Prirodno-matematièki fakultet u Sarajevu Odsjek za matematiku UVOD U KOMPJUTERSKE NAUKE Skripta Pripremili: doc. dr.

Samir Ribiæ, Adnan Isajbegoviæ, Kemal Gu iæ, Edin Ajanoviæ, Zlatan Zametica, Sanjin Ðogiæ, Maja imiæ, Jasmin Meru iæ, Sabina Karahod iæ, Valida Hamidoviæ, Edis Heriæ, Azra Èau eviæ, Nedim enderoviæ, Imer Husejnoviæ, Adi Prijiæ, Sanela abanoviæ, Faik Idrizbegoviæ, Ermin Hod iæ, Dino Èau eviæ, Emir Gegiæ Sarajevo, maj 2010 1

Sadr aj Programske paradigme............................................................ .......4 ièano programiranje................................................................ ......8 Programiranje u programskim jezicima niskog nivoa ..............18 Ma inski jezik.................................................................... ...........................................................18 Asemblerski jezik............................................................... ...........................................................23 Stekovni jezici Forth i Postscript.............................................. ..................................................30 Nestrukturano programiranje u programskim jezicima visokog nivoa........................................................................... ....................41 FORTRAN......................................................................... ...........................................................42 COBOL........................................................................... ..............................................................50 BASIC........................................................................... ................................................................54 Struktuirano programiranje...................................................... ....59 Pascal.......................................................................... ..................................................................62 Programski jezik C.............................................................. ...........................................................65 Algol 60........................................................................ ................................................................76 Algol 68........................................................................ ................................................................77 PL/I............................................................................ ...................................................................78 Ada............................................................................. ...................................................................80 Modula 2........................................................................ ...............................................................81 XBASE........................................................................... ..............................................................82 BCPL............................................................................ ................................................................83 Objektno-orijentisano programiranje..........................................85

C++............................................................................. ..................................................................87 Delphi.......................................................................... ................................................................101 C#.............................................................................. ..................................................................112 Python.......................................................................... ...............................................................115 Ruby............................................................................ ................................................................128 Deklarativno programiranje...................................................... ..131 SQL............................................................................. ................................................................131 Funkcionalno programiranje...................................................... 138 Lisp............................................................................ .................................................................143 ML.............................................................................. ................................................................145 2

Miranda......................................................................... ..............................................................147 Haskell......................................................................... ...............................................................148 Logièko programiranje............................................................. ...150 Prolog.......................................................................... ................................................................151 3

Programske paradigme Prvi kompjuteri su bili programirani icama, tj. raznim kombinacijama, ice bi bile spojene i time bi bila obavljena operacija. Jedan od ranih primjera takvih kompjutera je I BM 805 Test Scoring Machine, iz 1936. godine, kojeg je napravio Reynold Johnson, srednjo kolsk i profesor, a koji je mogao obraditi testove na osnovu èitanja zaokru enih odgovora. Prvi elektronski digitalni raèunar je Atanasoff-Berry Computer (ABC) iz 1937. godine, koji je bio dizajniran za rje avanje sistema linearnih jednaèina. Do 1973. Godine se smatralo da je ENIAC bio prvi kompjuter, ali je te godine poni ten patent u amerièkom patent zavodu, i ABC je progla en prvim kompjuterom. Tokom 2. svjetskog rata, Njemaèka se uveliko slu ila ma inom za kodiranje nazvanom Enigma. Glavni cilj Velike Britanije je bio razbijanje koda ove ma ine, ne bi li time do li do vrijednih podataka za potrebe rata. Razbijanje njenog koda ruènim putem nije bilo moguæe, zbog glomaznosti, pa je tako u februaru 1944. godine u Bletchley Parku pu ten u pogon Colossus, prvi elektronski ureðaj kojeg je bilo moguæe programirati. Poslije su kompjuteri bili bazirani na binarnom kodu koji su predstavljali kontr olne sekvence u CPU. Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) je prvi razvio binarni kod , te time omoguæio osnovu za razvoj kompjuterskih nauka. Leibniz je poku ao razviti ma inu koja bi obavljala èetiri osnovne raèunske operacije. On je zami ljao ma inu koja bi radila na principu kuglica smje tenim u bu enim karticama, a stanje da ima kuglice bi predstav ljalo stanje jedan, a ako nema kuglice, predstavlja stanje nula. Na ovom konceptu rade dana nji raèunari, te se zbog toga èesto i smatra prvim nauènikom u oblasti informatike. Da bi se programiranje olak alo, razvijeno je asemblersko programiranje. Ovo je za mjenilo ma insko programiranje. Asemblersko programiranje se smatra primitivnim jezikom, i ako je druga generacija, èak iako su tokom ezdesetih imali ogromne moguænosti, kao i sofisticirane makroe. Takoðer, podr avali modularno-programerske opcije poput CALL (pozivanje potprograma), eksterne varijable, operatore tipa READ/WRITE/GET/PUT, itd. Asembliranje se jo uvijek koristi u integrisanim sistemima. Sljedeæi napredak je bio razvoj proceduralnih jezika. Ovo je treæa generacija jezika , te predstavljaju napredne jezike. Primjeri ovih jezika su COBOL (Common Business Or iented Language), FORTRAN (FORmula TRANslation), ALGOL (ALGOritmic Language), itd. koji su uglavnom razvijeni za komercijalne i nauène potrebe, PL/1 (Programming language 1) koji je razvijen kao hibrid za nauène i komercijalne potrebe, te BASIC (Beginners All Purpose Symbolic Instruction Code) namijenjen za iroku upotrebu. U ovim jezicima,

ranih 1980-ih je razvijeno objektno-orjentisani programiranje. Nakon toga. Primj eri su Simula.godine 4 . Radi ovoga. Jedini naèin da korisnik pristupi ovim podacima je pute m podprograma. C++. Java. Eiffel. U ovim jezicima. itd. Smalltalk. Ovo je najuticajnija programska parad igma u komercijalnom razvoju softvera. To znaèi da je brzina i efikasnost programa najvi e zavise od sposobnosti i iskustva programera. interni rad na objektima mo e biti promjenjen bez da se u tièe RekonstrukcijaColossusaiz 2006. podaci i manipulacije podacima se predstavljaju kao objekat.opisuje se korak po korak taèno kako procedura ide da bi se rije io problem.

a ako se zada maèki. class Macka : public Zivotinje { public: Macka(const string& name) : Zivotinje(name) {} virtual string talk() { return "Mijauu!". itd. Pascal. }. Recimo. Nalijeðivanje metodom polimorfizma omoguæuje klasi B da naslijedi metodu od klase A bez da mora pruzeti sve osobine klase A. const string name. Dodavanje medote hodanje grupi ivotinje æe dati objektima maèkama i psima istu metodu hodanja. ako se psu. a èesto nisu ni potrebni ( Softw are bloat ). Oboje naslijeðuje govor() od grupe ivotinje .) Mnogi programeri i danas sumnjaju u efikasnost objektno-orjentisanih jezika u od nosu na proceduralne jezike. Jedna od glavni zamjerki jeste na mnogo bespotrebnih dodata ka u samom jeziku ili objektima. class Pas : public Zivotinje { public: Pas(const string& name) : Zivotinje(name) {} virtual string talk() { return "Vauu! Vauu!". } }. U posljednje vrijeme su se èak nekim je zicima koji nisu klasièni objektno-orjentisane paradigme. tj. onda mijauèe. koji zauzimaju prostor. Polimorfizam je osobina po kojo j objekat ima parametre razlièitih tipova.na bilo koji kod koji koristi taj objekat. ali njihove podklasne metode prevladaju metode nadklase. Primjer u C++: #include <iostream> #include <string> using namespace std. class Zivotinje { public: Zivotinje(const string& name) : name(name) {} virtual string talk() = 0. Kao moguæe rje enje razvijen je polimorfizam. jedan objekat odreðenog tipa se mo e kori stiti kao objekat drugog tipa. zada funkcija govor(). dodavani objektno-orjentisani koncep ti (Visual Basic. onda on laje . } .

new Pas("Lesi") }. for(int i = 0. } return 0. new Macka("Macek"). int main() { Zivotinje[] = { new Macka("Mica"). i++) { cout << zivotinje[i]->name << ": " << zivotinje[i]->talk() << endl.}. } 5 . i < 3. delete zivotinje[i].

call stdout. itd. nl. XSLT. . XSB. te familije funkcionalih jezika (Sc heme. Primjer je HLA (High Level Assembly). kompjuteru se govori ta je problem. HLA om oguæuje lahko uèenje za poèetnike. Nezavisno od proceduralnih jezika. Primjer koda u HLA: program Pozdrav. push( hwString ). HLA je prvobitno smi ljen kao alat za uèenje asemblerskog programiranja na fakultets koj razini. #include( "stdlib. C++. HLA koristi sintaksu baziranu na nekoliko naprednijih programskih jezika poput Pascal-a. Èesto se HLA smatra ni im programskim jezikom.puts. U ovim j ezicima. a ne procedura koje treba slijediti . begin Pozdrav. Ovi jezici se uglavnom koriste u akademske svrhe. a ne kako ga rije iti. razvijene su deklarativne paradigme. to se zakljuèuje prilikom analize jednostavnijih pr ograma raðenim u njemu. Program posjeduje bazu podataka. te se u njemu mo e pisati jednostavniji kod. ili skup pravila. Ada. Program je struktuisan k ao kolekcija svojstava za pronala enje rezultata. Fun kcionalni jezici koriste blokove kodova koji se pona aju kao matematièke funkcije.Rezultat je sljedeci: # Mica: Mijauu! # Macek: Mijauu! # Lesi: Vauu! Vauu! Objektno-orjentisano programiranje se smatra orjentisanim asemblerskim jezikom. te na osnovu toga pronalazi rje enje ko je sadr i tra ena svojstva. itd. end Pozdrav. Primjeri ovih jezika su SQL. Primjeri gdje su ovi jezici iskori teni su Mathematica. Fril). Visual Prolog. poput sliènih produkata tipa MASM (Microsoft) ili TASM (Borland).hhf" ) static hwString :string := "Pozdrav". kojeg je razvio Randall Hyde. sa ignorisanjem HLL (High Level Language) kontrolnih instrukcija. Erlang. HLA u sebi podr ava jednostavnije instrukcije ma inskog nivoa kao i ostali x86 asembler. a posjeduje napredne konstrukcije za naprednije programer e. Ocaml) i logièih programerskih jezika (ALF.

Logièko programiranje se bazira na matematièkoj logici, tj. na logièkim formulama, a program se izvr avaju kori tenjem suèelja sa setom pravila sve dok se ne pronaðe odgovor na problem ili se komplet formula smatra nedosljednim. Zato se od progra mera oèekuje istinitost programa da bi funkcionisalo. Poèeci ovog tipa programiranja dati ra iz ranih 1960-tih, tokom debate o primjeni deklarativnih i proceduralnih jezika u r azvoju umjetne inteligencije. Danas se logièko-programski jezici koriste u rje avanju probl ema u civilnom in injerstvu, zraènoj kontroli, mehanici, itd. 6

7 STILOVI PROGRAMSKIH JEZIKA O IÈENIANALOGNIDIGITALNI DEKLARATIVNI IMPERATIVNI FUNKCIONALNI DOMENSKI LOGIÈKI NIZOVNI NISKOGNIVOA VISOKOGNIVOA MA INSKI STEKOVNIASEMBLERSKI NESTRUKTUIRANI STRUKTUIRANI PROCEDURALNI OBJEKNI OBJEKTNOORIJENTISANI OBJEKTNOBAZIRANI S NASLJEÐIVANJEMKLASA S NASLJEÐIVANJEMOBJEKATA

ièano programiranje

Prvi raèunari su bili programirani direktno putem ica. Oni su bili povezani sa mnog im logièkim vezama; u poèetku izgraðeni pomoæu elektriènih releja, kasnije vakuum cijevi, tranzistora i integriranih sklopova. Relej je elektrièni pogon prekidaèa. Mnogi releji koriste elektromagnet za (pokretan je)rad mehanizma prekidaèa, ali i drugi principi se takoðer se koriste. Gornji sklop korist i tri releja, sa spiralom svakog od njih spojenih na jedan ulaz i uzemljenje. Stoga, releji æe s e uvijek aktivirati, kad god na njihove odgovarajuæe ulaze pustimo visoki napon. Serijska veza prekidaèa osigurava da je uèinak AND kola (izlaza) pozitivan kada su s vi releji su aktivni. Krajnji rezultat je logièko AND kolo sa tri ulaza. Jaki pogon(e nergija) visoke vrijednosti na izlazu se intepretira kao logièka 1, a otvoreni (pokretni) k ao logièka 0. Donji sklop pokazuje odgovarajuæe NAND kolo s dva ulaza. Paralelni prikljuèak za rel ejne prekidaèe osigurava da æe izlaz biti logièka 1, dok najmanje jedan relej ostaje neakti van. 8

Do sredine 1940-ih veæina raèunara su radije bili graðeni od vakuum cijevi nego od prekidaèa i releja. Iako su vakuumske cijevi lomljive, skupe, i koriste puno energ ije, one su puno br e od releja (i puno ti e). Ako se zanemari Atanasoff ABC ma ina i Colossus, on da je prvi pravi (radni) opæe namjene, elektronièkih raèunala Electronic Numerical Integr ator And Computer (ENIAC) koji je konstruisan na Univerzitetu u Pensilvaniji izmeðu 194 3. i 1946. Zamisao John William Mauchly (1907-1980) i J. Presper Eckert Jr. (1919-1995), EN IAC je bio èudovi te -bio je visok 10 stopa, zauzimao je 10002 stopa (podnog) prostora, te ak oko 30 tona, i koristi vi e od 70.000 otpornika, 10.000 kondenzatora, 6.000 prekid aèa, i 18.000 vakuum cijevi. Konaèna ma ina je zahtijevala 150 kilovata snage, to je bilo dovoljno da osvjetli mali grad. Jedan od najveæih problema s raèunarima izgraðenim iz vakuum cijevi je pouzdanost; 90% ENIAC-a je izgubilo na vremenu propisanom za lociranje i zamjenu spaljenih c ijevi. Zapisi iz 1952. pokazuju da je oko 19.000 vakuum cijevi moralo biti zamijenjeno samo u toj godini, to je u prosjeku oko 50 cijevi na dan! Analogni raèunar je forma raèunara koji stalno koristi promjenljive aspekte fizièkih p ojava, kao to su elektrièna, mehanièka ili hidraulièna velièina, da podesi problem iznala enja rje enja. S druge strane, digitalni raèunari predstavljaju razlièite kolièine prirasta, kao i njihove brojèane promjene vrijednosti. Mehanièko -analogni raèunari su bili vrlo va ni u kontroli obraèuna pi toljima svjetskom ratu i Korejskom ratu; proizvoðeni su u velikom broju. u Drugom

Specifièno, razvoj tranzistora uèinio je elektronsko -analogne raèunare praktiènim, i pr ije nego to su se digitalni raèunari dovoljno razvili, oni (tranzistori) su se obièno kor istili u nauci i industriji. Analogni raèunari mogu imati vrlo irok raspon slo enosti. Logaritmar ( iber) 9

nomogram[1] su najjednostavniji, dok su // (naval gun fire control computers and large hybrid digital/analogue computers) // bili meðu najslo enijim. Digitalni raèunari imaj u odreðeni minimalni (i relativno veliki) stupanj slo enosti koji je daleko veæi od jednostavnijih analognih raèunara. Ta slo enost je potrebna za izvr avanje njihovih pohranjenih programa, te u mnogim sluèajevima za kreiranje uèinka koji je direktno pogodan za ljudsku upotrebu. Postavljanje analognog raèunara iziskuje listu faktora da bude odluèeno; zajedno s poèetnim uvjetima -tu je, startna cijena. Druga bitna stvar je kreiranje potrebne mre e povezivanja izmeðu elemenata za raèunanje. Ponekad je potrebno razmisliti o struktur i problema, tako da bi raèunar funkcionisao na zadovoljavajuæi naèin. Nijedna varijabla ne bi smjela prema iti raèunarske granice, a trebala bi se izbjeæi i diferencijacija, tipièno, reorganiziranjem mre e meðusobnih veza kori tenjem integratora u drugaèijem smislu. Pokretanje elektronskog analognog raèunara, pretpostavljajuæi da je pode en, poèinje zadr avanjem raèunara sa nekim promjenljivim vezanim za njihove poèetne vrijednosti. Aktiviranjem prekidaèa, on ili off pokreæemo program (zadatak)/raèunar. U nekim sluèajevima raèunar se mo e, nakon pokretanja u odreðenom vremenskom intervalu, u vi e navrata povratiti u poèetno stanje, ponoviti zadatak, i pokrenuti se opet. Sliènost izmeðu linearno -mehanièkih komponenti, kao to su opruge i dashpots (viskozno -fluidni amortizeri), i elektriènih komponenti, kao to su kondenzatori, i nduktori, i otpornici je upadljiva u smislu matematike. One mogu biti kreirane pomoæu jednad bi koje su u su tini istog oblika. Kako god, razlika izmeðu ovih sistema je ono to èini analogno raèunanje korisno. Ako se uzme u obzir jednostavan mno tvo opruga sistem, konstruisanje fizièkog sistema æe zahtijevati pravljenje ili modificiranje opruga . Nakon toga bi uslijedilo njihovo meðusobno spajanje i postavljanje na odgovarajuæe mjesto, prikupljanje test - opreme s odgov arajuæim ulaznim rasponom, i na kraju, uzimanje mjera. U slo enijim sluèajevima, kao to su amortizeri za trkaæe automobile, eksperimentalne konstrukcije, modifikacija, i tes tiranje, to nije tako jednostavno niti jeftino. Elektrièni ekvivalent mo e biti konstruisan sa nekoliko operativnih pojaèala (OP pojaèal a) i nekih pasivnih linearnih komponenti; sva mjerenja se mogu direktno uzeti sa osciloskopom. U sklopu, (simuliranog) 'èvrstina opruge ", na primjer, mo e se promij eniti pode avanjem potenciometra. Elektrièni sistem je analogija na fizièkom sistemu, otuda ime, ali je manje skup za izgradnju, opæenit sigurniji i obièno je mnogo lak i za izmi jeniti. Takoðer, elektronski sklop u pravilu mo e raditi na vi im frekvencijama nego sistem ko ji je simuliran. To omoguæava da se simulacija pokreæe br e nego u stvarnom vremenu (koji bi , u nekim sluèajevima, bio u satima, sedmicama, ili du e). Iskusni korisnici analognih

) S obzirom na protok i akum ulirani volumen tekuæine. kalkulatori imaju eksponent 500.elektronskih raèunara ka u da su oni ponudili relativno povjerljive kontrole. Na primje r. a elektrièna struje mo e simulirati brzinu protok a u obliku kubiènih metara u sekundi. te razumijevanje problema u odnosu na digitalne simulacije.) Ovi elektrièni sklopovi takoðer mogu lako izvesti niz razlièitih simulacija. napon mo e simulirati pritisak vode. To se zove dinamièki raspon. nauèni / in enjerski. u tom sluèaju. Ona je takoðer ogranièena nivoom buke. je r je sa 10 . jednostavan integrator kasni sa snadbijevanjem dok su obje varij able naponi. Digitalni proraèuni pokretnim zarezom imaju uporedivo ogroman dinamièki opseg (Dobro moderan priruèni. (U stvari. struja je rijetko kori tena u elektroniènim analognim raèunalima. U praksi. Nedostatak mehanièko-elektriène analogije je da je elektronika ogranièena rasponom nad kojim varijable (promjenljive) mogu varirati (mijenjati vrijednosti). sve to je potrebno bi bio stabilan otpornik. s obzirom na odgovarajuæi mjerni faktor .

tu je vjerojatno da æe biti nula -c entar analognog pokazivaèa -tip brojila za prosjeènu taènost mjerenja napona. od nekoliko do stotinjak ili v i e operativnih pojaèala ( "op pojacala. . a dok je relativno spor.preciznost raèuna.?) Veæina OP pojaèala u reprezentativnoj postavi su zbirna pojaèala. dolaze iz ulaznih komponenti. Stabilan. Digitalni elektronski sistem koristi dvije naponske razine da predstavi binarne brojeve. elektronski analogni raèunar. ili slova abecede (ili drugih simbola). Preciznost digitalnih raèunara je ogranièena du inom rijeèi. // Poljski Analogni raèunari ELWAT // Elektronski naponom puno lak e raditi. pru a praktièno bilo koji stupanj preciznosti koji bi mogao biti potreban. proizvoljna analogni raèunari obièno imaju prednje ploèe s brojnim utiènicama (jedno-kontaktne utiènice) to dopu ta sloju kabla (fleksibilne ice sa utikaèima na oba kraja) formiranje meðusobnih veza koje definiraju postavljanje problema. taèan izvor napona daje poznate dimenzije. Analogna raèunala su posebno dobro namje tena da prikazuju situacije opisane diferencijalnim jednad bama. ali otkazuju iz struje. Povremeno. koja dodaju i oduzimaju analogne napone. binarni brojevi su samo kodovi koji odgovaraju. koji provode rezultate na izlaznim prikljuècim a. manipulira elektriènim naponom to odgovara dijelu va nosti u problemu koji se rije ava. raè. Preciznost (èitanja) analognog raèunara bila je ogranièena uglavnom precizno æu (èitanja) opreme koju koristi. uglavnom na tri ili èeti ri bitne znamenke. Meðutim. op ampovi"). postoje precizni potenciometri (promjenljivi otpornici) visoke rezolucije za postavljanje (i kada je to potrebno mijenjanje) skale faktora. U mnogim sluèajevima. Ona se uvijek koriste s preciznim popratnim komponentama koje u djelovanju. Osim toga. Tipièni elektronski analogni raèunari sadr e bilo gdje. na primjer. nazvani tako jer izvode matematièk e operacije.) su se koristili kada bi s e diferencijalna jednad ba pokazala vrlo te ka za rije iti standardnim sredstvima. sa vrlo visokim napredovanjem i stabilnim upisom. oni (analog. (sve. na svjetlost primarnih boja. Taènost analognog raèunara je ogranièena njegovom procjenom elemenata. Manipulacija t ih binarnih brojeva je naèin kako digitalni raèunari rade. Osim toga. Op pojaèala su odreðeni tip pojaèala s povratnom vezom. kao i kvalitetom unutarnje snage i elektriènih veza.

nelinearne funkcijonalne 11 . s obzirom da se rje enje problema ne mijenja s vremenom. OP pojaèala sa popratnim kondenzatorima su obièno ukljuèeni u postavku.Takoðer. Ostali elementi raèunara ukljuèuju analogne multiplikatore. Meðut im. Integriranje u odnosu na druge varijable je gotovo poseban dio mehanièko -analogno g integratora. vrijeme mo e poslu iti kao jedna od varijabli. to gotovo nikada nije uèinjeno u elektronskim analognim raèunarima. a oni integriraju zbir svojih unosa u odnosu na vrijeme.

org/wiki/Function_generator" funkcijonalnih generatora -pos ebni sklopovi razlièitih kombinacija otpornika i dioda za pru anje nelinearnosti. i gumeni zavoj kao model za nala enje udubljene taèke u skupu taèaka (convex hull).generatore. Kada se nadoknadi za temperaturu. Kljuène mehanièke komponente mogu ukljuèivati rotirajuæe osovine za pohranjivanje podataka unutar raèunara. Upotreba elektriènih svojstava izvode u stvarnom vremenu (ili odzivom operativnih pojaèala i ih analognih raèunara. U povijesti elektronsk posebnih tipova visokih brzina. skup nok tiju. Neki primjeri. mitra (miter mo e znaèiti pored ostalog i klin) -zupèanik diferencijala. mogu biti mnogo bli e idealnom nego induktori. poveæanjem ulaznog napona. Obièno. Analogni raèunari èesto imaju kompliciran okvir. ali u svojoj biti sadr e skup kljuènih komponenti koje izvode kalkulacije. mehanièke rje a vaèe ( resolvers) i multiplikatore i obrtne servo-e. Postavke analognog raèunara koje na prvi pogled zahtijevaju induktore mogu se preurediti i redefinirati za kori tenje kondenzatora. Kondenzatori i otpornici. s druge strane. kamere (2-D i 3-D). Kljuène hidrauliène komponente mogu ukljuèivati cijevi. bilo nekih u analognim raèunarima znaèi da se izraèunavanja obièno br e). tako da su iskoristiva u ostatku raèunara. mo e pru iti upotrebljivo taène eksponencijalne ili logaritmicke funkcije. jer je njihovo odstupanje od idealnog pona anja preveliko za raèunanje bilo koje velike preciznosti. ventile i spremnike. Op pojaèala podi u izlazni napon. to je razlog za to oni èine veæinu pasivnih raèunalnih komponenti. koji operator manipulira unutar okvira kompj utera. Kljuène elektriène / elektronske komponente mogu ukljuèivati: Precizne otpornike i kondenzatore operativna pojaèala multiplikatore . brzinom odreðenom uglavnom frekvencijskim ostalih raèunarskih elemenata.wikipedia. i nizovi vezani zajedno kao model pronala enja najkraæeg puta na mre i. ukljuèuju kori tenje hrpe izolacijskih cijevi kao model za sortiranje brojeva. te analogne komparatore. postupno se poveæava i broj provodivih dioda. Nelinearne funkcije i proraèuni mogu biti konstruisani sa ogranièenom precizno æu (tri i li èetiri_znamenke) dizajniranjem HYPERLINK "http://en. Induktori se nikada nisu koristili u tipiènim analognim elektronskim raèunarima. izmi ljeni u svrhu ilustriranja koncepta analognih raèunanja. disk / lopta / valjak integratora. Bilo koji fizikalni proces koji vr i neko raèunanje mo e se tumaèiti kao analogni raèunar. prednji pad napona tranzistorske baze -emitera . ploèa.

mjeraèe napona generatore odreðenih funkcija Osnovne matematièke operacije kori tene u elektriènom analognom raèunaru su: 12 .

prigu eno titranje mase prièvr æene na oprugu.zbrajanje integracija s obzirom na vrijeme inverzija mno enje stepenovanje logaritmiranje dijeljenje. postaje moguæe precizno modelirati pona anja takvih sistema No. na vanjske podra aje. ponekad je potrebno koristiti matematièke mod ele za predviðanje reakcija razlièitih fizikalnih sistema. Oba kruga predstavljaju ko superiornija uodnosu na Matematièka analiza: Modeliranjem prigu enog kretanja. Upalite analogni raèunar. a u praksi se izbjegava redefiniranjem problema kada je to moguæe. a druga se ispostavilo dale prvu. . jaèina sistema diferencijalnu jednad bu: 13 mno tvo opruga je usmjerena na odrediti odgovor sistema na sinus. to znaèi da se buke visoke frekvencije pojaèavaju. Da bi se bolje razumio fizièki svijet. Kori tenjem diferencijaln e jednad be: bili bismo u moguænosti se frekvencija izmeðu 2 Hz . sabiraèa. i integratora mogu brzo i taèno predstavlja ti diferencijalne jednad be grafièki. (Kako bi se modelirao prisilno. U izgradnji na eg raèunara dizajnirali smo dva sklopa iste diferencijalne jednad be. kao to je gibanje masa prikljuèenih na izvor. Ona odgovara u frekvencijskoj domeni na visoko-prolaznim (high pass filter. iako je mno enje mnogo preporuèljivije Diferencijacija s obzirom na vrijeme ne koristi se èesto. Ana logni raèunari kroz kori tenje mno itelja. poput prisiljavanja. trokut i kvadratne tala i 2 MHz. dok je diferencijacija isto rizièna za nestabilnosti. filter koji propusta visoke frekvencije i pr opusta ih kao niske frekvencije) filterima.) mo emo izgraditi analogni raèunar koristeæi sumatore i integratore. Kroz kori tenje diferencijalnih je dnad bi. ustvari je raèunski kompleksno vidjeti grafièki prikaz rje enja ovih modela.

i F(t) je snaga funkcije. poku ali smo direktno implementirati sklop. Ovdje je originalni blok dijagram na eg jakog harmonièkog oscilatora.gdje je M masa objekta prièvr æena na oprugu. Zatim. Kd je konstanta prigu enja. za pojedina rje enja moramo rije iti originalnu jednad bu. mo emo prijeæi na modeliranje jednad be sa veæim sklopovima. Rje avanje ovog integrala æe nam dati rje enje diferencijalne jednad be koja je analogna modelu raèunala. bez da ga se umanjuje. Dizajn na eg prvog analognog raèunala: U na prvi sklop dizajna. prvo se mora rije iti homogena jednad ba za dobivanje rje enja ovog sistema. Ks je konstanta opruge. Ili da bismo mogli koristiti analogni raèunar. mo emo transformirati jednad bu i rje enje za xL(s). 14 . Da bi se rije ila ova diferencijalna j ednad ba. Kori tenje Laplaceove transformacije. Rje avanjem homogene jednad be dobiva se rje enje oblika: Dalje. mo emo rije iti za x (t). pomoæu inverzne Laplaceove transformacije. Jednom kad imamo stabilan spoj dizajna.

I ovo je shema sklopa koji smo izgradili. 15 . a izlazni je zelena linija. Odgovor orginalnog sklopa za razlièite ulazne valove Svi sljedeæi ulazni valovi su bili na istoj amplitudi i istoj frekvenciji (100 Hz) . U svim sljedeæim dijagramima. zajedno sa otpornikom i vrijednosnim kondenzatorom. ulazni val je plava.

U veæini FPGA. Osim toga. Takoðer se mo e primijetiti da je izlazni oblik valova za ovaj sklop bio vrlo slièan. kao sto su bili za ASIC procesi. N eki dizajneri takoðer sadr e vi e arhitekture i konfiguracija. U VHDL. Moguænost a uriranja funkcionalnosti poslije dostave i niskih bespovratnih tro kova. Za neke jaèe kalkulacije mo e se konstruisati elektrièni sklop koji mo e rije i ti na problem mnogo br e nego trenutni mikroprocesor. dizajn se sastoji od minimuma cjelina koje opisuju suèelje i arhitekturu.Kvadratni val Sinusni val Efekti uma su zapa eni kod svih izlaznih valova. barem u smislu va nosti. Svi izlazni oblici valova proizvod e karakteristièni termalni um. Ovaj sklop je takoðer dao bolji odg ovor. FPGA sadr i programibilne logièke komponente zvane logièki blokovi i hijerarhija rekonfigurabilne povezanosti koja omoguæuje blokovima da budu ièno -zajedno (wired together) ne to poput jednog èipa programbilne makete. tehnièki. veæina dizajnera uvozi zbirke modula. logika blokova ukljuèuje pamæenje elemenata koji mogu biti jednostavni flip-flopovi ili vi e cjelokupnih blokova mem orije. FPGA je integrisani sklop dizajniran da bude pode en od strane kupca/korisnika ili dizajnera poslije procesa proizvodnje-odakle i programibilno polje . FPGA konfigur acija je generalno/opæenito odreðena pomoæu HDL-a (hardware description language) slièno onome koji se koristio za upotrebu aplikacija specificno intergisanog sklopa (AS IC). koja sadrzi trenutne implementacije. relativno ko ta ASIC dizajn (ne odupiruci se opæenito veæoj jedinstvenoj cijeni) nudeæi prednost za mnoge aplikacije/zahtjeve. kod kvadratnih valova nego kod sinusnih i trougaonih valo va Podruèje programabilnih ulaznih polja Moderna inkarnacija ièanog programiranja je u specijaliziranim programabilnim èipovim a tipa FPGA. FPGA se moze koristiti za implementa ciju bilo koje logicne funkcije koju moze obavljati ASIC. (sklopni dijagrami su se prethodno koristili za odreðene konfiguracije. ali je ovo izuzetno rijetko). bez obzira na ulazni val. Logièki blokovi mogu biti konstruirani za obavljanje kompleksnih kombinacija funkcija ili samo za jednosta vna logièka kola kao to su AND i XOR. Jednostavno AND kolo u VHDL-u bi izgledalo otprilike ovako : 16 .

treba imat i na umu da su mnogi dijelovi ili neobavezni ili trebaju biti napisani samo jednom .H. Meðutim. use IEEE. 17 . architecture RTL of ANDGATE is begin OUT1 <= IN1 and IN2.all. dvodimenzionalni dijagram dizajniran je da omoguæi pribli no grafièko izraèunavanje funkcije. kori tenjem ovih 9 -logièkih vrijedosti ( U. Jedna mo e lako koristiti tip izgraðenih b i izbjeæi uvoðenje biblioteke u poèetku.L.-.this is the entity entity ANDGATE is port ( IN1 : in std_logic.(this is a VHDL comment) -.-) umjesto jednostavnih bitova ( 1 .import std_logic from the IEEE library library IEEE.Z. Osim toga. kori tenje elemenata poput tipa std_logi c mo e u poèetku biti overkill (preoptereæenje). end ANDGATE. I opæenito jednostavne funkcije kao ova su dio veæeg modula djelovanja.0.std_logic_1164. Dok se primjer iznad mo e uciniti vrlo govorljivim (rjeèiv) za HDL poèetnike. IN2 : in std_logic. OUT1: out std_logic).X. -. umjesto da se ima odv ojen modul za ne to tako jednostavno.W.1. end RTL. [1] je grafièki ureðaj za raèunanje. 0 ) nudi vrlo opse ne simulac ije i alat za otkrivanje gre aka dizajnera koji trenutno ne postoji u bilo kojem HDL-u.

Ma inski jezik je izgraðen nad binarnom azbukom. Kori æenjem programskog jezika komuniciraju èovek i raèunar. moramo raèunaru precizno opisati sve korake-instrukcije (naredbe) koje on izvr ava redosledom koji mu je zadat. 64 bita. Skup instrukcija napisan za re avanje nekog problema naziva se program. koje karakteri u dva stabilna stanja (ima napona nema napona. Raèunar je ma ina bez inteligencije. Za komunikaciju izmeðu ljudi koriste se jezici. Hardver èine delovi raèunara.Programiranje u programskim jezicima niskog nivoa Ma inski jezik Od hardwarea pa prema softwareu Raèunarski sistem sastoji se od hardvera i softvera. severni pol ju ni pol). Da bi re ili neki problem kori æenjem raèunara. Jedan znak binarne azbuke predstavlja bit (binary digit). Programski jezik je sredstvo kojim èovek saop tava raèunaru program. «Inteligencija raèunara nije ni ta veæa od inteligencije onog kontejnera pored fakulteta»* . Grupa od 8 bitova naziva se bajt (byte). binarnom azbukom. Razlikujemo tri nivoa programskih jezika: ma inski jezik simbolièki jezik jezici vi eg nivoa Ma inski zavisni jezici Najjednostavniji programski jezik je interni jezik raèunara ma inski jezik. Sve operacije i svi podaci predstavljeni su nizom bitova. i zahteva dobro poznavanje naèina rada i arhitekture odreðenog raèunara. Prirodni jezici dopu taju nejednoznaènost i nepreciznost. 16. Jednoznaènost svake konstrukcije programskog jezika je njegova najbitnija karakteristika. Sve informacije u raèunaru predstavljaju se nizom bitova grupisani m u grupe od 8. a pisanje instrukcija programiranje. Programom zadajemo raèunaru na koji naèin izvr ava poslove. a softver èine programi po kojima raèunar radi. vrlo je te ko programirati na . Zbog toga je do lo do razvoja programskih jezika koji omoguæavaju zapis niza instrukcija raèunaru k oje se ne mogu vi eznaèno protumaèiti. Jezik je sredstvo za predstavljanj e i preno enje informacija. Programski jezik je skup pravila ko jim se predstavljaju instrukcije i opisuju podaci raèunaru. 32. Raèunar mo e «razumeti» samo formalan zapis. Kako se ma inski program sastoji od niza nula i jedinica. Zbog tehnièke realizacija raèunara u raèunari se sve predstavlja pomoæu dva simbola 0 i 1. teèe struja -ne teèe struja. U zavisnosti od arhitekture raèunara ti nizovi bito va imaju razlièita tumaèenja i razlièite su velièine. ne toleri uæi ni najmanje nepreciznosti. Raèunar izvr ava samo ono to mu je zadato i to na naèin na koji mu je zadato. Najva niji delovi raèunara izgraðeni su od elektronskih i magnetnih komponenti. sredstvo za komunikaciju. Èovek mora na neki naèin da saop ti raèunaru niz instrukcija koje on treba da izvr i.

sa predavanja. i to je uslo vilo da uzak krug ljudi pi e i odr ava programe.dr. 18 .njemu. **prof. Programi na prvim raèunarima bili su zapisani ma inskim jezikom. eljko Juriæ.

Mo emo to uporediti sa procesom gradnje kuæe pri èemu moramo voditi raèuna o polo aju svake cigle. ne odlikuje velikom koncizno æu i pregled no æu (razumljivosti da i ne govorimo). veæ se mora ponovo pisati. Maternji jezik raèunara Veæina stonih raèunara. Zar ima takvih? Ima ih. b vr i se sabiranje podataka a i b. Maternji jezik raèunara se. Va no je istaæi da pri programiranju na ma insko zavisnim jezicima programer morao vrlo detaljno. posao je automatizovan tako to je napisan program koji kao ulaz d obija program napisan u simbolièkom jeziku. Program koji vr i prevoðenje iz simbolièkog u ma inski jezik naziva se asembler ( translator). sa gledi ta korisnika. ele da se upuste u pisanje ma inskih programa. a ipak je bolji od bilo kog postojeæeg programsk og jezika! Èitavo ovo poglavlje posveæeno je onima koji. U vi im programskim jezicima to radimo kori æenjem jedne instrukcije (npr. kada koristimo simbolièki jezik prva instrukcija alje prvi podatak u poseban registar (akumulator) zatim sledeæom instrukcijom dodajemo drugi broj sadr aju registra i tako dok ne dodamo i poslednji broj. tj. ali i dalje zavisi od konkretnog procesora. Kako svakoj naredbi simbolièkog jezika odgovara jedna naredba ma inskog jezika. Umesto instrukcija pisanih nizom bitova uvedene su mnemotehnièke skraæenice za operacije i simbolièke oznake podataka npr. elemente kuæe predstavljati i na ta j naèini. pa program napisan u simbolièkom jeziku za jedan raèunar ne mo e se koristiti za raèunar druge arhitekture. soba. kako èesto ka emo. radi na bejziku. Jasno je da pri gradnji kuæe u jednom momentu moramo detaljno opisati polo aj svake cigle. dakle. naredbom ADD a. Na taj naèin proces programiranja je u zn atnoj meri olak an. Ova tvrdnja je samo delimièno taèna: stoni raèunari. Po tom nazivu simbolièki jezik se èesto naziva asemblerski jezik ili kraæe asembler. u malim koracima opisati re avanj e problema. vrata. poznavajuæi blagodeti bejzika. Da bi se program napisan na simbolièkom jeziku izvr avao na raèunaru mora se prethodno prevesti na ma inski jezik. Pretpostavimo da treba da saberemo èetri broja. Èesto za ma inske i simbolièke jezike ka emo da su ma inski zavisni jezici. daske i slièno. rade na bejziku jer on kuca nard be na tom jeziku i na njemu dobija odgovore od raèunara. ali pri izradi samog projekta lak e i razumljivije je govoriti o veæim jedinicama np r. tj. prozor i slièno. i dalje je potrebno poznavati tehnièke karakteristike konkretnog raèuna za koji pi emo program. Kako to izgleda kada koristimo raèunare upoznajmo n a sledeæem primeru.u njegov ROM je ugraðen vrlo slo en program koji naredbe bejzika prevodi na za raèunar jedino razumljiv jezik -ma inski jezik ili mikrokod -koji se sastoji od velikih ni zova nula i jedinica. x=a+b+c+d). kuhinja. i to mnogo -svaki ozb iljan . Napomenimo da skup naredbi simbolièkog jezika zavisi od arhitekture raèuna ra. poslednja instrukcija je preme tanje konaènog rezultata iz registra u memoriju. a kao izlaz odgovarajuæi program na ma inskom jeziku.Da bi se premostile pote koæe pisanja programa na ma inskom jeziku dolazi do razvoja simbolièkih jezika. Sam raèunar ne "razume" bejzik .

naredbe unutar tog ciklusa æe 1000 puta biti prevoðene. dakle. Ako se jedan ciklus u programu izvr ava 1000 puta. pre nego ovaj jezik.vlasnik raèunara æe. zamislite da razgovarate sa nekim Francuzom ne znajuæi njegov jezik. moramo da objasnimo potrebu za njim. odvija preko prevodioca. Zato. Isto je tako i kod raèunara prevoðenje svake naredbe traje dugo. pre ili posle. saop ti je Francuzu. pa zatim on prevede va u reèenicu. Oèigledno je da je potrebno vreme da ono to ste eleli da ka ete objasnite prevodiocu. Razgovor bez prevodioca to preðemo na Pre svega. razume njegov odgovor i prevede je vama. Programi koji rade na ma insko m 19 . Razgovor se. preæi na ma inski jezik.

verovatno biti prevaziðeni. D. Zatim se heksadekadni brojevi grupi u dva po dva (jer su dve heksadekadne cifre jedan bajt dok se. reæi da veæina proseènih korisnika raèunara poèinje da pi e ma inske programe ne zbog zadovoljavanja potreba za nekim sasvim specifiènim aplikacijama raèunara veæ da bi programi za igre br e radili. 12. modifikuje svoje potrebe. ipak. jedinice i nule treba pretvor iti u heksadekadne brojeve (smatramo da vam je poznato ta su heksadekdani brojevi -u njima se. po pravilu. H ko ja se . u veæini sluèajeva. disk-jedinicom) poèinju da se javljaju "nesporazumi" korisnik taèno zna ta bi raèunar trebalo da uradi. nizovi jedinica i nula. èesto koristi naredba LD A. Zatim se programske instrukcije zamenjuju skraæenicama koje opisu ju njihovo dejstvo. Treba. jedna heksadekadna c ifra naziva "nibble". rade 40-100 puta br e od odgovarajuæih BASIC programa! Problemi sa brzinom æe. javljaju i slova A. I ovaj problem mo e da bude prevaziðen bez ma inskog jezika -postoje specijalizovani vi i programski jezici za rad sa periferijskom opremom. Pre svega. kasnije. Mo ete li Francuzu sa kojim razgovarate posredstvom prevodioca da saop tite taèno ono to mislite? Njemu ne govorite vi nego prevodilac. 14 i 15). njegov prevod æe. u nedostatku poznavanja struènih termina. Ma inska abeceda Iako su ma inski jezici. u daljem razvoju raèunara.jeziku zato. osim cifara 0-9. vratimo se opet razgov oru sa Francuzom i prevodiocu: ta ako elite da razgovarate o nekoj specifiènoj temi (npr. koja redom predst avljaju "cifre" 10. Ovo se posebno odnosi na vlasnike spo rog ZX81. oni se prikazuju na ne to pogodniji naèin preko mnemonièkih skraæenica. sa stanovi ta memorije. Pomoæu ma inskog jezika realizuje se slo eni softver za obavljanje specifiènih potreba koji. kao to smo rekli. to izaziva delimièni g ubitak poverenja u raèunar. modemom i. C. 13. 11. Bejzik omoguæava realizaciju èak i vrlo slo enih programa za obradu podatak a. a raèunar radi ne to slièno tome. ali kada se doðe do osetljive oblasti rada sa periferijskim jedinicama ( tampaèem. raèunaru ZX Spectrum) koju i vi i sagovornik odlièno poznajete ali prevodilac o njoj nema pojma? Proæi æe mnogo. o n nehotice modifikuje neke va e reèenice tako da se nijansa njihovog znaèenja mo e lako promeniti. ali ne to! Korisnik tada. na primer. No. mnogo vremena dok prevodilac ne shvati ono to elite da ka ete. naroèito. Nikada ni jedan konstruktor raèunara i programskih jezika neæe moæi da predvidi sve potrebe korisnika i da obuhvati sve obl asti u kojima æe raèunar biti kori æen! Ma inski jezik omoguæava korisniku da natera raèunar da radi taèno ono to njemu treba bez posredstva operativnih sistema. postati nerazumlji v i na kraju æete morati da prekinete razgovor. ploterom. lako mo e da preraste u poseban programski jezik. E i F. ali pot reba za ma inskim jezikom neæe. B. Kod procesora Z80 se.

Naredba LD A. C. H.heksadekadno kodira kao 7C. Skraæenica LD dolazi od "load" i znaèi: prenesi sadr aj registra H u registar A (akumulator). Za pisanje programa na ma inskom jeziku potrebno je. na primer. na primer) ili adresa nekog bajta memorije. E. Ova j adresni deo mo e da bude neki od procesorskih registara (B. najpre. D. prenosi sadr aj memorijskog bajta èija je adresa 7530 (ova adresa je heksadekadna i njoj odgovara dekadna adresa 30000) u procesorski registar A radi 20 . Iza skr aæenice se pi e adresni deo koji govori raèunaru gde se nalaze podaci koje treba da obraðuje. shvatiti strukturu na redbi. (7530). A. Svaka naredba se sastoji od mnemonièke skraæenice (u gornjem primeru to je bilo LD) koja se prevodi u dve ili èetiri heksadekadne cifre (jedan ili dva bajta). L kod procesora Z80.

A RET Sa leve strane se nalaze adrese instrukcija. najèe æe.one raèunaru ni ta ne znaèe.117.58. Rutine iz ROM-a Program glasi 3A 75 3A 3C 32 75 3A C9 ili. Da sve ovo ne bi ostalo na nivou teoretisanja.201 .58. Mnemonièke skraæenice su ispisane pored njih radi kompletnosti . Prva instrukcija (LD A. TRS 80. ispravljanje. Sada nam ostaje da sastavimo bejzik program koji æe uneti ma inske instrukcije u memoriju. (753A) INC A 3A 75 LD (753A). (7530) prevodi sa 3A 30 75) ili gotov program koji v r i prevoðenje.60. izgleda ovako: 7530 7533 7534 7537 3A 3C 32 C9 3A 75 LD A. Kada smo napisali program u mnemonièkim skraæenicama. Spectrum.) koji su kod nas zastupljeni. neki programabilni d epni raèunar) i uneti ih memoriju pomoæu naredbe POKE. Ceo program .A) i na kraju æe se izvr avanje ma inskog programa prekinuti (naredba RET) i raèunar æe se vratiti u bejzik program iz koga je usledio poziv ma inskog. sledeæa æe poveæati sadr aj registra A za jedan (INC A). treba dobijene heksadekadne brojeve pretvoriti u dekadne (za to se koristi bejzik program ili.50. zatim æe sadr aj akumulatora biti vraæen na odgovarajuæe mesto u memoriji (LD (753A). prevoðenje programa i snimanje na kasetu. Ukoliko radimo manuelno. a vrlo su popularni slo eni "asembler programi" koji omoguæavaju uno enje skraæenica. Na ma inski program æe poèinjati od adrese 30000 (heksadekadno 7530) i imaæe svega èetiri instrukcije.obrade. kada ove brojeve pretvorimo u dekadne : 58 117 58 60 50 117 58 201. sastaviæemo kratak ma inski program k oji uveæava sadr aj nekog bajta memorije za 1 i odgovarajuæi prateæi bejzik program.117. kodiran.A 40 NEXT I 50 INPUT A 60 POKE 30010. pristupamo njihovom pretvaranju u heksadekadne brojeve. Za to mo emo da koristimo tabelu (prema njoj s e gore pomenuta naredba LD A.A 70 CALL 30000 80 PRINT PEEK 30010 90 GOTO 50 100 DATA 58. Ma inski program je pisan za procesor Z80 koji poseduje veæina popularnih modela (ZX81. a odmah do njih su same instrukcije predstavljene kao heksadekadni brojevi. Ovakav program mo e da bude vi e ili manje slo en.. a zatim demonstrirati rad programa: 10 FOR I=0 TO 7 20 READ A 30 POKE 30000+I. (753A)) æe u registar A (èesto se naziva i akumulator) dovesti br oj koji se nalazi na adresi 753A (dekadno 30010)..

Najpre se iz DATA naredbe u memoriju unosi ma insk i program koji poèinje od adrese 30000.Nije te ko razumeti rad programa. a zatim raèunar poziva potprogram i na ekranu prikazuje rezultat. Zatim se od korisnika tra i da otkuca neki bro j (podrazumeva se da je taj broj manji od 256). 21 .

njihova logièka povezanost. sve instrukcije bejzik programa bi morale da budu promenjene. meðutim. a mo da ne bi imao ni isti b roj naredbi. B=USR(30000). Kada bismo ovaj program eleli da primenimo na raèunaru BBC model B.Èak i na ovom jednostavnom primeru se vidi koliko se ma inski programi razlikuju od raèunara do raèunara. odnosno nula i jedinica. bio sasvim razlièit. Ba u ovome i le i ume nost dobrog programera: cilj je upotrebiti rutine iz ROM-a raèunara z a obavljanje nekih zadataka! Raèunar. Umjesto binarnog koda operacije formiraju se mikroprogrami. Repe rtoar instrukcija kod raèunara sa mikroprogramiranjem mo e se jednostavno mijenjati dopisivanjem novih mikroprograma. a kod nekih drugih bi br oj 30000 morao da bude sme ten negde u memoriji. ROM je toliko veliki da ovaj pro gram nije lako pronaæi. Rijeè predstavlja niz bita. Primjenom koncepta mikroprogramiranja omoguæeno je da se operacija (instrukcija) formira od elementar nih operacija nazvanih mikrooperacije. Kod raèunara koji ne koriste Z80 procesor morale bi da se izvr e korenite izmene: èitav ma inski program bi. Na program je "znao" gde se nalazi argument operacije koju treba da izvr i i gde da s mesti rezultat. Da smo. jasno. to se kodova tièe. Naredba CALL 30000 bi kod mnogih raèunara morala da se zameni sa. a neke uop te ne bi lièile na one koje smo koristili! Lako je primetiti da sastavljanje ma inskih programa nije ni malo jednostavan posa o. ne poseduje naredbe READ i DATA. Zakljuèak Specifiènost svakog raèunara èine elektronske komponente. ko ji predstavljaju skup mikroinstrukcija i koji se smje taju u upravljaèku memoriju. kao i njihovo funkcionisanje. pa bi se koristilo B=USR(0). Do kraja 60-tih god ina organizacija upravljaèke jedinice zavisila je od repertoara instrukcija. Zar ne bi bilo bolje pozvati ovaj program? Na alost. Du ina rijeèi je broj bita koji je saèinjavaju. ZX81. negde u ROM-u ima potprogram koji slu i z a uno enje podataka sa tastature (ovaj potprogram se koristi za bejzik naredbu INPUT ). a nije lako ni zakljuèiti u kom æe se memorijskom bajtu nalaziti broj ko ji je korisnik otkucao posle njegovog izvr avanja. na program bi se produ io na stotinak instrukcija . pa bi uno enje programa moralo drukèije da se organizuje. bili ambiciozniji i po eleli da elimini emo potrebu za bejz ik programom i da na ma inskom jeziku realizujemo uno enje broja sa tastature i prikazivanje rezultata na ekranu. na primer. U/I jedinica mo e da omoguæi serijski (bit po b it) ili paralelni (svi bitovi odjednom) prenos podataka odnosno instrukcija. Repertoar i nstrukcija (broj raspolo ivih instrukcija) zavisi od vrste i tipa raèunara. na primer. . Binarni kodovi mikrooperacija nazivaju se mikroinstrukcije.

22 .

koji s e temelje na koliko prolaza je potrebne za izrade datoteke programa: Prva vrsta One-pass asembler prolazi kroz izvorni kod jednom i pretpostavlja da æe svi simboli biti definiran prije bilo kakve upute. U posebnim .Mnogi sofisticiran i assembleri nude dodatne mehanizme kako bi se olak ao razvoj programa. pomoæ i ispravljanje gre aka. ili èak i generirati cijeli plan programa. Moderni asembler. u kojima jedna izjava opæenito je rezultat mnogim ma inskim uputama. Prednost . registara. Ova reprezentacija je obièno definiran od strane proizvoðaèkog hardvera. najmodernim asemblerski m jezicima ukljuæene su i makro objekti( macro . kao to je MIPS. zatim upotrijebe drugi prolaz za rje avanje ovih adresa. opisane u nastavku). koji se (idealno) prenose. Asembler Tipièno moderni asembler stvara objektni kod prevodeæi mnemotehnièke instrukcija u opcode. mikrokontrolora i drugih (obièno) integriranih sklopova. a moguæe je od 1950 godine. Druga vrsta Two-pass asembleri (i Multi-pass asembleri) koji izraðuju tablice sa svim nerije enim simbolima u prvom prolazu . Prednost one-pass asemblera je brzina. Asembler obavlja vi e ili manje izomorfne prijevode (jedan-na-jedan preslikavanja) iz mnemonièke izjave u ma inske instrukcije i podatke.Korisnièki program koji se zove asembler i koris ti se za prevoðenje izvje taja asemblerskih jezika u odreðeni ma inski kod. Veæina asembler takoðer ukljuèuje makro objekate za obavljanje tekstualne zamjenue -npr. za optimiz iranje maksimalnog potencijala rada cijevi CPU-a. mikroprocesora. kratke upute kako inline .spremanje dosada njih proraèuna i adresa nakon uploada programske modifikacije. Postoje dvije vrste asemblera. Asemblerski jezik je tako specifièan za odr eðene fizièke (ili virtualne) raèunarske arhitekture. To je u kontrastu sa programskim jezicima visoke r azine. Sun SPARC.Asemblerski jezik Asemblerski jezici su porodica ni ih jezika za programiranje raèunara. su tisku kontrolu procesa. za stvaranje zaje dnièke sekvence. a temelji se na kratice (zvane mnemotehnike) koji poma u programeru da s e sjeti pojedinih uputa. Asembler se opæenito jednostavnije mo e napisati nego programski jezi ka visoke razine. i HP PA-RISC. itd. Kori tenje simbolièke reference je kljuèno obilje je asemblera . koja nije tako va na kao to je nekada bio s napretcima u brzini i sposobnosti raèunara. To je u suprotnosti s veæinom jezika v isoke razine. Oni provo de simbolièan prikaz brojèanih kodova i ostalih konstanti potrebne da se programiraju posebne CPU arhitektre. te rje avanjem simboliènih imena za memorijske lokacije i drugih subjekata . posebno je temelj za RISC arhitekture. umjesto naziva potprograma. kao i x86 (-64). a nazivaju se makr o asembleri.

two-pass asemblera je da simbol se mo e definirati bilo gdje u programu. Kao 23 .

Mnemonièku naredbu odabrao je dizajner da bi instrukciju "move" mogao programmer bolje zapamtiti. i nazivaju ga "mov" opcode. Malo moderniji programeri trebaju da spominju zapravo ono to su u obrascima binarni opcode-ove z a posebne upute. tek kada prevede asembler. moglo bi se odnositi na "opcode mov".rezultat toga. Intel u sintaksi. Mnemotehnièki "mov" predstavlja opcode 1011 koja zapravo kopira vrijednost u druge naredbe u registar prve naredbe. To èini s dva prolaza asemblerski program za lak e èitanje i odr avanje. (H-sufiks oznaèava heksadecimalnom ili 97 u decimalnom) . program se mo e definirati na vi e logiènih naèina. to je tehnièki nepravilno. a li kao da simbolizira opcode. ali ne i to su: . nasljeðivanje(inheritance). klasa i postavki Profinjena makro obrada ( iako je dostupna na asemblerima od kasne 1960-ih za IBM/360) Objektno-orijentirane osobine kao to su: enkapsulacija. ukljuèujuæi i structure. mnemonièki kao to je "mov" nije opcode. interface. Tipièna izjava asemblerskog j ezika. U praksi. Struktura asemblerskog jezika Program napisan u asemblerskom jezik se sastoji od niza instrukcija -mnemotehnik a koji odgovaraju toku izvr ne naredbe. mnogi programeri ispuste rijeè mnemonièki. 61h Ova instrukcija znaèi: Premjesti (zapravo kopiraj) heksadecimalnu vrijednost '61 ' u registar procesora poznat kao "AL". zapise. Da biste ga stavili na drugi naèin. tada mogu biti uèitane u memoriju i biti izvr ene. zarezom odvojena lista argumenata ili parametara koje slijedi opcode. na primjer kada se namjerava na binarnom opcode oznaèiti neki simbol -mnemonièki -sama. x86/IA-32 procesor mo e izvr iti sljedeæe binarne instrukcija ( 'MOV') kao to je izra eno u ma inskom jeziku: Heksadecimalni: B0 61 (binarni: 10110000 01100001) Ekvivalentno asemblerskom jezik je lak e zapamtiti (npr. razlika je u praksi postala malo zamagljena meðu programerima. polimorfizam. mnemonièk i) : MOV AL. unija. Sofisticirani asemblerski jezici visoke razine pru aju apstrakcije kao Napredna kontrola strukture High-level proceduru / funkciju deklaracije i saziva High-level apstraktni tipovi podataka. Na primjer.

obièno postoji jedan-na-jedan korespondencija izmeðu jednostavnog asemblerskog i instrukcija ma inskog jezika.meðu procesor dizajnerima. Za razliku od programskih jezika vi e razine. u nekim sluèajevima . Meðutim. i (djelomièno) obrnutog od asemblera tj. disassebler -a. Transformacijom obiènog jezika u ma inski jezik je postignu to asemblerom. 24 .

asemblerski jezik pru a pseudoinstukcije koji pro iruju na nekoliko uputa ma inski jez ik, pru ajuci obièno potrebnu funkcionalnost. Na primjer, za ma inski jezik kojem nedostaj e "granaja ako veæe ili jednako"( "branch if greater or equal" ) instrukcija, asembl erski jezik pru a pseudoinstrukcije koje se pro iruje i na ma inski "skup ako je manje od" i "gran aj ako je nula ( set if less than i branch if zero )".Veæina asemblera takoðer nudi bogat jezik makroa (obja njeno ispod) koji se koristi od strane prodavaèa i programera za generiranje slo enijih kodova i sekvenci. Svaka raèunarska arhitektura i arhitektura procesora obièno ima svoj ma inski jezik. Na ovoj razini, svaka instrukcija je jedno stavno dovoljno da se izvr ava pomoæu relativno malog broja elektriènih sklopova.Raèunari se razlikuju po broju i vrsti instrukcije koje mogu da izvr e. Na primjer, novi 64-bi tni raèunari æe imati razlièit strujni krug od 32-bitnog raèunara. Oni isto tako imaju razlièite velièi ne, brojeve registara i prikaze razlièitih vrsta podataka u memoriji. Dok veæina raèunara za opæu namjenu su u stanju izvr iti u su tini iste funkcionalnosti. Osnovni elementi Bilo koji asembleski jezik se sastoji od 3 vrste instrukcija koje se koriste za definiranje programa: Opcode mnemotehnika (Opcode mnemonics) Sekcija podataka (Data sections) Asemblerska direktiva(uputa) Opcode mnemotehnika Upute (izjave) u asemblerskmo jeziku opæenito su vrlo jednostavna, za razliku od onih u programskim jezicima visoke razine. Opæenito, opcode je simbolièko ime za jed nu istrukcuju ma inskog jezika, a tu je najmanje jedan opcode mnemonièki definisan za s vaku instrukciju ma inskog jezika. Svaka naredba u pravilu sastoji se od instrukcije il i opcode plus nula. Veæina upute odnose se na jednu vrijednost, ili par vrijednosti. Instru kcije mogu biti bilo neposredno (najèe æe vrijednost u bajtovima, koji se kodira uputama) ili adr esini podatci koji se nalaze negdje saèuvane u memoriji. To odreðuje temeljna arhitekture procesora, asembler samo odra ava kako ova arhitektura radi. Data sections Postoje upute koje se koriste za definiranje elemenata za dr anje podataka i varijabli. Oni definiraju vrstu podataka, du inu i poravnanje podataka. Ove upute se mogu definirati da li su podaci dostupni izvan programa (programi sklopljen odvojeno) ili samo na program u kojem je definiran dio podataka. Assembly directives i pseudo-ops

25

Asemblereske direktive su upute koje su pogubili asebleri za vrijeme sklapanja.O ni mogu napraviti red programa u ovisnosti o parametrima ulaz od strane programera, tako da jedan program mo e biti sklopljen na razlièite naèine, mo da i za razlièite aplikacije. Oni se takoðer mogu koristiti za predstavljanje programa, olak avajuæi programerima za èitanje i odr avanje. Imena pseudo-OPS-a èesto poèinju sa dot da bi ih razlikovali od ma inske instrukcije.Neki asembleri takoðer podr avaju pseudo-upute, koje generiraju dvije ili vi e ma inske instrukcije. Obièno, svako konstanti i varijabli je dato ime, tako da upute mogu se lak e lokacirati po imenu, to promovi e self-documenting code . U izvr nom kodu, naziv svakog potprograma je povezan sa svojim entry point , tako da bi lo koji poziv potprograma mo e koristiti svoje ime. Unutar potprograma, GOTO destinacij e su date oznake.Neki asembleri imaju potporu lokalnih simbola koji su leksièno razl ièite od normalnih simbola (npr., kori tenje "10 $" kao GOTO odredi te). Veæina asemblera osigurava fleksibilno upravljanje simbol, to omoguæava programerima da upravljaju razlièitim prostorima, automatski izraèunati offset unutar strukture podataka, te dodi jeliti oznake koje se odnose na doslovnu vrijednost ili rezultat jednostavnih raèunanja asemblera.Asemblereski jezici, kao i veæina drugih programskih jezika, dopustaju d a komentari mogu biti dodani u red izvornog koda, koje zanemaruju asembler. Dobra upotreba komentarima je jo va nije u asembleru nego u vi im programskim jezicima, kao i smisao, svrhu sljedeæe instrukcije je te ko de ifrirati iz samog koda. Pametno kori te nje tih pogodnosti mo e uveliko pojednostaviti problem kodiranja i odr avanja nisko razi nskih kodova. Sirovi asemblerski kod generisan od strane asemblera ili disasemblera-ko da bez komentara, smislenih simbola, ili defenicijama podataka je dosta te ko èitati kada s e promjene moraju izvr iti. Broj operacija (Number of operands) Instrukcije ce biti kategorizirane po maksimalnom broj operanada (registri, memo ri kih lokacija,vrijednosti) izrièito navedeno u uputama.Neki od operanada isto tako bi m ogli dati implicitno, pohranjene na vrhu stack-a ili implicitne registre i rezultat se raèun a kao dobar(iako ne naredba). Neki setovi instrukcija mogu imati razlièit broj operanada za razlièite upute. (U primjerima koji slijede, a,b i c odnose na memorijske adrese i reg1 , ma inske registre.) 0-adresni (nulta adresna ma ina), tzv. stack ma ina : sve aritmetièke instrukcije odvijaju pomoæu vrh jedne ili dviju pozicija na stack-u, naredbe su: push i pop up ute se koriste za pristup memoriji:push a, push b, add , pop c. 1-adresni (jednoadresa ma ina), tzv. akumulator ma ina, ukljuèuje veæinu starijih

raèunara i mnoge male mikrokontrolere. Veæina uputa odredi jednog izrièito prvu naredbu (registar, memorijsku lokaciju) sa implicitnim akumulatorom: load, add b , store c. Vezana klasa je praktièno stack ma ini koje èesto omoguæavaju jedan eksplicitnu naredbu u aritmetici instrukcije: push a, add b, pop c. 2-adresni (dvoadresna ma ina) -neke RISC i mnoge CISC ma ine spadaju u tu 26

kategoriju. Za RISC ma inu (zahtijeva eksplicitnomemorisko pamæenje), upute æe biti: load a, reg1; load b, reg2; add reg1, reg2; store reg2, c; 3-adresni CISC(troadresna ma ina) -gore navedeni primjer ovdje mogu se obavljati u jednoj instrukciji u ma ini s memorijskim instrukcijama: add a,b, c; ili vi e obièno (veæina ma ina dozvoljva najvi e dvije memoriske instrukcije): move a, reg1; add reg1, b, c; 3-adresni RISC (troadresna ma ina) -U tipiènoj troadresnoj RISC ma ini, sve tri instrukcije aritmetièkih uputa moraju biti registrovane, tako izrièiti 2-adresni loa d / store upute nisu potrebne. Skup instrukcija sa 32 registara zahtijeva 15 bitova za kodiranje tri registrara troadresnog, tako da ovaj program je obièno ogranièena sa uputama postavljene s 32-bitnim uputama ili du e. Primjer: load a, reg1; load b, r eg2; add reg1 + reg2-> reg3; store reg3, c; Vi e adresni - neke CISC ma ine dozvoljavaju razne naèine adresiranja koje dopu taju vi e od 3 instrukcija ,kao to je VAX "POLY". Primjeri: Java virtual machine JVM (0 adresni): iload_1 iload_2 iadd istore_3 MOS 6510 (1 adresni): jsr xout lda #<bobot ldy #28 jsr strout lda #<bobpa ldy #2 jsr strout txa Motorola 68000 (2 adresni): print_b_of lea s_ofbeer,a1 bsr print_s rts 27

continue if > 0 Makroji (Macro) Mnogi asembleri podr avaju predefinirane makronaredbe.l a1. a drugi podr avaju 28 . [EBX] pop edi Vax 11 (3 adresni): loop3: MULF3 (R5)+.(a3)+ beq print_s_done trap #14 bra print_s_loop Intel i386 (2 adresni s ogranièenjem): wait_on_input: call _kbhit cmp EAX. R8 <. loop3 .b (a2)+. decrement loop count. k]*B[k.R8 + A[i. j] SOBGTR R7. increment pointer for A[i. R9 <. k] ADDL2 #400. (R6). R8 . j] and .a2 print_s_loop add. j] ADDF2 R9.d7 move. k]*B[k. R9 . increment pointer for B[k. R6 . 0 je wait_on_input xor EAX.A[i.b #OUTCH.print_s move.

Ovaj slijed teksta linija ukljuèuje slijed instrukcija. Takoðer je moguæe koristiti iskljuèivo makro obradu. kondicionale. siste mski programeri rade s IBM-ovim Monitor System / Virtual Machine (CMS / VM) i sa IBMovim "real time transaction processing" ("stvarnom vremenska obrada transakcije") dod atkom. Kada asembler obradi takve izjave. ili slijed za pohranu podataka pseudo-OPS-a. kao i vi i nivo jezik). oni se mogu koristiti kako bi smo asemblerske programe puno skratili (zaht ijevaju manje linija koda iz programer aplikacija. bolje asembler. Jedan makro je definiran koristeæi odgovarajuæi pseudo-op. za generisanje verzije programa u COBOL-u koristeæi èisti program makroasemblera. Npr. ili bi se mogli generisati cijeli algoritmi utemeljeni na slo enim par ametrima. : Organizacija koristi asemblerski jezik koji je sna no pro iren pomoæu makronaredbi. To bi se moglo koristiti za generiranje strukture podataka ili "unro lled" petlje. na temelju makro argumenata. onda obraðuje ih kao da su se pojavili u izvornom kodu datoteke svi zajedno (ukljuèujuæi. upravljanj e podacima i kriptografiji.tada se on mo e smatrati vi em programskim jezikom. kao to je realizirana u 1970-ih. kao to je stvaranje i pohranu podataka realizirana kroz naprednu Boolean operaciju nad bitovima koji se koriste u igricama. niz manipulacija i aritmetièkih instrukcija. irenje makronaredbi koje se pojavljuju u zamjenski teks t). Moguænosti generirati asemblerski kod napisan u potpuno razlièitim jezicima. Mnogi asembleri imaju izgraðene (ili unaprijed definirane) makronaredbe za sistemsko pozivanja i drugih posebnih broj nih sekvenci. a to se dogodilo. na primjer. Makronaredbe dozvoljavaju i spremanje konteksta tj.programer-defined makronaredbe koje ukljuèuju sekvence linije teksta u koje su stavl jene varijable i konstante. Makroi su kori teni za prilagodbu sistema velikih razmjera softver za odreðene kupce u mainframe doba. sadr e linija koda unutar COBOL-a. ali pro iriti na vi e ili zaista puno li nija koda. koji ukljuèuje elemente visok ih programskih jezika kao dodatne parametre. softver sigurnosti. CICS (Customer Information Control System) a ACP / TPF. airline / financijskom s istemu koja je zapoèela u 1970-ih i dalje radi mnoge velike Global Distribution Systems ( GDS) i kartiènog sistema danas. Buduæi da makronaredbe mogu imati kratka imena. na primjer. Makro asembleri èesto dopu ta makronaredbi da uzimaju parametre. razmjenu infor macija . Tako makronaredbe mogu generirati veæi broj asemblerski jezika. pojam m acro . sve kori teno za vrijeme izvr avanja date makronaredbe. To je zato to. Oni se takoðer mo gu koristiti za dodavanje vi e razinskih struktura programa. simbolièke varijable. na primjer. on zamjenjuje izjavu sa tekst linije vezane u z taj makro. a takoðer su kori teni od strane kupca da svoje osoblje zadovolje potrebama izrade posebne verzije proizvoðaèa operativnih sistema. Ne ki asembleri ukljuèuju prilièno sofisticirane makro jezike.

to je zapu teno na vi im programskim jezicima. a preostalih trajnica za asembler. Koncep t makro obrade. 29 . To je zato to mnogi programeri su bili prilièno zbunjeni makro parametarima supstitucijom. ko ji podr ava "preprocesor upute" za postavljanje varijabli. C preprocesor nije Turing-complete (Turingpo tpun). obrada teksta.processing ( obrada makronaredbe ) je neovisna od pojma assembly ("asembler"). Imajte na umu da za razliku od pr ethodnih odreðene makro procese unutar asemblera. modernom smislu rijeèi obrada. jer nisu imali moguænost da koriste petlje ili "go to". nego objekt generiranog koda. Unatoè moæ makro obrade. u stvari su se pojavila i pojavljuje se u programskog jezika C.

Pregled Forth okru enju kombinira prevodilac s interaktivnim shell-ovima. Gforth. Forth zadr ava prednost interaktivnosti. privremen o nazvan Forth 200x. kao to su BBC Microsoft i Apple II serije. ili "operacije. stack-Baziran programski jezik . shell mo e sastaviti i interaktivno upisati naredbe u koderu prije nego ih izvodi (Takvo pona anje je uobièajeno. implementacija u Forth od GNU projekta aktivno odr ava. prostor aplikacije. Ia ko nije popularan kao drugi programski sistemi. zahtjevan.Gdje C kompi lator sada mo e generirati kod s vi e kompaktnosti i performansi. jo uvijek je dostupna kao potprogram. Forth trenutno koristi Open Firmware.Forth okru enj a razlikuju se u naèinu pohranjivanja rezultirajuæeg programa. ali mnoge druge implementacije. Forth je popula ran na raèunalima s ogranièenim resursima. pojavljuju se kao takva procedura. Svi sintaktièki elementi. ali automatski pokrenut program ima isti uèinak kao i ruèno pokrenut program. bez provjere tipa. reflektivan. Korisnik interak tivno odreðuje i vodi potprograme.Stekovni jezici Forth i Postscript Forth je strukturiran.pri èemu su kompletne funkcije posebna klasa programskih objekata i interaktivne naredbe su strogo zadane. Stacks Svaki programsko okru enje sa rekurzivnim potprogramom implementira stack za kontr . Operacije mogu biti testirane.Ovaj contrast sa kombinacijom C sa Unix shell . Forth ima intera ktivne znaèajke oba izvr enje naredbi ( to ga èini pogodnim kao ti za sustave koji imaju nedostatak formalnog operativnog sustava) i sposobnost za prikupljanje sekvenci naredbi za kasnije izvr enje. posljednj e izdanje u decembru 2008. Proceduralni programski jezik. ali nije obavezno). ukljuèujuæi i osnov ne varijable operatera." u virtualni stroj slièno runtime ! okru enj u.F orth se ponekad pi e velikim slovima nakon uobièajene upotrebe tijekom ranijih godina. Èak i ako je odreðena operac ija optimizirana tako da ne zahtijeva poziv potprograma. S druge strane. i dalj e ostaje tako u aplikacijama kao to su firmware-i mali mikrokontroleri. Veæina Forth jedinstvenih svojstava proizla ze iz ovog naèela. i kompilacije. i drugi ugraðen i sustavi. redefinirane i debugged kao izvor je u ao bez recompi ling ili ponovno pokretanje cijelog programa. iako ime nije akronim. Neke Forth implementacije (obièno rane verzije ili one pisane za iznimno lak prenos) navojem kompajlirani kod. Forth ima dovoljno podr ke za prodaju i izvoðenje. 1994 standard trenutno prolazi kroz reviziju. skriptiranja. Ukljuèivanjem interakcije.

meðutim. Posebna rstack manipulacijska funkcija koju je omoguæio kernel koristi za privremeno skladi tenje u nutar rijeèi . Rijeèi djeluju neposredno na zadnje vrijednosti u ovom stack-u. Nakon izvr enja. U tom smislu mo e se nazvati "parametar" ili "podaci" stack. skraæeno rstack . Za aritmetièki operatore. ovo slijedi pra vilo 30 . parametri se bri u i zamijene sa bilo kojm povratnom vrijedno æu. ali inaèe ne mo e se koristiti da proðe parametre ili za rukovanje podacima. FunkcijaPoziv stack-a se onda zove "veza" ili "return" stack. parametri su postavljeni n a vrhu stacka prije nego to je rijeè izvr ena. Tipièno. srednje vrijednosti èuvaju se u drugi stack. Ova struktura obièno pohranjuje lokalne varijable. Veæi rijeèi su navedene u smislu njihova uèinka na stack. nije ni poziv po vrijednosti. Forth èesto nema lokalne varijable. ukljuèujuæi i potprogramske parametre (u kao to je C call in value sistemu). ali najèe æe jednostavno stack . Umjesto toga.olu toka.

pro irivanje takoðer poma e slabijim programerima tipa da napi u neshavtljiv kod.Forth se jo uvijek koristi i danas je ugraðen u mnogim sistemim a (mali kompjuterizirani ureðaji) zbog svoje prenosivosti.Buduæi da se Charles Moore èesto selio sa jednog posla na drugi tokom svoje karijere.i preradili Forth sisteme na desetine drugih platformi u sljedeæem desetljeæu. disciplinirani profesionalci su dokazali da se jednostavno odr ava na razvoju hard verske platforme tijekom desetljeæa upotrebe. rani prit isak na uèenje jezika je bio lahk za portanje na razlièite raèunalne arhitekture.godine. koji je dao Forth reputaciju kao "pisati-jedini jezik". Na primjer. Meðutim. On je implementiran uèinkovito na modern im RISC procesorima i procesorima koji ga koriste kao navedeni strojni jezik. godine.sati neshvatljivo broj. dok je aplikacija razvijena od strane nadl e nog. IBM. MicroFORTH hobisti kasnije koriste za generir anje . i Zilog Z80 mikroprocesor poèetkom 1976. FORTH. kr atkog vremena razvoja. slo enim projektima. Moore-ovih osobnih programskih sistema. Sun.reverse Polish notaticije.Nakon njihovog rada na NRAO. Nokia-u 6800. Forth se uspje no koristi u velikim. poèev i s Elizabeth Rather na US Nacionalnom Radio Astonomskom laboratoriju.godine jer je fajl koji tumaèi datoteku bio ozn aèen Èetvrti. efikasnog kori tenja memorije.Fotrh je nazvan tako 1968. Forth je prvi put izlo en drugim programerima u ra nim 1970im. koji su se kontinuirano razvijali od 1958.Moore je vidio Forth kao nasljednika kompajliranog l inka treæe generacije programskih jezika. ili softvera za "èetvrte generacije" hardvera. Charles Moore i Elizabeth formirali su Forth 1973. i velike brzine izvedbe.. kako u astronomskim tako i u prostoru aplikacija.microFORTH je razvijen za Intel 8080. Primjer stacka koji ilustrira upotrebu prikazan je na slikama . Ostal o upotrebe Forth-a ukljuèuju Open Firmware boot ROM-ovi koji koriste Apple. Inc. Forth je prvi stanovnik softver a na novim Intel èip 8086 u 1978 i MacFORTH je prvi stanovnik razvoj sustava za prvi Appl e Macintosh je 1984. Odr avanje Forth je jednostavan jezik koji se mo e pro iriti.Forth je utoèi te. Povijest Forth je evoluirao od Charles H. Forth sistem èesto je kori ten da bi se izneo novi hardver. a ne kao èetvrta generacija programskog jezika kao pojam je do ao da se koristi. i OLPC XO-1 i FICL-based u prvoj fazi kontroler pokretanja sustava FreeBSD operativnog susta va. njegova modularnost i pro irivanje dozvoljavaju pisanja na visokoj razini programa kao to su CAD sustavi. za èetiri (buduæe) generacije softvera-ali IBM 1130 operacijski sistem ogranièi o imena datoteka do 5 znakova.

Ovi standardi su ujedinjeni od strane ANSI 1994 god. kao to je 6502 u 1978-oj godini. respektivno. ima FORTH u operativnom sistemu.. Rockwell je takoðer producirao single-chip mikroraèunala s FORTH jezgrima. Programer perspektive 31 . to je dobro jer je pogodan za mala mikroraèunala iz tog vremena. Uobièajena praksa je zapravo kodirati standarde FORTH-79 i FORTH-83 u 1979 i 1983 godini.zato to je kompaktan i prenosiv. Canon Cat takoðer koristi FORTH za svoj sistem programiranja. Barem jedan kuæni raèunar. obièno se nazivaju ANS Forth.Forth sistema za druge arhitekture. R65F11 i R65F12. FO RTH je postao vrlo popularan 1980 god. Brzo irenje i velika primjena konaèno su doveli do standardizacije jezika.

Napokon.rezultat za matematièki izraz (25 * 10 + 50 ) mogao bi se napisati na ovaj naèin: 25 10 * 50 + . Ova operacija se pokreæe na sledeæi naèin: 1 FLOOR5 . Ovaj kod definira novu operaciju (operacija again 'je pojam koji se koristi za pot program) koja sezove FLOOR5 pomoæu sljedeæe naredbe: DUP duplira broj na stack-u. to obièno koriste kalkulatori iz Hewlett-Packarda. i vraæa moguænost promjene broja." otvara i ispisuje rezultat na ko risnikov terminal. U RPN-u. .5 MAX . <cr> 300 ok Èak Forth strukturalne znaèajke su stack-orijentirane. Tekst u zagradi je komentar. Koristeæi RPN. gdje se opretaror nalazi izmeðu svojih operanada. èije otvaranje brojeva pokreæe rezultat. <cr> 7 ok Prvo tumaè stavlja broj (1 ili 8) na stack a zatim ga poziva FLOOR5. Forth ne upotrebljava BNF gramatike. operator je postavljen iza njegovih operandi. Postfix notacija èini jezik lak im za tumaèenje i pro irenje. i nema monolitan prevod ilac. } Ova funkcija je napisana jezgrovitije kao: : FLOOR5 ( n -.1. umjesto mijenjanja gram atike i mijenja temeljne provedbe. za razliku od uobièajenih infix nota cija. DROP odbacuje vrijednost na stacku. Produ eno prevodjenje jedino zahtijeva pisanje novih rijeèi. poredi prva dva broja na stack-u (6 i DUPed input). FLOOR5 operacija je ekvivalent za ovu funkciju napisan u C programskom jeziku: int floor5(int v) { return v < 6 ? 5 : v . a THEN zavr ava uslov.n' ) 1.Dodatne informacije: Reverse Polish notacija Forth velikoj mjeri oslanja na iskljuèivo kori tenje data stack-a i Reverse Polish n otacije (ili postfix notacija RPN). <cr> 5 ok 8 FLOOR5 .n' ) DUP 6 < IF DROP 5 ELSE 1 . i zamjenj uje ih s pravom ili pogre nom vrijed æu. 6 mjesta od 6 na vrhu stack-a. poziv za operaciju ". IF uzima pravu-ili-pogre nu vrijednost i odabere izvr avat i naredbe odmah nakon njega ili za prijelaz na drugo. koji defini e da operacija oèek uje broj na stack-u. Na primjer: : FLOOR5 ( n -.THEN .

a zatim se vraæa u ra èlanjivanje ostatka. U 32 . Ako je rijeè pronaðena.Sadr aji Forth gramatièko ra èlanjavanje je jednostavno. Kad interpreter pronaðe rijeè. tumaè nastavlja sa ra èlanjivanjem ulaznog toka podataka. poku ava pronaæi rijeèi u rjeèniku. ako je uspje na. Interpreter èita ulazne podatke iz ureðaja korisnièkog unosa. onda ra èlanjuje rijeèi u prostoru ogranièenja. tuma izvr ava kod vezan uz rijeè.Neki sustavi prepoznaju dodatni razmak znakova. uprkos tome to nema eksplicitne gramatike. operacija pretpostavlja da je broj i poku ava se pretvoriti u broj i stav iti ga na stack-u. Ako rijeè nije pronaðena.

Zamjena zadataka je jednostavna i uèink ovita. . i èeka novog kor isnièki unos. privatne k opije nekih kontrolnih varijabli i radno podruèje. kako je upotrijebljen u stvarni rad code) ili ime za svoje svrhe u Forth sustavu: npr.suprotnom. numerirane (0 . da biste prona li sljedeæi zadatak i vratili ga na njegovo izvr enje kontekstu. kao to su Intel 8051. Rijeè BLOK treba da odredi broj 1K velièine bloka na buffer adres i koja sadr e podatke kojm se obavlja automatsko upravljanjei Forth sustava. Obièno se primjenjuju kao binarni zapisi fiksne du ine. izvor-kod je pohranjen u blokovima zapisan na fizièki disk adrese. èisti ulazni tok. gdje se datoteke nalaze se na disk u u blok rasponima. Linux ili Unix verzija i koriste domaæe operativne sustave i su stav datoteka za izvor i podatkovne datoteke. to æe kompletirati operaciju X. Svaki zadatak ima svoj skup. Ostali ne-standardni sadr aji ukljuèuju mehanizam za izdavanje poz iva . Multifunkcionlnost. Forth sastavljaci èesto koriste Reverse Polish notacija u kojoj parametri instrukcije prethode instrukciji.. neki Forth sustavi rade na domaæim operativnim sistema kao to s u Microsoft Windows. Atmel AVR. Veæina Forth sistema ukljuèuju specijalizirane asemblere koji pronalaze izvedive rij eèi. Obièno dizajn Forth a ssembler konstruira uputu o stack-u. . ako oba pretra ivanja i broj pretvorbi ne uspije. Umjesto spremanja koda u datotekama. i TI MSP430. a kao rezultat toga. R egistri mogu biti referenced by naziv kori ten od strane proizvoðaèa. ANSI Standard opisuje Forth operacije k oje se koriste za I / O. n. obièno je dostupan (iako vise rijeci i podr ke nisu obuhvaæeni Forth ANSI standardom). a zatim ga kopira u memoriju kao posljednji korak. Operativni sistem. i omoguæiti njegovo pronala enje u rjeèniku. Brzo pretra ivanje posti e hashed pristup na kljuèu podataka. Za razliku od toga. " S" za registrirati se koristi stack pokazivaè. najèe æe zahtevanog round-robin rasporeðivanja. Definicija nove operacije zapoèinje znakom : (dvotoèka) i zavr ava sa znakom . tumaè ispisuje rijeèi sa porukom o gre ci koja ukazuje da rijeè nije priznata. fajlovi(datoteke) i zadaci Classic Forth sustavi tradicionalno ne koriste niti operativni sustav niti datot etski sustav. Asembler je poseban dijalekt kompilator-a. Rijeè PAUSE se kor isti za spremanje trenutnog zadatka izvr enje konteksta. Forth multitaskers su dostupne èak i na vrlo jednostavanim mikrokontrolerima. Na primjer: : X DUP 1+ . (taèka-zarez). s cijelim br ojem zapisa nadisku bloka. Neki diskovi koriste datoteke pomoæu sustava pristupa disku.

OS ili Windows sustava. ovjesa. Uobièajeno je da se redef inira pregr t rijeèi koje su sastavljene od bitova u memoriji.Spremnik podruèje simulira ili pristupa memoriji poèetkom razlièite adrese od one kod spremnika. a mnogi daju nastavcima koji zapo ljavaju raspored osigura va operativni sustav. uni tenje i mijenjanje prioriteta. Self i cross kompilacije Potpuno opremljen Forth sustav sa svim izvornim kodovima koje æe sam sastaviti. Kompilator rijeèi koristi pos ebnu verziju pod nazivom za preuzimanje i èuvanje koja se mogu preusmjeriti u spremniku u podruèju memorije. je tehnika koja se obièno naziva meta-kompilacija by Forth programera (iako se termin ne odgovaraju toèno meta-kompilaciju jer je obièno definirana). Takvi prevodioci definiraju rijeèi za pristup ciljano j memoriji 33 . Obièno su veæi i drugaèiji skup rijeèi iz samostalan Forth je PAUSE r ijeè za izradu zadatka.

Meðutim.raèunala. i rij eè naredbe Forth rijeèi koje treba izvr iti. ali ova verzija je pohra njena u meðuspremniku. ali mnogi moderni mikroprocesori imaju integrirane moguænosti za ispravljanje pogre aka (kao to su Motorola CPU32) koji eliminiraju ovaj zadatak. Kad nova verzija pojavljuje se na posao. prevodi lac. obièno NULL pokazivaèa. Rjeènik je ostao u sjeæanju kao stablo povezanih lista polazeæi od najnovijih (u posljednje vrijeme) definira rijeè najstarijih. Na primjer. To uèinkovito reuses sve kod prevodilac i tumaè. glava mo e ostati na sastavljanju raèunala. Tu mo e biti nekoliko rjeèni ka. Definisana rijeè uglavnom sastoji se od glave i tijela sa glavom koja s e sastoji od imena polja (NF) i povezanih polja (LF). te tijelo koje se sastoji od koda po lja (CF) i parametar polje (PF). itd. Efekt podsjeæa na gnije ðenja imenskih prostoru i mogu preopteretiti kljuène rijeèi ovisno o kontekstu. Èesto najvi e vremena dio pisanja udaljenog luka gradi poèetnog programa za provedbu dohvatiti. Kontekst prekidaè uzrokuje popis pretrage za poèetak u razlièit list. neki crosskompajl eri mogu staviti glave u cilj ako cilj oèekuje da podr i interaktivni Forth. je pronaðena. Brojne su varijacije takvih prevodite lje za razlièita okru enja Za ugraðeni sustav kodovi mogu biti pisani na drugo raèunalo. Meðuspremnik u memoriji se zapisati na disk. U nekim okru enjima (kao to su ugraðeni sustavi) glave zauzimaju memoriju nepotrebno. Forth sustava kod je sastavio. asembler. Glava i tijelo rjeènika ulaz tretiraju odvojeno. stablo. koji pronalazi "operaciju" na izv r ni kod nazvan strukturom podataka. to je pisano u odnosu na prethodnu verziju. a host(sastavljanje) memorije i raèunala. kada Forth program rekompajlira za novu platformu. tehnika poznata kao cr oss kompilacije. preko serijskog porta ili èak jednom TTL malo. Povezane liste za pretra ivanje nastavljaju pretragu kao ogranak obje dninjujuci glavni kanal na kraju vodeci natrag u nadyorno. dok tijelo ide na novu platformu. dok stra ar. spremanje i izvr avanje. Zatim. Nakon pristizanja i pohrannivanja operacije redefinira se broj prostora. [19] Rjeènik unos . jer oni ne mogu biti bliski. Minimalna definic ije za takav kompajler budu rijeèi koje podrazumijevaju dohvatiti i pohraniti byte. kao to su meta-kompilacije rjeènik moze biti izoliran i samosta lan. a imajuæi rijeèi imena i d rugih ne-executing dijelovima rjeènika u izvornom sastavljanju raèunala. i naèini se pod uvjetom da je privremeno uèitavanje u memoriju za testiranje. su recompiled pomoæu novih definicija. Struktura jezika Osnovna struktura podataka u Forth je "rjeènik". U rijetkim sluèajevima.

backward ptr to previous word address: codeword \ ptr to the code to execute this word any-array: parameterfield \ unknown length of data. i implementacije se razlikuju. unos rjecnika mo e izgledati ovako: structure byte: flag \ 3bit flags + length of word's name char-array: name \ name's runtime length isn't known at compile time address: previous \ link field. Opisan kao struktura. iako se taèno velièina i red mogu razlikovati.Taèan format unosa rjecnika nije propisan. Meðutim. or opcodes end-structure forthword 34 . odreðene komponente su gotovo uvijek prisutne. words.

Ako rijeè je pronaðena. Zadani kompilacija semantika rijeèi su dodati svojoj int . Isjeèak: .. tumaè vr i prikupljanje semantike povezana s rijeèju. gnije ðenje. te nekoliko bita za zastave. a dok. Tumaè i dalje èitati razmakom razgranièeni rijeèi iz ureðaja korisnièkog unosa.. stvara rjeènik ulaz (debelo definicija) i ulazi u kom pilaciju dr ave. DUP 6 < IF DROP 5 ELSE 1 . [14] klasièni primjeri kompajliranju rijeèi su kontrolne str ukture. Za debelo definirane rijeèima. Prilikom sastavljanja tih. DUP LIT 6 < ?BRANCH 5 DROP LIT 5 BRANCH 3 LIT 1 . i gotovo sve njegove kompajl er budu provedeni u kompajliranju rijeèi.THEN . Sastoji se od Forth rijeèi vidljivog sustava koji je i korisna je programer. Struktura kompajlera Kompajler sam po sebi nije monolitan program.. Brojevi iza PODRU NICA predstavlja skok u odnosu adrese. prevodilac jednostavno mjesta kod ili navojem pokazivaè na rijeè. Ovo omoguæava programeru da promijeni rijeèi kompajl er za posebne namjene. kôd polje pokazivaèa ukazuje na rijeèi koje æe spasiti trenutno Forth pokazivaè instrukcije (IP) na povratku stacka. moze biti jedan ili vi e NUL ('\ 0') bajtova za poravn anje. Sve u Forth rijeèi kontrolu protoka izvr iti tijekom kompilaciju za prikupljanje razlièitih kombinacija primitivnih rijeèi PODRU NICA i? PODRU NICA (podru nice. Tijekom kompilacije podataka stog se koristi za podr ku balansiranje upravljaèka struktura. Povezano polje sadr i pokazivaè na prethodno definiranim rijeèi... Karakter reprezentira ime operacije a zatim slijedi pr efiks.. ako false). kao to su IF. Pokazivaè se mo e relativni pomak ili apsolutna adresa koja ukazuje na sljedeæi najstariji brat ili sestra. Kompilacija dr ave i tumaèenje stanja rijeèi: : analizira ime kao parametar. "Vrijeme prevoðenja" zastava u polje Ime je postavljen za rijeèi "v rijeme prevoðenja" pona anje. Polje pokazivaèa kod æe biti adresu rijeè koja æe izvr iti koda ili podataka u polju ili paramet ar poèetak stroj kod taj Procesor æe se izvr iti izravno.Naziv polja poèinje s prefiksom koji daje duzinu rijeèi imena (obièno do 32 bajtova). a backpatching podruènih adrese.. To je isto kao to procesor poziv / upute za vraæanje ne. ili ugraðen u kod. Ovisno o pojedinoj provedbi Forth.. Veæina jednostavne rijeèi izvr iti isti kôd li su upisani na naredbe i redak. æe se sastaviti u sljedeæem nizu unutar definicije: .. pa teret s novom IP adresom na kojoj nastaviti izvr enje rijeèi. umjesto da interpretacije semantike. LIT je primitivna rijeè za guranje "doslovno" broj podataka na stog. Sve u Forth kontrole strukture.

(polu-debelo). i nekolik o drugih rijeèi su neodreðene u Forth ANS. veæina kontrola protoka rijeèima. Interpretacija semantika.erpretaciji semantika na trenutnu definiciju. To je primjer èije rijeèi kompilaciju semantici se razlikuju od zada ne. to znaèi da oni samo smiju se koristiti unutar defini cije. [14] rijeè. (polu-debelo) zavr i definicijama i vr aæa se na tumaèenje stanja. [14] Tumaèa dr ave mo e se mijenjati ruèno sa rijeèima [(lijevo-bracket) i] (desno-zagrada) koj i 35 . a ne na interaktivnoj komandna linija.

(kompajl iratizarez) traje izvr enje tokena iz podataka stog i dodaje povezana semantika na trenutnu definiciju. rijeèi odgoditi uzima ime kao parametar i dodaje kompilaciju semantika zove rijeèi na trenutnu definicij u èak i ako je rijeè je oznaèen odmah. U ANS Forth. ' i: NoName primjeri su ra èlanjivanja rijeèi koje se iz svoje argumente za unos korisnik umjesto podataka stog. rijeè \ (backslash) koristi se za komentare koje nas tavljaju kraj trenutne linije. odnosno. tijelo kod definiranja sastoji se od bilo strojnom jeziku. respektivno. trenutno stanje tumaèa mo e se i èitati iz dr ave zastave koji sadr i vrijednost true kad u kompilaciji dr ave i la nih drugaèije. u bilo dr ave. Slièno tome. Rijeè EXECUTE traje izvr en je tokena iz podataka stog i obavlja povezana semantika. ANS u Forth. [21] Trenutan rijeèi obièno se izvode tijekom kompilaciju. Drugi primjer je rijeè ((Paren) koja èita i ign orira sljedeæe rijeèi do i ukljuèujuæi sljedeæa desno zagradi i koristi se za mjesto u komentare debelo definiciji. Forth-83 definira razlièite rijeèi sastaviti i [sastaviti ] prisiliti kompilaciji ne-hitnu i neposrednu rijeèi. To omoguæava primjenu tzv dr avnom pametnih rijeèi s pona anjem koji se mijenja u skladu s trenutno stanje tumaèa. Izvr enju tokena mogu biti pohranjeni u varijable. (polu-debelo) i odlazi na izvr enje tokena podataka stog. ne sastavlja. [22] Ra èlanjivanje rijeèi i komentare rijeèi: : . Rijeè kompajlirati. U interpretaciji stanja. 'RANDOM-rijeè EXECUTE jednak je RANDOM-word. djelotvorno zamijeniv i svoju kompilaciju semantike s tumaèenjem semantike. slièno djelovanje upuæuje na C programskog jezika. Rijeèi '(karta) uzima ime rijeèi kao parametar i vraæa token izvr enje povez anih s tom rijeè o podacima stog. Izvr enja tokena daje neprozirni ruèka za sastavio semantika. . ali to se mo e nadjaèati koje programer. odgoditi. Je primjer neposredne rijeèi.ulaze tumaèenje dr ave ili kompilaciju dr ave. Da se rastaviti ispravno. Doslovno je kompilaciju semantika da se objekt iz p odataka stog i dodati semantiku na trenutni debelo definicija to mjesto taj objekt na st og podataka. Struktura koda U veæini Forth sustava. ((Paren) i \ (backslash) mora bi ti odvojen razmakom od sljedeæih komentar tekst. Neimenovane rijeèi Neimenovani rijeèi se mo e definirati s rijeèi: NoName koji kompilira sljedeæe rijeèi do sljedeæeg. Neposredna rijeè Rijeè TRENUTAN obilje ava najnoviju definiciju kao neposredna rijeèi. Ove rijeèi mogu se koristiti s r ijeèi doslovno za izraèun vrijednosti tijekom prevoðenja i umetnuti izraèunata vrijednost u trenutnom debelo definiciju. ili neki oblik .

navojem kod. ali s izravnim navojem i potprogram navojem Forths takoðer su postali popular ni u moderno doba. Izvorni Forth koji slijedi neformalni FIG standardni (Forth interes na zajednica). umetnite 36 . Ovo je takoðer pozvao indirektnenavojem kod. Najbr i moderni Forths kori tenje potprograma navoja. je TIL (navojem Interpretive jezik).

programer koristi tumaèa za izvr enje i i test . pak. Opæenito govoreæi. a takoðer propisuje pona anje kao instancu klase rijeèi da bi izgradili ovu definiciju operacije. Programiranje Rijeèi napisane u Forth-u se skupljaju u izvr nom obliku. mnogi modern i sustavi generiraju stvarni strojni kod (ukljuèujuæi i pozive na neki vanjski kod rij eèi i za druga mjesta). Klasièni "indirektni navoj" implementacije sastavlja popise adresa rijeèi koje treba izvr iti. to je programer odgovornost za kori tenje odgovarajuæeg operatora za preuzimanje i pohranu vrijednosti ili druge operacije na podacima.jednostavne rijeèi kao makronaredbi i izvesti okance optimizacije ili druge optimi ziranje strategije da bi kod manjih i br e. Forth takoðer pru a pogonu kojim programer mo e definirati nove aplikacije specifiène za definiranje rijeèi. Primjer pona anja vraæa adresu poèetku ovog prostora. Podatkovni objekt i definirani ovim i sliènim rijeèima su globalne u djelokrugu.Veæina programera Forth stack . navodeæi kak o obièaj definiranja pona anja i primjer pona anja. Fort h program ia zadatak sprema kao sliku sjecanja i sastavi program s jedinstvenom naredbom (npr. Neki sustavi imaju optimiziranje kompilatora. Primjeri ukljuèuju: imena varijablama neincijalizirani. Tijekom razvoja. Funkcija osigurava lokalne varijab le i na drugim jezicima osigurava podataka stog u Forth (iako Forth takoðer ima stvarne lo kalne varijable).Operacija je karakteristièno definiranje "defini ra pona anje" (stvaranje rjeènika ulaza plus eventualno raspodjeli i inicijalizuije pod atke prostora). [23] Podatkovni objekti Kad je operacija varijabla ili drugi objekt podataka. prostor mo e biti dodijeljena na ovoj lokaciji. ukazuje na CF runtime kod povezan s definiranjem rijeèi koju je stvorio. jedn a æelija mjesto u memoriji. RUN) koji se izvr ava kada je sastavljena verzija optereæena. imenovan bitovi na I / O port. Primjer pona anja vraæa vrijednost. obièno takvi podaci objekti slu e da sadr i podatke koji se koriste r ijeèi ili broj zadataka (u multitasked implementaciji)] Èetvrta ne provodi konzistentnost po dataka tipa uporabe. Primjer pona anja: VARIJABILNI vraæa svoju adresu na stack STALNE imena vrijednosti (naveden kao argument konstanta). ili se mo e p odesiti da sadr i niz inicijalizirane ili druge vrijednosti. CREATE imena lokacije. Forth stil programiranja koristi vrlo malo objekata zove podataka u usporedbi s drugim jezicima. Neki primjeri ukljuèuju kru ne odbojnika . i automatski-indeksirana polja.

-a zala u slobodan top-down dizajn. Primjer koda Hello. Dobro osmi ljen progr am Forth èita kao prirodni jezik. i bottom-up razvoj uz kontinuiranu provjeru i integracije."Top-down dizajn je obièno razdvajanje programa u" rjeèniku ". ali i postavlj a alate za napad na povezane probleme. wo rld! . Jedan od moguæih implementacija: 37 . i ne implementira samo jedno rje enje. world! Za obja njenje tradicije programiranja "Hello World". pogledajte program Hello.zatim kori ste visoke razine postavljanja alata za pisanje konaènom programu.

) CR . CHAR i LITERAL -privremeno prebacivanje na stanje tumaèa. world!) (Dot-Paren) je neposredna rijeè koja analizira razgranièeni niz i prikazuje ga. Ova definicija koristit ASCII vrijednost znaka Q (81) izravno. .Tekstaizmeðu zagrada je komentirani i ignoriran od strane kompajlera. HELLO <cr> Operacija CR (Carriage Return) uzrokuje sljedeæe outpute koji æe biti prikazani u no vom redu. Ra èlanjivanje rijeèi CHAR uzmima razmakom razgranièeni rijeèe kao parametar i mjesta vrijednosti prvi lik podataka stack-a . npr. Prema konvenciji. Potrebno je d a tumaè raspozna :: kao Forth rijeè. Rijeè dolazi prije teksta za ispisOperacija cr dolazi prije ispisa teksta. Ra èlanjivanjem rijeèi. povratak na kompilaciju i dodava nje izraèunate vrijednost toka : : EMIT-Q [ CHAR Q ] LITERAL EMIT .: glasi dvostruko citat razgranièena string i dodaje kod na novijim definicijama. Standardni Forth sistem je takoðer tumaè. Rijeè [CHAR] je neposredna verzija CHAR.nema. Raz mak razdvajanje rijeèi . Mije anje prikupljanja i tumaèenja Ovdje je definicija operacije EMIT-Q koji kada se izvr ava emitiran je od jednog z naka Q: : EMIT-Q 81 ( the ASCII value for the character 'Q' ) EMIT .Operacija EMIT uzima vrijednost iz podataka stack-a i prikazuje odgovarajuæi karakter.U Forth's CR ne podrazumijeva 'flush-buffer'.( Hello. world nije ukljuèen kao dio niza. Forth tumaè ne pokreæe izlaz u novi red. kao to je to ponekad sluèaj u drugim programskim jezicima.: HELLO ( -. a isti rezultat se mo e dobitit upisivanjem sljedeæeg odsjeèka koda u Fotrh konzolu: CR . Isto tako po konvenciji tumaè èeka za ulaz na kraju prethodne linije. izraèunavanje ASCII vrijednost Q karaktera. Sljedeæe redefiniranje EMIT-Q koristi ope raciju [ (left-bracket). ] (right-bracket). Kao i kod operacije ." iz niza Hello. world!" . definicija za EMIT-Q mo e se prepisivati ovako: : EMIT-Q [CHAR] Q EMIT . \ Emit the single character 'Q' ." Hello. K oristeæi [CHAR]. tako da parsiranje stringa æe biti prikazano na izvr enju.: razdvaja ..

Zamjene kontroliraju 38 . Svaki put polje koje se koristi zamjeni dva bajta. Imamo niz od 256 bitova.i CHAR i [C HAR] su unaprijed definirane u Forth ANS.Ova se definicija koristi \ (backslash) za opisivanje komentara. IMMEDIATE Kompletan program RC4 cipher U 1987 Ron Rivest razvio je RC4 cipher-sustav za RSA Data Security. Obe. sve razlièite. Inc kod je k rajnje jednostavan i mo e biti napisan kao i veæina programera iz opisa. Kori tenje neposrednih i odgoðenih operacija [CHAR ] mogu su definirani ovako: : [CHAR] CHAR POSTPONE LITERAL .

) key I len MOD + C@ . svaki poèinje 0.'S[i] S[i] 'S[j] ) OVER SWAP C! ( -. Kod je niz bitova na zbroju polja bitova u i i j . Ovo je XORed s osam bitova na tekstu za ifrira nje. Slijedi promjena bajtova na i i j . Da bi se bio novi j doda se polje bajta u novom i .gurus.'S[i] S[i] j ) S[] + DUP C@ >R ( -. dobiva se novi j dodajuæi da je niz bitova na i i kljuè zamj Konaèno.i ) S[] + DUP C@ ( -.c x ) XOR . Poto m korak po korak koristeæi i i j .S[i] ) R> + ( -. Da bi se dobio novi dobili novi i doda se 1.x ) ii 1+ DUP TO ii 255 AND ( -. 0 VALUE ii 0 VALUE jj CREATE S[] 256 CHARS ALLOT : ARCFOUR ( c -.com Sljedeæi Standard Forth verzije koristi Core samo rijeèi.Za daljnje informacije. pogledajte sljedeæe http://ciphersaber. Niz je inicijaliziran od 0 do 255.) 256 MIN LOCALS len key 256 0 DO I S[] I + C! LOOP 0 TO jj 256 0 DO ( key len -.brojila i i j . i i j su postavljena na 0.'S[i] S[i] ) DUP jj + 255 AND DUP TO jj ( -. ili Bajt za ifriranje ili za de ifriranje. Sve dopune su modulira ne na 256.S[i]+S[j] ) 255 AND S[] + C@ ( -.'S[i] S[i] ) R@ ROT C! ( -.. : ARCFOUR-INIT ( key len -.

HEX 61 8A 63 D2 FB 5 !KEY KEY: COUNT ARCFOUR-INIT CR DC ARCFOUR 2 .R SPACE EE ARCFOUR 2 .R SPACE 2C ARCFOUR 2 .R SPACE F9 ARCFOUR 2 .R CR ..S[] I + C@ + jj + 255 AND TO jj S[] I + DUP C@ SWAP ( c1 addr1 ) S[] jj + DUP C@ ( c1 addr1 addr2 c2 ) ROT C! C! LOOP 0 TO ii 0 TO jj .R SPACE 4C ARCFOUR 2 . CREATE KEY: 64 CHARS ALLOT : !KEY ( c1 c2 . PostScript je najpoznatiji po tome to je jezik za . cn n store the specified key of length n ) DUP 63 U> ABORT" key too long (<64)" DUP KEY: C! KEY: + KEY: 1+ SWAP ?DO I C! -1 +LOOP . Ovo je jedan od mnogih testova za provjeru koda.( Should be: F1 38 29 C9 DE ) PostScript (PS) je dinamièki programski jezik (concatenative) koga su stvorili Joh n Warnock i Charles Geschke u 1982..

koji pripada grupi concatenative jez ika.opisivanje stranica u elektronièkim i i podruèjima stalnog izdava tva. PostScript programi se ne proizvode prema ljudima. 39 . Meðu tim. kao drugi programi. Tipièno. Jezik PostScript je Turing-complete programski jezik.

za razliku od nekih drugih . brojevi) imaju uèinak postavljanja svoje kopije na stack-u . to èini redoslijed operacija jednoznaèanim. jer treba imatii izgled stack-a na umu. svaki PostScript program bi trebao poèeti sa znakovima "%!" tako da svi ureðaji mogu to ispravno protumaèiti kao PostScript. PostScript je intrepetirani. Literala (npr.. mo e izgledati ovako u PostScript-u (razina 2): %!PS /Courier % name the desired font 20 selectfont % choose the size in points and establish % the font as the current one 72 500 moveto % position the current point at % coordinates 72. ali èitanje program zahti jeva malo vje be. tako da s vako daljnje pisanje æe biti primenjeno na korisnièki definiran "tip" koji je lijevo od k oda koji ih provodi. Veæina operatora ( to je u drugim jezicima pojam funkcije) uzima svoje argumente iz stack-a. Hello World Hello World program je uobièajen naèin da se poka e mali primjer kompletanog programa u odreðenom jeziku.scoped memori ji i. ali ne mo e biti progla en u sistemu pisanja. i mjesto njihovih rez ultati je na stack-u. koji ih vidi sve samo kao polja i rjeènicima.moguæe je pisanje raèunalnih programa u PostScript kao u bilo kojem drugom programskom jeziku. Jezik kori sti Reverse Polish notaciju.. Meðutim. Simbol "%" se koristi za uvoðenje komentara u PostScript programe.orijentiran je i na garbage collection. stack-based jezik slièan Forth-u. ali s jako dinamièanim pisanjem i strukture podataka inspirirane kao one u Lisp. Kao opæe konvenci je. 500 (the origin is at the % lower-left corner of the page) (Hello world!) show % stroke the text in parentheses showpage % print all on the page or if the output device has a console %!PS (Hello world!) = Jedinice za du inu Postskriptum koristi taèku kao jedinicu za du inu. buduæi da je jezik na razini 2. Sofisticirani strukture podataka mogi biti izgraðene na polju i rjeènik tipa.

Tako je: Na primjer. Za prijedlog grafika. kako bi privukao vertikalne linije duljine 4cm. 40 . tako da nem a smisla koristiti vi e od 9 znaèajki i odrediti decimalni realni broj.verzija taèke. PostScript koristi toèno 72 bodova za inch. broj znaèajnihznaèajki mo e biti smanjen.385827 lineto stroke PostScript koristi single-precizne realne brojeve (24-bitni kazaljka). dovoljno je napisati : 0 0 moveto 0 113.

JOSS. kao nizovi i to su brojevi. FOCAL. ili izjava. obièno po jedan u svakoj liniji. Praæeno je historijski kao proceduralno programiranje a onda kao objektno-orijentirano programiranje. ali je pohv aljeno za slobodu koju pru a programerima. ovo omoguæava protok izvr enja za skok na bilo koji red u programu. kao to su pe tlje. te direktni skok u potprogram ili iz potprograma je (teoretski) dozvoljen. Nema koncepta lokalne varijable u ne-strukturiranom programiranju (iako za sklap anje programa. rani asemblerski sistemi (bez proceduralnih metaoperatora). tako da sve varijable mogu zadr ati svoju vrijednost iz prethodnog poziva. asemblerskih program za pronala enje gre aka i nekih skriptnih jezika kao to su MS DOS. Ne-strukturirano programiranje uvodi osnovne koncepte kontrole toka. ali neki sluèajev i rekurzija gdje nisu potrebene vrijednosti stanja potprograma nakon rekurzivnog p oziva moguæe su ako su varijable koje su posveæene rekurzivnom potprogramu izbrisane (ili reinicijalizirane na svoju izvornu vrijednost) na ulazu u potprogram.oba su smatrana kao strukturirano programiranje. machine-level code(ma insko kodiranje). OSNOVNI KONCEPTI Program u ne-strukturiranom jeziku obièno se sastoji od sekvencijalno zapovjednih naredbi. grupa lini ja). Nestrukturirano programiranje je sna no kritizirano zbog proizvodnje jedva èitljivih kodova i ponekad se smatralo da ima lo pristup za stvaranje velikih projekata. COBOL. grane i skokove. To ukljuèuje rane verzije BASIC-a (kao to su MSX BASIC i GW-BASIC). MUMPS. . Iako nema pojma o proceduri u ne-strukturiranoj paradigmi. Tu su ujedno i visoke i niske razine programskih jezika koji koriste ne-struktur irano programiranje. a li labele i varijable mogu imati ogranièeno podruèje djelovanja (Na primjer. To èini opæu rekurziju (opis procesa ponavljanja objekata na samoslièan naèin je rekurzija) te kom. potprogram mo e imati nekoliko ulaza i izla za. Dubina stvaranja mo e isto tako biti ogranièena na jednu ili dvije razine. Za razliku od postupka. To znaèi da nema (automatski) dodatak kada osvje iti potprogram koji dozivate. registri opæe namjene mogu slu iti istoj svrsi nakon spremanja na ulaz).Nestrukturano programiranje u programskim jezicima visokog nivoa Ne-strukturirano programiranje je historijski najranija programska paradigma koj a je bila u stanju stvoriti Turing-complete algoritme. VRSTE PODATAKA Ne-strukturirani jezici dopu taju samo osnovne tipove podataka. TELCOMP. Linije su obièno numerisane il i mogu imati oznake. potp rogrami su dozvoljeni.

Ma insko programiranje je te ko i dovodi do gre aka. Nadalje.redovi (numeriran skup varijabli istog tipa). koji poznaje pro cesor. PROGRAMSKI JEZICI Da bi bio izvediv. Uvoðenje polja u ne-strukturiranim j ezicima bio je znaèajan korak naprijed. plan mora biti napisan u binarni ma inski kod. buduæi da svaki tip 41 . èineæi tok obrade podataka moguæim unatoè nedostatku strukturirane vrste podataka.

' INTEGER tip Konstante tipa INTEGER su cijeli brojevi. Fortran 77.procesora ima svoj ma inski kod. kao i: + . ali koji imaju ogranièen. bio je prvi jezik visoke razine.) Iako je u ma inskom kodu. Njihova velièina ima granicu koj a ovisi o du ini rijeèi. irom je bio dostupan i kompatibilan s kasnijim verzijama. Samo je jedan zadr an. Izvr ni program tada mo e biti uèitan u memoriju i pokrenut. Za stvara nje izvedivog programa objektni programi zahtjevaju da budu povezani sa bibliotekama potprograma. niz mora biti razdvojen jednostrukim navodnicim a ( '). praznine.* / = (). Primjeri: 123 + 1 0 4356 -4 INTEGER konstante su predstavljene u taènom obliku. sasta vlja ekvivalentan ma inski programski kod objekta. specijalizira n rjeènik i jednostavnu sintaksu bez dvosmislenosti. prevodilac(kompajler) izbacuje broj poruka koji ukazuju na prirodu gre ke i gdje su te gre ke nastale. CHARACTER tip Konstanta tipa CHARACTER. ako nema gre aka. Primjer: 'WE''RE A'' JOCK TAMSON''S BAIRNS. (èesto zvana STRING) je niz znakova koja mogu biti velik a slova abecede. Od tada je nekoliko puta bio ispitan (pregledan). numerièka slova. predstavljen 1956. programski jez ici visoke razine izvorni program èitaju kao ulaz od strane programa koji se zove prevodilac(kompajler). . FORTRAN (Formula Translation).. program napisan za jednu vrstu procesora nije izv ediv na bilo kojoj drugoj vrsti procesora. U jezicima visoke razine instrukcije nisu izvedive. Ovi potprogrami su grupisani zajedno u bibliotekama koje su na raspolaganju za kori tenje od strane svih objektnih programa. jer sadr i napomene za potprograme a koji zahtijeva zajednièke poslove kao to su èitanje ulaza. '$: Kada su ukljuèi u Fortran izvje taj. Umjesto toga. FORTRAN Danas. objektni program je nepotpun. (Ako izvorni program sadr i sintaksne gre ke. veæina programa su pisana u jezicima visoke razine.misleæi da neæe biti posljednja verzija. koji provjerava njegove sintakse i. godine. rezultata iz laza i raèunanja matematièkih funkcija. Jedan citat mo e biti ukljuèen u niz tako to pi emo dva uzastopno. koje slièe engleskom pa s u zbog toga lak i za kori tenje nego ma inski kod.

73. Ukoliko je broj nap isan bez 42 .REAL tip Konstante tipa REAL su brojevi koji mogu ukljuèivati razlomke. 2. Realni brojevi su z apravo ono to u matematici nazivamo decimalnim brojevima. Karakterizira ih decimalna taèka koja odvaja cijeli dio od decimalnog dijela broja npr.

dalje slijedi decimalni eksponent napisan kao slovo 'E' nakon toha slijedi INTEGER konstanta. moramo pridru iti varijablama. Fortran ga tretira kao cijeli broj. Upis se v r i. varijabla sadr i vrijednost izraza i u programu. Napomena: eksplicitni tip du ine secifikovan u bajtovima (8 bita) èesto je naveden i za "*". Napomena: Prostor postaje znaèajan u "slobodnom formatu" za Fortran 90! Jasnoæa se mo e pobolj ati tako to odaberemo varijable koje sugeriraju njihovu upotrebu. izraze. Varijabla dr i vrijednost sve do nov og pridru ivanja! Varijabla se sastoji od 1 do 6 velikih slova i decimalnih brojeva. 2. Primjeri: VOL TEMP A2 COLUMN IBM370 Prostori su zanemareni od strane Fortran 77. u FORTRANU.4 . pridru ivanjem. Njihova velièina ima granicu ko ja ovisi o du ini rijeèi. VARIJABLE Varijabla je rezervirani memorijski prostor èiji sadr aj korisnik/programer smije mi jenjati tokom izvoðenja programa. nakon toga razlomak kao niz decimalnih cifri. npr. Konstanta je na exponent od 10 a koji se mno i sa prethodnim dijelom. odnosno vrijednosti izraza. Sadr aj dakle mo e biti UPISAN u varijablu.6x10-3) 4. nako n èega slijedi decimalni zarez. na primjer.6x103) 7E-3 2.6E3 (4. Pri tome se sadr aj koji je eventualno prethodno tamo stajao bri e i zamjenjuje novim. npr. REAL konstante su predstavljene u pribli nom obliku. REAL konstanta je pisana u jednom od sljedeæih oblika: 1. "COL UMN 'je ekvivalentno' COL UMN '. Ili ci jeli dio ili razlomak. koji propisuje vrstu vrijednosti koju mo e imati. INTEGER konstanta ili konstanta REAL.4 -123. mo emo upotrijebiti umjesto njega varijablu kojoj smo ga pridru ili (u koju smo izraz smjestili). Tip var ijable mo e biti naveden eksplicitno ili dodijeljen implicitno. EXPLICITNI TIP Tip varijable mo e biti dodijeljen explicitno kao iskaz od strane tipa specifikaci je. DEGC MEAN STDDEV Svaka varijabla ima tip.decimalne taèke. kad god zatrebamo taj izraz. Opæenito. tretir an je kao realni broj. Primjeri: +123. Cijeli dio napisan kao INTEGER konstanta definira se kao prethodnom dijelu. Nakon pridru ivanja. jedan je morao biti izostavljen. To je oblik: .6 E-3 (0. ali ne i oboje. Ako je napisan s taèkom.

Primjeri: INTEGER WIDTH REAL NUM. U iskazu se dati tip dodjeljuje za sve varijable u listi.type variable_list gdje je type (tip) naziv vrstei variable_list je jedna varijabla ili lista varij abli. odvojene zarezima. K 43 .

DODJELJIVANJE VRIJEDNOSTI Prije nego to se varijabla mo e koristiti u raèunanju. Ako to nije ispunjeno. READ izjava READ izjava se koristi za dodjeljivanje vrijednosti varijabli èitanjem podataka iz ulaza. Nije meðutim dopu teno pisati OLOVKA = 6. onda je njen tip REAL.0 HEMIJSKA = 7 elimo li to. Ovo mo e biti ispunjeno èitajuæi vrijednosti ulaza ili putem dodjele izjav a. Umjesto tog a prevodilac zapisuje imena i tipove varijabli i pohranjuje rezerve za njih. Preciznije. tj najavi i rezervira. njen tip je INTEGER. to je deklaracija? Deklaracija je popisivanje imena varijabli koje æe biti kori tene u programu. moramo napisati REAL OLOVKA INTEGER HEMIJSKA OLOVKA = 6. dok je ITEMP INTEGER varijabla. U programu je dopu teno pisati OLOVKA = 6 HEMIJSKA=7. prije prve izvr ne izjave. uz ist ovremeno odreðivanje tipa varijable. deklaracijom se propisuje koji tip podatka smije biti smje ten u varijablu. IMPLICITNI TIP Ako se varijabla upotrebljava bez ukljuèenja u tip specifikacije. Najjednostavniji oblik READ izjave je: READ *. Fortran je meðutim. mora joj biti dodijeljena poèetn a vrijednost. ta imena deklarira.Tip specifikacije izjave se ne sla e u izvr om ma inskom kodu instrukcija. Takve ne-izvr ne izjave moraju biti postavljene na poèetak programa. ne to liberalniji od npr C-a. njegov tip je do dijeljen implicitno (po defaultu) prema sljedeæem pravilu: Ako varijabla poèinje slovom od I do N.5 bez prethodne deklaracije. DEKLARACIJA Fortran kao i brojni drugi programski jezici zahtijeva od programera da prije ne go poène koristiti imena varijabli u programu. Tako je TEMP REAL varijabla.0 HEMIJSKA = 7 Napomena: Deklaracija mora biti jednoznaèna: ime varijable se u deklaraciji smije pojaviti samo jednom. variable_list Gdje je variable_li st jedna ili .

VAR2 i VAR3. odvojen e razmacima. a dodjeljuje ih kao niz varijabli u lis ti. zarezima. VAR1. Primjer: READ *. VAR2. 44 . Ova izjava èita konstante iz terminala. VAR3 Èeka dok se ne unesu tri konstante. ili novim linijama. Izvr enje programa se zaustavlja dok se ukljuèi (unese) pravi broj konstanti. nakon toga dodijeljuje im niz varijabli VAR1.lista varijabli odvojenih zarezom.

tako to se odbaci dio razlomka. npr. (arithmetic_expression) Aritmetièke operacije su obilje ene slijedeæim aritmetièkim operatorima. Aritmetièki izraz je svaka smislena kombinacija operanada i operatora. CHARACTER vrijednost ne mo e biti dodijeljena numerièkoj varijabli ili obratno.DODJELA IZJAVA Najjednostavniji oblik dodjele izjava je: varijabla = konstanta To znaèi da je konstanta dodijeljena kao vrijednost varijable na lijevoj strani. predstavljaju aritmetièke ope racije i. Pravila su: 1. stvaraju vezu izmeðu operanada. I majte na umu da '=' znak ima drugo znaèenje nego u algebri. Vrijednost dodijeljena je realni ekvivalent cijelog broja.: ARITMETIÈKI IZRAZI Aritmetièki izraz je je onaj izraz koji se dobije izvodeæi niz aritmetièkih operacija da bi dobili brojèanu vrijednost koja zamjenjuje izraz. REAL vrijednost mo e biti dodijeljena INTEGER varijabli.0 3. 2. Primjer: X = 5 je ekvivalent X = 5. Operatori. Primjeri: TEMP = 74. ali je zadatak operatora. Operator Operacija + Zbrajanje ili predznak + . Operand aritmetièkog izraza mo e biti: numerièka konstanta numerièka varijabla. Dodijeljena vrijednost je odrezana.Oduzimanje ili predznak * Mno enje / Dijeljenje ** Potenciranje Aritmetièki izraz ima oblik: . INTEGER vrijednost mo e biti dodijeljena REAL varijabli. na neki naèin. dakle. aritmetièki izraz u zagradama. To ne znaèi jednakost. to mo e prethoditi predznakom + ili -. tip vrijednosti mora biti dosljedan sa tom varijablom.5 ITEMP = 100 VRSTA PRAVILA Koji god naèin se koristi za dodjeljivanje vrijednosti varijabli.

. Uglate zagrade oznaèavaju da su stavke operatora i operanda neobavezne.operand [operator operand] .. 45 . da se oni mogu ponavljati neogranièeno.

Va an je redoslijed kojim se izvode operacije. Potenciranje se realizuje s desna na lijevo. Operandi moraju biti takvi nje s nulom. dijelje je ilegalno (nije dozvoljeno).14159 K (A + B) * (C + D) -1. Sve ostale operacije obavljaju se s lijeva na desno. ili izraz u zagradi.0 vrednuje do 16.0 Slijed operacija odreðen je redoslijedom raèunskih operacija. to jest da su operacije matematièki definirane. Evaluacija (procjena) poèinje s lijevom operandom. Drugi faktor mora biti stavljen u zagradu. osim ako operator nije d rugaèije naznaèio.(Binarni i unarni) Koristeæi ovu prednost reda.0 * 3. Primjeri: 3.Spaces (prazan prostor) se mo e koristiti kako bi pobolj ali èitljivost. Primjer: 2 ** 3 ** 2 vrednuje do 512 (2 ** 9). Aritmetièki izraz se ocjenjuje zamjenjujuæi varijable operandi i izraze u zagradama njihovim vrijednostima. Dva operatora ne mogu biti Primjer: *-B nije dozvoljeno. npr.0 / X +Y / Z ** 2 2.0 +6. u kojem operatori na b ilo kojoj liniji imaju jednaku prednost i prednost se smanjuje prema dolje.14159 * RADIUS Ogranièenja: 1. pravila za procjenu aritmetièkih izraza mogu biti naved ena kako slijedi: 1. 4.0 * 2. ali su zanema reni od strane kompajlera Fortran 77.0 +6. i obavljanje operacija naznaèeno je u nizu. Varijabla operand. : * (-B).0 TIP PRAVILA ZA ARITMETIÈKE IZRAZE . koristeæi rezultat svake operacije kao operand od sljedeæeg. Primjeri: 4. 2. 2.0 (4. nula na ne to itd. sve EVALUACIJA (PREDNOST REDA) napisana uzastopno.0 vrednuje do 20. kako je prikazano na primjeru: 4.0 * 2. se ocjenjuju prije nego to se sljedeæa p ravila primjene. 3. ** * / + .0) * 2.0 +6.

Ako su oba operanda istog tipa.Operandi REAL i INTEGER mogu se slobodno pomije ati u aritmetièkom izrazu. vrijednost rezultata je takoðer tog tipa. Tip vrijednosti izraza odreðuje se primjenom sljedeæih pravila: 1. 46 .

Expression Promjenljivi Rule tip tip INTEGER REAL Pretvori u Real REAL INTEGER Skratiti PRINT izjava Izlaz mo e biti printan koristeæi PRINT izjavu. INTEGER operand se pretvara u svoj pravi ekvivalent prije nego to se operacija izvede.'THE RESULTS ARE'. Primjer: PRINT *. tj. Ovo pravilo nije u skladu s pravilima iz aritmetike. 47 . varijabla ili izraz ili popis stavki. vrijednost aritmetièkog izraza je dodijeljen a numerièkoj varijabli u izjavi (iskazu) oblika: numeric_variable = arithmetic_expression Ako se tip izraza razlikuje od varijable.'AND'. X . PROGRAM izjava Programu se opcionalno mo e dati ime tako da poèinje sa jednom PROGRAM izjavom. u kojem se dijeljenjem jedn og cijelog broja sa drugim (npr.Y PRINT izjava ispisuje izlazne liste na ekranu terminala u standardnom formatu. 2 -1) ne dobije uvijek kao rezultat cijeli broj. To je oblik: PROGRAM program_name gdje program_name je naziv u skladu s pravilima za Fortran varijable. a vrijednost rezultata je REA L. Primjeri: Vrijednost 99/100 0 7 / 3 2 -7 / 3 -2 N ** (-1) 0 N ** (1 / 2) 1 100 * 9 / 5 180 9 / 5 * 100 100 ARITMETIÈKI ZADATAK Kao to je navedeno na poèetku poglavlja. Ako je jedan operand INTEGER a drugi REAL. 7 / 5) ili podizanjem cijelog broja na cijeli broj (npr. pravila navedena pod 'Type rules (Tip pravila) se primjenjuju. output_list output_list je jedna konstanta. koja je vrlo slièna READ izjavi: PRINT *. odvojenih zarezima.2.

.

St oga. koja oznaèava kraj programa. ali ne u prethodnim verzijama.STOP i END izjave Svaki program mora zakljuèiti s tvrdnjom END. Izjava STOP zaustavlja izvoðenje programa. ali sada se n ormalno ne koriste. Kolone 73 do 80 su zanemarene od strane kompajlera. Napi ite program koji èita udaljenost putovanja. Izgled pravila prikazani su na slici 5. bu ene kartice bile su zajednièki medijski ulaz. Svaki put kad stane da bi nasuo benzin on stavlja 40 litara u rezervoar. STOP nije obavezno. Fortran i dalje koristi ovu kolonu na temelju rasporeda. Fortran je osmi ljen kako bi se iskoristio raspored kartice '80-kolone ignoriranjem razmaka i rezervacije razlièitih podruèja kartice za razlièite svrhe. Primjer 1: Vozaè puni svoj rezervoar benzinom prije polaska na put. a ispisuje prosjeènu potro nju benzina u kilometrima po litri. Izvorno. Svaki takav karakter oznaèava da su ko lone 7 do 72 nastavak prethodne vrste. END je takoðer imao isti efekat.. Svi Fortran izvje taji mo raju biti napisani u kolonama 7 do 72. Meðutim. Kolone 1 do 5 su rezervisene za izjavne oznake (statement labels). IZGLED PROGRAMA (fiksni oblik Fortran 77) Kada je uveden Fortran. on pun i rezervoar opet i bilje i udaljenost koju je napravio u kilometrima. U Fortranu 77/90. broj zaustavljanja i kolièinu benzina koju je stavio na kraj u putovanja. ako je izvr enje jednostavno da se zaustaviti na kraju programa. ove su kolone kori tene za ispis niza brojeva na karticama. jedna ili vi e STOP izjava mo e biti napisana ranije. 1 PROGRAM PETROL . END izjav a mo e da bude samo na kraju programa. Iako se kartice vi e ne kori ste. Na njegovom odredi tu. Columns Usage 1-5 Statement labels 6 Continuation character or blank 7-72 Fortran statements 73-80 Unused Slika 5: Izgled Fortrana JEDNOSTAVAN PROGRAM Sljedeæi primjer koristi Fortran izjave koje smo upoznali do sad da bi se rije io je dnostavan problem. Izjava zavr ava zadnjim znakom u liniji. osim ako slj edeæa vrsta ima bilo koji znak osim 0 u koloni 6.

FILLUP 3 C 4 C THESE VARIABLES WOULD OTHERWISE BE TYPED REAL BY DEFAULT 5 C ANY TYPE SPECIFICATIONS MUST PRECEDE THE FIRST EXECUTABLE STATEMENT 6 C 7 READ *.5 48 . KM.2 INTEGER STOPS.STOPS.FILLUP 8 USED = 40*STOPS + FILLUP 9 C COMPUTES THE PETROL USED AND CONVERTS IT TO REAL 10 KPL = KM/USED + 0.

a ne zaokru en.5 IS ADDED TO ENSURE THAT THE RESULT IS ROUNDED 12 PRINT *.BNAME CHARACTER*21 MSGOK.4 12.A6) 600 FORMAT (A16) 700 FORMAT (' ENTER FIRST NAME:') 800 FORMAT (' ENTER LAST NAME:') 900 FORMAT (' '. ali æe biti skraæen.5 prije skraæivanj a ima uèinak zaokru ivanja gore ili dolje.') 400 FORMAT (I1. To je ilustrirano dalje u nastavku. IMPLICIT INTEGER (A-Z) CHARACTER*6 EMPSER.GT. kada se dodijeljuje INTEGER varijabla KPL.'/ DATA MSGNG /'1INCORRECT SERIAL NO. U liniji 10.A6) 500 FORMAT (A16. Dodavanje 0.1X. U liniji 8.A16. koristi se broj litara benzina koji se izraèunava. brisati ili prikazati. 5-END)') 300 FORMAT (' & REQUIRED SERIAL NO.200) WRITE (6.EMPSER IF (FNTYPE.0 12.100) WRITE (6. 3-ERASE. Kompjute rska vrijednost je tipa INTEGER. KM/USED KM/USED + 0.LNAME.KPL 13 END Slika 6: Program za potro nju benzina Ovaj program ilustrira neke od taèaka o vrsti pretvorbe koja je spomenuta u pretho dnom poglavlju.MSGNG DATA BNAME /' '/ DATA MSGOK /'1OPERATION COMPLETED. brisanje ili prika z zapisa u datoteci people's names (imena ljudi).300) READ (6.5 13. Ovo je korisna metoda zaokru ivanja. Zapisi s e moraju dodati prije nego to se oni mogu mijenjati. izraz KM / RABLJENO je ocijenjen kao REAL.400) FNTYPE.11 C 0.A16) 1000 FORMAT (A21) WRITE (6.4 13 Ovaj FORTRAN program omoguæuje korisnicima dodavanje.SERNO CHARACTER*16 FNAME. ali se pretvara u REAL kada se dodijeljuju realna varijabla USE D.1X.0 13 12. promjenu. 4-DISPLAY.5 KPL 12.'/ FOUND = 0 ENDSW = 0 100 FORMAT ('1ENTER FUNCTION NUMBER ') 200 FORMAT (' (1-ADD. 'AVERAGE KPL WAS'. po serijskim brojevima.9 13. 2-CHANGE.A16.5 12 12.4) GO TO 70 .9 12 12.

FILE='WORK') 49 .OPEN (UNIT=11. FILE='NAMES') OPEN (UNIT=12.

0) GO TO 55 65 CLOSE (UNIT=11) CLOSE (UNIT=12) STOP .600) FNAME WRITE (6.500.500.800) READ (5.LNAME IF (INT.FOUND.1.IOSTAT=INT) SERNO.FNAME.600) LNAME 50 55 IF 60 IF WRITE (6.500.4) GO TO 50 SERNO = EMPSER WRITE (6.900) FNAME.EQ.IOSTAT=INT.FNAME.END=15) SERNO.0) GO TO 30 IF (FNTYPE.EQ.EQ.ERR=75.500.3) GO TO 40 TO 45 WRITE (6.LNAME IF (FNTYPE.AND.1) GO TO 35 WRITE (6.EQ.0) GO TO 75 IF (EMPSER.END=65) SERNO.FNAME.FNAME.1) GO TO 65 READ (11.ERR=75.EQ.0) GO TO 65 GO TO 55 30 FNAME = BNAME LNAME = BNAME GO TO 45 35 GO 40 GO IF (FNTYPE.NE.10 READ (11.LNAME (INT.EQ.700) READ (5.EQ.1000) MSGOK TO 60 45 WRITE (6.ERR=75.1000) MSGOK WRITE (12.FOUND.AND.IOSTAT=INT.1000) MSGNG IF (FOUND.EQ.SERNO) GO TO 20 WRITE (12.IOSTAT=INT) SERNO.1.LNAME GO TO 10 15 FOUND = 0 ENDSW = 1 GO TO 25 20 FOUND = 1 25 IF (FNTYPE.GT.LNAME (ENDSW.EQ.ERR=75.

na sastanku proizvoðaèa raèunara i korisnika. Cobol je kreirala Grace Hopper u drugoj polovini 1959. Njegovo ime je akronim za Comon Business-Oriented Language .70 STOP 10 75 STOP 20 END COBOL Cobol je jedan od najstarijih programskih jezika. te akademika gdje je ministarstvo za 50 . Sve je poèelo 8. godine. odnosno primjenjuju ga u financijama i administrativ nim sistemima za tvrtke. ap rila 1959.

te FACT-om jezikom iz Honeywell-a. Sastanak je odr an 28 . Microsoft Windows i u familiji POS IX (Unix/Linux itd. kojeg je predvodio Charles Phillips. razvoj jezika se nastavio do danas. i u decembru je taj ist i program pokrenut na dva razlièita tipa raèunara. Osnovan je odbor na èelu kojega je bio Joseph Wegstein koji je tijekom narednih mjeseci kreirao prvu verziju COBOLA. komercijalnim poduzeæima i operativnim sistemima kao to je IBM-ov z/OS. 1985. RCA Sperry Rand .). Ova je verzija poznata kao Ameri can National Standard (ANS) COBOL. Od 1959. na RCA te na Remigton-Rand Univac-u demonstrirajuæi da je moguæe postiæi takvu kompatibilnost.Amandman-1991 . Prvi kompajleri za Cobol su implementirani tijekom 1960. napredniju od one iz 1974. na kraju je osnovan pododbor kojeg su èinili: William Selden i Gertrude Tierney iz IBM-a. te Vernon Reeves i Jean Sammet iz Sylvania Electric Products. Od bor su èinili èlanovi est vodeæih tvrtki proizvoðaèa raèunara i tri vladine organizacije. ANSI je proizveo nekoliko revizija COBOL-a ukljuèujuæi: COBOL-68 .Sylvania Electric Products Tri vladine organizacije su bile : Amerièko zrakoplovstvo David Taylor Model Basin NBS (dana nji Nacionalni institut za tehnologiju) Ovaj odbor srednjeg dometa je osnovan. Odluka za kori tenje naziva COBOL donesena je na sastanku odbora odr anog 18. .obranu SAD-a odluèilo sponzorirati i nadgledati odreðene akcije. koji je sadr avao razne dodatke koji nisu bili u verziji iz 1968. COBOL 2002 . Ti proizvoðaèi su bili: Burroughs korporacija. maja 1959.Amandman-1989 . Finalno tehnièko izvje æe .za koju obièno ka emo da je majka programskog jezika COBOL . U pou aju da se rije i prob lem nekompatibilnosti izmeðu razlièitih verzija COBOL-a American National Standards Inst itute (ANSI) je 1968.Howar d Bromberg i Howard Discount iz RCA. go dine. COBOL je podvrgnut mnogim modifikacijama. COBOL se najèe æe koristi u vladinim i vojnim organizacijama. Glavne odrednice su u velikoj mjeri inspirirane jezikom FLOW-MATIC kojeg je izum ila Grace Hopper. 1997. razvio standardni oblik jezika. Honeywell (Minneapolis ) . korporacija Gartner je objavila da 80 % svjetskog poslo . sve dotada nje modifikacije su ureðene i izdane pod imenom Cobol 60. IBM Laboratorije.COBOL85 . ANSI je objavio jos jednu prepravljenu verziju COBOL-a. U januaru 1960. Ovaj pododbor je zavr io specifikacije za Cobol u decembru 1959 . ali nikad nije sasvim pokrenut.septmbra 1959.zatim IBM-ovim COMTRAN-om. ANSI je objavio prepravljenu verziju (ANS)COBOL-a. to ga je u velikoj mjeri pobolj alo. XML sintaksno izvje æe 2006 Objektno orijentirane zbirke klasa jo se èeka za odobrenje 2003 Posao se nastavlja do sljedeæe potpune revizije COBOL-a za koju se oèekuje da æe biti 2010.jezik kojega je izumio Bob Bemer. COBOL-74 . 1974.

Primjer programa Hello. CO BOL ima preko 400 kljuènih rijeèi. a ova sintaksa je slièna operatoru dodjele koji je kasnije implementiran u C. rekurzije.vanja obavlja upravo programski jezk COBOL sa preko 200 milijardi linija koda. COBOL nije podr avao lokalne varijable. world u COBOLU: 51 . no u kasnijim verzijama je to ispravljeno. omoguæava sintaksu kao to je: ADD YEARS TO AGE Dok je ekvivalentna struktura u veæini programskih jezika age:=age + years . i procj enjuje da godi nje nastane jo dodatnih 5 milijardi linija koda. COBOL dozvoljava identifikatore duge do 30 karaktera. dodjeljivanje dinamièkoj memoriji te struktuirane programske strukture.

ENVIRONMENT DIVISION Ovaj dio govori raèunaru s kojim æe ureðajima suraðivati (printeri.ostale datoteke i sl. Svaka naredba se zavr ava taèkom.te sadr i ostalu dokumentaciju. 000490 05 CITY PIC X(13). Sintaksa COBOLA je obièno bila kritizirana zbog verbalizma. PROCEDURE DIVISION.a kada kompajliran. 000440 01 CUSTOMER-DATA. je imao ogranièen broj funkcija. 000410 FILE SECTION. velièina i tip podataka koji æe biti ispisani ili uèitani u datote ku ) i WORKING STORAGE SECTION. odnosno sve naredbe se nalaze u ovom dijelu. 000460 03 ADDRESS.datoteke koje bi mogle biti kori tene te dodjeljuje identifikacijska imena ovim izlaznim jedinicama). STOP RUN. kad je program napisan. Dvije va ne podjele ovoga dijela su: FILE SECTION (u ovom dij elu se definira struktura. ). DISPLAY 'Hello. DATA DIVISION Data division govori o mjestu u memoriji koje je dodijeljeno podacima i identifi katorima koje je koristio program. ali neki smatraju to k ao pozitivnu stvar jer èini ovaj programski jezik lakim za èitanje i razumijevanje. Programi u COBOLU imaju èetiri dijela: IDENTIFICATION DIVISIONGovori raèunaru ime programa. PERFORM naredb a se koristi za poziv drugih paragrafa. Tra dicionalni COBOL. 000450 03 NAME PIC X(12). Pretpostavimo da datoteka 'input. 000420 000430 FD INPUT-FILE. PROGRAM-ID.odnosno tko je autor programa. 000470 05 HOUSE-NUMBER PIC 99. HELLO-WORLD. Slijedi prim . 000500 03 CUST-NUMBER PROCEDURE DIVISION Sva logika programa. za kakvu je namjenu napravl jen itd.i grana se na: CONFIGURATION SECTION (definira izvor) i INPUT-OUTPUT (definira printer.IDENTIFICATION DIVISION.dat' sads i skup naruèioca po redovima: Joe Bloggs 20Shelly Road Bigtown 023320 John Dow 15Keats Avenue Nowheresville042101 Jock MacDoon05Elliot Drive Midwich 100230 File section æe izgledati ovako 000400 DATA DIVISION.world'. to ga je èinilo podesnim za namjenu u poslovnom raèunalstvu. 000480 05 STREET PIC X(19).

jer programa koji tekstualnoj datoteci dodaje brojeve. 52 .

LINE-NO-PROG. 000130 FILE-CONTROL. 000120 INPUT-OUTPUT SECTION.COB' 000170 ORGANIZATION IS LINE SEQUENTIAL. 000420 03 L-NUM-COM PIC 9(6) VALUE ZEROS. 000510 000510 MAIN-PARA.* 000070* moving it into position 7. 000200 FILE SECTION. 000250 03 CODE-LINE PIC X(110). 000030 AUTHOR. * 000080* * 000090**************************************************** 000100 000110 ENVIRONMENT DIVISION. 000370 03 L-NUM-CODE PIC 9(6) VALUE ZEROS. 000460 000470 000480***************************************************** 000490 000500 PROCEDURE DIVISION. 000320 000330 01 EOF-FLAG PIC X VALUE 'N'. 000230 01 LINE-CODE-IN. 000180 000185***************************************************** 000187 000190 DATA DIVISION. 000260 000270 FD OUT-FILE. 000020 PROGRAM-ID. TIM R P BROWN. 000430 03 L-COMMENT PIC X(100) VALUE SPACES. 000280 01 LINE-CODE-OUT PIC X(120). or hyphen . 000210 000220 FD IN-FILE. 000290 000300 000310 WORKING-STORAGE SECTION.TXT' 000150 ORGANIZATION IS LINE SEQUENTIAL. 000390 03 L-CODE PIC X(100) VALUE SPACES. 000400 000410 01 NUMBER-COMMENT. 000240 03 CHAR-1 PIC X. 000160 SELECT OUT-FILE ASSIGN TO 'OUTPUT.000010 IDENTIFICATION DIVISION. 000440 000450 01 LINE-NUMBER PIC 9(6) VALUE ZEROS. 000350 000360 01 NUMBER-CODE. 000140 SELECT IN-FILE ASSIGN TO 'INPUT. 000340 88 END-OF-FILE VALUE 'Y'. 000040**************************************************** 000050* Program to add line numbers to typed code * 000060* Allows for comment asterisk. solidus. 000520 OPEN INPUT IN-FILE 000530 OUTPUT OUT-FILE 000535 000540 PERFORM UNTIL END-OF-FILE 000550 ADD 10 TO LINE-NUMBER . 000380 03 B-SPACE PIC X VALUE SPACE.

000560 READ IN-FILE AT END 000570 MOVE 'Y' TO EOF-FLAG 53 .

kao programski jezik koji bi pribli io sv ijet programiranja osobama kojima to nije primarna struka. Commodore PET je imao verziju Micro-Soft BASIC . a Apple II i TRS-80 su imali sliènu ali noviju verziju. Samim time. koji je glavni jezik za . BASIC je i danas odlièan alat za uèenje programiranja. Primjer jednog koda u BASIC-u: . Osmislili su ga maðarski matematièar i informatièar John George Kemeny i amerièki informatièar Thomas E.NET platforme.000580 NOT AT END 000590 000600 000610 000620 IF (CHAR-1 = '*') OR (CHAR-1 = '/') OR (CHAR-1 = '-') THENMOVE LINE-CODE-IN TO L-COMMENT 000630 MOVE LINE-NUMBER TO L-NUM-COM 000640 WRITE LINE-CODE-OUT FROM NUMBER-COMMENT 000660 ELSE 000670 MOVE LINE-CODE-IN TO L-CODE 000680 MOVE LINE-NUMBER TO L-NUM-CODE 000690 WRITE LINE-CODE-OUT FROM NUMBER-CODE 000720 END-IF 000730 END-READ 000740 INITIALIZE NUMBER-CODE NUMBER-COMMENT 000750 END-PERFORM 000760 000770 CLOSE IN-FILE OUT-FILE 000780 STOP RUN. ali i kao osnova mnogo slo enij ih jezika poput Microsoft Visual Basic. Tako je recimo. koji je razvijen od strane Aco m Computers Ltd. Tako su Atari 8-bit kompjute ri imali vlastitu verziju BASIC-a nazvanu Atari BASIC koja je donekle bila modifikovana da bi stala na 8kB ROM memorije. BASIC BASIC (Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code) je napredni programski jezik. Koji je sadr avao mnogo novih strukturalnih naredbi. 1977. godine. Sam jezik je do ivio ekspanzij u 70-tih i 80-tih kada na tr iste izlaze kompjuteri manjih dimenzija namijenjeni iroj bazi k orisnika. BBC je izdao BBC Basic. f amilija verzija BASIC-a je najveæa od svih programskih jezika. Mnogi kuæni kompjuteri 80-tih su u ROM memoriji dobijali neku verziju BASIC-a. Kako su dolazili novi kompjuteri na tr iste svaki je dolazio sa no vijom verzijom. s obzirom da je svaka upot reba kompjutera zahtjevala pravljenje posebnog softvera. Kurtz 1964. u magazinu Byte Magazine predstavljana tri glavna kompjutera tog doba i sva tri su imali BASIC kao primarni programski jezik i kao operativno suèel je. èime su irili veliku familiju verzija BASIC-a.

10 INPUT "What is your name: ". U$ 30 INPUT "How many stars do you want: ". N 40 S$ = "" 50 FOR I = 1 TO N 60 S$ = S$ + "*" 70 NEXT I 80 PRINT S$ 90 INPUT "Do you want more stars? ". A$ 100 IF LEN(A$) = 0 THEN GOTO 90 54 . U$ 20 PRINT "Hello ".

dok je na drugom mjestu moglo biti ili slovo ili broj. Imena varijabli u BASIC-u su morala na prvom mjestu sadr avati slova. tako i za string varij able: + sabiranje . 1) IF A$ = "Y" OR A$ = "y" THEN GOTO 30 PRINT "Goodbye ".54 Jedina numerièka varijabla je bila binarna implementacija pokretnog zareza .110 120 130 140 A$ = LEFT$(A$. Primjer: A=5 A$="THIS IS A STRING" K7=10 BB$="HELLO!" ZZ=1. U$ END Varijable Klasièni BASIC je razumio samo jedan tip varijable i stringove. U tom s luèaju adresa elementa u matrici je bila u zagradama kao u ovim primjerima: A(1)=1 A$(1)="BOOKS" Dimenzije u matrici se rastavljaju zarezima: A(1.3)=4 A$(2. Multidimenzionalne matrice su mogle imati i numerièku i slovnu vrijednost. Svaka varijabla je zauzimala 5 bajta memorije i mogla je biti u opsegu od -1E+38 do 1E +37.2)="XYZ123" Operatori i simboli BASIC ima nekoliko operatora za kako matematièke operacije.oduzimanje * mno enje / dijeljenje () za postavljanje primarnosti matematièkih operacija AND operacija u matematièkoj logici sa znaèenjem i OR operacija u matematièkoj logici sa znaèenjem ili 55 . Stringovi su se uvodili dodavanjem znaka $ nakon imenovanja varijable.

num) daje prvih num slova stringa str LEN(str) daje du inu stringa MEM daje vrijednost preostale memorije u bajtima 56 . To mo e biti fiksni broj. a u COLOR BASIC-u device#-1 znaèi kasetu a #-2 printer Funkcije ABS(num) daje apsolutnu vrijednost za dati broj ASC(str) daje prvom znaku ASCII string kod CHR$(num) daje string znaku ACCII numerièki kod EOF(device number) daje vrijednost 0 ako u fajlu imaju podaci ili -1 ako nema INKEY$ daje neki znak ako je pritisnututa neka tipka na tastaturi.NOT operacija u matematièkoj logici sa znaèenjem = jednakost > veæe od < manje od >= jednako ili veæe <= manje ili jednako <> nije jednako " " odreðuje da je string podatak konstanta : razdvaja vi e komandi u jednom redu Radne naredbe nije num znaèi da se tra i numerièka vrijednost. Za device 0 se podrazumijeva da su u pitanju ekran i tastatura. To mo e biti statièki string ili string varijabla ili neka druga operacija ili funkcija koja sadr i string vrijednosti device number znaèi da je u pitanju neki ureðaj. varijabla ili neka druga operacija ili funkcija koja sadr i numerièku vrijednost str znaèi da se tra i string. a ako nije da je vrijednost nula INT(num) daje cijeli broj (integer) od numerièke vrijednost LEFT$(str.

position num) daje novi string poèev od pozicije stringa RND(number) daje proizvoljan broj od 0 do number SGN(num) daje vrijednost t-1.. Ako nije naveden name . zadaje podatke u BASIC programu koji se pozovu sa READ komandom END kraj programa EXEC [adresa memorije] izvr ava program u ma inskom jeziku na adresi u memoriji FOR {num}={broj} TO {broj} [STEP {broj}]... a ako je negativan daje vrijednos num 0 num u radijanima u string jezièni podprogram na lokaciji 275 i 276 u memoriji.var. y num) daje boju na grafikonu na poziciji x.var.NEXT (num) stvara FOR petlju sa zadan im parametrima 57 .start num. otvara sljedeæi program CLOADM [ name ] otvara program u ma inskom jeziku iz kasete.length num) daje novi string iz str poèev od pozicije uzimajuæi narednih length num znakova PEEK(num) daje vrijednost memorije na lokaciji num (0-65535) POINT(x num.MID$(str. tj. a ako je dat num (0-8) daje boju novom ekranu CONT nastavlja program nakon to se pritisne pauza ili stop CSAVE [ name ] snima BASIC program na kasetu pod zadanim imenom DATA var. otvara sljedeæi dostupni program CLOSE [device number] zatvara ureðaj (u COLOR BASIC-u ovo jedino mo e biti #-1. te se izvr ava po tom podprogramu..y RIGHT$(str. nakon èega se dobija rezultat izvr ene operacije Komande AUDIO [ON/OFF] ukljuèuje i iskljuèuje zvuk iz audio kasete CLOAD [ name ] otvara BASIC program iz kasete. te vrijednost 0 ako je u SIN(num) daje vrijednost STR$(num) pretvara num USR(num) poziva ma inski num 1 ako je num num start num pa pa do kraja datog pozitivan. Ako name nije zadan.. zatvara kasetu) CLS(num) èisti ekran.

y) resetuje pixel na grafikonu sa koordinatama x (0-63) i y (0-31) na c rnu boju RETURN povratak iz podprograma RUN num pokreæe BASIC program od date linije SOUND ton.GOSUB {broj linije} poziva podprogram na datoj liniji GOTO {broj linije} program se nastavlja od date linije IF {ne to} THEN {komanda} [ELSE {komanda}] izvr ava kondicionu naredbu. data zapisuje vrijedonst data (0-255) na adresi memorije (0 65535) RESET (x. samo to izlistava na printeru [zavr ni red] izlistava linije programa poèev i zavr avajuæi sa NEW bri e sadr aj memorije (i program i varijable) POKE adresa memorije. du ina daje zvuk sa frekvencijom tona (1-255) i trajanjem (1-255) STOP program staje sa izvr avanjem VAL (str) daje numerièku vrijednost iz stringa ako su u stringu brojevi 58 . ako je taèna onda izvr ava THEN a ako nije onda ELSE LIST [poèetni red] zadanim linijama LLIST [poèetni red] [zavr ni red] isto kao i LIST.

izjava je obavljena sve dok program dosegne odreðen oblik ili op eracije se primjenjuju na svaki element kolekcije. Podaci Structured Programming ili Jackson strukturirano programiranje. Najèe æi su: 1.. Ono je naj poznatiji za uklanjanje ili smanjenje oslanjanja na GOTO naredbe. To smanjuje razumijevanje program za razumijevanje svaku strukturu vlastitu.else. selection. sastavljena od sliènih pod-struktura u ogranièenom broju naèina. takoðer samo jedan izlaz bod ). repeat. Michael A. strukturiranih programa èesto su sastavljene od jednostavan. Historijski gledano. ali je sna no protivi konceptu jednu toèku izlaza..Struktuirano programiranje Struktuirano programiranje mo e se posmatrati kao podskup ili subdisciplinarnih imperativnih programiranja. To su Sequence. switch. i repetition: "Sequence" se odnosi na nalog za izvr enje izvje taja. Post oje najmanje 3 glavne pristupu podataka strukturirani programski dizajn je predlo io J eanDominique Warnier. objektno-orijentirano programiranje (OOP) je razvi jen kako bi se moglo sudjelovati u vrlo velikim ili slo enim programima (vidi dolje: Objekt no orijentirano usporedbe) Niske razine strukture programiranje Na niskom nivou. nek oliko razlièitih strukturirane tehnike ili metodologije razvijene su za pisanje struktur iranih programa.. for or do. Edsger Dijkstra strukturirano programiranje. hijerarhijska toka struktura programa.. i Ken Orr. ovisno o stanju programa. To se obièno izra ava s kljuènim rijeèima kao to su while. Godina nakon Dijkstra (1969). Èesto se preporuèuje da sve petlje moraju imati samo jedan unos taèke (i originalne strukture programiranja. korisno razdvajanje pitanja. Jackson. 3.until. te u odnosu na onaj koji sadr e to. or case. Ovaj pristup primije niti temeljne strukture koje je predlo io Dijkstra. kao to su if-izjavu . U " selection " jedna od brojnih izjava se izvodi. koji s e temelji na usklaðivanje strukture podataka s programskim strukturama. 2. U " repetition ". i nekoliko jezika provoðenja ovog.then.endif. gdje je logika programa struktur a. ali kao konstrukti koji koriste vis oke razine strukture programa koji æe se po uzoru na temeljne strukture podataka obraðuju. To se obièno izra ava s kljuènim rijeèima kao to su if. Jezik je opisan kao "block-strukturiranim" ako im a sintaksu za zatvaranjem strukture izmeðu uzastopne kljuène rijeèi. Pogled izvedena iz Dijkstrin koji se takoðer zala e za cijepanje programa u pod-s ekcije s jednog mjesta ulaska u zemlju. jedan od glavnih paradigmi programiranja.

. ako fi ..uzastopne strane. kao u ALGOL 68. ili broj odjeljak uzastopne BEGIN . kao 59 . END.

glavno upori te u tradicionalnim proceduralnim jezici ma. BEGIN. Historija Teorijski temelj Teorema strukuiranog programiranja daje teorijsku podlogu strukturiranog program iranja. u Adi. THEN. iako je po eljno da se koristi ne to poput proceduralnog programskog jezika. Ove podijeljene podrutine ce akcju izvoditi tako jednostav no da se moze i sa eto kodirati. Dizajn Strukturirano programiranje je èesto (ali ne uvijek) povezane s "top-down" pristup dizajnu. To je upravo suprotno od bottom-up pristup programiranju koja je uob ièajena u objektno-orijentirani jezici poput C + + ili Java. komponente su dovoljno specifièni da bude kodirana. blok 4-raèvast cesalj kljuènim rijeè DECLARE. END . Neki od poznatijih strukturirani programski jezici su ALGOL. On navodi da su tri naèina kombiniranja programa-sekvenciranje. Na primjer. Od oko 1970 kada je strukturirano programiranje poèelo da stièe popularnost kao tehnika. Meðutim. a prog ram je napisan. To zapazanje nije nastalo sa pokretom struktuiranog programiranja. izbor. Tehnika za pisanje programa koristeæi top-down metode je napisati nazive svih glav nih funkcija koji ce biti potrebni. Na kraju. END IF. veæina novih proceduralnih programskih jezika su ukljuèeni u moguænost potaknuti strukturirano programiranje . "Èe alj-strukturirano" jezik ima vi e kl juènih rijeèi da definiraju strukturu odvojene sekcije unutar bloka. Strukturirani teorem programa ne adresira kako napisati . analogan vi e zubi ili zubaca èe lja u odvajanje dijelova èe lja. u kojoj dizajn zapoèinje odreðivanjem na slo ene komade i onda ih dijeli na sukcesivno manje komade. kao i rad Turingovog stroja. Pas cal. EXCEPTION. jezik je opisan kao "èe lja strukturiranim" ako ima sintaksa za zatvaranjem objekata unutar redoslijedu rijeèi. programerski tim pregleda potreba od sv ake funkcije i proces se ponavlja. ELSE. Kad se sve ove razlicite podrutine kodiraju program je izv rsen. Strukturirano programiranje jezici Strukturno programiranje se moze raditi u bilo kojem programskom jeziku. PL / I i Ada. Top-down je programski stil.u PL / I. Stoga procesor uvijek v r i "strukturirani program" u tom smislu. Kasnije. i iteracije -dovoljni da se izrazi bilo koja racunska funkcija. it te strukture su dovoljne da se opi u sa uputama ci klusa sredi ta centralne jedinice . èak i ako se instrukcije èitaju iz memorije ni su dio strukturiranog programa. A ako je izjava-u Adi je 4-raèvast cesalj kljuènim rijeèima IF.

60 .analizirati korisno strukturirani program.

to vi e znaèajnih spora u nadolazeæim godinama je bilo strukturirano programiranje zaprav o mogao pobolj ati softvera jasnoæa. prilag odljivost programa ili upravljanja bit æe jo jedan . a menad eri u drugi m kompanijama navode u prilog usvajanja strukturiranog programiranja. Donald Knuth je prihvatio naèelo da programi moraju biti napisani s logièno na umu. Knuth je predlo i o bla a strukturna ogranièenja: Trebalo bi biti moguæe donositi plan dijagram toka sa sv im naprijed granama na lijevo.Debate Godine 1967 pismo od Dijkstra pojavilo se u Communications of the ACM s naslovom "GOTO naredbe smatra tetnim. U svom radu 1974... ali i takoder da se demonstruje njegova ispravnost na uvjerljiv naèin pa ove gore navedene primjedbe imaju dobok utjecaj na aktivnosti programera: object koj i stvara mora biti korisno strukutirano. Dijkstra je napisao: Kada smo zauzeli stav da to nije jedino zadatak programera za izradu odgovarajuc eg programa. Dijkstra je tvrdio ogranièavanje broja strukture æe pomoæi d a se programer usredotoèi na razmi ljanje i da æe se pojednostaviti zadatak u osiguranja ispravnosti programa dijeljenjem analizu na upravljive koraka. 1969 u svojim Nap omene o strukturirano programiranje. koje je naveo Böhm i Jacopini dokaz. "srtuktuirano programiranje s Goto izvje taji". pozvao na ukidanje nesputan GOTO od jezika visoke razine u interesu pobolj anja kvalitete koda." U pismu. Iako. ali on se nije slo ilo (i jo uvijek se ne sla e ) i ukidanje GOTO naredbe. sve unatrag grane na desnoj strani.. iako je Dijk stra kritizirao naèina na koje Millsovo tumacenje razlikuje od objavljianih radova. . 198 7 je jo . Teoretièari strukturiranog programiranja stekli su ve likog saveznik 1970 nakon to je IBM-ov istra ivaè Harlan Mills primijenio svoju interpretac iju o teoriji strukturiranog programiranja na razvoj sistema za indeksiranje u New Yor ku vrijeme u istra ivanju datoteka. i nema kri anja je dnih i drugih. i razvoj dovoljno vremena da se opravd a obuku programera u njemu. kvaliteta.. U nastavku æe postati jasno da plan korektnosti nije moja jedina briga. mnogi programeri koji nisu upoznati s teoremom sumnjao je u svoja potra ivanja. Projekt je bio veliki in enjering uspjeh. Mnogi od onih koji poznaju prevodioce i teorije grafova su zagovarali do pu tajuæi samo reducirati tok grafova. on je dao primjere gdje je vjerova o da direktno vodi do skoka jasnije i uèinkovite bez rtvovanja logiènosti. Ovo pismo se obièno navodi kao poèetak rasprave strukturirano programiranje.

" GOTO smatra tetnim 'smatra tetnim. " Rezultat Do kraja 20. st. BASIC i sada 61 . gotovo svi raèunalni znanstvenici bili su uvjereni da je korisno nauèiti i primjenjivati koncepte strukturiranog programiranja. COBOL.uvijek moguæe postaviti pitanje strukturiranog programiranja u èasopisu informatike. Frank Rubin did so in that year with a letter ". kao to su FORTRAN. Vi i programski jezik kojima su izvorno nedostajale programske strukture.

Neki programi. while (reading not finished) { read some data. da bi se odra alo da potprograma mo da neæe imati vi e posla za napraviti. tokr i pravila Dijk strinovog strukturiranog programiranjea Kodiranje sa jednom toèkom izlaza u pravilu bi bilo vrlo nezgrapan. ima broj oblika koji slijede jedni druge na naèin koji nije lako svesti na osnovne strukture. il i mo da nai li okolnosti koje sprjeèavaju nastavka. } } process read data. " Stop and inform " mo e se postiæi bacanjem iznimke. Tipièan primjer bio bi jednostavan postupak èitanja podataka iz datoteke i prerade: open file. C omoguæuje vi estruke putove strukture izlaza (k ao to je "continue". s razlièitim pravilima èi æenja. i "return"). osobito parsera i komunikacijskih protokola. neki programeri (ukljuèujuæi Knuth) vole da provode oblike CHANGE s skokom na novo stanje. noviji jezici takoðer imaju " labelled breaks " ( dozvoljava izbijanja vi e nego samo najintimnije petlje ) i iznimke. drugi povratka iz postupka. finish the subprogram. Zajednièki odstupanja Iznimka rukovanje Iako postoji gotovo nikakav razlog za vi e taèaka ulaza do potprograma. Ako je bilo vi e moguæih stanja pogre ke. toèka izlaza æe biti izuzetno te ko za èitanje i razumijevanje. Kako postupak ima 2 izlaza. Meðutim.ih imaju. . if (error) { stop the subprogram and inform rest of the program about the error. Moguæa je struktuir atinje tih sistema tako to svaki oblik-CHANGE zaseban potprograma i koristeæi varijable ukazuj u na aktivno stanje. vrlo vjerojatno èak i vi e nego onaj s nestrukturiranim kontrolom barata goto izjavama. Veæina jezika usvojili vi e toèaka izlaza oblik strukturalnog programiranja. "break". èesto se koris te vi e izlaza. etiketom petlje break. ili èak goto.

prateæi Pascal Kompanija Wirth je razvila jezik Euler. U pro losti. 62 .Pascal POVIJEST Pascal se temelji na programskom jeziku Algolu i ime je dobio u èast francuskog matematièara i filozofa Bleza Paskala.

cifara 0-9.Pascal je uglavnom namijenjen za poduèavanje poèetnika strukturnom programiranju. Niklaus Wirth-ovog vlastitog Algol-W i suger isane od CAR Hoare. nabrajanja. ALFABET JEZIKA PASCAL Alfabet programskog jezika Pascal se sastoji od svih velikih i malih slova engle skog alfabeta. od istra ivaèki projekat a za PC igre do ugraðenih sistema. Kompanija Wirt h je namjeravala kreirati efikasan jezik baziran na tzv. Izvr ni dio programa uvijek poèinje kljuènom rijeèi begin. i sljedeæih specijalnih znakova: ' ( ) + -* / . then. Neke verzije Pascala su se koristile za sve. Simula 67 i Wirth-ov vlastiti Algol-W. while. iza koje slijedi ime programa. ali takoðer uvodi koncepte i mehanizme koj i bi omoguèili programerima da defini u vlastite tipove podataka. dokumentacija. Algol 68. STRUKTURA PASCAL PROGRAMA Pascal u svom izvornom obliku je èisto strukture s rezerviranim rijeèima kao je. Ono poèinje kljuènom rijeèi p r o g r a m. i tako dal ica u struktuiranim podacima i drugih objekata orginalni Algol60. a zavr ava kljuènom rijeèi end. nakon koje obavezno slijedi taèka. odnosno output ukoliko program prikazuje izlazne podatke korisniku preko standar dnog izlaznog ureðaja ( tipièno ekrana). Takve tvorevine su dijelom naslijeðene ili inspirisane iz Simula 67. for. stabla i grafovi. i raèunar se na njega uopæe ne obazire prilikom izvr avanja programa. :. else. < > = [ ] { } Alfabet verzije Turbo Pascal ukljuèuje jo i sljedeæe znakove: @ $ _ Sintaksa jezika Pascal predviða da bilo koji dio Pascal programa koji je omeðen vitièa stim zagradama predstavlja komentar.a ukljuèuje kontrolne to su: if. Slièni mehanizmi su st andard u mnogim programskim jezicima danas. Pascal je bio prvi visoko rangirani jezik kori ten za razvoj u Apple Lisa. Pascal takoðer ima mnogo olak apstrakcije koji nisu bili ukljuèeni u proceduralni jezik. Drugi jezici koji su uticali na Pascal-ov raz voj su Cobol. pokazivaèe. P ascal ima korijene u programskom jeziku Algol 60. kao to su tip. strukturnom programiranju. to znaèi da se jedan tip podataka ne mo e pretvoriti ili tumaèiti kao drugi.definicije. Meðutim. Objektn i Pascal se na iroko koristi za razvijanje Windowsovih programa kao to je Skype. koja oznaèava . Pascal ima strog pristup svim objektima. Na poèetku svakog Pascal programa mora se nalaziti zaglavlje programa. . i uèiniti lak u gradnju dinamiènih i rekurzivnih struktura podataka kao to su popisi. bez eksplicitne pretvorbe. a nakon tog slij ede rijeèi input ukoliko program èita podatke sa standrdnog ulaznog ureðaja(tipièno tastatur e). Postoje noviji Pascalovi kompajleri koji se koriste na ir oko.

Deklaracija promjenjivih zapoèinje navoðenjem kljuène rijeèi v ar .kraj programa. 63 . U Pascalu se svaka od promjenjivih koje æe se koristiti mora predhodno deklarirati(najaviti).

Pobrojani tip Pascal dozvoljava korisniku da definira vlastite tipove uz pomoæ kljuène rijeèi type. Ova deklaracija oznaèava da je tip promjenjive Broj tip integer. Znakovni tip Promjenjive znakovnog tipa. Plava. Na primjer. Zbog nekih tehnièkih ogranièenja. mogu kao svoju vrijednost sadr avat i proizvoljan znak. Na primjer. pa mnoge verzije Pascala uvode i tip longint koji je identièan tipu integer. Bijela ). U veæini verzija Pascala vrijednosti promjenjivih ogranièene su na opseg od -32768 do 32767. svaka promjenjiv a mora imati svoj tip. Intervalni tip se definira tako to se prvo definira ime tipa. Promjenjive tipa Boja mogu imati vrijednosti samo vrijed nosti Crvena. Intervalni tip Intervalni tip je jo jedan korisnièki definirani tip. Promjenjive ovog tipa mo gu sadr avati èitave rijeèi ili reèenice. opseg vrijednosti koje se mogu smje tati u cjelobroj ne promjenjive uvijek je ogranièen. Tada promjenjiva Punoljetan mo e imati samo vrijednost true ili false. nakon èega se navode poèetna i krajnja vrijednost koju promjenjiva tog tipa mogu uzi . Crna. odnosno cjelobroj ni tip. Logièki ( Bulov ) tip Promjenjive logièkog tipa mogu imati samo jednu od dvije moguènosti: true ili false. osim to dopu ta z natno iri opseg vrijednosti. to jest slovo. koji omoguæava programeru da de finira podskup nekog veæ postojeæeg tipa. U jeziku Pascal. Ovo se pokazalo ka o veliko ogranièenje. U proste tipove spadaju èetiri osnovna tipa podataka: cjelobrojni tip. Zuta. zatim znak j ednakosti. i logièki tip. Realni tip Promjenjive realnog tipa mogu sadr avati proizvoljne vrijednosti iz skupa realnih brojeva. odnosno da ogranièi skup vrijednosti predstavljen tipom. odnosno tipa char. Primjer deklaracije promjenjive realnog tipa: var Temperatura : real. Svi tipovi podataka se mogu podijeliti na proste i slo ene tipove. kao i dva izvedena tipa: pobrojani tip i intervalni tip. Zelena. pa mnoge verzije Pascala uvode i tip string. Uzmimo kao primjer deklaraciju var Broj : integer. Crna ili Bijela. ukoliko imamo deklaraciju: Var Punoljetan : Boolean. definira novi tip Boje.Nakon toga slijedi popis promjenjivih koje deklariramo zajedno sa dozvoljenim sk upom vrijednosti koje promjenjive mogu da prihvate. cifru ili znak interpukcije. deklaracija type Boje = ( Crvena. realni tip. Plava. Zelena. Zuta. znakovni tip. ovaj opseg èesto nije dovoljan. Cjelobrojni tip je najjednostavniji prosti tip.

Slo eni tipovi mogu biti izgraðeni od jednostavnijih. razdvojene sa dvije taèke. DaniUgodini= 1. Na primjer: type Sat = 0 . b = record x: Integer. .mati. 64 . . u sljedeæem primjeru: a = Array [1. kao npr.. Ovdje su deklarirani tipovi Sat i DaniUgodini kao podskupovi tipa integer. 365.10] of Integer. 23.

Postupci za èitanje i pisanje premje taju varijable u meðuspremnik. koje moraju sve biti u tom redoslijedu. Razvio ga je 197 2 Dennis Ritchie na Bellovi laboratoriji za kori tenje s operativnim sistemom UNIX.y: Char end. Svaki procedura ili funkcija mo e imati vlastitu deklaraciju konstanti. Pascal-ove datoteke su sekvence komponent i. tipova. if a > b then writeln('Condition met') else writeln('Condition not met'). Pascal kao i drugi programski jezici omoguèava definisanje potprograma kao to su procedure i funkcije. bez 'go to' naredbe. while a <> b do writeln('Waiting'). 1: write('one'). on je takoðe iroko kori ten za razvoj prenosivih sof tverskih . Svaka datoteka ima tampon varijablu koja se oznaèava sa f ^. for i := 1 to 10 do writeln('Iteration: '. Ovaj zahtje v narud be je izvorno namijenjen da omoguæi efikasnu single-pass kompilaciju. va rijabli. case i of 0: write('zero'). i drugih procedura i funkcija. Sada æemo dati jedan primjer programa raðenog u programskom jeziku Pascal: Programski jezik C C (izgovara se "ce") je racunarski programski jezik opæe namjene. c = File of a. 2: write('two') end. Iako je C dizajniran za sistemski softver. i:1). to znaèi da je protok kontrola struktuiran u standardna izvje æa. repeat a := a + 1 until a = 10.Procedure i funkcije u Pascalu se mogu umetati na bilo koju dubinu. Kao to je prikazano u gornjem primjeru. Pascal je strukturiran programski jezik.

65 .

On pru a jednostavan.aplikacija. C ima objekte za strukturirano programiranje i omoguæava opseg leksièkih promjenljivih i rekurzije. Dizajn C se koristi u sistemskom softveru. Skladnih standarda i spretno napisan. Jezik je postao dostupan na svim poljima. Uprkos niskom nivou sp osobnosti ovog jezika. Funkcijski parametri uvijek nose vrijednost. Dizajniran je tako da je mogao da koristi je dnostavan kompajler. Polj e za tekst u C programu je slobodnog formata. C je stoga koristan za mno ge aplikacije koje su bile kodirane u asemblerskim jezicima. dok statièki sistem tipa spreèava mnoge neplanirane operacije. U C u . bio je dizajniran da podstakne na nezavisno ma insko programiranje. Karakteristike Kao i veæina jezika u ALGOL radiciji. od kojih je najpoznatiji C + +. Izostavljanje oznake se u C-u preds tavlja se izrièito preko polaznih pokazivaèa vrijednosti.bitnih platformi su solidno prevedeni. C kompajleri za nekoliko obiènih 8. direktan pristup bilo kojem adresnom obje ktu i izrazi u njegovom kodu mogu biti prevedeni direktno iz ma inskog u izvr ni kod. sav izvr ni kod je sadr an unutar funkcije. te da bi osigurao minimalno vrijeme izvodjenja podr ke. C je uvelike uticao na mnoge druge p opularne programske jezike. Minimalizam Dizajn ovog programskog jezika je vezan za prvobitnu namjeru da se koristi kao prijenosni sistem. Raznovrsni tipovi podataka (struktur a) omoguæuju povezivanje elemenata koji se mogu kombinovati I koristiti zajedno. C je jedan od najpopularnijih programskih jezika i ima jako malo raèun arske arhitekture za koji C kompajler ne postoji. sa malo ili nimalo promjena svog izvo rnog koda. Neke od ranijih verzija C kompajlera su implementirane na PDP 11 procesorima koji imaju samo 16 adresnih bita. Ovo su takodje neke osobine ovog jezika: Varijable mogu biti sakrivene unutar bloka . obezbedi nizak level pristupa memoriji i jezièke konstukcije unatoè ma insk im. koji je izvorno zapoèeo kao pro du etak od C. I koristi taèka zarez za razdvajanje izra za. C program moze biti sastavljen za vrlo sir ok raspon raèunarskih platformi I operativnih sistema. od ugradjenih mikrokontrolera do superracunara.

a Algol 80 ( ) ).end. kao to je u Fortran-u. matematièkih funkcija dosljedno prevedenih na biblioteke programa... Predprocesor za makro definicije. definiran u aritmetickim podacima. kod za ukljuèivanje datoteka.Znak = se koristi za raspored (kopiranje). na primjer: Znak { .. dok je u Algol-u: = .preko prevodjenja ma inske adrese do podatka Funkcije I podaci zahtijevaju vrijeme za izvodjenje slozenijih oblika Razvrstavanje po indeksima je sekundaran pojam. Relativno mali skup unaprijed odredjenih fraza Govorne structure koje vi e lièe na B nego na ALGOL.. kori tenje stringova. Oznaka == se koristi za 66 . Slo ene funkcije kao to su I /O. i uvjetnu kombilaciju. znakovi se mogu koristiti kao cijeli brojevi) Nizak nivo pristupa memoriji raèunara . } (Algol 60 koristi begin.Djelimièno slabi tipovi (na primjer..

Nema sintakse za raspone. u Fortranu. Ogranièeno podr ka za obavijanje. + +. podr ano je zadavanje objekata tipa strukture ili unije) . Nema generatora. Meðutim Unix 6 & 7 verzije C-a doista koriste ALGOLov e i ASCII operatore. Bez obzira na rukovanje. . pri èemu dozvoljava posebno skrojenu I agresivnu optimizaciju za odreðenu platformu. Nema kompajliranja slo enijih oblika funkcija ili operatora preoptereæenja. (kao to je A. ali za utvrðivanje infimuma i supremuma respektivno. To omoguæuje kodu da uèinkovito djenuje i na vrlo ogranièenom hardveru. · Samo poèetna podr ka za modularno programiranje. ili = u BASIC-u i Algol-u) Logièke operacije "i" i "ili" su predstavljena sa & & i kao u Algolu. Nedostaci to su + =. standardne funkcije biblioteka oznaèavaju pogre ne uslove u osnovnim varijablama i / ili specijalnom povratnom vrijednosti. a funkc ije biblioteka ne pru aju lokalne go to naredbe.. Nema zahtjeva za provjeru granica u polju. Veliki broj slo enih operatora. (Odgovara operatorima +: = Relativno nizak novo prirode jezika pru a programeru kontrolu za zatvaranje nad on im to raèunar radi . Nema utomatskog skupljanja smeæa. C ne posjeduje pojedine karakteristike koje su dostupne u nekim drugim programsk im jezicima: Nema ugradjene definicije funkcija. kao to su ugraðeni sistemi. Nema direktne dodjele polja ili ica (kopiranje se mo e obaviti putem standardne funkcije. kao i + = 1 kod ALGOL-a 68) . Ne postoje formalni zatvaraèi ili funkcije kao parametri (samo funkcije i varijabl e). Vrlo ogranièena podr ka za objektno-orijentisano programiranje sa obzirom na polimorfizam i nasljeðivanje. I semant ièki su razlièite od operatora & i . itd. unutranja kontrola protoka se sastoji od ugradjene funkcije poziva. Nema operacija na cijelom polju. Prije C99.ispisivanje jednakosti ( to je EQ. nije bilo odvajanja Boolean tipova (nula/ ne-nula je kori tena umjesto toga).B notacija kori tena u nekoliko jezika).ni pomoænih programa.

il i su u nekim operativnim okru enjima (npr. Nedefinisana pona anja Mnoge operacije u C koje imaju nedefinisano pona anje ne zahtijevaju da budu dijagnosticirane u vrijeme prevoðenja. Poznati. "nedefinisano pona anje" znaèi da taèno pona anje koje proizlazi ne odredjuje standard. a upravo ono to æe se dogoditi ne mora biti dokumentirano u C provedbi.Nema prirodne podr ke za umre avanje. Nema standardne biblioteke za raèunarsku grafiku i nekoliko grugih programa potrebnih za programiranje. iako pogre an. izraz u grupama 67 . POSIX). ili su dobijeni preko biblioteke treæe s trane. U sluèaju C. Mnoge od ovih karakteristika su dostupne kao ekstenzije u nekim kompajlerima. ili se mogu simulirati usvajanjem odredjenih dosicplina kodiranja.

korisnu semantiku (u ovom primjeru. kao dozvoljeno pro irenje. .comp. Ponekad odreðeni kompajler generira razumne i dobro izvedene akcije koje su potpuno drugaèije od onih koji æe se dobiti uz pomoc nekog drugog C kompajlera. ali se ne navodi nikakav mehanizam za to.c i comp. a ne nu n o programerska gre ka. Pozivanje () na tok otvoren za input je primjer nedefininisanog pona anja. novi red). To je i sluèaj za koji neke potvrdjene implementacije mogu pru it i dobro definisanu. Prema Ritchie . Razlog za to je neko pona anje ostavljeno nedefinisanim je da bi kompajlerima bio omoguæen irok raspon instrukcija arhitektur a da bi generisali uèinkovitiji izvr ni kod za dobro definisano pona anje. najkreativnije razdoblje bilo je 1972. C crpi kritike jer njegov standard izrièito identifikuje brojn e sluèajeve nedefinisanog pona anja. Historija Do razvoja C jezika je doslo u AT & T Bell Labs. tako C èini da se na odgovornost programera izbegava nedefinisano pona anje.lang. pretpostavlja odbacivanje unosa kroz sljedeæi. nedefinisano pona anje . Suvi no naèenje cijelog broja Dostizanje kraja vrijednosti funkcija bez pronala enja izjave o povratku. Nazvan je "C". Ponekad se u praksi dogaða na primjer.std. bug . Nedostatak funkcionalnosti jezika B. Primjeri nedefinisanog pona anja su: Pristupanje izvan granica polja. koji ukljuèuje nekoliko ideja od kolega. a koji mo e o tetiti sadr aj memorije. koji prema Ken Thompson u je bio gola verzija BC PL programskog jezika. kada je kori tena vrijednost povratka.c je da program mo e uzrokovati "demone za letenje do tvog nosa". Èitanje vrijednosti variable prije nego to je inicijalizovana. koji je te ko pronaæi. Porijeklo jezika C usko je vezano za razvoj operativnih sistema Unix. zbog svoje osobine da je d obijen iz ranijih jezika pod nazivom "B". izmeðu 1969 i 1973. Na kraju su odluèili da naprave operativni sistem za PDP-11. Ove operacije su sve programske gre ke koje bi mogle nastati kori tenjem i drugih programskih jezika. eventualno pomoæu alata za pronala enje dijelova programa èije pona anje nije definisano. koji je smatran va nim za primarnu ulogu C-a kao jezika za implementaciju sistema. ukljuèujuæi i neke u kojima se pona anje moglo dobro definisati . Izvorno je prevodjen u asemblerski jezik u PDP-7 Ritchie-a i Thompson-a.pri iskori tavanju nekih moguænsoti PDP-a 11 dovela je do r azvoja rane veryije C-a. Upotreba takvih nestandardnih ekstenzija opæenito ogranièava prenosivost softvera.

Ova knjiga.· Originalne PDP-11 verzije UNIX sistema razvijene su u asemblerski jezik. uz dodatak struktura tipova. poznata kao C programer "K & R".(Raniji primjeri ukljuèuju Multic s sistem (napisane u PL / I)i MCP (Master Control Program) za Burroughs B5000 napisane u Algol-u 1961. Brian Kernighan i Dennis Ritchie objavio je prvo izdanje The C Programming Language.) U 1978. To je bilo jedno od prvih jez gara operativnih sistema provodjen u neki drugi jezik. C jezik je postao dovoljno sna an da su veæina UNIX jezgara operativnih sistema iznova napisana u C-u. Do 1973 . slu io dugi 68 .

Verzija C koji opisuje se najèe æe spominju kao K & R C.niz godina kao neformalni specifikaciju jezika. a drugo izdanje knjige poslije pokriva ANSI C standardom. U ranim verzijama C. po pretpostavci . povratak test2. Funkcija koja se kor istila bez ikakve prethodne deklaracije se . vracala na cijeli broj. / * OtherFunction int (). * / / * Int * / CallingFunction () ( long int test1. jer su mnogi stariji kompajleri jo uvijek bili u upot rebi. Dok K & R deklaracije funkcija ne ukljuèuju bilo kakve informaciju o argumentu fun kcije. drugo test2 OtherFunction = (). mnogo godina K & R C je jo uvijek smatra n kao "najmanji zajednièki nazivnik" na koji su C programeri ogranièili sebe kad je maksimalni prijenos zatra en. Registrirajte / * int * / test2. test1 = SomeFunction (). ako se koriste prije definicije funkcije. K & R je predstavio nekoliko jeziènih moguænosti: standardnu I / O biblioteku dugi tip podataka int Neoznaèen tip podataka int slo eni zadatak operatora oblika = OP (kao to su =-) su promijenjeni u obliku op = da bi uklonili semantièku nejasnoæu stvorenu kao to je konstrukcija i=-10. . ako (test1> 0) test2 = 0. Na primjer: long int SomeFunction ().int deklaracije mogu biti ispu teni u K & R C .10 umjesto eventualno namijenjene I = -10 Èak i nakon objavljivanja 1989 Standard C. ) Sve navedene komentare out . koji je bio interpretiran kao i =. ako je njeg ova vrijednost veæ kori tena. samo funkcije koje su vratile ne -cjelobrojnu vrijednost tr ebale su biti deklarisane.

Odvojeni alati. ako je lokalna funkcija nazvana krivim brojem argumenta. U godinama nakon objave K & R C. kao to su neke usluge Unixa razvijeni su da (izmeðu ostalog) mogu provjeriti dosljednost funkcije kori æene na vi e izvornih datoteka. uz potporu AT & T kompajlera i nekih drugih dobavljaèa. nekoliko neslu benih osobina su dodate jeziku. ili ako se vi e poziva za funkci je koristi pomoæu razlièitih brojeva ili vrste argumenata.parametri funkcije se ne provjeravaju. iako æe neki prevodioci izdati upozorenje. Meðu njima su: 69 .

ali se priklanjaju normama ISO C. Odbor za standarde je ukljuèivao nekoliko dodatnih osobina kao to su prototipovi funkcija (posuðena iz C + +). C89 je podr an u trenutnim C kompajlerima. kao i druga nacionalna tijela za uspostavljanje normi. uklj uèujuæi mnoge neslu bene osobine koje su naknadno uvedene. amerièki nacionalni institut za standarde (ANSI) formira odbor. U sluèajevima gdje kod mora biti u iskompajliran. Sintaksa za deklaraciju parametara takoðer je takodje bila pribli ena s tilu koji se koristi u C + +. i pobolj anje preprocesor. Godine 1990. Nacionalno usvajanje promjena meðunarodnog standarda se obièno dogaða u roku godinu dana od ISO objavljivanja. zbog. uz pop ularnost jezika i èinjenicu da èak ni Unix kompajleri nisu precizno implementirani K & R specifikaciju. Bilo koji plan napisan samo u Standard C i bez ikakve zavisnos ti od hardver-a æe raditi ispravno na bilo kojoj platformi C izvedbe. ili ponekad C89. Bez takve mjere opreza.· void funkcija · funkcije povratka struktura ili skupine tipova (a ne pokazivaèe) · zadatak za strukture tipove · navedeni tipovi Veliki broj ekstenzija i nedostatak sporazuma o standardnim bibliotekama. Ova verzija jezika èesto se naziva ANSI C.159-1989 "Programski jezik C". miniraèunara i mikroraèunara. kori tenja nestandardnih biblioteka. specifikacija C jezika ostala je relat . programi mogu kompajlirati samo na odreðenim platformama ili s odreðenim kompajlerima. standard je potvrdjen kao ANSI X3. na primjer. kao to su GUI biblioteke. u okviru svojih gr anica resursa. Godine 1989. Stand ard C. a veæina C koda koji se sastavlja se i da nas temelji na njemu. ukljuèujuæi i IBM PC. ANSI C standard (sa promjenom oblikovanja) usvojen je od strane Meðunarodne organizacije za normizaciju (ISO) kao ISO / IEC 9899:1990. iako je K & R interfejs i dalje dopu ten. Dakle. Godine 1983. ANSI. X3J11 . Tijekom kasnih 1970-ih i 1980-ih. koja se ponekad naziva C90. void pokazivaèi. vi e ne razvijaju C s tandard samostalno. verzije C-a su prevodjene za irok krug raèunara. bilo standardno ili baziran na K & R C komajlerima. __STDC__ makro naredba se mo e koristiti za podijelu koda u Standard i K & R odjeljcima da bi iskoristila osobine dostupne samo u Standard C. za uspostavljanje standardnih specifikacija C-a. Jedan od ciljeva procesa C standardizacije bio je proizvodnja skup K & R C. èime se njegova popularnost poveæala znaèajno. dovela je do nu nosti standardizacije. Nakon ANSI / ISO standardizacije procesa. pojmovi "C89" i "C90" odnose se na isti programski je zik. za kompatibilnost s postojeæim izvorni kod. podr ka za meðunarodni karakter skupova te lokacije.

ivno statièna neko vrijeme, dok je C + + nastavio da se dalje razvija, uglavnom sopstve nim naporima. Godine 1995 Normativni Amandman 1 do 1990 C Standard je objavljen, da bi ispravio neke detalje i dodao podr ku za opse niji meðunarodni karakter skupova. C standard dodatno je prepravljen krajem 1990-ih, to je dovelo do objavljivanja ISO / IEC 9899:1999 u 1999, koji se obièno naziva "C99". On je od tada izmijenjen tri puta o d strane 70

Technical Corrigenda. Meðunarodni standard C odr ava radne skupine ISO / IEC JTC1/SC22/WG14. C99 uvodi nekoliko novih moguænosti,nekoliko novih tipova podataka (npr. int), raz lièite du ine polja, pomoæ za makronaredbe promjenjive mjesta i podr ku za komentari u jednom redu koji poèinju s / /, kao u BCPL ili C + +. Mnogi od ovih veæ se provode u nastavcima u nekoliko C kompajlera. C99 je veæim dijelom kompatibilan s C90, ali je stro i na neki naèin. Godine 2007 se poèelo sa radom u oèekivanju druge revizije C standarda, neformalno nazvane "C1X". Odbor C standarda je usvojio smjernice da ogranièi usvajanje novih osobina koje ni su testirane od strane postojeæih implementacija. Upotreba Primarna upotreba C-a je "sistem programiranje", ukljuèujuæi izvedbu operativnih sistema i ugraðenih sistem aplikacija, zbog kombinacija po eljnih karakteristika kao to su prenosivost koda i efikasnost, moguænost pristupa odreðenim hardverskim adresama, sposobnost da se "igra rijeèima" kako bi se slagala sa zahtjevima za pristup podac ima, vrijeme izvoðenja i niske potra nje za resursima sistema. C se takoðer mo e koristiti za web programiranje pomoæu CGI kao "Gateway" informacijama izmeðu web aplikacija, poslu itelja i preglednika. Neki faktori za odabir C pord ostalih jezika su njegov a brzina, stabilnost i manja osjetljivost na promjene u radnim okru enjima zbog svoje prirod e sastavljanja. Jedna od posljedica irokog prihvaæanja C-a je i efikasnost prevodjenja kompajlera, bibioteka i predstavnika drugih programskih jezika u C. C se ponekad koristi kao posredni jezika u implementacijama drugih jezika. Ovaj pristup se mo e koristiti za prijeno s i praktiènost.Neki prevodiocima koji koriste C ovaj naèin su BITC, Gambit, Glasgow Has kell kompajler, Squeak, i Vala. Na alost, C je zami ljen kao programski jezik, a ne kao prevodilac jezika, pa je stoga manje idealan za kori tenje kao srednji jezik. C je takoðer na iroko kori ten za implementaciju krajnjeg korisnika aplikacije, ali kako su aplik acije postale veæe, mnogo tog razvoja usmjereno je na druge jezike. Sintaksa Za razliku od jezika kao to su FORTRAN 77, C izvorni kod je slobodnog oblika i omoguæuje proizvoljno kori tenje razmaka za oblikovanje koda, prije nego redanja u kolone linije teksta,bazirane na ogranièenju. Komentari se mogu pojaviti bilo izmeðu / * i * /, ili (u C99) nakon / / do kraja linije. Svaka datoteka sadr i izvor deklaracije i definicije funkcije. Funkcije definicije , pak, sadr e deklaracije i izjave. Deklaracije defini u nove tipove koristeæi kljuène rijeèi kao to su struct, union i enum, ili dodijeljuju tipove, rezervi u nove varijable, obièno pi sanjem tipa

nakon èega slijedi ime varijable. Kljuène rijeèi kao to su char i int odredjuju tipove. Dijelovi koda su u zagradama ({i}, ponekad zvanim "vitièasta zagrada") ogranièavaju opseg deklaracija i djeluju kao jedna izjava za kontrolne strukture. Kao imperativni jezik, C koristi izvje taje za specifiène akcije. Najèe æa izjava je izraz , nakon kojeg slijedi zarez. Kao nuspojava evaluacije, funkcijama se mogu davati i mena i varijablama se mogu dodijeliti nove vrijednosti. Da biste izmijenili normalno sekvencijalno izvr enje izvje taja, C nudi kontrolu pro toka 71

izjava identificiranim rezervisanim rijeèima. Strukturirano programiranje je podr an o od strane, if (-else) uvjetnog izvoðenja kao i do-while,while i for za izvr enje petlji . For iskaz je odvojio inicijalizaciju, testiranje, i ponovno inicijaliziranje izraza, bilo koj eg ili svih koji mogu biti izostavljeni. Break i continue se mogu koristiti da napuste izjavu ili petl ju Tu je i nestrukturiran go to iskaz koji se grana direktno do neoznaèene lebele unutar funkcije. Switch odabira sluèaj koji treba biti izvr en na osnovu vrijednosti cijelog broja iz raza. Izrazi se mogu koristiti za razne ugraðene operatore (vidi dolje) i mogu sadr avati pozivanje funkcija. Redoslijed argumenata funkcija i operanada je nedefinirana. Procjene se èak mogu poklapati. Meðutim, sve nuspojave (ukljuèujuæi skladi tenje u varijabli) æe se dogoditi prije sljedeæeg "sequence point"-a. Iako je imitirao mnoge jezike zbog rasprostranjene familijarnosti, C sintaksa je èesto bila kritizirana. Na primjer, Kernighan i Ritchie ka u u Introduction of The C Programm ing Language, "C, kao i bilo koji drugi jezik, ima svoje nedostatke. Neki od operato ra imaju krivu prednost, neki dijelovi sintakse bi mogli biti bolji." Problemi koje vrijedi spomenuti su: Ne provjeravanje broja i tipova argumenata kada funkcija ima prazan popis parametara. (To osigurava povratnu kompatibilnost s K & R C, koji nisu imali prototipova.) Upitan izbor prednosti operatora, kao to je spomenuto od strane Kernighan i Ritchie gore, kao to su obvezujuæe == vi e nego èvrsto & i u izrazima kao x == 0 & 1. to su

Kori tenje operatora =, koristi u matematici za jednakost, pokazujuæi zadanost, nakon presedana u FORTRAN, PL / I, i BASIC , ali za razliku od ALGOL-a i njegovih derivata. Ritchie je napravio ovu sintaksu svjesno, jer se argument o zadanosti pojavljije vi e nego argument poredjenja. Sliènost i jednakost operatora dodjele (= i ==), to ga èini lakim da se sluèajno zamijeni jedan za drugim. C-ov slab sistem tipova dozvoljava svakom da se korist i u kontekstu drugih, bez kompilacija gre ke (iako neki kompajleri daju upozorenja). N a primjer, uvjetni izraz if (a = b) je taèan samo ako nije nula nakon dodjele. Nedostatak infiksnog operatora za slo ene objekte, posebno za string operacije, izradjuju program koji se jako oslanja na te operacije kao ne to te ko za èitanje. Izjava sintaksi koje neki smatraju nerazumnim, naroèito za pokazivaèe funkcija. (Ritchie-jeva ideja je bila da proglasi identifikatore u kontekstima nalik namje ni). Operatori u C-u i C + + C podr ava bogat skup operatora, èiji se simboli koriste u izrazu ua navodjenje manipulacija koje se izvode, dok se ocjenjuje ekspresija. C ima operatore za:

aritmetiku (+, -, *, /,%) ispitivanje jednakosti (==,! =) relacije poredka (<, <=,>,> =) Booleovu logiku (!, & &, logiku bitovima (~, &, , ^) smjene bitovima (<<,>>) zadavanje (=, + =, -=, *=, / =,% =, = &, 72 =, ^ =, <<=,>> =) )

*. ->) Vrstu pretvorbe (()) Velièinu objekta (sizeof) Funkciju argument zbirka (()) sekvencioniranje (. ili (float) sqrt ( 1000. nearbyint (): zaokru i prema va eæem tipu pokretni zarez smjeru zaokru ivanja. to mo e bit . npr. kada se koristi vrijednost pokretnog zareza kao indeks z a vektor. C 99 standard specificira (u <math. (dupli) (256 * 256). i u tom sluèaju najmanje znaèajnih bitova-je izgubljeno.. Konkretno. Rekonstrukcija je implicitna u vi e konteksta.0). Za razliku od nekih drugih sluèajeva tipa casting. Pretvaranje iz tipa pokretni zarez u tip cijeli broj podrazumijeva odsijecanje bilo kojeg dijela (tj.) grupiranje (()) C ima formalnu gramatiku. ili izmeðu dva tipa integer ili dva tipa pokretnog zareza sa raz lièitim velièinama. kada je dodjeljivanje vrijedno sti varijabli ili funkcija parametra. Tipovi sintaksi mogu se koristiti za pretvaranje vrijednosti izmeðu integer tipa i tipa pokretnog zareza. na pola puta od nule rint (). ili aritmetièkih operacija na operand s razlièitim tipovima. (Long int) sqrt (1000. Za ostale vrste zaokru ivanja. ceil (): najmanju sastavnu vrijednost ne manje od argumenta (zaokru iti) kat (): (zaokru · TRUNC Sve ove Najveæu sastavnu vrijednost (u duploj reprezentaciji) ne veæoj od argumenta i dolje) (): zaokru i prema nula (isto kao typecasting na int) funkcije koriste dvostruki argument i vraæaju dvostruki rezultat. -) referencu i dereferencu (&. []) uvjetnu procjenu (?:) èlan izbora (. vrijednost se zaokru uje "prema nula").h>) sljedeæe funkcije: round (): zaokru i na najbli i cijeli broj. konverzije izmeðu brojeva i vrije dnosti pokretnog zareza opæenito malo mijenjaju kodiranje kako bi se oèuvala brojèana vrijedn ost operanda .0). u najveæoj moguæoj mjeri. prevodjenja iz cijelog broja na tip pokretnog zareza æe saèuvati svoju brojèanu vrijednost taèno -ako broj bita u ciljnom ti pu nije dovoljna.prirast i smanjenje (+ +. npr. odredjenu C standardom.

i baèeno na cijeli broj ako je potrebno. neki dogaðaji u vezi zaokru ivanja su pogoðeni trenutnim naèinom rada zaokru ivanja ( to ukljuèuje round-to-even. i round-to-zero). koje se mo e dohvatiti i po staviti pomoæu fegetround () / fesetround () funkcija definisanim u <fenv. obièno prema nuli. to je suprotno od prevodjenja koje zaokru uje vrijednost kako bi se uklopio u manji broj bita frakcije. funkcija parametara progla ena kao pokretna mo e zapravo biti donesen kao dvostruka. Neki kompajleri æe tiho pretvoriti pokretnu vrijednost do udvostruèene u nekim kontekstima. 73 . Round-up. Prevodjenje pokretne vrijednosti za double tip èuva brojèanu vrijednost taèno. npr. round-down. U ma inama koji su u skladu sa IEEE standardima o pokretnom zarezu.h>.

Konkretno. Dvostruki navodnici mogu se koristiti da ukljuèe lokalna ili specifièna zaglavlje datoteke. Program ispi suje "Hello. U sljedeæem redu oznaèeno je da je funkcija nazvana glavna definisana. To uzrokuje preprocesor .Integer Aritmetika u C u postavlja drugi complement kod za unutra nje kodiranje. kao rezultat vrednovanja glavna funkcija je cijeli broj.h> int main (void) ( printf ("Hello. ) U prvom redu program sadr i obradu direktive. World \ n").h se opskrbljuje iz sistema biblioteka.h standardnih zaglavlja koji sadr i izjave za standardni izlaz i izlaz funkc ija poput printf. World". bez obzira na programski jezik. U sljedeæem redu. Otvaranja vitièas tih zagrada oznaèavaju poèetak definicije glavnih funkcija.prvi alat za ispitivanje izvornog koda koji zamijenjuje liniju sa cijelim tekstom stdio. funcija nazv ana printf . Kljuène rijeèi void kao parametar popisa pokazuje da glavna funkcija ne uzima argumente. Uglaste zagrade okolo stdio.koja imaju isti naziv. World \ n").h tra i pomoæu strategija koje preferiraju standardna zaglavlja. U tom . World" program: [11] # Include <stdio. "Hello.h ukazuju da se stdio. pretvaranje bilo cjelobrojne vrijednosti na bilo koji cijeli broj tip a s n bitova èuva 2n vrijednost po modulu. ) Standard-nekonformna "Hello. World" na standardni izlaz.gdje je obièno prikaz ekrana ili terminal. Tip razvrstaè int oznaèava vraæanje vrijednosti. koja je progla ena u stdio. oznaèeno # include. primjer koji se pojavio u prvom izdanju K & R je postao model za uvodni program u veæini programskih ud benika. Originalna verzija je: main () ( printf ("Hello. return 0. Glavna funkcija slu i za posebne namjene u C programima: U vrijeme izvoðenja poziv glavna funkcija oznaèava poèetak izvr avanja programa. World" primjer "Hello.naspram drugih.

to se tumaèi kao izlazni kod za pokazivanje uspje nog izvr enja. \ N je escape sekvencu koju C prevodi kao znak za novi red koji na izlazu oznaèava k raj trenutne linije. adresa prvog znaka u nizu doslovno "Hello. 74 .pozivu. Povratna vrijednost funkcije printf je tipa int. printf funkcije je pro ao jedan argument.). Zatvaranje vitièaste zagrade oznaèava kraj koda za glavnu funkciju. Worl d \ n". Zarez oznaèava razmak u reèenici. (Oprezniji program mo e testirati povratnu vrijednost kako bi se utvrdilo da li je ili ne printf funkcija naslijedjena. Povratna izjava prestaje izvr enjem glavnih funkcija i uzrokuje to da vrati cijelobrojna vrijednos t 0. postavite automatski prevodilac sa zavr nim 0-vrijednosnim znakovima za oznaèavanje kraja niza (printf treba znati o vo). String literal je neimenovano polje s elementima tipa char. ali tiho je od baèena jer se ne koristi.

Generalno. Pointer aritmetike je automatski poredan po velièini pokazanih podataka. C podr ava kori tenje pokazivaèa. C dozvoljava kori tenje i manipulisanje i konverziju izmedju tipova pointera. C se èesto koristi za programiranje sistema ni eg nivoa. gdje mo e biti potrebno bje anje iz tipa sistema. C n ema . ili pomoæu pokazivaèa i unij e da reinterpretiraju osnovne bite vrijednosti na neki drugi naèin. ili da se pozove poka i funkcija. ne smeju biti bez inicijalizacije (divlji pokazivaèi) . koristeæi standardne funkcije biblioteka. ali dok tip pokazivaèa ukljuèuj e i tip onog na sta je pokazano.moguæe je da se smjesti cio blok memorije u toku tog vremen a. floating-point brojeve. kao to su grane. Tipovi variabli u C u su tradicionalno na fiksiranoj i statièkoj velièini vremena kompajliranja. Tu su i izvedeni tipovi ukljuèujuæi i polja. Mnoge vrste podataka. èesto se provodi kao dinamicki dodijeljene strukture objekata povezanih pomoæu pokazivaèa. to je opisano u nastavku. i unije (union). C99 je dodao boolean vrstu podataka. Koristenje ovih pointera mora biti uz obaveznu opreznost. iako kompajleri p reduzimaju mjere razlièitog levela provjere. kao to je Pascal. izrazi obuhvaæenih pokazivaèa mogu biti provjereni u vr ijeme kompajliranja. Void pointeri (koji pokazuju nepoznate tipove obje kata). evidencije (struct). izvodi se uz pomoæ pointera. Drugi programski jezici reðavaju ovaj problem prek o ogranièenih tipova. jer su obièno neoznaèeni. Poznate grupe pokazivaèa su: Null-pointeri (koji p okazuju da vrijednost nije ispravna).Strukture podataka C je statièki slab sistem slab obiènog tipa koji ima neke sliènosti s drugim ALGOLpoto mcima. i tretiranje njih kao promjenljivih. vrlo jednostavanih tipova koji snimaju adresu ili lokacije objekta ili funkciju u memoriji. Tekstom stringova èesto se manipulira koristeæi pokazivaèe na nizove znakova. Dinamièka dodjela memorije. i mogu dovesti do ne eljenih efekata. ili pomoæu kori tenja tipova u formi izrièitog pretvaranja vrijednosti iz jedne u drugu vrstu. Pokazivaèi se koriste za razne svrhe u C. Takodje. Pokazivaèi se mogu preoblièiti za pristup podacima pohranjenim na adresi ukazao na. Ima ugraðene tipove za cijele brojeve razlièitih velièina. Run-time zastupljenost vrijednosti pokazivaèa je obièno sirova memorija adresa. Pokazivaèi funkcije su korisne za pozivanje rukovanja. potpisane i nepotpisane. Objekti koje tra imo moraju biti odvojeni i pono vo upotrijebljeni. Kompajleri poku avaju da osiguraju taènost veæine vrsta izraza . ali programer mo e pojaèati provjere na razne naèine. pokazivaèe. Pokazivaèima se mo e manipulirati pomoæu pokazivaèa dodjele i aritmetike. znakove i popisane tipove (nabr ajanja).

Èetiri dodjele odgovaraju propisanom c kodu. 75 .a to su: /* x je varijabla a i je cijeli broj */ x[i] = 1. i ne zahtijeva da varijabla bude pravilna (bounds checking carinska provjera). Interesantan prika z moguænosti unutra nje promjene pointera i variabli je pokazan ispod. Broj elemenata u deklarisnim variablama X mo e biti determinisan kao sizeof X / sizeof x[0]. /* ekvivalntno *(x + i) */ *(x + i) = 1.specijalne propise za deklarisanje vi edimenzionalnih variabli.

Njegova upotreba u komercijalne aplikacije je bila uskraæena usljed nedostatka opisa u standardno ulazno / izlaznim objektima nezainteresovanosti velikih raèunarskih kompanija. prijenos memorije. ali uglavnom ih posjeduju s vi C programi. Ova biblioteka podr avca input i output tok. ali semantiècki taèna. ALGOL 60 je meðutim postavio standarde za izradu algoritama i imao je velik uticaj na buduæi razvoj jezika. Biblioteke: Programski jezik C koristi biblioteke kao primarnu metodu za ekstenziju. . koji mijenja indeks varijabli i sa varijablom x. C omoguæava tri puta da se smjesti objekat u memoriju. Automatsko smje tanje u memoriju: koje smje ta objekre privremeno Dinamièko smje tanje u memoriju: blokovi memorije neogranièene velièine mogu biti pozvani za vrijeme kompajliranja uz kori tenje funkcija biblioteka. Algol 60 ALGOL 60 je kori ten uglavnom u svrhu istra ivanja od strane raèunarskih nauènika u Sjedinjenim Dr avama i Evropi. Memory management Jedna od najva nijih funkcija programerskog jezika je da omoguæi rukavanje memorijom i objektima koje su pohranjene u memoriji. Ova zadnja linija mo e biti pronadjena u C kod u. ali taèna: i[x] je ekvivalntno *(i + x) */ Primjetiti da je posljednja linija neobièna. koja je specifièna po ISO i ANS I C standardima i dolazi sa svakom C implementacijom.*(i + x) = 1.Biblioteke su èesto napisane u C-u zbog toga sto C kompajleri generi u ob jektni kod. postoji irok krug drugih dostupnih biblioteka. Najuobièajenija C biblioteka je C standard libraby . Svaka bibliot eka je tipièno te a datoteka koja sadr i prototipe funkcija sadr anim u biblioteci koju mo e koristiti program. Dok su mnogi programi napisani u C-u . ali njegova upotreba je strana i èudna medju C programerima. Perl i Python. mamtematièkih stringova i vrijednosti vremena. izraz: i[x]. Programeri zatim kreiraju interfejs biblioteka tako da se programi mogu kor istiti na nisko-nivoskim jezicima kao to je Java. U C u s e biblioteka sje ta u funkciju sadr anu u jedinstvenoj arhivskoj datoteci. Ova tri pristupa variraju od situacije do situaciju. i[x] = 1. i deklaracije specijalnih tipova podataka i makro simbola kor i tenim u ovim funkcijama. /* neobièna upotreba. Statièko smje tanje u memoriju: mjesto za objekte je osigurano za vrijeme kompajliranja ti objekti imaju ivotni vijek samo dok ono traje.

ALGOL 60 dozvoljava dvije strategije pozivanja parametara: uobièajeni poziv-po-ref erenci (call-by-reference) i poziv-po-imenu (call-by-name). Nasuprot tome.ALGOL 60 naèelno nije posjedovao ulazno / izlazne objekte. primjena im je bila samodefini uæa te su rijetko bili kompatibilni jedni s drugima. Poziv-po-imenu imao je odreðe na 76 . ALGOL 68 je ponudio opse ne biblioteke transput objekata (ALGOL 68 sinonim za ulazno/izlazne).

to je predstavljalo ne eljeni nedostat ak u vodeæim jezièkim dizajnima. array a. model pokazivaèkih promjenjljivih i pokazivaèkih parametara. s. Donald Knut osmislio je "test èovjek ili djeèak " da kompajler ispravno ra zlikuje "rekurziju i ne-lokalne reference". Ovaj test sadr i primjer poziva-po-imenu. procedure Absmax(a) Size:(n. "thunks". ako su stvarni parametri koji se po zivaju cjelobrojna promenljiva i niz koji je indeksiran istom cjelobrojnom promjenjljiv om. m. k). q]). begin # Algol-68 prime number sieve. poziv-po-imenu je jo uvijek popularan dio Algola u vidu isjeèaka programskog koda t zv.ogranièenja za razliku od poziva-po-referenci. korisnièki deklarisani tip ovi i strukture. kasnije je postao dio razvijenih programskih jezika. k. integer n. i. redova i matrica. newline)). for p:=1 step 1 until n do for q:=1 step 1 until m do if abs(a[p. y := 0. m) Result:(y) Subscripts:(i. m. functional style # proc error = (string s) void: (print(( newline. Iako neki od n jih nisu javno izno eni dok nisu potvrðeni. Na primjer. nemoguce je sa ALGOL 60 napraviti proceduru koja ce zamijenit vrijednosti dva parametra. of size n by m is transferred to y. begin integer p. and the subscripts of this element to i and k. i := k := 1. i := p. u jednom ili drugom obliku. real y. value n. comment The absolute greatest element of the matrix a. goto stop). Doprinosi polju raèunarske nauke ALGOL-a 68 su veliki i raznovrsni. te moguænost uzimanja elementa iz nizova. q. " error: ". q]) > y then begin y := abs(a[p. Ipak. ALGOL 68 uvodi sadr aje kao to su sintakse na bazi izraza. k := q end end Absmax Algol 68 ALGOL 68 (skraæeno od ALGOrithmic Language 1968) je bio vodeæi raèunarski programski jezik kao nasljednik uspje nog ALGOL 60 razvijen u cilju mnogo ireg spek tra primjene i rigoroznije definisane sintakse i semantike. .

skip t of l ). (list l) int: ( l is nil error("hd nil"). f(m+1. = (list l) void: ( l isnt nil print((" ". list t). list l) list: heap node := (n. show(tl(l))).whole(hd(l). skip h of l ).0))). (list l) list: ( l is nil error("tl nil").proc one to = (int n) list: (proc f = (int m.n) list: (m>n mode mode proc proc proc proc list node cons hd = tl = show nil cons(m. = (int n.l). = ref node.n)). = struct (int h. 77 . f(1.n))).

sieve( filter( not multiple. Projekt je osnovan . Tako su poslovno orjentisani s e koristili Autocoders-om preko COMTRANa do COBOLa. show( primes(100) ) end PL/I Nauèno i poslovno orjentisani korisnici su 1950-tih i ranih 1960-tih programirali u razlièitim programskim jezicima za razlièiti raèunarski hardver. filter(p. tl(l)) proc sieve = (list l) list: if l is nil then nil else proc not multiple = (int n) bool: n mod hd(l) . Prva definicija se pojavila u aprilu 1964 godine. a kasnije. list l) list: is nil then nil p(hd(l)) then cons(hd(l). 1965 godine sa PL/I (sa rimsko I kao FORTRAN-ov IV ). IBM-ov System 360 (najavljen 1964. dok su nauèno orjentisani korisnici programirali u FORTRANu. IBM je elio jedinstven programski jezik za sve korisnike. cons(hd(l). IBM je uzeo NPL kao poèetnu taèku i dovr io dizajn do nivoa pisanja prvog kompajlera: NPL-ove definicije su bile nepotpune u detaljima i opsegu.proc if l elif else fi. Nadali su se da bi FORTRAN mogao biti pro iren za potrebe poslovno orjentisanih programera. Kontrola PL/I je obav ljana najprije u Centru za programiranje u Njujorku a kasnije u IBM-ovoj laboratoriji u Hursliju. tl(l) ))) fi. 0.tl(l))) filter(p. U oktobru 1963 formira se odbor sastavljen od 3 èlana IBM -a iz Njujorka i 3 èlana SHARE-a te IBM-ove grupe nauèno orjentisanih korisnika u cilju prijedloga ovih pro irenja FORTRAN-a. Pokazalo se da tako veliki jezik ima potrebu za formalnom definicijom PL/I-ja. SHARE i GUIDE grupe korisnika su bili ukljuèene u pro irivanje jez ika i imale su ulogu u IBM-ovom procesu za kontrolu jezika kroz njihove PL/I projekte. proc primes = (int n) list: sieve( tl( one to(n) )). filter = (proc (int) bool p. Velika Britanija. nasljednika sv ih postojeæih IBM arhitektura. Bili su u nemoguænosti da to uèine zbog ogranièenja FORTRAN-a te su se pojavili sa dizajnom novog programskog jezika pod oznakom NPL . god) je bi o dizajniran kao zajednièka ma inska arhitektura za oba tipa korisnika. Slièno. Ova skraæenica se podudarala sa skraæenicom za Britanski nacionalni laboratorij fizike te je zamijenjen sa MPPL.

Jezik je najprije bio detaljno naznaèen u priruèniku Specifikacije jezika PL/I. objavljujuæi ga u priruèniku GY33-6003. IBM je nastavio razvijat PL/I kasnih 60-tih i r anih 70tih. C28-6 571 napisanog u Njujorku 1965 godine. To je dovelo do jedne od prvih veæih formalnih metoda za razvoj. a standard za PL/I je odobren 1976 godine. te izmijenjen u priruèniku Specifikacije jezika P L/I. Odbor The Share 3by3 je postavio sljedeæe ciljeve za NPL : · Korisni opseg koji æe ukljuèivati postojeæi FORTRAN.1967 godine u IBM-u u Beèu da bi pru io kompletnu specifikaciju i otklonio moguæe dvojbe. dodatno uvrstiti aplikacije78 . Prvi kompajler je napra vljen 19 66 godine. Ove priruènike su upotrijebljavale grupe korisnika Multics-a kao i drugi rani korisnici. GY33-6003 u Hursliju 1967 godine. nazvanih VDM.

te moguæno æu pode enja na 48. nadzor zamki (odnosno izuzetaka). Bez rezervisanih rijeèi. Dinamièka pro irenja za nizove i znakove Kratka sintaksa za izra avanje. Opse ne strukture zadane u iskazima. Argumenti proslijeðivati preko poziva-po-referenci. Korisni opseg se pro irio i ukljuèivao je sistemsko programiranje te dogaðajima-upravljano programiranje.) Ovi ciljevi su evoluirali tokom ranog razvoja jezika. PL/I je pro ao test èovjek ili dijete Donalda Knuth-a. Biti ureðajno-neovisan. Kao rezultat dobiti jezik koji æe biti lak e uèiti i koristiti. irok opseg raèunarskih tipova podataka. Ukloniti proizvoljna ogranièenja i neprirodne interpunkcije ko je su smetali korisnicima FORTRAN-a. Razumljivost jezika. prenoseæi napor sa programera na kompajler. programa kontrole tipova podataka kao i oblika struktura podataka. Uskladiti jezik sa trenutnom praksom rada ma ina Sisteme U/I kontrole.znakovne i brojne nizove. Sna no iterativno procesiranje sa dobrom podr kom za strukturalno programiranje. kao ALGOL 60. Da bi postigao ove ciljeve.deklaracije i iskaze sa dozvoljenim skraæenicama. Pobolj ati produktivnost i vrijeme procesa programiranja. pro irene U/I operacije te dinamièke odzive u sluèajevima gre aka prekoraèenja ili kraja datoteke. Brojni principi i moguænosti kombinovani su skupa ispunjavanju ciljeva: Blok strukture. iskazi i opcije iskaza su bile moguæe dodati u glavnom hardveru i opsegu od drugih postojeæih jezika doda prepoznatljivom i èitljivom sintakso da jeziku dobije svoj karakter u . te funkcionisati efikasno operativnog sistema.opcijama i deklaracijama da bi se sakrila odreðena kompleksnost. praæenje operacija i multiprogramiranje. Bilo je potrebno uvest kon kurentnost sa COBOL-ovim upravljanjem listama i pisanju izvje taja. Novi atributi. koriteæi la ne varijable za vrijednosti po potrebi (poziv-povri jednosti). olak alo pro irenje jezika i smanjilo tipkanje. (Drugi implementatori ne podr avaju funkciju multiprogramiranja jer se njihovi operativni sistemi razlikuju od IBM-ovih u tom podruèju. Pogodan za skup znakova od 60. Imati moguænost pro irenja za novi hardver i u podruèju novih aplikacija. PL/I je posudio ideje juæi prilièan broj novih moguænosti te upotpunio ga sa m. Dodatn i ciljevi za PL/I su bili: Izvr avanje kompajliranog koda u odnosu na FORTRAN ( to nije bilo postignuto). sa osnovnom semantikom (ukljuèujuæi rekurziju).

Svaka moguænost da bude dostupna u svakom kontekstu gdje ima smisla. debugging). (Poma e da programski jezik bude dobar ). integrisani u osnovu jezika. Nisu bili rezervisani èak ni IF. Ortogonalnost. te slobodno kombnovana sa ostalim moguænostima gdje god ima smisla. sa odbjektim a za kompajliranje tzv. 79 . THEN.svaka moguænost da bude neovisna jedna o drugoj. za kombinovanje i spajanje dijelova koda u u kompletne prorame. macros.da se iskoristi to je vi e moguæe i da se izbjegnu proizvoljna ogranièenja . Objekti za otklanjanje gre aka (tzv. Programi podijeljeni u odvojene cjeline (pogodne za kompajliranje).PL/I-ju bez poni tavanja postojeæih programa. Moguænosti za kontrolu i presretanje izuzetaka u posebnim uslovima (rukovanje izuzecima) rada. ELSE i DO.

end find_strings. s druge strane je bilo vi e obiènih programera (manje rada). upravljanje izuzecima te gener iènost. (Neki navode i uticaj Ade na Javu . ukljuèujuæi dinamièko otpremanje. declare (line_no. /* and then print every subsequent line that contains that string. /* Read in a line. . on endfile (sysin) end_file = 1. Tucker Taft kompanije Interm etrics izmeðu 1992 i 1995.Ovi principi su neminovno rezultirali velikim programskim jezikom te su zahtijev ali prilièno kompleksnije kompajlere od COBOL-ovih ili FORTRAN-ovih. end_file = 0. Revizija Ada 95. line_no = 1. end. Znaèajnije odlike Ade ukljuèuju precizno pisanje. which contains a string. Ada Ada je struktuirani. Ada 95 je dodala podr ku za objektno-orjentisano programiranje. To se nije gledalo kao nedostatak jer je bilo malo ljudi koji su se bavili kompajliranjem(zahtjevalo pu no rada). imperativni raèunarski programski jezik. modularne mehanizme (paketi). */ find_strings: procedure options (main). get edit (pattern) (L). line). line_no = line_no + 1. te se jo uvijek kor isti u te svrhe. paralelno procesiranje (zadatci). do while (end_file = 0). if index(line. end_file) fixed binary. ali sa poveæanom sigurno æu poput Jave. Izvorna namjena Ade je da bude u ugraðenim real-time sistemima. declare pattern character (100) varying.unaprijedila je podr ku za sistemsko. dizajnirana od strane S. Dizajnirao ga je tim predvoðen Jean Ichbiah kompanije CII Honeywell Bull tokom 1977-1983. èesto pripisivano kao prvi raèunarski programer. prov jeru pri pokretanju. Obavljao je sliène zada tke kao C i C++. declare line character (100) varying.) Nazvana je prema Ada Lovelace. numerièko i finansijsko programiranje. get edit (line) (L). pattern) > 0 then put skip list (line_no.

Text_IO. vojnim (za oru je) te svemirskim letjelicama. Zbog ovih razloga na ao je iroku upotrebu u sigurnosnim sistemima kao to su avio. Programe Ade saèinjavaju paketi. with Ada.Podr ku provjere pri pokretanju Ada koristi da bi zabranila pristup slobodnoj memo riji. ali se takoðe mo e efikasno i kompajlirati. Takoðe ukljuèuje objekte za lak u programsku provjeru. gre ku off-by-one i druge otklonjive propuste. 80 . procedure i funkcije. sprijeèiti prepunjavanje buffer-a. Ov e moguænosti se mogu i iskljuèiti èime se dobije na efikasnosti.

Done. Glavni koncepti su bili: Modul kao mjera za kompajliranje iz dijelova Coroutine kao osnovni programski dio za konkurencijske procese Enkapsulaciju tipova i procedura koji omoguæavaju pristup odreðenim ma inskim objektima Modula-2 je shvaæena kao uspje an nastavak Niklaus Wirth-ovog ranijeg programskog jezika Pascala. CloseOutput. j). end loop. i : Integer := Integer'First. end Mine.Put_Line ('The total is: '. end Print. 11. begin while i < Integer'Last loop Print (i).Text_IO. Dizajn jezika je bio pod uticajem programskog jezika Mesa i novi h moguænosti za programiranje osobnih raèunara Xerox Alto.. j := Next (j). OpenInput. end Next. Modula 2 Modula-2 je raèunarski programski jezik dizajniran i razvijan izmeðu 1977 i 1980 od strane Niklaus Wirtha iz Ciri kog ETH. VAR . CloseInput. koje je Wir th vidio tokom 1976 u Xerox PARC-u. WriteString. oba iz Xerox-a. OpenOutput. kao revizija Pascala da bi slu io kao jedini program ski jezik za operativni i aplikacijski softver radne stanice Lilith. WriteLn. FROM InOut IMPORT ReadInt. MODULE SumAndAverage.package Mine is type Integer is range 1 . begin Ada. WriteInt. procedure Print (j: in out Integer) is function Next (k: in Integer) return Integer is begin return k + 1.

N:INTEGER. HALT. input files'). WriteLn. 81 . OpenOutput("OUT"). IF NOT Done THEN WriteString('Output file cannot be opened'). WriteLn. BEGIN WriteString ('Enter the names of the output. AVERAGE:INTEGER. X:INTEGER. SUM:INTEGER.

CloseInput. END SumAndAverage. WriteLn. SELECT 1 SET ORDER TO 1 . WriteInt(AVERAGE. i Harbour. koji je kasn ije 1999 prodao prava na distribuciju novoformiranom dBASE Inc. kasnije i na Apple II. Xbase++. WriteString('The Average is '). Zajedno se neformalno svrstavaju i kao xB ase ili XBase. Clipper. SUM:=SUM+X. ReadInt(X). WriteLn. WriteLn. WriteInt(SUM.END. WriteLn. XBASE dBASE je bio prvi iroko kori teni sistem za upravljanje bazama podataka ili DBMS(database management system) za mikrokompjutere. WHILE Done DO WriteInt(X. END. N:=N+1. dBASE nije uspio napraviti prel az na operativni sistem Microsoft Windows te je na kraju bio zamijenjen novijim rje enji ma kao to su bili Paradox. IF NOT Done THEN CloseOutput. N:=0. Sredinom 1980'tih mnoge kompanije su poèinjale sa pravljenjem njihovih varijacija i sliènih rje enja na jezik dBASE. 1). 1). Quick-Silver. FlagShip. WriteString('Input file cannot be opened'). Tu svrstavamo FoxPro (danas Visual FoxPro). OpenInput("IN").3). HALT. objavljen od strane AshtonTate za CP/M. Apple Macintosh i IBM PC u DOS-u to je dBASE uèinilo najprodavanijim softverom dugi niz godina. Clipper i FoxPro. WriteString('The Sum is '). dBASE je prodat Borlandu 1991. AVERAGE:=SUM DIV N. END. ReadInt(X). CloseOutput. SUM:=0.

6 SAY "DIA: " + DIA @ 09.78 DOUBLE DO WHILE .NOT.32 SAY " " LOOP ENDIF @ 07. VCODIGO = 0 VFIM = SPACE(01) @ 05.32 SAY "ESTE CÓDIGO NAO FOI CADASTRADO" INKEY(0) @ 22. FOUND() @ 22.6 SAY "HORA: " + HORA 82 .@ 01.01 TO 20.06 SAY "CODIGO: " GET VCODIGO PICT "999" READ SEEK VCODIGO IF .T.

wave () DECLARE SUB measure () DECLARE SUB enter (number!) DIM SHARED motorv(1000) DIM SHARED servofreq(1000) DIM SHARED lf$ lf$ = CHR$(10) CALL init CALL measure END SUB init lf$ = CHR$(10) OPEN "com2:2400. lf$. CALL enter(servofreq(count%)) 'input vav motorv(count%) = TIMER NEXT count% END SUB BCPL . ":measure:freq?". END SUB SUB measure FOR count% = 1 TO 6 PRINT #1.6 SAY "COMPROMISSO: " + COMPRO @ 15.48 SAY "CONTINUAR? [S/N] " GET VFIM PICT "@!" VALID(VFIM$"SN") READ IF VFIM = "S" LOOP ELSE EXIT ENDIF ENDDO Quick BASIC Microsoft QuickBASIC (èesto jo i kao QB s tim da se treba razlikovati od Qbasic koji je zapravo drugi sistem)je nasljednik programskog jezika BASIC. boljom diskovnom i grafièkom podr kom te kompajlerom u dodatku interpreteru. razvijanog od stran e Microsoft korporacije za kori tenje u MS-DOS operativnom sistemu. lf$. unaprijeðe nim programskim strukturama.@ 11. ":acquire:type normal". Microsoft je prodavao QuickBASIC kao komercijalni paket za razvoj. DECLARE SUB init () DECLARE SUB get. ":digitize channel1".wave () DECLARE SUB save. lf$. lf$.8" FOR RANDOM AS #1 LEN = 2 PRINT #1. Zasnovan je u ma njoj mjeri na GW-BASICu ali je podpomognut sa korisnièki-definisanim tipovima. ":acquire:complete 1". PRINT #1.n. PRINT #1.

Ovakav izbor je kasnije pokazao da stva ra izvjesne probeme kada je BCPL kori ten na ma inama èiji najmanji adresabilni podatak 83 . fiksan broj bita. bio je nam jenjen za pisanje kompajlera za druge jezike. obièno odabra no da se podudara sa arhitekturom ma inske rijeèi. Neobièan je utoliko to ima jedan podatkovni tip: rijeè.BCPL (Basic Combined Programming Language) je raèunarski programski jezikm dizajniran od strane Martin Richardsa sa Univerziteta Cambridge 1966.

args!1) endread() RESULTIS 20 $) $) $( LET ch = rdch() IF ch=endstreamch BREAK sum := (13*sum + ch) & #xFFFFFFF $) REPEAT UNLESS outstream=0 DO selectoutput(outstream) writef("%n*n". + je sabirao dvije vrijednosti zajedno treti rajuæi ih kao cjelobrojne tipove. efektivno tretirajuæi kao pokazivaè. 50) = 0 DO $( writes("Bad arguments for CHECKSUM*n") RESULTIS 20 $) instream := findinput(args!0) IF instream = 0 DO $( writef("can't open %s*n". ) Da bi ovo moglo raditi. realizirano je tako da se ne vr i provjera tipa. GET "libhdr" LET start() = VALOF $( LET args = VEC 50 LET instream = 0 LET outstream = 0 LET sum = 314159 IF rdargs("FROM/A. args!0) RESULTIS 20 $) selectinput(instream) UNLESS args!1 = 0 DO $( outstream := findoutput(args!1) IF outstream = 0 DO $( writef("can't open %s*n".nije bila rijeè veæ byte. (Na primjer. Interpretacije bilo koje vrijednosti je odreðivao operater. // Routine to compute a checksum of a // named file. kori tenu za obradu vrijednosti.TO/K". simplified from a compiler example. znak ! uno eno u vrijednosti. args. sum) .

out: endread() UNLESS outstream = 0 DO $( selectoutput(outstream) endwrite() $) RESULTIS 0 $) 84 .

Pom islite o objektima koji nas oku uju automobili. broj sjedi ta. preuzimanje artikla. itd. godi na roðenja. Razmjena poruka (Message Passing) Objekti ne postoje izolovano. iznos novca u kasi. znaèi. U OO programir anju ova interakcija se ostvaruje preko poruka. promena stepena brzine (mjenjaèem) itd. Oni interaguju sa drugim objektima. Osnovni element u ovoj metodologiji su. itd. Aktivnosti koje studenti izvr avaju su upis semestra. Pona anje objekata (Behavior) . koèenje. broj indeksa. ubacivanje novca. Objekti (Object) Objekta je jedna konkretizacija klase. Klasa opisuje sve objekte dato g tipa. na taj naèin to defini e koji æe podaci biti kori æeni za opis svakog pojedinaènog objekta. recimo posmatrajmo automat za kafu. Uzmimo na primjer aut omobil: podaci (atributi) koji karakteri u automobile su brzina. boja. drveæe. Kao atri bute automata mo emo da uzmemo boju. Metode kod automata mogu biti izbor artikla. Ili.Objektno-orijentisano programiranje Objektno orjentisano programiranje je metodologija programiranja kojom se modeli ra realan svet kao skup objekata i odnosa meðu objektima. odnosno objekat je jedan konkretan primer ak sa konkretnim atributima koji ga razlikuju od drugih objekata iz iste klase. odustajanje od kupovine. trenutnu u patu. Atributi studenta su ime. Ili. prijava ispita. Klasa (Class) Klasa je sastavljena od osobina objekta koje se izra avaju podacima koje ih opisuj u (atributa) i akcija koje objekti mogu sprovoditi (metoda). a aktivnosti (metode) koje ovaj objekat mo e da obavlja su ubrzavanje. listu artikala koji se nude. itd. itd.. ptice. objekti koji se koriste za razvoj programa (softvera). Uobièajeno je da sve objekte koji nas okru uju klasifikujemo pa otuda i jedan o d osnovnih pojmova kod OO metodologije pojam klase (Class). Tako svaka poruka ima po iljaoca i primaoca. Ima ih bezbroj svud a oko nas. Prenos poruka je proces u kome jedan obje kat (po iljalac-sender) alje podatke drugom objektu (primaocureceiver) ili tra i od drugo g objekta da aktivira neki svoj metod. Zato je klasa apstraktna struktura bez pojedinaènih vrijedosti za podatke kojima s e opisuju objekti. preuzimanje kusura. uzmimo za primjer objekte kao to su studenti. godina studija. itd. ljudi itd. prezime. mo e da postoji objekat HalidBeslic koja prestavlja jedan poseban sluèaj objekta iz klase Pjevaè . polaganje ispita. Na pri mer u klasi Pjevaè.

kao je veæ reèe no. Osnovna svojstva OO metodologije Sada æemo se ukratko baviti nekim osnovnim svojstvima OO metodologije. Olak ano odr avanje softvera: Kori æenjem OO metodologije znaèajno se olak ava odr avanje softvera.Pona anje se odnosi na to kako objekti reaguju na poruke. jer je jednostvnija identifikacija modulèa koje treba menjati. Vi estruko kori æenje klasa: Jedanput dizajnirana klasa mo e biti iskori æena u raznim aplikacijama. Spoljni svet. to jest kako menjaju sop stveno stanje (atribute) i/ili aktiviraju svoje metode. Prednosti kori æenja OO programiranja Realistièno modeliranje realnosti: Kori æenje OO metodologije daje moguænost boljeg I verodostojnijeg modeliranja procesa iz na e realnosti. Enkapsulacija (Encapsulation. 85 . data hiding) Enkapsulacija je jedan va an koncept u OO programiranju.

Naravno. bez potrebe za promjenom o nog dela programa koji tu klasu koristi. Obe ove klase nasledile bi sve metode klase vozila. U nekim sluèajevima klase i objekti mogu biti tako meðusobno povezani da svi zajedno èine kompleksan sis tem. motor. Kroz dodatni kod (atribute metode ) sub klasa mo e biti specijalizovana za posebne potrebe. Na primer.pristupa samo onim atributima i metodama koje su oznaèene kao public. Pravilno odabran model realnog sveta mo e da pomogne da se razumeju re enja problema koje treba rije iti kroz softversku aplikaciju. predstavlja kompoziciju ovih posebn ih klasa Nasljeðivanje (Inheritance) Nasljeðivanje omoguæava da neka klasa (sub klasa) bude bazirana na drugoj klasi (sup er klasa) i da od nje nasledi svu funkcionalnost. Polimorfizam i kasno povezivanje (Polymorphism and Late bindning) . U primeru sa automobilom toèkovi. kao to su metoda Nagnise() i atribut Ugaonaginjanja za motorcikle. Sve to je njemu potrebno je da poznaje interfejs preko kojeg pristupa metodama i atribu tima klase. Programer ko ji koristi neku klasu ne mora da zna kako su atributi i metode u samoj klasi kodira ne. Na taj naèin je obezbijeðeno da se gre ke koje se pojave u klasi otklanjaju u samoj klasi. u tom sluèaju. potrebno je da razume i znaèenje atributa i metoda kojima pristupa . ali ne mora da zna kako su same metode programirane. Mogu biti posmatrani k ao posebne klase. Klasa automobil. paneli. Kompozicija (Composition) Objekti mogu da interaguju na razlièite naèine u nekom sistemu. Koji atributi i metodi æe b iti odabrani za prikaz u klasi zavisi od namjera koje imamo u pogledu buduæeg kori æenja klase u razni m aplikacijama. ali bi takoðe mogle da imaju I svoje specijalizovane metode i atribute. kod klase vozila (kao sup er klase) mo emo kreirati sub klase automobili i motorcikli. mjenjaè itd. Recimo klasa automobil koju smo nap red pomenuli ne opisuje sve moguæe karakteristike automobila. Vi estruko nasljeðivanje (Multiple Inheritance) Vi estruko Nasljeðivanje omoguæava da neka klasa (sub klasa) bude bazirana na vi e od jedne klase. veæ neke osobine zanemaruj e (apstrahuje) i ne prikazuje ih kroz atribute i metode. Apstrakcija (Abstraction) Apstrakcija je proces kojim se objekti iz realnog sveta modeliraju upro æenom slikom napravljenom u klasi pomoæu atributa i metoda.

to se naziva kasno povezivanje. Modularnost (Modularity) I pored gore navedenih koncepata OO programiranje donosi i poveæanje modularnosti programa. 86 .Polimorfizam je sposobnost objekta da menja pona anje u zavisnosti od naèina na koji se koristi. Pored ovoga omoguæena je i izmjena metoda u naslijeðenim klasama. Na taj naèin se smanjuje potreba za ponovnim programiranjem sliènih zadataka. Ako jezik ima automatsko upravljanje memorijom. pa se tako reduku je ukupan napor potreban za razvoj softvera. kada metode s istim imenom rezultuju razlièitim poziv ima podprograma. tako da se alocira vi e njegovih kopija (insta nci). a sreæe se i kod operatora . njegovo okru enje æe samo izbacivati iz memorije objekte koji se vi e ne koriste. U zavisnosti od parametara koje korist imo biæe pozvan onaj metod koji odgovara kori æenim. Ovaj oblik polimorfizma naziva se overloding (overloading). Automatsko upravljanje memorijom (Garbage collection) Objekti se mogu kreirati i dinamièki. Individualne klase ili grupe povezanih klasa (biblioteke klasa) mogu s e posmatrati kao moduli koji se mogu koristiti u raznim softverskim projektima. Polimorfizam u najjednostavnijem obliku se pojavljuje kao niz metoda sa istim imenom ali sa razlièitim parametrima.

To je jedina razlika izmeðu struktura i klasa u C + +. }. Agregatna klase Agregatna klasa je klasa bez korisnièki-progla ene konstrukcije. Klasa definisana sa klasom kljuène rijeèi ima privatne èlanove i ba znu klasu po defaultu. specifikacija programskog jezika C++ ratificirana je 1998. double b. kao st andard ISO/IEC 14882. Razlike izmeðu struktura i klasa u C + + U C + +. te mu je originalno ime bilo "C with classes" (en gl. bez baze klase i bez virtualnih funkcija. C c. C s klasama). Èlanovi i baza klase su javni po defaultu. bez privatne ili za t iæene baze èlanova. struktura je klasa definisana strukturom kljuène rijeèi.C++ C++ je programski jezik op te namjene i srednje razine sa podr kom za objektno orijentirano programiranje. .C + + je uvelike utjecao na mnoge druge popularne programskim jezi cima. double b. Semantika sljedeæeg koda je jednaka u programskim jezicima C i C + +: struct C { int a. Prvobitno je razvijan u Bell Labs (laboratoriju telekomunikacijske tvrtke Bell) pod rukovodstvom Bjarne Stroustrupa tokom 1980-i h kao pro irenje programskom jeziku C. Zbog velike potra nje za objektno orijentiranim jezicima te izrazitim sposobnostima. od kojih su najpoznatiji Java. struct D { int a. Takve klase se mogu inicij alizirati sa zatvorenom listom reèenica koje su odvojene zarezom.

2 }. U veæini sluèajeva. { 1. In such cases initializerclauses can be nestedC++ D d = { 10. // D has a sub-aggregate of type C. POD-struktura se ponekad kolokvijalno naziva i "struktura u C-stilu . POD-struktura æe imati istu memoriju kao odgovarajuæa struktura deklarisana u C. 2 } }.}. POD-struktura POD-struktura (Plain Old struktura podataka) je agregatna klasa koja ima ne-stat ièku bazu èlanova tipa ne-POD-strukture. // initialize an object of type C with an initializer-list C c = { 1. nema korisnièki definisanu dodjelu operatora niti kor isnièki definisan destruktor. 20. Mo e se izvuæi zakljuèak da je POD-struktura C++-a ustvari ekvivalent C strukturama. Iz tog razloga. 87 .

}. Osnovne deklaracijske I èlanske varijable Klase se deklari u sa rijeèima class ili struct. konstruktori i destruktori.public: int age. string name. ime) i age (eng. Oba koda æe difinisati objekat tip a person (eng. struct personclass person {{ string name. Gornje definicije su funkcionalno ekvivalentne. Tu je i nasljedst vo izmeðu klasa koji mo e koristiti protected: razvrstaè. Ovi èlanovi su varijable (ukljuèujuæi i èlanove drugih objekata i klasa). Svaki èlan nakon to je nai ao na razvrstaè imat æe povezani pristup sve dok drugi razvrstavaè ne naiðe. int age. name (eng. }. Èlanovi se deklari u kako bi se bilo u moguænosti pristupiti istima bilo javno ili privatno pom oæu public: i private: ulaznih razvrstavaèa respektivno. person se mo e koristiti kako b i se na sljedeæi naèin stvrila nova varijabla person-inog tipa: #include <iostream> #include <string> using namespace std. Deklaracija èlanova se nalazi unutar ove deklaracije. }. int age. class person { public: string name. funkcije (specifièni identifikatori ili preoptereæenje operatora) poznatije kao metode. osoba) koja ima dva javna èlana baze.Deklaracija i upotreba C + + klase imaju svoje èlanove. int main () . T aèkazarez nakon vitièaste zagrade je obavezna. godine). Nakon jedne od ovih deklaracija (naravno ne obje).

age = 30. a. cout << b.{ person a.name = "Hobbes".age = 20. a. b.age << endl. cout << a. b.name = "Calvin". b.name << ": " << b.age << endl.name << ": " << a. return 0. } 88 .

The "this" keyword is an expression whose value is the address of the object for which the member was invoked. Uzet æem o gornji primjer person-e kao ponovni primjer: class person { std::string name.Izvr avanjem prethodnog koda ispis æe biti : Calvin: 30 Hobbes: 20 Èlan funkcije Va an element C + + klasa i struktura èine èlanovi funkcije. Svaki tip podataka mo e ima ti svoje odranije ugraðene funkcije (zvane metodama) koje imaju pristup svim èlanovima (javnim i privatnim) tog tipa podataka. . }. public: person() : age(5) { } void print() const. int age. Its type is const person*. U strukturi koda ne-statiènih èlanova funkci je. because the function is declared const. kljuèna rijeè this se koristi misleæi na objekat zbog kojeg je funkcija pozvana." << this->age << endl. To se èesto koristi prolaskom adrese objekta kao implicitno prvog argumenta funkcije. /* "name" and "age" are the member variables. void person::print() const { cout << name << ".

*/ } U gornjem primjeru print () funkcija je deklarisana u tijelu klase i definisana sa kvalificiranjem iste sa imenom klase praæenom sa ::. Uz èlana funkcije print(). 89 . Na primjer. gdje su a i b gore nazvani kao po iljaoci. i prema svakom od njih æe se obraæati kao p rema posebnom èlanu varijabli kada se funkcija print () izvr i. mnogi popularni C++ kompajleri implementiraju jednu ba tinu kao splet roditeljske klase sa djeèijom klasom. ali ovo nije potrebno po standardu. ispis se mo e pojednostaviti u: a. Oba èlana name i age su privatn a i print() je deklarisan kao javni èlan to je neophodno ako ga elimo koristiti i izvan klase. Nasljeðivanje Izgled ne-POD klase u memoriji se ne odreðuje C + + standardom.print () b.print ().

}. Po konvenciji. itd. class C : public P { int y. Ovi se operatori nazivaju preoptereæeni operatori. Preoptereæeni operatori U C ++-u operatori kao to su + .).float. umjesto umno ka cijelih brojeva. Kori tenjem static_cast ili dynamic_cast tipove pretvaranja operatori æe osigurati d a su pokazivaèi pravilno pretvoreni iz jednog tipa u drugi.Na primjer. razmislite o class P { int x. Na primjeru P sa P* p pokazuje na to da bi ovako moglo izgledati u memoriji: +----+ P::x +----+ ^ p Na primjeru C sa P* p pokazuje da bi moglo izgledati ovako: +----+----+ P::x C::y +----+----+ ^ p Stoga. ali ovo nije tra eno.*/ mogu biti preoptereæeni kako bi odgovarali potr ebema programera. Osoba mo e proglasiti struk turu kao integer u kojoj varijabla really pohranjuje cijeli broj. ni u kom sluèaju. ali zvanjem integer * i nteger suma. cijeli brojevi se mogu vratiti : struct integer . }. bilo koji kod koji manipulira polja P objekta mo e manipulisati P polja unu tar C objekta bez razmi ljanja o definiciji o C poljima. preoptereæeni operatori bi se trebali pona ati skoro isto kao to se pona aju u ugraðenim baznim tipovima (int. Pravilno napisam C++ program ne bi trebao praviti pretpostavke u vezi sa izgledom naslijeðenog polja.

i). integer (int j = 0) : i (j) {} integer operator* (const integer &k) const { return integer (i + k.{ int i. 90 . } }.

return m.i = i + k. znak (&) znaèi proæi po preporuci. ZA jas niju prezentaciju (iako èe ovo smanjiti uèinkovitost programa). m. Binarni preoptereæeni operatori . Kljuèna rijeè const se pojavljuje dvaput u gornj em kodu. pokazuje da argument varija ble neæe biti promjenjen u funkciji.i). integer integer::operator* (const integer &k) const { return integer (i + k. U const integer &k. Kada se pozove funkcija. integer (int j = 0) : i (j) {} integer operator* (const integer &k) const. } Programeri mogu staviti prototip operatora u struct deklaraciji i definisati fun kciju operatora u globalnom podruèju: struct integer { int i. }. } i gore pretstavlja po iljaocevu vlastitu èlansku varijablu. gornji kod se mo e prepravi ti u: integer operator* (const integer &k) const { integer m. Ova gornja osobina isto vijedi I za klase. argument const integer &k. Drugo pojavljivanje pokazuje se na kraju deklarac ije i ono obeæava kompajleru da po iljaoc neæe biti promjenjen kada se pokrene funkcija.Kod iznad je koristio konstruktora kako bi konstruisao povratnu vrijednost. Prvo pojavljivanje. dok k.i pretstavlja èlansk u varijablu iz argumenta varijable k.i. poin ter varijable æe biti prosljeðen u funkciju. a ne vrijednost varijable.

Binarni operatori (operatori sa dva argumenata) su preoptereæeni sa deklaracijom f ukcije sa identifikatorskim operatorom koji poziva samo jedan argument. Varijabla sa li jeve strane operatora je po iljaoc dok je ona sa desne strane argument. */ integer j = 3.i << endl. */ integer k = i * j. cout << k. integer i = 1. 91 . /* variable names are independent of the names of the member variables of the structure. /* we can initialize a structure variable this way as if calling a constructor with only the first argument specified.

Na primjer.'4' æe se ispisati Slijedi popis binarnih preoptereæenih operatora: Operator Op ta upotreba + . Po iljaoc unarnog operatora mo e biti na lijevoj a i na desnoj strani operatora. Na primjer. < nije obavezno suprotno o d >. Mo e biti zamjenjen neèim drugim ako je potrebno. neki operatori imaju samo jedan argument. drugim rijeèima. drugim rijeèima. i oni se nazivaju unarnima. Operatori moraju biti preoptereæeni jedan po jedan. dviju varijabli istog tipa struktura je preoptereæena po defaultu kopirati cijeli sadr aj varijabli iz jednog u drugi. ako je potrebno. nema preoptereæen ja je povezan s jednom drugom. kao to smo gore objasnili.* /% Aritmetièka izraèunavanja <<>> Bitna izraèunavanja <> ==! = <=> = Logièka uporeðivanja & & Logièka veza = <<=>> = Slo eni zadatak . (Bez op te upotrebe) '=' operator izmeðu dvije varijable istog strukturalnog tipa je podrazumijevano preoptereæen da kopira èitav sadr aj iz jedne varijable u drugu. <nije nu no suprotno od>. po iljaoc sa lijev e strane i argument na desnoj. + -Positive / negative sign right * & Dereference right ! ~ Logical / bitwise NOT right ++ --Pre-increment / decrement right ++ --Post-increment / decrement left Unarni preoptereæeni operatori Dok neki operatori. Primjeri su negativni znakovi (kada se ni ta ne stavi lijevo od njih) i logièno NE. po iljaoca. Mo e se prepisati s neèim drugim. imaju dva uvjeta. Sli jedi lista unarnih preoptereæenih operatora: Operator Op ta upotreba Polo ajpo iljaoca + -Pozitivan / negativan predznak desno . nijedno preoptereæenje je povezano jedno sa drugim. Operatori moraju biti preoptereæena jedan po jedan.

Poslije poveæanja/smanjenja lijevo .* & ! ~ + + + + 92 Dereference desno Logièki / bitwise NOT desno --Prije poveæanja/smanjenja desno -.

person (string N. Ovo se mo e uèiniti uvoðenjem konstruktora. Preoptereæenja zagradama Uglasta zagrada [] a i mala zagrada () mo e biti preoptereæena u C++ strukturama.) Parametar int u su tini ne znaèi ni ta.) Sadr aj zagrade u pozivnom dijelu je odreðenu drugoj zagradi. arg2. } 93 . Konstruktori Ponekad softver in injeri ele da njihove varijable uzimaju po defoltu vrijednosti i li specifiène vrijednosti pored deklaracije. strelica operator (->). Sljedeæa deklaracija preoptereæuje uglastu zagradu. return_type operator() (arg1.Sintaksa preoptereæenja unarnog operatora. age = A. Mala zagrada se preoptereæuje na slièan naèin. Uglasta zagrada mora sadr avati samo jedan argument. gdje je po iljaoc na desnoj strani: return_type @ operator () Kada je po iljaoc na lijevoj strain.. Kao dodatak uz operatore iznad. dok mala zagrada mo e sadr avati bilo koji odreðeni broj argumenata. Zamijenite return_type sa baznim tipom povratne vrijednosti (int. oni se takoðer peoptereæuju po defoltu ako nije napravljena posebna deklaracija. const argumenti semogu dodati na kraju deklaracije ako je primjenljivo. deklaracija izgleda ovako: return_type operatora @ (int) @ Iznad oznaèava operatora koji æe da bude preoptereæen. ali po konvenciji on je pokazatelj da je po ilja oc na lijevoj strani od operatora. Kao i operator (=). strelica sa zvjezdicom ( ->*).bool. itd. return_type operator[] (argument) Sadr aj unutar zagrade je odreðen u dijelu argument. ili biti bez argumenata. int A) { name = N. . kljuène rijeèi new i delete mogu takoðer biti preoptereæene..

r. koja mo e ali I ne mora biti povezana sa varijablom. int A = 0) : name (N). 40). U stvari. mo e se reæi da je t o jednako zvanjem konstruktor bez argumenta ( ili poèetni konstruktor): person () : name (""). r. se moze dodati kao dio konstruktora. age (0) {} Deklaracija konstruktora izgleda kao funkcija sa imenom istim kao i bazni tip. } Specijalna programska akcija. U tom sluèaju tip varijable person bi bio povratna vrijednost: int main () { person r = person ("Wales".Imajte na umu da vitièaste zagrade ne mo ete izostaviti. person (std::string N = "". age (A) {} Kada nijedan argument nije zadan konstruktoru u primjeru iznad. Bolji naèin za kreiranje objekta bez kori tenja nepotrebnog kopiranja je: int main () { person r ("Wales". 40). i onda ga dodjeljuje r-u kori tenjem konstruktora za kopiranje. } Kod iznad krejira privremeni person objekat. Poèetne vrijednosti mogu se dati zadnjim argumentima kako bi se pomoglo pri inicijaliziranju istih. } Sa gornjom konstrukcijom Hello! æe biti ispisano u sluèaju kada je person varijabla be .print (). mo emo to nazvati kontruktor u formi za zvanje funkcije.print (). person () { std::cout << "Hello!" << endl. èak i ako su prazne.

Kada objekat klase kreiran u bloku (par vitièastih zagrada {} ) je obrisan nakon zat varanja zagrade. onda se destruktor poziva automatski. Sintaksa za deklaraciju destruktora je slièna onoj za konstruktora. npr.z specijalnih vrijednosti inicijalizirana. Pozivaju se kada je uni ten dio kl ase. Destruktori Destruktori su ustvari suprotni konstruktorima. Nema povratne vrijednosti i ime metode je isto kao i ime klase sa crticom(~) ispred. ~person () 94 .

int i. }. int b. zato koristi najmanje (ili upravo toliko) 8 bita memorije. Potro nja memorije Potro nja memorije jedne strukture je ustvari suma memorijske velièine njenih dijelo va varijable. short int s. kompajler mo e dodati crtice izmeðu varijabli ili na kraju structure kako bi osigurao dobro poravnanje za datu kompjutersku arhitekturu. Struktura se sastoji od dva integer. Èitava struktura. U mnogim sada njim C++ kompajlerima. double d. char C. +----+----+ a b +----+----+ Meðutim.{ cout << "I'm deleting " << name << " with age " << age << endl. tako da svaki èlan varijable koristi 4 bita memorije. polja strukture se mogu deklarisati kori tenjem uglastih zagrad a u sintaksi (neko_ime_struktuirane_varijable[velièina]). struktura struct bytes_and_such { char c. Upravo zato. Uzmimo za primjer strukturu twonums : struct twonums { int a. } Osobine Sintaksa C++-a poku ava da uèini da svaki dio strukture izgleda kao osnovni bazni ti p. . preoptereæeni operatori dozvoljavaju da se manipuli e stukturom kao sa prostim brojevima. Naprimjer. integer su 32bitni integer po defoltu. koje su inaèe 32-bitne .

Mo e izgledati ovako +-+-+--+--+--+----+--------+ c C XX s XX i d +-+-+--+--+--+----+--------+ U memoriji.}. gdje XX predstavlja dva neiskori tena bita. 95 .

Ovo je zato to bi se kori tenjem drugèijeg znaka samo jedna rijeè (tipièno 4 bita na 32-bitnoj ma ini. ali postoji nekoliko razlika koje taène kodove iz C-a prikazuje kao netaène u C++-u. to je skupo ukoliko je rijeè o v elikoj strukturi. This kljuèna rijeè se pona a kao pokazatelj prema sada njem objektu. koje se mogu koristiti kao identif . ukoliko se koristi promjenljiva vrijednost. Jedna od razlika sa kojoj se èesto susreæemo jest eta to C dozvoljava promjenu iz voi d* u drugi pokazivaèki tip. a C++ ne dozvoljava. tako da je upotreba znaka (*) potreb na kako bi se on mogao preobratiti u odnosu na prethodno stanje. imagPart += c. return *this. kljuèna rijeè const trebao bi se koristiti da se zagarantuje da funkcija n eæe mijenjati parametar ukoliko to nije potrebno. This kljuèna rijeè je izuzetno va na za èlanove funkcija koji imaju strukturu povratne vrijednosti: complex& operator+= (const complex & c) { realPart += c. this je pokazivaè. ili ih drugaèije prihvata. potrebno je d a se argument kopira svaki put kada se pozove funkcija. 8 bita na 64-bitnoj ma ini) je potrebna da bi se pro lo u funkciju. U suprotnom. Prolaz sa upuæivanjem Dosta programera preferira da koristi znak & kako bi deklarisali argument funkci je koji ukljuèuje strukturu.imagPart. Kako prolazna vrijednost povlaèi èinjenicu da se originalna struktura mod ificira u funkciji. Jo jedan èesti problem jested a C++ defin i e mnogo novih kluènih rijeèi. kao to su new I class. Veliki dio C koda se mo e taèno kompajlirati u C++-u. Kljuèna rijeè this Kako bise olak ala strukturalna sposobnos da se refernira. C++ je uveo kljuènu rijeè t his za sve èlanove funkcija. meðutim to I nije ba taèno. C++ se èesto smatra da obuhvata C programski jezik.realPart.Struktura mo e iskoristiti pokazivaèe i strelice kako bi deklarisala i inicijalizira la varijable svojih èlanova. } Kao to smo ustanovili gore.

Meðutim. // komentari i mije a eklaracije I kod. domaæe tipove kompleksnih brojeva. bilo koja deklaracija ili definicij a funkcije mora se deklarisati sa C poveznicom tako to æe se postaviti vanjski C {/*. Takva funkcija ne mo e se osloniti na dodatke koji ovise o o teæivanju imena (funkcijs ko preoptereæenje). kao to su promjenljive du ine polja..U cilju mje anja C i C++ koda. C99 je uveo dos ta novih znakova koje C++ ne podr ava. Neke razlike su uklonjene u najnovijem (C99) C standard.ikatori u C programu. 96 .. koji sada podr ava znakov e iz C++-a kao to je npr.*/} blok. Iako æe neki dijelovi C99 biti ukljuèeni u sljedeæu verziju C++ standard. C++0x.

sav izvorni kod je napisan unut ar klasa. Java programeri ponekad moraju koristiti dodatke poput CORBA ili OSGi.Integer. unutra njih klasa. Da bi postigli mre nu podr ku i izvr avanje programa na udaljenim serverima.Boolean i java. Ideja je da ako se kod nap i e i kompajlira na jednoj platformi (npr.lang. ali sa pojednostavljenom sintaksom. Mac OS X). mada ne sve. To okru enje se u ovom sluèaju zove Javina Virtualna Ma ina (en. su takodjer predstavljeni u klasama (napomena: Reflection types) i im aju odgovarajuæe klasne omote poput java. Trenutno JVM podr a va najrasprostranjenije operativne sisteme.Java Java je objektno-orjentirani programski jezik razvijen u timu predvoðenim James Go slingom u kompaniji Sun Microsystems poèetkom 1990-tih. boolean. stabilnijim runtime sistemom i pojednostavljenom ko ntrolom memorije. iako oba jezika koriste sliènu sintaksu baziranu na C sintaksi. U pravilu. taj isti bytecode se mo e izvr avati na svim ostalim platformama koje imaju JVM (npr. class).lang. Java Virtual Machine ili JVM).lang. Linux) bez potreb . Ideja je bila da se stvori prog ramski jezik koji bi bio nezavisan od operativnog sistema.B yte. Objekt-Orijentacija [ Osnovni koncept u Javi je klasa (en. Nezavisnost od Platforme (operativnog sistema) [uredi] Javin izvorni kod nije kompajliran u ma inski kod nego je pretvoren u tkz. baziran na C++-u. en. tj. svaka klasa je deklarirana unutar datoteke sa istim imenom i sufiksom . Pet osnovnih razloga za razvoj Jave su: treba da koristi objektno-orijentacione metodologije treba da se isti program izvr ava na mnogim operativnim sistemima treba da sadr i (built-in) podr ku za raèunarske mre e treba da izvr i programe sa (geografski) udaljenih servera sa sigurno æu treba da bude jednostavan za upotrebu i da posudi korisne stvari od starijih obj ektivnoorijentisanih jezika. java. bytecod e koji zahtijeva posebno okru enje da bi se mogao izvr avati. Java nema veze sa JavaScript-om. byte i sl. inner classes). poput int . Microsoft Windows XP. java. Osnovni tipovi u Javi. poput C++. Ovo pravilo je donekle nametnuto kompajlerom koji zahtijeva da su imena klasa i dato teka ista (osim tkz.

e za 97 .

class. java. pa èak i glavna aplikacija.class sufiksom. Konvencija za nazive Java datoteke je da imaju isto ime kao i klasa koju sadr e sa obaveznim sufiksom " . U sluèaju nepoznate (anonimne) klase. curenja memorije ili en. standardni o utput). main() metoda mora uzimati niz String objekata kao parametar. kompajler æe stvoriti class d atoteku sa nazivom Primjer. tj.java. meðutim bilo koje dozvoljeno ime varijable se mo e koristiti kao param etar (npr. C++-a. glavnu metodu.java". memory leak). umjesto uobièajenog nivoa objekta (instance). 98 . metoda na nivou klase. a sav izvorni kod je pisan unutar klasa. To nije sluèaj u C++-u gdje svaki objekat koji je st voren mora biti ruèno izbrisan koristeæi uputu delete (ako se to ne uradi onda doðe do tkz.ponovnim kompajliranjem na toj platformi. Uputa static oznaèava da je ova metoda statièna tzv. koji dozvoljava struktuirane kao i objektno-orjentirane principe.lang. tj. Sintaksa [uredi] Iako je Java nastala od C++. Printing funkcija je standardni dio Jave. Primjer$1.lang. zajedno sa simbolom $ i brojem. Uputa void oznaèava da metoda main() ne vraæa ni ta. argumenti). Sve je u Javi objekat. memorija namjenjena objektu je automatski poèi æena. Kompajler æe generirati class datoteku za svaku klasu definiranu u datoteci sa izv ornim kodom. Npr. vraæena sistemu èim se taj objekat vi e ne koristi (za tog objekta ka emo da je van doma aja ili en. Klase koje pokreæu program moraju imati metodu main().String) koja ispisuje informaciju na ekranu (tkz.System definira javnu st aticnu (public static) varijablu out koja je instanca (objekat) klase java. Obièno se taj parame tar imenuje args. generirana datoteka æe imati ime klase koja sadr i nepoznatu klasu. Uputa public (javna) oznaèava da se ta metoda mo e zvati iz koda u drugim klasama il i da se ta klasa mo e koristiti u drugim klasama izvan hierarhije te klase. Ime generirane datoteke je ime klase sa . tzv. za razliku od npr. Glavna metoda mora biti oznaèena static. ali za razliku od C++. Sve u Javi je uvijek upisano unutar klase. za kla su Primjer koja je deklarirana u datoteci Primjer.PrintStream i ima metodu println(java. Tako npr. Automatsko Èi æenje Resursa (garbage collection) [uredi] U Javi. out of scope).io. u Javi su objektno-orjentirani principi obavezni.class.

.

Evo primjera programa pisanog u jeziku Java // OddEven.import javax.swing.JOptionPane; public class OddEven { // "input" is the number that the user gives to the computer private int input; // a whole number("int" means integer) /* * This is the constructor method. It gets called when an object of the OddEven t ype * is being created. */ public OddEven() { /* * Code not shown for simplicity. In most Java programs constructors can initiali ze objects * with default values, or create other objects that this object might use to per form its * functions. In some Java programs, the constructor may simply be an empty funct ion if nothing * needs to be initialized prior to the functioning of the object. In this progra m's case, an * empty constructor would suffice, even if it is empty. A constructor must exist , however if * user doesn't put one in then the compiler will create an empty one. */ } // This is the main method. It gets called when this class is run through a Java interpreter. public static void main(String[] args) { /* * This line of code creates a new instance of this class called "number" (also k nown as an * Object) and initializes it by calling the constructor. The next line of code c alls * the "showDialog()" method, which brings up a prompt to ask you for a number */ OddEven number = new OddEven(); number.showDialog(); } public void showDialog() { /* * "try" makes sure nothing goes wrong. If something does, * the interpreter skips to "catch" to see what it should do. */ try {

/* * The code below brings up a JOptionPane, which is a dialog box * The String returned by the "showInputDialog()" method is converted into * an integer, making the program treat it as a number instead of a word. * After that, this method calls a second method, calculate() that will * display either "Even" or "Odd." */ input = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Please Enter A Number")); calculate(); } catch (NumberFormatException e) { /* * Getting in the catch block means that there was a problem with the format of * the number. Probably some letters were typed in instead of a number. */ System.err.println("ERROR: Invalid input. Please type in a numerical value."); } } /* * When this gets called, it sends a message to the interpreter. * The interpreter usually shows it on the command prompt (For Windows users) * or the terminal (For Linux users).(Assuming it's open) */ private void calculate() { if (input % 2 == 0) { System.out.println("Even"); } else { System.out.println("Odd"); } } } 99

Java izvorni kod se kompajlira koristeæi javac program, tj. pozivajuæi Java kompajle r. Npr. da bi kompajlirali gore navedeni primjer u trenutaènom direktoriju UNIX, Linux i Mac OS X $ javac Primjer.java Windows C:\> javac Primjer.java Samostalni programi u Javi se izvr avaju tako da se Javinoj runtime (JRE) pripi e im e klase koja sadr i main() (glavnu) metodu koja se automatski poziva. Npr. gore spom enuti program se pokreæe na sljedeæi naèin (ako je Primjer.java kompajliran u trenutnom direktoriju) UNIX, Linux i Mac OS X $ java -cp . Primjer Windows C:\> java -cp . Primjer Ime klase koja sadr i glavnu metodu koja se pokreæe mo e se takoðer deklarisati u METAIN F/ MANIFEST.MF datoteci u Java arhivi, tj. JAR fajlu. Applet Java apleti (applets) su (obièno mali) programi koji su ukljuèeni unutar drugih apli kacija, obièno web stranice prikazane (i izvr avane) unutar browser-a. // Primjer.java applet import java.applet.Applet; import java.awt.Graphics; public class Primjer extends Applet { public void paint(Graphics gc) { gc.drawString("Vozdra raja, nema Hello world!", 65, 95); } } <!-- Primjer.html stranica to sadr i Primjer applet --> <html>

<head> <title>Vozdra Raja Applet Primjer</title> </head> <body> <applet code="Primjer" width="200" height="200"> </applet> </body> </html> Uputa import upuæuje kompajler da ukljuèi java.applet.Applet i java.awt.Graphics kla se u kompilaciju. Koristeæi import uputu programer mo e koristiti normalizirano (skraæeno) ime 100

klase (npr. Applet) umjesto èitavog imena (npr. java.applet.Applet) u svom izvorno m kodu. Primjer klasa pro iruje klasu Applet, tj. Applet daje osnovnu okosnicu aplikaciji za prikazivanje i kontrolu tokom rada apleta. Applet klasa je komponenta Abstract W indowing Toolkit (AWT), koji daje apletu moguænost da se prika e u korisnikovom grafièkom interfejsu (tj. GUI) i reaguje na GUI dogaðaje (poput klika na dugme). Primjer overrides (termin koji opisuje da metoda u ovoj klasi ima prednost nad r oditeljskom klasom) paint(Graphics) metodu nasliðenu od Container super-klase koja, daje, tj. sadr i kod za prikazivanje apleta. Metoda paint() uzima Graphics objekat kao parametar koji sadr i grafièki kontekst unutuar kojeg se prikazuje aplet. Tako npr. paint() poziva metodu drawString(String, int, int) unutar grafièkog kontexta da prika e "Vozdra raja, nema Hello world!" poèev i na piksel koordinatama 65 i 95 u apletovom prostoru. Aplet se stavlja u HTML dokument koristeæi <applet> HTML elemenat (tj. tag). Takoðer postoje tri atributa koji se mogu postaviti code="Primjer" - naznaèuje ime klase koju treba izvrsiti width="200" - znaèi irina, tj. irina apletovog prostora

height="200" - znaèi visina, tj. visina apletovog prostora Apleti se takoðer mogu dodati HTML-u koristeæi object ili embeded elemente (tj. tago ve), mada podr ka za ove element varira ovisno o internet pregledniku. Delphi Do sada smo vjerovatno znali da je Borlandov Delphi najbolje prodavani proizvod za brzo razvijanje aplikacija (RAD -Rapid Application Development) koji se koristi za pisanje Windows aplikacija. Sa Delphijem mo emo pisati Windows programe br e i jednostavnije nego to je to bilo moguæe ranije. Mo emo kreirati Win32 konzolne aplikacije, odnosno Win32 programe za grafièki korisnièki interfejs (GUI Graphical User Interface). Kada kreiramo Win32 GUI aplikacije koristeæi Delphi, dostupna nam je sva snaga istinsko g prevodioca (Object Pascal programski jezik) ubaæenog u RAD okru enje. Ovo znaèi da mo emo kreirati korisnièki interfejs za program (korisnièki interfejs znaèi menije, dija log bokseve, glavni prozor, itd.) kori tenjem tehnike prevuci-i-pusti (drag-and-drop) koja se koristi kod pravih okru enja za brzi razvoj aplikacija. Takoðer, mo emo koristiti Acti veX

Delphi nam daje sve to bez dodatnih tro kova. Osoba koja se bavi izradom programske potpore èest o 101 . ali Delphi ne mo e pisati programe umjesto nas. ne moramo rtvovati brzinu izvr avanja programa. Delphi obavlja veliki dio posla r adeæi u pozadini sa detaljima niskog nivoa koji èine osnovu Windows programa.kontrole kako bi smo kreirali specijalizovane programe poput Web browsera za par minuta. po to Delphi generi e brz prevedeni kod.

. VCL (Visual Component Library) sadr i veliku bazu podataka koja se tièe kontrole i bazu podataka koja nude razlièite pristupe. Embarcadero Delphi. od prije poznat po imenima CodeGear Delphi. Bazir a se na jeziku Delphi programskog jezika. Objekti Objekti su ustvari osnova Delphija. ili ipak mora zadovoljiti rad na vi e okru enja. Oni ukljuèuju VCL (Visual Component Library). Sprovoðenjem interfejsa mogu se ovlastiti razlièita polja ili osobine klasa (razreda). te podr avaju veliki dio komponenti od treæe strane. Delphi 2010 je najnovija verzija ovog softvera i na tr i tu se mo e naæi u tri razlièita izdanja: Professional.R apid Application Development) s mno tvom alata koji slu e kao ispomoæ u oblikovanju grafièki orijentiranog sadr aja. na primjer da se izvr ava u Windows XP okru enju. Nagla ena je povezanost baze podataka. a alati za izradu programske potpore s kojima se slu i naziva ju se programerski alati. omoguæava dostup vlastitim bazama podataka ili mo e pristupiti bazama podataka drugih proizvoðaèa. Prvo treba odrediti da li æe se programs ki proizvod koristiti na jednoj ili vi e platformi odnosno hoæe li se izvr avati u: · DOS okru enju · Windows okru enju · Unix okru enju · Specifiènom okru enju ili na nekom od drugih okru enja. dok ih sada razvija Embarcadero Tehnologije. Delphi koristi programski jezik na bazi Pascal -jezika koji se zove Object pasca l i prikuplja Delphi kodove u izvorni x86 kod. Delphi je proizvod firme Borland. te Delphi nudi iroku bazu podataka. C. Nema Delphija bez objekata. danas poznate kao Inprise. Ova firma je poznat a po programskim jezicima kao sto su Pascal. Inprise Delphi i Borland Delphi je razvojni softver za Microsoft Windows aplikacije koje su prije bile kreirane od strane Borland-a. Izbor alata za programiranje je vrlo irok. sve to .. Vrlo je pogodan za izradu slo ene programske potpore. Enterprise i Architect. ima potporu za pristup podacima na nekom poslu itelju preko Interneta i slièno. Zat im po izboru platforme treba izabrati onaj jezièki procesor koji æe pru iti moguænost izrade programske potpore po svim potrebnim zadanim elementima.se naziva PROGRAMER. C++. Delphi programski jezik firme Borland utemeljen na Pascal-u zami ljen za brzu izradu programske potpore (RAD . pod r ku za COM ovisne interfejse sa numerisanim referencama. Naime. Dakle. koje je izvedenica od Object Pascal-a. Poruke su podr ane uvoðenjem tagging-a za svaki razred koristeæi brojnu konstantu poruke koja se nas tièe.

Tako. dobivamo prvi i glavni objekt sa kojim æemo radit i. Naravno.vidimo u Delphiju i sa èime radimo su objekti. Form je ustvari prozor na koji se stavljaju ostali objekti. èim otvorimo Delphi. Tako mo emo pored fizièkih promjena 102 . De lphi ne bi bio to to jeste da se objektima ne mo e manipulisati. a to je Form. recimo.

f ont.. kad god se jedan objekat stavi n a drugi (npr. )..(mijenjanje irine. ) stvarati i akcije za taj objekt (na klik mi a. Najva nije je da su za svaki objekt vezane njegove osobine (engl..). On sadr i osobine svih objekata koje trenutno programer koristi. na pomjeranje mi a. Properties). Child). te æe. 103 . Label na Form) ovaj prvi postaje 'dijete' (engl. Va no je napomenuti da broj 'dijete' objekata uop te nije ogranièen za jedan 'roditelj' ob jekt. pom oæu kojih se manipuli e objektima. Parent). To dopu ta itekako veliku slobodu programeru. Naime.. Kao i sve u Delphiju. boju. prvi objekt naslijediti neke osobine od drugog (npr. boje. a drugi 'roditelj ' (engl. Onaj koji se prvi nauèi je pomoæu Object Inspectora. Slika 1.. Vrlo va na odlika objekata je nasljeðivanje. To je prozor koji se nalazi sa lijeve strane i uvijek je otvoren. po toj logici. ali je samo jedna vidljiv a i to ona koja je pod fokusom (na koju je kliknuto mi em). Form 3OSOBINE Osobine se mijenjaju na dva naèina.. visine. programer mo e sam stvarati objekte po svojoj volji i svojim eljama.

close Borde rStyle Odreðuje stil prozora ( npr. Sizeable -moguæe je mijenjati velièinu u rad u ) BorderWidth irina okvira C aption Naslov ( npr.. visine ) Ctl3D Odreðuje da li æe objekat biti 3D renderisan C ursor Odreðuje kakav æe kursor biti iznad objekta DefaultMonitor Odreðuje koji objekat æe biti glavni DockSite Odreðuje da li je objekat vezan DragKind Odreðuje vrstu povlaèenja objekta DragMode Odreðuje naèin povlaèenja objekta Enabled Pokazuje da li je objekat ' iv' Font Odreðuje font na objektu FormStyle Stil prozora ( npr. ali se mo e mijenjati ) O bje ctMenuItem Pokazuje na jedan dio menija O ldC re ate O rde r Odreðuje kreiranje i uni tavanje objekta Pare ntBiDiMode Nasljeðivanje BiDiMode ParentFont Nasljeðivanje fonta Pixe lsPerInch Broj taèaka po inèu . MDIChild -prozor unutar drugog Height Visina objekta ( dimenzija po y-osi ) HelpC ontext Dio Help file koji æe biti prikazan po pritisku He lpFile Odreðuje koji file slu i kao Help file Hint Tekst koji se nalazi u utom okviru koji slu i kao obja Horz ScrollBar Odreðuje osobine horizontalnog scrollbara Icon Ikona u gornjem lijevom uglu prozora Ke yPreview Odreðuje da li æe objekat reagovati na tastaturu prozora ) na 'What's this?' njenje prije aktivne kontrole Left Udaljenost objekta od lijeve strane 'roditelj' objekta ( ovdje ekrana ) Menu Pokazuje na meni tog prozora Name Ime objekta ( automatski je Form1.Action Izaberete neku proceduru koja æe biti obavljena pri otvaranju prozora Izabe rete neku proceduru koja æe biti obavljena pri otvaranju prozora ActiveC ontrol Pokazuje objekat koji je aktivan nakon otvaranja prozora Align Prijanjanje uz neku od ivica ekrana Anchors Pokazuje kako je objekat vezan za 'roditelj' objekat AutoScroll Odreðuje da li æe se automatski pojaviti scrollbarovi ako je to potrebno AutoSize Odreðuje da li æe objekt tako prilagoditi velièinu da nema slobodnog prosto BiDiMode Pravac objekata Borde rIcons Ikone poput minimize. u ovom prozoru je naslov 'Programiranje: Osobine.. maximize.' ) C lie ntHeight Visina 'korisnog' dijela prozora C lientWidth irina 'korisnog' dijela prozora Color Boja Constraints Ogranièenja ( npr.

PopupMenu Odreðuje popup meni za objekat Position Odreðuje poziciju prozora ( npr. ScreenCentar -uvijek u centru ekrana ) PrintScale Skala za printanje Scaled Skaliranje ShowHint Odreðuje da li æe Hint biti prikazan Tag Brojna oznaka objekta Top Udaljenost objekta od gornje strane 'roditelj' objekta ( ovdje ekrana ) UseDockManager Odreðuje kori tenje dock managera pri pomjeranju prozora VertScrollBar Odreðuje osobine vertikalnog scrollbara Visible Pokazuje da li je objekat vidljiv W idth Odreðuje irinu objekta ( dimenzija po x-osi ) W indowMenu Odreðuje meni ako je FormStyle MDIForm W indowState Stanje prozora ( npr. Maximized -starta se maximizovan ) Slika 2. Object Inspector 104 .

one su od velikog znaèa ja u programiranju. Naim e. FOR petlja For petlja je najpoznatija petlja. koristi se begin. Ovo je programerski naèin. until Form1. tj Delphi ne pravi razliku. U ovoj petlji progr amer defini e broj ponavljanja i radnje koje se vr e za vrijeme tog ponavljanja. Form1.Width + 10. treba da ukucamo ovo: Form1. pa se lako mo e izabrati Height (visina). ako se izvr ava vi e naredbi. Tako recimo ako hoæemo da u toku rada programa. Primjer. Postoje tri petlje: For. veæ kao dio neke procedure. To u praksi znaèi da æe se ne to ponavljati dok se odreðeni uslov ne ispuni. pa stavljamo taèku. ali je kori tenje istih preporuèljivo ra di lak eg snala enja. Petlja je skup naredbi koje se ponavljaju do ili za vrijeme ispun jenja nekog uslova. REPEAT petlja Repeat. dok program radi programer nema moguænost mijenjati osobine pomoæu Object Inspectora..Drugi naèin mijenjanja osobina je mijenjanje u radu. repeat Form1.Width := Form1. Mala i velika slova nisu va na.Widht = 600.. da se irina i visina mijenjaju za 10. Delphi je toliko razvijen d a æe automatski izbaciti listu osobina. PETLJE Iako petlje nisu novost iz Delphija (postoje i u Pascalu). Svaki kod ispisan kao primjer z a neku od 3 petlje ne stoji sam. Form1 ) promijeni visinu (koja je iznosila npr.until petlja se koristi ako broj ponavljanja nije apsolutan.Height + 10. Primjer.Width + 1.Height := 400.Height := Form1. Dakle. prozor ( Form1 ) mijenja irinu za 1 dok ona ne preðe vrijednost od 600. 375) na 400. Dakle. ali i estetike. i to 3 puta: for i := 1 to 3 do begin Form1. .Width := Form1. prvo upisujemo ime objekta. prozor ( npr. ali ne uvijek i najbolja. Repeat i While.end blok. end.

razlika je u tome to se ponavljanje vr i dok je uslov ispunjen. Èak i ako se vr i vi e radnji begin.Width := Form1.end blok nije potreban. Primjer.Lako se zakljuèuje da æe se radnja obaviti bar jednom.. WHILE petlja Kao i Repeat petlja i While se koristi ako broj ponavljanja nije apsolutan. prozor ( Form1 ) poveæava while Form1. . 105 irinu dok god je ona manja od 600. Meðuti m.Width < 600 do Form1.Widht + 1.

Slika 3. 3. begin. Privatne su samo za taj prozor. a javne za sve prozore u tom projektu. Za pisanje privatnih procedura potrebno je definisati proceduru ispod rijeèi priva te. Unit ). Meðutim. Primjetimo da boje imaju prefiks cl. Mogu biti privatne i javne .. 106 .Ovdje se radnja neæe izvr iti nijednom ukoliko je irina veæ veæa od 600. Bojenje). u oèi odmah upadaju rijeèi private i public.Sa lijeve strane tu je Object Inspector koji sadr i dvije trake : Properties i E vents. Biramo Events.Kliknimo jednom na Form. ustvari. Dakle. Prvo.Od mnogih moguænosti biramo onu OnClick. Ispod private su procedure koje defini e sam programer. boja prozora promijeni u crvenu 1. Svaka radnja je.. upoznavanje sa jedinicom ( engl. 2. Prvi kontakt je svakako zbunjujuæi i jedi nica djeluje krajnje komplikovano.Color := clRed. i u prazan prostor u begin. jedna pro cedura.FormClick(Sender: TObject). kao i kod for petlje. begin end. Na samom poèetku nema nijedne proce dure. Ukoliko se vr i v radnji koristi se. -nakon imena mogu se u zagradi definisati neke varijable koje æe procedura koristi ti. kad startamo D elphi dobijamo prazan Form i skoro prazan Unit. Naime. Zatamnjene rijeèi odvajaju cjeline i t o malo poja njava stvar. -ispisujemo ime procedure (npr.U jedinici se prikazuje sljedeæi tekst: procedure TForm1. Defini emo je na sljedeæi naèin: -ispisujemo rijeè procedure.end bloku upisujemo: Form1. ali to nije obavezno. PROCEDURE Procedure su intelektualna osovina Delphija. I znad private su procedure definisane od strane samog Delphija. 4. Dvoklikom na prazno desno polje pored OnClick Delphi stvara procedure FormClick. A tu je i veza sa procedurama. sve je potputno jasno. Unit Primjer: .end blok. elimo da se poslije klika mi em na prozor.

neke i vrlo va ne. Meðutim. Math unit sadr i mnoge matematièke funkcije. 33). Eksponent: Integer): Integer. Tu upi imo: function Stepenovanje(Baza: Integer.Kliknimo na Unit i izaberimo mjesto ispod rijeèi private. Uzmimo primjer funkcije Power(Base: Extended.DFM} .Kliknimo na Unit i izaberimo mjesto ispod rijeèi private. a defini emo je u implementaciji.Zatim ponovimo prva 3 koraka iz pro log primjera. Ova funkcija izraèunava xy. 4. kojih nema u Delphiju. veæ samo sadr avaju odreðene funkcije. 3.Zatim ispod rijeèi implementation {$R *. 2. Prostor nije te ko naæi. primjeæujemo rezervisanu (podebljanu ) rijeè uses. recimo. pa pi emo: a := Power(7. 2. da smo htjeli sa mi da defini emo takvu funkciju morali bismo raditi sljedeæe: 1. Tu upi imo: procedure Bojenje.Bojenje.U prazan prostor begin.Color := clRed. Exponent: Extended): Extended. Primjer: elimo definisati privatnu proceduru koja æe bojiti prozor u crveno. Uostalom t amo su sve procedure. end. Primjeæujemo da je kao baza uneseno 7. begin Form1. Dakle proceduru defini emo i determini emo. Recimo da elimo izraèunati 733 i tu vrijednost dodijeliti promjenljivoj a. a kao eksponent 33. ako opet pogledamo kako to izgleda jedan Unit. pa i one koje Delphi defini e. a zati m i proceduru da na klik mi em obojimo prozor 1. Tako.end bloka upisujemo Bojenje.. FUNKCIJE Naime. Nakon nje slijedi spisak svih jedinica koje koristi na pr ojekt.Zatim se ispod implementation pi e sama procedura. Determini emo je kao privatnu.DFM} pi emo: procedure TForm1. To su posebne jedinice koje nemaju svoj prozor.Zatim ispod rijeèi implementation {$R *.

pi emo: function TForm1. Eksponent: Integer): Integer. t: Integer.Stepenovanje(Baza: Integer. 107 . begin t := 1. var i. Stepenovanje := t. end. if i <> 0 then for i := 1 to Eksponent do t := t * Baza.

Zanimljiv je podatak da je veæina ovih programa kreirano u potpunosti u Delphiju to pokazuje njegovu uèinkovitost i moæ. a procedure samo obavljaju odreðene radnje. slu i za manipulisanje bazama podataka. kao i procedur e i funkcije.Dakle. a unit èuvamo kao poseban. bez prozora. funkcije se defini u tako to se nakon imena u zagradu upisuju promjenljive k oje defini e korisnik. (FormIme je ime prozora koji elimo otvoriti) Ova procedura je specifièna po tome to se u jedinicu prozora iz kojeg elimo otvoriti prozor treba unijeti sljedeæi kod: uses UnitIme. Ovako se pi e funkcija za jednokratnu upotrebu. defini emo funkcije kao public. Database Desktop rad i sa raznim vrstama baza.Show. Db. 108 . u gore pominjanu listu uses dodajemo i ime tog unita (ako je saèuvan pod imenom MyUnit. za razliku od gore pominjanih jedinica. JEDNA VRLO VA NA PROCEDURA: FormIme. pi emo upravo MyUni t). U gornjem primjeru to je Intege r.. U njemu se mogu kreirati nove.DFM}. U projektima u kojima elimo da upotrebimo taj unit. Takve su recimo Math. te se mo e reæi da su funkcije pro irene procedure. Isto va i i za jedinice koje nisu veæ navedene (Delphi smatra samo odreðene jedinice za def ault i kao takve ih ispisuje automatski. jedina razlika je to f unkcije daju neku povratnu vrijednost. One dolaze sa Delphijem. ali onih koje ne spadaju u takve ima puno vi e. Chart. 7. Ustvari.. ovaj kod se unosi. -Database Desktop -kao to i samo ime ka e. najèe æi tip brojevnih promjenljivih. a nakon zagrade tip koji funkcija vraæa. DODACI ZA DELPHI Delphi sa sobom donosi nekoliko vrlo korisnih dodataka. (UnitIme je ime jedinice prozora koji elimo otvoriti) Meðutim. ali i modifikovati stare baze. a najva nija vrsta su tabele.). Ali ako elimo da napi emo jednu ili v i e funkcija koje mo emo koristiti u svim projektima. izmeðu rezervisane rijeèi implementation i {$R *. Va no je reæi i da se tabele mogu saèuvati u raznim ekstenzijama (program je kompatibilan sa ostalim database programima). Oèigledno je da su funkcije veoma sliène procedurama.

niti ima moguænost primjenjivanja nekih specijaln ih efekata poput nekih skupih editora slika. Program nema veliki broj opcija. poput Paintbrush-a. program za dizajn i modifikovanje slika ti pa bitmap. ikonu ili kursor. ali ima i moguænosti kreiranja ikona i kursora. Image Editor 109 . Da bismo napravi li sliku. dovoljno je izabrati u opciji New (File meni) jednu od te tri opcije. Database Desktop -Image Editor je.Slika 4. ali to mu i nije prvobitna namjena. Slika 5. Raèu nar æe vas pitati za velièinu i dalje je sve klasika.

Slika 7. èini komplikovan. projekt. Help Workshop -InstallShield je program koji omoguæava kreiranje setup aplikacije za va e projekte . Vrlo je jednostavan za kori tenje. Proces se.-Help Workshop slu i za kreiranje Windows Help datoteke za na a poèetku. n Slika 6. Samo izaberemo New project i 'Wizard' æe nas voditi kroz proces. InstallShield 110 . ali to uop te nije tako.

nije potrebno imati memoriju niti menad era memorije. omoguæavajuæi asemblerske dijelove i sistem znakova direktnih CPU kodova. VCL je sofisticirani sastavni model koji se mo e iznova koristiti i iri ti od strane razvojnog programera. Komponenete treæih strana (obièno imaju sve izvorne kodove) se mogu kupiti na tr i tu ka o i alati za pobolj anje IDE ili za druge relevantne razvojne zadatke Delphi-ja. Za one koji vi e vole nizove i vrste nizova. Iako Delphi koristi programski jezik visoke kvalitete. Iako je Pascal napravljen iskljuèivo za p otrebe edukacije. u veæini sluèajeva.PREDNOSTI Delphi je visoko razvijeni program namijenjen mnogim korisnicima jer se lako upo trebljava i bazira se na raniji Object Pascal jezik. Programski jezik je prilagoðen Rapid Application Development (RAD) i ima integrisa n IDE (Integrated Development Environment) . Postoje reference namijenjene za numerisane vrste (tipove) u nizu (kao i niz za poèetak i zavr etak. VCL je rano usvojio Dependency inject ion ili Inversion of Control. radije nego koristeæi funkcije. a takoðer podr ava i mali niv o programiranja. Okosnica ili okvir VCL-a odr ava visoki nivo kompatibilnosti izvornih kodova u razlièitim verzijama to znaèi da programer mo e da na dogradi veæ postojeæi izvorni kod u noviju Delphi verziju. Objekti se u stvari odnose n a objekte (kao u Java programu) koji Delphi implicitno razvrstava tako da èesto nema potrebe da se ruèno o dredi memorija za pokazatelje na objekte ili sliène tehnike koje se èesto koriste u drugim programskim jezicima. terminate-kraj) Nizovi mogu biti uvezani u lanace koristeæi + znak. onda jednostv ano trebaju da ponovo prikupe podatke iz nove verzije. Menad er memorije koju je uveo Borland Developer Studio 2006 je pobolj an u mjeri da sada i ma funkcije za praæenje memorijskih pukotina. Koristeæi razredne pomoænike (class helpers) mo e se uvrstiti nova funkcija u jezgro R . Biblioteke od treæe strane trebaju nadogradnju od strane prodavaèa ili ako veæ imaju izvorni kod. Delphi nije. IDE ukljuèuje GUI za lokalizaciju i prevoðenje kreiranih programa koji se mogu drugaèije rasporediti tako da nema dodatnih tro kova za prevoðenje (neki programeri ele da koriste proizvode od treæe stra ne radi toga jer time dobivaju veæu funkcionalnost). null-poèetak. Metarazred je prvi razred instrukcija ili objekata. Svi Delphi proizvodi imaju veliku bibliot eku koja se zove VCL (Visual Component Library) i ukljuèuje veæinu njihovih izvornih kodova.

to pojednostavljuje distribuciju. Takoðer. te razvojni programeri mogu da kreiraju Win dows koristeæi Delphi program. te elimini e DLL verzijske probleme. Brz program -prevodilac mo e uraditi prevod i do jedne. kroz promjene samog modela.g. Delphi ima veliku grupu podr ke na Usenet i web (e. Kreiranje DLL i ActiveX DLLs ili COM Automation servers je takoðe moguæe. finalne izvr ne radnje. MANE Nema izvorne 64-bit podr ke Delphi kreira samo izvorne 32-bit aplikacije. Windows Explo rer. ) koji poma u u rje avanju problema za programere / individualce. Delphi 2005 podr ava unaprijeðene oblike kao to je Method Extraction itd.TL i VCL razrede bez mijenjanja originalnog izvornog koda RTL-a i VCL-a. Podr ka 111 . koje su potrebne u kori tenju memorije vi e od 4 GB. Delphi IDE. Nije moguæe napisati 64-bit Windows aplikacije. ne mogu se napisati plug -ins (ukopèati plug in) u 64-bit aplikacije i usluge za treæa lica kao npr. I imaju moguænosti kreiranja UML metoda od izvornog koda ili modificiranje izvornog koda.

Jez ik je op te primene i namenjen je izradi aplikacija za . Delphi se èini jako komplikovan. distribuirano raèunalstvo je konceptualno poput objektno orijentiranog programiranja. moguæe je manipulisati bazama podataka. neki razvojni programeri misle da ova pa nja usmjerena na kompatibilnost sa prija njim modelima usporava razvoj i revoluciju De lphi jezika. Sada nja mapa prikazuje Commodore project. to pru a podr ku 64-bit. sa kod imenom Pro ject X. Naime. NET (èitaj: dot net) je naziv za najnoviju Microsoftovu viziju buduænosti raèunalstva u kojoj se aplikacije izvr avaju distribuirano putem Interneta. Sam programer mo e kreirati nove komponente i tako prilagoditi Delphi samom sebi. Kao prvo. C sharp. Takoðer je i kompletan alat. Mac OS i Windo ws. Platforma nije unakrsna Delphi nije unakrsna platforma. game driverima i slièno. izgovor:/se shärp/) je jedan od mlaðih programskih jezika.aplikacijama u 64-bit mo e se naæi na Delphi mapama veæ nekoliko godina. ta ko da se jedan cijeli operativni sistem mo e napraviti u Delphiju. sam Delphi j e napravljen u Delphiju. HTML-om. Lazarus (besplatni Delphi Clone) veæ sadr i najèe æe kori tene VCL komponente Delphi-jeve unakrsne platforme izmeðu Linux. Posljednji izdati Delphi program sadr i Delphi Pri sm koji se mo e koristiti za razvijanje NET aplikacija. ubrzo se shvata da je on izuzetno jasan i matematièki definisan.0. Unakrsna platforma. ali se jo uvij ek ne praktikuje redovno. ali datum objavljivanja jo uvijek nije odreðen. Na prvi pogled. Java itd). SQL-om. Kompatibilnost sa prija njim modelima Svako novo izdanje Delphi-ja eli oèuvati kompatibilnost sa prija njim modelima. Naime. Zapravo. i najte i izazovi su ustvari samo skl apanje jednostavnih radnji u jednu. te dovodi do starijeg dizajna u standardnim razrednim bibliotekama (VCL/RTL).NET Framework platformu. Delphi je vrlo moæan alat. i to u to veæoj mjeri. Takoðer. C# je objektno orijentisan programski jezik kao i veæina modernih vi ih programskih jezika (C++. Njegova najznaèajnija osobina je kompatibilnost. bilo j e potrebno ispuniti neke uvjete. Ovo omoguæava korisnicima da prikupljaju bogatstvo kodova bez brige oko bilo kojih prekinutih interfejsa ili funkcionalnosti. meðutim. je prikazana na zadnjoj mapi. godine kao sastavni deo MS .NET Framework 1. Svaka akcija u Windows-u se mo e napraviti u Delphiju. Nas tao je 2002. Meðutim. C# C#[1] (engl. to se najbolje vidi u sposobnosti da programski kod za odreðenu oper aciju . Da bi to ostvarili.

dlanovnici.) podr ani istim programskim kodom. Odavde vuèe korijene Microsoftova «pokreæi svagdje» filozofija.smje tava u jedan blok. umjesto da ga se prepisuje gdje god je to potrebno. Upravo prelazak na distribuirani model donio je toliko potrebnu efikasnost u razvoju ap likacija. smje tanjem specijaliziranog koda na jedno mjesto i otvaranjem javno dostup nog suèelja. stolna raèunala itd. Drugo. I kao treæe. Na taj naèin apli kacije 112 . razlièiti su ureðaji (telefoni. kontrolom pristupa u realnom vremenu distribuiranim resursima. tvrtke poput Microsofta dobivaju moguænost bolje kontrole izvr avanja aplikacija.

te je zato logièno da bud e primarni programski jezik za pisanje . .C# i Java su jezici najnovi je generacije èiji su izravni prethodnici C++ i C. Svaki od njih sadr i napredna svojst va poput Garbage Collection (skupljanje smeæa) èime se smanjuje potreba za intervencijama izravno u programskom kodu. Taj novi jezik. U aspektu razvoja aplikacija. za pisanje aplikaci ja koje koriste standardne klase mo e se koristiti bilo koji programski jezik kojeg p odr ava CLR.NET Framework standardne biblioteke klasa i specijaliziranih klasa poput onih koje podr avaju ASP.NET platformu.prelaze iz razmi ljanja «posjedujem objekt» u razmi ljanje «podr avam servis». . . bilo just-in-time kompilacijom na odgovarajuæem virtualnom stroju. a omoguæuje i stvaranje vlastitih tipova podataka. C# ima moguænost preoptereæivanja razlièitih operatora.NET je izgraðen na standardiziranim tehnologijama poput XM L-a i SOAP-a. C# podr ava primitivnije tipove podataka od onih u Javi (poglavlje 4). Zanimljivo je da je Microsoft prelaskom na .NET (sljedeæa generacija ASP serverske tehnologije) te Windows Forms (za razvoj klasiènih desktop aplikacija). nasljednik C++. Za razliku od Jave. Prva je ta da mu je specifikacija otvorena to omoguæuje portiranje na newindows operativne sustave. Na primjer. Na primjer. bilo interpreterom. (poglavlje 11). . .NET Frameworkom. Drugo.NET se oslanja na . te strukture koje su korisnièki definirani tipovi podataka.NET Framework se sastoji od Common Language Runtime.NET aplikacija. Jedan od jezika koji se savr eno uklapa u .NET odustao od strogog patentiranja svojeg vlas ni tva (sve tehnologije koje zahvati nastoji prilagoditi Windows operativnom sustavu). Kako buduænost vidi u pru anju softverskih servisa putem distribuiranih aplikacija. Common Language Runtime (CLR) upravlja izvr avanjem koda kompiliranog za . objavljen je zajedno s . Valja naglasiti da je u C# dodatna pozornost posveæena kompilac iji prijelaznog jezika u binarni kod. Poput Jave . Navedeni jezici su sintaktièki gotovo isti. tipski sigurni vrijednosni tipovi podataka koji mogu sadr avati samo konstante.NET Framework je napravljen tako da aplikacije na drugim platformama mogu pristupiti tim servisima. (Java ne podr ava pob rojenja ali ih mo e simulirati).NET Framework jest C#. a Java u Java bytecode.NET Framework. CLR ima dvije zanimljive moguænosti. C# podr ava pobrojenja (enumerati ons). C# i Java izvorne datoteke kompiliraju se u prijelazni jezik: C# u Microsoft Int ermediate Language (MSIL). U svakom od ovih sluèajeva prijelazni jez ik se mo e izvoditi. .

C# koristi delegate. J2EE.C# ne koristi nasljeðivanje vi e klasa u korist nasljeðivanja jedne klase to je pro ireno nasljeðivanjem vi e suèelja. ali i pravokutna polja .NET vs. C# pak podr ava i takva (zupèasta). Za detaljniju usporedbu C# i Java-e kliknite. U Javi su vi edimenzionalna polja implementirana preko jednodimenzionalnih (polja mogu biti èlanovi drugih polja). Polimorfizam je podr an pomoæu nasljeðenih metoda te preoptereæenja ili skrivanja metoda bazne klase. To su tipski sigurni pokazivaèi na metode. a osnovna ima je namjena implementacija upravljanja dogaðajima . 113 . Komparativan pregled C#-a Microsoft .

. najbli i roðak C#-a j e C++. FileAccess. Zbog toga je potreba za pokazivaèima u C#-u puno manja nego u C++. FileStream fileStream = new FileStream(filePath. Polja u C#-u su limitirana t e stoga nije moguæe dodavati elemente nakon to je polje popunjeno. Ostale razlike kod upotreba klasa su: dodana je podr ka svojstvima klasa to je preuzeto iz Visual Basi ca. Razumijevanje tipova podataka u C# je znatno kompleksnije od razumijevanja C++ t ipova podataka.Length.Open.NET izvr ni sustav u kojem se izvodi C# kod upravlja memorijom te preuzima brigu o zadaæama poput skupljanja smeæa (Garbage Collection).IO. Najva nija razlika izmeðu ta dva jezika je to to C# ne sadr i poziv datoteke zaglavlja. Preporuèa ih se ondje gdje su karakteristike performansi od krucijalne va nosti. public static byte[] ReadFile(string filePath) { byte[] buffer. Kao to je veæ spomenuto. to znaèi da je sav kod «umetnut» u datoteku. Svi tipovi podataka u C#-u izvedeni su iz 'object' tipa. ali samo u pisanju nesigurnog koda. (toèka) umjesto operatora :: (dvije dvotoèke). C# naredbe vrlo su sliène C++ naredbama. Kao to smo veæ spomenuli. a metode se pozivaju pomoæu operatora .Read). FileMode. try { int length = (int)fileStream. // get file length buffer = new byte[length]. Takoðer postoje i razlike u naèinu kako se odreðeni tipovi podataka mogu koristiti. Primjer programa u C# using System. Pokazivaèi se mogu dodu e koristiti i u C#-u. Spomenut æu samo jednu razliku: naredba switch je promijenjena tako da je zabranjeno nastavljanje sluèaja. C++[/b] Iako posjeduje neke elemente nasljeðene od Visual Basica i Jave. // create buffer . C# ne koristi nasljeðivanje vi e klasa.[b]C# vs.

// total number of bytes read // read until Read method returns 0 (end of the stream has been reached) while ((count = fileStream. // sum is a buffer offset for next reading } finally { fileStream.sum)) > 0) sum += count.Close(). } 114 . length . // actual number of bytes read int sum = 0.int count. } return buffer. sum.Read(buffer.

Amiga. Monty Python's Flying Circus) . U izgradnju jezika i o noga to ga okru uje ukljuèuje se veliki broj ljudi. inspiraciju za ime je dobio vezano za Leteæeg cirkusa Montija Pajtona (engl.org. imao je autorov rad na kreiranju programskog jezika ABC. Sharp Zaurus. OS/2. BeOS. OpenBSD. On je u vreme nastanka jezika bio zaposlen u Stiching Mathematish Centrum (CWI) u Holandiji. Plan 9.. Programski jezik Pajton postepeno stièe veliku popularnost.Programi pisani u Pajton jeziku se najèe æe interpretiraju. VMS. Oni omoguæavaj u da se stvore izvr ni moduli nezavisni od interpretatora. Sintaksa jezika Pajton omoguæava pisanje veoma preglednih programa. Interpretatori i prevodioci Programski jezik Pajton se uglavnom interpretira. iako Gvido ostaje njegov glavni autor. Takoðe. Palm OS. Znaèajan uticaj na koncept ovog jezika. objektno-orijentisan i funkcionalni stil programiranja. Symbian OS. BSD. Uz interpretator se obièno isporuèuje i veoma razvijena standardna biblioteka modula. VxWorks. z/OS . Ime programskog jezika asocira na zmiju piton ali. Postoje i pravi prevodioci.. koji Pajton kod prevode u ma inski jezik. Majkrosoft Vindouz i Java.python. Njihov oficijalni sajt je www. AS/400. OS/390. Njegov autor je Gvido van Rosum. Mac OS 9. po reèima autora. Xbox. BSD. Windows CE/Pocket PC. Python) je programski jezik visokog nivoa op te namjene. Razvoj programa 2. RISC OS (ranije Acorn). BBC-evu seriju komedija aktuelnu sedamdesetih godina. S va autorska prava za ovaj programski jezik dr i neprofitna organizacija Python Softwa re Foundation (PSF). Psion. svako mo e da postane donator Python Software Foundation u novcu. ili svojim doprinosom u izgradnji jezika ili u srodnim oblastima. 2. Glavne p odr ane platforme su Linuks. Interpretatori i standardne bi blioteke modula se stalno razvijaju i prenose na veliki broj razlièitih platformi. QNX. te da se programi izvr avaju ( . Jezik se brzo i lako uèi. u prvom redu imperativni. AROS. Slijedi spisak dr ugih platfomi koje podr avaju Pajton: AIX operating system. Svako mo e da koristi programski jezik Pajton besplatno bilo u komercijalne ili u druge svrhe. SPAR Solaris.1. Mac OS X. Programski jezik Pajton nastao je poèetkom devedesetih godina pro log vijeka. FreeBSD. po rijeèima autora. Podr ava. Autor ovog jezika je Gvido van Rosum sa Univerziteta Stièing u Holandiji. PlayStation 2. NetBSD.Python Pajton (engl.

115 . Ono to se gubi ovakvim prevoðenjem je prenosivost ovako prevedenog programa na razlièite hardverske i softverske platforme.malo) br e.

kao i standardni moduli za mnoge druge poslove. Promjenljive i tip podataka Tip podatka u programskom jeziku Pajton nije vezan za promjenljivu. Standardna biblioteka modula omoguæava pisanje programa vezanih za Internet podr avajuæi veliki broj standardnih formata i protokola. objects). kada je potrebno sistemsko programiranje ili kada je brzina izvr avanja kritièna. Postoje moduli za kreiranj e grafièkog korisnièkog interfejsa.2. Svakoj promj enljivoj tokom izvr avanja programa mo e da bude dodjeljena vrijednost bilo kog tipa kao i da ta vrednost bude zamjenjena drugom razlièitog tipa. Tip podatka vezan je za vrijednost koju sadr i promenljiva. Organizacija podataka 3. Veæina ovih modula prenosiva je na razlièite platfo rme to omoguæava da èesto kompletni programi bez prilagoðavanja rade na razlièitim ma inama i pod razlièitim operativnim sistemima. Standardne biblioteke modula Za programski jezik Pajton razvijen je veliki broj standardnih modula koji omoguæa vaju efikasan rad u mnogim oblastima. Razvoj novih modula Ukoliko je potrebno razviti novi modul. 3.1.3. 2. za rad na leksièkoj analizi primenom regularn ih izraza. 116 . vezu ka relacionim bazama podataka. Ali to mo e da bude na primer i Java ili Pyrex jezik k oji predstavlja me avinu programskog jezika Pajton i C jezika. za aritmetiku sa proizvoljnim eljenim brojem decimala. Sve vrijedosti promjen ljivih su objekti. Obièno je to C jezik. Sam kod programa je zika Pajton je takoðe predstavljen objektima. 3. Predstavljanje podataka Podaci u programskom jeziku Pajton su predstavljeni objektima (engl. to je moguæe izvesti u Pajtonu ili u nekom drugom podr anom jeziku.2. S vaki podatak je predstavljen objektom ili relacijom meðu objektima.2.

Bulov tip (engl. Long integers) Cijeli brojevi u neogranièenom rasponu koji je jedino limitiran kolièinom raspolo ive virtuelne memorije. Sequences) Oni predstavljaju konaène ureðene skupove èiji su indeksi nenegativni cijeli brojevi. Objekti ugraðeni u jezik Pajton posjeduje jedan broj tipova objekata koji su ugraðeni u jezik.. Booleans) Bulov tip sadr i samo dvije vrijednosti koje predstavljaju istinosne vrijednosti t aèno i netaèno.. Nepromenljivi nizovi (engl. Numbers) Ovi objekti bivaju kreirani iz numerièkih leksema u izvornom programu. 2. To su cijeli brojevi. osim kod konverz ije u niske kada se dobijaju vrijednosti "False" i "True". dok vrijednost nekih objekata mo e da bude promijenjena. 3. .4. Plain integers) Cijeli brojevi u rasponu od -2147483648 do 2147483647. Dugi cijeli brojevi (engl. Postoje tri tipa cijelih brojeva: 1. Objekti Svaki objekat sadr i tip objekta i njegovu vrijednost. strings) i n-torke -promjenljivi (engl. U veæini situacija one se pona aju kao cijeli brojevi 0 i 1. Brojevi (engl. Brojevi sa pokretnim zarezom (engl. Integers) Predstavljaju elemente matematièkog skupa celih brojeva. Nizovi (engl. Jezik mo e da se pro iri dodatnim tipovima preko modula. Obièni cijeli brojevi (engl. Sljedeæi spisak sadr i neke od tipova objekata koji su ugraðeni u programski jezik Paj ton: . Jednom kreirani.1. mutable) objekti na primjer: rijeènici i liste 4. Mogu da se podjele na nepromjenljive i promjenljive nizove: . Immutable sequences) Objekat koji po tipu spada u nepromjenljive nizove ne mo e da bude izmjenjen nakon . Complex numbers) Na ma inskom nivou predstavljeni su parom brojeva u obliku sa pokretnim zarezom u dvostrukoj taènosti. ne mijenjaju vrijednost. brojevi sa pokretnim zarezom i kompleksni brojevi: . Kompleksni brojevi (engl. ili kao rez ulat aritmetièkih operatora ili funkcija. immutable) objekti na primjer: brojevi. . Postoje tri vrste brojeva. niske (engl.. Postoje: -nepromjenljivi (engl. . Cijeli brojevi (engl. ili irem. Promjenljivo st objekata odreðena je njihovim tipom. . Floating point numbers) Na ma inskom nivou predstavljeni su brojevima sa pokretnim zarezom u dvostrukoj taènosti. Jednom kreirani objekat ne mo e da mijenja tip.

117 .

Niske mogu da se koriste i kao nizovi bajtov a i da se iskoriste. -Unikod (engl. Mutable sequences) Po kreiranju omoguæavaju izmjenjivanje: -Liste (engl. On se poziva (izvr ava) uz listu parametara koja treba da sadr i isti broj parametara kao i lista formalnih parametara definicije funkcije.njegovog kreiranja (ali nepromjenljivost ne va i za eventualne izmjenljive objekte èije reference sadr i nepromjenjivi niz). Funkcije koje defini u korisnici (engl.. . Mappings) Predstavljaju konaèan skup objekata indeksiran proizvoljnim skupom indeksa: . Strings) Elementi niske su znakovi. User-defined functions) Za svaku definisanu funkciju. Promenljivi nizovi (engl... -n-torke (engl." na poèetku linije oznaèavaju ono to je korisnik upisao. . 5. Sljedeæi tipovi spadaju u nepromjenljive nizove: -Niske (engl. Lists) Sadr e kao elemente proizvoljne Pajton objekte. Opis jezika Osnovna svojstva jezika opisana su kroz niz jednostavnih primjera. Pojedinaèni z nak je predstavljen nizom od jednog znaka. da bi sadr ali podatke uèitane iz datoteke.. Izvr ivi tipovi (engl. Unicode) Elementi ovakvog niza su unikod kodovi. Sintaksno gledano n-torke se for miraju iz liste izraza meðusobno razdvojenih zarezom. User-defined methods) Ovakvi objekti povezuju klasu. Ne postoji poseban znakovni tip podataka. Veæina primjera napisana je kao da se izvr avaju u interaktivnom modu interpretatora. .. kreira se jedan ova kav objekat. Rijeènici (engl. Metode koje defini u korisnici (engl. u trenutku izvr avanja programa. Jed ini tipovi objekata koji nisu prihvatljivi kao indeksi su objekti tipa listi ili rijeènika il i drugi promjenljivi tipovi. Callable types) Ovo su objekti na koje mo e da se primjeni poziv (izvr enje) funkcije: . Preslikavanja (engl. Sintaksno gledano dobijaju se upisivanjem liste izraza razdvojenih zarezom u uglaste zagrade. na primjer. primerak klase i bilo koji izvr ivi tip (obièno funkc iju koju defini u korisnici). Dictionaries) To su konaèni skupovi objekata indeksirani vrijednostima gotovo bilo kog tipa. dok je odgovor interpretatora 118 .. Oznake ">>>" i ". . Tuples) Elementi n-torki su proizvoljni Pajton objekti.

.

Cijeli brojevi Primjeri rada sa cijelim brojevima: >>> 2 + 3 5 >>> 4 + 8 # Komentar pocinje iza znaka "#" i zavrsava se na kraju linije 12 >>> 3*2 # Mnozenje 6 >>> 4 + 3*5 # Koristi se u matematici uobicajeni redosled racunanja 19 >>> 5*(4 + 3*(2 + 1)) # Grupisanje operanada se vrsi jedino malim (oblim) zagradama 65 >>> 6/2 # Celobrojno deljenje 3 >>> 7/2 # Ostatak pri celobrojnom deljenju se zanemaruje (u rezultatu) 3 U radu sa cijelim brojevima uvek se dobija taèan rezultat.0/2 3. . Sintaksno. Brojevi u obliku sa pokretnim zarezom Kompletno je podr an rad sa brojevima sa pokretnim zarezom.5 .(3+1j) (2+3j) >>> (3+5j) + (0+2j) (3+7j) >>> (3+5j) + 2j (3+7j) >>> 1j * 1j . Kompleksni brojevi Podr ani su i kompleksni brojevi. Imaginarni dio kompleksnog broja se oznaèava sufik som "j" ili "J".5 >>> 1e1/4 # Deset (jedan puta deset na prvi stepen) podeljeno na cetiri dela 2. oni se razl ikuju od cijelih brojeva po prisustvu decimalne taèke ili eventualno eksponencijalne not acije. >>> 7. Kompleksni brojevi èiji je realni deo razlièit od nule pi u se u oblim za gradama.napisan bez ovih uvodnih znakova.5 >>> 5*3. Ukoliko oprerator ima kao operande cijele i brojeve u pokretnom zarezu. vr i se ko nverzija svih operanada u oblik sa pokretnim zarezom. Ovo omoguæuje prelazak (p o potrebi) na brojeve proizvoljne du ine: >>> 2**1024 # 2 na stepen 1024 . >>> (5+4j) .5 6.25/2.

(-1+0j) >>> (2+3j) * 3 (6+9j) 119 .

Niske Rad sa niskama (engl.. Dodjeljivanje vrijednosti Znak "=" koristi se kod dodeljivanja vrednosti promenljivim: >>> cijena = 3.' 'Ja mislim. Poèetni indeks je nula.5j) / (1.' Djelovima niske mo e da se pristupi putem indeksa. Strings) je sna no podr an u Pajtonu..5+2j) (4+1j) . mislim.. Evo nekoliko naèina da se kreira niska: >>> 'Ovo je niska' 'Ovo je niska' >>> "Mogu da se koriste i dvostruki navodnici" 'Mogu da se koriste i dvostruki navodnici' >>> niska = 'Mujo je rekao "Ja volim da programiram".' + '. mislim. Niske mogu da se pove u upotrebom operatora "+" i da se ponove vi e puta pomoæu operatora "*": >>> 'Ja' + 'Mislim' 'JaMislim' >>> 'Ja' + 3*' mislim..>>> 2 + 3j*3 (2+9j) >>> (4+9.0 Podr ano je vi estruko dodjeljivanje vrijednosti: >>> >>> 17 >>> 17 >>> 17 x = y = z = 17 x y z .' >>> print niska Mujo je rekao "Ja volim da programiram".50 >>> brojKomada = 4 >>> cijena * brojKomada 14. Niske sadr e nizove znakov a i nisu izmenljive.. >>> rijec = "prestolonaslednica" >>> rijec[0] .

pozicije 6 >>> rijec[:6] # Prvih sest znakova 120 . ali ne ukljucujuci.'p' >>> len(rijec) 18 # Vraca duzinu objekta >>> rijec[17] 'a' # Vraca poslednji znak ove niske u obliku niske duzine jedan >>> rijec[3:6] 'sto' # Deo niske od pozicije 3 do.

'Drugi'. 2*2] ['Prvi'. 'Prvi'. 'Kraj'] Liste mogu da sadr e kao svoje elemente druge liste: . putem indeksa: >>> lista[0] 'Prvi' >>> lista[3] 119 >>> lista[1:3] ['Drugi'. 23] >>> lista[1:] ['Drugi'. 119] >>> lista[:1] ['Prvi'] >>> lista[2:] [23.append('Kraj') >>> lista ['Prvi'. 4] Za razliku od niski. 'Drugi'. 'Drugi'. 'Drugi'. 'Drugi'. 119] >>> lista[2] = 0 >>> lista ['Prvi'. 'Cetvrti'] >>> lista ['Prvi'. liste su promenljive: >>> lista ['Prvi'. 0.'presto' >>> rijec[8:] # Sve osim prvih osam znakova 'naslednica' Podr ane su i niske koje sadr e unikodni skup znakova. 0. 23. 'Kraj'] >>> lista[2:2] = ['Treci'. 'Drugi'. 'Drugi'. 'Kraj'] >>> lista[2:4] = [] >>> lista ['Prvi'. 'Drugi'] Liste kao i niske mogu da se povezuju i multiplikuju : >>> 3*lista[:2] + ['Treci'. slièno kao i niskama. 'Treci'. 23. 119. 'Drugi'. 119] >>> lista. 'Treci'. Predstavljaju se kao spisak objekata razdvojenih zarezom u uglastim zagradama. 'Cetvrti'. . 'Drugi'. 119] >>> lista[:2] ['Prvi'. 'Prvi'. 23. 'Drugi'. 23. >>> lista = ['Prvi'. 119] >>> lista ['Prvi'. Liste Liste omoguæavaju da se vi e objekata istog ili razlièitog tipa pove u u jednu cjelinu. 119] Djelovima lista mo e da se pristupa.

2. 6] >>> a 121 . 4] >>> a = [1. b.>>> b = [3.

razlika i simetrièna razlika skupova. >>> terarij = ['sarka'. [3. >>> A ^ set([1. 4]. presjek. Obièno se koriste za ispitivanje pripadnosti nekog elementa skupu kao i za eliminisanje duplikata. >>> >>> >>> [1. 'sarka'. 4. 4.append(5) a 2. 6] b 4. 'poskok'. 122 . IF iskaz U najjednostavnijem obliku if iskaza izraèunava se izraz koji mora da rezultira je dnom Bulovom vrijedno æu (True ili False). 6] a[2] 4] a[2][1] a[2]. 5]) B # Unija 2. set([1. 5]) B # Presjek 4]) B # A razlika B 2]) B # Simetricna razlika 2. 4. >>> [3. Kontrolne strukture 6. Implementirane su i matematièke operacije kao to su unija. 4]) set([3. Ako je izraèunata vrijednost True izrv iæe se blok iskaza iza dvotaèke. >>> A & set([3. 'sarka']) >>> 'poskok' in otrovnice True >>> 'belouska' in otrovnice False Skupovne operacije: >>> A = >>> B = >>> A set([1. Skupovi Skupovi su okupljajuæi tip podataka u kome nije definisan redoslijed elemenata i n e postoje duplikati. [3. 5]. 3.[1. >>> A set([1.1. 'poskok'] >>> otrovnice = set(terarij) # Formiram skup eliminisuci duplikate >>> otrovnice set(['poskok'. 2. 5] . 5]) 6. 2. 'sarka'. >>> [3. 3.

. . Ovaj iskaz se koristi za prolaz kroz jedan niz vrijednosti... >>> >>> ...... FOR iskaz For iskaz Pajton jezika se djelimièno razlikuje od istoimene kontrolne strukture u paskalskim jezicima. . na primjer listu ili nisku... Pridru eni blok naredbi izvr ava se jedanput za svaki element niza.. Blok naredbi koji odgovara else reze rvisanoj reèi izvr ava se jedino ako je uslov rezultirao False vredno æu. else... . >>> ... elif .. Iza ove reèi nalazi se uslov koji se testira i odgov arajuæi blok naredbi koji se izvr ava ako je uslov zadovoljen. ..... 6. . ... if a < 0: print 'a ima negativnu vrednost' elif a == 0: print 'a sadrzi nulu' elif a == 12: print 'a sadrzi broj dvanaest' else: print 'nesto cetvrto' a sadrzi broj dvanaest Programski jezik Pajton ne sadr i kontrolnu strukturu switch-case. ... a = 12 if a < 0: print 'a je negativno' else: print 'a je nenegativno' a je nenegativno Ako elimo da izvr imo detaljnije ispitivanje neke vrednosti mo emo da upotrebimo iska z koji sadr i rezervisanu reè elif. . >>> >>> . Ovo oznaèavanje bloka iskaza uvlaèenjem koristi se kod svih kontrolnih struktura. elif blok mo e da se ponovi proizvoljan broj puta.Blok iskaza koji pripada if iskazu oznaèava se pisanjem ispod i uvlaèenjem u odnosu na rezervisanu reè if udesno. ... elif . b = 'Popokatepetl' if b != 'Popokatepetl': print 'Hocu u Meksiko!' print 'Drugi red bloka naredbi' print 'treci red koji se takoðe izvrsava ako je uslov tacan' Postoji forma if iskaza koja sadr i else deo...2.... . Umjesto nje se koristi iskaz if . ..

'Cokula'] >>> for clan in drugari: . clan 123 .. 'Mika'.>>> drugari = ['Pera'. print 'drug'..

Izraèunavam 5! odnosno proizvod brojeva od 1 do 5: >>> >>> >>> . >>> [5. osim ako se direktno ne navede drugaèije (upotrebom iskaza global).. 20. Ukoliko takav ne postoji radi se o proceduri... . 5. >>> [1. def fakt(n): rezultat = 1 for i in range(1. . 15.. Slijedi definicija funkcije koja za dati prirodni broj izraèunava njegov faktorije l: >>> . . 12. 9. 17. 10. Funkcija vraæa vrijednost po moæu iskaza return. 6.. 2) # Svi brojevi od 1 do 19 korak 2 3. 19] 6. fakt = 1 i = 5 while i != 0: fakt = fakt*i i -= 1 >>> fakt 120 7. 9. 7. 11] range(5. 14] range(1. 7. 4. . 11.. 2.... 13. n + 1): rezultat *= i return rezultat >>> fakt(5) 120 >>> fakt(50) 30414093201713378043612608166064768844377641568960512000000000000L Podr ane su rekurzivne definicije funkcija. 8.3. 7.. Ona vraæa li stu brojeva koja predstavlja aritmetièku progresiju izmeðu dva broja. Funkcije Definicija funkcije poèinje rezervisanom reèi def iza koje u zagradama slijedi lista formalnih parametara. 11.drug Pera drug Mika drug Cokula Za generisanje nizova brojeva mo e da poslu i Pajtonova range() funkcija. WHILE iskaz Blok naredbi se izvr ava sve dok je kontrolni izraz taèan (True). >>> [0. 5. 10. range(12) 1. .. 15) 6. 3.. 8. 9. Sve promjenljive navedene u definiciji funkcije su lokalne. 13.

124 .

korak = 1): return x .. Kreiranje du ih programa sastoji se obièno iz pisanja modula koji mogu da budu grupisani u pakete (packages). if n == 0: return 1 else: return n*f(n ..nula 0 >>> mm. Potom definicije iz tako kreiranih modula mo emo da uve emo i koristimo bilo u interaktivnom modu ili u nekom drugom modulu...1) >>> f(5) 120 >>> f(50) 30414093201713378043612608166064768844377641568960512000000000000L 8. Takve datoteke se zovu moduli.uvecaj(10) . . Moduli Ako interpretator stane sa radom sve definicije koje su kreirane u interaktivnom modu biæe izgubljene.Funkcija koja vraæa faktorijel datog broja definisana je na rekurzivan naèin u skupu nenegativnih cijelih brojeva: >>> def f(n): . Da bi ih saèuvali mo emo na e definicije funkcija i promjenljivih da smjes timo u jednu ili vi e datoteka. Evo jednog jednostavnog modula koji kreiram kao datoteku u trenutnom direktoriju mu sa nazivom mm.korak Sada mogu da uvezem ovaj modul u interaktivnom modu: >>> import mm Poslije uvoza koristim definicije na sljedeæi naèin: >>> mm.. Za to mo emo da upotrebimo tekst editor.. . korak = 1): return x + korak def umanji(x. ..py koja sadr i sledeæi tekst: nula = 0 jedan = 1 def uvecaj(x..jedan 1 >>> mm.

11 >>> mm.uvecaj(10.nula) -1 >>> mm.umanji(mm. ili svih imena odjednom kao u sljedeæem primjeru: 125 . 5) 15 Moguæ je i direktan uvoz pojedinih imena definicija.

'tanh'] >>> print math. '__name__'. pi >>> sin(pi/2) 1. 'pi'. 'sin'. 7) 27 >>> uvecaj(nula) 1 8.0 >>> from math import sin. It provides access to the mathematical functions defined by the C standard. 'frexp'.__doc__ This module is always available. 'degrees'. 'log10'. 'cosh'. 'floor'. >>> import math >>> dir(math) ['__doc__'. 'asin'. 'ceil'.sin(math. 'pow'.pi/2) 1. Klase Definicija klase u svom najjednostavnijem obliku izgleda ovako: class iskaz iskaz iskaz . 'sinh'. 'modf'. Funkcija dir() vraæa listu svih ime na definisanih u modulu. Evo jednog jednostavnog primjera: class ProbnaKlasa: "Ovo je jedna probna klasa. 'fmod'. 'exp'. 'fabs'.. 'radians'. 'atan2'. iskaz ImeKlase: 1 2 3 n Iskazi u definiciji klase su obièno definicije funkcija.0 9. 'sqrt'. 'atan'. Kao primjer uvozim standardni matematièki modul. 'log'. 'e'.1415926535897931 >>> math.pi 3. ali dozvoljeni su i drugi iskazi.1. >>> math." podatak = 12 def f(self): print 'Ovo je metod klase' 126 . 'acos'. 'tan'. Standardni moduli Standardni moduli u velikoj mjeri pro iruju moguænosti jezika. 'cos'. 'hypot'.>>> from mm import * >>> umanji(34.. 'ldexp'.

.

IMAP4. Takoðe u okviru standardnih modula.f() Ovo je metod klase >>> x.' >>> x. Primjena Internet Programski jezik Pajton stekao je dio svoje popularnosti nudeæi efikasna rije enja z a internet. Ovo mo emo da uradimo defini uæi metod __init__() unutar klase.podatak 12 Èesto se oèekuje da primjerak klase bude inicijalizovan prije njegove upotrebe. y): self.y = y Ovako definisanu klasu i njene primjerke mo emo da koristimo na sljedeæi naèin: >>> a = Tacka(3.. formira se objekat tipa klase. Ovaj primj erak mo emo da koristimo na sljedeæi naèin: >>> x. Po iz vr enju.x 3 >>> a. x..x = x self. PO P3. Gopher. postoje bazièna re enja za izradu HTTP servera.Ovako kreirana definicija mora da se izvr i da bi klasa mogla da se koristi.y 5 10. Telnet protokole. U ove svrhe izgraðene su standardni moduli koji se isporuèuju zajedno sa interpretatorom. 5) >>> a. ako sve proðe u redu.__doc__ 'Ovo je jedna probna klasa. Pojedinaèni primjerci klase kreiraju se upotrebom funkcijske notacije. Na primjer. class Tacka: def __init__(self. Na primer: >>> x = ProbnaKlasa() Sada je kreiran primjerak klase ProbnaKlasa i smje ten u promenljivu x. . Slede neke internet tehnologije na bazi jezika Pajton koje su nastale van matiène kuæe: Zope Zope (Z Object Publishing Environment) je veb server i skup alata napisan u Pajt on jeziku. SMTP. na strani klijenta postoji podr ka za FTP. NNTP.

Programer mo e da se usredsredi na pisanje objekata ostavljajuæi da se Zope brine o HTTP i CGI detaljima.Osnovni skript jezik kojim se ovaj server prilagoðava specifiènim potrebama je takoðe Pajton jezik. 127 . Ovo je tehnologija koja omoguæava veb dizajnerima da formiraju veb s ajt i aplikacije koje se izvr avaju na strani servera kroz publikovanje hijerarhije Pajt on objekata na vebu.

[2] Etimologija imena "Ruby" Da se program zove "Ruby". 1993 od Yukihiro Matsumoto-a koji je elio stvoriti novi jezik koji balansira izmeðu funkcionalnog programiranja sa imperativnim programira njem. Nakon objavljivanja Ruby 1. Ruby je zami ljen na Februar 24. Mo e da uvozi veæinu Java klasa i da se prevodi u Java bajt kod. zatvaraèi. na sreæu drugi naziv je izabran da iskljuèiti pometnju.0 25. iter ators. i vi e objektno-orijentiran nego Py thon.Plone Zope je moæno sredstvo. Matsumoto kasnije je izjavio da faktor u odabiru imena "Ruby" je jer je Birthstone jednog od njegovih kolega. Ruby 1. Zato sam odluèio dizajnirati svoj jezik ". Ovo omoguæava pisanje programa koji se izvr a vaju na Java platformi bilo na strani klijenta ili servera. ukljuèujuæi i objektno-orijentirani dizajn. Jython Jython je implementacija programskog jezika Pajton u Javi. 1993. Prvi objave Prvi javni izlazak Ruby 0. decembra 1995.95 najavljen je na domaæem japanskom newsgrupa 21. ali ako je potrebno znatno jednostavnije re enje za kreiranj e i odr avanje sadr aja veb sajta mo e da se upotrjebi. na primjer. Ovaj sistem za upravljanje sadr ajima (CMS) sajta baziran je na Zope tehnologiji i Pajton jeziku. mixins. Ruby Yukihiro Matsumoto. Veæ predstavljne u ovoj fazi razvoja su mnoge od znaèajki upoznat u kasnijim izdanji ma Ruby. decembra 1996. i odvoz smeæa. tvorac Ruby.o sam skriptni jezik koji je bio sna niji od Perl. Plone. Izdavanja su s e poklopila sa lansiranjem japanskog jezika rubin-lista mailing lista koja je bila prva mailing listu za novi jezik. a bili su izabrani o d strane Matsumoto-a u kasnijim e-mail za Ishitsuka.0 Ruby je dosegao verziju 1. Coral ima veæ dugu povijest kao ime programskog jezika koji potjeèe iz 1964 na osnutka Royal Radar u Velikoj Britaniji . iznimka rukovanja.3 u 1999 prvi engleski jezik mailing lista ruby-talk . klase s nasljeðivanjem. U poèetku dva imena su predlo ena: "Coral" i "Ruby" . prije nego to je bilo koji kod b io napisan za jezik. Nakon toga jo tri verzije Ruby su pu teni u dva dana. odluèeno je na vrijeme on-line chat sesije izmeðu Matsumoto i Keiju Ishitsuka na Februar 24.

koja je kasnije i besplat no objavljena u javnosti zbog daljnjeg irenja usvajanja Ruby meðu engleskog govornika. 128 .je poèela. U septembru 2000 prva knjiga na engleskom jeziku je tiskana za programiranje u Ruby-u. to je signalizirao veæe zanimanje za jezik izvan Japana.

Ali. bio sam C + + programer prije nego sam poèeo projektiranje Ruby. On je rekao da on nije primijeniti naèe lo najmanjeg iznenaðenja za dizajn Ruby. Matsumoto ga je definirao na ovaj naèin u intervjuu: '' Svatko ima individualne pozadinu.9. o tome kako se ljudi brinu o pisanju programa ili rukovanja aplikacija ma za programe. Mi smo gospodari. Naèelo najmanje iznenaðenje znaèi naèelo najmanjeg mojeg iznenaðenja.ruby interesne grupe.' Prièekajte. potrebama: ''Èesto ljudi." Ruby slijedi princip najmanjeg iznenaðenja (Pols). Programirao sam u C + + tokom dvije ili tri godine. Oni misle. Radeæi ovo. Na primjer. "Ra deæi ovo.1 Zadnji stabilna verzija referentne implementacije je 1. a ne raèunala.lang. stroj æe raditi br e. Oni su robovi. prateæi naèela dobrog dizajna korisnièkog suèelja. Onda su do li do m ene i ka u: 'Bio sam iznenaðen ovim odlikama jezika. Matsumoto je rekao da je njegov glavni dizajnerski cilj bio napraviti jezik u kojem je i sam u ivao koristeæi ga. u stvari trebamo se usredotoèiti na ljude.9.1.8. obja njavajuæi da æe odabir bilo kojeg dizajna biti iznenaðenje za nekoga. Ako taj osobni standard ostane dosljedan on æe biti malo iznenaðenje za one upoznati s standardnim. stroj æe se pokretati uèinkovitije. umnjujuæi programerski rad i moguæe konfuzije.ali on koristi osobni standard u procjeni iznen aðenje." Oni se usredotoèuju na strojeve. I nakon dvije godine C + + programiranje. Radeæi ovo. i mogu biti iznenaðeni razlièitim aspektima jezika. U maju 2005 raspravu o comp. Nagla ava da oblikovanje sustava treba istaknuti ljude. to znaèi da se jezik treba pona ati na takav naèin kako bi se smanjila konfuzija za iskusne korisnike. osobito raèunarski in enjeri. Fraza i sama je izvor iznenaðenje.6. ali ipak je do ao do izraza usko povezan s Rub y programskim jezikom.Ruby on Rails Oko 2005. Ruby 1. Netko je do ao iz Python.9. netko drugi mo da dolazi iz Perl. Matsumoto je poku ao udaljiti Ruby od POLS. Prièekajte. usredotoèeni su na strojeve.1 uvodi mnoge znaèajne promjene na verziju 1. Ruby 1. Neki primjeri su: Blok lokalne varijable (varijable koje su lokalne za blok u kojem su objavljene) Dodatna lambda sintakse (zabava = -> (a. interes za Ruby je skoèio u Ruby on Rails web aplikacijskog frameworka napisan u Ruby. kao novajlija korisnik mo e poduzeti da to znaèi da se pona anje Ruby poku ava najbli e podudariti sa pona anjrm poznatih drugih jezika. b) (puts + B)) Per-string karakter kodiranja su podr ani Filozofija Matsumoto je rekao da je Ruby dizajniran za produktivnost i zabavu programera. Princip najmanje iznenaðenje nije samo za vas. to me jo uv . stro æe ne to ne to ne to. pa Ruby kr i naèelo najmanjeg iznenaðenja. A to znaèi naèelo najmanjeg iznenaðenje nakon to ste upoznali Ruby vrlo dobro.

ijek iznenaðuje. mixins i metaclasses Dinamièki tipovi i duck tipovi 129 . " Moguænosti Temeljito objektno-orijentiran s nasljeðivanjem.

kompleksne brojeve i proizvoljne preciznost i aritmetièke Custom otpreme pona anja (kroz method_missing i const_missing) Native teme i suradnièki vlakana Potpuna podr ka za Unicode kodiranja i vi estruke karaktera (od verzije 1. @age = name. klase. i lokalne) obilje eni s igils i kapitalizaciju Automatski odvoz smeæa First-class nastavak Stroga pravila boolean prisile (sve je istina osim la ne i nil) Iznimka rukovanje Operator preoptereæenja Izgraðena podr ka za racionalne brojeve. presjeci. regularnih izraza i simbola Ugradnja koda u ice (interpolacija) Standardni argumenata Èetiri razine varijable opsega (globalno. 16). Person.Sve je izraz (èak i izjave) i sve je izvr eno imperativno (èak deklaracije) Jezgrovita i fleksibilna sintaksa koja minimizira buku sintaktièke i slu i kao temel j za domenu odreðenih jezika Dinamièko razmi ljanje i mijenjanje objekata kako bi se olak alo metaprogramming Leksièki zatvaraèi.new("Ash".new("Bob". Iterators i generatora. uz jedinstvenu blok sintaksu Doslovna notacija za polja. 23) ] .age end def to_s "#@name (#@age)" end end group = [ Person. Person. 33).9) Native API plug-in u C Interactive Ruby Shell (repl) Centralizirano upravljanje paketima putem RubyGems Implementiran na sve platforme Velika standardna biblioteka class Person attr_reader :name.new("Chris". :age def initialize(name. age end def <=>(person) # Comparison operator for sorting @age <=> person. age) @name. na primjer.

puts group.reverse 130 .sort.

Tokom 1970-ih. i funkcionalno programiranje. Deklarativno programiranje je èesto definisano kao bilo koji stil programiranja ko ji nije imperativ. To je u suprotnosti sa imperativom programa. kao to je to da se u velikoj mjeri mo e pojednostaviti pisanje paralelnih programa. deklarativno programiranje je paradigma programiranja k oja izra ava logiku izraèunavanja bez opisivanja svoje kontrole toka. HISTORIJAT SQL je razvijen od strane Donald D. Ova verzija. Boyce-a iz IBM-a r anih 1970-ih godina. je kompjuterski programski jezik dizajn iran za upravljanje podacima u sistemima relacionih baza podataka (RDBMS relational d atabase management system). Deklarativno programiranje èesto smatra programe kao teoriju formalne logike. tim iz IBM San Jose Research Laboratory istrazivackog laboratorij a je . Deklarativno programiranje je postalo od pose bnog znaèaja u posljednje vrijeme. koja se u poèetku zvala SEQUEL. Njegov opseg ukljuc uje upite (data query) i izmjene (update). i pr oraèune kao odbitke u toj logici prostora. Chamberlin-a i Raymond F. SQL SQL. Na primjer: program koji opisuje ta izraèunavanja treba izvr iti. System R. logiku programiranja. je dizajnirana za man ipulaciju i dobavljanje podataka smje tenih u IBM-ovom originalnom proizvodu relacionih baza p odataka.Deklarativno programiranje U kompjuterskim naukama. Zajednièki jezici ukljuèuju one deklarativno regularne izraze. a ne opisuju kako da se to ostvari. SQL nije Turing kompletan programski jezik. Broj drugih zajednièkih definicija postoji tako da poku avaju da daju ter min definicija osim jednostavnih kontrasta sa imperativom programiranja. a ne kako da ga izraèunamo. èesto zvan Structured Query Language. koji zahtijeva izrièito odreðeni algoritam. kreiranje ema i kontrolu pristupa podacima. to je ref erentially transparent) jezik sa jasnim prepiskama u matematièkoj logici. Mnogi jezici primj enom ovog stila poku avaju da smanje ili elimini e ne eljene efekte koji opisuju ta program treba da os tvari. bilo koji programski jezik koji nema ne eljenih efekata (ili preciznije. i izvorno baziran na relacionoj algebri.

razvi jen u MIT-u ranih 1970-ih. Chambe rlin i Raymond F. sistem upravljanja relacionim bazama podataka. Prvi sistem za upravljanje relacionim bazama podataka (RDBMS) je bio RDMS.razvio System R. Boyce su zatim napravili Structured English Query Language (SEQUEL il i SEQL) za upravljanje podacima smje tenim u System R. Ingres je koristio upitni jezik (query language) QUEL. kojeg je kasnije potisnuo sa tr i ta SQL. a praæen jako brzo Ingres-om. 131 . godine u U. razvijenim 1974. Donald D. C. Berkeley-u. Skraæenica SEQUEL je kasnije promijenjen a u SQL jer je SEQUEL bio za titni znak Hawker Siddeley avionske kompanije.

i 1983.Kasnih 1970-ih. koji odreðuju uslove koji mogu biti proslijeðeni u SQL-ove three-valuedlo gic (3VL) logièke istinitosne vrijednosti koji se koriste za ogranièavanje efekata iskaza i upita. Standardni SELECT iskazi nemaju nikak . olak avajuæi time formatiranje SQL koda za veæu èitljivost. definisan je kao standardni dio SQL gramatike. ukljuèujuæi: Klauzule (Clauses). Oracle V2 je pobijedio IBM-ovo izdanje System/38 RDBMS-a n a tr i tu za par sedmica. Predikati. Chamberlin i Boyce i razvio svoj SQL-bazirani RDBMS te eæi da ga proda amerièkoj mornarici. ili koji mogu kontrolisati transakcije. izveden deklarativnim SELECT iskazom. koje su u nekim sluèajevima neobavezne. ukljuèujuæi System/38. Nakon testiranja SQL-a na korisnièkim testnim mjestima da se utvrdi korisnost i pr aktiènost sistema. Upiti (Queries). Izrazi (Expressions). koji su bili komercijalno dostupni 1 979. uglavnom je ignorisan u SQL iskazima i upitima. koji prave bilo skalarne vrijednosti ili tabele koje se sa stoje od kolona i redova podataka. neodgovarajuæe rukovanje nedostajuæim podacima. SELECT uzima podatke iz jedne ili vi e tabela ili izraza. (taèka-zarez) za oznaèavanje kraja iskaza. Relation Software Inc. Na ljeto 1979. Relation Software Inc.. SQL/DS i DB2. JEZIÈKI ELEMENTI SQL jezik je podijeljen u nekoliko jezièkih elemenata. Èeste kritike SQL-a ukljuèuju manjak vi eplatformske prenosivosti. koji mogu imati trajan efekt na eme i podatke. (sada Oracle Corporation) je primjetio po tencijal koncepta kojeg su opisali Codd. g odine. koji dobavljaju podatke na osnovu nekih odreðenih kriterija. IBM je poèeo razvijati komercijalne proizvode zasnovane na njihovom Syste m R prototipu. sesije ili dijagnoze. o SQL iskazi takoðer ukljuèuju . Iako ne nu an na svakoj platformi. Takoðer mu nedostaje èvrstina formalnijih jezika poput relaci one algebre. Nebitan prazan prostor (Whitespace). i èesto nepotrebno kompleksna i povremeno dvosmisle na gramatika i semantika. programski tok. 1981. Ora cle V2 (version 2) za VAX kompjutere. CIA-i i ostalim amerièkim vladinim agencijama. je predstavio prvu komercijalno dostupnu implementaciju SQL-a. godine. Iskazi (Statements). redom. UPITI Najèe æa operacija u SQL-u je upit. ili za izmjenu programskog toka. veze. sastavni dijelovi iskaza i upita.

Zvjezdica ( * -asterix) se mo e koristiti da se naznaèi da upit treba vratiti sve kolone ispitivanih tabela.av trajni efekat na bazu podataka. i izvr avanja fizièkih opera cija potrebnih za pravljenje rezultata u eljenoj formi. WHERE klauzula dodaje poredbeni predikat koji ogranièava redove koje upit dohvata. koje odmah slijede SELECT rijeè. Upit se sastoji od liste kolona koje tre ba ukljuèiti u krajnji rezultat. ostavljajuæi sistemu za upravljanj e databazom (DBMS) odgovornost planiranja. optimiziranja. Upiti omoguæavaju korisniku da opi e eljene podatke. FROM klauzula mo e sadr avati dodatnu JOIN potklauzulu koja odreðuje pravilo spajanja tabela. kao kod SELECT INTO komande koja postoji u nekim bazama podataka. sa dodatnim opcijama i klauzulama koje ukljuèuju: FROM klauzula koja odreðuje tabelu (tabele) iz kojih se podaci dohvataju. SELECT je najslo eniji iskaz u SQL-u. WHERE klauzula elimini e sve redove iz skupa rezultata kojim poredbeni 132 . Neke nestandardne implementacije SELECT iskaza mogu imati trajne efekte.

title. SELECT Book. WHERE klauzula se primjenjuje prije GROUP BY klauzule. Primjer ispod demonstrira upit vi e tabela. SELECT * FROM Book WHERE price > 100. Rezultat primjera bi mogao izgledati kao: Title Authors SQL Examples and Guide 4 The Joy of SQL 1 An Introduction to SQL 2 Pitfalls of SQL 1 Pod uslovom da je isbn jedino zajednicko ime kolona dvije tabele i da kolona tit le postoji samo u Books tabeli. grupisanje i gomilanje vraæajuæi listu knj iga i broj autora povezanih sa svakom knjigom. Zvjezdica ( * ) u listi kolona oznaèava da sve kolone Book tabele trebaju biti ukljuèene u skup redova rezultata. Rezultat se sortira u r astuæem poretku po nazivu (kolona title). Zato to se primjenjuje na rezultat GROUP BY klauzule.isbn GROUP BY Book. HAVING klauzula ukljuèuje predikat koji se koristi za filtriranje redova rezultata iz GROUP BY klauzule. ORDER BY klauzula identifikuje kolone koje se koriste za sortiranje rezultujuæih podataka.isbn = Book_author. Slijedi primjer SELECT upita koji vraæa listu skupih knjiga. redoslijed redova vraæenih SQL upitom je nedefinisan. Bez ORDER BY klauzule.predikat ne dodijeli vrijednost True. i smjer u kojem trebaju biti sortirani (rastuæe ili opadajuæe). count (*) AS Authors FROM Book . GROUP BY klauzula se koristi za grupisanje redova koji imaju zajednièke vrijednost i u manje skupove redova. count (*) AS Authors FROM Book JOIN Book_author ON Book.00 ORDER BY title.00. Upit vraæa sve redove i z tabele Books u kojoj kolona price sadr i vrijednost veæu od 100. navedeni upit bi se mogao napisati u formi: SELECT title. funkcije za gomilanje toka podataka se mogu koristiti u predikatu HAVING klauzul e. GROUP BY se èesto koristi zajedno sa SQL funkcijama gomilanja tokova podataka ili za eliminisanje duplih redova iz skupa rezultata.title.

133 .NATURAL JOIN Book_Author GROUP BY title.

price * 0.Ipak. iskljuèuje rezultate i sa False i sa Unknown.00 ORDER BY title. Rijeè Null je takoðer rezervisana kljuèna rijeè u SQL-u koja se koristi za identifikovan je specijalnog Null markera. Tako da poreðenja sa Null ne mogu rezultirati logièkom vrijedno æu True ili False nego t reæom vrijedno æu. Null nema vrijednosti (i nije èlan nijednog domena podataka) nego je oznaka za izostana k informacije. SQL koristi Null za rukovoðenje izostavljenim informacijama. SQL sadr i operatore i funkcije za izraèune nad pohranjenim vrijednostima. Univerzalni kvantifikator nije eksplicitno podr an u SQL-u i mora se izvoditi kao negirani egistencijalni kvantifikator. SELECT isbn. Primjetite da SQL vraæa samo rezultate za koje klauzula WHERE vrati vrijedno st True. SQL podr ava 3VL i prav ila upravljanja SQL 3VL logikom su obja njena u tabelama ispod ( p i q predstavljaju l ogièka stanja). SQL pru a dva posebna poredbena predikata: IS NULL i IS NOT NULL provjeravaju da li je (ili da li nije) podatak NULL. NULTA VRIJEDNOST (NULL) I THREE-VALUED LOGIC (3VL) Ideja sa Null je uvedena u SQL za rukovanje nepostojeæim informacijama u relaciono m modelu. Takoðer postoji i infiksni operator i <redni izraz> IS DISTINCT FROM <redni izraz> koj . Kako SQL operatori vraæaju Unknown poreðenjem bilo èega sa Null. title. tj. Uvoðenje Null (ili nepoznate vrijednosti) zajedno sa True i False je osnov alo 3VL.00 sa dodatnom kolonom sales_tax koja sadr i porez na prodaju od 6% cijene. Unknown (nepoznato). kao u slijedeæem primjeru k oji vraæa listu knjiga koje ko taju vi e od 100. SQL dozvo ljava kori tenje izraza u select listi za dohvatanje podataka.06 AS sales_tax FROM Book WHERE price > 100. price. mnoge platforme ili ne podr avaju ovakav pristup ili zahtjevaju konvencije i menovanja kolona.

MANIPULACIJA PODATAKA <redni izraz> IS NOT Data Manipulation Language (DML) je dio SQL-a koji se koristi za dodavanje. NULL).: INSERT INTO My_table (field1.: 134 . DISTINCT FROM <redni izraz> je negacija gornjeg operatora.vraæa True ako su oba operanda jednaka ili su oba NULL. Slièno. izmj ene i brisanje podataka. 'N'. · INSERT dodaje redove u postojeæu tabelu. Npr. Npr. · UPDATE modifikuje skup postojeæih redova tabele. field3) VALUES ('test'. field2.

zavisno od SQL dijalekta) oznaèava poèetak transakcije databaze koja se ili izvr i u potpunosti ili se uop te ne izvr i. klasièni transfer sa bankovnog raèuna: START TRANSACTION. ponekad zvanih upsert . promjene napravljene transakcijom se ne mogu vratiti. COMMIT pravi sve promjene podataka u transakciji stalnim. Kombinuje INSERT i UPDATE elemente. COMMIT i ROLLBACK prekidaju trenutnu transakciju i oslobaðaju podatke. KONTROLE TRANSAKCIJA Transakcije. . CREATE TABLE tbl1_(id INSERT INTO tbl_1(id) INSERT INTO tbl_1(id) SAVEPOINT) spa ava stanje databaze u trenutnom int). SAVEPOINT id-1upd. UPDATE Account SET amount=amount-200 WHERE account_number=1234. se koriste za objedinjavanje DML operacija: START TRANSACTION (ili BEGIN WORK. ili BEGIN TRANSACTION. DELETE uklanja postojeæe redove tabele. ako su dostupne. value(1). semantika SQL-a zavisi od implementacije. UPDATE Account SET amount=amount+200 WHERE account_number=2345. Prije toga. SELECT id FROM tbl_1.UPDATE My_table SET field1 = 'updated value' WHERE field2 = 'N'. SAVE TRANSACTION (ili vremenu transakcije. COMMIT.: DELETE FROM My_table WHERE field2 = 'N'. TRUNCATE brzo uklanja sve podatke iz tabele. Jednom kada se COMMIT iskaz zavr i. MERGE se koristi za spajanje sadr aja vi e tabela. Npr. neke databaze su pru ale sliènu funkcionalnost preko razlièitih sintaksi. ROLLBACK TO id-1upd. value(2). Ta je naredba definisana u SQL:2003 standardu. Na primjer. UPDATE tbl_1 SET id=200 WHERE id=1. ROLLBACK odbacuje sve promjene od zadnjeg COMMIT-a ili ROLLBACK-a. U odsustvu START TRANSACTION ili sliènog iskaza. Obièno koristi COMMIT operaciju sukcesivno. ostavljajuæi stanje podataka onakvo kakvo je bilo prije promjena. UPDATE tbl_1 SET id=1000 WHERE id=2.

IF ERRORS=0 COMMIT. 135 . IF ERRORS<>0 ROLLBACK.

ALTER. ANSI SQL sadr i slijedeæe tipove. tabelu). CHARACTER VARYING (n) ili VARCHAR (n) mo e najvi e biti n.DEFINISANJE PODATAKA Data Definition Language (DDL) upravlja strukturom tabela i indeksa. scale) . Znakovni nizovi CHARACTER (n) ili CHAR (n) string taèno odreðene du ine n. scale) ili DECIMAL (precision. CREATE kreira objekat u databazi (npr. my_field2 VARCHAR(50). BIT VARYING (n) Brojevi INTEGER i SMALLINT FLOAT. my_field2) ). niz od najvi e n bita.. Osnovne stv ari u DDL-u su CREATE. PRIMARY KEY (my_field1. Na primjer: CREATE TABLE My_table ( my_field1 INT. DROP i TRUNCATE iskazi. my_field3 DATE NOT NULL. po potrebi nadopunjen praznim prostorom. REAL i DOUBLE PRECISION NUMERIC (precision. Bit nizovi BIT (n) niz od n bita. uglavnom zauvijek. NATIONAL CHARACTER (n) ili NCHAR (n) podr ava internacionalne znakove. ALTER modifikuje strukturu postojeæeg objekta na razne naèine kolonu u postojeæu tabelu. DROP bri e objekaz u databazi. TIPOVI PODATAKA Svaka kolona SQL tabele odreðuje tip sadr aja kolone. string neodreðene du ine ali koja string taèno odreðene du ine koji NCHAR string npr. RENAME. dodajuæi NATIONAL CHARACTER VARYING (n) ili NVARCHAR (n) neodreðene du ine.

Njegova dva glavna iskaza su: 136 .Datum i vrijeme KONTROLA PODATAKA Data Control Language (DCL) daje korisnicima i grupama ovlasti za pristup i mani pulaciju podacima.

PROCEDURALI DODACI SQL je dizajniran za specifiènu namjenu: za dohvatanje podataka iz relacione baze podataka. REVOKE SELECT. UPDATE ON My_table TO some_user. ne naredbeni jezik kao C ili BASIC. Na primjer: GRANT SELECT. SQL standard preko SQL/JRT ekstenzija (SQL rutine i tipovi za . postoje dodaci za standardni SQL koji dodaju funkcionalnosti proceduralnih programskih jezika. SQL je skupovno-bazirani deklarativni upitni jezik. · REVOKE ukida GRANT.· GRANT daje ovlasti za izvoðenje operacija nad objektima. proceduralno i objektn oorijentisano programiranje je dostupno na mnogim SQL platformama preko DBMS integracije sa ostalim jezicima. UPDATE ON My_table FROM some_user. Ipak. another_user. To su: Izvor Puni naziv ANSI/ISO Uobièajeni naziv SQL/PSM SQL/Persistent Stored Modules Standard Interbase/Firebird PSQL Procedural SQL IBM SQL PL SQL Procedural Language (koristi SQL/PSM) Microsoft/Sybase T-SQL Transact-SQL Mimer SQL SQL/PSM SQL/Persistent Stored Module (koristi SQL/PSM) MySQL SQL/PSM SQL/Persistent Stored Module (koristi SQL/PSM) Oracle PL/SQL Procedural Language/SQL (baziran na Ada) Procedural Language/PostgreSQL Structured Query PostgreSQL PL/pgSQL Language (baziran na Oracle PL/SQL) Procedural Language/Persistent Stored Modules PostgreSQL PL/PSM (koristi SQL/PSM) Uz standardne SQL/PSM dodatke i zakonske SQL-ove dodatke. na primjer kontrola toka programa. another_user.

KRITIKE SQL-a SQL je deklarativni kompjuterski jezik za kori tenje uz relacione baze podataka. SQL Server 2005 koristi SQLCLR (SQL Ser ver Common Language Runtime) za smje tanje .NET komponenti u databazu.Java programski jezik) podr ava Java kod u SQL databazama. poput MySQL i Postgres. 137 . Pythona. dok su ranije v erzije SQL Server-a bile ogranièene na kori tenje pro irenih procedura za smje tanje koje su ug lavnom bile pisane u C-u. Ostale platforme. Tcl-a i C-a. dozvoljavaju da fun kcije budu pisane u mnogim razlièitim jezicima poput Perla.

ali su pogor ali neslaganja. isporuèioci rijetko ele prekinuti kompatibilnost unazad. Jezik previ e olak ava pravljenje kartezijanskih spajanja (Cartesian join . Takoðer je moguæe da se pogre no konstrui e WHERE klauzula unutar UPDATE ili DELETE iskaza i time sluèajno izmjeni vi e podataka unutar tabele nego to je trebalo. Cartezijanska spajanja se tako rijetko koriste u praksi da je uglavnom neophodno kori tenje posebne kljuène rijeèi CARTESIAN. Standard ne navodi pona anje databaze u nekim bitnim podruèjima (indeksi. sintaksa datuma i vremena. dok bi sintaksa inspirisana funkcijama mogla rezultirati èe æim kori tenjem manje gramatièkih i sintaksnih pravila. to rezultira pogre nim skupovima podataka kada se WHERE klauzule pogre no unesu. SQL 1992 je uveo CROSS JOIN koji omoguæava korisniku da naznaèi da je u pitanju kartezijansko spajanje. Mnoge platforme imaju velike korisnièke baze tako da ukoliko doðe do konflikta izmeðu SQL standarda sa prethodnim pona anjem baze isporuèioca.spajanja svih moguæih kombinacija). Multiplatformska prenosivost Popularne implementacije SQL-a obièno izostavljaju podr ku osnovnim moguænostima SQL standarda. SQL standard precizno navodi sintaksu koju usklaðeni sistem baza podataka mora implementirati. i case sensitivity prilikom poreðenja se razlikuju od platforme do platforme. Postoji nekoliko razloga za ovaj nedostatak prenosivosti meðu sistemima. Kompleksnost i velièina SQL standarda znaèi da veæina implementacija ne podr ava cijeli standard.Interesantno. kao DATE ili TIME tipove podataka. Nedavni dodaci za SQL su postigli relacionu kompletnost . Gramatika SQL-a je mo da nepotrebno slo ena. mnoge od osnovnih moguænosti SQL-a su ispirisane od strane relaciono g modela. ali se nisu slagale sa njim. time stvarajuæi prinudnu lojalnost kod korisnika. Null vrijednosti. Ipak. SQL kod se rije tko mo e prenositi meðu sistemima baza podataka bez modifikacija. Kao rezultat toga.). funkcionalno programiranje je programiranje paradigme koja se treti . Npr. posuðujuæi pristup kljuènih rijeèi kao kod COBOL-a. Razvojni timovi èesto namjerno prave nekompatibilnosti sa ostalim proizvodima. specifikacija semantike jezièkih konstrukcija standarda nije tako precizno obraðena. spajanja stringova. ostavljajuæi implementatorima da odluèuju o tome. to vodi dvosmislenosti. Praktiène primjedbe SQL-u ukljuèuju: Implementacije su nekonzistentne i uglavnom platformski meðusobno nekompatibilne. smje taj podataka itd. Funkcionalno programiranje U raèunarstvu.

ra kao obraèun procjene matematièkih funkcija i izbjegava stanja i promjenljive podatke . Ona se u istièe primjeni funkcija. u suprotnosti sa imperativnim programskim stilom. Funkci onalno 138 .

U praksi. Funkcionalni programski jezici. posebno oni èisto funkcionalni. odnosno isti izraz jezika mo e da dovede do razlièitih vrijednosti u razlièito vrijeme u zavisnosti od stanja iz vr avanja programa. nego programski jezik. funkcije aplikacije i rekurzija. Historija Lambda raèun je teoretski okvir za opisivanje funkcija i njihove procjene. u funkcionalnom kodu izlazna vrijednost funkcije zavi si samo od argumenata koji su na ulazu funkcija. tako da pozivanje funkcije f dva puta sa i stom vredno æu za argument x koji æe proizvesti isti rezultat f (x) oba puta. istaknuti fun kcionalni programski jezici kao to su Scheme. Sa druge strane.programiranje ima svoje korijene u lambda raèunu. Na primjer. i XSLT (XML ). razlika izmeðu matematièke funkcije i pojma "funkcija" se koristi u impera tivnom programiranju gdje imperativi funkcije imaju ne eljena dejstva. Koristi se u nekim ezoter iènim . jedan od najèe æe kori tenih jezika danas. Zbog toga to nemaju referentne transparentnosti. Meðutim. Erlang. Eliminisanje ne eljenih efekata mo e se uèiniti mnogo lak e za razumijevanje i predviðanje pona anja programa. Ekvivalent teorijske formulacije. opisuje kako da primjenite koncepte funkcionalnog programiranja JavaScri pt. Mnogi funkcionaln i programski jezici mogu se posmatrati kao elaborati na lambda raèunu. formalnom sistemu razvijenom tok om 1930-ih da istra i definiciju funkcije. se obièno smatra vi e apstraktnom nego lambda raèun i prethodio je u izumu. su u velikoj mjeri nagla eni u akademskim krugovima nego u komercijalnom razvoju softvera. Funkcionalno programiranj e takoðe nalazi primjenu u industriji kroz domena specifiènih programskih jezika kao to su R (stati stika). on èini osnovu gotovo svih funkciona lnih programskih jezika danas. Iako je vi e matematièka apstrakcija. Kombinacijski logika . Programiranje u funkcionalnom stilu mo e biti ostvareno na jezicima koji nisu pose bno dizajnirani za funkcionalno programiranje. i Haskell su se koristili u in dustrijske i komercijalne aplikacije od strane raznih organizacija. koji je jedan od kljuènih motiva za razvoj funkcionalnog programiranja. Mathematica (simbolièka matematika). N aleti deklarativnog domena odreðenim jezicima kao to su SQL i Lex / Yacc. naroèito u escheving promenljivoj vrednosti tabele i mo e se posmatrati kao funkcionalni programski jezik. promijene vrijedno st veæ izraèunatog raèunanja. J i K (finansijska analiza). imperativ Perl programskoi jezik koji mo e biti predmet knjige. koriste neke el emente funkcionalnog programiranja. OCaml.

u modernom jeziku to znaèi da funkcionalne programe prate princip komponovanja. Kombinacijska logika i lambda raèun su bili prvobitno razvijeni da se postigne jasniji pristup osnovama matematike. Scheme i Dillan su kasnije poku avali da unaprijede I pobolj aju LISP. Ajverson i Rod er Hui napravili se nasljednika APL-u. Information Processing Language (IPL) se ponekad navodi kao prvi raèunar zasnovan na funkcionalnom programskom jeziku. iako je LISP je tehnièki multi-paradigmalni jezik. Bekusov papir je popularizovao istra ivanja u 139 . koji omoguæava "algebre programa".jezicima. To je monta a u stilu jezika za manipulaciju lis te simbola. a æ na budu ida je skup tina nivou jezika. koji se komercijalno koristi u finansijskim industriji. koji je prethodno radio sa Ajverson.kod se koristiti kao podatak.tako da se IPL smatrati kao to funkcija moe moe vi eg reda. Kenneth E. ukljuèujuæi Unlambda. opisan u njeg ovoj knjizi AProgramming Language. Ona ima pojam "generator". Sredinom 1990-ih. Rani funkcionalni jezik je LISP. razvio je D on Makarti. APL je imao primarni uticaj na D on Bekusovo FP prog ramiranje jezika. U ranim 1990-im. Artur Vitni. On defini e funkcionalne programe kao hijerar hiju pomoæu "kombinovanja oblika". D on Bekus predstavio je FP programski jezik u 1977 na dodjeli Tjuringove nagrade odr av i predavanje Mo e li programiranje biti osloboðeno od von Neumann-ovog stila? Funkcionalni stil I Algebra programa. Iverson je razvio programski jezik APL u ranim 1960-im. LISP je uveo mnoge funkcije. pro gramski jezik J. napravio je programski jezik K. koje se sada nalaze u funkcionalnim jezicima.koji iznosi funkciju iprihvata je kao argument. dok je na MIT-za IBM 700/ 7000 serije nauènih raèunara u kasnim 1950-im.

Funkcije vi eg reda Funkcije vi eg reda su funkcije koje mogu da preuzmu druge funkcije kao argumente i vrate ih u rezultatu (diferencijalni operator d / dx koji proizvodi izvod funkcije f j e primjer za to raèunanje). a kasnije i Miranda jezik na Univerzitetu u Kentu. Funkcije vi eg reda su blisko povezane sa prvoklasnim funkcijama. i Dejvid Tarner razvio u poèetku SASL jezik na Univerzitetu u Sent Endruz. U 1980. koje opisuju matematièki koncept funkcija koje rade na drugim funkcijama. od kojih su n ajèe æi Caml i standardni ML. koji povezuje funkcionalne programe sa konstruktivnim dokazima proizvo ljno slo ene matematièke propozicije. koji je bio povezan sa funkcionalnim programiranjem. Per Martin-Luf je razvio Intuitivni tip teorije (koji se jo nazivao Konst ruktivni tip teorije). kao i njiho vo vraæanje vrijednosti). implementacija izdanja je bila od 1990. ML na kraju razvio u nekoliko dijalekata.funkcionalnom programiranju. Takoðe u 1970-ih. uz svaku aplikaciju vraæa novu funkciju koja prihvata sl jedeæi argument. Razlikujemo dvij e vrste: "vi eg reda". i generaln o strano imperativno programiranje (ukljuèujuæi Objektno orijentisano programiranje). to je donijelo svijest o moæi funkcionalnog program iranja ire programske jezièke-zajednice. razvoj eme programskih jezika (delimièno funkcionala n dijalekat LISP). u formi otvorenog standar da za funkcionalno programsko istra ivanje. Godine 1987 programski jezik Haskell je u ao u upotrebu. Funkcije vi eg reda omoguæavaju currying. tehniku u kojoj se funkcija primjenjuje na svoje argumente jedan po jedan. èiste funkcije èisto funkcionalne funkcije (ili izrazi) nemaju memorija ili I / O nuspojave (osim ako se . kao to je opisano kod uticajnih lambda radova 1985. ukljuèujuæi i argumente druge funkcije. Tokom 1970-ih ML programski jezik je stvorio Robin Milner na Univerzitetu u Edin burgu. I u ud benicima Struktur a i Tumaèenje kompjuterskih programa. Koncepti Broj koncepata i paradigmi su specifiène za funkcionalno programiranje. d ok su "prve klase" koje u raèunarskim naukama opisuje programski jezik subjekata koji nemaju o granièenja u upotrebi (na taj naèin prvoklasne funkcije se mogu pojaviti bilo gdje u programu g dje druge prve klase mogu biti kao to su brojevi. iako je naglasio funkciua na nivou programiranja a ne kao lambda kalkulus-stil.

pomoæu krèenje uma). a zatim njihov redoslijed mo e b iti ukinut. Rekurzivne funkcije 140 . izraz se ne koristi. odnosno ako je èista funkcija ponovo sa istim parametrima. Ako se èista funkcija zove funcija sa parametrima koje ne izazivaju nikakve spored ne efekte. To znaèi da èiste funkcije ima ju nekoliko korisnih osobina.svaka p rocjena je bila sigurna). Ako nema podataka zavisnosti izmeðu dva èista izraza. Rekurzija Glavni èlanak: Rekurzija (raèunarstvo) Iteracija (petlje) ufunkcionalnim jezicimase posti u preko rekurzije. ili se mogu izvr iti paralelno i ne ometaju jedna drugu (u drugim uslovima. od kojih se mnoge mogu koristiti za optimizovanje koda: Ako je rezultat èist. a zatim svaka strategija p rocjene mo e koristiti.izraèunavanje rezultata u sebi raèuna kao strani-efekat). to daje slobodu kompajleru da preuredi ili kombinuje procjene izraza u programu (npr. ona se mo e ukloniti bez uticaja na druge izraze. rezultat je konstantan u odnosu na tu listu parametara (ponekad se naziva refere ntna transparentnost). Ako se cio jezik ne dozvoljava da se ne eljena dejstva. isti rezultat æe biti vraæen.

1/0. Scheme programski jezik standardne imple mentacije zahtjeva da se prepoznaju i optimizuju rep rekurzije. ali rep rekurzija se prepoznati i optimizovati kompajler u istom kodu k mo e oji se koristi za sprovoðenje iteracija u imperativ jezika. naziva se ukupno funkcionalno programiranje. Optimizacija rep rekurzije se mo e primijeniti na transformaciju programa u stilu nastavka koji prolazi vrijeme kompilacije. 3*2. Rekurzija mo e zahtijevati odr avanje stek. Pod strogim evaluacijama. koncepti koji se odnose na to kako se argumenti funcija obraðuju kada se izraz vrijednuje. 5-4]) neæe uspjeti pod strogom procjenom jer imamo dijeljenje nulom u treæem elementu list . Ne-stroga . i uop te zahtjeva uvoðenja nedoslijednosti u logici izra enoj po vrsti si stema jezika. ako izraz sadr i neki element koji neæe uspjeti. to omogu ava æ da se radizvodiiznova iiznova. Na primjer. to èini problem u zaustavljanju neodluèivog.duina funkcije e æ vratiti vrijednost 4. izraz print length([2+1. Funkcionalno programiranje ogranièeno je na dobro zasnovanoj r ekurziji sa nekoliko drugih ogranièenja. toznaèi da æe taj elementbiti neuspje an. mo e izazvati defektnos t rezonovanja.pozivaju se.jer procjena je da ne e æ poku ati da ocjeni uslove koje èine listu. Takve funkcij e vi eg reda igraju ulogu analognu ugraðene kontrolne strukture kao to su petlje u imperati vnim jezicima. cijeli izraz æe pasti. Tehnièka razlika je u semantici oznaèavanja izraza koji sadr e neizvr avanje ili divergentna raèunanja. pristupa. Veæina op te namjene funkcionalnih programskih jezika omoguæava neogranièene rekurzije I Turing complete. Strogi odnosi na ne-strogoj procjeni Glavni èlanak: Procjena strategije Funkcionalni jezici mogu se svrstati po tome da li se oni koriste strogo (nestrp ljiv) ili nestrogo (lijen). Ukratko. stroga evaluacija u potpunosti procjenjuje funkciju. Zajednièke obrasce rekurzije mogu se uzeti uz pomoæ funkcija vi eg reda. Neke posebne namjene jezika kao to su Coq dozvoljavaju samo dobro osnovanu rekurz ije i sna nu normalizaciju. sve njene argumente prije nego to pozove funkcij u. iz meðu ostalog. Kod nestrogihprocjena.

za razliku od netipiènih lamb da raèuna kori tenih u LISP-u i njegove varijante (kao to su ema). i Epigram su bazirani na Institucijskoj teoriji tipova. Ove vrste sistema nemaju odluèujuæe tipove zakljuèivanja i te ko je razumjeti i program. funkcionali programski h jezika imaju tendenciju koristiti tipiène lambda raèune. ukljuèujuæi Miranda. Ogranièena forma zavisnih vrsta naziva se generalizovani algebarski tipovi podatak a 141 .procjena ne procenjuje argumente funkcije. Agda. dobro otkucani programiu ovim jezicima dobijaju znaèenje pisanja u formi matematièkih dokaza iz koje kompajler mo e da generi e certificirani k od. prisustvo jakih compile-time tipovaomoguæava provjeru programa i èini ih pouzdanijim . Compcert je kompajler za podskup C programskog jezika koji je pisan u Coq-u i fo rmalno verifikovan. dok tip zakljuèak oslobaða programera od potrebe da ruèno proglasi tipove kompajler. onda. osim ako njihove vrijednosti moraju d a procjene funkciju poziva se. Clean i Haskell. Cayenne . Uobièajeno sprovoðenje strategije za ne-strogu evaluaciju u funkcionalnim jezicima j e graf smanjenje. Kroz Curry-Howard izomorfizam. Kori tenje algebarskih tipova podataka i uzorka pogaðanja èini manipulacije slo enih struktura podataka vi e zgodnim i izra ajanim. Neka istra ivanja orijentisanim funkcionalnim jezicima kao to su Coq. Nazivaju se zavisne vrste. koja omoguæava vrste koje za vise od uslova. Tipièni sistemi i uzrok pogaðanja Posebno od razvoja Hindley-Milner tipa zakljuèka u 1970-im. Ne-stroga procjena koristi kao defaltna u nekoliko èisto funkcionalnih jezika. Ali zavisni tipovi mogu da izraze proizvoljne prijedloge u logici predikata.

jer imaju vi e ogranièenih moguænosti.(GADT -Generalized Algebraic Data Types) mo e da se sprovodi na naèin koji obezbjeðuje neke od prednosti zavisnih tipova programiranje izbjegav i veæinu neprijatnosti. meðutim anonimne klase nisu uvijek odgovarajuæe zamen e za zatvaraèe. U C # verziju 3. Zabranjena ne eljena dejstva obezbeðuje ref erencijalnu transparentnost. ukljuèujuæi Java i C# . mapa. Neki ne-funkcionalni jezici su po sudili funkcije kao to su funkcije vi eg reda. Mnogi objektno-orijentisani projektni uzorci su izra eni u funkcionalno programira nim uslovima: npr. funkcionalni stil se èesto koristi funkcijama vi eg reda. Na primjer. optimizuje i uporeðuje programe. i lak e je za p isanje s automatizovanim alatima za obavljanje tih poslova. koja se uzima kao argumenti funkcije i liste. a z a posjetioce uzorak odgovara otprilike Catamorphism-u ili fold. zajednièka funkcija se mo e implementirati kori æenjem taèkaste funkcije. U C.0 i vi e. . kao i listu shvatanja iz funkcionalnih programskih jezik a. Funkcionalne konstrukcij e kao to su funkcije vi eg reda i lijene liste mogu se dobiti u C + + preko biblioteka. koji se koriste u imperativnom programiranju da sprovede dr avne i I / O. to olak ava provjeru. Funkcije vi eg reda se rijetko koriste u starijem imperativnom programiranju. Prednosti nepromenljivih podataka mogu se vidjeti èak i u imperativnim programima. anonimne klase poneka d moge da se koriste za simulaciju zatvaraèa. èisto funkcionalno programiranje zabranjuje ne eljena dejstva u potpunosti. GAD T su dostupni u Glasgow Haskell kompajleru i u Scala (kao "sluèajne klase"). Naj znaèajnije razlike proizilaze iz èinjenice da funkcionalno programiranje izbjegava ne eljene ef ekte. Gdje tradicionalno imperativno programiranje mo e koristiti petlje da prolaze kroz list u. lambda funkcije mogu da se koriste za pisanje programa u funkcionalnom stilu. a predlo eni su kao d odaci na druge jezike. Strategija ablon jednostavno diktira kori æenje funkcije vi eg reda. Poreðenje funkcionalnog i imperativnog programiranja Funkcionalno programiranje se veoma razlikuje od imperativnog programiranja. taèkasta fun cija se mo e koristitida bi se dobili neki od efekata funkcija vi eg reda. U Javi. tako da programeri èesto nastoje da naprave neke podatke nepromenljivi i u imperativnim pr ogramima. Funkcionalno programiranje u ne funkcionalnim jezicima Moguæe je da se koriste funkcionalnim stilom programiranja u jezicima koji nisu tradicionalno smatrani funkcionalnim jezicima.. Ovo olak ava usvajanje funkcionalnog stila kada koristite te jezike.

funkcionalni jezici kao to su OCaml i Clean obièno su slièni po brzini od C.primenjuje funkciju na svaki element liste. jer pro menljiva memorija mo e da se predstavi èisto funkcionalnim strukturama podataka sa logaritamskim vreme nom pristupa. Za èisto funkcionalne jezike u najgorem sluèaju usporavanja je logaritamski broj memorijskih æelija koje se koriste. niz funkcionalnih jezika (kao to su J i K) je dizajniran sa brzinom optimizacije. Za programe koji obavljaju intenzivna numerièka izraèunavanja. i vraæa spisak rezultata. Za programe koji rukuju velikim matricama i vi edimenzionalnim baz ama podataka. mo e se desiti gubljenej memorije kada se koristi n epropisno). Stilovi programiranja 142 . èak i asimptotski. Efikasnost pitanja Funkcionalni programski jezici se percipiraju kao manje efikasni u kori tenju proc esora i memorije nego imperativni jezici kao to su C i Pascal. dovesti do izvr enja efikasnosti koje omoguæava kompajleru da pretpostavi da su nesigurni u imperativno m jeziku. Dalje. u mnogim sluèajevima. nepromjenljivost podataka mo e. usporavanja se javljaju vrlo rijetko u praksi. Pasivno vrednovanje mo e da ubrza program. a mo e se usporiti u veæin i od konstantnog faktora (meðutim. znatno poveæava moguænosti za umetanje. Meðutim.

ema dijalekta u LISP-u je kori tena kao osnova za nekoliko apli kacija u ranijim Apple Macintosh raèunarima. i Facebook. Na primjer. èesto bez navoðenja eksplicitnih koraka. koji je uveden sredinom 1990-ih godina. dok funkcionalni programi imaju tendenciju da se na glasi sastav i raspored funkcija. funkcionalni stil opisuje matematièki odnos izmeðu izvorne liste i cilja. B: lambda x: A(B(x)) # Define how to apply two generic transformations target = map(compose2(F. On je postao popularan. Meðutim. oblik sintaksièki eæer za for petlje sa implicitno dodaje: target = [F(G(item)) for item in source_list] Upotreba u industriji Funkcionalno programiranje ima reputaciju èisto akademskih interesa. je do ivio komercijalnu upotrebu u oblastima kao to su finansijska analiza. Nortel. jer je izgradio spektar aplikacija u kompanijama kao to s u T-Mobile. u praksi je èesto napisana sa listom razumijevanja.Imperativni programi imaju tendenciju da se naglasi niz koraka preduzetih od str ane programa u sprovoðenju akcije.append(trans2) # add transformed item to target Funcionalna verzija je ne to drugaèija: # functional style # FP-oriented languages often have standard compose() compose2 = lambda A. source_list) # Apply two specific functions F and G to each item in source Za razliku od imperativnog stila koji opisuje korake koji su ukljuèeni u izgradnji cilja. Python kod . bio je prvobitno kori æen za sprovoðenje gre aka otpornih na sisteme telekomuni kacije. Erlang programski jezik. G). nekoli ko uglednih funkcionalnih programskih jezika se koristi u komercijalne i industrijs ke primjene. OCaml. Jednostavan primjer dva re enja na isti programski cilj (koristeæi isti multi-paradigmalni jezik Python) ilustruje ovo: # imperative style target = [] # create empty list for item in source_list: # iterate over each thing in source trans1 = G(item) # transform the item with the G() function trans2 = F(trans1) # second transform with the F() function target. koji je razvijen od strane vedske kompanije Eri csson u kasnim 1980-im. verifikacije voz .

hardverski dizajn i web programiranje. ) i algoritama. Odr ava jednakost programa i podataka. a program i podaci mogu se modificirati tijekom izvoðenja. u oblastima kao to su zraèni sistemi. Lisp Lisp je najstariji i najpoznatiji funkcionalni programski jezik. C). koje prenose daljnjim funkcijama i td. stabla. Kod ovog jezika je vi a razina apstrakcije od imperativnih jezika (npr. LISP. jer izvoðenje ovisi o tipovima parame tara. Suprotno C-u. LISP progra mi su takoðer formulirani kao liste. Temeljna struktura podataka je lista. funkcije u LISP-u objekti prvoga reda : mogu se 143 . LISP je visoko rekurzivan glede struktura podataka (liste. takoðe se primjenjuje u nizu kompanija. iako je pr vobitno bio namijenjen kao istra ivaèki jezik. Ostali funkcionalni programski jezici koji su primjenjivani u industriji su: Ska la. industrijski programiranih robota. LISP se pokreæe funkcijama: funkcije prenose rezultate drugim funkcijama.aèa. Standardni ML. kao i statièke analize ugraðenih softvera. F #. i Clojure. Haskell.

.4f Error= ~7. Sn) lista. modificirati i evaluirati kao da su jednostavne varijable. blok. S2.see format page 121-122 (defun good-enough-p (guess x) (format t "~% Guess =~7. S2.001)) (defun factorial (n) (if (= n 1) . b. Ako su S1. s-expressions). LISP je pogodan za prob leme koji poèetno nisu potpuno razumljivi.14.kreirati. tada je s-izraz (S1. 100.4f" guess (* guess guess) (abs (.j.-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= .Section 3. Sintaksu èine simbolièki izrazi. Ima implicitan rad s pokaziv aèima.4f Guess^2 = ~7. t. Podaci nose tip pa funkcije za vrijeme izvoðenja odluèuju o specifiènoj akciji (kasnije prihvaæeno u OO paradigmi). Primjer programa u Lispu . kao to je oblikovanje ekspertnih (inteligentnih) s ustava. Atomi: Brojevi (3. x101.One way of doing comments (line comments) . Semantiku odreðuje petlja izvoðenja: èitaj-evaluiraj-ispi i svakog s-izraza. Evaluiraj znaèi: naði pridijeljenu vrijednost.-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= . Tip varijab le ne mora se deklarirati unaprijed. S-izrazi su atomi ili liste.rekurzivan definicija Atom je s-izraz.(* guess guess) x)) . Zbog interpreterskog rada i brzog oblikovanja prototipa. (defun sqrt-iter (guess x) (if (good-enough-p guess x) guess (sqrt-iter (improve guess x) x))) (defun improve (guess x) (mean (list guess (/ x guess)))) .5 Iteration and Recursion . s-izrazi (engl.(* guess guess) x))) (< (abs (. ) Niz znakova = string ( ovo je string ) Simboli (ana. Sn s-izrazi. ) Liste . .

1 (* n (factorial (.n 1))))) (defun fact-iter (product counter n) (if (> counter n) product (fact-iter (* counter product) (+ counter 1) n))) (defun factorial (n) (fact-iter 1 1 n)) (dotimes (i 10) (format t "~% ~d" i)) (dolist (i (* (iseq 10) 2)) 144 .

financijskih sustava i aplikacija. On je poznat po kori tenju Milne rtipa zakljuèak Hindley algoritma. kombinacija prvog reda predikat raèun i jednostavn o tip polimorfnih lambda-raèuna. Pregled ML se èesto naziva i funkcionalni neèisti jezik. ML koristi eljni ocjenjivanja. algebarske tipove podataka. uzorak podudaran ja. razlikuje. vrsta zakljuèivanja. a iznimka rukovanje. i Nemerle. ukljuèujuæi genealo ka baza podataka. koja mo e automatski zakljuèiti vrstama najlak e izraza bez zahtijeva eksplicitne komentare tipa. OCaml. dva glavna narjeèja su Standard ML (S ML) i Caml. Danas postoji nekoliko jezika u ML obitelji. to znaèi da su sve subexpressi ons uvijek procjenjuju. analizatori. ukljuèujuæi i F # -jezik koji podr ava Microsoft za svoje. [1] èija je sintaksa inspirirana ISWIM. teorem provers). njihov izraz je relativno neizravne. Za razliku od Haskell. ali to je opæe namjene jezik se takoðer koristi u bioi nformatici. Primjeri Sljedeæi primjeri uporabe sintaksu Standard ML. Povijesno. ciklona. statièna tipkanje. ML stoji za metajezik: to je bio zami ljen za razvoj taktike u dokaze t eorem komora LCF (èiji jezik. meðutim. kao to je Haskell. jer ne bismo ukratko opisali nuspoj ava. na razlièite naèine bez osnova. ali drugi postoje. ML koristi statièke odreðivanja pravila. Tako se mo e stvoriti i koristiti beskonaèan potocima kao u Haskellu. Ideje iz ML utjecale brojne druge jezike. automatsko upravljanje memorijom putem odvoz smeæa. Drugi najèe æe kori tene ML dijalekt. NE T platforma. itd. Meðutim. ML imala kao metajezik). sporo vrednovanje se mo e postiæi kroz kori tenje zatvaraèa. Znaèajke ukljuèuju ML-po-vrijednost vrednovanja strategije poziv. parametarska polimorfizam. u ovim jednostavnim primjerima. pplambda. . peer-to-peer klijent / poslu iteljski program. prvoklasne funkcij ama.(format t "~% ~d" i)) ML ML je opæe namjene funkcionalni programski jezik razvijen od strane Robin Milner i ostali u kasnim 1970-ih na Sveuèili tu u Edinburghu. za razliku od èisto funkcijske programske jezike kao to je Haskell. ML je snaga uglavnom se primjenjuju u jeziku dizajn i manipulacije (kompilatora.

Faktorijel "Hello World" funkcionalne jezika funkciju faktorijela. Izra eno kao èista ML: 145 .

To je slièno opisima faktorijela naæi u ud benicima matematike. Imajt e na umu da parametri funkcije nisu nu no u zagradama.1) in if (n < 0) then raise Fail "negative argument" else fac n end . te obavlja funkciju sve do osnovnog sc enarija je postignut. va an dio ML programiranja. jer negativni argument uzrokuje beskonaène padajuæe lancu rekurzivni pozivi. Na primjer. i opisuje vrste ove funkcije. kako slijedi: fun fact n = let fun fac 0 = 1 fac n = n * fac (n . ML Velik di o koda je slièan matematike u pogonu i sintakse.fun fac (0 : int) : int = 1 fac (n : int) : int = n * fac (n-1) Ovo opisuje kao faktorijela rekurzivna funkcija. Funkcija èimbenika kao cj elina tada je tip funkcije cijeli u integer (int -> int). primjer izgleda ovako: fun fac 0 = 1 fac n = n * fac (n-1) Funkcija je takoðer oslanja na sparivanje uzoraka. Za sve drug e sluèajeve u drugom redu je poku ao. Zahvaljujuæi vrstu zakljuèivanja. Prepisivati bez primj edbe tipa. Oznaka E: t mo e se èitati kao izraz ima tip E t. Ovo provedbu funkciju faktorijela nije zajamèena raskinuti. pri mjedbe tipa mogu se izostaviti. Kada je funkcija argument je 0 (nula) ona æe se vratiti cijeli broj 1 (jedan). Ovo je rekurzije. te æe biti izveden od strane kompajlera. argument je n cijeli broj dodijeljen tip a (int). a rezultat primjene fac do n (FAC (n)) ima i tipa integer. ali odvojene razmakom. sa samo jednim prestanka osnovn og scenarija. Dio definicije prikazano je opcionalno. Vi e robustan provedba èek za nenegativne argument prije rekurziji.

acc) = acc fac (n. dol azimo do fun factorial n = let fun fac (0. parametar za unutarnje funkcije. acc) = fac (n-1.Problematièna sluèaj (kad je n negativna) pokazuje kori tenje ML moæni iznimka sustava. To se posti e dodavanjem dodatnih. 1) end 146 . Napokon. kao da stoga ne treba rasti proporcionalno broju funkcije poziva. Funkcija se mo e dodatno pobolj ali pi uæi svojoj unutarnjoj petlji u rep-rekurzivna sti lu. n*acc) in if (n < 0) then raise Fail "negative argument" else fac (n. "akumulator".

fun reverse [] = [] reverse (x::xs) = (reverse xs) @ [x] Ova implementacija obrnutog. èisto funkcionalni programski jezik. i vratiti liste iste vrste. mo e konzumira ti liste èiji su elementi svih vrsta. ova funkcija je primjer polimorfizma parametarskih. Pregled Miranda je lijen. dok toèna i jasna. neva no je. opæenito. Buduæi da ra èlanjivanjem algoritam omoguæuje inteligentno kori tenje izgleda (uvlaèenje). Miranda Miranda je non-strogi èisto funkcionalni programski jezik dizajniran David Turner kao nasljednik njegovih ranijih programskih jezika SASL i KRC. zahtijeva kvadratni h vrijeme za izvr enja. Producirao ga je istra ivanje Software Ltd Engleske (koja ima ig na ime Miran da) i bila je prva èisto funkcionalni jezik koji se komercijalno podr ana. i nema potrebe za definiranje subjekta pri je njegove upotrebe. Ova znaèajka. s kasnijim tisak u 1987 i 1989. Miranda program (zove skripta) je skup jednad bi koje defini raju razlièite matematièke funkcije i algebarske tipove podataka. Miranda je prvi put objavljena u 1985. vraæa novu listu èiji su elementi u obrnutom redoslijedu u odnosu na dane popis.Popis Obrnut Sljedeæa funkcija "obræe" elemenata u popis. postoji rijetko potreba za pojaèanje izjava i izmjenjivaèi bilo izjave su obavezna. koristeæi neke koncepte iz ML i nade. inspiriran ISWIM se takoðer koristi u Occam i Haskell i kasn . style: fun reverse xs = let fun rev nil acc = acc rev (hd::tl) acc = rev tl (hd::acc) in rev xs nil end Naime. Rijeè je va no postaviti ov dje: redoslijed jednad bi. je neefikasan. To je. Funkcija se mo e prepisivati izvr iti u linearnom vremenu u slje deæim uèinkovitije. iako manje lako za èitanje. to nema nuspojava i imperativ programiranje znaèajke. Toènije. Kasnije Haskell programski jezi k je slièan u mnogo naèina da se Miranda. kao brza prevoditelja u C-za Unix operaci jskim sustavima okusa. To jest.

ije popularizirala Python. 147 i nastavite do kraja iste . Komentar je uvedena u redoviti skripte koje likovi linije.

oduzimanje je -. ali nije bio u j avnoj domeni."Wed". Miranda je najèe æe kori tena. pozna t kao "pismen original". Na konferenciji na funkcijske programske jezike i raèunalne arhitekture (F PCA '87) u Portland. False. Miranda je osnovnih tipova podataka su char."Tue". èisto funkcijskih programskih jezika su postojale.Alternativna komentirajuæi konvenciju utjeèe na cjelokupni kod datoteku izvor. interes za li jene funkcionalnim jezicima rastao: od 1987. od kojih svi moraju biti istog tipa: week_days = ["Mon".["Nil"] #days Nakon objavljivanja od strane Miranda Research Software Ltd. dimenzioniranje je # i i ndeksiranje je!. vi e od desetak ne-strogi. analogne zapise u Pascal-kao t o su jezici. u kojima svaki red se smatra komentirajte osim ako poèinje isti m> znakom."Sun"] days = "Nil":days days!0 "Nil" days = days -. 10560. Tako da: days = week_days ++ ["Sat". dok je broj tiho se pretvaraju izmeðu dvije osnovne forme: proizvoljno preci znosti cijelih brojeva (tzv."Fri"] Popis ulanèavanje je + +. Torke su nizovi elemenata potencijalno mije ani tip. a razgranièene su napisane sa zagradama: this_employee = ("Folland. i redovne s pomiènim zarezom vrijednos ti prema potrebi. 1985. Oregon. Mary". Svrha je Odbora za konsolidaciju postojeæe funkcionalne jezika u zajednièkim koja æe poslu iti kao osnova za buduæa istra ivanja u funkcionalnom jeziku dizajn. bignums) po defaultu. Pisano je ogranièila uglatim zagradama i razdvojene zarezom elemenata. [10] . Od tih. Znakova je jednostavno popis char. odr an je sastanak na kojem sudionici rasporede u obliku jak konsenzus da odbor treba biti formirana za definiranje otvoreni standard za te j ezike. 35) Lista umjesto je najèe æe koristi struktura podataka u Mirandu. izgradnji je:."Thur". broj i bool.

148 . Odbora napori rez ultirali u nizu jezika definicije.0 Prva verzija Haskell ("Haskell 1.0") je definiran u 1990 [11].Haskell Haskell 1.

nazvana Haskell 2010. Uvodi jezik-Pragma-sintaksa-ekstenziju koja omog uæuje za oznaèivanje Haskell izvor kao Haskell 2010 ili odreðene obveze Pro irenje Haskell Jezik. . Haskell premijer Poèetkom 2006. to znaèi da se opæenito. ForeignFunctionInt erface. popravci neki sintaksa problema (promjene u formaln a gramatika) i zabrana takozvani "n-k-plus-uzorci". [13] To je u tijeku proces preispitivanja rastuæi jezik definiciji. FixityResolution. neformalno zo ve Haskell "(" Haskell Prime "). prenosiv inaèici jezik i prateæih standardne biblioteke za nastavu. [12] jezik nastavlja razvijati ubrzano. revidirana verzija je objavljena kao "Haskell 98 Jezik i knj i nice: Revised Report". HierarchicalModules. Tu je razlièita tipa za zastupanje nuspojave. stvarajuæi nova revizija jednom godi nje.Haskell 98 Krajem 1997. LineCommentSyntax. funkcija u Haske llu nemaju nuspojava. s Glasgow Haskell Compi ler (GHC) provedba koja predstavlja trenutni de facto standard. to jest. bio je najavljen u studenom 2009. typeclasse s. te ka o baza za buduæe ekstenzije. EmptyDataDeclarations. liste spoznaja. modeliran je neèistu funkcije drugih jezika. Prva revizija. NoNPlusKPatterns. To je èisto funkcionalni jezik. èime povezivanja s drugim programskim jezicima. PatternGuards. definicije oblika Fak (n +1) = (n +1) * n fak vi e nisu dozvoljeni. LanguagePragma. [14] Haskell 2010 Haskell 2010 dodaje vanjskih Funkcija suèelje (FFI) u Haskellu. serija je kulminirao u Haskellu 98. ortogonalna o vrst i funkcija. RelaxedDependencyAnalysis. postupak definiranja nasljednik Haskell 98 standardu. je poèeo. 98 Haskell jezièni standard je izvorno objavljen kao "Haskell 98 Rep ort". namijenjen za odreðivanje stabiln o. sparivanje uzoraka. Èista funkcija mo e vratiti nuspojava koje su naknadno proveden. [10] U veljaèi 1999. Imena ekstenzija uveden u Haskellu 2010 su DoAndIfThenElse. Moguænosti Glavni èlanak: Haskell znaèajke Vidi takoðer: Glasgow Haskell kompajler # Pro irenje Haskell Haskell znaèajke sporo vrednovanje. minimalan. Odbor izrièito pozdravio stvaranje pro irenja i inaèica Haskell pr eko 98 dodavanja i ukljuèuje eksperimentalne znaèajke. [10] U sijeènju 2003. i tip polimorfizma.

ali su od prona ao mno go vi e koristi. Monadama su opæi okvir koji mo e 149 . H askell glavni inovacijama na ovom podruèju je dodati tip nastave. koji su izvorno zami ljen kao principijelan naèin za dodavanje preoptereæenja na jezik. [15]. [16] Tip koji predstavlja nuspojava je primjer monada. statièki. vrsta sustava temelji na Hindley-Milner tipa zakljuèak.Haskell je jaka.

using lists factorial n = product [1. GHC. ali daje neke Haskell sintaktièka eæera za njihovu upotrebu. godine.n] -. Tu je aktivna zajednica oko jezika. k ao to su generalizirana algebarske tipove podataka i Tip obitelji.A. Monadama su definirani kao obièni tipo vima podataka.1) -.using recursion factorial 0 = 1 factorial n = n * factorial (n . specifikaciji.using fold factorial n = foldl (*) 1 [1. parsing. objavljeni rad.modela razlièite vrste raèunanja. Jedna od prvih ozbiljnih studija mehanièkog procesa zakljuèivanja napisao j e u XVII vijeku matematièar Gottfried Leibniz ("Calculus Ratiocintator"). Nakon rada J . Poveæanje zanimanja koje je rezulturalo podruèjem logièkog programiranja u dana njem obliku mo e se prouèavati od èlanka J.Robinsona objavljenog 1965. Primjer programa u Haskellu -. gdje je prvi put opisan princip rezolucije. i software transakcijski memorije.using recursion but written without pattern matching factorial n = if n > 0 then n * factorial (n-1) else 1 -. GHC je poznata po svojim high-performance provedbu konkurentnosti i paralelizma. Jezik ima otvoren. . nondeterminism. as an infinite sequence. godine problemu mehanièkog dokazivanja teorema posveæeno je dosta pa nje.. ukljuèujuæi i rukovanje pogre kama. i vi e od 1700 drugih open-source biblioteka i alata koji su dostupni u paketu online repozitorij Hackage. [17] Glavni provedbu Haskell.using only prefix notation and n+k-patterns factorial 0 = 1 factorial (n+1) = (*) (n+1) (factorial n) An efficient implementation of the Fibonacci series. je i tumaè i izvorni-prevodilac koja radi na veæini platforma. Herbranda objavljenog 1930.n] -. is this: fibs = 0 : 1 : zipWith (+) fibs (tail fibs) Logièko programiranje Logièko programiranje nastalo je kao rezultat radova na mehanièkom dokazivanju teorema. [18] i za to to bogati tip sustava koji ukljuèuju nedavne inovacije.. [12] i vi estruke implementacije postoji.

Poèetkom 70-ih godina ideju kori tenja logike kao programskog jezika razvili su Robe rt Kowalski (teoretski) i Maarten van Emden (eksperimentalna demonstracija) u Edinb urghu. te Colmerauer (implementacija) u Marseillesu. Osnovna teza logièkog programiranja prema Kowalskom glasi: "algoritam se mo e korisn o 150 .Rezolucija je generalizacija principa "modus ponens" i omoguæava kori tenje operacij a uporedjivanja i prepoznavanja nazvanih unifikacija (izjednaèavanja).

Osnovna razlika u odnosu na klasiène .. a djelomièno kori tenjem izvanlogièkih osobina jezika. Prednosti logièkog programiranja su: ·jednostavnije razmi ljanje i zakljuèivanje o problemu... veæ samo problematiène verzije pravila "negacija preko neuspjeha" (negation by failure). literal ·klauzula oblika Kowalskog je formula oblika A1. djelomièno pravi lnim poretkom klauzula i ciljeva u programu." Logièka komponenta predstavlja izjavu o problemu.. gdje su Bt atomi.. za dedukciju negativnih informacija treba koristiti po sebna pravila. ·Hornova klauzula je ciljna ili konaèna klauzula. Kako samo pozitivne informacije mogu biti logièke posljedice baze podataka. Postojeæi interpreteri ne mogu implementirati negaciju. t = 1.... Za sada programer mora osigurati malu kolièinu kontrolnih informacija..... Prvi problem je kontrola izv odjenja. a Ai Aitt posljedica.... Kori jeni Prologa (Programming in Logic) su u matematèkoj logici. Terminologija logièkog zakljuèivanja: Sintaksa logièkog programiranja obuhvaæa slijedeæe pojmove: ·term ·atom. Prolog Prolog je programski jezik koji se koristi za istra ivanje programske logike.Bn tijelo klauz ule. zakljuèak. proceduralno orijentirane jezike je Prologov deskriptivni (opisni) i dekalrativn i pristup... Drugi problem jeste problem negacije... Taj ideal jo do sada nije postignut. ·veæe moguænosti za iskori tavanje pararelizma ·kori tenje jednog uniformnog formalnog sistema mo e imati korisne posljedice na programski in enjering Za postizanje ovog cilja treba rije iti dva problema.. o osobinama problema i o rje enju (" ta" je problem).Bn gdje su i B (i=1.. Konaèna klauzula oblika A naziva se jedinièna klauzula ·ciljna klauzula je formula oblika B1.Ak B1. a o kontrolnoj se brine raèunar.k .izraziti sa dvije komponente: logikom i kontrolom.. Prolog se vrlo uspje no primjenjuje u podruèju umjetne inteligencije ("artificial .n) atomi. Kontrolna komponenta govori o naèinu rje avanja problema ("kako").. a B1....... gdje su A i Bt atomi.Bn.. rezultat ili konzekvent. ·Ako je A B1.Bn.Bn konaèna klauzula tada se A naziva glava... ·konaèna klauzula je formula oblika A B1. Bse naziva prethodnik ili uslov. Idealni cilj logièk og programiranja je da programer specificira samo logièku komponentu algoritma. ·jednostavan prikaz metodologije rje avanja problema.

engineering") i in enjering znanja ("knowledge engineering"). Prolog je programski jezik baziran na malom skupu osnovnih mehanizama ukljuèujuæi 151 .

$. Taèna sintaksa terma varira u razlièitim verzijama Prologa ali najèe æe se koristi tako zvana Edinburgh sintaksa.>. Procedura se sastoji od jedne ili vi e tvrdnji ili klauzula. Varijable su stringovi koji pocinju velikim slovom ili znakom "_". Svaka procedura definira odredj en broj logièki odnos ili predikat.. B1n Tipovi podataka: .. Atomi se sastoje od alfanumerièkih atoma i znakovnih ato ma ("sign")... varijabla ili strukutra. Prolog je posebno pogodan za probleme koji ukljuèuju objekte.. Pravilo (klauzula): A :.Bn..?.B1. Funktor koji ima dimenziju N i ma N komponenata.. brojeve i znak "_". Pretpostavimo da su A.. Klauzulam a se mo e dati deklarativna ili proceduralna interpretacija. Program u Prologu sastoji se od skupa procedura..a prikazana je termima. stablaste strukture podataka i autom atsko povlaèenje ("backtracking"). Takodjer se svaki string okru en znakovima navoda (') smatra atomom.prepoznavanje uzoraka ("pattern matching"). Strukture se sastoje od fu nktora (koji je atom) i jedne ili vi e komponenata (koji su termi). te uglavnom za nenumerièko programir anje. Term je konstanta.B pozivaju. Klauzula mo e biti èinjen ica ili pravilo.B1.Bn termi. Alfanumerièki atom je skup znakova koji poèinju malim slovom i mogu sadr avati sva slova... pogotovo strukturirane objekte i relacije medju njima. u kojoj se Bi naziva cilj (goal) mo e èitati na dva naèina: ·kao deklarativnu izjavu: Dokazivost A proizilazi iz dokazivosti Bi . ·ili proceduralno: Procedura A mo e se izvesti ako su izvedene sve procedure koje . Strukture se oznaèavaju funktorom iza koga slijedi otvorena okrugla zagrada. Klauzule koje nemaju ciljeva nazivaju se èinjenice. .itd. a zatim dolazi N komponenata razdvojenih zarezima i zatvorena okrugla zagrada. Kao to je reèeno klauzule su èinjenice ili pravila i oznaèavaju se kao termi. Strukture se po nekad nazivaju slo eni termi ("complex terms" ili "compound terms"). Atomi znakova su stringovi koji se sastoje od znakova +.Ovaj mali skup formira fleksibilnu i djelotvornu progr amsku okolinu. Konstante su atomske ili cjelobrojne (neke verzije Prologa dozvoljavaju realne brojeve i negativne cijele brojeve).

.niz specijalnih znakova (<__>.. Atomi mogu imati jedan od sljedeæa tri oblika: 1. x _Z5_y) 2. . Varijable se od atoma razlikuju po velik om poèetnom slovu. dva. Tip podatka je jedinstveno odreðen sintaksom. brojeva i znakova "_" koji poèinju malim poèetnim slovom (jedan. kao to se mo e vidjeti na slici 1.1 ..niz slova. ::=) 152 .Prolog definira relativno malo tipova podataka. i mogu biti vezane za objekt bilo kojeg tipa ukljuèujuæi i neku drugu nevezanu varijablu.

Prethodnom programu se mogu postaviti razna "pitanja".roditelj(armin. i znak "_". Tako se. ili mogu postati identièni uz o dgovarajuæa vezivanja varijabli.2001). dok su objekti odvojeni zarezom u zagradama. èinjenica da je Armin Jasminov roditelj. ruzica) No Znak "?-" oznaèava da je Prolog spreman za "pitanje". datum predstavlja ime strukture (tzv. Opisivanje pravila: . Dva izraza se medjusobno mogu unificirati (prilagoditi) ako su ili identièni. Slijede dva primjera unifikacije struktura u kojima _GXXX p redstavlja novu varijablu koju u cilju unifikacije uvodi prevodioc: ?-datum(D.3.oktobar. naprimjer. uz prikaz koji se koristi u ostal im programskim jezicima. Funktor je definisan imenom koje ima sintaksu atoma i brojem argumenata.M. U ovom primjeru. Unifikacija: Unifikacija je najèe æe kori tena operacija nad podacima. dok je "No" dobiveni odgovor . Primjer takvog objekta b io bi datum(17. ako elimo sazna ti da li je Armin Ivanov roditelj. 'Sarajevo') Brojevi mogu biti cijeli ili sa pomiènim zareom. koji poèinje ili vel ikim slovom ili znakom "_". Dozvoljeni oblik varijabli je niz slova.niz znakova unutar literala ('Bosna'. mo emo postaviti upit: ?. dok armin i jasmin oznaèavaju objekt e nad kojima ta relacija vrijedi.1983) = datum(D1. mo e predstaviti sljedeæom stavkom : roditelj(armin. brojeva.april. jasmin) U prethodnom stavku roditelj oznaèava relaciju.G) D=D1=_G283 M=april G=1983 Opisivanje relacija: Upotreba èinjenica u Prologu se mo e ilustrirati na primjeru relacije roditelj. Strukture su objekti koji se sastoje od vi e komponenata. F unktor). Naprimjer.

Mo e se reæi da svako pra vilo definira jednu uzroèno posljediènu vezu. mogu opisa ti nove relacije majka i otac.Pravilima se na temelju postojeæih relacija definiraju nove. roditelj(armin. Tako se na temelju relacije roditelj iz pre thodnog primjera te novih dviju elementarnih unarnih relacija musko i zensko. jasmin) 153 .

. o ni prirodno opisuju rekruzijom.Z).**.a. (**) gdje su + i * funktori. prefiksnom obl iku sa zagradama: +(*(2. ali i roditelj od bilo kojeg drugog predaka roditelj(X.Z) roditelj(Y.c)).. Pri tome drugi argument mo e biti i slo en aritmetièki izraz. ti problemi se opisuju programskim petljama.random.b. Najjednostavnija primjena rekruzije je modeliranje rekruzivnih relacija. U izrazu (*). Buduæi da se vrijedn ost aritmetièkog izraza odredjuje konvencionalnim metodama. (*). u tkz. Artimetièke operacije: Prolog nije namjenjen za opisivanje numerièkih postupaka. % .Y)... musko(X) Rekruzivna pravila: Veliki broj problema u raèunarstvu se rje ava iterativnim pristupom. dok su 2.b.sqrt). èija vrijednost se odredjuje ugradjenim procedurama koje su pridru ene predefiniranim aritmetièkim funktorima (+. U konvencionaln im jezicima.a. Predikat is/2 vraæa istinu ako mu se prvi argument mo e unificirati sa artimetièkom vrijedno æu drugog argumenta. Zato je podr ka za numerièke operacije u Prologu relativno skromna.pi. a 2. Operatorska sintaksa predikata i strukutra: Operatorski prikaz je posebno pogodan za èitko predstavljanje èestih operacija: 2*a + b*c. Nepo tiva nje tog . Slijedeæi ilustrativni program iz pro log primjera roditelj mo e se definirati rekruzivna relacija predak: % predak je roditelj predak(X. U Prologu se.c njihovi argumenti.Y) : roditelj(X. I zraz (*) se u Prologu standardno mo e predstaviti strukturiranim objektom.c atomi.Y). + i * predstavljaju operatore..*.Y) :roditelj( X. Vi e stavki koji definiraju jednu relaciju èine proceduru.a temelji se na evaluacijskom predikatu is /2.a). Relacija predak je opisana sa dva stavka to znaèi da vrijedi ako je zadovoljen bilo koji od njih. (b.musko(armin) . otac(X. medjutim. eventualne varijable u dru gom argumentu predikata is/2 moraju biti vezane u trenutku poziva predikata.

koja obièno rezultira nasilnim prekidom izvodjenja programa. ?.X is 1+2 154 .ogranièenja dovodi do iznimke.X=1+2 X=1+2 ?.

R is X mod Y. quicksort(Bigger). Pivot.X).M) :-gcd(X. Bigs = [X Rest].D).Y. Smalls.M is (X*Y)/D . Smalls. []. gcd(Y. quicksort([]) --> []. Bigs) : ( X @< Pivot -> Smalls = [X Rest]. Primjer programa za trazenja najveæeg zajednièkog djelitelja i najmanji zajednièkog sadr aoca: gcd(X. Pivot.write('Hello World!'). Rest) ). partition([X Xs]. Primjeri u Prologu: Primjer programa Hello world: ?. lcm(X. Ulaz i izlaz su potrebni zbog komunikacije s korisnikom. Primjer programa Quicksort(algoritam za sortiranje): partition([]. baratanje znakovnim nizovima. ulaz i izlaz. partition(Xs.Ove osobine omoguæene su ugradjenim predikatima koji se mogu klasificirati u pet kategorija: aritmetièki predikati i operatori. nl. Smaller. Ulazno/izlazne operacij e karakterizirane su popratnim djelovanjem pa su stoga izvan-logièke.D). Bigger) }.0. X. partition(Xs. quicksort([X Xs]) --> { partition(Xs. Bigs) . gcd(X.D) :. Rest.X=3 Izvan-logièke osobine: Kori tenje Prologa u "stvarnim" aplikacijama zahtjeva ponekad kori tenje jeziènih osob ina koje ne ulaze u èistu logiku.Y. predikati za modificiranje programa i kontrola izvodjenj a. []). Pivot. Ugradjeni predikati za modificiranje programa koriste se za dodavanje i brisanje klauzula iz baze podataka. Na taj je nacèin moguæe napraviti samomodificirajuæe procedure. _. [X].Y. quicksort(Smaller).R.

R2). fib(N2. N1 is N-1. fib(N1.1) fib(2.R1).R is R1+R2 155 .1) fib(N.R) :-N >= 3. N2 is N-2.Primjer programa Fibonaæijevi brojevi: fib(1.

156 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful