavljeno slobodnim odabi­ rom sakralnih tema i ponuda. teorij­ ski obezvrijeđena. 242. učenje alkemičara i vještine yoge. stva­ rajući opasnu okultnu smjesu. uspoređivati. praznini i kratkotrajnosti doživljaja svetoga. poticana prevrtljivošću.

dugo odvajani od crkvene pouke. • 76 Gianni Vattimo. koja nose neskriveno gnostičko obilježje. Stoga treba računati da će ubuduće postati redovitom pojava da nedostatno evangelizirani kršćani ispunjavaju svoje vjerske potrebe prihvaćanjem stanovi­ te vrlo neodređene i neuhvatljive naravne religioznosti. sigurno će mnogi biti više upravljeni na uporišta naravne relgioznosti u sebi nego na eklezijalne po­ nude izvan sebe. treba računati. dok njezini sudionici ostaju još udaljeniji između sebe. udaljuje. narcističkom i nihilističkom obličju polazi zapravo od teološkog zahtjeva potpune neovisnosti i bezgranične slobode. nadražuje. banalizira i izjednačuje. str. Nichilismo ed ermeneutica nella cultura contemporanea. Jer. rastavlja. premda su zbog svoje površnosti bili stavljeni izvan utjecaja svake prave umjetnosti.bav. groz­ ničava trka turista kroz svjetske muzeje i brzo fotografiranje sli­ ka ih zavarava da su stvarno vidjeli i doživjeli jednoga Van Gogha ili Rembranta. iskreno obdržavanje obveza i postupno ulaženje u jedan svijet koji tek na dnu naporna traženja otkriva svoj istinski smisao. zabavlja. ali za još uvijek grešna čovjeka. ako se obje uopće mogu ikada potpuno razriješiti. duševno opustošeni konzumističkim ponašanjem i razočarani od neuspjeha političke eshatologije komunizma.7* Na kraju je kružnica postmodernih iščekivanja. 246 . olakšava. 38. obma­ njuje. Suprotno to­ me. La fine della modernitä. svakako. kao u nekom rodilištu. U zaključku recimo da razvoj nove religioznosti u individualističkom. površno sakramentalizirani. spektakl samo odvaja. vjerski neupućeni. ljubav i umjet­ nost skrivaju dakle svoju tajnu onim ljudima koji ih pokušavaju doživjeti jedino na izvanjski način. Na to. 1985. vjerovanja i religije jednake i uspostavljene na istoj razini značenja. Sve se dakle okreće oko pojma slobode i njezina pogreš­ nog značenja. U tom se protuslovnom ishodiš­ tu. polako za­ vršila ondje gdje je bila i počela: usamljenošću čovjeka. Religija. začinje moderno shvaćanje da su sve ideologije. ia­ ko nikad kao kolektivno. Uvučeni u vrtlog sekularizacije. narcisoidna. U središtu je uvijek i neopozivo samo čovjek. Stoga je u suvremenosti »nihilizam postao naša je­ dina mogućnost slobode«. te tri duhovne tvorbe nuž­ no iziskuju dugotrajno i neposustalo sudjelovanje. sebična i samodovoljna osoba. Milano. društveno ili zajedničarsko biće nego kao isključivo privatistička. Bit će konačno i ovdje potrebno — kao u slučajevima indivi­ dualizma i narcizma — spomenuti da su svi dobri poznavatelji povijesti gnoze suglasni kako je to drevno religijsko učenje baš u svojoj etici potpune slobode bilo krajnje nihilističko. Na redu je tek otkriće i po­ četak individualističke religioznosti. U našim prilikama razlaza sa socijalističkim feudalizmom teško da će se moći govoriti o nekim začecima narcističkih ili ni­ hilističkih težnja u religioznosti ljudi. Zato je taj bijeg religije u spektakl istodobno i njezin najdublji pad u nihili­ zam. Kriza Crkve ne­ će dakle biti ni manja niti kratkotrajnija od krize društva.

" No taj problem povijesno pri­ pada dalekom prosvjetiteljstvu i stvarno je razriješen usposta­ vom moderne pravne države. mitskih odrednica i tragičnosti. svečanoga i obič­ noga. str. Paris. dotle je ateizam u općem naletu deideologizacije ostao bez svake potpore i doslovce iščeznuo. Najdalje je u toj demistifikaciji ateizma otišla sociologija postmoderne kad je pro­ blem nevjere uvrstila u suvremeni obzor humora. 194—246. 499—500. To je ateizam koji se možda negdje još pretpostavlja. Nije onda čudo što su Crkve u naše dane zabrinuti­ je zbog plime religiozne ravnodušnosti nego zbog ateističke po­ bune. Nije riječ o bergsonovskom tipu smiješnoga. iako je bilo predviđeno da nestanu njegovi ljuti protiv­ nici. 1983. Atheisme. tjeskobnosti i po­ bjedničke kretnje bivših ratnika bezvjerja. beznačajnošću i neznatnošću. Taj rod pobunjenika brzo odumire. ali nikad ne dokazuje. borbeni pokret. optimistički projekt svje­ tovne utopije nego što je to činila sama religija. veličine. Ateizam se zapravo banalizirao. naime. Dok se naime religija barem uspjela skriti i pritajiti u unutrašnjosti ljudske osobe i tu napraviti nečuvenu pustolovinu individualizacije. izazovnosti. Nema u njoj. L'šre du vide. Iz povi­ jesti dobro znamo da se ateizam u mnogo većoj mjeri iskazivao kao ideološka tvorba. braneći nas od sivila »jednodimenzionalne« civilizacije. utopičnosti. Biti ateist danas jest čisti anakronizam. U trenutku kad humor prevladava u mišljenju. 78 G i l l e s Lipovetsky. str. pripitomio. omlohavio i otopio se. Zato se borbeni ateizam polako smirio. lakomislenošću. vjernici. ništa više ozbiljna i uzvišena. Oni što ih još zovu ateistima ili sebe tako nazivaju. U njega više nema bor­ benosti.HUMORISTIČKI STRIPTIZ ATEIZMA U POSTMODERNOSTI Ne bi valjalo preskočiti prosudbu o sudbini ateizma. često su osobe koje se zalažu za borbu »zdravog razuma« protiv raznih vrsta »mračnjaštva« ili pak predvode pokrete za oslobođenje čov­ jeka od presizanja klerikalizma. jer je potrošački eros prethodno sve nemilosrdno porobio i ne­ povratno unizio. nasrtljivosti. a ispunio ispraznošću. i u postmodernom društvu. ispraznio od herojstva. strasti. 78 Premda sva­ ka kultura razvija i komičnu stranu života. Stoga je današ­ nja eksplozija ravnodušnosti — inače bitna oznaka postmoderne — tako primjetljivo pomela ateizam i spektakularno ga izbacila s društvene pozornice. 247 . nego o novom humoru koji se hrani ravnodušnošću. 1987. u z b o r n i k u L'ćtat des religions dans le monde. komičnoga i uzvišenoga. Essais sur l'individualisme contemporain. Paris. To čudno stajalište najpri­ je uočava da kulturu postmoderne prožimaju obilježja spomenu­ tog humora. jedino se postmoderno društvo može nazvati istinski humorističkim poretkom jer se uspostavilo isključivo pod okriljem postupka koji traži da poništi i dokine opreke — dotada strogo pridržavane — između ozbil­ jnoga i neozbiljnoga. polemičnosti. ateistič- • 77 R e n š Le C o r r e . J e r nje jednostavno više i nema. vječnog pratitelja svake relgioznosti. Otud i nije više riječ o ateizmu nego o religioznoj ravnodušnosti.

u središ­ tu su uvijek bile samo pojedine ideje. Nevjera u postmodernoj. Stoga na pojavu nove ideologije ni­ je trebalo odveć dugo čekati. sto­ ljeća. U velikim ideologijama XIX. ni ubojita. Dok takva ideologija kani dostići nešto apsolutno istinito i vrlo općenito. novu ideologiju neće biti lako točno odrediti. Na djelu je više težnja i zahtjev nego dovršeni teorijski sustav. nije ni ateistična. U tom Sklopu posebnu ulogu ima današnja moda koja u svo­ joj suludoj promjenljivosti i hirovitosti — što je samo drugi izraz za humor — postaje najuspješnijim sredstvom snižavanja ozbil­ jnosti ideja. ono što je bilo obredno i ideološko u ateizmu — a to je gotovo sve — gubi također težinu i pada u burlesku i maskaradu. parodira. među kojima ateizam jamač­ no zauzima prvo mjesto. osobito kroz lakrdiju promjenljive mode. dotle humor — kroz moderni publicitet i reklamu — želi priopćiti samo banalne poruke i korisne poduke. protudruštvena i oslonjena isključivo na nestalnost osobne čuvstvenosti. svemu se možemo dobro narugati. Ubrzo se sama navijestila u liku po­ kreta New Age koji će istodobno pokušati sabrati raspršene ideje postmoderne u jednu cjelinu i opravdati društvo individualizma i privatnosti. dakle. Humoristički pristup stvarima. nego se shva­ ća i razumije samo kao obična humoristička pojava. nacionalizmu. narcizam i nihilizam dobili su tako svoje ideološko osmišljenje. izjednačeno i poništeno. No još je manje mogao taj svijet opstati i izdržati bez uspostave stanovite. Zato u humorističkom društvu postmo­ derne ništa nije sveto. Time je stavljeno sve u istu razinu. nastoji povezati često potpuno oprečne ideje i posve razli­ čita znanstvena područja. i XX. na tragu postmo­ derne. Tome treba pridodati činjenicu da svjetonazor New Age-a. Reciklirano u registru mode. izruguje. događajima i ljudima potkopava preuzetnost istine i zahtjev za smislom. Sva je novost New Age-a u tome što njegova ideologija ne 248 . Budući da se nalazi u stanju nastajanja i početnog oblikova­ nja. Više su demitizirali i učinili smiješnim ratove i revo­ luciju proleterijata modni kratori kad su neozbiljnu mladež odje­ nuli u vojnike i radništvo nego sva sredstva specijalnoga rata u političkoj propagandi.ka ideologija u svojim krutostima i nepromjenjivostima nužno slabi. liberalizmu. barem u novovjekovnom mišljenju. potcjenjuje. Sve tri odrednice postmodernosti: individualizam. nova religija nije bila ni po čemu pogodna da postane ideologijom postmodernog svijeta. što je čista suprotnost ozbiljnosti ateizma. pa i najneodređenije. ali nikad odnosi između tih ideja. NEW AGE ILI DOBA VODENJAKA: PONOVO OTKRIĆE GNOZE Krkha. Razložno je stoga očekivati da uzvisivanje smisla bude zamijenjeno s izrazito ludičkim omalo­ važavanjem svih velikih značenja. podsmjehuje. ideologije. Današnji stil mode u stvari sve relativizira. fašizmu i komunizmu. Zato ideje i po­ kreti Novoga doba pokrivaju jednu duhovnu zbiljnost koja je ša­ rolika u svojim porukama i nestalna u svojem razvoju.

a ne njezin sadržaj. Huxleya. koje je rašireno u odabranim krugovima in­ telektualaca. misli i tijela. sociologa D.uvjerenju čovječanstvo se sprema ući u potpuno »novi eon«: osobne savršenosti i društvenog sklada. paleontologa i teologa Teilhard de Chardina. Svaka ideologija. Bergiera. J a m e s a i C. Spomenut ćemo samo kratko taj kaleidoskop najrazličitijih izvora: istočnjačke drevne religije. što ispisaše po­ znatu knjigu Zora čarobnjaka. osobito ako je tek u stvaranju. koje je rašireno u pučkim sredinama. Nije drugačije ni s NewAge-om. Međutim. nesrećom. filozofa G. resiti vrline sveopće mudrosti i duhovnosti. taoizam. G. sumnjama i drugim nevoljama. ovdje je ishod povezanosti u stvari ideologija. moguće je novu ideologi­ ju b a r e m uvjetno. Ukratko rečeno. Zbog jednakih razloga dolazi do otklona svakog suprostavljanja d u h a i materije. To­ me treba pridodati i najrazličitija učenja: mističara Eckharta.živi toliko od samih ideja koliko od načina kako su te ideje među­ sobno povezane. Masiowa i C. okultizam i židovska kabbala. dakle cjelovitog bića. Junga. s iskorištavanjem prirode. Riesmana. tankoćudnog pjesnika W. Swedenborga. ezoterizam. književnika A. fanatiz­ mom. Prema astrološkom shvaćanju. što se u povijesnim mijenama objavljuje kao nagov­ ještaj novoga doba postmodernosti. svijesti i tvari. Pauwelsa i J. Duranda. nego unut­ rašnji. U takvim okolnostima do­ ista neće biti jednostavno utvrditi čvrste obrise novoga svjetona­ zora. Dok je prvo bilo obilježeno patnjom. alkemija. jednako dugo koliko je trajalo strahovlade astrološkog znaka Ribe. strepnjom. subjektivnog i objektivnog. Naprotiv. suvremene američke psihologe A. Stoga valja očekivati proširenje ljudske svijesti i otkriće novih duhovnih moći u čovjeku. Blakea. pokret New Age najavljuje vrijeme prijelaza iz horoskopskog razdoblja Ribe u novo razdoblje Vodenjaka. 249 . bez obzira na te teškoće. p r e m a znan­ stvenom shvaćanju. duhovnoga bogatstva i ekološkoga zajedništva sa svemi­ rom. o pokretu se New Age radije govori kao »drugoj paradigmi« koja označava novi način da se vide stvari ili pak no­ vi oblik da se misle stari problemi. psihologa religije W. Trajat će 2 1 5 5 godina. žalošću. ima svoje mnogobrojne prethodnike na koje se stalno poziva jer u njima nalazi trajno i nezamjenjivo n a d a h u n u ć e . Tako se današnji predstavnici Novoga doba hvale i diče dugim duhovnim i znanstvenim rodoslovljem koji ide vrlo daleko u prošlost. Böhmea. Rogersa. teologa i metafizičara J. suprotno prvome. velikoga vidovnjaka E. Otuda tvrdnja da sutrašnji model ljudskih odnosa neće biti izvanjski. publiciste L. dotle će drugo. renesansnog humanista Pico Delia Mirandolu. gnosticizam. Znanstveni obrat donosi pro­ mjenu slike svijeta i obećava ispunjenje čovjeka kao holističkog. Prema tome . Raste uvjerenje da upra­ vo u naše dane počinje utopijsko vrijeme Vodenjaka. privremeno i kratko definirati — različito u pučkim i elitističkim očitovanjima — ostavljajući za kraj njezi­ no točnije određenje.

Ćini se ipak da je naj­ veći utjecaj na novu ideologiju izvršila A. godine u Francuskoj. Die neue Sicht der Dinge. što ne znači da je lišena sinkretičkih priliva.okultizma E. pisati P. The Aquarian Conspiracy.79 U vremenskom slijedu raznih preteča obično se na prvo mjesto stavlja A. 1 9 8 5 . dakako. Le Cour u svojoj knjizi Doba Vodenjaka koja je objav­ ljena davne 1 9 2 6 . Bliže se nje­ govo podrijetlo gotovo u cijelosti nadovezuje na evropsku ezoterijsku tradiciju prošloga stoljeća. stoljeća. Tu je onda i predstavnik . Jer. 80 Marie-France James. uspostava planetarne svijesti i ustanovljenje jedne svjetske vlade — pokazuju vidne podudar­ nosti s današnjim shvaćanjima New Age-a. Guenona koji proriče dolazak zlatnoga doba i uzvisuje ulogu elite u tom povijesnom prijelomu. Njegove slutnje — preob­ likovanje društvenih ustanova. Bez obzira na te prethodnike. u zborniku New Age. samo daljnje srodstvo New Age-a. 1 9 8 1 . ideologija je New Age-a izrazito samosvojna i posve moderna pojava. moguće je ustvrditi postojanje stanovite istovjetnosti između učenja ezoterizma i New Age-a. i XX. posjeduje. ukidanje državnih granica. 3 1 . 1 9 8 8 . U tom je onda smislu dopušteno zaključiti kako je i pojava pokreta New Age-a samo jedan od velikih povijesnih valova buđenja ezoterijskih ide­ ja. Zato je ozdravljenje plod preobrazbe ljudske duše. Bailey iz krugova ev­ ropske disidenske teozofije. Štoviše. čije će učenje djelomično biti preuzeto od ideologije New Age-a u pojmu channellinga. Montreal. str. Jer. Kritische An­ fragen an eine verlockende Bewegung. U središtu njezina pothvata — čas prije smo pokazali da je isto bilo u novoj religioznosti — nalazi se pokušaj produbljivanja i proširivanja svijesti kao jedinog puta spasenja ljudske vrste. na što ćemo se poslije opet vratiti kad budemo govorili o gnozi u oba sustava. navješćivala je Kristov drugi dolazak i zastupala potrebu oblikovanja jedne zajedničke svjet­ ske religije. ona je dala jamačno najrazrađenije tumačenje pojma Novoga doba. Levy. Kadrec. Les Precurseurs de l'ere du Verseau.To je.81 Odsad je svatko 79 str. str. moći sjedinjenja i težnje za skladom. London. Prvi će međutim o idejama New Age-a. 250 . Düsseldorf. u nama su po­ hranjene čudnovate sile. nastala i razrasla prije tridesetak godina u visoko razvijenim i urbanizi­ ranim sredinama Sjedinjenih Država. 5—7. iako tek u nerazgovjetnu izriča­ ju. 1 9 . Slične misli mogu se naći u R. daljnje i bliže. koja su ponovno stavljena u optjecaj i oživljena od strane zapadnjačke teozofije XIX. Ovdje je važno uočiti da se u svih spomenutih prethodnika New Age-a zapravo uvijek radi o tradicionalnim ezoteričkim vje­ rovanjima. najčešće i neznajući za njih. obnovitelj modernoga spiritističkog pokreta. nužnost međusobnog priopćiva­ nja. Fritjof Capra. što je također omiljela tema nove ideologije. Sve vrijednosti proistječu iz svijesti što je čovjek ima o sebi.80 Otud potreba da joj se nepovratno vrati. što upravo zagovornici New Age-a žele produbiti. Za njega bolesti tijela dola­ ze od poremećenja duha. Riječ je dak­ le o tome da se razviju unutrašnje sposobnosti i mogućnosti koje svatko. 81 Marilyn Ferguson.

LAge cosmique aux U. Stoga svako »putovanje u unutrašnjost vlastite duše« ne treba shvatiti kao puko traženje zakloništa od nevolja svijeta ne­ go prvenstveno kao obraćenje i dosegnuće sudbonosne točke preokreta — turning point — od koje počinje stvaranje nove zbil­ jnosti. svjetlo. ali ima posve stvarne posljedice. pri­ mjerice. gospodarstve­ na ili oružana. što savršeno odgovara sta­ nju trećega — nihilističkoga — razdoblja postmoderne. A l'aube de 1 ere du Verseau. vrijednost i iskustvo. P a r i s . Zato su ideolozi New Age-a postali skloni pripustiti i prihvatiti takve »neduhovne« društvene pokrete kao što su. C h r i s t i a n S c h o r s c h . r a d a i sustava vrijednosti. S obzirom da je izvanjski svijet samo preslikavanje naše unutrašnjosti. društvena. To je konačno bio razlog da se u naše vrijeme točnije teorij­ sko određenje N e w Age-a učini potpuno nedohvatljivim. Mreža osobnih odnosa — Network — satkana je od duhov­ nih sila.M a r i e Schiff. 1990. spiritualnost. U tom sklopu nova ideologija traži od svojih privrženika najprije duhovno opredijeljenje. Za ideologiju NewAge-a revolucija je uvi­ jek unutrašnja. P a r i s . str. G ü t e r s l o h . a ne ona izvanjska. 1988. društvenim ili čak političkim sastojcima u ideologiji New Age-a. Die New-Age-Bewegung. duhovna i moralna. 82 Društvena je preob­ razba rezultat osobnoga pregnuća duše. 251 84 .sebi posrednik. Naprotiv.SA. ali ne i svo dohodište razvoja ljudskoga roda. psihodeličke učin- • 82 83 207. 66. str. humanističku psihologiju. Novija kretanja ukazuju na sve veće značenje što se pridaje kulturnim. Pro­ mjene su svijesti doživljavane kao neko drugo rođenje. promjene u oblasti zdravstva. duševna. str. ne možemo ga nikad ni učiniti boljim ako prije to­ ga sebe ne popravimo. Pritom ispada da je u stvari riječ o jednom neobičnom viđenju svijeta koje je nastalo spajanjem najnovijih znanstvenih prinosa i drevnih poruka različitih mističkih tradicija. Le Nouvel Age. obavljena u n a m a samima. J e a n V e r n e t t e . na nove terapije i holistički pristup zdravlju. 18. Otud onda. Dru­ gim riječima. dok je u prvom raz­ doblju naglasak bio stavljen na učenje ezoterizma. obrazovanja. feministički ili borbeno mirotvorni. buđenje i oslobođenje. Preosta­ lo n a m je dakle samo nabrojiti njegove brojne sastavne dijelove.. nadahunuće. ali također promjenjeni način življenja i drukčiji oblik zajedničkog djelova­ nja. 1981. ekologistički. odgoja. u njoj vide samo bitno ishodište. Naime. 8 '' To će novo viđenje istodobno obuhvatiti istraživanja ljudskoga mozga i njegovih sfera. Novo doba ulazi u svoj završni pokušaj sinkretičkog i eklektičkog stvaranja ideologije. obrnutom uzročnošću. Na taj način nova ideologija sabire brojne suvre­ mene pokušaje »obnove svijesti« — o čemu smo prije više rekli — pa posredno učvršćuje individualizam i psihologizam postmo­ derne. J e a n . Bilo bi međutim pogrešno misliti da zagovornici ideja New Age-a ostaju trajno na razini solipsističke unutrašnjosti čovjeka. politička. dotle se d a n a s ističe potreba jačanja društvene i politič­ ke svijesti. 83 dotično usklađi­ vanjem ideja modernih oporbenih pokreta sa zaboravljenim sak­ ralnim vjerovanjima.

ču­ desna ozdravljenja. • 252 . upropaštavanja i uništenja. priznanje prava etničkim manjinama. ti znanstvenici nau­ čavaju da ista svijest prožima jednako čovjekovu dušu i materiju. ekološku svijest. Neke se od nabrojenih sastavnica nerijetko izdvajaju da bi poslije same postale neovisnim ideologijama. 35. čime se misle riješiti svi dosadašnji problemi svijeta. ali utopijska u onome što očekuje. str. Osim religijskih. jer su okrenuti isključivo prirodi i prošlosti. spiritizam. parapsihologiju i geodetske sile. 246. Jer. U počet­ ku su oni okupljali ljude koji su dobronamjerno kanili jedino spasiti prirodu od zagađenja. jer su samo općenitijim jezikom preuzeli neomarksističku kritiku industrijske civilizacije. makrobiotičku is­ hranu. kršćanski ezoterizam. doticaje s vanzemaljcima. šamanistička putovanja. drugi u njima vide opas­ ne konzervativce. Nekima se čine odveć lijevima. To je razlogom da uzima tipično postmodernistički izričaj neodređenosti: u javnim zahtjevima privlačno nejasna. astralne teme. spiritual healing. astrologiju. Druge su pak i pri­ je toga bile već dobro oblikovani svjetonazori. Zato je prijeporna uvjerlji­ vost poruka suvremenih ekologijskih pokreta. tehnike zena. hermetizam. horoskop. P a r i s . okultizam. Ein neues Verständnis der Na­ tur. M ü n c h e n . ekoloških i feminističkih sadržaja u njoj je vrlo nazočno elitističko usmjerenje koje izjednačuje pozitivnu znanost s no­ vom paradigmom. borbu protiv gladi. To je posebice do­ šlo do izražaja u slučajevima raznih ekoloških pokreta. O tome se u posljednje vrijeme mnogo piše. Slično je i s feminističkom pobunom. otkriće primitivnih kultura. mirot­ vornih. ™ R a y m o n d R u y e r . mirotvorne pokrete. astronoma.ke. po mišljenju pristaša tog pokreta moder­ no je društvo napravilo svoj iskonski i najveći grijeh kad se is­ ključilo iz ekosustava. planetarne političke projekte. Tako je u Princentonu bila utemeljena cijela jedna interdisciplinarna škola fizičara. Str. koja još više od drugih skri­ va svoje marksističke korijene. teozofiju. iskustvo smrti prije smrti. peak-experiences. neurop85 H u b e r t u s M y n a r e k . erotičko umijeće tantrizma.86 New Age-u je međutim mnogo važnija druga skupina znanstvenika — fizičara. yoga-v]ežbe. Svemir je dakle sastavljen i od svijesti. dinamičku psi­ hologiju. tibetanski buddhizam. vegetarijanstvo. akupun­ kturu. satanizam. osjećaj svjetskoga zajedništva. novu fizi­ ku. reinkarnaciju. Ovdje religioznost ne znači ništa drugo doli povratak upravo tome ekosustavu. sufističku meditaciju. Ubrzo se ta njihova ekologijska zabrinutost pretvorila u ideologiju. arhaički kult prirode. bioritam. skrivene moći duha. Današnji je čovjek postao na religiozan način opsjednut po­ nudama ekologije. 1986. La Gnose de Princenton. Nadahnuti panteizmom i gnozom.85 Mnoga obilježja upućuju da je eko­ logijska religija zapravo dvoznačna: trijezna u onome što zapaža. otkriće magije. No vratimo se ideologiji New Age-a. a u prešutnoj oporbi uporno dosljedna. a onda konačno u religiju. feminističku pobunu. biologa i kozmologa. 1974. alternativnu medici­ nu. mističku ekstazu. Des savants ä la recherche d'une religion. Ökologische Religion.

A l'aube de Vere du Verseau. Le Nuove religioni. psihoanalitičara.87 očito je na djelu zametak ideologije postmodernoga društva. jedinstven i između sebe nerazdvojno po­ vezan.. Te slič­ nosti — ponekad i istovjetnosti — dolaze zapravo od činjenice da je sav svemir cjelovit. filozofa i religiologa — što su nedav­ no upriličili dva plodna susreta u Cordobi i Tsukubiju. 1985. svaka je osoba pozvana da se otvori u planetarnim dimenzija­ ma svoje pripadnosti golemom tijelu čovječanstva.88 u pet poglavitih oznaka-. Otkrivene su neočekivane podudarnosti iz­ među rezultata moderne fizike i tradicionalnih shvaćanja mistič­ ke filozofije. daju mnogo bolju i razložniju osno­ vu za razumijevanje današnje holističke znanosti nego što to čini naša zapadnjačka kartezijanska slika svijeta. drevnih vjerovanja. Tako F. Ti zago­ vornici »nove paradigme« također zaključuju kako svijest nije skrivena samo u ljudskoj duši nego u svim bićima. kako to čini J. 379—408. 1990. • 87 88 Jean Vernette. J. .Zemlja je živa zbiljnost. Sve žive i nežive tvorbe sudjeluju na stanovit način u nje­ govu postojanju. — holistička: stvari su shvaćene u povezanosti između sebe. Sinkretična smjesa znanosti. Kad se sažmu bitnosti i oljušte sporednosti. str. Charon piše o »mislećim elektronima«. Paris. — androginična: obistinjuje se jedinstvo ženskosti i muškosti u svakom biću. Vernette. makrokozmos i mikrokozmos su dakle podudarni i istog uređenja. koje su po svojoj naravi panteističke. Radi se o pomirenju najnovije iskustvene znanosti i tisućljetna iskus­ tva o ljudskoj svijesti. Le Nouvel Age. onda je ideologiju New Age-a moguće sabrati. Mnoge se spoznaje istočnjačke misti­ ke sve više mogu prepoznati u otkrićima moderne fizike. razumna i osjetlji­ va na čovjekovu nježnu pažljivost. pa skupa čine jedno veliko Sve. — planetarna: ostajući ukorijenjena u svojoj mjesnoj kultu­ ri. Iako je gotovo postalo pravilo da se pokret New Age-a svrsta­ va u područje novih religija. Zato stare mistike i istočnjačke religije. Možda će s vremenom ta ideologija pot­ puno izgubiti prvobitno ime i vezanost uz religijski pokret New Age-a. u kojemu je svaki dio u uzajam­ nom međudjelovanju s drugim dijelovima. 253 Massimo Introvigne.sihijatara. ali joj se sastojci sigurno neće mnogo promijeniti. uključujući prividno neživu prirodu sve do subatomskih čestica. 171 — 172. — ekologistička. Tko dublje ne poznaje mentalitet postmo­ derne taj doista ništa neće uspjeti razumjeti od onoga što nauča­ va nova ideologija. Capra smatra da suvremeno znanstveno tumačenje međuovisnosti subjekta i objekta ili svakoga dijelka svemira između sebe najviše odgovara baš buddhističkom i taoističkom shvaćanju svijeta. a biolozi o »svijesti stanica«. — mistična: traži se nazočnost svetoga u svakoj stvari i u svakome trenutku svakdašn}ice. ali i na njegovu surovost uniš­ tavanja-. mistike i terapeutskih umijeća zacijelo ostaje. str. Milano.

pa je njezini učinci nikad ne dohvaćaju. Jer. Sad pak dolazi ono najzanimljivije. 1988.Postalo je na kraju uobičajeno da se ideologija New Age-a podvrgne oštroj teorijskoj kritici. 254 . Valja se dobro čuvati davanja neprimjereno velike uloge teorijskoj kritici. Stoga je u velikoj modi neko preuzetno potcjenjivanje svake nje­ zine tvrdnje. Postoji dakle bjelodani gnostički ustroj i gnostička narav shvaćanja New Age-a. To je. kritika je svake ideologije — pa i najopravdanija — uvijek neuspješna. kad uopće od njih ne polazi nego od ravnodušnosti prema svakom razlogu. što su svakako pretjerano jednos­ trani sudovi. sinkretizma. Durchbruch zur Innenwelt. Ništa čud­ no kad se znade da izrasta iz Auznusapostmodernosti: privatnos­ ti. S t u t t g a r t . zbog posljedica nesmislena i bezobzirna djelova­ nja. str. Sva ta brojna obilježja ideologije New Age-a nose u sebi neskrivenu oznaku gnostičkog učenja. Razlozi ovdje malo vrije­ de jer izvori izopačenja nisu u zabludama već u naopakoj logici cijelog ideološkog poretka. onda je to sigurno naš da ideologije ne iš­ čezavaju od prigovora nesuvislosti što im se upućuje nego od unutrašnje istrošenosti i promašenosti. osamljenosti. naime. 90 M a r i e . jer ona u načelu ne može uvažiti nikakve razloge. za što ima dostatno povoda. To na poseban način vrijedi za ideologiju New Age-a. dijalektike opreka. iracionalizma i narciz­ ma. 139. Druga je stvar što se tek uvidom u ponašanje zagovornika te ide­ ologije može barem približno odrediti stupanj njezine moći i čvrstoće. Nitko ih nije do­ krajčio dok se. nego — ako se tako može metaforički reći — uvijek same sebe ubijaju. Les Precurseurs de Vere du Verseau. Kritika još nikoga nije promijenila. jedva izvedivo bez pomoći najnovije hermeneutičke i fenomenologijske filozofi­ je koje su — da stvar bude do kraja zamršena — neotuđive sas­ tavnice postmodernosti. nisu sami u sebi srušili. To je poziv na prihvaćanje posve novog načina razmišljanja koji će biti moguće dostići jedino ponište­ njem besplodnosti izbora između prihvaćanja i odbacivanja ide­ ologije New Age-a. Ona. hedonizma. učinio je to samo povijesni neuspjeh i promašaj određene ideolo­ gije. makar bila istinita. str. 1985. osobne slobode.F r a n c e J a m e s . Ako je ijedan naraštaj naučio. posebice kad se sjetimo da smo isto gnostičko isho- • 89 C o n s t a n c e C u m b r e y . međutim. dakle. sebičnosti. Ideologije. U tome se ide toliko daleko da neki kritičari pokret New Age shvaćaju kao opasnu apostaziju ili čak demonizam. ali i raspada i klonuća. S h r e v e p o r t . tek izvanjski doti­ če problem i ne pogađa u živo tkivo misaonog sustava. str. 89 dok drugi 90 njemu žele vidjeti oživljavanje na­ u cističke poganske mitologije. postmodernistička ideologija New Age-a povijesno uvijek dolazi poslije te kritike. nikad ne umiru od izvanjskih uzroka. Sjetimo se sudbine nacizma ili komunizma. nedruštvenosti. S obzirom da je teorijska kritika tipično prosvjetiteljska kate­ gorija.ai što poslije svega iznesenoga ne bi treba­ lo iznenaditi.J ü r g e n R u p p e r t . 101. The Hidden Danger of the Rainbow. The New Age Movement and our Coming Age of Barbarism. 268. 1983. M o n t r e a l . 91 H a n s .

stvarnoga i apstraktnoga. Jednako svakoj drugoj i moderna gnoza.dište susreli u tako različitim pokretima kao što su socijalistički feudalizam. zena i meditacije do raznih duševnih terapija i otkrića duhovnih moćiju u nama pristaše New Age-a pokušavaju vratiti natrag zalutalog čovjeka — s ugašenom iskrom božanstva u sebi — kozmičkom jedinstvu. kozmologiji — i svjetonazorskih predod­ žbi što su ih brižljivo izradili stari gnostici. I bez mnogo upućenosti u povijest religija svakome je jasno da se ovdje radi o klasičnim temama drevne gnoze što su baš u ideologiji New Age-a našli svoje novo utjelovljenje. Tu spadaju problemi podrijetla. 1979. to znači da sve što postoji jest zapravo svijest. Nije narav­ no riječ samo o gnozi kao svijesti i potrebi njezina proširenja ne­ go prije svega o prepoznavanju u samom sebi iskre božanstva i izvorišta božanske Energije koja oživljava svemir. biologiji. P a r i s . želi dostići višu i odličniju spoznaju koja nadilazi obično i redovno ljudsko znanje. kemiji. označene kao Sve. Drugim riječima. Nadilazeći u svijesti svoju osobnu ogra­ ničenost. najveća je posudba gnoze ideologiji New Age-u ideja o središnjem značenju ljudske svijesti za osobni. živoga i neživoga. žive čestice plerome. Ipak. po kojoj se onda povezuje i srođuje s božanskim Sve. Cosmologie neognostiques et gnose traditionelle. čovjekovo se božanstvo sastoji u činjenici da on već od rođenja posjeduje i nosi u sebi vječnu iskru svijesti. Iz svega slijedi da postoje neobično upadne. Slije­ dom toga. koji izravno podsjeća na gnostičke »eone«. moderna je znanost bila rascijepana. S druge pak strane."2 U novoj je znanosti u opticaju pojam holon-a. postmoderna i nova religioznost. raskomadana i raspadnuta u dijelove — svojom spe­ cijalizacijom — pa je novo postmoderno i holističko učenje želi vratiti izvornom jedinstvu. onda tak­ vo mora biti također njegovo znanje o sebi i svijetu. Posredstvom mnoštva metoda od yoge. svijest kao apso92 A n t o i n e F a i v r e . za­ jednički i kozmički život. uključena u idejama New Age-a. str. odnosa duha i prirode. Odatle pokušaji u suvremenoj znanosti i društve­ nim pokretima da se otkrije dublje viđenje svijeta od onoga što je dano u dosadašnjim spoznajama. La science et lagnose. Zato je zadnji temelj bitka uvijek svijest. on će biti u stanju uspostaviti raskinute niti s cjelovitošću božanske Energije koja kruži i podržava kozmičko jedinstvo. 95—120. ali očite podu­ darnosti između brojnih pojmova u modernoj znanosti — osobito u fizici. »Duhovna svijest« je u stvari »holistička svijest« koja spoznaje jedinstvo svega jer znade da tvori njegov nerazdvojivi dio. • 255 . Ako je čovjek cjelovito biće. Otud potreba da se u nama ta iskra ponovno probudi jer su iskustveno i društveno »ja« učinili da se posve zaboravi. Znakovito je u svemu tome da je istorodna težnja nekad poticala ideologiju gnoze da pokuša dosegnuti takvo opće sjedinjujuće i sjedinjeno znanje. u z b o r n i k u Les yeux de chair et les yeux de feu. Jer. Ta Energija — shvaćena kao potpuna svijest — budi se u pojedincu i povezu­ je ga s onim kozmičkim Sve. Les metamorphoses d'Hermes.

pučka se verzija ideologije New Age-a. Zato psihologijski optimizam »proširenja svijesti« nije baš daleko od posvemašnjeg »osobnoga oslobođenja« postmoderne ili eshatološke »gospodarske revolucije« marksizma. ne mora nas iznenaditi što u isti mah ponavlja — u zaoštrenom i zgusnutom izrazu — sve teme stare gnoze.L o u i s S c h l e g e l . premda je sad ishodište premješteno iz područja materije u oblast svijesti. skinuvši sa sebe znanstvenu oplatu. nije prihvatljiva ni tvrdnja o mogućnosti us­ postave tehnološki savršenog društva. Tako su izričiti gnostički sadržaji na stanovit način već upisani u säm sustav funkcioniranja druš­ tvenog poretka postmoderne. u z b o r n i k u Christianisme et modernite. ezoterizam. 1990. 256 • 93 . kao i gnoza. da tako kažemo. Paris. Jer. mnogo je važnije upozoriti na to kako sve moderne ideologije — socijalis­ tički feudalizam.93 U ezoterizmu se naime radi o ulasku čovjeka u sebe. sve toč­ nije određenje ezoterizma vrlo jasno otkriva njegovu istovjetnost s gnozom. Neo-esoterisme et modernite. 14. kako smo prije pokazali. postmoderna i nova religioz­ nost — međusobno povezuje njihovo zajedničko gnostičko staja­ lište. A suvremeno. U svakom slučaju. Paris. Za razliku od elitističke. Od toga uvida treba onda očekivati da nam donese konačno oslobođenje od svih tjeskoba djelomičnoga znanja i razbacanoga življenja. ali niti ona o mogućnosti ostvarenja savršenog stanja svijesti. 275. ZAKLJUČAK Budući da misaoni sustav New Age-a samo suvislo zbraja sva obilježja postmoderne i zaključuje njezin povijesni krug. teži tajnoj spoznaji višega reda i postignuću učinka u kozmičkom prostoru duha. 1986. koji vjeruje u transcendentno. Između jedne i druge svjeJ e a n . Time dolazimo do izjednačavanja djelatnosti ezoterizma s gnostičkim pothvatom. Međutim. za istinski religioznog čovjeka. Za dobro snalaženje u njegovim slože­ nim uvjetima življenja ne treba posjedovati samo veći broj zna­ nja o prošlosti ili sadašnjosti nego iznad svega »znanje o znanju«. epistemo­ loškoga spasenja. Tako su se elitistička i pučka verzija ideologije New Age-a u završnici našli na posve istome putu i ispostavile kao nedvojbe­ ne gnostičke tvorbe. dotično o njegovu unutrašnjem putu koji prolazi kroz spoznaju — gnozu — da bi dopro čak do osobnoga prosvjetljenja i spase­ nja. Tome je širenju gnostička mentaliteta pogodovalo stanje u postmodernom društvu. str.lutno znanje o vlastitoj božanskoj naravi čini najmanji zajednički nazivnik različitih tradicija gnoze.94 Cijela se tehnologija ezoterizma okreće oko čina osobite soteriološke spoznaje. još čvršće povezala s ezoterizmom. što je tipično gnostički poziv na zadobivanje potpunog i cjelovi­ tog uvida u obzorje stvari. Acces de l'esoterisme occidental. neoliberalizam. 94 Antoine Faivre. Ezoterizam i gnoza postaju praktički istoznač­ nice. str.

U tom smislu prihvaćanje gnoze nije izbor nego stanje. dopušteno je ustvrditi kako ta naravna težnja »palog« i »grešnog« čovjeka za savršenstvom — koje će biti postignuto isključivo vlastitim moćima — ima svoj daleki arhetipski uzor u kušnjama Adama u rajskom Edenu. jer je napast prihvaćanja gnoze neka stalna i neuklonjiva ponuda ljudskome rodu. ali i ovaj put posredstvom gnoze. koji se zbog gno­ ze doista raspao ili je u stanju raspadanja. čime se na spektakularan način 257 . ali neplodnih redukcionizama što inače opsjedaju čovjekovu nesmirenu dušu. Štoviše. što se susljedno pojavljuju. volju i razum? Zaci­ jelo ne. Vidjeli smo da ne samo socijalistički feudalizam nego tako­ đer i društvo postmoderne sadrži razgovjetne crte starih gnostičkih sustava. projekt radikalne promjene paradigme pripada gnozi. Možda se na poprištu povijesnih mijena sprema nadolazak »izvrnutog« marksizma. 2 — 6 ) . ponovno obnovi. u kojemu se svaki izbor tek može započeti. A upravo ideologija New Age-a hoće postići nemoguće: da taj svijet. pa se u odnosu prema spomenutom izboru obavlja razdioba između kršćanske nade i gnostičkog samospasenja. te se konačno zato i razgrađuje. U toj duhovnoj napasti da se priklonimo čovjekoboštvu — eritis sicut dii — a ne bogočovještvu leži svako kas­ nije gnostičko opredjeljenje. što je uostalom neprijeporna i sržna istina kršćanstva. pa se napast samodovoljnosti već tada jasno iskazala: kad budete jeli zabranjeno voće. Na koncu recimo kako pojava ideologije New Age-a ovdje ni­ šta ne uspijeva promjeniti. A poznato je da su nam više nevolja prouzročili fanatici savrše­ noga svijeta nego sva nesavršena ljudska bića. kako misli teologija. ali opet naivno i opasno vjerujući da se može napra­ viti — iako drugim sredstvima — novi i savršeni čovjekov svijet. čija su brojna povijesna ostvarenja. jer ona u društvenoj stvarnosti još vi­ še ubrzava raspad iz trećeg nihilističkog razdoblja postomodernosti. Zato otpada prigovor koji je trajno lebdio neizgovoren tije­ kom cijelog našega raspravljanja: nije li svođenje na gnozu svih zbivanja u području moderne ideologije — od socijalističkog feu­ dalizma do postmoderne. otvorit će vam se oči i bit ćete kao bogovi koji razlučuju dobro i zlo (Post 3 . samo slučajna očitovanja istog temeljno­ ga gledišta. Bog je međutim odlučio drugačije. gnoza je zapra­ vo jedina religija koju ljudski rod može živjeti kad je odalečen od Boga. koji u središtu svojega zanimanja ne stavlja više promjenu proizvodnih odnosa nego promjenu ljud­ skih svijesti.tovne utopije zapravo nema razlike. Stoga je u kršćanstvu prvi grijeh oholost — hybris — a ne putene nastranosti. Ta je gnostička napast opasnija od svih ostalih jer je napast par excellence — skolastici bi rekli da je naravna — koja sažimlje sve druge. Suprotno tome. Idući još dublje u prosudbu. nove religioznosti i New Age-a — samo još jedan od onih dopadljivih. što je simbol savršenstva potpune slobode. makar spominjanje svijesti može nekoga lako zavarati. Prvi se čovjek bio ponadao da će smijeti jesti plodove sa svih stabala iz rajskoga vrta.

ako im već ne možemo oprostiti što su od nas tako različiti. dok bi o bližnjima trebalo barem šutjeti. Po sebi se razumije da je u našem razlaganju bila riječ samo o tijeku vladajućih ideja u suvremenom društvu. Uosta­ lom. o idejama se može uvijek slobodno suditi.potvrđuje sva uzaludnost obećanja iz zemaljskoga raja: eritis sicut dii — bit ćete kao bogovi. 258 . a nikako o tjes­ kobi osobnih ljudskih izbora i njihovoj božanskoj tajni.

KAZALO PREDGOVOR SOCIOLOGIJSKE METODE I RELIGIOZNI DOŽIVLJAJI Teorijska sociologija religije Kritika teorijske sociologije religije Empirijska sociologija religije Kritika empirijske sociologije religije Brojevi o religiji i religija brojeva Pluralistička sociologija religije NOVIJE TEORIJE U SOCIOLOGIJI RELIGIJE Uvod Politološka sociologija religije Sociologija religijskog tržišta Sociologija nevidljive religije Funkcionalistička sociologija religije Sociologija svjetovne religije Sociologija implicitne religije Sociologija difuzne religije Sociologija pučke religije Sociologija novih religijskih pokreta i sekta Zaključak FENOMENOLOGIJA I SOCIOLOGIJA RELIGIJE Filozofijski vidik fenomenologije Religijski vidik fenomenologije Sociologijski vidik fenomenologije FENOMENOLOGIJA RELIGIOZNE RAVNODUŠNOSTI Vjerska ravnodušnost u religijskim društvima Vjerska ravnodušnost u svjetovnim društvima Vjerska ravnodušnost u kriznim društvima Zaključak o religioznoj ravnodušnosti 5 11 11 16 18 22 24 26 29 29 29 31 33 35 36 38 39 41 43 46 47 47 52 60 66 67 72 77 80 261 .

RELIGIJA. ime i identitet Prvi dio rasprave o novim sektama: optužnica Drugi dio rasprave o novim sektama: obrana Presuda u raspravi o novim sektama: sankcije i revindikacije Zaključak rasprave o novim sektama: žeđ za svetim RELIGIJA U V R E M E N U KRIZE SVJETOVNOSTI Uvod Tri prilaza današnjoj religiji Psiho-sociologijski prilaz današnjoj religiji Teologijski prilaz današnjoj religiji Fenomenologijski prilaz današnjoj religiji Pretpostavke za pojavu današnje religije Kriza konzumističke religije Kriza političke religije Kriza crkvene religije Obilježja današnje religioznosti Nesvjetovnost današnje religioznosti Nepolitičnost današnje religioznosti Necrkvenost današnje religioznosti Zaključak 262 83 83 86 87 88 91 91 94 97 99 99 10S 109 114 124 131 141 Hl 146 152 156 159 163 163 165 165 169 172 174 175 176 177 178 180 181 183 184 religijama . IDEOLOGIJA I MENTALITETI Prevlast ideologija Zalaz ideologija Pojam mentaliteta Vrste mentaliteta Pluralizam mentaliteta Ideologije i mentaliteti u svijetu Ideologije i mentaliteti u Crkvi Zaključak S U V R E M E N O O T K R I Ć E N E K R Š Ć A N S K I H RELIGIJA Prvo otkriće nekršćanskih religija Drugo otkriće nekršćanskih religija Sociologijska analiza i nova svjedočanstva Izrodenja i zastranjenja u nekršćanskim Kršćanstvo i otkriće nekršćanskih religija Religiozna pobuna karizmatičara u kršćanstvu RASPRAVA O N O V I M SEKTAMA Istraga o novim sektama: prošlost.

POSTMODERNA I KARIZMATIČKA RELIGIOZNOST 207 Religijski sastojci u marksističkom svjetonazoru 207 Je li marksizam kriv za neuspjehe povijesnog socijalizma? 211 Ideologija privrede u raspadanju: neoliberalizam 214 Ideologija društva u zastoju: postmoderna 216 Izdanci narcističkoga mentaliteta 220 Raspad kolektivističke religioznosti 226 Prodor karizmatičke religioznosti 228 Individualizam i narcizam nove religioznosti 235 Nihilizam nove religioznosti 243 Humoristički striptiz ateizma u postmodernosti 247 New Age ili doba Vodenjaka: ponovno otkriće gnoze 248 Zaključak 256 263 .RELIGIJA I SEKULARIZMI U SOCIJALISTIČKIM DRUŠTVIMA Hipotetički okvir: kriza identiteta Ideologijski sekularizam i religija Politički sekularizam i religija Potrošački sekularizam i religija Zaključak 187 187 191 196 202 205 SOCIJALISTIČKI FEUDALIZAM.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->