P. 1
Rjecnik stranih rijeci

Rjecnik stranih rijeci

|Views: 2,884|Likes:
Published by jumeurope

More info:

Published by: jumeurope on Jul 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/16/2013

pdf

text

original

DOMOVIĆ, Želimir Rječnik stranih riječi : tuđice, posuđenice, izrazi, kratice i fraze / Sime Anić, Nikola Klaić, Želimir

Domović. -Zagreb : Sani-plus, , 1998. - 1504 str. ; 25 cm ISBN 953-6489-02-3 1. Klaić, Nikola 2. Anić, Šime 981026009 SimeAnić Nikola Klaić Zelimir Domo vic © RJEČNIK STRANIH RIJEČI Tuđice, posuđenice, izrazi, kratice i fraze SANI-PLUS Zagreb, 2002. Predgovor Mnoge su strane riječi i izrazi postali dio naše opće kulture. Naravno, to nije osobitost samo hrvatskog jezika jer je svaki jezik otvoreni sustav i kao takav, više ili manje, sklon prihvaćanju tuđih elemenata. > i* Tijekom povijesti primali smo riječi od susjeda, ali i od vrlo udaljenih naroda. Istodobno su i drugi narodi (npr. Slovenci, Rumunji, Mađari i dr.) preuzimali hrvatske riječi. Prisjetimo se i primjera riječi kravata koja je najprije bila naziv za široke vratne rupce hrvatskih vojnika u 17. st. te je preko njemačke dijalektalne riječi Kraivat (Hrvat) ušla u francuski jezik gdje je dobila oblik crauate. Strane riječi i izrazi pridonose obogaćivanju našeg rječnika, ali to ne znači da tuđice treba olako prihvaćati. Naprotiv, tuđicu ćemo zamijeniti hrvatskom riječju gdje god je to moguće. Ne smijemo zanemariti ni činjenicu da su mnoge riječi stranog podrijetla postale dijelom hrvatskog rječničkog blaga ili se pojavljuju usporedo s domaćim riječima. Osim toga, posezanje za tuđicama može biti uvjetovano i stilističkim razlozima. Rječnik je sastavljen s namjerom da čitatelju i korisniku na jednostavan i pristupačan način protumači strane riječi i izraze koji se pojavljuju u svakodnevnom govoru, sredstvima javnog priopćavanja, književnim i znanstvenim tekstovima i si. Stoga ovo djelo ima ponajprije općekulturni značaj i namijenjeno je najširem krugu čitatelja. U vezi s obradom natuknica spomenimo sljedeće: 1. Uz većinu riječi naveden je i njihov izvorni oblik odnosno njihova etimologija, npr. admisija (lat. admissio) primanje, prijam ili ajerkonjak (njem. Eier jaja, fr. cognac rakija od vina) liker od jaja i konjaka (vinjaka). 2. Ako se izvorni oblik nije mijenjao, tada se najčešće navodi samo jezik iz kojeg riječ dolazi, npr. idem (lat.) isti, isto. Autor ŽELI MIR DOMOVIĆ © Suautori ŠIME ANIĆ, NIKOLA KLAIĆ RJEČNIK STRANIH RIJEČI Izdavač SANI-PLUSd.o.o. 10090 Zagreb. Bolnička 94, tel./faks: 385/01 2995-410, 158-105 Mob, 099-500-785,099-549-496 Za izdavača ŽELJKO CRNJANSKL direktor Urednik "' ~ ." '. - ŽEUKO CRNJANSKI :'. , Redaktor " >' i. IVANA SUVIĆ ■ ■. ! Lektura * : ; / RENATO SINT1Ć ' :\ ; . Korektura LJERKA KORENOVIĆ Stručni suradnici dip], iur.. PETAR LANDSMAN, ALFRED SCHWARTZ Ostali suradnici VJEKOSLAV ANIĆ. FRANO ANTUNOV1Ć, STJEPAN BAJIĆ, ANITA BILLANUEVA, VIŠNJICA CRNJANSKL DANICA DOMOVIĆ, LIDIJA DOMOVIĆ, SANJA DOMOVIĆ, HRVOJE HORVAT, ROBERTA KOVAČEVIĆ, LEON MANCE. PAVAO NOVOSEL, SEBAST1JAN POLANEC, LJUBICA PUŠNJAK, IVAN RADIĆ, BRANKICA VUKMAN1Ć Tehnička urednica IVANA SUVIĆ Likovni urednik MIROSLAV VUKMANIĆ

Kompjutorska priprema GENESIS, Zagreb Grafički urednik SLAVKO PAVLOVIĆ, graf. ing. 3. Za neprilagođene tuđice naveden je izgovor (u skladu s mogućnostima hrvatskog pisma i glasovnog sustava), npr. fiveshooter čit. fajvšuter (engl.) vrsta revolvera s pet cijevi. Budući da se jezik ponaša poput živog organizma koji se neprekidno mijenja, može se reći da je svako djelo ovakve vrste donekle zastarjelo već u trenutku svog pojavljivanja pred očima javnosti. To se posebice odnosi na našu suvremenost koja je obilježena nevjerojatnim znanstvenim i tehničkim razvojem koji potiče stvaranje novih riječi. Zbog toga čitatelj možda i neće pronaći poneku riječ koja je pobudila njegovo zanimanje. Međutim, vjerujemo da će sljedeća izdanja još potpunije ostvariti načelo suvremenosti (nove se riječi već prikupljaju i uvršćuju). Također valja upozoriti da smo u Rječnik uvrstili i strane riječi iz razgovornog jezika koje ne udovoljavaju uvijek u potpunosti normi književnog ili standardnog jezika. Zelja nam je da ovo djelo koristi svakom čitatelju, razvijajući i šireći njegove duhovne vidokruge. Time će naš višegodišnji složen i osjetljiv posao dobiti svoj potpuni smisao. Želimir Domović Kratice a gr. — agronomija ak. — akustika alb. — albanski am. — američki anat. — anatomski ar. — arapski aram. — aramejski arhit. — arhitektura arheo. — arheologija astr. — astronomija astrol. — astrologija bank. — bankarstvo bask. — baskijski biol. — biologija bot. — botanički braz. — brazilski bug. — bugarski crkv. — crkveni češ. — češki čit. — Čitaj(te) dan. — danski dr. — drugo eg. — egipatski engl. — engleski etiop. — etiopski etn. — etnologija farm. — farmacija fil. — filozofija flz. — fizika flziol. — fiziologija fort. — fortifikacijski fot. — fotografija fr. — francuski gal. — galski gen. — genitiv geod. — geodezija geol. — geologija geom. — geometrija gl. — glagol glaz. — glazbeni v got. — gotski graf. — grafika gram. — gramatika grč. — grčki hebr. — hebrejski hl — hektolitar im. — imenica ind. — indijski isl. — islandski itd. — i tako dalje jah. — jahanje jap. — japanski jav. — javanski jd. — jednina kald. — kaldejski kat. — katolički kavk. — kavkaski kaz. — kazalište kelt. — keltski kem. — kemija kg — kilogram kin. — kineski kir. — kirurgija km — kilometar kor. — koreografija kozm. — kozmetika krŠć. — kršćanski kuh. — kuharstvo lat, — latinski lingv. — lingvistika lit. — literatura litv. — litvanski log. — logika m — metar mađ. — mađarski malaj. — malajski mat. — matematika med. — medicina meh. — mehanika meks. — meksički meteor. — meteorologija metr. — metrika mil. — milijun min. — minerologija mit. — mitologija mm — milimetar mu. — množina mođ. — moda mong. — mongolski niz. — nizozemski ni. — novolatinski nord. — nordijski norv. — norveški npr. — na primjer num. — numizmatika njem. — njemački obrt. — obrtnički opt. — optika paleont. — paleontologija ped. — pedagogija peruan. — peruanski perz. — perzijski poet. — poetika pol. — politika polinez. — polinezijski polj. — poljski sc. — scilicet (lat.) razu- tal. — talijanski pom. — pomorski mije se, to jest, naime tatar. — tatarski port. — portugalski sem. — semitski teh. - - tehnički posl. — poslovica sir. — sirijski tehnol. — tehnologija pov. — povijesni sjev. — sjeverni teol. - — teologija prav. — pravo skand. — skandinavski tibet. — tibetski pravosl. — pravoslavni si. — slično tisk. - — tiskarski pren. — preneseno slav. — slavenski trg. - - trgovački prid. ili pr. — pridjev slik. — slikarstvo tur. — - turski pril. — prilog sociol. — sociologija tzv. — - takozvani pr. 11. e. — prije nove st. — stoljeće umj. - — umjetnost ere psih. — psihologija stil. — stilistika ■ 7 ■ usp. - - usporedi ■ rel. — religijski supr. — suprotno v. — vidi ret. — retorički šatr. — šatrovački vet. — - veterinarski rom. — romanski ?; šp. — španjolski voj. — - vojnički rud. — rudarski ; šport. — športski zem. - — zemljopisni rus. — ruski Šved. — švedski zool. — zoologija

sanskr. — sanskrtski

švic. — švicarski

zrak.

È Rječnik -A A, a prvo slovo hrvatske latinice a (fr. a) za, po (npr. a 5 kuna) A = A u logici: zakon (načelo) identiteta po kojem se jedan pojam mora tijekom jedne misaone cjeline upotrebljavati u istom značenju; usp. princi-pium identitatis a glaz. kratica za alt A ili A. J. fiz. znak za angstrem, tj. Angstremova jedinica (jedna deset-milijuntina milimetra kao jedinica dužine svjetlosnog vala; naziv prema švedskom fizičaru i astronomu A. J. Angstromu, 19. st.) a kratica za ar a- (grč. prefiks a) tzv. alfa steretikon, lat. alpha privativum = niječno alfa (ili a); u složenicama označava liše-nost čega, nedostajanje čega, ponekad i suprotnost onome s Čim je složeno, a prevodi se sa: bez-, ne-, npr. amorfan, bezobličan, apetalan bezlis-ni, amoralan nemoralan; kad se složi s riječju koja počinje samoglasnikom, umeće se a, n, npr. analfabet (a-n-alphabet) nepismen a bas Čit. a ba! (fr.) dolje! . a battuta (tal.) glaz. prema udaru takta, po tempu a beneplacito čit. a beneplaćito (tal.) glaz. po volji a capella čit. a kapela (tal.) glaz. zborno pjevanje bez pratnje instrumenata a capriccio čit. a kapričo (tal.) glaz. samovoljno, po svojoj volji a dato (lat.) od dana pisanja, od danas, od sada a di (tal.) trg. istog dana (platiti mjenicu), tj. po viđenju; usp. a vista a dirittura (tal.) trg. pravim putem, neposredno, najbližim putem, bez pretovarivanja, npr. poslati robu a due (tal.) udvoje; usp. a tre; a due cordi Čit. a due kordi (tal.) na dvije žice; a due voci čit. a due voci (tal.) u dva glasa, dvoglasno A horse, a horse! My kingdom for a horse! (engl.) Konja, konja! Kraljevstvo za konja! (glasovita rečenica iz Shakespeareove drame Kralj Richard III.) a konto (tal. a conto) trg. na ime, na račun, u ime predujma, unaprijed; akonto à la (fr.) kao, poput (čega), po, po ugledu na nešto a la bornie heure čit. a la boner (fr.) u dobar trenutak à la guerre cornine à la guerre čit. a la ger kom a la ger (fr.) u ratu kao u^ratu; rat je rat; pren. treba se prilagoditi prilikama à la mode čit. ala mod (fr.) po modi; po najnovijem ukusu a limine (lat. a limine s praga) odmah, smjesta, odlučno (npr. odbiti neki prijedlog, ponudu, savjet i si.) a manco čit. a manko (tal.) trg. traženje predujma, predujam, potraživanje; gubitak, manjak, dug a piacere čit. a pjaČere (tal.) glaz. po volji, prema nahođenju, kako vam drago a poco a poco 12 ab Jove principium a poco a poco Čit. a poko a poko (tal.) glaz. malo po malo, postupno a posteriori (lat. a posteriori) fil. zavisan (ili: zavisno) od iskustva, na osnovi iskustva; suprotno: a priori a prima aetate Čit. a prima etate (lat.) od najranije mladosti, od malih nogu a prima vista (tal.) trg. v. prima vista a priori (lat. a priori) fil. nezavisan od iskustva, nezavisno od iskustva (suprotno: a posteriori) te, prema tome, označava logičku prethodnost značenja, a ne vremensku prethodnost (psihološku); u običnom životu: unaprijed a propos čit. a propo (fr.) što se tiče, u vezi s tim; tim povodom, povodom toga a punta d'arco čit. a punta darko (tal.) glaz. vrhom gudala a quadro čit. a kvadro (tal.) glaz. u Četiri glasa, Četvoroglasno a rivederci čit. a rivederci (tal.) do viđenja a salvo (tal.) trg. dobro očuvano, neoštećeno (na teretnim listovima) a tempera (tal.) slikati vodenom bojom, po starotalijanskom načinu a tempo (tal.) glaz. u pravi trenutak, točno po taktu a uso čit. a uzo (tal.) trg. po običaju, plaćanje mjenice u uobičajenom, redovitom roku a verbis ad verbera (lat.) od riječi na batine (prijeći) a vista (tal. a vista) trg. po viđenju (na mjenicama)

— zrakoplovstvo

a voce sola čit. a voce sola (tal.) glaz. samo za jedan glas a vue čit. a vi (fr.) trg. v. a vista a. a. Chr. kratica za anno ante Chri-stum a. Ch. n. kratica za ante Christum na-tum a. kratica na mjenicama = akceptirana a.a. kratica za ad acta (lat.) a.d. kratica za a dato (lat.) A.D. kratica za anno Domini (lat.) aa ili AA kratica za ana partes aequales čit. ana partes ekvales (grč.-lat.) na jednake dijelove (uputa koju liječnik na receptu daje ljekarniku, tj. uputa da se pri izradbi neki sastojci moraju uzeti u potpuno jednakim količinama) AAL kratica za American Air Lines čit. ameriken er lajnz (engl.) američki aerotransport ab (hebr.) jedanaesti mjesec židovske građanske i peti crkvene godine (srpanj—kolovoz) ab antiquo Čit. ab antikvo (lat.) od starine, od davnine ab equis ad asinos čit. ab ekvis ad azinos (lat.) od konja na magarce, tj. pasti s višega položaja na niži ab eterno (lat.) oduvijek, od pamtivijeka ab hine čit. ab hink (lat.) prav. otada, počevši od toga dana, od toga vremena ab hodierno (lat.) od danas, od današnjeg dana ab immemorabili (lat.) od pamtivijeka, oduvijek ab imo pectore čit ab imo pektore (lat.) iz najdubljih grudi, tj. iz dubine duše, iz dna srca (govoriti, mrziti itd.) ab incunabulis Čit. ab inkunabulis (lat.) od kolijevke, od ranog djetinjstva, od malih nogu, odmalena ab inìtio čit. ab inicio (lat.) od početka ab instantia čit. ab instancija (lat.) prav. v. pod instancija ab intestato (lat.) prav. bez oporuke (testamenta) ab ipso Lare incipe (lat.) od samoga Lara (kućnoga boga) počni, tj. počni sam od sebe, "očisti najprije pred svojom kućom" ab Jove principium (lat.) od Jupitra početak, tj. započnimo s Jupitrom ab ovo 13 abdicirati (koji je najvažniji), tj. odajmo najprije počast najuglednijem ab ovo (lat. ab ovo od jajeta) ispočetka, sasvim ispočetka, iznova, iz osnove ab re (lat. ab re od stvari) bez uzroka, bez razloga ab uno disce omnes (lat.) po jednome prosudi sve, tj. kakav je jedan, takvi su i svi ostari ab- (lat.) od-; prefiks koji daje riječima niječno značenje, npr. abdikacija — odreknuće aba (ar.) gruba vunena tkanina, seljačka muška odjeća bez rukava od takve tkanine abak (lat. abacus) svečani stol za skupocjeno posude kod starih Rimljana; daska za igru; stol posut pijeskom za matematičke crteže i radove, daska na kojoj se računa; u kat. crkvi: stol pokraj oltara; arhit. četverokutna ploča koja pokriva glavicu (kapi-tel) stupa abakcija (lat. abactio partus) med. pobačaj, pobacivanje; abortus abalijenacija (lat. abalienatio) prav. otuđivanje, otuđenje, ustupanje abalijenirati (lat. abalienare) prav. lišiti, otuđiti, otuđivati abanacija (lat. ab od, annus godina) prav. jednogodišnje progonstvo iz zemlje abandon (fr.) odustajanje od svog prava; pravo osiguranika da osiguravatelju ustupi brod i sve na njemu uz isplatu iznosa na koji je brod bio osiguran abartikulacija (lat. ab od, articulus zglob) zglob, gležanj, pregib Abasidi mn. dinastija arapskih kalifa (750—1517) sa sjedištem u Bagdadu; vrhunac dinastije predstavlja vladavina legendarnog Harun-al-Raši-da {8—9 st.) abassimento (tal.) snižavanje, smanjivanje, spuštanje abassimento di mano čit. abasimento di mano (tal.) glaz. spuštanje ruke pri udaranju takta; stavljanje jedne ruke pod drugu (pri sviranju na glasoviru) abassimento di prezzo Čit. abasimento di prečo (tal.) trg. spuštanje cijene abassimento di voce čit. abasimento di voče (tal.) glaz. spuštanje glasa abaton (grč.) nepristupačan dio hrama, svetišta ili crkve, osobito za inovjer-ce abazija (grč. a ne, baino hodam) živčani poremećaj koji onemogućuje hodanje abažur (fr. abat-jour) 1. sjenilo na svjetiljci, zaslon; 2. kosi prozor koji prima svjetlost odozgo; prozor na podrumu kroz koji svjetlost ulazi samo odozgo; 3. nadstrešnica nad

prozorima i izlozima koja štiti od sunca; 4. reflektor na nekom uređaju za osvjetljavanje pomoću kojeg se svjetlosne zrake usmjeravaju odozgo naniže abba (aram.) starozavjetni naziv za praoca, proroka; duhovni otac; svećenik, učitelj abbé (fr.) opat, svećenik abd (ar.) u arapskim složenim osobnim imenima; sluga, rob, npr. Abd-alak sluga Alahov; Abd-ei-kader sluga svemogućeg Boga; Abd-el-medžid sluga preslavnog (Boga); Abd-urrahman sluga milosrdnog (Boga) itd. Abderićani (grč. Abderitai) stanovnici starog tračkog grada Abdere koji su bili poznati po svojoj ograničenosti i gluposti; otuda: glupi, ograničeni ljudi abderitizam glupost, ograničenost, budalaština; usp. Abderićani abdest (perz. ab dest) muslimanski vjerski običaj da prije svake molitve peru ruke, lice i noge; pranje vodom abdicirati (lat. abđicare) odreći se nečega, zahvaliti se na čemu, dati (ili: podnijeti) ostavku abdikacija 14 abijetin abdikacija (lat. abdicatio) davanje ostavke, odricanje (od prijestolja) abdomen (lat. abdomen) anat. trbuh; zool. zadak kod kukaca abdominalan (lat. abdominalis) anat. trbušni; abdominalna trudnoća iz-vanmaternična trudnoća abdominale (lat. abdominales) mn. zool. ribe mekoperke, slatkovodne i morske, npr. somovi, šarani, štuke, pastrve, sleđevi (haringe) i dr. abdominoskopija (lat. abdomen trbuh, grč. skopeo gledam, promatram) med. ispitivanje trbuha radi utvrđivanja uzroka bolesti abdukcija (lat. abductio) 1. odvođenje, odvlačenje, odstranjenje; 2. log. silogizam čiji je drugi sud (praemissa minor) samo vjerojatan, te je i zaključak vjerojatan; kir. razmicanje zglobova abduktor (lat. abductor) anat. mišić od-micač abeceda utvrđeni redoslijed svih slova nekog jezika (npr. latinska, španjolska abeceda); utvrđeni redoslijed slova u latinici (grčka abeceda zove se alfabet, a staroslavenska azbuka); pren. osnovno znanje o čemu; ne zna ni abecede nema pojma ni o Čemu abecedar početnica, knjiga iz koje se uče slova, čitanje i pisanje; popis riječi po abecednom redu Abel (asir. habal) "sin" (prema Bibliji: jedan od dvojice sinova prvoga čovjeka Adama; ubio ga brat Kajin; pren. simbol nevino ubijenog Čovjeka) abela (lat. albellus bjeličast) bot. bijela topola (Populus alba) abelardizirati kastrirati (prema glaso-itom skolastičaru P. Abelardu, 1079 —1142, koji je zbog ljubavi prema svojoj učenici Heloise bio kastriran aberacija (lat. aberrare odlutati, aberratio) 1. opt. pojava koja se očituje u tome da se svjetlosne zrake ne sastaju u jednoj točki; sferna ili monokromatska aberacija pojava koja se očituje u tome da se svjetlosne zrake ne sastaju u jednoj točki pri odbijanju od okruglog udubljenog ogledala i pri prelamanju kroz leću okruglog oblika; kromatska aberacija nedovoljna oštrina slike poradi nejednake snage prelamanja leća za zrake različitih boja, što dovodi do bojenja slike duginim bojama; 2. astr. prividno pomicanje nebeskog tijela poradi godišnjeg gibanja Zemlje oko Sunca; 3. pren. skretanje, odstupanje od normalnog tipa, lutanje, zabluda aberirati (Jat. ab-errare) odlutati, za-bludjeti, skrenuti, skretati; varati se, prevariti se aberratio criminis čit. aberacio kri-minis (lat.) prav. zabluda o izvršenju zločina, npr. kad se utvrdi da je zločin koji je izvršio Edip bio, zapravo, oceubojstvo, a ne ono što je on želio učiniti Abesinrja zemlja u Africi (Etiopija, Ha-beš); abesinski zdenac pumpa čija je cijev bez prethodnog bušenja utisnuta u zemlju abest (lat.) "nije nazočan" (prije: formula u školama kojom se javljalo da netko nije došao u školu) abevakuačija (lat. ab od, evacuatio pražnjenje) djelomično pražnjenje, is-pražnjivahje abfertigung (njem. Abfertigung) otpremnina (novčana nadoknada za uklanjanje neke osobe s mjesta gdje je nepoželjna) abgedrošn (njem. abdreschen omlatiti pšenicu) otrcan, olinjao; dosadan

abhorentan (lat. abhorrere zgroziti se) odvratan, gadan, gnusan, oduran, mrzak; nespojiv, koji se suprotstavlja nečemu, koji je u suprotnosti s nečim abijetin (lat. abies jela) kem. smolasta tvar koja se dobiva iz terpentina abiogeneza 15 abnegatila abiogeneza (grč. a- bez, ne, bios život, genesis postanak) biol. postajanje živoga od nežive tvari (spontana generacija; uveo prof. Huxley) abiologija (grč. a- bez, ne, bios život, logia znanost) znanost o mrtvoj, anorganskoj prirodi abiotrofija {grč. abios bez sredstava za život, oskudan, trofe hrana) nedostatak sposobnosti za život, prijevremeno nestajanje, prijevremeno izumiranje abiritacija (lat. abirritatio) med. sma-njenost nadražljivosti {tkiva) abisodinamika (grč. abyssos bezdan, dynamis sila) grana geologije koja proučava unutrašnjost Zemlje i istražuje sile koje u njoj djeluju abisus (grč. abyssos) ponor, provalija; pren. proždrljivac; abisalna fauna zool. životinje morskih dubina; abi-sal abiturij (lat. abiturium) ispit zrelosti na srednjoj školi, viši tečajni ispit, matura abiturijent (lat. abire otići, odlaziti) onaj koji namjerava otići, osobito s niže škole na višu nakon položenog ispita zrelosti (mature) abjudicirati (lat. abjudicare) ne priznati, ne priznavati, poricati abjudikacija (lat. ab-judicatio) prav. poricanje, odricanje, nepriznavanje abjudikacija (lat. ab dolje, judicare suditi) sudsko osporenje, nepriznanje abjuracija (lat. abjuratio) prav. odricanje pod prisegom abjurirati (lat. objurare) prav. pod prisegom odricati, odreći ablacija (lat. ablatio odnošenje, uklanjanje) kir. rezanje, odrezivanje, amputacija; geol. odnošenje (ili: skidanje) ledenjaka ili stijene topljenjem ili djelovanjem vode ablaktacija (lat. ablactatio) med. odbijanje djeteta od sise; pren. odvikavanje ablaktirati (lat. ablactare) odbiti (ili: odbijati) od sise, dojenja; bot. cijepiti jedno plemenito drvo na drugo obližnje bez odrezivanja cijepa ablata (lat. ablatus odnesen) mn. prav. oduzete (ili: otete, ukradene) stvari ablativ (lat. aufferre odnositi, odvajati, abstuli, ablatum) gram. padež u nekim indoeuropskim jezicima, padež odvajanja, kretanja odnekud, potje-canja ablativni (lat. ablativus koji odnosi, odvaja) gram. koji se tiče ablativa ili pripada ablativu; ablativni genitiv genitiv kojim se kazuje otkuda nešto potječe, ili od čega se rastavlja ili udaljava ablaut (njem. Ablaut) v. alternacija, apofonija a blef arija (grč. a- bez, blefaron očni kapak) med. nedostatak očnih kapaka (posljedica kongenitalnih poremećaja u razvitku oka, osobito nakon gangrene, lupusa, tumora i dr. ozljeda) ablegacija (lat. ablegatio) prav. progonstvo, jednogodišnje udaljivanje ablegat (lat. ablegatus) izaslanik drugog reda, osobito papin, za pojedinačne slučajeve (za razliku od delegata); prognanik ablegirati (lat. ablegare) poslati, udaljiti, udaljivati; prognati na godinu dana ablepsija (grč. ablepsia) med. (duhovno) sljepilo, zaslijepljenost ablokacija (lat. ab-locatio) davanje pod zakup, u najam, iznajmljivanje ablucija (lat. ab-lutio) pranje, umivanje, čišćenje; običaj katoličkih svećenika da nakon pričesti peru ruke abluirati (lat. ab-luere) oprati, ispirati, isprati, očistiti abmarkirati (njem. ab dolje, markie-ren obilježiti) žarg. "zbrisati", nestati, maknuti se abnegacija (lat. ab-negatio) proricanje, odricanje, odbijanje abnormalan 16 abrazij abnormalan v. abnorman abnormalnost v. abnormitet abnorman (lat. ab-normis) nepravilan, neobičan, koji odstupa od običaja, reda ili pravila; neobičan, neprirodan; koji predstavlja izuzetak; bolestan, nezdrav; abnormalan abnormitet (lat. abnormitas) odstupanje od pravila, neprirodnost, nepravilnost; abnormalnost aboco (tal. abozzo) prvi nacrt, skica neke slike; ebot

abolicija (lat. abolitio uništenje) prav. oprost kazne, pomilovanje; ukidanje, ukinuće, poništenje abolicionisti (lat. abolitio) mn. politička stranka u Sjev. Americi koja je radila na ukidanju ropstva; pristaše pokreta za ukidanje nadzora nad prostitucijom i javnim kućama abolicionizam (lat. abolitio) pokret kojem je cilj abolicija, tj. ukidanje nekog običaja ili sudskog postupka; prije: pokret za ukidanje ropstva u Sjev. Americi; pokret za ukidanje državnog nadzora i za priznanje prostitucije abolirati (lat. abolere uništiti) prav. prekinuti nad nekim sudski postupak bez ikakvih posljedica po optuženoga; ukinuti, ukidati, poništiti, poništavati abominacija (lat. abominatio) gnusoba, užas, gadost, sramno djelo; oskvrnuće abondancija (fr. abondance, lat. abun-dantia) izobilje, obilnost, obilatost; pren. bogatstvo riječi, rječitost abonent (fr. abonner, pretplatiti, pretplaćivati) pretplatnik abonirati (fr. abonner) pretplatiti, pretplaćivati, pretplatiti se abonoman (fr. abonnement) pretplata abonos (perz. ebonos, ebenus) bot. v. ebenos aboralan (lat. ab dolje, os, gen. oris usta) koji se nalazi nasuprot usta abordaža (fr. abordage) napad (na neprijateljski brod); sudar dvaju brodova; pren. oslovljavanje aboriginalan (lat. aboriginalis) prvotan; starosjedilački, domaći, samo-nikao aborigini (lat. aborigines, lat. ab od, origo podrijetlo, početak) mn. starosjedioci, prastanovnici, urođenici (za razliku od kolonista) aborticid (lat. aborticidium) ubijanje ploda u majčinoj utrobi; nasilno ili umjetno izbacivanje začetka (zametka) iz maternice abortirati (lat. abortare) izvršiti abortus, pobaciti, pobacivati; bot. ne donijeti plod abortiv (lat. abortivum) med. pobačajno sredstvo, sredstvo za izvršavanje pobačaja; mn. abortivi abortivan (lat. abortivus) prijevremen, nezreo, nedozreo; med. koji izaziva pobacivanje, pobačajni; pren. skraćen, brzo završen, ugušen u samom začetku, u klici; zakržljao, neplodan, jalov; abortivni postupak skraćeni po-. stupak, skraćivanje; abortiuno liječenje med. liječenje kod kojega se uzročnik bolesti uništava u samom početku bolesti (osobito pri liječenju spolnih bolesti) abortus (lat.) pobacivanje, pobačaj abradirati (lat. abradere) ostrugati, sastrugati; odstranjivati trljanjem, odroniti, odronjavati Abraham (hebr.) "otac mnoštva", otac mnogih naroda (u Bibliji: praotac Židova i Arapa) abrakadabra (hebr.) čarobnjačka riječ, bez značenja, koja se, napisana na istostraničnom trokutu u jedanaest redaka (svako slovo u jednom redu), nosila oko vrata kao hamajlija protiv groznice; danas se upotrebljava samo u šali, kao i "hokus-pokus" abrazija (lat. abrasio) sastrugavanje, čišćenje struganjem; med. Čišćenje abregacija 17 acciaccatura nagrizajućim sredstvima; geol. odstranjivanje trljanjem, odronjavanje abregacija (lat. abregatio) izdvajanje, isključivanje, isključenje abrevijacija (lat. abbreviatio) kratica; kraćenje, skraćivanje (osobito knjige, spisa, članka itd.); abrevijatura abrevijator (lat. abbreviator) skraćivač, npr. nečije knjige, nečijeg spisa; papinski pisar koji izrađuje papinske breve abrevijatura (lat. abbreviare skratiti) v. abrevijacija abrihtati (njem. abrichten) obučiti, obučavati, izvježbati, dotjerati; usp. dresirati abritirati (fr. abrutir) poživotinjiti, za-glupiti, izjednačiti sa životinjom; ubiti u nekome svaki moralni osjećaj abrogacija (lat. abrogatio) opozivanje, ukidanje, poništenje abrogirati (lat. abrogere) ukinuti, ukidati, opozvati; trg. poništiti, povući nalog abrumpirati (lat. abrumpere) otkidati, otkinuti, otrgnuti, prekidati, prekinuti, raskomadati; usp. abruptan abruptan (lat. abruptus otkinut) strm; osoran; neuglađen; isprekidan; odsječen; nagao, nenadan, žestok, bez mnogo okolišanja; usp. abrumpirati abs... v. pod aps...

abstinyl v. antabus abšid (njem. Abschied) oproštaj, rastanak; abšidsbrif (njem. Abschieds-brief) oproštajno pismo; usp. apšiter abštehati (njem. abstechen) razlikovati se od čega, ne slagati se s nečim (npr. u bojama); isticati se, stršiti abulija (grč. abulia volja) bezvoljnost, odsutnost volje abuna (ar.) "naš otac", najviši crkveni dostojanstvenik u Etiopiji (Abesini-ji), poglavar kršćanske Koptske crkve abundantan (lat. abundans) bogat, obilan, obilat; pretjeran abusus non tollit usum čit. abuzus non tolit uzum (lat.) zloporaba ne ukida (pravilnu) uporabu abuzija (lat. abusio) pogrešna uporaba riječi; katahreza abuzivan (lat. abusivus) sklon zloporabama, sklon ogriješiti se o postojeće zakone i običaje, protupravan abuzus (lat. abusus) prav. zloporaba; pogreška, zabluda; loša uporaba abyssus abyssum invocat čit. abisus abisum invokat (lat.) ponor izaziva ponor, tj. jedna pogreška uzrokuje drugu abzac (njem. Absatz) u proznom i pjesničkom tekstu: počinjanje nove rečenice novim redom tako da se prva riječ te rečenice uvlači malo udesno, stavak, odlomak; prijelom, cezura (u stihu); usp. alineja Academy-award (engl.) nagrada američke Akademije (of Picture Arts and Sciences) za najbolje umjetničko dostignuće u filmskoj umjetnosti; v. Os-kar accarezzevole čit. akarecevole (tal.) glaz. umiljato, ljupko accarezzevolmente čit. akarecevol-mente (tal.) glaz. v. accarezzevole accelerando čit. ačelerando (tal.) glaz. oznaka tempa: svirati ili pjevati ubrzavajući, postupno brže accentus acutus čit. akcentus akutus (lat.) gram. oštri naglasak; akut accentus circumflexus čit. akcentus cirkumfleksus (lat.), gram. izvijeni naglasak (u grčkoj gramatici, kao u riječi moira); cirkumfleks accentus gravis čit. akcentus gravis (lat.) gram. teški naglasak (u grčkoj i francuskoj gramatici); gravis acciaccatura čit. ačakatura (tal.) glaz. stapanje, suzvučanje prijašnjeg tona sa sljedećim glavnim tonom; također; dodavanje jednog intervala akordima radi pojačanja harmonije apropos 18 abalijenirati accordamento Čit. akordamento (tal.) glaz. usuglašavanje, prilagođavanje instrumenata i glasova accordando čit. akordando (tal.) glaz. usuglašavajući, prilagođavajući acedija (grč. akedeia) duhovna tromost, ravnodušnost prema nekom dobru, prema životu; akedija acenonoet (grč. a-, koinos zajednički, nois, noos razum, um) čovjek bez zdravog ljudskog razuma; akenonoet acera (lat. acerra) kutija s tamjanom, kadionica; acerra thuraria čit. acera turarija (lat.) crkvena posuda u kojoj se drži tamjan; acerra philologica čit. acera filologika (lat.) zbirka filoloških rasprava; acerra historica čit. acera historika (lat.) zbirka odabranih povijesnih rasprava (kao naslov knjiga) acerbacija (lat. acerbatio) ogorčenje, pogoršanje acerban (lat. acerbus) gorak, trpak; ogorčen; grub, surov, strog acerbitet (lat. acerbitas) trpkost; gorčina, grubost, surovost, strogost aceridi (grč. a-, keros vosak) mn. farm. melemi i masti u kojima nema voska; akeridi acerirati (lat. acer, fr. acerer) čeličiti, očeličiti, okaliti acervacija (lat. acervatio) nagomilavanje, gomilanje acescencije (lat. acescere, acescentia) mn. jela i lijekovi koji lako dobiju kiselkast okus acet(um) (lat. acetum) ocat acetabul (lat. acetabulum) posuda (ili: boca) za ocat; anat. zglobna čaša acetati (lat. acetum ocat) mn. kem. soli octene kiseline aceterni (lat. acetum) farm. sredstvo,

lijek protiv žuljeva i bradavica acetićan (lat. acetum) koji sadrži ocat, octeno kiseo acetil (lat. acetum) kem. radikal octene (acetilne) kiseline acetilen (lat. acetum) kem. plinovit ugljikovodik C2H2, bezbojan i otrovan, upotrebljava se za osvjetljenje; acetilenska svjetiljka svjetiljka u kojoj gori acetilen acetometar (lat. acetum, grč. metron) kem. sprava za mjerenje kiselosti octa ace tome trija (lat. acetum, grč. metria) kem. mjerenje jakosti octa aceton (lat. acetum) kem. bezbojna tekućina ugodna mirisa, dobiva se iz vodenog destilata suhe destilacije dr-veta (dimetilni keton) acetonemija (lat. acetum, grč. haima krv) med. prisutnost acetona u krvi, osobito kod šećerne bolesti težeg oblika acetonurija (lat. acetum, grč. uron mokraća) med. prisutnost acetona u mokraći, osobito kod šećerne bolesti acezija (grč. akesis) liječenje; akezija acid-party čit. esid-parti (engl.) narko-manska skupna seansa, skupno uživanje droga acidacija (lat. acidatio) kem. ukiselja-vanje, npr. hrane u želucu acidifikacija (lat. acidificatio) kem. stvaranje kiseline, pretvaranje u kiselinu acidimetar (lat. acidum, grč. metron) sprava za mjerenje jakosti kiseline acidimetrija (lat. acidum, grč. metria) mjerenje jakosti kiselina acidirati (lat. acidere) kem. ukiseliti, pretvoriti u kiselinu aciditet (lat. aciditas) kem. kiselost acidoza (lat. acidosis) med. samootro-vanje kiselinom zbog nagomilavanja acetonskih tijela u organizmu, osobito kod šećerne bolesti acijanoblepsija (grč. a ne, kyanos plav, blepein, gledati) sljepoća za plavu boju, nesposobnost očiju da zamjećuju plavu boju; usp. aneritropsija aciniforman adagij aciniforman (lat. aciniformis) v. aci-nozan acinozan (lat. acinosus) pucast, koji ima oblik zrna grožđa, npr. žlijezde acquestus conjugalis čit. akvestus konjugalis (lat.) prav. zajednička tečevina muža i žene Actors' Studio američka filmska ustanova (osnovao god. 1947. Elia Kazan) koja se temelji na načelima ruskog teatrologa K. Stanislavskoga actu čit. aktu (lat.) zaista, stvarno ad (lat.) prijeđi, k, ka, na, do, kod, pri, uz; do, oko, u; za; s obzirom na; prema, po (ad naturam prema prirodi); uz, pored, osim, povrh ad acta čit. ad akta (lat.) odlaganje spisa u pismohranu (arhiv); odstraniti nešto kao svršeno ili nepotrebno ad arma! (lat.) k oružju! pren. na posao! ad bene placitum (lat.) prema dopadanju, prema nahođenju, po volji ad calendas graecas čit. ad kalendas grekas (lat.) "do grčkih Kalenda", tj. nikada, na "Nigdarjevo", "kad na vrbi rodi grožđe" ad depositum čit. ad depozitum (lat.) dati ili uzeti nešto na čuvanje, u pohranu ad esemplum čit. ad egzemplum (lat.) na primjer, primjerice ad gloriam (lat.) na slavu ad hoc čit. ad hok (lat.) upravo za to, posebno radi, samo za ovu priliku, samo za ovu svrhu ad honorem (lat.) u čast, iz počasti ad inferos (lat.) kod mrtvih; u podzemnom svijetu; pren. u miru ad infinititum (lat.) u beskraj, u ne-dogled -'ad libitum (lat. ad libitum, libitus prohtjev) glaz. po volji, t^j. svirati ili pjevati; također: znak da se instrumenti ili glasovi s ovim dodatkom, u nekom glazbenom komadu, mogu i izostaviti ad limina (lat.) kraće umjesto ad limi-na apostolorum, tj. na apostolske pragove (katolički su biskupi dužni svake pete godine pisano i usmeno obavijestiti papu o stanju u svojim biskupijama; takvo se obavještavanje zove referat ad limina) ad Utteram (lat.) doslovce, doslovno, bukvalno

ad majorem Dei gloriam (lat.) na veću slavu Božju (geslo jezuitskog reda) ad manus (lat.) na ruke, na ruku, pri ruci; ad manus fideles (lat.) u povjerljive ruke; ad manus proprias (lat.) na vlastite ruke ad normam (lat.) prema propisu, po pravilu ad notam (lat.) uzeti ad notam zabilježiti, zapamtiti, primiti na znanje ad oculos čit. ad okulos (lat.) prikazati nešto jasno, očigledno, zorno ad partem (lat.) sa svakim dijelom posebno, tj. pojedinačno ad pias causas čit. ad pijas kauzas (lat.) za pobožne svrhe, za dobrotvorne namjene ad ratifikandum (lat. ad ratificandum) za potvrdu, za odobrenje ad rem (lat.) prema stvari, što odgovara stvari (a ne osobi); prilično, zgodno, korisno, uputno, upotrebljivo ad ultra (lat.) do kraja, do krajnjih granica, potpuno ad unum (lat.) svi do jednoga, do jednoga, do posljednjeg ad valorem (lat.) prema vrijednosti adab (ar.) u srednjovjekovnoj arapskoj književnosti: poučna literatura koja je veoma slična enciklopediji Adad kod Sumeraca, Asiraca i Babilo-naca: božanstvo vjetra, oluje, nevremena i groma adagietto čit. adađeto (tal.) glaz. 1. ma- ' lo sporije; 2. im. glazbeno djelo koje treba izvoditi manje lagano adagij (adagium) poslovica adagio 20 adeno adagio čit. adađo (tal.) glaz. 1. blago, lagano, tiho; ozbiljno, dostojanstveno; 2. im. glazbeno djelo koje treba izvoditi blago i lagano adagio assai čit. adado asai (tal.) glaz. veoma lagano; adagio di molto adagiologija (lat. adagium poslovica, grč. logia zbirka) zbirka poslovica; znanost o poslovicama adagissimo čit. adađisimo (tal.) glaz. veoma lagano, što lakše adakcija (lat. adactio, adigere) upornost, prisiljavanje, primoravanje adaktilija (grč. a -bez, daktvlos prst) med. nedostatak svih prstiju na ruci ili nozi adalet (tur.) pravda, pravednost; pravilnost, ispravnost Adam (hebr. čovjek načinjen od zemlje) u Bibliji: ime prvog čovjek; Adamov kostim golo muško tijelo; Adamova jabučica istaknuta izbočina na prednjem dijelu vrata nekih muškaraca; Adamovo rebro žena (budući da je, prema Bibliji, Bog stvorio ženu od Adamova rebra) adamant (grč. adamas, adamantos) v. adamas adamas (grč. adamas) kaljeno željezo, čelik; dijamant adamizam struja europske književnosti koja se oslanja na primitivne i instinktivne pojave u ljudskoj naravi Adapa po babilonskoj mitologiji: prvi Čovjek (odbivši nebesku hranu izgubio je besmrtnost za čitav ljudski rod) adapcija (lat. adaptio) v. adaptacija adaptacija (lat. adaptatio) prilagođa-vanje, prilagodba, prilagođenost; primjena; adapcija adaptator (lat. adaptator) onaj koji pri-lagođava, tehnička sprava za spregu međusobno neprilagođenih elemenata adaptirati (lat. adaptare) prilagoditi, prilagođavati; preurediti, preuređivati; primijeniti, primjenjivati adcitacija (lat. adcitatio) prav. pozivanje na parnicu adcitat (lat. adcitatus) prav. pozvani na suđenje, parnicu addatur (lat. addere dodati, addatur) neka se doda, dodaj, dometni ađde (lat. addere dodati, adde) med. dodaj! dometni! (na receptima) adefagija (grč. adefagia) med. proždr-ljivost, prevelika želja za jelom adekvacija (lat. adaequatio) izjednačenje, prilagođavanje adekvatan (lat. adequatus) izjednačen, jednak; podudaran, odgovarajući, prikladan; adekvatan pojam log. onaj koji točno izražava bit svoga predmeta; adekvatna spoznaja spoznaja koja je u punoj suglasnosti s biti spo-znatoga ađelfija (gr. adelfos brat) pobratimstvo; bot. sraštenost prašničkih niti adelfizam (grč. adelfos brat) bratstvo, bratimljenje, pobratimstvo

adelfoktonija (grč. adelfos brat, adelfi sestra, kteino ubijem) bratoubojstvo ili sestroubojstvo adelopodi (grč. adelos prikriven, nejasan, podos noga) zool. životinje koje izgledaju kao da nemaju nogu, tj. u kojih su noge skrivene ademcija (lat. ademptio, adimere) prav. oduzimanje, uklanjanje, uskraćivanje ademptio bonorum Čit. ademcio bo-norum (lat.) prav. oduzimanje imanja ademptio civitatis čit. ademcio civita-tis (lat.) prav. oduzimanje prava građanstva, protjerivanje iz grada adenalgija (grč. aden žlijezda, algos bol) med. žlijezdobolja adend (lat. addendus) mat. pribrojnik adenda (lat. addenda) mn. dodaci, prilozi, domeci adenitis (grč. aden žlijezda) med. upala žlijezda adeno- (grč. aden) predmetak u složeni-cama sa značenjem: žlijezda, žljez-dani adenoftegmon 21 adi afora adenoflegmon (grč. aden, flego gorim) med. prelaženje upale limfne žlijezde na okolna tkiva adenogeneza (grč. aden, genesis postanak) fiziol. nastajanje, stvaranje žlijezda adenograflja (grč. aden, graha opis) fiziol. opisivanje žlijezda adenoidan (grč. aden, eidos oblik) žljez-dolik, žljezdast adenoidi (grč. aden, eidos oblik) med. žljezdaste izrasline = adenoidne vegetacije adenologija (grč. aden, logia znanost) fiziol. proučavanje žlijezda adenom (grč. aden) med. žljezdaste izrasline koje se sastoje od epitelnih cjevčica i vezivnog tkiva adenopatija (grč. aden, pathos bolest) med. bolest žljezdanog sustava adenotomija (grč. aden, tome rezanje) med. operativno uklanjanje žljezda-nih izraslina, adenoida adenozan (grč. aden, lat. adenosus) žljezdani, koji se tiče žlijezda adeps (lat.) mast, salo adept (lat. adeptus, adipisci dostići, zadobiti, steći) onaj koji je nešto postigao; u alkemiji: onaj koji je stekao veliku tajnu alkemije; danas: onaj koji je prodro u sve tajne nečega adespoton (grč. adespoton) imanje bez gospodara; djelo čiji je tvorac nepoznat adh- v. pod athadherencija (lat. adhaerentia) srašći-vanje, sraslost; pripadnost, naklonost, privrženost ađherencija (lat. adhaerere držati se čega, prianjati) prianjanje, pristajanje; privrženost, pripadnost, sklonost, naklonost, sljedbeništvo, sraslost adherent (lat. adhaerens) pristaša, pri-vrženik, pripadnik; sudionik adherirati (lat. adhaerere) prionuti, prijaviti; biti priljepljiv; nadovezivati se; održati se, biti uz; odobravati, pristajati uz neko mišljenje adhezija (lat. adhaerere držati se čega, prianjati) fiz. prionljivost, međusobno privlačenje dvaju tijela koja se tijesno dotiču; prianjanje, priljublji-vanje, pripijanje; med. sraštenje, pri-rašćivanje; prav. priključenje, naknadni pristup neke države nekom ugovoru; izricanje kazne uz pravorijek o imovinskom zahtjevu koji je nastao izvršenjem kaznenog djela (naknada štete, povrat oduzete stvari i si.); usp. kohezija adhezija (lat. adhesio) prionljivost, privlačnost; fiz. sila kojom se privlače molekule raznih tijela (supr. kohezija); prav. vezivanje jednog privatnopravnog djela uz neko kazneno djelo; anat. bolesna sraslost dijelova tijela, sraslica adhezijski postupak prav. mješoviti ili pridružni nedostatak, onaj kod kojega se uz neko kazneno djelo veže i jedan privatnopravni građanski predmet; v. adhezija adhezivan (lat. adhesivus) prionljiv; koji spaja, spojni adhibenda (lat. adhibere, adhibenda) mn. pomoćna sredstva; prilozi uz spise adhibicija (lat. adhibitio) primjena, uporaba, korištenje; prizivanje, privođenje adhortacija (lat. adhortatio) opomena; poticanje, pobuđivanje, ohrabrivanje, bodrenje, adhuc sub judice lis est čit. adhuk sub judice lis est (lat.) prav. stvar je još pred sudom, spor još nije riješen adiafora (grč. ta adiafora) mn. fil. ono stoje s moralnog (etičkog) stajališta beznačajno, tj. ni dobro ni loše; stoici su učili: samo je jedno dobro (vrlina) i samo jedno zlo (porok); sve je ostalo (život, zdravlje, ljepota, bogatstvo itd.) beznačajno

adicija 22 adjudikacija adicija (lat. additio) dodavanje, zbrajanje; umnožavanje adicionalan (lat. additionalis) naknadan, dodan, pridodan, koji služi kao dodatak; adicionalni zakon novi, dopunski zakon adicirati (ad-dicere) prav. priznati, dosuditi, dodijeliti adija-aktinski (a- ne, dia kroz, aktis, aktinos zrak) opt. koji ima svojstvo nepropuštanja aktinskih zraka adijabatan (grč. a- ne, diabaino prolazim) fiz. neprolazan za toplinu, koji se zbiva bez dobitka i gubitka topline, bez povišenja i sniženja temperature; usp. izotermičan adijabatičan v. adijabatan adijafan (grč. a-diafaino) neproziran adijaforan (grč. a-diaforos) ravnodušan, ni dobar ni loš; indiferentan adijaforija (grč. a-diaforia) ravnodušnost; usp. indiferentizam adijaforist (grč. a-diaforos) ravnodušan čovjek, slobodni mislilac, slobodan duh; indiferentist adijagnostičan (grč. adiagnostikos) med. koji se ne da (ili: ne može) razlikovati, raspoznati, utvrditi adijantum (grč. adianton) bot. viline vlasi, gospina kosa a dijareja (grč. a- ne, diarrheo protje-čem) med. nevršenje nužde, zatvorenost adijaterman (grč. a-, dia- kroz, ther-maino zagrijavam) fiz. koji ne propušta toplinske zrake; aterman adijat«tican (grč. a- ne, dia- kroz, ti-themi metnem, stavim) med. koji nije sklon bolesti adikcija (lat. addictio) prav. dosuđivanje, dodjeljivanje adinamičan (grč. adynamikos) nemo-can, slab, iznemogao, klonuo; nesposoban adinamija (grč. adynamia) med. nemoć, slabost, malaksalost, iznemoglost, klonulost; nesposobnost adio! (tal. addio) zbogom! adipocera (lat. adeps, ađipis mast, vosak) kem. masni vosak, vosak od leša adipoza (lat. adeps, adipis) fiziol. stvaranje masti u tijelu adipozan (lat. adiposus) mastan, pretio, gojan, debeo adipsija (grč. a-, dipsa žed) med. neos-jećaj žedi adipson (grč. a-, dipsa žeđ) med. sredstvo za gašenje žeđi adirati (lat. addere) dodati, zbrojiti, zbrajati adirato (tal.) glaz. srdito, ljutito, s uzbuđenjem Adisonova bolest bolest nadbubrežnih žlijezda koja se očituje brončanom bojom kože i općim malaksanjem, a uzrokuje smrt (naziv prema otkrivaču, engl. liječniku Thomasu Addi-sonu, 1793—1860) aditivan (lat. additivus) koji se treba dodati aditon (grč. advton) ono što je nepristupačno; najsvetiji, unutarnji dio grčkog hrama u koji je samo svećenik smio stupiti adizonizam med. vrsta tuberkulozne oboljelosti nadbubrežnih žlijezda, praćena smeđom ili smeđecrnom bojom onih dijelova kože koji su izloženi svjetlosnom ili mehaničkom podražaju; obično smrtonosna (nazvana po engl. liječniku Thomasu Addisonu koji ju je prvi 1855. g. opisao); Adisonova bolest, brončana bolest adjekcija (lat. adjectio) pridjevanje, dodavanje; prav. povećanje, dodatak ponuđenoj svoti novca adjektiv (lat. adjectivum) gram. pridjev adjektivni (lat. adjectivus) gram. pri-djevni, pridjevski adjudicirati (lat. adjudicare) dosuditi, dosuđivati, odobriti adjudikacija (lat. adjudicatio) prav. sudsko priznanje, dosuđivanje, presuda u nečiju korist adjudikatar 23 admodij acij a adjudikatar (lat. adjudicatarius) prav. kupac na javnoj prodaji; onaj kome ostaje nadmetanjem, dražbom prodavana stvar, najbolji ponuditelj adjudikativan (lat. adjudicativus) kojim se dosuđuje adjument (lat. adjumentum) pomoćno sredstvo, pomoć

adjungirati (lat. adjungere) pridodati, dodijeliti na rad, dati nekome nekoga za pomoćnika i budućeg nasljednika adjunkcija (lat. adjunctio) vezivanje, pridruživanje, dodjeljivanje, dodavanje, spajanje adjunkt (lat. adjunctus) pomoćnik; pomoćni službenik, mlađi Činovnik adjunktura (lat. adjunctura) pomoćno zvanje; pomoćna ustanova ađjuracija (lat. adjuratio) zaklinjanje; prav. polaganje zakletve; preklinjanje adjutatorij (lat. adjutatorium) anat. ramena kost, ramenjaČa adjutor (lat. adjutor) pomoćnik, pomagač adjutorij (lat. adjutorium) pomoćno sredstvo, pomoć adjutum (lat. adjutum) pomoć, potpora, dodatak adjuvancije (lat. adjuvantia) mn. farm. v. adjuvans adjuvans (lat.) farm. pomoćno sredstvo, sporedni lijek čije je djelovanje slabije adjuvant (lat. adjuvans) pomoćnik, pomagač; pomoćni učitelj adkredulirati (lat. adcredulare) zanijekati pod prisegom neki dug adlatus (lat. ad-latus) pomoćnik, mlađi činovnik; osobito činovnik ili časnik koji je dodijeljen na službu nekom višem činovniku ili časniku adlenimenti (lat. adlenimenta) med. sredstva, lijekovi za ublažavanje adlerizam teorija austrijskog psihologa Alfreda Adlera (1870—1937), tzv. "individualna psihologija" Admet mit. starogrčki kralj u Feri (Te-salija), jedan od Argonauta, muž Alkestidin, Apolonov ljubimac adminacija (lat. adminatio) prav. pri- -jetnja (kao simbolična uvreda) adminikul (lat. adminiculum) pomoćno sredstvo, pomagalo adminikulator (lat. adminiculator) u Katoličkoj crkvi: osoba koja se skrbi o udovicama, siročadi i si. administracija (lat. administratio) upravljanje, uprava; upravna vlast, vlada; činovništvo, službeništvo administrativa (lat, administrare upravljati, administrativa) uprava, upravna vlast administrativni (lat. administrativus) upravni, koji se tiče ili potječe od upravne vlasti, ustanove itd. administrator (lat.) upravitelj; osoba koje upravlja ustanovom administrirati (lat. administrare) upravljati; voditi poslove neke ustanove, voditi posao za nekoga drugog admiracija (lat. admiratio) divljenje; čuđenje admiral (ar. amir al bal, fr. amiral) zapovjednik bojne flote; zool. leptir (Va-nessa atlanta) admiralitet (njem. Admiralität) pomorska vlast; vrhovno zapovjedništvo pomorske vojne sile; svi admirali pomorske vojne sile admirativan (lat. admirari diviti se) koji pokazuje, izražava ili izaziva divljenje, Čuđenje, obožavanje admisibilan (lat. admissibilis) primljiv; prihvatljiv admisibilitet (lat. admisibilitas) prim-ljivost; prihvatljivost admisija (lat. adraissio) primanje, prijam admodij acij a (lat. admodiatio) davanje zemlje u zakup admodijator 24 adresat admodijator (lat. admodiator) onaj koji daje zemlju pod zakup, iznajmitelj admonicija (lat. admonitio) opominja-nje, ukoravanje zbog nevršenja dužnosti admonitivan (lat. admonitivus) koji opominje adneksi (lat. adnexa) mn. med. veze maternice s jajnikom i jajovodom adnominalan (lat. ad k, nomen ime) koji ide uz imenice, koji pripada imenicama adnotacija (lat. adnotatio) bilješka, primjedba, napomena, objašnjenje; prav. popis; anotacija adnotanda (lat.) mn. stvari koje treba zabilježiti, zapamtiti, značajne stvari adnotata (lat.) mn. bilješke, primjedbe, napomene adnotator (lat. adnotator) pisac ili stav-ljač primjedaba; tumač adnotirati (lat. adnotare) pribilježiti, zapisati, zapamtiti, uzeti na znanje adolescencija (lat. adolescentia) mladost, mladenačko doba; mladež, omladina adolescent (lat. adolescens) mladić; pren. žutokljunac

Adonaj (hebr.) Gospod, Gospodin, "moj Gospodin" hebrejski naziv za Boga, budući da se ime Jahve nije smjelo izgovoriti) adonijski stih (lat. versus adonius) poet. antički stih koji se sastoji od jednog daktila i jednog troheja ili spondeja: U U — U Adonis (grč. Adonis) mit. legendarno lijep mladić za Čiju su se ljubav otimale božice Afrodita i Perzefona; simbol ljepote i proljeća; zool. vrsta lijepog plavog leptira (Polvomatus Adonis); bot. gorocvijet adonizacija (lat. adonisatioj namještanje, dotjerivanje, kićenje adopcija (lat. adoptio) uzimanje pod svoje, usvojenje, posvajanje adoptacija (lat. adoptatio) v. adopcija adoptant (lat. adoptans) posvojitelj, usvojitelj; adoptator adoptat (lat. adoptatus) usvojeno dijete, posvojče, pokćerka, posinak adoptator (lat. adoptator) v. adoptant adoptirati (lat. adoptare) uzeti tuđe dijete pod svoje, usvojiti, posvojiti; priznati za svoje adoptivan (lat. adoptivus) usvojen, posvojen adoracija (lat. adoratio) obožavanje, veliko poštovanje, klanjanje; silno voljenje, bezgranična ljubav Adrast starogrčki mitološki kralj u Ar-gu, tast Polinikov, jedan od vođa "Sedmorice protiv Tebe" adrenalin (lat. ad u ren bubreg) med. supstanca (ili: tvar) koju nadbubrežna žlijezda izlučuje neposredno u krv; upotrebljava se za smanjenje krvnog tlaka, kod slabosti srca, bronhijalne astme, morske bolesti itd.; epinerfin, epirenan, suprarenin adresa (fr. adresse) 1. oznaka (na pismu i dr.) mjesta stanovanja i imena onoga kome se pismo upućuje; 2. pismena predstavka, molba skupštine vladaru; svečana čestitka neke udruge ili kolegija slavljeniku; pren. hitrost, okretnost, umješnost; adresa po potrebi bank. pozivanje neke osobe da akceptira ili isplati mjenicu za slučaj neakceptiranja ili neisplate mjenice adresant (fr. adresser) osoba ili tijelo koje upućuje ili preporučuje, pisac pisma, predstavke, molbe i si.; bank. mjenični potpisnik koji upućuje poziv nekoj osobi da akceptira ili isplati mjenicu adresar (fr. adrreser) popis osoba s naznačenjem mjesta i ulica stanovanja; knjiga s popisom stanovnika nekog mjesta (po zanimanjima, djelatnostima, ulicama i dr.) adresat (fr. adresser) osoba ili tijelo kojem se upućuje pismo, primatelj pi ađresirati 25 adventisti srna; bank. osoba kojoj se vlasnik mjenice treba obratiti u slučaju da je primatelj (trasat) ne plati adresirati (fr. adresser) označiti na pismu, pošiljci i dr. ime i mjesto stanovanja osobe ili ustanove kojoj se pismo ili pošiljka upućuje, napisati adresu Adrijatik (lat. Adria) Jadran, Jadransko more adrogacija (lat. adrogatio) prav. usvojenje; usvojenje onoga koji je već punoljetan adrogirati (lat. adrogare) prav. uzeti pod svoje, posvojiti, usvojiti; usp. adoptirati adskripcija (lat. adscriptio) pripisivanje; pismeni dodatak adskriptor (lat. adscriptor) supotpis-nik adsorpcija (lat. adsorptio) fiz. zgušnjavanje plinova na površini čvrstih tijela; usp. okluzija adstant (lat. adstans) pomoćnik, pomoćni učitelj adstipulacija (lat. adstipulatio) bezuvjetni pristanak, potpuna suglasnost adstrikcija (lat. adstrictio) med. stezanje, skupljanje, zatvaranje, npr. rane adstringens (lat. adstringens) med. sredstvo za stezanje površine sluznice i povrijeđene kože adstringentan (lat. adstringens) stez-ljiv, koji steže, koji skuplja, koji zatvara adstringirati (lat. adstringere) stegnuti, stezati, skupiti, skupljati, zatvoriti adukcija (lat. ad, ducere voditi) privođenje, dovođenje, primicanje, privlačenje; med. gibanje mišića prema središnjoj crti tijela, privlačenje mišića; prav. dokazivanje, navođenje razloga, pozivanje na što; aduktor mišić primicah; usp. abdukcija, abduktor adukcija "at. ađductio dovođenje) anat. "izvlačenje mišića adult (lat. adolescere odrasti, adultus) odrastao, spolno zreo čovjek i svako živo biće uopće adultan (lat. adultus) odrastao, stasao; punoljetan; spolno zreo adulter (lat.) preljubnik, brakolomac adultera (lat.) preljubnica

adulteracija (lat. adulteratio) krivotvorenje (osobito novca) adulterij (lat. adulterium) prav. brakolomstvo, preljub adumbracija (lat. adumbratio) rad u glavnim potezima, nacrt, skica adurencije (lat. adurentia) mn. sredstva za paljenje ili nagrizanje adurens (lat.) med. sredstvo za paljenje ili nagrizanje; pirotik adusirati (fr. adoucir) sladiti, zasladiti; ublažiti, utažiti, razblažiti, olakšati; glačati; omekšati, postati kovnijim; slik. razblažiti boje adut (fr. a tout u sve, na sve) u kartama: najjača boja, tj. karta koja nosi sve ostale; najjače sredstvo, najjači razlog adutirati (fr. a tout u sve, na sve) u kartama: početi igru adutima; sjeći adutom baciti adut na kartu druge boje i time odnijeti; izadutirati se izbaciti u igri sve adute, ostati bez aduta; pren. izgubiti, potrošiti sve, ostati bez sredstava; iscrpsti sva sredstva, sve najjače razloge advekcija (lat. advehere dovoziti) vodoravno gibanje zraka, a time se prenose i meteorološki faktori (toplina, vlaga i dr.) u vodoravnom smjeru advent (lat. adventus dolazak) predstojeći dolazak Spasitelja naviješten u Svetom pismu (Otk 22,7); kod katolika: posljednja četiri tjedna pred Božić, došašće adventisti (lat. adventus dolazak) pripadnici kršćanske sljedbe koju je u Americi osnovao William Miller koji je proricao da će Krist po drugi puta doći 1844. godine; svetkuju subotu, adventivan 26 aerobat osnovom vjere smatraju Sveto pismo (Bibliju), vjeruju u Kristovo obećanje da će po drugiput doći; crkva raširena po cijelom svijetu adventivan (lat. adventivus) slučajan; sporedan, pridošao; bot. koji ne raste na svom pravom mjestu, npr. adven-tivni korijen onaj koji se razvija na samoj stabljici (bršljan, divlja jagoda i dr.) adventizam (lat. adventus dolazak) naučavanje i pokret adventista; v. adventisti adverb (lat. adverbium) gram. prilog adverbijal (lat. adverbiale) gram. priložna oznaka (vremenska, mjesna, načinska, uzročna) adverbijalni (lat. adverbialis) gram. priložni adverzarije (lat. adversaria) mn. knjige ili bilježnice u koje se privremeno unose grada i bilješke koje će tek kasnije biti sređene ili obrađene adverzativan (lat. adversativus) gram. suprotan advocatus Dei (lat.) "Božji odvjetnik", u Rimokatoličkoj crkvi: osoba koja opovrgava prigovore "vražjeg odvjetnika" (advocatusa diaboli) pri procesima za proglašenje svetim ili blaženim advocatus diaboli (lat.) "vražji odvjetnik", osoba koja se suprotstavlja "Božjem odvjetniku" (advocatusu Dei); pren. čovjek koji se suprotstavlja općem mišljenju; v. diabolus ro-tae advocirati (lat. advocare) baviti se odvjetničkim poslovima, braniti druge pred sudom; služiti pravu; pren. zauzimati se za nekoga ili nešto advokat (lat. advocatus onaj koji je pozvan u pomoć) pravozastupnik, pravobranitelj, branitelj, odvjetnik advokatura (lat. advocatura) pravobraniteljstvo, pravozastupništvo, odvjetništvo, odvjetničko zvanje ađustirati (lat. adjustare) dotjerati, dotjerivati, namjestiti; adjustirati; obično: ađustirati se, adjustirati se ađutant (lat. adjutans) pomoćnik; mlađi časnik dodijeljen na službu višem časniku, pratitelj višeg časnika ađutantura (lat. adjuntatura) zvanje, služba i kancelarija adutanta aed (grč. aoidos) pjevač i pjesnik slobode u herojskom razdoblju starih Grka AEG kratica za poznatu njemačku tvrtku Allgemeine Elektrizitets-Gesell-schaft čit. Algemajne elektricitets-ge-zelšaft "Sveopće društvo za elektricitet" Aenona (lat.) antičko ime za Nin aequilibrium indifferentiae čit. ekvi-librijum indiferencije (lat.) fil. ravnoteža dvaju suprotnih motiva, dviju suprotnih pobuda; usp. Buridanov magarac aer (grč. aer zrak, lat. aer) zrak

aeracija (lat. aeratio) proizvođenje zraka; prozračivanje; izlaganje kemijskom djelovanju zraka aerat (lat. aeratum) kem. voda u kojoj ima ugljične kiseline aerenhim (grč. aer zrak, en u, hyma tekućina, sok) bot. stanično tkivo s velikim, zrakom napunjenim, među-staničnim prostorima, osobito kod vodenih biljaka aeričan (lat. aer, grč. aer) zračni; prozračan, plinovit aerifikacija (lat. aerificatio) punjenje zrakom; kem. pretvaranje u zrak, plin aeriforman (lat. aeriformis) prozračan, plinovit aerizirati (grč. aer, fr. aeriser) pretvoriti, pretvarati u zrak, plin aero- (grč. aer, lat. aer) predmetak u složenicama sa značenjem: zrak, zračni, koji je u vezi sa zrakom aerobat (grč. aer, baino idem) plesač u zraku, plesač na užetu; koji ide po zraku; mudrijaš aerobi aeromantija aerobi (grč. aer, bios život) mn. biol. bakterije koje, kao i sva viša živa bića, moraju imati slobodnog kisika da bi mogle živjeti (za razliku od ana-eroba) aerobionti (grč. aer, bios život) mn. zool. v. aerobi aerobomba (grč. aer, bombos dubok, potmuo zvuk) voj. zračna, avionska bomba aerobus (grč. aer, lat. omnibus svima) zračno prijevozno sredstvo aerodin (grč. aer, dvnamis sila) zrak. zrakoplov teži od zraka, u letu se održava uglavnom pomoću aerodi-namičkih reakcija aerodinamika (grč. aer, dvnamis sila) fiz. znanost o zakonima gibanja plinovitih tijela aerodrom (grč. aer, dromos putanja) mjesto gdje stoje, odakle polaze i kamo se spuštaju zrakoplovi aeroduktor (lat. aeroductor) med. instrument kojim se pri porođajima dovodi zrak aeroembolija (lat. aer zrak, grč. em-bolon klin) stvaranje plinskih mjehurića u tkivima i krvi zbog izlaganja organizma sniženom tlaku koji vlada na većim visinama aerofagija (grč. aer, fagein jesti) med. gutanje zraka, bolest koja se javlja osobito kod neuropata i histeričnih osoba, ali i kod tuberkuloznih aerofiltar (lat. aer zrak, filtrum cjedilo) filtar u obliku rezervoara napunjenog šljakom kroz koji se propuštaju tekuće vode radi aeracije aerofiti (grč. aer, fyton biljka) bot. biljke koje rastu sasvim u zraku (suprotno: geofiti); također: epifiti aerofobija (grč. aer, fobeo bojim se, plašim se) strah od zraka, izbjegavanje zraka aerofon (grč. aer, foneo zvučim) instrument pomoću kojega se ljudski glas može prenositi i čuti na 6—9 kilometara (izumio ga je Edison) aerofor (grč. aer, foros nosač) sprava koja omogućava disanje i u inače otrovnom ili zagušljivom zraku, kao i pod vodom aerofotografija (grč. aer, fos svjetlost, grafo pišem) perspektivno snimanje raznih objekata, osobito zemljišta (terena), iz zraka (zrakoplova) fotografskim putem aerofotogrametrija (lat. aer zrak, grč. fos, fotos svjetlo, gramma slovo, met-ria mjerenje) izradba zemljovida snimanjem iz zrakoplova aerogen (grč. aer, gennao stvaram, proizvodim) koji se stvara pomoću zraka, koji dolazi od zraka; aerogena tuberkuloza infekcija koja nastaje unošenjem u pluća tuberkuloznog bacila s udahnutim zrakom aerografija (grč. aer, grafo) opisivanje zraka aerogram (lat. aer zrak, grč. grafein pisati) vijest predana zračnim putem, putem radija; radiogram aeroidan (grč. aeroides) koji ima oblik zraka, zrakolik; maglovit aeroklimatologija (lat. aer zrak, grč. klimatos naginjanje zemaljske kugle polu, logia znanost) znanost koja proučava klimu troposfere i drugih dijelova stratosfere aerolit (grč. aer, lithos kamen) meteor, kamen koji pada iz zraka, meteorski kamen aerologija (grč. aer, logia) znanost o zraku i njegovim svojstvima, znanost o atmosferi i njezinom ispitivanju aeromagnetometrija (lat. aer zrak, grč. Magnes lithos, metria mjerenje) istraživanje ruda pomoću zrakoplova, tj. iz zraka aeromantija (grč. aer, manteia proricanje) proricanje po pojavama u zraku

aeromedicina 28 aerozoi aeromedicina (lat. aer zrak, medicus) grana medicine koja se bavi proučavanjem i liječenjem zdravstvenih poremećaja koji se javljaju kao posljedica letova zrakoplovima aeromehanika (grč. aer, mechanike) fiz. znanost o zakonima gibanja i ravnoteže plinova; pneumatika aerometar (grč. aer, metron) sprava za mjerenje gustoće i tlaka zraka aerometrija (grč. aer, metria) mjerenje zraka; znanost o mjerenju gustoće i tlaka zraka aeromiting (lat. aer zrak, engl. meet-ing) sastanak zrakoplovaca; skup čija je svrha populariziranje zrakoplovstva; javna priredba sa zrakoplovnim vježbama aeromonter (lat. aer zrak, fr. monteur) radnik koji montira zrakoplovne konstrukcije aeromotorist (lat. aer zrak, lat. motor) radnik koji rukuje benzinskim motorima, zrakoplovnim motorima i si. aeronaut (grč. aer, naus brod, nauti-kos brodski, pomorski) zrakoplovac, onaj koji se vozi zrakoplovom aeronautika (grč. aer, naus brod, nautike) znanost o zrakoplovstvu; zrakoplovstvo aeropauza (lat. aer zrak, lat. pausis) atmosferski slojevi iznad 25 km s veoma razrijeđenim zrakom koji ne može podržati let zrakoplova aeroplan (grč. aer, planos koji luta, koji krstari) zastarjeli naziv za zrakoplov (avion) aeroprojektor (lat. aer, projector) fo-togrametrijski instrument za izradu topografskih zemljovida iz fotografskih snimaka napravljenih u zraku aeroskop (grč. aer, skopeo gledam) sprava za mjerenje količine prašine u zraku aeroskopija (grč. aer, skopeo gledam) pregled (ili: ispitivanje) zraka aerostacija (lat. aerostatio) vještina dizanja balona i upravljanja njima, zrakoplovstvo aerostat (grč. aer, statos stajaći, koji stoji) sprava za letenje lakša od istisnutog zraka (balon, zračni brod) aerostatika (grč. aer, statos),ananost o ravnoteži plinova, posebno zraka aerotaksija (grč. aer, taxis uređenje) zool. kretanje organizama koji se slobodno kreću, npr. bakterija u vodi, prema mjestima najvećeg (pozitivna aerotaksija) ili najmanjeg (negativna aerotaksija) sadržaja kisika, gdje se onda ti aerotaksični mikroorganizmi skupljaju aeroterapija (grč. aer, therapeia liječenje) med. liječenje udisanjem umjetno zgusnutog ili razrijeđenog zraka aeroterorizam (grč. aer, lat. terror strah, užas) bombardiranje iz zraka gradova i naselja radi zastrašivanja, uznemiravanja i demoraliziranja stanovništva aerotonometar (grč. aer, tonos napon, metron mjera) sprava za mjerenje napona krvnih žila aerotopografija (grč. aer, topos mjesto, grafo pišem) metoda u geodeziji: izrada geodetskih planova i karata pomoću snimaka iz zraka aerotropizam (grč. aer, tropos okret, pravac) bot. pokreti biljaka prema mjestima gdje ima najviše (pozitivni aerotropizam) ili manje (negativni aerotropizam) zraka, odnosno kisika aerotunel (lat. aer zrak, engl. tunnel) poseban hodnik u kojem se ispituju zrakoplovi i zrakoplovni modeli pomoću umjetnog prilagođavanja brzine zračnog strujanja aeroza (grč. aer) med. razvijanje zraka u tijelu aerozoi (grč. aer, zoon životinja) zool. v. aerobi aeternum vale 29 afida vit aeternum vale čit. eternum vale (lat.) zauvijek zbogom, posljednji pozdrav afagija (grč. a-, fagein jesti) med. nemogućnost gutanja hrane afakija (grč. a-, fakos leća) med. nedostatak očne leće; pr. afakičan afamirati (fr. affamer) mučiti glađu; pr. afamiran afanija (grč. afaneia) glupost, koješta-rija afarist (tal. affarista) čovjek koji bezobzirno želi ostvariti dobitak ili Čast, špekulant afazija (grč. a-, femi govorim) med. ne-' moć (ih: nemogućnost) govora; zani-jemjelost od užasa; psih. bolesna smanjenost sposobnosti govora zbog zaboravljanja pojedinih riječi afefobija (grč. afe doticanje, fobos strah) med. bolestan strah od dodira

afekcija (lat. affectio utjecaj) naklonost, % nježnost, odanost, ljubav, srdačnost; svako uzbuđenje i promjena u tjelesnom ih duševnom stanju; med. svaki utjecaj na tijelo, bolest; osjećaj; aficiranje afekt (lat. affectus, afficere utjecati na nekoga ili nešto) psih. vrlo jak osjećaj koji većinom nailazi najednom, ( iznenadno, traje obično vrlo kratko i u jednom trenutku dostiže toliku jačinu da gotovo posve zavlada sviješću, duševni pokret; uzbuđenje, stanje razjarenosti, razjarenost afektacija (lat. affectatio) neprirodnost, usiljenost, pretvaranje, prenemaganje afektirati (lat. affectare) biti neprirodan, praviti se, pretvarati se, prene-magati se; htjeti vješto prikazati nešto onakvim kakvo zapravo nije afektivan (lat. affectivus) uzbudljiv, osjetljiv, osjećajan afektuozan (lat. affectuosus, fr. affectueux) usrdan, ljubazan, veoma naklonjen afektuozitet (lat. affectuositas) usrd-nost, velika naklonjenost, strasnost afel (grč. apo od, helios Sunce) astr. najveća udaljenost planeta ih kometa od Sunca; suprotno: perihel afeleja (grč. afeleia) ret. jednostavnost, prirodnost (u govoru) Afer (lat.) arapski naziv za neka etiopska plemena (prema njima su Rimljani nazvali čitav kontinent Afrika) afera (fr. affaire) stvar, posao; parnica, spor; težak položaj; zamršena stvar; neugodan doživljaj; velik događaj; sukob aferaš (fr. affaire) onaj koji ima ih pravi afere, koji se bavi prljavim poslovima, osobito na račun države afereza (grč. aphairesis oduzimanje) gram. skraćivanje početka, skraćivanje jedne riječi time što joj se izostavi početak, prvo slovo, prvi slog; med. uklanjanje suvišnog ili onesposobljenog dijela ljudskog tijela affabile (tal.) glaz. ugodno, ljubazno, umiljato affaire d'honneur čit. afer d-oner (fr.) stvar časti, dvoboj affanato (tal.) glaz. bolno, tužno, plašljivo affettuosissamente čit. afetuozisamen-te (tal.) glaz. v. affettuosissimo affettuosissimo čit. afetuozisimo (tal.) glaz. vrlo osjećajno, veoma strasno affettuoso čit. afetuozo (tal.) glaz. uzbudljivo, ganutljivo, dirljivo, toplo, strasno; con affetto afflitto (tal.) glaz. bolno, tužno; con af-flittione affretando (tal.) glaz. sve brže, ubrzavajući; affretoso affretoso (tal.) glaz. v. affretando affunde (lat. affundere, affunde) farm. na receptima: nalij na to! afidat (lat. affidatus) podanik, vazal afidavit (lat. affidavit) pom. iskaz pod prisegom o teretu nekog broda afiks 30 aformacija afiks (lat. affigere pričvrstiti, prikovati, affixum) gram. produženje riječi dodavanjem jednog slova ili sloga, govorni dodatak; dometak afUantropija (grč. a-, filos prijateljski, anthropos čovjek) nedostatak ljubavi prema bližnjima; mržnja prema ljudima afiličari (grč. afyllos, a-, fyllon list) bot. bez listova, bez čašičnog listića afilijacija (lat. affiliatio) usvojenje; primanje u neki red ili društvo; bratstvo, sveza; družba, društvo, tajno udruženje afilirati (lat. affiliare) usvojiti nekoga za sina ili kčerku; zbratimiti; primiti nekoga u neki red, bratstvo ili društvo; pridružiti, združiti; afilirana loža masonska loža koja je ušla u sastav neke veće lože afinaža (fr. affinage) profinjavanje, pročišćavanje, npr. plemenitih rudača; dotjerivanje, glačanje, stanjivanje afinerija (fr. affinerie) radionica za pročišćavanje plemenitih rudača i dr.; radionica u kojoj se izrađuju žice; usp. rafinerija afinirati (fr. affiner) profiniti, napraviti ljepšim; očistiti, pročistiti, pročišćavati; dotjerati, stanjiti afinis (lat. affinisi rođak po ženi, zet, tast afinitet (lat. affinitas) srodstvo, srodnost (suprotno: kognacija); kem. stupanj lakoće kojom se dva različita elementa spajaju, težnja za sjedinjavanjem između dvaju kemijskih elemenata ili više njih; pren. srodnost, sličnost

afion (ar., perz.-tur. afyon) mak; opijum, opij afirmacija (lat. afflrmatio) potvrđivanje; potvrda; tvrdnja, iskaz dan pod prisegom afirmativa (lat.) potvrdno mišljenje; potvrđivanje, potvrda afirmativan (lat. affirmativus) potvrdan; odlučan; pokazni; log. afirmativan sud potvrdan sud (S je P), npr. zlato je skupocjeno afirmirati (lat. affirmare) tvrditi, potvrditi, potvrđivati, uvjeriti; afirmirati se uspjeti održati se kao takav afiš (fr. affiche) oglas, javna objava, plakat afitaža (fr. affûtage) voj. namještanje topa na lafetu, puške na kundak; pripremanje topova za pucanje; oštrenje alata afîtirati (fr. affûter) voj. namjestiti (ili: namještati) top na lafetu ili pušku na kundak; top ili pušku pripremiti za paljbu; biti afitiran biti u pripravnosti, imati pri ruci aflikcija (lat. afflictio) utučenost, ožalošćenost, žalost; bol, tuga, jad, muka; nesreća, nedaća aflogističan (grč. a-, flogyzo zapalim, sagorim) koji gori bez plamena, npr. aflogistična svjetiljka afluencija (lat. affluentia) pritjecanje, nagomilavanje, umnožavanje, izobilje, obilje, obilnost afluks (lat. affluxus) pritjecanje, priljev, navala čega, obilje; afluksija afluksija (lat. affluxio) v. afluks afobija (grč. afobia ) neplašljivost, nebo-jažljivost afonija (grč. a-, fone glas) med. bez-glasnost; gubljenje (ili: gubitak) glasa zbog bolesti mišića i živaca koji pokreću i zatežu glasne žice; v. afo-ničan aforija (grč. plodan, rodan) med. neplodnost, jalovost aforistično (grč. aforismos) kratko i jezgrovito, u obliku izreke aforizam (grč. aforismos) kratka i u određenom obliku iskazana izreka koja veoma jasno izražava jednu misao; mudra poučna izreka aformacija (lat. afformatio, ad formare oblikovati, uobličiti, graditi) tvorba aforodizijazam 31 agamogonija novog oblika pridodavanjem; u hebrejskoj gramatici: tvorba osobnih glagolskih oblika dodavanjem skraćenih zamjenica (aformativa) aforodizijazam (grč. afrodisiazo) med. v. afrodizija afretiranje (fr. affrètement) pom. zakupljivanje lađe; zakupnina afrik (fr. afrique) materijal od palminih vlakana (služi za punjenje strunjača) afrikaans inačica nizozemskog jezika kojom govore Buri Afrikander bijelac rođen u Južnoj Africi; u užem smislu Bur afrikanistika znanost koja proučava afričke jezike i književnosti, znanost o afričkoj kulturi afrikata (lat. affricare natrljati) gram. složeni, sliveni suglasnik, npr. c = t + s Afrodita (grč. Afrodite) mit. starogrčka božica ljubavi i ljepote koja se rodila iz morske pjene (kod Rimljana: Venera); pren. ljubavno uživanje, spolna ljubav, obljuba; draž, ljupkost; zool. morska gusjenica afroditografski (grč. Afrodite, grafo) koji opisuje ili prikazuje predmete ljubavi; astr. koji opisuje planet Veneru afroditski (grč. Afrodite) ljubavni afrodizija (grč. afrodisiazo sladim se ljubavlju) med. ljubavna pohota, ljubavno ludilo, pretjerano razvijen spolni nagon; aforidizijazam afrodizijaci (grč. afrodisios ljubavni) mn. sredstva za izazivanje spolnog nagona afrodizijak (grč. afrodisios koji se odnosi na ljubavni užitak) sredstvo za jačanje spolnog nagona afrometar (grč. afros pjena, metron) sprava za mjerenje tlaka pjene, sprava za mjerenje vrenja afronterija (fr. affronterie) javna pogrda; bezobrazna i drska prijevara afrozinija (grč. afrosyne) bezumlje; med. besmislenost, buncanje u groznici afte (grč. afthai, lat. aphthae) mn. med. bolest na sluznici usne šupljine: bijeli ili žućkasti mjehurići s crvenim rubom after-dinner (engl.) odmaranje odmah nakon ručka after-shave čit. after-šeiv (engl.) kolonjska voda, losion koji se upotrebljava nakon brijanja; after-shave lotion čit. after-šeiv loušn (engl.) usp. losion aftezan (grč. aftha, lat. aphthosus) mje-hurast; med. koji ima afte na sluznici usne špljine

aftong (grč. a-, fthongos zvuk, glas, ton) gram. mukli suglasnik afuzija (lat. affundere doliti) dolijevanje agalaktija (grč. a- bez, gala mlijeko) med. bezmlijeČnost dojke, oskudica u mlijeku kod majke agalma (grč. agalma) lik, kip, slika, ukras, osobito u hramu agame (grč. a- bez, gamos brak) mn. bot. biljke gimnospore čije se stanice razmnožavaju samosLalno, bez utjecaja drugih oplodnih stanica Agamemnon mit. sin Atrejev, unuk Pelopov, praunuk Tantalov, brat Me-nelajev, kralj u Mikeni (Argu), vrhovni zapovjednik helenske vojske u Trojanskom ratu; ubila ga je žena Klitemestra i njezin ljubavnik Egist; osvećen od sina Oresta agamija (grč. a- bez, gamein ženiti se) bezbračnost; bot. bespolnost cvjetova, kriptogamija; zool. partenogenetsko razmnožavanje agamist (grč. a-gameo bez žene sam) neženja, momak, samac agamogonija (grč. a- bez, gamos brak, gone rađanje) biol. rađanje bez oplođivanja, tj. putem diobe (način razmnožavanja kod praživotinja); supr. gamogonija agape agerasija agape (grč. agape ljubav) Božja ljubav, božanska ljubav; kršćanska ljubav; mn. večere ljubavi kod prvih kršćana kao znak općeg bratstva i ljubavi agar-agar vrsta algi u kineskim i japanskim morima; pomiješana s vodom daje bezbojnu hladetinastu masu koja se upotrebljava u kuharstvu, u apreturi (kao sredstvo za lijepljenje) i u bakteriologiji (kao hranjiva podloga za uzgoj bakterija) Agareni (hebr.) mn. naziv za Turke i muslimane u starim spomenicima, po imenu arapskog plemena koje je, prema Starom zavjetu, živjelo u doba židovskih kraljeva u Arabiji i napadalo susjedna židovska plemena agastronomija (grč. a- bez, gaster trbuh, nomos zakon) med. uzetost trbušnih živaca agatobiotika (grč. agathos dobar, bios život) fil. naučavanje o dobrom i pravilnom življenju agatodemon (grč. agathos dobar, dai-monion duh) mit. dobri duh, duh zaštitnik agatologtja (grč. agathos dobar, logia znanost) fil. dio etike koji uči o najvišem dobru Agaton (grč. aghatos dobar) starogrčki pisac tragedija, prijatelj Euripidov i Platonov agava (grč. agauos vrijedan divljenja, lat. agave americana) bot. tropska biljka podrijetlom iz Juž. Amerike, stablo joj izraste do 10 m visine; upotrebljava se, osobito lišće, u narodnoj medicini Agemenidi mn. perzijska dinastija od 8. do 4. stoljeća pr. n. e.; uništio ju je Aleksandar Makedonski porazivši kralja Darija III. Agena čit. edžine (engl.) vrsta američkih raketa upotrijebljenih u programu Gemini Agence Havas čit. ažans avas (fr.) francuska obavještajna agencija (ured za informacije) Agence Télégraphique Suisse (fr.) švicarska novinska agencija agencija (lat. agentia) poslovnica nekog većeg poduzeća Čiji je djelokrug ograničen; novinarsko poduzeće za davanje novosti dnevnim listovima agenda (lat.) dnevnik; podsjetnik agenezija (grč. a- bez, genesis rađanje) ženska neplodnost, nesposobnost za rađanje; fiziol. nepotpuna embrionalna razvijenost ili nedostatak nekog dijela organizma; teol. naučavanje Crkve po kojem Bog nema početka Agenor (grč. agenor) "hrabri"; u starogrčkoj mitologiji: sin Posejdona i Libije, osnivač grada Tira, praotac Fe-ničana agens (lat. agens) fil. djelotvoran, radno načelo, ono stoje uzrok nečemu, snaga; pokretna sila agent (lat. agens koji radi) poslovođa; posrednik; predstavnik firme, zastupnik; tajni policajac agent provokator (lat. agens provo-cator izazivač) plaćeni izazivač nereda, poticatelj nemira, plaćeni bukač; osobito: tajni policijski doušnik kojemu je zadatak steći povjerenje politički sumnjivih ili nepoželjnih osoba pa ih onda navesti na vršenje kažnjivih djela agentura (lat.) posao; poslovno područje jednog agenta; ured jednog agenta, poslovnica ager (lat.) polje, oranica; ager publiais čit. ager publikus (lat.) državno zemljište koje služi za javnu uporabu; osvojena zemlja koja se poklanja isluženim vojnicima ageracija (lat. aggeratio) nagomilavanje, gomilanje agerasija (grč. ageraos koji ne stari) nestarenje, mladolik izgled, staračka svježina

agestija 33 aglutinacija agestija (lat. aggestio) dovlačenje na gomilu, gomilanje, nagomilavanje ageuzija (grč. a- bez, geusis ukus) med. nedostatak (ili: neosjećanje) okusa Agezilaj (grč. ago vodim, laos narod) "vođa naroda"; "predvodnik", "prvak"; spartanski kralj (5—4. st. pr. n. e.) Agfa kratica za Aktiengesellschaft für Anilinerzeugung čit. akcijengezelšaft fir anilinercojgung (njem.) "dioničko društvo za proizvodnju anilina"; usp. anilin; Agfakolor (lat. color boja) film produkcije Agfa aggiustämente čit. adžustamente (tal.) glaz. točno, potpuno, sasvim točno aggratiatio publica čit. agracijacio publika (lat.) pomilovanje koje daje vladar povodom velikih državnih blagdana i proslava, opća amnestija agijazma (grč. hagiazma) blagoslovljena voda, sveta voda agilan (lat. agilis) brz, lak, hitar, spretan, okretan; marljiv, vrijedan agilitet (lat, agilitas) v. agilnost agilnost (lat. agilitas) brzina, okretnost, hitrost, lakoća; radinost, marljivost aginičan (grč. a- bez, gyne žena) neoženjen aginija (grč. a- bez, gyne žena) neže-njenost, život bez žene agirati (lat. agere) raditi, poslovati, trgovati; glumiti na pozornici agitacija (lat. agitatio) pokret, kretanje, nemir; revno zauzimanje i rad u užoj ili široj sredini za neku osobu, stvar ili protiv neke osobe ili stvari; podbadanje, bunjenje agitakl (lat. agitaculum) farm. štapić ili batić za miješanje kod pripreme raznih kemikalija ili lijekova agitata res (lat.) stvar o kojoj se često govori ili raspravlja, koja je često na dnevnom redu; svršena stvar, riješena stvar agitato čit. adžitato (tal.) muz. uzburkano, dirljivo agitator (lat.) čovjek koji se revno zauzima i radi za neku osobu, stranku ili ideju, ili protiv neke osobe, stranke ili ideje; buntovnik; podbadač, smutljivac agitirati (lat. agitare poticati) revno raditi za neku osobu, stvar, ili protiv neke osobe, stvari, osobito u političkom smislu; poticati, buniti; farm. miješati, mućkati Agitprop kratica za Odjel agitacije i propagande Aglaja (grč. aglaos sjajan) "sjajna", "blistava"; jedna od triju Gracija; božica ljupkosti Aglaura mit. kći atenskoga kralja Ke-kropa aglobulija (grč. a- bez, lat. globulus kuglica) med. nedovoljnost krvnih zrnaca aglomeracija (lat. agglomeratio) skupljanje, gomilanje, nagomilavanje aglomerat (lat agglomeratum) tijelo nastalo nagomilavanjem više raznih sastavnih dijelova; min. slijepljen kamen aglomerirati (lat. agglomerare) gomilati, nagomila(va)ti, skupljati aglosija (grč. a- bez, glossa jezik) med. nijemost, mutavost; aglosostomija aglosostomija (grč. aglossos nijem, sto-ma usta) med. v. aglosija aglucija (lat. aglutio) med. nemogućnost gutanja; agluticija aglutinacija (lat. agglutinatio) nagomilavanje, skupljanje; fil. najniži stupanj aperceptivnog spajanja predo-džaba pri čemu, doduše, nastaje nova zbirna predodžba, ali njezini sastavni dijelovi ipak ostaju samostalne predodžbe; med. svojstvo imunog krvnog seruma da skuplja bakterije u gomilice (npr. kod tifusa); sljeplji-vanje rana pomoću tekućine koja ponovno spaja odvojene dijelove (lim-fa); gram. stapanje dviju riječi u jednu aglutinacija 34 agora aglutinacija (lat. aglutinatio) med. v. aglucija aglutinancije (lat. agglutinantia) mn. med. lijekovi za brzo zarašćivanje rana; sredstva za slijepljivanje aglutinativan (lat. agglutinare prilijepiti) koji srašćuje, koji zarašćuje, koji zaliječi; koji se priljepljuje, pri-Ijepni, s priljepcima; aglutinativni jezici lingv. jezici kod kojih se riječi tvore dodavanjem gradivnih elemenata na korijen riječi, npr. turski i dr. aglutinini (lat. agglutinare prilijepiti) mn. med. tvari koje nastaju u krvi pod utjecajem bakterija i krvnom serumu daju sposobnost izazivanja aglutinacije

aglutinirati (lat. agglutinare) slijepiti, prilijepiti, priljepljivati, sastaviti, srasti agma (grč. agma) lingv. naziv za glas n kad stoji ispred glasova k, g, h, (tada ga nesvjesno izgovaramo kroz nos) agnacija (lat. agnatio) krvno srodstvo, srodstvo po ocu agnat (lat. agnatus) rođak s očeve strane, rođak po krvi agnatičan (lat. agnatus) srodan po očevoj strani, po ocu agnatija (grč. a- bez, gnathos čeljust) med. nedostatak čeljusti agnominacija (lat. agnominatio) v. anominacija agnoscirati (lat. agnoscere) priznati (npr. potpis, mjenicu i si.) agnosticizam (grč. agnostos nepoznat) izraz koji obuhvaća veoma različite pravce (transcendentalni idealizam, pozitivizam i dr.) koji zastupaju gledište da je stvarnost nemoguće spoznati agnozija (grč. a- bez, gnosis spoznaja) psih. nesposobnost raspoznavanja, razumijevanja i označavanja pojmovima onoga što se zamijeti pomoću osjetila, npr. kad bolesnik predmete vidi, ah ih ne raspoznaje i dr.; fd. polazna točka Sokratove filozofije: "Znam da ništa ne znam" Agnus Dei (lat.) Jaganjac Božji, jedno od Kristovih imena (Iv 1,29) agofilomanija (tal. ago igla, grč. filos prijatelj, mania pomama, strast) izraz za strast ubadanja u venu i uta-kanje bilo kakve neškodljive tekućine kojom se zamjenjuje ubrizgavanje neke droge agogika (grč. ago vodim) glaz. naziv za postupne promjene tempa radi što življeg i plastičnijeg izvođenja glazbenog djela agometar (grč. ago vodim, metron mjera) fiz. v. reostat agon (grč. agon borba) gimnastičko, konjičko i glazbeno natjecanje kod starih Grka agona (grč. agonos neplodan) zem. crta koja na zemljovidu spaja mjesta na kojima je magnetna deklinacija jednaka nuli agonija (grč. agonia borba) smrtna borba; smrtne muke, izdisanje, stanje koje prethodi smrti; smrtni strah, očajanje agonist (grč. agonistes) borac, gimnastički, konjički i glazbeni natjecatelj kod starih Grka agonistarh (grč. agonistes, archos) nadzornik gimnastičkih, jahačkih i glazbenih natjecanja kod starih Grka agonistika (grč. agon borba) borba, natjecanje; borilačka, gimnastička, hrvačka vještina agonizam (grč. agon) borba, utakmica agonografvja (grč. agon borba, grafia opis) opis(ivanje) borbe agonotet (grč. agonothetes) redatelj gimnastičkih, konjičkih i glazbenih natjecanja kod starih Grka, sudac u borbi agora (grč. agora trg) 1. u starogrčkim gradovima: glavni trg; 2. narodna agorafobia 35 agrestan skupština starih Atenjana; mjesto gdje se ta skupština sastajala agorafobija (grč. agora trg, fobeo bojim se) med. nervozni strah od prelaženja preko trgova, ulica i uopće praznih prostora agracijacija (lat. aggratiatio) pomilovanje agrafa (fr. agraffe) 2. kopča, spona (kao nakit) agrafa (grč. agrafos nenapisan) 1. mn. teol. pojedine rečenice koje se navode kao Isusove riječi kojih nema u kanonskim Evanđeljima, ali ih navode drugi apostoli i crkveni oci (npr. Djela apostolska 20,35) agrafija (grč. a- bez, grafo pišem) med. gubljenje sposobnosti pisanja, bolest koja se javlja zbog nekih bolesti mozga Agram (njem., navodno od am Graben na jarku, na nasipu) staro njemačko ime za Zagreb agramatist (grč. a-grammatos) onaj koji ne zna pisati, nepismenjak agrar (grč. agros, lat. ager njiva, polje) opći izraz za pojmove koji obuhvaćaju poljoprivredu, zemlju, zemljišne odnose, zemljišne reforme, zakone i dr.; pasti pod agrar biti obuhvaćen odredbama zakona o agrarnoj reformi agrarac (lat. agrarius) zemljoradnik; pristaša zemljoradničke politike agrarizam (grč. agros, lat, ager njiva, polje) ekonomsko-politički pokret čiji je cilj unapređenje i zaštita poljoprivrede i poljoprivrednika od drugih grana proizvodnje (industrije i dr.)

agrarni (lat. agrarius) koji se tiče zemlje, zemljoradnički, poljoprivredni; agrarna reforma reforma koja se odnosi na zemljoposjed; ponovna raspodjela zemlje agravacija (lat. aggravare otežati) otežavanje, otezanje, pogoršanje; povećanje, pooštrenje, npr. kazne agreaža (fr. agreage) trg. nagrada posredniku; kurtaža agregacija (lat. aggregatio) nagomilavanje, nakupljanje, zbijanje; pridruživanje, primanje u neko društvo; izvanredna profesura agregat (lat. aggregatum skupina) min. masa koja je nastala putem sjedinjavanja više istovrsnih stvari, masa koja sadrži u sebi različne sastavne dijelove; mat. zbroj, iznos; meh. di-namo-stroj i motor, generator i motor agregatno stanje fiz. stanje u kojem se neko tijelo javlja, način spajanja i zbijanja dijelova po kojem se tijela dijele na čvrsta, tekuća i plinovita agregirati (lat. ad pri, grex stado, agre-gare) primiti u neko društvo, pridružiti; gomilati, nagomilati, zbiti, spojiti u jedno tijelo agreman (fr. agrement pristanak) pristanak države da primi određenu osobu za diplomatskog predstavnika neke druge države agrergografija (grč. agros njiva, ergon djelo, grafia pisanje, opisivanje) opisivanje poljoprivrednih sprava agresija (lat. aggressio) napad, napadanje; nasrtljivost, nasilje agresini (lat. aggredi) mn. med. neo-trovne tvari kojima bakterije, proizvodeći ih, svladavaju otpornost organizma agresivan (lat. aggressivus) nasrtljiv, koji je sklon napadanju, napadan, nasilan agresor (lat. aggressor) nasrtljivac, napadač, napadačka ili izazivačka strana agrest (tal. agro, agresto, lat. aseg ljut) sok iscijeđen iz nezrelog grožđa, upotrebljava se za ocat, limunadu i dr. agrestan (lat. ager njiva, polje, agres-tis) seljački, seoski; poljski; pren. grub, neuglađen, neobrazovan agrestija 36 agrometeorologij a agrestija (lat. agrestis poljski, seoski) seljaštvo, prostaštvo; grubost, neu-gladenost, neobrazovanost agri- (lat. ager) predmetak sa značenjem: poljoprivreda agricola čit. agrikola (lat.) seljak, poljoprivrednik agrikultura (lat. agricultura) zemljoradnja, ratarstvo, zemljodjelstvo agrikulturni (lat. agricultura) koji se tiče zemljoradnje, poljoprivredni; agrikulturni sustav v. fiziokratski sustav; agrikutturna kemija dio primijenjene kemije koji se bavi kemijskim uvjetima života korisnih biljaka (žitarica) i domaćih životinja; agrikul-turna fizika fizika primijenjena na zemljoradnju; agrikulturne države države u kojima su zemljoradnja i stočarstvo glavne privredne grana (suprotno: industrijske države) agriofag (grč. agrios divlji, fagein jesti) divljak koji se hrani sirovim mesom životinja, osobito divljači agriotimija (grč. agrios divlji, thvmos duša) divljaštvo, divlja ćud; luđačka sklonost ubojstvu Agripa (lat. Agrippa) 1. rimsko osobno ime; 2. med. nepravilan porođaj, kad dijete dolazi na svijet najprije nogama umjesto glavom; također: agrip-ski porođaj agripnija (grč. agrvpnia) med. budnost, nesanica, nespavanje agripnokoma (grč. agrvpnia, koma neprirodna pospanost) med. nesanica praćena velikom željom za spavanjem agro- (grč. agros, lat. ager) predmetak u složenicama sa značenjem: polje, poljski, poljoagrobaza (lat. ager polje, grč. basis temelj) kratica za agronomska baza (seoska poljoprivredna središnjica) agrobiologija (lat. ager polje, grč. bios život, logia znanost) dio biologije koji proučava uspijevanje i iskoristivost biljaka s obzirom na kakvoću zemljišta agrobotanika (grč. agros, botane trava) dio botanike koji proučava morfološke i fiziološke osobine kultiviranih biljaka agroekologija (lat. ager polje, grč. oikos kuća, logia znanost) znanost o smještaju poljoprivrednih površina

agrofitotehnika (grč. agros, fyton biljka, techne vještina) agr. vještina obrađivanja i uzgoja biljaka, osobito kultiviranih biljaka agrogeologija (grč. agros, ge zemlja, logia znanost) dio geologije koji skuplja i potanko obrađuje one dijelove geologije koji se tiču poljoprivrede agrokemija (agros, cheo lijem) dio kemije koji, na osnovi pokusa, ispituje utjecaj zemljišta na prehranu i sastav kultiviranih biljaka agrokemija (lat. ager polje, grč. che-meia) grana kemije koja se bavi proučavanjem kemijskih procesa i elemenata s obzirom na plodnosti zemljišta (npr. primjena umjetnih gnojiva i uporaba kemijskih sredstava, tj. pesticida radi zaštite raslinja i dobivanja većeg uroda agroklimatologija (grč.) grana klimatologije koja proučava klimatske elemente i varijacije koje utječu na razdiobu biljnog svijeta na površini Zemlje agromaksimum (lat. ager polje, maximum) najveća količina zemljišnog posjeda koju smije imati neki pojedinac agromanija (grč. agros, mania pomama, ludilo) strasna ljubav prema zemljoradnji agro melioracija njegovanje tla racionalnom obradom, gnojivima, zaštići-vanjem od erozije i si. agrometeorologija (lat. ager polje, grč. meteoron koji se nalazi u zraku, logia znanost) grana meteorologije koja Agron 37 ahreja proučava vremenske elemente i pojave koje utječu na razvoj usjeva Agron kralj svih Ilira u 3. st. pr. n. e., muž glasovite Teute agronom (grč. agronomos) poljoprivrednik, osobito: inženjer poljoprivrede, školovan poljoprivrednik agronomija (grč. agronomia) znanost o obrađivanju zemlje, racionalna zemljoradnja a gro pedologija (grč. agros, pedon zemlja, tlo, logia znanost) znanost koja proučava fizička, kemijska i biološka svojstva zemljišta u vezi s racionalnim podizanjem kultiviranih biljaka agrostemin (lat. agrostemma) kem. al-kaloid koji se nalazi u sjemenu kukolja agrostografija (grč. agros polje, grafo pišem, opisujem) opisivanje trava agrostologija (grč. agros polje, logia znanost) znanost o travama agrotehnika (grč. agros, techne vještina) poljoprivredna tehnika, znanost koja proučava načine uzgajanja biljaka na različitim zemljištima radi dobivanja visokih, stalnih i po kakvoći dobrih prinosa Ah znak za amper-sat Ahasver (hebr. Achaschverosch) starozavjetni oblik imena perzijskog kralja Kserksa; kasnije je ovim imenom nazvan i Vječni Žid, tj. čovjek kojega je, prema legendi, Bog prokleo da ne može nikad umrijeti ni smiriti se, nego mora vječno lutati ahat (grč. achates) min. vrsta dragog kamena, mineral sastavljen od više vrsta kvarca (kalcedona, karneola i dr.), s veoma šupljikavim kalcedon-skim slojevima, tako da mogu upijati boje zbog Čega su u trgovinama najčešće umjetno obojeni; služi za nakit ahatizirati (grč. achates) dati nečemu preljeve boja i šare kao kod ahata, izraditi da izgleda kao ahat aheman (grč. a-, cheo lijevam, chemeia) pr. fiz. koji slabo ili nikako ne propušta onaj dio svjetlosnih zraka koji izaziva kemijske promjene na nekom tijelu ahemanzija (grč. a-, chemeia) fiz. svojstvo nekog tijela da slabo ili uopće ne propušta svjetlosne zrake koja imaju kemijska djelovanja ahidrija (grč. a-, hydor voda) nedostatak vode, oskudica u vodi, bezvod-nost Ahil (grč. Ahilleus) mit. najveći grčki junak u Trojanskom ratu, sin Peleja i božice Tetide ahilija (grč. a-, chylos sok) med. bolest želuca zbog nenormalnog izlučivanja želučanog soka; sastoji se u tome što u želučanom soku nema dovoljno sol-ne kiseline i nekih fermenata Ahilova peta Ahil je mogao biti ranjen samo na jednome mjestu, i to na peti; otuda: slabost, slaba strana, mana nekog Čovjeka; Ahilova tetiva anat. najjača nožna tetiva koja se spušta od stražnjeg dijela lista do pete ahimsa (sanskrt. ahimsa "ne povrijediti") osnovni moralni zakon budizma, hinduizma i jainizma: zabrana ubijanja živih bića ahipnija (grč. a-, hypnos san) med. nesanica, nedostatak sna; prid. ahipni-čan

ajnleger (njem. fr. bljedilo. dobar i mudar savjetodavac ahlis (grč. Topf lonac. tablični mu je broj 99. aitia uzrok. općom neotpornošću organizma. lat. ajntopfesn ajnjeriger (njem. Eier jaja. Eiffelov toranj ajmpindekl (njem. a-. Eirspeise) omlet. lat. kajgana. Eis led. pomračenje vida. dio tiskarskog stroja koji služi za stavljanje papira u stroj ajnpren (njem. gubitkom tjelesne mase. einlegen staviti) tisk. International Association of Art Critics Aida glavna junakinje znamenite Ver-dijeve istoimene opere (ime nema posebno značenje. slabokrvnost Ah rim an 38 ajskafe Ahriman (perz. kasnije proizveden u ciklo-tronu i nuklearnim reaktorima. znak E i Es (naziv prema A. pren. pržena izmučena jaja Ajfelov toranj v. postignuta ušteda davala se za ratne potrebe. acht osam) osmica. Hagia Sofia Sveta Sofija) prije: poznata kršćanska bazilika. ein jedan. Jahr godina) točnije: Einjährig-Freiwilliger "jednogodišnji dobrovoljac" (austrougarski vojni obveznik na tzv. partner.) Međunarodno udruženje umjetničkih kritičara. jastuk u koji se stavlja dojenče ajnakter (njem. ein jedan. Einsteinu) ajntopfgeriht (njem. homoseksualci i ovisnici o drogama koji razmjenjuju intrav^n-ske injekcije aitiologija (grč. bog i praizvor svega zla. ahyr posljednji) drugi svijet. ed (fr. prestanak izlučivanja žuči ahreja (grč. pomaganje. med. acholos) med.) podsjetnik AIDS (engl. najveći i poslije Ahila najhrabriji grčki junak pod Trojom. izmislio ga je Verdi) aide čit. Kaffee kava) ledena kava Aka Larencija 39 akatalektičan stih . achlys) tama. sin Telamona. boja kože) med. Aias) mit. Einbrenn) zaprška. đačkom roku) ajskafe (njem. vječni protivnik Ormuzda Ahter (njem. nakon eksplozije hidrogenske bombe. radnik koji stavlja arke u tiskarski stroj. bolest se očituje vrućicom. ujušak ajnlag (njem. eins jedan) vrsta kartaške igre ajngemahtes (njem. poglavica zlih duhova. logia zna* nost) v. Deckel poklopac) povoj. AICA kratica za Association Internationale des Critiques d'Art (fr. chros koža. iskrivljenje kotača na biciklu (kotač nalikuje na brojku 8). cognac rakija od vina) liker od jaja i konjaka (vinjaka) ajeršpajz (njem. igraća karta osmica i dr. actus Čin) kazališni komad u jednom činu ajnc (njem. engl. ajnpren-juha prežgana juha ajnštajnij kemijski element otkriven 1952. aide. u zendskoj religiji i Zaratustrinom naučavanju: simbol negativnog načela. ugrožene su promiskuitetne osobe. kralja salaminskog. Einlage) uložak koji se stavlja u obuću kod ravnog stopala i si. adiutare) pomoć. Acquired Immunodeficiency Syndrome) sindrom stečene imunodefitijencije.) ime mudrog savjetnika kralja Davida. etiologija Aja Šonja (od grč. Gericht jelo) u nacističkoj Njemačkoj: propis koji utvrđuje da se nekoliko dana u tjednu mora u domaćinstvima i restoranima kuhati samo jedno jelo (ili: više jela u jednom loncu). za-frig. u v^stu: suigrač.ahiret (tur. zbog izostanka imunosnog odgovora na virus HIV (Human Immunodeficiency Virus) koji u organizam dospijeva preko ozlijeđene sluznice ili krvnim preparatima. ein jedan. magličasta mrlja na rožnici oka Ahmozis egipatski naziv za Mojsija aholija (grč. danas: muzej u Carigradu Ajant (grč. otokom limfnih žlijezda. npr. skraćenica od. Eingemachtes) vrsta krepke juhe s mesom i drugim dodacima.) mit. ed memoar (fr. zagrobni život Ahitofel (hebr. aidememoire fi^lj. nakon Ahilove smrti uzalud je želio dobiti njegovo oružje te je zbog toga poludio i ubio se od žalosti ajerkonjak (njem. einbinden uvezati.

prema legendi. kod slobodnih zidara: simbol čednosti i nevinosti (po tome što grč. obrazovan na visokoj školi. lat. papilomi i dr. Acca Larentia) u starorimskoj mitologiji: žena pastira Faustula s kojim je odgojila Romula i Rema (njih je. grafia pisanje) med. nepojmljiv. a-katalekti-kos) poet. nesposobnost vršenja bilo kakvih računskih operacija (najčešće se javlja kod organskih oštećenja mozga) akampsija (grč. nemogućnost sređivanja riječi u rečenice (pri pisanju) akatalektičan stih (grč. malodušnost. accelerativus) ubrzan. a-. akairos nezgodan. svečana priredba u slavu nekog značajnog događaja ili neke osobe akademik (grč. akademikos) polaznik neke visoke škole za znanost ili umjetnost. nečistoća krvi akatastatičan (grč. nenaklonost prema čistoći. akademski građanin polaznik. pelviš zdjelica) med. školski. akatharsia) nečistoća. med. koji pripada akademiji 4. nepriličan. 2. potres mozga akataleptičan (grč. akaša je ono iz čega sva bića' proizlaze i u što se vraćaju akatagrafija (grč. akardija (grč. a ne. accelerare) ubrzati. a-.) 1. med. akampsia) negipkost. akakia) bot. ubrzavati . dakle. neprikladan govor akalkulija (grč.Aka Larencija (lat. neshvatljiv akatapoza (grč. član udruženja za unapređenje znanosti i umjetnosti akademizam (grč. omanje trnovito drvo koje pretežito raste u Africi i Australiji. bodljikava zdjelica. nezapaljiv akceleracija (lat. akantha bodlja. kardia srce) fiziol. 3. prostor predočen kao materijalni element. akademikos) koji pripada visokoj. po naučavanju Upani-šadat etar. koji ubrzava. velikoj školi (sveučilištu. neuredan. neshvaćanje. udruženje znanstvenika i umjetnika radi unapređivanja znanosti i umjetnosti. me-kuštvo akarijaza (grč. odgojila vučica) akacija (grč. lat. čekinja. koji se tiče akademije 4. Platonova škola. med. smetnja površinskog osjeta — bolesnik se osjeća kao da ga netko bode iglicama akantologija (grč. pren. krut. akademska rasprava strogo znanstvena rasprava. koji se tiče ove. logia govor) nezgodan. riječ akakia znači nevinost) akademija (grč.. ukočenost udova akantestezija (grč. tj. akatholikos) kršćanin koji ne pripada katoličkoj vjeri. "zgrčenost. a-katastatos) nepostojan. ovaj čovjek bio je vlasnik vrta o kojem je riječ pod 1. ne-dostatk srca. med. akantha trn. 5. koštane izrasline u zdjeličnoj šupljini koji sužavaju zdjelicu i otežavaju porođaj akantoza (gr. pren. akantha bodlja) med.) fil. Platonova filozofija. nedostatak razumijevanja. akarpia) neplodnost akašaUnd. akademia) u likovnim umjetnostima: smjer kod kojega je težište u strogom pridržavanju tradicionalnih (antičkih) umjetničkih oblika i pravila. zbirka satiričnih podrugljivih pjesama akantopelvis (grč. osobito protestant akaustičan (grč. vrt u blizini Atene gdje je Platon poučavao u svojoj filozofiji. 4. akademia od osobnog imena Akademos.. calculare računati) med. logia govor) ht. acceleratio) fiz. nestalan. nemogućnost pijenja ili gutanja akatarzija (grč. kata. a-. u nezgodan trenutak. bod-ljika. bez unošenja samostalnih osobnih osjećaja i shvaćanja. ubrzavajući akcelerirati (lat. aisthanomai osjećam) med. akantha bodlja. nepravilan (za groznicu) akatolik (grč. promjena kože zbog neprirodnosti sluz-noga sloja pokožice. kataposis pijenje) med. student sveučilišta akairologija (grč. stih klasičnih pjesnika kod kojega je posljednja stopa potpuna akatalepsija 40 akcesist akatalepsija (grč. visoka škola za znanost ih umjetnost. ubrzavanje akcelerativan (lat. kao "prostorna supstancija". praćena hiper-trofičnim promjenama na koži. akataleptos) nedokučiv. ubrzanje. usiljen. upotrebljava se u farmaciji kao sredstvo za ublažavanje na-draženosti sluznice. akatalepsia) nesposobnost shvaćanja biti neke stvari. akari grinja) vrsta šuge kod domaćih životinja (uzročnik je jedna vrsta grinja) akarpija (grč. a-kaustos) nesagorljiv. osnovna mu je karakteristika oponašanje antičkih uzora akademski (grč. kao što su bradavice.

društvo društvo vlasnika akcija (dionica) nekog poduzeća kojima je cilj zajednički rad i zajedničko privređivanje. accentus) naglasiti. accidere. stupanje na vlast akcesist (lat. sporedna nagrada akcesoran (lat. vlasnik dionica nekog trgovačkog ili industrijskog poduzeća. sporedna. koji se tiče djelovanja. riječ kojom se izražava primanje mjenice. ono što još prioa-da glavnoj stvari. prihvatljiv. sloga ili neke riječi putem naglašavanja. prilaz. acceđere pristupiti. akcijski radijus zrak. slučajna osobina nečega (za razliku od esencije ili supstancije). stavljat: naglaske (akcente) na riječi akcepcija (lat. accelerare ubrzavati. accidentalia) slučajnosti. tisk. akcentuacija akcentuirati (lat. prihvaćen) potpis na mjenici kojim se potvrđuje da potpisnik svojim potpisom jamči za uplatu mjenične svote u određeno vrijeme. prihvaćanje. actio tužba) tužiti. v. isticanje u govoru nekog glasa. accessus. acceptibilitas) prim-ljivost. akcept akceptant (lat. stavljanje znakova za naglašavanje riječi (akcenata) akcentuiranje (lat. metron mjera) instrument za mjerenje ubrzanja c akcent (lat. staviti. accentus naglasak. priznati. pristup) početnik. accepti latio) trg. slučajne osobine neke stvari. fini.. posrednik. accentuation) gram. dionica. djelatnost. trg. accentus naglasak) gram. vrijednosnih papira i si. posebni tiskarski poslovi za koje se traže stručno osposobljeni slagari. accidentialis) nebitan. priključak. a što bi moglo biti i drukčije pa da se bit te stvari ne promijeni. primljena mjenica akcepta (lat. senzal akcionirati (lat. med. acceđere) pristup. djelatni. djelovanje. na probu akcesit 41 aklamirati akcesit (lat. acceptio) primanje. a druga akceptant — primatelj). grč. dioničar. akcent akcentuacija (fr. acceptare) primiti. pribli-ženje. accentus) gram. acces-sit) pohvalnica (učeniku pri dodjeljivanju nagrada u školi). accidentia) ono što nije bitno. napadaj groznice akcesija (lat. naglašavati. sporedan posao. jedna je promitent — ponuditelj. član nekog akcionarskog društva akcionarske. actionator) tužitelj. pomoćni akcidence (lat. actio. izrada tablica. prihvatiti. djelovanje) radni. poduzetnost. akcidencija (lat. slučajna zarada akcident (lat. eng. dohoci akceptabilan (lat. accessio) pristup. koje nisu bitne. actionnarie) trg. druga nagrada. unošenje u knjigu nekog duga kao plaćenog prije nego što je stvarno plaćen akceptirati (lat. usvojiv akceptacija (lat. actio rad. pripravnik u službi ili zvanju. optužiti. uzgredan. odobriti. udaljenost koju zrakoplov može prijeći (s povratkom na polaznu točku) bez spuštanja i uzimanja goriva akcindentalije (lat. accidere dogoditi se) nebitna. accessorius) sporedan. action) radnja. primanje nekog pravnika u sud radi praktičnog vježbanja. usvojeno značenje neke riječi akcept (lat. prihvatljivost akceptilacija (lat. accidens. od dviju ugova-račkih strana. čovjek koji je primljen u službu kao pripravnik. usvajanje. paciscenata. društvo osnovano na podlozi uplaćenih akcija akcionator (lat. udio s određenim kapitalom u kakvom privrednom ili trgovinskom poduzeću i dokument o tom udjelu akcijski (lat. istaknuti (glas. accepta) mn. accidere) mn. trasat akceptibilitet (lat. optuživati . acceptatio cambii) primanje mjenice.akcelerometar (lat. slučajan. disciplina koja se bavi naglascima (akcentima). sporedan. akceptirati mjenicu obvezati se na plaćanje mjenice pismenom zabilješkom na samoj mjenici akces (lat. znak za obilježavanje naglaska akcentologija (lat. naglašavanje. naglasak (sloga ili riječi). obrazaca. sporednosti akcionar (fr. v. prihodi. slog ili riječ). stupanje u neku službu radi stjecanja prakse u poslovima. acceptans) primatelj (kod svakog ugovora. grč. accessus pristupanje. acceptus primljen. koji nema veze s biti stvari akcija (lat. slučaj akcidentalan (lat. logia znanost) gram. stoje promjenjivo ili slučajno u nekoj stvari. fr. onaj koji prihvaća mjenicu. acceptabilis) prim-ljiv.

Čuti. kvanos tamno-plav. urediti. prijelomno stanje u razvoju bolesti. aceise.akcipirati (lat. o sredstvima zn liječenje rana akomija (grč. accidere događati se) prirez. akumetar akognozija (grč. aceise) onaj koji plaća prirez. ukočenost jednog ili više udova. spojiti više stavki u trgovačkoj knjizi akologija (grč. accommoder) prilagoditi. izravnati. lat. a-. čovjek koji ne trpi ničiju vlast akenonoet v. aceisa. zagrliti. gnosis poznavanje) međ. akos hjek. najpoznatija predstavnica: lirska pjesnikinja Ana Ahmatova (pravim imenom Ana Andrejevna Gorenko. pratiti nečije pjevanje (solo) instrumentom akompli (fr. zagrada. prilagođavanje. med. potrošarinu. koji ne prelama. uzetost živaca akirija (grč. bez pojedinačnog glasovanja aklamirati (lat. udobno smjestiti. pristankom svih. accompagner) pratiti. ake liječenje. acelamatio) burno odobravanje. 1889—1966) akoazma (grč.) izvršiti izbor ili usvojiti kakav prijedlog jednoglasno. opažati. kirurgija akizam (grč. accoler) obgrliti. aceridi akezija (grč. aceise). akmeizam struja u ruskoj književnosti koja se pridržavala načela "umjetnosti radi umjetnosti". akos lijek. akoe sluh) med. prilagođavati se podneblju. osjetiti. akinesia) nepokretljivost. poreznik akedija (grč. akvria) uporaba riječi u prenesenom smislu akiurgija (grč. oporezovati akcizor (fr. porez na potrošnju akcizant (fr. sljepilo za plavu boju akinezija (grč. ne lomi zrake aklimatizacija (lat. naučiti akciza (fr. (u vrijeme Stolipinove reakcije). prilagodba biljki i životinja nekom dotle stranom podneblju. par aklamasjon (fr. blepo vidim) med. par acelamation čit. sprava za mjerenje stupnja jačine osjetila sluha. akesis) v. logia znanost) znanost o lijekovima. aceise) odrediti prirez. izgladiti. ćela. znanost o operacijama. poravnati. kad se netko pravi da za nešto ne mari. aecipere) primiti. a. sprovoditi. v. acezija akianoblepsija (grč. znak koji spaja više nota koje treba istodobno svirati akolirati (fr. izabrati aklastičan 42 akordeon bez pojedinačnog glasovanja. znanost o liječenju rezanjem. staviti u zagrade. collum vrat. pozdravljati klicanjem aklastičan (grč. navikavanje na tuđu klimu. kome kosa) med. metron mjera) med. glaz. vršak. pren. accommodatio) prilagodba. pren. akefalos bezglav) sanjar. akkizomai pretvaram se) pretvaranje. accompli) završen. ret." aklamacija (lat. shvatiti. fr. acenonoet akeridi mn. fr. acclamare izvikati) odobravati uzvikivanjem. acclimatisatio) pri-lagodavanje tuđem podneblju. naviknuti se na neku tuđu klimu. klicanje. ergon djelo) med. javila se nakon revolucije 1905. akomodacija oka prilagođavanje očne leće različitim udaljenostima gledanja akomodirati (lat. npr. kritično. trg. acedija akefal (grč. accolade zagrljaj) svečani udarac mačem po ramenu novoproglašenog viteza. acclimatisare) prilagoditi se. udomaćivanje aklimatizirati (lat. udomaćiti akme (grč. akedeia) v. farm. opaziti. akuo čujem. kaže: "Nisu ni bile zrele. gotov . akme vrhunac. podmiriti dug akompanjator (fr. tisk. kad medvjed za žute kruške. do kojih ne može. glaz. porez na potrošnju akcizirati (fr. accompagner) pratitelj akompanjirati (fr. accommodare. jsl akomodacija (lat. accollata. poznavanje sredstava za liječenje rana akolada (lat. razumjeti. aklestos neotvoren) opt. halucinacija sluha pri kojoj bolesnik čuje nepostojeće zvukove akoemetar (grč. osjećati. šiljak) med.

Aconitum napellus) kem. samo modifikacije božanstva. nagoditi se sa zajmodavcem u slučaju nemogućnosti urednog plaćanja duga. akoniton jedić. nereligiozan akonitin (grč. uzimanje unaprijed. pisanju. bot. akribeia) točnost. a ne. bolestan izgled lica akozmizam (grč. otvoreno pismo kojim se primatelj pisma umoljava da predavaču. upotrebljava se kao sredstvo protiv reumatizma kod neuralgičnih bolova akontacija (tal. "po svršenom komadu". g. pege izvor) hladne ljekovite vode akreditirati (lat. do određene visine stavi na raspolaganje novac na račun izdavača toga pisma (akre-ditivno pismo). a-. povećanje. ovjeriti. accomplir) zaokružiti. bezvjeran. a conto) v. tj. prinova. confes-sio priznanje) bez vjere. opunomoćiti. upotpuniti akonfesionalan (grč. postići. akridofag (grč. dok su sve ostale stvari. ugađač glazbala akordeon (tal. akratopege (grč. ovjera. accordo) ručna harmonika na razvlačenje. glas. kad se dijete rodi bez jednog dijela ili bez cijele lubanje akratoterme (grč. cirkularni akreditiv akreditivno. a konto akord (tal. accord. akrecija akribija (grč. akribes točan. accordo. krateia nemoć. akordirati 43 akroakordirati (fr. poravnanje. složiti. uz. lat. prilagođavanje glazbenih instrumenata akorporacija (lat. suprotno: ateizam akr (engl. uzimanje predujma. bez istinske stvarnosti. a-. kosmos svemir) filozofsko shvaćanje po kojem postoji. lat. bljedilo. onaj koji se hrani skakavcima akrije (lat. bez religije. med. acer ljut) farm. nečistoća. savjesnost. povjerenje akreditiv (lat. a ne nadnicom. predujam akontirati (tal. akratos jak. klobučić. žice). povjerenje. uzeti (ili: uzimati) na račun. na ime zarade ili primanja. odobriti. poravnati se. a-. pripojiti. ad kod. accoporare) spojiti.akomplirati (fr. združenje akorporirati (lat. trpki lijekovi . urođena nakaznost glave. me-treo mjerim) točno mjerenje . stići brodom akotiledone (grč. kranion lubanja) fizi-ol. u punoj snazi. kosmios uredan) neurednost. pa i sam svijet. kao jedino što doista živi. accorda-tore) glaz. accorporatio) spajanje. temeljitost akribologija (grč. acre) engleska mjera za površinu = 4840 kvadratnih jardi (4047 m2) akracija (grč. a conto) uzimanje na račun. ugovor. dati kredit. slabost) nedovoljna sposobnost vladanja samim sobom akranija (grč. završiti. pripajanje. pogodba. kreditno pismo koje glasi na više osoba ili trgovačkih kuća u raznim mjestima akrement (lat. vilica za usuglašavanje. ljuti. lat. a ne nadnicama. predujmiti akonto (tal. plaćati po svršenom poslu. samo Bog. priznati akordoar (fr. biljke bescvjetnice ako zmija (grč. accordeur. slagati. prilagoditi (glasove. tal. ugodno suzvučje triju ili više tonova. a-. akreditirati se steći ime. crescere rasti) prirast. accreditivum) punomoć. sporazumjeti se. istraživanju i uopće u životu akribometar (grč. porast akrescenzija (lat. slaganje. akribes točan. dopustiti. svota koja se uzima na račun. a-. accor-dium) glaz. metron) sprava za točno mjerenje veoma malih predmeta akribometrija (grč. akreditiranom. accorder) usuglasiti. kotvledon udub-ljenje) mn. vruć) tople ljekovite vode koje sadrže malo otopljenih mineralnih tvari. thermos topao. usuglašavati. pridružiti akostati (tal. unaprijed. accređitare) ovlastiti. alka-loid koji se nalazi u korijenu raznih vrsta jedića. accostare) pristati uz obalu (brod). brižlji-vost. otuda: dati neki posao u akord plaćati taj posao po komadu. a conto). točnost u govoru. fr. accordoir) glaz. akribologeomai biti točan ili temeljit u istraživanju) savjesnost. akris skakavac. accrementum) prirast. posebni način plaćanja radnika. ne nadnicom akordator (fr. fagos onaj koji jede) skakavcojed. prvi put napravljena 1829. suglasnost. sloga. na ime zarade ili primanja.

karpos plod) bot. čistoća boja. predavanje akroamatičan (grč. v. zrak. nesposobnost razlikovanja boja akromazija (grč. bljedoća. optuživanje. okrivljivanje akrimonija (lat. accriminatio) optužba. chroma boja. a ne. privremena bljedoća uzrokovana boravkom na nekim zasljepljivim površinama (npr. akro-amatično predavanje strogo znanstveno predavanje (za razliku od popularnoga). chroma boja) opt. pleće akromonosilabe (grč. akros. supr. akrobateo idem na prstima) vještina koju izvodi akrobat. nosa. akrobateo idem na prstima) vještina izvođenja tjelesnih vježbi kojima je cilj razvijanje snage. razgovor koji je ugodan uhu (osobito za vrijeme jela kod starih Grka). donje čeljusti. akros. akromia) anat. kolon ud) mn. u obliku predavanja.(grč. opos oko) sljepilo za boje. osobito krajnjih akrografija (grč. bistra i veoma ljuta mirisna tekućina koja se stvara suhom destilacijom glicerina i nekih masti akroliti (grč. otklanjanje boja. sićušnost udova.akriminacija (lat. acrimonia) oštrina. akropo-stija akrodinija (grč. v. bezbojnost. teško razumljiv. akroamatikos) koji je određen za slušanje. urođena povećanost udova koja se sastoji u nezgrapnosti i izobli-čenosti lica. poništenje boja (akromatičnim prizmama. oleum ulje) kem. mikros malen) med. akritos neodlučan) koji nema sposobnost prosuđivanja. chroma boja. akroma-tičnim lećama). kefale glava) šiljastost glave. akros. predavanje koje se sluša bez prekidanja (za razliku od onoga koje je u pitanjima i odgovorima) akrobacija (grč. bezboj-nost. acer oštar. akros. nekritičan akrizija (grč. akromion. gornji. a ne. a-. megas velik) med. bljedilo. ruku i nogu. opt. znalac u skakanju i prevrtanju u zraku. chroma boja) stvaranje slike bez obojenih rubova (svojstvo optičkih sustava) akromatizam (grč. akros) predmetak u složeni-cama sa značenjem: krajnji. orao vidim) med. akros. akroama) nešto što se čulo ili što se treba čuti. akrobateo idem na prstima) plesač na užetu. lithos kamen) drveni kipovi kod kojih su krajnji dijelovi (glava. daltonizam akromatopsija (grč. odvne bol) med. a-. ruke i noge) od kamena akromatičan (grč. neodlučnost. koji nije u akronim . a-. akromazija akromatopsija (grč. akro-.krajnji. akros. a-. anat. usnica. grubost. krajnji udovi tijela akrolein (lat. postupak pri radu kiselinama akrogrami (grč. lopatica. potpuno sljepilo za boje. usmen. koji propušta (prelamanjem) bijelu (složenu) svjetlost ne razlažu-ći je u njezine sastavne boje (komponente) akromatičnost (grč. akros. lubanja sa šiljastim tjemenom akrokolije (grč. chronos vrijeme) koji ne zavisi o vremenu. šiljat. med. chroma boja) pomanjkanje normalne pigmenatacije kože. grafia pisanje) tisk. akromegalija akromion (grč. jezika. također: bolesno zadebljavanje kostiju i mekanih dijelova tijela akromikrija (grč. namjerno izvedeno okretanje u zraku (ne spada u ona okretanja koja se izvode tijekom normalnog letenja) akrobat (grč. gipkosti i okretnosti akrobistija (grč. pelivan akrobatika (grč. osobito na njihovim vrhovima. akromatizam akromegalija (grč. monos jedini. neodređenost stanja bolesti akro. otpornosti. razjarenost akrokarpičan (grč. chroma boja) opt. a ne. ops. akro-gramma slovo) pjesme kod kojih stihovi počinju posljednjim slovima prethodnog stiha akroholija (grč. gorčina akritičan (grč. koji nosi plod na vrhu akrokefalija (grč. syllabe slog) stihovi koji počinju posljednjim slogom prethodnog stiha akroničan (grč. akrobistia) v. med. razjaren) jarost. na snijegu) akromazija (grč. šiljast akroama 44 akroničan akroama (grč. zarazna bolest koja se sastoji od boli i utrnulosti udova. akrocholos jarostan. akros. akrisia) nedostatak u sposobnosti rasuđivanja i ocjenjivanja. achromatos) bezbojan.

ungere mazati) mazivo za osovine ili kola. Achse osovina) "osovinaš". obično žive pojedinačno i Često se odlikuju lijepim bojama . "osovine Berlin-Rim-Tokio" koja je uvukla svijet u strahote Drugog svjetskog rata aksolotao (meks. djela. čin. akroterion) arhit. traka) voj. nesuvremen. vrpca koja pada s ramena na prsa. akšam-čiček (tur. aksiom aksist (njem. stožerni časnik) aksenija (grč. ZET = Zagrebački električni tramvaj akropatija (grč. acta od agere djelovati. pristaša Hitler-Mussolinijeve politike tzv. djela apostola. pri obre-zivanju se odreže. neku stvar ili molbu smatrati svršenom. doba od zalaska sunca do potpunog mraka. sudionik u nekom događaju akti 46 aktivirati akti (lat. odstraniti je. axis osovina. onda su i među sobom jednake) aksiomatika sustav aksioma.) veliki slatkovodni vodozemac u Sjev. timologija aksiom (grč. axis osovina. pathos bolest) med. Americi i Meksiku. akšam-cvijet biljka pupoljica (lat. osovina. Oenothera biennis). stanje prije obre-zivanja (kod Zidova). večernji akronim (grč. a i ne traži dokaza jer je očita (npr. čiček cvijet) biljka noćurak (Mirabilis jalapa) akt (lat. morske životinje iz porodice koralja. tražim. pretres. v. metria) mjerenje osovine kod geometrijskih tijela aksungija (lat. actus. svaki svečani javni čin. actum. axioo cijenim. osovinski aksilarni (lat. akros) fil. aktis zraka. Achsel rame. gradska tvrđava u Ateni i ostalim grčkim gradovima akropostija (grč. osobito u sudu. negostoprimstvo. eng. kao i ostalih perifernih dijelova tijela akropola (grč. koji se događa navečer ili kad se spušta noć. akrostichos) pjesma kod koje početna. tj. farm. kad su dvije količine jednake trećoj. actinaria) zool.) biljka srodna limunu od kojega je znatno bogatija vitaminom C aktinij (grč. lat. akta publika (lat. akseničan aksijalni (lat. akroposthia) gornji dio kožice na muškom udu. biljke i životinje kao ukrasi na vrhu. akrobistija akrostih (grč. manteia proricanje) proricanje po sjekirama aksiologija (grč. npr. oni koje se tiču države aktinidija (grč. bez kostura.. axenia) negostoljubivost. javni spis Akteon (grč. designacija akata popis akata koji se nalazi u jednoj bilježnici. sljemenu zgrada akrotizam (grč. mast. akta) priključiti aktima. u likovnoj umjetnosti: crtež. javni činovi. u nekim vojskama služi kao oznaka posebne službe (npr. akros. naučavanje o vrijednostima. državnim ustanovama itd. zahtijevam. redni broj 89. posljednjeg uzroka stvari. axine sjekira.) mn. acte) djelo. pr. a katkad i krajnja slova stihova daju neko ime ili neku riječ akroterij (grč. koji vrijedi. ne raditi po njoj ništa. aksolotlo aksonometrija (grč. radioaktivan element. istraživanje prauzroka. znak Ac aktinije (grč. act. axioma) neposredna jasna znanstvena spoznaja. vrh zgrade.: nijedna tvrdnja ne može istodobno biti i točna i netočna. činovi. raditi) mn. salo akšam (tur. akta apostolorum (lat. očita istina. os) osni.45 akter svoje vrijeme. acteur. opći naziv za bolesti na krajnjim dijelovima ruku i nogu. mekanog tijela. Aktaion) kod starih Grka: lovac kojega je božica lova Artemida pretvorila u jelena (jer ju je promatrao dok se kupala) pa su ga rastrgah vlastiti psi akter (fr. akšam večer) sumrak. rasprava. akro-polis) gornji grad. Band vrpca. četvrta dnevna muslimanska molitva (večernja). težnja za onim što je najviše u spoznaji (teorijski akrotizam) i djelovanju (praktični akrotizam) akrozofija (akro-sofia) najviša mudrost akselband (njem. gornji dio. fr. atomska težina 227. axios vrijedan. tj. moruzgve. onyma ime) kratica sastavljena od početnih slova ili početnih slogova neke složene riječi ili više riječi. lat. actor vršitelj. slika ili kip golog ljudskog tijela. mn. staviti ad acta (čit. acta apostolorum čit. čin. spoznaja koja se ne može dokazati. teorija vrijednosti. spisi koji se tiču nečega. axilla pazuho) pazušni aksinomantija (grč. kaz.-lat. aktis zraka) kem. osobito sudski čin.) mn. izvršitelj) glumac. akros. axon os. acta publica čit. logia znanost) fil.

prenosiva i na ljude. trg. sprava za mjerenje jačine rentgenskih zraka pomoću selena aktinomikoza (grč. aktivitet aktor (lat. praktično. nevidljive zrake aktiti (grč. actor) prav. jednočinka. activare) staviti u djelovanje. današnji. activus djelatan. uzročnik je gljivica zvjezdasta oblika. sprava kojom se mjeri jačina Sunčevog toplinskog zračenja aktinometar (grč. raditi) fil. činjenični. danas: trgovinska djelatnost nekog naroda koja i uvoz i izvoz proizvoda vrši vlastitim kapitalom i vlastitom radnom snagom. pospiješiti. 2. mykes gljiva) med. vrijednosni papiri. aktinos sunčana zraka. goveda i svinja. istinit. ultraljubičastih zraka da izazovu kemijske promjene. metron) fiz. ispitivanje. activus djelatan) radan. liječenje zrakama aktinski (grč. zrakast aktinoskopija (grč. skopeo gledam) med. radni. kemijsko djelovanje sunčanih zraka aktinoelektricitet (grč. aktualna energija živa sila. koji je na dnevnom redu. za razliku od pasiva. koji označava djelatnost) 1. tj. član aktiva (v. aktis zraka. suvremen. primorci aktiv (lat. svojstvo sunčanih. radan. njegovim stalnim nastojanjem. pristaša ak-tivizma. rentgeno-gram aktinometar (grč. aktis zraka. okretan. elektron) elektricitet što ga u kristalima izazivaju svjetlosne ili toplinske zrake aktinograf (grč. aktinske zrake zrake s kemijskim djelovanjem. također: instrument koji bilježi promjene (varijacije) u jačini sunčanih zraka aktinografija (grč. activa) trg. onaj čija su potraživanja veća od dugovanja. actuatio) med. ultravioletne. koji radi. dan. activus) 1. aktinos zraka) fiz. activitas) živost. gram. koji kemijski razgrađuje. imovina. fr. imanje (novac. pojavljuje se na probavnim organima. shvaćanje da je za napredak čovječanstva od posebne važnosti razuman i stalan utjecaj ljudskog znanja i htijenja na kulturu i život uopće. aktis zraka. ne dospije đo potpune samospoznaje i samostalnosti aktivna trgovina 1. grafo pišem) fiz. actualis. još u službi. suprotno: pasivna trgovina aktivnost (lat. grafia opis) proučavanje zraka. activus djelatan) onaj koji je djelatan. potraživanje (suprotno: pasiva) aktivan (lat. aktis. torba za spise aktšlus (njem. 2. koji kemijski djeluje. prije: izvozna trgovina. advokat. dramsko djelo u jednom činu. skupina najdjelatnijih članova neke organizacije aktiva (lat. koji djeluje. thera-peia liječenje) med. živ. dat. zarazna bolest najprije primijećena kod konja. izdavatelj punomoći. djelovanje nekog lijeka na organizam aktualan (lat. aktivnost aktivizam (lat. radi aktivist (lat. activus) v. aktiv 2) aktivitet (lat. kinetička energija . actuel) sadašnji. ultraljubiČaste zrake. djelatnost. activus. fil. aktis zraka. aktis gen. pospješivati aktivist (lat. zračenje rent-genom aktinoterapija (grč. okretnost. nekretnine). 2. gram. uvesti u aktivnu službu. koji se odnosi neposredno na današnjicu. aktivizam je moralni (etički) zahtjev da čovjek ne smije mirovati sve dotle dok ljudska priroda. u plućima (zbog udisanja zarazne prašine gljivica) ili na površini kože ako je na njoj bilo ozljeda aktinomorfan (grč. radni aktive (lat. zraka) fiz. aktis zraka. ispitivanje pomoću rentgenskih zraka aktinogram (grč. tužitelj. zastupnik aktovka (lat. ubr aktivist 47 akupiktura zati. Aktschluss) završetak dramskog čina (osobito: efektna završna scena) aktuacija (lat. metron) fiz. od kojih vlasnik ima koristi. aktis zraka. activa) trg. pozitivni sastavni dijelovi nekog imanja. u djelovanju.aktinizam (grč. stvaran. ubrzavati. gramma slovo) rentgenska slika. revnost. aktis zraka. akte strma obala) mn. agere djelati. aktis. marljivost. vrijedan. actus radnja) 1. instrument za mjerenje jačine kemijskog djelovanja nekog svjetlosnog izvora (aktinometar). ili su mu čak na štetu aktivirati (lat. aktis. morfe oblik) bot. aktis zraka. radno stanje (suprotno: pasiv) 2. radinost. oni koji stanuju na obali. objekata koji vlasniku ne donose nikakvu korist. djelovanje.

napravljena od stakla pojačanog plastikom. prikladan za primanje i prenošenje zvuka (npr. najčešće izriče predmet glagolske radnje akuzator (la^r. reflektorima. ac jusatorj tužitelj. (grč. accusativus) gram. vezivati dva po dva. aqua voda. sagrađen tako da se riječi i tonovi mogu svuda lijepo i jasno čuti. pronicavost akumetar (grč. akoemetar akumulacija (lat. zaustavljanje krvi pritiskom krvne žile metalnom iglom akupunktura {lat. actuel) v. accoupler) sparivati. današnja zanimljivost. batiskop . suprotno: akuzator akva (lat. optuživanje akuzativ (lat. grč. kažnjiv akuzacija (lat. oš-troumlje. accusare optužiti. spariti. optuženik. actu-alisatio) provođenje u djelo. prijek. nagomilavaČ) fiz. acutus oštar. an-gularis kutni) geom. oštrokutni akuzabilan (lat. acuitas) šiljatost. acupressura pritisak iglom) med. slušam) fiz. aculeiformis) zajedljiv. lat. akuo čujem) koji odgovara zahtjevima akustike. accuratus) brižljiv. acumen) oštroumnost. agere raditi. kulturno stapanje u etnološkom i sociološkom smislu akumen (lat. akutna bol iznenadna i veoma jaka bol. accumulatio nagomilavanje) 1. akustikos. bistrina shvaćanja. akutna bolest ona koja će se brzo završiti ili ozdravljenjem ili smrću. akuo čujem. accusatorius) prav. akumulacija kapitala povećavanje kapitala time što se dio profita ili kamate dodaje kapitalu da bi se poduzeće ili poslovi proširili akumulator (lat. optužljiv. metron) med. accusatio) tuženje. ostvarivati. primljen od Kineza i Japanaca. današnjica. bathys dubok) elektromotorna naprava (slična modelu morskog psa). aktualnost aktualizacija (lat. ac-cusabilis) tužljiv. suprotno: gkuzatus akuzatorski (lat. punctura bod) med. osobito: oštrina tona akuleiforman (lat. akuo čujem. aktualitet aktuar (lat. uredan. ostvarivanje aktualizam (lat. acupictura) vezenje iglom.aktualitet (lat. ret. sadašnja važnost. actualitas) sadašnjost. način liječenja nekih bolesti. dio fizike koji proučava zvuk akušerstvo (fr. a ne. spojiti akupresura (lat. koja služi za promatranje živol a pod vodom. akuzatorski kazneni postupak optužni postupak koji se vodi na osnovi neke tužbe (suprotno: inkvizitorski kazneni postupak) akuzatus (lat. skupljač. crkva). usp. primaljstvo (dio ginekologije) akut (lat. nagomilavanje (riječi i izraza). optužni. oštrina. v. opremljena kamerama. četvrti padež odgovara na pitanje: koga? š*"o?). uređaj za skupljanje električne energije. cul-tura odnjegovan) preuzimanje i usvajanje tuđih kulturnih elemenata. a obično traje do 40 dana akutangularan (lat. ispravan akustičan (grč. točan.. načelo prirodne povijesti. koji prisiljava na brzo rješenje. po kojem su sile i zakoni koji sada djeluju one iste sile koje su djelovale i u prijašnjim razdobljima Zemljine povijesti aktualizirati (fr. acutus) oštar. savjestan. a ne nešto supstancijalno. ostvarenje. kazalište. actuarius) sudski pisar. acus igla. optu-žitelj. accumulator skupljač. znak za dugouzlazni naglasak. pisar koji vodi arhivske knjige neke ustanove i brine se o spisima akuitet (lat. accoucher) porodiljstvo. accusatus) tuženik. osobito geologije i biologije. aqua) voda akvabatik (lat. stvarnost. dvorana. vez akuplirati 48 akvarij akuplirati (fr. 2. domišljatost. nagomilavaČ akupiktura (lat. spajati. Wund-tovo shvaćanje da je bit duše doživljaj svijesti. actualiser) činiti ili učiniti aktualnim. actualis) fil. tužiteljski. suvremenost. akustična sredstva sredstva koja služe poboljšanju ili pojačanju slabog sluha akustika (grč. danost. teorija aktualiteta psih. pričuvnim kisikom i dr. provesti ili provoditi u djelo aktualnost (fr. oštri akcent akutan (lat. ostvariti. acutus accentus) gram. bodljikast akulturacija engl. sastoji se u tome da se u oboljelo mjesto zabadaju igle akuratan (lat.

acquerello) slika izrađena vodenim bojama akvarelirati (tal. služi za vožnju na vodi akvarel (lat. v. aquila) zool.) glaz. aqua voda. akuatične biljke one koje rastu po močvarnim mjestima. zarada. "kao divljač". navlas.-njem. snažna voda. jednak. ime jednog zviježđa. močvaran. al senjo (tal. aqua voda.) glaz. Al Fatah "borba i pobjeda") najstarija i najveća vojnopoli-tička organizacija palestinskih Arapa. jednakost nominalne i stvarne vrijednosti. lung pluća) naprava koja omogućuje disanje pod vodom akvamarin (lat. kišovitost Al Capone (Alfonso) najpoznatiji američki gangster (1897—1947). orao. agere voditi) prav. aqua voda.) trg. acquerellare) slikati vodenim bojama akvarelist (fr. vodene biljke akvatilije (lat. terra zemlja) posuda u kojoj se drže i uzgajaju vodozemci (amfibije) akvatiČan (lat. El-kuran) knjiga. čitanka. savršeno točno. zarađuje. aqua. slatkovodne životinje akvatorij (lat. kako se hoće al piacimento Čit. iste vrijednosti ili sadržaja. stjecanje akvizit (lat. proziran poludragi kamen koji ima zelenu boju morske vode. pravo odvođenja vode. hotel) hotel na vodi. astr. vodovodna cijev. acquisitum) nešto stoje zadobiveno. al-đami) velika islamska bogomolja Al-koran (ar. mjesto u ljekarni gdje se drži voda akvarijus 49 alacija akvarijus (lat. koji ima jednaku vrijednost.) trg. al marko (tal.) glaz. naziv poznatog talijanskog jela: špageti s narezanim komadićima šunke preljeveni umakom od rajčica ala vild (fr. aquarius) astr. koji živi u vodi. al-) arapski član. priprema se od salitre i razrijeđene sumporne kiseline akvagij (lat. ponavljanje jednog odjeljka od određenog znaka al. aqua voda. aquarium) staklena posuda s vodom u kojoj se Čuvaju vodene biljke i vodene životinje (ribe i vodozemci). alkohol. fr. al piacere al punto (tal. prema dopadanju. al pjačere (tal. alla milanese) na milanski način. široka daska vezana za motorni čamac. kako bi obranila prava palestinskih Arapa i uspostavila palestinsku državu na područjima iz kojih su Arapi iseljeni nakon osnutka Izraela al marco čit. aquarelliste) slikar koji radi vodenim bojama akvarij (lat. acquisitio) tečevina. aquaductus) vodovod. aqua voda. pokraj vode. marinus morski) min. Vodenjak (jedan od dvanaest nebeskih znakova) akvatel (lat. aqua voda. arhit. v. aqua voda. territorium zemljište) vodene površine koje imaju nekom konvencijom određene granice akvedukt (lat. planus ravan) šport.) trg. kišovit akvozitet (lat. stečeno dobro. fortis jak) kem. a punto al rigore di tempo (tal. bogat vodom. aquositas) bogatstvo vodom. izraz koji označuje poseban način pripremanja mesa divljači (ali i domaćih životinja na takav način) alabandizam umjetnička drljotina (po karijskom gradu Alabandi gdje je vladao loš umjetnički ukus) . po volji.. pravo isušivanja zemljišta. vodeni. po sadašnjoj vrijednosti novca Al Fatah (ar. vlažan. al-Kuran itd. sinonim za velikog gangstera uopće al corso čit. aqua voda. vrsta berila akvamarinski koji ima zelenu boju morske vode akvaplan (lat. aquaticus) podvodan. osobito kod novca al piacere čit. wild-divlji) kuh. nabavljanje. al pjačimento (tal. stečeno akvizitor (lat. nabavljeno.) glaz. prema čistoj težini zlata i srebra al pari (tal. alkali.akvafortis (lat. često se upotrebljava i el i ul al-džamija (ar. al korzo (tal. kanal akvila (lat. Alkuran Al-kuran (ar. osnovana 1965. acquisitor) čovjek koji nešto stječe. npr. El-kuran) v. aquatilia) zool. nabavlja ih zadobiva akvozan (lat. turistički brod ili brodica akvaterarij (lat. Kuran ala milaneze (tal. ukras u obliku orla na zabatu kuće akvizicija (lat. strogo u taktu al segno čit. akvalung (lat.) u točku. zadobivanje.(ar. engl.. po tečaju. aquosus) pun vode.

a-ilah) Bog. alumen) stipsa alavertiti (tal. pren. nemogućnost izgovaranja artikuliranih glasova zbog poremećaja u govornim organima alamet (tur. jurišati uz urnebesnu viku alalija (grč. zabrinutost. alabas-trum) min. koji uznemiruje. allantos kobasica. mnoštvo. prokletstvo Alani iranski nomadski narod sarmat-skog podrijetla. miraz. zastrašiti alarmist (fr. planeta) odbija prema svjetlu koje je (npr. napad na nekoga pogrdama alatura (lat. all'arme) voj. oblik) zool. poučiti albacija (lat. haljina od te tkanine alafranka (tal. alamet) znak. rulja alakati (tur. uzbuna. uputiti. gomila. šaren) pamučna tkanina s utkanim šarama. lat. otrov koji se razvija u pokvarenom mesu Alarih (germ. lat. alatio. galama. allas. posrebrnjivanje kovine. Alaun. supr. oluja. halasz) ribar Alaska sjeverozapadni poluotok Sjeverne Amerike. alarmiste) širitelj uznemirujućih vijesti alas (mad. svečanost svečana povorka. zapadnjačkog). nevrijeme. lalein brbljati) med. tekućina koja se nalazi između alantoisa i am-niona alantois (grč. priča je objavljena u poznatoj arapskoj zbirci pripovjedaka "Tisuću i jedna noč" Aladinova svjetiljka v. albinkacija albatros 51 aldrovanda albatros (engl. za vrijeme seobe naroda došli su do Španjolske gdje su ih uništili Vizigoti alanin kem. koji izaziva ili stvara nespokojstvo i zabrinutost alarmirati (fr. glavni grad Juneau. dodatak u novcu za izdržavanje kuće alaturka (tal. osobito ručni. tal. supr. trag. ubrzanje. toxikon otrov) kem. alla franca) na europski način. omjer svjetla što ga površina (npr. u vodi teško rastopljiv.) urnebes. alarme. allatura. aminopropionska kiselina alantijaza (grč. avvertire) obavijestiti. mnoštvo. ala-bastersko staklo mutno. albedo "bjelina") moć odbijanja svjetla. uz-bunjivati. alla turca) na turski način. parada. 1867. a kod sisavaca još i prehranjivanje zametka alantotoksikon (grč. naziv za Boga kod muslimana alaj (tur. najava. simptom. alet) pribor. allatratio) lajanje na. afferre donositi) prav. oruđe alatracija (lat. juriš. poluprozir-no staklo alacija (lat.) "kralj sviju". puk. od Rusije su ga kupile SAD. napad.) vikati alah (običaj Turaka pri jurišu). po europski. dati znak za uzbunu. alarmant) uznemirujući. teško akutno trovanje zaraženom mesnom hranom. aladža raznobojan. alatus krilat) davanje krila. najveći Anchorage Alastor zloduh osvete u starogrčkim tragedijama alat (ar. vika. prigoda. botulizam alantoidna tekućina zool. mećava. riba i gmazova). posebna. "vladar nad svima" alarm (fr. strah alarmantan (fr. poziv za pripremu u slučaju opasnosti. alabastros. tobožnje pretvaranje bakra u srebro. gomila. lat. nespokojstvo. Aladin aladža (tur. uznemiriti. predznak.) Četa vojnika. po turski (za razliku od europskog. zgoda. nemir. islamskog). velika bijela morska ptica koja nagovještava buru albedo (lat.alabaster (grč. orijentalnog. pozvati k oružju. pravi trenutak. alarmer) uzbuniti. allas. osobito bakra. bataljun.: alafranka alaun (njem. allantos kobasica) med. albatross) zool. od Sunca) primila . alaj-barjak zastava jednog odreda (alaja) vojnika. visoka čast u feudalnoj Turskoj alak (tur.: alaturka Alah (ar. eidos izgled. pravi Bog. po zapadnjački (za razliku od turskog. sve stoje potrebno za rad. kod gmazova i ptica pomaže disanje. veoma tvrda vrsta gipsa. allas. a-. omotač zametka kod viših kralj ežnjaka (sisavaca. požurivanje Al a din 50 albacija Aladin glavni junak priče o čarobnoj svjetiljci (Aladinova svjetiljka) koja onome koji je posjeduje ispunjava sve što poželi. albatio) bijeljenje kovine (metala).

obješenjak. albumen.Albertina bogata i svjetski glasovita grafička zbirka u Beču (ime prema utemeljitelju Albertu von Sachsen-Teschenu. danas samo pjesničko ime Velike Britanije albit (lat. 1738—1822) albertotipija tisk. grč. "brdska zemlja") staro. kockar aleatorički poslovi (lat. allegatio) navođenje. nevaljalac. altiora alčak (tur. alea kocka) poslovi koji ovise o slučaju i sreći. kompozicijski postupak u suvremenoj glazbi: sam izvođač odabire redoslijed izvođenja pojedinih stavaka alef (hebr. konačno sam se odlučio na neko djelo. a oči crvenkaste Albion (kelt. albugo) med. alea kocka. tj "zlatnim slovima" zabilježiti dan kad se nešto sretno dogodilo albolit (lat. usp. bijela mrlja na rožnici oka album (lat. natrijski glinenac bijele boje albit (lat. pneumokoka i bacila dizenterije albugo (lat. Cezarove riječi kad je prešao Rubikon aleatico čit. alkohol lišen jednog dijela vodika.) antibiotik. djelo ili pisca. albus bijel) natrijski glinenac (ruda iz skupine plagioklasa) albižanac pripadnik kršćanske vjerske sljedbe u Francuskoj. tj. ureo mokrim) med. bjelančevina albumin (lat. albus bijel) med. Čovjek s nekim nedo-statakom ih manom aldehid (lat. minhenskom fotografu J. divlji) vra-golan. album bijelo) knjiga s bijelim listovima koju treba ispuniti slikama u boji. altiora) v. me-tron) kem. spomenar.. albumen. aleatorium) igračnica. spomen-knjiga.) posl. alea kocka. pigmenta u koži kod ljudi i životinja. alea jakta est (lat. bolesti bubrega i dr. kockarnica aleatorika (lat. nazvana po pronalazaču. djeluje protiv stafilokoka. navođenje činjenice. alfa alegacija (lat. albumen (lat. ime po južno-francuskom gradu Albi albo lapillo notare diem (lat. tvar koja u sebi sadrži bjelančevine albuminometar (lat.) glaz. nasljedni nedostatak obojene tvari. lithos kamen) vrsta odličnog bijelog cementa albomicin (grč. kockarski poslovi. aleph) prvo slovo hebrejske abecede. instrument za određivanje količine bjelančevina u mokraći albuminozan (lat. grč. organska kemijska tekućina ljuta mirisa aldine knjige izrađene u tiskari venecijanskog tiskara Aldusa Manutiusa (1494—1597) i njegovih nasljednika aldrovanda (lat. maraka itd. bjelanče-vinasta tvar. razglednica. grč. Aldrovanda vesiculo-sa) mesožderna vodena biljka iz porodice rosika alea iacta est 52 alektriomahij a alea iacta est Cit. albumen) kem. albus bijel. knjiga za skupljanje fotografija.) bijelom pisaljkom. prepreden Čovjek. alčak neotesan. kocka je bačena. albus bijel) min. simpatičan lukavac. dehvdrogenatus lišen vodika) kem. albification) v. opasni poslovi aleatorij (lat. pozivanje na spis. crtežima i si. izlučivanje bjelančevine mokraćom. zbog čega koža i kosa izgledaju bijele. albus bijel) med. Albertu (1825—1886) albicija (tal. albumoze (lat. laat. znak šećerne bolesti. aleator) igrač kockom.) vrsta odličnog slatkog toskanskog crvenog vina od muškatnog grožđa aleator (lat. albuminosus) koji sadrži bjelančevinu albuminski papir fotografski papir za čiju se izradu upotrebljava iz jaja izvađena i na toplom zraku osušena bjelančevina albuminurija (lat. tvrdnja . izrada tipografskih ploča fotografskim putem. onaj koji boluje od albinizma. albumen) kem. albus bijel) fiziol. sup-stance između bjelančevina i pepto-na koje se stvaraju u želucu i gušterači za vrijeme probave alciora (lat. mangup. bjelančevina albuminat (lat.) ukrasna biljka srodna akaciji albifikacija (lat. albino. lopov. albacija albin (šp. albumen bjelanjak) kem. alcohol. bjeloš albinizam (lat. aleatiko (tal. crveni prah dobiven od zemljine plijesni. sljedba se protivila Crkvi i papi). igrač na sreću.

n. kao npr. u XVII. govor u kojem se pojmovi i misli iskazuju drukčije. usp. Septuaginta aleksandrinstvo znanstveno sitničar-stvo. b. lijek protiv trovanja. alexo branim. šetalište između dvaju redova drveća. zanosno veselje uopće alem (ar. allectatio) mamljenje. tj. alexo branim) med. prisutnost stranih tijela u ljudskom organizmu i bolest koja zbog toga nastaje aieopat (grč. ftheiro uništavam. allegatum) navedeno mjesto. legein govoriti) psih. drukčije prikazujem) slikovito govoriti ih pisati. allelon naizmjeničan. mache borba) borba pijetlova (kao sli alektriomantij a 53 alfitomantija ka istinske borbe kod starih je Grka bila veoma omiljena zabava) alektriomantija (grč. suha učenost radi učenosti. sredstvo protiv groznice aleksit (grč. allée) drvored. mjesta navedena iz drugih djela. alexeterios) koji djeluje kao protuotrov. svaka tvar krvnog seruma koja razgrađuje strane stanice aleksipiretik (grč. zemlja u kojoj žive Alemani) alemanisti pristaše francuske Revolucionarne socijalističke radničke stranke koja je odbacivala diktaturu proletarijata i propagirala tzv. u arapskom. alexo branim. u prenesenom ruhu alegorija (grč. allegorikos) iskazan slikom. upute alegoričan (grč. protuotrov aleksjja (grč. alektryon pijetao. za razliku od vladajućih Franaka (otuda Francuzi i danas zovu Njemačku TAUemagne". člana Pariške komune) alenteza (grč. pvr vatra) med. alem. alopatija . manteia proricanje) proricanje po pjevanju pijetlova aleloftorija (grč.. aleksandrijski filozofi (aleksandrijska škola) aleksandrina svili slična tkanina od lana i pamuka aleksanđrinac poet. ova riječ znači i pozlaćena jabuka na vrhu minareta Alemani (njem. nazvan po velikom sta-rofrancuskom romanu o Aleksandru Velikom iz XII. štitim) kem. koji potječe iz Aleksandrije. Aleksandar Veliki i bio je u prvim stoljećima prije i poslije naše ere glavno sjedište grčke znanosti i književnosti. alin) dragi kamen. čist rad (u bakrorezu) alektriomahij a (grč. med. 1843—1935. e. pathos) med. pren. alexo pomažem. a ne izravno aleja (fr. allegata) mn. v. aleksiterij aleksiteričan (grč. primamljivanje. sredstvo za spašavanje i pomoć. allelof-thoria) fil. osobito protuotrov. protuotrovni alektacija (lat. alektryon pijetao. navođenje. alopat aleopatija (grč. izazivanje draži. dvanaesterac. slikovit govor. allelon međusobni. grad je osnovao 331. st. allegorikos) onaj koji prikazuje nešto u slikama. aleksifarmacija (grč. radost. aleksandrijski gramatičari. pathos). st. otuda: aleksandrijska biblioteka. allegoria) poet. uz ostala značenja. thesis položaj) med. patološka nesposobnost da se pisane ili tiskane riječi čitaju s razumijevanjem (nastaje zbog povrede velikog mozga) aleksin (grč. pr. klasičan francuski stih aleksandrinci ovim se imenom zove 70 aleksandrijskih znanstvenika-tumača i prevoditelja. pomorskog građa u Egiptu. slikovit. morfe oblik) zamjenjiv aleluja (hebr. allos drugi. navod. poklik radosti u kršćanskom bogoslužju. a ne riječima koje ih izravno izražavaju. izraz kojim je Aristotel nazvao nagon (u prirodi i životinjskom svijetu) za nemilosrdnom međusobnom borbom i uništavanjem alelomorfan (grč. municipalni socijalizam (naziv prema prezimenu vođe Jeana Allemanea. Alemannen) staronje-mački naziv glavnog i najvećeg dijela stanovništva južne Njemačke. slikovito objašnjenje pojma ih misli alegorist (grč. še-stostopni stih s cezurom nakon šestog sloga.) proučavanje protuotrova aleksifarmakon (grč.alegat (lat. allegoreo drukčije izražavam.) "hvalite Boga". izražavati misli u slikama. farmakon lijek) med. bez ikakve veze sa stvarnim životom. alloios drukčiji. a-. slikovito alegorizirati (grč. uzak prolaz aleksandrijski koji se dogodio u Alek-sandriji. alloios drukčiji. pozivanje na neki zakon alegati (lat. uzajamni.

algos bol. algeo osjećam bol) med. tj. cikloheksan) alifatski spojevi kem. aletheia istina. dokazati svoj alibi dokazati da u određeno vrijeme nisam bio na određenom mjestu alicante čit. pren. algari-tam algospazam (grč. logički algoritam pokušaj da se logičke operacije zamijene brojkama i računskim metodama. galvanskim putem posrebrnje-no novo srebro alfitomantija (grč. alifatske kiseline) . alifatski alkoholi.) vrsta Španjolskog vina iz okolice grada Ali-cantea aliciklički spojevi (grč. alfabetski red red slova kakav je u alfabetu. bescvjetnice. za mjerenje kutova ali as čit. grafia) tisk. a.) alfenid metalna smjesa od 60 dijelova bakra. beta b) 1. alge) bot. najslavniji spomenik maurske arhitekture alhidada (ar. spaemos grč) med. alijas (lat. resi-nama algoritam (ar. vještina računanja. a za glagoljicu i ćirilicu azbuka. sredstvo protiv zubobolje napravljeno od gorušičnog uha i špirita (žeste) algolagnija (grč. dakle. pokušaj matematičke ili simboličke logike. niz svih slova nekog jezika.) prav. početnik u čemu (u nekom nauku. 2. odgovara litografiji Alhambra (ar. dio botanike koji se bavi algama. 30 dijelova cinka i 10 dijelova nikla. grč mišića praćen bolom algrafija (grč. logia) znanost (ili: naučavanje) o istini aletofil (grč. grč. talofiti s biljnim zelenilom (klorofilom) algebra (ar. Al-hamrah) (Crvena kuća). aleuron pšenično brašno. rhvthmos odnos) 1. alfiton ječmeno brašno. manteia) proricanje iz brašna koje se prinosi na žrtvu aleurometar (grč. a drugi je po inženjeru konstruktoru koji se zvao Niccolo Romeo) alfabet (prva dva grčka slova alfa. c. vještini.) organski spojevi cikličke strukture s alifatskim svojstvima (ciklopropan. povezane u obliku otvorenih lanaca (parafini. aleuron brašno. algema) med. 2. četiri osnovne računske operacije i udžbenik o tome (izraz potječe od arapskog matematičara Muhameda ibn Muse Alhariz-ma). pokretno ravnalo. alfabetar (grč. bol živaca. početnik u čitanju i pisanju. početak i kraj nečega Alfa-Romeo talijanska marka automobila (prvi dio naziva čine početna slova firme: Anonima Lombarda Fab-brica Automobili. nastao zbog boli algija (grč. tj. grč. fonos ubojstvo) med. logia) bot. kriptogamne vodene biljke. slova u određenom redu (za latinicu je uobičajen naziv abeceda. alfa) prvo slovo u grčkoj abecedi. bjelančevina u pšenici aleuromantija (grč. filalet aleurant (grč. na drugom mjestu. drugdje. dio matematike koji istražuje odnose i svojstva brojeva pomoću općih znakova. beta) gram. alge a bol. filos prijatelj) prijatelj istine. požuda za bolom. postupak pri ravnom tiskanju aluminijskim umjesto kamenim pločama. maurska kraljevska palača u Granadi. izraz koji obuhvaća mazohizam i sadizam algologija (lat. okruglasta i kristalizirana organska tvar (slična zrnu) u biljnim stanicama. uživanje u bolu. d. neuralgya algofon (grč. al-jebr) mat. "sastavljanje razdvojenih dijelova". masni organski kemijski spojevi koji sadrže atome ugljika.. početak. algeo osjećam bol) bolan. alikante (Šp. boležljiv. popis izrađen alfabetskim redom. al-hadat) teh. pren. alga.) drugim imenom. alethes istinit. inače. sastavljena od kristalizirane bjelančevine alfa (grč. me-tron) instrument za ispitivanje valjanosti i čistoće brašna aleuron (grč. b.alergija (grč. u srednjem vijeku upotrebljavali se i izrazi algorizam. onaj koji voli istinu. resine.. aleuron pšenično brašno) bot. manteia) gatanje u ječmeno brašno alge 54 alijenacija alge (lat.. udžbenik algebre algebrist onaj koji se bavi algebrom. alfa i omega prvo i posljednje slovo grčke abecede. znalac algebre algema (grč. aleuron pšenično brašno) bot.. 3. lagneia obljuba) med.. ergon djelo) med. dio noruja. zanatu. algos bol. bol algetičan (grč. promijenjena sposobnost reakcije organizma na neku vrstu zaraznih klica kojima je taj organizam već jednom prije bio zaražen aletiologija (grč. drukčije alibi (lat. alfa a. allos drugi.

trag divljači. godine alijas (lat. odvratiti (mušterije). prehrana. 4. alligare) sliti. način kretanja. smiješati. npr. poludjeti alijenist (fr. alimentario hranjenje) prehrana. alienatio mentis) alijenirati (lat. trljam) vještina masiranja. zalog. otuđiti. alliance) spajanje. američki krokodil aligirati (lat. dodatak. Sinjska alka viteška igra u Sinju. a od. linea red) nov redak. broj koji je sadržan u drugom broju bez ostatka. usp. korijen broda alizarin (Šp. novac za uzdržavanje i školovanje izvanbračne djece alimentacija (lat. trovanje hranom alimentirati (lat alimentare) prehranjivati. lympha voda) med. uzdržavanje. razmjena. savez. aligacija alijenacija (lat. ustupiti drugom (pravo ili vlasništvo). uvučenijim retkom aliptika (grč. alienatio) otuđivanje. alliage) v. lovi se zbog skupocjenih jaja i perja alka (tur. hranarinu alimentarna intoksikacija med. pren. legirati alijansa (fr. slična galebu. skafos lađa) pomorsko prijevozno sredstvo. ludilo alijirati (fr. račun kojim se pronalazi odnos u kojem se trebaju izmiješati dvije vrste robe različite cijene da bi se dobila srednja vrsta po unaprijed određenoj cijeni aligator (tal.) 1. littera slovo) praviti aliteraciju. sredstvo. npr. primjesa. iste slogove alitura (lat.aligacija (lat alligatio) mješavina kovina (metala) nejednake vrijednosti u jednu masu. g. alizari alka (lat. sklopiti savez. halka.: "pa šuti pa se smije pa se penje" aliterirati (lat. a-. otuđenje. alca torda) 2. otuđivati. supr. ponašanje. drukčije alijaža (fr. tj. uzdržavati. el lagarto) zooi. odstupanje od prirodnog stanja. brod s krilima (na kojima zapravo i počiva) i koja se rašire pod vodom te se brod izdigne nad vodu i "leteći" postiže veliku brzinu. aliquoties) koji je sadržan u većem broju bez ostatka aliment (lat. grč. smjesa. izvanbračne djece alimentar (lat. med. njorka. alligatore. alere hraniti. drugim putem. alienare) prav. bračna veza. lat.. v. proučavanje liječenja trljanjem alira (fr. alias) inače. alitura) hranjenje. Pruske i Austrije 1815. alimentarius) prav. slivati. održava se u drugoj polovici kolovoza kao spomen na veliku pobjedu Sinjana nad Turcima 1715. način hoda i držanja nekog čovjeka.). koji je sadržan u većem broju. ptica sjevernih krajeva. svezati brakom. aliquantum) mat. pren. alizari) kem. ali ovaj nije s njim djeljiv bez ostatka. slitina. lijepi ili sveti savez između Rusije. alienus tuđ. opskrbljivati hranom alimfija (grč. bel alijans (fr. belle alliance čit. "hidrokrilac" aliteracija (lat. alligatio mješavina) račun smjese. osim toga. alizarinsko modrilo najljepša i najpostojanija alizarinska modra boja. aliquoties) mat. sposobnost tijela đa hranjivim sokovima nadoknadi ono što je izgubilo alizari (šp. dok je prije dobivana iz korijena broća. onaj koji po nekom zavjetu prima uzdržavanje. obično: alijirati se alikvantan (lat. iste vrijednosti kao i in-digova modra boja. Šp. alimenta) mn. fr. lijepa crvena boja koja se danas dobiva iz antra-cena. 3. aliéniste) zastarjeli naziv za liječnika koji se bavi duševnim bolestima alijenizam (lat. alijaža aligacijski račun (lat. slučajno ili hotimce ponavljati ista slova. npr. pjesnička figura koja se sastoji u tome da se u nizu ponavlja isti suglasnik ili isti slog. allier) vezati savezom. legura. 2. npr. prodaja. udruživanje. vladanje aliskaf Gat ala krilo. alliteratio) poet. 5 i 7 su alikvantni dijelovi broja 12. odjeljak koji počinje novim. 6 su alikvote broja 12 alikvotan (lat. alikvotan alikvota (lat. sastoji se u tome da alkari jašući na konjima (svaki triput) gađaju kopljem kroz dva koncentrično prilagođena koluta (alke) . allure) hod. alizari) bot levantinski broć. duševno rastrojstvo. nedostatak limfnih žUjezda alineja (lat. aliénis-me) med. alijenirati 55 alkalescencija duševno rastrojstvo (lat. udružiti. ađ. novi odlomak. aleifo mažem.

grč. dobivanje lužne soli alkalizirati (lat. piva. ubio ga frigijski satrap Farnabaz kako bi ugodio Spartancima. u srednjovjekovnoj Europi: neznanstveno bavljenje kemijom. ledarica). natrij. metron) kem. eidos) kem. smatralo se da proriče sreću Alkiona u starogrčkoj mitologiji: kći Eo-lova. žesta izlučena iz vina.: 2. vodika i kisika alkoholičar (ar. skupina kovina (metala) male težine koje voda otapa i na običnoj temperaturi. neki prah. sprava kojom se određuje količina al-kalija u sodi ili lužnoj soli alkalimetrija (ar. potpuno pročišćen špirit. iz podzemlja ju je izveo Heraklo Alkibijad staroatenski državnik i vojskovođa (450—404 pr. e. rođak Periklov. al-kohhlu) 1. alkejska strofa strofa od četiri stiha. željeza i dr. bogovi su je pretvorili u pticu (zajedno s mužem). opojno piće alkoholat (ar. npr. n. alkvon) mitološka morska ptica (zimorod.alkalescencija (lat. sol koja se dobiva iz pepela morskih biljaka alkalije (ar. rakije i dr. alcalescentia) kem. kofein.. gostoprimac Odisejev (on gaje konačno i otpremio na Itaku nakon mnogih pustolovina i nevolja) alkion (grč. npr. osloboditi od vode. al-kimia) naziv za najstariju kemiju. šp. grč. a šarom od zlatnog i srebrnog konca alkejski stih (grč. mješavina svježih biljnih sokova s alkoholom alkoholi (ar. pijanac alkoholizacija 57 Almagest alkoholizacija (ar. izlučiti špirit (žestu) iz neke tekućine. npr. kasnije. majka He-raklova (otac junakov je Zeus) Alkmeon tebanski heroj. dobivati lužnu sol alkalni metali kem. nazvan po slavnom grčkom liričaru Alkeju koji je živio 600. Alkaios) poet. kinin. usp. litij i dr. al-kimia) onaj koji se bavi alkemijom. hidroksidi alkal-nih metala. dušikasti organski spojevi biljnog podrijetla. onaj koji pravi zlato umjetnim putem. nikotin i dr. alkatifa (ar.) mn. al-kohhlu) čvrsti kemijski spoj alkohola s nekom soli alkoholatura (ar. kem. da bi privukao na nj još više pozornosti. n. oslobođenje špirita (žeste) od vode. poznat i kao pustolov. stih od pet stopa. al-kohhlu) kem. tobožnja vještina pravljenja zlata Alkestida (grč. najvažniji: morfin. alcalisare) kem. ispitivanje sode ili lužne soli pomoću alkalimetra alkalizacija (lat. najbolji. od kore kininovca. od kojih su prve tri i posljednja jambi. osobito žestokih alkoholizirati (ar. alcatifa) orijentalni tepih. alcalisatio) kem.). vođa sedmorice epigona u osvetničkom pothvatu protiv Tebe alkohol (ar.) kem. tajanstveni srednjovjekovni znanstvenik alkemija (ar. rasipnik i prevrtljivac. prevladavanje jedne alkalije. imaju bljutav okus i veoma su otrovni alkalimetar (ar. pomiješati s alkoholom . rubidij. al-kohhlu) kem. al-kohhlu) opći naziv za sve štetne utjecaje na ljudski organizam i društvo koji nastaju zbog prekomjerne uporabe opojnih pića. pročišćavanje alkohola. osobito kod Arapa. od kojih su dva jedanaesterca. miješanje alkohola s nekom tekućinom alkoholizam (ar. al-kali. Alkestis) u starogrčkoj mitologiji: žena kralja Admeta umjesto kojega je pošla u smrt. al-kohhlu) mn. dao mu je vlasnik odrezati rep (pre-' ^me i izraz rep Alkibijadova psa oplato znači kusast rep) Alki noj kralj Feačana. organski kemijski spojevi ugljika. al-kohhlu) kem. metron) kem.. al-kohhlu) čovjek koji je suviše odan uživanju alkoholnih pića. jedan deve-terac i jedan deseterac alkemičar (ar. pr. kalij. s osnovom od vune i svile. strihnin. žena Keiksova. grč. razvijanje alkalije koja se brzo isparava (amonijak) alkali 56 alkoholičar alkali (ar. otrovni i gorka okusa. alkaloidi (ar. a četvrta anapest (U _ U — U — U U — U —). Alki-bijadovo pseto prekrasni Alkibijadov pas kojem se divila cijela Atena. pročistiti do stupnja najveće finoće. alkion Alkmena žena Amfitrionova. savršeno pročišćeni prah. učenik Sokratov... otac Nausikajin.. e. kem.

) glaz. sveučilište.) trg. alma mater mati koja hrani) "časna majka". tj. npr. allegro con spirito. udubina u sobi s posteljom. tj. drukčiji. odmah. vrlo veselo.) glaz. allegro assai. metron) sprava za određivanje količine alkohola u nekom opojnom piću alkoholometrija (ar. s dostojanstvom allegro moderato (tal. boje crvene kao krv (naziv prema maloazijskom gradu Alabanda) almarada (šp.) glaz. hitro. allegrissimo allegro furioso čit. umjereno brzo allegro non tanto (tal. v.) astr. bez prethodnog grundira-nja (bojenja osnovnom bojom) allegramente (tal. velika škola alma parens (lat. v. Ende gut. godišnjak. umjereno alle-greto allegreto (tal.) glaz. alotigen alodij (staronjem. ono koje nije dobijeno. Allmende) zajedničke šume i pašnjaci koji pripadaju svim stanovnicima jednog sela. vrsta brze indijske jedrilice Almagest (ar.alkoholometar (ar. po grofu Almavi-vi.) slik. vatreno. allegro allegretino (tal. al ma'dijat) crnački čamac od kore drveta. uzburkano.) glaz. vjerojatno. metria) znanost o određivanju količine alkohola u nekom opojnom piću alko veri (ar. krug na nebu paralelan s vidikom. alegro kon brio (tal. grč. sa žarom.) Svega je toga već bilo (njemačka poslovica koja je istovjetna latinskoj Nihil novi sub sole Ništa novo pod suncem) allez! čit.) glaz. alegro furiozo (tal.) hajdemo. v.) glaz. alegro kon moto (tal. popuštajući. grč.(grč.) ples njemačkog podrijetla u 2/4 ili 4/4 taktu allentando (tal. strasno i brzo allegro ma non troppo (tal. v. usp. odmjereno hitro. kao imenica. v.) glaz. almenichiaka) kalendar.) glaz. allentando Alles schon degewesen Čit. alegro kon fuoko (tal.) antičko ime Omiša almukantarat (ar. zadržavajući. najednom slikati.) glaz. imanje . što življe. ne odviše brzo allemande čit. junaku Beaumarchaisove komedije i Mozartove opere "Figarov pir" ahnemar (ar. šp. alcoba) prostorija sa svodom. ale (fr. idi. naprijed! alma mater (lat. manje brzo nego allegro allegrissimo (tal.) glaz. allegro) glaz. alegro maestozo (tal. allegro con brio allegro di molto (tal.) propovjedaonica u sinagogi almenda (njem. al-6t) slobodno dobro. ne odviše brzo allegro maestoso čit. naslijeđeno dobro. allegramente allegro assai (tal.) glaz. alma mater almada (ar. općinska paša Almisum (lat. zbornik koji izlazi godišnje almandin vrsta dragog kamena granata. vrlo živo.) Sve je dobro što se dobro svrši (naziv jedne Shakespearove komedije).) glaz. alonz (fr. djelo koje treba izvoditi veselo. manje živo. v. živo. živo i brzo. allegro con brio allegro con moto čit. allegro di molto allegro (tal.) bodež sa tri reza almaviva vrsta kratkog ogrtača nazvanog.) glaz.) glaz. grč. umjereno veselo. nego koje je potpuno vlasništvo. naprijed! allons čit. al-kubex. allentato allentato (tal. al-mađisti. veselo. manje veselo. al-kohhlu. usporavajući. brzo.) glaz. alegro kon spirito (tal. v. alogen. allegrissimo allegro con brio čit. brzo allegro con spirito čit. almand (fr. allos) predmetak u složeni-cama sa značenjem: drugi. alles gut alia prima (tal. ložnica ali ingrosso (tal. megiste syntaxis) iskrivljen naslov arapskog prijevoda Ptolomejeva kapitalnog astronomskog djela (Veliki znanstveni sustav astronomije) almanah 68 alonž almanah (grč. različit.) hajde. allegro con fuoco allegro con fuoco čit. v. ales šon dagevezn (njem. vrlo veselo.) glaz. horizontom alo.) "hraniteljica rodi-teljica". al-kohhlu. na veliko All is well that ends well (engl.

osobina ljudi. trefo hranim) med. nerazuman. allocutio) oslovljavanje. prodati ili ostaviti nekome u nasljedstvo alodoksija (grč. logos govor) miješanje (ili: umetanje) stranih riječi u govor alotrofija (grč. doxa mišljenje) drukčije (ili: pogrešno) mišljenje ili naučavanje. allos drugi. alloqui) osloviti.) ružno velik i debeo čovjek. istočnjačka. transplantacija alosija (grč. oslovljavati alolahja (grč. prelaženje jednog glasa u drugi alotigen (grč. alopecija aloplastika (grč. v. andros čovjek. allotrios tuđ) mn. alopekia opadanje dlaka. nerazmjerna goj-nost pojedinih dijelova tijela. no s tom razlikom što je vlasnik mogao njima slobodno raspolagati. nered. kose) med. allotrios tuđ. allocatio) dodavanje. allochroos promijenjene boje) mijenjanje (ili: prelijevanje) boja alokucija (lat. allos drugi. aleopatija alopecija (grč. nepristojnost alotriodoncija (grč. a-. alotropija aloniman (grč. aner. dodatak. prijatelj. allos. tud potpis alohton (grč. alogos suprotan svrsi. allos drugi. 6t) imanja koja su nastala od lenskih (feudnih). na nekom stolu). besmislica. pathos bolest) med. heterodok-sija alogandomelin (grč. kratak govor. tvar koju u sebi sadrži lišće biljke aloja aloj (grč. nastavak (npr. besmislenost. plassein uobličiti. allos drugi. će-lavljenje. allothi na drugom mjestu. liječnik koji liječi pomoću alo-patije. odus zub) namještanje umjetnih zuba alotriofagtja (grč. allochroos) koji mijenja boje. allos drugi. odobravanje nekog računa ili stavke kasnije unesene u račun alokroičan (grč. tuda zanimanja. grdosija aloteza (grč.alodijalan (lat. allos drugi. alogia) nerazumnost. list koji se pri-klapa uz mjenicu i na koji se stavljaju indosamenti. nelogičan alogija (grč. allos drugi. thesis postavljanje) lingv. neraz-mjernost u razvitku udova zbog nejednake i nerazmjerne prehrane pojedinih dijelova tijela alograf (grč. životinja i nezelenih biljaka da ne mogu živjeti od anorganskih spojeva. dug kono alopat 59 alrauna pac pomoću kojega se konji uče ka-sanju alopat (grč. fagein jesti) med. koji se prelijeva alokroizam (grč. onyma ime) pod drugim (ih: tuđim) imenom alonž (fr. osobito govor kojim papa pozdravlja kardinalski sabor. želja za jedenjem stvari koje nisu za jelo alotriologrja (grč. zamjenjivanje jednoga izgubljenog dijela tijela drugim. allonge) trg. allos drugi. sporedne (ili: tuđe) stvari. al-. allos drugi. pravljenje pogrešaka u govoru. uobličavati) med. chthon zemlja) koji je podrijetlom iz nekog drugog mjesta ih kraja aloin (grč. pogrešan govor alomorfija (grč. aloe) kem. uzetim od nekoga drugog. pristaša alopatije. allos drugi. trg. zadužiti ih. alokucija alokvirati (lat. bolesna želja za neobičnim jelima. biljna vrsta iz Čijeg se lišća cijedi gorak sok od kojega se pripremaju lijekovi alokacija (lat. allotros tuđ. metoda liječenja kod koje se bolest s jednog dijela tijela prenosi na neki drugi dio. allodialis) slobodan od plaćanja danka alodijalna dobra (staronjem. glupost alogotrofija (grč. aloe) bot. aleopat alopatija (grč. bolest opadanja kose. govorim) med. ćelavost. allos drugi. grafo pišem) tuđ rukopis. trofe hrana) biol. alloquium) v. laleo brbljam. gennao rađam) koji je postao drugdje alotrije (grč. metoda koji se danas uopće primjenjuje u znanstvenoj medicini (suprotno: homeopatija). allotrios tud. nakaznost koja se sastoji samo u tome što neka životinja ima udove slične ljudskim alogičan (grč. razum) koji nije u skladu sa zdravim razumom. alopatska metoda liječenja uporaba lijekova koji izazivaju bolesti suprotnog djelovanja. nego im je potrebna organska hrana. autotrofija . alo-kvij alokvij (lat. produžetak. supr. morfe oblik) kem. osobito afrička. melos ud) zool. pathos bolest) med. logos um. usp.

3. pogoršati. elementa da se pojavljuje u posve različitim oblicima. alpska rasa ljudi niskog rasta. tropos način) kem. osobito: penjanje na Alpe.) voj. allos drugi. alpski lovci. lijekovi koji izazivaju promjenu. osobito umjetni brežuljak u vrtu zasađen alpskim biljkama alporama (lat. bijeli sljez. altana) ar-hit. koji ima oblik Alpa. iz-mjeničnost u rasporedu sati između težih i lakših predmeta. zastupnik. uplašiti. u istočnoj i južnoj Europi alrauna (staronjem. izmjena. samoglasnički. glaz. uzbuđi-vanje. vrsta peruanske lame. gnjev. iz kojega su. penjač na Alpe. planinski šport. istomišljenik altera pars (lat. koji se pojavljuje u više različitih oblika ili stanja alotropija (grč. biljka čiji se korijen upotrebljava kao lijek protiv kašlja alter ego (lat. izomerija alpaka (peru. suprotna. alpinus) koji pripada Alpama. gatalica. 2. pogled na glečere. izraz kojim se označuje da treba izvoditi za oktavu više altamirsko doba naziv za starije kameno doba u razvoju Zemlje (prema špilji Altamira u Španjolskoj gdje su otkriveni različiti crteži životinjskih likova koji predstavljaju najstarije dosad pronađene spomenike likovne umjetnosti) altana (lat. pogoršanje. koji postupno poboljšavaju sokove alterirati (lat. ledenjake alpski (lat. planinar alpinistika (lat. po starom vjerovanju.) vrt zasađen alpskim biljkama. alteratio) mijenjanje nagore. planinarstvo alpinum (lat. drugi glas.) mn. čarobnica alt (lat. uzbuniti. zool. supstancije. viši srednji glas. vojnik uvježban za ratovanje u planinskim uvjetima. Al-raune) u njemačkoj mitologiji: duh koji proriče. njem.) Stara roba. altera pars drugi dio) druga strana. kratke lubanje i smeđe boje lica. prijevoj (kvalitativni. kasnije neko malo dealt 60 alteram tantum monsko biće u ljudskom obliku. gute Ware (njem. alomorfija. pjevač koji pjeva alt alta ottava (lat.. alterare) mijenjati. ako u jednom razredu ima više skupina. alpinizam alpinizam (lat. užasavanje. u Širem smislu: sva znanstvena i športska bavljenja visokim planinama. za čuvanje i zaštitu alpskih dolina alpinist proučavatelj Alpi. Alpinac stanovnik Alpi. as-sumut putovi) prijenosni instrument za mjerenje kutova. univerzal tj. ugljika da postoji kao grafit i dijamant. altus visok. smjena. promjena. kvantitativni. oštećenje.. balkon na gornjim katovima neke građevine altazimut (ar. tropos način) kem. alternatio) smjenjivanje. tal. zatvoreni balkon. preobraće-nje. dobra roba alteja (grč. rasrditi alterkacija (lat. 2. althaea) bot. dok se jednoj predaje. akord ili ton povišen ili snižen kromatskim znakom alterativa (lat. suglas-nički) . galvanski posrebrnjena slitina. svađa. althaia. grč. kordiljerska tkanina od alpakine vune. protivnička strana alteracija (lat. raspravljanje. npr.) glaz. vidim) promatranje (ili: razgledanje) visokih planina. usp. allos drugi. alruna. onda. diskusija alternacija (lat. kem. alter ego drugi ja) 1. aplacca) 1. Alpes) poznavanje i proučavanje Alpa. novo srebro alpinac vrsta vjetra. med. žive oko Alpa. tal. Alpes. horao gledam. osoba koja je od neke druge osobe ovlaštena da može potpuno raditi u njezino ime. svojstvo tvari. uzbuđenje. druge imaju tzv. Alpes) v. zbuniti. npr. crtanje i si. čovjek po mišljenju i osjećaju potpuno blizak i srodan drugom nekom čovjeku. izmijeniti nagore. zamjenik. po tome nazvan korijen mandragore koji je sličan ljudskom liku. pokvariti. ped. 1. prepisivanje. Alpes. promijeniti. veoma cijenjene zbog svoje odlične vune. smijenjenost. postali ti pa-tuljci-proroci. alto) glaz. alpski gorštak alpinci (tal. altercatio) prepirka. lat. tihi rad. kvariti. gram. altus visok. 2.alotropan (grč. talijanske i francuske trupe. univerzalni instrument) Alte Ware. od 1872.

: "Galilei je otkrio zakone padanja". element atomske težine 26. predbacivati nekome nešto. a da se njihov smisao ipak ne izmijeni. alteri huic ovom drugom) fil. kazuje njoj slična koja lako može podsjetiti na onu pravu. način osjećanja. alternirajuća groznica povratna groznica alteram tantum (lat. allusio. stanični. niša-niti. npr. tj. alludere) smjerati. ciljati na koga ili što. čovjekoljubac altruizam (Comte skovao po tal. altus visok. mišljenja i djelovanja u skladu s obzirima prema dobru svojih bližnjih pa i cijeloga čovječanstva. trg. aluvijskog prava aluzija (lat. po boji i sjaju nalazi se između srebra i platine.alternativa (lat. plućni mjehurići u kojima se izmjenjuju plinovi za vrijeme disanja i dr. alluvialis) nanosni aluvio (lat. alveoaris) koji se tiče zubnih ležišta. amoroso . izmet aljamiado Čit. bockati aluminij (lat.) islandski parlament altiora (lat. nježno. još jednom toliko. naplav-ljeno) geol. ili: "Zakone padanja je otkrio Galilei".) stara bošnjačka hrvatska i španjolska poezija pisana arabicom amabile (tal. ljubav prema bližnjima. pjevač koji pjeva alt altruist čovjek koji je u svom mišljenju i radu u skladu s ljubavlju prema bližnjima. med. altus visok. alciora altist (tal. svjetlost (titula) altimetar (lat. metria mjerenje) mjerenje visina alting (dan.) duboka tišina.97. alternator) fiz. alvearium) košnica. ljupko. altrui drugi. alveoli) 1. u tehnici veoma uporabljiv zbog male specifične težine alumnat (lat. odgojiti) zavod u kojem se učenici. mjera) visinomjer. nesebičnost altum silentium Čit. alluvium naplavina. slučaj da se kamate popnu do visine glavnice alteram tantum (lat. alumnari odgajati. male šupljine. umiljato.: 2. npr. kamate koje su se popele do visine glavnice altesse 61 amagazinaža altesse čit. npr. opredjeljivanje za jednu od dviju odluka. posredno rugati se. ići ad altiora (al-ciora) ići naprijed.) anat. ciljanje na koga ili što. alumen stipsa) kem. alluvio naplavljenje) prav. stroj za proizvođenje izmjenične struje alternirati (lat. duboka Šutnja aludirati (lat. alludere smjerati) nišanjenje. ići naviše. i hrane aluvij (lat.) glaz. alhamijado (šp. stolica. redni broj 13. voštane stanice u pčelinjem saću alvus (lat. dvostruko. alternare) smjenjivati se. amorevole. pčelinjak. jamice i mjehurići u pojedinim dijelovima tijela. altes (fr. trbuh. dvostruko. rastezljiv i kovan.: "Jedno električno tijelo je ili pozitivno ili negativno električno. grč. ovo povećanje pripada vlasniku obalnog zemljišta na osnovi tzv. umjesto prave stvari.) mn. kolebati se. osim odgajanja. oni koji se mogu jedan drugim zamijeniti. alveolarni živac čeljusni živac alveole (lat. više znanosti. metron mjerilo. tvrđi od cinka. alternativni sudovi su 1.) visočanstvo. 2. tj.) izbor između dviju mogućnosti. znak Al. ležišta za zube u čeljusti. alto) glaz. amalbilmente. govorna figura u kojoj se. povećanje obalnog zemljišta zbog postupnog nanosa zemlje i pijeska plavljenjem. altum silencijum (lat. više stvari. aluzivan alvearij (lat. anat. najgornji.) još jednom toliko. lat. sprava za mjerenje visina altimetrija (lat. grč. visost. težiti za nečim višim. najmlađi slojevi Zemljine kore koji su postali nanosom aluvijalan (lat." alternativan (lat. kovina (metal).) "drugo takvo". viša znanja. jedan dio usne šupljine u kojoj se skuplja usna mast alveolaran (lat. a mekši od bakra. oni disjunktivni sudovi čiji se predikat sastoji samo iz dvaju pojmova koji se međusobno isključuju. med. alternativus) izmjeničan alternator (lat. pr. log.

prema priči. st. Amazon) mit. natrijem. pošiljka s označenom vrijednošću.) glaz. zavjet. sljepoća amazezis (grč. amatos pijesak. malassein omekšati) kem.) mn. junak iz romana. npr. manica rukav.) koji je. zaljubljen. fobos strah) bolestan strah od prašine amaurotičan (grč. neobrazovanost amatofobija (grč. depozit. spoj. pren. amalgam). amathia) neznanje. v. crna mrena u očima. amarus gorak) bot. amalgamatio) kem. junakinja. farm. "one koje nemaju dojki". pun gorčine amasirati (fr. amaurosis zamračenje) med. 'malassein omekšati) kem. smjela jahačica amazonsko odijelo šport. grč. znanošću. tijesno stopiti (u jedno) Amalteja nimfa (ili koza) koja je dojila Zeusa. ratoborna žena. nagomilavati. bile su veoma ratoborne. emanet) zalog. osim ukoliko je bilo potrebno radi obnavljanja ženskog stanovništva. amandine) bademov sapun amandirati (fr. njima je u djetinjstvu spaljivana desna dojka da bi lakše mogle rukovati lukom i strijelom. junak jednog velikog starofrancuskog kruga priča. v. strah od vožnje amalbilmente (tal. iz ljubavi. s kalijem. amator koji voli) onaj koji se bavi nečim. lat. inače jezik vladajućeg i najkulturnijeg eti-opijskog plemena Amharaca amarulentan (lat. a-mauros mračan. predložiti izmjenu ili dopunu zakonskog prijedloga amandman (fr. zamračivanje vida. amateur. amarinum) kem. amalgamacija (tat. gorki lijekovi. pren. junak-žena. fobos) med.) jezik u Etiopiji. umjetnošću. južnoamerička biljna vrsta čiji cvjetovi zadržavaju svoju boju i kad se sasuše amarela (lat. poboljšanje. spojiti sa živom. preporuka amans-amens (lat. nemogućnost žvakanja hrane amazon (grč. amarella. vrsta krupne višnje koja se odlikuje kiselkastim okusom vina amarin (lat. hrabro su branile svoju državu. srebrom i dr. a-. nagomilati. emmagasinage) smještanje u skladište (magazin). a-. taman) bolestan u očima. popraviti. spajanje kovine sa živom. gorka tvar amarinja (etiop. fr. slijep amauroza (grč. amahile Amalečani staro arapsko pleme u jugozapadnoj Palestini amalgam far. žensko odijelo za jahanje. ostaviti na čuvanje amaksofobija (grč. povjereno dobro koje se nekom daje na Čuvanje. mazos dojka. ljubavnik koji se ponaša kao vitez amagazinaža (fr. ljubitelj amatija (grč. poboljšavati. stapanje amalgamirati (ar. amazonsko odijelo amazonke (grč. 1757— 1835) Amadis (fr. odatle: Amaltejin rog rog obi-lja amandin (fr. popravak amanet (ar. pren. vještinom itd. emmanchement) slik. amarulentus) gorak. budala je amanšman (lat. prilagodavanje dijelova cjelini amara (lat. malagma olakšava-juće sredstvo. čak i upadale u tude zemlje i osvajale ih. sliti živu s drugim kovinama (v.. Amadis de Gaula) lit. legura žive s drugim kovinama. gorka sredstva amarant (grč. grč. masaomai žvačem) med. amazon . s vladavinom majke i žene. iz njezinog je roga tekao nektar i ambrozija — piće i hrana bogova.Amadejevo (Amadeovo) kazalište prva javna kazališna dvorana u Zagrebu koju je gradio grof Antun Pejače-vić krajem 18. (ime po grofu Antunu Amadeju de Varkonvi. npr. pristojba koja se plaća za ležarinu u magazinu amagazinirati 62 amazonke amagazinirati (fr. pren. nakupiti amater (fr. emmagasiner) smještati u skladište (magazin). a ne profesionalno. amazonsko odijelo 63 ambra u ovome mitu sačuvani su tragovi koji ukazuju na postojanje država s ginekokratskim režimom. slitina. tj. sljepilo. diletant. amarantos koji ne vene) bot. bakrom. amasser) gomilati.. združiti. amender) poboljšati. amendement) dodatak već gotovom zakonskom prijedlogu kojim se taj prijedlog dopunjuje ili popravlja. legendarne hrabre stanovnice ženskih država u kojima se nisu trpjeli muškarci. Amazon) šport. amaxa kola. prah.

ponor. licemjer ambideksteritet (lat. božanski. pren. amblys. ambitiosus) Častolju-biv. podvojenost (npr. ambo) predmetak u složeni-cama sa značenjem: i jedan i drugi. glazbe u crkvi ambra (ar. oba. opunomoćeni predstavnik države u drugoj zemlji ambi. amblys tup. afe dodirivanje) med. anbl (fr. oko) med. ambra mirisna smola. opos vid. anbar. osobito nedopuštenim načinom. amb. okolina. abortus amblotici (grč. znamenje. istodobni osjećaj ljubavi i mržnje prema istoj osobi) ambivertiranost (lat. znak. opkoljavati) sredina. ambassadeur) veleposlanik.) obilaženje.) jah. ambac-tus sluga.. svojstvo osobe koja nije ni izrazito otvorena (ekstrauerti-rana) ni zatvorena (introvertirana) prema okolini amble čit. lat. pobačaj. ambassade. amballage) omot. neosjetljivost. pokriven hodnik oko crkve. podanik) veleposlanstvo. emblème) znak. prikazan u slici. izvrsno jelo. stremljenje čemu ambiciozan (lat. ambo oboje. diplomatsko predstavništvo države u drugoj zemlji. kla-sis lomljenje) protivnik crkvene glazbe. pren. usp. simbol. traženje čega. simboličan. dvosmislica ambijent (lat. simbol. propast ambitus (lat. natprirodan. abortivi ambo (lat. ambiguitas) dvosmislenost. divan ambulant (lat. osoba koja se bespravno bavi trgovačkim posredovanjem . provalija. ambo oboje. ambire) tražiti službu. korov čiji pelud izaziva alergiju u kolovozu i rujnu ambrozijski (grč. slab. koji pripada bogovima. ravan hod (konja) amblem (fr. slabost osjetila dodira ambliopija (grč. alegorizirati ambliafija (gr. emblema) znakovit. društvo u kojem netko živi i radi ambilogija (lat. ambire obilaziti. abyssos) bezdan. nektar. poslanik najvišeg ranga. ambrosios) bogovski. licemjerstvo ambigvitet (lat. ambulare hodati. izlagati slikovito. jelo koje daje besmrtnost. sve ono što služi za pakiranje robe ambasada (fr. slavoljublje. valere vrijediti) dvojaka vrijednost. eidos izgled) stiješ-njeni jantar koji se dobiva u krupnim komadima tako što se veliki broj sitnih komada jantara pod visokim tlakom i na visokoj temperaturi slije u jednu masu ambrotipi mn. biljka. obilježje amblematičan (grč. optjecaj. podjednaka sposobnost u služenju desnom i lijevom rukom. emblema ukrasni umetak) umetnut ukras. dvosmislica ambilokvij (lat. ambu-lans) trg. psih. hrana višnjih bogova. obilježje. fotografije na staklu koje štiti lak i druga fina staklena ploča ambrozija (grč. pren. logia) dvosmislen izraz. alegoričan. boravište ambasadora ambasador (fr. kružna putanja ambivalencija (lat. ambara) mirisna smola kojom na Istoku dime sobe i koju puše s duhanom ambroid 64 amentia simplex ambroid (ar. sredstva za izazivanje pobačaja. ambo oba) u tomboli: pogodak dvaju brojeva od pet. ambitio) častoljublje. sanskr.ambalaža (fr. sanskr. ops. amblem amblem (grč.(lat. loqui govoriti) dvosmislen govor ambirati (lat. amblosko pobaciti) mn. ambo oba. jelo koje okrjepljuje. ver-tere okrenuti) seksualna sklonost prema osobama obaju spolova. putem podmićivanja i si. ambloma pobačaj) med. obilaziti nekoga i moliti za mjesto. anbar. grč. grč. oboje ambicija (lat. ambrosia) mit. ambidexter) dešnjak u obje ruke. ići za čim. slavoljubiv ambidekster (lat. pobacivanje. ambon katedra. težnja za nečim. slabovidnost ambloma (grč. bisek-sualitet. težiti za Čim ambis (grč. pren. simbolizirati. slikovit amblematizirati (grč. emblema) prikazivati u slikama. čovjek koji se podjednako lako služi i desnom i lijevom rukom. ambidexteritas) dešnjaštvo u objema rukama. med. u istom redu jedne tombolske karte ambonoklast (grč.

men mjesec) med. amoibe promjena) zool. ambulantni bolesnik bolesnik koji ne mora ležati u postelji. potajno. a-. otuda: reći amen privesti kraju. opekline ameba (grč. bez. men. amencija okulta (lat. amelioratio) poboljšanje. amenoreja amenomanija (grč.ambulanta (lat. amentia) med. poboljšavanje. ambulatoria) med. opća duševna slabost amenovati 65 amfibrah amenovati (hebr. metabole preobražaj. završiti amencija (lat. duševni poremećaj kod žena kao posljedica izostanka menstru-acije amenoreja (grč. insekti koji nisu podložni metamorfozi ametaboličan (grč. fr. zemljišta. riječ kojom obično završavaju molitve.) med. željeznička pošta ambulatorij (lat. ustanova za hječničke preglede i pružanje prve i hitne pomoći ambulantni (lat. nebijeljeno platno. melior bolji. vrsta platna amerikan grubo. npr. napadno odobravati amerikan (fr. américaine) otvorena kola na četiri kotača. dotjerivanje. a-. amoibe promjena) koji potječe od amebe. uzrokovan amebama ameboidno kretanje zool. nego dolaze na liječenje po potrebi ambusta (lat. promjena) biol. amburere ogor-' jeti. poboljšavati. jednostavna. mikroskopom vidljiva životinjica koja stalno mijenja svoj oblik amebijaza (grč. ambusta. ameibo mijenjam) amebna dizenterija Čiji je uzročnik Entamoeba histolytica. total amerikanijada filmska. men mjesec. opaliti) mn. med. djelomično ludilo amentia senilis čit. nepravilan . nazvano po tome što je najprije primijećeno kod ameba amelija (grč. amen) odobravati. ambulantna pošta putujuća.) med. planu. zatvorom (op-stipacijom) ameblirati (fr. izostanak menstruacije.) med. jeftini trikovi amerikanistika znanost o američkim jezicima i književnostima. mania) med. tehničku savršenost i si.). curim) med. usp. melos ud) prirođena nakaziKïst kod domaćih životinja (nedostatak jednog ili više udova)) ameïîoracrja (lat. nestalan. américaniser) poa-meričiti. a-. poame-ričenje amerikanizirati (fr. popravljanje. riječ kojom su stari Egipćani nazivali podzemni svijet amentia activa čit. pokretni. koji je bez reda i načela ametodist (grč. a-. ambulare hodati. ustanova gdje se pregledavaju i liječe bolesnici koji ne moraju ležati u postelji. pokretna ili poljska bolnica. nego dolazi liječniku na liječenje. amencija senilis (lat. rheo tečem. ametobolni insekti zool. ambulantia) med. ići) putujući. usp. amencija par-cijalis (lat. staračka slaboumnost amentia simplex čit. ludilo amenija (grč. a-metria) neravnomjeran. ambulans. kretanje stanica u ljudskom tijelu pomoću pseudopoda. ammeubler) kuću opskrbiti pokućstvom. naglo ludilo amentia occulta čit. nepromjenjiv ametist (grč. crijevna zaraza praćena bolovima u trbuhu. amencija aktiva (lat. koji nije podložan metamorfozi. a-methodikos) koji nije rađen po jednom utvrđenom redu. metabole promjena. izvedba nekog djela po tobožnjem ukusu američke površne publike: sla-dunjavost.) med. vrsta kukuruza duguljasta zrna. poameričavati amerikanizmi mn. popraviti (zemljište) amen (hebr. a-methodikos) onaj koji radi bez reda i neznanstveno ametričan (grč. preobražaj) koji se ne mijenja. v. nerazmjeran. kuću namjestiti potrebnim stvarima amebni (grč. nepromjenjiv. a-methystos koji djeluje protiv pijanstva) dragi kamen ljubičaste boje (po vjerovanju starih Grka štiti od pijanstva) ametodićan (grč. gro-plan.) med. pretvaranje u Amerikance. osobitosti engleskog jezika kojim se govori u Americi ametabolan (grč. glazbena i si. proljevima ili začepljenjem. a-. amenija amentes mit. o američkoj kulturi uopće amerikanizacija nastojanje da se nešto učini na način Amerike (misli se na brzinu. skriveno ludilo amentia partialis čit. amencija sim-pleks (lat. améliorer) poboljšati. neznanstven. imanja ameliorirati (lat. nejednak. amen) "tako neka bude". u filmskom jeziku: izraz za sliku u kojoj je glumac snimljen do tri četvrtine tijela (do koljena). a ne.

amfiblestron mreža) med. amfi. amfi. guros krug) uzaludno trošenje riječi. otvor maternice amfidiplopija (grč. astma amfisciji (grč. glavna mu je svrha bila ublaživanje međusobnih neprijateljstava amfilogičan (grč. ops oko) med. amfibrachvs) poet. mana oka u prelamanju svjetlosti amfetamini lijekovi koji djeluju na živčani sustav i podražuju rad mišića te tako suzbijaju pospanost i osjećaj umora amfi (grč. amfi. jedan od Argonauta. genesis rađanje) zool. amfibios. dug — kratak — dug (— U —). amfi. nepravilnost ametropija (grč. vjerskopolitički savez starogrčkih država sa zajedničkim vjerskim svečanostima. zbrka riječi i pojmova. karpos plod) bot. okamenjeni vodozemci ili njihovi pojedini dijelovi amfibiolog (grč. pren. usp. u složenicama: s obje strane. a jednog oca amfimiksija (grč. djeca dvaju očeva. proturječnost amfimacer (grč. sumnjiv amfUogija (grč. logia) znanost o amfibijama amfiblestroditis (grč. bot. nije poginuo nego je bježeći sa svojim konjima i kolima zašao u ponor koji je pred njima na obali rijeke. mrežnica oka amfibol (grč. a u drugo prema jugu . konkavan amfldeum (lat. ri-bolika morska životinja. amfi-gvgnomai) zool. amfi. amfibije amfibije (grč. te je tako sposoban uzlije-tati i spuštati se i na suho i na vodu. zem. amphideum) med. oxys oštar) zool. a jedne majke amfipneuma (grč. amfi) prijeđi. jer je kao prorok znao da će svi vode pothvata poginuti. amfi. besmisleno brbljanje. amfiguričan amfigurist (grč. u koju je dao potjerati konje i kola. amfibolos dvosmislen. prorok. amfigeneza amfigurija (grč. stanovnici tropskog pojasa koji svoju sjenu u jedno godišnje doba bacaju prema sjeveru. skia sjena) mn. upala mrežnice oka amfiblestroida (grč. nerado sudjelovao u pothvatu "Sedmorice protiv Tebe". zool. sumnjiv) min. okolo. amfigonija amfigonija (grč. zrakoplov opskrbljen i kotačima i čamcima. prid. metrička trosložna stopa. sa svih strana. srca ni pravog mozga Amfion mit. bot. amfilogia) spor. koji rađa plodom iznad i ispod zemlje Amfiktionije mn. na oba načina amfibija (grč. oko. spolno razmnožavanje. v. bios život) zrak. veoma važna za znanost jer je njezin jednostavni sastav pomogao objašnjenju složenog tijela kralježnjaka. amphikoilos) s obje strane udubljen. amfibolia) dvosmislenost. disanje) med. amfi. dvojak. gromom otvorio Zeus amfikarpičan (grč. amfi. meter mati) mn. vrsta minerala iz reda složenih silikata. unaokolo. nerazmjer. graditelj tebanskih zidova amfipatori (grč. amfibios) vodozemski. zelene i crvenkaste boje i tvrd kao čelik amfiboličan (grč. amfibolos) dvosmislen amfiboltja (grč. svađa. smetenjak Amfijaraj mit. amfi. guros) onaj koji govori bez veze. oko) med. sin Zeusa i Antiope. prevrtljiv amfibioliti (grč. spolno sjedinjavanje u obliku stapanja dviju različitih stanica. zajednički naziv za kratkovidnost i dalekovidnost oka. kretik amfimetori (grč. od pravih kra-lježnjaka razlikuje se po tome Što n-ema koštanog ni hrskavičnog kostura. amfiblestroeides mrežast) anat. diploos dvostruk. amfi.ametrija (grč. budući daje bio miljenik bogova. a-metron. ops vid. amfibios. amfimakros) poet. lithos kamen) mn. vrač i kralj u Argu. dvosmislica amfibrah (grč. pater otac) mn. vodozemci amfibijski (grč. amfibios. pneuma dah. amfibios koji živi na suhom i u vodi) mn. nejednakost. amfi. velika nekoliko centimetara. teško disanje. spajanje rasplodnih stanica amfioks (grč. onaj koji se bavi proučavanjem amfibija amfibiologija (grč. meignymi miješam) biol. logos) zool. amfi. dvostruko gledanje na oba oka amfigeneza (grč. muž Niobin. a-metria) neravnomjernost. amfilogos) dvojben. metrička stopa od dvaju kratkih i jednog dugog sloga: kratak—dug—kratak (U — U) amfîcelan 66 amfitropičan amficelan (grč. sinovi dviju majki.

amfi.) vokativ od riječi amicus čit.) iz prijateljstva. sed magis amica veritas čit.) pravi se prijatelj u nevolji poznaje amicus Plato. istodobno i neptunske i plutonske amfoterodiplopija (grč. med. amusant) zabavan. a-. igračke. nedostatak sluzi amil(um) (lat. v. zgrada u kojoj su se priređivale gla-dijatorske predstave. dvojak. amfoterne tvorevine geol. amissio) gubitak. amirante) vrhovni zapovjednik kopnenih i pomorskih vojnih snaga u Španjolskoj amisija (lat. ali svakim okom drukčije ami-cochon čit. gubljenje amitotičan (grč. amicicije kauza (lat. nesposobnost pokretanja mišića lica kod moždanih bolesti aminterije (grč. škrob. mys mišić. i lužnat i kiseo. amylon) kem. boga mora. prijatelj s kojim se u razgovoru mogu bez ikakva sustezanja upotrebljavati i prostački izrazi amicabili modo Čit. razdi-rem) biol. amfitomos) dvorez. organski spoj C6H10O5. amidže) stric amigdalitis (grč. diploos. uzvišeno mjesto prema pozornici. slušaonica polukružna oblika koja nalikuje na stube i na kojoj su sjedala za gledatelje. lat. prijateljska nagodba amice! (lat. dvostruko gledanje. ami-calis) prijateljski amiksija (grč. majka Tritonova amfitropičan (grč. amytto param. katkada i superlativno: ami-cissime najveći prijatelju! amicitiae causa Čit. amygdale badem) med. amforeus) kod starih Grka i Rimljana: ispupčen glineni krčag s uskim grlićem i dva drška u kojem su držali vino amfoteran (grč. gledate-lji amfiteatralan (grč. zanimljiv. amikus (lat. vrsta lakog poljskog topa amizirati (fr. upala krajnika amikalan (lat. božica mora. lijekovi koji služe za zaštitu amiotrofija (grč. amikabilis kompozicio (lat. kao posljedica teških promjena u hrpteničnoj moždini amirauté (šp. voj. štirka. amusette) zabavica. amicus prijatelj) prijatelju!.) prav. tj. na lijep način amicabilis compositio čit. amfi-theatron) koji je polukružna oblika i kojj se stupnjevito penje amfitomičan (grč. sed magis ami-ka veritas (lat. amikus Plato. razdirem) biol. amfoteros) kem. amida) kem. amikabili modo (lat. Amfitrvoni-ades) — Heraklo Amfitrita u grčkoj mitologiji.) drag mi je Platon. muž AJkemenin. nominalni otac Heraklov (pravi otac je Zeus. Amfitrionijad (grč. amfi-theatron) polukružna pozornica.amfiteatar (grč. dakle. ami-košon (fr. ugodan. a-mimetos) nepodraž-ljiv amimija (grč. unutarnji glavni sastojak zrnca škrobnog brašna amidža (tur. veoma teška i neizlječiva dječja bolest. kralj u Tirintu i kasnije u Tebi. amylon škrob) kem. razonoditi .) na prijateljski način. amyno branim. škrobno brašno amiloza (grč. koje su. amiloidna degeneracija amimetičan (grč. amfoteros. stijene koje su nastale i utjecajem vode i utjecajem vatre. često se koristi za izricanje nepristranosti) amid (lat. ops) med. ili njegova poli-valencija. myxa sluz) med. amikus certus in re incerta cernitur (lat. uveseljavati.) "prijatelj svinja". tropos okret) koji se okreće na obje strane amfora 67 amnestija amfora (grč. amonijak čiji je vodik zamijenila kiselina amidin (lat. amuser) zabavljati. zaštitna sredstva. amicus prijatelj. pren. iz dobrohotnosti amicus certus in re incerta cernitur čit. a-. sa dva reza (nož) Amfitrion sin Alkejev. trofe prehrana) med. a-. amynteria) mn. amfoterna tijela tijela koja su istodobno i baze i kiseline. razonodan amizeta (fr. prijateljski sporazum. zanimati.). kod kojega postoji amito-za amitoza (grč. izravna dioba jezgre u životinjskoj ili biljnoj stanici amizantan (fr. ali mi je draža istina (rečenica koja se u jednom kasnijem spisu pripisuje Sokratu. amylum. amida) kem. razonoda. mimesis oponašanje) med. žena Posejdona. amytto param. grč. med.

glavno božanstvo starih Egipćana. ljubav amor vincit omnia Čit.) glaz. amnos) med. facere činiti. v. aluminijeva praška i nitrotoluola. pomilovanje. osobito amortizirati 69 amportirati državnih zajmova. lat. otuđenje nepokretnog imanja iz svjetovnih ruku i predavanje Crkvi ("mrtvoj ruci"). morfe oblik) bezob-ličnost. zaljubljeni amortizacija (lat. grč. bezobličnost. amnestike) sposobnost ili vještina zaboravljanja neugodnih doživljaja i uspomena amnestirati (grč. veoma nježna i prozirna ovojnica u kojoj se nalazi embrij kod sisavaca. nekristali-ziran. amoriti amorevole (tal. supr. upotrebljava se u rudarstvu i u ratnoj tehnici Amonićani jedno od drevnih arapskih plemena. dugotrajan ili stalan. otrovan i nagriza kožu (naziv po libijskoj pokrajini Amoniji (ime prema egipat. ammoniakon) eksplozivna tvar — smjesa amonijačne salitre. posteljica. oprostiti kaznu. postupno. ammoniakon. ljubavnik.) posl. amnesteo zaboraviti) pomilovati. haima krv) med. -ites. kristalan amorfija (grč. sudski postupak kojim se izgubljeni vrijednosni papiri i dokumenti proglašavaju nevaljanim (mortifikacija). nakaznost amorfizam (grč. nakaznost. bog ljubavi. glagola facio. min. amor ljubav) v. min. cornu Ammonis Amonov rog) geol. grč. mos. amorozo (tal. upala amni-ona amok (malaj. kratkotrajan. amnio-nova voda amnitis (grč. amortisatio) 1. amnos janje) med. bezbojan plin ljutog i neugodnog mirisa koji izaziva suze. 2. a-morfos) bezobličan. a-. nast. im. prikazivano je s ovnovim rogovima. Ammon) mit. spoj dušika i vodika. moriš običaj) fil. pren. tzv. Siriji i Palestini dok ga nisu pobijedili Hetiti. nemoralnost (ovako je njemački filozof Nietzsche nazvao svoje etičko shvaćanje koje odbacuje dotadašnji moral) amoreti (tal. slike malih bogova ljubavi u staroj rimskoj umjetnosti i umjetnosti renesanse i novog doba. nakazan. amor vincit om-nija (lat. a-. amoretti) mn. pr. amnestia zaboravljanje) prav.) neobična i strašna vrsta ludila kod malajskih urođenika koje se očituje u nagonu za ubijanjem (klanjem) svakoga na koga se naiđe Amon (hebr. raditi) proces pretvaranja dušika iz različitih dušikovih spojeva (bjelančevina. bezobličan. -fi-kacija od lat. ljubav sve pobjeđuje. e.amnestija (grč. a-. amnicola) stanovnik pokraj rijeke amnion (grč.) mit. amoreti amoroso Čit. amortizman . lat. gmazova i ptica. glaz.) u amonijski dušik amonijak (grč. Amon. ammoniakon. i 2. vladao u Babilonu. amabile. djelomičan ili potpun oprost kazne amnestika 68 amortizacija amnestika (grč. a-morfos) bezobličnost. n. nekri-staliziranost. ljubav je jača od svega amoralizam (lat. po zakonom utvrđenom planu izvodeno vraćanje duga. 2. mnesis sjećanje) med. 3. djelomičan ili potpun gubitak sposobnosti pamćenja amnikolist (lat. pobijedili su ih Izraelci kad su pod JoŠuom osvojili Obećanu zemlju (Kanaan) amoriti (lat. Amon. ljupki likovi krilate dječice zabavljene različitim poslovima. veliki neprijatelji Izraelaca koji su ih pokorili amoniemija (grč. mokraćevina i dr. supr.) 1. radosti i šale kod starih Rimljana (odgovara grčkom Erosu). amoniakon amonijak. st. trovanje krvi amonijakom amonifikacija (grč. kristaliziranost Amorićani (Semiti) narod koji je u 3. usp. amino-kiselina. sala-mmoniacus) kem. Amon Amor (lat. simbol stvaralačke snage i rađanja amonal (grč. zaboraviti krivnju amnezija (grč. v. amabile amorfan (grč. bogu Amonu) amoniti (hebr. poput ovnovih rogova svijene okamine jedne izumrle vrste glavo-nožaca.

amplificativus) proširivan. pren. vraćati neki dug postupno. nasilno odvojiti amulet (lat. na jednoj skali. crkvi). najveća udaljenost od ravnotežnog položaja. fiz. koji je bez smisla i osjećaja za ono što je umjetničko i lijepo. koji povećava. grč. gradilište) voj. veleslav-ni. presvijetli (nekada titula visokih državnih činovnika. trbušasta bočica za mast. amuletum) hamajlija. igra toga duha amuzičan (grč. obuhvaćen amplificirati (lat. teh. prav. empirance) trg. izgubljen vrijednosni papir ili dokument sudskim putem proglasiti nevaljanim. proširivati. grč. amortisare) 1. kulon za sekundu ili struja koja prolaskom kroz vodenu otopinu nitrata srebra za sekundu izdvoji 0. vinograd. osvojiti . luk na horizontu između izlaska i zalaska sunca. ampir-stil stil francuske umjetnosti za vrijeme Napoleona I. razgranavati. emporter) voj. a-. amusia) nenaklonost muza. tele daleko. osvajanje amportirati (fr. topnički položaj amplektivan (lat. odrezati.. opširno izlagati. (lat. ulje. širina) zem. obično o vratu amundizam (grč. galvanome-tar čija kazaljka neposredno. na kraju polukružnih kanala uha itd. ampelurgia) vinogradarstvo amper fiz. povećavanje. 2. ampula 70 anadiploza ampula (lat. meteor. otcije-piti. amortirati Ampel mitološki ljubimac Dioniza Bak-ha. ampulla bočica) ispupče-na. jedinica za mjerenje jačine električne struje. zauzimanje. pren. razgranati. otimanje. amplificatio) proširivanje. oskudica u smislu i osjećaju za ono što je umjetničko i lijepo. pokazuje broj ampera koji protječu kroz kotur žice ampir (fr. 3. šteta na brodu amplasman (fr. šira obrada. najvišeg stupnja amplissime (lat. metron) fiz. izložiti. odvojiti. potpuno odvajanje. emporter) voj. razvijati. sin jednoga od satira i neke nimfe. a svijet ne postoji. razgranavanje. trbušasto proširenje na cjev-kastim organima. oštećenih i uopće neizlječivih dijelova tijela. tehnički instrument za mjerenje jačine električne struje. razrada. prodati ili ustupiti imanje Crkvi ("mrtvoj ruci"). staklo električne žarulje amputacija (lat. odrezivanje ranjenih. fone glas) uređaj koji pojačava glas i omogućuje istodobni telefonski razgovor s više osoba amplituda (lat. a svijet je samo treperenje. nazvana po slavnom fr. povećati. mundus svijet) fil. i Na-poleona III. lat. bjelilo. potpuno i nasilno odvajanje jednog dijela od neke cjeline amputirati (lat.. matematičaru i filozofu A. Dioniz gaje nakon smrti pretvorio u lozu ampelografija (grč. mjesto za postavljanje topničkih oruđa. Ampère.001118 grama srebra ampermetar (fr. peti padež superlativa ampli ssimus) amplitel lat. ampliare povećati. otplaćivati. odgađanje sudskog procesa o čijem se predmetu još ne može donijeti presuda. zbog Čega ga praznovjerni ljudi nose stalno sa sobom. neško-lovanost . povećavati amplifikacija (lat. razvijanje. način izražavanja nadugačko i naširoko amportiranje (fr.) veleugledni. emire) carstvo. iscrpno govorničko izlaganje amplifikativan (lat. proširivanje. amusia) koji ne uživa ljubav muza. nepjesnički. amplificare širiti. osobito Francuska za vrijeme Napoleona I. ampelos trs.-grč. npr. crkvena posuda u kojoj se drži vino i voda za pričest (u kat. povećavajući amplijacija (lat.amortizirati (lat. za razliku od superlativa. koji proširuje. Ampèreu (1775—1836). neškolovan amuzija (grč. amputare odsijecati) med. amplectivus) koji obuhvaća. oponašao je staru rimsku umjetnost iz doba careva ampirans (fr. amplitudo obujam. proširenje. predmet koji tobože ima Čarobnu moć da štiti od bolesti i svake druge nesreće. zauzeti. grafia) znanost o vrstama vinove loze i grožđa ampelurgija (grč. najveća razlika u zračnom tlaku. oteti. ret. amputatio rezanje) med.. emplacement zemljište. ampliare proširiti) širenje. prostranost. popuštanje ili pogoršavanje kvalitete robe. izrada nekog akta u duplikatu radi bolje sigurnosti amplijativ (ampiiativus. amplificare) proširiti. shvaćanje po kojem postoji samo Bog. anat. tj. proširiti) veoma visok stupanj nekog svojstva ili neke osobine. Bog je apsolutni duh. razmrskanih. razviti..

ret. oči u oči.(grč. bios život) mn. afrodisiakos koji pripada ljubavnom uživanju) mn. retorička figura koja se sastoji u tome Što sljedeća rečenica počinje riječima kojima je prethodna završena. neosjetljivost (ili: smanjena osjetljivost) kože. iscrpno.itd. pojavljivanje znakova na nebu anafrodit (grč. latinskom in-. ■. a ne za prikazivanje . an-.: an gro) an fas ili anfas (fr. aer zrak. anadyomai izroniti) "iz morske pjene rođena" (pridjevak božice Afrodite) anadiploza (grč. anafonesis) med. osobito: Ksenofonova povijest vojnog pohoda Kira Mlađeg protiv svoga brata). ili kretanje od mora prema unutrašnjosti zemlje. anafora) poet. udvostručavanje napadaja grozničnih bolesti anadoza 71 anakamptičan anadoza (grč. ana-baptizo ponovno zaronjavam) vjerski pokret koji zahtijeva ponovno krštenje u zrelim godinama anabatičan (grč. med. ana (grč.amvon (grč. anaglypta) mn.-i. afrodisia ljubavno uživanje) med. u starije kršćansko vrijeme: oni koji su za vrijeme službe Čitali pojedine dijelove iz Svetog pisma anagnostici (grč. ana-gnostes) mn. an-. med. anagliti anaglipti (grč. opširno. školovani robovi ili slobodnjaci kod starih Grka i Rimljana koji su služili kao čitači ili predavači po boljim kućama. anaglyfa) v. an-. ana. poremećaj u osjetilu dodira anafilaksija (grč. po. v. (usp. fylaxis čuvanje. pravo u oči an gro (fr. figura ponavljanja istih riječi na početku stihova ili rečenice. mila si nam ti jedina. odgovara našem ne-. en gros) trg. razvijanje i jačanje bolesti anabioza (grč. uzvišeno mjesto ispred oltara. sredstva za smanjivanje i sprječavanje spolnog nagona anagke v. v. ponavljanje riječi. med. umj. koji raste. do potankosti.■ . s lica. mila kuda si planina. en. propovijedi i spomeni. ana-gnostes) mn. razmjerna podjela sokova i hrane cijelom tijelu. uglavnom (ispričati nešto) an. na. đo sitnica. duž. pr. ana) prijeđi. ana-diploo udvostručiti) udvostručavanje. trg. na veliko. anadema) glavni ukras na kraljevoj glavi. farm. an) u grčkim složenicama ispred samoglasnika daje riječi niječno značenje. en face) sprijeda. bakterije koje mogu živjeti bez kisika. vježbanje i jačanje pluća i govornih organa glasnim govorenjem i pjevanjem anafora (grč. molitve. oko anabaptist (grč. ana. njemačkom un. preosjetljivost organizma na ponovno ubrizgavanje bjelančevine anafoneza (grč. klice koje se mogu razvijati i razmnožavati tek kad im se ukloni kisik anaerobionti (grč. lijekovi koji sadrže u sebi škrob an detaj (fr. npr. onaj koji nije sposoban oploditi anafrodizija (grč. ana. uzla-ženje (iz nižeg predjela u viši.. med. détail) potanko. groznica koja napada svakog dana. zool. anagh/ptike) vještina izrade reljefnih ili polureljefhih ukrasa. ananke anaglifi (grč. ana-basis) penjanje._>-■ . na soleji. zool. uz. afe dodirivanje) med. ana-dosis) fiziol. probava anaerobi (grč. slika i si. na malo (supr. aer zrak. pjesnici tragičari koji su svoja djela pisali samo za čitanje. stalna groznica anabaza (grč. mila kuda si nam ravna. ana-baptizo) pristaša ponovnog krštenja u zrelim godinama. ambon izbočenje na štitu) u pravoslavnoj crkvi. amvon simbolično predstavlja kamen koji je anđeo odmaknuo s Kristovog groba amylacea čit. epifora). anaglifi anagliptika (grč. astr. dijadema Anadiomena (grč. anabaptistički anabaptizam (grč. izbacivanje kašljanjem ili povraćanjem. zaštićivanje) med. anabaino uzlazim) koji se penje. kroz. do. amilacea (lat. s kojega se čitaju Sveto pismo. bios život) ponovno oživljavanje osušenih ili promrzlih životinja anadema (grč. koji napreduje. bolesni nedostatak ili smanjenost spolnog nagona anafrodizijaci (grč.: Mila kano si nam slavna. polureljefni umjetnički radovi. an-. podrobno. anagnosti (grč. bios život) mn. an-afroditos) med.) mn. anaerobi anafija (grč. anabatična groznica med.

n. anakrisis) ispitivanje. plesu i društvu anakreontičari mn. riječ napravljena premještanjem slova druge riječi različitog značenja anahoret (grč. motivi su mu ljubav. koje se onda moraju po smislu dopuniti anakolutičan (grč. ana-kathairo očistim) mn. ana-grafo napišem) sprava koja. okrjep-ljenje. anakoluthia nedostatak veze) gram. dolazim) meteor. zaključivanje na nešto općenito ili duhovno. ana-kefalaio ponoviti u glavnim točkama. naslanjanje leđima. podizanje) tjelesna okretnost koja se stječe vježbanjem anakuza (grč. anachorètes) čovjek koji se povukao od svijeta. iskašljavanje krvi. udaranje glasom na slog anakteza (grč. npr. usamljenik. st. pustinjak. mir od Rim. anagramma) najprije: obratno čitanje jedne ili više riječi.anagnozma (grč. prelamanje svjetlosnih zraka anakliza (grč. vinu. piše obratno anagrafi (grč. anagraf (grč. zagonetka koja se sastoji u tome da se slova jedne riječi napisu različitim redom. ana. gluhoća zbog oboljelosti slušnog živca analav (grč. radi ponovnog otiska i umnožavanja. prolazni užitak u ljubavi. analabos) pravoslav. ana-gnosma) štivo anagoga (grč.e. bez veze Anakreont starogrčki lirski pjesnik (6. vremenska po-remećenost. proučavanje prelamanja svjetlosnih zraka. anakreontika poezija koja u malim pjesmicama slavi laki. onda se ista tolika količina spušta s visine prema zemlji anakatartici (grč. anaklastos prelomljen) opt. pr. kata odozdo. iskaŠ-ljavanje anakefaleoza (grč. st. nedostatak u pravilnosti rečenične konstrukcije koji nastaje poradi iznenadne promjene ili prekida. tj. anakrusis) u metrici: naglašavanje. izbacivanje krvi anagogija (grč. ka-toptrika. ana-kampto skre-ćem) sklonište za sirotinju. ana-kathairo očistim) med. vino. med. ana-kalypto otkrivam) svečano skidanje vela s nevjeste anakampterija (grč. ana-klino nasloniti se) med. ozdravljenje anakufizma (grč. prid. proučavanje odbijanja zvuka anakatabat (ana. katkada i frivolne pjesmice anakreontski (grč. ples i društvo. an-ago vodim gore) tajni smisao. zvuk) anakamptika 72 analeptic! anakamptika (grč. akust. obično pokraj crkava i samostana anakamptičan (grč. oduševljenje. pjevali ljupke. sredstva za čišćenje grudi od sluzi. mast za zarašćivanje rana anakolut (grč. događaja. recepti anagram (grč. anachronismos) pogreška u računanju vremena. rob je anagram od bor. med. ana-klasis prelamanje) opt. ana-kampto) opt. skupina njemačkih pjesnika XVIII. koji su. koji odbija (svjetlost. Anakreon) po ugledu na grčkog lirskog pjesnika Anakreonta. četvrtasti naprsnik kod kaluđera . nježno. osobito poslije dužih umetnutih rečenica ili poradi izostavljanja riječi. anaktesis) med. alegorično značenje. sjediniti u cjelinu) združivanje u cjelinu. prethodna istraga anakronizam (grč. poluležeći položaj bolesnika anakolema (grč. proučavanje odbijanja svjetlosti. kratko ponavljanje nečega. ana-grafo) mn. dioptrika anaklaza (grč. ana-kollao nalijepiti) med. uzdizanje duha apstraktnom razmišljanju i si. kratko anakriza (grč. ljupko. anakufisma dizanje. anakoluthos) nepravilan. nesuvremenost. po uzoru na Anakreonta. ana-kampto) odbojni. anagogija). an-ago) uzdizanje. ono što je u suprotnosti s kronologijom. med. dolje. is-posnik. baino idem. rekapitulacija anaklastika (grč. npr. akuo čujem) med. lako. zanemarivanje onoga što odgovara duhu i prilikama vremena. anakatartična sredstva anakatarza (grč. anahoret-ski anakalipterija (grč. datuma. alegorično tumačenje Biblije (usp. liječnički propisi.). da netko naslika u kakvoj antičkoj kući televizor anakruza (grč. uspostavljanje ravnoteže medu slojevima zraka: kad pri puhanju jakog vjetra velika količina zraka krene odozdo naviše. čišćenje prsiju od sluzi.

logična analiza razlaganje pojma u njegove oznake. jačati) med. analogon rationis Čit. pola-rizator analizirati (grč. ta sličnost pridonosi da se ta dva područja uzajamno objašnjavaju (Maxvell) analogizam (grč. uspostavljam) med. psihološka analiza razlaganje predodžbe u njezine elemente. koji je nastao putem analize.analdija (grč. odabrana štiva analepsija (grč. tijela itd. ljetopisi analist (lat. fizička analogija djelomična sličnost između zakona jednog područja pojava sa zakonima nekog drugog područja pojava. aldaino potpomagati. analitički sud sud koji se zasniva na tome što se subjektu pridaje predikat koji se u njemu već nalazi. suprotno: sinteza analizator (lat. analogon) sličan ili odgovarajući predmet (ili: događaj). ana-lambano) mn. pravilu. uspoređivati. usp. dokaz (ili: zaključak) na osnovi sličnosti analogizirati 74 anaprozelit analogizirati (grč.) pravna sličnost. analambano podižem. koji se bavi raščlanjivanjem na sastavne dijelove (misli. Nikolova prizma). određivanje sastojaka nekog tijela. analogon). koji se zasniva na analizi. stara analiza dokazivanje nekog stava raščlanjivanjem na jednostavnije stavove već dokazane ili kao istinite prihvaćene. analogismos) fil. odgovarajući. ana-logizomai) usporediti. tipom. istovrstan. annales. koji je u skladu s nekim pravilom. nepogrješiv anamartezija (grč. podoban. godišnjaci. med. ozdravljenje. oporavak. podoban analogija (grč. elementarna logika logika koja se bavi pojmovima.) analitički (grč. razlaganje cjeline na njezine dijelove. vještina i metoda raščlanjivanja misli i pojmova u njihove sastavne dijelove. raščlaniti. što je u skladu s razumom analogan (grč. tj. odgovarajući. alfa. slično (ili: odgovarajuće) stanje. beta) onaj koji ne zna abecedu. rasčlanjavati. razlagati nešto (u najmanje sastavne dijelove). razložiti. određivanje sastojaka nekog tijela po njihovoj težini. suprotno: sintetički analitika (grč. sličan. suglasnost s pravnim načelima analogičan (grč. jačanje analeptici (grč. analogos) sličan. an-. ispitati. prestanak rastenja i razvijanja anale (tal. analytikos) filozof. analytikos) raščlanjujući. sva su tijela rasprostrta. suda u njegove dijelove.) nešto što odgovara razumu. analytike) teorija analize. pisac godišnjaka analitičar (grč. ocjena. srodan. okrjepljujući analfabet (grč. nepismenjaković. analeptikos) osvježavajući. an-. ispitivati potanko analogan (grč. moderna analiza rješavanje problema njihovim zaključivanjem na jednadžbe. annus godina) mn. okrjepan. npr. zaključak po analogiji log. annale. sudovima i zaključcima analiza (grč. usp. an-amartetos) bezgrješan. kvalitativna analiza kem. annales) 1. koji odgovara nekom zakonu. rastavljati. tj. prikaz. bijenale. suglasan. an-amartesia) bez-grješnost. ocjenjivanje. mat. analysis) raščlanjivanje. analepsis. neosjetljivost. kemičar i dr. sredstva za jačanje i okrjepljenje analeptičan 73 analogizam analeptičan (grč. analystor) fiz. analogon racionis (lat. razlaganje. ljetopisac. trijenale analekti (grč. kvantitativna analiza kem. neznalica analgezija (grč. analgija anali (lat. analogia) sličnost. analitička definicija određivanje pojma pomoću njegovog najbližeg roda i njegove svojstvene razlike. hraniti. bezbol-nost. uzorkom. analgesia) med. tipu ili uzorku analogia juriš (lat. zaključak iz pojedinačnog ili posebnog o pojedinačnom ili posebnom kao sličnom. analekta) mn. prestanak (ili: gubitak) osjećaja bola. od anno godina) umjetnička priredba što se održava svake godine. koji raščlanjuje. istovrsnost. koji ne zna ni Čitati ni pisati. ana-lyo) rastaviti. onaj dio polariskopa koji služi utvrđivanju činjenice da je svjetlost polarizirana (zrcalo. istovjetnost ili suglasnost u osobinama i odnosima. dokazivati ili zaključivati na osnovi sličnosti anamartetičan (grč. nepogrješivost . s njime je identično vezan.

osnivači: Stirner. an-archos bez poglavara. potpun nered anarhist (grč. preinaka) preobražaj. anamnes-tična sredstva med. sudbina. kob. koji dopunjuje.: Ne učiniš li. odmor anapnoici (grč. med. književnik) ananke (grč. zamjenjivanje izgubljenih ili oštećenih dijelova tijela i udova anapneuzija (grč. bez vođe) pristaša mišljenja daje potrebno srušiti postojeći državni i društveni poredak. pren. an-anthes) bot. plašljivost. srušiti postojeći poredak i zavesti stanje potpunog bez-vlašća. duboko disanje. proselytos) onaj koji je ponovno obraćen na vjeru. iskašljavanje. potreba. koji je ponovno pridobiven 7a nešto anaptiza 75 anastaza anaptiza (grč. i emuževnost. ana-pleroo ispunim) koji pomaže naknadno rastenje. ana-neosis) pomlađivanje ananim grč. neizbježivost anankofagija (grč. ana-morfosis preobražaj. pseudonim od unatrag Čitanog imena (prezimena): Kramer — Remarque (njem. npr. proširenost krvnih žila anaplastična sredstva med. prešutki-vanje završne rečenice. Platonovo naučavanje po kojem je duša preegzistirala. anantičan (grč. skrušenost Anapurna teško pristupačan vrh u himalajskom gorju. ispljuvavanje. ali tako da izgleda onako kakva treba biti kad se gleda s određene točke {optička anamorfoza) ili odbijanjem od pogodnog zrcala [katoptička anamorfoza) i kroz brušena stakla idioptrič-ka anamorfoza). an-apto objesim) utuče-nost. vještina ispravljanja slomljenih ili uganutih kostiju. ana-pneo) mn. gotovo nemoguće ostvariv cilj anareja (grč. vještina sjećanja i pamćenja. koji ne cvjeta anapest (grč. Proud-hon. ispravljanje i uklanjanje raznih tjelesnih nedostataka kirurškim putem. fa-gein jesti) med. plastična kirurgija anaplerotici (grč. izopačena oblika. obrnut daktil. anantapodoton nedovršena rečenica) ret. uzimanje hrane po propisu. morfe oblik) izokrenut. rastenje mesa anaplerotičan (grč. bot. an-andros) koji je bez muškorti. čovjek koji pokušava svim mogućim sredstvima. anamorfotičan anamorfoza (grč. anaplerosis) dopunjavanje. sredstva koja se upotrebljavaju i primjenjuju u anaplastici anaplastika (grč. bot. anarchia) bezvlašće. pamćenju. visok 8075 metara. bez cvijeta. anarhistički anarhizam (grč. nakazan. med. anagke) usud. nenormalno preobražavanje poradi izopačenja ili promjene u navici biljke ananas (lat. Bakunjin . arche vlast) pokret koji teži ostvariti potpunu slobodu pojedinca i uništiti svaku političku vlast. an-. stanje društva u kojem potpuno prestaje vladavina zakona i svakog autoriteta. ana-pleroo ispunim) mn. anapaistos) metrička stopa od dvaju kratkih i jednog dugog sloga: UU—. teško. prirodni nagon. ana-mimnesko sjećam se) koji se tiče sjećanja. zbog čega se zove i antidaktil anapetija (grč. jačanje pamćenja anamneza (grč. vidjet ćeš što će biti. anapneusis) med. kukavičluk . pren. udes. prema gornjim dijelovima tijela anarhija (grč. anapetes raširen. naopak. po dijeti anantapodoton (grč. koji nema prašničkih niti auandr'ja (grč. anamnesis sjećanje) fil. prije postojala u čistom stanju i tu stekla svoje ideje. penjanje sokova.anamnestičan (grč. zamjenjuje anapleroza (grč. anap-noična sredstva anaprozelit (grč. ana-ptyo ispljujem) med. ana. plašljiv. osobito krvi. ananassa sativa) bot. nužda. odušak. fiz. sredstva koja pomažu disanje. juž-noamerička biljka veoma ukusnog i mirisnog ploda anandričan (grč. ana. anarroia) med. lijekovi za jačanje pamćenja anamnestika (grč. sila. otvoren) med. sredstva koja pomažu nadoknađivanje izgubljenih dijelova i stvaranje. uii-andria) nemuškost. izbacivanje sluzi anaptoza (grč. po optičkim zakonima unakaženo nacrtana slika nekog predmeta. anamnesis sjećanje) fil. podaci koje bolesnik daje liječniku o svojem zdrastvenom stanju prije sadašnje bolesti anamorfičan (grč. med. ana-plasso preobrazim) med.xnjneozij'i (grč. koji pripada sjećanju. ananke nužnost. pr. bez ikakvih obzira.

"drugi neki čovjek". an-. ana-stello suzbijam) mn. tokizo dajem pod kamatu. koji daje punu oštrinu slike. baciti prokletstvo na koga ili što. umnožavanje. med. npr. anastomoza (grč. prijenosni. med. umjesto "neki drugi čovjek".) neka je proklet! anatematizirati (grč. nedostatak udova anartros (grč. tisk. med. dimljenje. sredstva za zaustavljanje krvi anastaltičan (grč. anatocistički anatolijski (grč. seismos potres) geol. kad bolesnik govori potpuno nerazumljivo. anathematizo) prokleti. med. oni istupaju protiv toga da radnici stvore svoju proletersku stranku. ujediniti. fotografski objektiv od posebno kombinirane leće koji daje slike koje sve do rubova pokazuju veliku oštrinu anastigmatičan (grč. npr. an.anarhoidan (grč. stezanje želuca. med. zelenašim) prav. anatomia rezanje) znanost koja se bavi proučavanjem sastava i grade tijela živih organizama. anastatikos) koji odvodi ono stoje nezdravo. povećana disartrija. disharmonija anartrija (grč. grč želuca anastaltici (grč. ana. anastrofe) ret. anastasis ustajanje) ponovno ustajanje. ana. ana na. ustajanje iz bolesničke postelje. protuprirodno otvaranje krajnjih dijelova krvnih žila anastrofa (grč. kletva. v. proklinjanje. stigma) opt. sarks meso) nakupljanje tjelesne tekućine u potkožnom vezivu (koža postaje gnjecava. preokretanje maternice i mokraćnog mjehura Anat feničko-kanaanska božica ljubavi. ana. anatomikos koji reže) medicinar ih botaničar koji radi znanstvenog istraživanja reže i proučava leš. crkveno progonstvo ili prokletstvo nekog čovjeka ili stvari. oporavak (rekonvalescencija). med. ana-thimiasis) ispa-ravanje. preokretanje riječi. spremanje novog izdanja neke knjige time što se kemijskim putem (litografijom) izravno tiska iz staroga izdanja nastigmat 76 anceps anastigmat {grč. anarchia bezvlašće. ana. koji obnavlja. anathema) prokletstvo. istočnjački anatom (grč. nastaje zbog uzetosti mišića za govor (jezika. anatema esto (lat. pren. stoma usta) sastaviti otvore. anathema esto čit. anistemi. vještina rezanja leša ih biljke radi znanstvenog ispitivanja. ušća. kao i protiv sudjelovanja radnika u političkoj i parlamentarnoj borbi anarmonija (grč. arthron ud) med. usana. eidos izgled) sličan bezvlašću (anarhiji) anarhoindividualizam (grč. sredstva za otvaranje za-čepljenih ušća krvnih žila i dr. a nakon pritiska prstom ostaje u njoj udubina) anaseizam (grč. podrigivanje anatocizam (grč. uzimanje kamata na kamate. naučavanje koje svodi društvo na slobodnog pojedinca kome ne smije biti nametnut nikakav red niti zakon anarhosindikalizam oportunistička struja u radničkom pokretu čiji pripadnici smatraju da radnici mogu popraviti svoj položaj samo štrajkovima i organizacijom uzajamne pomoći 1 da se pitanjima radničkog pokreta imaju baviti samo sindikati. pr. odnosno biljku anatomija (grč. prenošenje. oštrovidan. lihva-renje. mijenjanje mjesta riječima. med. arthron ud) bezud-nik. koji suši ranu anastatičan (grč. ana-spao) med. gore. sestra boga Baala anatema (grč. arthron ud) 2.) teza 0 otuđenju čovjeka od društva (ideolog Max Stirner).-lat. djevica-ratnik. ana-stello) koji zaustavlja krv. stigma točka) opt. armonia) glaz. grla. ozdravljanje. svojstvo potresa kod kojih se događaju velika vertikalna pomicanja tla anaspazmija (grč. isključiti iz crkvene zajednice anatimijaza (grč. patološka anatomija ona koja proučava sve promjene koje se zbivaju na tjelesnim organima . spojiti anastomotici (grč. uskrsnuće. ždrijela. stoma) med. čovjek koji je toliko debeo da mu se više ne raspoznaju zglobovi anasarka (grč. lica kao posljedica moždane kapi. anatole istok) istočni. isključenje iz crkvene zajednice. progresivne i bulbarne paralize) anartrija (grč. ana. koji je bez poremećaja u oštrini vida anastomizirati {grč. spojnica dviju krvnih žila ili dvaju živaca. ana. koji pomlađuje. pomoću litografije prije tiskanog teksta pripremljen za novo izdanje knjige anastaza (grč. stoma usta) mn. ana. ana. 1. zelenašenje. bakroreza.

napravljen u ljudskom obliku androkefaloid (grč. aner. eidos lik) umjetno napravljen. ljubičasti okrugli rezanci u obliku graška andosirati (fr. andante) glaz. aner.) glaz. embrunir) slik. više biće . trepanacija anatripsis (grč. andro-mania) Čežnja za muškarcima. lagano. fobos) onaj koji zazire od ljudi. pren. anatriptična sredstva anatriptika (grč. Euripid i Račine napisali su istoimene tragedije andromanija (grč. ana-trope preokret. mania) med. andro-gynos) dvospolac. pobijanje nečijih navoda jednostavnim negiranjem. potpis mjenice na poleđini. raščlanjivati. topografska. čestitost andrecej (grč. ana-trefo) med. andro-fagos) ljudožder. nesiguran. gone rađanje) stvaranje čovjeka. ana-tribo trljam. znanost koja se bavi proučavanjem bolesti svojstvenih muškarcima (za razliku od ginekologije) Andromaha (grč. malo laganije. logia znanost) med. uspaljenost žena prema muškarcima. andros) predmetak u složenicama sa značenjem: čovjek (muškarac) androfag (grč. gdje je pronađen) andamento (tal. param) parati. mati Astijanaksova. umjereno andarini (tal. nimfomanija androtomija (grč. Božji glasnik. liječenje trljanjem anatropa (grč. osobito prvog čovjeka. okret) ret. aner. Andromache) mit. embrasser) zagrliti. aner. kao u hodu. andragathia) mužev-nost. endosser) trg. dio fuge andante (tal. kefale glava) min. antropofag androfob (grč. gyne žena) dvospolnost. andro. glavni je predstavnik bio Pomponazzi (1462— 1524) andro (grč. potamniti anceps (lat. utrljavanjem anatriptici (lat. ankora (tal. angelos vjesnik) teol. aner. aner. prijenos mjenice andragacija (grč. oporavak (ili: jačanje) pomoću hrane anatreza (grč. muž. dovesti između dvije vatre anbrinirati (fr. još jednom. trljanje udova. aluminijev silikat (nazvan po Andaluziji. poljubiti. ana-temno režem. kolebljiv. skup svih prašnika u cvijetu andristi (grč. geol. ludilo koje tjera ljude na ubojstva andro geneza (grč. aner. aner. voj. slabić androginija (grč. anatresis) med. jako povraćanje anbrasirati (fr. stanište) bot.) dvostruk. ana-tribo) med. usp. andros) mn. proučavati u potankosti. razvitak jajne stanice bez sudjelovanja ženskog zametka androgin (grč. med. tj. hermafroditizam android (grč. aner. usporedna anatomija ona koja uspoređuje gradu i sastav ljudskog tijela s tijelom životinje anatomizirati (grč.) mn. hrabrost. žena najvećeg trojanskog junaka Hektora. logia) znanstvena disciplina koja se bavi unošenjem lijekova u tijelo kroz kožu. ancora 77 anegdota oznaka za kvantitetu jednog sloga koji može biti dug ili kratak ancora čit. potpisati mjenicu na poleđini i time je prenijeti na drugoga andosman (fr. anatriptica) mn.) glaz. dvostran. temno režem) anat. fil. rezanje ljudskog leša radi znanstvenog ispitivanja anđelika (grč. obgrliti. aner. oikion kuća. do sitnica anatrepsis (grč. fonos ubojstvo. nakon Hektorove pogibije bila robinja Ahi-lovog sina Pira i s njim imala tri sina. aner. okamenjene ljudske kosti andrologija (grč. andare ići. hermafrodit. lithos kamen) mn. sredstva za trljanje. kamen koji ima oblik ljudske glave ili nekoga dijela ljudskog tijela androliti (grč. endossement) trg. kao imenica: djelo u laganom tempu andantino (tal. pokretan ljudski lik androidan (grč. ana-tribo trljam) med. rastavljati na sastavne dijelove. Češanje kože anatripsologija (grč. ljekovita biljka štitarka (kravojac) anđeo (grč. ponovno andaluzit min. dvosmislen. uškopljenik. aner.pri raznim bolestima. otvaranje bušenjem. koji se plaši ljudi (muškaraca) androfobija (grč. kirurška ili primijenjena anatomija ona koja proučava pojedine dijelove tijela i njihov raspored. andros čovjek. premazati tamnom bojom. Aristotelovi sljedbenici koji su negirali besmrtnost ljudskog duha. eidos lik) sličan čovjeku. vrlina. aner. angelos anđeo) bot. metr. fobos) strah od ljudi (muškaraca) androfonomanija (grč. andamento hod) glaz.

anemos. anemos. an-. baino idem) plesač na užetu anemofilan (grč. haima krv. tj. naima krv. pridodan. oikumene /tj. npr. metron) sprava za mjerenje brzine kretanja. anekdotos neizdan) 1. vidim) vjetrokaz. nova i kratka priča. pustinje. vještina mjerenja brzine i jačine vjetra anemometrograf (grč. annexio) prijatelj ili pobornik širenja države pripojenjem tuđih pokrajina anektirati (lat. sprava koja pokazuje pravac puhanja vjetra anenergija (grč. anemograf anemopatija (grč. an-. močvare itd. haima krv) slabokrvan. metron. gamos brak) bot. a-. sve stoje dodano ili vezano za nešto . grafo pišem) spis koji nema naslova anepija (grč. strujanja zraka. epi na. poet. liječenje zrakom.) anelektriČan (grč. erethyzo dražim) uzbuđenje. a-. a-. an-. haima krv) med.:k' aneksan (lat. uz-rujanost. sporedan. oskudno ili nedovoljno stvaranje krvi u tijelu anematurgija (grč. anemos.:! zSV'. nesposobnost govorenja. grafo) v. annexus) zavisan. anemo-logia) proučavanje vjetrova anemometar (gTč. blijed. nijemost anepitimija 79 Angerona anepitimija (grč. anemos) predmetak u slo-ženicama sa značenjem: vjetar anemobarometar (grč. nedostatak snage anenkefal (grč. epithymia požuda) psih. hydor voda) med. pripremni aneksija (lat. anemos. an-. 2. . anemos.anegdota (grč. a-. pridruženi e aneksionist (lat. an-energeia) nerad-nost. ana. nastavak. naima krv) med. metoda liječenja koja se sastoji u udisanju pročišćenog zraka anemoskop (grč. pren. metron) sprava koja pokazuje. oplođuje) anemogaman (grč. slab. grafia) opisivanje (ili: proučavanje) vjetrova anemologija (grč. sla-bokrvnost. a-.:-: '""-. vezan za. vje-trometar a ne mome trija (grč. koji voli vjetar (za biljke koje vjetar oprašuje. kovine) anematoza (grč. enkefalos mozak) med. šaljiva ili duhovita pričica anegertika 78 anepija anegertika (grč. (grč. nakaza rođena bez mozga anenkefalija (grč. elektron jantar) fiz. annexus) prilog. tromost. npr. a-. urođeni nedostatak mozga anepigraf (grč. spis koji. još nije objavljen ili namjerno nije tiskan. filos prijatelj) bot. iz bilo kojeg razloga. pathos bol) med. dio medicine koji proučava beskrvne operacije anemičan (grč. 1. epos riječ) med. 2. anemos. an-eklogistos bez obračuna) onaj koji je oslobođen polaganja računa aneks (lat. a-. anemogamne biljke biljke koje se oplođuju pomoću vjetra. odnosno vjetra. ugasnula sposobnost žuđe-nja za čim aneretizija med. erethyzo) nedostatak razdražljivosti . enkefalos mozak) med. prisvojiti anekumena (grč. dodatak. uzbuđenost. skopeo gledam. barys težak. kod kolere anemija (grč. lijenost. anemos. kod kojih vjetar prenosi cvjetni prah (pelud) anemograf (grč. er-gon djelo) med. odnosno mjeri jačinu vjetra anemobat (grč. (grč. an-egeiro probudim) vještina da se obamrli povrate u život aneklogist (grč. ge zemlja/ nastanjena zemlja) predjeli na Zemlji na kojima se ljudi ne mogu stalno nastanjivati (npr.'(. nedostatak krvne vode ili krvnog seruma. nesposoban za život anemidrija (grč. neelektričan (za tijela koja izgledaju kao da nemaju elektriciteta. an. pridružiti. anemos. a-. anemometrograf anemografija (grč. metria) mjerenje. anemos. priča o kakvom zanimljivom događaju. u novije vrijeme anegdotama se nazivaju dosad netiskani stari spisi ili pojedini odlomci iz njih.(grč. šaljivo: krasti.alpha privati-vum ne-. grafo pišem) sprava koja bilježi na papir brzinu i smjer vjetra. ukrasti. an-. annectere) pripojiti. bolest čiji je uzrok smanjen broj eritrocita ih smanjena količina hemoglobina u krvi anemo. anemos. anemos. annexio) pripojenje. tj.

udijevati. neros tekuć) fiz. tupoglav. pektoralna angina angiografija (grč.i godba. zaobilazan angarija (lat. zalagati se (za koga ili što) angažman (fr. staviti nekoga u opasnost. najam. angeion posuda. v. . neravan. sredstva koja izazivaju neosjetljivost (pri kirurškim liječenjima) anestetičan (grč. plod zatvoren u plodi-šte i biljka s takvim plodom angiologija (grč. bočna vatra anulirati (lat. nje u zalog. oslanja se na naučavanje ■ Katoličke crkve o anđelu čuvaru koji svakog čovjeka prati kroz život i : upravlja njegovim djelima angelus (lat. angaria) težak posao.. angeion posuda. obvezatnost. koji je nastao u Parizu 1948. učiniti neosjetljivim aneurija (grč. koji je bez bola. npr. bezbolan. po. angina) med. anairesis) ret. stijesniti. anaistheteo ne osjećam) mn. med. npr. obećati.). pustiti se. fil. biser. započeti razgovor. zauzimati < se. sukob. angeion posuda. anaistheteo ne osjećam) med. pa-thos bol) med. uključen u borbu angažirati (fr. bolest živaca krvnih žila angiopatija (grč.) med. npr. upustiti se u _■■=■ nešto. obvezati na besplatan rad za državu angažiran (fr. popuštanje. pr. stezanje i jaki bolovi u predjelu srca. ravnodušnost./ Anđeo Gospodnji navijestio Mariji. kar-pos plod) bot. kuluk. rastresen anestezija (grč. uzeti • u službu. upala krajnika ili ždrijela angina pectoris čit. uplesti se u borbu. pogađati. angeion posuda. ek-tasis rastenje) med. opiti. služba. redovna duž.) protiv volje vlasnika za potrebe države. voj. neuron živac) med.. obveza. . stupanje u službu.. anervia) med.. npr.) anđeo. red soba u jednom nizu. angeion posuda. započinje riječima: Angelus Do-mini nuntiavit Mariae /lat. enfilade) dugi red. akcija na egzistencijalizam i slične pokrete. gra-fo pišem) fiziol. pren. angelos glasnik) pokret ■. npr. voj. nemaran. kulučenje angarijacija (lat. nesposobnost osjetila da prima podražaje anestezirati (grč. npr. nizati. angiografija angiom (grč. neuron živac) med. obvezati obe. anfractuosus) kri-vudav. pobuditi. opis krvnih žila. engager) obvezati. bolesti anfilada (fr. Ave Maria Angerona (lat. založiti se. za ples. tj. angere suziti. skloniti koga ili što. negiranje onoga stoje protivnik pokušao dokazati anergija (grč. slavili su je na dan 21. molitva uz večernja i jutarnja zvona (kod rimokatolika. an-. barometar s elastičnim metalnim perom (bez žive) anervija (lat. neosjetljivost prema bolu. prosinca. erythros crven. brodova i dr.anereza (grč. anesis) med. opći naziv za sve bolesti krvožilnog sustava . a-. engager) obvezan. pogoditi. an-aisthesia) med. ergon djelo) med. angaria) uzeti u kuluk. voj. angeion posuda) med. engagement) obveziva. logia znanost) fiziol. proširenje krvnih žila angiitis (grč. a-. dava.) starorimska božica Šutnje (prikazivana je s prstom na stisnutim usnama.4 nje. najmi-ti. angariatio) uporaba privatnih stvari (automobila. nesposobnost očiju da vide i raspoznaju crvenu boju aneroid (grč. jer nakon najkraćeg dana u godini Sunce opet počinje svoj uspon angiektazija (grč. enfi-ler) udjenuti. ops oko) med."l-nost. s boka anfraktuozan (lat. kao re. vijugav.. koji je uzet u službu. tromost žila. angeion posuda) med. angina pektoris (lat. tući topovima po dužini. zalaganje. angitis angina (lat. uzetost. an-. fr. angeion posuda. angažirati se zauzeti se. pren. proučavanje krvnih žila ili odnosa tekućina u ljudskom tijelu angiokarp (grč. upala krvnih žila. nani-zati. neosjetljiv. nagovoriti. za ratne svrhe angarirati (lat.ipažljiv. anervičan anestetici (grč. neko plaćanje itd. zauzet. a ime joj se izvodi od "ab angerendo". pje-ga ih izraslina na koži ih sluznici zbog nenormalnog množenja i širenja krvnih ili limfnih žila angioneuroza (grč.■ ćanjem. slabost (ili: malaksalost) živaca aneza (grč. za ples. navesti. izostanak alergije tamo gdje bi trebala biti (česta pojava kod teških tuberkuloznih bolesti) aneritropsija (grč. olakšavanje. slabljenje. an-aisthetos) koji čini neosjetljivim prema bolu. od podizanja Sunangiektazija 80 angostura-kora ca. filum konac. tupoglavost. grlobolja. voj. jutarnje i večernje zvonjenje kod katolika. boj angelizam (grč.

anhelatio) kratko. onaj koji mrzi Engleze ili se boji Engleza i njihovog kulturno-politič-kog utjecaja anglofobija (lat. angularis) uglat angulemka (fr. an ne. an-. biljka od koje se pravi anilin. osobitost engleskog jezika anglicizirati (fr.prilikama izazivaju taj osjećaj anhelacija (lat. potpun izostanak izlučivanja znoja zbog nedostatka žlijezda znojnica anihilacija (lat. lat. v. anil) bot. mania strast) pretjeran ljubitelj svega što je englesko anglomanija (lat. npr. Anhängsel) privjesak (na satu. angustatio sužavanje) med. kut angularan (lat.) živahan engleski ples u dvočetvrtinskom i tročetvr-tinskom taktu anglicizam (lat. izostanak užitka pri pojavama koje u normalnim . Anglia. neprirodno sužavanje krvnih žila u ljudskom tijelu anhedonija (grč. suša. opovrgavati anil (ar. zadiha-nost anhengsl (njem. prirepina. ukidanje. anhydria) bezvodnost. anguistara. određena osobina engleskog jezika prenesena u neki strani jezik. angeion posuda. fobos) strah od Engleza ili mržnja prema Englezima angloman (lat. jezika itd.). sperma sjeme) bot. sužavanje (ili: stješnjavanje) krvnih žila angioteniear* ^gr^. kritosjemenjače. raste u Indiji anilan (lat. učiniti engleskim Anglikanska crkva engleska protestantska državna Crkva Angloamerikanac Amerikanac engleskog podrijetla anglofil (lat. opovrgavanje anihilirati (lat. brižno. angus-trum) visoka boca ili vrč za pijenje s uskim grlićem angul (lat.) glaz. anglicismus) engleska riječ koja je ušla u neki drugi jezik i udomaćila se u njemu. hydor voda) kern. anglez (fr. angošjozamente (tal. uzak) med. angeion. v. na narukvici i si. Anglia. teino zatežem) koji j :■ u vezi sa zatef mtošću krvnih žila angiotomija (grč. anglofob (lat. spasmos grč) med. ste-nos tijesan. grč. šp. grč. sarx meso) med. anhidrija anidroza (grč. ukinuti. nazvana po gradu Angosturi. kulture. an-. annihilatio) poništavanje. angliciser) poengleziti. hidros znoj) med.) glaz. hedone radost) med. kojem je oduzeta voda. soli i oksidi anhidrid (grč. Anglia. annihilare) poništiti. bolno angoitura-kora gorka kora jedne juž-noamerićke biljke. sumporno-kiselo vapno kojem je oduzeta voda anhidroza (grč. opovrgnuti. hydor voda) kern. prema Angouleme. pren. slobodan od vode. anidrija anhidrit (grč. bijeg) neprijatelj svega što je englesko. anilis) bapski . hydor voda) kern. tem-no režem) med. dahtanje. angeion posuda. sada se upotrebljava i za pripremanje vrste gorkog likera angster (tal. biljke čije su sjemenke zatvorene u plodište angiostenoza (grč. hidros znoj) nemogućnost pravilnog izlučivanja znoja anidrija (grč. upija vodik i postaje kiselinom anhidrija (grč. angošjozo (tal. bez vodika. upotiebljava se kao lijek angster 81 animalizacija protiv povratnih groznica. filos prijatelj) prijatelj svega što je englesko: politike. grč krvnih žila angiosperme (grč. angeion posuda. ali koji izložen vodi apsorbira. jedan registar na orguljama angustacija (lat. Anglia. an-nil. angiitis anglaise Čit. an ne. grč. rezanje. angulus ugao. an-. spoj kisika s nekim elementom. mania strast) pretjerano oduševljenje Englezima i svime što je englesko angora odlična vuna koja se dobiva od angorske koze i oplemenjenog angor-skog zeca. angulus) ugao.) glaz. angeion) med. angeion posuda. an-. nestašica vode. prirepak. grč. grč. glavni grad zapadnofrancuske pokrajine Charente) vrsta vrlo kvalitetne jabuke angusta (lat. anydria) v. Angila. rak krvnih žila angiospazam (grč. ima tanka i duga vlakna svilenkasta sjaja angosciosamente Čit. fobos strah. angeion posuda. angoscioso angoscioso čit. operacija krvnih žila angitis (grč. teško udisanje zraka. prišipetlja anhidričan (grč.angiosarkom (grč.

zagrijati animist (lat. prirodnjaci XVII. ži-1 votna svježina. ljutnja. srdit. potaknuti. animare oživiti. anisum) bot.: ka-tion aniridija (grč. an-iris šarenica) med. anima kauza (lat. Svi sveti anima candida Čit.) glaz. vjerovanje u duhove animo (lat. dobiva se od anila anilitet (lat. animozo (tal. oživljeno. animalisatio) pretvaranje hrane u životinjsku tvar. ljutina. anima duša) naučavanje i vjerovanje daje sve što postoji živo (kod primitivnih naroda) animato (tal. živost. oživljenje. anima tota in toto et kvo-libet totius parte (lat. animus duh. animare) dati dušu ili duh. žestina. fazer animi causa čit. zool. animalculum) zool. srčano. poživotinja-vati animalkula (lat. 2.) dan sjećanja na mrtve u Katoličkoj crkvi. početnih i završnih pokreta u crtanom filmu. pristaša animizma animizam (lat. staro naučavanje da se životinjski zametak sastoji od mikroskopski sitnih sjemenih stanica animatizam (lat. ohrabriti. pren. onaj koji potiče mase za kulturne i kulturnoza-bavne djelatnosti (animator kulture). razdražen. st.) zbog zadovoljstva. namjera. anima duša) fil. animalculum životinjica) mn. animalis) životinjski. uno animo (lat.) duša. tj. srdžba. mikroskopske životinjice. poštenjak Anima tota in toto et quolibet totius parte Čit. animalije (lat.) prav. poruge animus nocendi (lat. životinjska tijela. živahno. 1. biljka iz porodice štitarki čiji se osušeni plodovi upotrebljavaju kao dodatak kruhu i opojnim pićima.) ono što je živo. vatrenost. anima mundi (lat. tzv. supr.) jednodušno. radi duševne naslade animirati (lat. metafizičko shvaćanje duše i duhovnoga kao životnog načela o kojem zavisi svaka tjelesna djelatnost. pamuk prilagoditi tako da se može bojiti kao vuna. oduševljeno animator (lat.anilin (ar. animalna hrana meso.: vege-tabilije animalist (lat. s namjerom animoso čit. animosus) strastve-nost. namjera nanošenja uvrede. neprijateljski animoznost (lat. poživotinjenje. i XVIII. osobito tobožnje sjemene stanice (animacula spermatica) animalkulisti (lat. animalisare) zool. u probavnim organima.) glaz. veoma rašireno vjerovanje primitivnih naroda o djelovanju duša i duhovnih sila u prirodi.) bijela duša. složno animus injurandi (lat.) prav. animalis) životinjska priroda. živahno animozan (lat. zool. razdraženost. duša) fil. služi za pripremanje različitih lijepih. trenutak od kojega se zametak u utrobi smatra živim animal (lat. mržnja. anienai penjati se) kod elek-trolize: sastojak elektrolita koji se pojavljuje na anodi (Faradavev naziv za elektronegativni dijelić). oduševiti. anima duh. duša) prav.) Duša je čitava u cjelini i u svakom dijelu cjeline (Gi-ordano Bruno) animacija (lat. animalitas) životinj-stvo. animarum di-es (lat. duša svijeta. duh. ogorčen. osobito rakiji (anisova-ča) . tj. bapsko ponašanje anilizam (ar. posebno poštovanje svih ili samo nekih životinja animalizirati (lat. proces ani-malizacije pretvaranje anorganskih animalizam 82 aniverzarija tvari u tijelu. animalcula životinjice) mn. koji su bih pristaše animal-kulizma animalkulizam (lat. životinja animalan (lat.) prav. animosus strastan) ozlojeđen. neprijateljsko raspoloženje prema komu ili čemu animus (lat. ogorčenost. namjera nanošenja štete anion (grč. životinjska priroda animalizacija (lat. pobuditi. oživiti. hrabro. žestina. animalia) mn. u tvari živog tijela. trovanje anilinom anima (lat. hranjivu tvar koju u sebi sadrži hrana pretvoriti. mbjeko. animatio) oživljavanje. poživotinjiti. jela od mesa. anilinskih boja. animal životinja) umj. anilitas) bapska starost. anima kandiđa (lat. usp. 3. s promišljajem. an-nil) med.) fil. an-nil) kem. način prehranjivan]a tijela animalizam (lat. građu. davanje duše. poticatelj. supr. umjetnik (slikar ili kipar) koji slika ili izrađuje životinje animalitet (lat. nedostatak šarenice u oku anis (lat. zadah-nuti životom) crtač ekstremnih. bezbojno aromatično ulje. jaja itd.

pozitivni pol. sljedeće godine anni praecedentis čit. ani preceden-tis (lat. djelomična ili potpuna sraslost jezika ankilometar (grč.) prijestupna godina. odluka i si. annus curens čit. ennoblir) dati plemstvo. anniversarium) godišnjica. a-. ankylos kriv. ankylos zakrivljen) med. lyo oslobađam) sredstva (lijekovi) za otklanjanje straha. nejednako izlučivanje mokraće anker (lat. inqusita. metron. usp.) tekuća godina. nesli-kovit način govora anodin(um) (grč. tj. uron mokraća) med. npr. godišnjica proslava i dr.) crkvena godina. isos. bolesnih osjećaja itd. tražiti (ili: predlagati) kaznu ankvizicija (lat. anquisitio) prav. oplemeniti anoda (grč. siječnja do 31.) starorimska božica nove godine. ukočenost i sraslost zglobova ankoneji (grč. ručni mišići opružači anksiohtici (lat. uređaj za pokretanje nekog stroja. onaj koji može primiti i podnijeti mnogo udaraca anketa (lat. liker od anisa anizokorija (grč. anoblir. nejednakost bojenja crvenih krvnih zrnaca anizometričan (grč. anodia) nevezan. tj. an-. ops vid) med. ano ante Hri-stum (lat.) godine. isos. chroma boja) med.) ove godine anni praeteriti čit.) prošle godine anni praesentis čit. osobito: komisija (anketna komisija) koju bira parlament. od 1.) tekuće. kao dodatak lijekovima i kao lijek protiv kašlja anisokorija (grč. fr. an-.) obična. islandski kristal) anizurija (grč. anquirere) prav. anno currente anni futuri (lat.anis (lat. odyne bol. anisos nejednak. starter anlevaža (fr. grč. anus interkalaris (lat. a-.) građanska godina. pustiti u rad. anxius tjeskoban. pokretač. ani prezentis (lat. glossa jezik) med. ove godine. anisum) rakija u koju je radi mirisa dodan osušen plod ani-sa aniverzarija (lat. nejednakost zjenica anizokromija (grč. anus eklezijas-tikus (lat. odyne bol) med. annus intercalaris Čit. nejednakost zjenica kod iste osobe anisovača (lat. sidro. ablativ od annus) godina.: katoda. lat. an-. put naviše) fiz. kora zjenica) med. enquête) organizirano istraživanje pomoću ispitivanja pojedinaca. tjeskobe. anizeta 83 anoda anizeta (fr. obična julijanska godina. annus com-munis čit. an-nus ecclesiasticus čit. tropos okret) koji u različitim smjerovima ima drukčija svojstva (kristali. ankon lakat) mn.) iduće. isos jednak.) v. metron mjera) neravnomjeran anizometropija (grč. elektroda anodija (grč. supr. povesti sudsku istragu. ani praecedentis anno (lat. ani preteriti (lat. kotva ankeser (fr. pimpinella anisum) bot. encaisseur) šport. ankiloblefaron (grč. veoma čvrst i otporan boksač. neprijestupna godina. a-. sredstvo za ublažavanje bola i za uspavljivanje anodinija (grč. isos jednak. nejednaka sposobnost očiju za prelamanje svjetlosti anizotropan (grč. isos. dugog i sretnog života anni currentis čit. kore zjenica) med. a-. Anlasser) teh. annus solaris (lat. anus kurens (lat. annus ciulis (lat. ankylos zakrivljen. pred-laganje kazne anlaser (njem. u godini anno ante Christum čit. plemićku titulu. isos. enlevage) skidanje oštećene slike s platna na kojem je bila radi prenošenja na novo platno Anna Perenna (lat. anat. anus komunis (lat. neosjećanje porođajnih bolova . anlassen puštati u rad.) godine prije Krista. anodinum) med. an-. ankylos iskrivljen. vlada ili neka ustanova i koja prikuplja najpotrebnije i stvarne podatke na osnovi kojih bi se mogao donijeti zakon.) sunčana. anisette) rakija začinjena anisom. prije Kristova rođenja anoblirati (fr. bezbolnost. ani kurentis (lat. ankvirirati (lat. biljka Čiji se plod upotrebljava kao začin. an-odos uzlaz. ankora brod. blefaron vjeđa) sraslost vjeda ankiloglosa (grč. put kojim električna struja naanodija 84 anor ganogïiozij a pušta pozitivni pol i ulazi u elektrolit na svome putu prema negativnom polu (Faraday). prosinca anno (lat. metron) sprava za mjerenje zakrivljenosti ankiloza (grč. zamršen.

organon. an-tinomizam anonaran (lat. organon) neživa ili mrtva priroda anorganogeneza (grč. anonymos) bezimen. nepravilnost u kretanju planeta anomalistički (grč. kem. gignomai postati) prid. anonymus) nepoznati. hipoksija anomalan (grč. lat. nepoznat anonimno društvo trg. bezimeno dioničko društvo anonimnost (grč. organon) neživ. zakona. bez potpisa. suprotan pravilu anomalologija (grč. a-.. astr. eruptivne stijene. an ne. organon. zool. npr. običaja anostoza (grč. norma pravilo) nepravilan. sljepilo anogen (grč. organon. anonymos) bezime-nost. an-. nepotpisani. namjerno izjednačavanje riječi. anofeles nekoristan. gnosis) znanost o poznavanju neživoga anorganografij a 85 antanaklaza anorganografij a (grč. Anreisser) obilježač. nedostatak očiju. primanje hrane itd. omos sličan. popis zaplijenjenih stvari. nezakonitost. grafia) poznavanje kamenja. an-. osobito minerala anoksija (grč. nesposoban za fiziološke i psihološke funkcije. objašnjenje. anorganska kemija dio kemije koji se bavi nastajanjem anorganskih spojeva anorhija (grč. koji odstupa od pravila. za stijene: stijene čiji je materijal nastao kretanjem odozdo prema gore. anomalos) nepravilan. neredovitost. opisivanje kamenja anorganski (grč. anomalos nepravilan. meros dio) sastavljenost od neistovrsnih dijelova anomičan (grč. komarac malaričar (jedini prijenosnik malarije kod čovjeka) anoftalmija (grč. usp. anomalon) gram. an bez. adnotirati anozmija (grč. mrtav. ano gore. paronomazija anomizam (grč. odus) mn. annuntiare) oglasiti. odstupanje od pravila ili zakona. ops oko) sljepoća. annotare) v. an-. Organon. anomalos) neredovit.anodonti (grč. pisac koji objavljuje svoja djela bez potpisa anonsa (fr. škodljiv) med. usp. oglašavati. koji ne ulazi u sastav organskih tijela. ofthalmos oko) med. logia) znanost koja se bavi proučavanjem anorganske. annotatio) napomena. empâtement) slik. neobuzdanost anominacija (lat. nomos zakon) v. slikanje debelim slojem boja anrajser (njem. an-. nepoznatost. primjedba. koji nema organa za disanje. ano naviše. a imaju različito značenje. anonimus (lat. an ne. anomalon anomalon (grč. logia) gram. an-. stavljanje jedne uz drugu dviju riječi koje glase jednako ili slično. an-. an-. testisa anormalan (grč. nastao bez djelovanja životnih sila. anomos) nezakonit. lat. suprotan pravilu. žitni. osteon kost) nepostojanje ili nestajanje kostiju anotacija (làt. nepravilni glagol anomeomerija (grč. djelomično ili potpuno neosjećanje mirisa anpatman (fr.: Tišina je postala još tiša. annominatio) ret. an-. odnosno. bilješka. an-. škiljavost (prema gore) anorak (eskim. anosmia) med. koji se razlikuje od pravila. oksigen) potpun nedostatak kisika u krvi i tkivima. disciplina koja se bavi nepravilnostima u jeziku. objaviti. koji je bez života. mrtve prirode. objava anonsirti (fr. testis) nedostatak sjemenika. sisavci bez zuba anofeles (grč. annonce) oglas. radnik metalne struke koji obilježava mjere radi adjustiranja (prenošenja crteža na materijal) . npr. nepravilan. annonarius žitni) koji se tiče prometa i dobivanja žita. anonarni zakoni anoniman (grč. an-. nepotpisan. istovrstan. gignomai) znanost o nastanku nežive (anorganske) prirode anorganognozija (grč. anomalia) nepravilnost. koji odstupa od pravila. tj. adnotacija anotirati (lat. a-. neobičan anomalija (grč. geol. zločinački anomija (grč. orchis sjemenik. annoncer. neuredan. izuzetnost. objavljivati anopsija (grč.) eskimska bluza s ka-pucom anorganizam (grč. neobičnost. anomia) bezakonje. suprotno: katogen anogranologija (grč. tj.

natjecati se) biti u opreci s nekim ili nečim. tj. sredstva za ublažavanje bola antalgičan (grč. koji leži na Južnom polu Antarktika (grč. sredstva protiv moždane kapi antapoplektičan (grč. plesso udaram) koji služi kao lijek protiv moždane kapi antarktičan (grč. borac u EAM-u antartritici (grč.(grč. antagonismos opreka) oprečnost. sloga. pred. anständig) uljuđen. iznijeti. anti.. plesso udaram) mn. anti. koji pomaže kao lijek protiv slabljenja zbog oskudne hrane ante (lat. borba . Velika Antanta savez Rusije. entendre. med. opšivnica pod krovom antabus (grč. značenje. anti protiv. sredstva protiv zglobobo-lje antartritičan (grč.. Mala Antanta savez između Jugoslavije. anti. lat.(npr. opkoljavanje divljači. neprijateljstvo. južni. bedem. med. Anschlusz) priključenje. Afrodite). osobito u srednjoj Europi i na Balkanu. obrub na vrhu stupa. lov.) prije Kristova rođenja . npr. ansambl-partije glaz. algos bol) koji ublažuje. . ponovni napadaj groznice antapoplektici (grč. pristojan anštrajher (njem. anti. po-skupljivanje. med. pripojenje (osobito aneksija Austrije Njemačkoj koju je 1938. ante Christum natum čit. arthron zglob) koji služi kao lijek protiv zglobobo-Ije. značaj. entablement) arhit. ograđeno zemljište ansilaža (fr. anti.. naprijed ante anno. anti. neke riječi. izložiti) poet. osobito u politici antapodoza (grč. apo. npr. slaganje. an-sambl-igra zajednička igra više glumaca (suprotno: solo-igra). Francuske i Engleske koji je 1914. uminjuje bol antanagoga (grč. prije. acidum kiselina) mn. dodavanje pouke priči. anstrengen) naprezati se. nasip. arthron zglob) mn. ant-. antagonizam). operne partije u kojima pjeva više od četiriju glasova ansent (fr.ansambl (fr. pojas nekog utvrđenja. anatant kordijal (fr. suparnik antagonizam (grč. entente cordiale čit. engl. an-ago vodim protiv) ret. odbijanje optužbe i vješto izvedeno optuživanje onoga koji ju je podigao antanaklaza (grč.) srdačan sporazum.. anti. enceinte) voj. zajednica.. anti. anti. ispred. med. anti. vanjski dijelovi neke tvrđave. osobito protiv kiseline u želucu antafroditičan (grč. područje Zemlje oko Južnog pola antartes (grč. pripajanje. silo. antarktikos) zem. ugovor o prijateljstvu. skup. suparništvo. ponavljanje iste riječi u druan tanta 86 Antej gom ili suprotnom značenju. sporazum.) prije godine. usp. suprotnost. sklopljen nakon Prvog svjetskog rata radi čuvanja i održavanja stanja stvorenog ugovorima o miru. med. apo. poskupljenje anšlus (njem. suprotna težnja. koji leži nasuprot Sjevernom polu. anti antablman (fr. anti. sklad. entente) smisao. asthma) med. antagonizirati (grč. antarkein biti komu premac) grčki partizan. ušao u rat protiv Njemačke i Austro-Ugarske. ante Hris-tum natum (lat. anti. bolja ponuda na javnoj prodaji. algos bol) mn. suviše se mučiti ant. anaklasis uz-gon) ret. antagonistes) protivnik. antarktikos južni) zem. ensilage) stavljanje žita u spremnice (silose) radi čuvanja anšer (fr. djelovanje u suprotnom smislu. ensamble) cjelina. koji smanjuje spolni nagon antagonist (grč. boriti se protiv koga ili Čega antalgici (grč. enchère) trg. sloga. anti.) prijeđi. arktos sjever. podizanje cijene. sredstva protiv kiseline. (lat. Čehoslovačke i Rumunjske. izvršila nacistička Njemačka) anštendig (njem. . raditi suprotno. taj čovjek je nikakav čovjek antanta (fr. atrofos neuhranjen) med. bust pijančevanje) sredstvo za odvikavanje od alkohola (naziv je dao danski liječnik Jacobsen) antacidi (grč. koji služi kao lijek protiv astme antatrofičan (grč. Anstreicher) soboslikar anštrengati se (njem. apo-didomi predati. koji liječi zglobobolju antastmatičan (grč. enceindre. anti) predmetak u složenica-ma sa značenjem: protu. ant-agonizomai boriti se protiv.

subjekt— predikat. ante. pretpostavljanje antera (grč. pretpostaviti. prošlost anteriores (lat. anti. anthemion) cvijet. anteoccupatio) ret.) mn. antenuptialis) predsvadbeni. antecedens) prethodnik. pretjecati. pradjed anteniforman (lat. ante-cessor) prethodnik. prije suđenog dana ante festum (lat. pen-dere visjeti) u Katoličkoj crkvi: pre-krivač prednje strane oltara. sin Posejdona i Geje. antheros) mn. med. prijašnji život. antecedencije (lat.: postdiluvij-ski antefiks (lat. udavio ga je Heraklo podigavši ga uvis antejustinijansko pravo 87 anthipofora antejustinijansko pravo rimsko pravo prije cara Justinijana antelogij (lat. antenagium) prav. ante. v. pretpotopni ljudi antediluvijski (lat. muški spolni organ kod bescvjetnica anteriora (lat. ticalo u kukaca antenagij (lat. maternice Antej junak u starogrčkoj mitologiji. sa-vijenost naprijed. nadmašivati antecesor (lat. prijašnji događaj. diluvium potop) mn. ant-. st. antepositio) stavljanje ispred. muški spolni dijelovi cvijeta anteridija (grč. ante. preteča. ante. datum) umjesto današnjeg datuma staviti na pismo ili spis raniji datum. nadmašiti. antemeridianus) prijepodnevni antemion (grč. arhit. stanovnici pod istim podnevnikom i na istoj udaljenosti od polutnika. epileptikos) med. nepobjediv u borbi dok se doticao zemlje. diluvium potop) pretpotopni. putovođa. prethodenje. gram. prijašnji događaji. tj. npr. bot. ante.) ukras na rubu krovnog vijenca kod antičkih građevina antefleksija (lat. pretpostavljati. prijašnje činjenice. anterotici . učitelj. antecedere) prethoditi. logos govor) predgovor antelokvij (lat. osnovao grad Patavium (današnja Padova) antenupcijalni (lat.ante diem (lat. naziv za Hrvatsku. suprotno: posteriores anterioritet (lat. prijašnji život antecedens (lat. a na suprotnim Zemljinim polutkama antedatirati (lat. prioritet anterotici (grč. preteći. kasnije: trojanski izdajnik (pomagao Grcima izaći iz drvenog konja za što su mu oni poklonili slobodu). antecedentia) mn.) gram. prerano. preci. ant-erotikos) mn. natus rođen) prvo-rodeni. anthera) bot.) "predziđe kršćanstva". ante-murale kristijanitatis (lat. kao ticala Antenor jedan od uglednijih Trojanaca koji je predlagao da se Grcima vrati Helena kako bi se izbjegao rat. treći slog od kraja riječi ulijevo antepileptičan (grč. prethodnost. loquor govorim) predgovor. antenniformis) u obliku ticala. antenna) metalna naprava za odašiljanje i primanje elektromagnetskih valova. zem. predbračni anteokupacija (lat. antecedencija — konzekvencija = uzrok — posljedica. antena (lat. ante pred. prijašnji događaji ili odnosi. pužast zavijutak na jonskim stupovima antemurale christianitatis čit. prethodnici. grč. prijašnji čin antecedencija (lat. fil. ispred. antheros) bot. predol-tarnik antepenultima (lat. supr. antidatirati antediluvijci (lat. prethodni slog antecedirati (lat. Mađarsku i Poljsku u doba turskih osvajanja u 16.) prije svečanosti. prednost u vremenu. ante-ludium) predigra antemeridijanski (lat. antecedentia) ono što prethodi. usp. pravo nekoga da prvi govori anteludij (lat. prašnici. ante. prašnica antere (grč. ići naprijed. ante-ponere) staviti ispred.) prije vremena. opovrgavanje prigovora koje je govornik sam sebi učinio antependij (lat. post festum anteakt (lat. oikos kuća) mn. anterioritas) prethodnost. zool. sredstva za smanjivanje spolnog nagona anterotična sredstva med. prethodnik u nekom poslu ili zvanju anteci (grč. anteactum) prijašnje djelo. svoje majke (Geja = božica zemlje). dati (ili: davati) prednost antepozicija (lat. anteflexio) med. davanje prednosti. predak.) mn. itd. koji pomaže protiv padavice anteponirati (lat. prvenstveno pravo prvorođenog djeteta antenat (lat.

helmins. pored ostalih. protivnik uporabe stranih riječi antibiotični (grč. stvaranje suda ili dobivanje predodžbe o nečemu unaprijed. helix. prostitucije itd. u antibiotike spadaju.) unaprijed. antias krajnik) med. Leneje antestirati (lat. pozivanje za svjedoka Antesterije (grč. abolitio ukidanje) protivnik ukidanja nečega. doba cvjetanja anthelik (grč.antestacija (lat. prije vremena anticipirati (lat. barbaros ne-grčki. lat. slavile se u mjesecu antesterionu (veljača—ožujak). lat. antiadijaforist (grč. mjesto. suprotno: apeks antianeksionist (grč. upala krajnika antialkoholičar (grč. dobiti predodžbu ili stvoriti sud o nečemu unaprijed anticirkumpolarne zvijezde (grč. v. po Kantu: anticipacija zamje-ćivanja je osnovni stav Čistoga razuma. trezvenjak antianafilaksija (grč. sredstvo protiv prekomjernog znojenja nogu anthipofora (grč. anti. unaprijed primiti (ili: primati). filaggo čuvam. koji povećeva životnu snagu. tuđinski) knjiga koja naučava kako treba izbjegavti grube jezične pogreške. naziv po tome što se u području visokog tlaka javljaju meteorološke pojave suprotne onima u području niskog tlaka (ciklona) anticipacija (lat.) kemijska sredstva koja sprječavaju začeće. anhelmintičan anthiperidrotik (grč. palimbakhej antibarbarus (grč. predujam na robu. preko. anti protu. anti. te ih stanovnici sjeverne Zemljine polukugle ne mogu vidjeti . arthron zglob) med. predujmlji-vati. antiborejski (grč. al-koh-hlu) protivnik pijenja alkoholnih pića. anti. adijaforist antiaditis (grč. fil.. koji uništava život. iznad. a-. st. med. anti. sredinom 6. sthenos jačina. anti. predujmiti. barbarizme. apex) astr. anti. diaforos različit) protivnik moralne ravnodušnosti. bios život) sup-stanca biološkog podrijetla koja sprječava razvijanje nekih klica i ubija ih. bios život) koji je protiv života. antibeibi (engl. grč. neosjetljivost prema anafilaksiji antianeks (lat. navođenje i nabrajanje priAats 88 antički govora da bi se kasnije jedan po jedan opovrgavali Anti plemenski savez istočno od rijeke Dnjestra. umjesto antiabolicionist (grč. lat. sredstva protiv glista. boreios sjeverni) okrenut prema sjeveru anticiklona (grč. Bakhios) poet. annexio) protivnik aneksije antiaristokrat {grč. prema. pravodobno onemogućavanje protivnikovog prigovora anticipando (lat. polos os) zvijezde koje kruže blizu južnog nebeskog pola. st. anti. antestatio) prav. potučeni od Avara anti. osobito: aureo-micin. helikos zavi-nut) vijuga. svetkovine u čast bogu Dionizu starih Atenjana. koji služi protiv upale zglobova antiasteničan (grč. cvjetanje. branim) med. circum naokolo. anti. anti. anticipare) unaprijed uzeti (ili: uzimati). streptomicin. neprijatelj aristokracije antiartritičan (grč. anti. anti) predmetak u slože-nicama sa značenjem: protiv. penicilin. antestari. tzv. anti. aristokrati-kos) protivnik plemstva. ant. anti. pr. snaga) med. hyper nad. ana. osobito ropstva. anti. anti. ret. i lijekovi koji se dobivaju od nekih vrsta gljivica. anti. hidros znoj) med. kružno kretanje) meteor. u 6. a-. iza. pozivati koga za svjedoka prije podnošenja tužbe sudu anteza (grč. usp. anti. kyklos krug. koji ubija antibiotik (grč. anticipatio primanje unaprijed) uzimanje unaprijed. hel-minthos glista) mn. anti. zavoj usne školjke anthelmintici (grč. čistunac u jezičnom pogledu. hypo-fero snositi) ret. anthe cvijet) bot. koji služi protiv slabosti antibaby čit. zajedno sa Slavenima upali su u Bizant. područje visokog atmosferskog tlaka. kloro-micetin i dr. u obliku predujma. anti. trudnoću {antibaby-pilule) antibakhej (grč. ante-testari) prav. ar.(grč. točka na nebu od koje se vrši kretanje.) mn.

drama) koji je u suprotnosti s dramskim zakonima i pravilima antiemetici (grč.. anti. med. anti. kem. antipirin antifermenti (grč. osobito iz antidaktil 89 antifraza vremena starih Grka i Rimljana. datum) v. liječnici koji u liječenju svih bolesti upotrebljavaju antiflogistična sredstva antiflogistika (grč. npr. po starinskom ukusu. protivnik liječenja puštanjem krvi antiflogistici (grč. lat.antički (lat. anti protu. temno režem) med. anti.: "To bi bilo vrlo pametno" u smislu "vrlo ludo" antifriz (grč. antidoton) med. anti. fermenti koji svojim utjecajem poništavaju djelovanje drugih ferme-nata antiflebotomist (grč. spravica od gume koja se stavlja u uši da bi se onemogućilo dopiranje suviše jakih šumova i buke antifonija (grč. pr. protiv demokracije antidetonator (grč. događaj ili stvar promatrana s protivničke strane. med.-lat. rijedak antidaktil (grč. med. antiftizičan antigal (grč. anti. koji ublažava upalu ili groznicu. koji potječe iz starog vijeka. kulture. lat. pristaše antiflogistike. engl. anti. anti protu. anti. anti. frasis govorenje) retorička figura koja se sastoji u toantifriz 90 antiklinala me da se jedna riječ upotrebljava u smislu koji je potpuno suprotan njezinom osnovnom značenju. anti. starog kova. antiquus) stari. mn. diabaino prolazim) med. dyne vrtlog. sredstva protiv povraćanja. anticus. antidoton protusredstvo) knjiga o lijekovima. anti. v. febris groznica) med. med. kem. fiogos plamen) 1.) sredstvo koje se dodaje pogonskim gorivima kako bi se spriječile prerane eksplozije u motorima s unutarnjim izgaranjem antidigeza (grč. lijek protiv šećerne bolesti antidinastičan (grč. sredstva protiv padavice. anti. anti. antiepileptičan antiestetičan (grč. anti. anti. lat. antidinična sredstva antidizenterici (grč. febris groznica) farm. emeo povraćam) koji suzbija nagon za povraćanjem antiepileptici (grč. antiflogistika 2 antiflogističari (grč. usp. med. lijekovi koji služe protiv proljeva (grize) antidot (grč. sredstva za sprječavanje zaleđivanja mehanizama pri niskim temperaturama antiftizici (grč. sredstva protiv sušice. anti. emeo povraćam) mn. anti. freeze zamrzavati) teh. fone) otpjev. anti. diexeimi prikazati. sredstvo. anti. lijekovi protiv upale antiflogističan kem. fermentum) med. iznijeti) ret. febris groznica) med. fleps žila. teorija fr. besmislica. daktylos prst) metr. sredstva protiv nesvjestice. lijekovi protiv groznice antifebrin (grč. pren. anti. starovremeni. med. također: otpjev antifraza (grč. okretanje) mn. usp. dynastes vladar. epilepsije. flogi-ston antifon (grč. demokra-tikos) koji je protiv vladavine naroda. anti. flox plamen) 2. anti. pr. med. Gallus) protivnik. pren. farmakopeja antidramatski (grč. protugroznični antifebrilije (grč. antiflogistici 1. epilepsia) mn. flogističku teoriju o postojanju neke hipotetične tvari koja pri sagorijevanju tijela ne sagorijeva. anti. flox. politike itd. zamjećujem) suprotan pravilima estetike. anti. anti. med. protuotrov. anti. fthisis sušica) mn. koji se protivi pravilima estetike antieutanazist (grč. ante datirati anti demokratski (grč. starinski. flox) mn. eu dobro. drevni. anti. neprijatelj Francuza (jezika. lijek protiv čega. vlastodržac) neprijateljski raspoložen prema vladajućem domu antidinici (grč. antemetici antiemetičan (grč. lat. aistha-nomai osjećam. sredstvo protiv groznice. dysenterikos proljev. lat. anapest antidatirati (grč. thanatos smrt) protivnik eutanazi-sta antifebrilan (grč. tuberkuloze. diabetes šećerna bolest. prikazivanje nekog događaja ili stvari od strane protivnika. protusredstvo antidotarij (grč. v. lat. griza) mn. fone glas) logička proturječnost. v. diegeza antidijabetik (grč. kemičara Lavoisiera kojom je opovrgnuo tzv.) .

corrodere glodati. anti. npr. supr. med. anti. antihektičan antihelmitici (grč. sredstva protiv kašlja antikategorija (grč. hvpnos san) mn. contagio-sus zarazan) mn. služi za liječenje embolije. u kolibi" antiklinala (grč. pren.) jedna od junakinja starogrčke tragedije. anti. med. constitutio ustav) protustavan antikonstitucionist (grč. lat. spuštam se) geol. postupnost u izrazu) ret. convul-sivus grčevit) med. lat. sredstva protiv bolesti raka antikariozan (grč. utjelovljenje bezgranične sestrinske ljubavi. predmet stare umjetnosti. med. tlo) mn. anti. anti. koji služi protiv grčeva antikonstitucionalan (grč. lat. helmins. anti. rheo curim) med. anti. koji služi kao sredstvo za popravljanje loših tjelesnih sokova koji izazivaju slabljenje antikankroza (grč. ugovor o zalogu na osnovi kojega vjerovnik ima pravo upotrebljavati predmet primljen u zalog antihtoni (grč. elektroda u rentgenskom uređaju. umrla je od žalosti za sinom misleći da je poginuo antiklimaks (grč. antihelmitici antihemoragičan (grč. lat. pr. katholikos) koji je protiv katoličke vjere Antikleja (grč. u palači. cholera bolest s povraćanjem i žitkom stolicom. samo na suprotnim stranama polutnika antiinkrustator (grč. anti.Antigona (grč. sredstva protiv sušice. anti protu. cariosus pokvaren. klino naginjem se. stanje) med. lat. umjetnička rijetkost antikahektičan (grč. anti. sredstva za zaštitu od zaraznih bolesti antikontagiozan (grč. lat. sredstva. anti. truo) med. anti. cancer rak) mn. protutužba antikatoda (grč. hektikos sušičav) mn. cho-las utroba) mn. med. kći kralja Edipa i Jokaste. lat. chthon zemlja. anti. tromboze i dr. položaj slojeva antikoagulans 91 anti liberalizam koji su naslonjeni jedni na druge tako da čine hrbat ili sljeme. veliki smo svuda. antistin) antihreza (grč. zem. prelaženje od jače predodžbe na slabiju tako da se prava postupnost i ne vidi. haima. antiquus stari) kultura i filozofija klasične starine.) Odisejeva majka. namještena je u cijevi i na nju padaju katodne zrake te se time dobivaju snažnija djelovanja antikatolički (grč. kathodos put naniže) fiz. haima krv. anti-katerogeo) prav. izjedati) nehrdajuća slitina aluminija. sredstva (lijekovi) za sprječavanje djelovanje histami-na kod alergijskih bolesti (nefener-gan. anti. regnvmi probijam) med. lat. med. anti. zajedno sa svojim zaručnikom Hemonom završila tragično antihektici (grč. lijekovi protiv trbuh obolj e antikolvunzivan (grč. pr. hemeroida antihipnotici (grč. anti. med. anti. koji služi kao lijek protiv šuljeva. klimax stube. conta-giosus zarazan) koji služi kao zaštita od zaraze antikorodal (grč. kakos loš. kolike trbuhobolja) mn. antihip-notičan antihistaminici mn. coa-gere sjediniti) sredstvo koje sprječava zgrušavanja krvi. exis svojstvo. constitutio) protivnik ustava antikontagioza (grč. kosmeo ukrašujem) koji uništava (ili: narušava) ljepotu . lat. incrus-stare dobiti koru) naprava koja čuva parni kotao od stvaranja kamenca antiinokulist (grč. anti. anti. sredstva protiv bolesnog nagona za spavanjem. sinkli-nala antikoagulans (grč. anti protu. tuberkuloze. anti. hel-minthos glista) mn. sredstva protiv kolere antikolici (grč. anti. antikolerici (grč. koji služi kao lijek protiv razjedanja kostiju antikataralije (grč. lat. anti. katarroos ) mn. oni koji žive na istom stupnju zemljopisne širine. Grka i Rimljana. anti. v. anti. med. lat. umjetnost i vlastiti ideal starih klasičnih naroda. anti. inoculare cijepiti) protivnik cijepljenja (kalemljenja) antika (lat. na prijestolju. anti. koji služi kao lijek protiv šikljanja krvi antihemoroidalan (grč. med. chresis uporaba) prav. a padaju u suprotnim smjerovim. magnezija i silicija antikozmetičan (grč.: "Ako smo veliki.

obrana antikronizam (grč. ima pravo služiti se i koristiti založenim predmetom antikrist (grč. ali u suprotnom smislu. uporaba jednog vremena umjesto drugog antikva (lat. starinski. anti. antikvizirati (lat. anti. anti. živi u toplijim krajevima u stadima. pobijanje. anti. npr. protuslovan. a ne živimo da jedemo". antilogikos) nedosljedan. moriš običaj) fil. pisac obrane od napada ■ ij. slobodoumlju.76. anti. latinica. v. anti. sotona antikritičan (grč. antiquitas) starina. tj. meros dio) ret. anti. lat. sredstvo protiv psećeg bjesnila antilogiČan (grč. anti. zamjenjivanje jednog dijela govora drugim antimetabola (grč. protiv obamrlosti antiliberalizam (grč. lethargia bolest spavanja) med. element. libera-lismus) suprotnost slobodnjaštvu. koji služi protiv obuzetosti dubokim snom. napad itd. lyssa pseće bjesnilo) med. kupac i prodavač starina. melan-cholikos) koji razbija tugu. moralis) koji je u suprotnosti s moralom. metaloid srebrnobijele boje. protukritika. antiquare) zastarjeti. umjesto interesa na dug. slobodnjačkim načelima antilisa 92 antinomizam antilisa (grč. _ antikritika (grč. anti. anti. zakon antikvitet (lat. razmjena) ret. anti-metalepsija antimetalepsija (grč. Christos) protivnik (ili: neprijatelj) Krista ili kršćanstva. antiquarius) stari. pren. lat. naučavanje koje ne priznaje nikakvu razliku između dobra i zla i koje sve ljudske postupke jednako procjenjuje antinacionalan (grč. antički) antilegomena (grč. antimonium) kem. metalepsis zamjenjivanje. uspravna latinična slova. krino sudim) odgovor na kritiku. polovan. chronos vrijeme) pogreška u računanju vremena. odnosno zastarjele stvari ili ustanove i si. npr. odbaciti. vrag. anti. a ne živi da bi jeo" antimilitarizam (grč. antholops) zool. koji je u suprotnosti sa zakonima mišljenja. starinski (usp. proglasiti nešto zastarjelim antikvus (lat. antimetabola antimetateza (grč. "Jedi da bi živio. pokret protiv rata i priprema za rat antimon (lat. tisk. protunarodni . suprotan moralu antimoralizam (grč.antikreza (grč. dopunski ugovor o zalogu po kojem založni vjerovnik. anti. anti. kresis miješanje) prav. fr. stari vijek. znak Sb (stibium). "cvjetno oko" (zbog lijepih očiju te životinje). proglasiti za zastarjelo. (suprotno: kurziv) antikvar (lat. med. supr. opovrgavam) mn. raditi prema antičkim uzorima. antilogia) proturječnost. starinar. anti-metabole) retorička figura koja se sastoji u tome što se izrazi koji su bili u prvom dijelu rečenice pojavljuju i u drugom. anti. kupac i prodavač starih knjiga antikvaran (lat. protu -kužni antiletargičan (grč. mos. s logikom antilogija (grč. stare. anti. anti. teol. antiqua) staro pismo. natio-nalis) nenarodni. kristalni i veoma lomljiv tako da se može smrviti u prah antimonarhijski (grč. monarchia) koji je protiv monarhijskog oblika vladavine antimoralan (grč. antiquus stari) trgovina starim knjigama antikvirati (lat. loimos kuga) med. antiquus) ugledati se na stare. homologumena antilemičan (grč. redni broj 51. koji služi protiv kuge. prigovor. koji sprječava nastup krize antikritiČar (grč. bezbožan čovjek. militarisme) suprotnost militarizmu. krino) pisac odgovora na kritiku. dijelovi Svetog pisma čiju izvornost neki teolozi osporavaju ili u koju se sumnja. anti.. npr. antiquarius) istraživač i proučavatelj starina. ali drugim redom. oponašati ukus starih. anti. lat. obrana pred sudom antilopa (grč. veoma raširena vrsta rogatih sisavaca. metatithemi premjestiti) retorička figura koja se sastoji u tome da se iste riječi ponavljaju i u drugom dijelu rečenice. u Europi od ove vrste postoji samo gazela antimelankoličan (grč. poznavatelj starina i starih spomenika. stari svijet.: "Jedemo da živimo. krino sudim) koji odgovara na kritiku. upotrebljavan antikvarijat (lat. anti. antiquus) stari. atomska težina 121. odgovor na napade. koji popravlja raspoloženje antimerija (grč. antilego suprotstavljam se. lat.

antiprotasis protuprijedlog) ret. neugodan. suprotno: simpatija antipatriot (grč. zem. anti. plenus pun) fil. parallelos. anti. pr. med. med. para-lyo) mn. med. onoma ime) zamjenjivanje imena. lat. sredstva protiv upale plućne opne. sredstva i lijekovi protiv bubrežnih bolesti Antinoj (grč. anti. osjećaj odvratnosti ili nenaklonosti. stav nekih logičara i gnoseologa protiv primjene psihologije u logičkim i spoznajno-teorijskim razmišljanjima antirabičan (grč. uporaba osobnog imena umjesto vrste. pr. lijekovi protiv narkotičkih trovanja antinefritici (grč. koji služi protiv upale pluća antipod (grč. anti. istokračni trapez antiparalitici (grč. "Demo-sten" umjesto "govornik" antinomija (grč. oprečan. nomos zakon) 1. simbol ljepote i mladosti antinomazija (grč. npr. teol. anti. anti-paragrafos) odgovor na kritiku. djelovanje dviju suprotnih sila u prirodi antipiretici (grč. nesimpatičan antipatija (grč. koji se nalazi na dijametralno suprotnoj točki Zemlje antiprotaza (grč. anti. antipus) čovjek koji u odnosu prema nekom drugom predstavlja pravu suprotnost. a i s obzirom na prostor on je ograničen" (teza). rebro) mn. proturječnost. antipatheia) neraspoloženje prema nekome. pyr vatra) med. nedomoljub antiperistaza (grč. pleuron bok. anti. nemio. antipirin (grč. gramma) geom. lat. revolu-tionarius) pristaša i pobornik antire-volucije. rheuma) med. obično se izražava jednim pitanjem antipsihologizam (grč. sredstva protiv uzetosti (paralize) antiparazitici (grč. načelno nepriz antioksidans 93 antisciji navanje bilo kakvih utvrđenih zakona. usporedan antiparalelogram (grč. sredstvo protiv groznice. narke ukočenost. antinomia proturječnost zakona sa samim sobom tako da ga obje strane mogu tumačiti u svoju korist) log. lat. koji služi protiv reumatizma antirevolucionar (grč. replika antiparalelan (grč. anti. lijekovi protiv groznice antipiretičan (grč. spolna ljubav antiplenisti (grč.antinarkotici (grč. anti. antipus) sasvim suprotan. anti. kod Kanta: proturječnost koja se javlja pri primjeni zakona čistog razuma na osjetilni svijet antinomizam (grč. anti. anti. anti. anti. nego je u jednom i drugom pogledu bezgraničan" (antiteza).) jedan od prosaca Odise-jeve žene Penelope. anti. lat. sredstva protiv biljnih i životinjskih nametnika koji se nalaze na ljudima i životinjama antipatičan (grč. npr.: a) "Svijet ima svoj početak u vremenu. pyr vatra) mn. anti protu. ratio razum) fil. res publica) protivnik republikanskog oblika vladavine. shvaćanje da razum. b) "Svijet nema ni početka u vremenu niti granica s obzirom na prostor. fil. pyr vatra) med. koji suzbija groznicu. anti. aspirin. odnosno ljudsko mišljenje. npr. pneumon pluća) med. anti. lat. antirepublikan-ski antireumatičan (grč. suprotnost dvaju sudova ili zakona — teze i antiteze — koji se uzajamno isključuju. protivnik. anti. parallelos) koji nije paralelan. peristasis vanjske okolnosti) opreka ili suprotnost okolnosti (ili: prilika). nefros bubreg) mn. 2. psyche duša) fil. antipleuritičan antipneumoničan (grč. papa) neprijateljstvo i borba protiv pape antiparagraf (grč. rabies bjesnoća) koji služi protiv bjesnoće antiracionalizam (grč. pratitelj i ljubimac rimskog cara Hadrijana. nije apsolutni izvor spoznaje antirepublikanac (grč. med. suparnik. glavobolje antiplatonska ljubav osjetilna. anti. nagovještaj opovrga-vanja nekog tvrđenja. pristaše teorije o praznom prostoru (za razliku od plenista) antipleuritici (grč. antipathikos) koji pobuđuje neraspoloženje ili odvratnost. anti. patriotes) neprijatelj domovine. med. anomizam antioksidans kemijska tvar koja se dodaje lakopokvarljivim proizvodima radi sprječavanja kvarenja zbog oksidacije antipapizam (grč. anti. ukočenje) mn. anti. onaj koji živi na dijametralno suprotnoj točki Zemlje antipodni (grč. protivnik revolucije . antipirin i dr. tobožnja proturječnost između starozavjetnog zakona i kršćanskog naučavanja. parasitos nametnik) mn.

npr. usp. u transcendentalnoj Kan-tovoj filozofiji i Hegelovoj dijalektici: suprotnost prema tezi. negiranje duhovnosti i duhovne prirode uopće. teza. ret. skia sjena) mn. zapovjednik neprijateljske vojske antistrofa (grč. 2. spiri-tus duh) fil. bez izrazite dramske radnje. protužidovski pokret antisepsa (grč. koji svojim radom i ponašanjem šteti ljudskom društvu i nezgodno strši u njemu antispast (grč. grčevit) mn.. sredstvo za uništavanje klica koje izazivaju truljenje. lat. prijepis. a istodobno smanjuju ili otklanjaju bolove antitetičan (grč. sredstva i lijekovi koji snižavaju temperturu. sys. anti. suprotnost između značenja dvaju pojmova ili dvaju sudova (može biti kontradiktorna. anti. sredstva protiv spolnih. fr. lat. anti. lat. neslaganje s onim gno-seološkim stajalištem koje sumnja u mogućnost bilo kakve spoznaje uopće i koje smatra da se ne može doći ni do kakvih općih istina antisocijalan (grč. suprotna). Ionesco. predstavnici E. progovara mudro". sredstva protiv sifilisa antiskabioza (grč. lat. antiseptik antoalaža (fr. uništavanje truležnih klica kemijskim i fizičkim sredstvima antiseptičan (grč. dviju težnji i si. med. 3. zyme kiselo tijesto. sepsis trulež) kem. anti protu. sredstva koja ublažavaju grčeve. sinteza antitip (grč. služi za liječenje Ba-zedovljeve bolesti antitoksin (grč. spastikos koji vuče. anti. scabies šu-ga) mn. anti. anti. eidos izgled) farm. tj. suprotnost dvaju karaktera. v. anti. unio sjedinjenje) protivnik jedinstva. zajednice antivenerea aittrkolon antivenerea (grč. skepsis dvojba) fil. če-tverosložna stopa čiji je prvi i četvrti slog kratak. speetrum sablast) znanstveno opovrgavanje vjerovanja u duhove i sablasti antispiritualizam (grč. antistrofe) u drami starih Grka: ples zbora. anti. koji je u suprotnostima antiteza (grč. iskazivanje jedne misli pomoću dvaju suprotnih pojmova. anti. med. anti. suprotno) 1. lat. tj. mn. antithesis suprotnost. entoilage) fina tkanina s čipkama . antispastici antispektrologija (grč. toile. antithetikos) suprotan. sredstvo koje sprječava vrenje. koji sprječava truljenje antiseptik (grč. med. toxikon) med. med. sredstva protiv šuge antiskepticizam (grč. u potpunosti je odgovarao prijašnjoj strofi. antisemitski. filos) mn. anti. anti. pr. med. političkom i duhovnom životu. anti. spolna ljubav) mn. socialis društven) suprotan društvenom poretku. anti. ili kontrarna. Beckett antitermiei (grč. protivnik ujedinjenja. anti. med. proturječna. royalisme) nenaklonost monarhijskom obliku vladavine i kraljevskoj vlasti uopće antisciji (grč. otpjev koji je odgovor prije toga pjevanoj strofi antiteatar (grč. anti-strategos) zamjenik vojskovođe. lat. thermos topao) mn. ljudi sa suprotnim sjenama. antispazmodici antispazmodici (grč. tvar koja se stvara u organizmu zbog podražaja toksina i koja suzbija njihov štetni utjecaj antiunionist (grč.: "Ide ludo. S. anti. Venus božica ljubavi. usp. anti. = materijalizam antistrateg (grč. logia. Semiti) antisemitizam pokret kojem je cilj borba protiv sudjelovanja Zidova u privrednom. veneričnih bolesti antizimotik (gr. antisep-tici antisifilitici (grč. theatron gledanje) zajednički naziv za suvremena kazališna djela čija je karakteristika samo iznošenje činjenica bez fabule. antispastos) metr. anti. a drugi i treći dug: U — — U antispastici (grč. anti. typos) otisak. 4. sepsis trulež) med. zem. ali na suprotnim stranama polutnika tako da njihove sjene u podne padaju na suprotne strane antisemit 94 antiunionist antisemit neprijatelj Židova i njihovog načina rada (usp. antitipski antitireoidin (grč. septikos) med.antirojalizam (grč. thyreos štit. spasmos) mn. stanovnici na istom podnevniku. lijek koji sadrži sekret štitnjače. kvasac) kem. anti.

sredstva protiv očnih bolesti antografija (grč. hiatros liječnik) znanost o liječenju ljudi antropinski (grč. upotrebljava se za pripremanje alizarina i drugih obojenih tvari antrešelj (lat. onyma ime) lingv. onyma ime) mn. anthrax ugljen. anthrakoo pretvarati u ugljen) pretvaranje u ugljen. zbirka najljepšega antonimi (grč. antoliti antozoe (grč. med. logia) dio antropologije koji se bavi životom čovječanstva i njegovim zakonima proučavajući pitanje naslijeđa. lithos kamen) min. bjesnilo . bios život. vapnenac obojen ugljenom antrakometar (grč. paronimi. cvjetno plavetnilo. anthos.. C14HU>. entonnoir) lijevak. kyaneos zaga-sitoplav) kem. prostor između dvaju stupova. anthologia) branje cvijeća. anthropos. udaljenost između stupova. tegoba. med. anti. nataliteta. cvat. anthos. anthos. al-gos bol) mn. antr-pilastir antropareskij a 96 antropolog antropareskij a (grč. entrecolonne) arhit. plava tvar u cvijeću antodontalgici (grč. ljeto—zima. anti. antrecen (grč. centrum središte) filozofski pogled na svijet koji smatra da je čovjek središte svijeta i krajnja svrha njegova razvitka . nered (npr. dobar— loš. mortaliteta itd. intersellare sjediti između) mjesto na hrptu konja u sredini između bisaga. anthos) cvijet. razmak. antropocentrizam (grč. slaganje ugljenog praha ili čađe u tkiva što dovodi do njihove crne obojenosti antraks (grč. usp.antocijan (grč. zool. metron) kem. cvjetno žutilo. antonimi antonoar (fr. Demosten ili Ciceron umjesto "veliki govornik" antorgastična sredstva med. anthropos. lithos kamen) min. dobiva se iz smole kamenog ugljena. zoon životinja. ofthalmos oko) mn. anthrax ugljen. najbolja vrsta ugljena antrakolit (grč. u sobi). lingv. antonomasia drugi naziv) ret. laž—istina. geol. geol. suprotno: teosebija antropijatrika (grč. geol. grafo pišem) pisanje pomoću cvijeća antoksantin (grč. usp. homonimi antonimija (grč. anthrax ugljen) kem. uopće: zbirka svakog štiva odabranog prema posebnim mjerilima i svrhama. žuta tvar koja se nalazi u cvijeću antoliti (grč. usp. koji se tiče ljudi. vrtača antonomazija (grč. v. riječi suprotne po značenju. antotipoliti antologija (grč. odus zub. svojstvo suprotnoga značenja nekoj drugoj riječi. npr. anthropinos) čovječji. nastavak -ites) min. osobito na licu antotipoliti (grč. govorni ukras. također: pogled na svijet i život koji u pitanju o položaju čovjeka u prirodi vidi "pitanje nad pitanjima" ili koji polazi od stajališta da je "čovjek mjera svih stvari" antropo. typos otisak. očovje-čavanje. složeni ugljični vodik. osobito lirskih pjesama. xanthos žut) kem. zbirka odabranih. najstariji fosilni ugljen. anti. anthropos) predmetak u složenicama sa značenjem: čovjek antropobiologija (grč. npr. itd. anthrax ugljen. nevolja antrkolon (fr. koralji antracit (grč. crni prišt. utjecaja okoline. anthos cvijet. zemaljski antropizam (grč. anthos cvijet. anthropos. opći naziv za sve one predodžbe koje stavljaju ljudski organizam u suprotnost s cijelom ostalom prirodom i koje ga shvaćaju kao smišljen krajnji cilj organskog stvaranja i kao biće načelno različito od ostalog organskog svijeta. pren.(grč. lithos kamen) mn. npr. opasna zarazna bolest pretežito biljoždera. med. živo biće) mn. krasta. stvoreno na Božju sliku i priliku. entonner. cvjetnjak. orgazam antos (grč. sinonimi. sredstva protiv navale krvi. tvrd—mek i dr. opisivanje kod kojega se umjesto zajedničkog imena u govoru upotrijebi vlastito ime. okamenjeni cvjetovi ili otisci cvjetova u kamenu. osip. anthropos) fil. anthos. sredstva protiv zubobolje antoftalmici (grč. sprava za određivanje količine ugljika antrakonit (gr. anthropareskeia) želja ili slabost nekoga da se dopada ljudima. lat. antrakolit antrakoza (grč. med. anthrax ugljen) med. bedrenica. kotlina. anti. antraksne bolesti one koje se prenose na čovjeka putem posrednog ili neposrednog dodira sa životinjama. ljevkasta rupa od eksplodirane mine. anthrax ugljen. lithos kamen) mn. v.

kulturna. gno-sis poznavanje) znanost o poznavanju čovjeka. genesis) znanost o postanku i razvitku Čovjeka i ljudskih vrsta antropogeografija (grč. . rađanje Čovjeka. rađanje) biol. arheološkog i dr. fiziologije. ge-ografia) dio zemljopisa koji ispituje koliko prirodni položaj zemljišta na kojem ljudi žive utječe na oblikovanje ljudskih zajednica i koliko je čovjek uopće sposoban preoblikovati određeni prostor tako da bi mu mogao biti od koristi. anthropos. stajališta antropologija (grč. morfe oblik) kamen sličan čovjeku ili nekom dijelu njegovog tijela. osjeća i radi kao čovjek. počovječenje Boga antropomorfologija (grč. zamišljati i prikazivati Boga kao čovjeka. tj. religiozni antropomorfizam smatra da je Bog sličan čovjeku. klešem) prirodni kamen koji ima oblik čovjeka antropoglot (grč. biološki život. podvrste su: povijesna. logos) znanstvenik koji proučava čovjeka s anatomskog. anthropos. koji ima ljudski oblik antropomorfizam (grč. slabostima i dr. s ljudskim osobinama. grafia) opis (ili: opisivanje) čovjeka. vrlinama. tj. glyfo dubem. npr. latreia služba) obožavanje čovjeka. Bog. fone glas) znanost o ljudskim glasovima antropogenija (grč. anthropos. gone rađanje) postojanje čovjekom (očovje-Čenje) antropografija (grč. eidos oblik) čovjekolik. shvaćanje da je spoznaja (i oblici u kojima se ona javlja) uvjetovana ljudskom prirodom antropomantija (grč. antropologija 97 antropotomij a filozofskog. anthropos. che-meia) znanost o tvarima koje sačinjavaju ljudsko tijelo antropolatrija (grč.antropofag (grč. da misli. anthropos. anthropos. povijesnog. njihovoj razvijenosti i drugim osobinama antropomorf (grč. anthropos. metron) mjerenje ljudskog tijela. anthropos. anthropos. anthropos. povijesti. anthropos čovjek. počo-vječavati. anthropos čovjek. anthropos. papiga antropognost (grč. kanibal antropofagija (grč. ponašanje životinja itd. urezujem u kamen. fiziološkog. anthropos. logia) znanost o oblicima \j\xd-skog tijela antropomorfozirati (grč. logia) znanost koja proučava čovjeka na osnovi anatomije. anthropos. proučavanje odnosa između Čovječjih udova. fagein jesti) onaj koji jede ljudsko meso. težnji i ideala. logis-mos) fil. anthropos. tj. anthropos. gnostes poznavatelj) poznavatelj ljudi antropognozija (grč. sociološkog. sličan čovjeku (za majmune) antropokemija (grč. psihološkog. privredna. anthropos. anthropofagia) lju-dožderstvo. 2. anthropos. anthropos-morfos) sličan čovjeku. fobos strah) strah (ili: zaziranje) od ljudi antropofonika (grč. anthropos. fizičke pojave. znanost o spolnom životu čovjeka antropofobija (grč. povijest čovječanstva antropoidan (grč. shvaćanje i tumačenje stvari i prirode prema ljudskim odnosima. anthropos. shvaćanje po kojem je religija rezultat ljudskih nazora. man-teia proricanje) proricanje (ili: gatanje) po čovječjoj utrobi antropometar (grč. tj. fiziologije. trgovačka i politička geografija antropoglif (grč. psihologije. 1. metoda mjerenja čovjeka. morfe. dio antropologije koji proučava ljudsko tijelo antropohistorija (grč. sociologije. anthropos. prometna. anthropos. kanibalizam antropofiteja (grč. metron) sprava za mjerenje visine čovjeka antropometrija (grč. shvaćanje da je čovjek biće slično Bogu antropolog (grč. majmun sličan čovjeku antropomorfan (gr. poznavanje čovjeka antropogonija (grč. arheologije i znanosti o jeziku antropologizam (grč. morfe oblik) fil. želja. anthropos.) upotrebljava pojmove posuđene od prirode ili ponašanja čovjeka. ljudožder. glotta jezik) životinja s jezikom sličnim jeziku čovjeka. anthropos. fvteia sa-đenje. svako rasuđivanje ili svako naučavanje koje radi objašnjenja onoga što nije čovjek (npr. his-toria) znanost o razvitku ljudskog roda. morfoo uobličavam) počovječiti. anthropos.

ovarium jajnik) med. theke sanduk) dvorana zaslužnih ljudi antropoterapija (grč. Ansicht pogled) razglednica . anthropos. put prema tim višim svjetovima ima tri stupnja: "pripremu". anthropos. smatranje onoga što je ljudsko božanskim antropoteka (grč. poništavati. osobito Djevici Mariji da će roditi Sina. annuitas. lat. antropopatizam antropopatizam (grč. an-. proglasiti nevažećim anulus (lat.) med. a koje želi "duhovnim očima gledati" te neposredno opažati i općiti s "višim svjetovima". antropopatija antropopeja (grč. ukidati. godišnji dohodak. naziv koji je upotrijebio Hae-ckel za preteču "majmunskog čovjeka" (pitekantropa) "iz kojega se razvio čovjek" antropoplastika (grč. a lanver (fr. anthropos. opovrgnuće. seciranje. the-rapeo liječim) znanost o liječenju čovjeka i o njegovanju ljudskog zdravlja antropotizija (grč. annuarium) ljetopis. fiziognomika antroposomatologija (grč. proglašavanje nevažećim anulirati (lat. urođeni nedostatak jajnika anvelopa (fr. anthropopatheia) fil. koji se događa svake godine. anulus palacii (lat.) čarobni prsten. mat. nomos zakon) fil. anthropo-poiia) stvaranje čovjeka antropopitekus (grč. počinje s dijuvijalnim razdobljem. annulus) prsten. an bez. na naličje anzihtskarta (njem. koji traje godinu dana anuarij (lat. annualis) godišnji. obožavanje čovjeka. uništavati. annulus magicus čit. ribarski prsten anumeracija (lat. uništiti. naučavanje čiji je začetnik Rudolf Steiner. uron mokraća) med. annullatio) poništenje. per anum (lat. annullare) poništiti. godišnja renta anulacija (lat. sofia mudrost) fil. enveloppe) omotnica. annumeratio) pribrajanje. kalendar anuitet (lat. anthropos. ukinuće. thvsia žrtva) prinošenje ljudi na žrtvu antropotomija (grč. nepomična krivulja koja u svakoj svojoj točki dodiruje jednu krivulju u ravnini anver (fr. potpun prestanak izlučivanja mokraće anus (lat. lat. soma tijelo. opovrgavanje. ukinuti. anthropos. an-. annulus piscatorius Čit. kroz čmar anvarija (grč. ura rep) zool. uračunavanje anumerirati (lat. Petar u ribarskom čamcu. tijelo je podložno zakonu naslijeđa. proučavanje zakona koji vladaju u ljudskom životu. v. envers. skopeo promatram) vještina da se po crtama lica zaključi o umnim i karakternim osobinama čovjeka.) naopako. plastike) slikanje (ili: klesanje) Čovjeka antroposkopija (grč. anthropos. anulus piskatorijus (lat. anthropos. po Kantu: zakonodavni razum čovjeka antropopatija (grč. ubrajati anuncijacija (lat. pribrojavati. duša sudbini koju sama stvara. Bla-govijest anuri (grč. biće koje osjeća i želi isto kao Čovjek. dobom kad se ljudski govor počinje razvijati. natraške. polukas anualni (lat. završetak debelog crijeva. tome rezanje) med. shvaćanje da je Bog biće koje ima sve ljudske osobine. inversus) naličje. anthropos čovjek. uračunavati. poništavanje. pithekos majmun) čovjekoliki majmun. anthropos. opovrgnuti. anthropopatheia) fil. objavljivanje. žabe anurija (grč. annumerare) pribrojiti. bez-repci. godišnjak. logia) znanost o sastavu i osobinama ljudskog tijela antropoteizam (grč. zoon životinja) geol. anulus magikus (lat. "prosvijetljenje" i "posvećenje". antropozojsko razdob-lje antropozojski period geol. annuus godišnji) godišnja otplata duga. razdoblje u povijesti Zemlje u čijem se početku javlja čovjek. a duh zakonu reinkarnacije antropozoik (grč. anthropos. annulus palatii čit.) kraljevski prsten pečatnjak. otprilike milijun godina antrpa (entrepas) hod konja. anthropos.) zool. opovrgavati. annunciatio) nagovještavanje.) papin prsten pečatnjak na kojem je prikazan sv. a traje još i sad.antroponomija (grč. anthropos. rezanje ljudantropozofija 98 aorist skog tijela radi znanstvenog ispitivanja antropozofija (grč. d l'envers čit. Theos Bog) obogočovječenje. čmar. godišnji prihod.

npr. nemaran. posredan dokaz. vanjski izgled neke robe aparentan (lat. odvraćanje. apanage. prividan (npr. isparivanje. utrnulost osjećaja. appartement) stan. godišnja plaća bližih vladarevih rođaka (djece. zapleten. odbijati (npr. povraćati. odvratnost među ljudima. kazališta i dr. Novog Zelanda i SAD. najvažnija žila iz koje izlaze sve arterije u ljudskom tijelu. tj. veoma raširen. zločinac. lat. od plaće na ime otplate duga). sva oruđa. tisk. apatao zavodim) min. op-koračenje. kinematografa. odvojenost. pun draži. Pacifički pakt. odrediti stalan godišnji prihod apanteza (grč. pri-vidnost. u hrvatskoj povijesti poznati su pod imenom Anšuvinci (vladali su u Hrvatskoj i Ugarskoj u 14. lažan. očit. aorte) med. dah. stan s više odjela apaš (fr. zaziranje (ili: strah) od ljudi. idi! apagoga (grč. apanagium) imanje dano na doživotno uživanje.) otac apa (rum. trg. razmak. ravnodušnost. apanthropia zaziranje od ljudi) nečovječnost. ono što izbija iz nečega (kao plin). stroj. apperentia) privid. naprava. New Zeland i USA) pakt koji je sklopljen 1.ANZUS-pakt (od početnih slova imena Australija. pretakati (vino). i 15. otići. presiikač apcug . braće). vanjština. glavna srčana žila. aparatorij (lat. lat. sva mehanička postrojenja (npr. prelaženje nedovršene rečenice u sljedeći stih Anžu francuska plemićka obitelj (ime po istoimenoj grofoviji na donjoj Loa-ri). zamršen. apart poseban. oduzimati. nesvakidašnji. pren. u San Franciscu između Australije. apathes) neosjetljiv. prošlo svršeno vrijeme aorta 99 apcigbild aorta (grč. opovrgavanje apantropija (grč. aorte) anat. apagoge) log. mlitavost pokreta apatit (grč.) aorist (grč. kal-cijev fosfat s fiuorom. sapa.) zasebnost. aparatura (lat. uzimati pravi otisak (radi obavljanja korekture). neobičan. apatetikos lažljiv) lažljiv. onaj koji dokazuje točnost neke tvrdnje pokazivanjem nemogućnosti ili pogrešnosti tvrdnje koja ga negira apakromatičan (grč. očevidan. apparatus sprema. otimač (naziv prema sjevernoameričkom plemenu Apaši) apatetičan (grč. smrad apage! (grč. apparatorium) odjeljak (ili: ormar) za smještaj oruđa. dražestan apartheid čit. veličina i si. odjel. izraz kojim se označuje politika rasne diskriminacije apartman (fr. vapa) para. sprava i si. apagogičan dokaz indirektan. posredan dokaz. SEATO anžanbman (fr. apanager) dati kome imanje na doživotno uživanje. 3. koji se odnosi na sustav leća kod kojeg su tri boje sjedinjene u jednoj točki apanaža (fr. apparatus) svi aparati nekog tehničkog poduzeća. zaključak apatičan (grč. 4. jasan. godišnji prihod. nemarnost. osiguran prihod apanažirati (fr. biju vati apcigbild (njem. ravnodušan. oruđe) sprava. st. apantesis) odgovor. koja su potrebna za neki posao ili neku službu. neodređen) gram. žila kucavica aortitis (grč. 2.) aparencija (lat. aparthajd (engl. pomoćna sredstva i dr. a-oristos neograničen. otakati. lopov. Bild slika) posebno pripremljena sličica koja se malo navlaži i naljepljuje na papir i tako preslikava. neke radionice. apo. odijeljenost.) apartan (fr. apatheia) neosjetljivost. chroma boja) opt. ljubičaste ili zelenkaste boje apcigati (njem. osme miris) bezmiri-san apa (mađ. vjerojatnost. apache) velegradski razbojnik. sive. a. antropofobija aparat (lat. cijeli pribor. surovost. utrnulih osjećaja apatija (grč. abziehen svući. stanje u kojem kod čovjeka ništa ne može izazvati ni radost ni žalost (u normalnim prilikama obično nastupa zbog premorenosti mozga). vidan. očigledan. upala aorte aozmičan (grč. izgled. zadah. ap-ago odvesti. soba. apparens) vidljiv. rujna 1951. abzihen) 1. enjambement) poet. apage) odlazi. jedinstven) poseban. tj. apatao. v.

aperijencije aperijentan (lat. birstnapcug apedeutičan (grč. pozivati se na nešto. neodgojen. lat. apereins) koji potiče volju za jelom. ret. appel) poziv. mn. suprotno djelovanje pada. šiljak) kapa sta-rorimskih svećenika (u obliku stoš-ca). usp. točka na nebu u čijem se smjeru vrši gibanje Zemlje ili Sunca. Apelles post tabulam (lat. zapažanje. periodos) fiz. prav. žalba višoj vlasti. doziv. osobito: crvoliki produžetak na donjem dijelu slijepog crijeva. astr. životinja apelativau (lat. a-. a-. uložiti (ili: ulagati) protest Apelles starogrčki slikar za koga se pričalo da je tako vjerno naslikao grožđe da su ga ptice došle zobati. aperire otvoriti) med. riječ koja označava rod ili vrstu. med. oni činovi zapažanja. pozivanje. jasno shvaćanje apercipirati 101 aplanirati predmeta pomoću zapažanja. osoba ili presuda nižeg suda protiv koje apelant podnosi priziv višem sudu apelativ (lat. appellatio) viši sud (između prvostupanjskog i kasacijskog suda). aperijens aperijens (lat. aperantologia) pretjerana brbljavost. cut udarac) šport. upala crvolikog produžetka na donjem dijelu slijepog crijeva. zapažati. pozivanje. odnosno mišljenja. zbor. onaj koji se u pravnim ili sudskim poslovima obraća. arex vrh. apedeutizam apehema (grč. kaže se kad se osjeti da netko prisluškuje iza zida ili iza vrata) apendicit (lat. usp. shvaćanje. čovjek. uložiti (ili: ulagati) priziv. suprotna pukotina na povrijeđenoj kosti (kontrafisura). rod. ad-perceptio) fil. znači otprilike: dolje!. nedostatak ukusa. imenovanje apelant (lat. spoznaje i tumači apercipirati (lat. otisak. v. neupućenost u ono stoje lijepo. apedeuzija apedeuzija (grč. med. aperitivum) sredstvo koje potiče volju za jelom. znak za dužinu ili naglašavanje nad samoglasnikom apel (fr. ne-školovan apedeutizam (grč. crvuljka (pogrešno se kaže: upala slijepog crijeva) apendiks (lat.100 apercepcija apcug (njem. suprotno: antia-peks. gram. Abzug) demonstrativni usklik uobičajen nekada i u našim krajevima (osobito na račun vlasti za vrijeme Austrougarske Monarhije). appellans) prav. slobodan od njihanja. prauzrok iz kojega su sve stvari izašle i u koji se ponovno vraćaju (ovaj pojam uveo Anaksimander) apeks (lat. snimak. anat. aperi-tivus) v. paideo odgajam) v. appendix) dodatak. prilog knjizi ili djelu. izdužen produžetak s površine nekog organa. beskrajan) fil. paideutikos odgojni) nenaobražen. i traži njihovu pomoć apelat (lat. rakija ili drugo piće kao sredstvo za otvaranje apetita aperitivan (aperire otvoriti. uvidjeti. npr. nomen appellativum) gram. crvuljak apepsija (grč. početak. nakon nižih. tj. a. neznanje poradi slabog školovanja. u mačevanju: kratak i oštar udarac naprijed ispruženom nogom apelacija (lat. priziv višem sudu. jasno shvatiti sadržaj neke predodžbe i time je staviti na pravo mjesto u svijesti aperijencije (lat. ap-echema) odjek. neprobavljivost.: drvo. apaideusia) nenaobra-ženost. pozivanje na viši sud. appellare. voj. koji označava zajedničko ime. znak. vrh stošca. pomoću kojih se jedan predmet shvaća. obraćati se (ili: obratiti se) prizivom višem sudu. višim sudovima. bujica praznih riječi apercepcija (lat. zajedničko ime.) Apeles iza slike (da bi čuo mišljenje gledalaca. nazivanje. a-. a-peptos neprobavljen) neprobavljiv. kad se bol prouzrokovana tim padom osjeti na suprotnoj strani apeirokalija (grč. jasno shvatiti. aperitivan aperiodičan (grč. appellativus) gram. upper gornji. u boksu: udarac šakom odozdo prema gore . vrstu apelirati (lat. sredstvo za Čišćenje. ad-percipere = zapaziti. apeiros neiskusan. appellatus) prav. kalon lijepo) nepoznavanje ljepote.apeiros neograničen. pepsis probava) med. slaba probava apeptičan (grč. usiljena težnja za lijepim i kićenim izražavanjem apeiron (grč. appellare) moliti koga za pomoć. nulla dies sine linea. koji pati od slabe probave aperantologija (grč. appendix) med. aperijentan aperkat (engl. geom. aperientia) mn. koji se ne klati oko svoga ravnotežnog položaja aperitiv (lat. dopuna. odnosno mišljenja.

. obraćati veliku pozornost na nešto. oblog: marljivost aplikant (lat. aplanazija: nepostojanje sferne aberacije aplanirati (fr. ovjeravanje. sumnja aplanat (grč. npr. a-. apicis vrh) upala plućnih vršaka ("lungnšpickatar") apidiktor (lat. zaslona na optičkim uređajima apetalan (grč. med. jednog materijala na drugi (čipke na tkaninu). gen. ucrtati aplikabilan (lat. želja. simbol zemljoradnje apistija (grč. priljepljiva-nje. bez latica apetencija (lat. žudnja. upotrijebiti. applicare) namjestiti. applaudere) tapšati. applicabilis) primjenjiv. volja zajelom. težnja za Čim apeticija (lat. otvor. prikladan. pljeskati u znak odobravanja. appetitio) težnja za Čim. sklonost. otkloniti smetnje. apis pčela. rtni. primjenjivanje. metnuti. prišiti. kandidat aplikata (lat. arex. bez (sferne) aberacije. živo odobravati aplauz (lat. aplanir) poravnati. npr. zaključak. pljesak. zavoj. pčela Apis mit. gen.apertizacija (prema fr. bolesnikovo stanje između napadaja povratnih groznica apireničan (grč. pyr vatra) 1. pyren koštica) bot. bez lišća.) zool. a-petalos) bot. nagon. požudan. primiti nešto s bučnim odobravanjem. žudnja za nečim apetitivan (lat. stari su ga Egipćani štovah kao božanstvo. apeiria) neiskustvo apirman (fr. appetitivus) željan. rta. glasno odobravanje. apistia) nevjerovanje. npr. konstruiran 1866. rupa. primijeniti. applicare) objašnjavanje teorijskog pitanja pomoću praktičnih primjera. applicatio) način izvođenja. mat. npr. apices juris) mn. brinuti se. staviti. plasis oblikovanje. pyr vatra) med. 1750— 1541) postupak konzerviranja namirnica grijanjem do vrenja apertura (lat. zagla-diti aplaudirati 102 apofiza aplaudirati (lat. prionuti na neki posao. pravničke dosjetljivosti apicitis (lat. stanje bez groznice. industrijalcu Nicolasu Francoisu Appertu. rt) koji se tiče vrha. aplikabilan aplikatorika (lat. t. dicere govoriti) električna naprava koja mjeri zvučne frekvencije što ih odašilju pčele u košnicama i tako pokazuje kad će početi rojenje pčela (frekvencija od 260 do 300 titraja označuje početak rojenja) apijarij (lat. a-.) anat. a-. vršni. bez visoke temperture. appetitus) prohtjev za jelom. opt. otvor. a. dati. n) apikultura (lat. linkejo-skop aplanatiČan (grč. appetentia) čežnja. sveti bik. požuda. a. a-. apex. lijek. applicata) treći pravac u koordinatnom sustavu aplikativan (lat. a-pyros. apex. pohotan apices juris (lat. api-kalni glasovi glasovi koji se proizvode vrhom jezika (d. naklonost apetit (lat. aplikativan aplikacija (lat. provjeravanje računa apis (lat. tapšanje. applicatura) glaz. ukras na haljinu. uporaba vanjskih sredstava. utiskivanje. apiarium) pčelinjak apikalan (lat. koji se može lako namjestiti. s bijelom njegom na čelu. applausus) pljeskanje u znak odobravanja. brižljivo izučavati. nezapaljiv. bez groznice apiričan (grč. apurement) trg. unijeti. osobito u vojnim znanostima aplikatura (lat. kao složena leća. apis pčela. crn. prilijepiti. npr. apicis vrh. pyr) med. dovesti u red. stavljanje. pohvala aplazija (grč. a-planao lutam) fotografski objektiv koji nema sferne abe-racije. na dijafragmi za prolaz jednjaka. primjena. planao) opt. osjećaj gladi. siguran od vatre apirija (grč. prohtjev. nedostatak ili nedovoljna razvijenost organa ili više njih aplicirati (1. pravilan položaj prstiju pri sviranju . applicans) v. cultura uzgoj) pčelarstvo apireksija (grč. uobličenje) anat. težnja. applicativus) v. koji nema koštice apiretičan (grč.

poricanje. apo od. gram. pus. metria) mjerenje udaljenosti. posljednji dio složene rečenice. svaka. apofasis) davanje savjeta. apunto apoentirati (fr. tajanstven. a misaon. raz-. algos bol) bol (ili: tuga) za zavičajem apodi (grč. drskost. točka na putanji Mjeseca u kojoj je on najudaljeniji od Zemlje. a-. kraći ili duži zastoj u disanju zbog poremećaja centra za disanje apo.) težina. rađanje bez nogu. okomitost. beznožnost apodiksis (grč. afelij). Apokalvpsis) 1. rat. plaćati. apo. a-. sentencija apoftegmatičan (grč.od Jupiter gen. smjelost. apofthegmatikos) u obliku duhovite izreke. zagonetan. natrag apodan (grč. pren. također: najveća udaljenost Sunca od Zemlje u afeliju. suprotno: perigej. neoboriv dokaz apodiktičan (grč.aplomb (fr. apo-fize mn. pneo dahćem) med. podos noga) mn. beznošci apodija (grč.. apodeixis) prikazivanje. mjenica koja izmiruje neki dug ili duguje određenu svotu. Otkrivenje. kad se još smatralo daje Zemlja središte. jedan od najdragocjenijih dokumenata i izvora za povijest prvih dana kršćanstva u kojem se govori o dolasku Antikrista i dr.(grč. apodiktičan sud log. sitan novac za izravnavanje računa. apo) predmetak u složenicama sa značenjem: od.: "U istostraničnom trokutu moraju sva tri kuta biti jednaka". apoche udaljenost. apodemia boravak u tuđini. epifiza). tj. a-. neoboriv. s kosti spojena koštanom masom (usp. probni govor. nedostatak nogu od samog rođenja. neminovan. kratak. uspravno držanje. mjenica. povjerenje u vlastite snage. pojava primijećena kod najnižih jedno-staničnih životinja apogej (grč. apokaliptični konjanici četiri simbolična lika iz Apokalipse (6. istopiš izvornog dokumenta apohometrija (grč. prisutnost jedne rude u nekoj drugoj u obliku grane ili korijena (ramifikacija). dokazivanje. duhovit. važnost. religijski pravac koji sve pojave tumači kao neko proroštvo o svršetku svijeta apokaliptičan (grč.1-8): kuga. izdanak) med.. izlaganje. samouvjerenost. poslovica. apo-kaliptični broj mistični broj = 666 u Apokalipsi. pus noga) med. odrediti ročište. bezuvjetan. koštana izraslina. beznožan apodemialgija (grč. razmnožavanje bez oplođivanja kod kojega se razvoj vrši samo pomoću jedne vegetativne stanice. appoint) bank. gameo ženim se) zool. apojovium. popis imetka. posljednja knjiga Novog zavjeta. log. razmaka ■ apojovij (lat. inventar apofiza (grč. asertoran. Jovis) astr. apo-grafo) prijepis.18). glad i smrt . završnica apoen (fr. appointer) odrediti plaću. oba izraza su iz Ptolemejeve astronomije. npr. koja se pripisuje apostolu Ivanu. to jest Otkrivenju (13. min. Jov. nepobitan. misao. danas se upotrebljavaju samo u odnosu na Mjesec apograf (grč. apodosis) ret. osobit razlog za neki hrabri postupak. točka na putanji jednoga od Jupiterovih satelita u kojoj je on najudaljeniji od Jupitera Apokalipsa (grč. hrabrost apneja (grč. osobito na završetku zgloba cjevastih apoftegma 103 apokatastaza kostiju. poravnati se u nečemu. osobito inozemna. sravniti račun s trgovačkim knjigama apofaza (grč. žice koje održavaju vezu između intruzivnih masa iz kojih izbijaju apoftegma (grč. drugi. apo-kalypto otkrivam) u duhu ili stilu Apokalipse. ali tako da ne izgleda da se to želi. opet. mladica. sud koji izražava logičku nužnost. pus noga) koji nema nogu. mračan. apofysis izraslina. 2. grč. nedisanje. beznožni vodozemci. papirnata novčanica kao sredstvo plaćanja u platnom prometu. apodeiktikos) koji dokazuje. zool. a ne Sunce (usp. apofthegma) kratka i duhovita izreka. geol. a-. za razliku od prvog dijela (protaze). apo-gaion) astr. problematičan modalitet apodoza (grč. samopouzdanje. usp. sentenciozan apogamija (grč.

na franačkom dvoru: titula najvišeg svećenika koji je istodobno bio i vrhovni starješina dvorske kancelarije apokromat (apo. chroma boja) opt. osobito rimskog izaslanika na carskom dvoru u Carigradu. svojevoljna smrt od gladi apokatarza (grč. apo-kalypto otkrivam) oni koji vjeruju da Apokalipsa ih Otkrivenje sadrži proročanstvo o budućem ispunjenju i ostvarenju Božjega kraljevstva. mračan s obzirom na svoje podrijetlo. sufumigacija apokarpija (grč. obranjena točka apologet (grč. apologema) obrana. fil.apokaliptičari (grč. povratak u isti prividni položaj. apo-krinomai obavijestim. apo-krino izlučujem) med. apokrino izlučujem. plod iz jednog cvijeta s više slobodnih tučkova od kojih se svaki razvija u po jedan plodić (npr. u dogmatskom smislu: obraćanje svih ljudi u Kristovu vjeru i njihov ulazak u vječno blaženstvo. apo-katastasis vraćanje u prijašnje stanje) vraćanje u prijašnje stanje. također: djela nepoznatih pisaca apokrifi (grč. lažan. apo-krypto skrivam) mn. odluka. kanonske apokritičan (grč. izmišljena priča kojoj je cilj predočavanje neke moralne istine ili pouke apologema (grč. istraživači Otkrivenja. plan američke ustanove za svemirska istraživanja. vraćanje zdravlja. titula biskupskog. apo-karpos plod) bot. apologetikos) onaj koji govori ili piše obranu. od IV. znanost o tòme kako treba braniti vjeru. naučavanje o vraćanju svih stvari i o konačnom ulasku u carstvo nebesko čak i grješnika (palingene-zija). apologos priča) poet. izostavljanje posljednjeg slova ili sloga neke riječi apokopirati (grč. apo-lysis odvajanje) med. koji pomaže izlučivanje i izbacivanje suvišne tekućine apokriza (grč. usporedba u priči. vjerski zanesenjaci apokaliptika (grč. apo-kartereo ubijam se glađu) svojevoljno suzdržavanje od jela. v. izostanak) neke organske funkcije. med. izdvajam) 1. Apolon. govora. dimljenje kao zaštita od zaraznih bolesti. apo-krypto skrivam) nesiguran. apolis. apokope odrezivanje) gram. NASA apolog (grč. apo. otkrivene. apologeomai branim) teol. spisi ili knjige čije je pravo podrijetlo tajanstveno. st. apologeomai) koji ima karakter obrane. disanja. apolidos koji je bez zavičaja ili bez domovine) prav. apolambano zadržavam. kod žabnjaka) apokartereza (grč. sumnjiv. apolepsis zadržavanje. apolitho skameniti) geol. poremećaj. koje nisu prave. budućnost Božjeg carstva i dolazak obećanog Mesije apokapizam (grč. rješenje apokriza (grč. apokatharsis Čišćenje) med. naučavanje o vječitom ponavljanju stvari (Heraklit. npr. med. pretvaranje u kamen apoliza (grč. odgovor. kapnos dim) med. podmetnut. apo-kopto odrežem) skratiti riječ na kraju izostavljanjem jednog glasa ili više glasova. npr. odgovorim) 2. prijelom kosti apokopa (grč. sprječavam) med. apo-kalypto otkrivam) grana kasnije hebrejske književnosti koja hoće prikazati. objektiv za mikroskope koji otklanja kromatsku i sfernu aberaciju jer zrake triju boja skuplja u jednoj točki apolepsa (grč. nepravi. apokrifni spisi spisi ili knjige koje Crkva ne priznaje kao prave (za razliku od kanonskih). izbacivanje (ili: izlučivanje) suvišne tekućine iz tijela apokrizijar (grč. apo-krinomai) "onaj koji treba govoriti i odgovarati. prestanak. skraćivati apokrifan (grč. apo-klao slomim) med. prekid (ili: smetnja. a nije dobila državljanstvo neke druge države apolitoza (grč. pi-tagorejci) apoklazma 104 apomiksija apoklazma (grč. astr. osoba koja je izgubila svoje državljanstvo. čišćenje probavnih kanala apokatastaza (grč. ozdravljenje. potpun prestanak neke bolesti. u obliku simboličkih slika i čudesnih vizija. branitelj. stoici. osobito kršćanski nauk . skratiti. odvajanje Apolo v. poučna pričica. spis ili govor apologetika (grč. okamenjivanje. pulsa apolid (grč. koji izlučuje. osobito: branitelj kršćanstva od nevjerničkih i židovskih napada apologetičan (grč.

aporos neprohodan) fil. aporema aport! (fr. odmetnuti se. prav. nejasan aporeta (grč. aporiz-ma aporematičan (grč. apo. harmoničan. zauzimati se za. kolebati se. bjeličasta čvrsta i jako otporna opna koja obavija. aporeo) v. logička teškoća. da se nepojmovno od pojmovnog odvoji. sin Zeusa i Latone.. stvari zabranjene za izvoz. osobito kršćanske apostazija (grč. odmetnik od pravog naučavanja ili prave vjere. apporter) donijeti. poput navlake. rječitosti itd... apo. apostates. poezije. aponia) bezbolnost. glazbe. razmnožavanje^ bez aponeuroza 105 aposterioran oplođivanja putem partenogeneze ili apogamije aponeuroza (grč. težak zadatak. neuron žila. bog sunca. apporte) daj ovamo.. med. živac) anat.. vrsta for-tepijana napravljena u Darmstadtu apolonski koji je na Apolonov način. da se teškoće i proturječnosti danih fenomena radi njih samih ističu aporija (grč. apport prinos. metoda da se problemi prije njihovog teorijskog obrađivanja i nezavisno od mogućih rješenja sami u sebi ispituju. apo. sparivanje) zool. Apollon) glaz. liječništva. sastavljena je od vezivnog ži-ličastog' tkiva aponija (grč. redovito praćen onesvješćivanjem apoplektičan (grč. teškoća. prinositi. sumnjiva (ili: dvojbena) stvar aporizma (grč. odmetanje. apportare. bespomoćnost. lijep. a da se pritom ne želi pod svaku cijenu doći do njihovog rješenja. apostateo otpadam) otpasti. apoplektični habitus tjelesna građa sklona moždanoj kapi apoplektičar (grč. onaj koji je sklon moždanoj kapi apopsihija (grč. dvojbeno pitanje: dopuštanje dvaju suprotnih sudova u dvojbenom pitanju.!" apostat (grč. prešutkivanje. snošljivo stanje. glazbeni apomiksija (grč. "Ja ću tebi . obamrlost apor (fr. nedopušten aporetičar (grč. skladan. apoplesso udarcem oduzmem) med. srca ili mozga). težak za razumijevanje. napravljen 1828. apostematio. apostasia) odvajanje. aporeo u zabuni sam) sumnja. zdravlje. a-poreutos) zabranjen.. ispuštanje duše. aporetikos) onaj koji sumnja. apopsycho izdahnem) izdisanje. osobito kod dresiranih pasa aposfragizma (grč. Apollon) mit. sfragis pečat) lik urezan u prsten kao pečat aposiopeza (grč. neprolazan) mn.apologija (grč. osobito od kršćanske vjere ili Crkve apostazirati (grč. tj. apo-stema čir. doprinos jedne osobe nekom poduzeću u stručnoj spremi. držati obrambeni govor Apolon (grč. apoplesso udarcem oduzmem) med. obrambeni govor ili spis u korist nekog čovjeka ih naučavanja apologizirati (grč. ali ne u gotovom novcu. apoplektič-na sredstva sredstva protiv moždane kapi. mixis miješanje. apostata) otpadnik. zagnojavanje apostematozan (grč. sklon moždanoj kapi. mišiće. lat. a-poreutos neprohodan. "vještina" raspravljanja o problemima. donositi. spokojstvo apopleksija (grč. nejasnoća: logična teškoća. umjetnički. imanje doneseno u brak aporema (grč. donesi! (kod dresiranih pasa) aportirati (lat. roba zabranjena za izvoz aporetičan (grč. gnojenje. skeptik aporetika (grč. sličan moždanoj kapi. zatajivanje misli. aporema. skupine mišića i cijele udove. apolonikon (grč. prekidanje govora npr. . odvojiti se od pravog naučavanja ili vjere.. u Engleskoj apolonion (grč. apoplexia) med. fr. aporia) zbunjenost.) med. otpadništvo. apo-siopesis zanijem-ljenje) ret. lat. duboka nesvjestica. iznenadan prekid funkcioniranja nekog organa (pluća. nepokretnoj ili po. apologia) obrana. sličan orguljama.. ulog) trg. aporeo u zabuni sam) zagonetan. odreći se vjere. apologeomai) braniti. načela apostemacija (lat. aporeo biti u dvojbi.kretnoj imovini. Apollon) glazbeni instrument.

apo-strefo odvratiti. npr. Djela apostolska. apostolatus) propovijedanje (ili: širenje) vjere. ideje i si. apostrofe odvraćanje. kutija u kojoj se drže lijekovi. neotopiv talog koji se stvara u biljnim ekstraktima izloženim zraku apoteoza (grč. gubljenje glasa apotoma (grč. tj. apothesis odvajanje. Theos Bog) uzdizati do božanstva. apotithemi ostaviti na stranu. apo. trgovac lijekovima apotema (apo-tithemi) geom. apotithemi odvojim. razlika između dviju veličina mjerljivih samo tako da se kvadri-raju. pren. apostolicum) zajednički naziv za apostolske spise Novog zavjeta. sačuvati) ljekarna. bogoslužna knjiga koja sadrži djela apostolska. apostolat (lat.apostematosus) koji ima oblik čira. putnička apoteka apotekar (grč. appo-sitivum) gram. zavi?? san od iskustva. 1. dodatak nekom pismu ili povelji. bilo nazočnoj ili nenazočnoj. apotemno odsijecam) mat. naknadno dodana pridjevska oznaka. ili nekoj stvari. papinska vlast apostolicitet (lat. suglasnost prave Kristove Crkve s čistim naučavanjem apostola apostolicizam (grč. apostolos) koji potječe od apostola. zvanje propovjednika vjere. papinski. kućna. obožavanje. stvoren na osnovi iskustva. apotheke. bot. preporuka priložena uz pismo ili molbu. a posteriori apostil 106 apotoma apostil (lat. imenica koja pobliže označuje drugu imenicu i slaže se s njom u padežu. grditi apotanazija (grč. skinem. propovjednik kršćanstva. Kristov učenik. u govoru odjednom se obratiti kome ili čemu. pren. kem. pridjev koji stoji uz imenicu kao atribut. onaj koji širi neko naučavanje. apotheosis) uzdizanje umrlog junaka ili velikog čovjeka do božanstva. skloniti. otklanjanje) ret. ukidanje. djevojčica Antonija. apotheke) ljekarnik stručna osoba koja priprema lijekove po liječničkim receptima. apo. apostolos poslan) poslanik. apostolicitas) teol. ukoriti. zbijanje protoplazme i klorofilnih zrnaca na staničnim zidovima susjednim s drugim stanicama. apostolsko dostojanstvo. apponere priložiti. figura u kojoj govornik ili pisac iznenadno zastane u svom izlaganju i obrati se nekoj osobi. glaz. a posteriori) fil. usp. sedes apostolica) papinska stolica u Rimu. appositivus) gram. apostrofos) gram. ukinem) lingv. osnovao ju je apostol Petar apostrof (grč. apostolos) sustav neograničene crkvene vlasti apostolik (lat. tj. gnojan aposterioran (lat.: Dijete bolesno mora ležati apozitivan (lat. 4. npr. bilješka (ili: primjedba) sa strane ib ispod teksta apostilator (lat. nesumnjiva smrt apoteka (grč. obožavati. linija okomito povučena iz središta pravilnog višekutnika na jednu njegovu stranu. appositio) gram. potpuno izliječenje. osloviti nekoga življim. apo. npr. razlika između cijelog i sljedećeg polutona apozicija 107 aprobacija apozicija (lat. znak kojim se obilježava da je jedan samoglasnik ispušten (') apostrofa (grč. figura kojom se netko obraća nenazočnim osobama ili stvarima koje zamišlja kao žive 3. thanatos smrt) potpun prestanak života. apostolska stolica (lat. pren. oštrijim tonom. okrenuti) gram. trgovina lijekovima. veličanje apoteozirati (grč. koji se gnoji. produženje liječenja i nakon bolesti apoteza (grč. apostilus) oproštajno ili ot-pusno pismo. ukor. Poslanice i Otkrivenja apostolski (grč. skidanje. naučavanja. grad Split apozitiv (lat. koji odgovara naučavanju apostola. veličati apoterapija (gr. 2. označiti apostrofom da je u nekoj riječi ispušten samoglasnik ili suglasnik. therapeia) med. oduševljen pobornik i borac za pobjedu neke znanosti. apostillus) pisati (ili: r praviti) bilješke sa strane ili ispod teksta apostol (grč. apostillator) pisac bilježaka sa strane ili ispod teksta apostilirati (lat. koji stoji kao dodatak . grdnja apostrofirati (grč.

prilagođavanje. sliveno appoggiaura čit. vina. zatim. krzno) dobivaju izgled i svojstvo bolje robe (glatkoću. dopustiv i prihvatljiv priziv. da se tiska knjiga. mat. approbatio) odobravanje. appropinquatio) približavanje. prisvojenje. approbator odobrava-telj) osoba koja vrši stručan pregled i odobrava puštanje u promet proizvoda u znanstveno-istraživačkim zavodima. appropinquare) približiti. sastanak ugovoren kasno navečer apretirati (fr. npr. nedopustiv priziv. approxïmatio) približnost. nakon naše smrti može doći što hoće. procjena.) prav.) prav.) glaz. bilo u teoriji spoznaje bilo u etici aprobacija (lat.) prav. približna ocjena. apođando (tal. dodirna točka aproksimativan (lat. približavati aproprijacija (lat. aprobativan aprobirati (lat. propušten. brašna. predudar. aprobatoran aprobator (lat. uzimanje u posjed. pojam. koji izražava odobravanje. dopustiti. strah. strahovanje. pravilan omjer u građi nekog glazbenog instrumenta aprioran (lat. suzdržano. apprecari. glaz. papir. s mnogo osjećaja appellatio admissibilis čit. vrijednosti nečemu. apre nu 1' deliž (fr. tvornicama itd. apelacio dezer-ta (lat. apelacio adminisibilis (lat. tj. apres) poslije. apprêter) dotjerati (ili: dotjerivati) razne tekstilne materijale tako da dobiju izgled i svojstva boljih.) glaz.) "poslije večere". dati im glatkoću. approbare) odobriti na osnovi prethodnog ispitivanja. usrdna molba apres nous le déluge čit. kao imenica. vezivanje. sjajnost). zatvor. dopuštenje. a prva ju je navodno izrekla markiza Pom-padour) apres-souper Čit. appoggiato appoggiato čit. appropriatio) prisvajanje. glavno daje nama sada dobro (uzrečica iz doba pred francusku buržoasku revoluciju. nošeno. neosnovan priziv. poimanje sadržaja neke predodžbe. ocjenjivanje otprilike aproksimativa (lat. apretura (fr. a priori) filozofijski pravac koji prima nešto a priori. approximativus) približan aproksimirati (lat. približno izračunavanje. približavati aproksimitet fiat. vezano. neprihvatljiv priziv appellatio temeraria čit. apelacio te-merarija (lat. moj apre aprecijacija (lat.) glaz. pohvala. koža. apprehensio) fil. povoljan sud o nečemu. apođatura (tal. a priori) fil. approximare približavati se) približiti. approbatorius) v. kemijsko spajanje dvaju tijela pomoću trećega . večernje sijelo. povoljno ocijeniti. procjenjivanje.) prav. apelacio inadmissibilis (lat. priznavanje nekome sposobnosti za nešto.) nakon nas potop. apođato (tal. approximativa) točka zbližavanja. pohvaliti. approximitas) približnost apropinkvacija (lat. apelacio frivola (lat. pristanak. priznati nekome sposobnost za nešto aproksimacija (lat. strasno. nepromišljen priziv appoggiando čit. igrač koji u igri dolazi poslije drugog igrača. appretiatio) određivanje cijene. nesposobnost izvođenja nekih običnih pokreta i točnog shvaćanja značenja nekih stvari bez postojanja oduzetosti (paralize) apre (fr. v. ili svojstva koja im daju veću vrijednost koju ti proizvodi dobivaju ovakvim dotjerivanjem. (žita. razumijevanje. apre supe (fr. ocjena. tj. ocjenjivanje aprehenzija (lat.) prav. poljoprivrednim dobrima. mliječnih prerađevina i dr. vučeno (u sviranju). predodžba. a priori apriorizam (lat.) glaz. biskupovo dopuštenje da svećenik ispovijeda i propovijeda aprobativan 108 apsida aprobativan (lat. nas se to ne tiče. osobito nekog trenutka ili događaja apropinkvirati (lat. apraxia besposlenost) psih. zabrinutost aprekacija (lat. approbativus) odobravan. zakasnjeli priziv appellatio frivola čit. približno pronalaženje korijena. apprêter) rad oko dotjerivanja i popravljanja kojim neki industrijski proizvodi (tkanine. beznačajan i ništavan priziv appellatio inadmissibilis čit. odobrenje.appassionato (tal.) aprobatoran (lat. prav. npr. slivanje tonova apraksija (grč. apprecatio) preklinjanje. sjajnost itd. priziv koji se može dopustiti ili prihvatiti appellatio deserta čit. hapšenje.

pod apsentizam apsentizam (lat. absolvere razriješiti) gram. pomilovanje apsolut v. absens. med. absolvere) pristaša ili vršitelj neograničene vladavine apsolutiv (lat. prekidanje apsentan (lat. absolutum) činiti. broj. ne-prisustnost duha. apsolutni alkohol kern. otići. apsolutne mjere koje imaju za osnovne jedinice centimetar. absolutio) oproštenje grijeha ih krivnje. abscessus) odlazak. apscisni pravac pravac koji je uzet radi određivanja položaja neke točke ili osobina jedne krivulje. metastatični apsces zagnoje-nost koja se pojavi daleko od mjesta prvobitne oboljelosti. vrijednost bez obzira na znak + ili —. usp. apsinthion) bot. gnojna upala tkiva. bez obzira na njegov obujam. v. udaljavati se. za vinograd i si. approvisionner) opskrbiti životnim namirnicama Apsalom (hebr. prelaziti u gnoj. shvaćati ili prikazivati nešto kao apsolutno. relativ apsolutizam (lat. osobito onih koje su građene u romanskom stilu apsidiola (lat. 2. samovlašće. appropriare) prisvojiti. v. agr. odvojiti. odsjeći. čisti alkohol. uskladiti aprovizacija (lat. zagnojavati se apsces (lat. gonoreje. gnojni čir. apsolutno 1. apsolutno tlo ono koje se ni za koju drugu kulturu ne može racionalno upotrijebiti. tj. dakle afel i perihel za planet ili neki komet te apogej i perigej za Mjesec. udaljen apsenteri (engl. npr. neograničen. prisvajati. ret. apsolutni sustav mjera sustav u kojem su osnovne jedinice: za dužinu centimetar. absolvere) neograni-čenost. apsis) arhit. Absalom otac mira) jedan od sinova hebrejskoga kralja Davida. odvajanje. suprotno. apscisa (lat. abscin-dere otrgnuti. absolvere završiti. apsolutan (lat. gorka rakija apsintizam (grč. oblik vladavine kod koje vladareva vlast nije ograničena ustavom. u aposolutnom smislu . apscisna osovina pravac koji obično zauzima horizontalan položaj apscisija (lat. dužina koja spaja obje apside apsihija (grč. apsolutna temperatura ona čija se nulta točka nalazi na —273°C . neprisebnost. abscissa. apopsihija apsint (grč. prilagoditi prema Čemu. a-providere) opskrbljivanje životnim namirnicama aprovizionirati (fr. gram i sekundu. ubrizgavanjem mlijeka radi liječenja sepse. indikativ. engl. absen-tism) odsutnost iz mjesta kome netko stvarno pripada.aproprirati (lat. za vrijeme sekunda. neogra-nčena vladavina jednog Čovjeka apsolutizirati (lat. polukružni dijelovi crkava. uvjeta. savršen. progresivne paralize itd. odvajanje. fiksacijski apsces zagnojenost izazvana namjernim kemijskim podražajima. Bog. otkidanje. apsinthion) med.. abscissio) odsijecanje. apsidiola. za masu gram. u srednjovjekovnoj crkveapsidiola 109 apsorbirati' noj arhitekturi: stražnji. absenters) mn. apsis. bezuvjetan. jedna od dviju točaka na eliptičnoj putanji nebeskog tijela u kojoj se ono nalazi na najvećoj odnosno na najmanjoj udaljenosti od tijela oko kojeg optječe. grč. apsolutni broj. astr. bolest živaca kao posljedica prekomjernog pijenja apsinta apsojucija (lat. a mazga je ispod njega pobjegla). ograničenja) nezavisan. rakija od pelina. fiz. apsolutna težina težina tijela koja se dobiva običnim mjerenjem. potpun. apsidos svod) 1. absens) odsutan. tj.apsolutist (lat. npr. neuvjetan. udaljiti se. fil. prema biblijskoj priči pobunio se protiv oca i bio ubijen (bježeći na mazgi pred progoniteljima zapeo je dugačkom kosom za hrastovo granje. samovolja. razumijevati. Čist. apsolutna vrijednost mat. simbol lošeg sinovskog ponašanja apscedirati (lat.) geom. fiz. velika os eliptične putanje. oslobođenje. učiniti nešto apsolutnim. u Filozofiji religije: apsolutno biće. osobito u crkvama romanskog stila apsidna linija astr. osobito boravak irskih posjednika izvan Irske (apsenteri) apsida (grč. nego samo za jednu. mala zborna kapela. linea. apsyhia) nesvjestica. abs-cedere) odlaziti. u (Descartesovom) koordinatnom sustavu: mjerni broj (+ ili —) udaljenosti bilo koje točke u ravnini do or-dinatne osi. ab-so!utus) slobodan od svih odnosa (ili: obveza. med.

koji služi za ispiranje. ab-solvere odriješiti) razriješiti. potpuna zauzetost (poslom. uvlačiti u se. ispiranje. mislena imenica. absorptio. absorbentia) mn. upiti. grč. posebno. odvajati u mislima. koji Čisti (ranu) apstinencija (lat. abstractum) log. abstinens) koji se suzdržava od uživanja u alkoholu. primanje u sebe (supr.) opći pojam umjesto stvarnog predmeta apstraktan (lat. završiti. apstraktum pro konkreto (lat. oslobođenje. odustajanje od nasljedstva apstergencije (lat. potrošiti. duhanu. mi-sleno (suprotno: in concreto) apstraktiv (lat. teorijski. čist čin mišljenja.) apsorpciometar (lat. v. suzdržavanje od alkoholnih pića. absolutus) bezuvjet-nost. sprava pomoću koje se određuje sposobnost tekućine za upijanje plinova apsorptivan (lat. dubok. abstractus) log. 2. sredstva za ispiranje rana apstergentan (lat. obuzimati. mesu. materijalistički: tvar). razrje-šrio pismo. koji postoji samo kao pojam (supr. opće. abstergens) med. im. neuvjetovanost. teško razumljiv. čist. spolnih odnošaja itd. rastre-senost. čista misao. koji postoji ili je zamišljen da postoji odvojen od materijalnih predmeta. emisija). suprotno: relativno apsolutnost (lat. mesa. apsterzivan apstergirati (lat. pril. viši. vječno i nepromjenjivo (idealistički: Bog. duhana. razrješnica aps6lvent (lat. relati-vitet apsolutoran (lat. udub-ljenost u misli. diplomskog ispita. upijanje. težak za razumijevanje. okaniti se toga apstrakcija (lat. pojmovno odvojeno. absolvere završiti) osoba koja je provela na sveučilištu ili nekoj drugoj visokoj školi propisano vrijeme i time stekla pravo na polaganje završnog (diplomskog) ispita apsolvirati (lat. stvar po sebi. razrješni. otpusni apsolutorij (lat. absolutorius) koji oslobađa. neimenovani broj. prvi. abstersivus) med. upijati. apstinent (lat. absolutorium) razrješenje. čin kojim se u želucu završava probava. abstentio uzdržavanje) prav. usisavanje. zamršen . dubokouman. mesa. ovladati.: konkretan). zatvoren. mudrovanje. koji razrješava. samo u mislima. trošiti. zamišljenost. ab-sorbere) usisati. kem. abstergentia) mn. abstractivum) kem. progutati. gram. spolnim odnošajima. fil. stvaranje pojmova.) u općem. usisan apstencija (lat. suzdržanost. mislen. radi što boljeg uočavanja i poimanja onoga što je u nečemu glavno. pren. nužno i bitno namjerno zanemarivati i ne obazirati se na ono što je u tome sporedno. abs-trahere) odvojiti. bezuvjetno. metron) fiz. pranje. neuvjetovano. in apstrakto (lat. abstinere) suzdržavati se od alkohola. negledanje. čistiti (ranu) apsterzija (lat. sasvim zaapsorpcija 110 apsurdan uzeti poslom nekoga. sredstva koja upijaju vlažnost iz drugih tijela apsorbirati (lat. absorptio) fiz. misaoni. čista misao. ne obazirati se na to. obuzeti. neograničeno. duh. npr. stvarati misaone predodžbe. ispirati. nejasan. trezven apstinirati (lat. usisavati. slučajno ili nebitno. živjeti trezveno apstrahirati (lat. abstersio) med. ekstrakt nekog soka ili alkohola apstruzan (lat. osloboditi od (grijeha ili krivnje). abstrusus) skriven. čišćenje (rana) apsterzivan (lat. školu apsorbencije (lat. savršeno. supr. trezvenjak apstinentan (lat. duhana. neosvrtanje apstrakt (lat. apstraktna. absolutum) 1. čist pojam. zamišljen. rastresen. sredstva za vanjsko čišćenje. ono što je u mislima. od nečega apstrahirati ne voditi o tome računa. potpuno zaposliti apsorpcija (lat. spolne ljubavi. osnovni uzrok svim pojavama. abstergere brisati) prati. abstractio) log.apsolutno (lat. abstractum pro concreto čit.: relativnost. prolazak probavljene hrane kroz crijevnu sluznicu u krvotok. fiziol. absorptivus) sposoban upiti ili usisati. mislima i si. neograničenost. savršenost. in abstracto čit. jednostavno. odvajanje. med. apstraktan broj mat. abstinens) pristaša apstinencije. znanost čista znanost (za razliku od primijenjene). svjedodžba da je netko stekao pravo na polaganje završnog. taman. abstinentia uzdržavanje) trezvenost.

arahnoliti arahnitis (grč. arabinoza vrsta šećera. osobito vješta tkalja iz Lidije. akva tofana (tal. prekomjerna dužina prstiju na ruci i nozi Arahna mit. arah-noditis arahnoditis (grč. pobijeđena Atena pretvorila ju je u pauka arahniti (grč. začiniti. absumptio) trošenje. ar (lat.) farm. zapržiti apterologija (grč. abstreiben otjerati) kuh. bubama i dr. arachne. izmučenost apsurd (lat. javna i privatna kupališta i dr. sklon propasti. govoriti arapski. paučinasta moždana opna arahnoidi (grč. sudare cijediti) prokuhana tekućina. lithos kamen) geol. usp. nerazumljiv. absurditas) logička nemogućnost. arachne. uvarak apsumpcija (lat. destilacijom pročišćena voda aqua toffana čit. upala paučinaste moždane opne. dotrajao. ad apsurdum (lat. ugledati se na Arape. žrtvenik arabatan (tur. appunto) trg. riječ uzeta iz arapskog jezika arabizirati napraviti na arapski način.) kern. glupost apsurdan (lat. arachne pauk. znanost o beskrilnim kukcima (paucima. arachne pauk. Akvinikum (lat. nepriličan.bez noge. zapravo slike iz biljnog svijeta budući daje Arapima vjera zabranjivala slikanje ljudi i životinja. arapske književnosti i dr. 2. nepodoban. izraz kojim se označuje npr. paucima slične životinje. eidos oblik) mn. besmislen. besmislenost.) u rimsko doba naziv za grad na desnoj obali Dunava kraj starog Budima u Mađarskoj. arachne) med. zool.) to-fanska voda. ukras u arapskom stilu. arabicitas) bit. kamenje s otiscima morskih zvijezda. u umjetnosti arabotedesko (tal. fantastične linije u slikarstvu. otrcan. upotrebljavati u govoru arapske riječi. eidos oblik) zool. nerazumljivost. aranea pauk. natjecala se je u tkanju s božicom Atenom. area površina) jedinica za mjerenje površina = 100 m2 ara (lat. otrovna tekućina koju je navodno oko god. voda za umirivanje krvi (nazvana po otkrivaču Binelliju) aqua destillata čit. izumila neka vračara Toffana (trovala je polako i neprimjetno. u baletu: figura kad plesač stoji na jednoj nozi arabicitet (lat. ab od. bezbojan ili žućkast mineral. hrom) vrsta raka listonošca aqua Binelli čit. smiješan. pa su je rado primjenjivali za "nedužno" usmrćivanje političkih protivnika) Aquincum čit. pauci arahnoliti (grč. amfiteatar. absurdus) logički nemoguć. karbonat vapna. arahnitis arahnoida (grč. lat. mjenica za izmirenje nekog duga apus (grč. geol. pohaban. arachne. arachne pauk) mn. arabotedesco arap-sko-njemački) mješavina maurskog. arachne) med. v. osobito: poznati medicinari srednjeg vijeka koji su bili pod utjecajem arapskih liječnika arabizam osobina arapskog jezika. ad absur-dum čit. arahniti arahnolog (grč. npr. slik. a-pteros beskrilan) zool. 1700. akva Bineli (lat.) aptrajbati (njem. rabatan arabeska (tal. daktvlos prst) med. ruševan. arabesco) 1. apus. npr. v. osobitost i poznavanje arapskog jezika. absurdum nemoguće) v.apsud (lat. upropašten. besmislica. abschmalzen) za-mastiti.) dovesti do besmisla apsurdnost 111 arahnolog apsurdnost (lat. akva destilata (lat. logos) poznavatelj (ili: proučavatelj) znanosti o paucima arahnologija 112 arbitraža . pokvaren. dobiva se od arapske gume i nekih drugih biljnih sluzi arabist znalac arapskog jezika. apsurd apšmalcati (njem. vrijedne iskopine. jako i svestrano olupavanje tijesta apunto (tal.) oltar. kristalizira po rompskom sustavu arahiodaktilija (grč. istrošenost. rimskog i gotičkog stila u slikarstvu i kiparstvu aragonit min. arapske književnosti i umjetnosti. harabi) trošan.

grafo pišem. poček Arameja stara oznaka za Siriju i Mezopotamiju aramejski jezik najrašireniji jezik u srednjoj Aziji od 300. logia) zool. bu-reau ured) ured za posredovanje rada. neograničeni gospodar. izabrani sudac arbitraža (fr. male. v. najutjecajnija. trg. preradba. slobodno opredjeljivanje arbor genealogica čit. vremenski razmak. poravnanje. logia) zool.) slobodna volja. r^d. arranger) urediti. znanost o paucima. arbiter) izabrani sudac. razdaljina. arbitrari) bank. samovoljna procjena arbitralan (lat. e. raspored. Arracacia xanthorhiza) bot. uživati gledajući nešto. danas ih ima na području Brazila i Venezuele araukarija vrsta crnogorice. osim predstavnika zavađenih strana. promatrač. mali hodnik. i neutralni delegati arbitražni posao (lat. međuprostor. osušene i poše-ćerene naranče araneografija (lat. radovati se.) vrsta vinove loze. prirediti. Arba (lat. ocjena. posao kojim se traži način kako bi se najbolje izmirio dug u inozemstvu ili kako bi se najpovoljnije naplatilo neko potraživanje arbitrij (lat. fr. slobodan izbor. sud izabranog suca. trg. jedinica za mjeru papira arakača (lat. arrangeur) obradivač. aramejsko pismo semitsko pismo iz kojega se razvilo hebrejsko pismo aramon (fr. suđenje izabranim sudom.) arbitracija (lat. Arbeit rad. aranea pauk. nagoditi se s vjerovnicima. svojevoljan. aranea. institucija njemačke nacističke vladavine koja je propisivala da svatko mora provesti određeno vrijeme na fizičkim radovima u službi zajednice arbitar (lat. sporazum. sređivati. obiteljsko stablo. spremiti. glaz. e. presuda izabranog suda. mode i dr. naslađivati se arak (ar. otporna prema biljnim bolestima (osobito se uzgaja na jugu Francuske) arancini (tal. sloboda opredjeljivanja arbitrirati (lat. suditi. arbitrari) procjenjivati. srediti. rješavati po svom mišljenju i nahođenju. napraviti sporazum aranžman CY. aralvk) dogradnja uz kuću. šećera ili od soka kokosovog oraha arak (lat.) 2. rok. složiti. mijenjati (ili: razmjenjivati) domaću valutu za drugu valutu po utvrđenom tečaju arbitrium liberum (lat. grč. priređivač aranžirati (fr. arachne. arahiologija aranžer (fr. izmirenje. oporavljam se) veseliti se. približan arbitrator (lat. n. arbitrarius) koji presuđuje po osobnom uvjerenju. uređenje. arbor genealo-gika (lat.) antičko ime za otok i grad Rab arbajtsbiro (njem. no nemilosrdno istrijebljeno od španjolskih osvajača. neutemeljen. rješavanje me arbitražni posao 113 arendar đudržavnih sporova pomoću komisije u kojoj su. grč. arbitrari presuđivati kao izabrani sudac) izabrani sud. spada u skupinu semitskih jezika.) rodoslovno stablo.) mn. mišljenje. opisujem) opisivanje pauka araneologija (lat. pol. arrangemen * uređi-mje. prisutni svjedok.. glavna. arcus luk) 1. najmjerodavnija osoba u spornim pitanjima (umjetnosti. presuđivati kao izabrani sudac. samovolja. Arbeit rad. arbitralis) koji se tiče izabranog suda arbitraran (lat.arahnologija (grč. ukusa.) rad na njivi. rodoslovlje . raizo odmaram se. uređivati. važan za izučavanje židovskih i starokršćanskih spisa. obrada. lat. Dienst služba) "radna služba". meksička biljka iz porodice šti-tarki araluk (tur. arbitrator) sudac kojega biraju zavađene strane radi rješavanja nekog spora. arbitrium) presuda. do 650. arbitratio) procjenjivanje po vlastitom nahođenju. umijeće da se po paučini predvidi kakvo će biti vrijeme arajdati (grč. despot. arbitrage. n. pr. tlaka (u srednjem vijeku) Araukanci (Arawak) nekada moćno indijansko pleme. shvaćanje. vrsta jake rakije od riže. priređivati. orkestracija aratura (lat. samovoljan. razmak. volja. izravnati. poslovanje pri kojem se iskorištava cijena jednakih burzovnih objekatf na raz ličitim tržištima. za zapošljavanje nezaposlenih radnika arbajtsdinst (njem. sudac u nekom sporu.

zažaren.) prav. arkcijus man-datum (lat. arenatio) med. arkcijus jus (lat. poprište. bog rata. gumno areal (lat. arborescentia) ras-tenje (ili: razvijanje) u obliku drveta (kod kristala). srčano arduitet (lat.) prav.) nađ-liječnik svetog. rada i si. cultura) uzgajanje drveća i ostalog bilja arborist (lat. gravimetar. arenacija (lat. area. astr.) prema legendi: smokva pod kojom je vučica dojila Romula i Rema arbor vitae čit. arrérages) mn. vojnik jurišnih odreda naoružan ručnom bombom i nožem ardito (tal. arboriformis) koji je u obliku drveta. muka area (lat. moždana masa malog mozga koja je u presjeku slična dr-vetu arborescencija (lat. pren. nasad raznovrsnog bilja. mala šupljina između tkiv-nih snopića: med. usijan. kao drvo arborikultura (lat. sin Zeusa i Here. Ares) mit. zaostala plaćanja. metron) fiz. botanički vrt arboriforman (lat. pravo prednosti arctius mandatum čit. me-triaj fiz. ardasse) trg. u tal. arrérager) biti u zaostatku s primanjem. sprava za mjerenje gustoće i specifične težine tekućine. crven krug oko upaljenog mjesta.) površina. vrsta grube svile iz Smirne ardasina (fr. prevlačeći gudalom archiiatrus Sancti Palatini (lat. arrenda) zakup zemljišta. rata i ratnih užasa . arrendator) zakupac zemljišta arendirati (lat. bliže (ili: preče) pravo. zbor uglednih i nepristranih sudaca areotektonika (grč. arrendare) dati ili uzeti zemljište u zakup. 3. neplaćena kamata areražirati (fr. najstariji i najugledniji sud u Ateni čije je sjedište bilo na tom brežuljku. anat. arborescere) pretvarati se u drvo. velika teškoća. neplaćena zakupnina. arboretum) škola u kojoj se uči poznavanje bilja. areola) malo. odrvenjenje arborescirati (lat. Areios Aresov. biljni otisak arborni (lat. vještina napadanja i obrane utvrđenih mjesta areraže (fr. arbor vite (lat. Areios pagos) 1.) borilište posuto pijeskom. polje borbe. carskog dvora u starom Rimu. "životno drvo". određivanje gustoće i specifične težine tekućine Areopag (grč. ardito) voj.) prav. krug oko Mjeseca areometar (grč. arbor drvo) tekućina za prskanje raslinja i drveća radi zaštite od zaraznih bolesti arcato čit. areale) područje na kojem je raširena neka biljna ili životinjska vrsta arena (lat. odrvenjavati arboretum (lat. brežuljak posvećen bogu rata Aresu. pooštrena zapovijed ardasa (fr. arborisatio) prirodno stvaranje oblika drveta na kamenju. silan. arena) borac u areni.) anat. prsten oko prsne bradavice. trkalište u cirkusu. arduus strm) strmost. arbor drvo) onaj koji se bavi uzgajanjem drveća i ostalog bilja arborizacija (lat. plah. žarki. vojsci.) glaz. usp. hrvač arenda (lat. ne biti isplaćen Ares (grč. simbol surove hrabrosti. tj. tegoba. koji pripada bogu rata Aresu. arhijatar arctior citatio čit. poprište borbe i igara u cirkusu (amfiteatru) kod Rimljana. araios rijedak. arkato (tal. arrendarius) onaj koji daje zemljište u zakup arendator 114 argo arendator (lat. ardassine) trg. pješčana kupelj arenant (lat. dugovi.Arbor Ruminalis ili Ruminalis ficus (lat. vatren. tektoniki) voj. pren. zakupiti areola (lat. ugovor o davanju zemljišta u zakup arendar (lat.) glaz. gradilište. žustar. zapadno od Akropole u Ateni. revan ardit (tal. žestoko. slobodno mjesto. pren. hidrometar areometrya (grč. 2. smjelo. oštriji (ili: pooštren) poziv pred sud arctius jus Čit. ardens) gorući. arbor drvo. vreli. arkcior citacio (lat. vrsta fine perzijske svile ardentan (lat. araios rijedak.

već na osobinama ili položaju onih koji je iznose. javno prozivanje vjerovnika (kod stečaja) arestirati (lat. obrazlagati argumentum ad hominem (lat. grč.944. argyrion. argot) jezik pariških ulica i polusvijeta. starogrčki junaci koji su na svojoj lađi Argo pod Jazonovim vodstvom otplovili do Kolhide kako bi donijeli zlatno runo argonautika (grč. neon. govoriti jezikom koji ne razumije svatko argotizam (fr. argyrion srebro. vrsta glavonožaca Argonauti (grč. argos nedjelatan.: 'Taj prijedlog nije dobar jer je predlagač loš čovjek" argumentum ad veritatem (lat. argot) izraz ili osobitost šatrovačkog govora argument (lat. koji obrazlaže. popularan dokaz.) lisnato srebro argentum vivum (lat. način dokazivanja. mania pomama. argumentosus) bogat razlozima. zaključivanje. arrêter) zaustaviti. uhititi. obustavljati. obrazlaganje. argentum) v. zaključivanja. otkriven 1894. uze. zatočenik. logia) fil. zatvor arestant (lat. zaključivati. argyrion srebro) med. usp. v. koji zaključuje. arrestum) zatvor. zaustavljati.) 1. rešt arestacija (lat. redni broj 18. argumentum dokaz) koji daje (ili služi kao) dokaz (razlog. tj. argumentari) navoditi kao dokaz. dokaz koji nije strogo logičan nego više prilagođen sposobnosti razumijevanja ili interesu slušatelja. argoter) govoriti šatro-vačkim jezikom. aretirati (fr. argumentatio) dokazivanje. usp. raspravljač argumentiran (lat. nautes brodar) mit. lopovski. dio etike argental (lat. arresto. potkrijepljen dokazima argumentirati (lat. argentan argentan (lat. dokazuje nešto silom . naredba o uhićenju. nautes brodar) zool. metron) sprava za ispitivanje srebra argentum (lat. argumentum) dokazno sredstvo. modrosiva ih crnkasta boja koja se ponekad javlja na koži nakon duže unutarnje uporabe srebrnih preparata argirizam (grč. lako razumljiv. Argo. zaključivanja argumentativan (lat. argumentum bakulinum (lat. upotrebljava se za punjenje žarulja i daje sivkastu svjetlost. nautes) povijest pohoda Argonauta u Kolhidu. obrazloženje). lijen) kem. prav. novac argentum foliatum (lat. aretirati. zatvaranje. dugotrajan i opasan pothvat argotirati (fr. argumentator) onaj koji navodi dokaze. nemajući drugih dokaza. mirisa i ukusa. onaj dio dokaza na kojem se taj dokaz zasniva. arete vrlina. zatvoriti. arrestatio) uhićenje. neradan. atomska težina 39. kaž-njenik. kse-non argonaut (grč. npr. dokazivati. slitina bakra.) živo srebro. ludilo) želja (ili: strast) za novcem. 2. argentum srebro. dokazni argumentator (lat. arrestatorium sc.) dokaz koji proizlazi iz općepriznatih i znanstveno utvrđenih istina argumentum baculinum čit.. pakfong.) dokaz batinom. argyrion srebro) med. lat. Argo. argyrion) med. dokaz koji se ne zasniva na samoj stvari. eidos oblik) umjetno srebro. argentum) srebro. argyrion) med. mangupski. zadržavati. znak Ar. arrestans) uhićenik. osoba protiv koje se traži stavljanje zabrane arestatorij (lat. plemeniti (inertni) plin bez boje. uze. pakvon argentometar (lat. govor određene socijalne skupine argon 115 arheget argon (grč. živa argirija (grč. staviti zabranu aretologija (grč. arrestare) v. argirijaza argo (fr. argiri-jaza argirijaza (grč. vještina dokazivanja. pakvon. argental. razlog. arrestatus) prav. pojave kroničnog trovanja srebrom: argirijaza i degeneracije pluća. obustaviti. nauk (ili: naučavanje) o vrlini. sadržaj ili izvadak iz nekog djela argumentacija (lat. zadržati. obrazloženje. pakvon. argentum srebro) 1. osoba koja sudskim putem traži stavljanje zabrane arestat (lat. bogatstvom argiroza (grč. metalna smjesa slična srebru argiromanija (grč. cinka i nikla. element. dokaz. v. mandatum) prav. bubrega i jetara argiroida (grč. Ša-trovački govor. usp.arest (tal. kripton. kad netko.

predmetak koji u složenicama znači: glavni. tobožnja vještina pravljenja zlata i srebra arhimandrit (grč. episkopos) pravosl. Argus) mit. arhiepiskop arhiblast (grč. archaiopteryx) zool. koji zaista potječe iz starog vremena. archa kos) starinski. a po drugim opet ptici. archi-mageia) vrhovno čarobnjaštvo. sin Zeusov i Niobin. ženski spolni organi kod nekih bescvjetnica i mahovina arhelogija (grč. abiogeneza arhihijerarh (grč. starinski način izražavanja arhaizirati (grč. episkop arhihijerarhija (grč. najstariji đakon. gonos) mn. anorganske tvari. Argusove oči vrlo budne. baviti se proučavanjem starog vremena i kulture. bot. upotrebljavati u govoru i pisanju arhaizme arhajski (grč. episko-pos nadzornik) nadbiskup. grafo) opisivanje starina. starinski) 1. prauzor. zastarjela riječ ili zraz koji se danas. špijun. dioikesis uprava) duhovno područje nadbiskupa. pren.(grč. archimandrites) pravosl. arche početak. prapismo. archo. prvosvećenik. napisan ili prilagođen ukusu ih duhu starog vremena. praarhibiskup (grč. nego je samo napravljen. e. veoma oprezan i savjestan čuvar. archo. archaiologia) znanost koja proučava ostatke i spomenike materijalne kulture starih naroda (osobito se bavi antikom). poglavar većeg samostana ili više samostana Arhimed (grč. nadbiskupija arhidakon (grč. argumentum e konsenzu genci-jum (lat. po nekim dijelovima sličan reptilima. počasno zvanje za đakona arhiepiskop (grč.). fosilni kralježnjak veličine goluba. pr. original. archos. prazametak arhidijeceza (grč. 2. zametak) zool. arhetipi otisci (ili: primjerci) prvog izdanja arhi. prid. postanak života u njegovim najjednostavnijim počecima iz tzv. staro-. n. potječe iz pretpovijesnog doba arheozoik (grč. tako se zove više vrsta stihova koje je prvi pisao najstariji grčki liričar i jampski pjesnik Arhiloh (između 680. koji ne potječe iz starog vremena. korablja (lađa). žučan. po Zeusovoj zapovijedi ubio ga je Hermes. n. povijest stare umjetnosti. i 640. arche početak. arche. ej. archi-hierarches) pravosl. osnove znanosti o čovjeku arheografija (grč. osobito: prvi otisak. stooki div. glavni episkop arhiepiskopija (grč. područje pod duhovnom upravom arhiepiskopa arhigonija (grč. osobito antičku umjetnost i znanost arheologija (grč. zoon živ stvor) razdoblje u razvoju Zemlje (između arhaika i paleozoika) arhesporij (grč. starješina svećenika arhilohijski (grč. prastvaranje. titula spartanskog kralja u Li-kurgovom zakonu arhegonije 116 arhitektonika arhegonije (grč. "koji zna predviđati". arheografski arheolog (grč. archaismos) gram. azojski period arheget (grč.pra-. počinjem) arh. arch-hiereus) pravosl. starinski arhaizam (grč. diakonos sluga) pravosl. prapočetak. arche početak. usp. lat. čuvar Zeusove ljubavnice Ije koju je Hera pretvorila u kravu. visoko svećenstvo arhijerej (grč. Argos. tj. archos. Arhimedov za- . medomai brinem se. prvi. nad. pažljive. poglavar. archetvpon prauzorak) praslika. npr. zajedljiv. u običnom pisanju i govoru. gigno-mai stvaram) biol. archaios star. uvijek otvorene oči kojima ništa ne može promaknuti arhaičan (grč.nad-. vladika. logia) početna znanost. archaios. pren. archos. archi-hierarchia) dostojanstvo prvosvećenika. spora) stanica od koje nastaje tkivo koje stvara trus-ke kod paprati arhetip (grč. arch-egetes) voda. uhoda. archailogos) onaj koji se bavi starinama i poznaje starine. arheološki arheopteriks (grč. prid. archaios star) gram. blastos klica. dokazivanje neke tvrdnje na osnovi toga što su svi oduvijek tu tvrdnju smatrali istinitom Argus (grč. više ne upotrebljava. dakle "oprezni".argumentum e consensu gentium čit. archo prednjačim.) log. arhaističan arhajski period v. Archiloxos) poet. podrugljiv u govoru ili pisanju arhimagija (grč. episkopeo) pravosl. archo vladam. arche. "obzirni") najveći matematičar i fizičar staroga svijeta (287—212 pr. spontano nastajanje života. arhce.

u starom vijeku ratna sprava (s ovnujskom glavom) za razbijanje zidina. da pomoću klupka konca iziđe iz labirinta te pobjegla s njim. prvobitno: otoci u Egejskom moru. garde tjelesna straža) četa koja brani uzmicanje. pren. archivolto glavni luk) arhit. glavna greda koja povezuje dva ili više stupova i leži na njima arhiv (lat. mršavost. kele kila. spržen. aridus) suh. koji odgovara pravilima građevne umjetnosti. arietta) glaz. aridura) med. odstupnica arijergarda (fr. slabost aries (lat. gubi na svojoj težini onoliko koliko teži istisnuta tekućina arhipelag (grč. fr. perz. arrière straga. archo. tj. koji se tiče nekog znanstvenog sustava arhitektura (grč. ariditas) suhoća. renesansnoj i baroknoj arhitekturi). uronjeno u tekućinu. osobito istaknut kao dobročinitelj u Shakespearovoj drami Oluja arijer-ban (fr. archivalia) spisi koji se nalaze u arhivu. archos. nego običan čovjek Arijci (sanskr. znanost o sustavu arhitektonski (grč. mršavost. pismohrana arhivalije (lat. gradi arhitektonski 117 arijeta teljstvo. Aries Ovan (zviježđe u Zodijaku na sjevernoj nebeskoj polutki) arija (tal. u književnosti: vodeni ili zračni duh s dobrim svojstvima. archivum) koji se tiče arhiva. arrière-garde) voj. zaštitna četa. dokumenti arhivist (lat. Perzije i Irana sami sebe nazivali. nakon što je ubio Mino-taura. mala arija. st. projektant građevina. poglavar. jalovost. inženjer arhitekture.) koji je tvrdio da Krist nije Bog.kon fiz. posljednja obrana arijer-garda (fr. indogermanski) stanovnici Indije. koji pripada arhivu. kći kret-skog kralja Minosa i Pasifaje. sušnost. bruh) med. polukružni luk koji spaja dva stupa (u helenističkoj. architekton. archon) vladar. suhoparnost aridura (lat. načini zidanja. graditelj arhitektonika (grč. rimskoj. koji su Često ukrašeni kipovima arhivski (lat. neplodan. suhoparan ariditet (lat. Indoeuropljani.) ovan. arijski jezici svi indoeuropski (indogermanski) jezici Arijel (hebr. ptosis pad) med. pristaše i pobornici arija-nizma. koji radi u arhivu arhocela (grč. između Grčke i Male Azije arhitekt (grč. Indogermani. ali ju je on ostavio na otoku Naksu. arijevci arijanizam naučavanje aleksandrijskog svećenika Arija (4. način pjevanja. suša. zaštitnica. graditeljstvo. mršav. grč. koji se nalazi u arhivu. trabs greda) arhit. Arijevci. pomogla Tezeju. u novije doba ovim se imenom nazivaju svi Indoeuropljani (Indogermani). melodija Arijadria (grč. raspored građenja. neplodnost. architekton) onaj koji se bavi građevinarstvom. lukova glavnog crkvenog portala. zaštitnica arijeta (tal. archos čmar. archivum. aria. bruh debelog crijeva arhont (grč. archivarius) upravitelj (ih: nadzornik) arhiva arhivolt (tal. arrière-ban) voj. za žrtveni oltar. kila. arya. archos Čmar. napjev. archeion vladina ustanova) mjesto gdje se drže i čuvaju spisi. architektonikos) građevni. jalov. "božji lav") simboličko ime za junaka uopće. Ariadne) mit. ime kojim su indoeuropski (arijski. archi-pelagos) otočje. građevinarstvo. za grad Jeruzalem. umijeće izrađivanja znanstvenog sustava. povelje. sušenje. u gotičkoj i romaničkoj arhitekturi: niz . od Arhimeda pronađeno pravilo da svako tijelo. mr-šavljanje. air) skladba za jedan glas uz instrumentalnu pratnju. lat. isušen. građevni stil arhitrav (grč. lat. najviši državni činovnik u Ateni nakon propasti starog kraljevstva arhoptoza (grč. pjesmica Arijevci 118 aritmomanija . arija) mn. architekton) znanost o građevnoj umjetnosti. regnvmi prsnem) krvarenje iz debelog crijeva ari dan (lat. spadnutost debelog crijeva arhoragija (grč. ar-chitectura) građevna umjetnost. pren. otuda: Arijadnina nit sredstvo da se čovjek izvuče iz neke teške situacije arijanci mn.

arriver postići. aritmetička sredina nekih brojeva je zbroj tih brojeva podijeljen brojem od onoliko jedinica koliko je tih brojeva.Arijevci (sanskr. arithmos broj. politička aritmetika primjena aritmetike na društvene i državne ustanove (npr. Platonovog učenika. e. poznat kao kritičar Homerovih i Pindarovih pjesama. manteia proricanje) proricanje iz brojeva aritmometar (grč. arrivage) pristajanje. aristos najbolji. arithmos broj. pren.). arca kovčeg. v. arithmos broj. dolazak brodova u luku. grifos zagonetka) zagonetka izražena brojevima aritmologija (grč. 2. im. aristokrateomai imam aristokratski ustav) aristokratski sustav vladavine. vladavine plemića aristokratizam (grč. me-tron) sprava za računanje arivaža (fr. aristokratia) vladavina plemstva. lak-taštvo arizacija (sanskr. jedna od najznačajnijih osoba opisanih u Cezarovu djelu De bello Gallicio. u starokršćanskoj crkvi: posuda u kojoj su čuvane euharistija.) glaz. u obliku arije. starogrčki zaštitnik lova i stada. progresija aritmetika (grč. sredstva koja pomažu porađanje. med. arhythmia) nedostatak ravnomjernosti. kratko melodično djelo koje se umeće u recitativ Ariosto (Ludovico. laktaš arivizam (fr. onaj koji je vješt u računanju aritmetički (grč. pr. n. simbol pravednosti i nesebičnosti aristodemokracija (grč. koji se može predočiti ili riješiti brojevima. relikvije i dr. prozore na kućama kraj kojih prolazi itd. vlast) vladavina plemstva i naroda Aristofan starogrčki komediograf. nepravilnost u ritmu srčanih otkucaja aritmogrif (grč. ludilo) nagon za stalnim brojenjem svega i svačega (bolesnik broji korake.e. e. osiguranje života. lutrije i dr. arithmos broj. umijeće računanja. med. aristarh-ski Aristej mit. karijerist. računski. logia) znanost o brojevima. techne) mat. n. dragocjenosti . prijatelj i član aristokracije. učitelja Aleksandra Velikog i osnivača peripatetičke škole ariš (lat. skočio je s broda u more ne bi li se spasio od razbojnika: u vodi ga je dočekao i iznio na obalu delfin kojega je zanio svojom pjesmom arioso čit. osobito čišćenje poro-dilje aristotelizam (grč. Arijci Arion slavan pjesnik i svirač s grčkog otoka Lezba (oko 600. strog i pravedan sudac u pitanjima umjetnosti.). arua) pretvaranje u Arijce arka (lat. agua) mn. e. pobijedio ga Cezar Aristarh (grč. aristos. znanost o brojevima. pr. demos narod. osobito o tajanstvenim i čudnim svojstvima brojeva aritmomanija (grč. pjevajući. 1474—1533) pisac prvih komedija na talijanskom jeziku (pisao i latinska djela.) aritmija (grč. n. stube. nepravilno kretanje. dolazak.) aristokracija (grč. kratos moć. Aristoteles) fil. n. arithmos broj. lađa (u obliku kovčega) u kojoj se starozavjetni Noa spasio od potopa te se ploveći zaustavio na vrhu planine Ararat. dovezena roba arivist (fr. mit. Aristarchos) najveći alek-sandrijski gramatičar. arithmos broj. sin Apolona i nimfe Kirene Aristid (grč. naučavanje grčkog filozofa Aristotela (384—322 pr. plemićki stalež. pr.). ariozo (tal. 58. usp. n. e. neskladnost. jedan od najvećih komediografa uopće (452—388 pr. vrsta bora (listopadna biljka) aritmetičar (grč. pr. arriviste) bezobziran lovac na zvanja i položaje. aristokrates) plemić po rođenju ili položaju. e arith-metike tj. dovoz robe. sanduk) 1. locheia porađanje) mn. arriver postići) osobina onih koji bezobzirno žele doći na neki položaj ili postići neko zvanje. v.) aritmomantija 119 armater aritmomantija (grč. Larix europaea) bot. aristos najbolji) staroaten-ski državnik s nadimkom "Pravedni" (umro oko 467. ljubav prema aristokraciji i aristokratskim načelima aristolohici (grč. geometrijska sredina. arithmetikos) koji spada u računanje. plemstvo aristokrat (grč. ma-nia bijes. arithmetikos) onaj koji se bavi aritmetikom ili zna aritmetiku. prema priči. svjetski je glasovit po svome epu Orlando furi-oso (Bijesni Orlando) Ariovist vladar germanskog plemena Sveva.

ar-milarna sfera stari astronomski instrument (u obliku koluta ili kugle) za određivanje položaja zvijezda na nebu armirati (lat. arcature) niz malih slijepih dekorativnih arkada. fiz. pren. arctura) med. Arkadia.) gudalom arkosolij (lat. osobito carinski armalisti (mađ. naoružanje. jačati. armée) 1. sjever arktura (lat. Veliki i Mali medvjed (skupine zvijezda). vlasnik gusarskog broda. armoriai. kol arko (tal. koji ugodno miriše. od srednjeg vijeka: obiteljski grb armada (šp. bezobrazan. gord. polukružni otvor arkadijski (grč. armare) 1. 3. povećati nosivost zida željezom i cementom. fiz. arcata) arhit. drskost. mala ratna flota. 2. nad-svoden hodnik. oholost. aroma. seoski. pren.arkada (fr. žena sposobna zavesti armija (lat. uobražen. aroma) miris. tj. ugodan miris eteričnih ulja. st. arkadikos) koji je iz Arkadije. npr. arkeo izdržavam) geol. arkanum (lat. aroma) mirisan.) oprema. lat. pješčanik od granitnih gnajskih stijena arktacija (lat. arktikos sjeverni) koji se nalazi oko Sjevernog pola. nego su živjeli samo od službe u vojsci armater (fr. arma oružje. Arkadoi) mn. arcade. ohol. arco. naivan. metalni dijelovi'u građevinarstvu Armida lit. stanovnici Arkadije. u obliku koluta. mnoštvo. "armija beskućnika" armilaran (lat. gudalo. voj. strategijsko-operativna jedinica kopnene vojske i zrakoplovstva. umjetne arkade. uraslost nokata u meso arkuacija (lat.) oružje. tj. pren. coll arco čit. lat. glaz. arrogans) napuhan. stup podupirač arkebuza (fr. prisvojiti. prisvajati. armalis.. arc-boutant) arhit. ratna sprema. staviti (ili: stavljati) oznake na početku glazbenog komada. pjesnici pastirske poezije arkanist (lat. 2. fr. potez gudalom. armateur) pom. armilla grivna. razmetljiv. drzak arogirati (lat. npr. ime lijepe i moćne čarobnice u Tassovom spjevu "Oslobođeni Jeruzalem". u Španjolskoj: oružana sila. drz-nuti se. sa začinom . onaj koji se razumije u grbove arogancija (lat. grad. pastirski. e arktos Veliki medvjed. oklopljavanje broda. vojska.) voj.umetanjem željeza. arcus luk) glaz. oružana sila. aromatica) mn. tajan) poznavatelj tajni u pojedinim strukama. arquebuse) stara puška s kokotom i dugom cijevi. "armija nezaposlenih". pastirskog predjela u sredini Peloponeza. uzeti pod svoje aroma (grč. naoružan trgovački brod. tajno sredstvo arkatura (fr. ^pojačavanje snage magneta . potporni poluîuk. Velika kola) astr. gusar. preteča današnje puške arko (tal. opskrbiti ratnom spremom. pom. arcanus tajanstven. arrogare) usuditi se. zakupnik broda koji priprema svoj brod na daleki put. narukvica) okrugao. mirisne tvari. suženost utrobe i zatvorenost kao posljedica toga. zvala "nepobjediva" flota Filipa II. gusarski brod. idiličan Arkađani (grč. solium mrtvački sanduk od kamena) umjetnički izrađen starokršćanski grob u katakombama sa svodom u obliku luka arkoza (grč. naoružanje i posada nekog broda. osobito ratna flota (ovako se u XVI. arcuatio) med. 3. koju je 1588. lat. mađarski plemići koji nisu imali svog imanja. sočna tvar kod biljaka aromatici (grč. pren. armadilla) pom. stezanje nekog dijela tijela zavojem arktički (grč. arma oružje) mn. arrogantia) napuhanost. sužavanje. prav. pomorski razbojnik armatura 120 arpeggio armatura (lat. krivljenje kostiju u obliku luka arma (lat. pojačati snagu magneta pomoću željeza. naoružati. bezobzirnost arogantan (lat. lat. svodna oplata arkbutan (fr. arcus luk. kako se prave sredstva za uljepšavanje. snažiti armorijal (fr. onaj koji je u vezi sa zviježđima Velikog i Malog medvjeda Arktik (grč. armorale) knjiga s grbovima armorist (lat. areatito) med. pomlađivanje itd. arktikos sjeverni) područje oko Sjevernog pola arktos (grč. mali naoružani brod. 5. arcanum tajna) tajni lijek. opremiti. 4. začini aromatičan (grč. poslao protiv Engleske) armadilja (šp. armorale) poznavatelj grbova.

nakon njih dolaze ka-pilare arteriologija (grč. biljka zijevalica arsonvalizacija (lat. tal. mjera za dužinu (između 65 i 75 cm. arterialitas) fiziol. st. aršyn) lakat. arrostia) med. nagrizanje kostiju arozirati (fr. arrosement) zalijevanje. navika uzimanja inače otrovnih količina arsenovih spojeva radi jačanja tjelesne snage ili spolne sposobnosti arsenogonija (grč. trg. glavna prometna ulica u gradu i si. zanat. arrosage) zalijevanje.) Božje prijestolje na vrhu neba aršin (tur. kem. polijevanje. bombama. jela i dr. aromatizirati (grč. bot. oksidirana krv. fagein jesti) med. voj. jedan od najjačih otrova arsenal (fr. arpedžo (tal. 1500 aršina — 1 vrsta (1066. kao na harfi. aslan) lav. Cincari.7112 m. slaboumnost. arteria. rif. polijevanje ulica. gone rađanje) rađanje muške djece arslan (tur. bogatstvo u arterijama. doplaćivanje. pren. pren. umijeće. krvna žila. granatama. navodnjavati. arsenale) skladište za čuvanje ratne opreme. doplatiti. ars mnemonika (lat. proširenje arterija arterija (grč. junak. arteria žila) koji se tiče arterija. velika zaliha arsenijati (grč. zasuti vatrom. metodično bombardirati. ovlažavanje.93.781 m) art nouveau čit. arteria.) umjetnost. vladala i Hrvatskom arpaneta (tal. arrostema slabost) med. nadmoć sustava arterija i njihovog utjecaja u nekom tijelu.) glaz. arsenikon) mn. dijelio se na osam urupa. navodnjavanje njiva. logia) anat.aromatizacija (grč. u razlomljenim akordima arpeggiatura čit. lomljenje tona kao na harfi arpikord 121 arteški zdenac arpikord (tal. arpicordo) glazbeni instrument po zvuku sličan harfi. arteriozitet arterijalizacija (lat. kem. začiniti. harfica arpeggiato čit. prijašnja ruska mjera — 0. arslan. Aharon. darsonvalizacija arš (tur. ljutit čovjek. prijek. ektasis pomicanje) med. pren. krv koja je prošla kroz pluća i primila kisik arteriografija (grč. posao. lat. arterijalitet (lat. najsitnije arterije. arsenikon. arsenal. arpedžatura (tal. žila kucavica (opći naziv za krvne žile koje vode krv iz srca u pluća ili iz srca u ostale dijelove tijela. ar nuvo (fr. arsenikon) kem. niz razlomljenih akorda arpeggio Čit. ono što je umjetno napravljeno. a život kratak ars mnemonica čit. artefactum) umjetni proizvod. arsonvalisatio) v. naknadno plaćanje Arpad vođa Mađara prilikom njihova dolaska u današnju Mađarsku. obnavljanje (ili: oksidacija) krvi arterijski (grč. kod nas poznatija pod imenom Secesija artefakt (lat. aroma) stavljanje mirisa (ili: začina) u lijekove. arsena.. v. prvi mađarski knez (890—907). opis (ili: opisivanje) arterija arteriole (lat. arroser) zalijevati. mala harfa. arterialisatio) fiziol. spi-net ars (lat. začinja-vati Aromun pripadnik jednog ogranka Rumunja.) umjetnost je duga. arpedžato (tal. rukotvorina (za razliku od prirodnog proizvoda) arteriektazis (grč. arpanetta) glaz.) glaz. arterijska krv svijetlocrve-na. ludilo.) glaz. naknadno platiti arozman (fr. osvježavanje. Vlasi Aron (hebr.) vještina pamćenja arsen (grč. arrosio) med. redni broj 33. trg. metodično bombardiranje arozija (lat. u 20. arsen muški. grafia) anat. arrodere. arteriolae) mn. tj. osnivač dinastije (Arpadovići) koja je do 1301. znak As. proučavanje arterija . polijevati. spojevi arsenove kiseline s bazama arsenofagizam (grč. Aaron) stariji brat Mojsijev. fiziol. voj. pomagao mu pri izlasku iz Egipta. a svaki urup na četiri greha). vita brevis (lat. arostija arostija (grč. element atomske težine 74. arsenikon) mn. arteria žila) anat. teorija (ili: osnova) umjetnosti ili znanosti ars longa. arteria žila. prvi veliki svećenik u Izraelu arostema (grč. arostema arozaža (fr. staviti miris u nešto. soli arsenove kiseline arseniti (grč.) nova umjetnost na prijelazu iz 19. nasilnik. aroma) namirisati.

upala zglobova.). tome rezanje) med. v. arthron. arthron. arthron) predmetak u slože-nicama sa značenjem: zglob. artro. pathos bol) med. jasno i razgovijetno izgovaranje riječi i slogova artikulirati (lat. giht artritizam (grč. ars. arthron) med. fyo stvaram) med. autor. majstorski artizam (lat. glumac. sužavanje (ili: suženost) arterija arteriotomija (grč. poznavatelj umjetnosti. articulare) gram. za-gnojavanje zglobova artrokarcinom (grč. majstor u jahanju. poglavlje.(grč. fagos) onaj koji jede kruh artokarpi (grč. tvorba glasova. artista. anat. glumac. arteria. kompozicijom i dr. arthron. rak u zglobu artropatija (grč. pucanje arterije arterioskleroza (grč. pyon gnoj) med. bot. osobito književnog izražavanja koje je više posljedica vještine i znanja nego čistog talenta i osjećaja. bol zgloba. zool. umjetnik. takopr-staši. arteriositas) fiziol. lijek) artritis (grč. articulatio) gram. artisan) zanatlija. arthron. razumljivo govoriti artiljerac (fr. topnik artiljerija (fr. probadanje u zglobovima artremboleza (grč. predmet. arteria. umetnuti) med. točka ugovora. emballo ubaciti. artos. kostobolji. podos noga) mn. facere činiti) tvorac. artichaut) bot. Člankonošci . napis. artillerie) prvobitno: svaka ratna sprava uopće. riječi i slogove jasno i razgovijetno izgovarati. arthron zglob. karkinos rak) med. građa tijela koje je sklono debljini. astmi i dr. arthron zlob) med. gen. topništvo. artistique) umjetnički. da-ktylos prst) zool dvopapkar. bol (ili: probadanje) u zglobu artrofioza (grč. šećernoj bolesti. artios usko spojen. arteria. paragraf artikulacija (lat. algos bol) med.) mn. bol zgloba.arterioreksis (grč. articiocco. karpos plod) mn. prije-vremenoj arteriosklerozi. arthron. articulus zglob. rexis pucanje) med. majstor artificijalan (lat. fr. lijepe vještine arteški zdenac zdenac kod kojega se voda dobiva dubokim bušenjem (po francuskoj pokrajini Artois gdje su apropos 122 atropodi kopali prve takve zdence već u 12. artis umjetnost) način umjetničkog. čest natpis na zgradama glazbenih zavoda artičoka (tal. stvaralac. fr. zadebljanje i ovapnjenje stijenki arterija arteriostenoza (grč. arteria) med. arthron. arteria. cijenjeno povrće s mesnatim cvjetnim glavicama artidaktili (grč. neprirodan. kasnije: topovi. roba u trgovini. arthron. stilom. ars. začetnik. kamencu u žuči i mokraćnom mjehuru. gnojenje (ih: zagnojavanje) zgloba artropodi (grč. artis umjetnost. artos kruh. pus. koji je protiv upale zglobova (sredstvo. osobito u varijeteu i kabareu. upala arterija artes liberates (lat. članak) članak. plesač na konopcu (u cirkusu) artistički (fr. slobodne umjetnosti. osnivač. arthron) operativno učvršćivanje zgloba artrodinija (grč. artificialis) umjetnički. odyne bol) med. stvar. gnojenje zglobnih kostiju. artos kruh. rod vojske naoružan topovima artist (tal. zglobobolja artropioza (grč. arterijalitet arteritis (grč. latreia poštovanje) poštovanje (ih: obožavanje) kruha (hostije) artralgija (grč. zglob. artilleur) vojnik koji rukuje topom. skleros tvrd) med. neuralgiji. stoljeću) Arti musices Umjetnosti glazbe (namijenjena kuća). namještanje iščašenih zglobova artritičan (grč. pokretač artofag (grč. takoprsti dvopapkari artifeks (lat. izvještačen artikl (lat. pretjerana sklonost vanjskom obliku umjetničkog djela. artiste) umjetnik. član. krušne biljke artolatrija (grč. gram. zglobni artrodeza (grč. tvoriti glasove. pren. operativno otvaranje arterija arteriozitet (lat. trg. te se stoga više koristi vanjskim sredstvima (riječju. arthron) koji je u vezi s upalom zglobova. "igra riječi" artizan (fr. sastavni dio nekog spisa. stenos tijesan) med. probadanje u zglobovima.

skia sjena) mn. fr. assainir) smišljen rad na podizanju zdravlja pojedinaca u nekom gradu. goruć) debela crkvena svijeća as (lat. plaštenjaci. uzlazak. Filipini) asebija (grč. rođaci po uzlaznoj Uniji. postojati sam sobom) samostalnost. a-. preci kao roditelji. rast ascendenti (lat. arthron zglob. starorimski sitan novac i jedinica za težinu. za engl. koji nema spola. bez ikakvog vanjskoog poticaja. površina pečenja i dr. prihvaćati). bez satelita aselgija (grč. bogat trskom. građa zgloba.). sexuali-satio) uništenje. nadmoć. zbor. koji je bez oznake. parlament. 2. arsis) metr. sexus spol) bespolan. aseitas. SONAR ASEAN savez zemalja jugoistočne Azije (Indonezija. a-. arundinosus) trsko-vit. isušenje močvarnih mjesta itd. assatio) kuhanje jela i lijekova u njihovom vlastitom soku asamar (lat. opće ime za kukce (insekte). glaz.). npr. arthron) anat. pohotljivost asemičan (grč. assainir) popraviti (ili: popravljati) opće zdravstveno stanje u nekom mjestu. oduzimanje sposobnosti oplođivanja. ateizam aseitet (lat. Allied Submarine Detection Investigation Committee (Saveznički istražni odbor za otkrivanje podmornica) uređaj za otkrivanje i lociranje podmornica uz pomoć ultrazvuka (nakon Drugoga svjetskog rata služi za pronalaženje potonulih brodova i podmornica. uzlaženje nebeskog tijela ascidije (lat. udvaranje. trbušna vodena bolest ASDIC krat. keltsko pleme u srednjoj Galiji (danas Auvergne) arvikultura (lat. ascensio) penjanje. suprotno: teza arzan (tal. uzla-ženje. pauke. a se esse biti. sanus zdrav. sa zglobovima. zglob artrozoa (grč. za ustanovljivanje gdje se nalaze velike plove riba i si. proizvodi raspadanja koji se stvaraju pri zagrijavanju životinjskih ili biljnih tvari i daju im za-činski okus. kora od kruha. tj. asanirati (lat. u novije doba: jači izraz za slobodnu volju aseksualan (grč. uzlazna linija srodstva. suprotno: descendenti ascenzija (lat. ulagivačko odobravanje . prvak. penjanje. mn. Malezija. po skoaseksualan 124 asibilacija lastičkoj teologiji: svojstvo Boga koji uzrok svog bića ima u samom sebi. mat. pobjednik u mnogim bitkama asacija (lat. bez pratitelja.artrotomija 123 aseitet artrotomija (grč. e. zemljoradnja arza (grč. Singapur. n. as. aselgeia) razvratnost. a-. sabor. asebeia) bezboštvo. Tajland. asemos) koji nema znaka. astr. postoji sam sobom ili kroz sebe sama (a se est). assus pečen. osobito u športu Asa kralj u staroj Judeji (944—904 pr. operativno otvaranje zgloba artroza (grč. askites. naglašeni slog stope. npr. ascendencija (lat. u ruskom (starijem) jeziku zabavna večer u dvoru Petra Velikoga asanacija (lat. napredovanje. penjanje. kojem je oduzeta mogućnost oplođivanja aseksualizacija (grč. Spasovo. pretežnost. kastracija aselenski (grč. osobina ljudi koji rade samo po svom vlastitom. asambleja (fr. zem. lat. najjača karta. assemblee) skupština. polet. assis) 1. razvrat. dakle. isušivanja močvarnih mjesta itd. skup. tj. askos koža) med. dizanje glasa. lat. tome rezanje) med. Uzašašće Kristovo. djedovi. nosos. stanovnici žarkog pojasa koji dvaput godišnje ostaju u podne bez sjene. ascendentes) mn. najbolji u nekoj struci. rakove i crve arundinozan (lat. cultura uzgajanje) poljoprivreda. 3. obrastao trskom Arverni mn. fr. prav. čišćenje od zaraze. naime u dane kad Sunce kod njih prolazi kroz zenit ascites (grč. prirasli na kamenu i drugim predmetima u moru. usp. amarus gorak) kem. arvus njiva. ascendentia) prava. kraju ili državi. aselenska noć (za planete Merkur i Veneru kaže se da su "aselen-ske". asciscere primati. kraju ili državi uvođenjem niza higijenskih mjera: čistoće. unutarnjem nagonu. assenatio) laskanje. astr. popravljanje i poboljšavanje općih zdravstvenih prilika. uzdizanje. sanus. bez-vjerstvo. zoon životinja) zool. bez obilježja asentacija (lat. arthron. pradjedovi. mješčićnice asciji (grč. a-selenos) bez Mjeseca. arso zapaljen.

sepsis) kem. izdati (ili: izdavati) nalog za isplatu neke svote asilogističan (grč. asignacija asignirati (lat. sepsis trulež) med. dokazivanje. ustrajnost asiento čit. assiduitas) točnost. primatelj novca po uputnici ili nalogu asignatura (lat. asesorat aseveracija (lat. dobiva se mješavinom sirove karbolne kiseline ili krezola s koncetriranom sumpornom kiselinom asercija (lat. njihovo izgovaranje zajedno sa sibilantima asibilirati 126 asinus ad lyram asibilirati (lat. nalog za isplatu asignant (lat. assignatio) doznaka. prisizanje u nešto aseverativan (lat.asenzija (lat. st. asertoran sud sud u kojem se odnos između subjekta i predikata iskazuje kao činjenica (usp. assertio) potvrda. a-. polumrtav. primanje nečega kao istinitog asepsa (grč.). one koja se polaže prije davanja iskaza) aservacija (lat. asfodelos) kod Homera: biljka na poljima donjeg svijeta. uputnica na primanje godišnjeg dohotka od nekretnina. papirni novac iz vremena Francuske revolucije (19. potvrdan. a-. paklina. smjesa raznih ugljikovodika u kojoj ima i kisika. u pohranu aservirati (lat. problematičan. neskladan. sfyxis bilo) med. lat. asservatum) ono što je ostavljeno na čuvanje. asignans) onaj koji šalje uputnicom novac. pretvarati stražnjonepčane i zubne suglasnike u afrikate asiduitet (lat. asfaltos) prevući asfaltom asfìksija (grč. assessoratum) zvanje po-moćng suca. a-. v. ostaviti u pohranu asesor (lat. tj. a-. asseverare dokazivati) potvrdan. assessor pomoćnik u službi) sučev pomoćnik. assensio) odobravanje. sastoji se od stipse pomiješane s bornom kiselinom aseptol (grč. nerazmjeran. pohraniti. assibilare) gram. septikos) koji nije sklon truljenju. syllogismos posredni zaključak) log. ostavljanje u pohranu aservat (lat. a-. assignatus) osoba na koju glasi uputnica. službena potvrda da je netko slobodan asertivan (lat.) s trgovačkim partnerima i podjela ovima prava da monopolistički uvoze određen broj robova iz crnačkih zemalja u američke (španjolske) kolonije asignacija (lat. koji je u dubokoj nesvjestici. Čapljan. assignatura) v. porotnik asesorat (lat. oleum ulje) kem. pošiljatelj asignat (lat. assignare) uputnicom doznačiti (ih: doznačavati). assibilatio) gram. sudsko pomoćništvo asesura (lat. asjento (šp. asertoran asertoran (lat. 1790. najviši stupanj nesvjestice asfiktičan (grč. sredstvo koje čuva mlijeko i jela od kvarenja. zemna smola. a-. fil. kraljevo koplje (rod biljaka iz porodice ljiljana) asibilacija (lat. IV. asfaltos) kem. dokazni asfalt (grč. apodiktičan). pristajanje uz koga. a-. obamro asfodel (grč. sepsis trulež. naši izrazi: primorski brden. asservare) Čuvanje. asservare) čuvati. doznaka. assertorius) kojim se tvrdi. "cvijet smrti". koji nema zaraznih klica.) ugovor španjolskih vladara (u 16. postojanost. pomiješan s vapnencom upotrebljava se za pravljenje pločnika i za izolaciju zidova od vlage asfaltirati (grč. iz kojega se ne može izvesti zaključak asimetričan koji nema simetrije. prav. assignatarius) osoba na koju glasi uputnica ili doznaka. tiskan radi likvidiranja državnih dugova asignatar (lat.—18. fil. pretvaranje stražnjonepčanih i zubnih suglasnika u afrikate. prestanak ili usporenost kucanja srca zbog neke mehaničke prepreke. pohrana. nastojanje da rane ne dođu u dodir sa zaraznim klicama (osobito kod operacija) aseptičan (grč. sfyxis) med. assessura) v. nejednak . otopina kiseline kao sredstvo za sprječavanje truljenja. antiseptičan aseptin (grč. sačuvati. asertorna prisega prav. dušika i sumpora. tj. asseveratio) ozbiljno uvjeravanje ili tvrđenje nečega. čepljez. oba-mrlost. uputnica. nalog. assertivus) v. prisega koja se polaže nakon danog iskaza (za razliku od promisorne prisege.

nejednakost. prisutnost asistent (lat.: 110 žene.) Buridanov magarac između dvije livade. prilagođa■ vati. asymmetria nesimetričnost) nerazmjernost. nesposoban je. nazvanog po grčkom pjesniku Asklepijadu. bez sveza. a-. askeo) pisac pobožnih djela. usp. izjednačavanje. onaj koji svojevoljnim gladovanjem i mučenjem tijela svladava u sebi strasti i prohtjeve asketičar (grč. npr. vrsta klasičnog stiha. prijetvornost. svmfonia) nesklad. sympatheia) nena-klonost. linija kojoj se približava neka krivulja. npr.. syndetos nevezan) koji je bez veze. nedostatak hrane askaride (grč. pratiti nekoga. neistodoban asinus ad lyram čit. pokajništvo u mučenju tijela odricanjem asketski (grč. askomiceti razred gljiva koje stvaraju truske u mjesini-cama . askesis) pustinjaštvo. psih.-grč. asyndesia nevezanost. ili između članova jedne rečenice. primati u se. 126 asomatičan Asinus Buridani inter duo prata (lat. askaris) mn. nedostatak volje za jelom. syndeton) poet. pokajništvo. primiti u se. kod Rimljana: Eskulap.asimetrija (grč. potpora. hiperbola ima dvije asimptote. symptotos koji se ne poklapa) koji se ne poklapa. ali je nikad ne siječe. v. pustinja-štvo. zool. neste-zanje srca asitija (grč. assistentia) pomaganje. izjednačavati. neskladnost. assistens) pomoćnik. neravnomjernost asimfonija (grč. symptotos koji se ne poklapa) mat. a-. jezik. asketes) pustinjak. pretvoriti hranu u organsku tvar asimpatija (grč. assimilatio) izjednačenje. pr. azinus ad liram (lat.. sastoji se od dvaju (mali asklepijadski stih) ili triju ho-rijamba (veliki asklepijadski stih). nedostatak veze u rečenicama. bolestan. asimfoničan asimilacija (lat. pomagač. Leibniz je nazvao čovjeka "asimp-totom božanstva" asimptotičan (grč. gram. assimulatio) pretvaranje. bez sve-zica asindezija (grč. a-. Asklepijadi potomci Asklepijevi. asketos) pokajnički. nejednako-vremen. očajan. assistere) pomagati nekome u poslu. nevezanost.) organ za razmnažanje gljiva mješinarki. a-. nervozan. zamjenik.) magarac u liru (uzrečica koja odgovara našem: razumije se kao magare u kantar. prilagoditi. a-. mučenje tijela radi što uspješnijeg svladavanja tjelesnih strasti i prohtjeva kako bi duša bila što neovisnija o tijelu i time se mogla posvetiti svome pravom opredjeljenju asklepijadska strofa metr. gladovanje) post. i s jambom na završetku Asklepije starogrčki bog liječništva. ugađanje Bogu do krajnjeg samoodricanja. neskladnost. bogougodan. odgojni askeza (grč. u početku s trohejom ili spondejom. licemjerje asindeton (grč. nedostatak sućuti asimptota (grč. nedovoljno suosjećanje. veza as-klepijadskog stiha s drugim vrstama stihova asklepijadski stih metr. asindetski (grč. povijest i starine Asirije i Babilona asistencija (lat. a-. systole skupljanje. stezanje) med. fiziol. po mjestu tvorbe glasova). pjesnička figura u kojoj se izostavljaju veze između dviju ili više rečenica. jednačiti. simbol beskrajne ljudske težnje koja nikad ne postiže svoj cilj. zbivanje kojim stanice pretvaraju hranu u tvari od kojih se same sastoje (proces asimilacije) asimilirati (lat. assimilare) izjednačiti. bogougodnih spisa asketika (grč. askeo skrbiti se) način mišljenja i življenja asketa. jednačenje (po zvučnosti. nespojenost) ret. tj. dajte da pjevam jedan razdrti psalanV/užasan. syn s. a-. biti nazočan čemu asistolija (grč. liječnici i učitelji liječništva askus (grč. a-. nepoklopljiv asimulacija (lat. asindeton asinkroničan (grč. askeo) naučavanje o askezi asketizam (grč. grozan. chronos vrijeme) neistovremen. pokajnik. pomoć. primanje u svijest novog sadržaja (doživljaja) i njegovo prilagođavanje sadržaju svijesti. Buridanov magarac asiriologija znanost koja proučava književnost. fiziol. gram. glup je) Asinus Buridani. asitia nejedenje.. opći naziv za sve teške poremećaje u organizmu zbog nedovoljnog rada srčanog mišića. mlađi činovnik asistirati (lat. krvav. dječje gliste asket (grč.

hladetina aspiracija (lat. izdvajanje (ili: sređivanje) robe po vrstama asotija (grč. asocijacija ideja vezivanje predodžaba na taj način što jedna predodžba izazove u svijesti neku drugu. stajalište. gledište. prijateljica i kasnije žena Periklova aspekt (lat. kod ljudi se pojavljuje u obliku plućne tuberkuloze (pseudo-tuberkuloza) asperifolija (lat. bolest izazvana gljivicom aspergillus fumigatus u organizmu ljudi i životinja. koji ne voli društvo i ne želi biti njegov koristan član. usisavanje. suglasnik s aspiracijom . sisanje. assortissage) trg. izgovaranje s hukom. uvlačenje u sebe. asper ljut. assoler) zasijavati zemlju naizmjenično različitim usjevima asomatičan (grč. tvrdoća. assonantia) poet. dobar znak aspera nec terrent čit. aspermizam aspermičan (grč.asocijacija (lat. a-. asotia) razvratnost. primiti za suradnika. asparagos) šparoga. s dahom. koji ne može izlučivati sjeme aspermija (grč. v. rod bilja iz porodice ljiljana. aspirata sc. neravnina. associatio) udruživanje. aspermos) med. asperitas) hrapavost. bot. asocijacionistička psihologija smjer u psihologiji koji sve duševne pojave objašnjava iz predodžaba i njihovih mehaničkih veza te svu duhovnu djelatnost svodi na asocijaciju ideja asocijalan (grč. sperma sjeme) med. zla i opaka žena aspik (fr. stih u kojem se rimuju samo samoglasnici. sperma) v. koji je ravnodušan prema općim potrebama i interesima zajednice asocijativan (lat. a-somatos) netjelesan asomnija 127 aspirirati asomnija (grč. samo-glasničko podudaranje. asparagin organski spoj koji se nalazi u šparogi Aspazija ugledna atenska hetera iz V. v. pren. sperma sjeme) med. koji izaziva gađenje. udruženje. koji nema sjemena. slično zvučiti asortiman (fr. assortir) srediti (ili: sređivati) po vrstama. sperma) med. raz-vrat. assortiment) potpuno i sređeno skladište robe. odabiranje asortirati (fr. jednakost tonskih figura u jednoj glazbenoj misli asonancija (lat. astr. pojava. a-. knjiga). aspidos) zool. n. associare) pridružiti. lat. raskalašnost Aspalathos ilirsko. grubost. položaj planeta promatran sa Zemlje. asonanca asonirati (lat. as-permičan aspermatizam (grč. aspiratio) gram. nepotpuna rima. glaz. vezati. urođena ili stečena nemogućnost izlučivanja sjemena iz spolnih žlijezda aspida (grč. a kasnije grčko naselje na području današnjeg Splita asparagus (grč. spojiti.) poteškoće ne zastrašuju asperacijski sustav (lat. asodična. assonare) biti sličan po zvuku ili glasu. nedruštven. lat. osobito kod osoba koje imaju posla sa žitom i brašnom. udisanje. associativus) koji združuje ili sjedinjuje. tako da mu se za sva djela izriče kazna koja se sastoji u povišenju kazne utvrđene za najteže kazneno djelo aspergioloza (lat. zvanjem) aspirata (lat. a-. udružiti. lik. aspic) kub. odis prezasićenost) med. zbirka razne robe iste vrste (npr. a-. pren. neotesa-nost. aspis. člana. odabrati stvari jedne prema drugima. čežnja aspirant (lat. udružiti se asodičan (grč.. aspergillus) med. pr. associare združiti. asocirati se združiti se. assonantia) v. opremiti asortisaža (fr. želja za nečim. koji nadovezuje na nešto asocirati (lat. opskrbiti skladište robom. aspectus) izgled. vezivanje. oštar) izricanje jedinstvene kazne za više povreda kaznenog zakona što ih je počinio isti počinitelj. littera) gram. socialis) nedru-ževan. st. društvo. biljka s hrapavim lišćem asperitet (lat. surovost. krutost aspermatičan (grč. biranje. onaj koji teži za nečim (položajem. zmija otrovnica. a-. nesanica asonanca (lat. aspera nek te-rent (lat. aspermizam aspermizam (grč. as-odes koji osjeća gađenje. a-. asperifolia) mn. težnja. somnus san) med. fil. e. spajanje. groznica groznica praćena povraćanjem asolirati (fr. egipatska naočarka. aspirans) kandidat.

psih. ljubavi i rađanja astatičan (grč. znakovnog (ideograma) i početaka zvukovnog (fonograma) pisma asteničan (grč. profinjen ton u ophođenju. eidos oblik) mn. tvorničko ime za aceti-losalicilnu kiselinu (77%). aster zvijezda) Fiz. vrsta slova. aspirator) sprava za usisavanje prašine. asthenes) nemoćan. aster) zviježđe. med. asti grad) gradsko ponašanje. Iako zamaranje očiju aster (grč. bunilo. ventilator aspirin farm. koji se u svakom položaju nalazi u ravnoteži. tzv. slab. logia) med. asteroides) zvjezdolik. asteismos istančan. dosta Assunta (lat. astheneia nemoć. supr. slabost. dio medicine koji se bavi uzrocima i liječenjem slabosti. oronuo. zvjezdice. asteizam (grč. usisavač. Vesta i dr. u pjevanju: udahnuti zrak tako da se čuje aspra (grč. nahuatl-jezici. astr. npr. te su tako slobodno izložene svakom vanjskom djelovanju astazija (grč. gram. uvlačiti u aspra 128 asteroidi sebe. duhovit govor. pun zvijezda. aster. tisk. slab vid. skupina zvijezda asteroidan (grč. astakos rak. planetoidi . orao vidim. steničan afekt astenija (grč.. u semitskoj mitologiji najpoštovanija božica. golim okom nevidljivi planeti između Marsa i Ju asteronira 129 astrodiktik pitera. asteroeis) zvjezdast. tuga. reumatizma. prijelazna antikva asteričan (grč. dvije podjednake magnetne igle postavljene tako jedna nad drugom da su im polovi suprotno okrenuti čime su zaštićene od utjecaja Zemljinog magnetizma. proučavanje asteniČnih bolesti astenomakrobiotika (grč. uzeti k sebi) slik. motiv BogorodiČna uzašaš-ca na nebo astakolit (grč. lijepa kata. oronulost. makros dug. lithos kamen) geol. zbog interferencije svjetlosti. glaz. biljka glavočika. s dahom. koji potječe od slabosti. aspirare) tražiti nešto. neposto-janost. prašak koji otklanja povišenu temperaturu i izaziva znojenje. nepostojan) koji nema smjera. vrlo. gledam) med. asthenes. as-tečko pismo meksičko pismo. zadirkivanje Astek pripadnik starog indijanskog naroda u Meksiku koji je imao visoku kulturu i čvrstu državnu organizaciju. astatos nestalan. astenična groznica živčana groznica. zvjezdan. gospodarica neba i zemlje. u obliku zvijezde. asterismus. assai) glaz. slabost vida. kao znak kojim se čitatelj upućuje na primjedbu ispod teksta asterizam (lat. assumere primiti. neotpornost prema naporu (kao posljedica preležane bolesti ili kao predznak opasnih bolesti) astenologija (grč. Ceres. bios život) umijeće da se slab organizam održi dugo u životu astenopija (grč. Juno. astheneia slabost) med. sjajan asteroidi (grč. grč. prehlade i si. koji potječe od zvijezda. s hukom. nemoć. aspirirati (lat. zvjezdani. asteriskos) zvjezdica u knjigama (*). astateo) nemir. asthenes. rata i mira. utjecaji asterisk (grč. slično kao kod Grka Afrodita a kod Rimljana Venera. okamenjeni rak Astarta (Astarot. npr. pokazuju zvjezdaste zrake kad se kroz njih gleda asterizma (grč. asteničan afekt duševno uzbuđenje kojim se slabe tjelesne radnje. Istar) feničko-sirijska božica ljepote. Astrea. težiti za nečim. dosjetljiv govor. suptilan. mali. astatične igle fiz. derivat maja-pisma. astečki jezik v. osobina nekih vrsta tinjca koji. upotrebljava se kao lijek protiv glavobolje. usisavati. svjetlosna pojava kod koje od neke svijetleće točke izbijaju svjetlosne zrake. bacakanje teškog bolesnika. npr. plina ili tekućine. aster zvijezda) bot. aspros bijel) najmanja novčana jedinica u Turskoj assai (tal. izgovarati iz grla. udisati.aspirator (lat. bez određene orijentacije. npr. ret. slikovnog (piktograma). pramajka svega živoga. kad netko tobože hoće nešto prešutjeti pa ipak kaže.

kockanje astragalomantija (grč. koji potječe od zvijezda. gradu Astrahanu) astralit (lat. astralis) koji se tiče zvijezda. pr. pr. zvjezdani. zvijezda. građevina bez stupova astinomija (grč. pjenušac. grafo) opisivanje gradova Astijanaks (grč. pseudonim asti (tal. aster zvijezda. manteia proricanje) proricanje iz kocaka na kojima stoje slova iz kojih se. drugo. astralni svijet zvjezdani svijet. onoma ime) književno djelo ili novinski članak koji umjesto piščeva potpisa ima tri zvjezdice (***). med. zvjezdano nebo astro.. astragalos) kocka. gležnjača. vijenac na gornjem dijelu stupa. duhovi postali od vatre koji lebde između neba. fobos strah) med. atani- . uprava grada. sastavlja odgovor na postavljeno pitanje astrahan skupocjeno janjeće krzno s crnosjajnom i kovrčastom vunom (naziv po rus. asti spumante (tal. stigma) koji ima svojstva astigmatizma astigmatizam (grč. astralno tijelo tijelo bez zemaljskih. asti grad. veoma udaljenih i pojedinačno nevidljivih zvijezda. asthma) sipljivac. astrobolismos. koji je kasnije našao smrt pod Tebom u pothvatu "Sedmorice protiv Tebe" atalsko blago golemo. duše umrlih. zemlje i pakla. astragalos) igra kockom. talijanski šampanjac a stigma tican (grč. želučane) astrafobija (grč. dizala ih i tako zaostajala. njemu je Artemida dala tri zlatne jabuke koje je on u utrci odbacivao. ima umrijeti). asthma) med. srčane. a-thanatos besmrtan) vjerovanje u besmrtnost duše. "vladar grada") sin Hektora i Andromahe. osobito između zvijezda Kumove slame. "dječak s djevojačkim licem"). obično s činom pukovnika. astmatičan astmatičar (grč. athambia) hrabrost. teško i kratko disanje u napadajima. kozački harambaša. izgleda da potječe od bezbrojnih. astralni duhovi u starom istočnjačkom vjerovanju u zvijezde: duhovi zvijezda zamišljenih kao živa bića. astralna svjetlost zvjezdana svjetlost. usp. imali su sina Partenopeja (grč. skočna kost. njem. zvjezdast. n. nadzor nad kućama astma (grč. tjelesnih osobina. stigma točka) fiz. po naučavanju okultizma. a-. sunčanica. nakon ulaska u Troju Grci su ga strmoglavili sa zidina astilon (grč. nakon svakog bacanja. astron. stigma. neustrašivost atanatizam (grč. odvaja kapitel od donjeg dijela astragalizam (grč. astron) predmetak u slože-nicama sa značenjem: zvijezda astrobolizam (grč. astron zviježđe. e ostavio pergamski kralj Atalos (Attalos) Rimljanima u nasljedstvo ataman (rus. het-man atambija (grč. slabija nego na ostalom nebu. Hauptmann) voda kozačkog odreda. anat. lithos) tamnocrveno staklo s iverjem plavkasta sjaja. to je uspjelo Hi-pomenu. astrodeiktikon) pokazivač zvijezda. radoznala Atalanta zaustavljala se kod svake odbačene jabuke. u srednjem vijeku: pali anđeli. sprava pomoću koje se svaka zvijezda pokazana na nebeskoj kugli može lako pronaći i na nebu -. smrt ili obamrlost od udara munje astrodiktik (grč. služi za izradu raznih ukrasa astralni (lat. stylos stup) arhit.asteronim (grč. a-. Posejdonovom praunuku. u obliku zvijezde. a-. astragalos kocka. što je koristilo Hipomenu i on je stigao na cilj.) vrsta talijanskog vina (po gradu Astiju). spuma pjena) pjenušavo vino. onaj koji boluje od sipnje ili astme (živčane. mana oka kojoj je uzrok nepravilnost rožnice i leće te zato nastaje nejasna slika astigmometar (grč. udar sunčanice. nomos zakon) upravljanje gradom.(grč. balio bacam) med. pretjerano velik strah od groma ili grmljavine astragal (grč. eterično tijelo čovjeka. astrum zvijezda. uzimaju ga na sebe duhovi kad se pojavljuju. sprava za određivanje jačine astigmatizma astigrafija (grč. sipnja. nesposobnost nekog optičkog sustava za oštro odslikavanje zbog različite zakrivljenosti površina koje lome svjetlost u različitim ravninama. obruč. neizmjerno bogatstvo koje je 133. svijet zvijezda. atalsko blago 132 Atena pije. a-. asti grad. arhit. grč. metron) opt.

zaprežni pribor. prema prilikama. prav. odsjek Ataturk ("Otac Turaka") pridjevak turskog generala Mustafe Kemala (1881—1939). svjedodžba. osobito ženskih. po legendi niknula iz njegove glave. nevičan čemu ateramija (grč. fr. zavoljeti nešto atašman (fr.zam atanatologija (grč. prekrupa) cis-tićno proširenje žlijezde lojnice. adi-jaterma aterom (grč. thermaino) fiz. posebice grada Atene. attelage) zaprega. imanje ili čast. izvršiti zločinački pokušaj. privrženik ataširati (fr. a-thanatos besmrtan. neupućen. bezbožništvo. zaštitnica junaka i gradova. pom. stanje bez strasti ataše (fr. teška probava. ather kaša. atelier) umjetnikova soba za rad. atechnia) nespretnost. pokušaj ubojstva. atavus predak) sličnost s precima. ublažavati. attenuare umanjivati. naslijede osobina predaka atehničan (grč. athanasia) besmrtnost. attemperare) ublažiti. voj. athanasia besmrtnost) v. zemljište) prilagođavanje biljaka novom tlu aterirati (fr. naviknuti se na nešto. onaj koji ne vjeruje u postojanje Boga ateizam (grč. v. Athena) mit. kipara dr. atterrir) zrak. prilagođavati se duhu vremena Atena (grč. attacher) dodijeliti na rad. nasrnuti na tuđe pravo. primamiti. ublaživati) prigušivač. attache) službena osoba dodijeljena diplomatskom predstavništvu u kojem ima ulogu savjetnika. atavus) naslijeđen od predaka (tjelesne i duševne osobine) atavizam (lat. zločin. pristati. ad k. topovski pribor atelija (grč. v.) mn. duševno spokojstvo. (kod Rimljana: Minerva) atenej 133 Atlant atenej (lat. loša probava aterenizacija (lat. terrain tlo. negiranje da postoji Bog ili božanski poredak u svijetu ateknija (grč. a-theoretos) koji ne zna. napadati atenuator (lat. nevještost (npr. neumrlost atanizam (grč. Athenaeum) viši odgojni zavod u Rimu. a-teramnos tvrd) med. atemptare napasti.) vrsta dramske improvizacije. ravnodušnost atavistički (lat. osnovao ga je car Had-rijan radi njegovanja znanosti i umjetnosti i nazvao ga po gradu Ateni. attentare) pokušati nešto protiv koga ili čega. atanatizam ataraksija (grč. pismena potvrda . atemperirati (lat. pokušani ili neizvršeni zločini atentator (lat. najvećeg reformatora i modernizatora života u Turskoj ataumazija (grč. attentata crimina čit. uvjerenje. otuda: učeno društvo. radionica slikara. nekog liječnika). utišati. kći Zeusova. attestari posvjedočiti) pismena potvrda. brak bez djece atelana (lat. viša škola. božica zaštitnica umjetnosti i vještina. atheos bezbožan) bezbož-nost. fabula Atellana atelaža (fr. doći k obali aterman (grč a-. attachement) odjel. atestat atestacija (lat. utišavati atemporirati se (lat. božica rata. attentatum od attentare. u novije doba i kao naslov književnih Časopisa atentat (lat. atentata krimina (lat. a tempore) ponašati se prema vremenu. a-. slučaj kad se kod potomaka pojave neke duševne i tjelesne osobine njihovih predaka. pokušati) protupravan napad na nečiji život. uvjerenje. nevješt. atechnikos) neiskusan. atheos bezbožan) bezbožnik. nerazumijevanje neke umjetnosti ili vještine ateist (grč. thaumaso čudim se. potvrđivanje. divim se) nečudenje. kao središtu cjelokupne naobrazbe onoga vremena. u obliku čvora (najčešće na glavi) atest (lat. zločinački napad. logia) naučavanje o besmrtnosti duše atanazija (grč. bes-ciljnost. ateknia bezdjetnost) neplodnost. spustiti se zrakoplovom na zemlju. ataraxia) fil. oslobođenje od poreza i državnih nameta atelijer (fr. nespretan atehnija (grč. napasti. ateleia) nesvrhovitost. odan čovjek. attentator) onaj koji vrši atentat atentirati (lat. svjedodžba. naprava za smanjivanje neke fizikalne veličine ateoretičan (grč. pren. attestatio) ovjeravanje. duševni mir.

atmis. po grčkoj mitologiji. usp. prezirati.: duša. athetesis) odbacivanje. u indijskoj fil. typos oblik. attikismos) atički način govora. atipične bolesti bolesti koje se ne razvijaju pravilno atipija (grč. zem. attitude. tal. atticus) svojstven atičkom duhu. po vjerovanju starih Grka. v. atest atestirati (lat. zapadnoafrički Atlas (grč. Africi. e. athletike) skup viteških narodnih igara koje su njegovali još i stari Grci. atmos. prijatelj Ciceronov. atmijatrija atmidijatrika (grč. držanje tijela. veoma jak i lijepo razvijen čovjek atletika (grč. atmis para. atmometar atmidoskop (grč. nalazio u Atlantskom oceanu. Atlantic) Atlantski ocean. atmidijatrija atmidometar (grč. atmos para. anat. attica. kršćanski povjesničari prozvali ga "Bič Božji" atila kratak konjički kaput s gajtanima. pozivati (ili: pozvati) za svjedoka ateteza (grč. atmijatrika atmologija (grč. st. metron) v.atestat (lat. skopeo) v. atmoskop. attestatum) v. lišiti koga građanskih prava atipičan (grč. koji ima osobine atleta. potvrdu. suptilan. velik i snažan. duša svijeta. dijeli se na laku i tešku atletiku atletski (grč.) dah. atmidoskop. duhovit. posvjedočiti. ovjeriti. u baletu: stajanje na jednoj nozi Atlant (grč. veoma snažan. nazvan po divu Atlasu koji. a koje se i danas u cijelom svijetu njeguju po utvrđenim međunarodnim pravilima. atimia) lišavanje časti (vrsta kazne kod starih Atenjana koja se sastojala u lišavanju svih građanskih prava) atimirati (grč. ne poštovati. Atlas) mit. koji pripada planini Atlasu. Atlas) zem. pomagač književnika i umjetnika (109—32 pr. Atlas atlanti 134 atmosferski atlanti (grč. tj. uzor) med. uglađen. n. borac. otuda: koji pripada zap. n. logia) znanost o isparavanju. nepravilan koji odstupa od utvrđenog uzorka. a-.). načelo svijeta atmidijatrija (grč. pravo ja. divovski. trg. osobito na olimpijskim i drugim igrama. prema Platonu. atimazo) lišiti (ili: lišavati) časti.) atika (lat. iatreia) med. športska grana. knjiga sa zemljovidima svih dijelova svijeta. atlanticus) gorostasan. duša. atmis para. o pretvaranju vode u paru atmometar (grč. v. a-. atiČka suptilnost u načinu mišljenja i izražavanja. Atlas) mit. atmidos para. attestari) potvrditi. i bio "veći nego Azija i Lidija zajedno". parnih kupelji. koji pripada atletici atlija (tur. oko 9000 godina prije njega. stupovi u obliku čovjeka koji drže opšivnicu Atlantida (grč. lijepo i pravilno razvijen. proglašenje nevažećim aticizam (grč. at atlotet (grč. sjajna svilena tkanina atlet (grč. planina u sjeverozapadnoj Africi atlas (grč. attique) arhit. atmis. bit osobe ili stvari uopće. kasnije potonuo u more Atlantik (engl. div koji. typos oblik. nazvan po imenu hunskog kralja Atile atimija (grč. atička duhovitost i dosjetljivost atički (lat. uvjerenje. liječenje inhalacijom. atmidometar atmijatrija (grč. ukidanje. e. životni dah. atmis para. v. ponašanje. fr. "tatica") kralj Huna (5. prvi vratni pršljen. izdati svjedodžbu. uzor) neuredan. drži na svojim leđima nebeski svod (Atlant). poništavanje. hrvač. metron) sprava za mjerenje količine ispara-vanja vode. atička sol duhovit i suptilni način izražavanja Atik Tit Pomponije ugledan Rimljanin. atli) konjanik. athlo-thetes) sudac u borbi i dodjeljivač nagrada atman (ind. drži na svojim leđima kuglu zemaljsku atlantski (lat. attitudine). athletis) natjecatelj na javnim gimnastičkim natjecanjima kod starih Grka i Rimljana. stav. dosjetljiv. nepravilnost u razvoju neke bolesti atitida (fr. pren. atmidijatrija. Atlantis) legendarni otok koji se. Atlas) arhit. karakteristične odlike starog atičkog građevnog stila. athletikos) koji se tiče at-leta ili koji pripada atletu. osobito: ukrašavanje građevina stupovima Atila (got. atmidometar . iatreia liječenje) med. iatreia liječenje) med. čovjek koji se bavi atletikom. položaj. liječenje pomoću pare.

bo-jažljivost.) geol. odnos atomske težine prema gustoći Aton staroegipatsko božanstvo sunca atoničan (grč. atomos nedjeljiv) pren. nenaglašenost atonon (grč. niski otoci prstenastog oblika koji su nastali zbog raslojavanja koralja. žućkasti kristali gorka okusa. kukavičluk atom (grč. sfaira. omlitavljenje. upotrebljava se kod bolesti zglobova. atokos) med. veoma sićušna stvar atomističar (grč. sredina u kojoj Čovjek živi i razvija se. znanost o atomima. grafia) opisivanje (ili: opis) atmosfere atmosferologija (grč. atmosferski elektricitet v.atmosfera (grč. što iznosi oko 1. čin. zračna tijela atmosferografija (grč. stratosfera atmosferilije (lat. neobičan . jezgra ima isto tako složen sustav: ona se sastoji iz protona i neutrona. a strane im se strmo spuštaju prema morskom dnu atolmija (grč. atomos) filozof pristaša atomizma atomistika (grč. kreću oko njega. usp. atomos) fiz. tj. neotrovan atoli (malaj. malaksalost. atocia) mn. elektricitet ato (tal. nedjeljiv atomvolum (grč. suvremena fizika utvrdila je da je atom djeljiv i da predstavlja složen sustav koji se sastoji iz pozitivno napunjene jezgre i elektrona koji se. širine 45° na 1 cm2. atomos nedjeljiv) 1. volumen obujam) fiz. gram. broj koji pokazuje koliko je puta atom nekog elementa teži od atoma vodika atomski (grč. pren. atoksičan (grč. fiz.) dolazi do cijepanja (dezintegracije) atomskih jezgra i pretvaranja atoma u druge oblike. facere činiti) med. klonuo. najmanji djelić kem. atmosfaerillia) mn. logia) znanost o atmosferskim pojavama atmosferski (grč. najsitniji djelić nečega. nenaglašen atonifikacija (grč. energiji čestica koje čine sam atom atomska težina fiz. sfaira kugla) zračni omotač. tvari iz atmosfere. umoran. med. usp. atmosferski zrak obični zrak koji udiše ato 135 Atos mo. pren. slabost tijela. tehnička atmosfera označuje tlak jednog kilograma na 1 cm2. st. o najsitnijim djelićima iz kojih su tijela sastavljena. nenaglašena riječ atopičan (grč. atomos) fiz. elemenata za koji se sve do početka XX. s negativnim nabojem električnog elementarnog kvantuma. atonia) bezglasnost. gram. nepriličan. atto di cadenza čit. nesposobnost rađanja. sfaira. atomos nedjeljiv) pren. alfa-čes-tica i dr. atmosferski tlak dolazi od težine zraka. klonulost. fil. naučavanje po kojem su sve stvari sastavljene od izoliranih elemenata (atoma) i po kojem se sve što postoji zasniva na spajanju i razdvajanju tih elemenata atomizirati (grč. atmos. neplodnost atocije (lat. atopos) koji nije na pravom mjestu.) glaz.093 kg na 1 cm2. razdvajati na sitne dijelove. razdvajanje na sitne dijelove. ozračje. mlitavost. med. lat. u takvim zbivanjima to cijepanje dovodi do izdvajanja goleme količine energije (atomska energija). atmos. atomistika atomska bomba bomba čije se strahovito razorno djelovanje zasniva na jezgrinoj energiji. malaksao. atolmia) strašljivost. mlitav. fenil-kinolin-karbonska kiselina. osobito djela za pjevanje atocija (grč. veoma sitan. troposfera. atonon) gram. atomos. mislilo da je nedjeljiv. usp. atmos. pojava. slab. plašt plinova koji obavijaju Zemlju. atmos. uspavljivanje atonija (grč. atonos) bezglasan. atom atomologija (grč. završetak glazbenog djela kadencom. 2. v. atonos olabavljen. pren. atomos) koji se tiče atoma. fizička atmosfera tlak koji vrši živin stup visine 76 cm na 0°C na morskoj razini zem. sredstva koja čine nesposobnim za rađanje atofan kem. sfaira) koji se tiče zračnog omotača Zemlje ili pripada zračnom omotaču Zemlje. neutrona. atomo-logija Atomium građevina u belgijskom gradu Bruxellesu u obliku modela atoma atomizacija (grč. atto) kaz. atom atomizam (grč. lat. reumatizma i dr. pri sudaru vrlo brzih djelića (protona. toxikos otrovan) koji ne sadrži otrov. a-. atomos) fil. ato di kadenca (tal. a u praksi te dvije atmosfere znače isto. u njihovoj se sredini nalazi plitka laguna.

mršav. o revoar (fr. sasušivanje atropa (grč. ne-priličnost. attractorius) privlačan Atrej (grč. o per (fr. žutica atrahencije (lat. o kontan (fr. tresis bušenje) med. a-. posebice djevojke. thrix) koji nema kose ili dlaka atrihija (grč. očnih i spazmodičnih bolesti) au comptant 137 aufalend au comptant čit. odlučnost atremograf (grč. dvorana za primanje posjetitelja. otac Agamemnonov i Menelajev atremičan (grč. strahota. pouzdanost. atrocitas) grozota. atrofija atrezija (grč. attractivus) privlačan. osušen atrofija (grč. Atossa) majka perzijskoga kralja Kserksa. brat Tijestov. a-. proturječnost Atos (grč. sredstva za izvlačenje. suprotno: repulzija atraktibilan (lat.) atrabilitet (lat. ojedenost kože. uz plaćanje gotovinom au pair čit. privlačna sila. atrofia) zakržljalost (ili: slabost. mršavost) zbog slabe prehrane. crna. sušenje. predznaci (ili: vjesnici) smrti atrocitet (lat. atremes koji ne dršće. trofe hrana) zakrž-Ijao. kasnije: sjedište mnogih moAtosa 136 atropin naških redova pravoslavne crkve (Sveta gora) Atosa (grč. Atreus) mikenski kralj. po Spinozi) atributivan (lat. znak. koji se ne koleba atremija (grč. atropos) kem. primamljiv. trenje. fil.: repulzivan atraktoran (lat. med. atrabilitas) med. velebilje (veoma otrovna biljka). mir. a-.) doviđenja! . surovost. čvrstina. atopia) nepristojnost. mir. attrahentia) med. melemi (npr. neizbježan) bot. pripisivanje. attributivus) pridje-van. zabava. attributio) davanje (ili: ustupanje) povlastica. tih. atremeo ne dršćem. nepokretan. znamenitost. astmatičnih. zamjenica ili broj koji pobliže označuje imenicu. oje-đanje. nedostatak prirodnog otrova. e. oblježje. attrahere) privlačiti. strogost. pretklijetka atrium mortis (lat. a-. nemilost atrofičan (grč. atropos neotklonljiv. a-. otrovan biljni alkaloid koji sadrži biljka atropa (upotrebljava se u medicini kod nekih želučanih. slab. trefo hranim) med. med. pripisivati) svojstvo. thrix dlaka. užas. oznaka. Athos) gora na poluotoku Hal-kidici. uzajamno privlačenje. gram. srčana pretkomora.atopija (grč. trajna osobina nečega. pr. attractibilitas) privlačnost. kopnjenje. dodan atricija (lat. prednji dio hrama. privlačan predmet. attributum.) trg. koje idu služiti u tuđe kuće samo za stan i hranu (obično se tako uzdržavaju studentice koje u stranoj zemlji žele naučiti neki jezik) au revoir čit. nepomičan. atremia nepokretnost. attribuere pridavati. miran) miran. beladona atropin (grč. neustrašivost) mirnoća. pobijeđenog u bitki kod Salamine (480. zanimljivost. bilis žuč. kosa) med. pridavanje. vanjska poniznost samo zbog straha od kazne (suprotno: kontri-cija) Atrid jedan od sinova legendarnog kralja Atreja: Agamemnon ili Mene-laj (grčki junaci pod Trojom) atrihičan (grč. supr.) izraz za osobe. glavna osobina (od beskrajnog broja atributa beskrajne supstancije ljudskoj spoznaji pristupačna su samo dva: prostornost i mišljenje. kakvoća. unuk Tantalov. slabljenje. mjerodavnost. n. ne uzrujavam se. primamljivost atraktivan (lat. attractio privlačenje) privlačnost. sin Pelopov. nedostatak kose ili dlaka atrij (lat. suh. sraslost pojedinih otvora u tijelu atribucija (lat. atrium mortis) predsoblje smrti. stvar koja privlači. prividno kajanje. grafo) sprava za sprječavanje grča pri pisanju atrepsija (grč. koji izvlače gnoj) atrahirati (lat. djelokrug. pridjev. pravo atribut (lat. atrofija kod dojenčadi. primamljivati atrakcija (lat. bitna. attractibilis) primamljiv atraktibilitet (lat. usp. attrium) predsoblje u staro-rimskoj kući. attritio) med. atra tamna. usp.

slušalica za gluhe audijencija (lat. grč. staviti) talionički radnik koji rudaču baca u peć aufsac (njem. saslušanje. otuda: Augijeva staja mučan i neugodan posao oko dovođenja u red nečega što je bilo dugo vremena zapušteno i zanemarivano augirati (lat. koji upada u oči. napadan. audire čuti. audire čuti. slušati. po odobrenju (ili: s pristankom) skrbnika audace čit. blije-dozelen dragi kamen. prijestupa Auctorem repetunt crimina quae-que suum čit. aufiegen položiti.) prav. uzao ispod ovratnika na koji se odjeća vješa o klinčanicu aufleger (njem. audacitas) srčanost.) po onome što se čulo. onaj koji lakše pamti stvari koje je Čuo nego one koje je pročitao ili vidio auditor (lat. suho meso ili kobasice narezane na ploške Augije (grč. čujni. zove se i tirkiz . auktoritate kuratoris (lat.) putem javne prodaje. saslušavanje. sprava za određivanje stupnja gluhoće neke osobe. Aufsatz) posebno izrađen tanjur ili posuda za posluživanje jela aufšnit (njem. prije nego što će biti angažirani (vrsta prijamnog ispita pred članovime uprave i stručnjacima) audifon (lat. aufhangen objesiti) klinčanica. audire slušati) elektronska cijev koja služi za pojačavanje glasa i zvuka u prijamnom radio-uređaju audiovizuelan (lat. auge sjaj. npr. učionica. hrabrome pomaže sreća audacitet (lat. auditor slušatelj. aufdecken otkriti) prostrijeti.) glaz. metoda za ispitivanje sluha i gluhoće pomoću posebno konstruiranog radio-uređaja (au-diometra) audiomikser (lat. audire Čuti. aukcionis lege (lat. svirača i dr. me-tron) med. glaz. srčano.) Zločinac se vraća na mjesto zločina auctoritate curatoris čit. suparnička strana. audio čujem. prav. smjelost. mutus nijem) med. augmentirati augit (grč. fone glas) med. vrsta nijemosti kad čovjek normalno čuje. naprava pomoću koje gluhi mogu slušati.) neka se čuje i druga. tj. mixer mješač) tehničar koji radi oko čujnog dijela televizijskog programa (audio-sektora) audion (lat. sastoji se od silicija. čuti. u kojoj je bilo 3000 grla stoke i koja nije čišćena 30 godina. sudac koji saslušava) vojni istražitelj. ročište audimutizam (lat. 1858—1929) auf (njem. hrabrost audiatur et altera pars (lat. vojni sudac. audire čuti. probno sviranje. gore! ustaj! diži se! dižite se! na noge! diži! dižite! aufalend (njem. naprava za vješanje odijela. probno pjevanje. smjelo. slušatelj auditorij (lat. augere) v. kričav aufdekati 138 aukcionator aufdekati (njem. zasjedanje. auditivni tip psih. sudska sjednica.) prav. ponajviše kao sastojak vulkanskih stijena. slušatelji auditus (lat. auditorium) slušaonica. zraka) min. na. slušni. audientia) službeni prijam. licitiranjem auctor delicti Čit. magnezija. cassette kutijica. Augeias) mit. aufhenger (njem. metron) med.auctionis lege čit. auditus sluh) osjetilo sluha. željeza i vapna. auffallen upasti) upadljiv. audire čuti. auktor delikti (lat. počinitelj kaznenog djela. de auditu (lat. audire slušati. audaČe (tal.) prijeđi. smisao: nitko ne može i ne smije biti osuđen prije nego što bude saslušan (osnovno sudsko načelo) audicija (lat. sonome-tar audiometria (lat. proba glumca. videre vidjeti) koji se odnosi na slušanje i gledanje zajedno. hrabro audacem fortuna juvat (lat. kralj u Elidi čiju je staju. a ne može govoriti audio-kaseta (lat. postaviti stol za ručak. grč. opernog pevača.) posl. auditio) slušanje. au-ditivus) koji se tiče Čujnosti i sluha. audire čuti. auditivan (lat. grč. audiovizuelna metoda u nastavi poučavanje predavanjem i pokazivanjem primjera. vješalica. Aufschnitt) narezak. auktorem repetunt krimina kvekve suum (lat. po reklakazala auerka plinska ili električna svjetiljka (naziv prema imenu austrijskog fizičara Karla von Welsbacha Auera. sudnica. večeru i si. Heraklo očistio za jedan dan.) plastična kutijica u kojoj je magnetofonska vrpca audiometar (lat.

predznak auguriozan (lat. povećavati. prorok. znanost koja proučava razvoj ljudskog organizma auksometar (grč. tumač znakova auguralan (lat. gram. auctoritativus) v. naučavanje o milosti sljedbenika sv. ima 31 dan (nazvan po rimskom imperatoru Cezaru Oktavijanu Augustu. aukso. govorničko preuveličavanje i pretjerivanje. ulagivanje aulodija (grč. tvore prošla vremena. ode pjesma) glaz. kod grčkih i staroindijskih glagola. auksilijarne trupe pomoćne trupe. riječ koja uvećava ili pojačava prvobitno značenje neke riječi. auksilijarne knjige pomoćne trgovačke knjige. augurium) proricanje budućnosti po letu ptica. prodavati licitiranjem auksanometar (grč. mjesec žetve. uvećanje. laskanje. auguralis. pojačavanje. umnožavanje. augurare) gatati (ili: proricati) po letu. znak. auxesis) ret. pjevanje uz pratnju frule aulodika (grč. augmentatio) um-noženje. ode pjesma. zlo. augmentum) povećanje. prostrana dvorana. auctionator) licitant pri javnim kupnjama i prodajama aukcionirati 139 Aurora aukcionirati (lat. autoritativan aula (grč. fr. predviđanje. nevolja. ribetina (za razliku od deminutiva koji umanjuje i slabi osnovno značenje. augur. pr. aule. med. naslućivati. auctio) trg. povećanje augmentativ (lat. aukso. auxano povećavam. avi-gur) rimski svećenik koji je po letu i glasanju ptica tumačio i proricao što će se dogoditi. auctionari) trg. Augustina po kojem čovjek može dobiti milosti tek onda kad u njemu ljubav prema carstvu nebeskom nadjača ljubav prema carstvu zemaljskom augustinizam srednjovjekovna kršćanska filozofija i teologija koje su se razvile iz naučavanja sv. dodatak. npr. broju i glasanju ptica. zborno mjesto. pojačavati. npr. pojačati. zborno mjesto helenske mornarice pri polasku na Troju aulizam (lat. veličanstven (pridjev rimskih cezara). metron) sprava koja bilježi napredovanje u rastenju. 2. lat. slutiti. auguralan augurirati (lat. autor auktoritativan (lat. auctor) v. augmentativum) gram. velika slušaonica Aulida luka u Beotiji. aulos. posebno biljaka aukseza (grč. držati licitaciju. povišica. sprava za određivanje sposobnosti dalekozora za povećavanje auksopatija (grč. pretkazivač. med. povisivati. proučavanje pjevanja uz pratnju frule . posvećen. pretkazivati august (lat. pojačanje. auksano ra-stem. logos govor) znanost o duševnom i tjelesnom rastu. carski augustinijanizam teol. kolovoz. javno prodavati. npr. gatalac. povećati. auksano ra-stem. Mass mjera) mjera odoka. auksilijarni strojevi pomoćni strojevi (na brodu) auksologija (grč. auguriozan augurij (lat. prodavati najpovoljnijem ponuđaču. n. auxiliaris) pomoćni. do 14. javna prodaja. dodati.augment (lat. dodatak. otprilike. poprečna procjena (pogledom) augur (lat. Augustina augustovsko doba doba cvjetanja književnosti i umjetnosti (kao za vrijeme rimskog cara Augusta) aukcija (lat. ribica) augmentirati (lat augmentare) umnožiti. pjevanje) glaz. dodavati. osmi mjesec u godini. aulos frula. cijenu. licitiranje aukcionator (lat. proročki. metron) opt. umnožavati. Auge oko. predvorje. uzvišen. porast. svečana dvorana sveučilišta. aula dvorana) đvorjan-stvo. pogoršanje bolesti augmentacija (lat. auguriosus) v. dodavanje. predmetak pomoću kojega se. augirati augnmas (njem. 31. umnožavanje. e. pathos nesreća. počasno ime rimskih careva. pretkazivački.) svet. august(us) (lat. augustus uzvišen) 1. dvorski život i običaji. augural). e. napredovanje bolesti auksilijaran (lat. uvećavanje. auxano umnožavam. pren. trpljenje) nepravilan rast (razvoj) čovjeka auktor (lat. aula) dvorište. n.

životni dah auraran (lat.) svijetli vijenac.) kočijaš. med. aurum. aurea medio-kritas (lat. velik ugled auri sacra fames čit. samo-tok. žuta boja koja se dobiva zagrijavanjem fenola s oksalnom kiselinom i koncetri-ranom sumpornom kiselinom auripigment (lat. jutarnje rumenilo. dio uha na koji se stavljaju naušnice. zaštitnik. bilo samim uhom ili pomoću posebne slušalice.e. aurum zlato. aus iz) žarg. aureatus) zlatan. kao uho auriga (lat. aurarius) koji se tiče zlata.) zora je prijateljica muza. Aurora) mit. stetoskopa auskultant (lat. augur.) njemačko ime za poljski grad Oswiecim u kojem je za vrijeme Drugoga svjetskog rata bio jedan od najjezovitijih logora smrti aushelfer (njem. auri sakra fames (lat.) aura (grč. auspex) prorok po letu ptica kod starih Rimljana. aushelfeh pomagati) radnik koji nije u stalnom radnom odnosu nego povremeno dolazi na ispomoć. pod pokroviteljstvom auspiciozan (lat. istok aurora musis amica čit.Aulularia (lat. žličica za uho auriskop (lat. australis) južni. pod zaštitom. astr. "Kočijaš" (zviježđe) aurikula (lat. vrhovna uprava i zapovjedništvo. auricularis) koji se tiče uha ili je u vezi s uhom. vlast. prošlo je i si.) naklonost svjetine (nestalna) aura vitalis (lat. auricula) uska. auspicium. auspicari) tumačiti budućnost po letu ptica.) pod okriljem. gotovo. zlatni auratura (lat. auspiciosus) koji nagovještava i pretkazuje sreću auspicirati (lat. pigmentum) min. vanjsko uho. okrilje. pomoćni sudac bez prava glasa.) jug australan (lat.) zlatna sredina aureatan (lat. australna svjetlost južna svjetlost Australazija Indijski arhipelag austrijacizam osobitost njemačkog jezika i govora kojim se govori u Austriji . sjaj.) zlato aus (njem. slava. ausbord (njem.) zora. aura) ugodan zrak. usna školjka aurikularan (od lat. auriscalpium) med. zlatan aurum (lat. sprava (ih: ogledalo) za pregled uha aurist (lat. aula odn. Aušvic (njem. auscultatio) med. avispicium promatranje ptica proročica) pretka-zivanje po letu i glasanju određenih ptica kod Rimljana. auscultans) slušatelj. odvratna žudnja za zlatom auriforman (lat. odličan aureola (lat. izvanbrodski motor ausbruh (njem. aussen vani. svršeno. auris uho. sreća. olla) komedije starorimskog pisca Tita Makcija Plauta (250—184 pr. aurum) koji u sebi sadrži zlato. pozla-ćivanje aurea mediocritas čit. u obliku uha. jutarnji sati vrijede zlata za umni rad. Ausbruch) vino koje se samo cijedi iz osušena grožđa. Bord paluba) kraće umjesto Aussenbordmo-tor motor na vanjskoj strani brodice. ispitivati šum pluća slušanjem pomoću stetoskopa auspeks (lat. auris) liječnik za uši Aurora (lat. sretan početak. mirisan. pren. aurora mu-zis amika (lat. krug oko glave svetaca. skopeo) med. auratura) pozlata. proricati auster (lat. "tko rano rani. auriformis) uhast. auskultator auskultator (lat. ugodan povjetarac aura popularis (lat. grč. tj. božica zore i jutarnjeg rumenila kod Rimljana aurora 140 autarkija aurora (lat. zaštita. n. dvije sreće grabi" aurozan (lat. aurum zlato) kem. moć. predznak. znak.) prokleta žeđ za novcem.) životna snaga. sub auspiciis (lat. os-luškivanje šumova unutarnjih organa kod bolesnika. suškovina Auschwitz čit. auscultator) v. pomoćni radnik auskultacija (lat. usni aurin (lat. prisluškivati. auscultare) slušati. anat. pokrovitelj auspicij (lat. pren. početnik. auskultant auskultirati (lat. žut ili crven mineral arsenov sulfid auriskalpij (lat. sudski pripravnik.

authenticum) izvorno djelo. otpad aut (engl. authentica) mn. autos. koji prolazi još istog dana autemoron (grč. samoauto-dres (grč. pravi. fil.(grč. authadeia) samodopada-nje. authentikos) istinitost. analyo razrješujem) poniranje u samoga sebe. filos) prijatelj. pretjerano razvijen fantastično-sanjalački unutarnji život. autos. vjerodostojnost autentificirati (grč. authentikos pouzdan. ili ne biti ništa aut-aut (lat. vlastita biografija. usp. autos. trg. književni rod u kojem pisac opisuje svoj život. manteia) proricanje (ili: gatanje) po puhanju vjetra austroslavizam politički smjer među Česima u 19. dress) odijelo za automobiliste auto-električar specijalist za elektri-čarske poslove na automobilima auto-garaža (grč. bilo da priča samo svoje doživljaje ili da radi što boljeg prikazivanja svoje osobe. nešto veliko. ideal starih kinika i stoika po kojem je stoički mudrac "dovoljan sam sebi" autemeran (grč. archo vladam) samovlada. istinit. neovisnost o autemeran 141 autodigestija vanjskim stvarima. archo vladam) sa-movladar. bios. zadovoljstvo samim sobom autarh (grč. kamionima autoanaliza (grč. zadovoljstvo samim sobom. samodrštvo. autos) 2. authentikos) zakonit. grafo pišem) pisac vlastitog životopisa. fobos) mržnja prema Austriji austromantija (lat. original. svečano spaljivanje heretika. istodnevni. omnibus svima) automobil-omnibus. izvornost. trenutak kađ lopta padne izvan Igrališta aut Caesar. despot. grč. autos sam. opisuje uvjete pod kojima je živio i radio autobus (grč. st. uživanje u samom sebi. actus fi-dei) heretički sud. uobičajena kratica za automobil auto.) ili-ili autadija (grč. bolesno misaono udaljavanje od vanjskog svijeta auto (grč. fr. omnibus autodafé (port. apso-lutist autarhija (grč. autos. emera dan) med. autos) 1. autos) psih. out) šport.) ili biti Cezar. Ausschuss) bezvrijedne stvari. gol vlastitoj momčadi auto-kolona dugi niz automobila u pokretu auto-limar radnik koji izrađuje limene dijelove za automobile ili zrakoplove ti auto-mehaničar radnik koji popravlja automobilske motore i uređaje auto-promet promet motornim vozilima. aut nihil (lat. autarkeia) dovoljnost samom sebi. autos eng. prvobitni. prav. lat. Austria. autentik autizam (grč. automobilizam auto-stop zaustavljanje automobila na cestama i molba vozaču da pješaka (obično turista) besplatno poveze auto-transport kraće umjesto automobilski transport promet automobilima. autos. samostalnost.austrofil (Austrija. samodržac. koji je težio za pretvaranjem Habsburške monarhije u državu u kojoj bi dominirali Slaveni aušus (njem. grč. autos. apsolutizam autarkija (grč. auster južni vjetar. ovjeriti autentik (lat. kasnije dopune i dodaci nekom starijem zakoniku. vjerodostojan autentičnost (grč. bez uvoza sa strane. emera) med. autos. lat. facere) potvrditi. izvršenje inkvizicijske presude. goal) šport. ono što treba odbaciti. bios život. prav. bezbožnika. ispitivanje vlastite savjesti autobiograf (grč. aut nihil čit. pisac autobiografije autobiografija (grč. pravovaljan. auto-da-fe. Židova i vještica u srednjem vijeku (osobito u Španjolskoj). autodefe . garage) spremište za automobile auto-gol (grč. originalni spis ili dokument autentike (lat. lat. predmetak u slože-nicama sa značenjem: sam. izvorni. v. autos engl. autobusima. tj. pristaša Austrije austrofobija (lat. sposobnost neke zemlje da se uzdržava samo svojim sredstvima. lijek koji djeluje već onoga dana kad se upotrijebi autentičan (grč. pravovaljanost. grafo) vlastiti životopis. aut Cezar. autos.

grafikos) svojeručan. pri čemu tijelo služi samo kao zamjena za drugi seksualni objekt na koji onaj koji se zadovoljava pritom misli (za razliku od narcisizma kod kojeg je vlastito tijelo krajnji seksualni cilj) autofagija (grč. autos. eros ljubav) psih. tj. fone glas) 2. autos. autos. proizvođenje živih bića umjetnim putem autograf (grč. autos. poučavam) samoučenje autodigestija (grč. liječenje samoga sebe prirodnim sredstvima. anorganske tvari.autodefe (šp. auto-chthon) prastanovnik. gennao rađam) fi-ziol. gnosis) samo-ispitivanje. toxikon lat. digestio probava) fiziol. autos. determinare opredijeliti. filia naklonost. bolest čiji su uzrok zarazne klice koje su se već nalazile u čovjekovu organizmu i izazvale bolest autointoksikacij a (grč. svojeručan potpis. umnožavanje rukopisa (s kamena ili metalne ploče) autografirati (grč. fagein jesti) med. autodafé autodeterminizam (grč. autos. autos. autograf autohipnoza (grč. putem razumne volje. ljubav prema samom sebi. zaljubljenost u samog sebe autofizioterapija (grč. izrađen putem kopiranja. lat. hipnoza autohirija (grč. auto-didaktos) samouk autodidaktika (grč. tj. grafia) umijeće umnožavanja rukopisa. ljubav) samoljublje. jak) koji djeluje sam od sebe. autos. autogramma) v. urođenički. autos. sam sobom autodrom (grč. mania) strast za prikupljanjem svojeručnih potpisa i rukopisa velikih i poznatih ljudi autografski (grč. samobitnost autoinfekcija (grč. odrediti) fil. auto-dikos koji samom sebi sudi) pravo nekog da sam sebi sudi autodinamičan (grč. urođeništvo. gignomai rađam) biol. usp. autos. starosjedilački. samo-liječenje autofonija (grč. autos. samoniklost. koji radi sam od sebe. lat. sa-mooplođivanje kod biljaka. jedenje samog sebe. koji je nastao tamo gdje je i nađen (kamen. autos. med. infectio zaraza) med. auto-de-fe) v. nastanak života u njegovim najjednostavnijim počecima iz tzv. min. dvnamikos moćan. đidasko učim. koji se sam porađa. o samoodređivanju djelovanja i htijenja putem zakonitosti koja je u našoj svijesti. samobitan autohtonija (grč. in) med. therapeia) med. autos. autografon) riječ ili spis koji je neka osoba svojeručno napisala. autos. autos. grafo. trovanje zbog nagomi-lavanja otrovne tvari koja se prirodno stvara u organizmu i izdvaja iz njega autokar . autos. naučavanje o samodeterminaciji. auto-chthon) prasta-novništvo. lat. autohiria) dizanje ruke na sama sebe. urođenik autohtoni (grč. starosjedilac. dromos put) automobilsko trkalište. autos. poznavanje samoga sebe autogonija (grč. fysis priroda. autogram autografija (grč. zadovoljenje erotskih nagona pomoću vlastitog tijela. hvpnoo uspavam) dovođenje (ili: uspavljivanje) samoga sebe u hipnotično stanje. fonos ubojstvo) 1. autos. supr. samoubojstvo autohton (grč. autos. samoprobava. autohirija autogamija (grč. pomoću tzv. umnožiti. starosjedila-štvo. stijena). samoop-rašivanje autogen (grč. v. vježbalište (ili: put) za automobile autoerotizam (grč. mršavljenje zbog šećerne bolesti autofilija (grč. autos. gamia) bot. umnožavati autografomanija (grč. autos. autos. osobnosti i ideje autodidakt (grč. naprava za umnožavanje rukopisa. svojeručno napisan. grafein pisati) izraditi pomoću kopiranja. alogen autognozija (grč. kod začepljenosti usne trube (Eustahijeve) ili vanjskog usnog kanala: osjećaj kao da nam naš vlastiti glas odjekuje glasnije i zvonkije baš u začepljenom uhu autofonija (grč. auto-chthonos) urođen. raz-mekšavanje organskog tkiva nakon smrti pod utjecajem želučanog soka autodikija 142 autointoksikacij a autodikija (grč. samoni-kao. auto-grafskog crnila autogram (grč.

autos.1. kratos neograničena vladavina. usp. nož. sustav apsolutističke vladavine. kata-lyo odriješim) kem. autos. makinalan. nezavisan. autos. kem. tj. lyo razgrađujem) samorazgrađivanje. sprava koja. kefale) samostalnost. puška. samodrštvo.. machomai proturječiti) proturječnost sa samim sobom (u govoru. mišljenju i pisanju) automat (grč. autos sam. lišiti samoradnje automatograf (grč. fi. ocjenjivanje vlastitih spisa. mehanički. nezavisnost od drugih. gospodarenje razuma nad osjetilima autokratski (grč. autos. sam svoj autokefalnost (grč. laesio povreda) samoosakaćenje. njem. koji se bavi automobilizmom kao športom automobilizam (grč. automatos) ono što se radi bez sudjelovanja volje. koji radi bez sudjelovanja svoje volje i razuma. knip-sen pucketati) fot. automatos koji se kreće sam od sebe. učiniti da netko radi kao automat. ocjenjivanje samoga sebe. žuditi) fiz. mobilis) šport. disciplina koja obuhvaća različite vrste automobilskih natjecanja automorfoza (grč. autos. vozilo se kreće pomoću motora kojeg pokreće benzin. grafo) psih. odnos prema samom sebi. morfe oblik) biol. vladanje samim sobom. samokret. moć) samodržac. onaj koji liči na stvar. autos. liječenje ubrizgavanjem bolesnikove krvi neposredno nakon vađenja iz vene autoklav (grč. autos. lat. autos engl. nehotični i nesvjesni pokreti koji nastaju zbog neposrednog podražaja jednog živčanog centra automobil (grč. auto automobilist (grč. logia) ret. sag. tako reći. kišobran. koji sam od sebe radi. "samonadzor" autokracija (grč. samodržački auto kritika (grč. koji izrađuje automobile. kratos) v. zatvorena posuda čiji se sadržaj zagrijava pod tlakom većim od atmosferskog. haima krv. autos. autos sam. djela. med. lat. biće koje nema duše. sama sobom razbija kamen u mokraćnom mjehuru autoliza (grč. au-tokratizam autokrat (grč. glupan. samostalnost automahija (grč. jedan od načina postojanja biljnog i životinjskog oblika. nafta ili elektricitet. neograničeni vladar ili gospodar autokratizam (grč. clavis) fiz. autos. autos. samovladar. npr. naprava koja automatski bilježi nehotične pokrete automatski (grč. autos. mobilis pokretan. tj. lat. stvarni govor. pojava da neki proizvod koji se stvara pri nekoj reakciji ubrzava sam proces te reakcije autokefalan (grč. temno režem) med. autos. naprava za sterilizaciju lijekova. autos. autos.. postupaka autolezija (autos sam. pren. lat. mobilis) onaj koji vozi automobil. autos. automatski otpo-nac na fotografskom aparatu (omogućuje fotografu da snimi sam sebe) autokontrola kontrola nad samim sobom. maomai. osobito u crkvenom smislu autokemoterapija (grč. motorni čamac. automatski pokreti psih. samoozljeda. kritike) samokritika. kratos) neograničen u vladanju. therapeia) med. vaga. tal. životinja (kod Descartesa) automatika znanstveno-tehnička disciplina koja se bavi teorijom i konstrukcijom sustava za reguliranje i upravljanje tehnološkim procesima automatizam (grč. autos. nesvjesna radnja automatizirati (grč. osa-kaćenje. za razliku od slikovitog. carro kola) otvoreni autobus za 40 i više osoba autokataliza (grč. lithos kamen. ozljeda samoga sebe autolitotom (grč. autos. maomai tražiti. kratos vlast.143 automobil autokar (grč. kirurških instrumenata i dr. mor-fogeneza . autos. za čovjeka. autos. tj. fr. otapanje i fermentativno razgrađivanje mrtvih životinjskih tkiva pri čemu ne dolazi do truljenja autologija (grč. automatos) samopo-kretan. automatiser) pretvoriti u stroj. stroj koji sam djeluje pod određenim uvjetima. Papinov lonac autoknips (grč. kefale glava) samostalan. vladanje sobom. pokrttljiv) vozilo koje se saautomobili st 144 autorizirati mo kreće.

operacijski zahvat kojim se nadoknađuje nedostatak kojeg dijela tijela ili tjelesne sup-stance živim tkivom s tijela samog bolesnika autoportret (grč. med. autosom-nambulizam autonoman (grč. smatranje sebe samoga bogom . samostalnost. na brzu ruku. viđenje) 1. auktor autoritativan (lat. autos. nepomičan) fiz. autonomos) samoupravni. nametnutog suda na osnovi vlastitih pogrešnih predodžaba. prevođenje i umnožavanje njihovih djela).autoniktobatija (grč. autos. fil. sugge-rere savjetovati. improvizirano autoskopija (grč. priznat stručnjak autorizacija (lat. autorisation) ovlaštenje. s autoritetom odozgo i s poslušnošću odozdo. portrait slika osobe) umj. ugledan. ovlaštivanje. ugled. bile države: Mus soli -nijeva fašistička Italija i Hitlerova nacistička Njemačka autoritet (lat. nadahnuti koga čim) samouvjeravanje. odobriti. autopsija) autor (lat. 2. odobravanje autorizirati (lat. osobno iskustvo autoplastika (grč. na osnovi osobnog promatranja. moralna. odobrenje. tvorac nekog književnog. fr. putem otvaranja i pregleda leša (usp. pronalazača da mogu moralno i ekonomski iskorištavati svoje duhovne tvorevine (s obzirom na objavljivanje. augere. autos sam. autoriser) ovlastiti. slika. skopeo gledam) v. priznata veličina (u nekoj struci). automatsko održavanje stabilnosti autostrada (grč. utjecaj. stabilis čvrst. zakonita vlast. znanstvenog ili umjetničkog djela. vlastitim očima. sama od sebe nastala magnetična budnost za vrijeme spavanja. formula kojom su pitagorejci rješavali svaki spor koji bi se među njima pojavio zbog razlike u mišljenjima o nekom pitanju pozivajući se na autoritet učitelja autoseroteracija (grč. autos. naređenjima vodstva mora se bezuvjetno pokoravati. auctor tvorac. lat. pokoravanje svojim vlastitim zakonima (supr. gledanje (ili viđenje) svojim očima. autos. strada cesta) suvremeno izrađena cesta za automobile autosugestija (grč. psih. ambulare hodam) med. stjecanje pogrešnog. lat. autos efa) "on. auctoritas ugled. autoriziran prijevod prijevod nekog književnog ih znanstveng djela s dopuštenjem njegovog pisca autorotacija 145 autožir autorotacija (grč. je to rekao". no-mos zakon) samozakonodavstvo. auto. v. umjetnika. autos. koji živi po vlastitim zakonima autonomija (grč. politička nezavisnost. plasso oblikujem) med. rotatio okretanje) samookretanje. autopatheia) vlastiti osjećaj. autos. koji hoće i može nametnuti svoju volju ili mišljenje. serum) med. otvaranje leša da bi se utvrdio uzrok smrti autopt (grč. znanstvenika. začetnik.: hetero-nomija) autonomist (grč. zakon koji je na snazi. Pita-gora. nyx. začetnik) koji se zasniva na autoritetu. autoptes) pril. 2. okretanje krila oko vertikalne osi. antos. fr. takve su npr. utjecanje na samoga sebe. autos. samogledanje. therapeia lat. pronalazač. autos tal. osobno promatranje. slobodan. nomos) pristaša samouprave. fr. autoniktobatija auto stabilnost (grč. pravna). autos. usp. baino idem) med. autoshedijastički (grč. autos. sug-gerere savjetovati) sugestivno utjecanje na samog sebe autosugestija (grč. kod akrobatskog leta "kovit" autos efa (grč. med. lat. auctor tvorac. mjerodavan. nyk-tos noć. theos bog) obožavanje samoga sebe. sadržaji svijesti koji se pojavljuju putem autohipnoze autoteizam (grč. autos. tvorac. pregled. opunomoćiti. autorsko pravo isključivo pravo književnika. autorotacija krila zrak. autorité) 1. opsis gledanje. fr. kod upale plućne opne itd. autos lat. lat. autopsija autosomnambulizam (grč. čak i kad su pogrešna. somnus san. na osnovi viđenja svojim očima. npr. fr. auctor. samouprava. jer je održavanje reda važnije od suzbijanja pogrešnosti. pascho iskusim. autoritativna država nedemokratsko državno uređenje kod kojeg se vlada po načelu vojne discipline. skulptura ili crtež vlastitog lika autopsija (grč. autos sam. tj. samostalan. auteur) pisac. liječenje ubrizgavanjem seruma uzetog od samog bolesnika. autonomia. autoschediazo bez pripreme učinim) bez pripreme. auctor. nadmoćnost (duhovna. autoptes) očevidac autoptički (grč. npr. pristaša samozakono-davstva autopatija (grč.

) najomiljeniji i najpoštovaniji bodhistava u maha-yana-budizmu. autos. autos lat. prednost. kod velikog gubitka krvi: potiskivanje krvi iz perifernih dijelova tijela (ruku. arhit. avanguardia prethodnica) u Italiji. arhit. avanie. mlakonja Auzonija (lat. tome) pojava koja se često može vidjeti kod nekih životinja: osakaćivanje samoga sebe u slučaju opasnosti po život. bučno. prednost avantažer (fr. autos. autos. avanturistički roman vrsta romana u kojem je glavna tema opisivanje neobičnih doživljaja i podviga glavnog junaka avanturizam (lat. u športu: onaj koji se natječe. avantegeur) onaj koji ima prednost. avant-eorps) voj. prevaga. vrši se na taj način što se ruke i noge dignu uspravno pa se od vrha prstiju omotaju elastičnim vrpcama autotrofan (grč. bujica. auto-teles nezavisan) samostalnost. ante meridiem avantaža (fr. jamac na mjenici Avalokitešvara (sanskrt. aventure) sklonost avanturi. prvi otisak autotipija (grč. typos otisak) jedan od najvažnijih pronalazaka u području grafike: prenošenje slika urezivanjem u cink ili drvo i njihovo umnožavanje autotomija (grč. ali nitko ne misli da će pobijediti. aval) trg. gyros krug. koji je po strani. nadmoć. predstraža. lat. aventurier) pustolov. lat. autos. krenuti. prvi borbeni red neke vojske avangardija (tal. Maria vijak (elisa) koji se okreće djelovanjem vjetra autsajder (engl. sva sila avalirati (fr. autotrofne biljke bot. autos. zarade u nekom poslu avankor (fr. heterotrofija autovakcina (grč. v. garde straža) voj. zrakoplov namijenjen uspravnom penjanju i spuštanju. izvidnica. izbočenje. neuv-jetovanost autoterapija (grč. neupućen čovjek. poniženje. kad gušter žrtvuje svoj rep auto transfuzija (grč. aventure slučaj) vrsta kremena (nađen slučajno pri proizvodnji stakla) avanturist (fr. tal. smion. spašava ljude kroz patnje u reinkarnacijama avangarda (fr. potpisnik. typos otisak) au-totipijom dobiven otisak. drzak. trg. aval (fr. osobito globljenje kršćanskih trgovaca u bivšoj Turskoj. onaj koji je daleko od čega. smanjivanje dobitka. smion trgovački pokušaj avanturin (fr. prethodnica. avant-garde. nogu) u srce i mozak u slučaju kad u srce i mozak ne dolazi krvi koliko je potrebno. isplata unaprijed. adventura. neograničenost.: alomorfija. traus-fusio pretok) med. osobito izići u stroju iz vojarne. avantage) dobitak. usp. svojstvo svih klorofilnih (zelenih) biljaka i malog broja bakterija da se mogu prehranjivati i izgrađivati isključivo iz anorganskih spojeva sredine u kojoj žive. supr. avan midi (fr. ausriicken) izići. avance) predujam.) prije podne. ljubav prema pustolovinama . sramota. aventureux) pustolovan. lovac na sreću avanturistički (fr. avania) uvreda. autos. avaler) potpisati mjenicu kao jamac avalist (fr. aventure. zaštitnik Tibeta. u vrijeme Mussolini-jeve dikatature: fašistička organizacija mladeži od 14 do 18 godina (avangardisti) avanija (fr. autos. cjepivo pripremljeno od klica koje su uzete od samog bolesnika autožir (grč. trofe hrana) koji sam sebe hrani. fr. izlaženje u susret avant midi čit. vaccina) med.autotelija (grč. prevagu: voj. poći (obično u skupinama). adventura) pustolovina. mjenično jamstvo. potpis jamca na mjenici avalanš (fr. korist. prema Auzonu. pokušaj. prvi korak. avaliste) trg. therapeia liječenje) med. pren. pod heterotrofan autotrofija (grč. npr. odvažan. Ausonia) pjesnički naziv za Italiju (po priči. novija fak-similna izdanja. koji stavlja sve na kocku. izmar-širati u skupini. autos. njegov glavni dio je poseban vodoravni autsajder 146 Ave. fr. iznuđivanje novca. istaknuti dio građevine avans (fr. ostavljen sreći ili slučaju. avalanehe) snježna lavina: odron zemlje. avant naprijed. autogyre) zrak. ispust. paradno i si. trofe hrana) biol. istaknuti dio kuće. outsider) onaj koji je izvan čega. prethodnica. onaj koji čeka unapređenje za časnika avantura (fr. sinu Odiseja i nimfe Kalipse) auzrikati (njem. liječenje samoga sebe prirodnim sredstvima autotip (grč.

telefon od gumenih cijevi u ratnom zrakoplovu aviomehaničar zrakoplovni mehaničar avion (fr. avis ptica. napredovanje u službi. biti unaprijeđen. dati (ili: uzeti) predujam. logia znanost) grana biologije koja proučava uvjete pod kojima se živo biće može održati na životu u velikim visinama ih na drugim nebeskim tijelima aviofon (fr. grč. grč. Maria (lat. drvored. ići naprijed. pravac koji je osnovao arapski mislilac Averoes Ibn-Rošd u 12. plaćanje unaprijed Avari mn.) prav. avis ptica) plovidba zrakom. kamo su bili dovedeni da bi bili pod utjecajem politike francuskih kraljeva. summa svota) trg. utjelovljenje božanstva u hinduskoj mitologiji bilo u čovjeka. izazvali seobu Huna. utvara. napredovanje. prilaz. gramzljiv. u crkvenoj se povijesti to razdoblje naziva i "babilonskim" (prema robovanju starih Izraelaca u Babilonu) aviobiologija (lat. aviation. njegovo naučavanje naginje materijalizmu i panteizmu. avenue) pristup. kavez za ptice. (papa Grgur IX. fil. aviateur) zrakoplovac. avion) laka kovina od koje se prave neki dijelovi zrakoplova aviostrada (lat. Alana i Slavena. izvještaj o poslanoj robi ili novcu. staza..) zdravo! Ave. lat. vrsta majmuna aviceptologija (lat. sučeva opomena kojom se nekome savjetuje da se kloni polaganja lažne prisege avitaminoze (grč. avancer) napredovati. uzgoj životinja avilirati (fr. avis ptica. lat. pojeftinjavati avinjonsko sužanjstvo razdoblje od 1305. Marijo!") riječi kojima je anđeo pozdravio Djevicu Mariju nagovještava avenija 147 avivirati jući joj da će roditi Isusa. ad za. aviarium) ptičnjak. put obrubljen drvećem i cvijećem averoizam med. cultura uzgoj) gajenje ptica. avion. željan.. a. zrakoplovstvo. avi-zacio de perjurio vitando (lat. pogled) trg. gnušanje. avis ptica. stara kršćanska molitva. večernje zvonjenje u Kat. mongolski nomadi koji su u 6. st. v. adversus okrenut prema. quantum količina. odoka averzionalna suma (lat. lik. žudan. averzionalni kvantum averzionalni kvantum (lat. krletka avijatičar (lat. suma novca kojom se plaća poprijeko. lat. predujmiti. pobiti vrijednost (robi) pojeftiniti. emtio per aversionem) kupnja ih prodaja poprijeko. ali tako da ovaj to ne primijeti averziona trgovina (lat. a ne po pojedinačnoj procjeni svake stvari koja se prodaje avet (tur. fr. promaknuće. naprava za letenje teža od zraka. tal. pilot avikultura (lat. avviso. bilo u životinju ave (lat. aeroplan avional (fr. logos znanost) vještina hvatanja ptica avidan (lat. pohlepan. crkvi avenija (fr. sprijeda. i odriče besmrtnost duše. proždrljiv avijacija (fr. aversio) odvratnost. sablast.) prav. aviaticus. predujmljiva-ti avanzman (fr. awerso) num. lat. avilir. vilis jeftin) trg.bez. avis ptica. unaprjeđivati. avancement) unapređenje. vita život. letač. strada cesta) zračna linija kojom stalno prometuju zrakoplovi avisatio de perjurio vitando čit. (papa Klement V.) do 1376. beriberi. avidus) lakom. avis ptica) zrakoplov. pelagra. aversus licem okrenut od. tj. lice (kovanog novca). avizni brod poštanski brod za brzo prenošenje važnih vijesti . djedovsko. Maria "zdravo. isplata unaprijed. osvježiti boje aviza 148 azoogenija aviza (tal. obiteljsko imanje avivirati (fr. lat. skorbut. glava. suprotno: revers averzija (lat. grč. amine od am (monia) + -ine. engleska bolest i dr.avanzirati (fr. Obri avatar mit. gradu Avignonu. Ave. bios život. mržnja. no-sos bolest) mn.) u kojem su pape stolovale u fr. ret. fone glas) zrak. grč. med. afet) strašilo. oživljavati. figura koja se sastoji u tome da govornik polako odvrati onoga kome govori od glavne teme. avitum bonum (lat. bolesti koje nastaju zbog nedostatka vitamina u hrani. iznos) trg. avion. capio hvatam. aviver) oživiti. st. zbog Čega ga je osudila Rimska kurija avers (lat. visus gledanje. unaprijediti. tal. napredak. zračna flota avijarij (lat.

zygon jaram) neoženje-nost. avocere) odazvati. a. zoo živim. komad zemljišta koji rijeka otrgne i odnese na drugu obalu azab (tur. kićenost. avocatio) opozivanje. zahtjev da se spisi vrate od nižeg suda višem avokatorij (lat. rednog broja 7. spermatozoida) u izbačenom sjemenu.. umnožavanje azotnih spojeva u krvi azotometar (grč. a-. zastora u kazalištima i dr. azap) muka. sloboda. skandinavski bogovi ne-besnici. u francuskim trg. nedodirljiv. haima krv) med. element atomske težine 14. pribježište. patetičnost Azijat (lat. javiti. npr. inače služi. metron) sprava pomoću koje se utvrđuje koliko neka zemlja oranica sadrži u sebi amonijaka . sperma sjeme) med. avocatorium) naredba kojom se pozivaju podanici neke države da napuste službu strane države avulzija (lat. avulsio) med. dynamis snaga. tal. sila) med. azab. fr. zoon živo biće. dušik. neudanost. avisare. izvještavati. azotos. od njegovih vlakana izrađuju se tkanine za odijela vatrogasaca. obavještavati. opozivati. ići prema) astr. azotos. ali najčešće ima pejorativno značenje. a-sbestos neugasiv) min. pojava da smjese nekih tekućina u određenom om i em vriju pri stalnoj temperaturi i daju pare istog sastava kao i tekućina Azerbajdžan država u istočnom dijelu Zakavkazja. jedan od glavnih uzroka nesposobnosti oplođivanja Azori skupina otoka zapadno od Portugala (u Atlantskom oceanu) azot (grč. stvoren u maloazijskoj Joniji. Asianus) stanovnik Azije. a-. mit. spisi avokacija (lat. neka se traže spisi.) prav. utočište. akti avocirati (lat. samatha ići k. koje su pobjedili azigija (grč. suparnici su im bili vani. odazivati. patnja. ime dviju pokrajina u sjeverozapadnom Iranu azi mn. tzv. bombastičnost. v. avoir. avocentur akta (lat. a-. lat. i 2. a-zoon. blagdan beskvasnog kruha azimut (ar. a-zoon. javljati avizo (tal. a-zoon. obavijestiti. a sjedište im je Asgard). izvidnički brod. slabljenje azoogenija (grč. važan meduproizvod u proizvodnji azo-boja azojski period (grč. pravo azila u međunarodnom pravu: pravo političkih ili vojnih bjegunaca i si. kao loš vodič topline. rađam se) znanost o stvaranju anorganskog ili organskoga iz anorganskog azoospermija 149 ažurirati azoospermija (grč. azotos. periodos) geol. i za izolaciju azeotropija grč. vađenje zuba. avviso) brodica (ili: čamac) za izvještavanje. dom za smještaj i izdržavanje sirotinje.avizirati (lat. aviser) izvijestiti. na utočište u nekoj stranoj državi azima (grč. zyme kvasac. najstarije razdoblje Zemljine kore. Lavoi-sierov naziv za nitrogen koji nije u stanju održavati život) kem. avvisare. vrsta nesagorljivog minerala. tal. prav. prav. habere imati) kao imenica. aktiva avocentur acta čit. jedan od glavnih sastojaka zraka (4/5) azotemija (grč. neobuzdan čovjek azil (grč. a-. avere. Božja kazna azbest (grč. avizna lađa. potpuni nedostatak muških sjemenih stanica (spermija. a-sylos neopljačkan. nedodirljivo mjesto na kojem progonjeni nalaze utočište. tražiti da se nešto pošalje. znak N. nezauze-tost azijanizam ret. nedostatak snage za život. antički govornički stil. divljak. opozvati. slojevi bez organskih ostataka azoodinamika (grč. "stil isjeckanih rečenica" s jakim ritmičkim naglašavanjem. kiselo tijesto) židovski pashalni beskvasni kruh. Asia. mag-nezijev silikat vlaknastog sastava.008. aviza avoar (fr. knjigama: potraživanje. mn. gignomai na-stajem. imao je dvije karakteristike: 1. odazivanje.syle) sigurno sklonište. kutna udaljenost nekog nebeskog tijela ili predmeta na Zemlji od sjeverne ili južne točke podnevnika azobenzen narančasta kristalna tvar. predstavljaju prirodne sile (na Čelu im je vrhovno božanstvo Odin.

Cote dAzur) istočni dio francuske obale na Sredozemnom moru (graniči s Italijom). plava boja neba. beba. lazh-ward. beibisiter (engl.) otac. kratica za barij baba (tur. metež. djetešce. plav mineral. dodiru nekog predmeta. piše se iza imena (npr.) background čit. podloga) glaz. pren. ajour) praviti otvore. doplata. kratica za predikat (dok A označava subjekt) Ba kem. neke dionice. baden kupati. trpjeli u Babilonu kamo ih je odveo kralj Nebukadnezar baborak (češ. Tropez.azoturija (grč.) dadilja. bakterije koje imaju oblik štapića. nagao porast nataliteta (primjerice u godinama poslije Drugog svjetskog rata) baby-sitter čit. vrijednosnicama. očevina. grč. štapić) med. kaos. agioteur) osoba koja se profesionalno bavi špekulacijom vri-jednosnica ažiotirati (fr. Nica. dojenČe. vrenja maslaČne kiseline i dr. ažiotaža (fr. a jour) točan i brz u poslu. ali je to spriječio Bog učinivši da graditelji počnu govoriti različitim jezicima. dionicama i si. st.) omiljeni češki narodni ples. razlika između nominalne i tečajne vrijednosti. agio-conto) trg. trebao je doprijeti do neba. draga djevojka babyboom čit. zbrka.) nered. utopist Babeuf (1760—1797): svaki čovjek ima jednako pravo zadovoljiti svoje potrebe i uživati sva dobra prirode. Zim-mer soba) kupaonica . pr. prilagođavanje mjere. pren. gospodar. dizenterije. ajustage) određivanje (ih: prilagođavanje) propisane težine novca. tast. neman u obliku krilatog guštera. trgovanje novcem. tetanusa. b drugo slovo hrvatske latinice B glaz. beibibum (engl. aždaha) zmaj. osobina onih koji su u stalnom strahu da će se zaraziti klicama bolesti (pri rukovanju. grč. čuvarica djece bacili {lat. vožnji javnim prijevozom i dr. lapis lazuli) plavetnilo.) velik broj porođaja. prisustnost velike količine dušika u mokraći Azrail (hebr. Marseille) aždaja (tur. nastavak -ites) min. može imati i više glava ažio (fr. kratica basso B kem. ansambl duhača i udaraljki koji prati svirku solista (u džezu). pretjeran strah od zaraznih klica (bacila).) malo dijete. dotjerivanje azur (fr. popularan naziv za talijansku državnu sportsku reprezentaciju (zbog modre boje njihovih majica) azurin (ar. background pozadina. češka brza mazurka babu (ind. ajour) otvor (na ručnom radu) ažuran (fr. zvučna kulisa. Babilonija stara država u Aziji (simbol bogatstva i okrutnosti). razvrat Babilon stari grad u Aziji. anđeo koji prihvaća i prati duše umrlih azur (fr. bacilofobija (lat. Cannes. babilonski toranj prema Bibliji. ozvučenje događaja na pozornici (npr. akcije ažio-konto (fr. od nominalne vrijednosti. društvu je cilj održavanje te jednakosti baby čit. vrijed-nosnica i si. bacillus prutić. baviti se ažiotažom ažistaža (fr. tj. vrijednosni-ca i si. babilonsko sužanj-stvo sedamdeset godina ropstva koje su stari Izraelci u 7. Kaldeja. zbrka. račun o dobitku odnosno gubitku pri promjeni neke vrste novca. izazivači tifusa. glasovit po svojim pješčanim plažama i izvanredno lijepom plavetnilu morske vode (značajni gradovi. nered. novorođenče. veća vrijednost neke vrste novca. očinstvo. pomicanje. namještanje. toranj građen u Babilonu. onaj koji završava povjereni mu posao na vrijeme ažurirati (fr.) po talmudu anđeo smrti. pers. u radio-dramama) badecimer (njem. izopačenost. bekgraund (engl. St. ažioter (fr. e. agioter) špekulirati vrijednosnicama. azur. Ali-baba). bacillum štapić. fobos strah) med. i 6. očuh. n. nebesko plavetnilo azuri mn. knez babuvizam socijalno-politička doktrina koju je utemeljio fr. azzurro. bez-božnost. agiotage) špekulacija. beibi (engl. azotos. azur. agio) trg. punac. karbonat bakra Ažurna obala (fr. npr. ženina obitelj babel (hebr.) indijska titula. kratica za element bor B log. lazvardi) vrsta plave boje azurit (fr. zabuna. urein mokriti) med. izrađivati šupljikavi vez B B. tal. višak.

poznavatelj židovskih zakona Bahutu (Hutu) narod iz skupine Bantu (žive u Ruandi.) kuh. samohodna sprava za vađenje pijeska s riječnog dna. presvučen kožama bajla (tal. hramovima (ind. Burundiju. insekt bagana (tur. otpaci koji ostanu pri proizvodnji šećera. pjestovati bajok 152 bakter bajok (tal.) kornjačin oklop. bagage) prtljaga. bagat (tal. šljiva.) vrsta tenisa malom lopticom s krilcima. vrsta morske ribe. bagger) jaružalo. tamnica. bagatelle) ne mariti za nekoga ili nešto. čistiti riječno korito od pijeska. kratko i lagano glazbeno djelo bagatelizirati (fr.) bot. rasprava. bagrjanvj) crvena boja dobivena od borove kore. baidara) mali sibirski čamac od riblje kosti ili lakog drveta. bagata) v. meteori koje su stari posvećivali bogovima ili ih samo obožavah (nazvano po kamenu na kojem je Jakov spavao i sanjao anđela — Post 28. niska cijena. Bylbrief) pisani ugovor o gradnji broda. otmjen. med. vrsta istočnoin-dijskih. betilije bajaco (tal. a može se igrati na svakom terenu. buhara. mandule. bei kod. grimiz. sastavljena od boje. badinage) šala. slične bagdadskim šalovima. šaljivac. baiocco) nekadašnji papinski bakreni novac (pet talijanskih čentezima) . ben-mari (fr. peronospora. vrsta finog duhana iz brazilske pokrajine Bahija bahs (tur. balia) dadiljati. kit što ga upotrebljavaju kipari. balia) dojilja. pagat bagatela (fr. bajbokana bajbot (njem. jezgra je jestiva. njegovateljica male djece bajlbrif (niz. bei Wache pod stražom) zatvor. četka badminton čit. tričarija. badigeon) vrsta fine obojene žbuke. kvrgasta izraslina na konjskim zglobovima. baft) trg. kanala i si. omalovažavati. uzimati koga ih što previše olako bagaža (fr. lakrdija. priznanica o novcu primljenom za gradnju broda bajliti (tal. od davnina je poznat u Indiji i Francuskoj baft (perz. Ugandi. bagana janje) janjeća kožica s krznom. Boot Čamac) pomoćni čamac. bailadeira) mn. javne plesačice i pjevačice u Indiji. nebesko kamenje. drvo i plod iz porodice ruža. žulj na nozi. ali prazan razgovor badižon (fr. polemika. čamac za spašavanje bajdaki (rus. diskusija bahur (hebr. bagger) jaružati. bagatelle.19). bachur) židovski student koji se bavi proučavanjem Talmuda. šaljiv. njegovati dijete. svjetina bagdalin vrsta šarene pamučne tkanine. po čemu je i nazvana bager (niz. upotrebljava se i u medicini. plesačice na službi u ind. bagatella) sitnica. harlekin. bahys) govor. bahio) zaljev. pajac bajadere (port. posuda vruće vode u koju se stavljaju posude s jelom da bi se održala toplina baitilije (grč. Dnjestru i Bugu bajdara (rus. baidaki) mn. bagasse) trop šećerne trske. baft 151 bajliti za igru nije potrebno posebno igralište. obično bijelih katunskih tkanina baga (tur. dewadasis = sluškinje bogova) koje se odmalena posvećuju službi bogovima i u svakom hramu ih ima 8 do 12. vaditi pijesak iz rijeke. plamenjača. tonzile badinaža (fr. lađe s neobično velikim krmama na Dnjepru. bajaccio) lakrdijaš. radi isušivanja zemljišta bagerovati (niz. potcjenjivati. klaun u napuljskoj narodnoj komediji. tal. za Čišćenje riječnog korita i kopanje prokopa. Tanzaniji) bain-marie čit. baganac bagasa (fr. sem. maslina i dr. vrsta malih rubaca bajbok (njem. vapna i bizmutova klorida. ponekad su i javne žene. ološ. bethel) mn. dadilja. uvjerenje graditelja broda ili mjerodavnih vlasti da je brod propisno izrađen. kukac. baithylia. mulja bagra (rus. malenkost. bedminton (engl. bigar bahija (šp. v. trop od grožđa.badem (sanskr.

bog vina. pren. vijeku: putujući daći (vaganti) bakara (fr. mikroskopski nevidljiva bića koja žive u tijelu i uništavaju zarazne klice bakterioliza (grč. šiparica bakhej (grč. lola baklaža (fr. raskalašena. Bacchanalia) mn. grč. jednostanična živa bića. kod. usp. ispit zrelosti bakana (tal. baccalaureus.) bajvagn (njem. koliba bajuneta (fr. bučno veselje bakandža (mađ. kod starih Rimljana: orgijske i mistične svečanosti u čast boga Bakha.Bajram (perz. bak-Ijada svečanost s bakljama bakpulfer (njem. bakancs. backen peći. bakteria. lat. Byrona (1788—1824). baionnette) voj. jagodičast bakenbart (njem. prodiranje bakterija kroz krvne i limfne žile u krvotok bakterije (grč. bacca laureus lovorova bobica) na njem. Backe obraz. bacciformis) u obliku bobice. slična štapiću. bacchans) Bakhov svećenik kod starih Rimljana bakanti (grč. prvi se slavi odmah nakon posnoga mjeseca ramazana. pijanac. G.. biol. baccalaureatum) dostojanstvo bakalareusa bakalaureirati (lat. pripadaju biljnom carstvu. fiaccola) luč. bakteriocidnost bakteriocidnost (grč. bacchans) mn. bakteria. pren. bakteria. klicomori. vino. backboard) pom. klicožderi. najčešće vojničke obuće bakant (grč. baita)'potleušica. boga vina. divlja. Bakchos) mit. tal. bokkancs) vrsta teške. pristojba koju plaćaju brodovi za pristajanje u luku bakler (fr. terevenke. najmanja. bakteria) bot. treska.-med. Bakcheios) metrička stopa od jednog kratkog i dvaju dugih slogova (bakhejski stih upotrebljavanje osobito u himnama bogu Bakhu) Bakho (lat. bacca) bot. Bakchos. žive kao nametnici i izazivaju razgradnju i često teške bolesti. bakteriocidi bakteriofagi (grč. Bacco Bahus. Bakchos. vino-pija. fenjer ili bačva) koji pliva na vodi i označava lađi put po opasnim mjestima. lijeva strana broda (kad je čovjek okrenut licem pramcu) bakciferan (lat. pjesnika G. lat. caede-re ubiti) biol. bobičast. Bart brada) brada samo na licu (podbradak je izbrijan). lat. pren. zalisci. Bacchanalia) mn. dug nož s oštricom na obje strane koji se stavlja na pušku (ime po gradu Bayonne gdje je napravljen 1640. razvratna pijanka. Facket. osobina nekih živih bića. kod Rimljana: sudionici u Bak-husovim svečanostima. sveučilištima: najniži akademski stupanj. baccara) francuska kartaška hazardna igra bakbord (engl. u sr. i engl. boja bakalar (tal. ispit koji prethodi licencijatu. lysis rastapanje) kem. uništavači zaraznih klica. pr. baccalaureatum) polagati (ili: položiti) bakalaureus bakalaureus (lat. tovar bakalaureat (lat. rastapanje bakterija imunim serumom . fr. vrsta ribe koštunjače iz porodice tovara. zublja. fagos) mn. ca-edere) biol. pijanke. zulufi bakfiš (njem. baccala) zool. Wagen kola) prikolica (osobito uz motocikl) baka (lat. veoma sitna. mlada djevojka. bakteria. Pulver prah) prašak za dizanje tijesta (umjesto kvasca) bakter (njem. lat. hai-ma krv) med. Wächter) stražar. Bacchus. magisteriju i doktoratu. Backfisch pržena riba). sin Zeusa i Semele (Grci su ga zvali i Dioniz). bacleur) zatvarač luke baklja (njem. živi u iz sjevernim morima. tvari i sokova u tijelu da uništavaju zarazne klice. bakteria palica. baccana) obična krčma bakanalije (lat. bobica. jagoda baka (njem. Kurban-bajram (Blagdan žrtve) zove se zbog toga što se tada kolju ovnovi koje dijele sirotinji. golim okom nevidljiva. pren. Bake) znak (obično komad drveta. a slavi se 70 dana nakon prvog Bajrama bajronizam shvaćanje života i umjetnosti koje odgovara shvaćanju velikog engl. a ima ih pokretljivih i nepokretljivih bakteriocidi (grč. g. baclage) pom. drugi. Čuvar (nekada: noćni čuvar po selima) bakteriemija 153 baladine bakteriemija (grč. burno veselje bakanalije (lat. kolac premazan smolom. osobito njegovom pe-simističkom shvaćanju "svijeta i života" bajta (tal. bejram) dva velika muslimanska blagdana u godini. više-dnevne svetkovine i orgije starih Rimljana u čast Bakha. bei pri.

eidos) koji ima oblik žira. Šator. zaplitanje jezikom balbutirati (lat.) otmjeni ples. bakvuds bal (fr. ballare plesati) zabava s plesom. tvar vrlo slična kaučuku i gutaperki. krabuljni ples. pren. ballatoio) trijem. bal. metriaballo) mjerenje pomoću štapa. baladin) šaljivac. balanos. svaki nepotreban i suvišan teret. služenje Balu provodilo se katkada prinošenjem ljudskih žrtava bal paré (fr. dem. lysis) mn. glaz. balkon oko zgrade. balahane) daščara. bakteria. Koch) bakterioterapija (grč. balbutire) med. ballade. bijelci naseljeni po divljim i neobrađenim krajevima Sjedinjenih Američkih Država. balio. bakteria. upotrebljava se za električne izolatore. lat. stvar za odbacivanje balata (lat.. glumac. grč. bakterion štapić. bailo. baraka. kod Fe-ničana. bilancia) vaga. Baal gospodin) mit. balance. lakrdijaš. balanos. mucati. usp. kažnjavanje batinom. fagos) zool. pjesnička pripovijetka baladen (fr. logos) znanstvenik koji proučava osobine i život bakterija bakteriologija (grč. balanos. priča o nekom događaju i istodobno pobuđuje lirsko raspoloženje. vrsta istočnoindijske pamučne tkanine balbucijes (lat. sastojci imunog seruma koji imaju moć da rastapanjem ubijaju bakterije bakteriolog (grč. veža. ah elastičnija od njih. od bakteria batina) mn. balle) smotak. uron mokraća) med.) ples pod maskama. divlji i neobrađeni krajevi na zapadu Sjedinjenih Američkih Država bakvudsmeni (engl. osobito cirkuski balalajka (rus. balbuties) med. bakteria. bal pare (fr. strojne remene. sličan gitari. ruski narodni instrument. zamuckivati. iz doba krede bakulometrija (lat. onaj koji se hrani žirom. logia) znanost koja se bavi proučavanjem osobina i života bakterija (osnivači: L. dvojba.) glaz. upala glavića i kapice balans (fr.) svečani. sluškinje u azijskim hramovima. kem. nejasno izgovarati. bakteria. balanos žir) med. backwoods) mn. balanos. Pasteur i R. prvobitno: pjesma koja se uz plesanje pjevala (balar = plesati). bahata) 2. posthion kapica) med. bal champêtre čit. backwoodsmen) mn. bilanx) ravnoteža. mucanje. svežanj balada (fr. gorštaci. perz. ples pod obrazinama. žirolik balanopostitis (grč. prašume. prisutnost bakterija u mokraći. bal u svečanom ruhu. bakteria. galerija balazor trg. bal en masque čit.bakteriolizini (grč. podstrešje. štapom bakulit (grč.) ples u polju Bal (hebr. potplate i u zu-barstvu (dobiva se od osušenog mliječnog soka drva mimusops balata) balata (tal. ballare) mn. baculum štap. tezulja balander (niz. tepati. tal. baja-dere balagan 154 baletan balagan (rus. prut. batina bakvuds (engl. lat. kasnije se razvila u pjesmu lirsko-epskog sadržaja koja. baletni plesač baladine (grč. palica. mokrenje zaraznim klicama bakulacija (lat. bal šanpetr (fr. služeći se i dijaloškim oblikom. upala glavića i unutrašnje pokožice muškog spolnog organa balanoblenoreja (grč. bal an mask (fr. opći naziv za biljne bolesti koje uzrokuju bakterije bakteriurija (grč. napadaju korijenje drveća balanoidan (grč. zamuckivanje. thera-peia) liječenje pomoću bakterija bakterioze (grč. baculatio) batinanje. vrsta hijerodula koje se posjetiteljima hramova nude za novac. žirojed balanofori (grč. Balander) plitka teglenica s jednom katarkom (u Nizozemskoj) balanitis (grč. blenna sluz. tal.) paraziti tropskih i subtropskih krajeva.) fosilni glavonožac s ravnom ljušturom. Filistejaca i drugih semitskih naroda bog — pokrovitelj plodonosnih sila prirode. na. usp. lat. kolebanje. zaplitati jezikom . motke bakulus (lat. neodlučnost. tambura trokutasta oblika s tri žice balanca (tal. baculus) štap.) 1. rheo curim) zagnojavanje glavića balanofag (grč. sjajni ples bala (fr. ballata pjesma za ples) poet. pjesma uz ples balatura (tal.

austrijska vanjska politika balneografija (lat. drhtanje. borba nedopuštenim ^^^redstvima. samovoljno Balila (tal. političara Arthura Bal-foura (1848—1930) iz 1917. revolera) i ispaljenog zrna balistoskop (grč. vanjem gibanja zrna od trenutka kad ono.) kupanje u pari balnot čit. balkanologija balkanizam 1. služi kao identifikacija između oružja (puške. histerična želja za plesanjem kod pojedinaca ili masa (u revolucionarnim vremenima). pren. obijesno. grčenje. balneum kupalište.) šport. kod tenisa. politička uboiball-boy 156 balzani do pozornice. grč. u Genovi prvi poveo odlučnu borbu talijanskog naroda protiv Austrijanaca balina (fr. gramma slovo) u sudskoj medicini: snimka napravljena pomoću balistoskopa. baline) vuneni materici 73 nakiranie.) vrsta burgundskog vina balograf (tal. Baldacco. dečko koji. pisaljka balon (fr. balneum arene (lat. novinski članak koji se objavljuje da bi se opipalo raspoloženje i mišljenje javnosti.) vječno pero. the-rapeia) primjenjivanje mineralnih izvora u liječenju bolesnika. podvala. ballvzo. skopeo gledam) u sudskoj medicini: naprava pomoću koje se utvrđuje iz kojeg je vatrenog oružja ispaljen metak (u slučajevima gdje je u pitanju više oružja istog modela i istog kalibra) balizam (grč. ballon captif čit. ballismos "plesanje") bolesna. bacakanje balkanistika v.baldahin (tal. grafo) opisivanje kupališta balneologija (lat. kupi lopte i donosi igračima Ballhausplatz njem. znanost o mineralnim izvorima koji služe za liječenje balneotehnika (lat. tech-nike) vještina podizanja i cjelovitog uređenja kupališta (toplica) balneoterapija (lat.) kupanje u pijesku balneum cineris (lat. izraelska država balhornizirati (njem. neradnik. baino (fr. balhausplac} bečki trg na kojem se nekad nalazilo sjedište austrijskog državnog kancelara. logia) proučavanje kupališta. kuglasta boca za tekućine. balneum. "nebo" koje stoji pred oltarom i nosi se na procesijama (naziv po materijalu koBalfourova deklaracija 155 balkon Balfourova (Balfurova) deklaracija izjava engl. grč. pom. grč. ballon d'essai čit. ballotade) skok konja ispruženim nogama . ballon) šuplje.. u kojoj su sintetizirani zahtjevi za stvaranje nacionalnog zavičaja Zidova u Palestini. nazvana po dječaku Balili koji je 1746. stražnji dio velikog broda ball-boy čit. ponašati se kao balija ponašati se prostački. balneum) kupalište. g. ballhornisieren) htjeti nešto popraviti. trzanje. izraz koji označava način i sustav koji vlada u javnom životu balkanskih država i naroda. grč. kasnije: svojeglav čovjek. baldacchino) pokrivač od skupocjenog materijala nad prijestoljem ili krevetom. nasrtljivac.) fašistička omladinska organizacija za dječake od 8 do 14 godina. ballotte) kuglica za glasovanje. pa napraviti gorim nego što je bilo (po tiskaru J. beznačelnost. neo-tesanac itd. balio bacam. balio bacam.) kupanje u toplom pepelu balneum laconicum čit. okrugla. na temelju te deklaracije stvorena je 1948. balon d'ese (fr. okruglo tijelo. glasačka kuglica balotada (fr. balneum lako-nikum (lat. balle. rasipnik. (čit.) mala zračna kugla za ispitivanje smjera vjetra. toplice balneum arenae čit.) vezani balon kojim se može popeti samo do određene visine i spustiti na mjesto polaska balota (fr. Balhornu. pren. grč. a kasnije ministarstvo vanjskih poslova. med. balon kaptif (fr. bal-boj (engl.) znojna kupelj balneum vaporis (lat. napusti svoje ležište i krene kroz cijev pa sve do pogotka u cilj balistogram (grč. protuha. lijenčina. balneum. osobito zračni balon napunjen plinom lakšim od zraka (aerostati. balneum. topličko liječenje balneum (lat.) nekad: prostak. 1581—1599) balija (tur. bez obzira radi li se o muslimanima ili o pripadnicima drugih vjera. pod tlakom barutnih plinova.

staroprus-ki). ublažavanje bolova balsamum cordiale čit.. "lijepi Čovjek". platforma banalan (fr. previjati. spojnica bandažirati (fr. sajmove. prodavač kirurškog pribora. prikazivanje Krista kao djeteta (u tal.balotaža (fr. a po okusu dinji banarij (lat. ograda kojom su ograđeni balkoni. suviše ponavljana rečenica banalizirati (fr. balsaminaceae) mn. osobito zavoja. Litavce i negdašnje "Stare Pruse" baltički jezici skupina indoeuropskih jezika (litavski. banale) običan. balzamski lijekovi balzaminka (lat. balzamum oftalmikum (lat. nabiti banak zasjesti u nečijoj kući i ne odlaziti do kasne noći. postaviti balustradu balzam (grč. bannarium) pravo prisile (različito od jus cogens) band Čit. također: umjetna smjesa za ublažavanje bolova i liječenje rana balzamici 157 bandijera balzamici (lat. gomila.) manji instrumentalni sastav banda (tal. balustrer) ograditi stu-pićima. družina (lopovska). sva-kidašnjost banana (Šp. balustrirati (fr. staviti utege (u mačevanju u boksu). umjetnosti) bambocciate Čit. Asiraca i Perzijanaca: učiniti da tijela umrlih budu sačuvana od truljenja (danas se ubrizgava u arterije sublimatova otopina i dr. odred. lutka. Leton-ce. bamboo) vrsta trske.) farm. raste u Indiji banak (tal. svakodnevan. 'lijepi čovjek". priručje.. balus-trade) arhit. uteg (kod mačeva-laca i boksača).) farm. bandagiste) proizvođač. stubišta. dosta su bliski slavenskim jezicima baltoslavenski onaj koji je zajednički Baltima i Slavenima baltoslavistika znanost koja proučava veze i odnose između nekadašnjih Balta i Slavena barun dijal. letonski. zavoj. biljna vrsta u kojoj je posebno poznat tzv. engl. bruh. balzamum kordijale (lat. "lijepi dečko" balzaminke (lat. kila. jednogodišnja ukrasna biljka ne-tik. glumaca. balzamska sredstva. osobito. čelični okov na kotaču. tezga. a katkada i uz pjevanje plesača) balustrada (grč. banda) četa. vojna glazba bandaža (fr. balon (obično u značenju: lopta). po običaju starih Egipćana. utroba se ispere karbolnom kiselinom. "lijepi dečko" (nazvana po tome što su se neke od njih nekada upotrebljavale kao lijek za rane) balzamirati (grč. banaliser) načiniti otrcanim. dijal. bandage) med. malo dijete. banalite) otrcanost. bot. ballottage) drugi krug glasovanja (biranje između dvojice koji su dobili najviše glasova u prethodnom glasovanju) balsamum anodvnum čit. bambočate (tal. balzam za umi-njavanje. klupa. balsamon) kem. šport. malajsko ime poznate istočnoazijske zeljaste biljke čiji je plod po obliku sličan krastavcu. zaviti. prirodna smjesa biljnih smola s eteričnim ulji-ma. od-morište na stubištu. putujuće društvo svirača. otrcan.) djetešce. bambu. opći.) farm. farm. njem. veza. . balaustion. metnuti okov na kotač bandažist (fr.. bambus (malaj. jaka i većinom ugodna mirisa. balsamon biljka roda Balsamodendron i njezina mirisna smola) namazati mirisnim mastima i uljima. naslon. Bank) najdonji dio visoke peći za taljenje željeza gdje se skuplja rastaljeno željezo. banalna fraza otrcana. šaljive ili vulgarne slike nizozemskih slikara koje prikazuju seoske krčme. Impaticus balsamina) bot. Često visoka do 20 m i 60— 70 cm debela. previjanje. fr.) mn. balsamica) mn. a dijelom i aromatičnim kiselinama.) bot. seljačke zabave i si. svakidašnjim banalnost (fr. balzam za oči Balti zajedničko ime za Estonce. bandager) med. utega i si. balzamum anodinum (lat. zavijanje. balzam za jačanje srca balsamum ophthalmicum Čit. istarski narodni ples u obliku kola (pleše se uz pratnju sopele ili gajdi. a tjelesna šupljina napuni svježim drvenim ugljenom) Bambi ime laneta u djelima austrijskog pisca Felixa Saltena i u crtanim filmovima Walta Disneya bambino (tal. banco. bend (engl. previti. mambu.

daje zajmove uz kamatu. bandola. banquette) voj. vjetrokaz. kreditnim i efektivnim poslovima. banco. v. sete bandijere (tal. osobito prasak koji nastaje zbog probijanja zvučnog zida bangalo (engl. bancus klupa. harmonika rastezača s velikim brojem glasova (130 tonova). potpuna propast. njem. grč. opasač na kojem stoji nabojnjača. gitari sličan instrumenat sa 4 do 10 metalnih žica. bježanje iz škole. pruga u boji. Bandu bandura (rus.) glaz ukrajinski instrument sličan gitari i balalajci. propast . v.) sedam zastava — podrugljiv naziv za političke prevrtljivce koji su spremni stati pod bilo čiju zastavu. laza-roni bankiza (fr. čovjek koji se okreće prema vjetru. nota) mjenica koju izdaje banka umjesto gotova novca. grč. povez na poštanskim pošiljkama. šp. banco) uplaćeni novac svih igrača u hazardnoj igri karata. cestovni razbojnik. gozba. banco. mandora. samo s više žica (8—24) bandžo (engl. vladavina velikih novčanih zavoda i njihovih predstavnika bankokrat (tal. prima novac na štednju. stupnjevita uzvišica iza prsobrana za strijelce. banquise) ledena santa. stup (npr. usp. banco-conto) trg. mala vrpca. gospodarim) gospodarenje banaka državnim poslovima. trebaju imati odlučujući utjecaj u državi i određivati njezinu politiku. banderilla) koplje sa zastavicom koje se upotrebljava u borbi s bikovima banderiljero (šp. turistička kućica od lake građe bank (tal. odnosno njihovi predstavnici. lat. le-denjačka gomila (na moru). fr. banka banka (tal. bungalow) prizemni ljetnikovac od jednostavne grade u tropskim krajevima. banda bandit (tal. grč. "markiranje" bandleta (fr. banco) velika klupa u crkvi banket (fr. banco. bandizar) izgon. papirna novčanica banko-konto (tal. unutarnji naslon na prozoru bankijeri (tal. grad. vlasnik banke. nesposobnost plaćanja i odgovaranja svojim novčanim obvezama. trg. bancarotta. banchetto) svečani obred nekomu i nečemu u čast. rumpere slomiti) slom banke. el bandola) glaz. stup o koji se vješa zastava. banchieri) mn. pren. Bank) novčani zavod. kratos snaga) zastupnik shvaćanja da banke. konjička zastavica. progon. strani novac itd. Americi i Meksiku. omotač na cigaretnom papiru i na kutiji s cigaretama. skitnja. banco. usp.. stijeg. ledeni bedem (u polarnim krajevima) banknota (tal. kupuje i prodaje vrijednosnice. sprovodi-telj vladavine banaka i novčanih ustanova bankrot (tal. tal. nazvana po pronalazaču H. kratos snaga) pristaša vladavine i utjecaja novčara na javni život. plaćeni ubojica. oproštajna gozba banketa (fr. telefonski stup) banderilja (šp. bandito) razbojnik. banderole) vrpca na trubi. plosnata mala šipka bandola (tal. upotrebljava se posebno u Sjev. mandola bandolin mast za kosu (da bi bila glatka i sjajna) bandoneon glaz.bandera (tal. bendžo bang (engl. banquet. posreduje u kreditnim poslovima. zastava na ka-tarci. ustanova koja radi s novcem. banjo) glaz. banquier) osoba koje se bavi novčanim. v. banda) član (svirač) u vojnoj glazbi. skitnica banditizam (fr. banditisme) razbojni-štvo. obustava plaćanja. pucanj. prilagobandist 158 bankrot davati se svim političkim promjenama bandist (tal. tablica s cijenom neke robe bandijera dijal. bandeletette) uzak zavoj. banque. tj. zavojić.) jak udarac. knjiga u koju trgovac bilježi svoje poslove s bankom radi obračunavanja bankokracija (tal. neva-ljalac. bandera. štedionica. krateo vladam. banco. banderillero) borac s bikovima naoružan banderiljom banderota (fr. sette ban-diere čit. bandiera) zastava. igrač koji drži bank bankata (tal. zgrada u kojoj se nalaze prostorije nekog novčanog zavoda. propalica. bank bankar (fr. hajdučija bandiža (tal. pristaša banko-kracije bankokrat (tal.

osobito protiv groznice (lat. totemi-zam. tal. raste u tropskim krajevima Afrike. prijevara. kupanje uopće banja (tal. kaos. berkan barakirati (fr. fr. bantam pijetlić) šport. brana u sudnici. krštenje baptizirati (grč. krijumčarenje baratirati (tal. osnovom vjere smatraju Evanđelje baptizam (grč. pregrada između konja u konjušnici baraba (hebr. gomila pijeska ili stijenja na ušću rijeke ili na ulazu u luku. agluti-nativnih jezika (još nije napravljena njihova točna podjela i potpuna karakteri zacija) banzati (lat. ame-rican-bar gostionica bez stolova i stolaca u kojoj gosti piju i jedu stojeći bar (grč. nitkov. barattare) trgovati davanjem robe za robu. rod grmova i drveta iz porodice prostolatičnica bankšpere (tal. stanovati u logorskim kolibama. Sphyraena barracuda) zool. široka arapska haljina od te tkanine. trošna kućica. plesovi s maskama. kupanje u kadi. svaka nepoštena ili protuzakonita radnja kapetana ili mornara kojom se nanosi šteta vlasniku broda i ostalim zakonitim interesentima. vrsta tropskog drveta.) bot. hrvač i dizač utega težak između 50. uličnjak. trgovati razmjenom . zatvaranje isplatnih šaltera zbog teške novčane situacije u kojoj se našla banka. pregrada. barakan. šipka. sperren zatvoriti) bank.banksija 159 barakuda banksija bot. straćara. barr) poluga. plod. lišće i kora služe i kao lijek. pivnica. šiba kojom se izvodi ovakva lupnjava. lopov. karakteristike: negroidnost. banseg (njem. baraque) smjestiti u barake. bouracan) tkanina od kostrijeti i vune ili devine dlake. baros težina. možda podrijetlom s Jave) Bantu afrički narodi koji žive južno od Gvinejskog zaljeva i velikih jezera. toplice. baratteria) pom. drvo s osvježavajućim plodovima. pronositi glasove banj (tal. kapela pokraj crkve ili dio crkve u kojem se obavlja krštenje baptisti (grč. vreva. fr.75 i 53. motka. tj. baptizo. bagno) drvena kućica za kupanje. bannisare) skitati se. valuta) bankovni novac kao fingirana novčana jedinica bansek. Bandsage) strojna tračna pila bantam (engl. slična platnu. spretno postupati baraterija (tal. oni koji su svjesni čina koji se nad njima vrši. tlak. veoma gusta i teška. kupaonica. vješto rukovati. barranda) ograda u areni gdje se izvode borbe s bikovima baraonda (tal. daščarama barakuda (lat. dućan od dasaka. kavana s alkoholnim i drugim pićima. magija bantu-jezici jedna od vrsta tzv. pren. razumjeti se u nešto. baptisterion) krstionica. vrsta grabežljive ribe koštunja-Če iz porodice morskih štuka baranda 160 bard baranda (šp. Adansonia digitata) baptisterij (grč. po imenu biblijskog razbojnika Barabe) razbojnik. baptizo) mn. teret) jedinica za mjerenje atmosferskog tlaka bara (fr. divovski visoko (do 20 m) i debelo (do 9 m). skitnica. bantam kategorija boksač. barracano.) 2. baraque) daščara.5 kg (naziv po bantam-kokošima. banca. bagno) kada za kupanje. nadjenuti ime bar (engl. baptisma) crkvena tajna krštenja. gostionica. tučnjava barabans vrsta najfinijeg ulja (najprije se proizvodilo u belgijskoj pokrajini Brabantu) baraber v. lupnjava. po-ligamija. članovi kršćanske sljedbe koji odbacuju krštenje male djece. baraonda) metež. mangup baraban lupnjava koju katolici izvode u crkvi na Veliki petak kad se spomene ime razbojnika Barabe. buka. baptiser) krstiti.. patrijarhat i matrijarhat. patuljastoj vrsti kokoši. zbrka baratati (tal. podvala. barattare) vješto poslovati. kupalište baobab (arap. banco. potkradanje. rusvaj. sprud naslaga. obično u blizini vojničkih logora i mjesta gdje radi veći broj terenskih radnika barakan (ar. zahtijevaju da se krste samo odrasli. baraba baraka (fr. obustava plaćanja bankvaluta (tal.

mlada maz-ga. kuh. Čovjek koji nosi sve na svojim leđima barel (engl. pogrešno upotrijebljena riječ barbarizirati (grč. dakle tudinac. neuljuđenost. uricum acidum. divljak. propust za vodu ili za svjetlost barbar (grč. upotrebljava se kao sredstvo za liječenje nesanice barbon (tal. ujak. vi-dar. bard. bez da sam znao. vanjski zid bedema s puškarnicama. u brk. barbifier) brijati. barbe. fone) glaz. trlja. barbarski ornament gotički. sada: svi slično tkani materijali od vune. ar. lat. al-barda) tegleća životinja. (barbiere) brijač. Japanu i dr. barbaros) nenaobraže-nost. svećenici itd. rampa. suprotan dubu i pravilima jezika. kovanica. barbacane. čist. barege) prvobitno: laka vunena tkanina.) u bradu. npr. reljef bares geld (njem. greda kojom se preprečuje put. Americi. ranar. usp. imate li što za jelo). bardiglio) vrsta tvrdog bijelog fiorentinskog mramora bardit (lat. barbaros) kod starih Grka: svaki onaj koji nije znao govoriti grčki. kod Rimljana: narodi koji nisu imali ni grčke ni rimske naobrazbe. riba koštu-njača'iz porodice trlja. šišati. barbarismos) gram. lat. stranac.barato-trgovina (tal.) dlake koje kod muškaraca i staraca na-rastu u ušima bard (engl. bar gotov. tj. surovost. šp. slabije is-pupčen kiparski rad na ravnoj površini. barbacana) voj. danas: narodni muzej za talijansku umjetnost i kulturnu povijest bari. barys) predmetak u složeni-cama sa značenjem: težak baribal zool. u lice barbakan (fr. težište barifon (grč. Geld novac) gotovina. barys. kelt. kentron) fiz. naziv za starijeg čovjeka (u Dalmaciji). trilja. grub. po imenu Iišaja Usnea barbata. imate li što za jesti (bez mog znanja. iskvareno. fone glas) glaz. barditus) bardova ratnička pjesma. šp. pristojba za prelazak preko mosta. barrette. barbiton) starogrčki glazbeni instrument s mnogo žica. stabilizator toka barež (fr. voj. barbarin barbarin (grč. barys. pjesnik bardiljo (tal. baricentar (grč. barrel) bačva. u slavu junaka i bogova. divlji. barba brada) bradica. mostarina. barđelo (tal. tal. barbula hirzi (lat. bas. bar-bula hirsi čit. zatim: sjedište kapetana policije i zatvor. barbarizo) učiniti nešto barbarskim. tal. bas-relief) plići. barbar barbarizam (grč. surov čovjek. keltski i ovima slični oblici ornamenata barbarstvo (grč. barretter) otpornik od tanke žice u balonu napunjenom vodikom. barragiste) čuvar brane. bardot. crnih medvjeda u Sjev. Modrobrad barbir (tal. skidati ljuske s ribe barbiton (grč. osobito za ona značenja za koja imamo hrvatsku riječ. teškoća govorenja kao bolesno stanje . barys. engleska mjera za tekućine od 36 galona = 136. pobarbariti. barbone) zool. barretum) kapa uopće. sličan liri. barba brada) stric. pren. berretta. tuđinski.) prije: guvernerova palača (podestata) u Firenci. svile i pamuka Bargello čit. nazvana po mjestu Barege u Pirinejima. tal. šuster (krojač.) vitez iz starofrancuske priče koji je poznat po tome što je ubio svojih šest žena. uglata ili okrugla kapa bez štita kakvu nose na službi suci. bačvica. uporaba stranih riječi i izraza u govoru i pisanju. bas barifonija (grč. baratto) razmjena. dubok glas. barbaros) v. grub. govoriti u kovanicama. tj. bareter (fr. Barb-ble (fr. med. vrsta malih. nečovječan. danas: nenaobražen. uz pratnju harfe. pjevač koji pjeva dubok glas. rampe barba (lat. pučki liječnik (pušta bolesnicima krv) barbirati (fr. gotov novac bareta (fr. ogriješiti se o pravila i čistoću jezika. barba. guslarska pjesma bardo (fr. postolar). stražarska kula. baražna vatra za-prečna vatra. trgovina kod koje se daje roba za robu. tal. barbarikos) prvotno: strani.(grč. polikord barbiturat (lat. gruba jezična pogreška na štetu jasnoće i Čistoće jezika. zaporna vatra baražist (fr. pregrada. nepravilno barbarski (grč. grubost. in barbam (lat. mokraćna kiselina) derivat barbiturne kiseline. batoglavac barbula (lat.: šnajder. osobito uobičajena u knjižarstvu baraža (fr.6 1 bareljef (fr. bardd) pjesnik i pjevač starih Gala i ostalih keltskih bardiljo 161 barit naroda koji je pjevao. surov. barda. divljaštvo Barbe-bleu čit. barrage) brana.

svaka učvršćena na dva stupa. muški glas između basa i tenora. barys. velika trgovačka lađa sa tri katarke barkarola (tal. tonos ton) glaz. glazbeni instrument sa žicama. pjevati bariton baritonon (grč. fone glas) čovjek koji ima dubok ili grub glas barograf (grč.. jedrima i malim topovima barkerola (tal. Zemljina jezgra. granica. dizati (ili: praviti) barikade. grč. barricade) brana. branik. barque) mali čamac. dobilo ime po nazivu koji su Portugalci dali . barogram barogram (grč. zaklon. gramma slovo. atomska težina 137. barokni stil barokan (port. znak Ba barijera (fr. ulaz na kojem se plaća trošarina. baryum. baros težina. glaz. barioler) šarati. barcaza) pom. barres) gimnastička sprava: dvije okrugle. redni broj 56. barrocco) nepravilan. brana. grč. neraspoloženje bariton (grč. st. prepreka barikada (fr. protkati šarenilom barisfera (grč. barchetta) mali čamac. barytoneo naglasim gravisom) gram. prošarati. čudan. zatvoriti uske prolaze (ulice. najveći čamac na ratnim brodovima. barjak) zastava. metria) barometrija bariolaža (fr. barys težak. neukusno. usp. bar) vlasnik ili poslovođa bara. barys težak. baros) predmetak u složeni-cama sa značenjem: težina.) barisomatija (grč. dvorska. barilla) kem. barokna po-ezija učena. bariolage) šarenilo. mostove) radi obrane.bariglosija (grč. naprava koja bilježi promjene u zračnom tlaku. od teških elemenata (nikla. usp. baros.36. pjevač koji pjeva bariton. obrana. našara-ti. sfaira kugla) geol. st. osamiti se barilalija (grč. stylos) razdoblje u povijesti umjetnosti koje obuhvaća kraj XVI. gradska vrata. st. željeza i dr. tromost. izdvojiti se. s katar-kama. teško. vjerojatno. barythymia) zlovolja. barys težak) kem. barograf-sku krivulju. barys težak. barrocco) arhit. barcherolla) čamac bez katarke.. pregrada uskih mjesta (ulica. lađica. mineral barija (težac) baritimija 162 barometarski baritimija (grč. goj-nost barister (engl. brodić barman (engl. barytonon) gram. teško izgovaranje riječi barilja (Šp. zabarikadirati se ograditi se. smetnja. duboki tenor ili visoki bas. sadržaja i forme — izazivaju dojam nečega nastranog i ludog. ulična borba. barys težak) kem. barcaruola) vesela pjesma venecijanskih gondolijera barkasa (šp. soma tijelo) med. nastran. XVII. zatvoriti se dobro. teško razumljiva poezija koja je cvjetala za vrijeme trajanja baroknog stila u arhitekturi i umjetnosti barokni stil (port. stijeg barka (tal. osobito posljednji slog riječi. kreće se otprilike između "A" do "a". "sin utjehe" barne (njem. iskrivljenostima i proturječnostima između sredstva i cilja. laleo govorim) med. baros. otežano govorenje. fr. međa. pismo) papir na kojem je bariograf ispisao liniju zračnog tlaka barok (port. građanski rat. sjeta. barys jak. smetnja. riječ kod koje je posljednji slog nenaglašen barjak (tur. pren. prepreka barikadirati (fr.(grč. barrister) titula engleskih odvjetnika koji vode sporove pred visokim sudovima barit (grč. barkarola barketa (tal. paralelne (i vodoravne) motke. razboj baro. barometar koji sam sebe registrira praveći tzv. previše šareno slikarstvo bariolirati (fr. Barren. eufonij (u vojnoj glazbi) baritonirati (grč. baroknim se nazivaju one pojave u životu i umjetnosti koje — svojim pretjeranosti-ma. element. barricader) pregraditi. barca. i prvu polovicu XVIII. mostova) radi obrane. gondola. barrocco. smiješan. pren. barrière) pregrada. grafo) meteor. pregrada od rešetaka. v. fr. pren. ugojenost. pogranično utvrđenje. sastoji se. barys težak. barilalija barij (lat. konobar barn jedinica površine za mjerenje u nuklearnoj fizici Barnaba hebr. lađica. jedan slog ostaviti nenaglašen. glossa jezik) med. naša-ranost. tuga. prepriječiti. v. dubok. nečista Španjolska soda koja se dobiva sagorijevanjem morskih biljaka barimetrija (grč. pritisak barofon (grč.

baros. ta je točka niža što je visina na kojoj se ona određuje veća. istodobno mjeri i visinu i težinu barometar (grč. pahalica barun (lat.) keltski dijalekt kojim se govori u Bretanji basa vrsta ličkog sira. metron) termometar za mjerenje točke vrenja vode. svirač koji svira bas baskervil tisk. thermos topao. wischen brisati. baros.) puščani prah. barograf baronesa (tal. titula drugog arhonta u staroj Ateni basist (fr. metria) mjerenje zračnog tlaka. American. vještina rukovanja barometrima. baronnie) v. st. "škripavac" basamak (tur. bassiste) pjevač koji pjeva bas. hipsotermometar barotropizam (grč. barometarski minimum najniži zračni tlak. baron. duboki tenor. basson dorski komparativ od bathys dubok) glaz. američki. jedini ne-indoeuropski jezik u zapadnoj Europi. između baruna i viteza baroskop (grč. danas: posebna vrsta barometra (s kamforom. kolovoza 1572. basse-lisse) vrsta vunenih ili svilenih zidnih tepiha s dubokom osnovom .. Član nižeg plemstva. znanstveni. osnova harmonije. beisik ingliš (engl. francuska kapa baskijski jezik jezik Baska. amoni-jakovim kloridom i salitrom koji su preliveni alkoholom) kod kojega se po talogu poznaje hoće li vrijeme biti vedro ili oblačno. baros težina. bariton Basic English čit. ba ble (fr. barunat barut (tur. trgovački) suvremeni umjetni engleski jezik s ograničenim brojem riječi basileus (grč. metron mjera. skopeo) stariji naziv barometra. barometarski maksimum najviši zračni tlak. rodoslovno usamljen baslis (fr. kadifa. kamara soba) posebno izgrađena hermetički zatvorena prostorija u kojoj se tlak zraka može umjetno mijenjati. Barto-lomeja) izvršen u Parizu nad huge-notima bartviš (njem. bassetto) glaz. barsony) vrsta tkanine. dazimetar barotermometar (grč. v. žena koja se pravi učenom. međunarodni. barok barokomora (grč. fr. grč. junak. pribli-živši se gotičkoj umjetnosti XV. tropos okret. Scientific. bassetto) glaz. ovaj stil je potisnuo renesansu i predstavlja njezinu degeneraciju. makros visok. najniže stanje barometra barometrija 163 bassa ottava barometrija (grč. baros. najdublji glas u višeglasnim vokalima i instrumentalnim djelima. upala Bartholinovih žlijezda. barone) plemićka titula. britanski. vrsta slova (naziv prema glasovitom engleskom tiskaru Bas-kervilleu) Baski narod na Pirinejskom poluotoku baskijska kapa (basketka) tamnomo-dra kapa bez štitnika i oboda. vitez barunat (lat. usminskih žlijezda Bartolomejska noć pokolj koji je u katoličkoj Francuskoj u noći na 24. baros.) plava čarapa. pren. velur. najviše stanje barometra. metron) vaga za djecu. baros težina.) stuba. a služi za ispitivanje sposobnosti pilota ili ronilaca da izdržavaju različite promjene u tlaku zraka baromakrometar (grč. grafo) barometar koji sam bilježi promjene u zračnom tlaku. pren. baros. prečaga (na lje-stvama) baset (tal. Commercial. metron) koji se tiče barometrije. mali kontrabas sa tri žice baseto (tal. tal. sprava za mjerenje zračnog tlaka (težine zraka) barometarski (grč. metron. baro. hrabar čovjek. (uoči dana sv. baronessa) barunova kći baronet (eng. "takozvana" spisateljica bas breton čit. barunija barunija (fr. sumpora i drvenog (li-povog ili vrbovog) ugljena bas (tal. smjesa kalijeva nitrata. instrument koji proizvodi bas-tonove bas bleu čit. pravac) bot. kratica od British. Bart brada. najdublji muški glas. barimetrija barometrograf (grč. samt. geotropizam baršun (mađ. baros težina. baros. basso. baro) posjed za koji je vezana barunska titula. pliš bartolinitis med. jak. oprašivati) četka na dugačkom štapu. metron) fiz. basileus) kralj. ba breton (fr. stupanj plemstva između grofa i plemića. tj. International.biseru nepravilna oblika (barrocco). baronet) titula engleskog nasljednog plemstva.

leptirov stil baterija (fr. napraviti utvrđenje (ili prsobran) bastonada (fr. uspijevati bastilja (fr. batardeau) voj. brzoplet govor batavija (lat. pre-voznina. kremen.bason (fr. bastagma breme.) fort. nasip od kamena batarizam (grč. s potpisom osobe koja ne postoji. zamuckivanje. batal) pokvariti. tzv. batelage) opsjenarstvo. utvrđenje. baša) ponašati se kao baša (paša). glas između baritona i basa. mucanje.) dosta! dosta o tome! bastah (grč. polaziti za rukom. bitnica. špenadl bašmalik (tur. šp. zool. odgovara se sa: dostum-sa-golsun! zdrav mi bio ti. batavia) polusvilena tkanina koja se izrađuje na Javi batelaža (fr. smjeti. više istovrsnih topova (4 do 8) s potpunom opremom i priborom koji čine jednu borbenu jedinicu. tisk. batterie) voj. bastonnade) batinanje. biti dovoljno. ba-taillon) voj. vrsta fine i guste pamučne tkanine. odbaciti batalja (tal. tj. dubok bas basso ripieno (tal. bašmaklik) "novac za papuče". mjesta koja treba izvoditi za jednu oktavu dublje basso obbligato 164 batelaža basso obbligato (tal. biti hrabar. zapustiti. glas basa koji vodi melodiju basso ostinato (tal. mješanac (npr. prateći bas basta! (tal. dubok bariton. sagradio Karlo V. kula. bot. teret) sluga.) narednik u turskoj vojsci bašama (tal. fagot bassa ottava (tal. spoje tako da su svi vanjski oblozi s jedne strane i svi unutrašnji oblozi s druge . trećinu ili četvrtinu pješačkog puka. baščavuš) dočasnički Čin u turskoj vojsci baš-čauš (tur. srpnja 1789. kopile. bassetaille) glaz. uto-varivanje i istovarivanje broda Čam baterflaj 165 batrokefalija cima. telećak. borba bataljun (lat. poluležeća fr. utvrditi. bastion (fr. napustiti. bri-stolski mesing bataliti (tur. po strani bašlija (tur. batinanje po tabanima u Turskoj bastonirati (tal. basson) glaz. vozarina baterflaj (engl. battuere tući se. podijeljenih u 4 Čete batar (fr. zanemariti.) mn. bataglia) bitka. st. borbeni mač koji se u borbi držao u jednoj ruci. basso ripieno) glaz. butterfly leptir) plivački stil. v. battarizo mucam) med. razmnožavati (se) križanjem različitih vrsta bastati (tal. također: bareljef bastard (ta. slova između ronda i angleza batardo (fr. sposoban. i koja je razorena 14. brodski promet. prema formaciji. osobito. bastardni prozor prozor s jednakom ili manjom visinom nego širinom bastardirati (tal.) posebice. bastak bastaj (fr. biljka koja je postala spolnim križanjem dviju različitih biljnih vrsta. Bastille poznata pariška tamnica koju je u XrV. ostaviti. prsobran bastionirati (fr. bastardo) bot. usuđivati se.) neka je tvoja glava zdrava! (Česta muslimanska izreka.) glaz. bastardna mjenica lažna mjenica. vuka i psa). radi većeg električnog punjenja. na stranu. stalno ponavljanje jedne teme u basu basso profondo (tal. bastardo) izvanbračno dijete. dio prihoda sultanija koji se sastojao od novčanih kazni za šumske prekršaje bašunsagolsun! (tur. električna baterija više lajdenskih boca koje se. pom. osobito po tabanima baš-čauš (tur. nosač. vrsta starih topova. praviti se važan baška (tur.) glaz. obično s 800 do 1000 vojnika. križanac. boj. voj. konja i magarca. prijevara. brodarina. bastare) dostajati. ranac. privremen zaklon. prijatelju! bat-metal bijeložuta mješavina od 55% bakra i 45% cinka (upotrebljava se za svijećnjake i druge predmete). bašli što ima glavu) pri-badača. bastille) tvrđava. utvrđen zamak s kulama koji služi kao tamnica. izraz sućuti u povodu smrtnog slučaja. ognjilo na starim puškama. fr. mađioničarstvo. okaniti se čega. odred vojske koji predstavlja. glaz. bastonare) batinati.) glaz. batarde) pokrivena laka bečka kočija na oprugama. za vrijeme Luja XVI. basso mare duboko more) jato riba bašiti se (tur. poremetiti. bastion) voj. trg.

prišt ispod jezika. naklapanje batometar (grč. kameni prag batrij (grč. puhački instrument s dubokim tonovima batimetrija (grč. za nagradu Zeus jc njihovu kolibu pretvorio u prekrasan hram. fobos strah) med. galvanska baterija spoj više galvanskih elemenata u istom vodiču radi dobivanja jače struje ili višeg napona (paralelno ili uzastopno spajanje) batibijus (grč. palica. Bavius) ime dvojice loših pjesnika i drskih kritičara koji su pretenciozno kritizirali Horacijeve pjesme. čvrsta naprava za ronjenje koja ne ovisi o matičnom brodu (izumitelj švicarski fizičar August Piccard. glaz. glaz. bathos. bathron stuba. lupiti) u mačevanju: izbiti protivniku mač iz ruke batiskaf (grč. Bav . otuda: loš pjesnik i pakostan kritičar. bavella. nego predstavlja neko neutralno meducarstvo prabića ili protista. battement) udaranje ruku i nogu pri plesanju. Bavius) v. strah od dubine ili visine. klupa. sjedalo) med. kirurška postelja. batiste) vrsta veoma finog i gustog platna batler (engl. batrachos žaba) med. saltomortale napravljen preko konja bauer (njem. zavijanje. prostaštvo u govoru i pisanju batrahij (grč. bathos dubina. dvostruki udar. 1884—1962). basto) štap. bathos visina. bàttere. lupanje srca. bathys. nabran Bav (Iat. bathron postolje. bathys dubok. bava) trg. siperak bavela (tal. Bauch trbuh. pijun bauhcvikn (njem. battitura udarac) kolut na vratima. a Filemona u hrast baušig (njem. obično praćen vrtoglavicom batoliti (grč. prut. dirigentski štapić. skopeo gledam) čamac sa staklenim dnom kroz koje se može gledati pod vodu batist (fr. žena koja je sa svojim mužem Filemonom ugostila Zeusa kad on nigdje drugdje nije mogao naći skloništa. machia borba) "Boj žaba i miševa". prirodnjak Thomas Huxley (1825—1895) i njime nazvao organsku prasluz koje ima u morskim dubinama i koja ne spada ni u životinje ni u biljke. glasoviti starogrčki spjev nepoznatog autora. zwicken štipati) štipanje. butler) peharnik. lupetanje. Bavijus bavarin (tal. ponajviše granitoidnih batologija (grč. geol. battuta) glaz. baton. bathys dubok. lat. batrachos žaba. alka batifon (grč.strane međusobno povezani. ba-tuere udariti. dubina. trema pred javni nastup Baukida mit. bios život) biol. zama-šajni udarac njihala na satu batofobija (grč. metria) v. batrahus Batrahomiomahija (grč. skok pri kojem konj samo malo dodiruje zemlju kopitima. onaj koji živi u dubini. bator hrabar) hrabriti. bathos dubina) niskost. metron) mjerenje dubine. udarac za takt. skafos lađa) ronilačko zvono. battre. jednostanično organsko biće u morskoj dubini batidur (tal. parodija Ilijade batrahus (grč. bavaglino od bava slina. rekordna dubina ronjenja: 11521 m batiskop (grč. u mačevanju: udarac po protivnikovom maču. batimetrija baton (fr. lithos kamen) mn. usp. bathys dubok. ke-fale glava) lubanja koja ima oblik stube batuta 166 bazen batuta {tal. mys miš. lat. battologia) nepotreban govor. tal. pipničar. grčevi u trbuhu. izraz koji je stvorio engl. v. nakon smrti Baukidu je pretvorio u lipu. sprava za namještanje iščašenih udova batriti (mad. batrahij batrica (grč. bodriti. otpaci od svile Bavijus (lat. glavni sluga batman (fr. batuta batos (grč. potpuno kristalizirane najdublje gromade plutonskih stijena. battere) u cirkusu: saltomortale preko konja. u mačevanju: jak udarac duž protivnikovog mača s ciljem da se protivnikov mač izvede iz napadne linije ili da se napravi mjesta za izvođenje udara na protivnika. batrachos žaba) med. bathos dubina. batometrija batirati (fr. bathron) terasa ispred kuće. fone) glaz. Bausch nabor) naboran. pjena) opršnjak. sokoliti batrokefalija (grč. Bauer seljak) u šahu: pješak. metria) sprava za mjerenje morske dubine batometrija (grč. znak za mirovanje batonda (tal.

v. basilike tj. tribo trljam) med. ime po crkv. kraljevski zmaj. Basedouu. i odakle svi putevi vode k raznim jedinicama kako one napreduju.) sajam. dole-rita itd. 1799 —1854. odličan materijal za građevine bazan (tur. osloniti se. usp. basilike) u obliku bazilike. temelj. liječniku K. . liječnički instrument za lomljenje dječje glave u maternici i za izvlačenje djeteta (upotrebljava se kod teških porođaja kad je to jedini izlaz). basilike) zool. glavna crkva bazilikalan (grč. bazilisk (grč. basis. supr. kratica za British broadcasting corporation Čit. eruptivno kamenje s nešto malo bazalta. kod Grka i Rimljana: zgrada za trgovanje 1 pravne poslove koja se sastojala od dviju dvorana na stupovima. prisutnost neke kemijske baze bazen (fr. strana ili površina na kojoj zamišljamo da leži poligon ili poliedar. tribe trljanje) med. Basileus) mn. basin) umjetno izdubljen prostor napunjen vodom bazeologija 167 beach-la-mar bazeologija (grč. kronična bolest koja nastaje kao posljedica bolesti Štitnjače. ubrzan rad srca. koji ju je prvi utvrdio i opisao) bazeitet (grč. geom. određen put na zemlji (npr. basis) mn. proljev. kefalotrib. razvaruša. basaltes. potencije ili logaritma. naziv za razvoj pri kojem se najmlađi novi organ pojavljuje pri dnu stabljike. (nazvana po njem. utemeljiti. zakonik cara Basilijusa Velikog. kipa ili svoda. tvar (supstanca. kefalo-triptor baziotripsija (grč. osnovna linija duga više kilometara koja se. pomoću motki za mjerenje. obojiti crno bazanit (grč. katkad. basis) kem. kem. zasnovati. v. e. osnova stupnja. basis.. augita i magnetita. prema Pliniju riječ afričkog podrijetla) vulkanska stijena sastavljena od plagioglasa. pouzdavati se u. basis) osnova. ponekad bazana ffr. baza Bazedovljeva bolest med. koža na konjičkim hlačama bazanirati (fr. objavljen 887. pojačana probava tvari. basis) osnovati.) bazilika (grč. v. st. tripsis trljanje) med. mat. ovčja ili teleća koža za ukoričenje knjiga. basis. bazeitet baziti (grč. a druge za suce (tribu-nal). znojenje. brzine automobila ili drugog motornog vozila bazalt (lat. vrsta pite s mnogo vrhnja bazni (grč. usp. znaci: povećana štitnjača. ručni reaktivni bacač BBC čit. divna kuća) prvobitno kod starih Grka: dvorana sa sjedištem ar-honta basileusa u Ateni. mjesto ili zemljište s kojeg jedinice neke vojske napreduju. saborna.Bayer svjetski poznata njemačka tvornica lijekova baza (grč. baze. elektropozitivna) koja se spaja s kiselinom i neutralizira je stvarajući sol. Bibisi (engl. basanos probni kamen) tvrd crni kamen od kojega su stari Egipćani izrađivali kipove bazar (perz. basaner) obojiti kožu (janjeću. svojstvo kiselina da se s određenim količinama baznih oksida pretvaraju u soli.) nekad. u Europi: prodavaonica s jeftinom robom baze (grč. spojevi koji s kiselinama oblikuju soli (njihove otopine u vodi pokazuju većinom al-kalnu reakciju). krupne buljave oči. sličan bazilici Bazilike (grč. jedne za publiku. mršavljenje i dr. -vrsta bezopasnog guštera u Južnoj Americi i Aziji. v. oikia kraljevska. mit. ubijao svojim pogledom baziotrib (grč. bazeitet bazilijanac pripadnik katoličkog reda (koji se služi istočnim obredima). bazlamač) slijevka. petalon list) bot. oslanjati se na koga ili što. baziotriptor. geod. basane) obojena janjeća. uljevusa. podloga neke stvari. dužine 3000 m) koji služi za mjerenje brzine leta zrakoplova. osnivati. n. basis. drhtanje prstiju. legendarni kraljevski zmaj koji je. učitelju Baziliju Velikom (4. teleću) za ukoričenje knjiga. počivati bazitet (grč. uvodna stihovna stopa. tip prvih kršćanskih crkava. logia) znanost 0 osobinama tijela. metr. basis) kem. tobože. kern. bazno kamenje bazlamača (tur. voj. odakle dobivaju pojačanja i ostalu pomoć. osnovno naučavanje bazicitet (grč. basis) prid. basis. arhit. točno izmjeri i koja onda služi kao osnova triangulacije. basis) kem. u slučajevima osobito teškog porođaja: lomljenje dječje glave u maternici i vađenje djeteta bazio-tribom baziotriptor (grč. geol. podnožje stupa. bazalni bazuka voj. Britiš brodkasting korporejšn) Britansko radij sko društvo BCG v. ovčju. zatim. baziotrib bazipetalan (grč. akropetalan bazirati (grč. basis) mn. pouzdati se.

) glaz. pričest umirućeg kod katolika beatitudo vestra (lat. cirkus. beatus ile kvi prokul negocijis (lat. ugađati) svidjeti se. tobožnja svetost. izabrati po svome ukusu. Majka Božja. beatificatio) posvećivanje. bedinter bedlam (engl. okružje. kratica za beril be-bop čit. četverouglato "V". nakon Čega dolazi čin kanonizacije. zum Befehl Čit. bedienen poslužiti) sluga. (najstariji red posvećen boguugod-nom radu. staklena sprava za isisavanje krvi.besežiranje bdelometar (grč. sretna. gama-zrake) beč (tal. bedavi) mod. tj. medenjak begenisati (tur. Beaufort Francis (1774—1857). njem. kvart Becquerelove zrake Čit. begute beging (engl. razrješavajući znak kojim se jedna povišena ili snižena nota vraća na prvobitni stupanj Be-mol (tal. onaj koji živi u ludnici (po velikoj londonskoj bolnici Sv. improvizacija u paru i skupini. temno režem) zarezivanje liječničke pijavice (nakon što se nasisala krvi) ispred završetka repa s trbušne strane radi ispraž-njavanja i održanja životinje Be kem. beate memorije (lat. nalog. Bekrelove . pripadnice opatičkog reda koji je osobito bio raširen u XI. bagging) platno za pakiranje . biscia) smuk (vrsta neotrovne zmije) bedel (tur. beatificare) posvetiti. i XIII. čit. pristajati na nešto. tempo umjeren . tvrdo zvučanje s osnovnim tonom b. beatitudo vestra) Vaša Svetosti (oslovljavanje pape) beatizam (lat. obrana bediner (njem.). Bezirk) okrug. fiz. sastavljač meteorološke skale za mjerenje brzine vjetra becirk (lat. njegovanju bolesnih itd. poželjeti. beata) blažena. "kreolski" jezik (engleski temelj). zaštita. bič la mar (engl. supr. voljeti koga.) "sretan onaj koji je daleko od poslova. uvrštenje u red blaženih od strane pape. bdella pijavica. bogomoljke. odobriti. novac uopće beča (tal. boufort. qui procul negotiis. umj. beach-la-mar morska obala) naziv za tzv. proglašenje za sveca. Be-dur (tal.) vrsta džeza karakteristična po čestim disonancama u harmonizaciji. pren. beanus) glupo i neotesano držanje (ili: ponašanje) beata (lat. pren. Marije od Betlehema koja služi kao ludnica) beduina (ar. svete uspomene (pokojnik) beati possidentes (lat. suvremeni društveni ples.) kolač s medom... bedel odgovarajući. Bogorodica. stanovnici pustinje. sirijskim i sjevernoaf-ričkim pustinjama. ženski ogrtač sličan arapskoj nošnji beduini (ar." (Horacijev stih) beaufort v. bogomoljka beata virgo (lat) blažena Djevica. bagan.. suprotno: Be-mol Be-kvadrat glaz. u nekadašnjoj austrijskog vojsci odgovor podređenoga nadređenome kao izjava da će nalog biti izvršen beg-lokum (tur. bibop (engl.) luđak.. cum befel (njem.. Gospa beatae memoriae čit. bdella. žive od stočarstva i pljačke. licemjerje beatus ille. čovjek koji umjesto nekog drugog ide na hodočašće ili u vojsku bedem (tur. sredstvo sporazumijevanja u zapadnom području Tihog oceana beanizam (lat.) blažene. begenmek činiti dobro. beta-zra-ke.. nomadska arapska plemena u arabijskim.) na zapovijed. uvrstiti u red svetaca beatifikacija (lat. engleski admiral. zvučanje s osnovnim tonom b. beati possiden-tes) sretni su oni koji imaju. zamjenjuje liječničku pijavicu bdelotomija (grč. proglasiti svecem. diviti se begine (lat.. Befehl) zapovijed. 4/4 takt. blago onima koji imaju beatificirati (lat. st. bezzo) sitan mletački novac. Be-moll) glaz. razmjeran) zamjenik. one koje se prave sveticama. (po imenu francuskog izumitelja Henrija Becquerela) zajednički naziv za zrake koje izbijaju iz radioaktivnih elemenata (alfa-zrake. električna beatifikacija električni eksperiment koji se sastoji u stvaranju svijetlog svetačkog vijenca (aureole) beatikum (lat. poslužitelj. Be-dur beach-la-mar čit. beaticum) posljednja pomast. pod vlašću svojih šeika i kadi befel (njem. begger) mn. engl. me-tron) med. bedavi) mn. beguine. beatus blažen) pravljenje svecem. beden) vanjski zid oko tvrđave. Šp. zavoljeti.

) građanski rat bellum internecinum (lat. fr. bacon) slanina sa slojevima mesa bekovski (prema engl. uz pomoć konja Pegaza ubio neman Himeru beletrist (fr. beggar) mn. zlo.) rat sviju protiv svih. patnja. bella donna "lijepa žena") bot. lijekovi protiv kašlja bejzbol (engl. bel canto) glaz. sveopći rat. begine begute (eng. estetska i književna kritika belfrid (engl. neprecizan udarac bel-esprit Čit. bella donna) kem. belfry zvonik) gradski zvonik spojen s vijećnicom (u srednjem vijeku i renesansi) belikozan 170 benefakcija belikozan (lat. unuk Sizi-fov. bel-espri (fr. back) šport. nepogoda. larpurlartizam belle humeur čit. metež. vrag belanda (tal. fosilni ostaci izumrlih glavonožaca iz razdooblja jure i krede Belerofont mit. svirač u tamburaškom orkestru na instrumentu dubljega glasa kojemu je zadatak praćenje glavne melodije (obično u tercama ili kvintama) begonija ukrasna biljka velikih mirisnih cvjetova (naziv po imenu Francuza Michaela Begona) beguine (engl. močvarna šljuka bekhend (engl. belchite) vrsta španjolske vune. divovska životinja. belletriste) onaj koji piše beletristiku. backhand) šport. bex. dobra volja bellum civile (lat. bekovski udarac u nogometu: snažan udarac sa svrhom da lopta ode što dalje od vlastitog gola. bun. neman. be-kovski prostor dio nogometnog igrališta (šesnaesterac) koji je prvobitno pripadao samo bekovima (braničima).) lijep duh. slične taftu belemniti (grč. proljeće) cvijet (na voćkama) behemot (hebr). pomoćnica. prvotno. gužva. ona grana literature koja ne služi ni vjerskim. organska baza koja se dobiva od korijena i lišća velebilja. bellicosus) ratoboran. zove se i kazneni prostor budući da se prekršaji u njemu kažnjavaju izuzetno strogo. jad. belles lettres. begine behanizam smjer u babizmu. sin Glaukov. upotrebljava se kao sredstvo za uljepšavanje radi povećanja zjenica belaj (tur. tj. lijevog i desnog) bekasina (fr. lijepa žena. belles-lettres književnost) lijepa književnost. lijepo pjevanje. bécassine) zool. belemnon oružje koje se baca. glazbeni pravac koji teži za što suvremenijom reprodukcijom tona i za virtuoznošću u izvođenju belle époque čit. glavni sastojak atro-pina beladonin (tal. v.) dobro raspoloženje. tj. sredstva. bijeda. be-lum omnijum kontra omnes (lat. hrptom ruke (u tenisu) bekon (engl. bellezza) ljepota. uništenja bellum omnium contra omnes čit.beglajter (njem. bel epok (fr. razdoblje početkom 20. ima pristaša i u Europi i Americi behar (tur. ratnički belkanto (tal. base-ball) šport. (Atropa Belladonna) šumska biljka iz por. nesreća. igrač iz uže obrane u nekim športskim igrama (svaka momčad ima dva beka. igraju dvije momčadi sa po devet igrača na igralištu u obliku romboida čije su strane duge 27 m bek (engl. ljepotica beledin trg. u Bibliji: naziv za vodenog konja behici (grč. usp. feljton. prirodno stanje čovječanstva. bechos kašalj) mn. bahar miris. nazvana po istoimenom gradu beleca (tal. udarac okrenutom rukom. zabavna književnost svake vrste. belandre) pom. napast. sjever-noamerička igra loptom. ni znanstvenim. doba ljepote. med. velebilje. dakle pjesništvo u stihu i prozi. vrsta nordijskih plitkih jedrilica belčite <šp. prije oblikovanja društva (Hobbesova pretpostavka) . šport. pametan i duhovit čovjek beladona (tal. bunika: beladona-ekstrakt sok koji se priprema od svježeg soka lišća ove biljke. back). vrsta istočnoindijske svilene tkanine. begleiten pratiti) glaz.) rat do is-trebljenja. bel imer (fr. zabavni pisac beletristika (fr. beggar) mn. bela) nevolja. v. belanda. muka. vrsta levantskog pamuka slabe kakvoće belelaks trg. ružno vrijeme. fil. strijela) geol.) lijepo razdoblje. stoljeća kad se u umjetnosti razvilo načelo "ljepote radi ljepote". ni praktičnim ciljevima.

Bellona) mit. blagoslov benedictio apostolica čit. dobročinitelj beneficij (a) (lat. božica rata kod Rimljana. njem. sestra i pratiteljica boga Marsa belot (fr. korist. vrag bema (grč. bene meritus) vrlo zaslužan čovjek benevole lector čit. praveći znak križa. dio Vatikana u kojem se nalazi glasoviti Apolonov kip belvi (fr. nazvana po gradu Benaresu bendi (engl. beneficiatus) v. benedictio) u Kat. st. lijepo bene valete! (lat.) apostolski blagoslov koji papa.in. muslin s višebojnim prugama bengal stripe čit. katolički red sv. banjo) gitari sličan sjever-noamerički crnački glaz.belmontin kem. Belt) tjesnac beluga (rus. sklonost benevolentan (lat. bandy) šport. u Monte Casinu benefakcija (lat. vrsta tenisa i hokeja na ledu. upotrebljava se osobito za pravljenje svijeća belomantija (grč. moruna. dobrotvor beneficijar (lat. osnovan u VI. također: đak koji prima novčanu potporu. Be-nedikta (480—543). Nizozemske i Luksemburga benemerit (lat.) trg. božanstvo starih Filistejaca. štap za hokej Bendis tračka božica Mjeseca bendžo (engl. povlastica. benevolentia) blagonaklonost. žena Marsova Belona (lat. bema uzvišenje) starogrčka govornička tribina bematin-svijeće mn. beneficijar. dobrotvorstvo.) zool. belotte) vrsta kartaške igre belt (skand. Bengal) područje ujužnoj Aziji oko delte rijeke Gangesa i Brah-maputre te uz Bengalski zaljev bengal (engl. Čist parafin koji se dobiva ođ petroleja. npr. odan. beneficium) dobit. benedikcija apostolika (lat. Benares) istočnoindijska srebrena tkanina. bene) dobro. zarada. kao kamen tvrda masa koja se u veličini kokošjeg jajeta ponekad nalazi u bubrezima velikih jesetri-moruna. blagoslivljati benedicite (lat. beneficencija benefaktor 171 berberin benefaktor (lat. Be-nediktinr^) vrsta finog likera (nazvana po tome što su ga najprije počeli pripremati redovnici jednog benediktinskog samostana u Francuskoj) benediktinci mn. prednost. belvedere Belzebub (hebr. brokat. kod Židova i u Novom zavjetu: sotona. dobrotvorna predstava beneficijalni (lat. daje triput godišnje cijelom katoličkom svijetu benedikcija (lat. beneficiarius) onaj koji prima prihod od nekog beneficija. benevolan Bengal (engl. blagoslivljanje. ben sin) kod semitskih osobnih imena stavlja se uz očevo ime. bengal strajp (engl. benedictin. npr. benevole lektor (lat. stipendist Beneluks gospodarstveni i politički savez Belgije. muslin s višebojnim prugama . Salomon ben David = Salomon.) blagonakloni čitatelju! benevolencija (lat. benefactor) dobrotvor. beneficij at beneficijat (lat. beluga kavijar najukusnija vrsta kavijara belvédère (tal. od neke dobrotvorne predstave. beneđicere) blagoslo. bengal) polusvilena tkanina. beneficialis) koji pripada crkvenim prihodima ili se tiče crkvenih prihoda beneficijant (lat. Baal-Sebub) mit. benefi. prihod. riba jesetra. samostanima. Davidov sin benares (ind. benefactio) dobročin-si o. svijeće izrađene od mješavine parafina i stearina ben (hebr. tornjić na kući. osobitu ulogu danas ima u džez glazbi bene (lat. naklonjenost. naklonjen. primatelj crkvenog prihoda. bellevue) v. instrument sa 5 do 7 žica. benevolens) blagonaklon. bellum rat) rimska božica rata. belos strijela. belvédère lijep vidik) vidikovac.) živjeli! benedicirati (lat.' viti. man-teia) gatanje (ili: proricanje) iz strijela (na Istoku) Belona (lat. crkvi: blagoslov blagoslivljanje benediktinac (fr.is) dobročinitelj. nečastivi. benedicite) molitva prije obreda u kat. ljetnikovcu ili kakvom uzvišenom mjestu odakle je lijep pogled (belvi).

benjui) kem. iz III. heksagonalni mineral. Australiji i Indiji. birichino) mangup.02. mila od glagola mal = obrezati pokožicu penisa) berkan (tal. proricanje budućnosti iz čarobnog zrcala (napravljenog od berila) berit mila (hebr. bangla. bardevam) moćan. služi za turiste. be-garmudi) carska kruška. do-brodušnost. bungalow) indijska kuća jednokatnica od lakog materijala (bambusove trske ili dasaka). tj. bervllos. v. Berdan) puška ostra-guša. zavjet obrezivanja. ferein nositi. postojan. vrsta plemenitih krušaka koje su iz Turske prenesene u Italiju Bergen-Belsen nacistički koncentracijski logor. gaj. važan za proizvodnju anilina benjoar (fr. Bengal) mn. snažan bere (fr. bezo-pasnost. zavjet. s krovom od slame ili crijepa. glupo. otapa se u alkoholu. vrije na 80 °C. zidni tepisi izrađeni u talijanskoj pokrajini Bergamo bergamota (tal. bergamotto. koja je svoju kosu žrtvovala kako bi zahvalila bogovima što joj se muž vratio iz rata) bergami (tal. elektrogimna-stika bergsonizam idealistička filozofija francuskog filozofa Henrija Bergsona (1859—1941) beriberi (ind. pismo kojim se davala egzekvatura europskim diplomatskim predstavnicima u Turskoj berberin (lat. kada za kupanje Beoćani (grč.) lug.e. bervllos) min. lat. med. beryllos) gatanje. žutim. otapa se u alkoholu. bijela kovina koja ulazi u sastav berila berilistika (grč. žitka bezbojna tekućina. ar. životinje i biljke koje žive na morskom dnu Benvenuto (tal. stoljeća pr. glupani beotski (grč. mal) židovski crkveno-vjerski obred: uvođenje u zavjet praoca Abrahama. gori polagano crvenim. znak Be. bergamo) mn. paragraf. javlja se kao posljedica pre-hranjivanja samo kuhanom rižom koja u sebi nema B vitamina. ili zelenka-stoplave (akvamarin) berilij (grč. darežljivost. element. nazvana po pronalazaču. dobiva se iz petroleja. neplodno zemljište. vragolan. propis. služi kao pogonsko gorivo benzol (šp. n. mutnozelene boje. ugodna mirisa.) carsko pismo ili povelja kojom se nekom daju posebne povlastice. uzvisina bentonit vrsta svijetle i sitnozrnate gline koja u vodi snažno bubri i pri tom povećava svoj volumen. plemeniti beril je ili divne tamno-zelene boje (smaragd). Boiotos) stanovnici starogrčke pokrajine Beotije koji su smatrani tromim i glupim ljudima. baracane) tkanina od kozje dlake . lako zapaljiva smjesa tekućih ugljikovodika. glavni joj je znak: potpuno rasulo u funkcioniranju živčanog sustava koje se javlja u kočenju donjih dijelova tijela i slabljenju srca. nike pobjeda) "koja donosi pobjedu". Boiotos) pril. fakin. prolaznost bolesti bent (tur. engleske trupe u Indiji sastavljene od urođenika bengalo (beng. Berenikina kosa ime zviježđa (po ženi egipatskog kralja Ptolomeja III. beret) plitka i okrugla francuska kapa berekin (tal. benjoin) kem. Africi. berberis) bot. otuda: nespretnjakovići. bengalska vatra poznata vatrometna smjesa salitre i sumpora. obješenjak Berenika (grč. berberis) žuta boja koja se dobiva iz korijena biljke žutike berberis 172 berlingoca berberis (lat. iz Beotije. benjui. pašnjak. carsko pismo kojim se netko postavlja na neki položaj. obrezivanje (berit. močvarno tlo berat (ar. tromo beraha (hebr. beavitaminoza beril (grč. berit. neproziran. upotrebljava se kao emulgator i stabilizator u emulzijama bentos (grč. zelenim ili bijelim plamenom benignitet (lat. benignitas) dobrota. = beri skorbut. beracha) židovska molitva zahvalnica berak (mađ. poznat i po tome što je tamo umrla i Ana Frank — Nizozemka koja je ostavila svoj potresni Dnevnik bergonizacija med. baignoire) kupalište. tur. beryllium) kem.bengali (engl. nasip. žutika berdanka (engl. lovce itd. nespretno.) "dobrodošli" benzin (šp. mila. engl. berberis vulgaris. atomske težine 9. vrlo raširena krvna bolest u sjev.) berdivan (tur. Amerikancu Berdanu (tl893. fr. savez. benthos dubina) biol. bend) brana. redni broj 4. gori sjajnim plamenom. beri) med. pravilo.

zastava kojom se mornari pozivaju da se vrate s kopna na brod. nečovječan bestijalnost (lat. izvježban za nošenje tereta i spašavanje putnika nastradalih u snježnim vijavicama bernardinci mn. antropologu Alfonzu Bertillonu. kad pobjesne. bestialis) zvjerski. baisse) 1. pren. bernesco) v. nazvana po istoimenom departmanu na Dordogni Bes staroegipatsko božanstvo glazbe. vezan uz ime engleskog biskupa Berkeleya (1685—1753). bernesco) ćudljiv. puteljak. časna riječ. Bernarda (red je osnovan 1098. crvene i bijele. v. uspavanka bert-brodovi (niz. kitajske i napolitanske rase berlengo (fr. padanje cijena i tečajeva državnim dionicama i drugim vrijednosnim papirima. subjektivno-idealistički smjer. trg. ruska pomorska mjera od 10 puda = 400 ruskih funti = 163. zvjerska priroda. berme) 2.805 kg berkšir (engl. Bessemerov Čelik bestijalan (lat. bijesni. u Francuskoj) berneskan (tal. bijela braća. bernije-skan bernijeskan (tal. polumitski likovi u Norveškoj i na Islandu. laka kočija sa dva sjedala.) pom. ber-serkr) mit. radosti i bračne sloge besa (arap. "oni koji se pojavljuju u koži medvjeda". berkshire) po engl. tamnomodra boja (pariško plavo) berlingoca (tal. berne) pom. zategnuta deka kojom se netko baca uvis (stara francuska igra) bernardinac (njem. kostrijeti ili devine dlake. gradu Berkshireu nazvana rasa crnih svinja. služi za presvlačenje pokućstva berkeleizam fil. ljudi koji. kod Albanaca: čvrsto obećanje. strahoviti junak i njegovih dvanaest sinova koji su išli u boj bez oklopa. nastala križanjem sijamske. pripadnici kat. grub. surov. berceuse) glaz. beurt) mn. izvor filozofije Macha i Avenariusa berkovec (rus. bez prednjeg sjedala. stazica. 1853 —1914) berzerkeri (nord.berkan (tal. bertillonage) u krimi-nalistici: utvrđivanje istovjetnosti (identifikacija) neke osobe putem antropometrijske metode (naziv po fr. berlinska kočija berlinerblau (njem.) 2. . osnovano 1836. barracano) gusta i teška tkanina od vune. Berni. besprizornyi) zapušteno i nenadzirano dijete Bessemerov aparat naprava za proizvodnju čelika i bakra Bessemerov čelik čelik koji se dobiva oksidacijom sirovog željeza. dobiju snagu dvanaestorice ljudi. bersaglieri) mn. knjiga s pričama iz životinjskog svijeta bestijarijus (lat. karakteristika mu je suprotstavljanje materijalizmu i tvrdnja da su stvari i pojave samo skup osjeta i da postoje samo u apercepciji subjekta. v. bestiarium) knjiga sa slikama životinja. berlingare. duge dlake.) berlinsko modrilo. zvjerstvo. samo u medvjeđoj koži i u borbi se odlikovali divljim bijesom. firma berna (fr. plahoviti ljudi i ratnici beržerak (fr. bestia) životinjstvo. nekome dati besu dati nekome čvrsto obećanje da mu se neće dogoditi nikakvo zlo od onoga koji je dao besu besa (fr. kao i robi koja kotira na burzi besežiranje cijepljenje preparatom BCG (čit. bestiarius) borac sa zvijerima u areni (kod starih Rimljana) . berline) vrsta lake kočije s četiri sjedala. divlji. reda sv. vojsci. životinjski. strijelci (vrsta pješaštva u tal. nastran (po načinu pisanja tal. naslon za ruke kod gađanja (u streljačkom rovu) berma 1. nazvan po švedskom kemičaru Henryju Bes-semeru (1813—1898) Bessemerova metoda postupak pri pročišćavanju sirovog željeza pomoću toplog zraka. pjesnika Bernija koji je preradio Boi-ardov ep "Zaljubljeni Rolando") bersaljeri (tal. Bergerac) vrsta finog francuskog vina. Bernhardiner) rasa pasa između doge i ovčarskog psa.) berseza (fr. brelengo berlina (fr. nizozemski poštansko-trgovački brodovi koji redovito prometuju na određenim linijama i imaju povlasticu za prijevoz putnika i robe bertijonaža (fr. berlingot) polu-berlina. nečovječ-nost bestijarij (lat. berlingozza) talijanski narodni ples berma 173 bestseler berma (fr. be-se-že) kao zaštita protiv tuberkuloze (BCG je kratica od bacil C alm ette-Gu erin) besprizorni (rus.

au besoin čit. pancaratra Bi kem. bettola) gostionica. upotrebljavaju ga slastičari za bojenje kolača bezistan (perz. kao dodacima bešČatal (tur. osobito crno. osobito u Carigradu. tri-bunal koji sačinjavaju rabini radi vjerskih i obrednih pitanja Betlehem (hebr. bezemschoon) trg. potpuna smirenost bezac (njem. farm. basistan) u Turskoj: trg. angularis kutni) dvo-kutni bianualan (lat. beton) smjesa od šljunka i cementa koja se. o bezoan (fr. osobito kod nepreradenog šećera bezeta (fr. upućivanje mjenice na treću osobu (ako bi trasant odbio primanje) bezoar (fr. osobito dvopek bešlag (njem. prirodne boje. bisogno) potreba. Wäsche rublje) posteljina. potrebitost. najbolje književno djelo bešamel 174 bi bešamel (fr. kletva. bis. žlica. siromaštvo. biandrija 175 bibliolatrija biandrija (lat. pomiješano s vodom (u Dalmaciji) bevut (tur. krčma. biannuel) koji izlazi dvaput godišnje. kad bude nužno. beige) pr. bi-andrija. vilica. osobito knjiga koja se najviše traži. basistan) v. željezni dijelovi kotača. bihud) zanos. odbitak na ime onoga što ostaje u sanducima ili bačvama pri ispražnja-vanju. bechamelle) gust umak od mlijeka ili vrhnja s jajima i brašnom te mesom. nesvjestica. časopis . grč. nalaziti prođu) dobro prodavana roba. andros muž) zakonom zabranjeni brak jedne žene sa dva muža u isto vrijeme biangularan (lat. rodno mjesto Isusa Krista. usp. kao uspomena na onu u kojoj se rodio Krist beton (lat. tal. bitumen asfalt. protuotrovi bež (fr. fr. stvrdne kao kamen. pokrivena tržnica. beta) ime drugog slova grčkog alfabeta (ß = naše "b"). best najbolji. bi-. kola i si beštek (njem. bi-.) vino. baiser) poljubac. beteg bolestan) bolest beth-din (hebr. nakon što se ovlaži. betlehem štalica od papira. alfa-zrake. annus godina. bezisten bezisten (perz. Besatzung) osoblje. kvake i si. kreću se velikom brzinom (oko 298000 km/s). nesvijest. Betlehem "Kuća kruhova") izraelski gradić. opšav bezacung (njem.) trg. nečovjek. kuh. vrsta protuotrova sastavljena od konkrecija iz želuca raznih sisavaca bezoardici (lat. bedesten. trgovati. besoin. fr. ribom i si. neobojen. bis) predmetak u složenicama koji kazuje da se značenje drugog dijela složenice dvaput javlja. materijalne zrake koje nose negativne električne naboje i skreću pod utjecajem magneta. čatal rašlje) peterostruko. npr. podaničko cjelivanje ruke gospodaru u znak poniznosti ili kao dvorski ceremonijal bezoan (fr. tržnica. beta-zrake fiz. tj. Bett krevet.) židovska sudnica. gama-zrake) beteg (mad. beščatalm raketa koja se rasprskava u pet smjerova beškot kruh. dio trga pod krovom. beštija (lat. bezoard. krevetnina bevanda (tal. armirani beton beton u koji se dodaje željezo (radi pojačavanja) bettola v. im. adres o bezoan (fr. nužda. bezette) crvena šminka. npr. vrsta kolača punjenih pjenom od jaja i šećera bezemšon (niz. seli prodavati. kratica za bizmut bi. životinja. bilupa itd. grdnja beta (grč. vazalsko.bestseler (engl. posada beze (fr. Besteck) pribor za jelo: nož. tanjuri i ubrus beštija. badzahr) farm. Besatz) porub. fino tanko platno. betula betula (tal. birtija betveš (njem. beš pet. žućkastosmeđa boja. tkanina za odijelo prirodne boje bhagavata (ind. jako obojeno kotenilom. bestia) zvijer. bezoardica) mn. rukoljub. perz. aner.). ad-resse au besoin čit. opojnost.(lat. na mjenicama: adresa po potrebi. bezistan bezmen (fr.) u slučaju potrebe. Beschlag) kovne stvari (brave.) v. bestemmia) psovka. baisemain) cjelivanje ruke. čovjek-zvijer beštima (tal. oskudica.

umjetnost i si. geol. biblion. bibliologia) znanost o knjizi i knjižarstvu uopće. biblion. kronološka ili sistematska. ushićenje) bolesna strast za skupljanjem knjiga iz sasvim osobitih razloga. npr. bibere greko more (lat. grafo pišem) poznavatelj knjiga.) Biblija siromašnih. sklonost piću bibere (lat. biblion. biblion. mania oduševljenje. autos sam. knjiga. bibere ad nume-rum (lat. razboj (naziv po pronalazaču) biarhija (lat. prodavač knjiga . bibliomanija (grč. bez obzira na predaju biblicitet (grč. mainesthai oduševljavati se) onaj koji strasno skuplja knjige iz nekih sasvim osobitih razloga. biblion) neodstupanje od Sv. tehničke opreme. osobito Sveto pismo. bibacitas) željaza pićem.biarda stroj za tkanje. bi-. biblion. grafo pišem) poznavanje knjiga. knjigoljublje bibliomantija (grč. pravljenje (ili: izrada) knjiga bibliopol (grč. onaj koji se razumije u knjige bibliognozija (grč. strast za pićem. bibliofilos ljubitelj knjiga) onaj koji strasno skuplja knjige radi njihove stvarne. lithos kamen) mn. biblia knjižice. bitne vrijednosti za znanost ili temu koja skupljača interesira. biblijska arheologija znanost koja ispituje način uređenja i života. latreio služim) čovjek koji voli i cijeni knjige. istodobno vladanje dvojice vladara u jednoj zemlji. ona može biti abecedna. omnibus svima) putujući autobus s knjigama za posudbu bibliofil (grč. ili cjelokupne književnosti nekog naroda. biblion. muški šešir s uskim obodom Biblia pauperum (lat. pomoćna znanost koja se bavi što potpunijim skupljanjem i opisivanjem tiskanih djela ili nekog znanstvenog područja. biblion) smjer u evan-geličkoj teologiji koji Bibliju shvaća kao po sebi iedinstven otkriveni sustav miili ili života Biblija (grč. okamine lišća.) ženski šešir s malim štitom. grč. spisateljstvo. manteia proricanje) proricanje iz mjesta na koja najprije padne pogled kad se knjiga. znanost o Svetom pismu. suprotno: biblioman bibliofilija (grč. articulus zglob) koji ima dva zgloba. radi originalnosti tiska. diarhija biartikuliran (lat. biblion. biblion. biblion) kao prefiks označava vezu s knjigom bibliobus (grč. biblion knjiga.) piti.jaČko "ošto-vanje Svetog pisma. poieo činim) vještina sastavljanja (ili: pisanja) knjiga.ijižica. biblion. razumijevanje u knjige bibliograf (grč. njihove sudbine itd.(od grč.) piti po grčkom običaju (tj. a rjeđe donosi i kritičke napomene bibliolater (grč. lat. gnosis poznavanje) poznavanje knjiga. običaje. starosti.) ispiti uz zdravicu određen broj čaša bibi (fr. pisma (u propovijedima) biblicizam (grč. gnostes poznavatelj) poznavatelj knjiga. bi. dvozgloban biatlon (lat. čovjek koji pretjerano poštuie Sv. bibliopoles) knjižar. onaj koji se drži samo Biblije. biblion k. bibere graeco more čit. nasumce otvori bibliopeja (grč. knjiga. pismo bibliolatrija (grč. skijaška disciplina s dvostrukom um-ješnošću: skijaško trčanje na 20 km i gađanje puškom u četiri mete bibacitet (lat. filia ljubav) ljubav prema knjigama radi njihove stvarne vrijednosti bibliognost (grč. athlon borba) šport. biblion. rasprava o raznim izdanjima Biblije biblioman (grč. rukopisi koje je Vezuv (vulkan) zatrpao u Herkulaneju i Pompejima te su zato dobili mineralan izgled bibliologija (grč. biblion knjižica. otisci lišća na kamenu. bis. grč. kad se u Čije zdravlje pije onoliko čaša koliko njegovo ime sadrži slova ili koliko mu se još želi godina života). biblista) poznavatelj Biblije. srednjovjekovno izdanje Biblije sa slikama i crtežima za vjersku pouku nepismenih biblicist (lat. objašnjavač Biblije. obično se sastoji u jednostavnom ispisivanju naslova djela. slijepo vjerovanje u sve što je napisano ili tiskano biblioliti 176 bife biblioliti (grč. pisac (ih: sastavljač) popisa knjiga jedne struke bibliografija (grč. poznavanje Svetog pisma (Biblije). arche vlada) dvo-vlašće. knjige) Sveto pismo. rijetkosti. knjige koje čine Stari (na hebrejskom) i Novi zavjet (na grčkom). onih naroda koji se spominju u Bibliji biblio. biblior _reia služba) pretjerano i zanesei.

canere pjevati) glaz. dvorodan. gamos brak) žena koja ima dva muža bigarirati (fr. licemjer . tal.bibliotaf (grč. bibliotheke. onaj koji svoje knjige nerado posuđuje biblioteka (grč. posuda od pet litara biduum (lat. rok od dva dana. Biedermeier pošte-njačina. naziv za malograđanski jednostavni stil (posebice za pokućstvo) koji je nastao u Srednjoj Europi početkom 19. folium list) bot. stol s hladnim jelima i pićima (npr. dvoglavi mišić nadlaktice bicikl (engl. nomia) znanost o uređenju biblioteka i upravljanju bibliotekama biblioterapija (grč. sa dva cvijeta. dvoženac bigamistica (lat. onaj koji se pravi daje strogo religiozan. bo-gomoljac. bifurcatio) račvanje. flos. bivariare) šarati. cyclus krug) vozilo sa dva kotača koje se pokreće nogama biciklist (eng.) vrijeme od dva dana. biblion) biblijska riječ. bidon mijeh) kanta. biceps) koji ima dvije glave. bicchiere) čaša bide (fr. biennis) dvogodišnji bienalije (lat. na nekoj zabavi) bifedžija 177 Bikfordova vrpca bifedžija (fr. genus rod. dvogodišnje biljke bienij (lat. lat. biblijski izraz bicefalan (lat. bikefalan biceps (lat. bis. buffet. bis. bis. biformitas) dvoobličnost biftek (engl. beef-tea) vrlo jaka juha od usitnjene govedine bifurkacija (lat. prilagodba svrsi bidon (fr. bidetto) posuda za pranje intimnih dijelova tijela. biglizo) slavujevo pjevanje (pjevati izvijajući melodiju) bigot (fr. biblion. filum nit. dvozube vile bidermajer (njem. konac) dvo-nitan. lat. stupanje u nov brak prije nego što je stari poništen. grč. dijeljenje na dva kraka. st. mirni oblici. kompozicija za dva glasa bićerin (tal. biennium) razdoblje od dvije godine bife (fr. biblion knjiga. grč. biglao. bifer) bot. floris cvijet) bot. koji ima dva spola. bigarrer. hermafroditski biglisati (grč.) u roku od dva dana bienalan (lat. biblion) stručno poznavanje Svetog pisma. tj. kefale glava) v. anat. tj. koji ima dva cvijeta bifluencija (lat. popravci uveza. intra biduum (lat. bis. dvorišni biforman (lat. bi-. bifluere) račvanje rijeke bifoličan (lat.-fr.) onaj koji slijepo vjeruje. dezinfekcija i si. buffetto) prodavaonica jela i točionica pića. dvoobličan biformitet (lat. tafos grob) "sa-hranjivač knjiga". bige-ner) dvospolan. npr. dvožen-stvo bigamist (lat. bicyclist) vozač bicikla bicinij (lat. bicycle. bibliotheke. išarati. bibliotheke zbirka knjiga) knjižnica. bi-dens) dvozubac. bibliotheke) knjižničar bibliotekografija (grč. popravljanje oštećenih listova. znanost o Svetom pismu biblizam (grč. therapeia liječenje) "liječenje knjiga". grananje ili cijepanje na dvoje. grč. bidet. gamos brak) čovjek koji ima dvije žene. tal. goveđi odrezak debljine 4 cm napola pečen na jakoj vatri bifti (engl. rijeke Big Ben (engl. bot. koji dvaput godišnje nosi plod ili cvjeta bifilaran (lat. bi-. zalogajni-ca. karakteristike: jednostavnost. buffet) vlasnik bifea biferan (lat. bicinium. grč. ploška. prostodušni naivac) umj. ukrasiti šarama bigeneričan (lat. bis. bis.) veliko zvono na zgradi Parlamenta u Londonu bigamija (lat. beefsteak) kuh. bi-. znanost o uređenju biblioteka bibliotekonomija (grč. kada u kojoj se kupa sjedeći bidens (lat. dva lica (nadimak rimskog boga Ja-nusa). koji visi o dvjema nitima (u elektrotehnici) bifloran (lat. limenka. bis. gamos brak) dvo-braČnost. biblistika (grč. biformis) s dva oblika. ormar u kojem se drži piće. zbirka knjiga bibliotekar (grč. grafo opisujem) opisivanje biblioteka.. biennis) mn.

srebrni novac bez propisne količine srebra bijonaža (fr. bicarbonas) kern. grč. bogo-moljstvo. chroma boja) dvobojan. razvijati mišiće . četvrti stupanj (četvrta potencija) neke veličine. autografa i si. camera) dvodomni sustav u uređenju države bikarbonat (lat. fotografija.bigotan (fr. smjer u američkoj psihologiji koji zanemaruje neka unutrašnja (psihička) stanja ili procese. po tom naučavanju ponašanje živih bića ne može se objašnjavati duševnim činjenicama. licemjerje. tisk. vjerski zatucan. latus strana. karbonat sa dva ekvivalenta ugljične kiseline prema jednom baznom. bi-. saldo bilancirati (lat. s dva roga bikromatičan (lat. udubljen s obiju strana npr. usporedba prihoda i rashoda na kraju jednog računa. dvobojan. bis.) uzalud. Bücherschrank) ormar za knjige biheviorizam (engl. bigot) koji pretjeruje u po-božnosti. licemjerje bigotirati (fr. bilancio. bogomoljstvo biheršrank (njem. bis. bi-concavus) opt. bi-. bigotisme) tobožnja svetost. billonneur) podmetač nepropisnog ili lažnog novca bijonirati (fr. bilanx) trg. završni račun o prihodima i gubicima koji se izvodi s vremena na vrijeme. izvesti završni račun. billonner) podmetati nepropisan ili lažan novac bikamerizam (lat. dvousneni suglasnik (b. tal. bikvadratne jednadžbe jednadžbe četvrtog stupnja. v. pod orlean biku (sanskr.). izvesti zaključak o završenom poslu bilardirati (fr. dvorog. za konja: izbacivati prednje noge bilateralan (lat. izvršiti usporedbu prihoda i rashoda u trg. labium usna) gram. npr. knjigama. ispupčen s obiju strana. pretvarati se bigotizam (fr. apparatus oprema) uređaj za prijenos slika (crteža. vladanje) psih. iz perz. bicolor) bot. behaviour ponašanje. sitni tiskarski poslovi (karte. billarder) u biljaru: jednim udarcem takom loptu dvaput dodirnuti. billon) slitina od srebra i bakra (sa znatno više bakra) od koje je prije pravljen sitan novac. jednim udarcem udariti dvije lopte. bigoterie) vjerska zatucanost. krajnji ishod nečega. lat. bi-lanx s dvije zdjelice) trg. bilateralni kon-trakt ugovor koji obvezuje obje ugovorne strane bilboquet čit. vrpca koja polako gori. kefale glava) dvoglav. usmjeren na suprotne strane. drveni prutić kojim se stavlja zlato pri pozlaćivanju bild (njem. grč. bikonveksna leća bikonjugiran (lat. krivotvorenje novca. bi-quadratus) mat.) preko telegrafa bildati (njem. bezrazložno bijon (fr. u dvije boje bikonkavan (ni. licemjeran bigoterija (fr. bhikku) budistički redovnik prosjak bikvadrat (lat. bikroma-tični harmonij sprava za postizanje Četvrtine tonova kod glasovirskog rasporeda tipki biksin (lat. bigot) praviti se svecem. bakreni novac s nešto srebra. bicefalan Bikfordova vrpca stijenj. nego promatra samo ponašanje životinja i ljudi. Bild slika. m) bilanca (fr. bilden) šatr. npr. bi-convexus) opt. a upotrebljava se za izazivanje eksplozije dinamitnih i piroksilinovih naboja bikoloran 178 bilijun bikoloran (lat. zaključiti neki posao. saldiranje. pretjerana pobožnost. bis. bilan. nego se zasniva na određenoj zakonskoj vezi situacije i reakcije bihude (tur. bila-teralis) dvostran. p. lat. obostran. 1 bikarbonat sode bikefalan (lat. bi-conjugatus) dvostruko sparen bikornan (lat. pren. suglasnik koji se izgovara s obje usne. bilboke (fr. bi-cornis) zool. bilboquet) igra u kojoj se lopta hvata na štap. bikvadrat-ni korijen četvrti korijen neke veličine bilabijal (lat. vježbati. od dviju boja. obično krajem svakog mjeseca i svake godine. billonnage) nedopuštena trgovina novcem male vrijednosti. fitilj. posjetnice i si. bikonkavna leća bikonveksan (lat. bixa) kem. podmetanje lažnog novca bijoner (fr. gimnasticirati.

prodavač karata (željezničkih itd. žuč. pren. o stanju na bojišnici. billard) društvena igra štapom i kuglama od bjelokosti na četvero-uglatom stolu presvučenom zelenim suknom biljariti (fr. billet) prodavanje ulaznica. o sjednici ministarskog vijeća. bijes biliskopija (lat. u Francuskoj: sitan bakreni novac bilonga (šp. prepreden bilingvitet (lat. lux svjetlo) svjetlosna reklama proizvedene fluorescentnim cijevima. bili. pren.000) bilin 179 binaran bilin (lat. bi.) priznanica ili mjenica koja se isplaćuje donositelju. logos riječ. ulvus smeđežut) kem. bimensis) razdoblje od dva mjeseca. mjenica bilogija (grč. billet de banque Čit.000). bimestris) dvomjesečni bimetalizam (lat. izborni listić. nepotpuni bimetalizam onaj kod kojega i zlatni i srebrni novac vrijedi kao kupovno i platežno sredstvo. prodavaonica ulaznica. služben dnevni izvještaj (npr. sa dva člana. billet) blagajna. billion) u Njemačkoj: milijun milijuna (1.). bilge) pom.000. podnosi kralju. crvena supstancija u žuči bilis (lat. billet a ordre čit. crvenožuta supstancija u žuči bilijarda (fr. bilis. željezničke karte i dr. lat. donji dio lađe bilet (fr. govor) dva književna djela istoga pisca koja predstavljaju jednu cjelinu bilon (fr. pren. skopein gledati) pregled žuči biliverdin (lat. metal-lum) dvojni novčani sustav neke zemlje po kojem zlato i srebro imaju stalnu i određenu vrijednost u međusobnom odnosu i oboje služe kao podloga papirnom novcu.bilder (njem. kristalno staklo biman (lat. billiarde) tisuću bilijuna bilijun (fr. ballur kristal. dvočlan bimenzan (lat.000. bilis žuč. pren. bije a porter (fr.000. glavni sastojak žuči bilingvičan (lat. fr. koji govori dva jezika. bilinguis. vert zelen) kem. preprede-nost. bis. dvoličnost biliozan (lat. dobro se vidi i danju i noću bilupa (lat. povećalo (lupa) s dvije leće biljar (fr. cedulja. žutozelen. novčanica biletirati (fr. billet) trg.) vrsta argentinskog pučkog tanga bilten (fr. berillos beril) gorski kristal. billeter) stavljati na robu ceduljice s cijenom. fr. bulletin.) vlastita mjenica. bimestar bimestar (lat. grč. lingua jezik) dvojezičan. s tim što zlato vrijedi kao osnova i što se može neograničeno kovati. billiaire) koji se tiče žuči. dvoličan. kratak. bulla) prijedlog. bimestre. manus. biliosus. ljutnja. zelena tvar žuči bili (engl. cedulja. žučno žutilo.) med. koji se. naprasit. žučno crvenilo. zakonski prijedlog (u Engleskoj). bervllus. billon) manje vrijedno zlato i srebro. tek pošto bude triput pročitan i primljen u oba doma. željezničkih karata. snažan čovjek. također: pisamce. billard) igrati biljar biljetar (fr. dok je kovanje srebrnog . mrzovoljan bilirubin (lat. bi. pren. fr.) biljetarnica (fr.000. milijarda (1.) banknota. o aktualnim političkim pregovorima i si. tempus) v. mjenica koja se isplaćuje samo izdavatelju. u Francuskoj: tisuću milijuna. tal. potvrda. bilieran (lat. grč. sc.000. uporaba dvaju jezika u govoru. biletura (fr. fr. snob bildž (engl. prijetvoran. lingua jezik) dvojezičnost. prodavati ulaznice. slitine s više primjesa nego čiste kovine. bis dvaput. prijetvornost. bis. fizički razvijen. bimenzis bimestran (lat. bis. razdražljiv. bimembris) koji ima dva uda. billetier) kaz. žučno zelenilo. bimanus) đvo-ruk bimembričan (lat. pun žuči. lat. bilis. željezničkih karata itd. žučni bilifulvin (lat. loupe) opt. ravno dno u sredini lađe. bilis. bilis žuč. billa. o zdravstvenom stanju. žustar. bille. bije a ordr (fr. bilis) žučan. bilis) kem. prijek. listak. prodavač ulaznica za predstave. priznanica. rubinus) kem. ulaznice biljur (ar. billet au porteur čit. bullettino) dnevno priopćenje. bije a bank (fr. bimensis) dvomjesečni bimenzis (lat. mjesto gdje se prodaju karte. srdžba. priznanica biluks (lat. umišljeni gizdavac. dvomjesečje. bilden) čovjek koji posebnim vježbama razvija svoje mišiće.

ta fai-nomena pojave. koinos) znanost koja se bavi proučavanjem bioceno-za. biogenetski zakon zakon po kojem je "ontogeneza ili razvoj bića kratko i brzo. binario udvojen) kruščić od dva dijela. koji se tiče binom a binub (lat. millennium) jubilej od dvije tisuće godina. fysis) dio biologije koji se bavi stvarnim međusobnim odnosima živih bića. = bioblasti biogen (grč. bios. bios) predmetak u složenica-ma sa značenjem: život. bios. bi-. Biihne) pozornica. promatranje prirode samo sa stajališta ljudskog života i njegovih vrijednosti biodinamika (grč. dvotisućljeće bina (njem. supr. vrpca. bini. i njima odgovarajući zakoni na kojima se temelje duševne (psihičke) pojave binomni (lat. bios. bios. genos podrijetlo) biol. logia znanost) v. knjiga. bios. med. bi-. lat. monometalizam bimilenij (lat. lat.) bioblasti (grč. Biihne pozornica. polinom od dva člana. bios. ponavljanje filogeneze ih razvoja svih predaka koji čine razvojni lanac dotične jedinke" (Haeckel) biogeneza (grč. veoma složena bjelančevinasta tijela koja su pravi i glavni nositelji života. bios.dvaput. biocenotika biocenotika (grč. binyš) čobani ogrtač (s krznom) bio. veličina koja se sastoji od dva dijela. bios. filozofa.novca zakonom ograničeno. blaste klica) mn. život se sastoji u neprestanom raspadanju i obnavljanju tih biogena biogenetski 181 bionegativan biogenetski (grč. biblion. scensko izražavanje. dvojedinični binda 180 biogen binda (njem. Biihne. logia) znanost o životnim pojavama biofizika (grč. vladara i dr. koinos zajednički) životna zajednica. na kojima se temelje prirodne pojave. bis. foros koji nosi) mn. biol. biol. dio ekologije biocenoza (grč. shvaćanje da postoje dvije vrste zakonskih odnosa: kauzalni (uzročni) odnosi. zakonima nasljeđa i prilagođavanja uvjetovano. bios. npr. prid. bios. jednostrano promatranje prirode i njezinog razvoja. bini po dva. svih životnih procesa. bios život. binocle) naočale. zbivanja biofenomenologija (grč. koji se sastoji od dvije jedinice. grafia) popis djela i knjiga koje se odnose na život i rad nekog Čovjeka (pjesnika. nositelji života. skup živih bića koja žive u nekom određenom dijelu "životnog prostora" (biotopa) biocentrično promatranje (grč. dalekozor za oba oka. nomos) mat. a ± b. binsk taši) veliki kamen s kojega se uzjahuje na konja binjiš (tur. grč.(grč. rađanje) razvoj života . životne jedinice manje od stanica živih bića. koji je prilagođen za oba oka istodobno binom (lat. bio-fori biocenologija (grč. fone glas) uređaj za prikazivanje fotografskih slika koje istodobno i govore ili pjevaju biofori (grč. oculus oko) s oba oka. bios. bios. prema Altmanu. binubus) Čovjek koji se dvaput ženi binjektaš (tur. zavoj. pojas binen-regulator (njem. Sprache jezik) kazališni govor. životni bioaritmetika (grč. dvočlani. arith-metike) znanost koja se bavi izračunavanjem prosječnog trajanja ljudskog života biobiliografija (grč. genos) koji se tiče razvoja života. najmanja jedinica svih životnih pojava (stanica je. Binde) veza. biodinamički bioenergetika (grč. genesis postanak. nomos) mat. zavoj za oba oka binokularan (lat. petlja. kolonija bioblasta). bios. grč. koinos zajednički. podrijetlo. naprava za prilagoda-vanje svjetlosti na pozornici i u kazalištu binenšprahe (njem. bios. dio fiziologije koji se služi fizičkim metodama u ispitivanju životnih pojava biofon (grč. bios. binarius koji sadrži dva. regulator) kaz. nomos zakon) fil. zemička binokl (fr. centrum središte) fil. lat. sa dva člana. uglađen i istančan govor. energeia) fil. od dva dijela. od dva) dvojni. dynamis sila) znanost o životnim silama i životnoj djelatnosti. kazalište binaran (lat. energetika cjelokupnog života. govor kojim se trebaju služiti glumci na pozornici binica (tal. povoj. bi-. ovratnik. dvočla-ni izraz binomizam (lat.

logia) fil. biće) mn. bios život.) nazvao fiziološke jedinice koje su većinom sastavljene od morfoloških jedinica i koje predstavljaju jedinstveno živo biće bioontologija (grč. prid.) svijetlje-nja živih organizama (npr. prema određenim znacima na tijelu. bios. biomagnetni biomantija (grč.biogeneza (grč. bios. grafo pišem) onaj koji opisuje život. životopisac. nepovoljne varijacije duhovnih sposobnosti i sve što je izrazito bolesno ili boležljivo) bionika 182 biotit bionika (kratica od biologija — elektronika — tehnika) znanstvena grana koja traži polazne točke za rješenje tehničkih problema u uzorima što ih čovjeku pruža sama priroda bionomija (grč. bios. to klima nagib. biologos) znanstvenik koji se bavi proučavanjem podrijetla i uvjeta života biologija (grč. orao vidim) med. ovako je njem. to on. osobito znanost koja se bavi proučavanjem organskih prirodnih tijela i pojava koje su za njih vezane (zoologija i botanika). crta na dlanu i drugih tjelesnih karakteristika biomehanika (grč. grafia) znanost o rasprostranjenosti živih bića. bios. tou ontos postojeće. sredstvom u borbi za opstanak. usp. njegovih fizičkih i psihičkih osobina bionegativan (grč. elektrobiolo-gija znanost o električnim uvjetima života biljaka i životinja biologist (grč. pretpostavka da sve životne pojave imaju svoje psihičke procese. bios. bios. tj. sudsko-liječničko utvrđivanje. ge zemlja. biografia) opisivanje (ili: opis) života. je li se novorođenče rodilo živo ili mrtvo. prid. raznih zraka na ljudski organizam i uopće na sve što živi bioliti (grč. sarkom) biorizacija (grč. lo-gia) znanost o živim bićima biopsihizam (grč. panpsihizam biopsihologija (grč. bios. ontos. bios. logos) fil. bios. chemeia) dio fiziologije. v. bios. nomos zakon) znanost o zakonima koji vladaju životom bionti (grč. predjel u pogledu zemljopisnog položaja) znanost koja proučava utjecaje atmosferskih promjena. životopis biografika (grč. on. pristaša biologizma biologizam (grč. psyche. šarlatansko pretkazi-vanje trajanja života na osnovi kucanja bila. biografski biografija (grč. negare nijekati) koji je nepravilan i nepovoljan za život i životne funkcije ili za potomstvo (nakaze. manteia proricanje) 1. bios. bios. bios. u širem smislu: proučavanje i mjerenje životnih sposobnosti čovjeka. umijeće pisanja biografija biokemija (grč. prirodnjak Ernest Haeckel (1866. metria) grana biologije kojoj je cilj matematičko izračunavanje i određivanje raznih životnih pojava. magnes) magnetna sila koja se nalazi u organskim bićima. bios. pronađena metoda sterilizacije mlijeka tako da zadrži karatker sirovog mlijeka. g. krijesnice. način kliničkog ispitivanja uzimanjem (operativnim putem) djelića nekog organa sa živog Čovjeka kad se sumnja na kakav tumor (rak. dijeli se na fitogeografiju (geografiju bilja). bios. mechanike) znanost o mehaničkim procesima na živim bićima i u njima biometrija (grč. bios. logos) fil. lat. zoogeografiju (geografiju životinja) i antropogeografiju (geografiju čovjeka) biograf (grč. bios. poremećaji u razvoju.-lat. neke ribe) biomagnetizam (grč. bios) 1912. grafo) umijeće opisivanja života. pravac u teoriji spoznaje koji spoznavanje smatra činom održanja i unapređenja života. psyche duša) fil. psihobiologija biopsija (grč. pisac biografije. veoma brzo zagrijavanje mlijeka do 75 °C i naglo rashlađivanje pomoću posebnog uređaja — biori-zatora . genos) povijest razvoja života biogeografija (grč. kamenje koje je uglavnom nastalo od okamenjenih ostataka životinja i biljaka biolog (grč. biol. znanost o kemijskom sastavu živih bića i o kemijskim procesima u zdravom i bolesnom organizmu bioklimatika (grč. lithos kamen) geol. osobito pojave nasljeđa. bios. biologia) znanost o životu. ona filozofija koja na pojmu "života" izgrađuje cjelokupni pogled na život i svijet. bios. grana sociologije koja postupa po biološkim analogijama biolominiscencija (grč. 2.

heksagonalni ili magnezij-ski tinjac (nazvan po fr. glatka ili keplana polusvilena tkanina s pamukom. bios. socius drug) dio sociologije koji proučava društveni značaj ljudskog životnog vijeka. burin. države itd. biotičan (grč. logia) proučavanje i primjena životne djelatnosti najmanjih životinjskih i biljnih bića (mikroorganizama) na privrednu djelatnost. pivnica biratina (fr. organizama koji izazivaju vrenje itd. zrakopolov s dvostrukim krdima bipolaran (lat. bios. dvonožac bipedalan (lat. sfaira kugla) cjelokupan prostor na Zemlji stalno nastanjen živim bićima. skopein gledati) uređaj koji prikazuje žive slike. pod biorizacija biosfera (grč. endokrine. bipedis) koji ima dvije noge. funkcionalne. bios. bi-pes) dvonožna životinja. buratine) trg. raspolovljavanje biped (lat. a čovjeka. antička ratna lada sa dva reda vesala koji su stajali jedan nad drugim biren (fr.'. bis. werben) nagovarati nekoga da stupi u plaćeničku vojsku biro (fr. bios) v. praktične eugenike i medicine biotehnologija (grč. Biirger-meister) gradonačelnik. skopein gledati) ispitivanje ima li neko tijelo sposobnosti za život. znanost o stanju u kojem se tijelo nalazi u raznim životnim dobima biotop (grč. polus stožer) dvo-polan. slike stvari i bića koje se kreću kao da su bioskopija (grč. planum ravan.) točionica piva. litosforu i hi-drosferu budući da živih bića ima i u zraku. naučavanje o praktičnoj mudrosti u životu biparticija (lat. skalom (upotrebljava se za mjerenje malih količina ttku'H. staklena cijev s ljestvicom. bureau. statike) znanost o zdravstvenom stanju i prosječnom trajanju života ljudi koji žive pod određenim okolnostima. biotehnika (grč. bios. bios. npr. typos) čist tip. logia znanost) znanost koja se bavi proučavanjem različitih tipova ljudi u istoj etničkoj skupini tako da ispituje biološke. biremis) Čamac s dva vesla. nazvana po pronalazaču. bakrorez bireta (fr. tal. bios. pes noga. kancelarija. osobito u analitičkoj kemiji/ birgermajster (njem. bios. poluvunene tkanine birago voj. pisarnica. bi-pes. technike) dio tehnike koji se tiče živih bića i života uopće: nasljeđa. električna bioskopija utvrđivanje smrti pomoću električne struje biosociologija (grč. bis. ured. topos mjesto) mjesto življenja neke životne zajednice (bio-cenoze) biozofija (grč. bipartitio) dijeljenje na dva dijela. bios) znanost o životu biotip (grč.. tal. mehanike razvoja. ravna površina) zrak. burette) kem. bios.. razmnožavanja itd. životni prostor (obuhvaća: atmosferu. stanovnika nekog grada. temno režem) znanost o raščlanjivanju živih tijela. predsjednik općine. vrsta polusvilene. bios. burat) trg. sofia) životna mudrost. predsjednik mjesnog odbora birka (mađ. dvonog biplan (lat. vrsta pope-lina od fine svile i vune birema (lat.) šport u šumskim predjelima na sjeveru SAD-a: protivnici stoje svaki na jednom kraju balvana koji je spušten u brzu rijeku i nastoje. okrećući balvan nogama. burino) dlijeto. typos otisak. Bi-ragu (1792—1845) biraj (fr. nekog područja. vrsta lakih poljskih mostova. austrijskom inženjerij skom Časniku K. bios) koji se tiče života. lat. člana društvene zajednice. psihičke. tj. seksualne i druge karakteristike biotit min.) ovca kratkog kudravog runa birling (engl. znanstveniku Biotu) biotomija 183 bis biotomija (grč. bios život.biorizator (grč. protivnika izbaciti iz ravnoteže i tako svaliti u vodu birmati (njem. odjel. čista rasa. vunom ili kostrijeti birarija (tal. životni biotika (grč. bis. s dva suprotna pola bira (fr. burato) pisaći stol. burail) trg. ba-krorezac. životinje i biljke koje potječu od jedne jedinke i pokazuju ujednačene i postojane odlike biotipologija (grč. dvostopni bipedan (lat. i u vodi) bioskop (grč. prilagođavanja. kao animalno biće biostatika (grč. npr. bios. i u zemlji. bipedalis) dug ili širok dvije stope. bios. kancelarijsko osoblje . techne. ispitivanje je li u nekom tijelu bilo života.

biscroma) glaz. stvara se od sedefa i ima lijep bjelkast sjaj s preljevima te se smatra dragocjenošću i upotrebljava za nakit biserijalan (lat. bis coctus dvaput pečen. bis dvaput) ponovno pjevati ili svirati nešto već izvedeno i tako udovoljiti publici biskoten (fr. grč. ponovno bisage 184 bitevija bisage (fr. tal.birokracija (fr. vrsta najmanje tambure. obično dug 7 do 8 cm . sexus spol) v. službenik koji misli da se sve rješava samo za uredskim stolom birokratizam (fr. šećerni dvopek. mineral svilenkasta sjaja. séries red. tartarat bis (lat. lithos kamen) min. pakostan bisilabiČan (lat. okrugli dvopek biskroma (tal. bistoquet) biljarski štap bistrirati (fr. n. općinski sluga. sustav upravljanja u kojem vlast drži činovništvo ne vodeći računa o stvarnim interesima ljudi. poljar birtija (njem. čuvar) visoki dostojanstvenik u Kat. bis. bisextilis) prijestupni. krateo) uskogrudna vladavina činovništva koja ispravnost forme pretpostavlja stvarnoj svrsi svojeg posla. kao odsječak jedne linije ili površine bisegmentabilan (lat. polov-ljenje biseksan (lat. bistouri. biisre) kuglasta tvorevina oko zrnca pijeska ili oko kojeg drugog stranog tijela koje je ušlo u ljušturu nekih školjki. bistrer) slikati (ili: bojiti. sectio) dijeljenje na dva (obično jednaka) dijela. tal. grč. gostionica birza (lat. torba na sedlu bi segment (lat. sit-ničavost i uskogrudnost u službenoj dužnosti. tal. grč. birsa koža) prevlaka iznad (pokvarenog) vina. episkopia) područje jednog biskupa biskvit (fr. syllabe slog) gram. bis. tj. okrugli kolačić. birokracija birokratski koji se tiče birokracije biromanija (fr. potreba. bureau. segmentum) mat. mania) želja (ili: težnja. bis. bis. segmentum odsječak) mat. od dva sloga bisirati (lat. bis. dvostruka torba (u Lici).) nužda. bi-sekstilna godina prijestupna godina (s 366 dana). Wirtshaus) krčma. bis. niz) koji ima dva reda. episkopos nadzornik. polovlje-nje bisekcija (lat. busto. s jednim prijestupnim danom. danas: ekspresni restoran bisturi (fr. bureaucrate) službenik koji je u obavljanju dužnosti strog. grč. byssos pamuk. nož s pokretnom oštricom koja se može zatvoriti. utensi-lia) mn. al bizonjo (tal. onaj dan koji se svake četvrte godine dodaje nakon 28. polovica. al bisogno čit. sexus spol) koji ima oba spola. bizonjo (tal. srodan s azbestom bista (fr. Brust) poprsje.) dvaput. osobito kip koji prikazuje glavu i gornji dio prsiju bistoke (fr. bisextus) prijestupni dan. bistori) kir. krateo jak sam) v. dijeljenje na polovice ili na dva (obično jednaka) odsječka. dvaput kuhan) dvopek. veljače biseksualan (lat. crkvi. po rimokat. prim bisig (njem. u slučaju potrebe (na mjenicama) bisolit (grč. bige-neričan bisekstilan (lat. bissac) mn. još jedanput. usp. biscottino) mali. bissig) zajedljiv. dvospolan. segmentum) mat. dvoredan bisernica (tur. tal. Čuvar polja. pretežno formalističkom duhu biroutenzilije (fr. navika) da se svi upravni poslovi urede u kancelarijskom. bureau. po drugi put. tj. biisre) školjka koja proizvodi biser. biscotin. u dva niza. trideset drugi dio neke note biskup (grč. biscotto. dvaput pečen porculan bez cakline (glazure) bisogno čit. lat. lat. buste. kancelarijske potrepštine. bisekstus bisekstus (lat. bi-. krut i ohol. biro sudac). obojiti) čađavom akvarelnom bojom bistro (fr. bis. biscuit. hermafro-ditski biser (tur. koji se može podijeliti na dva dijela bisegmentacija (lat. bureau. birokratizam birokrat (fr. ukočenost. glaz. bistro) nekada: vinotočje. dvosložan. naučavanju biskup je nasljednik apostola biskupija (grč. kancelarijski pribor birov (mad. općinski starješina. bureau. vinska plijesan. sol vinske kiseline.) trg.

neobičan bizarnost (fr. Bizantion. bitumen) prevući (ili: pokriti. čvrst. engleska pamučna tkanina (upotrebljava se za zimske hlače) bivertin (engl. grč. osobito Egipćana bišof (njem. američki divlji bivol bizonalan 186 blastomikoza bizonalan (lat. arheologiji. bitter gorak) vrsta gorke rakije bitevi (tur. dvoboštvo biter (njem. beaverteen) trg.5 centa (SAD) ili 3 penija (Velika Britanija) biteizam (lat. beaver) trg. bitumen) pretvaranje u zemljanu smolu. bituminosus) sličan zemljanoj smoli. pokorno služenje i podilaženje vladarima i njihovim prohtjevima. geografiji. koji se dvolično ophodi bizar (fr. brz skok iz jedne vrste tona u drugu .) sitan novac od 12. asflat i si.j. bi-. i radili na povijesti. trgovački posao bizon (grč. 2. grub vunen porhet bivij (lat. stanovanje vojske pod malim šatorima bivalentan (lat.) pa do pada Carigrada (1453. nastran. bivium) mjesto gdje se sastaju dva puta. bythos dubina. poljski logor. cink.) glaz. kao npr. byssos pamuk) veoma fina i skupocjena pamučna ili lanena tkanina starih naroda. snažan. buffalo. odnosno sa dva atoma drugog nekog jedno valentnog elementa. grčki pisci koji su pisali od vremena Kon-stantina Velikog (325. ili se zamjenjuje dvama atomima vodika. cimeta. olovo. a umišljenost prema nižim od sebe bizantolog (grč. god. u asfalt bituminozan (lat. sumpor.bisus (grč. nastran čovjek bizaran (fr. bivouac) voj. teologiji. business) posao. masivan.0. prati pjevanje starih ljubavnih i ratničkih pjesama bivak (fr. narančine kore i soka. raskrižje bizam (lat. mošus bizantinci (grč. osobenjak.) biznis (engl. područje) podijeljen na dvije zone. redni broj 83. theos bog) vjerovanje u dva boga. nalazi se kod nekih životinja. besem) gust sok jakog i ugodnog mirisa. bison) zool. zone pojas. nafta. mn. 3. asfaltirati bituminizacija (lat. čovjek "kao od brijega odvaljen". koji se sastoji od dvije zone bizzarria bicarija (tal. osobito uglji-kovodične tvari smolasta mirisa. sličan lutnji. Čudnovat. temeljit bitevija (tur. logia) znanost koja se bavi proučavanjem cjelokupnog života (duhovne i materijalne kulture) starog Bizanta bizantski (grč. me-tron) mjerenje dubine (pomoću viska ili proračunavanjem) bitumen (lat. divlji bivol. analitici. filozofiji. bis. Bizantion) 1. kisik. koji ima dvije vrijednosti. bisamum. naziv za sve one elemente kod kojih se jedan atom spaja sa dva atoma vodika. klinčića i šećera bit (engl. retorici i poeziji. čudesan. do propasti Bizantskog Carstva. bizzare) čudnost. petrolej. bizantska umjetnost. temeljan. tj. pren. bi-. ljudeskara bitometrija 185 bizon bitometrija (grč. osobito kod moškavca (upotrebljava se kao miris i kao lijek za jačanje živaca). koji sadrži u sebi zemljanu smolu biva glaz. Bizantion) znanstvenik koji se bavi proučavanjem duhovne i materijalne kulture u starom Bizantu bizantologija (grč. pri liječenju sifilisa i dr. god. japanski narodni instrument. bituminirati (lat. od dvije vrijednosti. sustav vladavine sličan onome u Istočnorimskom Carstvu gdje je neograničeni vladar bio istodobno glava države i Crkve te dopuštao svojim dvorjanima i ljubimcima da utječu na najvažnije državne poslove. valens koji vrijedi. bismutum) kem. npr. ljudina. znak Bi (upotrebljava se i kao anti-septičko sredstvo. 2. element atomske težine 209. puzanje pred višima. bitumen zemljana smola) smjese organskih zapaljivih tvari koje se javljaju u zemlji. premazati) zemljanom smolom. dvovrijedan. valere vrijediti) kem. Bischof biskup) piće od crnog vina. željezo i dr. bitevi čitav) jak. grč. bakar. pren. zubar (u Europi). neobičnost. bizarre) čudak. ima 4 žice po kojima se udara drvenim štapićima. hebr. Bizantion) 1. osebujnost bizmut (lat. biver (eng. bizarre) čudan. zlatnici grčkih careva bizantinizam (grč. Bizantion) koji se tiče Grčkog ili Istočnorimskog Carstva. bitevi) plosnato koplje.

blekvud (engl. blasé) otupjelih osjećaja. neispisani papir. tobožnje trgovanje radi špekulacije razlikom u cijenama. grditi blank (fr. blastos klica. kožica zametnog mjehura (blastule) blastomera (grč. blanche) pr. bjelina) trg. oskvrnitelj blastem (grč. psovka. đerma koža) fiziol. punomoć samo s potpisom. blasfemia) pogrda. blasfemos) bogohulnik. blankomjcnica čista (ili: nepopunjena) mjenica blanš (fr. dragulj. onaj koji se temelji na osobnom povjerenju. blaser. carte blanche čit. blastula) fiziol. neispisan. pisum. mladica.) čisti bijeli. belogvardeec) "bijeli gardist". kart blanš (fr. blaser) otupjelost. iznijeti na loš glas. plašenje protivnika drskošću i hvalisanjem u pogledu snage i sredstava kojih zapravo nema blefaradenitis (grč. grdnja. huljenje na Boga. blanchet) ljekarničko cjedilo od bijelog sukna. neosjetljiv blaziranost (fr. silberfuks blaugas (njem. merizo-mai razdvajam) stanica nastala brazdanjem jajeta u početku embrionalnog razvoja blastomikoza (grč. A.) šutnja. blankotrgovanje prividno. tal. čist.) vrsta američkog plesa u 4/4 taktu. živčano izmoren. fiziol. kredit bez pokrića. čist. Gas plin) vrsta plinovitog pogonskog goriva za zrakoplove blavor (rum. pogrdan blasfemija (grč. bijel. zasićen. blanc bijel) neispisano ovlaštenje. nakit. vojske koja se za vrijeme građanskog rata u Rusiji borila protiv boljševika black-bottom čit. koriti. činiti blijedim. loš glas. bjelilo blanket (fr. tvornička rukotvorna izrada nakita bjanko (tal. blanko-akcept primanje mjenice na kojoj još nisu ispisani svota i rok plaćanja. nastao nakon Prvog svjetskog rata (kreatori američki Crnci) blackout čit.biž (lat. blau plav. pisello) grašak (usp. bijela boja. bianco) v. nepopunjena mjenica (samo s potpisom) bjelogardijac (rus. živčana izmo-renost blazon (fr. obeščašćivanje blasfemist (grč. blastos klica. znanost o grbovima. hu-ljenje. rizi-bizi) bižu (fr. oksidirati (osobito: bojiti kosu u svjetliju boju) blamaža (fr. tj. prazno. blanche) bijel. blanko-kredit otvoren kredit. neosjetljivost. prijekor. vrsta pjenušca blanše (fr. blanko-ovlašte-nje neograničeno ovlaštenje. blastos klica. nepopunjeno mjesto na mjenici ili punomoći. neslužben i podrugljiv naziv za vojnika Denjikinove. čist formular. tekućina iz koje nastaju čvršći sastojci u organizmu blastocistis (grč. heraldika blef (eng. upala Žlijezda očnih kapaka . blekaut (engl. akutna i kronična bolest blastula 187 blickrig kože izazvana posebnim gljivicama (blastomycetes) blastula (grč. plava lisica. blâmage) sramota. neispisan. potpuno odriješene ruke. bijou) nakit. Blan-qui (1805—1881) blanko (tal. usp. kuditi. blastema) bot. uzorak priznanice ili ovlaštenja (prije nego što se ispuni) blankizam struja u francuskom revolucionarnom pokretu kojoj je začetnik francuski socijalist L. blek-botom (engl. neograničena punomoć. bjanko.) crno ebanovo drvo na Madagaskaru blajhati (njem. vrsta guštera bez nogu. vrsta morske ribe blaziran (fr. bogohuljenje. ukras. osobito skrivanje nekih činjenica od strane službenih vlasti u političke svrhe blackwood čit. prešućivanje. zasićenost. bjelina. kuđenje blamirati (fr. lat. nalik na zmiju. bluff) zavaravanje. kystis mjehur) fiziol. blau plav. bruka. blâmer) osramotiti. blaste klica. dragocjenost. blastos klica. klica. tj. obmanjivanje. Fuchs lisica) sjeverna (arktička) lisica s plavkastim krznom. blasfemos) bogohulan. bleichen) blijediti. blefaron očni kapak. zametni mjehurić blastoderm (grč. balaur zmaj) zool. pokuditi. dragulji. dragi kamen bižuterija (fr. ukor. im. blàson) grb. bijouterie) trgovina dragocjenostima. zaborav. obrukati. bianco bijelo. mykes gljiva) med. dragocjenosti. blanc. Vrangelove i dr. sukno za filtriranje blasfeman (grč. izdanak. aden žlijezda) med. zametni mjehur blaufuks (njem. tzv. bjanko mjenica Čista. potpuna sloboda djelovanja.

zaštićivanje od zrna (projektila). naslaga listova papira koji se mogu otkidati. tvrđavica (obično na planinskim prijevojima i granicama). prid. Čamcu. us gen. ofthal-mos oko) med. uron mokraća) med. blefaron. regnymi izbijam. blenna. blefaron očni kapak) med.blefaritis (grč. blenna. prevrtanje. nemir kod teških bolesnika. blenna. velika količina (robe). ruski kolači. blefaron) med. upala sluzničkih žlijezda blend (engl. gomila (knjiga). ptosis pad) med. konjski naočnjaci blinji (rus. povraćanje sluzi blenenterija (grč. izlučivanje sluzave tekućine blenadenitis (grč. enteron utroba) med. udubljenje sa svodom u zidu. prženi na maslacu i premazani kavijarom i dr. blenna) med. spolnih organa i dr. sulfid cinka blenemeza (grč. upala veznice očnih kapaka blenometritis (grč. munjeviti rat. mramora). blenna. zbunjivati razmetljivom reklamom. procurim) med. tj. bacakanje blickrig (njem. prema potrebi. Blockhaus) voj. automobil. radi uklanjanja svjetlosti sa strane. očiju. blenna. grč očnih kapaka blefarotomija (grč. rheo tečem) med. pojačati rov gredama. curenje iz ušiju blenurija (grč. zrakoplovu). sluzna di-zenterija blenoftalmija (grč. spadnutost očnih kapaka blefarospazam (grč. blefaron. oklop-ljivanje. kulica. od finog pšeničnog brašna. osobito za vrijeme izbora i radi sprovođenja određenih zahtjeva. sluzni proljev. blink sjajan. blin) mn. pojačavanje rova gredama. oklop (na ratnoj lađi. blindage) fort. Blitzkreig) voj. slijepi prozor. bacam tamo-amo) med. stavljanje kovnih umetaka radi popunjavanja redova ili radi kasnije zamjene pravim slovima blokiranje (fr. upala maternice s izlučivanjem sluzi blenoragija (grč. tal. trupac. fimosis suženje) med. zatvaranje jedne luke ili cijele obale pomoću ratnih brodova radi sprječavanja svakog uvoza i izvoza. osigurati od zrna. žmirkanje.) naveliko. rat koji se vodi munjevitom brzinom i silinom i zbog toga blindaža 188 blue peter se treba vrlo brzo završiti potpunim porazom neprijatelja blindaža (fr. zatvaranje sa svih strana grada. blenna. slični palačinkama. smjesa. panj. zatvor blok-pismo oznaka za slova (blok-slova) kod kojih svi potezi imaju istu debljinu blokada (fr. zrakoplov). zatvaranje željezničke skretnice. blokada . varati. zavaravati. poza. udruženje više različitih stranaka iz taktičkih razloga. upala rubova i vezni-ca očnih kapaka blefaroptoza (grč. iskrica duha.) blenotoreja (grč. upala očnih kapaka blefarizam (grč. sluz. blocage) komadi kamenja ili opeka za popunjavanje praznina u zidovima. an blok (fr. opsada. gomila. blocus. opsada. cjelina. španjolski zid. blenna. mnoštvo. malo kazališno djelo puno dosjetaka. oblaganje čeličnim pločama blinderica (njem. bluette) iskra. bacati nekom prašinu u oči u cilju obmanjivanja blena (grč. pretvarati se. bilježnica za pisanje ili crtanje. bbnder) fort. bloc) veliki komad (npr. blind) tramvaj bez oznake određenog smjera blindirati (fr. blenna. čelikom ili željezom oklopiti (ratni brod. kapavac blenoreja (grč. veliki komad stijene. blok (fr. poprijeko blok-haus (lat. bloquer) v. emeo povraćam) med. rheo curim) med. farsa blinker (njem. slijepa vrata. blefaron. geol. klada. tvrđave.) mješavina. blestrizo bacakam. izlučivanje sluzavo-gnojne tekućine iz nekog organa (npr. zasijecanje vanjskog kuta očnog kapka blefirati (engl. Čamac. suženost očnih otvora blefaroftalmija (grč. min. aden žlijezda) med. blenna. tisk. ofthalmos oko) med. obmanjivati. zaplašiti. pren. hvaliti se. svjetlucav) varalica. Blende) arhit. blefaron. bluff) plašiti. spoj blenda (njem. opt. treptanje blefarofimoza (grč. bloccata) voj. blindiran blineta (fr. usp. karaula. zajednica. spasmos grč) med. en bloc čit. dio dodan zidu s vanjske strane. blokiranje blokaža (fr. otos uho. duhovita sitnica. mali otvor na fotografskom aparatu pomoću kojeg se otvor objektiva može smanjiti i povećati. blefaron. sluzavo mokrenje blestrizam (grč. tome rezanje) med. metra maternica) med. automobilu. imitacija ribice (s udicom) kao mamac za veće ribe. praviti se.

blumi-eren) ukrasiti neku tkaninu cvjetnim šarama. bubnjevi. blue-jeans čit.) koji je lažno optužio Kolumba kod kralja Ferdinanda i kraljice Izabele da namjerava odcijepiti od Španjolske dio Amerike koji je otkrio (zbog toga je Kolumbo bio uhićen. ispuniti šupljinu kamenčićima i komadima cigle. (engl) modra ptica. Blu buk (eng. bobbinet. engleski til. svijetle boje. svitak od namotaja bakrene žice bobinet (eng.) glazbeni stil nastao u Americi među Crncima prije 150 godina s osobitim ritmom uz instrument od 12 žica. plavo polje s bijelom Četvorinom u sredini. stavljati kovne umetke radi kasnije zamjene pravim slovima blond (fr. knjiga koju izdaje britansko Ministarstvo vanjskih poslova. prema starofr.). plavuša blondinka (fr. lažno optuživanje — po šp. dobro. fiz.) ime talijanskog pisca iz 14. niži zapovjednik Čija je dužnost održavanje čistoće na brodu. Stander stalak) stalak za uzgajanje cvijeća u kući blumirati (njem. glavno djelo Dekameron bocman (niz. blu piter (engl. kicoš. a koja sadrži diplomatsku korespondenciju britanske vlade s drugim državama o kakvom važnom pitanju međunarodne politike blue peter čit. tisk. ili koje se vole raz-metati svojim znanjem (izraz nastao u XVIII. bluz (engl. ah i drugi odjevni predmeti. Blue book čit. vojske. žensko krzno u obliku zmije koje se ovija oko vrata board of trade čit. "traperice" blue-stocking Čit. Blume) poznavanje cvijeća. blonde) čipka od sirove svile.blokirati (fr. u Engleskoj po plavim čarapama koje su nosili članovi jednog uglednog društva intelektualaca) blues čit. ali se potpuno opravdao i dobio punu zadovoljštinu) bobi (engl. signalna zastava koja znači slovo P blue-jean 189 boćanje u međunarodnom signalnom kodu. bob) nadimak londonskih policajaca koji su dobili po imenu organizatora londonske policije. (ime Bob je kod anglosaksonskih naroda hipokoristik imena Robert) bobina (fr. udav (najveća zmija u Indiji i Africi). bludžin (engl. od koje se proizvode hlače karakterističnoga "traperskoga" kroja. boa constrictor) zool.) "plava čarapa". tal. nadzor nad brodskim poslovima i izobrazba posade u pomorstvu . blu-stoking (engl.) "Plava knjiga". popularan u različitim inačicama (pjevanje. Blume cvijet. bfondo) plav. zmijski car. to bob) v.) pom. pamučni til bobslej (eng. bob-sleigh) saonice s više sjedala i dva para klizaljki od kojih je prednji par pokretan i služi za upravljanje. označuje da brod napušta luku blue-jean čit. bobine) prozirno pletivo od pamuka. nazvana zbog žućkastog sjaja blondin (fr. blond. plemiću Franciscu de Bobadilli (j 1502. obliku Janne za tal. blondin) mladić plave kose. zatvoriti skretnicu. građ. gdje se prvobitno tkala) vrsta Čvrste pamučne tkanine. povoljno stanje u kojem konj stigne na cilj Blue Bird čit. bobslej bobadiljizam nepravedno. blu berd. bord ov tred (engl. najčešće plave boje. uzgoj cvijeća. st. boot lađa. stoljeća. Blume cvijet. bluming kon-dišn (engl. bas-gitara. blondina blooming condition Čit. harmonika) sve do danas. vojnim postrojbama zatvoriti pristup nekom gradu. skraćeno: bob Boccaccio čit. bobine) svitak (za konac). udvarač ženama blondina (fr. blondine) v. sir Ro-bertu Peelu. zatvoriti neku luku ili obalu ratnim brodovima i na taj način spriječiti svaki uvoz i izvoz (živežnih namirnica. streljiva i si.) šport. man čovjek) pom. blouse) laka gornja ženska haljina (do pasa). jedan od američkih umjetnih Zemljinih satelita iz programa Intel-sat II.) hlače od takve tkanine. fr. grad Ge-novu.) trgovačka komora bob (engl. ples u paru uz takvu glazbu blumenštender (njem. vojnički kaput koji se kopča po sredini BMW (be-em-ve) kratica za Bayerische Motorenwerke (Bavarska tvornica motora) boa (lat. pren. blondine) djevojka ili žena plave kose. solo-gitara. žućkast blonda (fr. blu džins (engl. bloquer) voj. brodarski. cvjećarstvo bluza (fr. BokaČo (tal.. cvjetnim uzorcima blumistika (njem. podrugljivo ime za žene koje za ljubav svojih duhovnih sklonosti zanemaruju svoje kućne poslove i obveze.

na brodu: dio koji se nalazi ispod palube boden (njem. ili na oboje istodobno boedromion (grč. krčma. bogdo-lama) vrhovni svećenik. bodmerei. izraz potječe od imena upravitelja jednog velikog posjeda u Irskoj. boema (fr. protiv kojeg je irska Zemaljska liga 1880. uzimanje zajma na brod ili na njegov teret. ali se toga odriče za spas drugih bodi-ček (engl. ili što ne stupaju kod njih u posao (ovakav način borbe primjenjuje se često i u ostalim situacijama. prekinuti s nekim svaku vezu i suradnju bojler (engl. Bugarskoj. boycott) proglasiti protiv nekoga bojkot. književnici. bottomry) trg. kod bojkota strane robe u nekoj državi). u Rumunjskoj: plemić. rakije. engl. a ostali igrači se trude baciti svoje kugle što bliže onoj crvenoj. bodega) podrum.) čaša bez postolja koja se ne može ostaviti dok se tekućina iz nje ne popije. vinara. osobito plemić veleposjednik bojer (niz. pijanac boja (niz. boccia) igra raširena u mediteranskom području u kojoj sudjeluju dvije partije s raznobojnim drvenim kuglama: jedna se crvena kugla izbaci i služi kao cilj.) irsko narodno piće od vode. boycott) jedna od prisilnih mjera na tržištu rada kojoj je cilj da se poslodavac prisili na prihvaćanje određenih uvjeta: sastoji se u tome što radnici ne kupuju proizvode nekog tvorničara ili trgovca. umjetnici. savjetnik velikih kneževa i careva u staroj Rusiji. i XIII. kablova Bojanusov organ mokraćni organ u školjaka bojar (rus. junaci iz ruskog narodnog epa bogdo-lama (mong. slavila se svečanim ophodom i gozbom boetetika (grč. st. upravlja zemljom bogumili mn. bavella. također: sprava za namotavanje brodskih konopaca. bahader) mn. neuredan život. dromeo trčim. de-mižon boćanje (tal.) plemić koji je i ratnik. patareni bogus (ir. Boedromija starogrčka svečanost u čast Apolona kao pomagača u ratu. boei) v. nekonvecionalnim životom. roba za odbacivanje bogatiri (tur. ispičutura. bozzone) velika boca. Boycotta. zapreka) šport. boatu (fr. boiler kotao) kotao za toplu vodu zagrijan el. pren. duhovni poglavar u Tibetu koji. bohème) način življenja boema. plitak zaljev koji duboko zalazi u kopno Bodhisatva u budizmu: biće koje je postiglo toliko duhovno savršenstvo da bi moglo prijeći u nirvanu. od danas do sutra Bohemija latinsko ime za Češku (po keltskom plemenu Boji koje je nekad živjelo na današnjem češkom tlu) bohemist znanstvenik koji se bavi bohemistikom. . skladište robe u luci. Dalmaciji. zadržavanje protivničkog igrača tijelom (dopušteno u hokeju) bodmeraj (njem. Bodden) zem. Makedoniji. otpaci. pren. koji žive svojim osobitim. zajedno s dalaj-lamom.-perz. tchek zaustavljanje. strujom. dualističko-manihejska vjerska sekta u XII.bocun (tal. boe vika. upotrebljava se najčešće za postavljanje boja (baka) bojkot (engl. studenti i dr. iznos berbe grožđa. balota bodega 190 bojkot bodega (šp.) mala nizozemska lađa s jakom katarkom. plinom i si. po pravilu neuredno. njem. Bafel) trg. pren. organizirala ovakav način borbe i upropastila ga bojkotirati 191 bolidi bojkotirati (engl. boedromeo pritječem u pomoć) treći mjesec u staroatičkoj godini. bohèmes) mn. loša. npr. prekid svakog odnosa s nekim. u Tra-kiji. J. Bosni. pom. život od danas do sutra bohemi. stručnjak u toj grani znanosti bohemistika znanost koja se bavi izučavanjem češkog jezika i književnosti bohemizam češki izraz u nekom drugom jeziku boit-tout čit. naš rujan—listopad. pokvarena roba. body tijelo. baka. boemi (fr. boetheo priskočim u pomoć) poznavanje pomoćnih znanosti bofl (tal. šećera i drugih dodataka bohema.

zračni termometar. šakanje u rukavicama. mlet. bukmol (norv. bolus. hidrat čiste gline. peso boliviano) novčana jedinica u Boliviji = 100 centavosa bolometar (grč. kineska tajna organizacija (osnovana oko 1890. grč. cirkuski šator bolus (lat. boxer) 1. jedan od glavnih izvora aluminija. pregrada u konj usnici za pot-kivanje nemirnih konja. bole zrak. naziv po mjestu Les Baux u Francuskoj bokskaf (engl. bouche. grč. šator na sajmovima. kuglicama (kod južnoameričkih urođenika i gauča) bolero (šp. box-match) javno natjecanje u šakanju amatera ili profesionalnih boksača (traje od 3 do 15 rundi. ženski proljetni ogrtač s rukavima ili bez rukava boleta (tal. smeđ ili crven mastan glineni silikat koji se upotrebljava za boje. kutija. praćen pjesmom. buldogu slična rasa njemačkih pasa. digla ustanak protiv kršćana i Europljana u Kini i time izazvala intervenciju stranih sila boksit min. mod. lug bokerica dvocijevka. šećera. boletus gljiva. bokskaf boks-meč (engl. bocassino. srednje veličine Bokseri (kin. bolletta. bolis. tal.) norveški književni jezik na čiji je razvoj utjecao danski jezik (prije su ga zvali riksmàl. okamenjena gljiva bolidi (grč. priznanica boletit (lat. onaj koji je stručno izvježban u Šakanju. po ugledu na antičke borbe šakama kod Grka i Rimljana. do struka. zaljev bokal (fr. tal. temelji se na činjenici da električni otpor kovine raste što je temperatura viša bolonjska škola slikarska škola koju je potkraj XVI. boxcalf) stavljena i obojena teleća koža za obuću i dr. boucassin) vrsta pamučnog sukna s perzijskim uzorcima bokaža (fr. prodavaonica. v. bulletta) cedulja. bolites jestiva gljiva) geol. box) Šport. fr. brzo hlađene na zraku i s veoma debelim dnom (vrlo otporne na vanjsku silu. bolidos oružje za bacanje. st. glavom i leđima. Boxer) 2. boksači se dijele s obzirom na težinu u 12 kategorija: od kategorije "papir" (do 48 kg) do superteŠke kategorije (više od 91 kg) boksanje (engl. kratak. šumica. ali se raspadaju u sitne dijelove kad se u njih baci komadić kremena koji zapara površinu i time otklanja otpor kojim se površina u nedirnutom stanju protivi unutarnjem naponu mase) bolta (tal. bocca.000001 °C). Ta-chuan) "udruženje saveznih prijatelja domovine". veća Čaša s poklopcem bokasin (tal. Carracci (1556 —1619) i koja je težila da u sebi sjedini odlike starih majstora bolonjske bočice fiz. boks bokun (tal.) koja je 1900.) vrsta mletačkog sitnog novca bolandža (tal. ulaz. otvor. astr. balanza) vaga. zalogaj bola (engl. šakač. fr. gitarom ili tamburinom. bucca) usta. nekog aromatičnog voćnog soka i dr. bocage.. lat. bolos) kem. bosco. box) 3. tj.) zamka za bacanje.) španjolski narodni ples u 3/4 taktu. šp. šport. grč. tzv. bas-cagium) šumarak. kit i obloge radi zaustavljanja krvi . bollo. loža u kazalištu. meteori kbji sjajem nadmašuju najljepše i najveće zvijezde te se mogu vidjeti i danju boliviano 192 bombaža boliviano (šp. tući se šakama u rukavicama bokser (njem. lem-noska zemlja. s 1 minutom odmora između svake runde) boksač (engl. sprava za mjerenje veoma malih razlika u temperaturi (do 0. bolanča (tal. boks boksati se (engl. pregrada u konjušnici samo za jednog konja boks (engl. boccale. "plemenitoj vještini". boksanje boks (engl. kasta-njetima. šport. volta) luk. osnovao u Bologni L. opterećena olovnim i dr. metron) fiz. strijela) mn. ušće. tjesnac. te-zulja bolas (šp. box) šakati se. lat. box) 1. u ovoj borbi zabranjeno je udaranje ispod pasa i iza leđa. državni jezik) boks (engl. guranje i udaranje nogama. vrč. bowle) staklena ili porculanska zdjela s pićem od rashlađenog vina. bokalion posuda s uskim grlićem) pehar. svaka runda po 3 minute. v. vrsta lovačke puške koja ima jednu cijev iznad druge b bokmàl čit. svod. staklene bočice kruškasta oblika. bocal. boxcalf) 2. živa i okretna.boka (tal. boccone) komad.

prirodna nadarenost bona (lat. svojim pjesmama i si. bacati avionske bombe. bonazza) potpuno tiho i mirno more. grč. lenjinizam. prangija.) u dobroj namjeri. bona adventicia (lat. topnik. često s dodatkom želatine. obično ukusno i luksuzno izrađena. pristaše boljševizma. vrsta pamučne tkanine za podstavu bombaža (fr. kugla koja se izbacuje iz bombarde bombarder (fr. grč. bonbonnière) kutija za bombone. dobra (ili: imanje) maloljetnika bonaca (tal. lubarda. po viđenju bon enfant čit. nego potječu od neke druge strane Bona Dea (lat.) mn. bombasin. bona dobra) mn. bonum dobro.boljševici (boljšinstvo većina) "članovi većine". riječ koja kvari jezik i stil svojom pre-tjeranošću i neumjesnošću bombastičan (engl. vodikova bomba ispunjena eksplozivom Čije je razorno djelovanje jače od atomske bombe. ljubavnim izjavama. atomska bomba. onaj koji bombardira. aromatiziranog i obojenog šećera. bombyx) 1.) trg. svila) pamučna svila. Americi bombola (tal.) nekadašnja ratna sprava za bacanje kamena. velika trbušasta boca. na II.. vrsta ženske kape. tuba za sprej bombon (fr. konfetima). pren. filozofska osnova boljševizma je dijalektički materijalizam. u dobroj namjeri (učiniti. ostavština bona adventitia čit. bon dobar. pren. vojnik koji upravlja bombardom bombardirati (fr.) bombast (engl. imanje. bombast. pristaše dinastije Bo-naparte u Francuskoj .) "Dobra božica". bon enfant dobro dijete) dobroćudan čovjek. bezvjetrica bonapartisti mn. dosađivati komu (molbama. bombyx dudov svilac.) dovela je u Rusiji boljševike na vlast boljševizam (od riječi boljšinstvo većina) oblik marksizma kako ga je shvatio i uspostavio Lenjin. bon (fr. prav. izvještačen (način pisanja.. pamuk. bombage ispupčenost) na-puhnutost limenke s konzerviranom hranom izazvana razvijanjem plinova iz hrane koja se kvari i raspada bombikometar 193 bonitet bombikometar (grč. grč. marksizam bomba (fr. boljševici.) zdrav (ljudski) razum. brašna. kazati) bona hereditaria (lat. bombarder. bomby-cinus. bombyx pamuk) zool. besklasno društvo bez državne vlasti. bomba. voća i dr. bon-sans (fr. svilena tkanina bombo (engl. naslijeđena dobra. s ciljem da se u svijetu uvede komunistički društveni i privredni poredak. metron) u pamučarstvu. pretjerano kićen. bombyx pamuk. proslavama njezina kulta (prvoga svibnja ili početkom prosinca) nije smio biti nazočan nijedan muškarac bona fide (lat. bom-bardare) voj. dobra. vrsta keplane svilene tkanine. željezna ili čelična kugla ili kutija ispunjena eksplozivom. bon-sens čit. bombardeur) voj. mot riječ) dosjetka. gađati (ili: obasipati) nekoga (cvijećem. dubok ton) voj. Oktobarska revolucija (1917. lat. dobronamjerno bona minorum (lat.) dobar za vrijedi za . pretjeran. bons à vue čit.) mn. naknadno pridošla dobra. staro-rimska božica plodnosti i djevičanske čistoće.) vrsta rakije od ruma. nalozi koji se isplaćuju odmah. osobito: vrsta teških zrakoplova za nošenje velikih količina bombi i bombardiranje bombardir topnik. hrabriti koga. bombonijera (fr. tući (ili: gađati) iz topova neprijateljske položaje ili utvrđenja. imetak. bombast) lit. lat. dudov svilac. bili u većini i otcijepili se od umjerenih manjinaša (menjševika). usp. tal. bujica riječi.) mn. nazvani po tome što su. priznanica. bacač bombi bombazen (fr. dijelovi imanja koji nisu ostali od oca. svila.) dobronamjerno.) mn. bon pur (fr. bon anfan (fr. duhovita izreka bon pour čit. dobričina bon mot (fr. potvrda primitka. mu-škata i šećera u Sjev.) posuda za tekućine. lat. imanja bona mente (lat. ukusno namještena soba. prav. ukusno namješten stan i si. kongresu Socijal-demokratske radničke partije u Londonu 1903. veliki top. vata za ispunjavanje haljina i si. prav. balon bombarda (tal. nalog za izdavanje neke robe. izražavanja) bombaš (fr.. bombe. ručna granata. 2. bonz a vi (fr. bombe) voj. lit. nalog za plaćanje. bombyx. bonbon) poslastica od otopljenog. tablica za određivanje finoće (numere) konca prema težini njegove određene dužine bombiks (grč. bombos potmuo. nasljedna dobra.

tal.) "dobre usluge". odšteta. borde) 1.bonapartizam odanost dinastiji Bona-parte. državna korist. izvrsnost (u bono modo 194 brdo-vino smislu izrade). bordat borda (fr. rub. novac za hranu.) 2. borna kiselina spoj bora s kisikom (upotrebljava se kod očnih bolesti za obloge) boraks (lat. okrajak. kost. odbor. sud. dar. dobrima škodi bonitet (lat. po kojima izvođač udara prstima. savjetovanje. bonum. stol. borac. ured bord (njem. bond) pisano jamstvo. kupleraj . mjenica bondirati (fr. nemetalno čvrsto tijelo. popraviti. board) 1.) dobro. bonhomme) dobričina. kolegij koji se okuplja oko jednog stola.) dobrim načinom. sigurnost nekog potraživanja (suprotno: veritet) bono modo (lat. redni broj 5. borax) kem. poboljšati. u diplomaciji: naziv za posredovanje treće države u nekom međunarodnom sporu između dviju zavađenih država. hrana. odnosno treće stranke u zategnutim međustranačkim odnosima bonsai (jap. znak B. politika kojoj je cilj dovesti dinastiju Bonaparte na prijestolje u Francuskoj bond (engl. bonificatio) naknada. upute o lijepom ponašanju bornim (lat. bon ton) lijepo ponašanje i lijep način izražavanja dobro odgojenih ljudi. platna sposobnost. bank. opšivanje.) budistički svećenik u Japanu i Kini. ne tali se na poznatim temperaturama.) u SAD naziv za bibliobus bor (lat. korist. soli borne kiseline bord (engl. otmjeno držanje. Aziji i Kaliforniji. bonvivant) veseljak. vrsta sive vunene tkanine koja se izrađuje u Egiptu. važan za industriju. opće dobro bonus (lat. valjanost. popust u cijeni bonis nocet quisque pepercit malis čit. unutarnja vrijednost. potječe iz Afrike. a preko kojega se svaki prekršaj kažnjava izravnim slobodnim bacanjem. poboljšavanje.) šport. "patuljasto" ukrasno drvo uzgajano u loncu ili sanduku za cvijeće bonton (fr. nalazi se otopljen u vodi nekih planinskih jezera u Tibetu. popravljanje. odobravanje načina vladavine dinastije Bonaparte. priznanica. mn.82. pren. pren. popravljati bonifikacija (lat. bonzofis (fr. ar. Bord. stol za kojim se drže sjednice. porubljivanje bordel (fr. dobrodušnost. pom. materijal za oblaganje lađe. sred. natrija i kisika (Na2B407). propinjati se. daska. bord) 2. bukmobil (engl. propeti se. vrpca.) tko zlima oprašta. naivnost bons offices čit. bonum publikum (lat. glavešina bookmobile čit. Flemminga. bordage) oblaganje lađe daskama. podskakivati (na konju) bondizam djelovanje i postupci u stilu tajnog agenta 007 Jamesa Bonda (lik detektivskih romana I. traka za opši-vanje bordaža (fr. fr. spoj bora. sreća. borax) mn. pretjerana jednostavnost.) dobro države. mirnim putem bonom (fr. bordello) javna kuća. pro-stodušan čovjek^ naivac bonomija (fr. bonis nocet kviskve pepercit malis (lat. na lijep način.) minijaturno. burakx) kem. kem. vrlina. trg. bordel. bonhommie) prostodušnost. a pojavljuje se i u sastavima suvremenih plesnih orkestara bonificirati (lat. fr. bondir) skakati. sudnica. bo-nifier) nadoknaditi. podrugljiv naziv za stranačkog funkcionara. bona bonum publicum čit. jednokratna isplata dioničarima iznad dividende zbog dobrog godišnjeg poslovanja. bonitas) dobrota. određen broj prekršaja do kojega je kriterij kažnjavanja blaži. element atomske težine 10. poboljšanje. kozmetiku i medicinu borati (lat. facere. odštetiti. rub lađe borda (ar. te brojnih filmova i stripova) bongos dva međusobno spojena manja bubnja. devizni bonus premija koja se u nekim zemljama daje radi stimulacije izvoza bonvivan (fr. onaj koji voli dobar život i tjelesne užitke bonzo (jap. Muhame-dov ogrtač. obveza. raširen je među južnoameričkim Crncima.

ispupčeno kiparsko djelo izliveno od gipsa. pr. šarama boselirati (fr. botto) mah. grundirati bordo-boja (fr. vrsta plesa (američka. šare. udarac. Americi. sjeverni vjetar. biljni) poznavatelj bilja i raslinja. fobos strah) strah od Prusa. kartaška igra s četiri igrača slična vistu. po imenu proizvođača) vrsta talijanskih muških Šešira boršč (rus. ograničiti se borsalino (tal. C. trava botanofag (grč. boss) šef. ograničen. mania) pretjerana ljubav prema Prusima i svemu što je prusko bos (engl. valovitim oblicima. botanike) znanost o biljnom svijetu. ili s manjim brojem karata i tri igrača (tri-boston). Bordeaux) opći naziv za sva francuska vina koja se šalju u trgovinu preko Bordeauxa bordro 195 botanofil bordro (fr. indijskom fizičaru i biljnom fiziologu. opšivati. nazvana po gradu Bostonu u Sjev. bosko napasam. bušilica. bosse.) talijanska velikaška porodica španjolskog podrijetla iz koje potječu papa Aleksandar VI. zamah. bossage) gruba kiparska obrada kamena koja služi kao priprema za konačnu izradu modela boselaža (fr. bosseler) raditi ispup-Čene. grč. gazda. o biljkama i raslinju botanizirati (grč. izvadak. otkucaj sata. ograničavati. popis računa. boreios. valovite oblike. borealis) sjeverni boreas (grč. borne) ograničen.) omiljeno rusko narodno jelo: juha od prosenog brašna i raznog zelenja bortna (njem. porubiti. baviti se biljkama botano.hording (dan. lista. grč. lat. bourgeois građanin) tisk. tamnocrvena boja bordo-vino (fr. boreas) sjeverac. bordure) rub. sjever Borej mit. jednom botana (tal. tj. usp. voska. bordereau) trg. glup bornirati (fr.(grč. gostionica. bormašina Borgia Čit. borer borniran (fr. usp. omeđiti. nešto jednostavnija vrsta valcera) boš (fr. mjenica. bo-tane trava) skupljati biljke. starogrčki bog sjevernog vjetra. gipsa bosoni mn. manji brod koji prima dio tereta s velikih brodova i time ih olakšava kako bi mogu preploviti plića mjesta bording-haus (engl. bottana) obično. bosselage) izrada u ispup-čenim. Boseu. novčanih vrijednosti bordura (fr. ura. border) opšiti. porubljivati. bozza) grba. onaj koji se voli baviti botanikom t botanograf 196 br . filos) ljubitelj bilja. obložiti brod daskama. ublažavati. jedan bot jedanput. skučen. mržnja prema Prusima i svemu što je prusko borusomanija (lat. kamene međaše. poslodavac. Bohrmaschine) strojno svrdlo. botane. biljojed. burgija. botane. javna kuhinja bordirati (fr. 1858— 1938) subatomske čestice s cijelim kvantnim brojevima spina boston (engl. bose-liran bosirati (lat. borner) ograničiti. majstor bosa (fr. u slikarstvu: premazati platno osnovnom bojom. i njegova djeca Cesare i Lukre-cija borgis (po fr. u skupini) bosaža (fr. biljka. bohren bušiti) svrdlo. čvrga. postaviti granične znakove. gospodar. boche) ime kojim Francuzi podrugljivo i prijezirno nazivaju Nijemce bot (tal. Borussia Pruska. Borte) v.) pom. porub. brežuljkastim. Borussia Pruska. biljožder botanofil (grč. botane krmna trava) pred-metak u složenicama sa značenjem. 2.. (po J. borej sjeverni vjetar borer (njem. onaj koji se bavi proučavanjem bilja i raslinja botanika (grč. bossare) praviti plastične predmete od ilovače.) 1. ublažiti želje. vijenac borealan (grč. borda borusofobija (lat. boarding-house) pansion sa stanom i hranom. pa odatle i sat. bordeaux) boja crnog vina. pren. tal. okvir. slova od 9 tiskarskih točaka (po veličini između garmonda i petita) bormašina (njem. mali. kvrga. fagos) zool. botanikos travni. okrugle kiparske figure koje stoje same (za razliku od onih koje stoje na reljefu. Borđa (tal. grubo tkano pamučno platno botaničar (grč. knjiga u kojoj su računi. pren.

živi u tankom crijevu čovjeka. kratica za brom brabansona 197 brahikatalektičan Brabansona (fr. peckanje.) ime poznate vladarske porodice.) igralište za kuglanje u zelenilu boy (engl. prid. logia) poznavanje i proučavanje biljaka. bottega. -ites) mn. sa 3 do 4 tisuće članaka. botane. Burbonska palača pren. 2 = lagan. botrion jamica. 4 = umjeren.. trčkaralo. bockanje. bili u engleskoj ili francuskoj službi. dječak. pjesme kod kojih su najprije napisani srokovi. 10 = jaka oluja. teško slušanje . nazvan po francuskom rezbaru A. brazzera = brački brod) drveni obalni jedrenjak od 18 do 40 t s jednim latinskim jedrom i prečkom brač (tal. botane. boling-grin (engl. bortiotičan botrinti (grč. fr. bota larga. u južnoj Europi i na Istoku botega (tal. geol. vinara. botellarius) šef kuhinje. psa i dr. teklić božole (fr. manteia) gatanje (ili: proricanje) sudbine iz biljaka botar (lat. služi kao osjetilo u manometrima i termometrima (naziv po izumitelju. botanika. pričvršćena na kožu jednom peteljkom botriotičan v. lat. tal. grafo) opisivač bilja i raslinja botanoliti (grč. 6 = jak. logos) poznavatelj i proučavatelj bilja i raslinja botanologija (grč. boule) rezbarija u drvu s metalnim umecima. Burdonova . 8 = vrlo jak. zrakoprazna ili tekućinom ispunjena (najčešće metalna) cijev prstenastog oblika. viola di braccio) glaz. botulus kobasica) med.) veliki lovački nož oštar s obje strane.) trg. buš-tru (fr. Ch. botrys) grozdast. mala trgovina. a tek nakon toga stihovi bowie-knife čit. bottarga) jelo slično kavijaru. okamenjene biljke botanolog (grč.) mn. koja se pruža ili savija pod utjecajem vanjskog tlaka ili temperature. compater) kum botarga (šp. bu-rime (fr. 1808—1884) bouts-rimćs čit. peonija Br kem. veličine zrna graška do sitnijeg lješnjaka. bra-bantski vojnici koji su. botrys grozd. botrys grozd. Burbon (fr. viola. busur) bot. gluhoća.) beznačajan. botriomikoza (grč. biljka s velikim 1 lijepim cvjetovima iz porodice žab-njača. trovanje pokvarenom hranom. nešto veća violina. geol. poznati zbog svojih pljačkaških izgreda po Francuskoj brabanta (fr. Bowiea bowling-green čit. botane. akuein slušati) med. pustene ("falcane") papuče bouche-trou čit. vrsta nizozemskog platna bracera (tal. u obliku grozda. botuše (mađ. botrys grozd. boutique. vrsta tambure za pratnju bradiekoja (grč. lithos kamen) min. Bouleu (1642—1732) Bourbon čit. naročito pokvarenim mesom (u kobasicama) i ribom botunada (tal. kefale glava) zool.. bui (fr.. konobar botelar (lat. crvena izraslina na ruci ili nozi.) kuma botrinitičan (grč. bottonata) zadirkivanje. krčma. kamen grozdasta oblika botulizam (lat. brabançons) mn. sluga. botane. unaprijed napisani srokovi za koje se tek trebaju naći stihovi. Brabançonne) belgijska nacionalna pjesma. Bourdonu.) dečko. tunjevine i dr. apotheca) dućančić. mykes gljiva) med. osobito u XII. botos) mn. sluga. st. sporedan lik ili sporedna uloga u kazališnim djelima boufort čit. botarga. beaujolais) vrsta francuskog vina (po gorskim predjelima sjeverno od Lyon a) božur (ar. bofor (prema vlastitom imenu Beaufort) ljestvica od 12 stupnjeva po kojoj se mjeri jačina vjetra: 0 = tišina. francuski parlament Bourdonova cijev čit. botane. bradys spor. francuskom inženjeru E. botritičan botroilit (grč. od usoljene ikre morskog lipljena. čuvar živežnih namirnica na brodovima botra (lat. "Marseljeza" belgijske revolucije brabansoni (fr. znanost o biljkama. 12 = orkan boule čit. botanički botanomantija (grč. okamine grozdasta oblika botriokefal(us) (grč. pronalazak američkog pukovnika J. botella. širokočlana trakavica. boi-najf (engl.botanograf (grč. lithos kamen) mn..

logos) koji umije biti sažet u govoru i pisanju brahilogija (grč. brachvs. kratak dah. brachys. usporen govor zbog nepotpunog svladavanja nekih smetnji (npr. masa-omai žvakati) med. pri mucanju) bradifrazija (grč. brachys. v. u užem smislu isto što i stenografija i tahigrafija brahij (lat. grafo pišem) onaj koji umije brzo pisati služeći se kraticama. brachvs. podos noga) kratkonog. razum) sporost duševnog života (osobito: sporost u mišljenju) bradikardija (grč. bradys spor. bragr) pjesnička umjetnost. braggard) razmet-ljivost. fren srce. bradys spor. pneo dišem) med. logia) vještina sažetog izražavanja u govoru i pisanju. koji živi kratko brahibiotika (grč. brachvs. bragozzo) ribarski jedrenjak sa dva jarbola i dva jedra bragura (staronord. loša probava bradispermatizam (grč. femi govorim) med. stenograf brahigrafija (grč. uskoća prsiju. strangurija bragadur (tal. težak govor. brachvs. tjesnoća prsiju i sporo disanje kao posljedica toga brahipneuma (grč. bradys. sprava za mjerenje mišice. uron mokraća) med. chronos vremenski) kratkotrajan. bradilalija bradimaseza (grč. suprotno: makrobiotika brahicefal (grč. nepotpun. ruka. dromikos sposoban za trčanje) koji ne može dugo trčati brahigraf (grč. bradys spor. bradys. sila brahijalan (grč. kratkovidnost brahiodonti (grč. lat. brachys. sperma sjeme) med. bradilogija bradilogija med.bradifazija (grč. pepsis probava) med. kratke latice. teško. brachvs. koji ima kratke cvjetne listiće. braccatore lovački pas) snalažljiv. grč. brachv-pneuma) med. bradys. kratkih latica brahipneja (grč. bradys. bolesni usporeni rad srca bradikineza (grč. lalia govor) med. astma brahipodan (grč. nasilan. daktylos prst) antropol. mišica. v. sporost u govoru bradifrenija (grč. sporo izlaže-nje sjemena (pri spolnom odnošaju) bradisurija (grč. čovjek koji ima kratku lubanju. bradys. bradys spor. brachy-kata-lektikos) metr.(grč. nasilnički brahikatalektičan (grč. brachys. zubi s niskom krunom i dobro razvijenim korijenom. brachium. kratkovre-men brahilog (grč. metron. metron) med. tem-no režem) kir. bios život) težnja ili vještina skraćivanja života. brachion) mišica. odontos zub) zool. pren. ali se krije u samom smislu rečenice brahimetropija (grč. brachion ruka. u sisavaca brahiometar (grč. brachys. hvalisavost bragoc (tal. bradys. npr. grafia pisanje) vještina pisanja pomoću skraćivanja uopće. od prstiju do lakta. kod koje je najveći poprečan presjek gotovo jednak uzdužnom presjeku brahidaktilija (grč. pren. sitan brahibiotičan (grč. bios život) kratkovjeČan. frasis govorenje) med. brachion ruka. urođena kratkoća prstiju brahidromičan (grč. njuškalo braganja (tal. figura pri kojoj je prividno i formalno izostavljen kakav element važan za izlaganje misli. brachion. kefale) glava antropol. brachvs. petalon list) bot. brachys. spor i težak govor zbog mane u govornom organu. brachys) predmetak u slo-ženicama sa značenjem: kratak. malen. ruke brahiotomija (grč. kineo krećem se) sporost u pokretima bradilalija (grč. težak. domišljat Čovjek. brachialis ručni. osobito donji dio ruke. orao vidim) med. teško. kratkih nogu . pus. brachvs. tj. brachys. bragagna) vrsta ribarske mreže bragerdizam (engl. kardia srce) med. sporo probavljanje hrane. moć. stih koji na kraju nema jedne ili dviju stopa brahikroničan 198 Brailleovo pismo brahikroničan (grč. mišićni) ručni. rezanje ruke brahipetalan (grč. pjesništvo brahi. teško žvakanje bradipepsija (grč. brachvs.

pteron krilo) mn. cikloida brahit opt. naziv za pojavu odlaženja školovanih stručnjaka iz manje razvijenih zemlja u zemlje višeg standarda brain-storming čit. dajući oduvijek svećenike. stalno zauzimali najistaknutiji položaj i uživali velik vjerski ugled brahmanizam (sanskr. braida od njem. koji ima kratke metričke stope brahipteri (grč. uspravno) brahisilab (grč. skia sjena) zem. veoma rasprostranjene morske Životinje. podos noga) zool. bramar rikati) ime glavnog lika nekih Holbergovih komedija. pteron krilo) kratkokrilan. brachion. koji ima kratku sjenu (kaže se za stanovnike najtoplijih dijelova svijeta. brein dreining (engl. Brahma) u indijskoj filozofiji Veda ovako se zove vrhovno indijsko božanstvo brahmaizam (sanskr. tj. engleskom mehaničaru Bramahu.) savjetodavna ekipa stručnjaka oko nekog političkog ili gospodarstvenog rukovoditelja brajda (lat. skraćeni naziv za brahiteleskop brahiteleskop (grč. brachvs.) sastanak na kojem bez reda svaki sudionik iznosi sve što mu trenutačno pada na pamet u vezi s postavljenim problemom koji valja riješiti brain-trust čit. pus. lovokradica. Brahma) starije naučavanje o Brahmi. pjesnike. abraka-dabra brakonijer (fr. junak na riječima brancin (tal. zaštitni. kratkih krila. brachvs. pr. znanstvenike i političare. n. breit širok) stupovi s letvama ili žicama po kojima se penje vinova loza. braconnier) zvjerokra-dica. Brahma) zbirka djela koja predstavljaju dogmatsko-spekulativne rasprave indijske književnosti. chronos vrijeme) mat. st. hvalisavac. hidraulični ti-jesak koji radi pod vodenim tlakom.) "isušivanje mozgova". syllabe slog) metrička stopa koja se sastoji samo od kratkih slogova brahistohrona (grč. Brahman) ind. u 8. ali se po gradi tijela od njih znatno razlikuju brahipteran (grč. brachistos najkraći. Bramahova brava Bramarbas (šp. prekršitelj zakona o lovu brakteja (lat. na udaljenosti. branzino) lubin (morska riba) . pergola brakadabra (bracadabra) v. skopeo gledam) opt. pren. linija najbržeg pada. brein-trast (engl. i po tome nalikuju na školjke. bractea list) bot. onako kako je izloženo u Upanišadama (za razliku od naučavanja izloženog u Vedanti) Brahman (sanskr. brachys. zool. krivolovac. neku vrstu komentara Ve-dama brahmani (sanskr. v. pokrovni list na biljci Bramahova brava sigurnosna brava s više ušica nejednake veličine (obično 6 do 7) koje moraju biti jednako udaljene da bi se brava mogla otvoriti (nazvana po svom pronalazaču. brachys. in-sekti koji imaju kratka krila brahiscijan (grč. brachvs. ali točnije ju je zvati neobrahmanizam i hinduizam Brailleovo pismo međunarodna abeceda za slijepe koja se sastoji od svega šest. apsolutno Biće i nebiće u isto vrijeme Brahmana (sanskr. čovjek koji se bavi nedopuštenim lovom na tuđoj zemlji. tele daleko. imaju dva kapka. brachys.brahipodi (grč. brein-storming (engl. metr. a od svojih pristaša tražila je visoko moralan život. životinje kratkih krila. brahmanizmom se i danas naziva religija koja vlada u Indiji. brahma) indijska religija utemeljena. otprilike. e. \Tsta kratkih dalekozora sa zrcalima koja se odlikuju svojom praktič-nošću Brahma (sanskr. brahmana) članovi najviše i najuglednije kaste u Indiji koji su.. jagodicama prstiju opipljiv brain draining 199 bravo ih točaka (pronalazak slijepog francuskog učitelja slijepih Louisa Brai-llea) brain draining čit. fil. za ljude koji bacaju kratku sjenu zbog toga što im sunčane zrake padaju na tjeme gotovo vertikalno. 1749—1814) Bramahova preša fiz.

) otvoreno. upravitelj brefotrofija brefotrofij (grč. patent brevi manu (lat. odlično. lovačka kola s 3 do 6 sjedala.) 1. break) otvorena kola na 4 kotača. bretelle) uprta.) pronalazačka povelja. voj. dekret. podrijetlo bolesti je. šteta. brefos novorođenče. Brand) med. v. brawning) v. nekog posla). patent. brendi (eng. breveter) dati. brennen paliti. usklik u znak odobravanja. povlastica. sposobnost da vanjskim utjecajima. molitvenik katoličkih svećenika za svakodnevna bogoslužja .brand (njem. preklopna postelja brander (njem. brevijatura brevijar (lat. lokalno izumiranje jednog dijela tijela. tehnička vještina i okretnost izvođenja. proboj. branda) viseći (mornarski) krevet. diplomu. hrabrost. bracelet. pokrajini Bretanji brev(e)te (fr. vrlo lijepo. kovrčalo breša (fr. posebno. nekroza branda (tal. s dvije klupe namještene po dužini ili poprijeko i s visokim bokom ' bremsberg (njem. junaštvo. bregma) anat. nedostatak ili postojanje prevelike podražljivosti organizma braunovci mn.) usklik u znak odobravanja: vrlo dobro. breviarium) kratak pregled. tal. s diplomom. osobito u glazbi brazilin crvena boja koja se pravi od brazilskog drveta brazleta (fr. vinjak branhijati sve životinje koje dišu na škrge. junak. vladarima i dr. gradnje i dr. tal. nazvanog po fr. "podražajima". bravoure. bretele naramenice. bravour. Bremse kočnica. šivost. nazvan po engleskom liječniku Jamesu Brai-deu (1795— 1860) koji ga je prvi otkrio i ukazao na vezu između hipnoze i sugestije brefotrof (grč. škrgaši branhije (grč. remen za nošenje tereta. breccia) voj. s poveljom. promu-klost. = hipnotizam. uže područje zanimanja bratvuršt (njem. ta. koje nema strogo formalni oblik (za razliku od bule). bretagne) stari francuski ples udvoje. aria) glaz. nekad se puštao zapaljen protiv ratnih jedrenjaka kako bi izazvao požar brandy Čit. sjajno. med. uštrb bretanja (fr. odsjek. kratak popis. hlačnjaci bretona (fr. Brand požar) požar-njak. upala krajnika branša (fr. gangrena. kratak izvadak. patentiran brev(e)tirati (f. mn. pismo. brevet) diploma. nešto izrađeno ili izvedeno s velikom vještinom i stručnošću. 1855 —1926) braunizam med. uljem i kučinom. breve d'envansjon (fr. tal. lat. povelju breve (tal. zool. neustra-. škrge branhus (grč. struka. grivna bredizam med. poziv. brevete) pr. kratkim putem brevijacija (lat.. pren. branchos) med. bez uvijanja. srednji dio lubanje. trofeus) zavod za nahočad. odmah. prema tome. pokrajini u sjevernoj Francuskoj) bretela (fr. povelja. ogranak (neke znanosti. bivaju pokretana na djelatnost. kratak izvještaj. brevet d'in-vention čit. utvrđenju). breviatio) skraćivanje. Berg brdo) uređaj za spuštanje tereta niz kosinu. bedemu. naučavanje engleskog liječnika Johna Browna (1735—1788) po kojem se živa bića razlikuju od neživih stvari po tome što imaju sposobnost podraživanja. braten peći. breve) svaki službeni pisani akt. malen jedrenjak napunjen smolom. tro-feus branilac) nadstojnik. s patentom. breche. tjeme brek (engl. prodor (u zidu. bravura) valjanost. tako je! bravo 200 brice si bravo (tal.) 2. glazbeno djelo (za sviranje ili pjevanje) s osobito velikim tehničkim teškoćama bravura (fr.) alkoholno piće dobiveno destilacijom vina. kosi položaj koji povezuje dva uzastopna položaja. brawning brauning naziv za različite vrste pištolja. izdati dekret. osobito Papino pismo državama. Wurst kobasica) vrsta kobasice za pečenje brauning (engl. odlično! bravo (tal. dio. brefos. brachiale) narukvica. bremza (njem. pristaše naučavanja Johna Browna. bretonne) vrsta ženskog kišnog ogrtača. patent. Bremse) kočnica brenšer (njem. vrsta odličnog francuskog platna (naziv po Bretanji. branche. upotrebljava se kod rudarskih i šumskih poslova. braunizam bravissimo (tal. valjan i vrijedan čovjek. plaćeni ubojica. branca) grana. podmukli ubojica bravur-arija (fr. kraćenje. junačko djelo. branchion) mn. tj. Schere škare) željezna naprava u obliku škara koja se zagrije i takva služi za 1 kovrčanje kose. (fr. zavod za prehranu i podizanje djece bregma (grč. puške i mitraljeze (po engleskom konstruktoru Johnu Mosesu Browningu.

jajeta i si. sažet i jezgrovit govor breviotipija (lat. brigata) 1. brillant. brevis. pomoću odbijanja pogoditi sa strane. blistati. jedinica sastavljena obično od dva puka istog roda vojske. listovna uložnica (obično na javnim mjestima) brikola (lat. brevis. izrada pročelja građevine (fasade) tako da se vide cigle. briller sjati. brimade) kod francuskih studenata: zbijanje šala s novim studentima. živahno. divan. bricola. osobito briljantima briljantnost (fr. sitan. loqui govoriti) kratak. svijetliti se. brillantine) kozm. odboj lopte od ograde. breviatura) v. "krštenje" brucoša na taj način što ih stariji zgrabe za noge i ruke i bacaju uvis . par brikol (fr. par brikol (fr. ormarić. 2. pes noga) krat-konog. prije: vrsta ratnih brodova s 10 do 20 topova brigada (fr. blistav. brig. briquetage) bojenje zida tako da izgleda kao zid od cigle. buntovnik brigantina (engl. zbijen u obliku opeke. pljačkaš. pren. zapovjednik brigade. u prah pretvoren materijal zbijati (prešati) u obliku cigle brikfastn (njem. brigadier) 1. raskoš. laka jedrilica s dvije katarke i s veslima. rukovoditelj radne brigade brigant (tal.) posredno. 2. bricoler) odbiti. nazvana po engleskom liječniku R. typos otisak) glaz. kratkih nogu brevis (lat. tal. nota koja vrijedi za dva cijela takta bričesi (engl. brigade. osobito starinske. udariti par bricole Čit. obojiti zid tako da izgleda kao zid od cigala. jedna od najzanimljivijih igara s vrlo mnogo kombinacija brig (engl. odskoči. bricole) srednjovjekovna ratna sprava za bacanje kamenja. Ka-sten ormar) poštanski sandučić. Egeon brikabrak (fr. par bricole čit. pren. brillant) dijamant uglačan dijamantnim prahom tako da ima oblik dvostrukog (osnovama spojenog) stošca. Škrgutanje zubima Brijarej mit. divota. konjički dočasnik u francuskoj vojsci. kugle. hajduk. sijati. brevijacija brevilokvij (lat. mala jedrilica s dvije katarke Brightova bolest (lat. brigantine. športske ili za jahanje. grč. škrgut brillante (tal. brillanter) od dijamanata glačanjem praviti briljante. Brightu (1788— 1858) koji ju je prvi opisao brigma (grč. brevis kratak.) udariti loptu sa strane odbijenom loptom od ograde. voj. blistati) sjajan. sa strane. fr. div s 50 glava i 100 ruku. raditi zaobilazno briksizam (grč. kratke ili polukratke časničke hlače. fr. njem. prelijevati se u svjetlosti. 3. brillantine) gusto tkana pamučna tkanina s uzorcima briljantirati (fr. briketaža (fr. brillant) sjaj. brigg. brillare) sjati. veličan-stvenost. brycho škrgućem. ne raditi časno. bradu i brkove briljantina (fr. brigante) cestovni razbojnik. brycho Škrgućem) škripanje zubima u snu. bric-a-brac) starudija. značajno se isticati. bridge) kartaška igra. briquette) nešto u obliku cigle. brigg) pom. odozgo jače. veličanstven briljantin (fr.) glaz. briqueter) popločiti ciglama. odličnost briljirati 202 broajon briljirati (fr. plah ovi to briljant (fr. otuda: pren. krasan. vrsta mirisne masti za kosu. odličan. Brief pismo. osobito sitan ugljen verlo upotrebljiv kao gorivo. brignos škrgut) med. brevis kratak) glaz. gore široke a dolje tijesno priljubljene uz noge bridž 201 briljantnost bridž (engl. zaobilazno. slična vistu. list. kod biljara: odskok. tal. pren. škrinjica za pisma. ukrasiti (ili: optočiti) dragim kamenjem. a odozdo slabije zatupljenog. skupina radnika koji rade na izvršenju određenog zadatka brigadir (fr. razne umjetničke stvarčice. staretinarnica briket (fr. blista-vost. Brigantine) pom. akutna i kronična upala bubrega s izlučivanjem bjelančevine u mokraći (nefritis). kugle ili jajeta. breeches) mn.brevijatura (lat. pren. te sa strane podijeljenog u mnogobrojne trokute i če-tvorokute (fasete) briljantan (fr. učiniti da se nešto odbije. briller. fugiranje briketirati (fr. odskakati od ostalih brimada (fr. veoma vatreno. tiskanje nota brevipedan (lat. sin Urana i Geje. cigle. svijetao. voj. odskočiti. za sto naoružanih ljudi. morbus Brightii) med. lukavo brikolirati (fr.

okolišanje.) odašiljanje radio emisija. Brisoleten) mn. rjeđe slatkovodne. upotrebljava se. pečeni valjušci od mesa brizomant (grč. plameno. zoon životinja) zool. brimera (9. broyon) tučak za mrvljenje. bryon mahovina. Britiš muzeum (engl. bryon. obično se jede s palentom brodirati (fr. briscola) vrsta kartaške igre. razornost. izdavačkom poduzeću u Leip-zigu. studenog 1799.) pom. broderija (fr. rasprskava. umjesto srebra. srebrnaste boje. luka i maslinova ulja. životinje nalik na mahovine. brisant) koji lomi.) govorenje nebitnih stvari. briser) sposobnost ras-prskavanja. bruma najkraći dan) u republikanskom francuskom kalendaru: drugi mjesec u godini. brunir) metalne predmete smeđe uglačati. svi topovi na jednoj strani ratnog broda. Brokhaus (njem. mahovinast briologija (grč. vladu u svoje ruke brinet (fr. grub metalni prašak od slitine bakra i cinka. lat. pren. brodkasting (engl. prenagliti čime briškula (tal. brunette) crnomanjasta ili smedokosa žena brinirati (fr.brimborium (lat. osobito raširena u primorskim krajevima Hrvatske britanija-metal u Britaniji (Engleskoj) pronađena metalna smjesa cinka. broderie) vez. kao prvi konzul. listopada do 24. brocanteur) trgovac starim umjetničkim predmetima. bryon. mantis prorok) stručnjak u tumačenju snova brizomantija (grč. pocrniti briofiti (grč. svilom. uljepšavanje brodet (tal. "pohanac" brokanter (fr. studenog. srebrom. bryon mahovina. manteia proricanje) vještina tumačenja snova brnistra (tal. šumno. žive u kolonijama i mahovinasto su razgranate briskirati (fr. ginestra) primorski grm s lijepim žutim cvjetovima. vezenje. sendvič briozoe (grč.) glaz. dugačka 25 km. razorna snaga brizer (fr. eidos oblik) bot. broder) vesti. 18. Brodvej (engl. kiće-nje.) vrsta kvalitetnog francuskog vina brioso čit. uljepšavati izmišljenim dodacima brojler (engl. radio emitiranje broad-side čit. brodetto) kuh. trljanje boja brockhaus 203 bronhije Brockhaus Čit. strana broda. izvesti zlatom. to broil peći na otvorenoj vatri. pren. briozo (tal.) veliki narodni muzej u Londonu (osnovan 1753. trgovina vezivom. briseur) lomitelj. utisnutim u zlatu ili srebru . zlatnim i srebrnim koncima protkana svilena tkanina. oblicima i si. krasiti. sličan mahovini. razbijač. brizo. broccato) skupocjena i teška. osobito slikama. Čajni kruščić. nazvan po velikom njem. magleni mjesec. staretinar brokantirati (fr. brizo spavam. na roštilju) pile za pečenje.) s veoma bogatim znanstvenim i umjetničkim zbirkama brizantan (fr. bojiti (ili obojiti) smeđe. usjajiti i na taj ih način sačuvati od hrđanja. razoran. skupni naziv za mahovine brioidan (grč. Broadway široki put) glavna poslovna ulica u New Yorku. dio botanike koji proučava mahovine brion (fr. živahno. vrsta jela od ribe s gustim umakom od rajčica. srednjim dijelom centar američkog kazališnog života broajon (fr. brokatni papir papir u boji s uzorcima. briser. brumaire. con brio brioš (fr. fyton biljka) mn. uništavajući brizantnost (fr. koji razmrskava. vezivo. logia) bot. za izradu stolnog pribora Briti naziv za keltska plemena naseljena u Britaniji u doba rimskih osvajanja British Museum čit. paljba iz topova s jedne strane broda Broadway čit. brunet) crnomanjast ili sme-dokos muškarac brineta (fr. brocanter) trgovati umjetničkim stvarima. brusquer) obrecnuti se na nekoga. od 23. žuka broad-casting čit. pletenica. kupovati i prodavati stare stvari brokat (tal. brod-sajd (engl. htjeti nešto brzo sprovesti..) uzeo je Bonaparte. izmotavanje brimer (fr.) veliki njemački konverzacijski leksikon s mnogo izdanja. bot. prednji valjak na spravi za predenje brizolete (njem. fini obojeni tinjac u prašku (obje vrste ovog praška upotrebljavaju se za brončane boje). bučno. bijele. morske. osobito slikama. antimona i nešto bakra (ponekad i nikla i bizmuta). osnovanom 1805. brioche) vrsta peciva.

bronchos. bronchos. bakrenom bojom (drvo. guša bronhofonija (grč. npr. bronchia) med.916. klepčica. crvenkastog ili ljubičastog talijanskog mramora broker (engl. bronchos. stenos tijesan) sužavanje (ili suženost) dišnih kanala . nemetal atomske težine 79. kele kila. bronchos. s utkanim velikim cvjetovima. broker) trg. blemma sluz. pregled dušnika i dišnih kanala pomoću posebnog zrcala bronhospazam (grč. me-tron) sprava za odmjeravanje dnevne količine hrane bromizam (grč. nagrada koju trgovački posrednik dobiva za posredovanje brokula (tal. pneuma dah) med. bronchos. bronser) obojiti brončanom. piskutavost glasa (kod promuklosti) bronholitija (grč. regnvmi skršim. od svile i pamuka. broma jelo. brončati (fr. gips. upotrebljava se kao sredstvo protiv jakog kašlja bromural (grč. bronze. grč u dišnim kanalima bronhostenoza (grč. bromov pripravak. bromium) kem. bronzo) zvonce. uzetost (ili: paraliza) dišnih kanala bronhopneumonija (grč. bronzium) legura (slitina) bakra. upala bronhija. vrsta žutog. bromos) farm.). broker) trgovački posrednik brokeraža (engl. broma jelo. skopeo gledam) med. znak Br. element. bromos) med. ili samo od pamuka. kila dušnika. bronchos. plesso udarim) med. slomim) med. bronchos) predmetak u složenicama sa značenjem: dušnik bronhoblenoreja {grč. posuđa . bronchos. broccoli) vrsta cvjetače s mesnatim i sočnim cvjetovima i stabljikama brom (grč. ani». bronchos. cinka i željeza bronce (tal. tekućina veoma slična kloroformu. bronchos. lat.brokatel (tal. redni broj 35. trovanje bromom bromoform (lat. tal. tuberkuloza pluća bronhoragija (grč. broccatello) brokatu slična polusvilena tkanina. tj. pretpovijesno razdoblje (između kamenog i ledenog doba) u kojem su se ljudi služili broncom za izradu oružja. krvarenje dišnih kanala bronhoreja (grč. gra-fein opisivati) opisivanje jela i sredstava za prehranu bromatologija (grč. koji nastaju bronhitis 204 bruderšaft račvanjem dušnika od trećeg leđnog pršljena bronhitis {grč. bronhijalni katar = bronhitis bronhije (grč. bromoformium) farm. lat. pretjerano izlučivanje sluzi kod kronične upale dišnih kanala bronhoskopija (grč. koji se tiče dušnika ili dušni-ca. bruh) med. bronzo. dva kanala. bronchos dušnik) duš-nički. bronchia) mn. mykes gljiva) med. crvenkastosmeđa teška tekućina. upala dušnika izazvana zaraznim gljivicama bronhoplegija (grč. bronchos. obojiti modrikastim preljevima na vatri bronhijalni (grč. logia) znanost o jelima. broma jelo) znanost o pripremanju jela po znanstvenim i ekonomskim načelima bromatografija (grč. bronhijalni katar bronho. stvaranje kamena u dišnim kanalima bronhomikoza (grč. rheo tečem) med. bronchos. znanost o sredstvima za prehranu bromatometar (grč. crnom. dr. poklepčica brončana bolest med. tuberkulozna bolest nadbubrežnih žlijezda praćena velikom slabokrvnošću i smeđom bojom kože brončano doba geol. lithos kamen) med. spasmos grč) med. fone glas) med. rheo tečem) med. gnojna upala dišnih kanala bronhocela (grč. lijevi i desni. broma jelo. bromos smrad. upala bronhija koja prelazi na plućno tkivo i izaziva upalu pluća. oštrog mirisa bromatika (grč. bronchos.(grč. kožu i dr. poznati lijek za živce bronca (fr. mjedeni-čica. smeđom.

temno režem) med. Bruderschaft) bratstvo. bronte grom. XI. Browningu) bruceloze zarazne bolesti uzrokovane bakterijama roda Brucella. brocher) prositi.bronhotomija (grč. Amerikancu J. golemi kralježnjak iz razdoblja krede. poživotinjiti brutalnost v. grkljan. nosorozima slična vrsta sisavaca iz srednjeg tercijara Sjeverne Amerike brontulati (tal. bista brusthalter (njem. Brust-bild) poprsje. n. brontotherium) geol. pren. brochure) mekano uvezana knjižica. divovska. bronchos) anat. brogiotto) vrsta crne smokve. bakreni kotlić broš (fr. bronzo) lonac. brutalitas) surovost. grubost. 1799. bronte. broche) ženski nakit s kopčom (obično na prsima ili pod vratom) broširati (fr. brontolare) gunđati. životinjsko ponašanje prema kome. Bruchgold) izlomljeno. ovaca i svinja zarazne pobačaje bruderšaft (njem.) najkraći dan u godini. X. brutal) životinjski. brutaliser) zlostavljati. N. brochurier) pisac brošura browning Čit. brauning (engl. različitog kalibra (nazvan po pronalazaču.) kad je general Bo-naparte srušio Francusku republiku brumalan (lat. brunjača btto kratica za brutto bubalis (grč. zvjerski (ih: grubo) postupati s nekim. brimer (fr. učiniti da podivlja. životinjska požuda brutalizirati (fr. afrički jelen. fobeo plašim se) strah od grmljavine i nepogoda brontologija (grč. zimski solsticij.) najistaknutiji sudionik urote protiv Cezara. bronte grmljavina. pržiti brut (fr. neotesan. v. pr. brutificere) napraviti nekoga životinjom. e. brutalis. zima. bez odbitka troškova. nezahvalni urotnik brutalan (lat. prošivati (knjigu). nazvana po imenu poznatog engleskog državnika Brooma (1778—1868) bruma (lat. antilupa . protkati.) mjesec francuskog republikanskog kalendara. fr. knjižica o aktualnim dnevnim pitanjima brošurist (fr. bronhotom instrument za umjetno otvaranje dišnih kanala bronhus (grč. potpuno zanemariti brutto (tal. brumalis) zimski brustbild (njem. protkivati tkaninu (zlatom. uvezati knjigu u mekan uvez. nije dodano nimalo šećera Brut (Marko Junije 85—42. dušnik. XI. operativno otvaranje dišnih kanala. prigovarati bronzin (tal. dug preko 18 metara brontoterij (lat. divljački. svilom). bubalis) zool. grub. brut sirov) oznaka za pjenušac (suhi) kojem. a kod goveda. od 22. pren. učiniti nešto na brzinu brošura (fr. zvjerski brutalitet (lat. bronhije bronteum (grč. brontosaurus) geol. o nepogodama uopće brontometar (grč. neprerađeno zlato brum (engl. usp. mrmljati. logia) znanost o grmljavini. studen uopće brumaire čit. surov. težina robe zajedno s težinom ambalaže. do 22. slika ili kip koji prikazuju glavu i gornji dio prsiju. brutalitet brutificirati (lat. brustolare) paliti. malteška groznica). brougham) zatvorena laka kočija s dva sjedala i jednim konjem. bruto-prihod cjelokupan prihod.) automatski revolver belgijskog sustava sa 7 i više metaka u šaržeru koji je smješten u kundaku. kod čovjeka izazivaju dugotrajne vrućice (Bangova bolest. bratimstvc bruh 205 Budha bruh (njem. Brust-halter) ženski prslučić za pridržavanje grudi bruštulati (tal. brutto) trg. prilikom dobivanja. ubio se nakon poraza Kasije-ve vojske kod Filipija. 18. Bruch lomljenje) med. grmljavina) uređaj za mjerenje jakosti gromova i grmljavine brontosaur (lat. brumaire datum (9. suprotno: netto bružeta (tal. srebrom. bronte grmljavina) sprava za izvođenje umjetne grmljavine na pozornicama brontofobija (grč. bronchos. divljaštvo. hernija bruh-gold (njem.

) zool. bubon. pr. fr. kramp. kao ples sadrži elemente bluza. žeđ za životom. dvorska luda bufonerija (fr. prethodno odobravaju i prethodno raspoređuju svi državni (kao i gradski i dr. budhizam buđo (jap. buffo) komični pjevač u talijanskoj operi. volja za životom). put prema oslobođenju vodi nirvani. Buhnwald (njem. velika budala Budha (sanskr. budget. Buddha) v. venerične ote kline bubonocela (grč. e. bubon. bouille) carinski žig koji se udara na vunenu robu. Buddha) naučavanje Gautama Budhe (557—447 pr. usp. buljook bugačica (tal.) pravim imenom William Frederick Cody (1846—1917). stanju blaženog mira. v. usp. bugazar upijati) sušilo. limfni triper (kapavac) Buchenwald Čit.bubikopf (njem. budžetska godina godina trajanja primljenog budžeta. trublja buckinghamska palača čit. lijepo uređen ženski salon (obično u blizini spavaće sobe) budžet (engl. buffone) šaljivČina. usp. st. Buddha) v. bafelou (engl. Prosvijećeni". opera buffa komična opera Buffalo Bill čit. laka komedija. Buddha) mn. buffer) odbojnik (na vagonu) buffa (tal. posušilo. čija se filozofija temelji na dvama pojmovima: patnji i spasenju. čarlstona. bouffonnerie) šala. život je patnja. slavan po svojoj okretnosti.) ime jednoga nacističkog koncentracijskog logora (u njemačkoj pokrajini Tirin-giji. s volovskim očima. med. bucare probijati. bulga novčanik) jednogodišnji zakon kojim se predviđaju. budoar (fr. venet. glupan. budak) trnokop. ofthalmos oko) med. kila bubonulus (grč. budhisti budizam (sanskr. bez strasti i patnje. ind. kratka ženska frizura kao u dječka bubonadenitis (grč. Bafelo Bil (engl. proračunska godina Buergerova (Birgerova) bolest bakterijska ili alergijska upala krvnih žila. algos bol) med. "sveti mudrac". i kao deveto utjelovljenje boga Višnua. vući ladu pomoću broda ili pomoću čamca na vesla za koji je lađa vezana konopcima buj (fr. osnovao glasoviti cirkus Wild West buffalo čit. bubonulus) med. rehgija koju je osnovao Budha. Auschwitz bucina (lat.) pretjeranost u lakr-dijašenju tal. buffa) šala.. ali je mnogo brži i s mnogo improvizacija bugzirati (niz. bufon bufon (tal. lakrdija. bruh prepona. komičar. bufo karikato (tal. budizam budisti (sanskr. bubon. aden žlijezda) med. woogie način plesanja crnaca iz Arizone) poseban oblik glasovirske interpretacije bluza nastao početkom 20. štovan kao budhisti 206 bujnim bog.). bus vol. lakrdijašenje buftalmičan (grč. Thüringen). boudoir) mali. lat. upala preponskih žlijezda bubonalgija (grč. Budha budak (tur. tal. Dachau. osnivač po njemu nazvane religije (budhizma).) zajednički naziv za sve borbene vještine kao što su džudo. komične opere. pristaše religije i filozofije budhizma budhizam (sanskr.) truba. američki pustolov. južnoamerička ukrasna biljka penjačica bugi-vugi (engl. tj. Buddha) mn. legendaran u poštanskoj službi i u američkom građanskom ratu. uzroci patnje su strasti (tj. obično u nogama bufer (engl. st. bugsiren) pom. volook. budhizam budhisti (sanskr. Bubikopf) "dječačka glava". bivol. kele) med. bubon) mn. boogie loša improvizacija na glasoviru. blek-bo-toma. posebno pripremljen papir za upijanje tinte izrađen od pamuka i sulfatne celuloze bugenvilija bot. u staroj plemićkoj obitelji. vrsta tkanine .) kraljevski dvor u Londonu Buda (sanskr. n. bolgia. osobito poznatog po okrutnostima koje su u njemu vršene nad zatočenicima tijekom Drugoga svjetskog rata i prije njega (1937— 1945). rođen u Indiji polovicom VI.) prihodi i rashodi u jednoj budžetskoj godini. proračun prihoda i rashoda uopće. bakingem-ska (engl. buffo caricato čit. n. Buddha) "Probuđeni. karate i si. pren. bik buffo (tal. upala limfnih žlijezda u preponama (obično u vezi s mekim čankirom). oruđe s drškom kojemu je na vrhu s jedne strane željezni Šiljak a s druge uska motičica. bubon preponske žlijezde. bolest prepona buboni (grč. lakrdija. osloboditi se tih strasti znači osloboditi se patnje. loš ples. lat. lakrdijaš. e.

booking) rezervirati. buccinator) trubač. pri kupnji zrakoplovnih karata i si. u obhku golih lubanja na žrtvenim volovima buks (engl. boucanier) lovac na bivole. najava dolaska. bouiller) staviti na robu carinski žig. bukolićka cezura metr.) 2. skup bukiner (fr. okruglo i ja-joliko izdignuće pokožice ispod kojeg se skuplja čista serozna. bujrumte bujruntija 207 bularij bujruntija (tur. pisac pastirskih pjesama bukolički (grč.) zatvor. pastirska pjesma. za razliku od totalizatora bukoličar (grč. buj bujon (fr. buckskin) "jelenja. kefale glava. bulla) 3.) sušiti komade mesa na suncu ili nad vatrom bukardija (grč. boucassin) vrsta krutog francuskog platna. antikvar bukirati (engl. med. janjeća koža". bouquet) lijepo uređen stručak cvijeća. bouquiniste) prodavač starih knjiga. pastirski. povelja. bouquin) ljubitelj i skupljač starih knjiga buking (engl. izvolite. bus govedo. kranion lubanja) arhit.bujatrika (grč. tkan na čvoriće bukmejker (engl. Turkinja bularij (lat. book-making) sastavljanje knjiga.) bula (lat. bouquineur. povelja s takvim pečatom. isp. dokument (uopće). čvor) hrapava vunena tkanina od kovrčavog prediva. bukle-sag sag. prvobitno: mala zlatna kutija u kojoj su se nosile ha-majlije. kardia srce) med. bus vol. bukolikos) poet. seoski. hrpa. v. uvjerenje. bukolikos) poet. pamučna tkanina za podstavu bukcinator (lat. vladarska isprava Bele IV. Zlatna bula. bus vol. v. bujurmak zapovijedati) zapovijedajte. vina). booking) predbilježen dolazak gosta u neki hotel. predbilježiti se bukle (fr. posrednik pri klađenju bukmejking (eng. gusar bukanirati (ind. g. bouillon) kuh. pismo bukanir (fr. (1242. u duhu ili u obliku pastirskog pjesništva. ukrasi. bukolike) poet. službena Papina povelja ili spis o važnim pitanjima na kojem je veliki crkveni pečat (za razliku od breve koja ima samo otisak pečata s prstena na kojem je riba). zvjerokradica u Sjev. rezervacija (u hotelu. ukaz. plik bula (tur. buket Bukefal (grč. vrsta čvrste vunene tkanine za hlače i športsku odjeću bukvalan (starosl. povećanje. bukva slovo) doslovan. bugsieren) vući lađu u luku bukskin (engl. tj. obaviti upis. bouillon) kuh. obrazni mišić.). volovska glava) najmiliji konj Aleksandra Velikog (Aleksandra Makedonskog). books) prozirna i laka tkanina od finog pamuka buksa (šatr. pren. mišić puhač buke (fr. bukirati bukinist (fr. potvrda. iatrike lijeČ-ništvo) stočno liječništvo. bus govedo. krvava ili gnojna tekućina. bulla) 1. bujurultu. morski razbojnik. osobito na dorskom fri-zu. pečat od voska ili kovine na povelji. mutna. na že-ljezinici. turska žena. book-maker) onaj koji na konjskim trkama priređuje klađenja ili se sam kladi. juha od povrća i mesa u kojoj se obično razmuti jaje bujon (fr. liječenje goveda bujirati (fr. bujrum) pašina ili valijina pisana zapovijed. idila (osobito kod rimskog pjesnika Vergilija) bukranij (grč. tepih. poznat iz priča (bojao se svoje sjene i teško gaje bilo uzjahati) buket (fr. boucle kopča. običan način klađenja na konjskim trkama. anat. tamnica buksirati (niz. uobičajena cezura na kraju Četvrte stope u heksametru grčkih bukoličara bukolika (grč. točan bula (lat. Americi. kao posljedica jačanja srčane muskulature bukasen (fr. bullarium) zbirka papinskih bula ili odredaba . najaviti dolazak. v. bouille. hipertrofija srca. buljon bujnim (tur. bouquet) miris (npr.

luk. glavica. studenac bunčela (tal. potvrđen pečatom. woomera) srpoliko oružje australskih domorodaca (uska i oko 60 cm dugačka daščica od tvrdog drveta. započinjanje igre nakon prekida (u hokeju na ledu) bulicija (lat. krasti buliran (lat. bulldog) 1. u televiziji: posebna kolica koja mogu hvatati sve vodoravne i okomite pokrete bum (niz. čioda (igla s glavicom) bumerang (austral. gomila. Bund) savez. savezni parlament. bullitio) vrenje. nalet) šport.) nepreradeno zlato ili srebro u šipkama. John Buli oličenje engleskog naroda kao cjeline. posebno se odlikuje time što se. boom) buka. bulletin (fr. pregrada od brvana. bulbosus) lukovičast. bouliner) pom. društvo. veliki engleski pas širokih prsiju. na krajevima plosnata. odličan lovac na miševe i štakore bulumenta (tal. njegovih karakternih osobina: pretjerane ukočenosti. ako ne pogodi u cilj. mnogo) mnoštvo ljudi ili stvari. pren. bulbus oculi čit. nepošteno trgovati. za zatvaranje ulaza u zaljev).) kosa spletena i savijena uokrug bund 1. bul-finč (engl. neodoljiva. mora projuriti bullion čit. foltamente gusto. bilten bull-finch čit. (njem. napomena ili kratka priča kod koje je šaljiva poanta u tome što joj nedostaje dosljednost glavne misli. dugme) pribadača. bedem buli (engl. tj. glavna ulica. krumpirast bulbus (lat. ulično) od zračnih . gla-vičast. gusjenično vozilo za iskopavanje i prekopavanje zemlje buleuterij (grč. životinjska glad bulinirati (fr. voj. Bundesliga 209 Buridanov magarac smotak. bullatus) zapečaćen. lanaca i bačava na sidrima koja se stavlja u vodu za obranu od podmornica bumbaČa (mađ. liga. hladnokrvnosti i dr. bulbus. skupštinska zgrada bulevar (fr. mjera za staklo. izbacivanje mjehurića bulimija (grč.) 1. das Bund) svežanj. gusta trnovita živica kroz koju konj.) velika splav (služi npr. bulimia) med. metež. na utrkama s preponama. nepočešljana.) anat. a u sredini koljenasto savijena). rulja. bulbus lukovica. senzacija. betonsko sklonište (kućno. urnebes.) izvješće o nekom važnom događaju. bulbus okuli (lat. očna jabučica buldog (engl. tvrđava. skok dionica na burzi.) Savezna liga (vrhunsko natjecanje u nogometu u Njemačkoj) Bundestag (njem. Široka i lijepa ulica zasađena drvećem. 2. buleuterion) vijećnica. pljačkati. bulldozer) "kopnenoja-ružalo". bullire. glupost. pren. ploviti ukoso (po vjetru sa strane). vraća bacaču bumler (njem. tako da mu se vide prednji zubi. jedan od predstavničkih domova Njemačke bunker (engl. onaj koji nije u optjecaju bulterijer (engl. nenadana aktivnost. Bummler tumaralo) naziv za polagani poluteretni vlak koji se jako trese i u kojem je neugodno putovati. bulla) pisac papinskih bula bull (engl. buli bik) pren. fero donosim) bot. nastala križanjem buldoga i terijera. bulla. mjera za konac Bundesliga (njem. vrsta džepnog revolvera sa 6 i više metaka buldožer (engl. buljen (engl. vreva. kudrava i prljava glava bum (engl.) zdenac. stran novac. spekulativan pothvat. kratke i duboko usječene njuške. opskrbljen bulom bulist (lat. voj. bullterier) vrsta engleskih pasa.) šport. tuđi. (njem.) lukovica. sabornica. glavićast bulbozan (lat. velika. mali betonski for-tifikacijski objekt stalne fortifikacije s dubokim podzemnim zaklonima za posadu. hrpa.) savezna skupština.bulbiferan 208 bund bulbiferan dat. zavežljaj. naziv za periodička i nepe-riodička izdanja. bully gužva. 2. pločama ili grudama. neotesanost. forma) koji ima oblik lukovice. 2. isto i burni bunar (tur. gomb puce. koji rađa lukovičastim podzemnim stablom bulbiforman (lat. boulevard) šetalište. neočekivan razvoj.

nakaradan. bourrasque) bura. mala burleska burma (tur.) Muhamedov ogrtač.) slaba bura. bušilica. poticatelj nereda. šaljiv. šaljivo prikazivanje velikih i ozbiljnih stvari. burletta) mala vesela igra. zadirkivalo. i 16. perz. Bur (niz. tisk. iznenadna nepogoda. borer.) žestok vihor sa snježnom vijavicom u ruskim i sibirskim stepama buraska (tal. višebojni tisak bunting (engl. u njemu se u određenim omjerima miješa zrak i plin i kad se tome prinese zapaljena Šibica. duboki bas na orguljama. blebetati. burattino) pokretljiva lutka. ne može odlučiti prići nijednom od ovih dvaju kupova burin (tal. burmak uvijati. u kojem su Buri izgubili samostalnost. stanovnici juž. zabadalo. spremište na brodu za ugljen. marioneta burda (ar. spletkar. lupetati. Burski rat rat između Bura i Engleza početkom 20.) seljak koji traži posao izvan svoga mjesta. smut-Ijivac. izostavljanje riječi pri slaganju buret (fr. boer) "seljaci". zadirkivanje. mala tvrđava Burgenland austrijska pokrajina u kojoj živi mnogo Hrvata. st. šala. glazbeno djelo humorističnog karaktera. ali je njihov jezik u javnim službama izjednačen s engleskim bura (tal. tal. Afrike nizozemskog podrijetla Buridanov magarac fil. lakrdijaški burleta (tal. komedijant. s dlakom okrenutom prema van i valjanom tako da se voda ne može zadržavati (nose ga svi kavkaski narodi) burla (tal.) engleska laka vunena tkanina za izradu zastava Buonarroti glasoviti talijanski umjetnik (imenom Michelangelo) iz 15. puše s kopna na more bural (tal. vitica. Boer seljak) pripadnik nizozemskih doseljenika koji su se u 17. nastaje veoma vruć plamen s neznatnim postotkom plina (po njem. burla) šala burlak (rus. a spojena je s rezervoarom plina. borale) ormar s ladicama. besmislica. burla. lakrdija. cement.. bukač. burka. fizičaru i kemičaru Robertu Bunsenu. pijesak i dr. bourdalou) vrpca na šeširu s kopčom. barak) čupav krzneni kaput bez rukava.napada. također: naziv jedne arapske vjerske pjesme burdalu (fr. budalaština. osobito kao lađ-arski radnik na Volgi burlati (tal. vikač. podvala. fr. glupariti burleska Uat. burun. burra. lju-tine buratino (tal. pom. burrasca. iskrcali na Rtu dobre nade u južnoj Africi. intrigant burgundska smola pročišćena žuta omorikova smola burgundska vina poznata crna i bijela francuska vina iz pokrajine Bur-gundije Buri (niz. koji želi sve znati i u svemu biti pametniji od drugih. burnetizirati . usukati) zavoj. Gradišće burgija (tur. bora) žestok i hladan sjeverni vjetar na istočnojadranskom primorju. st. pren. lagan istočnjak burka (rus. Buntdruck) tiskanje u više boja. vječni buntovnik. burla šala) izvoditi šale. dvorac. burlesque) poet. dio kombajna: sanduk u koji pada zrnje Bunsenov plamenik naprava koja se upotrebljava za zagrijavanje različitih supstanci i kemikalija. Burg) zamak. sastoji se od metalne cijevi koja pri dnu ima dva otvora. 4. komoda buran (rus. izljev zlovolje. burlesque) smiješan. vjenčani prsten burmut (tur. pren. zbog potpune jednakosti i ravnoteže pobuda. komedijati. podvaljivač. lakrdijaš. 3. prostor. lakrdijati. bourdon) glaz. 1811—1899) buntdruk (njem. bourrette) tkanina od otpadaka svile burg (njem. usp. veselo i nestašno glazbeno djelo za ples burleskan (fr. fr. čovjek koji svuda "zabada nos". poznati primjer za nemogućnost slobodne volje burin 210 buržoazija koji se pripisuje francuskom sko-lastičkom filozofu Jeanu Buridanu (1300—1358): gladan magarac koji stoji između dvaju potpuno jednakih i podjednako od sebe udaljenih kupova sijena mora skapati od gladi budući da se. kasnije: osobiti znak abasidijskih kalifa. iznenadan vihor. vrsta šarenog francuskog platna burdon (fr. burgu) svrdlo. burlesco. buri) sitan duhan za ušmrkavanje burnetirati v. nesmisao. st. gladak prsten (obično zaručnički). podmetanje. izmišljotina.

harakiri buširati (njem. borsa. bourse. lat. filistar buržujka pripadnica buržoaskog staleža. tzv. trgovina. burg) 1.) prema hiru.burnetizirati (engl. momak. glaz. bourg. usp. bračna vjernost. med. bur-zijanci ljudi koji se bave burzovnim poslovima. malograđanin. hrabrost. bourgeois. 2. burze muskoze (lat. pusu) zasjeda. nagao i neobičan nastup ćudi. buttafuori kazališni inspicijent) umjetnički predmeti koji daju iluziju pravih. odanost poglavarima. pyxis kutija od šimširo-vine) fiz. na mahove butaforija (tal. veseo. buržoazija 2). prvobitno: naziv za građanstvo nasuprot višim staležima feudalnog društva (plemstvu i svećenstvu). burner) natopiti drvo u otopini klor-cinka i time ga učiniti otpornim prema truljenju burnus (ar. bus govedo. njem. preziranje smrti. a upotrebljavaju se u kazališnoj inscenaciji. koriš. par boutades čit. pod burza burzovni uzansi trg. čep. burza rada ustanova koja utječe na tržište radne snage time što posreduje između ponude i potražnje i na taj način utječe na suzbijanje nezaposlenosti burzijanci (fr. seljaka. octenog mirisa. mjerica = 36.. (produktna burza). nazvana po njem. bursa. fr. bogatašica. građanski stalež buržuj (fr. kesica) akutna ili kronična upala sluznih vrećica burš (lat. bouchon) zatvarač. poslovna struka busola (tal. oteklina i dr. tal. čireva. danas: stalež koji ima sredstva za proizvodnju. bushel) engleska mjera za žito. mjesni običaji koje je utvrdila uprava neke burze. bursa vrećica. kirurgu Bu-rovu (1809—1874) bursa (lat. Etruščani i dr. najviše 1. v. pun života student ili mladić uopće. Busch grm) "ljudi iz grmlja". samozatajnost. sluga. s kapom.) vrećica od vrlo finog materijala u kojoj katolički svećenik nosi posljednju pomast i pričest umirućem bursae muscosae čit. byrsa koža. i plemića. bus. danas malobrojna skupina nomada po pustinjama jugozapadne Afrike (nizak rast. a koji vrijede za poslove obavljene na toj burzi buržoazija (fr. mornarički kompas. omnibus svima) = omnibus bus (tal. lat. pripadnik buržoaskog staleža (v. prvotno: (francuski) građanin ili stanovnik grada. neravnina (na svili) butada (fr. lažni predmeti koji služe za pokazivanje ili reklamu. usp. napad iz busije business (engl. Busch grm) lov. bournous) ogrtač bez rukava. bussa udarac) nalet vjetra bus (tal. lat. koji trguju na burzi. grč. Bursch) u Njemačkoj: član njemačkog studentskog društva. ugljenom i si. bussola kutijica.) pri kojemu se nakon završetka jednog retka prelazilo u sljedeći odmah ispod posljednjeg slova prethodnog retka i tako pisalo natraske. krzno) mjesto gdje se redovito sastaje poslovni i trgovački svijet radi zaključivanja poslova. za razliku od kmeta. najviši cilj moralnih težnja kod Japanaca: kult predaka. kurir burza (fr. burnus. zatim s robom: žitom. bezbojna tekućina. malograđanka bus (engl. sladunjavog i trpkog okusa. v.) kodeks časti. bursa. 3.) mn. osobito prilagođena magnetna igla za određivanje pravca bustrofedon (grč. pren. 2. tvrđave. atrapa . Arapi (beduini) ga nose preko odjeće Burovljeva voda farm. biznis) posao. potaja. upotrebljava se za obloge kod rana. strofe okretaj) u davnini: način pisanja (Grci. brzi solo-ples bez pripreme. = capriccio. izraz kojim se označuje lovčevo lutanje poljima i šumama ne bi li slučajno naišao na divljač (za razliku od lova s hajkaČima) Bušmani (njem. ekonomskim jačanjem bur buržuj 211 butirometar žoazije jača i njezin politički položaj: ona ukida feudalno društvo i sama uzima vlast. Bucherie) telegrafske stupove natopiti u bakrenom vitri-olu (postupak nazvan po pronalazaču) bušido 'jap. tržište novca. bourgeoisie. nazvano je gornjim imenom bušel (eng. sluzne kesice bursitis (lat. dosjetka. osobito s mjenicama i vrijednosnim papirima {efektna burza). od bourg grad ili selo pod okriljem grada. par butad (fr. boutade) duhovita šala. boso) šimšir busija (tur. buržuj) 1. a u slučaju povrijeđene časti obvezno samoubojstvo. budući da je takvo pisanje nalikovalo okretanju volova kod oranja. pravednost. Bersianer) mn.349 1 bušerizirati (fr. ruxis kutija. otopina baznog alu-minijevog silikata. grč.50 m) bušon (fr. bourse. blagost prema slabima. njemački Burg. njem. neobuzdan. obično od bijele vunene tkanine.

) kavana. leća za rastavljanje brzog kretanja predmeta koji se snima (primjenjuje se osobito u filmskoj tehnici) cajtnot (njem. cajg (njem. bouteille. električna svjećica c C. u smjesi s propanom služi kao gorivo butelja (fr. bozdogan) vrsta hladnog oružja: teški bat sa željeznim šiljcima na debljem kraju. bozulmak biti napušten) imanje bez vlasnika. po prilici) cabinet separe čit. Zeiger) kazaljka na satu cajgnis (njem.) glaz. kabine separe (fr. bubuljica. kratica za cezij Ca kem. napušteno zemljište. ničija zemlja buzdovan (tur. potvrda cajtlupa (njem. zasebna soba café čit. zahlen platiti. prebrojavanje gumba na kaputu ("ho-će-neće") da bi se vidjelo hoće li nešto biti ili neće butrast (tur. loupe) fot. proširen butsel (fr. pren. pren. prodavaonica. circa oko. radionica. bouton. man-teia proricanje) gatanje u gumbe. tobožnji liječnik. puce. butyron. Kaljostro Alesandro (tal. grč. glupan. da posjeduje moć proricanja itd. bottiglia) boca od 7 dl buter (njem. lokal butik (fr. c treće slovo hrvatske latinice C fiz. pren. kratica za kalcij ca kratica za cirka (lat. Zacke zubac. bouturage) razmnožavanje biljaka izravnom sadnjom izdanaka u vlažnu zemlju butirin (lat. prodavaonica izabranim skupim stvarima butiraža (fr. topuz. zadebljao. kalando (tal. kratica za kulon C kem.butan (grč. grudnjak buzurant (tal. budala buznhalter (njem. za proširivanje suženih kanala. osobito mokraćnih. Kaliban u Shakespeareo-voj Oluji: čudovište koje samo upola nalikuje na čovjeka (suprotnost Arije-lu). maslac butiga (tal. uranist bužija (fr. istodobno i slabije i sporije calentura amarilla čit. pigist. zasićeni ugljikovodik. boutique) prodavaonica. café-restau-rant čit. pupoljak. "ober" . bouton. fiz.) kavana i gostionica Cagliostro Alessandro čit. Not nužda. stvarčica slična gumbu. popuštajući u jačini tona i u tempu. fr. Halter držač) dio ženske odjeće koji služi za podržavanje grudiju. gume. sviranje trube za sedlanje (kod konjice) buzalak (tur. tal. grubo i neotesano stvorenje calkebner (njem. oskudica) u ruskom (šahovskom) jeziku uobičajen naziv za nedostatak vremena preostalog za razmišljanje o sljedećim potezima budući da je igrač veći dio propisanog vremena za igru potrošio na prethodne poteze. tal. kafe (fr. da može općiti s pokojnicima. natkonobar. debeljuš-kast. butomon močvarna biljka. rašlje. zatim debelog crijeva i jednjaka. Zeug) vrsta pamučne tkanine cajger (njem. čudotvorac i vidovnjak (hvalio se da može načiniti "kamen mudraca". bodur) punašan. Zeugniss) svjedodžba. Zeit vrijeme. maslačna kiselina. Zeisig) zool. šp. vitica. buzzurro prostak. bougie. butyrum) kem. lisičji šaš) vrsta plina.) žuta groznica u tropskim predjelima Caliban čit. bottega) trgovina. kratica za karbon C kratica za Celzij (u mjerenju topline) c kratica za cent (novac) C kratica za centum (100) C kratica za osnovni ton tonskog sustava Ca kem. vremenski tjesnac. škripac cajzić (njem. kaučuka i si. trgovina na malo. češljugar (ptica pjevica iz porodice zeba) cakna (njem. Butter maslac) putar. kovrča calando čit. Zeit vrijeme. butirometar (grč. dućan. metron) sprava za određivanje masnoće mlijeka buton 212 bužija buton (fr. tal. Busen dojke.. parožak) uvojak.. divljak) prostački izraz za: homoseksualac. valjkasta šipka od voska. pravim imenom Giuseppe Balsamo. bradavica (krupan) briljant naušnici butonomantija (fr. bugia svijeća) med. 1743—1795) talijanski i europski pustolov i varalica. Kellner konobar) glavni konobar (kome se plaća). tj.) posebna soba. kafe-restoran (fr. bottone) gumb. šiljak. pederast. bucmast. kalentura ama-rilja (šp. bouteselle) voj.

pjevajući. n. pokorio papi Grguru VII. ćudljivo. dronjak. a kaprićo (tal. žrtva za tuđe grijehe. groblje. građanska smrt capriccetto čit.) "sveto polje".) fiz. pjevajući. kaprićeto (tal. danas: ratište. med.) glaz.) glaz.) glaz. kaprićo (tal.. zappa motika) trnokop. te se taj lik može nacrtati olovkom Camerata fiorentina čit. koji su u svojim nastojanjima da ožive starogrčku tragediju stvorili novi glazbeno-scenski oblik — operu campo santo čit. mjenični račun cambio di polizza čit.) prostitutka koja dolazi svojoj mušteriji na telefonski poziv calmato čit. izvodeći tako kao da se pjeva cantehniker (njem. tj. st. sriješ canšteher (njem.) pomirbeno janje.) trg. kalmato (tal. instrument za precrtavanje i neosvijetljenih predmeta camera del commercio kamera del komerćo (tal.) Pjesma nad pjesmama židovskog kralja Salomona. 970—930 pr. predavaonice. pri čemu se služi capinom. radnik šumarske struke koji vrši rovarenje tehničkih sorti-menata. Zahn zub. kaprum eks-pijatorum (lat. kapitis deminu-cio (lat. "jaganjac Božji koji oduzima grijehe svijeta". rita. bojište. neobično umjetničko. tiho. otuda: ići u Canossu poniziti se pred pred nekim kome si se dotle suprotstavljao canpulfer (njem. Kantikum kantikorum (lat.) glaz. Kalme-tovo. kantante (tal. priglbok .) ćudljivo.) glaz. po volji capriccioso čit.) fiz. Zahn zub.) prav.) dvorac u sjev. izvukavši od toga poniženja političke koristi. cijepljenje koje služi kao zaštita od tuberkuloze calo di peso čit. za pjevanje. nalaze najednom prostoru Campus Martius čit. tj. kamera lucida (lat. blago. kosturnica. e. smanjivanje ili gubljenje prava.. a capriccio čit. kampo santo (tal. kantante (tal. isto i ca-pinaŠ capitis deminutio čit. kambio di ritorno (tal.) trg. u obliku sonate. (obično u mn. vojno vježbalište u starih Rimljana. kalo di prečo (tal. "suha". manjak. mirno Calmetteovo cijepljenje čit. instrument u kojem se svjetlosne zrake od predmeta odbijaju pomoću prizme i oblikuju lik na papiru koji se nalazi dolje u instrumentu. privlačenje i smještanje balvana na pogodno mjesto za utovar. prema volji caprum expiatorum Čit. kantabile (tal. Pulver prah) prašak za čišćenje i raskuži-vanje zubi canštajn (njem.) engleska slastičarnica Canossa čit.) glaz. usp. zubarski suradnik koji prema uputama liječnika zubara vrši sve tehničke poslove oko nadomještani a zubi Canticum canticorum čit. bojno polje candy-store čit.) američki tip sveučilišta ili koledža.) canjak (srednjonjem. Italiji u kojem se 1077. padanje cijene (nekoj robi) cambio conto 214 capriccetto cambio conto čit. tralja.) trg.) trg. mjenično pismo cambio di ritorno čit. trulja capin (tal. kalo di pezo (tal. cunja. rekreacijski tereni i si. gdje se sve zgrade. zubo-tehničar. kaprićozo (tal. tj.) trg.call-girl čit. Kanosa (tal. kamerata fiorentina (tal. polje boga rata Marsa). "svijetla komora". knjižnice. pjevajući cantante čit. Techni-ker tehničar) zubni tehničar. kolgerl (engl. kampus (lat. poglavito kraće šaljivo glazbeno djelo. njemački car Henrik IV.) družina firentinskih znanstvenika i umjetnika u 16. Zahnstocher) čačkalica. "jasna komora". kambio seko (tal. kamera klara (lat. mala. pren. budak.) Martovo polje (tj. Zanke) krpa. osobito građanskih prava. kambio konto (tal. kratka fantazija capriccio 215 causa criminali s capriccio čit. planinarski štap sa sjekiricom capiner tovarač. kantando (tal. osobito: groblje okruženo otvorenim arkadama campus Čit. Kampus Marci-jus (lat. pjevajući cantando čit. nedostatak u potrebnoj težini calo di prezzo čit. vlastita mjenica camera clara čit. izvodeći tako kao da se pjeva cantante Čit. Zahn zub. kandi-stor (engl. kambio di polica (tal.) glaz. što se može pjevati.) trgovačka komora camera lucida čit. Stein kamen) zubni kamenac.) trg.: canšteheri) tanke (ženske) noge cantabile čit. povratna mjenica cambio secco čit.) glaz.

) čuvaj se! čit. med.) latini-zirano ime francuskog filozofa Des Cartesa (Descartesa) čast steel čit. a po nekima i za curae causa čit.) povod ratu.) lijevani čelik castitas violata čit. kastitis violata (lat. kave (lat. kosi. potpuna sloboda carte blanche Čit. glavni.) retorička fraza kojom govornik. 1737. kauza kriminalis Gat. rod muha iz tropske Afrike.) kratica Cooperative form American Remittances to Everywhere (ili: to Europe) — udruženje od 25 američkih dobrotvornih organizacija koje je nakon Drugoga svjetskog rata pomagalo obnovu ratom opustošene Europe i drugih krajeva carezzando čit. Karolina urbarijalis regulacio (lat.) fil. bezuzročan. Karmina Burana (lat. kosim putem.captatio benevolentiae čit.) pren. g.) prav. Kartezijus (lat. kart blanš (fr. tj. karpe diem (lat. sudski prigovor Cb znak za kem. razlog zbog kojega se objavljuje ili vodi rat casus foederis Čit. tj. kratica za cerij ce-ce muha zool. per kazum oblikvum (lat. za lat. laskavo carizam carski apsolutizam. kauza civilis (lat. jeziku (genitiv. kure kauza (lat. ulagujući se carezzevole čit. kast stil (engl. karecando (tal.) "uhvati kako možeš" — hrva-nje slobodnim stilom.). tj. slučaj kad jedan savez stupa na snagu. prav. neograničeno povjerenje. centum per centum (lat.) prav. osnovni uzrok causa sui čit. laskajući. zavisni padež u lat. tj. kauza sine kva non (lat. radi njegovanja. apsolutan cave! čit. v. predmet kaznene parnice causa efficiens 216 celebritet causa efficiens čit.) mn. kauza sui (lat. karecevole (tal.) prav. dativ. isto što i niobij) c/c krat.) gram. kazus federis (lat.) glaz. v. carpalia čit. opomena. per casum obliquum čit. slučaj u kojem postoji krivnja i oštećene osobe casus obliquus čit. građanski spor. kazus rektus (lat. naziv za poeziju srednjovjekovnih putujućih klerika (vaganata). kosti zapešća. kazus oblikvus (lat. kompozitor Carl Orff početkom našeg stoljeća Carolina Urbarialis Regulatio čit. uzrok ratu.) prav. mješovit slučaj. koristi se vremenom! carta bianca Čit. predmet građanske parnice causa criminalis čit. bilješka koja se stavlja na bolesničke liste radnika i označuje stopostotnu nesposobnost za rad. caveat) "neka se čuva. tj. kad treba ispuniti obveze savezništva casus mixtus čit. na čovjeka prenosi opasnu bolest spavanja . kazneni predmet. sam sebi uzrok.) krajnji cilj causa sine qua non čit. ugrabi dan". povrijeđena nevinost.) sto posto. kazus beli (lat. povrijeđeno djevičanstvo casus belli čit.) uredbe o agrarnim odnosima u Slavoniji koje je izdao car Karlo III. karpalistika carpe diem Čit. ker (engl.). car-ta bianca "bijeli papir") pren. neke je od njih uglazbio njem. potpuno slobodne ruke. keč-es-keč-ken (engl. tj. usp. kaptacio benevolencije (lat. nezavisni padež (nominativ i vokativ) catch-as-catch-can čit. predstavljaju izvor za poznavanje srednjovjekovnog života i načina mišljenja. carta bianca Cartesius čit. neograničena punomoć.) glaz. karta bjanka (tal.) "iskoristi dan. keč causa civilis čit. cauza finalis) causa finalis čit.) uzrok bez kojega se nešto ne bi uopće ni dogodilo. vješto zadobivanje naklonosti. neograničena vlast careva Carmina Burana Čit. kauza eficijens (lat. kauza finalis (lat. lov na milost CARE čit. moli slušatelje za blagonaklonost. karpalija (lat. u početku govora. kazus mikstus (lat. cavere. bijeli papir". zaobilazno casus rectus Čit. neka se pripazi". siše krv domaćih životinja i čovjeka. stvarni uzrok (supr. akuzativ i ablativ). daje pravo na poštedu od rada za određeno vrijeme Ce kem.) prav.) gram. kaveat (lat. element kolumbij (co-lumbium.) "Čisti.) uzrok koji prethodi djelu.

cella ćelija) kem. scheda vrpca. celebratio) proslavljanje. lat. monah celofan (lat. mješinci. 2. listić. abnormalne tvorevine na biljkama koje izazivaju biljni (fitocedicije) ili životinjski (zoo-ceci-dije) nametnici Cecilija (prema Caecilius — ime jednoga starorimskog plemena) žensko ime. 1074. celeritas) brzina celestin (lat. ceilularis) koji se sastoji od celula (stanica). grč. a upotrebljava. račun za jelo i piće u kavani. seli-non) bot. svećenik koji obavlja bogoslužje celebrirati (lat. proziran) umjetna plastična masa. priznati kome prednost cedrat (tal. svetkovina celebrant (lat. smjer opće patologije prema kojem cjelokupna životna djelatnost i zdravog i bolesnog tijela proizlazi iz stanica . koilos šupalj) tjelesna šupljina. zecchino prema Zecca — kovnica u Veneciji) dukat. cecidi ubijam. Zoger od ziehen vući) torba s ručkom (za nošenje živežnih namirnica). savitljiva i ne propušta vodu. vrlo dobro upija tekućinu te služi za brisanje raznih izlučevina celularan (lat. celebrans) kat. st. tanka. proslava. najčešće modar mineral staklastosedefasta sjaja. struja u posljednjoj trećini 19. dem. caedo. trg. coelestis nebeski) min. glasovitost. svećenstva (ozakonio papa Grgur VII. Coelenterata) mn. zlatnik cekum (lat. caecus slep. proslaviti. celeri. pravi se od celulozina ace-tata. pod kefalCefej (latinizirano od grč. Zeche) 1. prostor između crijeva i stijen-ki tijela. za filmove. schedula listić papira) 1. a zamjenjuje i staklo. znamenita osoba celenterati 217 cenakul celenterati (lat. osobito u kovini celebracija (lat. fanos svijetao. trbušna bol celibat (lat. raznobojan. g. cedens) prav. stanični celularna patologija med. caelare) raditi (ili: izvoditi) u reljefu. caecum) anat. koja je začeta u svrhu obnove katoličke crkvene glazbe u duhu gregorijanskog pjevanja i klasične vokalne polifonije cedar (grč. poznata vrtna biljka čiji se korijen upotrebljava kao začin celeritet (lat. stanovnik ćelije. caelatura) vještina izrađivanja polureljefa. slavno ime. dobiva se od celuloze. nota cefal. 2. ziehen vući) košara s ručkom ceker (njem. coelibatus) bezbračnost ri-mokat. životinje u kojih je razvijen ćelom ili postoje njegovi tragovi celon (lat. trošak. redovnik. razbijam) mn. zool. kedros) ukrasno drvo iz porodice Četinjača cedent (lat. za zamatanje živežnih namirnica i u grafičkoj industriji celoidin papir fotogr. kaučuk i si.) celirati (lat. koilia trbuh. Kefeus) zviježđe na sjevernom nebu. list papira. prozirna. algos bol) med. Zellstoff) staničevinska vata. ustupitelj. osjetljiva na svjetlost. cedrato) vrsta krupnih i sočnih limuna čija se kora ukuhava sa šećerom (kao poslastica) cedulja (lat. nije zapaljiva kao celuloid. gipka i teško zapaljiva acetilna celuloza (služi. umjesto lako zapaljivog celuloida.(grč. ustupati. zbog čega se upotrebljava za filmove celštof (njem.). svečano obavljati celebritet (lat. celomati mn. koja je primila kršćanstvo i postala mučenica. odustati od čega. celebritas) slava. kefale) v. papir za kopiranje čija se površina. proslavljati. upotrebljava se osobito u proizvodnji šećera celialgija (grč. zembilj cekin (tal. Katolička je crkva smatra zaštitnicom glazbe. onaj koji nešto ustupa nekom cedirati (lat. bot. tj. staleška (profesionalna) organizacija obrtnika jedne struke ceker (njem. dupljaši celer (fr. slijepo crijevo celator (lat. ustupiti. st. osobito metalnom celit (lat.cecidije (lat. cella ćelija. privremena priznanica. sastoji od klornog srebra i srebra salitrene kiseline ćelom (grč. celebrare) svetkovati. tako se zvala ijedna mlada rimska patricijka iz 3. prozirna. grč. cella ćelija) 1. 2. po njoj je nazvan i cecilijan-ski pokret. izrađivač reljefa celatura (lat. komadić papira.. caelator) umjetnik koji radi dlijetom. cedere) prav. masa slična celuloidu. usp. u obliku listova. polureljef. cefeide zvijezde promjenjiva sjaja po kojima se određuju udaljenosti u svemiru ceh (njem. selinum. tj.

izrada u cementu cementirati (lat. centilitre) = 1/100 litre centilitar (lat.). kad se navlaži. cellula stanica) kem. elektronska itd. stogodišnjak centesimo čit. proslava stogodišnjeg postojanja. ruža s mnogo latica. Celzijus švedski fizičar i astronom (Celsius. centum sto. Pakistana i Velike Britanije centon (lat. rožnata. učvršćivanje cementom. blagovaonica u katoličkim samostanima. centum sto. sa sto nogu centner (lat. mjerilo) stoti dio metra centipedan (lat. centralis središnji) 1. pes gen. 2. eidos oblik) umjetna plastična masa koja se trljanjem i prešanjem dobiva od kamfora i piroksilina. me-talurgijski postupak pri kojem se jedan metal (kovina) pokriva određenom supstancom u prašku koja treba putem zagrijavanja ući u taj metal (tako se od željeza i ugljičnog praha zagrijavanjem dobiva čelik. centenarius) uteg od 50 kg Cento krat. glasovita slika Leonarda da Vincija (tal. stoljeće. grč. služi za izradu češljeva. učiniti nešto solidno cenakul (lat. 3. Posljednja večera. caementum) 1. zehn deset. telegrafska. izričaja različitih pjesnika (uobičajena literarna vrsta u predbarokno doba) centrala (lat. centrum središte.celuloid (lat. geom. stoti dio. vodovodna. litra) stoti dio litre centimetar (fr. Ken-taur centenar (lat. centrigramme) = 1/100 grama centigram (lat. me-tron mjera. gradus stupanj) podijeljen na sto stupnjeva centigram (fr. centrala). stolisnik centigrad (lat. v. st). stogodišnjica centenar (lat. centenarium) 1. posebna vrsta vapnenog praha koji se. caementum) 1. stoti. stvrdne kao kamen. gradus stupanj) stupanj Celzijevog toplomjera (koji je podijeljen na sto stupnjeva — °C) centigradan (lat. haljina od sto krpa) pjesma sastavljena od stihova. Centifolia rosa) bot. prijestolnica. čovjek od sto godina. ćentezimo (tal. Centaurus) mit. između Turske. grč. centesimalis) podijeljen na sto jednakih dijelova. metrička centa = 100 kg Centaur (lat. teško prozirna. coenaculum) 1. Zellwolle) drvena umjetna vuna Celzije. kenobit cent (lat. 2. centenarius) 2. dužina između središta dvaju krugova. pravac koji spaja središte dvaju krugova. od bakra i cinka mesing itd. grč. centezimalna vaga vaga kod koje se teret drži u ravnoteži sa sto puta manjim utegom centibar stoti dio bara. koji je izumio toplomjer podijeljen na 100 stupnjeva iznad i ispod ništice cement (lat. folium list biljke) vrsta ruže s vrlo mnogo latica. stolisnik centifolija (lat. krat. stonožan. gram-ma) stoti dio grama centilitar (fr.).) talijanski bakreni novac = 1/100 lire centezimalan (lat. gablec cenobij v. u SAD-u 1/100 dolara. Jause južina) obrok oko 10 sati prije podne. cellulosus) v. slika "Posljednja večera". banke. centum sto. celuloza (lat. važna sirovina u proizvodnji papira celulozan (lat. mjesto gdje su smješteni glavni uređaji neke veće tehničke ustanove (električna. Irana. bez mirisa i okusa. grč. cb centifolija (lat. cento "stokrpa". celularan celvole (njem. centum sto) jedinica za mjerenje težine od 100 funti = 50 kg. glavni grad. 3. bezoblična amorfna bijela masa. centum sto. biljarskih kugli. telefonska. anat. središnjica. središnjica . ime najmanje novčane jedinice: u Nizozemskoj 1/100 gulde-na. centum sto. centimetre) = 1/100 metra centimetar (lat. koja tvori čvrste sastojke biljaka. razdoblje od sto godina. za Centralni pakt (punim imenom Central Treaty Organization) — vojni pakt sklopljen 1959. 2. pedis noga) zool. poduzeća i dr. polustihova odn. vrlo elastična i lako zapaljiva. pozubica (sloj koštanog tkiva na zubnom korijenu) cementiranje (lat. cellula stanica. caementum) učvrstiti cementom. 2. il cenacolo) cenerjauzn 218 centralizirati cenerjauzn (njem. kenobij cenobit v. centum sto. središte vrhovne vlasti ili uprave (neke ustanove. matica. (drugi) doručak. centum sto. 18. fotografskog pribora itd. pren.

decentralizacija i federalizam centralizam (lat. pomoću cijevi provedenih kroz prostorije koje treba zagrijavati centre-forwards Čit. centrum središte. usredotočivanje. centralizacija centralizirati (lat. glavni dio fronte (za razliku od "krila"). petere težiti čemu) koji teži prema središtu. odrediti središte. glavni. kod banaka i industrijskih poduzeća s više podružnica: glavna uprava. postavljenog na najnižem mjestu zgrade (obično u podrumu). grč. svima zajednička uprava. fugere bježati od) koji teži udaljavanju od središta. gibanje koje se vrši oko središta gibanja pod djelovanjem sile koja je usmjerena prema tome središtu gibanja (ne središtu krivulje!). skupni centralist (lat.) težište centum (lat. u nogometu: vođa navale centričan (lat. u parlamentarnom životu: stranka koja Čini sredinu između ekstremnih stranaka i u dvorani parlamenta sjedi u sredini. šećera. odvajaju tekućine od čvrstih tijela. vertere okrenuti) okrenut (duševno) sam prema sebi. 3. usredotočenje. pluća. perspektivna projekcija centralna sila fiz. 2. centrum središte) 1. centrum) 1. centrum središte. 3. glavni životni organi (srce. centrum središte. voj. nagomilati u jednu točku centralna pozicija 219 Centum revolutis. u geometrijskom liku (krugu. tjelešce. po prvom Keple-rovom zakonu. lat. oportunizmu. centrifugalna sila sila koja se javlja kao reakcija centripetalnoj sili. stanični centar (u blizini stanične jezgre) centrovertiran (lat.) šport. koji se nalazi u središtu ili mu pripada. baros težina) fiz. sustav vladavine pri kojem sve državne funkcije dolaze s jednog mjesta. koji djeluje u smjeru središta. centralis središnji) 1. onaj koji je sa strategijskog stajališta najvažniji centralna projekcija v. sklonost kompromisima. centralis) pristaša (ili: pobornik) centralizacije centralizacija (lat. jednake je veličine kao i centripetalna sila. sfaira kugla) geol. centripetalna sila fiz. šport. centrum centrobarika (lat. centralis) usredotočiti. povučen centrum (grč. sentr-fovedz (engl.) Za sto godina odgovarat ćete Bogu i meni — znacentuplirati 220 cerebralan menita rečenica češkog vjerskog reformatora Jana Husa pred svoju mučeničku smrt (spalile su ga crkvene vlasti 1415. centrifugalni stroj centrifugalan (lat. Mjeseca oko Zemlje itd. ili tekućine različitih specifičnih težina jedne od drugih) centripetalan (lat. matica centralni organi zool. zbog centrifugalne sile. između tzv. 2. sila koja.. sila koja je stalno usmjerena središtu gibanja. Zemljine kore) centrosom (lat. znanost o težištu (teži) centrosfera (lat. održava tijelo koje se giba na njegovoj putanji centralna uprava u saveznim državama ili pokrajinama: najviša. bitni. npr. usp. budući da se kod njega. matični. centrum središte. elipsa centralno grijanje zagrijavanje prostorija toplom vodom ili parom koja dolazi iz jednog kotla. centralis) v. zamaŠajni stroj (upotrebljava se za sušenje rublja. centrum gravitatis (lat. centralan centrifuga v. vune. kugli) točka koja je od svih točaka obujma ili površine podjednako udaljena. centrum središte. grč. koji je u vezi sa središtem. dobaciti loptu igraču centra centrizam (lat.) stotina Centum revolutis annis Deo respon-debitis et mihi (lat. supr. gibanje Zemlje oko Sunca. geom. centrifugalan centrirati (lat. "desnice" i "ljevice". sila koja teži udaljiti tijelo od središta njegove kružne putanje centrifugalni stroj fiz. želudac) centralno gibanje fiz. kentron. centrum središte) "srednja linija". geom. ali je suprotnog smjera. 2. usredotočenost. pren. supr. centralna jezgra Zemljine kugle (za razliku od litosfe-re.centralan (lat. grč. centralna pozicija voj. vrši se po putanji koja je. srednji..) . soma tijelo) bot. kod centralnog gibanja. centrum središte) v. dovesti u središte. skupiti ujedno. utvrditi središnju osovinu. glavni položaj. centrum središte. centralis) središnji. g. za cijeđenje meda iz saća i dr. iz jednog centra (centralizam).

upala mozga praćena bjesnilom cerebrum (lat. cera vosak) voštano platno. census popis imovine) u feudalizmu: slobodnjak koji je imao određene kmetske obveze prema vlastelinu. = 50. cera vosak) farm. census procjena. tvar koja se dobiva od smole trešnje (dr-veta) Cerber (grč. kazališna i filmska djela prije nego što će ih odobriti ili zabraniti cenzualist (lat. cerebrum mozak) moždani. 3. izvršiti cenzuru cenzus (lat.centuplirati dat. tj. censor) 1.) zool. pregledavanje. popis stanovništva. spina hrptenjača) anat. ispitna ocjena (đačka) cenzurirati (lat. zemaljski plodovi. centuria) kod Rimljana: četa od 100. pisanje tiska. punjen plinovima lakšim od zraka. simbolična vanjska formalnost (ili simbolični obred) pri bogoslužju ili drugim svečanim činovima. pretvaranje u masu sličnu vosku (otapanjem.8 kg cenuroza (lat. osoba koja pregledava privatnu poštu (za vrijeme rata) i kontrolira knjige. mali mozak (ispod i iza velikog) cerebralan (lat. nepromočivo platno (za pokrivanje vozila i izradu nepromočivog odijela) cerat (lat. časopise. 2. vršiti. censitus) poreznik. kronična bolest na mozgu preživača (osobito ovaca). služben prethodan pregled stvari za objavljivanje radi odobrenja ili zabrane tiskanja i puštanja u javnost (knjiga. svečanost. službeno utvrđen raspored neke svečanosti . centum sto) ustostručiti. Cerealia) mn. censura) 1.) zool. veliki mozak ceremonija (lat. nazvan po pronalazaču. voštana mast cerazin (lat. ocjenjivanje. ceratio) premazivanje voskom nekog tijela da bi se sačuvalo od djelovanja zraka. visoki rim. cerebrospinalni sistem sustav moždanih živaca i živaca hrptene moždine cerebroza (lat. žitarica. skeptar cera (lat. caerimoniale) skup običaja kojih se treba pridržavati u raznim svečanim prilikama. koji se tiče mozga. cerebrum mozak) med. v. porezni obveznik cenzor (lat. kritičko ispitivanje. kasnije 60 vojnika. grofu Ferdinandu Zeppelinu (1838— 1917) ceptar (grč. ocijeniti) službeno pregledati spise određene za tiskanje. Zeppelin) veliki motorni zračni brod krutog sustava (dirižabl). porez. časopisa. caerimonia. do 18. oboljela životinja stalno se vrti u krugu. činovnik koji je vršio procjenu imanja. kapetan centweight čit. davao državne prihode pod zakup i pregovarao s poduzetnicima javnih građevina. državna ustanova koja obavlja ovaj posao. travnja) cerealni (lat. krušni cerebellum (lat. žito: kod Rimljana: svetkovine u čast Cerere (9. cérémonie) 1. uzročnik oboljenja je ličinka trakavice cenz (lat. cenzus cenzit (lat. cerebrum mozak. cerasus trešnja) kem. 4. koji se odnosi na mozak i hrptenjaču. strog sudac. skeptron) v. djela i filmove. kaz. centurio) zapovjednik centurije. censere procijeniti. postostručiti centurija (lat. mozak. žitni. zemaljskih plodova. filmova i dr. cerebrospinalni sistem sustav moždanih živaca i živaca leđne moždine cerebrin (lat. u zemljama bez općeg prava glasa: najmanja svota poreza koju mora plaćati jedan stanovnik da bi imao pravo glasa i politička prava cepelin (njem. cerebrum mozak) zool. taljenjem) cerada (lat. kazališnih djela. vodio nadzor nad javnim moralom. jedan od 193 dijela na koje je Servije Tulije podijelio rimske građane (otuda "centurijske skupštine") centurion (lat. cerebralna afekcija bolest mozga. centvejt (engl. pretjerana i neprirodna ljubaznost i uglađenost u ophođenju s drugima. Kerber cerealije (lat. Cerealis) koji se tiče Cerere. 3. praćena banalnim formalnostima ceremonijal (lat.) mjera za težinu u Velikoj Britaniji. census) v. "činže-njak" cenzura (lat. 2. 2. porezni obveznik. ocjena) procjenjivanje imanja. Taenia coenurus vrsta trakavice) vrtičavost.). obuhvaća mozak i živce koji iz njega iz cerebrin 221 certifikat laze. cerebralni sistem dio živčanog sustava. cera) ceracija (lat. kritičar. fr. Kerberos) mit. fosforasta vrsta masti u mozgu cerebrospinalan (lat.

koji treba platiti cetaceae čit. cerumen. nazvan po božici Cereri cerin (lat. et cetera (lat. fr. prenošenje nekog prava na drugu osobu cesio bonorum (lat. kerkos rep. svjedodžba cerulin 222 change cerulin (lat. cijanoza cerumen (lat. repati mladi stadiji metilja cerkopitek (grč. psetoliki majmun cernirati (lat. cervicis vrat) med. za pola tona sniženi ton c cesar (lat. grč. cerner) voj. broj 58. mast od rastopljenog voska i meda ceroplastika (lat. druge stvari. facere učiniti) pisano posvjedočiti. cestodes) mn. tj. cérémonieux) svečan. upotrebljava se za izradu raznih vrsta kresiva i kremena. cervix gen. onaj na čiji se račun nešto ustupa. ovjeravati certifikacija (lat. cera vosak.) pod inače jednakim okolnostima. koji se tiče vrata cerviks (lat. cerium) kem. element iz skupine rijetkih ruda. ustupanje dobara (imanja) vjerovnicima cesionar (lat. facere učiniti) pisano uvjerenje. impregniranje tkanina i papira. caerimonialis. proricanje) proricanje. asteroid otkriven 1801. red. zool. atomska težina 140. opkoliti. se la ger (fr. cerca-riae) mn. lat.. pithekos majmun) majmun s repom. plastike vještina uobličavanja) v. trupu itd. cervix gen. s puno formalnosti ceremonijar (lat.) to ti je rat. poglavar) ciganski starješina ceribašinica žena ceribašina cerij (lat. sličan parafinu. okružiti (utvrđenje. premazivanje podova i dr. 2. cervicis vrat) anat.) mn. kerkos rep. cessus) prav. onaj kojem se ustupa neka stvar ili neko pravo c'est la guerre čit. caerimoniarius) kat. cera vosak. potvrditi. upala maternice. dokazivanje certifikat (lat. certe jamačno.) prav.) cerografija (lat. trakavice cesus (lat. crtam. vrat maternice. grlić maternice ces glaz. vrat. zool. tako ti je to u ratu cestode (lat. ovjeriti. rimska božica poljodjelstva i plodova zemlje (kod Grka: Demetra). g. cera vosak. položaj. grana) v.) ceremonijalan (lat. ceteris paribus (lat.13. cera vosak) vosku slično gorivo od sivozelenog praha koji se nalazi na kori šećerne trske certificirati (lat. certe jamačno. grafo pišem. kerografija ceromantija (lat. v.) kitova mast cetera (lat. koji odgovara propisanim običajima (ceremonijalu). cera vosak. certificatio) potvrđivanje. čeri neredovita vojska. potvrđivati. slikam. cera vosak) bijeli ili žućkasti umjetni vosak. isprava. pretjerano ljubazan. cera vosak) zelena smola. fr. ako je sve ostalo u redu. metritis cervikalan (lat. -umen nastavak) usna smola (izluČevina lojnih žlijezda u usnom kanalu) ceruminozan (lat.) isto što i car (u starijem jeziku) cesija (lat. ceribaša (tur. coeruleus tamnoplav) med.) i tako dalje. tj. svećenik koji vodi svečane obrede. sa sigurnošću. grč. sličan usnoj smoli cervicitis (lat. onda. ceres-mast biljna mast koja se dobiva iz kokosova oraha cerezin (lat. grč. glavni sastojak pčelinjeg voska cerkarije (grč. . zamorac. Ceres) 1. gatanje u vosak ceromel (lat. itd. ovjeravanje. kitovi cetaceum (lat. coeruleus tamnoplav) plavi karmin ceruloza (lat. cessionarius) prav. cera vosak. Ceres. cessio) prav. odustajanje.) mn. mel med) farm. zool. kero-plastika cerozin (lat. znak Ce. cetaceje (lat. man-teia predskazivanje. ceruminosus) koji sadrži usnu smolu. ostale stvari. baša glavar. ustupanje. vratni. mit. pristojan. circinare. astr. sa sigurnošću. također: ceremonijal-majstor Cerera (lat.. cervix vrat) anat. upotrebljava se za izradu svijeća.ceremonijal-majstor osoba koja se u određenim svečanim prilikama brine da se propisani običaji strogo vrše (na dvorovima itd.

17 m chambertin čit. hrana. chintz. caesura presijecanje) metr. Caesar. tj. Weise način) malo-pomalo. Švicarska (na automobilskim oznakama) chain čit. vrši se samo pri neparnom zbroju gemova charge d'affaires 223 cijanidi Charge d*affaires čit. cetus kit. čejndž (engl. živežne namirnice. šarže d'afer (fr. indijskog podrijetla cicero (lat.ceterum censeo.) zool. kasnije su ga uzeli.) mjera za dužinu u Engleskoj = 66 stopa. nazvano po istoimenom selu u gornjoj Burgundiji change čit. kratica u međunarodnoj trgovini kojom se označava da prodavač snosi sve troškove (vozarinu. ar. e.) otpravnik poslova. insurance osiguranje. cibaria) mn. apsolutna vojnička vladavina s parlamentarnim formama. kastilijanski plemić i vojvoda. njem. Sid (šp. upotrebljava se u kozmetici ciborij (grč. cost and feight (čit.. govornik i pisac (106—43 pr.91. nasitno. živio u drugoj polovici XI. cikonija (lat. grč. obroci cibetka (tal. = 20. za tiskanje Ciceronovih pisama) Ciceron (lat. cibet mast oštra mirisa koju izlučuju ci-betkine žlijezde. roda Cid čit. jestivo. ipak vraćamo na nešto što smatramo nužnim i prijeko potrebnim i Što nam treba biti stalno pred očima cetologija (lat. prijestupa. zibetto) mala krvoločna zvjerka slična mački ili kuni. ša noar (fr. st.) poznata talijanska marka različitih proizvoda za do-jenčad i malu djecu Cibalae antičko ime današnjih Vinkovaca cibarije (lat.poglavar. konfer (lat. Cice-ronov stil sjajan govornički stil ciceronijanizam težnja da se piše isključivo onim latinskim jezikom kojim je pisao glasoviti rimski govornik i filozof Ciceron ciclvajze (njem. freight vozarina. caesius sivoplav) kem.) "crna mačka". polako (u zagrebačkom govoru) ciconia čit. kratica za confer Čit. odličan govornik. kulturo-cid cif (engl. papocezarija) cezij (lat. svi rimski carevi osim Vitelija (od ove riječi nastala je slavenska car i njem. ubojstvo (lat. zamjenik izaslanika u inozemstvu chat noir čit. Zitz) pamučno platno sa šarama u boji. engl. stanka. znak Cs cezura (lat. Cid. 1. knez) španjolski narodni junak. pren. n.. osobito papinska prava (supr. neke nesreće) Chicco čit. pehar) kod katolika: posuda u kojoj se nalazi posvećena hostija cibozan (lat. mjerenje i osiguranje robe). znanost o kitovima Cezar (lat. visoka 4. 2. broj 55. ritmički odmor u stihu cf.).-ar. miješanje svjetovnih vladara u crkvena. šanberten (fr. cif = cost trošak.) zool. -cid završni dio riječi sa značenjem: ubijanje. geno-cid. Caesar) demokratsko-autokratski sustav vladavine kakav je uveo Cezar. prijevoz) trg. usp. element iz skupine alkalnih kovina.) poznato crveno vino. Carthaginem esse delendam "uostalom mislim da Kartagu treba razoriti") poznate riječi kojima je rimski državnik Katon Stariji završavao svaki svoj govor u senatu. kao titulu. usjek.) usporedi! sravni!. Chat noir naziv jednog umjetničkog kabarea u Parizu (1881—1887) u kojem su prikazivani satirički spektakli cherchez Ia femme čit. Cezar cezaropapizam (lat. Kiko (tal. papa) odnos između Crkve i države po kojem je svjetovni vladar istodobno i vrhovni crkveni . cfr. poznata vrsta parfema. kiborion vrč. na kraju krajeva. npr. insekti-cid. cibosus) hranjiv cic (engl. osim uvozne carine . ceterum censeo.511 mm (nazvana po tome što su prvi put upotrijebljena 1467.) u tenisu: promjena strana u meču. logia. kost end freit) ugovor o prekomorskoj trgovini po kojem su troškovi utovara i prijevoza uračunani u cijenu robe CH kratica za Confederatio Helvetica čit. njegova djela još i danas žive u narodnim pjesmama (zapravo Ruy Rodrigo Diaz de Bivar. nekog zla. kao skrivenog. opisivanje kitova. slova. (lat.) tražite ženu (tj. Cicero) veliki rimski državnik. occidere ubiti).. Konfederacio Helvetika. zitzeln dojiti. presjek. malo krupnija od garmonda. potajnog pokretača nečega. ukrcavanje. šerše la fam (fr. čejn (engl. red. Cicero) tisk. kaiser) cezarizam (lat. sid gospodar. upotrebljavaju se kad se. Caesar) ime rimske patricijske obitelji Julija. atomska težina 132. isticao se u borbi protiv španjolskih Ma-ura.

2. metria mjerenje) geom. kyklos krug) kružni. kykloo savijam. njem. menegled. krivulja koju opisuje točka na kružnici koja se kotrlja na pravcu. kyanos tamnoplav. Ziegel cigla. 3. bicycle. jednovalentan radikal. osobito s kovinama črjanidizacija 224 ciklorama cijanidizacija (grč. naprava koja. ciklici cikli ti s (grč. mjerilo) v. tj. oštra mirisa i jako otrovan. cijanidi (grč. slika) postupak u fotografskom kopiranju pri kojem svjetlošću dodirnuta mjesta na papiru poplave cijanoza (grč. svi uzorci (formule) koji prikazuju odnose kružnih lukova prema ravnim linijama koje im pripadaju ciklona (grč. pathos trpljenje.1%) cijanometar (grč. ciklonopatija (grč. zapor) v. znak kojim se piše broj. cifr) brojka. kvaneos tamnoplav) kem. metron mjera) biciklistički putomjer ciklometrija (grč. v. ciklične forme glaz. spojen s vodikom daje veoma otrovnu cijano-vodičnu kiselinu. vršiti dezinsekciju ciklonom. razrokosti ciklograf (grč. bicycle. kad se veže s kotačem vozila koje je u pokretu. rajsferšlus cifra (ar. Ziegel) opeka ciglrot (njem. jednookost ciklopista (engl. kyklos krug. žućkast cihlide (lat. Često se drže u akvarijima cijan (grč. ciklični pjesnici v. cigarro) umotani duhanski listovi (za pušenje) cigareta (fr. ciklon 3. foreo nosim) vrsta zrikavosti. upala očnih vjeđa. grčki epski pjesnici nakon Homera koji su. ziehen vući. kyklos krug. v. podrijetlom iz tropskih krajeva Afrike i Amerike. s obilnim padalinama i obično u promjeru od 50 do 1500 km. bilježim) teh. cvrčak cikatrizirati (lat. zickzack) linija (ili: crta) izlomljena u kratkim i oštrim zavojima ciklama (lat. kyklos krug. osobito u predjelu trepavica ciklobal (engl. uglavnom. kyanos. kyklos krug. simfonija. plin bez boje. spojevi cijana. s kalijem cijankalij (poznati veoma jak otrov) itd. kotač. cyclonette) automobil na tri kotača ciklonizirati kem.-fr. oblici koji se sastoje od više stavaka koji su rađeni po utvrđenim pravilima. sićušne ribe promjenjivih boja iz porodice grgeča. mjerenje kruga. kazalo ciferšlus (njem.-fr. oluja u kovitlac. naprava za suho pročišćavanje zraka i plinova od prašine. kijanometar cijanopatija (grč. teh. koji se pravilno ponavlja. cijanoza cijanotipija (grč. klobučac. kao takvi. crvenkast. kyklos krug) mn. kyaneos tamnoplav) kemijski postupak izdvajanja zlata iz zlatonosnih ruda pomoću jako raz-blažene otopine natrij-cijanida (0. Blatt list) brojčanik na satu. zarasti. opjevali grčko herojsko razdoblje (junake i bogove) i koji. Ziffer brojka. Često žestoka u žarkom i umjerenom pojasu. npr. kem. vrt-ložim.ciferblat (njem. gorska ljubica (cvjetovi vrlo ugodno mirišu. uzgaja se i kao lončanica) ciklici (grč. piste) utrkivačka staza za bicikliste . pathos bolest) med. kem. zaliječiti se (rana) cikcak (njem. vihor. nevolja) osjetljivost Čovjeka na vremenske promjene. sonata itd. uništavati gamad ciklonom.. v. grafo pišem. kyklops) med. kyklos krug. cicada) zool. osobito u vezi s vjetrovima ciklonoza (grč. Kyklops) mit. predstavljaju određeno jedinstvo ciklični (grč. meteor. cichlidae) mn. kykloo okrećem u krug) 1. koji se vraća u krug. kyanos tamnoplav mineral) med. nosos bolest) bolesne pojave u vezi s ciklonima Ciklop (grč. fr. Bali lopta) igra slična nogometu ili rukometu (protivnici vozeći se na biciklima nastoje ugurati loptu u protivnički gol cikloforija (grč. automatski ucrtava na papiru trasu prijeđenog puta cikloida (grč. Verschluss zatvaranje. typos otisak. kykloo savijam. cicatrix ožiljak) med. modra boja kože zbog nedostatka kisika u krvi cikada (lat. cigarette) u tanki papir uvijen sitno izrezani duhan cigla (njem. rot crven) crven poput pečene cigle. mješavina cijanovodične kiseline i klora. točkarica ciklometar (grč. modra bolest. miholjica. vrtlož-im. brojni znak cigara (šp. sredstvo za uništavanje gamadi ciklonet (fr. kvaneos) mn. kyklos krug. metron mjera. Kiklop ciklopija (grč. oluja ili sustav vjetrova. kyklos krug) grč. cyclamen) biljka križali-na. eidos oblik) mat. kyanos. sa željezom berlinsko plavilo.

Zimmer soba. kraće: cimer cimerman (njem. 1. Ziel) meta. cicoria) bot. skopeo promatram) naprava za obilježavanje željezničkih zavoja ciklostil (grč. elektromagnetni uređaj koji proizvodi naelektrizirane čestice veoma velike brzine (protone. cimerkole-ga sustanar u zajedničkoj sobi. 3. lat.) uže. visok paradni muški šešir od crne svile s tvrdim obodom. kyklos krug. cimentare) baždariti. kinnamonon) bot. Cichorium. meta cilj (njem. dva "cimerhera" jedan prema drugome.ciklorama (grč. repe. alfa-čestice) koje vrše kemijske transmutacije (pretvaranje jednog kemijskog elementa u drugi) i razbijaju atomske jezgre cikloturizam turizam na biciklima ciklus (grč. valjak. krug. nakana. pokretne spolne stanice cilindar (grč. kichorion. npr. mjesto do kojega se utrkuje. jedna od rudača žive. nišan. 2. bundeve i si. kyklos krug. vrlo lijepe crvene boje cinantropija (grč. cimet cimotičan (zyme kvas) koji izaziva vrenje. stanjima razdraženosti i duboke potiš-tenosti ciklotron (grč. stari rukopisi neke biblioteke). Scheibe ploča) nišan. crkveno blago cimentirati (tal. kružnouste (ribe. točka u koju se gađa. živin sulfid. svrha. samac koji stanuje u iznajmljenoj sobi. zaokružena cjelina. Herr gospodar) podstanar. anthropos čovjek) med. vodopija. dlake kod praživotinja koje im služe kao organi za kretanje. kylindros valjak) u obliku valjka. soba. gađati. skisnuće cina (lat. prah ove biljke (kao dodatak ili nadomjestak kavi) cilijaran (lat. kylindros valjak. kyklos krug. skupocje-nosti. tal. Ziel cilj. ludilo u kojem Čovjek umišlja da je pas . pisaljka) stroj za umnožavanje dopisa. kymbalon) glaz. provjeravati ispravnost (mjera i utega) cimerfarbe (njem. zool. dio parnog stroja cilindričan (grč. kynos pas. kyklos) 1. duga i okrugla staklena cijev. Artemisia cina) biljka kojoj cvijet sadrži santonin i služi za lijek protiv glistavosti cinabarìt 226 cinober cinabarìt (grč. tropskog drveta čija je kora bogata eteričnim uljem cimetovac (grč. orama pogled. 3. predavanja. izgled. vriježe. konop. ciklostome (grč. kyklos krug. ciljati nišaniti. niz spisa. razdoblje. 2. 5. stylos držak. vreti) ferment kvasnih gljivica koje uzrokuju alkoholno vrenje cimbal (grč. Zimmermann) tesar. trepavice. instrument u obliku trapeza sa žicama u koje se udara drvenim batićima cimelije (lat. neutrone. cimaza (grč. smjerati. okružnica i dr. Zimmer. pjesama i si. cimelia) mn. s trepavicama cilije (lat. konos stožac) valjkasto-stožast cilšajba (njem. želja koju čovjek hoće postići. kinnamonon) fini začin od korice cimetovca. jačim ili slabijim. elektron = elektron) fiz. v. valjkast zapinjač (u satu). thymos srce. određen niz godina nakon kojeg se neke pojave ponavljaju istim redom cikorija (grč. namjera. liše u luka. cilia) mn. 1. kyklos krug. stoma usta) zool. težiti. orguljski registar s usklađenim zvoncima. kymainein uzbibati se. kyklos krug. koji ima trepavice. kinnabaris) min. bot. drvodjelja cimet (grč. valjkast cilindrokoničan (grč. vrsta ludila s izmjeničnim. pa-klara) ciklotimija (grč. težnja. kylindros) geom. 4. orao) krug sa slikama različitih predjela neke zemlje cikloskop 225 cina cikloskop (grč. dragocjenosti (npr. duša) med. nastojati da se nešto postigne cima (tal. staklo (na svjetiljkama). koji su u vezi i čine zaokruženu cjelinu. ciliaris) trepavični. 2. Farbe boja) bljedilo lica karakteristično za osobe koje mnogo borave u zatvorenim prostorima cimerher (njem. kyon gen.

zijjon) najviši jugozapadni brijeg Jeruzalema s "Davidovim gradom" i Salomonovim hramom. autarkija i vrlina. kinnabaris) min. kyon pas. cinker potkazivač. Zinksalbe) bijela mast koja se upotrebljava za liječenje lakših ozljeda kože cinkove legure slitine cinka s drugim kovinama. mjedenica cingareska (tal. atomska težina 65. cinici cinizam fil. bezočan. kymbalon) zvonce koje se vješa stoci o vrat. Zink. grč. grč. weiss bijel) bijela slikarska boja. Crkva i njezini vjernici. plavičastobijela kovina. grafo crtam. bestidan. bilo koji "filmski grad" cinefakcija (lat. element. cingulum) pojas uz svećeničku odjeću cinici fil. cineris pepeo) urna. bezobrazan. pseće liječništvo cinik čovjek potpuno i podjednako ravnodušan prema dobru i prema zlu. cineris pepeo) bot. Zink) min. Zink. groblje Cion (hebr. činečita (tal. kinologija cinoreksija (grč. pren. znak Zn cinkati (iz njem. pren. kynos pas.) pristaša (ili: pobornik) cionizma . cinefakcija cinerarij (lat. kyon pas. kod kasnijih cinika ovo se naučavanje izvrgnulo u često bezočno zanemarivanje svih običaja i vrijednosti. cina-barit cinofil 227 cirkulacijski papiri cinofil (grč. bezobrazluk. iatreia liječenje) umijeće liječenja pasa. spaljivanje. Zink. slikam) onaj koji urezuje slike ili slova u cinkove ploče (radi tiskanja) cinkografija (njem. orexis težnja. odricanje i preziranje svih kulturnih vrijednosti cink (njem. neutaživa glad cintor (tal. zagriženost. cink. kyon pas. bezočnost. s kositrom (bronca) itd. pristaše Sokratovog učenika Antistena koji su naučavali da su najveća dobra u životu nepostojanje želja. cinerarium) posuda u kojoj se čuva pepeo mrtvaca. filos ljubitelj) ljubitelj pasa cinografija (grč. umjetni bijeli slikarski pigment. nepristojan. cineratio) v. lov cineracija (lat. zanemarivanje vanjske pristojnosti. denuncirati. cinis. usp. s bakrom i niklom (novo srebro). zajedljivost. grafo crtam. s posebnim naglašavanjem potrebe za što većom prirodnošću. pepeljuga (biljka krasnica pepeljaste boje. npr. vrsta glavočika) cingara (grč. slikam) urezivanje (nagrizanjem) slika ili slova u cinkove ploče (radi umnožavanja tiskanjem) cinkografirati (njem. kyon pas. crkveno dvorište. cinčano bjelilo. cingaresca) ciganska pjesma cingulum (lat. csengo) zvonce cinkvajs (njem. kvnegetikos lovački. naučavanje cinika. prohtjev) pseća. cinis. načiniti) izgaranje. "otkucati". cinkuš (mađ. gen. Jeruzalem. grafo opisujem) opisivanje pasa cinolisa (grč. cine kino. cimitero) prostor oko crkve. kynos pas. grč. v. Zinkweiß) bijela slikarska boja. bezočan čovjek. usp. urna cinerarij (lat. pretvaranje u pepeo cinegetika (grč. pren.Cinecittà čit. logia) v. Sion cionist (hebr. gen. tacere učiniti. redni broj 30. neotrovna cinober (grč.38. kyon gen. tako da se izraz cinizam može smatrati tipičnim za oznaku ovakvog ponašanja. grafo) raditi pomoću cinkografije cinkova mast (njem. botaničara Got-tfrieđa Zinna) vrtna biljka iz porodice glavočika cinijatrija (grč. lyssa bjesnilo) med. citta grad) velika uređenja za produkciju filmova nedaleko od Rima. zinken dojavljivati) dojaviti vlastima. kyon gen. bestidnost. s bakrom (mesing). "tužibaba" cinkograf (njem. optužiti. doušnik. cinis pepeo. po sastavu cinkov oksid cinkvajs (njem. žara u kojoj su stari Rimljani držali pepeo spaljenih pokojnika cinerarija (lat. cinici cinija (po imenu njem. pseće bjesnilo cinologija (grč. kynegetike) vještina lovljenja pomoću pasa. naziv po gimnaziji Kynosarges u kojoj je Antisten poučavao ciničan nepristojan.

cionistički pokret v. cirkulus minor (lat. circum locutio) ret. membrana cipal (grč. kružnica. dragi kamen. zijjon) židovski pokret kojem je svrha stvaranje slobodne i samostalne židovske države u Palestini.) log. sustav krvnih žila cirkulacijski papiri trg. usp. panem et circenzes (lat. cirkularna nota pismo koje neka vlada šalje stranim vladama i u kojem izlaže svoja stajališta i odluke o nekom aktualnom političkom pitanju cirkulirati (lat. periferija cirkumfleks (lat. službeno pismo koje se šalje većem broju osoba i ustanova s istim sadržajem. 2.). manji optjecaj krvi (kroz pluća) circulus vitiosus čit. 3. rasprostiranje. zool. usp. circumgestatio nošenje okolo) kod katolika: nošenje hostije u monstranci. krug. mrena. kružna putanja cirkum (lat. circenses) cirkuske igre kod Rimljana: gladija-torske borbe. dug naglasak cirkumgestacija (lat. circulare) 1. Cyprinus carpio šaran) zool. circumferentia) obujam. circulare) 1. kružna linija. usp. teći. monstranca cirkumgiracija (lat. nalazi se u mineralu cirkonu (po čemu je i dobio ime). odvajanje jednog komada zemlje zbog prodiranja riječne vode i stvaranje otoka cirkummediteranski (lat. krvne žile. salmonide ciragra (lat. lišaj oko pojasa circulus maior čit. kao razlog koji dokazuje. circumligatura) med. biti u tečaju. u obliku kruga. štuka. krvotok. područje. optjecati. 2. circum. okružnica. element. fin. Mediteran) koji se nalazi oko Sredozemnog mora. redni broj 40. circinus šestar) med. tj. optjecanje. sunet cirkumferencija (lat. okolo. kožica (na jajetu. mn. a on više ne traži (u doba propasti) circinus (lat. osip. Herzl cipa (grč. = parafraza cirkumluvija (lat. optjecaj (novca). 4. kotar cirkulacija (lat. vrtoglavica cirkumligatura (lat. panem et circenses Čit. karaš. natjecanja na konjima i kolima (najomiljenija zabava Rimljana). žute ili crvenkastosmede boje cirkonij (perz. veliki optjecaj krvi (kroz cijelo tijelo) circulus minor čit. trg. skakavac ciplar ptica koja se hrani ciplima ciplara mreža za lovljenje cipala ciprinide (lat. agra plijen) med. grč. glasova i si. reorganizaciju ovoga pokreta izveo je 1897. 3. optjecanje. circum) prijeđi. poljska kečka (bolest u krajevima oko Visle) circenzijske igre (lat. (kao zamjena gotovog novca za neko vrijeme i bez sigurne podloge koja bi jamčila njihovu isplatu) cirkular 228 cirusi cirkular (lat. pronositi se (glas). 2. beskrajna. "pogrešan krug". sredozemni . circumluvio) geol. oko. koji ima osobinu cirkulara 1. borbe sa životinjama. circulatio) 1. circumcidere obre-zati) obrezanje (kod Židova i muslimana).). mjerenje udaljenosti itd. ribe nizinskih voda (šaran. ce-phalus) zool. kruženje (vijesti. circa) otprilike. skočac. pogreška u dokazivanju i zaključivanju koja nastaje kad se stav koji treba dokazati uzme kao premisa. kružna pila cirkularan (lat.) fizol. atomska težina 91.) fiziol. circulus) 1. tako da u dokazu nedostaje načelo dokaza ciriforman (lat. cirkulus major (lat. kružnica. T. cionizam cionizam (hebr. circularis) kružni. gyrus krug) vijuganje. na mlijeku). circator) onaj koji obilazi i nadzire katoličke samostane cirkl (lat. promet (robe). biti u optjecaju. ponovno destilirati cirkulus (lat.) opna. morska riba.) "kruha i igara". opseg. znak Zr cirkul (tal. med. kefale glava. tj. usklik rimskog naroda da mu se dade hrana i cirkuske igre. circolo područje) negdašnji naziv (u Dalmaciji) za krug. cirriformis) kovrčast cirka (lat. koji se kreće u krugu.22. 3. circumlfexus) gram.) cirkulacijski organi anat. kečiga. unaokolo (u mnogim složenicama) cirkumcizija (lat. preko lat. rijetka kovina.) min. itd. circulus) krug. som. kreditna pisma i si. kolanje. cirrus kovrča. kružiti. circum naokolo. kem. 2. cirkulus viciozus (lat. kolati. okružje. uvojak.) kem. ići od ruke do ruke. opširno opisivanje. teh. oko cirkator (lat. društvo cirkon (perz. 4. španjolska ogrlica = parafimo-za cirkumlokucija (lat. mjenice. šestar (sprava za opisivanje kruga. krug.

kirros žut. cicijus. jezgra. eidos lik) vrsta krivulje (trećeg stupnja) u geometriji cista (grč. cis-alpinus) koji leži s ove strane Alpa cisoida (grč.) brže. citra. sadrži latinske i hrvatske pjesme za osam različitih prigoda (odatle joj i ime) citat (lat. cittadella) fort. danas: okruglo mjesto s amfiteatralnim sjedalima za artističke i si. prav. operativno otvaranje mokraćnog mjehura ili koje druge ciste citacija (lat. cirrus kovrča. citare) 1. navod (citata). u nizovima ili kao stada bijelih ovaca cirostratusi (lat. uvo-jak. navod. Cithara octochorda čit. ton C povišen za pola tona cisalpinski (lat. ograničavanje. cisterna) 1. promatram) med. cirrostratus) mn. citara oktokorda (lat. circumvallatio) voj. omot. cirrosus) kovrčast cirusi (lat. bunar za skupljanje kišnice (osobito u bezvodnim krajevima). meteor. citator) 1. altius. za (za vrijeme) cis (lat. ret. uvojak) mn. alci-jus. navoditelj citata citirati (lat.cirkumpolarne zvijezde astr. cirrus kovrčava kosa. doslovno. s ove strane (za prostor). cistitis (grč. ovčja vuna. citatus) 2. 2. kissos bršljan. više. st. paperjasti oblaci. kytos šuplje tijelo. kystis mjehur. circumstare stajati uokolo) okolnost. izdanak) bot. grč. cirrocumulus) mn. meteor. prav. s navodnim znacima i točnim navođenjem izvora citat (lat. stjecaj događaja cirkumvalacija (lat. 2. nagovještavaju skoru kišu cis 229 citrin cis (lat. circumspicere ogledavati se) koji se ogledava oko sebe cirkumstancija (lat. tvrđava za obranu grada citara v. ako barometar pada. zatvaranje u određene granice. 2. potpuno bijeli. točno navesti Čije riječi ili mjesto iz nekog djela citius.) cirozan (lat. kystis.) 1. circus. opkopavanje. vrsta šu-pljikaste izrasline ispunjene tekućinom ili kašastim sadržajem. poziv pred sud citadela (tal. posebni vagon za prijevoz benzina. tem-no režem) operativno uklanjanje neke ciste cistercit pripadnik jednog ogranka benediktinskog reda (ime po opatiji Citeaux. kirkos krug) 1. kystis mokraćni mjehur. stvaranje razdoblja cirkumskripcijska bula papinska bula kojoj je cilj uređivanje prilika Katoličke crkve u nekatoličkim zemljama cirkumspektivan (lat. citatio) navođenje. u Burgun-diji) cisterna (lat. pregled ciste cistoskopom cistotomija (grč. boje limuna) med. temno režem) med. kod Rimljana: duguljasto-okruglo trkalište za konje i kola u kojem su priređivane circenzijske igre. kystis mjehur) med. pozvati pred sud. onaj koji poziva sudu.) 2. okrugla poput kugle (za razliku od drugih tvrdih izraslina) cistektomija (grč. blastema klica. 2. izvedbe (obično pod šatorom) cirokumulusi (lat. zvijezde koje ne silaze s vidika jer se okreću u blizini zvijezde Sjevernja-če cirkumskripcija (lat. kystis mokraćni mjehur) med. onaj koji je pozvan pred sud citator (lat. pri lijepom vremenu. petroleja i dr. skopeo gledam. osmerostruna) katolička crkvena pjesmarica prvi put objavljena u 18. oblaci koje čine slojevi snježnobijelih kuglica. prav. akutna ili kronična upala mokraćnog mjehura cistoskopija (grč. Cistertium. lat.. forcijus (lat. meteor. ulja. hladetinasta tvar iz koje se razvija biljno stanično tkivo . sastavljeni od ledenih iglica. glaz. sifilisa i dr. hrabrije (geslo današnjih Olimpijskih igara) citoblast (grč. mjesto doslovno navedeno iz neke knjige ili spisa. fortius čit. opkop (napravljen od bedema ili rovova) cirkus (lat. prav. opisivanje riječima. circumscriptio) opisivanje. mala utvrda koja se nalazi u većoj i služi kao glavna utvrđena točka cjelokupnog utvrđenja. ciroza jetara bolest praćena umnožavanjem jetrenog vezivnog tkiva koje očvrsne i pokazuje jaku žućkastu boju (posljedica kroničnog alkoholizma. bjeli-Častog i prozirnog vela ciroza (grč. citatum) 1. oblaci u obliku tankog.

osobito: dio Londona kao bankarsko i trgovačko središte (the City) civil (lat. citotoksična moć svojstvo imunih krvnih seruma da uništavaju stanice (eritrocite.citogonija (grč. nastavnik građanskog (civilnog). brak koji se sklapa pred državnim vlastima civilno pravo građansko pravo civis (lat. zajedno s jezgrom.) city čit.) akademski građanin. limuni. civilisarc) provesti civilizaciju. 3. razmnožavanje putem pojedinačnih stanica citologija (grč. kytos šuplje tijelo. jedna od najvažnijih tvari u prirodi jer o njoj. kithara) glaz. kitron limun. 2. citrus od grč. društvena usklađenost civilizirati (lat. ciseler. citus brz. koji uništava stanice. cizeliran clairvoyance čit. toxikos otrovan) med. civis građanin) 1. civilis građanski) 1. kitron limun) vitamin P. student sveučilišta civitet (lat.) grad. proglašen umrlim. bez građanskih prava civilizacija (lat. tal. siti (engl. lat. grč. vidov-njaštvo clandestina possessio čit. kytos šuplje tijelo. civis akademikus (lat. klervoajans (fr. prosvijećenost. građanski mrtav. građanin (za razliku od vojnika). potajni zaručnici clandestinum coniugium čit.) prav. školovanost. uljudan. kremen žute (limunove) citroen 230 clavus oculi citroen čit. klande-stinum konjugijum (lat. školovati. imovina do koje je netko došao potajno clandestina sponsalia (lat. u metalnu ploču i staklo finim malim dlijetom urezivati razne figure i ukrase cizelirati (fr. civilisatio) stupanj kulture koji dolazi nakon barbarstva i na kojem sc. učiniti koga skladnim članom ljudskog društva civilna lista (engl. citrus) bot.) građanin. leukocite i dr. lat. prozirna sluzava tekućina koja struji u stanici. sol limunske kiseline citrin (grč. stoma usta) biol. 2. kovi-norezbar cizelirati (fr. ići u civilu ići u građanskom odijelu civil (lat. mandarine itd. brzinomjer citoplazma (grč. omot. civil list) stavka u državnom proračunu koja se svake godine isplaćuje vladaru radi uzdržavanja njega i njegovog dvora civilna služba (lat. tj. sitroen (fr. građanstvo.) mn.) prav. kiparske radove izlje-vene u kovini dlijetom umjetnički popraviti i ukrasiti. dlijetom otesati. civilis) građanska služba. lat. ušće stanice citotoksičan (grč. kytos šuplje tijelo. ovise pojave života citostoma (grč. kytos šupljina. civiliter mortu-us) prav. cesello. koji se smatra mrtvim iako je živ. plodovi njihovi imaju koru koja sadrži eterična ulja i sočnu jezgru (u citruse spadaju: naranče. uljuđen. "kralju automobila" u Francuskoj) citrona (grč. metron mjera) sprava za mjerenje brzine.) vidovitost. gone rađanje) biol. uljuđenost. još zelena ušećerena limunova kora citrusi (lat. potajni brak . ciseleur) rezač kovine.) poznata francuska marka automobila (prema Andreu Citroenu. prid. veoma stari žičani instrument na kojem se tonovi proizvode metalnim prstenom citrat (grč. privatnopravni civiliter mortuus (lat. građanski stalež (za razliku od vojničkog. služba u građanstvu civilni brak građanski brak. civis academicus čit. ciseler) fino. civilis) građanski. čovjek privikava življenju u skladnoj zajednici sa svojim bližnjima. kytos šuplje tijelo. građansko odijelo. pristojan. uljuđivati. malo-pomalo. umjetnički dotjerivati površinu iskovanih predmeta tako da budu glatki. učiniti uglađenim. kitron. militera). plasma tvorevina) bot. posebno rimskog prava (za razliku od kanonista i kriminalista). kitron limun) drveće i grmlje s trajnozelenim lišćem i mirisnim cvjetovima. sudac koji sudi u građanskim sporovima civilan (lat. uglađen. caedere rezati) dlijetom oklesati. prav. logia znanost) dio biologije koji se bavi proučavanjem stanice citometar (lat. sposobnost predviđanja. klandesti-na posesio (lat. uvjetuje normalnu propustljivost kapilara. uljuditi. citrus limun) nezrela. citrus limun) kem.) građansko pravo cizeler (fr. prav. limun (drvo i plod) citronat (lat.) citra (grč.

).) glaz. klarisimus (lat. palačno mjerilo come prima čit. v. metar na kojem su označeni coli (palci). mislim.) šaljivo kaz.) teol. bez svojevoljnog ukrašavanja comédie à tiroir čit.) Francuska komedija. žestok bol samo na jednom mjestu glave clavus oculi čit.) med. kola parte (tal. klavus okuh (lat. ergo sum (lat. kom sa (fr. kolegijum publikum (lat. clog "drvena cipela. zatim se okrenu jedno prema drugom leđima i tako završavaju ples) clog Čit. Komedi fransez (fr. dakle postojim (osnovno načelo Descartesove filozofije) coitus animalium čit.) osvježavajuće piće od različitih biljnih ekstrakta s dodatkom neznatne količine kofeina Code Napoleon čit. koitus animalijum (lat.) parenje životinja cokule (tal.) bijela pomada za omekšavanje kože coll arco čit. climb "penjanje". osobito vojničke col (njem. titula) clavus hystericus čit. teške i čvrste kožne cipele. kolegijum medikum (lat. zoccolo) mn. kako jest. come prima come sta čit. oznaka za prateće glasove da se usmjeravaju prema glavnom glasu collegium medicum čit. kol aro (tal. comme ça čit. gudalom (svirati) colla parte Čit. klavus histerikus (lat. pariško kazalište koje prikazuje poglavito klasična djela comme ci.) uzorno. Zoll-stock) drveni metar na sklapanje. baš kako treba. Visost. cokula") irski narodni ples s udaranjem nogu o pod (iz njega se razvio step coca-cola čit. kodeks ma-nuskriptus (lat. komedi a tiroar (fr.) posebno predavanje koje slušatelji plaćaju collegium publicum čit.) djelo u rukopisu.) glaz.) stari rukopis napisan na papiru codex manuscriptus čit.) javno besplatno predavanje collegium sacrum (lat. kao prije. osobito: stari rukopis cogito.) zdravstveno vijeće. čekovna i dr. ergo sum čit. kolegijum privatisimum (lat. kodeks karta-ceus (lat. sjedi-njenost božanskih i ljudskih svojstava u Isusu Kristu . djelo s nepovezanim scenama Comédie française čit. klog (engl. kome sta (tal.5 cm cold-cream čit.) i ovako i onako. kome prima (tal.) fil.clarissimus čit. Kod Napoleon (fr. valjano. codex chartaceus čit.) med. kome sopra (tal. svakojako comme il faut čit. žulj na nozi. i objavljen 1804. prva ovakva ustanova osnovana je 1775.) med. zoll) starija mjera za dužinu: palac = 1/10 ili 1/12 stope = oko 2. koka-kola (engl.) glaz. klavus pedis (lat.) plaćeno predavanje samo za ograničen broj slušatelja collegium privatum čit. u Londonu climb čit. kao gore come sopra čit. sabor kardinala u Rimu colštok (njem.) sveti sabor.) ustanova u kojoj bankari izmiruju svoja potraživanja (mjenična. "uspon") vrsta društvenog plesa (pleše se u parovima uz beat-glazbu. klajmb (engl. primjerno. sanitetsko vijeće collegium privatissimum čit. partneri ispružaju ruke jedno prema drugome i trljaju se nosevima "na mongolski način". kao što prilici: otmjenost communicatio idiomatum čit.) francuski građanski zakonik koji je tako nazvan po tome što je izrađen pod predsjedništvom Napoleona 1. Svjetlost (grof. kom si.) "najslavniji". kold-krim (engl. kurje oko clearing-house čit. kliring-haus (engl.) glaz. kolegijum pri-vatum (lat.) glaz. ispadnutost šarenice (oka) kroz oteklinu na rožnici clavus pedis 231 comodamente clavus pedis čit. kogito. kom il fo (fr. komu-nikacio idiomatum (lat.

liječničko mišljenje consortes litis čit. nužan.) "ispovijedam se". živahno. kon amore (tal. kon viveca (tal. komposto (tal. pod konkurs conditio sine qua non Čit. suglasnost svih naroda u pogledu vjerovanja u postojanje božanstva (uzima se često kao dokaz za postojanje Boga) consignatio bonorum čit. živo concertino Čit. punim tonom con tenerezza Čit. tužno. živahno. kon vigore (tal. apsolutan uvjet confer čit. slatko con dolore čit. kon moto (tal. s nježnošću. s djelomičnim odstupanjima od glavne teme con vigore čit.) glaz.) neka se usporedi Confiteor Čit.) glaz. izražajno con fuoco čit.) glaz. comodo comodo čit. trgovački pomoćnik) ograničava.) glaz. manje glazbeno djelo.) glaz. prav. složeno con allegrezza čit. živahno con gravità čit. v. pokajna molitva u katoličkom bogoslužju. kon fuoko (tal. usp. pod motus con osservanza čit. u slučaju bijega nekog prijestupnika). v. obično s jednim do tri samostalna stavka concurrentiae clausula čit.) glaz. pravilno slaganje vremena u rečenici consensus gentium čit. konsortes litis (lat.) glaz. kon dolčeca (tal. dirljivo con variazioni čit.) glaz. živahno. svi koji pred sudom zajednički zastupaju isto pravo . s pažnjom. kon dolore (tal.) glaz. pažljivo con passione čit. konkurencije klauzula (lat.comodaménte Čit. prav. udobno. konsigna-cio bonorum (lat. s uzbuđenjem con suono pieno čit.) glaz.) glaz.) glaz. umjereno compiacevole čit. konsekucio temporum (lat. ljupko. kon anima (tal. sa zadovoljstvom con anima čit. sudski popis imovine (npr. vatreno con diligenza Čit. kon suono pjeno (tal. konfer (lat.) glaz.) glaz. komplices delikti (lat. drugovi pred sudom. simbolično oduzimanje imovine consilium abeundi 233 corona consilium abeundi čit. kon pasione (tal.) glaz. pogodba kojom se službenik (npr. s varijacijom. dostojanstveno. tj. ljupko. strastveno. sa živošću. komodeto (tal.) glaz.) uvjet bez kojega se nešto ne može zamisliti ili izvršiti. krjepko. kon oservanca (tal. u korist svoga nekadašnjeg poslodavca. komodo (tal. kon gracija (tal. konzilijum abeundi (lat.) v. konzilijum medikum (lat.) trg. kod javnih prodaja. izražajno con vivezza čit. snažno. burno. upotrebljava se obično u skraćenom obliku: cf. pažljivo. žalosno con espressione čit. kon espresione (tal.) glaz.) teol. kon gravita (tal. nešto blaža vrsta relegacije consilium medicum čit.) glaz. kon alegreca (tal. sa žarom. dopadljivo complices delicti čit.) mn. komplici composto Čit. strasno.) glaz. s veseloš-ču con amarezza Čit. ljupko.) prav. pren. tužno con amore čit. končertino (tal. prav.) glaz. kon amareca (tal. kon tenereca (tal. živahno.) glaz.) glaz. umilno con moto Čit. brižljivo con dolcezza čit. neophodan. umilno. kompijaćevole (tal.) glaz.) savjet đaku da napusti školu (zbog slabog učenja ili ponašanja). nakon smrti onoga koji umre bez oporuke. vatreno. s dostojanstvom con grazia čit. v.. kondicio sine kva non (lat.) usporedi (upućivanje na neko mjesto u knjizi).) gram. konsenzus gencijum (lat. kon dilidženca (tal. comodo comodétto 232 consignation bonorum comodétto čit.) glaz. s gorčinom. s izrazom punim duše con brio čit. kon brio (tal.) glaz. kon varijacioni (tal. pokajanje consecutio temporum čit. komodamente (tal. vremenski slijed. nježno. u svom privrednom radu concursus creditorum čit. s bolom.) glaz. v. konkurzus kreditorum (lat.) liječnički savjet. s ljubavlju.) mn. konferatur conferatur (lat. Konfiteor (lat. radosno.

crkvi: tijelo Gospodnje (Kristovo). koram publiko coram publico čit.) dobivao je vojskovođa kojemu je bilo dopušteno da slavi trijumf. tj. pričesna hostija kao tijelo Kristovo. korona muralis (lat. kokve (lat. kornd bif (engl.) med. kontraktus so-cide (lat. npr. contradictio svmptomatum čit.) taborski vijenac (dobivao gaje vojnik koji je boreći se prvi ušao u neprijateljski tabor). koro pjeno (tal. korona navališ (lat. coque) farm. corona castrensis čit.) brodski vijenac. ovaj posljednji vijenac bio je prvotno od svježeg Corona borealis 234 cucla lovorova lišća a kasnije od zlata.) građanski vijenac. alla zoppa čit. korona trijumfalis (lat. kad banke. corona triumphalis Čit. kontinuo (tal. neka nastavi (bolesnik upotrebljavati lijek) continuetur čit. proturječnost znakova bolesti copo (tal. odlikovanje vojniku koji je u boju spasio život rimskom građaninu.) zakon o autorskom i izdavačkom pravu coque! čit.) glaz. potpun zbor corona Čit. korpus Domini (lat. trgovci i industrijalci otvaraju jedan drugom mjenični ili akceptni kredit ili račun (konto).) svi predstavnici stranih država u nekoj državi. corona navališ čit. utvrd-ni zid.) prav.) uobičajena formula za zaštitu autorskog i izdavačkog prava copy-right bill čit. bez prekidanja conto a meta čit. dobivao ga je vojnik koji se prvi popeo na neprijateljski nasip.) pred skupljenim narodom. corona muralis čit. korona obsidionalis (lat. brojte. v. kon-stitutum posesorijum (lat. konto a meta (tal. corona obsidio-nalis čit.) prav. tj.) trg.) glaz. korona Veneris (lat. pa na temelju toga kredita međusobno posluju contractus socidae čit. corona civica čit. predmet koji dokazuje krivnju. nejednako copy-right čit. koram populo (lat.) konto o poslovima na zajednički račun. diplomatski zbor. na dijeljenje gubitka i dobitka conto corrente čit. oruđe kojim je djelo izvršeno ili objekt nad kojim je izvršeno corpus Domini čit. četvorokutan krug.) med.) glaz. tj.constitutum possessorium čit. valove itd. javno i otvoreno corned beef čit. korona valaris (lat. pred cijelim svijetom. Corona borealis čit. Korpus juris civilis (lat. ala copa (tal. coquere. corona vallaris čit.) med. jedan od načina stjecanja vlasništva u pokretnim stvarima bez stvarne predaje. proturječnost u pridanome. diplomatsko tijelo corpus delicti čit. Korpus juris kanonici (lat.) u Kat. kontinuet (lat. kontano (tal. kopi-rajt (engl. "Venerin vijenac".) zbirka pravnih izvora kanonskog prava Corpus juris civilis čit. zviježđe na sjevernoj nebeskoj polutki (najsjajnija zvijezda Gemma) Corona Veneris čit. pun zbor. korona kastrenzis (lat. kuhaj! (na receptima) eoram populo čit.) med. korpus delikti (lat.) prav. dok su ostali vijenci bili od neke druge kovine. Tijelovo (blagdan) Corpus juris canonici čit.) v. neka se nastavi (uzimanje lijeka) continuo čit. kljasto. dobivao ga je vojnik koji je prvi stupio na neprijateljski brod. sifilisne ospice po čelu corps de logis čit. socida contradictio in adjecto čit.) Sjeverna kruna.) log. drveno željezo. kontinuetur (lat.) usoljena govedina konzervirana u limenim kutijama (konzerva) coro pieno čit.) vijenac.) zbirka Justinijanovih pravnih knjiga . Korona borealis (lat. pravite stanku (u partituri kod onih glasova koji kasnije počinju) continuet čit. kopi-rajt bil (engl. zoppo) sakato.) nasipni vijenac. tj. srednji glavni dio palače ili dvorca corps diplomatique čit. kor diploma-tik (fr. kor d'loži (fr. tekući račun.) opsadni vijenac.) zidni vijenac. dobivao gaje vojskovođa koji je oslobodio grad od opsade. a predstavljah su npr. koram publiko (lat. konto korente (tal. odlikovanje vojniku koji se prvi popeo na zid neprijateljske utvrde.) arh.) glaz. korona civika (lat. korona (lat. tako da ta stvar i dalje ostane kod prijašnjeg vlasnika u uporabi contano Čit. kon-tradikcio simptomatum (lat. kontra-dikcio in adjekto (lat. tj. hladna vatra itd.

dobila ovaj naziv corpus vile čit. Zucker) šećer cukati (njem. engleski srebrni novac od 5 šilinga cruciferae čit.) s iznimkom. zool. Kroacija (lat.) Hrvat Croatia čit. krucifere (lat. (tal.) med. kroa d'oner (fr. kulpa lata (lat. kum laude (lat. Zug vučenje. priredio car Ju-stinijan.) prav. zucken) vući. vrsta velike udice za lov somova. pod vilis Cos-b astronomski laboratorij europskih zemalja u kojem se proučavaju gama-zrake iz galaktičkih i drugih visoko radioaktivnih izvora (lansiran je početkom kolovoza 1975. kum rezerva-cione (lat. pijuckati cugeher (njem.) prav. tj. pod granum salis cum laude čit. no koja je tek u XVI. v. 4. odlično (u ocjenjivanju uspjeha na ispitima) cum reservatione čit. posve mala krivnja cum grano salis Čit. zuchetto) crvena kardinalska kapica culicidae čit. kuprum (lat.) mn.) sisa. privaga cucla (njem. široka. Zucker šećer. gumeni ili plastični predmet u obuku sise i si. gumena sisalj-ka. 5.) Hrvatska. duda. krečio (lat. potez-na sklopka cukar (njem.) med. Zugehor) pribor za odijelo (podstava. kosmeo kitim) talijanski umjetnici u 12—14. povorka. krustaceja (lat. pojačavajući jačinu tona cretio čit. dotjerati.) v. Wasser voda) zašećerena voda cuketo (tal. sve jače. Kurija romana (lat. krepitus ventris {lat. čija se djela temelje na dekorativnosti i ukrašavanju crepitatio vesicularis Čit. konac. krepitacio vezikularis (lat. 2. ožujka 1906. Krankheit bolest) Šećerna bolest cukervaser (njem. razred člankonožaca. dogotoviti . željeznica..) francuski orden: križ legije časti crown čit. laka. koji mesar stavlja na vagu uz meso koje mušterija traži. pripadaju porodici zeljastih dvosupnica Crustacea čit. korpus vile (lat. gumbi i dr. osim Cung-li-jamen (kin. 6. Zug) 1.) Cosa nostra čit. Zug) piti. Schalter) električni prekidač na poteg.) Rimska kurija. obično kosti ili lošije meso. voj. Kroata (lat. izjava pred sudom i svjedocima o primanju nekog nasljedstva crimen laesae majestatis čit. vod cugati (njem. st. trgati cukerkrankhajt (njem.) prav.) prav.) cugšalter (njem. škripanje u prsima koje se čuje pri udisanju zraka crepitus ventris Čit. zurichten) spremiti.) mn. Koza nostra tal.) kruna.) glaz. uvreda veličanstva. knjiga cjelokupnog rimskog prava: zbirka rimskog prava koju je u VI. kraun (engl. pohvalno. na njemačkoj zvjezdarnici KdnigsstuhlHeidelberg. čujno. st. krimen lese majestatis (lat.) v. biljke krstašice. kulicide (lat. papin dvor u Rimu (središnje tijelo u upravi Katoličke crkve) curihtati (njem. veleizdaja Croata čit. cug 235 cvika cug (njem. zločin prema državi. rakovi. komarči culpa lata čit.) mn. ljuskari cuba libra (šp. Zucker šećer. Cosa nostra "naša stvar") poznata talijanska gangsterska organizacija mafije u SAD-u Cosmati (tal.) zbornik prava. glasno puštanje vjetrova iz trbuha (kroz crijeva) crescendo čit. mala krivnja culpa levissima čit. ime Croatia dano je jednom planetoidu otkrivenom 3. iz grč.) s pohvalom. kulpa levis (lat.) min. uz ogradu.) prav. "varalica". krešendo (tal. kum grano salis (lat. Korpus juris (lat. propuh. teška krivnja culpa levis čit. gutljaj. Zuwage) dodatak. zool. st.) kinesko Ministarstvo vanjskih poslova cuprum čit. 3. bot. bakar Curia romana čit. vlak.Corpus juris čit. i Kroacija croix d'honneur čit. kulpa levisima (lat. veoma laka.) popularni španjolski napitak (koka kola miješana s nekim alkoholima) cubok (njem.

bušenjem poništiti (kartu. kola. kad igrač ima kralja i damu iste boje). Stoss udarac) udarac lopte u nogometu tako da je igrač usmjeri natrag (iza sebe.) tijek života. 1619—1655). pašnjak.) prav. "knedli" sa šljivama cvergl (njem. Zwetschke šljiva) mn. šator čaga (šatr. zwanzig) nekadašnji novac od dvadeset krajcara cvebe (ar. Zerge) patuljak. cvikl klin). partneri se ne drže.-tur. zuständig) zavičajan cuzamenštos (njem. Zweier) dvojka. bilih dvonitni. zurück natrag. zibibbo) mn. američki somić cvibak (njem. sa dva sjedala. vrsta sitne ribe. pleše se u paru. životopis custodia honesta čit. dvopek. Zwillich) dvonitka (jako i gusto laneno. od dvije žice. dvosjed cvancig (njem. Zwick) vrsta kartaške igre. kudjeljno i pamučno platno) cviling (njem. zatvor koji ne lišava Časti (osobito za manje političke prijestupe) cušnajder (njem. dvočinka cvajer (njem.curik (njem. chacarita) divovski inkvizicijski požar zabranjenih knjiga (proveo argentinski katolički kler) . zwicken štipati. suho grožđe. fircig cvancik (njem. njem. dolina čajka (rus. tzv. triling cvinglijanci pristaše cvinglijanizma. biskvit cviblsos (njem. Zuschneider) krojač (pomoćni) cušpajz (njem. saonice. usp.) francuski prozni i dramski pisac (pravim imenom Hector Sa-vinien. nasamariti koga i si. Zwicker) naočale koje se drže na nosu pomoću štipaljke. kustodija honesta (lat. sauce umak) umak od crvena luka cvighjanizam v. ah se kreću po točno određenoj shemi koraka. Zwickel) klin. brašno) cvajzicer (njem. Sirano d' Ber-žerak (fr. rozine cvečknknedli (njem. Akt čin) kazališna igra u dva čina. jedno od blizančadi. bez nožica cviki-pusa (njem. pijani ča-ča-ča varijacija spomenutog plesa. Čajyr) livada.) brzo ćador (perz. sajka) lak i brz Čamac na Dunavu i Dnjestru (služio i kao ratni čamac). sporedno jelo. Zuspeise) dodatak uz glavno jelo. ulaznicu) cvikcange (njem. "pusa" poljubac) poljubac pri kojemu se cjelivana osoba uštine za obraz cvikl (njem. imitacija (koracima i pokretima) pijanog svijeta (gubljenje ravnoteže) čabuk (tur. zwanzig) dvadeset (obično kao figura u kartaškoj igri "šnap-sl". šajka čakarita (šp. igra "mlin" cvika (njem. grožđice. a preko sebe) curriculum vitae čit. okruglice. zool. uklinak. kurikulum vite (lat. zwicken štipati. cvinglijanci cvik (njem. usp. zwicken) bušiti. zurück) natrag (izraz uobičajen kod kočijaša kad žele da konji povuku natrag) curikštos (njem. varivo cuštendig (njem. mađ. zwei dva. Zusammenstoss) sukob. cvikati 236 Cyrano de Bergerac cvikati (njem. Zwieback) kruh dvaput pečen. nauČavanja vjerskog reformatora Ul-richa Zwinglija (1484—1531) Cyrano de Bergerac Čit. Zwilling) blizanac. travnjak. kad treba proširiti hlače ili si. njegov je lik ne-oromantički idealiziran u istoimenoj drami Edmonda Rostanda Č. zrakoplov i si. sudar cvajakter (njem. obično u frazi: zabiti cviku podvaliti kome. fr. Sitz sjedalo) vozilo. znak broja dva ili neki predmet druge kategorije (npr.) ples čair (tur. poljana. čaika. zabib. umetkom u obliku klina) cvilih (lat.) v. Zwiebel crveni luk. umetak (izraz osobito uobičajen kod krojača. tal. Zange kliješta) vrsta osobitih kliješta sa šiljastim štipaljkama cviker (njem. zwei dva. č četvrto slovo hrvatske latinice ča-ča-ča (cha-cha-cha) latinskoamerič-ki društveni ples u 4/4 taktu.

18—3. puškaranje između prednjih. pravo. čehar su. poskočica čatija (tur. povlastica. glazbeni instrument. cipllina) bot. trgovački stalež. ravan konj (koji istodobna diže obje desne pa obje lijeve noge). dokument. 2. veo. pa sve življi i burniji čarka (rus. debeli svat (koji zbija šale u svatovima). "čaršija priča" čarter (engl.) pleter. csako) kožna vojnička kapa. csardas) mađarski narodni ples u 2/4 taktu. alaj-čauš čeb-brava vrsta brave sa 5 do 7 zatvarača od kojih se svaki treba dignuti na svoje mjesto kako bi se brava otvorila (nazvana po pronalazaču. 2.) 2. čaršu) 1. csapka) četvrtasta ulanska kapa.) zarada drvena ih zidan« ili na stupovima s (izbočenim) drvenim gornjim katom. čaki) džepni nožić. borio se za široke demokratske slobode. osobito za opće pravo glasa i tajno glasovanje čarug (tur. ugovor. vragolan. chancre) čir uopće (obično se upotrebljava u vezi meki odnosno tvrdi čankir) opasna spolna bolest čantra (tur. šešir s remenom ispod brade Čakra (šp.) v. engleskom mehaničaru Chubbu) čehizam češki izraz u nekom drugom jeziku. dati brod ili zrakoplov pod zakup čartisti (engl. kuća od dasaka i brvana čauš (tur. po-vlaštivati. sajam. svirka.) kineska mjera za dužinu. velikog posjeda i kapitala. tržnica.) konj sa sitnim i brzim hodom. charter povelja) politički i socijalni pokret engleskih radnika (1836—1848) protiv aristokracije.) vojnik na prednjem položaju. chapetonis) novi europski doseljenici u prijašnjim španjolskim pokrajinama Latinske Amerike (za razliku od kreolaca koji su rođeni u Latinskoj Americi) čapka (polj. grah i si. prekri vač čatma (tur.čakija (tur. istaknutih dijelova vojnih postrojbi radi izazivanja i uznemira-vanja neprijatelja ili kao počinjanje ozbiljnije borbe čarkaš (perz. ansambl od tri svirača (melodijski instrument i udaraljke) čalma (tur. stražarska kula Čardaš 238 čembalo čardaš (mađ. čamac od jelovine čama tur. 3. chacra) seljačka koliba.) 1. čanak (tur. čalgi) glazbalo. ugovor o najmu broda ili zrakoplova Čartirati (engl. onaj koji započinje čarke čarlston (engl.132 1 čarka (perz. poljska narodna kapa čapkun (tur. csarda) krčma na pusti u Mađarsko4 čardak (tur. čangrizati. bor. čaryk) opanak častuška (rus. čakmak (tur. čam 2. spremate v kukuruz. = 3.-tur.) kresivo. perorez čakija (mađ.) bijeli platneni ovoj oko fesa kod muslimana. * poturčiti se. charter) mn. charleston) američki salonski ples u 2/4 ili 4/4 taktu čar šija (perz. (kjamis) gornja ženska haljina (drugo je čama — dosada) Čamac (tur. neobaviješte-ni. poslovni. ispočetka lagan. bohemizam . pren. poriluk čaptija (tur. tur.) 1. pristaše i pobornici čartizma u Engleskoj čartizam (engl. isprava.) putnička torbica čantrati (tur. zaviti čalmu pren. ruska mjera za tekućinu = 0. prigovarati. charter) povlastiti. koprena.) cendrati. pren. općinski podvornik u Dalmaciji. motka uz koju se penje loza. prijeći na islamsku vjeru čam (tur. csaklya) motka sa željeznom kukom za privlačenje udaljenih predmeta. ognjilo čakov (mad. nestručnjaci. gornji t ili katovi u takve zgrade.) drvena zdjela čančara vrsta kornjače čang (kin. usp. nestaško čapljan (tal.) svileni rubac č' a ^mađ. čavuŠ) dočasnički čin u turskoj vojsci. usp. preplet.) narodna pjesma vedroga karaktera. smreka. sviranje. jela. kratka pjesmica (obično četiri stiha). charter) povelja. trgovački dio grada.) hlače čalgija (tur. seoska kuća u -Južnoj Americi Čakšire (tur. čati) rubac. npr. javno mnijenje. gunđati čapetoni (šp.58 m čankir (fr.

čoček Čerevički (rus. glava (šatr. vjenčani dar Či (kin.) kratica za "Crezvičajnaja komissija" ("Izvanredna komisija") — osnovana u Rusiji nakon Oktobarske revolucije. gradovima (podrugljivo nazvan. reorganizirana u veljači 1922.) celesta (tal.ček (engl. violončelo čembalo (tal.318 m. quattuor) mjera za žito u Rusiji = 26. "crvenjaci".) mn. zbog svoje govorljivosti. česme) kladenac. nado. cello) glaz. lula.. cyparissus) rod crnogo-ričnog drveća iz porodice čempresov-ki (vrlo pravilno razgranjeni grmovi ili stabla) čeng (kin. 3. mađ. nakit na kapi. lat. čalab. chester) vrsta odličnog engleskog sira. kladivo. konju-šar čilaš (tur.) kineski puhački instrument s cijevima raznih veličina i zakrivljenom trubom u koju svirač puše čengija (tur. gradu Chesteru češagija (tur. čember) veo muslimanskih žena. cherry-brandy) rakija od trešanja. bat. lijepo odgojen čovjek. s našim cesati) cesalo. u nekadašnjoj Turskoj: danak od ovaca i koza što se davao sultanu cicerone (tal. 2.) kovko željezo. iz meksičkoga: chilli) vrsta veoma ljutoga sušenog papra. veliki rubac koji pokriva glavu i čelo do očiju (nosi se uz feredžu). v. g. ruske novčanice sa zlatnim pokrićem koje je 1923. sanskr. sifon. srebrne. Čifutarija skup Cifuta (kao poruga) čikara (tal. jedna od triju slušnih koščica u srednjem uhu čekmedže (tur. kasnije NKVD čekić (tur. trešnjevača červonci (rus. limena četka za timarenje konja i krava četverik (rus. svira se Čember 239 činele udaranjem u žicu pomoću dvaju čekića čember (tur. check) 1. kasagy.) jaja pripremljena s vrhnjem i češnjakom . mjera za putove = 0. cheque. platno. ocal čelist (tal. chicchera) šalica čikoš (mađ. uvela sovjetska vlada (jedan červonec = 10 zlatnih rubalja) česma (tur.. kineska mjera za dužinu: stopa = 0. po slavnom rimskom govorniku Ciceronu). nazvanog po engl. bank. mornarsko platno Čeka (rus. bankovna uputnica. čevre) četverokutni rubac izvezen srebrnim nitima. 2. usp. vitlo (za dizanje uvis izvlačenjem) Čelebija (tur. čerge) mah šator. csillas) konj sive dlake čili (engl. ćićerone Čičikov tip iz Gogoljeva romana Mrtve duše ("junak" putuje po Rusiji i od vlastele kupuje "duše" njihovih mrtvih kmetova) Cifut(in) (tur. izvor iz kojega voda teče na cijev (drugo je česma) Čester-sir (engl.24 1 čevra (tur. čeleb) gospodin.) Židov.) mn.246 m.) 1. celesta) vrsta glasovira s nizom metalnih pločica koje daju vrlo lijepe tonove (četiri oktave) čelik (perz. zdenac. csikos) čuvar konja. čelenk) nakit u obliku perjanice. rjeđe zlatne. osobito u tal. cimarronada čopor divljih životinja) južnoamerički divlji konj čimbur (tur. kao državna politička uprava — GPU. šuplje kolo čempres (lat. tschatur. mjera za žito od 100 činga = oko 100 1 čibuk (tur. čubuk) cijev lule. v.) kladivac. violončelist čelo (tal. čikrik) kotač. obruč. cembalo) glaz. čekirdek koštica) ogrizak voćke (s košticama) Čekrk (tur. cicerone) voda stranaca. pričvršćen na kalpaku ili čalmi (odlikovanje za posječenu neprijateljsku glavu). gospodičić čelenka (tur. platno s plavim ili plavim i bijelim kvadratima ili prugama.) kutija s ladicom (služi kao drvena kasa) čekrdak (tur. jelo ili umak začinjen takvim paprom čimaron (šp. kotur. žičani instrument u obliku trapeza. osobito ciganski čeri-brendi (engl. isprava kojom osoba koja je deponirala određenu svotu novca kod druge osobe daje ovoj nalog da isplati nekoj trećoj osobi ili donositelju svotu koja je na toj ispravi označena. kamiš.. čengi) plesačica i pjevačica. također: mladi gospodin. cello) glaz. bunar. male ženske cipele čerga (tur.

čolak (tur. uklanjanje neprijateljskih elemenata iz neke zajednice uopće čivit (tur. doba cvjetanja renesanse Čino (šp.) 1. tal. "spoj" . otrovni žabnjak (biljka). uobičajeni naziv za XVI. cyrcyplak) gol golcat. oštećenje kože ili sluznice zbog raspada bolesnog tkiva čirak (tur. čoma (mađ. zelenaš. čorba) juha čota (tal. povremena revizija članova stranke i provjeravanje njihove idejnosti. ćoček) plesač čoha (tur. cholo) potomak Zamba. zool. chino) "Kinez". 2. šećera. služe za davanje posebnog tona pojedinim mjestima u glazbenom djelu) čing čvenk čing (kin. mana čuti vrsta himalajskog majmuna za kojega neki misle daje ljudsko biće. obično crnom vunom čuruk (tur. cinelle) glazbena sprava u obliku diska (udara se jednom o drugu). chocolat. shinampas) mn. bolest koja dolazi od masnih jela. cinquecento) lit. chok) tehn.) sastanak. mađ. 2. lažan izgled čvenk (šatr. iver) vrsta sendviča. groznica praćena osjećajem gađenja i mučnine čorba (tur. okomak od kukuruza.310 m. jama. cipollino) talijanski mramor sa zelenkastim žilama čips (engl. pjesnici (T. potomak crnca i Indijanke u Americi Čino (šp. cinelle) mn. modri-lo. plivajući vrtovi u Meksiku ČinČila (šp. čivit) isto što i indigo. cliurros) mn. šegrt. plitice (udaraljke u obliku mesinganih tanjura. zatvarač zraka na rasplinjaču koji služi za brže stavljanje motora u pogon čokanj (tur. chocolate. 1 dl i 1/2 dl. plavi pigment biljnog podrijetla. južnoamerički zec. skraćeno umjesto "tisuću pet stotina". chinchilla) vrsta južnoame-ričkog glodavca (love ih radi krasnog gustog i finog krzna) činela (tal.) iz doba činkvečen-ta činkvečento (tal. ciotto hrom) skvrčeno stopalo.573 a čukur (tur. glaz. vanilije i dr. usp. Schokolade) masa pripremljena od kaše prženog kakao-ploda u zrnu. 2. chinchilla) 1. stabljika kupusa. maškara. ciurma) momčad. ciovetta) maska. cinquecento) mn. cacauati. obrazina. bez igdje ičega činampas (šp. chino) mješanac od bijelca ili Indijanca i osobe neodređene rase čipolin (tal. zec-miš. družba. svjetina. pren. srodnog gorili čimpanza (njem. čokal) staklenka za rakiju od 1/8 litre. fr. Čuha) vrsta tvorničkog čvrstog valjanog sukna i odjeća od njega čok (engl.) kineska mjera za žito = 1/ 100 či = oko 11 činkvečentisti {tal.) čišćenje. Schimpanse) zool. džirahat) med. živi obiteljskim životom i lako se pripitomljava čin-čiplak (tur. čerag) sluga. japanska mjera za dužinu od 60 kenga ili 360 šaka = 109. kalfa čistka (rus. cioccolata. chulo) pomoćnik borca s bikovima koji razdražuje bika čurma (tal. grizlica. chip komad. st. vrsta afričkog antropoidnog majmuna.) i umjetnici (Rafael i dr. čuruk) nedostatak. jarak. dolina čulo (šp. csomor) 1.Čimpanza (fr. šp. chimpanzé) vrsta antro-poidnog majmuna. lihvar čizma (tur.. grumen zemlje Ču (jap. rulja čuros (šp.) rupa. na ulju pečena tanka kriščica krumpira čir (ar. pren. momak. csomo) zamotuljak npr. cyrakman) svijećnjak. njem. prigušivač. xocoati. mjera za površinu = 99. talijanske književnosti i umjetnosti. tal. (cyrak. također: Indijanac koji je odrastao među Europljanima i koji govori španjolski čom. "pet stotina". po duševnim osobinama životinja najbliža čovjeku. Tasso i dr. kriška. sakat čovjek. krabulja. ovce s grubom. plitica činele (tal. krinka. duhana čomor (mađ. krzno s izrazito mekanom gustom sivom dlakom ove životinje činčila (šp. csizma) kožna cipela s visokom sarom čoček (tur. miti čuvida (tal. gruda. čolak) jednoruk. invalid u jednu ruku. jeti. klip bez zrna čokolada (meks. "afrički divlji čovjek". čoha. bogalj čolo (šp.

) cijena na veliko. plijen. kjar) trgovina. kotu) nevaljalac.) kokošinjac. kethhuda. ć peto slovo hrvatske latinice Ćaba (ar. spavati ćorka (tur. venet. kor) prid. ćiriš ćispet (ar.) meso pečeno na žaru ćumez (tur. korist. kupiti na ćesam kupiti na sreću ćesatluk (tur. kefil) svjedok. ćehribar) "ono što privlači slamu".) mn.) kratak gornji zimski kaput podstavljen krznom. prozorski okvir ćeresta (tur. sag ćilit (tur. dem.) v. keman) gusle. prohtjev ćefil (tur.) drveni ugljen ćup (perz. ciao!) zdravo! ćapati (tal. gordost. konopac. pljačka. naredba. tj. starješina pastira ćeif (ar. volja. pren. kilim. besparica ćesim (tur. lihvar. nevjernik (osobito kao pogrda) ćafurija (ar. radost. užarska radionica ćerčivo (perz.) 1.) vrsta veza na šupljike ćeten (perz. kome je tamno) šatr. brava ćiriš (perz. knjiga.-tur) = Cifut. kućica ćumur (tur.) velika zemljana posuda (za pekmez. ćeremid) krovni crijep ćerana (perz. ćor slijep. mudrac. soba za ostavu. kereste) materijal. uživanje. violina ćenar (perz. samo-dopadljivost ćifta (perz. grč. kelim) prostirač. škrtac. kursu) propovjedaonica. kritična situacija ćotija (tur. bez oštrog i ubitačnog naboja ćoriti 242 ćuza ćoriti (tur. ćor) šatr. pisac. jamac ćehaja (perz. ostava. ćorak slijepi metak. upravitelj dobara. govornica (u džamiji) . nadstojnik. perz. ćiriš) postolarsko ljepilo ćiriz (perz.) most ćurak (tur. crnog ili crvenog sukna ćurs (tur. ćeif) dobro raspoloženje. strana. zarada.) lan ćevap (tur.) kratak krzneni kaput. kibir) oholost. kut. Ća'be) v. sokak ulica) slijepa ulica. ćerpidž) nepečena cigla ćesam (tur. civetta) ćuk (ptica). filistar ćilibar (perz. uže ćeramida (tur. osobito redovnička ćemane (tur.) sreća. dobit ćelija (lat. vrhnje i dr. namiguša. nadzornik ćehaja (tur.) nedostatak novca. keča) bijela (albanska) kapa od uvaljane vune čef (ar. odijelo ćitab (ar. zatvor ćorsokak (tur. fosilna smola koja potječe od crnogorice. ščepati čar (tur.) pisar. Kaba čafir (ar. građa. 2. trgovački posao ćasa (tur. kraj.) lokot. slijep na jedno oko. uloviti. zakon. zamjenik. vrsta platna ćenevir (tur. ćitab) pismo. najam. zgrabiti. tamnica. ćorac. bezizlazan položaj. starješina.) ćuprija (tur. kebap) komadić mesa pečen na žeravi ćifaur (tur. kelepir) ono do čega se dođe na lak način.-tur. chiappare) uhvatiti. Biblija ćiveta (tal. ćor slijep. dobitak. tepih. ćisvet) nakit. kenevir) konoplja. ciacole) brbljarije ćao! (tal. ćar-hhane) radionica sapuna. ne-čovjek Cozot stanovnik talijanskog mjesta Chioggie (poznati kao vješti ribari) ćufte (perz. nosi se ispod fesa ćulbastija (tur. cella soba. izrod. bunda ćurdija (tur. pren. kjafur) kamfor ćakule (tal. učenjak ćeča (tur. čarčuve) okvir. jantar čilim (perz. rub. koketa ćor.) onaj koji ne priznaje Boga. cellula. ćiriš) v.Ć.) polukružna vunena kapa. oplata. ćef ćela (tur. kehruba. paušal. dug ženski kaput bez rukava od bijelog. veselje. kjase) duboka porculanska. Kalali. kuglice od mljevenog mesa s paprom i lukom ćulav (tur. Kur'an.) obala. tur. kel gol) glava bez kose ćelepir (tur. novčana kriza. pribor uopće (za pravljenje nečega) ćerpič (perz. zakupnina česma (tur. ćahje) domaćin. ćorav (tur. samica. kalia koliba) zasebna sobica. zemljana ili bakrena zdjela ćatib (ar.

pa i prizivanje vragova). kratica za da tales dozes (lat.) nacistički koncentracijski logor u Bavarskoj.ćurtauk (tur. dajak 244 dalkilič više skladišta oko zajedničkog dvorišta dajak (tur. glaz. motka. naprava koju je 1838. man-teia proricanje) proricanje iz prstenja. dada. daktvlos) 2.) v. neka se dade (na receptima) d. porez. typos) fot. cijelu glazbenu partiju ponoviti do tog znaka Dachau čit. Dahau (njem. urezivati) vještina urezivanja kamenja za prstenje daktiliografija (grč. guvernanta dadžaz (etiop.) daj. za žeravicu ćuskija (tur. kramp. t. dajy) ujak daimonion (grč. daire krug) 1.) bolest koju živad dobiva za vrijeme parenja ćusegija (tur. bolest suznih žlijezda dakrioreja (grč. dame) lovorika. def. d. također: zapovjednik pokrajine.) glaz. dakrvon suza. dady) dojilja. m. rheo tečem. dekstra manu (lat. proricanje pomoću Čarobnog prstenja . glupan ćuvik (perz. skup. tur.) desnom rukom d. danak dacit eruptivna površinska stijena. poet. dakrvon. iznova. grč. Auschwitz dacija (tal.) titula u etiopskoj vojsci.) majka. pastiri su ga poštovali kao heroja dafnomantija (grč. daktilioglifika daktiliomantija (grč. nekorisno ili loše daira (tur. daća. daktvlos) 1. naziv odmila za dadilju dadaizam prema dječjem tepanju dada nazvani smjer u književnosti i likovnoj umjetnosti koji obrađuje teme iz područja besmislenoga. dagerotip daidža (tur. zbor. curim) med. kusegi) lopatica za ugljen.) panj. stihovna stopa od tri sloga od kojih je prvi dug. ovako Sokrat naziva onaj unutarnji glas koji on smatra božanskim nadahnućem. pijuk ćutuk (tur. dazio) carina. predmetak u složenicama sa značenjem: prst daktilioglifika (grč. zbirka zakona dakma (dakhma) "tornjevi šutnje" (tvrđave u Iranu i Indiji na kojima Parsi izlažu tijela pokojnika da bi ih izjele ptice grabljivice) daknomanija (grč. algos bol) med. kratica za da ili datur (lat. Nimfa koju je Apolon pretvorio u lovor. a druga dva kratka (— U U) daktil. daktvlios prsten. dadžazmač dadžazmač (etiop. dakno bodem. daktvlios. bolestan nagon za ubijanjem dakrijadenalgija (grč. batina. aden žlijezda. lovorovo drvo dafizam irski fašizam (naziv po prezimenu generala O'Duffyja) Dafna mit.) daj takve količine da capo čit. suviše jako suzenje dakron sintetičko tkivo koje služi za pravljenje umjetnih krvnih žila daktil (grč. primitivnoga i si. maleni bubanj s praporcima. 4. glaz. d šesto slovo hrvatske latinice d. man-teia) proricanje iz lovorove grane bačene u vatru dagerotip (fr. an-dezit u kojem ima kvarca Dačani stanovnici Dacije (nekadašnje rimske provincije na području današnje Rumunjske) dada (tur. grafo) v. mnoštvo (osobito: naziv za skup vragova. da kapo (tal. dafne lovor. v. a koji ga odvraća i opominje da ne čini nešto što bi bilo nepravedno. daimonion) fil. umro je vrlo mlad. ma-nia bijes) med. digest) 1. glvfein rezbariti. ujk) brežuljak ćuza (tal. lijepi pastir na Siciliji. Buchenwald. grafo pišem) opisivanje prstenja daktiliografika (grč. dafne lovor) kem. dajak) potporanj. usp. ćuk. zaključan) zatvor D D. dvorana za primanje ih vijećanje. pren. Daguerre. motka. alkaloid koji se nalazi u kori daphne meze-reum Dafnis mit. na poseban način dadilja (tur. žena koja čuva djecu. kratica za dextra manu čit. upotrebljava se obično u skraćenom obliku: dadžaz dafina (grč. 3. pronašao Daguerre i koja trajno zadržava sliku stvorenu djelovanjem svjetlosti na metalnoj ploči dagerotipija pravljenje fotografija na jodnom srebru pomoću žive.) željezna poluga. podupirač (na zid). 2.(grč. chiuso zatvoren. poznat po okrutnostima. sažet pregled. sin Herma i jedne nimfe. 2. manja od titule ras. tj. ili uopće starija žena. ispočetka. stup dajdžest (engl. sestra. kći riječnoga boga Pe-neja dafnin (grč. a znači što i general. daktvlios. daktvlios.

figura na igraćim kartama. vunena ih platnena tkanina s cvjetovima damba (niz. ispitivanje otisaka prstiju daktiloteka (grč. dam nasip) uzvišenje od zemlje. obožavani poglavar duhovne i svjetovne vlasti u Tibetu dal ga (tur. da-mast damascirati (fr. 2. dalkilič gola sablja) pripadnik nekadašnjih turskih oružanih snaga (glavno oružje bila mu je sablja dalmatika 245 Damon i Fintija dalmatika gornja odjeća katoličkih svećenika. valovi. prvi put primijenjena) dama dat. draguljarski sandučić daktilitis (grč. tithenai staviti) zbirka kamenja za prstenje (gema). pa onda išarati zlatom i srebrom (postupak nazvan po sirijskom gradu Damasku) damasirati (fr. vlastelinka: otmjena žena koja drži do sebe. udar vjetra. na jagodicama. daktvlos. gramma crta) otisak prstiju daktilologija (grč. daktylos. symfy-sis) sraslost prstiju na ruci ili nozi daktiloskopija (grč. tithemi stavljam) med. daktvlios. podrivanja i si. nalet. damasser) tkati na đa-mastni način. pod Samson dalkilič (tur. mišićava tijela. g. dame. bilo. typos otisak) pisaći stroj dal segno čit.) v. daktvlos. podzemna "žica" neke rude damasciran išaran. nazvana po švedskom botaničaru Dahlu (1789. damasquiner) zažariti željezo ili čelik. v. usp.) 1. daktylos. al segno dalaj-dama vrhovni budistički svećenik. 3. tkaninu šarati (ili: išarati) cvjetovima damasket (fr. zbirka otisaka takvog kamenja. vještina iskazivanja misli pomoću prstiju daktilomantija (grč. kamena ili betona u obliku nasipa. računanje na prste daktilosimfiza (grč.) glaz. . valovlje. daktylos. tal. puis. daktylos.daktilioteka (grč. daktylos. skopeo gledam. promatram) metoda prepoznavanja zločinca po individualnoj razlici finih linija na unutarnjoj strani prstiju. nazvana po tome što se nekada nosila u Dalmaciji. bura na moru. gospa. dal senjo (tal. zavoj kojim se povrijeđeni prst održava u ravnom položaju daktilotip (grč. fr. daktylos. "kraljica" u šahu damar (tur. žena iz višeg staleža. ljubičasta georgina. živac. daktylos. osobito oštricu noževa i mačeva. damasto) svilena. nesposobnost osjetila vida da razlikuje boje. dama) gospođa. daktvlos) med. man-teia) proricanje (ili: vračanje) iz prstiju daktilomuzikograf stroj za pisanje glazbenih znakova daktilonomija (grč. daktylos. domina gospođa. podzemni put vode do izvora na površinu zemlje. izvezen. damasquette) bogata da-mastna tkanina s cvjetnim šarama na atlasnoj osnovi damast (tal. ispuh dima (pri pušenju) dalija bot. grafo) pisanje na pisaćem stroju daktilografkinja (grč. dio svečanog odijela njemačkih careva dalmatinac vrsta doge iz Dalmacije (pas srednje visine. Čir na prstu daktilograf (grč. plemkinja. daktylos. osobito crvenu (naziv po engleskom kemičaru Daltonu koji je zamjećivao samo tri boje i prvi opisao ovu pojavu) daltonski plan (Dalton-plan) metoda učeničke samoradnje čija je karakteristika da učenici pod nadzorom nastavnika sami izabiru i proučavaju znanstvenu građu (naziv prema američkom gradu Daltonu gdje je 1922. žila (arterija i vena). osobito grčkog. služi za zaštitu obale od poplave. dalga val) 1. logia) govor pomoću prstiju. upala prsta. grafo pišem) ona koja umije pisati na pisaćem stroju daktilogram (grč. dlake bijele s crnim mrljama) dalmatski jezik autohtoni romanski jezik koji se iz vulgarnog latinskog razvio na dalmatinskoj obali i Kvarneru daltonizam sljepilo za boje. smatram) vještina računanja na prste. 2. nomizo mislim.) Đalila (hebr. grafo pišem) onaj koji piše na pisaćem stroju daktilografija (grč.

neprijatelja se treba bojati i kad darove donosi. damnificatus) onaj koji je pretrpio štetu. n. to dump prodavati po niskoj cijeni. Fintija se zadržao na putu dulje nego je očedampfbad 246 Darije kivao. gubitak Damoklo ime laskavca koji je tiraninu Dioniziju pozavidio na sreći. obično radi konkurencije i osvajanja tržišta. dance plesati. običaj na plesovima da žene biraju svoje plesače danila (tur. paraliza. apopleksija damnacija (lat. damnatio) osuda na vječne muke. naredio je Dionizije da ga počaste za njegovim stolom kao kakva kralja. što znači: uvijek) dandy čit. osobito tvorničkih proizvoda. baden kupati) parna kupelj damping (engl. pren. Aligijeri (tal. Wahl izbor) "dame biraju" tj. oštećeni damnum (lat. dans (fr. oštetiti damnifikacija (lat.. zamolio je osuđenik da ga prije izvršenja osude pusti kući kako bi završio neke poslove. kći kralja starogrčkog Akrisitja. Danaos) pjesničko ime starih Grka danajski dar opasan dar iz neprijateljske ruke. zabranjuje se (cenzorska formula kojom se zabranjuje tiskanje neke knjige ili nekog mjesta u knjizi) damnatus (lat. i 14. danteologija danuncijada pustolovina talijanskog književnika Gabrielea D'Annunzija koji je po završetku Prvoga svjetskog rata na svoju ruku okupirao Rijeku i ondje vladao nešto više od godinu dana. e. smiješan pustolovni pothvat daosizam (kin. tj. grba i dr. čovjek koji se napadno oblači dandy-valjak čit.) . po nižoj cijeni inozemstvu nego domaćim potrošačima radi osiguravanja monopola Danaide mit. Dame gospođa. pa je Damon već stajao pod vješalima kad je pravi osuđenik stigao u posljednji trnutak. osuđenik damnincirati (lat.) glasoviti talijanski pjesnik iz 13. prodavanje robe. mjesto. prokletstvo damnatio memoriae čit. da bi mu pokazao kakva je to sreća. izvoziti robu i prodavati je ispod cijene koštanja ili ispod cijene domaćeg tržišta. oštećivanje damnifikat (lat.damenval (njem. autor Božanstvene komedije dantologija znanost o Božanstvenoj komediji.) osuđen. dao put) religioznofilo-zofska znanost koja potječe od Lao-tsea (6. vladar oprosti kaznu osuđeniku i zamoli oba prijatelja da ga prime kao trećeg u svoje društvo dampfbad (njem. uništavanje (ili: oštećivanje ili pogrda) uspomene nekog imena. dumping) trg.) u proizvodnji papira: valjak za utiskivanje vodenih znakova danno (tal. poput onoga drvenog konja (u kojem su bili najbolji grčki junaci) što su ga Grci (Danajci) ostavili u svom logoru da bi ga Trojanci. damnacio memorije (lat. st. gizdelin.) prav. st. ali je Damon morao svojim životom jamčiti da će se Fintija vratiti. prodavanje robe u inozemstvu ispod cijene koštanja. uvukli u svoj grad (Vergilije: "Timeo Danaos et dona ferentes" — "Bojim se Danajaca i kad darove donose". pr.) u kojem se posjetitelji mogu zabavljati i plesom Dante Alighieri Čit. damnificatio) nanošenje Štete. vidjevši ovakvu vjernost.) ples dansing (engl. gubitak danse čit. smatrajući ga darom.) kicoš. u staroj Grčkoj: 50 kćeri argoskoga kralja Danaja koje su poubijale svoje muževe u prvoj bračnoj noći i bile osuđene od bogova da pune vodom bačvu bez dna Danaja mit. damnum) šteta. denđi-valjak (eng.) trg. kad je ovaj Fintiju osudio na smrt. majka Perzejeva (rodila ga je sa Zeusom koji joj se približio u obliku zlatne kiše) Danajci (grč. lokal (kavana. slike. dendi (eng. damnatur (lat. ali mu je iznad glave objesio mač o konjsku dlaku. Dampf para. kralj to dopusti. damnificare) nanijeti štetu. restoran i dr.) odbacuje se. dancing) ples. šteta. otuda: Damoklov mač opasnost koja čovjeku stalno prijeti Damon i Fintija prema starogrčkoj priči dva filozofa (pitagorovca) u službi sirakuškog vladara Dionizija Mlađeg.) kap.

legendarnog osnivača Troje Dardaneli (grč. pr. izdaci i primici. potjecati.) datum ut retro (lat.) "ugušivač". uporaba izmjeničnih struja vrlo visokog napona (Tesline struje) za liječenje živčanih i dr. mjestu. ono što je poznato. struje se ne propuštaju kroz tijelo. mjesec i godinu pisanja. dater) stavljati na spis (ili: pismo i dr.) . trg. N. dareikos stater) novac perzijskog kralja Darija. nego se pacijent izlaže djelovanju njihovog magnetnog polja (metoda nazvana po fr. datirati (fr. data) mn. pov. kupovanje živežnih namirnica (osobito žita) da bi se dobila visoka cijena. od dana potpisa (osobito na mjenicama kod određivanja dana plaćanja) dato-mjenica trg. descenden-tna teorija data (lat. dardanarius) onaj koji zelenaši žitom. darios darling (engl. d' Arsonvalu. danu i mjesecu (na spisima.) na mjenicama: naznačivanje istog vremena i mjesta kao i na prednjoj strani datum ut supra (lat. pismima itd. osnovao u franc.) mn. taj se razvoj odvijao u borbi za opstanak. usp. ono što je dano.) titula francuskih prijestolonasljednika (1349— 1830) David (hebr. v. magen David) šeste-rokraka zvijezda — stari simbol židovstva (naziv po biblijskom kralju Davidu iz 10. datarius) upravitelj papinske komore za molbe i žalbe. 1851. treći padež. v. dataria) papinska komora za molbe i žalbe koja daje crkvene dozvole i zabrane. odgovara na pitanje komu? čemu?. prid. zelenašenje. dan. dod) "ljubljeni". Darby i koja proroštva Starog i Novog zavjeta doslovno shvaća i tumači. nadnevka datar (lat. dar-bikršćani. alkaloid koji se priprema od sjemena kužnja-ka običnog (tatule) dau (ar. dativus sc. dare dati) podatak o vremenu.darbizam hilijastička sekta koju je 1840. pristaše se zovu: darbisti. dakryon. lihva-renje. darvinizam darvinizam naučavanje engleskog prirodnjaka Charlesa Danvina o razvoju i preobražavanju u životinjskom i biljnom carstvu i po kojem su se sve vrste u organskom svijetu razvile jedne iz drugih. imati svoj početak. "suzbijač" darik 247 Davus sum. dodaci. Švicarskoj J. trajati od dativ (lat. n. st. npr. padež cilja ili namjene datizam (grč. bolesti. Dauidova zvijezda (hebr. darbistički dardanarijat prav. biscen-zaciju. i to prirodnim odabiranjem (seksualnom selekcijom) i prilagođavanjem okolnostima u kojima su vrste trebale živjeti i s kojima su se morale boriti. datum. iz jednostavnijih u složenije. rođ. poznate i utvrđene činjenice data et accepta čit. vrijedan 20 atičkih drahmi. A. danas. aden) med. od danas.) trg. datatio) stavljanje. dano. podanici kralja Dardana. dardanarijat Dardanci mn. e. dattolo) vrsta palme s vrlo ukusnim slatkim plodovima datum (lat. zabranu sklapanja braka i dr. taturah) kem. određivanje datuma. dattero.) na mjenicama: mjesto. darling) ljubimac. datarije datarija (lat. data et akcepta (lat. tal. izdavanje i primanje datacija (lat. fiziologu J. osobito kod onoga kome taj jezik nije materinski dato (tal. izraz potječe od nekoga fenič-kog čarobnjaka Dardanusa koji je čarobnom vještinom skupljao žito u svoja skladišta pa ga prodavao kad mu je cijena bila najviša dardanarijus (lat. naziv po starom azijskom gradu Dardaniji koji je osnovao Dardanos: otuda i ime poznatog tjesnaca Dardanela darijadenitis (grč. mat. dofen (fr. non Oedipus darik (grč. miljenik darsonvalizacija med. dvije kule s obiju strana Helesponta. dare dati. upala suznih žlijezda Darije (perz.) darvinist pristaša Darvrinovog nauča-vanja. casus) gram. Datis perzijski vojskovođa) nepotrebno gomilanje sinonima u govoru.. dan i godina kao gore daturin (perz.) vrsta jedrenjaka s 2 do 3 jarbola dauphin čit. ona mjenica kod koje se rok plaćanja računa od dana izdavanja datulja (tal. Dardanos) mn.) mjesto.

non Oedipus čit. de gustibus (et koloribus) non est disputandum (lat.) boriti se za kozju kostret. primjereno prilikama de visu čit.) po pravu.) mit. dva i dva.) prav. de-articulatio) med. kao očevidac De vivis nil nisi verum (lat. raspaki-vanje svežnjeva i sanduka s robom debalirati (fr. snižavanje (npr. Davus sum. ded bol (engl. latus donesen) po zakonu koji postoji de luxe čit. brodova itd. staroitalska božica plodnosti zemlje dead bali čit. "mlatiti praznu slamu" de lege ferenda (lat.) 0 ukusima (i bojama) ne treba raspravljati. devalvacija. propast.) raskošno. tj. de lana kaprina riksari (lat. débâcler) očistiti luku. deux a deux čit. profiniti. iščašenje. ne nanoseći štetu. rastavljanje. osnivač Amerikanac Daviš 1900. tzv. s pravnog stajališta.) O živima (ne treba govoriti) ništa ako ne istinu de. eks nihilo nihil de non praejudicando Čit. fr.) v.) šport. de-aurare pozlatiti) pozlaćivanje. izumitelj Švicarac Paul Müller 1939. deux.(fr.) zbog važnog razloga de gustibus (et coloribus) non est disputandum čit. pozlata debakl (fr. srozavanje. psalma.) neka se briše Dea Dia (lat.) međunarodno natjecanje tenisača. Dejvis kap (engl. "mrtva utrka". sprava za mjerenje gustoće zraka DDT čit. déballer) trg.) Ja sam Dav. duo) 1. de-baculare. sastoji se od četiri pojedinačna (singl) meča i jednog u paru (dabl). demobilizacija). de vizu (lat. kad oba konja stignu istodobno na cilj dealbacija (lat. dez-a-de (fr. de fakto (lat. doista. za nešto nevrijedno.) kod biljara: dva po dva. kratica deleatur (lat. ukratko.) šport.) prav. crkvi pokajnička 1 žalosna pjesma) de rigore juriš (lat. nisam toliko oštrouman da bih se mogao upuštati u rješavanje zagonetaka (izreka roba Dava dazimetar 248 debalkaiiizirati u Terencijevoj komediji Djevojka s otoka Androsa) dazimetar (grč. mrtva lopta u tenisu. débâclage) pom. slom debaklaža (fr. očigledno. ukidanje (npr. non Edipus (lat. lat.Daviš cup Čit.) zaista. pravdati se za sitnicu.) "iz dubina" (početak 130. de non pre-judikando (lat. par i par de facto čit. Davus sum. lopta izvan igre dead heat Čit. tj. uklanjanje istovarene robe. stvarno de gravi causa čit. dasys gust. mora biti donesen) po zakonu koji bi trebalo propisati kako bi o nekom prijeporu mogao biti izrečen pravorijek. usp. eu-ropeizirati debandada 249 deburziranje . g.) u pravo vrijeme. de-albare pobijeliti) pobjeljivanje (ili: bijeljenje) kovina deartikulacija (lat. de (fr. de) 2. metron) fiz. u Kat. bez okolišanja de profunda s (lat. uganuće deauracija (lat. dva. tj. raspakirati svežnjeve. di-di-ti (DDT = kratica za di-klor-difenil-triklormetil-metan) sredstvo za uništavanje gamadi (bijela kristalna tvar slabog mirisa neškodljiva za bilje i više životinjske organizme). de facto de lana caprina rixari čit. predmetak u složenicama sa značenjem: a) odvajanje. jednostavno. debaklirati (lat. pren. débâcle) prolom leda. ded hit (engl. déballage) trg. čišćenje luke.) o tebi se basna priča (rečenica kojom — kad netko "grijeh kaže a grešnika neće" — upozoravamo tangiranoga da se o njemu radi) de tempore (lat. luksuzno de nihilo nihil (lat. d'liks (fr. de gravi kauza (lat. "iz viđenja". ukusi su različiti de jure (lat.) po strogosti zakona de te fabula narratur (lat. a ne Edip. de lege lata (lat. tj. lex zakon. istovarene brodove ukloniti iz luke debalaža (fr. bez oštećivanja nečijih prava de piano (lat. sanduke s robom debalkanizirati oduzeti nečemu balkanske karakteristike. feren-dus koji treba. b) padanje. degradacija) de.) "po viđenju".

otjerati (ili: potisnuti) s boljeg položaja debitant (fr. dug. engl. de uklanjanje — u složenicama. prisiliti neprijatelja da prestane s opsadom. déblayer) ukloniti (ili: raskrčiti) otkopanu zemlju. dugovanje deblejirati (fr. déboucher) nešto začep-ljeno otvoriti. débouchement) voj. srediti deburizirati (fr. prodavanje na malo debi (fr. voj. e. preminuti. débloquer) voj. prvi nastup nekog glumca ili pjevača. débet) trg. osloboditi se (nečega) debarbarizirati (lat. isto-varivanje robe debarkirati (fr. grč. iskrcavanje iz lađe. prepirati se. débarrasser) raskrčiti. ostaci trupa. pronijeti glas. kaparati deburziranje (fr. de. pristati uz obalu debata (fr. fr. tisk. raskalašenost. izvršiti isplatu. pr. preostali vojnici debrujirati (fr. raspetljati. sudjelovati u debati debelacija (lat. début) 1. oslobođenje od neke brige (ili: tereta) debarasirati (fr. dugovanje. tučnjava: razuzdanost. debens) trg. débusquer) voj. držati prvi govor debito (tal. potvrda primitka débet (lat. voj. débuter) 1. osobito na pozornici. uzmicanje u najvećem neredu debandirati (fr. razvrat debrecinka vrsta tankih kobasica (naziv po mađ. kancelarija. rasvijetliti. débarrassement) uklanjanje smetnji (ili: prepreka). postajanje nemoćnim debirokratizacija (lat. voj. put i način da se roba proda debuširati (fr. za ženu: debitantica debitirati (fr. prodaja. naći priliku za dobru prodaju robe decedirati (lat. dug. prestajati. iznošenje mišljenja. barbaros) uljuditi. rasprava. kapa-renje debuširanje 250 decilitar debuširanje (fr. debentur. umrijeti decem (lat. deblokirati deblokirati (fr. supr. prvo pokazivanje publici. istovarivati. razglasiti debitirati (fr. débiter) 2. raspršiti se debankirati (fr. bureau ured. početak. dug koji netko treba platiti za robu ili Čije plaćanje prodavač očekuje. débutant) onaj koji prvi put javno nastupa. razularenost. raspremiti. proda. uračunati nešto u dug. izvaditi čep. st.debandada (fr. obrnuta slova (privremeno upotrijebljena pri slaganju umjesto pravih) opet izvaditi i zamijeniti ih pravim Deborafh) (hebr. igrati svoju prvu ulogu. idiot.) deset . prodaja robe. gradu Debreczenu) debri (fr. iskrcati na kopno. prvi put se pojaviti.) "pčela". porušiti rovove i prokope nakon opsade deblokiranje (fr. débris) ruševine. isplatiti. débit) 2. carinski predujam koji se zadržava. dugovanje debitor (lat. njezina pobjednička pjesma ujedno je najstariji hebrejski ep deboš (fr. débanquer) dobiti cijeli bank (u kartama) debarasiranje (fr. oslobođenje od opsade. rastrojstvo. debilis slab) slaboumnik. decedere) otići. borba bez ikakvog reda. lišiti grubosti i surovosti debarkiranje (fr. n. débarquer) istovariti. debilitatio) slabljenje.) koja je pomogla oslobođenju Izraelaca od Ka-naanaca. promet robe. v. débandade) voj. priglup čovjek debilitacija (lat. izvući se iz tjesnaca. prodavati. débloquement) voj. débourser) trg. trg. trg. odlaziti. débarquement) pristajanje. diskusija debatirati (fr. débat) raspravljanje. opteretiti račun. potraživanje debi (fr. déboursement) trg. davanje predujma. trg. prolaziti. grč. rasulo. débrouiller) razmrsiti. trg. debitor) prav. osloboditi od opsade. débatre) raspravljati. dužnik debitum (lat) trg. ime izraelske proročica (12. dati predujam. pobijediti) uništenje neprijatelja u ratu đebent (lat.) trg. krateo vladam) nastojanje da se iz nekog rađa ukloni birokratski postupak debiskirati (fr. débander) rasuti se. pristupni govor debil (lat. troškovi. dužnik debentura (lat. deben-ture) trg. débauche) skandal. izlaz (ili: izlaženje) iz nekog tjesnaca. isplaćivanje. debellare završiti rat.

deceptio) varanje. prikladan. sustav upravljanja koji svim upravnim odjelima daje što veću samostalnost. decum) predmetak u složeni-cama sa značenjem: deseti dio (neke jedinice za mjeru) decidencija (lat. decenta) pristojnost. nazadovanje u pogledu imovinskog stanja. groznice u bolesti decidirati (lat. grč. poet. osobito u državnoj upravi deceptor (lat. skladnost decenij (lat. lažljiv. odlučiti. čestit. pri-stalost. de. decens) pristao. decem. odlučivati.) onaj koji skuplja desetinu decimetar (lat. deset-kovanje. krug poslova. decempeda (lat. decimus) dese-tinski. decemvirata decencija (lat. koji su objavili tzv. riješiti. iz stare rimske povijesti. rješavati. može biti osjetno smanjeno .decembar (lat. cadere pasti. odlučna) borba decertirati (lat. gramma) deseti dio grama. usp. decimus deseti) mat. decem. decimalni račun račun s decimalnim razlomcima. centrum središte. referent o nekoj temi. skupljanje desetine. popuštanje. načelnik neke ustanove ii upravnog odjela decernirati (lat. décetraliser) podijeliti poslove na razne odjele i odsjeke. caedere. decernatus) djelokrug. usp. kao posljedica i cilj toga. decernens) prav. decem. "Zakon na deset tablica" decemviralan (lat. pošten. mjerodavnost jednog dece menta decernent (lat.(lat. decessio) odlazak.) prav. prethodnik u službi deci. decemviri za pisanje zakona (Decemviri legibus scribendis) ili zakonodavna desetorica. tj. suzdržljiv (u umjetničkom smislu) decentivan (lat. stanovništvo može biti de-cimirano kakvom velikom zaraznom bolešću. dekametar decimirati (lat. dekret decertacija (lat. decimer) desetkovati. struci ili vrsti poslova. g. grč. prijevara. decidendi raciones (lat. decere. koji se sastoji od deset dijelova. decennium) vrijeme (ili: razdoblje) od deset godina décennale (tal. koji podvaljuje decentralizacija (lat. deciderteli rationes čit. prikladnost. metron) deseti dio metra. decem. izdvajanje svakog desetog čovjeka radi decimiranja decimala (lat. decimalni razlomak mat. opadanje.) priredba koja se održava svake desete godine decentan (lat. litra) deseti dio litre decima 251 dedomažirati decima (lat. decertatio) završna (ih: presudna. decertare) voditi presudnu borbu decesija (lat. spasti) pad. decemvirahs) koji se sastoji od deset članova decemvirat (lat. decem. deseti mjesec po najstarijem rimskom kalendaru. v. decidere završiti. décentralisation) slabljenje jednog političkog tijela i. najpoznatiji su. nešto više od 3 m decemvir (lat. decipere varati) varljiv. decemvir) Član kolegija od 10 članova. decessor) onaj koji odlazi. veća samostalnost pojedinih dijelova. tj. fr. decima) glaz. izvjestitelj. ostavljanje određenih poslova nižim organima. prosinca (decembra) 1851. osobito u državnoj upravi decentralizirati (fr. grč. desetinka decimalan (lat. fr. laganje. decidere pasti. pristojan. državnog štrajka 2. razlozi sudske presude decigram (lat. običan razlomak čiji je nazivnik dekadna jedinica. dekagram decilitar (lat. tj. deseti ton računajući po redu od osnovnog tona. sastavljač (ili: pisac) presude. decimalni sistem bro-jevni sustav čija je osnova broj 10. Napoleona i pomagači tzv. svakog desetog kazniti (osobito smrću) kad su svi podjednako krivi. podvala decernat (lat. pes stopa) motka za mjerenje od 10 stopa. prosinac (31 dan). decimatio) pravo na desetinu. riješiti. decemviratus) vladavina desetorice. dese-tinski razlomak. presuditi. décider) riješiti. decernere) sudskim putem odlučiti. decimare. strofa od deset stihova (španjolskog podrijetla) decimacija (lat. decimalna mjera podjela mjera na deset jedinica. decimalna vaga vaga koja ima krak utega deset puta duži od kraka tereta decimator (lat. npr. brojeći od ožujka decembristi pristaše L.) dvanaesti mjesec u godini. odlaženje decesor (lat. fr.

nepotpuni glagoli. brisati neki dug. oštećen. sudska odluka. zootrop. pogreška. slabljenje. deditio) predaja.decimola (tal. nepotpunost defektivni glagoli (lat.) izdvojenje iz državnog vlasništva (pojam suprotan eta-tizaciji) defekacija (lat. decisor) prav. praznina. presuda. nekome neku knjigu). decisivus) presudan. rasipnik vlastite i posuđene imovine decrescendo Čit. deduetio) log. decimole) glaz. dedit. iscrpljenost. dečizo (tal. dare dati) trg.) prav. već dokazanih činjenica deduetis deducendis čit. oni koji nemaju svih oblika . izložiti. šaren. defeetus) nedostatak.) izlaganje prava. s puno izražajnosti déclaration of rights Čit. defaecatio) čišćenje od taloga. decisio) prav. nepotpunost. dedicare) posvetiti. deficere) tražiti i ispravljati pogreške u računanju. izvođenje. poklanjanje. kem. kvar. dare dati.) po odbitku onoga što se treba odbiti. unijeti nešto u knjige kao plaćeno. pokazati. zaključiti (ili: zaključivati) iz općega o posebnom. dedukcija deduktivnost (lat. presudan glas decizor (lat. darivanje dedikator (lat. oštar decizivan glas (lat. deduetivus) log. defeetivum) gram. defeetus) krnji. "živi kotač". dopunjavati. popunjavati. izborni sudac decizum (lat. postupno tiše. decisum) sud. pročišćavanje. manjak. osobito šećernog soka pomoću vapna. o osnovnim načelima engleskog ustava decoctor bonorum čit. metoda mišljenja kojom se od općeg zakona dolazi do posebnih. izvoditi. defeetivus) nepotpun. kapitulacija dedicirati (lat. trg. tj. manjkavost. potejenjivanje. zaključivanje iz općega o posebnom. lijepo izrađen. malaksalost defekt (lat. od-metanje. odbijanje od neke svote deduktivna metoda v. dao je. votum decisivum) prav. mjesto koje se tako svira dedaleum (grč. npr. imenica ili glagol kod kojih se ne upotrebljavaju svi oblici defektivan (lat. dedi-cator) onaj koji nešto daruje s posvetom dedirati (lat. sudska odluka deelamando čit. na motoru. vrsta fenakistoskopa ili stroboskopa dedalski (grč. dekoktor dolozus (lat. dekoktor bo-norum (lat. deditirati dedit (lat. npr. dedicare posvetiti. dedecoratio) sramoćenje. notna figura koja označuje da jednu skupinu od deset tonova treba odsvirati u vremenu za koje bi se inače odsviralo osam normalnih tonova deciso čit. posvećivati: pokloniti (npr.) glaz. obeštećivati. platio je. izbacivanje izmeta defekcija (lat. glas koji odlučuje. beščašćenje. mana. daidaleos) umjetnički. objava engleskog parlamenta 1689. pronevjeriti. defeetio) otpadanje. Daidalos) fil. dokazati. određeno decizija (lat. kakvoća postojanja kao deduktivan deetatizacija (fr. dedicatio) posveta. namijeniti dedignacija (lat.) glaz. v. dédommager) obeštetiti. odlučan. dédoubler) voj. ponovno naručivati. izmirio je deditirati (lat. s prazninama defektirati (lat. osobito u sumnjivim slučajevima decizivan (lat. deklamando (tal. verba defeeti-va) gram. deducere) izvesti. pravni dokaz izvesti iz drugih. deklarešn of rajts (engl.) po odbitku troškova dedukcija (lat. nepotpun. popuštanje u snazi. kićen dedekoracija (lat. omalovažavanje dedikacija (lat. u blagajni defektan (lat. koji nema svih dijelova i oblika defektivitet (lat. nadoknaditi Štetu. sve slabije. posvećivanje. kaljanje dedicija (lat. g. smanjiti vojni odred napola deducirati (lat. u pošti: javiti da je nešto nestalo defektiv (lat. dati odšetu dedublirati 252 defenzor dedublirati (fr. manjkav. rasipnik svoje imovine decoctor dolosus čit. objasniti. dedi) trg. deduktis im-penzis (lat. dare) trg. dedignatio) preziranje. veoma izrazito.) prav. pošto se dokaže ono što treba dokazati deduetis impensis Čit. dedutkis de-ducendis (lat.) glaz. dedirati dedomažirati (fr. defeetivitas) krnjost. dekrešendo (tal.

unakaživanje defigurirati (lat. defensus. osiguravanje fortifikacijskog objekta od neprijateljske vatre. prolaziti paradnim maršem. defensive) obrana. završna redakcija ugovora.-grč. defetistički defetizam (fr. défaitisme) malodušnost. stanje u kojem je jedna strana samo u obrambenom stavu. défaite poraz. Štićenik.: Kvadrat je paralelogram (genus proximum) s jednakim stranicama i jednakim kutovima (differentia specifica) — to je rodna. uređivanje. défilement) voj. défilé) tjesnac. genetička definicija definirati (lat. dopunjavanje defeminacija (lat. defeminatio) psih. mjesto izloženo unakrsnoj topovskoj ili puščanoj paljbi defenzivni položaj voj. skup metoda za otkrivanje pogrešaka u proizvodima (npr. odrediti pojam. defektivitet defektura (lat. vertikalni defilman rov napravljen tako da neprijatelj ne može u njega gledati ni gađati definicija (lat. usp. definicija definit (lat.) završni ispit. prid. voj. generička definicija. defensif) obrambeni. vanjsko zaštitno sredstvo radi zaštite od štetnih utjecaja defenzor (lat.defektologija (lat. v. koji nekome drugom nudi prisegu. fr. zaštitni defenzivni kut voj. svođenje jednog pojma na druge pojmove. određenje (ili: odredba) pojma. onaj koji zbog slabosti ili bolesti nije više sposoban obavljati svoju dužnost deficit (lat. tj. ispitivanje. nastaje naznačivanjem najbližeg roda (genus proximum) toga pojma i njegove specifične razlike (dif-ferentia specifica). nije tu) manjak. zaštitnik. definitio) log. pukotina u izrađevini od kovine i si. klonulim. obrambeni rat. defendendus) optuženik kojeg treba braniti. dostavljač. konačno uređenje (suprotno: provizorij) definitiva (lat. onaj na kojem se očekuje napad defenzivni rat voj. praktični učiteljski ispit . svota za koju su prihodi manji od izdataka. klijent. manjak u blagajni defiguracija (lat. dužnik. supr. most itd. onaj koji ima manjak na računu. unakaziti. bez vjere u uspjeh ili pobjedu.). popunjavanje laboratorija. klanac. klanac. svečani mimohod defilirati (fr. npr. efeminacija defendend (lat. objasniti pojam drugim pojmovima. défaitiste) pristaša defetizma. nagrditi defile (fr. definere ograničiti. obrambeni položaj. (točno) određen pojam definitiv (lat. gubljenje ženskih psiholoških i fizioloških osobina. koji je za obranu. za ženu: defendentica defenzija (lat. ofenziva defenzivan (lat. na novcu: znak mjesta kovanja i majstora koji je pravio novac defetirati (fr. defigurare) pokvariti. nevjerovanje u uspjeh ili pobjedu deficijent (lat. odmetnik. nedostaje. defeetura) u ljekarni-štvu: opskrbljivanje. défaire) praviti maloduš-nim. tj. rat koji se vodi samo radi obrane defenzivno oružje voj. deficere nedostajati.) znanost o pojedincima koji se po organskim. supr. zastupnik. defensio} obrana defenziva (fr. nagrđivanje. deficit nema. blagajni itd. svečano prolaziti defilman (fr. definitivum) končano objašnjenje. defeetuositas) v. definitum) (nešto) određeno. odrediti) log. deficiens) otpadnik. defiguratio) kvarenje. defensivum) med. malodušan čovjek. pravobranitelj deferent 253 deflacirati défèrent (lat. fiziološkim ili psihičkim nedostacima razlikuju od prosječnog (normalnog) čovjeka. défiler) pojedinačno prolaziti kakvim tijesnim putem. oduzimati (ili: slabiti) vjeru u uspjeh ili pobjedu defetist (fr. objašnjenje jednog pojma drugim pojmovima. horizontalni defilman rov napravljen tako da se u njega ne može gađati ni upadati. manji iznos u jednom računu. svaki uski put kojim se može kretati samo po jedan ili dvojica u redu (usjek. deferens) onaj koji traži prisegu. obrambeno oružje (koje služi samo za obranu) defenzivno sredstvo (lat. defensor) branitelj. posebnih oznaka koje pripadaju samo onome pojmu koji treba definirati. klonulost.) defektuozitet (lat.

izrođenje. pogreška. izvući ratnu opremu i vojnike iz utvrde degažiran (fr. tajni izlaz. sporedan. deforman deformirati (lat. smanjivanje novčanica u optjecaju i time podizanje kupovne vrijednosti novca. čišćenje (ili: pročišćavanje) pomoću vatre deflagrirati (lat. unakažavanje. grč. vatrom očistiti deflegmacija (lat. deflagratio) kem. nagrditi. oslobođenje mača od protivnikovog mača degenek (tur. defluxio) opadanje. inflacija deflacionisti (lat. unakažena oblika. dégager) osloboditi. neu-siljen. usp. deflectere) skretati. neku tekućinu isparavanjem ili destiliranjem osloboditi od nebitnog i nepotrebnog vodenog sadržaja defleksija (lat. gubljenje. defungere) prestanak života. katar defo (fr. izvući iz neprilike. okretan degažirati (fr. riješiti. defraudatio) pronevjera. onaj koji određuje. pronevjeravati. kvarenje degeneriran (lat. skinuti ukras s nečega. definitivno definitivna sentencija (lat. izro-denost. faix srp) požnjeti srpom. koji se nalazi u stanju opadanja . otvoren. kidanje lišća s drveća deformacija (lat. unakaženost. razriješiti. krijumčar defraudator (lat. lupati degeneracija (lat. izopačen. uzeti unaprijed. grč. dégagement) sloboda. oslobađanje alkoholnih tekućina od vode. batinati.) odreditelj. flegma sluz) kem. de. pristaše financijske politike kojoj je cilj da smanjivanjem broja novčanica u optjecaju. izopačenje. krijumčarenje defraudant (lat. definitiva sententia) konačni sud. varahca. degarnirati utvrđenje voj. utaja. osoboditi mač od protivnikovog mača degažman (fr. izopačavanje. nakaznost. deformare) kvariti (ili: pokvariti) oblik. de. prevariti. deformis) pokvarena oblika. défaut) oskudica. zaključan. degagé) slobodan. deflatio) bank. suprotno: inflacionisti deflacirati (lat. deflorare) oduzeti djevojci nevinost. podigne kupovnu moć novca. deformitas) unakaženost. utajivač. v. propadanje. iskvariti oblik deformitet (lat. nagrđenje. deformatio) kvarenje oblika. mač. oduzimanje djevojačke nevinosti deflorata (lat. nagrđivanje. carinu itd. obeščastiti defluksija (lat. unakaziti. pokvarenost oblika defraudacija (lat. mlatiti. nedolazak na suđenje defolijacija (lat. batinanje degenekom. flegma sluz) kem. mač. degeneratio) izrođi-vanje. lakoća. naružiti. dégarnir) ogoliti.definitivan (lat. konačan. defraudans) pronevje-ritelj. odbiti. npr. deflagrare) izgorjeti. opadanje. osobito: prikriti porez. otpustiti iz vojske. naprava za dovođenje zraka (kod petrolejskih svjetiljki) defloracija (lat. defoliatio) opadanje lišća. presudan. prav. osobito onih za koje nema pokrića i podloge. oslobođenje od neke obveze. deflexio) skretanje deflektirati (lat. nedostatak. degenerare) izrođen. ukloniti.) djevojka kojoj je oduzeta nevinost. tući. spretnost. pogoršan. deformiran deformiran (lat. odvojiti.) v. deformis) v. osloboditi od vode. u stanu napraviti tajni izlaz.) onaj koji je oduzeo djevojci nevinost deflorirati (lat. neusiljenost. određen. izostanak s ročišta. defunkcija (lat. smrt degarnirati (fr. mana. pomoćnik dekana u Katoličkoj crkvi deflacija (lat. pril.) batina za udaranje po tabanima. defloratio) obeščašće-nje. defraudare) pronevjeriti. prijevara. obeščašćena deflorator (lat. deflector) naprava na dimnjaku radi zaštite od vjetra i dima. med. neopravdan izostanak. pokvarenost oblika. jedan dio nasljedstva deflagraci] a 254 degenia velebitica deflagracija (lat. deflegmirati deflegmirati (lat. defraudant defraudirati (lat. de. utajiti. prav. nagrđenost deforman (lat. definitivus) odlučan. deflatio) bank. unakaženje. izopačenost. konačna presuda definitivni traktat konačni (ili: zaključni) ugovor definitor (lat. skrenuti deflektor (lat.

na dokazima Deimos (grč. sisavac. savjetovanje da se nešto ne učini Dei gratia čit. 1866—1934) degluticija (lat. ovog jutra) deiktičan (grč. dégrossir) dotjerati. svođenje na niže stanje razvoja. ali ne priznaje nikaDejanira 256 dekalvacija . general Chéries de Gaulle (1890 —1970). lišen Čina i zvanja. dehiscens) koji zjapi (sjemene Čahure) dehiscirati (lat. degenerare) izroditi se. facere učiniti) obožavati. cijeniti više od svega deifikacija (lat. degenija velebi-tika (lat. dégorger) očistiti od mulja.) bot. skinuti gumu s nečega.) degustirati (lat. pokvariti nekome volju za nečim dehiscencija (lat. deiktikos) koji se temelji na primjerima. duhana i dr. degmek) hrvati se. dégommer) osloboditi od ljepljive tvari. propadati. degustatio) kušanje. vraćanje s višeg položaja na niži po kazni (osobito u vojsci i kod svećenstva). pristaša deizma. lišiti nekoga čina i zvanja. titulama itd. Dei gracija (lat. degradare) zapostavljen. čelik) degumirati (fr. dégoûter) ogaditi (nekome nešto). mit. zjapiti dehortacija (lat. suziti deipnosofisti (grč. izopačivati se. deinos strašan) ret. potcijenjen degradirati (lat. deus) fil. u uporabi od Karla Velikog) deificirati (lat. odavanje božanske počasti deiksa (grč. deificatio) obožavanje. degradatio) poniženje. divovska pretpotopna životinja. dehiscentia) bot. žderanje degmati se (tur. deiknymi pokazujem) lingv. pretjerivanje. masnih mrlja (vunu. zvijer) zool. deipnos ručak. degustare okusiti) ku-šač. izrođivati se. znalac koji po okusu određuje svojstvo namirnica (vina. poniziti. smanjiti. vođa francuskog otpora protiv njemačke okupacije i kasnije predsjednik vlade i predsjednik države degoržirati (fr. fr. Deus. therion divlja životinja. ukazivati Čast kao Bogu. svođenje na stupanj manje sposoban za pretvaranje (energije) degradiran (lat.) po milosti Božjoj (uobičajena formula u vladarskim poveljama. probati degutirati (fr. preuveličavanje deintegrirati (lat. čaja. dehiscere) raspuknuti se. pronađen u okaminskim ostacima deinoza (grč. boje i izgleda vina degustator (lat. degustacija vina određivanje okusa.. deglutitio) gutanje. opadati. usporedi: teist deitet (lat. sin. opirati se degolizam politika i slaganje s politikom koju je vodio fr. otvoriti se. vrsta biljke koja raste samo u našem Velebitu (pronašao je degluticija 255 deizam i opisao mađarski botaničar Arpad Degen. stalan pratitelj i kočijaš starogrčkog boga rata Aresa deinoterij (grč. mišljenje koje dopušta da je Bog prauzrok i tvorac svijeta. zjapljenje dehiscentan (lat.degenerirati (lat. tj. kuh. probanje. sta-njiti (srebro. odvratiti nekoga od nečega. ukloniti gumenu tvar na svilenim nitima iskuhavanjem u sapunici degustacija (lat. pogoršavati se degenia velebitica čit. dégrader) zapostaviti. deitas) božanstvo deizam (lat. degradare. degustare) okusiti. dégraisser) očistiti od masti. skinuti pjenu). lišavanje čina i zvanja. degresirati degresirati (fr. fiz. pročistiti degradacija (lat. obrok jela) starogrčki mudraci koji su učene razgovore vodili za punim stolovima deist (lat. s u prilogu jutros. dehortatio) odvraćanje. pokazna (deiktična) čestica (npr. deinos. Deus Bog) fil. deintegrare) oduzeti od cjeline.) "strah". degrasirati degrosirati (fr. potcijeniti degrasirati v. izopačiti se. mirisa.

dekas. gramma) težina (ili: uteg) od 10 grama dekakord (grč. kožu. u kalendaru Francuske revolucije: tjedan od deset dana (od primidi. gyne žena) s deset žena. kovinu. 4. gubitak na težini neke robe zbog sušenja.) broj (piše se brojkom 1 sa 60 nula) dekalirati (tal. decalcare ugaziti. zbirka ili djelo od deset knjiga. gunj dekabristi (rus. med.) dekadika (grč. lumen svjetlo) fotometrijska mjera (10 lumena) dekalvacija (lat. jedna od sramotnih kazni u srednjem vijeku. deka. 3. staklo. Lessing. deizam je igrao glavnu ulogu u filozofiji XVII. hemera dan) Deset dana (naslov poznate zbirke novela tal. izmet. npr. propadanje. desetni sustav. u rimskom logoru: starješina šatora u kojem je bilo 10 vojnika. dekabr) mladi ruski plemići — časnici koji su 26. s bakra ili kamena na drvo itd. deka. decimalni sistem dekadni sistem mat. deka deset. Decamerone. de-setokutnik. sin Prijama i Hekube. deset komada. usporedi: teizam Dejanira mit. acord suglasje više tonova) glazbalo koje ima deset žica dekalijun (grč. sredstvo za otvaranje i reguliranje stolice Dejfob mit. zvanje i položaj dekana. porculan. duodi itd. dekalog (grč. pravac u književnosti i umjetnosti postromantičkog razdoblja (19. nakon Parisove smrti muž Helenin. gradus stupanj) deset stupnjeva kao jedinica mjere za kutove (četrdeseti dio kružnice) dekagram (grč. gonia) geom. metakromatipija dekalo (tal.. poliedar s deset površina dekaginičan (grč. izgubiti na težini zbog sušenja dekalitar (grč. deka. décalquer) prenositi otiske. decanus) 1. pokrivač. decanatus) dekanstvo. deka. v. strast) vještina da se slike u bojama (tiskane na posebnom papiru koji je prevučen jednim lako rastopljivim slojem) vlaženjem stražnje strane prenose na drvo. deka. deka. brat Hektorov i Parisov. pogoršavanje. mania pomama. 2.. Rousseau. deset. dekados desetina) desetorica. raspad. propast. is-pražnjavanje stolice. nehotice uzrokovala smrt svoga muža poslavši mu košulju namočenu u Nesovu krv dejekcija (lat. cvjetovi s deset stupica ili usta plodnice dekagon (grč. do dekadi). predsjednik fakultetskog vijeća. decimalni sistem dekaedar (grč. decalvatio) oćelavlja-vanje. tucati. žena Heraklova. grč. deka deset. delectio) prav. Dečke) 1. deka deset) 2. decadere opadati. danas: osoba na čelu nekog fakulteta. deiectorium) med. deka. deka. osnova) geom. hermafroditne biljke s deset slobodnih prašničkih končića. brojni sustav koji ima za osnovu broj 10. broj deset. lit.. litar) mjera od 10 litara dekalkirati (fr. ubio ga Menelaj deka (grč. lat. oćelavljenje. dekanat (lat. fr. izlučivanje dejektorij (lat. decimalni sustav dekadenca (lat. st. tal. edra sjedalo. hm i dr. curenja itd. v. decalo) trg. dekados desetina) mat. mat. razdoblje od deset godina. Livijeva "Rimska povijest". decadenza) opadanje. tijelo koje ima deset kutova dekagrad (grč. Mendelsohn i dr. de-calare) trg.. v. st. dekalogos) deset Božjih zapovijedi dekalumen (grč. viši svećenik. npr. pjesnika Boccaccia) dekametar (grč. mjera od deset grama deka (njem. osobito ne priznaje božansko otkrivenje. za koju se borio s božanstvom rijeke Ahelo-ja. podigli u Petrogradu ustanak protiv apsolutizma dekada (grč. muž) bot. kardinala itd. deka deset. mjesto službovanja dekana dekandrija (grč. metron) mjera za dužinu od 10 metara dekan (lat.kva čuda niti bilo kakav Božji utjecaj na tijek svijeta. u Italiji: najstariji sluga u kući nekog kneza. udaljavanje s položaja ili posjeda. grč. sasto Dekameron 257 deklamatorika jala se u tome što je osuđenik bio oćelavljen Dekameron (tal. aner Čovjek. glavni predstavnici: Voltaire. odmah poslije biskupa (kod rimokatolika i protestanata). prenijeti crtež na proziran papir dekalkomanija (lat. bot. dekas. lat. prosinca 1825. u Linnéovom sustavu deseta klasa .

de-charta. teško razumljivo deklamirati (lat. declamator) umjetnik u govorenju (stihova). Dekham) v. syllabe slog) deseterosložan. stichos) lit. utvrđivati sadržaj pošiljki na osnovi karata dekasilabičan (grč. lagano otakanje i odvajanje bistre tekućine od taloga dekantirati (lat. reda. ocijediti. décapiter) odsjeći glavu. izjava. ukloniti. koji ima deset slogova. sjedište crkvenog kotara dekanski jezici (ind. décatissage) postupak pri dekatiranju. deseteroboj deker (njem. decarburar) v. area površina) mjera za zemljište od deset ara dekarbirirati (fr. decantare. . décatir) obraditi sukno pomoću vodene pare da bi mu se dao blag i postojan sjaj i spriječilo kasnije skupljanje dekatisaža (fr. govoriti govorničkim tonom. npr. objavljivati. izjavni. ono što odgovara de-klamatorskom umijeću. izjava o sadržaju poštanskih paketa (poštanska deklaracija). décanter) kem. deklarativna ili iskazna rečenica zavisna rečenica kojom se kazuje što se izriče glagolom glavne rečenice. u Parizu. građevina s deset stupova ili svodova dekatirati (fr. carbo) osloboditi (ili: oslobađati) od ugljena ili ugljične kiseline. declamatorium) vježbanje u deklamiranju. izraziti se. isključiti) iz nekog društvenog staleža. deka. fr. objavni. dra-vidski jezici dekantacija (fr. trg. prijava (ili: prijavljivanje) robe carinskim vlastima radi carinjenja (carinska deklaracija). iskazni. objaviti svoju odluku. razreda. décapitation) odsijecanje glave. Mislim da ćeš poslati deklarirati (lat. teško razumljiv govornik. knjiga s pjesmama za deklamiranje deklamatorij (lat. majstor u izlaganju. umjetničko govorenje neke pjesme. fr. pustiti deklaracija (lat. strofa od deset stihova dekastilon (grč. izjaviti. prijaviti carinskim vlastima robu radi carinjenja deklasirati (lat. declamare) umjetnički i s puno izražajnosti govoriti neku pjesmu. deka deset. zaruka. caput glava. izlaganje. carte) post. govorenje s puno izražajnosti. athlon natjecanje) šport. trg. obezglaviti dekapod (grč. udaljiti. deka. declarare) objaviti. déclancher) otvoriti. deset stera dekastih (grč. deka deset. ili o umijeću lijepog govorenja deklamatorski 268 dekolirati deklamatorski (lat. pretjerivanje u izražajnosti govorenja i u govorničkom tonu deklamator (lat. declamare) govornički. deka. décastère) deset kubičnih metara. osobno prijavljivanje poreznim vlastima visine i izvora imanja i prihoda itd. prvi put upotrijebljen 1822. rječito. poniziti deklinabilan (lat. klase. deka lat. neku tekućinu odvojiti od taloga koji se nalazi na dnu. promjenjiv (po padežima). u naziv za lakoatlet-sko natjecanje u deset disciplina. izjavljivati. declarativus) koji ima karakter objavljivanja (ili: objašnjavanja). fr. v. objavljivanje. décantation) kem. neprirodno. govorničkim i suviše vatrenim tonom govoriti o beznačajnim temama deklanširati (fr. obezglavljenje dekapitirati (lat.dekanija dekanat kao crkvena ustanova. nekog zakona preko za to ovlaštenih osoba ili tijela. vježbanje govorenja u školi. declassis. knjiga koja sadrži pjesme za deklamiranje deklamatorika (lat. declamatio) umijeće usmenog izlaganja. stylos) arhit. dekatirati dekatlon (grč. kuhanjem u sodi. décaper) očistiti površinu kovine (zagrijavanjem. npr. de laser) brisati (ili: izbrisati. kolorist deklamacija (lat. fr. dekarbirirati dekartirati (lat. razbistriti dekapirati (fr. pus stopa) mjera za dužinu od deset stopa dekar (grč. skretljiv. dekar-bonizirati dekarbonizirati (lat. čitanju. declinabilis) gram. declamare) upute (ili: znanost) o lijepom izlaganju. npr. luženjem i ribanjem) i tako je prirediti za galvanoplastiku dekapitacija (fr. dekasilabičan stih deseterac dekaster (fr. Decker) bojadisač u crtanom filmu. declaratio) objava. deklarativan (lat. izjašnjenje. otočiti.

padežna promjena. prav. metron. odvojiti. sve dekoracije neke pozornice dekoracija (lat. decolorare izblije-diti. skreće. declinare skretati) koji odstupa. décor. odbitak od duga ili računa. osobito u keramici. grafo pišem) astr. fiz. decompositio) rastavljanje (ili: otapanje) nekog tijela na njegove sastojke. declinatio) gram. koji je izgubio draž dekolorirati (lat. contaminare okaljati) voj. odbija. koji je izgubio boju. odstupanje (ili: skretanje) magnetne igle od zemljopisnog podnevnika (ili: meridijana) nekog mjesta. pren. instrument za promatranje i bilježenje deklinacije dekokcija (lat. gol. tako da se vide grudi. de uklanjanje. 2.sposoban za skretanje deklinabilitet (lat. osobito ženskim. pridjeve. kombinirati dekompenzacija (lat. décompter) trg. v. stavljanje stilskog pokućstva itd. iščašenje. décor) ukras. lijek koji je sastavljen od više različitih lijekova. rada srčanog mišića) dekompozicija (lat. zatajivanje. rasipnik dekolacija (lat. ekvatora. odbijati deklinograf (lat. ures. gram. kontrolni račun. kojem je oduzeta boja. decompositum) tijelo koje je rastavljeno na svoje sastojke. odličje. astr. decoloratio) gubljenje boje. koji osporava deklinatorij (lat. ljepota. odvajanje zrakoplova od zemlje. prokuhavanje dekoktor (lat. sposobnost skretanja. kaz. ukuhavanje. izbljedivanja određenih tvari dekoloriran (lat. razgoli-ćenost dekoltiran (fr. sprava za mjerenje magnetne dekli-nacije deklinirati (lat. stanje rastresenosti. grč. ukras. décompte) trg. declinare skretati) fiz. polijetanje. ramena. kaz. instrument za automatsko bilježenje deklinacije zvijezda mikrometrom deklinometar (lat. declinare skretati. décolleter) izrez na haljinama. med. kićenje. truljenje dekompozit (lat. razgolićen. popuštanje neke bolesti deklinator (lat. riječ sastavljena od više riječi dekoncentracija (lat. decoloratus) izblije-đen. metron mjera) fiz. mijenjati po padežima (imenice. decombinare) rastaviti. promjenjivost. polazak zrakoplova dekolirati (lat. decollare) odsjeći (ili: odrubiti) glavu. orden.) 1. declinare skretati. decompensatio) med. ne priznavati.. otkinuti vrat retorte zapaljenim sumpornim koncem ili usijanom žicom dekoloracija 259 dekrement dekoloracija (lat. razgolititi dekombinirati (lat. decoctio) iskuhavanje. decoctor) onaj koji pre-kuhava. uzajamni. također: slabljenje. sastavne dijelove. raspadanje. declinare skretati) gram. declinabilitas) gram. oduzeti boju. decolorare) izblijedi-ti. décollage odljepljivanje) zrak. décolleter) načiniti izrez na haljini oko vrata i na leđima. ukras u boji. skretljivost.). uklanjanje radioaktivne zatrovanosti s ljudi. otpisati dekor (lat. deklinatorij deklinatoran (lat. ures. odstupati. kem. izbljeđivanje. okomita udaljenost nebeskog tijela od nebeskog po-lutnika. usp. pren. zakazivanje. med. decoratio) ukrašavanje nekog predmeta. namještanje pozornice pomoću kulisa. instrument za mjerenje magnetne deklinacije. sastavne dijelove. uzlijetanje. izgubiti draž dekolte (fr. osoba koja je svoju imovinu prenijela na drugog da bi time oštetila svoje vjerovnike. kićenje neke prostorije (vješanje tepiha ili goblena po zidovima. dekolte dekoltirati (fr. struganjem gornjeg zatrovanog sloja itd. vrat. nesabranosti dekont (fr. otpis. prav. zamjenice i brojeve).) dekontirati (fr.) naprava za određivanje sposobnosti gubljenja boje. završavanje uzlijetanja zrakoplova. skretati. pren. grč. odstupanja deklinacija (lat. oduzimanje boje. décolleté) s izrezom na haljini. bezbojnost dekolorimetar (lat. pozadine i dr. odbiti od duga ili računa. declinare skretati) fiz. prestanak rada ili djelovanja nekog organa i si. životinja i predmeta (pomoću vode i kemijskih sredstava. počasni znak . fr. decollatio) odsijecanje (ili: odrubljivanje) glave dekolaža (fr. prijenos nekih poslova sa središnjih organa vlasti na niže upravne organe. (npr. savijati. ukuhava. v. ostatak dekontaminacija (lat. grč. astr. izgubiti boju.

kuhinjska sol. zale-žaj. puckaranje dekret (lat. pucanje (zbog zagrijavanja) kristala koji imaju u sebi mehanički zatvorenu vodu. kazališni slikar dekorirati (lat.dekorativan (lat. decursus) tijek. de-curtus. slabljenje bolesti dekusorij (lat. decurrere. grož-dani Šećer. nalazi na desnoj strani dekstralan (lat. de-court) trg. tal. dexios desni. trgove i dr. riješiti. decorativus) ukrasan. supr. decrementum) gubljenje. naziv od svojstva okretanja polarizacijske ravnine nadesno. decretum) odluka. pozivanje nekoga da primi nasljedstvo delakrimacija (lat. suzenje. decretare) odlučiti. décourter) trg. učitelja i pisaca rimskog prava dekretoran (lat. za sekularizacije koje su toga dana već stupile na snagu deksiografija (grč. koji služi samo za ukras (suprotno konstruktivan). taloženje sokova na nekom mjestu dekung (njem. ulice. ukrašavati. smanjiti račun za određen postotak zbog slabe mjere ili loše kakvoće robe dekurzus (lat. odlikovati ordenom. uresiti. urešavati. neke bolesti. desetina (u vojsci starih Rimljana) dekurion (lat. opadanjem. rješenje. osobito zbog slabe mjere ili loše kakvoće. naredba vlasti. ugled. koji je s desne strane dekstrin (lat. prelaženje imovine u nasljedstvo zbog nečije smrti ili po posljednjoj volji. décréditer) lišiti povjerenja. odbitak od računa za neku robu. décorateur) onaj koji ukrašava prostorije. dexios desni. lacrima suza) med. suze u očima delaktacija (lat. povjerenje. neprirodna pojava u gradi ljudskog tijela kad se srce. narediti. koji služi za ukrašavanje. dekort dekurtirati (fr. koji resi. glikoza dekubitus (lat. način (ili: položaj) ležanja. naki-titi.) prav. usp. bez udubljivanja u formu i značaj dekorator (fr. de-eorto) trg. delacio here-ditatis (lat. zaležano mjesto na bolesnikovom tijelu. naprava za pritiskivanje moždane opne pri bušenju lubanje delacija (lat. decretorius) odlučujući. zaključiti. uobičajeni odbitak zbog toga što se odmah plaća u gotovom dekoviljski kolosijek kolosijek u kojem su tračnice razmaknute 0. prid. rov. slik. decutere. décourager) obeshrabriti. lac mlijeko = odbijanje djeteta (od majčinog mlijeka) delat (lat. oduzeti nekome hrabrost ili volju za nešto. grafo) pisanje s lijeve strane na desnu deksiografski (grč. potkopati nekome kredit. prav. decurio) zapovjednik de-kurije (u vojsci starih Rimljana) dekurt (fr. delatio) potkazivanje. umjesto na lijevoj.65 m (naziv po imenu izumitelja: Décau-ville) dekreditirati (fr. tvar koja se dobije kad se škrob grije na 160°C. dextralis) desni. decernere. decussorium) med. za razliku od legista. smanjiti. odbiti. odrediti. npr. dexter desni) kem. decuria) klasa. iznos izgubljen postupnim dekrepitacija delatoran smanjivanjem. obeshrabrivati. ukrasni. izdati naredbu dekretisti (lat. uresan. pucanje. decubitus) med. ležanje. optuženik delatio hereditatis čit. siječnja 1624. skratiti. grafo) pisano slijeva nadesno deksiokardija (grč. koji krasi. dekuražiran dekurija (lat. decorare) ukrasiti. delatus) prav. v. decrepitatio) kem. koji teži samo za vanjskim djelovanjem boja. imati na sebi orden dekort (lat. v. decrescere) mn. uresni. papinske odluke ili naredbe i razne zbirke takvih odluka. uplašiti. svaka viša naredba uopće dekretali (lat. dekstroza dekstroza (lat. sudsko prenošenje nasljedstva na najbližeg rođaka . npr. prštanje. uljepšati. dekstrin) kem. u srednjem vijeku: učitelji i pisci kanonskog prava. otapa se u vodi i tom se otopinom može lijepiti kao gumom. biti dekoriran dobiti orden. de. kar-dia srce) med.. de. koji ima prirodu ukrasa (ili: uresa). čast dekrement (lat. dexter desni. arhit. zaklon. in-krement dekrepitacija (lat. decretales) mn. dekretoran dan (dies decretorius) bio je (u Vestfalskom miru) 1. osobito: odluke koje je izdao Grgur IX. rov dekuražirati (fr. dexios desni. Deckung) voj. i koje kao kanonski zakonik predstavljaju drugi dio crkvenog prava (Corpus juris cano-nici) dekretirati (lat.

neugodan (npr. med. klevetanje.) glaz. delictum) prav. vijećanje délibérante Roma Saguntum periit lat.delatio iuramenti čit. bajan deligacija (lat. svojstvo pretvaranja u tekućinu na zraku delikvescentan {lat. tzv. delenimentum. mio. delicato delicato čit. delinkvent delikvescencija {lat. deliciosus) divan. težak. dele-nire ublažiti) mn. razmišljanje. prijestup. deligatio) med. pr. ukusan.) smanjivanje nasljedstva delibal (tur. kićedelikt 262 delta-metal nost.) potkazivanje. zavijanje rane. nametanje prisege delator (lat. Delfinion Apolonov hram) sudište u staroj Ateni (pored Apolo-nova hrama) koje je sudilo za ubojstva što su ih počinitelji prikazivah kao opravdana delfmist (grč. zavoj. delegatio) izaslanstvo. pažljivost. zavijanje.) prav. položaj) delikatesa (fr. deleomai uništavam. nježno. delfinos dupin) plivač koji pliva delfin-stilom delibacija (lat. delibatio hereditatis čit. rastopljiv delikvescirati {lat. kao predmet za uživanje: poslastica. prav. Delfoi) glasovito Apolonovo proročiŠte u Fokidi (u podnožju Par-nasa) delfijsko proročište v. pažljiv. dug itd. kojoj se pripisuje odanost ljudima i ljubav prema glazbi. deliquescens) topljiv.) glaz. slična kitu. delphinus) morska životinja. delenda Kar-tago (lat. "amerikan-ka" (naziv po američkom zem. delatum) pot-kazivački. umilan. prav. klevetnički delatura 261 delikatesa delatura (lat. sladak. de-leterion otrov) med. delikatamente (tal. koji treba pažljivo raditi. izbaci! deleatur (lat. zločin delikvent {lat. dogovaranje. odlučno delicatamente čit. deleatur) neka se briše. potajni tužitelj delatoran (lat. izdajnički. délicatesse) kao moralna osobina: nježnost. deli. obzirnost. vjerovnik koji je upućen na neku treću osobu radi traženja nekog duga delegirati (lat. veoma obziran. sredstva za ublažavanje (ili: uminjavanje. dehberatio) savjetovanje. dok je Rim vijećao. trg. pretvarati se u tekućinu) upijanjem vlage iz zraka: gubiti se. opunomoćiti. déferre. s nježnošću. osobito ukusno jelo delikt (lat. Sagunt je propao (rečenica se odnosi na grčki grad Sagunt u današnjoj Španjolskoj koji je Hanibal 219. previjanje rane delikatan (lat. deliquescenti a) topljenje. dupin. deliberativus) koji savjetuje. istup protiv zakona. u umjetnosti: profinjen ukus. imenu Delaware) dele (lat. prikraćivanje. delibatio) smanjivanje. izbor delenda Carthago čit.) delekcija (lat. deliquescere) topiti se {ili: rastapati se.) glaz. delegatarius) trg. mio. delicatamente deliciozan (lat. ocrnjivanje delavara vrst grožđa.) Kartaga koju treba razoriti delenimenti (lat. delegans) izdavatelj naredbe (ili: naloga). delectum) biranje. delinquere. delikato (tal. fin. delere uništiti. dele) briši. topiti se . pliskavica delfinij (grč. delibacio hereditatis (lat.) med. osjetljiv. v. iza-slati. otrovna tvar Delfi (grč. izabrati. dužnik koji svome zajmodavcu ustupa potraživanje nekog duga kod neke treće osobe delegat (lat. delinquere) v. prenijeti na koga (pravo. laskave riječi deleterij (grč. Delfi delfin (lat. delacio jura-menti (lat. Iju-bak. delegatus) izaslanik delegatar (lat. ovlastiti. razorio — dok su Rimljani odlučivali hoće li mu se suprotstaviti deliberativan (lat. n. previjanje deligatura (lat. savjetodavni deliberato (tal. e. neka se izbaci (slovo ili riječi. bal) otrovni ili opojni med koji pčele skupljaju s biljke Daphne pontica na Crnom moru deliberacija (lat. smisao za lijepo. tvar koja truje i uništava život. osobito u korekturi) delegacija (lat. umirivanje). ukusan. delicatus) nježan. delfis. ustupanje potraživanja nekog duga ili nalog za plaćanje jednog dužnika na neku drugu osobu s njezinim pristankom delegant (lat. deligere odabrati. delegare) odrediti. osjetljivost.) potkazivač.

delirij delirant {lat. agein) koji zavodi lažnim obećanjima v. eidos oblik) med. nacrt. buncanje zbog bolesnih duševnih predodžbi koje nastaju kao posljedica određene prenadraženosti mozga i moždane opne. delinquere. limitis) graničiti. ludilo. izdavanje robe delivrirati (fr. proizvodi od raspadanja stijena koji se ispiranjem prenose s viših brdskih položaja i talože na padinama i u podnožju demagog (grč. D. v. prijestupnik. limes. lo-cus mjesto) oduzimanje (npr. iznenadno gubljenje (ili: naglo iščezavanje) bolesnih tvari delivrans (fr. omeđiti. demagogos) vođa naroda. pojavljuje se s nemirom i drhtanjem udova. ograničavanje. odseliti se delta (grč. bunilo. ograničiti. zapravo: zavođenje naroda. predati. radioaktivne zrake koje se uvijek pojavljuju zajedno s alfa-zrakama ako beta-zrake imaju veoma malu brzinu deltaplan (grč. delinquens) optuženi. sustav i metode kojima se služe demagozi da bi došli do svog cilja. završava najčešće smrću delitescencija (lat. delta. demos. izaći. delikvijum animi {lat. limitis granica) graničenje. delirium) med. v. potiskivanje neprijatelja. danas se upotrebljava u prijekornom smislu za onoga koji zavođenjem naroda dolazi do vlasti demagogija (grč. delti sličan mišić gornjeg dijela ruke deluvij (de-. 1% željezo. deliratio) med. de. alkoholno ludilo. delkredere delokalizacija (lat.) med. de-linkventica prijestupnica deliracija (lat. rječitošću itd. de uklanjanje. limes. delta. izdavanje delivrezon (fr. onaj koji boluje od delirija delirij (lat. delcredere) trg. vlasti demagogizam (grč. delta) 1. izbaviti: trg. da se na zraku otopi. med. nastaje zbog prekomjernog uživanja alkoholnih pića. te s dijagonalama koje se okomito sijeku deltoidan (grč. obilježavati ili postavljati granicu delineacija (lat. delitescere) med. déloger) izbaciti. izdati robu delkredere (tal. predaja. slova delta) 3. agein voditi. luđak. četvrto slovo grčkog alfabeta. delirare) buncati.delikvij (lat. delirijum tre-mens (lat. skica delineavit (lat. deliquium animi čit. ušće rijeke koje se grana u više rukava (u obliku grč. s položaja. obilježavanje ili postavljanje granice delimitirati (lat. agein) vođenje naroda.) nesvjestica delimitacija (lat. jamstvo posrednika (ili: agenta) da će roba koju je on prodao na kredit biti plaćena u određenom roku delkredere-provizija trg. skicirati delinkvent (lat. deliracija delirirati (lat.) ili skraćeno: p. "zmaj" u obliku grčkog slova delta deltoid (grč. demy) vrsta papira malog formata . voj. odlazak. predaja. u staroj Grčkoj tako su zvali ljude koji su svojim ugledom. délogement) izlazak. omeđivati. deložman deložirati (fr. demagog demaj (engl. četvorokut simetričan u odnosu prema jednoj dijagonali. demos narod. demos. poslati. bjesnjeti. strojne dijelove i oruđa delta-zrake 263 demencija delta-zrake fiz. isporuka. 40% cink. otapanjem na zraku. eidos oblik) geom. délivrer) osloboditi. istjerati iz stana. logora ili trupa. deltoeises) u obliku delte. tj. glazbeni instrument starih Grka i Rimljana u obliku slova delta delta-metal zlatu slična slitina (56% bakar. delineare) crtati. trg. trokutni deltoideus (grč. delivraison) trg. agein) mišljenje i način rada demagoga demagoški (grč. luere prati) geol. npr. istjerivanje s nekog položaja ili iz stana. potisnuti neprijatelja s njegovog položaja. biti lud. per delikvijum (lat. per deliquium čit. zanositi se delirium tremens čit. 1% olovo) za okivanje brodova.) vrsta letjelice. d. nagrada koju posrednik prima za svoje jamstvo. brodske vijke. vršili velik utjecaj na narodne skupštine. zlikovac. delirans) onaj koji bunca. deliquescere) topljenje {ili: rastapanje) na zraku. nekom dramskom djelu) osobina mjesta u kojem se radnja prvobitno zbiva i prilagođivanje novom mjestu radnje deložiranje (fr. delineatio) crtanje.) on je to crtao (na crtežima i bakrorezima) delineirati (lat. demos. de. d. 2. ispo-ruČivanje. pokret. délivrance) oslobođenje. isporučiti. omeđivanje.

malo utvrđenje. riba — ribica. ležarina (naplata za robu koja se ne podigne iz skladišta na vrijeme) demireljef (fr. odricati. autor. demos narod. militaris) voj. npr. demersio) potapanje.) progresivna luđačka paraliza. demencija paralitika (lat. 2. ogriješiti se o nešto demeritni dom u Katoličkoj crkvi: zavod za preodgoj i kažnjavanje svećenika koji nešto skrive demerzija (lat. ispraviti neistinu ili netočnost demarkacija (fr. rastrgati. osobito radi utvrđivanja prije spornih granica. demirelief) poluispup-čena tvorevina. démarche) korak.) preseljenje visokih ustanova iz glavnoga grada (metropole) u druga. učiniti demarš poduzeti potrebne mjere. fr. raspuštanje. zgriješiti. omeđivanje. umjetnik. smanjivanje na najpotrebniju mjeru vojske i uklanjanje vojnih objekata u nekom mjestu. Marke. uvesti (ili: uvoditi) civilnu upravu umjesto vojne uprave. nekom području ili državi. postupak. iznijeti) pokućstvo demefitizirati (lat. manja mjesta demfati (njem dâmpfen) prigušivati. razotkriti. med. demergere. démériter) skriviti. demegoria. kuća — kućica deminutivan (lat. razoružati. otkriti. gubitak značajki tjelesnosti. demencija prekoks (lat. uvođenje civilne umjesto vojne uprave. demens) luđak. dementia. de mephitis kužno isparenje. demi-coton) Čvrsta polu-pamučna tkanina demilitarizacija (lat. raskrinkati. de-mentia senilis čit. ime boga tvorca kod grčkog filozofa Platona. paralytica čit. démentir) opovrgnuti. sužava. pren.demanti (fr. graditelj svijeta. . obilježavanje granične linije. tvorac. diminutivum) gram. agoreyo govorim) javni govor. obrtnik. (isp. osobito: raspustiti (ili: znatno smanjiti. dé-méphitiser) provje-triti. povući graničnu liniju demarš (fr. ludilo. demi-bastillon) voj. poricanje. de i materija) prijelaz u duhovno stanje. voj. onako kako jest. razoružavati. démarquer) ograničiti. nekom području ili državi.) mladenačko ludilo. u narodnoj skupštini. određivanje mjesta na kojem se nalazi brod na pučini demarkacijska linija granična linija. umanjuje. odu-hovljivanje demeblirati (fr. suprotno: militarizacija demilitarizirati (lat. démarquer) ograničavanje. poricati. de-. trupe u pokretu otkriti neprijatelju i time ih izložiti njegovoj topničkoj ili puščanoj paljbi dematerijalizacija (lat. razvojačenje. narod. militarizirati deminutiv (lat. de-. razgolititi. prozračiti. umanjenica. ne držati) vojsku i porušiti vojne objekte u nekom mjestu. dementia) med.-grč. militaris) voj. svijet. slaboum-nik demeritirati (fr. prikazati u pravoj boji. demi-parallele) voj. zajednički naziv za duševne démens 264 demo bolesti koje počinju za vrijeme puberteta ili odmah nakon njega. razgolićavati. poreći. utjecanje na narod govorom demembrirati {lat. zanatlija. čistiti. supr. demencija senilis (lat. ispravljanje neke neistine ili netočnosti demantirati (fr. kod gangrene: crta na kojoj se ona zaustavlja demarkacijske trupe pogranične trupe. tj. očistiti od štetnih isparavanja demegorija (grč. poduzeti korake demaskirati (fr. poluutvrđenje demikoton (fr. odreći. zataškavati demibastion (fr. fr. razvesti. démeubler) ukloniti (ili: uklanjati. uronjavanje demetropolizacija (lat. obilježiti granicu. skraćuje demiparalela (fr. polurov demiraža (fr. polureljefna tvorevina demirug (grč. demos zemlja. razoružavanje. diminitivus) koji smanjuje. govor pred narodom. ergon djelo) 1. umanjena riječ.) ludilo koje dolazi s godinama kao posljedica starosti démens (lat. graničari demarkacijski kordon granični lanac demarkirati (njem. démenti) opovrgavanje. démurrage) zakasnina. dementia praecox čit. démasquer) skinuti obrazinu (ili: masku). iznositi. demembrare) raskomadati. rastaviti na dijelove demencija (lat. pom.

demos narod) pripadnik stranke kršćanskih demokrata (Democrazia cristiana) u poslijeratnoj Italiji. od perz. viši Činovnik u nekim starogrčkim polisima demisezonski (fr.. đe-mokratia) vladavina naroda. ostavka demisionar (fr. klonulost.— predstavnička — demokracija) demokrat (grč. u "polusezoni". krateo moćan sam. n. zahvaliti se na službi ili zvanju. staromodan Demodok (grč. znanost o narodu i državi na osnovi statistike. polu-okret (nalijevo ili nadesno) demiurg (grč. démobiliser) voj. vlast. demo.ni-ti nešto pristupačnim sredst^im« i shvaćanjima širokih narodnih sI-S — va. demolicija . demoliranje demolicijski sistem fort. starješine po starosti i dostojanstvu. démissionnaire) primatelj ustupljenih dobara. krateo vladam) uvesti ili sprovoditi mjere koje oslobađaju sve ljude i daju ravnopravnost bez obzira na imovinsko stanje. demos. narodna vlast. najvišu vlast. demo-geron) mn. službenik u ostavci demisionirati (lat. bilo u obliku neposredne demokracije kad o državnim poslovima odlučuje skupština cijelog naroda (kao u staroj Ateni).(grč. demos narod. demijohn. znanost o stanovništvu demokracija (grč.. imanja. démolir) rušenje. tvorac svijeta. jahanje u polukrugu demižon (engl. fr. kad ih neprijatelj zauzme. uc. razoružavanje vojske. démobilisation) voj. e. zakonodavnu i izvršnu.) mit.. vraćanje vojske u mirnodopsko stanje demobilizirati (fr. mogu odmah razoriti minama demoliranje (fr. za razliku od najvišeg Boga. u običnom govoru: slobodoljubivost demokratizirati (grč. po naučavanju o trima vlastima. upropaštavanje. demitour) polukrug. demos. podrijetlo iU'. svesti vojsku u mirnodopsko stanje démodé (fr. senatori u današnjoj Grčkoj demografija (grč. demi polu-. grafia) opisivanje naroda.prefiks sa značenjem: odnos prema narodu.prefiks sa značenjem: o'lnc? prema narodu. 3.rukotvorac. ovako Platon naziva Boga kao tvorca svega.) izvan mode. širokih pogleda demokratizam (grč. prijelazan demisija (lat. demi-john. dimittere. demolitio) v. položaj i školovanost). fi-los prijatelj. bolestan strah od većih skupova ljudi demogeronti (grč. opletena boca od nekoliko litara demo. vladam) pristaša i zastupnik demokratskog uređenja države i odnosa u zajednici uopće. čovjek slobodoljubivih. razoružati. tj. démissionner) dati ostavku. Da-maghani grad u kojem je bila razvijena staklarska industrija) pletenka. utemeljitelj atomi stike demokršćanin (grč. demo. 4. demissio) utućenost. demo.. demivolte) jah. vrši cijeli narod (bez obzira na imovinu. znanost Demokrit starogrčki filozof iz Abdere (460—370. demiurgos) fil. i izjednačavali ga sa židovskim Bogom demivolt (fr. otpustiti demitur (fr. ocat itd. pr. položaj. krateo vh'dam) naziv za politiku "vladavine prijatelja naroda" demofobija (grč. doksa mišljenje. bilo preko izabranih predstavnika {reprezentativna. državno uređenje u kojem. slijepi pjevač na dvoru kralja Alkinoja (pred Odise-jem pjeva o Trojanskom ratu) demodoksologija (grč. dame-jeanne) opletena staklena boca za vino. narodni demobilizacij a 265 demonetizirati demobilizacija (fr. kratos vladavina. npr. pripadnik stranke koja u svom programu naglašava kršćansku notu demolicija (lat. gnostičari su tako nazivali tvorca materijalnog svijeta. različitih veličina (do 60 1) demižon (engl. demos narod) predmetak u složenicama sa značenjem: narod. demos. logos govor) proučavanje javnog mnijenja na temelju anketnog ispitivanja demofilokracija (grč. sustav utvrđivanja po kojem se objekti. demokracija. demos. krateo vladam) v. pripadnik staroatenskog trećeg staleža.). fobe-omai bojim se) med. krateo vladam. uništavanje. saison godišnje doba) prikladan za nošenje u proljeće i jesen. fr.

vjerovanje u sablasti demonomantija (grč. izrazito. objaš-njavač demonstrirati (lat. baterija koja frontalnom paljbom uništava neprijateljske topove demoralizacija (fr. lišiti morala. démonétiser) bank. demontirna baterija voj. pokazna zamjenica. voj. lišiti vojsku hrabrosti i vjere u pobjedu. upropastiti nekoga.prefiks sa značenjem: odnos prema narodu. prikazivač. demonstrativno (lat. demos) narod. onesposobljavanje za uporabu. u demokratskoj Ateni: općina. demoliran demologija (grč. prid. natio narod. povlačenje novca iz optjecaja. sotonski. demonstratio) dokaz. demoliri. pokvarenost morala (ili: naravi). daimon) natprirodno biće. prividan. živo. voj. tumačiti. v. demulcentia) mn. očigledno. demo. svog raspoloženja. démolir) rušiti. onaj. izlagač. sko-peo gledam) proučavanje javnog mišljenja. očigledno prikazivanje. izlagač. daimon. démonétiser. duh. anketiranje širokih slojeva pučanstva. de. ili da mu se odvrati pozornost od neke druge operacije demonstrant (lat. ovaj. logia) znanost o narodu i njegovom duhovnom životu demon (grč. demonstrare) pokazivati. narodni. demonstrans) tumač. dokazivanje. uništiti. rasplitanje. učiniti neupotrebljivim (ili: nesposobnim) za obranu. daimonios) vražji. naklonjen narodu demulcencije (lat. osobito zao duh. ludilo = vjerovanje da je u nekoga ušao vrag i da je zbog toga poludio. npr. demotikos) koji pripada narodu. fr. upropastiti. latreia obožavanje) poštovanje duhova. onaj koji javno iskazuje svoje mišljenje ili raspoloženje demonstrativ (lat. odnarođivanje . bilo da bi se sasvim izbacio iz optjecaja. daimon. uvjerljiva i silna rječitost demotičan (grč. daimon. demonstrare) javno. onaj koji tumači. musca muha) organizirano uništavanje muha kemijskim sredstavima denacifikacija 267 denivelacija denacifikacija (fr. daimon. de uklanjanje. démontage) rastavljanje na sastavne dijelove. porušiti. lišiti nekoga osjećaja vlastite vrijednosti. otvoreno. zla sudbina demonetizacija (fr. demontirati demontirati (fr. sredstva (ili: lijekovi) za umirivanje bolova demuskacija (lat. narediti da se sjaše. slobodno. manteia proricanje) vračanje pomoću demona koji se nalazi u onome koji vraća demonomelankolija (grč. obožavanje vraga i klanjanje (ili: služenje) vragu demonologija (grč. oštetiti neku spravu.) dokazivač. usp. demonstracija demonstrator (lat. med. demoralizirati demoralizirati (fr. gubljenje hrabrosti. demodoksologija Demosten (grč. demonima demonomagija (grč. fr. mania pomama. oboriti s konja. usp. odsjek jedne file demoskopija (grč. taj i dr. de. dénationalisa-tion) odnarodenje. Demosthenes) najslavniji starogrčki govornik u Ateni (384—322). jednoj vrsti novca ukidemonizam 266 demuskacija nuti vrijednost i time je povuci iz optjecaja demonizam (grč. akcija. melancholia) ludilo čovjeka koji vjeruje da su u njega ušli zli duhovi demonski (grč. lat. razvratnost.demolirati (lat. otuda: demostenska rječitost izvanredna. utjerati joj strah demos (grč. mageia) gatanje (ili: vračanje) pomoću duhova demonomanija (grč. most itd. lat. daimon) vjerovanje u duhove i natprirodna bića uopće demonolatrija (grč. demonstrativum) gram. démoraliser) učiniti razvratnim. daimon. pokazivati raspoloženje demontaža (fr. dokazivati. facere raditi) nastojanje i poduzimanje mjera pobjedničkih savezničkih sila po svršetku Drugog svjetskog rata da u Njemačkoj uklone sve tragove Hitlerove anti demokratske i nehumane nacionalsocijalističke vladavine denacionaliziranje (fr. pojedinca ili mase. tobožnji napad kako bi se izazvao neprijatelj da otkrije svoju snagu. démoralisation) kvarenje. sotona. osobito eksperimentiranje u prirodnim znanostima. malodušnost. javno iskazivanje. natprirodan demonstracija (lat. demos. bilo da bi se prekovao demonetizirati (lat.i moneta novac) bank. izlagati. démonter) rastaviti stroj na njegove sastavne dijelove. v. pokvariti. voj. moneta. pokazivač. logia) naučavanje o duhovima. daimon.

grafia) opisivanje drveta. dentitio) med.) bakreni novac različite vrijednosti u bivšim pokrajinama sjeverne i srednje Italije.) prav. denegare) odlučno poricati. usp. namirnicama (npr. mjera za svilu i zlato denatalitet (lat. dendron. uskraćivati denga (ar. logia) poznavanje drveća. dénationaliser) oduzeti narodni karakter. pridjeva i brojeva). dens zub. znanost o drveću (uzgoju i praktičnoj uporabi) dendrometar (grč. t) dentalni (lat. prid. prirasta te starosti pojedinih stabala i čitavih šuma. smanjivanje broja stanovništva denaturalizacija (fr. udio nekog trgovca u nekom brodu ili njegovom teretu. denegatio) odlučno poricanje (pred sudom). dendron. denegatio audientiae čit. dens zub. denominare) nazvati. metron) vještina mjerenja drveća. denotare) naznačiti. prijava. denominativum) gram. agra plijen) zubobolja dentali (lat.) i. uskraćivanje. lithos kamen) mn. u vezi s tim. gubljenje građanskog ili zavičajnog prava denaturirati (fr. arpazo zgrabim.) med. natalis koji se tiče rađanja) opadanje broja rađanja (u nekom narodu. dentalis) zubni dentarpag (lat. javlja se povremeno u toplim krajevima (samo ljeti) kao iznenadan napadaj groznice denikotinizirati (lat.(grč. de uklanjanje. riječ izvedena od nomina (imenica. tj. dendron. dendron drvo) u obliku drveta. postati pripadnik građanskog staleža denominacija (lat. dendron. onaj koji proučava drveće. lik) v. uskraćivanje saslušanja. eidos oblik. vrlo zarazna bolest. giz-delinstvo. na-sus nos) gubljenje nosnog izgovora kod nekih samoglasnika (npr.denacionalizirati (lat. natio narod. neizvršavanje bračne dužnosti denegirati (lat. denegatio debiti coniugalis Čit. odbijati. dendron. fr. metron) instrument za mjerenje visine i jačine drveća. obilježavanje. izopačiti. nicanje zuba kod djece dentifricij (lat. de uklanjanje i nobilis plemenit) izgubiti svojstva plemića. njegov uzgoj i praktičnu primjenu dendrologija (grč. dati podatke dentagra (lat. odnaroditi denar(ius) (lat. lišiti nekoga bitnih osobina naroda kome taj pripada. otkazati denotacija (lat. dendron. sličan drvetu. obilježiti. veslati od veslo. dentifritium) sredstvo (ili: prašak) za Čišćenje zuba . denegacio debiti konjugalis (lat. zamjenica. denomi-nativan denominirati (lat. instrument za vađenje zuba denticija (lat. trg. dénivellation) spuštanje razine (nivoa). dendron. denominatio) imenovanje. davanje podataka denotirati (lat. znanost koja određuje količinu drvne mase. dentritičan dendroliti (grč. Nicot) oduzeti duhanu nikotin i time ga učiniti manje štetnim za zdravlje denivelacija (fr. objavljivanje denominativ (lat. dénoncer) obavijestiti. vertikalno pomicanje denobilitirati se 268 departman denobilitirati se (lat. pent postalo je u hrvatskom jeziku pet) dendizam (engl. dendrogra-fički dendroidan (grč. kao drvo dendro. npr. odroditi. okamenjene biljke i okamenjeno drveće dendrolog (grč. de-. dendrometar denegacija (lat. sta-rosl. imenovati denonsirati (fr. dandy) kicoštvo. grč. uzrokovanje ne-ravnosti. špiritu) dodavati različite tvari koje ga Čine neprikladnim za uživanje denazalizacija (lat. dendron drvo) prvi dio slo-ženice sa značenjem: drvo. pomodarstvo dendritičan (grč. oni kod kojih vrh jezika pri izgovaranju dodiruje zube u gornjoj čeljusti (d. tj. prid. promijeniti prirodu neke stvari. logos) poznavatelj drveća.) stari rimski srebrni novac koji je najprije sadržavao 10. min. fr. dentales) gram. dénaturer) izmijeniti svoju prirodu. denegacio audijencije (lat. kasnije 16 asa ili 4 sestercija denaro (tal. državi itd. zubni glasovi. odbijanje. grč. denotatio) označavanje. dénaturalisation) otpuštanje iz podaništva. ščepam) med. veza s drvetom dendrografija (grč.) prav. kao i za određivanje njegovog volumena dendrometrija (grč. de-.

pogrešno ili loše postavljen. koji se događa ili čini kad mu nije vrijeme deplasirati (fr. departitio) podjela departman (fr. optužba denuncijant (lat. pren. ministarstva vanjskih poslova svojim predstavnicima u inozemstvu. densus gust) zgušćiva-nje. deontos dužnost.u pangere pričvrstiti) hitno poslati ili otpremiti. ukloniti sa svog mjesta. denuntiare) dostaviti sudu. povući nalog depersonalizacija (lat. npr. koji nije na svom mjestu. potkazivanje. volumen dijela broda pod vodom. obično se šalje najhitnijim putem po posebnim kuririma depeširati (fr. zubni kirurg dentura (lat. u farmaceutskoj tehnici: Što potpunije izdvajati jednu biljnu sup-stancu pomoću češćeg dolijevanja sredstva za otapanje (etera). per-tinencije depenirati (lat. deon dužnost. skidanje dlaka depilatorij (lat. persona osoba) med. pom. tužitelj denuncijat (lat. loše) postavljanje. denuntians) dostavljač. de. dens) zubni tehničar. pauper siromah) osiromašiti. depilatorium) med. otkloniti uzetost. lišiti kose. brzojav. metron) fiz. izliječiti od paralize departicija (lat. densus gust) gustoća. bežični brzojav.) zubi. potkazivač. bolest pri kojoj čovjek izgubi svijest o vlastitoj osobnosti (ličnost) ili o svojoj okolini (npr. brzo dostaviti. 2. službeno pismo. tj. side) deplantacija (lat. denticuli zubići) mn. sredstvo za skidanje kose i dlaka depilirati (lat. prav. glavna masa od koje se sastoji zub dentiskalpij (lat. dis. rasaditi deplasiran (fr. drveća) deplantirati (lat. deon. v. denuncijant denudacija (lat. département) podjela određenih poslova između djelatnika jednog kolegija. djelokrug. déplacement) premještanje. npr. déplacé) neumjesan. zubalo. dipen-nare) trg. deplantatio) presađivanje. logia znanost) teol. razgolićenje. brzojavi ti depilacija (lat. fil. geol. đe. denuntiatio) dostavljanje vlasti nekog kažnjivog djela. uništavanje ušiju i gnjida depedikulirati (lat. smijeniti nekoga s njegovog položaja. kad tvrdi daje već davno umro). vrsta areometra denzitet (lat. gubljenje osobnih karakteristika. denudare) otkriti. račune u trgovačkoj bilježnici precrtati i time ih poništiti. de. znanost o dužnostima (izraz potekao od engleskog filozofa Benthama). uopćavanje depeša (fr. zbijenost Deo gratias čit. depilatio) opadanje kose. oguliti. soba. zubna kost. uništavati uši i gnjide dependencije (lat. deplan-tare) presaditi. stanje u kojem se nalaze zubi denucijator (lat. lat. zguliti denuncijacija (lat. smjenjivanje. zajedničko djelovanje erozije i raspadanja zbog kojeg dolazi do snižavanja tla denudirati (lat. dépistage) metodičko otkrivanje bolesti među stanovništvom (npr. naopako (ili: pogrešno. grč. penna pero. logia znanost) 1. zgusnuće denzimetar (lat. dépêche) vijest dostavljena najhitnijim putem. volumen istisnine . pediculus uš) kir. paralvein klonuti) med. tal. rasađivanje (bilja. naprava za mjerenje specifične težine i gustoće tekućine. zbijen. pediculus uš) kir. smatra da je potreba našeg uma pretpostaviti postojanje Boga kao osnove moralnog svijeta deparalizirati (lat.dentikuli (lat. denuntiator) v. optužiti denzacija (lat. deontološki dokaz o postojanju Boga. dependere) mn. potkazati. planta biljka. de uklanjanje. de. odvajanje kostiju od mesa. denuntiatus) optuženi denuncirati (lat. grč. dens. ono što nekome pripada. lišiti nekoga imovine depistaža (fr. potiskivanje. depilare) skinuti kosu (ili: dlake). naučavanje o liječničkoj etici. osirotiti depedikulacija (lat. dépêcher. dens zub. zubni liječnik. densus gust. ukrasi na svodovima i stupovima u obliku zuba dentin (lat. nazvan još i moralnim dokazom. ogoliti. o etičkom ponašanju liječnika u svim odnosima i oblicima liječničke djelatnosti deontološki (grč.) Bogu hvala (svršetak katoličke mise) deontologija (grč. promijeniti mjesto. pri čemu nezasićena ili manje zasićena otopina potiskuje potpuno zasićenu otopinu deplasman (fr. loš položaj. okrug. odjeljak (stana) depauperacija 269 depolarizator depauperacija (lat. déplacer) premjestiti. scalpere grepsti) sprava za čišćenje zuba dentist (lat. Deo gracijas (lat. dentis zub) zool. ar-hit. denudatio) otkrivanje.

de. deportatus) prognan. žaljenje deplorirati (lat. ostaviti u banci potpis radi uspoređivanja depopulacija (lat. sažaljevanje. in deposito čit. deponere odložiti. spremište. smjestiti) odlagalište smetište deponiranje (lat. fr. u sefovima. vojska koja služi za dopunu ostalih jedinica. sklonište: voj. uništavanje polarizacije galvanskom elementu depolarizator fiz. de uklanjanje. grč.) dati ili primiti na čuvanje. u pohrani. nanos depozitna banka zavod koji prima novac uz manji interes da bi ga davao drugima uz veći i na toj razlici zarađivao depozitna mjenica mjenica koja se izdaje na novac uzet i uložen u posao depozitni novac novac koji se polaže sudu radi čuvanja. dakle. depozi-cija deponirati (lat. mjesto u sudu gdje se čuvaju stvari i novac. deposedirani npr. polos) fiz. in depozitu (lat. ulaganje. = arhiv . deponent depozitorij (lat. kad banka prima na čuvanje. depositorium) odjel za Čuvanje. osobito: ostavljanje stvari i vrijednosnih papira u banci na Čuvanje. prav. lišiti nekoga posjedovanja neke stvari ili zemlje. deponens (lat. vojsci itd. vojni materijal koji služi za dopunu. ad depozitum (lat. talog.deplecija (lat. mjesto gdje se čuvaju topovi i ostali ratni materijal. depolitisatio) oduzimanje političkih prava nekom staležu ili skupini ljudi. opljačkati) raseljavati. činovništvo. Engleza u Tasmaniju. depopulatio) raseljavanje. baciti u bijedu deposedirati (lat. poslati u zatočeništvo. onaj koji daje nešto na čuvanje. izgnati. iskaz pred sudom depozit (lat. kemijska tvar (sup-stanca) koja sprječava slabljenje galvanskih elemenata zbog polarizacije dpolarizirati 270 deprefìksacij a depolarizirati (lat. deplorare) oplakivati. deportiran (lat. npr. dépôt) skladište. prilagodba običnom načinu izražavanja. vrijednosne papire i dr. depositor) v. glatkoću depolitizacija (lat. deploratio) oplakivanje. polus.) i to posebno naplaćuje od deponenta depoetizacija (lat. izgnan. en depot čit. otjerati s mjesta. položiti. depopulari opustošiti. poeta pjesnik) oduzimanje poetičnosti nekom pjesničkom djelu. protjeran. raseliti (stanovništvo) đeport (tal.) na čuvanju. žaliti depo (fr. deponens) ulagač. prognati. ono što je ostavljeno na Čuvanje. upućivanje po kazni u neku koloniju. npr. popularis narodni) otuđiti nekoga od naroda. poslati po kazni u koloniju.) gram. de. činovništvu. vojsku itd. potisnuti s položaja depozicija (lat. svako-dnevnost. depositum) povjereno dobro. uložiti. primiti ad depositum čit. uobičajenost depolarizacija (lat. glagol koji ima pasivan oblik a aktivno značenje. depositio) ostavljanje stvari na čuvanje. pred sudom iskazati. neki stalež ili skupinu ljudi lišiti političkih prava. Francuza u Novu Kaledoniju itd. de. službenike. depolir) oduzeti sjajnost. službenicima. protjerati. polus. deport) u trgovini burzovnim papirima: razlika između sadašnjega i kasnijeg nižeg tečaja vrijednosnih papira (razlika između sadašnjega i kasnijeg višeg tečaja zove se report) deportacija (lat. fr. depolitizirati {lat.. smanjivanje stanovništva depopularizirati (lat. depossidere. Rusa u Sibir. zalog. de. protjerivanje. koji prividno napušta svoje prvotno značenje. deponere) odložiti. grč. svjedok pred sudom deponij (lat. deponere) v. dati na čuvanje. déposséder) prav. deplere isprazniti. otjerati. ispražnjavanje deploracija (lat. npr.) na čuvanje depo-posao bank. bank. deportare) prognati. an depo (fr. razne vrijedne stvari (dragocjenosti. politisare baviti se javnim poslovima) ukloniti iz politike. polos stožer) fiz. déposter) voj. de-pletio) pražnjenje. sažaljevati. deponentni glagol deponent (lat. deportatio) progonstvo. ulog. galvanski element lišiti polarizacije depolirati (fr. prisilno upućivanje u logore. ostava. novac uzet uz interes radi proširivanja posla depozitor (lat. vladar koji je zbačen s prijestolja depostirati (fr. dati. lišiti nekoga narodne naklonjenosti depopulirati (lat. poslan u zatočeništvo ih po kazni u koloniju deportirati (lat.

oneraspoložiti. depurgativan depurgirati (lat. slab puls koji znači oslabljelost. deraciné otuđenik. dépurer) čistiti. trijebiti. izabrati. pokvariti.depravacija (lat. po značenju i obliku. osobito koji pomaže čišćenje krvi depuratoran (lat. trijebljenje depurgativan (lat. opadanje cijena. geol. poremećaj. de uklanjanje. operacija oka pri kojoj se živac potiskuje naniže. ulegnuće. tj. padanje cijena. uznemiriti. privare lišiti) lišenje. odbor određen za pripremanje svega što je potrebno za rješavanje nekoga važnijeg pitanja deputat (lat. područje najnižeg tlaka zraka depresorij (lat. padanje žive u barometru zbog slabog tlaka zraka. meteor. fiz. trg. iseljenik deracionirati (lat. poreme-ćenost. ratio pamet. razum) staviti u slobodnu prodaju. oduzimanje predmetka (prefiksa) od glagola s predmetkom deprekacija 271 deranžman da bi se dobio. depressio) psih. zauzimanje za nekoga. posredovanje depresija (lat. rat štakor) ubijanje (ili: uništavanje) štakora i miševa . dere vrat. pročistiti. npr. svečano izopćenje. tlačiti. otrijebiti depurirati (fr. osobito lijekovi koji čiste krv depurativan (fr. med. aden žlijezda) med. utvrđeni prihod koji netko. uznemiravanje u poslu. poremetiti. istrgnuti iz zavičaja. sredstva za čišćenje.) otuđenik. nov jednostavan glagol deprekacija (lat. smetati kome. utučenost. instrument za svlačenje. naznačiti. drva. nizak tlak zraka. pored plaće. poremetiti svoje imovinsko stanje. dčpreverbation) lingv. pasti u dug. topovsku cijev usmjeriti niže. živci koji šire krvne žile i time smanjuju krvni tlak depreverbacija (fr. pokvarenost. deprefiksacija deprimirati (lat.) i melankolijom. npr. depurgativus) koji čisti (ili: pročišćava) crijeva depurgatoran {lat. anatema. kapilarno pritiskivanje žive u kapilarnim cijevima. proklinjanje. astr. potiskivanje moždane opne depresorni živci zool. poglavito osjetljivosti. nešto. ukinuti racioniranje deradenitis (grč. otimanje. upala vratnih žlijezda deranžirati (fr. osobito u zajednici s određenim afektima (briga itd. utuci. zadržavati (koga). klonulost psihičke energije. izopačenost. dépuratif) koji čisti. iskvarenost. deprimiran puls pritisnut. uputiti deraciné čit. 2. remetiti. iseliti deratizacija (fr. lišavanje. nered derasinirati 272 dermatografîj a derasinirati (fr. deprimere. knjigu. prima godišnje u stvarima. žito i dr. depressio) voj. zastupnik. pogoršanje deprefiksacija (fr. depuratio) čišćenje krvi depurancije (lat. de préfixe predme-tak) lingv. depurgatorius) v. depurativan depurgacija (lat. spuštanje. kutna udaljenost zvijezde ispod horizonta depresirati (lat. potiŠtenost. zastupnici koji u ime neke veće organizacije imaju ovlaštenje za obavljanje nekog posla. očistiti krv deputacija (lat. očistiti. déranger) uznemira-vati. iseljenik) lišiti osobina neke sredine. izaslanici. ugnjetavati. med. deprimirana kapilarnost fiz. oduzimati snagu. područje koje leži niže od morske površine. depuratorius) v. deputare) odrediti. depressorium) med. deputatum) 1. oduzimanje depuracija (lat. pročišćavanje. depurgare) čistiti. zadužiti se deranžman (fr. pobrkati. deprecatio) molba za koga ili za što. izvaditi iz preše depresivno područje meteor. dérangement) smetanje. v. depravatio) moralno kvarenje. razvratnost. s priznanjem Božjeg suda. tj. depurgatio) čišćenje. u naturi. depurantia) mn. kao jedan dio svojih primanja deputirati (lat. de. izaslanik. derasine (fr. niže stanje žive u uskim cijevima nego u širim žilama koje opkoljavaju cijevi deprivacija (lat. deprimere) obeshrabriti. slabiti. iskorijeniti. rastužiti. deputatio) izaslanstvo.

pa i najmanja promjena na koži. izvedena riječ. derivare izvoditi. prema tome. dermatonoza dermatopatologija (grč. spojevi koji su nastali iz drugih spojeva zamjenom određenih elemenata derivativan (lat. bolest kod koje čovjek osjeća da se izmijenila njegova okolina ili cijeli svijet derelikcija (lat. koji odvodi na drugu stranu derivirati (lat. grč. đerma) kožni. prelazak od jedne funkcije prema nekoj izvedenoj funkciji. đerma. bolest kože koju uzrokuju parazitske gljivice dermatonoza (grč. derivare izvoditi. logia) znanost o kožnim bolestima . znanost o kožnim bolestima dermatom (grč. dermatalgija dermatoglif (grč. derivata) mn. đerma. voditi podrijetlo od. proizlaziti. koji služi za porugu đerma. dlanova i tabana (primjenjuju u iste svrhe kao i daktiloskopski otisci) dermatografîj a (grč. đerma. na poznatom trkalištu u Epsomu. Derbyju). riječ koja je nastala od neke druge riječi. lat. glyfo du-bem) urez na koži. de-rivantia) mn. đerma koža. dermatodinija dermatičan (grč. derelicta) mn. mat. derelictio) prav. oleum ulje) farm. šport. izvesti. đerma. metron mjera) zrak. đerma. utrka punokrvnih trogodišnjih konja u Engleskoj. 2. pathos bol. skopeo gledam) sprava u obliku posebnog zrcala pomoću koje se može vidjeti svaka. bolest kože.) prvoklasan konj trkač koji sudjeluje u derbiju derealizacija (lat. napuštene stvari.(grč. mykes gljiva) med. đerma.. izvođenje. đerma. med derivirajuča sredstva. derivatio) gram. dermatopatija dermatopatija (grč. diferencijacija. nosos bolest) med. koji je u vezi s kožom dermaskop (grč. skretanje zrakoplova sa smjera svoje putanje zbog vjetra. đerma. ostavljanje derelikta (lat. đerma. (upotrebljava se u salonima za uljepšavanje) dermatalgija (grč. kožni dermalni (grč. dlačica i dr. dérisoire) smiješan. đerma koža) kožni. npr. đerma. đerma. derivare. npr. stvari bez gospodara derivacija (lat. đerma. v. ubi consistam. logos) onaj koji se bavi proučavanjem kože. logia) znanost o koži.derbi (engl. lyo labavim) pretjerana rastezljivost i mlitavost kože dermatolog (grč. dermatoid (grč. v. deri-vatum) gram. osobito naziv za otiske nožnih prstiju. instrument pomoću kojeg izviđač utvrđuje smjer i snagu vjetra i. voj. popravlja smjer deri zoran (fr. važna športska utakmica derby-crack čit. rivus potok. na stazi od preko 2400 m (naziv po osnivaču lordu E. jedne riječi iz druge. derivare odvoditi. pravilno skretanje duguljastih zrna izazvano njihovim okretanjem i promjena tlaka zraka koju to skretanje izaziva derivancije (lat. derivare izvoditi) dolaziti. g. liječnik za kožne bolesti dermatologija (grč. tj. dermatos) predmetak u složenicama sa značenjem: koža. koji pripada koži. iatreia liječenje) med. oteklina kože dermatomikoza (grč.prefiks sa značenjem: veza s kožom. jugozapadno od Londona. prav. izvedenica. đerma) med. izvoditi derivometar (lat. odyne bol) med. kem. de uklanjanje realizacija) med. izvođenje. napuštanje. pathein patiti) med. koji se tiče kože dermatijatrija (grč. koji je nastao izvođenjem iz nečega. đerma. upala kože dermatodinija (grč. liječenje kožnih bolesti dermatitis (grč. postati od. zrak. bezmirisan bizmutov prašak koji ima antiseptičko djelovanje i koji liječi rane dermatoliza (grč. derby) 1. algos bol) med.. odvoditi. derivare odvoditi. eidos oblik) kožasta masa koja se upotrebljava za povezivanje i ukoričenje knjiga dermatol (grč. đerma. ona koja odvode sokove derivat (lat. bol kože. đerma. održava se od 1780. stanovati — stanovnik derivati (lat. derbi-krek (engl. žućkast. svaka pora. bora. skretanje s pravog puta. grafo pišem) opisivanje kože dermatoid 273 Des. deri-vativus) izveden. izvod. đerma) med.

desalinizacija (lat. plastike vještina uobličavanja) med. segregare razlučiti. brodski teret. dermatotilus derutirati (fr. okr-njiti. osoba (nastaju trljanjem. descendentia) potomstvo. tvorci ove teorije su stari grčki mislioci Anaksimandar i Empedoklo.) muslimanski monah-prosjak Des. i o uzrocima toga 1 takvog razvoja. odstup (npr. pojave na koži kod nekih. prevlačenjem kakvog predmeta ih pisanjem po koži kakvim tvrdim predmetom). koljeno descendendo čit. caelum terram-que movebo čit. darvinizam) i Haeckl descendirati (lat. osobito u modi. designare obilježiti) namjera. smanjenje. koji ukida. decrescendo descendent (lat. dermatijatrija dermo. plastike vještina uobličavanja) vještina punjenja životinja dermoskopija (grč. Darwin (v. derogatio) krnjenje. lamarkizam). osobito nervoznih. skidati se. de uklanjanje. đerma. podrijetlo. neprijateljski upad u neku zemlju. a kasnije osobito Lamarck (v. od ugovora). đerma. tal. oduzimati. ograničavanje. razbiti derviš (perz. de uklanjanje. okrnjivati. svetogrđe. dessein. izdanak (dijete. đerma. zakinuti. skopeo gledam) med. tome rezanje) med. raditi na Štetu. udarcem. matematičar i fizičar iz 17.(grč.dermatoplastika (grč. ubi konzistam. iskrcavanje vojske na neprijateljsko tlo. naučavanje 0 postanku. ukinuti. dešendendo (tal. dermatologija dermoplastika (grč. kožni žulj dermatoza (grč. cilj.) descendentna teorija biol. npr. đerma dermografizam (grč. smanjiti. grafo pišem) med. ono što je najnovije u modi. grč u vratu derotilus med. ostavljaju trajan i jasan trag dermologija v. zoon životinja) mn. spuštanje. praunuk itd. veselje dernier cri čit. zakona derogativan (lat. tylos žulj) med. đerma. povrijediti. bolest kože dermatozoe (grč. đerma. đerma. v. ukidanje neke naredbe. descente) silaženje. lat. težnja da između različitih rasa dođe do normalnih ljudskih odnosa desen (fr. opozvati.) posljednji krik. zakinuće. dessin) trg. dérouter) skrenuti nekoga s pravoga puta. stavlja izvan snage derogirati (lat. glaz. Dekart fr. spuštati se. neki zakon derospazam (grč. descendere) silaziti. osnova neke kompozicije . sai sol) uklanjanje soli kemijskim putem desant (fr. obesvećenje. voj. opozivajući. tumačenje o prirodnom razvoju životinjskih i biljnih vrsta tijekom povijesti Zemlje. u jahanju: zaobići zapreku koju je trebalo preskočiti derogacija (lat. nacrt. oduzimanje. opozivanje. zavesti. Des. o činjenicama koje na taj razvoj ukazuju i koje ga dokazuju. st. šara. ukidajući. pobrkati nečije namjere. pokaži mi uporište) i okrenut ću nebo i zemlju (lati-nizirana poznata Arhimedova rečenica) desakralizacij a (lat. uzorak. derogare) krnjiti. đerma. dernije kri (fr. dérober zakinuti) šport. osujetiti. stavljanje izvan snage. disegno. rastaviti) uklanjanje rasne segregacije. sići. vrsta. dio plastične kirurgije koji se bavi umjetnim obnavljanjem i popravljanjem bolesnih dijelova kože dermatotilus (grč. (fr. silazak. plan. tj. derogativus) koji šteti. zakidati. filozof. zbuniti. descendencija (lat. ubi consistam. descendens) potomak. okrnjivanje. dere vrat. nametnici koji žive na koži. đerma) med.) Daj desakralizacij a 274 desiderativan gdje da stanem (tj. voditi podrijetlo. staviti izvan snage. unuk. celum teramkve movebo (lat. v. potjecati desegregacija (lat. posljednja novost derobirati (fr. de uklanjanje sa-cer — svet) oskvrnuće svetinje. razrezivanje kože dernek (tur. svadba. smesti.) glaz. Činiti krivo. đerma) v. vojska dovedena vodenim ili zračnim putem na neprijateljsko tlo Descartes čit. način ispitivanja kože i njezinih bolesti promatranjem pomoću posebnog povećavajućeg aparata dermotomija (grč. kožni paraziti dermijatrija med. v. zakidanje. spasmos grč) med.) skup. koji opoziva.

desistere) odustati (ili: odustajati) od čega. čega nema. designare) označiti. uvreda. desquamatio) Iju-štenje.) gram. određujući. postupak kojim se otklanja ili smanjuje preosjetljivost nekih organizama na određene tvari. dessert) završno jelo kod objeda ili večere (sir. a još nije uveden u dužnost designirati (lat. desideratum) nešto što je poželjno. imenovanje designacijska presuda prav. koji označava. med. skicirati desistirati (lat. baciti u očajanje. siccus. prkos. žudnja. potreba. des-criptif) opisan. ostrugati ljuske. smanjivanje osjetljivosti emulzija ploča i filmova pomoću posebnih boja (desenzibili-zatora) otopljenih u vodi desenzibilizator (lat. med. opis deskriptiva (lat. desolare) opustošen. neutješnost desolidarizirati se (lat. nestale stvari. naznačiti. descriptio) opisivanje. potrebu. stvari koje su potrebne. opustošiti. fr. nedostajanje. dakle. dispetto) 1. kraj. desinence) gram. desquamare) oljuštiti. desideratio) nedostatak. stvari kojih nema. osobito ženu deservit (lat. označenje. nacrtano. razoriti. desensibilisatio otklanjanje osjetljivosti) 1. određivanje. glagoli koji izriču neku želju ih potrebu desideria pia 275 despot desideria pia čit.). završetak riječi desinirati (fr. tal. presuda koja određuje kojim će se redom isplaćivati vjerovnici kod nekog stečaja designativan (lat. ocrtavan deskvamacija (lat. dessine) crtano. nepravda. onaj koji određuje nagrade na javnim natjecanjima i utakmicama designatus (lat. potreba. uerba desi-derativa (lat. de. puste želje desiderij (lat. lju-štenje kože nakon kožnih bolesti deskvamirati (lat. disegnare) crtati. fot. dezertor mali-ciozus (lat. koji prikazuje. honorar desideracija (lat. neutješan desolirati (lat. gubljenje ljuske. zahtjev desiderirati (lat. suh. žu-djeti. gubiti ljusku desolacija (lat. odrediti (nekoga). molba. voće. desolare) pustošiti. teško ožalostiti . inat desert (fr. desiderativus) koji izražava želju. nacrtna geometrija deskriptivan (lat.desen-stroj stroj ža izradu tkanina po uzorku. razarenje. prikazan. 2. desensibilisator onaj koji otklanja osjetljivost) v.) mn. describere opisivati) mat. razoren. obilježavajući. 2. za popunjavanje zbirki desiderativan (lat.) onaj koji je određen za neki položaj. dessiner. ocrtava. koji opisuje. designator) redar onaj koji pokazuje mjesta (u kazalištu itd.) prav. određuje designator (lat. poslastice) desertna vina vina koja se piju nakon objeda (obično slatka i jaka vina) desertni tanjur tanjur za voće i poslastice desertor malitiosus čit. designitivus) označavajući. koje su poželjne. describere. pod desenzibilizacij a desept (tal. npr. desinere završiti se. duboka tuga. desolatio) pustošenje. dobronamjerne želje (koje se obično ne ispunjavaju). crtao.) mn. želja desiderat (lat. nešto što nedostaje. prestati s čime deskripcija (lat. nacrtao desinencija (lat. uništen: očajan. fr. stroj za deseniranje stroj koji se upotrebljava u proizvodnji tkanina i koji uzorak tkanine koji se treba izraditi najprije izbocka na tvrdom papiru (kartonu) desenzibilizacija (lat. okaniti se nečega. čeznuti (za čim) designacija (lat. skromne.). desiderium) želja. desiccatio) sušenje. isušivanje desine (fr. pouzdan) odustati od prijašnjega mišljenja koje je bilo istovjetno s mišljenjem okoline desoliran (lat. uništiti. desiderija pija (lat. obilježava. praznina koju bi trebalo popuniti desiderata (lat. onaj koji zlonamjerno napusti neku zajednicu. prikazivanje. ocrtavanje. solidus stalan. designatio) označavanje. imenovati (nekoga za nešto) desikacija (lat. nedostatak. očajanje. čežnja. rušenje. desidere) željeti. supstance (kod ko-privnjače i dr. deservitum) braniteljeva (ili: zastupnikova) plaća.

rušilaštvo destruktivan (lat. tiranin. desnom rukom destrojer (engl. prevratnik desudacija (lat. rušilački destruktibilitet (lat. lose obiteljske situacije i si. tekući proizvod destilacije destilator (fr. isparavanje tekućine i ponovno zgušnjavanje u tekućinu. vraćanje duga ili neke obveze i priznanica o tome. gubiti svaku nadu despocija (grč. voj. skupna paljba. destructio) rušenje. de-stilla kap) ispariti. neograničeni gospodar. neku tekućinu. klonuti duhom. onaj kojemu zapovjednik lađe treba predati robu. postupati nasilnički. poboljšava. kapati.desonorizacija (lat. opredijeliti. ponašati se kao tiranin ili nasilnik. desperatio) očajanje. suha destilacija zagrijavanje organskih tijela (drveta. popravljen destilirati (lat. istovariva-nje broda. kola destra (tal. primatelj. despectio) v. destructibilitas) razornost. omalovažavati. istodobno ispaljivanje. namijeniti. adresat. prekapavati. osjećaj bezizlaznosti. destructor) rušitelj. razrješnica. despekt despekt (lat. razaranje. destinati) određenje. décharge) pom. sti-mulare nagoniti) bezvoljnost. neograničeno. a potom rashlađivanjem paru ponovno pretvoriti u tekućinu. klonuo duhom. desudatio) znojenje. plotun. namjena. očajnik. bezglavost. gubljenje volje za rad ili želje za isticanjem (npr. nasilnički. despotes) vladati neograničeno i samovoljno. desperare) očajavati. pasti u očajanje. odredište destinator (lat. décharmer) lišiti draži (ili: čari. preznojavanje desugestija (lat. de uklanjanje. nosač svoda. destinataire) trg. arhit. destructibilis) razoran. zbog slabe plaće. podanici stoje pravno prema despotu u istom odnosu kao bilo koji predmet posjeda. izdvaja destiliran (lat. destinare) odrediti. neograničeni vladar.) u zatvorenim posudama radi dobivanja tekućina i plinova destilacijski aparat naprava za destilaciju destilat (lat. destillare. krajnje ogorčen desperatist (lat. destroyer uništavač. despectus) preziranje. despotizam se razlikuje od apsolutizma nepostojanjem neke uređene uprave despotizirati (grč. destruere) razornost destruktor (lat. destillare) dobiven destilacijom. opredjeljenje. desuggestio) oslobođenje od sugestije i njezine moći dešarmirati (fr. destructivus) razoran. prevrat destruktibilan (lat. krajnje ogorčen čovjek desperirati (lat. bez nade. kostiju i dr. despotes) neograničena vladavina. destillatio) kem. isparavanje. vršiti nasilje despotski (grč. destra desnica) colla destra čit. fr. tiranski destilacija (lat. despotizam 276 deše samodržac. isparavanjem prekapati. prezirati desperacija (lat. sonare zvučati) izgovaranje zvučnih suglasnika bezvučno (npr. desperado očajnik) razbojnik. samovoljan gospodar despotizam (grč. samovolja. razoritelj) razarač (vrsta ratnog broda) destrukcija (lat. destillatus) kem.) glaz. pročišćen. prezirati.) pretvoriti u paru. despectare) potcje-njivati. de uklanjanje. revolucionar koji je stavio sebe izvan zakona desperatan (lat. država neograničenog i samovoljnog vladara despot (grč. ljepote) dešarž (fr. konsignator destinirati (lat. tiranstvo. destillateur) onaj koji pročišćava. destinatarius. proces prikazan pod destilirati. poruga despektirati (lat. despotes) samovoljno. ishlapiti. uništavajući. razoritelj. uništitelj. sudor znoj. prijezir. uništenje. prosvijećeni despotizam despotizam koji se javlja u državnim tvorevinama naroda na nižem kulturnom stupnju. zup umjesto zub) despekcija (lat. despicere. despotes gospodar) prvobitno: gospodar roba ili sluge. destra (tal. desperatus) očajan. zagrijavanjem u zatvorenim posudama (retortama i dr. krajnje ogorčenje desperado (šp. kem. grdnja. pročistiti destimulacija (lat. podupirač . uništavanje. nezainteresiranost. krajnji cilj.) destinacija (lat. desperare) čovjek bez nade. iskrcavanje. despotes) neograničena i samovoljna vladavina. rušilački destruktivnost (lat.

prav.. sitničar. odredba. iscrpan u izlaganju (ili: pričanju. činitelj koji određuje smjer i cilj . tobožnji vlasnik detercija (lat. lišavanje slobode putem zatvora ili pritvora detentor (lat. opredjeljivanje. pren. protumačiti. taksaci-ja detalj (fr. determinabili-tas) presudnost. an detaj (fr. dodijeliti. détachement) voj. podmiriti. brisati) sredstvo za čišćenje (sapun. manjak (ili: gubitak) u težini koji neka roba pretrpi zbog odvajanja prašine. onaj koji je suviše opširan u izlaganju (ili: pričanju. riješiti znakove. tj. pridodan. déchiffrement) odgonetanje. dešifrirati se pokazati se.T. opredjeljenje. détailler) opširno (ili: potanko) izlaganje. kvarenje. nezakonito zadržavanje. engl. spremnost. trg. poboljšanje u odnosima između dviju država. dekalirati dešifrant (fr. osobito državni dug. nekog tajnog pisma. dešifrant 277 determinabilan što se u toj robi nalazi. pridodati detašman (fr. opisivati).' ti se prepoznati det (fr. zapi ašiti determinabilan (lat. oti-rati. uređaj koji otkriva bojne otrove u atmosferi. odluka. potankost. dati razrješnicu. ispaliti (iz puške ih topa) deše (fr. tumačenje nekog tajnog pisma. prašak) detergirati (lat. određenje.) trg. odlučnost.opuštenost detaširan (fr. izlaganje). deterritio) zastrašivanje. détail) pojedinost. determinatio) određivanje. prodavati na malo (ili: na sitno.) leteći dug. détacher) odvojen od cjeline. presudan činitelj. détailler) opširan. da. detegere otkriti. uređaj za otkrivanje mina detencija (lat. v. odlučan t ■ . na komad) detaljist (fr. razriješiti. dodijeljen detaširati (fr. deterior gori) pogoršavanje. determinabilis) presudan. otcijepiti. opisivanju) detant (fr.) državni. odvojiti odred vojske ili flote i poslati ga na izvršenje zadatka. det flotant (fr. determinare odrediti) fil. r determinabilitet 278 detronirati determinabilitet (lat. opširno pričanje (ili: opisivanje. detentio) zadržavanje. bez veze s ostalim dijelovima. dokučiti smisao. déchiffreur) onaj koji rješava tajno pismo. sitnica. detector) u radiotelegrafiji i telefoniji: uređaj za pretvaranje zvukova viso-kofrekventnih valova koji dolaze u radio-prijamnik u niskofrekventne ti-traje koji se čuju u telefon. prodaja na malo. uništavanje. do sitnica pričati (ili: izlagati. javni dug detaksacija (lat. odvraćanje od zla prijetnjom kazne deterdžent (engl. opširno. Čitanje šifri dešifrirati (fr. očistiti deterioracija (lat. dette publique čit. dette flottante čit. sinteza općih pojmova u posebne determinanta (lat. čistiti. opisivanju) detaljiranje (fr. odužiti. tajni policajac. nabrajanje do sitnica.. određenost. détailler) komadati. détacher) pojedine dijelove odvojiti od cjeline i odaslati. određenost determinacija fiat.) prav. en detail čit. izravnati. déchiffrer) odgonetnuti. sužavanje opsega pojma proširivanjem njegovog sadržaja čime se dolazi od općenitijih do manje općih pojmova. odlučnost. dug ih obvezu. pijeska i dr.dešaržirati (fr. iznošenje na vidjelo detektiv (lat. koji Čita šifre dešifriranje (fr. odred vojske (manji od divizije) odvojen od cjeline i upućen radi izvršenja nekog posebnog zadatka detekcija (lat. detaxatio) v. određenje. det piblik (fr. deterrere) zastrašiti. detergere oti-rati. detegere otkriti. usitnjavati. décharger) istovariti. istjecanja itd. voj. log. otcijepljen. voj. šifru . nezakoniti posjednik. na sitno. privatni detektiv detektiv koji po narudžbi i za nagradu potajno motri kretanje pojedinih osoba detektiv-aparat vrlo mah fotografski aparat kojim se može sasvim neprimjetno snimati detektor (lat. dette) dug. od lat. détente) popuštanje zateg-nutosti u odnosima. pričanje (ili: opisivanje) do sitnica detaljirati (fr. detectio) otkrivanje. potanko. posjedovanje tuđe stvari na temelju ugovora. npr. détailleur) trgovac na malo. déchet) trg. detergere) obrisati. obustava. na komad detaljiran (fr. detective) službenik koji otkriva zločine i njihove počinitelje. zbog isušivanja. upropašten] e deterirati (lat. engl.

fr. (lat. détoner) puknuti. jus detrak-cionis (lat. popuštanje (ili: prestajanje) oticanja detumescirati (lat. de-. tresak. rana nastala trljanjem. ispadanje iz tona. v. tresnuti. detractio) odbijanje. odlučiti. fr. thronos) lišiti prijestolja. detrusorium) med. oduzimanje. odbijati. rušenja detronirati (lat. splašnjavati. grmljavina. prema čemu ni ljudska volja ne može biti slobodna. determinatus) određen. detractor) klevetnik detransponirati (lat. krvi otvaranjem vene. lat. detonatio) glaz. detransponirati detranspozicija (lat. de-transponere) tisk. detersio) čišćenje deterziv (lat. a detto (tal. ponovno rasporediti detransportacija (lat. opredjeljivati. thronos. klevetanje. deterziv detoksinizacija (lat. distonirati. prilaže se prijepis rasprave Deualion mit. organizma i dr. splaŠnjavanje. detur kopija (lat. sredstvo za Čišćenje deterzorij (lat. v. kirurška sprava za potiskivanje tijela koja se zadrže u ždrijelu detto (tal. trg. uskratiti. pristaša determinizma. detranspozicija detransportirati (lat. detur copia sc. 6 kg brašna. detersorium) med. usp. determinare) ograničiti. spasio se od općeg potopa zajedno sa ženom Pirom . protocolli) prav. poredani po određenom pravilu. skup brojeva koji. ukloniti. detreminare odrediti) fil. spomenuto. determinare odrediti) mat. naprijed imenovano. istrošen kamen. nego određena i uvjetovana tim uzrocima i motivima. šljunak. de-transpositio) tisk. grč. lako zapaljiv eksploziv kao sredstvo za paljenje teže zapaljivih eksploziva detonirati 1. prestati oticati. supr. detergere Čistiti) med. détoner) glaz. med. detronizirati detronizacija 279 devalvacija detronizacija (lat. détrôner) v. proizvod raspadanja. determinativ determinato (tal. utvrditi determinist (lat. odrednica. materije. pogrešno pjevati. indeterminizam deterzija (lat. prasnuti. opredijeljen. detonare. detonacija (lat. (fr. thronos prijestolje) lišavanje prijestolja. ogova-ranje.) neka se dade detur copia Čit. detransportare) tisk. naučavanje o određenosti ljudskog djelovanja i htijenja i njihovoj uvjetovanosti vanjskim i unutarnjim uzrocima i motivima (pobudama). detritio) trljanje. de. ograničen determinirati (lat. popustiti (oteklina) detur (lat. v. od-redbeni.) oblutak. gram.) pravo odlaska (ih: udaljavanja) detraktor (lat. 9 kg detto.) glaz. u višečlanom pojmu onaj dio kojim se označuje osnova značenja (npr.) upaljač. odrediti. determinativus) presudan. detransportatio) tisk. detumescere) med. pucanj. oduzeti.^ws detractionis čit. npr. 2. toxikon otrov) uklanjanje otrovnih sastojaka iz neke tvari. grč. detrahere) odbiti. jedan od helenskih praotaca. oštro naglašeno determiniran (lat. uzeti suviše visok ili suviše dubok ton. pogrešno pjevanje. svrgavanje (ili: zbacivanje) s prijestolja detronizirati (lat. oduzimati. grč. češanjem détritus (lat. toga istog. eksplodirati detrahirati (lat. detumescere) med. smanjivanje. određivati. eksplozija detonator (lat.) istoga dana detumescencija (lat. supr. svrgnuti s prijestolja detruzorij (lat. odlučno. dictum) rečeno. Most slobode za razliku od Mosta mladosti) determinativan (lat. izmiješane strane ponovno dovesti u red. determinativus) gram. koji određuje. tj. to isto. determinare) fil. in-determinist determinizam (lat. opredijeliti. detto. prasak. služe za rješavanje jednadžbi determinativ (lat. grč. ispravljanje izmiješanih strana detricija (lat. starogrčki kralj u Tesa-liji. de. npr. oklevetati detrakcija (lat.determinante fiat. de.

koji nastaje kao posljedica neke prijašnje bolesti deuteropatija (grč. jednog odreda vojske. deuteros drugi. okolnosti. devehere. deuteroskop deuteroza (grč. bogovi deus ex machina čit. opljačkati devalutacija (tal.) napuštanje službeno utvrđenog tečaja neke državne novčana jedinice da bi se nakon određenog vremena odredio novi tečaj devalvacija (lat. devirginare) oduzimanje (ili: lišavanje) djevičanstva (ili: nevinosti). devergere) nagnuti se. gamos brak) ženidba (ili: udaja) po drugi put. kad obje strane imaju "Četrdeset" (forty) deuce čit. smanjiti (ili: smanjivati) vrijednost novcu devanagari (sanskr. 3. deuteros. revalvacija devalvirati (lat. deuce dvojka) šport. tj. bolest koja nastaje kao posljedica neke druge bolesti deuteroskop (grč. usp. oksid drugog stupnja deuteroni (grč. theos sanskr. nomos zakon) peta knjiga Mojsijeva. déversoir) odvod. npr. deviare) skrenuti (ili: skretati) s pravog puta. deuterij a Deuteronomij (grč. devexus) nagnut naprijed. iznenadna pomoć. supr. sanskrtsko pismo. orobiti. lišiti djevičanstva (ili: nevinosti). grč. deus eks mahina (lat. devirginare) raz-djevičiti. znak D deutero. podnositi) med. arhit. vrijeme. drugi brak deuterokanonske knjige kanonske knjige Svetog pisma drugog ranga koje su tek kasnije primljene u kanon deuteroksid (grč. izljev.) mn. obrat. razaranje. pren. deuteros drugi po redu) kem. deuteros) predmetak u složenicama sa značenjem: drugi po redu. dewas) bog. tegoban život. deviatio) skretanje nekog tijela od svoje putanje ili pravca. opustošenje. nevolja. iznenadno posredovanje nekog boga (u teškoj situaciji) čiji je lik pomoću posebne naprave (stroja) bio spuštan na pozornicu. muka. deviateur) zrak. deuteros. tj. tj. tj. smanjivanje nominalne vrijednosti nekog devalvirati 280 devolvirati novca. pogonsko sidro kod zračnih lađa devijirati (lat. deuteros. skretanje (ili: otklon) magnetne igle (kod kompasa) na brodu zbog njegovih željeznih masa devijator (fr. pretvaranje pare u tekućinu devastacija (lat. doba. naginjati se deverika (mađ. skrenuti. dus (engl. vidovnjak deuteroskopija (grč. deuteros. jad. jedne armije. dévaliser) krasti. stanje kad su za pobjedu potrebna još dva uzastopna boda deus (lat. Ponovljeni zakon (dio Biblije) deuteronomija (grč. naginjanje devergirati (lat. vrsta šarana. développement) razvijanje. opustošenost deveksan (lat. skretati. teškoće. deuteros) ponavljanje devalizirati (fr. jezgra teškoga vodika.) u antičkoj tragediji: "bog iz stroja".) "božansko pismo". u tenisu: jednak broj bodova. kos. teški vodik. opustošivanje. deuteros. deuteros. uništavanje. dewa. devastatio) pustošenje. devalere) bank. sposobnost da se vidi i ono što nije tu (vrsta som-nambulizma). verbum glagol) gram. dever) zool. patnja. npr. tenisu). idući deuterogamija (grč. kad obje strane imaju jednak broj bodova. izjednačeno stanje u nekim športskim igrama (npr. udaljiti se devirginacija (lat. deus.) dvojka u kartama i u kocki. skopeo gledam) vidovit čovjek. devestire) lišavanje čina ili feudalnog prihoda devijacija (lat. neočekivano posredovanje deuterij (grč. skopeo gledam) drugi vid. tj. defloriranje devirginirati (lat. dii (lat. fiz. devalvatio) bank. pathos bol) med. devir krug. devaporatio) fiz. deuteros drugi po redu) kem. deflorirati . 2. de.deuce Čit. sanskrt devaporacija (lat. djus (engl. strm developman (fr. koji je izveden od glagola devergencija (lat. izlaganje (ili: prikazivanje) građevine u planu sa svim njezinim dijelovima dever (tur. fiz. događaji puni nevolje deverbativan (lat. ploška deversoar (fr. nomia) drugo zakonodavstvo (u odnosu prema nekom prijašnjem) deuteropatičan (grč. oxys) kem.(grč. devergentia) nagnu-tost. vrijeme) 1. pathein patiti. deuteros. otvor kroz koji otječe suvišna voda devestitura (lat. ukrasti. potpuno povlačenje nekog novca. neočekivana sila koja se iznenadno pojavljuje i rješava poteškoću.

dés-.ne-. désaffection) nenaklonjenost. devomirati 281 dezertan prenijeti nešto na koga drugog. devotus) Bogu posvećen ili odan. davits) pom. raz-. prijetvorna pobožnost. licemjeran. dés-. skrušenost. dés. smirenost. termos-boca (naziv po škotskom kemičaru i fizičaru Jame-su Dewaru 1842—1923) dez. veliko štovanje. strana mjenica. de. pokoran. razdruživanje. ponizan devotizam (lat. željezne dizalice za izvlačenje sidra. povratiti. tj. désappropriation) otuđivanje vlasništva. devocija Dewarova posuda čit. raspakivanje dezaneksija (fr. skrušen. vitrum. proždiranje devotan (lat. ponizan. puzavost. vul-kansko djelovanje bilo vrlo snažno. termosica. lat. iskorjenjivanje. désengager) raskinuti angažman. pokvariti skladnost dezaktivirati (fr. brisati vojnika s popisa. dezinsekcija. devonski period devonski period geol. šp. aggregare pridružiti) raspad. Djuerova .devitalizacija (lat.. désemballage) trg. devovere) v. désappointer) lišiti nekoga koristi koja se temeljila na nečemu utvrđenom i sigurnom. devolvere svaliti) neku pravnu stvar iznijeti pred viši forum. des-) predmetak u složenicama koji označava neko uništavanje. sprječavanje (npr. facere) pretvoriti staklo putem jakog zagrijavanja u neprozirnu. devitalizacija zuba med. gubljenje ljubavi dezagregacija (fr. otpustiti dezapoantirati (fr. odreći se aneksije dezangažirati (fr. ako umre jedan bračni partner. devomere) med.. dés.. žderanje. onesposobiti dezambalaža (fr. danas: pobožnost. zavaditi. nemilost. jus devolu-tionis) pravo prenošenja nasljedstva po kojem. prevariti u sigurnom očekivanju ili nadi. a organski svijet raznovrsniji i obilniji nego prije. cjelokupno imanje pripada djeci. lat. zbuniti. osobito: oduzeti nekome zasluženu nagradu. vevovere. a drugi partner ima pravo samo doživotnog uživanja toga imanja devolutivno sredstvo pravno sredstvo kojim se jedna sporna stvar s nižega suda iznosi pred viši sud devolvirati (lat. ac-tivus djelatan) učiniti nešto neaktivnim. v. dezodo-racija) dezafekcija (fr. razočarati dezaproprijacija (fr. devotio) kod starih Rimljana: žrtvovanje života podzemnim bogovima u znak pokajanja. smanjivanje stalnog kadra . razdoblje u razvoju Zemljine kore u kojem je transgressa mora trajala veoma dugo. poniznost (devotizam) devolucija (lat. ona koja glasi na stranu valutu i koja se treba isplatiti u inozemstvu devocija (lat. licemjerje.(fr. odricanje (ili: napuštanje) vlasništva dezarmiranje (fr. désarmer) razoruža-vanje. razjedinjavanje dezakordirati (fr. geslo. pun poštovanja. umrtvljivanje. devolutio svaljivanje) prav. pokretne brodske dizalice na kojima vise čamci za spašavanje deviza (lat. lat. raspuštanje vojske. annexio) ukidanje (ili: obustavljanje) aneksije (izraz koji su stvorili Francuzi pri ponovnom zauzimanju Alsace-Lorraine 1919. načelo. potpuna odanost. tj.. annectere) ukinuti (ili: prekinuti) aneksiju.) dezanektirati (fr. désaccorder) izazvati neslogu. raz-. osloboditi obveze. facere činiti) pretvaranje stakla zagrijavanjem u neku vrstu porculana (Reaumurov porculan) devits (engl. prijezirno: prijetvorno pobožan. smiren. formacija koja se oblikovala između silurske i karbonske devoracija (lat.ne-. porculanu sličnu tvar (Reaumurov porculan) devitrifikacija (lat. de. kratka izreka na grbu. izbaciti devon (po engleskoj grofoviji Devonshire) geol. lat. plaću. devoratio) gutanje. smesti. de. ostavljanje u nasljedstvo nekog naslijeđenog prava ili imanja devolucijsko pravo (lat. trg. umrtvljivanje i vađenje zubne srži (pomoću lokalne anestezije) devitrificirati (lat. vitrum staklo. devisa) lozinka. vita život) lišavanje života. unijeti razdor. rasulo. glaz. pobožan. osobito: ostaviti u nasljedstvo devomirati (lat. otklanjanje. povraćati. zastavi itd.

lat. kad novac traži robu. okaniti se. smanjivanje količine novca u optjecaju radi sprječavanja povećanja cijena (što se događa kad je na tržištu više novca nego robe. stana i dr. znanost o bolestima žila i spletova dezmotomija (grč. informatio objašnjenje) zlonamjerno pogrešno i lažno obavještavanje dezinsekcija (fr. lat. dés-. prostodušan dezinjolni barut (fr. inficere zaraziti) sprava za čišćenje od zaraznih klica i tvari. pobjeći iz vojske deziderabilan (lat. dés-. ne priznavati. désassortir) razdvojiti. zakidati. desmos žila. pathein patiti) med. refla-cija dezinformacija (fr. odjeću. désequiper) raspremiti brod dezen = desen dezercija (lat. sindezmologija dezmopatija (grč. hig. stan. deserter) napustiti vojsku. zrak. napuštanje vojske. napraviti nered. dezintegracija atoma fiz. désavouer) poricati. tj. položiti oružje dezasortirati (fr.) od zaraznih ispara-vanja i tvari. dés-. tj. odoratio mirisanje) oduzimanje neugodnog mirisa nečemu. okrnjiti dezavuiranje (fr. inflacija. varati) razočaranje. lat. inflatio nadimanje) bank. grafo) zool. desertus) nenastanjen. poreći. razbijanje atoma. vojni bjegunac. rastaviti ono što treba biti zajedno. déserteur) bjegunac iz vojske. dés. desertio) voj. nesebičan. desmos veza.dezarmirati (fr. nepristran. hig. razdružiti. dés-. a ne roba novac). dezinflacija (fr. logia) med. desiderare željeti) poželjan deziluzija (fr. dés. opisivanje žila i spletova dezmologija (grč. odricati. bijeg iz vojske. razdvajanje.ne-. lat. lat. raspustiti vojsku. odreći. logia) znanost o žilama. désavantager) oštetiti. infestation pustošenje) popravak kvarova. smanjiti stalni kadar. raz-. dés-. désarmer) razoružati. osobito se upotrebljava za punjenje torpeda dezistirati (lat. ne priznati svoju vezu s nekom osobom ili radnjom dezekipirati (fr. sprava za vrcanje meda (vrcaljka) itd. odeur miris) učiniti da nešto izgubi miris. v. lat. desmos žila. tome rezanje) med. inficere zaraziti) čišćenje zraka (ili: tijela. desistere) odustati. dés-. rezanje žila i spletova dezodorizacija (fr. pust dezerter 282 dezolantan dezerter (fr. dés-. narušavanje neke cjeline. pathos patnja.. dés-. npr. dezorganizacija dezintegrator (fr. desmos žila. insectum kukac) uništavanje (ili: tamanjenje) škodljivih insekata (osobito po kućama i stanovima) dezintegracija (fr. désintéressé) ne-koristoljubiv. propuštanje da se učini neki pravni čin. obnoviti) sprava za usitnjavanje raznih nežiličastih tvari. prav. inficere zaraziti) osloboditi (ih: očistiti) od zaraznih klica i tvari. zbrku dezavantažirati (fr. usp. dezinteresiran (fr. npr. iskren. desmos žila. dés-. uništenje iluzije dezinfekcija (fr. poricanje. illudere igrati se. dezinficirati (fr. integrare uspostaviti. odjeće. prestati dezmalgija (grč. obnova) uništavanje veze. nepriznavanje dezavuirati (fr. osoba koje taj posao vrši dezinfestacija (fr. integratio uspostava. désignolles) voj. bol u žilama zglobova dezmitis (grč. raz-. odeur miris. bol. uklanjanje posljedica od elementarnih nepogoda i si. osporavati nešto. propuštanje zakonskog roka za podnošenje priziva višem sudu (desertio appellationis) dezertan (lat. lat. bol žila i spletova dezmopatologija (grč. lat. žila. uništavanje zaraznih klica. de-zodorizirati dezodorizirati (fr. desmos žila) med. prebjeg dezertirati (fr. ugušivati neugodne i štetne mirise koji se razvijaju zbog kemijskih i bioloških procesa . lat. zakinuti. dés-. ruke itd. njihovim vezama itd. algo s bol) med. desmos žila. lat. okuživanje dezinfektor (fr. upala zglobnih žila dezmografija (grč. deglacija.ne-. nenaseljen. mješavina sumporne i pikrinske kiseline. désavouer) odricanje.

di-. désoler) opustošen. diktum de omni et nulo (lat. skrenuti s pravog puta. med. raskinuti. samo radi izgleda. zdepast i nezgrapan čovjek dežurati (fr. izvlačenje (ili: izdvajanje) kisika dezoksidirati (fr. osnovno pravilo zaključivanja: što vrijedi za sve. di-. kefale glava) dvoglav diceras (grč.(grč. vršiti službu (osobito se odnosi na časnike. nego se dijeli broj glasova svake kandidatske liste prvo s 1. dicis kauza (lat. obstruere začepiti. poslovica. nesnosan. du jour) biti u službi. sredstva protiv zatvorenosti. rastrojstvo. zbunjen.za dis dvaput. nakaza rođena s dvije glave dicefalan (grč. što ne vrijedi za neke i pojedine. dibbug prodrijeti) prema židovskoj tradiciji: oznaka za dušu nekoga grješnika koju progoni zao duh te nalazi sklonište u tijelu nekoga živog Čovjeka dicefal (grč. duumvirat diba (tur. zbunjivanje. koji ima dva gospodara diarhija (grč. u ljudskom tijelu. upravljanje dvojice gospodara. dés-. di-kefalos) med. polu-gospodar diarhičan (grč. dvo-. među. navesti na pogrešan put. itd. preko. désorienter) omesti u snalaženju u prostoru. dicis gratia dicis gratia čit. za.) izreka. za ljubav forme. u. pa sa 3. u nekoj prilici. osloboditi od kisika. grč. dicis gracija (lat. liječnike itd. pro-. u nekom mjestu. désorientation) nedostatak (ili: gubljenje) sposobnosti snalaženja i opredjeljivanja u prostoru. koji obavlja službu. iza. desetina dežmek (tur. désorganisation) poremećaj ih uništavanje žive. u određenim prilikama. dés-. oxys oštar. stihovna stopa od dvaju kratkih slogova: U U dibuk (hebr. jadan. neutješan. di-.) log. di. désorganiser) ras-trojiti. dešmek) onizak. raz-. skretanje s pravog puta. = reducirati dezolantan (fr. tvorac ovog sustava je Belgijanac D'Hondt di. na okrajcima ljuštura ima dva izdanka zavijena poput roga dicis causa čit. dvostruko) grč. brokat dibrah (grč. izgubljenost dezorijentiran (fr. du jour) koji je na službi. dezsma od lat. dovesti u nered. dia) grčki prijedlog (po hrvatskom pravopisu dija-) znači: kroz. decima deseta) deseti dio priroda koji je kmet davao feudalnom gospodaru. npr. lat. rastrojavanje. u rastrojstvu dezopstruktivi (fr. npr. unijeti rasulo dezorijentacija (fr. skrenut s pravoga puta. archo vladam) vlada dvojice. diktum (lat. dicis causa dictum 284 dielektrik dictum čit. grč.dezoksidacija (fr. te se tako dobiveni rezultati sređuju. dés-.) dežurni (fr. javlja se i kao di-. keras rog) školjkaš iz razdoblja gornje jure. loše probave dezorganizacija (fr.. naveden na pogrešan put. magnetiziranja dezorgranizirati (fr. v. di-. oslobođenje od kisika. izgubljen. dvaput. organske veze među sastavnim dijelovima.(grč. diba) teška svilena tkanina protkana zlatom. vrlo bijedan. dvostruko dia. dioptrija diarh (grč. predmetak u složenicama sa značenjem: dva-. mjesto iz nekog djela dictum de omni et nullo Čit. oxys) kem. archo vladam) sa dva vladara.) v. rastrojavati. bez orijentacije dezorijentirati (fr. rasulo. di-brachys) metr. na. dežurati D'Hondtov sistem čit.) radi forme. zbuniti dežma (mađ. smeten. ljut) kem. dosadan dezolatan 283 dicis gratia dezolatan (fr. toliko da se kaže. u nekom mjestu. ne vrijedi ni za sve . Dontov izborni sustav kod razmjernog predstavništva po kojem se ne dijeli ukupan broj glasača svake liste s ukupnim brojem izaslanika. a za izborne količnike uzima onoliko najvećih rezultata koliko se treba izabrati izaslanika. vrlo žalostan. omesti u nekoj prilici. obstructum) mn. poluvladar. zatim sa 2. archo vladam) član vlade dvojice. nered: potpun preobražaj i poremećaj osjetillnih organa kod nekog čovjeka zbog tzv. vrijedi i za neke i pojedine. dyo dva. dvovlašće. suvladar. désorienter) koji se ne može snaći i opredijeliti u nekoj prilici ili u prostoru. désolant) vrlo tužan. v.

stari kršćanski spis. voda dielektrin 285 diferencijalni račun dielektrin (grč. s četiri prašnika (dva duža) u jednom her-mafroditnom cvijetu didodekaedar (grč. di-. apodiktičan didaskalije (grč. tj. kako je rečeno. XIV. didaskalia) mn. ogovaranje. dvomoćan. elektron) fiz. g. utemeljiteljica i kraljica Kartage. zrak. onaj koji umije dobro predavati didaktika (grč. poliedar koji ima dvaput po dvanaest površina. zool. didvmos dvostruk) kem. naprijed spomenuti Didahe (grč. hermafroditni cvijet (kod kojega su.) prav. tj. staklo. oklevetati . rok. poliedar koji ima dvaput po deset. edra) koji ima dvaput po deset (20) površina didelfis (grč. klasa u Linneovom biljnom sustavu. pogrdan difamija (lat. autorove bilješke (upute) uz dramski tekst didekaedar (grč. di-. površina didekaedarski (grč. didvmos) blizanac didinamičan (grč. didaktikos) poučan. iznijet na loš glas difamirati (lat. kazivati. izlaganja. diđasko poučavam) poučan. edra osnova) geom. diffamatus) ozloglašen. bot. dan suđenja. elektron) kem. di-. upala jaja didimos (grč. didaskein učiti. diktus (lat. alkohol. e. diffamare) klevetnički. izdan 1883. klevetanje. di-daktična književnost poučna književnost.dictum factum čit. znanost o uređenju i sprovođenju nastave kao sredstva duhovnog razvoja. difalko (tal. dicere reci. nezasićeni ugljične hidrate sa dvije dvostruke veze između C-atoma dies (lat. di-. di-. didaskein poučavati) stručnjak u poučavanju. parafin. deffamare) ozloglasiti. spalila se kad ju je ostavio Eneja diegeza (grč. opširno izlaganje dielektricitet (grč. smjesa kem. književnost koja se ne bavi samo umjetničkom obradom neke teme. dictus) imenovani. tvar (materija. diffamatio) širenje glasina. didaktikos) umijeće poučavanja.. elektron) koji ne provodi elektricitet. deka deset. znanost o nastavnim metodama didaskaličan (grč. dies dan) prav. diffamatio civilis Čit. dvostruka maternica. dielektrična tijela = dielektrik. di-dynamikos) bot. poučavati. dielektrična polarizacija električna podjela koju trpi jedan izolator zbog influencije. Čvrst sumpor. odbitak od cjelokupnog iznosa difamacija (lat. delfvs maternica) med. termin difalco čit. elektron jantar) fiz. rijetka zemlja.) "izgubio sam dan" — izreka rimskog cara Tita Flavija Vespazijana (41— 81 n. kad se netko hvali i razmeće kako ima na nešto veće pravo nego netko drugi difamator (lat. g. diktum faktum (lat. napisan oko 100. diffamator) klevetnik difamatorski (lat. supstanca) koja nije samo nevodič elektriciteta (izolator). ulje. objasnidbeni. deka. na Istoku. mješavina sumpora i parafina diem perdidi (lat. didvnamis) mn. dodeka dvanaest. elemenata prazeodima i neodima didimitis (grč. di-. spomenuti. tako se i dogodilo dictus Čit. diegesis) ret. di-. pričanje od početka do kraja. već sudjeluje kao sredina (međutvar) u prostiranju električne sile. didvmos sa dva muda) med. di-. porculan. diffamare) klevetanje. objašnjenja. nego iznosi i pouke didaktičar (grč. dvadeset četiri površine Didona mit. edra osnova) geom. dielektrična konstanta izolatora broj koji pokazuje koliko je puta kapacitet jednog istog kondenzatora veći kad su u njemu oblozi razdvojeni tim izolatorom. npr. induktivitet dielektrik (grč. difamacio civilis (lat. dva duža) đidinamija (grč. dielektrični kapacitet v. iz njega vidimo kako se živjelo i mislilo u prvim danima kršćanstva didaktičan (grč. tobolčar didim (grč. od četiri prašnika.) za dan u kojem nije učinio ništa dobro dieni (diolefini) kem. a sudjeluje u prostiranju električne sile.) trg.) rečeno — učinjeno. upute. koji izolira. didache) "Naučavanje dvanaestorice apostola". ogovaranje difamiran (lat. dvadeset. tj. konstanta dielektriciteta = dielek-trična konstanta dielektričan (grč. tj. dvomoćne biljke. nego kad je izolator zrak.

carine koje se za robu iste vrste različito obračunavaju. diffessio) nepriznavanje. spona (veza) između motora — mje-njačke kutije (razvodnika brzine) — i kotača diferencijalna kočnica teh. ne slagati se difesija (lat. npr. differre) fil. kod prijevoza u masama (žita. difficilis) težak. kočnica s dvostrukim djelovanjem diferencijalna psihologija znanost o duši koja se bavi razlikama u duševnim sposobnostima pojedinaca. diffessio jurata) prav. raspadanje. nejednak. deficit. izvanredne prijevozne stavke diferencijalne carine trg. mučan. razgrađuje . razglasiti.) log. osobito originalnosti rukopisa ili potpisa differentia specifica čit. prav. razlikovati se. razglašavati difenil tanki impregnirani papir u koji se umata južno voće (npr. mat. višak. diffissio) kidanje. treći ton koji se čuje kad istodobno zvuče podjednako jako dva tona različite visine i čija je visina jednaka s razlikom broja ti-traja onih dvaju tonova . di-. dificilan čovjek. raščlanjivanje nečega istovrsnog u raznovrsne dijelove. prekinuti parnicu i odložiti je za drugi dan difisija (lat. naranče) diferencija (lat. diffidentia) nepovjerenje. pod definicija difficile (lat. burzovni posao (ili: trgovanje državnim vrijed-nosnicama) pri čemu se vrijednosnice stvarno ne izdaju. cilj im je pomaganje domaće trgovine (smanjivanje carinskih stavki za domaće trgovce).. diferencija specifika (lat. npr. razgrađivanje difluentan (lat. ili manja od druge. dio za koji je neka veličina veća . po nejednakim carinskim stavkama. prav. drva. differre razlikovati se) 1. ozloglasiti. diffuseur) naprava za izvlačenje repinog soka (u proizvodnji šećera) difluencija (lat. netočan iznos. jogunast. differre razlikovati se) v. psihologijom tipova. koga je teško zadovoljiti. dificile est satiram non skribere "teško je ne pisati satiru" (poznata Juvenalova izreka) dificilan (lat. odvajanje. razlika. teh. raznolik diferentizam (lat. pronalaziti diferencijal diferentan (lat. nesuglasica. psihologija individualnih razlika. ili olakšavanje odnosno otežavanje uvoza iz određenih država. razlika u starosti itd. praviti razliku. sumnjičavost. dio više analize koji uči kako se pronalazi vrijednost diferencijala diferencijalni ton 286 difuzija diferencijalni ton fiz. izvanredna (ili: povlaštena) carina diferencijalni carinski sistem trg. difficile est satiram noti scribere Čit. oz-loglašavati. differens) različit. 2. v. prijevozne stavke bivaju razmjerno sve manje što je veća udaljenost.). odlaganje pretresa difizer (fr. nego se samo prima ih nadoknađuje razlika ukoliko im je vrijednost porasla ili pala diferencijalni račun mat. diffluere) razlijevanje. differre razlikovati se) razlikovati. prekidanje. dvolistan difindirati (lat.) teško. beskrajno mala (infinitezimalna) razlika između uzastopnih vrijednosti neprekidno promjenjive veličine. differre) biti različan. manjak. individualnih varijacija duševnog života i njihove uzročne zavisnosti diferencijalna sociologija znanost koja proučava oblikovanje društvenih slojeva iz oblikovanja profesija i podjela rada diferencijalna tarifa sustav u obračunavanju naplate prijevoza na željeznicama po kojem. sudsko nepriznavanje valjanosti ili originalnosti nekog dokumenta difesijska prisega (lat. fvllon list) sa dva lista. sustav po kojem se carinske stavke za uvozne i izvozne proizvode za pojedine zemlje u koje se ti artikli uvoze ili iz kojih izvoze različito reguliraju i obračunavaju diferencijalni posao trg. mat.difamirati (lat. nevjerovanje difilan (grč. diffindere) kidati. stvaranje razlika i različitosti iz istovrsnoga. tj. uporan. nezgodan. tvrdoglav difidencija (lat. diferencijalno plaćanje isplata razlike pale vrijednosti državnih vrijed-nosnica ili akcija diferenciranje (lat. differentia) razlika. determinizam diferirati (lat. neslaganje diferencija (lat. diffluens) koji se razlijeva. ugljena i si. kod motornih vozila. mat. raspada. različnost. psihologijom razlika u spolu. koji pravi teškoće. drukčiji. nepriznavanje prisegom nekog djela. diffamare) iznijeti (ili: iznositi) na loš glas. u sposobnostima. strog. prekinuti. pronalaženje vrijednosti količnika dviju beskrajno malih veličina ili diferencijala diferencirati (lat. mat.

med. difformité) nakaznost. digerirnoj peći) digestiv (lat. rasprostiranje. gyne) bot. glossa jezik) knjiga napisana na dva jezika. kem.) mn. fiz. parom. di-. grč. difthera oderana i uštav-ljena koža) med. fthongos glas) gram. ao. zool. skretanje svjetlosti zbog prolaska kroz uzak procijep. eo.difonij (grč. digestorium) u kemijskim tvornicama. tj. raširiti. peć za zagrijavanje pješčane kupelji. mn. dignitas) dostojanstvo. fone glas) glaz. tj. prav.) Papinov lonac. nagrditi. čitalo se kao "v" (ime dobilo po tome što je imalo oblik dvostrukog "g") digamija (grč. nakazan. diffusio) razlijevanje.) diftongiranje (grč. digitalis) prstni. gamos brak) drugi brak. opširan. difforme) napraviti nakaznim. sredstva za probavu digerirati (lat. dvoglasnik. gyne žena) bot. ružan. di-. pretvaranje jednostavnog glasa u dvoglasnik difundirati (lat. koje se često čuje u njihovu govoru) diginičan (grč. kompozicija za dva glasa diforman (fr. alkaloid koji se nalazi u pustikari digitalis (lat. u proizvodnju šećera) difuziometar (lat. poveća zbirka odlomaka iz spisa starijih rimskih pravnika (Pandekta). širenje. visoko zvanje . probaviti. diffundere) izliti. dvostruko "gama" (gamma). sredstvo koje pomaže probavi. dvožene biljke. slovo u najstarijem grčkom alfabetu. akutna i veoma zarazna bolest koja se odlikuje upalom sluznice dušnika. probavljati. digestio) probavljanje. parna kuhinja digić podrugljiv naziv za Talijana (prema "digo" — kažem. di-. fthongos glas) gram. razvučen. laboratorijima itd. osobito kopač zlata u Australiji digerencije (lat. upotrebljava se za liječenje opeklina digestor (lat. tj. poružniti difonnitet (fr. pretjerana opširnost i razvuČenost u govorenju i difuzijski postupak 287 diheksaedar pisanju. ugled. sredstvo koje pomaže izlučivanje gnoja digestivna mast farm. naslovima i paragrafima. digestibilis) probavljiv digestija (lat. digger) kopač. osobina biljaka koje imaju dva tučka. otvor ili pokraj uskog neprozirnog tijela i nastajanje pojava koje se temelje na interferenciji difterija (grč. potrošiti (novac.) bot. imanje) difuzan (lat. difuzna svjetlost rasuta svjetlost. nesklad difrakcija (lat. češće. io. di-. med. koji se tiče prstiju (noge i ruke) digitalin (lat. međusobno miješanje raznih plinova i tekućina difuzijski postupak način dobivanja soka putem osmoze iz veoma sitnih režnjića repe (uveden 1865. velikodostojnik digitata (lat. digerere) razdjeljivati. digitalis) kem. razliti. ždrijela difteritis med. diffractio) fiz. mast pomiješana s terpentinom. u svim pravcima odbijena (reflektirana) svjetlost difuzija (lat. metron) naprava za mjerenje brzine miješanja raznih vrsta plinova digama tj. digestivus) med. digerentia) mn. diffusus) rasut. druga ženidba. a koju je priredio car Justinijan digestibilan (lat. podijeljena po knjigama. itd. di-. biglota dignitet (lat. dva različita samoglasnika koji su spojeni u jedan slog (npr. autoklav digestorij (lat. nerazmjernost. di-. miješati se difuzijom. tj. razdijeliti. otapanje Čvrstog tijela u nekoj tekućini na umjerenoj temperaturi (u tzv. tvrdu tvar u zagrijanoj tekućini omekšati i otopiti digesta (lat. difforme) nagrdan. sisavci koji imaju slobodne prste na nogama diglota (grč. pomaganje izlučivanja gnoja. dostojanstvenost. digesta) mn. dignitarius) nositelj visokog zvanja. v. biljke sa dva tučka (drugi red većeg broja klasa u Linnéovom biljnom sustavu) digitacija (lat. na žice) digitalan (lat. životinje s prstima. zbirka spisa koja je razdijeljena na pojedine odsjeke.: uređaj za kuhanje koji se zagrijava vrelom vodom ili. difterija diftong (grč. s dvije žene. diffusio. sa dva tučka diginija (grč. lonac za pripremanje hladetine od kostiju. pustikara (biljka iz porodice strupnikovica) digitar (lat. digitus prst) način stavljanja prstiju pri sviranju (npr. neskladan diformirati (fr. probava. di-. druga udaja diger (engl.

u govoru). grč. diabolo) vrsta igre. u. najveća istočna ili zapadna udaljenost unutarnjih planeta (Merkura. osobito: nasljednici Aleksandra Velikog (dijadosi) u raznim dijelovima njegove države dijadoha 289 dijagnozirati dijadoha (grč. digressio) skretanje. magija. di-. ne propuštati. podrijetlom iz Kine. način oplođivanja kod biljaka pri kojem se spolni organi razvijaju jedni za drugima. biti čvrsto priljubljen dija. Leibnizova najjednostavnija podjela brojeva na klase. raz-. zbijen) teh. Mjesečeva mijena (faza) kod koje se vidi samo polovica njegovog osvijetljenog kruga: psih. slična igri jo-jo dijada (grč. ga-mos brak) bot. nasljedstvo. udaljavanje od teme (npr. med. diabolos) vražji. klasa) dijadem (grč. podjela ljudskog bića na dušu i tijelo dihtati (njem. udaljavati se od teme (osobito u govoru) digresija (lat. dicha na dva. diaballo prebacujem. ret. dicha dvostruko. levuloza koja se upotrebljava kod dijabetičara umjesto šećera dijabetometar (grč. dyas dvojstvo) dijadski sustav brojeva. astr. kruna. prevedem. pro. za. dvostruki brak. podjela roda na dvije vrste. čarolija. prelazak ih preobražaj jedne bolesti u neku drugu. šećerna bolest koja je vezana sa znatnim izlučivanjem mokraće koja je. metron) med. usp. diabetes) med. dihogamija 288 dijadoh diheksaedarski. dvanaest. v. nj. diadeo vežem oko. diadechomai preuzimam) naslijeđe. preko.digrama (grč. dvojina) mat. sotona dijablerija (fr. binarni sustav dijadoh (grč. gramma slovo) dvostruk znak za jedan glas. nosili perzijski kraljevi i grčki carevi. tj. npr. adelfos brat) mn. tal. vragolija.i dr. diabasis) prolaz. najčešće gust i tamnozelen dijabaza (grč. diadijabaz (grč. igrokaz u kojem glavnu ulogu imaju vragovi (vrsta misterija) dijabola (grč. šećeraš dijabetin (grč. dyo dva.. diabetes. hex šest. prijelaz. sotonski dijabolizam (grč. tj. dakle. vraćanja. lj. diabolos klevetnik. vražji posao dijabolo (grč. temno režem) podjela na dva dijela. dicha dvostruko. tem-no režem) podijeljen na dvoje. Venere) od Sunca diheksaedar (grč. diabolus) vrag. edra površina) geom. sprava za određivanje količine šećera u mokraći (kod šećerne bolesti) dijabl (fr. diable. lat. gaz dijabetes (grč. na. diabasis) geol. a kod proteroginije ženski spolni organi dihotoman (grč. sustav sa samo dvije znamenke (1 i 0). diadochos nasljednik) nasljednik prijestolja. uza. kao znak vladarskog dostojanstva. mineral iz starijeg paleozojskog doba. dichotomia. ili normalnog sastava (diabetes insipidus). dž digredirati (lat. podjela koja sadrži dva člana. di-. ženski ukras za glavu. bot. s obje strane. kod proterandrije prije sazrijevaju muški. veličina određena proizvodom dvaju vektora dijadeksa (grč. diabole) kleveta. digredì) skretati. dijadeksa . ne u isto vrijeme.(dia) predmetak u složenicama sa značenjem: kroz. diabetes) med. bolesnik koji boluje od šećerne bolesti. diheksagonalna piramida v. račvast dihotomija (grč. dicht gust. u težim oblicima izaziva veliko mršavljenje i malaksalost dijabetičar (grč. prid. diabolos) vražje djelo. dyas dvoje. površina. 2. ili ima u sebi šećera [diabetes mellitus). diabaino prolazim. dijadoha dijadelfija (grč. dia-betes) med. didodekaedar dihogamija (grč. biljke s hermafroditnim cvjetovima čiji su prašnici srasli u dva snopića (u Linneovom sustavu XVII. diablerie) 1. poliedar s dvaput po šest. optuživanje protivnika s naznačivanjem kazne koja ga očekuje dijaboličan (grč. vladarsko dostojanstvo i vlast dijadika (grč. diadechomai preuzimam) med. diadema) plava ili bijela traka oko čela koju su. diabaino prolazim.

različ-nost. diago-nalis) geom. pren. dijafane slike prozirne slike na staklu. okrugao začetak mladice ili cvijeta biljke: zool. uređaj pomoću kojega se pronalazi i utvrđuje sposobnost pojedinih tijela za vođenje elektriciteta dijagonala (grč. dijafano posude stakleno posuđe. nejednakost. ima. nesklad. na posebnom dijafanom. diafragma) med. dio duge kosti između dviju jabučica. diafragma. diaftheiro kvarim. skopeo gledam) med. dijafanoradiranje fotografsko kopiranje bakroreza itd. bolest dijafragme dijafragmitis (grč. diagignoskein prepoznati) med. diafragma) anat. ali u različitom značenju u jednoj rečenici dijaforetičan (grč. metron) fiz. posebno za ukrašavanje prozora. mehaničko kontracepcijsko sredstvo dijafragmalgfja (grč.utvrditi kod bolesnika dijagometar 290 dijalektičan znakove i simptome neke bolesti i na osnovi njih samu bolest. diafonia) prvobitno kod Grka: neslaganje u glasu. grana) umnožavanje na litografskom kamenu crteža prenesenih na gumirani taft . disharmonija. dia-gonalis) u smjeru dijagonale. ponavljanje iste riječi. diakustika dijafonski (grč. dijagnostički znaci bitni znaci ili simptomi neke bolesti dijagnostika (grč. diafaino prosjajim. poprečan dijagraf (grč. diaforesis) znojenje. u neskladu sam. algos bol) med. lat. dia. pregrada. diagnostikos) liječnik koji umije prepoznati i utvrditi bolesti prema njihovim bitnim oznakama ili simptomima dijagnostički (grč. diaforeo raznosim) med. diafyein izniknuti) bot. dia-glyptein) mn. upala dijafragme dijaftoroskop (grč. prepona u sjemenoj čahuri. diagignoskein prepoznati) med. prosvijetlim) proziran. znanost ili umijeće prepoznavanja i utvrđivanja bolesti dijagnoza (grč. izrezan. sredstvo koje pomaže isparavanje kože. dijagnozirati dijagnostičar (grč. v. tj. preznojavanje dijaforeza (grč. diafoneo ne slažem se. odrediti prirodu bolesnoga stanja dijagometar (grč. nesloga. pupanje. diafoneo) koji se ne slaže u glasu. neslaganje. diadidomi dijelim) med. ošit. prozirnom papiru dijafanitet (grč. naprava za osvjetljavanje mjehura pomoću električne svjetlosti dijafilm slike koje obraduju jednu temu te su snimljene uzastopno na filmsku vrpcu kako bi se mogle povezano projicirati dijafiza (grč. isparavanje kože. diagonia. spor. preznojavanje dijaforetik (grč. vidim) prozirna slika dijafanoskop (grč. u novoj glazbi pod dijafonijom se pogrešno razumijeva kompozicija za dva glasa dijafonika (grč. diafoneo) v. diafaino prosjajim. diagonios. opt. prosvijetlim. razdioba (ili: razilaženje) hranjivih tvari kroz tijelo. diagrafein nacrtati) naprava za mehaničko crtanje perspektive prema prirodi dijagrafija (grč. sprava za mjerenje i određivanje prozirnosti atmosferskog zraka dijafanorama (grč. diagnosis) med. koji zvuči nejednako dijafora_ (grč^ diafero) razlika. diagnostike) med. disonanca. pokretni limeni prozorčić (blenda) za otklanjanje rubnih zraka kod velikih dalekozora. bot. preznojavanje dijafragma (grč. ret. metron} fiz. što je utemeljeno na pouzdanim znacima ili simptomima. med. diafaino. orao gledam. diaforeo) koji pomaže isparavanje kože. figure izrezane ili izdubene u ploči dijagnosticirati (grč. prepoznavanje i utvrđivanje kod bolesnika neke bolesti po njezinim bitnim oznakama i pojavama dijagnozirati (grč. izrezbaren dijaglipti (grč. lat. diagnosis) med.dijadoza (grč. di-agein provoditi. diaglyptos izrezan. skopeo promatram) uređaj za ispitivanje zagađenosti zraka dijaglifičan (grč. popuštanje ili prestanak neke bolesti dijafan (grč. oko. di-jagonal vunena tkanina s gustim križićima dijagonalan (grč. diafaino prosjajim. obloženo ili išarano zlatnim list. kos. me-đusloj dijafonija (grč. geol. nejednakost. dužina koja u višekut-niku spaja dva nesusjedna vrha. diafaino. prosvijetlim) prozirnost dijafanometar (grč. pa postak-ljeno. diaglvfein izrezati) izduben. diagignoskein.

dialektikos) koji odgovara znanosti o mišljenju. dialyo rastavljam. diaklao prelamam) fiz. dialektos) filol. filol. gubljenje ili iscrpljivanje snage. razlikujem) koji je utemeljen na prepoznavanju. diaklao prelamam) fiz. dialegomai) uvoditi na scenu više likova koji razgovaraju . znakovi za prepoznavanje bolesti dijakriza (grč. pražnjenje crijeva dijakinema (grč. dia kroz. znanost o prelamanju zvuka dijalaga (grč. dialektos narječje. savez) 1. Platon. koji je u skladu s tom znanošću. diaklvzo ispirem) ispiranje usta. znanost o dijalektima dijalektomanija (grč. odvajanje sluzastih tvari kod osmoze.dijagrafika (grč. med.. dialektike) umijeće razgovara-nja (bilo s drugima ili sa samim sobom). prelamanje zraka dijakliza (grč. diakrino prepoznajem. u preko. literarni umjetnički oblik u antičkoj filozofiji koju su stvorili sofisti. Sokrat i. duboka rana) 1. razmak. poznavatelj dijalekata dijalektologija (grč. i ret. vrsta figure u kojoj se u neku smislovnu cjelinu umeću druge riječi. od grč. dialeimma) prekid. di' allelon. razdvajam. vještina skiciranja dijagram (grč. chronos vrijeme) lingv. dialysis) med. dialegomai razgovaram. diagrafein) vještina izrade skica. crtež (ili. tijekom mišljenja. prid. chvlos sok. diakope rasjeklina. dosjetljiv. voda za ispiranje usta dijakopa (grč. ret. promjena mišljenja. povijest jezika dijakustika (grč. osobito. dosjetljivost. med. onaj koji se vješto služi dijalektikom. prijelomni. smrt. nacrt. ponovno ukidaju dijalektolog (grč. određivanje pomoću pojma koji se treba odrediti. diaklvzo ispirem) med. dialektos. dijalela dijalelus (lat. bolesno stanje (osobito kod groznice) dijantički (grč. dia. dijahoretični organi organi za pražnjenje crijeva dijahoreza (grč. kod gnostičara: dva međusobno isprepletena trokuta u kojima je upisano neko mistično ime Boga i koji su im služili kao hamajlija (Salomonovo slovo) dijahilon (grč. logia) filol. pomirenje. onaj koji ispituje i proučava narječja. koji primjenjuje dijalektičku metodu dijalektika (grč. dijakritički znakovi znakovi na slovima koji označuju njihove posebne glasovne vrijednosti (npr. fil. od grč. dialyo) koji rastavlja. fil. akromatičan dalekozor dijaliza (grč. odvajanje kristaloida od koloida putem osmoze. allelon uzajaman) log. omjera itd. dialeipo ostavljam razmak. dialogos) razgovor dviju ili više osoba. zaključak u krugu dijalema (grč. ret. radi zornog predočivanja određenih odnosa. mania strast) pretjerana uporaba dijalekta (narječja) u književnim djelima dijalelon (lat. prepoznavanje (osobito stupnjeva bolesti) dijakronija (grč. razdvajanje kostiju dijaklastičan (grč. za. š i s). dialegesthai razgovarati. narječje. logos) filol. diakinema) med. vrsta rude (bogate željezom). razlikovanju. 2. prelamanje svjetlosti. koji razdvaja. figura kojom se više razloga svodi na jedan dijalekt (grč. statistike. glaz. fiz. diallage razlika. diakuo) fiz. razlučivanje. kad se umjesto najljepše mi je kaže naj mi je ljepše. razlikovan. disputiranja. dijali-tički dalekozor vrsta dalekozora koji uklanja boje. služi za umekšavanje ili ublaživanje dijahoretičan (grč. 2. diagrafein nacrtati. npr. diachoreo) med. dijereza i asindeton dijalog (grč. koji je nastao putem prelamanja dijaklaza (grč. grafičko (ili: crtežno) predoČi-vanje nekog stanja. razmicanje. svaki lokalni govor koji se razlikuje od službenog i standardnog jezika dijalektičan (grč. domišljatost. dia pomoću. v. plan. vrsta ribe s bodljikavim perajama dijakritican (grč. diakrisis) procjenjivanje. presjek. tj. voda za ispiranje usta dijaklizma (grč. skica) radi objašnjenja nekog Činjeničnog stanja. slika rada ili snage. dijaloški dijalogirati (grč. domišljat dijalektičar 291 dijametar dijalektičar (grč. onaj koji je vješt u raspravljanju. điachorheo imam proljev) med. note od pet linija. koji pomaže urednu stolicu. snalažljivost u govoru. dialektikos) dobar govornik. definicija u krugu. juha) flaster od biljnih sokova. dia-gramma) lik ili geometrijski crtež. koji uništava. stolica. tropos diallelos) log. međuvrijeme. umijeće znanstvenog raspravljanja. dialektos. izmjena tekućina. znanost o kretanju mišljenja kroz proturječnosti koje se.

tahj. izbijem. diaplasma) med. dijanoe-tične vrline vrline (kod Aristotela) u kojima dolazi do izražaja razum (znanje. mn. tj. razboritost. a sam odgovara dijalogizirati (grč. bakar. adams. dia. dianthes) bot. oblog. koji bujno cvjeta (npr. positivus) opt. značenje dijantus (grč. kristaliziran ugljik. izložiti neku misao itd. dia. olovo. tisk. magnes. kod Francuza: zvučna vilica dijapedeza (grč. pretvaranje u određen oblik dijanasologija (grč. dianoia razum) fil. zlato. magnes magnetni kamen) fiz. pril. koji ima dva cvijeta. logia) punjenje životinjskih tijela dijandrija (grč. dia kroz. diapassein posipati između) biljni prašak za posipanje rana dijapazon (grč. figura u kojoj su udruženi pitanje i odgovor: pisac samoga sebe pita i odgovara. uređaj za mjerenje i ispitivanje dijamagnetizma dijamant (fr. dia. opća klonulost. dia. diametros) geom. diapedao probijem. vođen razumom. vrata itd. adamas) min. iambos) metr. najgušći. plegma udarac) med. gone rađanje) fil. slabo znojenje dijaporeza (grč. sredstva koja izazivaju umjereno znojenje dijapnoja (grč. diaporesis zabuna. tj. kroz pet tonova. sumnja) neodlučnost. diamant) vunena tkanina s figurama i križićima dijamantna boja mješavina lanenog ulja i grafita. dijapijema dijaplaza (grč. znanost o podrijetlu i izvoru spoznaje dijanoetičan (grč. npr. npr. zagnojavanje dijapijeza (grč. dijametralno suprotan sasvim. karanfil) dijapasma (grč. dia. pyein) med.) dijamb (grč. namještanje uganutog ili prelomljenog uda. u obliku razgovora dijamagnetizam (grč. skroz. danas: opseg jednog glasa ili instrumenta. morfe oblik) oblikovanje. zagnojavanje. dijamagnetne tvari ili dijamagnetna tijela su: bizmut. dia. kvinta dijapijema (grč. antimon. srebro. cink. klasa u Linneovom sustavu) dijanoegonija (grč. sredstva koja pomažu ispa-ravanje kože. sumnja (osobito kao retorička figura) dijapozitiv (grč. dianassein puniti. diametros) pr. potpuno suprotan dijamorfoza (grč. diaplasis) med. kod Grka: oktava. dia. diamant. fort. mudrost. maslina (II. diapneo ishlapim) med. pyein) med. para-magnetizam dijamagnetometar (grč. najtvrđi. stihovna stopa od četiri sloga: U — U — dijametar (grč. supr. najveća tetiva. sposobnost mišljenja. dialogos) lit. neizvjesnost. probijanje krvi kroz opnu vena. ili drugog pita. dianoia) fil. elipse) i spaja dvije točke oboda kružnice dijametralan (grč. mišljenje. slika na posebnoj staklenoj ploči koja se pomoću projekcijskog uređaja (ski-optikona) prenosi povećana na platno . đia. med. pyein gnojiti. promjer. koji pripada promjeru. krivulje dijametralan 292 dijarizam {npr. posve. krvavo zno-jenje. razum. osobito plućaj čir u prsima dijapijetici (grč. dialegomai) dati nečemu oblik razgovora. razuman. grč. dužina koja prolazi kroz središte kruga. koji pomaže stvaranje gnoja. diandria) dvomužev-nost. dianoia mišljenje. metron) fiz. najsitnija vrsta tiskarskih slova. lat. dvostruki jamb. prelomljene kosti dijaplazma (grč. bot.dijalogizam (grč. služi za premazivanje željeznih predmeta (ograda. neodlučnost. procurenje krvi kroz vene đijapente (grč. za razliku od etičkih vrlina kod kojih se razum pojavljuje kao gospodar želja i strasti dijanoja (grč. pas sav) glaz. sasvim. umjetnost). potpuno.. dia lat. najsjajniji i naj-skupocjeniji dragi kamen koji se može brusiti samo svojim vlastitim prahom. di-. dia. pyesis gnojenje. biljke sa dva prašnika u jednom hermafroditnom cvijetu. diapneo isparavam) mn. itd. rov bez dna (veoma dubok) za sprječavanje upada neprijatelja u zaklon dijamantin (fr. diapedesis) med. blago isparavanje kože. fosfor. za-gnojiti. zagnojenje) v. svojstvo nekih tvari u obliku prutića da se u magnetnom polju postave svojom dužinom okomito na pravac linija sile (ekvatorijalno). pente pet) glaz. sredstva koja pomažu gnojenje dijapijetičan (grč. med. oblaganje ili mazanje cijelog tijela dijaplegija (grč. uzetost dijapnoici (grč. pyein) mn. živa.

proljev dijarij (lat. s intervalima dijastil (grč.: Pristaje mu kao dij artroza 293 dijateza magaracu sedlo. udaljenost. diarium) kod Rimljana: dnevni obrok. svojstvo tijela da propuštaju toplinske zrake dijatermazija (grč. diastello razdvajam. rastavljam) poet. u grč. di-arthron) spajanje zglobova tako da budu sposobni za gibanje. praznina. osobito prozirnih slika. diastasis) kem. diastema) razmak. "osnovne bolesti" ili sklonost bolestima . dispozicija dijateze (grč. odvajanje. Hrvati izvan domovine dijastaltičan (grč. dia. razbaca-nost. oi ili ai tessares. rastezanje. produži-vanje. v. rastavljanje dijashizma (grč. diathermaino pro-grijem) fiz. supr. koji čuva. diaria febris) med. razdvojim) razdvajanje. ta tessara četiri) glaz. figura u kojoj se osobito podvrgava ruglu nečija neprilika ili nepriličnost. danas: dnevnik. prosvjetljavanje zrakama. retorička figura koja se sastoji u pretjeranom umanjivanju. gramatici: znak za rastavljanje dijateka (grč. ismijavanje. osobina tijela da propuštaju toplinske zrake dijatesaron (grč. stanka između dva stiha neke pjesme dijaspora (grč. Vidjela žaba gdje se konj potkiva. dia-spora) rasipanje. koji se rasteže. diastasis) razilaženje. thermasia toplina) fiz. diaskopeo svestrano razmatram) opt. diastello razdvajam. sklonost nekoj bolesti. diatithesis) med. velika dvorana s mnogo stupova. adijaterman dijatermanzija (grč. diasozo spasim) med. interval dijastematičan (grč. sam po sebi. uređaj. bot. tzv. mn. diastema) glaz. ra-stajanje. tzv. dvojnost dijashiza (grč. diaschizein kidati) med. diaschizein) med. dyao unesrećim. rasutost. aterman. razdvaja. odrođivanje. širenje srca i arterija zbog aktivnog skupljanja srčane muskulature (sistole). pauza. diaspao razvlačim. osobito Homerove pjesme dijaskopija (grč. rengenskim dijaskopska projekcija opt. širi dijastatičan (grč. diastema razmak. na staklu (dijapozitivu) u propuštenoj svjetlosti dijasostičan (grč. naziv za prijevode četiriju evanđelja. pa i ona digla nogu itd. štiti dijasostika (grč. diaskeuastes prerađujem) onaj koji kritički prerađuje neko staro djelo. npr. ustrojstvo. diatithemi) savez. vještina održavanja života. stylos stup) arhit. npr. spašava. koji propušta toplinske zrake. evangeličke harmonije dijateza (grč. diarrheo protječem) med. razdvajanje. diaspeiro rasipam. koji pretvara škrob u šećer dijastaza (grč. knjiga u koju se unose dnevna zbivanja dijarija (lat. kidanje. razvlači. dyas) dvojstvo. diastasis razdvojenost) kem. Stari i Novi zavjet dijaterman (grč. degeneriranje biljaka dijastema (grč. njegovanje i održavanje zdravlja. protuprirodno razdvajanje kostiju ili hrskavice. metron) naprava za mjerenje udaljenosti. diasozo spasim) med. suprotno: hiperbola dijaskeuast (grč. s međuprostorima. sadijateze 294 dijurnist stav. dia. diatithemi) raspoređivanje. rastavljam) koji se rastavlja. osobito za kućnu poslugu. osobito sloga koji je inače. enzim ili ferment nađen u životinjama i biljkama koji djeluje na ugljikohidrate i čini da se škrob pretvara u šećer te znatno pridonosi metabolizmu dijastaza (grč. kratak. med. diathesis. sastavak zglobova dijas (grč. međuprostor. thermaino grijem) fiz. svakodnevna groznica dijarizam (grč. cijepanje. dijashiza dijasirm (grč. upropastim) ret. dija-sostici sredstva za odražavanje zdravlja i života dijaspazma (grč. zool. glaz. razmaka dijastola (grč. kod starih Grka: dvorana u kojoj su stupovi bili međusobno udaljeni za tri debljine stupa dijastimometar (grč. čista kvarta.dijareja (grč. ugovor. prikazivanje prozirnih predmeta. dia. u Novom zavjetu: Židovi prognani iz Judeje i rasuti po drugim zemljama. fiziol. diasvrmos) ruganje. diaspasma razdvo-jenje. dijartroza (grč. dia.

dike pravo. pripadnik (ili: član) dijeceze dijecije (grč. razgovor. a druga samo ženske cvjetove. spavanje i odmaranje). dies dan) koji prima dnevnicu. uprava. rastavljanje. fr. oikos kuća. kućenje) gospodarstvo. uredan način života (s obzirom na hranu. mjerodavno pravo biskupa dijecezan (grč. Čas šaljivo. osobito krvnih žila dijeta (grč. dietarius) v. dike) 1. diese) glaz. čas ozbiljno. njegovanje zdravlja. diaitao liječim) umjereno. sjednice narodnih izaslanika dijetetičar (grč. diaita lat. pravna država. dnevnica dijurnist (lat. pravo. koji se može lako dijeliti samo u jednom smjeru: fiziol. izražavanje dikcionar (lat. dnevnice koje prima službenik. nadnice. zabava. 2. diateino iste-žem. intervali u dijatonskoj ljestvici nisu jednaki dijatriba (grč. silikatne alge. diaitao liječim) onaj koji uči kako treba čuvati zdravlje. oikos) bot. upravljam) biskup kao upravitelj dijeceze. jednostani-čan dijatomeje (grč. raščlanjivanje jednog dvoglasnika (diftonga) na dva samoglasnika. umjesto stalne plaće. u Kat. npr. dikyrios dvojak) pravosl. suprotno: despocija dikeokracija (grč. razdvajanje. diatribe) zanimanje. veoma satirično i s grubim pikanterijama dijecan (grč. dikearhija dikeologija (grč. bez sjedala za kočijaša. npr. omiljena metoda cinika i stoika po kojoj su izlagali svoja naučavanja. u Francuskoj: stupanj plemstva između princa i markiza. četvrtina tona. med. bot. scala ljestvica) glaz. dictio) jezik ili stil nekog pisca. dies dan. korisno za zdravlje. bolesnička hrana. topola. način izražavanja. dakle. ljestvica u kojoj je niz od 8 tonova podijeljen na 5 cijelih i 2 polustupnja. herceg. diaitao liječim. di-. dnevničar. kod protestanata: župa koja se nalazi pod jednim superintendantom). dus. narodni izaslanik itd. luksuzna laka kola za dame. dike. lat. Dike grčka božica pravde i pravedne osvete dikearhija (grč. paskvila. diaeta način života) med. di-. dnevničarski. biljke kod kojih jedna stabla nose samo muške. dijetetski propisi propisi kojih se valja pridržavati da bi se očuvalo zdravlje. fil. diatomos razdijeljen. di-oikeo gospodarim. ae u ae. svaka mala promjena u tonu. dijetist dijetarski (lat. vojvoda. dux) 1. diaitetike sc. dieta) mn. techne) znanost o načinu života korisnom za održanje zdravlja dijetetski (grč. dijetetska sredstva sredstva korisna za zdravlje dijetist (lat. dies dan. na granici između životinjskog i biljnog carstva (od njihovih ljuŠturica i nitroglicerina pravi se dinamit) dijatoniČka skala (grč. krateo vladam) v. logia) pravo. mit. ckrvi: svećenik koji služi jutarnju misu dijeza (grč. pravednost. kritički polemični spis.dijatoman (grč. danas se upotrebljava samo u crkvenoj upravi (kod katolika: biskupija. dictionarium) rječnik koji ne sadrži samo pojedine riječi nego i frazeologiju nekog jezika dike (grč. vrba i dr. razlika između velikoga i malog polu-tona. di-iemi. archo vladam) vladavina prava. pobornik urednog i umjerenog načina života dijetetika (grč. pravda. pril. znanost o pravu dikirion (grč. 2. od Dioklecijana naziv za 14 glavnih dijelova Rimskog Carstva. điurna) dnevna plaća ili nagrada. dom) sa dva doma dijeceza (grč. dike. diai-resis) gram. a sa stražnjim sjedalom za slugu dikcija (lat. diatomos podijeljen) min. dije-cezno pravo službeno pravo. lat. piće. pravda. kućim. dies dan) sluga ili službenik koji radi samo za dnevnicu. diurnus) dnevnih dik 295 diktirati dik (fr. "križić" kao znak da se jedna nota povisuje za pola tona dijurna (lat. držati dijetu živjeti jednostavno i umjereno dijetar (lat. diaireo razdvajam. dnevno dijete (lat. dioikesis gospodarstvo. razdvajanje. osobito: hrana koju u tu svrhu propiše liječnik. dijereza (grč. svijećnjak s dvije ukrštene svijeće . rastavljen) mn. uređenje.

dictatura) vlast diktatora. zapovijed diktator (lat. dvobojan dikroskop (grč. grč. pijavćica) bot. govoriti nekome tako da onaj kome se govori to zapisuje. u starorimskoj državi: najviši službenik s neograničenom vlašću koja je mogla trajati najviše šest mjeseci. skopeo gledam) instrument za promatranje i utvrđivanje dikroizma kristala itd. dilettante) prijatelj (ili: ljubitelj) umjetnosti. šara diklinije (grč. zaključak u kojem je prva premisa hipotetičan sud. di-. chroma boja) u dvije boje. ukras. šav. diksilend (engl. propisivati. zadatak rađen po kazivanju u pero. 2. kline ležaj. slično fonografu. dilatere. neograničena vlast diktatura proletarijata prema povijesnom materijalizmu: državni oblik vlasti radničke klase (proletarijata) koji ona mora uspostaviti da bi osigurala ukidanje kapitalističke eksploatacije i kapitalizma te ostvarenje komunističkog društva diktirani mir mir koji se sklapa po diktatu drugih sila. dvojezgreni dikolon (grč.) obrub. jedno-spolne biljke koje imaju ili samo muške ili samo ženske spolne organe dikokičan (grč. di-. raskinuće dilacija (lat. miljenik. odugovlači. basa (ili: suzafona) i od udaraljki diktafon (lat. dicere govoriti. onaj koji se bavi nekom umjetnošću ili vještinom samo iz ljubavi prema njoj ili radi pri-kraćivanja vremena (za . naređenje. vrsta mažurane) diktando (lat. lijep. dikolička pjesma dikordij (grč. dilatorius) koji razvlači. voljen. di-. npr. diktyon mreža) med. dixieland) džez-orke-star kakav su razvili bijeli glazbenici. dictare. mast) dvobojnost. koji traži poslušnost bez pogovora diktatura (lat. dilatator) med. koji se može proširiti dilatacija (lat. chorde žica) glaz. dilatatio) rastezanje. kazivanje u pero. di-. dvostruko mijenjanje boja dikromatičan (grč. dvojba. dilatatorius) koji proširuje. propis (ili: naredba) o odgađanju roka dilber (tur. dictus) gram. govoriti nekome diktitis 296 diluvij što treba raditi. dictator) 1. razdiranje. dilatorium) prav. odgađanje roka dilatabilan (lat. foneo zvučim) uređaj koji. dichroos. biljke kod kojih se prašnici i tučci ne nalaze u jednom cvijetu. režim koji uspostavlja diktator. log. glasovira. koji zapovijeda. pozaune. kaznu diktitis (grč. kotyledon udub-ljenje. grč. zavodnik dilema (grč. postelja) bot. sprava za proširivanje.chros boja kože. dictare) kazivati u pero. proširivanje. rutvica (ljekovita biljka. differre odgoditi. savjetovati. sprava za mjerenje volumenskog širenja pojedinih tekućina dilatoran (lat. gitare (ili: bendža). zanosan. diktando. oteže. pruživ. dilatio) odugovlačenje. dictamnum) jasenak. razvlači dilatometar (lat. onaj koji neograničeno vlada. otvarač. rane dilatatoran (lat. propisati. izjavan dilaceracija (lat. odlaže dilatorij (lat. di. klarinete. dragi. a druga disjunkti-van (polilela) diletant (tal. rasteže. instrument s dvije žice dikotiledone (grč. a kojega su birali u izuzetno teškim prilikama za državu: 2. bezuvjetni mir koji se mora prihvatiti i potpisati diktirati (lat.dikiš (tur. med. pjesma koja se sastoji od dvije vrste stihova.) prid. sastoji se od trumpete. krasan. kokkos jezgra) bot. kolon dio. odjeljak) poet. širenje. ljubimac. dilacerare razderati. di-. dilatabilis) rastegljiv. dilemma) neugodan položaj u kojem se nalazi čovjek kad se mora odlučiti između dviju podjednakih mogućnosti. metron) fiz. dichroos. prima ono što se govori i ponavlja kad se treba zapisati (služi umjesto stenograma) diktaman (lat. proširenje srca dilatator (lat. biljke kod kojih se pri klijanju javljaju dva klicina listića dikroizam (grč. dictando)' pisanje po diktatu. im. upala mrežnice diktivan (lat. zadatak napravljen po kazivanju u pero diktat (lat. raskomadati) rastrgnuće. nego su podijeljeni na razne cvjetove. zapovijedati. di-. dictatum) 1. npr. koji ima dvije jezgre.

) glaz. revnost. metron) metr. diluere) razblažiti.) glaz. dvosmislen dilogija (grč. trg. tumačenje dilucidirati (lat. koordinatni sustav dimenzioniranje (lat. pažljivo diližansa (fr. prav. otopiti. diluvium spiranje zemlje) poplava. hitrina. s postupnim slabljenjem jačine tona dok se potpuno ne izgubi diluirati (lat. objašnjenje. zatvorena kočija za prijevoz putnika. con diligenza čit. četvrta dimenzija je "vrijeme".) glaz. pren. pračovjek dimaher (grč. odbijanje od svote. ili nekog dijela prostora koji predočavamo kao prazan. diminutio) smanjivanje. usp. bez stručne spreme diletantizam (tal. dilettare) zabavljati. tj. dilutio) razblaživanje. veseliti diligencija (lat. presjeka dimenzionirati (lat. poplavljen. npr. proračunavanje veličine. npr. ddettare) ljubav prema umjetnostima ili vještinama. smanjivati jačinu tonova) . diluvij alan 297 dimorfija geol. potop. kaz. doba u razvoju Zemljine kore kad su se ledenjaci počeli topiti. tzv.razliku od umjetnika kao znalca. gaseći se. umanjivanje. pren. razbiti (npr. prema teoriji relativiteta. diluvialis) potopni. npr. jačine. jedan jampski stih od četiri stope. umanjenost. rasvijetliti. postupno tiše. prostiranje. onaj koji je u nekoj struci površan. a koje je neposredno prethodilo današnjem dobu diluvijalan (lat. smanjivanje jačine diludij (lat. tri pravca koji se sijeku pod pravim kutom: dužina. stručnjaka). stih koji se sastoji od dvije stope ili dva stihovna takta. dobro dimenzionirani zidovi zidovi čija je jačina dobro pro-računana. di-mensio) mjerenje. dvosmislica dilucida intervalla (lat. a ne profesionalno. diluentia) med. bavljenje nečim iz ljubavi. dajm (engl. sredstva za razblaživanje diluendo (tal. umanjenje. marljivost. dvo-Član dimetar (grč. površnost diletantsko kazalište kazalište u kojem glume oni kojima gluma nije struka điletirati (tal. dimensio) mjerenje. nestručnost. diminutio capitis čit. machaira mač) gladijator koji u borbi ima dva mača ili mač i bodež dime čit. di-. dilucidare) osvijetliti. med. diligence) brzina.) sjevernoamerički novac = deseti dio dolara dimenzija (lat. diligentia) brižljivost. linije). češće: lucida intervala dilucidacija (lat. vrijeme između činova diluencije (lat. oprati. dyo dva. sma-njenost. osobito duševnog bolesnika. grada dimeran (grč. dimetiri izmjeriti. poštanska kočija dilkuša (tur. slavuj) dilogičan (grč. dilogos) koji se može dvojako razumjeti. nemoderna muslimanka) dimije (tur. rastapanje. širina i visina (ili dubina). meros dio) koji se sastoji od dva dijela. diluvijalni čovjek pretpovijesni čovjek. dva člana. da bismo to mogli odrediti. objasniti. diluvijalno tlo tlo poplavljenog zemljišta. diludium) odmor pri gladi-jatorskim borbama. rastopiti. zatucana. otapalo za kaučuk i lak. popuštanje. mogu određivati i mjeriti. zbrisati. dimensio) izmjeriti presjek. potrebne su nam tri dimenzije. građanska smrt diminuedno (tal. brižljivo. dilucidatio) prav. nepovjerenje) diluvij (lat. brižljivo izbjegavanje površnosti u poslovima.) prav. kvaternarij dimetilbenzol kem. dimi) vrlo široke hlače istočnjačkog kroja (za muškarce i žene) diminucija (lat. trenuci svijesti i pri-sebnosti kod bolesnika. pružanje. kon di-liđenca (tal. poplavljena zemlja. diluvijalni minerali minerali koji su nastali zbog posljednjih velikih promjena u Zem-ljinoj kori koje su nastale kao posljedica poplave. tijelo ima tri dimenzije (ono je trodimenzionalno). umanjenje.) ptica (papiga. di-. brza pošta. diminucio kapitis (lat. dilogia) dvojako značenje. sumnju. smanjenje. dimenzionirano drvo drvo za građu. pažljivost. sve slabije (tj. pren. zamišljene ravne linije pomoću kojih se prostiranje nekog tijela i njegovih granica (površine. površina dvije.) mn. nedoučen. vino vodom. a linija jednu dimenziju. protumačiti dilucija (lat. svijetli trenuci. smanjenje. ksilol dimijašuša žena koja nosi dimije.

glaz. instrument za mjerenje snage povećavanja teleskopa dinamičan (grč. mješavina se tada zove celulozni dinamit (izumitelj švedski kemičar Alfred Nobel. di-. din) geol. dvnamis) koji se temelji na dinamici. obično s infuzorijskom ili dijatomej-skom zemljom. otjerati iz službe. stvarnosti) mogućnost. morfe. supr. potencija dinamistika (grč. proizvode djelovanje i upravljaju njime u bilo kojem obliku. svojstvo nekih tijela da se mogu. zahvaliti se. dimorfne biljke biljke čiji se cvjetovi javljaju u dva oblika. dvnamis sila) v. dvnamis. dvnamis) naučavanje koje tvar i pojave u prirodi izvodi iz sila prirode dinamit (grč. elastičnog. jačini) diminuto (šp. demos narod. (u Aristotelovoj filozofiji nasuprot energiji. dvoobličan. a visok po nekoliko metara. umjesto s infuzorijskom zemljom. biol. dimissorium) isprava o otpuštanju.diminuirati (lat. geodinamika dinamika (grč. naprava (obično s oprugom) za mjerenje sila dinamometrija (grč. pješčani sprud dinametar (grč. diminuto) u španjolskoj inkviziciji: optuženi za herezu koji nije. koji slobodno djeluje. dimittere) otpustiti. skratiti. logia) znanost o pojedinim prirodnim silama dinamometamorfoza (grč. dug po nekoliko stotina. mješavina koja se sastoji od 75% nitroglicerina i 25% nekoga drugog. dimissio) smjenjivanje s položaja. dinamo dinamogen (grč. osobito onaj koji je izdao premalo sukrivaca (nakon mučenja ovakvi su krivci spaljivani na lomači kao nepopravljivi grješnici) diminutor (lat. diminutor) mat. umanjiti. sposoban. kokoš i pijetao. dvnamis sila. suptrahend dimirbaš (tur. koji proizvodi snagu dinamograf (grč. po mišljenju inkvizitora. diminuere) smanjiti. dina (kelt. v. naprava za automatsko bilježenje upotrijebljene sile dinamologija (grč. dvnamis) stroj za proizvodnju električne struje mehaničkim radom. dimorfizam dimorfija v. npr. uma-njitelj. pojavljivati u bitno različitim kristalnim oblicima. preanimi zam dinamo (grč. dvnamis) pristaša dinamistike dinamična geologija v. di-. dinamometri] ski . javljanje dvaju različitih oblika kod živih bića. energija koja djeluje). dvnamis sila) eksploziv. 2. snaga. dvnamis. demisija dimisionar (lat. metamorfosis) geol. koji je stalno u pokretu. dvnamis) sila. metria) fiz. dvnamis. popustiti (npr. dvnamike) 1. pomiješa s prahom slabo pečenog drvenog ugljena. metron) opt. koji djeluje vlastitom unutarnjom i živom silom. usp. otpuštanje. temelji se na pučkom govoru. tlaka i vode) u nove rude dinamometar (grč. okretanjem vodiča kroz magnetno polje dinamo-stroj v. dimissionarius) onaj koji daje ostavku na zvanje ili položaj dimisorij (lat. dvnamis sila. zahva-ljivanje na službi. dvnamis. min. genos podrijetlo) fiz. pješčani brežuljak. znanost o silama i o gibanjima koja te sile proizvode (dio mehanike). i pored istog sastava. suziti. 1833—1896) dinamizam (grč. sve priznao. metron mjera) fiz. u snazi. puk) varijanta novogrčkog književnog jezika. grafo pišem) pokazivač sile. dinamo dinamoelektrični stroj v. statičan dinamičar (grč. fiz. koji ima svoju snagu. mjera kojom se označuje jačina izvođenja dinamis (grč. dati ostavku dimorfan (grč. din (grč. sposobnost. dimorfizam dimorfizam 298 dinaroid dimorfizam (grč. ali neeksplozivnog tijela. koji ima jako djelovanje. sile koje djeluju (ih sila. jedinica sile u apsolutnom sustavu mjera: sila koja masi od lg daje ubrzanje od 1 cm u 1 sek. dimorfija dimotiki (grč. mjerenje sila. preobražavanje ruda u velikim dubinama kamene 1 kore (pod utjecajem visoke temperature. prid. smanjivati. morfe oblik) dvo-obličnost. smjenjivanju dimitirati (lat. demirbaš) imovina dimisija (lat. ako se. oblik) koji ima dva oblika. ostavka. dvnamis sila. dvnamis sila) fiz.

jedan od najvećih junaka pod Trojom. dvnamis sila. Dioklecijanova palača ljetnikovac u obliku rimskog tabora koji je Dioklecijan izgradio nedaleko od svog rodnog mjesta Salone (Solina) — zametak današnjeg Splita dioktaedar (grč. strašan. komarča. n. okto osam. koji je pristaša neke vladarske loze. poliedar s dvaput po osam. dyo dva. divovski pretpotopni gmaz (dugačak do 30 m) čiji kostur pokazuje karakteristike ptice i sisavca dinoterij (grč. edra osnova) geol. vlastelin dinastičan (grč. dinghy. bezbožnik. dynamai mogu. Dio.). suprotno: monofiziti Diogen (grč. šesnaest. sipine. therion zvijer) vrsta pretpotopnog divovskog rilaša dinstati (njem. strašan.) blagovaonica dinirati (grč. da je Aleksandra Velikog (kad ga je ovaj posjetio i rekao mu da kaže jednu želju) zamolio da mu se skloni sa sunca. željeznog oksida i ilovače. dining-room čit. dimsten) pržiti jelo na poseban način. dioktaedarski diolen naziv za sintetičke tkanine Diomed 1. n. per Dio! (tal. Aziji (403—323 pr. gospodar.) kola za ručanje. zoon živo biće) fil. di-. mn. onaj koji prezire svijet. pren. gozba dine (kelt. dyo. dingey) šport. e. božanska i ljudska. često kukast nos dinaroid Čovjek nalik na dinarida dinas-cigle 299 Diomed dinas-cigle na vatru veoma otporno kamenje od čistog kvarca. jak. sredstva protiv vrtoglavice. kratka glava. Deus) Bog. nazvan "Pas". mali čamac za jedrenje dingo (austral. ornis ptica) v. nakon povratka iz rata bio je prognan iz vlastite kuće te se preselio na zapad i osnovao nekoliko novih gradova (i Primošten zovu "Diomedov otok") . dinos vrtoglavica) mn. st. sin Aresov. dajning-rum (engl. din vjera. dinastije dinastija (grč.diner ručak. nije priznavao postojeće zakone i bio je prototip ciničnog filozofa. sauros gušter) zool. dynasteia vlast. Diogenes "onaj koji vodi podrijetlo od Zeusa") filozof iz Sino-pe u M. glavni obrok. med. e. lovrata (vrsta ribe) dining-car čit. prud dingi (engl. dynastes) koji pripada nekoj vladarskoj lozi. usp. dinigla podlanica. avanturama dinofonitet (grč. deinos silan. privrženost dinastiji dine (fr. odnosno vladajućem domu. s malom primjesom vapna. bio je veoma okrutan (svoje je kobile hraDiomeje 300 dioteleti nio ljudskim mesom). dajning-kar (engl. moavke dinkohotizam (šp. pijesci. prid. brjegovi od živog pijeska koje nanosi vjetar.). pržina.dinamozoizam (grč. jačina glasa dinosaur (grč. Don Quijote) sklonost pustolovinama. služi za unutarnje oblaganje peći s visokim temperaturama dinast (grč. crne oči.. današnje značenje: večera) 2. površina. strašan. i 4. svečan otmjen ručak. tj. syz bez) bezvje-rac. tamna kosa. sin Tidejev. 2. naučavanje o snazi obdarenoj sviješću i voljom dinarid (naziv prema planini Dinari) tip ljudske rase sa sljedećim karakteristikama: visok rast. podrijetlom Dalmatinac (3. fysis priroda) mn. o njemu se priča da je stanovao u bačvi. pristaše kršćanske sljedbe koja je smatrala da su u Kristu bile dvije prirode. fone glas) lingv.) 1. kralj Trakije. ateist Dio (tal. niz vladara iz iste loze dinastizam (grč. anodos uspon) u radio-tehnici cijev sa dva elementa.) zaboga! dioda (grč. trioda diofiziti (grč. deinos užasan. pirjati dinsuz (tur. deinos. svladao ga je Heraklo i dao ga za hranu tim kobilama. u srednjem vijeku: posjednik viteškog imanja. Sokratov pojam autarkije podigao je do askeze koja odbacujući svaku životnu udobnost traži krajnje odricanje želja. mizantrop Dioklecijan rimski car. točnije: antidinici -i. dynastes vladar) odanost vladaru. lat. dynastes) vladar. moć) vladarska loza. da je u podne po Ateni svijećom tražio 'ljude" itd.) divlji ili poludivlji australski pas dinici (grč. deinos užasan.

ispravljanje uganutih ili iskrivljenih udova Dioskuri (grč. odredba) fil. nerazdvojni prijatelji diosmoza (grč. tako da nakaza ima dvije stražnjice i dva para nogu dipirih (grč. tiskanje) fiz. di-orao gledam kroz) prozirna slika. koji služi za ispravljanje (ili: namještanje. petalon list) bot. drvenog ugljena. Dios-kuri sinovi Zeusovi) mit. osteon kost) med. kako bi se 'glumac upozorio da ne pogriješi u interpretiranju . razlikujem) koji objašnjava. okrugla slika na prozirnom materijalu koja pomoću umjetnog osvjetljavanja pokazuje promjenjive svjetlosne tonove (dnevne i večernje pejzaže) ili tonove boja (zima. staklo i dr. ana-klastika diorama (grč. diorthoo ispravljam) koji ispravlja. izraz kojim Nietzsche naziva element pun snage i strastvenosti u životu i volji. dioptron sve kroz što se vidi) opt. di-. mo-noteleti dipetalan (grč. leća jačine 5 dioptrija ima žariš-nu udaljenost 0. diorismos ograničavanje. Heraklovu ljubimcu) Diona mit. Dioniz (grč. diplasis dvostruk) glaz. mješavina pikrin-ske kiseline.. jačina leće čija je žarišna udaljenost jedan metar.20 m dioptrika (grč. namještanje. pristaše naučavanja o dvije prirode i dipetalan 301 diplosija dvije volje u Isusu Kristu. starogrčke svetkovine u slavu boga Dioniza. sa dva cvjetna listića dipigus (grč. teol. usp. pren. 2. sastoji se od dva dijela. a drugi predmetu koji treba vizirati dioptriČan (grč. jedinica za mjerenje jačine leće (jačina leće = recipročna vrijednost žarišne udaljenosti). g. osobito u drami.Diomeje staroatenske svetkovine u čast Herakla (naziv po atenskom heroju Diomu. Činile su ih pretežito orgijanja i pijančevanja. Dionysos) mit. osmoza diostoza (grč. znanstvenik iz VI. dotjerivanje) diortoza (grč.. od osnivanja Rima dionizijski (grč. v. tumači. di-. pyrriche) metr. podvostručenje diple (grč. diple) kritički znak u obliku položenog velikog slova ipsilona za označavanje pogrešnog načina čitanja. dioreksin (grč. dyo. otkriven 1684. dvostruki pianoforte. diorthosis uređivanje) popravljanje. kći Urana i Geje. di-. pilje-vine. g. osobito na uređajima za mjerenje. st. med. ponekad s likovima u pokretu. s dvije klavijature koje stoje jedna prema drugoj diplazijazam (grč. starogrčki bog vina i vinogradarstva. orao gledam. dvostruki pirih. prijatelj muza. kao i sumnjivih mjesta u pjesničkim djelima. dia-. nimfa. dia kroz. poboljšavanje. Krist se rodio 754. salitre i sumpora dioristički (grč. suprotno: apolonijski diopter (grč. sprava za viziranje. sa Zeusom rodila Afroditu. diplasios dvostruk) udvostručenje. osmos guranje. dioptrikos) koji spada u dioptriju. di-. bakanalije dionizijska era računanje vremena od Kristovog rođenja koje je uveo Dionizije Mali (Dionisus Exiguus). četvrti Sa-turnov unutarnji satelit. znanost o prelamanju svjetlosnih zraka kroz vodu. pomicanje kostiju dioteleti (grč. dioptrične boje boje koje nastaju zbog prelamanja svjetlosti dioptričko ravnalo mesingano ravnalo koje ima dvije tanke metalne pločice s prorezima kroz koje se gleda (zastarjeli geodetski instrument za određivanje pravca na stolu za mjerenje) dioptrija (grč. diorysso potkopavam) ekspolozivni prah. prema njemu. određuje diorit vrsta kamena vulkanskog podrijetla diorizam (grč. blizanci. di-. određivanje pojma diortotičan (grč. dia. orao gledam) opt. thelo hoću) mn. Bakho dionizije (grč. vidim) opt. Kastor i Polideur (Poluks). Dionysia) mn. odvajam. diorizo ograničavam. pyge stražnjica) dvojna nakaza koja ima jednu glavu i jedan prsni koš. od kojih je jedan okrenut oku onoga koji vizira. ali se tijelo ispod pupka udvostručuje. Dionysos) fil. sa dva lista. izumio Daguerre 1822. stihovna stopa od četiri kratka sloga: U U UU diplazija (grč. bujno zelenilo).

pijaničko ludilo dipteralni hram arhit. soma tijelo) rađanje dvostrukih nakaza (npr. di-. unutarnja stanična masa lišća i plod-nice diploma (grč. di-. povlastice. dipteros dipteros (grč. znanost o dvokrilcima dipteron arhit. povelja kojom se ukazuje počast. ops. kod starih kršćana: popis rođenih. državnički. svjedodžba o položenom ispitu. na uglađen način skrivati svoje mišljenje i namjeru. diploma) povelja. ptito padam) gram. osobito kod kostiju lubanje. dipsao žednim) koji žedni. mudro. uglađeno. v. diploma) održavati vezu sa stranim vladama. od dviju stopa. corps diplomatique) svi predstavnici stranih država akreditiranih kod neke vlade.. mania) med. slobode. diploma) osoba koja u međunarodnim odnosima predstavlja neku suverenu državu. dupren. po imenu američke tvrtke Du Pont de Nemours) sintetički kaučuk diprosop(us) (grč. oslobođenju ili pomilovanju. voditi pregovore. diploos. povelju o imenovanju na neki položaj ili neko zvanje diplomirati (grč. umj. dipteros dipteri (grč. prosopon lice) nakaza s dvije sljubljenje glave. utvrđivanja njihove izvornosti. što se tiče pregovora i veza između država. pregovarati sa stranim vladama. diploma) koji je dobio pisanu potvrdu o nekoj počasti. pteron krilo.. koji voli piti. dipsakos) med. osobito ona kojom se daju dostojanstva. oprezno. dokumentirano. dipteralni hram. dokos greda) izumrli golemi gušter iz skupine dinosaura. sijamski blizanci) dipodan (grč. diploma) formalno posredovanje u međusobnim odno-sima između civiliziranih država. što se temelji ili dokazuje na osnovi povelja. bot. djelovati kao diplomat. komarči i dr. umijeće u javnom i tajnom vođenju pregovora između pojedinih vlada diplomat (grč. dipsetičan dipsomanija (grč. diploma) poveljno. ambasadorski. diploo.. osobito na fakultetu sveučilišta diplosija (grč. ponekad = diplomacija diplomatizirati (grč. pren. diplomatski zbor (fr. dipteron diptih (grč. . na dvije ploče ili dva platna. prava itd. dvostruko viđenje nekog predmeta. di-. diploma) položiti posljednji i završni ispit na visokoj školi. dipsa žeđ. bolest žeđi dipsetičan (grč. stanični sloj između dviju tankih koštanih ploča. tj. vremena kad su izdane itd. umrlih itd. pren. odlikovanje. diploma) pomoćna povijesna znanost.) uređaj koji se sastoji od dvaju nasuprot postavljenih jednakih električnih naboja dipren (fr. imao je dugačak vrat i rep te je živio na kopnu i u vodi diploja (grč. ditopsija diplosomija 302 diribitor diplosomija (grč. ponašati se oprezno. dvokrilci. izaslanič-ki. ali tako da se na njoj razlikuju dva lica dipsakus (grč. krštenih. hram ograđen sa dva reda stupova. sizigija dipol (grč. diplon) fiziol. pus. opos oko) med. načela i pravila koja vrijede u tom pogledu. znanost o poveljama. povelja o imenovanju. di-. dvostopni dipodija (grč. dipsao) v. originalnosti. pteron krilo) arhit. di-pteron krilo) mn. diplomatsko tijelo diplomiran (grč. insekti sa dva neobrasla krila (muhe. što spada u poslove jednog izaslanika u stranoj državi. dipsa. Dirndl djevojčica) ženska haljina u stilu tirolske nošnje. svjedodžbu o položenom završnom ispitu. diploma) poznavatelj i znalac u čitanju i tumačenju starih povelja diplomatika (grč. podos stopa) metr. lo-gia) zool.diplodok (diploos dvostruk. umijeće čitanja i pravilnog tumačenja starih povelja. mudro i uglađeno diplomatrij (grč. zool. s mnogo takta. pren. di-. v. koji izaziva žeđ dipsodičan (grč. diploma) zbirka povelja diplomatski (grč.) dipterologija (grč. riječ koja ima samo dva padeža dirandl (njem. spajanje dviju metričkih stopa u osnovni metar ili takt jednog stiha. službeni organi koji se bave tim poslom. slika koja se može sklapati diptoton (grč. dvostruka stopa. strast za pićem. osobito na visokim Školama diplomacija (grč. s dvije stope. diptvchon dvostruko presa-vinuto) dvostruka ploča na sklapanje. di-pus) metr. slika u dva dijela. diploo. diplos dvostruk. oprezan i sumnjičav čovjek diplomaticar (grč. obadi.

diribere brojiti glasove) brojač glasova dirigent 303 disciplinirati dirigent (lat. dat. npr. u pomorskom pravu: poslovođa brodskog društva dirigirati (lat. smjer linije. koja se tada pojavila i imala klasicističko-antički karakter direktor (lat. smjernica. ravnati izvođenjem glazbenog djela dirimencije (lat. laktoza) disakordirati (tal. broj koji nam pokazuje koliko se jedinica u srebru manje plaća za jednu jedinicu u zlatu (npr.025 kn) disbarizam (grč. diruptio) probijanje. mučila kraljevu nećakinju Antipu sve dok je sinovi (Am-fion i Zet) ne spasiše privezavši Dirku za rogove bijesnoga bika. poništiti dirinčiti (perz. directoire) upravno vijeće.) glaz. ipak se bog Dioniz smilovao na nju te je pretvori u jedan izvor kraj Tebe (Dir-kino vrelo). disaccordare) ne slagati se. predmetak koji odgovara našem raz. razdvajanje. suprotnost uopće disaharidi (grč.) šećeri sastavljeni od dvije molekule monosaharida (saha-roza. zvanje i djelokrug ravnatelja direktorij (lat. barys težak) naziv za pojave u organizmu koje uzrokuje smanjenje atmosferskog tlaka disborso čit. disborzo (tal. indirektni porezi posredni porezi. tonska ljestvica. dirimentia) prav.. dirupcija (lat. ako je zlatnik 19. razlika između boljeg i lošijeg novca. rukovoditelj. koji radi bez okolišanja. LX. director) ravnatelj.50 kn. od jednog tona do drugog dirižabl (fr. direktorijalno rješenje) diribitor (lat. tj. na živežne namirnice itd. dys ne. direktni porezi neposredni porezi. bez posrednika.) po tonskoj ljestvici. poluton koji se nalazi između tonova d i e dis. disceptatio) rasprava. dirigere) upravljati. osobito medicinskim izrazima). direktorij. glaz. u boksu: udarac ispruženom rukom tako da ruka pođe najkraćim putem u smjeru protivnikova tijela direktan (lat.te označuje razilaženje. neugodnost ili teškoća (u mnogim. upućivati. pokućstvu i dr. voj. tj. proboj Dis (lat. rebus stvar) rebus koji ima dvostruko rješenje direkcija (lat. directiva) uputa. derendž na muci) kulučiti. debata . u Francuskoj revoluciji: najviša upravna vlast. per direktum (lat. directio) uprava.(lat. dives bogat) starorimski bog podzemlja. društvu i si. uputa za rad (u obliku naredbe) direktoar (fr. moda u načinu odijevanja. putanje jednog zrna direkcional (lat. npr.(grč. npr. onda je disaža po zlatniku 0. a po jednoj zlatnoj kuni 0. rukovoditi. izdatak. upravljač. vrhovno upravno ih nadzorno tijelo u nekom poduzeću.. ustanove i dr. glaz. okrutna žena tebanskoga kralja Lika. koji je u izravnoj liniji. razlozi za razvod braka. trošak disceptacija (lat. predujam. maltoza. cijelo razdoblje dok je ta vlast trajala. vrhovno upravno i nadzorno vijeće nekog poduzeća.) žiroskopski uređaj koji pokazuje smjer letenja u zrakoplovima kad zbog manevriranja magnetni kompas ne radi točno direkt (directus izravan) šport. ne zvučati skladno disaža (tal. raz. zavoda. dis) 1. grčki Pluton. 1799. prepreke za brak dirimirati (lat. odgovara hrvatskom nedis. obavljati teške poslove diritta (tal. direktna trgovina kupovanje robe iz prve ruke. ukinuti. a svrgnuta 9.(grč. dis glaz.) pravim putem. raspravljanje o pitanju koje još nije izvedeno načisto.50 kn u srebru. dyo dva. alla diritta (tal. na štetu lošijeg. directorialis) koji dolazi od direktora ili direktorija (npr. osnovana 22. XI. res. propis. pril. upravitelj.direbus (grč.. dys) 3. ne suglašavati se. directorium) vrhovna uprava. neposredan.. dirigens) ravnatelj. per directum Čit. onaj koji ravna izvođenjem glazbenog djela. dvostruko dis. dis) 2. direktoar direktorijalni (lat. postupno. 1795. disagio) trg. porez na prihod. pravilo o držanju u nekoj stvari. u mnogim slože-nicama: dvaput. razvesti. tj.) trg. od proizvođača direktiva (lat. smjer rada. v. direkcijska linija voj. dirimere) rastaviti. smetnja. predmetak kojim se označuje loše stanje. dirieable) aerostat s motorom za pokretanje i uređajima za upravljanje Dirka mit. directus) izravan.

nonkonformisti i dr. disekcija disektor (lat. disciplinska vlast pravo da se potčinjeni silom i strogošću natjeraju na obavljanje dužnosti. dis-. nesporazum. nakaznost. poredak (školski. pas sav) glaz. podnositelj disertacije sveučilištu disesteza (grč. razvod braka disciplina (lat. nastavna metoda. metodisti. razvod braka discidij (lat. koji se može nečemu naučiti disciplinirati (lat. nagrđivanje.ne-. dike pravda) nepravednost. neistinitost. euforija) med. kvekeri. raznositi. crkveni). disciplina) koji se tiče stege. dys-. disseminare) rasija-ti. pretresati. pronositi glas. octa. teškoće i jaki bolovi pri gutanju disfazija (grč. disgenika (grč. raspadanje krvi diseminacija (lat. diaklao prelamam) opt. reda. isp. rasprostiranje (ili: raz-nošenje. fagein jesti) med. diaklao prelamam) opt. disciplina arkana (lat. pren. rasprostirati.) stega. disciplinabilis) sposoban da se pouči ili dovede u red. dissector) onaj koji vrši disekciju disemija (grč. unakaženje. osjećaj) psih. disciplina) naviknuti (ili: navikavati) na stegu. na red. baptisti. dys-. disseminatio) sijanje. dvostruko prelamanje zraka disdijapazon (lat. uredba o tajnama disciplinabilan (lat. nagrdenje. znanstvena struka. dissertatio) znanstvena rasprava. čest naziv za američke umjetne satelite disdijaklastičan (grč. raspoznavati. genos rod. dissectio) rezanje nekog tijela. interval od dvije oktave disdikija (grč. haima krv) med. isp. dys. držati u stezi. red. diskoverer (engl. odvojili od državne. teol. figuratio) una-kažavanje. izumitelj. osobito ona koja se podnosi sveučilištu radi habilitacije ili dobivanja doktorske titule (inauguralna disertacija) disertant (lat. sudac u sporu disceptirati (lat. razvod. dys. razlikovati. discessio) odlazak. geuo kušam. nakaza disforija (grč. suprotno: eugenika disgeusija (grč. u redu. rasijavati. discidium) raskidanje. femi kažem) psih. ne toliko po naučavanju koliko po ustrojstvu i obredima. podrijetlo) rađanje duševno i tjelesno zaostale djece. dissertator) pisac znanstvene rasprave.disceptator (lat. lat. dys.ne-. dissecare) razrezivati. npr. disciplina arcana čit. soli itd. nastava. heretik (ovako se nazivaju u Engleskoj pristaše svih protestantskih Crkava koji su se. dissertare raspravljati) v. raz. disertirati disertacija (lat. nepovjerenje u sebe disfunkcija (grč. independenti. . kvarenje oblika. funkcija) med. razdvajanje. teško gutanje hrane. disertator disertator (lat.) tajna znanost. dis-. rasijavanje sjemena živih bića po zraku. očituje se u zahtijevanju posebnih jela.ne-. širenje) nekog glasa. disceptare) raspravljati. dis. koji pokazuje dvostruko prelamanje zraka disdijaklaza (grč. dis-. dys-. discernere) odvajati. vojni. znanost. disciplinski postupak istraga pretpostavljene vlasti protiv službenika zbog nesavjesnog obavljanja dužnosti i određivanje disciplinske kazne discoverer čit. nesloga disenter (eng. znanstvena grana. u strogoći. grč. aisthesis osjet. dys-. osobito: širiti lažno naučavanje disencija (lat. okusim) med. dys. dissecare) v. smetnje pri djelovanju nekog tjelesnog organa.) otkrivač. smetnja okusa. raščlanjivati rezanjem disekcija (lat. disserere) v. disceptator) presudi-telj. odvajanje. dys-. rasipati. dissentio) razlika (ili: razilaženje) u mišljenju. disciplinirane trupe dobro uvježbani i na red naviknuti vojnici disciplinski 304 disgregacija disciplinski (lat. spoznavati discesija (lat. episkopalne Crkve. znanstveni predmet. kao prezbiteri-janci. neosjetljivost. dissenter) "onaj koji drukčije misli". uviđati.) diserirati (lat. smetnja u govoru zbog nesposobnosti pronalaženja odgovarajućih riječi za predodžbe disfiguracija (lat. fasis izreka. dia. raščlanjivanje (ili: otvaranje) leša disektacija (lat. tupoglavost disfagija (grč. raz-mimoilaženje s pravnim shvaćanjima disecirati (lat. debatirati discernirati (lat. bolestan sastav krvi. vijesti diseminirati (lat. neraspoloženje.ne-. stegovni.

razdor. gram. razbacivanje. npr. grč. bot. disiunctio) razdvajanje. griješiti u tonu. dis-. disjectus) razbacan. rastresenost. rascijep. pas—mačka. ne slagati se. isključenje. syllabe slog) gram. grč. harmo-nia sklad) neskladan. sopranist diskantni ključ glaz. disgregatio) raspadanje. diskos) šport. npr. dissidens) otpadnik. javlja se u obliku mjehurića (sitnih plikova). a druga ne. katapinein progutati. kataposis gutanje) med. rastaviti. odijeliti. razasut disjungirati (lat. disjunktivni veznik rastavni veznik (ih). licemjerje disimulator (lat. Bečom umjesto Bečem). a težak je 2 kg. okrugla ili obla ploča za bacanje. katabohzam. licemjer disimulirati (lat. odvojan. v. prikrivanje. magle. isključuje. di-. raspad na sastojke disharmoničan 305 disjunktivan disharmoničan (lat. riječ od dvaju slogova. biol. pogrješan u tonu. neusiljeno. zatajivati. razaranje metabolizma. chylos sok) med. dissidium) razvod. suncokreta diskant (lat. isključan. oznaka tonskih ljestvica koja naznačuje da c (ce) pada na prvu crtu diskatapozija (grč. harmozo slažem se) ne biti skladan. suvremeni disk. razjedna-čavati disimulacija (lqt. dima. raznorodnost disimilirati (lat. asimilacija disimilaritet (lat. različitost u mišljenju. nesuglasnost. dissimulator) onaj koji nešto taji ili krije. suprotnost. razvod. a druga potvrđuje ili negira jednu od alternativa postavljenih u prvoj premisi disk 306 di Skonto disk (grč.) glaz. osobito vjerskom disident (lat. disjicere. dys-. grč. prirodno disipacija (lat.: "Ili dođi. nepažnja. ne biti složan dishidrozis (lat. s pojmovima koji se međusobno isključuju (npr. disjunktivni silogizam (ili zaključak) zaključak u kojem je prva premisa disjunktivni sud. dissimilaritas) ne-sličnost. odmetnik. dis-. pretvarati se disinvolto (tal. koji remeti suglasnost disharmonija (lat. bot. discantare) pjevač koji pjeva najviši glas. raspršen. ali oba pripadaju. tj. kožna bolest na prstima ruku i nogu.disgregacija (lat. ima promjer 22 cm. igra kod starih Grka već u Homerovo doba veoma poznata i omiljena. disjunktivni pojmovi oni koji su po svom opsegu odvojeni jedan od drugog. dvosložna riječ disimilacija (lat. cijepanje. u suvremenoj lakoj atletici bacanje diska ponovno je oživjelo. pretvaranje jednog od dvaju jednakih glasova u neki drugi glas (npr. koji razdvaja. logično razdvajanje disjunktivan (lat. općenitijem pojmu. dissipator) raspikuća. razlikovati se. suprotan. disjuncitvus) raz-dvojan. rascijep disharmonirati (lat. toplina iz parnog stroja koja zagrije zrak disipator (lat. dvoličnost. prijetvornost. prikrivati. harmonia) glaz. neslaganje. obično od drveta ili željeza. rasipanje energije i njezino pretvaranje u oblike koji se više ne mogu ponovno iskoristiti za rad. razgradivanje organske hrane u listu. loš (ili: nepovoljan) sastav tekućina u tijelu (poglavito zbog loše prehrane) disidencija (lat. željeza ili drveta. nekom višem. dis-. diskeo. tj. dissipatio) rasipanje. dis-. rasipnik. različitost. razjednačavanje. discantus) najviši glas (kod djece i žena) = sopran diskantist (lat. dissimulatio) zatajivanje. dissimulare) kriti. disjunktivni sudovi sudovi s disjunktivnim pojmovima. kao srodni. ili piši". grč. kakofonija). napunjenih bistrom tekućinom i praćenih svrbežom dishimija (grč. nesklad. prikrivač. neslaganje tonova. npr. log. raspršavanje. različitost u mišljenju disilab (grč. dissimilis) ne biti sličan. onaj koji se razilazi u mišljenju. disjunktivne ili rastav-ne rečenice nezavisne rečenice koje izriču radnje od kojih se jedna može dogoditi. gram. unutarnji krug složenih cvjetova. dimnjak s više postranih otvora na gornjem dijelu radi ravnomjerne raspodjele plinova disjektan (lat. hydor voda) med. npr. disemija . napravljena od kamena. odvaja. rastavan. razvesti disjunkcija (lat. tajiti. npr: muškarac—žena. razaranje promjena tvari u organizmu. raspadanje žive supstance. teškoća (ili: smetnja) pri gutanju hrane ili pića diskemija med. disjungere) odvojiti. nesloga. usp. dissidentia) rascijep. pretvaranje. dissimilatio) gram. S je ili P: ili P2). pogrešan ton (disonanca. heretik disidij (lat. nesloga. dys-.

disconto) trg. da tijekom rasprave po vlastitom uvjerenju bira sredstva koja mu se čine svrsishodna. . vrijeme koje se može još čekati od dana kad mjenici dođe rok pa do njezinog slanja na protest diskrecijski v. discretio. loša izmjena organskih tvari u tijelu diskrecija (lat. disconto) trg. diskos. discordans) neskladan. clamare) poricati. zbirka nosača zvuka koje posjeduje neka osoba ili ustanova. odračunati. ne ići usporedno s drugim tonovima. tanjurast. a diskresjon (fr. diskos kolut. za gotovinu prije isteka roka. eskontni posao diskontni račun trg. suprotno: eukolija diskoloracija (lat. sklonost nekih ljudi da sve stvari i pojave tumače i gledaju u crnoj boji. neprohodnost disklamacija (lat. prestanak. discordare) glaz. osoba koje daje mjenicu u eskont diskontar (tal. blijedenje diskoloran (lat. prav. odračunavanje.-engl. nesuglasnost diskordirati (lat. continuitas produžnost. nesuglasnost. ne-prikladnost. neprekidnost) prekid. dis-. nesloga. dis-.) prema uvjerenju. nepriznavanje. koja je diskontira diskontinuiran (lat. nejednak diskordantnost (lat. diskrecionarna vlast slobodno. ne biti u skladu diskoteka (grč. disconvenien-tia) nepriličnost. prekidnost. neprodužan. neraspoloženje. velikodušnost (pobjednika). disconto. diskos. turobnost. disclamatio) negiranje. discrétionnaire) ostavljen obzirnosti i osobnom mišljenju. ustanova koja posuđuje nosače zvuka pojedincima diskrazija (grč. disko. koji nije u vezi sa zakonom kontinuiteta diskontinuitet (lat. bole hitac) bacanje diska diskofil (grč. po odbitku određenih postotaka. nesložan. diskrecijske godine godine zrelosti. diskrecijsko doba doba u kojem netko ima pravo odlučiti se kojoj će vjeri pristupiti. fr. godine punoljetnosti. dis-. krasiš mješavina) med. v. theke škrinja. diskonto diskontant (tal. 2.) krug mladeži koja se okuplja kako bi slušala suvremenu glazbu i plesala. diskrecijski diskredit (lat. raznobojan.) skupljač i ljubitelj nosača zvuka (gramofonskih ploča. odbiti. diskos. fr. pažljivost. discordare ne slagati se. suzdržljivost. disc-jockey) osoba koja upravlja razglasnim uređajem u diskoklubovima ili na radiju bira glazbu uz popratni komentar disko-klub (grč. nepristojnost. ormar) 1. discordance) nesklad. discolor) različite boje. šaren diskont (tal. escompte) trg. negirati.. pločast diskolija (grč. diskrecijski dani trg. prekidan. vođenje računa o osjetljivosti drugoga. geol. npr. kod kojega je prestala veza. ne slagati se. sjeta. discrétion) obzirnost i opreznost u govoru i ponašanju. osobito: kupiti ili prodati mjenice. eidos oblik) sličan disku. disconto) trg. nesuglasan. décompte. discordia) nesloga. diskontabilna mjenica ona koja se izdaje pouzdanim trgovačkim firmama u koje se ne sumnja da će ih točno i na vrijeme regulirati diskontni posao bank. kineo krećem se) 1. neograničeno sudsko pravo i vlast. gubljenje boje. šutljivost. automatske kretnje. diskrecionaran diskrecionaran (fr. CD-a) diskoidan (grč. naknada diskonvenijencija 307 diskrimen diskonvenijencija (lat. med. neprodužnost diskontirati (tal. bez veza.ne-. razdor. usp. osobito mjenica čiji rok plaćanja još nije dospio. sličan tanjuru. trzanje mišića i si. predati se na diskreciju predati se na milost i nemilost. dyskolia) nezadovoljstvo. disconto) trg. neskladnost diskordantan (lat. kaseta. lažno poricanje svojih obveza disklamirati (lat. bole hitac) bacač diska diskobolija (grč. neskladnost. dis-kać diskobol (grč. ne priznavati disko-džokej (grč. dys.-engl. odudarati od pravilnog tona. kupovanje kratkoročnih tražbina. fr. neskladno (ili: neparalelno) ležanje jednog sustava mlađih slojeva na nekom starijem sloju ili pokraj nekog starijeg sloja diskordija (lat. continuere) prekinut. osoba koja prima mjenicu u diskont. dys-.diskinezija (grč. izračunavanje sadašnje vrijednosti određene svote (tražbine) Čije plaćanje tek kasnije dospijeva diskonto (tal. 2. discoloratio) obez-bojenje. na milost i nemilost. à discrétion Čit. osobito predsjedavajućeg. odbijanje postotaka pri isplaćivanju mjenica kojima još nije dospio rok plaćanja.

polukolonijalnih naroda ili narodnih manjina od strane vladajućeg naroda diskriminanta (lat. šport. dokazivanje nedužnosti diskurirati (lat. praviti razliku. graničiti diskromatopsija (grč. nekog posla. dys-. međuprostor. Činjenje nesposobnim (ili: neprikladnim) za obavljanje kakve službe. disrepans) koji odudara. nedostatak sposobnosti. međa. razgovarati diskurs (lat. intuitivan). discutere) objašnjavati. obespravljeni e kolonijalnih. ozloglasiti. isključivanje. pažljiv. discrimen) nešto što odvaja. ozlogla-šenje. nepodobnog diskvalifikacija (lat. discriminare odvajati. qualis. prikraćivati prava. kon diskrecione (tal. onaj koji je čisto misaone. gubitak ugleda (ili: vrijednosti) diskreditiranje (fr. neskladnost. diskreto. koji se razlikuje od nekoga ili nečega. discreto. discutere) govoriti. proglasiti nesposobnim ili nevažećim. kriza diskriminacija 308 dislokacija diskriminacija (lat. chroma. discriminare). koji umije razborito praviti razliku među stvarima i si. discriminare) dijeliti. vodeći računa o glavnom glasu i o namjeri kompozitora diskrimen (lat. ugled ili povjerenje diskrepancija (lat. fr. povjerljiv. razmak. dys-. različ-nost. loš glas. mat. kem. oprezan. sporan. obilježiti nekoga kao nedostojnog. tj. discrédit) nepovjerenje. discernere. boja. oprezno. koji umije čuvati tajnu. granica. nekoga isključiti iz natjecanja zato što ne odgovara propisanim uvjetima natjecanja. Crncima i Židovima) i nacionalnim manjinama osporava ona prava i građanske slobode što ih uživaju pripadnici vladajućeg naroda. sljepilo za boje. pouzdan. uzeti nekome dobar glas. con discrezione čit.ereditare. usputan diskusija (lat. nanošenje štete nečijem dobrom glasu diskreditirati (fr. istraživanje razgovorom. iznošenje na loš glas. razlikovati. prijeporan. poremećaj u izgovaranju riječi zbog bolesti ili kakvog nedostatka na vanjskim govornim organima (na jeziku. veličina čiji dio služi kao mjera (stotina kao cijelo sastoji se od 100 jedinica). 2. koji nije u skladu diskretan (lat. discernere razdvojiti. disculpatio) opravdavanje. isključenje dislalija (grč. discrepantia) nesuglasnost. mudar. rasna diskriminacija socijalnopravni odnos u nekim državama koji pripadnicima drugih rasa (npr. pojmovne prirode (supr. ali nije sposoban pročitati do kraja . nesiguran diskutirati (lat. lalein tepati.. odvojen. govor. lexis govorenje) med.) glaz. neslaganje. razlika diskrepantan (lat. opravdavati. fil. kontinuirana veličina. discussivus) koji objašnjava. discours) raz-govaranje.dis. veličina kod koje cjelina prethodi dijelovima. dis-culpare) pravdati. usnama. suzdržljiv. veličina koja nema mjere u sebi (jedinica se ne sastoji od razlomaka). nesposobnost čitanja (bolesnik može samo započeti čitanje teksta. dis-. gubitak kredita. supr. presudan ili kritičan trenutak. šutljiv. onesposobljenost za obav-ljenje nekog posla. raspravljati diskvalificirati (lat. obesprav-ljivati. razgovoran. discursivus) log. učiniti (ili: načiniti) nesposobnim (ili: neprikladnim) za obavljanje kakve službe.mat. govoriti) med. opsis vid. discretus razdvojen. različit) 1. nedostatak važnosti. odvajati. 3. facere) onesposobiti. najveća opasnost. dys-. kod određivanja korijena (xp x2) kvadratne jednadžbe: izraz koji se nalazi pod korijenom diskriminirati (lat. razlika. qualis kakav. nesposobnost osjetila vida da u podjednakoj mjeri zamjećuje sve boje spektra diskulirati (lat. smanjivati prava. discutere raspravljati) o kojem se može diskutirati (raspravljati). fr. discussio) raspravljanje. discréditer) lišavati povjerenja ili ugleda. razgovor. odvojiti. u razgovoru. koji razlaže diskutabilan (lat. zubima ili grkljanu) disleksija (grč. izlaganje diskurzivan (lat. discursus. po sebi različit ili odvojen. discréditer) lišavanje povjerenja ili ugleda. dokazati nedužnost diskulpacija (lat. viđenje) med. objašnjavanje putem izmjene misli i različitih stajališta diskusijski (lat. predavanje. dis-. facere učiniti) onesposobljavanje. discriminatio) u međunarodnim odnosima: davanje manjih prava pripadnicima jedne države nego Što se daju pripadnicama drugih država. diskretna veličina veličina kod koje dio prethodi cjelini.

disparatus) iz osnove različit. uganuti. iščašiti dislogija (grč. dys-. menstruacija praćena bolovima (kao posljedica nedovoljne razvijenosti ili nepravilnog položaja maternice. disolucijski kontrakt trg. v. društva. geol. Dizni Volt. logos) psih. disopsija disopsija (grč. zapravo Walter Elias (1901—1967). nesuglasnost. razgradnja molekula otopine na jednostavnije sastojke (ione) disocirati (lat. tj. med. glaz. dissolutivus) koji otapa. neskladan. rastajanje. dissolubilis) otopljiv. koji ima prirodu otopine. neslaganje. opsis) med. dissociare) rastaviti. koji rastavlja. dissociabilis) nespojiv. rastavljanje) disolvirati (lat. dislokacijska karta zemljovid na kojem je prikazano dismembracij a 309 dispareunia kako su trupe razmještene na nekom području dismembracija (lat. razdioba. razmjestiti.dislocirati (lat. koji pripada otopini disolvencije (lat. raz-družiti. razgradnja kemijskog spoja na njegove sastavne dijelove. med. razvratnost. jabuka i vrlina dispareunija (grč. neskladnost dispaširati (fr. odnos dvaju ili više tonova čije zvučanje ne može zadovoljiti. Pepeljuga. lakomislen. nesloga. diso-nija dispanzer (eng. supruga) med. rastopljiv. osobito djelovanjem topline. slabovidnost. osobito članova vladarske kuće). Walt čit. razum i biljka. disparatni pojmovi log. dys-. noni i dr. dissonare) ne zvučati skladno. dio) dezintegrator za žito dismembrirati (lat. ne slagati se u glasu. nejednak. zdravstvena ustanova koja sprječava i liječi bolesti disparagij (lat. raskomadati. podjela. dissociatio) razdvajanje. izdvajanje crkvene općine iz njezine dosadašnje župe dismembrator (lat. membrum) odvajati dijelove iz neke cjeline. sredstva za otapanje (ih: razbla-živanje. elektro-litička disocijacija fiz. ugodniji dojam na uho disonantni interval glaz. pareunos suprug. raščlanjivanje. dissonantia) nesklad. dis-parj nejednakost. član. razlikovati se disopija (grč. membrum ud. (kreacijom Miki Mau-sa). različitost. razdvojiti disolubilan (lat. razmještanje. rastavljiv disolucija (lat. dislocatio) premještanje. neobuzdan. premještati. dis-. rastopiti. raspuštenost. razmještati. dissolvere) otopiti. dys-. dys-. kern. razuzdan disolutivan (lat. reo tečem) med. vojsku. onaj Čije istodobno zvučanje tonova ne zadovoljava naš sluh disonirati (lat. ugovor o prekidu suradnje disolutan (lat. dislocare) premjestiti. kasnije je u vlastitom filmskom poduzeću izradio svjetski poznate filmove s motivima iz priča za djecu (Snjeguljica. koji rastapa: ras-topni. dismembratio) komadanje. voj. razdor. braka). biti neskladan. države. v. men mjesec. Ali-ca u zemlji čudesa. dispacher) pom. npr. neobuzdanost. pucanje Zemljine kore i poremećaji koji su s tim u vezi. nego traži veću konsonancu (u sekundi. nezdruživ disocijacija (lat. dis-paragium) nepriličan brak (s osobom iz nižega staleža. slavan je postao 1928. razmještaj trupa na nekom području. sentimi. iščašenje. dys-. nacrtao prve trikfilmove. poremećaji u govoru zbog nedostatka inteligencije dislokacija (lat. dissolutio) rastapanje. omekšavanje. pojmovi koji ne pripadaju zajedničkom srodnom pojmu te nemaju nikakvih zajedničkih oznaka. slabo. komadati. mezalijansa disparatan (lat. raspadanje nekog tijela. slabost vida. osobito: podjela jednog kompleksa zemljišta na manje dijelove (parcele). procijeniti ili nadoknaditi brodsku štetu .). raspuštanje (nekog društva). rastaviti disonanca (lat. dispensary) socijalna ustanova za besplatno liječenje sirotinje. Petar Pan) disocijabilan (lat. dis-. raspad (npr. Pinokio. opsis viđenje) med. dissolutus) otopljen. dissolventia) mn. nedo\ idisparitet 310 disponenda no raspoloženje žene za spolni od-nošaj disparitet (lat. može biti i posljedica neke bolesti unutarnjih spolnih organa) Disney. raščlanjivati dismenoreja (grč. uganuće. med. npr. 1922.

ukloniti (ili: otjerati) s posjeda. rasap boja disperzivan (lat. donator.) raseljene osobe displantacija (lat.dispečer (eng. poremećaji u probavnim organima (želucu i crijevima). dys. dobre volje disponirati (lat. srediti. pripremati i izdavati lijekove. sirotinjska ljekarna dispenzator (lat.-■ razmještati. disponibilitas) stanje nečega što je na raspolaganju. djelitelj. osobito kod prepreka za brak. dijeljenje. rasuti. raspršiti di sperma tican (grč. disponens) raspoložen. regulirati račune displaced persons Čit. knjige koje je knjižar disponent 311 disputirati . ravnatelj. displicentia) nedo-padanje. displicentiae pactum čit. ne biti po volji dispnoja (grč. astma.) prav. osloboditi od obveze ili kazne. dis-pescere) rastaviti. plasso oblikujem. raspolagati (novcem. sa dva sjemena disperzija (lat. dis-plantatio) presađivanje. tvorim) nenormalan razvoj nekog organa ili cijelog organizma displicencija (lat. dispergere) rasipati. dispersio) opt. raspoređivati. rasađivanje. vrijeme između aktivne službe i mirovine (dok se prima akontacija mirovine) disponiran (lat. osobito u knjižarstvu. . ugovor o raskidanju zaključenog trgovačkog posla displicirati (lat. oslobođenje.) dispondej (grč. dispergere. dys-. razdijehti. raspoloživost. na raspolaganju. oprost. oprostiti dispepsija (grč. 2. di-. imanjem). displicere) ne dopadati se. disponere) razmjestiti. dys-. dys-. razdvojiti. službenik koji regulira kretanje vlakova na jednom dijelu pruge. di-. srca. dispendere) zavod za besplatno davanje lijekova sirotinji. displicencije paktum (lat. nagovoriti disposesija (lat. osoba koja je ovlaštena upravljati poslovima neke trgovačke -< kuće disponibilan (lat. displeist persns (engl. pepsis probava) koji teško probavlja dispeptičar (grč. pobuditi nekoga na nešto. poslovođa. dis-pensare) podijeliti. osobito u vezi sa štetom na moru. dispensator) darovatelj. disponens) upravitelj. primio radi rasprodaje. disponibilis) raspoloživ. dispossessio) prav. dispenzacijski troškovi iznos koji treba platiti za jedno ovakvo razrješavanje ili oprost dispenzarij (lat. prirediti. oraspoložiti.) mn. radnik koji iz jednog središta. nekih živčanih poremećaja. službenik koji vrši razdiobu električne energije na više međusobno povezanih električnih stanica. dispaširati). lišiti posjeda . sporne svote. dvosjemen. nadstojnik (osobito u samostanima) dispenzatorij (lak dispensatorium) ljekarnička knjiga s propisima za pripremanje lijekova. dys-. pripremiti (članak. dispersivus) raspršen. opremljenog potrebnom signalnom aparaturom i sredstvima veze. raspršivanje svjetlosti. pojava da se složena svjetlost može prizmom razgraditi na svoje sastavne. upravlja cijelim tijekom proizvodnje nekog mehaniziranog poduzeća dispenzacija (lat. voj. ne sviđati se. pepsis) onaj koji pati od slabe probave dispergirati (lat. dvostruki spondej. lišenje posjeda disposesirati (tal. pneo dišem. dispatch hitno obaviti) 1. premještanje displazija (grč. sperma sjeme) fiziol. groznice. farm. dispensatio) razdvajanje. nesviđanje. elementarne. razasut dispescirati (lat. podijeliti među zainteresirane (v. sipnja. pnoe disanje) med. teško disanje (kod težih bolesti dišnih organa. stihovna stopa od četiri duga sloga:---disponenda (lat. razrješavanje od neke obveze ili smetnje u pojedinačnom slučaju. dispossessare) prav. vedar. ono što je stavljeno na raspolaganje. ah ih nije prodao te ih stoga ponovno stavlja na raspolaganje izdavaču disponent (lat. homogene svjetlosti (boje). spondeios) metr. osobito: slaba probava želuca zbog poremećaja u izlučivanju probavnih sokova dispeptičan (grč.ne-. predavanje). kojim se može raspolagati disponibilitet (lat. upravitelj. prilagoditi. ljekarnički zbornik dispenzirati (lat. mehaničkih smetnji i dr. 3. lišavanje posjeda. urediti. pepsis probava) med.

pri mar-Širanju: držati propisan razmak. mjesto izdavanja i mjesto plaćanja različiti distanciran (lat.46. nepristupačan distancometar (lat. atomska težina 162. ograničenje slobode primanja obveza. promocijska disputacija. disputabilis) sporan disputacija (lat. osobito: voditi znanstvenu raspravu disreforma 312 distonirati disreforma (lat. dispozicijski fond novac stavljen ne-■ kome na raspolaganje u određene ■». dysprositos teško pristupačan) kem. disputatio) raspravljanje. točnog poimanja i razumijevanja značenja nečega. glazbu. osobito: javna znanstvena rasprava u kojoj jedna strana (oponent) nastoji opovrgnuti ono što je druga strana (respondent ih défendent) tvrdila. sudionik u disputiranju disputirati (lat. ozloglašenost disritmija (grč. rezerviran. dis-. nejednakost disproporcionalan (lat. razmještaj. potpun. fr. sklonost nekim bolestima. mala apraksija. dys-tbanatos) teško umiranje. disputans) v. dis-tanina mjenica mjenica na drugo mjesto kod koje su. nedostatak razumijevanja za praktičnu uporabu pojedinih predmeta disproporcija (lat. lat. naglo pražnjenje elektriciteta. dis-proportio) neraz-mjernost. znak Dy disputa (lat. članka. velikih poduzeća itd. nacrt (rasprave. reputation) loš glas. disputa-tor disputator (lat. disrum-pere) fiz. raz-. zaduživanja ili otuđivanja imovine dispozitiv (lat. dis-. nadmetanje riječima disputabilan (lat. fr. imanjem. plan (npr. pripremanje. resom-mandation) loša preporuka. odluka. odlučuje dispraksija (grč. predavanja). rćforme) loš (ili: neuspio) preobražaj ili preokret disrekomandacija (lat. re-sommander) loše preporučiti. danas se još vrši radi dobivanja akademskih počasti (inauguralna disputacija. fr. dyspraxia) psih. dis-. propisuje. kuđenje disrekomandirati (lat. teleios savršen. spor. uređivanje. dys-. krađu). svrhe. renommer) ozloglašen. tj. raspolaganje novcem. roba koju naručitelj zbog loše kakvoće ili zakašnjenja neće primiti. metron) instrument za određivanje udaljenosti disteleologija (grč. distantia) udaljenost. dispositivus) koji se tiče raspolaganja nečim ili uređenja nečega. sposobnost za samostalno obavljanje poslova dispozicijsko dobro trg. sređivanje. logia) fil. sposobnost raspolaganja nečim. držati distancu voj. kod raznih ministarstava.dispozicija (lat. grč. dis-. za bitku). redni broj 66. znanost. dis-. med. osobita sposobnost za nešto (npr. na lošem glasu disrenomirati (lat. disputare) prepirka. a da se ne mora polagati račun (npr. distantia rastoja-nje. rješenje. dispositiva) prav. koji naređuje. dakle. dys ne-. element. dobra volja.) dispozicijska sposobnost prav. nesklad. pokuditi disrenomiran (lat. fr. sposobnost za pravne poslove. nepravilnost disruptivno pražnjenje (lat. formula presude dispozitivan (lat. razmjer) nedostatak ritma. dis-proporti-onalis) nerazmjeran. renommerj iznijeti na loš glas disreputacija (lat. izraz za konja koji još nije stigao ni do distantnog stupa (koji se nalazi 200 metara ispred cilja) u trenutku kad je pobjednik već prošao cilj. jahanje na distancu dugotrajno jahanje (kad se konje ne zamjenjuje). zločin. disputare) prepirati se. mala nesposobnost vršenja nekih pokreta. distans) šport. supr. raspravljanje. đispositio) raspored. rhytmos sklad. sklonost. eutanazija distanca (lat. raspoloženje. skica. nego je stavlja prodavaču na raspolaganje dispozicijsko ograničenje prav. kratkotrajno električno pražnjenje (za razliku od električne struje kod koje se električne mase kreću ravnomjerno i trajno utvrđenom putanjom) distanazija (grč. disputator) raspravljao. sporiti se. dis-. disputatio pro gradu) disputant (lat. habilitacijska disputacija. nejednak disprozij (grč. razmak. naučavanje koje poriče svrhovitost i savršenstvo svijeta. fr. fr. borba s dušom. odnosi u prirodi i kulturi su nesvrhoviti i štetni za život .

zabava. osobito trepavica distihijaza (grč. dystychia red) 1. razgovijetan. distinctivus) koji odvaja. distincuts) odvojen. stoma usta) med. zbuniti. raz-mještajni. distributivan pojam log. distinctio) razlikovanje. dis-tendere) zategnu-tost. išČašenje. dvostih. tj. napregnutost. odcijepljenje. distribuere) razdijeliti. smetnje pri mokrenju. di-stinguere) odvajati. odvajanje slomljenih ili oštećenih udova. distringere. nesretan slučaj distihija (grč. distencija distih (grč. zabavljanje. distringas) prav. razvrgnuće. di-. dis-tendere) med. distributivni broj broj koji pokazuje koliko dolazi na svakoga (po jedan. okrug. odvajati slomljene ili oštećene udove distrakcija (lat. razonoditi. svirati) distorzija 313 ditta distorzija (lat. v. opseg. di-. vlas) med. nedaća. točno razlikovanje pojmova. dis-. punomoć za popisivanje stvari distrof (grč. otuđivanje. otmjen. iskazivati nekome posebnu pažnju.te. log. zabaviti. distonare) glaz. di-stinguere) koji se razlikuje od drugih. stichos) s dva reda. kao takvi. disunire) mu. odvući. truljenje jetara koje uzrokuju crvi u jetrima (Distomum hepaticum). razlikovati nešto od nečega. suviše visoko ili suviše nisko (pjevati. rastavljen. tikto rodim) med. razdjeljivati. razlikuje. razdavač darodavatelj distribuirati (lat. razlika. di-. disunire) razjedinjen. distentio) v. distenzija distendirati (lat. distingvirati se isticati se distinkcija (lat. di-. dvore dan distihija (grč. otmjen distokija (grč. dys-. disturbatio) rasap. prevrtanje (očiju). podijeliti. nekog njegovog dijela čitavog organizma disturbacija (lat. distractio) rastrese-nost. prav. dys-. distortio) med. strofe) poet. rastegnuti distenzija (lat. stichos red) med.) distrihijaza (grč. stvaranje dvostrukog reda trepavica (kao bolest) distingviran (lat. dva stiha zajedno. mjerodavnost. heksametar i pen-tametar (koji dolaze jedan za drugim) distihičan (grč. theos bog) onaj koji vjeruje u dva boga. distributivus) koji dijeli. raspoređuje. dvostruki red. razmješta. trichos dlaka. disurija psihika (lat. zaseban. razdioba. razvući. zabavljati. distihijaza distrikt (lat. međ. poremećaji u prehrani jednog organa. di-. med. thrix. razdijelni. razdvojiti disurija (grč. iskrivljenje distrahirati (lat. di-. djelokrug distringas (lat. distichon) metr. naredba o pozivanju pred sud. ugledan. disuria psychica čit.) nemogućnost mokrenja pred drugima zbog stidlji-vosti diteist (grč. pojam koji se odnosi na svakog člana neke skupine ili klase (supr. trofe hrana) med. silom istegnuti. izići iz ~ pravog tona. istaknut distingvirati (lat. po dva itd. nesloga disunionisti (tal. rasporedni. distributio) podjela. uron mokraća) med. rastaviti. ukinuće disunija (tal. skrenuti pozornost s nečega. razvesti. odvojen disunirati (tal. razonoda. razumljiv distinktivan (lat. pjesma koja se sastoji od dvije strofe distrofija (grč. razmjestiti distributivan (lat. odvojiti. meti-ljavost distonirati (tal. razdjeljuje. razvoditi. rasporediti. rađanje blizanaca distomatoza (grč. jasan. dvobožac . pristaše razjedinjenja SAD-a disuniran (tal. distrahere) rastresti.: kolektivan pojam). bolestan sastav mokraće. sudsko rješenje o podjeli stečajno mase među vjerovnike. districtus) sudski kotar. distributivno rješenje prav. apsolutno proturječe teleo-loškom shvaćanju života i prirode distencija (lat. različit. obujam. zla sudbina. razlikovan. med. razdor. otmjenost. stichos) 2. nesreća. osujećenje. uganuće nekog uda. dys-. prodaja distribucija (lat. distribuens) razdje-ljivaČ. položaj distinktan (lat. područje. razdavati. nepažnja. disunire) razjedinjenje. raspored distribuent (lat. disunire) razjediniti.

dvoboštvo ditetraedar (grč. udaljavanje jednog od drugog. osobito pjesama (npr: Goe-theov "Zapadno-istočnjački divan") divaniti (tur. ljudina. odstupati. kaz. govorenje bez veze. govoriti bez veze. udaljavanje od teme (u govoru i pisanju) divagirati (lat. pripada svakom dioničaru u nekom dioničkom društvu prema broju njegovih dionica ili dividirati 315 uloga. diva) božanska. kao u diti-rambu ditomija (grč. supr. lit. odlutati. gorostas. diversus. razveseliti. di-. lutati. rastavljanje na dva dijela ditonus (grč. theos bog) vjerovanje u dva boga. divergentne linije linije koje se udaljuju jedna od druge. svakovrstan (di-verzna roba) diverzifikacija (lat. poet. uron mokraća) med. di-. raznolik. raznolikost divide et impera (lat. mali balet. zbirka spisa ili članaka. odvratiti. dithyrambos) nadimak boga Bakha zbog njegovog tobožnjeg dvostrukog podrijetla od Semele i Zeusa.) trg. ak. lutanje. diversio) odvraćanje. trabunjati. voj. di-. djelje-nik dividenda (lat. razonoda. lako i ugodno glazbeno djelo. divan) govoriti. ples na pozornici. tajno vijeće bivših sultana. draga divagacija (lat. razdioba vlage po tijelu. zanosno. divergence) razilaženje. divide in partes ekvales (lat. med. divergere) razilaziti se. burno. divagari) tumarati. med. potpis na pismu. razgovarati. zabavljati divertisman (fr. diuretičan diureza (grč. dvostruki trohej. različit oblikom diverzija (lat. orao gledam) v. skretanje neprijateljske pozornosti na drugu stranu. promjena. ples i pjesma između Činova. Zeus.diteizam (grč. razonoda. divertimento diverzan (lat. trabunjanje (osobito kod duševnih bolesnika). razmicati se. granaš to razvijanje jedne žile divergencija (fr. obožavana. diversus) različit. biti različitog mišljenja divertimento (tal. edra površina. prid. ljudeskara Div u nekim hrvatskim prrijevodima: ime za starogrčkog boga Zeusa (prema grčkoj deklinaciji: nom. firma diuretik (grč. udaljavati se jedno od drugog. izdvajanje (ili: izlučivanje) mokraće div (tur. pren. različnost. pren. boga vina i uživanja. tetra Četiri. kod tal. danas: poznata i slavna glumica. dividendus) mat. ditonos) glaz. ime pod diuretìk dividenda kojim se trgovina ili poduzeće vodi. razgranavanje. udio u dobitku koji. divagatio) tumaranje. gigant.) tursko državno vijeće. prvobitno: burna i oduševljena pjesma u slavu Bakha. dat. dividirati divide in partes aequales Čit.) glaz. konvergentan divergirati (lat. divergens) koji ide u različitom smjeru. trochaios) metr. udio u podjeli dužnikova imanja . diversitas) različnost. ret. neočekivan napad. forma) nejednakog oblika. udaljavanje divergentan (lat. mjenice trgovca koje ima u trgovini. danas: lirska pjesma nadahnuta osjetilnim užicima što ih pruža život ditirampski (grč. zaboravljanje neugodnih misli i briga diverzitet (lat. voditi ljubav. gen. skretanje. raznovrsnost. pjesnika: ljubavnica. raznorodnost. osujećivanje određenih namjera. dittos dvostruk. istočnjačka ležaljka s jastucima (za sjedenje i spavanje). raznovrstan.) trg. med. sredstvo koje pospješuje mokrenje. kolos. mat. poliedar s dvaput po Četiri površine ditiramb (grč. razonoditi. temno režem) razdvajanje. Dios. ret. diversificatio) mijenjanje. di-. koji se razilazi. divertissement) zabava. di-. unošenje promjena diverziforman (lat.) podijeli na jednake dijelove (oznaka na liječničkim receptima) dividend (lat. ašikovati divarikacija (lat. osnova) geom. dithyrambos) oduševljeno. zabavna kompozicija divertirati (lat. osobito pjevačica. biće ljudskoga lika i izuzetno velike snage. čiji se zbroj članova neograničeno povećava ukoliko se više članova uzima. uron mokraća) med. udaljavati se od teme divan (perz.) mit. divaricatio) fiziol. Dia) diva (lat. stihovna s^opa od četiri sloga: — U — U ditta (tal.) podijeli pa vladaj! v. u određeno vrijeme. di-. carinarnica. Dii. popis poreznih obveznika. interval koji se sastoji od dvaju cijelih tonova. divertere) odvojiti. velika terca ditopsija (grč. diplosija ditrohej (grč. promjena smjera.

voj. automobila. rastanak. 1858—1913) dizenteričan (grč. djeljivost dividuum (lat. dixi et animam meam salvavi Čit. plavo i žuto te se na taj način u promatračevom oku izvrši optičko sjedinjavanje. štovati kao Boga diviš (lat.) med. inženjeru Rudolfu Diesélu. divisio) dijeljenje. stavljati u red bogova. tisk. dijelom plinovita divizma (lat.. oblik.: Tijela su dijelom čvrsta.: tonovi se stavljaju na platno jedan pokraj drugoga. zbog visoke temperature i tlaka. način slikanja francuskih impresionista iz druge polovice XIX. desen dizelski motor teh.. mat. upalu crijevne sluznice (zarazni proljev) . log. da bi se dobio zeleni ton. dividere) dijeliti. predviđa. djelitelj divizorij (lat. dividualitas) mogućnost dijeljenja. divisio dijeljenje) umj. sapnica pročišćivač dizajn (engl. predviđanje. kern.. glasoviti spjev tal. rastrubiti. divisionnaire) voj. mat. raskida divus (lat. nego ubrizgava i. proricati) koji vrača. jedno pokraj drugog. dicere reći. sad mi je savjest mirna diza (njem. divide et impera (lat. dijelom tekuća. stavlja se. ono što je djeljivo Divina comedia čit. diksi et animam meam salvavi (lat. podjela. "Božanstvena komedija". vračanje. divinisation) stavljanje nekoga u red bogova. svečano divulgacija (lat.) onaj koji može predviđati. divisorium) instrument za dijeljenje. 1 do 2 topnička puka i odgovarajućeg broja inženjerije. pretkazivanje budućnosti po snovima i raznim pojavama u prirodi. divulgare) razglasiti. dizati do neba. kazati. slućenje divinator (lat. st. osnovna strateška jedinica sastavljena od svih rodova vojske (3 do 4 pješačka puka. desing) v. širenje informacija divulgirati (lat. nebeski dixi čit. divulsio) kidanje.) rekoh i spasih dušu svoju. proročki divinizacija (fr. divulsivus) koji kida. motor kod kojeg se tekuće gorivo ne pretvara prethodno u plin. podijeliti. podijeli na jednake dijelove (na liječničkim receptima) dividualitet (lat. dividere dijeliti) znak za dijeljenje riječi divizibilan (lat. diksi (lat. enteron) med. s pobožnošću. vrač. dijeljenje brojeva (jedna od četiriju osnovnih računskih operacija). obožavanje divinizirati (fr. Verbascum thapsus) biljka s velikim dlakavim listovima (porodica zijevalica) divizor (lat. rekoh. razvod braka divotamente (tal. divinare pogađati. umjesto da se miješaju na paleti. pjesnika Dantea Alighierija divinacija (lat. Düse) stožasto (konično) sužena cijev u kojoj se strujanje tekućina ili plinova pod tlakom pretvara u brzinu (tlačna diza) ili obrnuto (usisna diza). razglašavanje. divortium) prekid. predviđački.) podijeli pa vladaj!. prorok divinatoran (lat.). gatanje. podjela obujma jednog pojma. razdijeliti. gotov sam. iznijeti na velika zvona divulzija (ni. pretkazuje. odjeljak divorcij (lat.) glaz. proriče. raskidanje divulzivan (lat.) božanski. naznačivanje svih vrsta jednog roda putem determinacije jedne i iste oznake rodnog pojma. a boje dobivaju veću svježinu i živost divizivan sud (lat. pobožno. dijelom P2. dakle. mlaznica. dividere) log. zapovjednik divizije divizionizam (lat. divisura) odsjek. upotrebljava se za pogon brodova. S je dijelom Pj. lokomotiva i dr. divisibilis) djeljiv divizibilitet (lat. Divina komedija (tal. (naziv po pronalazaču. vilica za dijeljenje slova divizura (lat. vidovnjak. jedan broj podijeliti nekim drugim brojem. sud u kojem se subjektu (S) pridaje više predikata (P1? Pa. divide in partes ekvales (lat. bolničara itd.) lit. npr.) tako da je sposobna za samostalne operacije divizionar (fr. pali samo sobom. dixi) rekao sam. tj. diviniser) obožavati.) ono što se može dijeliti. npr.dividirati (lat. divide in partes aequales čit. divulgatio) iznošenje na velika zvona.. proricanje.. brojčanik kod urara. koji ima dizenteriju. divisibilitas) djeljivost divizija (lat. tj. divinatio) pogađanje. dys-. završio sam diza 316 dodekafonija što sam htio redi. divisor) mat.

križanac njemačkog ovčara i velikog pin-ča. gonia kut) geom. Dobermannu) doboš-torta torta napravljena prema receptu nekadašnjeg bečkog slastičara Doboscha docendo discimus (lat.dizenterija (grč. dvanaesterac. dodeka. doalium) prav. dati. teško. dodeka dvanaest. enteron crijevo. syllabe slog) dvanaesterosložan. dakty-los prst) anat. dvanaesterokutnik dodekalijun (grč. koji ima dvanaest slogova. archo vladam) vladavina dvanaestorice dodekasilabičan (grč. fone glas) glaz. dajem da bi i ti dao. osobito na visokim školama (početno zvanje nastavnika visokih škola) docilan (lat. dogessa) duždevica . doalij doberman plemenita rasa pasa. seljačka djevojka Jeanne d'Arc (1412— 1431) koja je u svojoj 17. dodarium) v. doarium) prav. dogger) nizozemski ribarski čamac dogesa (tal. buldog i dr. dog) rod velikih i snažnih pasa. starješina fakulteta. edra površina. docendo discimus (lat. doyen) starješina.(grč. duodenum dodekadika (grč. red Linnéovog sustava biljaka koje imaju jedanaest ih dvanaest tučaka dodekagon (grč. učiti drugoga. dodeka. zarazni proljev Dizma jedan od dvojice razbojnika koji su bih razapeti zajedno s Isusom Kristom. sustav računanja dvanaesticama. njemačka doga. zarazna bolest koju karakterizira upala crijevne sluznice.) učeći drugoga i sami učimo dodarij (lat. dotarij dodeka. engleska. dodeka. dy-senteria) med. poslušan docirati (lat. bot. v. do ut facias (lat. petalon list) bot. imanje koje ostaje nakon muževljeve smrti ženi na uživanje. najstariji po redu primanja u nekom društvu. tijelo omeđeno s dvanaest pravilnih peterokutnika (pentagonalni dodekaedar) dodekafonija (grč. dvanaesteroboj Dodona Zeusovo svetište i proročište u Epiru u kojem su se proročanstva dobivala po šumu ogromnog hrasta ili po letu svetoga goluba doga (engl. najstariji po godinama. hrvatsko ne-. docilis) poučljiv. griza. dare davati. najstariji po službi doalij (lat. do dajem) do ut des (lat. godini stala na Čelo obeshrabrene francuske vojske i kod Orleana pobijedila Engleze. doajen diplomatskog zbora strani izaslanik koji je najduže akreditiran na nekom dvoru ili pri vrhovnoj upravi neke države. docens) učitelj. dvanaesnik.) ja dajem. odličan policijski pas (nazvan po uzgajivaču A. dvanaesterac dodekatlon (grč. dodeka.predmetak koji označava nešto nesređeno. povjerovao je u Krista i zbog toga ga Katolička crkva slavi kao sveca Djevica Orleanska francuska narodna junakinja. nekoj ustanovi. andria muškost) bot. dodeka) predmetak u slo-ženicama sa značenjem: dvanaest dodekadaktilon (grč. udovički dio. koji ima dvanaest cvjetnih listića dodekarh (grč. dodeka dvanaest. gyne žena) mn. dodeka dvanaest. klasa u Linnéovom biljnom sustavu: cvjetovi s 12 do 19 prašničkih niti u jednom hermafro-ditnom cvijetu dodekapetalan (grč. osnova) geom. dvanaestopalčano crijevo.) poučavajući (druge) učimo (i sami) (Seneca) docent (lat. A. dodek-archos) član vlade dvanaestorice dodekarhija (grč. a ne deseticama kao u dekadnom ih decimalnom sustavu dodekaedar (grč. docere) poučavati. dodeka) mat. a ti radi doajen (fr. koji lako uči i shvaća. athlon natjecanje) šport. naziv za gimnastičku natjecanje u dvanaest disciplina. način glazbene notacije sustavnom uporabom dvanaest dodekaginija 317 dogmatizam zvukova kromatske ljestvice (napravio 1923. XI.) carinarnica doger (niz.) prav. dodekasilabičan stih stih koji ima dvanaest slogova. zlo-. upućivati. doarij doarij (lat. austrijski kompozitor Arnold Schônberg. ovi su je kasnije uhvatili i spalili kao vješticu do (lat. dodeka. dodeka. dodeka dvanaest) broj (piše se brojkom 1 sa 72 nule) dodekandrija (grč. dekan. dodeka dvanaest. t dogana (tal. dys. 1874—1951) dodekaginija (grč.

) doketizam (grč. dokimazo ispitujem) kern. nekritičan. voda se iz njega iscrpe. (supr. pristaša dogmatizma. logos znanost) znanost koja proučava sustav ocjenjivanja (npr.dogma (grč. predavati o dogmama. do-kema privid) naučavanje daje Krist imao samo prividno tijelo i da su cijelo njegovo zemaljsko postojanje i patnje bili samo privid dokimastika (grč. docket) trg. kriticizam) dogmatizirati (grč. govoriti o nečemu s visine dogmatolatrija (grč. onaj koji postavlja tvrdnje bez dovoljnog opravdanja i koji se. u staroj Ateni: poseban ispit kandidata za neki položaj u državnoj službi s obzirom na njihove građanske sposobnosti i spremu. dokimazija dokimazija (grč. logia) "znanost" o dogmama dogramadžija (tur. dokein činiti se. iziđe na površinu. toliko dubok da može primiti brod. dochmios) metr. dogmatizo donosim odluku. dokimos dokazan. dogma) onaj koji uči pravilima vjere. postavljanje metafizičkih naučavanja i sustava bez prethodne kritike spoznaje. skepticizam. logia) kern. za razliku od skeptika koji su u sve sumnjali. latreia obožavanje) slijepa i nekritična privrženost nekom teološkom ili filozofskom naučavanju ili metodi dogmatologija (grč. uopće postavljao pozitivne tvrdnje i naučavanja. v. koji prima ili tvrdi nešto jednostavno. dock) unutarnji dio luke. dogma mišljenje) cjelina ili sustav naučavanja neke filozofske ili vjerske škole. pren. v. rezbar dogramadžiluk (tur. isključujući naučavanja o dužnostima i moralu (dio sistematske teologije) dogmatist (grč. u klasičnoj grčkoj književnosti: filozofsko pravilo.: empirizam. istraživanje. drvodjelja. kern. n. voda se ponovno pusti u bazen i brod opet isplovi. govoriti odlučnim. dokeo mislim. dokimazo ispitujem. unatoč proturazlozima. izdrobiti) stolar. zakonska odredba. dogma mišljenje) fil. to dock) pom. osobito: uporaba pojmova koji služe samo u granicama mogućeg iskustva i radi ujedinjavanja iskustva u stvarima koje se nalaze s one strane svakog iskustva. određujem) postavljati znanstvene tvrdnje. a brod se spusti i zadrži na posebnom postolju. odsječnim i uvjerljivim tonom. bez dokaza. lista robe doketizam (grč. svijetu i o Božjim odredbama koje su u vezi sa spasenjem čovjeka dogmaticizam fil. samo pomoću zraka doket (eng. zajedno s brodom. takav dok se pomoću vode potopi i brod na njega nasjedne. dokimastika) dokimaziologija (grč. bez obrazloženja i dokaza dogmatičar (grč. kada brod uđe u takav dok. Čestit. dovesti lađu u dok . dogma. zaključak crkvenog sabora (koncila). dogma mišljenje) fiz. suhi dok radionica za izgradnju i popravljanje brodova. prema Kantu dogmatičari su oni koji postavljaju pozitivne metafizičke tvrdnje ne pitajući ima li ljudski razum uopće prava na takve tvrdnje. pouka. izdrobiti) stolarski zanat. pošto ga poprave. naučavanja o vjeri: neispitan. hidraulični dok sličan postupak. ozidan bazen. popis. u Novom zavjetu: carska naredba. dokimasia) ispitivanje. onaj koji nešto uporno i odlučno tvrdi dogmatizam (grč. jednog jamba i kretikusa: U--U dok (eng. osobito: sustavno znanstveno izlaganje kršćanskih naučavanja o Bogu ili vjeri. pren. dogramak isjeći. prvobitno: onaj filozof koji je. dokimazija dokimologija (grč. dogma. stihovna stopa sastavljena od pet slogova. dogmatizam dogmatičan zasnovan na dogmi. dokei čini se) naučavanje jedne gnostičke (bogumilske) sljedbe prema kojem je Krist samo prividno imao tijelo. vještina ispitivanja (dokimazi-ologija. stolarstvo dohmij (grč. nekritično povjerenje u ljudsku sposobnost spoznavanja. te prema tome i nije rođen kao čovjek (2—3. kršćanske dogme formulirana kršćanska načela koja sadrže spoznaje o Bogu. v. vodeni bazen opremljen branama kako bi mogao stalno imati duboku vodu radi prijama natovarenih brodova. e. u školi) dokirati (eng. znanstvena metoda koja polazi od dogmi i ne dopušta ponovno ispitivanje točnosti tih dogdogmatizirati 318 doktor mi. st. pismo s popisom poslane robe. a zatim se voda iscrpe i on. plivajući dok podiže se tamo gdje ne može biti suhi. dogma mišljenje) pravilo. dogramak isjeći. koji se tiče dogme. fil. uporno pridržava tih tvrdnji dogmatika (grč.

sofia mudrost) umišljena mudrost. dokumentum privatum (lat. dokrajčiti. znanstvenik. žalosno dolerit (grč. doktorska diploma svjedodžba o dobivenoj doktorskoj tituli doktorand 319 dolmen doktorand (lat. pretjerano častoljublje doksozofija (grč. tj. dollar) sjevernoamerička novčana jedinica = 100 centi dolce čit. titula najvišeg akademskog dostojanstva (u teologiji. doctor) položiti doktorski ispit. kusur izvratak. docere poučavati. koji se temelji na ispravama. doxa slava. povelja. škrinja. doctrina) učenost. prosopon lice) Čovjek koji ima dugačko lice dolikran (engl. 3. ubiti.) glaz. katekizam doktrinär (lat. tužno. kratak konjanički gornji kaput dolap (tur. ona koju nije izdala vlast. doxa. ormar u zidu. isprava. poveljni. s uspjehom obraniti doktorsku disertaciju. mania bijes.) glaz. dolihocefalija dolihoprosopik (grč. dostorandus) onaj koji se sprema za doktorski ispit. dolihocefali ljudi koji imaju takvu lubanju dolihokefalija v. doctrina) sklonost odlučivanju samo na osnovi apstraktnih teorija. naučavanje o nečemu izloženo kao sustav. dolce (tal. documentum) pisan dokaz. logia) slavljenje i veličanje Boga. fil. pravnim znanostima. činjenično dokazan. drvena naprava s konjskim pogonom koja je služila za navodnjavanje (primjerice u Makedoniji). završna formula svih istočnopravoslavnih propovijedi i evangeličkog Očenaša doksomanija (grč. doctrina) čovjek koji svoja shvaćanja i svoje svjetonazore temelji na već usvojenim principima (načelima) koji za njega. podnijeti dokaz.) privatna isprava.) glaz. 2. tj. a da ih ponovno i ne ispituje. dollvcran) dizalica na kojoj se nalazi televizijska kamera te omogućuje snimanje iz svih položaja dolimen (engl. popuniti manjak. tj. s bolom. 4. vrijede kao sigurni i nesumnjivi. onaj koji teži kon-zekvence svojih shvaćanja ostvariti. pretjerano točan. uopće uništiti dolama (tur.) javna isprava. sprava za prženje kave dolar (engl. bez obzira na stvarnost. doctor) učen čovjek. 2. tj. kandidat za doktora doktorat (lat. lako se možemo prevariti te ga zamijeniti s dioritom dolihocefalija (grč. potkrijepiti dokazima. men kamen) grobnica iz mlađeg kamenog doba koja se sastoji od više velikih kamenih blokova naslaganih u obliku sanduka dolomit . pisci koji služe kao važan izvor za poznavanje antičke filozofije doksologija (grč. doktorska titula doktorirati (lat.) kabanica s rukavima. doctoratum) doktorski ispit. doksat) vrsta balkona. u svakodnevnom životu: liječnik. dolfvman) vozač kolica s televizijskom kamerom dolmen (bretonski dol stol. filozofiji. kefale glava) svojstvo lubanja Čija je širina manja od četiri petine dužine. doktrinarizam dokument (lat. znanost. grafo pišem) mn. isplatiti dug. dokumentum publikum (lat.đoksat (tur. ili bez obzira što je uopće i očito nemoguće da se ta načela ostvare doktrinaran (lat. v. documentarius) ispravni. doxa mišljenje. izbočeni dio prostorije preko vanjskog zida doksografi (grč. mudrost naoko doktor (lat. niša. biti proglašen za doktora nekog fakulteta doktrina (lat. ostatak novca nakon plaćanja) 1. documentare) pisano posvjedočiti. doctrina) učen. ona koju je izdala vlast dokumentaran (lat. dolichos dugačak. slatko. dolento dolento (tal. doxa slava. u crkvenom smislu: poučavanje u kršćanskoj vjeri. otkriti dokusuriti (tur. osobito u medicini). documentum privatum Čit. koji može dokazati (ili: koji dokazuje) na temelju činjenica dokumentirati (lat. znanstvena tvrdnja koja ne vodi računa o stvarnosti ili se ne osvrće na nju. dolichos dugačak. documentum publicum čit. doktrinarstvo doktrinarstvo v. ludilo) težnja za isticanjem po svaku cijenu. bolno. pedantan doktrinarizam (lat. provesti u djelo bez obzira je li stvarnost za to već dozrela. tj. umilno dolentemente (tal. doleros prevarljiv) vrsta bazalta i dijabaza (struktura mu je jasnozrnasta do krupnozrnasta). poveljama. mnijenje. pokazivati. koji ima više povjerenja u svoje mišljenje nego u ono čemu ga uče iskustvo i život. đolap) 1.

domaine) vladarsko. domesticus) kućni.320 domine dolomit min. njegovog dvora i za podmirivanje njegovih posebnih izdataka. domicilirana mjenica ili domicilna trata (fr. nego negdje drugdje domicilirati (lat.) krov u obliku kupole domanijalan (lat. perikope. prebivati. bolestan strah od boravljenja u kući domena (lat. trg. unutarnji. zloba dom (lat. patnje doloroso čit. samostana dominacija (lat. u širem smislu: svaki krov izrađen u obliku kupola i svaka građevina s takvim krovom dom (port. nadmoć dominanta (tal. krunska imanja. biskupa ili Kaptola). v. čitaju i tumače. saborna crkva. fr. stalno mjesto stanovanja. domani-um) koji se tiče krunskih. domicilium) koji stanuje. slobodan posjed dominikalan (lat. stolna (ili: glavna) crkva (nadbiskupa. dominium) pravo vladanja. dominatus) vlast. rat domicelar (lat. domestics) vrsta grube i čvrste pamučne tkanine domestikus (lat. domi-cilium) zavičaj. žutog. domesticatio) pripitomljavanje. effet a domicile. svećenik koji još nema pravo biti nazočan na sjednicama Kaptola domicil (lat. gospodarstvo. lukavstvo. prebivalište. osoba na koju se trasira domicilirana mjenica domiciliran (lat. domicellus) mlad kat. pločice kojima se igra poznata društvena igra domino. tj. a u nekim i kobalta.J bol. dominium. bezbojan kristalast vapnenac. dominator) vladar. vla-darica. glavna komponenta nekog zbivanja koja mu određuje smjer dominantan (lat. plaćaju na svoje prihode posjednici i svećenici. mjesto u kojem se treba platiti mjenica domicilat (lat. doma kuća. tko u domicilu isplaćuje mjenicu domicilijant (lat.) glaz. do-lento dolozan (lat. područje. peti ton u dijatonskoj ljestvici. dolores (lat. sivog. gospodari. dominica 321 donatar dominica čit. domino) mn. gospodarstvo. tal. djelokrug. trg. krunsko ili državno dobro domatofobija (grč.) gospođa. bolovi. don doma (lat. domaćica. domicilium} trg. mn. dominatio) vlast. dominicalis) gospodarski. krug djelovanja. doma. posjed. ukroćivanje. zavičajni. fil. domicilium) trg. ima redovito primjesa željeza i mangana. pretežit dominat (lat. krunsko dobro. domiciliated bili) mjenica koja se ne isplaćuje u mjestu izdavanja. Go-spodov. nedjeljom i blagdanskim danima.) 2. domus kuća. dominante) glaz. domicilium) stanovati. vlasništvo. dominans) koji vlada. struka domestikacija (lat. boraviti. dominika (lat. državna dobra. zemljišta i posjedi koji su određeni za izdržavanje vladara. dominicalia) ulomci iz evanđelja ili poslanica koji se. duomo) 1. gospodar domine (tal. glavni ton. dom. glavni. dolorozo (tal. dominikalne lekcije . oblik vladavine što ga je u starom Rimu zaveo imperator Dioklecijan dominator (lat. dolores) mn. biskupski dvori. v. domanium) pretvoriti u vladarsko. vladanje. nadstojnica ženskog kat. smeđeg i crnog. dominikalni porez porez koji . dies) dan Gospodnji. nastaniti nekoga. Dolomiti planinska skupina u Istočnim Alpama dolor flat. engl.) prijevara. zlonamjerna prijevara. glavna crkva u gradu. osobito ona čiji je krov izrađen u obliku kupola. ali ga ima i bijelog. rezidencija dominij (lat. pakost. nadmoćan. nedjelja. vlada. obiteljski. polje rada. Gospodnji. pravo vlasništva. vladarskih ili državnih dobara domanijalizirati (lat. navikavanje na poslušnost domestiks (engl. fr. stan. i koji je obično manji od poreza ostalih poreznih obveznika (u nekim državama Zapada) dominikalije (lat. vlastelinski. dome. domus. dominica sc. označiti mjesto plaćanja mjenice domina (lat. koji namjerno nanosi štetu dolus (lat. npr. dolosus) zlonamjeran. odrediti nekome mjesto stanovanja. fobeo-mai bojim se) med. vladanje. biti nastanjen. dominium. v. domino 3.

kod poslova zaključenih na ograničen rok (ako roba nije mogla biti isporučena ili primljena) dona (lat. poklon. doppio uso) trg. vlasnik. naknada štete koja se polaže na dan kad bi trebalo izvršiti plaćanje. počasno ime uglednih ljudi u Španjolskoj i Portugalu. tj. narkotik. dominion) suverenost. gospodariti. prije: sama crkva. Don Juan) v. vladar. gospodar igre) dominus (lat. Don Juan Don Juan (šp. dominicum) crkveno imanje. igra u kojoj se 28.) gospodin. onaj koji nešto daruje ili ostavlja u nasljedstvo (crkvama. donatio) poklanjanje. v. dope mazivo za stroj. dont. od donum dona (tal. vlastelinski dvor dominikum (lat. utemeljilo Spartu. Donald Dak (engl. vladarica donacija (lat.) dominikat (lat. dorski stil najstariji stil starogrčke arhitekture. pustolovine. odjeća za balove pod maskama. Don Quijote) mn. tj. vladati nad kim ih nad čim. opijum) kažnjivo davanje sredstava protiv umora kako bi se povećala izdržljivost organizma dopltštos (njem. mn. svileni ogrtač za maske. primatelj donator dot donator {lat. Mozartova opera Don Quijote Čit.) ime viteza lutalice od La Mancha u glasovitom istoimenom satiričnom romanu španjolskog pisca Cervantesa. dominicatum) gospodarski dvor. ustanovama itd. don Frane) Don Huan (šp. donkihoterije donum (lat. praemium) burz.) legendarni Šp. pod dominikalan dominikanac katolički redovnik iz reda Dominika de Guzmana (red osnovan u južnoj Francuskoj 1215. vlast. obrazinama. dijeli igračima koji ih slažu naizmjenice jednu do druge tako da svuda dva ista broja stoje jedan pokraj drugog (tko prvi upotrijebi sve svoje pločice — domine. doppel. 3. isticati se. gospođa. obilježenih dvostrukim brojevima od 1 do 12. donatarius) onaj koji prima dar. dopl-igl (njem. osoba obučena u domino (na balu pod obrazinama).) gospodar.) "dar od pisca" (bilješka na knjizi koju daruje autor) doping (engl. tip avanturista — zanesenjaka. izdizati se nad kim ili nad čim. dragocjenosti koje su vlasništvo crkve.) ime poznatog lika iz stripova za djecu donarij (lat. akt o davanju poklona Donald Duck čit. 2. Don Kihot (šp.) dar. gemein biti pun) naprava za centralno grijanje dompter (fr. praviti se gospodin. krabuljama. donarium) žrtvenik donatar (lat. donum auc-toris (lat. eagle) "dvostruki orao".) glaz. službeni naziv za britanske kolonije koje imaju svoju samoupravu. taj je domino. pustolova don-premija (fr. engl. v. donator) davatelj. dominicalis) onaj koji plaća dominikalni porez. Stoss udarac) Šport. npr. gospođin domogem (grč. sjever-noamerički zlatnik od kalifornijskog zlata = 20 dolara doppio (tal. biti na prvom mjestu.) donkihoterije (šp. lat. kneževskih sinova i svećenika u Rimu i Napulju (uvijek ispred krsnog imena. misa dominion (engl. samo što im engleski kralj postavlja guvernere i ima pravo veta protiv donesenih zakona) dominirati (lat. el Dorado) v. nadvisivati domino (tal. zavodnik. biti na čelu. dvostruko doppio uso čit. kao i titula kneževa. donna) 2. dvostruki rok plaćanja Dorado (šp. domaćin.) 1. Eldorado Dorani starogrčko pleme na Pelopo-nezu.dominikalist (lat. doma kuća. zemlja ili područje kojim se upravlja. dompteur) krotitelj životinja don (šp. gospodarica. glavne karakteristike: užlijebljen i manje vitak stup koji se završava vrlo jednostavnim kapitelom .) 1. u nogometu: udarac lopte pri kojem lopta prije glavnog udarca dodirne zemlju doppel-eagle čit. dopio uzo (tal. osobito sudskim putem. svoj zakonodavni parlament (one su u svojoj upravi potpuno samostalne. doppelt dvostruk. donkihotijade donkihotijade pl. zapovijedati. 36 ili 45 pločica. pustolovni (avanturistički) ludi pod-' vizi. posjednik. darovatelj. dominari) vladati.

grubo narječje (dorski dijalekt) i karakter Dorana. hrbat. zem. supstanci (šećera. .) s druge strane. dati miraz. počasni dar. mania bijes) bolestan nagon za darovanjem dorski (grč. doron dar. đaun! (engl.) kopljonoša — znamenit Polikletov (5. fr. dorsum. darovati (Crkvu. venter trbuh) leđno-trbušni. tvrdo i . pozlaćivati. klobučine (filca) finom dlakom Dorida mit. starogrčka božica mora. koji se tiče miraza. leđa. dorage) pozlaćivanje. koji spada u miraz. e. prihod dotalan (lat. daase. kutija za Čuvanje suhih tvari. ven-ter trbuh) anat. dubl-skul (engl. amilinski kloral. ar. Dose. dotis) u starorimskom pravu: miraz. dosis davanje. groblje doromanija (grč. pozlata. dossier) svi spisi koji se tiču jednog predmeta ili osobe dot (engl. n. dormitivum) med. pr. ležaljka za spavanje dormiol (lat. leđnotrbušni. metron mjera) sprava kojom se mjeri količina propisane mjere nekog lijeka (doze) . dorzalan dos (lat. Često se upotrebljava u diplomatskom i novinarskom jeziku umjesto imena ovih britanskih ministarstava doza (grč. količina lijeka koju treba dati bolesniku doza (njem. greben. planinski prijevoj. koji se proteže od kralježnice prema trbuhu dorzualan (lat. dorsetteen) vrsta vunene tkanine sa svilenim umecima dorziventralan (lat. dotarium) prav. u pravu nekih srednjoeuropskih država: udovički dio (koji muž ostavlja ženi) dosje (fr. udovički dio imanja dotirati (lat. oleum) kem. de-aurare. didomi dajem. dormitorium) spavaća soba. vrsta uskog trkačkog čamca (skule-ra) koji voze dva veslača sa po dva vesla down! Čit. dorsum leđa. majka Nereida Dorifor (grč. u izradi šešira: prevlačenje pusta. dosis davanje) 2. uljasta i poput vode bistra tekućina. školu. znanost o davanju lijekova s obzirom na količinu . st. neke mjenice) dorzalan (lat.) ili in tergo (lat.) leda. logia) med.) točkica. in dorso (lat. količina materije (tvari) koja ulazi u sastav nekog lijeka. dorsuahs) v.) sklapanje braka. dar Crkvi ili dobrotvornoj ustanovi. jednog starogrčkog plemena.doraža (fr. ugovori o mirazu dotali (lat. dorer) pozlatiti. dotalis) mirazni. do-talia pacta Čit. dot-krojenje prenošenje krojeva s uzorka tako da na dotacija 323 drahma zupčani kotačić na papiru buši rupice uzduž linije koju slijedi dotacija (lat. dorsalis) anat.) dozimetar (grč. vojskovođama. dotalitium) prav. tj. osobe obvezne plaćati porez Crkvi ili svećeniku dotalij (lat.) dolje! lezi! (zapovijed psu da legne) Downing-street čit. dotarij dotarij (lat. kći Oceana. pust. doziologija (grč. dotales) mn. obratna strana. kralježnica. v. narodni dar. darovanje zemljišta zaslužnim državnicima. stražnja. duhana i dr. dobrotvornu ustanovu) double-scull Čit. dormeuse) spavaća ili noćna kapa. doriakos) svojstven Dora-nima. davanje. dotare) opremiti. dos. dotatio) miraz. putnička kola u kojima se može i spavati. dormire. dorski stupovi po plemenu Dorana nazvani najstariji i najjednostavniji starogrčki stupovi s običnim kapitelima i frizom s triglifima i metopima dorsum (lat. tas-sah) 1. dan. dio imanja koji pripada ženi nakon muževljeve smrti. s obratne strane (npr.) ime londonske ulice u kojoj se nalazi britansko Ministarstvo vanjskih poslova i Ministarstvo financija. spavaonica (osobito u samostanima). osobito: davanje lijeka. Doris) snažno. dosis davanje. sredstvo za uspavljivanje dormitorij (lat.) kip koji služi kao uzor za proporcionalnost dijelova muškog tijela dorirati (lat. Dauning-strit (engl. leđni dorzetin (eng. supr: aticizam i jonizam dormeza (fr.) šport. služi kao sredstvo za uspavljivanje dormitiv (lat. klobuČinu (filc) za šešire prevući finom dlakom dorizam (grč. koji ide od kralježnice u smjeru trbuha dorzoventralan (lat. dotalija pakta (lat.

vojna vlast. drama. dreissig trideset) tri-desetogodišnj ak drakar srednjovjekovni vikinški ratni brod Drakon (grč. pr. dramski pisac. ženska bluza s rukavima do ispod lakata) drajfirtlpolka polka u 3/4 taktu drajfirtltakt (njem. dreiviertel tri četvrtine) odjevni predmet na kojem neki dio {npr. okrutan drakonski v. Reihe red) tro-redan. zmajevac (biljka iz porodice ljiljana) draft (engl. psihološka itd. poieo pravim) pisanje i prikazivanje kazališnih djela dramaturg (grč. n. dr. drachme) turska mjera za težinu = 3. drem (engl. određivanje količine lijeka koju treba dati bolesniku dozirati (grč. drama) prerađivati u dramski oblik.). st. događaj ili doživljaj koji je po svojoj uzbudljivosti sličan drami dramatičan (grč. dragon) laki konjanici koji se prema potrebi bore i kao pješaci.7718 grama drama (grč. zbog pretjerane strogosti ("krvlju pisani"). neumoljiv. vojske. drachme) starogrčki i sta-rožidovski srebrni novac veoma različite vrijednosti.32 g drajfirtl (njem. drager dragoman (ar. e. tročetvrtinska mjera troČetvr-tinski takt drajrajig (njem. određivanje količine tvari. = 4. a temelji se na sukobu između likova (prema sadržaju drama može biti ljubavna. fil. drama. drei tri. drakaina) bot. ergon djelo. socijalna. drama radnja) radnja.2 g = 1/100 oke dram čit. mjenica. prisilno naplaćivanje poreza pomoću draguna. tj. književno djelo koje u formi dijaloga i monologa prikazuje neku ozbiljnu temu. odrediti količinu lijeka koju treba davati bolesniku dr. koji je u tri reda drajsiger (njem. Drakon) atenski zakonodavac iz VII. dramatičar dramaturgija (grč. Drakon dralon naziv za sintetička vlakna (nalik na vunu) dram (perz. povijesna.. svaka odluka vlade koja se provodi pomoću vojne sile draguni (fr. prevoditelj. Dreivierteltakt) glaz. dramaturgos) stručnjak koji sastavlja dramski repertoar. današnja grčka novčana jedinica sadrži 100 lenti. kratica za doktor dr. živo i u razgovoru (dijaloški) dramatičar (grč. e. radim. otuda: drakonski pretjerano strog. s mnogo radnje. dragueur) pom. stara drajfirtl 324 draperija atenska mjera za težinu. prvobitno (kod Francuza): pješaci koji su se služili konjima samo kad su se trebali brzo kretati drahma (grč. prilagoditi za prikazivanje na pozornici dramatomanija (grč. čistiti morske putove od podmorskih mina radi osiguravanja plovidbe i kretanja drugih brodova. kratica za doktor medicine dracena (grč.) jedinica za mjerenje težine u Engleskoj i SAD-u = 1. st. nisu mogli održati. osobito pri stranim pred-stavništima u Turskoj dragonada (fr. pr.doziranje (grč. grč. koji se zbiva kao u drami. poet. do II. drama radnja) koji se odnosi na dramu. kratica za doktor filozofije dr. teorija drame . znanost o drami i dramskoj umjetnosti dramatizacija (grč. čiji se zakoni. trata drager (fr. drama radnja) dramska književnost. dramaturgia) znanost o drami i dramskoj umjetnosti.) pomoću draguna. rukavi) ima samo tri četvrtine dužine (npr. (1681. dosis davanje) odrediti količinu tvari koja treba ući u sastav nekog lijeka. mania pomama. pren. tardžuman) tumač. strast za kazalištem dramatopeja (grč. ludilo) pretjerana ljubav prema drami. materije koja treba ući u sastav nekog lijeka. prilagođavanje za prikazivanje na pozornici dramatizirati (grč. pisac drame dramatika (grč. dati dramski oblik. dragon) prisilno preo-braćenje protestanata na katoličanstvo za vrijeme Luja XIV.) trg. n. od VI. diram. dramatikos) dramski pisac. zmajevo drvo. drama. phil. dosis davanje) med. drao činim. jedan od triju književnih rodova (uz liriku i epiku). pomoćni bojni brod za čišćenje mora od mina kod svoje obale i ispred svojih većih brodova dragirati (fr. g. usp. drama radnja) preradba nekog književnog djela u dramski oblik. draguer) pom. med.

dretva Dreyfus. neposredan. drastikos) koji ima jako. uvježbavati. mala drama koja samo u jednom činu prikazuje dramatiziran događaj drangulija (tur. čoha. izravan. namjestiti zavjese drastici (grč. dresser) obučavati. neposredan. dekanski jezici draže(ja) (fr. drappo. drap boja prljavožuta. draper) u slikarstvu i kiparstvu: namjestiti nabore (npr. svijetlosmeđa boja drapa (nord. draperie) tvornica čohe. trun.) dramolet (grč. čoharstvo. Buch knjiga) knjiga snimanja. na drugima se pripremaju sljedeće slike drebuh (njem. uniforma. lat. drama) malo kazališno djelo. neotesan. tj. direktan dreta (njem. jaka sredstva za čišćenje drastičan (grč. ptica i dr. opipljiv. uvježbati dressing-room čit. gururlu koji se kiti. uvježban. med. 2.dramaturgika (grč. francuski kapetan osuđen zbog špijunaže. to drain) odvesti (ili: odvoditi) suvišnu vodu pomoću podzemnih cijevi dres (engl. drapur) u staroj nordijskoj poeziji: pjesma. odjeća neke organizacije.) dret (tal. ukroćen dresirati (fr. suknar drap irati 325 Drijada stvo.) dru-Štveira odjeća. privikavati životinje (npr. ušećereni badem. draineur) onaj koji postavlja cijevi za isušivanje podvodnog zemljišta drenirati (eng. dress) odjeća. drap). vrtjeti. drao djelujem. konja jahanju). dritto) ravan. knjiga u kojoj je propisano sve što je potrebno da bi se moglo snimati (npr. prikazi i si. čohana roba. kretanje glumaca. trgovina čohom. dragée) šećerno voce. ponosi) sitan nakit ili sitnica uopće drap (tal. 3. Draise po kojem je i dobila ime. dribble) u nogometu: vješto voditi loptu između igrača. drainage) isušivanje vlažnog ili močvarnog zemljišta pomoću podzemnih cijevi za odvođenje. ali kasnije oslobođen i unaprijeđen drezina dvokolica koja se pokretala odgurivahjem nogama (preteča bicikla). dravida) jezici koji se govore u južnoj Indiji. tvornica sukna. osobito pohvalna.) drednot (eng. Alfred čit. snažno djelovanje. dresser) uvježbavanje (pasa. konstruirao ju je 1817. drain) isušivanje pomoću odvodnih cijevi. g. čišćenje gnoja putem odvođenja drener (fr. predmeti ili ledene sante koje plutaju morem nošeni vjetrom ili strujom drifter (engl. konja. 1. sukno. gala-odjeća dresiran (fr. zavaravati drift (niz). koristi se za prijevoz željezničkog osoblja koje pregledava i popravlja prugu driblati (eng. dirhem mrvica. pren. dramaturgike) v. s pripjevom draperija (fr. Pakistanu. pom. Dreh-buhne) okretna pozornica izgrađena u obliku kružnice s nekoliko odjeljaka te se pomoću nje mogu brzo mijenjati scene: dok je jedan dio velike okretne ploče okrenut publici. zavjese. radim) mn. dreadnought) vrsta velikih i oklopljenih ratnih brodova s teškim dalekometnim topovima dren (engl. poprečno zanošenje broda zbog vjetra i morske struje. Iranu i Sri Lanki. cijevi od ilovače za isušivanje vlažnih i močvarnih zemljišta kako bi se napravila plodnim. dresser) školovan. dramaturgija dramaturški (grč. podzemna. Draht žica) jak tanak konac kojim obućari prošivaju obuću. položaj kamere. soba za uljepšavanje (ili: dotjerivanje) dresura (fr. očevidan dravidski jezici (sanskr. osobito športskog društva. zastori drapirati (fr. drehen okretati. fr. grub. vježbati. na kipu). što je u vezi s dramaturgijom (npr. strog. odvodna cjevčica drenaža (fr. dramaturgikos) koji se tiče dramaturgije. drapa.) prostorija za oblačenje. malo tračničko vozilo na ručni ili motorni pogon. morska struja koju uzrokuje pod trajno djelovanje vjetra. Drajfus (1859— 1935). med. K. dresing-rum (eng. full dress (engl. zvukovi itd. psa vještinama. članci. drifter) motorni ribarski brodić koji služi za lov mrežom po-tegačom . sačma drebina (njem. med.

šport. drousse) u predenju: vunu namazati uljem Druži mn.) laka. dijeljenje na dvoje. cultura) sijanje ili sadenje po brazdama radi povoljnijeg i boljeg prinosa drilih (njem. dromas. šumska nimfa koja je živjela i umirala s drvetom u kojem je živjela. dualis) fil. Drucker) sitni metalni gumb. a religija im je mješavina poganstva. dualis) pristaša dualizma. konja i dr. droodles) naoko besmi-. drill. bril. gorska vila dril-kultura 326 dualist dril-kultura (eng. duo dva. npr. muhamedanstva i kršćanstva dry čit.) druker (njem.. sanskrtskog. kopče. drops) vrsta voćnih bombona.Drijada (grč. droguerie) prodavaonica droga i kemikalija drogerist (fr.). drôlerie) smiješno prikazivanje ljudi i životinja u starijoj drami dromedar (grč. extra dry čit. Drucker) 1. duo. dualis) dvojstvo. droseros rosan.-kelt. kibic. biljka rosika kružnolista. pogleda na svijet itd. naučavanje o dvojstvu. kudjeljna ili pamučna tkanina). drurilejn (engl.: Bog i Sotona (dobar i zao princip). tipfeler Drury-Lane čit. a koji označava dvojstvo stvari ili radnju udvoje dualin (lat. drogue) trgovac drogama i kemikalijama drolerija (fr. načina mišljenja. duh i materija. principa. osobina nekih jezika (npr. dualis) koji se temelji na dualizmu dualitet (lat. drogue) osušeni dijelovi bilja koji služe za pripravljanje lijekova drogerija (fr. usp. Bog i svijet. . drosos rosa. bilo je poznato po izvedbama Shakespeareovih djela) drusirati (fr. lat. draj doks (engl. duo dva) vrsta eksploziva koji se sastoji od nitroglicerina i pilje-vine dualist (lat. staza koju je na takvoj utrci trebalo pretrčati drop-kick čit. vrsta Šampanjca trpkog okusa dual (lat. navijati za (igrača. načela. lat. radnik koji ručno savija metalne dijelove druker (njem.) londonsko kazalište osnovano 1663. 2. dromeda-rius) obična jednogrba deva. 3. pripadnici ratničkog naroda u Siriji. hrani se kukcima droška (rus. dulais dvojan) gram. kopča. trpak.) pom. vlažan) bot. navijač. vrsta gumba.) suh. drosos rosa. udubljenje na trkačkoj stazi drosera (grč. drucken) tiskati. šport. izumitelj umjetnik Roger Priče druidi (lat. osim jednine i množine. vrsta brze jedrilice dromos (grč. zao duh. Fehler pogreška) tiskarska pogreška. otkrivena ruska kočija sa tri sjedala i niskim kotačima drozometar (grč. dropkik (engl. utrka) utrka (na kolima ili pješke) koju su stari Grci održavali na gimnastičkim-igrama. još jedan broj za gramatičko mijenjanje imenica i glagola. kick udarac) šport. (u 18. vlaga. dvojina. pristaša podjele upravne vlasti na dva samostalna dijela dualistički 327 dudoec dualistički (lat. Britaniji itd. log. metria) mjerenje količine rose koja padne drud (niz. fa-geo jedem) med. drimys ljut. slene risarije čije ideje naziremo pomoću mašte. starokeltski svećenici drukati (njem. ekstra draj (engl. drop pasti. st. metron) instrument za mjerenje količine rose koja padne drozometrija (grč. šport. gorkih ili kiselih jela droga (fr. potpuno suprotnih stanja. čarobnica drudlz (engl. drut) vještac. dry docks čit. Drillich. drut) vještica. zakon logičkog raščlanjivanja misaonog sadržaja na dva dijela (subjekt — predikat) dualizam (lat. šport. naučavanje o postojanju dvaju različitih.) "osobito suh". udarac po lopti nakon što je odskočila od zemlje drops (eng. draj (eng. Dryas) mit. jedenje ljutih. grčkog) koji imaju. dvojina. suhi dok. cvilih drimifagrja (grč. trilix troži-čan) platno od triju niti (čvrsta lanena. druides) svećenici svetog hrasta kod starih Kelta (u Galiji.njak druda (niz. Druck tisak. govore jednim arapskim narječjem. metalosavijač. lat. vile-. navijač drukfeler (njem.

u sumnjivom slučaju. pren. duce) vođa dud (tur. dubitatif) sumnjičav. oblik dvanaestine. glaz. double) zlatni ili srebrni predmeti koji se sastoje od dviju kovina i kod kojih je samo vanjska prevlaka zlatna ili srebrna. zbog svoje čvrstoće upotrebljava se za gradnju dokova. dubitare sumnjati. osobito: format knjige kod koje je jedan tiskani arak podijeljen na dvanaest listova. Dou-glasu koji joj je 1827. sukob duelant (lat. anorganska i organska priroda. a due voci čit.) glaz. ispariva-ti se) lijenčina. duša i tijelo. 6. visoko bjelogorično drvo sa sitnim bijelim. usp. metnuti podstavu (otuda: dubl-štof tkanina za podstavu). dvojiti. in dubio (lat. subjekt i objekt. greben). dubium) sumnja. dubiosa) nešto Stoje sumnjivo. sviranje udvoje dufter (njem.) umj. osobito: sumnjivo potraživanje. koji sumnja. nešto stoje osobito malo. Pseu-dotsuga taxifolia). obići (npr. dvaput. due volte (tal. tikati. drugo oblaganje broda daskama. udvajati. 4. biti u neizvjesnosti dubi (fr. pogrešno dvostruko slaganje jedne riječi ili cijelog reda duble (fr. crvenim ili crnim jestivim grozdastim boba-ma duden (njem. 1829—1911). 3. mostova. due. oploviti. pseudočuga (lat. duzen govoriti "ti". 2. dok glavnu masu čini kovina znatno manje vrijednosti. pom. dodekadika duduk (tur. u slučaju neizvjesnosti dubioza (lat.) u sumnji. lat. doubleur) dvojnik. tući se u dvoboju duet (tal. umnožiti.) u Njemačkoj: naziv za vrstu rječnika (po prezimenu filologa i izdavača jezikoslovnih priručnika Konrada Dudena. doubler) udvojiti.. "vinski brat" duče (tal. . duo) dva. dvostruko dublaža (fr. double) dvostruk. vrsta karanfila čija je glavna boja prevučena dugim prugama druge boje. a due corde Čit. blesan due (tal. tisk. dva različita oblika iste riječi. visoko američko drveće iz porodice borova (naziv po D. duften mirisati. neradnik. doublage) udvajanje. u biljaru: udariti loptu tako da se o jedan rub odbije i dođe do drugog. zviždaljka. fr.) bot. npr. duodecimalni sustav v. osjetilna spoznaja i razum itd. sklon sumnja-nju. duellare) imati s nekim dvoboj. duetto) glaz. fućkabca. glupan. duellum. na dvije. gram. duel) dvoboj. dudžento (tal. zamjenik glavnog glumca (u kazalištu i fdmu) dubleta (fr. koji pokazuje (ili: izražava) sumnju dubitirati (lat.) vrsta čobanske frule. puška dvocijevka dublirati (fr. u draguljarstvu: spajati dva kamena u jednu cjelinu ducbruder (njem. neodlučnost dubitativan (lat. udvo-stručavanje. orgulj-ski registar. u talijanskoj povijesti umjetnosti naziv za 13. fr. 5. neizvjesno.) glaz. za oktavu viši od prin-cipala. ne biti u što siguran. lov. neizvjesna i nesigurna naplata nekog duga dubiozan (lat. a due korde (tal. dvo-glasno. kolebanje. neizvjestan. murva. double dvostruko) filmski izraz za sinkronizaciju govora glumaca na nekom drugom jeziku pošto je već prvotna verzija snimljena na originalu dubij (lat. metalna stvar pozlaćena ili po-srebrnjena dubler (fr. dvojbenost. hohštapler dugento čit. duodecimalduduk 328 Dunhill no mjerenje mjerenje dvanaestinama. lažni dragi kamen. oklijevanje. duellans) onaj koji vodi dvoboj duelirati se (lat. a due voći (tal. st.) glaz. politička podijeljenost nekog naroda na dva dijela koji djeluju jedan protiv drugog dub (engl. čovjek kojemu govorimo "ti". jarbola i si. za dva glasa. voj. Bruder brat) pobratim. donio prvo sjeme u Europu). pjevanje u dva glasa. in duodecimo) dvanaestina.priroda i duh. dubitare) sumnjati. s dvije žice duel (lat. doublet) 1. podstaviti (haljinu). probisvijet. dubiosus) sumnjiv. koji je u pitanju dubitacija (lat. dvojba neizvjesnost. larus dudoec (lat. brana. (1200— 1299) duglazija bot. pom. dubitatio) sumnjanje. dva primjerka iste stvari u nekoj zbirci. ugurati u borbenu liniju. udvostručiti. udvostrucavati.

uznemirenost. vrsta maloruskih narodnih pjesama koje se pjevaju uz pratnju ban-dure. duyung) zool. osobito u slučaju sužavanja duodenotomija (lat. izvlačiti. knez. koji se tiče dvanaestopalcanog crijeva duodenitis (lat. duodenum dvanaes-terac. bezbojan prašak. prašina. grč. tijek. potez pera. čit. duo tilis) rastegljiv (npr. duca. ductus) vođenje.) dakle Duns Scott čit.. duo) dva.) slatko je i dično umrijeti za domovinu. magla. drama radnja) poet. duet duodecima (lat. duhana i pušačkog pribora dunlop 329 durbin dunlop vrsta gume za automobilske kotače (naziv po škotskom izumitelju Dunlopu Hohnu Boydu (1840—1921) dunque Čit. duyong) zool. pojavljuje se i s dodatkom: adhuc dulcius pro patria vivere čit. dvije note koje se izvode za isto vrijeme za koje bi se izvele tri takve note duper (tal. Dulčineja (šp. tal. otuda (u podrugljivom smislu): ljubavnica. dulcificatio) slađenje. osobito u Italiji. sabor.) ruska narodna skupština. djelo za pjevanje ili sviranje udvoje. stoma) med.dugong (malaj. dva-naesterac duodrama (lat. 200 puta slađi od šećera Dulcinea čit. dvanaestopalČano crijevo) med. duo) glaz. duplex dvostruk) 1. figura od 12 nota koja se smatra figurom od samo osam nota duodenalan (lat. danhil) poznata britanska marka cigareta. glaz. pren. upala dvanaestopalcanog crijeva duodenostomija (lat. duman. tikva duma (rus. ductilitas) rastegljivost u vrlo tanke niti duktilnost v. tuman) dim. ductio) vođenje. dunkve (tal. dugong duhan (tur. adoperare raditi. briga oko nekoga dupleks (lat. grč. put. duodenum. duodecimola) glaz. dulce et dekorum est pro patria mori (lat. duodenum. skolastik koji je naučavao da volja zavisi od razuma duo (lat. briga. služiti) njega. upravljanje duktilan (lat. koji pripada dvanaestocičanom crijevu. grč. ducato) po imenu bizantskih careva (dukas) nazvan zlatni i srebrni novac različite vrijednosti. tome rezanje) med. morska krava. duodecim dvanaest) glaz. dvanaestopalČano crijevo. dolek) bundeva. duodenalis) anat. instrumenta sličnog mandolini duman (tur. parlament.) . melodrama sa dva lika duole (lat. v.) bot. nezgrapna i zdepasta seoska djevojka dulek (tur. zamišljenost dumdum-metak puščano zrno veoma razornog djelovanja zbog toga što mu je vrh plosnat i širi se u predmetu u koji udari (nazvan po indijskom taboru Dum-dum blizu Kalkute gdje se najprije izrađivao) Dunhill (engl. biljka iz porodice pomoćnica čiji osušeni listovi služe za pušenje duka (tal. Dukas. v. zaslađivanje dulcin (lat. sisavac u Indijskom oceanu iz porodice kitova dugung (jap. skupština staleža. dvojnik — telefonski aparat za dva pretplatnika na jednoj liniji 2. radijska ili televizijska emisija koja ide "uži-vo" istodobno iz dva različita mjesta. duo dva. duodeni. operacija dvanaestopalcanog crijeva duodenum (lat. usluga. dvanaesti ton. bivšoj Aus-tro-Ugarskoj i Francuskoj dukcija (lat. platina) duktilitet (lat. ductor) vodič. dux) vojvoda. dulcis) kem. Dans Skot (1265—1308) Škotski franjevac.. još je slađe za domovinu živjeti (Horacije) dulcifikacija (lat. adhuk dulcius pro patria vivere (lat. glaz.) djevojka koju je Don Quijote izabrao za damu svoga srca. dvostruk izravni prijenos . lat. upravljanje. ducere vući. duodenum) anat. duktilitet duktor (lat. počevši od osnovnog tona duodecimola (tal. otvaranje dvanaestopalcanog crijeva u slučaju određenih bolesti. dovodnik (kod nekog stroja) duktus (lat. gospodar dukat (grč. rukopis dulce cum utili ugodno s korisnim (Ho-racije) dulce et decorum est pro patria mori čit.

duritas) tvrdoća: strogost. životariti durbin (perz. optuženikov pisani odgovor na repliku duplikacija (lat. zvanje i dostojanstvo dužda dvocifren dvoznamenkast Dž Dž. podnositi. duplare) udvostručiti. postojan.) 1. duplicatum) prijepis nekog spisa u dva istovjetna primjerka duplikator (lat. ili radi davanja posljednje riječi optuženoga prije izricanja presude duplicitet (lat. izdržljiv duracija (lat. dvoličnost. anat. put.) jastuk. udvostruČenost. 2. pren.) 1. teleskop durch die Blume 330 dvocifren durch die Blume čit.-perz. uzglavlje. dux. udvostručenje. doge. licemjerje. redovnica. . bludnica. stroj za umnožavanje duplikatura (lat.) voda. ad duplicandum čit. ad du-plikandum (lat. duždevstvo.) nevjestina svadbena koprena duvna (lat. ležaj. prav. džag. posebno dobacivanje lopte u nogometnoj igri upućeno u dubinu prema suparničkim vratima durhcug (njem. duplum) pril. pisati ili dati drugi odgovor (odgovor na odgovor). durare trajati. džemadan (tur.) član vlade dvojice. durh di blume (njem. dura mater v. ustrajati. v. zapovjednik jednog odreda vojske. jak. časna sestra dux čit. duplo dur (lat. staklo džamadan. surovost. domina gospoda) opatica. džak) vreća džaltara (tur. mater.) tvrd.duplerica srednja. ducis voda) knez. zsak. dvostruko duplum (lat. dvostruko. duplicator) 1.) "kroz cvijet". 3. tur. durus tvrd. duplum) u dva primjerka. član komisije od dva člana duumvirat (lat. neljudskost durus (lat. cesta. prevrtljivost duplika (lat. dž sedmo slovo hrvatske latinice džaba (tur. učiniti durmarš probančiti čitavu noć duritet (lat. pogrdno: budala durati (tal.) optužiti. prsluk vezen srebrom i svilom.) u cilju odgovora na tužiteljevu repliku. dur-bin dalekovidan) dalekozor. fiz. da je oštra riječ rečena na blag način durh (njem. ustrajan. kovčeg. trajati. ne prestajati. njemačka fraza koja označuje da je nešto samo na-tuknuto. titula nekadašnjeg poglavara Mletačke Republike. džadde) 1. duplum dvostruko. 2. skupljač elektriciteta. 2.) luđak. duplikatura duplikat (lat. tur. duratio) med. duplicatio) udvostru-čavanje. otvrdnjavanje durak (rus. kretanje džaine mn. durabilis) trajan. madrac dušman (tur. prozor. lat. duplikacija duplir (lat. 2. dvostruka količina) velika voštana svijeća duplirati (lat. vojvoda dužd (tal. dušman neprijatelj) neprijateljstvo duumvir (lat. besplatno. trpjeti. in durius (lat. džabi) za vrijeme turske uprave: ubirač državnih i vakufskih prihoda džada (tur. jedan od dva glavna tonska roda durabilan (lat. pristaše džainizma džainizam vjerska sekta u Indiji čije pristaše ne priznaju autoritet Veda i svetih brahmanskih spisa džak (mad. neiskrenost. duplicitas) dvostrukost. na dar. prostitutka džam (ar. dvostruka stranica (u časopisu ili novinama) s privlačnim slikovnim materijalom duplicirati (lat. durmak trpjeti) 1. duumviratus) zvanje i dostojanstvo duumvira duvak (tur. durch kroz) šport. udvostručenje.) okno. krjepak) glaz. optuženika teretiti na sljedećoj raspravi okolnostima težim od onih na prethodnoj raspravi dušek (tur. prav. zlotvor dušmanluk (tur.) ili in pejus (lat. šaljivac. putovanje. duplum. lakrdijaš. duplare udvostručiti) pravo optuženika da odgovori na tužiteljevu repliku. udvostručavati duplo (lat. džalib koji privlači na sebe) nemoralna žena. duks (lat. Durchzug) propuh durhmarš (njem. duplicare) udvostručiti. uzalud džabija (tur. Durchmarsch) prolaz. stvrdnja-vanje.) neprijatelj. 2. presavinuti na dvoje. duplicatura) v.

džami) veća muslimanska bogomolja. dakle: čovjek lijepo odgojen i otmjenog ponašanja. 5. jazz) suvremena američkoengleska glazba za ples. vještak u jahanju. izvođenja ponekad i neharmoničnim tonovima džez-band (engl. 3. zajednička molitva muslimana džeme (tur. frajer. prokletnik Džek (engl. vrsta oklopa. džemi) družba. pletena od vune ili pamuka dženaza (tur. kao športska disciplina ima vrlo stroga i zahtjevna pravila džil (eng. 2. prema Džon — John) u šatrovačkom govoru: momak. vrsta sinkopiranog glaz. veleposjednici itd. čovjek koji je gospodin u punom i džentri 332 dzukela najljepšem smislu. džan baz) 1. žebrak) 1. gazavat džiju-džicu (jap. hipok. jab) šport. jumper) majica koja se kopča sprijeda. skupina džemijet (ar. časnici. sprovod dženet (ar. jumpers) mn. geloso) ljubomoran. jet mlaz. onaj koji dresira konje. okrutnik džem (engl. gill) engleska mjera za tekućinu i žito. škrtac. pekmez džemat (ar.). živi u južnom Sibiru) džigotovka (kavk. "skakači" vjerska sljedba u Engleskoj i Sjev. jam) kuhano voće.) dragi kamen. nagla provala. pogreb. fakin. trgovac konjima džamija (ar. džerki (engl. izvršitelj smrtne kazne.) dječja igračka džig (engl. džihad) kod muslimana: sveti rat.) udruženje. skaču i proizvode glasove radosti kao da laju džanarika (tur. tj. džemre) promjena džemper (engl.124 1 džilit (ar. jerk meso rezati na trake i sušiti na zraku) usoljeno meso na poseban način dimljeno i osušeno (kod kanadskih Indijanaca) džersej (engl.) polumagarac (vrsta brze i plašljive životinje iz porodice konja. jersej) tkanina od tanke češljane vune i odjevni predmet od nje džet-strim (engl. uska i tisuće kilometara dugačka zona sa snažnim zračnim strujama koja se prostire 6—15 km iznad zemaljske atmosfere dževahir (tur.) dušo moja. pren.) muhamedanski pakao džehenem (tur. džezve) posuda s drškom za kuhanje crne kave džidža (tur. bogomolja prvog reda u kojoj se uči kotbah (za razliku od moteje. pravnici. tvrdica džehenem (ar. prosjak. ranka) džanum (perz. Americi (nastala oko 1760. stream struja) meteor. kad ih "obuzme" unutrašnje prosvjećenje.) muslimanski raj džentlmen (engl.) način japanskog hvatanja protivnika u borbi. 2.) kod muslimana: 1. v. dragocjenost džez (engl. molitva za dušu umrloga. gentleman) gospodin. srce moje! džeb (engl. zahvati pri obrani ili napadu kojima se Japanci služe radi onesposobljavani a protivnika za napad i obranu. 2.) muslimanska vjerska općina. u boksu: oštar i iznenadan udarac ljevicom u protivnikovo lice džeba (tur. gentry) stalež uglednih građana i privrednika koji nisu plemići (u Engleskoj): znanstvenici. džanerigi) vrsta šljive (okruglica. po položaju. zlotvor. džellad) krvnik. manje bogomolje) džamperi (engl.. džehennem) pakao džehenemlija (tur. jednoruki Džek vrsta zidnog automata za igre na sreću dželat (tur. tj. jazz-band) orkestar koji svira džez džezva (tur. nagao izljev. društvo džemla (tur. = 0. zovu ih i barkeri (engl. ogranak metodista. naoružanje džebrak (češ. "lajači". rat za obranu vjere. nemilosrdan čovjek. ljubitelj dobrih konja (koji ih zbog toga često mijenja). 2. zavidan . džebe) 1. džerid) kratko koplje od elastičnog palminog drveta kojim arapski konjanici vješto rukuju i kad su im konji u najvećem trku džiljoz (tal. barkers). džamaa. džehennem pakao) grješnik u paklu.-tur. po tome što pri bogoslužju.prtljaga džambas (perz. odgoju i školovanosti. oružje. kao titula: gospodin džentri (engl. jig) lak ples sitnim korakom i poskakivanjem džigetaj (mong. poznavatelj konja. 4.) naziv za kozačke viteške igre na konjima džihad (tur.

u protestantskim crkvama: sestra koja služi potrebitima. definiran umnoškom njutna i metra (naziv u čast engleskog fizičara J.) molitva za umrlog kod muslimana. lavovi. _ . mit. đakona đakonica (grč. nosorozi. jitterbug) društveni ples crnačkog podrijetla. osobito od ječma i raži džinfis (engl. Đ. g. diakonos lat. đela mašalah! budi pozdravljen! đelozija (tal. jungle) ravnica u podnožju Himalaje.. ljenivac. engl. krjepak del! (tur. priča đederan (mađ. diakonikos) u pravosl.) dopušteno đaka (tal. početni svećenički čin u crkvi. giocolare) šala.) zool. kasnije: ckrveni sluga i pomoćnik pri bogoslužju. giacca) kaput đakon (grč.) muslimansko klanjanje petkom džumbus (tur. dženaza đentileca (tal. džumbus) zabava. stoljeća: starija žena koja se brinula o sirotinji. njegovala bolesnike i vodila nadzor nad ženskim članovima crkvene općine.). div. zmije otrovnice i dr. gentilezza) ljubaznost đenjuška (rus. divan) prid. jockey-club) društvo (ili: klub) ljubitelja konjskih utrka džoragan indijsko narodno glazbalo koje se sastoji od jednog većeg i jednog manjeg bubnja džudo. veselje. nastao u Americi nakon Prvog svjetskog rata džober (engl. đ osmo slovo hrvatske latinice đaiz (tur. zvanje. gorostas. irska rakija. slonovi. pomoć. diaconi-cum) u pravosl. P. mjesto nereda džura-dogan (tur. jeep) vrsta malih. pustinja duhova ili demona džip (engl. posebno školovana za taj poziv. u vjerovanju muslimanskih naroda: vrsta dobrih i zlih duhova. lagan. profesionalni jahač na konju. gelosia) ljubomora. zdrav. uvedeni u američku vojsku džiterbag (engl. razdragan. gin) 1. orijaš džin (engl. diakonos sluga) upravitelj općinskih dobara i skrbnik sirotinje i bolesnika u najranije kršćansko doba. gelmek doći) dođi! hajde!. u najstarijoj kršć. poletan. sa strane otvoreni i prilagođeni za vožnju po svim terenima. veseo. _. gyongy krasan. obdarenih natprirodnom snagom i sposobnošću da se učine nevidljivim.) mit. tropska šuma uopće (u njoj žive tigrovi. gin rakija klekovača.džin (ar. buka džungla (od hinduskog jangal pustinja. Joulea (1818— 1889) džuma (ar. joule) fiz. japanski hrvački šport. nered. jobber) trg. svjež. potpora. lopov džul 333 džus džul (engl. pren. denjga) ruski bakreni . juice) sok od voća ih povrća. ptica grabljivica (npr. diakonos) služiteljica crkve. dostojanstvo i stan pomoćnog svećenika.) 2. sve do VI. diakonia) djelokrug đakona. obrasla prašumom te ispresijecana močvarama obraslim bambusovom trskom i travom. od 1944. danas. đilozija đeniza (ar. poslastica đakonik (grč. posluživanje (jelom i pićem). jockey) 1. konjušar. džuhela) otrcan pas. šuma. lakih i vrlo otpornih automobila. rakija od raznog sjemenja. zavist. bolničarka. u Evan-geličkoj crkvi. jedinica za rad u sustavu SI. fizz pjeniti se) džin izmiješan s nekim pjenušavim pićem džingo (engl. burzovni špekulant džokej (engl. . judo šport. u samostanima: sestra koja služi oko oltara đakonija (grč. 2. posrednik. diakonos) Čin. broker. ljubitelj konjskih utrka džokej-klub (engl. razvija i tijelo i duh dzukela (tur. ckrvi: kratka molitva koju čita ih pjeva đakon đakula (tal. sokol) koja je uvježbana za lov na druge ptice džus (engl. Crkvi. pren. pomoćni svećenik đakonat (grč. tekućina . pren. jingo) šovinistički i ratoborno raspoložen Čovjek (u Engleskoj i Americi) džinistan (perz. crkvi: udubljenje u zidu ili zasebna soba na desnoj strani oltara gdje se Čuvaju posvećene posude đakonikon (grč.

draguljarnica. između dva imena piše se ben. ebyon siromah) židov-sko-kršćanska sljedba (II.) kolonjska voda ebanirati (lat. oblik. otac Pele-jev. npr. crni kaučuk otvrdnuo vulkanizacijom ebriljada (fr. umjetnički izrađeni predmeti od drveta. gòz oko) naočale đul (perz. ab) vir. pjevati e. mladoženja đuzel (tur. biljka čiji se korijen upotrebljava kao lijek i začin đunija (perz. o d' Kolonj (fr. obojiti crnom bojom da izgleda kao ebanovina ebanisterija (tal. gul ruža.) iz dubine. đirde. kratica za ex officio (lat. ružin pupoljak.novac od pola kopjejke đeram (tur. neradnik. kićenost dokada (tal. paušalno. guvegi) zaručnik. eban. jedno na drugo đuveč (tur. gioielleria) draguljar-stvo. gers) gizdelin. ujedno. ucijelo. đil. gizdelin.). ebenus) bot. posuda. goturii) sve skupa. osobito od ebanovine ebanovo drvo (hebr. e deveto slovo hrvatske latinice E kratica za istok (engl. pren. giizel) prid. sin Zeusa i Egine. vrt s ružama đulsa (perz. geranion od geranos ždral) poluga s protutegom kojom se izvlači voda iz bunara đerdap (perz. east. ebrillade) jah. gyilkos ubojica) vjetrogo-nja. mladić uopće đilkoš (mađ. lat. kicoš. lijep. dragun. ebani-steria) fina stolarija. abonos. ružica đul-behar (tur.) "Rana ptica". gulbank glasno odobravanje) zajednička glasna molitva đulić 335 đuzel đulić (perz. djed Ahilejev earl čit. bahar miris) rascvjetana ruža đulbek-dova (tur. grof Early Bird čit. travnja 1965.) od dva zla valja birati manje e profundis (lat. draguljarski obrt. grč. ebano. ebeniste) stolar koji izrađuje pokućstvo od ebanovine. ispružiti. obješenjak. đil) ruža.) prijedlog = iz. a Isusa Krista nije smatrala Sinom Božjim. način đuture (tur. germek protegnuti. vulkanit. meso s rajčicama. crno. tur. vjetropir. o. kako bi omogućio telefonske razgovore i prenošenje televizijskih slika na najveće udaljenosti eau de Cologne čit. ebn Mustafa = Mustafin sin. bez pojedinačnog mjerenja ih brojenja. giiveč) zemljana zdjela. nametljivac. est) e (lat. grč. rižom i krumpirom pripremljeno u zemljanoj posudi đuvegija (tur. su. razbijač đirandola (tal. Erli Berd (engl. ebony) vrsta umjetne ebanovine. đune) vanjski izgled. lansiran u Zemljinu orbitu 6. kicoš. đon-obraz nepošten čovjek domata (tal. kem. fi*. girandola. kuh. skladan E. trzanje uzdom ako se konj neće okrenuti . prvi komercijalni komunikacijski satelit. koji radi fine stolarske poslove ebionizam (hebr. igl (engl. đil) mlada ruža. eben.) eagle čit. st. vrtlog đerz (tur. krasan. giocata igra) igračka đon (tur. fr. ebenos. sredstvo. npr. ebenare) obložiti ebano-vinom. priznavala je Mojsijev zakon i Mate-jevo evanđelje. usp. girandole) v. ex e duobus malis minimum eligendum (lat. npr: Ali ben Muhamed = Ali sin Mu-hamedov) ebonit (engl.) sjevernoamerički zlatan novac vrijednosti od 10 dolara Eak mit.) engleska plemićka titula: plemić. jedan od sudaca u podzemnom svijetu. đilistan) ružičnjak. đul đulistan (perz.) sin (pred nekim drugim imenom. irl (engl. veoma čvrsto i teško istočnoindijsko i afričko drvo ebenist (fr. Diospyros ebenum.—IV. dnevnica dozluci (tur. gydmber) bot. suju) ružina voda dumbir (mađ. giorno dan) nadnica. žirandola dojelerija (tal. nego prorokom ebn (ar. gon koža) potplat.

edafos tlo. ekar (fr. dospijeće. Âtzer) bakrorezac (vrsta tiskarskog radnika) échéance čit. n. aidos sramljenje. proždrljivost edafon (grč.) umj. sko-peo gledam) naprava za određivanje vrelišta tekućina ebulioskop (lat. e. oticati. s oteklinom edematija (grč.. koji ima oteklinu. kratica za edidit (lat. alge. ebur. instrument za mjerenje točke vrenja radi određivanja sadržaja alkohola u spi-rituoznim tekućinama promatranjem njihove točke vrenja.). slika Krista s trnovim vijencem na glavi u trenutku kad ga Pilat. patiti od vodene bolesti eden (hebr. eše (fr. 54.— XII. gmazovi. rok plaćanja mjenice échée čit. slast. puževi i dr. opisivanja i pjesničke izraze. g. oidao otičem. oidema) med. žensko bijelo pranje edeolatrija (grč. ebur slonovača) smjesa koštanog praha i bjelančevine Eburoni (lat. maligan ebulioskopija (lat. ebriositas) sklonost piću. ebrius pripit. oide-ma) med. aidos stid. 2. ekce homo (lat. ljuskavci edeoblenoreja (grč. tj. oidao otičem) med. Eburones) keltsko pleme u Galiji (između današnjeg Liègea i Aachena). kao ijednu pjesmu posvećenu dvojici kneževa.) je zbirka s trideset pjesama iz IX. kod Indijanaca . sadrži nordijsku mitologiju i priče o starim junacima i herojima edacitet (lat. bulla. npr. ebullitio) kipljenje. metoda određivanja molekularne težine tvari prema povišenju vrelišta njihovih otopina ebulirati (lat. skopeo gledam) kem. skopeo gledam) 1. med. sisavci bez prednjih zuba. pauci.) raj.) u kartanju: odbačene i umjesto njih kupljene druge karte. rheo tečem) med. kem. oidao otičem) med. oticanje kože edematizirati (grč. vrenje tekućine (zbog topline). razlika između dnevnog tečaja i tečaja isporuke ecce homo čit. pren. Starija eda (između 1240. riječima "ecce homo!" predstavlja Zidovima ecer (njem. latreia obožavanje) obožavanje stidnih dijelova (spolnih organa) kao simbola plodnosti. naslov dvaju djela stare islandske književnosti: Mlada ili Snora-eda (između 1220. grč. edentata) mn. edafobiont edamatozan (grč. me-tron mjera) naprava kojom se pomoću tekućine koja izgubi boju pod djelovanjem alkohola što se isparuje zajedno s dahom mjeri stupanj pijanstva ebriozitet (lat. naslada edentati (lat. i 1230.) "evo čovjeka!" riječi kojima je Pilat predstavio Krista Zidovima (Iv 19. burz.) trg.ebriometar (lat. grč. svi organizmi koji na nekom području žive na tlu ili u njemu (bakterije. sprava za ebulioskopija 337 edeolatrija brzo određivanje količine alkohola u vinu.) je udžbenik za mlade skalde. ebullire izbijati kipeći. ebullire vreti. uređaj koji radi na principu radara te otkriva veća jata riba ecidija (lat. kukci. sanskr. uživanje. st. crvi. pr. aecidium) vrsta snijeti na bilju ed. stid) med.) Ed.) ultrazvučni detektor. vreti ebur (lat. gljive. be-zupci. edematičan edamer vrsta masnog i vrlo hranjivog nizozemskog sira (naziv po mjestu Edam) edeitis (grč. i 1250. npr. aidos stid. veoma su korisni jer razgrađuju organske tvari te popravljaju fizička i kemijska svojstva tla.5) eccehomo čit. vrt slasti. ešans (fr. ekcehomo (lat. natičem. sadrži izlaganje nordijske mitologije. zemlja) životna zajednica tla. grč.) eda (edda) lit. ebulire vreti. edacitas) pretjeranost u jelu. upala stidnih dijelova tijela edem (grč. oteklina koja nastaje prelaženjem tekućine iz krvi u potkož-no tkivo edematičan (grč. kratica za editio (lat. v. ekosaunder (engl. blenna sluz. slonovača eburin (lat. ibha) slonova kost. oidao otičem) med.) francuska mjera za konac = 1000 m echosounder čit. strast za pićem ebulicija (lat. ebullire) kipjeti. izbijanje sitnih bubuljica po tijelu zbog vrućice ebulioskop (lat. grč. g. otečen. Cezar je ugušio njihov ustanak écart čit. zool.

dulcis sladak. kad im je proročanstvo otkrilo ovaj grijeh. podizati građevinu. brat Kirkin. patricijski. o redu i sigurnosti na trgovima i ulicama. riješio Sfingi-nu zagonetku