P. 1
Kalemljenje

Kalemljenje

|Views: 1,489|Likes:
Published by Biljana Dukic

More info:

Published by: Biljana Dukic on Aug 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/16/2013

pdf

text

original

Kalemljenje

y Kalemljenje je oblik vegetativnog razmno avanja,odnosno operacija kojom se

dio biljke ili plemka,prenosi na dio biljke zvan podloga sa svrhom da me usobno srastu u novi organizam.Za podlogu se uzima dio biljke koji nosi korijen,a za plemku dio plemenite sorte koju elimo uzgajati i koja e nam,kad vo ka odraste,donositi plodove istih svojstava kao i stablo s kojeg je plemka uzeta. y Kad su u pitanju tehnike kalemljenja vo a, ima ih vi e, a najpoznatije su: kalemljenje na (budni i spavaju i) pup, na Älist³, na konus, pod koru, na procjep, Äengleski spoj³, itd. Za rasadni ku proizvodnju je najbolje kalemljenje Äna pup³. Me utim, ako ovjek vr i kalemljenje "za vlastite potrebe" i direktno u vo njacima, kalemljenje Äna procjep³ je daleko najefikasnije. Iako je kalemljenje Äna pup³ tako er efikasno, s obzirom da se radi o "niskom kalemljenju" (10-20 cm od zemlje) iako se vo ka "primi", postoji opasnost, da do e do o te enja kalema od strane ivotinja, ptica i ljudi (prilikom ko enja trave, i sl).

Okuliranje se obavlja na dobro razvijenoj mladici(podlozi) s pupom.Prema vremenu cijepljenja razlikuje se okuliranje na budni i spavaju i pup.najsigurniji.Okuliranje na spavaju i pup obavlja se krajem ljeta. .u istoj vegetaciji dobro razvije i odrveni.na po etku kretanja sokova drugog dijela vegetacije.skinutoj s dijela dobro sazrele mladice plemke.Potrebno je da se nova mladica iz nacijepljenog pupa.Na budni pup cijepi se u prolje e.po etkom svibnja ili u lipnju.Okuliranje ili cijepljenje na pup najra ireniji je.Primjenjuje se u toplijim krajevima.najbr i i najsvrsishodniji na in cijepljenja.

a potom se kora tupim krajem no a razmakne ulijevo i udesno. .a naj e e pri precijepljivanju radi promjena odlike.Cijepljenje pod koru Primjenjuje se kad je podloga deblja od cijepa.Cijepi se u prolje e.Podloga ili grana koja se precijepljuje odre e se no icama na eljenu visinu i odmah se rana dobro zagladi o trim no em.Sa strane se na glatkom dijelu kore napravi uzdu ni rez dug 3 do 5 cm.neposredno prije po etka vegetacije.Tehnika cijepljenja je prili no jednostavna.

Cijepljenje na isje ak Cijepljenje na isje ak primjenjuje se na starijim i debljim podlogama te pri cjepljenju u kro nju ili precjepljivanju u kro nji.S glatke strane se.Podloga se prere e uspravno na du inu.prije nego to krenu sokovi.Izvodi se u rano u prolje e . .zatim se zagladi no em.koji moraju dobro me usobno prile i.Najva nije je dobro napraviti isje ak na podlozi i trokutasti klin na plemki .da bi rez bio to manje povr ine.na podlozi izre e lijeb koji se ravnomjernom kosinom pri dnu zavr i na povr ini kore i koji odgovara debljini cjepa.u du ini 3 do 5cm.Cjep treba imati 3 do 4 pupa.

pa se rez odmah nastavi po du ini ukoso.Cijep na tri pupa odre e se koso tako da se povr ina reza poklapa s povr inom reza na podlozi.da bi se zavr io na donjem dijelu prethodnog reza.kad krenu sokovi.Cijep.te cjepljeno mjesto.Zatim se sa strane.Gornji odrezani djelovi cijepa i podloge .Pri vezivanju treba paziti da se cijep ne pomakne .Pup je na suprotnoj strani reza.Na cijepu se jo jedanput napravi rez tako da se na gornjem dijelu zare e uspravno na du inu cjepa od 1/4 debljine.Cijepi se u rano prolje e.koji je sedlastog reza .Podloga se najprije prere e.napravi malo kosi rez.postavi se sa sedlom na pripremljenu podlogu tako da sav kambij cijepa nalegne na jednu stranu kambija podloge.prema u se vo arskim voskom.gdje je kora glatka.koji se obavi potezom no a odozdo prema gore.Cijepljenje na sedlo Cijepljenje na sedlo primjenjujemo kad je podloga deblja od plemke. .

mo e se primjeniti i pri precjepljivanju starijih stabala. Cijepljenje na popravljeni spoj Ovaj se na in primjenjuje u prolje e uli zimi u doba mirovanja vegetacije.Na podlozi se napravi kosi presjek.odnosno lo ijih sorata s novim boljim sortama.Gornji dio plemke prere e se ravno iznad pupa.kad krenu sokovi.a na mijestu prereza se ure e.Va no je da se sloj kore plemke prekriva slojem kore podloge.Podloga se postavlja na podlogu tako da se na mjestu ureza klinasto u vrsti ili bolje spoji. .Cijepljenje se obavlja na podloge iznad korjenova vrata oko 3 do 5 cm.Obavlja se u prolje e.naj e e pri precjepljivanju starijih vo aka radi promjene odlike ili kad se na pojedina nim preraslim podlogama eli nacjepiti eljena odlika.a sloj drva slojem drva kako bi se bolje razvio kalus i do lo do sra ivanja.Cijepljenje na rascjep Cijepljenje na rascjep primjenjujemo kad je podloga puno deblja od plemke.Nakon spajanja pove e se na spojnom mjestu.Podloga se pripremi tako da se na mjestu cijepljenja prere e pilom.Zatim se no em po sredini napravi rascijep.Ispod prerezanog mjesta (10-12cm) podloga se vrsto sve e ja im povezom.Da bi ovaj na in cijepljenja uspio.a potom urez.a rana zagladi o trim no em.potrebno je da podloga i plemka imaju istu debljinu.osim u rasadni koj proizvodnji.da bi se sprije ilo rascijepljivanje.No.Plemka se u donjem dijelu prere e koso.Za plemke se uzimaju dijelovi jednogodi njih izbojaka s 2 pupa.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->