DIJAGNOSTIKA KVAROVA TELEVIZORA / MONITORA

UVOD
Televizori i ra unalni monitori imaju mnoge sli nosti. Kao takvi, ovaj rad referencu na oba. Op enito govore i, sadr i

to se odnosi na jedan vrijedi i za druge.

Ovo nipo to nije sveobuhvatan popis gre aka, ali bi trebao pokriti naj e e gre ke.

OPASNOSTI
Postoji mnogo opasnih stvari unutar ku i ta televizora ili monitora. Prekapanje po ku i tu je isto po va u odgovornost. Glavne opasnosti, osim strujog udara, dok je TV/monitor uklju en su: a) Mogu nost strujnog odara od strane nabijenog elektrolitskog kondenzatora. Glavni filter kondenzatora mo e dr ati zna ajnu koli inu naboja danima, ak i tjednima. Njegov nabijeni kapacitet iznosi 350V. Kondenzator se mo e izbiti tako da ga kratko spojimo otpornikom od 22 0 /5W na 5 ili 10 sekundi. b) Mogu nost udara od strane katodne cijevi (pohranjen naboj unutar nje). Katodna cijev mo e pohraniti i do 27 000V. Kao i kod kondenzatora, taj naboj mo e biti pohranjen danima,tjednima. c) Ozljeda od Äimplozije³. Staklo koje se nalazi sa stra nje strane katodne cijevi je veoma tanko. Vrlo je lagano slomiti vrat katodne cijevi. Obi no to rezultira kratim Äpi tavim umom³ dok zrak ulazi u katodnu cijev. Postoje i slu ajevi gdje se spominje kako je staklo puknulo, usisano u cijev te z atim velikom brzinom izba eno prema van.

Ponekad e se slika ponovno prikazati ali opet nestati . MOGU I UZROK: Provjerite da li je prekida uklju en i da li svijetli za napajanje. Taj proces nekada mo e biti popra en i zvukom releja. Ispred katodne cijevi) mo ete osjetiti kako vam se dlake podi u. Prilikom paljenja TV-a/monitora. MOGU I UZROK: To je pokazatelj Äsuhoga spoja³ u grija u hladne katodne cijevi. emu je razlog stati ki elektricitet unutar cijevi. To je znak da se katodna cijev nabija. Ako pribli ite ruku (ili bilo to dlakavo) zaslonu (tj. Ako ne. To je naran asti sjaj koji mo ete vidjeti okolo cijevi kada ona radi. Ako to mo ete sve osjetiti mo emo sigurno pretpostaviti da je (ve ina) ure aja za napajanje ispravna.3V. Grija se napaja naponom od 6. postoji mala mogu nost da je kvar osigura a. y KVAR: Zaslon se prika e intenzivno bijeli. oni rade ÄSSST³ zvuk. Izbaciva i elektrona su pretjerano iskori teni. y KVAR: Slika se prikazuje neko vrijeme a zatim postepeno nestaje. Ponekad sa finim bijelim dijagonalnim linijama. MOGU I UZROK: Vjerovatno je gre ka u ABL-u( Automatic Beam Limiter ± Automatski ograni ava snopa) kod hladne katodne cijevi. mora postojati grija na stra njoj strani cijevi. Da bi se elektroni emitirali ispravno. Unutar stakla ona prima oko 27kV napona.DIJAGNOSTIKA KVAROVA I MOGU I UZROCI y KVAR: Nema napajanja. .

no vjerovatnije je da je neispravan tranzistor ili pripadaju i elektri ni sklopovi y KVAR: Televizor povremeno Äispusti³ jednu boju.y KVAR: Zaslon se prika e u jednoj intenzivnoj boji (Crvena. Normalna raspodjela boja . Kvar pri emu se zaslon prikazuje samo u crvenoj boji MOGU I UZROK: Mogu e da je kratko spojena katodna cijev. ili jedna boja nedostaje Slika 2. Slika 1. zelena ili plava) sa bijelim dijagonalnim crtama.

Nestanak zelene boje Slika 5. Nestanak plave boje .Slika 3. Nestanak crvene boje Slika 4.

. no vjerovatnije neispravan tranzistor ili pripadaju i el. Vertikalni kolaps MOGU I UZROK: Ponekad se pojavljuje u prekidima. Kvar se nalazi u strujnom krugu za vertikalni otklon. a ponekad je samo djelomi ni kolaps. y KVAR: Horizontalni kolaps MOGU I UZROK: Isto kao i kod verikalnog kolapsa samo to se crta spu ta umjesto da je du ekrana. Kvar se nalazi na LOPT (Line output transistor).MOGU I UZROK: a) Neispravan kabel. elektrolitski kondenzatori. Monitorski kabeli se esto kvare oko HD15 priklju ka b) Mo da opet katodna cijev. Postoji poprili an broj uzroka. sklop y KVAR: Vertikalni kolaps Slika 6. Taj kvar vjerovatno nije isplativ za popravak. Rezultat kvara je vrsta bijela linija poprijeko zaslona. vertikalni oscilator itd. Postoji mnogo uzroka koji dovode ovom kvaru : suhi spojevi. isklju ite ga odmah i dajte ga na popravak. Taj problem se ne vi a esto budu i da ure aj Äumre³ im se to dogodi. Ako primjetite vrste bijele linije na ekranu ili monituru. Ako imate sre e prona i ete suhi spoj okolo njega.

KVAR: .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful