1.5.

VODOZAHVATI

Vodozahvati su građevine kojima se zahvaća (kaptira) vode iz izvorišta i usmjerava prema potrošačima. , j Vrsta vodozahvata ovisi o karakteru izvorišta, tako da razlikujemo: (1) vodozahvate atmosferskih izvorišta, (2) vodozahvate površinskih izvorišta, (3) vodozahvate podzemnih izvorišta.

1.5.1. VODOZAHVATI ATMOSFERSKIH IZVORIŠTA Primjena ovih vodozahvata je najčešća na krškim terenima i primjerena za manja naselja. g j j p Osnovu vodozahvata atmosferskih izvorišta čini zahvatna građevina čija je površina obrađena da prihvati i usmjeri pale oborine prema jednoj točki, slika 1.5::01.

1

Slika 1.5::01 Vodozahvat atmosferskih izvorišta
(a) zahvatna građevina; (b) cisterna 1 – sabirna površina; 2 – odvod sakupljene vode; 3 – muljni ispust; 4 – ograda; 5 – obodni kanal; 6 – sabirna komora (vodosprema); 7 – dovod sakupljene vode; 8 – zahvatna komora; 9 – pješčani filtar

2

Izraz čatrnja ili gustirna upotrebljava se kao sinonim za vodozahvat koji se sastoji od zahvatne građevine (sabirne površine) i cisterne za vodu. Cisternom se rješava varijacija u potrošnji vode u odnosu na prispjelu količinu palih oborina. Funkcionalne dimenzije ovih građevina načelno se određuju pomoću računa vjerojatnosti za najdužu sušu i najmanje godišnje oborine u projektnom razdoblju (15 do 30 godina). No, u praksi se pristup pojednostavljuje pretpostavljajući da najdulja suša traje m [d] (obično m = 90 [d]), a podatak o najmanjoj godišnjoj visini oborina, Hg,min [mm], za usvojeno projektno razdoblje dobije se obradom podataka s najbliže kišomjerne stanice. Ako je Nk [stanovnik] broj stanovnika na kraju projektnog razdoblja, qsp [l stanovnik-1 d-1] specifična potrošnja vode i c [1] k fi ij t otjecanja sa sabirne površine, onda j njezina minimalno potrebna t š j d koeficijent tj j bi ši d je j i i i l t b 2], definirana izrazom: veličina, Ap [m
Ap = 365 N k qsp c H g ,min

(1.5 01) (1.5-01)

Volumen cisterne, Vc [m3], treba biti dostatan za cjelokupnu potrošnju u vrijeme suše, tj. m [d], tako da je definiran izrazom:
Vc = 10 −3 N k qsp m

(1.5-02) 3

Sabirne površine i cisterne izvode se od vodonepropusnog betona. Također je potrebno sabirnu površinu zaštiti ogradom visine barem 1 5 [m] a cisternu zatvoriti (iz zdravstvenih razloga) i 1.5 [m], ugraditi pješčani filtar ispred zahvatne komore (radi dobivanja filtrirane vode). Kod cisterne se izvodi i termička izolacija koja se uglavnom postiže nasipavanjem sloja zemlje debljine cca 0.5 [m].

1.5.2. VODOZAHVATI POVRŠINSKIH IZVORIŠTA Vodozahvate površinskih izvorišta možemo klasificirati na: (1) vodozahvate na rijekama (prirodnom ili reguliranom stanju), (2) vodozahvate na (2a) jezerima (prirodnim akumulacijama) (2b) umjetnim akumulacijama i akumulacijama), (2c) kanalima, (3) vodozahvate na morima. Pored ovih postoje i vodozahvati površinskih izvorišta koji se u samoj tehnici zahvaćanja vode vrlo malo razlikuju od navedenih, ali sadrže određene specifičnosti, kao npr.: (i) vodozahvati na planinskim potocima koji su u pravilu nezagađeni i predstavljaju idealna potocima, rješenja za opskrbu vodom. Nedostatak im je što su često vrlo udaljeni od potrošača,

(ii) vodozahvati na plitkim riječnim tokovima.

4

2 – 1. spomenutih značajki i njihovom kompleksnom sagledavanju. (iv) vodozahvat bude izveden na mjestu u riječnom koritu na kojemu se ne primjećuje intenzivno taloženje riječnog nanosa i ne dešava rušenje obale (kao rezultat odronjavanja ili klizanja). (iii) vodozahvat bude smješten uzvodno od mjesta upuštanja otpadnih voda u vodotok vodotok. Vodozahvati na rijekama Kod projektiranja riječnih vodozahvata potrebno je da uz prethodno navedene opće značajke: (i) položaj vodozahvata osigurava ravnomjerno optjecanje vode oko samog objekta objekta. (v) vodozahvat ne bude lociran na mjestu gdje se formira ili nagomilava led led.1. generalno se ipak mogu nazrijeti četiri osnovne vrste riječnih vodozahvata: 5 . (vi) vodozahvat na plovnim rijekama bude smješten izvan plovnog puta. (ii) suženje korita rijeke uvjetovano prisustvom vodozahvata bude minimalno. Danas još ne postoji sasvim određena i opće prihvaćena klasifikacija vodozahvata na rijekama. g j p j j p p j j Razlog tome leži u činjenici što postoje značajne specifičnosti projektiranih i izvedenih riječnih vodozahvata. Međutim. kako ne bi dolazilo do deformacija riječnog korita. Prema tome pravilan izbor riječnog vodozahvata moguć je jedino na osnovi detaljne analize tome.5.

(2) vodozahvati u riječnom koritu. ili u samom vodozahvatu. (4) pokretni priobalni vodozahvati. slika 1.(1) fiksni priobalni vodozahvati. (c). neposredno iz riječnog korita.5::02(a). U praksi su najčešći slučajevi prve dvije vrste vodozahvata. kao što je prikazano na slici 1. (3) plovni vodozahvati. Crpke. mogu biti smještene u posebnoj zgradi crpne stanice. 1.5::02(b).5::02. (1) Fiksni piobalni vodozahvati slika 1 5::02 lociraju se na obalnom pokosu i zahvaćaju vodu vodozahvati. i (d). 6 . pomoću kojih se voda transportira do uređaja za kondicioniranje vode.

4 – pregrada.us – usisna statička visina dizanja Osnovni dio ove vrste vodozahvata je zahvatna komora. 8 – zgrada crpne stanice. (b). 2 – ulazni otvori s rešetkama. VV – visoki vodostaj. 9 – potisni cjevovod. smještenim u prednjem zidu. čiji prednji zid zalazi neposredno u riječno korito U zahvatnu komoru voda ulazi kroz otvore s rešetkama korito. 7 . obično armiranobetnoska. (c) i (d) sa crpkama u vodozahvatu 1 – zahvatna komora.Slika 1. NV – niski vodostaj.5::02 Sheme fiksnih priobalnih vodozahvata (a) sa crpkama u posebnoj zgradi. rešetkama. 3 – mreža. 5 – usisna cijev. i zahvaća crpljenjem kroz usisnu cijev. Hst. Rešetke su ugrađene radi sprečavanja ulaska u zahvatnu komoru relativno krupnijih predmeta koje pronosi rijeka. 6 – crpni spremnik. 7 – crpka.

slika 1. karakterizirani su lociranjem zahvatne građevine (vodozahvatne glave) u riječnom koritu. (crpnog bazena) dodatno se ugrađuju mreže.5::02(b). Fiksni priobalni vodozahvati s crpkama u samom vodozahvatu. (2) Vodozahvati u riječnom koritu. 8 . slika 1. Da bi se osigurala neprekidna opskrba vodom potrebne su barem dvije zahvatne komore s po dva crpna bazena s crpkama crpkama. primjenjuju se u slučaju povoljnih geomehaničkih prilika. vodno bilje). ili s njima konstrukcijski činiti cjelinu. planktoni. slika 1. gdje se potrebne dubine za zahvaćanje vode nalaze na većoj udaljenosti od obale. Zgrada crpne stanice može biti prislonjena uz vodozahvat. i (d). odnosno zbog zaštite usisnih cijevi i crpnih agregata u pregradi koja dijeli zahvatnu komoru od crpnog spremnika agregata. slika 1.5::02(c) i (d).5::03. Kod rješenja vodozahvata prikazanih na slici 1.5::02(c) i (d) potrebno je za smještaj crpki izvesti vodonepropusne komore. radi zadržavanja nečistoća koja se nalazi u vodi (npr.Time se istovremeno obavlja i prethodno grubo mehaničko čišćenje vode. objekta. (c). Također. Primjena vertikalnih (centrifigalnih) crpki slika 1 5::02(d) omogućuje znatno smanjenje volumena crpki.5::02(d).5::02 (b). Ova vrsta vodozahvata najčešće se primjenjuje kod relativno blago nagnutih obala. 1.

Cjelokupna konstrukcija i oprema vodozahvata ove vrste je u biti istovjetna fiksnom priobalnom vodozahvatu sa slike 1. 9 – ulazni difuzor (difuzor = završni. 2 – gravitacijski tlačni cjevovod. 5 – crpni spremnik. 4 – usisna cijev. (b) detalj vodozahvatne betonske glave 1 – vodozahvatna glava. izvodi se vodozahvatna glava na koju se (do sabirne komore) nastavlja gravitacijski tlačni cjevovod. s razlikom što voda ne ulazi kroz otvore nego gravitacijskim cjevovodom. 3 – sabirna komora. 7 – potisni cjevovod. 8 – rešetka.Slika 1.5::03 Shema vodozahvata u riječnom koritu (a) vodozahvat. Radi neprekidnosti vodoopskrbe potrebna su barem dva gravitacijska cjevovoda s po dvije crpke.5::02. prorupčani ili rešetkom opremljeni dio cjevovoda) U koritu rijeke. na odabranom mjestu zahvaćanja vode. 9 . 6 – crpna stanica.

slika 1. Slika 1. (b) detalj armiranobetonske vodozahvatne glave 1 – vodozahvatna glava. 6 – ulazni otvor s rešetkom. 3 – sabirna komora. 8 – ulazni difuzor (3) Plovni vodozahvati.U određenim uvjetima (obalni profil. 4 – usisna cijev. 7 – rešetka. slika 1. amplitude vodnih razina) moguće je kod visokih vodostaja vodu zahvaćati i kroz otvore predviđene u prednjem zidu sabirne komore. i obrnuto). pri čemu usisna visina ostaje stalna. tako da se visinski položaj crpki mijenja s oscilacijama vodostaja. Ove vodozahvate t b uz načelu smjestiti u riječnim zaljevima gdje su eliminirana moguća O d h t treba č l j titi ij č i lj i dj li i i ć oštećenja vodozahvata prouzrokovana udarom leda ili balvana koje pronosi voda. 2 – gravitacijski tlačni cjevovod.5::04.5::04 Shema kombiniranog vodozahvata u riječnom koritu (a) vodozahvat. dok se potisna visina mijenja promjenom vodostaja (niži vodostaj – veća potisna visina. dakle.5::05. kao i kod fiksnog priobalnog vodozahvata. 10 . sastoje se od crpki postavljenih na baržu ili ponton. 5 – crpni spremnik.

kolicima ili vagonu koji se u granicama promjene vodostaja kreću po kolosijeku položenom okomito na riječni tok.5::06. Uzduž kolosijeka se polaže fiksni potisni cjevovod s vertikalnim odvojcima na koje se priključuje elastični potisni cjevovod.Slika 1. 3 – barža ili ponton. 11 . Voda se zahvaća crpkama iz rijeke kroz krajeve usisnih cijevi zaštićenih sitima. 1. (4) Pokretni priobalni vodozahvati su rješenja tipa uspinjače slika 1 5::06 Crpke su smještene na uspinjače. 2 – crpna stanica.5::05 Shema plovnog vodozahvata 1 – usisna cijev. 4 – elastični potisni cjevovod Radi zadržavanja plovne crpne stanice na jednom mjestu potrebno je njeno osiguranje sidrima. Pri potiskivanju vode u jedan od odvojaka. ostali su zatvoreni.

6 – elastični potisni cjevovod. 7 – kolosijek Vrijeme zadržavanja vagona ili kolica na jednom mjestu vertikalne pozicije istovjetno je trajanju pripadnog vodostaja. Vodozahvati na jezerima. 5 – vertikalni odvojci.2 – 2.5. 4 – fiksni potisni cjevovod.5::06 Shema pokretnog priobalnog vodozahvata 1 – pokretna crpna stanica. umjetnim akumulacijama i kanalima Kod zahvaćanja vode iz jezera. 2 – vitlo. Određene posebnosti su uvjetovane spoznajama da kod ovih vodozahvata treba izbjegavati njihovo lociranje na mjestima (zonama): 12 . 3 – usisna cijev. umjetnih akumulacija i kanala (voda stajaćica) mogu se u načelu koristiti vodozahvati većine vrsta ranije opisanih.Slika 1. 1.

Općenito. (iv) pojave leda. (vi) izraženijih temperaturnih oscilacija vode. Dakle. (ii) nepovoljnih geomehaničkih uvjeta uvjeta. u kom slučaju treba pažljivo j ( g j ) g p j p j analizirati strujanja vodnih masa koja nastaju u bazenima i izazivaju nepovoljno premještanje onečišćenja koje dospijeva u vodu. voda u jezerima. umjetnim akumulacijama i kanalima je u odnosu na riječnu vodu karakterizirana manjom mutnoćom.5::07(a) prikazana vodozahvatna glava izvedena od čeličnih ili plastičnih cijevi.(i) naglih promjena obalnih pokosa. ( ) (vii) onečišćenja (zagađenja) vodnog bazena otpadnim vodama. Za manje cjevovode je na slici 1. (v) skupljanja naplavina i akvatičnog bilja. vodozahvat se nastoji smjestiti tamo gdje je moguće dobiti najčistiju (najkvalitetniju) vodu. zaštićena rešetkom i izdignuta od dna 5 do 6 [m]. ali zato često puta izraženijom bojom i mirisom (kao posljedica biljnog i životinjskog svijeta) (1) Vodozahvati na jezerima se u odnosu na riječne vodozahvate uglavnom razlikuju po rješenju zahvatne građevine. (iii) intenzivnog taloženja nanosa. 13 .

5::07(b). Ovakva vrsta zahvatne građevine koristi se i kod akumulacija.5::07(d1). (2) V d Vodozahvati na akumulacijama t k đ mogu biti zasnovani na nekoliko načela zahvaćanja h ti k l ij također i k lik č l h ć j vode. Zahvatne građevine su najčešće obalnog tipa.5::07(d2). slika 1.Kod zahvaćanja većih količina vode moguće je kao zahvatnu građevinu koristiti vodozahvatni toranj. gdje su ulazna okna za vodu postavljena na nekoliko visina kako bi se u svako doba godine mogla zahvaćati najkvalitetnija voda. slika 1. Ovaj potonji princip zahvaćanja vode odnosi se na slučaj kada je zahvatna građevina izvedena u sklopu betonske pregrade (brane). od kojih su najčešći prikazani na slici 1. slika 1. ili smještene na dnu kanala. 1 5::07(d2) 14 . (3) Vodozahvati na kanalima su po konstrukcijskim osobinama većinom analogni s riječnim vodozahvatima.5::07(b) i (c).

2 – ulazna okna s rešetkama. VV – visoki vodostaj 15 . 4 – ulazni difuzor NV – niski vodostaj.5::07 Shema zahvatnih građevina ( ) (a) na jezeru. ( ) na j j (b) jezeru i akumulaciji. ( ) na akumulaciji. ( ) na kanalu j (c) j (d) 1 – gravitacijski tlačni ili usisni cjevovod. SV – srednji vodostaj.Slika 1. 3 – rešetka.

(c) unutar (lučkog) akvatorija zaštićenog građevinom tipa lukobranom ili valobran. to su u pravilu i zone najveće koncentracije zagađenja. j j j j . ako se radi o lučkom akvatoriju.2 – 3. j p j . (iii) prisustvo akvatične flore i faune u morskoj vodi (obraštanje). dobro poznavanje tehnologije izvođenja pomorskih radova i ponašanja objekta u uvjetima eksploatacije (s obzirom na specifični karakter morske sredine).1. Zahvat morske vode može biti smješten na: (a) otvorenoj obali. (iv) korozivno djelovanje morske vode vode. Međutim. (ii) geološke i geomehaničke prilike priobalnog pojasa i eventualni donos nanosa.5. morskih struja i promjena morskih razina. (b) prirodno zaštićenom zaljevu. što može biti eliminatornim u smislu korištenja takve lokacije za vodoopskrbu. najveće pogodnosti pruža smještaj morskih vodozahvata u akvatoriju. 16 . Bez obzira koja se vrsta i mjesto morskog vodozahvata odabire. U pogledu sigurnosti konstrukcije vodozahvata (dinamičko djelovanje morskih valova i struja). ostaju temeljni parametri uspješnog zahvaćanja morske vode. Vodozahvati na morima Prilikom izbora načina zahvaćanja morske vode neophodno je sagledati specifičnosti morskog priobalja: () (i) utjecaj djelovanja morskih valova.

1.3.1. 17 .5. vodozahvati podzemnih izvorišta se mogu svrstati u tri skupine: (1) horizontalni voodzahvati.5. slika 1.3 – 1. dubini (toka) podzemne vode i njegovoj izdašnosti izdašnosti. Sukladno ovim pokazateljima. Horizontalni vodozahvati Ova vrsta vodozahvata. se koriste kada je tok podzemne vode sa slobodnim vodnim licem relativno plitko (5 do 7 [m] ispod površine terena ) i manje dubine (toka) podzemne vode. 1 5 3 VODOZAHVATI PODZEMNIH IZVORIŠTA Vrsta građevine za zahvaćanje podzemnih voda prvenstveno ovisi o dubini njihovog rasprostiranja.5::08. (2b) bušeni i (2c) zabijeni zdenci. (2) vertikalni vodozahvati: (2a) kopani. (3) građevine za kaptažu izvora.

5::08 Definicijska shema horizontalnog vodozahvata 1 – površina terena. 7 – razina vode u sabirnom zdencu. 5 – horizontalni vodozahvat. 18 . 11 – smjer strujanja podzemne vode Horizonatlni vodozahvati se prvenstveno izvode kao drenažne cijevi i vodozahvatne galerije. Njegova je zadaća da spriječi unošenje (u cijevi i galerije) čvrstih čestica iz vodonosnog sloja. 2 – vodonosni sloj. 6 – sabirni zdenac. položene u donjoj zoni vodonosnog sloja (obično neposredno na podinu) i najčešće okomito na smjer strujanja podzemne vode. 8 – usisna cijev. 4 – statička razina podzemne vode. U cijevi i galerije voda dotječe gravitacijski i otječe sa slobodnim vodnim licem u sabirni zdenac. odakle se dalje potiskuje crpkama. 10 – potisni cjevovod.Slika 1. Oko drenažnih cijevi i vodozahvatnih galerija ugrađuje se pješčano – šljunčani filtar. 3 – vodonepropusni sloj. 9 – crpka.

(3) vodozahvatne galerije ili galerijske vodozahvate. slika 1. ( ) (3) Vodozahvatne galerije se obično izvode od betona i armiranog betona.Konstrukcije horizontalnih vodozahvata možemo klasificirati na: (1) rovovske vodozahvate. se najčešće izvode od keramičkih. armiranobetonskih ili plastičnih cijevi.5::09 (c) prikazan je poprečni presjek prohodne. Služe za zahvaćanje g j g j relativno većih količina vode. D =1 000 [mm]. (2) cijevne vodozahvate. ima funkciju zaštite vodozahvata od onečišćenja s površine terena. d h l ij l ij k d h (1) Rovovski vodozahvati. armiranobetonske galerije s bočnim t i b č i otvorima u stjenkama. prorupčanih na gornjoj polovini. a po po potrebi d filtarsko šljunčani i t bi se ugrađuje i nepropusni glineni ekran. B/H = 700/1 600 [mm]. a kružnih. Uglavnom su prohodne. kružnog ili jajolikog profila. (2) Cijevni vodozahvati. s filtarskim pješčano – šljunčanim zasipom i glinenim ekranom. Cijevi su kružnog ili jajolikog profila.5::09(b). su horizontalni vodozahvati s kamenom (tucaničkom) ispunom.5::09(a). jajolike. Stoga su minimalne dimenzije jajolikih profila. ispunom filtarskim pješčano – šljunčanim zasipom i nepropusnim glinenim slojem (ekranom) koji (ekranom). Na slici 1. 19 . U visini otvora j i tj k i i i t je izveden filt k – šlj č i zasip. slika 1. betonskih.

8 – šljunčani zasip. 3 – vodonepropusni sloj. 11 – materijal od iskopa Proračun dotoka u horizontalne vodozahvate (galerije) položene na vodoravnom vodonepropusnom sloju. 2 – vodonosni sloj. 7 – bočni otvori. 6 – galerija. 20 . (c) vodozahvatna galerija 1 – površina terena. slika 1. (b) cijevni vodozahvat. 4 – kamena (tucanička) ispuna. zasniva se na Dupuitovoj postavci i analizi ustaljenog strujanja kada je količina crpljenja u ravnoteži s dotokom. 9 – pješčani zasip. 5 – prorupčana cijev.5::10. odnosno u donjoj zoni toka podzemne vode sa slobodnim vodnim licem.Slika 1. 10 – nepropusni glineni sloj.5::09 Sheme horizontalnog vodozahvata (a) rovovski vodozahvat.

5-04) 21 .5::10 Strujanje podzemne vode prema galeriji 1 – površina terena. 2 – vodonosni sloj.Slika 1. 3 – vodonepropusni sloj. 4 – statička razina podzemne vode. Q [m3 s-1]. 5 – depresijska ploha (dinamička razina podzemne vode) Tada je dotok.5-03) a za slučaj jednostranog prihranjivanja izrazom: Q = Qdvo H o2 − ho2 = k Lg 2 Bo (1. u horizontalnu galeriju pravokutnog poprečnog profila za slučaj njenog dvoranskog prihranjivanja dan izrazom: Q = Qdvo H o2 − ho2 = k Lg Bo (1.

1. ho . [m]. (3) zabijeni zdenci. Ho .dubina vode u galerijskom vodozahvatu. Zato će se ovdje analizirati ove dvije skupine zdenaca. 22 . (2) bušeni zdenci.dubina (toka) podzemne vode. Zabijeni zdenci su primjereni za individualnu vodoopskrbu. Za javne je vodovode najraširenija primjena bušenih zdenaca. [m].širina utjecaja galerije. [m]. Vertikalni vodozahvati Ovi se vodozahvati izvode kao: (1) kopani zdenci.5.gdje su: k . Bo .koeficijent procjeđivanja [m s-1] procjeđivanja.3 – 2.duljina galerije. ]. a u nekim slučajevima i kopanih zdenaca. Lg . [m].

otvori 23 . j ( )[ ] Samo u rijetkim slučajevima ovi se zdenci koriste za dobivanje arteških i subarteških voda pod manjim tlakom. Slika 1. 7 – pješčano–šljunčani filtar.5::11. p p p p . tako da je dotok kroz dno i kroz otvore u stjenkama zdenca. slika 1.5::11 Shema nepotpunog kopanog zdenca 1 5::11 1 – površina terena. 6 – nož. 2 – vodonosni sloj. 8 – popločenje. 10 . 3 – vodonepropusni sloj. 5 – dinamička razina podzemne vode. 4 – statička razina podzemne vode. j Kopani zdenci se pretežno izvode kao nepotpuni.(1) Kopani zdenci se obično koriste radi dobivanja podzemne vode sa slobodnim vodnim licem koja se nalazi na dubinama do 20 (iznimno do 40) [m]. 9 – glinena brtva.

j ( j j [ ]). d it ij ki ti i t i d Zahvaćanje prispjele vode ostvaruje se u pravilu iz sabirnog zdenca. slika 1. umjesto povećanja njegovoga promjera povećava j . Radi samočišćenja profila. slika 4. Pri tome položaj sabirnog zdenca i crpne stanice može biti rubno (na kraju grupe zdenaca). ako je do razine vode u zdencu više g j g j ) nego što je usisna visina sifonskog cjevovoda).5::12(B). dakle.Unutarnji promjer zdenca. slika 1. (ii) gravitacijskim tlačnim cjevovodom (za slučaj arteških i subarteških voda). D [m]. sifonski se cjevovodi polažu s neznatnim usponom prema sabirnom zdencu. uglavnom ne prelazi 3 do 4 [m]. . g p se broj zdenaca. izvodi se grupa zdenaca. [m]. dok dubina vode u zdencu. i međusobno spajaju: () (i) sifonskim cjevovodom (ako je do razine vode u zdencu najviše 7 [m]). ho [ ]. a gravitacijski i potisni s neznatnim padom. treba (radi njenog zahvaćanja) iznositi najmanje 1 (bolje 2) [m]. slika 1. Ako izdašnost jednog zdenca ne zadovoljava.5::12(A) ili centralno. 24 . ( j g j ) j j ( j )[ ] Kod manjih dubina podzemne vode izvode se i potpuni zdenci. koji se često koristi i kao objekt u kojemu su smještene crpke za daljnje potiskivanje vode.5::12. Tada se zdenci obično raspoređuju uzduž linije okomito na smjer strujanja podzemne vode.5::11. Promjer dovodnog cjevovoda se idući prema sabirnom zdencu sukcesivno povećava. (iii) potisnim cjevovodom (posredstvom podvodnih crpki.

6 – sifonski ili gravitacijski tlačni cjevovod.Slika 1. 9 – odvodni potisni cjevovod 25 . ( 1) (b1) s crpkom u sabirnom zdencu. 2 – kopani zdenac s podvodnom crpkom. 7 – dovodni potisni cjevovod.5::12 Situacijska shema spojenih kopanih zdenaca (A) rubni položaj sabirnog zdenca i crpne stanice. 3 – sabirni zdenac. 5 – zasebna crpna stanica. 8 – usisna cijev. ( 2) (b2) sa zasebnom crpnom stanicom k bi d (a2). 4 – sabirni zdenac sa crpkom. (B) središnji položaj sabirnog zdenca i crpne stanice (a) spajanje zdenaca pomoću sifonskih ili gravitacijskih tlačnih cjevovoda (b) spajanje zdenaca pomoću potisnih cjevovoda i podvodnih crpki (a1). b t i 1 – kopani zdenac.

2 – vodonosni sloj. 5 – zidanje u mortu. u suho. 6 – betonski prsten. (b) montažno 1 – površina terena. u gornjem dijelu u mortu. koji prima vodu. (b) montažno. 7 – nož 26 . najčešće postupkom potkopavanja. Slika 1. slika 1. Kopani zdenci se na licu mjesta mogu izvoditi i od kalupnog betona i armiranog betona betona. ako kod iskopa nema obrušavanja materijala i u slučaju većih promjera zdenaca zdenaca. Sastoji se u spuštanju gotovih (montažnih) betonskih ili armiranobetonskih prstenova. (a) Izvedba kopanih zdenaca na licu mjesta je primjerena ako podzemna voda nije duboko.5::13(a). 4 – zidanje u suho.Kopani zdenci se mogu izvoditi: (a) na licu mjesta.5::13 Izvedba kopanih zdenaca (a) na licu mjesta. 3 – vodonepropusni sloj. a u donjem dijelu. (b) Izvedba kopanih zdenaca montažno predstavlja suvremeni način gradnje ovih zdenaca. Nakon iskopa zidanje se vrši mjesnim materijalom (lomljenim kamenom ili opekom).

p ) U prstenovima koji su u zoni toka podzemne vode izvode se otvori za ulazak vode u zdenac. Kada prvi prsten bude potpuno utisnut u tlo. postavlja se dodatno opterećenje (npr.Ovaj se postupak sastoji u tome da se na mjestu izvedbe zdenca postavi prvi (najdonji) prsten.) . 27 . Ako prilikom izvedbe kopanog zdenca sile trenja nadvladaju opterećenje vlastitom težinom p prstenova. (2) Bušeni zdenci se primjenjuju za dobivanje podzemne vode na većim dubinama rasprostiranja njezinog toka. koji na d j donjem obodu i b d ima i izveden lij d lijevanoželjezni. i njegove veće dubine (debljine). Duljina prstenova je obično 1 [m]. Ova se vrsta zdenaca može koristiti za dobivanje podzemnih voda sa slobodnim vodnim licem i pod tlakom (arteških i subarteških voda). od desetak do nekoliko stotina metara. U oba slučaja zdenci mogu biti izvedeni kao potpuni i nepotpuni. Zatim se zdenac po cijelom unutarnjem obodu lagano i ravnomjerno potkopava tako da postavljeni prsten polagano tone uslijed vlastite težine. čij j f k ij ž lj i čelični i b t ki ž čija je funkcija lakše prodiranje prstenova u tlo. čeličnim profilima i sl. p j j g j Razlozi postavljanja filtra i glinene brtve istovjetni su onima kod horizontalnih vodozahvata. vrećama cementa. nad njim se postavlja slijedeći i postupak se ponavlja sve dok se ne postigne projektirana dubina. č lič i ili armiranobetonski nož.p j p j ( p .

jesu: (a) glava zdenca. Osnovni dijelovi bušenog zdenca. (b) tijelo zdenca. Bušeni zdenci se izvode bušenjem u tlu vertikalnih cilindričnih bušotina zaštićenih (najčešće) čeličnim cijevima koje automatski formiraju zdenac.0 [m]. slika 1. Promjer bušenih zdenaca je reda veličine 0. (iv) besprijekornost u sanitarnom pogledu zbog vrlo male mogućnosti vanjskog onečišćenja vode. 28 .Prednosti bušenih zdenaca pred ostalim zahvatima podzemnih voda su između ostalog: (i) (praktički) neograničena dubina zahvaćanja vode.5::14. (iii) dobivanje relativno većih količina vode uz maksimalnu pogonsku sigurnost sigurnost. (c) filtar. (v) ekonomičnost.3 do 1. (ii) neovisnost o geološkom sastavu tla.

2 – tijelo.5::14 Osnovni dijelovi bušenog zdenca 1 – glava.Slika 1. 3 – filtar 29 .

fasonski komadi. crpni agregati). 30 . Perforacije su kružne. (nehrđajućim) čeličnim ili plastičnim mrežama. a gustoća mreže je u funkciji dominantnog promjera čvrstih čestica vodonosnog sloja. tijelo zdenca pruža efikasnu zaštitu protiv obrušavanja stijenki bušotine. Dodatno. temperature. Njena je temeljna zadaća zaštita zdenca od prodiranja površinskih p j j j p j p onečišćenja u zdenac. koji se sastoje od prorupčane cijevi oko koje je postavljen šljunčani omotač odgovarajuće granulacije. ovalne ili četvrtaste. omoguće dovod vode na površinu terena.(a) Glava zdenca u konstrukcijskom pogledu predstavlja vezu ušća bušotine s tijelom zdenca pri izlazu na površinu tla. koji se sastoje od prorupčane cijevi omotane specijalnim mesinganim. bakrenim. koji se sastoje od prorupčanih čeličnih cijevi. U širem smislu pod glavom zdenca podrazumijevamo i ostale elemente koji služe za mjerenje i kontrolu (razine vode. ▪ šljunčane filtre. tlaka. Odnos srednjeg promjera zrna šljunka i materijala vodonosnog sloja treba iznositi 5 do 10. ▪ prorupčane filtre. izveden u jednom ili više slojeva. štiti usisnu cijev i kućište podvodne crpke te sprječava gubitak vode u druge (suhe) slojeve na njenom putu do površine. čija debljina ne smije biti manja od 50 [mm]. Ovisno o konstrukciji prorupčanja postoji više vrsta ovih filtara. U konstrukcijskom pogledu filtre možemo podijeliti na: ▪ mrežaste filtre. (b) Tijelo zdenca se sastoji od jednog ili više koncentričnih nizova cijevi čija je glavna zadaća da cijevi. Ovaj se odnos primjenjuje i za susjedne slojeve šljunčanog omotača. (c) Filtar je dio zdenca koji ima zadaću da prihvati podzemnu vodu iz vodonosnog sloja i istovremeno onemogući unošenje čvrstih čestica tla u zdenac. uzimanje uzoraka) te za odvod vode (potisne cijevi. To je najvažniji i najosjetljiviji dio zdenca o kojemu bitno ovisi izdašnost (kapacitet) i pogonska trajnost zdenca.

Slika 1. (b) s nizom zaštitnih cijevi (a1) nakon spuštanja zaštitne i radne cijevi. 6 – brtva. (a2) nakon ugradnje filtra i izvlačenja radne cijevi (b1) nakon spuštanja niza zaštitnih cijevi. 5 – filtar. 4 – radna cijev.5::15.Prilikom odabira konstrukcije filtra treba voditi računa da hidraulički otpor filtra bude što manji manji. 3 – zaštitna cijev. (b2) nakon ugradnje filtra i odsijecanja zaštitnih cijevi 1 – površina terena. karakteru geoloških slojeva kroz koje prolazi bušotina i od potrebne dubine zdenca. slika 1. Načini izvedbe bušenih zdenaca. 2 – statička razina podzemne vode. 7 – vodonepropusni sloj 31 .5::15 Shema izvedbe bušenih zdenaca (a) s jednom zaštitnom cijevi. ponajviše ovise o dubini rasprostiranja podzemne vode.

raspored zdenaca se može razlikovati od prikazanog. Nakon toga se u bušotinu spušta radna cijev manjeg promjera. odsijecaju se iznutra sjekačem cijevi. itd. međusobnog rasporeda kao što je za slučaj kopanih zdenaca prikazano na slici 1.5::15(a).h1. Na kraju. na donjem dijelu posljednje cijevi postavlja se filtar. nastavlja se trećom cijevi još manjeg promjera D3. koriste se relativno jednostavne konstrukcije poput one na slici 1 5::15(a) gdje se cilindrična bušotina učvršćuje čeličnom zaštitnom cijevi Ta se cijev 1. Poslije ugradnje filtra uklanja se iz bušotine radna cijev a prstenasti prostor između filtarske cijevi i cijev. Zatim se spušta jedan od tipova filtra. Nakon što se s cijevi promjera D1 [mm] dosegne najveća moguća dubina h1 [m]. Načini spajanja bušenih zdenaca su također istovjetni načinima spajanja kopanih zdenaca. a prstenasti prostor između susjednih cijevi se brtvi. cijevi. [m].U slučaju manjih dubina (40 do 50 [m]). Pojedinačna visina zaštitnih cijevi ovisi o načinu bušenja i sastavu tla. Naravno. koja seže do donje granice vodonosnog sloja i donekle se utiskuje u vodonepropusni sloj.5::15(b). 32 . tako da pri udarnom bušenju iznosi 20 do 25 [m] a pri rotacijskom bušenju i do 500 [m] [m]. približno spušta do gornje granice toka podzemne vode. Preostale zaštitne cijevi. uslijed povećanja otpora pobijanju zaštitnih cijevi. izuzev vanjske. Prilikom zahvaćanje većih količina vode izvodi se grupa zdenaca i objedinjuje u jedinstveni sustav vodozahvatnih objekata. Pri većim dubinama rasprostiranja podzemne vode.5::12. slika 1. spušta se u bušotinu cijev najbližeg manjeg promjera D2 na dubinu h2. koristi se niz zaštitnih cijevi s postupno sve manjim promjerom. Ako potrebna dubina nije dosegnuta drugom cijevi. manjeg promjera od radne cijevi. koja trpi otpor zemljišta samo na visini h2 . zaštitne cijevi brtvi s pomoću ugrađenih brtvi. a cijev se povlači prema gore na visinu koja odgovara visini filtra.

(arteški b t ški d i) (II) dubini prorupčanog dijela zdenca: (IIa) potpuni zdenci.Proračun dotoka u pojedinačne vertikalne vodozahvate (zdence) ovisi o osnovnim p j ( ) slučajevima strujanja podzemne vode prema zdencima.5::16. (Ib) zdenci u strujanju pod tl k d i t j j d tlakom ( t ški ili subarteški zdenci). (IIb) nepotpuni zdenci. a koji se razlikuju prema: (I) vrsti strujanja: (Ia) zdenci u strujanju sa slobodnim vodnim licem (obični zdenci). slika 1. ▪ Dotok prema običnom zdencu promatra se kao dotok prema (a) potpunom običnom zdencu i prema (b) nepotpunom običnom zdencu. 33 .

Qpo [m3 s-1]. slika 1.Slika 1. ro – unutarnji radijus zdenca. 34 .5-05) gdje su: Ro – radijus utjecaja zdenca.5 05) (1. dobiven je pod analognim pretpostavkama (Dupuit) kao i dotok u galeriju.5::16(a). [m]. 2 – vodonosni sloj. 4 – statička razina podzemne vode. [m].5::16 Strujanje podzemne vode prema običnom zdencu (a) potpuni zdenac. prema potpunom običnom zdencu. 5 – depresijska ploha (a) Dotok. 3 – vodonepropusni sloj. (b) nepotpuni zdenac 1 – površina terena. Dan je izrazom: Q = Q po = π k H o2 − ho2 R ln o ro (1.

ne može biti dobiven na temelju Dupuitove postavke.5::16(b). prema nepotpunom običnom zdencu. slike 1. ▪ Dotok vode prema arteškom ili subarteškom zdencu 35 . jer postoji strujanje i s izrazitim vertikalnim komponentama brzine. Formula vrijedi ako je ho < Ho/3. koje nije zanemarivo. slika 1. upotrijebiti teorija potencijalnog strujanja). formulom Girinskog: Q = Qno = π k (2 ho − so ) so 2h − s ln o o 1. također se promatra kao dotok prema (a) potpunom arteškom ili subarteškom zdencu i prema (b) nepotpunom arteškom ili subarteškom zdencu.5-06) (1 5 06) gdje je so [m] sniženje razine podzemne vode u zdencu.(b) Dotok. Radi toga je izvod formula za dotok prema ovome tipu zdenca vrlo složen j j g j p p (može se npr. tako da se za praktične potrebe koristi gotovim formulama kao npr.2ro (1. Qno [m3 s-1].5::17.

6 – depresijska ploha 36 .Slika 1. 3 – vodonosni sloj.5::17 Strujanje podzemne vode prema arteškom ili subarteškom zdencu ( ) potpuni zdenci. (a2) i (b2) subarteški zdenac 1 – površina terena. ( ) nepotpuni zdenac (a) p p (b) p p (a1) i (b1) arteški zdenac. 5 – statička razina podzemne vode. 2 – vodonepropusni krovinski sloj. 4 – vodonepropusni sloj.

Naime. slika 1. slika 1. analogno kao i kod potpunog običnog zdenca. tako da se za proračun takovog zdenca može koristiti npr. također ne može biti dobiven na temelju Dupuitove postavke.5 08) (1.5-08) gdje je a [m] dubina uronjenja prorupčanog dijela zdenca u vodonosnom sloju. (a) Dotok.5::17(b1). Qnas [m3 s-1].5::17(b2). a Ho [m] označava visinu koja odgovara tlaku podzemne vode u vodonosnom sloju. sa slike 1 1 j očito d j za hid lički proračun arteškog ili subarteškog zdenca N i lik 1.5::17(a2).26 ln ro (1. prema nepotpunom arteškom.5::17 je či da je hidraulički č šk b šk d sasvim nevažno da li je razina podzemne vode u zdencu iznad površine terena (arteški zdenac) ili unutar visine krovinskog vodonepropusnog sloja (subarteški zdneac).5::17(a1). ili nepotpunom subarteškom zdencu. Qpas [m3 s-1].5-07) gdje je M [m] debljina sloja podzemne vode pod tlakom. Zato će se naredne analize odnositi na oba ova tipa zdenaca. formula Babuškina: Q = Qnas = 2 π k a so 1. (b) Dotok. 37 . slika 1. Formula vrijedi ako je a < M/3. ili potpunom subarteškom zdencu. dan je izrazom: Q = Q pas = 2 π k M H o − ho R ln o ro (1. prema potpunom arteškom. slika 1.

kod nelinearne ovisnosti proračun dotoka prema grupi zdenaca je osjetno složeniji. Međutim. Ova je činjenica bitna za proračun dotoka prema grupi zdenaca. dok je kod zdenaca u strujanju sa slobodnim vodnim licem ta veza nelinearna. pri čemu je kod zdenaca pod tlakom sniženje razine podzemne vode linearno proporcionalno s dotokom. 38 . jer se u slučaju linearne ovisnosti dotoka i sniženja može primijeniti načelo superpozicije na kojemu se onda dalje izvode formule za dotok prema zdencima.▪▪▪ Naglasimo da svi prethodni izrazi vrijede za proračun dotoka samo prema jednom zdencu.

(2) silazni izvori izvori. kao i relativno jednostavnog načina njenog zahvaćanja. Zbog (u pravilu) visoke zdravstvene kvalitete izvorske vode. postoje dvije vrste izvora: (1) uzlazni izvori.1. 39 . Najopćenitije. Građevine za kaptažu izvora Izvori predstavljaju prirodno izlaženje podzemnih voda na površinu terena terena. (2) Silazni izvori nastaju kao rezultat isklinjavanja na površinu tla vodonosnih slojeva koji leže na vodonepropusnoj podlozi i sadrže vodu bez tlaka.5. Građevine za zahvaćanje izvorske vode nazivaju se kaptaže. a kao rezultat narušavanja čvrstoće vodonepropusnih krovinskih slojeva.3 – 3. ako je ikako moguće. nastoji se uvijek za vodoopskrbu. koristiti izvorsku vodu. a proces sakupljanja izvorske vode naziva se kaptiranje izvora. (1) Uzlazni izvori se formiraju probijanjem u površinske slojeve tla podzemnih voda pod tlakom.

2 – zasunska komora. (b) silaznog izvora 1 – vodna komora. 12 – površina terena. 3 – filtar. 13 – nepropusni glineni sloj 40 . 8 – odvodni cjevovod. se provodi kaptažnom građevinom u vidu vodne komore (vodospreme) koja se izvodi nad mjestom najjačeg izviranja vode. 7 – najviša dozvoljena razina vode. tada taj sloj treba očistiti i u slučaju iznošenja čvrstih čestica ugraditi filtar Filtar treba izvesti i ako voda izvire kroz površinski pjeskovito–šljunčani sloj filtar. slika 1. 6 – normalna (radna) razina vode. Ako voda izvire kroz ispucali stjenski površinski sloj.5::18 Sheme kaptiranja (a) uzlaznog izvora. (a) Kaptiranje uzlaznih izvora.Ove građevine se različito izvode. 11 .5::18(a). 5 – ventilacijska cijev. sloj. Slika 1. 9 – preljevna cijev. 4 – kosa krila. 10 – ispusno–preljevna cijev. ovisno o vrsti izvora.otvori.

i brojne posebnosti. U većini slučajeva.5::18(b) prikazan je primjer kaptažne građevine za zahvaćanje vode silaznih izvora. zasute s vanjske strane (šljunčanim) filtrom. Radi odvođenja vode potrošačima. vodovodnim armaturama. zaobilazeći kaptažnu građevinu. građevine u obliku brana ili uspornih zidova. pošto lokalni geološki. Voda ulazi u vodnu komoru kroz otvore u prednjem zidu. jer bi to moglo izazvati smanjenje izdašnosti izvora. Mogućnost prelijevanja vode iz vodne komore je potrebno osigurati da bi se isključilo eventualno j p j g j j p j j formiranje uspora vode. u odnosu na prethodno opisane. ▪▪▪ j g g j Konstrukcije kaptažnih građevina mogu imati.(b) Kaptiranje silaznih izvora također se ostvaruje posredstvom vodne komore smještene na mjestu najjačeg izviranja vode. p p j g j . hidrogeološki i topografski uvjeti u svojim kombinacijama nalažu u pojedinačnim slučajevima posebne mjere kod njihove izvedbe. 41 . predviđena je kod obje kaptažne građevine izvedba zasunske komore opremljena cijevima i komore. filtrom Prema vodnoj komori se obostrano priključuju kosa krila koja pregrađuju vodni tok tok. radi što potpunijeg zahvaćanja vode. okomito na osnovni smjer strujanja podzemne vode. a u nepovoljnijem slučaju čak i pojavu da izvor nađe drugi izlaz na površinu. mogućnosti njenog prelijevanja i pražnjenja vodne komore. Na slici 1. izvode se j jj g j j .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful