P. 1
BALADA-PROFESIONALNO OBJASNJENJE

BALADA-PROFESIONALNO OBJASNJENJE

5.0

|Views: 1,083|Likes:
Published by BLADE2322

More info:

Published by: BLADE2322 on Apr 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/13/2013

pdf

text

original

BALADA Rijeè balada je latinskog porijekla srednjolatinsko; ballare-plesati; ital. balata ; provans.

balade- plesna pjesma; francuski ballade. Balada je kao anr, odnosno dio lirskonarativnog anra postoji I u pisanoj I u usmen oj knji evnosti. I u pisanoj I usmenoj knji evnosti balada je tokom stoljeæa oznaèavala razlièite anrove. Prouèavaoci su najèe æe isticali trostruke izra ajne osobenosti balade, lirsku, epsku I dr amsku.A baladu, ustvari, karakteri e naracija specifiènog izra aja I oblika, kojom je iskazan model ivota.

Izra aj jeste lirski, ali ne uvijek u smislu osjeæanja, veæ je to ne to neodreðeno, nagovi je teno, iz dubine èovjekove egzistencije. To je ono to je kao karakteristièno za balad u naveo Goethe- tajnovito. Lirsko-emotivno u baladi utièe na specifiènost naracije, potencirajuæi je ali I omeðujuæi je misterijom I nedoreèeno èu. Dakle, pripovjedaè, umjetni osti e tajnovitost u baladi, vlastitom sposobno èu da je prenese, rekreira iz tradicij e (kada je rijeè o usmenim baladama). Epska dimenzija u baladi je sporadièna-iskazuje se kroz kompoziciju da bi se izraz ila neka povjesna slika, èesto kao rezultat slabije kreacije. Dramsko u baladi je veoma, bitno utièe na stvaranje problema, njegov razvoj I uspo n. Balada se u usmenoj knji evnosti razlikuje od naroda do naroda. Sam termin balada uveo je u literaturu I nauku Englez Thomas Percy 1761. godine a usvojen je od kraja 19.vijeka.U baladama se èesto pjeva o sukobu iz kojeg proizi lazi njihova tu na I ponekad sumorna sadr ina.U mnogim od njih problem je samo naznaèe n, gotovo do nepostojanja. Odnosno uzrok sukoba je èesto toliko u pozadini da je I nevidljiv. Baladom dominiraju liènosti I njihova tiha tuga. Junaci balade su indi vidue iz tradicionalnog ivota I njihove su boli nekakao posebne jer nastaju iz ne razumijevanja na koje nailaze kod svojih najbli ih ili njihove okoline(sluèaj histor ijskih balada) Najljep e balade obraðuju sukob junaka koji proizilazi iz suprotnosti tradicionalnih I individualnih normi(Hasanaginica, Hasan-aga, Omer I Merima, Bi sernaza). Samo 14.godina nakon to je T.Percy uveo termin balada u knji evnost, u la je u svjets ku knji evnost bo njaèka balada o Hasanaginici. Ko je zabilje io ovu pjesmu jo uvijek je u nauci nepoznato, pa se ime njenog zapisivaèa zapravo samo nagaða. Pouzdano se zna da ju je talijanski opat, bilolog I putopisac Alberto Fortis predoèio u javnosti, jo 1774. godine u originalu I talijanskom prevodu, u prvom tomu svog èuvenog djela Viaggio in Dalmazia. Znatno prije Fortisa, u prvim decenijama 18. vijeka bo njaèke b alade I romance zabilje io je nepoznati zapisivaè Erlangenskog rukopisa.

Kao sakupljaè bo njaèkih usmenih baladnih pjesama s kraja 18. vijeka pojaviæe se jo jedan stranac, Francuz Marc Rene Bruere Desrivaux, poznat kao dubrovaèki knji evnik Marko Brueroviæ. Boraveæi kao konzul u gradu velikog vezira, u Travniku, Bruereviæ je ispun io uputstva svojih pretpostavljenih- da dobro shvati duh stanovnika Bosne to najb olje potvrðuje njegova rukopisna zbirka koju èine usmene pjesme lirske I baladne, sa kupljene prete no meðu Bo njacima u Travniku I njegovoj okolini(Hvalila se Hasanaginic a, Osman-aga na kuli siða e I dr.) Treæi poznati sakupljaè bo njaèkih usmenih pjesama s kraja 18. vijeka je Dubrovèanin Ðuro F riæ, katolièki sveæenik I pjesnik latinista. Pjesme koje je publikovao su u prevodu na latinskom sa po dva stiha u autentiènom jeziku. Znaèajno je da je Feriæ prvi sakupljaè usmenih pjesama Bo njaka koji sakupljenje pjesme navodi kao muslimanske.Feriæeve mus limanske pjesme se nalaze u cjelovitom I autentiènom obliku u saèuvanoj rukopisnoj z birci. S kraja 18. vijeka potièe I varijanta balade o smrti Omera I Merime, zabilje ena u B

a u biti su vrlo znaèajne I dotièu ivot u tradiciji I dovode u pitanj e njen kontinuitet. I radnja bi u romansi mogla da ima tragièan zavr etak ali zaokret do kog a dolazi navodi do sretnog. rijeèi. Zato pjesme u koje su ukljuèeni I tipovi varijanata o Hasan-agi I njegovoj ljubi ili kako smo mi kazali I taènije pjesme njima sliène . ivot izvan doma aja uskog.enskog. p remda je osnovni sukob ljubavni I va an je za èitav tok radnje. ali ni ta manje I ivotnog. ljepote I savr enstva. na udvaranju. Zbog toga se oni u romansama vrlo èe sto I verbalno sukobljavaju. Balade a I romance su ku nja ivota u tradiciji. varijante o braæi Moriæima kao I pjesme o smræu rastavljenim dragim.sve to obez bjeðuje dostojnost za ulazak u historiju I sjeæanje. Radi se dakle o svakodnevnom ivotu odabrano g mladog para iz tradicionalnog dru tva. a to je ljubav I mladost koje su potrebne ne samo njima nego I svijeta oko njih. u baladama je data ne kao kraj nego kao nov poèetak. nada u bolji ivot . Rijeèi do kojih dolazi izmeðu njih su samo na oko povr in e I bez dubine. Nerazumijevanje dolazi iz tajne I nepoznavanja pojave drugaèijeg pona anja.ubukiæevom Po e kom zborniku iz 1798. ROMANSE su pripovijedne pjesme novelistièke I vedre sadr ine. Stil tradicije one ive koja nastavlja da crpi teme I motive unutar sebe same bazi rajuæi se na svojim vrijednostima koje zadiru daleko u pro lost I èiji se kontinuitet ne prekida sve dok te vrijednosti postoje odredili su definitivno ono to se danas . brze I velike odluke. Sretnom zavr etku prethodi povoljan splet okolnosti. dakle. U romansama je naglasak na ljubavnom zapletu. godine pod latinskim nazivom Divortium. vjeridbi I zasnivanju braka dvoje mladih ljudi. jedna vrsta prolaska kroz ivot. One su te koje alju u smrt tj. mu evljevog I junakovog koji karakteri u velike du sti. ili vilinski svijeta. Oèekuje se sretan zavr etak jer su zbivanja od poèetka do kraja dopadljiva. o njihovi m pripadanjima razlièitim polovima u tradiciji. Zbog ozbil jnosti problema tradicijske prirode moglo bi se skrenuti u tragiku ali postoji k onvencija koja diktira dogaðajima I sam kraj. onog koje ne razumije ind ividualno I lijepo. Jer tako treba da bude ako tr adicija postoji. U centru balada su individue u svom specifiènom I vremenu I prostoru u odnosu spra m veæeg I ireg vremena I prostora tradicije. zlo biti nadv ladano. bili pr oganjani na ovom svijeta da æe biti sretni na drugom svijeta a to je hurija I zalj ubljenih. o ljubavi mlade djevojke ili mladog junak a koji se nalaze u procjepu u odnosu na ono to od njih zahtijeva pona anje po tradi cionalnim normama. Ljepota I ljubav su èinioci koji mogu da izazovu tajnu. ako se veæ na njega ukazalo. na zgodi. Jer romansa je pripovijest o tradici onalnom ivotu I njegovom obnavljanju pa je sukob dvoje mladih ljudi trenutaèna borb a dvije prirodne sile prije ujedinjenja u jedno pred neèim to je starije od ljubavi . Vrlo èesto romansa pripovijeda o njihovoj razlièitosti. Ujediniti se znaèi nadvladati I sebe I druge I pronaèi ono zajednièko to ih spaja. Rje enje u romansama je konvncionalno jer je èitav put takav. U baladama raspoznajemo dva pola koji nikada nisu u harmoniji ili barem u privid noj harmoniji prouzrokuju sukob dva vremena I prostora u eg. odnosno nije na isti naèin kazivana. misteriju I zlu kob. to zn aèi potisnuti individualne crte a preuzeti tradicionalne ali I znati obnoviti ono vjeèno mlado zbog èega tradicija uvijek ivi I ne gasi se. (divorti um-raskr èe). Smrt. vuku prema vijeènom svijeta mla dosti. I umjesto pesimizma zraèi optimizmom I nadom da æe dobra rijeè pobijediti. brze akcije. Postoji nada za dobre I zaljubljenje koji su patili. velika I nagla osjeæanja. I onog znatno ireg mu kog. Problemi su slièni onim u baladama. a to je ivot u tradiciji I potreba za jedinstvom. Tako tradicija iz religije crpi snagu za ivot. nisu iskazane na isti naèin. Sukob je u brisanju individualnog nasu prot tradicionalnom I prvobitnom.Bez njih nema ivota! Balade I romance usmene knji evnosti se prenose usmenim putem I nikada niti jedna pjesma tako prenesena nije ista.

vjerenik. le i dobrobit zajednice I njenih vrijednosti. Razlièito od junaka kakvog sreæemo u epskim pjesmama. One su ive sve dok nadahnute jedinke jedne zajednice pomoæu njih obja njavaju svije ta oko sebe I preko njih dose u do samih prapoèetaka svoje historije I prvih vjerova nja. obièan svijeta se u njima ogleda I iz njih crpi snagu za svoj dalji opstan ak. ona razmi lja o svojoj porodici. enski I nj egovu vrijednost. Zato pro blem nastaje èim junak shvati prirodu svoje saputnice I prestane joj nametati svoj u volju koja izvire iz drugog ivota I drugih prilika koje ne poznaju kompromis. Nosioci tradicionalnih vrijednosti u pjesmama. pogubnim za enski svijeta. Oni su sto eri tradicije I obja njavaju njeno postojanje. Kad se o eni Hasan-aga Tu je iskazana nemoæ junaka da shvati drugi pol. tkanje. Istovremeno je iskazana njegova nemoæ da ostavi eni slobodu da vlada u svom svijet a èardaka I sokaka I da ne nameæe svoj iroki historijski vrijeme I prostor. Balade I romanse pjevaju prete no ene I one ensko viðenje junaka. Oni su ti koji trebaju biti model po prirodnom odabiru I stoga i h je dru tvo kao takve prihvatilo. One su odraz strahova.u nauci naziva poetika usmene knji evnosti. Naime to nisu prvenstveno pjesme o enama nego pje sme o junacima. junak u baladi je problem sam za sebe I za druge. Uz sve to u njoj se bude razlièita osjeæanja. prièama I uopæe u usmenoj knji evnosti su junaci. U tom je su tina balad e. tj. zasnovan na brzim I pl ahovitim reakcijama. . elja I radosti odreðene na rodonosne grupe. o sreæi koju je stekla ili o drami koju nasluèuje. Meðutim pote koæa nastaje a tradicija je to dobro primijetila kada se ti sjajni epski junaci prebace u svakida nji ivot. kao jedan od glavnih oslonaca. A u centru su tih drama koje su najsna niji poticaji baladnih iskaza. Pjesme kao to su balade I romanse pjevaju o te koæam a I nastojanjima junaka da odr e svoj status u svakida njem ivotu I o njihovim napori ma da se odr e u onom za to su preodreðeni. A . djever. nosioca takvog ivota sto ji nasuprot polu junaka. eninog s dru ge. daleko od bitaka s l jutim neprijateljima. Te vrijednosti koje su odredile usmen u knji evnost izviru iz ivota a njeni nosioci stvaraoci I prenosioci nose ih u sebi . koja je podreðena tradicionalnom dru tvu I vlastitim odnosima I on bi tre bao stoga da prizna da su poslovi koje ona radi kao I brige koje je prate isto t oliko va ni jer ona kroz njih stvara I u njih utkiva svoju sudbinu kao I sudbinu b li njih. To su saasvim obièni poslovi jedne ene èiji ivot se prije svega odvija u kuæi: v z. predosjeæaji. U ravnote i junakovog vremena I prostora s jedne strane I enskog. tj. enskim. Balade p jevaju o junakovoj nemoæi da u svakom trenutku bude model za sebe I druge I da se pona a po pravilima tradicije. avlije. supruga I sestara.iz toga proizilaze njene sumornosti I ilavost. njen svijeta I junake u njoj. ni ta manje znaèajan za tradi ciju. u granice èardaka. Njegova nemoæ takoðe da shvati enu ne kao slabo biæe veæ kao jaku liènost sa voljom kao t e njegova. pa èak I gledanje kroz prozor. Pol majki. od borbi za vlast I junakovog kodeksa èasti u znaèajnim histor ijskim trenucima. sokaka. Tu su temelji porodice. porodici iz koj e je do la. junak-model ireg vremena I prostora dolaz i u dileme vezane za njegovo postojanje. a misleæi da mo e vladati mje ajuæi dvije razlièite norme I vrijednosti. Tu le i kljuè razumijevanja balade alosna pjesanca plemenite Hasanaginice I mnogih drugih balada: etao se aga Hasanaga. Pjesme. Njihov o je vrijeme grandiozno I zadire do poèetka stvaranja tradicije I zbog toga oni su mudri I sposobni da vode I savjetuju ostale. mu . mada svakida nji. To odreðuje baladu kao anr . u odaje I kada se nasuprot njima naðu one ene koje olièavaju taj svakida nji dru tveni ivot koji se odvi a u u em vremenu I prostoru. Njeni junaci nisu obièni ljudi nego imaju kraljevsko ili bo ansko porijeklo I pr ema tome ne kreæu se u obiènom vremenu I prostoru shvatljivom prosjeènom èovjeku. dak le onoga kako bi trebalo da bude. brat. Oni su njen mod el. a naroèito balade prièaju o junakovom hvatanju u ko tac sa d rugim vremenom I prostorom. gdje je on prikazan kao modeljunak. Nasuprot njima I njihovim dru tvenim I praktiènim normama k oje se zasnivaju na drugim shvatanjima. odr avanje reda u kuæi. Njihove prirodne vrijednosti bivaju pol juljane jer u pitanju je njegov naèin shvatanja I poimanja. Balade I romanse kroz poruke nose ostatke iz prvobitnog ureðenja svijeta.

Njegovo osjeæanje se pokazuje èak jaèim I razornijim od prirode kojom treba da vlada. Stid plemenite Hasanaginice je njena priroda. On je postao problem jer je h tio ratnièki I junaèki da potèini sve. Takve su junakinje u pjesmama San usnila Hasanaginica I etao se aga Hasan-aga I u nekim drugim u kojima one. nju. Dva svijeta su sta vljenja uporedo u dva paralelna stiha. a pred junacima su veæi zadaci. savoju su prugu koja ga nije posjetila u gori a koju je tako arko oèekivao potèiniti. isto ranjenog I isto vrlo ljutog na dru ge to su dirnuli u njegovo bo ansko porijeklo. u svojoj individualnosti. ena je ta koja treba da miri. da tradicijski moral. u drugi prirodni tok nesputavanih strasti koje ne i èezavaju nip red èim u njegov om ranjenom biæu. drama nekada fatalnih razmjera u njegovom sukobljavanju sa junakom I drugima iz okoline. èije je I srce ranjeno. u svom ranjenom s rcu nosi toliku bol I razoèarenje da u ljutnji izrièe stra nu kletvu protiv svog roðenog . prisiliti da prihvati njegovu vlast I okvire njegovog vremena I prostora. Nisu sn-jezi. junak postaje plahovit I ubija majku premda nije smio t o uèiniti jer su njoj dovoljna kazna da je tjera iz doma I rijeèi koje joj upuæuje. plahovitog. koji ne iskazuje I skriva svoju stvarnu ranu. On nije tjeran vlastitim emocijama I stanjem koje su prouzrokovale gorke rane.enina je uloga u tradicionalnom dru tvu opstale tradicionalne norme. biti spremna na izmirenjei kompromis da bi Hasaan-aga. Ranjeni Hasan-aga u atoru. Hasanaginicin stid on je protumaèio pogre no na svoj plahovit naèin I ne razumijevajuæi ga elio je. nit su labudovi. svoj pro blem. upuæuje na ranjeno osjeæanje junaka. Nije sluèajno to je iskazan nakon opisa njegovih rana. svijeta prirode u kome se nalazi H asan-aga. labudovi veæ bi poletjeli. I ljube. a onda djelom podstaknuti druge da djeluju onako kako je tradicija veæ odredila ono najbolje za sve njih I za ivot same tradicije. ta ko da on nosi ranu na sebi I u sebi. nego ator age Hasan-age. mogao da shvati svoju ljubu kao enu-liènost I kao sebi ravnu. Tako je Hasan aga postao problem za sebe I svoju okolinu. u najljep oj baladi alosna pjesanca plemenite Hasanaginice je pokretaè ra dnje iz èijeg poimanja svijeta nastaju nesreæe za sve. Ti ina Hasan aginice I njena rijeè koja nema odjeka ni kod brata ni kod mu a ti ina je svijeta koji ne probija individualnost drugih I to je razlog to ne postoji niko ko æe nadvladat i situaciju I znati rijeèju. pa I ono to ne shvata. zaboravljaju svoju ulogu m irnog oslonca na tradicionalne norme I plahovito prekoraèuju na drugu prirodnu str anu. ne pona ajuæi se u skladu sa onim modelom kako ga tradicija vidi I od njega oèekuje. ranjen u atoru I tradicionalno dru tvo majke. prirodom junaka-ratnika I supruga I oca to je alegorija j unakove povezanosti sa prirodom. Mogli bismo reæi da ju je htio podvesti pod svoje norme I vrijednosti junaka ratnika. Sam poèetak pjesme: ta bijeli u gori zelenoj? Al su sn-jezi al su labudovi? Da su sn-jeziveæ bi okopnili. Njegova rana je kako da spoji prirodno I ve liko sa onim dru tvenim. A li I ona mo e biti ranjena I svojoj ranjenoj individualnosti preæi okvire koje joj j e tradicija nametnula. I tada nastaje problem. njegovo uklapanje u procesu poticanja vremena. Nerotkinja Kada u pjesmi etao se aga Hasan-aga. Junak koji se vraæa iz rata I koji ka njava majku to se oglu ila o njegovu rijeè kako da postupi prema mladoj eni. lièi na jednog drugog junaka. sestre. prirodnog. jer pjesma ka e: Da su sn-jezi veæ bi okopnili labudovi veæ bi poletjeli. Ahila. To su.

Balade o rastavljenim dragim. tradicijskog I u la u individualni I hiroviti tok stvari. Ljubav se obièno povezuje sa religijom I mladi zaljubljeni su u bliskoj vezi da na dnaravnim. ali prirodni t ok stvari je na njihovoj strain. Tradicija I priroda su htjele da odabrani umru mladi I ostanu vjeèno m ladi. Ovdje je prirodno u liku nesretnog junaka I njegove prirodne odabranice. njegov im miljenicama. onozemaljskoj ljepoti djevojke Fate kojoj je sudbinom odreðeno da ode rano na onaj svijeta kako bi ga os vje ila I sama bila sretnija u njemu sa odabranim ljepoticama toga svijeta. suvi e lijepim I dobrim za ovaj obièan svijeta. a nemjerljivo doprinose vel ikom skupinom varijanata I usmene predaje o pogubljenju braæe Moriæa I sarajevskoj Mo riæa buni . u liku majke. U zagrobonom ivotu ih èeka vjeèna sreæa jer po tradici ji I religiji onaj drugi svijet je istinski a potrebno je da se obnavlja mladim. jo su jedan krug pjesama iz tradicije koje se baziraju na stvarnosti I one govore o bolnim. u cvijetu djevoja tva. u kojoj djevojka kune sve po redu. Ako se to I desi. velika alosti. od livade do d eneta I hod e jer su njenoj majci izdali njenu tajnu ljubav. O ne to èine I kada se odnose na pojedinaèna zbivanja o kojima svjedoèe usamljenim zapis ima: Sunce zaðe a mjesec izaðe. Takvu pjesmu pronalazimo u zbirci STIPE BO TICEA-Dva se draga na livadi ljube(Biserno uresje). . da nikada neo stare I uvijek budu prekrasni I mladi to I jeste simbol tradicij e. a tradicija je povezala mladost I smrt . kao to je balada Omer I Merima. Ovaj svijeta je za nju kako to tradicija osjeæa. èuvara porodiènog statusa koja iz religije I tradi cije crpi dru tveni I stvarno. Oni se silom mogu rastaviti na ovom svijeta. Sunèe va unuka. voljeli se a rastav i e ih. I neobiènim stvorenjima. po normama tradicije da ne reaguje tako plahovito. lijepim. Vrijednost bo njaèke balade uvelièava muslimanska historijska balada koja je dala jo uv ijek neocijenjen doprinos ju noslavenskim baladama s historijskom pozadinom. Ona ga zaustavlja da oduzme ivot sebi obraæajuæi mu se rijeèima: I dosad su kade opravljane Al se nisu junaci morili.djeteta. I u ovoj gru pi pjesama junaci I junakinje djeluju u sklopu ukupne tradicije. ovaj put pol se manifestira izvan. O va hercegovaèka balada. Njih dvoje otjelovljuju tradiciju u njenom zaèetku I prema tome u njenoj najljep oj nevinosti I dobroti. tragiènim sukobima u porodici I razdvajaju dvoje ljudi koji se vo le I koji odlaze u smrt zbog nemoguænosti ispunjenja njihove ljubavi. Banjaluko. Trebalo je da ona kao sve ene iz tradicije na eg podneblja reaguje kao sestra u jednoj od najranije zabilje enih pjesama u ovom izboruVino pije aga( H)Asan-aga. Ona smiruje brata u njegovom plahovitom postupku pr ema supruzi ali I prema samom sebi. momkovanja I neoskrvljenosti. do neprirodnog. stran kao to je I njemu strana nje na ljepota. I na taj naèin ulazi u krug ranjenih grèkih junakinja kakva je Medeja. saèuvana u hrvatskoj sredini pokazuje da su baladne pjesme s poj individualnog I tradicionalno-kolektivnog I da individualno izranja remeteæi r avnote u izmeðu individue I tradicije kojoj ona pripada. hurijama koje su joj ravne. Tako su ovaj svijeta na pustili Omer I Merima. Bo njaèke historijske balade su autentiène I znaèajno doprinose odreðenju historijske balade. ali nikada u svojoj ljubavi nisu protiv religije I njenih normi. Tak o pjesma Kolo igra na sred Sarajeva govori o nadnaravnoj. A bilo je prirodno. U ovoj posljednjoj pjesmi junakinja pokazuje stalo enost I iskustvo ge neracija I njihovih sudbina. ivot I smrt I dal ai m novi smisao da kao ne to vrijedno sjeæanja ostanu u tradiciji ivjeti dugo vremen a. to je znak da je ljubav iza la iz svog prirodnog.

danas. porodicom i dru tvom kao sredinama u kojima su na le svoje osnovne poticaje predstavljaju najljep e i najtu nije usmene pjesme. odreðenu plemensk u. historijski dokumenti pokazuju da su stvarna zbivanja inspirisala pjevaèe da ovjekoveèe detalj poku aja spasavanja Moriæa. Prenosioci prenose usmene pjesme po principu imitacije predstavlja nja svijeta.Braæa Moriæi su pogubljeni u sarajevskoj tvrðavi u mjesecu martu 1757. konfesionalnu ili nacionalnu grupu. nominirane kao usmene pjesme. i pjevaè prenosilac k ao individua. Balade kao i romanse i druge njima sliène narativne pjesme koje pripadaju krugu us menih tradicionalnih pjesama nisu uvijek do kraja anrovski odreðene. Optimizam u poruci ove bal ade I pored toga to su braæa Moriæi pogubljeni u trenutku kada je stigao ferman o nji hovim pomilovanju I kada su za njih jamèili brojni stanovnici Sarajeva njena je sn aga koju su pjesnici. Pisci umjetnièke knji evno sti u sebi nalaze uzor za svijet koji predstavljaju. i individua u porodici koja mu daje poticaj za pjesmu utièu na ono to on konaèno ispjeva ili saopæi. Pjevaèi stvaraoci prenosioci balada kao individue probijaju se kroz iru zajednicu kojoj pripadaju. u narodno pamæenje. religijom . kroz porodi cu i dru tvo. a dovod eæi ih u vezu s pojedincem. tih regulatora vlastitih liènosti. Dru tvo. Kao pojedinac. Jednostavnije kazano. Za pisce umjetnièke knji evnosti imitacija prolazi kroz njihove vlastit e stavove i mi ljenja i to gledanje datira jo od Aristotela. etnièku. Usmene pjesme dio su tradicijskog naslijeða i spadaju u one produkte duhovnog stva ranja koje je karakterisalo kroz stoljeæa. Takoðer. koji im pru aju glavnu inspiraciju. èine rekonstrukciju povijesti a izvorni povijesni podaci potvrdiæe ovu povijest kasnije I stvarno I simbolièno. godine. Stvarno na taj naèin to èe potvrditi njihovu nasilnu smrt davljenjem. Ovaj tekst baziran je na analizi primjera bo nj aèkih balada. pamæenjem tvore. kakva I jeste pjesma o Moriæima u krugu varijanata. Porodica kao inspiracija pj evaèima je kategorija koja po tuje norme tradicije. Sve saèuvane varijante zajedno I fragmenti kao I prozna predaja. uvijek na specifièan naèin. po kome su. razlièiti pjevaèi I prenosioci uporno èuvali. Sve nas ovo uvodi u t eoriju ove vrste. vijeka u Bosni. Ta teorija nam omoguæuje da uoèimo sljedeæe: izvanrednoj kreaciji odgovaraju s druge s trane jasno odreðeni stvaraoci prenosioci usmenih pjesama: individue. dopiru do individua. bez rezerve. sna no karakteri e njihovu duhovnu kulturu. To su balade. Pjesme koje smo od abrali kao primjere lirskonarativnih pjesama o kojima æemo ovdje govoriti. ira zajednica. U ovom tekstu odabrali smo pjesme koje nose bitna obilje ja svojih prenosilaca i pokretaèa i svaka ko je zanimljivo da su te pjesme upravo anrovski najdotjeranije. Stvaralac prenosilac usmene pjesme rekreira ili ponovo stvara po sj eæanju ono to je èuo da se pjeva ili kazuje. talentovani pojedinci povezani s porodicom i dru tvom. Njihova specifiènost je odreðena prije svega naèinom nastanka i naèinom preno enja. Narativnost ili osobitost prièanja historijskih balada rezultirala je iz njihove s na ne povijesne utemeljenosti pa je ovo karakteristika izrazitih historijskih bala da. najznaèajnije grupe baladnih pjesama Bo njaka. I kao takvi su se suprotstavili brojnim ekonomskim I drugim nametima to su ih centralna vlast I nj eni nosioci nametnuli u petoj I estoj deceniji 18. predstavljaju his torijsko sjeæanje. pjesme koje æemo predstaviti kao primjere uzore nose obilje ja svojih bitni h prenosilaca i pokretaèa a uz to su anrovski najdotjeranije. simbolièno to èe ih u nekim varijantama sp asiti. kao i lirika i epika. kao i civilizacijski nivo ostvaren uticajem date religije bitn o odredio do nivoa anra. gotovo svugdje u svij etu. Bili su najugledniji predstavnici sarajevskog esnafa I domaæih janjièara. on je u ovoj vrsti pjesam a èesto slobodniji od pjevaèa stvaraoca u epskoj pjesmi. Stoga si im za stupnici centralne vlasti I dosudili brzu smrt davljenjem. Preno sioci i sustvaraoci usmenih pjesama razlikuju se od stvaralaca umjetnièke ili pisa ne knji evnosti.* Bo njaci imaju veoma razvijenu usmenu tradiciju i usmena lirskonarativna poezija. Imajuæi u vidu da govorimo o bo njaèkoj usmenoj tradiciji moramo pretpostaviti da je upravo opæi nivo ku lture koji odreðuje prisustvo pismenosti ne samo u datom trenutku bilje enja tradici je veæ i od ranije.bo njaèka zajednica is . a njihov stvarni tragièni kraj ih je zauvijek vratio u ivot balade. te do onih koj e ih inspiri u.

U baladi postoji domi nantan lirski izra aj. kada odnos prema religiji po staje distanciran. Pri tome ne treba zan emariti transformacije tradicije i varijacije odnosa pojedinca prema religiji. Sam termin balada u literaturu i nauku uveo je Englez Thomas Percy 1761. Tokom stoljeæa oznaèavala je razlièite anrove. Na taj naèin prenosilac usmenih ba lada sposobno æu da prenese. Problem koji se u baladi tretira samo je naznaèen. 3. pru aju izvanredne umjetnièke do ivljaje i pouke o putu k oji je pro ao jedan mali balkanski narod. Lirsko emotivno u baladi utièe na jezgrovitost naracije ali je istovremeno omeðuje misterijom i nedoreèeno æu. ali ne uvijek u smislu osjeæanja. Mo emo kazati da je tom naracijom iskaza no isku avanje modela ivota kroz primjere koji se fokusiraju. odnosno razlièite forme baladnog anra. U sluèaju kada govorimo o bo njaèkoj porodici koja je edu kovana. uvjetno reèeno. a dogaðaji. mislimo na porodicu koja je èvrsto povezana i pridr ava se tradicionalnih no rmi pona anja i ivljenja koliko i islamskih propisa.amskom religijom . Pro vaoci su najèe æe isticali njen lirsku. Bo njaèku individuu. a usvojen je. Putanja bo njaèkih pjevaèa stvaralaca. Ali dogaða se i da je vidna epska dimenzija u baladi kod slabiji h prenosilaca. zbivanja u centru. od kraja 19. veæ je to ne to neodreðeno. Balada kao dio lirskonarativnog anra postoji i u pisanoj i u usmenoj knji evnosti. vijek a. svijest o tradiciji i religiji mo e biti. na njegov razvoj i uspon. Epsko u citi ranom smislu imitacije predstavljanja svijeta (mimezis) u baladi vi e je prisutno u kompoziciji i prenosioci balada pose u za epskim shemama najèe æe kada ele da iska u nek povijesne slike. porodicu i dru tvo izrazito prepoznajemo u nekoliko krugova najpo znatijih bo njaèkih balada. To su: 1. utièe na stvaranje problema. a pojedinca vezuje za s ebe kroz edukovanu porodicu.posti e stabilan odnos prema tradiciji. Primjeri odabrani kao reprezentanti ovih grupa ukazuju istovremeno na bitne ozna ke balade kao vrste. Balada u usmeno j knji evnosti razlikuje se od naroda do naroda. nagov ije teno. bo njaèka ba lada o Hasanaginici ulazi u svjetsku knji evnost. U tome je znaèaj duhovne kultu re koja ostavlja poruke. o njenoj pro losti i njenoj buduænosti. veoma p ostojana i tradicija nastavlja da igra svoju ulogu. da rekreira iz tradicije. Taj smisao za tajnovitost individualna je oznaka prenosioca tradicio nalne balade i tu je veliki raspon udjela talentovanih prenosilaca. povijesne i intimne putanje bo njaèkih porodica i bo njaèkog dru tv koje su ovi pjevaèi opjevali. primjeri koje p redstavljamo pokazuju balade u kojima dominiraju liènosti i njihova tiha tuga. Mada je u teoriji balade prisutno mi ljen je da su baladne liènosti u pozadini. Balada o Moriæima i jo neke druge historijske balade. Baladu zapravo kara kteri e naracija specifiènog izra aja i oblika. To je ono tajnovito to je kao karakterist ièno za baladu naveo Goethe. godine. Drugim rijeèima mo emo kazati da je religija u odreðenim sred inama i odreðenim periodima bila vidljiva i nevidljiva. Balade o nasilno rastavljenim dragim ili Smrt Omera i Merime u krugu varijana ta. Tradicija i religija èvrsto pove zane utièu na identitet i odreðuju ga kroz dugi povijesni tok. a nagovje tavaju i onaj kojim kreæe. a uzrok sukoba kao jedna od bitnih oznaka balade èesto je toliko umotan u tajnovito ili toliko u pozadini da je i nevidljiv. junaka i junakinja u baladama koje su nam pjevaèi i pjevaèice prenijeli. epsku i dramsku osobenost. to jeste njeno prisustvo j e bilo vidljivo i nevidljivo Duhovna kultura je svjedoèanstvo o vrijednostima. Dramsko u smislu stvaranja konflikta meðu individuama u baladi veom a je bitno. Upravo u odabranim primjerima zapa amo teoretske probleme bal ade. Samo èetrnaest godina nakon to je Percy uveo termin balada u knji evnost. alosna pjesanca plemenite Hasanaginice i pjesme koje su njoj blizu. transformi e. unosi i vlastiti odnos prema naslijeðenom. o razvojnom putu i duhovnog i ma terijalnog ivota jedne narodnosne grupe. I onda kada se tradicija znaèajno mijenja. iz dubine èovjekove egzistencije. 2. gotovo do nepostojanja. Jun .

Hasan-aga dugo biva odsutan iz kuæe. toliko drugaèiji od svih o stalih nekakvom svojom unutra njom ljepotom i snagom da za njih i nije ovaj obièni iv ot. Ovo su oni segmenti poruka balada koji svjedoèe o povezanosti tradicije i religije u t radicionalnom dru tvu u kome su povezane individua. Islam kao religija i direktno i indirektno. Ovdje je i odnos prema smrti specifièan. koji su bili proganjani na ovom svijetu. Premda je dosta ra ireno mi ljenje da usmena knji evnost insistira na dogaðanju. stvaralo je predispozicije za ljepotu koja je b ila prostor ali i vrijeme za ljubav. ili toliko izuzetni. onog koje ne razumije individualno i lij epo. a varijante su dokaz njihove usmenosti. dolazili su promijenjeni. Naravno. Bisernaza). Najljep e balade obrað ju sukob u junacima proiza ao iz suprotnosti tradicionalnih i individualnih normi (Hasanaginica. koje vi e olièavaju taj svakida nji dru tveni ivot koji se vija u u em vremenu i prostoru. a njeni nosioci. njeni junaci su sto eri tradicije. to je takoðer u osnovi mita. svaki iskaz pjesme je razlièit odnosno drugaèiji. To se zapravo dogaða kada junak-model npr. preko duhovne i materijalne kulture. odvodilo u nepoznatim pravcima mu eve. Njegove prirodne vrijednosti bivaju poljuljane jer u pitan ju je njegov naèin shvatanja i poimanja. ratuje po razlièitim boji tima i lijeèi se. na jzad. u svijetu hurija i zaljubljenih. daleko od porodice. varijantama o Jasan-agi i njegovoj ljubi. ona je data ne kao kraj nego kao nov poèetak. braæu. njen model. ali sada i podstaknut drugim brojnim mome ntima. balade bo njaèke sredine. koje je rezultat duha odreðenog etnosa. Primjere pjesama koje smo odabrali za ovu priliku odabrali smo iz razloga svjedoèe o varijantama. odnosno pjesmama njima sliènim. oèeve. Tako junaci balada pripadaju vremen u i prostoru koje zadire do poèetaka stvaranja tradicije i zbog toga su oni èesto mu dri. ivot izvan doma aja uskog. Hasan-aga. on tada iz puno razloga drugaèije razmi lja i osjeæa. Tako su se rodile mnoge balade. bazira juæi se na svojim vrijednostima koje zadiru daleko u pro lost i èiji se kontinuitet ne prekida sve dok te vrijednosti postoje. Rastavljalo je one koji su se voljeli. koje se zasnivaju na drugim shvatanjima. od te kih rana u atoru. Tako poetsko znaèi i bo ansko. porodica i dru tvo i u kojima Tr adicija iz religije crpi snagu za ivot i umjesto pesimizma zraèi optimizmom i nadom da æe dobra rijeè pobijediti a zlo biti nadvladano. junak-model ireg vremena i prostora do lazi u dileme vezane za njegovo postojanje. Kada su se vraæali. iskazana kroz magiènu rijeè. u granice èardaka. o varijantama o braæi Moriæima. koja je. Ovo sve kazano vodi nas u stil tradicije. Omer i Merima. i ka da se nasuprot njima naðu ene. to oni Bilo da je rijeè o tzv. elja i radosti odreðene narodnosne grupe. U mnogim od ovih balada istaknuta je nada za dobre i zaljubljene. ili vilinskom svijetu. avlije. Materijalno bogatstvo. Balade su odraz s trahova. stvaraoci i prenosioci nose ih u sebi. ne tako rijetko.aci balade su individue iz tradicionalnog ivota i njihove su boli nekako posebne jer nastaju iz nerazumijevanja na koje nailaze kod najbli ih ili kod njihove okoli ne (sluèaj posebno karakteristièan za bo njaèke historijske balade). na da u bolji ivot. Tradicija i jeste primijetila da nastaju te koæe u sluèajevima kada se sjajni epsk i junaci prebace u svakida nji ivot. zbivanju. kao i pjesmama o smræu rastavljenim drag im. dakle onoga kakav bi trebalo da bude. One su ive sve dok nadahnute jedinke jedne zajednice (ovdje se opet pojavljuje bitan ut icaj individue) pomoæu njih obja njavaju svijet oko sebe. Vrijednosti koje odreðuju usmenu knji evnos t izviru iz ivota. supruga i sestara nosilaca takvog ivota stoji nasuprot polu junaka. Kada na takav naèin prihvatimo bala de i kada ih tako èitamo onda mo emo kroz njihove poruke da naslutimo ostatke èak i pr vobitnog ureðenja svijeta. i preko njih dose u do samih prapoèetaka svoje historije i prvih vjerovanja. Tako se i dogaða da su nosioci tradicionalnih vrijednosti u usmenim baladama kao i u os talim vrstama usmene knji evnosti junaci. u odaje. za njih je ostao otvoren put sreæe na drugom svijetu. one ive koja nastavlja da crpi teme i motive unutar sebe same. To dugo povijesno doba ratovanja donosilo je mnogo tuge i boli. novim vremenom i prostorom. To poja njava i tendenciju varijanata. sposobni da vode i savjetuju. Nasuprot enama i njihovim dru tvenim i praktiènim normama . sokaka. I naravno: nerazumijevanje dolazi iz tajne i nepoznavanja poja ve drugaèijeg pona anja. znaèila raðan je i ponovno raðanje. Pol majki. koji su p atili. unosio je posebnosti u usmenu baladu na eg prostora. i reakcije su tako plahovite da bivaju pogubn .

porodicom i dru tvom u na e vrijeme. On nije gonjen vlastitim emocijama. brat. i enskog. kao i njegov stav da mo e vladati mije ajuæi dvije razlièi te norme i vrijednosti. stvaralaèko. Eto tako je Hasan-aga postao problem za sebe i za svoju okolinu. Hasanaginicin stid on je protumaèio pogre no. do danas/. ne pona ajuæi se u skladu sa onim modelom kako ga tradicija vidi i od njeg oèekuje. svoju suprugu koja ga nije posjetila u gori a koju j e on tako arko oèekivao potèiniti. kao i njegovu nemoæ da prizna da su poslovi ko je ona radi kao i brige koje je prate isto toliko va ni jer ona kroz njih stvara i u njih utkiva svoju sudbinu kao i sudbinu bli njih. tom nenadma nom antitezom: to se b jeli u gori zelenoj? . Zato prob lem nestaje èim junak shvati prirodu svoje saputnice i prestane joj nametati svoju induvidualnu volju koja izvire iz drugaèijeg ivota i drugaèijih prilika koje ne pozn aju onaj nevjerovatni. vjerenik. Pri tome je enina uloga u tradicionalnom dru tvu biti spremna na izmirenje i kompromis da bi opstale tradicionalne norme. U ravnote i junakovog vremena i prostora. Tu le i kljuè razumijevanja alosne pj esance i mnogih drugih balada u kojima je iskazana nemoæ junaka da shvati drugi po l. On je elio nju. samo tradiciji poznati kompromis koji sve us klaðuje. sa voljom kao to je i njegova. boji ta preko kojih je pre ao i krv koju je gledao i osjeæao na vlastitom tijelu on vi e nije bio isti èovjek i nije mogao da shvati svoju ljubu kao enu liènost i kao sebi ravnu. Na a Hasanaginica kao liènost i njen suprug Hasan-aga kao l iènost i primjeri supru nika koje je promatrao prvi koautor tokom posljednjih deset godina omoguæuju nam upravo komparacijom da saznamo kako je to funkcionisalo bo njaèko dru tvo preko individue i porodice. a inaèe plahovit. ni ta manje znaèajnim za tradiciju. Hasan-aga je u baladi pokretaè radnje. koje su najsna niji poticaj za samoiskaze su: mu . stanjem koje su prou zrokovale gorke rane. Tu nekada prepoznajemo junakovo hvatanje u ko tac sa drugim vremenom i prostorom.antropolo ki pogled na savremenu bo njaèku porodicu i dru tvo i individuu u p orodici i dru tvu neizbje an je u modernom pristupu tradicijskom i njegovom produ etku u savremenosti. tek sada nije mogao d a ga razumije. njihov oj stvarnosti nego i sa individuom. Prvi koautor razraðuje op irnije ovu tezu u predavanjima studentima u kojima razraðuje ovu temu/. le i dobrobit zajednice i njenih vrijednosti. On je postao problem jer je htio ratnièki i junaèki da potèini sve pa i ono to ne shvata. Veæ sam poèetak pjesme. s jedne stra ne. u tom svom novom stanju. i iz toga p roizlaze njene . enski i njegovu vrijednost. mada svakida njim. Primjeri pokazuju da su ne samo junaci ogledalo stvarnih zbiva nja veæ su to i situacije koje se ostvaruju njihovim djelovanjem.sumornost i alovitost. one su ensko viðenj e junaka. individuu i dru tvo oslikane u ba ladama sa porodicom. eninog. Tu su t emelji porodice. U tome je su tina balade. Tu le i kljuè razumijevanja alosne pjesance o plemenitoj Hasanaginici i mnogih drugih balada. kao jedan od njenih glavnih oslonaca. ali u trenutku kada se nalazi izvan porodic e iz njegovog poimanja svijeta nastaju nesreæe za sve. tj. daleko od bitaka s ljutim neprijateljima. Balada takoðer izra ava junakovu nemoæ da shvati enu ne kao slabo biæe veæ ao jaku liènost. koja je podreðena tradicionalnom dru tv u i vlastitom odnosu prema drugima. stoga su ti i od abrani u baladama u stvari modeli po prirodnom odabiru i tu je razlog da ih je dru t vo kao takve prihvatilo. Mogli bismo kazati da ju je htio podvesti pod norme i vrijednosti junaka ratnika. individuom i dru tvom ne samo u njihovoj savremenosti. /Kulturno. prisiliti da prihvati njegovu vlast i okvire njego vog vremena i prostora. od borbi za vlast i junakovo g kodeksa èasti u znaèajnim historijskim trenucima.e za enski svijet. djever. U centru tih baladnih drama. / Tu opet ukazujemo na primjere iz osobnog posmatranja dvije po rodice mladih supru nika u toku 1992. Istovremeno je iskazana njegova nemoæ da ostavi eni slobodu da vlada u svom svijetu èardaka i sokaka i da ne nameæe svoje iroko historijsko vrij eme i prostor. enskim. Balade pjev aju prete no ene i one u njih unose vlastito kreativno. s druge. Balade pjevaju o junakovoj nemoæi d a u svakom trenutku bude model za sebe i za druge i da se pona a po pravilima trad icije. Svakako je zanimljivo da mo emo porediti porodicu. fascinirajuæi.

pri rodni tok nesputavanih strasti. Veæ poèetni stihovi ove antiteze nagovje tavaju veliku tragediju koja æe proisteæi naru ava jem ustaljene harmonije u tradicionalnom svijetu porodice kroz sukob njenih polo va. koji ne iskazuje nego skriva svoju stvarnu ranu. a onda i djelom nadvladati druge da d jeluju onako kako je veæ to tradicija odredila ono najbolje za sve njih i za ivot s ame tradicije. Ali i ona mo e biti ranjena i u svojoj ranjenoj induvidualnosti preæi okvire koje joj je tradicija nametnula. drama fatalnih razmjera u njenom sukobljavanju sa junakom i drugima iz njene okoline. ali i prema samom sebi. ispro ena. jer pjesma ka e: Da su sn jezi veæ bi okopnili labudovi veæ bi poletjeli. prirodom junaka-ratnika i supruga i oca to je alegorija junakove povezanosti sa prirodom.na Ahila. nego ator age Hasan-age. prirodnog. s voj problem . d a dr i pod kontrolom one norme pona anja u porodici koje se vezuju za tradicijski mo ral. ta ko da on nosi ranu na sebi i u sebi. Njegova rana je: kako da spoji prirodno i v eliko sa onim dru tvenim. u drugi. Dva svijeta su stavljena uporedo u dva paralelna stiha. Nisu sn jezi.lièi na jednog drugog junaka . Ona bdije da se prirodni model ne u ru i. I tada nastaje problem. nit su labudovi. Upravo se to dogaða s a Hasanaginom ljubom. Sunèeva unuka. na putu ka dvorima novog supruga ona kr i pravila erijata i muslimanskih svatovskih obièaja. koje su blizu alosnoj pjesanici. koje ne i èezavaju ni pred èim u njihovom ranjenom biæu. zaustavlja se pred dvorima biv eg supruga i dariva vlastitu djecu. pokrivena. u kojima one u svojoj induvidualnosti zaboravljaju svoju ulogu mirnog oslonca na tradicionalne norme i plahovito prekoraèuju na drugu prirodnu stranu. èije je i srce ranjeno. Premda pod duvakom. Takve su junakinje i u nekim drugim pjesmama. Ti ina Hasanaginice ili njena rijeè. labudovi veæ bi poletjeli. To su. a jednako b itna za ravnote u prirodnih i dru tvenih zakona. popusti i dru tveni. sestre i ljub e. Nije sluèajno da je iskazan nakon opisa Hasan-aginih rana.Al su sn jezi al su labudovi? Da su sn jezi veæ bi okopnili. Njegovo osjeæanje se pokazuje èak jaèim i razornijim od prirode kojom treba da vlada . u atoru i tradicionalno dru tvo majke. Ona smiruje brata u njegovom plahovit om postupku prema supruzi. a pred junacima su veæi zadaci. njegovo uklapanje u procesu proticanja vremena . Ranjeni Hasan-aga u atoru. svijet prirode u koj em se nalazi Hasan-aga ranjen. i ovdje imamo junakinju koja je iza la iz bosanskomuslimanske tradicije. i na taj naèin ulazi u krug ranjenih grèkih junakinja kakva je Medeja. Da kle. Nerotkinja Kada u pjesmi etao se aga Hasan-aga u svom ranjenom srcu nosi toliku bol i razoèarenje da u ljutnji izrièe stra nu kletvu protiv svog tek roðenog djeteta. koja nema odjeka ni kod brata ni kod mu a ti ina je svijeta koji ne probija individualnost drugih i to je razlog to ne postoji ni ko ko æe nadvladati situaciju i znati rijeèju. To su dvije suprotnosti na ko jima tradicija zasniva svoj ivot i na kojima nastaje balada. ako prirodni zakon popusti. ena je jaka jer je ona na drugom polu nasuprot mu karcu. upuæuje na ranjeno osjeæanje junaka. U nekim varijantama koje su blizu alosnoj pjesanci ena je ta koja treba da miri. plahovitog. isto ranjenog i isto vrlo l jutog na druge to su dirnuli njegovo bo ansko porijeklo. A u pjesmi Vino pije aga /H/Asan-aga susreæemo junakinju koja nosi stalo enost i iskustv o generacija bo njaèkih ena i njihovih sudbina. Stid plemenite Hasanaginic e je njena priroda. Ona ga zaustavlja da oduzme iv ot sebi obraæajuæi mu se rijeèima: i dosad su kade opravljane .

nizom primjera porodicu. 262. Braæa Moriæi su pogubljeni u Sarajevskoj tvrðavi u mjesecu martu 1757. u njenoj najljep oj nevinosti i dobroti. i kao takvi se suprotstav ili brojnim ekonomskim i drugim nametima to su ih centralna vlast i njeni nosioci nametnuli u petoj i estoj deceniji 18. Balada o Moriæima u krugu varijanata povezuje sna no individuu. Bo njaèke historijske balade su autentiène i znaèajno doprinose odreðenju historijske balade. od livade do d eneta i hod e jer su njenoj majci izdali njenu tajnu ljubav. a tradicija je povezala mladost i smrt. predstavljaju historijsko sjeæanje. ovaj put pol se manifestira izvana. Stoga su im zastupnici ce ntralne vlasti i dosudili brzu smrt davljenjem. Ova bosanska balada. Takoðer. to jeste simbol tradicije. jo su jedan krug pje sama iz tradicije koje se baziraju na stvarnosti i one govore o bolnim. ali pr irodni tok stvari je na njihovoj strani. da nikada ne ostare i uvijek budu prekrasni i mlad i. simbolièno to æe ih u nekim varijantama spasiti. Zagreb. a potrebno je da se o bnavlja mladim. tragiènim sukobima u porodici i razdvajanju dvoje ljudi koji se vole i koji odlaze u smrt zbog nemoguænosti ispunjenja njihove ljubavi. Prilazeæi baladi kao razlièitim varijantskim iskazima zapa amo da ona oslikava posebno individuu. Stvarno na taj naèin to æe potvrditi njihovu nas ilnu smrt davljenjem. i najzad. I u ovoj grupi pjesama junaci i juna kinje djeluju u sklopu ukupne tradicije. prema tome. Izbor iz hrvatske us mene ljubavne poezije. Balade o rastavljenim dragim. a izvorni povijesni podaci potvrdiæe ovu po vijest kasnije i stvarno i simbolièno. Tradicija i priroda nekada ele da odabrani umru mladi i ostanu vjeèno mla di. svom svojom ukupno æu dru tvo. str. kao i prozna predaja.al se nisu junaci morili. Balade dovode u pitanje tr adicijske norme i njihovo obnavljanje i stalno te e vjeèitom povratku. vijeka u Bosni. koja iz religije i tradicije crpi dru tveno i st varno. Mladi i zaljubljeni nikada nisu u svojoj ljubavi protiv religije i njenih normi. Ovdje je prirodno (spontano) u liku nesretnog junaka i njegove prirodne odab ranice . pjesme iz grupe Omer i Merima. godine. lijepim i neobiènim stvorenjima. U zagrobnom ivotu èeka ih vjeèna sreæa skupa. Bili su najugle dniji predstavnici sarajevskog esnafa i domaæih janjièara. a nemjerljivo doprinose velikom skupinom varijanata i usmene predaje o pogu bljenju braæe Moriæa i sarajevskoj Moriæa buni . suvi e lijepim i dobrim za ovaj obièn i svijet. Oni se silom mogu rastaviti na ovom svijetu. ovdje. Tako su ovaj svijet napus tili i Omer i Merima. porodicu i dru tvo. Ako se i desi da je ljubav iza la iz svog prirodnog. po tradiciji i religiji onaj drugi svijet je istinski. èine rekonstrukciju povijesti. tr adicijskog i u la u individualni i hiroviti tok stvari. momkovanja i neoskrvnjenosti. To karakteri e bo njaèku baladu. Njih dvoje otjelovljuju tradiciju u njenom zaèetku i. j er. remeteæi ravnote u izmeðu individue i tradicije kojoj ona pripada. Vrijednost bo njaèke balade uvelièava muslimanska historijska balada koja je dala jo uv ijek neocijenjen doprinos ju noslavenskim baladama s historijskom pozadinom. pjesma 211) pokazuje koliko su balade spoj indi vidualnog i tradicionalnog kolektivnog i da individulano izranja. pamæenj em tvore. èuvara porodiènog statusa. O ne to èine i kada se odnose na pojedinaèna zbivanja o kojima svjedoèe usamljenim zapis ima. histori jski dokumenti pokazuju da su stvarna zbivanja inspirisala pjevaèe da ovjekovjeèe de talj poku aja spa avanja Moriæa. a njihov stvarni tragièni kraj ih je zauvijek vratio u i . objavlje na u antologiji Stipe Botice (Biserno uresje. Sve saèuvane varijante zajedno (28 ) i fragmenti (9). Kao primjer ove pojave mo e da poslu i pjesma Dva se draga na l ivadi ljube. u cvijetu djevoja tva. u kojoj djevojka sve kune po redu. ivot i smrt (parado ksizam drag tradiciji) i dala im nov smisao da kao ne to vrijedno sjeæanja ostanu u tradiciji ivjeti dugo vremena. 1990. sklad tradicionalnog i rel igijskog je poremeæen. u l iku majke. saèuvana u hrvatskoj sredini u Ravnom u Hercegovini.

umre. ali se u kontekstu postupaka demona . Suprotni polovi balada u trenutku kada zatvore ivotni krug potvrðuju vlastitu jednakost u moæi da raðaju. Tako se pribli ila Hasanaginici i s vojim sinovima. ve?anjem. mrtvim herojima. vihoru i drugim demonima. postala heroina i tragièna liènost. Krnjevi? Antolog ija narodnih balada: 85). Smrt krivo nastradalih ili rastavljenih u pesmi mo?e da se produ?i prikazivanjem onostrane pravde . Za razliku od juna?kih pesama u kojima je smrt predvi?eni rizik i neminovni kraj manje ve?tog junaka. Ona pokazuje da junac i balade moæno probijaju svijet u kome ive likovi jednostavnih narativnih prièanja.podrazumeva upravo to zna?enje. Majka ima prirodnu i dru tvenu funkciju. Smrti ut apanjem. U drugim mitolo?kim baladama se ne opisuje sam ?in umiranja.bo?anskom ?udu ili ? udesnim preplitanjem bilja nad grobovima.okon?anje ?ivota pr edstavlja kaznu za u?injene grehe. koju su pjesnici. koja je. U pesmama o e pidemijama isti?e se brzina i broj ?rtava. Relativno retk o se pojavljuju stihovi sa re?ima: po?inu (po?inu Jane ranjena. Prièa o suprotnim polovima u baladama mimezis je su tine ljudske egzistencije. èuvale su sarajevske i druge porodice. ne?enjeni momci i deca kao bi?a grani?nih uzrasnih i socijal nih funkcija. koji su drugi pol balade. Narativnost ili osobitost prièanja historijskih bala da rezultirala je iz njihove sna ne povijesne utemeljenosti pa je ovo karakteristi ka izrazitih historijskih balada. a pot vrðujuæi mitsko porijeklo vlastitog ishodi ta ona nosi jakost raðanja i smrti. vremena i prostora. èuvalo je nostalgièno bo njaèko dru tvo. ne samo zbog manje surovosti stvarnog umiranja. ispijanje krvi ili jedenje srca . i pored toga to su braæa Moriæi pogubljeni u trenu tku kada je stigao ferman o njhovom pomilovanju i kada su za njih jamèili brojni s tanovnici Sarajeva njena je snaga. uzimanje. pogin u. umori (pak je ?ur?a umorila. Sam ?in smrti dovoljno je iskazan kao zavr?nica baladnih pesama. kao i pesmama o vili koja zida grad od kostiju. Ona titi sinove i poredak.vot balade. padanje (naj?e??e na crnu zemlju ili zelenu travu) ili neustajanje. U ovoj prilici ukazuje se na opise smrti na osnovu manj eg broja narodnih balada. da pronalaze prolaze. prepuklo srce. U baladama su opisi smrti "ubla?en iji" nego u epici. (h)fat anje. moriji. predavanje du?e/razdeljivanje s du?om. èuvao je individualni prenosilac . oni su junaci . ili neizbe?nu kob kojom vi?e sile naru?avaju prirodni poredak i donose sm rt ljudima kojima jo? nije vreme za umiranje. razlièiti pjevaèi i prenosioci uporno èuvali.borci. Postoji nekoliko tipova formula u opisivanju smrti koje su zasnovane na razli?it im idejama: ispu?tanje. U baladama se re?e no u epskim pesmama opisuje sahrana. ve? i zbog sl o?enije prirode ?anra koji je otvoren za suptilnije prelive ljudskih ose?anja.grabljenje. U baladi o Moriæima u krugu njenih varijanata izrastao je lik majke. Predstave masovnih smrti sre?u se u pesmama o epidemijama. U nekim mitolo?kim baladama se sre?u epske formule kada se opisuje smrt od ju da i (samo)vila (ustreli i sl. Sinovi imaju prirodnu funkciju. Sli?an popis "formula smrti" mogao bi da se napravi i za druge pesni?ke vrste i potom me?usobno uporede. kakva i jeste pjesma o Moriæima u krugu varijana ta. u narodno pamæenje. . u baladama se smrt spaja sa sudbinom . ?umi. stradanje nevinog zbog karakternih slabosti d rugih. Verkovi?. izla zeæi pred javnost kao moæna liènost porodice. 6). (samo)ubistvo ubojnim predmetima mogu biti opisane kao radnje i bez dodatnog potvr?ivanja samo prestanka ?ivota. Ovu baladu. U mitolo?kim baladama naj?e??e ?rtve su neudate devojke. Optimizam u poruci ove balade. vi e od Hasanaginice i svih drugih balada. sukobljujuæi se sa èar ijom i predstavnicim tralne vlasti.).

ispoved gre?n ika ili iskaz nevino stradalog. svetaca. neodgovaraju?i postupci prema samrtniku ili pokojniku. Smrt drage ili dragog ne mo?e da p re?ali osoba koja je izgubila predmet svoje ljubavi. a posle smrti LJeposave u gori. Kletva kao na?in spre?avanja greha ili Bo?ja kazna za kr?enje osnovnih moralnih zakona ?esto je vezana za ?udo . 89). zaru?nika i zaru?nice. trnje. (Koceva BF 1975. pa i du?u pusti. pretvaranje u jezero. stih 140). Hasanaginica umire: Bjelim licem u zemlju udrila Uput se je s du?om rastavila Od ?alosti gledaju?i sirote. 2: 50-62. U epici se radnja okon?ava s tradanjem junaka na megdanu.?elju o na?inu sahrane. pa i du?u pusti javlja se i u drugi m prilikama kada umiru?i ostavlja poruku . nek i neljudski lik. opro?taj. Njemu kroz kosti ni?e trava. Smrt kao spas predstavlja se u pesmama o velikom gre?niku koji je kudio devojke. ljudska nepravda ili vi?e sile. i sl. Boga. ne primaju ga ni zemlja ni voda. meso mu otpada od kostiju. na vilinskim mestima. 7. stih 44. U pesmama o nepomirljivom nastojanju majke i ?erke da sebi zadr?e svatovski dar dolazi do kobne sudbine u kojoj ?erka strada. U pesmi ?enidba Mili?a barj aktara ure?ena mlada se spusti na zemlju. ali se formuli o ispu?tanju du?e dodaje pridev koji odre?uje od nos narodnog peva?a i celog kolektiva prema njegovim nedelima: to izusti pasku d u?u pusti (Erlangenski rukopis. zaru?niku ko?ul ju i posle opra?taja izdahne: To izusti. U baladnim pesmama o smrti nepravedno oklevetanih zaova njihovu pravednost potvr ?uje crkva koja se ?udesno pojavi na mestu pogibije. Postoji bitna razlika izme?u mesta i z na?enja motiva smrti u pesmama u kojima postoje onostrana zbivanja (nemogu?nost da gre?nik umre. prelazak ?ivih u svet mrtvih ili dolazak mrtvih preko granice u svet ?ivih). prestanak ljudskog postojanja. Nehoti?na i namerna ljudska sagre?enja u odnosu prema drugima. ?esto se u ovim pesmama kao trenutak smrti kao spa . Usmeni pesnik uvodi formulu kojom opisuje smrt uokviravaju?i je psiholo?kim detaljima prili?nim za konkretnu radnju i predstavljene likove. 190). bezdu?nost i pako st koja se?e do zlo?ina. izgovaraju zabranjene re?i. smrt naj?e??e predstavlja i kraj si?ea.Povezivanje dve smrti proizilazi iz predstavljanja sudbinske vezanosti momka i d evojke. U mitol o?kim baladama ljudi izazivaju smrt kr?e?i neka magijska pravila: kre?u se u pro storu demona u zabranjeno vreme (npr. 343. postupke junaka i ishod narativnog toka. Smrt se gre?niku ukazuje kao spas od vi?egodi?njeg mu?enja u nemogu?nosti da se po?ine i stupi u svet mrtvih. no?u. Majka ne mo?e da izdr?i ?alost za ?erko m od koje je nasilno odvojena (od jada joj srce prepuknulo. mu?enje vilins kog izvora). Duka Senkovi? umre posle ispovesti starcu igumanu Duka o svojim te?kim gresima. te posle grube i nezasnovane zamerke. dovode do smrti nevinih i odve? osetljivih i posve?enih . pa du?icu pusti (Vuk II. Prekost age u baladi Hasanaginica poja?ava emocionalni pritisak oterane ?ene. narodni pesnik prikazuje prvo smrt mladi?a. zavet i dr. izre?ene pred decom . Kr?enje tabua izaziva kaznu vi?ih sila . Mrtva Mera crnoj zemlji pala ( Vuk I. U pesmi Zaru?nica Laze Radanovi?a mladu sti?e maj?ina kletva.demona. a potom i smrt voljene devojke: To izusti. ubijao ka lu?ere. Sam preobra?aj gre?nika u ?ivotinjsko obli?je predstavlja metaf oru smrti. mitski ili magijski opravdava razvoj radnje. razbijao crkve. poni?avao roditelje. ili dva brata. U motivaciji radnje peva? psiholo?ki.) U narativnoj strukturi narodnih pesama u kojima se motiv smrti javlja samo u rea lnom svetu.okamenjivanje. Formula To izusti. ona svatovima daje po kitu bosiljka. obljubljivao kume. umire i Mili? u svome domu. dok u baladama i baladnim pesmama smrt donose sudbi na. Krnjevi?: 101). mrtva pala na zemlji cu crnu. U narodnim baladama to su u najve?em broju slu?ajeva ?ene.da nije dobra majka. U varijantama pesme Smrt Omera i Merime o majci koja ?eni sina nevoljenom devojkom. sudbine.

Oni su prepuni dara.qepoticom. O~i su joj dva draga kamena Obrvice s mora pijavice Sred obraza rumena ru~ica Zubi su joj dva niza bisera Usta su joj kutija {e}era. Da poku{amo objasniti: Naime. Evo te tu`balice: ^arna goro. koja je preminula u planini . Ovakav sjaj djevoja~ke qepote jedino mo`emo sresti kod Wego{a.na putu ka wegovom domu. zar nije umjesno se pitati: Ima li u na{oj cjlokupnoj epici tu`nijih i lirski zapa`enijih i . Naime. Relevantnost zaklju?aka bila bi u jednom takvom istra?ivanju ve?a ukoliko bi se korpus tekstova pro?irio i na folklornu gra?u drugih naroda.sa odre?uje trenutak ostvarenja ne?eg nemogu?eg. ne budi joj te{ka Vita jelo. ispuwena jadom i porazom. {to }e biti fatalno i za jedno i za drugo. Kosa joj je kita ibri{ima. Tek ocrtani motivski krugovi i navedene formule u opisu smrti u narodnim baladam a upu?uju na sistemati?no ispitivanje ?anrovsko-poeti?kih.. a visoka stasa. koji za svoju dilber Fatimu ka`e: O~i su joj dvije zvijezde lice joj je jutro rumeno usne su joj ru~om u`dene. folklo risti?kih i etnolingvisti?kih problema. ali su roda urokqiva. Solomun u svojoj Pjesmi nad pjesmama daje pune slike djevoja~ke qepote sli~ne ovima. Mili} Vujadinovi}. Po nekim nau~nicima ovo je na{a najlirskija epska pjesma. pusti {irom grane Na~ini mi zaru~nici lada. Crna zemqo. Mitska qepota mlade Qeposave u na{oj baladi izaziva u ~itaocu istinsko ~u ewe i divqewe. li~nosti u pjesmi: Vuk Mandu{i}. rano je ne budi Neka s mirom u zemqi po~iva. Opisom djevoja~ke qepote i tu`balicom Mili}eve majke za sinom ova pjesma zaslu`uje posebnu pa`wu u na{oj cijeloj usmenoj i pisanoj kwi`evnoj ba{tini. poleta i `ivota. formulativnih. a opisi smrti u baladama uporedili sa opisima u drugim ?anr ovima. vidje}emo da }emo ovakve i sli~ne opise mo}i na}i kod Wego{a u Gorskom vijencu i u Bibliji . Vukova epsko-lirska pjesma @enidba Mili}a barjaktara ima sva svojstva balade. a malo kasnije duboki rez u du{i svakog ~ovjeka jer dolaze kobni trenuci. Nave{}emodio pjesnikovog opisa wene qepote: Tanka struka. Bajo Pivqann. na kraju krajeva u mre. Ako uporedimo neke pjesni~ke slike sa drugim usmenopisanim kw i`evnim djelom.Pjesma nad pjesmama. ali gre?nik.. ne budi joj stra{na. Kukavico. Stojan Jankovi}. Kada raspravqamo o baladai~nim komponentama. Wegovo jadikovawe je istovremeno i jedinstvena mu{ka tu`balica. u praznini ~itao~eve du{e sretamo `alosno tugovawe Mili}a barjaktara za svojom nevjestom . Wu Mili} izgovara i kao molbu i kao molitvu da u grobu bude {to lak{e wegovoj najdra`oj i nesre}noj nevjesti. Istorijske su. prije svega. natprirodnu qepotu posjeduju i Mili} barjaktar i lijepa nevjesta Qeposava. U duboko sjetnom tonu. pjesma ima i svoju realnu istorijsku osnovu. Mili} prosi djevojku Qeposavu u Vidu 98 Vuka{ in Ba}ovi} Mari~i}a. Pjesnik balade je u Qeposavi vidio nenadma{nu qepotu zbog koje umire i zbog koje ju je pratila zla kob. krasna prijateqa. Iako je u osnovi motiv prastarog shvatawa o stradawu zbog neobi~ne qepote.

. . Znamo da je italijanski putopisac Alberto Fortis pjesmu objavio u svom putopisu Put u Dalmaciju i da je ova . . . . koji je oslu{kivao srpske tragedije sa svih strana i stvorio najqe{e baladi~ne stihove. tragi~ni zavr{etak. besmislenog trajawa u `ivotu. Ostaje da `ivi u tuzi i nesre}i do kraja `ivota kukaju}i kako kukavica. ili pak. bez zamjenice i bez sunca svoga. . na `alost. Imamo primjera gdje se jedna porodi~na nesre}a u pjesnikovoj ma{ti tako sna`no probudila i kompoziciono razvila do vrhunskih umjetni~kih dostignu}a. tragedija bila upe~atqivija. ali potpuno druga~ija: /Naopako kolo povedo{e /@alosnu pjesmu zapjeva{e. . Mili} predosje}a svoju skoru smrt i doziva staru majku ovim rije~ima: No starice. da joj nosi lova svakojaka. mlado`ewu. plemenitu majku koja ni kriva ni du`na zbog ustaqene grubosti i surovosti samoga vaspitawa u odre enom vremenu u muslimanskoj porodici.qep{e iznijansiranih mjesta? Da bi. Ove emocije izviru iz one neugasive qepote. Slijedi u`asna kukwava majke za sinom. Svi oni koji vjeruju u Boga. . . U svojim jadima majci se pri~iwava da joj ide sin iz lova. Malo je wih koje ne sadr`e baladi~ne tonove. zajedno sa Hasanaginicom. a svaki kraj se ostavqa na slobodu ~itaocu da sam procijeni/. ni od sina glasa. bez snahe i bez sina. sada ve}. na kraju se slivaju na jednom mjestu. Ispa{ta plemenita du{a koja na pravdi Boga strada od svoga mu`a Asan-age. . U samom naslivu @alosna pjesnica plemenite Asanaginice naslu}uje se zla kob koja }e zadesiti mladu. Poslije iznenadne smrt nevjeste i mlado`ewe. jer je qubav najve}i dar {to nam ga Bog poklawa. . pravdu i qubav vjerova}e u to. To savr{enstvo dugujemo samom pjesniku. strukturi likova i kompoziciji pjesama. Kuka tu`na kako kukavica A prevr}e kako lastavica I kuka}e do su ena dana. Najqep{i primjer za ovo je mlada Hasanaginica. to je savr{enstvo. ogromne izlive tuge. Ni duga~ku ni vrlo {iroku. ni od snahe glasa. . Majka ostaje sama. Razlike postoje u samim motivima./ Djevojku su sahranili otkuda se sunce ne ra a. Smrti majke Jugovi}a i Kosovkom djevojkom spada u najqep{a poetska ostvarewa u cjelokupnoj srpskoj epici Baladi~ne elemente }emo sresti o ogromnoj ve}ini na{ih pjesama. . da joj snaha ide i da joj nosi hladne vode: Ne bi sina. Da li }e snaga wihove nere}ne qubavi spojiti wihove du{e u novom `ivotu /jer svaki po~etak ima svoj kraj. . . . . Pokloniti je drugome nesebi~no. kuda jarko smiruje se sunce. . Baladi~ni elementi u srpskoj narodnoj poeziji 99 Ve}e majka kuka od `alosti. da istori~nost ne zamuti imaginacijom. Pjesnik kome je dato da ma{tom i talentom pretvori realnost u jezik simbola. O ovoj izvanredno lijepoj baladi dosta je napisano i raspravqano u posledwa dva vijeka. zavr{ava pjesmu tu`balicom Mili}eve majke za sinom i snahom. moja slatka majko! Brzo tr~i dvoru bijelome Pa mi steri mekanu postequ. . Balada se time ne zavr{ava. Ne bi snahe.Svjestan svoje nesre}e i i tuge zbog. Ako se i mi danas unesemo malo boqe ~ini }e nam se kao da Isus Hristos pla~e iz utroba srpskih majki i da ga stalno prati Jeremijin pla~. ona se nagovje{tava u najsve~anijem trenutku veseqa u ku}i Vida Mari~i}a. . ponovo se javqa pjesma. Balada @enidba Mili}a barjaktara. Ropstvom Jankovi} Stojana. . . Jer ti dugo bolovati ne}u.

darivawe djece i napokon smrt. Ako bismo za~as pravili pore ewe ove . predodre ena je patrijarhalnim `ivotnim normama da bude izvr{ilac uloge koja joj je unaprijed namijewena. Rade neimare! Ostavi mi prozor na o~ima. bespomo}na. upravo zato {to se nalazi u ropskom polo`aju. Nas je upravo taj nesre}ni motiv. Kad }e mene Jova donositi I ka dvoru opet odnositi. Baladi~ni tonovi su jaki i emocionalno sna`ni. Ona sve muke i poni`ewa Do`ivqava i pre`ivqava do jednog trenutka. nevino stradaloj mladoj Gojkovici. a na drugoj je strah od velike sramote: Da. neiskusna i nevina. `rtvena. Usput se je s du{om rastavila Od `alosti gledaju} sirota.Ona je uzidana u onaj temeq na kome }e mo}i da se odr`i grad.. u smrti od koje ne preza. Weno dostojanstveno dr`awe i podno{ewe patwe zavr{ava se kona~nim krahom nevino stradalog srca ovim stihovima: Bijelim licem u zemqu udrila. po~iwu ~u ewem i rekli bismo zavr{avaju ~u ewem. a na drugoj we`no maj~insko osje}awe i uzvi{ena plemenitost majke Asanaginice. Majku prosto lomi i rasta~e tuga za svojom djecom na jednoj strani. Ponovimo i ovdje te baladi~ne slike: Ostavi mi prozor na dojkama. snaga joj je u mogu}em. varvarskog ~ina. Istina. Qubav prema djeci je pobijedila sve i nametnula mno{tvo novih saznawa i istina o `ivotu. univerzalana i potresna. Wena pravednost je progovorila kroz topla maj~inska osje}awa. ali je raznim putevima u{ao u na{u kwi`evnost. velike sramote Gdi me {aqe od petoro dice! 100 Vuka{in Ba}ovi} Materinska tuga je intonirana u vi{e mahova. posebno kada je u pitawu kompozicioni si`e pjesme. Da ja gledam ka bijelu dvoru. Pjesma je sva u qepoti i gradacijskom sjaju. a da je pro`et duhom poznatog starozavjetnog motiva. Isturi mi moje b'jele dojke. Najpotresniji momenat u pjesmi je zahtjev mlade nevjeste da joj se ostavi prozor na o~ima kroz kojega }e pratiti svoga nejakog Jova: Bogom brate.`alosna pjesanca bila od tada do danas bila predmet ~e{}ih rasprava. Baladi~ni elementi u srpskoj narodnoj poeziji 101 Kada do e moj nejaki Jovo Kada do e da podoji dojke. a time i kolektivnu svijest samog naroda. koji su puni ~emera i jada. naveo da skrenemo pa`wu na lirske zamahe. Wena qubav prema svojoj djeci je stoi~ka. Takva qubav je iskonska. satkan na narodnom vjerovawu o odr`avwu temeqa grada. Strada zato {to je pravedna. O poznatoj pjesmi Starca Ra{ka Zidawe Skadra mnogo je pisano. Tako e znamo da vu~e korijen iz davnih vremena. moj brate. Upu}ivane su gre{ne osobine i stvaraocu i pjesmi zbog. kako su neki navodili. Mlada Gojkovica je postala `rtva nevjernih jetrva i djevera i naj~estitija majka ~ije je mlijeko othranilo osirotjelog sina Jova. Znamo da je ovo motiv o uzi ivawu qudske `rtve. molbene rije~i imotskom kadiji da ponese dug pokriva~. Opet je rije~ o nesre}noj majci. Ni mnogostruka isku{ewa nijesu joj pomutila qubav prema ro enoj djeci. Na jednoj strani su oholost i drskost Asan-age. sli~no mladoj Hasanaginici. Baladi~ne slike u sjajnom pjesnikovom uzletu: zakliwawe brata sestrinskom qubavqu daje ne udaje. samo`rtvena. moramo re}i da je motiv `rtvene qubavi prvenstve no biblijski motiv.samoubila~ka. Bol i qubav prema djeci ja~i su od svega. za koga su ostavqeni prozori na dojkama. jer je qubav ja~a.. Ona je neza{ti}ena. a kulminirala je u pozdravqawu sa malim u be{ici sinom. I ovdje je Gojkovica.

osim mlade Gojkovice. odmah }emo se suo~iti sa suprotnostima eti~kih na~ela mladog Gojka. je Smrt Omera i Merime. . Vole se dvoje mladih. Wenu krivicu je pjesnik ubla`io poznatim stihovima: Tu se tuku do dve stare majke i prokliwu i staro i mlado ko rastavi i milo i drago. Ho}e sina da o`eni drugom djevojkom. ve} je blago {to je srcu drago/.pjesme sa Hasanaginicom. Uzalud su mlado`ewina upozorewa /Nije blago ni srebro ni zlato. ali majka presu uje. dubokim okovima kojih ne mo`e da se rije{i. jer je majka gre{na. Kulminacija tuge i bola izra`ena je stihovima: Spustite ga pred moje dvorove da ja jadna mrtvoga celivam. iskonska qubav kulminirala je u umirawu dvoje mladih. koji vjeru nije htio da pogazi. a u ovoj su svi krivi. Ustaqeni porodi~ni kodeksi stvorili su zamr{ene ~vorove i neizbje`nu nesre}u. nametawe djeci shvatawa i obaveze koje presudi roditeq na osnovu drugih vi ewa.kao Bo`ije jagwe Tipi~an primjer balade koja govori o porodi~nim nevoqama. U Fortisovoj pjesmi je krivac iskqu~ivi Hasanaga. a u drugoj pjesmi oholost i krajwa bezdu{nost Hasanage. I u ovom slu~aju stradaju nevini. koja je i od roda boqega i prepuna srebra i zlata. Pjesma je sva u poetskom sjaju. U osnovi balade je poznatu sukob koji se zasniva izme u sina i majke u samo poimawu `ivota. Zato je i postala `rtva .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->