P. 1
Atomska fizika

Atomska fizika

|Views: 1,371|Likes:
Published by nooisy

More info:

Published by: nooisy on May 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/23/2013

pdf

text

original

1

MODERNA FIZIKA ZAKONI FIZIKE: FENOMENOLOŠKI – klasične teorije koje opisuju određenu pojavu – fenomen, uz izvesna ograničenja (Njutnovi zakoni kretanja, zakon gravitacije i slično). FUNDAMENTALNI – opšti i primenljivi u svakoj situaciji i za svaku pojavu (kvantna teorija). KVANTNA FIZIKA Smatra se da je razvoj kvantne fizike počeo krajem XIX veka. Klasična fizika je do tada, uz povremene stranputice došla do važnih otkrića. Formulisani su zakoni kretanja, toplote, elektromagnetnih talasa i smatralo se da je u fizici sve pronađeno. U ozbiljnim naučnim krugovima se mislilo da je sklopljena manje više cela slika opisa fizičkih pojava. Elektricitet, magnetizam, svetlost, mehanika, kosmologija, gravitacija, opisani su pomoću relativno jednostavnih jednačina. Međutim, ostale su još neke pojave koje nisu u potpunosti bile opisane. U prvom redu tu je bila nemogućnost objašnjenja klasičnom fizikom zračenja tela (tzv. crnog tela), zatim pojava koje se dešavaju kada se površina metala obasja svetlošću (danas poznata kao fotoefekat), kao i primećeno spontano zračenje pojedinih hemijskih elemenata (što danas nazivamo radioaktivnost). Zračenje crnog tela Od ranije je poznato da sva tela, na svim temperaturama emituju zračenje koje se najčešće naziva toplotno zračenje. Ono zavisi od temperature i od osobina samog predmeta. Primer žice u grejaču: na početku zagrevanja, kada su temperature niske, toplotno zračenje je nevidljivo, tj. nalazi se u infra-crvenoj oblasti elektromagnetnog spektra. Sa porastom temperature, žica postaje crvena, a na dovoljno visokim temperaturama emituju se sve boje iz spektra pa je žica bela (setite se izraza ″belo usijanje″). Uopšte, primetili ste da metali apsorbuju energiju i sa povećanjem temperature počinju da zrače u vidljivoj oblasti spektra, emituju elektromagnetno zračenje. Međutim, isto tako nam je poznato da postoje tela, kao što je staklo npr. koja vrlo malo apsorbuju energiju. Ovakvo ponašanje tela objašnjava se njihovom strukturom. Elektroni u metalu su slobodni, zbog čega provode struju, ali isto tako i emituju zračenje u vidu elektromagnetnih talasa. Prema Maksvelu setite se, naelektrisanje u kretanju izaziva elektromagnetno polje. U staklu takođe postoje elektroni, ali su oni čvrsto vezani u atomima tako da osciluju samo sa sopstvenim frekvencijama i ne mogu da stupe u rezonanciju sa nekim upadnim zračenjem usled čega vrlo malo apsorbuju i emituju neko upadno zračenje. Kompletno razumevanje ovih fenomena zahteva poznavanje kvantne fizike, ali je ovaj generalni opis dovoljan za suštinsko razumevanje apsorpcije i emisije. Uopšteno, sva tela na nekoj temperaturi iznad apsolutne nule zrače, ali će intenzitet ovo zračenja biti razliičit u zavisnosti od njihove strukture, površine itd. Kako bi se objasnili ovi fenomeni, kako bi se formulisao zakon zračenja primenljiv na sva tela, uvodi se pojam apsolutno crnog tela Apsolutno crno telo – telo koje potpuno apsorbuje ili emituje u istom iznosu zračenje svih talasnih dužina. Takvo telo ne postoji u prirodi, ali može da se simulira kutijom sa hrapavim zidovima i malim otvorom. Kada se zračenje ″pusti″ u takvu kutiju, klasična teorija dolazi do višestruke refleksije i zračenje biva T3 uhvaćeno unutar kutije. Osobine slične osobinama T3>T2>T1 apsolutno crnog tela imaju čađ, crna hartija, crni somot, zvezde, planete itd. Objašnjenje toplotnog zračenja tela Klasična teorija: izvor elektromagnetnog zračenja su ubrzane naelektrisane čestice. Naelektrisanja koja se kreću mogu da imaju proizvoljne brzine, pa i spektar zračenja treba da bude kontinualan. Eksperiment: ekperimentalni podaci dobijeni za zavisnost intenziteta zračenja od talasne dužine za
T2 T1 λ emitovanog zračenja
Intenzitet

Energija kvanta zavisi od frekvencije (talasne dužine) emitovanog zračenja: E = hν = h c λ = h 2πν = h ω 2π Molekuli i atomi apsorbuju i emituju energiju koja može da bude jednaka SAMO celobrojnom umnošku energije jednog kvanta tj. dok klasična teorija govori da energija treba da bude ravnomerno raspoređena po svim talasnim dužnama Plankova kvantna hipoteza i zakon kvantizacije harmonijskog oscilatora Da bi objasnio neusaglašenost između klasične fizike i eksperimenta. Količina na latinskom – kvantum.2. Sa porastom temperature primećuju se dve pojave: 1. . Energija koju po jedinici površine u jedinici vremena na datoj temperaturi izrači crno telo raste sa povećanjem temperature: We = e ⋅σ ⋅ T 4 Štefan-Bolcman-ov zakon e .Štefan-Bolcman-ova konstanta. 2. iako je bilo potrebno mnogo vremena (preko 20 godina) da naučna javnost. što znači da je zračenje diskretno (ima tačno određene vrednosti). σ = 5.emisivnost. molekuli ili atomi nekog tela su oscilatori koji emituju energiju u porcijama – ″paketićima″. konstanta koja zavisi od prirode tela i ima vrednosti između 0 i 1 (za apsolutno crno telo e = 1) σ . igra važnu ulogu prilikom prenosa solarne energije.. pa i sam Plank prihvate dubinu tog otkrića.886⋅10-3 Km). povezujući ih na taj način u celinu.2 različite vrednosti temperature imaju oblik dat na slici. pa je te tzv. Prema klasičnoj fizici intenzitet bi trebalo neprekidno da raste. molekula) ima tačno određene.. ″paketiće″ Plank nazvao kvantima. Postavio je dve hipoteze: 1. 2.1. Plank je pretpostavio da količina energije zavisi od frekvencije (talasne dužine) te energije. Pomeranje može da se opiše sledećim izrazom: λmax ⋅T = b Dobijen je Vinov zakon pomeranja. Klasična fizika nije bila u stanju da predvidi adekvatno intenzitet emitivanog zračenja na nižim talasnim dužinama. Fundamentalni zakoni kvantne fizike daju osnovu i potvrđuju važenje fenomenoloških zakona klasične fizike u granicama njihove primenljivosti. a b je Vinova konstanta (b = 2. Eksperimentalni podaci ukazuju da apsolutno crno telo emituje veoma malo energije na malim talasnim dužinama. Uvođenje zamisli da postoji kvant energije je bila prekretna tačka u razvoju kvantne fizike.. diskretne vrednosti – ENERGIJA JE KVANTOVANA. već samo postavlja temelje sveobuhvatnijem opisivanju prirodnih pojava na svim nivoima i u svim oblastima. pri čemu je T1 < T2 < T3. Energija kvantnog oscilatora (atoma.3. Kvantna teorija ne poništava dostignuća klasične fizike.67⋅10-8 W/m2K4 Ovo pomeranje talasnih dužina (obrnuto srazmerne frekvencijama) pri kojima je maksimalan iznos energije.: E = nhν = nhω n = 0. gde je λmax talasna dužina koja odgovara maksimumu spektralne emisione moći.. maksimum krive se sa porastom temperature pomera ka manjim talasnim dužinama.

Fotoelektrični efekat Na osnovu svoje pretpostavke da fotoni predstavljaju kvante (čestice) svetlosne energije. S druge strane. Ek [J] Ova pojava je vidljiva i na grafiku zavisnosti kinetičke energije oslobođenih elektrona od frekvencije upadnog zračenja. koji u vidu čestica prenose energiju elektromagnetnog polja. s druge strane. Prilikom emisije (apsorpcije) crno telo emituje (apsorbuje) istovremeno sve talasne dužine. plava boja ima najveću energiju (najmanje je talasne dužine). ν0. pod uslovom da je intenzitet svetlosti dovoljno veliki. prilikom osvetljavanja metala svetlošću različitih talasnih dužina. imaju masu datu izrazom: mf = Dokazano je da foton nije naelektrisan i da je stabilan. U drugoj polovini XIX veka primećeno je da prilikom osvetljavanja metalne površine dolazi do emisije elektrona sa nje (elektroni su nazvani fotoelektroni). Ajnštajn je koristeći Plank-ovu jednačinu zaključio da kada je talasna dužina svetlosti mala. primećeno je sledeće: 1. Ovo je sasvim drugačiji pristup svetlosti od onog koji smo do sada radili. ljubičasta svetlost (male talasne dužine). čak i kada je srazmerno slaba uspeva vrlo lako da oslobodi elektrone.3 Ajnštajnova fotonska hipoteza Ajnštajn je dopunio Plank-ovu kvantnu hipotezu pretpostavkom da se svetlost prostire u vidu kvanata energije koji su kasnije nazvani FOTONI. zbog čega vidimo belu svetlost KVANTNO (ČESTIČNO) DELOVANJE SVETLOSTI Fotoelektrični efekat i Komptonov efekat su još dva eksperimenta koja nisu mogla biti objašnjena klasičnom fizikom. koja je jednaka: pf = h λ = hk S obzirom na to da se fotoni uvek kreću (ne postoje u miru). Prva i druga pojava ukazuju da postoji neka granična frekvancija (tj. Fotoni su kvanti. U ovakvoj slici. talasna dužina) ispod koje se ne javlja fotoefekat. Ona zavisi isključivo od osobina materijala. ne raspada se sam po sebi. hν c2 . što je manja talasna dužina upadne svetlosti. tj. S obzirom da je u pitanju crvena boja svetlosti. jedinične količine svetlosne energije (elektromagnetnog zračenja). Ajnštajn je pokušao da objasni jedno eksperimentalno zapažanje Hajnriha Herca koji je eksperimentisao sa uglačanim metalnim kuglama kako bi proizveo radio-talase. Klasična (talasna) teorija međutim kaže da bi fotoefekat morao da se pojavi na bilo kojoj frekvenciji. granična vrednost frekvencija je nazvana crvena granica fotoefekta. čak i kada je velikog intenziteta (intenzitet je srazmeran broju fotona). Fotoni imaju količinu kretanja pf. Međutim. elektron prima dovoljno energije da se ″otrgne″ Ai ν0 ν [Hz] . 2. rezultati su bili neobjašnjivi. Energija fotona je jednaka: E f = hν = h c λ Fotoni se kreću brzinom svetlosti. 1. dok crvena boja ima najmanju energiju (najveću talasnu dužinu). crvena svetlost (velike talasne dužine) ne uspeva da oslobodi elektrone. oslobođeni elektroni imaju veće kinetičke energije. Sa stanovišta klasične (talasne) teorije.

ZAKLJUČAK: Povećanje intenziteta upadne svetlosti dovodi samo do povećanja broja oslobođenih elektrona. Ajnštajn je izveo jednačinu za fotoefekat: 1 2 hν = Ai + me v e 2 Minimalna energija fotona koji će moći da prouzrokuje oslobađanje elektrona je hν = Ai. pa za crvenu granicu fotoefekta imamo ν0 ≥ Ai /h. Ako je energija fotona dovoljno velika (ν > ν0 – crvene granice). pa čak i solarne ćelije se zasnivaju na pojavi oslobađanja elektrona (ili povećanja izlazne struje) pod dejstvom svetlosti. kolimisan snop. veći intenzitet znači samo veći broj fotona što može. elektromagnetni talasi imaju dvostruku. u pitanju je interakcija jedan-na-jedan.god. elektron ili odmah ″proguta″ foton i oslobodi se. Znači. pika intenziteta). Međutim. fototranzistori. izlazni rad metala koji se označava sa Ai). Razni detektori.. izaziva fotojonizaciju. Prema klasičnoj teoriji. ali nema uticaja na njihovu kinetičku energiju. tj. ipak se može reći da je postojanje fotona ubedljivo dokazano tek 1923. svetlost većeg intenziteta nosi sa sobom više energije pa bi sa povećanjem intenziteta morala da raste i kinetička energija elektrona. S obzirom da kod metala elektroni napuštaju površinu metala. Kod poluprovodnika i dielektrika. I još jedna primećena pojava: elektroni se sa površine metala emituju odmah (10-9s) posle osvetljavanja. U toj interakciji foton se ponaša kao čestica. Kompton je eksperimentisao sa rasejanjem monohromatskih X zraka na metama od lakih elemenata kao što je ugljenik. Propuštao je X zrake kroz kolimator kako bi dobio uzan. koliki je intenzitet svetlosti. elektron neće moći da pobegne. Komptonov efekat Iako je fotoefekat dao izvestan dokaz o čestičnoj prirodi talasa. Dalje: primećeno je (vidi se i sa grafika) da maksimalna kinetička energija emitovanih elektrona linearno raste sa povećanjem frekvencije upadnog zračenja i da uopšte ne zavisi od intenziteta svetlosti. Prema klasičnoj teoriji se očekivalo da elekton kumulativno apsorbuje energiju i da se oslobodi tek kada nakupi dovoljno energije. ZAKLJUČAK: Važno je koliko energije ima u svakom fotonu ponaosob. Odgovarajuća jednačina: 1 2 hν = A j + m e v e Aj – rad jonizacije 2 Bez obzira koji tip fotoefekta je u pitanju. sam efekat se naziva spoljašnji fotoefekat. Međutim. kada je američki fizičar Artur Kompton pokazao da foton može da se sudari sa elektronom na sličan način kao što se sudare dve bilijarske kugle. dualnu prirodu. pri datoj interakciji dolazi do prenosa samo dela energije fotona na elektron. Praktično svi optički senzori u svojoj osnovi imaju fotoefekat. Istorijski. Na osnovu toga i eksperimentalnog grafika koji ukazuje na linearnu vezu između kinetičke energije i frekvencije. bez obzira kolikim brojem takvih fotona mi zasipali metal. elektroni i dalje ostaju u materijalu. Primetio je da u spektru rasejanog zračenja postoje dve komponente (dva tzv. što je povezano sa čestičnom prirodom svetlosti. ako im je energija dovoljna. da proizvede veći broj oslobođenih elektrona. neki put se ponašaju kao talasi. a neki put kao čestice. Taj efekat se naziva unutrašnji fotoefekat. Fotofekat ima veoma široku primenu. ali nema uticaja na njihovu kinetičku energiju. foton energije hν stupa u interakciju sa postojećim elektronom. . elektron može ili da ″proguta″ ceo foton ili ništa. Upadna svetlost izaziva prelazak elektrona iz valentne u provodnu zonu. prema Ajnštajnovoj hipotezi. Znači. Ako je energija koju sadrži foton mala. Znači. važno je da se naglasi da se za vreme interakcije sa elektronom foton PONAŠA KAO ČESTICA.4 iz metala i poleti kroz vazduh. ZAKLJUČAK: Šta se u stvari dešava kada obasjamo površinu nekog metala elektromagnetnim zračenjem? Kada padne na površinu metala. jedan foton i jedan elektron. usmeravao ga na željenu metu i merio intenzitet rasejanih X zraka u funkciji od talasne dužine za nekoliko izabranih položaja detektora (u odnosu na upadni pravac). fotodiode. tj. a ne koliko fotona ima. ali se znatno povećava provodnost materijala. Deo te energije elektron će da utorši da se oslobodi veza u metalu i da izađe iz njega (tzv. kao što je Ajnštajn rekao. čak iako je intenzitet svetlosti mali. ovaj eksperiment je dao ključni dokaz postojanja fotona upravo zato što potvrđuje postojanje količine kretanja fotona. Pored toga. ili se ne desi ništa (ako energija fotona nije dovoljno velika). a preostali deo energije se transformiše u kinetičku energiju elektrona. elektron će u potpunosti da apsorbuje foton.

5 Pored zračenja osnovne talasne dužine λ. h Za Kompton-ov pomeraj ∆λ se dobija: ∆λ = λ' − λ = (1 − cos θ ) m0 c h Veličina = λC se naziva Kompton-ova talasna dužina i kada je u pitanju elektron. veka (Lebedev iz Rusije i grupa naučnika iz Engleske). pri kome važe odgovarajući zakoni održanja. U pitanju je znači elastičan ″čestičan″ sudar sa raštrkavanjem.2 µm. ZAKLJUČAK: primećeni pik za talasnu dužinu λ′ je posledica elastičnog sudara upadnog fotona sa slabo vezanim elektronima mete.p = c c Iako mali. elektron preuzima deo enerije fotona. Postojanje rasejanog pika za λ′ se nije moglo da objasni ako bi se upadni X zraci posmatrali kao talas. Naime. foton se sudara sa atomom kao celinom. ne dolazi do prenosa energije i rasejano zračenje ima istu energiju. kako je nazvano. pa samim tim rasejani foton ima nižu energiju od upadnog i veću talasnu dužinu λ′. radijacioni pritisak može da izazove začuđujuće efekat. upadni talas frekvencije ν bi morao da prouzrokuje oscilovanje elektrona mete istom frekvencijom. Osnovna definicija Komptonovog efekta: rasejanje elektromagnetnih talasa pri kojem dolazi do promene njihove talasne dužine. tj. U interakciji sa drugim česticama svetlost (fotoni) se ponaša kao čestica tačno određene energije i količine kretanja. Kompton-ov efekat je dao konačan odgovor na pitanje o prirodi svetlosti (elektromagnetnog zračenja). ali su prva merenja izvršena početkom 20. pa se kompletna količina kretanja svetlosti prenosi na disk. Ovaj Komptonov pomeraj. Na primer. 2I I II Totalna apsorpcija . U drugom slučaju. a c – brzina svetlosti. S obzirom na činjenicu da su čestice prašine izložene gravitacionoj sili Sunca koja je privlačna i sili radijacionog pritiska koja ima . EKSPERIMENT: u vakuumiranoj komori postavljeni su crni disk i ogledalo povezani međusobno i okačeni o torziono vlakno. izraz za radijacioni pritisak je: p = (1 + R ) . pa je količina kretanja koja se prenese ogledalu dva puta veća od one prenesene disku (iz teorije sudara). ϕ λ θ λ’ Posmatrajući dobijene rezultate. Oni bi zatim. Kompton se setio kvantne hipoteze i počeo da posmatra upadni snop kao niz fotona energije hν = Ef i odgovarajuće količine kretanja pf = h/λ. dok je pik na talasnoj dužini λ posledica rasejanja fotona na čvrsto vezanim elektronima mete.p = Granični slučajevi: I Totalna refleksija . utvrđeno je da u sunčevom sistemu postoji veoma malo čestica prašine manjih od 0. ∆λ = λC (1 . Zračenje pada upravno na obe površine. primećeno je i zračenje veće talasne dužine λ′ (λ′ . talasne dužine upadnog zračenja. svetlost može da se ponaša i kao talas i kao čestica (mada nikada istovremeno na oba načina).43⋅10-12 m. gde je R – koeficijent refleksije c površine. ogledalo potpuno reflektuje zračenje. I . kao naelektrisanja koja se kreću. u zavisnosti sa čime interaguje. Usled toga dolazi do uvrtanja torzionog klatna.λ = ∆λ).intenzitet upadnog zračenja svih fotona koji padnu na jedinicu površine tela u jedinici vremena. I U opštem slučaju. pa pošto je masa atoma mnogo veća od mase fotona. Znači. Prema klasičnoj teoriji. Crni disk potpuno apsorbuje zračenje. istu talasnu dužinu. zavisi od ugla pod kojim su se X zraci rasejali. S druge strane. Ogledalo je idealni reflektor. zakon održanja količine kretanja i zakon održanja ukupne energije (i energije kretanja i energije mirovanja – relativistički slučaj). I pretpostavio je da se fotoni sudraju sa slabo vezanim elektronima u materijalu na sličan način kao što se elastično sudaraju bilijarske loptice. ona iznosi m0 c 2. Iz tog razloga proizilazi da bi u spektru rasejanog zračenja morala da postoji samo jedna komponenta. emitovali elektromagnetnu energiju iste frekvencije. Svetlosni (radijacioni) pritisak Postojanje pojave radijacionog pritiska je teorijski predvideo Maksvel. a crni disk idealni apsorber.cosθ).

To važi za sve čestice. dok bi pogon bio upravo radijacioni pritisak. Džordž Tomson u laboratoriji Kevendiš.god. Znači. u kome Ajnštajn razmatra značaj kvanta svetlosti i dvojni karakter svetlosti. do eksperimetalne potvrde de Broljeve hipoteze se ipak došlo i to prilično brzo i sasvim slučajno.2 µm sila radijacionog pritiska veća. . Primer: loptica mase m = 150g. njena talasna dužina bi iznosila λ = 1. Ova relacija predstavlja čuvenu de Broljevu formulu koja može da se napiše i u obliku: h = pλ. To je već i iskorišćeno 1973. kolika je po de Broljiju njihova talasna dužina? λ= h = mv h 2mE k . gde se opet vidi univerzalnost i fundamentalnost Plankove konstante. pored ranije dokazane talasne prirode. Dejvison i Džermer su elektronima bombardovali mete od nikla koje su se nalazile u vakuumiranoj staklenoj cevi. De Brolj je zaključio da to dualno svojstvo elektromagnetnog zračenja može da bude osnovno svojstvo cele prirode koje bi važilo i za materijalne predmete. S obzirom na malu talasnu dužinu elektrona. ″jedrenje na Sunce″. Rastojanje između njih je malo. kreće se brzinom od v = 35m/s. a talasi koji se pridružuju su talasi materije. a de Broljeva teorija je dobila i eksperimentalnu potvrdu. gde λ predstavlja talasnu dužinu bilo koje čestice. za malu korekciju putanje svemirskog broda Mariner 10 kada se nalazio u blizini Merkura. U pitanju je tzv. Nobelovu nagradu. je došao do istog zaključka. pravilan način. Dejvison i Tomson su podelili 1937. Uopšteno govoreći. Pojavljivali su se svetli i tamni koncentrični prstenovi. pa su one ″oduvane″ iz sunčevog sistema. MATERIJALNI TALASI Talasna svojstva materije – de-Broljeva teorija Efekti kao što su fotoefekat i Komptonov efekat su bile čvrst dokaz pojave da elektromagnetno zračenje može da se ponaša i kao skup čestica (fotona). Paralelno sa Dejvisonom i Džermerom. a zvao se Luj Viktor de Brolj..26⋅10-34m !!!! Za sada ne postoji način da se izmeri toliko mala talasna dužina. gde bi se reflektorske površine koristile kao jedra. Da li i one mogu neki put da se ponašaju kao talasi? Odogovor na ovo pitanje dao je jedan francuski postdiplomac koji je u Parizu 1923. na primer elektrone. Ako hoćemo tu lopticu da predstavimo kao talas. pa kaže ako je p = mv.god. Postavljalo se pitanje šta je sa običnim česticama. uočili su da se oni rasejavaju na neobičan. Dvojica naučnika. S druge strane. u kristalima su atomi pravilno raspoređeni u kristalnoj rešetki. svemirska agencija NASA istražuje mogućnost korišćenja radijacionog pritiska kao pogona za međuplanetarna putovanja (veliki broj sajt-ova na Internet-u). jedino je i moguće da se za tu svrhu koristi kristal. nazvani de Broljevi talasi. može relativno lako da se izračuna da je za čestice manje od 0. Naime.god. eksperimetišući sa tankim zlatnim folijama. Opšti zaključak je bio da u datim eksperimentima dolazi do difrakcije elektrona u kristalnim materijalima. reda veličine10-10m. Ako je kinetička energija elektrona Ek = 150eV .god. proširujući ga i na druge čestice: p = h/λ. Njega je nadahnuo jedan Ajnštajnov rad iz 1909. Sama matematička formulacija je veoma jednostavna i de Brolj polazi od Ajnštajnovog izraza za količinu kretanja fotona. kristal se ponaša kao prirodna dvodimenzionalna difrakciona rešetka za elektrone. Za ovaj eksperiment difrakcije elektrona na kristalu. pisao doktorsku disertaciju. što znači da su ispunjeni uslovi za difrakciju. Kada su takvu metu bombardovali elektronima. odatle sledi λ = h/p = h/mv. λ ∼ 10-10 m Vidi se da je talasna dužina elektrona reda veličine rastojanja d. Dobijeni prstenovi su se tačno uklapali u ponašanje koje bi elektroni ispoljavali ako jesu talasi i ako je njihova talasna dužina povezana sa njihovom energijom.6 suprotan smer. Međutim. de Broljeva teorija se može izreći samo jednom rečenicom: Svakoj čestici koja se kreće može se pridodati odgovarajući talas.

Raderfordov model atoma Početkom 20. neuništivi i stalno u pokretu. Jedino moguće teorijsko objašnjenje ove eksperimetalne činjenice je da je konfiguracija atoma takva da su sva masa i svo pozitivno naelektrisanje koncentrisani u vrlo malu zapreminu u središtu srazmerno velike kugle (atoma). Posle Demokrita i Epikura nastupa duga istorijska pauza (preko 20 vekova) i atom je postao samo filozofska tema potisnuta na margine nauke. On je utvrdio da su rasporedi linija bili različiti za svaki hemijski element. Krajem XIX veka Džozef Džon Tomson među prvima utvrđuje da su katodni zraci nosioci naelektrisanja (nisu elektromagnetne prirode). Može se reći da su Galileo i Njutn u suštini bili atomisti zato što su tvrdili da se svetlost sastoji od tačkastih tela – korpuskula. Nešto kasnije (IV vek p.god.n. Izmerene talasne dužine ovih linija odgovaraju talasnim dužinama dobijenim pomoću formule koju je malo modifikovao Johan Ridberg pa se zato često naziva i Balmer-Ridbergova formula: . 2 elektrona i 2 protona).e. pa se spektar mogao da vidi uveličan. Džon Dalton. Novozelanđanin Ernest Raderford je sa svojim studentima izvršio eksperiment koji je pokazao da Tomsonov model atoma nije tačan. Atomski spektri Početkom XIX veka naučnicima je već bila poznata mogućnost da razlože svetlost i dobiju elektromagnetni spektar. što znači nešto što se ne može preseći – nedeljiv. Početkom XIX veka. hemičar iz Mančestera je prvi put (negde između 1803 i 1808. U nauku je uveden novi stav – predodređenost ili determinizam – prema kome je sve predodređeno i odlučeno rasporedom atoma. Raderford je eksperimentisao sa α česticama (jezgra atoma helijuma. ATOMIZAM. Sredinom XIX veka (oko 1885.7 OSNOVI FIZIKE ATOMA Prvi modeli atoma U V veku pre naše ere. promene u vasioni ne proističu iz promena atoma. atomi su bili jednoobrazni. tvrdi. nemački fizičar Gustav Robert Kirhof je pronašao povezanost linija u spektru sa hemijskim elementima. Većina čestica se rasejala pod relativno malim uglovima. Kulonove sile. Atom je ponovo ušao u naučnu terminologiju tek početkom XIX veka. ATOM je relativno brzo prestao da bude nedeljiv. već iz njihovog kretanja i pregrupisavanja i to nezavisno od čovekove volje. Ali. već se u prvi plan izbacuje objektivni svet koji postoji nezavisno od čoveka. Tomson je čestice od kojih su sastavljeni katodni zraci nazvao ELEKTRONI.god. Pored emisionih linija pronađene su i apsorpcione (crne) koje su posledica apsorpije zračenja određene talasne dužine. Na taj način je uspeo da ″rascepi″ do tada nedeljiv atom za koga se mislilo da je lišen strukture i da ga predstavi kao zapreminu pozitivnog naelektrisanja u kojoj se nalaze elektroni raspoređeni po celoj zapremini. Elektroni ne miruju. Ovaj model atoma je i nazvan planetarni model. Čestice su nazvali ATOMIMA – od grčke reči ATEMNEIN. u Grčkoj. srebra i platine i merio je ugao pod kojim su se α čestice rasejale.) švajcarski učitelj Johan Jakob Balmer je pronašao empirijsku jednačinu koja potpuno tačno predviđa vrednosti talasnih dužina četiri emisione linije u vidljivom delu spektra vodonika: Hα (crvena). Hγ (plava) i Hδ (ljubičasta).veka (1911. čvrsti. Negde sredinom XIX veka. Po prvi put u istoriji u centru pažnje nisu ljudska shvatanja i saznanja. kojima je bombardovao tanke metalne folije od zlata.god. Iako mu je bilo potrebno mnogo vremena da ponovo uđe u zvaničnu naučnu javnost. ali jedan mali deo se rasejao pod velikim uglom (bliskim 180°). Nešto kasnije.). U pitanju je jezgro atoma oko koga su raspoređeni veoma mali elektroni. Hβ (zelena). Daltonovi se razlikuju po jednoj osobini – težini. već se kreću oko jezgra (nalik planetama koje se kreću oko Sunca) pod dejstvom električne. Po njima. smatrajući da se vasiona sastoji isključivo od nepromenljivih čestica i prostora između njih. Epikur dolazi do zaključka: sve što postoji tvorevina je prirode i podleže prirodnim zakonima.) formalno upotrebio Demokritov termin atom u značenju sićušna pojedinačna čestica koja zajedno sa još mnogo takvih sačinjava materiju. pa su vrlo brzo posle toga naučnici bili u mogućnosti da na osnovu spektara utvrde hemijski sastav datog materijala. Jozef fon Fraunhofer je unapredio optički sistem za dobijanje spektra tako što je pored prizme postavio teleskop. dva filozofa Leukip i Demokrit osnivaju sasvim novo viđenje sveta. u XVIII veku Ruđer Bošković je tvrdio da osnovne čestice od kojih se sastoji materija nemaju veličinu – predstavljaju geometrijske tačke. za razliku od Demokritovih atoma koji su svi isti.). Prema ovoj koncepciji.

Povezujući ove četiri ideje.2. kao naelektrisanja koja se kreću. Borov model atoma Postojanje linijskih spektara i uzok njihovog nastanka prvi je objasnio danski fizičar Nils Henrik David Bor. i mogu se formulisati na sledeći način: • • samo neke elektronske orbite su stabilne (stacionarne) i to su one na kojima elektron ne emituje energiju. Bor je uspeo da izračuna poluprečnike dozvoljenih orbita elektrona u atomu vodonika i vrednosti energija na tim nivoima. Do zračenja (a samim tim i do pojave linijskih spektara) dolazi kada elektron preskače sa nekog višeg energetskog nivoa na niži. n = 3 – Pašenovu. pa imamo za: n = 1 – Lajmanovu seriju. elektroni. atom emituje energiju (zračenje) kada elektron prelazi sa višeg na niži energetski nivo (orbitu).. izraz može da se napiše i u obliku: . stacionarne. koji je uvideo nedostatke Raderfordovog modela. Takođe... n = 2 – Balmerovu.. elektronske L = me vr = nh n = 1. Broj n određuje seriju..2. na elektron deluje Kulonova sila: ma n = Fc 2 mev n rn =k Ze 2 rn2 ⎛ 1 ⎜k = ⎜ 4πε 0 ⎝ ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ i m e v n r n = nh iz ovog sistema jednačina. zamenom se dobija: rn = n 2 me kZe 2 h2 n = 1. bi stalno emitovali (gubili) energiju. S obzirom na to da je drugi član proizvoda konstantan. Balmerova – vidljiva oblast. Pošao je od svog kvantnog uslova i II Njutnovog zakona. Prilikom kretanja oko jezgra. a ostale tri su u IC oblasti.8 1 ⎞ ⎛ 1 = RH ⎜ 2 − 2 ⎟ λ m ⎠ ⎝n 1 m≥n+1 RH – Ridbergova konstanta ≈ 1. prema klasičnoj fizici. Prema zakonu o održanju energije energija koja se pri tome izrači jednaka je razlici energija energetskih nivoa između kojih se vrši prelaz: hν = hω = E m − E n . Em > En. prelascima u Lajmanovoj seriji odgovaraju talasne dužine u UV oblasti. On je pretpostavio da u atomima postoje samo neke ″DOZVOLJENE″ ORBITE po kojima se elektroni kreću. pa je Bor pretpostavio da ELEKTRONI NE ZRAČE kada se kreću tim dozvoljenim orbitama. Prilikom tog prelaska se izrači jedan foton.. Dozvoljene.1⋅107m-1. orbite su one za koje je ispunjen uslov: • Poslednja formulacija predstavlja Borov kvantni uslov pomoću koga Bor objašnjava stabilnost elektrona i zasniva se na de-Broljevoj talasnoj teoriji. n = 4 .god.Breketovu i n = 5 – Fundovu seriju. n i m su celi prirodni brojevi. Svoju teoriju je bazirao na vodonikovom atomu.3. Osnovne ideje Borove teorije su objavljene 1913. U spektru atoma vodonika.3. koji ima energiju jednaku razlici energija više i niže orbite.

gde je rB. već samo na vodonik i njemu slične (u prvom redu lake) elemente koji su u poslednjoj ljusci imali samo jedan elektron. dobija se poznata Balmer-Ridbergova . može se iz gornjeg sistema jednačina da dobije i vrednost brzine elektrona na stacionarnim orbitama: kZe 2 vn = nh Energetski nivoi atoma vodonika Ukupnu energiju elektrona na bilo kojoj stacionarnoj orbiti (nivou). ostavljajući prazna mesta za elemente koji do tada još uvek nisu bili poznati. a po masi treba da se nađu na datom mestu. Ta energija se naziva ENERGIJA JONIZACIJE. pri čemu se jednodimenzioni (Borov) model proširuje na trodimenzioni slučaj. veka. Kao prvo. takozvani Borov radijus. krajem 19. Kvantna teorija atoma (KTA). a prema Borovoj teoriji.2. koja prevazilazi sve nedostatke Borovog modela.2. Pored poluprečnika. uz uvođenje kvantnih brojeva koji opsuju ponašanje atoma npr. osmislio je ruski hemičar Dimitri Mendeljejev.elektron nije slobodan već VEZAN U ATOMU. pa je potrebno dovesti izvesnu energiju elektronu da bi se on oslobodio. PERIODNI SISTEM ELEMENATA. kada se element (atom) unese u spoljašnje magnetno polje dolazi do cepanja linija u spektru na više linija (Zemanov efekat).. Kvantna teorija atoma (kta) Objašnjenje porekla linijskih spektara je predstavljalo veliki uspeh Borove teorije i modela atoma. za ukupnu energiju na n-tom nivou se dobija: En = − 1 me k 2 Z 2 e 4 n2 2h 2 Fizička interperetacija znaka «minus» u izrazu za energiju bi bila .3. poluprečnik prve Borove orbite u atomu vodonika. Ej... koji se i danas koristi. u spoljašnjem magnetnom polju. ali su postojala izvesna zapažanja koja nisu mogla da se objasne ovom teorijom.3. Bor je dobio koristeći klasičnu pretpostavku da je ukupna energija jednaka zbiru potencijalne i kinetičke: 1 Ze 2 2 me v n − k 2 rn E n = E kn + E pn = Uzimajući u obzir izraze za poluprečnik orbite i brzinu elektrona na njoj. bazira se na Šredingerovoj jednačini primenjenoj na opisivanje položaja i kretanja elektrona u atomima. Prema Borovom postulatu: E E1 hν = E m − E n = − 1 + 2 m2 n Zamenom vrednosti za E1 i uzimajući u obzir da je hν = formula. tu je bilo postojanje dve linije u spektru tamo gde je Bor predvideo samo jednu (Majklson i Zomerfild) i na kraju.. E1 = me k 2 Z 2 e 4 2h 2 Veliki uspeh Borove atomske teorije je bio u objašnjenju atomskih (linijskih) spaktara atoma vodonika (i sličnih atoma). Pored toga. elektron kao vezana čestica može da ima samo diskretne vrednosti energije (za n = 1. tj. hc λ . Borova teorija nije mogla da se primeni na sve atome..). Hemijske elemente je poređao po atomskim masama i sličnosti hemijskih osobina i to i po vrstama i po kolonama. ovo kvantovanje energije je posledica kvantovanja poluprečnika dozvoljenih orbita: En = − E1 n2 n = 1. Zatim. Iz gornje jednačine se vidi da je i POLUPREČNIK ORBITE KVANTOVANA VELIČINA (ne može da ima proizvoljnu vrednost).9 r n = n 2 rB .

pobuđeni nivo. Fr – alkalni metali i veoma lako stupaju u hemisjke interakcije. ali se na konkretnu primenu čekalo do 1960. tj. Uslov za stvaranje inverzne naseljenosti je da se na pobuđenom nivou elektroni zadržavaju dovoljno dugo. Naziv LASER. Takav slučaj se naziva inverzna naseljenost (ili inverzna populacija). Pobuđivanje sredine se naziva pumpanje lasera. Rn) su hemijski izuzetno stabilni i teško stupaju u hemijske reakcije. Ne. Samo fotoni emitovani duž ose sistema imaju spospbnost višestruke refleksije. doći će do interakcije fotona sa elektronom i tom prilikom će elektron. stimulisana emisija – ako se elektron koji se nalazi u pobuđenom stanju izloži zračenju energije hν = E 2 − E1 = ∆E . Xe. elementi koji u poslednjoj ljusci imaju samo jedan elektron (takozvani valentni elektron). Kr. U normalnim uslovima (termičkoj ravnoteži) uvek će biti više elektrona na osnovnom nego na pobuđenom nivou. K.god. 2. na dva kraja laserske cevi se nalaze dva reflektorska ogledala. a sredina u kojoj je to ostvareno – optički aktivna sredina. Rb. Zaključak: za stvaranje laserske svetlosti neophodno je da se ispune sledeći uslovi: 1. Cs. 3. Iz ovih primera se vidi da je elektronska konfiguracija usko povezana sa fizičkim i hemijskim osobinama elemenata. predstavlja skraćenicu od: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation – pojačanje svetlosti stimulisanom emisijom zračenja. pronalazak lasera je omogućio razvoj nove velike oblasti nauke (i tehnologije) koja se bavi interakcijom (na kvantnom nivou) između fotona i materije. mogu da se dese sledeći procesi: 1.. pod uticajem upadnog fotona preći u osnovno stanje uz emitovanje iste količine energije hν. Uočena je izrazita pravilnost u popunjavanju ljuski i podljuski. spontana emisija stimulisana emisija . spontana emisija – ako se elektron nađe u pobuđenom stanju.10 Objašnjenje osobina elemenata je nešto kasnije dala kvantna teorija i to na osnovu elektronske konfiguracije atoma. između njegova dva energetska nivoa E1 (ili Eo) – osnovni i E2 (ili Ep) – pobuđeni nivo (ekscitovano stanje). materijal mora da se nalazi u stanju inverzne naseljenosti (optički aktivna sredina). pobuđeno stanje u materijalu mora da bude metastabilno stanje. mora se ostvariti obrnuta situacija kada se veći broj elektrona nalazi u pobuđenom stanju nego u osnovnom. od kojih jedno potpuno reflektuje fotone. Elementi koji imaju popunjene (zatvorene) ljuske (He. To su Li.god. Koncept stimulisane emisije je uveo Ajnštajn oko 1917. emitovani fotoni mora da se zardže dovoljno dugo u sistemu kako bi dalje stimulisali pobuđene elektrone. u njemu će se zadržati kratko (10-9 – 10-7s) i spontano (sam od sebe) će se vratiti u osnovno stanje. a to se može ostvariti na tzv. apsorpcija – elektron se nalazi u osnovnom stanju E1 i ako se izloži zračenju energije: hν = E 2 − E1 = ∆E . laser Krajem 1960-tih godina. Spontana i stimulisana emisija. U izolovanom atomu. imaju slične osobine. pa se nazivaju inertni gasovi. Na. Ar. To se postiže specijalnom konstrukcijom lasera. metastabilnim nivoima na kojima je vreme zadržavanja elektrona i do 10-3s za razliku od običnih nivoa na kojima je vreme zadržavanja elektrona (stručno se naziva vreme života) oko 10-9s. S obzirom na to da laser treba da generiše fotone. kada su konstruisani prvi laseri. Kao rezultat stimulisane emisije imamo dva fotona iste energije koji su visoko koherentni i strogo određenog pravca. kako bi pre došlo do stimulisane a ne spontane emisije i 3. 2. Na sličan način. a drugo je delimično propustljivo. elektron će apsorbovati upadni foton i popeće se na viši.

CD plejera. za određivanje brzine strujanja fluida (LDA). Optička snaga lasera zavisi od njegovog tipa i može ići i do teravata (TW)... u vojnoj industriji. a pošto je poluprečnik laserskog snopa izuzetno mali. površina. postiže se veliki intenzitet zračenja što omogućava njegovu široku upotrebu u svim oblastima nauke i tehnologije: medicina.11 Karakteristike laserske svetlosti su: visoka monohromatičnost i koherentnost. raznim senzorima. u optičkim komunikacionim uređajima. hemija. biologija. u aero i hidro dinamici. laserske alatke za preciznu obradu materijala. dijagnostički i merni laserski uređaji. linearna polarizovanost. velika kolimisanost.U tehnici se laseri koriste kod: laserskih štampača.. Koncept kvantne fizike Kvantna fizika započela proistekla iz neuspeha klasične fizike opisuje prirodu nikla iz eksperimenata kao što su Fotoefekat Plankov zakon talasno-čestična priroda Borovom teorijom dovela do talasnom funkcijom figuriše u Zračenje crnog tela što je dovelo do Komptonov efekat kvantnih brojeva Šredingerovoj jednačini dovodi do da opiše čestice i sile Vinovog zakona pomeranja energetskih nivoa u atomu vodonika vodonikov spektar započeta analiza strukture atoma periodni sistem elemenata .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->