P. 1
Kalemljenje

Kalemljenje

|Views: 1,485|Likes:
Published by Biljana Dukic

More info:

Published by: Biljana Dukic on Aug 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/16/2013

pdf

text

original

Kalemljenje

y Kalemljenje je oblik vegetativnog razmno avanja,odnosno operacija kojom se

dio biljke ili plemka,prenosi na dio biljke zvan podloga sa svrhom da me usobno srastu u novi organizam.Za podlogu se uzima dio biljke koji nosi korijen,a za plemku dio plemenite sorte koju elimo uzgajati i koja e nam,kad vo ka odraste,donositi plodove istih svojstava kao i stablo s kojeg je plemka uzeta. y Kad su u pitanju tehnike kalemljenja vo a, ima ih vi e, a najpoznatije su: kalemljenje na (budni i spavaju i) pup, na Älist³, na konus, pod koru, na procjep, Äengleski spoj³, itd. Za rasadni ku proizvodnju je najbolje kalemljenje Äna pup³. Me utim, ako ovjek vr i kalemljenje "za vlastite potrebe" i direktno u vo njacima, kalemljenje Äna procjep³ je daleko najefikasnije. Iako je kalemljenje Äna pup³ tako er efikasno, s obzirom da se radi o "niskom kalemljenju" (10-20 cm od zemlje) iako se vo ka "primi", postoji opasnost, da do e do o te enja kalema od strane ivotinja, ptica i ljudi (prilikom ko enja trave, i sl).

najsigurniji.Okuliranje se obavlja na dobro razvijenoj mladici(podlozi) s pupom.na po etku kretanja sokova drugog dijela vegetacije. .Prema vremenu cijepljenja razlikuje se okuliranje na budni i spavaju i pup.Na budni pup cijepi se u prolje e.Okuliranje na spavaju i pup obavlja se krajem ljeta.Primjenjuje se u toplijim krajevima.skinutoj s dijela dobro sazrele mladice plemke.Okuliranje ili cijepljenje na pup najra ireniji je.najbr i i najsvrsishodniji na in cijepljenja.Potrebno je da se nova mladica iz nacijepljenog pupa.u istoj vegetaciji dobro razvije i odrveni.po etkom svibnja ili u lipnju.

Sa strane se na glatkom dijelu kore napravi uzdu ni rez dug 3 do 5 cm.Podloga ili grana koja se precijepljuje odre e se no icama na eljenu visinu i odmah se rana dobro zagladi o trim no em.a naj e e pri precijepljivanju radi promjena odlike.Cijepljenje pod koru Primjenjuje se kad je podloga deblja od cijepa.Tehnika cijepljenja je prili no jednostavna.neposredno prije po etka vegetacije.Cijepi se u prolje e.a potom se kora tupim krajem no a razmakne ulijevo i udesno. .

koji moraju dobro me usobno prile i.Najva nije je dobro napraviti isje ak na podlozi i trokutasti klin na plemki .na podlozi izre e lijeb koji se ravnomjernom kosinom pri dnu zavr i na povr ini kore i koji odgovara debljini cjepa.S glatke strane se.Izvodi se u rano u prolje e .zatim se zagladi no em.prije nego to krenu sokovi.Cijepljenje na isje ak Cijepljenje na isje ak primjenjuje se na starijim i debljim podlogama te pri cjepljenju u kro nju ili precjepljivanju u kro nji.da bi rez bio to manje povr ine.u du ini 3 do 5cm.Cjep treba imati 3 do 4 pupa. .Podloga se prere e uspravno na du inu.

Cijepi se u rano prolje e.Pup je na suprotnoj strani reza.Cijep na tri pupa odre e se koso tako da se povr ina reza poklapa s povr inom reza na podlozi.napravi malo kosi rez.Cijep.prema u se vo arskim voskom.koji je sedlastog reza .da bi se zavr io na donjem dijelu prethodnog reza.Gornji odrezani djelovi cijepa i podloge .te cjepljeno mjesto.koji se obavi potezom no a odozdo prema gore.pa se rez odmah nastavi po du ini ukoso. .Podloga se najprije prere e.postavi se sa sedlom na pripremljenu podlogu tako da sav kambij cijepa nalegne na jednu stranu kambija podloge.Pri vezivanju treba paziti da se cijep ne pomakne .Na cijepu se jo jedanput napravi rez tako da se na gornjem dijelu zare e uspravno na du inu cjepa od 1/4 debljine.Cijepljenje na sedlo Cijepljenje na sedlo primjenjujemo kad je podloga deblja od plemke.Zatim se sa strane.gdje je kora glatka.kad krenu sokovi.

Cijepljenje se obavlja na podloge iznad korjenova vrata oko 3 do 5 cm.Na podlozi se napravi kosi presjek. .a potom urez. Cijepljenje na popravljeni spoj Ovaj se na in primjenjuje u prolje e uli zimi u doba mirovanja vegetacije.Podloga se pripremi tako da se na mjestu cijepljenja prere e pilom.Podloga se postavlja na podlogu tako da se na mjestu ureza klinasto u vrsti ili bolje spoji.Ispod prerezanog mjesta (10-12cm) podloga se vrsto sve e ja im povezom.Plemka se u donjem dijelu prere e koso.mo e se primjeniti i pri precjepljivanju starijih stabala.Gornji dio plemke prere e se ravno iznad pupa.Va no je da se sloj kore plemke prekriva slojem kore podloge.naj e e pri precjepljivanju starijih vo aka radi promjene odlike ili kad se na pojedina nim preraslim podlogama eli nacjepiti eljena odlika.osim u rasadni koj proizvodnji.a rana zagladi o trim no em.kad krenu sokovi.potrebno je da podloga i plemka imaju istu debljinu.Zatim se no em po sredini napravi rascijep.a sloj drva slojem drva kako bi se bolje razvio kalus i do lo do sra ivanja.No.da bi se sprije ilo rascijepljivanje.Cijepljenje na rascjep Cijepljenje na rascjep primjenjujemo kad je podloga puno deblja od plemke.odnosno lo ijih sorata s novim boljim sortama.a na mijestu prereza se ure e.Nakon spajanja pove e se na spojnom mjestu.Za plemke se uzimaju dijelovi jednogodi njih izbojaka s 2 pupa.Obavlja se u prolje e.Da bi ovaj na in cijepljenja uspio.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->