P. 1
Skripta Promet u Turizmu Novo

Skripta Promet u Turizmu Novo

|Views: 951|Likes:
Published by Picica Keksich

More info:

Published by: Picica Keksich on May 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/19/2013

pdf

text

original

PROMET U TURIZMU

SKRIPTA POGLAVLJE 2. 1. - prijevoz ili transport je aktivnost premještanja ljudi, dobara i energije od početne do završne točke - promet je aktivnost prijevoza i komunikacija od početne do završne točke 2. Opća teorija sustava Temeljne pretpostavke opće teorije sustava: -sustav je dio veće cjeline, -izračunavaju se i definiraju veze s okružjem, -elementi sustava izučavaju se u njihovim interakcijama i u odnosu na funkcioniranje sustava u cjelini, -uspješnije funkcioniranje sustava postiže se drugačijim povezivanjem elemenata sustava, -ponašanje sustava prati se kroz dulje vrijeme. 3. – opća teorija sustava – interdiscipliniranost - i multidisciplinaronst kao bitne osobine sustavnog mišljenja upućuju na obvezatan timski rad u izučavanju pojave primjenom opće teorije sustava. - sustavni pristup predstavlja složene pojave pa rezultati analitičkog pristupa odstupaju od stvarnog stanja -prometni sustav je skup elemenata povezanih radi aktivnosti premještanja ljudi, dobara, energije i vijesti od početne do završne točke. 4. Prometni sustav je skup elemenata tehničke, tehnološke, organizacijske, ekonomske i pravne naravi čiji je cilj prijevoz ljudi i dobara, prijenos energije i vijesti, te reguliranje njihova toka na određenom području. 5. Struktura prometnog sustava : vertikalna i horizontalna Pregledno se može pokazati u obliku sheme na kojoj elementi koji se nalaze u odnosima hijejarhijske ovisnosti čine njegovu vertikalnu strukturu, a elementi u odnosima jednakopravne ovisnosti čine njegovu horizontalnu strukturu. - vertikalna je ustvari prometni sustav (točka 2.) koji definira modalitete međusobne. usklađenosti preostalih elemenata na lokalnoj državnoj i međunarodnoj razini (elementi tehničke, tehnološke, organizacijske i ekonomske prirode, te el. pravne prirode). - horizontalna - prometne grupe: kopnene (cestovni i željeznički) vodeni (pomorski, riječni, jezersko kanalski) zračni, prijenosne trake, poštanski, telekomunikacije i prijenos el. energije. LJ – ljudi P – polazišna točka D – dobra OT – odredišna točka E. energija T - teret

V – vijesti 6. Značajke prometnog sustava – složen sustav - veliki broj različitih elemenata (prometni sustav) - veliki broj elemenata sa značajkama sustava (promigrane) - međunarodni karakter prometa - organizacijski zahtjevni prometni procesi →poprima značajke prometnih lanaca - sve stroži sporedni procesi u odvijanju prometa -interesno međusobno povezivanje prometnih organizacija. Između svih sustava elemenata, te unutar svakog elementa odvijaju se brojni procesi: -glavni –svladavanje udaljenosti u vremenu, te -sporedni- u funkciji glavnih. 7. Prometno sredstvo je tehnički uređaj namijenjen prijevozni LJ i D, te prijenosu E i V od P do OT. -tijekom procesa mijenjaju mjesto i time omogućavaju odvijanje samog procesa reprodukcije, -izrazito su podložna tehničko-tehnološkom progresu, -nabavne cijene novih sredstava su u pravilu visoke, -elastičnost u zadovoljavanju tržišnih potreba. Prometna sredstva i prometna infrastruktura predstavljaju tehničku razinu prometnog sustava odnosno podsustava svake prometne grane. 8. Značajke prometnih sredstava: neprekidno i dinamično mijenjanje tehnoloških značajki zbog postizanja profitabilnog poslovanja poduzeća. - do 70-tih g. dominantno je bilo povećanje brzine i kapaciteta, te specijalizacija - od 70-tih i mala potrošnja nafte, ograničena brzina i porast kapaciteta, sigurnost i udobnost 9. Predmet prijevoza: LJ, D, E i V. Ljudi → su putnici → turisti → otuda putnički promet obuhvaća cjelokupan prijevoz ljudi bez obzira na motive putovanja Predmet prijevoza jesu dobra s ciljem da po pristizanju na odredište sudjeluju u procesu materijalne proizvodnje→ teret → teretni promet Energija → specifična sredstva prijevoza i radni postupci Vijesti → najpropulzivniji segment prometa u svijetu 10. Prometni proces je dinamičko povezivanje prometnih sredstava, predmeta prometa i zaposlenika. - tri osnovne faze prometnih procesa: 1. pripremna faza 2. faza prijevoza 3. završna faza Ako su organizacijski usklađene, takav prometni proces se naziva prometni lanac (samo onaj prometni proces koji teče neprekinuto, čiji su dijelovi povezani u jedinstvenu organizacijsku cjelinu, podrazumijeva i višu kvalitetu prometne usluge). Prometni proces je proces proizvodnje usluge, pa je njegova karakteristika ujedno i kvaliteta prometne usluge. 2

te prijenosu E i V. . 13. 15. . a neposredno i ciljeve ekonomske politike. Prometni put je medij za prijevoz P i T. Prometna infrastruktura je cjelokupnost građevinskih objekata i ostalih tehničkih uređaja koji sudjeluju u prijevozu P i D.rezerve kapaciteta Uloga prometne infrastrukture u prometnom sustavu: -odlikuju se visokim investicijskim ulaganjima -predstavljaju jedinstvenu tehnološko-organizacijsku cjelinu (nedjeljivost prom.moguća gradnja i putem koncesije 14. Problematika dimenzioniranja kapaciteta → zadovoljenje potražnje → predimenzioniranje donosi gubitak . određivanjem prioriteta i dinamike izgradnje ostvaruju planirane ciljeve prometne politike.000 dwt tereta.200 članov a posade. kopno. odnosno organi lokalne uprave koji odabirom prom.veličina kapaciteta prometne infrastruktura i prometna politika . pa je ona najrasprostranjeniji medij za odvijanje prometa . -početna i završna točka prometnica su uvijek mjesta na kojima se oblikuje veća prometna potražnja.8 % zemljine površine sačinjava voda. vijek trajanja 50 g. potražnje je proporcionalna broju stanovnika i visini životnog standarda. infrastrukture) -ulogu investitora ima država. -veličina prom. ali i izbjegavanja gubitaka u poslovanju zbog prevelikih kapaciteta.u prometu je vrijeme proizvodnje istodobno i vrijeme potrošnje.po fazama grade se samo magistralne ceste . životne navike. Prometna infrastruktura i prometna politika . 40 čv putnički promet) → 27 puta ekonomičnije nego cestovni i 8 puta ekonomičnije od željeznice). .predviđeni budući promet . nakon toga se smatra zastarjelom.veličinu i strukturu. kapacitete radi zadovoljavanja potražnje. neke su u funkciji preko 100 g. značajke nacionalnog gospodarstva i uloga u svjetskom gospodarstvu određuje stanovništvo.voda. pravaca. 3 . -statičnog je karaktera i ima mnogo dulji vijek trajanja – najčešće 50 godina. zrak -oko 70.najmanje ekonomičan je zračni promet 12. Značajke prometne potražnje: -prometna poduzeća čiji je cilj poslovanja reprodukcija prometne usluge. Značajke prometne infrastrukture – visoka investicijska ulaganja.11. male brzine – 15 čv teretni promet. .veličina kapaciteta prometne infrastrukture . 16. te prijenos E i V od P do OT. statičkog karaktera. životni standard. -prometna usluga (nematerijalna) ne može koristiti blagodati skladišnog poslovanja radi prevladavanja vremenskog i lokacijskog nesrazmjera između proizvodnje i potrošnje. 3000 putnika + 1. susreću se s dilemom kako dimenzionirati prom. Prometna potražnja je potreba za prijevozom u određeno vrijeme i na određenoj relaciji.najekonomičniji je prijevoz vodom (500.

. pmputnička milja. cijeni suptitutivne usluge te komplementarnim uslugama. Kapacitet prometnice je propusna moć . btkm-brutotonski km) = najveća vrijednost je mogućnost usporedbe veličina koje bi u protivnom bilo nemoguće uspoređivati.statički kapacitet → sposobnost jednokratnog prihvata P i D (nepromjenjivost) . tkm – tonski km. . popunjenost kapaciteta. zaštita interesa putnika. Prometna politika je ukupnost gospodarskih i političkih akcija društva radi razvoja prometa kao samostalne ekonomske djelatnosti određene države ili zajednice država. te ovisi o prometnom kapacitetu i o prekrcajnim mogućnostima. broj putnika ili količinu tereta koja se kretala prometnicom u promatranom periodu. vijesti ili energija.prometna potražnja u turizmu ovisi o : sklonosti potrošnji. receptivna prometna područja. 20.dinamički kapacitet → ukupan broj P i D preveze u određenom razdoblju. teret. P i T koja se prekrca na lokaciji terminala u određenom razdoblju – odgovara propusnoj moći kod prometnica. modalitete pa čak i vrijeme realizacije. mogućnosti supstitucije drugom prometnom granom i prometnim sredstvima Kapacitet terminala Prihvatni kapacitet -veličina koja izražava sposobnost istodobnog prihvata određenog broja PS.životni standard dominantan je čimbenik za veličinu turističke. Optimalni kapacitet – predstavlja onu veličinu kapaciteta koja je u mogućnosti prihvatiti planirani broj prometnih sredstava. vlasnika tereta 21. 17. .prazne vožnje svesti na nužnu mjeru -umijeće organiziranog prometnog procesa svodi se na povezivanje izvora i ishodišta potražnje. tm-tonska milja. odnosno skladišnog prostora za teret) Prometni kapacitet -veličina koja izražava sposobnost broj PS. Prometni učinak – ne može se odrediti jednom mjernom jedinicom već se u iskazivanju prometnog učinka koristi mjerna jedinica koja objedinjuje oba rezultata (pkm –putnički km. P i T – prihvatni kapacitet(određena je brojem lokacija za prometna sredstva te veličinom objekta za putnike. Prometnim aktivnostima se istodobno ostvaruju dva učinka: prevaljuje se udaljenost i prenose se ljudi. a da pri tome ostane na raspolaganju određena rezerva kapaciteta za slučaj većih neravnomjernosti prometnih tokova. Kapacitet prometnog sredstva je sposobnost prihvata putnika ili tereta. . -ovisi o značajkama prometnice. 18. broj putnika ili količinu tereta. a to je veličina koja izražava broj prometnih sredstava.prometna potražnja u turizmu brzo mijenja pravce. Odrednice prometne politike: 4 . oporezivanje. pa analogno i prometne potražnje. kako bi sa što manjim prometnim parkom zadovoljila očekivana prometna potražnja. . 19. time i efikasnost korištenja P sredstava dobiva se usporedbom teorijske i ostvarene veličine Obrt je vrijeme koje protekne od jednog do drugog uzastopnog korištenja kapaciteta prometnog sredstva. -ne postoje dvije države s istom prometnom politikom -prometna politika je dio gospodarske politike države: administrativna regulacija mjere vlade (željeznica). cijeni i kvaliteti prometne usluge.

Promet je uslužna djelatnost.udio prometa u većini EU zemalja je od 5 % do 9 % ali su posredni efekti mnogo veći. potrošnje.neekonomski uvjeti i ograničenja (ekološki i sigurnosni zahtjevi). Uz to razvoj prometa uključuje i pravni aspekt.ciljevi razvitka prometnog sustava (realni. 24.zemljopisno – prometni položaj države (objektivni parametar koji određuje strukturu prometnog sustava s obzirom na mogućnost . Uloga prometa u nacionalnom i svjetskom gospodarstvu Povijest razvitka ljudskog društva istodobno je i povijest gospodarskog razvitka.mogućnost države da zadovolji prometne potrebe (sposobnost brzog poduzimanja mjera i aktiviranje rezervni kapaciteta i mogućnosti ukoliko takve postoje) . .prijevozom se povećava cijena proizvoda.društveni – gospodarski sustav i uvjeti poslovanja (mogu pogodovati a mogu djelovati i izrazito destimulativno) . posebni i detaljni) .tehnološki napredak (stalno prilagođavanje radnih postupaka) . . Zbog toga je promet gospodarska djelatnost. Promet je zaslužan za globalizaciju Društveni razvitak – razmjena sredstava za rad i predmeta rada. O kvaliteti prometa ovisi i kvaliteta finalnog proizvoda. a za države u razvoju i tranziciji je neophodan za unapređenje vanjskotrgovinske robne razmjene i cjelokupne suradnje i razmjene s razvijenima. opći. Promet –predmet znanstvenog istraživanja Najveći utjecaj na spoznaju da se ne može znanstveno istraživanje prometa prepustiti isključivo ekonomskim i organizacijskim disciplinama izvršio je tehnički i tehnološki napredak. 23. ali na drugom mjestu može postići još višu cijenu . ostvarivi. razmjena intelektualnog kapitala i informacija. .. Promet briše barijere fizičke udaljenosti .Internet Za razvijene države promet je pretpostavka razvitka gospodrastva i društva u budućnosti.promet troši cca 30 % svjetske energije. radne snage → smanjenje cijene proizvoda. . a povijest gospodarskog razvitka je povijest gospodarskog razvitka je povijest razvitka prometa. Karakter prometne potražnje oblikuje promet kao gospodarstvenu djelatnost.promet je gospodarstvena djelatnost pa treba funkcionirati prema ekonomskim načelima -uloga prometa u tijeku gospodarskih procesa je nezamjenjiva -logistička uloga prometa podliježe načelima održivosti Predmet prometa se u procesu proizvodnje prometne usluge ne mijenja.prometna potraživanja ( ostvaruje utjecaj na prometnu politiku posredstvom obima i strukture) .prometna ponuda (to je rezultat dosadašnjeg djelovanja prometne politike) . 22. -javna ulaganja u promet iznose oko 40 % u većini europskih država-kapitalno intenzivna djelatnost 25. 5 . . dugoročni.nema velikih skladišta ni zaliha. a o cijeni prometne usluge cijena proizvoda na tržištu. Ekonomska uloga prometa: . a vrijednost prometne usluge povećava vrijednost svakog proizvoda.promet omogućava dislokaciju mjesta proizvodnje.

U antičko doba se doživljava značajno unaprijeđivanmje prometa. Sinergijski učinak prometa i turizma Danas se odnos između prometa i turizma najbolje ogleda u verificiranoj činjenici da vremenski i sadržajno usklađeno investiranje u prometni i turistički kapacitet daje veće financijske učinke od 6 . Stevenson) i njeno vrlo brzo prerastanju nositelja masovnog prijevoza putnika stvorila uvjete za razvitak turizma i od tada počinje njegov intenzivniji razvitak-putovanje je postalo dostupno i siromašnijim slojevima društva. Birajući mjesta življenja uz vodu. Najprije su koristili debla. 2. -1876. Promet utječe na turizam savladavanjem udaljenosti. -uvođenje novih oblika organizacije prometa. Daimler-benzinski motor -1897. uslijedilo je razdoblje kvalitativnog unapređenja. Novi pronalasci. 3. stoljeća prometni sustav strukturno oblikovan na način koji je i danas prisutan. stoljeća pisma zamjenjuje telegraf. Čvršća konstrukcija morskih plovila. Nakon što je pripitomio divlje životinje one preuzimaju i funkciju prometnog sredstva. morskog puta do Indije. Polovicom 19. Pozitivan utjecaj turizma na promet: –intenziviranje izgradnje i modernizacije prometne infrastrukture. 6. Neprijeporno je da je pojava željeznice (1829. -cestovni promet je utjecao na elastičnost u dostupnosti brojnih destinacija. Wright) i iniciranjem komercijalne upotrebe nakon II. svjetskog rata dostupnima postaju udaljena područja-turizam poprima globalni karakter. a plovila postaju veća i čvršće konstrukcije. kada se životinje posebno pripremaju za promet. -porast i modernizacija kapaciteta prometnih sredstava. Povijesni razvitak prometa i turizma pratila je uzajamna povezanost 4. oblikovali su splavove. otkriće kompasa i drugih navigacijskih pomagala te izrada vjernijih nautičkih karata omogućili su otkrića Amerike. oblikovanje prometne grane Kraj srednjeg vijeka predstavlja vrijeme kada se u prometu počinju javljati velike promjene. ulovljene životinje je nosio ili vukao do spilje ili primitivne nastambe. Nakon što je sredinom 20. Diesel-dizelski motor Konstrukcija automobila inicirala je razdoblje individualnosti u odabiru prometnog pravca. Prvi oblici prometa i njihova uloga Promet se javlja u prapovijesno doba kada je čovjek prehranjivao lovom sebe. -tijekom povijesnog razvoja željeznički promet je utjecao na masovnost putovanja. istodobno s kopnenim razvijao se i vodeni promet. oplovljavanje svijeta. a uvođenjem masovne proizvodnje (Ford) između dva svjetska rata. 1. svoju obitelj i pleme. dubljenjem su ih povećavali. Vrlo je važna gradnja kamenih cesta u ukupnoj duljini od oko 150 000 km. Razdoblje Rimskog carstva obilježeno je porastom broja kola s usavršenom konstrukcijom kotača. dakle omogućavanjem putovanja u turističke svrhe . -zračni promet je utjecao na brzinu i porast udaljenosti turističkih putovanja.POGLAVLJE 3. automobil postaje dostupan širim društvenim slojevima S pojavom aviona (1903. -porast prometa putnika i tereta 5.

mirovanje prometnih sredstava iziskuje velike izgrađene površine. -odabir duljih i građevinski nepovoljnijih trasa čime se uzrokuju viši troškovi izgradnje infrastrukture. Da bi učinci turizma kao sustava bili optimalni neophodna je usklađenost elemenata u horizontalnom i vertikalnom smislu i to na način: -na tehničkoj razini usklađenost komunikacijskih sredstava i sredstava za prijenos informacija. -kretanje prometnih sredstava prati stvaranje: buke. 9. Organizatori prometnog procesa u turističke svrhe mogu bit prometna poduzeća ili turističke agencije koje to mogu činiti svojim prometnim sredstvima ili unajmljenim od prometnog poduzeća. Ograničavajući utjecaj turizma na promet obuhvaća prometnu infrastrukturu i prometna sredstva. 13. tehnološke. kako bi područja ekološki sačuvala i u njima razvijali turistički sadržaji. Prometni proces može organizirati i sam turist svojim vozilom ili unajmljenim od agencije. ekonomski i pravni elementi Horizontalna struktura sustava: djelatnost posredovanja. ekonomske i pravne prirode kojemu je svrha pružanje usluga smještaja. prometna djelatnost. Struktura turizma kao sustava Vertikalna struktura sustava: tehnički. organizacijske. i moguće ju je promatrati kao podsustav turizma. procesa ugostiteljskih i smještajnih usluga. djelatnost ugostiteljstva te ostale djelatnosti. organizacijski. hotelskih i ugostiteljskih objekata. Elemente turizma kao sustava moguće je definirati u horizontalnom i vertikalnom smislu. 10. 7 . tehnološki. 14. a po isteku vijeka trajanja prometna sredstva potrebno je razgraditi i učiniti neškodljivima -smanjenje sigurnosti u prometu. prometno-putničkih terminala. posredovanja i ostalih usluga vezanih za motiv putovanja. Za međuovisnost turizma i prometa bitan je podsustav prometa koji je sastavnica i sustava turizma i prometnog sustava.privi korak je planski razvitak prometne infrastrukture prema turističkoj destinaciji i na području turističke destinacije. 8. Prometna djelatnost se bavi prijevozom turista od mjesta boravka do turističke destinacije. 11. te potreba za velikim površinama namijenjenim prometnoj infrastrukturi. procesa prijevoza i prekrcaja turista. . štetnih plinova i tvari. Prometna djelatnost je element sustava turizma. -na tehnološkoj razini usklađenost procesa prijenosa informacija. 7. Turizam kao sustav je skup elemenata tehničke. ugostiteljstva. -infrastruktura postaje sve većih dimenzija i sve veće gustoće po jedinici površine i vizualno degradira prostor. jer se time determiniraju mogući prometni pravci i određuje gustoća prometne infrastrukture. djelatnost smještaja.Ograničavajući utjecaj turizma na promet određuje razmjere razvitka prometa na turističkom području. 12. prometa. Između elemenata horizontalne strukture postoje jednakovrijedni (ravnopravni ) odnosi.učinaka koji bi se ostvarili zasebnim ulaganjem jednakog ukupnog iznosa u jednu i u drugu djelatnost. dok vertikalnu strukturu karakterizira hijerarhijska povezanost.

cestovni. sportskih i sl. 8 . te usklađivanje dijelova tehnološkog procesa. promet lebdjelicama. ekonomska i pravna razina (vertikalni stupac) -promet od emitivnog do receptivnog područja. ekonomska i pravna razina (vertikalni stupac) -promet putnika. Pretpostavka za upravljanje sustavom je definiranje glavnih (bitnih) procesa unutar i između sustava. -na pravnoj razini usklađenost zakona i propisa nacionalnog karaktera. investiranja. međudržavnih sporazuma. kulturnih. U izučavanju sustava obično se pribjegava simplifikaciji sustava na način da se on predstavlja procesima koji su trajno i naglašeno prisutni u sustavu. organizacijska. -na ekonomskoj razini usklađenost vrednovanja usluga utvrđivanja troškova. Sustav turizma je otvoreni sustav. promet u logistici turističke destinacije (horizontalni stupac) 16. Za međuovisnost turizma i prometa bitan je podsustav prometa koji je sastavnica i sustava turizma i prometnog sustava. tehnološka. Prometna djelatnost je element sustava turizma. izlazak putnika iz prometnog sredstva (horizontalni stupac) Struktura putničkog prometa prema udaljenosti prijevoza i specifičnoj funkciji u turizmu -tehnička. utvrđivanja prodajne cijene. Glavni procesi u sustavu turizma: -prijevoz turista od mjesta boravka do turističke destinacije -prijevoz po turističkoj destinaciji radi korištenja turističkih sadržaja -prijevoz od turističke destinacije od mjesta boravka -prijevoz tereta od mjesta proizvodnje do turističke destinacije radi snabdijevanja -posredovanje u informiranju o turističkoj ponudi -posredovanje u korištenju turističke ponude -priprema i pružanje usluga smještaja u turističkoj destinaciji -priprema i pružanje usluga prehrane u turističkoj destinaciji -priprema i pružanje usluga (zabavnih.-na organizacijskoj razini optimalizacija organizacije pravnih subjekata nositelja pojedinih djelatnosti. odnosno podsustav turizma. promet tereta i promet ostalih predmeta (horizontalni stupac) Struktura prometnog sustava prema predmetu tehničkim značajkama prometnih sredstava -tehnička. 15. promet u turističkoj destinaciji. promet žičarom i uspinjačom. Moguće ju je promatrati kao sustav. ekonomska i pravna razina (vertikalni stupac) -ulazak putnika u prometno sredstvo. međunarodnih konvencija. zračni. željeznički. organizacijska. Struktura prometnog sustava prema predmetu prometovanja -tehnička. tehnološka. organizacijska. prijevoz putnika. akcijama koje su pomno odabrane temeljem spoznaja o djelovanju pojave. tehnološka. organizacijska. R-J-K . označava se kao upravljanje sustavom. telekomunikacijski i poštanski promet (horizontalni stupac) Struktura putničkog prometa prema dijelovima procesa proizvodnje prometnih usluga -tehnička.) koje su motiv dolaska turista u destinaciju. svemirski promet. Planirano usmjeravanje pojave prema definiranom cilju. tehnološka. ekonomska i pravna razina (vertikalni stupac) -pomorski. 17.

Promet svladavanjem udaljenosti stvara uvjete za neposredan kontakt ljudi. i na politikama je da efikasnim mjerama te ciljeve i ostvare. 18. kako bi se angažiranjem kapitala koji je u državnom budžetu planiran za promet i turizam ostvarili najveći učinci. koji će uzeti u obzir sve glavne procese toga podsustava i ostale procese koji se ocijene bitnima. Ova najviša razina usklađivanja promet i turizma predstavlja pretpostavku za upravljanje sustavima na mikro razini koji djeluju u jednoj i drugoj djelatnosti. Turizam omogućava upoznavanje sa životnim navikama. 19. kulturološkim i sociološkim specifičnostima ljudi koji žive u vrlo udaljenim dijelovima svijeta. Usklađivanje prometne politike i politike u području turizma ima za cilj maksimalno valoriziranje sinergijskog učinka. -osnovni cilj svake turističke države je razvitak prometnog sustava u funkciji turističkog. tada je moguć detaljni pristup. 9 .Upravljanje sustavom je moguće na dva pristupa: Prvi pristup Ukoliko je cilj upravljanje sustavom turizma i prometa neophodna je daljnja selekcija između glavnih procesa i zanemarivanje sekundarnih procesa a prema kriteriju cilja kojega se želi postići u sustavu nacionalnog gospodarstva (razvitak zdravstvenog turizma uz ograničenje razvitka prometa na turističkom području koji nije u funkciji turizma) Drugi pristup Ukoliko je cilj razvijati jedan segment unutar sustava turizma. pa se nakon toga pristupa njihovom usklađivanju i eventualnoj korekciji. pa će parcijalnim pristupom optimalizirati dijelove cjeline. -najprije se definiraju ciljevi tog razvitka. Globalizacija Turizam i promet zbog međunarodnog karaktera bitno pridonose globalizaciji.

4.aranžmani u kojima je biciklistički promet najznačajniji dio turist.nedostaci: velika potrošnja naftnih derivata. zračni jastuci. «zone gužvanja» prednjeg i stražnjeg dijela Aktivna sigurnost: ABS. 1. nasloni za glavu. Cestovni promet i turizam .turistička putovanja i linijski prijevoz 8. sanitarni čvor. stolovi . Sigurnost automobila Pasivna sigurnost: pojasevi.visokopodni autobusi (48-55 mjesta) . nema komercijalne svrhe → fizičke osobe b) Prijevoz za posebne namjene – pravne osobe – opskrba npr.biciklističke staze uz koje je organiziran smještaj. ekološki i sigurnosni pokazatelji. karoserija. dostava hrane i pića. Organizacija cestovnog prometa a) Vlastiti prijevoz – prijevoz vlastitim ili unajmljenim automobilom. veća čvrstoća konstrukcije putničke kabine («sigurnosni kavez»). izrađuju se konstrukcije koje se lakše recikliraju 5.POGLAVLJE 4.isto kao i prikolice samo imaju vlastiti pogon. 2. 10 . ponudi . Turistički autobusi namijenjeni su dugotrajnom boravku putnika.konstrukcija: šasija.prednosti – izuzetna elastičnost → prijevoz «od vrata do vrata». 3. u segmentima snabdijevanja nezamjenjivost.ova sredstva bitno pridonose individualnosti u planiranju i organiziranju turist. Bicikl ima sve veću ulogu u turist. motor i oprema.u razvijenim zemljama broj autom. Kamp-prikolice i kamperi . povoljan utjecaj na zdravlje . veze između njih. te objekti na području gradova i naselja potrebni za odvijanje prometa. Infrastruktura cestovnog prijevoza – svi građevinski objekti koji sudjeluju u prometnim tokovima: početno – završne točke. udobnost. .na raznim emitivnim tržištima djeluju specijalizirana poduzeća za iznajmljivanje 6. . kuhinja. oni su nositelji masovnosti u turizmu → udobnost i bogata oprema . jeftinoća. a od tad ekonomičnosti. slobodan izbor početka i završetka putovanja i usputnih postaja. Automobil – nezamjenjiv u turističkim tokovima i nositelj individualnog prometa → vlastiti automobil – rent-a-car .autobusi na kat (80 mjesta) . nema presjedanja.su vozila bez vlastitog pogona opremljena za višednevni boravak.do pojave naftne krize 70-tih težilo se udobnosti i brzini.ekološko prometno sredstvo. prilagođena turistička ponuda . video. brzina. . je veći od jednog po obitelji . klima. potreba za velikim prostorima za kretanje i mirovanje (parkiranje). funkcionalno vezana za automobil. putovanja .velike staklene površine. . rublja c) Linijski prijevoz – organiziraju prometna poduzeća → objavljuju vozni red za dulje od 6 mjeseci → moraju osigurati određeni vozni park i zaposlenike. katalizator (manje zagađenje zraka). ponude destinacije 7.

smeta ih: kašnjenje. .jednokratna naknada za korištenje ceste u pravilu ne pokriva stvarne troškove (naplata u vidu cestarine. niski troškovi eksploatacije.elementi terminala: površina za prihvat autobusa. brzinu.prodaja putnih karata . .kašnjenje → neučinkovita organizacija 11 . Financiranje cestovne infrastrukture u domeni je države (ili lokalne zajednice) Eksploatacija se vrši koncesijom (privatna i poludržavna poduzeća).planiranje i nabava prometnih sredstava . signalizaciju i praćenje 9. vijadukti. rekreacija.uvođenje novih oblika prijevoza . sadržaje. uređaji za upravljanje. vrlo povoljni pokazatelji sigurnosti i utjecaja na okolinu. zatvorene čekaonice.investiranje velikih financijskih sredstava )2-3 mil USD/km. prodaja karata i prihvat gradskih busa i taxi .predviđanje rezerve kapaciteta. .nedostaci: neelastičnost zbog linijskog karaktera (željezničke stanice)..lokacija u blizini ostalih prometnih grana 13. smještaj. presjedanje 14.objekti – prometnice. ugostiteljski sadržaji.dugi vijek trajanja.opskrba gorivom. Putnički terminali – početno – završne točke . Prateći objekti – značajna uloga u podizanju opće kvalitete cestovnog prometa . loši higijenski uvjeti. u Hrvatskoj i do 7 mil). informativna služba. destinacija.uvođenje izvanrednih vlakova . 12. . točnost i blizinu kolodvora . naknada u cijeni goriva.nude karakteristične turist..točnost dimenzioniranja kapaciteta.. Osnovne značajke cestovne infrastrukture: . pridonose promociji turističke destinacije. 10.putnici od željeznice očekuju kvalitetnu prijevoznu uslugu →ona to ne pruža → brzina cca 50 km/h . telefonske govornice. ugostit. usluge.utjecaj na potražnju za infrastrukturom drugih prometnih grana nakon izgradnje ceste slijedi odljev s ostalih prometnih grana.praćenje međunarodnih prijevoza .treba odvojiti pješački promet od autobusnog prometa . . informativna služba. podvožnjaci. Organizacija prometa željeznicom obuhvaća: . . tuneli. grijanje. neljubaznost osoblja. trgovine.istraživanje tržišta prodaje zbog konkurentnosti cestovnom prometu . pranje i čišćenje radionice.dugotrajnost gradnje. mostovi. Željeznički promet . garaže.dostupnost svima pod jednakim uvjetima .prednosti: mnogostruko veći kapacitet u odnosu na cestovni i zračni promet. naknade kod registracija.izradu voznih redova i njihovo usklađenje na državnoj i međunarodnoj razini . .).ranžiranje vlakova .putnici cijene: udobnost. ostvaruju znatan prihod. . terminali. popravak vozila. neki imaju ulogu usputnih turist. i trgov. parkirališta. cijenu. 11. nemogućnost prijevoza «od vrata do vrata» mala komercijalna brzina . .

uređaje za jednostavnu razmjenu podataka.konstrukcija – postolje s uređajima za kretanje i kočenje .gradi se odjednom.zgrade.lokomotiva – pogonsko vozilo .prateće objekte . Željeznička prometna sredstva .priključuju se vagoni za automobile .smanjuju obim cestovnog prometa koji u Europi predstavljaju sve veći ekološki i sigurnosni problem 19. Zračni promet .pristupne prometnice. Njima se po potrebi priključuju vagon restoran.infrastruktura iziskuje redovito održavanje . 22. skromna oprema mala brzina. sigurnost) 17. informacijski sustav.donji i gornji ustroj pruge . velika potrošnja goriva.signalno-sigurnosne uređaje. parkirališta i autobus. U uvjetima dobro organizirane željeznice vrlo su velike (cijena. bez tržišne konkurencije → sukus toga je nekvalitetna prometna usluga . telekomunikacijske veze. Vlakovi velikih brzina – između 200 i 300 km/h .15.putničke terminale s objektima za boravak putnika .. pred blagdane → prilagođeni su turističkim tokovima Turistički → povezuju mjesta velike udaljenosti .po 50 km udaljenosti. . perone. ne etapno ..mostove. Organizacija željezničkog prometa povjerena je jednom poduzeću koje zapošljava veliki broj ljudi i u državnom je vlasništvu.pruge koje se razlikuju po dozvoljenom osovinskom pritisku .mali kapacitet. ..visokokvalitetna usluga usporediva sa zračnim prometom → cijena za putnike znatno niža.magistralni – sve bogatije i bolje od lokalnih. kadrove. veliki broj sjedećih mjesta. vijadukte . tunele. Turistički vlakovi – u vrijeme turističke sezone.mora biti usklađena sa mrežom međunarodnih koridora.nadgrađe – za prihvat putnika ili tereta . vagoni za spavanje i kombinirani vagoni 18. ali na znatno nižoj razini od međunarodnih.putnički vagoni – lokalno. . manja udobnost. . postaje. visoka nabavna cijena 12 .vagoni → vozila s kapacitetom za putnike ili teret . postaje .ranžirne kolodvore .prednosti – brzina (u pravilu 900 km/h) .nedostaci – nedostižnost → nužna upotreba cestovnog prometa tako da let često traje kraće od prijevoza do i od zračne luke. Infrastruktura željezničkog prometa obuhvaća: .prednosti željeznice: izuzetno mala razina zagađenja i devastacija prostora 16.

namjena zrakoplova vidljiva je iz njegovog maksimalnog dometa. manevarske površine. . objekti i oprema za prihvat putnika i tereta. Odrednice aktualnog trenutka zračnog prometa . Linijski promet – osnovne značajke stekao i u ostalim prometnim granama . stvarni kapacitet. sigurnost.značajke zračnih luka – vrlo skupe 30. kružna putovanja i izlete.bazira se na višem stupnju popunjenosti (80-90 %) i na nižoj kvaliteti prometne usluge/manja udobnost. «Charter» promet – 10 % zračnog prometa . niski troškovi.jedan prijevoz (iznenada) .24. kapaciteta i udobnosti . površine za prihvat ostalih prometnih grupa i pristupne prometnice . Privatni zrakoplovi . 31. srednje (od 3000 do 5000 km) i velike (do 12 000 km) . racionalno korištenje prostora bez prekomjerne udobnosti 25. lokalnih vlasti.dva tipa prodaje karata 1.ograničenje brzine (do 900 km/h) zbog ekonomičnosti potrošnje.dio kapaciteta (više agencija) .više uzastopnih prijevoza . vremena početka i završetka putovanja 29.struktura letačkog parka formira se prema udaljenosti: kratka. Ugovorom o «charter» prijevozu utvrđuje se obveza zračnog prijevoznika da obavlja prijevoz funkciju i turist.zračne luke → u pravilu veliki gradovi . .. zrakoplovnih kompanija ili ekonomskih subjekata i udruženja. radni kolektiv .omogućuju mobilnost i elastičnost prijevoza u odabiru destinacije. široki trup radi povećanja kapaciteta (do 600 mjesta).red letenja . agencije da obavi prodajnu funkciju. a zrakoplov leti prazan samo na prvom i zadnjem letu → povećana ekonomičnost zbog niže cijene prijevoza i atraktivnosti turističkog aranžmana . .sezona – vremenski 28. Infrastruktura zračnog prometa . objekti i postrojenja sigurnosti leta.piste. elastičnost u odabiru rute između luka. manje zabave.veliki je problem popunjenost kapaciteta jer na troškove se ne može utjecati .prednosti – veliki kapacitet. niska kvaliteta usluga 13 . Izvori financiranja su banke ili fondovi koji se bave avionskim poslovanjem i zainteresirani lokalni organi vlasti. uračunata podkapacitiranost 26.oblici chartera – cjelokupni kapacitet zrakoplova (sport) .zračne luke → veoma složena infrastruktura: . Pomorski promet – ograničen na linijski servis.) 27. stajanke. skromnija ponuda jela i pića. letački park. Infrastruktura zračnog prometa je vrlo skupa pa je u pravilu u domeni države.nedostaci – mala brzina. prekapacitiranost (neugodnosti) 2. servisni uređaji za zrakoplove.najekonomičniji je charter na vrijeme jer je omogućen uzastopni prijevoz turista..

a relacije se kreću od nekoliko Nm (nautičkim milja) do nekoliko stotina Nm. – državne kompanije → – red plovidbe. Linijski putnički promet – organizira se na ograničenom regionalnom tržištu na kojem postoji konstatirana potreba za prijevozom putnika i vozila.najveći trajekti = 3000 putnika. ovisno o turist. 41.putničke luke s terminalima .isplativ jedino uz veliki obrt s kratkim stajanjem u luci. Trajekti su brodovi za prijevoz putnika i vozila. 35. 39. Kružna putovanja – međunarodna i unutar teritorijalnih voda¸ . infrastrukture a djelatnost prekrcaja putnika obavlja državno poduzeće ili specijalizirano poduzeća u privatnom vlasništvu. prijevoz ronioca. kvalitetan prihvat putnika.specifična ponuda – razgledavanje podmorja. . Država financira izgradnju pomor.kratki boravak u luci. Izletnički brodovi – do 100 putnika.međunarodna kružna putovanja smatraju se industrijom – koncentrirana na uskom zemljanom području. subvencije za neprofitne. po uzoru na zračne luke → velik dinamički kapacitet .putnički terminal → funkcionalan prihvat broda. 42. sezoni 33.vagon 35-50 % 14 . Kao i kod ostalih prometnih grana u pomorskom se prometu luke oblikuju prema koncepciji terminala → kvaliteta usluge 34.to su većinom putnički brodovi. pristupne ceste. Kružna putovanja objedinjuju prometnu i turističku funkciju . 38. linije. ali ima i brodova koncipiranih kao trajekt (900 putnika. 240 automobila. 50 vagona . udobnost boravka i efikasan prihvat sredstava drugih prometnih grana: parkirališta. 1300 vozila. kontakt s ostalim prometnim granama. Brodovi velikih brzina – mogu se koristiti na linijama sa velikom i konstantnom potražnjom uz manji kapacitet jednokratnog prihvata putnika .riječno plovilo 15-20 % .32. Infrastruktura pomorskog prometa . ukrcajno-iskrcajne rampe.prednosti – udio vlastite mase u bruto masi prometnog sredstva: .omogućavaju da korisnici servisa po iskrcaju raspolažu vlastitim autom → rezultat uvođenja trajekta → povećana potražnja za brodskim prijevozom .turistički proizvod se sastoji od ponude na brodu i ponude u turističkoj destinaciji . 43 čvora) . Riječno – jezerski – kanalski promet zajedničko ime → riječni promet . 40.ti se brodovi predbacuju s južne na sjevernu hemisferu. brzina do 15 čv (čvorova). Ferry brodovi – prijevoz vlakova → Baltik → najveći 900 putnika. komfor sličan kruzerima 36.omogućuju dostupnost obalne destinacije koje nisu dostupne na bilo koji drugi način .velike kruzere sve veći broj korisnika doživljava kao masovni turizam → turisti veće platežne moći koriste manje plovne jedinice do 100 putnika gdje je cijena do 10 puta veća od velikih kruzera. brz iskrcaj i ukrcaj. 37. .

održavanje obala. dubine. 50. pisani dokumenti koje je nemoguće razmijeniti bez pošte. – učinak po zaposlenom .pomorski promet ima elastične rute .terminali teže koncepciji ostalih prometnih grana 47. traži visokoobrazovane kadrove. ledolomci. Aktualni trenutak telekomunikacijskog prometa . Telekomunikacijski promet se odnosi n prijenos vijest i informacija.poslovanje turističkih subjekata nemoguće je bez telekomunikacija 51. mala brzina. 52. služba za praćenje vodostaja. Telekomunikacija u turizmu – mogućnost komuniciranja na godišnjem odmoru s rodbinom.pomorski ima veće kapacitete .zatvoreni prostori su manji.) 46. Dunav. Riječna infrastruktura – terminali za prihvat i prekrcaj putnika i tereta .. ljudi.6 % u ukupnom udjelu kružnih putovanja → cca .željeznica 2 .. Rusija.suvremena oprema. proizvoda destinacije (Venecija.pomorski promet ima više zatvorenih prostora .svjetska statistika uopće ne bilježi udio riječkog prometa u turizmu. .nedostaci – neelastičnost u odabiru rute. Budimpešta.kamion 50-70 % 43. međutim u osnovama poslovanja još uvijek zakonski vrijede ugovori. 45.Poštanski promet je prijenos roba malim pošiljkama. Poštanski promet ne može pružiti brzinu telekomunikacijskog prometa. ali je on vrlo značajan u nekim prometnim destinacijama: Venecija. . nejednaka obilježja rijeka .dimenzije plovnog puta utječu na kapacitet brodova → najveći imaju kapacitet 400 putnika. poslovnim partnerima .. Kružna putovanja → 7.rijeka 13 . zimovnici.neprekidno nudi nova i kvalitetnija rješenja. veliki stupanj ovisnosti o vremenskim prilikama. Sličnosti i razlike s pomorskim prometom .cesta 1 .Internet i rezervacije internetom . prijateljima. pristaništa . 15 . signalizacija. vodotoka. turisti uživaju u pogledu na obalu Izleti – rijekama – obogaćivanje turist. .tendencija izbjegavanja rascjepkanosti sustava i uspostava globalnog – još kvalitetnijeg i jeftinijeg sustava.pomorski promet nema problema sa održavanjem plovnog puta 48. novca i pisama. -omogućava veliku brzinu i kvalitetu prijenosa 49.

prijevoznička funkcija. Turistički prijevoz željeznicom na velike udaljenosti -retro vlakovi (početak 20 st. kazalište. 1. ugostiteljstvo. Žičare i uspinjače 16 . shopping 2.trajanje najma . buseve druge organizacije i prijevoznike. komfor.ostale uvjete 9. organiziraju se kada postoji dostatna potražnja b) namijenjeni zatvorenim grupama .ugovor o najmu obuhvaća: . Kombinirana putovanja – uključene i druge grane prometa -pridonosi atraktivnosti putovanja i bogatstvu turističkog sadržaja -povezivanje emitivnog i receptivnog tržišta autobusom → jedinstven turistički proizvod → bus putuje prazan u jednom smjeru samo na početku i kraju sezone. Višednevna putovanja busom su privlačna zbog bogatstva i raznolikosti turističkog sadržaja tijekom prijevoza i povoljne cijene u odnosu na druge grane iste elastičnosti. plaž-bus -izbjegavanje problema parkiranja 8.obnova uskotračnih željeznica 11. 7.-povijesni spomenici. . minimalno degradiraju prostor. sindikat Vrste izleta – tematski sajmovi. veličini potražnje. koncert. motocikli. Ski-vlakovi – veliki kapacitet.). 5. udaljenosti. -odabir autobusa ovisi o raspoloživom voznom parku. Turističku funkciju – agencija: ugostiteljska usluga. kult.POGLAVLJE 5.povremeni prijevozi u kojoj se ravnomjerno pojavljuje turistička i prijevoznička funkcija.automobili (off road. 12. 6. Za putovanje agencija može koristiti svoje buseve. sportski klub. vodič. luksus.visinu naknade . bicikli) .vrstu vozila . ne zagađuju prirodu. 10. zabava. tek sekundarno turističko (škola. platežnoj moći… 3. 4. vrtić.najam automobila – za turiste koji su stigli drugim prijevoznim sredstvima .Autobusni izleti: a) namijenjeni turističkom tržištu . Prometna funkcija višednevnih putovanja obavljaju tur-operatori ili agencije vlastitim autobusima → busevi najveće udobnosti i dodatnog sadržaja. Panoramski prijevozi → karakter kružnih vožnji -nositelji: autobusi različitih karakteristika i kapaciteta. sport. Lokalne turističke linije: ski-bus. Panoramski prijevoz željeznicom – koriste se u svrhu visokih ekoloških standarda. te vozila specijalne konstrukcije -specifična turistička ponuda gdje je cijena ulaznice uključena u cijenu prijevoza. Iznajmljivanje cestovnih vozila pridonosi atraktivnosti turističke destinacije . noćenja. prirodne ljepote.

kraćih putovanja. Daleki Istok i Aljaska. .u izvedbi na stupovima omogućava razgledavanje.prometnu funkciju obavlja brodar. Mediteran.s kabinama .panoramski prijevoz -razgledavanje morskog dna. padobranski skokovi. . a u većini prodaju vrši agencija. 19. . Britanija. Izleti brodovima i panoramski prijevoz – izuzetno popularni i bitno pridonose atraktivnosti turističke destinacije. 15. Tržište pokazuje blagi pad interesa za velike brodove. 14. 23. prirodne ljepote. Pomorska kružna putovanja: međunarodna i unutar teritorijalnih voda. dopunjava ukupnu ponudu destinacije. platforme se opremaju pokretnim trakama i drugom opremom koja olakšava. pa se sve češće koristi kao dio turističkog proizvoda destinacije.sedežnice .emitivna područja : SAD. Uspinjače – izuzetno su atraktivne i pridonose privlačnosti turističke destinacije . 17 . Francuska i Italija. V. sunce. Porast zanimanja za brodove do 100 turista.posebno građeni brodovi. imućnih kategorija. posjet kult. a uspinjača uz zemlju i mehanizme na zemlji. arheoloških nalazišta. 16.zračni tramvaj. 17. Trendovi razvitka žičara – početne i završne točke poprimaju osobine terminala. Kruzeri unutar teritorijalnih voda specifični su za zemlje sa razvedenom obalom. Panoramske željeznice – najsuvremeniji oblici prometnih sustava na elektro pogon.receptivna područja: Karibi. 20.podesna za nagibe do 20 % . . 18. obitelji s djecom. Međunarodna kružna putovanja . gradova i luka. Njemačka.vučnice . 13.u porastu broj mlađih turista. -međunarodna kružna putovanja razlikuju se po vremenu trajanja (od 3 do 15 dana). ubrzava i oslobađa napora korisnike. sjeverna Europa. . gastronomija. nacionalnih parkova.razlika – žičara je vezana uz žicu. snimanje. sa jednostavnom ponudom →more. 21. -prijevoz pružaju obiteljska brodarska poduzeća. Panoramski letovi – atraktivan oblik turističke ponude. prirodne ljepote.koriste se za svladavanje strmih i kratkih lokacija. Zračni promet za turiste s posebnim zahtjevima: fotografiranje. ugostiteljska ponuda -obiteljski posao .-sličnost – transportiraju predmet putovanja s jednog mjesta na drugo . 22. Vrste žičara: . povijesnim znamenitostima. -niska cijena. kvaliteti usluge vezane uz cijenu (60-1000 USD/dan/osobi) i turističkoj ponudi.

veliki kapacitet. Marine –namjena: -prihvat i čuvanje brodova -pružanje ugostiteljskih usluga -trgovinske usluge -sport-rekreacija . -prometna funkcija nautičkog turizma realizira se posredstvom: . Missisipi i kanadska i američka jezera. Dunav. buking turistička agencija ili tur-operator sa razgranatom mrežom poslovnica 28. kratkotrajan. SAD -turisti veće platežne moći -cijena usporediva s morskim -prijevoznu funkciju obavlja brodar. Rona. skromna oprema broda i turističkog sadržaja -izleti se mogu kombinirati sa panoramskim vožnjama.najma plovila 25. Rajna. Britanija. Turističke riječna kružna putovanja -receptivna tržišta: Nil. ruske rijeke. Nautički turizam – zasniva se na plovidbi ili boravku u plovilima ili jahtama koje mogu biti unajmljene ili u vlasništvu korisnika. Laba. Marine razlikujemo prema: a) konstrukciji -američki -europski -mediteranski tip b) namjeni -komercijalne i sportske c) korištenju -stacionarne -tranzitne -kombinirane 27. -emitivna tržišta: V. Izleti i panoramski prijevozi -jednostavan. Ynagtze.opskrba 26. 18 . biljnih i životinjskih vrsta. razgledavanje prirodnih ljepota.24. Njemačka.djelatnosti u marinama . gradova i dijelova grada -organizatori: brodarska poduzeća i privatni poduzetnici -prodaja: turističke agencije ili samostalno.

korisnika. a korisnici u turističkoj destinaciji uživali u kvalitetnom turističkom proizvodu. -logistika kao poslovna funkcija se bavi upravljanjem. J. R. R. E i LJ kako bi svi poslovni subjekti profitabilno poslovali. kretanjem materijala i finalnih proizvoda od nabave sirovine do prerade i dalje do konačnog potrošača. robnim tokovima. energije i ljudi s ciljem ostvarenja većeg ekonomskog efekta. -logistika kao aktivnost –predstavlja skup planiranih koordiniranih i kontroliranih aktivnosti kojima se djelotvorno povezuju svi djelomični procesi svladavanja prostornih i vremenskih transformacija. E i LJ na području poduzeća ciljem ostvarenja najveće profitabilnosti. E i LJ na širem zemljopisnom području (grad. Makrologistika je optimalizacija tokova M. J.POGLAVLJE 6. R. M R I -materijal -roba -informacija E LJ -energija -ljudi 1. 5. točka kupca. Elementi logističke funkcije: -vanjski prijevoz -unutarnji prijevoz -rukovanje materijalom i robom -upravljanje zalihama. ljudi i informacija u turističkoj destinaciji i njenom okruženju. neophodno je optimaliziranje tokova tereta. 1. proizvodnja i prodaja. 3. R. J. E i LJ u poduzeću →poslovna logistika. potrošača 2. Logistika u turizmu – planira i organizira tokove M. 6. -da bi posjetitelji turističke destinacije mogli na kvalitetan način koristiti sve elemente turističke ponude. 4. 19 . -logistika nabave-optimalizacija tokova od skladišta dobavljača do skladišta nabave -logistika proizvodnje – od skladišta nabave do skladišta gotovih proizvoda -logistika prodaje – od skladišta gotovih proizvoda do skladišta kupca -temeljni zadaci logistike su svladavanje prostora i vremena. regija. roba. država ) Mikrologistika je optimalizacija tokova M. točka primitka→3. točka isporuke→2. -funkcionalno povezivanje svih subjekata turističke ponude u optimalni sustav turističke destinacije moguće je jedini logističkim pristupom organiziranja teretnih i informacijskih tokova te tokova ljudi. Logistika je znanstvena disciplina koja se bavi iznalaženjem metoda optimalizacije tokova materijala. informacija. Njen cilj je optimalizacija tokova M. Pretpostavke logističkog koncepta turističke destinacije -u turističkoj destinaciji za trajanja sezone broj ljudi mnogostruko se povećava što uvjetuje kvantitativne i kvalitativne promjene u potražnji za proizvodima i uslugama. Logističke funkcije su nabava. J.

informacija i energije na unaprijed definiranom području. 8. poštanskih ureda. 10. bez ugrožavanja svojstava i kvalitete. -na snabdijevanje el. monografije. sadržaja -dostupnost putničkih terminala različitih prometnih grana -logistika turističkih destinacija obuhvaća optimalizaciju tokova materijala. 20 . planirale kapacitete prometnih sredstava -trgovačka poduzeća –cilj-opskrba robom široke potrošnje→potrebno je dimenzionirati zalihe koje garantiraju redovito snabdijevanje uz najmanje troškove -kada promet kvalitetno obavlja svoju funkciju. energijom i vodom logistički se ne može utjecati ali na poljoprivredne i industrijske proizvode DA (vidi shemu na str. poduzeća na području turističke destinacije mogu efikasno poslovati. ljudi. -hotelsko turistička poduzeća-poseban zadatak logistike opskrbe hotela materijalima uz planiranje i održavanje zaliha. Skladišta – svrha je pružanje sigurnog i tehnički ispravnog smještaja materijal i robe . umjetnine.) -potražnja za proizvodima za kojima ne postoji potražnja van sezone →suveniri. Makrologistički koncept turističke destinacije obuhvaća logistički organizirana turistička i ostala poduzeća koja su poslovanjem vezana uz turizam na području turističke destinacije. 175 i 176). vrstu usluge. 12. informacija i energije prema i u turističkoj destinaciji na određenom zemljopisnom području. 11. korištenje dodatnih sadržaja …. kako bi se procesi proizvodnje u kojima će sudjelovati nesmetano odvijali.-povijesnih objekata. sportskih i rekreacijskih sadržaja -fizička dostupnost putničkih agencija. -boljim efektima pridonosi usklađivanje tokova dolaska i odlaska gostiju s obzirom na način dolaska. Dimenzioniranje kapaciteta prometnih poduzeća u vrijeme sezone → 4 principa: a) vršno opterećenje b) prosječno opterećenje c) najveći profit d) stalnog popunjenja kapaciteta -kapaciteti prometnica prema i u samoj turističkoj destinaciji 9. ljudi. ugostiteljskih i ostalih turističkih objekata -snabdijevanje trgovina -fizička dostupnost smještajnih i ugostiteljskih kapaciteta i trgovina -fizička dostupnost kult. uporabna vrijednost -rezultat je povećana potražnje za prijevozom tereta i putnika. -turističke agencije-trebaju kvalitetne tokove informacija da bi : razradile politiku nastupa na tržištu. zdravstvenih i stom. prijevoz…. Makrologistički koncept turističke destinacije obuhvaća optimalizaciju tokova materijala. Kvantitativne i kvalitetne promjene u turističkoj destinaciji za vrijeme trajanja turističke sezone -u turističkoj sezoni mnogostruko se povećava potreba za: -proizvodima široke potrošnje -uslužnim uslugama (ugostiteljstvo. Logistički koncept turističke destinacije -ciljevi: -snabdijevanje hotela. sport.7.

17. 14. Optimalizacija zaliha utvrđuje se kontinuiranim praćenjem stanja zaliha→ nužno korištenje informacijsko računalnog sustava. Skladišta u trgovinskoj djelatnosti -veletrgovačka poduzeća imaju skladišta blizu naselja kako bi se omogućilo neprekidno snabdijevanje prehrambenim proizvodima i proizvodima široke potrošnje -minimalne zalihe formiraju se na mnogo višoj razini nego kod manjih trgovačkih poduzeća.-umanjenju troška skladištenja pridonose suvremena sredstva s većim radnim učinkom i informacijski sustavi -dugotrajno skladištenje predstavlja propust u materijalnoj ili robnoj bilanci i predstavlja trošak. Skladište u ugostiteljskoj djelatnosti -skladište mora biti u neposrednoj blizini ugostiteljskog objekta te mora imati zalihe specifičnih proizvoda koje ni u kojem trenutku ne dovode u pitanje redovitost proizvodnje ugostiteljske usluge. dok su ukupni troškovi manji što je manja zaliha. na pravom mjestu i na najpovoljniji način →to je OPTIMALIZACIJA. 13. 21 . 16. osim ako se ne radi o špekulativnom poslovanju ili ako tržište upućuje na nestašice.Optimalizacija nabave u turističkoj destinaciji -zadatak nabavne funkcije je opskrba poduzeća materijalom. 15. Zalihe-određuju dva suprotna zahtjeva: a) zahtjev sigurnosti – kontinuitet snabdijevanja proizvodnje turističke usluge b) zahtjev ekonomičnosti – minimalizacija troškova -razina sigurnosti je veća što je veća zaliha. robom i uslugama u pravo vrijeme.

jer prijevoznik uračunava barem prosječnu profitnu stopu. b) korisnika prometne usluge-određuju tržišna kretanja. poticaji za brdska područja. Čimbenici koji utječu na vrijednost prometne usluge su : -vrijednost prometnih sredstava-prema prometnoj grani -obim prometa-broj prevezenih putnika -udaljenost prijevoza -stupanj iskorištenosti prometnih kapaciteta -prometna infrastruktura-kvaliteta. Vrijednost prometne usluge se sastoji od: -prenesenog dijela vrijednosti prometnih sredstava -vrijednosti utrošenog rada u njezinu proizvodnju -vrijednosti koja se stvara posredstvom tržišnog mehanizma. dodatne usluge tijekom prijevoza i mogućnost prijevoza ″ od vrata do vrata″ . nacionalni parkovi. točnost. U turističkom prometu značajniji su neekonomični kriteriji. 22 . Aspekti utvrđivanja troškova u prometu a) prometno poduzeće-troškovi prometne usluge u pravilu su veće od troškova prometnog poduzeća. Odrednice kvalitete prometne usluge u turizmu čine: -udobnost. prometnih sredstava i signalnosigurnosnih uređaja -korisnici prometnih usluga smatraju da kvaliteti najviše pridonose brzina i udobnost 2. odnosno iznos koji je spreman platiti. 5. cestovni i zračni.POGLAVLJE 7. Ekonomičnost prometnog sredstva ovisi o : -masi koja pokreće kW(kiloWat ) snage -angažiranoj snazi po km i tekući km -masi prometnih sredstava po putničkom mjestu -potrošnji goriva po satu -cijeni nabave novog prometnog sredstva -fizičkom vijeku trajanja prometnog sredstva -broju zaposlenika po prometnom sredstvu -prosječnom broju sati rada dnevno -brzini prometnog sredstva -vrsti prometnog puta i njegovim troškovima -vrsti pogona prometnog sredstva -stupnju ekonomskog korištenja pogonske energije Najekonomičniji je vodni (pomorski. pa unutarnji). brzina. sigurnost. -ostvaruju se preko prometnog sustava: infrastrukture. 3. 1. pa je redoslijed prometnih grana sasvim drugačiji od teretnog. pa željeznički. redovitost cijena. c) društva. gustoća i razvijenost -stupanj neravnomjernosti prometne oscilacije u potražnji -organizacija rada -odnos bruto i neto rada prometnih sredstava -uvjeti prijevoza-kvaliteta prometnice 4. odnosno gospodarstva-subvencije države-prijevoz na otoke.

amortizacija. zajednički. Kriteriji podjele troškova u prometu: -prometna grana-velika razlika u nabavnim cijenama prometnih sredstava. priprema. 7.rastu brže od rasta prometa d) regresivni – povećanjem prometa opadaju. najamnine i zakupnine b) relativno fiksni troškovi –nastaju aktiviranjem svakog novog kapaciteta→zbog veličine uloženog kapitala fiksni se troškovi pojavljuju u većoj masi. prigradski c) od strane udruženja-sprečavanje nelojalne konkurencije – u međunarodnom linijskom zračnom prometu to čini IATA d) samostalno – od strane prijevoznika-privatnih poduzeća vodeći se tržišnim kretanjima. najamnine i zakupnine. Varijabilni troškovi-uvjetovani su veličinom prometa -najznačajniji su: gorivo. Vozarina u prometu je cijena prometne usluge koju snosi korisnik. Nepromjenjivost fiksnih troškova može biti potpuna ili uvjetna pa postoje: a) apsolutno fiksni troškovi –troškovi kapitala. premije osiguranja. potrošnja materijala 10. plaće … b) za utvrđivanje odnosa troškova s prihodom najznačajnija je razlika između ukupnih fiksnih i prosječnih fiksnih troškova -ukupni fiksni troškovi ne ovise o veličini prometa -prosječni fiksni troškovi – obrnuta proporcionalnost→ što je promet veći. nacionalni zračni. neposredni. linijski brodski. indirektni -pojedinačni – posebni. organizacija i prodaja prometne usluge -mjesto nastanka. osiguranje sredstava za rad. mazivo. Razlikujemo kretanja varijabilnih troškova: a) proporcionalne-rastu dinamikom identičnom dinamici povećanja prometa b) degresivni –rastu sporije od rasta prometa c) progresivni . amortizacije. 11. održavanja -sudjelovanje u prometnom procesu-proces prijevoza.početno-završna faza i faza prijevoza -onoga koga opterećuju -opći – režijski. plaća. 12. vijeku trajanja i troškovima infrastrukture -izvor nastanka-troškovi materijala. Utvrđivanje vozarina – na četiri načina: a) slobodno-utvrđuje se prilikom sklapanja ugovora između prijevoznika i korisnika prijevozne usluge→izleti. troškovi grijanja i rasvjete. usluga. 9. Fiksni troškovi – neovisni o veličini prometa.6. direktni -stupanj iskorištenosti kapaciteta-fiksni i varijabilni -odnos između planiranih i stvarnih – putokaz za analizu uspješnosti poslovanja. postoje kada se promet uopće ne odvija 8. charter b) administrativno – je instrument kojim država osigurava ostvarenje ciljeva prometne politikeželjeznički promet. 23 . plaće. oni su manji. Vrste fiksnih troškova : a) amortizacija sredstava za rad.

čišćenje) -vrijeme – takse za vozila. maziva. Određivanje vozarine u željezničkom prometu -određuje ih država -udio putničkih vozarina u ukupnim vozarinama je mnogo manji od udjela teretnih vozarina. progresivno i degresivno. 18. Međuovisnost vozarine i prometne potražnje -kad potražnja ima oblik neelastičnosti (prijevoz u bolnicu. Polazna osnova za utvrđivanje je: a) udaljenost b) dva razreda S udaljenošću vozarine mogu rasti: proporcionalno. 15. potrošni dijelovi. progresivne. -određuje se još i slobodnom pogodbom između zračnog prijevoznika i naručitelja (u charter prometu). plaće osoblja. mazivo. brzina i udobnost. -ostali cestovni prijevoznici utvrđuju cijenu usluga posredstvom tarifa ili slobodnom pogodbom. održavanja donjeg i gornjeg stroja. Značajke troškova u cestovnom prometu -udaljenost – i s ti povezani troškovi održavanja (gorivo. prijevoz navijača) ili poduzeće ima monopol→ povećanje cijena može ići od iznosa kada promet prestaje→korektor državna tijela ili tržište -kada na tržištu postoji tržišna konkurencija – kontinuirano se prati ponašanje konkurencije i potražnje kako bi kvalitetom i cijenom osigurala stabilna pozicija na tržištu. troškovi održavanja voznog parka. -cijena prijevozne usluge izračunava se na temelju prosječne popunjenosti kapaciteta koji iznosi 70 %. plaće -visina – naknade za korištenja infrastruktura. osiguranje. amortizacija. plaće osoblja -dio ovih troškova je fiksan a dio varijabilan.13. 24 . Osnovne značajke troškova u željezničkom prometu: a) operativni troškovi: troškovi prodajne funkcije. gume. -na cijenu usluge utječe: kvaliteta usluge. infrastrukture i suprastrukture. 14. -vozarine ovise o duljini i mogu biti proporcionalne. 19. troškovi goriva. troškovi samog prijevoza. troškovi prodaje i promocije b) troškovi u zraku– amortizacija i održavanje aviona. Vozarine u cestovnom prometu -nalaze se izvan izravnog upliva države (izuzetak su gradski i prigradski promet koji su u vlasništvu komunalnih poduzeća-lokalna tijela uprave određuju cijenu prijevoza usluge i frekvenciju voznog reda). Određivanje vozarine u zračnom prometu -država određuje iznos vozarine u nacionalnom zračnom prometu na linijama koje su od posebnog državnog interesa. Troškovi u zračnom prometu a) troškovi na zemlji – amortizacija i održavanje poletno-sletnih staza. režijski troškovi b) troškovi prema onome koga terete 17. -u međunarodnom linijskom prometu razinu vozarina određuje IHTA (međunarodno udruženje zračnih prijevoznika) štiteći interese zračnih prijevoznika. degresivne i preferencijalne . 16.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->