P. 1
Drzavni Ispit-socijalna Med.

Drzavni Ispit-socijalna Med.

|Views: 550|Likes:
Published by Marijana Knezovic

More info:

Published by: Marijana Knezovic on Jul 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2012

pdf

text

original

Drzavni ispit, sabrana pitanja komisijskog dijela ispita

SOCIJALNA MEDICINA 1. bolnice, domovi zdravlja, zavodi zajavno zdravstvo Dom zdravlia:
ustanova na primarnoj razini provodi mjere primarne zdravstvene zaStite u lokalnoj zajednici putem opce/obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije, hitne medicine, stomatologye i patronazne sluzbe (+/- medicina rada, laboratorij, fizikalna terapija i rehabilitacija, administrativne sluzbe) znac"enje: koordinacija na primarnoj razini, organizacija primarne zdravstvene zaStite, kontrola i unapredenje kvalitete, planiranje i koordinacija preventivnih programa sadrzava i higijensko-epidemiolos'ki odjel koji organizacijski pripada zavodu za javno zdravstvo

Bolnice:
putem stacionara i poliklinic'ko konzilijarne djelatnosti provodi zdravstvenu zasftitu koja obuhvaca dijagnostiku, lijecenje i rehabilitaciju, te rad na medicinskim istrazivanjima, na zdravstvenom odgoju, na izobrazbi zdravstvenih radnika, sudjeluje u pracenju i proucavanju zdravstvenog stanja stanovnistva sekundarna ili tercijarna razina danas lijeCnici svih specijalnost Cine ponekad samo 5% zaposlenih HR: 5.7 postelja na 1000 stanovnika, duzina bolniCkog lijeCenja 12.7 dana SPECIJALNA: lijecenje i rehabilitacija bolesnika koji boluju od jedne odnosno od odredene skupine bolesti ili odredenih dobnih skupina stanovnistva OPCA (zupanijska); REGIONALNA (drzavna): ima najmanje: internu, kirurgiju, pedijatriju, ginekologiju, laboratorije, radiologiju, anesteziju, prehranu bolesnika provodi polikliniCki rad putem specijaristic'kih ordinacija (poliklinika je zdravstvena ustanova ili dio zdravstvene ustanove u kojoj se obavlja specijalisticko konzilijarna zdravstvena za§tita, dijagnostika i medicinska rehabilitacija osim bolniCkog lijedenja)

Zavod za javno zdravstvo: nacionalni (HZJZ); zupanij ski - 21 specijalizirane organizacije u zdravstvu, koje prate i istrazuju zdravstveno stanje stanovnistva, pojavu i Sirenje zaraznih i odredenih kroniCnih nezaraznih bolesti, utjecaj ekoloSkih faktora na zdravlje, vode zdravstvenu statistiku, suraduju s medunarodnim organizacijama, pro vode istrazivanja.. godisnje se izdaje Hrvatski zdravstveno statisticki Ijetopis HZJZ vertikalno povezuje 21 zupanijski zavod i njihove higijensko-epidemiolo§ke odjele u domovima zdravlja

lb. timski rad
timski rad je metoda koja omogucuje nekolicini osoba sa zajedniCkim ciljem, da svoje sposobnosti najbolje iskoriste medusobnim upotpunjavanjem svojih vjeStina i iskustava to je rad vise strucnjaka na rjesavanju jednog, zajedniCkog cilja mora biti povezan i koordiniran voditeljem tima voditelj tima mora imati slijedece kvalitete 1. umijece organizacije i upravljanja 2. sposobnost komuniciranja i rada s ljudima

3. sposobnost uvazavanja tudeg misljenja 4. sposobnost logiSkog rasudivanja i zakljucivanja voditelj mora znati kako voditi tim tj. kako motivirati sve clanove da sudjeluju u rjesavanju problema stil vodenja moze biti 1) orijentiran na postizanje cilja i/ili 2) orijentiran na dobru atmosferu i suradnju medu struCnjacima

Strana 1

medicinske sestre. 3) put prijenosa. 4) uvjete u kojima se odvija 1. kao dio integralnog zdravstvenog sustava zemlje 7. brinući se za zdravlje i liječeći bolesne u ordinaciji i u kući bolesnika (dispanzerska metoda rada: aktivan i sistematski rad u provođenju cjelovite i sveobuhvatne (= kurativna + preventivna + socijalna) zdravstvene zaštite pojedinaca i populacijskih grupa) 1. prihvatlj iva poj edincima i zaj ednici 4. voditelj/član tima Mora biti: 1. PORUKA I SUBJEKTI a. zavod za javno zdravstvo 7. razlika između zdravstvenog radnika i zaposlenika u zdravstvu ZDRAVSTVENI RADNIK: radnik koji je završio neku od zdravstvenih škola . javna komunikacija . primarna zdravstvena zaštita i što u nju spada 1) samopomoć. sabrana pitanja komisijskog dijela ispita 4. lider zajednice. općina POPULACIJA: 1) samopomoć 1-50.. školska medicina 10. verbalna i neverbalna komunikacija Komunikacija između liječnika i pacijenta 1. puna suradnja građana 5. prijatelj.) 3. dispanzerskom metodom rada. 2) subjekte = primatelj i pošiljatelj. ograničene mogućnosti komunikacije (bol. i zdravstveni radnik i pacijent mogu biti u ulozi 1) roditelja. uzajamna pomoć 2) liječnik opće medicine i suradnici TIP ZAJEDNICE: obitelj. mjesna zajednica. zdravstveni tehničari i brojni drugi stručnjaci neposrednim kontaktom sa stanovništvom. komunikacija i problemi svaki komunikacijski sustav ima 1) poruku. uvj eti u koj ima se komunikacij a odvij a (otvorena vrata. manager. 2) opća medicina 2000-50000 Uključuje primarnu medicinsku zaštitu i primarnu društvenu zaštitu Funkcije zdravstvenog radnika su: liječnik učitelj. učenik. pedijatar 4. 2) odraslog. PUTEVI PRIJENOSA a. shvaćanje poruke ovisi o znanju. Paternalistička: u hitnim situacijama (liječnik je onaj kojio odlučuje) 2. predrasude i zatvaranje 4. why 2. strah. ljekarna Strana 2 Državni ispit. probleme rješavati u suradnji s drugim sektorima (intersektorska suradnja) zaštitu pružaju liječnici. hitna pomoć 9. 3) prikriveni c. buka.. umor. sadržaj i način prenošenja poruke 5. Informativna: tijekom posjeta s laganom bolešću. zavod za zaštitu zdravlja 8. organizirana u društvenoj zajednici 3. prihvatljivi troškovi za pojedinca i zajednicu 6. sveopće pristupačna 2. higijensko epidemiološka služba 6. škola. who. radna organizacija. when.u široj zajednici i grupama d. 3) djeteta b.Državni ispit. stomatolog 5. medicina rada 11.) TIP ZDRAVSTVENE ZAŠTITE: 3. dom zdravlja 2. iskustvu —»važna je formulacija b. 2) konfliktni. organizator zajednice. where. prijatelj) PROBLEMI 1. Savjetodavna: javno zdravstvo (liječnik kao učitelj. what. sabrana pitanja komisijskog dijela ispita 2. ginekolog 3. savjetnik. socijalne i kulturne razlike 2. odnosi tijekom komunikacije mogu biti 1) komplementarni. Interpretativna: kod kroničnih bolesti (liječnik daje objašnjenja i savjete) 4. ambulante 3.

stambena politika) 2. važnije je obavještavanje naroda od zakona najvažnije je pripremiti u jednoj sredini teren i pravimo shvaćanje o zdravstvenim pitanjima 3.prosječan broj živorođene djece na jednu ženu u promatranoj godini 9.pravila 1. demografsko starenje stanovništva 5. mortalitet = smrtnost Opći mortalitet . liječnik treba biti narodni učitelj 9. 2. zdravstveni tehničari fizioterapeutskog. a ne ordinacija Socijalna medicina je nauka koja se bavi ispitivanjem međusobnog utjecaja socijalnih odnosa i patoloških pojava u narodu i pronalaženjem mjera socijalnog karaktera za unapređenje narodnog zdravlja. primalja. stomatolog. mjere socijalne politike (osiguranje rada. računovodstvu. više stručno: više medicinske sestre i zdravstveni tehničari 3.postotak umrlih od broja oboljelih od određene bolesti 8. psiholog.broj živorođene djece na 1000 žena u reproduktivnoj dobi (15-49 god) u jednoj godini na određenom području Specifični fertilitet .) je stanje potpunog tjelesnog. farmaceut. liječnik ne smije biti ekonomski ovisan o bolesniku 6. obitelji 3. fertilitet Opći fertilitet . vozači. fakultetsko: liječnik. školovanja. radioterapijskog. osiguranje mjera za što sigurniji prekid neželjene trudnoće PROBLEMI: 1. nagli porast stanovništva . zubnog. socijalni radnik. duševnog i društvenog blagostanja a ne samo odsutnost bolesti i iznemoglosti. pitanjem narodnog zdravlja i radom na njegovom unapređenju trebaju se baviti svi. 7. a ne obrnuto. socijalna terapija je bitnija od individualne 5. laboratorijskog. zaposleni u knjigovodstvu. inducirani abortus 2. 1926. predbračna i bračna savjetovališta. pitanje narodnog zdravlja je od većeg ekonomskog nego humanitarnog značaja 10. bez razlike 4. adolescentom trudnoća 3. ekonomist. neplodnost 4. planiranje obitelji svjesno odlučivanje žene i muškarca o broju djece. medicinski biokemičar ZAPOSLENIK U ZDRAVSTVU: nije završio zdravstvenu školu. pravnik.srednje stručno: njega bolesnika. zdravstveni odgoj. glavno mjesto liječničkog djelovanja je tamo gdje ljudi žive.broj umrlih na 1000 stanovnika u jednoj godini na određenom području Specifični mortalitet . Štampar . definicija zdravlja Zdravlje (WHO. vremenu i razmacima između rađanja s osnovnim ciljem da dijete bude željeno MJERE: 1. čistači 1. genetska savjetovališta. RAD I ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENE SLUŽBE. 6. u zdravstvenoj organizaciji liječnik treba tražiti bolesnika. zdravstvena i socijalna zaštita materinstva.mortalitet prema spolu i dobi (na 1000) ili prema određenoj kategoriji bolesti (na 10 000 ili 100 000) u jednoj godini na određenom području Letalitet . nesmije se raditi razlika između ekonomski jakih i slabih (egalitarizam) 7. sabrana pitanja komisijskog dijela ispita 4. medicinska sestra. 1948.broj živorođene djece rođenih od žena određene dobi na 1000 žena te iste dobne skupine Ukupni fertilitet . pedagog. seksualni odgoj djece i omladine Strana 3 Državni ispit. savjetovališta za kontracepciju 5. 5. djeteta. farmaceutskog smjera 2. kako bi se obuhvatili svi oni koji trebaju zaštitu 8.

voda.širenje zdravstvenih poruka u zajednici i mobilizacija ljudi na provođenju nekih zdravstvenih zadataka.dvosmjeran proces a. potrošnja lijekova bitno je za: određivanje zdreavstvenog problema kako su zadovoljene zdravstvene potrebe stanovništva Koraci: 1. osobni primjer 2. slikom. broj postelja na 1000 stanovnika. nupcijalitet. Jednosmjerna a. osvješćivanje bolesnika o problemu c. Medicinski pokazatelj i ocjena zdravstvenog stanja Strana 4 Državni ispit. tečaj b. propagandnim filmovima. zdravstveni pokazatelji Demografski pokazatelji . Individuama metoda savjetovanje c.somatska i mentalna razvijenost. sabrana pitanja komisijskog dijela ispita . razumjeti sugovornika i pomoći mu da sam shvati svoje ponašanje i donese svoje odluke . postiže unapređenje zdravlja. iskorištenost postelja. registri 4. navike mjera zdravstvene zaštite kojom se putem razvijanja zdravog i mijenjanja štetnog zdravstvenog ponašanja. stanje okoline (stan. sredstvima javnog informiranja 11. morbiditet. zdravstveni odgoj u zajednici poticanje. prirodni prirast. pisanim materijalima. Vježbe i. opisivanje. povezivanje i potpora zdravstvenih samozaštitnih aktivnosti u zajednici METODE: 1. pripovjedanje. društveni) 12. morbiditet (incidencija=učestalost. očekivano trajanje života. % poljoprivrednog stanovništva.bitan za očuvanje zdravlja bitni su stavovi. ugodom 6. identifikacija problema b. Rješavanje problema ii. 2. ekonomski. umijeća. prosječno trajanje liječenja. savjetovanje najčešći oblik. šalom. Demografski pokazatelj i .dugotrajniji proces. Dvosmjerna a.opći i specifični mortalitet. Aktivan rad u zajednici kratke poruke koje se šire i ponavljaju raznim putevima: usmenom predajom (poslovice. 1. stopa migracije 2. te podučavanjem i širenjem informacija o zdravstvenim postupcima. zdravstvene akcije i propaganda . odgojne m jere m ijenjanje navika i prom jena stavova . specifični mortalitet. te liječenje i ublažavanje posljedica bolesti OSNOVNI OBLICI 1. povezivanje s privlačnim slikama.os lo b ađan je o d straha o d nepoznatog i neizvjesnosti 5. školovanost. znanje. sprječavanje. dokazivanje. dobna struktura stanovništva. savjetovati akciju na neizravan način (tako da pacijent sam dođe do zaključka) 3. 1. zdravstveni odgoj najvažnija opća mjera zdravstvene zaštite . godišnja zauzetost postelje. Predavanje. izlaganje. izabrati i omeđiti sustav 2. rješenja (argumenti: zdravstveni. divorcijalitet. sinteza informacija i utvrđivanje odnosa 3. bojama. ekonomskom i intelektualnom razvitku pojedinca i sredine 10. Socijalno ekonomski pokazatelji . Pokazatelji o zdravstvenoj djelatnosti . prehrana) 3. mortalitet dojenčadi.broj stanovnika na liječnika.dvosmjeran proces 4. parole).. težište je na usvajanju novih znanja i uvježbavanju i stjecanju iskustava i vještina u svakodnevnoj praksi . prevalencija=proširenost). glazbom. p ro sv jećiv an je š iren je istina i zn anja .ostvarenje ovisi o društvenom. Rad s malom skupinom seminar. razmatranje problema. fertilitet.objašnjavanje.bruto nacionalni dohodak.

8 dana. školovanost. psihosocijalne ili anatomske strukture ili funkcije NESPOSOBNOST (disabilitv): promjena ili manjak sposobnosti za izvođenje aktivnosti koja se smatra normalnom za ljudska bića Strana 5 Državni ispit..7% GNP za zdravstvenu zaštitu (SAD najviše) dužina liječenja 1) klinike 9. 2. broj postelja na 1000 stanovnika. dokumentacija PODATCI: definirani (što i kako). registri 2. prijave 6. 3) kroničari 32. mortalitet dojenčadi. invalidnosti OSNOVNI UZROK SMRTI: 1. morbiditet. 4. 4. čemu služe. 3. c? 1. potrošnja lijekova . c?-70g (razvijene zemlje i do 5 god više) prirodni prirast . insuficijencija srce. bolnička statistika 4. 2) godišnje.) 15. terenska istraživanja mogu se prikupljati 1) kontinuirano. stopa migracije 13. dobna struktura stanovništva.2. bronhi i pluća..mortalitet $: 1.7 dana. akutni infarkt miokarda. dojka. kolorektalni. 4. akutni infarkt miokarda. popis stanovništva 7. insuficijencija srca. želudac. handicap): zaostajanje neke osobe zbog oštećenja ili nesposobnosti koja mu ograničava ili onemogućuje ispunjavanje svoje normalne uloge (primjerene dobi.opći i specifični mortalitet. 3. moždani udar. 4. uzroci smrti . Socijalno ekonomski pokazatelji . šifrirani PRIKUPLJANJE PODATAKA: 1. moždani udar. % poljoprivrednog stanovništva. 2. <$: 1.broj stanovnika na liječnika.negativan 14% populacije iznad 65 godina opći mortalitet 10%o karcinomi . ^ okolnosti nesretnog slučaja ili nasilja koje su izazvale smrtonosne povrede OŠTEĆENJE (impairment): gubitak ili abnormalnost psihološke.2 (najbolje u Švedskoj) očekivano trajanje života ?-76g. obaveznu evidenciju koja je od šireg interesa 2. prostata mortalitet: $ 1. kronična ishemijska bolest srca 5.neposredni i definicija oštećenja. morbiditet (incidencija=učestalost. strukturirani (dobne skupine. 2. ciroza jetre divorcijalitet 11-20 rastava na 100 sklopljenih brakova (razvijene zemlje više) 50000 novorođene djece godišnje pismenost 97. prehrana) Medicinski pokazatelji . stanje okoline (stan. godišnja zauzetost postelje. kolorektalni. nesposobnosti.2 dana (u razvijenim zemljama kraće) iskorištenost kreveta 90% (nemamo više kreveta ni hospitalizacija nego zapad ali je duži prosječni boravak u bolnici) 14.. bolest ili povreda koja je izazvala tok događaja koji su neposredno doveli do smrti 2. fertilitet. divorcijalitet.somatska i mentalna razvijenost. sabrana pitanja komisijskog dijela ispita OPTEREĆENJE (invalidnost. podatci zdravstvenog osiguranja 5. zdravstveni kartoni 3.7% GNP $1800 (Švicarska $33610) 16% poljoprivrednog stanovništva (razvijene zemlje manje) $400 za zdravstvenu zaštitu pojedinca na godinu (SAD $4000) 8. 2. voda. zanimanju. vremenska razdoblja). 6. 3.koji. registri Pokazatelji o zdravstvenoj djelatnosti . prevalencija=proširenost). specifični mortalitet. 2) bolnice 8. prirodni prirast. kronična ishemijska bolest srca. očekivano trajanje života.bruto nacionalni dohodak.) mortalitet dojenčadi 8. nupcijalitet. prosječno trajanje liječenja. iskorištenost postelja. registri . 3) posebnim istraživanjima DOKUMENTACIJA je indikator kvalitete rada i služi za: 1. zdravstveno stanje u svijetu i kod nas (mortalitet. rak bronha i pluća. 3. potrebe komunikacija i administracije .

laboratorijski podatci. kurativne (pasivne ... ishemična bolest srca 6. Suzbijanje straha f. Profesionalna rehabilitacija c..škola. RTG. Pobolj šanj e rutinske dij agnostike b. Potpuno liječenje i sprečavanje nesposobnosti a. temeljni podatci 2.. županijske) .poduzimaju se na inicijativu stručnjaka) 2. Kontinuitet u liječenju i podršci c. laičke skupine (lokalne.. Unapređenje zdravlja . Socijalna rehabilitacija RAZLIKA IZMEĐU UNAPREĐENJA ZDRAVLJA I PREVENCIJE BOLESTI 1. dijabetes 4. bilješke o praćenju stanja DOKUMENTACIJA ZA INTERVENCIJU I E VALUACIJU INTERVENCIJE 1. sažetak o stanju i liječenju REGISTRI osiguravaju kontinuitet zaštite. c. Suzbijanje pretilosti e. jednostavnost i pouzdanost 1. splet svih zdravstvenih problema. 2. Protektivna hrana d. sabrana pitanja komisijskog dijela ispita f. općinske. poznavanje mjera samozaštite SEKUNDARNA PREVENCIJA (rani stadij bolesti) 1. Nepušenje i umjereno piće a. psihoza 5. Sistematski pregledi c.. Imunizacija b. za istraživanja) PROBLEMIMA ORIJENTIRANA DOKUMENTACIJA 1. financijski dokumenti. rak 2.3. preventivne (aktivne . njega b. d. bitna je preglednost (grupiranje po primarnim zajednicama . mjere zdravstvene zaštite (prevencija. Medicinska rehabilitacija b. 16. b. Praćenje epidemiolške situacije e. za vlastite potrebe lij ečnika OBAVEZNI DIO: izvještaji. Strana 6 Državni ispit. Čuvanje i unapređenje zdravlja Osiguranje rada i profesionalne orijentacije Odgoj i obrazovanje Zdravi uvjeti života Zadovoljavanje kulturnih i estetskih potreba Rekreacija i fizička kultura Čuvanje obitelji i zajedništva Sprečavanje bolesti i oštećenja a. Izbjegavanje jatrogenih oštećenja TERCIJARNA PREVENCIJA (došlo je do posljedice) l. terapijski plan 2. ovisnici. lista problema 3. screening d. Osamostaljenje bolesnika u široj i neposrednoj okolini d.) standardni medicinski i ini postupci za identifikaciju zdravstvenog stanja i zdravstvene intervencije PREMA CILJU 1. Pravodobno otkrivanje i intervencija a. DODATNI DIO: za potrebe liječnika (npr.svi ljudi. f. Osobna higijena c. Sanitacija okoline g. Rehabilitacija i sprečavanje invaliditeta a. planovi za rj ešavanj e problema 4. Osposobljavanje za samopregled 2. Dijeta. TBC 3.poduzimaju se na inicijativu pacijenta) PRIMARNA PREVENCIJA (zdrave osobe) 1. etapna epikriza 3. obitelj). e.

Primarna . Sklonost (osobitosti ponašanja) 3. razlike između 4 tipa zdravstvene i socijalne politike u Europi (Skandinavizacija) POLITIKA . prevencija bolesti 3. Vrsta socijalne politike ovisi o ekonom skom statusu i političkoj stabilnosti. Tercijarna . odnosno izliječi. kemijski i socijalni faktori rizika u okolini) Strana l Državni ispit. invaliditet ili smrt 1. zabrinutost sa strane stanovništva 4. sabrana pitanja komisijskog dijela ispita 18. oštećenja. povećava vjerojatnost pojave nekog poremećaja. kurativne) 5. cijenom. Ranjivost (biološki faktor rizika) 2. intervencija intervencija (pravodobno uplitanje u redoviti tijek bolesti) je skup mjera poduzetih s namjerom da se ukloni ili smanji rizik. događanje ili okolnost koja. otkrivanj e bolesti/bolesnika 4. 3. nesposobnosti ili smrti 1. ozbiljnost posljedica 3. Osnovno pravo: pravo na rad Naglasak u praksi: opći standard i služba za sve građane .prepoznavanje i zbrinjavaje onih stanja koja se nisu mogla spriječiti ni liječiti ili je do posljedica došlo i usprkos liječenju JAVNOZDRAVSTVENI PROBLEM 1.društveni proces usklađivanja ciljeva i interesa pojedinih društvenih grupa Socijalna politika uključuje: 1. Prevencija bolesti . stvaranjem novih društvenih odnosa 1. politika obrazovanja 5. kako bi se pravodobnom intervencijom spriječio razvoj manifestne bolesti ili zaustavilo njeno napredovanje 3. c. posljedicama) metode intervencije MJERE INTERVENCIJE 1. 2. unapređenje zdravlja 2. preventivni programi 17. preraspodjelom već ostvarenih sredstava 2.osobina.rizične grupe. egalitarna (zadovoljavanje osnovnih potreba svih ljudi) utilitarna (daju prednost "korisnijim" grupama ljudi) Prema načinu postizanja cilja zdravstvena politika se može služiti: 1. politika socijalne zaštite socijalna politika zajedno s ekonomskom politikom čini politiku razvoja Formiranje ciljeva —»strategija —> planovi i programi Prema cilju zdravstvena politika biti: može 1.2. specifična patologija. liječenje 5.uklanjanje uzroka i unapređenje općeg zdravstvenog stanja da bi se spriječio nastanak bolesti (često izlazi iz okvira zdravstva) 2. kad je prisutna kod pojedinca ili skupine. Cilj: puna zaposlenost b. Sekundarna .prepoznavanje osoba s nalazom ili oboljelih u dovoljno ranom stadiju bolesti. bolesti. SOCIJAL DEMOKRATSKA (Skandinavija) a. zaustavi ili uspori bolest i tako spriječi njen puni razvoj. zdravstvena politika politika zapošljavanja i rada stam bena politika 4. mjere intervencije (preventivne. Ugroženost (fizički. proširenost i učestalost 2. rehabilitacija FAKTOR RIZIKA . 2. prihvatljive (etički. politika kulture 6.

Cilj: puni rast b. Osnovno pravo: socijalna sigurnost c. sveobuhvatan 3. poslodavci KATOLIČKA (južna Europa) a. Osnovno pravo: deklarativno c. Osnovna načela su: sveobuhvatnost. Osnovno pravo: naknade kod rizika c. ministarstvo e. dobrovoljna osiguranja b. represivne i normativne mjere Strana 8 Državni ispit. obrazovanje) 2. Cilj: neodređen b. Daljnji razvitak: trojni sustav: država.cijelo stanovništvo 3. davaoci usluga . potpun (sva medicinski indiciram zaštita) 4. stimulativne mjere (zapošljavanje. politika životnog standarda 3.2. Daljnji razvitak: jačanje lokalnih zajednica d. lokalna vlada KRITERIJI koje mora zadovoljavati reformirani zdravstveni sustav 1. zdravstvena zaštita obuhvaća sustav državnih. obitelj d. strukturiran tako da obuzda troškove 5.samo oni koji su osposobljeni i plaćeni za pružanje zdravstvene zaštite 2. Daljnji razvitak: dualni sustav: osiguranje i tržište KORPORATIVISTIĆKA (Njemačka') a. potpora obitelji. 3. Naglasak u praksi: obavezno opće osiguranje d. sustav mora biti jasan 2. a specijalizirani pristu u specijalističko . obavezna osiguranja c. državni fond d.ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI: 1. korisnici . milosrđe. socijalna zaštita prilikom prirodnih nepogoda ili osobnih nevolja 5. plaćanje u sustavu mora biti pošteno (troškovi raspoređeni prema mogućnosti plaćanja) 6. sustav zdravstvene zaštite zdravstveni sustav je usklađena cjelina koja se sastoji od mnogo međusobno povezanih sektorskih i intersektorskih dijelova i od same zajednice važna j e intersektorska suradnj a i podj ela poslova OSNOVNI ELEMENTI 1. skupnih i individualnih mjera za unapređenje. mjere osiguranja i smanjenja povećanih individualnih rizika i rizika pojedinih grupa 3. oblik i način usmjeravanja društvenog razvoja komplementaran ekonomskoj politici mjere socijalne politike 1. 4. D aljnji razvitak: veća prava građana. sustav mora jačati moral liječnika i pacijenta HR . Naglasak u praksi: osiguranje zaposlenih d. sabrana pitanja komisijskog dijela ispita 19. Cilj: puni rast b.posrednik a. osiguravatelj . građanin ima pravo na zdravstvenu zaštitu i na mogućnost ostvarivanja najviše moguće razine zdravlja. briga za društvene djelatnosti 4. socijala područja socijalne politike: 1. radnici. LIBERALISTIČKA (Engleska) a. 2. čuvanje i vraćanje zdravlja. Naglasak u praksi: privatne institucije. dostupnost i cjeloviti pristup u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. 4. kolektivna i društvena potrošnja 2. građanin treba sudjelovati u svim zdravstveno preventivnim djelatnostima koje se provode na mjestu življenja i rada 3.

obuhvat 3. ono koje uključuje i izjednačuje mjere znanstvene i alternativne medicine (Kina) 21. politički i ekonomski sustav 2. dostupnost i cjeloviti pristup u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. podijeljena odgovornost (stupanj (de)centralizacije) OCJENA SUSTAVA PREMA ADMINISTRATIVNOJ KONTROLI 1. zdravstvena zaštita obuhvaća sustav državnih. dobra financijska administracija i kontrola 2. Njemačka) 3.konzilijarnoj i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti PROCJENA SUSTAVA 1. zdravlje kao društvena vrijednost (visoko. privatno je štedljivo. dozvoljava alternativnu medicinu uz određene uvjete (SAD. u kratkom razdoblju prije smrti te u kritičnim stanjima RACIONALNO TROŠENJE: 1. umjereno. 2. državno financiranje (porezi i drugi državni prihodi) 2. Pomoć izvana l. slabiju kvalitetu usluga i birokratizaciju. izravno sudjelovanje u lokalnoj zdravstvenoj zaštiti 4. građanin ima pravo na zdravstvenu zaštitu i na mogućnost ostvarivanja najviše moguće razine zdravlja. tolerantno. zdravstveno zakonodavstvo HR . PROMJENE ZBOG: 1. 3 su odlučujući. osiguranje 3. skupnih i individualnih mjera za unapređenje. demografske promjene 3. 2. suvlasništvo ZDRAVSTVENO ZAKONODAVSTVO KOJE REGULIRA PRIMJENU MEDICINE 1. ono koje isključuje svaku praksu koja se ne temelji na znanstvenoj medicini (Francuska) 2. vladina «-* privatna 2. efektivnost (odnos između stvarnog i željenog) 4. znanje zdravstvenih radnika o koštanju alternativnih mogućnosti tretmana . ravnoteža između kolektivizma i individualizma 3. privatna praksa 2. dobrovoljni prilozi 5. ev. zdravlje za sve 4. izravno privatno plaćanje zdravstvenih usluga 6. relevantnost 2. zakup 3. pluralistička <-» unificirana za ocjenu je bitno: 1. rast troškova za zdravstvenu zaštitu (raste brže od GNP) Strana 9 Državni ispit. građanin treba sudjelovati u svim zdravstveno preventivnim djelatnostima koje se provode na mjestu življenja i rada 3. a specijalizirani pristu u specijalističko konzilijarnoj i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti PROMJENE U HR: 1.ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI: 1. centralizirana«-»decentralizirana 3. nisko) 2.racionalno trošenje razvijene zemlje troše više na zdravlje i potrošnja je u stalnom porastu (brže od GNP) IZVORI FINANCIRANJA 1. najbolje je kombinirati sva tri državno financiranje je teorijski najbolje ali u praksi pokazuje neracionalno trošenje. sabrana pitanja komisijskog dijela ispita osnovna načela zdravstvene zaštite su: sveobuhvatnost. efikasnost (postizanje što većeg stupnja zdravlja s raspoloživim sredstvima) 20. ljubazno ali nema interesa za preventivu i slabije obuhvaća populaciju RASPODJELA SREDSTAVA: najveći troškovi oko rođenja. čuvanje i vraćanje zdravlja. zdravstvena ekonomika .

5000 djece laboratorij-41 000 ljekarna-5000 stomatolog . Kakav će biti utjecaj stanovništva na orijentaciju zdravstvene zaštite. vojska. stvaranjem novih društvenih odnosa VRSTE: (prioriteti) 1. zdravstveno osiguranje prethodnom uplatom stječe se pravo na kompenzaciju u slučaju rizika za koji se osoba osigurala obavezno <-» neobavezno (privatno) pojedinačno <-»• grupno <-» državno kratkoročno <-» dugoročno (u HR . Politika «Zdravlje za sve» (svima jednaka šansa. snage (ljudi). industrija 3. Koji će biti stav prema zdravstvenoj tehnologiji 6.1700 osoba Strana 10 Državni ispit. vlasnici.djeca. Kojim grupama dati prioritete. osiguranje lijekova. točnosti očekivanja. .. sabrana pitanja komisijskog dijela ispita ginekolog (u PZZ) . naročito u unaprijeđenju zdravlja SEKTORI: 1. Politika prema odrednicama zdravstva (obrazovanje stručnjaka. politika zadovoljavanja minimalnih potreba (zadovoljiti egzistencijalne potrebe. smanjivanje razlika) 4. vrijeme i politička volja Uspješnost ovisi i o jasnoći ciljeva. organizacija i upravljanje zdravstvom. poljoprivreda 4. zdravstveno planiranje 25. upravljanje zdravstvom i na samozaštitno organiziranje 4. koja zajedno s ekonomskom politikom čini politiku razvoja Prema cilju zdravstvena politika može biti: 1. kakva će biti suradnja. utilitarna (daju prednost "korisnijim" grupama ljudi) Prema načinu postizanja cilja zdravstvena politika se može služiti: 1. jednaki uvjeti. egalitarna (zadovoljavanje osnovnih potreba svih ljudi) 2. transport. izboru načina. obrazovanje 2. .(moguća ušteda i do 30%) 22. Koji su trenutni zdravstveni prioriteti i koliko će se dati za njihovo rješavanje 5. državno i kratkoročno l tim opće medicine .6000 žena higijensko epidemiološka služba .50 000 l tim školske medicine . podjela poslova. produktivna/selektivna (najperspektivniji za budućnost . preraspodjelom već ostvarenih sredstava 2. a ostali rizici se osiguravaju dobrovoljno ili plaćaju izravno Zdravstveno osiguranje je u HR obavezno.2500 24.usluge su gotovo besplatne <-» osiguranje koje obuhvaća mali dio rizika.mirovinsko i invalidsko osiguranje) nacionalno (visoki stupanj solidarnosti) . na koji će se način vršiti plaćanje 2. zdravstvena politika zdravstvena politika je dio socijalne politike. na koji način ta sredstva osigurati. građani ispod granice siromaštva) PITANJA: 1. koje i koliko? Kako će se rješavati socijalna i zdravstvena stanja ugroženih 3. tehnologije. razgraničenja nadležnosti i utjecaj na druge društvene djelatnosti Važna komponenta uspješne zdravstvene politike je REALIZAM koji određuju sredstva.poduzetnici. Koliko sredstava treba dati za zdravstvenu zaštitu. 23. intersektorska suradnja zdravstveni sustav je usklađena cjelina koja se sastoji od mnogo međusobno povezanih sektorskih i intersektorskih dijelova i od same zajednice suradnja je možda najhitnija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. radnici) 2.) 7. bogati) 3. neo-libertarna (najvažniji za razvoj . tehnike i pripreme .

u zajednici i nacionalno . Odgoj i obtazovanje 3. grupe. škole.izvršilaca. povelja iz Ottavve. organizacijske promjene 5. jačanje socijalne podrške 4. gdje se vole. stvoriti okolinu koj a potpomaže 3. razvij ati osobne vj eštine 5. podržavati akcije zajednice 4. unapređenje zdravlja najviši domet zdravstvenog djelovanja CILJ: pojedincima i zajednici omogučiti povećanu kontrolu nad faktorima koji uvjetuju zdravlje Strana 11 Državni ispit. porezne i administrativne mjere 4. preusmjeriti zdravstvenu službu Promocija zdravlja = proces kojim se omogućuje ljudima da povećaju kontrolu i unaprijede svoje zdravlje «ambijent za zdravlje« . Rekreacij a i fizička kultura 6. «Zdravlje za sve za 21 stoljeće» glavni izazov europske regije investiranje u zdravlje i očuvanje zdravlja je bitan dio socio gospodarskog razvoja zajednice jedini je trajni CILJ: postići puni potencijal zdravlja za sve VRIJEDNOSNI PRINCIPI 1. «Zdravlje se stvara tamo gdje ljudi žive. Zadovoljavanje kulturnih i estetskih potreba 5. biomedicinskim i drugim odrednicama da bi se izbjegli zdravstveni rizici Bitno je obilježje aktivno sudjelovanje građana utemeljeno na shvaćanju da je zdravlje na najkonkretniji način određeno načinom života ljudi i njihovom interakcijom s okolinom Akcija je usmjerena determinantama zdravlja a ne uzrocima bolesti 1. Pokret Zdravi grad 3. na radnom mjestu. zdravlje je temeljno ljudsko pravo 2. bitan je pojedinac. Škole koje promiču zdravlje 2. sabrana pitanja komisijskog dijela ispita Unapređenje zdravlja je napredovanje k blagostanju i ostvarenju optimalnog sklopa ponašanja s društvenim. nužna je pravičnost i solidarnost između zemalja 3. institucija i zajednica u cjelini (intersektorska suradnja) STRATEGIJE 1. zakonodavstvo 3. okolinskim. međuresorski pristup 2. razvoj zajednice 6. školi. 1986.zdravi okoliš. informiranost pojedinaca i zajednice PRIMJERI: 1. gradovi. Čuvanje obitelji i zajedništva METODE UNAPREĐENJA ZDRAVLJA 28. izgraditi zdravu j avnu politiku 2. rade i igraju» PRIORITETNA PODRUČJA 1. te načinu praćenja i vrednovanja učinaka u praksi 26. integrirana PZZ orijentirana obitelji i zajednici 4. promicanje stilova života koji unapređuju zdravlje 5. odabir programa i ulaganja u razvoj zdravstva vođen kriterijem njegovog učinka na zdravlje 3. bolnice 27. Osiguranj e rada i profesionalne orij entacij e 2. samonikle aktivnosti lokalne zajednice ZADACI: 1. Zdravi uvjeti života 4. pristupačnost zdravstvene zaštite 2. stvaranje povoljne okoline 3. Bolnica-prijatelj djece MJERE UNAPREĐENJA ZDRAVLJA 1. participativni razvojni proces koji uključuje sve relevantne partnere za zdravlje u domu. prosvjećivanje i obrazovanje 2. Kanada prvi formalni dogovor o promociji zdravlja na međunarodnoj razini.

3. pušenja. AlmaAta-1978. Strana 12 Državni ispit. 5. Health-2000. reorijentacija (integrirani zdravstveni sustav. intervencije) 3. komunikacije) 4. financiranje zdravstva i alokacija resursa) 1. demografske promjene (stanje stanovništva. poduzetništvo) 2. smanjenje alkohola. rast troškova za zdravstvenu zaštitu (razvijenost infrastrukture. procesi zdravstvene zaštite (pregledi. školovanje) 3. smanjiti incidenciju i prevalenciju bolesti i povreda (unapređenje duševnog zdravlja. očekivano vrijeme života. formiranje zdravstvene politike za bolje zdravlje u budućnosti (istraživanja. zdrav radni vijek. način plaćanja zdravstva. zdravo starenje) 3. pretrage. Zdravlje za sve do 2000 godine (SZO + UNICEF) Raspravljano o problemu primarne zdravstvene zaštite definicija zdravlja pitanje nejednakosti zdravstvenog stanja zemalja važnost društveno . (SSSR) 1. 31. stanovanje. Alma-Ata 1978. broj stanovnika na liječnika. ocjena kvalitete (opažanje. organizacija i financiranje) 2. mjerenje. sabrana pitanja komisijskog dijela ispita 6. potpore i ciljane edukacije) STRUČNI NADZOR (zakonski regulirana kontrola kvalitete zdravstvene zaštite) 1.21 CILJ-6 grupa solidarnost i pravičnost među državama regije unaprijediti i očuvati zdravlje cijelog života (zdrav početak života. poimanje zdravlja (prevencija i promocija zdravlja. unapređenje kvalitete (poduzimanje pozitivnih mjera da se osigura visok standard zaštite: na temelju ocjene. kvaliteta života) 5. smanjenje zaraznih bolesti. kvalifikacije i iskustvo osoblja. mjesta za unapređenje zdravlja) 5. 7. intersektorska suradnja (zdrava i sigurna okolina. privatni inicijativa. droga. sustav mora biti j asan . mobiliziranje partnera za zdravlje. kvaliteta rada u zdravstvu (razlike između stručnog nadzora i kvalitete rada) 32. ekonomsko blagostanje (GNP. migracije. Otawa -1986. smanjivanje povreda) 4. strategija «zdravlje za sve») 29. institucionalno 1.ekonomskog razvoja pojedinac sudjeluje u planiranju i provođenju zdravstvene zaštite vlada mora osigurati zdravstvene i društvene mjere PZZ mora biti dostupna poj edincu i obitelj i PZZ se temelji na znanosti. KRITERIJI struktura jedinice koja pruža zaštitu (oprema. FAKTORI KOJI UTJEČU NA PROMJENE ZDRAVSTVA I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE politički i ekonomski sustav (tržište. 9. 6. 8. suodgovornost sektora. uspoređivanje i vrednovanje kvalitete zdravstvene zaštite) 2. sukladnost uvjeta standardima. 2. broj kreveta na 1000 stanovnika. 4. smanjenje nezaraznih bolesti. 2. rukovođenje. ishod zdravstvene zaštite (promjena u zdravlju kao posljedica intervencije) OSIGURANJE KVALITETE RADA 1. reforme u zdravstvu 1. vlasništvo. natalitet. Godine WHO-1948. kontrola kvalitete (postupak po kojem se provodi ocjena kvalitete zaštite uz mjere intervencije na temelju nalaza) 3. tehnologiji i socijalnim metodama duh zajedništva (suradnja među zemljama) adekvatna raspodjela svjetskog bogatstva 30. ekstrainstitucionalno (skupina stručnjaka ministarstva zdravstva) 2. tehnika) KRITERIJI koje mora zadovoljavati reformirani zdravstveni sustav 1. mjere stimulacije.

Pomoć izvana l. ŠOŠIĆ dobra financijska administracija i kontrola znanje zdravstvenih radnika o koštanju alternativnih mogućnosti tretmana (moguća ušteda i do 30%) . 3.7% GNP za zdravstvenu zaštitu (u SAD više) za zdravstvenu zaštitu $400 stanovnika na godinu (SAD $4000) bolnička zaštita. 15% 55% primarna zaštita IZVORI FINANCIRANJA 1. inovacije 3. 5. 2. 3. financiranje HR 8. u kratkom razdoblju prije smrti te u kritičnim stanjima RACIONALNO TROŠENJE: 1. 20% lijekovi. sveobuhvatan potpun (sva medicinski indicirana zaštita) strukturiran tako da obuzda troškove plaćanje u sustavu mora biti pošteno (troškovi raspoređeni prema mogućnosti plaćanja) Strana 13 Državni ispit. 7.3 su odlučujući. kvalitetu usluga i birokratizaciju. izravno sudjelovanje u lokalnoj zdravstvenoj zaštiti 4. privatno je štedljivo.kompeticija 2. ev. privatna praksa. 1. odgovornost 4. državno financiranje (porezi i drugi državni prihodi) 2. 2. 5. 4. najbolje je kom binirati sva tri državno financiranje je teorijski najbolje ali u praksi pokazuje neracionalno slabiju trošenje. kontrola potrošnje 5. 9. 33. povećana dostupnost 6. poboljšana djelotvornost . pojam integrirane zdravstvene zaštite ocjena zdravstvenog stanja stanovništva borba protiv raka zdravstvene odgojne mjere financiranje zdravstvene zaštite tercijarna prevencija tercijarna zdravstvena zaštita poliklinika . dobrovoljni prilozi 5. 1. 2. izravno privatno plaćanj e zdravstvenih usluga 6. ljubazno ali nema interesa za preventivu i slabije obuhvaća populaciju RASPO DJELA SREDSTAVA: najveći troškovi oko rođenja. sabrana pitanja komisijskog dijela ispita sustav mora jačati moral liječnika i pacijenta je: Bitan Način plaćanja organizacija rada 3. 8. osiguranje 3. efikasnost (djelotvornost)i efektivnost (učinkovitost) 6.struktura i organizacija planiranje zdravstvene zaštite 3. 2. vlasništvo (zakup. 4.2. suvlasništvo) CILJEVI REFORME: 1. 6.

Strana 14 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->