LOGARITMIRANJE Pravila

:

a) b) c)

da za svaki broj a>0, a

0 vrijedi loga1=0, zbog toga što je

da log x ima smisla samo za x>0 da zbog injektivnosti logaritamske funkcije vrijedi x=y

log x = log y d)

1.Logaritam produkta:

Logaritam produkta dvaju brojeva jednak je zbroju logaritama tih brojeva U slučaju da su tri faktora, logaritmiramo na sljedeći način:

Korak po korak taj rezultat se proširuje na bilo koliki broj faktora. Primjeri:

2. Logaritam kvocijenta:

Razlomak se logaritmira tako da se od logaritma brojnika oduzme logaritam nazivnika. Primjeri:

1.

Primjetite da smo primjenili karakteristiku a)

. Primjetite da smo primjenili karakteristiku d) 3. Primjer: 1. U prvom retku smo primijenili pravilo za logaritam potencije. dok u drugom smo prvo broj kvadrirali pa tek onda našli logaritam broja. 4. Primjetite da smo u oba slučaja dobili jednak rezultat.2. 2. 3. Logaritam potencije Potencija se logaritmira tako da se eksponent potencije pomnoži s logaritmom baze potencije. Oprez! Paziti na minus ispred logaritma koji raščlanjujemo na više faktora. 3.

prelazak na bazu 10. 4. 2. Logaritam korijena Logaritam korijena svodit ćemo na logaritam potencije s razlomljenim eksponentom. Primjeri: 1. Osnovne formule 1. Veza s dekatskim logaritmom. Recipročnost logaritama Primjer 1. 2. 2. Primjer .4.

3. . . dobili bi: Formula za općenito mijenjanje baze izgleda ovako: To isto vrijedi i za prelaz s baze prirodnog logaritma na bazu dekadskog logaritma: Primjer 1. 2. tada je se rješavamo na ovaj način: Primjer 1. 2. Ako je baza logaritma na neku potenciju. kada bi dalje primjenjivali pravila za računanje s logaritmima.1.

2. pokušajte ispitati da li vrijedi ova jednakost!?! . Koristeći pravilo za logaritam potencije i formulu pod brojem 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful