UPRAVNO

PITANJA IZ UPRAVNOG PRAVA 1. Pojam upravnog postupka? Upravni postupak je skup pravnih pravila kojima je reguliran način djelovanja tijela državne uprave i drugih državnih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima kada ta tijela primjenom materijalno pravnih propisa na konkretan društveni odnos, donose svoje upravne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama ili pravnim interesima određenih subjekata. 2. Načelo zakonitosti? Prema ZUP-u tijela državne uprave, ustanove i druge pravne osobe, koje postupaju u upravnim stvarima, rješavaju na temelju zakona, drugih propisa državnih tijela i na temelju općih akata ustanova i drugih pravnih osoba koje one donose na temelju javnih ovlasti. Načelo zakonitosti dolazi do punog izražaja i u slučajevima kad je tijelo ovlašteno zakonom ili na zakonu zasnovanom propisu da rješava prema slobodnoj ocjeni. U takvom slučaju rješenje mora biti doneseno u granicama ovlaštenja i u skladu sa ciljem u kojem je ovlaštenje dano. 3. Načelo zaštite prava građana i zaštite javnog interesa? Tijela koja postupaju po ZUP-u dužna su pri vođenju postupka i rješavanju omogućiti strankama da što lakše zaštite i ostvare svoja prava, vodeći pri tome računa da ostvarivanje njihovih prava ne bude na štetu prava drugih osoba ni u suprotnosti sa zakonskim utvrđenim javnim interesom. Za zaštitu legitimnih prava fizičkih i pravnih osoba posebno je važna odredba ZUP-a prema kojoj službena osoba, kad s obzirom na postojeće činjenično stanje sazna ili ocjeni da određena fizička ili pravna osoba imaju osnovu za ostvarenje nekog prava, treba da ih upozori na to. Ako se na temelju zakona strankama nalažu kakve obveze, prema njima će primjenjivati one mjere predviđene propisima koje su za njih povoljnije, ako se takvim mjerama postiže svrha zakona (čl. 5). 4. Načelo efikasnosti? Načelo efikasnosti sadržano je u članku 6 ZUP-a, gdje se propisuje dužnost tijela državne uprave, drugih državnih tijela i pravnih osoba koje imaju javne ovlasti, da kad rješavaju u upravnim stvarima, osiguraju efikasno ostvarivanje prava i interesa građana, trgovačkih društava, ustanova i drugih pravnih osoba. 5. Načelo materijalne istine? Načelo materijalne istine određuje da se u postupku mora utvrditi pravo stanje stvari, i u tom cilju moraju se utvrditi sve činjenice koje su od važnosti za donošenje zakonitoga i pravilnog rješenja. 6. Načelo saslušanja stranke? Načelo saslušanja stranke određuje da se stranci mora pružiti mogućnost da se izjasni o činjenicama i okolnostima koje su od važnosti za donošenje rješenja, uz iznimku da se rješenje može donijeti i bez prethodnog izjašnjenja stranke samo u slučajevima kada je to zakonom dopušteno.

UPRAVNO

2

7. Načelo slobodne ocjene dokaza? Prema načelu slobodne ocjene dokaza koje će činjenice uzeti kao dokazane odlučuje ovlaštena službena osoba po svojem uvjerenju, na temelju savjesne i brižljive ocjene svakog dokaza posebno i svih dokaza zajedno, te na temelju rezultata cjelokupnog postupka. 8. Načelo samostalnosti u rješavanju? Prema načelu samostalnosti u rješavanju tijelo vodi upravni postupak i donosi rješenje samostalno, u okviru ovlaštenja danih zakonom drugim propisima ili općim aktima. Ovlaštena službena osoba tijela nadležnoga za vođenje postupka samostalno utvrđuje činjenice i okolnosti, i na podlozi utvrđenih činjenica i okolnosti primjenjuje propise odnosno opće akte na konkretni slučaj. 9. Načelo prava na žalbu? Može li se isključiti pravo na žalbu i pod kojim uvjetom? Protiv rješenja donesenog u prvom stupnju stranka ima pravo žalbe. Samo se zakonom može propisati da u pojedinim upravnim stvarima žalba nije dopuštena, i to ako je na drugi način osigurana zaštita prava i zakonitosti. Stranka može uložiti žalbu i kad prvostupanjsko tijelo nije u određenom roku donijelo rješenje o njenom zahtjevu, pod uvjetima propisanim zakonom (u slučaju šutnje administracije jer se presumira da je tijelo odbilo zahtjev stranke. Može li se žalba izjaviti ako nema upravnog tijela drugog stupnja? Ako nema tijela uprave drugog stupnja, žalba protiv prostupanjskog rješenja može se izjaviti samo kad je to zakonom predviđeno. Tim zakonom će se odrediti i tijelo koje će rješavati o žalbi. Može li se žalba izjaviti protiv rješenja donesenog u drugom stupnju? Protiv rješenja donesenog u drugom stupnju žalba nije dopuštena. 10. Načelo ekonomičnosti? Postupak se mora voditi brzo i sa što manje troškova i gubitka vremena za stranke i druge osobe koje sudjeluju u postupku, ali tako da se pribavi sve što je potrebno za pravilno utvrđivanje činjeničnog stanja i za donošenje zakonitoga i pravilnog rješenja. 11. Načelo pomoći neukoj stranci? Prema načelu pomoći neukoj stranici tijelo koje vodi postupak mora brinuti o tome da neznanje i neukost stranke i drugih osoba koje sudjeluju u postupku ne budu na štetu njihovih zakonskih prava. 12. Načelo upotrebe jezika i pisma? Opće je pravilo da se upravni postupak vodi na jeziku i pismu koji su u službenoj upotrebi kod tijela kod kojeg se vodi postupak. Međutim, ZUP jamči svim pripadnicima nacionalnih manjina da se služe svojim jezikom i pismom u upravnom postupku, pod uvjetima utvrđenim posebnim zakonom. 13. Važenje Zakona o općem upravnom postupku? Tko je dužan postupati po ZUPu? Po ZUP-u su u postupku donošenja upravnih akata dužni postupati: 1. tijela državne uprave 2. druga državna tijela

UPRAVNO

3

3.

pravne osobe s javnim ovlastima.

. 14. Opći i posebni postupak? Što znači da je postupak po ZUP-u opći? Upravni postupak normiran ZUP-om je opći. To znači da se taj zakon primjenjuje u svim slučajevima kad tijela države uprave, druga državna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima, vode postupak radi donošenja upravnog akta. Međutim pojedina pitanja postupka za određenu upravnu oblast mogu se posebnim zakonom urediti drugačije nego što su uređena ZUP-om, ako je to nužno za postupanje u toj upravnoj oblasti i nije protivno načelima ZUP-a. Primjeri posebnih postupaka su osobito u carinskim, deviznim i poreznim stvarima. Načelo supsidijarne primjene ZUP-a? U upravnim oblastima za koje je zakonom propisan poseban postupak postupa se po odredbama tog zakona. Po odredbama ZUP-a postupa se u svim pitanjima koja nisu uređena posebnim zakonom, dakle, ZUP se primjenjuje supsidijarno. Koji se zakon primjenjuje ako neko pitanje nije regulirano ZUP-om niti zakonom kojim je propisan posebni upravni postupak? Ako neko pitanje nije regulirano niti ZUP-om, niti zakonom kojim je propisan posebni upravni postupak, supsidijarno se primjenjuju odredbe Zakona o parničnom postupku. Može li se pojedina prava propisivati naputcima i naredbama? Pojedina prava ne mogu se propisivati naputcima i naredbama. 16. Stvarna nadležnost? Stvarna nadležnost u upravnom postupku prvenstveno se određuje prema posebnim propisima kojima se određuje upravna oblast ili nadležnost pojedinih tijela. Međutim, ako posebnim propisima nije utvrđena stvarna nadležnost, za postupanje su nadležna tijela državne uprave u čiji djelokrug pripadaju poslovi opće uprave. 17. Mjesna nadležnost? Mjesna nadležnost u upravnom postupku određuje se prema propisima o organizaciji pojedinih tijela. U tim okvirima mjesna nadležnost, ako posebnim propisom nije drukčije određeno, određuje se na sljedeći način: 1. u stvarima koje se odnose na nekretninu – prema mjestu gdje se ona nalazi; 2. u stvarima koje se odnose na djelatnost nekog državnog tijela ili druge pravne osobeprema mjestu njihova sjedišta; 3. u stvarima koje se odnose na vođenje radnje ili na profesionalnu djelatnost pojedinih osoba koja se obavlja ili se ima obavljati u određenom mjestu- prema sjedištu radnje, odnosno mjestu gdje se djelatnost obavlja; 4. u ostalim stvarima - prema prebivalištu stranke. Kad ima više stranaka, nadležnost se određuje prema stranci prema kojoj je zahtjev upravljen. Ako stranka nema prebivalište u RH nadležnost se određuje prema mjestu njenog boravišta, a ako nema boravišta – prema mjestu njenog posljednjeg prebivališta odnosno boravišta u RH. 5. ako se mjesna nadležnost ne može odrediti na jedan od opisanih načina, onda se određuje prema mjestu gdje je nastao povod za vođenje postupka. U stvarima koje se odnose na brod ili zrakoplov ili u kojima je povod za vođenje postupka nastao na brodu ili u zrakoplovu, mjesna nadležnost određuje se prema matičnoj luci broda odnosno matičnom pristaništu zrakoplova.

UPRAVNO

4

Koje je tijelo nadležno ako bi istovremeno bila mjesno nadležna dva ili više tijela? Ako bi prema ovim odredbama bila istovremeno mjesno nadležna dva ili više tijela, nadležno je ono tijelo koje je prvo pokrenulo postupak, s tim da se mjesno nadležna tijela mogu sporazumjeti koji će od njih voditi postupak. Kako na mjesnu nadležnost utječe promjena okolnosti na temelju kojih se određuje mjesna nadležnost? Tijelo koje je pokrenulo postupak kao mjesno nadležno zadržava nadležnost i kad u tijeku postupka nastupe okolnosti prema kojima bi bilo mjesno nadležno drugo tijelo. Tijelo koje je pokrenulo postupak može ustupiti predmet tijelu koje je prema novim okolnostima postalo mjesno nadležno, ako se time znatno olakšava postupak, osobito za stranku. 18. Micanje nadležnosti (delegacija, supstitucija, prorogacija)? Odredbe ZUP-a o nadležnosti su kogentne norme tako da je delegacija (prijenos stvari u rješavanje drugom tijelu) i supstitucija (preuzimanje i rješavanje stvari iz nadležnosti drugog tijela) moguća samo ako je to zakonom predviđeno i uz uvjete koji su propisani zakonom. Isto tako nije dopuštena prorogacija nadležnosti, dakle niti stvarna niti mjesna nadležnost ne mogu se mijenjati dogovorom, osim ako je zakonom drugačije određeno. Da li tijela paze na stvarnu i mjesnu nadležnost? Svako tijelo pazi po službenoj dužnosti u tijeku cijelog postupka na svoju stvarnu i mjesnu nadležnost. Povreda odredaba o nadležnosti razlog je stavljanja rješenja izvan snage u žalbenom postupku ili u postupku prema određenim izvanrednim pravnim lijekovima. 19. Da li je nadležnost upravnog tijela prostorno ograničena? Može li tijelo poduzimati radnje izvan svog područja? Nadležnost svakog tijela je prostorno ograničena, tako da, u pravilu, svako tijelo obavlja službene radnju u granicama svog područja. Međutim, ako bi postojala opasnost od odgode, tijelo može izvršiti službenu radnju i izvan granica svojeg područja. U tom slučaju tijelo je dužno odmah o tome obavijestiti tijelo na čijem je području je radnja poduzeta. 20. Sukob nadležnosti? Pozitivni i negativni sukob nadležnosti? Pozitivan sukob postoji kad više tijela smatra da su nadležna za postupanje. Negativan sukob postoji kad više tijela otklanja dužnost da postupaju u određenoj upravnoj stvari. Prema ZUP-u sukobi nadležnosti rješavaju se na sljedeći način: 1. sukob nadležnosti tijela državne uprave rješava Vlada RH, ako je sukob nadležnosti nastao na razini RH, odnosno poglavarstvo jedinice lokalne samouprave, ako je sukob nastao na njihovom području, 2. sukob nadležnosti tijela državne uprave iste upravne oblasti raznih razina rješava nadležno ministarstvo ili drugo nadležno tijelo državne uprave, 3. sukob nadležnosti između tijela državne uprave i izvršnih tijela rješava Vlada RH. Sukob nadležnosti između Vlade i ministarstva i drugih republičkih tijela državne uprave rješava Hrvatski sabor, 4. sukob nadležnosti između tijela državne uprave i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima rješava Vlada RH,

Zamoljeno tijelo i pravne osobe s javnim ovlastima. Pravna pomoć? Na koji način se postupa ako radnju treba poduzeti izvan područja tijela koje vodi postupak? Ako radnju treba poduzeti izvan područja nadležnog tijela. Mogu li upravna tijela pravnu pomoć tražiti od sudova? Pravna pomoć za izvršenje pojedinih radnji u postupku može se tražiti od sudova samo u okviru posebnih propisa. Čelnik državnog tijela može ovlastiti drugu službenu osobu tog tijela za rješavanje u upravnim stvarima iz određene vrste poslova. Protiv rješenja kojim se odlučuje o sukobu nadležnosti stranka ne može izjaviti žalbu niti voditi upravni spor. određena službena osoba ovlaštena je da obavlja sve radnje u postupku osim donošenja rješenja i takvih zaključaka kojima se onemogućuje daljnje vođenje postupka. to će tijelo zamoliti da tu radnju provede tijelo na čijem se području radnja treba poduzeti. državno tijelo. bez odgode. . Osim toga. Sud može odrediti rok u kojem se spisi moraju vratiti. dužni su postupiti po zamolnici u granicama svojeg područja djelokruga. Iznimno. prijedlog za rješavanje sukoba nadležnosti podnosi tijelo koje je posljednje odlučivalo o svojoj nadležnosti. To se vrši putem zamolnice. Kad se dva tijela izjasne kao nadležna ili kao nenadležna za rješavanje u istoj upravnoj stvari. može tražiti od sudova da mu se dostave spisi koji su potrebni za vođenje upravnog postupka. Tijelo koje rješava sukob nadležnosti istovremeno će poništiti rješenje koje je u upravnoj stvari donijelo nenadležno tijelo. a ako tih nema primjenjuje se načelo uzajamnosti. čelnik tijela može ovlastiti drugu stručnu službenu osobu tog tijela da poduzima samo radnje u postupku prije donošenja rješenja. odnosno poništit će zaključak kojim se nadležno tijelo izjasnilo kao nenadležno i dostavit će spise predmeta nadležnom tijelu. Službena osoba ovlaštena za vođenje postupka i rješavanje? U upravnoj stvari za čije je rješavanje nadležno državno tijelo rješenje u upravnom postupku donosi čelnik tijela. 21. 22. Ako u danom ovlaštenju nema ograničenja. a najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka molbe. Ovlaštenje za rješavanje obuhvaća i vođenje postupka koje prethodi rješavanju. Sudovi su dužni postupati po takvu traženju ako se time ne ometa sam sudski postupak. U kolegijalnim tijelima rješenje u upravnim stvarima donosi kolegijalno tijelo.UPRAVNO 5 ostale sukobe nadležnosti rješava Upravni sud RH. ako propisima o organizaciji tog tijela ili drugim posebnim propisom nije drugačije određeno. Domaća tijela pružaju pravnu pomoć inozemnim tijelima na način predviđen u domaćem zakonu. U upravnim stvarima u kojima rješava pravna osoba s javnim ovlastima rješenje donosi ravnatelj te pravne osobe. 5. Ravnatelj može ovlastiti drugu stručnu službenu osobu da poduzima radnje u postupku do donošenja rješenja ili da rješava u upravnim stvarima iz nadležnosti te pravne osobe. a može ga podnijeti i stranka. Na koji način se pruža pravna pomoć inozemnim tijelima? Za pravnu pomoć u odnosu s inozemnim tijelima primjenjuju se odredbe međunarodnih ugovora. Kolegijalno tijelo može ovlastiti službenu osobu u tom tijelu da rješava u upravnim stvarima.

Tko je stranka u upravnom postupku? Stranka u upravnom postupku je: 1. odlučuje predsjednik kolegijalnog tijela. ako je u predmetu u kojem se vodi postupak stranka. 3. O izuzeću službene osobe pravne osobe s javnim ovlastima odlučuje ravnatelj te pravne osobe.UPRAVNO 6 Tijelo će uskratiti pravnu pomoć ako se traži radnja koja je protivna javnom poretku. sindikat. a o njegovu izuzeću. odgovarajuće izvršno tijelo. obavijestit će o tome isto tijelo. osoba koja radi zaštite svojih prava ili pravnih interesa ima pravo sudjelovati u postupku (uzgredna stranka ili intervenijent). ili srodnik po tazbini do drugog stupnja. O izuzeću člana kolegijalnog tijela. te bračni drug pa i onda kada je brak prestao. 4. 2. 2. ako je sa strankom. zastupnikom. 4. Službena osoba koja bi trebala rješavati u upravnoj stvari ili da poduzima radnje u postupku dužna je prekinuti svaki daljnji rad na predmetu i o tome obavijestiti tijelo nadležno za rješavanje o izuzeću. Kojim pravnim aktom se odlučuje o izuzeću? O izuzeću se odlučuje zaključkom protiv kojeg žalba nije dopuštena. ako takav postupak nije protivan javnom poretku. osoba na čiji zahtjev je pokrenut postupak (aktivna stranka) 2. druge udruge koje prema općem aktu imaju zadatak da štite određena prava i interese svojih članova. Ako službena osoba smatra da postoje drugi razlozi koje opravdavaju njezino izuzeće. 5. Radnja koja je predmet molbe inozemnog tijela može se izvršiti i na način koji zahtijeva inozemno tijelo. kad postoje druge okolnosti koje opravdavaju njezino izuzeće. Tko odlučuje o izuzeću službene osobe? O izuzeću službene osobe tijela odlučuje čelnik tijela. posvojitelja. vještak. osoba protiv koje se vodi postupak (pasivna stranka). o izuzeću čelnika tijela nadležno izvršno tijelo. posvojenika ili hranitelja. 3. punomoćnik ili zakonski zastupnik stranke. ako se upravni postupak odnosi na kakvo pravo ili pravni interes zaposlenika. ako je u prvostupanjskom postupku sudjelovala u vođenju postupka ili u donošenju rješenja. Izuzeće? Do izuzeća službene osobe može doći ili po njezinoj inicijativi ili na prijedlog stranke Razlozi za izuzeće su: 1. o čijem izuzeću odlučuje čelnik tijela uprave u čijem se sastavu to tijelo nalazi. osim u slučaju izuzeća čelnika tijela u sastavu tijela državne uprave. a o izuzeću ravnatelja tijelo utvrđeno statutom ili drugim općim aktom. ako je sa strankom. u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja. svaka fizička i pravna osoba. udruženja koja nemaju svojstvo pravne osobe ako mogu biti nositelji prava i obveza o kojima se rješava u upravnom postupku. 23. zastupnikom ili punomoćnikom stranke u odnosu skrbnika. 3. ne prekidajući rad. . suovlaštenik odnosno suobveznik. ili punomoćnikom stranke krvni srodnik u uspravnoj liniji. svjedok. Tko može biti stranka u upravnom postupku? Stranka u upravnom postupku može biti: 1.

kada se mora izvršiti radnja koja se ne može odložiti. tijelo će obustaviti postupak zaključkom protiv kojega je dopuštena posebna žalba. ako to traži hitnost predmeta. ili postaviti zajedničkog punomoćnika. 26. postupak se može obustaviti ili nastaviti. a ako nije nastavit će se. a postupak se mora provesti. i to dok se ne pojavi zakonski zastupnik ili predstavnik odnosno sama stranka ili njezin punomoćnik. ako nije određen zakonom ili aktom nadležnoga državnog organa donesenim na temelju zakona. u kojem slučaju zajednički . drugo državno tijelo i pučki pravobranitelj zakonom ovlašteni da u upravnom postupku zastupaju državne interese. ako procesno nesposobna stranka nema zakonskog zastupnika ili se neka radnje mora poduzeti protiv osobe čije je boravište nepoznato. Zakonski zastupnik određuje se zakonom ili aktom nadležnog državnog tijela. koja nema punomoćnika. Postupak će se obustaviti ako je riječ o strogo osobnim pravima postupak će se obustaviti. državni pravobranitelj. ako to traži hitnost predmeta. Stranačka sposobnost je sposobnost biti nositelj prava i obveza. Ako se prema prirodi stvari postupak ne može nastaviti. Predstavnik odnosno zakonski zastupnik pravne osobe određuje se općim aktom.UPRAVNO 7 Ako su državni odvjetnik. 2. a stranku odnosno njenog punomoćnika ili zastupnika nije moguće pravodobno pozvati. imaju u granicama ovlaštenja prava i dužnosti stranke. Procesna sposobnost je sposobnost samostalnog obavljanja radnji u postupku. Stranačka i procesna sposobnost? Stranačka legitimacija? Da bi neka stranka mogla biti stranka u postupku ona mora imati stranačku sposobnost. Kada tijelo koje vodi postupak postavlja stranci privremenog zastupnika? Privremenog zastupnika postavlja tijelo koje vodi postupak u sljedećim slučajevima: 1. ili da postave zajedničkog punomoćnika. One su u takvu slučaju dužne naznačiti tko će od njih nastupati kao njihov zajednički predstavnik. 27. zajedničkog predstavnika ili punomoćnika može odrediti tijelo koje vodi postupak. zastupnika ni punomoćnika. Privremeni zastupnik sudjeluje samo u postupku za koji je izričito postavljen. a postupak se mora provesti. ako ustanova ili druga pravna osoba nema zakonskog zastupnika. 3. Samo stranka koja je potpuno poslovno sposobna može sama obavljati radnje u postupku. Zajednički predstavnik? Dvije stranke ili više stranaka mogu u istom predmetu nastupati zajednički. Ako stranke po takvu zaključku ne postupe. Tijelo koje vodi postupak može odrediti zaključkom strankama koje u postupku sudjeluju s istovjetnim zahtjevima da u određenom roku naznače tko će ih između njih predstavljati. Zakonski zastupnik? Tko obavlja radnje u postupku za procesno nesposobnu stranku? Radnje u postupku za procesno nesposobnu stranku obavlja njezin zakonski zastupnik. 25. Stranačku legitimaciju ima osoba koja ima pravni interes u upravnom postupku. ovisno o prirodi upravne stvari koje je predmet postupka. procesnu sposobnost i stranačku legitimaciju. Kakav utjecaj smrt stranke ima na tijek postupka? Ako u tijeku postupka nastupi smrt stranke.

Pozivanje? Tijelo koje vodi postupak ovlašteno je pozivati osobu čija je prisutnost u postupku potrebna. ime i prezime i boravište podnosioca. molbe. predaju neposredno ili šalju poštom pismeno. 3. 29. 28. da daje izjave te da samostalno izjavljuje žalbe i druge pravne lijekove. predmet na koji se odnosi. a mogu se. a koja boravi na njegovu području. obrasci što se upotrebljavaju za AOP. a dolazak ne uzrokuje veće troškove ni veću dangubu za pozvanoga. ako je to po prirodi stvari moguće. osim u radnjama u kojima je potrebno da sama stranka daje izjave. a kada službena zabilješka? . tijelo će takvoj osobi uskratiti daljnje zastupanje i o tome odmah obavijstiti stranku. 31. On osobito treba sadržavati: 1. žalbe. Stručni pomagač? Stranci se može dopustiti da u stvarima za koje se traži stručno poznavanje pitanja u vezi s predmetom postupka dovede stručnu osobu koja će joj davati savjete (stručni pomagač). I pored punomoćnika. ako ga ima. naziv tijela kojem se upućuje. Iznimno. Ako se kao punomoćnik pojavi osoba koja se bavi nadripisarstvom. 30. Punomoćnik? Stranka ili njezin zakonski zastupnik može odrediti punomoćnika koji će stranku zastupati u postupku. prijave. prigovori te druga priopćenja kojima se pojedinci ili pravne osobe obraćaju tijelima koja vode postupak. te 5. 2. I u slučaju određivanja zajedničkog predstavnika odnosno punomoćnika svaka stranka zadržava pravo da nastupa kao stranka u postupku. Podnesak mora biti razumljiv i sadržavati sve što je potrebno da bi se po njemu moglo postupati. ili se usmeno priopćavaju na zapisnik. Ako u pismenim ili usmenim izjavama što se tiču činjenica postoji nesuglasnost između izjava stranke i njezina punomoćnika. Punomoćnik može biti svaka osoba koja je potpuno poslovno sposobna.UPRAVNO 8 predstavnik odnosno punomoćnik zadržava to svojstvo sve dok stranke ne postave drugoga. sama stranka može davati izjave. tijelo koje vodi postupak po slobodnoj ocjeni će ocjeniti kojoj izjavi pokloniti vjeru. ako se time postupak ubrzava ili olakšava. Kada se sastavlja zapisnik. ako nije drugačije propisano. a koja nisu uređena ZUP-om na odgovarajući način se primjenjuju odredbe ZPP-a. Stranka ne može dovesti kao stručnog pomagača osobu koja nije poslovno sposobna ili koja se bavi nadripisarstvom. osim osobe koja se bavi nadripisarstvnom. Podnesci? Na koji način se stranke obraćaju tijelima? Pod podnescima se razumijevaju zahtjevi. Podnesci se. izjavljivati i telegrafski. tko je zastupnik ili punomoćnik. 4. u pravilu. Na pitanja u vezi s punomoći. a one se mogu od nje i neposredno tražiti. odnosno zastupnika ili punomoćnika. zahtjev odnosno prijedlog. prijedlozi. na usmenu raspravu može biti pozvana osoba koja boravi izvan područja tijela koje vodi postupak. Ta osoba ne zastupa stranku. Kratka i hitna priopćenja mogu se davati i telefonski. Podnosilac je dužan vlastoručno potpisati podnesak.

Takvi zahtjevi se moraju evidentirati na propisani način. Posredna dostava? Prema pravilima o posrednom dostavljanju kada se osoba kojoj se dostava ima izvršiti ne zatekne u svojem stanu. a ni drugi spisi koji se vode kao povjerljivi. dostavljač će predati pismeno nadležnom tijelu općine na . osim ovog prava razgledanja spisa. Koje su vrste dostave prema ZUP-u? ZUP predviđa posrednu dostavu. usmenim uputama i nalazima. upravljanju tokom postupka. vratit će se pismeno tijelu koje ga je izdalo. ili ako se to protivi javnom interesu ili opravdanom interesu jedne stranke ili trećih osoba. Stranka kao i svaka druga osoba koja učini vjerojatnim svoj pravni interes. 2. osim onih dijelova zapisnika na koje je saslušana osoba stavila primjedbu da nisu pravilno sastavljeni. Zapisnik se ne mora sastavljati o usmenim zahtjevima stranke o kojima se odlučuje u skraćenom postupku. priopćenjima. Ako se dostava obavlja na radnom mjestu osobe kojoj se pismeno ima dostaviti. okolnostima koje se tiču samu unutrašnjeg rada tijela kod kojeg se vodi postupak Zapisnik sastavljen u skladu s ovim odredbama ZUP-a je javna isprava. a ako se ni oni ne zateknu onda kućepazitelju ili susjedu. važnijim usmenim izjavama stranaka ili trećih osoba u postupku. Ove radnje vrše se pod nadzorom određene službene osobe. 2. dostava se može izvršiti osobi koja je na istom mjestu zaposlena. Službena bilješka sa sastavlja: 1. a ta osoba se tu ne zatekne. 4.UPRAVNO 9 Zapisnik se sastavlja: 1. Ako se utvrdi da je osoba kojoj se dostava ima izvršiti odsutna i da joj navedene osobe ne mogu pismeno na vrijeme predati. ako bi se time mogla omesti svrha postupka. usmenoj raspravi ili drugoj važnijoj radnji u postupku. Uz stranke ovo pravo ima i svaka druga osoba koja učini vjerojatnim svoj pravni interes za to. dostavu punomoćniku za primanje pismena. manje važnim radnjama i izjavama stranaka i trećih osoba koje nemaju bitnog utjecaja na rješenje stvari. a kojima se udovoljava. 32. dostavu ostalim osobama. a nije utvrđeno da je osoba kojoj se dostava ima izvršiti odsutna. osobnu dostavu. dostavu zakonskom zastupniku ili punomoćniku. dostavu javnim priopćenjem. Što se ne može razgledavati ni prepisivati? Ne mogu se razgledati ni prepisivati: zapisnik o vijećanju i glasanju. Zapisnik je dokaz o tijeku i sadržaju radnje postupka i danih izjava. dostavu državnim tijelima. organizacijama i zajednicama. Razgledavanje spisa i obavijesti o toku postupka? Stranke u postupku imaju pravo razgledati spise predmeta i o svojem trošku prepisati potrebne spise. Ako se dostava ne može izvršiti na opisani način. dostava se obavlja predajom pismena kojem od odraslih članova njezina domaćinstva. 3. ako ona pristane da primi pismeno. imaju se pravo obavještavati o tijeku postupka. službeni referati i nacrti rješenja. kao i državni odvjetnik. ako oni na to pristanu. službenim opažanjima. uz naznaku gdje se odsutni nalazi.

Dostava se smatra izvršenom kad je priopćenje pribijeno na vrata. Na vratima stana. Smatra se da je izvršena osobna dostava odvjetniku i predajom pismena osobi zaposlenoj u odvjetničkom uredu. Dostava punomoćniku za primanje pismena? Stranka može ovlastiti određenu osobu kojoj se imaju obavljati sve dostave za nju. Ako i nakon toga dostavljač ne zatekne osobu kojoj se dostava ima izvršiti. Kad stranka obavijesti o tom ovlaštenju tijelo koje vodi postupak. Pored objavljivanja na oglasnoj ploči. U tom slučaju javno priopćenje se mora staviti na oglasnu ploču tijela koje je pismeno izdalo. Dostava javnim priopćenjem? Dostava će se izvršiti javnim priopćenjem ako se radi o većem broju osoba koje tijelu nisu poznate ili koje se ne mogu odrediti. tijelo će obavljati sve dostave tom punomoćniku. Dostava pismena zakonskom zastupniku. dužni su o tome odmah obavijestiti tijelo koje vodi postupak. poslovne prostorije ili ureda osobe kojoj se dostava ima izvršiti dostavljač će pribiti pismeno priopćenje gdje se pismeno nalazi. kad od dana dostave počinje teći rok koji se ne može produživati. službena osoba koja vodi postupak. Smatra se da je dostava izvršena nakon isteka 15 dana od dana isticanja priopćenja na oglasnoj ploči. ili pošti u mjestu njegova boravišta ako se dostava obavlja preko pošte. kad to osobito odredi tijelo koje je naredilo dostavu. Kad se osoba kojoj se dostava ima osobno izvršiti ne zatekne u stanu. Kada je osobna dostava obvezna? Osobna dostava je obvezna: 1. može naložiti stranci da u određenom roku postavi u sjedištu tijela punomoćnika za primanje pismena. Ako bi neposredna dostava stranci. 2. Punomoćnik za primanje pismena dužan je svaki akt bez odgode predati stranci. tijelo može stranci postaviti privremenog zastupnika. ako u ostavljenom roku ne postave punomoćnika. te će se upozoriti da će im se. pozvat će se prilikom dostave prvog pismena da u određenom roku postave punomoćnika ili punomoćnika za primanje pismena. pa će joj kod koje od osoba predviđenih po pravilima o posrednoj dostavi ostaviti pisanu obavijest da u određeni dan i sat bude u svojem stanu odnosno na radnom mjestu radi primanja pismena. ili 3. tijelo može objaviti priopćenje i u novinama ili drugim sredstvima javnog priopćavanja ili na koji drugi uobičajeni način. Ako oni to ne učine. poslovnoj prostoriji ili radionici ili se u odvjetničkom uredu ne zatekne ni osoba koja je u njemu zaposlena. punomoćniku ili punomoćniku za primanje pismena smatra se da je dostava izvršena samoj stranci. a dostavljač i pored istraživanja ne može saznati kamo su se odselili. dostavljač će postupiti po pravilima za posrednu dostavu i time se smatra da je dostava izvršena. Kada se stranka ili njezin zakonski zastupnik nalaze u inozemstvu. kad je takva dostava određena ZUP-om ili drugim propisom. a nemaju punomoćnika u RH. Ako stranka ne postupi po ovom nalogu. dostavljač će se obavijestiti kad i na kojem je mjestu može naći. Promjena stana? Kada stranka ili njezin zakonski zastupnik u tijeku postupka promjene svoje prebivalište ili stan. postaviti po službenoj dužnosti punomoćnik za primanje pismena ili privremeni zastupnik. punomoćniku ili zakonskom zastupniku znatno odugovlačila postupak.UPRAVNO 10 čijem se području nalazi boravište osobe kojoj se dostava obavlja. tijelo će . ako tijelo koje je pismeno izdalo ne odredi duži rok.

3. Stranka je dužna u prijedlogu za povrat u prijašnje stanje iznijeti okolnosti zbog kojih je bila spriječena da u roku izvrši propuštenu radnju i da te okolnosti učini barem vjerojatnima. ali je podnesak ipak primljen od nadležnog tijela najkasnije za 3 dana nakon isteka roka. ako je stranka propustila u roku predati podnesak ili kad je iz neznanja ili očitom greškom podnesak pravodobno poslala poštom ili neposredno predala nenadležnom tijelu. pa je zbog toga propuštanja isključena od obavljanja te radnje. Dostava se smatra izvršenom nakon isteka 8 dana od dana pribijanja pismena na oglasnoj ploči tijela koje vodi postupak. Povrat u prijašnje stanje? Povrat u prijašnje stanje dopustit će se: 1. Kome se podnosi prijedlog za povrat u prijašnje stanje? Prijedlog za povrat u prijašnje stanje podnosi se tijelu kod kojeg je trebalo izvršiti propuštenu radnju. a ako je stranka tek kasnije saznala za propuštanje. Rokovi? Rokovi mogu biti zakonski i rokovi koje određuje službena osoba koja vodi postupak. dostava će se izvršiti kao da punomoćnik nije ni postavljen. ako bi stranka zbog zakašnjenja izgubila neko pravo. a o tome ne obavijeste tijelo koje vodi postupak. Greške u dostavi? Ako pri dostavi bude učinjena greška. 34. 2. ako je stranka iz opravdanih razloga propustila u roku izvršiti neku radnju postupka. ni stranke ne mogu mijenjati. a rokovi koje određuje službena osoba su rokovi čije trajanje.UPRAVNO 11 odrediti da se sve daljnje dostave u postupku za tu stranku obavljaju pribijanjem pismena na oglasnu ploču tijela koje vodi postupak. smatrat će se da je dostava izvršena onog dana za koji se utvrdi da je osoba kojoj je pismeno namijenjeno stvarno dobila to pismeno. Ako se povrat u prijašnje stanje traži zbog toga što je propušteno da se podese kakav podnesak. Nakon isteka objektivnog roka od 3 mjeseca od dana propuštanja ne može se više tražiti povrat. prijedlogu treba priložiti i taj podnesak. ako je stranka očitom pogreškom prekoračila rok. . U kojem roku se može podnijeti prijedlog za povrat u prijašnje stanje? Prijedlog za povrat u prijašnje stanje podnosi se u subjektivnom roku od 8 dana računajući od dana kad je prestao razlog koji je uzrokovao propuštanje. Dostavnica? Dostavnica je potvrda o izvršenom dostavljanju. Ako je dostavnica nestala. 36. onda od dana kad je to saznala. na temelju zakonskog ovlaštenja određuje službena osoba prema svom nahođenju u konkretnom slučaju. Kada punomoćnik ili punomoćnik za primanje pismena promjene svoje prebivalište ili stan. dostava se može dokazivati i drugim sredstvima. dok su zakonski rokovi neproduživi. Zakonski rokovi su oni čije je trajanje zakonom određeno. koje o prijedlogu i odlučuje zaključkom. Uredno sastavljena dostavnica ima značenje javne isprave. Rokovi koje određuje službena osoba su ujedno i produživi rokovi. pa ga ni službena osoba.

Kada je povrat u prijašnje stanje dopušten. postupak se vraća u ono stanje u kojem se nalazio prije propuštanja. Ako su činjenice na kojima se prijedlog temelji opće poznate. Kome stranka podnosi zahtjev za pokretanje upravnog postupka? Zahtjev za pokretanje upravnog postupka stranka podnosi nadležnom tijelu radi priznavanja određenog prava. Pokretanje postupka javnim priopćenjem? Nadležno tijelo može putem javnog priopćenja pokrenuti upravni postupak prema većem broju osoba koje tijelu nisu poznate ili se ne mogu odrediti. dužna je ovoj te troškove nadoknaditi. ako se radi o bitnom istom zahtjevu prema svima njima. te je isti povoljno okončan za stranku. dangube. 37. .UPRAVNO 12 Nepravodobno podnesen prijedlog odbacit će se bez daljnjeg postupka. Kao primjer tih troškova mogu se navesti troškovi dolaženja. za pravno zastupanje. stručno pomaganje itd. nadležno tijelo može odlučiti o prijedlogu bez izjašnjenja protivne stranke. Tijelo koje vodi postupak snosi troškove postupka ako je postupak pokrenut po službenoj dužnosti. Kada će nadležno tijelo pokrenuti postupak po službenoj dužnosti? Nadležno tijelo pokrenut će postupak po službenoj dužnosti: 1. Ako je u takvom slučaju koja od stranaka djelomično uspjela sa svojim zahtjevom. U upravnom postupku svaka stranka snosi u pravilu svoje troškove prouzrokovane postupkom. a koje u postupku mogu imati položaj stranaka. onda je dužna nadoknaditi protivnoj stranci troškove razmjerno dijelu svog zahtjeva s kojim nije uspjela. Na koji način se pokreće upravni postupak? Upravni postupak pokreće nadležno tijelo: 1. s obzirom na postojeće činjenično stanje. a na čiju je štetu postupak okončan. Troškovi postupka? Pravilo je da troškovi upravnog postupka padaju na teret onoga koji je postupak izazvao. U stvarima u kojima je po zakonu ili po prirodi stvari za pokretanje i vođenje upravnog postupka poteban zahtjev stranke nadležno tijelo može pokrenuti i voditi postupak samo ako postoji takav zahtjev. osim ako je povrat dopušten na prijedlog koji je napravodobno podnesen ili je nedopušten. kad to određuje zakon ili na zakonu utemeljen propis 2. a poništavaju se sva rješenja i zaključci koje je tijelo donijelo u vezi s propuštanjem. u povodu zahtjeva stranke. po službenoj dužnosti ili 2. Stranka koja krivnjom ili obiješću prouzrokovala protivnoj stranci troškove u postupku. stranka koja je izazvala postupak. Kad u postupku sudjeluju dvije ili više stranaka sa suprotnim interesima. kad utvrdi ili sazna da. treba radi zaštite javnog interesa pokrenuti upravni postupak. dužna je protivnoj stranci naknaditi opravdane troškove koji su ovoj nastali sudjelovanjem u postupku. Protiv zaključka kojim se dopušta povrat u prijašnje stanje nije dopuštena žalba. Kada je upravni postupak pokrenut? Upravni postupak je pokrenut čim je nadležno tijelo izvršilo bilo koju radnju u cilju vođenja postupka. izdaci za takse.

pojedina radnja ili propuštanje stranke može se smatrati njezinim odustankom od zahtjeva (prešutni odustanak). nadležno tijelo produžit će vođenje postupka. Kako tijelo postupa u slučaju odustanka stranke od zahtjeva? Kad je postupak pokrenut u povodu zahtjeva. stranka može opozvati svoj odustanak od zahtjeva. Može li stranka odustati od svog zahtjeva? Stranka može odustati od svojeg zahtjeva u tijeku cijelog postupka. i ako je tijelo koje vodi postupak u pogledu svih predmeta stvarno nadležno. bez obzira da li se prošireni ili izmijenjeni zahtjev temelji na istoj pravnoj osnovi. bilo u cijelosti ili djelomično. Ako je stranka odustala od svojeg zahtjeva nakon izjavljene žalbe. Može li stranka izmijeniti stavljeni zahtjev? Postavljeni zahtjev stranka do donošenja rješenja u prvom stupnju može proširiti ili umjesto prijašnjeg zahtjeva staviti drugi. ili ako to zahtijeva protivna stranka. ako je ima. osim ako posebnim propisima nije drugačije određeno. Ako je daljnje vođenje postupka potrebno u javnom interesu. Stranka može izričito odustati od svojeg zahtjeva izjavom koju daje tijelu koje vodi postupak (izričiti odustanak). Dok tijelo koje vodi postupak ne donese zaključak o obustavi postupka i ne dostavi ga stranci. a stranka odustane od zahtjeva tijelo koje vodi postupak donijet će zaključak kojim se postupak obustavlja. Stranka koja je odustala od zahtjeva dužna je snositi sve troškove koji su nastali do obustavljanja postupka. zaključkom o obustavi postupka poništava se prvostupanjsko rješenje kojim je zahtjev stranke bio usvojen. Uz iste uvjete jedna stranka ili više stranaka mogu u jednom postupku ostvarivati i više različitih zahtjeva. osim ako je zaključak donijelo drugostupanjsko tijelo. u slučajevima određenim zakonom. tijelo može obustaviti postupak. te o tome obavijestiti protivnu stranku. ali ako se postupak u istoj stvari može pokrenuti i na zahtjev stranke postupak će se nastaviti ako stranka to zahtjeva. a prije nego što joj je dostavljeno rješenje doneseno u povodu žalbe. Isto tako. a prije isteka roka za žalbu zaključkom o obustavi postupka poništava se prvostupanjsko rješenje ako je njime zahtjev stranke bio pozitivno ili negativno riješen. Ako je stranka odustala od svojeg zahtjeva nakon donošenja prvostupanjskog rješenja. protiv kojeg je dopuštena posebna žalba. ako je stranka u cijelosti odustala od svojeg zahtjeva. Kad je postupak pokrenut po službenoj dužnosti.UPRAVNO 13 Kada može doći do spajanja stvari u jedan postupak? Nadležno tijelo može pokrenuti i voditi jedan postupak kad se radi o pravima i obvezama više stranaka: ako se prava ili obveze stranaka temelje na istome ili sličnome činjeničnom stanju i na istoj pravnoj osnovi. Protiv zaključka kojim se obustavlja postupak dopuštena je posebna žalba. O vođenju jednog postupka u ovakvim slučajevima nadležno tijelo donijet će poseban zaključak protiv kojega se može izjaviti žalba. Ako tijelo koje vodi postupak ne dopusti proširenje ili izmjenu zahtjeva donijet će o tome zaključak. ali uz uvjet da se takav zahtjev temelji na bitno istome činjeničnom stanju. Da li je u upravnom postupku moguća nagodba? .

Kada se provodi posebni ispitni postupak? Posebni ispitni postupak provodi se 1. Stranka može iznositi činjenice koje mogu biti od utjecaja za rješenje stvari i pobijati točnost navoda koji se ne slažu s . a činjenice na kojima rješenje treba biti utemeljeno su utvrđene ili barem učinjene vjerojatnima. službena osoba koja vodi postupak. U kojem roku skraćeni postupak treba biti okončan? Skraćeni postupak treba biti okončan unutar mjesec dana. Tijelo koje vodi postupak može po skraćenom postupku riješiti stvar neposredno: 1. Skraćeni postupak? Skraćeni postupak u upravnom postupku je iznimka. 4. ako je propisano da se stvar može riješiti na temelju činjenica ili okolnosti koje nisu potpuno dokazane ili koje se dokazima samo posredno utvrđuju. pa su učinjene vjerojatnima. držeći se odredaba ZUP-a i propisa koji se odnose na stvar o kojoj se radi. Tijek ispitnog postupka? Arbitrarni red? Tijek ispitnog postupka određuje. 3. prema okolnostima pojedinog slučaja. Nagodba se upisuje u zapisnik. To je tzv. Nagodba se može pobijati tužbom u parnici npr. kad je to potrebno radi utvrđivanja činjenica i okolnosti koje su značajne za razjašnjenje stvari ili 2. kad se u javnom interesu poduzimaju hitne mjere koje se ne mogu odgađati. kad ne postoje uvjeti za neposredno rješavanje prema skraćenom postupku Koja je najvažnija radnja u posebnom ispitnom postupku? Najvažnija radnja u posebnom ispitnom postupku je izvođenje dokaza. a smatra se zaključenom kad stranke nakon pročitanog zapisnika o nagodbi potpišu zapisnik. Nagodba ima snagu izvršnog rješenja donesenog u upravnom postupku. U kojem roku se mora okončati poseban ispitni postupak? Poseban ispitni postupak se mora okončati unutar 2. ako se stanje stvari može utvrditi na temelju službenih podataka kojima tijelo raspolaže. mjeseca. Koja prava ima stranka u posebnom ispitnom postupku? Stranka ima pravo sudjelovati u ispitnom postupku i davati potrebne podatke i braniti svoja prava i zakonom zaštićene interese. arbitrarni red. a nije potrebno posebno saslušanje stranke radi zaštite njezinih prava odnosno pravnih interesa. no formalno će tijelo pred kojim je zaključena nagodba donijeti zaključak kojim će prema potrebi postupak obustaviti u cijelosti ili djelomično. ako se stanje stvari može utvrditi na temelju činjenica ili dokaza koje je stranka navela u svojem zahtjevu ili na temelju općepoznatih činjenica ili činjenica koje su tijelu poznate. 3. a iz svih okolnosti proizlazi da bi zahtjevu stranke trebalo udovoljiti. 2. zbog mana volje. radi davanja strankama mogućnosti da ostvare i zaštite svoja prava i pravne interese.UPRAVNO 14 U upravnom postupku nagodba je moguća samo ako u postupku sudjeluju dvije ili više stranaka sa suprotnim interesima.

ono će tražiti da nadležno tijelo pokrene postupak o tom pitanju. tijelo koje vodi postupak može: 1. postojanje kaznenog djela. 3. ako nema mogućnosti kaznenog progona. Ako se postupak za rješenje prethodnog pitanja pokreće u povodu zahtjeva stranke. Kada će tijelo koje vodi postupak raspraviti prethodno pitanje koje se odnosi na kazneno djelo? Tijelo koje vodi postupak raspravit će prethodno pitanje koje se odnosi na kazneno djelo. za čije je rješavanje nadležan sud ili koje drugo tijelo. a koje je prema svojoj prirodi takvo da se bez njegova prethodnog rješavanja ne može riješiti konkretna upravna stvar koja je predmet postupka. tijelo će nastaviti postupak i sam će raspraviti prethodno pitanje. kad je to zakonom određeno. Ako je riječ o propuštanju protivne stranke. ako prethodno pitanje ne uzme u raspravljanje. a o kojima stranci nije bila dana mogućnost da se izjasni. u kojem slučaju rješenje takvog pitanja ima pravni učinak samo u stvari u kojoj je to pitanje riješeno 2.UPRAVNO 15 njezinim navodima. tijelo koje vodi postupak može zaključkom naložiti jednoj od stranaka da u cilju rješenja prethodnog pitanja traži od nadležnog tijela pokretanje postupka. Posljedice propuštanja stranke da postupi po zaključku tijela sastoje se u tome da će se smatrati da je stranka koja je postavila zahtjev odustala od njega. Kada se nastavlja postupak prekinut zbog rješavanja prethodnog pitanja? . na postojanje braka. na utvrđivanje očinstva. Ona ima pravo sve do donošenja rješenja dopunjavati i objašnjavati svoje navode. određujući joj rok u kojem je dužna to učiniti. a tijelo koje vodi upravni postupak obustavit će postupak. samo raspravi to pitanje. a postupak za rješavanje prethodnog pitanja koji se može voditi samo po službenoj dužnosti još nije pokrenut kod nadležnog tijela. 2. dužna je opravdati zbog čega to nije učinila na raspravi. ili 4. a postupak za rješavanje prethodnog pitanja još nije pokrenut? Ako tijelo koje vodi upravni postupak ne uzme prethodno pitanje u raspravljanje. postupak prekinuti dok nadležni sud ili tijelo to pitanje ne riješi. Nadležno tijelo ne može donijeti rješenje prije nego što stranci pruži mogućnost da se izjasni o činjenicama i okolnostima na kojima treba da se temelji rješenje. U slučaju kada se pojavi prethodno pitanje. Kada tijelo koje vodi postupak mora prekinuti postupak u slučaju prethodnog pitanja? Tijelo koje vodi postupak mora prekinuti postupak kad se prethodno pitanje odnosi na: 1. Prethodno pitanje? Prethodno pitanje je pitanje koje čini samostalnu pravnu cjelinu. te da mu o podnesenom traženju podnese dokaz. Kakav je postupak tijela. a ako to čini nakon održane usmene rasprave. U pitanju postojanja kaznenog djela i kaznene odgovornosti počinitelja tijelo koje vodi postupak vezano je pravomoćnom presudom kaznenog suda kojom se optuženik proglašava krivim (isto u parnici).

prema tome da li ta činjenica može imati utjecaja na rješavanje stvari.UPRAVNO 16 Postupak prekinut zbog rješavanja prethodnog pitanja kod nadležnog tijela nastavlja se nakon što rješenje doneseno o tom pitanju postane konačno. 3. ili na prijedlog stranke. prema okolnostima slučaja provesti raspravu bez te osobe ili će je odgoditi. ako treba da se raspravlja o okolnostima koje predstavljaju službenu. ako treba da se raspravlja o odnosima u nekoj obitelji. postupak se obustavlja. Koje su posljedice nedolaska na raspravu stranke protiv koje je postupak pokrenut? Ako na raspravu ne dođe stranka protiv koje je postupak pokrenut voditelj postupka može provesti raspravu bez te stranke ili na njen trošak odgoditi usmenu raspravu. a koje ne? Dokazuju se. poslovnu. Kada se usmena rasprava može. Koja je najvažnija procesna radnja u ispitnom postupku? Usmena rasprava je jedna od najvažnijih procesnih radnji u ispitnom postupku. očevid. kad se ima izvršiti očevid ili saslušanje svjedoka ili vještaka. Koje činjenice se dokazuju. službena će osoba. vještaci. ili 2. ako se ne može pretpostaviti da je stranka povukla prijedlog ili ako se postupak u javnom interesu mora nastaviti prema službenoj dužnosti. izjava stranke. 4. Može li se isključiti javnost s usmene rasprave? Usmena rasprava je javna. mikrofilmske kopije isprava ili reprodukcije tih kopija. sporne činjenice i činjenice koje su pravno relevantne. profesionalnu. Ne treba dokazivati: . ako postoji ozbiljna i neposredna opasnost ometanja usmene rasprave. a kada se mora odrediti? Usmenu raspravu određuje službena osoba koja vodi postupak. Službena osoba mora odrediti usmenu raspravu: 1. Postupak se može nastaviti po službenoj dužnosti i u slučaju kad se ocijeni da više nema razloga da se čeka na konačno rješenje prethodnog pitanja kod nadležnog tijela. Dokazivanje? Kao dokazno sredstvo u upravnom postupku može se upotrijebiti sve što je podesno za utvrđivanje stanja stvari i što odgovara pojedinom slučaju kao što su isprave. 2. u pravilu. ako to zahtijevaju razlozi morala ili javne sigurnosti. na svoju inicijativu. svjedoci. Koje su posljedice nedolaska na usmenu raspravu stranke na čiji je zahtjev postupak pokrenut? Ako na usmenu raspravu ne dođe stranka na čiji je zahtjev pokrenut postupak moguće su dvije situacije: ako se za takvu stranku koje je uredno pozvana na raspravu. ako je to potrebno radi pravilnog rješenja stvari. Da li neku činjenicu treba dokazivati ili ne. u stvarima u kojima sudjeluju dvije stranke ili više stranaka s protivnim interesima. Službena osoba koja vodi postupak može isključiti javnost za cijelu usmenu raspravu ili samo za jedan njezin dio: 1. odlučuje službena osoba koja vodi postupak. a nije došla može pretpostaviti iz cjelokupnog stanja stvari da je prijedlog povukla. u svakom slučaju kad je to korisno za razjašnjenje stvari. znanstvenu ili umjetničku tajnu.

Tijelo je dužno izmijeniti odnosno izdati novo uvjerenje ili drugu ispravu u roku 15 dana od podnošenja zahtjeva. u propisanoj formi 3. Uvjerenja i druge isprave o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija moraju se izdavati u skladu s podacima službene evidencije. Kakve su to javne isprave? Javna isprava je isprava koja je: 1. može zahtijevati izmjenu uvjerenja odnosno druge isprave. ali je dopušteno dokazivati nepostojanje tih činjenica. istog dana kad je stranka zatražila izdavanje uvjerenja odnosno druge isprave. ako zakonom nije drugačije određeno. već se njima. Ako stranka. .UPRAVNO 17 1. Uvjerenja? Uvjerenja su posebna vrsta javnih isprava koje izdaju državna tijela odnosno pravne osobe u svezi s poslovima o kojima vode službenu evidenciju. a najkasnije u roku od 15 dana. na temelju dokaza kojima raspolaže smatra da joj uvjerenje odnosno druga isprava nije izdana u skladu s podacima iz službene evidencije. samo dokazuje da je njihov donositelj dao izjavu koja je sadržana u ispravi. Ovakva uvjerenja nisu upravni akti. 3. ako je to zakonom određeno. u okviru nadležnost izdavatelja Za javne isprave vrijedi zakonska presumpcija da dokazuju ono što se u njima potvrđuje ili određuje. činjenice koje su općepoznate 2. a ako to ne bude učinjeno u roku smatra se da je zahtjev odbijen. u pravilu. Uvjerenje koje je izdano na ovaj način jest upravni akt. pravna pravila čija primjena dolazi u obzir kod rješavanja određenog predmeta. a ako to ne bude učinjeno smatra se da je zahtjev odbijen. Tko može biti svjedok? Svjedok može biti svaka osoba koja je bila sposobna opaziti činjenicu o kojoj treba svjedočiti i koja je u stanju to svoje opažanje priopćiti. Međutim. Tko ne može biti svjedokom u postupku? Osoba koja u postupku sudjeluje u svojstvu službene osobe ne može biti svjedok. Privatne isprave nemaju presumpciju istinitosti. Mogu li državna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima izdavati uvjerenja o činjenicama o kojima ne vode službenu evidenciju? Državna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima mogu izdati uvjerenja i druge isprave i o činjenicama o kojima ne vode službenu evidenciju. činjenice čije postojanje zakon pretpostavlja. Uvjerenje i druge isprave o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija izdaju se stranci na usmeni zahtjev. jer i za tijelo koje vodi upravni postupak vrijedi načelo iz sudskog prava: iura novit curia. uvjerenje izdano na ovaj način ne veže tijelo kojemu je podneseno kao dokaz i koje treba rješavati o stvari te ono može ponovno utvrđivati činjenice navedene u uvjerenju. u pravilu. Kakve su to privatne isprave? Privatne isprave su one isprave koje nisu javne. izdana od ovlaštenog tijela 2.

državne ili vojne tajne dok je nadležno tijelo ne oslobodi te dužnosti. Odredbe koje se odnose na ispitivanje svjedoka jednake su kao u parničnom postupku osim što se osoba koja odbije svjedočiti nakon što bude novčano kažnjena zbog toga ne može zatvoriti. ako postoji opravdana bojazan da se neki dokaz neće moći kasnije izvesti ili 2. ako se takva činjenica ne može utvrditi na podlozi drugih dokaznih sredstava. umjetničku ili znanstvenu tajnu. posvojitelja ili posvojčeta. Ako bi dokazivanje vještačenjem bilo nerazmjerno skupo prema značenju ili vrijednosti predmeta. ili bi inače.UPRAVNO 18 Ne može se ispitati kao svjedok ni osoba koja bi svojim iskazom povrijedila dužnost čuvanja službene. Očevid? Očevid se u upravnom postupku provodi kad je za utvrđivanje neke činjenice ili za razjašnjenje bitnih okolnosti potrebno neposredno opažanje službene osobe koja vodi postupak. na pojedina pitanja na koja ne bi mogao odgovoriti a da ne povrijedi obvezu odnosno pravo da čuva poslovnu. a u pobočnoj liniji do trećeg stupnja zaključno. Stranke imaju pravo prisustvovati očevidu. 3. Vještaci? Dokaz vještačenjem u upravnom postupku izvodi se kad god je za utvrđivanje ili ocjenu neke činjenice važne za rješavanje stvari potrebno stručno znanje kojim ne raspolaže službena osoba koja vodi postupak. o onome što je stranka povjerila svjedoku kao svom punomoćniku. osim ako stranka zahtijeva i pristane snositi troškove vještačenja. na pojedina pitanja na koja bi odgovor izložio teškoj sramoti. njegova bračnog druga ili srodnika po tazbini do drugog stupnja zaključno i onda kada je brak pretao. njegova srodnika po krvi u pravoj liniji. Kada izjava stranke može biti dokazno sredstvo? Usmeno dana izjava stranke može se uzeti kao dokazno sredstvo: 1. dok se vjerodostojnost njene izjave ocjenjuje prema načelu slobodne ocjene dokaza. bilo otežano ostvarivanje prava stranke. ako za utvrđivanje određene činjenice ne postoji neposredan dokaz. Koje će osobe osim stranaka prisustvovati očevidu određuje službena osoba koja vodi postupak. o onome o čemu se stranka ili druga osoba ispovijedila svjedoku kao vjerskom ispovjedniku. 4. stvar će riješiti na temelju drugih dokaznih sredstava. profesionalnu. zbog pribavljanja drugih dokaza. znatnoj imovinskoj šteti ili kaznenom progonu njega. nego se samo može ponovno novčano kazniti. . 2. Očevid se može izvršiti i uz sudjelovanje vještaka. ili 2. da će njegovo izvođenje biti otežano. Prije uzimanja izjave stranke službena osoba koja vodi postupak dužna je upozoriti stranku na kaznenu i materijalnu odgovornost za davanje lažne izjave. a i njegova skrbnika ili štićenika. Izjava stranke može se uzeti kao dokazno sredstvo i u stvarima malog značenja kao bi se određena činjenica imala utvrđivati saslušanjem svjedoka koji živi u mjestu udaljenome od sjedišta tijela. Osiguranje dokaza? Osiguranje dokaza može se provesti 1. Kada svjedok može uskratiti svjedočenje? Svjedok može uskratiti svjedočenje: 1.

Za osiguranje dokaza u tijeku postupka nadležno je tijelo koje vodi postupak. Ta će se tijela sporazumjeti koje će od njih izdati rješenje. složenih rješenja pojavljuje se prema strankama samo jedan akt – glavno rješenje koje donosi tijelo koje vodi postupak. U kojem obliku se mora donijeti rješenje u upravnom postupku? Rješenje se donosi pismeno. a usmeno se može donijeti samo u slučajevima koji su predviđeni ZUP-om ili propisima donesenima na temelju zakona. 2. Ako to tijelo u roku ne obavijesti tijelo koje donosi rješenje da daje ili da odbija suglasnost. smatra se da je suglasnost dao. uvod. dispozitiv (izreku). U svim slučajevima ovih tzv. Rješenje? Nakon što je utvrđeno činjenično stanje. ako zakonom nije određena druga većina. . 54. bilo da su za rješavanje u stvari nadležna dva ili više tijela. Rješenje kad je o stvari rješavaju dva ili više tijela? Kad je određeno da o jednoj stvari rješavaju dva tijela ili više tijela. a u rješenju mora biti naveden i akt drugog tijela. Prethodno donošenje određenih dodatnih akata kojima se daje suglasnost ili mišljenje samo je uvjet za donošenje i važnost glavnog rješenja. a ako ne da nikakvo mišljenje. Isto tako može biti određeno da je nadležno tijelo dužno prije donošenja rješenja pribaviti mišljenje drugog tijela. Složena rješenja? Složena rješenja su rješenja u čijem donošenju sudjeluje više tijela. a za osiguranje dokaza prije pokretanja postupka nadležno je tijelo na čijem se području nalaze stvari koje treba razgledati odnosno na čijem području borave osobe koje treba saslušati. Sadržaj rješenja donesenog u upravnom postupku? Pismeno rješenje sadrži: 1. tijelo koje vodi postupak će na takvo činjenično stanje primijeniti materijalni propis te će donijeti rješenje o stvari koja je predmet postupka. U tom slučaju rješenje se donosi nakon što je to drugo tijelo dalo suglasnost. Rješenje koje donosi kolegijalno tijelo? Kad o stvari rješava kolegijalno tijelo. Rješenje koje donosi jedno tijelo uz suglasnost ili mišljenje drugog tijela? Zakonom može biti određeno da rješenje donosi jedno tijelo uz prethodnu suglasnost drugoga.UPRAVNO 19 Osiguranje dokaza može se provesti po službenoj dužnosti ili na prijedlog stranke odnosno osobe koja ima pravni interes. U svakom rješenju mora se navesti akt kojim je drugo tijelo dalo ili odbilo suglasnost. rješenje se može donijeti i bez pribavljenog mišljenja. a rješenje donosi većinom glasova prisutnih članova. Tada se rješenje može donijeti samo nakon što je mišljenje pribavljeno. Tijelo čija se suglasnost ili mišljenje traži dužno je suglasnost ili mišljenje dati u roku mjesec dana od dana kad je to od njega zatraženo. ono može rješavati kad je prisutno više od polovice njegovih članova. svako je od njih dužno riješiti o toj stvari. bilo da jedno tijelo donosi rješenje uz suglasnost ili mišljenje drugog tijela.

kratko označenje predmeta postupka. 6. u uputi se navodi kome se izjavljuje. u dispozitivu će se odrediti i rok u kojem se ta radnja ima izvršiti. utvrđeno činjenično stanje. kome i u kojem roku. obrazloženje. 3. 5. Kad se protiv rješenja može izjaviti žalba. Dispozitiv (izreka) rješenja? Dispozitivom se rješava o predmetu postupka u cijelosti i o svim zahtjevima stranaka o kojima u toku postupka nije posebno riješeno. a kad je potrebno. Dispozitivom se može riješiti i o troškovima postupka. Kad je propisano da žalba ne odgađa izvršenje rješenja. Dispozitiv mora biti kratak i određen. Ti se razlozi ne moraju navesti kad je to u javnom interesu zakonom ili uredbom izričito predviđeno. navesti taj propis i izložiti razloge kojima se pri donošenju rješenja rukovodio. Ako se rješenjem nalaže izvršenje kakve radnje. Ako žalba ne odgađa izvršenje rješenja. 2. naziv tijela s brojem i datumom rješenja. Uputa o pravnom lijeku? Uputom o pravnom lijeku stranka se obavještava da li protiv rješenja može izjaviti žalbu ili pokrenuti upravni spor ili drugi postupak pred sudom. 5. ako ih je bilo. kratko izlaganje zahtjeva stranaka. pravne propise i razloge koji s obzirom na utvrđeno činjenično stanje upućuju na onakvo rješenje kakvo je dano u dispozitivu. obrazloženje sadrži i pozivanje na propis koji to predviđa. tko ih je dužan platiti. . U obrazloženju rješenja moraju biti obrazloženi i oni zaključci protiv kojih nije dopuštena posebna žalba. to mora biti navedeno u dispozitivu (sjeti se Vladotovog rješenja o vojsci). naziv tijela koje donosi rješenje. Ako se o troškovima u dispozitivu ne rješava navest će se da će se o njima donijeti poseban zaključak. razloge zbog kojih nije uvažen koji od zahtjeva stranaka. 4. Obrazloženje rješenja sadrži: 1. Obrazloženje rješenja? Obrazloženje je obvezni sastavni dio rješenja. potpis službene osobe i pečat tijela. a kome se. određujući njihov iznos. uputu o pravnom lijeku. Sadržaj obrazloženja rješenja u kojem se rješava slobodnom ocjenom dokaza? Kad je nadležno tijelo zakonom ili drugim propisom utemeljenim na zakonu ovlašteno riješiti stvar po slobodnoj ocjeni. može se podijeliti i na više točaka.UPRAVNO 20 3. prema potrebi i razloge koji su bili odlučni pri ocjeni dokaza. 4. ime stanke i njezina zakonskog zastupnika ili punomoćnika ako ga ima i 4. propis o nadležnosti tog tijela. Obrazloženje je dio rješenja koji je važan zbog podnošenja pravnog lijeka. 2. te da se može izjaviti i na zapisnik. Sadržaj uvoda rješenja? Uvod rješenja sadrži: 1. 3. u kojem roku i s kolikom pristojbom predaje. dužno je u obrazloženju.

a napismeno joj se mora izdati ako ona to traži. a samo su neke od njih sazrele za rješavanje. u pravilu. stranka može tražiti od tijela koje je rješenje donijelo da dopuni rješenje. Pogrešna uputa o pravnom lijeku? Kada je u rješenju dana pogrešna uputa. Kad u rješenju nije dana nikakva uputa ili je uputa nepotpuna. Djelomično rješenje smatra se u pogledu pravnih lijekova i izvršenja kao samostalno rješenje. kad se radi o poduzimanju iznimno hitnih mjera u cilju osiguranja javnog mira i sigurnosti ili radi otklanjanja neposredne opasnosti za život i zdravlje ljudi ili imovine. U takvu rješenju mora bit izričito naznačeno da je privremeno. u uputi se navodi kojem se sudu tužba podnosi i u kojem roku. a stranka je pogrešno upućena da protiv tog rješenje nema mjesta žalbi ili da se protiv njega može pokrenuti upravni spor. Dopunsko rješenje? Dopunsko rješenje može se donijeti ako se glavnim rješenjem. Donošenje privremenog rješenja na prijedlog stranke nadležno tijelo može uvjetovati davanjem osiguranja za štetu koja bi mogla izvršenjem tog rješenja nastati za protivnu stranku u slučaju da osnovni zahtjev predlagatelja ne bude uvažen. kad se o jednoj stvari rješava u više točaka. priopćava stranci usmeno. Stranka koja postupi po pogrešnoj uputi ne može zbog toga imati štetnih posljedica. rješenje se može sastojati samo od dispozitiva u obliku zabilješke na spisu. i 2. 2. Ako je predmet već dovoljno raspravljen. nadležno tijelo odnosno ovlaštena osoba nadležnog tijela može donijeti rješenje i usmeno. To rješenje donosi se po službenoj dužnosti ili na prijedlog stranke. Takvo se rješenje. rok za žalbu teče od dana dostave rješenja suda kojim je tužba odbačena kao nedopuštena. ako stranka nije već prije toga podnijela žalbu nadležnom tijelu. u stvarima manjeg značenja u kojima se udovoljava zahtjevu stranke. Dopunsko rješenje smatra se u pogledu pravnih lijekova i izvršenja kao samostalno rješenje. . nije odlučilo o svim pitanjima koja su bila predmet postupka. Mogućnost donošenja usmenog rješenja? Usmeno rješenje može se donijeti: 1. Djelomično rješenje? Djelomično rješenje može se donijeti: 1. ako su razlozi za takvo rješenje očiti i ako nije drugačije propisano. kojim je predmet postupka riješen. a ne dira se u javni interes ni interes druge osobe. Kad je protiv rješenja moguće izjaviti žalbu. dopunsko rješenje može se donijeti bez ponovnog provođenja ispitnog postupka.UPRAVNO 21 Kad se protiv rješenja može pokrenuti upravni spor. stranka može postupiti po važećim propisima ili po uputi. kad se pokaže svrsishodnim da se o tim točkama riješi posebnim rješenjem. Privremeno rješenje? Privremeno rješenje donosi se ako je prema okolnostima slučaja nužno da se prije okončanja postupka donese rješenje kojim se privremeno uređuju sporna pitanja ili odnosi. u kojem slučaju rok za žalbu teče od dana dostave dopunjenog rješenja.

Kada se u upravnom postupku donosi zaključak? Zaključkom se odlučuje o pitanjima koja se tiču postupka i o onim pitanjima koja se kao sporedna pojave u vezi s provođenjem postupka. Protiv zaključka kojim se već doneseno rješenje ispravlja. Kada se ne provodi skraćeni postupak nadležno tijelo dužno je donijeti rješenje i dostaviti ga stranci najkasnije u roku od 2 mjeseca. Tko odlučuje o žalbi protiv rješenja tijela državne uprave niže razine? . dopuštena je posebna žalba. državni pravobranitelj i druga državna tijela. Takav zaključak mora biti obrazložen i sadržavati i uputu o žalbi. O ispravku se donosi poseban zaključak. Privremeno rješenje smatra se u pogledu pravnih lijekova i izvršenja kao samostalno rješenje. Ispravljanje grešaka u rješenju? Greške u rješenju tijelo koje ga je donijelo može ispraviti u svako doba. kad su zakonom ovlaštena. Može li se protiv zaključka izjaviti posebna žalba? Protiv zaključka može se izjaviti posebna žalba samo kad je to zakonom izričito predviđeno. ako posebnim propisom nije određen kraći rok. Ako žalba nije dopuštena. Ispravak greške proizvodi pravni učinak od dana od kojeg proizvodi pravni učinak rješenje koje se ispravlja. ako posebnim propisom nije određen kraći rok. ili kojim se odbija prijedlog za ispravljanje. Može li se izjaviti žalba protiv prvostupanjskih rješenja ministarstava i drugih republičkih Protiv prvostupanjskih rješenja ministarstava i drugih republičkih tijela državne uprave žalba se može izjaviti samo kad je to zakonom predviđeno. mogu izjaviti žalbu protiv rješenja kojim je povrijeđen zakon u korist pojedinca ili pravne osobe. Može li se izjaviti žalba protiv rješenja Hrvatskog sabora i Vlade RH? Protiv rješenja Hrvatskog sabora i Vlade RH ne može se izjaviti žalba. Državni odvjetnik. neposredno se može pokrenuti upravni spor. Zaključak se priopćuje zainteresiranim osobama usmeno. ali se u nekim slučajevima pravo žalbe priznaje i drugima koji imaju pravni interes za podnošenje žalbe.UPRAVNO 22 Rješenjem o glavnoj stvari koje se donosi nakon okončanja postupka ukida se privremeno rješenje doneseno u toku postupka. a napismeno se izdaje na zahtjev osobe koja može protiv zaključka izjaviti posebnu žalbu ili kad se može odmah tražiti izvršenje zaključka. a na štetu društvene zajednice. Zaključak donosi službena osoba koja obavlja onu radnju postupka pri kojoj se pojavilo pitanje koje je predmet zaključka. a koja se ne rješavaju rješenjem. Rok za izdavanje rješenja? Rješenje u skraćenom postupku nadležno tijelo dužno je donijeti i dostaviti ga stranci najkasnije u roku od mjesec dana računajući od dana predaje urednog zahtjeva odnosno od dana pokretanja postupka po službenoj dužnosti. Tko može podnijeti žalbu u upravnom postupku? Legitimaciju za podnošenje žalbe u upravnom postupku u prvom redu imaju stranke.

Kome se žalba podnosi? Žalba se neposredno predaje ili šalje poštom tijelu koje je donijelo prvostupanjsko rješenje. žalba ima suspenzivno djelovanje. Kada žalba ne zadržava izvršenje rješenja? Iznimno. . Mogu li se u žalbi iznositi nove činjenice i novi dokazi? U žalbi se mogu iznositi nove činjenice i novi dokazi. a u žalbi se iznose nove činjenice i novi dokazi. 2. ako se radi o poduzimanju hitnih mjera. rješenje se može izvršiti u žalbenom roku. Dovoljno je da žalitelj izloži u žalbi u kojem je pogledu nezadovoljan rješenjem. ako je to zakonom predviđeno 2. ali je žalitelj dužan obrazložiti zbog čega ih nije iznio u prvostupanjskom postupku.UPRAVNO 23 Protiv prvostupanjskih rješenja tijela državne uprave niže razine žalba se može izjaviti nadležnim ministarstvima odnosno drugim nadležnim republičkim tijelima državne uprave. U kojem roku se mora podnijeti žalba? Rok za žalbu iznosi 15 dana. ako posebnim zakonom nije drugačije određeno. rješava tijelo uprave. te 3. Da li žalba zadržava izvršenje rješenja? U pravilu. broj i datum rješenja. donesenoga u vršenju javnih ovlasti. Tko rješava o žalbi protiv prvostupanjskog rješenja ustanove ili druge pravne osobe? O žalbi protiv prvostupanjskog rješenja ustanove ili druge pravne osobe rješava tijelo određeno statutom ustanove ili pravne osobe. odnosno prema svom rješenju. ako zakonom nije propisano da o žalbi rješava drugo tijelo. Potreba dostavljanja žalbe prvostupanjskom tijelu ne postoji samo zbog toga što prvostupanjsko tijelo može poduzeti određene radnje prema žalbi. ako je to utvrđeno zakonom. Kada se žalba šalje na odgovor? Žalba se u pravilu ne šalje na odgovor. 1. već i zbog toga što postoji mogućnost da prvostupanjsko tijelo pristupi neposrednom izvršenju ako mu nije poznato da je žalba izjavljena. ako bi zbog odgode izvršenja bila nanesena kojoj stranci šteta koja se ne bi mogla popraviti. O žalbi protiv prvostupanjskog rješenja ustanove ili pravne osobe. pa se u tijeku roka za žalbu rješenje ne može izvršiti. Sadržaj žalbe? U žalbi se mora navesti: 1. rješenje koje se pobija. naziv tijela koje ga je donijelo. ili 3. Rok za žalbu za svaku osobu i za svako tijelo kojima se rješenje dostavlja računa se od dana dostave rješenja. a i pošto je žalba izjavljena. ali žalbu ne mora posebno obrazložiti. osim ako je predmet dvostran. Ako tijelo koje će odlučivati o žalbi nije određen na jedan od ova dva načina o žalbi će rješavati upravno tijelo nadležno za ogovarajuću upravnu oblast.

bilo samo ili preko prvostupanjskog ili zamoljenog tijela kad utvrdi a. 3. novim rješenjem zamijeniti rješenje koje se žalbom pobija ako nađe da je žalba opravdana. proglasit će takvo rješenje ništavim. ako žalitelju nije bila dana mogućnost da sudjeluje u postupku koji je prethodio donošenju rješenja ili mu je bila dana a on je propustio da je iskoristi. ako utvrdi da je prvostupanjsko rješenje donijelo nenadležno tijelo . Na koji način drugostupanjsko tijelo može postupiti ako uvaži žalbu? Drugostupanjsko tijelo može uvažiti žalbu iz više razloga i u tom smislu može donijeti sljedeće odluke: 1. odbaciti žalbu ako je nedopuštena. U svim slučajevima kada prvostupanjsko tijelo donese novo rješenje. u kojem slučaju može uvažiti zahtjev žalbe i donijeti novo rješenje 4. a to je moglo utjecati na rješavanje o stvari ili b. Kada je žalba dopuštena. ili c. a i onaj dio postupka koji je obavljen poslije te nepravilnosti. a prvostupanjsko tijelo ne donese novo rješenje. 3. protiv novog rješenja stranka ima pravo žalbe. ali iz drugih razloga. ako utvrdi da je u prvostupanjskom postupku učinjena nepravilnost koja čini rješenje ništavim. odbiti žalbu ako je žalba neosnovana. a nije potrebno provoditi nov ispitni postupak 3. poništit će to rješenje po službenoj dužnosti i dostaviti predmet nadležnom tijelu na rješavanje. kad žalitelj iznese u žalbi takve činjenice i dokaze koji bi mogli biti od utjecaja za drugačije rješenje stvari. ali oni nisu bili takvi da su mogli utjecati na rješenje stvari ili kada je prvostupanjsko rješenje na zakonu osnovano. nepravodobna ili izjavljena od neovlaštene osobe. ispitni postupak upotpuniti i donijeti novim rješenjem zamijeniti rješenje koje se žalbom pobija. a. da se u postupku nije vodilo računa o pravilima postupka koja bi bila od utjecaja na rješenje stvari. što uključuje i situaciju kada je u prvostupanjskom postupku bilo nedostataka.UPRAVNO 24 Koje odluke prvostupanjsko tijelo može donijeti u povodu žalbe? Prvostupanjsko upravno tijelo u povodu žalbe može: 1. 2. da je dispozitiv pobijanog rješenja nejasan ili je u proturječnosti s obrazloženjem. ali je u žalbi opravdao to propuštanje. 2. može upotpuniti postupak. provesti posebni ispitni postupak koji je bio obvezan ili saslušati stranku u stvari koja je riješena u skraćenom postupku. uz sve spise koji se odnose na predmet. povrijedilo pravila formalnog ili materijalnog prava. 2. ako stranka to zatraži u žalbi. rješenjem odbaciti žalbu ako je nedopuštena. Rješavanje drugostupanjskog tijela o žalbi? Drugostupanjsko tijelo rješavajući o žalbi može: 1. uvažiti žalbu ako je rješenje prvostupanjskog tijela nezakonito jer je. pravodobna i izjavljena od ovlaštene osobe. da su u prvostupanjskom postupku činjenice nepotpuno ili pogrešno utvrđene. a prvostupanjsko tijelo je propustilo da je zbog toga odbaci. . b. ono dostavlja žalbu tijelu nadležnom za rješavanje o žalbu. nepravodobna ili izjavljena od neovlaštene osobe. rješavajući o stvari. ako nađe da je provedeni postupak nepotpun.

. Ako drugostupanjsko tijelo utvrdi da su u prvostupanjskom rješenju: a. Tako u cilju pravilnog rješenja stvari drugostupanjsko tijelo može u povodu žalbe izmijeniti prvostupanjsko rješenje na štetu žalitelja. da je iz utvrđenih činjenica izveden pogrešan zaključak u pogledu činjeničnog stanja. ili 2. Ako drugostupanjsko tijelo može riješiti stvar prema spisima predmeta. c. ako drugostupanjsko tijelo nađe da će postupak brži i ekonomičnije provesti prvostupanjsko tijelo. ako postoji neki od razloga zbog kojega se prema ZUP-u rješenje koje je konačno u upravnom postupku poništiti ili ukinuti prema pravu nadzora. donijet će svoje rješenje. Takvo rješenje je konačno. Iznimno. ili d. ako nađe da je na temelju slobodne ocjene trebalo donijeti drugačije rješenje. a u okviru zahtjeva postavljenoga u prvostupanjskom postupku. koji ne može biti duži od 1. 64. drugostupanjsko tijelo tražit će da mu prvostupanjsko tijelo priopći razloge zbog kojih rješenje nije doneseno u roku. ali postoje iznimke. nakon čega će sam riješiti stvar. ali samo: 1. ili zbog krivnje stranke. pod uvjetom da se time ne vrijeđa pravo druge osobe (reformatio in melius). b. 1. Da li je dopuštena reformacija na štetu žalitelja? Koje su iznimke od zabrane reformatio in peius? Reformacija na štetu žalitelja u pravilu je zabranjena. samo će provesti postupak i svojim rješenjem riješiti stvar. pogrešno ocijenjeni dokazi. Protiv novog rješenja stranka ima pravo žalbe. Ako nađe da rješenje nije doneseno u roku zbog opravdanih razloga. naložit će da to učini i da mu prikupljene podatke dostavi u određenom roku. on će svojim rješenjem poništiti prvostupanjsko rješenje i sam riješiti stvar 1. Ako drugostupanjsko tijelo utvrdi da je rješenje pravilno u pogledu utvrđenih činjenica i u pogledu primjene zakona. mjesec. ako postoje razlozi zbog kojih se izvršno rješenje može izvanredno ukinuti ili proglasiti ništavim. ali da se svrha zbog koje je rješenje doneseno može postići i drugim sredstvima povoljnijima za stranku. Da li je u rješavanju povodom žalbe dopuštena reformatio in melius? Može li se reformirati u korist žalitelja mimo zahtjeva postavljenog u žalbi? U cilju pravilnog rješenja stvari drugostupanjsko tijelo može u povodu žalbe izmijeniti prvostupanjsko rješenje u korist žalitelja i mimo zahtjeva postavljenoga u žalbi. izmijenit će prvostupanjsko rješenje u tom smislu. Žalba kad prvostupanjsko rješenje nije doneseno? Žalba u slučaju šutnje administracije? Ako je žalbu izjavila stranka o čijem zahtjevu prvostupanjsko tijelo nije donijelo rješenje. Ako razlozi zbog kojih rješenje nije doneseno u roku nisu opravdani drugostupanjsko će tijelo tražiti da mu prvostupanjsko tijelo pošalje spise predmeta. da je pogrešno primijenjen pravni propis na temelju kojega se rješava stvar.UPRAVNO 25 Ako u tom slučaju drugostupanjsko tijelo nađe da na temelju upotpunjenog postupka stvar treba riješiti drugačije može svojim rješenjem poništiti prvostupanjsko rješenje i sam riješiti stvar ili poništiti prvostupanjsko rješenje i vratiti predmet prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak (koji se mora provesti u roku od 30 dana). odredit će prvostupanjskom tijelu rok za donošenje rješenja. a ako ne može.

ako se rješenje tijela koje je vodilo postupak temelji na nekome prethodnom pitanju. svoje rješenje sa spisima predmeta prvostupanjskom tijelu. 11. . ako kolegijalno tijelo koje je donijelo rješenje nije rješavalo u sastavu predviđenome važećim propisima ili ako za rješenje nije glasala propisana većina. 10. ako se sazna za nove činjenice. ako je rješenje doneseno na podlozi lažne isprave ili lažnog iskaza svjedoka ili vještaka. ukidanje i mijenjanje pravomoćnog rješenja uz pristanak ili na zahtjev stranke (protiv pravomoćnih rješenja). 9. 7. ako osobi koja je sudjelovala u postupku nije bila dana mogućnost da se služi svojim jezikom. mogli dovesti do drugačijeg rješenja da su te činjenice odnosno dokazi bili izneseni ili upotrijebljeni u prijašnjem postupku (ovo je najčešći razlog za obnovu postupka – to je ispitno pitanje). ako je rješenje donijela službena osoba nadležnog tijela koja nije bila ovlaštena za njegovo donošenje. 8. ako je u donošenju rješenja sudjelovala službena osoba koja je po zakonu morala biti izuzeta. Tijelo koje je riješilo stvar u drugom stupnju šalje. poništavanje i ukidanje po pravu nadzora (protiv konačnih rješenja). obnovu postupka (protiv konačnog rješenja ili zaključka). koje je dužno rješenje dostaviti strankama u roku od 8 dana od dana primitka spisa. Koji su razlozi za obnovu postupka? Razlozi za obnovu postupka okončanog rješenjem ili zaključkom protiv kojeg nema redovnog pravnog lijeka u upravnom postupku: 1. mijenjanje i poništavanje rješenja u svezi s upravnim sporom (protiv konačnih rješenja). ako je rješenje povoljno za stranku doneseno na temelju neistinitih navoda stranke kojima je tijelo koje je vodilo postupak bilo dovedeno u zabludu. ako osobi koja je trebala sudjelovati u svojstvu stranke nije bila dana mogućnost da sudjeluje u postupku. a najkasnije u roku od 2 mjeseca računajući od dana predaje žalbe. 6. ili ako je došlo kao posljedica kakva djela kažnjivog po kaznenom zakonu. proglašavanje rješenja ništavim. u pravilu. ili se nađe ili stekne mogućnost da se upotrijebe novi dolazi koji bi. Koji su izvanredni pravni lijekovi u upravnom postupku? ZUP predviđa sljedeća izvanredne pravne lijekove: 1. ako stranku nije zastupao zakonski zastupnik. a po zakonu je trebao da je zastupa. 7. Ako stranka odustane od žalbe. 5. sami ili u vezi s već izvedenim i upotrijebljenim dokazima. ako posebnim propisom nije određen kraći rok. 3. 2. 4. ako se rješenje temelji na presudi donesenoj u kaznenom postupku ili u postupku o privrednom prijestupu. 4. 5. 3. 2.UPRAVNO 26 Rok za donošenje rješenja o žalbi i dostava istog? Rješenje o žalbi mora se donijeti i dostaviti stranci čim je to moguće. postupak o žalbi obustavlja se zaključkom. zahtjev za zaštitu zakonitosti (protiv pravomoćnih rješenja) Obnova postupka? 1. a nadležno tijelo je to pitanje kasnije riješilo u bitnim točkama drugačije. a ta je presuda pravomoćno ukinuta. 6. izvanredno ukidanje (protiv izvršnih rješenja).

5. Mijenjanje i poništavanje rješenja u svezi s upravnim sporom? Tijelo protiv čijeg je rješenja pravodobno pokrenut upravni spor može do okončanja spora. ili 3. na rješenju nekog prethodnog pitanja koje je kasnije drugačije riješeno.računajući od trenutka dostavljanja rješenja stranci. 3. Čime se pokreće obnova postupka? Obnova postupka pokreće se prijedlogom. državni odvjetnik 3. Nakon proteka roka od 5 godina obnova postupka se može tražiti samo iznimno i to 1. kao i protiv rješenja donesenoga u obnovljenom postupku. Protiv zaključka donesenog o prijedlogu za obnovu postupka. poništiti ili izmijeniti svoje rješenje: 1. što se u postupku koji je rješenju prethodio nije postupilo prema pravilima postupka. ako smatra da će prijedlog za obnovu biti uvažen. iz onih razloga iz kojih bi sud mogao poništiti takvo rješenje. U kojem roku se mora tražiti obnova upravnog postupka? Obnova upravnog postupka može se tražiti: 1. može se izjaviti žalba samo kad je taj zaključak odnosno rješenje donijelo prvostupanjsko tijelo. ili 2. ali tijelo koje je nadležno za odlučivanje o prijedlogu. Tko odlučuje o obnovi postupka? O obnovi postupka odlučuje ono tijelo koje je donijelo rješenje kojim je postupak okončan. a osobito što činjenično stanje nije pravilno utvrđeno. Sud u upravnom sporu može poništiti rješenje iz razloga: 1. ne odgađa izvršenje rješenja po kojem se obnova traži. Ako je zaključak ili rješenje donijelo drugostupanjsko tijelo. u pravilu. Tko može tražiti obnovu upravnog postupka? Obnovu upravnog postupka može tražiti: 1. tijelo koje je donijelo rješenje kojim je postupak okončan 3. može riješiti da se odgodi izvršenje dok se ne odluči o pitanju obnove postupka. u objektivnom roku od 5 godina . Prijedlog za obnovu postupka.od trenutka kada je došla u mogućnost da se koristi kojim od razloga obnove 2. ako uvažava sve zahtjeve tužbe. 2. . 4. Zaključak kojim se dopušta obnova postupka odgađa izvršenje rješenja protiv kojega je obnova dopuštena. ili što je iz utvrđenih činjenica izveden nepravilna zaključak u pogledu činjeničnog stanja. u subjektivnom roku od mjesec dana . što nije uopće ili nije pravilno primijenjen zakon. može se neposredno pokrenuti upravni spor.UPRAVNO 27 2. što je rješenje donijelo nenadležno tijelo. ako se time ne vrijeđa pravo stranke u upravnom postupku ili treće osobe. stranka. Stranka je dužna u prijedlogu za obnovu postupka učiniti vjerojatnim okolnosti na kojima temelji prijedlog. 2. propis ili opći akt. a i okolnost da je prijedlog stavljen u zakonskom roku. 2. na presudi donesenoj u kaznenom postupku koja je pravomoćno ukinuta. ako se rješenje temelji na kakvom kaznenom djelu.

a tijelo koje je donijelo to rješenje smatra da je u tom rješenju nepravilno primijenjen materijalni zakon. u roku od 5 godina od dana kad je rješenje postalo konačno u upravnom postupku. može rješenje ukinuti ili izmijeniti radi njegova usklađivanja sa zakonom samo: 1. iznude. ako je u istoj stvari ranije doneseno pravomoćno rješ. odobrenje ili mišljenja drugog tijela. 5. 4. Ukidanje po pravu nadzora? Mogućnost ukidanja po pravu nadzora svedena je samo na slučaj ako je rješenjem koje je konačno u upravnom postupku očigledno povrijeđen materijalni zakon. a ako se ne može ustanoviti u čiju nadležnost spada ili se radi o 2st. 2. Na čiju inicijativu se donosi rješenje o poništavanju po pravu nadzora? Rješenje o poništavanju prema pravu nadzora nadležno tijelo donosi: 1. na zahtjev pučkog pravobranitelja. 3. 3. u slučaju kada je rješenje donijelo mjesno nenadležno tijelo rok iznosi 1 godinu. na zahtjev državnog odvjetnika ili 4. rješenje se može ukinuti samo po pristanku zainteresiranih stranaka. ako stranka koja je na temelju tog rješenja stekla pravo na to pristane i . 5. 2. ako do poništavanja po pravu nadzora dođe iz razloga postojanja prisile. iznude. Pod kojim uvjetima može doći do ukidanja ili mijenjanja pravomoćnog rješenja? Kad je pravomoćnim rješenjem stranka stekla kakvo pravo. ako je rješenje donijelo mjesno nenadležno tijelo. po službenoj dužnosti. 3. ucjene ili druge nedopuštene radnje.UPRAVNO 28 Poništavanje i ukidanje po pravu nadzora? 1. Vlada RH Ukidanje i mijenjanje pravomoćnog rješenja uz pristanak ili na zahtjev stranke? 1. Koja su tijela nadležna za poništavanje i ukidanje po pravu nadzora? Za poništavanje i ukidanje po pravu nadzora nadležna su sljedeća tijela: 1. ako je rješenje donijelo stvarno nenadležno tijelo. tada se rješenje o poništavanju može donijeti bez obzira na spomenute rokove. a ako zakonom nije određeno 3. tijelo određeno zakonom. U stvarima u kojima sudjeluju dvije stranke ili više stranaka sa suprotnim interesima. ako je rješenje donijelo jedno tijelo bez suglsnosti. ucjene. pritiska ili druge nedopuštene. 4. a ako ga nema ili se radi o njegovom rješenju 2. radnje. a ovo je potrebno po zakonu ili drugom propisu zasnovanom na zakonu. potvrde. 2. 3. Tijela 4. kojim je ta upr. stvar drugačije riješena. tijelo. na zahtjev stranke. 2st. rješenju ministarstva ili drugog rep. ministarstvo ili drugo republičko tijelo državne uprave. ako je rješenje doneseno kao posljedica prisile. 2. U kojem roku se može donijeti rješenje o poništavanju po pravu nadzora? Rješenje o poništavanju prema pravu nadzora može se donijeti: 1. Iz kojih se razloga konačno rješenje može poništiti po pravu nadzora? Rješenje koje je konačno u upravnom postupku nadležno će tijelo poništiti po pravu nadzora: 1.

djeluje samo ubuduće. Pod istim uvjetima. koje bi svojim izvršenjem moglo uzrokovati neko djelo kažnjivo po KZ-u. Prema ZUP-u izvršno rješenje može se ukinuti 1. rješenje ukida nadležno ministarstvo. U protivnom se može neposredno pokrenuti upravni spor. Iz koji razloga se rješenje može proglasiti ništavim? Ništavim se proglašava rješenje: 1. 2. u protivnom. Da li je dopuštena žalba protiv rješenja kojim je prijašnje rješenje izvanredno ukinuto? Protiv rješenja kojim se prijašnje rješenje ukida dopuštena je žalba samo kad je to rješenje donijelo prvostupanjsko tijelo. može se pokrenuti upravni spor. Tko donosi odluku o izvanrednom ukidanju? Ako je rješenje donijelo prvostupanjsko tijelo. javnu sigurnost. javni mir i poredak ili javni moral. opća ili pojedinačna. kojima bi se manje diralo u stečena prava. ako se time ne vrijeđa pravo treće osobe. u cilju otklanjanja poremećaja u privredi. koje je u upravnom postupku doneseno u stvari iz sudske nadležnosti ili u stvari o kojoj se uopće ne može rješavati u upravnom postupku.UPRAVNO 29 2. 3. a na zahtjev stranke. kao i njegovo ukidanje. Izvanredno ukidanje? 1. rješenje može ukinuti drugostupanjsko tijelo. a drugostupanjsko tijelo samo kad je svojim rješenjem odlučilo o stvari. a na koje rješenje stranka nije naknadno izričito pristala. Pristanak stranke obavezan je i za izmjenu na štetu stranke pravomoćnog rješenja kojim je stranci određena obveza. ako se to ne bi moglo uspješno otkloniti drugim sredstvima. 3. Kada može doći do izvanrednog ukidanja? Za izvanredno ukidanje karakteristično je da se radi o izvanrednom pravnom lijeku koji se može koristiti protiv izvršnih rješenja koja su u skladu s pravnim poretkom. Da li je protiv novog rješenja dopuštena žalba? Žalba protiv novog rješenja kojim se prijašnje rješenje ukida ili mijenja dopuštena je samo ako je to rješenje donijelo prvostupanjsko tijelo. Tko donosi rješenje o ukidanju ili mijenjanju pravomoćnog rješenja? Rješenje o ukidanju ili mijenjaju donosi prvostupanjsko tijelo koje je donijelo rješenje. Ako drugostupanjskog tijela nema. 2. . Kakvo djelovanje ima novo rješenje? Izmjena rješenja. ali čije bi izvršenje dovelo u neposrednu opasnost određena dobra. koje je donijelo tijelo bez prethodnog zahtjeva stranke. 2. 4. Ako je rješenje donijelo drugostupanjsko tijelo. 3. odnosno ako je rješenje prvostupanjskog tijela konačno. Proglašavanje rješenja ništavim? 1. čije izvršenje nije moguće. ako je to potrebno u cilju otklanjanja teške i neposredne opasnosti za život i zdravlje ljudi. može se ukinuti ili izmijeniti i pravomoćno rješenje koje je nepovoljno za stranku. 4. ili 2. pri čijem donošenju nije povrijeđen ni formalni ni materijalni zakon. to rješenje može ukinuti ono samo.

Da li je dopuštena žalba protiv rješenja kojim se neko rješenje proglašava ništavim? Protiv rješenja kojim se neko rješenje proglašava ništavim ili se odbija prijedlog stranke ili državnog odvjetnika za proglašavanje rješenja ništavim dopuštena je žalba. 4. 2. koje sadrži nepravilnost koja je po nekoj izričitoj zakonskoj odredbi predviđena kao razlog ništavosti. 4. Rok za proglašenje rješenja ništavim? Na čiji zahtjev se rješenje može proglasiti ništavim? Rješenje se može u svako doba proglasiti ništavim po službenoj dužnosti ili na prijedlog stranke ili državnog odvjetnika.u roku od 6 mjeseci od dana dostave stranci. Ako nema tijela koje rješava o žalbi. Ukidanje rješenja djeluje ex nunc. 6. Pravne posljedice poništavanja i ukidanja? Razlika između ukidanja poništavanja? Poništavanje rješenja i proglašavanje rješenja ništavim djeluje ex tunc. a ako mu nije dostavljeno . čije bi izvršenje bilo protivno osnovnim načelima pravnog poretka.UPRAVNO 30 5. i . 2. 6. Tko odlučuje o zahtjevu za zaštitu zakonitosti? O zahtjevu za zaštitu zakonitosti rješava nadležni drugostupanjski organ. 3. protiv takvog rješenja može se neposredno pokrenuti upravni spor. a ako drugostupanjskog tijela nema – onda tijelo koje je zakonom ovlašteno da obavlja nadzor nad radom tijela koje je donijelo rješenje. a sudska zaštita nije osigurana ni izvan upravnog spora. Da li je dopuštena žalba protiv rješenja donesenog o zzz? Protiv rješenja donesenog o zahtjevu za zaštitu zakonitosti žalba nije dopuštena. U kojem roku se može podići zahtjev za zaštitu zakonitosti? Zahtjev za zaštitu zakonitosti može se podići u roku od mjesec dana od dana kad je rješenje dostavljeno državnom odvjetniku. a ako takvog organa nema. Tko podiže zahtjev za zaštitu zakonitosti? Zahtjev za zaštitu zakonitosti podiže državni odvjetnik Republike Hrvatske. državni odvjetnik ima pravo podignuti zahtjev za zaštitu zakonitosti ako smatra da je rješenjem povrijeđen zakon. 3. Vlada Republike Hrvatske. Koje se odluke mogu donijeti u povodu zahtjeva za zaštitu zakonitosti? U povodu zahtjeva za zaštitu zakonitosti nadležni organ može ukinuti pobijano rješenje ili odbiti zahtjev. Zahtjev za zaštitu zakonitosti? 1. Protiv kojih rješenja se može podnijeti zahtjev za zaštitu zakonitosti? Protiv pravomoćnog rješenja donesenoga u stvari u kojoj se ne može voditi upravni spor. 5. Tijelo nadležno za proglašenje rješenja ništavim? Rješenje proglašava ništavim tijelo koje ga je donijelo ili drugostupanjsko tijelo.

Izvršenje rješenja provodi se administrativnim putem radi ispunjenja nenovčanih obveza izvršenika. Izvršenje nagodbe? Nagodba ima snagu izvršnog rješenja donesenog u upravnom postupku. dostavom stranci ako žalba ne odgađa izvršenje. ili sudskim putem (sudsko izvršenje). Ako je u rješenju određeno da se radnja koja je predmet izvršenja može izvršiti u određenom roku. istekom roka za žalbu. dostavom stranci ako žalba nije dopuštena. Drugostupanjsko rješenje kojim je izmijenjeno prvostupanjsko rješenje postaje izvršno kada se dostavi stranci. odnosno dostavljanjem stranci.UPRAVNO 31 Konačnost i pravomoćnost rješenja? Konačno je u upravnom postupku rješenje protiv kojega nema redovnog pravnog lijeka. 2. te koje se može pobijati izvanrednim pravnim lijekovima i protiv kojeg se može pokrenuti upravni spor. rješenje postaje izvršno protekom tog roka. Izuzetno. Izvršenje rješenja provodi se prema službenoj dužnosti ili na prijedlog stranke. a kojim je stranka stekla kakvo pravo. Pravomoćno rješenje je rješenje protiv kojega se ne može izjaviti žalba niti pokrenuti upravni spor. Vrste izvršenja? Izvršenje rješenja provodi se administrativnim putem (administrativno izvršenje). 4. odnosno kojim su stranci određene kakve obveze. a sudsko izvršenje nadležni sud po propisima koji važe za ovrhu. rješenje postaje izvršno u roku 15 dana od dana donošenja rješenja. postaje izvršan priopćavanjem. Izvršenje se može provesti. . administrativnim putem se može provesti izvršenje i radi ispunjenja novčanih obveza ako one proizlaze iz primanja na osnovi radnog odnosa i ako na to pristane izvršenik. U kojem se objektivnom roku može tražiti izvršenje rješenja? Nakon isteka roka od 5 godina od dana kad je rješenje postalo izvršno ne može se tražiti njegovo izvršenje. ali samo protiv osobe koja je sudjelovala u nagodbi. Kada je određeno da žalba odgađa izvršenje zaključka. dostavom stranci rješenja kojim se žalba odbacuje ili odbija. Kada zaključak postaje izvršan? Zaključak protiv koga se ne može izjaviti posebna žalba kao i onaj protiv koga se može izjaviti posebna žalba koja ne odgađa izvršenje zaključka. Administrativno izvršenje provode tijela uprave. 3. Kada rješenje postaje izvršno? Prvostupanjsko rješenje postaje izvršno: 1. dok se izvršenje sudskim putem provodi radi ispunjenja novčanih obveza. zaključak postaje izvršan istekom roka za žalbu. Ako rješenjem nije određen rok za obavljanje radnje. ako žalba nije izjavljena. dostavom stranci rješenja kojim se žalba odbacuje ili odbija.

. Izvršenje radi osiguranja? Radi osiguranja izvršenja može se zaključkom dopustiti izvršenje rješenja i prije nego što je ono postalo izvršno. 4. dogovorom s trećim osobama ili na drugi način spriječiti ili znatno otežati izvršenje dotične obveze. da je bilo provedeno prema osobi koja nije u obvezi. Kada će se administrativno izvršenje obustaviti? Administrativno izvršenje će se obustaviti po službenoj dužnosti 1. pa postupa protivno toj obvezi. predlagatelj mora opasnost od sprječavanja ili otežavanja ispunjenja učiniti vjerojatnom. ako je umjesto privremenog rješenja koje se izvršava doneseno rješenje o glavnoj stvari koje se razlikuje od privremenog rješenja. Ako se radi o obvezama koje se prisilno izvršavaju samo na prijedlog stranke. a postoji opasnost da će obvezana stranka raspolaganjem imovine. ako bi bez toga moglo biti spriječeno ili znatno otežano izvršenje nakon izvršnosti rješenja. 3. Odgodu izvršenja odobrava tijelo koje je donijelo zaključak o dozvoli izvršenja. a tijelo može uvjetovati izvršenje i davanjem osiguranja. Izvršenje radi osiguranja može se provoditi sudskim ili administrativnim putem. U tom slučaju tijelo koje provodi izvršenje prisilit će izvršenika na ispunjenje obveze novčanim kaznama. ako tražitelj izvršenja odustane od svojeg zahtjeva. O prijedlogu se odlučuje zaključkom. ako je izvršni naslov poništen ili ukinut. tijelo nadležno za donošenje rješenja o obvezi stranke može prije donošenja rješenja o toj obvezi donijeti privremeni zaključak u cilju osiguranja izvršenja obveze. da izvršenje nije bilo uopće dopušteno.UPRAVNO 32 Zaključkom se utvrđuje da je rješenje koje se ima izvršiti postalo izvršno i određuje se način izvršenja. ili ako je predmet izvršenja izvršenikova radnja koju ne može umjesto njega izvršiti druga osoba. ili 2. 2. Privremeni zaključak o osiguranju? Ako postoji ili je učinjena barem vjerojatnom obveza stranke. Do izvršenja preko drugih osoba dolazi u slučaju kad se obveza izvršenika sastoji u izvršenju radnje koju može izvršiti i druga osoba. ako se utvrdi da je u pogledu izvršenja obveze dopušten poček. Izvršenje radi ostvarivanja nenovčanih obveza? Izvršenje radi ostvarivanja nenovčanih obveza provodi se preko drugih osoba ili putem prisile. 5. Kada će se administrativno izvršenje odgoditi? Administrativno izvršenje će se odgoditi 1. ili je na drugi način utvrđeno da je zahtjev za donošenje privremenog zaključka bio neopravdan predlagač u čiju je korist privremeni zaključak donesen naknadit će protivnoj stranci štetu koja joj je uzrokovana donesenim zaključkom. Do izvršenja putem prisile dolazi ako je izvršenik dužan dopustiti ili trpjeti. a sam izvršenik je ne izvrši uopće ili je ne izvrši u cijelosti. Ako je pravomoćnim rješenjem utvrđeno da pravno ne postoji obveza stranke za čije je osiguranje bio donesen privremeni zaključak. ako se utvrdi da je obveza izvršena.

sam sud rješava neki predmet. a to znači postoji ili ne postoji zakonitost.UPRAVNO 33 Što je upravni spor? Upravni spor je oblik sudske kontrole nad upravom i to prvenstveno kontrole upravnog akta. Naknadni upravni spor javlja se kao spor u kojem se odlučuje o upravnom aktu donesenom u konkretnoj upravnoj stvari. osnuje. Protiv kojih upravnih akata se može voditi upravni spor? Upravni spor može se pokrenuti protiv upravnog akta koje je donesen u drugom stupnju. . Upravni spor može se voditi protiv upravnog akta. a s time se u pravilu veže mogućnost suda da meritorno rješava samu stvar. Učinak odluke kod spora o zakonitosti jest erga omnes. Radi čega se pokreće upravni spor? O čemu se odlučuje u upravnom sporu? Upravni spor se pokreće radi osiguranja sudske zaštite građana i pravnih osoba te radi osiguranja zakonitosti. a kao subjektivni onaj spor kome bi cilj bio zaštita subjektivnih prava pojedinaca. Učinak sudske odluke kod spora pune jurisdikcije jest inter partes. modificira ili ukine neku pravnu situaciju. dakle prije nego što je uprava autoritativnim putem kroz oblik pojedinačnog akta odlučila o pravima i obvezama određenih subjekata. Koje su vrste upravnih sporova? U teoriji se upravni sporovi obično dijela na: spor o zakonitosti i spor pune jurisdikcije. U upravnim sporovima sud odlučuje u vijećima sastavljenim od trojice sudaca. Kod spora pune jurisdikcije. U upravnom sporu odlučuje o zakonitosti akata kojima državna tijela i pravne osobe koje imaju javne ovlasti rješavaju o pravima i obvezama u upravnim stvarima. objektivni i subjektivni spor i prvotni i naknadni spor. koji se pokreće i vodi protiv individualnog upravnog akta. Kod prvotnog upravnog spora. budući da pravnu osnovu spora uvijek predstavlja povreda nekog subjektivnog prava. Presude Suda donesene u upravnim sporovima obvezne su. spor se pokreće i vodi prije nego što je donesen upravni akt. za razliku od subjektivnog spora. Kada se kao kriterij za razlikovanje uzme vrsta akata koji mogu biti predmet spora. Spor o zakonitosti pokreće se i vodi sa svrhom da se ocijeni je li neki akt kojeg je donijelo tijelo uprave zasnovan na zakonu ili nije. Predmet upravnog spora? Predmet upravnog spora jest ocjena zakonitosti upravnog akta. Prvotni spor često nastaje baš kao posljedica propuštanja uprave da odluči o konkretnoj upravnoj stvari – šutnja administracije. onda se kao objektivni prikazuje onaj spor kojemu je svrha prvenstveno zaštita objektivne zakonitosti. Tko rješava u upravnim sporovima? Upravne sporove rješava Upravni sud Republike Hrvatske. Kada se kao kriterij za razlikovanje upravnog spora na subjektivni i objektivni uzima cilj spora. Cilj vođenja spora jest u tome da sud utvrdi. onda se obično kao objektivni spor uzima onaj koje se može pokrenuti i protiv općenormativnog akta. Upravni spor može se pokrenuti i protiv prvostupanskog upravnog akta protiv kojeg nema mjesta žalbi u upravnom postupku.

. propis utemeljen na zakonu ili drugi zakonito donesen propis ili opći akt. Treća osoba kojoj bi poništaj osporenoga upravnog akta neposredno bio na štetu ima u sporu položaj stranke. koje smatra da mu je upravnim aktom povrijeđeno kakvo pravo ili neposredni osobni interes utemeljen na zakonu (bitno je da postoji neposredni pravni interes!!!). stranka ima pravo obratiti se svojim zahtjevom drugostupanjskom tijelu. Na ovaj način stranka može postupiti i kad na njezin zahtjev nije donijelo rješenje prvostupanjsko tijelo protiv čijeg akta nema mjesta žalbi. Tužitelj u upravnom sporu može biti pojedinac. tuženi i zainteresirana treća osoba. odnosno o žalbi stranke nije donio odgovarajući upravni akt. ako u aktu nije nikako ili nije pravilno primijenjen zakon. U upravnom sporu može se tražiti i povrat oduzetih stvari. Kada se upravni spor ne može voditi? Upravni spor se ne može voditi protiv akata u stvarima u kojima je osigurana sudska zaštita izvan upravnog spora. Protiv rješenja drugostupanjskog tijela stranka može pokrenuti upravni spor. 2. a ne donese ga ni u daljnjem roku od 7 dana nakon ponovljenog traženja (slanja požurnice – to je pretpostavka za vođenje spora). ili što je iz utvrđenih činjenica izveden nepravilan zaključak u pogledu činjeničnog stanja. Razlozi zbog kojih se upravni akt može pobijati u upravnom sporu? Upravni akt može se pobijati: 1. naselje i sl. 3. stranka može pokrenuti upravni spor kao da je žalba odbijena. pravna osoba.. Tužba se predaje sudu neposredno ili mu se šalje poštom. a osobito ako činjenično stanje nije pravilno utvrđeno. Čime se pokreće upravni spor? Upravni spor se pokreće tužbom. Tužena strana u upravnom sporu jest tijelo čiji se akt osporava. a može ga uz netom spomenute uvjete pokrenuti i ako to tijelo ne donese rješenje (dvostruka šutnja administracije). Nema nepravilne primjene propisa kad je nadležno tijelo rješavalo po slobodnoj ocjeni na temelju i u granicama ovlaštenja koje mu je dano pravnim propisima. Koje su stranke u upravnom sporu? Prema ZUS-u postoje tri vrste stranaka: tužitelj. a i naknada štete koja je tužitelju nanesena izvršenjem akta koji se osporava. Ako mu akt nije dostavljen. može podnijeti tužbu u roku od 60 dana od dana dostave upravnog akta stranci u čiju je korist akt donesen. Ako prvostupanjsko tijelo protiv čijeg akta ima mjesta žalbi nije u roku od 60 dana donijelo nikakvo rješenje o zahtjevu. smatra se danom predaje sudu. Tužba se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave upravnog akta stranci koja je podnosi.UPRAVNO 34 Upravni spor može se pokrenuti i kad nadležno tijelo o zahtjevu. skupina osoba. Ako drugostupanjsko tijelo nije u roku od 60 dana donijelo rješenje o žalbi stranke protiv prvostupanjskog rješenja. ako se u postupku koji je aktu prethodio nije postupilo prema pavilima postupka. Dan predaje tužbe pošti preporučeno. ako je akt donesen od nenadležnog tijela. u skladu sa svrhom u kojoj je ovlaštenje dano. Ovaj rok vrijedi i za tijelo ovlašteno za podnošenje tužbe ako mu je upravni akt dostavljen.

Postupak suda u slučaju da je tužba nepotpuna ili nerazumljiva? Ako je tužba nepotpuna. (fakultativno odlaganje izvršenja). dakle. 2. Kada će upravni sud odbaciti tužbu? Sud će rješenjem odbaciti tužbu ako utvrdi: 1. 2. 2. da je tužba podnesena nepravodobno ili prije vremena. odgodit će pravne učinke rješenja odnosno izvršenja rješenja do konačne sudske odluke. a nedostaci su takvi da sprečavaju rad suda. Suspenzivni učinak tužbe? Tužba. 3. predsjednik vijeća pozvat će tužitelja da u ostavljenom roku otkoni nedostatke tužbe. A ako ne postupi po traženju suda. Kada je tijelo dužno odgoditi izvršenje rješenja? Obvezno odgađanje izvršenja? Tijelo je dužno odgoditi izvršenje rješenja na zahtjev tužitelja: ako bi izvršenje nanijelo tužitelju štetu koja bi se teško mogla popraviti. Postupak po tužbi? Kada sudu stigne tužba onda mu glede načina rješavanja ostaju sljedeće mogućnosti: 1. zanimanje i mjesto stanovanja. 3. ne sprječava izvršenje upravnog akta protiv kojega je podnesena. 4. tijelo čiji se akt izvršava. Tek na zahtjev tužitelja. upravni akt protiv kojega je tužba upravljena. ako je u pitanju akt pravne osobe koja nije ovlaštena na izvršenje. u kojem pravcu i opsegu predlaže poništavanje upravnog akta i potpis podnosioca. ako ne nađe da je osporeni upravni akt ništav. mora se staviti i određen zahtjev u vezi sa stvarima ili visinom pretrpljene štete. odnosno naziv i sjedište tužitelja. Ako se tužbom traži povrat stvari ili naknada štete. niti bi se odgađanjem nanijela veća nenadoknadiva šteta protivnoj stranci. . te 4. Fakultativno izvršenje rješenja? Izvršenje se može odgoditi do konačne sudske odluke ako to javni interes dopušta. da tužbu odbaci. da akt koji se tužbom osprava nije upravni akt. da tužbu rješava provođenjem redovnog postupka. nerazumljiva.UPRAVNO 35 Sadržaj tužbe? U tužbi se mora navesti 1. Uz tužbu mora se podnijeti akt u izvorniku ili prijepisu. ime i prezime. odnosno da se uporavni spor pokreće zbog nedonošenja akta u stvari u kojoj se niti ne donosi odgovarajući upravni akt. Pri tome će ga poučiti što i kako treba učiniti i upozoriti ga na posljedice koje će nastati ako ne postupi po traženju suda. nema automatsko suspenzivno djelovanje. kratko izlaganje zbog čega se tuži. u pravilu. ako zakonom nije propisano da žalba ne odgađa izvršenje rješenja ili ako odgoda nije protivna javnom interesu. da obustavi postupak ako je tužitelj odustao od tužbe. da poništi upravni akt bez dostavljanja tužbe na odgovor. odnosno tijelo koje je nadležno za izvršenje. sud će rješenjem odbaciti tužbu kao neurednu.

osim tužitelja. to će tijelo. a nađe da osporeni upravni akt sadrži takve bitne nedostatke koji sprečavaju ocjenu zakonitosti akta. Kada sud može presudom poništiti osporeni akt bez dostave tužbe na odgovor? Sud može presudom poništiti akt i bez dostave tužbe na odgovor ako ne odbaci tužbu. sud. u kom slučaju sud rješenjem obustavlja postupak.UPRAVNO 36 3. da je očito da se upravnim aktom koje se tužbom osporava ne dira u pravo tužitelja ili u njegov neposredni osobni interes utemeljen na zakonu. Postupak suda u slučaju da tijelo za vrijeme sudskog postupka donese drugi akt kojim se mijenja ili stavlja izvan snage osporeni upravni akt? Ako tijelo za vrijeme sudskog postupka donese drugi akt kojim se mijenja ili stavlja izvan snage upravni akt protiv kojega je upravni spor pokrenut. sud će donijeti rješenje o obustavi postupka. Kada će sud dostaviti tužbu na odgovor tuženoj strani i drugim zainteresiranim osobama? Ako tužbu ne odbaci odmah rješenjem. sud će po jedan prijepis tužbe s prilozima dostaviti na odgovor tuženoj strani i zainteresiranim osobama ako ih ima. niti poništi akt. odnosno proširuje li tužbu i na novi akt. U ostavljenom roku tužena strana dužna je poslati sudu sve spise koji se odnose na predmet. Ako tužitelj izjavi da novim aktom nije zadovoljan sud će nastaviti postupak. 5. da se protiv upravnog akta koje se tužbom osporava mogla podnjeti žalba. ili 2. . ili ako izjavi da ih ne može poslati. 4. Sud će u tom slučaju pozvati tužitelja da u roku od 15 dana izjavi je li naknadno donesenim aktom zadovoljan ili ostaje pri tužbi i u kom opsegu. a rasprava se ne odgodi. Odgovor se daje u roku koji sud odredi. Kada će sud odrediti da se održi usmena rasprava? Sud može odlučiti da se provede usmena rasprava: 1. ni tužena strana. Ako tužitelj izjavi da je naknadno donesenim aktom zadovoljan ili ako ne da izjavu u roku. ako inače nađe da je to potrebno radi boljeg razjašnjenja stanja stvari. pa nije uopće ili nije pravodobno podnesena. zbog složenosti sporne stvari. Koje su posljedice izostanka stranaka s usmene rasprave u upravnom sporu? Zbog izostanka stranaka ne može se uzeti da su one odustale od svojih zahtjeva. 6. istovremeno izvijestiti i sud pred kojim je spor pokrenut. Ako tužena strana i nakon drugog traženja ne pošalje spise predmeta. će raspraviti spor i bez prisutnosti stranaka. da je riječ o stvari u kojoj je sudska zaštita osigurana izvan upravnog spora. da već postoji pravomoćna odluka donesena u upravnom sporu u istoj stvari. već će se njihovi podnesci na usmenoj raspravi pročitati. Ako na raspravu ne dođe ni tužitelj. i ako naknadno donese upravni akt. Do kada tužitelj može odustati od tužbe? Tužitelj može odustati od tužbe sve do otpreme odluke suda. koji ne može biti kraći od 8 a ni duži od 15 dana. sud može riješiti stvar i bez spisa. Na koji način Upravni sud rješava u upravnom sporu? U upravnim sporovima sud rješava u nejavnoj sjednici.

ime i prezime predsjednika vijeća i članova vijeća. u pravilu. zbog toga što u pogledu utvrđenih činjenica postoji proturječnost u spisima. 5. Sud će osporeni upravni akt poništiti presudom ako nađe da se spor ne može raspraviti na podlozi činjenica utvrđenih u upravnom postupku: 1. pouku o žalbi. U protivnom će sud uputiti tužitelja da svoj zahtjev ostvaruje u parnici. presudom riješiti upravnu stvar. odnosno rješenje: 1. Na ništavost upravnog akta sud pazi po službenoj dužnosti. 3. 3. 2. u tom slučaju se poništava upravni akt. odnosno rješenje izrečeno i objavljeno. Dispozitiv mora biti odvojen od obrazloženja.UPRAVNO 37 Da li je sud vezan zahtjevom iz tužbe ili razlozima tužbe? Zakonitost osporenog upravnog akta sud ispituje u granicama zahtjeva iz tužbe. ako podaci postupka daju za to pouzdanu osnovu. ako priroda stvari to dopušta i ako podaci postupka daju pouzdanu osnovu za to. oznaku stranaka i njihovih zastupnika. 6. Sud donosi rješenje kada odbacuje tužbu. Takva presuda u svemu zamjenjuje poništeni akt. ili 4. Sadržaj presude i rješenja? Presuda. može. ako je žalba dopuštena. odnosno rješenje sadrži 1. ili da se odbija kao neosnovana. odnosno za naknadu štete. 2. ako bi poništenje osporenog upravnog akta i ponovno vođenje postupka kod nadležnog tijela izazvalo za tužitelja štetu koja bi se teško mogla popraviti. a kada rješenje? Presudom sud rješava spor na način da se tužba uvažava. ali pri tome nije vezan razlozima tužbe. što su one u bitnim točkama nepotpuno utvrđene. dispozitiv. nađe da se u upravnom postupku nije vodilo računa o pravilima postupka koja bi bila od utjecaja na rješavanje stvari U takvu slučaju nadležno tijelo dužno je postupiti onako kako je u presudi određeno i donijeti nov upravni akt. ili . oznaku suda. zapisničara. 4. što je iz utvrđenih činjenica izveden nepravilan zaključak u pogledu činjeničnog stanja. kratko izlaganje predmeta spora i dan kad je presuda. Kad sud nađe da se osporeni upravni akt ima poništiti. Sud može i sam utvrditi činjenično stanje i na podlozi tako utvrđenog činjeničnog stanja donijeti presudu. na podlozi činjenica koje su utvrđene u upravnom postupku. Presudom kojom se osporeni upravni akt poništava sud će odlučiti i o zahtjevu tužitelja za povrat stvari. obrazloženje i 7. Koje odluke Upravni sud može donijeti u Upravnom sporu? U upravnom sporu sud donosi dvije vrste odluka: presudu i rješenje. Kada sud u upravnom sporu donosi presudu. Razlozi zbog kojih sud poništava osporeni upravni akt? Sud rješava spor.

predmet se vraća u stanje u kojemu se nalazio prije nego što je poništeni akt donesen. te presudu u tom slučaju ukinuti ili preinačiti sudsku odluku protiv koje je zahtjev podnesen. O takvu slučaju sud izvještava tijelo koje obavlja nadzor. . Zahtjev za zaštitu zakonitosti? ZZZ nadležni državni odvjetnik može podnijeti protiv odluke suda ako je tom odlukom povrijeđen zakon. Obveznost sudskih presuda? Kad sud poništi akt protiv kojega je bio pokrenut upravni spor. Presuda Upravnog suda se još može napadati ustavnom tužbom. Izvanredni pravni lijekovi u upravnom sporu? ZUS predviđa dva izvanredna pravna lijeka i to zahtjev za zaštitu zakonitosti i ponavljanje postupka. ili 3. stranka može posebnim podneskom tražiti donošenje takva akta. prema mišljenju suda. Vrhovni sud u pravilu u nejavnoj sjednici pobijanu odluku ispituje samo u granicama zahtjeva. U vezi s takvim zahtjevom sud će zatražiti od nadležnog tijela obavijest o razlozima zbog kojih upravni akt nije donio. a najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave presude. sud će donijeti rješenje koje u svemu zamjenjuje akt nadležnog tijela. Nadležno je tijelo pri tome vezano pravnim shvaćanjem suda i primjedbama suda u vezi s postupkom. Nadležno tijelo dužno je dati tu obavijest odmah. drugi propis ili opći akt. Iz kojih razloga se može tražiti ponavljanje postupka? ZUS određuje da će se postupak dovršen presudom ili rješenjem ponoviti na prijedlog stranke: 1. ne opravdava neizvršenje sudske presude. O zahtjevu odlučuje Vrhovni sud RH u vijeću sastavljenom od 5 sudaca. sud će poništiti osporeni akt i u pravilu. ili protivno primjedbama suda u vezi s postupkom. sam riješiti stvar presudom. Zahtjev za zaštitu zakonitosti predaje se Upravnom sudu u roku od 3 mjeseca od dana kad je strankama dostavljena odluka protiv koje se zahtjev podnosi. ako je u istom sporu već jednom poništen upravni akt. Vrhovni sud može presudom odbiti zahtjev ili ga uvažiti. Ako nadležno tijelo ne donese akt ni za sedam dana od toga traženja. Ako nadležno tijelo nakon poništenja upravnog akta ne donese odmah. novi upravni akt. Takva presuda u svemu zamjenjuje akt nadležnog tijela. ako je na temelju javnih isprava ili drugih dokaza u spisima predmeta očito da je činjenično stanje drugačije od onoga utvrđenog u upravnom postupku. stranka može tražiti donošenje takva akta od suda koji je donio presudu u prvom stupnju. ako stranka sazna za nove činjenice ili nađe ili stekne mogućnost da upotrijebi nove dokaze na temelju kojih bi spor bio povoljnije riješen za nju da su te činjenice. pa tužitelj podnese novu tužbu. Ako prema prirodi stvari koja je bila predmet spora treba umjesto poništenog upravnog akta donijeti drugi. Da li je u upravnom sporu dopuštena žalba? Pravilo je da u upravnom sporu žalba načelno nije dopuštena. Ako nadležno tijelo nakon poništenja upravnog akta donese upravni akt protivno pravnom shvaćanju suda. ili ako dana obavijest.UPRAVNO 38 2. a najkasnije u roku od 30 dana. Ponavljanje postupka? 1. nadležno tijelo je dužno donijeti ga bez odgode. a nadležno tijelo nije u potpunosti postupilo po presudi. Ako on to ne učini. a najkasnije u roku od 7 dana.

vrijeme i po mogućnosti počinitelj radnje). ili je odluka isposlovana prijevarnom radnjom zastupnika ili punomoćnika stranke. 4. oznaku stranaka sa prebivalištem. U kojem roku se može tražiti ponavljanje postupka? Ponavljanje postupka može se tražiti najkasnije u subjektivnom roku od 30 dana od dana kad je stranka saznala za razlog ponavljanja. a odluka se suda temelji na tom iskazu. a stranka ih bez svoje krivnje nije bila u stanju iznjeti u prijašnjem postupku. 2. ako utvrdi da se osporeni upravni akt treba poništiti. njegova protivnika ili protivnikova zastupnika ili punomoćnika. odnosno sjedištem stranka. a stranka nije bila u stanju iznijeti tu odluku u prijašnjem postupku. a ta je presuda kasnije ukinuta drugom pravomoćnom sudskom odlukom. odnosno dokazi bili izneseni ili upotrijebljeni u prijašnjem sudskom postupku. Presudom kojom se ponavljanje dopušta odlučit će se i o glavnoj stvari. stavit će se izvan snage prijašnja odluka u cjelini ili djelomično. Ako se ponavljanje dopusti. ako nije osigurana druga sudska zaštita. 3. Prijašnje procesne radnje na koje ne utječu razlozi ponavljanja neće se ponavljati. ako stranka nađe ili stekne mogućnost da upotrijebi prijašnju odluku donesenu u istom upravnom postupku. 3. 2. 3. Sud može presudom riješiti meritorno samu upravnu stvar uz sljedeće pretpostavke. 5. oznaku suda. ako je odluka utemeljena na presudi donesenoj u kaznenoj ili građanskoj stvari. Kada se podnosi tužba zbog nezakonite radnje? Tužbom zbog nezakonite radnje pokreće se postupak za zaštitu ustavom zajamčenoga prava i slobode čovjeka i građanina. ukoliko je takva sloboda ili pravo povrijeđeno nezakonitom radnjom službene osobe u tijelima državne vlasti ili ovlaštene osobe u pravnim osobama. dokaze o učinjenoj radnji i tužbeni zahtjev. vještak ili stranka pri saslušanju pred sudom dala lažan iskaz.UPRAVNO 39 2. a takva je radnja kazneno djelo. Sadržaj tužbe zbog nezakonite radnje? Tužba za zaštitu zbog nezakonite radnje treba sadržavati 1. . ili ako je svjedok. 2. i poslije roka od 5 godina ponavljanje se može tražit zbog toga što je do odluke došlo zbog određenih kaznenih djela. 4. ako je do odluke suda došlo zbog kaznenog djela suca ili službenika u sudu. Tko rješava o prijedlogu za ponavljanje postupka? O prijedlogu za ponavljanje postupka rješava Upravni sud u vijeću sastavljenom od 5 sudaca. ako priroda stvari to dozvoljava i 3. ako podaci postupka daju pouzdanu osnovu za to Takva presuda u svemu zamjenjuje poništeni upravni akt. Spor pune jurisdikcije? Upravni sud može i sam presudom riješiti upravnu stvar u sporu pune jurisdikcije: 1. Nakon proteka objektivnog roka od 5 godina od pravomoćnosti ponavljanje se ne može tražiti. oznaku nezakonite radnje (mjesto. ako je isprava na kojoj se temelji odluka lažna ili lažno preinačena. Iznimno.

Na koji način se vrši kontrola upravnih akata u kojima je sadržana diskrecijska ocjena? Kontrola upravnih akata u kojima je sadržana diskrecijska ocjena može se podvrgnuti samo kontroli svrsishodnosti ili oportuniteta. ali ne i kontroli zakonitosti. autoritativnost i jednostranost 2. rješava o stanovitom pravu ili obvezi određenog pojedinca ili pravne osobe u kakvoj upravnoj stvari. Što ne može biti predmet slobodnog odlučivanja? Predmet slobodnog odlučivanja nikako ne mogu biti nadležnost. Može li se podnijeti žalba protiv odluke donesene povodom tužbe zbog nezakonite radnje? Protiv odluke suda kojim odlučuje o tužbi za zaštitu od nezakonite radnje stranke mogu podnijeti žalbu u roku od 3 dana od dana dostave odluke Županijskom sudu koji je donio odluku. ali je moguće da se diskrecijski odluči i o izvjesnim pitanjima procesnopravne prirode. Elementi koji čine jedan upravni akt da bi bio upravni akt su dakle: 1. Tko odlučuje o tužbi zbog nezakonite radnje? O tužbi za zaštitu od nezakonite radnje odlučuje Županijski sud na čijem je području radnja učinjena. sud će zabraniti daljnje vršenje nezakonite radnje i prema potrebi naložiti uspostavu stanja kakvo je bilo prije vršenja nezakonite radnje. pravno djelovanje 5. te forma i oblik akta. ovlašćujući ujedno primjenjivača da se slobodno opredijeli za neku od njih. Presudom kojom prihvaća tužbeni zahtjev. Sud o osnovanosti tužbenog zahtjeva odlučuje presudom. a to su obično tijela . Tko može podnijeti tužbu zbog nezakonite radnje? Ako osoba prema kojoj je poduzeta radnja ne može sama podnijeti tužbu za zaštitu zbog nezakonite radnje. Kontrolu pravilnog diskrecijskog ocjenjivanja mogu obavljati ona tijela koja imaju ovlaštenje da obavljaju nadzor nad oportunošću upravnih akta.UPRAVNO 40 Do kada se tužba zbog nezakonite radnje može podnijeti? Tužba zbog nezakonite radnje se može podnijeti sve dok radnja traje. roditelj ili drugi bliski srodnik. Županijski sud odlučuje u vijeću sastavljenom od tri suca. Što je upravni akt? Upravni akt je akt kojim državno tijelo ili pravna osoba u vršenju javni ovlasti. umjesto da propiše točan način postupanja u konkretnoj situacije predvidi disjunktivnom pravnom normom nekoliko alternativa. upravna stvar 4. konkretnost 3. a o žalbi odlučuje Vrhovni sud RH. Objekti diskrecionog odlučivanja su materijalnopravna pitanja u aktu. pravna vezanost Slobodna (diskrecijska) ocjena? Kako postupaju upravna tijela kada zakon ne propiše točan način postupanja? Slobodna ocjena postoji onda kada zakonodavac. procedura koju je potrebno provesti prije donošenja upravnog akta. način utvrđivanja činjeničnog stanja. dijete. tužbu može podnijeti i njezin bračni drug.

odnosno 30 dana donijelo rješenje. ono će svojim rješenjem poništiti prvostupanjsko rješenje i samo riješiti stvar. Tom kontrolom mogu biti obuhvaćeni samo pravno vezani dijelovi upravnog akta. Kada postoji šutnja administracije? Šutnja administracije postoji: 1. ako nije donesena odluka o stvari o kojoj je trebalo donijeti upravni akt 2. niti pouzdanih kriterija po kojima bi se ove stvari međusobno razlikovale. a može ga pokrenuti i ako drugostupanjsko tijelo ne donese rješenje pod uvjetima kao gore 5. pa protiv rješenja drugostupanjskog tijela ima pravo pokrenuti upravni spor. stranka se ima pravo žaliti kao joj je zahtjev odbijen. Upravna stvar – sudska stvar? Ne postoji unutarnja. ako prvostupanjsko tijelo nije u roku od 60. ako drugostupanjsko tijelo nije u roku od 60 dana donijelo rješenje o žalbi. pa to ne učini ni u daljnjem roku od 7 dana od ponovljenog traženja. u kojem slučaju stranka može pokrenuti spor kao da joj je žalba odbijena 3. Ako sud u postupku nade da drugi propis nije suglasan s Ustavom odnosno zakonom.UPRAVNO 41 koja odlučuju u povodu žalbe u drugostupanjskom postupku. ne može se zakasniti sa šutnjom administracije nego samo treba ispuniti pretpostavke Ekscepcija ilegalnosti? Ako sud u postupku nađe da zakon nije suglasan s Ustavom. mora zastati s postupkom i podnijeti Ustavnom sudu zahtjev za ocjenu ustavnosti. sadržajna razlika između sudskih i upravnih stvari. neće primijeniti taj propis (ekscepcija ilegalnosti) već će izvijestiti Vrhovni sud RH. . Tako je ZUP-om određeno da ako drugostupanjsko tijelo u povodu žalbe nađe da je na osnovi slobodne ocjene trebalo donijeti drugačije rješenje. Čista kontrola zakonitosti ne obuhvaća ispitivanje diskrecijske ocjene. isto tako kad rješenje nije donijelo prvostupanjsko tijelo protiv čijeg rješenja nema mjesta žalbi 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful