P. 1
Klizni Lezaji, Spojke, Zupcanici (332 - 525)

Klizni Lezaji, Spojke, Zupcanici (332 - 525)

|Views: 1,140|Likes:
Published by Kraponis Tylness

More info:

Published by: Kraponis Tylness on Jul 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/16/2013

pdf

text

original

5.223 Klizni lezaji 5.223.

1 Zadaci, p r irn je n a i p o dj e l a k l iz n ih Iez ai a

Pre~a smjer." dielovania s~.la klizne Iezaie dijelimo na radijalne, kad sila djeluje okomito na os rukavca, 1 na aksiialne, kad sila djeluje u srnjeru osi rukavca,

~)tAA,
~
(j) cdnodiielni Idaj i: a) stoicci Idaj za podmaaivarue mazalicama Stauffer, s icdnodijelnorn ldiajnom cahur~m, b) "rirubni icdnodiiclni le,aj za pcdmazivanje rnazalicama Stauffer s lczainim cahurama

za podmazivanie (i), na lezaje podrnazivane cirkulacijski, na leiaic podmazivane uroniavaniem i na Iezaie podmazivanc pritiskom ulja (podmazivanie pritiskom). Prema materijalu lezajnih blazinica klizni l eza]] mogu biti: s blazinicama od bijele kovine, od bronce, od crvenog metals, lakih metala, sintrovanih metala, od materiiala na bazi umjctne smole itd. 5.223.2 Tren ie te o ri ia p o d ma z iv a n i a
(j) Lehj podrnaxivan cvrstim prstcnom

J

®

Dvodiiclni

stoicci

lezaj s dvodijelnom

blazinicom

5.223.21 Trenje Svaki pokusa] da se cvrsto tijclo koic leii, na prirnjer, na horizontalnoi podlozi pomakne po podlozi izazvat ce otpor, koji treba svladati. Otpor, sila trenja, kola se suprotstavlia kretaniu dicluie suprotno smjeru kretanja. Velicina sile trenia proporcionalna je velicini norrnalne sile FN kojom tiielo tlaci na podlogu po kojoj se krece. Odnos izmedu sile trcnia Fn i normalne sile FN je koeficijent tren]a :

Prema konstrukcl;i kl izne Ieiaj e diielimo na iednodijclne (stojece CDa, prirubne CD b) i na dvodijelne @, visece @ i ugradive @. Prema vrsti rnaziva lezaii se rnogu podrnazivati mascu ili uljem,

@ Viseci

leiaj

(j) Ugradivi krutki Ida; s dirnenziiama kotr liajuccg !czajo

® Stoi cci Ida; s

otvorom

za dovod masti

® 332

Ldaj

podmazivan slobodnim prstcnom

Prema nacinu podmazivanja dijel imo Ih na lezaie s prostirn otvorom za dovodenje masti @, na lezaie podrnazivane slobodnim prstcnom ® i na lezaie s cvrstirn prstenom

Velicina koeficijenra trcnja p. moze se izravno mjeriti, [edna od jednostavnih metoda ie iz fizike poznata kosa ravnina. Ako [e tijelo u odnosu prerna podlozi u stanju mirovanja, a sila kojom se tijelo ieli pokrenuti nije dovoljno velika, nije moglo doci do utroska energiie, a niti se mogla razviti top lina, pa govorimo 0 trenju mirovanja. Trenie koje se suprotstavljalo kretanju tijela u trenutku samog pocetka kretanja nazivamo startno trenje. Sila koja jc potrebna da se jednom zapoceto kretanie odrzi manja je od sile koja je bila potrebna da se tijelo u odnosu prema podlozi pokrene. Trcnje koje sc suprotstavl]a kretaniu zovemo trenjem kretanja. SUa trenja koja se suprotstavljala vee zapocetorn kretanju rnozc se smaniiti ako izmedu tijela podloge postoji sloj maziva. Ako tiielo klize po podlozi bez maziva @c, govorimo 0 suhom trenju. Tijelo i podloga dodiruiu se same vrhovima neravnina od hrapavosti, sto dovodi do vrlo vlsokih pritisaka na nalcznirn povrsinarna vrhova i do mogucnosti djelomicnog svarivanja. Usliied toga otkidaiu se djelici materijala, Pri suhorn trenju metalne se povrsine medusobno dodiruju. Ako pritisak u sloiu maziva izmedu naleznih povrsina @ naraste do te miere da dovede do potpunog razdvajanja naleznih povrsina, tako da su te povrsine medusobno odvoiene slojem maziva @a, gOYO0) rimo 0 tckucern treniu. Sada otpor trenia ne za1O~3mm visi .od stania naleznih povrsina pa ni ad vrste O,-~I:.o0--L_;2fJ"'.15~~] materiiala naleznih povr'" sina, Trenje sada zavisi jedino od otpora sto ga medusobnom kretanju suprotstavlja mazivo (otpor smi® Prostor klizanja izmedu hrapavih naldnih povrsina: a) presiek proka slojeva maziva), Tai stora klizanja za slucaj tekuccg trcnia: II = prornjcnlj iva visina prostora klizania. Nc postoie micsta sa II = 0: ilmjcrcno = micron. zracnost), otpor nije zavisan same b) proatcr klizanla u momentu kad dolaz! do dod in. vrhova izbocina cd vrste maziva vee i od (h ~~ promjcnljiva visina prostora klizanja, mjesto gdic [e h = 0: izmietemperature, od brzine rena zracnost h",jcrcno = 0; C), isti profili hrapavosti u drugom mcdusobnorn polozaiu, Postoj i gad iranje jedne povrsinc u drugu i vclik 01krctania i od spccificnog par medusobnom pornican]u. pritiska. 333

Ako pritisak u sloju maziva niie dovoljan da nalezne povrsine toliko razdvoji da se izmedu njih moze stvoriti sloj maziva, doci ce do nalijeganja ispupcenih diielova hrapavosti naleznih povrsina, kako to pokazuie ®b. Na tim ispupcenim povrsinama hrapavosti nastaje metalni dodir, a to znaci i suho trenic, Ti ispupceni dijelovi hrapavosti izlozeni su zbog malih povrsina dodira visokim specificnim pritiscima. Ti visoki pritisci uzrok su deformacije ispupcenja. Iduceg momenta, medusobnim pomicanjem naleznih povrsina, doci ce do nalijegania na nekim drugim rnjestima ispupcenja, a ona prcthodno deformirana miesta bit ce zalivena mazivom. Znaci da u tom slucaiu imamo istodobno tekucc i suho trenie, To stanic nazivamo polusuhim trenjem. Ono moze nastupiti i kad inace vladaju uvjeti tekuceg trenia, ako, na primier, zbog deformacija rukavca dode do visokih pritisaka na bridovima blazinica @. Koeficijenti trenja za pojedine vrste trcnia iznosc: suho trcnje = 0,12 ~ 0,35 ... prema vrsti materiiala lezalne blazinice, polusuho trenje = 0,01 ~0,1 i vise, tekuce trenie = = 0,001 ~0,008 prema debljini uljnog sloja i viskoznosti maziva, Tablica 1. dale znacajke poiedinih vrsta tre® Utjecai dcforrniranog vratila na dugackc nja klizanja. IcZaie Karakteristike
Vrsta trcnia klizan]a Podmazivanje i njcgov uticcai Povrsine su bez maziva
.. ._~

_n
Vlskozirel 10000 8000 6300 5000 ~OOO 3J5Q 2500 2000 1600 1250 1 QOQ 400 630 nr,rmaf.nill
fminero/nih)

o/min
ovisnosfJ" c temp'ra/uri

ulja

U

'cij) Polo,.j rukavca U odnosu prcrna olaxinici kod n > 0 i ked 11 = 0

pojedinih vrsta t'renja klizanja
Koic osobine maziva dolaze do izra~flja 'Trenje [e popraccno

Tablica

1.

i
1.. -----

Vnicdnosti kocficiicnta trenja 1',

'

Suho
~_ ~,_

trcnie
..

Habanjcm na!e;<nih povrsinn,l zagrijavaniem izaribavaniern
.. .. 1.. , ·

Polusuho

, trcnjc

Podmazivanjc dovoljno

niie

Adhe"ija maziva nalcznih povrsina

i

Habanjcm

nalcznih

povrsinu

0,01-0,1 .......... ..
,

SOO ~OO

----"
Tek,,~e trcnje Mazi\ra ima dovoljno

..... _--

_--,.~
0.
t,~.

i
1

V iskoznost

Nema nabanin nalcznih povrsina, trcnie [e ncanatno

0,001-0,008

Tok krivulje trenja l1.u zavisnosti od obodne brzine (v m/s), odnosno od broja okreta [min - '] i pritiska u mazivu p [kp/crn 2] izmjerio je Stribeck @a. Mjerenja pokazuju da sve krivulje polaze priblizno iz iste tocke na ordinati. To znaci da ie trenie mirovania (v = @) neovisno 0 velicini specificnog pritiska p [kpjcm "]. Na ®b predocena je viskoznost maziva u ovisnosti ad temperature. Povecaniem obodne brzine (v), odnosno broja okreta (n) koeficijent trenia fl. naglo pada, To se moze rastumsciti na prirnjeru rukavca i blazinice (jJ), Ulje se zbog prionljivosti uvlaci u procijep, izmedu rukavca i blazinice, ostvaren zracnoscu izrnedu promjera blazinice (D) i promjera rukavca (d) @. Metalni dodir, koji ie postoiao kad je broj okreta (n), odnosno obodna brzina (v) bila [ednaka nuli (ij)b postepeno se gubi Qpa. Najnize vriiednosti koeficijenta trenia fl., neovisno 0 velicini specificnog pritiska, medusobno su jednake @. Posta su doscgnutc nainize vrijednosti, krivulja koeficijenta trenia pocinje opet rasti. Te najnize vrijednosti nastaju u rnomentu kad je izmedu naleznih povrsina dobiven najtanji sloj maziva, ti. kad je prestao metalni dodir naleznih povrsina Qpb. Najnize vrijcdnosti koeficijenata trenja fl. bit ce u odnosu prerna broju okreta to prije dosegnutc, sto ic specifican pritisak nizi, Daljnjim povecanjem obodne brzine vise ce ulja biti uvuceno u procijep. Sloj ulja ce se na naiuzem miestu povecati QDa pa ce i .otpor trcnja u sloiu rnaziva biti veci, a koeficijent trenja fl. pocet ce rasti. Porast koeficijenta trenja f1. bit (;c to manji sto je veci specificki pritisak. 334

.,

<0'

~ "~ .~

.~

315 250 200 160 125 JOO 80 63 50 40 31,50

25

1

20 16 12,50 10

8
6(10

5 ,;
3,15 2.50

2
1.60 1.25

1

0

10

20

30

40 f

50

___

t.mp.,oturo

f'C}

,ji) a) kr;,'ulja koeficijcnta tren)a ii, pd istoj viskoz~ost i ma7.iva:~ d~na :' z!lvisnos\j od pOHsinskog pritlska P ,obodnc brzlne v b) kr1Vul)a V1skoznosti mazivil dana u zllvisnosti od temperature

Da bi se sto lakse doslo do tekuccg trenja, treba osobitu pazn]u obratiti kvalitetama povrsinske obrade naleznih povrsina. Da bi se dobio minimalni uljni slo] izmedu nalcznih povrsina, treba naipriie uljem napuniti sve neravnine izazvane hrapavoscu @. Gruba obrada nece, prema tome, zadcvolisvati osim za odredene svrhe. Za stroze zahtjevc rnoraiu rukavci biti kalieni, bruseni i polirani, a blazinice Ieza]a, nakon eventualne obrade rokareniern, uglacavane, valicima iii provlaceniem tepa, sto dovodi do zguscavanja, ocvl"ilcavanja povrsine, Ukupna debljina uljnog sloja je u tom slucaju H = R, + R~ + hm,n' Osjetno poboljsanje naleznih povrsina postize se na taj nacin da se ulju doda tzv. olkoloidalni grafit<·, koji mora bid kemijski cist. 335

Tanki sloievi grafita ispune sve neravnine naleznih povrsina izazvane obradom, Time se na kliznim povrsinama dobiva sjajna grafitna povrjiina, pa se srnaniuie habanie i potrosnja maziva,
Q~ Uljcm

Pri kretaniu krizne glave po vodilici ® treba ostvarlti sto povoljnije uvjetc trenja. Da bi sc dobio klinasti procijep, mora prednji i zadnji krai nalezne povrsine krizne glave biti zakocen. Taj nagib je vrlo malcn, gotovo neprimietan, a iznosi 1 : 500 kod manjih brzina kretania i kod vecih pritisaka, i I : 200 kod vecih brzina i
lspunjcne ncrsvninc izazvane naleznih povrsina hrapavoscu

__dJc .....

'.

~~~~~~~~~~;@~~

nizih pritisaka.

r
\

5.223.22 Teorija podmazivanja tehuceg trenia

~ teorija

Zamislimo ravnu plocu i njoj paralelnu ravninu @'. Ravnina se u odnosu prerna ploei, koja stoji, krcce brzinom v (mls). Tekuce mazivo iispunjuje, kako to pokuzuje @', prostor izmedu ploce i ravnine. Svojim kretanjern brzinorn v [m.s] ravnina povlaci za sobom i cesticc maziva. Brzina tih cestica v [mjs] smanjuic sc od ravnine prema ploci (ploca stoji), Pretpostavliamo da krajevi krajnjih cestica maziva cvrsto prianjaju uz ravninu i uz plocu, Na plocu nece diclovati nikakav pritisak koji bi je mogao nositi na mazivu. U tom slucaju ne mozerno
optcrctiti plocu (F = 0).

Uslijed postojanja klinastog prociiepa pritisak na ivici oznacenoj s a bit ce, slicno nagnutoj ploci sa @, jednak null. Odatle dalje prema rocki b pritisak stalno taste ako se smanjuje
procijepa. Logicno, prostor izrncdu krizne glave i vodilice mora biti ispunjcn uljem. I bridovi krizne glave moraiu biti blago presjck

8
@ Raspodieln pritisaka u uljnom sloju na radii ici krizne glavc

@ Raspodicla pritisaka brzina u ulju kad sc don)a plo~a pomicc paralclno s
gornjom

@ Raspodjela pritisaka i brzina u uliu kad sc donja plata pomicc okomito na don]u

U drugom slucaiu, (i~, plocu priblizavamo okornito na ravninu brzinom v [m/s]. Mazivo iz prostora izrnedu ploce i ravnine bit ce zbog toga istiskivano. Sto je rnazivo viskozniie, i otpor protiv istiskivania rnaziva bit ce to veci, Otpor prot iv istiskivanja maziva odreduie vclicinu nosivosti uljnog sloia. Na taj nacin moze uljni sloj ncko vriiemc uositi optcrecenje ploce. Raspodjcla pritiska na plocu prikazana ie na (81. Ako plocu prema donjoj ravnini naklonirno za stanoviti kut (y) (@ tako da sc stvori klinasti prociiep, dobit ccmo novu pojavu. Ravnina se i u tom slucaiu, u odnosu prerna ploci koia stoji, krece brzinom v [mjs], Mazivo ulazi kroz siri otvor, stvoren naginianiem ploce, i tlaci na nju, Kut nagiba ploce (y) mijeniat ce se tako dugo dok se izrnedu sile F, koja opterecuje plocu, i pririska koji stvara mazivo na plocu, ne postigne ravnoteza.

Da bi plota s @ plivala po povrsini maziva, tj. da bi od ravnine bila odvojena slojem maziva, odnosno da bi se ostvarilo tekuce trenje, moraju postojati ovi uvjeti: prostor izmedu ploce i ravnine mora biti potpuno ispunjen viskoznim mazivom; 2 sloj maziva izmedu ploce i ravnine mora se suzavati, mora biti stvoren klinasti procijep; 3 ~ brzina kretanja ravnine u odnosu prema ploCi n10ra biti dovoljno velika da bi pritisak na ploCu, izazvan kretanjem, mogao drzati plocu u ravnote:H.
p

Ta pojava, koju nazivamo hidrodinamicko plivanje, osnova je cjc10kupne teodje kliznih lczaja. 336

@ Raspodjda pritisaka ; b,zina u ulill kad gornja plo~n stoji koso u odnosu premo donjoj, koj n se krece

zaobljeni. Maksimalnu visinu doseci ce pritisak neposredno prije ivice b (gdje zavrsava nagib), Nakon toga pritisak pacla na siauovitu vrijednost, koju zadrzava do ivice c. Izmedu a i c postoji natpritisak. Kako se izmedu c i d procijep povecava, pritisak u sloiu maziva ce pasti, nastat ce vakuum, da bi se opct popeo na nulu, U oblasti vakuuma moze doci do pojave sisanja zraka. Ako je udovoljeno i ostalim uvjetima (dovoljno maziva, dovoljna brzina kretanja krizne glave), imat cemo prije opisanu pojavu hidrodinamickog plivanja. Pri kretanju krizne glavc u obratnom smjeru slika ce se ponoviti S tom razlikom da ce sada maksimalni pritisak biti izrnedu c i d. Na @ pokazano je da procijep nije napravljen po ciieloi sirini krizne glave, Brane sa strane imaiu svrhu da sprijcce bocno isticanje maziva jer bi uslijed toga slabio pri@ Klinasti prociicp ne sczc tisak. po cijclo] sidni kriznc glavc, da Ako je brzina kretanja mala, nece sc postiei hidrodinabi se spriiccilo bocno ;stic.nic micko plivanje, trenje nece biti tekuce, a kretat ce sc u ulia oblasti polusuhog trenja. Pojava vakuuma, 0 koio] [e bilo govora, dovodi do pienjenja ulja, [er se snizeniern pritiska usisava zrak, Pienjenie ulja je neugodna poiava. b) 0) To sto smo napriied iznijeli pokazuje na brz;nG rukol'cQ mala brzfna rukavca j.'! nu(a kakav naNn se ostvaruju uvjcti tekuceg tre" I nja, pri pravocrtnom. kretanju. Ako se radi I o rukavcu i blazinici letaja, pojaya hidrodinamickog pliyanja ostvarit ce se ako budu ispunjena td naprijed spomenuta uvjeta. Ulje mora potpuno ispunjavati prostor izmedu rukavca i blazinice leiaja. Taj prostor treba da se suzava u smjeru kretanja. I, konacno, mora postojati dovoljno velika brzina kretanja. Suzenje prostora, stvaranje klinastog procijepa (uljnog klina) postize se stvaranjem zracnosti izmedu rukavaca i blazinice !czaja. Blazinica Idaja mora biti veceg pro" mjera od rukavca. Za vriieme mirovanja lezi rukavac na blazinici @a, cime nastaje @ Medusobni polo •• j; ruknvca pri rnlicitom broju klinasti procijep (zapravo procijep mjeseohetn: a) brzina [ukave' = 0, b) brzin. rukave. je mala, c) brzina rukavea je velika, d) br.ina ruceva oblika). Procijep se stalno suzuje, dok kavea je 00 ne dosegne vrijednost jednaku nuli, na
PRAKTICAR 111

22

337

medutim. nece biti paralelnosti osi a ni dinamickog pUvanJa @. koji mogu biti simetricno iIi asimetricno rasporedeni @' Povecanim brojem klinastih procijepa povecava se kolicina ulja za hladen]e koja prolazi kroz l ezaj.. Daljnji zahtjev je pamldnost naleznih i kliznih povrsina segmenta. f) kifljna blnzinica s dodi (Om U cct~l"i tockc i ulinim dzepovj mil srcdiste rukavca gore i u stranu u srnjeru kretanja rukavca." b•. potrebno je da i osi rukavca i Ieiaja bud_u paraielne. @ Razlicitc mcgucnosti za stvaran]c klinastog procilcpa: a) zr. ': .1 lJ. prema podacima koji su @ DcfOl'rnacijom r ukavca podobiveni pokusima. Uije iz gornjeg dijela lezaja ne utjece neposl'edno na proees hidrodinamickog plivanja. Velike obodne brzine rukavaca irnaju za posljedicu jako zagrijavanje ulja.Za polusuho trezull. njcga +). kako [e prikazano na @. Naivecu debliinu ulJnog sloja postigli bismo pri beskonacno velikoj brzini vrtnje rukavca @d."ratilo deform ira. Izradi II se na donjern dijelu blazinice lezaja utor @ na tom' mjestu ce usl ijed povecanja presjeku pasti pritisak @a. Dobar rad tih !czaja postize se kad mjera a (od kraja segmenta do sredista potpore iznosi 2.m. Kolicina ulja u procesu moze se povecati ako se povcca zracnost. ako drugi nacini hladenja nisu dovoljni.nosu prema osi blazinice.. Na@ prikazan jc pravilan na6n oblikovanja kanala za razvodenje maziva.iV3 338 Za granicno trenie. ~ko se . /. vri- Iz ® se vidi da ce pritisak biti to veci b d sto je odnos veci. ~irjnc iz srcdista sloju ma7. Da bi se temperatura ovoga snizila. mora minimalna debljina uljnog stoja h. Klinasri procijepi za postizanie hidrodinamickog plivanja mogu sc ostvann 1 na druge nacine @. daju dimcnzije i oblike kanala za dovodenje i razvodenje maziva. ~~. povecati kolicinu ulja koja prolazi kroz lezai. Pri toj brzini bi os rukavca u od. iznositi 11 . Iza tog najuzeg mJest~ mozc.odvodenju topline. :8 . ali su i gubici trenjem nesto veci. Debl iina sloia iznosila bi polovinu zracnosti Iezaja. granicu izmedu tekuccg i polusuhog trenja. ..5) [J. Na (j_jp prikazan jc i raspored pritisaka pomice se prcma za razlicite odnose bid = I. Klinasti procijepi mogu se ostvariti i pornocu tzv. Tu [e kao apscisa uzcta kruzna iviea blaziniee lezaia. nalijcganic je u dviie locke. e) lczaina blazinica s trodiielnim limunskim oblikorn i ulinim kanalima.< ~' ~/ .ak za oko 1/8 @ Raspored pritisaka u njc h < 0. imamo opet vee prne opisanu pojavu hidrodinamickog plivanja.3 !l. Da bi se ostvarilo hidrodinamicko plivanje rukavca.'. Lezaii s vecim broiem klinastih procijepa manic 8U osjetljivi na udarna opterccenja. on ce se zbog porasta pritiska u sloiu ulja podici i pomaknun u s~ranu ®~.. prj visokim brojevima okrcta vratilo nastoii da zauzme centrican polozaj U odnosu prerna blazinici. a koia preuzima na sebe ulogu sredstva za hladenje.!lljest~ gdje rukavac sje~i na blazinici.'~'~ S porastom brzine @ Klinasti prociicpi ostvareni segmcnata pomocu nagibnih (~ = w. Hidrostatski Idaji razlikuju se od dosad opisivanih lczaja time fito se potreban pritisak u mazi@I Poloiaji kanala za razvodenje maziva ovisno 0 na~inu djelovanja optereccnja vn. sloi maziva bio bi icdnako debe. zbog povecanja presjeka. bila potpunoma centricna. Ka~ se rukavac pocne o~~'etati. ~. opterecenom dijelu. .~\:: C .nlni priti. dan. d) Iczaina blaxinica ima oblik koii ornogucava dodir 11 Iri tockc (posto ic pnstcliica okruglo tokarcna tlaci se izvana). nagibnih scgmenata. Na @ )e tock!cama oznacen prostor n kojem se nalazi ulje. u S~l~ smj~r~vima. manjoj od beskonacne.1~ " . c) lczainn blazinica ima oblik zaokrcnutog limuna.. Razlika promjera blazinice (D) i rukavca (d) ie zracnost. Dijagram prornjene hidrauhckih pritisaka na svakorn mjesru lezaia dan je na @. Sto je veca brzina klizanja rukavca u odnosu prema blazinici lchja to cc se s vecorn sigurnoscu ostvariti hidrodinarnicko pliv~nje. U gornjem dijelu !czaja nalazi se mnogo veea kolieina ulja nego u donjem. Najuze miesto izmedu rukavca i blazinice (ho).a ram)? ekscenrricnost postat ce manja. jer se spajaju mjesta raz• I !lcitog tlaka.:"\~ . i 4.~~ @ Hidraulick: pritisak p kod poprccnog lczaia 11 znvisnosti od sirine lczaia b. Ono same pomaze pri hladcnju le.:i:aja.4-ti dio ukupne duzine segmenta (1). potrebno je. Centrican polozai rukavaca nije. Na @a prikazan je dijagram promiene pritisaka u poprecnom. koji treba da dovede do od- • IE- 339 .oeijepu bude dovoljno visok da uzdigne rukavac. Rukavac »pliva. Tablke 2. Te izvcdbe bolje stabiliziraiu vratila.ja rc~ (3 . a trenje izmedu rukavca i blazinice je potpuno tekuce trenje @c.. uzduznirn utorom II 11 tlacnoi zon i i be.. Maksimalna je~nost pritiska (ezi u smieru kretania u blizini najuieg mjcsta @. rukavac Ieii u blazinici ekscentricno. rn icc sc kod kratkih lei.25 at). Kod vratila one se mogu spriieciti sa dva iii vise klinastih procijepa.inc blazinicc. bit ce to uze 5tO je klizna brzina mania. a na @b u uzduznorn presjeku Iezaja.f}//.m. pa eak i male smctnje mogu izazvati vibraciie. doci i do vakuma ® (usisna moe do 0. a djelomicno i povecava trenje. Da bi sc ostval'ilo tekuce trenje. . a to je vrlo [cdnostavno sredstvo za postizanje klinovitog procijepa. Na@ pokazani su primjeri razlicitih moguenosti za smjestaj utora za razvodenje maziva.. odnosno za najniiu tocku u Stribekovoj krivulii Ii S 0. @ prikazuje progresno obllkovane kanale za razvodenje maziva. na uljnom sloju.• '8. Ako je obodna brzina rukavca :ako velika da l?ntl~~k ul!a stvore~ u pr.m.cno~cu kod okruglc lei. b) ledajna blazinica ima oblik Iirnuna. Pri svakoj drugoj brzini. 0) b) a) <I}. 3. stabilan. Pri brzini nula i debljina uljnog sloia na najuzem miestu pada 11anulu.

~50 1----. __ . radiiusorn R zakdvljcnja vajanja naleznih povrsina rukavca i blazinice.. " . ~ . Brzina klizanja rukavca i blazinice nema sada vise znacenja -za sigurnost rada lezaia.5 3 1-----12 e d CI 5 6 8 8 6 8 10 10 8 20 ~~--~ 16 15 ~25T. koia kod normalnog lczais nastupaju pri stavljanju u pogon i zaustavljanju stroja.110 2 110 • 1~0 '__'-- 450 -710 4 710' rooo 5 '___. Stanja polusuhog trenja.--~ 180 -280 280.mjc~teni obl ikovani kanaii aa razvoden]c maziva Dimenzije i oblici kanala za dovodenje i razvodenJe maziva kod dije1jenih blazinica Tablica 4. pri hidrostatickom podrnazivanju nc poiavljuju se. . stvara u posebnim pumpama. nastali treniern na pocetku i na kraju rada.--16 ~---1---"-25 20 20 25 I 20 10 13 rs 15 341 .~-. (i-gomi._ . S time 1..1. ~_.. --(EHEHm1 ~'1<1d vljnog ({(ma ~~~Pogrcsno rilz.. ..-- 12._--_ .-3 15 . ••• @ Dovodni (I) i akumulacijski kanal za mazivo (2) s pro~il'cnjcm II srcdini (3) i s postcpcnim prc!3zom u povrsinu klizanja (4).~ 10 1~' .] vezi snizuju se kod hidrostatskih lezaja i gubici.-r-----"-_ •• _ 70 . II-donia blazinica.. rOd D do h 45. Dovodenjem vecih kolicina maziva pomocu pumpc postizc se bolje odvodenje topline.~~~ ~~_"·~"" maziva ako se ono dovodi Tablica ~~-~-~- 0) 2..70 _..O-_._ .Dimenzije i oblici kanala za dovodenje i razvodenje kroz vratilo __________ •• __ ~ •• _~ L~.6 7 ~.

ja 343 . S obzirorn na niske koeficijente trenia zaustavljanje stroia. Osione ploce mogu biti opskrbljene i izmjenljivim uloscima ®b. Prednosti hldrostatskog podrnazivanja lezaja iesu mali gubici pri pocetku rada i zaustavljanju lezaja i to sto nema habanja. treba da su uljni dzepovi simetricno rasporedeni @. Da bi se opterecenje rukavca moglo lito povolinije preuzeti. Dovod maziva l1ajcesce ide od pumpe preko prigusnica koje sluze za uravnotezavanje pojedinih zona hrdrostatskog leiaja. Pumpa tlaci mazivo (ulje) u dzep (utor) blazinice. medutim. Pritisak ulja mora biti oko cetiri puta visi od srednjeg specificnog pritisaka Pm 2- ® Uzduxni leiaji s prstenorn oslonom povrsinom =~ (kpjmm"). pre'jel<A" 8 @ Simetrican rasporcd hidrostatskih ulinih dzcpova Jezaja @ Hidrostatski lciaj sa tri dovodna mjesta za ulie Uzduzn! aksijalni leiaji za niska opterccenja oslaniaiu se najceSCe na prstenaste oslone ploce. uredaje za proizvodniu i dovod tlacnog ulja. onda se takvi leia. dovodi pod pritiskom u uljne dzepove.j s nagibnim scgmentirna ~~ Shernatski prikaz hidrostatskog aksijalnog lei:. Ulie se. ako je pritisak ulja dovoljno vis ok. samoudesivi leiaji). Miesto uljnih dzepova mogu biti i uljni kanali. Visina na koju ce ono biti podignuto U odnosu prerna blazinici ne zavisi samo od pritiska ulja nego i od brzinc kojom ulie protiece kroz stvoreni razrnak. b. Sredina kliznih povrsina je. radi ravnornjernijeg rasporeda pritiska i ravnornjernijeg habania udubljena @a. Na kliznoj povrsini oslona ploha ima radiialne kanale. Na @ shernatski je prikazan hidrostarski aksijalni leza]. @ Uzduzni Idaj s klinastim procijepima u ldajnim blazinicarna Rat'yen. smiestene na zoni najveceg opterecenia blazinice. Hidrostatsko podmazivanje traii. Protiece Ii ulje brze. ako ne postoji posebna kocnica. Ako su kod aksiialnih lezaia veca opterecenja iii ako se traZi tocno aksijalno vodenie. ad tog miesta tete one uzduz prostora stvorenog izmedu povrsine vratila i blazinice i. Da bi se osigurala okomitost na uzduznu os vratila ploce mogu imati oblik kugle @a (tzv.@ Uzduzni lei.Potrebne su pumpe visih pririsaka. Povrsine vratila I blazinice ne dodiruju se ni pri niskim broievima okreta. kako to pokazuje @.Na @ shematski ie prikazan radijalni hidrostateki klizni lezaj. kako je to prikazano ns@. veci je pad pritiska izmedu @ Uljni dzcpovi hidrostatskih lczaja mjesta ulaska i mjesta izlaska. Dobro riesenie daju tri dovodna miesta. Izvedbe mogu biti s klinastim procijepima smiestenim u lezajnirn blazinicama @ iii s nagibnirn segmentima @. 342 . Nedostaci hidrostatskih lezaja jesu: 1 .i oblikuju kao lezaji s vise kliznih povrsina @ i @ ili kao hidrostatski @. podiie vratilo. Hidrostaticki lezaj ima normalno veci broj dovodnih mjesta za mazivo. traje duze vrijcme. Oslona prstenasta ploca osigurana je zatikom da se ne bi okretala.

Smtrovani mateelIal dolazi kao porozni. umjetno plcrnenito i poluplem. Cinkove leitajne slitine sadriavaju osim cinka Cu i AI. dane su vrijednosti dopustenih opterecenJa khzmh ldaja za razlicite primjene.111aterij~lui vrsti osnovnog m~te~ijal~ mogu biti Iijevane (bomogene). pa zahtijevaju kvalitetno mazanje. a habanje se poveeava sa sadriajem bakra. Ne smije pokazivati afinitet prema eehk1. neke od masa imaiu dobra antifrikcijska svoistva. Pri velikim brzinama i visokom opterecenju upotrebliavaju se trimetalne cahure s tankim slojcm olovno-kalajnc bijele kovine u porama.sto mania specificna tezina. (?snov11l materijal tek~tll. Bijele kovine zcmljoalkalne (s primjesama Na. plastlficlrano drvo. viskoznost.sto bolja vodljivost topline. 9 -. a osobito su otpome u morskoj vodi. To se postiie na taj nacin sto ce mazi. lidnoston (p do 250 kp/cm2. irnaju 20-35 % pora. Zracnost izrnedu rukavca i blazinice 2. srebrorn i niihovim spojevirna. nisu otporne prema koroziji i habaju se viSe od olovno-kalajnih bijclih kovina. lignofol. Zracnost 1m je oko 1. Siliciiska bronca je jeftinija.a tvrd~ea ~ehka 1 kamena moraju biti uskladene. sadriaj pepela.5 111/S). Li. Podnose visoke temperature i ne zaribavaiu se. 8 .dobra mehauieka svoistva. Aluminijske bronce dobra su zamjena za skupe kalajne bronce. Koeficijent linearnog sirenja je velik te u radu temperatura ne smije prekoraCiti 80°C. brodskl.o i~med. 5. Ne postoji sveopci materijal koji bi zadovoljio sve uvjete. Antifrikciiska svojstva su im izvanredna pa se primjenjuju za velika opterccenja (avionski motori).223.. Primjenjuje se pri niskim specificnim pritiscima (do 10 kpjcm ') is rnalim brzinama (0. koeficijent trenja je visok. ispad dovoda maziva u Idaj. toeka samozapaljivosti. aluminijskc. kompaktni. ta~~1 hst~Vl drva) i1i spojene (osnovni materilal. kod satova i instrumenata. a provrt se bru~i. 4 . otpornost protiv starenja. imaju veliku dilataciju. tocka kapanja. papir. sadriaj vode. Ba) losi su vodid top line. Osim toga. tocka gorenja. Mn. Buduci da je tvrda. Glavno im je svojstvo antifrikcionost i nisko taliste. Duralumin se primjenjuje kod cestovnih vozila. One se pri uroniavaniu u zagrijano ulje ispune mazivom. Sn.5 dJl 000. Guma se vulkanizira u cahure debliine 7 do 20 mm. do Pm 5 kp/cm Z i v 0. Kadmijevi leiajni materijali su slirine kadmija s bakrom. 5.dobra sposobnost prigusivania. stiniSte. ~loJ: Daljni zadatak maziva ie odvodenje ropl1l1e I zastlta od korOZ1Jc.~to visa tocka talienia.visoka otpornost protiv habania. Magnezijeve 344 Idajne slitine dolaze u obzir za niska optereeenja (do 4 kpJcm 2). 345 . AI. 5. dobro se Jije i zavaruje. Kalajna ima dobra mehanicka i antifrikciiska svoistva i dobro se l ije. za alatne stroieve. sklonost koksovanju maziva.?:. ~broj osapunjenja). Ca.~. 3 . automobilskih. a primiese su Pb. Upotrebljavaju se za ldaj. Imaju dobra antifrikcijska svojstva i najmanji koeficijent pri suhom trenju. granat. s visokim dopustenim specificnim pritiscima. St'ebt'o se nanosi na metalne eahure u tankim sloievima. na plasticna (mazive masti). 11 . 10 . elektricne strojeve i kao zamiena za blazinice od Iiievane bronce. Zracnost . Pogodne su za udarna opterccenja i za visokc temperature. Primjenjuju se kao zamjena za druge.slojaste. npr. presani i sintrovani od praha u kokilarna oblika cahurc. Kornpaktne slitine imaju vrlo dobre fizikalne osobinc.4 Sredstva za podmazivanje Maziva su tvari eiji je zadatak da na minimum snize trenje i ~~banje kliz~ih p?v. emulZlvnost (emulzlJska cvrstoca). Prema dodatku imaiu i irne. tenkovskih.enito upotr~bljav~ se. (do 350°C). kod malih brzina (v do 0. dan je pregled leiajnih materijala s karakteristikama pojedinil~ leZ~jn~h materijala i primjenom. Fe. vezivnom . 5 . Dolazc u obzir ahat. l?u~pe. Plasclcne mase prema nacinu izrade.r~in~. Upotr~bliava se za lezaie uroniene u tekucine (vodne turbine.223.7 dfl 000. otpor trenja opada s vceim sadriajem kalaja.sto mania razl ika koeficijenta toplinskog istezanja izmedu vratila i blazinice s njenom oblogom.e avienskih. OSle~lJlva je na ulja I.u kliznih p~vrsma stvaratl m~lvl. Te olovno-kalajne bijele kovine mogu biti pretezno s olovom ili pretcino S kalajem.'. n~~lon:.5. Imaju lose osobine klizania.223. Dobro se ]jju pod pritiskom. Irnaiu VISU ~ra~lcu umorno~tL od kalajne bronce. gdje se ne smije za podmazivanje primijeniti ulje il i zbog kemijskih utjecaja. Primjenjuju se za automobile. rubin. ben~m. siliciieve. Dobro vode toplinu. a toplinska vodljivost jO) je mala. Osobito su pogodne gdje [e nemoguce redovito podmazivanje.5 do 2.~. a otporna je na koroziju. od vrste osnovnog matcrijala.sto niii modul elasticnosti. ima dobra mehanieka i antifrikeijska svojstva. 1. olovne. u primorskoj atmosferi i u organskim kiselinama. moraju rukavci bili povrsinski otvrdnuti (eementirani ili povrsinski :wkaljeni). katr~nski broj.42 Fizicke osobille maziva To su gustoea. Vrlo su tvrde.dobra prionliivost maziva. Na materijale blazinica posravljaju se ovi zahtjevi: 1 . Zracnost ~ 1. snygouna ~~va. Za srednja oprcrecenia dolazi u obzir specijalna mied sa 56~ 61 % Cu.01. Porozni materijali.. i do Po. Otporne su na habanje. Olovne bronce mogu primiti veee specificne pritiske pri velikim brzinama.. skuplje slitine. Koeficijent trenia rnokre gume je sarno 0. Grath i ugljen upotrebljavaju se za visoke pogonske ~~mperat~re.dovoljna sigurnost u radu i u slucaiu nedostatka maziva.n) do temperature 50°C. Struktura mora biti perlitna s fino rasporedenim grafitom. niskim habanjem . . Si i Pb.3 Lez a in i m at c r i ia l i To su materiiali 3 niskim koefieijentom trenia (to je vazno prl pocetku kretanja). no tvrdoea opada s porastom temperature. = 350 kpJcmz. Staklo i keramtka upotrebljavaju se iznimno (dielovanie kiselina). Upotrebljavaju se za jako optereeena lciista. ostalo Ni. p~·ope1e. saRunifikacijs~i broj.Obl~no se !naz~va dl)c~c. U obzir dolaze tekstolit. safir 1 dijarnant. ier cink para rukavac. a rukavci moraiu biti kaljeni. a u tablici 6. Kamenie prirodno. lezajni materijali moraju zadovoliavati i onda kad nastupe posebni uvjeti. Imaju opcenito malu spccificnu tezn1U.visokc ~lchan~c~e osobine. za srednja opterecenja (do 8 kpJcm2) i za male obodne brzine (oko 2 mJs). otpornije su protiv korozije od drugih bronca. a pri nedostatku maziva zaribava se. kao i pri oscilatornom kretanju rukavca. v = 1 m/s). 2 . a koeficiient tl'~nJa za~lsl.. Zahtjevi koii se postavljaju na lezajne materiiale vrlo su razl iciti .5 dfl 000. plamiste. Tvrdi metali dolaze u obzir kod siliaatib lezaia i velikih brojeva okreta.bestno brasn.1 do 3 mJs). azbest~a III tekstilna vlakna). traktorsklh motora kao nadomiestak za kalajne bronce. U tablici 5. penetradja (konzistentnost). na tekuea (maziva ulja). Pritiscl mogu biti prilicno vel iki. Lijevano zeljezo se kao lezajni materijal tesko uradu]e.223. kompaktne bimetalne i trirnctalne slitine. 7 . 6 -. Rukavci treba da su kaljcni i bruscni. za traktore. Otporna je I protiv morske vode 1 prljavstine. aZ.7 dJl 000.visoka dinamicka cvrstoca. Ne mogu se opte~·etlt~pntlscII?a kao olovn~ bronca ali znatno manic habaju rukavac jer su mekse. Bronce mogu biti kalajne. 0. na cvrsta (grath) 1 na plmovlta maZlva (zrak). ali im je habanje veee nego kod drugih bronca. Mjed nije prikladna. Slabi su vodici topline.41 Kemijske osobine maziva To su: neutralizacijski broj (kisclinski broj).5 ~/s'. Cd i Sn.

..-----. dobra sc ponasn pri_!spad~ podrnaztvania. neosjetliivl su na bridne pritiske 1.0545 IOJ('.::""..ln~r~. -120 p.. Dolaze u obz ir zs leza)e koii se rijetko podrnazuju -_. Materijal Primjcna Tvrdoca HE [kp/cm'] pmmax Klizni Idaji I· I I Biiela kovina Osjetljiva na udare. 13 700 2000 .----~. osietliivi SU na visokc ten1.0545 urnictna masa/~dik kaljen 0. --~ 80 [30 -~350 traini pogon pogon s prek~~im~~:lermitil"a)Uei) i{ { Legure cinko na visoke temperature. 1. Velika otpornost no habanjc.-.8 .--..--~ --5 700 1 800 25 20 120 90 35 I I 2. ~-----------.. Za alatnc stroicvc . uhod.8 0.r:~:Matcrlial: 2 8 5 15 6 20. primjena Tablica Modul clasticnost i ![kPfmm~]1 5 Dopustena opterecenia kliznih leiaja (prema Niemannu) Tablica 6.--6900 7500 400 .0545 umietna smola/('...·~.. otporan na kcrnijske uticcai c i na kiseiinc.~-. I'ri intcrmirirniucem pogonu naivisi ( "fH".... yr.8-1.1"" \ b i icla kovina. I ~~.0545 80/('...nad 8 min :~~ ::~:~~c~:i:::eo::Odavan~a __ I 1 \ \ bijcla biic l a bl iela bilda kovina kovinn kovinu kovin" 10/('.~~ 50 speciialna urnictna bronc"-/c-e-li-k-k-a!-j-CI-'---I-··~~~~:masa/celik kaljcn 0. stapnc kornprcsore. ~ purne turbine ostali turbostroievi --:0 -\ -0 -: -\ .-~...peratU!e a neosietliivi na eventualne kemijske utiecaie.. koturacc. mlinovc ~---...". ' _"'!~_~-:Jl~2:':.8-1. -- -_ 5200 [ [00 .':3-.8 .smOIa/(.. --800 ~---.---_..1. OM"~I' "H..--_ . Trazc veliku zracnost 300 ~I~.. dobro se ~u~aduJe..1.. --200 Za clektricnc motorc .. biielakovina . .-..----~--.8 ------Lijcvsnc bronco ------ --[00 120 •./Ccli:·""-\'II--~--0. < 8 min n < 1 500..--.~~~:'.2 1-2 1···2 ---..---~-----...~ I 3 2 10 Ii Kalajne bronco Dobra se ponasaju opterccenic lczaia pri ispadu mazania.:::. Vrijednoati su dane za traian pogon..5 3.. ----~.~~-·. dolazi U obzir za nalijcvanie za niskoopterecenc Iezaie .. cea 1000 -- .~~.8 0.2 Presani materiiali Dobro se ponasaju P!i i~.-----.0545 Sintrovani metali 20 60 I_'" :~~·I 250 - -_.. neosjetliive su na udare dobro se ponasaju pri ispadu mazanja... glavni lczilj ~ --. "" < 8 min 11 > 1 500.a visoke obodne orzine..-..---Zn stapne strojeve parne.8-1.0545 umictna smola/('.8 0.0545 i 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 umjctna .'ll·Cn~c:lbt-u~r:b~tl. bubnicvi )) " Olovne ICgUTC Otporniie su no udare ad bijelih kovinu."..... pumpc kriina glava i svorniak stapa le. 1 --450 Legurc Osictliivc na k~r?z.--.5 - I bijcla kovina..8-1. Upotrcba za inko --19 60 40 llO 1000 . osietliivo na rubne pritiske 130 250 --6500 18 000 ---. Upotrebljava se kod puhala i ventilatora ---.0545 umictna masa/('.4 346 .- bije:. broncajc.-.. Osictliive rudarskih voaila i za vcntilatore dolaze u obair za lezaje ~- ..Lezajni materlialt.5 -1..8 0.. ceone rucicc. a irnaju vccu otpornost prerna habanju [8 36 " " 400 150 60 -. na evcntualno lose podrnazivanie lczaja . imaju dobrc osobine s e ponasaiu pri ispadu mazanja ..~0545 .... l I I ..iu. " " > 8 min n> I 500.olovna .• -.--'-.. ... uradivanja..25 1..p~du rnazanja...1. --------I~· . K::.... " "i.---.8~·1. malo sc habaju ' 40 180 ceo 8000 ---...~ Aluminiiske legure "" --Dobra mehanieka svoistva. bijela kov jn..8-1.. 8 8 10 15 _.5 \ 10/('.. dobra ---30 . ----_ .urnj..•.8··.25 0. pogonskc polugc.. 6500 _ --1600 3100 Ceo 1200 --200 Za dizalicc dizalicc sa zupcaslom lctvorn kola._..8 0. 2 -_ 19 --- --35 100 Umietni rnater ijali O~j~tljiv~ su na visoke temperature.0745 SL22/('.0745 livena bronca/('.....-----Za drobilice.0545 crveni mctal/('._-...5 0..5 15 6' 2 0.-~ -_ . 20-50 bijela kovinas crveni bronco. --750 Olovne broncc --. ncoaictliiv jc pri eventualnom Iomu... vodnc stroicve n < 1500... Grafit i uglicn ~ Dobro se ponasa I'd ispadu rnazania.. Mnks imnlnc vr ijcdnost i I I \ I r blazinicajrukavac I/d 6 30 I.E!__ 12110 7 10 5 14 \ - biicla biicla biicla SL/('.-.15 I SL/~elik SL/cclik biiela kovinajcelik I' biicla kovinafec! ik \ umicrna smolo/('.--.---~~-~.25 I broncn/('. IS 15 8 60 60 ...0~45 0./~clik olovna broncajcelik olovna broncnjdclik maS.._.. dobr~ se p()na~aju pri podmazivaniu.. l~\ 3.I~ 6 I I.-~ I 3 [00 6300 300 Za transrnisiie l[~. metal." kal icn ] kaljCni I- I 1..elik kOl'in' 5/~elik kovina 10/cdik kovina 1O/~elik 1-2 1.. olovna bronca/c.2·-2 -- ---.:~E'~fr~"'Mf'.....n'V= 10 pm'v. --~ 50 Liicvano tdjezo i~~Osjetliivi su !..".. ~-------kadrnija _.5 _. SL/('. karaktertstlke. imaiu malu otpornost protiv tro~en)~.-.

.75 Kmemattcka viskoznost je apsolutna -I) viskoznost dijeljcna gustocom: '~g = Za d izl-motorc cctvorotaktne.5 /)m sporchodne Za zg!obnc spojevc Viskoznost po Engleru [e odnos vrernena isticanja 200 ern? ulia zagriianog na temperaturu I11j' erenia (20° 50° 100°C) prerna vrernenu isticcania 200 em 3 vcde zagrijane na 20°C. Viskoznost. za parne strojeve. strojna ulja (srednie gusra) i na ulja za eilindre (veoma gusta).. djclovanju topline itd.- 3. iznosi 700/50 = 14 Englerovih stupnjcva ili. kaljcn kov._-------_ 0...43 Vrsle maztua ------_ 1. 0 0 150 30 90 50 celik kaljen/cel ik kaljcn SL/cclik crveni l iv. .6 . -1--- I 10' 10'-- T-~I -l~~2 I 1 .. a u manioi mjeri kame~og ugljena... kalienic.8 . vazelinska ulja.65 ._.130 cet.o19zenija. postoianost u .. ~: i .. djelovaniu metala..?dnosu prema kisiku. a IstJe~anje 200 em 3 vode 50 sekundi. Mineralne masti su plasticne tvari dobivene najce~ce.---~- ~:: 0. ilkriljca. 348 Prema viskoznosti diicle se na vretenska (rijetka).81 ----IO-'_ 10- I.na d:s~~late (ulja dobivena de~tl]acijom iz zemnog ulja). lOb). od s~p~n~ i mineralnih .jc na koljcnasta vratila 55-.. lezaje oin ica sporohodne. a razljkuju se i prema posebnirn osobinama.5 '-0.. ulja za obradu kovina (za rezanje I h]..7 350 broncarcclik _ 5._-_ . ~lsk~z~ost po Engleru izmjerena kod 50°C.__. ~~ jedinica kincmaticke viskoznosti je 1 stok (St) = J em2/s. " . trenja i viskoznost posraiu manji.tr~nsforma5ors~a ulia.81 ·10 .. Id..--. ~ 9. a udaljen je od prvog sloja I metal'. vodi..0.~m" !'-'-. Jedinica apsolutne viskoznosti je: 1 poise (izgovaraj poaz). 50 °. ~apustanJe).'orotaktnc.l.. 9._------------_ Z. 10 ------_ .5 3.5 -0.--- I 9. Idaji Makdmalne vr i icdnost i [kpfcm'J Za le.j (xamasnjak) vratilo razvodnikn vodil ice kr iznc glave vodilice kriznc glavc 75 45 25 15 4 Pmax: Tab I i c a 6. _----------_ .1 _ _ i ' __ I '". _-\_ _--_ 10' ._.--~-~~--~ kps _________ . a otpor Viskoznost se izrazava u raznim mjernim jedinicama rnolekule neke tekucine medusohie zavisna od temperature (v.. za tekstilnc strojeve.J::ls. Stoti dio naziva se ccntistok Za vel ike cncrgetskc motorc (stabilne i brodskc) S porohodne. Idaje pogonske 125-polugc oinicn --250 dvotaktne.O~:_~. dinamlcka viskoznost jest otpor kojirn se sloj tekucine povrsine 1 rn 2. znaci da ~~ dodatkom saI?una pobolisala kvaliteta maziva pa ono postaje otporrnje prerna prrtiscima.._---_ .6 -1. ms I Materij.l: v [m/s] blnainica/rukavec lid p (poaz) pip (cen~iPonz) I ! N. Sapum (spojevi :0 349 . I I I 1.-~~ ---_.a upotrebi diiele se na m?torn a ulia. toga 'sto su re uje neka ulja vrlo gusta i niihovo bi istiecan]e pri 20° iii 50 predugo traialo.------- 9. Viskoznost ulja pri temperaturi 20 . bronca/celik kalicn crveni U\') broncajcelik .-------bijela kov.._. i na rafinate (kerniiski I fiZ1Cklprocisceru. koljcnasto vratilo vaniski lei. _.~ I . __ .._.02 '10- 1' 10 .55~0. lezaje oinica 100(pogonskc poluge) -···150 v (izgovaraj ni) = gustoea = y --..adenjc. kaljcn -_ _.9 1... koljcnasto vrat ilo glavni lciaj. 981 em/s em? kps 2 --kp/Cii"i-·-.:. olovna bronca/c. kao sto su sposobnost podmazivanja...-----_ .e ~i1ele se . Viskoznost Sva ulja postaju zagriiavaniem vise tekuca.--150 10 3 biicla bi jela bijela bijela bijela kov.. ---------~ -----. --~. svornjake klipa brzohodne : 1. (tablica 7)... odnosno preradeni destilati). pogonskc poluge oj nice sporohodna koljenas to vratila brzohodne 1.···1--------_····..5 -0.6 -0._- bijcla kovinajcelik olovna broncarcelik olovna bronca/ccl ik kaljen olovna broncajcefik kaljen _.5 3 ------ . Dodavanjem sapuna (slobodnih od vode) mineral nom ulju povisit ce se ne sarno viskozitet nego ce i krivulja viskoziteta biti p.---. Usporedba jcdinica dinamicke vlskoznosti izrazene u razlicitim sistemima Tab1ica 7."j oinice. I .~ ·10-' 10 _--.~. kiaje na koljenasta vratila 50--90 dvotaktne. ponasanje na hladnoci. Prem. 0. u odnosu prema drugom takvorn sloju koii miruie. zilavost je oznaka za otpor koji pruzaiu nom pornicaniu susiednih slojeva tekucine. 14Eo/50°C... ulia za hladenje.6 0.81 .8 0.~:_I__ I_ ~:~ I__~ I-~- ~.. Prema nacinu pl'oizvodn}. odnosno jedinice prerna tablici 7.--.7 ~ 0. toplini.ulja._-~- L:::. Oznacuje se s .. ------- ------J 50 90 240 -_. 100 °C 0 dredui s: z b og. Idaje kcliennstih vratila sporohodne. mr~og ugljena.81 '10' 9.n' .81 '10 ----.6 -~~ 10 120 80 ~-------- .. ulja za redukt~re.7 O. (prenosnike).. ka ljcn kovina/celik kovina/cc lik kovinajcel ik SL/C!elik 0. suprotsravlja kretaniu brzinorn I mis.45 -0.. gdje ie istjecanie 200 ern" traj~lo 700 s~kund._-_.. a u tehnickom sustavu mjera ima dimenziju kps/m".223..---0. I . Apso1utna viskoznost. olovna broncajc. skraceno._0. bronc" /ccHk -- _ Za lokomot ive oi nice i krizJ)C glavc vodilice krizne glave Za automobilske i avionske rnotorc sporohodnc. -._--" --~------..7 pm } sporoavionske motorc 2}3 pm hodnc . olovna broncajc.4 Mineralna ulja su proizvodi zemnog ulja.. --~~~~~-- . klizne Idaje podmszivanicm sa zracnim -...85 I cP 1~~_'.(nastavak) Kljzn. -I-~~~----··--~-----crvcn i metal/celik biicla kovina. ulia za parne turbine. ulja za osovmc.9 0..

Stvaraju se masne kiseline. Upotrebljavaju se osobito ondje gdje nastaju polutekuca trenja.-. kao i para..... a pl'ip1'emljena mlijecna emul'lija ne smije nakon 24-satnog sta)an)a stval'atl na 350 Normalna ul]a nc udovoljavaiu nikakvim poscbnim zahtjuvlma u pagledu postojanosti. Grafitna maziva dobivena su upotrebom samog grafita iii mjeSavine ovoga s ma'livim uljima. Medutim.. kosrano ulje i vunena mast (mast iz vune).). Tome jos treba dodati vodu. sto znaCi da u mineralnom ulju sadriani koloidni grafit osmie lcbdjeti u tekueini a da se ne taloiL Djelovanje gl'afita u mazivom ulju sastoji se u tome 351 . kod vrucih lezala. vodika i kisika... To je tvar koja nije rastopina. koja se cesto pojavliuje u radu strojeva.-. Mjesavina ne smije biti kisela (zbog rdania). . Ioj.5 0. mast za jamska kolica i kolomast. postoianost pri visim temperaturama (do 180°C). Prema nabroienim osobinarna mogu se sinteticka ulja usporediti s najboljim parafinskim uljima.. Osnovu tih ulja cine organski spoievi silicija. Upotrebljavaju se kao sredstva 'la hladenjc pri obradi metala na busilicama. odlikuju sc dobrom viskoznoscu.masnih kiselina i hidroksida metal a) koii se dodaju mineralnim uliima iesu tzv.-- I 50 Ulja zu pcdrnaxivanic Oznaka po DIN (oIl) [) 4 2. Takva ulia nazivamo i kompaundiranim uljima. . no DIN N4 N9 Pri "C Optcretivost p [kpjmm''] I i Brz ina klizanja v lm/sl \. · ---I---~ Vi skoznost 1(0<1 ·C Silikonska ulja pripadaiu skupini sintetickih ulja. dobra postojanost prerna kemijskim utjecaiima i dobra toplinska vodljivost. Ovamo spada njihova odlicna prionljivost i sposobnost za stvaranie uljnog filma.1~ 2 .02-·0. a uljnim dijelom zasticuje od rde (posto voda postupno ishlapi). Prednost tih drugih ulia jest mogucnost niihove upotrebe za posebne svrhe.1 -0. dobre viskoznc osobine.-. Proizvode se na bazi etilcna i iz drugih tvari. ricinusovo i repicino ulje.-----.. kao sto su prenosi top line. Pr i poiacanim zahtjcvima (podmaz ivanie cirkulaciiom) valia upotriicbiti posebna uli a.. za podmazivanjc su mineralna ulja pogodniia od silikonskih.-. glodalicama itd. koii sc postavliaju na norrnalna ulia. .---. Temperatura uljn ko]c Izlaai iz process podmazivania nc smi]e prelaziri SO°C (pcdmaz ivunic uroniavanjern).02-0. Voltolizi- Pregled Normalnn Oznaka Viskoznost "E 2. visoku tocku kapanja (120o-200°C). struie. Postoje i takva ulja za busenje koia se sastoje od mineralnog ulja i emulgatora (5 -10 %). Dobro uije za busenje.. vee fino razdijcljena disperzija. Osim kao mazivo ulje silikonsko ulje sluzi i za proizvodniu silikonskih rnasti. natriiev.. odnosno mastima. Etilenska ulja imaju odlicne osobine.02 O. tvrde).. ricinusovo i kostano ulje)..--·.1 20 (dcstilati) D92 12 50 ···--. polimerizirana pornocu elektricnc ranje iii elektroioniziranje izvodi se pri obicnoi temperaturi. Ucesce sapuna u ulju krece se izmedu 5 i 50 %. Kao iivotinjska maziva dolaze u obzir riblje ulje.. maslinovo.. 2. Prije se upotrebljavao pahulja· ~tj.5 N 25 3. napose nisko stiniste (do -60°C) i dobru otpornost protiv starenja. I mineralno ulie moze bit! razlicitog viskoziteta.. U te masti ubraiamo tovotnu (Staufferovu) mast.02-0. Mogu biti razne konzistencije (polutekuce.--N 144 N 225 N 340 I N 36 N 49 20 i 3..-. priredeno od jednog dijela ulja za busenje i devet dijelova vode. temperatura.5 50 i 4. Danas se masna ulja upotrebljavaju uglavnom kao dodaci mineralnih ulja. a u manjoj mjeri sVl'ha im je i mazivost.. · . prema stareniu l postojanost i pr-i niskim tcmpcraturama. za stvaranie tzv.5 ~0. sadrzavaiu oko 2 % vode.~ N 16 I 2.1 0. Masna mineralna ulja su mjesavina mineral nih i masnih ulia (repicino. Iz tako razliCitih svojstava sapuna proizlaze i razticita svoistva mineral nih masti.>C (za podmaz. litiiev sapun itd. Masri na bazi kalcijeva sapuna imaju rocku kapan]a 80° -90°C. tesko se daiu prernasiti. Raznim kornbinaciiama masnih kiselina i hidroksida metala mogu se dobiti sapuni razlicitih svoistava. Ulja za podmazivanie (destilati) nc udovoliavaiu zahtjevima ac ulja upotrcbljavaju sarno onda kad sc nc traZi postojanost tura ne prelazi SQI. slanina. ima ~a~ kreda b~jelu boju. Zbog toga im je glavna namjena kod strojeva koji mogu doci u dodir s vodom ili s vodenom parorn. olovni. Prerna vrsti mineralnog ulja imaju dobru sposobnost rnazanja i otpornost na pritiske. Ncdostatak im je da se tope u vodi.··---i-~--~l N 68 N 92 N 114 ----. a danas se primjenjuje uglavnom koloidni grafit. dobrim temperaturnim osobinama i visokom otpornoscu prema koksiranju. _-·----1-----1 50 . Proi:>:vodnja im je skupa.1 0.ivanje mazalicama). Osnova je primjene grafitnih maziva kod vruCih leZaia u tome sto je grafit 40 puta bolji vodic topline od mineralnog ulja.-------. Ta se ulia dodaju mineralnima da bi se ovima poboljsala kvaliteta. Neke csobine tih organskih ulja i masti iii. razorno djeluju na bilina ulia i na zivotinjske masti. -.----~-- 2. mekane. ----. . Pogonska temperatura I [0C] do 30 30. Emulzijska ulja (ulja za busenje) imaju zadatak da dobro odvode topliau. prenosi hladnoce.5 do 50 I 1 9 12 15 19 30 4S 50 >0. Ta uljna emulzija svoiim vodenim dijelom rashladujc alat i predmet obrade. Njegova maziva sposobnost oeltuje se time sto se Iako priljubljuje. Masna (organska) ulja. Upotrebljavaju se za podmazivanje leiaja izloienih visokim lcmperarurama i visokim opterecenjima i svagdje gdje postaji opasnost polusuhog ili suhog t1'enja.5-10 1 .8 --. Sfntetlcka maziva ulja jesu ulja proizvedena razlicitim postupcima. Ako se osim hladenja traii i dobra mazivost.2-.--. masnih ulia.--. .. Zbog toga su i manje prikladni za podmazivanie strojeva od stabilnih mineral nih ulja.5 ~'~"~·~··---1·--·-----·--·--"-'-'. Visoki pritisci. metalni sapuni (kalciiev. aluminiiski... odnosno iivotinjska i biljna maziva jesu organski spojevi ugliika.25 0. kalajev. a nisu topljive u vodi.1 ulja maziva za podmaxivanje Tablica 8. Uglavnom se upotrebljavaju pri visokim tcmperaturama. napose uz metalne povrSine.. Ta protiv starcnia i kad pogonska tempera- povrsini uljni talog. kako ih jos nazivamo.-.1 0. onda se mora upotrijebiti odgovarajuca kOl1centracija ulia za busenje i vode. rnasnih mineralnih ulja. Sastoje se od masnih kiselina i glicerina. a dobro je da je malo ulkalicna (ako sadrzava Iuzinu). u proizvodnji gume i umjetnih materiia. cinkov.. Mast na bazi narrijeva sapuna primjenjuje se za kotrljaiuce leza]e i za vruce lciaje koii ne dolaze u dodir s vodom.SO 6.2~IO 0. nadalje kao ulja za parne cilindre i na mjestima povisenih pritisaka (puznim prenosirna). Voltolizirana ulja su masna ulia.5 i -------··1·--. --------..8 io -15 5 ·--10 0.-.84°C). Glavne znacajke sil ikonskih ulia jesu nisko stiniste (do . koje najedaju dijelove strojeva. Kao biljna maziva dolaze u obzir maslinovo.

..---- . i to kao Cisti MoS2 i kao 20 postotna uljna susperzija..VT KLIZNI LEZAJI PQDMAZIVANJE Uljcm rue no n < 50 .. .----l CP -S . KS KS NS - 3 2 4 ». izbor mazlva T'ab li ca 9. Tablice 8. Izbor maziva je u najvecoj mieri stvar iskustva..0 30 -7 -·2S EEL -c KH - S I 23 FRAKTICAR III .. Tab Ii ca 9. Poiedine iamel e daju se medusobno pomieati.~.---~----._4_0_"C_~_~I-_5-.0 ~5 140 CP CP ---.-I __-_2_5-. i 10. 12 91 -5 210 L 100 .-. 8.-.--. Naicesce se upotrebljava u obliku praha.. 62 --_-. 9.. daju pregled rnaziva. Stvoreni tanki slo grafita cvrsto se liiepi uz metal.-.5 5... __ :""""""" __ ~L~.--1 _K_l-_I_-_1_'__ __ t 1 = 0-60·C 5... ~.:::.05 do 0. n = 700-3 000 n > 3000 1_.~:-l~~:~--..6 4. ~.=:~.. Pri tome su osobine klizania dobre. MoS 2 se moze usporediti s kriskom kruha.---~··-·~:-7-0-0---3-00-0--_.::.--1~4_0_-.8 !9 -5 180 . koia je s obje strane narnazana maslacem.VL .-. d· n > 200 000 170"C. t_"". Prirnjeniuic se ondje gdje se ne smije podrnazivati uljem i pri niskim i visokim temperaturama (~180 do +550°C) iii.EEL ~ CP CP CP Naein podrnaxivanja Uvieti pogona: temperatura t rOC] brei okreta n [rnin="] premier rukavca d[mm] Karaktcristika maziva ~koZit~~~~--~T~~~- _ _ ~ NT S VL ---I~--"~ I kod 50"C "E cSt krutistc "C rnax ..l'_'. a isto tako i ucinak podrnazivania. izbor maziva (za klizne i kotrliaiuce lezaje) te izbor rnasti za podmazivanje Lebji klizni kotrljajuci.!_9~.r."" "~-== _ ~::-. to visa mora biti viskoznost.. I> 100'C kapljistc > 230'C baza anorganska n = 50-200 8.~t:o ~._O__)_37~ __ . Koloidni grafit dolazi u trgovinu u koncentriranom stanju. n ~ 1500-3000 n t -5 _--_ _-_.---~._. l)..-.4_.. ako se radi 0 kernijskom utjecaiu. osobito na metalne povrsine. Molibdendisulfid MoS2 [e lamelne strukture slicne grafitu.------i iIi mazalicorn ___ .__ ~_~. kao uljna pasta. ----~--~ Tlacno i < 60'C kaplj iste > 85"C s apun na bazl Ca kapljiste > 85'C sapun na bazi Ca kapljistc > ISO·C snpun na bazi CaNn _.0 n = 200-700 . Osim prirodnog postoji i sintcticki MaS i. Mazivo koje se prcporucujc (nastavak) Uvieti pogona : temperatura t ['C] bro] okrcta n [min -1 J premier rukavca d[mmJ Karkteristika viskoz.-.0 7.....20 do 12S"C norrnalno optercccnje \._:e.2 .U. plamiste Co min (domace oznakc po JUS) -n-<-7-0..__ 12 91 62 49 37 .bozo sapun N~Li kapliistc > 352 353 .5 6...tet' kod SO"C maziva huti§te "C max. Obratno je kod vecih brzina: viskoznost mora biti niska.• :: ~ ._2:_~ __ 1. Nae.__ .-"s-t-~-PLis/3 U!jem cirkulacijski ili prstcnom » 0 'C -5 ····5 210 200 200 .n podmazivan]a ! ·n I cSt plarni§te. Dobro [e da se pri promieni radnih uvieta stroja iIi uredaia 0 izboru maziva konzultiraiu microdavne sluibe. ~--.6 __n_·_~_7_OO~~· .".. Klizavi rneki MoS2 stvara dobrirn prianjanjem. koje se time izravnaju j postaju glatke.2 % koloidnog grafita. na 1eiaje. Opci [e kriterij za izbor maziva: Sto je visi specificki pritisak i sto je mania brzina.170 140 180 CP ~ S ---_-~--CP CP - VL I···-~---_·--··. I -----------I~-----------MaUu d· n < 200 000 t = . a maslac atome sumpora.NT CP CP VT T --~-·--------I·------·-·-···-··~-~···------·~--~-·-----' . "C min Mazivo koic se preporucuje (dornace oznake) po JUS Ma§cu Mazalicama t -----~----. ~·s .._-_2_5~-.. Gotova smjesa mineralnog ulia i grafita sadrzava 0..·O. 1 ~ CP -. .----------kapliiste > 180'C supun na bazi litiia -. -3-4--2-5-5 ~ . ~--. I----·-----I-~~----····-··------~-·------normalno optcrcccnic n = 700·-1 500 .. . -------udarno optcreccnie In> 3 000 -~-------~ --------~ . Upotrebljiv je za rad u uvjetima visokih pritisaka i vakuuma niskih (~70°C) i visokih (+400°C) temperatura. alieno kao igrace kane.-.__ ~__ :~. ..l itijska mast Lis/3 ·~lit-ijSka-m-.~~ ...510 se njcgove nebrojene cestice (velicine od oko III 000 mm) smiestaiu u sve neravnost (hrapavosti) kliznih povrsina.-j-m~~ __ 200 -5 .:.. Kruh predstavlja atome molibdena..~ .~.. -.__ 2. sloieve postoiane prema tlaku i prema ternperaturama.. . Pri iako visokim specificnirn pritiscima (p ~ 300 kpjcm") moraju maziva imati svoistvo povecane viskoznosti iii povecane prionljivosri ako pritisak raste.1-----._.~ ~ » < 3000 0 1.-1 l_90_-._-=:':_I~ -_5_1~18_0~ 7. ~- '-k-al-)l-ii~-te-->-1-80-'-C--~------sapun na bnzi l itija CP -...-. 60·C KOTRLJAJUCI "Uljem LE2AJI .-. Pri visim temperaturama treba da je viskoznost ruaziva ios dovoljno visoka (krivulia funkcionalne zavisnosti viskoziteta od temperature treba da irna 5tO blazi uspon). _5 \" 2~O - cirkulacijsko ul]e super tesko cirkulaciisko ulie . -.k..

r-- - dop P je zavisan od uviera pogona trazenog vijeka trajanja leiaja._. Iitii.. kao i od vrste maziva. Bijela kovina Bronec Sintrovani Plasticne metali mase treba dobra Visoka 50-80'C ~I.- ~ ..a prema temperaturt.4-1..t 4'E/50'C + SoC + 30'C + 50'C i litii.1.. materiiala rukavca i blazinice lezaja.080.~~~. __ .:.~~i~:~h. ~ 'c 6 -' = d--:--t._._Ulic .5 3..: . 11 kplmm2 5. i od brzine klizania v [mls J. S obzirorn na to mogu se za dop P dati samo orijentacijskc vrijednosti (tablica 11).r..-~ d d = _. odnosno blazinice Iezaja @: Pm . ·7 L\ 1\ _\ -r-t-r- Specifieni pl'itisak racuna se kao srednji pritisak Pm iz opterecenja svedenog na jedinicu proiekciie povrsine rukavca.04··. dop P F fkpjmm 2J ~3 ~ 2 f--I-!. Povecanjern oJ! raste protocna kolicina maziva. Kao apsolutnu zracnost oznacavarnn razliku izrncdu promjcra blazinice D i promjera rukavca d.j s prstcnom oslonom ~~ Poprecni lciaj grcbenasu j -~~:--~'----------I~ij.~~~~~~n" 4'E/20'C ~k~------" ---··-----·I--:~.. P dop 2J (1 = broj grebena) _ NiS_~'-Srcdn] i ._.-. iznad 80'C Vlaznost Suho ..223. naldi I viskoznost ~..:j~.~~~1 40E/500~_~ vis~~':_n_~. kalcii..-z1-PD-2) u S dop p [kpjmrn 2J ® Poprecn i lobi Reiativna zracnost lji zavisi od srednjeg specificnog pritiska p"....ii--~-"--'----------'---'---.0 0... p= 8.. Dopusreni specificni pritisak.050.. dop pi [kp/mm'] do 0._. moze se povecati povecanjem kvalitete naleznih povrsina... _ I ( Vece vriiednosu zania iii odabrati birat i za niz" brztne podrnaz ivanie . __ I~inim:~ ! rninimalna Sapunska komponentn 0. natri] Za blazinice lezaia grebenastih rukavaca @ [kp/mm 4F P = -._I.__ .5 Livcno . Uske blazinice imaju pri istoi kolicini maziva brzi protok (brze hladcnje) i veci pad pritiska po duzini lezaja @..c~ s. _-. kaleij. .. Kao relativnu zracnost (lji) oznacavamo odnos zracnosti (Z) svedenu na jedinicu promjera rukavca: Z D-d ~ = -... bld---':_ 12 @ Nosivost kliznih !c""ja Rclativna zr'acnost lji...s~ 4'E/500~ __ ~ viskoznost 40E/50'C - Materijal blazinicn I Tablica max brzina klizania [m/..05 -0.-.. a time i rashladno dielovanje. vecorn viskoznoscu maziva. i specifienim pnitfscirna vlasnostt p rosrora 10.. smanjenjem hrapavosti kliznih povrsina.00 c1e2aja o 01.] 3 10 30 7 2 I 11. I"--De sp«if/~na 1.5 Pro ra cu n kliznih l ez.Du') i .= .Izbol' vrste masti za podmazivanje leza.--.----Radni pritisci Ulina komponcnta . kalcij prostora NaivlS. povrsinom lilii. Ta blica Temperatura Niska ispod Sapunska Ol'ijentacijske vrtiednosrr za sredn]t dopusteni speclficn! pl'itisak dop p F komponenta j I minimalna Ulina komponcnta 30E/50'C viskozno. Kod aksijalnih lezaja prema @ je specificni pritisak p.litii:_kaleij . natrii Iiti]. kalei!..-:» r CD. dop p.__ ~__ .3 kli@ Poprccni l. izvedbc.~!.aj a t: .-. ad vrste podmazivanja i od hladenia. knlcii. Sil'ina lezajnc blazinicc b proizlazi iz cinicnice da bi rubni pritisci izazvani defor. Na @ prikazana je zavisnost optererivosrt lezaja od odnosa tp = bid (relativna sirina lezaja).~I_~~·ln. .1 1.-c·-------·--··---··-- I ulic viskoanosti minimalne 4'E/50'C Promjez nukavca d odreduje se prema opterecenju i dopustenom savojnorn naprezanju iii se dirnenziie rukavca uzimaju konstruktivno i kontroliraju naprezanja...eljew do notI·.~"oznos~i. Normaln. do velikog habanja i do visokog zagriiavanja.-. Povecanjern t pada nosivost l ezaia p3 da bi se postigla ista nosivost treba 355 354 .. Optimum opteretivosti Iezaja imarno kod tp = bid = 0.d [mm]. (D/ .. litii. Z = D . boljirn hladenjem. do Povgena '~~-----I~---""'-"----'--'~~-'---·ViS_~. tj. smanjenjem rubnih pritisaka izazvanih deformacijorn rukavca.. Zracnost . 5 X' 1\ _. maciiom vrarila ® doveli kod sirokih blazinica do velikih gubiraka energije. -.

012-0.8 0. a pri niskim brzinama klizanja-maleno.0017 0'. Pm <jJ2 C1 C1 faktor 357 356 .8 0.00 1 16 0.. Na ~~ dana [e relativna zracnost <jJ u zavisnosti od Pm i v.001-0.. Prerna iskustvu 11 ~ 0. I <jl 0. pa nastaje deforrnaciia prema unutra._c .00148 0.6 0.__"..000 91 ~~---------I-~-"---I ----I --~-~~ 0._.} prema obodno] brzini pritisku Tablica 14._ 0._ . Isto tako..~-° 000 41 0.025-0.. a time i gubitke izazvane trenjem.2-· 6. otezava dilatacija prcma van. Obratno se relativna zracnost bira u odnosu prerna specificnim pritiscima.3 -0.p.6-12. U tablici 13..17 Z. Vrijednosti za relativnc zracnosti Tablica Materiial Bije!. Osim toga. dane su vrijednosti srcdnjih relativnih zracnosti q. Lezaini materijali s visim kocficiientom toplinskog istezanja traze veci 0/ jcr im se.- ISO t . niskc obodne pm [kp/cm'] Z.00456 __.00282 Prcko 80 -._-.. 0. ---- '.. medutim.r relativne sirine lezista (bId). --~-. Za visoke obodne .000 53 I 0. s obzirorn na kruto kuciste lezaja.3 . brzinc v [m/s] i umicrcnc . .d Dd Relativna debljina uljnog sloja zavisi od (0/).6- I Hrapavost 6.~ .1 0. a u tahlici 12..002 20 0.00394 -- Relativna debljina uljnog sloja h.0.00382 pritiska N ormalni lczajj Visoke obodnc brzinc (Pm = :b)' 11.6-12.2%.W . od relativne zracnosti rukavca (.8 tokarcnie 1.002 12 0.00[ 0.S-2.. Ako ie Ii vece od te vrijednosti. Bronec @' Relauvna zracnost V dana U zavisnost i od pm [kp/cm'] i V [m/s) kovir:a i crven i metal matcrijal i blaxinica Izbor relativne zracnost! <jJ [%. . _ blunja nj e blanjanie Nuifiniie 6. = ~.·-·~"·-·"I--..001 50 0.. •• .. pri vecim brzinama klizanja biti veliko.4 bruscn]e bruscn]e Prcko 50-SO -.---- ..0045 Debljina uljnog sloja 11mora za tekuce trcnje iznositi bar onoliko koliko iznosi srcdnia hrapavost (tablica 15) kliznih povrsina.2 -~-..002 ?. --. Z q.1. mora se uzeti u obzir i zakosenie rukavca u odnosu prema blazinici.m] Postupci Busenie Fino abrade Sintrovani Plast icnc mase koje se mogu postlct razlicitim obrade 15. Vece i.001 65 0. 000620 Naifiniic 0.5 0. = _ = ..8- 0..00224 0.II R- r '1} = _..50 Najfinije Fino Honovanie Lepovanje Superfinis . ".6%.~).. specificnc pritiske Pili [kp/cm'] pm [kp/cm') pr itisaka ~~~~ <jl = 2-3%..8 -0. omogucuie izbor relativne zracnosti <P [%1 prerna obodnoj brzini v [m/s]..0005-0. 2h 211 relativne zracnosri: h.9 Najfinijc Fino glodanje g lodanje 1. niskc obodne pm [kp/cm ') brzinc " [m/s] i srcdnic ..120 ______ Prcko --- ~. morad. Povrslnske hrapavosti hod vratila je nemiran._---0.3 Poliranje razvrtavanic mehanlcko clektrolitno I cH7/g6 I I " ID/f7 H7/c8 \ H7/dB i .0. viskoznosti maziva je dvostruka deb1jina sloia svedena na jedinicu 2h h _ = -.2 0.00031 0.001 3] ._ _ .025.!_~.3-25 1. da bi se postigla ista nosivost lczista.002 75 0..c.0.I H7/c8 I H7/b8 H7/.. Za visoke obodnc brzinc v [m/s) i visokc spccificnc pritiskc .000 7 I i 0. .. vrstama Tablica [jJ. Deforrnaciia rukavca jc.5%.cc 0.00204 0. kod razlicitih dosjeda. [(_tm] Srednie vrijednosti relattvne zracnosti tV kod raz!icitih dosjeda Tablica 13. Poliran]e Prcko 30·. = q. dane su uobicaicne vrijednosti za relativne zracnosti .000551 I 0. . . vriicdnosti specificnih <jl= 1-21" 0/ 12.~. Postupci Fino tokarcnie Naifini]c obrndc .41.3 0. <jl= I. Tablica 14.~ . 0.0. kutne brzine (w . Zn srcdnie obodnc pm [kp/cm'] Z. no isto tako vece 7 dovodi lakse do vibraciia i do nemirnog okretanja vratila.000 24 I :Niskc - I 0.000 92 -_ .8 0.:---. cbodnc brzinc = --. ---. I Hrapavost [.- c ~osjed iii pr~~~/vratilo ~ ~ __ Fino ~.cc~__ ._.00359 .7 -1.~ ]20•• .001 78 -~.025 -1. srednjeg specificnog Preko 180····250 \ 0.. __ _.. _.5 0.6 3. brzine V [m/s] I visokc vrijcdnosti spccificnih pritisakn <jI = 0.--.00045 I I ! ! 0.. 0.~.povecati viskoznost maziva.000 74 0.)! smanjuje trenie.6 razvrtuvanic - Premier vratila d [mm) !_~..). brzinc v [m/s] i umierene vrijcdnosti spccificnih pritisnka <jI = 0.. a to smanjuje zracnost (osobito kod plasticnih masa)..1 burgijorn -100 -6...001 06 0. sa]]1o prema van.

167 I - 1. [J...0329 0.143 0. Ct.001 t (t je temperatura na kojo] se c [kcaljkg 0C] mjeri specificna toplina) faktor zagrijavanja koji se prema relativnoi debljini sloja (lIr) i relao lu [0C] - «.(0) od e (relativnog ekscentriciteta) za razlicite relativne sirine lezaia bjd. Sornmerfeldova broja So reciprocne vrijednosti = Pm tV 1)(0) Izmedu dinamicke viskoznosti priblizan odnos: i viskoznosti po Engleru (relativna viskoznost) postoji za razlicite relativne sirine lezista bld zove se karakteristika lezaja. Pri podmazivanju mascu [L = 0.5 specificna toplina ulja "" 0..I.167 1. 0C] kapacitet zracenia IeZaja relativno vrijeme rada lezaia "" 0.lz = ~-IT--~'a [0C] tm (C) (0C) [. a odatle: .118 I 1.040 1.731 0.892 1. 7) @ Funkcionalna zavisnost koeficiicnta trenja fl.I. Taj kocficijent trenja.42 + 0. tl [0C] r~ tivnoj sirini lezaja bid moze ocitati iz dijagrama © 0 = d· b~ .a bid ocita.3 0. (0) .3[ 1 0.7 0.540 0. Vrijednosti Somrnerfeldova broja So u zavisnosti od relativnog ekscentriciteta € = 1 .8 0..365 0.177 0.225 0.391 0.6 0.782 1. > 0.75 0. y "'" 16. h. za razl icite relativne sirinc le'aja bid = f. .150 0.771 3.134 1 0.3 o.5 0~~U---_L--_L--~--~ 0.e e .3 lezaj radi nemirno.439 1.5S°C) izlazna temperatura ulia (tl = 90° -HO°C) (kg/em 2 0c] .5 0.hr @ Funkcionalna zavisnost faktora zagri] avania 0 od relativne debljine uljnog sloia hr za razlicite relativne !jrine Ieza..029 1. ~ 0. )' tm .25 0.2 ~hr t ivne 9ro~~~~~--~----r-~ 0. u kojoj je dana funkcionalna zavisnost vrijednosti Sommerfeldova broja So 0. [.477 2. ' (0) . Sommerfeldov broj (So) je bezdimenzionalna jednadzba.233 0.585 4. od re ladcbljinc ulinog sloja II. • (0) '1' = . [kpjcm ' s . I' i kolicine odvedene topline eL" • d .268 0. Relativni ekscentricitet c @.Funkcionalna zavisnost relativne debljine ulinog sloia h. Temperatura ulja na ulazu (to) i na izlazu (tl) pri htadenju cirkulacijom: tl F .120 If 0 rOC] I t 0.0 0.: 0.496 0. sveden na iedinicu rclativne zracnosti [LIt. tz 0. [L .tJ P .. Tablica 16.068 0.618 0.221 9.' a2 0.h.r (0) 358 359 .881 4. = 1 .192 3.-.0697 0..kapacitet hladenia ulia = 42700 c . mozemo u funkcionalnoi zavisnosti od relativne debljine uljnog sloja IIr i relativne sirine Iezaja bld ocirati iz dijagrama na @.253 3. srednia temperatura uljnog slo]a. za ze1jenu re1ativnu debliinu uljnog sloja i za izabranu relativnu sirinu lezaja bld.109 0.44 za teske lezaje s velikOI11 povrsinom hladeuja.04 ~.4 0. (tm .3 0.891 10.190 0.' 0.208 5.779 1. tjI~ So [kps/crn 2] se iz dinarnicke viskoznosti: (0) Kinematicka viskoznost u cSt (centi Stoke) izraeunava v cSt = _2l_ p [rn 21s) p 'I') = [g/cm3J gustoes maziva = specificna = dinarnicka viskoznost reP] tezina dijeljena sa zemaljskim ubrzaniem ulazna temperatura ulia = 35° .226 0.0.601 9.599 2.5 = t'E'j-=. a eLIT Sommel'feldov bro] So u zavisnosti od relativnog ekscentriciteta relativne sirine lezaja bld Sommerfeldov broj za rRzlicite rclativne hrine bid s = I . kod zraka u ' pokretu (vozna sredstva) petorostruke vrijednosti.463 0. i relativne sirine lezaja bld dane su u tablici 16. h.257 0.1 0.679 1.h.7 za jako opterecene 0.339 I 1.822 1.727 1.254 1.0 tu - = 0. svcdenog no jcdinicu rclativne zracnosti 0.9 I bid = 0. ~--:-~ Pm • = 1 -h.7-0..236 2.219 3. b (tm .518 0.351 0.3 Za h.I.16 kod mirnog zraka i za lake lczaje . = -R e ~r Temperatura uljnog sloja pri hladenju zracenjem (Iezaji podmazivani prstenom ili mascu) zavisit ce od snage trenia pretvorene u toplinu F . 7).117 4..¢ Potrebna dinamieka viskoznost mazlva '1] [kpsjcm "] moze se izracunati ako se iz tablice 16.95 lezaje s za norrnalno opterecene lezaie o: ~~ ZM~nost Re1ativna debljina uljnog sloia h.062 7. = 20-25°C) koeficijent trcnia.80°C) " " okoinog zraka.759 2..996 2.320 1 1.724 1. od tzv.. ~. "" 0. odgovaraiuca vrijednost So.5 0.5 0.720 8.[48 1.75 I 2.1 0.1.526 0.415 0.5 .05 do 0.115 0..2 0. 0.

eSt/50'C [mm] tV 2 Izracunato mtn = Dnlln d ~ dmax = Askijalni lczaj s ravnim oslonim povrsinama @ moze. sto 'f l' znaCi da uz odredeni ie odnos bId. cSt I'd temperaturi 5 Proradun Q' = (/'. ['C) tu - . promjera rukavca i 8irine Iezaja izracunati srednji specificni pritisak Pm te izabrati lezaini materiial prema Pm i v. .k. 'n .. 6 Q" 2 1..Prema e izracunatorn pornocu 11" prihvacencm '1)00 0 '" 11=--= pm . v = d'n'n -"(. 3 2.Kolicina potrebnog ulja. prerna proracunanom iii prihvacenorn prornieru rukavca d. [mm] dmax '" [mm] dmlll . 10 .protocna kolicina ulja ako je vodom odvedena kolicina top line je: tu ~ ..1 . Za lezaje hladene <l! = "... (prerua (prcma 1 .' ' . 5. d.223. proracun temperature uljnog sloia pri hladenju zraceniem. odakle se izracunava potrebna micka viskoznost maziva 'I) I D'" U'ljc proraeun lezaja Tablica 18. uzima se da stvarna protocna kolicina ulja bude Kolicina topline koja se odvodi clrkulacljom ulja iznosi: (i-:-r.4-1) i proracun sirine b. ••• [mis].Ako se podmazuje uljem.. izracunato Podaci iz dijagrarna So" [2.Izbor relativne zracnosti 0/ (tablica 12..d . Ills] ~'d2'b.. = Z'" ._~~_ b Ii = 3200 [l/min] .. Tablica 17. za brz proracun kliznih .. ulja [l/min] < 0..Iz opterecenia.5 1 2adano Obrazac d= n b . izrac b . . vridinaZadano jednost Somrnerfeldova broja: Pill tjJz = So. 360 leza] s tlacnim uljem @ rnoze se takav leza] upotrijebiti za !>. W ..n tl) [mm] prcma F Q . . '" = . 2 .13. D ..J.. bid i hr i s iz tablicc bid i h. odnos h/1' treba da tjJ bude veliko..Proracun srednie zracnosti Z = tjJ . 4 . . ±. [mm] d = '" ± '" = . U izvedbi kao hidrostatski vise pritiske. . ". do 14) odgovaraiuceg dosjeda (tablica 13).17 [mml... 0. i 18. 00 0 a odatle viskoznost u °E. . daju tok za brzi i kontrolni proracun lezaja.Iz zadanog broja okreta i promjera rukavca izracunati brzinu klizania 3 .' = P"'So/z. Idaja n'n Tablica 17....1 V 10' .17 Z i proracun relativne debliine ulinog sloja 0 2h h. 16) 2" .. ako se hladenie izvodi cirkulaciiom. Prema dosjedu konacan izbor tjJ. = So = ~.. prihvacanje izracunatc . [mm] Dmrn . .. ~~ So' '" [~] em' t V = 1. iz @) . '}..6. 9 .Izbor relativne 8irine lezaja b/d(0.. 6 . co = 30.' [mm] [mml = '" [kp] b = . 10= Q ulje ~ 18 Q' [kcaljrnin] Q' [l/minl .F= [min v [kp] = . [mm] h.' b'd [kp/mm'] 1.~1!:~ = 3200 tl '" [l/minl . [1/sJ F V 8 . . . odnosno temperature tu i t. Do h.. . buduci da nerna klinastog procijepa izmcdu kliznih povrsina. . ..Kolicina topline koja se odvodi cirkulaciiorn.zra unato Ii = . malo.. P 'S [kcm'-] SOr~ax = SOmlo.:.5 = Kontrolni o 'pm bld ocitava se iz tablice 16.320(3 (tu - .= .. . 10' . povoljniji za 0. 5 . = .01 i 14) em prerna vrsti obrade.. prihvacanje Izracunato Pm = Da ulje ne bi brzo starilo.000 5-0.~= .~~ r ~ 361 .. h. ..." mm (II (tablice = 0.. Q veda ~ 40 Q' [kcaljmin] Tok proracuna kliznih lezaja 4 = ~-:-d ' .o Kolielua potrebnog ce biti malo ako je h.Izbor debljine uljnog sloja h .acu n aksijalnih lez aj a ····----------I~---------------------------------------------I Dmox . proizvcsti vrlo niske pritiskc rnaziva (polusuho trenie) i primienjuje se u takvoj izvedbi samo do Pm = 3 do 8 [kpjcm '] a v'" = 5 do 10 [mjs].'Q~ 0..• d TJ = 'pm = _!!_ . tablica 15) 30°C a tl ~ 80°C. . 7 .6 Pro r.4 do 1 [kp/mm'l . = }l .~ <l! d ' .

tu) [Ijmin].. .5..30)~.. •• [l/min] ". W . .p 4snaga trenja: WR = 1. ..e] Hidrostatski 1- aksiialni lczaj proracunava pritisak se tako da se uzme U obzir: 6- broj segmenata: z = n· dm q·b • potreban ulja (pritisak pumpe): b.. Dimenzije su dane u tablici 19. < V O. klizni se materijal mose s nosecom blazinicom povezati ovim nacinima: 1 F = ~1?rh2(1 'I{ • W • dm ..is: t'u [mm] 8- potrebni protok maziva: Q _ b.. q = lib = 0. --. 2- koefieijent trenja: I-L = 1/-~ d -. @ ii. F . Noseca blazinica je u tom slucaiu najcesce od celika. preporucuie srednje zracnosti sintrovanih leiaja..84"b' -q- ------~----=------------Omnx = .In n 1"v/l"u 1'~ - f I'U [kp/crn "] 7- viskoznost maziva: "l") - 2- najpovoljnija debljina uljnog sloja: h/: = 30 3potrebna kolicina ulia: ~n)2 (7t)2 ('-C1P 6"1) _ 143 Pm .·-- I S0.i I 16.. <Ji • d ?' hmo. Iednodiielne cahure od iednog materijala mogu se raditi samo ako materijal ima dovoljna mehanicka svoistva da bi preuzeo opterecenia od rukavca.d • b .6-0.0. ~ -'16.. (h • n . 112 (1 + q2) [k I 2] n. . q ps em m . [mm] II = ~i-" hmln = . dm • Q = 32013 (tl .[I/minl .:2 = (r~ - l'j) [WJ Wp Q . Ako se noseca blazinica izraduie od celicne trake ili je lijevana." (I" - Q'max Q'mlll tl)lIlax II)"..04< h. TC = 0. C1p [W] poraet temperature uljnog sloia: t= Q'c'P WR +_ Q'c'p Wp [0C] proracnn za na- Proracun segmentnlh gibne segmenter 1opteretivost lezaja: aksijalnih leiaja @' Hldrodlnamtck! Lezaine jednodijelne cahure oblika A..:fP.4) u In 1" . ® --------_. f [·C) [. (r4 v - 1. Tablica 20.< 3200 " I---~ tu _ II 0 Pill ?' (I. a oblici E i F za ugljen.5. da]e preporuke za izbor dosjeda sintrovanih lezaja a tablica 21.5 . za lijevano zeIjezo.9 4- srednji specificni pritisak: 4 Izracunato Q' ~ __ !__ d' -b It n . dOl ' n ~~..__ . prerna ______ 1z djiagrarna b. [mml _ .6 do 1.. ~ ..' h 1 + ql ql~ 6. (prcmo bld i II. tablica I 6 . P'" 5dimenzi]c segmenta: = --~----1\"' F [kpjcm '] dm' b . In' .. jednodiiclnc cahure mogu se upotrijebiti same kad je moguca montaza rukavca s cela.p = ~F . B. za obojene i lake rnetale.(nastavak) (b. . C prikazane na @.. [2 [kp] 2 3 z je broj segmenata "" 4 do 16._-_ 00lln "" . {O. 1O~4 dm 362 hladnim valjanjem toplim valjanjem naliievanjem kliznog materijala na traku uronjavanjem nosece cahure u klizni materiial .7226' 5 6potrebna dobava pumpe: 7t h3. I-L = . Ako materiial nema dovolina mchanicka svojstva cahure se rade od dva matcrijala nosece cahure koia na sebe preuzima opterecenia i klizne cahure (antifrikcijski materijal). obliei D za sintrovane materijale i ugljen. primjeniuju se za celik..._Q. h = debliina uljnog sloja ._--- 3- stupani ispunienosti nalezne povrsine segmentima: Z•I f = ------ dOl ._1_ In [mS/s] l'v{I'u Oblikovan]e kliznih radijalnih lezaja 1O~2 2 z. (prema S 0. (prema bid i ii.::. Blazinice od dva rnaterijala izraduju se i da bi se ustedielo na skupom antifrikcijskom materijalu (kliznorn materijalu). za sintrovane materijale i za plasticne rnase... tablica ~ __ ~ Ta b li ca 18.difuzijskim postupkorn 363 . + q~ z ' b .. Nacini spajanja nosece blazinice s kliznim materijalorn zavise od tehnologiic izrade blazinice.

pri srcdnjcm broju okrcta okrcta be" posebnih zahticvimn S -1---. _--. -0 ~ r Oblik E i F zu ugljcn © Tablica 20.-'-r za kliznc lez")e ".rn za sintl'ovane Idaje Tablica Nazivni lezajnih cahul'a DIN 1850 - 21. B. . oun.~~"' """.------------------do 58 nun ted 1 0 E__ mm ~-······---I~····"··-·~--··~-----I--~-.njem i bcz njega pri srcdniem oroiu okreta za ldi~tenj.-4 ..~ -.--------------------~-----. broiu okreta za leZiHenj.-- -~ F··~ s obzirom na sumnost .. debljina stijenc Ii ._·----.-.S:. . a na ® p-iprema povrsi ne nosece blazinice za postupak hladnog prskanja.~~~~_I-----E---Vanjski premier d.--~- -------- 35 ------------1------gotovo ugradivo _____ A.. ----------. -.------. Na ® prikazan je dvodijelni Ida. .._-I--'-.. smtrovane metale i plasticne masc. II ® Tablica 19 Preporucliive srednie zracnosti u [J. Lezajnc cahure s ojacanjcm i bez niega pri visokom broiu okrcta za ldgtenja postavljaju visoki zahtievi na sumnost ali se zahtiicve lagano uhodavanje.~~. Preporuke za Izbor dosjeda sintrovanih leiaja <?blici Je". Taj se dosjcd ccsto primjcnjuie.~ __ .....~-----~-. H6 do H7 [12 ITS H7 112 ITS 112 ITS Na @ prikazan ie shematski postupak nalijevanja kliznog matei ijala na traku....-----------I i visokim ..--.. Leza] se sastoii ad tijela lezaja (kucista) i blazinice.Na @ prikazan je postupak centrifugalnog lijevanja.--. B i . _-----..ahtie". Dijeljcni lezaji dolaze u obzir kad se rukavac ne moze aksijalno montirati. Dll za [0 H7 1/2ITIO ------·1------1 s6 preSaila H7 x uvuccno 8 toplo ula".jnc ¢nhure s oja~nnjem i bcz njega pri s rednjcm broiu okrcta za ldi~tenja na ko]a so postavJjaju srednji .. Na ® prikazane su blazinice izradene od dva materijala (noseca blazinica i klizna blazinica) s uobicaienim dimenziiama.--------------H7/d10 H61h5 hod.irom no o -8e Dimenztie ~ __ II-------I--~--- _ . t<w. Da bi 5C sprijecilo zarezno djelovanie..--~ -.---'..~ .t-u-ko-ji'------r6 d.jnih bluzinica .... 15 16 25 14 20 22 35 ----1----30 25 2B 34 17 ---- 24 37 4[ .--. na kola se ne post3vljaju vis-old ~ahtjevi S obzirom na ~umnost~ ali sc z-ahtijcva lagano uhodilvllnic. 'pro. Obllci A.~.··--'---_!_celik liievano :leljezo Matcriial a boieni metali 18 20 22 25 28 32 36 100 110 120 [40 160 180 200 -·-'__-~I--·-_!. I prcko 3 do 6 7 ~ __ Ii 1 (J rcko 6 do 10 8 ••• I __ premier prcko 10 do 18 10 c •••• Z I [mrn] prcko 18 do 30 [I prcko 30 do 50 14 23 30 45 --- prcko do SO 50 B61h5 ____________ • -... ! I' polie za: I----~--~ --. B i C ~-. C i E ----A.----1---I-----I-----I------ 16 26 H61g5 6 8 10 12 14 16 3 4 Duzina I 50 56 63 70 80 90 40 45 I-----'---'--!___!.IVl liv . Le".. "-~~~ ·~----I----.~'6()'I~'. visokim znhticvima H6/g5 ~umnost.. D C ----~._--"----------------------broju Lczaine en"ure s ojacanjcrn i be" nicga pri vrlo niskom Lczaine e"hut'e u obliku na Sumnos-t.. Tanje klizne blazinice vrlo 5U cvrstc. Lei.[ijevanjem kliznog materijala I 44 ~-----. oboiene meta!e. Dosjcd I I_c ~_. B.---~------~------~--------I H7/f6 H7{f7 H71eS H71s6 Lezainc canure s ojacanjem i bez nicgn pri srednicm Prirnieniuje s e u gradnji manjih stroieva.-._.. kod provrta d I I--d-6-0----I---------.-sintrovani materijali plasticne rnase ugljen H71g6 H7/f6 H7lf7 H7/eS [[ ~ 13 __ ..---------I Prcporuccno 1804 toleranciisko red l ._.."1~~.. E i F - iI7ldio. Ono se ne smile pritezanjem viiaka 365 364 ..-._ ___!. . i miran kalotc na koja so ne zahticva s obzirom obz...:-----.. mora tiielo leiaja biti jako i kruto i taka oblikovano da sro lakse odvodi topl inu (velike povrsine)...__----.. ali malo elasticne. c :(.{~?/.. ··_·---1 D.1 A .. i f2 .4'- 54 67 117 142' 175 _·-----1 --' _ red 2 red 1 1 p_re_d_o_b_ra~e~o":~.-- H7 r6 . D za sintrovane mctale i za ugli en..--:-------._.-. - I I I --. cahura 1-----Dopusteno srcdnje odstupanje izmedu d lid..~~~~-.----Do 6 9 [I ... A C za ceh~.I F ~=_ _y. pri lakom habanju red 2 E 6 do F 7 5dogovoriti DIO do 50 mm CII prfko 50 mm u kokilc ~ centrif\lgiranjem postupkom hladnog prskania kliznog materiiala.. u poglcdu sumnost. niske sumnosti.c [6 21 18 . Tiielo lezaia sastoii se ad donjeg diicla i poklopca.j no cnhure s ojae. Da bl preuzelo opterecenia ad rukavca... Ldajnc ~allUre u obllku kalotc pri visokom broju okrcta .. za podrnazivanie mascu.----.__ E __ A. nisu te tanje klizne blazinice usidrene. -~-·----I·---------~ nakon I pred ugradniu G7 ------. t f.---ugradnje H7 d.

Ovi mogu bid pokrctliivi. Da bi se izbiegli rubni pritisci. Tzv. Na Q~ prikazane su razne izvcdbe pokretljivih segmenata i punih prstena sa zakoseniima. Za mania optereccnja potrebni kiinasti prociiepi mogu se dobiti IZ punog prstena zakdenjem pojedinih sektora na prstenu.n!" (glatko vratilo). Masti dolaze U obzir sarno pri vrlo niskim obodnim brzinarna iii pri sarno povremenom radu leiaja. Glavna vretena alatnih strojeva od kojih se trazi tocno centricno okretanie izvode se cesto kao konusni klizni leiaji ®. nastali deformacijorn rukavca.. sto je prcduvjet za stvaranjc hidraulickog pritiska.3 . kratki lezaji QY imaiu ugradbene miere kotrljajucih leiista. ~ ~ &Iik U! "" ~ Oblaganje blazinlce : a) debcli slo] za vratilo bez ope.ela lezaia vecinorn su od sivog liva. riede 1 od celicnog liva iii od lakog metala. b) debeli slo] za vratilo s oiacanicm. @ Krutki klizni Ie""ji s jcdnim prstcna i sa dva 5. c) dcbeli sloi za vratilo 0 ojacanicm veceg prom) era. Zadatak je pokretljivih segmenata ne same stvaranje hidraulickog pritiska nego i ravnomjerna raspodjcla optcrecenia.223. d) tanak sloi za vratilo bez ojacania e) tanak sloi za vratilo s ojacanjem ' z?a~nij~ deformirati. Na @ prikazan je suvrerneni dvodiielni lezaj podmazivan sa dva slobodna prstena. pod nagibom 1 : 200 do 1 : 500.5.hlarJeltje @ Shernatski prikaz postupka nalijevanja kliznog matcrijala za traku @ Suvremcni k~aj u znvnfCnO) konstrukcij i podruaaivan pomocu slobodnog pratcna @ INA zglobni lchi klizni lezaj) (kratki (ijl Ccntrifugalno liievanic @ Priprcma povrsinc za nosccc blazinice prr postupku hladncg prskanja I1fJ Konusni lczaj s mogucncsdu nastavljania ~"ij SUVI"Cluen lc:l. takoder izradena u obliku kugle. Najcesce se zavaruju ako se radi 0 vccim dimenziiama i 0 pojedinacnoi izradi. kucista (tijela) dobivaju povrsine u obliku kugle u kojima se blazinica.. Naginjanjem segmenata omogucuic se stvaranje klinastog procijepa. Radi medusobnog fiksiranja dobiva donji dio lezaja i poklopac odgovaraiuce povrsine za centrira~je ®_. a mogu biti i zavarena @.0. Gornja ploca je pri manic opterecenim lezajima 367 366 . Rclativna sirina bid = 0.ai sa dva slobodna prstcna za podmazivauic e) ~·1~ .. Segmenti 1110gu dobiti obloge od bijele kovine ili od plast icnih rnasa. Ta vrata l ezaia razvila se u toku rata. Podmazuje Sl': uljern. moze okretati i nastavliati prcrna progibu rukavca @. Tij.7 Oblikovanje aksiialnih lezaja Aksijalni ldaji rade se za veca opterecenja u obliku segmenata.

a za visoke specificne pririske (prese.Podmazivanje pomocu mazalica. ondie gdje se ne moze dopustiti eventual no kapanje ulja (prehrambena i tekstilna industrija i kod prasnjivih pogona (mlinovi. a gubici . Podmazuie se uronjavanjem iii cirkulacijom. ako [e potrebna brzina protoka rnaziva velika (cirkulacijski s hidrostatickim pritiskom iii cirkulaciiski s tlacnim uljem). Podrnazivanie mascu dolazi u obzir za jednostavna i za niska opterccenja lezaia. a ova pritiskom tiaci mast na mjesta koia treba podmazati. Sigurnost podmazivanja pomocu njih zavisi od savjesnosti posluge i mazalica prikazanih na @ b. Mazalica s iglom prema @ prilieno se mnogo upotrebliava. a za v < 3 m/s. 3 _ kontinualnim nacinorn podmazivania. uljna kupelj._:. ···tf 0) @ Segrncntni uzduzni lczaii : a) nagibni scgmenti na svornjacirna. Na ~~ prikazan je uzduini lehj sa segmentima. Losa je strana tih mazalica promjenljiv pritisak opruge. od znacenia i cijene stroinog urcdaia. za male brzine klizanja (gdje se inace ne moze osigurati tekuce trcnje). a pri vecim optereceniima od celika. s otvorima za strcan]e u smjeru kretanja lczista. 5. Kolicina ulja regulira se debliinom Iitilja. na kuglama. liftovi. centralno mazanje pornocu uredaja za podrnazivanie). Nadalje se mast upotrebliava za lezaie ko]i rade povremcno (dizalice. Mazalica s fitiliem je najstarija. Prerna vrsti upotrijebljenog maziva mozerno podmazivati rnascu Hi uljern. Podmazivanie mascu izvodimo rucno.223. Uljc se dodaje povremeno pa ne moze doci do tekuceg trenia. koji sprecava ulazak necistoca. To 1110gU biti Staufferove mazalice @a. Podmazivanic jc protoeno. c) cvrsti scgmenti s kinastim procijcpirna @. kontinualnim nacinorn podrnazivanja. mazalicama. Kod te mazahce moguce Je nc san10 tocnije regulirati kolieine maziva nego se za vrijeme dok stroj stoji kapanje mo~e )1osve obustaviti. Kod mazalice s iglom kolicina se regulira njen~m debljinon:. rucni rnehanizmi). Buduci da ulje stalno kapljc. Rueno podmazivanje ®. Mast se utiskuje presama. odakle se puznim transporterom ubacuje u stapnu pumpu. cementare. Samu mazalicu punimo rucnom presom.223. Otvori za dovod masti imaju mazalice s ventllom U obliku kuglice. Pogon dobiva uredaj izravno ad stroia koji se podmazuie. To se moze izvestina razne nacine. prose za mast) centralne mazalice. ta se mazalica primjenjuie ked strojeva koji su u stalnom pogonu. tlacnim urcdaiern za podmazivanje) Da se nosivost i sigurnost kliznih lezaia ne bi smanjila. 5. a za sredn)c 24 I'RAKTICAR III 369 . a ulie se manic razIijeva. Pritisak je potreban da bi se svladali otpori .- -_. nccist. Povisenjern pogonske temperature oslobada se iz konzlstenrne masti ulje i podmazuje naleine povrsine. potrebno je dopunjavati mazivo u Iezaiima.223. prcsa za ulje . a to zavisi od kolicine maziva i od vrste ' maziva. skare) i visoke pogonske temperature (do 130-140oq. najcesee radijalno smjestcnim cijevima. rasprskavanje rnaziva).82 Podmaziuanje uljetn mozemo izvrsiti: 1 od lijevanog zeljeza. Povremcrrim nacmom podrnazivanja dovodi se u leiaj sralno svjeie ulje. Ot vori su zasticeni razliCitim zatvarucima ®a. odnosno uredajima za podmazivanje mascu. Mazivo se unosi rucno kanrlcom u otvore smjestene na najvisim mjestirna stroia iIi uredaia. Te mazalicc imaju stap na koji dieluje opruga. od broja mjesta koja treba podrnazivati. 0) nacinom podmazivanja kontinualnim nacinom podmazivanja (autornatskc mazalice. Dolazi u obzir za ~~ Mazalice Stauffer i mazalica s oprugorn lezaje koii su stalno u pogonu u prostoru koji je vlazan.:. Pri podmazivaniu mascu mast ispunjava prostor zracnosti Ieza]a i supljinc kucista.81 2 Podmaziuanje povremenim maicu rnozemo izvrsiti: (Staufferove mazalice. Taj nacin dovodenja maziva dolazi u obzir za male obodne brzine i za niske pritiske i kod strojeva koji povremeno rade. Dolazi u obzir za nisko opterecene ldaie s rnalim obodnim brzinama (11 . Ta se mazalica upotrebljava do obodnih brzina v < 5 mfs.ciglane. Scgmcntni uzduzni ldiaj xa vclika optcrcccnia Podmazivanjc uredajima ornogucuie kontinualno dodavanje masti.8 Dovod m az iva povrcmcnirn nacinorn podrnazivanja (rucno. prasan. 1. drobilice. Osim toga se kolicina ulja kod mazalica 8 iglom moze regulirati. gradevinski stroievi).su veoma vel iki. ako je potrehna brzina protoka maziva mala 2 (podmazivanje slobodnim i cvrstim prstenom. wli~ b) rucna ~·-t~ @ Ru~no podmazi vanje s mo'':u Podrnazivanje pornocu mazalica s fitiljem ® i s iglorn ® povoliniie je od rucnog jer dovodi mazivo kap po kap kontinualno u Iezai. 5. 368 b) E]3~ @ Rucno podmnzivanje ulicm : 0) zoHitni vcntili. poljoprivredni strojevi.5 m/s) i za lezaie koji rade povremeno. Preporucuje se pri upotrebi manic kvalitctnih ulja. b) nagibni segment. Uredai ima zatvoren prostor za mast. Nesta bolje je mazanje pomocu presa <11wb jer omogucava eisei rad.. kod kojih se postize kontinuitet podmazivanja.

onda je i vrlo sigurno. Zato taj nacin podmazivanja dolazi u obzir za Iezaie s visokirn obodnim brzinama i sa spccificnim pritiscima. koie ulje pod pritiskorn dopremaju u posebne male zracne re@ Podmazivanje pomocu rnazalica s iglorn . usisni kof @ Podmazivanje pomocu hidrostatskog pritiska @ Cirkulacijsko tlacno podmazivanic C?irkul~cijsk? tlacno podmazlvanje ~~. koja je zapravo posuda smicstena na naivisem mjestu. u kojemu se oslobada mehanickih necistoca. Pri kontinualnom nacinu podmazivanja ulje ostaje duze vriieme u procesu podmazivania i mnogo puta se vraca na klizne povrsine. i kod [ako opterecenih Iezaja. b) pornocu cvrstog prstena Podmazivanje prstenom. gdje se takoder moze dovod maziva i potpuno obustaviti. _~". slobodnim iIi cvrsrim @ veoma je iednostavno. Ulje tece u lezaie pornocu hidrostatickog pritiska. odakle se preko sita dovodi u posudu. Ulie istiece iz svih micsta koia su bila podmazl. Nabrojit cemo neka podmazivanja koia spadaju ovamo. a sluzi ne sarno za podrnazivanie lezaia nego i zupcanika. rasprskati. Podmazivanie slobodnim prstenom dolazi u obzir za rukavce > 20 mm. to ce se ulie. odakle je cijevima spojena s pojedinim miestima. Posuda s uliern smiestena je na okviru stroia iii ncgdje na stijeni u stroiarnici. od obodne brzine i od viskoznosti ulia. koie ponesu zubi.vana 1 skuplia se u zatvorenorn okviru stroia. Nedostaci mazalica na kapanje mogu se donekle ukloniti pomocu centralne mazalice. traktora. Za nize iii vise brojeve okreta od navedenih upotrebljavaju se cvrsti prsteni «1ryb. od strojo ylit @ Podmazivanje pomocu prstcna: a) pomocu slobodnog. aviona. Rasprskane uline kapljice klize po stijenama kuciSta i dovode se do otvora na blazinicama lezaia. ® Podmczivanjc pomccu masahca s fit iljem ~~ Podmazivanie pomocu mazalica s iglom Podmazivanje rasprskavanjem maziva prjmieniuie se pri podmazivanju u zatvorenirn prenosirna. za srednja opterecenja i za brojeve okreta n = 50-3000 o/min. Kap ljice tako rasprskanog ulja ispuniavaju cijelu unurrasnjost prenosa. Podmazivanje pomocu uljne kupke primjeniuie se cesto kod vertikalnih vratila @. odakle se ulje razvodi do svake mazalicc. On je najefikasniji i prirnieniuje se za najteze pogonske uvjete. @ Podmazivanic pornocu uline kupke Podmazlvanie t1ac~ nim ueedailma na rucni iii na mehanicki pogon zapravo je podmazivanje pornocu pumpi. Tablica 22. Ako zupcanici imaju obodnu brzinu vccu od 4 m/s j ako su zupcanici djelo-: micno potop ljeni u uljnu kupelj.ventizervoare smjestene na 10m razdieljivacu.. nastali istjecanjern ulja iz blazinica. Kupka se jos posebno hladi. ne bi doveli u pitanje rad lezaia. a odatle sc pumporn vraca ponovo u posudu. Ono iz lezaia otiece zbirnim kanalima slobodnirn padom u filtar. ______. Podmazivanje htdrostaticklm pritiskom ~~. medutim je skup i dolazi u obzir sarno ako se ostali nacini podmazivanja ne rnogu prirnijeniti. Tim se nacinom podrnazivania moze postici tekuce trenje.visoka opterecenia. Pri kontinualnom naeinu podmazivania s velikorn protocnom kolicinom ulja potrebno je da u lez. a ako je ispravno dimenzionirano. Ta] nacin podmazlvania primjemuje se kod autornobila.aj dolazi dovoljna kolicina ulja potrebna da osigura tekuce trenje i hladenie lezaja. Kolicina rnaziva koju prsten nosi sa sobom zavisi od dimenzija prstena. odakle se ulje pritiskorn stlacenog zraka iz rezervoara posebnim vodovima za svako miesto koje se podmazuje ubacuje na klizne povrsine. vrijednosti pritisaka i obodnih brzina za pojedine nacine 370 371 .P. Iz 11IC se pumpom pusta kroz filtar i hladnjak pa se ponovo vraca na miesta koja treba podl1\~za~L. gdje je cijeli leza] potopljen u ulie.~a taj nacin dovedeno ulje podmazuje i hladi leza]. daje orijentacijske podmazivani a. koia treba podmazati. Nedostatak ie tog nacina podmazivanja sto je skup. Dolazi u obzir za horizontalna vratila ako nisu izlozena udarima. Ono je stalno u kretaniu izrnedu kliznih povrsina i rezervoara i treba da ga bude toliko da eventualni gubici. Kolicina kapliica rcgulira se za svako rnjesro koje se podmazuje na centralnoi rnazalici.

~~I 10 15 20 _!!.3 1.20. Pri brtvenju bez brusnog djclovania koristimo se centrifugalnom silorn.2 1 50 e . 1. Tai naein brtvenia upotrebljava se kod obodnih brzina v = 7-10 m/s. i 24.~.2 r------75 70 .~( r~~ ~T.I_ !3__. Sredstva za brtvenje kliznih lezaia dijelimo: 1 na brtvene prstene kod kojih dolazi do brusnog djelovanja izrnedu prstena i vratila 2 . --. brtvcnic .40 5 -15 -_-~. "-T-..to 3 -10 --200.~ .2 . koja odbacuje ulje te onemogucuje njcgovo istiecanje.2 25 30 -~ 1 55 1 -~--~ 0.---~---4 --500 1 -10 5. Prsten moze biti iedan il i vise njih @' Bolji ucinak postize se ako se brtvenje prstcnorn od pusta kornbinira s labirintnim brtvenjem ~w· fj~ Brtvcnje:prstcnima od sintetichc gume @ Lcznjj podmazivani uljern s odboinirn prstcnima i zlijcbovima Dlmenzl]e kombiniranog brtvenja utorima i labirintnom i vlazne pogone ~~..Orijentacijske vrfjednosti dopustenlh specificnih pritisaka i obodnih brzina pri pojedinim nacinfma podrnazlvanja Tablica 22.4 95 I~ _.5-1~.na brtve bez brusnog djelovanja. Brtveni prsteni moraju uvijek biti tako orijentirani da manzeta bude okrenuta prema mcdiju koji treba brtviti. Upotrebliavaiu se za prasne i vlazne. Upottebljavaju se pri podmazivanju ulicm iii mekirn mastima.9 Brtvenje kliznih leZaja Zadatak je brtvi da sprijece izlazak maziva iz lezaja i ulazak necistoca u njih.~ 0.."i Brtveni prsteni od sinteticke gume !®a do d traze kvalitetnu obradu vratila (brusenu). <jd brtvom za prusnjlve Tablica e @ Brtvcnie pomocu prstcna ad pusta @ Kombinirano labirintno brtvcnic prstcnorn od pusta .223.5 ~ ~_" 0.5 1. Brtveni prsteni od pusta dolaze u obzir za brtvenje lezaia podmazivanih mascu. 30·_· 10 153 - 40·- 5 --SO.5 0._!"~_ ~_" ___ ~1-!a~t.6 m/s.5 4 s mascu ulja prstcnorn - 130-200 .1. ..-~1 60 0. UIje i rneke masti lako dopiru do brtvene povrsine koju podrnazuju..2 1 65 _----- I-- 100 1 I"~ 373 40 0. koje se izraduiu najcesce na samorn vratilu @' Odbaceno ulje sabire se u komori.__ 0. iz koie istjece otpadnim otvororn do sabirnih posuda.( -----. kod kojih su prostori ispunjeni mascu.2I brzina [m/s) \ Specificni pritlsak [kp/cm') ~. l~~~~•__ 23 . 372 " _.. Dobrima su se pokazale i brtve bez brusnog djclovanja prikazane na tablicama 23. . odnosno za suhe i ciste prostore pri brzinama v = 5 ._---! . __ ~. Nacin Staufferovc "Tiacno Kapanje Slobodnirn Cirkulacijskl Tlaenlm Tlacnim ulicm uljem hladena dovodenia ruazalice "-~~- 0) bJ mazlva \ Obodna rukavca 0.~. Kod lezaia podmazivanih uliem upotrebljavaiu se odbojni kanali ill izbocine.

mlinova za poUoprivrcdnc proizvodc Lakl udari.. a velika kod stapnih pumpi._. potpuno ravnomieran okretni moment. kalanderi .27 1.:. kao npr. kao npr.. ---~ 2.. rnaniih klipnin purnpi . I. kao i za prigusivarue torZIJ. Ako se to nc rnoze izbieci.23 SPO]KE Spo/ke su ~t:ojni dije!ovi koji sluze z~ prenos okretnog momenta s pogonskog na gonjeni stro!. lijevani celik i celik. 374 375 .3 -. strora PrJ eventual nom preoptercccniu. klipnih pumpi Srcdnjc velikl udari kod manjih blanialica.. Mogu se upotrijebiti i radi olaksania montaze. 5-6 m/s' Tablica 24. rotaciiskc peci cJaki udarl iii ubrzanja masa.. Neelasticnc . ...231 Velicina maksimalnog okretnog momenta spo. Spojke se dijele prema ovoi tablici: krutc U dijagramu CD dane su vrijednosti pogonskog faktora <p. NalHn r-ada gorni"g strojn a ~ Najjaci udarl (promicne smiera) kao sto su: v. tcre tnin dizalica. Da bi svojom tezinorn sto manje opterecivale vratilo na savijanje moraju biti smjestene 8tO blize lezaiima.. blanialica I valjackih stanova. stroieva za izvlaccnie rudnickih vcntilatorn. latori i centrifugalne puhala.spo)emh vratila. rotacijska (0 Dijagram pogonskog faktora (f' dan u zavisnosti od nacina rada pogonskog i gon] enos stroja 2. Specijalne --. s unutrasniirn [zgaraniem D . I z 0.Pon:ocu tzv. spojka se pokriva zastitnim !imom. D p~'ik~zuiu nacin rada pogonskog stroia.. Velicina maksimalnog okretnog momenta: MOm"" = Motp = P(KS) 71620. Radi sigurnosti ne smiju imati na sebi nikakvih dijelova koii strse.. a njihova vlastita tezina mora biti sto manja.u kod ventilatora 1 centrifugal nih pumpi.. Spojke se moraju dati sto lakse medusobno rastaviti. -~. ~.-tp n [kpcm] 5. kao sto su kod blaninllca. d.ljaekih stancva zn gumu i za plasticne mase..ki I 2 2 b I I r I 2 2 b. c. s unutrasnj im izgara niem s brojcm cilindara vccim od 6.4 0.3 Pri proracunavanju spojki vazno je ~stanoviti velicinu maksimalnog ?kretno~. sigurnosne --~.' B..:. ked motor. . Prj oblikovanju treba predvidjeti rnogucnost za smjestaj dopunskog tereta radi balansiranja.. Za prijenos malih snaga rade se spojke i od umjetnih materiiala.. Promicr .~-~. P9g?nsk0fl"Ja~tola 'P' '(IlJednost ~e ovome u nekirn [ednostavniiim siucajevlma lzract. kod trociliudricnin i cctverocilindrlcoih motor. Od gonienih st~oJeva do k?lebanJ~ okretnog momenta ne dolazi kod generatora.lja~ki stanovi i mlinovi na kug le b ~ Vrlo jak! udari iIi ubrzania velikih masa ked teske prcse .. kutno pokretl] ive zglobne S Elasticne Iskliucne i ukljudnc-iskliucnc prigusriirn elernentirna elcmcntirna NaCin rada pogunskog stroja -. gon)c.. zavisno od broja cilindara. 20·-45 zi 5. VeliCina Mo m ax najceSce se odreduje . srednie velieine tkalacklh strotcva.1.. vodnih turbina. be Ho su kod vccih ventilator. za Z~~tl~U u~eda)~. 70~85 90~95 __ .' Pri vecim brojevima okreta spojke moraju biti po ciieloi povrsini obradene te staticki j dinamicki izbalansirane. dilataciiske poprecno pokrctliive ---------_ ieva _ Potpuno bez udara..-.~-0.. s unutrasnilm izgacanjcm E _ Pagan s naJve6im udarlma (promjcna smjera). maniih stroicva za obradu drva i tekstilnih stro- d~ c- 1. kod mlinova na k ugle i .5 2. ako se radi 0 kornpliciranim dijelovima.~~~ 1 1.5 2..h se naJceSce od~eduJe ~la t:me~)u iskustva proizvodaca spojki.2 50~65 . C. b. iednosmierne za upustanje A ~ Pogon potpuno bez udara. kao npr. kratkospoinib clcktro-rnotora C _ Pogon s udarirna kno npr. 3. Faktor 'P odreden Jc. kao npr. kod c lektro-motora s kliznim prstcnima i ked parnih turbina B _ Pogon sa srcdnic velikim udarirna.Dlrnenzlie utora za brtvenie suhih i cistih pogona pomocu utora napunjenih mascu (moze se upotrebljavati do obodne brzine v .._.!Il0menta. dok je: a. npr. i centt-ifugaln ih pumpi. Materija! spoiki najceSce je Iijevano zeljezo. s opruznirn zupcaste tame (kandt as te) (frikcii ske) urad 4. Elektro-moton 1 parne turbine imaju gotovo.pogon 8 vellkirn udarbna.tnava. vise-manjc koleba . klipnc pumpe s Iakim zamn~njacimn.5 2..ehcLllom n~rav~lO~JernostL koie proizvode pogonski i gonieni strojevi. man]i v~~ti-pumpc. kod v. e. Krivulje A. transporta 1 IZ proizvodnih razloga.s~lh VI~)l'aCIJa . dok motori s unutrasniim izgaraniem daj~ okretni mome~t koii. f odreden naCJI1rada gonjenih strojeva.25 _-_. .5 -~-0. Osim okretnog momenta nekim se spojkama iznimno mogu prenositi i savojni momenti.. M~nJa k~1e~an!a n~s!aJ.no?. ked jednocl lindricnih motor.

. Sve promjcne okretnog momenta na pogonskoj strani prenose se istodobno i u [ednakoj velicini na gonjenu stranu CD._2 M~<::. Te spojke razvile su se i7.~~ ~ !L A I • Dm dop 0" Skoljkasta spojka @. na vlak. dok je privarena i toplo navucena mnogo jeftinija. = 4. Dimenzije spojke uzimaju se prema empirickim vrijednostima.~apresana ili toplo navucena na krajeve vratila. Spojke koie se toplo navlace posipaju se pri navlaceniu.232 Neelasticne spojke Te spojke su znacaine po tome sto se prijenos okrctnog momenta s pogonskog na gonieno vratilo odvija bez prigusivanja i potpuno neelasticno.l2renosa okre~11lh.1 Kr ut e ap oj k e Kod tih spojki nisu moguca medusobna aksijalna ni radijalna pornicanja vratila. Spojke s nakovanom prirubnicorn upotrebljavaju se za prenose velikih okretnih momenata (d 6. Ako spojku treba povrerneno ras~a~lt11h a~o ~lje moguce racunati s porru caniem vratila pri montazi. radi pritezanja . odnosno vruceg navlacenja. a prenose okretni moment naicesce trenjcm iii vijcima. a pero sluii samo kao osiguran]e.momenat~.::~f==r. Dimenziie spojki uzimaiu se prerna ernpirickim all~rnatillQ !l) odnosima.-Erl\t::.-y_c~0ti:J""I..5 do 1 300 kpm. nego ce spoini elerncnti biti optereceni na smik . u odnosu prema prornieru vratila.T'dop" dop r [kp/mm '] dopusteno na smik.koeficiient trenja (0. Okretni moment prenosi se trcnjem (obl ikom). spoika: c) stCZIlO a) nakovana. konacna obrada prirubnica izvodi se tek poslije navarivanja. Pri pog_on~ s udarima polovine se mcdusobno vezu dosjednim ~~j~iJ11a.. privarivaniem prirubnice (i)b. Al (rnrn") presiek iezgre viika (~. Prirubne spoike CD izraduju se nakivanjem (sabijaniem) prirubnice q)a. z:a 1.. broj potrebnih rucno naprezanie vijka. j U slucaju ako se okretni moment prcnosi vijcima opterecenim viiaka izracunavamo : MOn1tl). da bi se povccalo trenie. opterecedosjednih vijaka. Diieljena izvedba spoike ornogucuie montazu bez pomicanja vratila.na iii pomocu posebnih dvodijelnih ulozaka.25) clop 0" [kpjrnm 2] . a pri prenosu okrctnog momenta pornocu b) dosjcdni viici. 6 do 8 vijaka.232. odnosno toplim navlacenjem prirubnice na vratilo @:le. ce~Jtrirana pomoc!l centrirnih povrs!. = fL • 11' A Dm/2' dop o [kpmm] j ® Promjenc okretnog na na pogonskom momenta dane \I funkciii vremei on gonienorn dijelu vrntila n 2 ~.: (3. 376 @ Kclutna spojka rIIJ' (j) Kolutna spoika s dvodiielnirn u loskorn lak~u montazu i demontazu omogucava .srednii prornjer trenja = CD + D )/2.p velika udarna opterccenja spojka se opskrbljuie jos i poprecnim klinorn. Izmedu polovina korita mora i nakon pritezanja ostati zracnosti »ac. Vijci se pri prenosu okretnog momenta ® Prirubna spojka za promicnliive okretne treniem (konstantan okretni moment) racunaiu momcnte : a) viici s konicnim svornjakom.5. Za . pa je potrcbno da vratila budu koaksiialna. 5.®a i ([lb. viiaka s konicni~ ~astavkoI? nia dodaje se poprccno IO~ . spojka se opskrbljuje dvodijelnim uloskorn CD· $kolj kastn spojka @ Prirubna b) zavarcna. Za jako udnrna. praskom larborunduma. Nakovana prirubnica je vrlo skupa. Da bi se skrarila duzina spoike. perc (okretni momenti sa udarirna) na srnik 1 na speerfierii pritisak u provrtu. Za slucaj prenosa okretnog momenta treniem naleinih povrsina broj potrebnih vijaka izracunavamo: Mom". odnosno udarc. s manum kolebanjima polovine spojki spoiene su pomocu maticnih prolaznih vljal~~~._. Dm .2-0. Spojke 8 privarenorn i toplo navucenom prirubnicom upotrebljavaiu za mania opterecenia .5-~) ® EJ EJ l~ LJ d Kolutne spojke. Medu krute spojke spadaju: Za promjenljive okretne momentc. Da bi dosiedne povrsine bile koaksijalne. A (mrn") presjek stabla vijka.. Te spojke imaju najcesce zadatak da vratila povezuju po duzini. Skoljkaste spojke grade se za okretne mornente A1".. 30 mm do d ~ 620 mm). prirubnih spojki. h-~. Sastoie se o~ ~va kola . Osim toga lezaii moraju biti dvodiielni. n = R . odnosno okomite na uzduznu 08 vratila. navuccna ~ ~ ~- Prirubne spojke. U tom slucaiu se prenos okrctnog momenta ne moze osigurati treniem nalcznih povrsina. upotrebljava se izvedba prikazana na .slucaj .. Nekad se zbog sigurnosti spojka oblaze limenom oblogom. Ta se spojka sastoii od dviju polovina koje se medusobno veiu pomocu 4.<:~nosno VljC~~a s ~olllcm~ svornjakom. glavc i matice vijaka su izmjenicno postavljenc jedna protiv druge @' Vijci moraju biti toliko duboko upusteni da nc prelaze rotacijsku konturu spojke. Losa je strana tih spoiki sto je pri montazi potrebno vratila aksijalno pomicati za velicinu v. da se geometriiski podudaraju.dopusteno vlacno naprezanje vijka.

_CL 9 5 dop (J [kp/mm'] erN.JI"omjera vratila bin se ovako : 90·~ 125 6 130-170 8 180-240 10 25012 300 Broj vijaka (fDKolienasto vratilo dobiveno Hirthovc spojke upotrcborn @ Oblici zuba kod Hirthove spojke Sellersova spojka ®. Buduci da je ozublienie relativno plitko moze se lagano izraditi na ceonim dijelovima supliih vratila. Petreban presjek vijka A" odnosno A odreduje se iz uvjeta naprezanja viika na vlak iIi na smik. I CrMo cdik [2 7 ® 378 Poglcd na ccono ozublicn]c Hirthove spoike polovinc ® Vezn triiu zupcanika ostvarenn spojke i vijka pornocu Hirthovc J cdnos trano s prornienom smjera 1 379 .9 0...6 0. Na ® prikazan je pogled na ceono ozubljenje polovine spojke.2260 D 12"44' 219 0.6 0.3 0. Al ~ - ~om.Dimenziie kolutne spojke o drcdene su prema iskustvenim odnosima danim na @.4 0.9 0. Na.9 0. koii opet s unutarnie strane ima dvostruke konusne povrsine..3 0.. Time je omoguceno da se komplicirani strojni dijelovi mogu iednostavnije proizvesti i montirati. Al dopa' Rill [kpjmm] .9 0. a na @ i QD rnogucnosti prirnjene. . Tri vijka za pritezanje.9 -.9 0.6 0.0283 D 3"14' _N_a_c_in. vratila je bolje.4 0. = i!.~entriraju spoiene strojne diielove.0378 D 4"19' --_.0566 D 6"27' --~. da se gonjeno vratilo rastavi. dopustena naprezanja spojke @ Tablica D [rom] z r [mm] \ Dimenzije L ~o.3 0. . Centriranje omogucava i izradu kolienastih vratila skIopljenih od dije1ov~.6 0.--~--.6 0.. n : op a' R m [rnm+] Za slucaj prenosa okretnog momenta smicnim naprezanjem A :?c _!1~o_~ __ [rnm "] ..-224 48 0. Poprecan presjek ceonog zuba jc istostrani trokut s kutorn izmcdu bokova od 60°. Iz uvjeta za priienos okretnog momenta trenjem naleznih povrsina: Mo".6 0. 0.9 .---0. taj nacin zubl. ---_ .4 0.9 0. s kvadratnim presjekom svorniaka uvlace unutarnie proreza ne konusne cahure u konuse vanjskog plastao Tim se stvara pritisak na kraievima vratila.. 50 86 128 449 50 64 96 245 72 ----.---0.9 I H !I Hirthova spojka.6 0.6 0.. Ti unutarnji konusi uvuceni su u vaniski plast.4 0. Iz @. Dimenzije spojke dane su u tablici 1..9 0._--96 0.da su i zubi jedne poloviue spojke u zahvatu ~a zubll.na druge polovine. Sellersove spoike ujedinjuju prednosti kolutnih i skolikastih spojki. zupcanika itd. pa i oblik spoike je siguran protiv povreda.6 0.6 0.075 D 8"35' ---25 43 64 -~ . 0. Sastoji se od dva prorczana unutarnja konusa navucena na kraieve vratila. 11 . Ova spoika omogucava direktno spaianie strojnih diielcva medusobno i s vratilima._o_p_t_cr_c_ce_n_ja ~ __ c.x i!.9 0._. Polovine spojke medusobno 8U spojene pomocu vijaka.--~ -.3 0.9 0... posto]i rnogucnost ® Scllersova spoika od 10 11 16 I do 109 ~__________. Hirthova spojka ---2O 22 32 20 32 48 ---24 0.3 0.4 0.6 0.6 0. Ceone strane obiiu polovina spojke su radiialno ozubljene.n : R· dop r Broj viiaka u zavisnosti l'romjcr vratila 25-85 4 vijaka: od ._.- \ 12 I I S (mm] 0. 1~ @_vidi se .1132 D 12"44' ~-117 36 .3 0.4 0.--_.

icnil cchk 3.kan?ZI. o~ slv~f ~l..' Da bi se to.~laze )c~na u drugu. [kpjmm"] = naprezanjc izazvano prethodnom silom prilikom prirezania vijka.. se kod te spojke na oko 75 % broja ZU~l. Takva spojka dopusta i rnogucnost da se iz sklopa izdvoje same oni diielovi koii se eventualno brze istrose @..215'-. Za prcnos manjih okretnih momenata. " [kp/uuu+] . Oznacimo Ii srednji polumicr s R"" iznosi: specificni pritisak -7t-D-3. malih purnpi...pojka.. 0.st.lasta .o~a kra)~ vr~tlla centriraiu se II glavini jedne polovine SpO)~C ~ga.2 Dilatacijske spojke (uzduzno pokretljive spojke) [kp/rnm '] savoino naprezanic [kp/mm 2 ]. Druga a = a.l1)em. dopusteno 1. b) trodijclna kand. Cesto su dielovanjem pogonskih temperatura.4 do. C'ilind. Za kandzastu spojku dane su uz sliku i iskustvcne vrijednosti za dlmenaioniranic. Kontrola na torziju : ~" = ~': = Dilatacijske zupcaste i kandzaste spojke •. flz Okrctni Miran moment I Uglj.S 5. Vri.~?_-d-]4 16 D .60 R".spoJIG.30 p = __ . SpO)0) ka omogucava osim uzduznog pornicania vratila i mala radijalna pornicania.:.ednosti za dop r.na' !'i"-_ .". na)cesc~ m.Ovi imaju bile unutarnji sestcrostrnn ili im je glava narcckana..X [kp] 0 Prerna uzduznoj sili FI racunamo vijak: F.6 do 3. pri pogonu bez udara.mogucuju medu380 ® Kandzas te i zupcastc dilatacij.I.)_1_ z = zbroj zubi Uzduzna sila FI nastoji razdvojiti polovinc spojke. Uzduzna sila F.. Manic su vriiednosti za a i F. vode i centriraju vratilo aksijalno i radiialno. Zupcaste dilatacijske spojke @c ima]u jednu polovinu spoike o.0 dol' cr.£ dop a [kp/mm 2 ] [kp] ap". Osi~ toga.:j:'.85 1. a ujedno izlazc zube savojnorn naprezanju @' Pritisak i savijanje daju rezulrantno naprezanje : sobno duzinsko pornicanie polovina spojki.pojka 381 . a vece prj pogonu s udarima. o: [Irq koeficijent toplinskog istezania za eelik C( = 11. Svaka pol.232. a k~d kandzaste nekad samo na jednu kandzu. CrNi iIi CrMo ceilk 4. kakvi se poiavliuiu ked raznih pornocnih uredaja. treba ih i brusiti.8 Fo = 1..pojka.20 do 40(1. 1v~o_gucnost llatac!)e d ostvaruje se klizaniem boka zuba po boku ~uba. mora uzduzna sila biti: Mo F. Ako se ona napuni uljen:."[. Kod trcdijclnih spojki centnranje se izvodi P01110CU posebnog prstcna za centnranje @b.. Proracun Hirthove spojke izraduje se kontrolorn naprezanja na savijanje i na specificni pritisak na bokovima zubi. K~ndza ). dilatacijska .ov)lla spoike lzradene.vesti bilo do savijanja V1'atilaili do prenaprezanja lezaja. osobito.5-1.pojke: a) dvodijdna k.35 1.a znrikorn 11· z· Mo d)3 ·'-CD ~ as" .76' 19-~ G.ricmm ozubl)...£ dop . habanjc i huka. Duzina potrebnog duzinskog' pornicania i:ll '"" (i i:ll ..."dia. izvcdba prikazana [c na (i). Jednostavne dtlatacljeke spoike Q~.la .. . smaniuie se trenje.. "" Al O"IHIt @' Dimcnziic spojke na bazi en:pirickih odnosa dane su na slikama. . ® J cdnostavna spojka d ilataciiska . koja povecava specificni pritisak na bokove.h biti i per.kc . te dilatacije znatne pa mogu do.£ dop p b [kp/11l1TI 2] savoino naprczanie S udarirna ___ u @ Slika optcrccenia i naprezanja spoiki zu ba Hirthovih S udarima i toraijskim titrai ima I 1.. Hirthovo ozublienie izraduje se glodanjcrn na speciialnim glodalicama 8 posebno tocnim diobenim uredajima. sprijccilo. Buduci da za vezivanjc diielova uz vratilo ne treba upotrijebiti klin iii perc.alI:na<::e01:o o p tri kandze. a r:'10ze. MontaZa spojki vrlo je jednostavna. [kp/mm2] Tablica 2. a drugu polovinu vanjskim. bilo kao rrodiiclnc (r~b. Dilatacijskespojke o. (sila koju proizvodi vijak) dovodi do nalijeganja bokova zubi @' Okretni moment Ai 0 djclujc na zube obodnorn silom F 0. ugraduje se dilatacijska spoika s jednim zubom 11< Dosicd zuba u odgovarajucem IcZaju je H II/ell. Spojka sc kontrolira na savijanie i na spccificui pritisak naleznih povrsina. Zato se pri vccim okretnim momentima uzirna zupcasta spojka. Ako se zubi kale. Krute spoike ne omogucuju izravnanie uzduznih dilataciia vratila.5~2. Kand~ast~ spojkc izvo~e se ~i1o ~ao dvodiielne @a. Obodna sila l:aspod)e!)ll). otpadaju utiecaii zareznog djelovania utora pa su Hirthove spojke sposobne da prirnaju udarna i prornienljiva optcrecenja.?skrbljem~ ~n~tarnjim. -\. no zbog lakse obrade uvijek se bira ncparau bro). . Kod dvodl)e!!11h .85 dop p dopusteni specificni pritisak 0. jcdnostavnn dilatacijska spojka sa zubom .a" @I a ". koie s malom zracnoscu . c) ZllpC. 1. Prednosti su Hirthove spojke mogucnost izrade na kompliciranim strojnim dijelovirna sastavljanjem pojedinih clemenata. kod uzduznih vratila. @.35 2.

1J = 382 .. a h.r[o t. Oldhamova spojka @ (nazi" dio kritn-imMudl" pago{)Ski . I '-. Ako se bokovi pera bornbiraju. potpunu koaksijalnost vratila.: IX cos 3 dopusteni specificni pritisak . Pri prvoi pogonski i gonjeni dio spojke ima pera. Spojkom se omogucuiu radijalna izravnania do 5 % prornjera vratila.:aktir~a visina pera teze koakslialnost. Za velike i udarne okretne momente je ta spoika zbog kliznog pomicanja pera po utoru pri svakorn okretu pod relativno visokim specificnirn pritiscima manic pogodna. poljoprivrednih. Manje spojke mogu se samo povremeno podmazivati.-@J'--.= 0.: ~ d op p [k I '] p em ~. parnih stroieva. u ---- cu2min cu. pero tokom svakog okreta putuje po utoru tamo-amo. koji su najcesce [ednaki. Pogonska i gonjena polovina spojke najcekc su od celika. a krizni dio utore. Kako to pokazuje ®.__ c 1 Cesto ie pri m~ntaii v.0 kp/rnm'' za kaljeru cclik po kaljenorn celiku. pnJen.. i srednjeg kriznog dijela. Za serijski nacin proizvodnie prva i druga izvedba su pogodnije od trcce.esko postic~. kardanske iii krizllo zglobne spojke. Cesto se primjenjuje kod alatnih strojeva. Pri manjim dimenziiama spojki uteri i klinovi izraduju se izravno na vratilu.Kandzaste spojke traze vrlo tocnu izradu i montazu i to ie jedan od njihovih nedostaraka.!!. kutna 1 uzduzna izravnavania. Krizni dio ima jedan klin i jedan utor. Ako su osi vratila medusobno radijalno pomaknute. j_. Upotre<:> bljava se u slucaievima kad se Of . Velicina te neravnomjcrnosti zavisna je od velicine kuta nagiba 3. !:ito ie veci kut nagiba 3.5 a odnos ekscentricnosti e f) e prema vaniskom promjeru 75' = do 0. Nezgodna je strana zglobnih spojki neravnomiernost hoda gonjenog ~J Zglobnn spojka s telcskopskim vratilom provrta prema najvecem vanjskom prornjeru .~Jcva 1 vratlla. r-.r-.5-3. Spojke treba. Tvrdoca kaljenja naleznih povrsina pogonskog i gonjenog dijela spojke obicno je 58 do 60 HRc. sklonjenog pod kutorn 3 prema pogonskom vratilu 1..' = !=sliliSCos. Spojke se izraduju u tri izvedbe. pri proizvodnji i montazi lakse I moze ostvariti paralelnost osi. Nekad se primjeniuju i ondjc gdie bi odrzavanie koaksijalnosti bilo vrlo skupo. Prenos ic ncclustienn @ Kombinacija skom upotrcbom kl inastog vratila zglobnc spojkc s dilatacij- Cesto sc zglobne spoike kombiniraju s dilataciiskorn upotreborn klinastog vratila. i to i za male i za vel ike okretne momente. Treba 1i da dimenziie spojkc budu 3tO manic. D? 0 ::.75 -1. onda nalezne povrsine moraju biti cementirane. koji svojim ceonim ojacanjima u obliku pera ulazi u odgovarajuce otvore (utore) dijelova. . a 0. gonjenog.232. Za najceSce upotrebliavane dimenzije Oldhamovih spojki krece se odnos prornjera < I~. Zglobne spojke nasle su svoju primjenu u opcem strojarstvu. Takva vratila treba povezati spojkama koie omogucuju radijalna. spojka omogucuje da se pri istoj duzini 1 moze mijcnjati visina h.?sl1l~a. kao krajnje vriiednosti. Za odnosi kutnih brzina su ovi : =0i IX = 90°. da bi se snizilo savojno optereccn]c. u tzv. a moze djelovati i kao dilataciiska spoika. 5. ko]a omogucava dijclova vratlla. a krizni dio peru. Te spojke imaju mogucnost samo kutnog pornicanja uz ncelastican prenos okretnog momenta Q(p. Treca izvedba ima na pogonskom dijelu klin.. Kutnopokretljive spojke zglobne. IX u iednadzbi oznacava kut okrctania vratila. odrcduie se iz odnosa : ([)2 P= dopp - (10. npr. Vclicina specificnog pritiska jest: ° meduvratila (2) prj konstantnoi kutnoj brzini pogonskog vratila (I).3 do 0. bronce. veta jc i neravnomicrnost hoda gonjcnog vratila u toku jcdnog okreta.0 kpJmm' za kaljeni celik po bronci iii lijevanorn ieljczu.8) M Ii. Vece dimenzije spojki moraju biti opskrbljene urcdajima za podmazivanje naleznih povrSin~ da bi se srnanjili otpori proti dilatacije. koaksijalnost vr~tlla pogonskih str. Vratila te vrste nazivaju se teleskopnima @.e q~ Shematski pi-ikaz zglobnc mcdusobno kutrio pomicanic okrctncg momenta spoikc.~._ . i u gradnii vozila. @ Oldhamova spojka Sastoji se od tri dijela: pogonskog.90njHli djo va se i krizna spojka) omoguI cuie odredena medusobna pomicania osi. 1. brodova. Druga izvedba je obratna: pogonski i gonjeni dio spojkc irna utore. min n = cos 3 n cos 3 [min " 1] max n = nlros 3 [min . a krizni dio od cclika.6 do 14. time se omogucuje i stanovita kutna pokretljivost spoike (do 3°).3 Popr ecn o pokretlj i ve ne e las ti cne spoj ke gradnji dizalica. Danas se upotrebliavaju u gradnii alatnih. a na gonjenorn utor. Dosjed pera u utoru prj kaljenim i brusenim povrsinama je H81f8. liva il i umjetnih masa. kaljene i brusene. Bez veceg habanja i mirno radit ce spojka sarno u slucaju ako se ciiela nalazi u uljnoj kupelji ili ako su klizne povrsinc izdasno podmazivane. smjestiti sto blize lezaju. valjackih stanova. Kutna brzina gonienog meduvratila 2. a kriznog dijcla tek 55 HRc.4. Takav primjer upotrcbe javlia se kod vozila i kod alatnih strojeva. teskorn strojarstvu.

pre~o ko[ih se prevlaci cahura (4). . Kratkotraino se spojke 1110gu preopteretiti i do 50%. koji zanvacaiu u unutarnje zube vanjske cahure spojke. Vls~dl)elna membranska spojka upotrebliava se za prenos velikih snaga. izmedu kojih se ucvrscuje valovita membrana.232. i radijalni pomak do 12 mm. inerci[alne sile. :2 5 PRAKT!CAR 111 385 . . Tu se kao zglobni clement upotrebljava kugla (I).Zavisnost kuta preticania tp [tp = az . U tu skupinu spoiki spadaiu mcmbransize spoike (jednostavne i visedijelnc) i spojke s lucnim zubima.K<:~ one prve iskoriscuje se e1asticnost tanke metalne mernbrane ~d c~. koia je na cetiri mjesta @ Kuglasta zglobna spoika plosnato zaravnana. Spojka se moze nagibati do kuta od 40". DvoStluka zubna SPO)kll s lucnirn zubima omogucuie. Rukavci poIovine spojke ulezii. 5. javljati zbog ubrzania i usporavanja vratila. Dvostruke zglobnc spoike ne trebaju meduvratila. Kamen ie u utorima uzduzno i kutno pokretan. vee prema velicini spoike. Krizna spojka @ sastoji se od dviju jednakih polovina kriznog zgloba ulezistena u iglicaste lezaje. pncvrs~ene prstenirna i vijcima na pogonski i gonjeni diospoike.'nu pokretljivost @. Spoika b lll(}Zebiti jednostruka i dvostruka @a (obje glavine imaju zube). Zglobna spojka s kamenom prikazana na @ omogucuie veliki kut a i duiinsko izravnanie. a ~iSedije1na na ®. Dopusta uzduzm pornak. ali one se mogu samo kutno nastavljati. izravnava rnan]e radiialne nerocnosti. Pri tome moraju i osi vratila 1 i 3 zatvarati 8 osi srednjeg vratila 2 jednake kutove Il. GJ b) @ Zglobna spojkn s kamcnom @ Jcdnostavna mcmbranska spoika @ V Iscdiiclna mcmbranska spoika Ii} 384 Dvostruka zglobna spojka Zubna spojka s Iucnim zubima @a sastoii se od dviju ~lavina s l~cnim vanjsk~m zuhima. U nju $U mcdusobno okomito izbusena dva provrta. pokrctljive i dil. Unutrasniost spoike puni se uljem da bi se smanjila buka i habanie. uz neelastican prenos okretnog momenta. a u njih . Mogu biti u kovanim i u lijcvanim izvedbama a do opte!ee~nJa od 20 do 6 000 kprn grade se serijski. .. Sastoii se od dviju glavina.1] od kuta nagiba i kuta zakretania IX dana je na @. pri visokom broju okreta. Neravnomjernost CC u takvu slucaiu postoiati samo na srednjern meduvratilu.l!ka za opruge. a ima i moguenost kutnog pomicania. mora moment inercije rnase biti sto manii pa sc zato srednje vratilo izraduje supljc. a vilice srednjeg vratila moraju biti u jednoj ravnini@. gdje ce se. ~ ObZlro~ na lUC111blik o ¢i. @ Zavisnost kuta prcticania i zaoataian]a zakretan ia <j! Ct ad kula nagilm 0' i kula @ Shernntski prikaz.~ zubi moguca [e pokretljivost spojke. koja dopusta uzduzni i kutni pomak. Te sc spojke up~trebljavaju za pogone s promjenljivim smjerom okretanja kakvi se pojavliuiu u valjaonickim pogonima.teni su u karnenu a ovai je opet ulozen u uzduzne utore vodcce polovine spojkc. Inace se te spojke grade za opterecenja 1 do 110 000 kpm. II kutni do 4 5°.1). Ona spaia na taj nacin prstcn i stezalike s kuglom. Da bi urjecai neravnorniernosti bio 5to rnanji. ulaze cepovi stezaljki (2). Ove 8U uiedno zaticrrna (3) osigurane u prstenu (5). Ravnomjernost kutne brzine gonjenog vratila r» 3 = 00 1 (00 1 je kutna brzina pogonskog vratila) postizemo sa dviie zglobne spojke.4 Ku t n o i u z d uz no p ckr etl j iv e s p o ik e (kutno pokretljive i dilatacijske) Te spojke omogucuiu kutnu i uzdu. zavisno od rnase tog a Pri promjenljivo nastavliivim pogonima alata upotrebljavaju se kuglaste zglobne spoike @. vratita.tacijskc spojkc @ Krizna zglobna spoika Mcmbranska jednostavna spojka prikazana je na @.

mogucnost zakretania pretvaraiuci se u deformaciiski rad. odnosno da dobivene vrijednosti pri optereceniu idu po jcdnoj. oj p . d) elasticnim elcmentima.1 rnni srnaniuie se ugrndniom elasticnih ulo:/. pracen jos i udarima. Na @a prikazan je teoretski slucai gdjc ie ciiela energiia udara prikazana na pogonsko] strani spojke unakrsnom srafurom. Kolebanja okretnog momenta i udari na gonieno] strani smanjuju se. [ednakost udarne i akurnulirane energije izrazena ie na @ jednakim povrsinama (unakrsna srafura na pogonskoj i na gonjcnoi strani). tj. Udar nil. pa i vremenski pornicu (kasne) u odnosu prema pogonskoj strani ®.~m pr{guS. gonienoi strani desit ce se sa zakasnieniern (t2 > t(). Materijal tih elasticnih elemenata moze biti guma. Udar S na pogonskoj r. plasticne mase. Lilcvi dijagrami prikazuju pogonsku . gonjenu stranu spojkc. Mogu se upotrijebiti u najteiim pogonskim uvjetima (promjena smjera okreta).teristika dobiva miereniem kura 1':aokretanja za razne vrijednosti okrctnog momenta Mo. Sposobnost smanjenja udara prigu§avanjem dana je kolicinom energije pretvorenc unutarniim. Prednosti elasticnih spoiki jesu: c) 1 . (I ~ u roplinsku ffl/YgijJ 1 2 3 ~r~giJd:a~~a . aksiialni i kutni pomak te laku rnontazu i demontaiu. Na @b prikazan je teoretski sluca] gdje je cjelokupna energiia udara. akumulirana pomocu elasticnih elemenata i postepeno prenescna nil. Neki tipovi spojki primjenjuju se da bi se sprijecila rezonancija torziiskih vibracija.. prigusena. b) mo[a udara akumulira u gucnost akaijalnog pormcama. 5. @ Shematski prikaz mogucnosti mcdusobnog pomicanja vratila a djelomicno se energipomoeu elnsticnc spojke : a) mogucnost radijalncg pomicanja. Ta se karak. pa ce se i sniziti. Ui edna dclazi i do v rcmcnskog pomicania udara od vrcmcna l1 na t~ udara 5manjen~ @ Smanjcn]c udara upotrebom elasticnih spojki. Losa im je strana skupa izrada lucnih zubi. Mo = f (<p).!!_d2.Postoii mogucnost medusobnog radijalnog i kutnog pomaka vratila @a.i udari za pogone kod kojih nastaiu kolebanja okretnih mornenata za pogone kod koiih se ocekuju torzijske vibraciie. Elaaticne spoike rade zapravo i s akumulaciiom i s prigusivanjern. Udal' na gonienoi strani spojke moze se smanjiti bilo akumulacijom ili prigusivaniem cnergije udara. Ne traze tocnu koaksiialnost vezanih vratila.Omogucuiu udara na taj nacin sto kineticku energiju udara. n dcsni gonjellu strunu Na @ prikazan je slucaj kolebanja okretnog momenta oko neke srednie vrijednosti na pogonskoi strani vratila. Omogucuiu radiialni.-r~~~ P If . Moze se dogoditi da izmjerene vrijednosti kuta zakretanja odredene vrijednosti okretnog momenta padnu pri opterecenju i rasterecuiu na istu krivuliu. d. c) mogucnost kutnog pomicanja. pomocu elasticnih elemenata djelomiCno prigusuju.m<ml"'}~ udora a}(umubcijom ukupno Shematski pt-ika funkcionalnc zavisnosti (:ilk rctnog momenta od vrcmcna no.nb\. jedne polovine spojke prema drugoj polovini. b) nnein djelovanja spcjke spolka): a) kutno 2 3- za pogone kod kojih se [avljaju jak. a dopustaiu i dovoljno veliki aksijalni 4 pomak i medusobno zakretanje obiju polovina spojke jedne prema drugoi ®b. pogonsko] i gimjcnoj strani vratiln. 3 do koiih dolazi uslijed neravnomjernosti okretnih momenata. kako to pokazuje @c.mcnj«lp <!dora {lkumutaCi~m roa udar<J ""'r~IJ' smQnj~. a pri rastereceniu po drugoi krivulji. pretvaraiuci je u toplinsku energiju.233 Elasticne spojke Kod elasticnih spojki vezu se dijelovi spojke na pogonskom i ria gonjenom dijelu vratila pomocu jednog iii vise elasticnih elemenata. celik za opruge. snizenie 2. Karakteristika elasticnih spojki je funkcionalna zavisnost okretnog momenta i kuta zakretanja. 387 386 .ivanjtm rod Ut'bro prefV()f'M Prednosti su spojki prilicno umierene dimenzije i velika trajnost. prctvorena ie u toplinsku energiiu. pa i vanjskim trenjem elemenata u toplinsku 'energiiu.c. prikazana na pogonskoj strani dijagrama unakrsnom srafurom.b) Elasticnc spoike dolaze u obzir: • @ Moguenosti medusobnog pnmicanja pomicanje i kutno vratila zubnc spoikc s lucnirn zubima (Tackeova radijalno pornicanie.

Vrijeme smanjivania amplitude udara je dugo. uz @ Bcnnova spoika. 5. izrnedu cijih zubi su ubacene prednapregnute zavojne torzijske tlacne oprugc. Krajevi tih dijclova ulozeni su II provrte. Prva je prikazana na @a i daje ravnu karakteristiku. Tek kad okretni moment doscgne vriiednost MOl. Potrebna velicina spojke odreduje se prema vclicini okretnog momenta (Mo) j pogonskog faktora (qJ)maxMo = qJMo.5°.5°.i~ Zakrivljena knraktcristika spoike koi a rad i s priguscnicm 0) Kod spojki cija je karakteristika pri optereceniu i rasterecenju razlicita @ i @. Opruge imaiu prednapon pa pri niskirn okretnim momcntima ncce doci do zakrctania <p. Broiem ilea i izbororn radijusa na koiem su one uldisrcne mogu sc postici razne mogucnosti u pogledu vclicine okretnog momenta koji se maze prcnositi.233. Spojke omogucu[u zakretanie do 2. Polovine spojke povezanc su medusobno s vccim brojern diielova od okruglog celika za opruge. radijalni pomak 0. b) ! . relativnorn prigusnoscu : Bennova spojka @ sastoii sc od dva ozublicna kola. Spojke s prigusivanjem imaiu <jJ > 0 < 1. koie dovode do dodatnih radijalnih i aksijalnih opterecenja Iezaia. Naicesce se traii strma karakteristika s prigusivanjern koja postepeno iIi naglo raste. Kada se prekoraci max M 0. pri svakorn udaru ili titraju ovdje se stalno smanjuje amplituda titraia i zato se takve spojke upotrebljavaju kao prigusivaci torzijskih vibracija. spoika s cilindricnim zavoinim ioraiiskim oprugama Mot ~-.iearn.1 Uspjelije ko n s trukcii e e l as ti cni h s p o ik i s o p ru z ni m e lc m e n t ima Spojka s celicnim iicama od celika za opruge @. Kod spojke sa zakrivljenoru karakreristikom @ i prigusivaniem vriieme smanjivanja amplitude titraja vrlo je kratko. Ravna karaktcristika elasticnc spojke ) I'fl ~ /(lft wp )it~ {ifi Spojka s cclicnim . od op. Voith-Mauecrova spojka ® prcdvidena je za okretnc momentc ad 15 do 12000 kpm. Prigusna sposobnost spojke izrazena je tzv. niie dovedena kolicina energije iednaka odvedenoj. 'Nedostatak elasticnih spojki iesu povratne sile elasticnih clemenata.. UpotrebIjavaju se za udarna opterecenja i za vclika kolebanja okretnih rnomenata. Odgovarajucim oblikovaniem otvora za uJcziStenje iict moze se postici i zakrivljena karaktcristika. Na @b prikazana jc spojka kod koje kurakteristika nema svoi pocetak u tocki 0 koordinatnog sistema @c. pocinju se polovine spojki medusobno zaokretati.Zavisnost Mo = f('P) maze biti Iineama @ Mo = c'<p [kpcm] c = . a one s akumulacijom qJ """O. a aksijalni pomak do 2 mm. 388 ® Voith-Maurcrova spojka . Zice od celika za opruge cine kod te spojke elasticne clemente.>:"og celikR ~ zak~tonia €I- (il Zakt-ivljena karakteristika elasticne spojke @ Ravna karaktcristika spoike koja radi s priguscnicm I. Izvode se u dvije konstruktivne izvedbe.". uzima se kao srednja vrijednost. S obzirom na stalan gubitak iednog dijela energi]e.6 mrn. savijenih II obliku stremcna. Buduci da relativna prigusnost elemenata sa zakrivljenom karakteristikom nije konstantna. a vremenski razmak pojedinih titraia [e konstantan. Iz navedcnog proizlaze i smjernice za oblikovanje elasticnih spojki.l Maze bid izrazena i krivuljom @' Pri zakrivlienoi karakteristici @ krutost stalno raste tako da pri vecem kutu <p spojka radi tvrde. dan sradranom povrsinorn. zavoii oprugc sjednu jedan na drugi pa spoika radi kao neelasticna. kutni pornak do J . Na @ prikazana je spoika s ravnom karakteristikorn bez prigusenia. sa zakrivlicnorn i prigusc»] em karaktcriatikom @ Rad spoikc s ravnorn karastcristikom bez prigusenja @ Rod spojke istodobno produzcnie vrernena izmedu poiedinih titraja. Na ® i @ vertikalnorn srafurom prikazane povrsine oznacuiu kolicine akumulirane energije koia se s pogonske strane gotovo bez gubitka prenosi na gonjenu stranu.0 [k~:.1.6 do 1.. Dio te energiie. gubi se prctvaranjem u toplinsku energiju.~/4Y~~~ ~ Karaktcristikn spoikc dana funkcionalnom zavisnosti Alo = f ('1'). Aj_ ..

Spoika se koristi za okretne momente do 40000 kpm.. kutni pomak je do 2. Ta se spoika upotrebljava za okretne rnomente od 2 do 10 000 kpm. Mogucnost kutnog pomaka krece se do 1.45 do 50 @ Btoby-spoika Sl'ojka s oprugama u obliku cahura (spolka MAN~Renk) @' S obzirom na to da S11 opruge u nhliku cahura i da izmedu njih nastaje trenie.22 do 0. Vaniski prornjer zubi uzima se cmpiricki D ~~(4~4. koie spojki daju progresivnu karakteristiku. aksijalni pornak 3 do 9 mrn.Spojka S J:adijalnim opr'ugarna u obliku traka @ prenosi okretni moment pomocu fleksivnih opruznih traka ulozenih u kriz izrnedu zakrivljenih naleznih povrsina. dobit cemc: @ Spoika s aksijalnim oprugnma CWi. Te zakrivljene nalezne plohe. I progib opruge uzima se prema iskustvu: YIn"' = (0. radijalni 0. moze $e racunati i s malim prigusenjem.2°.racul1avamo visinu opruge 11: h dop 0 Na osnovi poz natog 3 = 3 FI S dop o. Karaktcristika joj je progresivna. vee prema vclicini spojke. mijenja se i hvatiste ohodnc sile @b. radijalni pomak 1 do 2 mrn. Buduci da se trake pri savijanju medusobno i taru. Obje njene polovine djeluju na pakcte opruga. daju spojki progresivnu karakteristiku.ilfel-Elcnrd) U obliku trake 1) = _-- dop E 0. ta upojka ima visoko prigusno djelovanje. Upoucbljava se u gradnji dizl-rnotora i prenosa. tim se oprerecenie povecava. Karakteri~tikQ opruge [e zakrivlicna s prigusenjem @. Upotrebliava se za okretne momente od 5 do 5 000 kpm. © Spoika U s radijalnim oprugama obliku trake tvrde. Iz danog Mo rnogucc je na bazi poznarog D izracunati obodnu silu uu spojki: a] l~ -'f @ Karakkristika Bibby-spojkc sa skicom progiba opruge aa prorucun Spojka s aksijalnim oprugama u obliku traka (Wiilfel-Elcardova spojka) @ sastavliena je od dviju polovina u obliku prirubnica i od vise paketa fleksivnih opruga.5 do 3 mm.5) d. Time se skraeuie krak slobodnog dijela opruge.. [3 . Na @ prikazana je karaktcristika Bibby-spojke Mo= f(<p). zakretanja 1.25) b.5 do 2000 kpm. izvucemo vrijcdnost za FI 1 uvrstimo je u gornju [ednadzbu. tam se pri stezaniu [edna 0 drugu pretvarajuci dio rada u toplinu. Prigusenje udara jc vrlo malo. @ Spoika 8 oprugama lahUrR CMAN-Renkova U obHku spojka) ~91 . Mogucnost prigusivania ie mala.. F = 2 .(\ proracun opruge uzimamo = _!_ h 12 83 [mm] da je F 1 1 -2" = '6 h 1)2 dop c.!. Polovine spojki medusobno su povezane pornocu paketa fieksivnih opruznih traka smjestenih aksijalno na obodu spojke. aksiialnog pornaka 4 do 20 nun. [mm] [kpjrnm "] . u cijc su utore ulozene zrnijasto savijene oprugc. Mogud kut zakretanja spojke iznosi do 2". a racuna se @lb prlbl izno iz pretpostavke da pri maksimalnom progibu opruga lezi na 1/3 boka zuba : I 1.5 do 2 mm. [ace opterecena opruga nalijeze postepeno sve vise na bok profila zuba.3°. na koje pri vecim opterecenjima opruge sve vise nalijezu (time se skracuie krak savijanja opruge). Mogucl1ost zakretania krece se do 2°. zavisno od velicinc spojke. Ako iz [ednadzbe za Ym.. Okretni momenti koji se tom spoikom prenose krecu sc od 1.5°. ~- 3Ymo. [kp) o D· Z (z . uzevsi da sila F 0 djeluje na vanjskom obodu zuba. zavisno od velicine spojke. a radijalnog pomaka 0.. ima zadatak da ogranici opterecen]c opruga i <. koji se dielovanjem okretnog momenta stezu.111 sprijeci okretan]e paketa opruga. Srednji tho s nOS0111. broj zubi) Debljina zuba f racuna se iz dopustenog savojnog naprezan]a. a aksiialni pomak 5 do 15 mm. kutni pomak 10. Cahure opmga. Ostale miere su iskustvene @le. navuccne [edna na drugu. koii je ubacen u otvor paketa oprugil. a spojka radi Odavde izracunavamo S na temelju danog ili usvoienog i:r. Paketi traka ulozeni su izmedu zakrivljenlh naleznih povrsina. [mrn] Ymax' Bibby-spojka @a sastoii se od dviiu prirubnica s ozubljenjern.

niie ')!Ijc!ljiva na vece radijalne pomakc (do 4 mm).lrugog tako da ne dolazi do visokih aksijalnih sila pri djelovaniu obodnog momenta. zakretanie kutno ®c.233. Obodi obruca lcze na prirubnici unutarnje polovine spojke jcdan blizu . a kroz unutarniu '. Na ~l» prikazane su mogucnosti deformaciic elasticnih elemenata. @ Kolutna ccpovima spojka s gumenirn @ Ra"li~ite mogucnost i dcformncija clasticnih clcmennta 393 392 . a ima i odgovarajuce prigusno djdovanje. Time nastaje rrenie. sarno da bi se izbiegla tocnost monlu1. upotrebljava se za male i za srednic snage. Spoika Perltlcks ima progresivnu karakteristiku. S obzirom na relativno vel ike ® Pcrifkx-spojb vezann \17. Namjesto gumenog obruca ima navulkanizirane gumene konuse. koja se sastoji od dvi[u krivulja.2 Ela st l cne sp oj ke s p r i g uii n i m elementima Kolutna spojka s gumenim cepovima @. Losa ioi ic strana sto gumeni obruc dielovanjern okretnog momenta izaziva aksiialne !dle koje optere6uju lezaic.aJl pornocu prstena i viiaka. Gumenc cepovc treba smjestiti sto dalic od osi vrtnje da bi se smanjio spccifican pritisak na gumene cepove [dop p = 0.e. a nckad se upotrebljava i uz neku drugu spoiku. ta spojka ne trazi tocnost pri monlali.06 kpjmm"]. sto spojki daie i karakteristiku s prigusnim dielovanjcrn. ali je gotovo bez mogucnosti za kutni i radijalni pomak. kocioni tocak nll)l:\ucnosti radijalnog. Pri djelovanju okretnog momenta spiralna opruga sc uvija (mota). Vrlo je jcdnostavna pa se zbog toga i zbog bdumnog rada veoma cesto upotrebljava za niske i za srednie vrijcdnosti okretnih momcnata./\)d. za 5° prct"lira se oko 25% dovedenc klncricke cnergije udara u toplinsku energiiu.lj Elnsti~ni dementi poscbnih obl ika ugradeni sa stnnovitim prcdnaponom @ El1pex-spojka @ Dcrnagova spoika. aksijalnog i kutnog pomlcan]a. Iz karakterlatikc proizIII'!. Upotrebljava se do 300000 kpcm.04 do 0. zakretanie po obodu i. Sastoii se od dviju polovina i trakastih opruga smotanih u spiralu. kumc pomake (do 4°) i aksiialne pornake (. pri medusobnom pornicaniu polovine spojkc. silenblok).lika Eupcx-spojkc K 5.:ahuru prolazi vijak koiim se pricvrscuje elasticni element. Mcguenost zakretania leti kod te spojke izmedu 5 i 10°. !11i dvodijelnog.i da spojka ima iako priglIsno djelovanje. Sastoii se od dva koluta u obliku prirubnica i niza gurnenih ulozaka.~. [cdan od njih prikazan je na Gy.I. Spojka s navutkanizil'anim dljelom ® aliena je spojki Periflex. ()bm':: je uz jednu i uz drugu polovinu spoike dr~.:}. S})ojka Eupex s prizmaticnim koznim iii gumenim uloscima (l)l ima karakterisriku. kako to pokazujc q. Na primier. vulkan-spolka @ irna elastican opruzni element. 0) Spojka Periflex ® ima elastican opruzm clement u obliku gumenog obruca s tekstilnim uh)scima ill s uloscima od celicnog pletiva. Spoika s oprugarna smotanirn U obliku spirale @ Karaktccist ika MAN-Renkovc spoike Spojka Demag @. Cahura se utiskuie u odgovarajuci provrt. ~~t :lntkteri::.10 8 mm). Elasticnim elcmentirna daiu se razliciti konstruktivni obliei. takoder u obliku gumenog obruca. tzv. u pravcu osi ®b. Na ® prikazaua je izvedba s ugradenim elasticnirn clernentima (navulkanizirana guma izmedu dviju cahura. a umontiran s prcdnaprezanjern omogucuic vclike deformacije i iako prigusivanje.

Kod te spoike je jedna polovina pomicna po vratilu.ucna zupcana spoika @.!1 ~ if l~ t'~ _ <t .234. prema tome.Taj prenos sile s rucice na okretni dio spoike izvodi se pomocu kliznih kamena iii kliznih prstena koji zahvacaju u utor ili u ojacanjedijela spoike t@. . Ukljuceniem spoike (tocka I) pret arn ® Iskljucna kandzo. Tarnim spoikarna postize se postepeno i kontinualno ukljucivanje gonjenog vratila prj bilo kojoj razlici u broiu okreta 'pogonskog i gonjenog vratila. Habanjo tarnih povrsina i zagriiavanie izazvano trcnjem spada u slabe strane tarnih spojki. Na @ prikazani su trapezni (za oba smiera okretarija). c) zubi s nagibom (sa zakoscnim celom). Zubna spojka ukliucuje se za vrijeme mirovanja iii pri malim razlikama u broju okreta pogonskog i gonjenog vratila. Ceoni zubi mogu biti i drugih oblika. b) pilasti zubi. Na @ prikazan je di· dijagram ukljuCivanja spojke.2 Ukljucno-iskljucne Tame spojkc omogu{uju spaianie i razdvajunie vratila u toku okretanja u punom op•creceniu. Pogonsko vratilo ima TIl okreta. Zubi spojke kontroliraju se s obzirom na savijanje i na speci!1cki pritisak naleznih povrsina pomocu obodne sile. mora postojati pose ban uredaj za ukopcavanie. d) zubi koii omogu~uju ukljudivan]c u svakom polozoju e spojke .Spajanje nije tako sigurno.234 Iskljucne i ukl. Spoika treba da je tako ugradena da je ta] prsten kod okretne spoike rasterecen. ti. medusobno spojeh vijcirna. pa i dobro podmazivanie kliznih ploha. dvodijelni. Ukljucena spojka daje s vratilom krutu vezu pa.234. "1- I I I " . i to kao jed nolamelne ili kao viselamelne. elektrohidtaulicni i elektromagnetski. pravokutni sa zakoscnim celom i zubi koii se u svakom polozaju daju utisnuti jcdan u drugi. Tame spoike rnogu biti provedene kao eeone. I U spojki . mora biti osigurano dobro uleiiStenje kliznih prstena. od velicine SIlage koja se spojkorn prenosl. Diiele se na zubne i na tarne frikciiskc spoike... ~ E I ~I I Ji. 5. kao ciIindriene i kao konicne. . koja djeluie na srednjern radiiusu nalezne povrsine. 5. odnosno u toku pogona.ta (zup~as!o) spoika c) d) @ Oblici zubi spoiki: a) trapczni zubi. a gonjeno vratilo stoii (n z = 0).nja 395 . Zupcane spojke s cccnlm zubima najcesce su od sivog liva. Izbor sistema tih uredaia zavisi ad zahtieva koji se postavljaju na spoike. Buduci da pomicanje spojke u svrhu ukljucenja i iskliucenia traze prilicno velike aksiialne sile. __. Pri eventualnom preoptereceniu nastajc medusobno klizanje h) __t'vllca tarnih povrsina. Oni mogu biti mehanicki pneumatski hidraulicni._ vrijorM 1lI I @ Dijagrami ukljutiv. odnosno na obodu spoike. 394 Iskl. dok je druga polovina cvrsto uklinjcna na niemu. pilasti (za jedan srnjer okretanja). Kod onih prvih okretni se moment prenosi zubima smjestenim na celu. nema ni akumuladjskog.ucno-iskljucne spojke Iskliucne i ukljucno-iskljucne spojke omogucuiu ukliucivanie ili iskljucivanje pogonskog i gonjenog vratila u toku rnirovanja. NajCesce se upotrebljavaju ceone tame spojkc. od broja ukliueivania i iskljucivanja u jcdinici vremena itd. a niti prigusnog djelovanja. odnosno za Iskopcavanje. Za rucno ukljuCivanje i iskliucivanie spojke mora se sila s rucice potrebna za ukljucivanie i iskljucivanie prenijeti na okretni aksiialno ® Urcdaji za ukllucivanie pomicni dio spojke s utorom ili oiacaniem . Osim kao IIkljucno-iskljucne one sc upotrebljavaju i kao spojke za prornjenu smjera kretania i kao sigurnosne spojke. Klizni prsten je najcesce od sivog Iiva. Da bi se dobila potrebna sila za ukljucivanje i za iskljucivanie iskljucnih i ukljucno-iskljucnih spojki.1 Isk lj u cne sp o ik e o Vnlkan spojka s dvodiiclnim gumenim obrucem @ Spoika s navulkaniziranim gumenim diiclom 5.

Iedna klizna ploca (e) vezana je cvrsto s glavinom.kIJi djeluje kao moment ubrzanja masa gonjene straue vratila. one unutarnie su valovite. Pri tome ce u vremenu t.4.}a. koji svojim utorima na vanjskom obodu nosi vanjske lamclc. linearno.5 do 5 [kp/cm 2} iznosi vrijednost koeficiienta trenia izmcdu 0. Na duze krajeve rucice moze se dielovati preko uzduzno pokrctnih prstena. ~ Tarna sinus-Iamclna spoikn (Ortlinghausove) u) n'n Lr t: Ai.I.nost z~ ~?rm~lnu silu PN.nosi spojka.. brei okreta n I nesto pasti (n).8 do 10°.3 i 0. ako je moment trenia A1 R veci od sume momenata statickih otpora gonjcne strane vratila M" co.:. -----. iznimno 15°. Na glavini spoike (a) sicdi ukljucni psrsten (b). Porn icanjern ukljucnog prstena udcsno oslobada se rucica. Sila potrebna = Mo sin « [kp]. Posro su pogonska i gonjena strana postiglc jednak brei okrcta n zajednicki se povecavaiu na 112 = 11. povezanih urnjetnom smolom. u gornju jednadzbu uvrstim? vrijed. Time se odvajaiu pogonska i gonjena strana vratila. koja je oblozena tarnim oblogama (h). bilo da su cirkulacijski podmazivane). U gonjenom diielu nalaze se jos i uteri u kojima su ulezistcne rucice s kracim i duzim kracima. bez klizanja (tocka II). 97310 P2 n. mora kut naglba. "~ I . Razlika Me "" lvI R . a to ornogucava da se klizne ploce odvoje od ploce s tarnirn oblogama..~ P . Ako je M. konstantan. I)C t. 30 t.V.RD - dopp [kp/mm'] specificnog prltiska i koeficiienata trenja dane su u tablici 3. u obliku sinosoide i uzduzno su pokretne u utorima gonjcnog dijela spojke.. onda su i unutarnje lamele glatke i dobivaju oblogu od umjetne mase iii sintrovanih materijala. v [p je u kp/cm ' a v mls] jest mjera za opteretivost spojke i krece se prema vrsti oblogc u dopustcnim ® Tarna 'polka s diskorn . Lamele su kalienc i podmazivane uljern (bi10 da su uronjcne u ulie. Velicina potrebne sile za ukljucivanie spojke dobiva se iz uvjeta ravnotczc sila ~~b: P" = FN ([. uz klizanje naleznih povrsina. = GD' 4g -t. moment trenja Af R = F.-.55 i.396 ~~} 'I'arna spojka s konusnlnt tarnim povrainama Tarna spojka s konusnim tarnim povrs~nama 4J. koji svojim uzduznim kretanjem dje1uje na rucice smjestene u utorima (c). Vanjski prsten (f) (on cini drugi dio spojkc) nosi aksijalno pokretuu plocu (g). = R~ ~ R2 za Iskliucenle spojke . e = I -. konusa b.. raste 11. OblCn. Pr= -. Tarna lamelna spoika (Ortlinghaus) «t~ sastoji se od pogonskog dijela cvrsto spojenog s vratilom. I GD2[k = '-4g' pmm· s 21'je moment tromosti . Rm IX - sin «) [kp] Specifican pritisak na tarnim povrsinama __P u__ spoikc: :. Ukupni moment koii se prenosi frikcijskom spojkom bit ce: MR = M. cos IX + sin IX) c. Tada kraci krajevi rucica pririskuju Iarnele iii ih otpustaju. = GD2n -375 l.1tL. dobivarno silu ukljucivanja: P. raste n2 po krivulji. df2. Lamela ima vcci broi . Ortlinghausova) granicama izrnedu 40 i 80. mase goruenog diicl a .? je IX -.[kprnm] t. 397 . 9. Sinusni oblik daje . + Mil [kpmm] unutarnjim lamelama mogucnost opruznog djelovanja tako da se paket lamela pri iskliucen]u spoike mcdusobno odvoji 1 smanu trenje u praznom hodu spoike na najmanju mjeru. [kpmmJ Tarna spojka s diskom (Onlinghausova) @ ima dvije klizne povrsinc. [s] vrijeme ukliucivania lvI. Rucice (c) rlacc svoiim kracirn krakovima na aksijalno pokretne klizne ploce (e). a broi okrera n2 porasti od nule na n (tocka II).man) I •.~ pa. Pri specificnom pritisku od 2.sto . Da bi se obodna sila Po mogla sa sigurnoscu prenij:ti.= I -~ =. gdie je Rm IL R". Produkt specificnog pritiska i obodne brzine p . w GD' =_ 4g rr'n ---" 30 t. Ako lamelc treba da se krccu na suho. koji nosi unutarnje lamele. odnosno ako obodnu silu izrazimo momcntom. [kpfmm]. mora bid Po . Vanjske lamele su glatke i uzduzno su pokretne u utorima pogonskog dijela spojke. ubrzanja potrebnog da gonjena strana poveca brol okreta od nula na n. bi se ~?stigl~ ~to. rnan~ sila za ukljucivanje spojke P".:: CRT . a pri promienljivom M..FN' Ako." 'IT Vrijednosti dopustenog Mo CIL cos Ji. Obloge su pri radu na suho izradene presanjcrn azbestnih iii pamucnih vlakana. i od gonjenog diicla s utorima na unutarnjern obodu. iii su od Ciste umjetne smole.

i----~I__.sa 399 . Otvaranjem uljnog ventila spaja se prostor cilindra s tlaenim vodom uljne pumpc. Paket lamela lezi kod te spojke izmedu magncta a i kotve b tako da magnetske silnicc. Kad je djelovanjem pritiska na stap svladana sila oprugc.3 Tame spojke mehaniCki koj c se n e uk l iucuju Te "spojke s?.005-O. Slic~? kao kod tarnih spojki s cconim tarnim povrsinama. hidraulicke i elekt~om~gnet~ke spojke. povrsme konusne spojke oblazu se umjetnirn iii sintrovanim materijalom k~ji se na nalezne povrsine lijepi ili zakiva. Pri ukljucenju struie djeluje dcktro"magnct na kotvu c i privlaci je. moraju biti tanke da se ne bi ® rcmetio tok J magnetskih sila. sa dvije il i svise tarnih povrjlina. kojima se moze izvrsiti i do 3 600 ukliucivanja u toku iednog sata.:) em. snage izazvane radom trenja svedene na [edinicu nalezne povrsine: P sp = sin 1..!m Na @ prikazana je tarna elektromagnetska spoika s kliznim kolutima sa dvije tame pOVl'Sinc.14 do 0. Stlaceni zrak struji kroz provrte u vratilu otvorom a u prostor cilindra b. koje su izradene od magnetskog cclika. iz cega proizlazi potreba horizontalnog pomaka 0.E. 'P = 1>. a opruge vracaju stap u prvotni polozai.15 p[kp/mm'] 0_.234. aksijalno pomicna.-2- 0.. Tarna pneumatska spojka @l. tj.~ne spojke s cconirn zubima. prolaze kroz lamele. Svorniacl a. tlaci na vanisku tarnu plocu c.. pa imamc: pneumatske. One. I jedne i druge mog\! biti s iednom...O_2_-_0_.. Za ukljuelv~nJe za ~nJeme mlfo. pritiskuiu ovu na sred.. Veci broi svornjaka d vezanih sa staporn tlaci na larnele. dolnzi do nezeljenog ukopcavania spojke. Za specijalne svrhe upotrebljavaju se JOS elektrornagnctske spojke sa zelj~zn<?m prasinom i in~ukcijs~e spoike. sto u odnosu prerna velicinispojke moze traiati do 1 sekunde. Losa su im strana gubici uslijed 398 t1~Lamclna tnrna spojka s pneumatskim uk~}ucivnnjl.OI Kontrola n~ zagrijavanie p~OV?~ise na temelju specificne snage trcnja.Dopusten! speclflen! pritisak i koeflcljent trenja Tablica tarnih povrsina 3 Materijal I~I I 0.~ako. (Rt _ PR RD = speeificna snaga trenja CI. a stap c pritiskuj e lamele. sm « @ Potreban razmak tarnih povrsinn D~ bi se nalezne konusne povrsine odvojile. Na @ prikazana je lamelna tarna spoika s kliznim kolutima. a ta srednja ploca.-.. Losa strana su im eventualni gubici zbog loseg brtvenia. pritlsak kojim tlaci stap. Pneumatska sl?ojka omogucu]e dobro ukljucivanie gonjenog diiela. h=_a_ sin CI.:anja upotrebljavaju se umjesto spoiki s plocastim tarnim povrsinama zup. To je razlog sto se te spojke upotrebljavaju za ogranicen o Lnmctna tarna spoika s hidraulickim uklju¢h'anjem broj okreta. Tamo tlael na stap c pornicuci ga ulijevo.18 je a (pv) = 10 do 30 u prosjeku 20 (~e_. koje rade na suho i tame . Opruge e vraeaju stap u pocetni polozai.1.I!ju tarnu plocu d. Danas se pneumatske spojke ccsee upotrebljavaju.s -y:_ "'" 1. Za ukliucivanic i iskliucivanie dovoda zraka sluze tzv. Iskljucenie spoike postize se prekidom dovoda stlacenog zraka i odzracenjem vodova. mora biti mjera a = 1 mrn. koie mogu prenosm vece okretne momente od tarnih spojki istih velicina. ulja ili magnetizma.' pu ~ (PV)dOJ> . zeliezo po ~eliku I-L-ij-CV-a-n-O-Z-C-lj-eZ-o-p-O-k-Ol. Prcostalo ulje u cilindru dobiva. Tanke' la.Odlikuje se [ednostavnoscu konstrukclje. konstruirane da ornogucuju dalpnsko ukliucivanje pomocu zraka.O_5 __ _L_I_'jC_v_an_o_zC_I_je_zo_p_O_I_ij_CV_a_n_om_z_'c_li_CZ_U_I __ O'_I Lijcvano eventualnog loseg brtvenia i usliied korodivnog dielovania vlaznog zraka. sin do" = 0. magnetski ventil i. P za CI. CI. kako je to prikazano na sliei. Lamelna dviie tarnu spoikn tame povrsine s kliznim kolutirna clcktromagnetske . Pri ukliucenju spojke ne postize se odmah konacan pritisak zraka. Prednost irn je mogucnost regulacije okretnog momenta promienorn pritiska ulja. Zatvaranjcm ulj" nog ventila prazni se pro" stor cilindra preko povratnog voda. Tarne hidraulickc spojke ~~. Tarne elektromagnetske spojke. Dijele se na elektroruagnctske tame spojke s kliznim kolutirna i na elektromagnetskc tame spojke bez kliznih koluta. usliied ccntrifugalne silc. Nakon iskljucenja struje opruga vraca kotvu u prvotni polozaj. ucvrsceni u kotvi t u tarnoj ploci b. = 8 do 10". ali s nesto drukciiim nacinom djelovanja. ' 5.

od stanja mirovanja (ako bi bio ® Ekklromagnctska zupcasta npr. Magnetske silnice ne prolaze kroz lamele i nema pojava rcmancncije 0) izmedu lamela. ukliniene na vratilo ~W~: U izvcdbi na @ a ulozene su unutarnie lamcle akslj~l. Na (iD prikazan je utrosak struic i porast broja okreta u zavisnosti od vremena . pa se takve spojke upotrebljavaju za rnanje snage.235 Specijaine 5.e odvode male kolicine : opline. za sluca] da ic kratkospojni elektro-motor spojen s gonjenim strojem krutom spojkorn (ipa. Potrosak strujc je relativno nizak i krece se prcma velicini spojke izmedu 10 do 200 W.1 S pojke spojke z a up u s tanj e urad Spojke za upustanje urad iesu spoike s automatskim ukliucivanjern na nacelu centrifugalne sile. Prikljucni naponi vecih spojki s jednom iIi sa dvije tame povrsine iznose najccsce 60. no te lamele ornogucuju ustedu p rost ora.ie dovode u polozaj koji odgovara praznom hodu. ti. a) ZIl jedno zavisna od napona. rernenica ili sl. u cijim su utorima ulozen. stapne pumpe 3 Mo=k-k«l . 5.mel.n~. Time bi pogonski stro] pri pogonskom optcreccniu bio neiskoristen.na tarnim povrsinama trosi se pri radu na prazno prilicno velika snaga. motori s unutarniim izgaraniern) dodu na priblizno pun broj okreta prijc nego sto ih optereti gonjeni stroj. 4 ? @ Dijagrarn upujitan]a urad krntkospojnog motor. Elektromagneti ovdie rmruju tako . Zbog pojava remanencij~ . elcktromagnctska kod koje vratila. a kotva se okrece zaiedno s glavinorn b.}n)' prj rjdavanju uvjeta za stavljanje u pogon treba navedene karakteristike 26 PRAKTICAR III 400 401 .235. magnet a privlaci kotvu c s magnerskc silc prolaze kroz lamcle prstenorn d i time se izvodi pritisak na lamele. a prazni hod je ogranicen iii je to prazni hod nizih brojeva okreta.u kotrljajucih lezaja ulezisten na vratilo. Gonieni strojevi mogu pri stavljanju u pogon imati razlicitc karakteristike. I. kod kojih treba ubrzati same manje muse. Elektromagnetske spojke koriste se za rad istosmjeruom struiom. Kod spojke s kliznim prstenima napon b) nc smi]e. Prekidom toka struic tlace opruge i odvajaju kotvu c od magneta a te. = f (. U ukljucenom polozaiu kotva se ne okrece. Unutarnje Iamele (f) ulozcne su a~slJalno pokretno u zube glavine g. na kotvu spojka se ukliucuie. Izrncdu magneta i kotve ostvaruie se zracnost I.~"k«l2 pumpe. s @ Larnelna tarna spoika s kliznim vrat~lom. Glavina pogonskog vratila irna na sebi kotrljajuce lezaie na kojirna ie centrlran elektro-magnet. Okretni moment koji se prenosi spojkorn moze se regulirati promjenom napona jer je privlacna sila na kotvu 0· Lamclna lama 'pojka bez kliznih kolutll. Obje polovine spoike imaju ceone zube. koii je pomo~. Omogucuju da pogonski stroievi. Spojka moze raditi na suho ili u ulju. vczanog krutorn spoikorn (gore) i spoikom za upustan]c u rad (dolje) @ Karakteristike upustanja strojeva Na @ prikazane su karakteristike rada gonjenih strojeva u funkcionalnoj zavisnosti Mo "M. Lamele su dovoljno debele tako da su u stanju da preuzrnu i odvode potrebne kolicine topline. U jednoi polovini spojke smjesteu je magnet. zbog sigurnosti. c je aksiialno pornicna i viicima povezana s vanjskim prstenorn d. eiji se pogonski moment mijcnja u zavisnosti od broja okreta (kratkospojni elektro-motori. Dok struja tece. liftovi.da je moguc dovod struie bez kliznih prstena. Postoie cctiri osnovne skupine radnih strojeva eiji su okrctni momenti pri stavljanju u pogon dani ovirn [ednadzbama: stroievi s vclikim rotirajucim masama.a dva vratila Elektromagnetska zupcasta spojka @.220 V. a za larnelne 24 V. vcntilatori Mo = kco kalanderi. preci 60 V. onda bi ga trebalo dimenspoika zionirati na snagu potrebnu pri upustaniu. 110. koja ima visok koeficijent trenja. a njenu drugu polovinu cini kotva. Dielovanjern magneto. Varijal!ta b prikazuie povezivanje dvaiu kolutima. odnosno sa spojkom za upustanie urad (iDb. strojevi za gnieccnie 2 Mo = konst . kli:wi Tarna elektromagnetska spojka lamelna bez prs/en kliz. Ko~va. \'ratlLo) b) z. pokr~t!10 u ~~pcanik g.strojevi za obradu drveta. kao sto su centrifugalne Mo .nih pr~tena prik~zana je na @P. vezan krutom spojkom). Ta var~jant~ (a) ornogucuje da se preko elektromagnetske spoike izravno povezu zupcanik. koia se I_la :azne nacine prctvaraniem dobiva IZ mreze. Unutarnje Iarncle oblo~ene su obostrano oblogama od smtrovane bronce. Upotrebljavaiu se najecSee kod alatnih stroicva.: vaniske lamele. Ako bi takav pogonski stro] bio gonjenim strojem opterecen vee ad samog pocerka.dizalice.

c) brtva.11 Spojke s nel'egulirallim upu5talljem @ Knrakteristika pogonskog 25 Ove spoike veiu pogonski i gonjeni stroj automatski. Turbohidrau1icna spojka @ a sastoji se ad pumpe a kao primarnog kola i turbine b kao sckundarnog kola. Napunjena je kalibriranim kuglicama promjera 1 mm. @ Celjusna eentrifugalna spoika 5. Sastoji se od tri glavna dijela: pogonskog dvokrilnog kola uklinjenog na vratilo. lopatice guraju ispred sebe kuglice. To su: spojke s nereguliranim 5.njo @ Metalluk-spo. Motor se za to vrijeme ubrzava bez opterecenia gonjene strane.231. Spoike za upustanje urad mozemo podijeliti u tri skupine.235. f) vratilc radnog strop. koja zatvaraiu pogonski dio. koje b) b) pogon <) preopt.ka @ Nacin djc!ovanja l'ulvis-spojke: a) mirovanic. Ekonomicne su samo pri vecem broju okreta (vlse od 700 min-i). Q Ci'r n) 'l:urb~hidraulicna 111<'vnn)C ulia. stvara se trenje ad mase kuglica koje 8U djelovanjem centrifugalne sile t1acene uz unutarnji obod i pritiscu na nj odredenom silorn.gonjenih strojeva. te kalibriranih kuglica pomijeilanih s grafitom radi manieg trosenja. Do dodira tarnih povd'ina pogonskog i gonjenog dijela spoike docl ce tek onda kada djelovanjem centrifugalne sile bude svladan otpor opruge. c) kuciste. Gonjeni dio na unutarnjem obodu niie gladak. zajednieki uzimati u obzir. @b) spoika s Periflex-spojkom: a) rotor pumpe. Kad okreti dosegnu odredenu visinu. rada kratkospoineg elektro-motora Metalluk-spojka @. spojka. Tako nastaju sile trenja i dolazi do prenosa okretnog momenta. U poiedine kornore izmedu lopatice smjesta se jednaka koltcina celicnih kuglica prorniera 5 do 10 mm. I ovdie. Aka u pogonu dode do preopterecenja. broi ok ret. b) u pogonu. g) brlval h) vratilo motora.. a gonjeni dio moze biti remenica.t.13 Spojke za upustatlje sa zakasnjelim djelovanjem Spojke za upustanjc sa zakasnjelim djclovanjem jesu spojke kod kojih se upustanie urad moze regulirati. uz karakteristike pogonskih srroleva i karakteristika spoiki.. bro] okreta spojke 403 402 . Spojka je napunjena uljem da bi se smanjilo habanie. Prenoseni okretni moment moze se mijenjati promjenom koliCine kuglica. gonjcnog vratila Funkcionalna zavisnost okretnog momenta od broia okreta kod rurbohidraulicke d) otvor za nan. Rad te spoike temelji se takoder na nacelu centrifugalne sile. 2 3 upustanjem spojke s reguliranim upustanjem pomocu opruga spojke za upustanje sa zakasnielirn djelovanjern. pogonskog vratila. postize djelovanjem opruga. a ta regulaciia ne mora biti pomocu opruga. i) ~lasticn. zavisnorn od broja okreta.eljusna centrifugalna SPOjM ka za upustanje ®. a okretna su na glavini pogonskog dijela.ka @' Slicna je prije opisano] Metalluk-spojcl.12 Spojke s reguliranim upustalljem Spojke s reguliranim upustanjem pomoeu opruga jesu sve one spojke kod kojih se zakasnielo stavljanje u pogon goniene strane stroja. ali tek posto se postigne odredeni broi okreta. Pogonski broi okreta mora zato biti veci od 11 = 500 min . Dok se jos nlie stvorila dovoljno velika oentrifugalna sila. (0) 5. Pogonski dio a nosi na svorniacima b celjusti koie su okretne oko tih svorniaka i ko]e privlace opruge d uz glavinu. Cela zatvaraiu lopatice. gonjenog dijela sastavljenog od vanjskog oboda i cela. mas a kuglica nije u staniu da stvori dovoljno veliku silu trenia pa nastaie klizanje.1. u odnosu prerna pogonskoj strani. Oba rotora pumpe i turbine zatvorena su kucistem c. (. Na <Z"W prikazana je karakteristika kratkotmjnog pogonskog motora. n. vee ima niz plitkih utora. c) pri prcoptere~enju Pulvis-spo. Pogonski dio spoike Cini kolo s lopatama. Centrifugalna sila tlaci kuglice pri okretanju lopatica uz vanjski obod sve dok se ne stvori dovolino velika sila trenja i na taj nacin poveze pogonska i gonjena strana. Spojka se izvodi kao rernenica Hi kao spojka vratila. svladat ce centrifugalna sila silu opruga i ccljusti ce svoiim oblogama (e) tlaciti na vaniski prsten f genienog dijela spojke. kao i kod prethodne spojke.235. NajceSca vrsta te skupine spojki je celiusna centrifugalna spoika za upustanic. b) rotor turbine.

u uredaie se ukliucuiu automatske sigurnosne spojke koje nisu sposobne da preuzmu povecani okretni moment. c) za motor spoicn s gonienim stroiern spoikom za neregulirano upu~tanje. Ako je broi okrcta pumpe. Upotreba tih spojki dolazi u obzir i kod kratkospojnih elektro-motora. Na ® prikazana turbohidraulicna spojka je turbospoika Voith .Sinclair. rjcdc lijevanih svorniaka a. Sigurnosne spoikc su.a) 5 am kralkospojn. u vrlo jcdnostavnoi izvedbi. Ovo moze biti izazvano bilo prevelikim progiborn. d) 5p~jko so @ Slgumosna spojka S- prckidnim svcrnjncima Kao spojke za upustanie urad mogu se upotrijebiti i elektromagnetske spojke sa ze[jcznom prasinom i indukcijske spojke. d) aa motor spoien s gonjenim stroicrn spoiji. Dielovaniem centrifugalne sile uljc daje Iopaticarna turbine okretni moment. Ona pocinje raditi rek pri preoptereccnju. Da bi se sprijcclle napriied navcdcne pojave. Na skkama oznacuje i" struju u momentu ukljuCivanja. stvorLt ce se usliicd djclovanja centrifugalnc sile u prestoru lopatica pumpe i turbine prsten od ulja. uredaJ: koji sluze za zastitu stroja od preopterccenja. 7. Njen tok pokazuie da s padom pogonskog broja okrcta III pada i prenoseni okretni moment tako jako da se moze "r govoriti 0 razdvajanju spojke.Odg?vara radu samog stroja bez opterecenja. Kad uslijed opterccenja na gonjenoj strani u odnosu prerna pogonskoj strani padne broi okrera. zavojne oprugc d. Osim automatskih sigurnosnih spojki upotrebljavaju se takoder i sigurnosne spoike s prekldnim svornjacima.naprazno. Sigul'nosne spojke s kugllcom @.235. te sto nije dovoljno tocno poznata evrstoca na odrez tako da treba racunati s vecirn odstupanjima. Za prenos niskih okrctnih rnomenata. bilo prevelikim uvijanjem. bude odrezan. ali vrlo kratko vrijeme. Automatske sigurnosne spoike dijel e se na kuglicnc. motor b) kruta spojko je povezano s rotorom pumpe i napunieno uljem. potrosak struje I. Presjek svorniaka a tako je dimenzioniran da okretni moment. Na @ prikazani su dijagrami struje i brojeva okreta u zavisnosti od vrcmena: za sam kratkospojni motor @a. @. da bi nakon kraccg vremena pao na vrijednost In.~mab:u vrijednost.a motor spojen s gonjenim strojem spojkom za neregulirano upustanje @e i za motor spojen s gonjenim srrojem spojkom za upustanje sa zakasnjelim djclovanjcm @d. SigUl:'!lO~na spolka s prekidnim svor-njacrma @ je jednostavna spojka kod koje se okretni moment prcnosi pornocu (najc<:sce) celicnih. je stmja koja odgovara motoru pri nonnalnol11 optere(-enju. za motor spojen s gonjenim strojem preko krute spojke @b.2 Sigurnosne spojke U radu nekih strojeva moze povremeno doci do takvih preopterccenja koja u pojedinim strojnim diiclovima mogu izazvati bilo trajne dcformacije. kad prekoraci dopustenc granice. I. Takav potrosak struje je i kod samog kratkospoinog motora. na zupcane i na tame. posto jc zaustavljeno okretanic. ulozenih u zakaljene cahurc b i c. Cim povecani moment padne ~. poveca se i okrctni moment pa se vozilo krece. Puknuti svorniaci mogu se. Tck kad se broj okreta kom sa zakasnjclim dielovaniern poveca. Pri praznorn hodu motora poiaQ~ Diiagraml struje i brojeva okreta doni u zavisnosti od vrerncna: a) vljuje se nedovolino vclik zn sam kratkospoini motor. gonjene polovine b. Pri tome kuglice preskacu rupu i buCe. kola cini pogonski dio spojke i turbine. lako zamiieniti novima. 5. b) za molar spoicn S gonjenirn stroiem okretni moment i vozilo stokrutom spoikom. sto velicina momenta sigurnosti nc moze mijenjati. On se moze regulirati promjenorn koIicine ulja. sinkroniziran. Radi boljeg centrirania kuciste ie s rotorom centrifugalne pumpe ulozeno u kotrljajuce Iezaie. Nisu. Na @id prikazan je rad spojke za upustanje sa zakasnjelim d~elovanjcm. Dok motor radi.. 404 @ Sigumosna spojk. Ta osobina spoike iskoristcna je kod motornih vozila za spaianie motora s uredaiima za pogon. prikazana ie spoika na @' Sastoji se od pogonskc polovine a. s kuglicarna 405 . dopustena i takva opterecenja koja bi izazivala naprezanja jos u granicama elasticiteta ako su nastala naprezanja tako velika da se time ugrozava norrnalan rad stroia. Iz dijagrama ~e vidi da [e u momentu ukljueivania Iu veliko. Nekad se ta spojka ugraduie izravno u stator elektro-motora. dviju kuglica c. Losa je strana tih spojki gubitak vrerncna pri zamjcni puknutih svorniaka.. prerna tome. usl ijed cega dolazi do medusobnog zaokretania pogonske i gonjene strane spoike. a Ip je struja koja se trosi kod neopterecenog stroja. zakretan]e prestaje. medutim.a no. bilo 10m. ulje struji djelovaniem centrifugalne sile iz prestora lopatica pumpe u prostor turbinskih lopatica. koja odgovara porrosnii pri norrnalnom radu motors. Neke spoike za upustanjc u fad djeluju i kao sigurnosne. Za vcce okreme momente primjenjujc Karakteristika spojke prikazana je na qpb. Za vrijeme tada stroja s norrnalnim okretnirn momentom sigurnosna spojka ponasa se kao neclastlcna kruta spoika. Ukliuceniemspoike potrosak se pomalo penje. ali ni izdaleka ne na vrliednost L. Pri prcoptcrccenju aksijalna sila kuglice svladava otpor opruge i na taj naein nastaje medusobno zakretanje pogonskog i gonjenog dijcla spojke. spoiena s Pcriflex-spojkom.

Gonjeni dio b smjesten ie aksijalno pomicno na klinastom vratilu c i tiskan je u zahvat pomocu opruge d.gotova i~kljuciv~ na pacel. Iz slike proizlazi da je: F. a na krajevirna ovih smjestene su kuglice c.~ z·hn. a protivno smieru kretania kao slobodno okretni element. Trazi tocnu izradu i to joj je ujedno nedostatak. 5. kod kojih se ukljucenjc spoike. koja se po 406 407 . Pogonski i gonjeni dio spojke obicno se izraduie od materijala za cernentiran]e.b·Dm ® Sigurnosna spojka s kuglicama rnomcnata za prcnos vccih okrctnih @ Sigurnosna lamclna spojku ~ dopp b) (dop p = 2. stvaranie pritiska na tame povrsine.se konstruktivno rjesenje prikazano na @. Kad nastavlieni okretni moment.u prik~zanom n80 @. okretna spojka djeluj~ slobodno u srmeru . Zubna sigurnosna spojka moze se upotrijebiti za oba smiera okretanja. Na pogonskom i na gonjenorn dijelu izradeno je ceono ozubljenje s kutorn na bokovima zubi ~ = 90°.kret~~Ja.235. bude prekoracen. tj. @' Te su sigurnosne spojke zapravo tame 'spoike.5 do 3. Ovdje je pogonski element puzno kolo a. Pogonski dio je ovdie vijak s plosnatim 111trapeznrm navoiem 1 matica. Na gonjenorn vratilu je pomocu pera smiesten dvodijelni gonjeni dio spoike. Na 'llll> prikazana je sigurnosna Iamelna spojka. koji se maze regulirati. nastaie medu Iamelama klizanie. u remenicu za plosnati i u rernenicu za klinasti remen. "'>! 0. kao kocnica.3 J e d nos m] erne spoj ke J cdnosmjerne spoike (slobodno okretne spol~e) ornogucuju spajanje pogonske i gonjen~ strane pri okrctanju u jednom smjeru._ p) 2 Prema iskustvu sa spojkarna koje su u pogonu p. npr. Pretice Ii gonjena strana spoike p~gonsku. = = Po tan (~ 2Motan Dill - p) = @ Zubna sigumosnn spoika @ U gradcne s igurnosne lamelne spojkc (1. a na @ je lamelna sigurnosna spoika ugradena u zupcanik. a za srednje vrijednosti okretnih momenata. u cijim celima su izradena udubljenja u koja ulaze kuglice. Sigurnosne tarne spojke @. izvodi za vriieme mirovanja.0 kp/mm 2).8 Po. u cijim otvorima je ulozeno nekoliko opruga b. kali na 52 do 56 HRc i brusi. spoj sc automat ski prekida. Aksijalne slobodno okretne spojke grad. Paket lamela 'llll> i @i Izlozen je aksijalnorn pritisku opruga. za okretne mornente izmedu 5 i 300 kpm. Sastoji se ad pogonske polovine a. Zubi se kontroliraiu samo na specificni pri tisak naleznih povrsina 'll:~b p = ~~3~M. koja moze biti izvedena kao samosralni strojni dio iii je izradena u drugom strojnom dijelu. Najce1ice se zbog svojih malih dimenzija upotrebljava u gradnii alatnih strojeva. u zupcaniku.e s~ . Te se spojke diiele na radijalne i aksiialne. Prema tome. Sigurnosne zubna spojka @a.

OBERSMIT

Eugen, dipl, inzenjer

stroiarstva
/.

fX9lmskl> ·vrolifo

PRENOS SNAGE
5.31 ZOPCANI PRENOS . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . 410 Osnovni pojmovi - Cil indricni zupcanici s ravnirn zubirna _... Cilindricni zupcanici s kosim zubima - Konicni zupcanici s ravnim zubima - Konicni zupcanici s kosim i sa zakrivljenim zubima - Konicni zupcanici s pornaknutim osima za mimosmicrna vratila _... Ci lindricni zupcanici sa zavoinim zubima - Puzni prenosi - Planetarni prcnosi 5,32 REMENSKI PRENOS . . . . . . . . . . . . . . . . , . .. 525 Remenski pre nos s plosnatirn remenjem - Rcmcnski prcnos s klinastirn remenjem 5.33 TARN I PRENOS , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553 Tarenice sa stalnim prenosnim ornjerom - Tarenice s promjenljivim prenosnim omjerorn - Hidraulicni iii mrbop1'enosi

@ Aksiialna

icdnosmicma

SPOjk3: a) matica sa ravnom, povrsinom

b) matica

s konusnom

nnlcznom

strrnom nu;:ojll vijka maze aksijalno pomicati. Ona ima na celu ravnu ~~a iIi konusnu tarnu povrs.~nu ~~b. Druga ~ tarna _povrsina nalazi se na gonjenom dijelu spojkc. Pri 0k.retanju vijka u je~nom smJ~ru matica sc pomice prema gonjcnom dijclu, Okrcce Ii se vljak. u d~ugom s';\jeru, m~uea se udaliuie, a gonjeni dio maze se slobodno okretati. Aksiialne jednosmjcrne SPOjke primjcnjuju se za prenose niskih okretnih rnomenata. Radijalne jcdnosrnjerne spoike. U tehnickoj praksi je upotreba radijalnih jednosmjernih spoiki eesca od aksijalnih. Upotrebljavaju se u dviie osnovne izvedbe, Prva je prikazana na @ i iednostavniia je za izradu, dok je druga prikazana na @. Radijalne iednosmiernc spojke sluze za prenos sredniih i niskih okretnih rnomenata. Na @ prikazana je jednosmjerna radijalna spoika valjcima, Pogonski dio je zviezdast, a u gonjenom dijelu su utori za valjkc, S cela su valjci na jednoj strani osigurani prstcnom, Da bi zahvati svih valjcica bili istodobni, pri nekim konstrukcijarna valjei se tlace oprugama.

Ij~ Radiialna jcdnosmjerna spoika

@ Radiialna ka u manic

icdnosrnjcrna spojupotrebliavanoi izvcdbi

@ Radijalna

iednosmicrna

spoiku

s valicirna

408

5.3 PRENOS 5.31 ZUPCANI

SNAGE PRENOS

5.311 Osnovni pojmovi 5.311.01 0 p ce definicij e Zupcanici su strojni elernenti koji mcdusobnim uzastopnim zahvatom zubi prenose okretno kretanje i okretni moment s [ednog vratila na drugo. Za razliku od drugih strojnih elemenata (remenski, lancani, uzetni prenosi), zupeanici izvode taj prencs bez posrcdnih elemenata (remcn, Ianac, uze). Najmanje dva zupcanika u zahvatu (par zupcanika), povezani medusobno zajednickim postoljem CD iii strernenom, tvore zupcani prenos. Prenos kod kojih je jedan zupcanik drzan, a stremen se okrece, nazivamo planetnim prenosirna @. Pri svakom zupcanom paru razlikulcmo pogonski i gonjeni zupcanlk. Mali zupcanik dobiva indcks ,,1{',a veliki indeks 1)2(•• Ako zupcanik izvodi same dio kruznog . kretanja, izradu]e se kao zupcani segment. U granicnom slucaju (pri beskonacno vclikom radiiusu) zupcanik postaie zupcana letva kojom se mogu prenositi pravocrtna kretania, Podjela i oznaka razlicitih vrsta zupcanika provodi se prerna rnedusobnom poIoiaju osi vratila zupcanika u zahvatu, prcma osnovnom geometriiskom obliku tiiela zupcanika, prerna geornctriiskom obliku uzduzne Iiniie boka zuba, prema profilu boka zuba.

()- Konicni

7.-upcanici zubima

S

ravnirn

(j) Konicni

zupcanici sa zakrivlienim zubilna

~) CiHndricni Z\lp~~nki sa zavoinim zubima

(j) Zupcani

prcnos s cilindricnirn zupcan icima

CD J cdnostavni

planetarni i s unutarniim

prcnos s vani skim ozublicnjeru @I ruzni prenosi (cilinddcni pui)

®

ruzni

prcnosi

(globoidni

pu>'.)

5.311.02 Podj e la z up cani ka Prema medusobnorn polozaiu osi vratila zupcanika u zahvatu i prerna niihovu osnovnom geometrijskom obliku tijela zupcanike dijelimo : 1na cilindricne s osima koje su medusobno paralclne 2 3 na konicne s osima koie se mcdusobno sijeku ® i (1) na cilindricne sa zavojnim zubima S osima koje su medusobno mimosmjernc ® na puzne pre nose s osima koie su rnimosmjerne ® i @ 4 na hipoidne zupcanike s osima koie su mimosmjerne 5 <Ivi@. Prema geometrijskom obliku uzduzne l~~ije bokova zuba~ a kod puinih prijenosa prema geometrijskom obliku puza, zupeanici se dijele: na cilindricne zupeanike s ravnim zubima G) i @ i na @ Hipoidni zupcanici cilindricne zupcanike sa zavojnim zubirna ® sa zakrivljcnim zubirna na konicne zupcanike s ravnim .zubima ® i na konicne 2 zupcanike sa zakrivljcnim zubirna (1) , . na puine prenose cilindricne ® i na puzne prenose giobOldne ® .' 3 hipoidne zupcanike s ravnim zubima (j]) i sa zakrivljenim (spiralnim) zubima

®, <D

® 410

Cilindricni zupcanici 9 ravnim zubima

®

Cilindricni

ozublieniem

zupcallici

S unutarnjim

@ Cilindricni zupcanici s kosim zubirna

4

Gl:~.
411

Prema obliku uzduzne l inije bokova zuba cilindricni

zupeanici mogu biti:

s ravnim zubirna @ s ravnim medusobno pomaknutim zubima @I s kosim zubima (desna iii lijeva zavojnica) @ i ® sa strelastim zubirna (s izlazorn za noz i bez njega) @ i @ sa strelastim medusobno pomaknutim zubima ® s dvostrukim strelastim zubima @ s lucnirn zubima @.

Iii!

Konicni

zupcunici z ubima

s lucnim

@ Zupcan ici S ravnim zubima

~} Zupcanici s ravnim, Izmicnicno pcmaknutim zubima

@ Zupcanici s kosirn zubima, dcsni

@. Zupcanici s kosim zubima, liievi

RCe]9( EI
'1@ Konicni @ Zupcanici sa strclastim, mcdusobnc pomnknutim zubima @ Zupcanici s dvcstrukim st rel astim (h .... lomlicnim) zuhima zupcanici sa strclastim zubima

f~ Kcnicni

zupcanici

S3

xaktivljenim

zubima

u obliku cpicikloidc

@ Zup~"nici sa strelastim zubimn bez izmzn
ZR

no:;'

Iastim zubima S izlnzorn xa noz-

(g, Zupcanici sa strc-

5.311.03 Po d r u cj a p r i m j c n c p o j e d in ih vrs

ta

z u p c a n ik a

lItlE( (I
+@ Zupcanici s lucnim zubima

Izbor pojedinih nabrojenih vrsta zupcanika zavisan je od medusobnog polozaia vratila, od odnosa broia okreta pogonskog i gonienog vratila, prenosnog ornjera >)1(', od prirnjene prenosa, od brzine i od nacina optercccnja. Ako se omjer broia okreta pogonskog i gonjenog vratila i =
111 krece do 10 : I, to prednz stavlja naigorniu ekonomsku granicu za iz~or je~nostepenih ~ilin~riCnih prenosa s v:anjskim zubima (iednostcpcni prenos oznacuje ovd!e. ~renos ~ )ed~ll~ parom zupcanika), Vcci prenosni omjer mora biti visestepen (sa dva III ~lse pan zup~~lk?) ~.)~dnostepen1 prenos mogao bi bid i veci od 10 : 1, ali ie vEiestepem prenos naicescc [eftiniji 1 kompaktniji. Uzima sc:

Prema uzduznoj liniii bokova zuba konicni zupcanici mogu biti : 2 3 4 5 6 7 s ravnim zubima @ s kosim zubirna, desna i Iijcva zavojnica. Na ~W je desna zavoinica sa spiralnirn zubima, desna i lijeva zavojnica. Na ® je desna zavojnica s evolventnim zubima, desna i l ijeva zavojnica, Na @ je lijeva zavoinica s lucnim zubima, desna i liieva zavojnica. Na @ je lijeva zavoinica sa strelastim zubima @ s epicikloidno zakrivljenim zubima @.

za cilindricne zupdanike imox "'" 10 : 1 za konicne zupcanike imax "'" 5 : 1 I ovdje su teoretski rnoguci i veci prcnosni omicri uz uvjet da ti yeti prenosni omicri budu u granicarna mogucnosti izrade zubi. Puini prenos i,n., "'" 50 : 1 i viSe imln "'" 5 : 1 (moze i i = I). Primjeniuju se ondje gdje se traze veliki prenosni omieri i prenosi koji rade bez buke is prigusnim djelovanjem. Cilindricni zupcanici sa zavojnim zublma im•x R; 5 : 1 Dolaze U obzir sarno za niska opterccenja. Moguci su i vecl prenosni omjeri. Prenos u takvim slucaicvirna odgovara vee puznom prenosu, jer mali zupcanik ima rnalen broj zubi i vise lici puzu.

I

~I,

"

;

I.

I

, ..

_ ..

/,

. @ Konicni zupcanici so spiralnim zubima, dcsni @ Konicni zupcanici s evolventnim zubima, lijevi

@ Konicni s ravnim

zupcanici zubirna

@ Konicni zupcanici s kosim zubima, desni

@ Vi~estcpcni

prenos

412

413

x do 5 mls (izuzetno nesto vise) iznad 5 mls do 15 mls S stroieva 5.311. p!ObeE11 p:.. Izbor tipa zupcanika prema prenosnom omjeru kvalitetu obrade Obodna brzina vma. '. mls -I--------~I---------I mls 1 I I 8 (.-..O-n-'I-s ... = do z [mm] Poloza] vratila Prcnos imJx Tip ravnim zupcanika zuhima Diobeni premier dan je umnoskorn modula alata i broja zubi: do = 111' Z [mm] ill s kosim Paralelan do 10 --. PH proraeunu je pogodnije racunati s modulom nego s korakom.~~~~~..' -----I 2.--1--d-O--2-0--m-l-s -.0 mls do 8 mls ----~I--------~I do 20 mls cilindricni sa zakrivlicnim mala optcrecenia kombinirani cilindricni do 20 ca!« puxni prenos prcnoa.--. bok zub~. ne mij...!_ 7t obodno] brzini za normalnu Tablica 1..'ja se ~i dio?eni premier (b~z obzira na to da li se zupcanik koiirn god postupkom konglra). ~----.--. sarno konicni za i 5-20 Unakrsni pod pravim kutom do SO i vise i visestepeni --.-. -----~25 100 tesko Cilindricni zupcanici sa strclastim zubima Cilindricni strukim ~-:'-.. a run ~oze bitt. Korak t dan je umnoskorn modula a1ata I broia 'It. korisni._.ef.onolik. podnozn~. .8 1 Fina obrada ~...broj koraka zubi kolik je broj zubi... "m._Unakrsni --·-----------1-------------------1 konicni sa zakrivlicnim zubima preko 4. @ Owake DS cilindritnom zup~niku s ravnim zubima: b) tjernena.zupca.._ iznad 10 ._--. e.---konicni s kosim. -d-o-4-.5 i (5 i ---------+---. !lIava aube. noga ~uba. _--_.bvo rub<> noga i U. /' Modul m dan [e: m = .o boloo Jinijo a) opec =ue.... iIi grubo obradeni 0..---O-b-". c) !st? za ..!m)cr samo re idealna racunska velicina.n~e ~ unutlU'njinl aubima. Ina i------ -~-..5 ..-I-L-j-jC-v-. zubirna prcnos ..: .--------.. Ido 5 I. i -_.c-n-ic-i-S-d-V-O--· rnl~ strelastim zubima ---. f) profili zuba 414 415 ...----·~-. i·. . d) aktivni.-n-i--.·······.-. ---··---------zubima viscstepcni s ravnirn iii sa znkrivlienim Buduci da se modul za dani zupeanik ne mijenja.------ kombinirani cilindricni Izbor linijc bokova zupcanika prema obodno] brzini i nadinu opterecenia Tablica Dopustena Oznaka obodna brzjna 2. o?no~om'tz~ mjerenje drugih velicina._--.----_ . ona ne moze biti ni izmjerena..-----1--I ._.-~~ ------.-----I.-d-c-n-i '--1 Norrnalna II Cilindridni zupacnici s ravnim zuhima Cilindricni zupcanici s kosim zubima .' zavisna zupcanika kvalitcta obrade od kvalitete izradc Vesta cptcreccnia --. 15 25 100) udamo tdko i udarno 2 i g.teons povr~l~s.04 Osnovne o z n ak e sup can ik s ® Diobeni premier do je putanja na kojoj se pri izradi zupcanika s~vara.Konicni zupc~nici sa zakrivlJenim zubima i._ . profiirum ulutom I Najtocnija I izrada I mls 2. puzni j do 6 (max 10) zubims prenos.2 5 I J5 norm.._. prIJelQznl die boka zuba... Kod zupcanika s kosim zubima ona ie u ravniru 0 om! 0) na os vrtnje (ceona ravnina). 5 : I ~ Kod tih zupcanika treba uzeti U obzir posebne propise koje daju proizvodaci za izradu zupcanika..

Kod nas SU sta~dardni moduli dani u JUS M.C1.) i normalan korak (to = 7C IIIn). Koristan dio boka zuba je dio bob zuba koji se moze koristiti kao aktivni dio boka zuba @d..=:'· 111 je lucna udaljenost dvaju bokova zubi.(odnosi sc na tzv..5 1. Standardni modul 1110 Aktivni dio boka zuba je dio boka zuba na korne se izvodi dodirivanje sa spregnutim bokom @lid. izrazen u colima.5) 8 (8.zduzna linija bok~ zuba je kod cilindricnih zupcanika presieciste desnog. odnosno manii od diobcnih krugova.5 (0. . a predstavlja najmanji razmak izrnedu podnoinog i kinematskog kruga. Toeke dodh-a profila zuba su tocke u kojima se dodiruiu aktivni diielovi spregnutih profila zuba @b.55) 0. 7. za Tjemena i podnozna visina zuba. Yeti.z. Relativno kretanje spregnutih profila iseovetno je s kretanjem odgovarajucih spregnutih bokova.3 In). sirina meduzublta @la Lucna dcbljina zubi So je duzina luka izmedu bokova zubi. Kine~atski k~ugovi~'pogonski krugovi odvaljivanja (kinernatski valjci) jcsu zamisljcni kr~govI z~r:can!ka. a rnjere su dane u millrnetrima.. je dio povrsine z~ba izmedu tiemene i podnoine povrsine ®b. gdje se racuna s modulorn. a predstavlia najmanji razmak izmcdu kinematskog (pogonskog) i tjcmenog kruga.45) 0... Lucna sirina meduzublia Co je duzina luka izmedu susjcdnih bokova (lijcvog i desnog boka) dvaiu zuba.7 0. Za normalne sucaieve So = . ~ol'ak t..4 (0. ~o~ka odvaljivanj..Cl. prcrna tome: a do 1 c'" Z2 1'02 . Profit zuba ie presjek zuba koii Be dobiva: za cilindricne zupcanike presijecaniem bile kOjOLU ravninom okornitom na osi zupca. Lirrije dodira profila zuba [csu crtc po koiima se dodiruiu aktivni dijelovi spregnutih bokova zuba @a.25 3. Bok zuba sastoji se od boka glave 1 od boka podnozia (noge) zuba.6 (0.~~ 1'02' 1"01 65 70 75 [mrn] su radijusi diobenih krugova Vrijcdnosti u zagradama predvidenc su samo iznimne slucalevc i (reba ih ixbicgavati. Lezi na spojmCI ccntara zupcanika.75) 6 (6.015) Tablica 3. do. = konst ..25) 4. = ~~= a~-: = . nulte prcnose sa standardnim profilom).75 2 2.015 (tablica 3). • L • n do 2• rr . Os valjania (kinematska as) ie zajednicka crta plasta obiju kine" matskih (pogonskih) cilindara.U zcmljama rnetrickog sistema moduli su standardizirani. U svakoi tocki liniie dodira spregnuti bokovi irnaiu zajednicku okomicu.25) 6.. Spregnuti bokovi zuba su oni bokovi koji dolaze u medusobni dodir u toku rada zupcanika. koji se pri prenosu kretanja valjaiu jedan po drugom bez klizania. mjcrena na diobeno] kruznici So i eo daju u surni korak. Raz likujerno lijcvi i desni bok zuba.5 2. potpuno je iednak pojmu koraka u metrickom sustavu samo stO je lucna mjera dana u colima..£io.8 0.elazni dio boka zuba je dio boka zuba koji spaja korisni dio boka zuba s podneinom povrsinorn. Aktivni dio boka zupcanika ie ovojnica niza uzastopnih polczaja aktivnog diiela boka zuba spregnutog zupcanika pri njegovu relativnorn krctanju. odnosno liicvog bob zuba s kinematskim (pogonskim) valikom @Ja.circular pitch. maze biti l ijcvi ili desni.nJa) zup~amk~ ~ zahvatu mogu l?iti jed~1aki. Maze biti ravna iii zakrivljena l inija na kinematskoi povrsini. mjerena na diobcnoi kruznici. ...5 (5.75) 7 (7.5) 9 (9. 416 417 . Bok zub~.5 (6. (do je dana u colima). u zemljama colovskog sustava racuna se s reciprocnorn vrijednosti rnodula metrickog sustava zld~.5 3.= ~. Normalna visina glavc (odnosi se na nulte prenose sa standardnim profilom) iznosi normalno Ilk = 111.25 2. to = So + e(t. DP utvrduic koliko zubi otpada ~1a 1" diobenog prorniera. U dodirnoj tocki su brzine kincmatskih V valjaka jeduake pa ie." = 71. n 2 dOl do i = mz.a jest toek~ d?dira kinernatskih (pogonskih) krugova. Smier joj. 0.75 3 3.25 1.5 (4. Kod zupcanika s kosim zubirna razlikujemo ceoni (t~ = 7C Ill.35) 0.5) 10 II 12 Debljina zubt.25) 5. I n. aka ni]e ravna. ')J PRAKTICAR III l!.75 4 (4. = ~~ n.._ (JUS M. Bocna Hnija zuba je presjecna crta boka i kinematske (pogonske) povrsine ®b i @lie. Prenosni omicr.1 i 1. Za razliku ad metric" kog sustava. Kinematski krugovi (pogonski krugovi odvaljiva.75) 5 (5. a odreden ie analogno odredivanju desnog i liievcg navoja. @)c. Pod prenosnim omjerom razumiievamo ornjer broia okreta iii kutnih brzina pogonskog vratila prema gonjcnom vratilu: 1 . Kinematski valici (pogonski valici) su kinematske povrsine zupcastih parova.9 1 l.3 nika @Ie. - (0) I (»2 = dOl. Napadna linija boka zuba je zajednieka okomica na spregnute bokove zuba u bilo koioi tocki dodira akrivnih dijelova boka zuba @a. Taj odnos naziva se diametral pitch i oznacuie se DP = . Visina podnoija zuba (korijena zuba) fIriznosi hr = 1.65) 0. CP . K?rak.3 (0. TI ~rugov~ rmaju Jednake obodne brzine. = n. Pri.. III Z 1 I = dOL -~······60----· '---·"60·--··".2 III (krece se izmedu 1. 13 14 l5 16 l8 20 22 24 27 30 33 36 39 42 45 50 55 60 konicne zupcanike presijecanjcm bilo kojom kuglom sa sredistcm u prcsjecnoj tocki OS!@f.

B~A~=~ c _.zahvatnu Iiniju) i zatvara s tangentom povucenom kroz kinematicku tocku C (tocku valianja) kut dodirnice 0:0' Dodirnica je pravac. . CA-~ = B2C2 dobivamo na koncentricnim krugovirna tocke evolvenrc C 1. Ako sada opet zamislimo <in se zupcanik 1 okrece naokolo udesno. 1 = CA --. pa i maternaticki se daju lakse obradivati nego proizvoljni profili.311. Na taj nacin je Dc = b.ljoi K1I9 ~) D ruga konstrukciia evolvcn tc @ Evolvcnta 418 419 . Krug koji se valja zove se generatrisa. 2 . evolventu. To su: 1 .B2 = b. Razlikuicmo pet vrsta ciklicnih krivulja.-.r.B~poklopit ce se s dodimicom.. 5.. sve tocke pri valjanju opisuiu evolvcntu. tocka C ce pri valjanju prerna gore opisivati evolventu do tjemcnog. valiaiuci se po ternelinom (osnovnom) krugu.staianie boka zupcanika 2.r. U tocki A" koja ie icdna od toeaka na boku zuba.uba Napadna koioi tocki Dodirnica zubaca u Dodirnica zubaca u linija profila zuba je zaiednicka okomica na spregnutc profile zuba u bilo dodira aktivnih dijelova profila zuba I1Yb. Na @ prikazana je druga konstrukdja evolvente. Diobeni krugovi su u tom slucaiu jcdnaki kinemat@ Odnosi pri valjanju na 7. Na q.nicim. .hipocikloida. Ako je generatrisa beskonacno velika (pravac). Gcneratrisu i temeljni (osuovni) hug C:.c. Pustimo Ii da se dodirnica valja po temeljnom krugu zupcanika 2.15-. I bok zupcanib 1 q:Yb nastaje slicnim proccsom valjanja T dodirnice po temclinom krugu.. prema tome.r. C •. A lA-~ = fiJi" a iz sredista osnovnog kruga koncentricni krugovi. koii sijeku gcneratrisu u tockama D 1. radijus valiania evolvente oko tocke Bz. 1> BIB 2 = AlA -~. Dodirnica tangira tcmcline krugave u tockama N 1 i N 2 @a i b. b. duzina je radiius evolvente.ortocikloida. Na ® prikazani su zupcanici koji se dodiruju s diobenim krugovirna u tocki C. venta..05 Ci k l icn e k riv u l] e Od svih krivulja upotrebljivih za ozubljenje prakticno znacenie imaiu samo ciklicnc krivulje.. Tim valjanjcrn dodirnice po tcmeljnom krugu nastaje bok zuba 2.pa prikazan je dio luka valjanja -. D2• Prenoscniem duzina = = B lC~. Kada kotrljanjcm duzina CIT.[.. dode u poloza] A2B'~ produiit ce se duzina valjanja CN2 = a za velicinu luka fr. U tocki D mora. sve tocke valjnog kruga opisuju cikloidu. Time je dokazano da ce tocke Ali A 2 doci u dodir u tocki D. a pri valjanju prema dolje do osnovnog kruga.epicikloida. i kinematski krugovi su pri tom okretanju presl i istu lucnu mieru h. Na @ prikazana je jedna od konstrukciia evolvcnte... Evolventa. P2 = a + b. ali ona predstavlja ujedno dodirnicu (medusobno spoicne tocke dodira . iz B 2 S radijusom iz B 3 S radiiusom A. Povucerno Ii iz tocke B 1 t<m. a ujedno je i okornica na bokove zuba u svako] tocki dodira. ~ 2 itd. spoi po vrhovima opisanih lukova dat ce evolventu.. s radijusorn Ale. dijelimo na jednake dijelove CB . a radijus zakrivljenja r 2 = . dok sc tocka nine poklopi s N" poklopit cc se r I s dodirnicom. opisujc. krug jednake putanje CA~ = CB.::.--."p~..C lukove. profila zubaca je crta koju opisujc tocka dodira para spregnutih profila odnosu prerna koordinatnom sistemu vezanom za osi zupcastog para ~~Db.jj~ = b. Buduci da 811 temeljni krugovi proporcionalni kinematskim krugovima. 5 __ evol. doci do dodira tocke A2 s odgovarajucorn tockorn boka zupcanika 1. Ovdie je r I o~.a) r b) @ Evolvcntno zupean]e: a) n •. s evolventnim zubima skim (pogonskim) krugovima. 4 . bokova zubaca @a je povrsina koju opisuie crta dodira spregnutih bokova odnosu prema koordinatnom sisternu. Od tocke C nanose se na gcneratrisu i na osnovni (tcrncljni) /1. a rocks Alee otici u D. b) nastaianie boka zupcanika 1 @ Dodirnicc: a) bokova zubn.. b) prof'ila z. vezanom za osi zupcanog para. Svaka toeka na generatrisi (izvodnici) koja ic kod evolvente pravac.. 3 . je ujedno okomica na bok profila u tocki A2• Zamislimo da se zupcanik 2 okrece ulijevo u smieru strclice @a sve dok se tocka B] ne poklopi sa N2• U tom slucaiu putovat cc i tocka A2 do tocke D. Generatrisa je pri evolventnom zupcaniu pravac. Valja li se hug po pravcu iii po jednom krugu koji stoji. a krug po kojem se valja temeljni ili osnovni krug.. Ciklicni oblici bokova zuba omogucuju jednostavnu izradu zupcanika i alata za ozublienje. Osni razmak a.ij.pericikloida.

= .C I O.. dobivamo tzv. Pogonski kincmatski krugovi ® . ._ = db.06 Korak n a diobenom.= __ . = d ..N.. z. Evolventno ozubljenic je neosjctljivo na promienu osnog razmaka.. 1'. r2 cos Cr: = cos Cr: = dbl 2a + db2 = ----i. U li iz zadnje jednadzbe r2 a~ prethodnu.n gova.N. koja je prcsjeciste zajednicke tangente temeljnih krugova i spojnice sredista 0. rr/2. db. + do V e l'X' kinematsklh krugova (d. d.0" Prema velicini osnog razrnaka moze. Povecanje radijusa kincmatskog diobenog i osnovmoze ici i dalje tako da ude u negativno podrucje pa od vnnjskog ozubljcnja preko ozubljene letvc dobivamo zupcanik s unutarnjim ozublienjern @. Zupcanici s valjcirna cine [ednu vrstu ozubljenia u tocki. standardni profil evolventnih zupcanika. Ako je 2p = db.. To znaci da mora doci do promjene osnog razmaka.~ i. = ' ..' Trokuti O. 0' Zupcanici s valjcima. Zupcanici se dodiruju u tockl C. = A3A4 . + 1'.-. kod istog zupeanog para postoiati vise razlicitih promjera kinematskih krugova. ~za cos @ Bvolventno unutarnie ozublicnic ct. Velicina tjemene zracnosti iznosi (0. ti. Na @ prikazani su zupcanici u zahvatu. z r a cn o s t izmedu zubi Korak terneljnog kruga je dio luka izmedu toCaka istih bokova na temeljnom krugu ®: t" = A1Az --- = AzA3 ". a db 1 i db.-. dardni kut dodirnice (zahvatne Iinije). b) u slucaiu potrebc. nog kruga ozubljene letve Pogonski kut dodirnice (zahvatne crte): "b 2 -.1' 0. ako ie promjcr generatrise pri cikloidnom ozublieniu jednak promjeru osnovnog.:. kod kojih osni razmak a nijc [ednak sumi radijusa diobenih krugova.. k o r a k z ahv at a.C slicni 8U. + 1'.3 Cll mnll~1Im. Pri ozublieniu u tocki ne dolazi do valjanja boka zuba po boku zuba.) dana je rockom C. debljina zuba " sirini meduzulilja = 111. = f-~~li = i d. U 81ucaju potrcbe korekciju profila zuba trcba provoditi sarno na glavi zuba ®b. odnosno diobenog kruga.. .. koji odgovara polovini kuta nagiba boka zuba.1-0.~~ +d 02 cos o: a = z . = i'~\ d. temeljnih krugova. a do... d. 1'. l'b2 d1 = a r. iruju 1 rugovi 2' 2' icma K rugovi'k O)! se d 0 di "k' )e8U inemats ki kruaovi a = 1'. 5. samo na glavi zuba prema slid korekciju profile provodit] @: .---. 421 420 .. . dobivamo a ~ 1'. + z. i+ 1 c:~_ 1'2 .. Stan0) Iz toga proizlazi : @ Zupcan.. Radijusi temcljnih krugova oznaceni 8U S j'bl i 1'b. 1'b 1 -r 1'. . su ekvi- Ozubljenje letve.3J 1.J. su prorruen diobenih. ozublienie u tocki. r. zupcanici s unurarnltm ozubljenjem Ozubljene letve 8U zupcanici s beskonacno velikim diobcnim promjerom. a= Analogno = I ~j =~ i . Zupcastl profil @a je standardni profil evolventnih cil indricnih i konicnih zupcanika (JUS M. = 1'. izuosi 0:0 = 20°.. (i + I) .c. Ovdje govorimo 0 pogonskim dodirnim (kineruatskim) krugovima... odnosno beskonacno velikim promjerom terneljnog kruga. prema tome. Tangenta t zatvara s dodirnicorn kut dodirnice Cr:o...:= Uvrstimo 1'. Dodirnica (zahvatna crta) tangira terneljne krugove u tockama N liN 2.. j'l 1".. tako da pr stoii odnos: Bok pogonskog distantnc cikloide zupcanika @.jednak je sumi radijusa diobenih krugova ao = 1'01 + + 1'o~..3) IrIn a radijus zakrivlien]a po dan je u ~~a. Ovdje miesto tocke dolazi nesto kao prosirena tocka u obliku valika.016).1 = rb ..~-----t'b 2 .. Iz navedenog proizlazi da prenosni omjcr i zavisi i od omjera promjera temeljnih kruI fa = en" 0. i d.Cl. I z.. Tjerneni dio gonjenog zupcanika u dodiru je za vrijcme zahvata s [ednom tockorn na kinematiekom (osnovnom) krugu pogonskog zupcanika i obratno. k o r ak n a temeljnom krugu.upcanikn: a) standarni profil.. s valjcima ~) do i do. Razrnak obiiu tjernenih linija daje ukupnu visinu zuba b« = 2mn• U od)10SU prema srcdnjoi liniji je debliina zuba jednaka polovini koraka t. Prerna (<'f Slandnrdnl prolil evolvcntnih 7.

. • cos = to COS <1.. prekrivaiu se u tocki C. Kruzna zracnost (j) je duiina kinematskog kruga zaokrenuti jedan zupcanik. . -.-"._ . lcrvi). zr. Za vrijeme dok se dodirne I. korak zahvata jednak je koraku temeljnog kruga: ® Osnovne mjere na cilindricnim Tjernena Zl'flCnost (c) ie najmanji razmak izmedu tjemenc crte [ednog i podno. = 7.[rnm] Iucna debliina zuba na diobenom krugu = ru/2 [rom] lucna sirina rneduzublja na diobcnom krugu = £0/2 [mm] Sirina zuba [mrn].3) m] tiernena visina zuba = m [mm] podnozna visina zuba = 1. kova preslo na dodirivanie lijevih bokova iIi obratno. -.. Kod cilindricnih zupcanika s ravnirn zubima bocna zracnost jednaka je profilnoj zracnosti. koja odgovara duiini trajanja zahvata tjemenog diiela.1 do 1. 'UII..O? Stupanj p rck ri v a n ia (sprezanja) ® Zracnoot izmcdu zubi : krusna (j). + It h« h[ to So Zahvat dvaju zuba pocet ce tocki A.2 ttl [mm] ~= ((1.~no3t Buduei da je db tb = ... profilnn U. kruga o~ di..2 m [mm] = ((2. (m + c) Znak minus vrijedi pri unutarnjern ozubljcnju visina zuba 2.. ~---.~ . tj.:(ne erte spregnutog zupcanika c = h.do' n...' 111 cos__ 11' = -_.3) m] korak na diobenom promjeru = mn... kruga _ bro] zubi z e~ •••-. korak no zuhvata. !:ito se zubi zagrijavaju. JT j = _. radijalnn (j. korak ki-ugu. Pod pretpostavkom da su svi bokovi tocne evolvente dobivene valjaniern dodirnice po istorn terneljnom krugu.0 Bccna zracnosr (jll) je okornit razmak dvaju polozaja spregnutih zubi koji odgovara kruznoj zracnosti.+.sc nalaze na sredisnjici (n kinernatskom 1. ako ie drugi nepomican. = do ± 2 In c) = zm ± 2.i cos (1. = do cos ao - dobivamo docosao Z In' n. Znak minus vriicdi pri unutarnjem ozubljenju) podnozni premier d. kojn je sjecistc dodirnice i ticmcnog kruga zupcanika 2 ©. a time se i sire.(1») /T. Pri tome dodirna to(-ka C dijel i duzinu L na II. koja odgovara duzini trajanja zahvata podnoznog zuba : duiina trajania zahvata L = Il + 12 .. pa mora i izrnedu bokova zubi koji nisu u zahvatu postojati zracnost ~~....__ aD_. . koji odgovara kiUZnoj zracnosti @ jp =. moraju i mcduzuolia teoretski biti jednaka debljini zuba (co = so).0' Radijalna zracnosc CiT) je duzin3 za koiu treba smanjiti stvarnu mjeru osnog razrnaka da bi se dobilo sprezanie bez kruzne zracnosti: . = 423 .-~. Zbog toga sto izmcdu zubi mora postojati sloi maziva.~.).) i bocna (jB) s ravnim zubima zuptanicima t= Ib = to cos <1. odnosno 2· Totkc Al i A2) odnosno EI Ez lcole se nalazc na kinematskim hugovima. Z 0:0 = n.. In tjemeni premier dx = do ± 2m = tn (z ± 2). _.) [e uaikraci razrnak dvaiu polozais evolventnog profila.: --~. Prerna tome je suma lukova II 1C + Ci'i.. prelaze ldllcmatski krugovi putanju.(lke zupcanog para u zahva(ll pomicu uzduz aktivnog diida dodirnicc @. kao i tocke AoE!» 1. bro] zubi z temclinorn <1.. dolazi i do clasticnih deformacija zubi. i na t 2...- dobiva krugu: se analogue i korak na temeljnom 11: t~ = opseg terneljnog .x'" A:CA ~ Odnosi u toku zahvata zubi eo b krugu) osnovnog zupcanog profila (zupca7•• hvata a Kad BU debljine zubi dvaiu zupcanika u sprezi (u zahvaru) jednake. h".. dica odstupanja debljine zuba spregnutih zupCanika 422 koii odgovara luku za koji se moze da bi se od dodirivanja desnih boKruzna zracnost nastaie kao posliei odstupanja osnog razmaka.0 1I Prema @ je : do tik if diobeni premier z .Kao sto krugu: se dobiva korak na diobenorn Profilna Zl'aC1l0st Ci. a ujedno jc iednaka duzini trajanja zahvata osnovnog profila AoEo... sjeciste dodirnice i tjcmenog kruga zupcaniku 1a prestat cc u tocki E...1 do 2. Ona se nailakse mjeri na kinematskom krugu zupcaste letve.r:c + 6E.0 ® Korak na diobenom krugu. Du}..ill:t trajania zahvata L je duzina putanje za koju se bok profila zuba pornice za vrijeme ~!lhvl\ta. Kod cilindricnih zupcanika s kosim zubima bocna zracnost: Korak zahvata je rnedusobni razmak tocaka zahvata dvaju susiednih bokova na dodirnici.. . 2 tan to = ~--_ opseg diobenog.

.r. pravilnost sprege zupcanika niie se nicim promijenila. Q( V. Na ® prikazan je takav sluca] zahvata ozublicne letve (alata) s cilindricnim zupeanikom s vaniskim zubima (locka E pala je izvan toeke N . Time se tocka 01 pomice prema gore (u odnosu prema skid) a tocka N 1 blize E (dalje od C). Dodirnica. To se podrezivanje rnoze izbieci povceanjem broja zubi zupcanika.1 po mogucnosti ". Ako bismo za takav slucai konstruirali relativnu putanju vrha glave ozubljene l. 2 @ Odrcdivanie stupnia prekrivania.0 = 20°...__ . prekrivanja.d~ -.rezivao korijen zuba zupcanika._____ Stupanj nja) prekeivania (stupanj sprezaL 10 podrczivanja. Promjenom osnog razrnaka ao na a... no oni vise nisu i diobcni krugovl... c_. To su tocke pocetka evolvente jer ova nastaie valianiem generatrise po tcmeljnom krugu.--"--_c'--'-"-"'''--cc. to bi znacilo da bi dodir zubi uslijedio na onom dijelu boka zuba koji nerna evolvcntni profil. vrh bi pod.Ona oznacuie tocku dodira novih kincl1latskih krugova..etv. . b.o = 17 za ao = 20°..' OlNI . = 14 za (1. $to ie veci E.- Evolventni zupcanici nisu osjetljivi na atanovite netocnosti (promjene) osnog razmaka.N. a iznosi za zupcanike radene pomocu ozubliene letve i postupkom odvaljivanja: 2 ZgQ = sin 2 Cf.-.~~ cil indricnih zupcanika s ravnirn zua sin 0: Vdl.. a povecala se tjemcna i bocna zracnost. Premda razmicanjem zupCanika diobcni krugovi vise nisu identical s kincmatsklm krugovima. 1. z. toliko da to praktiCno ne utjcce na stupan. odnosno Nz su toeke u koiima dodirnica dodiru]e terneljne krugove.. nece vise presjeci spojnicu srediSta 0 IO~. sprczanja stupnja .o T __ ' ..N N~E = 2 = a sin Vr~2=-~'~. __ .N.nju pri cvolventnom '.l:1 . Isto t\lko' se poveeanjem kuta dodirnice smanjuje mogucnost 424 Kako je Ole mora i f9 Ut. Taj bro] zubi nazivamo granicnim. Aim bi tocke AE pale izvan tocaka N INz. moralo bi bid: .N~ N IA = 5.. __ ~·' 2a siu « _ 2 tb Za prakticnu upotrebu Canika je to mirniji .--- .= aktivni dio dodirniee korak zahvata AE /0 COS Ct.OlG OlGl taka da je stvamo Oz G = O~ Gt' sto je trebalo i dokazati. aNI.o z•• Zl. kako to pokazuie @.zupto/)'ik r Prerna @ i ([} duzina jc dodirnog luka [ednaka duzini trajauja zahvata AoEo ~~ II ____= + 12 ~~ "A7? aktivni dio dodirniee eos Ct..:~~ (opcenito) Opca [ednadzba za stupanj sprezan]a (prekrivania) bima glasi: _ Ak _ IId~~--=-dIt-I-'" _ ~_ . dopusta malopodrezivanje.311. ~.nic podrczivaoia zup~.09 Utjecaj promjene os n o g r az mak a k o d evo1ventnih zupcanika j:." hvuta 425 .in "'" 1. to znaci da se nijc pwmijenio uvjet da je: tb E __ tb ~ lld~1 -"d~1 Enol" ~ + Vdaz.A . pogonski kut dodirnioe sada je 0:. time da se srediste zupcanika O~ odmakne od sredista 0 @a. bod zup- Prerna tome. u tocki e dodira diobenih krugova @a. a ni na cvrstocu zuba.--=d~. promiene osnog razmaka: a) normalni a" b) povecani osni razmak a osni razmak O~'C= G.------~-~~.staj. medutil1l. Zgo = 30 za ao = 15°.' u istom omjeru u kojem [e rocka C presijecala prethodnu spojnicu sredista 0.25. Ako nova tocka dodira kinematskih krugova C1 siiece spojnicu sredista 010.:::-. ne mijenjaju se velicine temeljnih krugova.J 5.. Uz isti modul povecava se povecaniern broja zubi diobeni promier (do ~~ mz). @ D uaina 7.08 Granicni b ro i zubi Toeke A i E na @ oznacuiu toeke pocetka i kraia zahvata. U tom slucaju prakticno dopusteni granicni broj zubi izuosi: z.. Iz toga proizlazi da za odredeni kut dodirnice i za odredcni prenosni omjer mora postojati odredcni minima1an broj zubi pri kojem nece doci do podrezivanja.e (alata)..cca. = 25 za 0(0 = 150 (\~ N . ko]a i U ovom slu1 Caju mora tangirati temeljne krugove. U praksi se. vee u novoi tocki e r.)..311.Itx0nik.02.. Prerna @ AE = N2H + Fi.. Novi kut dodirnice.

'.e gdje je Zs = 14. Bcz obzira na r(21)1icanie osi zupcanika i diobcnih krugova zahvat ostaie kinematski ispravan. Pomakorn profila mijenia se razmak osi. kad sc tocke N i 11 poklapaju) oznaccna kao produkt X'1n = C (p01I1llk proma). = = = In Uslijed toga nastaiu pri izradi zubi . vee pravac.7 0. Dc~no: zupcanik V·plus • p""itwmm pomakom profile xm + 426 427 . Pomicanje ozubljcne letve (alata) od diobenog promjera ima isto znacenie kao i razmicanie dvaju zupcanika u zahvatu na nov veci razmak osi. ovisno 0 broju zubi. obratno. odnosno pomicerno 1i srediste zupcanika od alata. _-. zubi bi postal! s. ~peanik~ iii. Vee prema tome pomicerno l'i alat pri izradi zupcanika prema srcdistu zupcanika iii ga orlrnicemo od njega. fir =..'canik od alata (ozubljcne lctve).aja (prikaznnog tockastom crtom) toliko pomakla prema van (od srcdiSta zupcanika) cia njcna tjcrnena crra sada prolazi kroz tocku N I (tocka u kojoj dodirnica dodirujc tcmeljni hug.311. dobivamo ~: nul-zupeanike do = d.~. ccmo II zupcanik datu. Lijevo. To pomi~ar~jc irna . koji mnoien modulom.:u~camku III . a tjcmeni dio zuba duii i zbog toga siljatiji. Vidjcli srno takoder da je do podrezanosti korijena zuba zupcanika u zuhvatu sa zupcasrom lctvom (alatom) dolazilo kad su tocke pocctka i kraja zahvata (A i E @!) lezale izvan tocaka NlN2• Drugim riiecima. Vrijednost x (faktor pO!11aka profila) iZmCllnU\'al1lOiz jnilladibe: . p~d'<>""n. ® Nastaianie kcrigiraneg evolventnog ozubljcnj« (V ozublicnie) = 1I1Z.5.~ Naziv i B. oznacuic velicinu POIl.:u1.10 Pomak profila . Na ® prikazano ie kako se ozubljena letva iz svog starog ]lolol. ~ .= 14 . od alata. do -I. .211. IIlZ. povoljnijc dimcnzije. Srednja crta osnovllog proilla (5S) dodiruje diobene krugove: ® Zupbni}...~. z•• = 17 a 2:1 stvarni broj zuba. Z.1govara njenorn pomicaniu. [5· ~a~im prakticno dopustenirn podrezivanjem z Zg ok I 2 3 4 ~" Normalni Granicni Korigirani Minimalni I \ z> Zgo Zke z> 14 Zs = 14 Zk z> Zgo Zko > 25 = < 17 17 = 25 < 14 =< < 30 8 < 25 = zmln =7 I Zrtdn 7 Zmln = zmtn B Odmicerno Ii alat od sredista 01 iii. Faktor pornaka profila x ie pozitivan kad se alat odrnice od. . podrczivania zup~~ni('i zupcanici zupcanici 7.xm (j. zuba pI! ~?Jem n_:ce doci do poiave siljatih zuba iznosi kod zupcanika S3standardmm vismama zubi: Zrolll . Na tom mjestu su dimcnzije zuba drukci]e nego na mjestu nove srcdisnjice.. sto je tocka vrha zupcaste letve hila udaljenija od diobenog kruga zupcanika.ko rekc ij a U prethodnom poglavlju konstatirali SlTIO i dokazali cia evolvcntni zupcanicl nisu osjctIiivi na prornjenu osnog razmaka i da se povccaniem osnog razmaka povccava kut dodirnice.= . Kincmatska crta ozubljene letve nije sada vise srcdisniica ozubljcne lerve.567 25 . (z -I- 2).llJau.'. Zakrivljcnie bokova ostalo ic isto jer se temcljni krug niie mijenjao. Time sc na zupcaniku u pogledu bokova zubi nije moglo nista izmijeniti jer je temeljni krug ostao nepromijenjen pa je i evolvcnta boka zuba ostala Isra. . mz - 271 •• tiemena visina alate Nulti zupcanici Stl takvi kod kojill je broj zubi jednak granicnom iIi je veel od granienog (z. Mlmmal3? br?). to dublje bilo je i podrezivanjc korijeua zuba. cime se opravdava ta icdnostavna metoda korekcije zupcanika.zup~ruk alatu (ozubljenoj letvi). a negativan kad se all_\tprirnice :.. To opet znaci : ako zelimo da ne dode do podrezivanja ili ako zelimo da S(! ono smanji.gral~IC:U'Kad bi _taktor ~?ml7anJa (x) prekoracio stanoviru vclicinu.l u ko~ijenu zuba).~ xm u tom je slucaiu pozitivan. oz~acav~II_loto od~canje kao -1-. koii lezi vise prerna glavi Ietve. Zmln = 8 za 0: = 15° x= -i7". do . pomaknutog alata premda je korak zuba ostao isri.8 5 obzirorn na uviete podrezivania korijena i poiave Siljatih zuba mogu se zupcanici..pa 1 faktor pomaka profila x Je u tom slucaju ncgativan.. • pozitjvoim i s negativnim pomicanjem alata.--z[ X = --"-'-'-.. Primieemo l i alat sredistu 0" odnosno pnmi. = 14).on"l pr. I faktor pomaka profila x.. koja prj zuhvaru ozubliene letve 0. nazvana pOJnak profila. o~rl_\tno. ZUI:~nnik V-minus s ncgativnim pomak..sy?1U .7 za C( ~= 20°. ~. 14~zl z.-.a profila .upcanici 17 I I Brei Bcz podrezivanja 30 = 30 zuba Is 2.z.t . tocka pocetka evolvente). svrstati u ove cetiri skupine (tablica 4): Nazivi zupeanika vezani uz korigiranost Bro] zubi za " = 20· S malim prakticno dopustcnim podrczjvaniem iii nekorigiranost Tablica 4.?JHa . koji imaju isti korak [Iii drukcije. oznacavame to primicarue zn ak om .ll<3.412 x = """'30 = 0. Korijen zuba bit ce zbog veceg meduzublja ozubljene Ietvc deblji i kraci.3 (J." do = d.17 . sl:ediste o. . To je pri evolvcntnom ozubljcnju bczuvjetno mogucc i time niie uopce doveden u pitanje ispravan fad tako razmaknutih zupcanika. Na @ potrebna je velicina pomicanja alsta (da hi tjcmena crta «lata prolazila kroz tocku N h sto odgovara granicnom slueaju.. treba samo cia ozublienu letvu (alat) dovolino odmaknerno od diobenog promiera zupcanika.. dr 11.2m.

= ...x). = do + 2m + + 2m (1 + x).:~~~~~e :~~. ~t:~vrSiti u nizu kornbinacija.. dk = do promatra + 22 < 2:>:.- NIC = ---..'cl~. Pri izboru faktora pomaka profila u takvirn slueajevima mofc se odluciti s razlicitih staialista.o~r:~i~f p~~~~e~ik~_::!£e:tiv~~·~ij:d~~~/~~n~:O~~~~I~I~. a tanji na vccern zupcaniku. V-nul parovi dolaze u obzir i onda kad je Z1 > z •.~\ti~= podnoznog promjera nultog zupcanika.. Prornjeri tjernenih i podnoznih krugova povecat ce se na manjcm..-parovi. u prvom redu s onih koia se odnose na kinernatiku zahvara i na nosivost zuba. Svaki zupcanik ima karakteristikii' ~~ltog ~~~ca~it~mtj Z2 ~ z~.. ali suprotnog prcdznaka. = ao sin ao = .. Zub ee biti deblji na rnanjern.. sin Sd.:~upe~~. V-nul parovi.xm) . Osnovni zupeani profil (alat) odmice se od sredista manjeg. < z. de = do . 28 ZI.. ..2xm. = ----. Prema tome je 21 + Z2 = 2zw Ako dopusin ((0 stamo minimalno podrezivanje.2 (ltk> ..--·------mal.:fk:J~~:!~~~r~~~r~~ ~~. _..< 14. za jednaku vellcinu xm.NlC' = SIn ao . XI + X2 = 0.~-----I pogonskr zup~anik z Vanisko cxublicnic g onieni 1tm Vee srno priie vidjeli da je ~-= Z.. dk = do do = mz. src nja Osnovne dimenzije nul-parova cilindrfenih .~" = -. dk.. _sin (.-~-.~~ smao ' Nul..2. ~- lliJ Vel icina potrcbnog i profile granicnog slue. df = do . 2mx._ + X11I NICN. a primicc sredistu veccg zupcanika.V-plus zupeanlc! do = 11IZ. . Sparivanjem zupcanika kod kojeg je z ::?: z sa cani dobivamo tzv.). onda je ZI + Z2 = 2z s.4 :r: 2x) Znak + odnosi se na manji zupcanik.. de = mz . Osni razmak se ne miienia.:~m~~~~\.~"sin ao 50 Oznaka Diobcni promjcr . Dva + 22 ao 111 X1/I -=coCO" eli . a ni promjcri diobenih krugova (dOl> do. --sin ao __ .' Z2 Zz > Zp ZI -l- z'.i_:. To se moze dokazati granicni slucai @..2xm 2m (1 . a smaniiti na vecem zupcaniku: d. nul-par.(0 nl - XIII IJI + XJIl + ~-.o. bio bi podrezan i veci zupcanik. Srcdnia crta osnovnog profila SS nece prolaziti kroz tocku C. ~ ~ 22.a tjemena- ViS)Da alata na debljinu zuba na tjernenu (Sk erl n = 0. Pomakom profila mozc se utjccati : 2 3 4 5 1 h'il. zupcamka ravnim v 0 CN 2 _..2 (Ilk. ' . ---- CR = III 111 X1ll..~~.xm) dt = mz .25 m) na debljinu zuba u korijcnu (trebalo bi da na pogonskom i gonjenom zupcaniku dcbljine budu jednake na stupan] sprezanja (prekrivanja . sin ao +) 1'02 sin (Xu = V-minus zupcanicl su zupcanici ked koiih i > = sin aQ (t'OI = 111 2 ( + 1'02) z. > 14.2 (hkm + xm) N ICN. = do do = 1/IZ.. ~ !II Oznaka I-.~~~~'f~~~~:. pomaka zubima Tablica zupl:onik z.~~- i 2 Unurarn ]c oxubljonjc ...2 :r- 2x) dr"" 111 (z ..treba da bude po mogucnosti sto veci) na uvjete klizanja (treba da budu sto povoljniji) na cvrstocu korijena zuba (treba po mogucnosti da bude iednaka na pogonskom i gonienorn zupcaniku) 429 428 ..2hkrn . ::?~:o~j~:etn. ZI + ~2 Kad bi Z1 V-minus zupcanici do = mz.~~:~rf~:1 V-plus zupcanici 3U takvi zupcanici k d k iih . crta osnovnog profila dodiruie diobene krugove. NIC + eN. = 1'01 ako se + 2m + .·. dk. Takve parove dobivamo spadvanjem V-plus zupcanika s V-minus zupcanikom ked kojih su vrijednosti pomaka profila +xlm = -X2111. .. Tim pomicanjem ncce se pomaknuti polozai sredisnje tocke C..Pomak profila ie na oba zupcanika jednak. zup 1lI a man)! su za 2 X1II od tjerneno g ~. XI = -X2' Uvjet za mogucnost postizanja V-nul parova [e : ZI ~~I~f~r~~!i~ V~Pl:"~~':~~:6n.~~i~ (z .

..cenia glavc Skraccnic glavc <ikl~' s. x. .fun'!<o) Razmak osi kut dodirnicc ~".._. .-. -----~~~ dr = d" . _ .. vee I no rrnalne zupcaru _ e .' Z2 > Z.----------.._. dr.. zupcanika s ravnim zubima Tablica Oznaka IVanjsko z.--. = 2 (a -1..) --2 tan «". 3 _ V-minus sa V-plus zupcam om d 4 _ navedenom kod V-plus parova. .a .... ~" d. Tjcmcni prornjer ~~._--_..sa s!<raccnicm giavc 2 . kao i. dakle ne sarno ZUp.)' _. T V Ius s V-minus uz uvjct da se korigira V-plus s Vvminus iii V-p~m s nultl~ lie -~ tom slucaju pomice da bi se p~..~ moze bm zel)-cni razmak OSI kOJI se lazbkUJe od ao ..~. DiO_be_n_i_p_r_orn_io_r_ .. do l'ogonski V-plus parovl.ovec~va. oxubl icnic gonjcrn zupeunik Z2 4- Osnovne dimenzije V-nul parova cilindricnih 6.._ . m) ._..sc~.. 'Tjerncni premier 1 . ~ __ dk.--------.2 (II[ + x .d .. trebat ce izvrsiti i korekciju visine glave h •.) ....xm). m) .x. ((.'( I -d ) razmak OSI ne snuje ._ di. _---Nazivna micra dcbljine xubi na diobcnom promj<:ru (bcz odmjerc 7. 2 X.2 (ilk' ....._______. ike s brojem zubi manum od gra. 12.:--I----------(f._-.. zn propisan 'Tjernena zracnost po~:'~-r---- razmak os] cos 0: = m Zl + =s:: 'ZjI cos Ct.2 (I'ko + x ..----.- Oznakn Diobcni premier l'ogonski Z\lp~nnik z . = d" Osni raamak micra zuba na diobenom (bez odmi ere aa xracnost) vis ina alata Nazivna promieru . -----_.(x. .~ dOl ..-~>-.L ••• __ I~:" pogonski III zupcanik d.-. m SO"Q = '2 - I.lll proizvolian. 431 . tiemena )I + x. dog1 = + 2 (ilk.::. L--------Razmak os i za nultc ([. ". inv o: = 2 __:_z.) k '" = a.2 '" (l . _bilo V-plus.--~----. z.) dr.. Ti se parovi dobivaju 1- sparivaniem: 2- 3- V-plus s V-plus zupcanikom z..V-minus s nultim zupcamkom ik uz uvjet da je -xm> + )Wl. 2eljeni ili proplsllm stanc at 111 k f 1 T u podrucje podrezanost! omena odnosno a... = d" -1. m) 1-----------_·_·_---.~ dOl ...dOl d~. 2 (ilk. = do.2 ._-.(1 + x.. I • " nicnog.bez skt. odnosno V-minus Svim pomacima profila (korckcijama) kojima ostvaru)cmo I parove. . -1. k . = d" + 2m (I = !II (a...2"..x.) x.+ 2 Xs tn tan 0::..2hf -I. __ . Zz < z.u sluca]u po samo 0 promjeni razmaka osi.2x..~- -~ ...) ...±~~ tan + inv 1 ---------~-. To ce zavisiti od broia zubi.--Kut dodimicc Sum" foktor. x.. ali ne mora biti jednak.. Oba zupcanika irnaiu broj zubi manji od granicnogl Pornak profila i iednog i drugog [e pozitivan._------_. Ako je suma zbroja zubi (ZI + z~) malena. U tom slucaiu se samo kod manjeg zupcanika izvodi pornak profile. C+ x. = (z.X.~ zracnost) ~------- 2 + 2xj til tan (to = 1-.-. z 1 < z.._-_. < z.) = = '" (7..?.--. -.. - ~---.'" . Vee prema tome koji ie od nabrojenih faktora uzet u obzir dobit cerno razhcito povoljne faktore pomaka profila x. 7._. Zz > z. = . lik .---~ pcgonski z~ m 2- Unutarnje ozublienjc zupcanik z parova (i V-minus parova ) cilindricnih s ravnim zubirna Gonicn. ali se pomaci razikuju po predznaku i po velicini (+ XIII > . ------. _--_. .x.m > .. . dobivamo: • promjenu ijcmene I po d nozn e visine zuba __ prornienu razrnaka osi Osnovne dimenzije V -p us 1 Oznaka D iobeni Tiemeni Podnozni prom] er premier promi er ~--~------. V-plus s nultim zupcanikorn ZI < z.. -1. Z2 > z.._. inv « 430 ..f!1 .. _ .2 x. + Z2 .m = . z . -------_.x._--_ .) m -a 2 (h~a Cr:G d r. + 2m (l .)' _.XzIII). + Zz . = d... V-plus sa Vvminus zupcanikom z. razrnak osi se mijenja. = 2 (a -1. + x.:. in . a veci ostaje normal an (bez pornaka) za razliku od V-nul para (V-plus sa V-minus.) dx.. da ne bismo ?:b._. + z.Z~' ~".) ~_I-~~---_-__-_~._.d •• d" + 2".- V-minus parovl 1 V-minus sa V-minus z~p~anikom 2 .-".. zLm -----_--~_----.x. profil si a Ovdje broj zubi zupeamk. + x. ".. Raz 1 uiemo " ~k sa Z > z i zo > zo. + 2 + 2 x...--_. gdje se razmak osi niie mijenjao kod svih V-parova. (l -. .x.~ se rnnogo razlikovati 0 d ao.._---_.-". til) = "--" d" . ...0 a = ail ·COs« = m -2- COSIXo Zl ~~. + 2 _ 2x. zupcanika Tablica xup~anik z. r pri tom pornaku profila rnijenja se osni razmak.stig~~ razmak 08i na pl~s (l?. til tan 0:0 ] hJt.-. < z. + Zz < 2 z.) ~" dk.og porna a pro 1 a us I iii u podrucie pO)3Ve sll)aka...6- na cvrstocu bokova (pritisak valianja treba da bude sto nizi). .~-I:. radi se U sva tri gornja slucaja.) = = !II (7.x.. ~" d" -.. + Z" Sf!! ~~ cos Sill .--.---------_._. . + x._ . z. + 2 III (l -1= m (x._ .~ -__ dk. +2 + 2x.XzlII) Ovdje se moze izvrsiti pomak profila lUI oba zupcanika. pt-ijcncs nike . 2 z..-----_. = Podnozni premier --.._--- d.

.. . ~ ..c tjemenih krugova.. -.~_. dk.~-~-. smanjenje 11.. r..LL_~_. = = a.._.x.---. :_ dOl - 2~~k-"-=..B va...---~~~~~~--.-. Nazlvna micra debliinc zuba na diobcnom prorujcru (bcz ndmjere za zmcnost) Posroieca -- v-ptus rupoonici tjernena zracnost ~.la x.. Pri tom nacinu pornaka profila dobiva mali zupcanik jedan.-.....iii -. ~ ----'-2""-.bcz s kracen [a gla vc Skracenje -' •• ~~--~ zupcan ik z:! Proraeun razmaka osi parova kod kojfh je pomakom profila doSlo do prorniene razmaka osi Pornak profila zupcanika modula In = 1 ~zaziva poma~ profila za velicinu +x.Xl m) d. Gonicni zupcanika Oznaka Dioben i prom] or Tierncni premier 1 .) 2:-: -I- ZI ± .. 433 . = ~OD potrebni da bi se spriiecilo podrczivan]e korijena zuba.. Taj smanjeni broj zuba uzrokuje smanjenje diobenih promiera i smanjenje osnog razrnaka..~.~--~~~. medutim. --'" i . a" .~----~ .. Tim mjerama smaniuie se prerna rezultatirna ispitivania naprezanje na savijanje na vecem zupcaniku za oko 30 %.. Faktorc pornaka profila x treba u iednadzbu uvrstavati s od~ovarajucim predznakom -I. Oba se zupCanika.tjeme?C zracnosti c @. koii pripada osnovnom profilu (1X0).. Na temelju tog radnog kuta («) odreduju se sile sa zuba na zub.:1 cos o:~ Razmak osi (l :.---~. Da bi ~e ostvarila tjemena zracnost c.t .~~~-~-. Mali zupcanik dobiva pri tome pozitivni pomak..'r. U doniem dijelu krivulje dane su vrijednosti -x koie sprecavaju podrezauost korijena. Razmak osi dvaiu Vvplus zupcanika u zahvatu teoretski bez zracnosti: a Pri tome je IXo = a.--.•• m ~ x. odredena zracnost.-. ~ dc..._ •• ••• ~~~_.Osnovne dimenzije V~plus (I Vvrninus! parova) cilindriCllih sa unutarnjIm ozubljenjem Pogonsk i zupcanik z. + B Ba.--'._. icr izvan r:nvul)e zasiljenosti).x.x~ [mm] V 3wpal"ovi (ing.. 2 (llk'~~_"~) Pogonski kut zahvatnc liniic (pogonski kut dodirnice) --'. = ao -I+ XlB/B.--. Krivulie zasiljenosti ogranicavaju izbor vriiednosti fa~~ora p?.oS! ap nasta]e.. pomakom profila dovode opet na prvotni razrnak osi. • . -I.---~-------~- __ .~--.s. ----~-.~ .) - d. treba smannti prom)c.. pom~a +?' za IX.---~-.-- ••• --~--. Postoje i drugi nacini za korekciiu zupcanika pomak profila..sa skracenicm glove 2 . m) dOl + 2m(l -I. ® neprornijenjene diobene promjere krugove koji nisu Identicni s diobenim (zbog promjene raz- Promicna osnos na razrnaka Gp od (1.~~om~._. ap = a.-:: d-o. - a 0" do. 23 = 20°. '" d" -..._· •.B) [mm] 1 i ••••• -- i dkl =.. Stvarna prornjena razmaka osi iznosi Baa. smanienie hc promjera (d. Razl ika faktora pornicanja 1Za V"minus parovc miicn]a se prcdznak faktora pomicania profil.--. ··-·----~---~·~·------·-~~ dc. Za izradu zupcanika mjerodavan je. Hiesiga). 2 cos o..~. __ •• ". d.-.ispred Z2 oznacava da se radi 0 vanjskom..I?~a profi.11--··········.cos eXo = z~ .-..~~~ __ L ~r. ~.~-~. a da se na manjem osjetno ne povecava.- c'2 -c... .. Kad spregnemo dva V-plus zupcanika s razmakom .- •• ---- •••~••• ~--~ T~_~" ••~_~~_~ __ ~ ••• ~~ __ ~ . veci od 1/2 m. Znak -I. c ~. smanjenje S.-..(1 . medutirn. Teoretska vriiednost smanienia promjera tiemenih krugova da bi se ostvano zahvat bez bocne zracnosti a 5 tjemenom zracnoscu c: PRAKTlCAR ll.-. odnosno ~ x.~ __ . linijc za ~~-~<~' ••• --..2 (a ~ m -l. (1 -I.--••• -~~~-----.2". Veliki zupcanik dobiva takoder pozitivni pornak.___". a veliki zupeanik dva zuba manje nego sto je racunom predvideno. ka~o to pokazuje ®. -.-. -1... moraiu se zupcanici ponovo primaknuti.~--cos a._~~_ dr.-------._ --~~-...~. profila •• ----. i dr).-.-.----.manjuj~ se .---. Da bi se nastala zracnost uklonila (da bi se dobila teoretska sprega bez zraenosti.-. il . i d. Uslijed smanjenja razmaka osi od IXp na ~.. ". Kod V-minus parova bit ce i B negativno.~~---.~.. pri broju zubi mamem od granicnog. radni (pogonski) kut dodirnice (~).---.- Kut dodirnicc (zahvatnc propisan razmak os i) . Promjenu razmaka osi za razmak OSI ao = I napvamo faktor?m ~omaka razmaka osi B. pri negativnom pomaku profila srnanienie d.da jc rijec 0 unutarnjem ozubljenju..2 (17 . kut dodirnice. povecanie h.~ 7..u Odl~OSU prema mogucnosti prekornjerne zasilienosti zuba (ne smue se....... __ •• ••••• _ •• __ L ~"~'T~T"~ • !_~dnoz.)(2_ zz glavc •••••• --•• . @ Granicna crta za prakticno dopusteno podrczivanic zuba i za oblast poi ave zasiljcnoati zuba kcriicna dodirnc (kinematickc) maka osi) pri pozitivnorn pomaku profila povecanje tjemenog i podnoznog povecanje debljine zuba (S). Iz dijagrama ® mogu se ocitati minimalne vrijcdnosti fa~tora. povecanie hr u radu zupcanika tzv. a znak .~ dr._~ r d.. Novi razrnak 051 nosi oznaku ap ®.--...

Bocna zracnost moze se izraziti kao kruzna zracnost mjerena na obodu dodirnog kruga (montazna kruzna zracnost) ill na obodu diobenog kruga (izradna kruzna zracnost). ):l+ xa 1 B 1 B.0145 0.-.0558 0.a = a. = a. + (x .0255 ~-. danoi sumi. 118 0.0043 0. 0._--0.-.a iznose: du d~l _-0. Tjemeni prornjeri zupcauika ked kojih je izvrseno skracenje visine glave za vriiednost hm = ap ..7.0819 0. + X2)m . ° 0. To ie jos uvijek dovolino blizu tjernene zracnosti od c = 0.---~. = 20° Tablica 8.--~~.089 o ----~ 0. . Zelienu bocnu zracnost mozemo postici pri izradi zupcanika odredcnim priblizavaniem alata (ozubliene letve) k srcdism zupcanika dodavanjern odgovarajuCih odmjera nazivnoj deb1jini zuba ill pri rnontazi odredenirn pcvecaniern razmaka osi U odnosu prema uracunatorn razmaku osi a.0183 0. odnosno kao radijalna zracnost (j r) iii profil na zracnost (jp).zbroi zu biI Zl + z~ 1 X = --17-.----.000 8 0. 434 --IS 14 0.--~~---0.0927 Izracunati osni razmak a je bez boone zracnosti.353 = 0.~. at cos 0:0 Faktori pomaka razmaka osi CI. 0. Vrijednosti pomaka razmaka osi s bocnom zracnoscu bez skracenia visine glave iznose Bas.~---. E.0322 0. tablicu 8).Bv) ao = 11111 [mm] .072 3 0.039 3 17 7 -~~ 21 .' . pn .824 = = 2 (a 2 (a d~! +m +m 2 17 17 10 ° X2 m) - d02 dOl x.. i 9.014 I 0. a bez bocne zracnosti i skraceniem visine glave By a.0757 0._27 28 o.0236 0.1763 m (v.03204 0. (IX = 20° i IX = 15°).177 .+z·1 . Z2 (B - 9.1763 Postoieca tjernena zracnost: c=a--- + df2 ----=a- du + drl 2 ----16 = _!_l_ 17 ~ ~17 =~ 17 o 0.1177 ° = 17 14 435 . 14 .471 --_.035 0.1507 0.0572 23 = 17 --22 0. BJ ---~ 24 = 17 17 5 6 4 3 0.0652 0. ---25 26 k .~"-.530 = 0. 0.072 0.588 ~ 0647 .0634 0..-- ap - a = (B . m) - 0.[282 0.~ ~.0292 0.-. 0765 .2 m nije opcenito potrebno smanjenje tjemene visine glave (srnanienie tjemenih krugova) jer je jos i za z! + Z2 = 14 vrijednost pomaka razrnaka osi.102 0. Pri tome je potrebna zracnost postignuta povecanjernrazmaka zracnosti j r' Time se mijenia pogonski kut dodirnice od " na COS" (1:.0225 0.. i k je dana u tabl icama 8. _.1076 0.Zl pornaka razrn ak a OSI..0090 0.--d ane 6U u taanoj roja blicama 8.0556 0. odnosno skracenje visine glave hm = 0. B.Osni razrnak s profilnom zracnoscu jp: a' = a + -j+-2 S111 " I.2 m. 059 o.088 ° ---_ .412 0.~~.-.0035 0. 0706 .047 0.0412 = 17 ..~ _!_ 17 = _2__ 17 - I k ~--.. !~. -~ 17 9 ---2O 19 18 17 0.0087 0. osi za velicinu radijalne Pri tome ie: .0082 0.0482 0.294 Pri ozubljcnju sa IX = 20° i c =.0044 ~~ Nastaianje bocne zra~nosti pri spreai dvaiu V-plus zupcanika ------0. Vrijcdnosti za proracun ' .0135 0.0438 0.0196 0.235 = 0..

Tolerancija miere pl'cko veceg broja zuba je razlika gornie i donie odmiere miere preko veceg broja zubi. Ako sa A'oJ i A"2 oznacimo gorn]e odmiere debljine zuba zupcanika 1 i 2.800 0.031 do JUS M.667 0.167 - ~~ 0. Odrnjere debljine zuba A. B 13< 1 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 0.?. dok ga povecanjc kuta dodirnice snizuie.pozitivnom pomaku izaziva povecanjc tjcmenih krugova poboljsan]c stupnia prekrivanja. .z .".15 55 I I I i I I 96 0. A'~J -\.500 0.... d2 + 2 A~sin 1 . 0 cemu ie vee bilo govora.967 1._ 14 27 41 55 71 \ ! ~ 50-~.2Aadsino: + A'd2) cos CI.dJ m l n "'" +- A.12 90 0. Dodavanjem odredcnih odrniera debljini zuoa.04 22 50 0.\~~\.z) cos a. Za zatvorene prenose treba razmak osi birati prema tablici 10.133 0.02 04 25 46 68 90 0.01 01 17 33 49 68 Sf.833 0. cinimo to sa svrhom da debljinu zuba u odnosu prcma nazlvnoi mieri ucinimo rnaniom.2 Ad sin A..933 0. 0.07 23 84 0. 8tO omogucava postizanje zeljene bocne zracnosti.\~.900 0.00 15 28 43 58 75 91 0.~'rn ~ -.033 1.733 0. JUS M.233 0.433 0.~~I~:~\~I:. simetricnim rasporcdo!11 odmjera U odnosu prcma nul-Iiniji potiie se [ednako oznacavan]e razmaka osi pri primicni prenosa s vaniskim i s unutarnjim ozubljenjem.'.08 78 34 97 I \ 0.2 A . zatim red 2 pa tek no. i A. Tablica zubima modum >II 10.03 16 40 68 *\~I~.07 27 0.09 20 0.11 84 0. 0.1 07 IS 30 43 57 71' 28 27 26 93 0. I ill m.3 17* 40' 64* '89* 86' - kl'uina zracnost: jntln . + A. odnosno minus (±) predznake da se kod prenosa s vecirn broiem vratila ne bi dobila vclika odstupania od nazivnc miere.267 0.000 1.10 00 82 0.00 ..333 0. jesu dopustene razlike izmedu nazivne i stvarne rnjere dcbliinc zuba mjercne na diobcnom prornieru. Osim toga. 0.~ 02 05 08 11 15 0. moze se potrebna bocna zracnost ostrariti pove6anjcm osnog 436 Tolerancija l'azmaka osi je razilka izrnedu gornje i donje odrniere razrnaka osi.033 0.633 0.••sin 0: 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 0.200 0.100 1. Odmiere razmaka osi A. mijenja se i premier podnoinog kruga.04 08 45 81 0.c. kod kojih razmak os] obicno niie zaokruzena mjera. 437 ." .dZ donie odmiere debliine zuba zupcanika 1 i 2.:\t~\ Aka to konstrukciia doptl~ta) treba u prvom rcdu pr imijcniti red 1.600 0. max"'" (A.: 1 x. 'I'oteranciia debljine zuba jc razlika izmedu gornje i donie odmjerene debliine zuba .167 0.d gornju i donju odmieru osnog razmaka. ·0.08 48 0.05 15 52 90 I \ i (A'~l i... Cime se povecava tjemena zracnost. Odmiera miera preko veceg broja zuba A" jednaka je odmjeri debljine zuba mnozenoj kosinusom kuta dodirnice.02 10 32 59 86 14 43 .06 32 77 0. Zelimo Ii potrebnu bocnu zracnost ostvariti odgovarajucim pribliia\'anjem alata k sredistu zupcanika.61 i A.-.A. .::-\--1\80 ~. a isto tako i smanjenjem debliine zuba.767 0.567 0.-~oi~SC.700 0.Faktori pomaka CI.867 0. . j rn 0. 75 0.533 0. jcsu dopustene razlike izmedu stvarnog i nazivnog razmaka osi * Sk"accnje glavc pot reb no je tad ie c = 0.467 0. a sa A ..C].06 16 67 0.14 17 0.133 1. T x.-.10 38 I ! i \ Odmjerc dcbljine zuba i razmaka osi obuhvaccne su standal'dima (DIN 3963 i 3964.100 0.. :::.l mjera surne diobenih radiiusa (ro 1 + r02)' Kod V-parove.2 03* 2O3756* 75' 95' 0.05 24 66 0.067 0. krnju red 3.300 0..01 08 27 47 66 87 0.400 0.CI. . Pri .o\-. = l'azmaka 15 0 osi Tablica ! k Razmaci 9. sa A.03 I i l'azmaka.036)..067 1. osi u [mrn] Raom. (J. Odmiere razmaka osi imaju plus.2 '" Promjenom tjemenih krugova i kuta dodirnice u odnosu prerna nultim parovima mijenja se i stupan] prekrivanja e. 24 30 36 35 34 33 32 31 30 29 \ i I \ 36 43 50 58 67 76 85 0.5 ZI ":" Z-. d 1 (I. iznosit ce _ profil na zracnost: j" ! . unutar koiih treba da se pribliiavanjcm alata ostvari smanienie debliine zuba.0 01 19 -.. Standardne Red vrijednosti za zatvorcne est a • cil indricnim osi u [mml i zavojnim I.:~: --I\l2s~-\:::\~-\\200'--~:~'--\315\--' 3 50 56 I icdinicc prcnosa Razmac! .". U tom slucaiu razmak 08i nulcparova i V-nul-parova ostaje nepromijenjen i sacuvan kao zaokruien.09 67 82 0.3-1~ -80 90 100 Red I \ I 85 0.367 0.-(m\3~.

k~o sto ~~l npr. mora izdrzati uvjete opterecenia.l5. Tablica 1 J 1. novotekst itd).26 Pri izboru materiiala za zupcanike mora ekonornicnost biti na prvom micstu. rucne dizalice.18 SL. Skupna greska moze se mjeriti odvaljivanjern zupcanika.11 Materijali supcanika Matcrijali 2 3 za izradu zupcanika mogu se podijel iti u ove tri skupinc : Colici za ccmentaciiu metali (liievano zeliezo. snaga. z!la~ost ~tpor~n n~ udarna o_Pte~e~enJa.blja\ aju U prusnjavim. se sliiedeci zahtjevi : Na rnaterijal za zupcanike postavljaju 2 3 mora biti takav da se od njega bilo kovanjcm. bakelit. 438 1. poljoprivredni i gradevl11skl strojevi ltd. koji je S obzll'o!1l . mora omoguciti odgovaraiucu kvalitetu (finocu) povrsine .Debljinu 2 3 4 zuba mozcmo mjeriti na razlicite naeine: kao tetivu na diobenom krugu kao rnjeru preko veceg broja zubi pri tocnim rnjerenjima preko kuglica i valjaka ulozenih u meduzublje kao razrnak izmedu osi zupcanika koji zelimo mjeriti i kontrolnog zupcanika. I f~~~~~--' fcr itican 0 Slijcdecc tablice daju blizc podatke upotrebi pojedinih matcrijala.cn. K<:~ poljoprivredmh strojc. Kora ad lijcvanja orporna je na habanie pa s~ !IJe:an~ zup. Sivi liv Sfcrni l iv 5L.:. celik. bilo lijevanjem. rnaterijali na temelju umjetnih smola (ferocel. kovkasti (temper) liv.can. a pogonski uvjeti. I : lIB kp1mm'i "l I aDl kp/mm' i I aO!)] ell I i kp/nllll'i i Primicdba Kao skupna greska ozubljenja uzima sc suma svih utjecaja pojedinacnog i zaiednickcg djelovanja gresaka na poloza] i oblik bokova zuba. vla'lnim pogonimu. kao i P{~gOI~lma lzI0:-~n11l1 kisi 1 . edce u zahvatu pa 2 3 4 5 6 7 8 9 10 greske evol vente (greske profila) greske tcmeljnog kruga greske koraka na diobenom krugu kao pojedinacna greska kao skupna greska greska dobivena razlikarna u velicinarna pojedinih uzastopnih greska u koraku zahvata (koraka na temelinom krugu) greske debljine zuba greska radijalnog bacanja greska uzduzne Iinije boka zubi greska miere preko veceg broja zubi grcska razrnaka osi.Sl1ljegu.1 uspiesno upotr.- . Tezina i raspolozivi prostor igraiu pri tome takoder odredcnu ulogu. . j to: 2 Kontrola zupcanika mole se izvrsiti mjerenjem pojedinacnih gresaka iii skupne greske (na posebnom konrrolnom uredaju). 5. Na brzohodne zupcanike postavljaju se vcci zahticvi. jer je Manii zupcanik ooicno se izraduie od kvalitetnijcg je time jace optere{.a dale s~ pre?nost kovkastorn livu. od odlucne su vaznosti za upotrebliivost pojedinih vrsta materijala. broj okreta. Do 1 mls najvise 2 mls obodne brzine dolazi u obzir kao matcrii.na SVOju. lijevani celik. presano dIVO. Kao velicine na kojima se utvrduju vrijeduosti stvarnih odstupanja od nazivnih mjera pri mjerenju pojedinacnih gresaka uzimaju se: I 3 veca otpornost na habanje rad bez buke visoka dinamicka savoina cvrstoca. rnatcrijal a. mehanickorn i termickom obradom maze izraditi zupcanik . mjerena na posebnom mjernorn uredaju. koji treba kontrolirati kontrolnim zupcanikorn na posebnirn kontrolnim uredajima.al za zupcanike lijevano zeljczo i Ihevani celik s ncobrade~im zubima.311. kao sto su viiek trajanja. Za svaku vrstu greske prcdvidcno je po standardima 12 kvalitcta. Matcriial koraka I IT!)" Oznaka Stame \ kP/mm'! s 1-. Podaci za metalne materiiale zupcanika .

.~ ...2 110-130 75 pobolisan --_ __ .L. -.35 -- _-90-105 ~-~.~~ I 1 .. HJ3 Celici za povrsinski Kernijsk i sastnv JUS kaljene zupcanike Lornna cvrstcca [kp/mm'] [kp/mm'l 22-26 25-28 32 -_. 1 .~--\:~~~~~.~gI I I g:1~ ss 1 I ~ • I I I -----------.33 0..40 C. norma.34: 0. ~·· Vrsta I_~r ' ! ~~ __ JUS 0' C cvrstocn [kp/mm'] 0.. ~~..35' _ ... Osnova vecine takvih matcrijala [esu sinreticke srnole i visokovrijcdne specijalnc tkanine.250 190-250 nisko srcdnie optcrcceni optcrcecni Tablica Upotrcba 17.4830 MnSi 0.osss (..5 aka 0.'.44 0. osobito \'01 tcJik iki zupcanici Tablica 14. I _~ 0.~~~~~S. 0.. koji sn slozeni jedan na drugi.50 kaljen .-. Osim toga dolazi i do orpomosti na kcmijske utjeca]c..9 I '" lOa! i ~--.~.__ ~. -- 0. poholisan : zupcanici otporni 80 -.0 l.\ priicno~nikc clckuicnih uumvaia ___ ..~3--.41 1.2 .._ zarcn u svrhu .S_._.. JUS Stanic Uponcba C. -- __8~~~~~ .25 I Cr Ni .:".. > i" ..5421 0...--C. \"-..40 .4320 .~~... Pritiskcm i toplinoD1 dobivaju se ploce ili rondcle punog iii profiliranog oblika.-._-_. 60 0.ost ---_... U toku procesa presania otvrdnc smola u takvoi mjeri da postaje otpoma na temperature..:--- SL... n"_T __ -- _- _-----.~:_I __ 0.- "~If~::..' xni lJ'~ -O'4~L'" \'0 I 1 \1 . -\ ]. ••. 26 SL. Od tkanine se uz ostalo traze i odredena mehanicka svojstva.~ika}}i\'inpr..2 max 0._--.:..._ ...--.16 -~~i5~~ __ \ . iI· kulicn .1731 C.1 ..i at- na habanjc (...- i k 1" a rcn 1 ! ! "rio iako 7.._..50 0. z:.~~I~t~~~1:ccn~ __ jake optercccni ZUPCfillICl veci xupcanicl optcrcccni ~~ __ . :!.~~-..cljc vrsinski kalicn isto i po- lup~nnki zupcanici bez udara box udnra jnc~ optCl"eccni zupcC1nici (I/o \ -.15 V Cr V 1. 1.~._·-~I~[~-~_~_~~_~_~_~J~~------S-t-. C43 _ "l ~'~~_'I~~_!_O~~~ __ .-'1". celici za poboljsanje Tablica Stanjc Upotrcba \KcmiiSki snstuv [%J \ Lomna Ta o l i c a 16.. . namocenog u umjetnu srnolu. · . __ c __ ct. liv ~!_'_Nl_n~:--s_·.~---- 65·. -- ---_ 90-105 . '-' '" ""cl.20 1. \ 1\ .30 iaron ~ sv~hu norm.i-.'3" \..------- visoku i.~~~_.. ' 75-90 -. _- -- -- ~-. 0....:T~~~i~M~ % ~~ % ~ '~~ %l g.10 1.---. \' jaec .Konstruktivni Celik ugljicni celici Lomnn legirani ugljicni celici Tablica 12.i zupcanic1 uz .~~~~·....:'~~~cc~i . jednolikost osobina materiiala postize se izmjenicnim mijcnjllnjem smiera osnove tkania. 441 440 . -.~~~C~~~~.~~'lie:__..i 0.:~..\ .6 __"J 1t~.-..--.0645 _I ':~ 1 i j 0.15 0.~s.~~I g.i. __ ~ .\· 63' 62 max 0.9 C .:J. - -...5--=.... _!:Ao _O'.4732 _____________ C.--- I I vcliki .. inlw _-_ [akc optcrcccni .4130 _11~~:_I__!2_\I~.~o_.Upeanik optC'CCCIll Celicni liv za zupcanikc Legirani celici za [ako opterecene zupcanike...6! [akc o._ ~~_.. _- I i-----. -.18 i 0...PObcli"~-.--------- JUS ~~~o C.U~)~·.56.~:'::~~.. _~ ! !.80 L~'_ ..\~ __6.. -.~~.liz. ..._ g'~~:c...-~ 0.9 1.35 0. .ap\crcccni pornl "' habonlC otporni ------- 'l.20 1. ! .. : :~-~::. Konstruktivni uglj icni srednje optcrcccni zupcan ici (III> 5) srcdnjc C.35 ._Jl_iC------~----------u_p-o-t..15 0..39 .2 0. ~----- no habanjc zupcanicl _---_. 0. .~ isto Materijali na temelju umjetnih smola sastoie se od sloieva tekstilnog tkiva.4131 g:~~_----0.40 0.-~.38 0._"'P~"niCi promjcnljiva optl'l'cccnjn povrsinsk i :... C.~nOl"ln"- \ isto poboljsan znrcn u svrhu normalizacije optcrcccn --. max 0... .105 .3230 C.90 1.o'o 7?_1 ~. __ (:..O I pob~~jS. ..80 ~--- ~~ •• ___ . J_u_.-0.ciicni 65·-75 Iizact]c ]60 ----- 0. optcrcccni !. \_~:~~': _ __\ 100-·130 . 22 Stauic SL. pobolisan i povrkinski kal] en -_ ...80 0.-..35 Cr ].9 1.~_....7 1~.l531 -~~TM.50 0. ..10 1.7 _...1 0.4. JUS Sivi liv za zupcanike Lomna cvrstocn 'Fvrdoca [kp/mm'] ] 80·" 240 190.. -- Ic \~- 12 .122l Celici 'za ccmentirane zupcanike T ablica 15 Upotrcb.C_b_.-. .Ba\.I__ ._-..

' : .312 Cifindr-icn! zupcarricl 5.~ _. 3.z~ 2..I n = 20 ._.75 Tablica 20.tcnju.I n ~~ = 14·-17 za drugi stupanj. Pricvrsccnie na vratilo moze hili izvrseno i bez metal nih cahura. radi mirnoce hoda.0 mrs) --. . Treba nastoiati da vcci zupcanik bude Del umjetnih materijala da bi se na ta] nacin iskoristila prigusna sposobnost materijala. Mcdutim..~ 10 z.__ . samo su orijcntacijske vrijednosti za nekorigiranc zupcanike.::."nln . Za zupcanik i vratilo od jcdnog dijela uzima se orucntacudOL ".:m<:du proi~vodaCa i kupca :1~IC fo~ebt~ 2~~O~0~~1~01:~~r G 250 (vrijed.-TTC ~ + 1. kao i celicni.I v ~-._. "ZllPCanic. modula dana je visinom savoinih naprezanja u k?rijenu zuba... . daje prijcd[og prcnosnih omjera za zatvorcnc jedinice prenosa.75 dOl> b odnosno .'11: .~ .:.--. 2 . Zupcanici od umjetnih rnateriiala mogu imati._ . lerodavna J'e kvalitcta uldistcnja. Za prenose kod kojih se zubi u toku rada ukljucuju i iskljuClljU im" "'" 4. =. time .1. Za izboi smne zu a. To bi..3 nckoliko mm mania od metalnog zupcanika.~ 10 __ . i to 11a taj nacin sto se citih presanih tvari glavina oel lakog mctala ili oel cclika upresa u vijenac oel umietne smole.~~~~~----------------------------------~---- "".t'~nid s niakim obod~im redone svrhc) (fJ . I opasnost od kosog polozaja zubi je veca.. 111 r. Donja gIalllea. od:tupatl ~.: [mm] 443 .~- dOL :5 0. doaovor "'I vrijcdnosti izvcdcne Ako i..2 ravnlrn zubima U posebnim slucaicvima.1 Zbroj zuhi I~.. Najmanji broi zubi malog zupcanlka Vrsta pogo".. Tablica Zupcarllci s vclikjm obodnim (v "': 10~ 20 mjs. Broj zubi treba birati tako da stupanj prekrivanja e ne padne ispod minimalne vrijednosti. kOIllCnUTI llindricnim zupcarucun c Izbor diobenog promjera.. Tablica 19. Sidna zupcanika od umjetnog materiiala treba da je 7. Kao posebne prednosti materijala na temelju umjetne smole treba istaknuti: 2 3 4 5 6 malu specificnu tczinu (oko 1. a za Z 1 ".l" "'" 1. Sto je u vcco] Slrma zuba. b ~ 0.opasnos t progiba ..~--. 442 prenosa.::. <lnjskom ozubljC:n)\.. Utor treba ela lcii ispod zuba.. !ignofol »2«.~..r-. ski za diobcni promjer: ~~ .otpada potrcba kasnijc obrade glavinc. prl obostranom b ulczisteniu: b «: I 2 d 0' odnosno 1 =". 7. • > 1.. . Ne postoji razlika u obradivosti materiiala umietnih smola u odnosu prcma metalu.__ Zlmln 12 10 brzinama (ugl avnom zu POd-I 0.~_: I.c·__ ~_ . x: .mj .pri slaganju tekstilnog tkiva... Prcma gore on jc ogranicen minimalnim brojel11 zub! Z. ". zbroj zubi za ct. .. Prenosnc omjere po mogucnosci ne valja birati kao cijeli broj da ne bi nakon svakog okreta uvijck isti zubi pogonskog zupcanika dolazil i u zahvat s istirn zubima gonjenog zupcanika. kod brzohodnih prenosa treba. = 20° 18.up can ika Izbor broja zubi. U pocetku treba zube tanka namazati sloicm grafirne paste. . Vrijeelnosti za minimalan broj zubo malog zupcanika dane u tabHei 18. Za prenose visoke toenosti uzima se z 1 ". za preod nazivnih iz tablice 19..:. a ne ispod mcduzublja.-. Time se: ~~ Krivnlje haban]azup~anika od razli1 ..4 kp/dm 3) visoka mehanicka svojstva (odgovaraju SL) otpornost na morsku vodu i ulje visoku sposobnost prigusivanja otpornost na temperature do 120°C neosietljivost na udarna opterecenia.'. ® pokazuje ponasanje raznih umjernih matcriiala u odnosu prema habaniu. Izmedu slojeva nanosi se sinteticka smola. za koju smo vee prije rekli ela iznosi e". dane u zavisnosti od rnodula: hmo• ~._. .312..~dl1ilh obodnih brziua (v = 3. Izbol' prenosnog omjera.In"" 1.zu '1 Ako ie rak ulezistenic dovoljno lelna. ZlmLn n] G . Pokazalo se da se vee za relativno mali broj zupcanika isplati da se presaju gotovi otpresci. ide sc d~ b ~ 2 dOl' _ a uleiisten)u. naime. tako da se i pri optcrcceniu moze racunati s para c noscu v . Grath se utisne u pore bokova zuba pa sc time uglacava bok zuba. dovoelilo do nejcdnolikog trosenja zubi.. Presano drvo. Pri udarnim optcrecenjima bolii su konicni rukavci.I optcreccniima (prenosi ~__ motora) . b dOl . 'Ako vratila 11'1811 para'1 ba moze bi to vcca.I...) !'ratila uzima se: kruto. nji modul.. ele UI 'nteresu mirnog hoda treba Imat! sto makvalitctoll1 lezistcnja i tocnostl IZla . Lignofol je pogodan za uelarna opterecenja..1 Upute 5 I.25..5. Od umjetnih rnateriiala mogu se izradivati sve vrste zuba i zupcanika. U upotrcbi je tzv.25 za prvi 8tupanj.. SIl'1l1C zuba b. Veliki prcnosni omjeri izvedeni u jednom stupnju dali bi velikc dimenzije gonjenom zllpcaniku pa se zato ne iele u jcdncm stupnju s prenosnim omjerom i ~ 7.-----. utore za klin. a i za planetarne prenose S cilindricnim konicnim.0· ·10 m/s) -Z~. Zl min = 33 za visokouCinske prenose (turbinski prcnosi). vrijcdnostl . npr. iii pri niskim optcrcccnlirua . Priie stavljanja u pogon treba zube tanka podmazati grafitorn. Samo 11 poscbnim slucajevima bira se im •• "'" 10. nastojati da e > 1. _.5 promjcra vratila za zupeanik koii se navlaci na vratilo uzima se orijentacijski do> •• ~ .. in . Zupcanike od umjetnih materiiala treba sprezati s metalnima (time se smanjuje habanje).a.usteduie materiial .i poston opasn_ost omf"l ?."[.x .a.::. Modul.... Sirina zubi pri jeduostrauom ulezl:.-. \ 1. a sve se onda podvrgava prcsanju pri visokoj tcmpcraturi. Koel umjetnih matcriiala opcenito trcba obrariti pazniu elobrom podmazivanju. koji se sastoji od bukova furnira koji ic naslagan jedan na drugi. .)'''''1 ozubljcnju I Z: .. ~_ _ ~ 24 _Z_~_:o_i_~~~lb~i_I~"~'i~~~~. daje orijentaciiskc _. Cistoca povrsine postize Be ostrim alatom i velikorn brzinom rezanja. zubi nose sumo na krajevirna. zupc~mik. kod turbiuskin pri jcdnostranom z a iz b o r d im e nz i j a z. Zlml. ' mieri osigurana paralelnost .vr~n a.5) brzinnrna i pri velikirn . min"'" 2 promiera vratila. . 5. smna .

..-li-Cl-. 2· 97400 P 1'0 = -~---. !l:': 0 ...-p-"-O-Ii-j. Ii ~O' 0Nil ~O' '" 0- '" ! I c " 'U " o Silc na cllindricnom zupcaniku zubima s ravnim I I I -o 0..~_.. N r. 1) [mrs] --T='-..312.. _-_--.:: __..-' . Ako uvjeti lezistenja nisu pevoljni. prljavstine. 0N 0 mali zupC'al1ik [cdnostrano ujcZi~ten ------------------- ..] Faktor sirine zuba Izvedba ozubllenie VIsta lellistcnja <jJ Tablica 20.~_ 15 .lieno ---------------I na krutom postolju. trcba (cia 5. CLOlS.{ ~ ~ '" ~--~_-CiSlO livcno ldi~tcnje na ccli~n-o-j-k-o-n-s-l.: F. N' S\ . to rnanji moze biti modul u odnosu prema sirini zuba.. dobro Idistcnje kotrljajllci u kucistu prcnosa i . [111m) Ivlodule treba birati prerna izboru stalldardnih modula po JUS.. " ~ <'IN. I' ~cr ! 1 -o :~ > " [kp) 444 445 .. mctalne srrugotine..~ =6~~'1-60= '1910 Flo ~I )1 do .. koia dielu]e u smjeru dodirnice ® iznosi: Fo [kp1 cos ()... 25 Rezano iii bruscnc ... tablica 3.. I . n1nHlx = _- dOL z. onda ne srnijc ici ispod granicnog broja zubi. Sto su bol]i uvjcri leiistenja. -.-m-~-_ -. sila okomita na bok zuba.. = F« tan 0:0 I V\ N 0- 0N MM -: ~"" I! Nil ~O' 0- '" 'U 0.:. '" '" <-i '" ~ .97400 P [kpcm] 15 ·-·----~--·--I-I '" ..-v-S-jj-.-u-k-C-" j._..:: A~~_'~I_~ N N 2Mo do I Mo =.-nl-·n-.2 Proracun si la n a z u b u ® Obodnu silu na zubu Fo mozcmo izracunati bilo iz snage koja se prenosi zupcanim parorn P u KS i broja okrcta u minutama iii iz obadne brzinc: I 02 P -v~ [kp] v [kp] .o--_. !:! ~ . . treba izbjegavati male korake. do Zanemarimo li ionako male sile trenja na bokovima zuba.o Radijalno djeluie sila F. [kp] ~ n .J __ . M. LIZ ----~ ~. bi se povecao volumcn habanja) da budu sto veci. Naimanii modul dan u zavisnosti od sirine zuba: 1120111' = T '+' b [mm] Moduli zupcanika izlozeni utjecaiu prasme.kruto vratilo 30-45 iii dobri kliznl ldoji " Ako se ozublienie izvadi bcz pomaka profila. 0- ~ 8 '" Nil ~O' ..

..) . Njegov ce okrctni moment pri upustanju urad rnorati biti veci od onog koji ce biti potreban kad sve mase.. do 3 h dncvno s ravnonucrrnm okrctnim memento (npr. 446 ' 1110. se P?vecau nazlvI?-a obodna ~tla" b~dne brzine i od velicine gresaka l~!z" Vclicina te dinamicke obodne s~lc 7:avlsna je .. izrnedu kojih je ukliucen prenos. Vrijcdnost i fakrorom fd uzeu su u obzir utJCC~)l. . To. Faktor udara tp Tablica ~faktor udsra 22... u profilu zuba). Pogon rnoze dolaziti od elektro-motora. Nazivni okrem I mornenti mogu biti udarima. Na pogonskom . F21! ~o Fn2 sill ('P . udara: do lorna zuba... Sa zupeanika 1 (pogonskog) prenosi se na (gonieni) zupcanik 2 sila Pn2.'(0) .. tezina zupcanika Gz i tezina spojke G.. Dinamicka radi zuba. elcktro-motor i turbine) i do 8 . dodatna opterecenja mogu bitl izrazena kao dodatne vaniske i dodatne unuram]c sile. U takvim slucaievima treba pri proracunu uzcti u obzir I a uoi ..lla s~ zu a no.tom Sile koie opterecuju Sile Horizontalne F2V G2(J~tinolup(oniko) II.--. koiern djelu). ~ 'c msnic opterecenje zuba. [kp] 01 Moln az = 97400 PI ''''' (kpcm] nl Osim nazivne sile dielu]u.l1l1: a d uvjeta pogona. ----~ Vcrtiknlne vratila --~--. na vratilo II. Mjerenja izvrsena na prenosima vozila pokazala su da pri ukljuccnju spoike mogu nastupiti okretni rnomenti.. I do 3 h dnevno I do dncvno hi 8··. nienu nazivnu velicinu FOI [kp] moze1110 izracunati iz nazivnog okretnog momenta MOl [kpcrn] iii iz nazivne snage PI [kW] Upotrcbom pogonskog faktora dobiva sc vrijednost okretnog momenta Alol = Alol on f.. dodatna opterccenia..' 0(0) i 0. Priie toga smo silu Pn2 prenijcli u os vratila i dobiIi spreg sila koje vratilo opterecuju na uviianie i silu + Fn2. (tezina vratila je zanernarena). 5.. pa i cetvorostruku vriicdnost nazivnog okretnog momenta.' 1"1\2 Cos (<. -~~-~: .::e od d N'astupaju I'I u toku pogona kratkotraina udarna .. na kojem se nalazi gonieni zupcanik 2 i spojka S.zahva~a ~ub~ ml)en)~ se. zavisno od pogonskih uvieta i tocnosti izradc. opterecenja. 0 @ prikazuie vratilo II.. Tim pogonskim pomocu iskustv~nog pogo~skog faktora za~snoigg~n)'enog stroja na prcnos. kolebanjima optereccnja i s1. 10 h l dnevno ------\ --.3 Op t e r e ce nj e z u p ca n ik a Da bismo mogl i dimenzionirati zube. Prema tome.s(ft-!lnl3 o G. velieina Za vrijeme .-:--1 trajm pogon I'~~ motor s unutarnjim izg.-" \li) Shema optcrcccn]a F.0 . II. To zavisi od karakteristika rada pogonskog i gonjenog stro]a. vratilo iznose @ To&a 2 Gcnicni stroj Tocka S ---"'--. a o: je kut dodirnice.'" razloga mora.vratilu 1.pogons og pogonskih faktora dane su u tablici 21. Vaniska dodatna dlnamlcka opterecenja.V ". Unutannja dinamicka dodatna opterecenja. dobivsi potrebno ubrzanje. ! \ '--131 : 1:6" =1 l_k_O_d__l'_k-:ih~U~d:-ar:-a::--~= ked srdnjc jakih udarn -~---" kod [akih udara 447 .ma su pojedini autori pokusal i obodna si~a moz~ biti proracunata pOl~10C~ ~\tora il]i se dinamicka sila izracunava obuhvatiti funkcionalnu zavisnost ut]cca). a na zubu pogonski zupcanik (kao reakcija) suprotno smjeru kretania.~_'~ . smjesten je zupcanik 1. djeluje sila p. koju smo rastavili prije u dvije komponente F2v i FZh• Kut tp je kut koji zatvara spojnica centara I.an)adst d~bi ko'._-----' ._. treba nicgovu velicinu ocijeniti . Iz I~avedenih kraka no..2.312.. Rastavimo li silu P"2 na horizontalnu i na vertikalnu komponentu F" i F2Jt> dobit cemo sile koje u horizontalnim i vertikalnim ravninarna opterecuiu vratilo.. cijc vrijednosti dosizu dvostruku.. a time i do potrebe za ubrzavaniern i usporavanjem masa. u ~~ a time i velicina progiba zuba.. [kpcm] za proracun : Obodna sila: FOI = ~Qd-~·~J.od. zbog elasticnih deforrnaciia pri optereceniu zubi dolazi do kolebanja kutnih brzina.. . 5pojk.fakt ..n"allJCm. s.. s horizontal om. if Vrijednosti pogonsl{og faktol'a fd Tablica 21. dalinia tzv.III I S stro] oromicnliivim okretnim mOlllen. daleko prekoraceni. visnosti od trenutnog polozaja zuba. potrebno nam ie kao prvo da znamo kolika ie sila koia optcrecuie zub. Zbog gresaka pri izradi zupcanika (gresaka u koraku. 10 ~ trajni pogo" I v. Ako pak za faktor udara 't' ne postoie neke iskustvene vrijcdnosti. postignu pogonski broj okreta. z ~ za vriiednost dinamicke obodne sile Fod.. __ ~ . Pogonski :~-~--~'---:---.) ' (dpr. . Vidje1i smo da obodnu siIu. Dinamic~~ obodl~a sila ]C to n. PraviIo ie da sile na zubu gonjenog zupcanika dieluju u smjeru kretanja.

i Z2.~ uk "= '1). brtvarna i buckanjem maziva. KoefiCIJent tren)a !1. = 0. odnosno na icdan par zubi.312.~a~l zupca~lk ima :nanju povrsinu.~§. U razdoblju zahvata dva para zubi optcrcccnie je staticki l1codredcno. buckanjcm maziva i trenjem brtvi ' P = PI . To se postize glatkim povrilinama bokova i dob~lm podm~ZlVan)Cm. ZI iz zahvata [cdnog iii dva para "ubi lC. uzimamo kao polozai na kome sila djeluie na brid zuba uu vanjskom obodu (A). '~L 'r"" = ukupna iskoristivost nastala gubicima u zubima u lezajima. Pod granicom nosenia zupcanika razumijevamo sposobnost preuzimania optereccnja a da pri tome ne dode do ostccenia. One opterecuju zub {~ Tok naprczanj:. 7. Zbog toga ~?ra)~ zupcanici l. Smjer dielovanja !Jilc Pn doveden je u simetl'a\u zuba (tocka F). treba birati sto veci broi zubi.\ u kOI"Hcnu -zuba kild sila djciuje na vnn. To zuaci da postoie iazdoblja zahvata dvaju para zubi i razdoblja zahvata same jednog para zubi. ~uduC! da .98) 0.~ C'I)z = 0. [kW] L1 5. dobro podmazanih !1. on ce biti topliji ad veceg.99) 0. U toj tocki kao hvatistu rastavljcna je sila fin U clvije komponentc.uba 448 29 I'RAKTICAR III 449 . z~ nalazi sc u pocetku zahwata. z~ naiveci u tocki B.. P2 = odvedena snaga.ine ulja u ~~~istu. Razlikujcmo : 1 nosivost korijena zuba (opasnost ad loma).ijed buckanja. montazi u hladnom stanju odredenu bocnu zracnost. jer bi odrcdivanje tocke 13 zahtijevalo prilicno mnogo vrcrncna. Svaki par nosi u tom razdobl]u samo polovinu sile ~~) Rnspodicla optcrcccnja pri xuhvm u l~~il f' U rocki h izlazc zubi Zl. .312. Osim toga . Kad su u zahvaru samo dva zuba (jcdan par). rnozc doci do lorna zuba.za brusene zube 2 % . Ukupna sila koja se prcnosi sa zuba nit zub diicli se duz dijcla puta zahvata Dii "c /W na oba para zubi koii su istodobno u zahvatu. onda se optercccnie zubi za vrijcme zahvata dijel i na dva. Prakticno.za tocno rezane zube 4 % ~ za neobradene zube = . ' 'I)L . sto se kod zupcanika i zahtijeva. 'I'ankirn crtama oznaccn je na rQ'!J poloza] kad zubi Zl.1 % za specijalne lezaie za visoka opterecenja ('l)L = 0. pitting). z~ moraju sada sami na duzini puta j'3D preuzeti ciclokupno opterccenje Fn. ~a gubi~ke usl. Z2. z] izlaze iz zahvata (tocka E). ''lop Trel~jem ra~vijena tOl?lina raspodjelju!e ~e na oba zupcanika razmierno prerna mogucnosn hladenja.~z C'~.4 Odredivanje stvarne s n a g e k oju prenose zup ca ni ci Ukupni gubici iznose : PO"k .skom bridu 'l.5% 5.~."' • • J " P2 -I- POuk =!2_ ~lJ-lIk [kW] Pu snaga.04~O. nosivost bokova (opasnost cia usl ijcd kontaktnih pritisaka ne dode do pojave rupi2 cavosti povrsinc. najccScc u njcgovu kori[cnu. "~ 0. gubici snage u zubima (P.p = 0.10.96) pl! zubi gubici snage u kotrljajucim lezajima: "" 1/2 % . nosivost u odnosu prcma mogucnosti zaribavanja (opasnost zaribavania ili cak 3 zavarivania bokova zubi usl ijed prejakog zagrijnvanja). Prekoracimo li mogucu opteretivost.312.PLL = Pl • 'I)L1 'I).)'V . Punjenic Oko kucism uljem Ukupna iskoristivost 1/4 vis inc 97..= PI = PI = dovedena = r.ma~1pfl.99) 4 .gubici uslijed buckanja ulja i trenia u brtvama: "" 1 % ~ 5 % u zavisnosti od konstruktivnog oblikovania brtvenja punjenja kucista uljem (.u kotrljaiucim Iezaiima s najboljim uvictima podruazivanja (-1)7. J. Pal' zubi Z2.liti niza~. pri zahvatu para zubi S obzirom na odstupania oblika i koraka zubi te S obzirom na deformacije zubi pod optcrccenjem nastupaiu odnosi koji se razl ikuju od tcoretskih.5. krece se kod cilindricnih.99) 2 'I)uk = '1).. Mjerenja na jcdnom norrnalnom plcnosu s razlicitirn vismama mvoa ulja dala su ove rezultate : Utjeca] kollelne ulja u kuciStu na gubitkc snage Tablica 23. 1\1 i gubitak snage u Iezajirna. krak savijanja je za zube Z2.995) gubici snage u kliznim lezajirna (za nekoliko lezaja) 3 "" 3 % za normalne lezaje ('~L = 0.): I % . Prcrna '. dolazi u obzir ked :mpcanika koji nisu kaljeni .97) "'" 0.p [kW} Ut!ecaj kOlic. Ako je stupanj prekrivanja e > 1. nosivost u oduosu prema habaniu (opa4 snost prevclikog troscnja).6 Gra n ica opteretivosti z u p can ik a Granica opterctivosti dana je granicom noscnia. kako to pokazu]c @.5 Gu bici 1- snage i koefi ci j c n t i sko ri s ti vos ti (.li zahvatu su dva para zubi (z l> z. Proracun zuba na savojnu cvrstocu (nosivost korijcna zuba). + P + e. ta nosivost dolazi u obzir kod kaljcnih zupcanika i zupcanika od sivog liva . Zagrijavanje i habanjc ogranicavuju nosivost brzohodnih i visoko optereccnih (zakaljcnih) zupcanika..95-0. Radi [cdnostavnosti.5 .mora koefi~l)e~t tren)a p. P« = gubitak snage u zubima. kvalitetno obrademh zupcamka. Da bi Isko~~stLvost z~pcal1lka bila sro visa.

9 1.4 i 1.2 2.8 1.:.6 i 1. ispod istosmierno-promienliive diuamicke cvrstocc. 1. 'b~t 6 F. na pritisak (Fr) i na smik (P.61 1.6.6 1!l0 1.6 1. 1.7 1. tablicu 27).39 450 .2 i 2.7 1.5 I.4 .6 I 1.6 1.7 I ::~ 1.ao~~ .0 1.7 1.9 1}9 ! 2.un [kp/mm"] 1.d a. Premda G (tlacna strana) rezultantno naprczanje naivecc.4 2.6 1..9 1.4 II 2..8 1.8 1. 1.7 i 1.8 1.5 1.~.5 ~:61 U I 2.5 [.6! 1.I df-:i. i 1'.7 J7 . l/1.6 1.3 . 2.5 1.9 1. Savoino opterecenie djcluje istosmjerno-promjcnljivo.9 1.9' 1.7 I i i 1.6 i 1.7 1.6 2.7 2.9 1. F.0 2..o I 1.7 1.7 1. )/(a.5 I' I 1.6 1.6 1.0 i 1.0 1.7 1.0 2.9 1. 13 [kpjmm g svedenog na I [mm] 25 ~.7 1. s dovolino visokom sigurnoscu.3 2.9 1 <) 1:8 I 2 1.4: 2.1 2.s i i.8 1. De bi se izbjegli prisilni lomovi i lamovi usliicd umornosti {lornovi uslijcd dinarnickog optercccnja). ..4 .7 1.5 i l 2.1 2.5 1. tablicu 26).6 I! 1.7 1.4 I i 1. faktor udara dan u ta blici 22.1 2.01 2.4 I I I 16 1:5 1.8 I 1.5 I I .5 I I' 2.4 1.5.8 1.8 1.:.8 II' I iI 22'.1 451 1.B 1.2 2.0 1.5! (h I Sigurnost u odnosu prema lornnoj cvrstoci: z. I. su faktori oblika zubi dani u tablici 24.8 1.2.9 1.8 1. f.9 19 1..0 1.4 i I 1.3 2. rczultati na zupcanicima jc doslo do lorna pokazali su da je poeerak lorna nastujao na vlacnoj strani.8 J.112.8 i.7 1.0 ' i i ! \ I I i U :\::~I ::~ I i:~ 1. 2.6 1.6 1.-.2 2.2 1.9 Ii 11.1 2.8 1.6 1.5 1. greska profila). 13.6 1.4 0. B".6 1. premier kincmatskog (dodirnog) kruga dJ [mm] '"~ sirina zuba blmm] izazvano i3. 1.).2 2.0 1.9 1.9 .7 O'[)J) i lomnc cvrstocc aL matcrijala.6 ii.7 1.1 2.2 2.6 2.7 ~I) 1 1. 2M"'n"" '] ""' ~O.1 2.0 2.9~0 i 2.7 1.2 /.6 1.8' 1.9 I.1 2..9 I I' i.7 1.7 2..'.8 1.7 1.21 2.7 1.28 1.0 I 1.6! 1.9 1.7 ::~ 1.9 b.7 1. ~~ Wi' .9 1.7 1.8 oprcrcccnia 24 I:: I ro 1.7 ~:~ i.1 2. r: II~ - 3 2.7 1.5 [.6 1.8 1.8 1.7 1.7 1.9 1.4 1.7 I 11. a)Z je u tocki kod kojih tocka G'.0 1.6 I [.7 1.R 1.7 ' 1.9 3 2.6 I 1. 1.6 1.6 1.G 1.3 2.2 2.9 I i 1.6 1.S I 1.9 19 9 1.9 1.8 .0 q . 1.6 I. Sigurnost U odnosn prerna dinarnickoi cvrstoCi: IS 2.-"'~!_cc.9 1.7 1.611. 1.7 ! 1.0 1.7 1. [kpjmm '] I i I! 2. fb je faktor toka opterccenja (v.7 1. iz jednadzbi : '] q.6 1. Kod rneduzupcaniku koji su istodobno u zahvatu sa dva zupcanika optereccnje je izmjcnicno-prcmicnliivo.411.7 I'.6 1. malog zupcanika malog zupcanika kIa.611.1 2.5 I i I 1. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Faktor oblika q za ciltndr lene nul zupcanike s ravnim zubima IY-o = 20° 24. Opasan presjek ie korijen zuba.4 ~ I ! 1.5 I 1.7 I' 1.2 2._-..9 2.5 1.1 1. [reba birati vece vriiednosti sigurnosti.4 1.02" ..4 So .8 .9 1.6 ! j 1. +.8 II ::~ 1.6 I~Ll! I.cc [kp/mm 2] J -Iod.8 I 1.3 2.6 1.2 2.4 II 1.6 1.8 1.8 1.4 1.6 .0 2.4 2. r.5 1.1 2. 1.1 2 2.0 i:i i i:i I i.i I iii iI.s 1.0 11.6 1.7 1.. 7.4 2.5 1.2 2.4 1.2 1<) 2.8 1.5 1.8! 1..1 ts 2.5 1.1 2.9 1. tlacna i smicna naprczanja.5 1.4 1..Ii.8 ::~ 1.1 :.7 1.8 1.5 2.1 22 1..m) ie dopustcua greska zahvata (v.)2' M. Optereccnia P.~ Z. I 2.5 1.6 II 1. Sigurnost u odnosu prema dinamickoj (So) i lomno] cvrstoci (5\) treba kontrolirati posebno u odnosu prerna rcduciranim naprezanjima icdnog i drugog zupcanika: arcd' arod 2 '''.8 I ~.2 2.9 J.25 1. tablicu 28).6: 1.un [kp/mrn "] .32 1. moraiu reducirana naprezanja lczat}. II ~).4 Z-: .d2 = Z.0 .5 i i : 1.8 1.8 I I !' ~.2 2.6 "I 1. B.S! 2.7 1. q2 13". q.1 2.9ri"I.2 2.1 ! I 2.n II "" 14 I~ 16 17 :3 1.1 II ~.------------------------1 100 '.0 2.! ' 2.6 2.8 1..9 2S 1.0 ! = ([> .1 i .6 1.8 1.9 \I i.6 I.0 2.6 1.4 i 9 _.4 I 1.. 2. I 2.4 1.1 2 2.2 2.2 i 2.8 1.{}12.1.8 1.0 2.5 1.2-2 O'rcd I 1.2 2.8 .'.7 1.6 II 1.7 2.5 1.2 2.6 1.I 2.6 1.7 1. (IJ.9 1.a unutarn]c ozublienjc 1:.36 1.1 1. s" 2.8.4 2..9 1.7 1.6 1.6 1.5 1.5 1.1 l 1. 2.10 1.2 2.611.4 .4 [.7 1.7 1.9 1.1 i 2.7 1.8 1. ~~ izazivaju savoina.7 2.1 2. " nazivna vrijednost " specificnog opterecenja .8 1.6 i 1.5 1.4 2.6 I' I.5 1.7 1.6 1.1 Reducirana naprezanja izracunavamo arod! .8 1.4 1.5 1.6 1. v (m/s) je obodna brzina na kinernatskom krugu.81i ~:~ I ~:: !I g ~:: }I Ii ~ II ::~ U i:~ ::~ II 2.6 1.5 ! 1.-----------------------. oc O'L ar-cd __ 1.7 1.1 2. 1.1 2.3 I 2.0 I 2.1 'n 2 D.4 I 1.6 1.4 1..6 1.7 1.2 2.4 i ' I6 1:5 1.6 1. 3 .4 1.9 1.6 1.9 2.4 ].5 1.2! 2.8 1.1 2..1 ! 2. 1.9 2.0 I 2..6 c (kp/itm) je krutost (v.9 IS~' I 1.~ 1.tv [kp/mm a.2 2. na z [kpcm] ~ nazivni okretni moment _.3 i 2.8 II ~'81I 2.7 i 1.7 1.8 1. deformacijorn greskama u izradbi (grezubi pod optcrcccniern: c r. Ako bi cventualui lornovi zubi mogli izazvati teze posljedicc.8 1.8 2.1 2.41' i 2.6 2.7 1.2 2.8 I! I' 1.7 1.6 ..6 Ii 1.2 .9 2..1 2.. SO 100 150 i 1.8 18 1.7 1.7 2.4 2.5 1.1 2 2 2 2 2 2 1.7 1.8 1.0 2.6 1.7 2.2 2.5 1.9 1.7 1.7 1.._ spccificno dinamicko opterccenic ska koraka.5 [.4 [.71' 1.6 1.G 1. Prerna hipotvzi deforrnacijskog rnda dobivamo da su reducirana napreznnia: at. odnosno izmjenicllo-promjenljive dinamickc cvrstoce (aUN "'" 0...6 1. I II gl 2. Tablica + (a .8 ! I i.6 2.7 1.5 i 2 2 II 1 '.7 1.1 i.7 1. i:i ! iii I i:1 i iii I 2.na savijanje (P.7.6 1. B + B.7 1. [kp/mm 2] jc stvarna vrijednost specificnog siriuc zuba: 13.

6 1.5 1.6 0.6 1.4 [.2 I 400 l~ i! 19 ~. Faktori Dopustene greske zahvata f...4 1.6 1.5 1.6 1.6 1.7 1.6 1.~. krugova cJc_ 12 63 71 71 80 100 25 50 0.2 2.~ I 2.6 1...5 1.. -9 10 200 12 13 :1 I! i i 16 17 18 2..5 5 5 -_ .8 1.6 1.7 1.5 [ .zmcdu petro.S II 1.6 4 0.7 1. pogoni koji rode prj kvaliteti 5-6 do 70 mlsek.~ .6 4 ~.5 1...5 I ~-.6 1..8 1..6 1.2 I 1.5 ~ i I I' i 1..1 I I> 0.0 2. 1.m) Tablica 26.0 2. 5 0.0 2.2 ~..4 1.1t: a) kvaliteta kao Iunkcija obradc.5 li-lllcCj su: ~: 30 50 !I ~:~ : lOa I~ ! ' 1.1 2.02 .4 1.3 2.'~-1~g 1.5 4.6 1.~ 1. Faktor toka opterecen]a fb Tablica I Po mm sirinc zuba pri (.2 1.7 1.5 1.j I ~: l 2. I I .6 1.~.5 4 5 5 5.6 4 10 1...6 1.5 1.6 1.8 1.~-. treba pri proracunu zubi na savoinu cvrstocu po iednadzbarna crr e d I = Z 1 q 1 B. '-~i--~~ '-if.Zbog toga sto su pozitivnim pomakom profila (+x) zubi u korijenu ojacani.3 2.4 1.8 1.6 1.7 1.2 2.---~~ 7 ·1· I I --4 ~ 50 .1 .'.9 1.1 2. ~~O-\·~I-~~·~"·! -~ lIe"'" tf ~-~-~ -u. Isto tako treba u jednadzbama: f" I~ 0.6 [.5 1.7 1.~ 3 3. .4 ~.6 4 0..3 2.5 [.02 I za promjer d uzimati vtijcdnosti d.6 4 10 1.4 1.4 1.3 1.. 400 800 !....5 7 5. 0.1 2. 25. a negativnim pomakom (-x) u korijenu oslabljeni.5 1.2 2.7 1.4 1.4 1.8 1.9 I.7 1.mza cllindrfcne zupcanlke DIN (3962) Tablica 27.'.3 I I' 1..1 1. 28.5 6 8 .9 1..aca . kod kojin so zahtjeva osobito miran hod. cificnog optcrccenin B [kp/mm') i Pa~tortOkfboPte~. 1.5 1.6 .6 4 10 1..3 .5 1.5 1. ~-::6···~~'6·'1--"i-~ _.2 2.7 1..5 1. 100 200 4 4.6 1. I») poconi xa mierne apMate ifi slitnl po~""i koji zahtjevnju kod malih obod"'I' IIrzino vcoma toeal} prenos.7 1.9 1.-r I I 0 - 10 l I 0.o cos Cf.8 1.5 5.5 1..4 2.4 1.6 1.0 1.6 1. z.5 1.1 co lik/cclik mnter ijah Nuzivnn vrijcdnost spc ..4 I 1. I'folxvoaaca.~---7 7 20 16 18 22 [8 20 oblika q za cilmdrtcne V~zupcanike S ravnim zubima Cf. bi Krutost c [kp!tJ.8 1.6 1.5 I.8 1.'J 3 'I'olcranciiska polia cilindricnih zupca.4 1..7 1.6 1.5 1.6 1.6 [.[ 2.3 1.8 1.5 2.8 1.I 2.6 4 1.7 1. u lJ.6 ! I I I 2.2 1.7 1.7 1.6 1.4 1.5 1..7 1. .o = 20" Tablica z.6 1.6 1.kom nnri/branja porrcbcn I" pos.4 1.4 1.5 ! I.4 1.1 1.5 1.5 I i 1.4 [.6 1. 1.7 ::: I.5 1.7 1.4 1.5 4 4. .(D = 20 Q sparivani 1.7 1.. Z I qz 13"" faktor q uzimati iz tablice 25.1 2.8 u 1..5 1. .5 ! oj) Iilrbin$ki I slltn.t-c.5 ! I 2.7 I l:~ ::: I I 1.7 1.7 1. [mm] 50 100 3.7 1.9 1. 40 40 63 71 100 1]0 I I 20 21 22 t I 1.6 1. do (dodirnih krugova): 25 12 10 11 11 11 12 16 12 14 25 db I I cos Cf. i.6 1.S I.3 1.2 2. b) kvalitetn kao funkcijn obodne brzine 60 mls~k .6 1.-------'-'-'-~- '+'-Vr~~~ d.5 2.0 2.2 .8 1." i c r c uz .8 1.0 1..1[. Kvalitcta 6 [2 10 8 9 9 10 11 12 12 14 18 14 [6 16 18 18 20 20 22 28 22 25 32 25 28 II 40 45 45 50 63 50 56 71 56 63 80 90 100 125 . .ban dogoyor . \.4 [.6 10 7 10 14 20 28 40 63 [00 160 Smjernicc za izbor kvnlltctc izrudc oxubljcnia u zavisnosti ad abadnc brzinc dane su na oiW· i tnblici 29...~.9 1.6 4 0.8 1. ~-- -- -~ --_ . Pril.6 1.4 1. d I'ogon.5 I I I I' i !:! I 1..-.5 [.5 15 1.8 [.4 2.9 1.S 1.5 1..05 -~..5 [.5 1.5 5 6 6 6 6 7 9 7 B 10 8 9 11 25 28 28 32 40 32 36 45 36 40 50 pogonskih kinemastkih cos o: .

0 I [11 1'2 I ! Proracnn nosivosti (opteretivosti) bokova zubi. j .I!<.. 0.lmm] ."yi ~ 1 [kpjmm-'] 1 faktor pritiska valjanja dan je u tablici 31.loJ. B.rhriJn.~.~~p-=~~Bm·--. podmazivani uljem.j~nl((Jri ...zilo { t._. Na pojavu pittinga osim kontaktnih pritisaka utjcce i brzina klizanja i kvalitera nalcznih povrsina (tvrdoca i kvaliteta povrsinske obrade) te rnazivo.W.. bmlj.-- r- O't'fQ-hda t._. .z [kpjrnrn "] " E.ufna 1r'<lZilo I maforn{ ._---_ .. I Nacini izrade lijevani iii grubo obradeni grubo obradeni i s icdnim skinutc strugotine s lojem fino - I Kvaliteta izrade prerna DIN 3963 10-12 ----_ . dobivamo: = 0:0 11" y- r--L __ mj~t'nl apara" I ~JD1"n kvalitef: ~J~1l zup(Qnlk I . Opasna tocka naprczania nalazi se ispod povrsine gdje se uz tlacna javljaju i najvcca tangcnciialna (smicna) naprenja. bez ostecenja zubi.ubilld.35 Fn' Em p [kp/mm"] O~ . = 1.l/~ [kp/mm '] zupr!aniciza r--L. m~tal'i JQ '*1d~r~ ! unutari1jtm &ogorjnfJnJ.!in-~i(a l hi) [kp/mm"] -.1f'Ij"':'f1f. Velicinu kontaktnih pritisaka izracuuavamo pornocu Hertzovih jednadzbi./10 iJ'u./E' E". y" -. b bfO. -. . I.---- zup~anici t. srcdnji racunski radiius zakrivlicnia bokova izracunavamo iz iednadzbe : finomehaniku ~a11>1'1 pruIMl 1f'..i i p(&t1':/ lfrairrr.faktor koji treba da uzme u obzir materijal zupcanika koji je u zahvatu s racunatim.bll. dana je u tablici 35. kvalltet : l' I 2 I 3 I ~ za: opcu strojogradnju 5 6 II 7 :..DbfJd InduJtrQQ .pglJati ~~rr I plu(JIJ'Ii sir"jnl J 9u:. Pritisak valjanja koje bokovi zubi.5 + 21000 2E-· 455 454 . U ostalim slucaievima YE izracunavamo iz icdnadzbe: i p~liQprit'r~dr.J I ! )"'. rnogu trajno preuzimati.9 .srednji racunski modul clasticnosti Izracunavamo. vozlia .Smjernice za toenost izrade (kvalitetu) ozubljenia Tablica {mls] 'V 29.5 S 8. Kvaliteta potrebne obrade prema obzirorn na podrucja upotrebe (DIN :podrucjhna upotrebe zupeanika (DIN 3963) Tablica 30.~-~---~~~~-.~--.fJfrfJjtri n Z'P:·b F II [kpjrnm 2J kao pririsak valjanja i ako taj pritisak valjania Herrzova pritiska. ako su bokovi zubi podrnazivani ulicm viskoznostl 13.". dana je podjela kvalitete obrade 3963).-. Stalno promjenljivo opterecenic bekova dovodi do stalnih promjenljivih deformacija povrsinskih slojeva bokova zubi.:uM'<~ug pritiska niegova @ Kontaktni pritisak nn bokovimn zubi jcdnadzba glasi: 2 0. + E2 ako materiiali imaju ~lrc-j(t"1 IMv3UJ/O zrJ Jlompunjr I apat(ltl ! I". 12-60 cista fina obrada naifiniie obradeno ili bruscnje - Na tablici 30. razl icite module fj'l i E2 iz jednadibe: 2E.7 -1--4-...l___ IJ 2 pm cos Ill . Na miestu dodira bokova zubi pod optereccniem doci ce do elasticnih deformacija. r prrdzni ~tr~jni OPOfOt/ Oznacirno li odnos (Ii) uvedcmo u [cdnadzbu r---a/atM sfrojev~ 1____ alai-I)I . fdl-lo/lr4' I rrOMpl}(MJ ! I I P'''''' / u"r/lJjl '/P. Kontaktni pritisak na tako (elasticnom deforrnacijom) stvorcno] naleznoj povrsini i@ nije jednako rasporcdcn po cijeloj povrsini. Ako je taj zupcanik od celika yp.f(l9rqdll/~ ptJrni ! F« [kpJ lim [kp/1111112] ! '. Prema teoriji kontaktnih pritisaka naivcce tlacno naprezanje nalazi se u srcdistu dodirne povrsine..8 -~-.Af Itrcjrr/ ~ norrnalna sila na zubu @} ."q I I ! ! p".. utiskivaniem maziva u nastalc prskotine koje se sire prerna povrsini. nazivarno dinamickom cvrstocom valianja kD' Tu cvrstocu izracunavarno 5 6 I ' 1 2 13 ]4 : L _____ I7 I8 I9 110 I 11 T 121 ! iz jednadzbc : kD = YE y."0.. Za velicinu maksil1. Prekoracenjem smicnih prornjenljivih naprezan]a iznad granice smicne dinamicke cvrstoce.---..Dinamicka cvrstoca valianja materijala zupcanika.5° E/50°C.----6..8-4 4-12 <0.-.'. otkidanjern povrsinskih cestlca usliicd medusobnog valjanja bokova dovodi se do stvaranja rupica na povrsini bokova koie prerna engleskom nazivarno »pitting«.m 2p".= 0.-. Naiveci je u sredini.!!.tl'DJrvi 8 [9 1.

63 3.80 3. Ocekivani vijek trajanja zupcanika iznosit ce tada: (L' n) .95 4.29 3. moze uslijcd kolicine top line.35 3.31 3.20 3.17 3.76 3.vremenska cvrstoca valjanja pri podmazivanju uljem viskoznosti 13.20 3.81 3. (()sforom iii klorom) moze se postici bolja prionljivost (ulja za visoke pritiske).40 3.45 3. Proraeuu nosivosti u odnosu prema rnogucnosri zaribavanja.86 3.60 4.97 4.~i_.58 4.1014.17 3.91 3.62 3.51 3.50 3.67 3. Kod brzohodnih 'l.87 3.93 3.42 4. Pozirivnlm pomakom profila pada pritisak valjan]a k pa zupcanici mogu biti manii.69 4.83 3.1] iz ~D. n.33 3. 1 3.66 3.40 13.26 3.Faktor y.27 3.69 3.08 3.---[san] '~N n L .20 3.14 3.23 3. Do tog pak prekida rnoze doci visokim specificnim pritiscima iii cent rifugalnirn silama pri vel ikim obodnim hrzinama..65 3.B5 3. uz upotrebu ulja za visoke pritiskc smanjujc se opasnost od zaribavania.18 3.24 \ 3.25 1 Pritisak valjanja po jcdnadibi i .12 3.47 I 3.62 3.33 3. visoko opterecenih.36 3.16 3.40 3.70 3.[4 3)4 + 1 n .17 4. kojima su oznacenipojedini rnaterijali.60 4.50 3.62 3.L 1 h = Bst• Y ~c': __ [kpjrnrn 2] vrijedi za oba zupcanika.41 3.50 3.46 3. faktor sigurnosti Za prenose u trajnom pogonu mora pritisak valjanja h za odredeni ustati ispod vrijednosti trajnc cvrstoce valjanja.29 3.5 °E/50 °C za odredenu znacaiku vijeka traiania L .84 3.47 3.44 3.66 3. f2 • Pri proracunu pritiska valjanja ii-I h = Bs. Vijek trajanja je to duii sto je bolja kvaliteta povrsinske obrade bokova metalnog zupcanika.72 3. Vrijednosti za y.63 3.95 3.95 4.31 4.28 3.49 3.20 13.20 4.15 s.54 3.16 3.70 3.96 3.15 3.60 3 55 3.73 3.97 3. 10000 ~I ozubljenje).71 3.81 3.79 3. 4.5[ 4.37 4.58 3.18 3. zupcanike Faktor pt'itiska valjanja y za nul-cllindrtene zupcanike s ravnim zubima ao = 20" Ta bliea 31.25 \ 3.43 3.14 3.13 3.25 3.75 3.39 5. Posebnom obradorn ulja (sumporom .29 4.6(.37 3. = .16 3. Sigurnost bokova: S" ® Vrcmcnskc cvrslocC valianin rnzli~itih matcninla aa = AD k ~ 1..27 3.--r~~'-~~~~ kp/rtlM'l u obzir viskoznost ulja Tablica 32.37 3.15 5.63 3.BO 3.26 3.14 4.20 4.70 3.99 3.91 3. za razlicite materijale u tablici 36. 11 [min -11 brei okreta pogonskog zupcanika.64 3.76 4.26 3.35 4.93 3.13 3.23 3. Traina cvrstoca valjanja h o irnat ce prema nacinu sparivanja materijala razlicite vrijednosti.47 4. Pri podmazivanju rnascu Y» ~~ L Ako se radi 0 prenosu koii se projektira samo za odredeni vi" [ek trajania Lh u satima.13 3.75 3. n [h .05 3.52 3.04 3. min .57 3. t: gonskim kincmatskim promjerom d L i kutorn dodirnice 1)(.65 3.[3 3.49 3. Brojevi na pojedinim krivuljama odnose se na brojeve dane u tablici 35.99 3.33 3.97 3.93 3.25 4. Kuo sigurnosr protiv zaribavanja kod prcnosa s kaljenim bokovima vrijedi: 3.57 3.23 3.87 3.78 3.95 3. mora doci do prekida uljnog filma.51 3.61 5.12 3.34 3..09 3.45 .71 3.14 3.15 3.46 3.46 3.48 3.39 4.46 3.93 4.42 3.30 4. _ faktor koji uzima u obzir viskoznost maziva.-l = Bst• 2 pm COS ao V-zupclInika s po- dl fO k~ [kpjmrrr'] .96 3.14 4.48 3.13 3.26 \' 3.70.40 3.54 3. razviiene trcniem. izracunati stavljanjem = h iz jednadibc hN = Yl! y.38 3.t. 457 .63 4. Upotrehom materijala otpomog pri visim temperaturame. mozemo vrernensku cvrstocu valjanja II~.56 3.66 3. = -b~- Po • to ~ dop c [kpjmm "] ~.77 3.57 3.11 3.06 3.81 4.nOsti maziva dan ie u tablici 39.55 3. dane su u Yv tablici 32.27 4.10 3.65 3.48 3.42 3. a velikog od urnietnog materijala.67 3.02 3.69 3.43 4.42 3. a time i do zaribavania. U t0111slucaiu trcba sigurnost bokova racunati za svaki zupcanik posebno.63 3.22 3..80 3. h~ B.56 3.22 4.20 4.03 3.39 3.85 3.upcanika.12 3.58 3.15 to [mm] = korak <lopc [kpjmm"] dano je u zavisnosti od obodne brzinc.10 4.58 3.57 3.19 3.14 3.73 3.13 3.47 4.75 3.53 3.42 4.[1 3.86 3.38 3.16 3. i pritiska doei do zavarivania ookova.30 3.95 3. Ako nam [e za neki odl'edeni zupcanik poznata cvrstoca valjania h.44 3.19 3.77 3. Spal'ivanic malog zupcanika od metala.55 3.79 3. Izbor nacina podmnzivanja i ViSK07. drugirn rlieclrna.52 3._ prenosni omier (znak - odnosi se na unutarnie 456 .40 4.16 3.33 3.57 3.15 4.12 4.62 3.40 3.01 4. jednadiba vremenske cvrstocc vaIjanja glasi: ~r--r~xrrr~~~~--.73 4. n [h : min - L I bro] promicna iz ®.01 3.13 4.32 4. mora najprije biti istisnuto rnazivo s naleinih povrsina iii.67 4. 4. = .66 3. pokazalo se u praksi kao dobro sredstvo za tihi rad zupcanika (dobre prigusne sposobnosti). treba vrijednosti faktora valjania Y oCitavati iz tablicc 33.70 3.89 3.36 3.54 3.48 3.27 3.12 3.59 3.05\5.22 4.88 3.54 4.68 3.29 4.37 3. y --.50 4.71 3.16 3. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2[ 22 23 24 25 30 SO 100 250 5.47 3.22 3.42 3. Zupcanike od umjetnih materijala proraeunavamo prema jednadibi: e b [mrn] = sirina zupcanika.62 3.4[ 3.40 3. Vrijednosti su dane u tablici 34.4.75 3.18 4.64 3.44 3.51 4.33 3. kojim se uzlma Elkp/mm 2] _ modul elasticnosti materijala zupcanika koji je u zahvatu s racunatim.29 4. Da bi moglo doci do te pojave. 11~ a zatim POlTIOCU h~ viiek trajania ocitavati iz ~D prema L .14 3.14 5.30 3.16 3.

'_-'- N " Tvrdoca po Brinellu (HB) [kpj'mrn''] i dlnarnicka cvrstoca valjanja . -~---~-- -----1 <) N o II --------.0545 C._----------_. ~ S..-----Bronca 8500 7000 Kovkasti liv SOD J .._--------- "f ~ ~3 5~3 ~_ ~~~~~ qq ~ ~ -I-------~-----------·-----·-·-··--·"" i S Rcdni broi 1.. 4._------ 'a oW . ____ ~~.4732 35C... _-----.1730 C..17 0.---- Cel..------~ co ee c 9.70 0.. 3. [0.1 1.32 0. • ------- ! \ _______ ~r ___ .7 .0645 • __ ...48 0. Lak i metal i . . Q 0 " [2.' __ T ____ . ..NilB (DIN) 00 459 .26 CL. 15.1330 C.28 SLIB SL.~ II .1 I ..._-_.- . 1 HB Male".-..~.-------- ------------_..-. ell .--~-- C.. ! co"'" t-IN . -..._-_.-. 7.r.. _--_.._-----_. ----_--.----------'----10500 00 ~.--- ---0._---------------_.i: o .0745 -~'·'T' ____ -140 185 210 260 260 340 400 --0.._. ._---_. .. lIS .4130 pohnl jsan C.---_.-----------. ~. 14.. . C.21 0. 13..25 0.------~ -_.. .~~[kp/mm2] vazllijih matel'ijala za izradu zupcanfka Tablica 35.j....16 0.70 1. oro --...~.~ --..0445 C...3230 C.. 8.. G.. .183 0.a.....~-..c: ._.34 0.43 .:.25 0.:¥ --------novotokst polyacctal ------1 700 300 Umictni K matcrijal ~ 'u 'd o ~ .-. ~~~~·_ I Postupak I jezgra I 170 210 150 175 125 150 180 208 bok I ho --_.._--.---'.0645 C.Moduli elaetienostl E [kp/mm1] za materijale zupcanika Tablica 34.. 0... r . 2.0545 CL..--.. N ---11------------------_·_-------_·_---_· "'...~ __ a .1530 C... -------------.. [I.. Mnteriial E 21000 ..

<5 Stvarna vriicdncst spccificnog optcreccnia svedcnog na ] mm duz-ine zuba . q.~.. ~ B + Bdlll [kptmm''] v.04 0.--.05 0. -I.....07 0..75 4. Z'J]}I Iuktor fd prcma tnblici 21. .. nosivost koriicnn zuba 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II .---~..L__ promicru .. prornjeru v'··" .2.. -l-'~-""-"-----'-~-'"''''----'''-'-'-''''''''-'--'''''''''''''''I m b'~ 0/ v.22 0. ar~~l Or(lll~ tablica 24. 29.:.cnih zupcanika s ravnirn zubima TabIica 37. Ih.8 3..2".\ [~~.-~--~ ~n lllll-parovc ((0 =-=' (/(11 L. 23. 19.-..025 Poliamid 2 ncl-parovi (f.~.50 4.f56 (DIN) c.10 I Sirova 0. --. ~ .. c"' do.-------~--.16 0.l = 2 0.1 1..i_o_~_ ----cos (1 2 Za zatvorcnc prijcnosnikc trcba osn! ruzmak birati prcma tablici 10.~-"--------~-.~ ('.04 0. --.-. v. 27. do.06 0.~-~. K valitetn Razmak ozubijcniu OS! tablicc •••• 29...-..27 0..--..~ ! FfJ~ T~. 26.. '.5420 G..1.4320 (.-----~-~.~--.~. (1 + x... ~ L~.'l. 1.1 ?. .07 0.----_ kalieno u ciianovoj kupki - --.06 0...lX = t...- '" '_. 'l'[cmen._ Diobcni Dopustcnc Obodna Z. 0.16 0.11 0..___..~~ .413l C.__ ...---- . .?'.h-' [kp/Jnnl~] .~ faktor "darn. .. ~~ . (I . 22. tablicu 20. 28.:.09 0. ('...... -.08 0. .5 I Prorncun optercrivost i zupr::nnika nil savijanjc. V> ~~ . 18.!J 11imlll •.75 Nazivni okrctni moment malog zupcanikn Okrctni moment proracun Izbor matcrijala prornicr vrijcdnosti i modul 24.25 0. b .1 q.. premier I Novotckst 0.!~~ nl --..i§tcn)\.. 20._..05 0..4131 plameno kuljeno ili indukcijski kalieno 220 230 240 270 275 275 mjerodavan --.. I:'_~i>/~~vrijCdiz.m ~. "' Prenosni omjcr n.10 0.---. HB velik zupcanik ..S 4..3230 53MnSi4 (DIN) C..~--~-..--. '" .20 0..2 d()) pri krutom obostranom tllczi~tcnjl1 5.. ------~-~ 25.' ~~. I-lll mali zup~anik.'=" 36.xl_m) . ··'···"···-6·i5C~L-_. _'_I:.---.J.2 3. Pogouski kut dodirnice dop c [kp/mm2) za matertiale na bazi umjetnih smola i sliclle m atcrij ale Tablica " [mrs] Suma pomakn profile > .) dk.4 4.04 0. ccrncntirani kaljcn UfO.00 4....11 0. · __ ~··~·_'·"··"· n ·'~--_-___ --·· __ ···'_~~~___ -"-•• ---~~----..----~~--~ spcclficno optercccuie ----------~ l~ ~ O.l..) . tablicu 22..~ do~ -l.-~--.~---- Obodnn ---- brzinn na diobcnorn ~~~-. ~~. ---_..~ ...75 d". I do] "_''. ~·~ __ •__ ~~ ••• "-•• -.16 0. .---~.~. ------ •••• ~L~~~ --595 615 637 560 615 587 595 550 590 ---~3...96 4.~A:':~.50 i "".~_.. . 7. iJsw ".dQI 0.x....24 0._-_ .50 3.27 3.3230 35CrNiiS (.06 0...~~ ~ -~-.. d~e ::....] za nultc. 32. --. .~ Z:J_ ---------~-. Zl -l- Zjl in\'oc~jnvO:t) 2 tan «0 <. " 16...08 0...14 0..+ V> I~ Proracun 7. 31.03 0.] za korigi rune zupcan ike 461 .. /Jcdnad>'bc ~-~._~. x. I Materijal I Postupak ! HE jczgra 17O 190 270 360 200 400 310 400 I bok 590 637 650 6S0 600 615 650 650 I Oznnka 3.5420 (. b 12 15 [~.~----.0 3.. B. 30. bm..1 . 17.5421 '_R..1220 ('.20 4...-.~ Vcparovi dkl ...11 0....----..~.l.~ -~~------ (DIN) 460 470 500 ___ sirinu _z_nbi ~_."k-nljcl:::..07 0..18 0.- . • __ •• ..14 0.13 0.--..12 0.... __.26 0. Z-l q.08 0.08 0.:. prj konzoluom ul('.1 :.~---.50 4. = do.07 0.1120 ('. 25.10 0.10 0._:~c) ••• ~-- sila nil diobcnom I d" . sa skraccnjcm glavo dk1 = 2 (a -l._"_·'_'"~'~ __ ""_.-.~·-··--d~·:·c. + 2 f1lJ d"..(nastavak) Tablica Redni broj 35.06 ko'" I Vulkanfibcr I 0.0 4..faktori oblikn zuba ~I· __ ··o.--.~-~.7 3.-~-.13 0.. zubi malog zupcanika Odnos sirinc zubi nil vrntilu za mtu prcma tablici 18.11 0.--..-..15 0.~ 2 (a + til .m) . --Nazivno '" '" 0 IJ".1 UI.17 0. 21. Bslv [kpjmrn"] q . i 30.1531 C..l<1 ~-'" d«.~".. -I.4321 13Ni6 (DIN) (..~-.1bana savoinu i rcducirano naprczanjc ___________ cvrstocu "''' 7.04 0. h~ Geometrijskc mjere cilindri.rro (DIN) ('.2m Vvnul parovi rI..

tablica 26. cesto je diobeni premier u odnosu prema promjeru vratila rclativno rnalcn pa zupcanik s vratilorn treba izraditi od jcdnog dijela @ i @a.__ . .~. fb faktor toka optcrccenia. f. Kako to pokazuje 0~. proracun zupcanikn na savoinu cvrstocu (nosivost korijena zuba) Y faktor prh iska kotrljnnju.nici .!'!~_ :: _~ Sb "" ruodul clasricnoati zupcanika koji jc u zahvatu s racunatlm Y. Sigurnost bokov . [kpJmm'l Y u d. tablica 28._~. od odgovarajuccg poluproizvoda. 462 M Obiikovan]c cilin.:L.lri~llih zupcanika toI(Mcnjcm ia punog mnterijala @ Oblikovanie cilindricnih zupdanika takarcniem iz punog materljala i buscnjcm {~ Liievani i kovani zupt.02 -.- 5.prenosni ornicr 1. ti~1 Ztlp~i1nik s vrnt ilom od icdnog tHida f~:'· Vijcnac zavarcn na vratilo c [kp/!Lml krutost mba svcdena na urn ~idnc zuba.. Sigurnost cvrstoci u odnosu prcma lomnoi Proracun nosivosti (opterctivosti) i·1.._.5 + J~D. .~~~Lc~~~':r~!a~~ _ .~ Bsty Y --:" ._. 21000 Y E "" 0. v.(nastavak) Oznakn Jednndzbc Tab Ii c a 37. (ILm) grcska zahvata.25 bokova 1<0 nije za jcdan i drug i zupcnnik jcdnaka pa sigurnosi treba kontrolirati Z3 svaki zupcanlk posebno. Yv '''''faktor koji uzima U obxir viskoxnost maziva. . zupcanici se obicno kuiu od okruglog materijala ili.to~a valjania h~ [kp/mm'l Y" ~ faktcr koii uaima u obzir matcrijal xupcnnika koj i ic u znhvatu s racunntim . Ta varijanta irna prednost pred tokarenjem iz punog rnatcrijala. . tab lica 27. ----w- _____ . Za vecc seri]e kovanie se izvodi u ukovniirna. 1 1 bokova " . [kp/mr~l. Siguruost protiv xaribavanjn Jr~ [rnrn] ~ visina tiemcna glave micrcna od kincmatickog kruga i ..!j:.. B. Zupcaoik pl"j~\'rsc-cn na vrat ilo P0ll10CU peru ~\[!'Zup~3nik pdcvr~~cn na vrat ilo prckc kl lnast ih utora Prit isak valianjn v.7 Oblikovanje z up can ika Kod rnalih dimenzija pogonskih zupcanika. mblicu 34. tablicn 32. i 33. Zbog zareznog dielovanja mora (@ razmak tiemenih krugova do utora mora iznositi 2: 4 III..dit1.~ y" s. sto jc ckonomicni]e._ .~tlj.!~.!:>._ d"_. Veci zupcanici pricvrscuiu sc na vrarilo pomocu pera iIi preko klinastih utora @ i @. [kp/mm'J - iJt... Ako se radi 0 manjoj seriii.__ Spccificno dinamicko optercccnic I I- + ...1I ~dik YE .t.______ _Yalj._.. 1. pri podmazivaniu mascu Y.. tublicu 31. _ .ty [kp/mm'] Dinamicka cvr. I '" 0.. : lh_OQo.312._" ._"_" U ostallm sludajcvlma I. vijenac zupcanik moze se privariti na vrati lo.~ 1 B [kp/mm'l 'iI!_ 2..

Meki bokovi zuba brze ce se istrositi habaniem nego tvrdi. Obodna sila djeluie stalno na kinematskom krugu i 11e rnogu ie jednako preuzeti svi paoci. I I I L I I s ~0. h~ I I r i /1::. Glavina ie od debelostiiene ciievi iii ie puna. vcliki liicvani zupcnnici zupcanici. i brzine klizania bit cc niskc. Pri proracunu momenta otpora paoka.0.7s I O..6 ~8m i til ". posto je 7. Pri srednjim brojevima okrcta moze se djclovanjem klinastog procijepa stvoriti uljni film. [ __ kJ?~] mm? ~j) Zg broi glavnih doprr. 8 (mm).I) III. Sredstva Z3 podmazivanje mogu uticcajcm na raspodjelu pritisaka na bokovima zubi.5111 [mrn] [mm) 3" . na trcnie. 8. 1$ 1 R. .:. pa i da bi se olaksalo zavarivanie. spoj ostane u meduzublju qp. C"' 24 ' F'<J_.uj)canik izra- faktor zavisan od sirinc zuba k. pa se obrada izvodi samo na krajevima ~1} b.i Zavarcni zupeanik : a) bez rcbara za oja~anjc-. Iijevanfh zupcanika Tablica rebara "" 0. (3 . Zavare na glavini i na vijencu treba kontrolirati na smik od uvoinog opterecenia. R! 0. Tlacno optereccnie od radijalne sile pri proracunu zanemarujemo. Pri tome treba paziri da se na pojedinim presjecima ne nagomilavaiu zavari.5···2111 ~"" modul I I Ii ~b I I I ".4 za b = (30 do 40) 5.JJ 2. Zato prctpostavljamo da same 1/4 svih paoka preuzima savoino opterecenic obodne sile.. Na @a. b prikazan je zavareni zupcanik veccg prorniera. Dimenzije vijcnca racunaju se prema jednadzbarna: 3. to cc vcce biti i habanjc. Ako su brojevi okreta niski. Trenie zavisi od kvaIitcte povrsinske obrade bokova i od podmazanosti bokova. uzimaju sc u obzir samo ona rebra koja svojom visinom leze u smicru kretania.8 U tj e caj i p o d m az i vanj a.'" modul i I'" I I 5~ 111 1. 0"'" 0. Da bi se povecala krutost.5 [kp/rnm '] za sivi liv a 8 [kpjmm "] za Iiievani celik v.S d S. "'" 0. k.3 d -i[0 mrn za ~cli~J)i l ijcv I I I Zupcanici promjcra iznad 2 000 mrn rade se da bi se ol_aks~litransport. rukovaJ~je i rnontaza kao dijcljeni zupcanici. U pojcdinacnoj proizvodnji ili ako se zcle dobiti sto man]e tczine. "" 0. @l i tablicu 38. [mm] za dijeljcne zupcanike. a ploca se izraduie od lima._)'_:.2 d _+.. prema tome: ~T!= Lijevani aupcanlci: a) den. Moze se uzeti da ce trcnje biti polusuho. Polovine se mcdusobno vezu vijcima u glavini i u vijencu. Orijentacijski se uzima: Sg"" (0. glavina i vijenac dobivaju oslone povrsine @b. Takav spoj vijenca dobivenog saviianiem izvodi se x-zavarom. Dobrim i obilatim podmazivaniem mogu se uvjeti habania izavanog trcnjern veoma poboljsati. h ab a nj a i zagrij a vanj a Vijek trajanja zupcanika i dopustena opterctivost bokova veoma su zavisni od vrstc maziva i stanja podmazivania. Savoino naprezanie rebra iznosilo bi."2 1.aj zavara nn vijcl}-:tu t> @ Znvarcni cilindricni zupcanik I Orijentacijske vrijcdnosti za dtmcnztonlean]c 38. = I '" 411' modul I I"' . koji treba smjcstiti tako da. L G d.8 . I k..2 d g I i I s '" 0. (~~ -I 10) -+ 2. b) kovani 0-. Oiacauje a omogucuie pi:i t~plom navla~enju aksijalno nal~jeganje i centriranie q:j}. Na@ prikazan jc zavareni zupcanik oiacan rebrima.O.= k.3. S. kod kojeg ie viienac dobiven valjanjem ili savijanjcm plosnatog celika.5) JJl.1451/J~- za jcdnodijclne zupcanikc.s~h~ 0-. - (~6-I 18) Qi. b) s rcbrill13 za ojacnnjc Provrti duzih glavina liju se tako da su u sredini udubljene.~ modul ~1JI ". rade se izmcdu svaka dva ramona radijalni urezi.. I '" 8~·IOIII ". Materijal velikih zupcanika visokoucinskih prenosa obicno je visokovrijcdan lcgirani celik. toplo navuccni na glavine i vijenci od lijevanog zelieza. Da bi so preostala naprezarua lijevane glavinc mogla izravnau.4d + IOmm za SiVI liicv -I. Povrsina dijcljcn]a prolazi obicno kroz dva rebra 1 kroz dva meduzublja. Sto je vcca sila trenja na bokovima zuba. U takvim su slucaievirna vijenci najceSce kovani prsteni. h. Pri visokiIn brojevima okreta.8 za b "~ 10 JII 111 @ Zupcanik sa stcznc navuccnim vijenccm "" 1. zupcanici se izraduju II zavat eno] izvedbi. dopusteno savojno naprezanie "" 4.: dop z· z.a} b) na savijanie a druga na tlak.:.. na haban]e i na temperaturu u vclikoi mjeri utjecati na vijek trajanja.jkpjmm"] S.7 S. djdo:\0 PRAKTlCAR III 464 465 . To olaksava izradbu i poieftiniuie jc.025 do! . Taj viiek traianja iznosi tek oko jedne polovinc vijeka rraianja zupcanika sa sredniim broiem okreta. Usliied toga ce i vijek trajanja bokova biti kraci.125 ]1 do Polo'l.

v lm/. - t>rOo.~::----------l······-~::~:::-----I. zagriiavanie i buku izbjegavati previsok nivo ulja (v.-.juCi . 2·-6 6-12 Odgovar. Za otvorcnc pogone dolazi u obzir specijalna zilava mast iii zi]ayo mineralno ulje. Pri hladeniu vodom mora povrsina A.vost C> 1..--::: . za zatvorene prenose.5 I/min za svaki em sirine zuba.---. ! 1------ . ~. Zato ie potrcbno da sc za svaki prenos prcdvidi odgovaraiuce podmazivanic (tablica 39)..8 _-_~~ .) [kcaljh l. -'·-~I _i. __ . .. Za velike obodnc brzine najbolji rezultati postizu se podmazivanjcm pomocu tankog rnlaza ulia upravlienog mcdu bokove. . spccijalna meka mast s tockorn toplienia iznad 100°C... kod kosih zubi 466 467 ...<~:-::~~---!--. kao kolicina ulja potrebna za ubrizgavanje. tako da bi se otprilike nakon sese sad rada mogla postici toplinska ravnotcza: razvijena kolicina topline = odvedena kolicina topl ine.. c [kcaljkg 0c] spccificna tezina ulja "" 0.. .. bilo prirodnirn hladcnjem (zracenicm i cdvodcnjcrn topline).~-..- ..~- Ovdje [e uzcro D.._-.00 lkp/mm'). odrcdivanie stvarne snage koiu preuose zupcanici 5. --.-..-- 12" E 50 ..-- rE~ ! ~" /•• Odvodenie topline r'ashladnom cijevi za hladenje iznositi: A._-.__ ------- --- > 12 podmnz ivanjc brizganicm viskoznosri zuba maziv a u °E/50-clC...-..4 [kp/mm') optcrctivost nisku -/~i' PGuk . Uljern preuzeta kolicina toplinc odvodi se preko rczervoara za ulje. .8-4 4-12 Ked vccih obodnih orzina podmazivunje uroniavanicrn niskim obodnim brzinarun nnnoscnic masti niskoviskoznom uliu. Potrebna kolicina ulja za hladenie._. Za v > 20 m/s dobri rezultati postizu se ako sc rnlaz upravi i na postrane povrsine zupcanika.•.. _T_~~_.--.-.----- -.....~E~ -..-~~-S" E 50 ! C optcrctivost srcdnia = 0. pri kojem kollcina ulja koja se dovodi zupcanicima ne aluzi same za podrnazlvanic vee i za odvodcnie dijela razvijene topline.4) C"IJ" CC) temperatura ulja u kucistu priienosnika (max w 60 ·C) IX [kcul/m2• s .75 Q .00 Ikp/mm'l '-:cl'.. Preuzima li ulje razliku izmedu razvijcne i zracenjem odvedenc kolicine topline.. odnosno prcko uljnih vodova na okolni zrak il i se radi poscban urcda] za hladenje ulia. _ ..9 specificna toplina "" 0. bilo umjetnim hladenjern. Q"I)' [ljh... -__ --. prj Potrebnu kolicina ulja na sat: QII1J':1 [1/SUl] ~~ I uronjnvnn]e ~.. 10 [I/min) [kp/mm'] i ad obodnc v lm/_]. A (t u'J. ulje moze biti odbaceno s bokova. za podmazivanic zuba..-. Trenjern razviiena kolicina top line iznosi: PGuk [kWl ukupni gubici (v. 1 Pri prirodnorn Temperatura hladenju ulja: zraccnjem : Razviianic toplinc. QulJo ~" a ti ad optcrcrivosti c"~ v lm/sl c < 0. ---~---.. a za brzine > 20 m/s uljem viskoznosti 4 do 6°E/50.-.. z v Qedvod = odvedena kolicina top line zraceniem i priielazom Q"uo "" 0.. temperatura ulia podici ce se za: NaNn podmaztvania sredstva za podmazivanje Tablica 39. l/min) potrcbna kolicina ulja za hladcnje y [kgjdm '] ___.4 vodom. "" 3 "C.... . u ~ Izbor potrcbnc ul]c ~.C Zraceniem priielazom odvedena kolicina topline: Qo~ v "" (Y.. __ \l 0. treba povecati povrsinu zraccnia rebrima na kucistu iii treba predvidjeti nacin cirkulacijskog podmazivanja..__ . I korak t = Ie 'kod ravnih zubi..~-_ 12' E 50 20" E 50 .. Za obodnc brzine v 12 do 20 [mjs] dolazi u obzir cirkulacijsko tlacno podmazivanjc uliem vlskozuosti 6 do 7°E/50.vanjern centrifugalnih sila. u vccini slucaieva. Takvi zupcanici ograniceni su u pogledu prenosa snagc granicom dopustenog zagriiavanja..----------'.. Rasprsenc kapi ulia dovoljne su.40 . odvoden]e toplinc.--. . a QOd\"Od ~~ 0.~-~:: ~:~~~.20 za prenosc koii sto]e na slobodnom prostoru (slobodno kreranje zraka) "" oko 12 za pre nose 11 prostoru gdje je slobodna cirkulacija zraka onemogucena (kod potpuno mirnog zraka) R< 40 pri iakoj Ofi'kulaciji zraka A [m"] povrsina zrace.312..~-a kucista. tako da i u takvim slucajevirna moze nastupiti polusuho trenie s povisenim temperaturama i mogucnoscu zaribavania.] Podmazivanic Dovolino ic snrno nanoscnic mas li < 0. Ako je razvijena kolicina topline veca od one koja se rnozc odvesti. . Sva razvijcna kolicina top line u prenosu mora se odvoditi.1. Punjenjcm prijcnosnika ulicm R< PG" •• (3 __ 6) [I) . Pri podmazivaniu rnascu uporrebljava se.. pri podmazivaniu Priblizno Be uzima da ie potrebna kolicina ulia za cirkulacijsko hladcnie i podrnazivanje prcnosa za koji jos nije potreban nikakav specijalni urcdai za hladenic: uroniavanjcm brxinc u zavisno . tablicu 23). 0) koeficijcnt priiclaza toplinc "" 17 .-. II -~~~~crCI. Pri podmazivanju uronjavanjem treba S obzirom na moguce gubitke snagc.~---------. -.

= e + .313 Cilindricni zupcanici s kosim zubima Ka~ bismo ci~~ndricni zUl?eanik s ravnim zubima razrczali u tanke plocice i svaku tako dobivcnu plocicu pomakli u odnosu prema prcthodnoi za odredeni kut Q:}).. ~rcsjek ok~mit na. Bez obzira na to sto je u presieku okomitom na uzdulnu os boka zuba tijclo zupcanika elipsa. uvecan za stupan) ' prekrivania €$q dodirnog 1.pod kuto~ uspo~a Yo = 90 . bism~ spari li dva dl!ndricna zupcanika s kosim zubima."~t s~da bJO postupan.:wisJi. pa te tako pom:~.. t.li cilindricnog zupcanika s kosim zubima niie pravac. ali suprotnog smjera. . Zato govorimo 0 dcsnom i 0 lijcvom kuru put okomitim na uzduznu liniju bo~a zuba (nOl:mala~1presjek). = E + --~ .. i nor- malni korak t no ~" 7tmn Q~.bob u~azlh u za!1V~ts gonienim zupcanikom. Taj zupcanik dobiven tako prcsjekom okomitim na uzduznu os boka zuba nazivamo ckvivalel1tnim ili fiktivnirn zupcanikom.brzine rrotok~ v ~= 0. cos (h [mm] ~. odnosa - b( 111" e•• . .o luka bocne Iinije JO - = fh_ Iso @. dok je duza poluos elipse = l'o/cos ~o. Kutovi su mjcrcni nil diobcnim prcmicrimn nultih zupcanika v zubc ie.l~r!sjc! okomit n~ uzduznu liniju boka zuba zapravo ie elipsa s kracom poluosi = j'o. = tn' cos ~o [mm] Iz toga slijcdi da izmcdu dula 111" i ceonog module kosinusni odnos : 1I1n i!I. Kad bi ~upcal1lk.5 m/s) Ci._C~ 1[111. 469 . zubi na vrhu male poluosi imaju istu kinematiku kao i cilindricni zupcanici s ravnim zubima.~"i srcdisnilca profila ucrtnnog osnovnog = canika (alata) OZUZUJ)H naglba @: Liniia bok~ zuJ.- =E + €~..1II~~ [rnm] cos ~o Stupan] prekrivania bokova dlil1dricnih zupcanika s kosim zubima odgovara stupniu prekrivania profila dlindricnih zupcauika s . l"l)a rOC] temperatura ulja u prijenosniku. normalnog movlada takoder = m.e(~u~?bno pricvr~tili. L. 5. uzduznu liniiu bokova (nonnalan) dale zapravO cllll1dncne zupcanike s raVI11111 zubima.Potrebna kolicina vode za hladenie na sat: Vhl "'" d2 1414 [m 3/h] (v"~ 0. -.= ----~ . Radijus zakrivljenja clipse na rnapoluosi iznosi: Na dlindricnim zupcanicil11a s kosim zubima razlikujemo boeni korak . Prema tome cilindriCni zupcanici s kosim zubima daiu se izradivati normalnim alatima time da se ~vi postavc u kosi poloza] pod ~utom ~g/. ~10 dovoljno sirok. prcma tome: Z._-_. [0C] temperatura vode. moraju oba [mati 1St! kut nagiba.:a ESq izracunatc ~ bim« J. daderno odredeni nagib. Taj nagib nazivamo kutom nagiba bokova zubi i OZl1a~uJel?? ~a ~o. Izmcdu normalnog i bocnog koraka postoii odnos: tn.I 'l. dobili bismo zupcanik kod kojcg zubi vise ne bi po clJ~lol duzini hl1lJc.-.o'Sti (1tJo Za nckorigirane ® Kut nagiba Wo) i kut USpOIlO (yo) na sprcgnutirn zupcnnicima S kosim zubima.k e su -. dakle: ~~ Cilindricni zupcanici s kos im zubima s normalnim blicnjem. Na @ prikazan ie cilindricni zupcanik s kosim zubima s presjccima.5 mis._.. Ukupni srupani prckrivan]a dlindricnih zupcanika s kosim zubima je._- koeficijent prijenosa toplinc ulje-voda u [kcaljrn 2hOC] "'" 400 za cijevi (spirale) od bakra i . bokovi zubi obavijali bi se oko kinernarickog cilindra u o~hku zavoJl1lcc.r:lo.ima e ~. Dn. ~~.m. iedanpur okomitim na os vrtnje (ceoni presjek).!J! Zupcanik sa stcpenastirn zubima Diobeni do promier : = z in.knut~pl~ekc •.. tso 1Un l' b tan ~o b sin ~o ® Vrijcdn(}sti ... c~. vee bi taj zah.. u odnosu prcma osi vr~nJc. a drugi 468 Na @ dan jc nomogram zuba ~o 1 iz koieg se e~q moze ocitati b sin ~o ) 1I1n rr prerna vrijcdnosti kuta nagiba . MJcsto opisanog prnnjera s pomakuurim plccicama u praksi cilindricne zupcanike s kosim zubima dobivamo tako da zubima. 1\'1. ravrnrn zu b.

.... unutarnic Diobcni premier prOlnjcr . =~ ·········I_···""··""_···"·"~c. TOCan odnos jednadzbom : : I OSt COS fl.0: tjcmcna visina ul~lla Osnovne dimenzije V-nultfh cilindricnih zupcauih parova s kosim zubima za vanjsko i za unutarnje ozubljcnje T'ab l ic a 41.. = z..cos 1)11 _. Glavne micro nultih cilindricnih zupcanika s kosim zubima jesu stvarne mjcre racunate s norrnalnim rnodulom 111" koji jc mjerodavan za izradu i proraeun : ] hv« ':::. z= Zn cos? cos r~o Nazivna micrn debljinc 11 normalnorn prcsjeku (bcz zracnost i) ! ~ Zn . I + x)) do. "'n~... .2 ) d. __ cos fl.. .cc· ·_"""· __ premier Zl T'a b l i c a 40. 2 (hk. 10 z" 1 NO:: 70 COS'3'~. cos fl. + x. II m IIIIIII III fT IIIIIII I I II Ako...2 ) <ik. !lin) I Mali zupcanik z.(i.) dh .':~~ • cos fl.._~~. 2 Sn.-je-l"-ild~b-l-j·i~~·-~~~b·~·i~--'-" u normalnorn zracncsti) prcsjcku (bez _________ L_~..(1\Q 470 471 ..! ._~~ . . Stvaran broj zubi z mora biti ciieli broj.:i~!) 2 Z. ..0 50 + 50 70 QO 90100 150 Z ----Joo- QJ Na@ dane su vriicdnosti fiktivnog (ekvivalentnog) broja zubi Z" u zavisnosti od z i (30. mozerno dobiti priblizno tocnu vezu izmedu stvarnog i fiktivnog (ekvivalentnog) broja zubi koia je za prakticne svrhe dovoljno tocna: Z "'" (nastavak) Oz naka l vraH z npcanik Unutarnjc Diobcni Tjcmcni ~ Podnozrii Razrnak premier prornicr c... x. .2mn = IJIn ( -.-~mn ( ~~~ d .x.. diobeni promjer fiktivnog (ckvivalentnog) zupcanika oznacimo kao umnozak normalnog modula 1IIn i fiktivnog broja zubi z.) <it..-n-..._. Ve liki zupcanik /. • _--!!_I_~_~-/. Ol -l. I Vdiki zupcanik z. Stvaran broj zubi manji je od fiktivnog. Oznaka Dioben i premier Tjemcni Podnozni Razrnak premier 'T'icmcni premier Podnozni Razmak premier osi . zuba 2 c'~-. ". .2mn :."fl~"T' mn ZI i.• :_-_.cos ... Oznaka Diobeni premier Vrijcdnosti Zn izrncunatc iz r~o i stvarnog bruin zubi Z Osnovne dimenzije nultih cilinddCllih parova s kosim zubima za vanjsko i za unutarnje ozubljenje Tablica 40. zracnoati) zuba ...._ osi . _ _... prorujer osi 1------Tiemcni Podnoi!ni promjcr Razmak ~. Odnos lzmcdu Cconog I normalnog kula dodirnice Nazivna micra dcbliinc u normal nom prcsicku (be.. z.m_n d. ' inn ~~ z! !. e. IIIn) ·N-a-:d-vn-. . : rill.I r~1 k'i ~ r"...~! .h..2 IIIn (1 .~~ ". = d" . dok fiktivan broj zubi ne mora biti ciieli broj. 2 ilk... dk~ ~"-.2 :Xl Inn tan (.. bio bi izrazen ~b z I dr. -l. -I..cosZ /Jo 3 10 8 8 /0 15 20 25 JO .. --.~ d" . . ozublienie 100 90 z" cos ' r30..:'-: 60 50 40 30 25 20 15 ....V : ! I . dOl + 2 mn (1 ozubljcnjc d:i~.·00 SO0 25 0 20 0 150 ~~i e~~ V. . d« = IJI" Zn. "' d" z. 2 (ho. = d" + 2 mn (1 " .. '" d" .

.... Osnovne dimenzt]e clllndrtcnih V-plus (i V-minus) zupcanih parova s kosim zubima za unutarnie ozubljenle Tab1ica 43.-~~--__' Nuzivna micra debljine mjcrena u normalnom sjeku (bez ". ~ COS fl.--.-::dol ~~ cos tan "..mn -l... = d" ..----------...cos"~.---~----!_-------..------_------- ..-.. iF.. P'--. ~!..--.~ = den -I. :~~ 1'0 tan .- .acnosti) w. Zupdanik z.n i premier dt ._' Tjcmcni promicri I . -2"..2 (ilk.~~ COS [!. Vrijednosti pojedinih komponcnata sil a iznose : .. = 2 (a + mn .) --~~----~-----------~----I lmln = a (X2 ._Tjerneni promieri dk. x.--~~---. __ radijalna sila: .."l~~_.~. ~..x.--.. dk.. 1:< 0 .. aksijalna sila: = do"/.. + 2 "'n (I + ".--..::.. -....s-o:-.Xlmn) (ik. ---~.2 "'n (l . + -------_. obodna sila: ...sa skracenicm glave dk.~ .--.....= cos"i3: -'2-'.) "'n .----.ms . ~~:. = d" Zupcanik Tablica z. (~ -l. -~ 7. l'odno7.--~~ SSIlJ __ .. Skracen]e glavc glave glave =_~o_\. Skraccnic glavc km" = «.----. = !!!.----_·_·_·_----Podnozni premier dl>. ·--------1 Razmak _______ Suma Pogonski kut dodirnice pri pretpisanorn mzrnaku csi osi nultih parova ~ __ .- zracnost (postoieca) ZUbR ------..."..- dh .. COS O:SIl mli Z1 ~ ZI cos 0:$1) d~ - dl Premier kinematskog nog) huga Razmak Tjcmcna osi tjemcna ---_.cenja gl. (~ SII" = )}In (-~- 2 x.-"cunske vrijednostl) Razmak osi . mn) Cconi (bocni) kut dodirnicc (zahvatne liniic) Pogonski (zahvatne kut dod irnice lini]c) (dodird~::.. . 2Mo do _D_i_o_b_cn_i_p_ro_m_ic_.-- .~.--~ = a d( -"-i--"...-. -.-----------~- __ .mn .~ --....-~- Nazivna micra debliine u normalnom presicku (bez zmcnosti) Nnxiv narnicra dchlj inc zuba micrcna u bocnom (cconom) prcsjeku (bez zracncst i) 2 x... = :an '. . dOl dk._ . Si1a F. tan ((no) .tO' Ta se sib razlazc na dviie komponente.-.!:hk.. F. _----. a _--_._-'---------------2Xl "')~"c'I~~~ inn. -- ~.) --'COSr~~" "'no [kp) F...-- ~-....X:i:mn) d.. ----.--.be.....-.xJ Inn Qo ~ d'r.2 "2 tan anlJ-) Naxivna micrn debliinc zuba u ceonom (bocnom) pres jcku (bez zracnosti) = ms (~.~ d" .~--. Ceonl (bocni) nice (xahvatnc kut dodirlinije) tan eno tan GSa = . ------~ zracnos t zuba pre- --.. _--. -.-- -----_ . = d.... ·-------------·----ao := q_~_~.----'--_ . ...D Silc na cilindricnim xupcanicirua S kosim zubima 472 473 .dr. 2(a ._--_ .. "" Fo tan e. Pogonski kur dodirnice (zahvatnc Iini]c) Premier kincmatskog nag) kruga (. Pogcnski kut dodirnicc (zahvatnc liniic) ked zadnnog ruzmaka oSI Rnzlika faktorn profila pomuka .. 8 sklonjcna je za kut dodirnice IX.-.cx.'" "'n) I dr.x "'n) . = d" ... = 2 (a + '''n .1 SHe na zu b im a cilindricnih ca n ika s k o s l m z u b ima @ _ z up- Zt + 2 z~ Z. Oznaka Sila sa zuba na zub FN okomita je na uzduznu liniiu boka zuba. --- .. COS 0:3 :-.) 2 ...~.. tIIn) .d" 1 .. .-..--------------C = c.f!..2 >lin (1 + x.) (nastavak) Oznaka Zupcanik z..... -...= ....----. mn ·cos··ti~.':~~..~'"-~-_._----_. tIIn) 43...ve --~~-.x. -i..} -I. = dOl 2 (ilk..a ---------1·---·-----_ .) dk. -~-.. dr.dk. d" ....-- _..2(a . "" I 1 dOl dlq 1021' Zupcanik z.-.--.x.0) 0:(0) . + x. 2 ~c_o_s_fl __ • 5... '''--"2---..Osnovne dimenzije V-plus (i V-minus) cilindricnih zupcariih zubima za vanjsko ozubljenje parova s kosim Tablica z.. 42. pomaka profila zupcaue parove cos~.~- .."±~t!!!~ ..--'-------~ S~II~ ~. tan . ---Pcstoicca dodir- Ruzmak os i za nu1te parovc a a..~ .+ SnOI tono:no) ".4~ COS 0:50 . "'.. [kp) f. tan «.... skr.sa skraccnicm 2 ~ bez skratenj.. 0::8 -~--~.313..-. .'"ms (~ + 2 x . raalaze sc dalje na obodnu komponentu Fa i na aksijalnu komponentu F". V-minus trcba izrnijcniti prcdznakc pomaka profil a. Oznaka D lobeni premier Zupcanik + 2 (I'k.. = dOl + 2 "'n (1 + x...

75 r~o r.Up- i± 1 . zupcanici sa zubi (strclasti) s izlazorn za noz. savija vratilo (moment savijanja je ]7".~~r·-·~". Dinamicku dodatna opterccenja odrcduju sc kod cil indricnih zupcanika s kosim zubima isto kao i za cilindricne zupcanike s ravnirn zubima. ~.25 1.3 Gra n icni b roj z u bi c il ind r ic n ib z u pca ni k a Z s kosi m z ub i m a Sigurnost U odnosu prerna dinamickoj cvrstoci an:d .8 °ted 3 c r en t Sigurnosti trcba kontrol irati za rcducirana naprezania i (I".59 1.99 1. 2 [kp/mm '] 5. mirniji hod od cilindricnih zupcanika s ravnim zubima. iz lnza xa no~.38 2.58 1.·I )(=0 1 .24 2. d) zubi 1I obliku izlomlicnc liniic. 1.48 1. Za dobro izradcnc zupcanike s kosim zubima iskoristivost maze biti : '1]. Y -~ .56 1.44 1.64 1.49 1.64 1. a na gonjenorn vratilu isti kao i smjer kretanja. y".. Pritisak valjanja : II '0..:1 x 0.kp/rnm [ 1+ 1+ c f. = stvarni broi zubi.53 2.. saviia vratila nastojcci da ih mcdusobno razmakne. 0 1.72 1. valjania evrstocu valiania: III) =~ YE Yv koii bokovi mogu trajno preuzcti oznaca- = q.42 1. B".53 28 32 40 60 100 co I I . Bstv [kp/mm2] q2 I~h[kp/mmzl cilindricnih zupcanika ravnim zubima) = Estv [kp/mm"] (ckvimanic (YE..28 1. d1 zupcanike Fakror prius..#:f' Trenie se kod cilindricnih zupcanika s kosim zubima povccava za faktor I/eos Taj utjecai na povecan]e trenja umanjuje se putem drugih povolinih faktora taka da se iskoristlvost cilindricnih zupcanika s kosim zubima moze uzirnati jednako kao kod cilindricnih zupcanika s ravnim zubima.II.46 IA7 1. 0. !~f. rad cilindricnih zupcanika s kosim zubima moze se uzirnati opterccenie u odnosu prema ravnim zubirna (0.53 2.82 1.21 1. Osim toga..40 1. (30 =" 8° do 20°.".17 1. tako da se ovdje moze racunati s manjim dodatnlm opterecenjimu..32 1. R.46 1.66 1.T-:. prerna iskustvu.18 2.313.njega).26 1.23 2. c) lucni xub: Inace se kod norrnalnih zupcanika s kosim zubima najcc5ce ne ide s < 8°. ci 45. I'u).<!_L:. Radi ponistavanja aksijalnc silc upotrebljavaju se cilindricni zupcanici sa strelastim zubima (s @ Oblici zupcanika s kosim zubimn kod koiih dolaai do ponistavanja aksiialnc silc: a) dvostruki izlazorn za noli i bC7.3_~~. nastoji se da se kut (30 odz-iii sto manjim.·c + 0.53 1.. "' . v. Sila Po ima na pogonskom vratilu smjer obraran smjcru okrctania.77 1. c) kutni (strclusti) bez Kod strelastih zubi moze se sa iCi do 45°. f.·. k a va I" jama y za CI'!I'lldl'I'x11C I.45 1. ~l VT~~~ (aol): ":::1.82 1..f~·...'.o 10 12 14 16 20 24 I ° r:.21 1.39 1. .99 1..60 1. no cilindricni zupcanici s kosim zubima imaju.89 1.. Rcducirana naprezanja .93 1. n o s i v o s t b o k o v n z ubi. izrnicmcno pornaknut i. Silu [10 optcrecuje vratilo na uviianje i na saviianie. Aksijalna sila F..:.64 1.75 B..55 2.13 1.88 1.72 1....48 2.70 1. [kp/mm"] I izraduie Zl Z.62 1.35 2.38 1.82 2.' m o g u cn o s ti na savo] II U CV1'z a7. n o s iv o s t u o d n o s u prema r i b a v a n ja Poracun S obzirom na savojnu caJ1ikc s ravnim zubima.nh odnosno Zu~ 1. Nosivost u odnosu prcma mogucnosti zaribavania je jcdnadzborn sigumosti: JOOOO :1... koju rnoraju preuzeti lciiaji. 0. Faktor fd mora ipak biti fd > 1.: 1 n1ilkB".41 1.75 1. cvrstocu <J. a osim toga izlaiie vrarilo tlaku (uz eventualno izvijanje).04 1.37 2.'.51 1.20 2. ne bi bila prevelika.. 7. [kpjrnrn "] "] B 0.2 Pro r a cu n ci l in d ri cn ih z u p can ika s kosi m zubima s t o cu.61 1.d2 r'Q' Sigurnost u odnosu prerna prckidnoi evrst{)ci (aL): SL ~~ .95 1. Radijalna sila P. b) dvostruki nnzalomljenim i zupcanici s lucnim zubirna @. .43 1. Faktori oblika q za nulte V~cilindricne zupcanike s kosim zubima T'u b l ic a 44. Unutarnie ozubljcnjc 3.53 I I I I I i I ! ! 2.1 dib .33 1..53 I 1.74 1.T~·~~. ti su zupcsnici manic osjctljivi na cventualne greske ozubJjenja.25 s kosim dana zubima dan je u tabli- B".313.69 1.Da aksijalna sila.:-I~. proracun Slgurnosr bokova: nosivosti bokova z .2 ". valcntnom) broju zubi S obzirom spccificno na mirniji dinarnicko Faktore Z"l i Z"2 oblika zuba q.): s.edl <J.53 1.46 1.36 1. h. koja iznosc oko 75 % vriicdnosti koje vrijede za cilindricne zupcanike s ravnim zubima.37 2. .50 1. i q2 trebu birati prema fiktivnom (za nul parove ked x = 0) iz tablice 44..80 1. .77 1. Proracun nosivosti bokova zubi.69 1..99. se na isti nacin kao i za cil indricne Za uljem podmazanc vamo kao dinamicku bokove priti~ak. odnosno vlaku.82 J .07 1.53 I I I 1..42 1. 5.71 1. '0" '{'B ...75 B"".

-~(i :1= 1) .-c.I' 4" 5' 6-~ 9° 10' S" 16" 17" 18' 19° 2O" 21' 22" I 1...84 -_ ••• _-- ~--~ 0._P. .-.04 \ 1.:---. _~_ BIB" [mrn] 4 11" 12" 13' 14" 15' I \ 1.--.002 1.226 2....37 1. . --.nc 0.__~~ ...".~ ~--~~-.28 23" 0.58 21" 13" 1.027 1.131 1. --~ 0.__ .0 = . stvarnog 5.. 10" .115 1.-.063 1.--·ff---.015 1. cilindricnih 7. 200 l)10gU se za z c= I rccluciranc (virtuc1ne) vrijednosti Z (1.-'- Broj zubi malog zupcanika: Z I mt n prcma tabl ici 18. Reducirani ekvivalelltni ekvivalcntnog broja 14 -.~~~~-~ ~·--~:~~-~l·~+-~~~I-~:~·-'~~.89 ..~-1. a.721 J."1 ~r_l __ ~ ...-.:. i z.779 1..053 1.! . Premier dodirnih krugova (pogonskih kinematskib krugova) \ii): zubi y . vra tltn vrijednosti diobcnih prornicra manjih zupcanika uzimaiu sc: (d p r ovr tn ..2 III: a" ~~ ao + B ao [rnm] .79 • __ - 1. iz tablicc 33...231 1.167 1.. ~" 1.0 32" 33' 34" 35' 36" 37" 38" 39" \ :In' \ 1. . ~{ 0.000 1. odnosno "d'?'" :S \.313. a.666 1. y 150 5.208 1. [10 zn c=._0.n \ \ \ d.. ·-·-W~~· --.----. 1.00 s ravnim zubima._~1.r L.75 pri jcdnostranom (konzolnom) ulciiStcnju.~---~ 1.406 1..000 1..~~ ••• . ~0.~ 1. o~ In.523 1 II ! I 7' BIB" "" 476 Jii':i~-'iT13 "" l/i-----~iB~ i 1..313..007 1..011 1.-1.~ .035 1.372 1.) iz 0..96 .u' 14 ..568 1..1 za (/.--.·.310 1..81 --- Za izbor sirine zuba isti su Iaktori sirine O[ ZUU':Fy ~'.. Z + 2 X 1IIn ()"' I" 2"' .88 ---_.09 ~.-:.055 2.'~provrt manicg ztlPcanika. X. . _ Xl "" ··-·. Faktor pornaka x koiim treba cia sc lzbjegne podrezivanje korijena i zasiljenost zuba ocitava sc na osnovi ekvivalcntnog (fiktivnog) broja zubi (z".. Razmak osi zupcanika s tjerncnom zracnoscu c = 0. 1>0 flo 24' 250 26" 27' 28" 29" 30' 31" 7. . as ___ • Ct. .482 1. uz uvjet da se prlrnienjuju na ekvivalcntne (fiktivnc) zupcanike.' '.. . _..--r~:"~'-~:~-~--~ • 'C'~_~~' __ .979 I i I I I I 477 ..-~--..187 1..46 22" 14" IS" .100 23" \ I I 1.282 1.256 \ 1.••• . _··· .043 1.841 1>0 40" 41" 42" 43" 44" 450 \ :tn' 2. • kod 45.148 1.422 2.15 18' d 01 d OJ'-'=:' Rj 2 0 d IHO\'rt:\ .··~·W---..s = 20°) Tablica G.4 Ra z m ak pro fila (k o rekci i a) cilind ric nih zup eanika s ko s im z u b im a Vee smo priic napomenuli da jcdnadiba i ekvivalenmog broja zubi glasi : za toean proraclln odnosa izmedu Nacela pomaka profila iznescna za cilindricnc zupcanike s ravnim zubima vrijede i za cllindricnc zupcanike s kosim zubima.443 I I 1.:: G. i = 1..._... 1..2 pri obostranom lc1istcnju. 2 I!ln cos" [:'0 za (1.~ikao i kod cilinclricnih zupcanika. O'. 1 •• -..92 . a I Nul-parovi V-parovi kosih kosib zubi y "' Y 150 Faktor Q.5 Dimem:ioniranjc Kuo orijcnt8cijskc --.616 1.. \ I flo 20" [mm] \ 1. ·····Ti--·---" -l._~_~ 0.0 ' ea zubi z~ ocitati iz tabl ice 46.087 1.... Pogonski kut dodirnice (zahvatnc Iinije) dobiven pomakom profila: cos a. 1 5 d . a.77 110 I .00 .~_2~ ('OS3 ~o bro] zubl z~ (reduciran na z ..074 I \ l.." ..upcanika s kosim z ub ima -~ ...86 ~~. ..532 I \ \ I Razmak osi dvaju V-plus parova u zahvatu bez zracnosti : a ~= ao 4 X.320 2. \ I 12'" 1.~ 20°) pnerna kutu nag'iba ~o Tablica 46.' . .. [ednadzba vrijcdi za sluca] ako ..137 2. + __+ X2 ~c .907 1.-.__ .Faktor pritiska valiania y za kose zube za ao = 20° (y 150 je faktor valjan]a Zn' = 150.340 I I (.021 \ zn l I \ 1.21 16' 17" .~.~. je zupcanik pricvrscen na vratilo) (za sluca] ako su zUl)Canik i vratilo od jcduog dijc1a) .004 1.

(b"'" k."'""_ . [urn] grcskn zahvata dana ic u tablici 27. od~osno Zn. q. c ..2 0.~. [kplmill'] .-' .x.-. Proracun nostvosri bokova pritisuk valianjn Dopustene vriicdnosti 1 modul [mm) za ~iriml zuba - bmaks fUn mtu = ~ 1JIn ~= . i:~ I 11. ~ ••• o ·"_""_"·"~ ------_.."" zn kosc zube tnblica "".a + mn x. "~y:" ~ r_~"_·"'· 1.""..~. ---------~----------. DinamicKn cvrsioca valjania [kp/mm'] faktor ko] i U7.".dOl d!{. __ l " "_. Jcdnadzbo i ..) . ) k' 0 [kp/mm'] dinamicka cvrstoea valiunin S~b Stgurnust bokovu tablici jed- 35. -! 2"'n (1 .~ ". '" Z!I' COS' q~ i q-z treba prcrna 'ckvi\.8 -._l!_ COS (I.. i 25._ r_~.. u odnosu prcma dinamickoi sila na diobenorn promjeru r·0 = '-(1.-~ .___.. .:H4Konicni zupcanici s ravnim zubima 1 nulti parovi 2 V-nulti parovi 3 -" V-parovi sa akraccnicrn glavc d't.. pa s igurnost pcscbno. V ".\1" '..__. -c~ Diobcni premier [mm) _ .-. ---. /. zn' = [leos' (lb cos 13... valjaniern ravninc dodira oko zaiednickog centra po temeljnom konusu...-~-----.-.-..._". 0. Ekvivalentni brzinR diobenog ozubljenia nl) '-. x..' osi . b . fb HB mali zupcanlk ~ l-IB.__ ~...._" ••._ ~ .'-..~.1 d. fb fuktor taka optcrcccniu dan je u tublici 28._. __".__ ... .~_?:~_=-_~~v O:~2 2 tan orec !l..'.llo-proDljcnljivog optcrcccnin : (jDN '" 0. Proracun opteretivosti Q'[.2mn d.tenju Spccificno opterecenjc /3".0 ~{~~_n: n. mazivnnju mascu Y v >:.-- Razrnak osi za nultc (racunska vriicdnost) Razrnak parove I' +d a.1 '". ZI L~~ COS 13..---naz (k\' -------' XI) nazrvna snag" n..w ..c ~~ __·_-----_·· . l .. M.. "- naka.-----.._L. "_~'r'c_~~"~ _ -·-·-- ·~__._!_Q_<!.~.'-~ Z'" '" 7. ' [kplmm'l __________ Nazivni okrctni moment zupcanika [kpcrn] ..IS-[kplmm'] . Inktor koji uaimn U obzir vlskoznost ..). Yv . (Vriicdi . Esty [kpjmm"}. 9 7 400 . ~._. i Zn..1 d.--..~ := d(lE -l..----~..1.__ 2M" U odnosu premn lomnoi Mill u kpcru ~. ""__ red r_~~_.---~~~--..--COS' ~'2ii· maziva .. m dol -l. Ilk ""~ vis-ina tjcruena xubn miercna od kinematskog krugu 1------· Zbroj Tjomc"i osm razmak Pogonski kut dodirnice Cos [(s '..~-29~i3a~·-.. PIIn) . .akntnom (Iiktivnom) r~.75 pri jcdnostrenom (koll7. -[kp) .-.:._---_ .'" __.irinu zubu dana II !dblici 20_ r.!!!.. '" -."" " ~_~~_~ __"'_"~ " """_"_~~_~_..i..:._... zupcanika r>r<d. (k)/mm'l za nul: 0. __ . 13dl" '" 0.~" 2 (a + Inn ~ x. q.__ . Na 'l.~. pr-i poddan" je II B.'-' .:.. . __ valjanja ~~ __ -_.."__ ~ . jc r.~~:~J~ . prcrna Zlmin tablici 46.•_.~ ll.)- [kp/mm'l broju xubi ··-"--------~~-----~----I Broj xubi malog Sirin..------- --. -r fu - faktor -]-11_~~~~ V"V " d~ c. vcliki zupcanik -I."·· __ -------.. ~. za xupcanik S pomukom profila (V) t b.25 ~ kD nije bokova ""·_·~'W_T___ 23 }cdan i Z<L drllgi zupcnnik kontrolirati ._« __ __ znribuvun]u trcba '" zn svaki sluca] Sigurnost za propisan i protiv liS" "..__ ... dcn = df:J~ ~l JUs . 7. B..!_.~._~ __ .._LL.Geometrijske miere cifindr'icnih zupcanlka s kosim zubima Tablica 47. ·--II·-~-r~ik:t. _______ " zrmln Zn.. Tocke nastale evolvente nalaze se na povrsini kugle (sferna evolvcnra). U ostalim slucajevima: 0.------------ ------_ . Proradun nu snvoinu cvrstocu Rcducirano naprczau]e •• _ •• _~ __ " ic stvnmi bro] zubiV.--. ).~-=:::... "_""" r~ ~ 45..'__...z~ me..._ 20... " [m/s] obodna brxinn diobcnih hugov" U slucniu lzmjcnie.\~ prikazano je nastajanie evolventnog boka konicnog zupcanika s ravnim zubima..Lmn U obzir muterijul protuzupcnuikn.. " az '" .) dkl . z.' Y10 Y.. tercccnic p ~ (kp/LJ.3 2.. ~_"_. valjanjem ravnine dodira pO cilindru prornjera temclinog kruga.. . cclik YE =.:3 = = Sigurnost cvrstoci Sigurnost cvrstoci .75 Bdln Iaktor udara '" dan jc u mblici 22.5 -l21000 za (fiktivni) C_..kp/mm'l [ 1 b <)! prerna tublici y .-'='~~." H...'''!. __ .~.~------.: 2 (. •• ~_~_" birati iz tablicc 24.._..' 'l.. J.--... B"y Tablica 48_ C' z. Izbor Ceoni matcri] ala modul [mm] Okretni moment proraeun [kpcm] mjerodavan ~ --. br~·-zubi·-----..._ ..--.7 r>Dl 5'[.~-'-" prema tablici ~8.i---·~' d..o1nom) uldi. (a/min) broj okrcta fd prcma tablici 21.'D kruga ---- [m/sl . . _"~~1" ... Uln) dOl elkl = dill + 2mn: Na @ prikazano je nastajanie evolvcntnog boka cilindricnog zupcanika s ravnirn zubima.---...:.w ~- Spccificno dinamicko c.. -~ - "'f._ ..• pritiska ".. Oznaka Prcnosni omicr zupcanika 7.'".m] krut(_J§t~rzub-a svcdcna nu um :._.__ .2111n (l -I.0.. ----------Obodna ----------.---------p"--j. l__ .2~ '> 1 '. profila a cos a:s 0 fnktora pomaka promjcr---~ z~ . = d. 479 478 ._.02.~ faktor ~.~ BSl. ~:!:--~. ncznkaljcnc zubc. -.2 pri krutom obostranom ulcii!tcniu dO' :. . optercccnia Stvarna vriicdnost spccificncg B"y [kplmm'l = '" E -l..".~di:. Obodn.. ~i . (j-~!~".-----. ". [. do. K vaHtet. __. ~~---~---.. 0..-:-:----~----~------zuba svcdena na icdinicu _ malog • za promicra ?.In._.

. Kutovi diobenih konusa 00. i zamisljeni zahvat dopunskih cilindricnih zupcanika konstruktivnih konusa. i 22 i kutova ilo... koii mozemo razviti u ravninu. a.. manji jc od granicnog broia zubi cil indricnih znpcanika (isto kao i kod cilindrlcnih zupcanika s kosim zubima).s§'~~ ii~ Konicni i opAovarajtlci dopunski zup~anicl Zi Buduci da povrsinu nom konusa kugle nc mo- zemo razviti u ravninu.\ -1.@ Nastaianic prostornog cvolvcntnog kod konicnih xupcanika boka Zc2' c'. = 14).it broia @ Proracun z [mm] broia zubi dopunskih zubi i KulOVB dlobcnih :J I I'RAKTICAR III 481 . i Z2 iznose : za 0" tan [. = granicni broi zubi cilindricnih zupcanika s ravnirn zubima (z... + . b) ked stozastih zupcanik..'~7 1I~ 700 80 IZ I/. Buduci da ie cos 0 < 1 granicui broj zubi konicnih zupcanik».cos 0" 8 '7 : IUIII ~O 50 60 708090100 srcdnji moduL: do-bsinoo '~l'Zahvat 480 dopunskih ZHPcanika konstrukcijskih konusa 8 10 15 20 25 30 Z . felM 1111 : EQL_ COS6'Of{02~ 1 srednji diobcni promjcr: lim 002 = .002 pri danom kutu 0" pod kojim se sijeku osi vrtnic zupcanika i danom broju zubi z . tzv. I'd proracunu stupnja sprczania..@: z. dopunskog iii = Zg cos 00 f!:} Zarnicnn kuglc konuwm Na ~p prikazana su u zahvatu dva konicna zupcanika Z liz.0 3011 I7Rl < c.------.-.~ l~~ /' I~\. Ti dopunski zupcanici konstruktivnih konusa cilindricni su s ravuim zubirna. -. dana je na @' Granicni brei zubi konicnih zupcanika: Zg~ "fF 1111 III 500 ~OO rmnu T konstruktivnog konusa I@. _Z_1 2. i 00. Pri razvijanju dopunskog konusa u ravninu zarnisljamo da su zubi nanoscni po obodu kao 11a cilindricnom zupcaniku s ravnim zubima.od stvarnih hrojeva zubi z .radijusi kinematiCkih krugova dopunskih zupcanika: oJ b) odnos bro]a zubi dopunskih zupcanika i stvarnog broia zubi konicnih zupcanika: @ Nastaianjc evolvcntnog boka : n) kod cilindricnih ". zupcanika i~ stvnrnog konusu SQl 1 OIJ'. diobeni konus pa diobeni promier tog konusa iznosi .. . granicnog broja zubi. s pribliznorn tocnoS(:u je zamjeniujemo povrsi- Zavisnost 2.. cvrstoce konicnih zupcanika svodimo svc na te dopunske cilindricne zupcanike konstruktivnih konusa...a I 3011 l- i ~ 200 150 ~-~ ~. cos 8 A 20 ~o r:f:"cos"a~ sin sin 0" 151/· I. 10 ~.p~anik. Korak konicnih zupcanika nanosi sc na tzv.IV" "2 ~ 1\~. pornaka profila.~r_~__ V~ / sin 0" Z.~. . [7 50 1. 90° --~ .~.

ilA) SpariYanjem V-plus zupcanika s nnltim.Konicni zupl:::mik 5 ravnim zubima ~iii. ~-~~. 1" . ako s l(.. . V-plus iV-minus.upCnnik.. S odgovarn}llCin'l tanjurustim zup. 2 ..--~---~- - •.Za V-nul prenosc uvjet je : Za 8" = 90" 1. utablici 20) Najveca sirina zuba: &111=1:>: "'i- y lIJm b /.314. min Kad jcdan od kutova diobcnih konusa postigne vrijcdnost 30 -" 90~. sa V-plus ili V-minus zupcanikor» uz uvict da jc + xm > . Sidna zuba ne treba cia prcdc [cdnu rrccinu radijusa taniurasrog zupcanika: Radiius osnovnog zupcauika: -f:.:" e .. Osnovni zupcauik ima ravnc bokove.).1 Pomak p r of'i l a ko n ic n i h zupcanika Ozunkn Zelimo Ii da broj zubi zupcanika budc manii od granicnog. rnln 'C.3 GeoJllctrijsKe rnj e rc k o n icn ih z u p ca n ik a s ravnim z u b im a ')jil' 49. :. " Konicni 7. cos-8~. da bismo sprijecili podrezivanje korijena zubi._ _ l-.) U zavisnosti od uvjcta pogoua uzimaju se za minimalne vrijcdnosti srcdnjcg modula (!JI". Faktor pomaka profila za manii zupcanik: 14 _. Za 3" - = i > 90° Ian ~o I sin ([80 .-1. Z j cos (180 -.~ 1 1" __ cos (180·· ~. Broi zubi tog zupcanika. S Ul".: 10 11In" odnosno Ii..0380-.): III". oznacimo radijus osnovnog zupcanika: 2 +. zupcanik postaic "tanjurast".. 'ii 17 Kutovi diobenih konusn I za 8A ~ 90° Konicni zupcanici mogu biti kao i cilindrtcni .2 0 rij e n ta c ij sk e v rij e d n o s t i z a d imenzionira nj e Najmanji broi zubi dopunskog zupcanika ne smile bid manii od vrijednosti mblici 18: !l..11'1. V-nulti..x 111 nastaie V-plus par. Zj ~ z .. 'T' .i). Za nul-parove [c uvjet da je : zupcanicL Parovi •• _ •• ~~ __ •• r~ __ ~~ __ •• ·~_~··~---- 0" zn &" > 90' 483 482 .) danih u __ sin (18~_:::: i_ .. 14.~. Takav zupcanik @ prihvaca sc kao polazni oblik za proucavanie i za izradu konicnih zupcanika..':nnikom sin-§~ to ..~_23__ cos 002 > 14 tan 802 .'. V-pius iV-minus konicnih zupcanika mogu biti nulti.'.314... nulti. Tablica 5... Tada se taj ranjurast zupcanik i' naziva osnovni konicni zupcanik.. izvdit cemo korekciju...~ (y v.. pomak profila.. (..

l~ -.c Obodna sila: + FOl=Fo2 Fo = F.)." •.•••. .0 cos SOl SOl [kp] [kp] 485 F'2 484 = Fo tan ao cos .~_~~~~~_~ kut zubn ~~~ •• ~.. ~. Silu F n razlazemo na dviie kornponente.._~_···_'_"_(~~~:~.. . = dOl + 2Jn:~ cos 001 ! dk~ .• __ • __ ••• __ ..-. __ 2 ~sin Il~ Cos Y.-~ Projekciia Projekciia duiinc zuba visinc zuba a~ =.·~·~~-:·-__. «.. vrijcdnost iz tablicc 20._-_...~--. ._ .-. cos PI 1).-....k) ... IIr. ~_ ••~__ .:.~c "~·_···· kut konusa ~' ••••• ~.-. . Vratilo jc navcdcnim silarna optercceno na ova] nacin: obodna sila Fo izlaze vratilo savijaniu i torziii. radijalna sila savijanju.... ona je naklonjena za kut ao. . ----. razlazcmo u radiialnu komponentu F..~ _ r~c_. z. . ~-..__ ..... = h.~ modul zracnos zuba ~ ~ €I Silc na konicnom zupcaniku s ravnim zubima l ---_ _----_... 5.-.~ . ..: b .~._: 1/1(I - X.".--. Osim toga sto je okomita na uzduznu liniju boka zuba.::! Vis ina unurarnjcg konusa F.lo:: I i i . a aksijalna sila savijaniu i tlaku...-.•~ Sirina zubu __ : <:>. w Tab li c a 49. @ Komponenre sila na konicnom zupcaniku s ravnim zubima -c·~~·8~~ 7. = 1/1 (2 -i.7_?_~~.~._~ .__ h.----------•• -•••••• --~-----•• ---.MOl dOlo I [kp] 97 400 -nl Aksiialne silc: _ [kpcm] kut zuba ~~".(nastavak) Oznaka Diobcni Radijus promjcr tanjurastog zupcanika dill ..~ hh J~_. d" ....----. _ 2 b 'in Ilk! COS Xk..~.--.~~_- -"11 dk) ---~..~-··--··--= m -i.. ---~ --------_ d:n02 _----- Cos~8~~· Broj zubi dopunskog zupcanikn c~~·a~~. ~-=~=-=~l~~-~'~~~·~..0 sin SOl S02 [kp] [kp] F.! cos )(k~ F'l Rndijalne silc: = Fo tan 1).----~-... ~ ... _--.~~. = Fo tan 1). eventunino izvijanju.~ Srednf Ticmcna Vis-inn _ .--. Tjemcni ~_ar_o_~._-~_~~.~" _ •• • T>_~ • __ •• __ • __ ~. .--~---------~ . Tu radijalnu kornponentu dopunskih zupcanika F.-----. -~----~~~. ~c~~~ _ ~~:~:~'~:h:..--~--.. na obodnu F 0 i na radijalnu dopunskih zupcanika F.~ Tjcmcnn vis ina xuba nul pnrovi 2 V-nul parovi ~k_. --.-.._--_. Podnozna vis ina l ~ nul-pnrovi ~_~_·~\_'--_n~u~!.~ d02 -i.--.1 Cos x~( a.. CoS BI..0' dk.---.~ 21/1 + C M.~--~ -.0 - - --- 2..4 Sile s ravnim na zubu i s il e k oj e o p ter e cui u vratllo zu b im a @ kod kc ni cni h z u p cani ka Mali zupcanik zlm z Vc1iki zup~..nik i.••. i .... = ----------I----------··-~· b CO. i na aksijalnu komponcntu F•. __ .--------.314. -----~ .· z~ .~-.. _ ..2hk:.~~---------'Tjcrncni Podnozni Tjcrucnl ~~H~H premier .i ~~ Fo tan ao sin --~-~~------------i---" Unutarn] i ticmcni promjcr d.~_l>k. _ Okornito na uzduznu liniju boka zuba djcluje sila F n @ i @. ._~~~.-----~~.

-.. "~ .. . Vcliclne A} Osnovni Prenosni B roi zubi Omjer omjer malog zupcanika J¢(h1adi'. (urnm) = grcskc zahvata.. prema prcma trajnoi lomnoj . i 30.----.. ~~1 S pcciflcno dinnrnicko ~ nul-parovi optcrcccnje 'c.----------------~------I C) Proracun broja zubi osi vrto...az ... tablica 27._. dml R.g tan p..02 . __ . = MOl n.1 R. prema tablicama 29.. ql Buv O"rc:d:a: = ZCl q'll BSlY q.mm) = krutost zuba svedcna na mm ~irinc zuba.._---_. «0 = ~ Mol dmOl [kp] tan 0" = 0" sinoA cos OA aks iialna ..--.02 -I -IC 11 din ~ 0.. rcduci- O'rcd] = ZC:l . j 25..~ sin 8Ql i~~. > 90° moment na malorn + 0" -----. f.e OA = 5.s 2d11rol'rl..------------->t F~H = Fo tnn a.. cos Ii. izmienicno-promicnljivog aDN "" 0.'!'.---..n.10.3.-----~-----.. Ako [e zupcanik s vratilom iz [cdnog dijcla d" "" . ~ 111m = q~ z z b ~ 10 n1mJ Izabirc se prema raspolczivu prostoru iii prema potrcbnom provrtu koji mali zupcanik prema dimenxijama vratila mora Imati.~ faktor toka optcrcccnja. nrimiedbc Tab 1ic a 50.Iaktori oblika zuba dani su 11 rablicama 24..._._-..3 --. -.Bdl.-~~~----j----------_-----------k = -- dmn Z.-.---. a treba iit birati prema Z" j Z'" broievima zuba dopunskih zupcanika i --------------1--------------------_·----Materiial Nazivni okretni zupcaniku M. i q. 22. = 90° 23Za OA < 90' Za Oil.-------. = F._.--. /d Vrliednoati pogonskog prijenosnom ._ . '"._--_.-.0 2 sin 5" d . _". cos Ii [kplmm'] O.::.. ~~ _~ "C odnosu dopunskih z. 1.[kplmm'] )/ lOOO -Iv· dnl.. ------.. -------------------1 I + ~ f. Rn 2.. faktora I« dane su u tnblici je po Brmcllu 21.. = __!!E. ~ = Fo tan (xo sin act I-----------I------~------'----~-··-----·- I'rorucun savoine runo naprezanic ~Vl'StOCC:. tvrdoca HE malog ~ 1-IB SI varna vriicdnost optcrccenja ~pecmcno spccificnog }3'lv = '1'13 -I.314..!!. Ft:: optcrccenie za nul-parovc B =-~ 0Td"2-~ I 21.7 aDI noSHO ~ odnosu .5 Pro r a cu n d i m e n z ij a ko n ic n i h z u p c a n i k a s ra v n i m z u b im a Tablica (nastavak) 50' VeIi~inC Jednadibe zupcan ika dm" ..----i l'roracun s ila: I . 487 486 . Srednii Srednii premier konusa zuba diobcni prornjer madill dopunskih tnm dOl "'" Zl1n Z:8: nJ t!-I 00·0'·- dllll v' r [kp/mm'] dm. tablica 28.....5 •• ----- 1 Srcdni i radiius Rm = dm" ..bc pararnctrj primjcdbc II roj zubi dopunskog Obodna brxinn [mls] na srcdnjcm diobenom promicru K vnlitcta abrade -. ••• I I~-----------I~---------------------·dm I - Za nezakaljcne zupcanike velikog + 15 [kpfmm"].2-2 crrc-eJ za sluca] optcreccnia (kp/Jl.---..•• - b .-----. = FrJ = F. b ~ 1/3 Rill 08 m ' + c f. fb (umrn) . [-Ip-] rnm'' 'I' ~ faktor udara dan je u tablici srednji premier I----~--------Modul Sidoa zuba osnovnog zupcanika ---------.-~------- Vi+i' --4V".a. Kut koji zntvaraju Kut diobenog konusa 1 za 0.lv Y ie :1Ie 1 [kp/mm'] Diobeni premier zupcanika Y = faktor pritiska kotrlianja dan [e u tablicama 31.obodna radijalna F.5 dvrallla.---.llmin . fb B dill "" 0.--------m = . cos 8\11 tan 001 = i + -~-------------zupcanika: ic = ~."_. tnblica 27. [kp/mmlJ mot 13 "-= - 2 M.---~--·--···-···--~I----------------------~-..a aka ic zupcanik pcrorn iii drugim naeinorn vczan s vratilom.. i 33....l d~1l .5 So = ~ G 1...d.__ _ b ~!3.a.parovi mjere . -------------". r B} Glavnc Diobcni Duzina Sir._. & I 1 1--------------1------------_·---_·_----_·_···· odnosno b ~ 8 mill. = me I 'rorncun noaivosti bokova uritisnk kotrljanja = B..--SillllI'JlOst u odnosu ~~·\·n~loci ~~imnnost 1~"rMI()~i 1..-.~-. do! = --~--- - -. prema oroiu zubi dopunskog zupcanika Z" i prijcnosnom odnosu • ZC:l lc=- z._~_" ----..-"... nosivosti (mm) n. fb odnosno -.

. [ 5. U ostalirn slucaievlrna ys = 0. Granicnl bro] zubi Z. _ ~ . Ked konicnih zupcanika s epicikloidnim (eloidnim) zubima bokovi zubi imaiu oblike cpicikloide i hipocikloide (Orlikon) @.O. .5 Z @ Konicni zupcanici s cloidnirn zubirna (desnohodni) Konicni zupcanici s kosim i sa zakrivljenim zubima imaiu mnogo povolini]e pogonske osobine od konicnih zupcanika s ravnim zubima. Od dva zupcanika s kosirn i sa zakrivljenim zubirna u zahvatu...5. +[ [0 000 ~1"klll Buv .5 1.= do/z @ Razviicni plan kosih i zakrivljcnih zupcanlka konlcnih Normalni m. Sb =~. lucni korak . ___ r. Zahvat ie postupan po duzini boka zuba. evolventni (paloidni) epcikloidni (eloidni)@do@.~H Konieni xupcanici s luenim @ Konicni zupcanici s evolventnim zubima (Iicvohodni) vent a nastaie kotrljazubima (lievohodni) 488 Stupanj prekrivanja ukupni Euk 8. Kod konicnih zupcanika s kosirn zubima liniia boka zuba dodiruje krug radijusa p @.j" @ Svodenie konicnih zupcanika cilindricne s kosim S kosim zubima zubima na ~"'In C) - rninimalni zuba kut nagiba bob 489 . Zen ~~ = faktor koji uzirna u obzir vlskoznost rnaziva dan ie u tablici 32. Pmo Sirina zuba b ~ 10 Inn". Modul Inn U normalnom presjeku na celu konusa treba da odgovara izboru srandardnih modula prema tablici 3. Buduci da se uviiek veci broj zubi nalazl u zahvatu. Kod konicnih zupcanika sa spiralnirn zubima Arhimedova spirala irna svoj pocetak u sredistu osnov nag zupcanika. Odnos izrnedu stvarnog broia zubi j broja zubi dopunskog zupcanika jest. Za proracun stupnia prekrivanja ® i @ mjerodavno ie ozubljenje u normal nom presieku (okornitom na uzduznu liniju bob zuba). iedan mora imati zube @ Konicni zupeanici sa spiralnim @ Kcnicni zupcanici s kosim s desnim. Kod konicnih zupcanika s evolventnim (paloidnim) zubirna (Klingenberg) evol. lucni. I v» J cdnadxbe i prfmjedbe ko = vn y. imaju u odnosu prema konicnirn zupcanicima s ravnim zubima yeti stupani prekrivanja a time i mirniji rad.nastavak Tablica Vcl icine 50... Sigurnost bokova ko niic za [edan i za drugi zupcanik icdnaka pa sigurnost bokova trcba kontrolirati zn svaki zupcanik poscbno.> k 125 . ~ <po - kutni korak.. a drugi s lizubima (dcsnohodni) zubima (desnohodni) jevim kutom nagiba./3.. 'Ii . spiralni.5 protuzupcanika z" ccHk 21000 + -21r' njem pravca po krugu radijusa p @... Z 1nnm = ~~ cos (. zuba: kosi.k = z. ko' [kp/mm'] dinamicka cvrstoca valjan]a dana je u tablici 35. Konicni zupcanici s lucnim zubima (Gleason) imaiu sredista radijusa zakrivljenia na krugu radiiusa p ~~.R. cos 00 cos" ~"...315 Konicni zupcantcl s kosim i sa zakrivljenim zubima cos8o~cOs-~:: > > 2.odul dill. til. kut lucnog koraka ceoni modul .. ko' [kp/mm'] vn = fsktor koii uzima U obzir materijal Dinamicka evrstoca valianja YE = I. Pri podrnazivan]u museu Yv = 1. Oni se mogu usporediti s cilindricnim zupcanicima s kosim zubima. Uzduzna liniia boka zuba svedena na osnovne zupcanike moze dati ove oblike .:.. Zamisliamo da je ovdje konicni zupcanik s kosim zubirna i zakrivljenim zubirna zamijenjen cilindricnim zupcanikom s kosirn zubima kod kojeg ie kut nagiba bokova ~". _ ~ ____ ~ zaribavanja Sigurnost protlv Sz=~- 1.~.

. cos Ilol ) [kp] tan r. cos 302 [mrn] ... cos [.2111" cos 001 [mm) dk2 .mikeuzeti sa ~ 2 %. [ = dOl -I. Pri tome mora biti fd > 1.cos (180 . -I. 1 ~ad[Jalnu sl. = . [rnm] d02 - b sin 002 [nun] (.. tan (3mo ..R.Imo ilOI 0:0 _. Ilo cos + - tan ~m. _- sin 3n 1 Na @a i b prikazane su sile koje djeluju na zubu.1 "'" Fo ( tan sin 1 0:0 --r.cos SA Z2 (.2 Site na zubu tan tan m.315.c) cos 002 [mm] tjemeni kut zuba: podnozni kut zuba: tiemeni kut konusa: 5. tan So 2 . ad smicra okrctania i smjcra nagiba bokova..- SO[ [kp) ~1l10 r: Kad je rezultat proracuna aksijalnih sila pozitivan..2 = d02 d. _ ..R u radijalnu i u aksiialnu komponentu dob~vamo aksijalnu silu F..ool [mm) d". djeluje suprotno od vrha konusa.c) cos So [ [mm] 2 tm.astavlj?n~cl1_l."..315. b) odnosi slln na konicnim zupeanicima • koslm zubima drt dr2 = dOL = d02 Xk 2 (m" -I."-...! ': Obodnu silu Fo treba izracunati tz maksimalno potrebne snage koju treba prcnuen Fa (COS tan cos .~ d02 -I. rczult~nte. 1 r. Sila F" (dol~UnS~Og zupcanika cilindricnog s ravnirn zubima) koia djeluje OkOl-:lltO na ?ok zuba (F" [ ima smjer suprotan smieru kretania..2 djeluie u smieru krctanJ~) r2zla~e s~ na komponente F".~. Zn smjer bokova zubi i za smjer okretanja zupcanika dan na {I~b iznose sile: Rj [0) -.) Sill ") 002 { kp }. + Ck k[ Dinamicka dodatna opterccenia uzimaju se sa 75 % fd vriicdnosti danih u tablici 21...2. F . 111.bfJdr)(> sit« FDt i FO:J okomile ~u no rovninu crlon. razlaze se. Pri tome pretposta~liamo da sila kola se prenosi sa zuba na zub dielu]e u ~redisnj~j tc:cki yovrSin: zuba. iF nn.2 '0 P'l = 0:0 -~COS l_. _z.~-- Xf m" 3 k [ =0 ~ 01 + )( R. onda F.b sin.. = .~ Silc no konicnom zup~nnik\l' kosim zubimn: 0) znvisnost smjera aksijnlnc silo Fal radiialne silc F.1 Geometrij ske mj ere dOl nuItih ~~>1 p r ij en o s n ika diobeni promjer: srcdnii prornier : tjemeni promjer : podnozni premier: drnOI = Z2 111.na kon:ponen~e Fo (obodnu) 1 F.a - za a> A 90° tan a OI = Z2 _ cos (180° ~ Zl aA) tan 00 2 = ~ Z2 . d~)u rezulta~~tu R. dok u obratnom slucaiu djeluje u smjeru konusa @la: 491 490 ... Gubici snage u zubirna mogu se za kvalitetno izradene zup. = 1·' ( tan '.Iu. su.Diobeni kutovi iznose za dani kut koii zatvaraiu osi vrtnje zaSA = 90° ~A i dane brojeve zuba ZI i Z1: 0) -r« dodajuci i faktore za eventualna udarna opterecenja i dinamicka dodatna opterecenia: . ~-_- sin SA.21/1.IlA) 5. J3.Sila F". F. [mm] = du . kO!2 dieluie u snueru uzduzne Iinije boka konusa.1"0l. -I.

5 Sigurnost u odnosu dinamickoi cvrstaCi Sigurnost cvrstoci prerna So = ~~.m Bstv - Svi podaci dani u poglavlju 0 oblikovaniu cilindricnih zupcanika uglavnom vriiede i za konicne zupcanike. - . 0.) i ceoni modul (III.tv = '" + 0. a na <rol)e su dane gcornctrijskc QO~ Kevan i konicni zupcanici glavnc micro 492 493 .3 d.. Klingenberg itd.. '. o kuru dodirnice.za nul-parove opterecenie Bdlll «! 0. koji nastaju od obicnih konicnih zupcanika sa zakrivlienirn zubima na tai nacin sto se osi razrnicu ®l a i c.5 52..8-3 2 I 0. ----a ~ 0. prerna :U16. Hipoidne prcnose treba dobro ~fJ Zupcanici s pomaknutim osima za mimosmjcrna vratila : podmazivati (spccijalno hipoidno a) pozitivno pornicanjc. B cos cos ql .. . ---cos 801 cos" f3mol priicnosnom = z.tomobilc am" ~ 0. ko' [kp/mm'J dinarnicka cvrstoca valiania dana u tablici 35. i 33.:n. 1. 0.. = 13m.22 I c (kp/v.16-1.. I ovdje mogu zupcanici biti kovani ili lijevani.23 dO' 0.. YE = faktor koi i uzirna u obzir rnateriial protuzupcanika.75 Bdln [kp/mm'J B" [kp/mm'J '" = faktor udara prema tablici 22.k osi a treba da bude sto _.' ... a za teska motorna vozila am". B= 0. f b (urn) faktor taka optcrecenja. bilo u smieru nagiba zuba (pozitivno) @a. Tim razmicanjem mijenjaju se na manjcm zupcaniku neke velicine. . Zbog ionako mirnog rnda zupcanika so zaktivlienim zubima mo~c se B"ln uzeti same sa 75%.en = ~_C. Pri podtnazivanju mascu Y.m sirine zuba dana [e u tablici .) na kojima se izraduju i konicni zupcanici sa zakrivljenim zubima.21.'b 2M. c) ncgativno pornicanie visoka optercccnja...2 dO' _....:: z. 0 broju zubi.Bmul! Zeal i prerna Stvarna vriiednost opterecenja Spcciftcno specificnog odnosu i. biraiu se 5. zupean. Na @Ja prikazani su tzv.1~ Tabliea = cos 51. = ieo + 1 10000 .__! y = len faktor pritiska [kp/mm'J kotrliania.! B.1 Oblikovanje z u p ca n ika k o n ic n ih 13. Razmak osl a prema puijcnosuorn omjeru Tabliea > 2.5.01 ·. dana jc u tablici 27.d'Za putnicke i za laksc teretne "f" au. Najmanji broj zuba z . i q. U tom slucaju mogu prirniti po zakrivljenim zubima)..'b _1 Mo.1 dm.25 bokova Sigurnost bokova ho nije za icdan i za drug.0 0. su faktori prema : Zenl h' oblika zuba dani u tablicama = -. fb [kp/mm'J e 1. valjania YB = 05 ' + ~OO 2E Yv = faktor koji uzima u obz. i ~1 I 1.).315. optcrccenic - za nul-parovc za V-parove B = 0) dw. i 25.h' 24. + V _!_~~_Q_ dllll krutost zub a s"eden.33 d.02 ~ I ~V-. kao sto su ceoni korak (t. 1 ZCfl2 crred! :. Da bi se smaniilo habanje i da bi rad bio sto tisi.---~·-_ .26 do. Na <lopa prikazan je konicni zupcanik kovan iz jednog diiela s vratilorn. = 6 (Z)mlo = 4). 1m' [kp/mm') . c~ Specificno dinamicko .. Orcd Proracun nosivosri bokova: . 1 ~-j~. diobeni promjer dOl. Olll ql B~lV j . bilo suprotno smicru nagiba zuba (negativno)' @c.125 do.±. U ostalim slucaievima: Dinamicka enstoe.. fe (v. Sb = "0 k j<:n . COS 80:1 cos.m) greska znhvata. blici 32.:l. dan ic u tabliei 28.. fb [kp/mm'J dmOl - 1 za V. Osim oznai"enih mjera treba na crtezu obvezatno dati jos i podarke 0 vauiskom moduIu.!__ 1 ------- cos 8. CO. na Qopb kovano tijelo zupcanika.. hipoidni zupcanici.51-2. v· c f.parove Bdln "" 0.k iednako pa sigurnost treba kontrolirati za svaki zupcanik posebno. Sigurnost protiv zaribavanie S.316 Konicnl zupcanici s pomaknuthn idni prenos) osima za mfrnosmjerna vratrla (hipo- Proracun savojne tvrstoce: reducirano naprezanie q.ir viskoznost rnaziva dan je uta.26.5 2. I u odnosu prcma lomnoi SL = ~.m) +-s.:.3 Pr o r a cu n nosivosti O'rc. crr ed 1. Na <log prikazan ic kovani konicni zupcanik s ravnim zubima s potrcbnim kotama za izradu rudionickog crteza..2 do2. [kp/mm'J Na !@ibprkazan je obican konican zupcanik sa zakrivljenim zubima.pritisak valjanja k = B"v y ien. 2.. b) bez pornicanja (obicni zupcanik ulje). diobeni kut SOl' Hipoidni zupcanici upotrebliavaiu se na automobilima (prenos na zadnje vratilo). don ie u tablicarna 31.. ko = YE Y... na tekstilnim strojevima i na alatnim strojevirna. Za cclik Y E = 1. C)" ~~~:~f.. Izradulu se na istim stroievima (Gleason."Tooo-' + _--dIll!)1 'i) • + ~. Osi tog zupcanog para sijeku se._~-~- ·-----I··-..0 . = l. z. na v.

---~--~-_.._..---.Ipl:"nici sa zavoinim zubima : a) zuhi ixrczani na kincmatskom valjku (cilindru) i skloplicni ravninu..Dodir bokova zubi octvija se samo na duzini E l Bi puta zahvata 0np u ravnini okornitoj na uzduznu liniju bokova Qo:l)c._~'. b) dodir u lo(ki kincmntskih valiaka.:omit (1(1 lil'lij'u bokOVQ oJ Qoj) Kovani konicni zupcnnici: n) od icdnog dijcla s vrntilom.. . Cilindricni II ...... odnosno isti modul 111. I. oba su iii ljcvohodni iii desnohodni. vidi He da se zupcanik 1 okrcce obodnom brzinom v u a zupcanik 2 obodnom brzinom V2· U srnjeru zajednickc dodirnice rnoraju korn10~ Odnosi brzina i klizanja na cilindticn im zupcanicimn sa zavoinim zubima ponente obodnih brzina oiti medusobno 495 494 . a i isti kut dodirnice 0:". c.Kinematski krugovi takoder sc dodiruiu same u icdnoi tocki QOf»b. dirnenziic lijcvanih tiicla zupcanika na ([o~. e.-. Dok kod cilindricnih zupcanika s ravnirn i kosim zubima postoil osim valjania zuba po zubu i klizan]c u smieru zajcdnicke tungente na bok zuba. t].. ([o~.c) 5._. Kut nagiba (~oJ manjeg (pogonskog) zupcanika treba da [e "eel od ~Ol' kuta nagiba veceg (gonicnog) zupcanika 00J > ~02' Dodir bokova zubi je u tocki Qo]).-- __ a. c) prcsjck okomir na liniiu bokovu Q"~ Lijevani konicni xupcauik rnjcrarna s glavnim Geometl'ijske mjere kovanih tijela knrricnog zupcanika <love Ta b l ica 53._-- _. Na ([{}P. Dimcnzije tijela kovanih zupcanika dane su u tablici 53.~..":1. .__ . Bira sc tako dn budc Ovo radi lakscg proracunu clicli bra) . L------Ukupna d\l~~na zupcanlkn l~--~~-"~"-'-'-'---' Projekcija sn-ine Razrnak ad vrha konusa oslonc povrsinc do glnvine c. NajCeSce ic 1) ~~ 90°. I..-~-. Isto tako imaiu kutovi nagiba bokova oba zupcanika najcdcc isti smier. { / \ (IO~~.317 Cilindricni zupcaulcl sa zavojnim zubima Prenosi s cilindricnim zupcaniclma sa zavojnim zubima iesu prijenosi s mtmosmiernim osima vratila..._.. budc B ira sc tako da c.Za proracun dimenzi]a vrijede isti geomeniiski odnosi kao i za cilindrlcne zupcanikc s kosirn zubima.. Primjcdbn Naziv Debljina strani Dcbllina strani Du~ina vijcnca vijcnca na vaniskoi nn unutarnjoi Oznaka e. Lijcvani zupcanik dan je na Qo~. Zupcanici takvih prenosa irnaju (kao i cilindricni zupcanici s kosim zubima) u presieku okomitom na uzduznu os boka zub~ isti korak. b) kovana tijela zupcanika._ .-- .. [ podloske za reguliranic ~ zrncnosti b cos B ! Bira sc tako da budc oro] cijel i . bude cijel i bro] ciicl i broj ----. micro kovanih zupcanika c) gcometcijskv miere kovanih zupcanika. a= <J bJ (~OJ + ~Ol prf'sjek QJ.. +~~--.~ ]ednadiba Bira sc tako d. kod cilindricnih zupcanika sa zavojnim zubima postoii osim klizania okomito na bok zuba i klizanie uzduz linije boka zuba.~_~._.~ . koia predstavlja presiek MM osnovnog profila. Osi vratila sijeku se pod kutom koii je [ednak zbroiu pojedinaenih kutova nagiba bokova : a..

317.-.. tan(1\.:: ._-_ .. -..~ 90" = '/{z postize se kad [e Po 1 Brzina klizania Vk -C..2.79 70' 0. d'10bem. i Po.\2 PRAKT!CAR III 497 496 .·_-- sin = cos a02 a V2 ---- sin [m/s] cos aD.102 P. . ~~~-~~--~--''''------~--'' ..-------------d~..69 zu Ii = 90" SarnokoCivost nastupa kod \302 > 90° ... _--_.-cos = d02 60 [m/s] Rndijalne s ile Fr~ = F [kp] cos ({l" . Zup~. [kp] v~ t' d v..Iskoristivost u zavisnosti ad nagiba bokova Po dana --.78 40" 0. . U smieru uzduzne linije boka zuba djelu]c sila trenja Fn po. .-~----..1 a pri kutu nagiba bokova 0 Tablica 56... = premier kincmatskog kruga zupcanika n.) [k ] •• ot cos (B." daie rezultantu R..-=------_. i Vk2 imaju suprotan smjcr: 5. <10~okomito na bok zuba.4 Pr o r acu n nosivosti Buduci da je dodir zubi u tocki. habanie zubi jc veliko.. --~---- __ {l.~. = _ F ._!. d" V.. a uzeto je u obzir trenje u smieru uzduzne linije boka zuba.. si 11 \30' i Vk2 = V 2 sin \30 2 • V~. Ceon! Diobcni modu1 promjur I = n1 = n.£_r_ tan dOl Iskoristivost za IL' = =-cos Boo lJ"ln tan p'.----.. Oxrraka Zupcanik 1 (pogonski) F Zup~3nik 2 (gonjcni) = V.. l"Ol 1"'02' 2.. -.... II . = d•• + 2 >nn ..__ --_.p') ~k~~J~~----_---~[kpJ (j01 Sile no zubu cos V2 = V. Slicno kao kod pokretnih vijaka. ~ --''60'''' :n /]s "nn. os i zubi ------~-------. '-~pO) [kpJ F".. _ .-.. .. F..nlk 1 (pogonski) Zupcsnik 2 (gonjcni) Primicdba )_317. f. Obodna stla ..:::. usl ijed trenja izazvanog uzduznhn klizanjcm bokova gubi se dio dovedene snage: 1 .~~~~. 30' 0.-------Fo.:\17. U normalno] ravnini u tocki dodira djeluje sila F. = 97 400 -'~ [kp/cm] n. r>.2 Si l e n a cilindricnim zupcanicima sa zavojnim I z u b im a Tablica Primicdba 55.p') P" ~ Fr.. kola sa F.1 . ----. > r>.~_'±_!"..._-------- Akaijalne s ilc _- 1'.82 \30 ~-------'----'" Tjcmeni prornjcr _ . Zl ---------~. = 20" 60' 0. _--------------_. 2:6~' = = z.. ..------.~.. -_----_ Razmak Sirin. _ c') p F.. --. = 'j + tanp'tan POI 15. = do.. a F" = 2 M~ [kp] d.p'.8! 50' 0.. V. Ono [e jos vece s obzirom na uzduznu komponentu klizau]a. cos \301 \30' \302 nl 60 [mjs] rr • n2 ----.. . Pri proracunu sila zancmarene su silc trenia okomite na uzduznu liniju boka zuba.. 1.3 Iskoristi vast Iskoristivost ozublienia zavisi ad kaeficijcnta trenia !-'--' i ad kuta nagiba boka Po..p') tan \30 1 = tan p' "<! 0.i11 ~all (Po.. Nju mozemo razloziti na kornponente F.nls~ = cos Botd":l: cos r301 dOl i = _1.-. 5.. . r~ Oznaka K ut os i vrtn]e zu a = 90° -~z ~= zn 11 = 90" Prcnosni ornjcr za 3 = 90° i 1-': jc u tabl ici 56.p: tan 0 1 P2 1"02 Vl 1 ~ tan p' tan \302 1 + IL' tan POJ -~z = = POI v.. Maksimalno 3 + pi '-2' pa zato mora biiu. lan(B" o ~T~~~~.317.1 Geometrijske mi er e c il ind r icn ih z u p ca n i k a sa z av o j n i rn zubima Tablica 54.--. - _ . SUa Po razlaze se na obodnu Foo i na radijalnu komponentu F... _1t M.SS. ..promjer .. 5.jednake Vn"~ VI COS \301 = V2 COS \302' U smieru uzduzne linije boka komponente brzina su Vk 1 = V.. p' = reducirani kut trcnia tanp' = ~Icos "no = rcducirani koeficiicnt trenia V:· Pri dobrom podmazivaniu tan pi ~ 0)1 d.cos ([l. Zato se cilindricnim zupeanicima sa zavoinim zubima :.75 -~z r» 0..

N-1'ui.~ Zt nz kruga Normalni korak tn . <fop..~ FO}_. vertikalnih husilica.. da bi se smaniilo habanje. uz koii omjcr se mogu prenositi vcce snage s dobrom iskoristivosti.cni . ~e. u. 2/Z 1 > 1 visina tjernena glave mjerena od kinematskog na savijanie nijc potreban.Na ([oj} prikazane su niihove moguce vrste. Puzni prcnos radi b. rekstilnih srroleva.. zavisno od nacina izrade.-"ih prcnosn: a) cilindricni pU'-Ili prcnos (eilindr.sijalni razrnak dvaju istih bokova zavojnice: Za yiscvoj ne puzevc P . Kut kO)I. prenosni omjeri i = 1 do 100 i vise. Dosad postignuti okretni moment na puznom kolu iznosio je "'" 70 000 kpm. kut t:~ uspona na diobenom promjeru moduli mogu biti normalni 111. K-pui. E-pui.ez. pur" a. motornih dizalica.<!. liftova.jII~ Razlicitc kombinacije mogucil. globodni puz (v. Izrncdu ta dva koraka Proracun cos '(0 . Budu~i da je kod pu_inih prenosa uvijek ved broj. [111m) qT PI [kWl i Ilk [mm] kincmatski premier pogonskog zU1'canika faktor temperature (v. zubi su kaljeni.U usporedbi p. H-puz. Omogucuju isto ta~? da ~e snaga s jednog pogonskog vratila odvodi na veci broj gonjenih vratila.. ~~. apn n:lUltl~h~aCl)l. postoii omier: i aksijalni korak ~'. Dopustena obodna sila: FOl. razlikujemo ovc oblikc zuba puia: A-pui. 1'= 1 do 15. kod uredaja za upravlianie brodom. za pogone centrifuga i pumpi. sparcn • globoidnim konicnim zllpcanikom) pur. na O~?g11CU)~puzm... . Dosad jc puznim pl'cnosima postignuta rcdukciia broja okreta s puza koii sc okretao sa 40000 /min. buke: ?vent~all1l titran puzmm se prenosom prigusuju. <I) spiroidni prcnos (konicni pur. Prjmjedbe Spnrivanje materiiala \ Dopujitcnn zina kl izania Vk br-l [m/s) dop C (kp/mm'l i Kod kaljcnog i bruscncg proluzupcanika u sprcxi sa zupcanikom od s ivog Hva ili bronco dop c )C za 25 % vcce \-~ 2 5 konicnim zupcanicima s pomaknutim osima irnaju ti prenosi vecu duzinu staze dodira i mirniji rad. Kalieui celik na knljeni colik" 8 Vaznc ic obilno podrnazivanie Sigurnost protiv habania (sigurnost protiv zaribavanja) Gubitak snage . Prcnosni omicr puinog prcnosa '" l~ ~. sp". p~enosl veeu o1'teI'ct!vost. ?sim toga. tablicu 58). 1 S <:>bzlro111 to da JC dodir medu zubima u liniji.' spnrcn s cilindricnim kolom. Takvi prcnosi posebno su hladeni.i globoidno puino kolo (globoidi su rotaciiska tijela nastala roriranjem kruinog luKttj. . zahvat~ (2 . I. ([oryaprikazuje cilindriclli Plli. b) globoi<lni pu:. Qo~c prikazuje puini prcnos pri kojern i pui i PUZllO kolo ima globoidni oblik. U usporedbi pak s cilindri(.iva"ja pll.318 Puzni prenosi Puzni prenosi omogucuju prenos snage na mimosmiema vratila.. a premier puinog kola bio je "" 2 lTI.dopc[kP/mm b tno dop c 2 ] Dopustene vrijcdnosti faktora opterecenja faktora temperature qT Tablica 57... c~.llim zupcanicima sa zavojnim zubima imaju vccu nosivost i bolju iskoristivost.~ = 98 %) .1 111 111" 5. za pogonc rotacijskih bubnjeva. globoidno kolo). ([o~d prikazuie puzni prcnos pri kojem je konican put u zahvatu s globoidnim puznim kolom.do 4). Uz odrcdene uvjetc mogu se tim prenosima ostvariti V1SO~~ Iskoristivosti (do . pri redukciji broja okreta...[kp]. Snaga koiu je puinom prenosu uspjelo prcniieti iznosila je"" 1000 kW. a podmazivame se izvodi tlacnim uliem. Imaiu veliku iskoristivost i male ugradbene mjere.<l] .!2. kao i za pogone stolova stroieva za ozublienic.. gloi)oidnim kolom). tnblicu 57) ulazna snaga = F 01 VIII 02 prenosni ornjer 'c.Ogbprikazuie cilindricno puzno kolo i globoidni puz. c) g:loboidni puxni prenos (globoidni . o15odna sila 80000 kp. <l. Da hi se smanjilo habanie I gubici trenjern. Stalno je u porastu primjena visokoucinskih puznih prenosa s lcaljcnim i brusenim puzevima i s posebnim oblicima bokova. Kod alatnih stroieva dolaze u obzir za pogon blanialica.vratila medl!sobno z~tv~raj1! naj~e~ee je 90°.=cbC". ali moze biti i drugi. 7. U usporedbi s ceonim i konicnim zupcal1lClma om su za 1St! prenosni omjer manji i laksi. Danas sc ti prenosi sve cesce prilnjenjuju za prenosne omjcre I : 5. Puinim pl'en?snna 'p~stiz~. Puini prenosi primjenjuju se kod rransportera..:!. ZUbl Is~o~obno. 0 Prerna geolTIctrijskom obliku bokova puza.. moraiu bokovi zuba biti glatki i dobro podmazani. a za veee prenosne omjere i jcftiniji 498 Prema nacinu izrade puza kao standardni moduli 111: cos Yo "~ i aksijaln i Visina uspona P je ak.3c IHZl do 1 tan Yo !!.t:en~sesa~o m~nje snage. 'Takav pre nos naziva sc spiroidni.

u zavisnosti od kuta uspona.nog kola daj 11 mcgucnost stvaranja dovolino visokih hidraulicnih pritisaka. U normalnom N . Rudijusi diobcnih promjcra promjcnliivi su pa se mijenja i kut uspona. sc l~radu.. r H"pu. nacin U aksiialnom presjeku zubi imaju trapezni prof I :' presicku okornitorn na kut usponn zavoinice prolll )e. 00).Oblici zuba cilindricnih Slika puznih prenosa Karaktcristikc. E-puz odgovara cilindricnoru zupcaniku s kosim zubima s evolventnirn profilom bokova i s mnlirn brojem zubi.. . u .kom stroju trapcznim nozcm.N) okomito na srcdisnjicu mcduzublja.. - = 501 . u poprecnom presjcku okornitom na os vrtme Arhimcdova spirnla.!.. (nastavak) Tab I lea izradc 58.. --_·_----_····_--------_1 ijll~ Oblici zubi cilindricnih i globoidnih puzeva: a) A-pu~.. okornito na s rcdisnj icu meduzublja p~ofil )0 !spupc?n. Profil zuba plli. Yo do 15' 20· iznad 15' do 25' iznad 25' do 35' 25' iznad 35' --«fill 221/2' . f) glo- U normnl~on1 prcsjcku N .. N-N prcsjek. c) H-pui.e profit je konkavan...e ~no tokars..~. c) K-ptlz. ------.--~~_---------prrjjfk N~N kroz sr~dUJ~ mt:'&Jlubf..~~30· .-. Globoidni priicncsnici visoko su optcrctivi i imaiu dobru iskotist ivest. Zbog izradnih uvjcta biraju se pri vecim kutovima uspona i veci kutovi dodirnicc (0: Tablica 59. nacin Tablica izradc 58. N zubi imaiu Irapczm profil. a time dovode do mnlih gubitaka i dobrc iskonstivosti . om·-I ka Slika Karaktcr istike. d) E-puz.a f) U norrnslnom presjeku N -.N okomito no srcdisniicu mcduzublja. n izrada [c tda od obicnih pu'nih priicnosnika. ceo~l pre...a prilagodcno ic t ijelu kola. uvieti rezania glodala puinog kola postaju svc teii. glodalo trnpcznstog oblika iii brusna ploca trapezastog profi In daj u malo is pupccne bokove a u aksiialnom prcsjeku udubljcne bckove pulia: S obzirom na icdnostavnu izradu alata kao j S obairom na iednostavno Lglo~anjc PU~il til s~ vrsta puzcva zbog ckonomicnosti siroko prirnicniuic. strom trapcznirn nO~CJl'L O~trjc~ nosa polozcna 1C u rnvnini os j . Kut dodirnice (zahvatnc liniie). dobiva sc glodanicrn Hi lu-uscnjcrn glodalom ili brusnorn plocorn.lll. prcsicku profil ie evolventa. koja u prcsicku okomitom na sredisnjicu mcduzublia.sIck )0 pribliznn Athimcdovn spiral a.. Globeidni puz T'ijclo globoidnog pu. k"rs~om . ---~-. Ostrica noza post3vl}~na ie u ravninu normalnog presieka N . PU]. Rcznnic zubi PUZil mozc sc izvrsiri po ...ravnl. boidni puz b) N"puz. - tan 0: eos Yo 00 Kako raste Yo (kut uspona). U ceono"...---. ima profil kruznog' luk a. Izrnedu kuta dodirnice u prcsjeku N -N nom prosjeku (u ravnini osi vrtnje) postoji cdnos : tan 0: ac aksijal- = ~~ . Kincmatska os tih puieva Ie. a 11 nk sijnlnom prcsjcku zakrivlicn slicno hiperboli. Puz sc izradu]c na to. Dobra nalijeganic konkavnih bokova puia i konvcksnih bokova pu.. JSpupccn_.~ prcsicku. Za izradu globoidnog puza i puznog kola potrcbni su posebn i alati. na ticrncnu puaa. tnje. Orijentacijske vrijcdnosti kuta dodirnicc u zavisnosti od kuta uspona Tablica 59. stupkom odvalnog glcdanja iii nozcm. 951 vrtnJ. daje oriientacijske vrijcdnosti kuta dodirnice 0:".

- ~ ... tn .-......_.-----. _l.~_ (Z2 -I- 2x) m +...5 Gubici Suaga 118 s n a g e p uz n ih pl'enosa puzu ako se pogon izvodi preko puza: Pri projektiranju 'di~ Puzni preuos s cllindricnim puzcm (:-:1 ~.l:J..1 ---_. 1m -. ".. --. - Tjemeni prornjer kola s pomakom dk02 ~" I'renosni omier .. -··---'- .~---------------~~.'. __ ·' t.. Razmuk Korisna os i sjrilla zubi Sh'inn kola ------_.d.b --'" L + 2 til + l. 2) licvohodni kut koji zntvaraju os i vrtnie 90") puznih prcnosa moze se ukupna iskoristivost Ol'ijentacijski uzeti prema 503 iablici 61. -i. im ".---~r _.. Vrijednost pomaka pl'ofila: X • 1!/ .__ ~ ..'~. - TIUI aka as i vrtnie 'l.~..!.' 'T~~.. Pri tome se alat za izradu (glodalo pu:<:nogkola) ne miicnja....-~._..__ . a Z2 . I J ••. .---.. 5..2~ .<-~ 5.S i koln ----~.~ _.."...~~~ •• - •• c-- '" N) til" n_._____.~--~... .~_~ dk."' .4 Dimcnzioniranje puznih pl'cnosa (Oznake dane na dow) Tablica Primjcdba 60.... na osnovi broia zubi puia..-~.---~ tg y o "~ "' z.~ korak na t./'" .:ltvamju kut ad 90" ~-= .~--'-------. --_________. . --~--~.ubi pu.-~...-.-~. < IS· > 15· '{'jcmcna viainn zuba Pomakorn profile takoder se. 2h.. -. --- __?_~~_~~----._..2 ~~_../d..~).._--_..--.. -----~.---------- --~------------------.~--._.. 2 hI dh = d" .... _------------- ~'L_-._--_...318._.. nt y.-----promjcr ------~-~- ~----..~.do I puza i kola --.---~ V""iski promicr kola . .~~)pna ~~ ~!):::Illcna zracnost ([olf Pullno kola s pozitivnim profila pomicanicm Tjemcni .x . mli re til cos Y e . jI __ ~-.· . \ d . -~"_' . -..---.-......-...2 h: til . -~. = tjemena Broj zubi kola visina alata Bro] 1. 502 . II 1'...' rI" -I.2 hk promjer pll:l.'_~ __ .. --.. __ b dt. -··- . -_..--.. . ~ _2.'. -I.--- . Puzni prenosi mogu se na isti nacin kao i cilindricui zupcanici korigirati pornakom profits._ . Razmak 05i: a"" Z2 111 1.' sin z -- kola 0:... --.__ _ .._._.~· 1'/d.318.-. 0.-.--. .2.._....-osi vrtnje (" ravnini ~- Pit..3 Kor ek ci j a puinih p rcn o sa Qotf .) uzinR puza '" 2 (I Vz.._ ..__ .t.]~O~~~:_-~~'"--__.. __ _____..) til ::.------'~~- osi vrtnic puza puznog kola .~I. _~ __L.._..-~ Brztna klizanja bokova puza Normalni Komk ubodu . Kratica z.«c __ ~..--. ---_....2 Gra n ic n i bro] zub a Ilk.." _________ Modul u ravnini .. Obratno nastaje smanjenic osnog razmaka.ozni promjer ---:f . .. I----'- Pndn.-~ o . moze postici odredeni razrnak osi (pove6:m iii smanien).:\18. "~ d" -I.~~··~_~-- -... ...lni korak ..-~-.-.-..-.-.-.._-_.-~-.~ . III 2 . kao i kod cilindricnih zupcanika.y..._ .318.----'~-~-~.- -.. Razmak osi povecava S~ odmicaniem alata za vrijcdnost + xtn od sredista kola.._-_ _. d" •• --~----__ _________'_' __ ' •• T . U mod"l N Norm. .-. = dot -..2 ilk dk..-------....__ ~_!I -C _l!!.._--= z~.__ '" dk....5. " l_)iubcni promjcr puia Iliobcni • -_.-.. _. . O~2 t1J _..----'.---~_--ljevollodni ili dcsnohodni Uspon Kut uspona no diobcnom krugu .-.-..~~-~.. 111 profila: -I.~-.

FN daju 2Mol = . ako je ulesistenie u kotrliaiucim lezajima pri Yo ~ 6" ako [e one u kliznim lezajima (1.-. a broncano kolo norrnalne kvalitete izradbe. t. '"' 8 vals. dobivenog mjerenjima: o v tan p' = (L/eos Samokoclvost pri tan P . na radijalnu i na aksiialnu komponenru.5 Ct. 5. puzno vrarilo i lezaji oprereceni su obodnom silom : FOI sile FN i IJ. Puz.45. 60 70 prcnosa 504 505 .~ [kp] F'2 Po. proraeun se izvodi na temelju dopustcnog kocficiienta opterecenia zuba. Zu norrnalne prenose savojna cvrstoca leii obicno mnogo _viSe od graniee z~grijavanja i granice habanja. Razlog je tome p~lusuho trc. pri y o . Ako je kola pogonski dio: .--.0 . P02 ~t ~ (6 1. na QrD .6 Sile na z ub u Qlg Prctpostavimo Ii da sc sile prenose sa zuba na zub samo preko tocke C. U radu se razviia prilicno visoka kolicina top line.1 za put ad lijevanog zeljeza. a isto tako i za puzno kolo.75 (0.korisna sirina zubi b ~.FN djcluje tangcncijalno na srednjem prornjeru zavoinice pod kutom uspona Yo rezultautu koja se moze rastaviti na obodnu.Orijentacijske vrijednosti za '1)._.01 za kalieni celicni put (lepani) i za puzno kolo ad fosforne bronce.~ 1. "" 0._.aksiialnom: tan(yo+p) .3 1..nih --'. ._ obodnom: P02 FOI "'" --"---. (L = 0. h [nun] = 1 . dobivamo ove silc: okomito na bok zuba pod kutom 0: no djeluje norrnalna sila FN dodirnice = ---~ ~.8 47 0.korak u ravnini osi vrtI" [mm] I.\318.7 Pro r acu n n o s ivo s t i p uz n i h p rc n o s a Normalni puzni prcnosi izvedeni u prosjccno dobro] kvalitett im~j~ relativno nisku iskoristivost.85) 0.d61 .80) I I Puzno kolo.88) I 0.65 1luk ~ 0. sila trcnja I'..n• = (L' nastaje: (L. Iskoristivost ozubljenja Aka ie put pogonski dio: radiialnom: .. ncobradcno.dopusteni koeficijent opterecenja dan ie u tablici 62.dol' c [kpjmm"] f z " b .kllzan)a '1.9 0.habanJc ie takod~r znatn~ tako da snaga koia se prenosom moze prenijeti mora biti ograuicena.~ I- la 0. [kp] .78 -0. Za sarnokocive prenose izlozcne Jakim potresima 'I)"k "" 0." pri projektiranju prenosa 61. ~ aksijalnom silom: Tablica ?.l prena. . ko~ udar~llh p?gOl~a i pri upotrebi krhkih materiiala kola.sl su u tom pogledu nepovoljniji od brzohodnih.. Sporohadn.1.5°.1.:._ faktor broja zubi dan ie r.I-- .55-0.4 .65-·· 0. (L = 0.82 (0. tj. Q!~ Faktor zubi (fz) pu. vratilo puznog kola i ldaji optcreceni su ovim silama: .90) tan ((no cos p' -sin (Yo + p') [kpJ I I (0. = 0.6 5 0. p. Kontrola savojne cvrstoce dosla bi u obzir ~am?. -~ naiveca obodna sila na "'02 [kp] kolu (udari se moraju uzeti u obzir) .0. /0 II 20 V4' 50 broja 'i19 Silo na zubima pu "nog prcnosa nje. Za norrnalne prenosc pn ~O)lma )e brzina .318.[kp} ~ dOl dop c [kp/mm"] .02-0. I I 1 I I I 2 I 3 I 4 - radijalnorn silom: Fn = FOl 0.80 (0. kvalitctne izradbe pri velikim brzinama klizanja i tekucern trcnju.75-0. Vriiednosti u zagradi vrijcde za tacna izvedene prenose (visokoucinski prenosi s tekucim trenjcm bokova).2 (t t> V k" v- t. Prema uvjctima pogona i vrsti prenosa gramca opteretrvosti prenosa odredcna ic: dopustenim zagrijavanjern cvrstocom habanja savoinom cvrstocom.025 za kaljeni i za bruseni puz celicni..n)e ~akvlh sporohodnih prenosa.

35 0.9 Vrijednosti za dopustene d02 [mm] --. 0. s visoko opteretivim materijalima puznih kola.26 0.. b to' bl Prcma brzinama klizanja (V. puz.65 0. rezani bokovi 0. ~\1.65 0. s kucistem hladcnim pomocu rebara iii s hladeniem ulia cirkulacijom..nog..5) T'a b l ica 62. --" 2 za kut boka zuba u ravnini osi vrtnje tanlY.mcdjal puz..30 20 [2 (j)~ Vcxivanic viicncn s tiielorn kola: a) prcsanje. -- Potrebna viskoznost maziva za puzne priJenose Tablica kaljcno. [mlsl <2 I 1--·-~.j-e-u-r-on-j-av-u-n-je-ll-'~I •• c Vrijednosti dopustenih pritisaka valjanja k« za prenose hladene cirkulacijom ulja i u tl'ajnom pogonu (TP = 100%) Tablica 63. vrijednosti treba mnoziti sa 1.23 dop I.45 0..8 Po d maz ivan ic c· P02 _.. brusenim i lepanim bokovima cclicnih puzeva.--I -·-8--I-~-··-4-r--8---kalienc .2 .65 _. bruseno lepano 0.4...3-1.. Visokoucinski puzni prenosi s rlacnim podmazivanjern....25 0.-:=-l-1-~--..29 0..1 maziva bira se prema tablici 64_ 0) Lcgure cinkn 0.49 O. Na Ql~ prikazano je Iivcno puzno kola.4 ··_·1··· 0.55 0.30 12 c •• Viskoznost [OE/50°C) kod c [kp/m".2 I 0.45 0.3[ 0. s dobrim ulczistenicm.45 .-. [kp/mm'] kod Vk [mist Ccntrifugirnna Spccijalnc Aluminijskc fosforna bronco lcgure knlicno..Vrijeduosti za dop c za normalne puzne prenose TP = 100% = trajni pogon (pr! intermitirajucem pogonu. Na QIJl9 pdkazano je puzno kola od sivog liva. I za 8".l 0.. b) pomocu viinka 5[e7._. 1'\11.15 .-. dane su u tablici 63."o C~ 2 tun rt. bokcvi rczani o.s I 0. mogu se mnogo jace opteretiti..12 0.. i'ror<1CULl tijela puinih premier kola C C(:w n faktor kula dodirnice . Viicnac se na I lido s glavinom presa Qjji)a.. faktor stupnia sprezania ".no/cos i'.31 Ccntrifugirunl liv fosforni poboljsano.65 0. Sivi Iiv ookovi orusen i 0.) i prcma koeficijentu optercccnia kOZ110St Lcgurc aluminija kaljeno.diobeni Oblikovanj c pu z n ih prenosa pritiske valjanja dop II..35 temperatura :0:: 60 ·C_ \J18.29 0. pobclisano. O:no '(b [") kut uspona na temcljnorn krugu cos Yb =c cos '(0 cos 506 507 . i'tI'I.5 ~. potrcbna visf. i.. dop c Ikp/mm'J --M -.4 ---_ . Oni se proracunavaiu na cvrstocu habanja (pritisak valjanja): 20 () ·-10 8 6 [2 > 10 :LlJ H.350.13 I I _ . na Qljjlb Iijcvano od legure lakog metala.65 0." "'I_o~_1 0. s kaljenirn. Dcbljina vijenca puznog kola s posebnim vijenccm uzima se 4 m.-12-20 8-··12 20·.35 0. Ostule dimcnzije dane su u tablici 38.'J 30-40 20 -..3 0.47 0.2 64. a za evolventni Em ~ kola izvodi se prema podacima koji su dani za cil indricne zupl:nnikc. s tom razlikorn da se miesto obodne sile Fo u proracun uvodi Foz (obodna "ila kola).. Izvcdba Matcriial puznog kol a Tla~IlO podmazivan]c ~cm!iog pui. O..32 0.8 . ··oc Ih zina klizanja ".kola ---r--.3 0.w-rO:._---- o.s 0. _ .85 1.~ cos u"o sin 0:. na Qljjlc kovano puzno kola. 0.35 0." za spiralni puz = cos Yo sin '(. < 2. 0. a dcbljina vijenca tiiela "'" 3 m (iI~.75 aiuminijska i cinkovc --~~-----lcgure ' -------- I Ako ic pogonska kal icno.IlH kola ad lakih metala iii od lcgura cinka obicno su sira od broncanih.5 0. iii veze viicima Q1Wb.28 0. bokovi bruseni 0.as I 0.45 0.1>0 Vrijednosti za dop c vrijede za prenos u trainom pogonu s tcrnperaturom ulja ~ 70°C. bokov i brusen i Fosforna bronca liicvana u piicsku 0.-". bokovi bruscni pri v~ [ms] I I 0.110 kolo ima obicno poseban vijenac i posebno tijclo kola s glavinorn.7 ~~ ..

koja takoder rotira. Pri planetarnim prcnosirna pojedini niihovi dijelovi prenosa (satcliti) izvode istodobno dva rotaciiska krcrania..(19prikazuie planetarni pre( sc okrcce (a-ccntralni zupniem (n-ccntralni . mozemo zanemariri savijsnie i premier vratila puza racunati : dop 1'. 508 6-. 14 Y' I Tablica Pri prijenosnorn omjcru i = 30 i = 15-29 i ~~ 10. Isto tako se planetarnim multiplikatorima mogu gonicnirn stroicvima dati visoki brojevi okreta. 509 . i = 10000). centralni zupcanik. a omoguceno jc da se i pri velikern prcnosnorn omieru postigue koaksijalnost pogonskog i gornjcnog V1"(\· tila. S okretnim nosaccm (d) koii sc nc okrece i zupnosi za pogon brzohodnih strojcva za zup~anika (d) i nepokrctcnnirn viicncem (c) S uuun [rn zupcanim viicnccru prcnosni omjer I : 12 primjcnjuju se s rami im ozublicnjcm ko] i (e) s unutarniim ozubljcuSpjCh0111."1 ~~ 6. b-planctarni zupcanos pri kojcm jc pogonsko i gonjcno vranik. mcdutim.. kod transportnih urcdaia pogonskcg i gonjcnog vrapogonskog i g()llicnog Vl"3" i kod motornih vozila. Primjenjuje se kod raznih dizalica da bi se omogucilo postizanje veeeg broja brzina dizanja. c-nosac zupcanika) nik. tj. Planetarnim prenosirna mogu se postici i vrlo vcliki prcnosni omjeri (npr. s nosaccm zupcanika tila. To ima za posljcdicu manic opterecenie zupcanika i mogucnost upotrebe maniih modula. Kod obicnih zupcastih prenosa svi zupcanici izvode samo rotacijska kretania oko svojib osi. Pretpostavimo Ii nisko dopustcno uvoino naprezanjc. kao rezultat dvaju istodobnih rotacijskih krctanja S razlicitim brzinama vrtnjc. b-planetarni zup~a' nik. vrijcdi same ako jc bro] satclita veci od dva). a nosac zupcanika (d) se okrece.319 Planetarni prenosi Zupcani prenosi mogu biti obicni @ i planctarni ((1~'.) kod puza i vratila od jcdnog B roj v. sc ti (j. Nekad se planerarni prenosi primjenjuju )lllCUjUdva stupnja slobode. rucici). Dana. ako su puz i vratilo od jcdnog dijcla Q(fl: dOl"" dOl"" do 2. ali je iskoristivost u takvim slucajevima niska. nisu radi[ulno optcrcccni ier na njih uvijek djelujc par sila (to. Pri definitivnom utvrdivanju diobcnog promjera do 1 treba .l~ Planctarni prcnos sa prenosi uspjcsno primjenjuiu kod alat(j"j~ Plnnctarn i prcnos s suprotnirn smicrorn vrtnie [cdnakim smicrom vrtn]c nih strojeva. Orijentacijske vrijednosti za izbor broja vojeva ptlZa tl zavisnosti od prcnosnog omjer" dane su u tabli· ci 65. Izbor rna Ako je poznat modul dijela Qt~ 1 "" i broj zubi puza uzirna se : vojeva puza prevelfcini prenosnog omjera 2m (l. z.lovodi na tzv. canik.4 + 2 ]1 z . To omog\leava da se preko centralnog zupcanika prcnosu dovcdu vrlo visoki brojevi okreta (i do 30000 l/min) tc da sc u prcnosu rcduciraju na potreban broj okreta (dolazi u obzir kod plinskih turbina).oleva pm::a dOl"" 2m(5. a vodcn je zahvatom sa satcl itima. imaiu rnogucnost prenosa vclikih snaga na malom prostoru. pa i kod alatnih strojeva da bi pOl'ratni (neradni) hodovi mogli imati veee bl'zinc. osim planctarnih zupcanika (satelita).5 d"r 3 d'nr III (d" '" d vratiIa) (dl z vr ~~ d provrta puza) 7. = 1 =2 =3 =4 iIi 20.5. d do nastO)atl.3 + z1/10) kod naklinjenog puza Ql~. b) lijevana puina kola od lcgure lakog metala.. c) kovana Puz moze s vratilom biti od [ednog dijcla ()). dok je na ([Ii> (prcnos sa suprotnim srnjerom vrtnje pogonskog i gonjenog vratila) nosac zupcanika (d) ncpomican. dolazi do treceg krctanja.p. odnosno rnoze biti naklinjen na vratilo (j)9'. 8'2 (jJ} Puzna kola liicvanu ad sivog liva: a) l ijevanu od aivog Iiva. Ldaji svih okrctnih diiclova prenosa. Na Qt!} [e ozubljcni vijenac s unutarnjim ozubljcnjcm (c) nepomican. c-nosne zupcanik:l) tilo koaksijalno i pri kojem pogonsko i gonjeno vratilo imaju isti smjcr vrtnjc.. kao mehanizmi koji omo· (jj) Oblikovan]e puz.14 i = 65. Vratilo puza optereceno je na uvijanjc i na savijanje. 8. okrecu se (rotiraju) na voelilici (nosacu. u icduorn s vratilorn dijclu Qii> Obllkovanie puZa posebno nil vrati lc nakl inicnog Diobeni prornjer puza uzima se orijcntacijski. d a se 0 d rZI stan d ar d'monos -1.9 Opcenito pod diferencijalom razumijevamo prcnos pri kojcm. Ove mogu biti vrati la iii osovine. a vijenac (c) s unutarnjiru ozubljcnjcm se okrece. a Ql~ koaksiialni planetarni prenos sa suprotnim smjerom vrtnje pogonskog i gonjcnog vratila. Iskoristivost planetarnih prenosa moze biti vrlo povoljna. Planetarni pretila.:up~a. 10. Prcdnost [e planctarnih prcnosa p1'cma obicnim prenosima i u tome sto se snaga koja se . Prednost je planetarnih prenosa i u tome sto je unutrasnjost prenosa potpuno iskoristcna. i kao diferencijali. 'I'akve vrste prenosa. uzeto ie: 120 [kp/cm '] U suvrcmenoi konstrukciii prcnosa sve vise nastoii da se 111jC8to bicnih preo nosa upotrijebe planctarni. Srcdisnji zupcanik nije posebno ulczisten. grana na tolik broj mjesta koliko ima satelita (planetarnih zupcanika) po obodu ccntralnog zupcanika. a ulozcne su u kucistu prcnosa il i u postolju. koje k proporcionalno razlici brzina prvih dvaju kretanja.

. . moramo ga za neopravdano uciuieni jedsn okret vratiti nazad.". Illoguenosl. a centralni zupcanik sc okrece. Planerami prenosi rnogu biti sastavlieni od cilindricnih i od konicnih zupcanika. l' l' l' .I. a oko njcga. 2." 112)' U tocki Cz opet su brzinc V3 =.c.319.f1. S planetarnog prenosa prikazanog na ([IB'. glavni zupcanik 2 i nosac zupi:':anika N okrecu se u istom smjcru.7.2 okrerao zupcanik z . 3 okrctat cc sc. v =" f(1'). 511 . uCiniti okret: q. tesko odvoditi kretanjc J snags. mcdutirn. -plaMtami ztJP~(Jf}ik Na Q2j) dan je normalan prenos s cilindrknim zllbin"la lIll lI2' 1. prcdstavlja brei okreta n I' Tako S1110 postupil i i na Q 2j). nazivamo ccntralnirn a zupcanike koii kruze satelitima (planetarnim zupcanicima). Ako nosac zupcanika N stoji. Tako dobivarno zrakc nrzlna 3 i 4. Takav tl'Oosni prenos pri kojem su osi pogonskog i gonjenog vratiia koaksijalne odlikujc sc malim potrcbnill1 prostorom te ima cak sest !ilzilih moguenosti krctanja: 1\. Kut koji medusobno zatvaraju jest (Y. zahvata u 3 i 1 (z.2 c'" tg (/. mogucnost: eentralni zupcanik 1 sloji..~ 1").) nepomican. 1l1Og\lCnost: centralni zupcanik 1. koii se mozc okrctati oko osi 1.. Kako je z~ cvrst i ne okrece so. cemmini 7. Vracanjcrn 7. mozc sc s lczajnog mjesta II. Vraeanjem z [ za jedan okret natrag okrenut ee se 1.3.upCanik [ i glavni zllpCllnik 2 okreL'U 5e u suprotnom smjeru (norl11alni pl'cnos)..3 za daIjnih z .. Kako je praktic110 z 3 > z 1. Da bis1110 doW do broja okrcta 7. daie zraku brzine 1. Zupcanik 2 i 3 imaju isti broi okrcta pa su i kutovi ('J.1 Kinematska z av is n o s t jednostavnih je jednostavni planetarni prenos p l a n e t arn ih s vanjskim. a tan (1.3. tan (Y. Du bismo dobili vclicine brojcva okreta n 1'. Krctanje zupcanika z. a sarel it 2 (Z2) smiestcn na nosacu zupcauika koji Be okrece oko osi I.1 i 1. n (m/min). Osnova ie te graficke metodc u jednadzbi brzinc: v ~. '\ mogucnost: glavni 7. odvaliaiuci se po zupcaniku 1.' n.. zamislimo opel da smo cijeli sustav okrenuli za jedan okret natrag. V4 jednake. moguenost: nosac zllpcanika stoji.I. Naneserno l i u dodirnoj tocki zupcanika velicinu obodnc brzine v na radiiusu )'. Kut koji rnedusobno zatvara]u jest a I' Kako su u tocki G I brzine v! '" V2.11pcanik 2 stoji. s planetarnim 7. Na tni nacin ce zupcanik z . . __ • ~" n. 1 i 2. polazcci od D uuazad. Nepomicni zupcanik 1. Zraka brzine 3 je ionako paralclna s odgovarajucorn zrakorn iz dijagrama broja okrcra. dobivamo obican prenos. Prema tome je 1.= 0. onda bi satclit 27. a glavni zupcanik 2 suprotan smjer krctanja. mogucnost: centl'alni zupcanik 1 i nosac 7. i Z2. a kroz B paralelu sa zrakom btzine I tc dobivamo tocku c. Zupcanik I je nepomiean. onda je obodna brzina Iunkcija radiiusa v 1" n pravca. l1an08i1110 n . a centralnl zupcanik I supl'otni smjer krctanja. pri vracaniu Z3. 510 I. okreta.. Kad bi satcl it Z2 bio vodcn samo oko zupcanika z . Takav jednostavni planetarni prenos sasto]i se od dva zupcanika. Ako nam je broi To je jednadzba . Sa 4 iz c dobivamo brei okreta n*. zupcanik ZI posrednistvom zupcanika 7. i nosac zupcanika N nacinili j~dan okret. 2·_ planctami xupcanik.). ).upc"::rmikom Zt Na Q2\\! prikazan [e planerarni prcnos pri kojem jc znpcanik s unutarniim ozubljcniem 3 (z. jos i odvaliuie i time se zupcanik z 1 okrece jos brze.3 uCinio ukupno. .upcaniko)11 (satelitom) 3 i s nosa'. a prakticno su granice prcllosnog o1l1jera izmedu 1.. a multiplikator ako pogon dolazi od nosaea zupC::l1lika. Pri tome su i zupcauik z . Spojnica izracuuatc brzine v J =" 1'1 11. U nioi su obodne brzinc zupcanika 1..upcanika N imaju Isti. 3 . Ako je zupcanik Z 1 cvrst. Ql~ jcdnosiavnl planctarni prestos s vanjskirn oxubljcnjcm (1 . U tocki e. 1'. po zupcaniku z. moramo ga sada. u mjcrilu pnralclno S v I' Kroz tocku A povlacimo okomicu. pre n os a ozu- Na Ql~ prikazan a na Qll!! s unutarnjim bljenjem. Zupcanik 1 se takoder okrccc oko osi 1."11\ zupcanika N.i radijusa 1'. Zupcanik z 2 se. zarnislimo da smo zupcanik Z3 okrcnuli za jedan pun okrct.contralni zupcanik. Zato praktican znacai medu prcnosima tog tipa imaju samo tl'oosni planetul'ni "I'enosi sa dva glavna zupcanika. koii su mcdusobno u zahvatu. Takav 6e pl'cnos bitl rcduktor broja okreta ako pogon dolazi od 1. onda je n 1 . ccntmln. Prakticne J11oguenosti prenosnog omjcra krccu se izmedu i c= 2.. Prel10sni omjer leii teoretski i1.nosac zupcanika) 'f1~·jcdnostavr» planetnrni prcnos sa unutarn] im ozubljcnjcm (12-9 Planctarni prcnos S ncpomicnim zupl:anim vijenccm. Da bi doslo do broja okreta zupcanika z I. prikazanim na Q2W.medu 1 i 2. glavni zup6anik 2 i 110sac zup6anika N imaju isti smjer krctanja. (\.2} Dijagrarn brzina xu po)cdina~n i zupcanik ko] i irna n okreta nn rninutu j'ill'ulela sa zrakom brzine 2 iz c dnje broj okreta n2• Vee smo prije konstatirali da je 113. a Z3 se okrc(. Omjcl'c kretania )11oiemo dohlti i graficki Kut7. koii moze biti s vanjskirn iIi s umitarnjim ozubljenjcm.l za 'ldz. ~" . odnosno u nicmu kruzi zupcauik 2. A buduci da ie nosac zupcanika N vee ucinio svoj jedan okrct.3 okrcta u istom smjeru.l. kako to pokazuie <!2~ tangcns kuta koji medusobno zatvaraiu viI'. glavni zupcanik 2 i nosa6 zup6anika N imaju isti. J i 2." (lg 1").3 ". 1 i Z2 jednake 'U I "" V 2.. imatno i odnos z 3/Z J > 1 pa je i prcnosl1i omjcr i > 2..5 do 10. i od nosaca zupcanika N.hachovom mctodom. okrcta poznat.i zupcanik 1 i nosac zupcanika N okreCll sc u istom 8111jC1'1.5.n. rezultat je dvaiu utieca]a. "" --.3' Z4' Tocka CJ na ([2j) jc dodirna tocka zupcanika z . drzati da se ne okrcce. planctarnim zupcnnikom okrctnim na nosacu xupcrmika u zahvatu sa zupcan in'! vijcncern i :l. spojnica v [ oC V2 i radijus 1'2 dat ce zraku brzine 2. koje se okrcce..

U praksi cesto imarno slucaj da dva razl icita pogona (s razlicitim brzinama) treba da rade na istom vratilu. Ako je pri tome svaki pogon jos i stupnjevan. pustit cemo da S~ vratilo 1 (zupcanik z 1) i vratilo 2 (zupcanik zz) izrnienicno okrecu. od kojih .Odgovarajucim povezivanjcm omogucuiu se promjene prenosnih omjera. ako bi se rezultati stupnjevanih brzina jednog i drugog pogona mogli dobiti ria gonjenom vratilu. ucinit ce vratilo 2 nosaca zupcanika ovaj brei okreta: Kad vratilo 3 nacini jedan okret. ZaiednicKa osovina zupcanika uleii~tena ie na no" sacu gonjenog vrutila Kad vratilo 1 nacini [cdan okret. i z.. Dalinje mogucnosti prenosa postizemo ako na nosac satelita smjcstirno dva rncdusobna cvrsto povczana zupcanika Z2 i z~.0 icdan u zahvatu s pogonskirn zupcnnim viiencem Cr.. ad kojih ie jedan u zahvatu s [ednim.) s unutarniim ozublienicm. to bi bila rnogucnost da na gonjenorn vratilu imamo zaista sirok registar stupnj~vanih brzina. ucinit ce vratilo 2 nosaca zupcanika ovaj broj okreta: okreta :3:3 512 PRAKTICAR!l1 513 . i z. Zajednicko vratilo zupcnnika z. a drugi s pogan.rriogu<no. To nam omogucava planetarni prcnos prikazan na Q2i}. a vratilo 1 stoji. a nosac zupcanika N prcdstavlia gonjeno vratilo.) utvr§cena na zajednickoj osovini.mog"<nOlI :. 0 ([I!. a vratilo 3 pri tome stoii . a drugi s drugim pogonskirn zupcanlkom."mogucno5f 6. ad kojih ie jedan (zD u zahvatu sa z" a drugi (Z2) u zahvatu sa Z3 Q2}l.kim wpcanikom z. Da bisrno dobili broj okreta nosaea zupcanika. pri koiem se vratilo 1 i vratilo 2 istodobno okrecu. medusobno pomaknuta pod 120 (j_2}i.4. uleZi~lcno je on nosacu gonjenog vrstila ([~~ Troosni planctarni prenos sa dva zupcanika ucvrUena na zajednickoi osovini. Da bi se postiglo ravnomjerno opterecenie Iezaja. obicno sc pri troosnim planetarnim prcnosima ugraduju po tri satelita (planetarna zupcanika).t 42Ji ([2-~ Troosni povratni pianctarni priicnos i njcgovih scst mogucnost brz ina i broja okrcta i krctnnia s odgovarajucim dijagramirna Troosni planetaml prenos sa tIi planctama eupesntka medusobno pamaknuta pod 120· Na Q2~ dani su uz svaku od nabrojcnih sest mogucnosti dijagrami brzina i dijagrarni broia okreta.j Troosni planctarni prenos sa dva zup~anik" ('.

.319. TNnN = 2 F LnN I'N Snaga koia se prenosi zahvatom zupcanika 3 sa zupcanikom 1 i zupcanikom 2.I1z) 11. 21'.r2 1'1 = n.upcaniku 2 pogonski zupcanik. a PI' Pz. dobit cemo i razlicit broi okreta nosaca zupeanika.319. canika s nutarnjim . (12) . n2 +1'2 = 2 Fl' TN . . F31 F3I f3 - F3Z '1'3 = 0 ((@ Troosni prcnos i sHe na aubima = F3Z = Fo + F 32 = 2F 1 = = Fl FN U stanju ravnoteze moraiu i momenti oko tocke c biti u ravnotczi: +Fv : rl .4 Planetarni prenosi s ko ni cn im zupcanicima (n .n2 Odvedena snaga: p. od velicine zupozubljenjem (1'2). = T1 + T3 = 2 r L: -l-+~i~\--.n. a P3L.JI9. (r1 + 1'2) Dovedena snaga = odvedena snaga (ako zanemarimo ' gubitke u samom prenosu) (n . M I' M~.V. nN nN Q® Diiagram za odrcdivani e dimenaiia prenosa 21'.n. 1'1 + (21'.F. <l:®. medutim. a preko nosaca zupcanika se kretanje i snaga odvode.2 Dimenzije Da bismo postigli stojimo da prenos prenosnog orniera.1'1) 112 = 21'. nabude sto manji.~_-z~-~ = --z-l-z-z-+~i-3-Zr +~~ Z2 Z3 1 ZI z~ z~ Z3 Z3 + ZI =1 Zz Takav se rezultat mora svakako dobiti ako se oba vratila okrecu jednako brzo. l'N = 0 = + FI Tz = Za prvu od prije nabrojenih sest mogucnosti kretania proizlazi : +F 1 1'z = 2 Pi : 1'N + F 1rz . n2. a na pogonskom (kao reakciia) u suprotnom smjeru kretania. Da bismo dobili broj okreta nosaca zupeanika pri razlicitim brojevima okreta vratila 1 i 2.n. Obicno se uzima 1) = 1'1' Uz pretpostavku da je l' 3 = 1'1 proizlazi: 1'~ 5.-1'1 1"ln. + FN . 11. t7.) = 1'2 1'. radijus satelita (planetarnog zupcanika) ne smije biti suvise malen. Fl Fir Ravnoteza snage: Fl' t'l 111 Tl 1 1'2 = l'~ 1'1 + 21'3' 31'1. 515 514 . proizlazi iz produkta obodne sile i relativne obodne brzine: Pz=FI(r1nl-rLnN) Isto tako mozemo izracunati odnos !j_: TI l'lnl + 1'2112 = 21'. Buduci da je visoko opterecen i buduci da cesto ima i visok broi okreta. rN FN . brei okreta: 1 . = n. P3l> PN sile [kp]. nN oznacuiu broieve okreta pojedinih vratila. (n.-n2) Plunetarni prenosi s konicnim zupcsnicima <l:2~nalaze primjenu za prenos snage kod uutornobila <l:2~.: + Z2 ZI Uz prije prlhvacenu pretpostavku T I = T 3.3 Odnosi s il a Na <l::i!l I. zavise od velicinc Velicina planetarnog prenosa zavisna je.n. PN snage izrazene u kW.dv = FN . Smjer djelovanja sila proizlazi iz cinienice da na gonjenom zupcaniku obodna sila djeluie u smjeru kretania. ali [e u odnosu prema '/.T( + n. = 2T. 1'2 (n. - !s_ = 1'1 n2 2(n. Ako se vratila okrecu raznim brojevima okreta.).Kad se istodobno okrecu i vratilo 1 i vratilo 3. kako se to iz slike vidi. ucinit ce vratilo 2 nosaca zupcanika ova. = 1'1 + 1'2 FI(TI111 n2) = 2F11"N' Tlnl + r2n~ = 21'. MN okretne mon mente vratila.Na prenosu. Satelit ] je u tom slueaju gonjeni zup~anik. .~+--~1 z. ravnoteza sila proizlazi: -P31-F32+FN=0 -1-F31 . kako znamo. To [e ucinieno zato da bi se mase izravnale. 111 (12) ~. Dovedena snaga: Pdav = F I rl n .=1'1+12 1'2=21'. snaga zahvata (P.ednostavnih planetarnih prenosa sto vecu mogucnost prcnosa snage na jedinicu volumena prenosa. + F2 1"2 n. III - n. Dimenzije zupcanika. izlazi T. moramo dobivene prenosne omiere mnoziti minutnim brojevima okreta vratila: 5. nalaze se dva potpuno jednaka zupeanika Zz. Na <l:2~ [e zupeanik 1 pogonski.

ali u protivnom smjcru. Pogonsko vratilo ulezisteno je u konicnim lezajima ulozenim u cahuru. ali u obratnorn smieru. se okrece. Na Q3l\> prikazan je dvostepeni prenos u kombinaciji konicnih i cilindrienih zupcanika. Vratila su ulezistena u kuglicne lezaie. isrodobno. okrenut ce se A = -2- 2+4 = 3 puta. Ulazno i izlazno vratilo imaiu ugradene odbojne prstene za ulje. gonjeni su Iijevani. Iz dijagrama se vidi da se osovina nosaca A okrece samo ~_1_. Zadrzavamo Ii A. okrece se Z3 u srnieru A s dvostrukim brojem od A. Po [edan Iezaj svakog vratila oblikovan ie kao siobodan. Pogonski zupcanici su kovani i naklinjeni @j) Jednostepeni prenos s cilindricnim zupcanicim3 na vratilu. a sa PQd. brzinom zupcanik 2 Z3 gdje je v. okretat ce se A kutnom brzinom koja odgovara razl ici kutnih brzina zupcanika z 1 i z 3' i to u onom srnjeru u koiern se okrece zupcanik s vecim brojern okreta Q3~C. Planetarn i prenos s konicnim 7.upl:anicima (i:. - P cdv = P cev (PdQ' -pcdv 1) gon_le-nlJ 'ira/ito 5.Postupimo li sada obratno.5 Iskoristivost Oznacimo Ii sa P do v dovedenu snagu. A stoji. Okrecemo li A i z 1 istodobno u istom srnieru. Na Q3~ prikazan je dvostepeni prenos s vratilima koja su smjestena jedno pokraj drugoga. Pri tome su zupcanici z . a drugi kao cvrst. Da bi se sprijecilo istjecanje uija iz kucista.g Dljagrarni brzina planet. Gonjeni zupcanici su liievani. I Iezaji gonjenog vratila ulozeni su u cahure.6 Konstruktivne oblikovanja izvedbe pr en o sa cilindricnih puznih p r e n o sa . Aksiialno ucvrscen]e unutarniih prstena kotrljajucih lezaia Izvrseno [e na slobodnim kraievima vratila uskocnicima. = P do. Nastavlianje pogonskog zupcanika izvodi se pornocu distanciiskih limova ulozenih izmcdu cahure i kucista. a z . Pogonski zupcanici su kovani. z. Na Qa1l prikazan je prenos s konicnim zupcanicima. Zupcanici su kovani. Snaga utrosena na svladavanje trenja Pp.. i Z3 u dijagrarnima predstavlieni kao zupcanc letve. pa drzeci da se ne okrece okrecerno A. iskoristivcst iznosi: prenosa Na Q3D prikazan je jednostepeni prenos s cilindrienirn zupcanicima s ravnim zubima. obodna brzina zupcanika z i. okretat ce se posrednistvom zupcanika Z2 osovina nosaca u istom smieru kao i z 1.319.. I ovdjc lezistenje pogonskog konicnog zupcanika treba da omoguci niegovo tocno nastavlianie u odnosu prema gonjenom stozastom zupcaniku. . brtvenjc na ulaznom i na izlaznom vratilu izvrseno je pomocu standardnih brtvenih prstena. bez obzira na to okrecerno Ii ZI il i Z3' Okrecemo Ii istodobno z . umanieno za broj okreta ZI' Okrecerno li A i z . Osim toga. umanieno za broi okreta z. broj okreta Z3 iznosi u tom slucaiu dvostruko od broja okreta A. okretat ce se z 1 s dvostrukim broiem okreta. Na <1aga prikazan [e opisani sluca] kad Z3 stoii.odnosno razne brzine. potrebno [e omoguciti nastavlianie zracnosti u leiajima. okrecu se zupcanici ZI i Z3 istim kutnim brzinama. 5. odvedenu snagu. primjeri (j'I~. Na Q3~ prikazana je moderna konstrukcija dvostepenog prenosa. ovi mogu postici razne broieve okreta Q3l}b. i Z3' Ako senpr. okrenuo dva puta a Z3 cetirl puta. i Z3 U istorn smjeru a ds pri tome nista nc zadrzavamo. Takvi prsteni primjenliivi su za obodne brzine v ~ 10 m/s. Ako ie kutna brzina obiiu zupcanika jednaka. Medusobni poloza] kucista fiksiran [e pomocu zatika. a :13 ulaznom i na izlaznorn diielu vratila maticama. Lezaji primaju radijalna i aksijalna opterecenia. Mali zupcanik je kovan u jednom dijelu s vratilom. Pogonsko vratilo montira se zajedno s cahurom.Ako na prenosu Q2W zupeanik z 3 stoii. I ovd]e su letaji pogonskog konicnog 517 516 . a vcliki zupcanik je Iijevan. a zupcanik Z 1 se okrecc.319. Kuciste je dvodiielno. Okrecemo Ii ZJ i Z3 U sup rot nom smjeru. okrece se i A u istom smjeru kutnom brzinom koja odgovara aritmctickom prosjeku kutnih brzina zupcanika z . buduci da je pogonski konicni zupcanik ulezisten u konicne ldaje. Iz tehnoloskih razloga vaniski prornjeri kotrliaiucih lezaia na istom vratilu medusobno su jednaki. ali sarno s polovinom brzine. . Okrecemo li A brzinom v ada pri tome ne zadrzavamo ni iedan od zupcanika z 1 i Z2.mill zubima prenosa s konicnim Na Q39:a do c prikazani su dijagrami odgovarajucih brzina.

~~~ Dvostepcni

prenos

s cilindricnim

zupcanicima,

Ldali poicdlnih

vratila

SU

medu

sobom [cdnaki

([,,~ Dvostepcni

prcno s s cilindricnim

zupcanicima

i vratilima

koja su smicstena

jedno pokra]

drugogn

zupcanika pogonskog prirubnice ucvdcenje
51B

ulozeni u cahuru kojom se pogonsko vratilo ugraduje u kuciste, Nastavljanje konicnog zupeanika postize se distancijskim limovima, koji se ulazu izmcdu eahure i kucista. Gonieni zupcanici ulozeni su u kuglicne lezaie, Aksiialno alobodnih lezaja izvcdcno je uskocnicima, a cvrstih !cZaja pornocu matica.

4~

J ednostepeni

prenos

s konicn irn zupcanicima

519

1s~ Dvostcpeni

prenos

kombiniran

konicnirn

i cilindricnim

zupeanicima

Na ({3~ prikazan je prenos kombiniran konicnim i cilindricnim zupcanicima. Pogonski zupcanici izradeni su kovanjem od iednog dijela s vratilima. Gonieni zupcanici su stezno spojeni s vratilirna, Vratilo gonjenog cilindricnog zupcanika ulezisteno je u dvoredne bacvaste leiaje. Vranjski prsteni tih lezaia ulozeni su u ekscentricne cahure. Okretaniem tih cahura moze se nastavliati razmak osi izmedu pogonskog i gonjenog cilindricnog zupcanika. Kuciste ima rebra zahladenie. S gonjcnog cllindricnog zupcanika snaga se odvodi klinastim vratilorn, koie ulazi u utore suplieg gonjenog vratila.

<l® Na <i&1J ialno u diielno. kovano ravnina sobom 520

Dvostepen

i prenos

kombiniran

konicnim

i ci1indricnim

zupcaniclma ~$~ Puzni prenos lijevanog jednodijclno8' kuci~ta

i s puzem

smiestenim

ispod

puznog

kola

prikazan [e puzni prenos, Puz ie smjesten iznad puznog kola. Ulezisten je radikuglicne lezaie, a aksijalno u dvostruki aksijalni leza]. Kuciste je zavareno dvoPaino kolo uleZiSteno je u radijalne lezaie, od kojih [e jedno lezajno rnjesto oblikao slobodno, a drugo kao cvrsto. Prilikom montaze treba osigurati da srednja puznog kola prolazi kroz os vrtnie puza, kao i to da os puza i os kola budu medu okornite,

Na Qa~ prikazan je puzni prenos puzern smiestenim ispod puinog kola. LeziStenje puza i ovdie je provedeno pomocu radijalnih kuglicnih lezaia. Aksiialno opterecenje uhvaceno ic pomocu dvostrukog aksijalnog lezaia, Okretljivost lezaja osigurana ie kuglastim podloscima, Aksijalni leiaj nastavlia se pomocu matice. Lezistenie kola provedeno je pornocu 521

kuglicnih radijalnih lezaia, Kuciste [e Iijevano jednodijelno, Montaza kola izvodi se sa strane, Kolo ie dvodijelno. Vijenac ie vijcima spojen s glavinom, Na (j)j}i prikazan je globoidni puini prenos. Pui je ulezisten u radijalne kuglicne lezaic, koii preuzimaju radijalna optcrecenia i dvostruki aksijalni lezaj, koji preuzirna aksiialna opterecenja u oba smjera. Aksijalni leza] srnjesten je u posebnu cahul'll, koja se vijcirna pricvrscuje za tijelo. Nastavlianjc se izvodi pornocu distanciiskih Iimova ulozenih izmcdu cahure i tijela, kao i izmedu cahure i poklopca Cahurc. Kolo je ulezisteno u konicne leiaje. Zracnost lezaja nastavlia se poklopcima i distanciiskim Iimovima. Puino kolo ima poseban vijenac stezno navucen na glavinu. Kuciste [e dvodijelno lijevano s rebrima za hladenie.

@~ Puini prcnos globoidni

Kon8truktivne izvedbe planetarnih prenosa. Na 14]) prikazan je Krupov planetarni prenos pri kojem je zupcani vijenac s kosirn zubirna, koji stoii (c), putem zupcane spojke (e), koja [e nastavliiva, tako elasticno povezan s kucistem da se zupcani vijenac djelova.njem sile na zubu rnoze prema potrebi nastaviti, Tn satelita b 1, b2, bJ, imaju takoder mogucnost da se djelovanjem sila na zubu prilagode zupcaniku (on niie posebno ulezisten): Prikazani prenos ima prenosni omier 1470 ojrnin 11 600 o/rnin

=

i, a snaga [e 2200 KS.

14]) prikazuje planetarni prenos s rucicom (N) izvedenorn u obliku eksccntricnog vratila, ana Ci~ planetarni prenos s plivaiucim centralnim zupcanikom, 1~ prikazu]e planetarni prenos samo s plivajucim zupcastirn vijencem. Na 11~ prikazan je planerarnl pre nos s konicnim zupcanicima,

522

523

kako znsmo. <!~ Planetarni prenos s konicnim zupcanicima Sila trenia mora biti veta od obodne aile F«. koii se stvara izrncdu nalcznin povrsina remena i remenice.32 REMBNSKI PRENOSI 5. moramo na lijevom kraju rernena vuci silom F 1 > F 2 jer moramo svladati jo~ i trenje naleznih povr~ina remena i remenica: Dio remena na vucno] strani nazivarno vlacni pas. mozemo prenijeti snagu s [edne remenice na drugu. na CD oznacen s ct. Promatramo li gonienu remenicu. remenice. = 0 bit ce F 1 = F 2' To znaci da sila trenja FR zavisi od velicine kuta obavijanja. cltct (elle< - Ikp] 1) [kp] ill Silc na rernenu kOf' obaviia ncpokretnu remenicu FR e = F2 = baza prirodnog logaritma = 2.1) vidimo da sila trenja zavisi od sile F. mogla prenijeti . kad remenice kola stoji odgovara zapravo velicini obodne sile P« koia bi se remenicom. Na CD prikazana je rernenica koia se ne mozc okretati. od velicine kuta kojim rernen obavija remenice. remenski prenosi rade rnnogo mirniie i gipki]e od Iancanih i zupeanih prenosa. i da je to veca sto ie veca sila F2• Da remen ne bi pukao. Buduci da [e rernen vrlo elastican. Prema Eytelweinovim i Eulertovim radovima zavisnost izmcdu sile vlacnog i slobodnog ogranka izrazava se jednadibom: F. a to ce zavisiti od stupnja zateguurosti remena.5. zavisi i od koeficijent9 trenja I). i z~tegnemo 1i ga do stanovite miere. na Fl. a smaniuie se i opterecenje. mora naprezanie izazvano silorn F 2 ostati u odredenim dopustenirn granicama. a = kut obavijanja rernena u lucnoj mjeri.. Za vrijeme okretanja doci ce do veceg iii manieg proklizavanja rernena po remcnici. Uslijed okretanja masa remena izloiena je dje10vanju centrifugalne sile. Remenskim prenosima prenosi se snaga i krctanie na vratila koia su rnedu sobom udaljena. koia se okrece. Smaniimo Ii kut kojim remenica obavija remen. Sila trenja FR. No ta slla. Na njegov desni krai obiesen je teret F 2' Da bismo ga podigli. brzine remena itd. a na vuceno] strani slobadni pas remena. Time se smaniuie sila trenia.iTa mcgucnost prenosa snage proizlazi od otpora protiv klizania. Na ® prikazan je tok promjene sila F 1 iF •. vidimo da se sila ® stte na remenu koii se krece 525 .321 Remenski prenosi s plosnatim remenjem Navucemo li remen na dva glatka kola. Preko nie prebecen je plosnati remen. Za vrijeme kretanja remena po pogonskoj remenici smanjuje se opterecenie remena od F. od osobina samog rernena. = IH~ Planetarni prenos s plivaiucim zupcastirn vljencem r.. smanjit ce se i potrebna sila F 1 za dizan]e tereta F 2' Pri ct. Iz jcdl13dibe FR = F« (ella: .718. Ona nastoji da rernen odigne ad rerncnice. od kvalitete naleinih povrsina.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->