Padre Romano Zago - OFM

Otac R o m a n o Zago. OFM

OD RAKA SE MOŽE OZDRAVtTH

PROVIDENTIA SPLIT. 2006,

B!OGRAFIJA

Otac Romano Zago O F M rođen 11/08/1932. u gradu Lajeado (RS) Brazil. Po završetku studija Filozofije i Teologije. 1958 godine, biva zaređen za Redovnika Franjevačkog reda .1971 na PUCRS Fakuttetu dodatno završava portugalski, francuski i španjolski jezik. Za vrijeme boravka u župi S V E T O G A N T U N A u mjestu P O U S O N O V O R ! 0 G R A N D E D O S U L BRAS1L, kada prvi put testira recept a!oe arborescens. te je tu ujedno i konstatirao prve s!učajeve ozdravljenja. Nakon čega biva posian u Jeruzaiem. gdje nastavlja s velikim uspjehom širiti uporabu recepta medu bolesnicima. Pozivan je da održi tečajeve i konferencije u Portugalu. Španjotskoj. Švicarskoj, Francuskoj i Italiji.

'i

VAŽNO UPOZORENJE
Sve informacije koje se u knjizi prenose služe iskjučivo u edukativne svrhe, a ne nikako u svrhu dijagnoze iii liječenja bolesti. Svi problemi vezani za mentalno i tjelesno zdravlje, moraju biti tretirani o d za to stručno određenog kadra. N i autor, ni izdavač, ni nitko drugi direktno ili indirektno ne mogu davati medicinske savjete, ne prepisuju nikakva sredstva i ne uzimaju odgovornost za one koji žele sami sebe liječiti. Konzumeri recepta O c a R o m a n a Zaga su osobe koje jednostavno žele podijeliti vlastita iskustva s ciljem i obvezom d a se radi isključivo o "informaciji".

4

OD RAKA S E MOZE OZDRAVIT!!
M a l i priručnik koji pokazuje k a k o se n a praktičan i ekonomičan način možemo boriti protiv raka i drugih bolesti, bez odstranjivanja dijelova tijela, bez lijekova, bez nuspojava, štoviše, ne trebamo se ni maknuti iz kuće.

5

SADRŽAJ

Uvod Upoznavanje Primjena naučenog Formuia Konačna formuia Kako uzimati preparat Pitanja i odgovori Internacionalizacija recepta Je li aloja otrovna? Aloja i A1DS K a o bliskoj prijateljici Zakijučak

7 11 15 23 27 35 39 77 111 127 135 139

Aloja: karakteristike, kemijski sastav i fitoterapijsko djelovanje .. 9 3

6

UVOD

Mnoge osobe, čuvši za ozdravljenja

o d raka

postignuta

metodom koju namjeravamo obraditi u ovoj knjižici, pitale su me je li moguće razglasiti tu «fq/nu». Upravo iz takvih razmišljanja proizašlo je ovo djelo koje v a m s radošću predajem. Iskreno govoreći, ne želim d a me itko smatra izumiteljem ove metode. Ili, još manje, pionirom, prvim koji je primijenio ovu formulu s pozitivnim ishodom, l b ne bi odgovaralo istini. Prije nego li meni, to pravo s p u n o m zaslugom pripada drugima. Knjiga nema pretenziju d a postane išta drugo nego sredstvo kako bi se ova metoda, koja je u raznim situacijama pokazala svoju veliku učinkovitost, učinila pristupačnom što većem broju ljudi. A k o i postoji moja zasluga, o n a se sastoji u tome što sam je rasprostranio. O n o što slijedi n a ovim skromnim stranicama samo je svjedočanstvo jedne prakse, koja je dala pozitivne ishode bezbroj puta, prakse koju s a m primjenjivao osobno ili su je drugi, saznavši za recept, koristili s velikim uspjehom. Zašto ne biste osobno pokušali primijeniti upute ovdje predložene? i Metoda je vrlo jednostavna i svima dostupna. Primijenite je. Budući d a se radi o jeftinoj negativnih posljedica, moja formuli, bez nuspojava ništa drugo nakana nije nego

7

olakšati patnje ovog problema. Ako jedini cilj. je

bolesnika

i osoba

direktno

ili indirektno

povezanih s njima koje često ostaju bespomoćne pred veličinom netko ozdravio koristeći o v u jednostavnu i

ekonomičnu metodu, zašto to ne omogućiti i drugima? Tb je moj N e m a m namjeru prikazati o v u metodu kao nešto magično. Isto tako, svjestan njene vrijednosti, ne želim je tajno čuvati ili se koristiti njome isključivo za vlastite potrebe: bilo bi to sebično. Moja je ideja upoznati ljude s postojanjem formule koja može izliječiti rak, a budući d a je to već iskustveno dokazano, učiniti ovu metodu dostupnom, kako b i se svi zainteresirani mogli njome okoristiti. Knjiga objašnjava svima koji b i to željeli, kako ovu mogućnost provesti u praksu. S druge strane, nije m i namjera staviti sa strane medicinu sa svim njenim zaslugama ili, još gore, obezvrijediti znanstvene studije usmjerene k rješavanju problema raka, nazvanog «zlom sto!jeća». S v a istraživanja provedena u cilju borbe protiv tog zla zaslužuju najveće pohvale bez obzira s koje strane dolazila. Sve što je d o sada učinjeno i o n o što će se još učiniti u traženju definitivnog rješenja problema, ne gubi n a svojoj vrijednosti i zaslužuje svu našu potporu i uvažavanje. Nadajmo se kako će čovjek, napredujući trajno u svojim istraživanjima, jednoga d a n a potpuno nadvladati to zlo, koje je već dugo vremena nespokoja čovječanstva. Pomozimo jedni drugima izvor u toj

zajedničkoj borbi, koja pogađa sve i svi smo u nju uključeni. Želio bih ponuditi svoju skromnu suradnju, kako bih olakšao tešku patnju čovjeka, tako poniženog neizbježnom primjenom kirurških zahvata i drugih postupaka koji ga iznakaze, a u kojima današnja tradicionalna medicina vidi jedini izlaz. Želio b i h

8

poštedjeti

bolesnike

od pogubnih

posljedica

radioterapije.

kemoterapije (koja predstavlja pravo bombardiranje organizma!) i drugih tehnika te vrste. Rješenje predstavljeno u ovoj knjizi je bezbroj puta jeftinije. Bezbolnije. Prirodno. Svatko ga može primijeniti ostajući u vtastitoj kući. Rezultati su bili toliko uspješni d a su ozdravljene osobe, makar bi!e u ponovno završnoj fazi bolesti, u roku o d d v a d o tri mjeseca

započele svoj prijašnji život, rekao b i h , s još većim žarom i kvalitetnije, možda stoga što su p o n o v n o mogle osjetiti okus života k a d i m je već sve izgledalo izgubljeno. Želio bih d a o v a formula nade svoje mjesto uz sve ostale metode d o sada poznate i one koje će se tek otkriti n a zajedničkom frontu, sa svrhom d a se o v o zlo iskorijeni s lica zemlje. D a k l e , o v a knjiga svojom jednostavnošću i krajnjom jasnoćom želi biti putokaz i znak za sve one koji su prisiljeni suočiti se s r a k o m ili nekom drugom degenerativnom bolešću. Prijatelju(ice), ako neka osoba tebi draga i m a tu «ružnu bolest», osim konvencionalnih metoda kojima je već pribjegla, predloži joj i ovaj lagani način liječenja. Može joj pomoći. M o r a joj pomoći. Bezbroj puta o v a je metoda dovela d o potpunog izlječenja, spašavajući mnoge živote. O h ! K a d a b i samo statistike pisale o ozdravljenjima o v o m metodom koja su se događala n a svih pet kontinenata! Ništa ne košta probati. Ništa se ne gubi. A možeš spasiti nečiji život. Čitatelju (čitateljice), moja je jedina želja d a ti, slijedeći o v u metodu, jednostavnu i ekonomičnu, potpuno prirodnu, bez nuspojava, vratiš zdravlje dragoj ti osobi, tako d a joj se potpuno vrati vitalnost i udvostruči radost, jer je osjetila kako se o d nje udaljava nadolazeća sablast smrti koja se činila neizbježnom. T i ćeš istom osjetiti neopisivu radost, jer si pobijedio nešto što se 9

činilo da nadiiazi tvoje snage. Bit će kao d a si p o n o v n o d a o život ozdravijenoj osobi: ti si joj omogućio da nanovo dijeti život s ostalim živim bićima. 1 pjevat ćeš u sebi: »Blagoslovljen budi B o g koji je dao tjudima na raspolaganje mnoštvo trava i drugih biljaka korisnih za borbu protiv bolesti, d a b i se život m o g a o nastaviti, i to nastaviti u zdravlju^!... Autor

A k o ne poznajete aloju ili ne znate d a postoji više vrsta aloje (ima i h 3 0 0 - 4 0 0 klasificiranih, a d a ne spominjemo još o k o stotinu koje tek moraju biti klasificirane ili se još moraju ispitati), ako niste sigurni o k o izbora biljke prikazane n a omotu knjige, o d m a h ćemo v a m odgovoriti: to je ta! Prikazana aloja arborescens postoji je - «aloe arborescens». O d tipa varijanti. Arborescens je dvadesetak

vrsta koja je najrasprostranjenija u Brazilu a može se pronaći svugdje. K a d a ubuduće b u d e m spominjao samo aloju, radit će se o vrsti arborescens. Dr. A l d o Facetti, fiziotehničar i travar, koji m e intervjuirao više o d sata z a < T Riviera», koja <V pokriva talijanske pokrajine Massa, Viareggio, L u c c a , Pisa i Carrara, garantira n a m d a aloe vera ili barbadensis raspolaže sa 4 0 % aktivne tvari z a b o r b u protiv raka, d o k je arborescens ima čak 7 0 % . D a b i se olakšalo traženje recepta, stavili s m o ga n a vanjsku stranu korica knjige, kako b i se u slučaju potrebe mogao lako pronaći ili izdiktirati putem telefona.

10

UPOZNAVANJE

N a kraju radnog d a n a ispunjenog čitavim nizom aktivnosti, odgovarajući različitim zahtjevima modernog života, franjevci reda Male braće, jedan p o jedan, vraćaju se kući n a večeru, d a bi prikupili snage za novi d a n . Prema tradiciji o n o g kraja, sin svoje zemlje, franjevac iz R i o G r a n d e d o S u l , k a o i drugi stanovnici, odmara se poslije osvježavajućeg tuširanja pijuckajući tradicionalni čaj «mate». D o k mala posudica gorkog «mate» kruži iz ruke u ruku, k a o što je to običaj, razvija se živi razgovor, dotičući razna područja: teologiju, filozofiju, politiku i političke stranke, vladu, sociologiju, župu, C r k v u , red, provinciju, ekumenizam, vrijeme, događaje dana. korupciju, abortus, broj rođenja, Treći svijet, multinacionalne probleme, nogomet, itd. J e d n o g a d a n a , k a o i obično, ritual se ponavljao, ali ovoga puta tema je bila napredak znanosti, njeno djelovanje i začuđujuća dostignuća. N i t priče vrtila se o k o nevjerojatnog, ali istinitog događaja kako se odobravaju ogromne sume novca za formiranje fondova i pomoći d a se p o t a k n u studije za ozdravljenje o d raka. Poslije raznih razmatranja te teme. riječ je preuzeo otac A m o Reckziegel, provincijal, koji je prethodno bio

11

župnik na periferiji grada. Zvučao je pomalo kao čarobnjak - i m a rješenje problema i ostavlja začuđene sve sugovornike: - Naravno... gospodo moja, o d raka se može izliječiti! Upravo tako, za ljude koji žive na periferiji, rak više nije problem. Hi bolje, problem jest, ali se zna njegovo rješenje... - A l i kako? - zapitao je najzainteresiraniji u grupi. - Tamo dolje, n a R i o Grande gdje sam nekoliko godina bio župnik, prisustvao sam, d a tako kažem, skoro svaki d a n ozdra­ vljenjima siromašnih ljudi oboljelih o d raka. Mogao bih ispričati slučaj jedne stare crnkinje koja je imala rak kože. N a k o n izliječenja, ona i dan danas živi u svojoj baraci i vodi normalan život... - A l i nije moguće! Imala je baš rak? - Rak koji je potvrđen medicinskim nalazima. Reći ću v a m još jedan slučaj jako mile osobe, bez imena. M o g a o bih v a m dati i primjer poznatih osoba koje su primijenile isti način liječenja. Tu su i mnoge osobe n a glasu n a nacionalnoj razini, koje s u , upotrijebivši istu metodu koju je koristila starica iz periferije grada Marittima, uspjeli pobijediti to zlo. Ta metoda n a isti način liječi siromašne ljude bez obzira n a njihovu boju kože, kao i slavne i bogate. Bez diskriminacije. S v i m a služi. Priroda ne daje nikome prednost. Odgovara svima koji se žele njome poslužiti... - Slušaj prijatelju, ali koja je to magična formula koja ozdravlja o d jedne takve bolesti kao što je rak? O d m a h n a m ispričaj sve, prijatelju, n a koji to način ljudi s periferije, dolje, u Noiva-do-Mar, uspijevaju ozdravljati o d tumora. - Želio bih precizirati d a se ne radi o nikakvoj magičnoj formuli, apsolutno ne! V r l o je jednostavna. P u n o jednostavnija nego što se može i zamisliti. J e d n o s t a v n a . Ekonomična. Prirodna. S a m o što je, nažalost, nitko ili skoro nitko ne z n a Hi jednostavno ne vjeruje... tamo

12

- A ! i , a k o je jednostavna, ekonomična i prirodna, odmah n a m objasni tu metodu, vrlo s a m znatiželjan. ! zatim, čim čujem d a je neka osoba oboijeia o d raka, predložit ću joj tu magičnu formulu. Bit ću joj najveći popularizator, d a nitko i nikada više ne umre o d tog neumoljivog zla. - Ponavljam, vrlo je jednostavna. S v i u naselju baraka poznaju taj recept.! nitko ne umire o d raka, jer se recept prenosi usmenim putem svima koji se zanimaju za nj. N a p o k o n , nije nikakva tajna. O d raka u predgrađu umire samo onaj tko želi umrijeti. A k o se dijagnosticira bolest, svi znaju izlaz, rješenje. 1 utječu m u se. - Koja divota! Reci m i o d m a h tu blagoslovljenu formulu! Već sam rekao, umirem o d želje d a je saznam... - E v o je. Zapisi: pola kilograma pčelinjeg meda, d v a lista alpje i tri d o četiri žlice rakije. - Objasni m i bolje. - N e m a m ništa više za reći ili nadodati. Recept je taj koji si upravo čuo. S k i n u se bodlje s r u b o v a listova i nečistoće kojih bude u prirodi. S v a tri nabrojena elementa - m e d , aloja i rakija - stave se u mikser. Miksaju se d o k se ne dobije nešto nalik na malo rjeđu kremu. 1... gotov je preparat koji će izliječiti rak. - Šališ se! Prejednostavno je d a b i bilo istinito. - Dragi moj, to je ozbiljnije nego što misliš. N e šalim s e ! ! ako misliš d a se šalim ili d a se s t o b o m rugam, pozivam te d a o d e m o do našeg naselja baraka u R i o G r a n d e u . Tamo ćeš moći koja je ozdravila zahvaljujući gore spomenutoj razgovarati sa starom crnkinjom, jako d o b r o m ženom, v e o m a poniznom, formuli. - A kada se uzima ta smjesa? - J e d n a velika žlica za doručak, jedna za ručak i još jedna za

13

večeru. Uvijek prije jela, otprilike 10, 2 0 ili 3 0 minuta prije. Treba dobro protresti posudu prije upotrebe. Čuvati u hladnjaku, u dijelu z a povrće. - A l i reci m i , ako je ta formula tako efikasna i čudotvorna, zašto nije rasprostranjena? Trebala bi biti objavljena p o cijelome svijetu! Trebali b i se pokupovati reklamni prostori n a massmedijima, n a najslušanijim programima, d a se razglasi to senzacionalno otkriće, d a nikada više nitko s lica zemlje ne postane rob te neumoljive bolesti. - Stvarno, recept je jednostavan d a jednostavniji ne može biti, ali u igri postoje i drugi interesi koji priječe širenje o v o g važnog otkrića. Rak m o r a nastaviti oduzimati živote. Što b i se više liječila bolest, gubio b i se obilni izvor zarade. R a k se pokazuje korisnim u zadržavanju broja siromašnih n a zemlji i time osigurava veći d i o torte n a stolu bogatih. Nažalost, k o d nas u Brazilu samo su bogati u mogućnosti financirati dugotrajno i skupo liječenje. Siromašni, ako dobiju tumor, uglavnom moraju umrijeti. Politika je ta koja zapovijeda planetom. Dijalog se tu završio, jer se oglasilo zvono koje je pozivalo zajednicu n a večernju molitvu. Međutim, jedan o d fratara naučio je napamet formulu i penjući se n a kor, poslušan zvonu, u sebi je Čvrsto odlučio d a će tu metodu razglasiti p o d svaku cijenu, koliko god bude u njegovoj moći. ! dok su fratri n a koru molili večernju molitvu iz Časoslova, u samostanskoj kuhinji je gospođa Paolina pripremala engleski odrezak s crvenim l u k o m koji je uz domaći proizvod - rižu i razne vrste salate, b i o jednostavna večera z a redovnike R e d a male braće iz R i o G r a n d e - d o - S u l . Paolina, radeći, obavlja poput kratkih psalama, pred Lice Gospodnje. svoju liturgiju, koja se n a isti način kao i o n a fratarska uzdiže nježno,

14

PRtMJENA NAUČENOG

Jednoga dana, d o k sam se vraćao sa službe u seoskoj kapelici, zaustavi me kovač: - Oče, znate li d a je moj ujak G i o v a n n i di Forquetta obolio je o d raka prostate i trenutno se nalazi u bolnici Marques de Sousa? K a k o kažu liječnici, slučaj je beznadan. Radi se o danima. M o l i m vas u ime obitelji d a m u podijelite sakramente, i to što prije, jer je situacija krajnje ozbiljna. - Prije svega, hvala što ste me obavijestili. N a r a v n o d a ću m u podijeliti bolesničko pomazanje. Nevjerojatno! Dobro ga se sjećam i sad m i se čini d a ga v i d i m kako sudjeluje n a svetoj Misi u kapelici. B i l o je to prošli mjesec, stajao je n a lijevoj strani, u prvome redu. Iznenadio si me o v a k v o m viješću! - Tako je, oče. V i znate d a , k a d a se takva bolest manifestira, gotovo uvijek bude već razvijena. - D a li ti je ujak p r i svijesti? Misliš ii d a b i h m o g a o odgoditi posjet za sutra? - N a r a v n o V r l o je slab radi bolesti, ali izdržat će d o sutra, budite mirni. A l i doktor je rekao d a neće preživjeti ovaj tjedan. U p r a v o dolazim o d njega i v i d i m d a je situacija očajna... - Sutra, p o rasporedu, slavim Sv. Misu u njegovoj zajednici...

15

O d m a h nakon Mise otići ću u bolnicu d a m u podijelim svete sakramente. Je li u redu? - Odlično! Unaprijed zahvaljujem. ! pripremimo se z a skorašnji sprovod. Nije l i tako, n a žalost? - S a m o B o g zna k a d a će to biti... - Naravno. A l i , slučaj m o g ujaka je beznadan. Uzalud je svaki pokušaj. Z a njega više n e m a lijeka. - Slažem se d a je težak slučaj, ali B o g u ništa nije nemoguće. - Jasno. U redu. Dovidenja i hvala! Sljedećeg d a n a , n a k o n Sv. Mise u kapeli pomoraca, otišao sam u bolnicu. Gospođa G e m m a , bolesnikova supruga, v i d n o potresena i zabrinuta stanjem svoga muža, povukla m e z a ruku n a ulazu u sobu: - Oče, iznad svega, puno v a m hvala što ste se odazvali našem pozivu. Drugo što sam vas htjela zamoliti je, d a v i kažete Giovanniju d a je bolestan o d raka. Željela b i h d a se ispovjedi o d srca, d a b i se tako bolje pripremio n a smrt koja m u je sve bliža. O v o vas molim jer želim d a moj muž, poslije smrti, ode u raj. - Prepustite sve meni, gospođo. Iskustvo i s teškim slučajevima naučilo m e kako se odnositi prema bolesnicima. Budite mirni! U sobi s a m susreo bolesnika koji je b i o n a izmaku svojih snaga. Njegov glas, b i o je još samo tračak glasa. P r e m d a nije tražio nikakvo objašnjenje o svojoj situaciji, o d m a h m i je d a o d o znanja d a se želi ispovjediti, i to, napraviti životnu ispovijed, jer će m u to biti posljednja. Naglasio je d a je želi d o b r o obaviti. - K a k o izvrsno pripremljena duša!, rekao s a m u sebi. P r a v a je milost za svećenika k a d a naiđe n a pokajnika u o v a k v o m stanju! Nije potrebno motivirati ga z a pokajanje k a d a o n o već postoji. N e treba m u ništa objašnjavati k a d se v i d i d a se grješnik već sam pokajao. Lijepo! L a k o ! H v a l a B o g u !

16

Saslušao s a m ispovijed ove raskajane osobe, gdje je s jedne strane postojala svijest o grijehu, a s druge, bezgranično odrješenje povjerenje u Božje milosrđe. Fbdijeljeno grijeha, apostolski blagoslov, pomazanje, imala u o v a k o m u je

popudbina. Jednom

riječju, d a ne dužim, pribjeglo se o n o m najboljem što je C r k v a teškim situacijama, kao Što je bila o v a s gospodinom Giovannijem M a h a n i . N i s a m smatrao shodnim informirati bolesnika o njegovom delikatnom zdravstvenom stanju, kako me zamolila njegova žena, jer s a m uvidio d a se bez obzira n a to čovjek ispovjedio n a najbolji mogući način. S druge strane, j a nisam njegov liječnik. U t o m trenutku prisjetio sam se recepta koji ozdravlja o d raka. O n o g recepta s kojim s a m b i o upoznat u krugu subraće, pijući «mate» u predvorju Provincijske kuće. Ponavljao s a m ga u sebi da osvježim pamćenje: pola kilograma meda, d v a lista aloje i tri ili četiri žlice rakije. Činilo m i se d a je upravo tako originalni recept. N a ulazu u b o l n i c u , pozdravljajući župljanku, koja m i je zahvaljivala što s a m podijelio bolesničko pomazanje prošlo: - Gospođo G e m m a , vaš muž je pripremljen. Što god se dogodilo, učinjeno je sve što se moglo u slučaju k a o stoje njegov Što se tiče vaše molbe d a ga u p o z n a m s njegovim zdravstvenim stanjem, nisam m u ništa govorio. Mislim d a nije n a meni d a m u prenosim medicinske dijagnoze, raka... - A l i , oče, tko i m a tumor m o r a umrijeti! B a r e m tako izgleda. Vjerujem d a biste htjeli biti ljubazni s obitelji koja se našla u jer nisam stručnjak n a tom području. O s i m toga poznajem jedan pripravak koji liječi o d njenom mužu, mislio s a m d a b i bilo d o b r o izvijestiti je k a k o je sve glasio

17

ovako

teškoj situaciji kakva je naša.U svakom slučaju, hvata

vam. M i smo rea!ni, m o r a m o to biti, iako je teško. Ništa se neće promijeniti skrivanjem istine. tzgubio sam snagu objašnjavajući moguće ozdraviti o d raka. Uostalom, o n a je reagirala k a o i sve druge osobe koje su bile pogođene tim problemom, i kako sam uostalom i j a reagirao: s a )vlm novcima koje se okreću p o svijetu, kako b i m o g a o jedan takav jednostavan, domaći recept, napraviti čudo? Gospođa je 0)ta!a uvjerena d a njen muž m o r a umrijeti. 1 gotovo. O k r u t n a gudbina, koju je nemoguće promijeniti! Kada sam shvatio d a razgovor nema nikakvog odjeka u njoj, odlučio sam krenuti n a djelo, ostavljajući sa strane sve teorije i suvišne riječi. N e treba gubiti energiju praktičan, s obje noge n a zemlji. N a svu sreću, Rubens, sin tog bračnog para, n a povratku iz ureda javnog da bilježnika Agostina Bassija, gdje je rješavao dokumentaciju o nasljedstvu u slučaju očeve smrti, zamolio m e ga o d v e z e m d o njegovog poduzeća, što s a m o d m a h - T k o zna hoću l i uspjeti uvjeriti njega d a upotrijebi recept, budući d a to nisam uspio k o d njegove majke. Cijelim putem nisam radio drugo, nego nagovarao mladića *da bi o n sam m o g a o nešto učiniti d a m u otac ne umre o d raka». Dovoljno b i bilo d a napravi o n o što b i h ga naučio. Objasnio s a m mu. Ponovio. 1 još j e d n o m . K a d a s m o stigli n a odredište, želio s a m d a m i p o n o v i lekciju. Sve je savršeno zapamtio. Obećao m i je d a će već sutra njegova sestra Rejane, koja će u bolnici zamijeniti majku, već dosta Iscrpljenu, odnijeti pripremljenu smjesu o c u . prihvatio. O d m a h s a m pomislio u sebi: uzalud. Treba biti gospođi G e m m i d a je

IH

Zadovoljan

postignutim rezultatom, pozdravio

sam ga i

ohrabrio, napominjući m u d a svakako upotrijebi recept. Preostali put d o župe prešao sam čiste savjesti, vjerujući d a će, ukoliko b u d u poslušali moj savjet, spasiti život tog seljaka. Vratio sam se dužnostima župnika, s a m , p o izgubljenim regijama. G i o v a n n i Mariani, je zbog toga, kao što to bude, prešao u drugi plan, u o d n o s u na događaje koji su me svakodnevno zaokupljali. K a d g o d mi je njegov mršavi lik dolazio u sjećanje, iskreno s a m se nadao d a će napitak dati željene rezultate. Tjedan je prolazio k a o i svaki drugi. J e d n o g a jutra, otprilike osam dana nakon podjeljivanja bolesničkog pomazanja, slučajno sam sreo Rejane ispred općine. O d m a h s a m se sjetio njenog bolesnog oca. Približio s a m se, znatiželjan d a čujem kakva je situacija. Htio sam saznati detalje. - D o b a r d a n , Rejane. K a k o si? K a k o je tvoj otac? - Dobar d a n . J a sam dobro, hvala. Sto se tiče moga oca, o n je svakim d a n o m sve bliže smrti. Liječnici su ga otpustili d a umre k o d kuće... - A h , znači d a je o n sada kući? - D a , prije tri dana su ga pustili, više se ne može ništa učiniti. Djevojka je s m u k o m gutala pritisnuta teškim teretom sudbine, razoružana i nemoćna pred tim zlom. - Jeste li m u dali preparat koji s a m v a m rekao? Je li ga uzimao kako treba? - D a , oče, sve je napravljeno onako kako ste rekli Rubensu. O s o b n o s a m ga odnijela u bolnicu. Otac je uzeo dnevnu dozu i još je uvijek uzima. A l i tako je slab! U krevetu izgleda kao osušeno drvo, oprostite m i n a usporedbi. Kakvo strašno zlo! Ta prokleta bolest uništila je m o g oca...

19

- Gledaj, ako je o n uzeo !ijek kako si m i rekla, budi m i r n a , sve će biti u redu. Problem je ako osoba odbije uzeti preparat. - Znate, oče, dogodilo se nešto čudno. V i znate d a je moj otac imao izraslinu u visini donjeg trbuha? Znate li? - Ne, ne znam. - D a , izraslina veličine teniske loptice. Evo, ta izraslina je nestala. - A h , p a o n d a ti m o g u čestitati, draga moja, jer tvoj je otac Izvan opasnosti! Pobijedio je u borbi protiv raka! D a nije tako, kako bi bilo moguće d a se ta izraslina smanji? A h ! Bila b i narasla još više... Drugim riječima, preparat je d a o pozitivne rezultate! Hvala Bogu! Tvoj je otac uspio, vjeruj m i ! N a k o n par tjedana oporavka p o n o v n o će s ostalima obrađivati zemlju kao što je oduvijek radio d a b i n a kraju ubirali godišnje plodove. Vidjet ćeš... Uistinu, dogodilo se upravo tako. G i o v a n n i Mariani polako je počeo bolje jesti. Z a nekoliko dana je ustao iz kreveta. Počeo je hodati gore-dolje p o sobi. Držeći se zida uspijevao b i doći i d o kuhinje. Ubrzo je počeo izlaziti u dvorište i obilazio stoku. Ubrao je i prvo klasje riže koja je dozrijevala šećući poljima. J e o je i prve plodove. Sisao je i šećerne trske s o n a k v i m poletom kakvog je Imao kao dječak. Mjesec za mjesecom, osim što je sudjelovao u berbi, krajem jesenskog i zimskog perioda orao je plugom u koji su bili upregnuti volovi, kako je i oduvijek radio, d a bi zasijao proljetne usjeve. G i o v a n n i Mariani živi i danas, iako je već prošao osamdesetu godinu (rođen 1913) još je u punoj snazi. O n je j e d n a o d mnogih osoba koje su uspjele pobijediti tumor, uzimajući preparat, o kojem govorimo u ovoj knjizi. Netko b i mogao sumnjati, ali

20

ostaje činjenica d a je G i o v a n n i Mariani i danas živ, iako je b i o pogođen t u m o r o m , dajući n a m tako neosporni dokaz o pobjedi ovog preparata n a d o p a k o m boiešću. Na isti način k a o G i o v a n n i M a r i a n i , bezbroj osoba, muškaraca i žena, uspjelo je pokoriti rak, razumije se, svatko o d njih s a svojom pojedinosti životnom pričom, ali koja, bez obzira n a priča o prvom koje s u različite, ostaje uvijek

pacijentu, čiji m i je sretni završetak d a o vjeru u efikasnost o v o g sistema borbe protiv raka.

21

t . ' h i , i k o ž i v i š u. s^nu,,mož^ .uzgaja - ] t r t o m ioncu i držati j e izioženu suncu n a prozoru i!i ^

l a h - h . N a k o n kratkog vremena moći ćeš se okoristiti s v i m
;t<}<,)L^t)iH)akOJenOSi ta biljka.

FORMULA

1. Z a onoga tko me je pratio d o sada, bit će suvišno ponavljati d a sam naučio tu formulu pijuckajući «mače^. Usmeno. Moguće je d a je nisam korektno zapamtio, pogotovo nakon eksplozivne izjave: «Čak i o d raka se može ozdraviti!)). Uvijek kada se neka poruka prenosi usmeno, riskira se d a ne bude ispravno prenesena, bilo zbog nesavršenosti onoga tko je prenosi, bilo onoga tko je prima, jer sve su to normalne granice ljudske prirode... U s v a k o m slučaju, počeo s a m širiti naučenu formulu, uzimajući d v a lista aioje, pola kilograma meda i tri žlice rakije. M n o g o godina učio s a m ljude d a upotrebljavaju te sastojke. B i o sam zadovoljan koristeći i h , jer su davali pozitivne rezultate, poput onih koje s a m opisao. Nije, dakle bilo razloga za promjenu formule koja je izgledala pobjednička. 2. Nešto kasnije našao s a m u knjizi * A Pbrmdcia do Nafurezan, koju je napisala sestra Maria Zatta, izdanje iz 1988, str. 14, recept za liječenje raka poput našega, ali sa značajnim razlikama. E v o tog recepta, onako kako je napisan u knjizi: «Ubrati rano u zoru ili p o zalasku sunca d v a lista aloje, oprati i skinuti bodlje s njih. Izrezati n a komadiće i u mikseru miješati zajedno s kilogramom m e d a i dviie žlice rakiie (ja sam podcrtao

23

tekst na sva tri mjesta). Uzimati d v a puta dnevno p o dvije žlice, ukupno deset d a n a . Prestati uzimati sijedećih deset d a n a i ponovno otpočeti uzimanje istim ritmom sve do ozdravijenja. Z a preventivu o d raka recept je isti, aii se uzimaju s a m o dvije žiice dnevno, deset d a n a . I u t o m stučaju, preparat se uzima jednom godišnje. N o v o izdanje knjige «A Farmćcia d a Natureza* (drugo izdanje, 1993, preuređeno i dopunjeno), sadrži recept n a str. 2 0 , izmijenjen za par pojedinosti: «Ubrati u zoru Hi p o zalasku sunca d v a lista a!oje. Oprati je i skinuti bodije. Narezati n a komadiće i u mikseru miješati s kilogramom m e d a i dvije žlice rakije. Uzimati p o dvije žlice d v a puta dnevno tijekom deset dana. N a k o n toga napraviti pauzu o d deset d a n a i nastaviti tako sve d o ozdravljenja. N e uzimati natašte. Z a preventivu o d raka, recept je isti, ali se uzimaju samo dvije žlice dnevno kroz deset dana. Nastaviti uzimati preparat j e d n o m godišnje.* 3. K a d a sam organizirao Pastoralnu grupu za zdravstvo Župe svetog Ante u Pousu N o v o m , R i o G r a n d e d o S u l , gospođa Gladiš Lavarda, sudionica grupe, imala je ciklostilom umnožen primjerak formule z a borbu protiv raka. 1 u o v o m slučaju recept je imao nekih razlika, kako će se vidjeti. Kasnije s a m saznao d a je taj recept uzet iz knjige ^Saude Atraues das Pfanfas* (Do zdrau%a pomoću bi(;aj, kojeg je napisao Raulo Cesar de A n d r a d e dos Santos, a izdavač je M u n d o J o v e m , str. 3 7 - 8 . U rubrici «RecepH" p o d pojmom rak nalazimo sljedeće: « Sastojci, tri velika lista aioje, pola kilograma meda, j e d n a žlica rakije. K a k o se priprau(fa; d a bi se pripravio efikasan preparat protiv raka potrebno se pažljivo pridržavati navedenih uputa: 24

- biljka aloje m o r a biti stara najmanje 5 godina: - listove brati p o mraku; - nakon pet d a n a bez kiše; - ne brati brati listove a k o s u pokriveni injem; - pripremati u m r a k u ; - napraviti smjesu čim se sakupe sastojci; - čuvati smjesu u tamnoj staklenci u hladnjaku; - uzimati ga u mraku. Napomena: razlog zbog kojeg treba izbjegavati svjetlost,

sunčevu ili umjetnu, je taj što aloja sadrži supstancu koja reagira n a rak, ali u slučaju kontakta s a svjetlom, umjetnim ili sunčevim, gubi taj efekt. - obrisati aloju čistom k r p o m ; - nasjeckati n a komadiće i u mikseru miješati s m e d o m i rakijom. Način uzimanja; - z a prevenciju o d raka svaka osoba trebala bi uzimati preparat najmanje j e d n o m godišnje p o jednu veliku žlicu, tri puta dnevno, u k u p n o deset dana. - z a liječenje tumora uzimati p o dvije velike žlice tri puta dnevno deset d a n a ; zatim idućih deset d a n a prekinuti terapiju i p o n o v n o početi s uzimanjem tog preparata p o isteku tih deset d a n a . Nastaviti s uzimanjem d o potpunog ozdravljenja. N a p o m e n a : doći će d o izlječenja raka ako je o n u početnom stadiju, jer što je bolest više poodmakla, teže je postići ozdravljenje.* 4. U istom p e r i o d u n a b a v i o s a m knjigu «Saude pe?a

A^imen^acao* o c a Adelara Primo Rigoa s n o v o m varijantom istog recepta. Njegov recept je najsličniji o n o m sestre Marie Zatta, kao što se može i vidjeti. E v o ga:

25

«Med, aloja i rakija. Ubrati ranim jutrom i!i nakon zalaska sunca dva !ista aioje, oprati ih i skinuti bodije. Nasjeckati ih i u mikseru miješati s jednim kilogramom m e d a i dvije velike žlice rakije. Uzimati dvije velike žlice d v a puta dnevno, ukupno deset dana. Prekinuti deset dana. Nastaviti tako sve d o ozdravljenja. Kod prevencije o d raka recept je isti, ali se uzima p o dvije žlice dnevno, ukupno deset dana. Ponavljati tako jednom godišnje.* 5. U listopadu 1995, u Provincijskoj kući Male braće, u ulici Juca Batista 330, Ipanema, Porto Alegre (RS), s velikom radošću uspio sam fotokopirati originalnu formulu koju sam čuo u staroj Provincijskoj kući u ulici Sđo Luis 640, Santana, Fbrto Alegre (RS). Ta formula je išla iz ruke u ruku medu jednostavnim ljudima, n a periferiji Rio Grandea, gdje se nalazi pomorska luka Rio Grande do Sul, sve dok je otac A m o Reckziegel nije zapisao n a komadu pakpapira. Kronološki se radi o najstarijem receptu. Kako se može vidjeti, i ona je napisana s ponekim varijacijama, kao i ostale. Evo je: Preparat / rak 1. D v a lista aloje, stoje moguće starije (4-5 godina), ubrati ih kad nema svjetla (ujutro ili navečer) bar šest d a n a n a k o n posljednje kiše. 2. Skinuti bodlje, isjeći ih n a komadiće i izmiješati u mikseru. 3. Dodati šalicu m e d a . 4. J e d n u žlicu rakije. 5. Spremiti u hladnjak. K a k o se uzima: velika žlica z a j u h u tri puta dnevno (po mogućnosti prije jela) 10 d a n a z a redom, pauzirati 10 d a n a i ponovno započeti.

26

KONAČNA FORMULA

Ohrabren činjenicom

d a je formuia koju sam prenosio

usmenim putem ozdravila G i o v a n n i a Mariania i mnoge druge osobe kroz punih pet godina, čvrsto sam odlučio d a je ne mijenjam. N i s a m m o g a o ni zamisliti d a je zamijenim, naprimjer, formulom sestre Marie Zatte, iako sam tu redovnicu reda Presvetog Srca Marijinog, smatrao o s o b o m koja se razumije u svoj posao i iza koje stoji veliko iskustvo, te je prava pokretna ambulanta što se tiče recepata. !z istog tog razloga nikada nisam uspio niti upotrijebiti recept koji je, umnožen poligrafom, donijela gospoda Gladiš L a v a r d a . Drugim riječima, i m a o sam osobno iskustvo koje je dalo dobre rezultate u mnogo slučajeva. N a temelju čega b i h *tu formulu zamijenio nekom drugom? Sve dok nisam naišao n a nešto što b i me razuvjerilo, b i o s a m zadovoljan postojećom formulom. D a s a m izabrao neku drugu, n a što s a m se mogao osloniti d a kažem d a je formula d o b r a ili ne? Popustiti pred novostima? N i s a m imao drugog iskustva osim o n o g u kojeg sam se osobno osvjedočio i usmeno ga prenosio. Ali priznat ću v a m d a sam n a kraju ipak promijenio formulu. I to iz praktičnih razloga. U biti, sve bih mogao sažeti u jedno:

27

smjesa, pripremljena prema starijoj formuli bila je previše slatka 1 izazivala je mučninu, osobito k o d osoba koje su imale probleme s jetrom. Kako riješiti taj problem? Prije svega, počeo s a m međusobno uspoređivati različite formule. Promatrao sam različitosti. S v a k a o d njih je imala neke specifičnosti, poneke vrlo značajne. N i k a d a ne b i h izabrao ovu formulu n a mjestu neke druge da nisam imao dobrih razloga. D a o s a m prednost iskustvu, koje je životni učitelj. S a m o Iskustvo me moglo naučiti, sa sigurnošću i objektivno, koja je formula najidealnija. Pričajući o životu, moja nesigurnost u mijenjanju recepta bazirala se isključivo na jednoj pogrešnoj informaciji d a je aloja Otrovna. Naravno, d a je to bilo istinito, svako pretjerivanje u dozi bilo bi pogubno. A znamo, d a je život najveći dar i stoga najvažniji. Objektivno, nije se moglo isprobavati, igrajući se i stavljajući nečiji život na kocku. Hi, još manje, koristiti osobe kao pokusne kuniće. Upotreba recepta u svakidašnjem životu dala m i je sigurnost. Uspio sam se odreći stare formule koja m i je d o tada bila oslonac 1 koja je uvijek davala pozitivne rezultate. M o g u potvrditi d a se promjena dogodila sasvim slučajno. Prvi slučaj koji me potaknuo n a mijenjanje formule bilo je Ozdravljenja tajnika škole Svete Zemlje u Betlehemu, u Izraelu, koji je imao rak n a grlu. Saznao sam d a je već mjesecima ostao bez glasa i d a je komunicirao samo gestama. Upućen u slučaj preko ravnatelja škole, o c a Rafaela Caputo, O F M , koji me obavijestio o zdravstvenom stanju školskog tajnika, ponudio s a m tvoju pomoć kojom b i h m u pokušao vratiti zdravlje, d a bi se o n ponovno mogao posvetiti svom poslu u školi. Pripravio sam sadržaj prema tradicionalnoj formuli, tj. d v a Usta aloje, pola kilograma meda i rakija. K a d a je potrošio p r v u

28

staklenku, koji je uzimao 15 dana, počeo je uzimati i drugu, n a k o n što je ponovno prošao medicinske pretrage. Nalazi su pokazaii d a je preparat obustavio razvijanje raka, tj. nalazi koji su napravljeni prije uzimanja aloje i nalazi nakon 15 dana uzimanja pokazivali su iste vrijednosti. Ohrabrena pozitivnim rezultatom (rak se barem nije proširio), njegova kći Mary, udata za jednog liječnika, možda obuzeta nestrpljenjem d a oca riješi te gadne bolesti, pripremila je još jednu dozu, miješajući tri lista aloje, p o l a kilograma m e d a i rakiju. N a k o n stanke o d tjedan dana, dala m u je treću dozu. Rezultat: bolesnik se nakon skoro d v a mjeseca terapije, počeo oglašavati, što je bio siguran znak d a je pobijedio bolest. Prije nego što završimo o v u priču, još bih d o d a o informaciju d a se tajnik vratio n a svoj posao u školi. O d onda, p a d o trenutka kada o v o pišem prošle su četiri godine. Prema svjedočanstvu sestre Veronice Mancadori, koja radi k a o učiteljica u toj školi i poznaje tajnika više o d petnaest godina, njegov glas je dobar kao nikada prije... Još jedan događaj koji me nagnao d a promijenim staru formulu, tako dragu i baziranu n a iskustvu, bio je slučaj Shucria, vozača sestara franjevki Presvetog S r c a Marijinog iz A i d e . Budući . d a je saznao za osobe koje su doživjele ozdravljenje o d raka, zahvaljujući formuli koju sam propisao, skupio je hrabrosti i nadvladao svoju prirodnu sramežljivost, pitajući me d a m u pripremim jedan preparat z a njegovog šurjaka, koji je imao rak na grlu, i koji se već očitovao kao ogromna rana n a vratu. Naravno, d a o s a m m u preparat, nadajući d a će uspjeti spasiti život svom rođaku. Sretan zbog rezultata nakon prve potrošene doze (vanjska rana n a vratu je zacijelila), Shucri je želio pripremiti još jednu 29

do2U. N a svoju inicijativu, ovaj put je sve pripremio s a m . Pomiješao je četiri iista aloje s istom d o z o m m e d a i rakije. Znatiželjan je li uspio sve pripremiti, upitao sam ga za preparat, i tada m i je rekao d a je upotrijebio četiri lista. Odgovorio s a m : - A l i , rekao sam ti d a idu d v a lista... - Znam. - P a zašto si o n d a upotrijebio d u p l u dozu?... A poslije, ako bolesnik umre, što onda? - Budite mirni, oče! Povratio m u se glas, priča kao prije. Sto se tiče listova, budući d a s u bili mali i suhi, stavio sam četiri. D a bude razmjerno, ulio s a m i m a l o više rakije. - H m ! - rekao sam, umiren - A k o je bolesnik ozdravio, jasno je d a biljka nije otrovna, bar ne u količini koju si upotrijebio... Naravno, treba biti svjestan i priznati d a si pretjerao s rakijom, i udvostručio broj listova aloje... Zamisli! Upravo zbog ovakvih činjenica i proučavanja razlika k o d ostalih recepata odlučio sam promijeniti recept koji sam primio usmenim putem. Zahvaljujući putovanjima različitim krajevima i susretima s različitim kulturama, počeo sam sumnjati u tvrdnju d a je aloja otrovna, kao n a primjer avelko, biljka koja se također koristi u borbi protiv raka. Saznao s a m d a je Meksikanci upotrebljavaju kao salatu. U Venezueli koriste želatinasti d i o lista aloje za doručak, dodajući malo meda d a b i joj se uklonila gorčina. S obzirom na sve to, izgleda d a ta takozvana o&ounost aloje nije uopće relevantna. U svakom slučaju, još uvijek vrijedi stara mudrost koja kaže: granica između lijeka i otrova nalazi se u dozi, tj. u uzetoj količini. Propisana količina je uvijek najpouzdanija. Prema tome, čitatelj može biti miran. Vratit ćemo se još iscrpnije ovoj temi, pokazujući d a aloja apsolutno nije otrovna, kako se priča. A k o ti može pomoći pročitaj poglavlje koje se posebno bavi time.

N a k o n deset godina iskustva u Brazitu. na istoku p a i u Europi (najviše u italiji. Švicarskoj i Portugaiu) usuđujem se napisati v a m sijedeći recept, bez straha d a griješim: 1) POLA KILOGRAMA MEDA RAFINIRANOM MEDU) 2) 4 0 - 5 0 ml R A K I J E , V I S K I J A ILI K O N J A K A S M I J E S E KORISTITI ČISTI A L K O H O L , P I V O ILI LIKERI) N A P O M E N A : 4 0 - 5 0 m ! O D G O V A R A D O Z I V I S K I J A ILI Š A L I C I K A V E . 3) 350 G R A M A LISTOVA A L O E NJIHOVOJ DUŽINI. ARBORESCENS. D V A , TRI ILI ČETIRI LISTA, O V I S N O O (NE VINO, (OBRATITI ILI

PAŽNJU D A S E N E RADI O U M J E T N O M

Osobo

koja priprema preparat

k o d kuće, ne mora

biti

sitničava. 7n e/ementa moraju se što više pnbh'žlR gore nauedenoj ko/ičin:. Uko/iko se ma/o pretjera s dozom i/i se pak zaboravi kakva pojedinost, time se ne riskira e/ikasnost preparata. Zato, trudimo se fzbjegauaR previše precizno mjerenje upotrebna vajući vagu. G/edajmo radije, da preparat naučimo pripremat? s/obodno, kao da se radi o pripremi jednog dije/a vrta z a si/anje cuijeća i/i povrća* trudimo se procijeniti okom, s/užimo se zdravim razumom, bez pretjerivanja. Bitno je da svi ovi e/emenri udu u sasfav napitka. O n o što donosi žefjene e/ekte je spoj tih e/emenata. Očistiti prašinu i/i neku drugu nečistoću koju je priroda eventua/no ostavi/a na /istovima. Upotrijebiti u tu svrhu stanju krpu. suhu i/i v/ažnu, i/i spužvicu, a/i pazeći d a se pritom /isto vi ne smoče f budući d a se, kao što s m o vidje/i. voda ne koristi u smjesi).

31

Pomoću oštrog noža skmun' bod/;e koje se na/aze n a rubovima Rsfoua, /agano, ;ednfm potezom, odozgo p r e m a do/je. D a bi se uspješn(;e ubaci/o u mikser, narezati /istove n a komadiće, kao d a pripremate najnormalniji /rape. /zmiksati sva tri e/ementa. Dobro izmiksati i sam/jeti sav materija/. U vremenu o d o k o jedne minute fšto ovisi o jačini aparata z a miješanjej, dobit ćete nešto s/ično ze/enoj kremi. Gotovo/ Naprav/jeno je/ Naprav/jen j e preparat koji /iječi čak i rak. Vidjeii s m o d a među autorima recepata ne postoji usklađenost o k o točne količine sastojaka, a budući d a iza svakog savjeta koji nude stoji vlastito iskustvo, savjetovao bih čitatelju d a sam izabere onaj recept za koji misli d a b i m u najviše odgovarao, tj. slađi ili manje sladak, jer gledajući o n o što i jest najbitnije ozdravljenje, v i d i m o d a ga svi ti recepti obećaju... O s n o v n o je, međutim, pripremiti smjesu koristeći navedene sastojke i držeći se približno količina koje su propisane. Zato, čitate/; u, svaki put kada že/iš pripraviti preparat z a osobu obo/je/u o d raka koristeći se j e d n i m /istom a/oje, po/a ki/ograma meda i raki/om, i/i s dva, tri, četiri i/i više /istova, s/obodno izaberi, g/avno je d a se držiš recepta; «P/us ve/ minus non mutat speciem*. Dakle, k a d a j e d n o m borbi. Odluči sam. N a p o m e n a : u dane k a d a sam pisao ove stranice, našla m i se U rukama knjiga »Saude Bćsica - Remedios caseiros* sestre Flavie Birck, tekst izdan preko Socijalne Akcije Biskupije S a n t a Cruz d o S u l , R. S. Brasile. Što se tiče recepta pripremljenog o d aloje za liječenje raka, upotrijebiš taj recept, pružit ćeš bolesniku mogućnost ozdravljenja. I ti imaš važnu ulogu u ovoj

ovdje je prisutna varijanta za koju sam držao d a je bitno spomenuti; N a str. 9 spominje se «Xarope (ne radi se o sirupu!) de Babosa»: - 2 velika lista aloje -1/2 kg m e d a - 2 žlice rakije Priprema; skinuti bodlje s listova aloje, te ih izrezati n a komade. Dodati m e d i miješati u mikseru dok se ne dobije krema, dodajući rakiju. Čuvati u hladnjaku. Doziranje: uzimati p o jednu veliku žlicu natašte, zatim prije ručka i večere (prevencija od raka). Ozdravljenje od raka: uzimati preparat deset d a n a . bolest Napraviti pauzu o d deset dana. Ponoviti proces. N a str. 19, točka 19, govori: »Rak: d a b i se izbjegla koristiti prirodnu prehranu. R E C E P T : izmiksati d v a lista (1/2 kg) aloje izrezane n a komadiće, bez bodlja. Dodati 1/2 kg meda i dvije žlice rakije. Miksati d o k se ne dobije krema. Čuvati u tamnoj posudi u hladnjaku. U Z I M A N J E : veliku žlicu ujutro i navečer kroz 10 d a n a . Napraviti pauzu o d 10 d a n a i ponoviti sljedećih 10 dana.»

33

Ne osfećujfe i ne unišćauajte prirodu/ A k o ste odrezali -.t^bijiku d a biste upotrijebili iistove aloje, posadite je d a biste dobiti još jednu biijku aloje, pravu sreću nadohvat vaše ruke.

34

K A K O UZHMAT! PREPARAT

Već smo rekli d a ne postoji usklađenost o k o precizne količine pojedinih sastojaka koji se upotrebljavaju za pripremu preparata. !, a k o ste primijetili, postoje bitne razlike među mnogim varijantama. Tek d a se podsjetimo onoga o čemu s m o već

govorili, ide se iz jednog ekstrema o d d v a lista aloje n a kilogram m e d a u drugi ekstrem o d tri lista aloje n a pola kilograma meda. Tb nije m a l a razlika! N a l a z i m o i slične razlike k a d a n a m autori objašnjavaju kako primijeniti preparat (količinski), kako za ozdravljenje o d raka tako i za prevenciju bolesti. Dakle, strpljivo me pratite: - Sestra M a r i a Zatta, u svojoj knjizi «A /armdcia d a Natureza*, kaže doslovno ovako: »uzimati dvije žlice preparata d v a puta dnevno kroz 10 dana.» Tb propisuje k o d onih koji su oboljeli o d raka. D a b i se očuvali o d te bolesti, n a drugom mjestu piše ovako: «Za prevenciju bolesti recept je isti, ali se uzimaju samo dvije žlice dnevno deset dana. Tako nastaviti samo jednom godišnje." - Paulo Cesar de A n d r a d e dos Santos, u svojoj je knjizi «Saude Atraues das PJanfas", str. 38, p o d naslovom «Kako uzimati preparat*, piše: «kao prevenciju o d raka svaka bi osoba trebala barem jednom godišnje uzimati veliku žlicu preparata tri

35

puta dnevno kroz deset dana. Z a ozdravljenje o d raka treba uzimati dvije velike žlice tri puta dnevno kroz deset dana, zatim napraviti pauzu o d deset dana i p o n o v n o uzimati preparat deset dana, ponavljajući to dok ne dođe do potpunog ozdravljenja. Kako se vidi, ova formula i m a neke razlike. Zamislimo do kakvih tek razlika može doći kada se ista formula prenosi usmeno i to generacijama!... J a sam, inače, bio obaviješten o svim tim varijacijama telefonski, direktno o d pacijenata. - Sestra Arcangela iz R i m a , oboljela o d raka koji je već metastazirao, uzimala je naš preparat 75 dana bez prekida, iako je bila upućena u važnost pauze o d najmanje tjedan d a n a nakon što završi prvu dozu. Rekla je d a je tako postupila obuzeta očajem, u grčevitoj potrazi za nečim što b i učinilo d a ozdravi. Saznala je d a preparat pripravljen o d aloje može biti njen jedini izlaz. Rezultat: potpuno ozdravljenje o d raka! Danas ta sestra radi volonterski u bolnici Trastevere u Vječnom G r a d u . - Sestra Elena, L i b a n o n k a , iz reda aktivnih karmelićanki, koja živi i radi u Haifi u Izraelu, izmijenila je recept, miješajući 7 5 0 g aloje i rakiju (araq) s pola kilograma meda. Pretjerivanje koje me uplašilo. N a kraju sam se primirio, saznavši d a je pacijent, koji je uzeo o v u slonovsku dozu, ozdravio o d raka... G i r o l a m o G i a c o m o iz Monreala u Palermu, Italija, koji je bolovao o d raka n a jetri, i kojemu je preostalo samo nekoliko dana života, uzima p o veliku žlicu preparata svaki dan, već dvije godine. To m u je jedini način d a kontrolira bolest, iako je ne uspijeva iskorijeniti niti podvostručujući dozu (to je već probao). Ako se autori recepata ne slažu u načinu primjene i doziranju, svi se slažu u tome koji se sastojci upotrebljavaju, a to je ono što ne smije manjkati. .16

Nadalje, u knjizi ćemo v a m dati neka pojašnjenja s ciljem d a se dade znanstveno tumačenje gore navedene formule. Trebaju li narodni recepti u svim svojim varijantama naići na znanstvenu podršku? Hi: Može li znanost pomoći d a se formula učini vjerodostojnom ili d a ostane samo vjerovanje naroda? Koji rezultati b i se postigli k a d b i se sastojci tog recepta ispitali u nekom znanstvenom laboratoriju? K a d a bi nas znanost uvjerila d a smjesa ovih sastojaka uistinu d o v o d i d o prevencije i ozdravljenja o d raka, možda bi se svi složili i u načinu primjene i u količini triju elemenata. Tako bi završile sve diskusije. N a p o m e n a : K a d odložimo pripremljeni preparat, normalno je d a se m e d , koji je najteži, slegne na d n u posude, a pjenasti dio se penje n a vrh. Zato prije uzimanja treba dobro protresti posudu d a se obavezno izmiješaju sastojci.

37

A k o imaš tumor, z a vrijeme uzimanja preparata sudjeluj i ti sam u borbi protiv tog z!a. D a b i ozdravio, prestani jesti meso i proizvode životinjskog porijekla, zamijeni i h voćem, I«tvrćem i žitaricama. A k o neka osoba boluje o d degenerativne bolesti k a o što l Markinsonova ili Alzheimerova < '[.n.mtira p o t p u n o ozdravljenje, bolest, iako aloja ne predloži b o l e s n i k u d a poboljšavajući

!'"!atša koristiti ovaj preparat. Jačajući imunološki sustav, '!'«)!jct će m u olakšanje i mnoge koristi,
"<!!t.t

! " . i i i ! r t u njegova života. Vrijedi pokušati: prednost je što nikakvih nuspojava i vrlo je ekonomičan.

PITANJA ! O D G O V O R I

Mislim d a želite m n o g o toga pitati. U o v o m ću odlomku odgovoriti n a čitavu seriju pitanja, koja su m i postavljena u različitim situacijama, telefonski ili uživo n a konferencijama. Ovaj recept koji liječi i sprječava nastanak raka može zvučati banalno i nestvarno. Slažem se. Može sličiti, kako b i se reklo uz posudicu «mate»-a, na otkrivanje «tople vode». U svakom slučaju usuđujem se dati v a m neka objašnjenja. Uzet ću si slobodu d a sam postavljam pitanja, zamišljajući d a b i m i upravo takva htio postaviti čitatelj. Može se dogoditi d a neću posve pogoditi vaša pitanja, ali vjerujem d a ću i m se približiti. Zamisli d a si upravo ti taj koji pita... - Zašto sc koristi baš pčelinji med da b ! se pripraviia smjesa? Možemo ! i umjesto meda upotrijebiti, recimo, šećer? O: Koristi se prirodni pčelinji m e d jer je, zbog svojih osobina, o d najstarijih vremena poznat kao izvrstan prehrambeni proizvod. M e d uspijeva prodrijeti d o najskrovitijih kutaka našeg organizma. Taj Upravo s takvim sredstvom d o generalnog prijenosa, čišćenja aloja će započeti čišćenje i otkloniti sve nečistoće n a koje putem nailazi. će proces dovesti organizma, 39

posebno krvi, što uzrokuje ozdravljenje o d raka i drugih botesti kao što su reumatizam, artroza i s). Svi znamo d a je krv o d životne važnosti za tjudski organizam. Ima istu funkciju kao benzin z a automobi!. Z n a m o d a motor ne može dugo funkcionirati ako je benzin loše kvalitete. Istina je sljedeća: motor će bolje i duže raditi, ako je benzin dobre kvalitete. Dakle, shvaćamo d a je pročišćena krv presudna za zdravije organizma, iz čega slijedi i za čovjekov život. Dobro. Uzimajući naš preparat, napravit ćeš dobar potez za cjelokupno zdravstveno stanje, poboljšat ćeš kvalitetu života. Razumije se d a je važno pročistiti organizam barem jednom godišnje. R a d i se o normalnom održavanju, tj. o nečemu nužnom. Moraš se smatrati sretnikom što nemaš rak. Učini nešto d a b i se zaštitio i oslobodio mnogih nevolja, pripremi ti s a m dozu aloje najmanje godišnje. - Zašto je rakija jedan o d sastojaka preparata? 0 : - Rakija sama po sebi može izgledati kao najmanje važan među trima sastojcima. Prvo objašnjenje što su m i dali za rakiju kao sastojak preparata je sljedeće: U zabačenim mjestima bez struje ljudi nemaju hladnjak. Bez tog kućanskog aparata preparat bi se mogao pokvariti. Rakija se koristi kao sredstvo za njegovo očuvanje. Prihvatljivo objašnjenje. Nešto kasnije saznao s a m nešto vrlo zanimljivo: rakija i m a funkciju proširivanja krvnih sudova. D a b i bilo jasnije, to su m i ilustrirali kroz nekoliko kliničkih slučajeva. K a d pacijent i m a lošu cirkulaciju, savjetuje m u se popiti čašicu viskija d a b i se to popravilo. To m i je izgledalo logično. Primjer m i je p o m o g a o shvatiti funkciju rakije. Također sam shvatio d a b i , n a primjer, k o d starijih osoba proširene krvne žile ubrzale čišćenje pomoću aloje i meda. 40 jednom

Još kasnije, nakon nekih znanstvenih istraživanja, shvatio sam uistinu koja je prava funkcija rakije. E v o i zašto: kada se izreže list aloje, iz lista izlazi ljepljiva, zelenkasta, rastezljiva, gorka tekućina, bogatih svojstava koja se zove aloin. Ljudski organizam nije u stanju u potpunosti je apsorbirati, ukoliko nije destilatom. Želim naglasiti d a niti prva dva objašnjenja nisu bez smisla. Prvo objašnjenje n a m govori da je moguće čuvati kremu izvan hladnjaka, u nekom ormaru zaštićenu o d svjetlosti, a d a se ne pokvari. Drugo objašnjenje ponazočuje rakijino svojstvo proširenja krvnih žila. Valja napomenuti d a su osim rakije i druga destilirana pića veoma efikasna: brazilska rakija (cachaca), konjak ili viski, tequilla (Meksiko), talijanska rakija, bols (Nizozemska), araq (Palestina i dr. arapske zemlje), itd. N e upotrebljavaju se vino niti pivo jer su fermentirani proizvodi s manjom koncentracijom alkohola; ako je ipak nužno, trebali bi se koristiti u većoj količini. Likeri bilo koje vrste apsolutno se isključuju, jer se proizvode na bazi šećera. - Što jc aloja? O : - U cijelom je svijetu poznata kao a/oe, s varijantama aloes, aloja, biljka bogata limfom koja služi u medicinske svrhe, iz porodice liliacee (aloe succotrina, aloe humilis, aloe perfoliata, aloe vulgaris, aloe arborescens, aloe vera ili barbadensis, aloe ferox, itd...), slična ananasu, samo nešto manja. Njeni listovi su debeli i nalikuju pilići. U dodiru s oštrim predmetom ispuštaju ljepljivu tekućinu (sličnu slini koja izlazi iz usta goveda kada žvače kukuruz, korijenje manioke ili neki tvrđi objekt: zato je zovu «ba!ava» - n a portugalski «bavosa») s jakim karakterističnim mirisom, zelenkaste boje, jako gorku. U zemljama španjolskog govornog područja biljka je poznata kao «seui/a» u bezbroj varijanti. 41 razrijeđena nekim

Riječ aloja je arapska riječ, koja je preko latinskog i grčkog dosta i do nas. U prijevodu znači «gorko i sjajno ili prozirno», jer od trenutka k a d se oguli kora, iz lista izlazi želatinasta masa koja izgleda kao oprani k o m a d leda. Listovi ove biljke mogu varirati u veličini o d dvadeset do šezdeset centimetara, zavisno o kvaliteti zemlje, o količini vode i o izloženosti suncu. U sredini biljke nalazi se izdanak čiji je vrh prekriven cvjetovima koji mogu biti bijele, žute, narančaste ili crvene boje, zavisno o vrsti. Cvjetovi se pojavljuju krajem jeseni ili početkom zime i traju sve do kraja sezone. Aloja koja je najrasprostranjenija (arborescens) i m a narančaste cvjetove. Kada sazriju, veliki, mesnati listovi postaju d i o našeg preparata. A k o maknemo tanki sloj zelene kore, u unutrašnjosti biljke možemo zamijetiti mesnati dio, mlitav i savitljiv, koji p o boji nalikuje n a kockicu leda koju s m o netom namočili; sjajnu i prozirnu. Jeste li se umorili o d o v o g opširnog objašnjenja? Njegova nakana je d a se olakša identifikacija ove biljke. A k o se želimo poslužiti prirodom d a bismo pripravili čaj, važno je d a znamo prepoznati biljku. Znamo d a postoje stotine, možda i tisuće vrsta aloje. M o g u li n a m sve poslužiti? Jesu li sve jednako efikasne? Sadrže li sve aktivnu tvar za borbu protiv raka? Sa svim tim pitanjima uputio sam se u Botanički vrt u Palermu na Siciliji, Italija, gdje sam povjerio gospodinu Francescu Mariji Ratmondu, direktoru, d a ispita svih 140 vrsta aloje što su se nalazile u tom Botaničkom vrtu, uz pomoć jednog botaničara. Obećao mi je d a će to učiniti. O d a v n o želim pronaći rješenje za to. Odgovor b i sve pojednostavio. Zamislite d a su sve vrste aloje (ednako efikasne! N e b i više postojala mogućnost pogreške.

D o k ne b u d u utvrđene te činjenice i potvrđene iskustvom, nastavit ću upotrebljavati tip aloje koji se koristi kao tonik za kosu, a koji sam d o sada n a široko primjenjivao. Taj tip aloje d a o je uvijek pozitivne rezultate. Postoje li druge vrste aloje koje su efikasnije o d ove? Postoji li vrsta koja je otrovna i u kojoj mjeri? Tu postoji čitavo polje za istraživanje. S a m o primjera radi: porodici liliacee pripadaju i bijeli i crveni luk kojeg svakodnevno upotrebljavamo u našoj kuhinji. - Zašto se preparat uzima prije je!a? O: - Prije obroka pepsini, enzimi želučanih sokova koji vrše hidrolizu bjelančevina, čija je funkcija olakšati probavu, spremni su za početak obavljanja tog procesa. K a d je želudac prazan, pronalaze sve slobodne putove, olakšavajući funkcioniranje preparata i njegov prijenos svuda p o našem organizmu. Znači, važno je uzimanje preparata prije jela jer su tada pepsini spremni za svoje najefikasnije djelovanje. A k o se preparat uzme n a k o n jela, razumljivo je d a su enzimi već u m o r n i o d svoje djelatnosti. Tada već slabije rade ili traže zasluženi odmor. Uzimati preparat nakon objeda znači stavljati na rizik njegovu efikasnost. - Zašto sestra Maria Zatta i drugi autori savjetuju da se branje listova obavlja ujutro prije zore ili navečer nakon zalaska sunca? O: - Kada nema sunca nema niti ultraljubičastih ili infracrvenih zraka koje b i mogle naškoditi biljci. To je jedan o d mudrih savjeta redovnice, radi prevencije, i jedan o d savjeta koji bi se svakako trebao koristiti i u slučaju k a d a se beru druge biljke koje n a m služe u medicinske svrhe. Iznad svega, osobito se m o r a paziti k o d aloje d a se listovi ne beru z a danjeg svjetla, jer sadrže 43

supstancu, djelotvornu u borbi protiv raka, koja u dodiru sa svjetlom gubi efikasnost. - J e li potrebno izbjegavati branje listova po kiši ili odmah iza kiše? 0 : - D a , jer zbog svoje poroznosti upijaju vodu. Z a ovaj preparat nije nam potrebna voda budući d a i sama biljka sadrži 9 5 % vode. Branje listova tjedan dana nakon kiše bilo b i sasvim dovoljno. Ista procedura vrijedi z a biljke aloje koje su izložene zagađenju, u blizini cesta, kanalizacije ili one koje rastu u zatvorenim prostorima gdje se puši. Listovi aloje koji su upili toksičke supstance, jer su šupljikavi, postaju apsolutno neadekvatni za pripremu preparata. Dakle nije dobro brati listove koji su mokri ili izloženi bilo kakvoj vrsti zagađenja! - K o l i k o treba biti stara biljka aloje da b i se smatrala prikladnom za pripremu preparata? 0 : - Listovi biljke stare pet godina smatraju se najidealnijima. U slučaju potrebe jasno je d a se mogu upotrijebiti i listovi mlađe biljke. Bit će slučajeva k a d ćemo se morati pomiriti s tim d a biljka zadovoljava o k o 9 5 % traženih uvjeta. A l i najbolje je, ako je ikako moguće, držati se danih uputa. - Uzimajući preparat, prema formuli koja sadržava tri elementa i na način koji smo prethodno objasnili, uspije li se osoba bolesna od raka uvijek spasiti? 0 : - K a d a osoba koja boluje o d raka, potvrđenog liječničkom dijagnozom, uzme ovaj preparat moguća su tri ishoda: a) Potpuno ozdravljenje bez obzira n a vrstu raka koju je ta osoba imala i m a koliko b i o proširen, p a čak i da, je bolovala o d 44

raka u završnoj fazi. ! m a m o mnogo primjera koji su n a m to potvrditi, iako može izgledati kao neko čudo. K a d a j e d n o m shvatite moć aloje, tada ćete shvatiti d a se ne radi o nikakvom čudu u p r a v o m smislu te riječi, već o nečemu što se nalazi u prirodi koju je stvorio B o g . Još ćemo pisati o tome u drugom o d l o m k u . Pričekajte... b) Liječnička dijagnoza potvrdit će d a se boiest zaustavila tj. d a se nije dalje proširila. Naravno, bez uzimanja alojinog preparata rak b i se nastavio i dalje širiti. U o v o m slučaju, kako nam pokazuju nalazi, bolest se manje-više stabilizirala, jedino se mogu registrirati mala variranja u pozitivnom ili negativnom smjeru. Ponavljam, bez uzimanja preparata bolest b i se neumoljivo proširila. c) Preparat nije d a o nikakve rezultate. Bolest se i dalje nastavila širiti, kako n a m govore liječnički nalazi. N a p o m e n a : Imao s a m primjere svih triju mogućnosti. - Možete ! i opširnije objasniti ove tri mogućnosti? K a k o se treba ponašati u siučajevima b) i c), kada ci!j nije u potpunosti ostvaren, kao što se dogodilo u primjeru a)? O : - Odlično pitanje! Pokušat ćemo što bolje odgovoriti. Slučaj a): ako se nađeš u toj situaciji, odlično! Čestitam! Preparat je dao rezultat koji s m o očekivali. O s o b a je ozdravila. Ukoliko b i ta osoba poželjela popiti još j e d n u dozu pripravka zbog sigurnosti, radi prevencije i si. ne b i učinila ništa loše. U svakom slučaju pusti d a prođe nekoliko mjeseci p a ponovi dozu, i budi optimist! B i l o b i razborito ponoviti terapiju u tijeku te godine. Slučaj b): postigao si dobar rezultat. N a pravom si putu, dovoljno je ustrajati. G l e d a n o matematički, postigao si 5 0 % 45

ukupnog rezultata. Još jednim zamahom, tj. još j e d n o m dozom, doći ćeš na cilj - potpuno ozdravljenje. Morat ćeš ponoviti dozu, što te ne smije preplašiti. Ponavljanje doze je temeljna stvar. Trebate je ozdravljenje. Upozoravam te d a ne smiješ biti nerazborit i zaustaviti se na pola puta; budeš li se ponašao tako, sve ćeš izgubiti. Rak, koji se činio pobijeđenim, udvostručit će snage i navaliti snažnije nego prvi put. A k o ne ponoviš dozu, smatraj se mrtvim za kratko vrijeme, ako se ne liječiš to će biti neizbježno. Rak je kao bolesnik. U trenutku velike bolesti nema interesa ni za što. Međutim, k a d a dođe d o oporavka, k a d a se počne pobjeđivati bolest, vraća se apetit za povratkom izgubljene snage. Pokušaj zamisliti k a k v o m snagom rak napada tvoj organizam nakon što je počeo gubiti zbog liječenja alojom. Htjet će povratiti sve svoje snage. U kratkom vremenu konzumirat će tijelo svoga gospodara. Ovakav tipični primjer je slučaj sestre Margherite, koja je bolovala o d raka dojke. N a k o n što je potrošila prvu dozu preparata u talijanskoj bolnici Hajfa u Izraelu, počela se jako dobro osjećati i vratila se svim svojim aktivnostima, zanemarujući odlaske n a kontrole i bilo kakve specijalističke preglede. Niti godinu d a n a poslije umrla je. Njen bolnički karton vrlo je važan kao dokaz d a je izvrstan rezultat obuzdati razvitak bolesti, ali to nije dovoljno. O d temeljne je važnosti ponoviti dozu i biti p o d nadzorom sposobnih liječnika. Slučaj c): Nisi postigao pozitivan rezultat. Nemoj očajavati. T i znaš d a dijeliš svoj život s divljom zvijeri. Moraš je ukrotiti. I uspjet ćeš sigurno. Imaš oružje u svojim r u k a m a : upotrijebi ga bez straha i s povjerenjem. Ustvari, to je tvoja jedina šansa, stvarna i konkretna. Ponovi dozu, bez posustajanja.* Čak ako tvoj ponavljati dokle god ne postignete potpuno

4fi

slučaj izgleda jako težak, p a i ako je u završnoj fazi, nije važno. Nemoj d a te obeshrabri i zbuni o n o što drugi govore. Dok si živ, ima nade. Zato, moraš se boriti d a spasiš život, taj dragocjeni dar. K a d a završiš jednu dozu, pusti d a isteče tjedan dana, i počni s uzimanjem druge doze. A k o treba, ponovi tu terapiju tri, četiri, pet, šest puta. Ustraj. Oslobodi se tog z!a. Uspjet ćeš. Nemoj se predati bolesti. Jači si o d te zvijeri. Tvoja osobna volja za životom i tvoja ustrajnost imaju važnog saveznika: aloju! Ukoliko m i dopustiš d a ti d a m jedan savjet (za koji tvrdim d a je važan), rekao bih ti: ukoliko završiš uzimanje doze i po četvrti put, a nisi postigao cilj - ozdravljenje, udvostruči dozu, tj. umjesto da, kao d o sada, uzimaš p o žlicu preparata za doručak, ručak i večeru uzmi p o dvije žlice svaki put. Nastavi tako d o ozdravljenja. Iza ovog savjeta stoje razne osobe koje su to isprobale i koje ga potvrđuju... - Znam da bolujem od raka, jer to potvrđuju nalazi a i liječnik mi je to dijagnosticirao. Napravio sam terapiju alojinim preparatom. Osjećam se mnogo bolje. Kako mogu znati da sam se posve izliječio i da se bolest povukla? O: - To je vrlo jednostavno. Potrebno je ponavljati liječničke pretrage. Uspoređujući stare nalaze s novima, dobit ćeš jasnu sliku i vratit će ti se potrebni mir. Jedino na taj način možeš dobiti siguran rezultat. Uspoređivanje nalaza je o d krajnje važnosti. Najprije zbog kontrole situacijom i tvoje sigurnosti, a zatim jer na taj način ti je moguće vidjeti imaš li potrebu za još jednom dozom ili ne. B i l o b i idealno d a prije početka terapije alojinim preparatom budeš upoznat sa svojim zdravstvenim K a d a završiš dozu, temeljito ponovi stanjem. A k o nalazi ih s upućuju n a prisustvo zloćudnog tumora, počni uzimati aloju. nalaze. Usporedi prethodnima. K a d a sve to obaviš, naći ćeš se u jednoj o d tri 47

situacije koje smo upravo opisaii. I znat ćeš što ti je činiti. N e gubi mir, niti ako se pronađeš p o d slučajem c). Tada znaš što ti je činiti: u slučajevima b) ili c) treba p o n o v n o uzeti preparat. Budi uporan. Uspjet ćeš, obećavam ti. - Hva!a Bogu, moje zdravstveno stanje je jako dobro i mislim da n e m a m rak. Budući da danas postoji velika mogućnost oboljenja o d raka, htio b i h se zaštiti na neki način. K a k o trebam postupiti? Što m i je činiti? O: - Pripremi preparat prema receptu i uzmi jednake doze kao osoba koja već boluje o d raka. Budući d a , n a sreću, znaš d a nemaš rak, n e m a ponavljati dozu. Ponavljajući tu terapiju j e d n o m godišnje, možeš biti siguran da će rak biti daleko o d tebe. Terapija uzeta najmanje j e d n o m godišnje, održat će tvoj organizam zdravim i očistit će ti krv. A u takvim uvjetima rak se ne «dobiva», vjeruj m i . - Sto je zapravo rak? O: - Rak je bolest koja oduvijek postoji, iako se u današnje vrijeme pojavljuje većom, rekao b i h , alarmantnom učestalošću, tako d a je postala uobičajena. Bolest uništava stanice organizma oštećujući ga neumoljivo preko nečistoća nataloženih u njemu, ako se za njih ne pobrinemo na vrijeme. Bolesne stanice zbog manjka neke o d supstanci i preopterećene drugim bolesnim stanicama doživljavaju kolaps i ulaze u konflikt sa zdravim stanicama. S vremenom počinje osjećati umor, budući d a bolesne organizam počinju stanice potrebe

prevladavati u odnosu n a zdrave stanice. U početku se možda ne osjeća nikakva bol, ali polako se formira tumor koji oslobađa zaražene stanice, koje nemilo napadaju zdrave i ne prestaju dok ne

48

osjete d a su svladale organizam. U tom slučaju osoba je kobno oboljela o d raka koji se može pojaviti u različitim formama na bilo kojem dijelu tijela, vanjskom ili unutarnjem. R a k je pojava začuđujuće inteligencije sustavu i sposobnosti organizma. prilagođavanja obrambenom svakog

Možemo ga usporediti s čišćenjem nekog prostora, kuće ili sobe. N a k o n što se pomete p o d , skuplja se prljavština, tj. o n o što je za baciti. B a c a m o sve u kantu za smeće d a bismo n a taj način zaštitili okoliš. Tako se i organizam oslobađa svih nečistoća i čisti sve o n o što je suvišno, te s velikim naporom traži kako se riješiti onoga što m u škodi. To je trenutak k a d se tumor manifestira n a nekom dijelu tijela. Nalikuje i vulkanu. Toplina iz utrobe zemlje izvire n a površinu, jer ne postoji način d a se zaustavi takva silina eksplozije uzrokovana v i s o k o m temperaturom. 1 prodre lava. Tada organizam mudro skuplja otrovne produkte i akumulira ih u određeni organ pokušavajući spasiti preostali dio tijela. Kada se radi o degenerativnim bolestima (A1DS, rak, distrofija, skleroza i si.), klasična medicina nastavlja nuditi i predlagati kao terapiju nasilni postupak (operirati = rezati), svaki put k a d a je bolest lokalizirana. N a k o n toga pokušavaju ranu zacijeliti radioterapijom, kemoterapijom ili sličnim aplikacijama, iako ne postoji sigurnost, d a j e d n o m odstranjen oboljeti organ, znači ozdravljenje pacijenta. Obično se događa, d a nakon što je odstranjeno žarište, organizam nastavlja svoj neizbježni h o d prema smrti. Dakle, nema ozdravljenja, budući d a će rak navaliti na n e k o m drugom mjestu d o k na kraju ne metastazira. J e d n o m kada se to dogodi, kraj je blizu. O v a formula se predlaže k a o nešto što će organizmu pomoći da se obnovi, čisteći ga. Jača imunološki sustav, koji je godinama slabio boreći se u fizičkim, psihičkim i d u h o v n i m konfliktima. U 49

poglavlju o svojstvima oslabljenom organizmu.

aloje vidjet ćemo kako o n a pomaže

- N a koji način se dobiva rak, koji su razlozi? 0 : - 1) Rak se pojavljuje radi fizičkih promjena. Čovjek živi u sve zagađenijem ambijentu. Zagađenje se manifestira u sve nižoj kvaliteti hrane, pića, zraka... Možemo spomenuti kao primjer Cernobil, atomske eksplozije, ozonske rupe, pesticide, konzervanse, automobile.. 2) J e d a n o d razloga pojave raka je i «psihička zagađenost". Veliki emocionalni šokovi, kao što je gubitak sina jedinca, pomanjkanje životne motivacije, nevjera supružnika, rastava brige, roditelja za maloljetnu djecu, gubitak dragog prijatelja, neuspjeli životni ili poslovni projekt, pretjerani rad, konstantne gubitak velike ljubavi, itd. 3) J e d a n o d uzroka raka može biti i «duhovna zagađenosti, te nemirna savjest. L a k o u m n o se tvrdi: «Jedan grijeh više ili manje, nema nikakve razlike!" N a r a v n o d a i m a razlike! K a k o može imati čistu savjest osoba koja je učinila abortus ili o n a koja je ubila svoga sina? Mržnja, ljubomora, ljutnja ili želja za osvetom proždiru čovjeka. M o r a m o znati d a se čovjek sastoji o d duše i tijela (Koncil u Trentu); danas se može nadodati i treći element - d u h . Ta su tri elementa prisutna u jednom, jedinom biću (kao što su Otac, S i n i D u h Sveti - tri Osobe - jedan jedini Bog). Z n a m o d a ako jedan od ta tri elementa uđe u konflikt ili je pogođen nečim, d a drugi osjećaju posljedice, kao što bi u drugim sretnijim okolnostima osjećali dobrobit. Ta su tri elementa povezana. Čovjek oboli jer je «fizički, psihički i d u h o v n o zagađen". D a b i ozdravio, potrebno je reaktivirati imunološki sustav koji je toliko pogođen d a stoji pred kolapsom. Moja formula služi upravo za to. Kakav pothvat!

50

Moj recept aktivira čišćenje, cijedi spužvu koja je apsorbirala toksine tražeći tako ispušni ventil. Bez kirurškog zahvata, čišćenje organizma vrši se isključivo prirodnim putem. - Koje simptome pokazuje osoba obo!je!a od raka i može ! i se predvidjeti ta boiest? O: - Dajmo riječ dr. M a r i u Henrique Osanai, onkologu i kirurgu bolnice Sv. Rite, bolničkog kompleksa Svete kuće, iz Porto Alegre: «Postoje promjene u fizičkoj kondiciji nekog čovjeka koje nisu uvijek pokazatelji prisutnosti tumora. N o , ukoliko se pojave trebalo b i se prepustiti u ruke specijaliste d a svakako utvrdi uzroke tih promjena. O n e najvažnije su sljedeće: rane koje ne zacjeljuju, natekle limfne žlijezde n a bilo kojem dijelu tijela, kvržice ili otvrdnuća, promjena boje, varijacije u veličini, gubitak krvi, svrab ili b o l n a specifičnim mjestima (madeži, rane ili bradavice), slabi i lomljivi zubi, poteškoće u mokrenju ili gutanju, mršavljenje bez razloga, krvarenje usne šupljine, nosa ili vagine (trajna promuklost).» (nakon seksualnih odnosa ili nakon menopauze), krv u mokraći, u stolici ili slini, promjena glasa (Preuzeto iz članka «Ziu;eti bo/;e" u časopisu «Hora Zero», Porto Alegre, 1 1 . 1. 1996.) Ukoliko se pojave neki o d tih simptoma, javi se liječniku u kojeg imaš povjerenja. Uzimanjem preparata aloje kao preventivnog sredstva, sve će se vratiti u normalu. - Koje vrste raka može izliječiti ovaj preparat? O : - Budući d a preparat vrši potpuno čišćenje organizma, lako je shvatiti d a liječi bilo koju vrstu raka. Može se činiti d a pretjerujem, ali nije istina. A k o ti izgleda nemoguće, pokušaj razmotriti slučaj zajedno sa m n o m . A k o rak dolazi k a o posljedica raznih onečišćenja 51

organizma i nečistoća koje ulaze u naš organizam, evidentno je da će čišćenje uz pomoć aloje, biti garancija obnavljanja krvi, ojačat će imunološki sustav i automatski vratiti zdravlje. Dobili smo obavijesti o izlječenju raka s raznih strana svijeta, na svih pet kontinenata, gdje se radilo o bolesnicima s tumorom lokaliziranim na: 1. mozgu; 2. m a l o m mozgu; 3. plućima; 4. jetri; 5. prostati; 6. maternici; 7. jajnicima; 8. dišnim putovima; 9. dojkama; 10. grlu; 1 1 . kralježnici; 12. kostima; 13. koži; 14. crijevima; 15. debelom crijevu; 16. mjehuru 17. limfnom sustavu; 18. krvnom sustavu; 19. bubrezima, itd. M o g a o bih navesti ime, prezime, adrese i brojeve telefona svih osoba ozdravljenih pomoću moje jednostavne, ekonomične i prirodne formule. N e želim to napraviti iz etičkih razloga. Ima osoba koje jednostavno ne prihvaćaju činjenicu d a su bile oboljele o d raka. Neke o d njih čak odbijaju upotrijebiti riječ rak. Nazivaju je «ružna bolest", ružna jer oboljelog neizbježno v o d i k smrti. Takve stavove treba poštivati. - Je ! i rak prenosiva bolest, tj. može !! se prenijeti na drugu osobu? 0 : - Ovdje se mišljenja znanstvenika razilaze. Dokle god se to ne razjasni, pitanje sa znanstvenog gledišta ostaje otvoreno. Zato ovaj argument možemo razmotriti samo iz znatiželje. Dakle, dat ću v a m objašnjenje koje m i izgleda najlogičnije. Moje je mišljenje d a rak nije zarazan. Što m e dovelo d o ovog zaključka? Dovoljno je malo razmisliti. A k o svoj organizam i krv održavamo čistima, nećemo se zaraziti. N o r m a l n o je d a nas loša prehrana i nezdrav način života mogu dovesti d o toga d a i m a m o veće predispozicije za bolest, p a tako i naša djeca budući d a o d nas poprimaju kako dobre tako i loše stvari. A k o redovito čistimo organizam, kako je moguće d a 52

se rak Hi bi!o koja druga bolest nastani u njemu? Dakle, tajna je u tome d a organizam redovito pročišćavamo. Nemoj se brinuti ako moraš posjetiti neku osobu oboljelu o d raka. N e može ti prenijeti bolest. D a je rak prenosiva bolest niti jedan liječnik, medicinska sestra ili ostali zaposleni u bolnici ne bi bili o d njega pošteđeni. Vjeruj m i , rak se ne može prenijeti, posebno ne n a zdravi organizam... U slučaju da osoba obo!je!a od raka prima

kemoterapiju,

radiotcrapiju i!i si. i želi se podvrgnuti

kirurškom zahvatu, te uzima lijekove propisane od liječnika, može li istovremeno uzimati i preparat? Bili joj to škodilo? 0 : - Bilo d a bolesna osoba uzima lijekove koje joj je propisao liječnik, bilo d a radi neku o d tradicionalnih terapija, istovremeno može uzimati i preparat. Dapače, imam svjedočanstva osoba koje su uzele preparat n a bazi aloje, rakije i m e d a prije nego su se podvrgle kemoterapiji. Rezultat je bio taj d a su puno bolje podnijele neugodne efekte kao što su ispadanje kose, (ponekad i zuba), visoka temperatura, povraćanja, proljev, mučnina. Neke osobe nisu čak ni izgubile kosu. Druge su osjetile samo laganu mučninu kroz kratko vrijeme, ali bez povišene temperature. Neke su nakon samo tjedan d a n a uzimanja preparata, prestale s uzimanjem morfija i kortizona. Ukoliko netko uzima homeopatske lijekove, može slobodno uzimati i aloju. R a d i osobne dosljednosti i uvažavanja tuđeg mišljenja, ne savjetujem bolesnicima d a uzimajući aloju, prekinu s uzimanjem tradicionalnih lijekova i terapija. Uvelike poštujem čovjekovu slobodu izbora kao jedan o d najvećih darova. Čovjek se m o r a koristiti njome onako kako misli d a je najbolje, prema svojoj savjesti i za vlastitu dobrobit, p a i k a d se radi o zdravlju.

53

Važno je ponoviti da je o v a terapija vrlo

ekonomična,

prirodna, svima nadohvat ruke i može riješiti problem. A k o terapija uspije, čovjek se vraća normalnom životu, potpuno ozdravljen, bez odstranjenih dijelova tijela, čak i u slučajevima raka u završnoj fazi. Medicinski nalazi dat će konačnu potvrdu. Kad bi medicina i znanost sa svojim neizmjernim istraživačkim sposobnostima otvorile vrata ovim iskrenim iskustvima s namjerom d a se jednom riješi problem raka! Možda znanost ne želi da se to riješi? Možda je bolje d a rješenje ostane skriveno d a bi se štititi drugi interesi?! A k o je tako, o n d a se radi o mafiji koja mora biti otkrivena d a bismo se oslobodili te đavolske mržnje... Ne izazivam nikoga. Naprotiv, pozivam da se ujedine sve snage d a bi se jednom za sva vremena riješilo to pitanje. N e b i to bila zadaća samo medicine. O n a bi trebala surađivati s drugim znanstvenim disciplinama, tj. raditi interdisciplinarno d a b i se pomoglo čovjeku u svoj njegovoj složenosti. B i l o kakav doprinos, p a ako je i skroman, treba uzeti u obzir kad se radi o općem dobru ljudske osobe. - !z vašeg iskustva, je li bilo osoba koje su umrle nakon korištenja preparata opisanog u ovoj knjizi? Hi, kako je moguće da osoba koja je slijedila ove savjete i terapiju, za koju kažete da je pouzdana, može umrijeti od raka? O: - Već se događalo d a je osoba oboljela o d raka umrta dok je provodila o v u terapiju. Mogu dati neka prihvatljiva objašnjenja glede toga: 1. Nije dobro odabrala sastojke. Npr. koristila se m e d o m koji je kupljen u bilo kojoj trgovini, umjetnim m e d o m umjesto prirodnim. 2. Nije znala odabrati biljku. 3. Koristila je listove koji nisu imali lijepu zelenu boju već žutu i bili su gotovo suhi; 54

4. Koristila je premiade listove. 5. Nije uzimala preparat u propisanim dozama. 6. Poslije završene prve doze došlo je do djelomičnog ili nikakvog ozdravljenja [slučajevi b) i c)], a osoba je zanemarila daljnji odlazak n a kontrole i ponovno uzimanje preparata. 7. Terapija nikakve rezultate. 8. Zaboravila je n a preparat ostavljen u hladnjaku. 9. Uzimala je preparat samo ponekad k a d a b i se sjetila. 10. N e k i meni nepoznat razlog. - Zašto jc potrebno skinuti bodlje s iistova prije nego ih izmiješamo s m e d o m i rakijom? 0 : - Moglo b i se dogoditi d a mikser ne samelje kako treba sve bodlje. Bodlja, progutana zajedno s preparatom može prouzrokovati rane u ustima, n a grlu ili u stomaku. To je samo mjera opreza d a bi se izbjegle opasnosti. Ništa više. K a d a bih posjedovao nekog robota, sposobnijeg o d miksera, miksao bih i bodlje, budući d a i one imaju svojstva korisna za liječenje. Sto se tiče bodlji, treba ih skinuti lagano d a se previše ne ošteti list. Dosta ih je ostrugati ili lagano odrezati povlačeći nožem odozgo prema dolje. C a k ! 1 gotovo je. - J e ! i ovaj preparat na bazi aloje, meda i rakije, jedini zaslužan za ozdravljenje od raka i drugih bolesti? Koliko je važna molitva, preparat? O : - Vjerujem d a vjera i molitva, same p o sebi, mogu izliječiti bilo koju bolest. Isus je rekao, d a vjera mala kao gorušičino zrno, najmanje o d svih sjemenki, može i brda premještati. N e želim vjera i darovitost onoga koji priprema prekinuta nakon nekoliko d a n a . O s o b a je pomislila d a je to ništa više nego nekakav sirup koji neće dati

55

reći da molitva bilo koje vrste izrečena o d osoba bilo koje ^ vjeroispovijesti nema vrijednost. Naravno d a i m a . ! to veliku. Učinkovita je molitva proizašla iz vjere. Međutim, gore nabrojeni sastojci, uzeti iz prirode stvorene od Boga, posjeduju toliko ljekovitih svojstava d a se čine «čudom)>, za sve one koji ih koriste. Ukoliko terapija bude popraćena molitvom i bolesnikovom željom za životom, u duhu suradnje, sve će to biti od velike pomoći i na psihičkoj razini. 1 ne samo za oboljele od raka. K o d bilo koje bolesti, suradnja i pomoć o d strane pacijenta veoma je važna za ozdravljenje... Doći će d a n kada će i znanost morati priznati d a je za «čudo» dovoljan sam preparat, čak i bez blagoslova ili pozitivne energija onoga tko ga pripravlja. Uspjeh ove metode nema nikakve veze sa zazivanjima i vraćanjima iscjelitelja, nema ništa s molitvom, blagoslovljenom vodom, s Fatimom, L u r d o m , s Majkom Božjom, s Guadalupe, s ... osim u smislu d a je blagoslovljeni dar Božji kao i sve navedeno. - Zašto je potrebno oprati listove prije pripreme? O: - Budući d a je izložena vremenskim nepogodama, biljka kupi na sebe prašinu i ostale nečistoće. Dovoljno je očistiti joj listove nekom navlaženom ili s u h o m krpom ili spužvom. M o r a se izbjeći pranje listova jer se k o d pripravljanja preparata ne upotrebljava voda. M o r a se paziti d a v o d a ne uđe u listove. Što je manje v o d e n a listovima, to bolje. Već je rečeno: savjetuje se branje listova aloje tjedan d a n a nakon zadnje kiše. Zato se savjetuje d a se prašina skida vlažnom k r p o m ili spužvom, bez korištenja vode. - Dolazi li do nekih čudnih efekata ili smetnji bilo koje vrste na tijelu osobe koja je uzimala ili koja uzima preparat? O: - A k o postoji nešto u organizmu, što m u n a bilo koji način 56

smeta to će izaći iz organizma. Priroda je mudra: može reagirati na najnezamistiviji i začuđujući način. Imam informacije osoba koje su uzimale preparat i imale sljedeće reakcije: 1) N i k a k v a promjena niti reakcija. 2) A . N a koži, preko pora: - svrab p o cijelom tijelu - potkožni prištevi, apscesi, tumori - kožna reakcija, slična vodenim kozicama - mjehurići n a dlanovima ili na stopalima B. Preko stotice: - crijevni problemi, proljev - stolica intezivnijeg mirisa nego inače - vjetrovi jakog mirisa C . preko mokraće: - mokri se češće nego inače - p u n o tamnija mokraća, skoro smeđa - mokraća koja sliči n a krv izmiješanu s v o d o m . 3) Druge pojave: - povraćanje - ponekad povraćanje s gnojem i sukrvicom - otvaranje triju otvora p o d b r a d o m iz kojih izlazi velika količina gnoja k o d osoba koje boluju o d raka n a grlu. - izlazak gnoja iz svih prstiju ili samo iz palca što zacijeli samo o d sebe bez ikakvih lijekova - neodređeni bolovi, ne uvijek lokalizirani, posebno u trbuhu. H t i o b i h napomenuti d a takvi bolovi ili smetnje traju d a n , d v a ili najviše četiri dana, n a k o n čega se počinjemo dobro 57

osjećati i raspoloženi smo za sve, kao u fazi rekonvalescencije, t^itno je da, kada se pojave takvi bolovi iii pojave, ne treba posustati u liječenju, već treba nastaviti redovito uzimati preparat. Moraš biti uvjeren d a si n a pravom putu, d a s u otrovne !v<)ri našle ispušni ventii i d a su izbačene iz organizma. Pronašao *i put ozdravljenja. S a d a jedino moraš ustrajati. S a d a prekinuti terapiju značilo b i samo jedno - izgubiti! Je ! i moguće nabrojit! pozitivne učinke za vrijeme terapije? 0 : - Više nećemo o ozdravljenjima o d raka, jer m i se čini d a ttmo to već detaljno razložili. Reći ću nešto o ozdravljenjima osoba koje su uzimale preparat radi prevencije budući d a nisu bolovale o d raka. B i o je pripravljen n a isti način i u istoj količini kno da se radi o liječenju raka, kao što s m o već prethodno Hovorili, čak je i doziranje bilo jednako. Tretman je ozdravio ili riješio probleme vezane za: 1) želučanu kiselinu, 2) gastritis, 3) čir na želucu, 4) konjunktivitis, 5) crvenila, n) žuljeve, 7) potkožne čireve, 8) ranice n a koži glave, 9) prhut, 10) reumatizam, 11) artritis, 12) izrasline n a crijevima, 13) ciste n a maternici 14) stimuliranje apetita, 15) slabu i meku kosu, 16) regulaciju menstrualnog ciklusa k o d osoba koje su imale s tim problema još o d d o b a adolescencije, 17) riješen problem noćnog /tiojenja, 18) poboljšanje seksualnog života četrdesetogodišnjaka, 19) bolje disanje osoba s astmom, 20) ozdravljenje paralize, 21) ijluhoće, 22) regulacija probave uklanjajući problem zatvora 23) eliminacija gljivica, 24) normalizacija kolesterola, 25) regulacija tlaka, 26) ozdravljenje o d Parkinsonove bolesti, 27) ćelavosti, 28) upale sinusa, 29) ozdravljenje .12) epilepsije, o d lupusa, 30) ozdravljenje od herpesa na ustima rodnice ili glaviću muškog uda, 31) psorijaze, 33) ozdravljenje o d «atletskog stopala", 34)

regeneracija zakržljalog nokta koji nije bio drugo doli hrskavica, te jačanje noktiju, 35) izbjegla se kirurgija u slučajevima raka prostate k o d ljudi za koje je već bila potrebna operacija, 36) izbjegla se kirurška intervencija kod slučajeva raka mokraćnog mjehura, 37) eliminacija tvrdokornih akni 38) eliminacija katara uz olakšanje izbacivanja ispljuvka, 39) rješavanje problema loše probave, 40) eliminacija ružnog zadaha, 41) ozdravljenje uzimanja četvrte doze ozdravljenje izgubile prije mnogo godina. O: Koji su ijekoviti učinci same aioje korištene o d toksoplazmoze od kvrgastih čireva, 42) ozdravljenje zagnojene mrežnice. 43) nakon (mačjeg virusa) o k a , 44) vraćanje osjeta mirisa k o d osoba koje su ga

jednostavno kao biljke? - S v a ozdravljenja koja ću nabrojiti potvrđena su iskustvom: 1) gljivice, 2) atletsko stopalo, 3)otvrdnuća kože u roku o d 2 4 sata, bez ikakvih bolova, 4) fistula (duplja rana) desni u obliku uskog i dubokog kanala, 5) tumor među nožnim prstima, 6) apscesi, 7) borba protiv prhuti jačanjem kože vlasišta gdje aloja služi kao tonik, 8) ubodi insekata (komarca, pčele, ose, pauka, itd.), 9) opekline nastale k o d nezgoda u domaćinstvu, 10) opekline X-zrakama, 11) ranice prouzrokovane nezgodama u domaćinstvu (velika sposobnost zacjeljivanja), 12) antitetanus, 13) ekcemi, 14) crveni vjetar, 15) upala oka 16) kao supozitorij (čepić) liječi hemoroide, 17) rastopljena u vodi smanjuje navalu krvi u jetru, 18) čisti zrak zadimljene sobe, 19) dobra je kod anemije, 20) kod zatvora, regulira probavu, 21) reumatizam, 22) zacjeljuje ranu n a mrežnici ili bilo kakvu ranu n a oku, 23) istrjebljuje uši, 24) učinkovita je u borbi protiv akni, 25) djelotvorna protiv crvića, 26) rastopljena u vodi smanjuje kiselinu u želucu, dobra je za gastritis, čir.

59

U gore navedenim slučajevima aloja se koristiia za vanjsku, [fokainu uporabu. Može se upotrijebiti žeiatinasti sastojak s donje strane Usta ili ga samijeti i cijeđenjem odvojiti koru i bodtje; zatim se uz pomoć šprice, kapaljke, smotuljka vate ili gaze natopljene smjesom stavlja n a bolesno mjesto. Ako čitatelju ova izlječenja izgledaju kao obično pretjerivanje, zamolio b i h ga d a sa strpljenjem pročita popis

bolesti koje je aloja pobijedila u S A D - u , naveden n a str. 40-41 knjige «T]ho ozdrau(;en;e>; (Jedna moderna studija o aloji), Billa C. Coatsa, R. P h . i Roberta A h o l a : «U svojim studijama i podrobnim izvještajima o aloji, autor Carol Miller Kent donosi dugu listu svih bolesti koje je aloja izliječila. E v o ih: širok spektar kožnih bolesti, uključujući opekline o d sunca i x-zraka; čir; gnojni pristići; osip; svrab; ogrebotine; ubodi pčela, osa, komaraca; otrovne biljke; alergijske reakcije; iritacije i crvenila kože k o d djece; ispucane usne i koža; prhut; ekcemi; dermatitis; lišaj; psorijaza; urtikarija; rane n a tijelu; crvenila kože uzrokovana toplinom; rak kože; herpes zoster; ispucana koža dojki rodilje; nokti urasli u meso; akne; smeđe ili bijele pjege p o koži (kao posljedica oboljele jetre ili nečeg drugog); urođene pjege; ožiljci; posjekotine; nagnječenja; razderotine; suhe ili vlažne ozljede; kronični čirevi; apscesi; obični herpesi (usta ili usana); iritacije grla ili usne đupljine; upala desni ili krajnika; zaraza stafilokokom; konjunktivitis; ječmenac; čir rožnjače; siva mrena; perforacija bubnjića; gljivice općenito; analni svrab i svrab vulve; vaginalne infekcije; venerične rane; grčevi mišića; zakrenuća; tumori; kila; upala tetiva; gubitak kose. Kaže se d a aloe vera, korištena interno, liječi nesanicu, glavobolju, pomanjkanje zraka, probavne i želučane probleme, kiselinu, žuč, hemoroide, gastritis, čir n a želucu i dvanaesniku, upalu debelog crijeva,

60

infekcije

mokraćnih putova, prostate, fistule, zapaljene

ciste,

dijabetes, prevelike napetosti, reumatizam, artritis, gliste i druge parazite, liječi neplodnost uzrokovanu amenorejom i optimizira bilo koju neravnotežu uzrokovanu ili povećanu viškovima k o d razgradnje šećera ili kiselih supstanci. Čak i jedan letimični pregled ovog popisa upućuje nas i na druge bolesti, kao što su: čir na želucu, divertikoloza, plućne naslage, infekcije gljivična infekcija kandidijaza, sklerodermija, razne ili ugrizi zmija. Možemo samo dodati d a je aloja i -

savršen dezodorans, odličan losion poslije brijanja, čisti metale i čuva lak k o d obrade kože, i još, kao d a to nije bilo dovoljno aloja je vrlo ukusan liker." Prepisao sam detaljno ovaj dugi popis koji je napisao ovaj američki autor samo stoga jer istraživački rad domaćeg brazilskog istraživača n a m a ne znači mnogo: sve što je važno mora doći izvana, o d A m e r i k a n a c a , J a p a n a c a ili N i j e m a c a . Drugim riječima, «nemo prophaeta in patria». Popis američkog autora potvrđuje sve rezultate postignute k o d nas pomoću aloje. Kako ste uspjeti sakupiti sva ta zapažanja i

iskustva? O : - M o g u li to ispričati? N a d a m se d a neću biti dosadan. A k o te ne zanima možeš preskočiti o v u temu. K a o prvo, želio bih pojasniti što mislim p o d nazivom «iskustuo». Pod i s k u ^ u o m jednostavno podrazumijevam sue o n o

bogatstvo znanja koje sam stekao pomažući bo/esnicima. Dak/e, iskustvo koje se stvara/o dugim i p o z o r n i m promatranjem u kome nikad nije bi/o mjesta oportunističkom stavu iskorištavanja bofesnika kao pokusnih kunića d a bi se doš/o do novih saznanja. Že/io sam samo biti o d pomoći. 61

Kada sam postao župnik Pousa Novog, ma/e župe u periferiji, <fmeđu Lajeada i So/edade, u R i o Grande do Su/, stekao sam znanje, potaknut potrebom. Ma/eno mjesto, tek emancipirano, s /ijeve i desne strane op/akivano rijekama Pao i Forqueta, čije se vode s/ijevaju u ve/iku rijeku 7aquari. (Jz rub gdje protječe voda, u najnepravi/nijim krajevima na/aze se parce/e prozvane «Državna zem/;a", bez jkakve potvrde o v/asništvu. P r e m a tim mjestima od/aze oiromašne obite/ji, odbačene o d drugih, svaka sa svojom životnom pričom, najčešće žrtve ambicija jačih. Smisao jdta/nosti, pomanjkanje ku/ture, neug/ed, /ijenost - sve (o u isto vnjeme - znak su općeg /ošeg stanja, to jest neuhranjenosti, pomanjkanja higijene, neško/ovanosti f nepismenost se prenosi iz generacije u generaciju, s oca na sina, nešto što postoji otkad je otkriven Brazi/, otkada je more muškaraca i žena, protjerano iz ^rtuga/a, bez da su se vodite/;'? ko/onija ikada zapita/i gdje će navršiti ta ko/onija, jer im je jedini ci/; bio izvući što više koristi. 7ek nakon nezavisnosti Brazi/ je otvorio prvi jaku/tet). Rezu/tat takve uMuacije.' djeca s ušima, crvićima i drugim parazitima, iz/ožena na mi/ost i nemi/ost zarazama i epidemijama svih vrsta. N a k o n što sam punih šest mjeseci promatrao tu surovu i neugodnu stvarnost, bez izg/eda da će se ovi tradiciona/ni parametri promijeniti, dobio sam poticaj d a p o m o g n e m tim osobama isk/;učenim iz društva - p a i o n i su djeca Božja/ - i to ne samo s/užeči Svetu misu u prigodi posjeta kape/e i/i ško/e da hi ih potom ostavio njihovoj sudbini, nego da također, uz ovaj duhovni dio koji ih uprav/ja vječnom životu, p r o m o v i r a m i druge vrijednosti čovjeka kao stanovnika ove zem/;e. Nesposoban d a sve obavim sam, pozvao sam još neke /;ude dobre o2 vo/;e, jednako osjet/jive n a ove prob/eme, a/i p r e d

s/oženošču situacije i o n i s u se osjeti/i nemoćni. 7reba/o je žurno ujediniti sve snage; ujedinjujući životnu energiju i u/ažuč: sve ono što je tko mogao dati, sigurno možemo nešto učiniti. S projektom u grubo skiciranom na komadiću papira unutar nav/ake za ži/et, pozvao sam sve odgovorne (;'ude iz raz/ia'tih sektora; iz župe, tajništva Odje/a za obrazovanje i ku/turu, Zavoda za zapošljavanje i društvene dje/atnosti, Brazi/ske udruge za pomoć f L B A J , E M A T E H , općinu. S v i su se odazva/i osim L B A N a k o n iznošenja projekta, a prije nego što se počeo provoditi u dje/o, svima jepodije//ena j e d n a njegova jbtokopija i ostav/;'eno dovoijno vremena da se o svemu može detaZ/nije razmis/iti. K a d a s m o se sasta/i p o drugi put, projekt je prihvaćen, a/i uz određene nadopune. S v a t k o tko je prihvatio odgovornost vođenja radne grupe, dobio j e zaduženje u svom specifičnom sektoru. Radi/o se o vo/onterskoj grupi bez ikakve materija/ne naknade, vođenoj jedino že//om d a se p o m o g n e čovjeku i d a ga se p o n o v n o uk/;uči u zajednicu. N i s m o pozva/i zainteresirane u naše sjedište, nego smo, dapače, sami od/ući/i izići njima u susret, jer su zbog /oših socija/nih uv/eta mnogi o d njih bi/i p/aš//ivi. 7dmo smo održava/i susrete. S v e zajednice su bi/e uk//učene u projekt, bez obzira jesu /i bi/e u većoj i/i manjoj potrebi, da se ne povrijedi osjet/jivost onih koje su bi/e nerazvijenije. Odaziv j e premašio sva naša očekivanja. U p r v o m obi/asku zajednica bi/e su obrađene s/;edeče teme. 1. B o g je stvorio čovjeka da bude sretan. B o g ne že/i čovjekovu patnju; sam čovjek stvara put patnje, suživ/java se s njom iz neznanja, o b m a n a i tome s/ičnih raz/oga. U najvećem broju s/učajeva sredstva za sprječavanje i/i barem ub/ažavanje patnje na/aze se nadohvat ruke. 7b j e sve potkrijepljeno tekstovima iz B:b/ije. Upravo S i n Božji, /sus Kn'st, koji je postao

63

ćbu/ekom, za sucg kratkog borauka na zem//i trudio se ub/ažauati (patnju /judi suog uremena. /z/aganje je održao župnik. Trajanje: 10 - 15 minuta fto/iko uremena traja/a su i druga iz/aganja). 2. Općenito gouoreći, zdrau/je je dar. M o r a m o ga čuuati, uoditi brigu o njemu. M i ga obično oštećujemo hranom i pićem. K a k u a bi treba/a neadekvatnom odmjerena biti d o b r o

prehrana? Ko/iko i kojih uitamina i bje/ančeuina je potrebno da bismo dobro žiuje/i i gdje ih na/azimo? O u o iz/aganje preduodi/e su Ana/ice Passaia i S a n d r a Jnes Gheno. Staui/e s u nag/asak na urt i njegouu praktičnost. Preuredi/e su ško/sko duorište i oko/iš u praui rasadnik, a tajništuo u ured za razdauanje sjemena, gdje je suaki učenik mogao uzeti sjeme koje će posijati u obiteljskom urtu. Vr/ojednostauno. Učenici, odušeu/jeniško/skim nouitetima, prenosi/i s u kući o n o što su ću/i o urijednosti mogućnosti ueče razno/ikosti objeda prehrane, i nouih okusa. K a o

pos//edica, smanji/a se upotreba raz/ičitih ursta mesa, budući d a je skup/je, a na pruo mjesto je doš/a potrošnja ze/eni i /eguma, mnogo ekonomičnijih i hranjiuijih. f?ezu/tat; ueć nakon šest mjeseci mog/o se primijetiti d a su djeca rumenija, žiuahnija i bo/;e im ide u ško/i. 3. U z zdrauu prehranu ur/o j e uažna i osobna higijena d a bi osigura/i dobro zdrau/je. Prui uažan jaktor je uoda. Redouito i sta/no čišćenje bunara i spremnika uode, oduojeni mogu z b o g euentua/nih nadogradnji. koji moraju biti smješteni na uećoj uisini, iznad staja, da/eko o d toa/eta, kuća, Koristiti životinjske izmete kao gnojiuo. S/ijedeći oue upute, koje bo/esti n a m se prib/ižiti? O u o predauanje obogaćeno i/ustratiunim pesticida. didaktičkim materija/ima iznije/a je M a r i a Muttoni. 4. Opasnost p o zdrau//e do/azi i o d upotrebe Nabaua, od/aganje, praui/no rukouanje, uništauanje amba/aže -

64

za to je bi/a zadužena grupa E M A 7 E R ' Jorge Lavarda, njegova žena G/adis i Car/os Bianchini. Pos/ije p r v o g cik/usa predavanja i vrednovanja obav/;'enog pos/a, grupa j e bi/a više no zadovo/;na rezu/tatom. Jednog/asni zak//učak; započeti posao ne smije se prekidati. G r u p a je ima/a još mnogo toga z a ponuditi, a potrebe su i da/je bi/e ve/ike. N a dogovoru u kuči, razmjenjujući ideje sa sudionicima, od/uči/i s m o krenuti s drugom j a z o m : «Bo/est: i njihovo /iječenje^. /sta grupa /;udi bi/a je spremna nastaviti posao posjećujući i da/je zajednice da o n i ne bi mora/i do/aziti u centar. G r u p a je usvoji/a jednu dinamiku koja je donije/a razmjenu znanja između organizatora i naroda; među s/ušate/jima su se na/azi/e osobe koje su poznava/e /jekovite bi//ke za prav/jenje čajeua, njihovu namjenu i način doziran/a. Ci/; je bio također i to da se oni povučeniji ohrabre pričati pred javnošću. Grupa u sjedištu je proučavajući postojeću /iteraturu potvrđiva/a ima /i dobiveni recept znanstvenu uteme/jenost. U s/učaju da smo naiš/i na potvrdan odgovor, taj je recept bio pohran/en u arsena/ recepata grupe. Mnogo se nauči/o. Drugi dio seminara bio je vr/o poučan za sve nas. Budući d a se na tom seminaru govon'/o o raznim bo/estima, između osta/ih, spomenu/i s m o i bo/esti kao što su rak, pojačano /učenje kise/ine, gastritis, čir, reumatizam, itd., kao i način borbe protiv njih, te također i borbu protiv ušiju i crvića, veoma rasprostranjenih k o d obite/ji koje su živje/e u /ošim uvjetima. Lijekove s m o traži/i isk//učivo među bi/;kama i travama kojih j e bi/o dosta u toj regiji. Raz/og z a to j e što su /;udi vr/o siromašni, a /iječnički preg/edi jako skupi, gotovo neostvar/jivi s obzirom mogućnosti obite/ji, a i /ijekovi nesnoš/jiu ekonomski teret. na ekonomske predstav/;aju u /jekarnama

65

Z a ur/o kratko urijeme, s/užeči se b i t k a m a i korijenjem uspje/; smo smanjiti posjete /iječnicima na 9 0 % , prona/azeći domaća rješenja za simptome poznatog aspirina najčešćih bo/esti. Lijekoui, počeuši o d fpažnja na nuspojaue koje izaziua/),

«proizuodi/i" su se k o d kuće u ob/iku čajeua, jer s u /;udi nauči/i upotreb/;auati raz/ićite bi/yke i shuati/i su njihouu terapeutsku urijednost. Obauijest poturđena o premještaju župnika u Izrae/ krajem 1990, u suibnju 1 9 9 1 , rasu/a je o u u urijednu grupu

smanjujući j e na samo dua č/ana - M a r i u Muttoni i G/ddis Lauardu - koje s u nastaui/e započeti posao, uzimajući za temu s/jedećeg seminara; <cKako njegouati bo/esnika». 7e duije hrabre žene organizira/e su i četurtu j a z u isk//učiuo za žene; ^Umjetnost kuhanja^, urednujući iznad suega domaće proizuode, upućujući ih kako koristiti uoče i pourče, kako ga sačuuati z a s/;edeču sezonu. Potica/e su korištenje šećerne trske, brašna dobiuenog u m/inu bez ua/jka, tučene riže, domaćeg kruha, tjestenine i osta/ih proizuoda koji se nisu koristi/i, potisnuti industrijskim, koji su upad/;iuiji, profinjeniji, često postau/jeni na po/ice /ijepo upakirani, a/i sa istek/im rokom trajanja, štetni za zdrau/;'e i kao što znamo kancerogeni. J e d n o m riječju, že/je/e su podržati značenje domaće prehrane, koja je zdrauija i ekonomičnija, dak/e ide u korist kućne bi/ance. Naža/ost, u župi i u općini dogodi/e su se ue/ike promjene koje su onemogući/e norma/no izuodenje radoua. O v o uključivanje župe, gdje župnik ne može ostati samo liječnik duša, nego se brine i za njihova tijela, za mene je bila zgodna prilika d a obogatim svoje iskustvo s alojom i drugim biljkama, koje se nosile olakšanje ljudima u potrebi. 66

- Postoj! ! i neko drugo g!edište na a!oju, tj. postoj! ii još nešto što treba znati o njoj, pa da možemo završiti s pitanjima? 0 : - N a r a v n o d a je nemoguće iscrpiti sve argumente glede aioje, ah želio b i h napisati još nekoliko stvari, po meni vrlo važnih: 1. Aloja uvijek i samo ide ususret potrebama organizma, nikada g a ne n a p a d a , ne ozljeđuje, ne ranjava kao npr. kemoterapija. Aloja je prijateljica i suradnik. O n a je tvoj saveznik u borbi protiv zla. A k o se ponekad i dogode neki simptomi koji pokazuju kontrast svega ovoga, možeš biti siguran d a će n a kraju uvijek pokazati pozitivan rezultat, poput liječnika koji liječi svog pacijenta ili poput o c a koji kažnjava sina radi njegovog dobra. Aloja vraća snagu u organizam, ne uništava ga. J e d n o m k a d a je eliminirala iz organizma sve štetne tvari, vraća m u sve o n o što m u je najpotrebnije d a b i normalno funkcionirao. Npr. jedna je gospođa oduvijek patila o d p r o b l e m a s probavom, očito prouzročenih lošom funkcijom tkiva, radi kojih se obratila liječniku, obavila preglede, ali ti se problemi nikada nisu riješili. Budući d a s a m znao d a aloja liječi proljev, razgovarao s a m s njom u svezi tog problema, garantirajući d a će sve imati pozitivan ishod, iako postoji mogućnost d a prva d v a - tri d a n a osjeti probleme još veće nego što je imala d o tada. Tako se i dogodilo. Gospođa je ozdravila. Ista stvar se dogodila i s osobama koje s u imale nepravilnosti u menstrualnom ciklusu. I tako u bilo kojem drugom slučaju. Vraća tlak u normalu, regulira kolesterol, oslobađa nas štetnih tvari... 2. Kvasiti listove ili ih izlagati suviše visokim ili niskim temperaturama znači umanjiti korisna svojstva te biljke. Uberi listove samo o n d a k a d a postoji potreba. Nemoj ih držati dulje

67

nego je potrebno u zamrzivaču ili n a nekom drugom mjestu. Obrati se prirodi jedino o n d a k a d a postoji potreba i priroda će ti odgovoriti. Pripravi preparat u vlastitoj kući, mirno i sabrano, i upotrijebi industrijske proizvode jedino u slučaju d a postoji stopostotna garancija. N e zaboravi d a priprema preparata u tvojoj kući ujedno pridonosi i kućanskoj ekonomiji... 3. A k o ikako možeš, potrudi se izbjeći slanje ili prenošenje listova aloje u druge regije ili n a druge kontinente. B o g je podario svakoj zemlji biljke i plodove koja sadrže ljekovita svojstva u onolikoj mjeri i n a način koji je najpotrebniji toj zemlji ili mjestu. N a raspolaganje svim živim bićima u onoj mjeri koja im je potrebna. Budući d a je tako, biljke koje rastu u Palestini, Izraelu, Brazilu, n a Mediteranu, Argentini, Meksiku, u srcu Afrike ili bilo gdje drugo, sigurno sadrže male, ali značajne razlike, tipično o d regije i zemlje gdje rastu, bez d a se umanji njihova vrijednost. Primjera radi: krave iste rase, uzgojene u Australiji ili Nizozemskoj, uvijek će n a m davati mlijeko. A k o napravimo analizu mlijeka, zasigurno ćemo naići n a male razlike koje su prisutne radi drugačije klime, vode, različite ispaše ili nekog drugog faktora. Bitno je d a je rezultat uvijek isti, a to je mlijeko. Prema tome, možemo zaključiti d a klimatske promjene da to ne naškodi svojstvu biljke. 4. Poželjno je d a osoba koja boluje o d raka, u periodu liječenja alojinom terapijom, ne konzumira nikakvo meso niti mesne proizvode. Razlog je vrlo jednostavan. R a k živi poput parazita u živim bićima, u mesnom tkivu. Zamislimo d a preparat uzrokuje djelovanje slično o n o m što ga izaziva pokvareno meso u želucu. O s o b a koja ga uzima, kad jede meso «čini m u us!ugu» pomažući d a bude nesposobniji i lošiji dodajući m u sredstvo za regije pomažu biljkama d a se razlikuju pojedinim karakteristikama, a

68

ublažavanje. Zar nisi odlučio riješiti se tog zia!? Bolesnik će se zapitati: «Pa što ću o n d a jesti, čime se hraniti? Upravo sad k a d a se osjećam slabim, zabranjuju m i meso. M o r a m li gladovati?» Nikako. Meso nije o d životne važnosti za čovjekov organizam, čak niti z a anemične osobe. A k o pogledamo kako su raspodijeljeni naši zubi, vidjet ćemo d a n a svakoj vilici postoje dva očnjaka (pomoću kojih siječemo meso), zatim četiri sjekutića (za listove i voće), četiri pretkutnjaka i šest kutnjaka (da bismo bolje probavili korijenje, žitarice, itd.). D a je čovjek imao veću potrebu za mesom i mesnim proizvodima B o g b i m u zasigurno dao više očnjaka. Žitarice, voće i povrće su sigurno u prednosti pred m e s o m i daju n a m sve potrebne minerale i vitamine koji su čovjeku potrebni d a bi očuvao svoje zdravlje. Osim što se probavljaju lakše nego meso, manje opterećuju džep. 5. Već je rečeno, ali svejedno mislim d a je o d velike koristi napomenuti još jednom, d a je vrlo važno udaljiti se o d droge, cigareta i alkohola. Udaljiti se onako kako sotona bježi o d križa, bila b i vrlo d o b r a odluka za naše zdravlje. Kaže se d a alkoholni proizvodi i cigarete u slobodnoj prodaji, donose prihod u Državnu blagajnu preko ubiranja poreza. Recimo d a Država ubere četiri milijarde reisa (brazilski novac) poreza godišnje o d prodaje tih proizvoda. D o k a z a n o je d a troškovi Vlade za bolesti uzrokovane pušenjem i alkoholom dosežu dvostruko veći iznos. Ovaj sistem ne liječi potpuno štete prouzrokovane alkoholom i cigaretama nego se samo trudi o k o toga. Zamislimo što bi se tek dogodilo d a se jednoga d a n a legalizira droga! ! još nešto. T k o koristi alkohol, cigarete i drogu d o v o d i sebe u veliku opasnost. Budite pažljivi d a namirnice koje koristite, pogotovo žitarice, voće i povrće, b u d u uzgojene prirodno, bez korištenja pesticida i kemijskih gnojiva. Izbjegavajte pića koja sadrže konzervanse za 69

koje se smatra d a su kancerogeni

(zašto ne biste napraviti

prirodni napitak o d iscijeđenog timuna iti, pak, voćni frape?). Podržite udruge koje se bore za čišći zrak, inzistirajte d a industrije koje zagađuju zrak izgrade proizvodnju fittere. Pridružite se borbi za automobila i drugih potrošnih dobara koja ne

zagađuju zrak (tehnologija je u stanju proizvesti automobile koji ne zagađuju!). Sudjelujte u uvođenju zdrave prehrane, uputite^ tjude o k o sebe, upoznajte i h putem mas-medija kako sačuvati zdravlje n a najbolji mogući način, potičući n a akciju pojedince, društva, vlade, cijeli svijet. M o r a se i treba sudjelovati, u pitanju je zdravlje svih ljudi! Bolje je spriječiti nego liječiti. N e m a koristi potpuno očistiti organizam a k o ćeš ga sutra ili prekosutra ponovo zatrovati, to b i bila politika "čišćenja svinjca". Zašto ste obuzeti idejom da razglasite ovu terapiju? Prije svega, iz humanih razloga. Prisustvovao sam zadnjim danima života moga oca. Urlao je o d bolova kao ranjena životinja, žrtva raka na plućima (bio je pušač o d svoje 14. godine) ne mogavši uzeti nikakvo sredstvo za ublažavanje botova. Pred tom m u k o m , uvidjevši svoju nemoć, upitao sam se: K a k o je moguće d a se d o danas, uz m o d e r n u tehnologiju i znanost, nije uspio pronaći nikakav lijek z a tu bolest koja neminovno v o d i u smrt?... I, za m o g oca, koji je imao samo 63 godine, smrt je bila neizbježna budući d a je b o l o v a o o d raka na plućima; snažan čovjek, koji nikada prije nije bolovao, o d d a n a kada su m u dijagnosticirali tumor, nestao je u raku u samo osam mjeseci. U svojoj sam duši pokušavao pronaći odgovor na nerješivu zagonetku te bolesti: mora postojati neka životinja, biljka, mineral, bilo što što će riješiti taj problem. N a sreću, deset godina kasnije naišao sam n a rješenje problema, o kojem pišem u ovoj knjizi.

70

1. Jer je brazilski sanitarni sustav zbog slabog funkcioniranja socijalnog osiguranja v e o m a loš. 2. Kliničko je liječenje danas u svijetu postalo nemoguće za preko 7 0 % čovječanstva koje živi s toliko malim plaćama d a je to sramotno, nemaju načina brinuti se o svom zdravlju jer novci kojima raspolažu su i m jedva dostatni za prehranu. Voditi brigu o zdravlju postalo je luksuz. Zdravstveni problemi su izbrisani iz popisa primarnih potreba. 3. Ljudski život n e m a cijenu, bilo čiji život i bez obzira na to odakle dolazi ta o s o b a . Spasiti ili produžiti ljudski život doživio s a m j e d n o g oboljele nedjeljnog poboljšanjem uvjeta, osjećaj je jednak ekstazi, osjećaj koji se ne može opisati. Taj osjećaj popodneva Nazvala kada sam primio telefonski poziv tri tjedna terapije. iz Cruz Alto. dermatolog

me majka djevojčice

o d lupusa, koja je Njen

ozdravila nakon samo

uvjeravao ih je d a je to neizlječiva kožna bolest s kojom će morati naučiti živjeti do kraja života... M o g u samo zamisliti sreću te obitelji!... Siguran sam, isto tako, d a je mnogo obitelji doživjelo istu sreću i to zahvaljujući o v o m bezopasnom, ekonomičnom i efikasnom receptu. 4. S v a k i bolesnik kojeg spasim, n a zagonetan način postaje sin kojega nikada nisam imao, kojega sam se odrekao u n a p o n u snage d a b i h svu svoju energiju mogao usmjeriti služenju Kraljevstvu Božjem i mojoj braći, bilo d a su kršćani, muslimani, Židovi, budisti, žene ili muškarci, stari ili mladi, crni ili bijeli, bogati ili siromašni. Bez obzira n a vanjski izgled tih ljudi, svi o n i su stvoreni n a sliku i priliku Boga, s p r a v o m n a zdrav i D O S T O J A N život. To su bića kojima B o g poklanja svu svoju ljubav. A k o , mnogo puta, veliki d i o ljudi nije u mogućnosti priskrbiti sebi ono osnovno, 71

potrebno za život, to svakako nije krivnja B o g a , nego onih sebičnih i pohlepnih ljudi koji svojom pohlepom gaze one slabije i siromašnije. Počeo sam vjerovati u formulu videći njene čudotvorne učinke k o d različitih bolesnika kojima liječnička pomoć nije olakšala muke, te su bili neizbježno osuđeni n a smrt. Polazeći odatle kao s polazne točke, želeći rasprostraniti formulu gotovo tvrdoglavom upornošću, posebno k o d slučajeva gdje je medicina digla ruke, morao sam učiniti ovaj korak. R o d i l a se ideja da napišem o v u knjigu, v e o m a skromnu, nadajući se d a će pomoći osobi koja se nađe u teškoćama ili beznađu. Imao sam sreće vidjeti konkretne rezultate, potvrđene o d obitelji pacijenata i, nadasve, medicinskim nalazima, kao sigurne odgovore u rješavanju problema, koji je u startu izgledao kao izgubljena bitka d a su bile primjenjene uobičajene metode. Možete li sada shvatiti moju opsesiju d a trčim iz grada u grad, razgovaram s ljudima, d a ih obavještavam putem radija ili TV-a, bez ikakvog osobnog interesa? N e m a nikakve tajne. Sve je vrlo jednostavno, kao v o d a koja curi prema dolje - i to može spasiti ljudske živote... Koje zemlje su najviše proučavale aloju kao

ljekovitu biljku? 0 : - Mislim d a je najviše istraživanja provela A m e r i k a , zatim Rusija, a o d m a h iza njih J a p a n . J a p a n c i , koji su bili žrtve atomske b o m b e prije 5 0 godina, koristili su aloju k a o p r v u pomoć p r i spašavanju osoba koje s u bile pogođene radioaktivnošću. 1 aloja se pokazala kao dobar lijek. Danas, osobe koje su posjetile J a p a n rekle su m i d a su uočile biljke aloje u m n o g i m stanovima i kućama jer je poznata k a o biljka koja sve liječi.

72

Njemačka, Švicarska, Italija, kao i druge zemlje

koriste

homeopatiju, koja se koristi t alojom. U laboratorijima se trajno radi s biljkom aloje koja se suši i promatra. Svakim d a n o m saznaje se nešto novo, nezamislivo svima, jer njeno je bogatstvo nepresušan izvor... - Budući da aloja ne daje uvijek stopostotne rezultate u borbi protiv raka, znate li pored klasične medicine j o i neke načine borbe protiv ove bolesti? K a k o aloja ne d o v o d i uvijek d o ozdravljenja, krećući se među ljudima saznao s a m i za druge načine liječenja bolesti. E v o nekih: 1. Avelco (Aveloz) - biljka iz porodice euforbiacea (znanstveno ime: euphorbia tirucailis), potječe iz Afrike i danas se najviše uzgaja u sjevero-istočnom dijelu Brazila. Popularizator ove biljke, ozdravljen o d fistule plućne maramice, otac R a v m u n d o C . Welzenmann D l , zaslužan je za primjenu lijeka. Z a daljnje informacije obratiti se u Biblioteku Otac Reus, Duque de Caxias, 8 0 5 - Porto Alegre - R S . 2. Jabuka. U Tel A v i v u u Izraelu živi rabin koji liječi osobe bolesne o d raka savjetujući i m da jedu samo jabuke. J e d n o m sam, u jednoj staroj medicinskoj enciklopediji, pročitao da, ukoliko se jede određena količina jabuka kroz izvjesni period, dolazi d o potpune izmjene krvi. Pitam se jesu li ove dvije stvari povezane? 3. M e d . Koristiti u velikim količinama, posebno natašte, radi njegove visoke sposobnosti zacijeljivanja i čuvanja organizma. 4. V o d a . Dr. A l d o Alessiani iz R i m a upotrebljava preparat n a bazi vode. Najradije liječi tumore u završnoj fazi. Osobno vjerujem d a će se, razvojem homeopatije, uskoro moći liječiti čak i najteže bolesti upotrebljavajući v o d u kao prvu tvar. N a d a m se da ćemo i to vidjeti.

73

5. Macherium, ekstrat angika i Aspidos, ekstrat pau-pereira, dvaju brazilskih drveća koja s!ove kao antikancerogena. Paupereira radi n a slijepo kao kemoterapija koja se u tradicionalnoj medicini upotrebljava djeluje i kemoterapija. protiv raka: Aspidos uklanja mrtve i Tu ulazi u igru M a c h e r i u m , koji će botesne stanice, napadajući zatim i one zdrave. N a isti način pokušati neutralizirati i rekonstruirati «eko/ošku kafasfro/u» koju je napravio njegou 6. Urin. ko/ega Aspidos. Z a ovaj način liječenja zaslužan je Silvio Rossi iz Torina. Prva materija je upravo urin. Siritelji urinoterapije garantiraju d a ta metoda ozdravlja o d raka za samo tri tjedna. Mogla b i poslužiti i u borbi protiv A I D S - a . 7. Zmijsko meso. Metoda naučena o d Indijanaca. Provocirali bi zmiju dokle god ne bi bila spremna napasti, trenutak u kojem se otrov ravnomjerno širi p o cijelom tijelu. U tom trenutku b i je ubili. Odrezavši glavu i rep, meso b i pekli n a laganoj vatri. Zatim bi to smrvili i stavili u kapsule kao one za antibiotike. Prije tri glavna obroka bolesnik bi uzimao po jednu kapsulu. U Meksiku je moguće kupiti kapsule zmijskog mesa u trgovinama prirodnih proizvoda. Tamo ne manjka zmija. 8. Oleandar. Ovaj recept sam dobio o d jedne Palestinke koja živi u Transjordaniji. Služeći se p o m a l o engleskim, francuskim i arapskim jezikom, uspio sam uzeti recept: četiri lista biljke kuhaju se 15 minuta u litri vode. U z i m a se p o dvije žlice prije jela. 9. Ipe Viola. Prije nekoliko godina se pojavilo o v o drvo. Ustvari, njegovo aktivno djelovanje protiv raka svodi se n a njegovu koru i to samo o d starijeg stabla, starog o k o 5 0 godina... 10. Blato koje nije zagađeno pesticidima. Ukoliko se blatom namaze bolesno mjesto, ono izvlači mnoge tegobe iz organizma, uključujući i rak. 74

11. M u c u r u m . Ornamentalna biljka boje krvi. Pije se čaj koji se dobiva kuhanjem jednog Usta te biljke u šalici vode. Ukotiko se radi o vanjskom raku, stavi se prokuhani tist na bolno mjesto. 12. Vitamin C . Paul Heber iz Paranapanema u Španjolskoj uveo je proizvod koji se prodaje u kapsulama, na bazi vitamina C, koji je izliječio neke slučajeve raka. Želio!)ih napomenuti d a niti jednu o d navedenih radi o elementu koji hrani naš organizam. metoda

nisam osobno isprobao. Moje iskustvo bazira se na aloji jer se tu

75

INTERNACIONALIZACIJA RECEPTA

U

Brazilu je bilo malo prilika za razglašavanje

formule

naučene u R i o G r a n d e u . N a r a v n o d a sam je, svaki put k a d b i h mogao, bilo usmeno ili pisanim putem, prenosio, s nakanom d a je upozna što veći broj ljudi. S a m o jednom uspio sam sudjelovati uživo n a programu H e r o n de Oliviera n a Nezavisnom Radiju u Lejeadu. O v a skromna popularizacija formule imala je odjeka u regiji R i o G r a n d e d o S u l , u Svetoj Katarini, u Parani, u S a o Paulo i u Minas Gerais, ali v e o m a ograničeno. Nije dosegla više o d jedne osobe n a milijun stanovnika. Brazilski recept n a bazi aloje, m e d a svibnja 1991. Pravi skok u internacionalizaciji recepta dogodio se gotovo tri godine n a k o n m o g dolaska i to zahvaljujući cijeloj jednoj seriji ozdravljenja koja su se dogodila u toj zemlji. Međutim, u toj fazi recept se prenosio isključivo izravnom komunikacijom. N a međunarodnom planu, širenje formule započelo je u studenom i prosincu 1 9 9 3 . godine, preko jedne publikacije i španjolskom (s d o d a t k o m na 77 časopisa *Sueta Zem(?a», čiji je urednik Vittorio Bosello O F M , a izdaje se n a talijanskom i rakije, postao je univerzalan tek polazeći s teritorija Izraela, gdje s a m živio o d

portugalskom), francuskom, engleskom i arapskom jeziku, koju je zatim sažeo otac Dario Pili O F M , kojem je također pomogao recept, a bio je operiran o d raka grla n a Poliklinici Gemelli u R i m u (gdje je nekoliko puta bio operiran i P a p a Ivan Pavao 11.), te je prema liječničkim nalazima sasvim ozdravio. Pripisujući ozdravljenje o v o m preparatu, otac D . Pili napisao je v e o m a simpatičan u v o d koji je korišten kasnije i u ostalim sličnim časopisima. Recept je obišao pet kontinenata u vrlo kratkom vremenu. O v a vijest, zbog svoje važnosti prenosila se i preko drugih časopisa i revija d o k nije odletjela n a sve četiri strane svijeta javljajući d a ovaj jednostavni preparat ozdravlja o d raka i drugih bolesti. Sve je to potkrijepljeno činjenicama. S a d a ćemo iznijeti nekoliko svjedočanstava o ozdravljenju. - Moja četverogodišnja služba u Izraelu pri G a r d i Svete Zemlje počela je 7. svibnja 1 9 9 1 . godine. Zemlja u kojoj su Hebreji bili kao otok usred A r a p a i muslimana, još je uvijek mirisala n a prašinu koja se digla u borbi protiv Zaljevu". N a k o n mjesec dana prilagođavanja, poglavari su se odlučili za moju p r v u službu, šaljući me n a Sveti G r o b , koji se smatra najvažnijim kršćanskim svetištem u svijetu, o d trenutka k a d se dogodio povijesni događaj Uskrsnuća Isusa Krista. Z b o g rata u Zaljevu broj hodočasnika se sveo n a m i n i m u m . Međutim, u vrijeme mira naviru turisti, hodočasnici i svećenici kršćanskog Zapada koji sanjaju o tome d a barem j e d n o m u životu služe Svetu misu u o v o m svetištu. - Braća sakristani uvijek su u neprilici k a d je normalan dotok hodočasnika. U pomoć i m je redovito pristizao mladi A r a p Issa. 78 pretenzija S a d d a m a Husseina n a Kuwait, što je ušlo u povijest k a o "Rat u

Odmah

n a k o n odlaska hodočasnika mtadić b i nestajao

iz

sakristije i odlazio u arapsku bolnicu u Jeruzalemu, u kojoj je odlazio n a tretmane tko z n a koje vrste. Braća su m i rekla d a mladić i m a odbrojane dane: boluje o d limfoma na ganglijima. Ohrabren uspjesima postignutim alojom, p o n u d i o sam se d a spasim mladog A r a p a . 1, znajte d a o n živi i d a n danas. Liječnici to nisu mogli razumjeti, a u stvari, tko to i može razumjeti? A l i činjenica d a mladić koji danas i m a 2 5 godina i dalje nastavlja pomagati, presretan, služeći hodočasnicima koji posjećuju Sveti G r o b i mole za privilegiju d a tu služe ili sudjeluju na Svetoj misi. - Slijedeći kronološki red, drugi slučaj u kojem s a m intervenirao bio je slučaj tajnika škole Svete Zemlje u izraelskom gradu Betlehemu. 3 1 . kolovoza 1991. godine poglavari su me premjestili sa Svetog G r o b a koji se nalazi u Jeruzalemu u Spilju Isusovog rođenja u Betlehemu, kako b i h b i o o d pomoći stanje studentima filozofije kao njihov tutor i kao nastavnik latinskog jezika. Direktoru škole bilo je teško jer se zdravstveno njegovog tajnika sve više pogoršavalo. Naravno, o d m a h sam ponudio svoju pomoć. 1 dogodilo se to d a je tajnik potpuno ozdravio te još uvijek živi. - 12. prosinca primio s a m pismo o d o c a Alviera Niccacija, O F M , ravnatelja Papinskog sveučilišta ' A n t o n i a n u m " u R i m u , preko njegovog ogranka franjevačkog studija " B i b l i c u m " u Jeruzalemu kojim me obavještava d a je otac Thomas, njegov učenik Indijac operiran o d raka na mozgu u bolnici Hadassa u Jeruzalemu. N a k o n operacije uslijedile su neobične infekcije koje su izazvale velike tumore n a glavi i n a vratu, iz kojih je curio gnoj vrlo neugodnog mirisa, tako d a je bolesnik b i o prisiljen objedovati odvojeno o d zajednice. Naravno, pripremio sam

preparat prema receptu. D a ne duljim, tamnoputi Indijac uspio je

79

položiti sve ispite predviđene za tu škotsku godinu i vratio se u svoju zemlju odličnog zdravlja. Bilo b i m i drago iznijeti sadržaj cijelog pisma o c a Niccacija. U brižnom zazivu: «Usrdno Vas m o l i m d a n a m pomognete!" osjetili biste ravnateljevu veliku skrb i brigu za učenike. - Sestra M u n a , L i b a n o n k a iz reda Sestara svetog Josipa, bila je ravnateljica ženske škole u Svetoj Zemlji u Jeruzalemu. Morala je hitno odstraniti jedan jajnik. Niti d v a mjeseca nakon toga izvađen joj je i drugi. Svega d v a mjeseca nakon toga, isti liječnici bolnice Hadassa, najopremljenije bolnice u Izraelu, pronašli su joj ogroman tumor u maternici. K a k o su m i rekli njezini najbliži, preostalo joj je još 15-ak d a n a života. Požurivali su me da interveniram alojinim preparatom. To se dogodilo 1992. g. A k o ne želite, ne morate vjerovati, ali sestra M u n a živi i danas. Ide na detaljne kontrole u istoj bolnici. K a k o pokazuju nalazi, redovnica je ozdravila, a liječnici nisu u stanju objasniti kako joj je to uspjelo. Suprotno i najoptimističnijim očekivanjima sestra se ponovo prihvatila službe ravnateljice škole. - Sestra Mirjam, iz Betlehema, Palestina, franjevka iz reda Marijinih misionarki, pozvala me d a m i kaže kako je zabrinuta za svog nećaka, gospodina o d kojih pedeset godina, bolesnog od raka grla, operiranog zajedno s trojicom prijatelja palestinaca u bolnici Hadassa (kirurški zahvat je trajao dvanaest sati). Navaljivala je d a ga spasim govoreći d a i m a malu djecu o kojoj se brine. Najgore o d svega bilo je to što o n nije bio u stanju gutati. «Konstruirao» sam projekt kako b i mogao progutati ! preparat koji je za njega bio jedina n a d a za spas života: nakon što sam izmiksao sastojke, procijedio s a m kremu d a smrvljeni listovi ; ne bi onemogućili protok kroz sondu pomoću koje se hranio. N a t taj način je popio nekoliko doza. Sretan završetak: nećak ove

E80

redovnice preselio se u J o r d a n gdje, unatoč svemu, upravlja imanjem i vodi sasvim normalan život. Njegova tri prijatelja, koji su također bili operirani o d raka na grlu u hebrejskoj bolnici, a nisu koristili preparat o d aloje, jedan za drugim prešli su n a onaj svijet. Sestra Mirjam živi u kući sv. Josipa unutar svetišta "Grotta del Latte». - Sestri Margeriti, Talijanki franjevačkog reda Sestara Prečistog Srca Marijina, dijagnosticiran je rak dojki. Upoznat s njezinim problemom, p o n u d i o sam joj preparat. O n a ga je uzela i o d m a h se počela osjećati tako dobro d a se vratila n a svoj posao. A l i nije više išla n a kontrole. Dopustila je d a je povuče osjećaj d a je potpuno zdrava, vraćajući se poslu kao d a se nije ništa dogodilo. Međutim, bolest u njenom tijelu nije bila zaustavljena. J e d n o g d a n a rak se p o n o v o pojavio. Z a nešto manje o d godinu d a n a redovnica je svoju dušu predala B o g u . Pored uzimanja preparata njoj je nedostajala kontrola medicinskim analizama. Rak koji nije bio p o d nadzorom vratio se većom žestinom i progutao još jednu o d bezbrojnih žrtava. Sestra Margerita je najrječitiji dokaz d a osoba koja boluje o d raka m o r a vršiti kontrole i brinuti se o svom zdravstvenom stanju, inače... - U sjeni Bazilike Porođenja u izraelskom gradiću Betlehemu, jedna četrdesetgodišnjakinja pravoslavne vjere, majka obitelji, ležala je nepokretna zbog raka kralježnice. Zamolili su me za pomoć. Gospođa je uzimala preparat tjedan dana. Digla se iz kreveta i vratila kućnim poslovima, odbijajući, tko zna zašto, d a i dalje uzima napitak. Nije se moglo ništa drugo ni dogoditi: otprilike z a četiri mjeseca je umrla. U o v o m je slučaju je, kao i k o d sestre Margerite, nedostajala ustrajnost i upornost. Ali... postoje i osobe koje žele umrijeti. U tom slučaju ne 81

pomaže ni jedna medicina. Tada je potrebna psihološka pomoć koja mora zaustaviti ovaj čudni nagon, i ponuditi toj osobi nove razloge za život. Jedino tako moglo b i doći d o ozdravljenja. - U betlehemsku crkvu Presvetog Srca, koju vode oci salezijanci, dolazi jedna m l a d a žena koja je bila operirana u bolnici Hadassa. Razne komplikacije navele su je n a uzimanje mog preparata. Poslije četiri d a n a terapije uspjela je isprazniti crijeva. Aloja je vrlo efikasan laksativ. Regulira p r o b a v u . - J e d a n o d mojih klerika, dvadesetogodišnji Libanonac, rođak fra Toufica, student filozofije u Betlehemu, b i o je vezan uz krevet i živio je k o d roditelja. Uzrok tome bio je rak kralježnice. Uspio bi sjediti u krevetu ako b i m u netko pomogao, ali ne više od pet minuta. Fra Toufic, odlazeći n a odmor n a kraju školske godine, ponio je sa sobom dozu alojina preparata, vjerujući d a će pomoći dragom rođaku. Tako je i bilo. Mladić, nakon što je uzeo cijelu dozu, ustao je iz kreveta i otišao u posjetu prijateljima i rodbini, te je p o n o v n o m o g a o obavljati svoje poslove. - J e d a n dječak iz J o r d a n a koji je bolovao o d raka n a licu, sav deformiran o d zahvata kojima se redovito p o d v r g a v a o u Sjedinjenim Američkim Državama, uzeo je tri doze preparata. Kako svjedoče sestre svete Doroteje iz Bogoslovije latinskog Patrijarhata u Betjalu k o d Betlehema, dječak je ozdravio i prestao odlaziti n a ovo skupo liječenje u inozemstvo. - U ogromnom samostanu Svetog Otkupitelja, sjedištu Garde Svete Zemlje, radio je kao električar simpatični mladi čovjek Andrija, rođen u bivšoj Jugoslaviji, oženjen jednom Arapkinjom. N a k o n što je mnogo godina radio u samostanu, protiv svoje volje oci su bili prisiljeni otpustiti ga. Naime, dijagnosticiran m u je rak prostate, koji ga je u kratkom vremenu srušio. Liječnici su intervenirali više puta, d a bi m u na kraju odstranili mošnje ("na

82

radost kakvog mačka", ša!io se Andrija) kako bi onemogućili širenje bolesti n a limfni sustav, što b i značilo smrt. Andrija je proveo šest mjeseci u invalidskim kolicima, potpuno ovisan o ženi i prijateljima. Tada me fra Luis Garcia, upravitelj samostana, na kojeg je Andrija bio najviše upućen zbog vrste posla koji je obavljao, potaknut ozdravljenjem Karlosa od tumora u glavi, svog subrata Španjolca, oca zamolio za j e d n u staklenku

"čudotvornog" preparata. Andrija je potpuno ozdravio. Budući d a su braća primila novog majstora, izgubivši nadu da će se Andrija ikada oporaviti, ostali su bez njega, ali su ga zato primile sestre sv. Vinka, koje se, poznajući njegovu marljivost i uslužnost, nisu dvoumile ni trenutka oko toga. Andrija radi u zajednici ovih sestara blizu Ulice Jaffa u Jeruzalemu i nema m u premca u poslu. - J e d a n o d najpoznatijih slučajeva objavljenih u časopisu "Sveta Zemlja", koji je privukao najveću svjetsku pozornost, bilo je ozdravljenje argentinskog dječaka Geraldita koji je bolovao o d leukemije, no zahvaljujući preparatu vratio se u svoju zemlju i danas v o d i normalan život k a o i svi dječaci njegove dobi. - P a d a m i n a pamet slučaj sličan o v o m e koji se, međutim, dogodio u izraelskom gradu Nazaretu. R a d i se o Selimanu (u prijevodu Salomon), koji je također bolovao o d leukemije. Liječnici su tražili d a se dječak podvrgne presađivanju koštane srži, no to presađivanje je bilo nemoguće jer se -nije našao donator. Dječak i m a d v a brata, ali nijedan nije bio kompatibilan. Njegov otac, k a o liječnik, koristeći poznanstva s drugim liječnicima, tražio je donatore preko oglasa u novinama, sve d o S A D - a . Doznavši za Geraldita, rekao sam Mariji, Selimanovoj majci: " N a d a m d a nećete pronaći donatora.", jer ako njen sin uzme smjesu aloje, m e d a i rakije, to m u više neće trebati. Dječak je počeo uzimati preparat prije tri godine. Uspijevao je uvijek

83

nadoknaditi gradivo koje je propustio zbog izostanaka iz škoie, pa nije izgubio niti jednu školsku godinu. K a d je završila škola, prije nego što se Seliman uputio u Italiju n a ljetni raspust, nazvala me gospođa Marija, sva sretna, tvrdeći d a joj je sin najbolji učenik u razredu. Zaželivši i m ugodan odmor i sretan povratak, nastavio s a m se nadati d a neće pronaći donatora: ukoliko se alojin preparat uzima pravilno i ponavljajući terapiju o d vremena do vremena, to će biti dostatno za dječakovo zdravlje. - Izlazimo iz Izraela i njegove okolice u potrazi za drugim slučajevima ozdravljenja. Telefonski poziv iz Bangkoka, glavnog grada Tajlanda, obavještava me d a je otac salezijanac d o n Personini iz Bergama u Italiji, misionar u toj azijskoj državi, naručio preparat na bazi aloje za svoju majku n a temelju onog što je pročitao u časopisu «Sueta Zem/?<3)> u zadnjem broju iz 1993. godine (studeniprosinac). Rezultat: majka m u je ozdravila. Njegovo oduševljenje za aloju bilo je toliko d a je poslao jednu osobu u koju je imao povjerenja u Betlehem d a dobro identificira biljku i donese već pripremljeni preparat jednom dječaku bolesnom o d leukemije. Otac Personini je prenio recept iz časopisa u Bergamo, davši ga svojoj sestri koja se brinula o bolesnoj majci. K a o što sam već spomenuo, majka m u je ozdravila, a on me je o tome obavijestio putem pisma koje je poslao u Betlehem. Nekoliko tjedana nakon toga došao je njegov subrat salezijanac koji je nekad studirao u Betlehemu n a međunarodnom teološkom institutu Kremisan, uz financijsku potporu obitelji zainteresirane za ovu problematiku. Učinio je 15 tisuća kilometara kako b i naučio tajnu čudotvornog napitka i ponio sa sobom više već pripravljenih doza. Budući da je apostolski djelovao u Koreji uvjeravao me d a će prenijeti "tajnu" u tu zemlju... N a povratku, prolazeći Europom, posjetio je i majku oca Personinija u Berganu koja je već potpuno ozdravila.

84

- Preko uredništva časopisa «Suefa Zem(;a» primio sam pismo n a francuskom u kojemu je pisalo d a je AHa, djevojčica o d 12 godina, bila izložena radioaktivnom zračenju uvjetovanom nuklearnom katastrofom u Ćernobilu. N a k o n samo mjesec d a n a terapije alojom, djevojčica se vratila u Kijev, u Ukrajini, potpuno zdrava. Zanimljiv je put kojim je AHa došla d o ozdravljenja: onkolog iz Moskve poslao je pismo u Francusku, gdje se AHa nalazila na odmoru, moleći d a se djevojčicu podvrgne terapiji koristeći "formulu o c a R o m a n a Zaga". K a k o je onkolog saznao za taj recept? J e li ga upotrijebio i za ostale žrtve radijacije? Zašto se ne b i koristio za sve žrtve Cernobila? - Rosita G . , iz Kantona Ticino u Švicarskoj, oboljela je o d raka na jetri, gušterači i žučnom mjehuru. Kako su rekli liječnici, ostala su joj još samo tri mjeseca života. Njihova prognoza je bila d a će bolest u zadnjoj fazi prouzrokovati tako strašne bolove d a bi njena zapomaganja mogla istjerati iz kuće sve koji s njom žive. Uzela je nekoliko doza preparata. Nisu joj bili potrebni analgetici. Nije koristila nikakve kemijske lijekove. Umrla je u 80-oj godini, bez bolova, potpuno bistra i pri svijesti, poput svijeće koja izgori do kraja. - Beogradski nadbiskup je povremeno pisao Jozefini iz Švicarske. Z a Božić se nije uspijevao niti potpisati n a čestitke zbog raka n a mozgu. Sada, nakon terapije alojom, napustio je bolnicu i otišao živjeti u d o m za stare svećenike. Ozdravljen -od sljepoće može čitati novine. Jozefina dobiva - Sestre kontemplativke informacije Naše o njegovu od zdravstvenom stanju preko pisama koje joj piše o n osobno. Samostana Gospe Uznesenja iz Beth G e m a l a blizu Betshemesha u Izraelu, kako svjedoči sestra Izabela, uvijek su imale uspjeha s preparatom koji bi slale u Francusku i Belgiju, odakle je došla većina sestara. Sve doze su imale stopostotan uspjeh. Nijedna nije promašila. 85

- Sestra Lisette, iz crkve sv. A n e u Jeruzalemu, posjetila me da m i zahvali za ozdravljenje nizozemskog misionara Van Assa, iz reda Bijelih svećenika, koji je bolovao o d raka n a jetri. Liječnici su m u dali tri mjeseca života, tako d a je misionar napustio svoje misionarsko mjesto u Africi i vratio se s namjerom d a umre u svojoj zemlji, koristeći sve pogodnosti koje jedna razvijena zemlja može pružiti svojim stanovnicima. Sestra Lisette nije znala reći koliko je alojinih doza uzeo misionar, ali je tvrdila d a se sav sretan vratio n a C r n i Kontinent gdje se nalazi već više o d godinu dana, potpuno zdrav. - ! d a me nazvala iz L i d a u Veneciji, Italija. Ispričala m i je kako je njezinom zetu, G i a m p a o l o B . , mužu njene sestre Silvane, operativnim zahvatom odstanjen tumor n a m a l o m mozgu. ovako Uslijed kontrole kirurg, koji je obavio zahvat, b i o je istinski iznenađen i oduševljen kako je tako delikatan zahvat dobro uspio. Zaključivši d a je pacijent jako dobro, zakazao m u je sljedeću kontrolu tek za sedam mjeseci. Pacijent koji je ranije bio potpuno ovisan o drugima, sada radi, vozi auto, jede i spava, ukratko, v o d i normalan život. K a k o sam se i s a m iznenadio kad su me nazvali d a su se svi troje iskrcali iz b r o d a u luci Haifa (Izrael) i d a dalje kreću vlastitim automobilom koji vozi upravo G i a m p a o l o , d a b i me u znak zahvalnosti posjetili u Samostanu Porođenja gdje s a m se tada nalazio! - Gospođa Evelina B., iz Firence u Italiji obavijestila me da njena sestra Teresa, koja je bolovala o d raka kostiju, potpuno vezana za invalidska kolica, polako osjeća d a joj se vraćaju snage. Kasnije k a d sam ih posjetio u srpnju 1 9 9 5 . godine pronašao sam Terezu zaokupljenu kuhinjskim poslovima kako se slobodno kreće p o kući, bez štapa, rumenu, nasmiješenu, sretnu. K a o zahvalu za postignuto ozdravljenje, njena obitelj želi d a im 86

pošaljem mjere Isusovih jaslica iz Betlehema, kako b i ih dati izraditi o d zlata za Dijete Isusa iz Spitje. - Otac Vincente Ianello, O F M , gvardijan Samostana Isusovog Bičevanja u Jeruzalemu, izvan sebe je. Njegova sestra u okolici Napulja čini «čuda» primjenjujući "formulu o c a R o m a n a Zaga". Ozdravila je gospođu koja je imala rak n a mozgu, još jednu o d raka n a grlu i jednog gospodina koji je bolovao o d raka kostiju. S a d a liječi djevojčicu koja i m a rak na mozgu. - Telefonski poziv o d o c a malog Lucijana M . , starog samo 15 mjeseci. Liječnici su rekli d a su do sada vidjeli još samo jedan takav slučaj, a taj se loše završio. N a k o n liječenja d a dijete n e m a niti jednu kancerogenu alojom, Lucijana su odnijeli na kontrolu. Liječnički konzilij je konstatirao stanicu! K a d su to priopćili majci, koja se nalazila u sinovljevoj sobi, o n a nije mogla zadržati suze radosnice pred životom koji se nanovo rodio! Otac, sav ozaren o d sreće, uvjeravao me kako pažljivo čuva svu dokumentaciju i d a m i je stavlja na raspolaganje. Kaže d a još ni sam u sve ovo ne vjeruje, d a je to prelijepo d a bi bilo istinito! - Majka Karla, generalica Sestara Presvetog Srca Isusova, posjetila me u Betlehemu, zajedno sa svojom tajnicom kako bi mi zahvalila za ozdravljenje o d raka dojki. N a i m e , dobila je, n a vlastitu m o l b u , jednu staklenku preparata. - Mikola, djevojčica o d 13 godina, iz okolice Ankone, Italija, o d svoje pete godine ima rak na mozgu. D o sada je imala tri operacije u onkološkom centru u Parizu, jednom o d najpoznatijih na svijetu. "Zvijer" se sada vratila i napada dvostrukom snagom. Nema morfija niti kortizona koji b i mogli ublažiti bol. Z a četvrtu operaciju već je kasno. Pokušali su s jednom staklenkom aloje. Djevojčica se smirila, vozi bicikl, priča, igra se. Međutim, bolest se nastavlja širiti njenim organizmom, kako pokazuju nalazi.

87

N a k o n što je uzela i drugu dozu, te se p o n o v n o ni znaka bolesti. Predivno!

podvrgla

pretragama, nalazi su se potpuno promijenili i ne pokazuju više - Karolina, trogodišnja kći Rite i Paola iz Firence, Italija, ima leukemiju. Iako je primala kemoterapiju, uzela je dozu preparata aloje. Vrijednosti s u joj pale sa 7 0 n a 3 % . Liječnici, objašnjavajući to roditeljima rekli su: "Prije liječenja u Karolininu organizmu bila je prava pustinja, sada se pojavilo gusto raslinje i simptomi bolesti skoro su nestali." Zadnji nalazi pokazali su daje Karolina ozdravila. U znak zahvalnosti, Rita i Paolo, radosni zbog ozdravljenja, odlučili su usvojiti jedno dijete. - Otac konventualac Lorenzo, O F M , iz Parme, i m a rak debelog crijeva. Liječnici su m u otvorili donji d i o trbuha, ali nisu mogli ništa učiniti. Prije nego što su ga zatvorili, uz zajednički pristanak, odlučili su primijeniti kolonostomiju, kako b i ostavili mogućnost d a , zavisno o daljnjem tijeku bolesti, mogu primjenjivati radioterapiju i kemoterapiju, pokušavajući m u tako produžiti život. A l i otac Lorenzo i m a jednog anđela čuvara koji m u je o d m a h počeo pripremati aloju. Ukratko, tri mjeseca nakon operacije, zdravstveno stanje o c a Lorenza tako je dobro d a su isti liječnici, koji su ga prije toga operirali, uklonili o n u vrećicu. Tako je otac Lorenzo p o n o v o onakav kakvim ga je B o g stvorio. Trenutno živi sedamdesetu godinu nasmijan, sretan i tražen u cijelom svijetu k a o vrstan ispovjednik s posebnim karizmama, posebno obljubljen u svojoj zemlji. Otac Lorenzo je još jedan poznati slučaj među m n o g i m a koji su se nakon kolonostomije vratili u stanje kakvo je bilo prije tog zahvata. - G o s p o d i n Gregorio iz Milana, Italija, imao je rak veličine 9 cm n a mjehuru. Liječnička ekipa iz C o m a bila je spremna izvršiti operaciju. Uklonjeni mjehur zamijeniti plastičnim ili ga ostaviti 88

bez mjehura. Gregorio se uptašio i nazvao me tražeći pomoć. N a k o n prve doze aloje tumor se smanjio s 9 n a 2 c m . N a k o n druge doze nestalo ga je. Liječnička ekipa iz C o m a ostala je bez riječi. Gregorio živi s mjehurom kojeg m u je B o g stvorio. N a konferenciji koju sam održao u M i l a n u jednog nedjeljnog poslijepodneva bio je prisutan i Gregorio "sretan što je živ", kako se obično kaže, i tu je iznio svjedočanstvo o svojoj avanturi... - Šestogodišnji Christopher, bolestan o d teukemije, išao je n a pregled u Betlehem s roditeljima J o a q u i m o m Eugenijem i Fatimom. Liječnici su m u dali samo d v a mjeseca života. A l i tada je intervenirala aloja. Ranije vezan za invalidska kolica, sada je postao slobodan kao zrak i ne ovisi o nikome. M a l o je vukao desnu nogu. N a k o n druge doze i nakon protekla d v a tjedna, otac mi telefonira i kaže d a je sudbonosni rok kojeg su liječnici predviđali već istekao. Dječak više ne vuče nogu za sobom. Nije više anemičan. Roditelji me pokušavaju nagovoriti d a o d e m u Mozambik u Južnoj Africi i proširim formulu pomažući tamošnjim stanovnicima. J o a q u i m Eugenio Ferraz i njegova obitelj žive u Pretoriji. Christopher m i je prije odlaska kući poklonio sat Seiko, jer sam, p o njemu, ja zaslužan za njegovo ozdravljenje. U stvari, treba zahvaliti aloji i njenom preparatu. - Gospođa M i r i a m , Hebrejka koja živi u Jeruzalemu, saznala je za alojine učinke. Pozvala me u svoju kuću d a je poučim "tajni". Brižljivo m i je posudila svoju pregaču kako ne bih zaprljao franjevački habit. Pred njenim očima pripremio sam dvije doze, jednu za nju, a drugu za njenog muža. Željela ga je isprobati na vlastitoj koži. N a k o n ove prve staklenke, gospođa Miriam je postala mnoge širitelj preparata među prijateljima i poznanicima, kako u Izraelu tako i u Italiji. Doživjela je radost ozdravljenja braće. Gospođa Miriam veoma cijeni 89

franjevce, svjetskom obitelj

jer je otac Riccardo Niccaci iz Asiza, u Drugom ratu za vrijeme ih u progonstva Hebreja spasio njenu od potkrovlje samostana, daleko

sakrivši

antisemitskih napada. J e d n o je sigurno: preparat aloje, meda i rakije kruži među Hebrejima. - N a odjelu biologije bolnice Hadasso u Jeruzalemu moguće je liječiti se napitkom. Uostalom, upravo tamo je jedna pacijentica, sestra M u n a , čula o d liječnika koji su je liječili: " K a k o je čudesan ovaj preparat oca R o m a n a ! " Taj preparat, zajedno s ljekovitim blatom Mrtvog mora (Sodoma i Gomora) moguće je dobiti čak i u hotelima, koji primaju oboljele o d kožnih bolesti (lupus, psorijaza i slično) koje tradicionalna medicina smatra neizlječivima. - U bolnici Sv. Antuna u Portu, Portugal, svaka osoba koja boluje od raka može, ako želi, dobiti preparat o d aloje, meda i rakije. - Doktorica E n z a C a p a c i iz Palerma n a Siciliji, Italija, svaki put k a d otkrije rak k o d nekog o d svojih pacijenata, savjetuje m u d a prije bilo koje druge terapije uzme jednu ili dvije doze aloje. T v r d i d a je d o sada aloja uvijek učinila neko dobro, p a makar i vrlo skromno, k a o što je ublažavanje bolova. - G o s p o d i n Ruggero m e zove iz Ravenne, Italija, 2 4 . veljače 1994.godine i kaže d a boluje o d raka glasnica. M o l i m e d a m u pošaljem dozu preparata gotovu za primjenu. Staklenka m u je poslana hitno, budući d a m u je glas slabio velikom brzinom. 2 0 . svibnja 1994. godine p o drugi put me zove gospodin Ruggero i sav sretan javlja d a m u se glas vratio u normalu (uistinu, sve se vratilo u prijašnje stanje). Nalazi ne pokazuju d a raka više nema. - Sestra Emilija Birck, E D . C , iz Rio Grande do Sul, koja radi u Engleskoj, piše d a je nastavnica gimnastike iz njene škole, mlada djevojka, upravo dala otkaz, jer boluje o d raka. O d m a h sam joj odgovorio d a bez oklijevanja uzme preparat. Nije -se niti moglo ^90

dogoditi nešto drugo: m!ada nastavnica se već vratila na svoj posao. U srpnju 1 9 9 5 . godine fra B e r n a r d u Kleinertu, O F M , operacijom je odstranjen članak drugog prsta lijeve noge. U studenom iste godine izgubio je i paiac te noge. Radiografija ukazuje na akutni osteomijelitis, pogoršan zbog dijabetesa. 4. siječnja 1996. godine, otac provincija! Nestor Ignacio Schwerz zamoljen je d a u ime R e d a i obitelji fra Bernarda potpiše dokument kojim se odobrava amputacija noge d o koljena kako bi se izbjeglo širenje gangrene. Mjesto prijašnjih intervencija naširoko je zahvatila nekroza uz nedovoljnu cirkulaciju i potpunu neosjetljivost n a dodir. Fra Bernardo, visok 193 c m , teži 77 kg. Još uvijek u p r v o m tjednu siječnja, liječnička ekipa je bila zamoljena za privremenu o d g o d u operacije: tada je naime počela terapija n a bazi aloje. Terapija se provodila oralnim putem i vanjskom primjenom, a tome su d o d a n i čajevi o d kanarske trave (Phalaris canariensis), crnog sljeza, oraha, artičoke i n a k o n jela, magnezijev klorid. N a k o n što je potrošen sadržaj prve bočice, nakon 15 dana liječenja, rana se smanjila za 5 0 % . S a d a je mjesto gdje bio napravljen prvi zahvat ponovo prokrvljeno, dakle, omogućena je i opskrba kisikom. Cirkulacija se pokrenula i vraćena je osjetljivost n a dodir. 1 sve to bez uzimanja bilo kakvog kemijskog lijeka. 22. ožujka 1996. godine napravljena je nova radiografija u -bolnici "Božanske Providnosti" u Porto Alegru. Doktor Mauro T. Master čitao je nalaz uspoređujući ga s prijašnjim radiografijama. Njegova dijagnoza: "Regresija, čini se, potpuna, znakova osteomjelitisa na prvom metatarzalnom segmentu. Ostali aspekti nepromijenjeni." Zadnju radiografiju koja je napravljena 2 5 . rujna 1996. godine u istoj bolnici interpretirao je isti liječnik: "Postojao je rez na isturenom segmentu prvog metatarza. Povukao se edem mekih

91

dijelova stopala." Ostalo nepromijenjeno."

Danas rana nije ništa

drugo nego brazgotina. Početkom listopada fra Bernardo vratio se u Samostan sv. Bonaventure u Daltro Filhu, Imigrante, preuzevši nanovo svoje uobičajene dnevne aktivnosti, nakon što je, poslije osam mjeseci liječenja alojom, vratio tjelesnu težinu n a podnošljiva granica je 110. Antonija V F iz G r a n c o n e Vincenze u Italiji uočila je d a njenog najmlađeg šestogodišnjeg sina iznenada z n a uhvatiti unutarnje povraćanje i gubitak svijesti. J e li to znak neke svoju normalu o d 9 5 kg i dijabetske vrijednosti n a 85-95, a gornja

neravnoteže? Matteo je uvijek bio normalan dječak. Odveli su ga u Veronu i nakon različitih ispitivanja liječnici su otkrili d v a žarišta na mozgu i jednu cistu. Možete zamisliti majčinu zabrinutost! Antonija n a osobnu inicijativu daje djetetu preparat, ali ne držeći se strogo uputa, jer m u u vrtiću nije imao tko dati podnevni dio doze. Nekoliko mjeseci kasnije Antonija se vraća u Veronu d a dječak obavi pregled i ispitivanja zbog nestanak obaju kontrole. Liječnici, kako iznenađeni, utvrđuju žarišta i ciste,

pokazuje čak encefalogram i T.A.C. M o g a o b i h nastaviti ovako na tko z n a koliko stranica. Svjedočanstvo za svjedočanstvom. A k o b i čitatelj želio znati više, može pogledati bilješke koje sam skupio kroz četiri godine rada u Izraelu. Praktički, svakoga d a n a sam zapisivao nove činjenice, često navodeći ime, adresu i broj telefona ozdravljene osobe.

Zasadi mladicu aloe arborescens i k a o odgovor dobit ćeš pristup u cijelu lijekarnu koju n a m dobri B o g daje n a raspolaganje

92

ALOJA: karakteristike, kemijski sastav i fitoterapijsko djelovanje

A/oja j e poznata

tisućama godina

i uš/a j e u pouijest uteme//enosti.

najraz/ičitijih kubura i ciui/izacija kao mitska i magijska bi//ka koja je s/uži/a i u /;'ekou%e surhe, a/i bez znanstuene "Upotreba a/oje u terapijske surbe opisana je u raznim medicinskim časopisima o d #. do XWf. stojeća pos/i/e Krista, iako je organska kemijska ana/iza praktički bi/a nepoznata do XZX. sto/jeća. Tek 1551. godine //ep/jiua, gorka i tamna tuar uzeta iz a/oje krista/izirana je i identificirana kao a/oin , c^. "71bo ozdrau/jenje", str 65. K/asijicirana je kao katartik, tj. sredstuo za čišćenje i njeno kon'štenje u/armako/ogiji krenu/o je ueć utrtim stazama prethodno priznate joj uažnosti koja je omoguči/o d a bude identificirana u uremenskom rasponu o d jednog sto/ječa. D o k su se nas/učiua/a njezina //'ekouita suojstua, bi//ka je zadržaua/a prizuuk jb/k/ora i mističnosti. O d 1930. godine p a nada/je, naš/o se mnogo znanstuenika koji s u se posueti/i proučauanju ana/izirajući izuana i iznutra. Co//ins i upotrijebi/i
CreLue

te bi/jke, secirajući j e i godina opek/ine

bi/i su proi koji s u je tridesetih Uspješno su /iječi/i

pro/esiona/no.

uzrokouane radioaktiunim zračenjem. 7b je bio početak dugog boda u upoznauanju čudesnih suojstaua a/oje. 93

193& godine Chopia i Gosh s u identificira/i osnovne sastojke bi/jke; emodin, a/oin, krizojdnsku kise/inu, smo/u, g u m u i tragove isparavajučih i neisparavajućih kise/ine. 7b je bio značajan doprinos. Međutim, tek 1941. godine zahva/jujući za/aganju projesora D. Roujea, a/o;a je dobi/a svoj prui deta/jni opis. Njegovim neumornim radom u traženju istine i kemijskom ana/izom bi/jke, projesorD. Rotve uspio je dati vjerodostojnost bi/jci. Tom D. RoLve i L/ovd M . Parks prove/i su iscrpnu ana/izu bi/jke i objavi/i rezu/tate u Časopisu Američkog farmaceutskog udruženja. Mog/i bismo nadodati i osta/e važne znanstvenike, a/i uz rizik da preskočimo koje značajno ime. Sjetimo se posebno ovih. Gottsha// Lorenzetti, M a r i a Luisa D'Amico, G . A . Bravo, /catva, N i e m a n n , E/ Zatvabru, Hegazp, He/a/, G u m a r Gjerstad, G . D. Bouchev, Euth Sims, E . R. Z i m m e r m a n n , K e n i c h i /manishi, 71 E . Danhpf, Fujita, H . 7suda, K . Matsumoto, M . /to i 7. H i r o n o medu osta/ima. Svatko o d njib pridonio je upotpunjavanju spoznaja o ovom čudu prirode. B e z u/aska u pojedinačne zas/uge svakoga o d njih, odgovorit čemo na pitanje; Što su to korisno pronaš/i z a /jude i životinje u a/oji nakon dvadeset godina n e u m o r n o g rada?

R o d Aloe, spada u porodicu Li/iaceae i obuhvaća o k o 3 5 0 različitih vrsta biljaka. Biljke su zelene boje, masnih listova i izduženih cvjetova koji m o g u biti o d narančaste d o žarko crvene boje. Biljke se međusobno razlikuju p o vrsti stabljike, obliku lista te p o dimenzijama; postoje vrlo minijaturne, ali i izrazito velike biljke. U fitoterapijske svrhe uglavnom se koriste biljke velikih listova, a najčešće korištene vrste su aloe barbadensis miller (aloe vera) i aloe arborescens.

94

Afoe barbadensis miHer (afoe uera). Dugotrajna biljka sočnih i mesnatih pjegasto zelenih listova, vrlo bogatih želatinastom m a s o m tzv.gelom, u odnosu n a vanjski sloj kože. Između raznih sastojaka ova biljka sadrži i polisaharid, acemanan, bitan u procesu imunomodulacije, protuupalnog djelovanja a zbog svog spoja o d velikog je terapeutskog značaja.

Aloin sadržan u biljci zbog karakterističnog kemijskog

barbaloina pokazuje taksativna i drenažna svojstva. Aloe vera trenutno je najčešće korištena biljka ove vrste u industrijskom smislu. Razlog tome nije veći sadržaj aktivnih komponenta u odnosu n a preostale vrste, već isključivo veličina listova biljke bogatih gelom te lakoća prerade listova u pulpu. D o b i v e n a pulpa se konzumira u obliku napitka ili gela za vanjsku uporabu. U stvarnosti o v a vrsta sadrži čak manje fitoterapijskih komponenti u odnosu n a biljku aloe arborescens koja je manjih listova te je iz tog razloga i manje korištena u industrijske svrhe. Afoe arborescens Aloe arborescens, u odnosu n a aloe veru i m a uže i šiljastije listove, s debljim vanjskim slojem kože, što biljku čini otpornijom na nepogodne vremenske uvjete. N a otpornost biljke utječe i povišen sadržaj antrakinona u biljci prije svega aloina, koji pokazuje taksativno i antitumorno djelovanje, a koji je'u aloe veri prisutan u manjim količinama. O v a vrsta sadrži manje gela u odnosu n a aloe veru što je u komercijalnom smislu nepovoljno (manji je dobitak po masi biljke) te se aloe arborescens relativno malo koristi u industrijske svrhe. O v e podatke o sastavu biljaka potvrdila je međunarodna bibliografija. listova i ručno izdvajanje visoku cijenu proizvoda za masovno Količina potrebnih zbog soka iz biljke uvjetovali su relativno tržište. Međutim,

95

potrebe za fitoterapijom u Italiji se unaprjeđuje uzgoj upravo ove vrste aloje (posebno je u to uključeno društvo D e c a aioes arborescens). Organizirani uzgoj ove biljke u Italiji osigurava svjež proizvod na tržištu, pripravljen direktno n a mjestu uzgoja, što osigurava očuvanja biokemijskih i nutricijskih svojstva proizvodima kao i u najpoznatijem zemalja, biljka je tjednima u kozmetičkim po s preparatu dobivenom

receptu o c a R o m a n a Zaga. Pri uvozu a/oe Dere iz dalekih skladištena u kontejnerima neadekvatnim svojstva biljke. No, ostavljajući to p o strani moramo reći d a je ipak široka kvalitativna raspodjela aktivnih sastojaka prisutna u svim ili barem m n o g i m vrstama biljke aloe. O s n o v n i aktivni sastojci i njihova kemijska, biokemijska, nutritivna i fitoterapijska svojstva ukratko su predstavljena u daljnjem tekstu. KEMMSK! Zadovoljstvo tisućljećima) SASTAV ljudi koji su koristili aloju stoljećima (ili bolje hlađenjem, što negativno utječe n a ljekovita

u prehrambene i terapijske svrhe, razlog je velike

rasprostranjenosti ove biljke u narodnoj medicini, iako sve do prije nekoliko desetljeća nisu postojala jasna saznanja o njezinom kemijskom sastavu. Četrdesetih godina dvadesetog stoljeća, aloje, zahvaljujući brojnoj suglasnosti o ljekovitom djelovanju

pokrenuto je kvalitativno i kvantitativno analitičko određivanje kemijskog sastava te ispitivanja fizičko - kemijskih, biokemijskih i nutritivnih svojstava aloje, a posebno vrsta aloe vera i aloe arborescens. Dosadašnji znanstveno istraživački r a d n a o v o m području unio je nova saznanja o složenom kemijskom sastavu ove biljke te pojasnio njezino ljekovito djelovanje.

96

Spojevi koji se naiaze u sastavu biljke mogu se svrstati u tri velike skupine: a) ugljikohidrati, među kojima prevladavaju polisaharidi sadržani u gelastom dijeiu bitjke i pokazuju svojstva imunomodulacije, b) spojevi antrakinona i fenolni spojevi prisutni u epidermi Usta, taksativnog, antibakterijskog antitumornog, antiupainog, djelovanja, c) analgetskog, i pročiščavajućeg

spojevi neophodni za normalan rad organizma kao što su minerali, vitamini, aminokiseline, organske kiseline, lipidi i enzimi. U tablici 1. prikazan je kemijski sastav biljke izražen u masenim udjelima pojedine komponente u suhoj tvari, (% s. t.) SASTAV Lipidi Bjelančevine Topljivi ugljikohidrati Hranjiva vlakna Pepeo Kalcij Magnezij Natrij Kalij Željezo Bakar Cink %s.t. 3,8 7,0 11.6 59,1 14,4 5.1 0,8 1,9 3,1 0,04 0,02 0,02

Najzastupljenija komponenta koja nije d a n a u tablici, a koja karakterizira sastav biljke je v o d a ; o n a čini o k o 9 6 % mase svježe biljke i sačinjava 9 0 % epiderme biljke, 9 8 % vlakana lista, dok sok sadrži 9 9 % vode. U biljci lipidi predstavljaju 3,8 % s.t., bjelančevine o k o 7,0 % s.t., ugljikohidrati zauzimaju 11,6 % s.t. u o b l i k u glicida i 5 9 , 1 % s.t. u o b l i k u hranjivih v l a k a n a

97

sastavljenih

uglavnom

od

probavljivih

homo

i

heteropolisaharida. Sadržaj pepela relativno je visok, predstavlja 14,8 % s.t . lista o d čega o k o 18,1 % spada n a mineralne elemente o d kojih su značajniji navedeni u tablici. Ug#ilcohfdratf u afo/i Ugljikohidrati sastavu biljaka. Monosaharidi O d jednostavnih monosaharida u aloji s u najviše zastupljene glukoza i manoza. U vanjskom sloju kože čine o k o 11,2 % s.t., u vlaknima o k o 16,5 % s.t. i u soku o k o 2 6 , 8 % s.t.. G l u k o z a čini 9 5 % ukupne količine topljivih ugljikohidrata u biljci, a ostatak otpada n a manje važne topljive ugljikohidrate. G l u k o z a je osnovni izvor energije za ljudsko tijelo. (g/icidi), m o n o s a h a r i d i i polisaharidi, su najraširenije organske molekule n a zemlji. U g l a v n o m se nalaze u

PoMsaharidf Brojne vrste polisaharida prisutnih u aloji polisaharidnog u visokoj a) koncentraciji predstavljaju bazu lanca:

Manozaacetilat (mannosio acefi/afo) i manje količine galaktoze izgrađuju manane (acemanan) i b) glukoza, ksiloza, arabinoza i mokraćna kiselina izgrađuju h o m o i heteropolisaharide kao što su celuloza i pektin. N a v e d e n e molekula zajedno oko 3 5 , 5 % s.t. gela aloje. Polisaharid najizražajnijeg fitoterapijskog djelovanja je acemanan (acemannano) koji je u većem postotku prisutan u 98 s ligninom sačinjava približno 62,4 % s.t. epiderme, 5 7 , 6 % s.t. vlakana te

staničnoj stjenci vlakana. Sadržaj potisaharida u aloji, njihovih specifičnih svojstava, bitan je fitoterapijsku farmaceutsku industriju. O v e

zbog i

z a kozmetičku

makromo!eku!e, koja time postaje

čineći tanki polupropusni sioj, omogućuju hidrataciju kože tj. osiguravaju optimalan sadžaj vode u koži, mekana i elastična. M a n a n (acemannano) se ne raspada u probavnom traktu nego se očuvan apsorbira u crijevnoj sluzi. O n jača imunološki sustav organizma, aktivirajući makrofage, stanice koje iz organizma uklanjaju toksine i strana tijela. A c e m a n a n pokazuje antivirusno, antibakterijsko i antigljivično djelovanje te između ostalog sposobnost formiranja gela koji štiti želučanu i crijevnu sluz o d agresivnog djelovanja raznih agensa kao što je kiselina želučanog soka. Mofefcufe antrafcfnonslce i ^enofne prirode Molekule koji posjeduju modina, obuhvaćene kemijskim t e r m i n o m bitna farmakološka svojstva. kiseline antrakinoni poput sačinjavaju široku skupinu spojeva prisutnih u biljnom svijetu Molekule aloina, alojne (acido a/oen'co) antranola,

krizofanske kiseline i rezistanola pospješuju regulaciju crijevnog sustava (poboljšanjem peristaltičkih pokreta crijeva i taksativnim djelovanjem). N a v e d e n e molekule čija učinkovitost ovisi o strukturi i količini, zastupljene su u različitim količinama u

različitim vrstama aloje, a koriste se u farmakopeji, za pripremu taksativnih preparata i preparata za regulaciju probave. K o d osjetljivijih osoba, u početnoj fazi uzimanja preparata aloe vera, ukoliko se radi o povišenoj dozi, moguća je pojava d a n a uzimanja preparata. Upravo iz o v o g razloga, proljeva, mnogi međutim takva reakcija smiruje se i nestaje već nakon nekoliko

99

proizvođači pripravaka n a bazi aloje nastoje koristiti gel aloin iz kojeg je antrakinonska frakcija izdvojena Međutim, navedenim komponente postupkom koje djeluju aktivnim ugljenom. ljekovite organizma. iz gela se uklone

n a samopročišćavanje

Nedostatak o v o g postupka m o g a o b i se ukloniti zadržavanjem određenog dijela antrakinona u uzorku: n a taj način moći će se iskoristiti važna antibakterijska, svojstva molekule antrakinona. Spojevi obuhvaćaju oksidacijsko fenolne cimetnu prirode kiselinu, antioksidirajućeg flavontde, O v e molekule radikala i djelovanja spriječavaju oksidansa antivirusna i antitumorna

polifunkcionalne

organske kiseline k a o i tokoferol. djelovanje

slobodnih

odgovornih z a brojne štetne procese, kao što je starenje stanica. A/ojna kise/ina. (acido a/oen'co) O v a molekula vezana s manozom, spoj dobiven iz aloemodina, pokazuje prirodno s drugim izraženim antibiotičko djelovanje, Čemerna k;'se/;'na. posebno u kombinacuji To je kemijski spoj s

antraiknonima prisutnima k o d aloje. antibiotičkim, antibakterijskim salmonela, djelovanje streptokoki, na bakteriju i antivirusnim također koja djelovanjem, je dokazano čir.

učinkovit u borbi protiv različitih vrsta bakterija, k a o što su stafilokoki, heliobakter uzrokuje

Fitoterapijska svojstva ove molekule fenolne prirode koriste se u liječenju upalnih procesa te u zaštiti o d U V zračenja. Krizpfanska kise/ina. To je molekula antrakinonske prirode, svojstvima slična prethodno Molekula navedenim antrakinona molekulama iz ove grupe molekula: dobar je diuretik i laksativ, djeluje tonično. A/oemodin. (hidroksiantrakinon) dobivena iz aloina odvajanjem 100 glikozidnog veza p r i čemu se

izdvajajaju arabinoza i aloemodin nalazi se u listu aloje. O s i m navedenih svojstva brojna istraživanja su potvrdila antitumorno djelovanje, posebno n a karcenogene stanice određenih tumora. A/oin. To je najvažniji aktivni sastojak u a!oji, sastavljena o d različitih spojeva antrakinona. Pojavljuje se u obliku dvaju izomera, kao aloin A i aloin B , ove molekule se često nazivaju p o vrsti aloje iz koje su dobivene. Tako se n a primjer aioin zove Barbaloin ukoliko je izdvojen iz a!oe barbadensis. A i o i n pokazuje taksativna i antibiotička svojstva, pročišćuje organizam. Fenofni sastojci U biljci a!oje nalaze se razni fenolni spojevi i kumarinski derivati prisutni kao glikozidi. Ove molekule pokazuju jako antiokstdacijsko djelovanje, slično djelovanju tokoferola. S m o l e aloje također su molekule fenolne prirode. SaHcffna Mseffna Dobro poznata tvar u službenoj farmakopeji u svojoj acetilnoj formi zamjenjuje aspirin. Salicilna kiselina sadržana u soku aloje pokazuje antiseptičko, protuupalno te analgetsko djelovanje.

NUTMENT! P M S U T M U ALOJ! Aloja je kvalitativno bogata vitaminima i mineralima, iako njihova u k u p n a količina nije visoka. S o k aloje nazivamo dodatak prehrani, sadrži povišenu količinu minerala i vitamina čiji je odnos međusobno usklađen, optimalan, što je nužno k o d regulativnog efekta koji se traži o d ovakvih proizvoda. 101

Minera/ne čuari i o/igoefementf Mineralne tvari i oligoelementi su tvari o d životne važnosti koje organizam minerala i nije u stanju s a m proizvesti. dovodi do Nedostatak u oligoelemenata nepravilnosti

funkcioniranju organizma ili čak d o bolesti, lako se dnevne potrebe našeg organizma za oligoelementima ili elementima u tragovima (cink, mangan, željezo, bakar, selen, k r o m , molibden) mjere u mikrogramima, oni su n e o p h o d n i z a normalno i zdravo funkcioniranje organizma. Potrebe za mineralima (kalcijem, magnezijem, kalijem) su znatno veće. Mnoge složene kemijske reakcije ne mogu se odigrati bez istovremenog minerala i oligoelemenata. U biljci aloje o d minerala prisutna je povišena količinu kalcija (Ca), magnezija (Mg), kalija (K) i natrija (Na). O d oligoelemenata u tragovima su prisutni: mangan (Mn), željezo (Fe), bakar (Cu), cink (Zn) i krom (Cr). Makroelementi, ne samo d a su neophodni za normalno funkcioniranje živih organizama, nego se u organizmu moraju nalaziti u točno određenom međusobno odnosu. Ka7cij je k a o najzastupljeniji makroelement našeg organizma i kao temeljna komponeta koštanog tkiva čini 2 % ukupne tjelesne težine. K a o kation prisutan je u staničnoj membrani gdje je bitan za brojne biokemijske i fiziološke procese. Kalcij je odgovoran za zdravlje kostiju i zuba, pospješuje apsorpciju željeza, n e o p h o d a n je za funkcioniranje živčanog sustava i enzimatsku aktivnost u biokemijskim i fiziološkim procesima, kao što je grušanje krvi, zatezanje mišića itd. Magnezij je prisutan u obliku dvovalentnog kationa. U većoj količini je prisutan u međustaničnom prostoru, gdje utječe n a mnoge enzimatske procese. Zajedno s kalcijem prisutan je u kostima, u kojima je sadržano 5 0 % ukupne količine magnezija u 102 sudjelovanja

organizmu. Uključen je u procese transmisije živčanih impulsa, ima smirujuće i antidepresivno djelovanje. Magnezij je neophodan za djelotvornu funkciju mišića i igra važnu ulogu u procesu pretvaranja šećera u krvi u energiju. Kalcij i magnezij zajedno pomažu rad srca i krvotoka i njihov unos neophodan je za prevenciju osteoporoze.U aloji je četvrti element po zastupljenosti čineći 0.8 % s.t.. Oligoelementi s u količinski manje zastupljeni u živim organizmima, zaduženi su za regulaciju metaboličkih procesa. N e postoji jasna linija razgraničenja između elemenata prisutnih u tragovima i mikroelemenata: općenito ih se obilježava kao oligoelemente prisutne u tkivu u p.p.m.- i m a (mg/kg) ili još nižim konce tracijama. Z a normalan rad organizma značajna je prisutnost upravo onih elemenata koji obnašaju ne uvijek vidljive funkcije, potrebne za održavanje života, ili dobrog stanja organizma. U većini slučajeva u kombinaciji s proteinskim molekulama vrše kataličku aktivnost. Mikroelementi su bitne komponente enzimatskih sustava uglavnom su lokalizirani u dijelu periodnog susutava elemenata u kojem se nalaze prijelazni elemenati (Cr, M n , Fe, C o , C u , Zn). Ioni navedenih metala određuju specifičnu prostomu konfiguraciju enzima u kojem se nalaze te tako utječu n a katalitičko djelovanje enzima. U tekstu koji slijedi dat će se jedan opći opis kemijskih svojstava i temeljnih bioloških uloga mikroelemenata prisutnih u aloji. Že/jezo je neprimjereno smatrano oligoelementom, jer ga u našem organizmu i m a čak d o 5 g. Važnost željeza organizmima o d d a v n a je poznata: čineći dio molekule hemoglobina element uključen je u procese vanjskog i staničnog disanja. Željezo prisutno u hrani apsorbira se u p r o b a v n o m sustavu, osobito u dvanaesniku, premda je skoro svaki trakt crijevnog ovaj

103

sustava u stanju probavljati metale. Željezo je prisutno u oblik Fell i FelH iona. Askorbinska kiselina (vitamin C) prevodi FelU u koristan oblik Fell, uz prisustvo ove kiseline poboljšava se i apsorpcija željeza. Različiti dijetetski proizvodi koji sadrže fosfate i karbonate i tvari koje sa željezom čine netopljive soli smanjuju njegovu apsorpciju u p r o b a v n o m traktu. Željezo i kobalt su neophodni za izgradnju crvenih krvnih zrnaca (hemoglobina), kao i nekih staničnih enzima, sprječavajući time zamor i anemiju. Bakar je bitan element za zdravlje organizma. Organ koji sadrži najveću količinu bakra je jetra (6,6 mg/g tkiva), zatim mozak (5,4 mg/g od tkiva). U ljudskom tijelu sadržano je ukupno oko 8 0 mg bakra, plazmatski bakar prisutan je o d 50 do 80 mg/100 m l plazme. U stanicama jetre ovaj element nalazi se uglavnom u citoplazmi. Bakar postoji u d v a ionska oblika, Cu(ll) i Cu(l); što m u omogućuje formiranje spojeva različite strukture. Ion Cu(H) vrši funkciju katalizatora u procesima oksidacije, k a d je vezan za protein njegova katalička sposobnost se značajno povećava. S v i enzimi koji sadrže bakar uključeni su u procese redukcije. Manjak bakra onemogućava vezanje kalcija i fosfata u koštanoj srži, usporava procese redukcije što uzrokuje vodik peroksida u tkivu s posljedicom znanstvenici smatraju kako je upravo omogućuje ugradnju željeza opadanje i gomilanje Neki redukcijske dozrijevanje samotrovanja.

katalitičke aktivnosti mogući uzrok kancerogenih stanja. Bakar u hemoglobin vezivnog tkiva. C i n k je u ljudskom organizmu prisutan u količini o d 2-3 g, najzastupljeniji je u jetri i gušterači. C i n k kontrolira i usmjerava metaboličke procese u organizmu, kao modifikator utječe n a rad enzima, održava zdravlje bjelančevina. stanica i neophodan je za sintezu

104

M a n g a n se nalazi uglavnom u kostima, jetri i gušterači. N e o p h o d a n je za rast i razvoj mišića, za vitalnost organizma te za funkcioniranje mnogih enzima, posebno onih bitnih za stanično disanje. O n je vrijedan faktor imunološkog sustava, a njegovo pomankanje uzrokuje veću podložnost bakterijaskom i virusnom djelovanju. K r o m je prisutan u v e o m a malim količinama oko 0,1 p.p.m. Prilično se slabo apsorbira u crijevima, svega 0,5 - 3 % k r o m a može biti apsorbirano u organizam. Eliminira se urinom i izmetom. U organizam se unosi n a sličan način kao željezo. Prisutnost k r o m a utječe n a učinkovitost inzulina i na prijenosom metabolita kroz stanične membrane, s druge strane u odsutnosti inzulina krom ne pokazuje nikakavu učinkovitost. Bez k r o m a n e m a adekvatnog metabolizma ugljikohidrata. Koba% je oligoelement prisutan u vrlo maloj količini, u ljudskom organizmu o k o 2 0 mg, nalazi se uglavnom u gušterači i jetri. N j e g o v o pomanjkanje hemoglobina stimulira proizvodnju uzrokuje smanjenje sadržaja reguliranje u krvi. Čini d i o strukture vitamina B 1 2 koji eritrocita te omogućava

metabolizma bjelančevina i ugljikohidrata. Magnezij je zbog svojih osobina i kemijske prirode povezan s m a n g a n o m , iako imaju različite funkcije. Nalazi se u jetri i mišićnom tkivu. Važan je z a dojenje i razvoj novorođenčadi. Značajniji nedostatak magnezija može izazvati lošu apsorpciju, pretjerane iritacije i grčeve. U uskoj je vezi s kalcijem i kalijem u regulaciji metabolizma. Vitamini Molekule potrebne za vršenje određenih bioloških procesa u živim bićima. Stanica ih ne može sama proizvesti te trebaju biti

105

uneseni u organizam h r a n o m k a o takvi ili u obliku provitamina, te predstavljaju esencijalne nutrijente. G o t o v o svi vitamini koji živi organizmi koriste su direktno ili indirektno dobiveni iz biljaka koje ih sinteziraju. Vitamini reguliraju stanični metabolizma. Vitamini topljivi u vodi u stanici stvaraju koenzimatske regulacijske (vitamin prirode D je forme neophodne za čak hormonsko koja i m a aktivnost brojnih enzima, d o k vitamini topljivi u mastima vrše funkcije te pokazuju prekursor djelovanje, molekule

hormonsko djelovanje). Vitamini osiguravaju zdravo funkcioniranje organizma, dok njihov stanja vodi, nedostatak, koja uvjetovan prehranom loše ili otkazivanjem mogu do određenih funkcija organizma, uzrokuje specifična patološka u slučajevima iznimno prehrane prouzrokovati i smrt. Pretjeranim unošenjem vitamina topljivih u pogrešnim farmakolškim tretmanima, posljedica za zdravlje, ne d o v o d i negativnih d o k pretjerano uzimanje

vitamina kao što su A i D može dovesti d o akumulacije toksina. Iz tog se razloga preporuča prehrana s uravnoteženim sadržajem vitamina. Biljka aloe arborescens, k a o i brojne druge biljne vrste, kvantitativno i kvalitativno sadrži vrijednu količinu vitamina N a v e d e n je popis najzastupljenijih vitamina u biljci, uz opis biološkog djelovanja svakog o d njih. 7bp/;iui uitamini Vitamin B I i/i Tiamin. Čini važan koenzimatski oblik vitamina uključenih u stanični metabolizam, neophodan je z a rast tkiva i rad živčanog sustava. Njegovo pomanjkanje uzrokuje neuritise, edeme i anemije. Vitamin B 2 i/i Ribo//auin sudjeluje u procesima staničnog 106 ozbiljne

disanja

opskrbljujući

organizam

energijom.

Njegovo

pomanjkanje uzrokuje dermatitis i hematološke promjene. Vitamin B 3 i/i Niacin energijski regulira metabolitzam, sudjeluje u procesima izgaranja glukoze. Njegovo pomanjkanje specifično patološko stanje označeno terminom pelagra. Vitamin B 6 i/i Piridoksin predstavlja koenzim bitan za enzimatske aktivnosti koje predhode korištenju aminokiselina. Regulira funkcije živčanog sustava, doprinosi održavanju stanica kože. Vitamin C i/i Askorbinska kise/ina je najpoznatiji vitamin. Povišenim d o z a m a i kontinuiranim unošenjem Ovaj preventivno izraženo djeluje k o d raznih bolesti, počevši o d prehlade p a d o infekcija, koristi se u lječenju gripe. vitamin pokazuje antioksidacijsko djelovanje, čini važan zaštitni faktor organizma, pospješuje rast tkiva, zarastanje rana, sintezu polisaharida te formiranje kolagena. Održava učinkovit r a d sluzi, ključan je k o d izgradnje kostiju i zubi. Njegovo pomanjkanje uzrokuje skorbut. Ko/in je organski spoj, uvršten u skupinu vitamina B . lako ne može biti pravi vitamin zbog mogućnosti sinteze u organizmu, kolin i m a važnu ulogu u obnavljanju živaca. Predstavlja bazu za nastajanje acetil k o l i n a , vrlo važnog neurotransmitera te sudjeluje u procesu nastanka mijelina, ovojnice koja štiti živce i moždane stanice. Kolin je djelotvoran k o d pretvorbe masnoća u jetri te pomaže u redukcijskim dijetama. Fo/na kise/ina. Ovaj vitamin je prisutan u listu svih zelenih biljaka. U ljudskom organizmu nalazi se u jetri i bubrezima. U obliku koenzima izmjenu sudjeluje u brojnim reakcijama koje vrše Zajedno s molekula neophodnih za organizam. uzrokuje

vitaminom B 1 2 spriječava anemiju: njezin nedostatak uzrok je megaloblastičnoj anemiji.

107

Vitamini top//iui u mastima Vitamin A i/i Retino/ je vitamin, tipičan za životinjski svijet, prisutan je u biljkama k a o provitamin A tj. karoten. Ovaj provitamin bjelančevina, utječe sudjeluje u brojnim procesima staničnog posebno mrežnice. metabolizma: uključen je u proces sinteze mukopolisaharida i d o p r i n o s i stabilnosi staničnih tijela smještenih n a periferiji mitohondrija i lizosoma. Vitamin A je n e o p h o d a n za dobar vid, n a r a d štapića Pomanjkanje vitamina A uvjetuje sljepoću, ljuštenje kože te

povećanu podložnost infekcijama. Vitamin E i/i Tbko/ero/ prisutan je u obliku a -, b - i g tokoferola. Zajedno s vitaminima A i C vitamin E predstavlja snažan antioksidans koji štiti membranske lipide o d procesa oksidacije uzrokovanih slobodnim radikalima i vodik peroksidom koji nastaje u organizmu. Utječe na zdravlje kože, rast tkiva, posebno tkiva kojima je potrebna aktivnost masnih kiselina k o d organa k a o što su jetra, bubrezi, crijeva i genitalije. Ubrzava zdravu proizvodnju koštane srži i tkiva. Njegov nedostatak može prouzročiti bolesti kože, anemiju te deformaciju kostiju. U većim d o z a m a uklanja infekcije, koristi se u lječenju. Različita testiranja dokazala su učinkovitost o v o g vitamina u borbi protiv kancerogenih tvari, kao što je katran cigarete i neki otrovni plinovi. Tradicionalno je smatran kao ljekovito sredstvo k o d upale pluća i astme te k o d poteškoća s disanjem. U gelu aloje nalazi se u većim količinama. B/efanćeufne M a s e n i udio bjelančevina u aloji slično kao k o d drugih biljnih vrsta iznosi o k o 7 % s.t., n o a k o se uzme u obzir d a o k o 97 % biljke čini v o d a , količina proteina i nije tako velika. Proteinska
1f)R

komponenta a!oje bitna je iz d v a raz)oga: a) određeni enzimi prisutni u staničnim strukturama !ista imaju specifično terapeutsko procese razgradnje-probave. aminokiselinama, premda ograničeno, u djelovanje, također pospješuju

b) probave različitih proteina prisutnih u aloji opskrbljuje organizam kvantitativnom smislu. Enzimi Enzimi su proteini koji omogućavaju održavanje svih vitalnih funkcija u stanici, povećavajući brzinu staničnog metabolizma. U njihovom prisutstvu sve biokemijske reakcije nastupaju u realnom vremenu. Među raznim enzimima prisutnim u aloji s fitoterapijskog gledišta najznačajniji su: Bradikinaza (Bradichinasi) je proteolitički enzim, koji n a poseban način katalizira razgradnju peptida bradikinina. Ovaj peptid potiče protuupalni proces kada se u organizmu pojavi aiergijska reakcija n a prisutne alergente. Bradikinin je odgovoran za b o l koji se javlja k o d postraumatskog otjecanja tkiva. Enzim bradikinaza sadržan u aloji, osim što stimulira imunološki sustav lokalnim aktiviranjem makrofaga djeluje i analgetski i antiupalno, pospješuje zacijeljenje razgradnjom bradikinina. Kata/aza. Enzim koj pospješuje razgrdnju štetnih molekula vodik peroksida nastalih u procesu metabolizma. K o d vanjske primjene aloje, katalaza proizvodeći nascentni kisik razgradnjom molekule vodik peroksida učinkovito djeluje u liječenju opeklina i čireva te inducira proizvodnju fibroblasta. Preostali enzimi prisutni u aloji su: amilaza, celulaza, lipaza, peptaza i proteaza. O v i enzimi sudjeluju u procesima razgradnje hranjivih tvari unesenih prehranom. 109

Amfnolcise/fne Ove proteina; proizvesti, molekule predstavljaju u ljudskom osnovne jedinice za sintezu je ih 20 vrsta organizmu prisutno

aminokiselina. Bitne aminokiseiine koje organizam ne može sam unose se h r a n o m , a nazivamo esencijalne aminokiseiine. Njih spominjemo stoga što njihova kvota prisutna u atoji doprinosi opskrbi organizma aminokiseiinama koje su nam tako potrebne, posebno esencijalnim amiokiselinama. lako njihova u k u p n a količina i nije toliko velika.

A k o se osoba liječi p r o p i s a n i m ljekovima podvrgava radioterapiji, kemoterapiji

ili se

ili drugim srodnim

terapijama, to ne isključuje istovremeno uzimanje preparata aloje. Naprotiv, aloja čisti organizam, uklanjajući otrove i štetne utjecaje koje navedene vrste terapija imaju.

n o

J E L! A L O J A O T R O V N A ?

N a k o n što s a m proučio mnoštvo postojećih dokumenata, uključujući i enciklopedije, vidio sam d a se bez dvojbe aloja proglašava otrovnom. Čak s a m i ja sudjelovao u širenju tih dezinformacija, posebno k a d a b i h proslijeđivao recept, iz straha d a se netko ne b i otrovao zbog pretjerivanja, uzimajući mnogo više aloje nego što je bilo potrebno. O d pamtivijeka ljudi govore, aloja je otrovna! K a k o s a m se slučajno našao upleten u tu problematiku, odlučio sam dovesti stvari n a čistac i tako okončati nesuvisla nagađanja. D a u m i r i m čitatelja u pogledu uporabe ove biljke iz obitelji liliacea (ljiljana), opet sam se oslonio n a iscrpna znanja dviju, već citiranih američkih knjiga, želeći dokazati d a tvrdnja «aloja je otrovna» dolazi o d osoba koje su ili zlonamjerne* ili slabo upućene. Vidjet ćemo iz zaključaka «Tihog ozdrau/jenja^ i «Afoja, mit, magija i medicina» d a , a k o b i se netko želio otrovati, morao bi uzeti tonu aloje; n a taj način čak i v o d a postaje otrovna... N e čekajući zaključak, možemo bez straha tvrditi d a je stupanj toksičnosti aloje toliko beznačajan d a je na pokusima napravljenim u laboratoriju u S A D - u , bio praktički nemjerljiv. N e treba nas o n d a čuditi d a se u Meksiku, sdui/a, kako je zovu narodi 111

španjolskog govornog područja, koristi kao salata - znači otrovna je koiiko i puterica - a u Venecueli je sastavni d i o doručka, uzima se n a žlice s malo meda, a k o je previše gorka. S a d a već znaš d a je stupanj toksičnosti aloje minimalan. A k o želiš produbiti tu temu, čitaj sljedeće odlomke koji su plod istraživanja navedenih autora. Važno je d a si miran k a d budeš brao listove aloje. Bezazlena je, vjeruj m i , kao zelena salata... U članku «Kemijsko pitanje^ knjige «Tibo ozdrao/jenje>> analizira se aloja. N a str. 75, k a d se govori o spoju antrakinona doslovno se kaže: «Antrakinoni se tradicionalno smatraju laksativima, iako i m mnoge škole pripisuju okultne moći. U izvjesnom smislu, imaju tajanstvene sastojke. Poznati kao izursni istreb/jiuači bo7esii, doznajemo također d a su D ' A m i c o , Benigni i drugi, 50-ih godina otkrili u antrakinonima uažne baktericide na isto; /iniji s antibioticima, a/i manje otroune i efikasnije protiu uirusa, što je ranije otkrio Lorenzetti, a kasnije su potvrdili Sims i Z i m m e r m a n n . Već smo naučili d a mnogi antrakinoni pokazuje mjerljivu količinu vlastite otrovnosti. Međutim, u sublimiranoj kemiji aloe vere ili barbadensis vidimo d a nisu otrovni.)) N a str. 7 7 . u poglavlju «Krizofanska kiselina (krizarobin) čitamo d a je metilantrakinon, derivat aloe-emodina, poznat p o svojoj efikasnosti u liječenju kroničnih bolesti kože, kao što su psorijaza i trihofitoza (gljivice kože). Jzo/irani pokazuju značajan stupanj toksičnosti. U kontekstu a/oe uere nikakua toksičnost nije mjer/yiua. N a str. 8 9 gotovo kao sinteza gore navedenog, potvrđuje se p o d p o j m o m toksikologija: «Već znamo d a pojedini antrakinoni prisutni u gelu aloe vere, k a o što su e m o d i n i krizojdnska kise/ina, imaju mjer/jiui stupanj toksičnost k a d se promatraju izo/irano. K o d nekih slučajeva i m a m o također dokaze d a gel 112

aloe vere ili Aloe Vera American, stabilizirana kao losion i krema, koja se sada, u n o v i m formulacijama, naziva Aloe aktivator, Aloe losion i A l o e vera gelly, pažljivo mjerene, nemaju ni najmanji stupanj toksičnosti. Još je važnije nego što izg/eda na p r v i pog/ed, d a su mjerene predstavnicima životinjskog razine svijeta. toksičnosti na raznim U toksikološkim

eksperimentima nazvanim L D - 5 0 ' S , neke životinje (psi, kunići, miševi i majmuni) bili su izloženi zrakama nazvanim «zrake d a prime stupanj zračenja izazvati stupanj smrti», to jest bili su odvojeni miševi bila je tako visokog smrtonosne iritacije. Popis

dovoljan d a ih usmrti. Razina zračenja kojem su bili izloženi stupnja d a je mogla koji dokazuju slučajeva

neotrovnosti aloe vere znatno je velik. Podijelit ću studiju u tri dijela d a dokažem svoj stav. Prvi dio vodio je u laboratorij America Inc.; druga L a k e l a n d , sponzoriran o d Aloe dva vodili su međusobno Vera neovisni

istraživački timovi, bez mogućnosti uzajamne suradnje. S v a tri slučaja dala su potvrdne odgovore. U vezi s prvim primjerom, jedno istraživanje je već 1986. godine proveo S a m Houston, iz Opće bolnice u Brookeu, Teksas, u suradnji s Fakultetom odontologije Bavlor u Dallasu. U tom istraživanju dr. E. R. Zimmermann, D.D.S.. voditelj patologije Fakulteta Bavlor, dr. James Brasher i dr. C. K. Collins promatrali su efekte n a tkivu bubrega kunića, senzibiliziranom iritirajućim agensima. Važno je napomenuti d a tkivo kunića, u mnogočemu slično ljudskome, i m a dodatnu prednost što trinaest puta jače reagira na toksičnost. U pokusima Brashera i Z i m m e r m a n n a , aloe vera se dokazala boljom o d indometacina, jakog kortikosteroida. 113 nesteroidne droge i prednisolona,

Indometacin kao i aloe vera, čini se, ima jaka analgetska svojstva te djeluje kao sredstvo protiv svrabi. Prednisolon je u katalogu razvrstan među protuupalna sredstva kao što su to i indometacin i aloe vera. Upravo radi tih protuupalnih svojstava željelo ih se međusobno usporediti, istraživanje se odvijalo na dvije razine. Najprije su sva tri testirana n a kulturi staničnog tkiva H e L a , d a b i se usporedila njihova mogućnost simuliranja podjele stanica i poticanja ozdravljenja. U vremanskom razmaku o d 72 sata aloe vera je pretekla inometacin i prednisolon u sposobnosti ubrzanja rasta novog tkiva. G r u p a Brasher/Zimmermann stavila je stanice H e L a u jednu kulturu zajedno sa aloe verom p o d objektiv elektronskog mikroskopa sa mogućnošću povećanja slike za 500 000 puta. Tako se moglo uočiti odsustvo karcinoma: tkivo koje se reproduciralo stimulirano o d aloe vere, bilo je potpuno normalno. K o d alojinog gela, koji za nas i jest najvažniji, uočen je beznačajan stupanj toksičnosti u njegovom staničnom tkivu, dok su ti stupnjevi k o d predniso/ona i indometacina bi/i znatno viši. Korišteni gel b i o je onaj kojeg distribuira Aloe Vera America Inc. O v a istraživanja potvrdila su zaključke d o kojtih se došlo u laboratoriju L a k e l a n d 1966. godine. U pokusima provedenim n a velikom broju kunića, H e n r y Cobble i dr. Mertin Grossman, patolozi, nisu otkri/i prisustvo toksičnosti ni u j e d n o m o d vita/nih organa, niti u mišićnom tkivu i/i na koži kunića. J e d i n o je primjećen poneki gubitak n a težini kunića koji su uzimali doze aloje, ali to je pripisano " n o r m a l n o m " nedostatku hranjivih elemenata k o d dijete. Čak i k o d ekstremno visokih doza (više od 20 g p o kilogramu) toksičnost je bi/a beznačajna. 1 9 6 8 . godine pokusi su ponovljeni n a više razina u laboratoriju Hazetton tz Fatls C h u r c h , Virginia. P o d vodstvom Williama M . Busey, M D , , patologa pokusi s 1D50 provedene su
11 A

na životinjama, gdje su k o d miševa i osam pasa velike doze primjenjene oralnim putem, dok je skupini bijelih miševa također velika doza d a n a preko kože. Sve te životinje bile su izložene ekstremno velikim dozama u periodu o d četrnaest d a n a . Rezultati su još jednom biii sjajni. Dr. Busey ocijenio je to ovako: Miševi su biii p o d nadzorom gdje se pratila moguća smrtnost i efekti trovanja kroz 14 d a n a . O g r o m n a doza L D 5 0 davana oralnim putem prelazila je 2 1 , 5 g/kg (ekstremno velika doza). Oralne doze samog stabiliziranog gela aloe vere bile su dane pomoću stomačne cjevčice četirima grupama pasa mješanca, j e d n o m mužjaku i jednoj ženki iz svake grupe. Nije došlo ni d o jednog uginuća u periodu o d četrnaest dana nakon uzimanja doze; dakle, tolerantna oralna doza k o d pasa mogla bi preći 3 1 , 6 g/kg tjelesne težine. Stabilizirani gel aloe vere analiziran je i u slučajevima njegovu otrovnost n a području u roku o d abdomena zračenja kože, provjeravajući

dvadesetčetiri sata n a k o n primjene

bijelih miševa (sa zagrebanom kožom). N i jedan miš nije uginuo. Podnošljiva doza L D 5 0 , dakle, veća je o d 10 g/kg tjelesne težine. Iritacije kože bile su minimalne. Postoje također i uvjerljiva istraživanja o sposobnosti liječenja, u obliku bakterioloških registara, kao i opisi nedavnih medicinskih slučajeva. K a o posljednji isječak uzet iz knjige «7*ir!o ozdrau/;enje" o otrovnosti aloje, prepisat ćemo str. 92 p o d naslovom "Sažetak": "Polazeći o d naših toksikoloških registara, tvrdimo d a aloe vera ne izaziua nuspojaue u {/udskom organizmu. Osim toga, stotine liječničkih registara, složenih o d tisuća slučajeva poturđuju još j e d n o m nepostojanje otrounosti pri/ikom ap/ikaci;a in situ".

115

Čitajući p o n o v o drugo citirano djelo «A/o;a - mit, magi/a i medicinar o d Odus M . Hennessee - B i i ! R. C o o k , susrećemo nova svjedočanstva o ovoj temi. N a str. 1 1 . nalazimo sažetak karakteristika biljke; vrijedi obratiti pažnju n a sastav kore aloje. "Znanstvene studije potvrdile su d a najefikasnije korištenje aloe vere dolazi iz odmjerene smjese ovih triju elementa. G e l preuzima svoju funkciju k a d a se adekvatno pomiješa sa sokom, a kad je sam i m a smanjenu vrijednost. Limfa sadrži najveći dio ljekovitih svojstava i m n o g o je više o d laksativa ili lijeka z a male kožne probleme. N e k i s u uvjereni d a vanjska kora n e m a nikakva ljekovita svojstva, iako sadrži mnoge hranjive sastojke, prisutne i u limfi i u gelu. Kasnija istraživanja su pokazala d a kora ni/e štetna ni opasna, kako su mnogi govorili. Bilo b i najlogičnije koristiti cijeli list". Možemo naći i jednu žestoku obranu terapeutskih svojstava biljke u d u g o m citatu na str. 5 6 . - «lako se limfa upotrebljavala kao lijek i u starim receptima, gotovo svi njeni zagovornici tvrdili su d a o n a ne samo izaziva alergijske reakcije, nego je i opasna te se ne može koristiti u proizvodima n a bazi aloe vere. D a b i prodali proizvode, stvorili su mit d a je jedino gel dobar izbor, potičući tu ideju širenjem priče koja nije odgovarala stvarnosti koju dokazuju m o d e r n a istraživanja, d a je limfa otrovna za ljudsko tkivo i d a izaziva alergijske reakcije. (J p o t p u n o m kontrastu s tom turdnjom, sue objau/;ene studi/e o otrounosti pokazuju d a ne postoji i/i gotouo ne postoji toksično dje/ouanje a/oje i da ne izaziua a/ergije. Možda širitelji tih informacija imaju pomalo sastavu zbrkane ideje zbog aloje. Citirajmo površnog znanja o samo jedan primjer kemijskom mogućeg

nedovoljnog znanja, treba se znati d a je Hmfa u znanosti poznata kao glukozni antrakinon. Po M e r c k o v o m Indeksu antrakinon je

116

sintetička tvar koja se koristi u proizvodnji boja, a one su općenito otrovne i mogu izazvati iritacije kože ili kožni ekcem. Međutim, takva nepotpuna informacija, bez usporednih termina, koja se bazira n a ovoj definiciji sintetičkih antrakinona, može dovesti d o pogrešnog zakijučka d a je timfa, "koja se slučajno koristi kao b o j a " otrovna, d a uzrokuje ekcem iii alergijske reakcije. Možda je još jedan izvor ideje o otrovnosti biljke Ruska enciklopedija koja kaže je izvjesna vrsta aloje koja raste u Rusiji naizgled otrovna. Svejedno, ta vrsta nema nikakve veze s aloe verom. Mogli bismo i dalje navoditi razne slučajeve pogrešnih uvjerenja glede aloe vere, koja su bila neprestano ponavljana o d nedovoljno upućenih osoba. Često su pojedina uvjerenja vezana za izvor tih ideja. Daljnji prijepisi jednostavno su prenosili originalnu grešku bez provjeravanja onoga što ponavljaju. Tako se zabluda proširila.)) N a str. 5 9 se kaže d a biljka u svojoj ukupnosti i m a ljekovita svojstva, a ne i njen pojedini dio k a d se izolira: "Mnogi znanstvenici ponudili su kao rješenje mogući sinergijski odnos među sastojcima biljke aloe vera. Sinergizam je sposobnost svih fizičkih i kemijskih komponenti biljke d a djeluju zajedno, tako da donesu veću korist o d one koju b i dale pojedine komponente zasebno. A k o je ova teorija točna, moguće j e objasniti činjenicu da a/oja nije otrovna niti izaziva a/ergijske reakcije, premda sadrži čimbenike koji, izolirani, m o g u djelovati toksično i alergijski." N a str. 61 objašnjava d a aloja ne djeluje štetno, jer su joj sastavni elementi mudro raspoređeni: " N a k o n iznošenja rezultata o v o g istraživanja (provedenog u Centru Ustionati - Sveučilište u Čikagu, 1982.) može se postulirati d a a/oe vera funkcionira bez toksičnih i/i a/ergijskih ejekata, j e r njeni hranjivi e/ementi i voda koju sadrži, dje/uju kao tampon. vjerodostojnosti

117

Hranjivi elementi su n e o p h o d n i za rast tkiva i njegovu funkcionalnost. Biljka kontrolira (ili eliminira) infekcije svojih prirodnih antiseptičkih elemenata Drži p o d k o n t r o l o m Ograničava upale - sumpora, preko fenola,

lupeola, salicilne kiseline, cimetne kiseline i nitrogeniziane uree. pomoću p r o t u u p a l n i h masnih kampesterol, a-sistosterol. lupeolu, salicilnoj Tako kiselina, k a o što su kolesterol,

ili ublažava b o l zahvaljujući

kiselini i magneziju. U zajedničkom djelovanju o v i h elemenata i ostalih komponenti lista prisutan je sinergijski odnos. dolazimo d o razumskog objašnjenja različitih relacija vezanih za činjenicu d a aloja eliminira mnoge unutarnje i vanjske infekcije. Kemija objašnjava sposobnost aloje d a efikasno liječi opekline, posjekotine i ogrebotine, k a o upalne bolesti, npr. visoka temperatura izazvana r e u m o m , artitis svih vrsta, kožne bolesti, bolesti usne šupljine, jednjaka, želuca, crijeva, debelog crijeva i drugih unutrašnjih organa, k a o što su bubrezi, slezena, gušterača i jetra. Važno je podsjetiti Istovremeno ne smijemo d a se protuupalni i hranjivi

antibakterijski čimbenici nalaze u limfi i u kori, a ne u gelu. zaboraviti d a su osnovni sastojci i ostali elementi naširoko rasprostranjeni p o cijeloj biljci - limfi, gelu i kori - a o k o 9 8 % v o d e nalazi se u gelu. Ta saznanja b i mogla pomoći u zaustavljanju pseudoznanstvenih priča, a osobito uvjerenja d a jedino gel nosi u sebi alojinu sposobnost liječenja. G e l je važan k a o t a m p o n . Stoga, teorija o sinergetskom o d n o s u podržana je, kako o d znanosti, tako i o d povijesti. U mojoj potrazi za istinom, raspolažem bolesti kemijskim uzrokovanih i svladavanja objašnjenjem alojine sposobnosti ozdravljenja, kontrolu ili eliminiranja velikog mikrobima, ublažavanja
118

stavljanja p o d

broja

ili uklanjanja b o l o v a

upala. Već s m o više puta ponoviti d a bitjka posjeduje sve ove sposobnosti i još mnoge druge. O s i m toga, nismo još spomenuti atojinu sposobnost ukljanjanja vode iz tkiva, njenu pomoć u probavi, uravnoteženju kisetina tijeta, uktanjanju iti smanjenju ožitjaka, regeneraciji žtijezda, obnavljanju oštećene kože, vraćanju zdrave boje i još mnoge koristi koje će biti otkrivene kada iz teorije prijeđemo u p r a k s u " . N a str. 6 5 , pogtavtje ! X , podnastov je Toksikotogija. Možda bi bito korisno prepisati ga «ipsis litteris», ati je predugo. Pokušao s a m g a sažeti. O d m a h n a početku kaže: «U djetu "O super/aturamento do A/oe Vera", F D . A . ostaje kao nerješeni probtem d i o u kojem autor čtanka tvrdi da, ukotiko se popije sok o d atoe vere, može doći d o trovanja. U isto vrijeme kaže d a je u jednoj studiji iz 1974. godine dokazano d a sok atoe vere nije otrovan za miševe. U stvari, nakon p o m n o g titerature koja govori potiče regeneraciju o o mogućoj otrovnosti proučavanja atoe vere,

dokazuje d a a/oe uera ne samo d a nije otrovna, nego uisn'nu f/dva. Začudo, taj isti F.D.A. je 1959. zaključio d a a/oe uera nije otrovna. Hi barem takav dojam ostavljaju G u n n a r Gjerstad i T.D. Riner u članku «Aktuatni stav o aloji k a o univerzalnom lijeku». Gjerstad i Riner su proučili podatke koje je zabilježio E . P Pendergrass, a odnose se n a djelotvornost aloe vere u liječenju opeklina o d X-zraka i drugih oblika radijacije i prihvatili s u d a alojina mast, koju je koristio Pendergrass regenerira kožno tkivo. U daljnjem tekstu o v o g poglavlja pokušava se odgovoriti na pitanje: J e li atoe vera otrovna? Izaziva li nekrozu ili regenerira tkivo? lako je potpuno jasno d a atoe vera ozdravlja i regenerira tkivo, sumnja postoji k o d o n i h koji traže n o v a istraživanja s pozitivnim ishodima. D r u g i m riječima, nepovjerljivi žele da se

119

naprave posebne studije koje dokazuju d a a!oja nije štetna za tkivo i d a ga regenerira. Takvu studiju je obavio Laboratorij Hazleton Inc., koji je d i o T R W , iz FaHs C h u r c h , V.A., u siječnju 1969. godine. Indeks otrovnosti razmatra se u njegovom djelu "Primjena stabiliziranog gela aloe vere n a koži kunića kroz 13 dana - završne relacije". Istraživači iz Hazletona zaključili su d a ponavljane aplikacije aloe vere ne uzrokuju izopatološke promjene ni n a j e d n o m o d promatranih tkiva, čak n i n a tkivu jetre, bubrega ili kože bijelih miševa.". Pogledajmo članak R.R. Zimmermanna indometacina iz 1 9 6 9 . godine, i gela aloe "Djelovanje prednisoiona, vere n a kulturu stanica t k i v a " ,

objavljen k o d Federal Dental Services. Z i m m e r m a n n , nakon što je koristio aloe veru u raznim koncentracijama, zaključio je d a je manje otrovna o d prednisoiona ili indometacina, testirana na tipu Grey stanice H e L a i n a fibroblastima bubrega kunića. Važno je naglasiti d a j e o v a studija donijela zaključak d a j e aloe vera održala n a životu promatrane stanice za dvije vremena duže nego što je bilo normalno za očekivati. Tako aloe vera ne samo d a ne uništava stanice, nego ih stimulira d a žive u zdravim uvjetima kroz dugi p e r i o d " . Zaključujući o v u temu o otrovnosti aloje, još ćemo spomenuti što jedan stomatolog koristi u svojoj struci. To možete provjeriti n a str. 84: "Dr. WoIfe savjetuje korištenje gela oko čvrstih zubnih kruna i uz rubove zubnog mesa o k o tih kruna uz laganu masažu prstima. Provodeći studije iz periodontojatrije dr. VVoIfe konstatira: " K o d upale zubnog mesa s a k u t n o m gnojnom nekrozom, radi se n a tome d a se otklone simptomi, kako b i se provelo p o t p u n o čišćenje. K o d prve posjete obično se očisti zubni kamenac. Pacijentu se savjetuje d a n a k o n uobičajene zubne higijene, nanese aloe veru n a potrebna mjesta pomoću trećine

120

međuzubnog stimuiatora i!i šprice za ispiranje. Za upotrebu unutar zuba dr. Wolfe tvrdi d a aioe vera djeluje kao mast za pročišćavanje kanala. Prije ubrizgavanja u kanale objašnjava: "Istisnem malu količinu aloe vere n a limicu za čišćenje kanala. Ne brinem se ako malo gela prijeđe preko vrha, jer su istraživanja dokazala d a a/oe uera nije ofrouna, te obnau/j'a stanično t/duo." Bilo bi idealno donijeti sadržaj obiju knjiga, jer zajedno čine pravu enciklopediju o aloji. Završavajući o v o poglavlje odabrao sam neke odlomke, one najpraktičnije. 1. "Postoji uvjerenje d a biljka aloe vere nema nikakvih

ljekovitih svojstava dok joj listovi ne narastu (preko jedne libre, tj. 4 5 4 g) i d o k nema između dvije i četiri godine. A l i ta ideja p a d a pred činjenicom d a čak i biljke s malim listovima (3 ili 4 unce, otprilike 70 g), uzgojene n a kućnom prozoru, izvanredne rezultate. S druge strane, mladica koja raste iz korijena matične biljke, počinje proizvoditi limfu već kroz par tjedana; eto zašto domaće životinje, posebno mačke, j e d u tek izrasle mladice. N i s u godine te koje je čine boljom, ali ipak veliki listovi su važni za Iz ovoga možemo komercijalni uspjeh njihove proizvodnje." ljekovita svojstva biljke. 2. " N a primjer, Papvrus Ebbers tvrdi d a su aloju kao sredstvo z a uljepšavanje koristili muškarci i žene, bez razlike, unutarnjom ili vanjskom primjenom d a b i tako istakli ljepotu i zdravlje, izvana i iznutra. U stara vremena proizvodi za uljepšavanje su bili odraz ideje d a zdravlje i ljepota idu jedno s 121 daju

zaključiti d a je i mladi list također koristan, jer- već sadrži

drugim p o d r u k u . " Zdravije i ljepota predstavljali su dar koji je bio tražen k o d muškaraca i žena. 3. "Tek k a d s a m pročitao nešto o aloe veri i k a d sam je 1973. isprobao, stvarno sam pronašao olakšanje sa svojim kožnim problemima, koristeći proizvod «jelly» n a bazi aloje, kombinaciju limfe i gela. Nažalost, u to d o b a nisam znao d a bi se aloja mogla primjeniti i interno; vjerovao sam u krivo opće uvjerenje prema kojem je limfa otrov. Počeo s a m uzimati aloe veru u visokoj koncentraciji o d 1 0 0 % tek prije šest godina, kad sam se ozbiljno prihvatio proučavanja povijesnih i znanstvenih rezultata o toj biljci. Znao sam d a je proizvod prirodan, jer sam ga sam pripremio. N a moje iznenađenje i radost, alergije su m i potpuno nestale čim sam počeo redovito uzimati preparat. Primijetio s a m i to d a ukoliko preparat ne b i h uzimao redovito, alergije b i se vraćale; tada sam počeo eksperimentirati. Između siječnja i lipnja 1984. uzimao bih aloju u pravilnim razmacima kroz d v a tjedna. Otkrio s a m d a k a d a b i h uzimao proizvod svakodnevno, prestajao alergije b i nestajale, a k a d a b i h ga uzimati, vraćale su se. Premda nisam kompletirao

svoje istraživanje, d a otkrijem kako aloja djeluje, osobno sam iskusio njezine dobrobiti i budući d a nisam htio d a se vrate alergije, počeo s a m uzimati aloju svaki d a n i to činim sve do danas. S a d a znam d a n e m a m nikakvu alergiju, ali također iz iskustva znam d a ako je prestanem uzimati, simptomi se opet pojavljuju. ozdravljenja Osim toga, moj mjestimični kronični dermatitis potpuno je nestao. A l i aloja je učinila p u n o više o d samog o d alergija. Uzimajući je svaki d a n , posve s a m eliminirao kronično lošu probavu koja m i je uzrokovala stipsu i infekcije bubrega. S a d snm su u cijelosti oslobodio hemoroida i mislim d a d a je to rc/ultn) MuatnvnH primjene alojine masti i

122

također činjenice d a m i je probava i čišćenje urednije. Razina m o g kotesterota znatno je smanjena, iako vjerujem d a je to posijedica promjene kotjena i gtežnjeva, dijete. M o g a o sam se uvjeriti kako se nagnječenjima uzimanjem atoje smanjuje bol i usporava razvoj artritisa mojih artritisa u z r o k o v a n o g pritikom oztjeda koje s a m stekao dok sam se bavio sportom i zbog kojih sam (kao mtadić) četiri puta bio podvrgnut težim kirurškim zahvatima, istina je d a su m i nestati botovi u nogama i nisu se više vratiti otkad s a m počeo uzimati atoju svaki d a n . Atoja m i je povećata životne energije i m o r a m nadodati d a zadnjih pet godina probtema. dovotjno." Treba ti n a m cjetovitije svjedočanstvo? Atoja je data dobre rezuttate k o d svih gore navedenih botesti. Pao je još jedan tabu: atoja se može da uzimati je bez prekida, njezine potvrđujući otrovnosti tako uistinu pretpostavku beznačajan... 4. «Motim te, obrati posebnu pažnju na to d a smo u prethodnom opisu rektt kako je vtč. T h o m p s o n bio p o d tiječničkim nadzorom u trajanju cikiusa tiječenja atojinom mašću kod kuće (nakon 22 kirurška zahvata na koži radi opektina na nogama, zadobivenih u eksptoziji spremnika benzina) i d a ga je tiječnik pregtedao d a potvrdi d a su rane zacijetite. N e stužiti se modernom medicinom može izgtedati kao znak neprosvijećenosti. Istaknuti d a tijeto botesnika potpuno pripada njemu, a ne liječniku, sigurno je prednost. Jednostavno, istina je da su ranije botesnici težiti vetikoj ovisnosti o d tiječnika. stupanj Mogao nisam imao nikakvu prehtadu. gripu ili bito b i h nastaviti, ati mistim d a znaš već koji tip infekcije, dok moji prijatetji neprestano pate od tih

123

Očigledno, specijalista je prvi autoritet s kojim b i se trebalo posavjetovati u slučaju bolesti ili ozljede. A l i , što a k o se nakon m n o g o godina liječenja patnja nastavi, a poboljšanje je malo ili nikakvo? Očito je d a u t o m slučaju pojedinac i m a pravo tražiti pomoć u alternativnim metodama.» Velika mudrost se nalazi u upravo citiranim recima. Nije ista stvar ponašati se k a o mnogi Brazilci, to jest liječiti se s a m i ili obraćati se liječniku za običnu i bezopasnu prehladu... 5. «1 j a s a m prisustvovao čudesnim ozdravljenjima uz

pomoć aloje. Vjerojatno mjestu.

je najspektakularnije

o n o koje se

odnosi n a Lyle Baila, trgovca n a j e d n o m v e o m a istaknutom U veljači 1 9 8 8 . Lyle se podvrgao radikalnom je trajalo kemijskih između d v a i tri tjedna i sastojalo proizvoda na opeklinama tretmanu

protiv raka kože n a objema rukama, o d lakta d o šake. Liječenje se u primjeni rakom. uzrokovanim

Nepotrebno je i spomenuti d a je nakon takve terapije imao jake bolove. Liječnik m u je d a o analgetik i masti z a lokalnu primjenu, no Lyle b i govorio d a ne djeluju. Njegova žena, koja je znala ponešto o aloe veri nagovorila g a je d a je uzme radi smanjenja bolova i lakšeg izliječenja opeklina. alojine Nakon otprilike počeo želi četrdesetosam sati o d zadnje kemoterapije, koristiti k o m b i n a c i j u koncentrata Lyle je

masti i spreja s

koncentriranim gelom aloje. R e k a o je d a prvenstveno

svladati b o l . B o l se smanjila o d m a h n a k o n prve primjene masti i spreja, te je n a k o n jednog tjedna potpuno nestala. K a o što se vidi n a fotografijama (nalaze se u knjizi i čak su u boji) opekline na r u k a m a gosp. B a l l a potpuno s u nestale za jedanaest d a n a (od 18. d o 2 9 . veljače 1988). S a d a , d o k o v o .pišem, koža n a

124

rukama gospodina Lyle posve je ozdravljena i vidi se samo poneki ožiljak". Svjedočanstva poput o v i h potiču ijude n a korištenje a!oje u svrhu ozdravljenja o d raznih bo!esti. N a kraju možemo zahvatiti B o g u za o v u predivnu biljku koju je zasadio u prirodi, n a dohvat ruke najsiromašnijima, ali i najmoćnijima, k a d se ne zatvaraju pred temama ove vrste radi svoje bahatosti Mi tvrdoglavosti. N e k a G o s p o d i n velikodušno prosvijetli njihov u m . . .

125

A k o se netko boji d a je alergičan n a aioju (vrto rijedak slučaj!) može to testirati n a sebi ' k o d kuće. Dovoljno je odrezati d v a centimetra 'ista aloje i položiti je n a kožu iza u h a Hi ispod pazuha n a o k o dvije minute. Ostavite d a djeluje nekoliko minuta. Ukoliko d i o kože n a koji s m o stavili počne svrbiti ili se upali, osoba je alergična n a aloju, bilo d a se radi o korištenju aloje u prirodnom obliku Hi o industrijski obrađenim proizvodima. "
.''^^''K^.'

Ponavljam, međutim, d a je ta mogućnost vrlo rijetka.

ALOJA ! A!DS

Istraživanja koja je prije deset godina proveo B i ! ! M c Analleu pokazuju d a je izoliran još jedan polisaharid carisin; jedna kanadska studija identificira g a k a o A c e m a n n a n , koji je pogodan za antivirusno djelovanje. Sastojak je patentiran o d strane laboratorija Carrington. Postoje klinički dokazi koji upućuju n a njegovu sposobnost stimuliranja imunološkog sustava pacijenata oboljelih o d A I D S - a sprječavanjem širenja H ! V virusa. O tim otkrićima želio b i h popričati s čitateljem. K a d sam se vraćao sa Srednjeg Istoka i iz Europe, u kolovozu 1995. godine, dođu m i u ruke «7iho ozdrauZ/enje", moderna studija o biljci aloe vera o d Billa C . Cootsa, R. P h i Roberta A h o l a , u prijevodu posebno sponzoriranom o d Toho Cosmetic-a i «Akya - mit, magi;a, medicina*, aloe vera tijekom vtemena o d O d u s a M . Hennesseea i Billa R. C o o k a , najkompletnije studije o aloji koje sam d o tada pročitao, ispitane n a ljudima i životinjama, kroz dvadeset godina iskustva autora. Izgleda nevjerojatno, ali čitajući te tekstove osjećao s a m se na svom terenu, jer slično iskustvo s a m i j a doživio, više s ljudima, a manje sa životinjama. U 'A/oja - mit, magi;a, m e d i c i n a " n a A1DS se posebno odnosi tekst «A/DS - noua granica u istražiuan/us, str. 8 8 - 9 1 .

127

Zbog važnosti i jasnoće teksta, prepisat ćemo ga u cijelosti. Čitajući ga, vidimo d a je u S A D - u aloja već primjenjivana kod osoba oboljelih o d A I D S - a i bez d a smo znali jedni za druge, dobili su iste rezultate kao i m i . E v o tog teksta: «Od 1987. godine posve je normalno čuti o d žrtava A I D S - a u zoni Dallas-Fort W o r t h d a je sok o d aloje ili droga (polimanacetat) dobivena iz njega, donio olakšanje s obzirom na simptome bolesti i zaštitila je nosioce virusa koji potom nisu pokazivali simptome daljnjeg razvoja bolesti. Posao istraživanja obavljen je u medicinskom centru DallasFort Worth, G r a n d Praire, Texas i zbog statusa liječnika koji su tu sudjelovali, smatra se jako važnim; ne iznijeti do sada postignute rezultate bio bi znak nemara. Važno je shvatiti d a to istraživanja ne pokazuje d a aloe vera dovodi d o ozdravljenja o d AIDS-a. O n o pokazuje d a su u svim ispitanim slučajevima postignuti izvrsni rezultati i d a je k o d većine pokusa aloe vera zaustavila širenje bolesti. Drugim riječima, aloe vera ne ozdravlja o d AIDS-a, ali je vrlo efikasna terapija. Taj zaključak predstavljen je prvi put u članku «A/ojina droga može zamijeniti A Z T bez opasnosti trouanja>; u časopisu Medica/ Wor/dNenjs, izdanje o d prosinca 1987. godine. Članak se odnosi na istraživanja koja je obavio dr. H . Reg. M c D a n i e l . Po njemu: "jedna tvar koju sadrži biljka aloje najavljuje mogućnost jačanja imunološkog sustava k o d osoba bolesnih o d A I D S - a , k a o i zaustavljanje ekspanzije virusa u ljudskom organizmu koji je u imunološkom deficitu, bez popratnih efekata toksičnosti". Rezultati studije dr. M c D a n i e l a pokazali su d a su se simptomi, očitovani k o d sedamnaest osoba oboljelih o d A I D S - a , značajno smanjili o d kada su dnevno uzimali p o 1.000 m g o v o g preparata kroz tri mjeseca. N a k o n tog perioda, k o d šest bolesnika u

128

uznapredovaloj

fazi botesti, došio je do poboijšanja za 2 0 %

simptoma, dok je k o d lakše oboljelih poboijšanje iznosilo u prosjeku o k o 7 1 % . Dr. M c D a n i e l je rezultate svog istraživanja iznio također i na susretu Američke udruge kliničkih patologa i Kolegija američkih patologa. O n kaže d a : "Temperatura i manifestacije noćnog znojenja, proljev i generičke infekcije uklonjeni su i primijećena su praćena padom u značajna poboljšanja k o d svih pacijenata, antigena H l V - a . Masa eritrocita se, izuzevši jednog pacijenta, povećala kod svih, te kod njih dvanaest, koji su prethodno bili leukopentci, primijećen je lagani porast sume bijelih krvnih zrnaca nakon terapije. N i k o d jednog o d dvadeset i devet pacijenata koji su primiti pokusni lijek nije primjećen nikakav znak trovanja. Dakle, jasno je d a sok o d aloje može u dobroj mjeri smanjiti simptomeAlDS-a.Tonasneiznenađujebudućidajelijek (polimanacetat) dobiven iz biljke te je o n a prisutna u soku. Irwin Flank u čtanku objavljenom u utorak, 12. srpnja 1988. u Dallas Times Herald, citira dr. Terry Pulse navodeći d a je " 5 8 0 g (po 2 0 odjednom) alojinog soka s lijekom stabiliziranim u aloji, dato oralnim putem 69-orici oboljelih o d A I D S - a " . (Čini se d a dr. lrwin želi reći stabilizirani sok o d aloe vera). Nadalje, prema članku, Pulse iznosi d a su bolesnici liječeni preparatom bili ubrojeni među one kod kojih 'hikad ne bi došlo do poboljšanja niti bi i m se stanje moglo ponovno stabilizirati", ali d a bi nakon liječenja bili u stanju "vratit' se normalnim aktivnostima". Članak je citirao riječi dr Pulse p o kojima su bolesnici povratili svoje energije, budući da su im gotovo u potpunosti nestali simptomi - a to se dogodilo kod 8 1 % testiranih bolesnika.

kulturama stanica H1V pozitivnog virusa i p a d o m razine glavnog

129

«Što prije pacijent uzme tijek, prije će doći do pobotjšanja», tvrdi Putse. Njegovi pacijenti uzeti su 5 8 0 g (po 2 0 odjednom) tekućine dnevno «i tako sam ih održavao u životu, neke o d njih i više o d dvije godine». «tmati smo smrtnih slučajeva^, nastavtja o n , «ati smrt može biti pripisana kemoteraptji zbog raka kože iti stično, iti uzimanju drugih tijekova u kombinaciji koji su n a taj način paralizirati imunotoški sustav, kao npr. A Z R K a d a smo pitati koji značaj bi mogte imati njegove studije i njegov tretman za liječenje i postizanje potpunog ozdravljenja o d AIDS-a, Pulse je odgovorio: «Pokazuju d a d o k a d a postoji tajanstveni projektit, ovo rješenje je provizorno i produžuje život (botesnima o d AIDS-a) za vrto nisku cijenu, za razliku o d cijene
AZT-a.H

N a k o n što smo pročitali taj članak, pokušali smo nabaviti kopije stvarnih podataka istraživanja koje je objavio dr. Pulse zajedno sa svojim suradnicima, H . R. M c D a n i e l i I Reg Watson, iz Medicinskog centra Dallas-Fort Worth. Informacije koje je dao Pulse provjerene aloje ili lijek, ili oboje i u kojem omjeru. Potazeći o d tih podataka i još jednog kasnijeg ispitivanja, čini se d a je sok o d aloje vere, u svom prirodnom stanju, jednako efikasna terapija u liječenju A I D S - a , kao što je lijek stabiliziran hlađenjem kao jedan njezin derivat. N a r a v n o d a b i svaki bolesnikodAIDS-akojismatradabimualoeverabilaod pomoći za njegovo stanje, morao biti oprezan k a d kupuje sok sa 1 0 0 % aloje vere, te utvrditi da, kao što smo često naglašavati, o n nipošto ne natikuje n a v o d u . Atoe vera, ponavljamo, i m a boju žutog jantara i gorkog je o k u s a . " su d a se uklone nejasnoće o tome što se točno koristilo u istraživanju, sok o d

130

Zamislite moje iznenađenje nakon što sam pročitao ovakav članak! Drugim riječima, potvrdilo se ono što sam godinama prakticirao. O n drugim riječima potvrđuju i!i daje temelj mojoj dugogodišnjoj praksi. D a o m i je veliku sigurnost u onome što sam d o tada prakticirao kao kućnu radinost, bez sigurnosti bazirane n a drugim iskustvima, potaknut samo dobrom voljom da p o m o g n e m osobama koje su patile... G o t o v o slučajno, p o m o g a o sam i osobama koje su bolovale o d A ! D S - a , u smislu d a su me zvale saznavši za slučajeve ozdravljenja o d raka. «Ako je aloja dala dobre rezultate k o d osoba oboljelih od raka», mislili su, «možda bi mogla pomoći i u liječenju AlDS-a». J a sam to drugačije postavljao: «Ako aioja ozdravlja o d tumora, zašto ne bi i od A I D S - a ? " U daljnjem izlaganju spomenut ću neke slučajeve osoba koje su potražile moju pomoć. Služeći se uvijek ovdje predloženim receptom, pomagao sam dvadesetogodišnjem muslimanu. Alexu iz Ramallaha. iz okolice Jeruzalema. Uvijek prirodnom stanju, primjenjući nikada nisam niti poznavao. Treba napomenuti d a je mladić prvi put došao k o d mene u invalidskim kolicima, praćen članovima obitelji i u vrlo lošem stanju; drugi put je došao sam na svojim nogama. K a d su me p o n o v n o ugledali, bili su presretni: zamolili su me za dopuštenje d a se upravo tu pomole A l a h u , licem okrenutim prema Meki klanjajući se do zemlje, prema običajima islama. Kako je završio Alexov slučaj? Je li živ? Vincenzo M . iz Lascaria k o d Palerma u Italiji, nakon što je uzeo tri doze preparata, primljen je kao medicinski tehničar u 131 sam se služio samo ubranom i zatim alojom u njenom ne pripremljenom,

proces stabilizacije, koji, s druge strane,

bolnici u Palermu. D a virus nije kao bolničara, izlažući tako

bio blokiran, niti koje on

jedan njeguje

primarijus, pri zdravoj pameti, ne b i zaposlio nosioca H I V virusa bolesnike neprekidnoj opasnosti o d zaraze. Susreo sam Vincenza u svibnju 1995. godine u Palermu, n a postu. Izgleda k a o bito koji mladić njegovih godina. N a prvi pogled nitko ne b i m o g a o zamisliti d a se radi o osobi bolesnoj o d A I D S - a . Eagle iz Cagliarija koji se nalazi n a otoku Sardiniji u Italiji, bolesna o d A I D S - a , dobivala je iz Betlehema telefonskim putem sve potrebne upute. N a k o n tri ili četiri doze preparata, otišla je n a pretrage u Torino, gdje j u je dr. Maurizio G r a n d i detaljno pregledao izvana i iznutra. K o d prvog pregled vrijednosti su bile blizu 5 0 0 . N a drugom su porasle n a 7 0 0 . Eagle je, jasno, nastavila uzimati napitak. Sredinom lipnja kad sam posjetio otok, Eagle m i se javila, ne više telefonom nego osobno. Bila je to prekrasna djevojka rumenih obraza. N i k a d a ne b i h mogao zamisliti d a se nalazim pred osobom bolesnom o d A I D S a. Rekla m i je d a su vrijednosti dosegle iznos o d 1000, broj koji se smatra podnošljivim, u granicama. Moj Bože, kako treperi!... Koja volja za životom!... Koja radost zbog ove male pobjede!... K a d govorimo o A I D S - u , možda najviše zapanjuje slučaj dr. Cristine S a n n i a , iz Cagliarija n a Sardiniji, Italija. O v a liječnica pravoslavne vjeroispovijesti, nakon obavljenog posla u bolnici, kreće svojim putem i prelazi uzduž i poprijeko otok u potrazi za alojom kojom obiluje regija te njome liječi gotovo tri tisuće žitelja otoka oboljelih od AIDS-a: čini to volonterski. Njenim posredstvom je govorila o aloji se govorilo n a jednoj konferenciji blizu o «sjajnim rezultatima" postignutim k o d njenih

amfiteatra općine Sinnai, k o d Cagliarija. Tom prilikom liječnica pacijenata zahvaljujući m o m receptu. Rekla je d a su se obično
110

nakon uzimanja triju doza, bolesnici vračati normatnom životu. Bez žetučanih probtema, s botjim tekom, zdravijom bojom kože i jetrom vraćenom u normatu, čovjek se vraća svakodnevnom životu, često preuzimajući ponovo na sebe sve ranije aktivnosti. D v a mjeseca nakon m o g povratka u zemtju, iti, točnije, nakon čitave serije intervjua za masmedije, počevši o d intervjua n a Radio Guafba 2. rujna 1995. (voditetj je bio tiječnik i novinar dr. Abraao Winogron, u čijem sam tradicionalnom programu ^Medicina i zdrau//e" s brojnim slušateljstvom, imao za sugovornika dr. Sergia Reutmanna) zabilježio sam dugu tistu o d dvadesetak telefonskih poziva, uglavnom iz Porto Ategrea, koji su me izvještavali o zdravstvenom stanju nosioca A1DS virusa: bolje opće stanje, bolji apetit, snaga za hodanje, zdrava boja na licu itd... Jednom riječju, nakon dvije ili tri doze dolazilo je do značajnog poboljšanja. Završavajući ovo poglavlje, želio bih istaknuti: neka se nitko ne zavarava! Afoja ne %eći niti unistaua uirus H f H a . S a m o onemogućava njegovo širenje, što je vrlo značajno s obzirom n a težinu bolesti. U slučaju raka, aloja sigurno ozdravlja, obnavljajući cijeli arsenal napadnutih stanica te dovodi do prave regeneracije oslabljenog imunološkog sustava, o čemu se govori u posebnom poglavlju ove knjige. N a žalost, ne događa se isto kod AIDS-a: afoja ne ozdrau#a o d AJDS-a. A l i svakako raduje vijest d a postoji neki izlaz u nastojanju za kvalitativnim poboljšanjem života naše braće bolesne o d A I D S - a u danima koji su im još preostali, iako kao ideal i dalje ostaje potpuno uništenje virusa. Nadajmo se d a će medicina i znanost zajednički što prije pronaći put do ozdravljenja, jer su predviđanja za iduće godine tragična, n a opću štetu, ukoliko rješenje ne dođe brzo.. K a k o se moglo vidjeti iz gore navedenog članka, aloja pozitivno reagira na H I V virus, bez negativnih popratnih efekata,

133

kao što je to slučaj k o d AZT-a i drugih lijekova. Aloja je n a dohvat svakom novčaniku, p a i o n o m tanjem. Jedno istraživanje, provedeno na Harvardskom Sveučilištu u S A D - u 1993. godine otvorilo je problem je li dobro koje donosi A Z T u anti-AIDS terapiji nekorisno zbog popratnih pojava kao što su anemija, mučnina, povraćanje i umor 1995. godine drugi lijek, nazvan Indinavir ili MK-639, uspio je reducirati količinu virusa prisutnog u organizmu za i do 9 9 % i također pedeset puta povećati broj obrambenih stanica organizma tipa C D - 4 . Budući d a su ti lijekovi ekonomski dostupni samo privilegiranim slojevima društva, siromašnijima ne ostaje drugo nego prihvatiti aloju, koja i m a dvije prednosti: nema negativnih nuspojava i pristupačna je svima. Isto se može reći i o «medicinskom koktelu» nekoć raširenom po novinama. Osim nuspojava, njegova cijena je 1200 $ mjesečno za jednog pacijenta. Recept s alojom, u najgorem slučaju, košta 5 $!

K a k o objasniti činjenicu d a neke enciklopedije tvrde d a je aloja otrovna? Prema fitotehničaru, dr. A l d u Facettiju, otrovnost aloje nalazi se u njenom koncentratu. D a b i se dobio koncentrat aloje, trebalo b i je primati infuzijom ili destilirati 30-50 biljaka, uključujući korijenje. poput U svom prirodnom stanju aloja je bezopasna najobičnije

salate. Potvrđivanjem ove informacije, p a d a teorija d a je aloja abortivna; isto tako i što se tiče opasnosti za liječenje hemoroida. (Garantiram d a aloja liječi hemoroide!) A k o netko želi biti siguran i miran, neka koristi biljku u prirodnom obliku; u takvom stanju o n a je neškodljiva. Može je koristiti uvijek svatko tko i m a probleme sa zdravljem bilo d a se radi o unutrašnjim problemima ili vanjskim ozljedama.

11/1

K A O B L I S K O J PRMATELJICI

Mono/og mo/ifua.

o c a Romana Zaga s /istom a/oje - skoro kao

Svaki put kada pripremam preparat o d aloje, meda i rakije, sam se ponizno približim biljci. Poiako, jako poiako, s istim poštovanjem onoga koji gleda neku rijetku stvar, životinju koja izumire ili kakvo remek-djelo. Stanem pred nju s oštrim nožem u ruci ali ne s namjerom d a je napadnem, niti kao biće njoj nadređeno ili kao gospodar, već kao biće istog ranga i u istom položaju. Predstavljam joj se kao ograničeno i nemoćno stvorenje, u nadi i uvjerenju d a će m i pomoći riješiti nerješive situacije. Pozdravljam je kako se pozdravlja osoba: «Ćao, //epon'ce/ N e do/azim ti nanijeti bo/. Naprotiu budući da z n a m d a si korisna, mo/im te z a o n o što j e Stuorite//' stauio u tuoje /istoue. 7reba m: to. S u e što je B o g stuorio, dobro je. 71 si Božje stuorenje, sauršenq /ijepo, barmonićno. O n te obdario ue/;kim bogatstuom. Do/azim se okoristiti njime. A k o ga ja ne uzmem, nikada neće biti iskorišteno za suoju surbu. Ti, kao i

135

suc&o drugo žiuo biće, rođena si, rasteš, a/i ćeš i umrijeti, uraćajući se u prah zem/je iz koje si proizaš/a. Međutim, ako te uberem, dat ćeš sue ono što skriuaš u sebi i ostuarit ćeš sue dobro koje si u stanju činiti. Dopusti mi, dak/e, d a te uberem onako kako bih ubrao /ijepu ružu. S a m o ti poznaješ čuda koja nosiš u sebi i dožiu/jauaš ekstazu p/odnosti.» K a d a uzmem u ruku tist aloje, nježno ga pomilujem odozgo prema dolje tako d a se pilića nanizanih bodlji lagano spušta n a moj dlan, kao d a joj želim reći d a nije okrutna n i agresivna i još joj šapćem: «Ma/o ćeš patit:, a/i ne poznajem drugog načina na koji bih te mogao uzeti da bi učini/a ono zašto si stuorena. Dođi sa m n o m , dođi/ Odabrao sam te jer z n a m da si spremna učiniti to što znaš. Smatraj se sretnicom. D a , tuoje če prijate/jice čekati buduće potrebe ako ih bude; ako ne, umrijet će, a njihoui žiuoti bit će neiskorišteni. K a o cuijet koji je procuao iskoristi suoj potencija/. Odrezat ču ti neko/iko /istoua uz stab//iku udarcem kirurškog noža kako ne bi izgubi/a ništa o d suoje biti, niti ma/o tuog izvanrednog i //ekouitog soka.?> L a g a n i m rezom oštrice noža odvajam list o d stabljike iz koje je izrastao, bez trganja i razdiranja, bez lupanja po njemu. Očišćen o d prašine i ukljonjenih bodlji, spaja se s čistim medom i odabranim destilatom. O n d a sve bude dobro izmiksano. Dok se tri elementa miješaju i mrve, polažem ruke n a d posudu, umjesto poklopca, kao d a b i h svu svoju energiju htio u srcu amazonske prašume i/i kao ua/ nasred oceana, bez mogućnosti u cije/osti

staviti u ovaj preparat. K a d je gotovo, upućujem biljci zadnje riječi pozivajući je na misiju koju treba obaviti koristeći vitalnu snagu koja je u njoj. «Sada idi i uradi o n o što znaš. U tijefu o d Boga stvorenom ne snuje biti bo/esti ni patnje, nesk/ada ni neravnoteže. Os/obod; o d z/a tije/o tebi povjereno odje/otvorujući ono što znaš. Draga si mi. D a , uistinu sam te odabrao između mnogih tebi s/ičnib. iskoristi ovu pri/iku i obavi pos/anje što ti ga je Gospodin dao k o d tvog stvaranja. Došao je taj trenutak. Z n a m da ćeš mi, čim izvršiš svoje pos/anje, zabva/jivati za pri/iku koja ti je bi/a pružena, /ja sam tebi zahva/an za pomoć koju ćeš dati tom bo/esnom ti;e/u. Oprosti mi i bva/a ti za s/užbu na koju si bi/a pozvana da je izvršiš s ve/ikom /yubav//u. /di i odje/otvori sve ono što znaš.» Blagoslovljen bio B o g što nam je s alojom i cijelom prirodom dao mnoge mogućnosti za liječenje bolesti. Ozdravljeni, živite s radošću novi život u zahvalnosti i slavljenju Boga. Dopušteno nam je sva prirodna dobra otkriti i iskoristiti ih na našu dobrobit te provesti cijeli život u neprekidnom činu zahvale! A m e n . Otac R o m a n o Zago, O F M .

137

A k o boluješ o d dijabetesa biološki, dakle, d a ti može

ili. sumnjaš d a m e d nije prouzrokovati/neželjene

posljedice, pripremaj.svakodnevno dozu preparata koja ti služi za taj d a n . Umjesto m e d a dodaj voće, !egumK*tH zelen. Sto se tiče meda, postoje osob itaj proizvod. U t o m slučaju k o d osobe alergične n a m e d može doći d o zatvora. Problem se može izbjeći zamjenjujući m e d iscijeđenjtmvoćnim s o k o m . , : ... . . M e d , ukoliko je prirodan, ne škodi dijabetičarima. Čak postoji i recept za bolesne o d dijabetesa: popiti žličicu m e d a starog barer.r.riset godina ujutro natašte. .

ZAKLJUČAK

N a ovim skromnim stranicama čitao si zaokrete n a putanji jednog recepta kao d a se radiio o meteoru: jednostavan recept, domaći, ekonomičan, koji ozdravlja čak i rak. Istaknuli smo d a treba dati prednost aloji ubranoj k o d kuće, jer industrijskim proizvodima, podvrgnutim procesima stabilizacije, ljekovita svojstva mogu biti umanjena. Koristi aloju koju si uzgojio u svojoj kući, baš tu, ukrasnu, što stoji iznad prozora, istu o n u koja se koristi k a o sredstvo za jačanje kose ili kao o b l o g k o d m a l i h ozljeda i opekotina zadobivenih u domaćinstvu. Upravo nju: koristi je k a d god je potrebno.

Industrijski proizvodi, osim što su skupi, zahvaljujući pohlepi proizvođača, mogu i izgubiti svoja dobra svojstva. Slijedi upute navedene u ovoj knjizi. Tako stečeno znanje dovoljna pomoć za primjenu u svim okolnostima. Uzimanje preparata nema kontraindikacija. Obezvrjeđuje se njegovo korištenje jer ne b i proizveo reakciju u epruveti u laboratoriju. M i imamo iskustava o v i h p o k u s n i h reakcija napravljenih u Brazilu i u inozemstvu. S a m a p o sebi, ta iskustva nemaju nikakvu važnost, usmjerena su samo n a to d a zadovolje znatiželju znanstvenika. Povijest medicine registrirala je slučajeve 139 više je nego

različitih tvari čija reakcija nije potvrđena u epruveti, ati su ipak komercijalizirani zahvaljujući njihovoj reakciji u prirodi. Zato medicina ne prihvaća samo o n o što je testirano u laboratoriju. Medicina usvaja sva iskustva i činjenice, koje često, čineći se sporedne ili slučajne, počinju predstavljati dio baštine cjelokupnog čovječanstva. Može, na primjer, uplašiti činjenica d a moj preparat u nekim slučajevima izazove proljev Istina je d a dođe d o toga. M o r a biti tako. To je i predviđeno. Ta pojava se ovako objašnjava: otrovi koji su se nataložili u organizmu, napokon pronalaze izlaz normalnim putem. Drugi način je urin. Treći je izlučivanje kroz pore. Četvrti - povraćanje. Sve je to prirodno. Radi se o mudrosti organizma koji se želi pročistiti. K a d se pojavi neki o d ovih onda trebali reći za simptoma, navodni znalci dižu uzbunu: "Proljev znači manjak kalija u organizmu!!!" A l i , što bismo radioterapiju, kemoterapiju, antibiotike i analgetike s njihovim jezovitom p o v o r k o m negativnih nuspojava? Sto se tiče mogućeg proljeva koji traje d v a do tri dana, rijetko i nešto duže, dovoljno je nadomjestiti eventualni gubitak kalija uzimanjem n a d a n jedne banane, voća bogatog t i m alkalijskim metalom Voli samoga sebe. Brini se o svom zdravlju. a droga u geometrijskom potrebnim Izbjegavaj razmjeru. organizmu. Glede uzbune, pažnja! M o g l a b i biti lažna... pušenje, alkohol, drogu. A l k o h o l i pušenje štete organizmu u aritmetičkom razmjeru, Gledaj svijet, lijep je i što je najvažnije, tvoj je! A l i , sjeti se uvijek da tu žive i drugi ljudi koji imaju ista prava i dužnosti. Trudimo se dobro živjeti. S a d a . Učinimo ovaj svijet ljepšim i pravednijim, učinimo ga mjestom u kojem će svima biti omogućen život. Zivimouzemlji kojaje ujedno ikontinent; tu se nalazi 7 5 % primjeraka flore našeg planeta. Istražujmo ga i proučavajmo s

ljubavlju. Stavimo ta bogatstva n a raspolaganje Naša teritorijalna prostranstva mogla

čovječanstvu.

bi mirne duše primiti

sadašnje stanovništvo Kine sa stanom i hranom za sve kad ne bi bilo ničijeg uplitanja. Trudimo se živjeti u miru sa svima, poštujući se međusobno, barem zbog toga što smo svi ljudska bića. Ustvari, čovjek mora naučiti voljeti samoga sebe. Kako može voljeti bližnjega kao samog sebe ako ide putem samouništenja drogom, pušenjem, a l k o h o l o m , pesticidima, zagađenošću, atomskim eksplozijama? Tek kada nauči ispravno ljubiti samog sebe, čovjek će znati ljubiti svoga bližnjega. Tada ćemo se približiti savršenstvu. A k o si postigao kakvo dobro koristeći aloju, m o l i m te, napiši postignute rezultate i pošalji ih u izdavačku kuću koja ih periodično izdaje ili o c u R o m a n u . Tvoj slučaj mogao b i pomoći nekome tko i m a slične probleme.

Bolest je siguran znak d a se organizam ne nalazi u svom optimalnom stanju. Možeš ga liječiti halopatijom, izopatijom i si. Liječenje alojom čini d i o fitoterapije, metode koja je u svijetu poznata tisućama godina. U prirodi sigurno postoji lijek za sve bolesti. Dovoljno je tražiti g a . . .

141

SASTAV:
* P o l a k i t o g r a m a pčeHnjeg meda(biološki m e d ) * 4 0 - 5 0 m ! (otprilike 6 žlica) d e s t i t a t a (rakija, konjak, w h i s k v , itd.) * 3 5 0 grama iista A L O J E A R B O R E S C E N S , d v a tri, četiri d o pet o v i s n o o veličini. PR!PREMA: Ukloniti igle s r u b o v a lista i prašinu s istih, koristeći s u h u k r p i c u Mi spužvicu. Isjeckati listove n a k o m a d e (bez guijenja kože) i staviti i h u 'mikser zajedno s m e d o m i destilatom. Dobro samljeti i preparat je spreman !za upotrebu. N e treba g a filtrirati, niti kuhati. Pripravak držati u frižideru unutar zatamnjene posude, d o b r o zatvorene. PREPORUČENA D O Z A P?cti jednu jušnu žlicu 2 0 d o 3 0 minuta prije tri glavna obroka (doručak, rucnk i večera). D o b r o promućkati prije upotrebe. K^idn smo započeli tretman, važno je konzumirati cijelu dozu. P o završetku savjetuje odlazak liječniku (posebno a k o se radi o raku) i Nalaz će nam nn) bolje pokazati i m a li k a k v o g boljitka te n a m tako odrediti daljnje korake. U k o l i k o bi pak nalaz p o k a z a o d a n e m a nikakvog p o m a k a n a bot(c. potrebno je nastaviti s još j e d n o m d o z o m pošto s m o napravili atnnku o d 5 d o 10 dana. 1hk.iv ciklus treba ponavljati onoliko puta koliko je potrebno d a se bolest ukloni. N a k o n četiri neuspjela pokušaja udvostručiti dozu, dakle dvije /ti(c prije svakog obroka. "Ovaj recept je uistinu čudesno produžena ruka Božje providnosti z a sve one koji su bez nade...«