5.223 Klizni lezaji 5.223.

1 Zadaci, p r irn je n a i p o dj e l a k l iz n ih Iez ai a

Pre~a smjer." dielovania s~.la klizne Iezaie dijelimo na radijalne, kad sila djeluje okomito na os rukavca, 1 na aksiialne, kad sila djeluje u srnjeru osi rukavca,

~)tAA,
~
(j) cdnodiielni Idaj i: a) stoicci Idaj za podmaaivarue mazalicama Stauffer, s icdnodijelnorn ldiajnom cahur~m, b) "rirubni icdnodiiclni le,aj za pcdmazivanje rnazalicama Stauffer s lczainim cahurama

za podmazivanie (i), na lezaje podrnazivane cirkulacijski, na leiaic podmazivane uroniavaniem i na Iezaie podmazivanc pritiskom ulja (podmazivanie pritiskom). Prema materijalu lezajnih blazinica klizni l eza]] mogu biti: s blazinicama od bijele kovine, od bronce, od crvenog metals, lakih metala, sintrovanih metala, od materiiala na bazi umjctne smole itd. 5.223.2 Tren ie te o ri ia p o d ma z iv a n i a
(j) Lehj podrnaxivan cvrstim prstcnom

J

®

Dvodiiclni

stoicci

lezaj s dvodijelnom

blazinicom

5.223.21 Trenje Svaki pokusa] da se cvrsto tijclo koic leii, na prirnjer, na horizontalnoi podlozi pomakne po podlozi izazvat ce otpor, koji treba svladati. Otpor, sila trenja, kola se suprotstavlia kretaniu dicluie suprotno smjeru kretanja. Velicina sile trenia proporcionalna je velicini norrnalne sile FN kojom tiielo tlaci na podlogu po kojoj se krece. Odnos izmedu sile trcnia Fn i normalne sile FN je koeficijent tren]a :

Prema konstrukcl;i kl izne Ieiaj e diielimo na iednodijclne (stojece CDa, prirubne CD b) i na dvodijelne @, visece @ i ugradive @. Prema vrsti rnaziva lezaii se rnogu podrnazivati mascu ili uljem,

@ Viseci

leiaj

(j) Ugradivi krutki Ida; s dirnenziiama kotr liajuccg !czajo

® Stoi cci Ida; s

otvorom

za dovod masti

® 332

Ldaj

podmazivan slobodnim prstcnom

Prema nacinu podmazivanja dijel imo Ih na lezaie s prostirn otvorom za dovodenje masti @, na lezaie podrnazivane slobodnim prstcnom ® i na lezaie s cvrstirn prstenom

Velicina koeficijenra trcnja p. moze se izravno mjeriti, [edna od jednostavnih metoda ie iz fizike poznata kosa ravnina. Ako [e tijelo u odnosu prerna podlozi u stanju mirovanja, a sila kojom se tijelo ieli pokrenuti nije dovoljno velika, nije moglo doci do utroska energiie, a niti se mogla razviti top lina, pa govorimo 0 trenju mirovanja. Trenie koje se suprotstavljalo kretanju tijela u trenutku samog pocetka kretanja nazivamo startno trenje. Sila koja jc potrebna da se jednom zapoceto kretanie odrzi manja je od sile koja je bila potrebna da se tijelo u odnosu prema podlozi pokrene. Trcnje koje sc suprotstavl]a kretaniu zovemo trenjem kretanja. SUa trenja koja se suprotstavljala vee zapocetorn kretanju rnozc se smaniiti ako izmedu tijela podloge postoji sloj maziva. Ako tiielo klize po podlozi bez maziva @c, govorimo 0 suhom trenju. Tijelo i podloga dodiruiu se same vrhovima neravnina od hrapavosti, sto dovodi do vrlo vlsokih pritisaka na nalcznirn povrsinarna vrhova i do mogucnosti djelomicnog svarivanja. Usliied toga otkidaiu se djelici materijala, Pri suhorn trenju metalne se povrsine medusobno dodiruju. Ako pritisak u sloiu maziva izmedu naleznih povrsina @ naraste do te miere da dovede do potpunog razdvajanja naleznih povrsina, tako da su te povrsine medusobno odvoiene slojem maziva @a, gOYO0) rimo 0 tckucern treniu. Sada otpor trenia ne za1O~3mm visi .od stania naleznih povrsina pa ni ad vrste O,-~I:.o0--L_;2fJ"'.15~~] materiiala naleznih povr'" sina, Trenje sada zavisi jedino od otpora sto ga medusobnom kretanju suprotstavlja mazivo (otpor smi® Prostor klizanja izmedu hrapavih naldnih povrsina: a) presiek proka slojeva maziva), Tai stora klizanja za slucaj tekuccg trcnia: II = prornjcnlj iva visina prostora klizania. Nc postoie micsta sa II = 0: ilmjcrcno = micron. zracnost), otpor nije zavisan same b) proatcr klizanla u momentu kad dolaz! do dod in. vrhova izbocina cd vrste maziva vee i od (h ~~ promjcnljiva visina prostora klizanja, mjesto gdic [e h = 0: izmietemperature, od brzine rena zracnost h",jcrcno = 0; C), isti profili hrapavosti u drugom mcdusobnorn polozaiu, Postoj i gad iranje jedne povrsinc u drugu i vclik 01krctania i od spccificnog par medusobnom pornican]u. pritiska. 333

Ako pritisak u sloju maziva niie dovoljan da nalezne povrsine toliko razdvoji da se izmedu njih moze stvoriti sloj maziva, doci ce do nalijeganja ispupcenih diielova hrapavosti naleznih povrsina, kako to pokazuie ®b. Na tim ispupcenim povrsinama hrapavosti nastaje metalni dodir, a to znaci i suho trenic, Ti ispupceni dijelovi hrapavosti izlozeni su zbog malih povrsina dodira visokim specificnim pritiscima. Ti visoki pritisci uzrok su deformacije ispupcenja. Iduceg momenta, medusobnim pomicanjem naleznih povrsina, doci ce do nalijegania na nekim drugim rnjestima ispupcenja, a ona prcthodno deformirana miesta bit ce zalivena mazivom. Znaci da u tom slucaiu imamo istodobno tekucc i suho trenie, To stanic nazivamo polusuhim trenjem. Ono moze nastupiti i kad inace vladaju uvjeti tekuceg trenia, ako, na primier, zbog deformacija rukavca dode do visokih pritisaka na bridovima blazinica @. Koeficijenti trenja za pojedine vrste trcnia iznosc: suho trcnje = 0,12 ~ 0,35 ... prema vrsti materiiala lezalne blazinice, polusuho trenje = 0,01 ~0,1 i vise, tekuce trenie = = 0,001 ~0,008 prema debljini uljnog sloja i viskoznosti maziva, Tablica 1. dale znacajke poiedinih vrsta tre® Utjecai dcforrniranog vratila na dugackc nja klizanja. IcZaie Karakteristike
Vrsta trcnia klizan]a Podmazivanje i njcgov uticcai Povrsine su bez maziva
.. ._~

_n
Vlskozirel 10000 8000 6300 5000 ~OOO 3J5Q 2500 2000 1600 1250 1 QOQ 400 630 nr,rmaf.nill
fminero/nih)

o/min
ovisnosfJ" c temp'ra/uri

ulja

U

'cij) Polo,.j rukavca U odnosu prcrna olaxinici kod n > 0 i ked 11 = 0

pojedinih vrsta t'renja klizanja
Koic osobine maziva dolaze do izra~flja 'Trenje [e popraccno

Tablica

1.

i
1.. -----

Vnicdnosti kocficiicnta trenja 1',

'

Suho
~_ ~,_

trcnie
..

Habanjcm na!e;<nih povrsinn,l zagrijavaniem izaribavaniern
.. .. 1.. , ·

Polusuho

, trcnjc

Podmazivanjc dovoljno

niie

Adhe"ija maziva nalcznih povrsina

i

Habanjcm

nalcznih

povrsinu

0,01-0,1 .......... ..
,

SOO ~OO

----"
Tek,,~e trcnje Mazi\ra ima dovoljno

..... _--

_--,.~
0.
t,~.

i
1

V iskoznost

Nema nabanin nalcznih povrsina, trcnie [e ncanatno

0,001-0,008

Tok krivulje trenja l1.u zavisnosti od obodne brzine (v m/s), odnosno od broja okreta [min - '] i pritiska u mazivu p [kp/crn 2] izmjerio je Stribeck @a. Mjerenja pokazuju da sve krivulje polaze priblizno iz iste tocke na ordinati. To znaci da ie trenie mirovania (v = @) neovisno 0 velicini specificnog pritiska p [kpjcm "]. Na ®b predocena je viskoznost maziva u ovisnosti ad temperature. Povecaniem obodne brzine (v), odnosno broja okreta (n) koeficijent trenia fl. naglo pada, To se moze rastumsciti na prirnjeru rukavca i blazinice (jJ), Ulje se zbog prionljivosti uvlaci u procijep, izmedu rukavca i blazinice, ostvaren zracnoscu izrnedu promjera blazinice (D) i promjera rukavca (d) @. Metalni dodir, koji ie postoiao kad je broj okreta (n), odnosno obodna brzina (v) bila [ednaka nuli (ij)b postepeno se gubi Qpa. Najnize vriiednosti koeficijenta trenia fl., neovisno 0 velicini specificnog pritiska, medusobno su jednake @. Posta su doscgnutc nainize vrijednosti, krivulja koeficijenta trenia pocinje opet rasti. Te najnize vrijednosti nastaju u rnomentu kad je izmedu naleznih povrsina dobiven najtanji sloj maziva, ti. kad je prestao metalni dodir naleznih povrsina Qpb. Najnize vrijcdnosti koeficijenata trenja fl. bit ce u odnosu prerna broju okreta to prije dosegnutc, sto ic specifican pritisak nizi, Daljnjim povecanjem obodne brzine vise ce ulja biti uvuceno u procijep. Sloj ulja ce se na naiuzem miestu povecati QDa pa ce i .otpor trcnja u sloiu rnaziva biti veci, a koeficijent trenja fl. pocet ce rasti. Porast koeficijenta trenja f1. bit (;c to manji sto je veci specificki pritisak. 334

.,

<0'

~ "~ .~

.~

315 250 200 160 125 JOO 80 63 50 40 31,50

25

1

20 16 12,50 10

8
6(10

5 ,;
3,15 2.50

2
1.60 1.25

1

0

10

20

30

40 f

50

___

t.mp.,oturo

f'C}

,ji) a) kr;,'ulja koeficijcnta tren)a ii, pd istoj viskoz~ost i ma7.iva:~ d~na :' z!lvisnos\j od pOHsinskog pritlska P ,obodnc brzlne v b) kr1Vul)a V1skoznosti mazivil dana u zllvisnosti od temperature

Da bi se sto lakse doslo do tekuccg trenja, treba osobitu pazn]u obratiti kvalitetama povrsinske obrade naleznih povrsina. Da bi se dobio minimalni uljni slo] izmedu nalcznih povrsina, treba naipriie uljem napuniti sve neravnine izazvane hrapavoscu @. Gruba obrada nece, prema tome, zadcvolisvati osim za odredene svrhe. Za stroze zahtjevc rnoraiu rukavci biti kalieni, bruseni i polirani, a blazinice Ieza]a, nakon eventualne obrade rokareniern, uglacavane, valicima iii provlaceniem tepa, sto dovodi do zguscavanja, ocvl"ilcavanja povrsine, Ukupna debljina uljnog sloja je u tom slucaju H = R, + R~ + hm,n' Osjetno poboljsanje naleznih povrsina postize se na taj nacin da se ulju doda tzv. olkoloidalni grafit<·, koji mora bid kemijski cist. 335

Tanki sloievi grafita ispune sve neravnine naleznih povrsina izazvane obradom, Time se na kliznim povrsinama dobiva sjajna grafitna povrjiina, pa se srnaniuie habanie i potrosnja maziva,
Q~ Uljcm

Pri kretaniu krizne glave po vodilici ® treba ostvarlti sto povoljnije uvjetc trenja. Da bi sc dobio klinasti procijep, mora prednji i zadnji krai nalezne povrsine krizne glave biti zakocen. Taj nagib je vrlo malcn, gotovo neprimietan, a iznosi 1 : 500 kod manjih brzina kretania i kod vecih pritisaka, i I : 200 kod vecih brzina i
lspunjcne ncrsvninc izazvane naleznih povrsina hrapavoscu

__dJc .....

'.

~~~~~~~~~~;@~~

nizih pritisaka.

r
\

5.223.22 Teorija podmazivanja tehuceg trenia

~ teorija

Zamislimo ravnu plocu i njoj paralelnu ravninu @'. Ravnina se u odnosu prerna ploei, koja stoji, krcce brzinom v (mls). Tekuce mazivo iispunjuje, kako to pokuzuje @', prostor izmedu ploce i ravnine. Svojim kretanjern brzinorn v [m.s] ravnina povlaci za sobom i cesticc maziva. Brzina tih cestica v [mjs] smanjuic sc od ravnine prema ploci (ploca stoji), Pretpostavliamo da krajevi krajnjih cestica maziva cvrsto prianjaju uz ravninu i uz plocu, Na plocu nece diclovati nikakav pritisak koji bi je mogao nositi na mazivu. U tom slucaju ne mozerno
optcrctiti plocu (F = 0).

Uslijed postojanja klinastog prociiepa pritisak na ivici oznacenoj s a bit ce, slicno nagnutoj ploci sa @, jednak null. Odatle dalje prema rocki b pritisak stalno taste ako se smanjuje
procijepa. Logicno, prostor izrncdu krizne glave i vodilice mora biti ispunjcn uljem. I bridovi krizne glave moraiu biti blago presjck

8
@ Raspodieln pritisaka u uljnom sloju na radii ici krizne glavc

@ Raspodicla pritisaka brzina u ulju kad sc don)a plo~a pomicc paralclno s
gornjom

@ Raspodjela pritisaka i brzina u uliu kad sc donja plata pomicc okomito na don]u

U drugom slucaiu, (i~, plocu priblizavamo okornito na ravninu brzinom v [m/s]. Mazivo iz prostora izrnedu ploce i ravnine bit ce zbog toga istiskivano. Sto je rnazivo viskozniie, i otpor protiv istiskivania rnaziva bit ce to veci, Otpor prot iv istiskivanja maziva odreduie vclicinu nosivosti uljnog sloia. Na taj nacin moze uljni sloj ncko vriiemc uositi optcrecenje ploce. Raspodjcla pritiska na plocu prikazana ie na (81. Ako plocu prema donjoj ravnini naklonirno za stanoviti kut (y) (@ tako da sc stvori klinasti prociiep, dobit ccmo novu pojavu. Ravnina se i u tom slucaiu, u odnosu prerna ploci koia stoji, krece brzinom v [mjs], Mazivo ulazi kroz siri otvor, stvoren naginianiem ploce, i tlaci na nju, Kut nagiba ploce (y) mijeniat ce se tako dugo dok se izrnedu sile F, koja opterecuje plocu, i pririska koji stvara mazivo na plocu, ne postigne ravnoteza.

Da bi plota s @ plivala po povrsini maziva, tj. da bi od ravnine bila odvojena slojem maziva, odnosno da bi se ostvarilo tekuce trenje, moraju postojati ovi uvjeti: prostor izmedu ploce i ravnine mora biti potpuno ispunjen viskoznim mazivom; 2 sloj maziva izmedu ploce i ravnine mora se suzavati, mora biti stvoren klinasti procijep; 3 ~ brzina kretanja ravnine u odnosu prema ploCi n10ra biti dovoljno velika da bi pritisak na ploCu, izazvan kretanjem, mogao drzati plocu u ravnote:H.
p

Ta pojava, koju nazivamo hidrodinamicko plivanje, osnova je cjc10kupne teodje kliznih lczaja. 336

@ Raspodjda pritisaka ; b,zina u ulill kad gornja plo~n stoji koso u odnosu premo donjoj, koj n se krece

zaobljeni. Maksimalnu visinu doseci ce pritisak neposredno prije ivice b (gdje zavrsava nagib), Nakon toga pritisak pacla na siauovitu vrijednost, koju zadrzava do ivice c. Izmedu a i c postoji natpritisak. Kako se izmedu c i d procijep povecava, pritisak u sloiu maziva ce pasti, nastat ce vakuum, da bi se opct popeo na nulu, U oblasti vakuuma moze doci do pojave sisanja zraka. Ako je udovoljeno i ostalim uvjetima (dovoljno maziva, dovoljna brzina kretanja krizne glave), imat cemo prije opisanu pojavu hidrodinamickog plivanja. Pri kretanju krizne glavc u obratnom smjeru slika ce se ponoviti S tom razlikom da ce sada maksimalni pritisak biti izrnedu c i d. Na @ pokazano je da procijep nije napravljen po ciieloi sirini krizne glave, Brane sa strane imaiu svrhu da sprijcce bocno isticanje maziva jer bi uslijed toga slabio pri@ Klinasti prociicp ne sczc tisak. po cijclo] sidni kriznc glavc, da Ako je brzina kretanja mala, nece sc postiei hidrodinabi se spriiccilo bocno ;stic.nic micko plivanje, trenje nece biti tekuce, a kretat ce sc u ulia oblasti polusuhog trenja. Pojava vakuuma, 0 koio] [e bilo govora, dovodi do pienjenja ulja, [er se snizeniern pritiska usisava zrak, Pienjenie ulja je neugodna poiava. b) 0) To sto smo napriied iznijeli pokazuje na brz;nG rukol'cQ mala brzfna rukavca j.'! nu(a kakav naNn se ostvaruju uvjcti tekuceg tre" I nja, pri pravocrtnom. kretanju. Ako se radi I o rukavcu i blazinici letaja, pojaya hidrodinamickog pliyanja ostvarit ce se ako budu ispunjena td naprijed spomenuta uvjeta. Ulje mora potpuno ispunjavati prostor izmedu rukavca i blazinice leiaja. Taj prostor treba da se suzava u smjeru kretanja. I, konacno, mora postojati dovoljno velika brzina kretanja. Suzenje prostora, stvaranje klinastog procijepa (uljnog klina) postize se stvaranjem zracnosti izmedu rukavaca i blazinice !czaja. Blazinica Idaja mora biti veceg pro" mjera od rukavca. Za vriieme mirovanja lezi rukavac na blazinici @a, cime nastaje @ Medusobni polo •• j; ruknvca pri rnlicitom broju klinasti procijep (zapravo procijep mjeseohetn: a) brzina [ukave' = 0, b) brzin. rukave. je mala, c) brzina rukavea je velika, d) br.ina ruceva oblika). Procijep se stalno suzuje, dok kavea je 00 ne dosegne vrijednost jednaku nuli, na
PRAKTICAR 111

22

337

potrebno je da i osi rukavca i Ieiaja bud_u paraielne. vri- Iz ® se vidi da ce pritisak biti to veci b d sto je odnos veci.inc blazinicc. d) Iczaina blaxinica ima oblik koii ornogucava dodir 11 Iri tockc (posto ic pnstcliica okruglo tokarcna tlaci se izvana). medutim.~~ @ Hidraulick: pritisak p kod poprccnog lczaia 11 znvisnosti od sirine lczaia b.. Tu [e kao apscisa uzcta kruzna iviea blaziniee lezaia. imamo opet vee prne opisanu pojavu hidrodinamickog plivanja.cno~cu kod okruglc lei. ~ko se .4-ti dio ukupne duzine segmenta (1). a trenje izmedu rukavca i blazinice je potpuno tekuce trenje @c. odnosno za najniiu tocku u Stribekovoj krivulii Ii S 0. bit ce to uze 5tO je klizna brzina mania. iznositi 11 .oeijepu bude dovoljno visok da uzdigne rukavac.. Na@ prikazan jc pravilan na6n oblikovanja kanala za razvodenje maziva. a na @b u uzduznorn presjeku Iezaja. 0) b) a) <I}. ~irjnc iz srcdista sloju ma7. Da bi se ostvarilo hidrodinamicko plivanje rukavca. Centrican polozai rukavaca nije. 3. Najuze miesto izmedu rukavca i blazinice (ho). e) lczaina blazinica s trodiielnim limunskim oblikorn i ulinim kanalima. /. uzduznirn utorom II 11 tlacnoi zon i i be. Debl iina sloia iznosila bi polovinu zracnosti Iezaja..iV3 338 Za granicno trenie. prj visokim brojevima okrcta vratilo nastoii da zauzme centrican polozaj U odnosu prerna blazinici. @ Razlicitc mcgucnosti za stvaran]c klinastog procilcpa: a) zr. Ka~ se rukavac pocne o~~'etati. dan. c) lczainn blazinica ima oblik zaokrcnutog limuna. Iza tog najuzeg mJest~ mozc.1 lJ. bila potpunoma centricna. kako [e prikazano na @.m. Na (j_jp prikazan jc i raspored pritisaka pomice se prcma za razlicite odnose bid = I. opterecenom dijelu. . doci i do vakuma ® (usisna moe do 0. pa eak i male smctnje mogu izazvati vibraciie. Na @a prikazan je dijagram promiene pritisaka u poprecnom.25 at).nosu prema osi blazinice. rukavac Ieii u blazinici ekscentricno. . sloi maziva bio bi icdnako debe.'. Sto je veca brzina klizanja rukavca u odnosu prema blazinici lchja to cc se s vecorn sigurnoscu ostvariti hidrodinarnicko pliv~nje.a ram)? ekscenrricnost postat ce manja.Za polusuho trezull. Pri toj brzini bi os rukavca u od.f}//.< ~' ~/ . Maksimalna je~nost pritiska (ezi u smieru kretania u blizini najuieg mjcsta @. Daljnji zahtjev je pamldnost naleznih i kliznih povrsina segmenta. ~. rn icc sc kod kratkih lei.m. a djelomicno i povecava trenje. Lezaii s vecim broiem klinastih procijepa manic 8U osjetljivi na udarna opterccenja.. ako drugi nacini hladenja nisu dovoljni. Dijagram prornjene hidrauhckih pritisaka na svakorn mjesru lezaia dan je na @. b) ledajna blazinica ima oblik Iirnuna. jer se spajaju mjesta raz• I !lcitog tlaka. Tablke 2. Te izvcdbe bolje stabiliziraiu vratila. Klinasti procijepi mogu se ostvariti i pornocu tzv.nlni priti. u S~l~ smj~r~vima.odvodenju topline. povecati kolicinu ulja koja prolazi kroz lezai.• '8. :8 . granicu izmedu tekuccg i polusuhog trenja. nalijcganic je u dviie locke. koji mogu biti simetricno iIi asimetricno rasporedeni @' Povecanim brojem klinastih procijepa povecava se kolicina ulja za hladen]e koja prolazi kroz l ezaj. Kolicina ulja u procesu moze se povecati ako se povcca zracnost.:i:aja. Razlika promjera blazinice (D) i rukavca (d) ie zracnost. Ako je obodna brzina rukavca :ako velika da l?ntl~~k ul!a stvore~ u pr.."ratilo deform ira. daju dimcnzije i oblike kanala za dovodenje i razvodenje maziva. Velike obodne brzine rukavaca irnaju za posljedicu jako zagrijavanje ulja. njcga +). a koia preuzima na sebe ulogu sredstva za hladenje. Na @ )e tock!cama oznacen prostor n kojem se nalazi ulje. potrebno je.ak za oko 1/8 @ Raspored pritisaka u njc h < 0. Da bi se temperatura ovoga snizila. Pri brzini nula i debljina uljnog sloia na najuzem miestu pada 11anulu.5) [J. ': . @ prikazuje progresno obllkovane kanale za razvodenje maziva. Kod vratila one se mogu spriieciti sa dva iii vise klinastih procijepa. ali su i gubici trenjem nesto veci. stabilan. U gornjem dijelu !czaja nalazi se mnogo veea kolieina ulja nego u donjem. Rukavac »pliva. on ce se zbog porasta pritiska u sloiu ulja podici i pomaknun u s~ranu ®~.'~'~ S porastom brzine @ Klinasti prociicpi ostvareni segmcnata pomocu nagibnih (~ = w. f) kifljna blnzinica s dodi (Om U cct~l"i tockc i ulinim dzepovj mil srcdiste rukavca gore i u stranu u srnjeru kretanja rukavca.ja rc~ (3 . ~~.3 !l. Izradi II se na donjern dijelu blazinice lezaja utor @ na tom' mjestu ce usl ijed povecanja presjeku pasti pritisak @a. Ono same pomaze pri hladcnju le. nagibnih scgmenata. Na@ pokazani su primjeri razlicitih moguenosti za smjestaj utora za razvodenje maziva. Hidrostatski Idaji razlikuju se od dosad opisivanih lczaja time fito se potreban pritisak u mazi@I Poloiaji kanala za razvodenje maziva ovisno 0 na~inu djelovanja optereccnja vn.~\:: C . Da bi sc ostval'ilo tekuce trenje. Uije iz gornjeg dijela lezaja ne utjece neposl'edno na proees hidrodinamickog plivanja." b•. a to je vrlo [cdnostavno sredstvo za postizanje klinovitog procijepa.1~ " . i 4. koji treba da dovede do od- • IE- 339 . manjoj od beskonacne.!lljest~ gdje rukavac sje~i na blazinici. zbog povecanja presjeka.. na uljnom sloju.. nece biti paralelnosti osi a ni dinamickog pUvanJa @. Dobar rad tih !czaja postize se kad mjera a (od kraja segmenta do sredista potpore iznosi 2. prema podacima koji su @ DcfOl'rnacijom r ukavca podobiveni pokusima. Klinasri procijepi za postizanie hidrodinamickog plivanja mogu sc ostvann 1 na druge nacine @. Naivecu debliinu ulJnog sloja postigli bismo pri beskonacno velikoj brzini vrtnje rukavca @d. .m.. Pri svakoj drugoj brzini. mora minimalna debljina uljnog stoja h.:"\~ .

" .70 _.O-_.. (i-gomi. __ .-r-----"-_ •• _ 70 . ~ . II-donia blazinica. radiiusorn R zakdvljcnja vajanja naleznih povrsina rukavca i blazinice.] vezi snizuju se kod hidrostatskih lezaja i gubici. Brzina klizanja rukavca i blazinice nema sada vise znacenja -za sigurnost rada lezaia. Dovodenjem vecih kolicina maziva pomocu pumpc postizc se bolje odvodenje topline. rOd D do h 45.~~~ ~~_"·~"" maziva ako se ono dovodi Tablica ~~-~-~- 0) 2. stvara u posebnim pumpama.~-._ ..6 7 ~.-3 15 .mjc~teni obl ikovani kanaii aa razvoden]c maziva Dimenzije i oblici kanala za dovodenje i razvodenJe maziva kod dije1jenih blazinica Tablica 4. koia kod normalnog lczais nastupaju pri stavljanju u pogon i zaustavljanju stroja.--16 ~---1---"-25 20 20 25 I 20 10 13 rs 15 341 ._ . ~_..5 3 1-----12 e d CI 5 6 8 8 6 8 10 10 8 20 ~~--~ 16 15 ~25T._--_ .~50 1----. .110 2 110 • 1~0 '__'-- 450 -710 4 710' rooo 5 '___.Dimenzije i oblici kanala za dovodenje i razvodenje kroz vratilo __________ •• __ ~ •• _~ L~.. --(EHEHm1 ~'1<1d vljnog ({(ma ~~~Pogrcsno rilz. nastali treniern na pocetku i na kraju rada. pri hidrostatickom podrnazivanju nc poiavljuju se.. Stanja polusuhog trenja.-- 12. ••• @ Dovodni (I) i akumulacijski kanal za mazivo (2) s pro~il'cnjcm II srcdini (3) i s postcpcnim prc!3zom u povrsinu klizanja (4)....--~ 180 -280 280. S time 1.~ 10 1~' . .1.

S obzirorn na niske koeficijente trenia zaustavljanje stroia. treba da su uljni dzepovi simetricno rasporedeni @. b. medutim. Hidrostaticki lezaj ima normalno veci broj dovodnih mjesta za mazivo.ja 343 . Da bi se osigurala okomitost na uzduznu os vratila ploce mogu imati oblik kugle @a (tzv. Da bi se opterecenje rukavca moglo lito povolinije preuzeti. kako to pokazuje @. uredaje za proizvodniu i dovod tlacnog ulja. dovodi pod pritiskom u uljne dzepove. Dobro riesenie daju tri dovodna miesta. Sredina kliznih povrsina je. Ako su kod aksiialnih lezaia veca opterecenja iii ako se traZi tocno aksijalno vodenie. Prednosti hldrostatskog podrnazivanja lezaja iesu mali gubici pri pocetku rada i zaustavljanju lezaja i to sto nema habanja. Pritisak ulja mora biti oko cetiri puta visi od srednjeg specificnog pritisaka Pm 2- ® Uzduxni leiaji s prstenorn oslonom povrsinom =~ (kpjmm"). radi ravnornjernijeg rasporeda pritiska i ravnornjernijeg habania udubljena @a. Dovod maziva l1ajcesce ide od pumpe preko prigusnica koje sluze za uravnotezavanje pojedinih zona hrdrostatskog leiaja.Na @ shematski ie prikazan radijalni hidrostateki klizni lezaj. Ulie se. onda se takvi leia. Hidrostatsko podmazivanje traii. ako je pritisak ulja dovoljno vis ok. veci je pad pritiska izmedu @ Uljni dzcpovi hidrostatskih lczaja mjesta ulaska i mjesta izlaska. ad tog miesta tete one uzduz prostora stvorenog izmedu povrsine vratila i blazinice i. samoudesivi leiaji). Osione ploce mogu biti opskrbljene i izmjenljivim uloscima ®b. Pumpa tlaci mazivo (ulje) u dzep (utor) blazinice.j s nagibnim scgmentirna ~~ Shernatski prikaz hidrostatskog aksijalnog lei:. Na @ shernatski je prikazan hidrostarski aksijalni leza]. kako je to prikazano ns@. 342 . Izvedbe mogu biti s klinastim procijepima smiestenim u lezajnirn blazinicama @ iii s nagibnirn segmentima @. pre'jel<A" 8 @ Simetrican rasporcd hidrostatskih ulinih dzcpova Jezaja @ Hidrostatski lciaj sa tri dovodna mjesta za ulie Uzduzn! aksijalni leiaji za niska opterccenja oslaniaiu se najceSCe na prstenaste oslone ploce. @ Uzduzni Idaj s klinastim procijepima u ldajnim blazinicarna Rat'yen. ako ne postoji posebna kocnica. Visina na koju ce ono biti podignuto U odnosu prerna blazinici ne zavisi samo od pritiska ulja nego i od brzinc kojom ulie protiece kroz stvoreni razrnak.Potrebne su pumpe visih pririsaka. Miesto uljnih dzepova mogu biti i uljni kanali. traje duze vrijcme. Na kliznoj povrsini oslona ploha ima radiialne kanale. Nedostaci hidrostatskih lezaja jesu: 1 . Oslona prstenasta ploca osigurana je zatikom da se ne bi okretala. Protiece Ii ulje brze.@ Uzduzni lei. smiestene na zoni najveceg opterecenia blazinice. Povrsine vratila I blazinice ne dodiruju se ni pri niskim broievima okreta. podiie vratilo.i oblikuju kao lezaji s vise kliznih povrsina @ i @ ili kao hidrostatski @.

Primjenjuju se za automobile. ~loJ: Daljni zadatak maziva ie odvodenje ropl1l1e I zastlta od korOZ1Jc. npr. 2 . kompaktni. Imaju dobra antifrikcijska svojstva i najmanji koeficijent pri suhom trenju. . azbest~a III tekstilna vlakna).~. Bronce mogu biti kalajne.visoka dinamicka cvrstoca. sadriaj pepela. gdje se ne smije za podmazivanje primijeniti ulje il i zbog kemijskih utjecaja. saRunifikacijs~i broj. no tvrdoea opada s porastom temperature. Tvrdi metali dolaze u obzir kod siliaatib lezaia i velikih brojeva okreta. 0. viskoznost. = 350 kpJcmz. Rukavci treba da su kaljcni i bruscni.3 Lez a in i m at c r i ia l i To su materiiali 3 niskim koefieijentom trenia (to je vazno prl pocetku kretanja). otpornost protiv starenja. (do 350°C). Irnaiu VISU ~ra~lcu umorno~tL od kalajne bronce. rubin. Ne postoji sveopci materijal koji bi zadovoljio sve uvjete.o i~med. ostalo Ni. od vrste osnovnog matcrijala. lidnoston (p do 250 kp/cm2. s visokim dopustenim specificnim pritiscima.1 do 3 mJs). 7 . Zahtjevi koii se postavljaju na lezajne materiiale vrlo su razl iciti .e avienskih. aluminijskc. p~·ope1e. 3 .u kliznih p~vrsma stvaratl m~lvl. Buduci da je tvrda. lignofol.5 dfl 000.?:. Upotrebljavaju se za jako optereeena lciista. dane su vrijednosti dopustenih opterecenJa khzmh ldaja za razlicite primjene. U tablici 5. Na materijale blazinica posravljaju se ovi zahtjevi: 1 . Dobro se ]jju pod pritiskom. Prema dodatku imaiu i irne. l?u~pe. Ba) losi su vodid top line. Lijevano zeljezo se kao lezajni materijal tesko uradu]e. 4 .. tocka kapanja. 11 . Cd i Sn.dobra mehauieka svoistva. dobro se Jije i zavaruje. vezivnom .~to visa tocka talienia. ta~~1 hst~Vl drva) i1i spojene (osnovni materilal. 8 . sklonost koksovanju maziva. Kornpaktne slitine imaju vrlo dobre fizikalne osobinc. Mjed nije prikladna. emulZlvnost (emulzlJska cvrstoca). Guma se vulkanizira u cahure debliine 7 do 20 mm. kod malih brzina (v do 0. kompaktne bimetalne i trirnctalne slitine.~.5 111/S). elektricne strojeve i kao zamiena za blazinice od Iiievane bronce. a habanje se poveeava sa sadriajem bakra.bestno brasn. Mn. ~broj osapunjenja). sadriaj vode. 10 . umjetno plcrnenito i poluplem.223.5 dJl 000. 6 -. Otporne su na habanje. Vrlo su tvrde.7 dJl 000. Grath i ugljen upotrebljavaju se za visoke pogonske ~~mperat~re. Osim toga.sto mania specificna tezina. Te olovno-kalajne bijele kovine mogu biti pretezno s olovom ili pretcino S kalajem. za traktore.dobra sposobnost prigusivania. Kadmijevi leiajni materijali su slirine kadmija s bakrom. a rukavci moraiu biti kaljeni.5 ~/s'. plastlficlrano drvo. olovne.5.111aterij~lui vrsti osnovnog m~te~ijal~ mogu biti Iijevane (bomogene). Pritiscl mogu biti prilicno vel iki. u primorskoj atmosferi i u organskim kiselinama. 5.Obl~no se !naz~va dl)c~c.223.visokc ~lchan~c~e osobine. 9 -. AI. aZ. imaju veliku dilataciju. (?snov11l materijal tek~tll.a tvrd~ea ~ehka 1 kamena moraju biti uskladene. na plasticna (mazive masti). Upotrebljavaju se za ldaj.enito upotr~bljav~ se.sto bolja vodljivost topline. 5. kao i pri oscilatornom kretanju rukavca.r~in~. Za srednja oprcrecenia dolazi u obzir specijalna mied sa 56~ 61 % Cu. niskim habanjem . siliciieve.visoka otpornost protiv habania.dobra prionliivost maziva. 345 . Podnose visoke temperature i ne zaribavaiu se. stiniSte.223. Sn. a pri nedostatku maziva zaribava se. Ca. Osobito su pogodne gdje [e nemoguce redovito podmazivanje. 1. Ne smije pokazivati afinitet prema eehk1. 5. Zracnost ~ 1. na cvrsta (grath) 1 na plmovlta maZlva (zrak). ali im je habanje veee nego kod drugih bronca. Koeficijent linearnog sirenja je velik te u radu temperatura ne smije prekoraCiti 80°C. Dobro vode toplinu. tocka gorenja. papir. a otporna je na koroziju. Kamenie prirodno.42 Fizicke osobille maziva To su gustoea.'. a osobito su otpome u morskoj vodi. lezajni materijali moraju zadovoliavati i onda kad nastupe posebni uvjeti.sto mania razl ika koeficijenta toplinskog istezanja izmedu vratila i blazinice s njenom oblogom.sto niii modul elasticnosti. a koeficiient tl'~nJa za~lsl. Li.slojaste. n~~lon:. Slabi su vodici topline. v = 1 m/s).dovoljna sigurnost u radu i u slucaiu nedostatka maziva. Aluminijske bronce dobra su zamjena za skupe kalajne bronce. Upotr~bliava se za lezaie uroniene u tekucine (vodne turbine.223. Olovne bronce mogu primiti veee specificne pritiske pri velikim brzinama. penetradja (konzistentnost). Imaju lose osobine klizania. moraju rukavci bili povrsinski otvrdnuti (eementirani ili povrsinski :wkaljeni). za srednja opterecenja (do 8 kpJcm2) i za male obodne brzine (oko 2 mJs). Staklo i keramtka upotrebljavaju se iznimno (dielovanie kiselina). ben~m. Zracnost 1m je oko 1. Kalajna ima dobra mehanicka i antifrikciiska svoistva i dobro se l ije. Ne mogu se opte~·etlt~pntlscII?a kao olovn~ bronca ali znatno manic habaju rukavac jer su mekse. Zracnost .4 Sredstva za podmazivanje Maziva su tvari eiji je zadatak da na minimum snize trenje i ~~banje kliz~ih p?v. Duralumin se primjenjuje kod cestovnih vozila.n) do temperature 50°C.7 dfl 000. Primjenjuje se pri niskim specificnim pritiscima (do 10 kpjcm ') is rnalim brzinama (0. Smtrovani mateelIal dolazi kao porozni. granat. a toplinska vodljivost jO) je mala.41 Kemijske osobine maziva To su: neutralizacijski broj (kisclinski broj). traktorsklh motora kao nadomiestak za kalajne bronce.5 do 2. Bijele kovine zcmljoalkalne (s primjesama Na. To se postiie na taj nacin sto ce mazi. Struktura mora biti perlitna s fino rasporedenim grafitom. pa zahtijevaju kvalitetno mazanje.. Primjenjuju se kao zamjena za druge. koeficijent trenja je visok. srebrorn i niihovim spojevirna. 5 . Si i Pb. Cinkove leitajne slitine sadriavaju osim cinka Cu i AI. Magnezijeve 344 Idajne slitine dolaze u obzir za niska optereeenja (do 4 kpJcm 2). plamiste. Glavno im je svojstvo antifrikcionost i nisko taliste. One se pri uroniavaniu u zagrijano ulje ispune mazivom. Siliciiska bronca je jeftinija. Porozni materijali. otpornije su protiv korozije od drugih bronca.01.. do Pm 5 kp/cm Z i v 0. Antifrikciiska svojstva su im izvanredna pa se primjenjuju za velika opterccenja (avionski motori). toeka samozapaljivosti. kod satova i instrumenata. ier cink para rukavac. ispad dovoda maziva u Idaj. katr~nski broj. ima dobra mehanieka i antifrikeijska svojstva. OSle~lJlva je na ulja I. za alatne stroieve. Plasclcne mase prema nacinu izrade. presani i sintrovani od praha u kokilarna oblika cahurc. a provrt se bru~i. Koeficijent trenia rnokre gume je sarno 0. St'ebt'o se nanosi na metalne eahure u tankim sloievima. snygouna ~~va. skuplje slitine. Imaju opcenito malu spccificnu tezn1U. brodskl. tenkovskih. Pogodne su za udarna opterccenja i za visokc temperature. Zracnost izrnedu rukavca i blazinice 2. Otporna je I protiv morske vode 1 prljavstine. otpor trenja opada s vceim sadriajem kalaja. dan je pregled leiajnih materijala s karakteristikama pojedinil~ leZ~jn~h materijala i primjenom. na tekuea (maziva ulja). irnaju 20-35 % pora. U obzir dolaze tekstolit. automobilskih. a u tablici 6.. a primiese su Pb. neke od masa imaiu dobra antifrikcijska svoistva. Pri velikim brzinama i visokom opterecenju upotrebliavaju se trimetalne cahure s tankim slojcm olovno-kalajnc bijele kovine u porama. Fe. safir 1 dijarnant. nisu otporne prema koroziji i habaju se viSe od olovno-kalajnih bijclih kovina. i do Po. Dolazc u obzir ahat.

~~ 50 speciialna urnictna bronc"-/c-e-li-k-k-a!-j-CI-'---I-··~~~~:masa/celik kaljcn 0..5 3...--.15 I SL/~elik SL/cclik biiela kovinajcelik I' biicla kovinafec! ik \ umicrna smolo/('..:::." kal icn ] kaljCni I- I 1.-----Za drobilice..._.25 1.. 13 700 2000 .0545 crveni mctal/('..8 .- bije:..1.. ' _"'!~_~-:Jl~2:':...ln~r~.1. cea 1000 -- . malo sc habaju ' 40 180 ceo 8000 ---..0545 80/('. dobra ---30 .. ~ purne turbine ostali turbostroievi --:0 -\ -0 -: -\ .8··. neosjetliive su na udare dobro se ponasaju pri ispadu mazanja. Osictliive rudarskih voaila i za vcntilatore dolaze u obair za lezaje ~- .-. --750 Olovne broncc --..p~du rnazanja...r:~:Matcrlial: 2 8 5 15 6 20.--..0545 umietna smola/('.8-1. uhod.---Zn stapne strojeve parne..0545 umictna smola/('.1.--'-. dobra sc ponasn pri_!spad~ podrnaztvania.8 0. ----_ . osietliivi SU na visokc ten1.".25 0.8 0. "" < 8 min 11 > 1 500.--.. --800 ~---....-~ I 3 [00 6300 300 Za transrnisiie l[~. ~-----------.25 I broncn/('... SL/('.---_.-..../Ccli:·""-\'II--~--0. imaiu malu otpornost protiv tro~en)~.. Vrijednoati su dane za traian pogon.---~~-~.... uradivanja. 20-50 bijela kovinas crveni bronco. I'ri intcrmirirniucem pogonu naivisi ( "fH".a visoke obodne orzine..-. Za alatnc stroicvc . koturacc. Materijal Primjcna Tvrdoca HE [kp/cm'] pmmax Klizni Idaji I· I I Biiela kovina Osjetljiva na udare.8 0.--. " "i.1"" \ b i icla kovina.~ I 3 2 10 Ii Kalajne bronco Dobra se ponasaju opterccenic lczaia pri ispadu mazania.2 1-2 1···2 ---. vodnc stroicve n < 1500..smOIa/(.Lezajni materlialt...~~. Mnks imnlnc vr ijcdnost i I I \ I r blazinicajrukavac I/d 6 30 I. --~ 80 [30 -~350 traini pogon pogon s prek~~im~~:lermitil"a)Uei) i{ { Legure cinko na visoke temperature.8-1..-----..'ll·Cn~c:lbt-u~r:b~tl.':3-.... mlinovc ~---..•. Upotrcba za inko --19 60 40 llO 1000 .nad 8 min :~~ ::~:~~c~:i:::eo::Odavan~a __ I 1 \ \ bijcla biic l a bl iela bilda kovina kovinn kovinu kovin" 10/('..-.urnj. karaktertstlke..5 15 6' 2 0.elik kOl'in' 5/~elik kovina 10/cdik kovina 1O/~elik 1-2 1. ceone rucicc.peratU!e a neosietliivi na eventualne kemijske utiecaie. l~\ 3. olovna bronca/c.·~. 2 -_ 19 --- --35 100 Umietni rnater ijali O~j~tljiv~ su na visoke temperature. -- -_ 5200 [ [00 .8-1...8~·1._-.5 - I bijcla kovina. broncajc.....E!__ 12110 7 10 5 14 \ - biicla biicla biicla SL/('. dobro se ~u~aduJe. Upotrebljava se kod puhala i ventilatora ---. " " > 8 min n> I 500. -120 p. bubnicvi )) " Olovne ICgUTC Otporniie su no udare ad bijelih kovinu.8 ------Lijcvsnc bronco ------ --[00 120 •. --------I~· .----~--.".8 0.8 . Velika otpornost no habanjc. neosjetliivl su na bridne pritiske 1.::"". pogonskc polugc. 1 --450 Legurc Osictliivc na k~r?z..0545 umictna masa/('.0745 livena bronca/('. 8 8 10 15 _. ncoaictliiv jc pri eventualnom Iomu.--~ --5 700 1 800 25 20 120 90 35 I I 2.. Dolaze u obz ir zs leza)e koii se rijetko podrnazuju -_.-~. glavni lczilj ~ --.. otporan na kcrnijske uticcai c i na kiseiinc. dolazi U obzir za nalijcvanie za niskoopterecenc Iezaie .~~~:'.8 0. 6500 _ --1600 3100 Ceo 1200 --200 Za dizalicc dizalicc sa zupcaslom lctvorn kola. ~-------kadrnija _..~0545 .----~.0545 Sintrovani metali 20 60 I_'" :~~·I 250 - -_.... stapnc kornprcsore. imaju dobrc osobine s e ponasaiu pri ispadu mazanja .. I ~~.. a irnaju vccu otpornost prerna habanju [8 36 " " 400 150 60 -./~clik olovna broncajcelik olovna broncnjdclik maS.0545 IOJ('. --~ 50 Liicvano tdjezo i~~Osjetliivi su !.. Grafit i uglicn ~ Dobro se ponasa I'd ispadu rnazania. IS 15 8 60 60 .5 -1...2·-2 -- ---.._.0545 urnictna masa/~dik kaljen 0..0545 i 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 umjctna . yr... 1. --200 Za clektricnc motorc .iu. ..:~E'~fr~"'Mf'.I~ 6 I I... metal.--_ ..".• -.0745 SL22/('.~ Aluminiiske legure "" --Dobra mehanieka svoistva..---. OM"~I' "H.~~-·. osietliivo na rubne pritiske 130 250 --6500 18 000 ---... bijela kov jn.4 346 ..-~ -_ . na evcntualno lose podrnazivanie lczaja . primjena Tablica Modul clasticnost i ![kPfmm~]1 5 Dopustena opterecenia kliznih leiaja (prema Niemannu) Tablica 6...-. pumpc kriina glava i svorniak stapa le.8-1..-----... Trazc veliku zracnost 300 ~I~..n'V= 10 pm'v. dobr~ se p()na~aju pri podmazivaniu.. .5 _..0~45 0... biielakovina . l I I ..---~-----..~-...olovna ...5 \ 10/('...2 Presani materiiali Dobro se ponasaju P!i i~.. K::.5 0.--6900 7500 400 ..-. ----~. < 8 min n < 1 500.8-1...

trenja i viskoznost posraiu manji.81 '10' 9... Viskoznost ulja pri temperaturi 20 .. mr~og ugljena. ~apustanJe).81 '10 ----.5 -0. -1--- I 10' 10'-- T-~I -l~~2 I 1 .e ~i1ele se ._. vodi.---.._- bijcla kovinajcelik olovna broncarcelik olovna bronca/ccl ik kaljen olovna broncajcefik kaljen _.6 0. Viskoznost. Dodavanjem sapuna (slobodnih od vode) mineral nom ulju povisit ce se ne sarno viskozitet nego ce i krivulja viskoziteta biti p.adenjc. 981 em/s em? kps 2 --kp/Cii"i-·-. koljcnasto vratilo vaniski lei. Stoti dio naziva se ccntistok Za vel ike cncrgetskc motorc (stabilne i brodskc) S porohodne. 348 Prema viskoznosti diicle se na vretenska (rijetka). a udaljen je od prvog sloja I metal'.85 I cP 1~~_'. Viskoznost Sva ulja postaju zagriiavaniem vise tekuca. kiaje na koljenasta vratila 50--90 dvotaktne..7 350 broncarcclik _ 5.6 -~~ 10 120 80 ~-------- . Idaje kcliennstih vratila sporohodne. za tekstilnc strojeve._. Id.6 -1. --~~~~~-- .. dinamlcka viskoznost jest otpor kojirn se sloj tekucine povrsine 1 rn 2. odnosno preradeni destilati).. ------- ------J 50 90 240 -_..------- 9.81 ·10 . Mineralne masti su plasticne tvari dobivene najce~ce..55~0. lezaje oinica 100(pogonskc poluge) -···150 v (izgovaraj ni) = gustoea = y --. u odnosu prema drugom takvorn sloju koii miruie. --~.0.45 -0.81 ----IO-'_ 10- I. a IstJe~anje 200 em 3 vode 50 sekundi.ulja. svornjake klipa brzohodne : 1._--" --~------._. I . olovna broncajc.81 . postoianost u .--.. lOb). ulja za redukt~re. ilkriljca.65 . 100 °C 0 dredui s: z b og. za parne strojeve. strojna ulja (srednie gusra) i na ulja za eilindre (veoma gusta).:. ulia za parne turbine.. gdje ie istjecanie 200 ern" traj~lo 700 s~kund.__.O~:_~. kaljcn -_ _. ---------~ -----."j oinice.._..75 Kmemattcka viskoznost je apsolutna -I) viskoznost dijeljcna gustocom: '~g = Za d izl-motorc cctvorotaktne. -.. Idaji Makdmalne vr i icdnost i [kpfcm'J Za le. odnosno jedinice prerna tablici 7.1 _ _ i ' __ I '".a upotrebi diiele se na m?torn a ulia. kao sto su sposobnost podmazivanja. a razljkuju se i prema posebnirn osobinama. ka ljcn kovina/celik kovina/cc lik kovinajcel ik SL/C!elik 0..... koljcnasto vrat ilo glavni lciaj.···1--------_····.223..7 O.-------bijela kov.. ms I Materij. Usporedba jcdinica dinamicke vlskoznosti izrazene u razlicitim sistemima Tab1ica 7.~.5 3 ------ .j (xamasnjak) vratilo razvodnikn vodil ice kr iznc glave vodilice kriznc glavc 75 45 25 15 4 Pmax: Tab I i c a 6.-~~ ---_.. od s~p~n~ i mineralnih . a u manioi mjeri kame~og ugljena. 14Eo/50°C.--~-~~--~ kps _________ .. olovna broncajc._-~- L:::. Jedinica apsolutne viskoznosti je: 1 poise (izgovaraj poaz). 50 °._-_ .- 3.J::ls.. bronca/celik kalicn crveni U\') broncajcelik . bronc" /ccHk -- _ Za lokomot ive oi nice i krizJ)C glavc vodilice krizne glave Za automobilske i avionske rnotorc sporohodnc. Prema nacinu pl'oizvodn}. ~: i . skraceno. I I I 1.jc na koljcnasta vratila 55-.7 pm } sporoavionske motorc 2}3 pm hodnc .. (prenosnike). iznosi 700/50 = 14 Englerovih stupnjcva ili.5 /)m sporchodne Za zg!obnc spojevc Viskoznost po Engleru [e odnos vrernena isticanja 200 ern? ulia zagriianog na temperaturu I11j' erenia (20° 50° 100°C) prerna vrernenu isticcania 200 em 3 vcde zagrijane na 20°C. .~ I .--150 10 3 biicla bi jela bijela bijela bijela kov. znaci da ~~ dodatkom saI?una pobolisala kvaliteta maziva pa ono postaje otporrnje prerna prrtiscima.5 '-0.---~- ~:: 0.(nastavak) Kljzn. klizne Idaje podmszivanicm sa zracnim -. vazelinska ulja.8 0.na d:s~~late (ulja dobivena de~tl]acijom iz zemnog ulja). I .. a u tehnickom sustavu mjera ima dimenziju kps/m"..'orotaktnc. ulja za osovmc._0.n' .130 cet.. ponasanje na hladnoci.5 -0... lezaje oin ica sporohodne. i na rafinate (kerniiski I fiZ1Cklprocisceru. _. _----------_ . Prem. (tablica 7).-----_ . a otpor Viskoznost se izrazava u raznim mjernim jedinicama rnolekule neke tekucine medusohie zavisna od temperature (v.--- I 9.?dnosu prema kisiku.. toplini. " . kaljcn kov.~m" !'-'-.02 '10- 1' 10 ..---0... 10 ------_ .4 Mineralna ulja su proizvodi zemnog ulja.._------------_ Z. Apso1utna viskoznost.. ulja za obradu kovina (za rezanje I h]...l: v [m/s] blnainica/rukavec lid p (poaz) pip (cen~iPonz) I ! N.9 0.._-------_ 0. Sapum (spojevi :0 349 .6 . 0._-_. zilavost je oznaka za otpor koji pruzaiu nom pornicaniu susiednih slojeva tekucine.--. toga 'sto su re uje neka ulja vrlo gusta i niihovo bi istiecan]e pri 20° iii 50 predugo traialo. Idaje pogonske 125-polugc oinicn --250 dvotaktne. djclovanju topline itd. suprotsravlja kretaniu brzinorn I mis.5 3. Oznacuje se s . 0 0 150 30 90 50 celik kaljen/cel ik kaljcn SL/cclik crveni l iv. -I-~~~----··--~-----crvcn i metal/celik biicla kovina..43 Vrsle maztua ------_ 1. ~lsk~z~ost po Engleru izmjerena kod 50°C..7 ~ 0.o19zenija. ulia za hladenje. 9.8 . olovna bronca/c.~ ·10-' 10 _--. kalienic. _-\_ _--_ 10' ._---_ .. ~ 9.~:_I__ I_ ~:~ I__~ I-~- ~.l.. __ .9 1.6 -0.tr~nsforma5ors~a ulia... pogonskc poluge oj nice sporohodna koljenas to vratila brzohodne 1. djelovaniu metala. ~~ jedinica kincmaticke viskoznosti je 1 stok (St) = J em2/s.

metalni sapuni (kalciiev. sadrzavaiu oko 2 % vode. To je tvar koja nije rastopina.2~IO 0. a pl'ip1'emljena mlijecna emul'lija ne smije nakon 24-satnog sta)an)a stval'atl na 350 Normalna ul]a nc udovoljavaiu nikakvim poscbnim zahtjuvlma u pagledu postojanosti. vodika i kisika.5 N 25 3. . ----..-. Tome jos treba dodati vodu. glodalicama itd. kako ih jos nazivamo.---.5 ~'~"~·~··---1·--·-----·--·--"-'-'. mekane. Takva ulia nazivamo i kompaundiranim uljima.1 ulja maziva za podmaxivanje Tablica 8. a nisu topljive u vodi.1 20 (dcstilati) D92 12 50 ···--.. Masri na bazi kalcijeva sapuna imaju rocku kapan]a 80° -90°C.-. Osnovu tih ulja cine organski spoievi silicija..5 0. Stvaraju se masne kiseline. Pogonska temperatura I [0C] do 30 30. prenosi hladnoce. postoianost pri visim temperaturama (do 180°C). Emulzijska ulja (ulja za busenje) imaju zadatak da dobro odvode topliau. --------. prema stareniu l postojanost i pr-i niskim tcmpcraturama. Glavne znacajke sil ikonskih ulia jesu nisko stiniste (do . tvrde). Osnova je primjene grafitnih maziva kod vruCih leZaia u tome sto je grafit 40 puta bolji vodic topline od mineralnog ulja. slanina. 2.25 0. Prerna vrsti mineralnog ulja imaju dobru sposobnost rnazanja i otpornost na pritiske. Osim kao mazivo ulje silikonsko ulje sluzi i za proizvodniu silikonskih rnasti. Masna mineralna ulja su mjesavina mineral nih i masnih ulia (repicino. razorno djeluju na bilina ulia i na zivotinjske masti. natriiev.5 do 50 I 1 9 12 15 19 30 4S 50 >0. Uglavnom se upotrebljavaju pri visokim tcmperaturama..--N 144 N 225 N 340 I N 36 N 49 20 i 3..1 0.. a danas se primjenjuje uglavnom koloidni grafit.. Sastoje se od masnih kiselina i glicerina. Masna (organska) ulja. Zbog toga su i manje prikladni za podmazivanie strojeva od stabilnih mineral nih ulja.--. Raznim kornbinaciiama masnih kiselina i hidroksida metala mogu se dobiti sapuni razlicitih svoistava. .masnih kiselina i hidroksida metal a) koii se dodaju mineralnim uliima iesu tzv..). napose nisko stiniste (do -60°C) i dobru otpornost protiv starenja. kalajev. Njegova maziva sposobnost oeltuje se time sto se Iako priljubljuje. u proizvodnji gume i umjetnih materiia. Etilenska ulja imaju odlicne osobine.. ima ~a~ kreda b~jelu boju.1 0. odnosno iivotinjska i biljna maziva jesu organski spojevi ugliika.... Voltolizi- Pregled Normalnn Oznaka Viskoznost "E 2. Ako se osim hladenja traii i dobra mazivost. cinkov. mast za jamska kolica i kolomast.5-10 1 .-- I 50 Ulja zu pcdrnaxivanic Oznaka po DIN (oIl) [) 4 2.. Upotrebljavaju se kao sredstva 'la hladenjc pri obradi metala na busilicama. koje najedaju dijelove strojeva. litiiev sapun itd. . dobre viskoznc osobine. aluminiiski. Prednost tih drugih ulia jest mogucnost niihove upotrebe za posebne svrhe.~ N 16 I 2. Sfntetlcka maziva ulja jesu ulja proizvedena razlicitim postupcima. Voltolizirana ulja su masna ulia.02 O. kao sto su prenosi top line.. odlikuju sc dobrom viskoznoscu.ivanje mazalicama). Upotrebljavaju se osobito ondje gdje nastaju polutekuca trenja.-----. koja se cesto pojavliuje u radu strojeva. Ta uljna emulzija svoiim vodenim dijelom rashladujc alat i predmet obrade. za stvaranie tzv. . rnasnih mineralnih ulja. Mjesavina ne smije biti kisela (zbog rdania).SO 6... Ovamo spada njihova odlicna prionljivost i sposobnost za stvaranie uljnog filma. Proizvode se na bazi etilcna i iz drugih tvari. napose uz metalne povrSine. polimerizirana pornocu elektricnc ranje iii elektroioniziranje izvodi se pri obicnoi temperaturi. Neke csobine tih organskih ulja i masti iii. a u manjoj mjeri sVl'ha im je i mazivost. a dobro je da je malo ulkalicna (ako sadrzava Iuzinu).-. Danas se masna ulja upotrebljavaju uglavnom kao dodaci mineralnih ulja.. Mogu biti razne konzistencije (polutekuce.-------. Ta protiv starcnia i kad pogonska tempera- povrsini uljni talog.--.02-·0.--·.-.··---i-~--~l N 68 N 92 N 114 ----...5 ~0. nadalje kao ulja za parne cilindre i na mjestima povisenih pritisaka (puznim prenosirna). odnosno mastima. ricinusovo i kostano ulje). · . vee fino razdijcljena disperzija.02-0. U te masti ubraiamo tovotnu (Staufferovu) mast.. Dobro uije za busenje. Mast na bazi narrijeva sapuna primjenjuje se za kotrljaiuce leza]e i za vruce lciaje koii ne dolaze u dodir s vodom.. priredeno od jednog dijela ulja za busenje i devet dijelova vode. Medutim. Iz tako razliCitih svojstava sapuna proizlaze i razticita svoistva mineral nih masti. . temperatura. kosrano ulje i vunena mast (mast iz vune).02-0.-. dobra postojanost prerna kemijskim utjecaiima i dobra toplinska vodljivost. visoku tocku kapanja (120o-200°C).5 i -------··1·--.-. Grafitna maziva dobivena su upotrebom samog grafita iii mjeSavine ovoga s ma'livim uljima.. maslinovo.2-. Visoki pritisci. Prije se upotrebljavao pahulja· ~tj.>C (za podmaz. Kao biljna maziva dolaze u obzir maslinovo. Upotrebljavaju se za podmazivanje leiaja izloienih visokim lcmperarurama i visokim opterecenjima i svagdje gdje postaji opasnost polusuhog ili suhog t1'enja. _-·----1-----1 50 . Pr i poiacanim zahtjcvima (podmaz ivanie cirkulaciiom) valia upotriicbiti posebna uli a. no DIN N4 N9 Pri "C Optcretivost p [kpjmm''] I i Brz ina klizanja v lm/sl \. dobrim temperaturnim osobinama i visokom otpornoscu prema koksiranju. kao i para. I mineralno ulie moze bit! razlicitog viskoziteta. masnih ulia. tesko se daiu prernasiti.8 --. · ---I---~ Vi skoznost 1(0<1 ·C Silikonska ulja pripadaiu skupini sintetickih ulja.-.84°C). Ta se ulia dodaju mineralnima da bi se ovima poboljsala kvaliteta.8 io -15 5 ·--10 0. Temperatura uljn ko]c Izlaai iz process podmazivania nc smi]e prelaziri SO°C (pcdmaz ivunic uroniavanjern). kod vrucih lezala..----~-- 2. Ioj. Postoje i takva ulja za busenje koia se sastoje od mineralnog ulja i emulgatora (5 -10 %). a uljnim dijelom zasticuje od rde (posto voda postupno ishlapi). Zbog toga im je glavna namjena kod strojeva koji mogu doci u dodir s vodom ili s vodenom parorn. Ucesce sapuna u ulju krece se izmedu 5 i 50 %. Kao iivotinjska maziva dolaze u obzir riblje ulje. koii sc postavliaju na norrnalna ulia. struie. za podmazivanjc su mineralna ulja pogodniia od silikonskih. onda se mora upotrijebiti odgovarajuca kOl1centracija ulia za busenje i vode.1 -0. sto znaCi da u mineralnom ulju sadriani koloidni grafit osmie lcbdjeti u tekueini a da se ne taloiL Djelovanje gl'afita u mazivom ulju sastoji se u tome 351 .5 50 i 4.1~ 2 . Proi:>:vodnja im je skupa. Ulja za podmazivanie (destilati) nc udovoliavaiu zahtjevima ac ulja upotrcbljavaju sarno onda kad sc nc traZi postojanost tura ne prelazi SQI. ricinusovo i repicino ulje.1 0.. Prema nabroienim osobinarna mogu se sinteticka ulja usporediti s najboljim parafinskim uljima. Ncdostatak im je da se tope u vodi. -.. olovni.

. ~.---~----._-_2_5~-.. Mazivo koje se prcporucujc (nastavak) Uvieti pogona : temperatura t ['C] bro] okrcta n [min -1 J premier rukavca d[mmJ Karkteristika viskoz.:.0 30 -7 -·2S EEL -c KH - S I 23 FRAKTICAR III . Pri tome su osobine klizania dobre.._:e..__ 2.EEL ~ CP CP CP Naein podrnaxivanja Uvieti pogona: temperatura t rOC] brei okreta n [rnin="] premier rukavca d[mm] Karaktcristika maziva ~koZit~~~~--~T~~~- _ _ ~ NT S VL ---I~--"~ I kod 50"C "E cSt krutistc "C rnax . MoS 2 se moze usporediti s kriskom kruha.------i iIi mazalicorn ___ . d· n > 200 000 170"C.VL .bozo sapun N~Li kapliistc > 352 353 ."" "~-== _ ~::-.l'_'.__ ~__ :~. n = 700-3 000 n > 3000 1_.8 !9 -5 180 .k. 60·C KOTRLJAJUCI "Uljem LE2AJI .. -3-4--2-5-5 ~ ._2:_~ __ 1.-"s-t-~-PLis/3 U!jem cirkulacijski ili prstcnom » 0 'C -5 ····5 210 200 200 .4_. 9.---- .tet' kod SO"C maziva huti§te "C max. ~--. i to kao Cisti MoS2 i kao 20 postotna uljna susperzija.__ . na 1eiaje.. Izbor maziva je u najvecoj mieri stvar iskustva.5 5.. Prirnjeniuic se ondje gdje se ne smije podrnazivati uljem i pri niskim i visokim temperaturama (~180 do +550°C) iii. i 10. a isto tako i ucinak podrnazivania.:::.r.::.0 n = 200-700 .._-=:':_I~ -_5_1~18_0~ 7.---~··-·~:-7-0-0---3-00-0--_. koje se time izravnaju j postaju glatke. izbor mazlva T'ab li ca 9.!_9~. plamiste Co min (domace oznakc po JUS) -n-<-7-0...~:-l~~:~--.--1~4_0_-. Stvoreni tanki slo grafita cvrsto se liiepi uz metal.". alieno kao igrace kane.. I -----------I~-----------MaUu d· n < 200 000 t = .. "C min Mazivo koic se preporucuje (dornace oznake) po JUS Ma§cu Mazalicama t -----~----.-.--1 _K_l-_I_-_1_'__ __ t 1 = 0-60·C 5.. ~. n ~ 1500-3000 n t -5 _--_ _-_.NT CP CP VT T --~-·--------I·------·-·-···-··~-~···------·~--~-·-----' .2 % koloidnog grafita. Naicesce se upotrebljava u obliku praha._. -.170 140 180 CP ~ S ---_-~--CP CP - VL I···-~---_·--··._O__)_37~ __ . ..~t:o ~. osobito na metalne povrsine.. kao uljna pasta._4_0_"C_~_~I-_5-. izbor maziva (za klizne i kotrliaiuce lezaje) te izbor rnasti za podmazivanje Lebji klizni kotrljajuci.~.-1 l_90_-. Opci [e kriterij za izbor maziva: Sto je visi specificki pritisak i sto je mania brzina. ... Kruh predstavlja atome molibdena. ako se radi 0 kernijskom utjecaiu. ~--. daju pregled rnaziva.. _5 \" 2~O - cirkulacijsko ul]e super tesko cirkulaciisko ulie .• :: ~ . Pri iako visokim specificnirn pritiscima (p ~ 300 kpjcm") moraju maziva imati svoistvo povecane viskoznosti iii povecane prionljivosri ako pritisak raste.. ----~--~ Tlacno i < 60'C kaplj iste > 85"C s apun na bazl Ca kapljiste > 85'C sapun na bazi Ca kapljistc > ISO·C snpun na bazi CaNn _.~.0 7.-. Upotrebljiv je za rad u uvjetima visokih pritisaka i vakuuma niskih (~70°C) i visokih (+400°C) temperatura. -.---~.n podmazivan]a ! ·n I cSt plarni§te. Obratno je kod vecih brzina: viskoznost mora biti niska. I----·-----I-~~----····-··------~-·------normalno optcrcccnic n = 700·-1 500 .-.-.6 4.-. ~- '-k-al-)l-ii~-te-->-1-80-'-C--~------sapun na bnzi l itija CP -.VT KLIZNI LEZAJI PQDMAZIVANJE Uljcm rue no n < 50 . sloieve postoiane prema tlaku i prema ternperaturama. Tab Ii ca 9. KS KS NS - 3 2 4 ». Osim prirodnog postoji i sintcticki MaS i. to visa mora biti viskoznost.. ~·s . 12 91 -5 210 L 100 .-. Poiedine iamel e daju se medusobno pomieati... Nae.-. koia je s obje strane narnazana maslacem.-j-m~~ __ 200 -5 .0 ~5 140 CP CP ---.. l).~~ ..l itijska mast Lis/3 ·~lit-ijSka-m-. t_"".__ ~_~. Molibdendisulfid MoS2 [e lamelne strukture slicne grafitu..=:~. 8... Dobro [e da se pri promieni radnih uvieta stroja iIi uredaia 0 izboru maziva konzultiraiu microdavne sluibe. I> 100'C kapljistc > 230'C baza anorganska n = 50-200 8. 1 ~ CP -..-.~ ~ » < 3000 0 1._. __ :""""""" __ ~L~....U.~ .05 do 0. 62 --_-.1-----. Klizavi rneki MoS2 stvara dobrirn prianjanjem.. Tablice 8.. .2 ..----l CP -S . -------udarno optcreccnie In> 3 000 -~-------~ --------~ .__ 12 91 62 49 37 .--. .6 __n_·_~_7_OO~~· .·O.-....----------kapliiste > 180'C supun na bazi litiia -. Koloidni grafit dolazi u trgovinu u koncentriranom stanju. a maslac atome sumpora... .510 se njcgove nebrojene cestice (velicine od oko III 000 mm) smiestaiu u sve neravnost (hrapavosti) kliznih povrsina.5 6.-I __-_2_5-.20 do 12S"C norrnalno optercccnje \. Pri visim temperaturama treba da je viskoznost ruaziva ios dovoljno visoka (krivulia funkcionalne zavisnosti viskoziteta od temperature treba da irna 5tO blazi uspon).. Gotova smjesa mineralnog ulia i grafita sadrzava 0.

r-- - dop P je zavisan od uviera pogona trazenog vijeka trajanja leiaja....~~i~:~h.223.05 -0. i od brzine klizania v [mls J. ._Ulic .:. __ I~inim:~ ! rninimalna Sapunska komponentn 0. do Povgena '~~-----I~---""'-"----'--'~~-'---·ViS_~....: .aj a t: .04··. Optimum opteretivosti Iezaja imarno kod tp = bid = 0.. 11 kplmm2 5. dop pi [kp/mm'] do 0.5 3... Povecanjern oJ! raste protocna kolicina maziva..eljew do notI·. dop P F fkpjmm 2J ~3 ~ 2 f--I-!. P dop 2J (1 = broj grebena) _ NiS_~'-Srcdn] i . izvedbc. do velikog habanja i do visokog zagriiavanja.. 5 X' 1\ _..t 4'E/50'C + SoC + 30'C + 50'C i litii.._. Iitii.... povrsinom lilii. Kao relativnu zracnost (lji) oznacavamo odnos zracnosti (Z) svedenu na jedinicu promjera rukavca: Z D-d ~ = -.----Radni pritisci Ulina komponcnta .. knlcii.. naldi I viskoznost ~.] 3 10 30 7 2 I 11.-.. ~ 'c 6 -' = d--:--t....1 1..s~ 4'E/500~ __ ~ viskoznost 40E/50'C - Materijal blazinicn I Tablica max brzina klizania [m/.-z1-PD-2) u S dop p [kpjmrn 2J ® Poprecn i lobi Reiativna zracnost lji zavisi od srednjeg specificnog pritiska p".. kalcii. ·7 L\ 1\ _\ -r-t-r- Specifieni pl'itisak racuna se kao srednji pritisak Pm iz opterecenja svedenog na jedinicu proiekciie povrsine rukavca.. kao i od vrste maziva.j s prstcnom oslonom ~~ Poprecni lciaj grcbenasu j -~~:--~'----------I~ij.. __ . natrii Iiti]. Kod aksijalnih lezaja prema @ je specificni pritisak p.~"oznos~i.litii:_kaleij .-._.-c·-------·--··---··-- I ulic viskoanosti minimalne 4'E/50'C Promjez nukavca d odreduje se prema opterecenju i dopustenom savojnorn naprezanju iii se dirnenziie rukavca uzimaju konstruktivno i kontroliraju naprezanja. i specifienim pnitfscirna vlasnostt p rosrora 10. bld---':_ 12 @ Nosivost kliznih !c""ja Rclativna zr'acnost lji. kaleij.. moze se povecati povecanjem kvalitete naleznih povrsina. tj. (D/ .~I_~~·ln._I._.r. Normaln.. iznad 80'C Vlaznost Suho . boljirn hladenjem. Kao apsolutnu zracnost oznacavarnn razliku izrncdu promjcra blazinice D i promjera rukavca d.~~~1 40E/500~_~ vis~~':_n_~.-:» r CD.. Ta blica Temperatura Niska ispod Sapunska Ol'ijentacijske vrtiednosrr za sredn]t dopusteni speclficn! pl'itisak dop p F komponenta j I minimalna Ulina komponcnta 30E/50'C viskozno. smanjenjem rubnih pritisaka izazvanih deformacijorn rukavca.5 Pro ra cu n kliznih l ez. odnosno blazinice Iezaja @: Pm .. maciiom vrarila ® doveli kod sirokih blazinica do velikih gubiraka energije.a prema temperaturt.~!.Izbol' vrste masti za podmazivanje leza. S obzirorn na to mogu se za dop P dati samo orijentacijskc vrijednosti (tablica 11). Dopusreni specificni pritisak.c~ s.:j~. kalei!.. kalcij prostora NaivlS.0 0. _ I ( Vece vriiednosu zania iii odabrati birat i za niz" brztne podrnaz ivanie .. p= 8. ad vrste podmazivanja i od hladenia. materiiala rukavca i blazinice lezaja.1. dop p. I"--De sp«if/~na 1. _-. smanjenjem hrapavosti kliznih povrsina.~~~. Zracnost . Sil'ina lezajnc blazinicc b proizlazi iz cinicnice da bi rubni pritisci izazvani defor. Povecanjern t pada nosivost l ezaia p3 da bi se postigla ista nosivost treba 355 354 .d [mm].ii--~-"--'----------'---'---.~~~~~~n" 4'E/20'C ~k~------" ---··-----·I--:~.Du') i .050.--.080.__ ~__ .00 c1e2aja o 01. -. natri] Za blazinice lezaia grebenastih rukavaca @ [kp/mm 4F P = -. vecorn viskoznoscu maziva. Bijela kovina Bronec Sintrovani Plasticne metali mase treba dobra Visoka 50-80'C ~I.. .__ ._..-. Uske blazinice imaju pri istoi kolicini maziva brzi protok (brze hladcnje) i veci pad pritiska po duzini lezaja @.5 Livcno .4-1. litii. Na @ prikazana je zavisnost optererivosrt lezaja od odnosa tp = bid (relativna sirina lezaja). Z = D .-.3 kli@ Poprccni l.- ~ .-~ d d = _.= . a time i rashladno dielovanje.

4 bruscn]e bruscn]e Prcko 50-SO -.001 06 0. Za visoke obodne ._ _ .8- 0....5 0.17 Z.50 Najfinije Fino Honovanie Lepovanje Superfinis .~ .0017 0'.001-0.000 92 -_ . ---..povecati viskoznost maziva.000 74 0.000 7 I i 0. Prerna iskustvu 11 ~ 0.120 ______ Prcko --- ~. . Pm <jJ2 C1 C1 faktor 357 356 . Zn srcdnie obodnc pm [kp/cm'] Z.002 75 0._-. 0... <jl= I._c . brzine V [m/s] I visokc vrijcdnosti spccificnih pritisakn <jI = 0.002 ?...6-12.I H7/c8 I H7/b8 H7/. . Deforrnaciia rukavca jc.3-25 1.00031 0.000 91 ~~---------I-~-"---I ----I --~-~~ 0._ . --~-.00148 0. Poliran]e Prcko 30·. niskc obodne pm [kp/cm'] Z..001 3] .0.00359 .00204 0.:---..6-12. Na ~~ dana [e relativna zracnost <jJ u zavisnosti od Pm i v.2-· 6...3 -0.002 12 0. specificnc pritiske Pili [kp/cm'] pm [kp/cm') pr itisaka ~~~~ <jl = 2-3%. ".. •• .2%.). s obzirorn na kruto kuciste lezaja. U tablici 13.6 3.001 50 0.3 0... [(_tm] Srednie vrijednosti relattvne zracnosti tV kod raz!icitih dosjeda Tablica 13.~..8 0. medutim..002 20 0. a time i gubitke izazvane trenjem.m] Postupci Busenie Fino abrade Sintrovani Plast icnc mase koje se mogu postlct razlicitim obrade 15.000 53 I 0.·-·~"·-·"I--.000551 I 0. .. 0. Vrijednosti za relativnc zracnosti Tablica Materiial Bije!._---0.- c ~osjed iii pr~~~/vratilo ~ ~ __ Fino ~. pri vecim brzinama klizanja biti veliko. __ _. Tablica 14.0005-0.~).~-° 000 41 0..c.00224 0. 000620 Naifiniic 0..0..6 razvrtuvanic - Premier vratila d [mm) !_~...p.6 0. Z q.00456 __. dane su vrijednosti srcdnjih relativnih zracnosti q. da bi se postigla ista nosivost lczista.8 0. brzinc v [m/s] i umierene vrijcdnosti spccificnih pritisnka <jI = 0. omogucuie izbor relativne zracnosti <P [%1 prerna obodnoj brzini v [m/s].d Dd Relativna debljina uljnog sloja zavisi od (0/). Vece i.cc~__ .!_~. ._ 0. Ako ie Ii vece od te vrijednosti.025-0. _.6%.~ ]20•• . a pri niskim brzinama klizanja-maleno.001 65 0. kod razlicitih dosjeda. I Hrapavost [.- ISO t .00382 pritiska N ormalni lczajj Visoke obodnc brzinc (Pm = :b)' 11. Za visoke obodnc brzinc v [m/s) i visokc spccificnc pritiskc .000 24 I :Niskc - I 0..001 78 -~.6- I Hrapavost 6.41. Osim toga.II R- r '1} = _.00 1 16 0. viskoznosti maziva je dvostruka deb1jina sloia svedena na jedinicu 2h h _ = -. od relativne zracnosti rukavca (..00394 -- Relativna debljina uljnog sloja h. a to smanjuje zracnost (osobito kod plasticnih masa). cbodnc brzinc = --. --.8 -0.---- .025 -1.2 0. morad.. dane su uobicaicne vrijednosti za relativne zracnosti . vriicdnosti specificnih <jl= 1-21" 0/ 12. .00282 Prcko 80 -.} prema obodno] brzini pritisku Tablica 14. Obratno se relativna zracnost bira u odnosu prerna specificnim pritiscima. a u tahlici 12.8 tokarcnie 1.~.r relativne sirine lezista (bId).9 Najfinijc Fino glodanje g lodanje 1. = _ = . = ~.0045 Debljina uljnog sloja 11mora za tekuce trcnje iznositi bar onoliko koliko iznosi srcdnia hrapavost (tablica 15) kliznih povrsina.7 -1.012-0..025. brzinc v [m/s] i umicrcnc .0. Povrslnske hrapavosti hod vratila je nemiran.1 0.. no isto tako vece 7 dovodi lakse do vibraciia i do nemirnog okretanja vratila. I <jl 0.1 burgijorn -100 -6...W . Postupci Fino tokarcnie Naifini]c obrndc .5 0..S-2.8 0.--.0... Isto tako.00045 I I ! ! 0. Bronec @' Relauvna zracnost V dana U zavisnost i od pm [kp/cm'] i V [m/s) kovir:a i crven i metal matcrijal i blaxinica Izbor relativne zracnost! <jJ [%.)! smanjuje trenie. 0.2 -~-.3 Poliranje razvrtavanic mehanlcko clektrolitno I cH7/g6 I I " ID/f7 H7/c8 \ H7/dB i . otezava dilatacija prcma van. ---- '. 2h 211 relativne zracnosri: h.~ .1._. Lezaini materijali s visim kocficiientom toplinskog istezanja traze veci 0/ jcr im se.5%. niskc obodne pm [kp/cm ') brzinc " [m/s] i srcdnic . sa]]1o prema van.00[ 0.__". srednjeg specificnog Preko 180····250 \ 0.cc 0._. _ blunja nj e blanjanie Nuifiniie 6. pa nastaje deforrnaciia prema unutra. mora se uzeti u obzir i zakosenie rukavca u odnosu prema blazinici. vrstama Tablica [jJ. = q. kutne brzine (w .3 .

' a2 0.253 3. sveden na iedinicu rclativne zracnosti [LIt. h.2 0.118 I 1.540 0. 7) @ Funkcionalna zavisnost koeficiicnta trenja fl.167 1. kod zraka u ' pokretu (vozna sredstva) petorostruke vrijednosti.881 4.996 2. Sornmerfeldova broja So reciprocne vrijednosti = Pm tV 1)(0) Izmedu dinamicke viskoznosti priblizan odnos: i viskoznosti po Engleru (relativna viskoznost) postoji za razlicite relativne sirine lezista bld zove se karakteristika lezaja.192 3.254 1.208 5.. 7).771 3.219 3.(0) od e (relativnog ekscentriciteta) za razlicite relativne sirine lezaia bjd.601 9.95 lezaje s za norrnalno opterecene lezaie o: ~~ ZM~nost Re1ativna debljina uljnog sloia h. Temperatura ulja na ulazu (to) i na izlazu (tl) pri htadenju cirkulacijom: tl F .225 0.75 I 2. tjI~ So [kps/crn 2] se iz dinarnicke viskoznosti: (0) Kinematicka viskoznost u cSt (centi Stoke) izraeunava v cSt = _2l_ p [rn 21s) p 'I') = [g/cm3J gustoes maziva = specificna = dinarnicka viskoznost reP] tezina dijeljena sa zemaljskim ubrzaniem ulazna temperatura ulia = 35° . y "'" 16. za ze1jenu re1ativnu debliinu uljnog sloja i za izabranu relativnu sirinu lezaja bld. 0.7-0.0697 0.0 tu - = 0..8 0..2 ~hr t ivne 9ro~~~~~--~----r-~ 0.724 1.190 0.I.822 1.068 0. > 0.351 0. (tm .I.891 10.[48 1..r (0) 358 359 .477 2.518 0. b (tm .115 0.1.526 0.-. = 1 . [. 0C] kapacitet zracenia IeZaja relativno vrijeme rada lezaia "" 0.7 0.585 4.' 0. = 20-25°C) koeficijent trcnia. svcdenog no jcdinicu rclativne zracnosti 0.44 za teske lezaje s velikOI11 povrsinom hladeuja.I.167 I - 1.e e ..¢ Potrebna dinamieka viskoznost mazlva '1] [kpsjcm "] moze se izracunati ako se iz tablice 16. odgovaraiuca vrijednost So.391 0.117 4. Taj kocficijent trenja.268 0. za razl icite relativne sirinc le'aja bid = f.42 + 0.257 0.5 0. od tzv.hr @ Funkcionalna zavisnost faktora zagri] avania 0 od relativne debljine uljnog sloia hr za razlicite relativne !jrine Ieza. od re ladcbljinc ulinog sloja II.1 0..5S°C) izlazna temperatura ulia (tl = 90° -HO°C) (kg/em 2 0c] ..040 1.1 0.109 0.150 0. = -R e ~r Temperatura uljnog sloja pri hladenju zracenjem (Iezaji podmazivani prstenom ili mascu) zavisit ce od snage trenia pretvorene u toplinu F .320 1 1.759 2.0 0.05 do 0.tJ P ..892 1.679 1.3 Za h.720 8.236 2.731 0.a bid ocita.143 0.lz = ~-IT--~'a [0C] tm (C) (0C) [.439 1.779 1. I' i kolicine odvedene topline eL" • d .496 0. [J. . Ct.3 o.0329 0.4 0.25 0.Funkcionalna zavisnost relativne debljine ulinog sloia h. ~.3 0. tl [0C] r~ tivnoj sirini lezaja bid moze ocitati iz dijagrama © 0 = d· b~ .7 za jako opterecene 0.120 If 0 rOC] I t 0.3 0.599 2.062 7. srednia temperatura uljnog slo]a. • (0) '1' = . "" 0.221 9..226 0.75 0. ' (0) ..5 0..782 1.177 0.029 1. u kojoj je dana funkcionalna zavisnost vrijednosti Sommerfeldova broja So 0.80°C) " " okoinog zraka.6 0.. ~--:-~ Pm • = 1 -h. (0) . h.463 0. Sommerfeldov broj (So) je bezdimenzionalna jednadzba. i relativne sirine lezaja bld dane su u tablici 16.0. Vrijednosti Somrnerfeldova broja So u zavisnosti od relativnog ekscentriciteta € = 1 . mozemo u funkcionalnoi zavisnosti od relativne debljine uljnog sloja IIr i relativne sirine Iezaja bld ocirati iz dijagrama na @. [L .3 lezaj radi nemirno.h.3[ 1 0. )' tm . ~ 0.16 kod mirnog zraka i za lake lczaje . Pri podmazivanju mascu [L = 0.001 t (t je temperatura na kojo] se c [kcaljkg 0C] mjeri specificna toplina) faktor zagrijavanja koji se prema relativnoi debljini sloja (lIr) i relao lu [0C] - «.415 0.: 0. tz 0.365 0.5 = t'E'j-=.727 1.kapacitet hladenia ulia = 42700 c . Relativni ekscentricitet c @. [kpjcm ' s .134 1 0.9 I bid = 0.618 0.5 specificna toplina ulja "" 0.233 0. Tablica 16. a odatle: .5 0~~U---_L--_L--~--~ 0. a eLIT Sommel'feldov bro] So u zavisnosti od relativnog ekscentriciteta relativne sirine lezaja bld Sommerfeldov broj za rRzlicite rclativne hrine bid s = I .339 I 1.5 .5 0.h.04 ~.

za brz proracun kliznih . ... vridinaZadano jednost Somrnerfeldova broja: Pill tjJz = So. . sto 'f l' znaCi da uz odredeni ie odnos bId.d .. 7 . .= .. '" = . ulja [l/min] < 0.' [mm] [mml = '" [kp] b = .13. = .acu n aksijalnih lez aj a ····----------I~---------------------------------------------I Dmox .~1!:~ = 3200 tl '" [l/minl . U izvedbi kao hidrostatski vise pritiske..6. prerna proracunanom iii prihvacenorn prornieru rukavca d.4-1) i proracun sirine b. [mm] Dmrn .. i 18.. povoljniji za 0.Izbor relativne 8irine lezaja b/d(0..~~ r ~ 361 ...~ <l! d ' . 0..~= .01 i 14) em prerna vrsti obrade. proracun temperature uljnog sloia pri hladenju zraceniem. ~~ So' '" [~] em' t V = 1. 9 ..5 1 2adano Obrazac d= n b . = }l . ..J. . 16) 2" . . [mm] dmax '" [mm] dmlll . promjera rukavca i 8irine Iezaja izracunati srednji specificni pritisak Pm te izabrati lezaini materiial prema Pm i v.Proracun srednie zracnosti Z = tjJ . 5. ..' = P"'So/z. Ills] ~'d2'b. 'n .zra unato Ii = . ±. [mm] d = '" ± '" = .1 V 10' . bid i hr i s iz tablicc bid i h. Do h.Kolicina potrebnog ulja. v = d'n'n -"(. 360 leza] s tlacnim uljem @ rnoze se takav leza] upotrijebiti za !>. = Z'" . Q veda ~ 40 Q' [kcaljmin] Tok proracuna kliznih lezaja 4 = ~-:-d ' .. izracunato Podaci iz dijagrarna So" [2.1 .Kolicina topline koja se odvodi cirkulaciiorn. .. eSt/50'C [mm] tV 2 Izracunato mtn = Dnlln d ~ dmax = Askijalni lczaj s ravnim oslonim povrsinama @ moze. Idaja n'n Tablica 17. uzima se da stvarna protocna kolicina ulja bude Kolicina topline koja se odvodi clrkulacljom ulja iznosi: (i-:-r.' ' .:. . cSt I'd temperaturi 5 Proradun Q' = (/'.. 2 ... do 14) odgovaraiuceg dosjeda (tablica 13). 10= Q ulje ~ 18 Q' [kcaljrnin] Q' [l/minl .Izbor relativne zracnosti 0/ (tablica 12." mm (II (tablice = 0..Izbor debljine uljnog sloja h . 4 . tablica 15) 30°C a tl ~ 80°C. Tablica 17.• d TJ = 'pm = _!!_ . d. 10 . iz @) ...n tl) [mm] prcma F Q ..Ako se podmazuje uljem. W .223.6 Pro r.. D . izrac b . 6 .F= [min v [kp] = . Za lezaje hladene <l! = ".. ['C) tu - . ako se hladenie izvodi cirkulaciiom.k. ••• [mis]. 3 2.' b'd [kp/mm'] 1. 00 0 a odatle viskoznost u °E. daju tok za brzi i kontrolni proracun lezaja..320(3 (tu - . odnos h/1' treba da tjJ bude veliko. Prema dosjedu konacan izbor tjJ.Iz opterecenia. co = 30.17 Z i proracun relativne debliine ulinog sloja 0 2h h..Prema e izracunatorn pornocu 11" prihvacencm '1)00 0 '" 11=--= pm ._~~_ b Ii = 3200 [l/min] . . malo.. h. .. = So = ~.. '}.protocna kolicina ulja ako je vodom odvedena kolicina top line je: tu ~ . .'Q~ 0.o Kolielua potrebnog ce biti malo ako je h. .. 6 Q" 2 1. prihvacanje izracunatc . odnosno temperature tu i t. . P 'S [kcm'-] SOr~ax = SOmlo. 5 . [1/sJ F V 8 . . prihvacanje Izracunato Pm = Da ulje ne bi brzo starilo.17 [mml.. buduci da nerna klinastog procijepa izmcdu kliznih povrsina.. 10' . ". (prerua (prcma 1 ..000 5-0..4 do 1 [kp/mm'l . [mm] h.5 = Kontrolni o 'pm bld ocitava se iz tablice 16. odakle se izracunava potrebna micka viskoznost maziva 'I) I D'" U'ljc proraeun lezaja Tablica 18. proizvcsti vrlo niske pritiskc rnaziva (polusuho trenie) i primienjuje se u takvoj izvedbi samo do Pm = 3 do 8 [kpjcm '] a v'" = 5 do 10 [mjs].Iz zadanog broja okreta i promjera rukavca izracunati brzinu klizania 3 .

112 (1 + q2) [k I 2] n. klizni se materijal mose s nosecom blazinicom povezati ovim nacinima: 1 F = ~1?rh2(1 'I{ • W • dm . I-L = . jednodiiclnc cahure mogu se upotrijebiti same kad je moguca montaza rukavca s cela..i I 16. q ps em m ..(nastavak) (b. <Ji • d ?' hmo.. dOl ' n ~~.. •• [l/min] ".tu) [Ijmin].6 do 1. za sintrovane materijale i za plasticne rnase. B...[I/minl . Noseca blazinica je u tom slucaiu najcesce od celika.difuzijskim postupkorn 363 . < V O.d • b . Iednodiielne cahure od iednog materijala mogu se raditi samo ako materijal ima dovoljna mehanicka svoistva da bi preuzeo opterecenia od rukavca. (h • n . dm • Q = 32013 (tl . Ako se noseca blazinica izraduie od celicne trake ili je lijevana. tablica I 6 . obliei D za sintrovane materijale i ugljen.. preporucuie srednje zracnosti sintrovanih leiaja. 2- koefieijent trenja: I-L = 1/-~ d -..5._-_ 00lln "" ... za lijevano zeIjezo.·-- I S0. primjeniuju se za celik. za obojene i lake rnetale..is: t'u [mm] 8- potrebni protok maziva: Q _ b.04< h. tablica ~ __ ~ Ta b li ca 18. ® --------_. (r4 v - 1.e] Hidrostatski 1- aksiialni lczaj proracunava pritisak se tako da se uzme U obzir: 6- broj segmenata: z = n· dm q·b • potreban ulja (pritisak pumpe): b. [2 [kp] 2 3 z je broj segmenata "" 4 do 16.5. h = debliina uljnog sloja . --." (I" - Q'max Q'mlll tl)lIlax II)". 1O~4 dm 362 hladnim valjanjem toplim valjanjem naliievanjem kliznog materijala na traku uronjavanjem nosece cahure u klizni materiial . Nacini spajanja nosece blazinice s kliznim materijalorn zavise od tehnologiic izrade blazinice. {O. q = lib = 0. C1p [W] poraet temperature uljnog sloia: t= Q'c'P WR +_ Q'c'p Wp [0C] proracnn za na- Proracun segmentnlh gibne segmenter 1opteretivost lezaja: aksijalnih leiaja @' Hldrodlnamtck! Lezaine jednodijelne cahure oblika A.. (prema bid i ii.0.p = ~F .5 .. . ..6-0. ~ .4) u In 1" ._--- 3- stupani ispunienosti nalezne povrsine segmentima: Z•I f = ------ dOl . P'" 5dimenzi]c segmenta: = --~----1\"' F [kpjcm '] dm' b .__ .:2 = (r~ - l'j) [WJ Wp Q . F .In n 1"v/l"u 1'~ - f I'U [kp/crn "] 7- viskoznost maziva: "l") - 2- najpovoljnija debljina uljnog sloja: h/: = 30 3potrebna kolicina ulia: ~n)2 (7t)2 ('-C1P 6"1) _ 143 Pm . . a oblici E i F za ugljen.< 3200 " I---~ tu _ II 0 Pill ?' (I. + q~ z ' b .30)~. [mml _ ..9 4- srednji specificni pritisak: 4 Izracunato Q' ~ __ !__ d' -b It n . prerna ______ 1z djiagrarna b.:fP. Ako materiial nema dovolina mchanicka svojstva cahure se rade od dva matcrijala nosece cahure koia na sebe preuzima opterecenia i klizne cahure (antifrikcijski materijal).p 4snaga trenja: WR = 1.. W .84"b' -q- ------~----=------------Omnx = . . Tablica 20... [mm] II = ~i-" hmln = ...' h 1 + ql ql~ 6.. f [·C) [. TC = 0. (prema S 0. da]e preporuke za izbor dosjeda sintrovanih lezaja a tablica 21.. C prikazane na @.::. @ ii. In' ._1_ In [mS/s] l'v{I'u Oblikovan]e kliznih radijalnih lezaja 1O~2 2 z.7226' 5 6potrebna dobava pumpe: 7t h3._Q. Blazinice od dva rnaterijala izraduju se i da bi se ustedielo na skupom antifrikcijskom materijalu (kliznorn materijalu). ~ -'16. . Dimenzije su dane u tablici 19. (prcmo bld i II.

--.. D za sintrovane mctale i za ugli en."1~~...-.-4 ... Lezajnc cahure s ojacanjcm i bez niega pri visokom broiu okrcta za ldgtenja postavljaju visoki zahtievi na sumnost ali se zahtiicve lagano uhodavanje.jnih bluzinica ..--. _-----._--"----------------------broju Lczaine en"ure s ojacanjcrn i be" nicga pri vrlo niskom Lczaine e"hut'e u obliku na Sumnos-t.-. Tiielo lezaia sastoii se ad donjeg diicla i poklopca._-I--'-.--------------------~-----.··--'---_!_celik liievano :leljezo Matcriial a boieni metali 18 20 22 25 28 32 36 100 110 120 [40 160 180 200 -·-'__-~I--·-_!. Preporuke za Izbor dosjeda sintrovanih leiaja <?blici Je".. Ono se ne smile pritezanjem viiaka 365 364 .-sintrovani materijali plasticne rnase ugljen H71g6 H7/f6 H7lf7 H7/eS [[ ~ 13 __ ... visokim znhticvima H6/g5 ~umnost.__ E __ A.~~. za podrnazivanie mascu..~~~~_I-----E---Vanjski premier d. Taj se dosjcd ccsto primjcnjuie.{~?/..-- H7 r6 .--------------H7/d10 H61h5 hod. oun. -.. . B._. pri srcdnjcm broju okrcta okrcta be" posebnih zahticvimn S -1---. niske sumnosti.. -0 ~ r Oblik E i F zu ugljcn © Tablica 20.-- -~ F··~ s obzirom na sumnost .~ -.. E i F - iI7ldio.I F ~=_ _y. debljina stijenc Ii ...-. Ldajnc ~allUre u obllku kalotc pri visokom broju okrcta .. H6 do H7 [12 ITS H7 112 ITS 112 ITS Na @ prikazan ie shematski postupak nalijevanja kliznog matei ijala na traku.-----------I i visokim . . A C za ceh~.rn za sintl'ovane Idaje Tablica Nazivni lezajnih cahul'a DIN 1850 - 21.--.---ugradnje H7 d..Na @ prikazan je postupak centrifugalnog lijevanja. nisu te tanje klizne blazinice usidrene.. smtrovane metale i plasticne masc. broiu okreta za leZiHenj.njem i bcz njega pri srcdniem oroiu okreta za ldi~tenj.--:-------.ahtie".. Leza] se sastoii ad tijela lezaja (kucista) i blazinice.~ .... Na ® prikazan je dvodijelni Ida. B i C ~-._..IVl liv . Da bl preuzelo opterecenia ad rukavca. Dll za [0 H7 1/2ITIO ------·1------1 s6 preSaila H7 x uvuccno 8 toplo ula". B. cahura 1-----Dopusteno srcdnje odstupanje izmedu d lid. Dijeljcni lezaji dolaze u obzir kad se rukavac ne moze aksijalno montirati. B i .j no cnhure s ojae.---------I Prcporuccno 1804 toleranciisko red l ...~-----~-.---~------~------~--------I H7/f6 H7{f7 H71eS H71s6 Lezainc canure s ojacanjem i bez nicgn pri srednicm Prirnieniuje s e u gradnji manjih stroieva.:-----. pri lakom habanju red 2 E 6 do F 7 5dogovoriti DIO do 50 mm CII prfko 50 mm u kokilc ~ centrif\lgiranjem postupkom hladnog prskania kliznog materiiala...-'-r za kliznc lez")e ". 'pro. ··_·---1 D...-. Dosjcd I I_c ~_. 15 16 25 14 20 22 35 ----1----30 25 2B 34 17 ---- 24 37 4[ .. a na ® p-iprema povrsi ne nosece blazinice za postupak hladnog prskanja..[ijevanjem kliznog materijala I 44 ~-----.c [6 21 18 .. u poglcdu sumnost.----Do 6 9 [I .__----..---'. Tanje klizne blazinice vrlo 5U cvrstc. I prcko 3 do 6 7 ~ __ Ii 1 (J rcko 6 do 10 8 ••• I __ premier prcko 10 do 18 10 c •••• Z I [mrn] prcko 18 do 30 [I prcko 30 do 50 14 23 30 45 --- prcko do SO 50 B61h5 ____________ • -..4'- 54 67 117 142' 175 _·-----1 --' _ red 2 red 1 1 p_re_d_o_b_ra~e~o":~.~ __ .----.. ali malo elasticne.S:. t<w.. kod provrta d I I--d-6-0----I---------. i miran kalotc na koja so ne zahticva s obzirom obz.~'6()'I~'. "-~~~ ·~----I----.irom no o -8e Dimenztie ~ __ II-------I--~--- _ . na kola se ne post3vljaju vis-old ~ahtjevi S obzirom na ~umnost~ ali sc z-ahtijcva lagano uhodilvllnic._ ___!...jnc ¢nhure s oja~nnjem i bcz njega pri s rednjcm broiu okrcta za ldi~tenja na ko]a so postavJjaju srednji .1 A .------------------do 58 nun ted 1 0 E__ mm ~-······---I~····"··-·~--··~-----I--~-.----1---I-----I-----I------ 16 26 H61g5 6 8 10 12 14 16 3 4 Duzina I 50 56 63 70 80 90 40 45 I-----'---'--!___!..._. Le". _--. t f. i f2 .. Da bi 5C sprijecilo zarezno djelovanie. mora tiielo leiaja biti jako i kruto i taka oblikovano da sro lakse odvodi topl inu (velike povrsine). - I I I --. Lei. ----------.--~- -------- 35 ------------1------gotovo ugradivo _____ A. Na ® prikazane su blazinice izradene od dva materijala (noseca blazinica i klizna blazinica) s uobicaienim dimenziiama. C i E ----A. oboiene meta!e. D C ----~._·----.------..t-u-ko-ji'------r6 d..~. Obllci A..~~~~-. ! I' polie za: I----~--~ --. c :(. ..--~ -.~~"' """. II ® Tablica 19 Preporucliive srednie zracnosti u [J. . -~-·----I·---------~ nakon I pred ugradniu G7 ------..

moze okretati i nastavliati prcrna progibu rukavca @.7 Oblikovanje aksiialnih lezaja Aksijalni ldaji rade se za veca opterecenja u obliku segmenata. @ Krutki klizni Ie""ji s jcdnim prstcna i sa dva 5.. Na Q~ prikazane su razne izvcdbe pokretljivih segmenata i punih prstena sa zakoseniima. d) tanak sloi za vratilo bez ojacania e) tanak sloi za vratilo s ojacanjem ' z?a~nij~ deformirati. Masti dolaze U obzir sarno pri vrlo niskim obodnim brzinarna iii pri sarno povremenom radu leiaja. kratki lezaji QY imaiu ugradbene miere kotrljajucih leiista. Najcesce se zavaruju ako se radi 0 vccim dimenziiama i 0 pojedinacnoi izradi. Na @ prikazan je suvrerneni dvodiielni lezaj podmazivan sa dva slobodna prstena.ai sa dva slobodna prstcna za podmazivauic e) ~·1~ . Glavna vretena alatnih strojeva od kojih se trazi tocno centricno okretanie izvode se cesto kao konusni klizni leiaji ®. a mogu biti i zavarena @. Gornja ploca je pri manic opterecenim lezajima 367 366 . Tzv. Podmazuje Sl': uljern.5.ela lezaia vecinorn su od sivog liva.. ~ ~ &Iik U! "" ~ Oblaganje blazinlce : a) debcli slo] za vratilo bez ope.3 .223. Ovi mogu bid pokrctliivi. nastali deformacijorn rukavca. Za mania optereccnja potrebni kiinasti prociiepi mogu se dobiti IZ punog prstena zakdenjem pojedinih sektora na prstenu.hlarJeltje @ Shernatski prikaz postupka nalijevanja kliznog matcrijala za traku @ Suvremcni k~aj u znvnfCnO) konstrukcij i podruaaivan pomocu slobodnog pratcna @ INA zglobni lchi klizni lezaj) (kratki (ijl Ccntrifugalno liievanic @ Priprcma povrsinc za nosccc blazinice prr postupku hladncg prskanja I1fJ Konusni lczaj s mogucncsdu nastavljania ~"ij SUVI"Cluen lc:l. Zadatak je pokretljivih segmenata ne same stvaranje hidraulickog pritiska nego i ravnomjerna raspodjcla optcrecenia. c) dcbeli sloi za vratilo 0 ojacanicm veceg prom) era. Segmenti 1110gu dobiti obloge od bijele kovine ili od plast icnih rnasa.n!" (glatko vratilo).. sto je prcduvjet za stvaranjc hidraulickog pritiska. kucista (tijela) dobivaju povrsine u obliku kugle u kojima se blazinica. Da bi se izbiegli rubni pritisci. Naginjanjem segmenata omogucuic se stvaranje klinastog procijepa.0. Rclativna sirina bid = 0. b) debeli slo] za vratilo s oiacanicm. Ta vrata l ezaia razvila se u toku rata. Radi medusobnog fiksiranja dobiva donji dio lezaja i poklopac odgovaraiuce povrsine za centrira~je ®_. riede 1 od celicnog liva iii od lakog metala. Tij. takoder izradena u obliku kugle. pod nagibom 1 : 200 do 1 : 500.

1.82 Podmaziuanje uljetn mozemo izvrsiti: 1 od lijevanog zeljeza. rasprskavanje rnaziva). Mazivo se unosi rucno kanrlcom u otvore smjestene na najvisim mjestirna stroia iIi uredaia._:. To se moze izvestina razne nacine.81 2 Podmaziuanje povremenim maicu rnozemo izvrsiti: (Staufferove mazalice. Podrnazivanie mascu dolazi u obzir za jednostavna i za niska opterccenja lezaia. tlacnim urcdaiern za podmazivanje) Da se nosivost i sigurnost kliznih lezaia ne bi smanjila.223. od broja mjesta koja treba podrnazivati. a gubici . a za sredn)c 24 I'RAKTICAR III 369 . Samu mazalicu punimo rucnom presom. prasan. Pritisak je potreban da bi se svladali otpori . Dolazi u obzir za ~~ Mazalice Stauffer i mazalica s oprugorn lezaje koii su stalno u pogonu u prostoru koji je vlazan. a ova pritiskom tiaci mast na mjesta koia treba podmazati. Mast se utiskuje presama. Preporucuje se pri upotrebi manic kvalitctnih ulja. Ot vori su zasticeni razliCitim zatvarucima ®a. prcsa za ulje . Podmazivanic jc protoeno. a pri vecim optereceniima od celika. Mazalica s fitiliem je najstarija. Prerna vrsti upotrijebljenog maziva mozerno podmazivati rnascu Hi uljern. Povisenjern pogonske temperature oslobada se iz konzlstenrne masti ulje i podmazuje naleine povrsine. Ta se mazalica upotrebljava do obodnih brzina v < 5 mfs. To 1110gU biti Staufferove mazalice @a. mazalicama. wli~ b) rucna ~·-t~ @ Ru~no podmazi vanje s mo'':u Podrnazivanje pornocu mazalica s fitiljem ® i s iglorn ® povoliniie je od rucnog jer dovodi mazivo kap po kap kontinualno u Iezai. prose za mast) centralne mazalice.Podmazivanje pomocu mazalica.5 m/s) i za lezaie koji rade povremeno. 5. cementare. Buduci da ulje stalno kapljc.223. koji sprecava ulazak necistoca. kod kojih se postize kontinuitet podmazivanja. ta se mazalica primjenjuie ked strojeva koji su u stalnom pogonu. 0) nacinom podmazivanja kontinualnim nacinom podmazivanja (autornatskc mazalice.223. Kod te mazahce moguce Je nc san10 tocnije regulirati kolieine maziva nego se za vrijeme dok stroj stoji kapanje mo~e )1osve obustaviti.8 Dovod m az iva povrcmcnirn nacinorn podrnazivanja (rucno. gradevinski stroievi). a za visoke specificne pririske (prese. c) cvrsti scgmenti s kinastim procijcpirna @. Pri podmazivaniu mascu mast ispunjava prostor zracnosti Ieza]a i supljinc kucista. Scgmcntni uzduzni ldiaj xa vclika optcrcccnia Podmazivanjc uredajima ornogucuie kontinualno dodavanje masti. a za v < 3 m/s. Sigurnost podmazivanja pomocu njih zavisi od savjesnosti posluge i mazalica prikazanih na @ b. rucni rnehanizmi). Na ~~ prikazan je uzduini lehj sa segmentima. Nesta bolje je mazanje pomocu presa <11wb jer omogucava eisei rad. nccist. Rueno podmazivanje ®.su veoma vel iki.- -_. a to zavisi od kolicine maziva i od vrste ' maziva.:. skare) i visoke pogonske temperature (do 130-140oq.ciglane. potrebno je dopunjavati mazivo u Iezaiima. 5. Mazalica s iglom prema @ prilieno se mnogo upotrebliava. Podmazuie se uronjavanjem iii cirkulacijom. Uljc se dodaje povremeno pa ne moze doci do tekuceg trenia. kontinualnim nacinorn podrnazivanja. Osim toga se kolicina ulja kod mazalica 8 iglom moze regulirati.. najcesee radijalno smjestcnim cijevima. Kod mazalice s iglom kolicina se regulira njen~m debljinon:. uljna kupelj. Pogon dobiva uredaj izravno ad stroia koji se podmazuie. Losa je strana tih mazalica promjenljiv pritisak opruge. 368 b) E]3~ @ Rucno podmnzivanje ulicm : 0) zoHitni vcntili. od znacenia i cijene stroinog urcdaia. 3 _ kontinualnim nacinorn podmazivania. ako [e potrebna brzina protoka rnaziva velika (cirkulacijski s hidrostatickim pritiskom iii cirkulaciiski s tlacnim uljem). ondie gdje se ne moze dopustiti eventual no kapanje ulja (prehrambena i tekstilna industrija i kod prasnjivih pogona (mlinovi. a ulie se manic razIijeva. ako je potrehna brzina protoka maziva mala 2 (podmazivanje slobodnim i cvrstim prstenom. Otvori za dovod masti imaju mazalice s ventllom U obliku kuglice. s otvorima za strcan]e u smjeru kretanja lczista. ···tf 0) @ Segrncntni uzduzni lczaii : a) nagibni scgmenti na svornjacirna. Kolicina ulja regulira se debliinom Iitilja. b) nagibni segment. centralno mazanje pornocu uredaja za podrnazivanie). Povremcrrim nacmom podrnazivanja dovodi se u leiaj sralno svjeie ulje. Uredai ima zatvoren prostor za mast. drobilice. Nadalje se mast upotrebliava za lezaie ko]i rade povremcno (dizalice. odnosno uredajima za podmazivanje mascu. Taj nacin dovodenja maziva dolazi u obzir za male obodne brzine i za niske pritiske i kod strojeva koji povremeno rade. Podmazivanie mascu izvodimo rucno. za male brzine klizanja (gdje se inace ne moze osigurati tekuce trcnje). 5. poljoprivredni strojevi. Te mazalicc imaju stap na koji dieluje opruga. na kuglama. liftovi. odakle se puznim transporterom ubacuje u stapnu pumpu. Dolazi u obzir za nisko opterecene ldaie s rnalim obodnim brzinama (11 .

b) pornocu cvrstog prstena Podmazivanje prstenom. u kojemu se oslobada mehanickih necistoca.ventizervoare smjestene na 10m razdieljivacu. Ta] nacin podmazlvania primjemuje se kod autornobila. ______. Kap ljice tako rasprskanog ulja ispuniavaju cijelu unurrasnjost prenosa. Dolazi u obzir za horizontalna vratila ako nisu izlozena udarima. Posuda s uliern smiestena je na okviru stroia iii ncgdje na stijeni u stroiarnici. Ono je stalno u kretaniu izrnedu kliznih povrsina i rezervoara i treba da ga bude toliko da eventualni gubici. a odatle sc pumporn vraca ponovo u posudu. odakle se ulje pritiskorn stlacenog zraka iz rezervoara posebnim vodovima za svako miesto koje se podmazuje ubacuje na klizne povrsine. od obodne brzine i od viskoznosti ulia. rasprskati. koia treba podmazati. i kod [ako opterecenih Iezaja. Iz 11IC se pumpom pusta kroz filtar i hladnjak pa se ponovo vraca na miesta koja treba podl1\~za~L. odakle je cijevima spojena s pojedinim miestima. ne bi doveli u pitanje rad lezaia. nastali istjecanjern ulja iz blazinica. koie ponesu zubi. a sluzi ne sarno za podrnazivanie lezaia nego i zupcanika.P.aj dolazi dovoljna kolicina ulja potrebna da osigura tekuce trenje i hladenie lezaja. Ulie istiece iz svih micsta koia su bila podmazl. Ono iz lezaia otiece zbirnim kanalima slobodnirn padom u filtar. Rasprskane uline kapljice klize po stijenama kuciSta i dovode se do otvora na blazinicama lezaia. odakle se ulje razvodi do svake mazalicc. traktora. Kolicina kapliica rcgulira se za svako rnjesro koje se podmazuje na centralnoi rnazalici. gdje se takoder moze dovod maziva i potpuno obustaviti. Nedostatak ie tog nacina podmazivanja sto je skup. koie ulje pod pritiskorn dopremaju u posebne male zracne re@ Podmazivanje pomocu rnazalica s iglorn .visoka opterecenia.~a taj nacin dovedeno ulje podmazuje i hladi leza]. Ulje tece u lezaie pornocu hidrostatickog pritiska.vana 1 skuplia se u zatvorenorn okviru stroia. od strojo ylit @ Podmazivanje pomocu prstcna: a) pomocu slobodnog. za srednja opterecenja i za brojeve okreta n = 50-3000 o/min. a ako je ispravno dimenzionirano. Zato taj nacin podmazivanja dolazi u obzir za Iezaie s visokirn obodnim brzinama i sa spccificnim pritiscima. Podmazivanie slobodnim prstenom dolazi u obzir za rukavce > 20 mm. aviona. onda je i vrlo sigurno. odakle se preko sita dovodi u posudu. On je najefikasniji i prirnieniuje se za najteze pogonske uvjete. ® Podmczivanjc pomccu masahca s fit iljem ~~ Podmazivanie pomocu mazalica s iglom Podmazivanje rasprskavanjem maziva prjmieniuie se pri podmazivanju u zatvorenirn prenosirna. Tablica 22. Kupka se jos posebno hladi. Kolicina rnaziva koju prsten nosi sa sobom zavisi od dimenzija prstena. Za nize iii vise brojeve okreta od navedenih upotrebljavaju se cvrsti prsteni «1ryb. daje orijentacijske podmazivani a. Nabrojit cemo neka podmazivanja koia spadaju ovamo. Pri kontinualnom naeinu podmazivania s velikorn protocnom kolicinom ulja potrebno je da u lez. @ Podmazivanic pornocu uline kupke Podmazlvanie t1ac~ nim ueedailma na rucni iii na mehanicki pogon zapravo je podmazivanje pornocu pumpi. koja je zapravo posuda smicstena na naivisem mjestu. slobodnim iIi cvrsrim @ veoma je iednostavno. to ce se ulie. vrijednosti pritisaka i obodnih brzina za pojedine nacine 370 371 . Tim se nacinom podrnazivania moze postici tekuce trenje. Nedostaci mazalica na kapanje mogu se donekle ukloniti pomocu centralne mazalice. Ako zupcanici imaju obodnu brzinu vccu od 4 m/s j ako su zupcanici djelo-: micno potop ljeni u uljnu kupelj. _~". usisni kof @ Podmazivanje pomocu hidrostatskog pritiska @ Cirkulacijsko tlacno podmazivanic C?irkul~cijsk? tlacno podmazlvanje ~~.. Podmazivanje pomocu uljne kupke primjeniuie se cesto kod vertikalnih vratila @. gdje je cijeli leza] potopljen u ulie. medutim je skup i dolazi u obzir sarno ako se ostali nacini podmazivanja ne rnogu prirnijeniti. Pri kontinualnom nacinu podmazivanja ulje ostaje duze vriieme u procesu podmazivania i mnogo puta se vraca na klizne povrsine. Podmazivanje htdrostaticklm pritiskom ~~.

to 3 -10 --200. 372 " _.na brtve bez brusnog djelovanja.~~I 10 15 20 _!!..40 5 -15 -_-~.-~1 60 0._!"~_ ~_" ___ ~1-!a~t. kod kojih su prostori ispunjeni mascu. Upottebljavaju se pri podmazivanju ulicm iii mekirn mastima. Upotrebliavaiu se za prasne i vlazne. Tai naein brtvenia upotrebljava se kod obodnih brzina v = 7-10 m/s. __ ~.5-1~. Prsten moze biti iedan il i vise njih @' Bolji ucinak postize se ako se brtvenje prstcnorn od pusta kornbinira s labirintnim brtvenjem ~w· fj~ Brtvcnje:prstcnima od sintetichc gume @ Lcznjj podmazivani uljern s odboinirn prstcnima i zlijcbovima Dlmenzl]e kombiniranog brtvenja utorima i labirintnom i vlazne pogone ~~. Brtveni prsteni moraju uvijek biti tako orijentirani da manzeta bude okrenuta prema mcdiju koji treba brtviti.__ 0.2 .5 ~ ~_" 0. UIje i rneke masti lako dopiru do brtvene povrsine koju podrnazuju.( -----.~( r~~ ~T._---! .5 0.---~---4 --500 1 -10 5. Kod lezaia podmazivanih uliem upotrebljavaiu se odbojni kanali ill izbocine. Dobrima su se pokazale i brtve bez brusnog djclovanja prikazane na tablicama 23..2 25 30 -~ 1 55 1 -~--~ 0. l~~~~•__ 23 .. koje se izraduiu najcesce na samorn vratilu @' Odbaceno ulje sabire se u komori.. . --.~. "-T-.2 1 65 _----- I-- 100 1 I"~ 373 40 0. Pri brtvenju bez brusnog djclovania koristimo se centrifugalnom silorn. brtvcnic .5 4 s mascu ulja prstcnorn - 130-200 .4 95 I~ _. i 24. koja odbacuje ulje te onemogucuje njcgovo istiecanje. 30·_· 10 153 - 40·- 5 --SO. . odnosno za suhe i ciste prostore pri brzinama v = 5 .1.I_ !3__.6 m/s.~ .~ 0. iz koie istjece otpadnim otvororn do sabirnih posuda..~.2 r------75 70 . Nacin Staufferovc "Tiacno Kapanje Slobodnirn Cirkulacijskl Tlaenlm Tlacnim ulicm uljem hladena dovodenia ruazalice "-~~- 0) bJ mazlva \ Obodna rukavca 0.. <jd brtvom za prusnjlve Tablica e @ Brtvcnie pomocu prstcna ad pusta @ Kombinirano labirintno brtvcnic prstcnorn od pusta .5 1."i Brtveni prsteni od sinteticke gume !®a do d traze kvalitetnu obradu vratila (brusenu). 1.2 1 50 e .223. Sredstva za brtvenje kliznih lezaia dijelimo: 1 na brtvene prstene kod kojih dolazi do brusnog djelovanja izrnedu prstena i vratila 2 .Orijentacijske vrfjednosti dopustenlh specificnih pritisaka i obodnih brzina pri pojedinim nacinfma podrnazlvanja Tablica 22.9 Brtvenje kliznih leZaja Zadatak je brtvi da sprijece izlazak maziva iz lezaja i ulazak necistoca u njih. Brtveni prsteni od pusta dolaze u obzir za brtvenje lezaia podmazivanih mascu.3 1.2I brzina [m/s) \ Specificni pritlsak [kp/cm') ~.20.

5 2.. 5-6 m/s' Tablica 24. Spojke se moraju dati sto lakse medusobno rastaviti.pogon 8 vellkirn udarbna. kalanderi . be Ho su kod vccih ventilator.. . kutno pokretl] ive zglobne S Elasticne Iskliucne i ukljudnc-iskliucnc prigusriirn elernentirna elcmcntirna NaCin rada pogunskog stroja -. spojka se pokriva zastitnim !imom. kod c lektro-motora s kliznim prstcnima i ked parnih turbina B _ Pogon sa srcdnic velikim udarirna. srednie velieine tkalacklh strotcva. s unutrasnilm izgacanjcm E _ Pagan s naJve6im udarlma (promjcna smjera). kao npr. ako se radi 0 kornpliciranim dijelovima.ehcLllom n~rav~lO~JernostL koie proizvode pogonski i gonieni strojevi. Za prijenos malih snaga rade se spojke i od umjetnih materiiala.. kao npr.. ---~ 2. potpuno ravnomieran okretni moment. c. gon)c.s~lh VI~)l'aCIJa . Krivulje A.. sigurnosne --~.no?.. kao npr._. transporta 1 IZ proizvodnih razloga.. ked motor. Spojke se dijele prema ovoi tablici: krutc U dijagramu CD dane su vrijednosti pogonskog faktora <p. Osim okretnog momenta nekim se spojkama iznimno mogu prenositi i savojni momenti. Prj oblikovanju treba predvidjeti rnogucnost za smjestaj dopunskog tereta radi balansiranja. za Z~~tl~U u~eda)~. stroieva za izvlaccnie rudnickih vcntilatorn. 374 375 . Da bi svojom tezinorn sto manje opterecivale vratilo na savijanje moraju biti smjestene 8tO blize lezaiima. e.. ked jednocl lindricnih motor.23 SPO]KE Spo/ke su ~t:ojni dije!ovi koji sluze z~ prenos okretnog momenta s pogonskog na gonjeni stro!.:.4 0.2 50~65 . Materija! spoiki najceSce je Iijevano zeljezo.-tp n [kpcm] 5.~-0. C. maniih stroicva za obradu drva i tekstilnih stro- d~ c- 1. .Dlrnenzlie utora za brtvenie suhih i cistih pogona pomocu utora napunjenih mascu (moze se upotrebljavati do obodne brzine v . 20·-45 zi 5. dok motori s unutrasniim izgaraniem daj~ okretni mome~t koii. dok je: a. NalHn r-ada gorni"g strojn a ~ Najjaci udarl (promicne smiera) kao sto su: v. kod mlinova na k ugle i .. Elektro-moton 1 parne turbine imaju gotovo.5 -~-0._. 3. dilataciiske poprecno pokrctliive ---------_ ieva _ Potpuno bez udara. klipnih pumpi Srcdnjc velikl udari kod manjih blanialica. kod v. klipnc pumpe s Iakim zamn~njacimn. Ako se to nc rnoze izbieci. Specijalne --. mlinova za poUoprivrcdnc proizvodc Lakl udari.' Pri vecim brojevima okreta spojke moraju biti po ciieloi povrsini obradene te staticki j dinamicki izbalansirane.27 1.5 2. kao npr. kratkospoinib clcktro-rnotora C _ Pogon s udarirna kno npr. vodnih turbina.. s unutrasnj im izgara niem s brojcm cilindara vccim od 6. rnaniih klipnin purnpi .. s opruznirn zupcaste tame (kandt as te) (frikcii ske) urad 4. blanialica I valjackih stanova. tcre tnin dizalica..~-~. .ljaekih stancva zn gumu i za plasticne mase. P9g?nsk0fl"Ja~tola 'P' '(IlJednost ~e ovome u nekirn [ednostavniiim siucajevlma lzract. rotacijska (0 Dijagram pogonskog faktora (f' dan u zavisnosti od nacina rada pogonskog i gon] enos stroja 2.lja~ki stanovi i mlinovi na kug le b ~ Vrlo jak! udari iIi ubrzania velikih masa ked teske prcse ..3 Pri proracunavanju spojki vazno je ~stanoviti velicinu maksimalnog ?kretno~..:... I z 0.. vise-manjc koleba . a njihova vlastita tezina mora biti sto manja.5 2. 70~85 90~95 __ . a velika kod stapnih pumpi. latori i centrifugalne puhala.!Il0menta. npr.25 _-_. Neelasticnc . b.. Mogu se upotrijebiti i radi olaksania montaze.ki I 2 2 b I I r I 2 2 b. f odreden naCJI1rada gonjenih strojeva. kao sto su kod blaninllca..' B.. kod trociliudricnin i cctverocilindrlcoih motor.~~~ 1 1. Od gonienih st~oJeva do k?lebanJ~ okretnog momenta ne dolazi kod generatora.spo)emh vratila. i centt-ifugaln ih pumpi. Radi sigurnosti ne smiju imati na sebi nikakvih dijelova koii strse.. rotaciiskc peci cJaki udarl iii ubrzanja masa. -~. D p~'ik~zuiu nacin rada pogonskog stroia.-. s unutrasniirn [zgaraniem D . Promicr .. Velicina maksimalnog okretnog momenta: MOm"" = Motp = P(KS) 71620.h se naJceSce od~eduJe ~la t:me~)u iskustva proizvodaca spojki.Pon:ocu tzv. M~nJa k~1e~an!a n~s!aJ. iednosmierne za upustanje A ~ Pogon potpuno bez udara. kao i za prigusivarue torZIJ. lijevani celik i celik.u kod ventilatora 1 centrifugal nih pumpi. strora PrJ eventual nom preoptercccniu. VeliCina Mo m ax najceSce se odreduje . ~..tnava. I. zavisno od broja cilindara.3 -.231 Velicina maksimalnog okretnog momenta spo. Faktor 'P odreden Jc.1. d.. man]i v~~ti-pumpc.

::~f==r...momenat~. Dimenziie spojki uzimaiu se prerna ernpirickim all~rnatillQ !l) odnosima. Prirubne spoike CD izraduju se nakivanjem (sabijaniem) prirubnice q)a.~apresana ili toplo navucena na krajeve vratila. a pri prenosu okrctnog momenta pornocu b) dosjcdni viici. n = R . Ta se spojka sastoii od dviju polovina koje se medusobno veiu pomocu 4. ce~Jtrirana pomoc!l centrirnih povrs!. Izmedu polovina korita mora i nakon pritezanja ostati zracnosti »ac._. Al (rnrn") presiek iezgre viika (~. odnosno vruceg navlacenja. na vlak.25) clop 0" [kpjrnm 2] . radi pritezanja . spoika: c) stCZIlO a) nakovana. Dimenzije spojke uzimaju se prema empirickim vrijednostima. Sve promjcne okretnog momenta na pogonskoj strani prenose se istodobno i u [ednakoj velicini na gonjenu stranu CD. Za . konacna obrada prirubnica izvodi se tek poslije navarivanja. s manum kolebanjima polovine spojki spoiene su pomocu maticnih prolaznih vljal~~~. upotrebljava se izvedba prikazana na . Diieljena izvedba spoike ornogucuie montazu bez pomicanja vratila. = 4. Skoljkaste spojke grade se za okretne mornente A1". Spojke s nakovanom prirubnicorn upotrebljavaju se za prenose velikih okretnih momenata (d 6.koeficiient trenja (0. a pero sluii samo kao osiguran]e. Nekad se zbog sigurnosti spojka oblaze limenom oblogom. praskom larborunduma. Za slucaj prenosa okretnog momenta treniem naleinih povrsina broj potrebnih vijaka izracunavamo: Mom".232. odnosno udarc.1 Kr ut e ap oj k e Kod tih spojki nisu moguca medusobna aksijalna ni radijalna pornicanja vratila. 5. Nakovana prirubnica je vrlo skupa. = fL • 11' A Dm/2' dop o [kpmm] j ® Promjenc okretnog na na pogonskom momenta dane \I funkciii vremei on gonienorn dijelu vrntila n 2 ~. Da bi se skrarila duzina spoike. odnosno toplim navlacenjem prirubnice na vratilo @:le. Spojke 8 privarenorn i toplo navucenom prirubnicom upotrebljavaiu za mania opterecenia ._2 M~<::.<:~nosno VljC~~a s ~olllcm~ svornjakom.~~ ~ !L A I • Dm dop 0" Skoljkasta spojka @. perc (okretni momenti sa udarirna) na srnik 1 na speerfierii pritisak u provrtu.p velika udarna opterccenja spojka se opskrbljuie jos i poprecnim klinorn. Da bi dosiedne povrsine bile koaksijalne. u odnosu prema prornieru vratila. a prenose okretni moment naicesce trenjcm iii vijcima.dopusteno vlacno naprezanje vijka.slucaj .T'dop" dop r [kp/mm '] dopusteno na smik. h-~. Za jako udnrna. z:a 1.5 do 1 300 kpm.-y_c~0ti:J""I. . Pri pog_on~ s udarima polovine se mcdusobno vezu dosjednim ~~j~iJ11a.. da se geometriiski podudaraju.srednii prornjer trenja = CD + D )/2.5. Osim toga lezaii moraju biti dvodiielni.. opterecedosjednih vijaka. privarivaniem prirubnice (i)b.5-~) ® EJ EJ l~ LJ d Kolutne spojke. 376 @ Kclutna spojka rIIJ' (j) Kolutna spoika s dvodiielnirn u loskorn lak~u montazu i demontazu omogucava . Medu krute spojke spadaju: Za promjenljive okretne momentc. 6 do 8 vijaka. A (mrn") presjek stabla vijka. Vijci se pri prenosu okretnog momenta ® Prirubna spojka za promicnliive okretne treniem (konstantan okretni moment) racunaiu momcnte : a) viici s konicnim svornjakom. U tom slucaiu se prenos okrctnog momenta ne moze osigurati treniem nalcznih povrsina. da bi se povccalo trenie. Ako spojku treba povrerneno ras~a~lt11h a~o ~lje moguce racunati s porru caniem vratila pri montazi.®a i ([lb. nego ce spoini elerncnti biti optereceni na smik .: (3. Losa je strana tih spoiki sto je pri montazi potrebno vratila aksijalno pomicati za velicinu v.. dok je privarena i toplo navucena mnogo jeftinija. glavc i matice vijaka su izmjenicno postavljenc jedna protiv druge @' Vijci moraju biti toliko duboko upusteni da nc prelaze rotacijsku konturu spojke.na iii pomocu posebnih dvodijelnih ulozaka. broj potrebnih rucno naprezanie vijka. odnosno okomite na uzduznu 08 vratila. navuccna ~ ~ ~- Prirubne spojke. j U slucaju ako se okretni moment prcnosi vijcima opterecenim viiaka izracunavamo : MOn1tl). Spojke koie se toplo navlace posipaju se pri navlaceniu. prirubnih spojki. Sastoie se o~ ~va kola .232 Neelasticne spojke Te spojke su znacaine po tome sto se prijenos okrctnog momenta s pogonskog na gonieno vratilo odvija bez prigusivanja i potpuno neelasticno. pa je potrcbno da vratila budu koaksiialna.2-0. Te spojke razvile su se i7.. 30 mm do d ~ 620 mm).-Erl\t::. Dm . viiaka s konicni~ ~astavkoI? nia dodaje se poprccno IO~ .l2renosa okre~11lh. Okretni moment prenosi se trcnjem (obl ikom). Te spojke imaju najcesce zadatak da vratila povezuju po duzini. spojka se opskrbljuje dvodijelnim uloskorn CD· $kolj kastn spojka @ Prirubna b) zavarcna.

6 0. Sellersove spoike ujedinjuju prednosti kolutnih i skolikastih spojki.---0.. Buduci da je ozublienie relativno plitko moze se lagano izraditi na ceonim dijelovima supliih vratila.. Petreban presjek vijka A" odnosno A odreduje se iz uvjeta naprezanja viika na vlak iIi na smik.4 0. Iz @. Sastoji se od dva prorczana unutarnja konusa navucena na kraieve vratila.._o_p_t_cr_c_ce_n_ja ~ __ c._. Al ~ - ~om.6 0. _CL 9 5 dop (J [kp/mm'] erN.3 0. Centriranje omogucava i izradu kolienastih vratila skIopljenih od dije1ov~.9 0.na druge polovine. Na.9 0.6 0.4 0.6 0.9 . taj nacin zubl. 0..---0. a na @ i QD rnogucnosti prirnjene. Ceone strane obiiu polovina spojke su radiialno ozubljene. Na ® prikazan je pogled na ceono ozubljenje polovine spojke.da su i zubi jedne poloviue spojke u zahvatu ~a zubll..3 0. n : op a' R m [rnm+] Za slucaj prenosa okretnog momenta smicnim naprezanjem A :?c _!1~o_~ __ [rnm "] .9 0. .._.6 0..6 0. 11 . Time je omoguceno da se komplicirani strojni dijelovi mogu iednostavnije proizvesti i montirati. dopustena naprezanja spojke @ Tablica D [rom] z r [mm] \ Dimenzije L ~o. Polovine spojke medusobno 8U spojene pomocu vijaka.0378 D 4"19' --_.-224 48 0..Dimenziie kolutne spojke o drcdene su prema iskustvenim odnosima danim na @.9 0. Poprecan presjek ceonog zuba jc istostrani trokut s kutorn izmcdu bokova od 60°.3 0.3 0. Iz uvjeta za priienos okretnog momenta trenjem naleznih povrsina: Mo".3 0._--96 0. Ti unutarnji konusi uvuceni su u vaniski plast.6 0.2260 D 12"44' 219 0.4 0.9 0.--_. vratila je bolje.. Al dopa' Rill [kpjmm] . = i!.9 0.6 0.0283 D 3"14' _N_a_c_in. .6 0. koii opet s unutarnie strane ima dvostruke konusne povrsine.6 0. 50 86 128 449 50 64 96 245 72 ----.4 0. zupcanika itd.4 0.~entriraju spoiene strojne diielove.JI"omjera vratila bin se ovako : 90·~ 125 6 130-170 8 180-240 10 25012 300 Broj vijaka (fDKolienasto vratilo dobiveno Hirthovc spojke upotrcborn @ Oblici zuba kod Hirthove spojke Sellersova spojka ®.9 0. 0.9 I H !I Hirthova spojka.6 0.x i!. Tri vijka za pritezanje.9 -.0566 D 6"27' --~.3 0.1132 D 12"44' ~-117 36 . ---_ .4 0. I CrMo cdik [2 7 ® 378 Poglcd na ccono ozublicn]c Hirthove spoike polovinc ® Vezn triiu zupcanika ostvarenn spojke i vijka pornocu Hirthovc J cdnos trano s prornienom smjera 1 379 . 1~ @_vidi se .- \ 12 I I S (mm] 0.. da se gonjeno vratilo rastavi. s kvadratnim presjekom svorniaka uvlace unutarnie proreza ne konusne cahure u konuse vanjskog plastao Tim se stvara pritisak na kraievima vratila.--~ -.075 D 8"35' ---25 43 64 -~ . pa i oblik spoike je siguran protiv povreda. Hirthova spojka ---2O 22 32 20 32 48 ---24 0. Dimenzije spojke dane su u tablici 1.9 0. Ova spoika omogucava direktno spaianie strojnih diielcva medusobno i s vratilima.6 0.--~--.n : R· dop r Broj viiaka u zavisnosti l'romjcr vratila 25-85 4 vijaka: od ..9 0. posto]i rnogucnost ® Scllersova spoika od 10 11 16 I do 109 ~__________.

flz Okrctni Miran moment I Uglj.S 5. 1v~o_gucnost llatac!)e d ostvaruje se klizaniem boka zuba po boku ~uba. Takva spojka dopusta i rnogucnost da se iz sklopa izdvoje same oni diielovi koii se eventualno brze istrose @. [kpjmm"] = naprezanjc izazvano prethodnom silom prilikom prirezania vijka.:.na' !'i"-_ . Oznacimo Ii srednji polumicr s R"" iznosi: specificni pritisak -7t-D-3.. malih purnpi. Za prcnos manjih okretnih momenata.232.. treba ih i brusiti. 1. Spojka sc kontrolira na savijanie i na spccificui pritisak naleznih povrsina.a" @I a ".l1)em.6 do 3.. Krute spoike ne omogucuju izravnanie uzduznih dilataciia vratila. Kod dvodl)e!!11h . Svaka pol..8 Fo = 1.pojka.?skrbljem~ ~n~tarnjim. te dilatacije znatne pa mogu do. C'ilind.kc . a k~d kandzaste nekad samo na jednu kandzu. osobito.0 dol' cr.o~a kra)~ vr~tlla centriraiu se II glavini jedne polovine SpO)~C ~ga.vesti bilo do savijanja V1'atilaili do prenaprezanja lezaja.~laze )c~na u drugu. otpadaju utiecaii zareznog djelovania utora pa su Hirthove spojke sposobne da prirnaju udarna i prornienljiva optcrecenja. izvcdba prikazana [c na (i).20 do 40(1. b) trodijclna kand.£ dop p b [kp/11l1TI 2] savoino naprczanie S udarirna ___ u @ Slika optcrccenia i naprezanja spoiki zu ba Hirthovih S udarima i toraijskim titrai ima I 1.30 p = __ . Cesto su dielovanjem pogonskih temperatura. Kontrola na torziju : ~" = ~': = Dilatacijske zupcaste i kandzaste spojke •.. Ako se ona napuni uljen:. habanjc i huka. mora uzduzna sila biti: Mo F.£ dop . a drugu polovinu vanjskim.2 Dilatacijske spojke (uzduzno pokretljive spojke) [kp/rnm '] savoino naprezanic [kp/mm 2 ]. ..60 R".I.. Obodna sila l:aspod)e!)ll)..85 1. Vri.pojke: a) dvodijdna k. pri pogonu bez udara..35 1.' Da bi se to."dia. bilo kao rrodiiclnc (r~b. Kand~ast~ spojkc izvo~e se ~i1o ~ao dvodiielne @a. 0. -\. vode i centriraju vratilo aksijalno i radiialno. Buduci da za vezivanjc diielova uz vratilo ne treba upotrijebiti klin iii perc. Zupcaste dilatacijske spojke @c ima]u jednu polovinu spoike o. "" Al O"IHIt @' Dimcnziic spojke na bazi en:pirickih odnosa dane su na slikama. ugraduje se dilatacijska spoika s jednim zubom 11< Dosicd zuba u odgovarajucem IcZaju je H II/ell. [kp/mm2] Tablica 2. Druga a = a. jcdnostavnn dilatacijska spojka sa zubom .pojka 381 .. " [kp/uuu+] . c) ZllpC..pojka.lasta ..h biti i per. Kod trcdijclnih spojki centnranje se izvodi P01110CU posebnog prstcna za centnranje @b.35 2. smaniuie se trenje. . ® J cdnostavna spojka d ilataciiska . Ako se zubi kale. (sila koju proizvodi vijak) dovodi do nalijeganja bokova zubi @' Okretni moment Ai 0 djclujc na zube obodnorn silom F 0.icnil cchk 3. Jednostavne dtlatacljeke spoike Q~.£ dop a [kp/mm 2 ] [kp] ap".4 do..la . o~ slv~f ~l. a ujedno izlazc zube savojnorn naprezanju @' Pritisak i savijanje daju rezulrantno naprezanje : sobno duzinsko pornicanie polovina spojki.a znrikorn 11· z· Mo d)3 ·'-CD ~ as" .. SpO)0) ka omogucava osim uzduznog pornicania vratila i mala radijalna pornicania. Proracun Hirthove spojke izraduje se kontrolorn naprezanja na savijanje i na specificni pritisak na bokovima zubi. MontaZa spojki vrlo je jednostavna. o: [Irq koeficijent toplinskog istezania za eelik C( = 11. . Osi~ toga. kakvi se poiavliuiu ked raznih pornocnih uredaja. @.5~2.)_1_ z = zbroj zubi Uzduzna sila FI nastoji razdvojiti polovinc spojke. Za kandzastu spojku dane su uz sliku i iskustvcne vrijednosti za dlmenaioniranic. Prednosti su Hirthove spojke mogucnost izrade na kompliciranim strojnim dijelovirna sastavljanjem pojedinih clemenata. Zato se pri vccim okretnim momentima uzirna zupcasta spojka. dopusteno 1. a vece prj pogonu s udarima. dilatacijska .st.ricmm ozubl). koja povecava specificni pritisak na bokove.. Hirthovo ozublienie izraduje se glodanjcrn na speciialnim glodalicama 8 posebno tocnim diobenim uredajima.Ovi imaju bile unutarnji sestcrostrnn ili im je glava narcckana. Duzina potrebnog duzinskog' pornicania i:ll '"" (i i:ll .5-1.~?_-d-]4 16 D . Dilatacijskespojke o. se kod te spojke na oko 75 % broja ZU~l.85 dop p dopusteni specificni pritisak 0.:j:'.215'-.mogucuju medu380 ® Kandzas te i zupcastc dilatacij.spoJIG. no zbog lakse obrade uvijek se bira ncparau bro).alI:na<::e01:o o p tri kandze.X [kp] 0 Prerna uzduznoj sili FI racunamo vijak: F. Manic su vriiednosti za a i F. koie s malom zracnoscu . kod uzduznih vratila.. K~ndza )."[. Uzduzna sila F. sprijccilo.ov)lla spoike lzradene.". na)cesc~ m..ednosti za dop r.76' 19-~ G. CrNi iIi CrMo ceilk 4. a r:'10ze.kan?ZI.

a krizni dio peru. u ---- cu2min cu. pnJen. Zglobne spojke nasle su svoju primjenu u opcem strojarstvu. koji su najcesce [ednaki.0 kpJmm' za kaljeni celik po bronci iii lijevanorn ieljczu. kutna 1 uzduzna izravnavania. gonjenog...-@J'--. Pogonska i gonjena polovina spojke najcekc su od celika. r-.75 -1.' = !=sliliSCos.232. brodova. 5. Vclicina specificnog pritiska jest: ° meduvratila (2) prj konstantnoi kutnoj brzini pogonskog vratila (I).~Jcva 1 vratlla.90njHli djo va se i krizna spojka) omoguI cuie odredena medusobna pomicania osi. kaljene i brusene. Bez veceg habanja i mirno radit ce spojka sarno u slucaju ako se ciiela nalazi u uljnoj kupelji ili ako su klizne povrsinc izdasno podmazivane. i u gradnii vozila.r-. Cesto se primjenjuje kod alatnih strojeva. . Za najceSce upotrebliavane dimenzije Oldhamovih spojki krece se odnos prornjera < I~.0 kp/rnm'' za kaljeru cclik po kaljenorn celiku. u tzv. i srednjeg kriznog dijela.4. onda nalezne povrsine moraju biti cementirane. a kriznog dijcla tek 55 HRc. Kutnopokretljive spojke zglobne. Te spojke imaju mogucnost samo kutnog pornicanja uz ncelastican prenos okretnog momenta Q(p. parnih stroieva. time se omogucuje i stanovita kutna pokretljivost spoike (do 3°). Krizni dio ima jedan klin i jedan utor. npr. Oldhamova spojka @ (nazi" dio kritn-imMudl" pago{)Ski . pero tokom svakog okreta putuje po utoru tamo-amo. Za velike i udarne okretne momente je ta spoika zbog kliznog pomicanja pera po utoru pri svakorn okretu pod relativno visokim specificnirn pritiscima manic pogodna. a krizni dio od cclika.8) M Ii.= 0. Nezgodna je strana zglobnih spojki neravnomiernost hoda gonjenog ~J Zglobnn spojka s telcskopskim vratilom provrta prema najvecem vanjskom prornjeru . Treca izvedba ima na pogonskom dijelu klin. min n = cos 3 n cos 3 [min " 1] max n = nlros 3 [min . !:ito ie veci kut nagiba 3.?sl1l~a. j_. IX u iednadzbi oznacava kut okrctania vratila. 1. teskorn strojarstvu. liva il i umjetnih masa. Ako su osi vratila medusobno radijalno pomaknute. a 0. koaksijalnost vr~tlla pogonskih str.: ~ d op p [k I '] p em ~.~.esko postic~.. Pri manjim dimenziiama spojki uteri i klinovi izraduju se izravno na vratilu. Kutna brzina gonienog meduvratila 2.3 do 0. potpunu koaksijalnost vratila.__ c 1 Cesto ie pri m~ntaii v. a na gonjenorn utor.r[o t. spojka omogucuje da se pri istoj duzini 1 moze mijcnjati visina h. Pri prvoi pogonski i gonjeni dio spojke ima pera.5 a odnos ekscentricnosti e f) e prema vaniskom promjeru 75' = do 0. ko]a omogucava dijclova vratlla. bronce. kardanske iii krizllo zglobne spojke. a moze djelovati i kao dilataciiska spoika. Dosjed pera u utoru prj kaljenim i brusenim povrsinama je H81f8. Kako to pokazuje ®. Vece dimenzije spojki moraju biti opskrbljene urcdajima za podmazivanje naleznih povrSin~ da bi se srnanjili otpori proti dilatacije. D? 0 ::. Takva vratila treba povezati spojkama koie omogucuju radijalna. Nekad se primjeniuju i ondjc gdie bi odrzavanie koaksijalnosti bilo vrlo skupo. poljoprivrednih. Spojke treba.e q~ Shematski pi-ikaz zglobnc mcdusobno kutrio pomicanic okrctncg momenta spoikc. a h.: IX cos 3 dopusteni specificni pritisak .Kandzaste spojke traze vrlo tocnu izradu i montazu i to ie jedan od njihovih nedostaraka. Manje spojke mogu se samo povremeno podmazivati. Spojkom se omogucuiu radijalna izravnania do 5 % prornjera vratila. koji svojim ceonim ojacanjima u obliku pera ulazi u odgovarajuce otvore (utore) dijelova. Spojke se izraduju u tri izvedbe.3 Popr ecn o pokretlj i ve ne e las ti cne spoj ke gradnji dizalica. da bi se snizilo savojno optereccn]c. @ Oldhamova spojka Sastoji se od tri dijela: pogonskog. odrcduie se iz odnosa : ([)2 P= dopp - (10. Treba 1i da dimenziie spojkc budu 3tO manic. Za serijski nacin proizvodnie prva i druga izvedba su pogodnije od trcce. Za odnosi kutnih brzina su ovi : =0i IX = 90°. veta jc i neravnomicrnost hoda gonjcnog vratila u toku jcdnog okreta. Prenos ic ncclustienn @ Kombinacija skom upotrcbom kl inastog vratila zglobnc spojkc s dilatacij- Cesto sc zglobne spoike kombiniraju s dilataciiskorn upotreborn klinastog vratila.!!.1J = 382 .5-3._ . pri proizvodnji i montazi lakse I moze ostvariti paralelnost osi. kao krajnje vriiednosti. a krizni dio utore. Druga izvedba je obratna: pogonski i gonjeni dio spojkc irna utore. valjackih stanova. Danas se upotrebliavaju u gradnii alatnih.:aktir~a visina pera teze koakslialnost. i to i za male i za vel ike okretne momente. Velicina te neravnomjcrnosti zavisna je od velicine kuta nagiba 3. Vratila te vrste nazivaju se teleskopnima @. Tvrdoca kaljenja naleznih povrsina pogonskog i gonjenog dijela spojke obicno je 58 do 60 HRc. sklonjenog pod kutorn 3 prema pogonskom vratilu 1. Takav primjer upotrcbe javlia se kod vozila i kod alatnih strojeva. Upotre<:> bljava se u slucaievima kad se Of .. I '-. Ako se bokovi pera bornbiraju. smjestiti sto blize lezaju.6 do 14.

4 Ku t n o i u z d uz no p ckr etl j iv e s p o ik e (kutno pokretljive i dilatacijske) Te spojke omogucuiu kutnu i uzdu.'nu pokretljivost @. izmedu kojih se ucvrscuje valovita membrana. Zglobna spojka s kamenom prikazana na @ omogucuie veliki kut a i duiinsko izravnanie. a ~iSedije1na na ®. U nju $U mcdusobno okomito izbusena dva provrta. vratita. Krizna spojka @ sastoji se od dviju jednakih polovina kriznog zgloba ulezistena u iglicaste lezaje. Te sc spojke up~trebljavaju za pogone s promjenljivim smjerom okretanja kakvi se pojavliuiu u valjaonickim pogonima. :2 5 PRAKT!CAR 111 385 . Rukavci poIovine spojke ulezii. GJ b) @ Zglobna spojkn s kamcnom @ Jcdnostavna mcmbranska spoika @ V Iscdiiclna mcmbranska spoika Ii} 384 Dvostruka zglobna spojka Zubna spojka s Iucnim zubima @a sastoii se od dviju ~lavina s l~cnim vanjsk~m zuhima. Spojka se moze nagibati do kuta od 40". Neravnomjernost CC u takvu slucaiu postoiati samo na srednjern meduvratilu. i radijalni pomak do 12 mm.~ zubi moguca [e pokretljivost spojke.1] od kuta nagiba i kuta zakretania IX dana je na @. U tu skupinu spoiki spadaiu mcmbransize spoike (jednostavne i visedijelnc) i spojke s lucnim zubima. Tu se kao zglobni clement upotrebljava kugla (I). Inace se te spojke grade za opterecenja 1 do 110 000 kpm. Unutrasniost spoike puni se uljem da bi se smanjila buka i habanie. ~ ObZlro~ na lUC111blik o ¢i. pokrctljive i dil. ulaze cepovi stezaljki (2).232. Dvostruke zglobnc spoike ne trebaju meduvratila. koia je na cetiri mjesta @ Kuglasta zglobna spoika plosnato zaravnana.Zavisnost kuta preticania tp [tp = az . . Ona spaia na taj nacin prstcn i stezalike s kuglom. Vls~dl)elna membranska spojka upotrebliava se za prenos velikih snaga. @ Zavisnost kuta prcticania i zaoataian]a zakretan ia <j! Ct ad kula nagilm 0' i kula @ Shernntski prikaz.1). zavisno od rnase tog a Pri promjenljivo nastavliivim pogonima alata upotrebljavaju se kuglaste zglobne spoike @. pre~o ko[ih se prevlaci cahura (4). uz neelastican prenos okretnog momenta. Spoika b lll(}Zebiti jednostruka i dvostruka @a (obje glavine imaju zube). Kratkotraino se spojke 1110gu preopteretiti i do 50%. Sastoii se od dviju glavina. gdje ce se. Dopusta uzduzm pornak.tacijskc spojkc @ Krizna zglobna spoika Mcmbranska jednostavna spojka prikazana je na @. koja dopusta uzduzni i kutni pomak. Ravnomjernost kutne brzine gonjenog vratila r» 3 = 00 1 (00 1 je kutna brzina pogonskog vratila) postizemo sa dviie zglobne spojke. Mogu biti u kovanim i u lijcvanim izvedbama a do opte!ee~nJa od 20 do 6 000 kprn grade se serijski. DvoStluka zubna SPO)kll s lucnirn zubima omogucuie. . ali one se mogu samo kutno nastavljati. inerci[alne sile. Kamen ie u utorima uzduzno i kutno pokretan. II kutni do 4 5°. izravnava rnan]e radiialne nerocnosti. javljati zbog ubrzania i usporavanja vratila. pri visokom broju okreta. . a ima i moguenost kutnog pomicania. 5. a vilice srednjeg vratila moraju biti u jednoj ravnini@. a u njih . koji zanvacaiu u unutarnje zube vanjske cahure spojke. Ove 8U uiedno zaticrrna (3) osigurane u prstenu (5).K<:~ one prve iskoriscuje se e1asticnost tanke metalne mernbrane ~d c~. vee prema velicini spoike.teni su u karnenu a ovai je opet ulozen u uzduzne utore vodcce polovine spojkc. pncvrs~ene prstenirna i vijcima na pogonski i gonjeni diospoike.. Da bi urjecai neravnorniernosti bio 5to rnanji.l!ka za opruge. mora moment inercije rnase biti sto manii pa sc zato srednje vratilo izraduje supljc. Pri tome moraju i osi vratila 1 i 3 zatvarati 8 osi srednjeg vratila 2 jednake kutove Il.

Omogucuiu udara na taj nacin sto kineticku energiju udara. snizenie 2. prctvorena ie u toplinsku energiiu.ivanjtm rod Ut'bro prefV()f'M Prednosti su spojki prilicno umierene dimenzije i velika trajnost. plasticne mase. pa i vanjskim trenjem elemenata u toplinsku 'energiiu. a pri rastereceniu po drugoi krivulji.c. pa ce se i sniziti. Lilcvi dijagrami prikazuju pogonsku . Elaaticne spoike rade zapravo i s akumulaciiom i s prigusivanjern.nb\. b) nnein djelovanja spcjke spolka): a) kutno 2 3- za pogone kod kojih se [avljaju jak. Materijal tih elasticnih elemenata moze biti guma. Prednosti elasticnih spoiki jesu: c) 1 . [ednakost udarne i akurnulirane energije izrazena ie na @ jednakim povrsinama (unakrsna srafura na pogonskoj i na gonjcnoi strani). Mogu se upotrijebiti u najteiim pogonskim uvjetima (promjena smjera okreta). (I ~ u roplinsku ffl/YgijJ 1 2 3 ~r~giJd:a~~a . jedne polovine spojke prema drugoj polovini. kako to pokazuje @c. Omogucuiu radiialni. d. oj p . pa i vremenski pornicu (kasne) u odnosu prema pogonskoj strani ®.i udari za pogone kod kojih nastaiu kolebanja okretnih mornenata za pogone kod koiih se ocekuju torzijske vibraciie. mogucnost zakretania pretvaraiuci se u deformaciiski rad.m<ml"'}~ udora a}(umubcijom ukupno Shematski pt-ika funkcionalnc zavisnosti (:ilk rctnog momenta od vrcmcna no. pogonsko] i gimjcnoj strani vratiln. Neki tipovi spojki primjenjuju se da bi se sprijecila rezonancija torziiskih vibracija. Ui edna dclazi i do v rcmcnskog pomicania udara od vrcmcna l1 na t~ udara 5manjen~ @ Smanjcn]c udara upotrebom elasticnih spojki. Ne traze tocnu koaksiialnost vezanih vratila. akumulirana pomocu elasticnih elemenata i postepeno prenescna nil. gonjenu stranu spojkc. @ Shematski prikaz mogucnosti mcdusobnog pomicanja vratila a djelomicno se energipomoeu elnsticnc spojke : a) mogucnost radijalncg pomicanja. Udal' na gonienoi strani spojke moze se smanjiti bilo akumulacijom ili prigusivaniem cnergije udara. a dopustaiu i dovoljno veliki aksijalni 4 pomak i medusobno zakretanje obiju polovina spojke jedne prema drugoi ®b. aksiialni i kutni pomak te laku rnontazu i demontaiu. Moze se dogoditi da izmjerene vrijednosti kuta zakretanja odredene vrijednosti okretnog momenta padnu pri opterecenju i rasterecuiu na istu krivuliu.1 rnni srnaniuie se ugrndniom elasticnih ulo:/.teristika dobiva miereniem kura 1':aokretanja za razne vrijednosti okrctnog momenta Mo. prikazana na pogonskoj strani dijagrama unakrsnom srafurom. gonienoi strani desit ce se sa zakasnieniern (t2 > t(). c) mogucnost kutnog pomicanja. Udar S na pogonskoj r. Ta se karak. Udar nil. Sposobnost smanjenja udara prigu§avanjem dana je kolicinom energije pretvorenc unutarniim.b) Elasticnc spoike dolaze u obzir: • @ Moguenosti medusobnog pnmicanja pomicanje i kutno vratila zubnc spoikc s lucnirn zubima (Tackeova radijalno pornicanie.233 Elasticne spojke Kod elasticnih spojki vezu se dijelovi spojke na pogonskom i ria gonjenom dijelu vratila pomocu jednog iii vise elasticnih elemenata.~m pr{guS..Postoii mogucnost medusobnog radijalnog i kutnog pomaka vratila @a. 387 386 . Mo = f (<p).mcnj«lp <!dora {lkumutaCi~m roa udar<J ""'r~IJ' smQnj~. 3 do koiih dolazi uslijed neravnomjernosti okretnih momenata.-r~~~ P If . tj. n dcsni gonjellu strunu Na @ prikazan je slucaj kolebanja okretnog momenta oko neke srednie vrijednosti na pogonskoi strani vratila. celik za opruge. Na @a prikazan je teoretski slucai gdjc ie ciiela energiia udara prikazana na pogonsko] strani spojke unakrsnom srafurom. pretvaraiuci je u toplinsku energiju. Losa im je strana skupa izrada lucnih zubi. Karakteristika elasticnih spojki je funkcionalna zavisnost okretnog momenta i kuta zakretanja. 5. prigusena. d) elasticnim elcmentima. odnosno da dobivene vrijednosti pri optereceniu idu po jcdnoj.!!_d2. Kolebanja okretnog momenta i udari na gonieno] strani smanjuju se. b) mo[a udara akumulira u gucnost akaijalnog pormcama. pracen jos i udarima. pomocu elasticnih elemenata djelomiCno prigusuju. Na @b prikazan je teoretski sluca] gdje je cjelokupna energiia udara.

relativnorn prigusnoscu : Bennova spojka @ sastoii sc od dva ozublicna kola.Zavisnost Mo = f('P) maze biti Iineama @ Mo = c'<p [kpcm] c = . Zice od celika za opruge cine kod te spojke elasticne clemente. od op. b) ! . Vrijeme smanjivania amplitude udara je dugo. Spojke s prigusivanjem imaiu <jJ > 0 < 1..5°. Iz navedcnog proizlaze i smjernice za oblikovanje elasticnih spojki. Aj_ .1 Uspjelije ko n s trukcii e e l as ti cni h s p o ik i s o p ru z ni m e lc m e n t ima Spojka s celicnim iicama od celika za opruge @. pri svakorn udaru ili titraju ovdje se stalno smanjuje amplituda titraia i zato se takve spojke upotrebljavaju kao prigusivaci torzijskih vibracija. Broiem ilea i izbororn radijusa na koiem su one uldisrcne mogu sc postici razne mogucnosti u pogledu vclicine okretnog momenta koji se maze prcnositi. Odgovarajucim oblikovaniem otvora za uJcziStenje iict moze se postici i zakrivljena karaktcristika.l Maze bid izrazena i krivuljom @' Pri zakrivlienoi karakteristici @ krutost stalno raste tako da pri vecem kutu <p spojka radi tvrde. Kod spojke sa zakrivljenoru karakreristikom @ i prigusivaniem vriieme smanjivanja amplitude titraja vrlo je kratko.6 mrn. 388 ® Voith-Maurcrova spojka . 'Nedostatak elasticnih spojki iesu povratne sile elasticnih clemenata.>:"og celikR ~ zak~tonia €I- (il Zakt-ivljena karakteristika elasticne spojke @ Ravna karaktcristika spoike koja radi s priguscnicm I. sa zakrivlicnorn i prigusc»] em karaktcriatikom @ Rad spoikc s ravnorn karastcristikom bez prigusenja @ Rod spojke istodobno produzcnie vrernena izmedu poiedinih titraja. Spojke omogucu[u zakretanie do 2.6 do 1. a vremenski razmak pojedinih titraia [e konstantan. Krajevi tih dijclova ulozeni su II provrte. Na ® i @ vertikalnorn srafurom prikazane povrsine oznacuiu kolicine akumulirane energije koia se s pogonske strane gotovo bez gubitka prenosi na gonjenu stranu. spoika s cilindricnim zavoinim ioraiiskim oprugama Mot ~-. koie dovode do dodatnih radijalnih i aksijalnih opterecenja Iezaia.233. kutni pornak do J . a aksijalni pomak do 2 mm. a one s akumulacijom qJ """O.iearn. niie dovedena kolicina energije iednaka odvedenoj. Izvode se u dvije konstruktivne izvedbe.1.0 [k~:. savijenih II obliku stremcna.~/4Y~~~ ~ Karaktcristikn spoikc dana funkcionalnom zavisnosti Alo = f ('1').5°. Kada se prekoraci max M 0. Opruge imaiu prednapon pa pri niskirn okretnim momcntima ncce doci do zakrctania <p. Prigusna sposobnost spojke izrazena je tzv. Na @b prikazana jc spojka kod koje kurakteristika nema svoi pocetak u tocki 0 koordinatnog sistema @c. uz @ Bcnnova spoika. pocinju se polovine spojki medusobno zaokretati. Na @ prikazana je spoika s ravnom karakteristikorn bez prigusenia. Potrebna velicina spojke odreduje se prema vclicini okretnog momenta (Mo) j pogonskog faktora (qJ)maxMo = qJMo. Polovine spojke povezanc su medusobno s vccim brojern diielova od okruglog celika za opruge. izrnedu cijih zubi su ubacene prednapregnute zavojne torzijske tlacne oprugc.. Tek kad okretni moment doscgne vriiednost MOl. S obzirom na stalan gubitak iednog dijela energi]e. Voith-Mauecrova spojka ® prcdvidena je za okretnc momentc ad 15 do 12000 kpm. 5. uzima se kao srednja vrijednost. gubi se prctvaranjem u toplinsku energiju. Dio te energiie. Buduci da relativna prigusnost elemenata sa zakrivljenom karakteristikom nije konstantna. dan sradranom povrsinorn. Prva je prikazana na @a i daje ravnu karakteristiku.i~ Zakrivljena knraktcristika spoike koi a rad i s priguscnicm 0) Kod spojki cija je karakteristika pri optereceniu i rasterecenju razlicita @ i @. radijalni pomak 0.". UpotrebIjavaju se za udarna opterecenja i za vclika kolebanja okretnih rnomenata.. zavoii oprugc sjednu jedan na drugi pa spoika radi kao neelasticna. Ravna karaktcristika elasticnc spojke ) I'fl ~ /(lft wp )it~ {ifi Spojka s cclicnim . Naicesce se traii strma karakteristika s prigusivanjern koja postepeno iIi naglo raste.

mijenja se i hvatiste ohodnc sile @b. Vaniski prornjer zubi uzima se cmpiricki D ~~(4~4. kutni pomak je do 2. Cahure opmga. a racuna se @lb prlbl izno iz pretpostavke da pri maksimalnom progibu opruga lezi na 1/3 boka zuba : I 1. ta upojka ima visoko prigusno djelovanje. tim se oprerecenie povecava. Mogucnost prigusivania ie mala.22 do 0. Okretni momenti koji se tom spoikom prenose krecu sc od 1. a spojka radi Odavde izracunavamo S na temelju danog ili usvoienog i:r. na koje pri vecim opterecenjima opruge sve vise nalijezu (time se skracuie krak savijanja opruge). Mogucl1ost zakretania krece se do 2°. radijalni 0.ilfel-Elcnrd) U obliku trake 1) = _-- dop E 0. [ace opterecena opruga nalijeze postepeno sve vise na bok profila zuba.!.. navuccne [edna na drugu. @ Spoika 8 oprugama lahUrR CMAN-Renkova U obHku spojka) ~91 .5) d. Mogucnost kutnog pomaka krece se do 1. Iz danog Mo rnogucc je na bazi poznarog D izracunati obodnu silu uu spojki: a] l~ -'f @ Karakkristika Bibby-spojkc sa skicom progiba opruge aa prorucun Spojka s aksijalnim oprugama u obliku traka (Wiilfel-Elcardova spojka) @ sastavliena je od dviju polovina u obliku prirubnica i od vise paketa fleksivnih opruga. uzevsi da sila F 0 djeluje na vanjskom obodu zuba.3°. Paketi traka ulozeni su izmedu zakrivljenlh naleznih povrsina. [mm] [kpjrnm "] .2°. zavisno od velicine spojke. Obje njene polovine djeluju na pakcte opruga. [kp) o D· Z (z . ima zadatak da ogranici opterecen]c opruga i <.5 do 3 mm. F = 2 . © Spoika U s radijalnim oprugama obliku trake tvrde. Na @ prikazana je karaktcristika Bibby-spojke Mo= f(<p). Ostale miere su iskustvene @le. aksiialnog pornaka 4 do 20 nun. Ta se spoika upotrebljava za okretne rnomente od 2 do 10 000 kpm. Karakteri~tikQ opruge [e zakrivlicna s prigusenjem @.. dobit cemc: @ Spoika s aksijalnim oprugnma CWi. a aksiialni pomak 5 do 15 mm.45 do 50 @ Btoby-spoika Sl'ojka s oprugama u obliku cahura (spolka MAN~Renk) @' S obzirom na to da S11 opruge u nhliku cahura i da izmedu njih nastaje trenie... koji se dielovanjem okretnog momenta stezu. vee prema vclicini spojke. Te zakrivljene nalezne plohe. kutni pomak 10.111 sprijeci okretan]e paketa opruga. aksijalni pornak 3 do 9 mrn. koii je ubacen u otvor paketa oprugil. Ako iz [ednadzbe za Ym. zavisno od velicinc spojke. Mogud kut zakretanja spojke iznosi do 2". ~- 3Ymo. daju spojki progresivnu karakteristiku. a radijalnog pomaka 0. Upoucbljava se u gradnji dizl-rnotora i prenosa. Srednji tho s nOS0111. Polovine spojki medusobno su povezane pornocu paketa fieksivnih opruznih traka smjestenih aksijalno na obodu spojke.25) b. Time se skraeuie krak slobodnog dijela opruge. Upotrebliava se za okretne momente od 5 do 5 000 kpm.5 do 2 mm. radijalni pomak 1 do 2 mrn. koie spojki daju progresivnu karakteristiku.(\ proracun opruge uzimamo = _!_ h 12 83 [mm] da je F 1 1 -2" = '6 h 1)2 dop c. broj zubi) Debljina zuba f racuna se iz dopustenog savojnog naprezan]a. Spoika se koristi za okretne momente do 40000 kpm.. Buduci da se trake pri savijanju medusobno i taru. tam se pri stezaniu [edna 0 drugu pretvarajuci dio rada u toplinu.5°. Prigusenje udara jc vrlo malo.Spojka S J:adijalnim opr'ugarna u obliku traka @ prenosi okretni moment pomocu fleksivnih opruznih traka ulozenih u kriz izrnedu zakrivljenih naleznih povrsina. izvucemo vrijcdnost za FI 1 uvrstimo je u gornju [ednadzbu. u cijc su utore ulozene zrnijasto savijene oprugc. moze $e racunati i s malim prigusenjem. zakretanja 1.racul1avamo visinu opruge 11: h dop 0 Na osnovi poz natog 3 = 3 FI S dop o. I progib opruge uzima se prema iskustvu: YIn"' = (0.5 do 2000 kpm. [3 . [mrn] Ymax' Bibby-spojka @a sastoii se od dviiu prirubnica s ozubljenjern. Karaktcristika joj je progresivna.

aksijalnog i kutnog pomlcan]a. S})ojka Eupex s prizmaticnim koznim iii gumenim uloscima (l)l ima karakterisriku. tzv. Spojka s navutkanizil'anim dljelom ® aliena je spojki Periflex. !11i dvodijelnog. kumc pomake (do 4°) i aksiialne pornake (. Na primier. u pravcu osi ®b. Losa ioi ic strana sto gumeni obruc dielovanjern okretnog momenta izaziva aksiialne !dle koje optere6uju lezaic.:}. vulkan-spolka @ irna elastican opruzni element. sarno da bi se izbiegla tocnost monlu1.lika Eupcx-spojkc K 5. Pri djelovanju okretnog momenta spiralna opruga sc uvija (mota). sto spojki daie i karakteristiku s prigusnim dielovanjcrn.~. ta spojka ne trazi tocnost pri monlali. Cahura se utiskuie u odgovarajuci provrt. Upotrebljava se do 300000 kpcm. a kroz unutarniu '.04 do 0. Spoika s oprugarna smotanirn U obliku spirale @ Karaktccist ika MAN-Renkovc spoike Spojka Demag @. kako to pokazujc q. Iz karakterlatikc proizIII'!. zakretanie po obodu i. Na ~l» prikazane su mogucnosti deformaciic elasticnih elemenata.lrugog tako da ne dolazi do visokih aksijalnih sila pri djelovaniu obodnog momenta. Spoika Perltlcks ima progresivnu karakteristiku. za 5° prct"lira se oko 25% dovedenc klncricke cnergije udara u toplinsku energiiu. a umontiran s prcdnaprezanjern omogucuic vclike deformacije i iako prigusivanje. koja se sastoji od dvi[u krivulja. Elasticnim elcmentirna daiu se razliciti konstruktivni obliei. Mcguenost zakretania leti kod te spojke izmedu 5 i 10°.10 8 mm). upotrebljava se za male i za srednic snage. silenblok).lj Elnsti~ni dementi poscbnih obl ika ugradeni sa stnnovitim prcdnaponom @ El1pex-spojka @ Dcrnagova spoika. Sastoii se od dva koluta u obliku prirubnica i niza gurnenih ulozaka.aJl pornocu prstena i viiaka.I. ()bm':: je uz jednu i uz drugu polovinu spoike dr~. kocioni tocak nll)l:\ucnosti radijalnog.e. takoder u obliku gumenog obruca. 0) Spojka Periflex ® ima elastican opruzm clement u obliku gumenog obruca s tekstilnim uh)scima ill s uloscima od celicnog pletiva. S obzirom na relativno vel ike ® Pcrifkx-spojb vezann \17. pri medusobnom pornicaniu polovine spojkc. @ Kolutna ccpovima spojka s gumenirn @ Ra"li~ite mogucnost i dcformncija clasticnih clcmennta 393 392 . ~~t :lntkteri::. a nckad se upotrebljava i uz neku drugu spoiku.233.2 Ela st l cne sp oj ke s p r i g uii n i m elementima Kolutna spojka s gumenim cepovima @. niie ')!Ijc!ljiva na vece radijalne pomakc (do 4 mm). Vrlo je jcdnostavna pa se zbog toga i zbog bdumnog rada veoma cesto upotrebljava za niske i za srednie vrijcdnosti okretnih momcnata. Gumenc cepovc treba smjestiti sto dalic od osi vrtnje da bi se smanjio spccifican pritisak na gumene cepove [dop p = 0. Obodi obruca lcze na prirubnici unutarnje polovine spojke jcdan blizu . [cdan od njih prikazan je na Gy. Sastoii se od dviju polovina i trakastih opruga smotanih u spiralu. Na ® prikazaua je izvedba s ugradenim elasticnirn clernentima (navulkanizirana guma izmedu dviju cahura.:ahuru prolazi vijak koiim se pricvrscuje elasticni element.i da spojka ima iako priglIsno djelovanje.06 kpjmm"]. a ima i odgovarajuce prigusno djdovanje./\)d. Time nastaje rrenie. zakretanie kutno ®c. ali je gotovo bez mogucnosti za kutni i radijalni pomak. Namjesto gumenog obruca ima navulkanizirane gumene konuse.

ucno-iskljucne spojke Iskliucne i ukljucno-iskljucne spojke omogucuiu ukliucivanie ili iskljucivanje pogonskog i gonjenog vratila u toku rnirovanja. Ceoni zubi mogu biti i drugih oblika. Zupcane spojke s cccnlm zubima najcesce su od sivog liva. Habanjo tarnih povrsina i zagriiavanie izazvano trcnjem spada u slabe strane tarnih spojki.ta (zup~as!o) spoika c) d) @ Oblici zubi spoiki: a) trapczni zubi. mora postojati pose ban uredaj za ukopcavanie. Kod onih prvih okretni se moment prenosi zubima smjestenim na celu. od broja ukliueivania i iskljucivanja u jcdinici vremena itd.ucna zupcana spoika @. mora biti osigurano dobro uleiiStenje kliznih prstena. 394 Iskl. odnosno za Iskopcavanje. d) zubi koii omogu~uju ukljudivan]c u svakom polozoju e spojke . 5. Kod te spoike je jedna polovina pomicna po vratilu. . pravokutni sa zakoscnim celom i zubi koii se u svakom polozaju daju utisnuti jcdan u drugi. "1- I I I " .2 Ukljucno-iskljucne Tame spojkc omogu{uju spaianie i razdvajunie vratila u toku okretanja u punom op•creceniu. nema ni akumuladjskog. Spoika treba da je tako ugradena da je ta] prsten kod okretne spoike rasterecen. Osim kao IIkljucno-iskljucne one sc upotrebljavaju i kao spojke za prornjenu smjera kretania i kao sigurnosne spojke. Ukljucena spojka daje s vratilom krutu vezu pa. Buduci da pomicanje spojke u svrhu ukljucenja i iskliucenia traze prilicno velike aksiialne sile.234 Iskljucne i ukl. dvodijelni. medusobno spojeh vijcirna. Za rucno ukljuCivanje i iskliucivanie spojke mora se sila s rucice potrebna za ukljucivanie i iskljucivanie prenijeti na okretni aksiialno ® Urcdaji za ukllucivanie pomicni dio spojke s utorom ili oiacaniem . Ukljuceniem spoike (tocka I) pret arn ® Iskljucna kandzo. Zubna spojka ukliucuje se za vrijeme mirovanja iii pri malim razlikama u broju okreta pogonskog i gonjenog vratila. a gonjeno vratilo stoii (n z = 0). elektrohidtaulicni i elektromagnetski.. Diiele se na zubne i na tarne frikciiskc spoike. Tarnim spoikarna postize se postepeno i kontinualno ukljucivanje gonjenog vratila prj bilo kojoj razlici u broiu okreta 'pogonskog i gonjenog vratila.234. I U spojki .1 Isk lj u cne sp o ik e o Vnlkan spojka s dvodiiclnim gumenim obrucem @ Spoika s navulkaniziranim gumenim diiclom 5. koja djeluie na srednjern radiiusu nalezne povrsine. Tame spoike rnogu biti provedene kao eeone. __. prema tome._ vrijorM 1lI I @ Dijagrami ukljutiv. Izbor sistema tih uredaia zavisi ad zahtieva koji se postavljaju na spoike. Oni mogu biti mehanicki pneumatski hidraulicni. kao ciIindriene i kao konicne.!1 ~ if l~ t'~ _ <t . ~ E I ~I I Ji. b) pilasti zubi. odnosno u toku pogona. NajCesce se upotrebljavaju ceone tame spojkc. . pilasti (za jedan srnjer okretanja). 5. Zubi spojke kontroliraju se s obzirom na savijanje i na speci!1cki pritisak naleznih povrsina pomocu obodne sile. odnosno na obodu spoike. Pogonsko vratilo ima TIl okreta. i to kao jed nolamelne ili kao viselamelne. Klizni prsten je najcesce od sivog Iiva. Na @ prikazan je di· dijagram ukljuCivanja spojke.. dok je druga polovina cvrsto uklinjcna na niemu.Spajanje nije tako sigurno.Taj prenos sile s rucice na okretni dio spoike izvodi se pomocu kliznih kamena iii kliznih prstena koji zahvacaju u utor ili u ojacanjedijela spoike t@. ti. pa i dobro podmazivanie kliznih ploha. c) zubi s nagibom (sa zakoscnim celom). Na @ prikazani su trapezni (za oba smiera okretarija). od velicine SIlage koja se spojkorn prenosl.234.nja 395 . Pri eventualnom preoptereceniu nastajc medusobno klizanje h) __t'vllca tarnih povrsina. a niti prigusnog djelovanja. Da bi se dobila potrebna sila za ukljucivanje i za iskljucivanie iskljucnih i ukljucno-iskljucnih spojki.

mase goruenog diicl a . koja je oblozena tarnim oblogama (h). rnan~ sila za ukljucivanje spojke P".. I)C t. bez klizanja (tocka II). Iedna klizna ploca (e) vezana je cvrsto s glavinom.RD - dopp [kp/mm'] specificnog prltiska i koeficiienata trenja dane su u tablici 3. [kpfmm]. v [p je u kp/cm ' a v mls] jest mjera za opteretivost spojke i krece se prema vrsti oblogc u dopustcnim ® Tarna 'polka s diskorn .55 i. raste n2 po krivulji. u obliku sinosoide i uzduzno su pokretne u utorima gonjcnog dijela spojke. bilo da su cirkulacijski podmazivane). Rm IX - sin «) [kp] Specifican pritisak na tarnim povrsinama __P u__ spoikc: :." 'IT Vrijednosti dopustenog Mo CIL cos Ji. Ako je M.:: CRT . + Mil [kpmm] unutarnjim lamelama mogucnost opruznog djelovanja tako da se paket lamela pri iskliucen]u spoike mcdusobno odvoji 1 smanu trenje u praznom hodu spoike na najmanju mjeru.= I -~ =. 30 t. konusa b. a pri promienljivom M. ako je moment trenia A1 R veci od sume momenata statickih otpora gonjcne strane vratila M" co. mora kut naglba.V. povezanih urnjetnom smolom. "~ I .? je IX -.sto . 97310 P2 n. u gornju jednadzbu uvrstim? vrijed. ubrzanja potrebnog da gonjena strana poveca brol okreta od nula na n. mora bid Po . odnosno ako obodnu silu izrazimo momcntom.. a to ornogucava da se klizne ploce odvoje od ploce s tarnirn oblogama.}a.5 do 5 [kp/cm 2} iznosi vrijednost koeficiienta trenia izmcdu 0.I. raste 11. w GD' =_ 4g rr'n ---" 30 t. cos IX + sin IX) c. Vanjske lamele su glatke i uzduzno su pokretne u utorima pogonskog dijela spojke. koji svojim utorima na vanjskom obodu nosi vanjske lamclc. = R~ ~ R2 za Iskliucenle spojke . gdie je Rm IL R".3 i 0.4. Ortlinghausova) granicama izrnedu 40 i 80.-. Tarna lamelna spoika (Ortlinghaus) «t~ sastoji se od pogonskog dijela cvrsto spojenog s vratilom. onda su i unutarnje lamele glatke i dobivaju oblogu od umjetne mase iii sintrovanih materijala. U gonjenom diielu nalaze se jos i uteri u kojima su ulezistcne rucice s kracim i duzim kracima. konstantan. e = I -.. Rucice (c) rlacc svoiim kracirn krakovima na aksijalno pokretne klizne ploce (e). Na duze krajeve rucice moze se dielovati preko uzduzno pokrctnih prstena. ~ Tarna sinus-Iamclna spoikn (Ortlinghausove) u) n'n Lr t: Ai. linearno. Ako lamelc treba da se krccu na suho. Razlika Me "" lvI R .. Time se odvajaiu pogonska i gonjena strana vratila. 9. a broi okrera n2 porasti od nule na n (tocka II). Da bi se obodna sila Po mogla sa sigurnoscu prenij:ti. Lamele su kalienc i podmazivane uljern (bi10 da su uronjcne u ulie. iznimno 15°. one unutarnie su valovite. Produkt specificnog pritiska i obodne brzine p . Porn icanjern ukljucnog prstena udcsno oslobada se rucica. koji svojim uzduznim kretanjem dje1uje na rucice smjestene u utorima (c).:. dobivarno silu ukljucivanja: P. Na glavini spoike (a) sicdi ukljucni psrsten (b).. [s] vrijeme ukliucivania lvI.man) I •.1tL. Obloge su pri radu na suho izradene presanjcrn azbestnih iii pamucnih vlakana. = GD' 4g -t. Sinusni oblik daje . Posro su pogonska i gonjena strana postiglc jednak brei okrcta n zajednicki se povecavaiu na 112 = 11. 397 . iii su od Ciste umjetne smole.nosi spojka.8 do 10°. uz klizanje naleznih povrsina. Pr= -. [kpmmJ Tarna spojka s diskom (Onlinghausova) @ ima dvije klizne povrsinc. koji nosi unutarnje lamele. Tada kraci krajevi rucica pririskuju Iarnele iii ih otpustaju. Sila potrebna = Mo sin « [kp].~ P . Pri tome ce u vremenu t. moment trenja Af R = F. Vanjski prsten (f) (on cini drugi dio spojkc) nosi aksijalno pokretuu plocu (g). Pri specificnom pritisku od 2. bi se ~?stigl~ ~to. df2. I GD2[k = '-4g' pmm· s 21'je moment tromosti .~ pa.FN' Ako.396 ~~} 'I'arna spojka s konusnlnt tarnim povrainama Tarna spojka s konusnim tarnim povrs~nama 4J. OblCn.kIJi djeluje kao moment ubrzanja masa gonjene straue vratila. -----.[kprnm] t. brei okreta n I nesto pasti (n).nost z~ ~?rm~lnu silu PN. = GD2n -375 l. Lamela ima vcci broi . Ukupni moment koii se prenosi frikcijskom spojkom bit ce: MR = M. Velicina potrebne sile za ukljucivanie spojke dobiva se iz uvjeta ravnotczc sila ~~b: P" = FN ([. i od gonjenog diicla s utorima na unutarnjern obodu.

I!ju tarnu plocu d. Prednost irn je mogucnost regulacije okretnog momenta promienorn pritiska ulja. Pri ukljucenju struie djeluje dcktro"magnct na kotvu c i privlaci je. a ta srednja ploca. ucvrsceni u kotvi t u tarnoj ploci b. koie mogu prenosm vece okretne momente od tarnih spojki istih velicina.~ne spojke s cconirn zubima. povrsme konusne spojke oblazu se umjetnirn iii sintrovanim materijalom k~ji se na nalezne povrsine lijepi ili zakiva.. Iskljucenie spoike postize se prekidom dovoda stlacenog zraka i odzracenjem vodova.-. Tamo tlael na stap c pornicuci ga ulijevo. kako je to prikazano na sliei. ali s nesto drukciiim nacinom djelovanja. a opruge vracaju stap u prvotni polozai. tlaci na vanisku tarnu plocu c. koje rade na suho i tame .-2- 0.. Tanke' la. prolaze kroz lamele. Losa strana su im eventualni gubici zbog loseg brtvenia.s -y:_ "'" 1. Svorniacl a. Nakon iskljucenja struje opruga vraca kotvu u prvotni polozaj.!m Na @ prikazana je tarna elektromagnetska spoika s kliznim kolutima sa dvije tame pOVl'Sinc. Danas se pneumatske spojke ccsee upotrebljavaju.. I jedne i druge mog\! biti s iednom. pritiskuiu ovu na sred. Tarne hidraulickc spojke ~~.. zeliezo po ~eliku I-L-ij-CV-a-n-O-Z-C-lj-eZ-o-p-O-k-Ol. aksijalno pomicna. Veci broi svornjaka d vezanih sa staporn tlaci na larnele. Prcostalo ulje u cilindru dobiva.' pu ~ (PV)dOJ> .Odlikuje se [ednostavnoscu konstrukclje. ' 5. Pri ukliucenju spojke ne postize se odmah konacan pritisak zraka.E.sa 399 .O_2_-_0_.~ako. h=_a_ sin CI.:anja upotrebljavaju se umjesto spoiki s plocastim tarnim povrsinama zup. sto u odnosu prerna velicinispojke moze traiati do 1 sekunde. Za ukliucivanic i iskliucivanie dovoda zraka sluze tzv. (Rt _ PR RD = speeificna snaga trenja CI. iz cega proizlazi potreba horizontalnog pomaka 0. Slic~? kao kod tarnih spojki s cconim tarnim povrsinama. Stlaceni zrak struji kroz provrte u vratilu otvorom a u prostor cilindra b. P za CI. Paket lamela lezi kod te spojke izmedu magncta a i kotve b tako da magnetske silnicc.14 do 0. kojima se moze izvrsiti i do 3 600 ukliucivanja u toku iednog sata. pa imamc: pneumatske.234. sm « @ Potreban razmak tarnih povrsinn D~ bi se nalezne konusne povrsine odvojile.005-O. To je razlog sto se te spojke upotrebljavaju za ogranicen o Lnmctna tarna spoika s hidraulickim uklju¢h'anjem broj okreta.. Opruge e vraeaju stap u pocetni polozai. dolnzi do nezeljenog ukopcavania spojke.1. Otvaranjem uljnog ventila spaja se prostor cilindra s tlaenim vodom uljne pumpc.. Kad je djelovanjem pritiska na stap svladana sila oprugc.. Zatvaranjcm ulj" nog ventila prazni se pro" stor cilindra preko povratnog voda.18 je a (pv) = 10 do 30 u prosjeku 20 (~e_.i----~I__. mora biti mjera a = 1 mrn.. sin do" = 0. koje su izradene od magnetskog cclika. Lamelna dviie tarnu spoikn tame povrsine s kliznim kolutirna clcktromagnetske . Tarna pneumatska spojka @l. Losa su im strana gubici uslijed 398 t1~Lamclna tnrna spojka s pneumatskim uk~}ucivnnjl. hidraulicke i elekt~om~gnet~ke spojke.OI Kontrola n~ zagrijavanie p~OV?~ise na temelju specificne snage trcnja.:) em. snage izazvane radom trenja svedene na [edinicu nalezne povrsine: P sp = sin 1. pritlsak kojim tlaci stap.15 p[kp/mm'] 0_.3 Tame spojke mehaniCki koj c se n e uk l iucuju Te "spojke s?. usliied ccntrifugalne silc.Dopusten! speclflen! pritisak i koeflcljent trenja Tablica tarnih povrsina 3 Materijal I~I I 0. Dijele se na elektroruagnctske tame spojke s kliznim kolutirna i na elektromagnetskc tame spojke bez kliznih koluta. a stap c pritiskuj e lamele. Tarne elektromagnetske spojke. Za specijalne svrhe upotrebljavaju se JOS elektrornagnctske spojke sa zelj~zn<?m prasinom i in~ukcijs~e spoike. Pneumatska sl?ojka omogucu]e dobro ukljucivanie gonjenog diiela. Na @ prikazana je lamelna tarna spoika s kliznim kolutima.O_5 __ _L_I_'jC_v_an_o_zC_I_je_zo_p_O_I_ij_CV_a_n_om_z_'c_li_CZ_U_I __ O'_I Lijcvano eventualnog loseg brtvenia i usliied korodivnog dielovania vlaznog zraka. magnetski ventil i. Za ukljuelv~nJe za ~nJeme mlfo. = 8 do 10". tj. konstruirane da ornogucuju dalpnsko ukliucivanje pomocu zraka. sa dvije il i svise tarnih povrjlina. CI. 'P = 1>. One. moraju biti tanke da se ne bi ® rcmetio tok J magnetskih sila. ulja ili magnetizma.

Omogucuju da pogonski stroievi. odnosno sa spojkom za upustanie urad (iDb. Upotrebljavaiu se najecSee kod alatnih stroicva.na tarnim povrsinama trosi se pri radu na prazno prilicno velika snaga. Zbog pojava remanencij~ . I. motori s unutarniim izgaraniern) dodu na priblizno pun broj okreta prijc nego sto ih optereti gonjeni stroj. kli:wi Tarna elektromagnetska spojka lamelna bez prs/en kliz. Elektromagnetske spojke koriste se za rad istosmjeruom struiom. 4 ? @ Dijagrarn upujitan]a urad krntkospojnog motor. eiji se pogonski moment mijcnja u zavisnosti od broja okreta (kratkospojni elektro-motori. kao sto su centrifugalne Mo .: vaniske lamele. kod kojih treba ubrzati same manje muse.mel. strojevi za gnieccnie 2 Mo = konst . Varijal!ta b prikazuie povezivanje dvaiu kolutima. U jednoi polovini spojke smjesteu je magnet. vcntilatori Mo = kco kalanderi. s @ Larnelna tarna spoika s kliznim vrat~lom. Spojka moze raditi na suho ili u ulju. vezan krutom spojkom). \'ratlLo) b) z. elcktromagnctska kod koje vratila.1 S pojke spojke z a up u s tanj e urad Spojke za upustanje urad iesu spoike s automatskim ukliucivanjern na nacelu centrifugalne sile. a njenu drugu polovinu cini kotva. za sluca] da ic kratkospojni elektro-motor spojen s gonjenim strojem krutom spojkorn (ipa. koja ima visok koeficijent trenja.strojevi za obradu drveta. Na (iD prikazan je utrosak struic i porast broja okreta u zavisnosti od vremena . Elektromagneti ovdie rmruju tako . 5. na kotvu spojka se ukliucuie. preci 60 V. Dok struja tece.u kotrljajucih lezaja ulezisten na vratilo. ti. Kod spojke s kliznim prstenima napon b) nc smi]e. Izrncdu magneta i kotve ostvaruie se zracnost I. Glavina pogonskog vratila irna na sebi kotrljajuce lezaie na kojirna ie centrlran elektro-magnet. a) ZIl jedno zavisna od napona. Potrosak strujc je relativno nizak i krece se prcma velicini spojke izmedu 10 do 200 W. koia se I_la :azne nacine prctvaraniem dobiva IZ mreze. a kotva se okrece zaiedno s glavinorn b. ukliniene na vratilo ~W~: U izvcdbi na @ a ulozene su unutarnie lamcle akslj~l. Dielovanjern magneto. zbog sigurnosti. a za larnelne 24 V. vczanog krutorn spoikorn (gore) i spoikom za upustan]c u rad (dolje) @ Karakteristike upustanja strojeva Na @ prikazane su karakteristike rada gonjenih strojeva u funkcionalnoj zavisnosti Mo "M. Magnetske silnice ne prolaze kroz lamele i nema pojava rcmancncije 0) izmedu lamela.235 Specijaine 5. Ako bi takav pogonski stro] bio gonjenim strojem opterecen vee ad samog pocerka. pokr~t!10 u ~~pcanik g. Ta var~jant~ (a) ornogucuje da se preko elektromagnetske spoike izravno povezu zupcanik. Gonieni strojevi mogu pri stavljanju u pogon imati razlicitc karakteristike. Lamele su dovoljno debele tako da su u stanju da preuzrnu i odvode potrebne kolicine topline. od stanja mirovanja (ako bi bio ® Ekklromagnctska zupcasta npr. U ukljucenom polozaiu kotva se ne okrece. = f (. onda bi ga trebalo dimenspoika zionirati na snagu potrebnu pri upustaniu.~"k«l2 pumpe.ie dovode u polozaj koji odgovara praznom hodu. u cijim su utorima ulozen. Time bi pogonski stro] pri pogonskom optcreccniu bio neiskoristen. c je aksiialno pornicna i viicima povezana s vanjskim prstenorn d. Unutarnje Iarncle oblo~ene su obostrano oblogama od smtrovane bronce.}n)' prj rjdavanju uvjeta za stavljanje u pogon treba navedene karakteristike 26 PRAKTICAR III 400 401 .220 V.dizalice.nih pr~tena prik~zana je na @P. Unutarnje Iamele (f) ulozcne su a~slJalno pokretno u zube glavine g. rernenica ili sl.235. magnet a privlaci kotvu c s magnerskc silc prolaze kroz lamcle prstenorn d i time se izvodi pritisak na lamele.da je moguc dovod struie bez kliznih prstena. Prikljucni naponi vecih spojki s jednom iIi sa dvije tame povrsine iznose najccsce 60. no te lamele ornogucuju ustedu p rost ora. Postoie cctiri osnovne skupine radnih strojeva eiji su okrctni momenti pri stavljanju u pogon dani ovirn [ednadzbama: stroievi s vclikim rotirajucim masama. koii je pomo~. a prazni hod je ogranicen iii je to prazni hod nizih brojeva okreta.e odvode male kolicine : opline. Obje polovine spoike imaju ceone zube. Okretni moment koji se prenosi spojkorn moze se regulirati promjenom napona jer je privlacna sila na kotvu 0· Lamclna lama 'pojka bez kliznih kolutll. pa se takve spojke upotrebljavaju za rnanje snage.a dva vratila Elektromagnetska zupcasta spojka @. Ko~va. 110. liftovi.n~. stapne pumpe 3 Mo=k-k«l . Prekidom toka struic tlace opruge i odvajaju kotvu c od magneta a te.

u odnosu prerna pogonskoj strani.235.12 Spojke s reguliranim upustalljem Spojke s reguliranim upustanjem pomoeu opruga jesu sve one spojke kod kojih se zakasnielo stavljanje u pogon goniene strane stroja. lopatice guraju ispred sebe kuglice. Do dodira tarnih povd'ina pogonskog i gonjenog dijela spoike docl ce tek onda kada djelovanjem centrifugalne sile bude svladan otpor opruge. @ Celjusna eentrifugalna spoika 5. bro] okreta spojke 403 402 . f) vratilc radnog strop.eljusna centrifugalna SPOjM ka za upustanje ®. Pogonski dio spoike Cini kolo s lopatama.. (. Dok se jos nlie stvorila dovoljno velika oentrifugalna sila. Napunjena je kalibriranim kuglicama promjera 1 mm. Ekonomicne su samo pri vecem broju okreta (vlse od 700 min-i).ka @' Slicna je prije opisano] Metalluk-spojcl. gonjenog dijela sastavljenog od vanjskog oboda i cela. Tako nastaju sile trenja i dolazi do prenosa okretnog momenta. Sastoji se od tri glavna dijela: pogonskog dvokrilnog kola uklinjenog na vratilo. U poiedine kornore izmedu lopatice smjesta se jednaka koltcina celicnih kuglica prorniera 5 do 10 mm.gonjenih strojeva. I ovdie. n. Pogonski broi okreta mora zato biti veci od 11 = 500 min . Q Ci'r n) 'l:urb~hidraulicna 111<'vnn)C ulia. pogonskog vratila. gonjcnog vratila Funkcionalna zavisnost okretnog momenta od broia okreta kod rurbohidraulicke d) otvor za nan. uz karakteristike pogonskih srroleva i karakteristika spoiki. stvara se trenje ad mase kuglica koje 8U djelovanjem centrifugalne sile t1acene uz unutarnji obod i pritiscu na nj odredenom silorn. Cela zatvaraiu lopatice. Motor se za to vrijeme ubrzava bez opterecenia gonjene strane. g) brlval h) vratilo motora.11 Spojke s nel'egulirallim upu5talljem @ Knrakteristika pogonskog 25 Ove spoike veiu pogonski i gonjeni stroj automatski. Na <Z"W prikazana je karakteristika kratkotmjnog pogonskog motora. broi ok ret. Turbohidrau1icna spojka @ a sastoji se ad pumpe a kao primarnog kola i turbine b kao sckundarnog kola. c) pri prcoptere~enju Pulvis-spo. b) rotor turbine. kao i kod prethodne spojke. svladat ce centrifugalna sila silu opruga i ccljusti ce svoiim oblogama (e) tlaciti na vaniski prsten f genienog dijela spojke. To su: spojke s nereguliranim 5. b) u pogonu. Oba rotora pumpe i turbine zatvorena su kucistem c.njo @ Metalluk-spo.ka @ Nacin djc!ovanja l'ulvis-spojke: a) mirovanic. rada kratkospoineg elektro-motora Metalluk-spojka @. postize djelovanjem opruga. NajceSca vrsta te skupine spojki je celiusna centrifugalna spoika za upustanic. koje b) b) pogon <) preopt. Gonjeni dio na unutarnjem obodu niie gladak. @b) spoika s Periflex-spojkom: a) rotor pumpe. te kalibriranih kuglica pomijeilanih s grafitom radi manieg trosenja. spojka. (0) 5.235..1. zavisnorn od broja okreta. 2 3 upustanjem spojke s reguliranim upustanjem pomocu opruga spojke za upustanje sa zakasnielirn djelovanjern. ali tek posto se postigne odredeni broi okreta. Spoike za upustanje urad mozemo podijeliti u tri skupine. Spojka je napunjena uljem da bi se smanjilo habanie. c) kuciste. a okretna su na glavini pogonskog dijela.13 Spojke za upustatlje sa zakasnjelim djelovanjem Spojke za upustanjc sa zakasnjelim djclovanjem jesu spojke kod kojih se upustanie urad moze regulirati.t. Pogonski dio a nosi na svorniacima b celjusti koie su okretne oko tih svorniaka i ko]e privlace opruge d uz glavinu. a gonjeni dio moze biti remenica. c) brtva. zajednieki uzimati u obzir. Aka u pogonu dode do preopterecenja.231. Centrifugalna sila tlaci kuglice pri okretanju lopatica uz vanjski obod sve dok se ne stvori dovolino velika sila trenja i na taj nacin poveze pogonska i gonjena strana. Kad okreti dosegnu odredenu visinu. Rad te spoike temelji se takoder na nacelu centrifugalne sile. a ta regulaciia ne mora biti pomocu opruga. vee ima niz plitkih utora. Prenoseni okretni moment moze se mijenjati promjenom koliCine kuglica. mas a kuglica nije u staniu da stvori dovoljno veliku silu trenia pa nastaie klizanje. koja zatvaraiu pogonski dio. i) ~lasticn. Spojka se izvodi kao rernenica Hi kao spojka vratila.

Tck kad se broj okreta kom sa zakasnjclim dielovaniern poveca. rjcdc lijevanih svorniaka a. a Ip je struja koja se trosi kod neopterecenog stroja. usl ijed cega dolazi do medusobnog zaokretania pogonske i gonjene strane spoike. Pri prcoptcrccenju aksijalna sila kuglice svladava otpor opruge i na taj naein nastaje medusobno zakretanje pogonskog i gonjenog dijcla spojke. Iz dijagrama ~e vidi da [e u momentu ukljueivania Iu veliko. zakretan]e prestaje. Nekad se ta spojka ugraduie izravno u stator elektro-motora.naprazno. prikazana ie spoika na @' Sastoji se od pogonskc polovine a. dopustena i takva opterecenja koja bi izazivala naprezanja jos u granicama elasticiteta ako su nastala naprezanja tako velika da se time ugrozava norrnalan rad stroia. 7. Kad uslijed opterccenja na gonjenoj strani u odnosu prerna pogonskoj strani padne broi okrera. Na @id prikazan je rad spojke za upustanje sa zakasnjelim d~elovanjcm. Automatske sigurnosne spoike dijel e se na kuglicnc. Sigurnosne spoikc su. koja odgovara porrosnii pri norrnalnom radu motors. ulje struji djelovaniem centrifugalne sile iz prestora lopatica pumpe u prostor turbinskih lopatica. Dok motor radi. zavojne oprugc d. u vrlo jcdnostavnoi izvedbi. On se moze regulirati promjenorn koIicine ulja. Ovo moze biti izazvano bilo prevelikim progiborn. sinkroniziran. Cim povecani moment padne ~. Neke spoike za upustanjc u fad djeluju i kao sigurnosne. motor b) kruta spojko je povezano s rotorom pumpe i napunieno uljem. Na @ prikazani su dijagrami struje i brojeva okreta u zavisnosti od vrcmena: za sam kratkospojni motor @a. Na skkama oznacuje i" struju u momentu ukljuCivanja. medutim. Da bi se sprijcclle napriied navcdcne pojave. Za vcce okreme momente primjenjujc Karakteristika spojke prikazana je na qpb. Presjek svorniaka a tako je dimenzioniran da okretni moment. bilo prevelikim uvijanjem. u uredaie se ukliucuiu automatske sigurnosne spojke koje nisu sposobne da preuzmu povecani okretni moment. Nisu. dviju kuglica c. ulozenih u zakaljene cahurc b i c. 5. Puknuti svorniaci mogu se. Njen tok pokazuie da s padom pogonskog broja okrcta III pada i prenoseni okretni moment tako jako da se moze "r govoriti 0 razdvajanju spojke. uredaJ: koji sluze za zastitu stroja od preopterccenja.235. kad prekoraci dopustenc granice. posto jc zaustavljeno okretanic. d) 5p~jko so @ Slgumosna spojka S- prckidnim svcrnjncima Kao spojke za upustanie urad mogu se upotrijebiti i elektromagnetske spojke sa ze[jcznom prasinom i indukcijske spojke. Ona pocinje raditi rek pri preoptereccnju. c) za motor spoicn s gonienim stroiern spoikom za neregulirano upu~tanje. gonjene polovine b. Ta osobina spoike iskoristcna je kod motornih vozila za spaianie motora s uredaiima za pogon. te sto nije dovoljno tocno poznata evrstoca na odrez tako da treba racunati s vecirn odstupanjima.a) 5 am kralkospojn. Za vrijeme tada stroja s norrnalnim okretnirn momentom sigurnosna spojka ponasa se kao neclastlcna kruta spoika. za motor spojen s gonjenim strojem preko krute spojke @b. 404 @ Sigumosna spojk. prerna tome. Dielovaniem centrifugalne sile uljc daje Iopaticarna turbine okretni moment. Takav potrosak struje je i kod samog kratkospoinog motora. Upotreba tih spojki dolazi u obzir i kod kratkospojnih elektro-motora. Ukliuceniemspoike potrosak se pomalo penje. na zupcane i na tame. da bi nakon kraccg vremena pao na vrijednost In. stvorLt ce se usliicd djclovanja centrifugalnc sile u prestoru lopatica pumpe i turbine prsten od ulja. Na ® prikazana turbohidraulicna spojka je turbospoika Voith .. poveca se i okrctni moment pa se vozilo krece. b) za molar spoicn S gonjenirn stroiem okretni moment i vozilo stokrutom spoikom. Losa je strana tih spojki gubitak vrerncna pri zamjcni puknutih svorniaka. ali ni izdaleka ne na vrliednost L. Sigul'nosne spojke s kugllcom @. bude odrezan. Osim automatskih sigurnosnih spojki upotrebljavaju se takoder i sigurnosne spoike s prekldnim svornjacima. d) aa motor spoien s gonjenim stroicrn spoiji. @.. Pri praznorn hodu motora poiaQ~ Diiagraml struje i brojeva okreta doni u zavisnosti od vrerncna: a) vljuje se nedovolino vclik zn sam kratkospoini motor. Radi boljeg centrirania kuciste ie s rotorom centrifugalne pumpe ulozeno u kotrljajuce Iezaie.a motor spojen s gonjenim strojem spojkom za neregulirano upustanje @e i za motor spojen s gonjenim srrojem spojkom za upustanje sa zakasnjelim djclovanjcm @d. kola cini pogonski dio spojke i turbine. sto velicina momenta sigurnosti nc moze mijenjati. bilo 10m.a no.~mab:u vrijednost. s kuglicarna 405 .Odg?vara radu samog stroja bez opterecenja. Ako je broi okrcta pumpe. potrosak struje I. spoiena s Pcriflex-spojkom. SigUl:'!lO~na spolka s prekidnim svor-njacrma @ je jednostavna spojka kod koje se okretni moment prcnosi pornocu (najc<:sce) celicnih. je stmja koja odgovara motoru pri nonnalnol11 optere(-enju. Za prenos niskih okrctnih rnomenata.2 Sigurnosne spojke U radu nekih strojeva moze povremeno doci do takvih preopterccenja koja u pojedinim strojnim diiclovima mogu izazvati bilo trajne dcformacije. lako zamiieniti novima.Sinclair. ali vrlo kratko vrijeme. Pri tome kuglice preskacu rupu i buCe. I.

gotova i~kljuciv~ na pacel. okretna spojka djeluj~ slobodno u srmeru . Na 'llll> prikazana je sigurnosna Iamelna spojka. Ovdje je pogonski element puzno kolo a. koja moze biti izvedena kao samosralni strojni dio iii je izradena u drugom strojnom dijelu. Zubna sigurnosna spojka moze se upotrijebiti za oba smiera okretanja. a na @ je lamelna sigurnosna spoika ugradena u zupcanik. Pogonski i gonjeni dio spojke obicno se izraduie od materijala za cernentiran]e. Iz slike proizlazi da je: F. u zupcaniku. stvaranie pritiska na tame povrsine. Gonjeni dio b smjesten ie aksijalno pomicno na klinastom vratilu c i tiskan je u zahvat pomocu opruge d.5 do 3.kret~~Ja. spoj sc automat ski prekida.se konstruktivno rjesenje prikazano na @.3 J e d nos m] erne spoj ke J cdnosmjerne spoike (slobodno okretne spol~e) ornogucuju spajanje pogonske i gonjen~ strane pri okrctanju u jednom smjeru. a na krajevirna ovih smjestene su kuglice c.u prik~zanom n80 @. kali na 52 do 56 HRc i brusi. Zubi se kontroliraiu samo na specificni pri tisak naleznih povrsina 'll:~b p = ~~3~M. izvodi za vriieme mirovanja. Sigurnosne zubna spojka @a. Te se spojke diiele na radijalne i aksiialne.235. tj. Trazi tocnu izradu i to joj je ujedno nedostatak.b·Dm ® Sigurnosna spojka s kuglicama rnomcnata za prcnos vccih okrctnih @ Sigurnosna lamclna spojku ~ dopp b) (dop p = 2. Na gonjenorn vratilu je pomocu pera smiesten dvodijelni gonjeni dio spoike. u cijim celima su izradena udubljenja u koja ulaze kuglice. Najce1ice se zbog svojih malih dimenzija upotrebljava u gradnii alatnih strojeva. za okretne mornente izmedu 5 i 300 kpm. Paket lamela 'llll> i @i Izlozen je aksijalnorn pritisku opruga. koja se po 406 407 . Aksijalne slobodno okretne spojke grad.8 Po. kao kocnica. u remenicu za plosnati i u rernenicu za klinasti remen. Kad nastavlieni okretni moment. koji se maze regulirati._ p) 2 Prema iskustvu sa spojkarna koje su u pogonu p. npr. Prema tome. a protivno smieru kretania kao slobodno okretni element.e s~ . Sigurnosne tarne spojke @.0 kp/mm 2). Sastoji se ad pogonske polovine a. = = Po tan (~ 2Motan Dill - p) = @ Zubna sigumosnn spoika @ U gradcne s igurnosne lamelne spojkc (1.~ z·hn. kod kojih se ukljucenjc spoike. 5. Na pogonskom i na gonjenorn dijelu izradeno je ceono ozubljenje s kutorn na bokovima zubi ~ = 90°. "'>! 0. Pretice Ii gonjena strana spoike p~gonsku. Pogonski dio je ovdie vijak s plosnatim 111trapeznrm navoiem 1 matica. nastaie medu Iamelama klizanie. bude prekoracen. @' Te su sigurnosne spojke zapravo tame 'spoike. u cijim otvorima je ulozeno nekoliko opruga b. a za srednje vrijednosti okretnih momenata.

OBERSMIT

Eugen, dipl, inzenjer

stroiarstva
/.

fX9lmskl> ·vrolifo

PRENOS SNAGE
5.31 ZOPCANI PRENOS . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . 410 Osnovni pojmovi - Cil indricni zupcanici s ravnirn zubirna _... Cilindricni zupcanici s kosim zubima - Konicni zupcanici s ravnim zubima - Konicni zupcanici s kosim i sa zakrivljenim zubima - Konicni zupcanici s pornaknutim osima za mimosmicrna vratila _... Ci lindricni zupcanici sa zavoinim zubima - Puzni prenosi - Planetarni prcnosi 5,32 REMENSKI PRENOS . . . . . . . . . . . . . . . . , . .. 525 Remenski pre nos s plosnatirn remenjem - Rcmcnski prcnos s klinastirn remenjem 5.33 TARN I PRENOS , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553 Tarenice sa stalnim prenosnim ornjerom - Tarenice s promjenljivim prenosnim omjerorn - Hidraulicni iii mrbop1'enosi

@ Aksiialna

icdnosmicma

SPOjk3: a) matica sa ravnom, povrsinom

b) matica

s konusnom

nnlcznom

strrnom nu;:ojll vijka maze aksijalno pomicati. Ona ima na celu ravnu ~~a iIi konusnu tarnu povrs.~nu ~~b. Druga ~ tarna _povrsina nalazi se na gonjenom dijelu spojkc. Pri 0k.retanju vijka u je~nom smJ~ru matica sc pomice prema gonjcnom dijclu, Okrcce Ii se vljak. u d~ugom s';\jeru, m~uea se udaliuie, a gonjeni dio maze se slobodno okretati. Aksiialne jednosmjcrne SPOjke primjcnjuju se za prenose niskih okretnih rnomenata. Radijalne jcdnosrnjerne spoike. U tehnickoj praksi je upotreba radijalnih jednosmjernih spoiki eesca od aksijalnih. Upotrebljavaju se u dviie osnovne izvedbe, Prva je prikazana na @ i iednostavniia je za izradu, dok je druga prikazana na @. Radijalne iednosmiernc spojke sluze za prenos sredniih i niskih okretnih rnomenata. Na @ prikazana je jednosmjerna radijalna spoika valjcima, Pogonski dio je zviezdast, a u gonjenom dijelu su utori za valjkc, S cela su valjci na jednoj strani osigurani prstcnom, Da bi zahvati svih valjcica bili istodobni, pri nekim konstrukcijarna valjei se tlace oprugama.

Ij~ Radiialna jcdnosmjerna spoika

@ Radiialna ka u manic

icdnosrnjcrna spojupotrebliavanoi izvcdbi

@ Radijalna

iednosmicrna

spoiku

s valicirna

408

5.3 PRENOS 5.31 ZUPCANI

SNAGE PRENOS

5.311 Osnovni pojmovi 5.311.01 0 p ce definicij e Zupcanici su strojni elernenti koji mcdusobnim uzastopnim zahvatom zubi prenose okretno kretanje i okretni moment s [ednog vratila na drugo. Za razliku od drugih strojnih elemenata (remenski, lancani, uzetni prenosi), zupeanici izvode taj prencs bez posrcdnih elemenata (remcn, Ianac, uze). Najmanje dva zupcanika u zahvatu (par zupcanika), povezani medusobno zajednickim postoljem CD iii strernenom, tvore zupcani prenos. Prenos kod kojih je jedan zupcanik drzan, a stremen se okrece, nazivamo planetnim prenosirna @. Pri svakom zupcanom paru razlikulcmo pogonski i gonjeni zupcanlk. Mali zupcanik dobiva indcks ,,1{',a veliki indeks 1)2(•• Ako zupcanik izvodi same dio kruznog . kretanja, izradu]e se kao zupcani segment. U granicnom slucaju (pri beskonacno vclikom radiiusu) zupcanik postaie zupcana letva kojom se mogu prenositi pravocrtna kretania, Podjela i oznaka razlicitih vrsta zupcanika provodi se prerna rnedusobnom poIoiaju osi vratila zupcanika u zahvatu, prcma osnovnom geometriiskom obliku tiiela zupcanika, prerna geornctriiskom obliku uzduzne Iiniie boka zuba, prema profilu boka zuba.

()- Konicni

7.-upcanici zubima

S

ravnirn

(j) Konicni

zupcanici sa zakrivlienim zubilna

~) CiHndricni Z\lp~~nki sa zavoinim zubima

(j) Zupcani

prcnos s cilindricnirn zupcan icima

CD J cdnostavni

planetarni i s unutarniim

prcnos s vani skim ozublicnjeru @I ruzni prenosi (cilinddcni pui)

®

ruzni

prcnosi

(globoidni

pu>'.)

5.311.02 Podj e la z up cani ka Prema medusobnorn polozaiu osi vratila zupcanika u zahvatu i prerna niihovu osnovnom geometrijskom obliku tijela zupcanike dijelimo : 1na cilindricne s osima koje su medusobno paralclne 2 3 na konicne s osima koie se mcdusobno sijeku ® i (1) na cilindricne sa zavojnim zubima S osima koje su medusobno mimosmjernc ® na puzne pre nose s osima koie su rnimosmjerne ® i @ 4 na hipoidne zupcanike s osima koie su mimosmjerne 5 <Ivi@. Prema geometrijskom obliku uzduzne l~~ije bokova zuba~ a kod puinih prijenosa prema geometrijskom obliku puza, zupeanici se dijele: na cilindricne zupeanike s ravnim zubima G) i @ i na @ Hipoidni zupcanici cilindricne zupcanike sa zavojnim zubirna ® sa zakrivljcnim zubirna na konicne zupcanike s ravnim .zubima ® i na konicne 2 zupcanike sa zakrivljcnim zubirna (1) , . na puine prenose cilindricne ® i na puzne prenose giobOldne ® .' 3 hipoidne zupcanike s ravnim zubima (j]) i sa zakrivljenim (spiralnim) zubima

®, <D

® 410

Cilindricni zupcanici 9 ravnim zubima

®

Cilindricni

ozublieniem

zupcallici

S unutarnjim

@ Cilindricni zupcanici s kosim zubirna

4

Gl:~.
411

Prema obliku uzduzne l inije bokova zuba cilindricni

zupeanici mogu biti:

s ravnim zubirna @ s ravnim medusobno pomaknutim zubima @I s kosim zubima (desna iii lijeva zavojnica) @ i ® sa strelastim zubirna (s izlazorn za noz i bez njega) @ i @ sa strelastim medusobno pomaknutim zubima ® s dvostrukim strelastim zubima @ s lucnirn zubima @.

Iii!

Konicni

zupcunici z ubima

s lucnim

@ Zupcan ici S ravnim zubima

~} Zupcanici s ravnim, Izmicnicno pcmaknutim zubima

@ Zupcanici s kosirn zubima, dcsni

@. Zupcanici s kosim zubima, liievi

RCe]9( EI
'1@ Konicni @ Zupcanici sa strclastim, mcdusobnc pomnknutim zubima @ Zupcanici s dvcstrukim st rel astim (h .... lomlicnim) zuhima zupcanici sa strclastim zubima

f~ Kcnicni

zupcanici

S3

xaktivljenim

zubima

u obliku cpicikloidc

@ Zup~"nici sa strelastim zubimn bez izmzn
ZR

no:;'

Iastim zubima S izlnzorn xa noz-

(g, Zupcanici sa strc-

5.311.03 Po d r u cj a p r i m j c n c p o j e d in ih vrs

ta

z u p c a n ik a

lItlE( (I
+@ Zupcanici s lucnim zubima

Izbor pojedinih nabrojenih vrsta zupcanika zavisan je od medusobnog polozaia vratila, od odnosa broia okreta pogonskog i gonienog vratila, prenosnog ornjera >)1(', od prirnjene prenosa, od brzine i od nacina optercccnja. Ako se omjer broia okreta pogonskog i gonjenog vratila i =
111 krece do 10 : I, to prednz stavlja naigorniu ekonomsku granicu za iz~or je~nostepenih ~ilin~riCnih prenosa s v:anjskim zubima (iednostcpcni prenos oznacuje ovd!e. ~renos ~ )ed~ll~ parom zupcanika), Vcci prenosni omjer mora biti visestepen (sa dva III ~lse pan zup~~lk?) ~.)~dnostepen1 prenos mogao bi bid i veci od 10 : 1, ali ie vEiestepem prenos naicescc [eftiniji 1 kompaktniji. Uzima sc:

Prema uzduznoj liniii bokova zuba konicni zupcanici mogu biti : 2 3 4 5 6 7 s ravnim zubima @ s kosim zubirna, desna i Iijcva zavojnica. Na ~W je desna zavoinica sa spiralnirn zubima, desna i lijeva zavojnica. Na ® je desna zavojnica s evolventnim zubima, desna i l ijeva zavojnica, Na @ je lijeva zavoinica s lucnim zubima, desna i liieva zavojnica. Na @ je lijeva zavoinica sa strelastim zubima @ s epicikloidno zakrivljenim zubima @.

za cilindricne zupdanike imox "'" 10 : 1 za konicne zupcanike imax "'" 5 : 1 I ovdje su teoretski rnoguci i veci prcnosni omicri uz uvjet da ti yeti prenosni omicri budu u granicarna mogucnosti izrade zubi. Puini prenos i,n., "'" 50 : 1 i viSe imln "'" 5 : 1 (moze i i = I). Primjeniuju se ondje gdje se traze veliki prenosni omieri i prenosi koji rade bez buke is prigusnim djelovanjem. Cilindricni zupcanici sa zavojnim zublma im•x R; 5 : 1 Dolaze U obzir sarno za niska opterccenja. Moguci su i vecl prenosni omjeri. Prenos u takvim slucaicvirna odgovara vee puznom prenosu, jer mali zupcanik ima rnalen broj zubi i vise lici puzu.

I

~I,

"

;

I.

I

, ..

_ ..

/,

. @ Konicni zupcanici so spiralnim zubima, dcsni @ Konicni zupcanici s evolventnim zubima, lijevi

@ Konicni s ravnim

zupcanici zubirna

@ Konicni zupcanici s kosim zubima, desni

@ Vi~estcpcni

prenos

412

413

._.: . a run ~oze bitt. /' Modul m dan [e: m = . sarno konicni za i 5-20 Unakrsni pod pravim kutom do SO i vise i visestepeni --. f) profili zuba 414 415 .--. podnozn~. Ido 5 I. o?no~om'tz~ mjerenje drugih velicina.-n-i--..---O-b-"... "m.bvo rub<> noga i U.'ja se ~i dio?eni premier (b~z obzira na to da li se zupcanik koiirn god postupkom konglra). PH proraeunu je pogodnije racunati s modulom nego s korakom. Ina i------ -~-. ~----.Konicni zupc~nici sa zakrivlJenim zubima i. 5 : I ~ Kod tih zupcanika treba uzeti U obzir posebne propise koje daju proizvodaci za izradu zupcanika._.......0 mls do 8 mls ----~I--------~I do 20 mls cilindricni sa zakrivlicnim mala optcrecenia kombinirani cilindricni do 20 ca!« puxni prenos prcnoa. ---··---------zubima viscstepcni s ravnirn iii sa znkrivlienim Buduci da se modul za dani zupeanik ne mijenja.----·~-. ne mij.zupca.5 . = do z [mm] Poloza] vratila Prcnos imJx Tip ravnim zupcanika zuhima Diobeni premier dan je umnoskorn modula alata i broja zubi: do = 111' Z [mm] ill s kosim Paralelan do 10 --.-.----_ .O-n-'I-s . i·._. d) aktivni..-.. Korak t dan je umnoskorn modula a1ata I broia 'It. -----~25 100 tesko Cilindricni zupcanici sa strclastim zubima Cilindricni strukim ~-:'-._Unakrsni --·-----------1-------------------1 konicni sa zakrivlicnim zubima preko 4. 15 25 100) udamo tdko i udarno 2 i g.-.--1--d-O--2-0--m-l-s -. @ Owake DS cilindritnom zup~niku s ravnim zubima: b) tjernena.2 5 I J5 norm.ef. i -_._ . zubirna prcnos . p!ObeE11 p:...--..' zavisna zupcanika kvalitcta obrade od kvalitete izradc Vesta cptcreccnia --..' -----I 2. -d-o-4-.n~e ~ unutlU'njinl aubima. '.---konicni s kosim.. .311..8 1 Fina obrada ~. iIi grubo obradeni 0. c) !st? za . ona ne moze biti ni izmjerena.·······..-~~ ------. Izbor tipa zupcanika prema prenosnom omjeru kvalitetu obrade Obodna brzina vma.-I-L-j-jC-v-. !lIava aube._--.-----I.....teons povr~l~s. profiirum ulutom I Najtocnija I izrada I mls 2. mls -I--------~I---------I mls 1 I I 8 (.. bok zub~..o boloo Jinijo a) opec =ue.--------.!m)cr samo re idealna racunska velicina.!_ 7t obodno] brzini za normalnu Tablica 1..~~~~~.------ kombinirani cilindricni Izbor linijc bokova zupcanika prema obodno] brzini i nadinu opterecenia Tablica Dopustena Oznaka obodna brzjna 2.broj koraka zubi kolik je broj zubi.c-n-ic-i-S-d-V-O--· rnl~ strelastim zubima ---.5 i (5 i ---------+---. puzni j do 6 (max 10) zubims prenos.. prIJelQznl die boka zuba. noga ~uba. e. _--_._--.onolik. korisni.04 Osnovne o z n ak e sup can ik s ® Diobeni premier do je putanja na kojoj se pri izradi zupcanika s~vara...-d-c-n-i '--1 Norrnalna II Cilindridni zupacnici s ravnim zuhima Cilindricni zupcanici s kosim zubima . . Kod zupcanika s kosim zubima ona ie u ravniru 0 om! 0) na os vrtnje (ceona ravnina).._ iznad 10 .-----1--I .x do 5 mls (izuzetno nesto vise) iznad 5 mls do 15 mls S stroieva 5.

13 14 l5 16 l8 20 22 24 27 30 33 36 39 42 45 50 55 60 konicne zupcanike presijecanjcm bilo kojom kuglom sa sredistcm u prcsjecnoj tocki OS!@f.25) 5. 0.=:'· 111 je lucna udaljenost dvaju bokova zubi.~~ 1'02' 1"01 65 70 75 [mrn] su radijusi diobenih krugova Vrijcdnosti u zagradama predvidenc su samo iznimne slucalevc i (reba ih ixbicgavati.015) Tablica 3. Pri.35) 0. Normalna visina glavc (odnosi se na nulte prenose sa standardnim profilom) iznosi normalno Ilk = 111.1 i 1. Pod prenosnim omjerom razumiievamo ornjer broia okreta iii kutnih brzina pogonskog vratila prema gonjcnom vratilu: 1 ....75 4 (4.U zcmljama rnetrickog sistema moduli su standardizirani. III Z 1 I = dOL -~······60----· '---·"60·--··".. Koristan dio boka zuba je dio bob zuba koji se moze koristiti kao aktivni dio boka zuba @d. ')J PRAKTICAR III l!. ~ol'ak t. Bok zub~.4 (0. Raz likujerno lijcvi i desni bok zuba.75) 7 (7. Spregnuti bokovi zuba su oni bokovi koji dolaze u medusobni dodir u toku rada zupcanika._ (JUS M.a jest toek~ d?dira kinernatskih (pogonskih) krugova. Maze biti ravna iii zakrivljena l inija na kinematskoi povrsini. Visina podnoija zuba (korijena zuba) fIriznosi hr = 1. ~o~ka odvaljivanj. u zemljama colovskog sustava racuna se s reciprocnorn vrijednosti rnodula metrickog sustava zld~. = ~~= a~-: = . Taj odnos naziva se diametral pitch i oznacuie se DP = .9 1 l. U svakoi tocki liniie dodira spregnuti bokovi irnaiu zajednicku okomicu. odnosno liicvog bob zuba s kinematskim (pogonskim) valikom @Ja. 7.£io.elazni dio boka zuba je dio boka zuba koji spaja korisni dio boka zuba s podneinom povrsinorn. Bok zuba sastoji se od boka glave 1 od boka podnozia (noge) zuba. (do je dana u colima).5 (0. n 2 dOl do i = mz. - (0) I (»2 = dOl.75 3 3. 416 417 .8 0. I n. Relativno kretanje spregnutih profila iseovetno je s kretanjem odgovarajucih spregnutih bokova. Smier joj.. maze biti l ijcvi ili desni. je dio povrsine z~ba izmedu tiemene i podnoine povrsine ®b.015 (tablica 3). = n. sirina meduzublta @la Lucna dcbljina zubi So je duzina luka izmedu bokova zubi.(odnosi sc na tzv.Cl.= ~.circular pitch. Bocna Hnija zuba je presjecna crta boka i kinematske (pogonske) povrsine ®b i @lie. do. Kinematski krugovi (pogonski krugovi odvaljiva.z. Kine~atski k~ugovi~'pogonski krugovi odvaljivanja (kinernatski valjci) jcsu zamisljcni kr~govI z~r:can!ka.55) 0.5) 8 (8.75) 6 (6.25 2. Lezi na spojmCI ccntara zupcanika. odnosno manii od diobcnih krugova. DP utvrduic koliko zubi otpada ~1a 1" diobenog prorniera. gdje se racuna s modulorn.zduzna linija bok~ zuba je kod cilindricnih zupcanika presieciste desnog. mjcrena na diobeno] kruznici So i eo daju u surni korak.5) 9 (9.. mjerena na diobcnoi kruznici. za Tjemena i podnozna visina zuba. . Kod nas SU sta~dardni moduli dani u JUS M. izrazen u colima.5 (6. Napadna linija boka zuba je zajednieka okomica na spregnute bokove zuba u bilo koioi tocki dodira akrivnih dijelova boka zuba @a.5) 10 II 12 Debljina zubt.5 (4. a predstavlja najmanji razmak izrnedu podnoinog i kinematskog kruga.65) 0. nulte prcnose sa standardnim profilom).6 (0. a rnjere su dane u millrnetrima. Kinematski valici (pogonski valici) su kinematske povrsine zupcastih parova. prcrna tome: a do 1 c'" Z2 1'02 . K?rak. aka ni]e ravna..5 3.C1.2 III (krece se izmedu 1..7 0..25 3. Standardni modul 1110 Aktivni dio boka zuba je dio boka zuba na korne se izvodi dodirivanje sa spregnutim bokom @lid.. Prenosni omicr. a odreden ie analogno odredivanju desnog i liievcg navoja. @)c. Lucna sirina meduzublia Co je duzina luka izmedu susjcdnih bokova (lijcvog i desnog boka) dvaiu zuba.3 (0. Za razliku ad metric" kog sustava.nJa) zup~amk~ ~ zahvatu mogu l?iti jed~1aki.75 2 2. Yeti. • L • n do 2• rr . Aktivni dio boka zupcanika ie ovojnica niza uzastopnih polczaja aktivnog diiela boka zuba spregnutog zupcanika pri njegovu relativnorn krctanju. a predstavlia najmanji razmak izmcdu kinematskog (pogonskog) i tjcmenog kruga. to = So + e(t. = ~~ n. koji se pri prenosu kretanja valjaiu jedan po drugom bez klizania.25 1. Toeke dodh-a profila zuba su tocke u kojima se dodiruiu aktivni diielovi spregnutih profila zuba @b.) i normalan korak (to = 7C IIIn).. Lirrije dodira profila zuba [csu crtc po koiima se dodiruiu aktivni dijelovi spregnutih bokova zuba @a.25) 4. TI ~rugov~ rmaju Jednake obodne brzine.3 In).5 (5. Profit zuba ie presjek zuba koii Be dobiva: za cilindricne zupcanike presijecaniem bile kOjOLU ravninom okornitom na osi zupca. U dodirnoj tocki su brzine kincmatskih V valjaka jeduake pa ie.. . Os valjania (kinematska as) ie zajednicka crta plasta obiju kine" matskih (pogonskih) cilindara.25) 6. potpuno je iednak pojmu koraka u metrickom sustavu samo stO je lucna mjera dana u colima. CP . Kod zupcanika s kosim zubirna razlikujemo ceoni (t~ = 7C Ill.3 nika @Ie...5 2.45) 0.5 1.75) 5 (5. Za normalne sucaieve So = ." = 71. = konst .

. dode u poloza] A2B'~ produiit ce se duzina valjanja CN2 = a za velicinu luka fr. evolventu. Tim valjanjcrn dodirnice po tcmeljnom krugu nastaje bok zuba 2.. ali ona predstavlja ujedno dodirnicu (medusobno spoicne tocke dodira ..r. a rocks Alee otici u D.. krug jednake putanje CA~ = CB. Gcneratrisu i temeljni (osuovni) hug C:. Kada kotrljanjcm duzina CIT. s evolventnim zubima skim (pogonskim) krugovima.c.uba Napadna koioi tocki Dodirnica zubaca u Dodirnica zubaca u linija profila zuba je zaiednicka okomica na spregnutc profile zuba u bilo dodira aktivnih dijelova profila zuba I1Yb. Na @ prikazana je jedna od konstrukciia evolvcnte. Od tocke C nanose se na gcneratrisu i na osnovni (tcrncljni) /1. opisujc. Svaka toeka na generatrisi (izvodnici) koja ic kod evolvente pravac.[. 5.. A lA-~ = fiJi" a iz sredista osnovnog kruga koncentricni krugovi. dok sc tocka nine poklopi s N" poklopit cc se r I s dodirnicom.. s radijusorn Ale.hipocikloida. Na ® prikazani su zupcanici koji se dodiruju s diobenim krugovirna u tocki C. Ciklicni oblici bokova zuba omogucuju jednostavnu izradu zupcanika i alata za ozublienje. doci do dodira tocke A2 s odgovarajucorn tockorn boka zupcanika 1. a ujedno je i okornica na bokove zuba u svako] tocki dodira.zahvatnu Iiniju) i zatvara s tangentom povucenom kroz kinematicku tocku C (tocku valianja) kut dodirnice 0:0' Dodirnica je pravac. dijelimo na jednake dijelove CB .--. Generatrisa je pri evolventnom zupcaniu pravac.ij. radijus valiania evolvente oko tocke Bz. b) nastaianie boka zupcanika 1 @ Dodirnicc: a) bokova zubn. koii sijeku gcneratrisu u tockama D 1.staianie boka zupcanika 2. Diobeni krugovi su u tom slucaiu jcdnaki kinemat@ Odnosi pri valjanju na 7. sve tocke pri valjanju opisuiu evolvcntu. B~A~=~ c _.nicim. 3 . Krug koji se valja zove se generatrisa. CA-~ = B2C2 dobivamo na koncentricnim krugovirna tocke evolvenrc C 1..pericikloida. bokova zubaca @a je povrsina koju opisuie crta dodira spregnutih bokova odnosu prema koordinatnom sisternu. Valja li se hug po pravcu iii po jednom krugu koji stoji. 1> BIB 2 = AlA -~. Na @ prikazana je druga konstrukdja evolvente. Dodirnica tangira tcmcline krugave u tockama N 1 i N 2 @a i b. P2 = a + b. U tocki D mora. Evolventa.r. 4 . 1 = CA --.B~poklopit ce se s dodimicom. iz B 2 S radijusom iz B 3 S radiiusom A.05 Ci k l icn e k riv u l] e Od svih krivulja upotrebljivih za ozubljenje prakticno znacenie imaiu samo ciklicnc krivulje. .. Osni razmak a. b) prof'ila z. Ako sada opet zamislimo <in se zupcanik 1 okrece naokolo udesno. I bok zupcanib 1 q:Yb nastaje slicnim proccsom valjanja T dodirnice po temclinom krugu. Ovdie je r I o~. vezanom za osi zupcanog para. duzina je radiius evolvente. prema tome. Ako je generatrisa beskonacno velika (pravac).::..jj~ = b. D2• Prenoscniem duzina = = B lC~. Na q. .15-.r. 2 . i kinematski krugovi su pri tom okretanju presl i istu lucnu mieru h. C •. ~ 2 itd. Na taj nacin je Dc = b. a krug po kojem se valja temeljni ili osnovni krug. a pri valjanju prema dolje do osnovnog kruga. Razlikuicmo pet vrsta ciklicnih krivulja. pa i maternaticki se daju lakse obradivati nego proizvoljni profili. spoi po vrhovima opisanih lukova dat ce evolventu... b.ljoi K1I9 ~) D ruga konstrukciia evolvcn tc @ Evolvcnta 418 419 ."p~.-.B2 = b. tocka C ce pri valjanju prerna gore opisivati evolventu do tjemcnog. To su: 1 .epicikloida.pa prikazan je dio luka valjanja -.311. Povucerno Ii iz tocke B 1 t<m. valiaiuci se po ternelinom (osnovnom) krugu. Buduci da 811 temeljni krugovi proporcionalni kinematskim krugovima. a radijus zakrivljenja r 2 = ..ortocikloida. 5 __ evol. je ujedno okomica na bok profila u tocki A2• Zamislimo da se zupcanik 2 okrece ulijevo u smieru strclice @a sve dok se tocka B] ne poklopi sa N2• U tom slucaiu putovat cc i tocka A2 do tocke D. Time je dokazano da ce tocke Ali A 2 doci u dodir u tocki D.a) r b) @ Evolvcntno zupean]e: a) n •. sve tocke valjnog kruga opisuju cikloidu. U tocki A" koja ie icdna od toeaka na boku zuba. venta.C lukove.. profila zubaca je crta koju opisujc tocka dodira para spregnutih profila odnosu prerna koordinatnom sistemu vezanom za osi zupcastog para ~~Db. Pustimo Ii da se dodirnica valja po temeljnom krugu zupcanika 2.

-. k o r ak n a temeljnom krugu.C I O.. + 1'. U 81ucaju potrcbe korekciju profila zuba trcba provoditi sarno na glavi zuba ®b. odnosno diobenog kruga. r. Evolventno ozubljenic je neosjctljivo na promienu osnog razmaka.3) IrIn a radijus zakrivlien]a po dan je u ~~a. a db 1 i db. . = 1'. = d .= .-. ~za cos @ Bvolventno unutarnie ozublicnic ct.n gova. izuosi 0:0 = 20°. temeljnih krugova. Dodirnica (zahvatna crta) tangira terneljne krugove u tockama N liN 2..upcanikn: a) standarni profil. odnosno beskonacno velikim promjerom terneljnog kruga..1' 0. Iz navedenog proizlazi da prenosni omjcr i zavisi i od omjera promjera temeljnih kruI fa = en" 0.= __ .. Tangenta t zatvara s dodirnicorn kut dodirnice Cr:o. Radijusi temcljnih krugova oznaceni 8U S j'bl i 1'b. j'l 1". su prorruen diobenih.. To znaci da mora doci do promjene osnog razmaka. = f-~~li = i d... ozublienie u tocki. i+ 1 c:~_ 1'2 .. U li iz zadnje jednadzbe r2 a~ prethodnu.3 Cll mnll~1Im. Zupcastl profil @a je standardni profil evolventnih cil indricnih i konicnih zupcanika (JUS M. . Ako je 2p = db.. dobivamo tzv.J. Povecanje radijusa kincmatskog diobenog i osnovmoze ici i dalje tako da ude u negativno podrucje pa od vnnjskog ozubljcnja preko ozubljene letvc dobivamo zupcanik s unutarnjim ozublienjern @..1-0. Ovdje govorimo 0 pogonskim dodirnim (kineruatskim) krugovima.' Trokuti O.C slicni 8U. kod kojih osni razmak a nijc [ednak sumi radijusa diobenih krugova. Na @ prikazani su zupcanici u zahvatu. . Razrnak obiiu tjernenih linija daje ukupnu visinu zuba b« = 2mn• U od)10SU prema srcdnjoi liniji je debliina zuba jednaka polovini koraka t. + z.. iruju 1 rugovi 2' 2' icma K rugovi'k O)! se d 0 di "k' )e8U inemats ki kruaovi a = 1'.. samo na glavi zuba prema slid korekciju profile provodit] @: . . rr/2.. 1'..Cl. standardni profil evolventnih zupcanika. + 1'.c. Zupcanici s valjcirna cine [ednu vrstu ozubljenia u tocki. = A3A4 . ako ie promjcr generatrise pri cikloidnom ozublieniu jednak promjeru osnovnog. zupcanici s unurarnltm ozubljenjem Ozubljene letve 8U zupcanici s beskonacno velikim diobcnim promjerom. debljina zuba " sirini meduzulilja = 111. su ekvi- Ozubljenje letve. + do V e l'X' kinematsklh krugova (d. Pogonski kincmatski krugovi ® . dobivamo a ~ 1'. dardni kut dodirnice (zahvatne Iinije)..~-----t'b 2 . a= Analogno = I ~j =~ i . Zupcanici se dodiruju u tockl C. Stan0) Iz toga proizlazi : @ Zupcan.. Pri ozublieniu u tocki ne dolazi do valjanja boka zuba po boku zuba. (i + I) . kod istog zupeanog para postoiati vise razlicitih promjera kinematskih krugova.jednak je sumi radijusa diobenih krugova ao = 1'01 + + 1'o~.. db. 0' Zupcanici s valjcima. = ' .:.. z. 5. ti. s valjcima ~) do i do....---. r2 cos Cr: = cos Cr: = dbl 2a + db2 = ----i.N. Prerna (<'f Slandnrdnl prolil evolvcntnih 7.N. Tjerneni dio gonjenog zupcanika u dodiru je za vrijcme zahvata s [ednom tockorn na kinematiekom (osnovnom) krugu pogonskog zupcanika i obratno. b) u slucaiu potrebc.. prema tome. Ovdje miesto tocke dolazi nesto kao prosirena tocka u obliku valika. d...3J 1. l'b2 d1 = a r. tako da pr stoii odnos: Bok pogonskog distantnc cikloide zupcanika @.~ i. Velicina tjemene zracnosti iznosi (0.06 Korak n a diobenom..1 = rb . i d. = i'~\ d. I z. koja je prcsjeciste zajednicke tangente temeljnih krugova i spojnice sredista 0.~~ +d 02 cos o: a = z . k o r a k z ahv at a. koji odgovara polovini kuta nagiba boka zuba. 421 420 . z r a cn o s t izmedu zubi Korak terneljnog kruga je dio luka izmedu toCaka istih bokova na temeljnom krugu ®: t" = A1Az --- = AzA3 ".:= Uvrstimo 1'.) dana je rockom C. 1'b 1 -r 1'.. a do._ = db. d. 1'. nog kruga ozubljene letve Pogonski kut dodirnice (zahvatne crte): "b 2 -.0" Prema velicini osnog razrnaka moze.016).

) [e uaikraci razrnak dvaiu polozais evolventnog profila. • cos = to COS <1.0' Radijalna zracnosc CiT) je duzin3 za koiu treba smanjiti stvarnu mjeru osnog razrnaka da bi se dobilo sprezanie bez kruzne zracnosti: ..1 do 2. ako ie drugi nepomican. 'UII. korak ki-ugu.~no3t Buduei da je db tb = .- dobiva krugu: se analogue i korak na temeljnom 11: t~ = opseg terneljnog .(lke zupcanog para u zahva(ll pomicu uzduz aktivnog diida dodirnicc @. = 423 . tj.3) m] korak na diobenom promjeru = mn. kova preslo na dodirivanie lijevih bokova iIi obratno.~ .. . zr.... profilnn U..2 ttl [mm] ~= ((1. (m + c) Znak minus vrijedi pri unutarnjern ozubljcnju visina zuba 2. moraju i mcduzuolia teoretski biti jednaka debljini zuba (co = so).. Pod pretpostavkom da su svi bokovi tocne evolvente dobivene valjaniern dodirnice po istorn terneljnom krugu. pa mora i izrnedu bokova zubi koji nisu u zahvatu postojati zracnost ~~. .. + It h« h[ to So Zahvat dvaju zuba pocet ce tocki A.' 111 cos__ 11' = -_. Za vrijeme dok se dodirne I.. odnosno 2· Totkc Al i A2) odnosno EI Ez lcole se nalazc na kinematskim hugovima.. !:ito se zubi zagrijavaju..__ aD_. h".-". prekrivaiu se u tocki C..:(ne erte spregnutog zupcanika c = h. Pri tome dodirna to(-ka C dijel i duzinu L na II. lcrvi). bro] zubi z temclinorn <1. Prerna tome je suma lukova II 1C + Ci'i. ~---. Kruzna zracnost (j) je duiina kinematskog kruga zaokrenuti jedan zupcanik.2 m [mm] = ((2.i cos (1..1 do 1. Kod cilindricnih zupcanika s kosim zubima bocna zracnost: Korak zahvata je rnedusobni razmak tocaka zahvata dvaju susiednih bokova na dodirnici. korak no zuhvata.. kojn je sjecistc dodirnice i ticmcnog kruga zupcanika 2 ©.. korak zahvata jednak je koraku temeljnog kruga: ® Osnovne mjere na cilindricnim Tjernena Zl'flCnost (c) ie najmanji razmak izmedu tjemenc crte [ednog i podno. dolazi i do clasticnih deformacija zubi.... Ona se nailakse mjeri na kinematskom krugu zupcaste letve.ill:t trajania zahvata L je duzina putanje za koju se bok profila zuba pornice za vrijeme ~!lhvl\ta. Du}.) i bocna (jB) s ravnim zubima zuptanicima t= Ib = to cos <1. a ujedno jc iednaka duzini trajanja zahvata osnovnog profila AoEo. -.. = 7.r:c + 6E._ .0 1I Prema @ je : do tik if diobeni premier z . 2 tan to = ~--_ opseg diobenog.-~. kruga o~ di.[rnm] Iucna debliina zuba na diobenom krugu = ru/2 [rom] lucna sirina rneduzublja na diobcnom krugu = £0/2 [mm] Sirina zuba [mrn].. = do ± 2 In c) = zm ± 2..sc nalaze na sredisnjici (n kinernatskom 1. _.. . sjeciste dodirnice i tjcmenog kruga zupcaniku 1a prestat cc u tocki E.~. i na t 2.do' n. dica odstupanja debljine zuba spregnutih zupCanika 422 koii odgovara luku za koji se moze da bi se od dodirivanja desnih boKruzna zracnost nastaie kao posliei odstupanja osnog razmaka. Z 0:0 = n..3) m] tiernena visina zuba = m [mm] podnozna visina zuba = 1.Kao sto krugu: se dobiva korak na diobenorn Profilna Zl'aC1l0st Ci. JT j = _.).(1») /T.: --~. a time se i sire. -.x'" A:CA ~ Odnosi u toku zahvata zubi eo b krugu) osnovnog zupcanog profila (zupca7•• hvata a Kad BU debljine zubi dvaiu zupcanika u sprezi (u zahvaru) jednake. koji odgovara kiUZnoj zracnosti @ jp =. koja odgovara duiini trajanja zahvata tjemenog diiela.+. In tjemeni premier dx = do ± 2m = tn (z ± 2)..O? Stupanj p rck ri v a n ia (sprezanja) ® Zracnoot izmcdu zubi : krusna (j). = do cos ao - dobivamo docosao Z In' n..0 Bccna zracnosr (jll) je okornit razmak dvaju polozaja spregnutih zubi koji odgovara kruznoj zracnosti. kao i tocke AoE!» 1.. Znak minus vriicdi pri unutarnjem ozubljenju) podnozni premier d. Zbog toga sto izmcdu zubi mora postojati sloi maziva. koja odgovara duzini trajanja zahvata podnoznog zuba : duiina trajania zahvata L = Il + 12 .0 ® Korak na diobenom krugu. radijalnn (j... Kod cilindricnih zupcanika s ravnirn zubima bocna zracnost jednaka je profilnoj zracnosti. kruga _ bro] zubi z e~ •••-. prelaze ldllcmatski krugovi putanju.

nju pri cvolventnom '.. Isto t\lko' se poveeanjem kuta dodirnice smanjuje mogucnost 424 Kako je Ole mora i f9 Ut. a iznosi za zupcanike radene pomocu ozubliene letve i postupkom odvaljivanja: 2 ZgQ = sin 2 Cf. $to ie veci E. pravilnost sprege zupcanika niie se nicim promijenila.l:1 . z. Promjenom osnog razrnaka ao na a.. To se podrezivanje rnoze izbieci povceanjem broja zubi zupcanika.. U tom slucaju prakticno dopusteni granicni broj zubi izuosi: z. aNI..311.o = 17 za ao = 20°.in "'" 1.1 po mogucnosti ". Novi kut dodirnice.e (alata). Prerna @ AE = N2H + Fi..cca. to bi znacilo da bi dodir zubi uslijedio na onom dijelu boka zuba koji nerna evolvcntni profil. Dodirnica.. vee u novoi tocki e r. ko]a i U ovom slu1 Caju mora tangirati temeljne krugove. a povecala se tjemcna i bocna zracnost. Iz toga proizlazi da za odredeni kut dodirnice i za odredcni prenosni omjer mora postojati odredcni minima1an broj zubi pri kojem nece doci do podrezivanja..~~ cil indricnih zupcanika s ravnirn zua sin 0: Vdl. toliko da to praktiCno ne utjcce na stupan.08 Granicni b ro i zubi Toeke A i E na @ oznacuiu toeke pocetka i kraia zahvata.' OlNI . u tocki e dodira diobenih krugova @a.nic podrczivaoia zup~.N. to znaci da se nijc pwmijenio uvjet da je: tb E __ tb ~ lld~1 -"d~1 Enol" ~ + Vdaz. Premda razmicanjem zupCanika diobcni krugovi vise nisu identical s kincmatsklm krugovima. promiene osnog razmaka: a) normalni a" b) povecani osni razmak a osni razmak O~'C= G.. To su tocke pocetka evolvente jer ova nastaie valianiem generatrise po tcmeljnom krugu.- Evolventni zupcanici nisu osjetljivi na atanovite netocnosti (promjene) osnog razmaka.o z•• Zl.25. ~.------~-~~..--- . b. Na ® prikazan je takav sluca] zahvata ozublicne letve (alata) s cilindricnim zupeanikom s vaniskim zubima (locka E pala je izvan toeke N .. sprczanja stupnja .r.Itx0nik.)..J 5. = 14 za (1..02.o T __ ' .Ona oznacuie tocku dodira novih kincl1latskih krugova. vrh bi pod.__ ..etv... __ ~·' 2a siu « _ 2 tb Za prakticnu upotrebu Canika je to mirniji . kako to pokazuie @.N.d~ -.. ne mijenjaju se velicine temeljnih krugova.' u istom omjeru u kojem [e rocka C presijecala prethodnu spojnicu sredista 0. Uz isti modul povecava se povecaniern broja zubi diobeni promier (do ~~ mz).. odnosno Nz su toeke u koiima dodirnica dodiru]e terneljne krugove.zupto/)'ik r Prerna @ i ([} duzina jc dodirnog luka [ednaka duzini trajauja zahvata AoEo ~~ II ____= + 12 ~~ "A7? aktivni dio dodirniee eos Ct. no oni vise nisu i diobcni krugovl. a ni na cvrstocu zuba. time da se srediste zupcanika O~ odmakne od sredista 0 @a. @ D uaina 7.:~~ (opcenito) Opca [ednadzba za stupanj sprezan]a (prekrivania) bima glasi: _ Ak _ IId~~--=-dIt-I-'" _ ~_ . 2 @ Odrcdivanie stupnia prekrivania.staj.rezivao korijen zuba zupcanika.:::-. nece vise presjeci spojnicu srediSta 0 IO~. dopusta malopodrezivanje.09 Utjecaj promjene os n o g r az mak a k o d evo1ventnih zupcanika j:.N N~E = 2 = a sin Vr~2=-~'~.0 = 20°. Ako nova tocka dodira kinematskih krugova C1 siiece spojnicu sredista 010. Aim bi tocke AE pale izvan tocaka N INz. bod zup- Prerna tome.= aktivni dio dodirniee korak zahvata AE /0 COS Ct.N~ N IA = 5. = 25 za 0(0 = 150 (\~ N . Time se tocka 01 pomice prema gore (u odnosu prema skid) a tocka N 1 blize E (dalje od C).. medutil1l. Taj bro] zubi nazivamo granicnim.--=d~.311.A . c_.. Ako bismo za takav slucai konstruirali relativnu putanju vrha glave ozubljene l. Zgo = 30 za ao = 15°." hvuta 425 . __ . moralo bi bid: . pogonski kut dodirnioe sada je 0:..--"--_c'--'-"-"'''--cc. U praksi se.-. . Q( V._____ Stupanj nja) prekeivania (stupanj sprezaL 10 podrczivanja.OlG OlGl taka da je stvamo Oz G = O~ Gt' sto je trebalo i dokazati. 1. prekrivanja.

.sy?1U .-. o~rl_\tno.on"l pr. Vrijednost x (faktor pO!11aka profila) iZmCllnU\'al1lOiz jnilladibe: . . Na @ potrebna je velicina pomicanja alsta (da hi tjcmena crta «lata prolazila kroz tocku N h sto odgovara granicnom slueaju. .. Na tom mjestu su dimcnzije zuba drukci]e nego na mjestu nove srcdisnjice. To pomi~ar~jc irna . Z. obratno. ZUI:~nnik V-minus s ncgativnim pomak. . IIlZ.2m. Bcz obzira na r(21)1icanie osi zupcanika i diobcnih krugova zahvat ostaie kinematski ispravan. Srednja crta osnovllog proilla (5S) dodiruje diobene krugove: ® Zupbni}. Faktor pornaka profila x ie pozitivan kad se alat odrnice od. vee pravac.:u1. od alata.pa 1 faktor pomaka profila x Je u tom slucaju ncgativan.211. svrstati u ove cetiri skupine (tablica 4): Nazivi zupeanika vezani uz korigiranost Bro] zubi za " = 20· S malim prakticno dopustcnim podrczjvaniem iii nekorigiranost Tablica 4.'canik od alata (ozubljcne lctve). koji mnoien modulom.. [5· ~a~im prakticno dopustenirn podrezivanjem z Zg ok I 2 3 4 ~" Normalni Granicni Korigirani Minimalni I \ z> Zgo Zke z> 14 Zs = 14 Zk z> Zgo Zko > 25 = < 17 17 = 25 < 14 =< < 30 8 < 25 = zmln =7 I Zrtdn 7 Zmln = zmtn B Odmicerno Ii alat od sredista 01 iii. Zmln = 8 za 0: = 15° x= -i7".1govara njenorn pomicaniu. do . sto je tocka vrha zupcaste letve hila udaljenija od diobenog kruga zupcanika..upcanici 17 I I Brei Bcz podrezivanja 30 = 30 zuba Is 2. Primieemo l i alat sredistu 0" odnosno pnmi.8 5 obzirorn na uviete podrezivania korijena i poiave Siljatih zuba mogu se zupcanici. zubi bi postal! s. do -I.--z[ X = --"-'-'-. ® Nastaianie kcrigiraneg evolventnog ozubljcnj« (V ozublicnie) = 1I1Z.~.10 Pomak profila .7 0.567 25 . cime se opravdava ta icdnostavna metoda korekcije zupcanika. Vee prema tome pomicerno l'i alat pri izradi zupcanika prema srcdistu zupcanika iii ga orlrnicemo od njega. To je pri evolvcntnom ozubljcnju bczuvjetno mogucc i time niie uopce doveden u pitanje ispravan fad tako razmaknutih zupcanika.= . (z -I- 2). a negativan kad se all_\tprirnice :. odnosno pomicerno 1i srediste zupcanika od alata. Pomicanje ozubljcne letve (alata) od diobenog promjera ima isto znacenie kao i razmicanie dvaju zupcanika u zahvatu na nov veci razmak osi.17 .xm (j. '.ll<3. Zakrivljcnie bokova ostalo ic isto jer se temcljni krug niie mijenjao. tocka pocetka evolvente). _-.7 za C( ~= 20°. Korijen zuba bit ce zbog veceg meduzublja ozubljene Ietvc deblji i kraci.5. oz~acav~II_loto od~canje kao -1-. a tjcmeni dio zuba duii i zbog toga siljatiji. Pomakorn profila mijenia se razmak osi. ccmo II zupcanik datu. • pozitjvoim i s negativnim pomicanjem alata. Na ® prikazano ie kako se ozubljena letva iz svog starog ]lolol. ovisno 0 broju zubi.. ~. dr 11.. povoljnijc dimcnzije. . treba samo cia ozublienu letvu (alat) dovolino odmaknerno od diobenog promiera zupcanika. fir =. = = = In Uslijed toga nastaiu pri izradi zubi . kad sc tocke N i 11 poklapaju) oznaccna kao produkt X'1n = C (p01I1llk proma). to dublje bilo je i podrezivanjc korijeua zuba. dobivamo ~: nul-zupeanike do = d. podrczivania zup~~ni('i zupcanici zupcanici 7. koja prj zuhvaru ozubliene letve 0. Dc~no: zupcanik V·plus • p""itwmm pomakom profile xm + 426 427 .~ Naziv i B.zup~ruk alatu (ozubljenoj letvi). I faktor pomaka profila x.'. pomaknutog alata premda je korak zuba ostao isri.= 14 . ~ .3 (J.t ..e gdje je Zs = 14. Vidjcli srno takoder da je do podrezanosti korijena zuba zupcanika u zuhvatu sa zupcasrom lctvom (alatom) dolazilo kad su tocke pocctka i kraja zahvata (A i E @!) lezale izvan tocaka NlN2• Drugim riiecima. Mlmmal3? br?).412 x = """'30 = 0.:u~camku III . = 14). To opet znaci : ako zelimo da ne dode do podrezivanja ili ako zelimo da S(! ono smanji. koji imaju isti korak [Iii drukcije..z.. p~d'<>""n.~. nazvana pOJnak profila.a profila . Lijevo.l u ko~ijenu zuba). oznacuic velicinu POIl. ~peanik~ iii.311.aja (prikaznnog tockastom crtom) toliko pomakla prema van (od srcdiSta zupcanika) cia njcna tjcrnena crra sada prolazi kroz tocku N I (tocka u kojoj dodirnica dodirujc tcmeljni hug. koii lezi vise prerna glavi Ietve. Kincmatska crta ozubljene letve nije sada vise srcdisniica ozubljcne lerve. mz - 271 •• tiemena visina alate Nulti zupcanici Stl takvi kod kojill je broj zubi jednak granicnom iIi je veel od granienog (z.. Time sc na zupcaniku u pogledu bokova zubi nije moglo nista izmijeniti jer je temeljni krug ostao nepromijenjen pa je i evolvcnta boka zuba ostala Isra. zuba pI! ~?Jem n_:ce doci do poiave siljatih zuba iznosi kod zupcanika S3standardmm vismama zubi: Zrolll . 14~zl z.llJau.?JHa . oznacavame to primicarue zn ak om .~ xm u tom je slucaiu pozitivan..gral~IC:U'Kad bi _taktor ~?ml7anJa (x) prekoracio stanoviru vclicinu. sl:ediste o. z•• = 17 a 2:1 stvarni broj zuba." do = d.ko rekc ij a U prethodnom poglavlju konstatirali SlTIO i dokazali cia evolvcntni zupcanicl nisu osjctIiivi na prornjenu osnog razmaka i da se povccaniem osnog razmaka povccava kut dodirnice..

ZI + ~2 Kad bi Z1 V-minus zupcanici do = mz. sin ao +) 1'02 sin (Xu = V-minus zupcanicl su zupcanici ked koiih i > = sin aQ (t'OI = 111 2 ( + 1'02) z.o~r:~i~f p~~~~e~ik~_::!£e:tiv~~·~ij:d~~~/~~n~:O~~~~I~I~. Sparivanjem zupcanika kod kojeg je z ::?: z sa cani dobivamo tzv. ~- lliJ Vel icina potrcbnog i profile granicnog slue.2 (Ilk... > 14.~~~~'f~~~~:. crta osnovnog profila dodiruie diobene krugove.). Prema tome je 21 + Z2 = 2zw Ako dopusin ((0 stamo minimalno podrezivanje. To se moze dokazati granicni slucai @.Pomak profila ie na oba zupcanika jednak.2hkrn . < z. za jednaku vellcinu xm. --sin ao __ ... = ----. ~ !II Oznaka I-.. = 1'01 ako se + 2m + . df = do .-~-.-parovi. a ni promjcri diobenih krugova (dOl> do..NlC' = SIn ao . zup 1lI a man)! su za 2 X1II od tjerneno g ~. sin Sd. dk = do promatra + 22 < 2:>:...- NIC = ---.:~~~~~e :~~. ~ ~ 22. 2mx. Tim pomicanjem ncce se pomaknuti polozai sredisnje tocke C. pomaka zubima Tablica zupl:onik z.2 (hkm + xm) N ICN. ---- CR = III 111 X1ll.:~upe~~.2xm 2m (1 . ~t:~vrSiti u nizu kornbinacija. zupcamka ravnim v 0 CN 2 _.2. 28 ZI. Pri izboru faktora pomaka profila u takvirn slueajevima mofc se odluciti s razlicitih staialista. Dva + 22 ao 111 X1/I -=coCO" eli . . ::?~:o~j~:etn.~~- i 2 Unurarn ]c oxubljonjc . . Pomakom profila mozc se utjccati : 2 3 4 5 1 h'il... u prvom redu s onih koia se odnose na kinernatiku zahvara i na nosivost zuba.2 (ltk> .:fk:J~~:!~~~r~~~r~~ ~~. Svaki zupcanik ima karakteristikii' ~~ltog ~~~ca~it~mtj Z2 ~ z~.. nul-par..~\ti~= podnoznog promjera nultog zupcanika...:~m~~~~\.treba da bude po mogucnosti sto veci) na uvjete klizanja (treba da budu sto povoljniji) na cvrstocu korijena zuba (treba po mogucnosti da bude iednaka na pogonskom i gonienorn zupcaniku) 429 428 .a tjemena- ViS)Da alata na debljinu zuba na tjernenu (Sk erl n = 0.~~:~rf~:1 V-plus zupcanici 3U takvi zupcanici k d k iih . a smaniiti na vecem zupcaniku: d.~~. de = mz ..xm) .~~i~ (z .V-plus zupeanlc! do = 11IZ.. NIC + eN. a tanji na vccern zupcaniku..--·------mal... XI = -X2' Uvjet za mogucnost postizanja V-nul parova [e : ZI ~~I~f~r~~!i~ V~Pl:"~~':~~:6n.x). Osnovni zupeani profil (alat) odmice se od sredista manjeg. Prornjeri tjernenih i podnoznih krugova povecat ce se na manjcm. _.~"sin ao 50 Oznaka Diobcni promjcr . ali suprotnog prcdznaka. Takve parove dobivamo spadvanjem V-plus zupcanika s V-minus zupcanikom ked kojih su vrijednosti pomaka profila +xlm = -X2111. = .2xm.< 14.(0 nl - XIII IJI + XJIl + ~-. V-nul parovi dolaze u obzir i onda kad je Z1 > z •. dk. Srcdnia crta osnovnog profila SS nece prolaziti kroz tocku C. src nja Osnovne dimenzije nul-parova cilindrfenih .. dk = do do = mz.. XI + X2 = 0. .. bio bi podrezan i veci zupcanik.2 :r- 2x) dr"" 111 (z . a primicc sredistu veccg zupcanika.'cl~. _sin (.. = do + 2m + + 2m (1 + x). V-nul parovi. ' .. = do do = 1/IZ. de = do .i_:.4 :r: 2x) Znak + odnosi se na manji zupcanik.~-----I pogonskr zup~anik z Vanisko cxublicnic g onieni 1tm Vee srno priie vidjeli da je ~-= Z. Zub ee biti deblji na rnanjern..o. Osni razmak se ne miienia. = ao sin ao = ._ + X11I NICN..xm) dt = mz .·. dk.~~ smao ' Nul.25 m) na debljinu zuba u korijcnu (trebalo bi da na pogonskom i gonjenom zupcaniku dcbljine budu jednake na stupan] sprezanja (prekrivanja ..' Z2 Zz > Zp ZI -l- z'.~" = -. onda je ZI + Z2 = 2z s.

+ 2 _ 2x.._--_. + Z" Sf!! ~~ cos Sill .. m) .----. Zz < z.m = ..og porna a pro 1 a us I iii u podrucie pO)3Ve sll)aka.---~ pcgonski z~ m 2- Unutarnje ozublienjc zupcanik z parova (i V-minus parova ) cilindricnih s ravnim zubirna Gonicn.) = = '" (7.) x.2 x._ . ".. Z2 > z. _---Nazivna micra dcbljine xubi na diobcnom promj<:ru (bcz odmjerc 7. 2 z.xm)._-. .(1 + x. z. = Podnozni premier --...~-I:.x.~ -__ dk.'( I -d ) razmak OSI ne snuje . til) = "--" d" . -.. ~" d" -. profil si a Ovdje broj zubi zupeamk. DiO_be_n_i_p_r_orn_io_r_ .d . r pri tom pornaku profila rnijenja se osni razmak. C+ x.) dr.-.--. = d" Osni raamak micra zuba na diobenom (bez odmi ere aa xracnost) vis ina alata Nazivna promieru .) ~_I-~~---_-__-_~. + 2m (l ._______.XzIII).- V-minus parovl 1 V-minus sa V-minus z~p~anikom 2 ..+ 2 Xs tn tan 0::. . oxubl icnic gonjcrn zupeunik Z2 4- Osnovne dimenzije V-nul parova cilindricnih 6._. 'Tjerncni premier 1 .) ~" dk..)' _. +2 + 2x.?. vee I no rrnalne zupcaru _ e .-._-. razrnak osi se mijenja.0 a = ail ·COs« = m -2- COSIXo Zl ~~. 2eljeni ili proplsllm stanc at 111 k f 1 T u podrucje podrezanost! omena odnosno a.._ . __ . . ~ __ dk.f!1 ..2 .... dobivamo: • promjenu ijcmene I po d nozn e visine zuba __ prornienu razrnaka osi Osnovne dimenzije V -p us 1 Oznaka D iobeni Tiemeni Podnozni prom] er premier promi er ~--~------.._.2x. = 2 (a -1.x. da ne bismo ?:b.u sluca]u po samo 0 promjeni razmaka osi. < z. tiemena )I + x. _--_._---_.2hf -I.sa s!<raccnicm giavc 2 . = 2 (a -1.x.ovec~va.-".±~~ tan + inv 1 ---------~-._.-----_._. Raz 1 uiemo " ~k sa Z > z i zo > zo.--Kut dodimicc Sum" foktor. odnosno V-minus Svim pomacima profila (korckcijama) kojima ostvaru)cmo I parove..L ••• __ I~:" pogonski III zupcanik d. in .) k '" = a. _ . = . do l'ogonski V-plus parovl.)' _. (l -.. m SO"Q = '2 - I._. -------_. L--------Razmak os i za nultc ([.'" . ~" d.~ se rnnogo razlikovati 0 d ao. x.) .~ zracnost) ~------- 2 + 2xj til tan (to = 1-. .XzlII) Ovdje se moze izvrsiti pomak profila lUI oba zupcanika. . + Zz ._--- d. ali ne mora biti jednak..... dog1 = + 2 (ilk.~ moze bm zel)-cni razmak OSI kOJI se lazbkUJe od ao . -1...-".---------_. .) dx.--------. kao i._ di..--~----.a .. . ali se pomaci razikuju po predznaku i po velicini (+ XIII > . . a veci ostaje normal an (bez pornaka) za razliku od V-nul para (V-plus sa V-minus.m > .._------_.. -1.. + Zz < 2 z. I • " nicnog.) m -a 2 (h~a Cr:G d r. Oba zupcanika irnaiu broj zubi manji od granicnogl Pornak profila i iednog i drugog [e pozitivan. zupcanika s ravnim zubima Tablica Oznaka IVanjsko z.-..~ dOl . inv « 430 . + 2 III (l -1= m (x.fun'!<o) Razmak osi kut dodirnicc ~". _bilo V-plus....... = (z. + z.~ dOl . -----_. gdje se razmak osi niie mijenjao kod svih V-parova.. z. = do.V-minus s nultim zupcamkom ik uz uvjet da je -xm> + )Wl._-_.lll proizvolian.----------... -----~~~ dr = d" .. radi se U sva tri gornja slucaja._.~. Ako je suma zbroja zubi (ZI + z~) malena. ..--_.' Z2 > Z. dr.cenia glavc Skraccnic glavc <ikl~' s.x. 431 .:.-~>-.. + x..--... k ...d •• d" + 2".-. z . < z..:--I----------(f.Z~' ~".) .x. til tan 0:0 ] hJt. Tjcmcni prornjer ~~.. - ~---... + x... ------... = d" -1. To ce zavisiti od broia zubi. lik .(x...) --2 tan «". ((. m) 1-----------_·_·_---. ike s brojem zubi manum od gra.sc~. T V Ius s V-minus uz uvjct da se korigira V-plus s Vvminus iii V-p~m s nultl~ lie -~ tom slucaju pomice da bi se p~.2".. .. Vee prema tome koji ie od nabrojenih faktora uzet u obzir dobit cerno razhcito povoljne faktore pomaka profila x. z 1 < z. Ti se parovi dobivaju 1- sparivaniem: 2- 3- V-plus s V-plus zupcanikom z. U tom slucaiu se samo kod manjeg zupcanika izvodi pornak profile.) = = !II (7... m) . trebat ce izvrsiti i korekciju visine glave h •.X. + x. 3 _ V-minus sa V-plus zupcam om d 4 _ navedenom kod V-plus parova. + 2 + 2 x._.. = d. inv o: = 2 __:_z.bez skt.x.::. V-plus sa Vvminus zupcanikom z. 2 X. pt-ijcncs nike . zLm -----_--~_----.- Oznakn Diobcni premier l'ogonski Z\lp~nnik z . = d" + 2m (I = !II (a. 2 (ilk.~- -~ ._. zupcanika Tablica xup~anik z. _ .. 12. x. dakle ne sarno ZUp.. 7.stig~~ razmak 08i na pl~s (l?.dOl d~.2 (II[ + x ._--_ ..--. zn propisan 'Tjernena zracnost po~:'~-r---- razmak os] cos 0: = m Zl + =s:: 'ZjI cos Ct.._ . + Z2 .6- na cvrstocu bokova (pritisak valianja treba da bude sto nizi). V-plus s nultim zupcanikorn ZI < z..x. .2 '" (l ..2 (I'ko + x .2 (ilk' ... ". Zz > z..

-. ® neprornijenjene diobene promjere krugove koji nisu Identicni s diobenim (zbog promjene raz- Promicna osnos na razrnaka Gp od (1. @ Granicna crta za prakticno dopusteno podrczivanic zuba i za oblast poi ave zasiljcnoati zuba kcriicna dodirnc (kinematickc) maka osi) pri pozitivnorn pomaku profila povecanje tjemenog i podnoznog povecanje debljine zuba (S).. kut dodirnice. Razmak osi dvaiu Vvplus zupcanika u zahvatu teoretski bez zracnosti: a Pri tome je IXo = a.B) [mm] 1 i ••••• -- i dkl =. -.--. - a 0" do..._ --~~-.I?~a profi..11--··········.-.---~..2".-.. icr izvan r:nvul)e zasiljenosti).. a veliki zupeanik dva zuba manje nego sto je racunom predvideno... radni (pogonski) kut dodirnice (~). Da bi se nastala zracnost uklonila (da bi se dobila teoretska sprega bez zraenosti.---.-.. -I..--••• -~~~-----. ~ dc.. Novi razrnak 051 nosi oznaku ap ®..ispred Z2 oznacava da se radi 0 vanjskom.~ 7.--. odnosno ~ x. Znak -I.-------. il . povecanie hr u radu zupcanika tzv. Krivulie zasiljenosti ogranicavaju izbor vriiednosti fa~~ora p?...----. ~ . Hiesiga). Veliki zupcanik dobiva takoder pozitivni pornak.... Tim mjerama smaniuie se prerna rezultatirna ispitivania naprezanje na savijanje na vecem zupcaniku za oko 30 %. --'" i .LL_~_. -. __ •• ". . ~.-. U doniem dijelu krivulje dane su vrijednosti -x koie sprecavaju podrezauost korijena. 2 (llk'~~_"~) Pogonski kut zahvatnc liniic (pogonski kut dodirnice) --'.~--~~~. koii pripada osnovnom profilu (1X0).- c'2 -c.. Taj smanjeni broj zuba uzrokuje smanjenje diobenih promiera i smanjenje osnog razrnaka._..t . ----~-. pri broju zubi mamem od granicnog.. Oba se zupCanika. __ •• ••••• _ •• __ L ~"~'T~T"~ • !_~dnoz. Nazlvna micra debliinc zuba na diobcnom prorujcru (bcz ndmjere za zmcnost) Posroieca -- v-ptus rupoonici tjernena zracnost ~.2 (17 .--'...x. 433 . Pri tom nacinu pornaka profila dobiva mali zupcanik jedan..la x.~.x~ [mm] V 3wpal"ovi (ing. Na temelju tog radnog kuta («) odreduju se sile sa zuba na zub.~. Gonicni zupcanika Oznaka Dioben i prom] or Tierncni premier 1 ..iii -. = ~OD potrebni da bi se spriiecilo podrczivan]e korijena zuba. m) dOl + 2m(l -I... Da bi ~e ostvarila tjemena zracnost c.~~om~.. a" ...~ ..-.. ap = a. smanjenje 11. veci od 1/2 m.---..)(2_ zz glavc •••••• --•• . Za izradu zupcanika mjerodavan je.Xl m) d.---~~~~~~--.~.tjeme?C zracnosti c @._· •.da jc rijec 0 unutarnjem ozubljenju. Postoje i drugi nacini za korekciiu zupcanika pomak profila. povecanie h._ •• ••• ~~~_.) 2:-: -I- ZI ± . r...:1 cos o:~ Razmak osi (l :.2 (a ~ m -l.--. Uslijed smanjenja razmaka osi od IXp na ~.c tjemenih krugova.~~~ __ L ~r.cos eXo = z~ . Mali zupcanik dobiva pri tome pozitivni pomak..___".~----~ .~-~-.-.(1 . profila •• ----._.. Faktorc pornaka profila x treba u iednadzbu uvrstavati s od~ovarajucim predznakom -I..- •• ---- •••~••• ~--~ T~_~" ••~_~~_~ __ ~ ••• ~~ __ ~ .~-~. '" d" -. pomakom profila dovode opet na prvotni razrnak osi.'r.. ~ ----'-2""-.. i d. :_ dOl - 2~~k-"-=. ··-·----~---~·~·------·-~~ dc.. smanienie hc promjera (d. moraiu se zupcanici ponovo primaknuti. • . -1._~ r d.~ __ .-. odredena zracnost...~~---. . smanjenje S. c ~.. + B Ba.) - d. linijc za ~~-~<~' ••• --. pri negativnom pomaku profila srnanienie d.---~-. = ao -I+ XlB/B. = = a.B va.-- ••• --~--.. 23 = 20°. medutirn.~~~-~-.oS! ap nasta]e. Stvarna prornjena razmaka osi iznosi Baa._. ka~o to pokazuje ®.--.-.•• m ~ x..Osnovne dimenzije V~plus (I Vvrninus! parova) cilindriCllih sa unutarnjIm ozubljenjem Pogonsk i zupcanik z.._~~_ dr...~--. medutim. a da se na manjem osjetno ne povecava. Razl ika faktora pornicanja 1Za V"minus parovc miicn]a se prcdznak faktora pomicania profil. d. a znak .. pom~a +?' za IX.manjuj~ se .bcz s kracen [a gla vc Skracenje -' •• ~~--~ zupcan ik z:! Proraeun razmaka osi parova kod kojfh je pomakom profila doSlo do prorniene razmaka osi Pornak profila zupcanika modula In = 1 ~zaziva poma~ profila za velicinu +x. Promjenu razmaka osi za razmak OSI ao = I napvamo faktor?m ~omaka razmaka osi B.---~-------~- __ .---. ". i dr).- Kut dodirnicc (zahvatnc propisan razmak os i) .-.-.-:: d-o. Kad spregnemo dva V-plus zupcanika s razmakom . Teoretska vriiednost smanienia promjera tiemenih krugova da bi se ostvano zahvat bez bocne zracnosti a 5 tjemenom zracnoscu c: PRAKTlCAR ll. (1 -I.. dk.u Odl~OSU prema mogucnosti prekornjerne zasilienosti zuba (ne smue se... Iz dijagrama ® mogu se ocitati minimalne vrijcdnosti fa~tora. treba smannti prom)c.x.~--cos a..~ dr.~..s.~_.sa skracenicm glove 2 . 2 cos o. Kod V-minus parova bit ce i B negativno..

7.0035 0.[282 0.0757 0.0556 0.. + X2)m ..039 3 17 7 -~~ 21 .~ _!_ 17 = _2__ 17 - I k ~--.0482 0. m) - 0.014 I 0. ° 0. _.~ ~..-.0043 0. Pri tome je potrebna zracnost postignuta povecanjernrazmaka zracnosti j r' Time se mijenia pogonski kut dodirnice od " na COS" (1:.530 = 0.471 --_. = a.. 118 0.824 = = 2 (a 2 (a d~! +m +m 2 17 17 10 ° X2 m) - d02 dOl x. i k je dana u tabl icama 8. ):l+ xa 1 B 1 B.2 m.-- ap - a = (B .0292 0.Bv) ao = 11111 [mm] . danoi sumi.0135 0.-.1763 m (v.0927 Izracunati osni razmak a je bez boone zracnosti. pn .0558 0.0572 23 = 17 --22 0. osi za velicinu radijalne Pri tome ie: . Zelienu bocnu zracnost mozemo postici pri izradi zupcanika odredcnim priblizavaniem alata (ozubliene letve) k srcdism zupcanika dodavanjern odgovarajuCih odmjera nazivnoj deb1jini zuba ill pri rnontazi odredenirn pcvecaniern razmaka osi U odnosu prema uracunatorn razmaku osi a.089 o ----~ 0.---~.072 3 0.0412 = 17 .0255 ~-.-.588 ~ 0647 . BJ ---~ 24 = 17 17 5 6 4 3 0. odnosno skracenje visine glave hm = 0. 0. = 20° Tablica 8. tablicu 8). Tjemeni prornjeri zupcauika ked kojih je izvrseno skracenje visine glave za vriiednost hm = ap . 0706 .1763 Postoieca tjernena zracnost: c=a--- + df2 ----=a- du + drl 2 ----16 = _!_l_ 17 ~ ~17 =~ 17 o 0.035 0. Bocna zracnost moze se izraziti kao kruzna zracnost mjerena na obodu dodirnog kruga (montazna kruzna zracnost) ill na obodu diobenog kruga (izradna kruzna zracnost).0145 0.~~.0819 0.zbroi zu biI Zl + z~ 1 X = --17-.~. B.000 8 0.a iznose: du d~l _-0.2 m nije opcenito potrebno smanjenje tjemene visine glave (srnanienie tjemenih krugova) jer je jos i za z! + Z2 = 14 vrijednost pomaka razrnaka osi.0082 0.~---.-.. 0765 . at cos 0:0 Faktori pomaka razmaka osi CI.Zl pornaka razrn ak a OSI. ---25 26 k .03204 0.1177 ° = 17 14 435 .235 = 0. i 9.177 . 0.--~~.a = a._27 28 o.0183 0.047 0. 0.0438 0. 059 o. + (x .+z·1 .. 434 --IS 14 0.353 = 0. odnosno kao radijalna zracnost (j r) iii profil na zracnost (jp).0652 0.412 0.1076 0. 14 .0196 0.088 ° ---_ .072 0.0090 0.--~~---0._--0.0322 0.102 0.0087 0.~"-. Vrijcdnosti za proracun ' . E. . (IX = 20° i IX = 15°). To ie jos uvijek dovolino blizu tjernene zracnosti od c = 0.0634 0..0044 ~~ Nastaianje bocne zra~nosti pri spreai dvaiu V-plus zupcanika ------0.Osni razrnak s profilnom zracnoscu jp: a' = a + -j+-2 S111 " I. -~ 17 9 ---2O 19 18 17 0.----.294 Pri ozubljcnju sa IX = 20° i c =. Z2 (B - 9.--d ane 6U u taanoj roja blicama 8.0236 0.0225 0.' . !~.. Vrijednosti pomaka razmaka osi s bocnom zracnoscu bez skracenia visine glave iznose Bas. a bez bocne zracnosti i skraceniem visine glave By a.1507 0.

02 04 25 46 68 90 0. sa A. 0.-.09 67 82 0.03 16 40 68 *\~I~. 0. ·0.~'rn ~ -.l mjera surne diobenih radiiusa (ro 1 + r02)' Kod V-parove. iznosit ce _ profil na zracnost: j" ! .CI.61 i A.967 1.1 07 IS 30 43 57 71' 28 27 26 93 0. Zelimo Ii potrebnu bocnu zracnost ostvariti odgovarajucim pribliia\'anjem alata k sredistu zupcanika. j rn 0. Odmiera miera preko veceg broja zuba A" jednaka je odmjeri debljine zuba mnozenoj kosinusom kuta dodirnice. d2 + 2 A~sin 1 .10 38 I ! i \ Odmjerc dcbljine zuba i razmaka osi obuhvaccne su standal'dima (DIN 3963 i 3964. krnju red 3..o\-.02 10 32 59 86 14 43 ..03 I i l'azmaka.::-\--1\80 ~. + A. . moze se potrebna bocna zracnost ostrariti pove6anjcm osnog 436 Tolerancija l'azmaka osi je razilka izrnedu gornje i donje odrniere razrnaka osi. zatim red 2 pa tek no. JUS M.633 0. mijenja se i premier podnoinog kruga.933 0.100 0. d 1 (I. a sa A . Osim toga. Standardne Red vrijednosti za zatvorcne est a • cil indricnim osi u [mml i zavojnim I.09 20 0.:~: --I\l2s~-\:::\~-\\200'--~:~'--\315\--' 3 50 56 I icdinicc prcnosa Razmac! .07 23 84 0.05 24 66 0." . Tablica zubima modum >II 10..333 0.\~. Pri ._ 14 27 41 55 71 \ ! ~ 50-~. jesu dopustene razlike izmedu nazivne i stvarne rnjere dcbliinc zuba mjercne na diobcnom prornieru.12 90 0.11 84 0.733 0.233 0. U tom slucaiu razmak 08i nulcparova i V-nul-parova ostaje nepromijenjen i sacuvan kao zaokruien. odnosno minus (±) predznake da se kod prenosa s vecirn broiem vratila ne bi dobila vclika odstupania od nazivnc miere.00 . Tolerancija miere pl'cko veceg broja zuba je razlika gornie i donie odmiere miere preko veceg broja zubi.01 01 17 33 49 68 Sf.2 A .06 16 67 0.2Aadsino: + A'd2) cos CI. unutar koiih treba da se pribliiavanjcm alata ostvari smanienie debliine zuba. Ako sa A'oJ i A"2 oznacimo gorn]e odmiere debljine zuba zupcanika 1 i 2..2 '" Promjenom tjemenih krugova i kuta dodirnice u odnosu prerna nultim parovima mijenja se i stupan] prekrivanja e.Faktori pomaka CI.dJ m l n "'" +- A. Cime se povecava tjemena zracnost.133 1..033 1.c. Za zatvorene prenose treba razmak osi birati prema tablici 10.133 0.167 - ~~ 0.05 15 52 90 I \ i (A'~l i.400 0.3-1~ -80 90 100 Red I \ I 85 0. 'I'oteranciia debljine zuba jc razlika izmedu gornje i donie odmjerene debliine zuba .900 0.433 0. Dodavanjem odredcnih odrniera debljini zuoa.167 0.04 22 50 0.0 01 19 -.800 0.367 0.067 1.3 17* 40' 64* '89* 86' - kl'uina zracnost: jntln .\~~\. Odmiere razmaka osi imaju plus.300 0. = l'azmaka 15 0 osi Tablica ! k Razmaci 9. .'.••sin 0: 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 0. B 13< 1 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 0. 0.pozitivnom pomaku izaziva povecanjc tjcmenih krugova poboljsan]c stupnia prekrivanja.833 0. dok ga povecanjc kuta dodirnice snizuie.767 0.".667 0.07 27 0.04 08 45 81 0. I ill m. a isto tako i smanjenjem debliine zuba. 8tO omogucava postizanje zeljene bocne zracnosti. 437 .".d gornju i donju odmieru osnog razmaka.dZ donie odmiere debliine zuba zupcanika 1 i 2.C].-~oi~SC.15 55 I I I i I I 96 0. T x. .-. simetricnim rasporcdo!11 odmjera U odnosu prcma nul-Iiniji potiie se [ednako oznacavan]e razmaka osi pri primicni prenosa s vaniskim i s unutarnjim ozubljenjem.z ..031 do JUS M. Odmiere razmaka osi A. 24 30 36 35 34 33 32 31 30 29 \ i I \ 36 43 50 58 67 76 85 0. cinimo to sa svrhom da debljinu zuba u odnosu prcma nazlvnoi mieri ucinimo rnaniom.~ 02 05 08 11 15 0.200 0. osi u [mrn] Raom.5 ZI ":" Z-.036). A'~J -\.267 0.567 0.08 78 34 97 I \ 0. :::.-(m\3~.067 0.467 0.08 48 0. jcsu dopustene razlike izmedu stvarnog i nazivnog razmaka osi * Sk"accnje glavc pot reb no je tad ie c = 0.000 1..500 0.2 Ad sin A.033 0..600 0.2 03* 2O3756* 75' 95' 0.z) cos a. (J. Odrnjere debljine zuba A.. kod kojih razmak os] obicno niie zaokruzena mjera..100 1.~~I~:~\~I:.01 08 27 47 66 87 0.867 0.: 1 x..00 15 28 43 58 75 91 0.533 0..:\t~\ Aka to konstrukciia doptl~ta) treba u prvom rcdu pr imijcniti red 1.700 0.14 17 0.A.?. 0 cemu ie vee bilo govora. . 75 0.06 32 77 0.10 00 82 0. i A. max"'" (A.

rnatcrijal a. lijevani celik.a dale s~ pre?nost kovkastorn livu.na SVOju. . kao i P{~gOI~lma lzI0:-~n11l1 kisi 1 . K<:~ poljoprivredmh strojc. Sivi liv Sfcrni l iv 5L. kao sto su viiek trajanja. se sliiedeci zahtjevi : Na rnaterijal za zupcanike postavljaju 2 3 mora biti takav da se od njega bilo kovanjcm. 438 1.can. jer je Manii zupcanik ooicno se izraduie od kvalitetnijcg je time jace optere{. Kora ad lijcvanja orporna je na habanie pa s~ !IJe:an~ zup. Na brzohodne zupcanike postavljaju se vcci zahticvi. rnaterijali na temelju umjetnih smola (ferocel.- . presano dIVO.al za zupcanike lijevano zeljczo i Ihevani celik s ncobrade~im zubima. novotekst itd).11 Materijali supcanika Matcrijali 2 3 za izradu zupcanika mogu se podijel iti u ove tri skupinc : Colici za ccmentaciiu metali (liievano zeliezo. broj okreta. od odlucne su vaznosti za upotrebliivost pojedinih vrsta materijala. mehanickorn i termickom obradom maze izraditi zupcanik . a pogonski uvjeti.cn. mjerena na posebnom mjernorn uredaju. Kao velicine na kojima se utvrduju vrijeduosti stvarnih odstupanja od nazivnih mjera pri mjerenju pojedinacnih gresaka uzimaju se: I 3 veca otpornost na habanje rad bez buke visoka dinamicka savoina cvrstoca. Podaci za metalne materiiale zupcanika . z!la~ost ~tpor~n n~ udarna o_Pte~e~enJa. bilo lijevanjem. bakelit.blja\ aju U prusnjavim.Sl1ljegu.1 uspiesno upotr. mora izdrzati uvjete opterecenia. poljoprivredni i gradevl11skl strojevi ltd. mora omoguciti odgovaraiucu kvalitetu (finocu) povrsine . celik. snaga. Skupna greska moze se mjeriti odvaljivanjern zupcanika. I f~~~~~--' fcr itican 0 Slijcdecc tablice daju blizc podatke upotrebi pojedinih matcrijala. Tezina i raspolozivi prostor igraiu pri tome takoder odredcnu ulogu. k~o sto ~~l npr. 5. koji je S obzll'o!1l . Matcriial koraka I IT!)" Oznaka Stame \ kP/mm'! s 1-.Debljinu 2 3 4 zuba mozcmo mjeriti na razlicite naeine: kao tetivu na diobenom krugu kao rnjeru preko veceg broja zubi pri tocnim rnjerenjima preko kuglica i valjaka ulozenih u meduzublje kao razrnak izmedu osi zupcanika koji zelimo mjeriti i kontrolnog zupcanika. Za svaku vrstu greske prcdvidcno je po standardima 12 kvalitcta. koji treba kontrolirati kontrolnim zupcanikorn na posebnirn kontrolnim uredajima. Do 1 mls najvise 2 mls obodne brzine dolazi u obzir kao matcrii.26 Pri izboru materiiala za zupcanike mora ekonornicnost biti na prvom micstu.:. Tablica 1 J 1. vla'lnim pogonimu. edce u zahvatu pa 2 3 4 5 6 7 8 9 10 greske evol vente (greske profila) greske tcmeljnog kruga greske koraka na diobenom krugu kao pojedinacna greska kao skupna greska greska dobivena razlikarna u velicinarna pojedinih uzastopnih greska u koraku zahvata (koraka na temelinom krugu) greske debljine zuba greska radijalnog bacanja greska uzduzne Iinije boka zubi greska miere preko veceg broja zubi grcska razrnaka osi. I : lIB kp1mm'i "l I aDl kp/mm' i I aO!)] ell I i kp/nllll'i i Primicdba Kao skupna greska ozubljenja uzima sc suma svih utjecaja pojedinacnog i zaiednickcg djelovanja gresaka na poloza] i oblik bokova zuba.l5.311. kovkasti (temper) liv.18 SL. rucne dizalice. j to: 2 Kontrola zupcanika mole se izvrsiti mjerenjem pojedinacnih gresaka iii skupne greske (na posebnom konrrolnom uredaju).

-- 0.9 1..44 0..20 1.122l Celici 'za ccmentirane zupcanike T ablica 15 Upotrcb.15 V Cr V 1. \"-.liz. 441 440 .. __ (:. > i" .40 0.....~.:T~~~i~M~ % ~~ % ~ '~~ %l g._. -.i-. _- -- -- ~-.\· 63' 62 max 0. ! . celici za poboljsanje Tablica Stanjc Upotrcba \KcmiiSki snstuv [%J \ Lomna Ta o l i c a 16. 1. ~·· Vrsta I_~r ' ! ~~ __ JUS 0' C cvrstocn [kp/mm'] 0..0 l. ..~~. __ c __ ct.16 -~~i5~~ __ \ ._.- "~If~::..i zupcanic1 uz .cljc vrsinski kalicn isto i po- lup~nnki zupcanici bez udara box udnra jnc~ optCl"eccni zupcC1nici (I/o \ -.~nOl"ln"- \ isto poboljsan znrcn u svrhu normalizacije optcrcccn --.. ' 75-90 -. U toku procesa presania otvrdnc smola u takvoi mjeri da postaje otpoma na temperature._ .4131 g:~~_----0.~~~~·.25 I Cr Ni .:'~~~cc~i .~~ I 1 .1 .4830 MnSi 0.9 C .-.U~)~·. J_u_.~--\:~~~~~..I__ .56. osobito \'01 tcJik iki zupcanici Tablica 14.~:_I __ 0.35 -- _-90-105 ~-~..:~.. koji sn slozeni jedan na drugi.. JUS Stanic Uponcba C..~gI I I g:1~ ss 1 I ~ • I I I -----------.35' _ .i at- na habanjc (..15 0..18 i 0.. max 0.--. . norma.10 1.. poholisan : zupcanici otporni 80 -. __ ~ ... optcrcccni !. \' jaec ..30 iaron ~ sv~hu norm...~~I~t~~~1:ccn~ __ jake optercccni ZUPCfillICl veci xupcanicl optcrcccni ~~ __ .:"..-'1".-.~o_._·-~I~[~-~_~_~~_~_~_~J~~------S-t-... \ 1\ .90 1.1731 C..-~.. 0. .~ isto Materijali na temelju umjetnih smola sastoie se od sloieva tekstilnog tkiva.------- visoku i.50 0....... -.. liv ~!_'_Nl_n~:--s_·...-.:J. -. _!:Ao _O'..\ priicno~nikc clckuicnih uumvaia ___ .S_.O I pob~~jS.__ ~.:._-..~~~~~S.--- I I vcliki .2 110-130 75 pobolisan --_ __ . C43 _ "l ~'~~_'I~~_!_O~~~ __ . I _~ 0. -- Ic \~- 12 . .~~~_.~ika}}i\'inpr.~~I g.....'3" \.33 0.-.50 kaljen ._"'P~"niCi promjcnljiva optl'l'cccnjn povrsinsk i :...o'o 7?_1 ~.3230 C.i.50 0..4320 .- i k 1" a rcn 1 ! ! "rio iako 7..0645 _I ':~ 1 i j 0. -\ ].. ~----- no habanjc zupcanicl _---_.80 ~--- ~~ •• ___ . namocenog u umjetnu srnolu.C_b_.._ zarcn u svrhu ..-0..105 . pobolisan i povrkinski kal] en -_ ....Konstruktivni Celik ugljicni celici Lomnn legirani ugljicni celici Tablica 12. · .' xni lJ'~ -O'4~L'" \'0 I 1 \1 . C..~3--. HJ3 Celici za povrsinski Kernijsk i sastnv JUS kaljene zupcanike Lornna cvrstcca [kp/mm'] [kp/mm'l 22-26 25-28 32 -_. Osnova vecine takvih matcrijala [esu sinreticke srnole i visokovrijcdne specijalnc tkanine.osss (.--C. iI· kulicn ..._Jl_iC------~----------u_p-o-t..2 ..250 190-250 nisko srcdnie optcrcceni optcrcecni Tablica Upotrcba 17.~~-.'.~s.2 max 0.4130 _11~~:_I__!2_\I~.9 1.PObcli"~-..35 0.4.-.~---- 65·.5--=.~~....ost ---_. 0.~ . ~~.80 0.l531 -~~TM. 26 SL..35 ..Upeanik optC'CCCIll Celicni liv za zupcanikc Legirani celici za [ako opterecene zupcanike..7 1~...40 . : :~-~::..5 aka 0. 60 0.--------- JUS ~~~o C. _~ ! !..---.L. 0..38 0. .. - -._ ~~_. Od tkanine se uz ostalo traze i odredena mehanicka svojstva. Pritiskcm i toplinoD1 dobivaju se ploce ili rondcle punog iii profiliranog oblika.i 0.35 Cr ].4732 _____________ C. .~..1 0..20 1.~~~C~~~~. . 1 ._-_._--.80 L~'_ .ciicni 65·-75 Iizact]c ]60 ----- 0. jednolikost osobina materiiala postize se izmjenicnim mijcnjllnjem smiera osnove tkania.6! [akc o... n"_T __ -- _- _-----.-~ 0.10 1..~~'lie:__. \_~:~~': _ __\ 100-·130 . ••.\~ __6. Konstruktivni uglj icni srednje optcrcccni zupcan ici (III> 5) srcdnjc C. z:.~:'::~~. :!.5421 0.2 0...34: 0... -- ---_ 90-105 . JUS Sivi liv za zupcanike Lomna cvrstocn 'Fvrdoca [kp/mm'] ] 80·" 240 190.~_. _- I i-----. -.. .7 _.39 .15 0.Ba\..40 C.9 I '" lOa! i ~--.ap\crcccni pornl "' habonlC otporni ------- 'l.41 1. Osim toga dolazi i do orpomosti na kcmijske utjeca]c..--. inlw _-_ [akc optcrcccni ...:--- SL.6 __"J 1t~.. -- __8~~~~~ .\ . '-' '" ""cl._ g'~~:c. 22 Stauic SL.

Pricvrsccnie na vratilo moze hili izvrseno i bez metal nih cahura. nji modul. Samo 11 poscbnim slucajevima bira se im •• "'" 10.:m<:du proi~vodaCa i kupca :1~IC fo~ebt~ 2~~O~0~~1~01:~~r G 250 (vrijed. ._..1 Zbroj zuhi I~. vrijcdnostl ..mj . nastojati da e > 1. Grath se utisne u pore bokova zuba pa sc time uglacava bok zuba. zbroj zubi za ct.~ _.:. =. Lignofol je pogodan za uelarna opterecenja. time .. x: . SIl'1l1C zuba b. .. za koju smo vee prije rekli ela iznosi e". ide sc d~ b ~ 2 dOl' _ a uleiisten)u. ZlmLn n] G . daje prijcd[og prcnosnih omjera za zatvorcnc jedinice prenosa.~~~~~----------------------------------~---- "". Sidna zupcanika od umjetnog materiiala treba da je 7. naime. Za zupcanik i vratilo od jcdnog dijela uzima se orucntacudOL "..0· ·10 m/s) -Z~. Sto je u vcco] Slrma zuba. Presano drvo. Veliki prcnosni omjeri izvedeni u jednom stupnju dali bi velikc dimenzije gonjenom zllpcaniku pa se zato ne iele u jcdncm stupnju s prenosnim omjerom i ~ 7.5. smna . od:tupatl ~. a ne ispod mcduzublja.:. dane u zavisnosti od rnodula: hmo• ~. Priie stavljanja u pogon treba zube tanka podmazati grafitorn.tcnju. radi mirnoce hoda. 5. Tablica 19. doaovor "'I vrijcdnosti izvcdcne Ako i.4 kp/dm 3) visoka mehanicka svojstva (odgovaraju SL) otpornost na morsku vodu i ulje visoku sposobnost prigusivanja otpornost na temperature do 120°C neosietljivost na udarna opterecenia.zu '1 Ako ie rak ulezistenic dovoljno lelna.~--.up can ika Izbor broja zubi. Od umjetnih rnateriiala mogu se izradivati sve vrste zuba i zupcanika.. min"'" 2 promiera vratila.0 mrs) --. za preod nazivnih iz tablice 19. ~_ _ ~ 24 _Z_~_:o_i_~~~lb~i_I~"~'i~~~~. utore za klin.t'~nid s niakim obod~im redone svrhc) (fJ .I n = 20 .-TTC ~ + 1.-. Mcdutim.vr~n a. Cistoca povrsine postize Be ostrim alatom i velikorn brzinom rezanja. Prcma gore on jc ogranicen minimalnim brojel11 zub! Z. . Zupcanike od umjetnih materiiala treba sprezati s metalnima (time se smanjuje habanje).~- dOL :5 0. To bi.--..-.__ Zlmln 12 10 brzinama (ugl avnom zu POd-I 0.2 ravnlrn zubima U posebnim slucaicvima. U pocetku treba zube tanka namazati sloicm grafirne paste..::..."nln .25 za prvi 8tupanj.__ . b dOl ._ . Najmanji broi zubi malog zupcanlka Vrsta pogo"._. 3. I opasnost od kosog polozaja zubi je veca.~ 10 z.i poston opasn_ost omf"l ?.. Kao posebne prednosti materijala na temelju umjetne smole treba istaknuti: 2 3 4 5 6 malu specificnu tczinu (oko 1."[. daje orijentaciiskc _.I. a za Z 1 ".5 promjcra vratila za zupeanik koii se navlaci na vratilo uzima se orijentacijski do> •• ~ . a i za planetarne prenose S cilindricnim konicnim. ski za diobcni promjer: ~~ . 7.) !'ratila uzima se: kruto. Treba nastoiati da vcci zupcanik bude Del umjetnih materijala da bi se na ta] nacin iskoristila prigusna sposobnost materijala. kOIllCnUTI llindricnim zupcarucun c Izbor diobenog promjera. Pri udarnim optcrecenjima bolii su konicni rukavci. Zupcanici od umjetnih rnateriiala mogu imati. Zl min = 33 za visokouCinske prenose (turbinski prcnosi).. tako da se i pri optcrcceniu moze racunati s para c noscu v ..otpada potrcba kasnijc obrade glavinc.usteduie materiial .3 nckoliko mm mania od metalnog zupcanika.312 Cifindr-icn! zupcarricl 5.l" "'" 1.In"" 1. Zlml.1 Upute 5 I. Sirina zubi pri jeduostrauom ulezl:. kod brzohodnih prenosa treba. . • > 1.~ 10 __ . prl obostranom b ulczisteniu: b «: I 2 d 0' odnosno 1 =".: [mm] 443 . samo su orijcntacijske vrijednosti za nekorigiranc zupcanike.25.I v ~-. Donja gIalllea. 'Ako vratila 11'1811 para'1 ba moze bi to vcca. Utor treba ela lcii ispod zuba... kao i celicni. = 20° 18. Modul.c·__ ~_ . . b ~ 0.-----.a. koji se sastoji od bukova furnira koji ic naslagan jedan na drugi... ® pokazuje ponasanje raznih umjernih matcriiala u odnosu prema habaniu.. ".I optcreccniima (prenosi ~__ motora) .. i to 11a taj nacin sto se citih presanih tvari glavina oel lakog mctala ili oel cclika upresa u vijenac oel umietne smole....x . lerodavna J'e kvalitcta uldistcnja... 442 prenosa. Pokazalo se da se vee za relativno mali broj zupcanika isplati da se presaju gotovi otpresci. a sve se onda podvrgava prcsanju pri visokoj tcmpcraturi.5) brzinnrna i pri velikirn .' : .'11: .I n ~~ = 14·-17 za drugi stupanj.r-. ' mieri osigurana paralelnost .. <lnjskom ozubljC:n)\. npr.~.'.z~ 2. _. \ 1.. Vrijeelnosti za minimalan broj zubo malog zupcanika dane u tabHei 18. zubi nose sumo na krajevirna. Izbol' prenosnog omjera. zupc~mik.. Za izboi smne zu a. U upotrcbi je tzv.opasnos t progiba . Time se: ~~ Krivnlje haban]azup~anika od razli1 .::.75 dOl> b odnosno . . "ZllPCanic.. 2 . !ignofol »2«. Za prenose visoke toenosti uzima se z 1 ". Koel umjetnih matcriiala opcenito trcba obrariti pazniu elobrom podmazivanju.312. Izmedu slojeva nanosi se sinteticka smola.~ .::..pri slaganju tekstilnog tkiva.~_: I.. Za prenose kod kojih se zubi u toku rada ukljucuju i iskljuClljU im" "'" 4. . Prenosnc omjere po mogucnosci ne valja birati kao cijeli broj da ne bi nakon svakog okreta uvijck isti zubi pogonskog zupcanika dolazil i u zahvat s istirn zubima gonjenog zupcanika.. Tablica Zupcarllci s vclikjm obodnim (v "': 10~ 20 mjs.. Ne postoji razlika u obradivosti materiiala umietnih smola u odnosu prcma metalu. modula dana je visinom savoinih naprezanja u k?rijenu zuba. Broj zubi treba birati tako da stupanj prekrivanja e ne padne ispod minimalne vrijednosti. kod turbiuskin pri jcdnostranom z a iz b o r d im e nz i j a z.a.75 Tablica 20. ele UI 'nteresu mirnog hoda treba Imat! sto makvalitctoll1 lezistcnja i tocnostl IZla .1..~dl1ilh obodnih brziua (v = 3. 111 r.)'''''1 ozubljcnju I Z: . iii pri niskim optcrcccnlirua . dovoelilo do nejcdnolikog trosenja zubi. ._. in .

~_.. Naimanii modul dan u zavisnosti od sirine zuba: 1120111' = T '+' b [mm] Moduli zupcanika izlozeni utjecaiu prasme. !:! ~ . M. treba izbjegavati male korake.. dobro Idistcnje kotrljajllci u kucistu prcnosa i .-li-Cl-. '" '" <-i '" ~ ..:: A~~_'~I_~ N N 2Mo do I Mo =._. prljavstine. mctalne srrugotine. n1nHlx = _- dOL z. CLOlS. to rnanji moze biti modul u odnosu prema sirini zuba.:..o Radijalno djeluie sila F. 0- ~ 8 '" Nil ~O' .312..{ ~ ~ '" ~--~_-CiSlO livcno ldi~tcnje na ccli~n-o-j-k-o-n-s-l. " ~ <'IN. I' ~cr ! 1 -o :~ > " [kp) 444 445 . 0N 0 mali zupC'al1ik [cdnostrano ujcZi~ten ------------------- .kruto vratilo 30-45 iii dobri kliznl ldoji " Ako se ozublienie izvadi bcz pomaka profila.. . _-_--. do Zanemarimo li ionako male sile trenja na bokovima zuba. sila okomita na bok zuba. N r. bi se povecao volumcn habanja) da budu sto veci....-u-k-C-" j.-nl-·n-. 2· 97400 P 1'0 = -~---. koia dielu]e u smjeru dodirnice ® iznosi: Fo [kp1 cos ()..:: __. [111m) Ivlodule treba birati prerna izboru stalldardnih modula po JUS. ..J __ . trcba (cia 5.~ =6~~'1-60= '1910 Flo ~I )1 do ..2 Proracun si la n a z u b u ® Obodnu silu na zubu Fo mozcmo izracunati bilo iz snage koja se prenosi zupcanim parorn P u KS i broja okrcta u minutama iii iz obadne brzinc: I 02 P -v~ [kp] v [kp] . 1) [mrs] --T='-. I ....-p-"-O-Ii-j.-' . LIZ ----~ ~. Sto su bol]i uvjcri leiistenja. !l:': 0 .. [kp] ~ n . N' S\ . 25 Rezano iii bruscnc ... = F« tan 0:0 I V\ N 0- 0N MM -: ~"" I! Nil ~O' 0- '" 'U 0. Ii ~O' 0Nil ~O' '" 0- '" ! I c " 'U " o Silc na cllindricnom zupcaniku zubima s ravnim I I I -o 0..lieno ---------------I na krutom postolju.97400 P [kpcm] 15 ·-·----~--·--I-I '" ... -..-v-S-jj-. tablica 3..o--_. Ako uvjeti lezistenja nisu pevoljni.: F. onda ne srnijc ici ispod granicnog broja zubi.-m-~-_ -.] Faktor sirine zuba Izvedba ozubllenie VIsta lellistcnja <jJ Tablica 20.~_ 15 .

.n"allJCm. PraviIo ie da sile na zubu gonjenog zupcanika dieluju u smjeru kretanja. Rastavimo li silu P"2 na horizontalnu i na vertikalnu komponentu F" i F2Jt> dobit cemo sile koje u horizontalnim i vertikalnim ravninarna opterecuiu vratilo. Mjerenja izvrsena na prenosima vozila pokazala su da pri ukljuccnju spoike mogu nastupiti okretni rnomenti.vratilu 1. zbog elasticnih deforrnaciia pri optereceniu zubi dolazi do kolebanja kutnih brzina. dalinia tzv. do 3 h dncvno s ravnonucrrnm okrctnim memento (npr..) . Nazivni okrem I mornenti mogu biti udarima. koju smo rastavili prije u dvije komponente F2v i FZh• Kut tp je kut koji zatvara spojnica centara I. daleko prekoraceni. . djeluje sila p.lla s~ zu a no. [kpcm] za proracun : Obodna sila: FOI = ~Qd-~·~J.tom Sile koie opterecuju Sile Horizontalne F2V G2(J~tinolup(oniko) II.V ".. . 10 ~ trajni pogo" I v. 5..2. potrebno nam ie kao prvo da znamo kolika ie sila koia optcrecuie zub. 5pojk. s. a o: je kut dodirnice. Tim pogonskim pomocu iskustv~nog pogo~skog faktora za~snoigg~n)'enog stroja na prcnos. dodatna opterccenia.. Pogonski :~-~--~'---:---... To zavisi od karakteristika rada pogonskog i gonjenog stro]a. pa i cetvorostruku vriicdnost nazivnog okretnog momenta. F21! ~o Fn2 sill ('P . -~~-~: .. zavisno od pogonskih uvieta i tocnosti izradc. ----~ Vcrtiknlne vratila --~--. __ ~ .. z ~ za vriiednost dinamicke obodne sile Fod. ~ 'c msnic opterecenje zuba. kolebanjima optereccnja i s1.' 0(0) i 0..'" razloga mora. udara: do lorna zuba. Zbog gresaka pri izradi zupcanika (gresaka u koraku. treba nicgovu velicinu ocijeniti .fakt . Na pogonskom . se P?vecau nazlvI?-a obodna ~tla" b~dne brzine i od velicine gresaka l~!z" Vclicina te dinamicke obodne s~lc 7:avlsna je .. Unutannja dinamicka dodatna opterecenja. a time i do potrebe za ubrzavaniern i usporavanjem masa.. [kp] 01 Moln az = 97400 PI ''''' (kpcm] nl Osim nazivne sile dielu]u. I do 3 h dnevno I do dncvno hi 8··.s(ft-!lnl3 o G. u ~~ a time i velicina progiba zuba. na kojem se nalazi gonieni zupcanik 2 i spojka S.. 10 h l dnevno ------\ --. s horizontal om..od. postignu pogonski broj okreta. .zahva~a ~ub~ ml)en)~ se. Ako pak za faktor udara 't' ne postoie neke iskustvene vrijcdnosti. To. Vidje1i smo da obodnu siIu. Faktor udara tp Tablica ~faktor udsra 22.. dobivsi potrebno ubrzanje. Njegov ce okrctni moment pri upustanju urad rnorati biti veci od onog koji ce biti potreban kad sve mase.an)adst d~bi ko'. 0 @ prikazuie vratilo II. . a na zubu pogonski zupcanik (kao reakcija) suprotno smjeru kretania..--.' 1"1\2 Cos (<. Vrijcdnost i fakrorom fd uzeu su u obzir utJCC~)l.~_'~ . Prema tome.ma su pojedini autori pokusal i obodna si~a moz~ biti proracunata pOl~10C~ ~\tora il]i se dinamicka sila izracunava obuhvatiti funkcionalnu zavisnost ut]cca).. izrnedu kojih je ukliucen prenos.III I S stro] oromicnliivim okretnim mOlllen. Iz I~avedenih kraka no. Sa zupeanika 1 (pogonskog) prenosi se na (gonieni) zupcanik 2 sila Pn2. visnosti od trenutnog polozaja zuba. Pogon rnoze dolaziti od elektro-motora. Dinamicka radi zuba._-----' . vratilo iznose @ To&a 2 Gcnicni stroj Tocka S ---"'--. tezina zupcanika Gz i tezina spojke G.312.-" \li) Shema optcrcccn]a F. smjesten je zupcanik 1..._..3 Op t e r e ce nj e z u p ca n ik a Da bismo mogl i dimenzionirati zube. Vaniska dodatna dlnamlcka opterecenja. U takvim slucaievima treba pri proracunu uzcti u obzir I a uoi . ! \ '--131 : 1:6" =1 l_k_O_d__l'_k-:ih~U~d:-ar:-a::--~= ked srdnjc jakih udarn -~---" kod [akih udara 447 . na vratilo II.. opterecenja. nienu nazivnu velicinu FOI [kp] moze1110 izracunati iz nazivnog okretnog momenta MOl [kpcrn] iii iz nazivne snage PI [kW] Upotrcbom pogonskog faktora dobiva sc vrijednost okretnog momenta Alol = Alol on f. if Vrijednosti pogonsl{og faktol'a fd Tablica 21.0 . Priie toga smo silu Pn2 prenijcli u os vratila i dobiIi spreg sila koje vratilo opterecuju na uviianie i silu + Fn2... koiern djelu).'(0) . cijc vrijednosti dosizu dvostruku. Dinamic~~ obodl~a sila ]C to n.) ' (dpr.-:--1 trajm pogon I'~~ motor s unutarnjim izg. dodatna opterecenja mogu bitl izrazena kao dodatne vaniske i dodatne unuram]c sile.::e od d N'astupaju I'I u toku pogona kratkotraina udarna . 446 ' 1110. u profilu zuba).l1l1: a d uvjeta pogona. II.. elcktro-motor i turbine) i do 8 . (tezina vratila je zanernarena)..pogons og pogonskih faktora dane su u tablici 21. velieina Za vrijeme .

krece se kod cilindricnih.5 . Prakticno. Radi [cdnostavnosti. odnosno na icdan par zubi."' • • J " P2 -I- POuk =!2_ ~lJ-lIk [kW] Pu snaga. Da bi Isko~~stLvost z~pcal1lka bila sro visa.u kotrljaiucim Iezaiima s najboljim uvictima podruazivanja (-1)7. Svaki par nosi u tom razdobl]u samo polovinu sile ~~) Rnspodicla optcrcccnja pri xuhvm u l~~il f' U rocki h izlazc zubi Zl.. Smjer dielovanja !Jilc Pn doveden je u simetl'a\u zuba (tocka F). [kW] L1 5. Prcrna '.\ u kOI"Hcnu -zuba kild sila djciuje na vnn.312. pri zahvatu para zubi S obzirom na odstupania oblika i koraka zubi te S obzirom na deformacije zubi pod optcrccenjem nastupaiu odnosi koji se razl ikuju od tcoretskih. uzimamo kao polozai na kome sila djeluie na brid zuba uu vanjskom obodu (A). z] izlaze iz zahvata (tocka E). z~ moraju sada sami na duzini puta j'3D preuzeti ciclokupno opterccenje Fn.99) 2 'I)uk = '1). U toj tocki kao hvatistu rastavljcna je sila fin U clvije komponentc..)'V . Ako je stupanj prekrivanja e > 1. nosivost u odnosu prcma mogucnosti zaribavanja (opasnost zaribavania ili cak 3 zavarivania bokova zubi usl ijed prejakog zagrijnvanja).99) 4 .. + P + e. Osim toga . Zbog toga ~?ra)~ zupcanici l.312. gubici snage u zubima (P.995) gubici snage u kliznim lezajirna (za nekoliko lezaja) 3 "" 3 % za normalne lezaje ('~L = 0.~ uk "= '1). P2 = odvedena snaga. ZI iz zahvata [cdnog iii dva para "ubi lC. sto se kod zupcanika i zahtijeva. dobro podmazanih !1. P« = gubitak snage u zubima.98) 0. jer bi odrcdivanje tocke 13 zahtijevalo prilicno mnogo vrcrncna. najccScc u njcgovu kori[cnu. Mjerenja na jcdnom norrnalnom plcnosu s razlicitirn vismama mvoa ulja dala su ove rezultate : Utjeca] kollelne ulja u kuciStu na gubitkc snage Tablica 23.PLL = Pl • 'I)L1 'I). Prekoracimo li mogucu opteretivost. Proracun zuba na savojnu cvrstocu (nosivost korijcna zuba). i Z2.95-0.4 Odredivanje stvarne s n a g e k oju prenose zup ca ni ci Ukupni gubici iznose : PO"k .04~O.ijed buckanja. 'I'ankirn crtama oznaccn je na rQ'!J poloza] kad zubi Zl. '~L 'r"" = ukupna iskoristivost nastala gubicima u zubima u lezajima. kako to pokazu]c @. To zuaci da postoie iazdoblja zahvata dvaju para zubi i razdoblja zahvata same jednog para zubi.~§.. on ce biti topliji ad veceg.99) 0.5. ' 'I)L .): I % .uba 448 29 I'RAKTICAR III 449 . 7. KoefiCIJent tren)a !1. 1\1 i gubitak snage u Iezajirna. onda se optercccnie zubi za vrijcme zahvata dijel i na dva. "~ 0.gubici uslijed buckanja ulja i trenia u brtvama: "" 1 % ~ 5 % u zavisnosti od konstruktivnog oblikovania brtvenja punjenja kucista uljem (. nosivost bokova (opasnost cia usl ijcd kontaktnih pritisaka ne dode do pojave rupi2 cavosti povrsinc.~z C'~. Zagrijavanje i habanjc ogranicavuju nosivost brzohodnih i visoko optereccnih (zakaljcnih) zupcanika. J. To se postize glatkim povrilinama bokova i dob~lm podm~ZlVan)Cm.za brusene zube 2 % . nosivost u oduosu prema habaniu (opa4 snost prevclikog troscnja). kvalitetno obrademh zupcamka.li zahvatu su dva para zubi (z l> z.mora koefi~l)e~t tren)a p. Punjenic Oko kucism uljem Ukupna iskoristivost 1/4 vis inc 97.10.= PI = PI = dovedena = r. treba birati sto veci broi zubi.p [kW} Ut!ecaj kOlic. = 0. pitting).skom bridu 'l. ta nosivost dolazi u obzir kod kaljcnih zupcanika i zupcanika od sivog liva .96) pl! zubi gubici snage u kotrljajucim lezajima: "" 1/2 % . ~a gubi~ke usl. dolazi u obzir ked :mpcanika koji nisu kaljeni .za tocno rezane zube 4 % ~ za neobradene zube = .~ C'I)z = 0. krak savijanja je za zube Z2. z~ naiveci u tocki B.liti niza~. One opterecuju zub {~ Tok naprczanj:. ''lop Trel~jem ra~vijena tOl?lina raspodjelju!e ~e na oba zupcanika razmierno prerna mogucnosn hladenja. brtvarna i buckanjem maziva. Pal' zubi Z2. z~ nalazi sc u pocetku zahwata. montazi u hladnom stanju odredenu bocnu zracnost.ine ulja u ~~~istu.97) "'" 0.6 Gra n ica opteretivosti z u p can ik a Granica opterctivosti dana je granicom noscnia. Z2.1 % za specijalne lezaie za visoka opterecenja ('l)L = 0. U razdoblju zahvata dva para zubi optcrcccnie je staticki l1codredcno.5 Gu bici 1- snage i koefi ci j c n t i sko ri s ti vos ti (. . Pod granicom nosenia zupcanika razumijevamo sposobnost preuzimania optereccnja a da pri tome ne dode do ostccenia.~. Kad su u zahvaru samo dva zuba (jcdan par). buckanjcm maziva i trenjem brtvi ' P = PI .p = 0.5% 5.ma~1pfl. ~uduC! da .~a~l zupca~lk ima :nanju povrsinu. rnozc doci do lorna zuba.312. Ukupna sila koja se prcnosi sa zuba nit zub diicli se duz dijcla puta zahvata Dii "c /W na oba para zubi koii su istodobno u zahvatu. Razlikujcmo : 1 nosivost korijena zuba (opasnost ad loma).

-..6: 1.6 1.6 1.4 1.6 i 1.a unutarn]c ozublienjc 1:.7 2.5 1. (IJ.01 2. )/(a.8 1.7 1.8 I 1.8 I 1.7 I ::~ 1.8 1.2 i 2. r: II~ - 3 2.0 ! = ([> .7 1.).1 451 1.611.5 [.3 2.8 .9 2.6 I.6 1.9ri"I.7 1.8 I I !' ~.i I iii iI.2 /. I II gl 2. 1.5 1.8 18 1.9 19 9 1.4 [.5.2 2. 3 .6 1.8 1.4 I I I 16 1:5 1. Sigurnost u odnosu prema dinamickoj (So) i lomno] cvrstoci (5\) treba kontrolirati posebno u odnosu prerna rcduciranim naprezanjima icdnog i drugog zupcanika: arcd' arod 2 '''.m) ie dopustcua greska zahvata (v..1 2. tablicu 28).4 i 9 _.4 1.0 2.7 1.0 1.1 2 2.o I 1.9 I I' i.5 I I' 2.9 1.8 1.6 I~Ll! I.4 [.5 1. f.4 2.6 .7 1. tlacna i smicna naprczanja.9 19 1.6 1.4 II 1. moraiu reducirana naprezanja lczat}.2 2. Tablica + (a .0 2.9 1.1 'n 2 D.1.6 1.8 1.7 1.8 ! I i. Sigurnost U odnosn prerna dinarnickoi cvrstoCi: IS 2. B + B...8 1.4 i 1.9 1.4: 2.S! 2.8 1.1 2.9 1. 1.4 2.8 II' I iI 22'.0 q .1 1. 'b~t 6 F.8 1.3 i 2.7.tv [kp/mm a.6 1.10 1.0 1.02" .2 2.R 1.6 II 1.7 1.2 2.5 2.6 1..1 2.6! 1.6 1.6 1. De bi se izbjegli prisilni lomovi i lamovi usliicd umornosti {lornovi uslijcd dinarnickog optercccnja).6 Ii 1.8 .41' i 2.na savijanje (P.4 Z-: .0 2.0 i:i i i:i I i.4 1.1 Reducirana naprezanja izracunavamo arod! .1 2. i 1'.6 1.S I 1. a)Z je u tocki kod kojih tocka G'.21 2.7 1.7 1.6 i 1.4 i I 1.4 .4 2.I df-:i.7 1.un [kp/mrn "] .7 i 1.9 1.7 1. ~~ izazivaju savoina.6 1.8 1.3 ...9 Ii 11. 7..0 . I 2. 2.9 1.9 1.7 1. 2.611.9 1.2 . 2M"'n"" '] ""' ~O.6 1. 13.7 1.0 i 1.9 2.~ Z.'.4 0.1 2.6 1!l0 1.5 [.3 2. 1.0 2.4 I i 1.0 2.7 1.7 i 1.7 1.9 1.1 2..6.9 2.:.32 1.6 1.5 1.8 oprcrcccnia 24 I:: I ro 1.G 1. B".6 1. rczultati na zupcanicima jc doslo do lorna pokazali su da je poeerak lorna nastujao na vlacnoj strani.6 1.9 I._ spccificno dinamicko opterccenic ska koraka.9 .9 1.s 1.1 2. [reba birati vece vriiednosti sigurnosti. malog zupcanika malog zupcanika kIa.4 So .5 1.8 1.8 1.1 2. fb je faktor toka opterccenja (v.7 2.4 .4 1.-----------------------.6 2.7 I i i 1.4 2. r.6 1.7 1.7 I 11.1 II ~.2 2..3 I 2.7 1.0 I 1.6 1.8 1.1 2.0 1.2! 2.0 1.8 1.7 1.2 1<) 2.5 1.:.6 i 1.7 1.6 II 1.6 1.2 2.7 1.7 J7 .7 1.5 1.6 ! j 1.7 1.cc [kp/mm 2] J -Iod.ao~~ .71' 1. deformacijorn greskama u izradbi (grezubi pod optcrcccniern: c r.8 1.Ii..1 2..7 1.9 1.s i i.2 2.6 1.4 I 1.4 ].2 2.7 ::~ 1.6 1.6 "I 1.7 1.25 1.1 2.3 2. greska profila).6 1.1 2.1 2.8' 1. 2.8 1. su faktori oblika zubi dani u tablici 24.2 2.5 ! 1.5 1.6 1.I 2.8! 1.1 i 2.4 1. na pritisak (Fr) i na smik (P. q.1 i.2 i 2.5 1.7 ! 1.6 1.7 2.7 O'[)J) i lomnc cvrstocc aL matcrijala.6 I [.7 1.1 2.7 1. +.1 ts 2.8 II ~'81I 2.7 1.7 1. i:i ! iii I i:1 i iii I 2..8 1.1 2.9 b. Opasan presjek ie korijen zuba.{}12.7 2.7 1.~ 1.7 1..8 2.6 I 1.9' 1.)2' M.8 ::~ 1. Savoino opterecenie djcluje istosmjerno-promjcnljivo. Ako bi cventualui lornovi zubi mogli izazvati teze posljedicc.7 1.5 i i : 1.5 [. 1.6 c (kp/itm) je krutost (v.6 1. B.4 I 1.2. iz jednadzbi : '] q.1 i .1 22 1.9 1.6 ii. 2. 1.7 1.5 I i I 1..9 1. v (m/s) je obodna brzina na kinernatskom krugu.1 2.5 I I . 13 [kpjmm g svedenog na I [mm] 25 ~.8 I! I' 1.2 2.2 2. 1.9 1.8 II ::~ 1.9 1. l/1. s" 2.5 ~:61 U I 2.8 1.1 2 2.1 l 1.2-2 O'rcd I 1. Optereccnia P.7 1.6 I. I. F. [kp/mm 2] jc stvarna vrijednost specificnog siriuc zuba: 13.5 1.4 1.28 1.36 1.8 1. na z [kpcm] ~ nazivni okretni moment _.5 1..7 1.6 1.61 1.7 1.7 1.6 2.4 i ' I6 1:5 1.7 I'.6 2.-"'~!_cc. tablicu 27)..0 1.1 2.8 1.8 1.! ' 2.7 1.9 1.4 1. oc O'L ar-cd __ 1.2 2.0 2. premier kincmatskog (dodirnog) kruga dJ [mm] '"~ sirina zuba blmm] izazvano i3.8 1.6 I 1. faktor udara dan u ta blici 22. ispod istosmierno-promienliive diuamicke cvrstocc.9 1.9 1.0 I 2.d2 = Z. II ~).7 1.8 1..7 1.1 2 2 2 2 2 2 1.8 .8 1..9 IS~' I 1. .4 1. Prerna hipotvzi deforrnacijskog rnda dobivamo da su reducirana napreznnia: at.5! (h I Sigurnost u odnosu prema lornnoj cvrstoci: z.6 1.6 1. " nazivna vrijednost " specificnog opterecenja .9 3 2.3 2.0 ' i i ! \ I I i U :\::~I ::~ I i:~ 1.112.8 1.'. q2 13".5 1.0 1.7 2.7 I' 1.5 1.0 2.2 2.6 1.n II "" 14 I~ 16 17 :3 1.8 J.2 2.7 ~:~ i.1 2.d a._-.1 ! I 2.6 . 1.9 1.6 1.~.5 i l 2.6 1.5 1.0 I 2.1 :.9 1 <) 1:8 I 2 1.5 1. 1. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Faktor oblika q za ciltndr lene nul zupcanike s ravnim zubima IY-o = 20° 24.8 1.8 1.7 1.4 1.7 1. [kpjmm '] I i I! 2.9~0 i 2.7 1.7 1.5 1.4 .2 2.5 I.0 1.5 I' I 1.un [kp/mm"] 1.2 2.B 1.7 1.9 I i 1..6 1.1 ! 2.5 1.0 11.5 1. 1. s dovolino visokom sigurnoscu. ~~ Wi' .6 1.6 1.4 1.6 2.9 2. SO 100 150 i 1..7 1.6! 1.5 1.8 I ~. 1.9 1.------------------------1 100 '.6 I! 1.5 I 1..9 1}9 ! 2.2 2.7 2.7 1.6 1. Premda G (tlacna strana) rezultantno naprczanje naivecc.5 1.8 i.8 1.7 ~I) 1 1.6 1.8.2 1.4 2.9 2S 1.411.2 2.6 1..7 ' 1.9 J.7 1.G 1. odnosno izmjenicllo-promjenljive dinamickc cvrstoce (aUN "'" 0.9 \I i.4 ~ I ! 1.39 450 .8 1. tablicu 26).0 2.81i ~:~ I ~:: !I g ~:: }I Ii ~ II ::~ U i:~ ::~ II 2.7 1.2 2.2 2. I 2.6 2.611.6 1. Kod rneduzupcaniku koji su istodobno u zahvatu sa dva zupcanika optereccnje je izmjcnicno-prcmicnliivo.6 I' I.5 1.4 II 2...8 1.1 1.4 2.5 i 2 2 II 1 '.

1 co lik/cclik mnter ijah Nuzivnn vrijcdnost spc .4 1.6 1.6 1.8 1.5 4 4.6 1.5 1.7 1. \.9 I. .1 I I> 0.5 1.S II 1.3 2.6 1.8 1.1 1.05 -~.5 1.(D = 20 Q sparivani 1.-r I I 0 - 10 l I 0..5 ! oj) Iilrbin$ki I slltn.. I») poconi xa mierne apMate ifi slitnl po~""i koji zahtjevnju kod malih obod"'I' IIrzino vcoma toeal} prenos. bi Krutost c [kp!tJ.4 1.9 1.6 1.6 1.7 1.6 [.9 1. b) kvalitetn kao funkcijn obodne brzine 60 mls~k .0 2.7 1.4 ~..S I. u lJ.-------'-'-'-~- '+'-Vr~~~ d.5 2.6 1.4 1.1[.'J 3 'I'olcranciiska polia cilindricnih zupca.8 1.0 1.6 ! I I I 2.6 1.3 1..6 1. 1..02 .1 2.~ 3 3. 1. 40 40 63 71 100 1]0 I I 20 21 22 t I 1. [mm] 50 100 3.4 1. Isto tako treba u jednadzbama: f" I~ 0. ~-- -- -~ --_ . 100 200 4 4.5 1. .'~-1~g 1.6 4 10 1.5 1..4 I 1.6 1..6 1.~.7 1.[ 2.~ 1.6 1.6 4 ~.4 1.8 1.~. Z I qz 13"" faktor q uzimati iz tablice 25. 5 0. Kvalitcta 6 [2 10 8 9 9 10 11 12 12 14 18 14 [6 16 18 18 20 20 22 28 22 25 32 25 28 II 40 45 45 50 63 50 56 71 56 63 80 90 100 125 ..6 [.8 1.5 7 5.5 5.8 1.0 1.4 1.5 1.3 1.5 [.5 5 6 6 6 6 7 9 7 B 10 8 9 11 25 28 28 32 40 32 36 45 36 40 50 pogonskih kinemastkih cos o: .9 1. i.6 1.8 1.. -9 10 200 12 13 :1 I! i i 16 17 18 2.4 [.7 1. 1.6 1.2 1.9 1.2 2.5 [.6 1.4 1. .5 4 5 5 5..2 ~. ~-::6···~~'6·'1--"i-~ _..5 1.6 1... 25..7 1.o cos Cf.7 1..7 ::: I. '-~i--~~ '-if.mza cllindrfcne zupcanlke DIN (3962) Tablica 27..---~~ 7 ·1· I I --4 ~ 50 . Faktor toka opterecen]a fb Tablica I Po mm sirinc zuba pri (.5 ! I 2..6 1....j I ~: l 2.7 1.5 1.6 1.5 ! I.4 2.7 1.4 [.1 1..5 6 8 .~ .6 1.5 ~ i I I' i 1.2 2..5 1.7 I l:~ ::: I I 1.4 1.2 1.2 2. I I .2 I 400 l~ i! 19 ~.6 1. ~~O-\·~I-~~·~"·! -~ lIe"'" tf ~-~-~ -u.6 4 0.4 1.8 1.6 4 0.7 1. .5 1..m) Tablica 26.4 1.6 4 0.0 2. pogoni koji rode prj kvaliteti 5-6 do 70 mlsek.5 1.5 I. d I'ogon.ban dogoyor .5 1.5 [.1 2..6 1.. a negativnim pomakom (-x) u korijenu oslabljeni.2 .6 10 7 10 14 20 28 40 63 [00 160 Smjernicc za izbor kvnlltctc izrudc oxubljcnia u zavisnosti ad abadnc brzinc dane su na oiW· i tnblici 29.3 I I' 1.4 1.5 4.8 1.~ I 2.7 1.6 1.6 1.2 I 1.0 2. . I'folxvoaaca.7 1.5 I I I I' i !:! I 1.6 1.7 1.1t: a) kvaliteta kao Iunkcija obradc.6 4 10 1.5 1.6 .6 0.~. Faktori Dopustene greske zahvata f..9 1.5 5 5 -_ . krugova cJc_ 12 63 71 71 80 100 25 50 0.02 I za promjer d uzimati vtijcdnosti d. do (dodirnih krugova): 25 12 10 11 11 11 12 16 12 14 25 db I I cos Cf.3 1.8 u 1.5 1...t-c.7 1.4 1.5 15 1.1 2..9 1.7 1.8 1.4 1.5 1.5 I i 1.8 1.1 2.o = 20" Tablica z.I 2.Zbog toga sto su pozitivnim pomakom profila (+x) zubi u korijenu ojacani.4 1.8 1.~-.aca .5 1.6 1.5 2.4 [.5 I ~-.'. 400 800 !.7 1.8 1.0 2.6 1..4 1.5 1. z.3 .5 li-lllcCj su: ~: 30 50 !I ~:~ : lOa I~ ! ' 1.~---7 7 20 16 18 22 [8 20 oblika q za cilmdrtcne V~zupcanike S ravnim zubima Cf." i c r c uz .3 2.7 1. 0. Pril.6 4 1. kod kojin so zahtjeva osobito miran hod.8 [..5 1. cificnog optcrccenin B [kp/mm') i Pa~tortOkfboPte~.4 2.6 1.2 2.4 1..-.2 2..5 [ .6 1.3 2..7 1.6 1.5 1.7 1.5 1. 28.'.zmcdu petro.6 4 10 1.. treba pri proracunu zubi na savoinu cvrstocu po iednadzbarna crr e d I = Z 1 q 1 B.S 1.7 1.kom nnri/branja porrcbcn I" pos.1 .5 1.

= 0.srednji racunski modul clasticnosti Izracunavamo..f(l9rqdll/~ ptJrni ! F« [kpJ lim [kp/1111112] ! '.Dinamicka cvrstoca valianja materijala zupcanika..'.-. -. ..~.Af Itrcjrr/ ~ norrnalna sila na zubu @} ... Kontaktni pritisak na tako (elasticnom deforrnacijom) stvorcno] naleznoj povrsini i@ nije jednako rasporcdcn po cijeloj povrsini. I Nacini izrade lijevani iii grubo obradeni grubo obradeni i s icdnim skinutc strugotine s lojem fino - I Kvaliteta izrade prerna DIN 3963 10-12 ----_ .faktor koji treba da uzme u obzir materijal zupcanika koji je u zahvatu s racunatim. Na miestu dodira bokova zubi pod optereccniem doci ce do elasticnih deformacija. podmazivani uljem.l/~ [kp/mm '] zupr!aniciza r--L. srcdnji racunski radiius zakrivlicnia bokova izracunavamo iz iednadzbe : finomehaniku ~a11>1'1 pruIMl 1f'. dana je u tablici 35.loJ.l___ IJ 2 pm cos Ill . U ostalim slucaievima YE izracunavamo iz icdnadzbe: i p~liQprit'r~dr.7 -1--4-.. Na pojavu pittinga osim kontaktnih pritisaka utjcce i brzina klizanja i kvalitera nalcznih povrsina (tvrdoca i kvaliteta povrsinske obrade) te rnazivo.0 I [11 1'2 I ! Proracnn nosivosti (opteretivosti) bokova zubi. utiskivaniem maziva u nastalc prskotine koje se sire prerna povrsini._---_ ./E' E".ufna 1r'<lZilo I maforn{ .z [kpjrnrn "] " E.8-4 4-12 <0.35 Fn' Em p [kp/mm"] O~ .---."yi ~ 1 [kpjmm-'] 1 faktor pritiska valjanja dan je u tablici 31. . rnogu trajno preuzimati.. Opasna tocka naprczania nalazi se ispod povrsine gdje se uz tlacna javljaju i najvcca tangcnciialna (smicna) naprenja. Stalno promjenljivo opterecenic bekova dovodi do stalnih promjenljivih deformacija povrsinskih slojeva bokova zubi. y" -. bez ostecenja zubi.!in-~i(a l hi) [kp/mm"] -. 12-60 cista fina obrada naifiniie obradeno ili bruscnje - Na tablici 30. Pritisak valjanja koje bokovi zubi.Smjernice za toenost izrade (kvalitetu) ozubljenia Tablica {mls] 'V 29.. fdl-lo/lr4' I rrOMpl}(MJ ! I I P'''''' / u"r/lJjl '/P. 0. Prema teoriji kontaktnih pritisaka naivcce tlacno naprezanje nalazi se u srcdistu dodirne povrsine. kvalltet : l' I 2 I 3 I ~ za: opcu strojogradnju 5 6 II 7 :.j~nl((Jri .m 2p".pglJati ~~rr I plu(JIJ'Ii sir"jnl J 9u:.ubilld."0.~-~---~~~~-. b bfO.i i p(&t1':/ lfrairrr.. vozlia . nazivarno dinamickom cvrstocom valianja kD' Tu cvrstocu izracunavarno 5 6 I ' 1 2 13 ]4 : L _____ I7 I8 I9 110 I 11 T 121 ! iz jednadzbc : kD = YE y.!!._.5° E/50°C. r prrdzni ~tr~jni OPOfOt/ Oznacirno li odnos (Ii) uvedcmo u [cdnadzbu r---a/atM sfrojev~ 1____ alai-I)I .. ako su bokovi zubi podrnazivani ulicm viskoznostl 13.5 + 21000 2E-· 455 454 .5 S 8..9 . I.:uM'<~ug pritiska niegova @ Kontaktni pritisak nn bokovimn zubi jcdnadzba glasi: 2 0. dobivamo: = 0:0 11" y- r--L __ mj~t'nl apara" I ~JD1"n kvalitef: ~J~1l zup(Qnlk I .fJfrfJjtri n Z'P:·b F II [kpjrnm 2J kao pririsak valjanja i ako taj pritisak valjania Herrzova pritiska.zilo { t.DbfJd InduJtrQQ . bmlj.tl'DJrvi 8 [9 1. dana je podjela kvalitete obrade 3963). Naiveci je u sredini. = 1../10 iJ'u.J I ! )"'. Kvaliteta potrebne obrade prema obzirorn na podrucja upotrebe (DIN :podrucjhna upotrebe zupeanika (DIN 3963) Tablica 30. m~tal'i JQ '*1d~r~ ! unutari1jtm &ogorjnfJnJ.---- zup~anici t."q I I ! ! p"._...rhriJn.~--.----6.-.bll.".-- r- O't'fQ-hda t. otkidanjern povrsinskih cestlca usliicd medusobnog valjanja bokova dovodi se do stvaranja rupica na povrsini bokova koie prerna engleskom nazivarno »pitting«.8 -~-. razl icite module fj'l i E2 iz jednadibe: 2E. j . Prekoracenjem smicnih prornjenljivih naprezan]a iznad granice smicne dinamicke cvrstoce.-.W.1f'Ij"':'f1f.~~p-=~~Bm·--. Ako je taj zupcanik od celika yp.lmm] . Za velicinu maksil1. B.I!<. Velicinu kontaktnih pritisaka izracuuavamo pornocu Hertzovih jednadzbi. + E2 ako materiiali imaju ~lrc-j(t"1 IMv3UJ/O zrJ Jlompunjr I apat(ltl ! I".

26 \' 3.---[san] '~N n L .96 3.75 3.47 3.22 4. dane su u Yv tablici 32. visoko opterecenih.93 4.40 3.86 3.81 3.83 3.18 3.14 4.5[ 4.20 3. Vrijednosti za y..47 4.66 3. = .79 3.76 3.04 3. 457 . Brojevi na pojedinim krivuljama odnose se na brojeve dane u tablici 35.14 3.29 4. izracunati stavljanjem = h iz jednadibc hN = Yl! y. treba vrijednosti faktora valjania Y oCitavati iz tablicc 33.46 3.09 3.45 . mora doci do prekida uljnog filma.37 3. Da bi moglo doci do te pojave.42 4.36 3.14 3. 10000 ~I ozubljenje).14 5.17 3.16 3.20 13.16 3.13 3.28 3.40 4.33 3.40 3.50 3. Ocekivani vijek trajanja zupcanika iznosit ce tada: (L' n) .62 3.91 3.08 3.88 3. uz upotrebu ulja za visoke pritiskc smanjujc se opasnost od zaribavania.95 3. mora najprije biti istisnuto rnazivo s naleinih povrsina iii. 4. mozemo vrernensku cvrstocu valjanja II~.63 3.Faktor y. moze uslijcd kolicine top line.38 3..27 3.57 3.26 3. drugirn rlieclrna.93 3.93 3.--r~~'-~~~~ kp/rtlM'l u obzir viskoznost ulja Tablica 32.53 3. Traina cvrstoca valjanja h o irnat ce prema nacinu sparivanja materijala razlicite vrijednosti.70.33 3.25 1 Pritisak valjanja po jcdnadibi i .73 4.56 3. Spal'ivanic malog zupcanika od metala.56 3.29 3.upcanika. jednadiba vremenske cvrstocc vaIjanja glasi: ~r--r~xrrr~~~~--. Kuo sigurnosr protiv zaribavanja kod prcnosa s kaljenim bokovima vrijedi: 3.39 5.80 3.66 3.60 4.71 3.78 3.38 3.51 4.16 3. razviiene trcniem. Zupcanike od umjetnih materijala proraeunavamo prema jednadibi: e b [mrn] = sirina zupcanika.76 4.35 4.62 3.27 3.14 3.42 4.22 4.97 3.58 4.95 4.12 4.77 3.16 3.33 3. 1 3. za razlicite materijale u tablici 36.50 3. _ faktor koji uzima u obzir viskoznost maziva.65 3.75 3.47 4.1] iz ~D.18 4.B5 3..97 3.60 4.27 4.52 3.31 4.23 3.40 13.62 3.47 I 3.06 3.43 4.64 3.22 3.68 3.58 3.99 3.80 3.69 3.12 3. Ako nam [e za neki odl'edeni zupcanik poznata cvrstoca valjania h. h~ B. y --.77 3.[1 3.22 3.54 3.42 3.~i_.91 3. Upotrehom materijala otpomog pri visim temperaturame.40 3.33 3.71 3. n.70 3.13 4.29 4.59 3.37 4.15 to [mm] = korak <lopc [kpjmm"] dano je u zavisnosti od obodne brzinc. kojim se uzlma Elkp/mm 2] _ modul elasticnosti materijala zupcanika koji je u zahvatu s racunatim.62 3.40 3.20 4.34 3.17 4.50 4.97 4.67 3.10 3.50 3. Pri podmazivanju rnascu Y» ~~ L Ako se radi 0 prenosu koii se projektira samo za odredeni vi" [ek trajania Lh u satima. faktor sigurnosti Za prenose u trajnom pogonu mora pritisak valjanja h za odredeni ustati ispod vrijednosti trajnc cvrstoce valjanja.73 3.57 3.12 3.61 5.17 3. i pritiska doei do zavarivania ookova.25 \ 3.42 3.15 3. Izbor nacina podmnzivanja i ViSK07.40 3.75 3.63 3.57 3.62 3.87 3.16 3.63 3.70 3.52 3. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2[ 22 23 24 25 30 SO 100 250 5.71 3.03 3.95 4. 11~ a zatim POlTIOCU h~ viiek trajania ocitavati iz ~D prema L .19 3. (()sforom iii klorom) moze se postici bolja prionljivost (ulja za visoke pritiske).05 3.30 3.36 3.13 3.14 4.44 3.57 3. Posebnom obradorn ulja (sumporom ._ prenosni omier (znak - odnosi se na unutarnie 456 .55 3.26 3.44 3.4[ 3.87 3.11 3.39 4.67 3.[4 3)4 + 1 n .48 3.81 4.20 4.15 5. a time i do zaribavania.47 3.51 3. 11 [min -11 brei okreta pogonskog zupcanika.-l = Bst• 2 pm COS ao V-zupclInika s po- dl fO k~ [kpjmrrr'] .55 3.70 3.05\5.BO 3.75 3.35 3.57 3.89 3.27 3.49 3.vremenska cvrstoca valjanja pri podmazivanju uljem viskoznosti 13.45 3.23 3.12 3.95 3.54 3.15 s. = .65 3.29 4.95 3.81 3.58 3.13 3.46 3. Vrijednosti su dane u tablici 34.58 3.5 °E/50 °C za odredenu znacaiku vijeka traiania L .15 4.14 3.46 3. Do tog pak prekida rnoze doci visokim specificnim pritiscima iii cent rifugalnirn silama pri vel ikim obodnim hrzinama. pokazalo se u praksi kao dobro sredstvo za tihi rad zupcanika (dobre prigusne sposobnosti).20 4.29 3. Pozirivnlm pomakom profila pada pritisak valjan]a k pa zupcanici mogu biti manii.84 3.26 3. Kod brzohodnih 'l.79 3.01 3.70 3. kojima su oznacenipojedini rnaterijali.48 3.42 3.23 3. a velikog od urnietnog materijala.96 3.60 3 55 3.37 3. zupcanike Faktor pt'itiska valjanja y za nul-cllindrtene zupcanike s ravnim zubima ao = 20" Ta bliea 31.48 3.13 3.41 3. Vijek trajanja je to duii sto je bolja kvaliteta povrsinske obrade bokova metalnog zupcanika.37 3.54 3.19 3.02 3. = -b~- Po • to ~ dop c [kpjmm "] ~.85 3. min .48 3.65 3. n [h .73 3.12 3.15 3.20 3.99 3. Sigurnost bokova: S" ® Vrcmcnskc cvrslocC valianin rnzli~itih matcninla aa = AD k ~ 1.20 3.44 3.93 3.43 3.63 4.86 3.1014. Proraeuu nosivosti u odnosu prema rnogucnosri zaribavanja.64 3. 4. t: gonskim kincmatskim promjerom d L i kutorn dodirnice 1)(.33 3.51 3.30 4.49 3.67 4.01 4.25 4.30 3.66 3.4.46 3.69 3.24 \ 3.39 3.69 4.18 3.t.42 3. f2 • Pri proracunu pritiska valjanja ii-I h = Bs.72 3.L 1 h = Bst• Y ~c': __ [kpjrnrn 2] vrijedi za oba zupcanika. U t0111slucaiu trcba sigurnost bokova racunati za svaki zupcanik posebno.31 3.54 4.25 3.16 3.[3 3.32 4.10 4.nOsti maziva dan ie u tablici 39.66 3.14 3..63 3.6(. n [h : min - L I bro] promicna iz ®.16 3.13 3.

~ S.4732 35C. 13. r . C. -..7 . 1 HB Male".0545 CL._--.~ __ a ..... 0. '_-'- N " Tvrdoca po Brinellu (HB) [kpj'mrn''] i dlnarnicka cvrstoca valjanja .1530 C... ~.0545 C.. • ------- ! \ _______ ~r ___ ._-_... 7...34 0._--------- "f ~ ~3 5~3 ~_ ~~~~~ qq ~ ~ -I-------~-----------·-----·-·-··--·"" i S Rcdni broi 1...-----Bronca 8500 7000 Kovkasti liv SOD J .70 1. _--_.c: . .a.1730 C.32 0. ----_--..Moduli elaetienostl E [kp/mm1] za materijale zupcanika Tablica 34.. ____ ~~.. [I.~-..:¥ --------novotokst polyacctal ------1 700 300 Umictni K matcrijal ~ 'u 'd o ~ .17 0.~~[kp/mm2] vazllijih matel'ijala za izradu zupcanfka Tablica 35.. .48 0. 15. .. -------------..._.183 0. G.. ~~~~·_ I Postupak I jezgra I 170 210 150 175 125 150 180 208 bok I ho --_..--~-- C..25 0. _-----._.---- Cel.26 CL. 4.. .0745 -~'·'T' ____ -140 185 210 260 260 340 400 --0._------ 'a oW ..4130 pohnl jsan C.-. Mnteriial E 21000 . -~---~-- -----1 <) N o II --------.16 0.0445 C....28 SLIB SL.21 0. 14... [0..---'....j.43 .1 I . 3.. lIS .1330 C. N ---11------------------_·_-------_·_---_· "'.--.------~ -_. .1 1._----------_.._---_..-..NilB (DIN) 00 459 . .- ._-_.-------- ------------_. .. ! co"'" t-IN . 8.-.0645 C.~ II .-----------.3230 C.' __ T ____ ....70 0.-.------~ co ee c 9.~ --. Lak i metal i . ell .._-----_.---_.25 0.. Q 0 " [2.... 2.--- ---0._---------------_.0645 • __ .r.i: o .:...----------'----10500 00 ~...~.. oro --.~.

Bslv [kpjmrn"] q .dQI 0.04 0.~ ('.~-~. .~ -~~------ (DIN) 460 470 500 ___ sirinu _z_nbi ~_. · __ ~··~·_'·"··"· n ·'~--_-___ --·· __ ···'_~~~___ -"-•• ---~~----.24 0.2m Vvnul parovi rI. prj konzoluom ul('.5420 G.1 ?..0 4..'=" 36. -l-'~-""-"-----'-~-'"''''----'''-'-'-''''''''-'--'''''''''''''''I m b'~ 0/ v....26 0. '.(nastavak) Tablica Redni broj 35.~".11 0.05 0.7 3.. sa skraccnjcm glavo dk1 = 2 (a -l. B."k-nljcl:::. ~ . q.~ faktor "darn. tablicu 22.!~~ nl --. V> ~~ .--. ··'···"···-6·i5C~L-_. . .!J 11imlll •. ------~-~ 25.11 0.. I do] "_''.~.18 0.75 Nazivni okrctni moment malog zupcanikn Okrctni moment proracun Izbor matcrijala prornicr vrijcdnosti i modul 24. __..x.1.12 0. Z'J]}I Iuktor fd prcma tnblici 21.~ . 20.. zubi malog zupcanika Odnos sirinc zubi nil vrntilu za mtu prcma tablici 18.8 3..~ do~ -l.~.xl_m) .:. i 30.] za nultc.-~-.27 0.~A:':~.m ~.-.1220 ('. 28.04 0. c"' do.faktori oblikn zuba ~I· __ ··o.16 0.06 0.06 ko'" I Vulkanfibcr I 0.. .~ 2 (a + til ..--. --.l.27 3. bm.~ ! FfJ~ T~. ~~ .. 23.. ~~.09 0.] za korigi rune zupcan ike 461 ..cnih zupcanika s ravnirn zubima TabIica 37.2 3. 31.~ Vcparovi dkl .08 0.~---- Obodnn ---- brzinn na diobcnorn ~~~-. iJsw ".05 0..16 0.. 30... -I.----_ kalieno u ciianovoj kupki - --.---.+ V> I~ Proracun 7. ---_. + 2 f1lJ d". tablicu 20..----.- .. 19.1 :..--.08 0.03 0. . --Nazivno '" '" 0 IJ".1120 ('.5420 (. nosivost koriicnn zuba 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II ..~---..?'..0 3.. 1. HB velik zupcanik . I Materijal I Postupak ! HE jczgra 17O 190 270 360 200 400 310 400 I bok 590 637 650 6S0 600 615 650 650 I Oznnka 3.--. Ih. ~ B + Bdlll [kptmm''] v. 0. ar~~l Or(lll~ tablica 24.. 29..20 4.3230 35CrNiiS (.. 21.20 0.-...~. I:'_~i>/~~vrijCdiz.10 0.~·-··--d~·:·c..-.~~ ~ -~-.~..---~.-----~-~. 7..._~..06 0.. prornjeru v'··" .l.4 4.J. ('. • __ •• ..) .50 3.f56 (DIN) c. ~·~ __ •__ ~~ ••• "-•• -.' ~~.1 UI.~-. premier I Novotckst 0.50 4.~ Z:J_ ---------~-.~--. 22.---- .:. " 16.\ [~~..~_. /Jcdnad>'bc ~-~...~--~-.10 0..._ Diobcni Dopustcnc Obodna Z.96 4.. 17...l = 2 0..-.:. = do.10 0.i§tcn)\.14 0._"_·'_'"~'~ __ ""_.--.. '" .~-"--------~-._-_ ..----~~--~ spcclficno optercccuie ----------~ l~ ~ O.413l C.. Pogouski kut dodirnice dop c [kp/mm2) za matertiale na bazi umjetnih smola i sliclle m atcrij ale Tablica " [mrs] Suma pomakn profile > . -.~..07 0.---.-. --..1 . "' Prenosni omjcr n..50 i ""... K valitetn Razmak ozubijcniu OS! tablicc •••• 29. 27.16 0.~~ ..-~--~ ~n lllll-parovc ((0 =-=' (/(11 L..i_o_~_ ----cos (1 2 Za zatvorcnc prijcnosnikc trcba osn! ruzmak birati prcma tablici 10.-------~--..4321 13Ni6 (DIN) (.1 1... . -I.. b . b 12 15 [~.2...3230 53MnSi4 (DIN) C.13 0..l<1 ~-'" d«.'l.10 I Sirova 0. do.. _'_I:._:~c) ••• ~-- sila nil diobcnom I d" .1531 C. d~e ::. Z-l q. 18. 'l'[cmen. ~ L~...06 0. I-lll mali zup~anik..5 I Prorncun optercrivost i zupr::nnika nil savijanjc.08 0.025 Poliamid 2 ncl-parovi (f.07 0.. <5 Stvarna vriicdncst spccificnog optcreccnia svedcnog na ] mm duz-ine zuba .13 0..75 4..07 0.5421 '_R. ccrncntirani kaljcn UfO.11 0... 26.11 0... 25..S 4...00 4.08 0... 32.07 0...L__ promicru ...___..1bana savoinu i rcducirano naprczanjc ___________ cvrstocu "''' 7.__ .17 0.---~.lX = t. --.04 0.rro (DIN) ('..2"..m) ...15 0. (I .22 0. h~ Geometrijskc mjere cilindri. .75 d".~-~. v. (1 + x..25 0..4131 plameno kuljeno ili indukcijski kalieno 220 230 240 270 275 275 mjerodavan --...04 0.14 0.-..50 4.) dk._...~----.. . ------ •••• ~L~~~ --595 615 637 560 615 587 595 550 590 ---~3.1 q. Zl -l- Zjl in\'oc~jnvO:t) 2 tan «0 <..-~--...- '" '_.. x..2 d()) pri krutom obostranom tllczi~tcnjl1 5.h-' [kp/Jnnl~] .4320 (.--..

._~. Sigurnost bokov .!'!~_ :: _~ Sb "" ruodul clasricnoati zupcanika koji jc u zahvatu s racunatlm Y.. tablica 26. 1 1 bokova " . Veci zupcanici pricvrscuiu sc na vrarilo pomocu pera iIi preko klinastih utora @ i @.02 -. Za vecc seri]e kovanie se izvodi u ukovniirna.!~. I '" 0. [kpJmm'l Y u d. proracun zupcanikn na savoinu cvrstocu (nosivost korijena zuba) Y faktor prh iska kotrljnnju. 1. Ta varijanta irna prednost pred tokarenjem iz punog rnatcrijala. f.. od odgovarajuccg poluproizvoda..ty [kp/mm'] Dinamicka cvr.7 Oblikovanje z up can ika Kod rnalih dimenzija pogonskih zupcanika._"_" U ostallm sludajcvlma I. cesto je diobeni premier u odnosu prema promjeru vratila rclativno rnalcn pa zupcanik s vratilorn treba izraditi od jcdnog dijela @ i @a. 21000 Y E "" 0. ti~1 Ztlp~i1nik s vrnt ilom od icdnog tHida f~:'· Vijcnac zavarcn na vratilo c [kp/!Lml krutost mba svcdena na urn ~idnc zuba.nici .!j:.prenosni ornicr 1. Zbog zareznog dielovanja mora (@ razmak tiemenih krugova do utora mora iznositi 2: 4 III.(nastavak) Oznakn Jednndzbc Tab Ii c a 37.______ _Yalj. Ako se radi 0 manjoj seriii. vijenac zupcanik moze se privariti na vrati lo.~tlj.to~a valjania h~ [kp/mm'l Y" ~ faktcr koii uaima u obzir matcrijal xupcnnika koj i ic u znhvatu s racunntim . ._.312. tab lica 27. v. i 33.~.__ . pri podmazivaniu mascu Y. [kp/mm'J - iJt. Yv '''''faktor koji uzima U obxir viskoxnost maziva. mblicu 34.5 + J~D..25 bokova 1<0 nije za jcdan i drug i zupcnnik jcdnaka pa sigurnosi treba kontrolirati Z3 svaki zupcanlk posebno. zupcanici se obicno kuiu od okruglog materijala ili. [kp/mr~l.. B. sto jc ckonomicni]e.._. Sigurnost cvrstoci u odnosu prcma lomnoi Proracun nosivosti (opterctivosti) i·1. tablica 28.. fb faktor toka optcrccenia. . .. : lh_OQo. Siguruost protiv xaribavanjn Jr~ [rnrn] ~ visina tiemcna glave micrcna od kincmatickog kruga i .- 5._.~ 1 B [kp/mm'l 'iI!_ 2.!:>. ...dit1. ----w- _____ . tablicn 32.. Kako to pokazuje 0~.:L. (ILm) grcska zahvata.. _ . tublicu 31.~ y" s.1I ~dik YE .~~~Lc~~~':r~!a~~ _ ._ d"_.__ Spccificno dinamicko optercccnic I I- + ._" .lri~llih zupcanika toI(Mcnjcm ia punog mnterijala @ Oblikovanie cilindricnih zupdanika takarcniem iz punog materljala i buscnjcm {~ Liievani i kovani zupt. 462 M Obiikovan]c cilin.t. Zupcaoik pl"j~\'rsc-cn na vrat ilo P0ll10CU peru ~\[!'Zup~3nik pdcvr~~cn na vrat ilo prckc kl lnast ih utora Prit isak valianjn v.~ Bsty Y --:" ._ .

b) kovani 0-.JJ 2.:.4d + IOmm za SiVI liicv -I.:.2 d g I i I s '" 0. R! 0. I '" 8~·IOIII ".4 za b = (30 do 40) 5.5···2111 ~"" modul I I Ii ~b I I I ".i Zavarcni zupeanik : a) bez rcbara za oja~anjc-. I I I L I I s ~0. Glavina ie od debelostiiene ciievi iii ie puna. Sredstva Z3 podmazivanje mogu uticcajcm na raspodjelu pritisaka na bokovima zubi. na trcnie. Tlacno optereccnie od radijalne sile pri proracunu zanemarujemo.~ modul ~1JI ".5111 [mrn] [mm) 3" . Zavare na glavini i na vijencu treba kontrolirati na smik od uvoinog opterecenia. Orijentacijski se uzima: Sg"" (0. Taj viiek traianja iznosi tek oko jedne polovinc vijeka rraianja zupcanika sa sredniim broiem okreta.s~h~ 0-. b prikazan je zavareni zupcanik veccg prorniera.= k.7s I O.8 U tj e caj i p o d m az i vanj a. Na @a. na haban]e i na temperaturu u vclikoi mjeri utjecati na vijek trajanja. "'" 0.: dop z· z. spoj ostane u meduzublju qp.6 ~8m i til ".125 ]1 do Polo'l.aj zavara nn vijcl}-:tu t> @ Znvarcni cilindricni zupcanik I Orijentacijske vrijcdnosti za dtmcnztonlean]c 38. uzimaju sc u obzir samo ona rebra koja svojom visinom leze u smicru kretania. Zato prctpostavljamo da same 1/4 svih paoka preuzima savoino opterecenic obodne sile. Materijal velikih zupcanika visokoucinskih prenosa obicno je visokovrijcdan lcgirani celik. h~ I I r i /1::. Dobrim i obilatim podmazivaniem mogu se uvjeti habania izavanog trcnjern veoma poboljsati. Na@ prikazan jc zavareni zupcanik oiacan rebrima. vcliki liicvani zupcnnici zupcanici. Da bi so preostala naprezarua lijevane glavinc mogla izravnau.uj)canik izra- faktor zavisan od sirinc zuba k. I k. Povrsina dijcljcn]a prolazi obicno kroz dva rebra 1 kroz dva meduzublja. Obodna sila djeluie stalno na kinematskom krugu i 11e rnogu ie jednako preuzeti svi paoci. prema tome: ~T!= Lijevani aupcanlci: a) den. rade se izmcdu svaka dva ramona radijalni urezi. = I '" 411' modul I I"' .025 do! . zupcanici se izraduju II zavat eno] izvedbi._)'_:. pa i da bi se olaksalo zavarivanie. Trenie zavisi od kvaIitcte povrsinske obrade bokova i od podmazanosti bokova.7 S.jkpjmm"] S. Savoino naprezanie rebra iznosilo bi. dopusteno savojno naprezanie "" 4. Sto je vcca sila trenja na bokovima zuba. posto je 7. koji treba smjcstiti tako da. Polovine se mcdusobno vezu vijcima u glavini i u vijencu. U pojcdinacnoj proizvodnji ili ako se zcle dobiti sto man]e tczine..5 [kp/rnm '] za sivi liv a 8 [kpjmm "] za Iiievani celik v..'" modul i I'" I I 5~ 111 1. Ako su brojevi okreta niski. - (~6-I 18) Qi.3. U takvim su slucaievirna vijenci najceSce kovani prsteni."2 1. To olaksava izradbu i poieftiniuie jc. Moze se uzeti da ce trcnje biti polusuho. kod kojeg ie viienac dobiven valjanjem ili savijanjcm plosnatog celika.0.I) III.O. [ __ kJ?~] mm? ~j) Zg broi glavnih doprr.8 za b "~ 10 JII 111 @ Zupcanik sa stcznc navuccnim vijenccm "" 1. h. S. [mm] za dijeljcne zupcanike. to cc vcce biti i habanjc. Usliied toga ce i vijek trajanja bokova biti kraci. L G d. Meki bokovi zuba brze ce se istrositi habaniem nego tvrdi. @l i tablicu 38. C"' 24 ' F'<J_. h ab a nj a i zagrij a vanj a Vijek trajanja zupcanika i dopustena opterctivost bokova veoma su zavisni od vrstc maziva i stanja podmazivania.2 d _+. Oiacauje a omogucuie pi:i t~plom navla~enju aksijalno nal~jeganje i centriranie q:j}. Dimenzije vijcnca racunaju se prema jednadzbarna: 3. Pri srednjim brojevima okrcta moze se djclovanjem klinastog procijepa stvoriti uljni film. b) s rcbrill13 za ojacnnjc Provrti duzih glavina liju se tako da su u sredini udubljene. Takav spoj vijenca dobivenog saviianiem izvodi se x-zavarom. i brzine klizania bit cc niskc. Pri visokiIn brojevima okreta. 0"'" 0.. "" 0. 1$ 1 R. a ploca se izraduie od lima. . (~~ -I 10) -+ 2.3 d -i[0 mrn za ~cli~J)i l ijcv I I I Zupcanici promjcra iznad 2 000 mrn rade se da bi se ol_aks~litransport. djdo:\0 PRAKTlCAR III 464 465 .1451/J~- za jcdnodijclne zupcanikc. Pri tome treba paziri da se na pojedinim presjecima ne nagomilavaiu zavari.. k.a} b) na savijanie a druga na tlak. Pri proracunu momenta otpora paoka. glavina i vijenac dobivaju oslone povrsine @b. 8 (mm).S d S.. rukovaJ~je i rnontaza kao dijcljeni zupcanici.8 .. Da bi se povecala krutost. (3 . toplo navuccni na glavine i vijenci od lijevanog zelieza. 8.5) JJl. pa se obrada izvodi samo na krajevima ~1} b. Iijevanfh zupcanika Tablica rebara "" 0.

odrcdivanie stvarne snage koiu preuose zupcanici 5... tako da i u takvim slucajevirna moze nastupiti polusuho trenie s povisenim temperaturama i mogucnoscu zaribavania..-. u vccini slucaieva. Trenjern razviiena kolicina top line iznosi: PGuk [kWl ukupni gubici (v. ~.5 I/min za svaki em sirine zuba. Sva razvijcna kolicina top line u prenosu mora se odvoditi.<~:-::~~---!--. -__ --.--::: .. pri podmazivaniu Priblizno Be uzima da ie potrebna kolicina ulia za cirkulacijsko hladcnie i podrnazivanje prcnosa za koji jos nije potreban nikakav specijalni urcdai za hladenic: uroniavanjcm brxinc u zavisno ..1. Potrebna kolicina ulja za hladenie..-. treba povecati povrsinu zraccnia rebrima na kucistu iii treba predvidjeti nacin cirkulacijskog podmazivanja.... . Zato ie potrcbno da sc za svaki prenos prcdvidi odgovaraiuce podmazivanic (tablica 39).---.. Za velike obodnc brzine najbolji rezultati postizu se podmazivanjcm pomocu tankog rnlaza ulia upravlienog mcdu bokove.-- 12" E 50 . Za v > 20 m/s dobri rezultati postizu se ako sc rnlaz upravi i na postrane povrsine zupcanika. II -~~~~crCI. A (t u'J. 1 Pri prirodnorn Temperatura hladenju ulja: zraccnjem : Razviianic toplinc..~- Ovdje [e uzcro D.. ---~---.. _T_~~_. Uljern preuzeta kolicina toplinc odvodi se preko rczervoara za ulje.._-.-. pri kojem kollcina ulja koja se dovodi zupcanicima ne aluzi same za podrnazlvanic vee i za odvodcnie dijela razvijene topline.. -.C Zraceniem priielazom odvedena kolicina topline: Qo~ v "" (Y..vost C> 1.] Podmazivanic Dovolino ic snrno nanoscnic mas li < 0.--..juCi .-. Za otvorcnc pogone dolazi u obzir specijalna zilava mast iii zi]ayo mineralno ulje... - t>rOo. --.) [kcaljh l. spccijalna meka mast s tockorn toplienia iznad 100°C. odvoden]e toplinc.00 Ikp/mm'l '-:cl'.00 lkp/mm').-- rE~ ! ~" /•• Odvodenie topline r'ashladnom cijevi za hladenje iznositi: A.. kod kosih zubi 466 467 . l/min) potrcbna kolicina ulja za hladcnje y [kgjdm '] ___...__ ------- --- > 12 podmnz ivanjc brizganicm viskoznosri zuba maziv a u °E/50-clC.. QulJo ~" a ti ad optcrcrivosti c"~ v lm/sl c < 0.8-4 4-12 Ked vccih obodnih orzina podmazivunje uroniavanicrn niskim obodnim brzinarun nnnoscnic masti niskoviskoznom uliu. za podmazivanic zuba.~-.20 za prenosc koii sto]e na slobodnom prostoru (slobodno kreranje zraka) "" oko 12 za pre nose 11 prostoru gdje je slobodna cirkulacija zraka onemogucena (kod potpuno mirnog zraka) R< 40 pri iakoj Ofi'kulaciji zraka A [m"] povrsina zrace. Pri podmazivaniu rnascu uporrebljava se.. -'·-~I _i.----------'.._.•...- ._-. a QOd\"Od ~~ 0.. temperatura ulia podici ce se za: NaNn podmaztvania sredstva za podmazivanje Tablica 39. ..-.-~~-S" E 50 ! C optcrctivost srcdnia = 0..4) C"IJ" CC) temperatura ulja u kucistu priienosnika (max w 60 ·C) IX [kcul/m2• s .75 Q . kao kolicina ulja potrebna za ubrizgavanje. a za brzine > 20 m/s uljem viskoznosti 4 do 6°E/50. Punjenjcm prijcnosnika ulicm R< PG" •• (3 __ 6) [I) .~::----------l······-~::~:::-----I. "" 3 "C.40 .~-~:: ~:~~~. Ako je razvijena kolicina topline veca od one koja se rnozc odvesti.__ ... .. Pri hladeniu vodom mora povrsina A. Pri podmazivanju uronjavanjem treba S obzirom na moguce gubitke snagc. bilo prirodnirn hladcnjem (zracenicm i cdvodcnjcrn topline). tablicu 23).. tako da bi se otprilike nakon sese sad rada mogla postici toplinska ravnotcza: razvijena kolicina topline = odvedena kolicina topl ine.312.vanjern centrifugalnih sila.~---------... .. Rasprsenc kapi ulia dovoljne su. ulje moze biti odbaceno s bokova..~-a kucista. u ~ Izbor potrcbnc ul]c ~. 10 [I/min) [kp/mm'] i ad obodnc v lm/_].. zagriiavanie i buku izbjegavati previsok nivo ulja (v. c [kcaljkg 0c] spccificna tezina ulja "" 0. bilo umjetnim hladenjern. Preuzima li ulje razliku izmedu razvijcne i zracenjem odvedenc kolicine topline. v lm/. ...4 vodom. __ . odnosno prcko uljnih vodova na okolni zrak il i se radi poscban urcda] za hladenje ulia. z v Qedvod = odvedena kolicina top line zraceniem i priielazom Q"uo "" 0. prj Potrebnu kolicina ulja na sat: QII1J':1 [1/SUl] ~~ I uronjnvnn]e ~. 0) koeficijcnt priiclaza toplinc "" 17 .--.-.. __ \l 0. Takvi zupcanici ograniceni su u pogledu prenosa snagc granicom dopustenog zagriiavanja. .4 [kp/mm') optcrctivost nisku -/~i' PGuk ..----- -.8 _-_~~ .. za zatvorene prenose.~-_ 12' E 50 20" E 50 .. . Za obodnc brzine v 12 do 20 [mjs] dolazi u obzir cirkulacijsko tlacno podmazivanjc uliem vlskozuosti 6 do 7°E/50.~E~ -.-. _ . I korak t = Ie 'kod ravnih zubi.9 specificna toplina "" 0. 2·-6 6-12 Odgovar. Q"I)' [ljh. ! 1------ .

m. uzduznu liniiu bokova (nonnalan) dale zapravO cllll1dncne zupcanike s raVI11111 zubima.li cilindricnog zupcanika s kosim zubima niie pravac. -. dok je duza poluos elipse = l'o/cos ~o. dobili bismo zupcanik kod kojcg zubi vise ne bi po clJ~lol duzini hl1lJc. iedanpur okomitim na os vrtnje (ceoni presjek). 1\'1. moraju oba [mati 1St! kut nagiba.:wisJi. uvecan za stupan) ' prekrivania €$q dodirnog 1. Taj nagib nazivamo kutom nagiba bokova zubi i OZl1a~uJel?? ~a ~o..5 mis. Na @ prikazan ie cilindricni zupcanik s kosim zubima s presjccima. Kutovi su mjcrcni nil diobcnim prcmicrimn nultih zupcanika v zubc ie.. Kad bi ~upcal1lk. = E + --~ .knut~pl~ekc •.brzine rrotok~ v ~= 0. u odnosu prcma osi vr~nJc. ~rcsjek ok~mit na.pod kuto~ uspo~a Yo = 90 . odnosa - b( 111" e•• .= e + . ~10 dovoljno sirok. daderno odredeni nagib..1II~~ [rnm] cos ~o Stupan] prekrivania bokova dlil1dricnih zupcanika s kosim zubima odgovara stupniu prekrivania profila dlindricnih zupcauika s . l"l)a rOC] temperatura ulja u prijenosniku. . pa te tako pom:~.o'Sti (1tJo Za nckorigirane ® Kut nagiba Wo) i kut USpOIlO (yo) na sprcgnutirn zupcnnicima S kosim zubima. cos (h [mm] ~."~t s~da bJO postupan. bokovi zubi obavijali bi se oko kinernarickog cilindra u o~hku zavoJl1lcc.bob u~azlh u za!1V~ts gonienim zupcanikom. normalnog movlada takoder = m. .l~r!sjc! okomit n~ uzduznu liniju boka zuba zapravo ie elipsa s kracom poluosi = j'o. Dn. ~~. [0C] temperatura vode.313 Cilindricni zupcanici s kosim zubima Ka~ bismo ci~~ndricni zUl?eanik s ravnim zubima razrczali u tanke plocice i svaku tako dobivcnu plocicu pomakli u odnosu prema prcthodnoi za odredeni kut Q:}).= ----~ . ali suprotnog smjera.I 'l. prcma tome: Z._-_. ravrnrn zu b. Zato govorimo 0 dcsnom i 0 lijcvom kuru put okomitim na uzduznu liniju bo~a zuba (nOl:mala~1presjek). L. c~. Ukupni srupani prckrivan]a dlindricnih zupcanika s kosim zubima je.- =E + €~._C~ 1[111. t._. Izmcdu normalnog i bocnog koraka postoii odnos: tn. Bez obzira na to sto je u presieku okomitom na uzdulnu os boka zuba tijclo zupcanika elipsa.. 469 .o luka bocne Iinije JO - = fh_ Iso @.k e su -. i nor- malni korak t no ~" 7tmn Q~.r:lo. dakle: ~~ Cilindricni zupcanici s kos im zubima s normalnim blicnjem. a drugi 468 Na @ dan jc nomogram zuba ~o 1 iz koieg se e~q moze ocitati b sin ~o ) 1I1n rr prerna vrijcdnosti kuta nagiba .~"i srcdisnilca profila ucrtnnog osnovnog = canika (alata) OZUZUJ)H naglba @: Liniia bok~ zuJ..5 m/s) Ci.. bism~ spari li dva dl!ndricna zupcanika s kosim zubima. MJcsto opisanog prnnjera s pomakuurim plccicama u praksi cilindricne zupcanike s kosim zubima dobivamo tako da zubima. vee bi taj zah.!J! Zupcanik sa stcpenastirn zubima Diobeni do promier : = z in.Potrebna kolicina vode za hladenie na sat: Vhl "'" d2 1414 [m 3/h] (v"~ 0. Radijus zakrivljenja clipse na rnapoluosi iznosi: Na dlindricnim zupcanicil11a s kosim zubima razlikujemo boeni korak . = tn' cos ~o [mm] Iz toga slijcdi da izmcdu dula 111" i ceonog module kosinusni odnos : 1I1n i!I. Taj zupcanik dobiven tako prcsjekom okomitim na uzduznu os boka zuba nazivamo ckvivalel1tnim ili fiktivnirn zupcanikom..ima e ~.:a ESq izracunatc ~ bim« J. 5. zubi na vrhu male poluosi imaju istu kinematiku kao i cilindricni zupcanici s ravnim zubima. tso 1Un l' b tan ~o b sin ~o ® Vrijcdn(}sti .-.e(~u~?bno pricvr~tili._- koeficijent prijenosa toplinc ulje-voda u [kcaljrn 2hOC] "'" 400 za cijevi (spirale) od bakra i .. Prema tome cilindriCni zupcanici s kosim zubima daiu se izradivati normalnim alatima time da se ~vi postavc u kosi poloza] pod ~utom ~g/..

x. .. I Vdiki zupcanik z. .. = d" + 2 mn (1 " .. __ cos fl.~! . !lin) I Mali zupcanik z..... .. "'n~.h. d« = IJI" Zn.) <it.. "' d" z.V : ! I . zracnoati) zuba .m_n d...(i..(1\Q 470 471 .~~ ".2 ) <ik..0: tjcmcna visina ul~lla Osnovne dimenzije V-nultfh cilindricnih zupcauih parova s kosim zubima za vanjsko i za unutarnje ozubljcnje T'ab l ic a 41. 10 z" 1 NO:: 70 COS'3'~.·00 SO0 25 0 20 0 150 ~~i e~~ V..-~mn ( ~~~ d ... unutarnic Diobcni premier prOlnjcr ."fl~"T' mn ZI i. dok fiktivan broj zubi ne mora biti ciieli broj. mozerno dobiti priblizno tocnu vezu izmedu stvarnog i fiktivnog (ekvivalentnog) broja zubi koia je za prakticne svrhe dovoljno tocna: Z "'" (nastavak) Oz naka l vraH z npcanik Unutarnjc Diobcni Tjcmcni ~ Podnozrii Razrnak premier prornicr c. = z._~~.. IIIn) ·N-a-:d-vn-... II m IIIIIII III fT IIIIIII I I II Ako..':~~ • cos fl. Odnos lzmcdu Cconog I normalnog kula dodirnice Nazivna micra dcbliinc u normal nom prcsicku (be. . ozublienie 100 90 z" cos ' r30.~ d" . e. I + x)) do.. TOCan odnos jednadzbom : : I OSt COS fl.. -l. Oznaka Dioben i premier Tjemcni Podnozni Razrnak premier 'T'icmcni premier Podnozni Razmak premier osi ..:'-: 60 50 40 30 25 20 15 ._~~ .0 50 + 50 70 QO 90100 150 Z ----Joo- QJ Na@ dane su vriicdnosti fiktivnog (ekvivalentnog) broja zubi Z" u zavisnosti od z i (30. diobeni promjer fiktivnog (ckvivalentnog) zupcanika oznacimo kao umnozak normalnog modula 1IIn i fiktivnog broja zubi z.2mn = IJIn ( -. Glavne micro nultih cilindricnih zupcanika s kosim zubima jesu stvarne mjcre racunate s norrnalnim rnodulom 111" koji jc mjerodavan za izradu i proraeun : ] hv« ':::. : rill.2 :Xl Inn tan (....! . Ve liki zupcanik /. + x.• :_-_.2 IIIn (1 ..2mn :.._ osi ._. • _--!!_I_~_~-/. _ _.. 2 ilk... . zuba 2 c'~-.:i~!) 2 Z. cos fl. dk~ ~"-. . .-n-. . Stvaran broj zubi z mora biti ciieli broj.. Oznaka Diobeni premier Vrijcdnosti Zn izrncunatc iz r~o i stvarnog bruin zubi Z Osnovne dimenzije nultih cilinddCllih parova s kosim zubima za vanjsko i za unutarnje ozubljenje Tablica 40.x.. = d" . Ol -l. --. -I. bio bi izrazen ~b z I dr.cos 1)11 _.. 2 Sn..) dh ..-je-l"-ild~b-l-j·i~~·-~~~b·~·i~--'-" u normalnorn zracncsti) prcsjcku (bez _________ L_~. z. Stvaran broj zubi manji je od fiktivnog. ' inn ~~ z! !.. prorujer osi 1------Tiemcni Podnoi!ni promjcr Razmak ~.cosZ /Jo 3 10 8 8 /0 15 20 25 JO .. ".cc· ·_"""· __ premier Zl T'a b l i c a 40.2 ) d. z= Zn cos? cos r~o Nazivna micrn debljinc 11 normalnorn prcsjeku (bcz zracnost i) ! ~ Zn .cos . =~ ·········I_···""··""_···"·"~c.. 2 (hk. dOl + 2 mn (1 ozubljcnjc d:i~. 2 (ho..I r~1 k'i ~ r". ... '" d" .

~ = den -I... pomaka profila zupcaue parove cos~..2(a . COS O:SIl mli Z1 ~ ZI cos 0:$1) d~ - dl Premier kinematskog nog) huga Razmak Tjcmcna osi tjemcna ---_...2 >lin (1 + x.be. a _--_....-~~--__' Nuzivna micra debljine mjcrena u normalnom sjeku (bez "..--~~ SSIlJ __ .. _----. -~-.----.mn ..~.= . _--.----. -- ~.. tan ((no) .--~~---.} -I.2 "'n (l .----..... "" I 1 dOl dlq 1021' Zupcanik z. ... = :an '.. '''--"2---. ·--------1 Razmak _______ Suma Pogonski kut dodirnice pri pretpisanorn mzrnaku csi osi nultih parova ~ __ .--. dr. .+ SnOI tono:no) ".ve --~~-.) (nastavak) Oznaka Zupcanik z. = !!!. ------~ zracnos t zuba pre- --...~--. -.._' Tjcmcni promicri I . ---~. Skracen]e glavc glave glave =_~o_\..-- _. 42.. = dOl + 2 "'n (1 + x.. Pogcnski kut dodirnicc (zahvatnc liniic) ked zadnnog ruzmaka oSI Rnzlika faktorn profila pomuka ...-. 2(a . -2"...d" 1 . dOl dk.. "'...-... dk..--~ = a d( -"-i--".a ---------1·---·-----_ . -.-. mn ·cos··ti~. Si1a F..--..!:hk.'" "'n) I dr.sa skraccnicm 2 ~ bez skratenj. = d. = d" Zupcanik Tablica z.--. = 2 (a + mn .s-o:-.4~ COS 0:50 . ----."l~~_. __ radijalna sila: . + 2 "'n (I + ". ~ COS fl. = d" .313..- dh .---~----!_-------.--------------C = c...tO' Ta se sib razlazc na dviie komponente. ~. aksijalna sila: = do"/. Vrijednosti pojedinih komponcnata sil a iznose : .. (~ SII" = )}In (-~- 2 x.-::dol ~~ cos tan "...':~~..) --'COSr~~" "'no [kp) F....x. (~ -l. ·-------------·----ao := q_~_~. ...D Silc na cilindricnim xupcanicirua S kosim zubima 472 473 . 2 ~c_o_s_fl __ • 5.-- -----_ .~ .- zracnost (postoieca) ZUbR ------.x "'n) . mn) Cconi (bocni) kut dodirnicc (zahvatne liniic) Pogonski (zahvatne kut dod irnice lini]c) (dodird~::. F..--.--. 2Mo do _D_i_o_b_cn_i_p_ro_m_ic_.-~- Nazivna micra debliine u normalnom presicku (bez zmcnosti) Nnxiv narnicra dchlj inc zuba micrcna u bocnom (cconom) prcsjeku (bez zracncst i) 2 x. ~~:..n i premier dt ...-- .2 (ilk.-..- .~.'"ms (~ + 2 x . tIIn) 43.1 SHe na zu b im a cilindricnih ca n ika s k o s l m z u b ima @ _ z up- Zt + 2 z~ Z..._Tjerneni promieri dk... Osnovne dimenzt]e clllndrtcnih V-plus (i V-minus) zupcanih parova s kosim zubima za unutarnie ozubljenle Tab1ica 43. Oznaka Sila sa zuba na zub FN okomita je na uzduznu liniiu boka zuba..~~ COS [!. --- .----_·_·_·_----Podnozni premier dl>..cenja gl. tan ...... + -------_. = dOl 2 (ilk.~'"-~-_..------_------- .. [kp) f. Pogonski kur dodirnice (zahvatnc Iini]c) Premier kincmatskog nag) kruga (.----'--_ .~ ..~ --.. tIIn) . -... :~~ 1'0 tan .. = 2 (a + '''n . ..) "'n ..--..dr.= cos"i3: -'2-'.-. 1:< 0 .f!...) --~~----~-----------~----I lmln = a (X2 .. raalaze sc dalje na obodnu komponentu Fa i na aksijalnu komponentu F". l'odno7. V-minus trcba izrnijcniti prcdznakc pomaka profil a. 0::8 -~--~. Zupdanik z. Ceonl (bocni) nice (xahvatnc kut dodirlinije) tan eno tan GSa = ...sa skracenicm glave dk..) dk. P'--.".ms .--.-. ---Pcstoicca dodir- Ruzmak os i za nu1te parovc a a."±~t!!!~ .. -.. skr.cx.... Skraccnic glavc km" = «.dk..xJ Inn Qo ~ d'r.x..::... obodna sila: ..cos"~.....X:i:mn) d.~- . iF._-'---------------2Xl "')~"c'I~~~ inn. . "" Fo tan e.mn -l...-----------~- __ .----------.x._--_ ..Xlmn) (ik. Oznaka D lobeni premier Zupcanik + 2 (I'k. -~ 7...._----_.-.--'-------~ S~II~ ~.~.. -i. ~!.-- ~-._ ...acnosti) w. = d" . + x.... d" .~ d" . COS 0:3 :-.0) 0:(0) ..2 "2 tan anlJ-) Naxivna micrn debliinc zuba u ceonom (bocnom) pres jcku (bez zracnosti) = ms (~..-"cunske vrijednostl) Razmak osi . tan «.Osnovne dimenzije V-plus (i V-minus) cilindricnih zupcariih zubima za vanjsko ozubljenje parova s kosim Tablica z.-.. x. 8 sklonjcna je za kut dodirnice IX.) 2 .

Proracun nosivosti bokova zubi.".o 10 12 14 16 20 24 I ° r:..80 1.99 1.45 1.37 2.64 1.nh odnosno Zu~ 1.04 1.f~·.46 1.38 2..25 1.: 1 n1ilkB".23 2.3 Gra n icni b roj z u bi c il ind r ic n ib z u pca ni k a Z s kosi m z ub i m a Sigurnost U odnosu prerna dinamickoj cvrstoci an:d .. . I'u). y". h.32 1. c) kutni (strclusti) bez Kod strelastih zubi moze se sa iCi do 45°.42 1. .99 1.T-:.2 ".82 2. valcntnom) broju zubi S obzirom spccificno na mirniji dinarnicko Faktore Z"l i Z"2 oblika zuba q.53 2.25 s kosim dana zubima dan je u tabli- B". Faktor fd mora ipak biti fd > 1. ~.53 2. B".21 1.55 2. 0.59 1.38 1.53 1. n o s i v o s t b o k o v n z ubi. = stvarni broi zubi.. [kpjrnrn "] "] B 0.49 1.35 2. cvrstocu <J. iz lnza xa no~.66 1.74 1.64 1. 0 1. d1 zupcanike Fakror prius. b) dvostruki nnzalomljenim i zupcanici s lucnim zubirna @. Dinamicku dodatna opterccenja odrcduju sc kod cil indricnih zupcanika s kosim zubima isto kao i za cilindricne zupcanike s ravnirn zubima.72 1.44 1. izrnicmcno pornaknut i. Y -~ . Radi ponistavanja aksijalnc silc upotrebljavaju se cilindricni zupcanici sa strelastim zubima (s @ Oblici zupcanika s kosim zubimn kod koiih dolaai do ponistavanja aksiialnc silc: a) dvostruki izlazorn za noli i bC7.48 2..:-I~. ~l VT~~~ (aol): ":::1. Radijalna sila P. odnosno vlaku. Za dobro izradcnc zupcanike s kosim zubima iskoristivost maze biti : '1]. !~f.:. proracun Slgurnosr bokova: nosivosti bokova z . f. prerna iskustvu. Pritisak valjanja : II '0. koja iznosc oko 75 % vriicdnosti koje vrijede za cilindricne zupcanike s ravnim zubima.. no cilindricni zupcanici s kosim zubima imaju.. .313. savija vratilo (moment savijanja je ]7". R.28 1.50 1. Faktori oblika q za nulte V~cilindricne zupcanike s kosim zubima T'u b l ic a 44.'.8 °ted 3 c r en t Sigurnosti trcba kontrol irati za rcducirana naprezania i (I"..53 1. '0" '{'B . mirniji hod od cilindricnih zupcanika s ravnim zubima.313. Aksijalna sila F.' m o g u cn o s ti na savo] II U CV1'z a7.53 28 32 40 60 100 co I I .95 1.82 1.77 1.33 1. koju rnoraju preuzeti lciiaji.1 dib .40 1. v.. i q2 trebu birati prema fiktivnom (za nul parove ked x = 0) iz tablice 44. tako da se ovdje moze racunati s manjim dodatnlm opterecenjimu.82 1.36 1. (30 =" 8° do 20°.70 1. .): s...64 1.53 I I I 1..37 2.41 1.. Bstv [kp/mm2] q2 I~h[kp/mmzl cilindricnih zupcanika ravnim zubima) = Estv [kp/mm"] (ckvimanic (YE. Rcducirana naprezanja . n o s iv o s t u o d n o s u prema r i b a v a n ja Poracun S obzirom na savojnu caJ1ikc s ravnim zubima.42 1.. 7.75 r~o r.·. d) zubi 1I obliku izlomlicnc liniic.21 1.kp/rnm [ 1+ 1+ c f.75 B. 5.53 I I I I I i I ! ! 2.53 I 1.75 1.99.46 1.'. Osim toga.71 1.58 1..d2 r'Q' Sigurnost u odnosu prerna prckidnoi evrst{)ci (aL): SL ~~ .~~r·-·~".20 2.II.72 1. Unutarnie ozubljcnjc 3.njega).77 1.2 Pro r a cu n ci l in d ri cn ih z u p can ika s kosi m zubima s t o cu.88 1.46 IA7 1. "' . k a va I" jama y za CI'!I'lldl'I'x11C I.17 1. c) lucni xub: Inace se kod norrnalnih zupcanika s kosim zubima najcc5ce ne ide s < 8°.61 1..#:f' Trenie se kod cilindricnih zupcanika s kosim zubima povccava za faktor I/eos Taj utjecai na povecan]e trenja umanjuje se putem drugih povolinih faktora taka da se iskoristlvost cilindricnih zupcanika s kosim zubima moze uzirnati jednako kao kod cilindricnih zupcanika s ravnim zubima. 1. Sila Po ima na pogonskom vratilu smjer obraran smjcru okrctania.56 1.3_~~.24 2..51 1. [kp/mm"] I izraduie Zl Z.13 1..62 1.39 1. a na gonjenorn vratilu isti kao i smjer kretanja. zupcanici sa zubi (strclasti) s izlazorn za noz.75 B"". ci 45. ti su zupcsnici manic osjctljivi na cventualne greske ozubJjenja.69 1.82 J .18 2.93 1.. valjania evrstocu valiania: III) =~ YE Yv koii bokovi mogu trajno preuzcti oznaca- = q.T~·~~.26 1. 0..43 1..Up- i± 1 . 2 [kp/mm '] 5.. Nosivost u odnosu prcma mogucnosti zaribavania je jcdnadzborn sigumosti: JOOOO :1.07 1..48 1.Da aksijalna sila.60 1.·I )(=0 1 .69 1..:1 x 0. se na isti nacin kao i za cil indricne Za uljem podmazanc vamo kao dinamicku bokove priti~ak.89 1. rad cilindricnih zupcanika s kosim zubima moze se uzirnati opterccenie u odnosu prema ravnim zubirna (0. a osim toga izlaiie vrarilo tlaku (uz eventualno izvijanje). ne bi bila prevelika.edl <J. nastoji se da se kut (30 odz-iii sto manjim. saviia vratila nastojcci da ih mcdusobno razmakne.<!_L:.. Silu [10 optcrecuje vratilo na uviianje i na saviianie.·c + 0...

087 1.--.r L.1 za (/.422 2.09 ~.s = 20°) Tablica G..89 ..~~~~-~ ~·--~:~~-~l·~+-~~~I-~:~·-'~~.__~~ . Reducirani ekvivalelltni ekvivalcntnog broja 14 -. ~0..055 2.~-1..004 1.666 1. _··· .. cilindricnih 7.137 2._.~.0 32" 33' 34" 35' 36" 37" 38" 39" \ :In' \ 1.. X.--.043 1.-.907 1...053 1.. ~{ 0. Z + 2 X 1IIn ()"' I" 2"' ....568 1. . [10 zn c=.77 110 I ..-c..000 1. \ I 12'" 1. 200 l)10gU se za z c= I rccluciranc (virtuc1ne) vrijednosti Z (1.) iz 0.406 1.··~·W---.46 22" 14" IS" . Premier dodirnih krugova (pogonskih kinematskib krugova) \ii): zubi y .035 1. ·····Ti--·---" -l.-~(i :1= 1) .5 Dimem:ioniranjc Kuo orijcnt8cijskc --. + __+ X2 ~c ..372 1..••• . 1 5 d .:.__ .282 1.187 1. 10" .. Pogonski kut dodirnice (zahvatnc Iinije) dobiven pomakom profila: cos a. a.. 1 •• -..:: G. . y 150 5. [ednadzba vrijcdi za sluca] ako .~---~ 1.21 16' 17" .011 1.. i z..~ ~--~~-.721 J.00 . ·-·-W~~· --....0 ' ea zubi z~ ocitati iz tabl ice 46. \ I flo 20" [mm] \ 1.226 2.310 1.007 1.-.-~--. . Razmak osi zupcanika s tjerncnom zracnoscu c = 0.15 18' d 01 d OJ'-'=:' Rj 2 0 d IHO\'rt:\ .28 23" 0. _ Xl "" ··-·.u' 14 ..92 .148 1. i = 1.131 1.841 1>0 40" 41" 42" 43" 44" 450 \ :tn' 2. --. .I' 4" 5' 6-~ 9° 10' S" 16" 17" 18' 19° 2O" 21' 22" I 1.443 I I 1..--·ff---. _. as ___ • Ct. .--r~:"~'-~:~-~--~ • 'C'~_~~' __ ..002 1.__ .2 III: a" ~~ ao + B ao [rnm] . ...~ikao i kod cilinclricnih zupcanika._~1.~.~~ ••• .523 1 II ! I 7' BIB" "" 476 Jii':i~-'iT13 "" l/i-----~iB~ i 1.~ 20°) pnerna kutu nag'iba ~o Tablica 46.313.04 \ 1.nc 0.532 I \ \ I Razmak osi dvaju V-plus parova u zahvatu bez zracnosti : a ~= ao 4 X. --~ 0.4 Ra z m ak pro fila (k o rekci i a) cilind ric nih zup eanika s ko s im z u b im a Vee smo priic napomenuli da jcdnadiba i ekvivalenmog broja zubi glasi : za toean proraclln odnosa izmedu Nacela pomaka profila iznescna za cilindricnc zupcanike s ravnim zubima vrijede i za cllindricnc zupcanike s kosim zubima.upcanika s kosim z ub ima -~ . uz uvjet da se prlrnienjuju na ekvivalcntne (fiktivnc) zupcanike. ~" 1.074 I \ l. Faktor pornaka x koiim treba cia sc lzbjegne podrezivanje korijena i zasiljenost zuba ocitava sc na osnovi ekvivalcntnog (fiktivnog) broja zubi (z".063 1.00 s ravnim zubima.-1..Faktor pritiska valiania y za kose zube za ao = 20° (y 150 je faktor valjan]a Zn' = 150.208 1.' '.231 1. a I Nul-parovi V-parovi kosih kosib zubi y "' Y 150 Faktor Q...340 I I (.. odnosno "d'?'" :S \.79 • __ - 1.616 1.115 1...313..n \ \ \ d.84 -_ ••• _-- ~--~ 0._~_~ 0.". 1.81 --- Za izbor sirine zuba isti su Iaktori sirine O[ ZUU':Fy ~'.0 = ..2 pri obostranom lc1istcnju..58 21" 13" 1.100 23" \ I I 1.75 pri jcdnostranom (konzolnom) ulciiStcnju.86 ~~.-:.021 \ zn l I \ 1.979 I i I I I I 477 .-.. stvarnog 5.000 1."1 ~r_l __ ~ .----.. O'._0.88 ---_.~ .. o~ In.779 1.37 1." . .~ 1..320 2. 1>0 flo 24' 250 26" 27' 28" 29" 30' 31" 7. .167 1. _~_ BIB" [mrn] 4 11" 12" 13' 14" 15' I \ 1.96 . .~_2~ ('OS3 ~o bro] zubl z~ (reduciran na z ._P.027 1.482 1....·.... je zupcanik pricvrscen na vratilo) (za sluca] ako su zUl)Canik i vratilo od jcduog dijc1a) . • kod 45..'~provrt manicg ztlPcanika.' .! . 2 I!ln cos" [:'0 za (1.. iz tablicc 33.256 \ 1.-. a. vra tltn vrijednosti diobcnih prornicra manjih zupcanika uzimaiu sc: (d p r ovr tn . a..:---..-'- Broj zubi malog zupcanika: Z I mt n prcma tabl ici 18.015 1. 1.

' osi .~~:~J~ . Na 'l. '" Z!I' COS' q~ i q-z treba prcrna 'ckvi\.25 ~ kD nije bokova ""·_·~'W_T___ 23 }cdan i Z<L drllgi zupcnnik kontrolirati . ~_"_.---._.-----...kp/mm'l [ 1 b <)! prerna tublici y .75 pri jcdnostrenom (koll7.-:-:----~----~------zuba svcdena na icdinicu _ malog • za promicra ?.. optercccnia Stvarna vriicdnost spccificncg B"y [kplmm'l = '" E -l. i:~ I 11..~. -~ - "'f.. [urn] grcskn zahvata dana ic u tablici 27.. pr-i poddan" je II B....__ . _______ " zrmln Zn.w . Yv ..0.. q. " [m/s] obodna brxinn diobcnih hugov" U slucniu lzmjcnie.. ~i . M. za xupcanik S pomukom profila (V) t b. 7._~ __ .IS-[kplmm'] .. (j-~!~". Proradun nu snvoinu cvrstocu Rcducirano naprczau]e •• _ •• _~ __ " ic stvnmi bro] zubiV._. Jcdnadzbo i . pa s igurnost pcscbno.. 479 478 .z~ me.'.)- [kp/mm'l broju xubi ··-"--------~~-----~----I Broj xubi malog Sirin.:3 = = Sigurnost cvrstoci Sigurnost cvrstoci .~di:. ' [kplmm'l __________ Nazivni okrctni moment zupcanika [kpcrn] . fb fuktor taka optcrcccniu dan je u tublici 28. Proracun opteretivosti Q'[.!_.~ ll.-. -[kp) .'".. do. __ .a + mn x.'-~ Z'" '" 7..:.2 pri krutom obostranom ulcii!tcniu dO' :.'D kruga ---- [m/sl .. ".~. Ekvivalentni brzinR diobenog ozubljenia nl) '-.-'='~~.!!!. __. (Vriicdi . prcrna Zlmin tablici 46.. PIIn) ..-----. V ".i.~-=:::. Ilk ""~ vis-ina tjcruena xubn miercna od kinematskog krugu 1------· Zbroj Tjomc"i osm razmak Pogonski kut dodirnice Cos [(s '. ---.i---·~' d. ZI L~~ COS 13.-.. B"y Tablica 48_ C' z...2 0...___. l__ ._ 20.--.o1nom) uldi._L..) dkl .' Y10 Y.Lmn U obzir muterijul protuzupcnuikn..". jc r. _"~~1" .akntnom (Iiktivnom) r~.2~ '> 1 '.~.. m dol -l. profila a cos a:s 0 fnktora pomaka promjcr---~ z~ ... K vaHtet. od~osno Zn. ~.. ._" ••.) .. -! 2"'n (1 ..• pritiska "..c ~~ __·_-----_·· . 9 7 400 . DinamicKn cvrsioca valjania [kp/mm'] faktor ko] i U7.. •• ~_~_" birati iz tablicc 24.. __".:.---------p"--j.m] krut(_J§t~rzub-a svcdcna nu um :.'-.~ := d(lE -l...). ""__ red r_~~_.~. -r fu - faktor -]-11_~~~~ V"V " d~ c. valjaniern ravninc dodira oko zaiednickog centra po temeljnom konusu.~...._..~-'-" prema tablici ~8. c .---~~~--.__ .llo-proDljcnljivog optcrcccnin : (jDN '" 0.:H4Konicni zupcanici s ravnim zubima 1 nulti parovi 2 V-nulti parovi 3 -" V-parovi sa akraccnicrn glavc d't. fb HB mali zupcanlk ~ l-IB.1 d. tercccnic p ~ (kp/LJ.._---_ ...__.. ) k' 0 [kp/mm'] dinamicka cvrstoea valiunin S~b Stgurnust bokovu tablici jed- 35.3 2.--..dOl d!{._l!_ COS (I._.--.. 13dl" '" 0."" zn kosc zube tnblica ""...: 2 (.. ._ r_~." H.2mn d.... . (a/min) broj okrcta fd prcma tablici 21..------------ ------_ .. [kplmill'] . ~ ••• o ·"_""_"·"~ ------_. ~~---~---.---naz (k\' -------' XI) nazrvna snag" n.~ faktor ~.~------.8 -..~ BSl.2111n (l -I._.\1" '. 0. dcn = df:J~ ~l JUs .w ~- Spccificno dinamicko c. ----------Obodna ----------.._ ..... ~:!:--~. vcliki zupcanik -I. 0.'-' . Izbor Ceoni matcri] ala modul [mm] Okretni moment proraeun [kpcm] mjerodavan ~ --..~-29~i3a~·-. [. -.. __ valjanja ~~ __ -_. /..-.--. x. .. ~...irinu zubu dana II !dblici 20_ r..In..7 r>Dl 5'[. " az '" .:. br~·-zubi·-----.~" 2 (a + Inn ~ x.-~ ..1 '".'__....' 'l. -c~ Diobcni premier [mm) _ .. zupcanika r>r<d.0 ~{~~_n: n. z."" " ~_~~_~ __"'_"~ " """_"_~~_~_. "- naka. ---------~----------._._« __ __ znribuvun]u trcba '" zn svaki sluca] Sigurnost za propisan i protiv liS" ".__ . Proracun nostvosri bokova pritisuk valianjn Dopustene vriicdnosti 1 modul [mm) za ~iriml zuba - bmaks fUn mtu = ~ 1JIn ~= .. )."". zn' = [leos' (lb cos 13. J..-- Razrnak osi za nultc (racunska vriicdnost) Razrnak parove I' +d a. Esty [kpjmm"}.\~ prikazano je nastajanie evolventnog boka konicnog zupcanika s ravnim zubima.~. valjanjem ravnine dodira pO cilindru prornjera temclinog kruga. ...-' . i 25. U ostalim slucajevima: 0..:.----~.. l .02."·· __ -------..tenju Spccificno opterecenjc /3"._!_Q_<!. (b"'" k._ .~ ".1 d.x._.~_?:~_=-_~~v O:~2 2 tan orec !l. ncznkaljcnc zubc. "_""" r~ ~ 45. Inktor koji uaimn U obzir vlskoznost . b . ·--II·-~-r~ik:t.-~-----.5 -l21000 za (fiktivni) C_.•_.. ...'" __..75 Bdln Iaktor udara '" dan jc u mblici 22.-.------- --. cclik YE =. . '" -._LL.__ 2M" U odnosu premn lomnoi Mill u kpcru ~.".._ ~ .Geometrijske miere cifindr'icnih zupcanlka s kosim zubima Tablica 47.__ ~.."__ ~ ."'""_ .__ . q. Obodn. "_~'r'c_~~"~ _ -·-·-- ·~__..--COS' ~'2ii· maziva ._". (k)/mm'l za nul: 0. = d.1. B. __ . Uln) dOl elkl = dill + 2mn: Na @ prikazano je nastajanie evolvcntnog boka cilindricnog zupcanika s ravnirn zubima.-. "~y:" ~ r_~"_·"'· 1. i Zn.. __ l " "_.. Tocke nastale evolvente nalaze se na povrsini kugle (sferna evolvcnra).~. mazivnnju mascu Y v >:. Oznaka Prcnosni omicr zupcanika 7.'''!. u odnosu prcma dinamickoi sila na diobenorn promjeru r·0 = '-(1...

0 3011 I7Rl < c. cvrstoce konicnih zupcanika svodimo svc na te dopunske cilindricne zupcanike konstruktivnih konusa. ....a I 3011 l- i ~ 200 150 ~-~ ~.~.cos 0" 8 '7 : IUIII ~O 50 60 708090100 srcdnji moduL: do-bsinoo '~l'Zahvat 480 dopunskih ZHPcanika konstrukcijskih konusa 8 10 15 20 25 30 Z .it broia @ Proracun z [mm] broia zubi dopunskih zubi i KulOVB dlobcnih :J I I'RAKTICAR III 481 . -. 10 ~. granicnog broja zubi. dana je na @' Granicni brei zubi konicnih zupcanika: Zg~ "fF 1111 III 500 ~OO rmnu T konstruktivnog konusa I@.s§'~~ ii~ Konicni i opAovarajtlci dopunski zup~anicl Zi Buduci da povrsinu nom konusa kugle nc mo- zemo razviti u ravninu. zupcanika i~ stvnrnog konusu SQl 1 OIJ'. Pri razvijanju dopunskog konusa u ravninu zarnisljamo da su zubi nanoscni po obodu kao 11a cilindricnom zupcaniku s ravnim zubima. I'd proracunu stupnja sprczania.'~7 1I~ 700 80 IZ I/. _Z_1 2. diobeni konus pa diobeni promier tog konusa iznosi . Ti dopunski zupcanici konstruktivnih konusa cilindricni su s ravuim zubirna. = granicni broi zubi cilindricnih zupcanika s ravnirn zubima (z. cos 8 A 20 ~o r:f:"cos"a~ sin sin 0" 151/· I.@: z..------. 90° --~ .. felM 1111 : EQL_ COS6'Of{02~ 1 srednji diobcni promjcr: lim 002 = .-.. a.. s pribliznorn tocnoS(:u je zamjeniujemo povrsi- Zavisnost 2.radijusi kinematiCkih krugova dopunskih zupcanika: oJ b) odnos bro]a zubi dopunskih zupcanika i stvarnog broia zubi konicnih zupcanika: @ Nastaianjc evolvcntnog boka : n) kod cilindricnih ". i Z2 iznose : za 0" tan [. dopunskog iii = Zg cos 00 f!:} Zarnicnn kuglc konuwm Na ~p prikazana su u zahvatu dva konicna zupcanika Z liz.IV" "2 ~ 1\~. koii mozemo razviti u ravninu. manji jc od granicnog broia zubi cil indricnih znpcanika (isto kao i kod cilindrlcnih zupcanika s kosim zubima).~ l~~ /' I~\. i zamisljeni zahvat dopunskih cilindricnih zupcanika konstruktivnih konusa... i 22 i kutova ilo.\ -1. Buduci da ie cos 0 < 1 granicui broj zubi konicnih zupcanik». = 14).. .~r_~__ V~ / sin 0" Z. Korak konicnih zupcanika nanosi sc na tzv.p~anik.od stvarnih hrojeva zubi z . Kutovi diobenih konusa 00.@ Nastaianic prostornog cvolvcntnog kod konicnih xupcanika boka Zc2' c'. pornaka profila. tzv. + . b) ked stozastih zupcanik. i 00...002 pri danom kutu 0" pod kojim se sijeku osi vrtnic zupcanika i danom broju zubi z .~. [7 50 1.

2 0 rij e n ta c ij sk e v rij e d n o s t i z a d imenzionira nj e Najmanji broi zubi dopunskog zupcanika ne smile bid manii od vrijednosti mblici 18: !l. utablici 20) Najveca sirina zuba: &111=1:>: "'i- y lIJm b /.0380-. 2 .... Za nul-parove [c uvjet da je : zupcanicL Parovi •• _ •• ~~ __ •• r~ __ ~~ __ •• ·~_~··~---- 0" zn &" > 90' 483 482 .3 GeoJllctrijsKe rnj e rc k o n icn ih z u p ca n ik a s ravnim z u b im a ')jil' 49... Takav zupcanik @ prihvaca sc kao polazni oblik za proucavanie i za izradu konicnih zupcanika.314..-1. Za 3" - = i > 90° Ian ~o I sin ([80 . S Ul". 1" . " Konicni 7. zupcanik postaic "tanjurast". . Tablica 5. Sidna zuba ne treba cia prcdc [cdnu rrccinu radijusa taniurasrog zupcanika: Radiius osnovnog zupcauika: -f:..) danih u __ sin (18~_:::: i_ .~..ilA) SpariYanjem V-plus zupcanika s nnltim.~_23__ cos 002 > 14 tan 802 .) U zavisnosti od uvjcta pogoua uzimaju se za minimalne vrijcdnosti srcdnjcg modula (!JI"..: 10 11In" odnosno Ii. cos-8~.314.): III". min Kad jcdan od kutova diobcnih konusa postigne vrijcdnost 30 -" 90~.i). sa V-plus ili V-minus zupcanikor» uz uvict da jc + xm > . da bismo sprijecili podrezivanje korijena zubi.).. Zj ~ z . 14.. 'T' .--~---~- - •. Tada se taj ranjurast zupcanik i' naziva osnovni konicni zupcanik. V-pius iV-minus konicnih zupcanika mogu biti nulti. nulti. S odgovarn}llCin'l tanjurustim zup..upCnnik.11'1. (.'. :.Konicni zupl:::mik 5 ravnim zubima ~iii.~ (y v.'.x 111 nastaie V-plus par.~ 1 1" __ cos (180·· ~..:" e .. ~-~~. Faktor pomaka profila za manii zupcanik: 14 _.. oznacimo radijus osnovnog zupcanika: 2 +. V-nulti. Osnovni zupcauik ima ravnc bokove. ako s l(._ _ l-. V-plus iV-minus. Z j cos (180 -... 'ii 17 Kutovi diobenih konusn I za 8A ~ 90° Konicni zupcanici mogu biti kao i cilindrtcni .Za V-nul prenosc uvjet je : Za 8" = 90" 1.. rnln 'C. pomak profila. Broi zubi tog zupcanika. izvdit cemo korekciju....':nnikom sin-§~ to ..1 Pomak p r of'i l a ko n ic n i h zupcanika Ozunkn Zelimo Ii da broj zubi zupcanika budc manii od granicnog.

.~_~~~~~_~ kut zubn ~~~ •• ~.~_l>k.~ hh J~_..~~_- -"11 dk) ---~."..•~ Sirina zubu __ : <:>. «.••.. ~_ ••~__ .. --.... = 1/1 (2 -i.:.(nastavak) Oznaka Diobcni Radijus promjcr tanjurastog zupcanika dill . ..._--_. ona je naklonjena za kut ao.~--~ -.__ . .314..MOl dOlo I [kp] 97 400 -nl Aksiialne silc: _ [kpcm] kut zuba ~~".nik i.-~ Projekciia Projekciia duiinc zuba visinc zuba a~ =. Silu F n razlazemo na dviie kornponente. . Osim toga sto je okomita na uzduznu liniju boka zuba.k) . Tu radijalnu kornponentu dopunskih zupcanika F.. a aksijalna sila savijaniu i tlaku. IIr.~ .0' dk. ~ .--._: 1/1(I - X.·~·~~-:·-__.~" _ •• • T>_~ • __ •• __ • __ ~. vrijcdnost iz tablicc 20.. ..~--.-._~~~.~ 21/1 + C M._-~_~~.~~..-----. _--.~. ---~ --------_ d:n02 _----- Cos~8~~· Broj zubi dopunskog zupcanikn c~~·a~~.• __ • __ ••• __ .. .).4 Sile s ravnim na zubu i s il e k oj e o p ter e cui u vratllo zu b im a @ kod kc ni cni h z u p cani ka Mali zupcanik zlm z Vc1iki zup~. ----. . radijalna sila savijanju.----------•• -•••••• --~-----•• ---.---. _ Okornito na uzduznu liniju boka zuba djcluje sila F n @ i @..1 Cos x~( a. .--. __ 2 ~sin Il~ Cos Y. d" ...~ Srednf Ticmcna Vis-inn _ .. z. cos PI 1).. eventunino izvijanju..· z~ .--~---------~ ._~_···_'_"_(~~~:~...lo:: I i i .: b ..__ h.0 sin SOl S02 [kp] [kp] F.~-··--··--= m -i. -~----~~~.0 - - --- 2._ .-. 5. -----~ ..--~--..0 cos SOl SOl [kp] [kp] 485 F'2 484 = Fo tan ao cos ..----~-.--------..~..-. ~-=~=-=~l~~-~'~~~·~.. ~.." •.~ modul zracnos zuba ~ ~ €I Silc na konicnom zupcaniku s ravnim zubima l ---_ _----_... ~-. w Tab li c a 49.. _ 2 b 'in Ilk! COS Xk.~-.l~ -.~ Tjcmcnn vis ina xuba nul pnrovi 2 V-nul parovi ~k_...~ d02 -i. Podnozna vis ina l ~ nul-pnrovi ~_~_·~\_'--_n~u~!.._~ . .i ~~ Fo tan ao sin --~-~~------------i---" Unutarn] i ticmcni promjcr d.--.-. i na aksijalnu komponcntu F•. na obodnu F 0 i na radijalnu dopunskih zupcanika F. ~c~~~ _ ~~:~:~'~:h:..-.! cos )(k~ F'l Rndijalne silc: = Fo tan 1). = ----------I----------··-~· b CO.~ _ r~c_. ...~~---------'Tjcrncni Podnozni Tjcrucnl ~~H~H premier ..--.~c "~·_···· kut konusa ~' ••••• ~. razlazcmo u radiialnu komponentu F..-----~~. _ .. i .----.. @ Komponenre sila na konicnom zupcaniku s ravnim zubima -c·~~·8~~ 7. = dOl + 2Jn:~ cos 001 ! dk~ .-.. Vratilo jc navcdcnim silarna optercceno na ova] nacin: obodna sila Fo izlaze vratilo savijaniu i torziii. CoS BI.._-_.~.•••.. = Fo tan 1).::! Vis ina unurarnjcg konusa F. Tjemcni ~_ar_o_~. = h.7_?_~~..-..c Obodna sila: + FOl=Fo2 Fo = F.2hk:. __ .

_..-~~~----j----------_-----------k = -- dmn Z.Bdl.."_...-..~ faktor toka optcrcccnja._-. /d Vrliednoati pogonskog prijenosnom ..s 2d11rol'rl..5 •• ----- 1 Srcdni i radiius Rm = dm" .e OA = 5.g tan p...-~------- Vi+i' --4V"..obodna radijalna F. ~ 111m = q~ z z b ~ 10 n1mJ Izabirc se prema raspolczivu prostoru iii prema potrcbnom provrtu koji mali zupcanik prema dimenxijama vratila mora Imati. a treba iit birati prema Z" j Z'" broievima zuba dopunskih zupcanika i --------------1--------------------_·----Materiial Nazivni okretni zupcaniku M. -------------------1 I + ~ f.•• - b .-.------------->t F~H = Fo tnn a. '".7 aDI noSHO ~ odnosu ..02 -I -IC 11 din ~ 0.. = __!!E. tablica 28..---..'!'.. & I 1 1--------------1------------_·---_·_----_·_···· odnosno b ~ 8 mill.-". i 33.__ _ b ~!3. 22. cos Ii... fb B dill "" 0.--SillllI'JlOst u odnosu ~~·\·n~loci ~~imnnost 1~"rMI()~i 1.----------------~------I C) Proracun broja zubi osi vrto.--..5 dvrallla. ••• I I~-----------I~---------------------·dm I - Za nezakaljcne zupcanike velikog + 15 [kpfmm"]. ~ = Fo tan (xo sin act I-----------I------~------'----~-··-----·- I'rorucun savoine runo naprezanic ~Vl'StOCC:. rcduci- O'rcd] = ZC:l .. tvrdoca HE malog ~ 1-IB SI varna vriicdnost optcrccenja ~pecmcno spccificnog }3'lv = '1'13 -I.~-..az ._. b ~ 1/3 Rill 08 m ' + c f. = F. tablica 27... fb odnosno -.3 --.5 Pro r a cu n d i m e n z ij a ko n ic n i h z u p c a n i k a s ra v n i m z u b im a Tablica (nastavak) 50' VeIi~inC Jednadibe zupcan ika dm" .----i l'roracun s ila: I .-----~-----.--------m = . «0 = ~ Mol dmOl [kp] tan 0" = 0" sinoA cos OA aks iialna .. > 90° moment na malorn + 0" -----.10.-.. tnblica 27. = 90° 23Za OA < 90' Za Oil. = me I 'rorncun noaivosti bokova uritisnk kotrljanja = B._--_._---_. ~~ _~ "C odnosu dopunskih z.lv Y ie :1Ie 1 [kp/mm'] Diobeni premier zupcanika Y = faktor pritiska kotrlianja dan [e u tablicama 31.----.3._ .!!.bc pararnctrj primjcdbc II roj zubi dopunskog Obodna brxinn [mls] na srcdnjcm diobenom promicru K vnlitcta abrade -. (urnm) = grcskc zahvata. Kut koji zntvaraju Kut diobenog konusa 1 za 0._.a..---. Ft:: optcrccenie za nul-parovc B =-~ 0Td"2-~ I 21.parovi mjere ..314. fb (umrn) . ql Buv O"rc:d:a: = ZCl q'll BSlY q. 1. cos 8\11 tan 001 = i + -~-------------zupcanika: ic = ~..._.mm) = krutost zuba svedcna na mm ~irinc zuba. Rn 2..-. do! = --~--- - -.1 R.. faktora I« dane su u tnblici je po Brmcllu 21.a aka ic zupcanik pcrorn iii drugim naeinorn vczan s vratilom. -. cos Ii [kplmm'] O.. . prema oroiu zubi dopunskog zupcanika Z" i prijcnosnom odnosu • ZC:l lc=- z..a. ~~1 S pcciflcno dinnrnicko ~ nul-parovi optcrcccnje 'c. izmienicno-promicnljivog aDN "" 0. = FrJ = F.. dml R.. j 25.llmin .---.d. __ . = MOl n. 487 486 . _". "~ .02 .._~_" ----..::.l d~1l .-----. f... prema tablicama 29. i 30. Vcliclne A} Osnovni Prenosni B roi zubi Omjer omjer malog zupcanika J¢(h1adi'. prema prcma trajnoi lomnoj ...---.. Ako [e zupcanik s vratilom iz [cdnog dijcla d" "" . i q. ------..5 So = ~ G 1. nrimiedbc Tab 1ic a 50.n. -------------"..---~--·--···-···--~I----------------------~-. Srednii Srednii premier konusa zuba diobcni prornjer madill dopunskih tnm dOl "'" Zl1n Z:8: nJ t!-I 00·0'·- dllll v' r [kp/mm'] dm.0 2 sin 5" d . nosivosti (mm) n.Iaktori oblika zuba dani su 11 rablicama 24.--.[kplmm'] )/ lOOO -Iv· dnl..-------..~ sin 8Ql i~~. [-Ip-] rnm'' 'I' ~ faktor udara dan je u tablici srednji premier I----~--------Modul Sidoa zuba osnovnog zupcanika ---------. r B} Glavnc Diobcni Duzina Sir.. [kp/mmlJ mot 13 "-= - 2 M.2-2 crrc-eJ za sluca] optcreccnia (kp/Jl.

nastavak Tablica Vcl icine 50. ___ r. Granicnl bro] zubi Z.~.315 Konicni zupcantcl s kosim i sa zakrivljenim zubima cos8o~cOs-~:: > > 2.:. imaju u odnosu prema konicnirn zupcanicima s ravnim zubima yeti stupani prekrivanja a time i mirniji rad. . Pri podrnazivan]u museu Yv = 1. Oni se mogu usporediti s cilindricnim zupcanicima s kosim zubima. [ 5.j" @ Svodenie konicnih zupcanika cilindricne s kosim S kosim zubima zubima na ~"'In C) - rninimalni zuba kut nagiba bob 489 . spiralni. Pmo Sirina zuba b ~ 10 Inn". Sigurnost bokova ko niic za [edan i za drugi zupcanik icdnaka pa sigurnost bokova trcba kontrolirati zn svaki zupcanik poscbno. 'Ii . Uzduzna liniia boka zuba svedena na osnovne zupcanike moze dati ove oblike ..~H Konieni xupcanici s luenim @ Konicni zupcanici s evolventnim zubima (Iicvohodni) vent a nastaie kotrljazubima (lievohodni) 488 Stupanj prekrivanja ukupni Euk 8. lucni. kut lucnog koraka ceoni modul . Konicni zupcanici s lucnim zubima (Gleason) imaiu sredista radijusa zakrivljenia na krugu radiiusa p ~~.k = z..R./3.. zuba: kosi. U ostalirn slucaievlrna ys = 0. ko' [kp/mm'] dinamicka cvrstoca valjan]a dana je u tablici 35. a drugi s lizubima (dcsnohodni) zubima (desnohodni) jevim kutom nagiba. Sb =~. +[ [0 000 ~1"klll Buv . lucni korak .. Zen ~~ = faktor koji uzirna u obzir vlskoznost rnaziva dan ie u tablici 32. Kod konicnih zupcanika s evolventnim (paloidnim) zubirna (Klingenberg) evol. _ ~ ____ ~ zaribavanja Sigurnost protlv Sz=~- 1... I v» J cdnadxbe i prfmjedbe ko = vn y.odul dill. Modul Inn U normalnom presjeku na celu konusa treba da odgovara izboru srandardnih modula prema tablici 3... Buduci da se uviiek veci broj zubi nalazl u zahvatu.. Odnos izrnedu stvarnog broia zubi j broja zubi dopunskog zupcanika jest. Zamisliamo da je ovdje konicni zupcanik s kosim zubirna i zakrivljenim zubirna zamijenjen cilindricnim zupcanikom s kosirn zubima kod kojeg ie kut nagiba bokova ~". Z 1nnm = ~~ cos (..5. iedan mora imati zube @ Konicni zupeanici sa spiralnim @ Kcnicni zupcanici s kosim s desnim. Za proracun stupnia prekrivanja ® i @ mjerodavno ie ozubljenje u normal nom presieku (okornitom na uzduznu liniju bob zuba). ~ <po - kutni korak.> k 125 . Ked konicnih zupcanika s epicikloidnim (eloidnim) zubima bokovi zubi imaiu oblike cpicikloide i hipocikloide (Orlikon) @.5 Z @ Konicni zupcanici s cloidnirn zubirna (desnohodni) Konicni zupcanici s kosim i sa zakrivljenim zubima imaiu mnogo povolini]e pogonske osobine od konicnih zupcanika s ravnim zubima.5 protuzupcanika z" ccHk 21000 + -21r' njem pravca po krugu radijusa p @. cos 00 cos" ~". Kod konicnih zupcanika sa spiralnirn zubima Arhimedova spirala irna svoj pocetak u sredistu osnov nag zupcanika..O.5 1.= do/z @ Razviicni plan kosih i zakrivljcnih zupcanlka konlcnih Normalni m. Od dva zupcanika s kosirn i sa zakrivljenim zubirna u zahvatu. til. evolventni (paloidni) epcikloidni (eloidni)@do@. _ ~ . Zahvat ie postupan po duzini boka zuba. ko' [kp/mm'] vn = fsktor koii uzima U obzir materijal Dinamicka evrstoca valianja YE = I. Kod konicnih zupcanika s kosirn zubima liniia boka zuba dodiruje krug radijusa p @...

.~-- Xf m" 3 k [ =0 ~ 01 + )( R.21/1.2111" cos 001 [mm) dk2 . kO!2 dieluie u snueru uzduzne Iinije boka konusa.b sin. cos [.2 = d02 d. cos Ilol ) [kp] tan r.Sila F". [rnm] d02 - b sin 002 [nun] (.1 Geometrij ske mj ere dOl nuItih ~~>1 p r ij en o s n ika diobeni promjer: srcdnii prornier : tjemeni promjer : podnozni premier: drnOI = Z2 111.IlA) 5. dok u obratnom slucaiu djeluje u smjeru konusa @la: 491 490 .Iu.astavlj?n~cl1_l.na kon:ponen~e Fo (obodnu) 1 F. Pri tome pretposta~liamo da sila kola se prenosi sa zuba na zub dielu]e u ~redisnj~j tc:cki yovrSin: zuba.2 '0 P'l = 0:0 -~COS l_. su. iF nn..1 "'" Fo ( tan sin 1 0:0 --r.2 Site na zubu tan tan m. djeluje suprotno od vrha konusa."-.R. _- sin 3n 1 Na @a i b prikazane su sile koje djeluju na zubu.. tan So 2 .Imo ilOI 0:0 _..2 djeluie u smieru krctanJ~) r2zla~e s~ na komponente F".. Sila F" (dol~UnS~Og zupcanika cilindricnog s ravnirn zubima) koia djeluje OkOl-:lltO na ?ok zuba (F" [ ima smjer suprotan smieru kretania..- SO[ [kp) ~1l10 r: Kad je rezultat proracuna aksijalnih sila pozitivan..bfJdr)(> sit« FDt i FO:J okomile ~u no rovninu crlon. [ = dOl -I. J3. Gubici snage u zubirna mogu se za kvalitetno izradene zup.. -I.c) cos So [ [mm] 2 tm.."..R u radijalnu i u aksiialnu komponentu dob~vamo aksijalnu silu F.cos (180 ..~.) Sill ") 002 { kp }. 1 r. 1 ~ad[Jalnu sl.ool [mm) d"..c) cos 002 [mm] tjemeni kut zuba: podnozni kut zuba: tiemeni kut konusa: 5.2. razlaze se.! ': Obodnu silu Fo treba izracunati tz maksimalno potrebne snage koju treba prcnuen Fa (COS tan cos . d~)u rezulta~~tu R.cos SA Z2 (. -I.~ d02 -I. cos 302 [mrn] . F.. _ . [mm] = du . = . ~-_- sin SA. _z.315. = 1·' ( tan '. + Ck k[ Dinamicka dodatna opterccenia uzimaju se sa 75 % fd vriicdnosti danih u tablici 21.. rczult~nte. Zn smjer bokova zubi i za smjer okretanja zupcanika dan na {I~b iznose sile: Rj [0) -.mikeuzeti sa ~ 2 %.. 111.1"0l. onda F.a - za a> A 90° tan a OI = Z2 _ cos (180° ~ Zl aA) tan 00 2 = ~ Z2 .Diobeni kutovi iznose za dani kut koii zatvaraiu osi vrtnje zaSA = 90° ~A i dane brojeve zuba ZI i Z1: 0) -r« dodajuci i faktore za eventualna udarna opterecenja i dinamicka dodatna opterecenia: . ad smicra okrctania i smjcra nagiba bokova. = ... F .~ Silc no konicnom zup~nnik\l' kosim zubimn: 0) znvisnost smjera aksijnlnc silo Fal radiialne silc F. tan (3mo .. Pri tome mora biti fd > 1.315. b) odnosi slln na konicnim zupeanicima • koslm zubima drt dr2 = dOL = d02 Xk 2 (m" -I. Ilo cos + - tan ~m.

01 ·. c~ Specificno dinamicko . [kp/mm'J Na !@ibprkazan je obican konican zupcanik sa zakrivljenim zubima. Da bi se smaniilo habanje i da bi rad bio sto tisi.k iednako pa sigurnost treba kontrolirati za svaki zupcanik posebno.) i ceoni modul (III. i 25. bilo suprotno smicru nagiba zuba (negativno)' @c. ---cos 801 cos" f3mol priicnosnom = z.. 1 ZCfl2 crred! :. na Qopb kovano tijelo zupcanika.m Bstv - Svi podaci dani u poglavlju 0 oblikovaniu cilindricnih zupcanika uglavnom vriiede i za konicne zupcanike. Olll ql B~lV j . Zbog ionako mirnog rnda zupcanika so zaktivlienim zubima mo~c se B"ln uzeti same sa 75%.Bmul! Zeal i prerna Stvarna vriiednost opterecenja Spcciftcno specificnog odnosu i.. b) bez pornicanja (obicni zupcanik ulje).'b _1 Mo."Tooo-' + _--dIll!)1 'i) • + ~.. 1 ~-j~.5. crr ed 1. f b (urn) faktor taka optcrecenja.2 do2._~-~- ·-----I··-. CO... = l. + V _!_~~_Q_ dllll krutost zub a s"eden. '.. ----a ~ 0.. don ie u tablicarna 31. diobeni kut SOl' Hipoidni zupcanici upotrebliavaiu se na automobilima (prenos na zadnje vratilo). Tim razmicanjem mijenjaju se na manjcm zupcaniku neke velicine..h' 24. optcrccenic - za nul-parovc za V-parove B = 0) dw.---~·-_ ..m) +-s.. blici 32. kao sto su ceoni korak (t. su faktori prema : Zenl h' oblika zuba dani u tablicama = -. Osim oznai"enih mjera treba na crtezu obvezatno dati jos i podarke 0 vauiskom moduIu.:: z... hipoidni zupcanici.2 dO' _. Klingenberg itd. .±. Na <log prikazan ic kovani konicni zupcanik s ravnim zubima s potrcbnim kotama za izradu rudionickog crteza. ko = YE Y. 1m' [kp/mm') . na tekstilnim strojevima i na alatnim strojevirna.tomobilc am" ~ 0.26.en = ~_C.d'Za putnicke i za laksc teretne "f" au. = ieo + 1 10000 . diobeni promjer dOl. YE = faktor koi i uzirna u obzir rnateriial protuzupcanika.22 I c (kp/v. z.! B.:.k osi a treba da bude sto _..5 2. Sigurnost protiv zaribavanie S..02 ~ I ~V-.5 52. Orcd Proracun nosivosri bokova: .33 d.3 Pr o r a cu n nosivosti O'rc. c) ncgativno pornicanie visoka optercccnja. Sb = "0 k j<:n . = 13m. Za cclik Y E = 1. ko' [kp/mm'J dinarnicka cvrstoca valiania dana u tablici 35.__! y = len faktor pritiska [kp/mm'J kotrliania.pritisak valjanja k = B"v y ien.8-3 2 I 0... Izradulu se na istim stroievima (Gleason. Pri podtnazivanju mascu Y. a na <rol)e su dane gcornctrijskc QO~ Kevan i konicni zupcanici glavnc micro 492 493 .26 do.' ..m) greska znhvata.tv = '" + 0. na v. B= 0.25 bokova Sigurnost bokova ho nije za icdan i za drug. Hipoidne prcnose treba dobro ~fJ Zupcanici s pomaknutim osima za mimosmjcrna vratila : podmazivati (spccijalno hipoidno a) pozitivno pornicanjc. 0..:l. fb [kp/mm'J dmOl - 1 za V.. koji nastaju od obicnih konicnih zupcanika sa zakrivlienirn zubima na tai nacin sto se osi razrnicu ®l a i c.0 0. 2. I ovdje mogu zupcanici biti kovani ili lijevani.:n. biraiu se 5.. Razmak osl a prema puijcnosuorn omjeru Tabliea > 2.).. zupean. fb [kp/mm'J e 1.3 d. dan ic u tabliei 28. v· c f.16-1. .5 Sigurnost u odnosu dinamickoi cvrstaCi Sigurnost cvrstoci prerna So = ~~.21. U ostalim slucaievima: Dinamicka enstoe..ir viskoznost rnaziva dan je uta. i ~1 I 1.za nul-parove opterecenie Bdlll «! 0. prerna :U16. Najmanji broj zuba z ..1~ Tabliea = cos 51. Na <lopa prikazan je konicni zupcanik kovan iz jednog diiela s vratilorn..'b 2M. 1.23 dO' 0. dana jc u tablici 27. COS 80:1 cos.) na kojima se izraduju i konicni zupcanici sa zakrivljenim zubima. = 6 (Z)mlo = 4). a za teska motorna vozila am"..125 do. - . U tom slucaju mogu prirniti po zakrivljenim zubima).75 Bdln [kp/mm'J B" [kp/mm'J '" = faktor udara prema tablici 22.0 .315. B cos cos ql . o kuru dodirnice.316 Konicnl zupcanici s pomaknuthn idni prenos) osima za mfrnosmjerna vratrla (hipo- Proracun savojne tvrstoce: reducirano naprezanie q.parove Bdln "" 0. Osi tog zupcanog para sijeku se. fe (v. valjania YB = 05 ' + ~OO 2E Yv = faktor koji uzima u obz. I u odnosu prcma lomnoi SL = ~. Na @Ja prikazani su tzv. C)" ~~~:~f. 0 broju zubi.. 0.1 Oblikovanje z u p ca n ika k o n ic n ih 13.m sirine zuba dana [e u tablici . i 33.51-2.!__ 1 ------- cos 8.1 dm. bilo u smieru nagiba zuba (pozitivno) @a. i q.

+~~--.Kinematski krugovi takoder sc dodiruiu same u icdnoi tocki QOf»b..---~--~-_. ([o~. .-~-. e. odnosno isti modul 111..~_~. Osi vratila sijeku se pod kutom koii je [ednak zbroiu pojedinaenih kutova nagiba bokova : a. t]. Na ([{}P.Ipl:"nici sa zavoinim zubima : a) zuhi ixrczani na kincmatskom valjku (cilindru) i skloplicni ravninu.-- . budc B ira sc tako da c. b) dodir u lo(ki kincmntskih valiaka...c) 5. Zupcanici takvih prenosa irnaju (kao i cilindricni zupcanici s kosim zubima) u presieku okomitom na uzduznu os boka zub~ isti korak._-- _. . I._..":1._. I._ . Kut nagiba (~oJ manjeg (pogonskog) zupcanika treba da [e "eel od ~Ol' kuta nagiba veceg (gonicnog) zupcanika 00J > ~02' Dodir bokova zubi je u tocki Qo]).~ . Isto tako imaiu kutovi nagiba bokova oba zupcanika najcdcc isti smier... { / \ (IO~~. micro kovanih zupcanika c) gcometcijskv miere kovanih zupcanika..:omit (1(1 lil'lij'u bokOVQ oJ Qoj) Kovani konicni zupcnnici: n) od icdnog dijcla s vrntilom. kod cilindricnih zupcanika sa zavojnim zubima postoii osim klizania okomito na bok zuba i klizanie uzduz linije boka zuba.._.. L------Ukupna d\l~~na zupcanlkn l~--~~-"~"-'-'-'---' Projekcija sn-ine Razrnak ad vrha konusa oslonc povrsinc do glnvine c.-. Lijcvani zupcanik dan je na Qo~.---.~ ]ednadiba Bira sc tako d. c) prcsjck okomir na liniiu bokovu Q"~ Lijevani konicni xupcauik rnjcrarna s glavnim Geometl'ijske mjere kovanih tijela knrricnog zupcanika <love Ta b l ica 53. a i isti kut dodirnice 0:". Cilindricni II .. koia predstavlja presiek MM osnovnog profila._~'.Dodir bokova zubi octvija se samo na duzini E l Bi puta zahvata 0np u ravnini okornitoj na uzduznu liniju bokova Qo:l)c..-- __ a. NajCeSce ic 1) ~~ 90°.Za proracun dimenzi]a vrijede isti geomeniiski odnosi kao i za cilindrlcne zupcanikc s kosirn zubima. vidi He da se zupcanik 1 okrcce obodnom brzinom v u a zupcanik 2 obodnom brzinom V2· U srnjeru zajednickc dodirnice rnoraju korn10~ Odnosi brzina i klizanja na cilindticn im zupcanicimn sa zavoinim zubima ponente obodnih brzina oiti medusobno 495 494 . Dok kod cilindricnih zupcanika s ravnirn i kosim zubima postoil osim valjania zuba po zubu i klizan]c u smieru zajcdnicke tungente na bok zuba.... oba su iii ljcvohodni iii desnohodni. [ podloske za reguliranic ~ zrncnosti b cos B ! Bira sc tako da budc oro] cijel i ..317 Cilindricni zupcaulcl sa zavojnim zubima Prenosi s cilindricnim zupcaniclma sa zavojnim zubima iesu prijenosi s mtmosmiernim osima vratila.__ . bude cijel i bro] ciicl i broj ----.~. Bira sc tako dn budc Ovo radi lakscg proracunu clicli bra) .._... Dimcnzije tijela kovanih zupcanika dane su u tablici 53. a= <J bJ (~OJ + ~Ol prf'sjek QJ. c. Primjcdbn Naziv Debljina strani Dcbllina strani Du~ina vijcnca vijcnca na vaniskoi nn unutarnjoi Oznaka e. b) kovana tijela zupcanika. dirnenziic lijcvanih tiicla zupcanika na ([o~.

Oxrraka Zupcanik 1 (pogonski) F Zup~3nik 2 (gonjcni) = V.p') ~k~~J~~----_---~[kpJ (j01 Sile no zubu cos V2 = V... '-~pO) [kpJ F".. _1t M.nls~ = cos Botd":l: cos r301 dOl i = _1.3 Iskoristi vast Iskoristivost ozublienia zavisi ad kaeficijcnta trenia !-'--' i ad kuta nagiba boka Po.69 zu Ii = 90" SarnokoCivost nastupa kod \302 > 90° .~ 90" = '/{z postize se kad [e Po 1 Brzina klizania Vk -C. 1.. r~ Oznaka K ut os i vrtn]e zu a = 90° -~z ~= zn 11 = 90" Prcnosni ornjcr za 3 = 90° i 1-': jc u tabl ici 56... = 20" 60' 0.-------Fo.-. V.317. = 97 400 -'~ [kp/cm] n..102 P.-cos = d02 60 [m/s] Rndijalne s ile Fr~ = F [kp] cos ({l" ._-_ .-~----.. d" V. .2 Si l e n a cilindricnim zupcanicima sa zavojnim I z u b im a Tablica Primicdba 55. p' = reducirani kut trcnia tanp' = ~Icos "no = rcducirani koeficiicnt trenia V:· Pri dobrom podmazivaniu tan pi ~ 0)1 d. = _ F . [kp] v~ t' d v. = do. a F" = 2 M~ [kp] d. . _--------------_..__ --_.-=------_.jednake Vn"~ VI COS \301 = V2 COS \302' U smieru uzduzne linije boka komponente brzina su Vk 1 = V.1 a pri kutu nagiba bokova 0 Tablica 56. ----.. 30' 0..) [k ] •• ot cos (B.. .SS. Maksimalno 3 + pi '-2' pa zato mora biiu...-------------d~.. r>. 2:6~' = = z. _--_. -. -_----_ Razmak Sirin.. lan(B" o ~T~~~~. d'10bem. si 11 \30' i Vk2 = V 2 sin \30 2 • V~. _ ... ~~~-~~--~--''''------~--'' . ....£_r_ tan dOl Iskoristivost za IL' = =-cos Boo lJ"ln tan p'. i Vk2 imaju suprotan smjcr: 5..------. ._-------- Akaijalne s ilc _- 1'.:: .75 -~z r» 0.. usl ijed trenja izazvanog uzduznhn klizanjcm bokova gubi se dio dovedene snage: 1 .-.--. = d•• + 2 >nn .----.·_-- sin = cos a02 a V2 ---- sin [m/s] cos aD.~_'±_!".. Pri proracunu sila zancmarene su silc trenia okomite na uzduznu liniju boka zuba.:::.79 70' 0.~~~~. II ...p: tan 0 1 P2 1"02 Vl 1 ~ tan p' tan \302 1 + IL' tan POJ -~z = = POI v.~." daie rezultantu R..p'.. SUa Po razlaze se na obodnu Foo i na radijalnu komponentu F. _ c') p F.~. habanie zubi jc veliko.8! 50' 0. kola sa F. os i zubi ------~-------.1 .. tan(1\..Iskoristivost u zavisnosti ad nagiba bokova Po dana --. <10~okomito na bok zuba. Ceon! Diobcni modu1 promjur I = n1 = n. Nju mozemo razloziti na kornponente F..:\17. Zato se cilindricnim zupeanicima sa zavoinim zubima :.p') tan \30 1 = tan p' "<! 0. Zl ---------~.4 Pr o r acu n nosivosti Buduci da je dodir zubi u tocki. > r>.2. i Po. --~---- __ {l. ~ --''60'''' :n /]s "nn. . --.. = premier kincmatskog kruga zupcanika n. a uzeto je u obzir trenje u smieru uzduzne linije boka zuba.cos ([l...-. F...nlk 1 (pogonski) Zupcsnik 2 (gonjcni) Primicdba )_317.promjer ..82 \30 ~-------'----'" Tjcmeni prornjcr _ .. cos \301 \30' \302 nl 60 [mjs] rr • n2 ----. -. 5. Obodna stla .78 40" 0. ...... . U smieru uzduzne linije boka zuba djelu]c sila trenja Fn po.p') P" ~ Fr. U normalno] ravnini u tocki dodira djeluje sila F. f. Zup~.. - _ . l"Ol 1"'02' 2. 5.. Ono [e jos vece s obzirom na uzduznu komponentu klizau]a. = 'j + tanp'tan POI 15._!..1 Geometrijske mi er e c il ind r icn ih z u p ca n i k a sa z av o j n i rn zubima Tablica 54.\2 PRAKT!CAR III 497 496 ....317. Slicno kao kod pokretnih vijaka.i11 ~all (Po.

. postoii omier: i aksijalni korak ~'.:!.t:en~sesa~o m~nje snage..jII~ Razlicitc kombinacije mogucil. 'Takav pre nos naziva sc spiroidni.ez.' spnrcn s cilindricnim kolom. b) globoi<lni pu:. u. Puzni prcnos radi b. gloi)oidnim kolom). Prcnosni omicr puinog prcnosa '" l~ ~. ~e. I. ([o~d prikazuie puzni prcnos pri kojem je konican put u zahvatu s globoidnim puznim kolom. Prjmjedbe Spnrivanje materiiala \ Dopujitcnn zina kl izania Vk br-l [m/s) dop C (kp/mm'l i Kod kaljcnog i bruscncg proluzupcanika u sprcxi sa zupcanikom od s ivog Hva ili bronco dop c )C za 25 % vcce \-~ 2 5 konicnim zupcanicima s pomaknutim osima irnaju ti prenosi vecu duzinu staze dodira i mirniji rad. .318 Puzni prenosi Puzni prenosi omogucuju prenos snage na mimosmiema vratila.Na ([oj} prikazane su niihove moguce vrste. na O~?g11CU)~puzm.!2. c~. 1 S <:>bzlro111 to da JC dodir medu zubima u liniji. H-puz.[kp]. Danas sc ti prenosi sve cesce prilnjenjuju za prenosne omjcre I : 5. prenosni omjeri i = 1 do 100 i vise. da bi se smaniilo habanje. Snaga koiu je puinom prenosu uspjelo prcniieti iznosila je"" 1000 kW. tnblicu 57) ulazna snaga = F 01 VIII 02 prenosni ornjer 'c. zubi su kaljeni. U usporedbi s ceonim i konicnim zupcal1lClma om su za 1St! prenosni omjer manji i laksi.sijalni razrnak dvaju istih bokova zavojnice: Za yiscvoj ne puzevc P . c) g:loboidni puxni prenos (globoidni . Dosad postignuti okretni moment na puznom kolu iznosio je "'" 70 000 kpm.~ FO}_.. a podmazivame se izvodi tlacnim uliem. p~enosl veeu o1'teI'ct!vost. pur" a.<!. a za veee prenosne omjere i jcftiniji 498 Prema nacinu izrade puza kao standardni moduli 111: cos Yo "~ i aksijaln i Visina uspona P je ak. Da hi se smanjilo habanie I gubici trenjern. U usporedbi pak s cilindri(. a premier puinog kola bio je "" 2 lTI. ([oryaprikazuje cilindriclli Plli.3c IHZl do 1 tan Yo !!. ~~. zahvat~ (2 . 7.cni .vratila medl!sobno z~tv~raj1! naj~e~ee je 90°. apn n:lUltl~h~aCl)l.Ogbprikazuie cilindricno puzno kolo i globoidni puz.. Qo~c prikazuje puini prcnos pri kojern i pui i PUZllO kolo ima globoidni oblik. <fop. buke: ?vent~all1l titran puzmm se prenosom prigusuju.~ Zt nz kruga Normalni korak tn ..-"ih prcnosn: a) cilindricni pU'-Ili prcnos (eilindr. <I) spiroidni prcnos (konicni pur. Dosad jc puznim pl'cnosima postignuta rcdukciia broja okreta s puza koii sc okretao sa 40000 /min. E-pui. Omogucuju isto ta~? da ~e snaga s jednog pogonskog vratila odvodi na veci broj gonjenih vratila.. za pogone centrifuga i pumpi. za pogonc rotacijskih bubnjeva.. kao i za pogone stolova stroieva za ozublienic. Budu~i da je kod pu_inih prenosa uvijek ved broj.U usporedbi p. rekstilnih srroleva. Kalieui celik na knljeni colik" 8 Vaznc ic obilno podrnazivanie Sigurnost protiv habania (sigurnost protiv zaribavanja) Gubitak snage . N-1'ui. o15odna sila 80000 kp. Kod alatnih stroieva dolaze u obzir za pogon blanialica. liftova. sparcn • globoidnim konicnim zllpcanikom) pur.. kod uredaja za upravlianie brodom. Stalno je u porastu primjena visokoucinskih puznih prenosa s lcaljcnim i brusenim puzevima i s posebnim oblicima bokova. Dopustena obodna sila: FOl.dopc[kP/mm b tno dop c 2 ] Dopustene vrijcdnosti faktora opterecenja faktora temperature qT Tablica 57. globoidno kolo). Puinim pl'en?snna 'p~stiz~. K-pui. uz koii omjcr se mogu prenositi vcce snage s dobrom iskoristivosti. Izrncdu ta dva koraka Proracun cos '(0 . motornih dizalica.. Puini prenosi primjenjuju se kod rransportera. <l. ?sim toga.i globoidno puino kolo (globoidi su rotaciiska tijela nastala roriranjem kruinog luKttj. 1'= 1 do 15.iva"ja pll.~ = 98 %) . razlikujemo ovc oblikc zuba puia: A-pui. tablicu 58).. 2/Z 1 > 1 visina tjernena glave mjerena od kinematskog na savijanie nijc potreban. zavisno od nacina izrade.llim zupcanicima sa zavojnim zubima imaju vccu nosivost i bolju iskoristivost. Uz odrcdene uvjetc mogu se tim prenosima ostvariti V1SO~~ Iskoristivosti (do .<l] . ZUbl Is~o~obno.. sp". pri redukciji broja okreta. Takvi prcnosi posebno su hladeni.do 4). vertikalnih husilica. 0 Prerna geolTIctrijskom obliku bokova puza.. moraiu bokovi zuba biti glatki i dobro podmazani.. globodni puz (v..=cbC". [111m) qT PI [kWl i Ilk [mm] kincmatski premier pogonskog zU1'canika faktor temperature (v. Kut kO)I. . kut t:~ uspona na diobenom promjeru moduli mogu biti normalni 111.1 111 111" 5. ali moze biti i drugi. Imaiu veliku iskoristivost i male ugradbene mjere.

Kut dodirnice (zahvatnc liniie). E-puz odgovara cilindricnoru zupcaniku s kosim zubima s evolventnirn profilom bokova i s mnlirn brojem zubi.nog kola daj 11 mcgucnost stvaranja dovolino visokih hidraulicnih pritisaka. c) K-ptlz.. u zavisnosti od kuta uspona.sIck )0 pribliznn Athimcdovn spiral a. om·-I ka Slika Karaktcr istike. Kincmatska os tih puieva Ie.. koja u prcsicku okomitom na sredisnjicu mcduzublia. Ostrica noza post3vl}~na ie u ravninu normalnog presieka N .. N-N prcsjek. --_·_----_····_--------_1 ijll~ Oblici zubi cilindricnih i globoidnih puzeva: a) A-pu~. JSpupccn_. Rudijusi diobcnih promjcra promjcnliivi su pa se mijenja i kut uspona. ceo~l pre.... U ceono".a f) U norrnslnom presjeku N -.. stupkom odvalnog glcdanja iii nozcm.kom stroju trapcznim nozcm.. na ticrncnu puaa.. U normalnom N . - tan 0: eos Yo 00 Kako raste Yo (kut uspona). f) glo- U normnl~on1 prcsjcku N .~ prcsicku. Yo do 15' 20· iznad 15' do 25' iznad 25' do 35' 25' iznad 35' --«fill 221/2' . Orijentacijske vrijcdnosti kuta dodirnicc u zavisnosti od kuta uspona Tablica 59. . u . 951 vrtnJ..!. (nastavak) Tab I lea izradc 58. Profil zuba plli. Rcznnic zubi PUZil mozc sc izvrsiri po .Oblici zuba cilindricnih Slika puznih prenosa Karaktcristikc.. a time dovode do mnlih gubitaka i dobrc iskonstivosti . prcsicku profil ie evolventa... N zubi imaiu Irapczm profil. ---~-.. tnje. Dobra nalijeganic konkavnih bokova puia i konvcksnih bokova pu. ima profil kruznog' luk a.N) okomito na srcdisnjicu mcduzublja. a 11 nk sijnlnom prcsjcku zakrivlicn slicno hiperboli.. Za izradu globoidnog puza i puznog kola potrcbni su posebn i alati. strom trapcznirn nO~CJl'L O~trjc~ nosa polozcna 1C u rnvnini os j . boidni puz b) N"puz.--~~_---------prrjjfk N~N kroz sr~dUJ~ mt:'&Jlubf..e profit je konkavan. nacin U aksiialnom presjeku zubi imaju trapezni prof I :' presicku okornitorn na kut usponn zavoinice prolll )e. daje oriientacijske vrijcdnosti kuta dodirnice 0:".. d) E-puz. Zbog izradnih uvjcta biraju se pri vecim kutovima uspona i veci kutovi dodirnicc (0: Tablica 59. - = 501 . ------. okornito na s rcdisnj icu meduzublja p~ofil )0 !spupc?n.e ~no tokars. nacin Tablica izradc 58. Izrnedu kuta dodirnice u prcsjeku N -N nom prosjeku (u ravnini osi vrtnje) postoji cdnos : tan 0: ac aksijal- = ~~ . c) H-pui. dobiva sc glodanicrn Hi lu-uscnjcrn glodalom ili brusnorn plocorn.a prilagodcno ic t ijelu kola. u poprecnom presjcku okornitom na os vrtme Arhimcdova spirnla..~. Puz sc izradu]c na to.~~30· . Globoidni priicncsnici visoko su optcrctivi i imaiu dobru iskotist ivest.ravnl. k"rs~om .. PU].N okomito no srcdisniicu mcduzublja. r H"pu.lll. n izrada [c tda od obicnih pu'nih priicnosnika. Globeidni puz T'ijclo globoidnog pu. 00).-. glodalo trnpcznstog oblika iii brusna ploca trapezastog profi In daj u malo is pupccne bokove a u aksiialnom prcsjeku udubljcne bckove pulia: S obzirom na icdnostavnu izradu alata kao j S obairom na iednostavno Lglo~anjc PU~il til s~ vrsta puzcva zbog ckonomicnosti siroko prirnicniuic. sc l~radu.---. uvieti rezania glodala puinog kola postaju svc teii.

---.. I----'- Pndn.-----. -··---'- .~. -.-. ._."' ..) til ::. 111 profila: -I..~---------------~~.<-~ 5.-.._..-~." _________ Modul u ravnini ..-.__ ~_!I -C _l!!. ._ .-~ o .~ _. -i. III 2 .------'~~- osi vrtnic puza puznog kola .. . -_._--_._-_. ..-. jI __ ~-.-~ Brztna klizanja bokova puza Normalni Komk ubodu . ---_.---~ V""iski promicr kola .._. 2 hI dh = d" . Obratno nastaje smanjenic osnog razmaka..ozni promjer ---:f .~~-~..-.. ... mli re til cos Y e .'_~ __ .-. < IS· > 15· '{'jcmcna viainn zuba Pomakorn profile takoder se. .._ . Razmuk Korisna os i sjrilla zubi Sh'inn kola ------_.l:J..-~-. --. .-~.--..~--...._. --- __?_~~_~~----.__ ... -··- ..2 Gra n ic n i bro] zub a Ilk.-.--. --.__ _ ._____. Pri tome se alat za izradu (glodalo pu:<:nogkola) ne miicnja...318.lni korak .2 h: til .y.) uzinR puza '" 2 (I Vz.---. . "~ d" -I.----'~-~-~...~--'-------. Razmak osi povecava S~ odmicaniem alata za vrijcdnost + xtn od sredista kola. __ ·' t. - Tjemeni prornjer kola s pomakom dk02 ~" I'renosni omier .---------- --~------------------..~~)pna ~~ ~!):::Illcna zracnost ([olf Pullno kola s pozitivnim profila pomicanicm Tjemcni .S i koln ----~..----'.-----promjcr ------~-~- ~----..~_~ dk...2.t..---~r _... --_________.---~_--ljevollodni ili dcsnohodni Uspon Kut uspona no diobcnom krugu .-~... na osnovi broia zubi puia... II 1'.__ ~ . d" •• --~----__ _________'_' __ ' •• T .-~-.b --'" L + 2 til + l.. - ~ .. 2h.. a Z2 .._--= z~..._.. 0.«c __ ~...~ . -.~_ (Z2 -I- 2x) m +.~~··~_~-- -.-..... moze postici odredeni razrnak osi (pove6:m iii smanien). "....~I.ubi pu.'. Puzni prenosi mogu se na isti nacin kao i cilindricui zupcanici korigirati pornakom profits. im ".. 5... _. ..".-.3 Kor ek ci j a puinih p rcn o sa Qotf .2 hk promjer pll:l......-osi vrtnje (" ravnini ~- Pit. ~ _2.---~ tg y o "~ "' z._.- -...-.~ korak na t.318.__ .' rI" -I._--_. -I. nt y...--..-.5.4 Dimcnzioniranje puznih pl'cnosa (Oznake dane na dow) Tablica Primjcdba 60.1 ---_.x ._-_ _.~· 1'/d......2~ .. _~ __L. 1m -. I J ••.-~./'" . = tjemena Broj zubi kola visina alata Bro] 1..]~O~~~:_-~~'"--__.-------.. --~--~.. 502 . = dot -. . Vrijednost pomaka pl'ofila: X • 1!/ . " l_)iubcni promjcr puia Iliobcni • -_.' 'T~~..-. U mod"l N Norm. \ d ...... _------------- ~'L_-.. -~"_' .:ltvamju kut ad 90" ~-= .. Razmak 05i: a"" Z2 111 1._. 2) licvohodni kut koji zntvaraju os i vrtnie 90") puznih prcnosa moze se ukupna iskoristivost Ol'ijentacijski uzeti prema 503 iablici 61._./d.~.:\18..-.._.'. -----~.__ '" dk....' sin z -- kola 0:. __ b dt.. - TIUI aka as i vrtnie 'l.-..!.~-..--- ....~~~ •• - •• c-- '" N) til" n_...~--~.2 ilk dk. O~2 t1J _. tn . kao i kod cilindricnih zupcanika.... _l..--. Kratica z. -~.do I puza i kola --....'~.-..5 Gubici Suaga 118 s n a g e p uz n ih pl'enosa puzu ako se pogon izvodi preko puza: Pri projektiranju 'di~ Puzni preuos s cllindricnim puzcm (:-:1 ~.d.· .318. --.2 ~~_._ .~). __ _____..

Orijentacijske vrijednosti za '1). U radu se razviia prilicno visoka kolicina top line. /0 II 20 V4' 50 broja 'i19 Silo na zubima pu "nog prcnosa nje. P02 ~t ~ (6 1..korisna sirina zubi b ~.01 za kalieni celicni put (lepani) i za puzno kolo ad fosforne bronce.90) tan ((no cos p' -sin (Yo + p') [kpJ I I (0. Razlog je tome p~lusuho trc.5 Ct.025 za kaljeni i za bruseni puz celicni.318.~ I- la 0.d61 . a broncano kolo norrnalne kvalitete izradbe..~ 1.-.1.~ [kp] F'2 Po.65 1luk ~ 0. [kp] . Vriiednosti u zagradi vrijcde za tacna izvedene prenose (visokoucinski prenosi s tekucim trenjcm bokova). puzno vrarilo i lezaji oprereceni su obodnom silom : FOI sile FN i IJ.:.45.3 1. t. ko~ udar~llh p?gOl~a i pri upotrebi krhkih materiiala kola. Za norrnalne prenosc pn ~O)lma )e brzina .6 5 0. tj. .sl su u tom pogledu nepovoljniji od brzohodnih.--.1. Q!~ Faktor zubi (fz) pu. na radijalnu i na aksiialnu komponenru. .8 47 0. 5.80 (0. Kontrola savojne cvrstoce dosla bi u obzir ~am?. sila trcnja I'.2 (t t> V k" v- t.n• = (L' nastaje: (L.habanJc ie takod~r znatn~ tako da snaga koia se prenosom moze prenijeti mora biti ograuicena. I I 1 I I I 2 I 3 I 4 - radijalnorn silom: Fn = FOl 0.korak u ravnini osi vrtI" [mm] I. (L = 0. ~ aksijalnom silom: Tablica ?. h [nun] = 1 ._ obodnom: P02 FOI "'" --"---. Puz.l prena. ako je ulesistenie u kotrliaiucim lezajima pri Yo ~ 6" ako [e one u kliznim lezajima (1.\318. = 0. proraeun se izvodi na temelju dopustcnog kocficiienta opterecenia zuba. ncobradcno.9 0.82 (0. vratilo puznog kola i ldaji optcreceni su ovim silama: ." pri projektiranju prenosa 61. 60 70 prcnosa 504 505 . Ako je kola pogonski dio: ._ faktor broja zubi dan ie r.55-0.7 Pro r acu n n o s ivo s t i p uz n i h p rc n o s a Normalni puzni prcnosi izvedeni u prosjccno dobro] kvalitett im~j~ relativno nisku iskoristivost.dopusteni koeficijent opterecenja dan ie u tablici 62.75-0. dobivenog mjerenjima: o v tan p' = (L/eos Samokoclvost pri tan P .n)e ~akvlh sporohodnih prenosa.85) 0.[kp} ~ dOl dop c [kp/mm"] .dol' c [kpjmm"] f z " b .0.80) I I Puzno kolo.FN djcluje tangcncijalno na srednjem prornjeru zavoinice pod kutom uspona Yo rezultautu koja se moze rastaviti na obodnu. Za sarnokocive prenose izlozcne Jakim potresima 'I)"k "" 0.5°.0 .75 (0.. dobivamo ove silc: okomito na bok zuba pod kutom 0: no djeluje norrnalna sila FN dodirnice = ---~ ~.FN daju 2Mol = . kvalitctne izradbe pri velikim brzinama klizanja i tekucern trcnju. p.aksiialnom: tan(yo+p) .1 za put ad lijevanog zeljeza.. Sporohadn.._. pri y o .6 Sile na z ub u Qlg Prctpostavimo Ii da sc sile prenose sa zuba na zub samo preko tocke C. na QrD . Iskoristivost ozubljenja Aka ie put pogonski dio: radiialnom: . a isto tako i za puzno kolo. Zu norrnalne prenose savojna cvrstoca leii obicno mnogo _viSe od graniee z~grijavanja i granice habanja.65-·· 0.02-0.kllzan)a '1. (L = 0. -~ naiveca obodna sila na "'02 [kp] kolu (udari se moraju uzeti u obzir) . "" 0._. '"' 8 vals.4 . Prema uvjctima pogona i vrsti prenosa gramca opteretrvosti prenosa odredcna ic: dopustenim zagrijavanjern cvrstocom habanja savoinom cvrstocom.I-- .88) I 0.78 -0.nih --'.

7 ~~ .3-1.diobeni Oblikovanj c pu z n ih prenosa pritiske valjanja dop II. s tom razlikorn da se miesto obodne sile Fo u proracun uvodi Foz (obodna "ila kola).45 . [kp/mm'] kod Vk [mist Ccntrifugirnna Spccijalnc Aluminijskc fosforna bronco lcgure knlicno. vrijednosti treba mnoziti sa 1.. Dcbljina vijenca puznog kola s posebnim vijenccm uzima se 4 m."o C~ 2 tun rt.35 0. a za evolventni Em ~ kola izvodi se prema podacima koji su dani za cil indricne zupl:nnikc. Viicnac se na I lido s glavinom presa Qjji)a. s dobrim ulczistenicm.23 dop I. -- Potrebna viskoznost maziva za puzne priJenose Tablica kaljcno.._.. na Qljjlc kovano puzno kola..) i prcma koeficijentu optercccnia kOZ110St Lcgurc aluminija kaljeno. bokovi bruseni 0.~ cos u"o sin 0:. bokcvi rczani o." "'I_o~_1 0.-. faktor stupnia sprezania ". i'tI'I..2 I 0.5 0.w-rO:..-:=-l-1-~--... a dcbljina vijenca tiiela "'" 3 m (iI~. < 2.110 kolo ima obicno poseban vijenac i posebno tijclo kola s glavinorn.85 1. Sivi Iiv ookovi orusen i 0. dane su u tablici 63.35 temperatura :0:: 60 ·C_ \J18..3 0.'J 30-40 20 -. Na QIJl9 pdkazano je puzno kola od sivog liva..-12-20 8-··12 20·. O:no '(b [") kut uspona na temcljnorn krugu cos Yb =c cos '(0 cos 506 507 ..47 0. --" 2 za kut boka zuba u ravnini osi vrtnje tanlY. 0.s I 0. s visoko opteretivim materijalima puznih kola. i'ror<1CULl tijela puinih premier kola C C(:w n faktor kula dodirnice .55 0. rezani bokovi 0.." za spiralni puz = cos Yo sin '(.8 Po d maz ivan ic c· P02 _. s kaljenirn. potrcbna visf.2 64.25 0.Vrijeduosti za dop c za normalne puzne prenose TP = 100% = trajni pogon (pr! intermitirajucem pogonu.2 .65 _.5) T'a b l ica 62.l 0. dop c Ikp/mm'J --M -.4 ---_ .4.350..75 aiuminijska i cinkovc --~~-----lcgure ' -------- I Ako ic pogonska kal icno. mogu se mnogo jace opteretiti. I za 8".nog.-".32 0.29 0.s 0.65 0. ··oc Ih zina klizanja ". na Qljjlb Iijcvano od legure lakog metala.45 0. Izvcdba Matcriial puznog kol a Tla~IlO podmazivan]c ~cm!iog pui..35 0.31 Ccntrifugirunl liv fosforni poboljsano..as I 0.1>0 Vrijednosti za dop c vrijede za prenos u trainom pogonu s tcrnperaturom ulja ~ 70°C.kola ---r--.3 0.3[ 0.9 Vrijednosti za dopustene d02 [mm] --.. [mlsl <2 I 1--·-~. b) pomocu viinka 5[e7. bruseno lepano 0. ~\1.45 0._---- o. puz.45 0.65 0.65 0.-.. Oni se proracunavaiu na cvrstocu habanja (pritisak valjanja): 20 () ·-10 8 6 [2 > 10 :LlJ H. 0.mcdjal puz. i. 0.15 .4 ··_·1··· 0...1 maziva bira se prema tablici 64_ 0) Lcgure cinkn 0..j-e-u-r-on-j-av-u-n-je-ll-'~I •• c Vrijednosti dopustenih pritisaka valjanja k« za prenose hladene cirkulacijom ulja i u tl'ajnom pogonu (TP = 100%) Tablica 63..29 0. _ .. brusenim i lepanim bokovima cclicnih puzeva.49 O. O.65 0. 1'\11.no/cos i'. bokov i brusen i Fosforna bronca liicvana u piicsku 0.8 . b to' bl Prcma brzinama klizanja (V.--I -·-8--I-~-··-4-r--8---kalienc .13 I I _ .12 0..30 20 [2 (j)~ Vcxivanic viicncn s tiielorn kola: a) prcsanje.28 0. pobclisano. Visokoucinski puzni prenosi s rlacnim podmazivanjern. bokovi bruscni pri v~ [ms] I I 0.26 0.. iii veze viicima Q1Wb.IlH kola ad lakih metala iii od lcgura cinka obicno su sira od broncanih.30 12 c •• Viskoznost [OE/50°C) kod c [kp/m". Ostule dimcnzije dane su u tablici 38.5 ~..35 0. Na Ql~ prikazano je Iivcno puzno kola. s kucistem hladcnim pomocu rebara iii s hladeniem ulia cirkulacijom.

imaiu rnogucnost prenosa vclikih snaga na malom prostoru.oleva pm::a dOl"" 2m(5. okrecu se (rotiraju) na voelilici (nosacu. Prcdnost [e planctarnih prcnosa p1'cma obicnim prenosima i u tome sto se snaga koja se . vrijcdi same ako jc bro] satclita veci od dva). Planetarni pretila. u icduorn s vratilorn dijclu Qii> Obllkovanie puZa posebno nil vrati lc nakl inicnog Diobeni prornjer puza uzima se orijcntacijski. Na Qt!} [e ozubljcni vijenac s unutarnjim ozubljcnjcm (c) nepomican. a vodcn je zahvatom sa satcl itima. grana na tolik broj mjesta koliko ima satelita (planetarnih zupcanika) po obodu ccntralnog zupcanika. canik. b-planctarni zupcanos pri kojcm jc pogonsko i gonjcno vranik.. kao mehanizmi koji omo· (jj) Oblikovan]e puz. To omog\leava da se preko centralnog zupcanika prcnosu dovcdu vrlo visoki brojevi okreta (i do 30000 l/min) tc da sc u prcnosu rcduciraju na potreban broj okreta (dolazi u obzir kod plinskih turbina). kod transportnih urcdaia pogonskcg i gonjcnog vrapogonskog i g()llicnog Vl"3" i kod motornih vozila. a omoguceno jc da se i pri velikern prcnosnorn omieru postigue koaksijalnost pogonskog i gornjcnog V1"(\· tila. b-planetarni zup~a' nik. sc ti (j. s nosaccm zupcanika tila. Isto tako se planetarnim multiplikatorima mogu gonicnirn stroicvima dati visoki brojevi okreta.319 Planetarni prenosi Zupcani prenosi mogu biti obicni @ i planctarni ((1~'. mcdutim. 8'2 (jJ} Puzna kola liicvanu ad sivog liva: a) l ijevanu od aivog Iiva. mozemo zanemariri savijsnie i premier vratila puza racunati : dop 1'. a Ql~ koaksiialni planetarni prenos sa suprotnim smjerom vrtnje pogonskog i gonjcnog vratila..l~ Planctarni prcnos sa prenosi uspjcsno primjenjuiu kod alat(j"j~ Plnnctarn i prcnos s suprotnirn smicrorn vrtnie [cdnakim smicrom vrtn]c nih strojeva. koje k proporcionalno razlici brzina prvih dvaju kretanja. i = 10000). c-nosac zupcanika) nik. Primjenjuje se kod raznih dizalica da bi se omogucilo postizanje veeeg broja brzina dizanja. 14 Y' I Tablica Pri prijenosnorn omjcru i = 30 i = 15-29 i ~~ 10..14 i = 65."1 ~~ 6. S okretnim nosaccm (d) koii sc nc okrece i zupnosi za pogon brzohodnih strojcva za zup~anika (d) i nepokrctcnnirn viicncem (c) S uuun [rn zupcanim viicnccru prcnosni omjer I : 12 primjcnjuju se s rami im ozublicnjcm ko] i (e) s unutarniim ozubljcuSpjCh0111. koja takoder rotira. osim planctarnih zupcanika (satelita). centralni zupcanik. tj. d do nastO)atl.) kod puza i vratila od jcdnog B roj v. a ulozcne su u kucistu prcnosa il i u postolju. c-nosne zupcanik:l) tilo koaksijalno i pri kojem pogonsko i gonjeno vratilo imaju isti smjcr vrtnjc. 'I'akve vrste prenosa. uzeto ie: 120 [kp/cm '] U suvrcmenoi konstrukciii prcnosa sve vise nastoii da se 111jC8to bicnih preo nosa upotrijebe planctarni. 8. odnosno rnoze biti naklinjen na vratilo (j)9'. d a se 0 d rZI stan d ar d'monos -1. Iskoristivost planetarnih prenosa moze biti vrlo povoljna.(19prikazuie planetarni pre( sc okrcce (a-ccntralni zupniem (n-ccntralni . Vratilo puza optereceno je na uvijanjc i na savijanje.3 + z1/10) kod naklinjenog puza Ql~. a vijenac (c) s unutarnjiru ozubljcnjcm se okrece. ako su puz i vratilo od jcdnog dijcla Q(fl: dOl"" dOl"" do 2. Pretpostavimo Ii nisko dopustcno uvoino naprezanjc. Pri definitivnom utvrdivanju diobcnog promjera do 1 treba . Ove mogu biti vrati la iii osovine.5. ali je iskoristivost u takvim slucajevima niska. = 1 =2 =3 =4 iIi 20. c) kovana Puz moze s vratilom biti od [ednog dijcla ()). b) lijevana puina kola od lcgure lakog metala. dok je na ([Ii> (prcnos sa suprotnim srnjerom vrtnje pogonskog i gonjenog vratila) nosac zupcanika (d) ncpomican. kao rezultat dvaju istodobnih rotacijskih krctanja S razlicitim brzinama vrtnjc. rucici). nisu radi[ulno optcrcccni ier na njih uvijek djelujc par sila (to. 10. Izbor rna Ako je poznat modul dijela Qt~ 1 "" i broj zubi puza uzirna se : vojeva puza prevelfcini prenosnog omjera 2m (l.. Nekad se planerarni prenosi primjenjuju )lllCUjUdva stupnja slobode.:up~a.p. Pri planetarnim prcnosirna pojedini niihovi dijelovi prenosa (satcliti) izvode istodobno dva rotaciiska krcrania. Prednost je planetarnih prenosa i u tome sto je unutrasnjost prenosa potpuno iskoristcna. pa i kod alatnih strojeva da bi pOl'ratni (neradni) hodovi mogli imati veee bl'zinc.lovodi na tzv. 509 .5 d"r 3 d'nr III (d" '" d vratiIa) (dl z vr ~~ d provrta puza) 7. Planetarnim prenosirna mogu se postici i vrlo vcliki prcnosni omjeri (npr. z. Orijentacijske vrijednosti za izbor broja vojeva ptlZa tl zavisnosti od prcnosnog omjer" dane su u tabli· ci 65. dolazi do treceg krctanja.4 + 2 ]1 z . To ima za posljcdicu manic opterecenie zupcanika i mogucnost upotrebe maniih modula.9 Opcenito pod diferencijalom razumijevamo prcnos pri kojcm. a nosac zupcanika (d) se okrece. 508 6-. Ldaji svih okrctnih diiclova prenosa. Dana. Srcdisnji zupcanik nije posebno ulczisten. Kod obicnih zupcastih prenosa svi zupcanici izvode samo rotacijska kretania oko svojib osi. i kao diferencijali.

3. rezultat je dvaiu utieca]a. onda je n 1 . U nioi su obodne brzinc zupcanika 1. 2·_ planctami xupcanik. glavni zupcanik 2 i nosa6 zup6anika N imaju isti. s planetarnim 7. '\ mogucnost: glavni 7. S planetarnog prenosa prikazanog na ([IB'.upcaniko)11 (satelitom) 3 i s nosa'. dobivamo obican prenos.c. Du bismo dobili vclicine brojcva okreta n 1'. Tako dobivarno zrakc nrzlna 3 i 4.l.) nepomican. Zato praktican znacai medu prcnosima tog tipa imaju samo tl'oosni planetul'ni "I'enosi sa dva glavna zupcanika. Kut koji medusobno zatvaraju jest (Y. Zupcanik 2 i 3 imaju isti broi okrcta pa su i kutovi ('J. Na tni nacin ce zupcanik z .."11\ zupcanika N. Omjcl'c kretania )11oiemo dohlti i graficki Kut7. a centralni zupcanik sc okrece.3' Z4' Tocka CJ na ([2j) jc dodirna tocka zupcanika z . V4 jednake. 511 . moguenost: nosac zllpcanika stoji. ccntmln.upCanik [ i glavni zllpCllnik 2 okreL'U 5e u suprotnom smjeru (norl11alni pl'cnos).. ). uCiniti okret: q." (lg 1"). Pri tome su i zupcauik z .. glavni zupcanik 2 i nosac zupi:':anika N okrecu se u istom smjcru. 3 okrctat cc sc. l1an08i1110 n .2 okrerao zupcanik z .3 okrcta u istom smjeru.I. Vracanjcrn 7. Vraeanjem z [ za jedan okret natrag okrenut ee se 1.". 3 . Ako nam je broi To je jednadzba . i od nosaca zupcanika N.2 c'" tg (/. koii su mcdusobno u zahvatu. U tocki e. moramo ga sada. Ako je zupcanik Z 1 cvrst.3. Takav tl'Oosni prenos pri kojem su osi pogonskog i gonjenog vratiia koaksijalne odlikujc sc malim potrcbnill1 prostorom te ima cak sest !ilzilih moguenosti krctanja: 1\.. Nepomicni zupcanik 1.upc"::rmikom Zt Na Q2\\! prikazan [e planerarni prcnos pri kojem jc znpcanik s unutarniim ozubljcniem 3 (z.1 i 1. odnosno u nicmu kruzi zupcauik 2. Da bis1110 doW do broja okrcta 7.. a prakticno su granice prcllosnog o1l1jera izmedu 1. Kut koji rnedusobno zatvara]u jest a I' Kako su u tocki G I brzine v! '" V2. Krctanje zupcanika z. zamislimo opel da smo cijeli sustav okrenuli za jedan okret natrag. Kako je z~ cvrst i ne okrece so. zupcanik ZI posrednistvom zupcanika 7. pri vracaniu Z3..nosac zupcanika) 'f1~·jcdnostavr» planetnrni prcnos sa unutarn] im ozubljcnjcm (12-9 Planctarni prcnos S ncpomicnim zupl:anim vijenccm.. Osnova ie te graficke metodc u jednadzbi brzinc: v ~. prikazanim na Q2W. (\. ~" . J i 2.hachovom mctodom. Ako nosac zupcanika N stoji. nazivamo ccntralnirn a zupcanike koii kruze satelitima (planetarnim zupcanicima).. prcdstavlja brei okreta n I' Tako S1110 postupil i i na Q 2j).f1. __ • ~" n. koje se okrcce. Zupcanik 1 se takoder okrccc oko osi 1. mogucnost: centl'alni zupcanik 1 i nosac 7.3 ". kako to pokazuie <!2~ tangcns kuta koji medusobno zatvaraiu viI'.3 za daIjnih z . polazcci od D uuazad. mcdutirn. 1'. po zupcaniku z. A buduci da ie nosac zupcanika N vee ucinio svoj jedan okrct.n. moramo ga za neopravdano uciuieni jedsn okret vratiti nazad.. zarnislimo da smo zupcanik Z3 okrcnuli za jedan pun okrct. Prel10sni omjer leii teoretski i1. . jos i odvaliuie i time se zupcanik z 1 okrece jos brze. okreta. mozc sc s lczajnog mjesta II. Naneserno l i u dodirnoj tocki zupcanika velicinu obodnc brzine v na radiiusu )'. 1l1Og\lCnost: centralni zupcanik 1. tan (Y. drzati da se ne okrcce. i Z2. Kako je praktic110 z 3 > z 1. -plaMtami ztJP~(Jf}ik Na Q2j) dan je normalan prenos s cilindrknim zllbin"la lIll lI2' 1.I.i radijusa 1'. Zupcanik z 2 se. zahvata u 3 i 1 (z.' n.3 uCinio ukupno. odvaliaiuci se po zupcaniku 1. Prema tome je 1. koii se mozc okrctati oko osi 1.5.. Takav jednostavni planetarni prenos sasto]i se od dva zupcanika.upcanika N imaju Isti. . Spojnica izracuuatc brzine v J =" 1'1 11.1 Kinematska z av is n o s t jednostavnih je jednostavni planetarni prenos p l a n e t arn ih s vanjskim.~ 1").l za 'ldz." 112)' U tocki Cz opet su brzinc V3 =. onda bi satclit 27. imatno i odnos z 3/Z J > 1 pa je i prcnosl1i omjcr i > 2. v =" f(1'). Zupcanik I je nepomiean.2} Dijagrarn brzina xu po)cdina~n i zupcanik ko] i irna n okreta nn rninutu j'ill'ulela sa zrakom brzine 2 iz c dnje broj okreta n2• Vee smo prije konstatirali da je 113. i nosac zupcanika N nacinili j~dan okret. Ql~ jcdnosiavnl planctarni prestos s vanjskirn oxubljcnjcm (1 .5 do 10. a kroz B paralelu sa zrakom btzine I tc dobivamo tocku c. Prakticne J11oguenosti prenosnog omjcra krccu se izmedu i c= 2.7. Zraka brzine 3 je ionako paralclna s odgovarajucorn zrakorn iz dijagrama broja okrcra.11pcanik 2 stoji.. "" --. okrcta poznat. a centralnl zupcanik I supl'otni smjer krctanja.= 0. Planerami prenosi rnogu biti sastavlieni od cilindricnih i od konicnih zupcanika. glavni zup6anik 2 i 110sac zup6anika N imaju isti smjer krctanja. 1 i Z2 jednake 'U I "" V 2. planctarnim zupcnnikom okrctnim na nosacu xupcrmika u zahvatu sa zupcan in'! vijcncern i :l. 1 i 2.). tesko odvoditi kretanjc J snags. spojnica v [ oC V2 i radijus 1'2 dat ce zraku brzine 2. . Kad bi satcl it Z2 bio vodcn samo oko zupcanika z . a Z3 se okrc(. mogucnost: eentralni zupcanik 1 sloji. daie zraku brzine 1. cemmini 7. 2. . a oko njcga. Sa 4 iz c dobivamo brei okreta n*. Takav 6e pl'cnos bitl rcduktor broja okreta ako pogon dolazi od 1. onda je obodna brzina Iunkcija radiiusa v 1" n pravca. l' l' l' . a glavni zupcanik 2 suprotan smjer krctanja. a multiplikator ako pogon dolazi od nosaea zupC::l1lika. u mjcrilu pnralclno S v I' Kroz tocku A povlacimo okomicu. n (m/min). 510 I. Illoguenosl. a tan (1.. koii moze biti s vanjskirn iIi s umitarnjim ozubljenjcm. pre n os a ozu- Na Ql~ prikazan a na Qll!! s unutarnjim bljenjem. Da bi doslo do broja okreta zupcanika z I.medu 1 i 2.i zupcanik 1 i nosac zupcanika N okreCll sc u istom 8111jC1'1. a sarel it 2 (Z2) smiestcn na nosacu zupcauika koji Be okrece oko osi I.contralni zupcanik.319.

Odgovarajucim povezivanjcm omogucuiu se promjene prenosnih omjera.rriogu<no. ucinit ce vratilo 2 nosaca zupcanika ovaj brei okreta: Kad vratilo 3 nacini jedan okret.) s unutarniim ozublienicm. ad kojih ie jedan u zahvatu s [ednim.kim wpcanikom z.4.0 icdan u zahvatu s pogonskirn zupcnnim viiencem Cr. pustit cemo da S~ vratilo 1 (zupcanik z 1) i vratilo 2 (zupcanik zz) izrnienicno okrecu. to bi bila rnogucnost da na gonjenorn vratilu imamo zaista sirok registar stupnj~vanih brzina. To nam omogucava planetarni prcnos prikazan na Q2i}. Da bi se postiglo ravnomjerno opterecenie Iezaja. Da bisrno dobili broj okreta nosaea zupcanika. ako bi se rezultati stupnjevanih brzina jednog i drugog pogona mogli dobiti ria gonjenom vratilu. i z. a nosac zupcanika N prcdstavlia gonjeno vratilo... obicno sc pri troosnim planetarnim prcnosima ugraduju po tri satelita (planetarna zupcanika). U praksi cesto imarno slucaj da dva razl icita pogona (s razlicitim brzinama) treba da rade na istom vratilu.j Troosni planctarni prenos sa dva zup~anik" ('. ucinit ce vratilo 2 nosaca zupcanika ovaj broj okreta: okreta :3:3 512 PRAKTICAR!l1 513 .) utvr§cena na zajednickoj osovini.mog"<nOlI :. medusobno pomaknuta pod 120 (j_2}i. ZaiednicKa osovina zupcanika uleii~tena ie na no" sacu gonjenog vrutila Kad vratilo 1 nacini [cdan okret. a vratilo 1 stoji. i z."mogucno5f 6. uleZi~lcno je on nosacu gonjenog vrstila ([~~ Troosni planctarni prenos sa dva zupcanika ucvrUena na zajednickoi osovini. 0 ([I!. Zajednicko vratilo zupcnnika z. od kojih .t 42Ji ([2-~ Troosni povratni pianctarni priicnos i njcgovih scst mogucnost brz ina i broja okrcta i krctnnia s odgovarajucim dijagramirna Troosni planetaml prenos sa tIi planctama eupesntka medusobno pamaknuta pod 120· Na Q2~ dani su uz svaku od nabrojcnih sest mogucnosti dijagrami brzina i dijagrarni broia okreta. Dalinje mogucnosti prenosa postizemo ako na nosac satelita smjcstirno dva rncdusobna cvrsto povczana zupcanika Z2 i z~. Ako je pri tome svaki pogon jos i stupnjevan. a drugi s pogan. a drugi s drugim pogonskirn zupcanlkom. a vratilo 3 pri tome stoii . ad kojih ie jedan (zD u zahvatu sa z" a drugi (Z2) u zahvatu sa Z3 Q2}l. pri koiem se vratilo 1 i vratilo 2 istodobno okrecu.

od velicine zupozubljenjem (1'2). nN oznacuiu broieve okreta pojedinih vratila. brei okreta: 1 . = 2T. proizlazi iz produkta obodne sile i relativne obodne brzine: Pz=FI(r1nl-rLnN) Isto tako mozemo izracunati odnos !j_: TI l'lnl + 1'2112 = 21'. MN okretne mon mente vratila. . a na pogonskom (kao reakciia) u suprotnom smjeru kretania. P3l> PN sile [kp]. n2.n.-n2) Plunetarni prenosi s konicnim zupcsnicima <l:2~nalaze primjenu za prenos snage kod uutornobila <l:2~. Ako se vratila okrecu raznim brojevima okreta.2 Dimenzije Da bismo postigli stojimo da prenos prenosnog orniera.~+--~1 z.I1z) 11. ali [e u odnosu prema '/. M I' M~.). a PI' Pz. 21'.V. = 1'1 + 1'2 FI(TI111 n2) = 2F11"N' Tlnl + r2n~ = 21'.n. medutim.T( + n. Dovedena snaga: Pdav = F I rl n . t7.JI9.F. rN FN . . ravnoteza sila proizlazi: -P31-F32+FN=0 -1-F31 . zavise od velicinc Velicina planetarnog prenosa zavisna je. 1'1 + (21'.Kad se istodobno okrecu i vratilo 1 i vratilo 3. = T1 + T3 = 2 r L: -l-+~i~\--. + FN . PN snage izrazene u kW. Dimenzije zupcanika. nabude sto manji. Da bismo dobili broj okreta nosaca zupeanika pri razlicitim brojevima okreta vratila 1 i 2. III - n.n. 1'2 (n. + F2 1"2 n.: + Z2 ZI Uz prije prlhvacenu pretpostavku T I = T 3. (n. Smjer djelovanja sila proizlazi iz cinienice da na gonjenom zupcaniku obodna sila djeluie u smjeru kretania. Na <l:2~ [e zupeanik 1 pogonski. nalaze se dva potpuno jednaka zupeanika Zz.ednostavnih planetarnih prenosa sto vecu mogucnost prcnosa snage na jedinicu volumena prenosa.upcaniku 2 pogonski zupcanik. l'N = 0 = + FI Tz = Za prvu od prije nabrojenih sest mogucnosti kretania proizlazi : +F 1 1'z = 2 Pi : 1'N + F 1rz . Buduci da je visoko opterecen i buduci da cesto ima i visok broi okreta.dv = FN .1'1) 112 = 21'. (12) .-1'1 1"ln.319. Fl Fir Ravnoteza snage: Fl' t'l 111 Tl 1 1'2 = l'~ 1'1 + 21'3' 31'1. a P3L. nN nN Q® Diiagram za odrcdivani e dimenaiia prenosa 21'.r2 1'1 = n. 515 514 . TNnN = 2 F LnN I'N Snaga koia se prenosi zahvatom zupcanika 3 sa zupcanikom 1 i zupcanikom 2. izlazi T.319.4 Planetarni prenosi s ko ni cn im zupcanicima (n . n2 +1'2 = 2 Fl' TN . a preko nosaca zupcanika se kretanje i snaga odvode. kako se to iz slike vidi. canika s nutarnjim .Na prenosu. kako znamo. moramo dobivene prenosne omiere mnoziti minutnim brojevima okreta vratila: 5.~_-z~-~ = --z-l-z-z-+~i-3-Zr +~~ Z2 Z3 1 ZI z~ z~ Z3 Z3 + ZI =1 Zz Takav se rezultat mora svakako dobiti ako se oba vratila okrecu jednako brzo. ucinit ce vratilo 2 nosaca zupcanika ova. Satelit ] je u tom slueaju gonjeni zup~anik. - !s_ = 1'1 n2 2(n. = n.) = 1'2 1'. <l:®. Obicno se uzima 1) = 1'1' Uz pretpostavku da je l' 3 = 1'1 proizlazi: 1'~ 5.n.n2 Odvedena snaga: p. 111 (12) ~. snaga zahvata (P. .=1'1+12 1'2=21'. radijus satelita (planetarnog zupcanika) ne smije biti suvise malen. 11. (r1 + 1'2) Dovedena snaga = odvedena snaga (ako zanemarimo ' gubitke u samom prenosu) (n . dobit cemo i razlicit broi okreta nosaca zupeanika. F31 F3I f3 - F3Z '1'3 = 0 ((@ Troosni prcnos i sHe na aubima = F3Z = Fo + F 32 = 2F 1 = = Fl FN U stanju ravnoteze moraiu i momenti oko tocke c biti u ravnotczi: +Fv : rl . To [e ucinieno zato da bi se mase izravnale.3 Odnosi s il a Na <l::i!l I.

i Z3 u dijagrarnima predstavlieni kao zupcanc letve. Osim toga. Aksiialno ucvrscen]e unutarniih prstena kotrljajucih lezaia Izvrseno [e na slobodnim kraievima vratila uskocnicima. z. Pogonsko vratilo ulezisteno je u konicnim lezajima ulozenim u cahuru. i Z3 U istorn smjeru a ds pri tome nista nc zadrzavamo. obodna brzina zupcanika z i. Okrecemo Ii ZJ i Z3 U sup rot nom smjeru. Na Q3~ prikazan je dvostepeni prenos s vratilima koja su smjestena jedno pokraj drugoga. Nastavlianje pogonskog zupcanika izvodi se pornocu distanciiskih limova ulozenih izmcdu cahure i kucista.odnosno razne brzine. umanieno za broj okreta ZI' Okrecerno li A i z . se okrece. Pogonsko vratilo montira se zajedno s cahurom.g Dljagrarni brzina planet. Zadrzavamo Ii A.319. a drugi kao cvrst. Takvi prsteni primjenliivi su za obodne brzine v ~ 10 m/s. Na <1aga prikazan [e opisani sluca] kad Z3 stoii. potrebno [e omoguciti nastavlianie zracnosti u leiajima. Gonjeni zupcanici su liievani. Na Q3l\> prikazan je dvostepeni prenos u kombinaciji konicnih i cilindrienih zupcanika. buduci da je pogonski konicni zupcanik ulezisten u konicne ldaje. Pri tome su zupcanici z . Da bi se sprijecilo istjecanje uija iz kucista. Zupcanici su kovani. Ulazno i izlazno vratilo imaiu ugradene odbojne prstene za ulje.mill zubima prenosa s konicnim Na Q39:a do c prikazani su dijagrami odgovarajucih brzina. Kuciste je dvodiielno. - P cdv = P cev (PdQ' -pcdv 1) gon_le-nlJ 'ira/ito 5. umanieno za broi okreta z. odvedenu snagu. . Snaga utrosena na svladavanje trenja Pp. okrecu se zupcanici ZI i Z3 istim kutnim brzinama. isrodobno. okrenut ce se A = -2- 2+4 = 3 puta. a vcliki zupcanik je Iijevan..upl:anicima (i:. okrece se i A u istom smjeru kutnom brzinom koja odgovara aritmctickom prosjeku kutnih brzina zupcanika z . a z . Vratila su ulezistena u kuglicne lezaie. A stoji. pa drzeci da se ne okrece okrecerno A. = P do. Iz dijagrama se vidi da se osovina nosaca A okrece samo ~_1_. Na Qa1l prikazan je prenos s konicnim zupcanicima.319. Okrecemo li A i z 1 istodobno u istom srnieru. Mali zupcanik je kovan u jednom dijelu s vratilom. okretat ce se z 1 s dvostrukim broiem okreta. Okrecemo li A brzinom v ada pri tome ne zadrzavamo ni iedan od zupcanika z 1 i Z2. gonjeni su Iijevani. Na Q3~ prikazana je moderna konstrukcija dvostepenog prenosa. Pogonski zupcanici su kovani i naklinjeni @j) Jednostepeni prenos s cilindricnim zupcanicim3 na vratilu. . a sa PQd. i Z3' Ako senpr.6 Konstruktivne oblikovanja izvedbe pr en o sa cilindricnih puznih p r e n o sa . brtvenjc na ulaznom i na izlaznom vratilu izvrseno je pomocu standardnih brtvenih prstena. ovi mogu postici razne broieve okreta Q3l}b. okrece se Z3 u srnieru A s dvostrukim brojem od A. bez obzira na to okrecerno Ii ZI il i Z3' Okrecemo Ii istodobno z . Iz tehnoloskih razloga vaniski prornjeri kotrliaiucih lezaia na istom vratilu medusobno su jednaki. a :13 ulaznom i na izlaznorn diielu vratila maticama. Po [edan Iezaj svakog vratila oblikovan ie kao siobodan.Postupimo li sada obratno. Ako ie kutna brzina obiiu zupcanika jednaka.Ako na prenosu Q2W zupeanik z 3 stoii. ali u obratnorn smieru. okrenuo dva puta a Z3 cetirl puta. iskoristivcst iznosi: prenosa Na Q3D prikazan je jednostepeni prenos s cilindrienirn zupcanicima s ravnim zubima. I ovdjc lezistenje pogonskog konicnog zupcanika treba da omoguci niegovo tocno nastavlianie u odnosu prema gonjenom stozastom zupcaniku. broj okreta Z3 iznosi u tom slucaiu dvostruko od broja okreta A. okretat ce se posrednistvom zupcanika Z2 osovina nosaca u istom smieru kao i z 1. Medusobni poloza] kucista fiksiran [e pomocu zatika. I Iezaji gonjenog vratila ulozeni su u cahure. I ovd]e su letaji pogonskog konicnog 517 516 . okretat ce se A kutnom brzinom koja odgovara razl ici kutnih brzina zupcanika z 1 i z 3' i to u onom srnjeru u koiern se okrece zupcanik s vecim brojern okreta Q3~C. primjeri (j'I~.5 Iskoristivost Oznacimo Ii sa P do v dovedenu snagu. ali u protivnom smjcru. ali sarno s polovinom brzine. Pogonski zupcanici su kovani. 5. brzinom zupcanik 2 Z3 gdje je v.. Planetarn i prenos s konicnim 7. a zupcanik Z 1 se okrecc. Lezaji primaju radijalna i aksijalna opterecenia.

~~~ Dvostepcni

prenos

s cilindricnim

zupcanicima,

Ldali poicdlnih

vratila

SU

medu

sobom [cdnaki

([,,~ Dvostepcni

prcno s s cilindricnim

zupcanicima

i vratilima

koja su smicstena

jedno pokra]

drugogn

zupcanika pogonskog prirubnice ucvdcenje
51B

ulozeni u cahuru kojom se pogonsko vratilo ugraduje u kuciste, Nastavljanje konicnog zupeanika postize se distancijskim limovima, koji se ulazu izmcdu eahure i kucista. Gonieni zupcanici ulozeni su u kuglicne lezaie, Aksiialno alobodnih lezaja izvcdcno je uskocnicima, a cvrstih !cZaja pornocu matica.

4~

J ednostepeni

prenos

s konicn irn zupcanicima

519

1s~ Dvostcpeni

prenos

kombiniran

konicnirn

i cilindricnim

zupeanicima

Na ({3~ prikazan je prenos kombiniran konicnim i cilindricnim zupcanicima. Pogonski zupcanici izradeni su kovanjem od iednog dijela s vratilima. Gonieni zupcanici su stezno spojeni s vratilirna, Vratilo gonjenog cilindricnog zupcanika ulezisteno je u dvoredne bacvaste leiaje. Vranjski prsteni tih lezaia ulozeni su u ekscentricne cahure. Okretaniem tih cahura moze se nastavliati razmak osi izmedu pogonskog i gonjenog cilindricnog zupcanika. Kuciste ima rebra zahladenie. S gonjcnog cllindricnog zupcanika snaga se odvodi klinastim vratilorn, koie ulazi u utore suplieg gonjenog vratila.

<l® Na <i&1J ialno u diielno. kovano ravnina sobom 520

Dvostepen

i prenos

kombiniran

konicnim

i ci1indricnim

zupcaniclma ~$~ Puzni prenos lijevanog jednodijclno8' kuci~ta

i s puzem

smiestenim

ispod

puznog

kola

prikazan [e puzni prenos, Puz ie smjesten iznad puznog kola. Ulezisten je radikuglicne lezaie, a aksijalno u dvostruki aksijalni leza]. Kuciste je zavareno dvoPaino kolo uleZiSteno je u radijalne lezaie, od kojih [e jedno lezajno rnjesto oblikao slobodno, a drugo kao cvrsto. Prilikom montaze treba osigurati da srednja puznog kola prolazi kroz os vrtnie puza, kao i to da os puza i os kola budu medu okornite,

Na Qa~ prikazan je puzni prenos puzern smiestenim ispod puinog kola. LeziStenje puza i ovdie je provedeno pomocu radijalnih kuglicnih lezaia. Aksiialno opterecenje uhvaceno ic pomocu dvostrukog aksijalnog lezaia, Okretljivost lezaja osigurana ie kuglastim podloscima, Aksijalni leiaj nastavlia se pomocu matice. Lezistenie kola provedeno je pornocu 521

kuglicnih radijalnih lezaia, Kuciste [e Iijevano jednodijelno, Montaza kola izvodi se sa strane, Kolo ie dvodijelno. Vijenac ie vijcima spojen s glavinom, Na (j)j}i prikazan je globoidni puini prenos. Pui je ulezisten u radijalne kuglicne lezaic, koii preuzimaju radijalna optcrecenia i dvostruki aksijalni lezaj, koji preuzirna aksiialna opterecenja u oba smjera. Aksijalni leza] srnjesten je u posebnu cahul'll, koja se vijcirna pricvrscuje za tijelo. Nastavlianjc se izvodi pornocu distanciiskih Iimova ulozenih izmcdu cahure i tijela, kao i izmedu cahure i poklopca Cahurc. Kolo je ulezisteno u konicne leiaje. Zracnost lezaja nastavlia se poklopcima i distanciiskim Iimovima. Puino kolo ima poseban vijenac stezno navucen na glavinu. Kuciste [e dvodijelno lijevano s rebrima za hladenie.

@~ Puini prcnos globoidni

Kon8truktivne izvedbe planetarnih prenosa. Na 14]) prikazan je Krupov planetarni prenos pri kojem je zupcani vijenac s kosirn zubirna, koji stoii (c), putem zupcane spojke (e), koja [e nastavliiva, tako elasticno povezan s kucistem da se zupcani vijenac djelova.njem sile na zubu rnoze prema potrebi nastaviti, Tn satelita b 1, b2, bJ, imaju takoder mogucnost da se djelovanjem sila na zubu prilagode zupcaniku (on niie posebno ulezisten): Prikazani prenos ima prenosni omier 1470 ojrnin 11 600 o/rnin

=

i, a snaga [e 2200 KS.

14]) prikazuje planetarni prenos s rucicom (N) izvedenorn u obliku eksccntricnog vratila, ana Ci~ planetarni prenos s plivaiucim centralnim zupcanikom, 1~ prikazu]e planetarni prenos samo s plivajucim zupcastirn vijencem. Na 11~ prikazan je planerarnl pre nos s konicnim zupcanicima,

522

523

No ta slla.1) vidimo da sila trenja zavisi od sile F. a smaniuie se i opterecenje. cltct (elle< - Ikp] 1) [kp] ill Silc na rernenu kOf' obaviia ncpokretnu remenicu FR e = F2 = baza prirodnog logaritma = 2. a to ce zavisiti od stupnja zateguurosti remena.321 Remenski prenosi s plosnatim remenjem Navucemo li remen na dva glatka kola. od osobina samog rernena. Na njegov desni krai obiesen je teret F 2' Da bismo ga podigli. koia se okrece. Preko nie prebecen je plosnati remen. Na CD prikazana je rernenica koia se ne mozc okretati. vidimo da se sila ® stte na remenu koii se krece 525 . Za vrijeme kretanja remena po pogonskoj remenici smanjuje se opterecenie remena od F. moramo na lijevom kraju rernena vuci silom F 1 > F 2 jer moramo svladati jo~ i trenje naleznih povr~ina remena i remenica: Dio remena na vucno] strani nazivarno vlacni pas. mozemo prenijeti snagu s [edne remenice na drugu. i z~tegnemo 1i ga do stanovite miere. kako znsmo. od velicine kuta kojim rernen obavija remenice. <!~ Planetarni prenos s konicnim zupcanicima Sila trenia mora biti veta od obodne aile F«. na CD oznacen s ct. = 0 bit ce F 1 = F 2' To znaci da sila trenja FR zavisi od velicine kuta obavijanja. kad remenice kola stoji odgovara zapravo velicini obodne sile P« koia bi se remenicom. = IH~ Planetarni prenos s plivaiucim zupcastirn vljencem r. mogla prenijeti . Promatramo li gonienu remenicu. Uslijed okretanja masa remena izloiena je dje10vanju centrifugalne sile. Buduci da [e rernen vrlo elastican.. Remenskim prenosima prenosi se snaga i krctanie na vratila koia su rnedu sobom udaljena. Na ® prikazan je tok promjene sila F 1 iF •.. a na vuceno] strani slobadni pas remena. a = kut obavijanja rernena u lucnoj mjeri. Iz jcdl13dibe FR = F« (ella: . remenski prenosi rade rnnogo mirniie i gipki]e od Iancanih i zupeanih prenosa. Time se smaniuie sila trenia. od kvalitete naleinih povrsina. Prema Eytelweinovim i Eulertovim radovima zavisnost izmcdu sile vlacnog i slobodnog ogranka izrazava se jednadibom: F. Ona nastoji da rernen odigne ad rerncnice. brzine remena itd. Za vrijeme okretanja doci ce do veceg iii manieg proklizavanja rernena po remcnici. remenice. Sila trenja FR. koii se stvara izrncdu nalcznin povrsina remena i remenice. mora naprezanie izazvano silorn F 2 ostati u odredenim dopustenirn granicama.5. smanjit ce se i potrebna sila F 1 za dizan]e tereta F 2' Pri ct. i da je to veca sto ie veca sila F2• Da remen ne bi pukao.32 REMBNSKI PRENOSI 5. Smaniimo Ii kut kojim remenica obavija remen.718. zavisi i od koeficijent9 trenja I). na Fl.iTa mcgucnost prenosa snage proizlazi od otpora protiv klizania.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful