LOGARITMIRANJE Pravila

:

a) b) c)

da za svaki broj a>0, a

0 vrijedi loga1=0, zbog toga što je

da log x ima smisla samo za x>0 da zbog injektivnosti logaritamske funkcije vrijedi x=y

log x = log y d)

1.Logaritam produkta:

Logaritam produkta dvaju brojeva jednak je zbroju logaritama tih brojeva U slučaju da su tri faktora, logaritmiramo na sljedeći način:

Korak po korak taj rezultat se proširuje na bilo koliki broj faktora. Primjeri:

2. Logaritam kvocijenta:

Razlomak se logaritmira tako da se od logaritma brojnika oduzme logaritam nazivnika. Primjeri:

1.

Primjetite da smo primjenili karakteristiku a)

3. Primjetite da smo u oba slučaja dobili jednak rezultat. 2. Logaritam potencije Potencija se logaritmira tako da se eksponent potencije pomnoži s logaritmom baze potencije. Primjer: 1. U prvom retku smo primijenili pravilo za logaritam potencije. . dok u drugom smo prvo broj kvadrirali pa tek onda našli logaritam broja. Oprez! Paziti na minus ispred logaritma koji raščlanjujemo na više faktora. 4. Primjetite da smo primjenili karakteristiku d) 3. 3.2.

Recipročnost logaritama Primjer 1.4. 2. Veza s dekatskim logaritmom. Primjer . 2. 2. 4. Osnovne formule 1. Primjeri: 1. prelazak na bazu 10. Logaritam korijena Logaritam korijena svodit ćemo na logaritam potencije s razlomljenim eksponentom.

2. Ako je baza logaritma na neku potenciju. 2. dobili bi: Formula za općenito mijenjanje baze izgleda ovako: To isto vrijedi i za prelaz s baze prirodnog logaritma na bazu dekadskog logaritma: Primjer 1. tada je se rješavamo na ovaj način: Primjer 1.1. . . kada bi dalje primjenjivali pravila za računanje s logaritmima. 3.

pokušajte ispitati da li vrijedi ova jednakost!?! . Koristeći pravilo za logaritam potencije i formulu pod brojem 3.2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful