P. 1
1.5-Vodozahvati

1.5-Vodozahvati

|Views: 264|Likes:
Published by martina_sakač

More info:

Published by: martina_sakač on Jul 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/23/2015

pdf

text

original

1.5.

VODOZAHVATI

Vodozahvati su građevine kojima se zahvaća (kaptira) vode iz izvorišta i usmjerava prema potrošačima. , j Vrsta vodozahvata ovisi o karakteru izvorišta, tako da razlikujemo: (1) vodozahvate atmosferskih izvorišta, (2) vodozahvate površinskih izvorišta, (3) vodozahvate podzemnih izvorišta.

1.5.1. VODOZAHVATI ATMOSFERSKIH IZVORIŠTA Primjena ovih vodozahvata je najčešća na krškim terenima i primjerena za manja naselja. g j j p Osnovu vodozahvata atmosferskih izvorišta čini zahvatna građevina čija je površina obrađena da prihvati i usmjeri pale oborine prema jednoj točki, slika 1.5::01.

1

Slika 1.5::01 Vodozahvat atmosferskih izvorišta
(a) zahvatna građevina; (b) cisterna 1 – sabirna površina; 2 – odvod sakupljene vode; 3 – muljni ispust; 4 – ograda; 5 – obodni kanal; 6 – sabirna komora (vodosprema); 7 – dovod sakupljene vode; 8 – zahvatna komora; 9 – pješčani filtar

2

Izraz čatrnja ili gustirna upotrebljava se kao sinonim za vodozahvat koji se sastoji od zahvatne građevine (sabirne površine) i cisterne za vodu. Cisternom se rješava varijacija u potrošnji vode u odnosu na prispjelu količinu palih oborina. Funkcionalne dimenzije ovih građevina načelno se određuju pomoću računa vjerojatnosti za najdužu sušu i najmanje godišnje oborine u projektnom razdoblju (15 do 30 godina). No, u praksi se pristup pojednostavljuje pretpostavljajući da najdulja suša traje m [d] (obično m = 90 [d]), a podatak o najmanjoj godišnjoj visini oborina, Hg,min [mm], za usvojeno projektno razdoblje dobije se obradom podataka s najbliže kišomjerne stanice. Ako je Nk [stanovnik] broj stanovnika na kraju projektnog razdoblja, qsp [l stanovnik-1 d-1] specifična potrošnja vode i c [1] k fi ij t otjecanja sa sabirne površine, onda j njezina minimalno potrebna t š j d koeficijent tj j bi ši d je j i i i l t b 2], definirana izrazom: veličina, Ap [m
Ap = 365 N k qsp c H g ,min

(1.5 01) (1.5-01)

Volumen cisterne, Vc [m3], treba biti dostatan za cjelokupnu potrošnju u vrijeme suše, tj. m [d], tako da je definiran izrazom:
Vc = 10 −3 N k qsp m

(1.5-02) 3

Sabirne površine i cisterne izvode se od vodonepropusnog betona. Također je potrebno sabirnu površinu zaštiti ogradom visine barem 1 5 [m] a cisternu zatvoriti (iz zdravstvenih razloga) i 1.5 [m], ugraditi pješčani filtar ispred zahvatne komore (radi dobivanja filtrirane vode). Kod cisterne se izvodi i termička izolacija koja se uglavnom postiže nasipavanjem sloja zemlje debljine cca 0.5 [m].

1.5.2. VODOZAHVATI POVRŠINSKIH IZVORIŠTA Vodozahvate površinskih izvorišta možemo klasificirati na: (1) vodozahvate na rijekama (prirodnom ili reguliranom stanju), (2) vodozahvate na (2a) jezerima (prirodnim akumulacijama) (2b) umjetnim akumulacijama i akumulacijama), (2c) kanalima, (3) vodozahvate na morima. Pored ovih postoje i vodozahvati površinskih izvorišta koji se u samoj tehnici zahvaćanja vode vrlo malo razlikuju od navedenih, ali sadrže određene specifičnosti, kao npr.: (i) vodozahvati na planinskim potocima koji su u pravilu nezagađeni i predstavljaju idealna potocima, rješenja za opskrbu vodom. Nedostatak im je što su često vrlo udaljeni od potrošača,

(ii) vodozahvati na plitkim riječnim tokovima.

4

spomenutih značajki i njihovom kompleksnom sagledavanju. Međutim.1. (vi) vodozahvat na plovnim rijekama bude smješten izvan plovnog puta. Vodozahvati na rijekama Kod projektiranja riječnih vodozahvata potrebno je da uz prethodno navedene opće značajke: (i) položaj vodozahvata osigurava ravnomjerno optjecanje vode oko samog objekta objekta. Prema tome pravilan izbor riječnog vodozahvata moguć je jedino na osnovi detaljne analize tome. (v) vodozahvat ne bude lociran na mjestu gdje se formira ili nagomilava led led. (iii) vodozahvat bude smješten uzvodno od mjesta upuštanja otpadnih voda u vodotok vodotok. (iv) vodozahvat bude izveden na mjestu u riječnom koritu na kojemu se ne primjećuje intenzivno taloženje riječnog nanosa i ne dešava rušenje obale (kao rezultat odronjavanja ili klizanja). (ii) suženje korita rijeke uvjetovano prisustvom vodozahvata bude minimalno. generalno se ipak mogu nazrijeti četiri osnovne vrste riječnih vodozahvata: 5 .5. g j p j j p p j j Razlog tome leži u činjenici što postoje značajne specifičnosti projektiranih i izvedenih riječnih vodozahvata. kako ne bi dolazilo do deformacija riječnog korita.2 – 1. Danas još ne postoji sasvim određena i opće prihvaćena klasifikacija vodozahvata na rijekama.

6 . slika 1. ili u samom vodozahvatu.5::02(a). Crpke. mogu biti smještene u posebnoj zgradi crpne stanice. (2) vodozahvati u riječnom koritu. kao što je prikazano na slici 1.(1) fiksni priobalni vodozahvati. (3) plovni vodozahvati. i (d). neposredno iz riječnog korita. U praksi su najčešći slučajevi prve dvije vrste vodozahvata.5::02. (1) Fiksni piobalni vodozahvati slika 1 5::02 lociraju se na obalnom pokosu i zahvaćaju vodu vodozahvati. (4) pokretni priobalni vodozahvati. 1. pomoću kojih se voda transportira do uređaja za kondicioniranje vode. (c).5::02(b).

us – usisna statička visina dizanja Osnovni dio ove vrste vodozahvata je zahvatna komora. (c) i (d) sa crpkama u vodozahvatu 1 – zahvatna komora. 3 – mreža. (b). 7 . 9 – potisni cjevovod. NV – niski vodostaj.Slika 1. 8 – zgrada crpne stanice. 6 – crpni spremnik. 2 – ulazni otvori s rešetkama. VV – visoki vodostaj.5::02 Sheme fiksnih priobalnih vodozahvata (a) sa crpkama u posebnoj zgradi. obično armiranobetnoska. 7 – crpka. i zahvaća crpljenjem kroz usisnu cijev. čiji prednji zid zalazi neposredno u riječno korito U zahvatnu komoru voda ulazi kroz otvore s rešetkama korito. rešetkama. 4 – pregrada. Rešetke su ugrađene radi sprečavanja ulaska u zahvatnu komoru relativno krupnijih predmeta koje pronosi rijeka. Hst. 5 – usisna cijev. smještenim u prednjem zidu.

5::02(d). Primjena vertikalnih (centrifigalnih) crpki slika 1 5::02(d) omogućuje znatno smanjenje volumena crpki. (2) Vodozahvati u riječnom koritu.5::02(c) i (d).5::02 (b).5::03.5::02(b). gdje se potrebne dubine za zahvaćanje vode nalaze na većoj udaljenosti od obale. vodno bilje). radi zadržavanja nečistoća koja se nalazi u vodi (npr. Kod rješenja vodozahvata prikazanih na slici 1.5::02(c) i (d) potrebno je za smještaj crpki izvesti vodonepropusne komore. Ova vrsta vodozahvata najčešće se primjenjuje kod relativno blago nagnutih obala. 8 . (crpnog bazena) dodatno se ugrađuju mreže.Time se istovremeno obavlja i prethodno grubo mehaničko čišćenje vode. slika 1. i (d). slika 1. slika 1. ili s njima konstrukcijski činiti cjelinu. Zgrada crpne stanice može biti prislonjena uz vodozahvat. Fiksni priobalni vodozahvati s crpkama u samom vodozahvatu. objekta. (c). primjenjuju se u slučaju povoljnih geomehaničkih prilika. karakterizirani su lociranjem zahvatne građevine (vodozahvatne glave) u riječnom koritu. Također. Da bi se osigurala neprekidna opskrba vodom potrebne su barem dvije zahvatne komore s po dva crpna bazena s crpkama crpkama. 1. planktoni. slika 1. odnosno zbog zaštite usisnih cijevi i crpnih agregata u pregradi koja dijeli zahvatnu komoru od crpnog spremnika agregata.

6 – crpna stanica. 5 – crpni spremnik. 2 – gravitacijski tlačni cjevovod. 7 – potisni cjevovod. Cjelokupna konstrukcija i oprema vodozahvata ove vrste je u biti istovjetna fiksnom priobalnom vodozahvatu sa slike 1.5::02.5::03 Shema vodozahvata u riječnom koritu (a) vodozahvat. prorupčani ili rešetkom opremljeni dio cjevovoda) U koritu rijeke. 8 – rešetka. 4 – usisna cijev. 9 – ulazni difuzor (difuzor = završni. izvodi se vodozahvatna glava na koju se (do sabirne komore) nastavlja gravitacijski tlačni cjevovod. 9 .Slika 1. Radi neprekidnosti vodoopskrbe potrebna su barem dva gravitacijska cjevovoda s po dvije crpke. 3 – sabirna komora. s razlikom što voda ne ulazi kroz otvore nego gravitacijskim cjevovodom. (b) detalj vodozahvatne betonske glave 1 – vodozahvatna glava. na odabranom mjestu zahvaćanja vode.

Ove vodozahvate t b uz načelu smjestiti u riječnim zaljevima gdje su eliminirana moguća O d h t treba č l j titi ij č i lj i dj li i i ć oštećenja vodozahvata prouzrokovana udarom leda ili balvana koje pronosi voda. i obrnuto). 3 – sabirna komora. 4 – usisna cijev. tako da se visinski položaj crpki mijenja s oscilacijama vodostaja. 6 – ulazni otvor s rešetkom.5::05.5::04 Shema kombiniranog vodozahvata u riječnom koritu (a) vodozahvat. 5 – crpni spremnik. 2 – gravitacijski tlačni cjevovod. slika 1. dakle. 10 . (b) detalj armiranobetonske vodozahvatne glave 1 – vodozahvatna glava. 7 – rešetka. slika 1. kao i kod fiksnog priobalnog vodozahvata.U određenim uvjetima (obalni profil. Slika 1. 8 – ulazni difuzor (3) Plovni vodozahvati. pri čemu usisna visina ostaje stalna. dok se potisna visina mijenja promjenom vodostaja (niži vodostaj – veća potisna visina. amplitude vodnih razina) moguće je kod visokih vodostaja vodu zahvaćati i kroz otvore predviđene u prednjem zidu sabirne komore.5::04. sastoje se od crpki postavljenih na baržu ili ponton.

Uzduž kolosijeka se polaže fiksni potisni cjevovod s vertikalnim odvojcima na koje se priključuje elastični potisni cjevovod. 2 – crpna stanica. ostali su zatvoreni. 11 . (4) Pokretni priobalni vodozahvati su rješenja tipa uspinjače slika 1 5::06 Crpke su smještene na uspinjače. Voda se zahvaća crpkama iz rijeke kroz krajeve usisnih cijevi zaštićenih sitima. kolicima ili vagonu koji se u granicama promjene vodostaja kreću po kolosijeku položenom okomito na riječni tok.5::06. Pri potiskivanju vode u jedan od odvojaka. 1.5::05 Shema plovnog vodozahvata 1 – usisna cijev. 3 – barža ili ponton. 4 – elastični potisni cjevovod Radi zadržavanja plovne crpne stanice na jednom mjestu potrebno je njeno osiguranje sidrima.Slika 1.

7 – kolosijek Vrijeme zadržavanja vagona ili kolica na jednom mjestu vertikalne pozicije istovjetno je trajanju pripadnog vodostaja. 6 – elastični potisni cjevovod.5. umjetnim akumulacijama i kanalima Kod zahvaćanja vode iz jezera.2 – 2. umjetnih akumulacija i kanala (voda stajaćica) mogu se u načelu koristiti vodozahvati većine vrsta ranije opisanih.Slika 1. 3 – usisna cijev. 1. 4 – fiksni potisni cjevovod. Određene posebnosti su uvjetovane spoznajama da kod ovih vodozahvata treba izbjegavati njihovo lociranje na mjestima (zonama): 12 . Vodozahvati na jezerima. 2 – vitlo.5::06 Shema pokretnog priobalnog vodozahvata 1 – pokretna crpna stanica. 5 – vertikalni odvojci.

(ii) nepovoljnih geomehaničkih uvjeta uvjeta. Za manje cjevovode je na slici 1. voda u jezerima. vodozahvat se nastoji smjestiti tamo gdje je moguće dobiti najčistiju (najkvalitetniju) vodu. (iv) pojave leda. (vi) izraženijih temperaturnih oscilacija vode. umjetnim akumulacijama i kanalima je u odnosu na riječnu vodu karakterizirana manjom mutnoćom. Općenito. (v) skupljanja naplavina i akvatičnog bilja. ali zato često puta izraženijom bojom i mirisom (kao posljedica biljnog i životinjskog svijeta) (1) Vodozahvati na jezerima se u odnosu na riječne vodozahvate uglavnom razlikuju po rješenju zahvatne građevine. 13 . (iii) intenzivnog taloženja nanosa. ( ) (vii) onečišćenja (zagađenja) vodnog bazena otpadnim vodama.(i) naglih promjena obalnih pokosa. zaštićena rešetkom i izdignuta od dna 5 do 6 [m].5::07(a) prikazana vodozahvatna glava izvedena od čeličnih ili plastičnih cijevi. u kom slučaju treba pažljivo j ( g j ) g p j p j analizirati strujanja vodnih masa koja nastaju u bazenima i izazivaju nepovoljno premještanje onečišćenja koje dospijeva u vodu. Dakle.

Kod zahvaćanja većih količina vode moguće je kao zahvatnu građevinu koristiti vodozahvatni toranj.5::07(d1).5::07(d2). slika 1. 1 5::07(d2) 14 . (2) V d Vodozahvati na akumulacijama t k đ mogu biti zasnovani na nekoliko načela zahvaćanja h ti k l ij također i k lik č l h ć j vode. ili smještene na dnu kanala. gdje su ulazna okna za vodu postavljena na nekoliko visina kako bi se u svako doba godine mogla zahvaćati najkvalitetnija voda. od kojih su najčešći prikazani na slici 1. Ovaj potonji princip zahvaćanja vode odnosi se na slučaj kada je zahvatna građevina izvedena u sklopu betonske pregrade (brane). (3) Vodozahvati na kanalima su po konstrukcijskim osobinama većinom analogni s riječnim vodozahvatima. Ovakva vrsta zahvatne građevine koristi se i kod akumulacija. Zahvatne građevine su najčešće obalnog tipa. slika 1.5::07(b) i (c).5::07(b). slika 1.

4 – ulazni difuzor NV – niski vodostaj. ( ) na akumulaciji. VV – visoki vodostaj 15 .Slika 1. ( ) na j j (b) jezeru i akumulaciji. ( ) na kanalu j (c) j (d) 1 – gravitacijski tlačni ili usisni cjevovod.5::07 Shema zahvatnih građevina ( ) (a) na jezeru. 3 – rešetka. SV – srednji vodostaj. 2 – ulazna okna s rešetkama.

morskih struja i promjena morskih razina. što može biti eliminatornim u smislu korištenja takve lokacije za vodoopskrbu. dobro poznavanje tehnologije izvođenja pomorskih radova i ponašanja objekta u uvjetima eksploatacije (s obzirom na specifični karakter morske sredine). najveće pogodnosti pruža smještaj morskih vodozahvata u akvatoriju. ostaju temeljni parametri uspješnog zahvaćanja morske vode. (b) prirodno zaštićenom zaljevu. j j j j . 16 .5. (iv) korozivno djelovanje morske vode vode. Vodozahvati na morima Prilikom izbora načina zahvaćanja morske vode neophodno je sagledati specifičnosti morskog priobalja: () (i) utjecaj djelovanja morskih valova. (iii) prisustvo akvatične flore i faune u morskoj vodi (obraštanje). Bez obzira koja se vrsta i mjesto morskog vodozahvata odabire. (ii) geološke i geomehaničke prilike priobalnog pojasa i eventualni donos nanosa. U pogledu sigurnosti konstrukcije vodozahvata (dinamičko djelovanje morskih valova i struja). Zahvat morske vode može biti smješten na: (a) otvorenoj obali.1. Međutim.2 – 3. to su u pravilu i zone najveće koncentracije zagađenja. j p j . ako se radi o lučkom akvatoriju. (c) unutar (lučkog) akvatorija zaštićenog građevinom tipa lukobranom ili valobran.

se koriste kada je tok podzemne vode sa slobodnim vodnim licem relativno plitko (5 do 7 [m] ispod površine terena ) i manje dubine (toka) podzemne vode.5::08. vodozahvati podzemnih izvorišta se mogu svrstati u tri skupine: (1) horizontalni voodzahvati. slika 1.5. 17 . (3) građevine za kaptažu izvora. dubini (toka) podzemne vode i njegovoj izdašnosti izdašnosti. Horizontalni vodozahvati Ova vrsta vodozahvata. 1 5 3 VODOZAHVATI PODZEMNIH IZVORIŠTA Vrsta građevine za zahvaćanje podzemnih voda prvenstveno ovisi o dubini njihovog rasprostiranja. Sukladno ovim pokazateljima. 1.5. (2) vertikalni vodozahvati: (2a) kopani.1. (2b) bušeni i (2c) zabijeni zdenci.3.3 – 1.

Oko drenažnih cijevi i vodozahvatnih galerija ugrađuje se pješčano – šljunčani filtar. 10 – potisni cjevovod. odakle se dalje potiskuje crpkama. Njegova je zadaća da spriječi unošenje (u cijevi i galerije) čvrstih čestica iz vodonosnog sloja. 8 – usisna cijev. položene u donjoj zoni vodonosnog sloja (obično neposredno na podinu) i najčešće okomito na smjer strujanja podzemne vode. U cijevi i galerije voda dotječe gravitacijski i otječe sa slobodnim vodnim licem u sabirni zdenac. 2 – vodonosni sloj. 7 – razina vode u sabirnom zdencu. 5 – horizontalni vodozahvat. 6 – sabirni zdenac.Slika 1. 3 – vodonepropusni sloj. 18 . 11 – smjer strujanja podzemne vode Horizonatlni vodozahvati se prvenstveno izvode kao drenažne cijevi i vodozahvatne galerije.5::08 Definicijska shema horizontalnog vodozahvata 1 – površina terena. 4 – statička razina podzemne vode. 9 – crpka.

kružnog ili jajolikog profila.5::09 (c) prikazan je poprečni presjek prohodne. prorupčanih na gornjoj polovini.5::09(b). a kružnih. s filtarskim pješčano – šljunčanim zasipom i glinenim ekranom.5::09(a). Stoga su minimalne dimenzije jajolikih profila. ima funkciju zaštite vodozahvata od onečišćenja s površine terena. U visini otvora j i tj k i i i t je izveden filt k – šlj č i zasip. ( ) (3) Vodozahvatne galerije se obično izvode od betona i armiranog betona. 19 . Služe za zahvaćanje g j g j relativno većih količina vode. ispunom filtarskim pješčano – šljunčanim zasipom i nepropusnim glinenim slojem (ekranom) koji (ekranom). Cijevi su kružnog ili jajolikog profila.Konstrukcije horizontalnih vodozahvata možemo klasificirati na: (1) rovovske vodozahvate. slika 1. Na slici 1. D =1 000 [mm]. se najčešće izvode od keramičkih. d h l ij l ij k d h (1) Rovovski vodozahvati. jajolike. armiranobetonskih ili plastičnih cijevi. (2) Cijevni vodozahvati. betonskih. armiranobetonske galerije s bočnim t i b č i otvorima u stjenkama. (3) vodozahvatne galerije ili galerijske vodozahvate. su horizontalni vodozahvati s kamenom (tucaničkom) ispunom. a po po potrebi d filtarsko šljunčani i t bi se ugrađuje i nepropusni glineni ekran. slika 1. (2) cijevne vodozahvate. Uglavnom su prohodne. B/H = 700/1 600 [mm].

2 – vodonosni sloj. zasniva se na Dupuitovoj postavci i analizi ustaljenog strujanja kada je količina crpljenja u ravnoteži s dotokom.5::09 Sheme horizontalnog vodozahvata (a) rovovski vodozahvat. 5 – prorupčana cijev. 6 – galerija.5::10. (c) vodozahvatna galerija 1 – površina terena. odnosno u donjoj zoni toka podzemne vode sa slobodnim vodnim licem. 11 – materijal od iskopa Proračun dotoka u horizontalne vodozahvate (galerije) položene na vodoravnom vodonepropusnom sloju. 7 – bočni otvori. 8 – šljunčani zasip. 20 .Slika 1. (b) cijevni vodozahvat. 4 – kamena (tucanička) ispuna. slika 1. 10 – nepropusni glineni sloj. 9 – pješčani zasip. 3 – vodonepropusni sloj.

u horizontalnu galeriju pravokutnog poprečnog profila za slučaj njenog dvoranskog prihranjivanja dan izrazom: Q = Qdvo H o2 − ho2 = k Lg Bo (1. Q [m3 s-1]. 2 – vodonosni sloj. 3 – vodonepropusni sloj.5-04) 21 . 4 – statička razina podzemne vode.5::10 Strujanje podzemne vode prema galeriji 1 – površina terena.Slika 1.5-03) a za slučaj jednostranog prihranjivanja izrazom: Q = Qdvo H o2 − ho2 = k Lg 2 Bo (1. 5 – depresijska ploha (dinamička razina podzemne vode) Tada je dotok.

5. 1.gdje su: k . Zato će se ovdje analizirati ove dvije skupine zdenaca. [m].širina utjecaja galerije. Bo . ho . a u nekim slučajevima i kopanih zdenaca. Zabijeni zdenci su primjereni za individualnu vodoopskrbu. [m].dubina (toka) podzemne vode. [m]. ].duljina galerije. Vertikalni vodozahvati Ovi se vodozahvati izvode kao: (1) kopani zdenci. Ho . (3) zabijeni zdenci. 22 . Za javne je vodovode najraširenija primjena bušenih zdenaca. (2) bušeni zdenci.dubina vode u galerijskom vodozahvatu.3 – 2. [m].koeficijent procjeđivanja [m s-1] procjeđivanja. Lg .

6 – nož. j Kopani zdenci se pretežno izvode kao nepotpuni. 8 – popločenje. 7 – pješčano–šljunčani filtar. 2 – vodonosni sloj. 9 – glinena brtva. 4 – statička razina podzemne vode.(1) Kopani zdenci se obično koriste radi dobivanja podzemne vode sa slobodnim vodnim licem koja se nalazi na dubinama do 20 (iznimno do 40) [m]. 3 – vodonepropusni sloj.otvori 23 . Slika 1. 10 .5::11.5::11 Shema nepotpunog kopanog zdenca 1 5::11 1 – površina terena. p p p p . slika 1. j ( )[ ] Samo u rijetkim slučajevima ovi se zdenci koriste za dobivanje arteških i subarteških voda pod manjim tlakom. tako da je dotok kroz dno i kroz otvore u stjenkama zdenca. 5 – dinamička razina podzemne vode.

D [m]. 24 . d it ij ki ti i t i d Zahvaćanje prispjele vode ostvaruje se u pravilu iz sabirnog zdenca.5::12. slika 4. ho [ ]. uglavnom ne prelazi 3 do 4 [m]. a gravitacijski i potisni s neznatnim padom. i međusobno spajaju: () (i) sifonskim cjevovodom (ako je do razine vode u zdencu najviše 7 [m]).5::12(A) ili centralno. slika 1. izvodi se grupa zdenaca. g p se broj zdenaca. Tada se zdenci obično raspoređuju uzduž linije okomito na smjer strujanja podzemne vode. ( j g j ) j j ( j )[ ] Kod manjih dubina podzemne vode izvode se i potpuni zdenci. (iii) potisnim cjevovodom (posredstvom podvodnih crpki. ako je do razine vode u zdencu više g j g j ) nego što je usisna visina sifonskog cjevovoda). Pri tome položaj sabirnog zdenca i crpne stanice može biti rubno (na kraju grupe zdenaca). sifonski se cjevovodi polažu s neznatnim usponom prema sabirnom zdencu. Promjer dovodnog cjevovoda se idući prema sabirnom zdencu sukcesivno povećava. (ii) gravitacijskim tlačnim cjevovodom (za slučaj arteških i subarteških voda). dok dubina vode u zdencu. slika 1. [m].5::12(B).Unutarnji promjer zdenca.5::11. koji se često koristi i kao objekt u kojemu su smještene crpke za daljnje potiskivanje vode. Ako izdašnost jednog zdenca ne zadovoljava. treba (radi njenog zahvaćanja) iznositi najmanje 1 (bolje 2) [m]. Radi samočišćenja profila. dakle. umjesto povećanja njegovoga promjera povećava j . . slika 1. j ( j j [ ]).

Slika 1. 3 – sabirni zdenac. (B) središnji položaj sabirnog zdenca i crpne stanice (a) spajanje zdenaca pomoću sifonskih ili gravitacijskih tlačnih cjevovoda (b) spajanje zdenaca pomoću potisnih cjevovoda i podvodnih crpki (a1). ( 2) (b2) sa zasebnom crpnom stanicom k bi d (a2). b t i 1 – kopani zdenac. 6 – sifonski ili gravitacijski tlačni cjevovod. 7 – dovodni potisni cjevovod. 9 – odvodni potisni cjevovod 25 . 2 – kopani zdenac s podvodnom crpkom. 5 – zasebna crpna stanica. 8 – usisna cijev. ( 1) (b1) s crpkom u sabirnom zdencu. 4 – sabirni zdenac sa crpkom.5::12 Situacijska shema spojenih kopanih zdenaca (A) rubni položaj sabirnog zdenca i crpne stanice.

3 – vodonepropusni sloj. 7 – nož 26 . (b) montažno 1 – površina terena.5::13(a). (b) montažno. 2 – vodonosni sloj. Sastoji se u spuštanju gotovih (montažnih) betonskih ili armiranobetonskih prstenova. Kopani zdenci se na licu mjesta mogu izvoditi i od kalupnog betona i armiranog betona betona. (a) Izvedba kopanih zdenaca na licu mjesta je primjerena ako podzemna voda nije duboko. ako kod iskopa nema obrušavanja materijala i u slučaju većih promjera zdenaca zdenaca. u gornjem dijelu u mortu. a u donjem dijelu.Kopani zdenci se mogu izvoditi: (a) na licu mjesta. 6 – betonski prsten. Slika 1. (b) Izvedba kopanih zdenaca montažno predstavlja suvremeni način gradnje ovih zdenaca. u suho.5::13 Izvedba kopanih zdenaca (a) na licu mjesta. 5 – zidanje u mortu. koji prima vodu. najčešće postupkom potkopavanja. slika 1. 4 – zidanje u suho. Nakon iskopa zidanje se vrši mjesnim materijalom (lomljenim kamenom ili opekom).

U oba slučaja zdenci mogu biti izvedeni kao potpuni i nepotpuni.) .Ovaj se postupak sastoji u tome da se na mjestu izvedbe zdenca postavi prvi (najdonji) prsten. č lič i ili armiranobetonski nož. Ova se vrsta zdenaca može koristiti za dobivanje podzemnih voda sa slobodnim vodnim licem i pod tlakom (arteških i subarteških voda). i njegove veće dubine (debljine). od desetak do nekoliko stotina metara. vrećama cementa. (2) Bušeni zdenci se primjenjuju za dobivanje podzemne vode na većim dubinama rasprostiranja njezinog toka. Ako prilikom izvedbe kopanog zdenca sile trenja nadvladaju opterećenje vlastitom težinom p prstenova. 27 . čij j f k ij ž lj i čelični i b t ki ž čija je funkcija lakše prodiranje prstenova u tlo. postavlja se dodatno opterećenje (npr. Zatim se zdenac po cijelom unutarnjem obodu lagano i ravnomjerno potkopava tako da postavljeni prsten polagano tone uslijed vlastite težine. Kada prvi prsten bude potpuno utisnut u tlo. Duljina prstenova je obično 1 [m]. p ) U prstenovima koji su u zoni toka podzemne vode izvode se otvori za ulazak vode u zdenac. nad njim se postavlja slijedeći i postupak se ponavlja sve dok se ne postigne projektirana dubina. p j j g j Razlozi postavljanja filtra i glinene brtve istovjetni su onima kod horizontalnih vodozahvata. čeličnim profilima i sl.p j p j ( p . koji na d j donjem obodu i b d ima i izveden lij d lijevanoželjezni.

(v) ekonomičnost. Bušeni zdenci se izvode bušenjem u tlu vertikalnih cilindričnih bušotina zaštićenih (najčešće) čeličnim cijevima koje automatski formiraju zdenac. Osnovni dijelovi bušenog zdenca.0 [m].Prednosti bušenih zdenaca pred ostalim zahvatima podzemnih voda su između ostalog: (i) (praktički) neograničena dubina zahvaćanja vode. slika 1. (c) filtar.5::14.3 do 1. 28 . (iv) besprijekornost u sanitarnom pogledu zbog vrlo male mogućnosti vanjskog onečišćenja vode. (iii) dobivanje relativno većih količina vode uz maksimalnu pogonsku sigurnost sigurnost. jesu: (a) glava zdenca. (ii) neovisnost o geološkom sastavu tla. Promjer bušenih zdenaca je reda veličine 0. (b) tijelo zdenca.

3 – filtar 29 .Slika 1.5::14 Osnovni dijelovi bušenog zdenca 1 – glava. 2 – tijelo.

Ovisno o konstrukciji prorupčanja postoji više vrsta ovih filtara. ▪ šljunčane filtre. To je najvažniji i najosjetljiviji dio zdenca o kojemu bitno ovisi izdašnost (kapacitet) i pogonska trajnost zdenca. 30 . izveden u jednom ili više slojeva. ▪ prorupčane filtre. U konstrukcijskom pogledu filtre možemo podijeliti na: ▪ mrežaste filtre. Njena je temeljna zadaća zaštita zdenca od prodiranja površinskih p j j j p j p onečišćenja u zdenac. (b) Tijelo zdenca se sastoji od jednog ili više koncentričnih nizova cijevi čija je glavna zadaća da cijevi. crpni agregati). koji se sastoje od prorupčane cijevi oko koje je postavljen šljunčani omotač odgovarajuće granulacije. fasonski komadi. čija debljina ne smije biti manja od 50 [mm]. Perforacije su kružne. temperature. uzimanje uzoraka) te za odvod vode (potisne cijevi. Ovaj se odnos primjenjuje i za susjedne slojeve šljunčanog omotača. tlaka. (c) Filtar je dio zdenca koji ima zadaću da prihvati podzemnu vodu iz vodonosnog sloja i istovremeno onemogući unošenje čvrstih čestica tla u zdenac. omoguće dovod vode na površinu terena. koji se sastoje od prorupčanih čeličnih cijevi. U širem smislu pod glavom zdenca podrazumijevamo i ostale elemente koji služe za mjerenje i kontrolu (razine vode. Odnos srednjeg promjera zrna šljunka i materijala vodonosnog sloja treba iznositi 5 do 10. a gustoća mreže je u funkciji dominantnog promjera čvrstih čestica vodonosnog sloja. Dodatno. koji se sastoje od prorupčane cijevi omotane specijalnim mesinganim. ovalne ili četvrtaste. štiti usisnu cijev i kućište podvodne crpke te sprječava gubitak vode u druge (suhe) slojeve na njenom putu do površine. bakrenim. tijelo zdenca pruža efikasnu zaštitu protiv obrušavanja stijenki bušotine. (nehrđajućim) čeličnim ili plastičnim mrežama.(a) Glava zdenca u konstrukcijskom pogledu predstavlja vezu ušća bušotine s tijelom zdenca pri izlazu na površinu tla.

(b2) nakon ugradnje filtra i odsijecanja zaštitnih cijevi 1 – površina terena. karakteru geoloških slojeva kroz koje prolazi bušotina i od potrebne dubine zdenca.5::15 Shema izvedbe bušenih zdenaca (a) s jednom zaštitnom cijevi. 3 – zaštitna cijev.Prilikom odabira konstrukcije filtra treba voditi računa da hidraulički otpor filtra bude što manji manji. slika 1. ponajviše ovise o dubini rasprostiranja podzemne vode. Slika 1. 5 – filtar. (a2) nakon ugradnje filtra i izvlačenja radne cijevi (b1) nakon spuštanja niza zaštitnih cijevi. 7 – vodonepropusni sloj 31 .5::15. 4 – radna cijev. 6 – brtva. Načini izvedbe bušenih zdenaca. (b) s nizom zaštitnih cijevi (a1) nakon spuštanja zaštitne i radne cijevi. 2 – statička razina podzemne vode.

itd. izuzev vanjske. raspored zdenaca se može razlikovati od prikazanog.U slučaju manjih dubina (40 do 50 [m]).5::15(a). tako da pri udarnom bušenju iznosi 20 do 25 [m] a pri rotacijskom bušenju i do 500 [m] [m].h1. cijevi. slika 1. spušta se u bušotinu cijev najbližeg manjeg promjera D2 na dubinu h2.5::15(b). međusobnog rasporeda kao što je za slučaj kopanih zdenaca prikazano na slici 1. Ako potrebna dubina nije dosegnuta drugom cijevi. Nakon toga se u bušotinu spušta radna cijev manjeg promjera. koristi se niz zaštitnih cijevi s postupno sve manjim promjerom. Pri većim dubinama rasprostiranja podzemne vode. Poslije ugradnje filtra uklanja se iz bušotine radna cijev a prstenasti prostor između filtarske cijevi i cijev. [m]. na donjem dijelu posljednje cijevi postavlja se filtar. nastavlja se trećom cijevi još manjeg promjera D3. Zatim se spušta jedan od tipova filtra. koja trpi otpor zemljišta samo na visini h2 . koriste se relativno jednostavne konstrukcije poput one na slici 1 5::15(a) gdje se cilindrična bušotina učvršćuje čeličnom zaštitnom cijevi Ta se cijev 1. Naravno. Na kraju.5::12. Prilikom zahvaćanje većih količina vode izvodi se grupa zdenaca i objedinjuje u jedinstveni sustav vodozahvatnih objekata. manjeg promjera od radne cijevi. 32 . uslijed povećanja otpora pobijanju zaštitnih cijevi. koja seže do donje granice vodonosnog sloja i donekle se utiskuje u vodonepropusni sloj. Načini spajanja bušenih zdenaca su također istovjetni načinima spajanja kopanih zdenaca. Pojedinačna visina zaštitnih cijevi ovisi o načinu bušenja i sastavu tla. a cijev se povlači prema gore na visinu koja odgovara visini filtra. odsijecaju se iznutra sjekačem cijevi. približno spušta do gornje granice toka podzemne vode. zaštitne cijevi brtvi s pomoću ugrađenih brtvi. Preostale zaštitne cijevi. a prstenasti prostor između susjednih cijevi se brtvi. Nakon što se s cijevi promjera D1 [mm] dosegne najveća moguća dubina h1 [m].

a koji se razlikuju prema: (I) vrsti strujanja: (Ia) zdenci u strujanju sa slobodnim vodnim licem (obični zdenci). (Ib) zdenci u strujanju pod tl k d i t j j d tlakom ( t ški ili subarteški zdenci). ▪ Dotok prema običnom zdencu promatra se kao dotok prema (a) potpunom običnom zdencu i prema (b) nepotpunom običnom zdencu. slika 1.5::16. (IIb) nepotpuni zdenci.Proračun dotoka u pojedinačne vertikalne vodozahvate (zdence) ovisi o osnovnim p j ( ) slučajevima strujanja podzemne vode prema zdencima. (arteški b t ški d i) (II) dubini prorupčanog dijela zdenca: (IIa) potpuni zdenci. 33 .

5::16(a). ro – unutarnji radijus zdenca. 2 – vodonosni sloj.Slika 1. Qpo [m3 s-1]. 34 .5::16 Strujanje podzemne vode prema običnom zdencu (a) potpuni zdenac.5-05) gdje su: Ro – radijus utjecaja zdenca. [m]. dobiven je pod analognim pretpostavkama (Dupuit) kao i dotok u galeriju. prema potpunom običnom zdencu. Dan je izrazom: Q = Q po = π k H o2 − ho2 R ln o ro (1. [m]. 3 – vodonepropusni sloj. 4 – statička razina podzemne vode.5 05) (1. slika 1. 5 – depresijska ploha (a) Dotok. (b) nepotpuni zdenac 1 – površina terena.

Formula vrijedi ako je ho < Ho/3. Qno [m3 s-1].5::16(b). Radi toga je izvod formula za dotok prema ovome tipu zdenca vrlo složen j j g j p p (može se npr. ▪ Dotok vode prema arteškom ili subarteškom zdencu 35 . ne može biti dobiven na temelju Dupuitove postavke.2ro (1.(b) Dotok. koje nije zanemarivo.5::17. jer postoji strujanje i s izrazitim vertikalnim komponentama brzine. također se promatra kao dotok prema (a) potpunom arteškom ili subarteškom zdencu i prema (b) nepotpunom arteškom ili subarteškom zdencu. formulom Girinskog: Q = Qno = π k (2 ho − so ) so 2h − s ln o o 1. slika 1. slike 1. tako da se za praktične potrebe koristi gotovim formulama kao npr.5-06) (1 5 06) gdje je so [m] sniženje razine podzemne vode u zdencu. upotrijebiti teorija potencijalnog strujanja). prema nepotpunom običnom zdencu.

5 – statička razina podzemne vode. ( ) nepotpuni zdenac (a) p p (b) p p (a1) i (b1) arteški zdenac. 4 – vodonepropusni sloj.Slika 1.5::17 Strujanje podzemne vode prema arteškom ili subarteškom zdencu ( ) potpuni zdenci. 2 – vodonepropusni krovinski sloj. 3 – vodonosni sloj. (a2) i (b2) subarteški zdenac 1 – površina terena. 6 – depresijska ploha 36 .

slika 1. analogno kao i kod potpunog običnog zdenca.5::17(b1). Qpas [m3 s-1]. slika 1. formula Babuškina: Q = Qnas = 2 π k a so 1. prema nepotpunom arteškom.5::17 je či da je hidraulički č šk b šk d sasvim nevažno da li je razina podzemne vode u zdencu iznad površine terena (arteški zdenac) ili unutar visine krovinskog vodonepropusnog sloja (subarteški zdneac).5::17(a1). tako da se za proračun takovog zdenca može koristiti npr.Naime. također ne može biti dobiven na temelju Dupuitove postavke. (a) Dotok. Qnas [m3 s-1]. Zato će se naredne analize odnositi na oba ova tipa zdenaca. a Ho [m] označava visinu koja odgovara tlaku podzemne vode u vodonosnom sloju.26 ln ro (1. slika 1.5 08) (1. 37 .5::17(b2). prema potpunom arteškom. dan je izrazom: Q = Q pas = 2 π k M H o − ho R ln o ro (1.5::17(a2).5-08) gdje je a [m] dubina uronjenja prorupčanog dijela zdenca u vodonosnom sloju. Formula vrijedi ako je a < M/3. ili nepotpunom subarteškom zdencu. (b) Dotok. sa slike 1 1 j očito d j za hid lički proračun arteškog ili subarteškog zdenca N i lik 1. ili potpunom subarteškom zdencu.5-07) gdje je M [m] debljina sloja podzemne vode pod tlakom. slika 1.

jer se u slučaju linearne ovisnosti dotoka i sniženja može primijeniti načelo superpozicije na kojemu se onda dalje izvode formule za dotok prema zdencima. kod nelinearne ovisnosti proračun dotoka prema grupi zdenaca je osjetno složeniji. 38 .▪▪▪ Naglasimo da svi prethodni izrazi vrijede za proračun dotoka samo prema jednom zdencu. pri čemu je kod zdenaca pod tlakom sniženje razine podzemne vode linearno proporcionalno s dotokom. dok je kod zdenaca u strujanju sa slobodnim vodnim licem ta veza nelinearna. Međutim. Ova je činjenica bitna za proračun dotoka prema grupi zdenaca.

Najopćenitije. ako je ikako moguće. 39 . postoje dvije vrste izvora: (1) uzlazni izvori. Građevine za kaptažu izvora Izvori predstavljaju prirodno izlaženje podzemnih voda na površinu terena terena. kao i relativno jednostavnog načina njenog zahvaćanja. Građevine za zahvaćanje izvorske vode nazivaju se kaptaže.1.5. Zbog (u pravilu) visoke zdravstvene kvalitete izvorske vode. koristiti izvorsku vodu. (2) Silazni izvori nastaju kao rezultat isklinjavanja na površinu tla vodonosnih slojeva koji leže na vodonepropusnoj podlozi i sadrže vodu bez tlaka. (1) Uzlazni izvori se formiraju probijanjem u površinske slojeve tla podzemnih voda pod tlakom. a kao rezultat narušavanja čvrstoće vodonepropusnih krovinskih slojeva.3 – 3. nastoji se uvijek za vodoopskrbu. (2) silazni izvori izvori. a proces sakupljanja izvorske vode naziva se kaptiranje izvora.

se provodi kaptažnom građevinom u vidu vodne komore (vodospreme) koja se izvodi nad mjestom najjačeg izviranja vode. slika 1. 12 – površina terena. 4 – kosa krila. Slika 1.otvori.5::18 Sheme kaptiranja (a) uzlaznog izvora. 11 . tada taj sloj treba očistiti i u slučaju iznošenja čvrstih čestica ugraditi filtar Filtar treba izvesti i ako voda izvire kroz površinski pjeskovito–šljunčani sloj filtar. 10 – ispusno–preljevna cijev. 2 – zasunska komora. Ako voda izvire kroz ispucali stjenski površinski sloj.5::18(a). 3 – filtar. ovisno o vrsti izvora. 8 – odvodni cjevovod. sloj. (b) silaznog izvora 1 – vodna komora. (a) Kaptiranje uzlaznih izvora.Ove građevine se različito izvode. 13 – nepropusni glineni sloj 40 . 5 – ventilacijska cijev. 6 – normalna (radna) razina vode. 7 – najviša dozvoljena razina vode. 9 – preljevna cijev.

▪▪▪ j g g j Konstrukcije kaptažnih građevina mogu imati. Voda ulazi u vodnu komoru kroz otvore u prednjem zidu. predviđena je kod obje kaptažne građevine izvedba zasunske komore opremljena cijevima i komore. p p j g j . mogućnosti njenog prelijevanja i pražnjenja vodne komore. vodovodnim armaturama. u odnosu na prethodno opisane.(b) Kaptiranje silaznih izvora također se ostvaruje posredstvom vodne komore smještene na mjestu najjačeg izviranja vode. i brojne posebnosti. građevine u obliku brana ili uspornih zidova. hidrogeološki i topografski uvjeti u svojim kombinacijama nalažu u pojedinačnim slučajevima posebne mjere kod njihove izvedbe. zaobilazeći kaptažnu građevinu. pošto lokalni geološki. okomito na osnovni smjer strujanja podzemne vode. izvode se j jj g j j . a u nepovoljnijem slučaju čak i pojavu da izvor nađe drugi izlaz na površinu. radi što potpunijeg zahvaćanja vode. Radi odvođenja vode potrošačima. zasute s vanjske strane (šljunčanim) filtrom. 41 . Na slici 1. jer bi to moglo izazvati smanjenje izdašnosti izvora. Mogućnost prelijevanja vode iz vodne komore je potrebno osigurati da bi se isključilo eventualno j p j g j j p j j formiranje uspora vode. U većini slučajeva.5::18(b) prikazan je primjer kaptažne građevine za zahvaćanje vode silaznih izvora. filtrom Prema vodnoj komori se obostrano priključuju kosa krila koja pregrađuju vodni tok tok.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->