P. 1
-Skripta Iz Uvoda U Računarske Nauke.pdf-

-Skripta Iz Uvoda U Računarske Nauke.pdf-

|Views: 831|Likes:
Published by Rijad Hadzic
Prirodno-matematièki fakultet u Sarajevu Odsjek za matematiku UVOD U KOMPJUTERSKE NAUKE Skripta Pripremili: doc. dr. Samir Ribiæ, Adnan Isajbegoviæ, Kemal Gu iæ, Edin Ajanoviæ, Zlatan Zametica, Sanjin Ðogiæ, Maja imiæ, Jasmin Meru iæ, Sabina Karahod iæ, Valida Hamidoviæ, Edis Heriæ, Azra Èau eviæ, Nedim enderoviæ, Imer Husejnoviæ, Adi Prijiæ, Sanela abanoviæ, Faik Idrizbegoviæ, Ermin Hod iæ, Dino Èau eviæ, Emir Gegiæ Sarajevo, maj 2010 1

Sadr aj Programske paradigme............................
Prirodno-matematièki fakultet u Sarajevu Odsjek za matematiku UVOD U KOMPJUTERSKE NAUKE Skripta Pripremili: doc. dr. Samir Ribiæ, Adnan Isajbegoviæ, Kemal Gu iæ, Edin Ajanoviæ, Zlatan Zametica, Sanjin Ðogiæ, Maja imiæ, Jasmin Meru iæ, Sabina Karahod iæ, Valida Hamidoviæ, Edis Heriæ, Azra Èau eviæ, Nedim enderoviæ, Imer Husejnoviæ, Adi Prijiæ, Sanela abanoviæ, Faik Idrizbegoviæ, Ermin Hod iæ, Dino Èau eviæ, Emir Gegiæ Sarajevo, maj 2010 1

Sadr aj Programske paradigme............................

More info:

Published by: Rijad Hadzic on Apr 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/13/2013

pdf

text

original

Prirodno-matematièki fakultet u Sarajevu Odsjek za matematiku UVOD U KOMPJUTERSKE NAUKE Skripta Pripremili: doc. dr.

Samir Ribiæ, Adnan Isajbegoviæ, Kemal Gu iæ, Edin Ajanoviæ, Zlatan Zametica, Sanjin Ðogiæ, Maja imiæ, Jasmin Meru iæ, Sabina Karahod iæ, Valida Hamidoviæ, Edis Heriæ, Azra Èau eviæ, Nedim enderoviæ, Imer Husejnoviæ, Adi Prijiæ, Sanela abanoviæ, Faik Idrizbegoviæ, Ermin Hod iæ, Dino Èau eviæ, Emir Gegiæ Sarajevo, maj 2010 1

Sadr aj Programske paradigme............................................................ .......4 ièano programiranje................................................................ ......8 Programiranje u programskim jezicima niskog nivoa ..............18 Ma inski jezik.................................................................... ...........................................................18 Asemblerski jezik............................................................... ...........................................................23 Stekovni jezici Forth i Postscript.............................................. ..................................................30 Nestrukturano programiranje u programskim jezicima visokog nivoa........................................................................... ....................41 FORTRAN......................................................................... ...........................................................42 COBOL........................................................................... ..............................................................50 BASIC........................................................................... ................................................................54 Struktuirano programiranje...................................................... ....59 Pascal.......................................................................... ..................................................................62 Programski jezik C.............................................................. ...........................................................65 Algol 60........................................................................ ................................................................76 Algol 68........................................................................ ................................................................77 PL/I............................................................................ ...................................................................78 Ada............................................................................. ...................................................................80 Modula 2........................................................................ ...............................................................81 XBASE........................................................................... ..............................................................82 BCPL............................................................................ ................................................................83 Objektno-orijentisano programiranje..........................................85

C++............................................................................. ..................................................................87 Delphi.......................................................................... ................................................................101 C#.............................................................................. ..................................................................112 Python.......................................................................... ...............................................................115 Ruby............................................................................ ................................................................128 Deklarativno programiranje...................................................... ..131 SQL............................................................................. ................................................................131 Funkcionalno programiranje...................................................... 138 Lisp............................................................................ .................................................................143 ML.............................................................................. ................................................................145 2

Miranda......................................................................... ..............................................................147 Haskell......................................................................... ...............................................................148 Logièko programiranje............................................................. ...150 Prolog.......................................................................... ................................................................151 3

Programske paradigme Prvi kompjuteri su bili programirani icama, tj. raznim kombinacijama, ice bi bile spojene i time bi bila obavljena operacija. Jedan od ranih primjera takvih kompjutera je I BM 805 Test Scoring Machine, iz 1936. godine, kojeg je napravio Reynold Johnson, srednjo kolsk i profesor, a koji je mogao obraditi testove na osnovu èitanja zaokru enih odgovora. Prvi elektronski digitalni raèunar je Atanasoff-Berry Computer (ABC) iz 1937. godine, koji je bio dizajniran za rje avanje sistema linearnih jednaèina. Do 1973. Godine se smatralo da je ENIAC bio prvi kompjuter, ali je te godine poni ten patent u amerièkom patent zavodu, i ABC je progla en prvim kompjuterom. Tokom 2. svjetskog rata, Njemaèka se uveliko slu ila ma inom za kodiranje nazvanom Enigma. Glavni cilj Velike Britanije je bio razbijanje koda ove ma ine, ne bi li time do li do vrijednih podataka za potrebe rata. Razbijanje njenog koda ruènim putem nije bilo moguæe, zbog glomaznosti, pa je tako u februaru 1944. godine u Bletchley Parku pu ten u pogon Colossus, prvi elektronski ureðaj kojeg je bilo moguæe programirati. Poslije su kompjuteri bili bazirani na binarnom kodu koji su predstavljali kontr olne sekvence u CPU. Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) je prvi razvio binarni kod , te time omoguæio osnovu za razvoj kompjuterskih nauka. Leibniz je poku ao razviti ma inu koja bi obavljala èetiri osnovne raèunske operacije. On je zami ljao ma inu koja bi radila na principu kuglica smje tenim u bu enim karticama, a stanje da ima kuglice bi predstav ljalo stanje jedan, a ako nema kuglice, predstavlja stanje nula. Na ovom konceptu rade dana nji raèunari, te se zbog toga èesto i smatra prvim nauènikom u oblasti informatike. Da bi se programiranje olak alo, razvijeno je asemblersko programiranje. Ovo je za mjenilo ma insko programiranje. Asemblersko programiranje se smatra primitivnim jezikom, i ako je druga generacija, èak iako su tokom ezdesetih imali ogromne moguænosti, kao i sofisticirane makroe. Takoðer, podr avali modularno-programerske opcije poput CALL (pozivanje potprograma), eksterne varijable, operatore tipa READ/WRITE/GET/PUT, itd. Asembliranje se jo uvijek koristi u integrisanim sistemima. Sljedeæi napredak je bio razvoj proceduralnih jezika. Ovo je treæa generacija jezika , te predstavljaju napredne jezike. Primjeri ovih jezika su COBOL (Common Business Or iented Language), FORTRAN (FORmula TRANslation), ALGOL (ALGOritmic Language), itd. koji su uglavnom razvijeni za komercijalne i nauène potrebe, PL/1 (Programming language 1) koji je razvijen kao hibrid za nauène i komercijalne potrebe, te BASIC (Beginners All Purpose Symbolic Instruction Code) namijenjen za iroku upotrebu. U ovim jezicima,

Jedini naèin da korisnik pristupi ovim podacima je pute m podprograma. podaci i manipulacije podacima se predstavljaju kao objekat. itd. Java.godine 4 . Smalltalk. Ovo je najuticajnija programska parad igma u komercijalnom razvoju softvera. ranih 1980-ih je razvijeno objektno-orjentisani programiranje. Radi ovoga. Nakon toga. interni rad na objektima mo e biti promjenjen bez da se u tièe RekonstrukcijaColossusaiz 2006. To znaèi da je brzina i efikasnost programa najvi e zavise od sposobnosti i iskustva programera. C++. Primj eri su Simula. U ovim jezicima. Eiffel.opisuje se korak po korak taèno kako procedura ide da bi se rije io problem.

onda mijauèe. U posljednje vrijeme su se èak nekim je zicima koji nisu klasièni objektno-orjentisane paradigme. tj. onda on laje . a ako se zada maèki. a èesto nisu ni potrebni ( Softw are bloat ). } }. koji zauzimaju prostor. Polimorfizam je osobina po kojo j objekat ima parametre razlièitih tipova. dodavani objektno-orjentisani koncep ti (Visual Basic. Jedna od glavni zamjerki jeste na mnogo bespotrebnih dodata ka u samom jeziku ili objektima. zada funkcija govor(). ali njihove podklasne metode prevladaju metode nadklase.) Mnogi programeri i danas sumnjaju u efikasnost objektno-orjentisanih jezika u od nosu na proceduralne jezike. class Zivotinje { public: Zivotinje(const string& name) : name(name) {} virtual string talk() = 0. class Pas : public Zivotinje { public: Pas(const string& name) : Zivotinje(name) {} virtual string talk() { return "Vauu! Vauu!". Recimo. Kao moguæe rje enje razvijen je polimorfizam. Dodavanje medote hodanje grupi ivotinje æe dati objektima maèkama i psima istu metodu hodanja. } . Nalijeðivanje metodom polimorfizma omoguæuje klasi B da naslijedi metodu od klase A bez da mora pruzeti sve osobine klase A. Primjer u C++: #include <iostream> #include <string> using namespace std. jedan objekat odreðenog tipa se mo e kori stiti kao objekat drugog tipa. class Macka : public Zivotinje { public: Macka(const string& name) : Zivotinje(name) {} virtual string talk() { return "Mijauu!". ako se psu. Pascal.na bilo koji kod koji koristi taj objekat. Oboje naslijeðuje govor() od grupe ivotinje . const string name. }. itd.

}. } 5 . delete zivotinje[i]. int main() { Zivotinje[] = { new Macka("Mica"). } return 0. new Pas("Lesi") }. i++) { cout << zivotinje[i]->name << ": " << zivotinje[i]->talk() << endl. new Macka("Macek"). for(int i = 0. i < 3.

sa ignorisanjem HLL (High Level Language) kontrolnih instrukcija. #include( "stdlib. a ne procedura koje treba slijediti . call stdout. . te se u njemu mo e pisati jednostavniji kod. te familije funkcionalih jezika (Sc heme. XSLT.Rezultat je sljedeci: # Mica: Mijauu! # Macek: Mijauu! # Lesi: Vauu! Vauu! Objektno-orjentisano programiranje se smatra orjentisanim asemblerskim jezikom. U ovim j ezicima. poput sliènih produkata tipa MASM (Microsoft) ili TASM (Borland). Fril). HLA om oguæuje lahko uèenje za poèetnike. Program je struktuisan k ao kolekcija svojstava za pronala enje rezultata. Ada. itd. Primjeri gdje su ovi jezici iskori teni su Mathematica. to se zakljuèuje prilikom analize jednostavnijih pr ograma raðenim u njemu. Primjeri ovih jezika su SQL. HLA je prvobitno smi ljen kao alat za uèenje asemblerskog programiranja na fakultets koj razini. nl. ili skup pravila. kojeg je razvio Randall Hyde.puts. Program posjeduje bazu podataka. XSB. kompjuteru se govori ta je problem. Visual Prolog. Èesto se HLA smatra ni im programskim jezikom. push( hwString ). Primjer je HLA (High Level Assembly). Primjer koda u HLA: program Pozdrav. Fun kcionalni jezici koriste blokove kodova koji se pona aju kao matematièke funkcije. itd.hhf" ) static hwString :string := "Pozdrav". Nezavisno od proceduralnih jezika. Ovi jezici se uglavnom koriste u akademske svrhe. a ne kako ga rije iti. te na osnovu toga pronalazi rje enje ko je sadr i tra ena svojstva. Ocaml) i logièih programerskih jezika (ALF. a posjeduje napredne konstrukcije za naprednije programer e. Erlang. razvijene su deklarativne paradigme. end Pozdrav. HLA koristi sintaksu baziranu na nekoliko naprednijih programskih jezika poput Pascal-a. HLA u sebi podr ava jednostavnije instrukcije ma inskog nivoa kao i ostali x86 asembler. C++. begin Pozdrav.

Logièko programiranje se bazira na matematièkoj logici, tj. na logièkim formulama, a program se izvr avaju kori tenjem suèelja sa setom pravila sve dok se ne pronaðe odgovor na problem ili se komplet formula smatra nedosljednim. Zato se od progra mera oèekuje istinitost programa da bi funkcionisalo. Poèeci ovog tipa programiranja dati ra iz ranih 1960-tih, tokom debate o primjeni deklarativnih i proceduralnih jezika u r azvoju umjetne inteligencije. Danas se logièko-programski jezici koriste u rje avanju probl ema u civilnom in injerstvu, zraènoj kontroli, mehanici, itd. 6

7 STILOVI PROGRAMSKIH JEZIKA O IÈENIANALOGNIDIGITALNI DEKLARATIVNI IMPERATIVNI FUNKCIONALNI DOMENSKI LOGIÈKI NIZOVNI NISKOGNIVOA VISOKOGNIVOA MA INSKI STEKOVNIASEMBLERSKI NESTRUKTUIRANI STRUKTUIRANI PROCEDURALNI OBJEKNI OBJEKTNOORIJENTISANI OBJEKTNOBAZIRANI S NASLJEÐIVANJEMKLASA S NASLJEÐIVANJEMOBJEKATA

ièano programiranje

Prvi raèunari su bili programirani direktno putem ica. Oni su bili povezani sa mnog im logièkim vezama; u poèetku izgraðeni pomoæu elektriènih releja, kasnije vakuum cijevi, tranzistora i integriranih sklopova. Relej je elektrièni pogon prekidaèa. Mnogi releji koriste elektromagnet za (pokretan je)rad mehanizma prekidaèa, ali i drugi principi se takoðer se koriste. Gornji sklop korist i tri releja, sa spiralom svakog od njih spojenih na jedan ulaz i uzemljenje. Stoga, releji æe s e uvijek aktivirati, kad god na njihove odgovarajuæe ulaze pustimo visoki napon. Serijska veza prekidaèa osigurava da je uèinak AND kola (izlaza) pozitivan kada su s vi releji su aktivni. Krajnji rezultat je logièko AND kolo sa tri ulaza. Jaki pogon(e nergija) visoke vrijednosti na izlazu se intepretira kao logièka 1, a otvoreni (pokretni) k ao logièka 0. Donji sklop pokazuje odgovarajuæe NAND kolo s dva ulaza. Paralelni prikljuèak za rel ejne prekidaèe osigurava da æe izlaz biti logièka 1, dok najmanje jedan relej ostaje neakti van. 8

Do sredine 1940-ih veæina raèunara su radije bili graðeni od vakuum cijevi nego od prekidaèa i releja. Iako su vakuumske cijevi lomljive, skupe, i koriste puno energ ije, one su puno br e od releja (i puno ti e). Ako se zanemari Atanasoff ABC ma ina i Colossus, on da je prvi pravi (radni) opæe namjene, elektronièkih raèunala Electronic Numerical Integr ator And Computer (ENIAC) koji je konstruisan na Univerzitetu u Pensilvaniji izmeðu 194 3. i 1946. Zamisao John William Mauchly (1907-1980) i J. Presper Eckert Jr. (1919-1995), EN IAC je bio èudovi te -bio je visok 10 stopa, zauzimao je 10002 stopa (podnog) prostora, te ak oko 30 tona, i koristi vi e od 70.000 otpornika, 10.000 kondenzatora, 6.000 prekid aèa, i 18.000 vakuum cijevi. Konaèna ma ina je zahtijevala 150 kilovata snage, to je bilo dovoljno da osvjetli mali grad. Jedan od najveæih problema s raèunarima izgraðenim iz vakuum cijevi je pouzdanost; 90% ENIAC-a je izgubilo na vremenu propisanom za lociranje i zamjenu spaljenih c ijevi. Zapisi iz 1952. pokazuju da je oko 19.000 vakuum cijevi moralo biti zamijenjeno samo u toj godini, to je u prosjeku oko 50 cijevi na dan! Analogni raèunar je forma raèunara koji stalno koristi promjenljive aspekte fizièkih p ojava, kao to su elektrièna, mehanièka ili hidraulièna velièina, da podesi problem iznala enja rje enja. S druge strane, digitalni raèunari predstavljaju razlièite kolièine prirasta, kao i njihove brojèane promjene vrijednosti. Mehanièko -analogni raèunari su bili vrlo va ni u kontroli obraèuna pi toljima svjetskom ratu i Korejskom ratu; proizvoðeni su u velikom broju. u Drugom

Specifièno, razvoj tranzistora uèinio je elektronsko -analogne raèunare praktiènim, i pr ije nego to su se digitalni raèunari dovoljno razvili, oni (tranzistori) su se obièno kor istili u nauci i industriji. Analogni raèunari mogu imati vrlo irok raspon slo enosti. Logaritmar ( iber) 9

nomogram[1] su najjednostavniji, dok su // (naval gun fire control computers and large hybrid digital/analogue computers) // bili meðu najslo enijim. Digitalni raèunari imaj u odreðeni minimalni (i relativno veliki) stupanj slo enosti koji je daleko veæi od jednostavnijih analognih raèunara. Ta slo enost je potrebna za izvr avanje njihovih pohranjenih programa, te u mnogim sluèajevima za kreiranje uèinka koji je direktno pogodan za ljudsku upotrebu. Postavljanje analognog raèunara iziskuje listu faktora da bude odluèeno; zajedno s poèetnim uvjetima -tu je, startna cijena. Druga bitna stvar je kreiranje potrebne mre e povezivanja izmeðu elemenata za raèunanje. Ponekad je potrebno razmisliti o struktur i problema, tako da bi raèunar funkcionisao na zadovoljavajuæi naèin. Nijedna varijabla ne bi smjela prema iti raèunarske granice, a trebala bi se izbjeæi i diferencijacija, tipièno, reorganiziranjem mre e meðusobnih veza kori tenjem integratora u drugaèijem smislu. Pokretanje elektronskog analognog raèunara, pretpostavljajuæi da je pode en, poèinje zadr avanjem raèunara sa nekim promjenljivim vezanim za njihove poèetne vrijednosti. Aktiviranjem prekidaèa, on ili off pokreæemo program (zadatak)/raèunar. U nekim sluèajevima raèunar se mo e, nakon pokretanja u odreðenom vremenskom intervalu, u vi e navrata povratiti u poèetno stanje, ponoviti zadatak, i pokrenuti se opet. Sliènost izmeðu linearno -mehanièkih komponenti, kao to su opruge i dashpots (viskozno -fluidni amortizeri), i elektriènih komponenti, kao to su kondenzatori, i nduktori, i otpornici je upadljiva u smislu matematike. One mogu biti kreirane pomoæu jednad bi koje su u su tini istog oblika. Kako god, razlika izmeðu ovih sistema je ono to èini analogno raèunanje korisno. Ako se uzme u obzir jednostavan mno tvo opruga sistem, konstruisanje fizièkog sistema æe zahtijevati pravljenje ili modificiranje opruga . Nakon toga bi uslijedilo njihovo meðusobno spajanje i postavljanje na odgovarajuæe mjesto, prikupljanje test - opreme s odgov arajuæim ulaznim rasponom, i na kraju, uzimanje mjera. U slo enijim sluèajevima, kao to su amortizeri za trkaæe automobile, eksperimentalne konstrukcije, modifikacija, i tes tiranje, to nije tako jednostavno niti jeftino. Elektrièni ekvivalent mo e biti konstruisan sa nekoliko operativnih pojaèala (OP pojaèal a) i nekih pasivnih linearnih komponenti; sva mjerenja se mogu direktno uzeti sa osciloskopom. U sklopu, (simuliranog) 'èvrstina opruge ", na primjer, mo e se promij eniti pode avanjem potenciometra. Elektrièni sistem je analogija na fizièkom sistemu, otuda ime, ali je manje skup za izgradnju, opæenit sigurniji i obièno je mnogo lak i za izmi jeniti. Takoðer, elektronski sklop u pravilu mo e raditi na vi im frekvencijama nego sistem ko ji je simuliran. To omoguæava da se simulacija pokreæe br e nego u stvarnom vremenu (koji bi , u nekim sluèajevima, bio u satima, sedmicama, ili du e). Iskusni korisnici analognih

) Ovi elektrièni sklopovi takoðer mogu lako izvesti niz razlièitih simulacija. Digitalni proraèuni pokretnim zarezom imaju uporedivo ogroman dinamièki opseg (Dobro moderan priruèni. U praksi. Nedostatak mehanièko-elektriène analogije je da je elektronika ogranièena rasponom nad kojim varijable (promjenljive) mogu varirati (mijenjati vrijednosti). je r je sa 10 . u tom sluèaju. Ona je takoðer ogranièena nivoom buke. nauèni / in enjerski. a elektrièna struje mo e simulirati brzinu protok a u obliku kubiènih metara u sekundi. napon mo e simulirati pritisak vode. struja je rijetko kori tena u elektroniènim analognim raèunalima. Na primje r. s obzirom na odgovarajuæi mjerni faktor . (U stvari. To se zove dinamièki raspon. sve to je potrebno bi bio stabilan otpornik.elektronskih raèunara ka u da su oni ponudili relativno povjerljive kontrole. kalkulatori imaju eksponent 500.) S obzirom na protok i akum ulirani volumen tekuæine. te razumijevanje problema u odnosu na digitalne simulacije. jednostavan integrator kasni sa snadbijevanjem dok su obje varij able naponi.

Meðutim. nazvani tako jer izvode matematièk e operacije. raè.?) Veæina OP pojaèala u reprezentativnoj postavi su zbirna pojaèala. od nekoliko do stotinjak ili v i e operativnih pojaèala ( "op pojacala.preciznost raèuna. oni (analog. ali otkazuju iz struje. Taènost analognog raèunara je ogranièena njegovom procjenom elemenata. taèan izvor napona daje poznate dimenzije. proizvoljna analogni raèunari obièno imaju prednje ploèe s brojnim utiènicama (jedno-kontaktne utiènice) to dopu ta sloju kabla (fleksibilne ice sa utikaèima na oba kraja) formiranje meðusobnih veza koje definiraju postavljanje problema. . elektronski analogni raèunar. na primjer. Op pojaèala su odreðeni tip pojaèala s povratnom vezom. Osim toga.) su se koristili kada bi s e diferencijalna jednad ba pokazala vrlo te ka za rije iti standardnim sredstvima. Digitalni elektronski sistem koristi dvije naponske razine da predstavi binarne brojeve. na svjetlost primarnih boja. // Poljski Analogni raèunari ELWAT // Elektronski naponom puno lak e raditi. postoje precizni potenciometri (promjenljivi otpornici) visoke rezolucije za postavljanje (i kada je to potrebno mijenjanje) skale faktora. (sve. U mnogim sluèajevima. Analogna raèunala su posebno dobro namje tena da prikazuju situacije opisane diferencijalnim jednad bama. uglavnom na tri ili èeti ri bitne znamenke. koja dodaju i oduzimaju analogne napone. dolaze iz ulaznih komponenti. Preciznost (èitanja) analognog raèunara bila je ogranièena uglavnom precizno æu (èitanja) opreme koju koristi. tu je vjerojatno da æe biti nula -c entar analognog pokazivaèa -tip brojila za prosjeènu taènost mjerenja napona. sa vrlo visokim napredovanjem i stabilnim upisom. Stabilan. op ampovi"). manipulira elektriènim naponom to odgovara dijelu va nosti u problemu koji se rije ava. Povremeno. Tipièni elektronski analogni raèunari sadr e bilo gdje. ili slova abecede (ili drugih simbola). a dok je relativno spor. pru a praktièno bilo koji stupanj preciznosti koji bi mogao biti potreban. Osim toga. Preciznost digitalnih raèunara je ogranièena du inom rijeèi. koji provode rezultate na izlaznim prikljuècim a. binarni brojevi su samo kodovi koji odgovaraju. kao i kvalitetom unutarnje snage i elektriènih veza. Manipulacija t ih binarnih brojeva je naèin kako digitalni raèunari rade. Ona se uvijek koriste s preciznim popratnim komponentama koje u djelovanju.

OP pojaèala sa popratnim kondenzatorima su obièno ukljuèeni u postavku. to gotovo nikada nije uèinjeno u elektronskim analognim raèunarima. Meðut im. Ostali elementi raèunara ukljuèuju analogne multiplikatore. vrijeme mo e poslu iti kao jedna od varijabli. nelinearne funkcijonalne 11 .Takoðer. a oni integriraju zbir svojih unosa u odnosu na vrijeme. s obzirom da se rje enje problema ne mijenja s vremenom. Integriranje u odnosu na druge varijable je gotovo poseban dio mehanièko -analogno g integratora.

ali u svojoj biti sadr e skup kljuènih komponenti koje izvode kalkulacije. i gumeni zavoj kao model za nala enje udubljene taèke u skupu taèaka (convex hull). i nizovi vezani zajedno kao model pronala enja najkraæeg puta na mre i. te analogne komparatore. ventile i spremnike. Obièno. mitra (miter mo e znaèiti pored ostalog i klin) -zupèanik diferencijala. ukljuèuju kori tenje hrpe izolacijskih cijevi kao model za sortiranje brojeva. Kada se nadoknadi za temperaturu. izmi ljeni u svrhu ilustriranja koncepta analognih raèunanja.org/wiki/Function_generator" funkcijonalnih generatora -pos ebni sklopovi razlièitih kombinacija otpornika i dioda za pru anje nelinearnosti. Kljuène mehanièke komponente mogu ukljuèivati rotirajuæe osovine za pohranjivanje podataka unutar raèunara. kamere (2-D i 3-D). skup nok tiju. poveæanjem ulaznog napona.generatore. to je razlog za to oni èine veæinu pasivnih raèunalnih komponenti. prednji pad napona tranzistorske baze -emitera . mogu biti mnogo bli e idealnom nego induktori. ploèa. Kljuène hidrauliène komponente mogu ukljuèivati cijevi. Op pojaèala podi u izlazni napon. Kondenzatori i otpornici. s druge strane. Postavke analognog raèunara koje na prvi pogled zahtijevaju induktore mogu se preurediti i redefinirati za kori tenje kondenzatora. Analogni raèunari èesto imaju kompliciran okvir. brzinom odreðenom uglavnom frekvencijskim ostalih raèunarskih elemenata. Induktori se nikada nisu koristili u tipiènim analognim elektronskim raèunarima. tako da su iskoristiva u ostatku raèunara. Upotreba elektriènih svojstava izvode u stvarnom vremenu (ili odzivom operativnih pojaèala i ih analognih raèunara. postupno se poveæava i broj provodivih dioda.wikipedia. U povijesti elektronsk posebnih tipova visokih brzina. mo e pru iti upotrebljivo taène eksponencijalne ili logaritmicke funkcije. bilo nekih u analognim raèunarima znaèi da se izraèunavanja obièno br e). mehanièke rje a vaèe ( resolvers) i multiplikatore i obrtne servo-e. Bilo koji fizikalni proces koji vr i neko raèunanje mo e se tumaèiti kao analogni raèunar. Neki primjeri. Kljuène elektriène / elektronske komponente mogu ukljuèivati: Precizne otpornike i kondenzatore operativna pojaèala multiplikatore . Nelinearne funkcije i proraèuni mogu biti konstruisani sa ogranièenom precizno æu (tri i li èetiri_znamenke) dizajniranjem HYPERLINK "http://en. koji operator manipulira unutar okvira kompj utera. jer je njihovo odstupanje od idealnog pona anja preveliko za raèunanje bilo koje velike preciznosti. disk / lopta / valjak integratora.

mjeraèe napona generatore odreðenih funkcija Osnovne matematièke operacije kori tene u elektriènom analognom raèunaru su: 12 .

Upalite analogni raèunar. i integratora mogu brzo i taèno predstavlja ti diferencijalne jednad be grafièki. Oba kruga predstavljaju ko superiornija uodnosu na Matematièka analiza: Modeliranjem prigu enog kretanja. Da bi se bolje razumio fizièki svijet. ponekad je potrebno koristiti matematièke mod ele za predviðanje reakcija razlièitih fizikalnih sistema. ustvari je raèunski kompleksno vidjeti grafièki prikaz rje enja ovih modela. iako je mno enje mnogo preporuèljivije Diferencijacija s obzirom na vrijeme ne koristi se èesto. dok je diferencijacija isto rizièna za nestabilnosti. poput prisiljavanja. jaèina sistema diferencijalnu jednad bu: 13 mno tvo opruga je usmjerena na odrediti odgovor sistema na sinus. . U izgradnji na eg raèunara dizajnirali smo dva sklopa iste diferencijalne jednad be. (Kako bi se modelirao prisilno.zbrajanje integracija s obzirom na vrijeme inverzija mno enje stepenovanje logaritmiranje dijeljenje. a druga se ispostavilo dale prvu. Ona odgovara u frekvencijskoj domeni na visoko-prolaznim (high pass filter. kao to je gibanje masa prikljuèenih na izvor. a u praksi se izbjegava redefiniranjem problema kada je to moguæe. prigu eno titranje mase prièvr æene na oprugu. postaje moguæe precizno modelirati pona anja takvih sistema No. Ana logni raèunari kroz kori tenje mno itelja. Kori tenjem diferencijaln e jednad be: bili bismo u moguænosti se frekvencija izmeðu 2 Hz . filter koji propusta visoke frekvencije i pr opusta ih kao niske frekvencije) filterima. to znaèi da se buke visoke frekvencije pojaèavaju. sabiraèa.) mo emo izgraditi analogni raèunar koristeæi sumatore i integratore. na vanjske podra aje. Kroz kori tenje diferencijalnih je dnad bi. trokut i kvadratne tala i 2 MHz.

mo emo rije iti za x (t). Rje avanje ovog integrala æe nam dati rje enje diferencijalne jednad be koja je analogna modelu raèunala. Rje avanjem homogene jednad be dobiva se rje enje oblika: Dalje. bez da ga se umanjuje. i F(t) je snaga funkcije. 14 . Ovdje je originalni blok dijagram na eg jakog harmonièkog oscilatora. mo emo prijeæi na modeliranje jednad be sa veæim sklopovima. pomoæu inverzne Laplaceove transformacije.gdje je M masa objekta prièvr æena na oprugu. Zatim. Kori tenje Laplaceove transformacije. mo emo transformirati jednad bu i rje enje za xL(s). Ili da bismo mogli koristiti analogni raèunar. Ks je konstanta opruge. Jednom kad imamo stabilan spoj dizajna. Dizajn na eg prvog analognog raèunala: U na prvi sklop dizajna. Kd je konstanta prigu enja. Da bi se rije ila ova diferencijalna j ednad ba. za pojedina rje enja moramo rije iti originalnu jednad bu. poku ali smo direktno implementirati sklop. prvo se mora rije iti homogena jednad ba za dobivanje rje enja ovog sistema.

Odgovor orginalnog sklopa za razlièite ulazne valove Svi sljedeæi ulazni valovi su bili na istoj amplitudi i istoj frekvenciji (100 Hz) .I ovo je shema sklopa koji smo izgradili. zajedno sa otpornikom i vrijednosnim kondenzatorom. a izlazni je zelena linija. ulazni val je plava. U svim sljedeæim dijagramima. 15 .

N eki dizajneri takoðer sadr e vi e arhitekture i konfiguracija. barem u smislu va nosti. FPGA se moze koristiti za implementa ciju bilo koje logicne funkcije koju moze obavljati ASIC. dizajn se sastoji od minimuma cjelina koje opisuju suèelje i arhitekturu. Za neke jaèe kalkulacije mo e se konstruisati elektrièni sklop koji mo e rije i ti na problem mnogo br e nego trenutni mikroprocesor. logika blokova ukljuèuje pamæenje elemenata koji mogu biti jednostavni flip-flopovi ili vi e cjelokupnih blokova mem orije. koja sadrzi trenutne implementacije.Kvadratni val Sinusni val Efekti uma su zapa eni kod svih izlaznih valova. Takoðer se mo e primijetiti da je izlazni oblik valova za ovaj sklop bio vrlo slièan. veæina dizajnera uvozi zbirke modula. Logièki blokovi mogu biti konstruirani za obavljanje kompleksnih kombinacija funkcija ili samo za jednosta vna logièka kola kao to su AND i XOR. bez obzira na ulazni val. (sklopni dijagrami su se prethodno koristili za odreðene konfiguracije. Jednostavno AND kolo u VHDL-u bi izgledalo otprilike ovako : 16 . FPGA je integrisani sklop dizajniran da bude pode en od strane kupca/korisnika ili dizajnera poslije procesa proizvodnje-odakle i programibilno polje . U VHDL. ali je ovo izuzetno rijetko). kod kvadratnih valova nego kod sinusnih i trougaonih valo va Podruèje programabilnih ulaznih polja Moderna inkarnacija ièanog programiranja je u specijaliziranim programabilnim èipovim a tipa FPGA. Moguænost a uriranja funkcionalnosti poslije dostave i niskih bespovratnih tro kova. tehnièki. Ovaj sklop je takoðer dao bolji odg ovor. Osim toga. kao sto su bili za ASIC procesi. Svi izlazni oblici valova proizvod e karakteristièni termalni um. U veæini FPGA. FPGA sadr i programibilne logièke komponente zvane logièki blokovi i hijerarhija rekonfigurabilne povezanosti koja omoguæuje blokovima da budu ièno -zajedno (wired together) ne to poput jednog èipa programbilne makete. relativno ko ta ASIC dizajn (ne odupiruci se opæenito veæoj jedinstvenoj cijeni) nudeæi prednost za mnoge aplikacije/zahtjeve. FPGA konfigur acija je generalno/opæenito odreðena pomoæu HDL-a (hardware description language) slièno onome koji se koristio za upotrebu aplikacija specificno intergisanog sklopa (AS IC).

dvodimenzionalni dijagram dizajniran je da omoguæi pribli no grafièko izraèunavanje funkcije.Z. Jedna mo e lako koristiti tip izgraðenih b i izbjeæi uvoðenje biblioteke u poèetku. umjesto da se ima odv ojen modul za ne to tako jednostavno. end RTL.W.1. 0 ) nudi vrlo opse ne simulac ije i alat za otkrivanje gre aka dizajnera koji trenutno ne postoji u bilo kojem HDL-u.(this is a VHDL comment) -. 17 . Dok se primjer iznad mo e uciniti vrlo govorljivim (rjeèiv) za HDL poèetnike. Osim toga.all.0.this is the entity entity ANDGATE is port ( IN1 : in std_logic. -. [1] je grafièki ureðaj za raèunanje.H. IN2 : in std_logic. I opæenito jednostavne funkcije kao ova su dio veæeg modula djelovanja.X. use IEEE. architecture RTL of ANDGATE is begin OUT1 <= IN1 and IN2.-.std_logic_1164.L. kori tenje elemenata poput tipa std_logi c mo e u poèetku biti overkill (preoptereæenje). treba imat i na umu da su mnogi dijelovi ili neobavezni ili trebaju biti napisani samo jednom .-) umjesto jednostavnih bitova ( 1 . Meðutim. end ANDGATE. kori tenjem ovih 9 -logièkih vrijedosti ( U.import std_logic from the IEEE library library IEEE. OUT1: out std_logic).

moramo raèunaru precizno opisati sve korake-instrukcije (naredbe) koje on izvr ava redosledom koji mu je zadat. Jezik je sredstvo za predstavljanj e i preno enje informacija.Programiranje u programskim jezicima niskog nivoa Ma inski jezik Od hardwarea pa prema softwareu Raèunarski sistem sastoji se od hardvera i softvera. Sve operacije i svi podaci predstavljeni su nizom bitova. vrlo je te ko programirati na . Raèunar mo e «razumeti» samo formalan zapis. Da bi re ili neki problem kori æenjem raèunara. a softver èine programi po kojima raèunar radi. Programski jezik je skup pravila ko jim se predstavljaju instrukcije i opisuju podaci raèunaru. Zbog tehnièke realizacija raèunara u raèunari se sve predstavlja pomoæu dva simbola 0 i 1. Jednoznaènost svake konstrukcije programskog jezika je njegova najbitnija karakteristika. 16. i zahteva dobro poznavanje naèina rada i arhitekture odreðenog raèunara. teèe struja -ne teèe struja. Najva niji delovi raèunara izgraðeni su od elektronskih i magnetnih komponenti. 32. binarnom azbukom. Zbog toga je do lo do razvoja programskih jezika koji omoguæavaju zapis niza instrukcija raèunaru k oje se ne mogu vi eznaèno protumaèiti. Raèunar je ma ina bez inteligencije. Za komunikaciju izmeðu ljudi koriste se jezici. ne toleri uæi ni najmanje nepreciznosti. Sve informacije u raèunaru predstavljaju se nizom bitova grupisani m u grupe od 8. a pisanje instrukcija programiranje. sredstvo za komunikaciju. koje karakteri u dva stabilna stanja (ima napona nema napona. Kori æenjem programskog jezika komuniciraju èovek i raèunar. Èovek mora na neki naèin da saop ti raèunaru niz instrukcija koje on treba da izvr i. Grupa od 8 bitova naziva se bajt (byte). Kako se ma inski program sastoji od niza nula i jedinica. Ma inski jezik je izgraðen nad binarnom azbukom. Raèunar izvr ava samo ono to mu je zadato i to na naèin na koji mu je zadato. Prirodni jezici dopu taju nejednoznaènost i nepreciznost. Jedan znak binarne azbuke predstavlja bit (binary digit). Razlikujemo tri nivoa programskih jezika: ma inski jezik simbolièki jezik jezici vi eg nivoa Ma inski zavisni jezici Najjednostavniji programski jezik je interni jezik raèunara ma inski jezik. U zavisnosti od arhitekture raèunara ti nizovi bito va imaju razlièita tumaèenja i razlièite su velièine. «Inteligencija raèunara nije ni ta veæa od inteligencije onog kontejnera pored fakulteta»* . Programom zadajemo raèunaru na koji naèin izvr ava poslove. Hardver èine delovi raèunara. Programski jezik je sredstvo kojim èovek saop tava raèunaru program. severni pol ju ni pol). Skup instrukcija napisan za re avanje nekog problema naziva se program. 64 bita.

18 . eljko Juriæ. i to je uslo vilo da uzak krug ljudi pi e i odr ava programe.njemu.dr. Programi na prvim raèunarima bili su zapisani ma inskim jezikom. sa predavanja. **prof.

Pretpostavimo da treba da saberemo èetri broja. kada koristimo simbolièki jezik prva instrukcija alje prvi podatak u poseban registar (akumulator) zatim sledeæom instrukcijom dodajemo drugi broj sadr aju registra i tako dok ne dodamo i poslednji broj. posao je automatizovan tako to je napisan program koji kao ulaz d obija program napisan u simbolièkom jeziku. Jasno je da pri gradnji kuæe u jednom momentu moramo detaljno opisati polo aj svake cigle.u njegov ROM je ugraðen vrlo slo en program koji naredbe bejzika prevodi na za raèunar jedino razumljiv jezik -ma inski jezik ili mikrokod -koji se sastoji od velikih ni zova nula i jedinica. Èesto za ma inske i simbolièke jezike ka emo da su ma inski zavisni jezici. Ova tvrdnja je samo delimièno taèna: stoni raèunari. dakle. tj. Umesto instrukcija pisanih nizom bitova uvedene su mnemotehnièke skraæenice za operacije i simbolièke oznake podataka npr. ali pri izradi samog projekta lak e i razumljivije je govoriti o veæim jedinicama np r. u malim koracima opisati re avanj e problema. poznavajuæi blagodeti bejzika. Da bi se program napisan na simbolièkom jeziku izvr avao na raèunaru mora se prethodno prevesti na ma inski jezik. naredbom ADD a. kuhinja.Da bi se premostile pote koæe pisanja programa na ma inskom jeziku dolazi do razvoja simbolièkih jezika. prozor i slièno. i to mnogo -svaki ozb iljan . Sam raèunar ne "razume" bejzik . ele da se upuste u pisanje ma inskih programa. Maternji jezik raèunara Veæina stonih raèunara. soba. i dalje je potrebno poznavati tehnièke karakteristike konkretnog raèuna za koji pi emo program. kako èesto ka emo. poslednja instrukcija je preme tanje konaènog rezultata iz registra u memoriju. U vi im programskim jezicima to radimo kori æenjem jedne instrukcije (npr. ali i dalje zavisi od konkretnog procesora. a ipak je bolji od bilo kog postojeæeg programsk og jezika! Èitavo ovo poglavlje posveæeno je onima koji. elemente kuæe predstavljati i na ta j naèini. Na taj naèin proces programiranja je u zn atnoj meri olak an. vrata. tj. a kao izlaz odgovarajuæi program na ma inskom jeziku. x=a+b+c+d). daske i slièno. radi na bejziku. pa program napisan u simbolièkom jeziku za jedan raèunar ne mo e se koristiti za raèunar druge arhitekture. Po tom nazivu simbolièki jezik se èesto naziva asemblerski jezik ili kraæe asembler. Program koji vr i prevoðenje iz simbolièkog u ma inski jezik naziva se asembler ( translator). Napomenimo da skup naredbi simbolièkog jezika zavisi od arhitekture raèuna ra. Va no je istaæi da pri programiranju na ma insko zavisnim jezicima programer morao vrlo detaljno. Zar ima takvih? Ima ih. rade na bejziku jer on kuca nard be na tom jeziku i na njemu dobija odgovore od raèunara. Maternji jezik raèunara se. veæ se mora ponovo pisati. b vr i se sabiranje podataka a i b. sa gledi ta korisnika. ne odlikuje velikom koncizno æu i pregled no æu (razumljivosti da i ne govorimo). Kako to izgleda kada koristimo raèunare upoznajmo n a sledeæem primeru. Kako svakoj naredbi simbolièkog jezika odgovara jedna naredba ma inskog jezika. Mo emo to uporediti sa procesom gradnje kuæe pri èemu moramo voditi raèuna o polo aju svake cigle.

dakle. Zato. pre ili posle. naredbe unutar tog ciklusa æe 1000 puta biti prevoðene. Razgovor se. preæi na ma inski jezik. moramo da objasnimo potrebu za njim. Ako se jedan ciklus u programu izvr ava 1000 puta. pa zatim on prevede va u reèenicu. odvija preko prevodioca. Oèigledno je da je potrebno vreme da ono to ste eleli da ka ete objasnite prevodiocu. pre nego ovaj jezik. razume njegov odgovor i prevede je vama.vlasnik raèunara æe. Isto je tako i kod raèunara prevoðenje svake naredbe traje dugo. Programi koji rade na ma insko m 19 . saop ti je Francuzu. zamislite da razgovarate sa nekim Francuzom ne znajuæi njegov jezik. Razgovor bez prevodioca to preðemo na Pre svega.

njegov prevod æe. osim cifara 0-9. sa stanovi ta memorije. Ma inska abeceda Iako su ma inski jezici. Zatim se heksadekadni brojevi grupi u dva po dva (jer su dve heksadekadne cifre jedan bajt dok se. postati nerazumlji v i na kraju æete morati da prekinete razgovor. verovatno biti prevaziðeni. B. ali pot reba za ma inskim jezikom neæe. Treba. nizovi jedinica i nula. reæi da veæina proseènih korisnika raèunara poèinje da pi e ma inske programe ne zbog zadovoljavanja potreba za nekim sasvim specifiènim aplikacijama raèunara veæ da bi programi za igre br e radili. u nedostatku poznavanja struènih termina. 11. Bejzik omoguæava realizaciju èak i vrlo slo enih programa za obradu podatak a. na primer. to izaziva delimièni g ubitak poverenja u raèunar. Pre svega. u daljem razvoju raèunara. 13. raèunaru ZX Spectrum) koju i vi i sagovornik odlièno poznajete ali prevodilac o njoj nema pojma? Proæi æe mnogo. Pomoæu ma inskog jezika realizuje se slo eni softver za obavljanje specifiènih potreba koji. No. ipak. mnogo vremena dok prevodilac ne shvati ono to elite da ka ete. I ovaj problem mo e da bude prevaziðen bez ma inskog jezika -postoje specijalizovani vi i programski jezici za rad sa periferijskom opremom. modifikuje svoje potrebe. naroèito. po pravilu. u veæini sluèajeva. a raèunar radi ne to slièno tome. kasnije. jedna heksadekadna c ifra naziva "nibble". vratimo se opet razgov oru sa Francuzom i prevodiocu: ta ako elite da razgovarate o nekoj specifiènoj temi (npr. D.jeziku zato. E i F. Zatim se programske instrukcije zamenjuju skraæenicama koje opisu ju njihovo dejstvo. jedinice i nule treba pretvor iti u heksadekadne brojeve (smatramo da vam je poznato ta su heksadekdani brojevi -u njima se. ploterom. javljaju i slova A. lako mo e da preraste u poseban programski jezik. kao to smo rekli. èesto koristi naredba LD A. koja redom predst avljaju "cifre" 10. disk-jedinicom) poèinju da se javljaju "nesporazumi" korisnik taèno zna ta bi raèunar trebalo da uradi. oni se prikazuju na ne to pogodniji naèin preko mnemonièkih skraæenica. Ovo se posebno odnosi na vlasnike spo rog ZX81. 14 i 15). Mo ete li Francuzu sa kojim razgovarate posredstvom prevodioca da saop tite taèno ono to mislite? Njemu ne govorite vi nego prevodilac. o n nehotice modifikuje neke va e reèenice tako da se nijansa njihovog znaèenja mo e lako promeniti. 12. Nikada ni jedan konstruktor raèunara i programskih jezika neæe moæi da predvidi sve potrebe korisnika i da obuhvati sve obl asti u kojima æe raèunar biti kori æen! Ma inski jezik omoguæava korisniku da natera raèunar da radi taèno ono to njemu treba bez posredstva operativnih sistema. C. rade 40-100 puta br e od odgovarajuæih BASIC programa! Problemi sa brzinom æe. modemom i. H ko ja se . ali ne to! Korisnik tada. Kod procesora Z80 se. ali kada se doðe do osetljive oblasti rada sa periferijskim jedinicama ( tampaèem.

Za pisanje programa na ma inskom jeziku potrebno je. D. E. Skraæenica LD dolazi od "load" i znaèi: prenesi sadr aj registra H u registar A (akumulator). Ova j adresni deo mo e da bude neki od procesorskih registara (B. prenosi sadr aj memorijskog bajta èija je adresa 7530 (ova adresa je heksadekadna i njoj odgovara dekadna adresa 30000) u procesorski registar A radi 20 . A. L kod procesora Z80. na primer) ili adresa nekog bajta memorije. shvatiti strukturu na redbi. Naredba LD A. Svaka naredba se sastoji od mnemonièke skraæenice (u gornjem primeru to je bilo LD) koja se prevodi u dve ili èetiri heksadekadne cifre (jedan ili dva bajta). (7530). C. Iza skr aæenice se pi e adresni deo koji govori raèunaru gde se nalaze podaci koje treba da obraðuje. na primer.heksadekadno kodira kao 7C. najpre. H.

ispravljanje. (753A) INC A 3A 75 LD (753A). najèe æe. Mnemonièke skraæenice su ispisane pored njih radi kompletnosti .50.60. (753A)) æe u registar A (èesto se naziva i akumulator) dovesti br oj koji se nalazi na adresi 753A (dekadno 30010). Ukoliko radimo manuelno.) koji su kod nas zastupljeni.201 .A) i na kraju æe se izvr avanje ma inskog programa prekinuti (naredba RET) i raèunar æe se vratiti u bejzik program iz koga je usledio poziv ma inskog. Ceo program . TRS 80. Kada smo napisali program u mnemonièkim skraæenicama. Za to mo emo da koristimo tabelu (prema njoj s e gore pomenuta naredba LD A. kodiran.A 70 CALL 30000 80 PRINT PEEK 30010 90 GOTO 50 100 DATA 58. a vrlo su popularni slo eni "asembler programi" koji omoguæavaju uno enje skraæenica.obrade. Spectrum. Rutine iz ROM-a Program glasi 3A 75 3A 3C 32 75 3A C9 ili. izgleda ovako: 7530 7533 7534 7537 3A 3C 32 C9 3A 75 LD A. sledeæa æe poveæati sadr aj registra A za jedan (INC A).A RET Sa leve strane se nalaze adrese instrukcija. zatim æe sadr aj akumulatora biti vraæen na odgovarajuæe mesto u memoriji (LD (753A). treba dobijene heksadekadne brojeve pretvoriti u dekadne (za to se koristi bejzik program ili.117. (7530) prevodi sa 3A 30 75) ili gotov program koji v r i prevoðenje. a zatim demonstrirati rad programa: 10 FOR I=0 TO 7 20 READ A 30 POKE 30000+I.58. Ovakav program mo e da bude vi e ili manje slo en. Na ma inski program æe poèinjati od adrese 30000 (heksadekadno 7530) i imaæe svega èetiri instrukcije. a odmah do njih su same instrukcije predstavljene kao heksadekadni brojevi. pristupamo njihovom pretvaranju u heksadekadne brojeve.A 40 NEXT I 50 INPUT A 60 POKE 30010. neki programabilni d epni raèunar) i uneti ih memoriju pomoæu naredbe POKE. Sada nam ostaje da sastavimo bejzik program koji æe uneti ma inske instrukcije u memoriju. prevoðenje programa i snimanje na kasetu. kada ove brojeve pretvorimo u dekadne : 58 117 58 60 50 117 58 201...58. Prva instrukcija (LD A.one raèunaru ni ta ne znaèe. Da sve ovo ne bi ostalo na nivou teoretisanja.117. Ma inski program je pisan za procesor Z80 koji poseduje veæina popularnih modela (ZX81. sastaviæemo kratak ma inski program k oji uveæava sadr aj nekog bajta memorije za 1 i odgovarajuæi prateæi bejzik program.

Zatim se od korisnika tra i da otkuca neki bro j (podrazumeva se da je taj broj manji od 256). 21 .Nije te ko razumeti rad programa. Najpre se iz DATA naredbe u memoriju unosi ma insk i program koji poèinje od adrese 30000. a zatim raèunar poziva potprogram i na ekranu prikazuje rezultat.

na program bi se produ io na stotinak instrukcija . jasno. njihova logièka povezanost. a nije lako ni zakljuèiti u kom æe se memorijskom bajtu nalaziti broj ko ji je korisnik otkucao posle njegovog izvr avanja. meðutim. Du ina rijeèi je broj bita koji je saèinjavaju. bili ambiciozniji i po eleli da elimini emo potrebu za bejz ik programom i da na ma inskom jeziku realizujemo uno enje broja sa tastature i prikazivanje rezultata na ekranu. Kod raèunara koji ne koriste Z80 procesor morale bi da se izvr e korenite izmene: èitav ma inski program bi. sve instrukcije bejzik programa bi morale da budu promenjene. Umjesto binarnog koda operacije formiraju se mikroprogrami. Da smo. ROM je toliko veliki da ovaj pro gram nije lako pronaæi. Naredba CALL 30000 bi kod mnogih raèunara morala da se zameni sa. Repertoar i nstrukcija (broj raspolo ivih instrukcija) zavisi od vrste i tipa raèunara.Èak i na ovom jednostavnom primeru se vidi koliko se ma inski programi razlikuju od raèunara do raèunara. . Do kraja 60-tih god ina organizacija upravljaèke jedinice zavisila je od repertoara instrukcija. Rijeè predstavlja niz bita. ko ji predstavljaju skup mikroinstrukcija i koji se smje taju u upravljaèku memoriju. pa bi se koristilo B=USR(0). Primjenom koncepta mikroprogramiranja omoguæeno je da se operacija (instrukcija) formira od elementar nih operacija nazvanih mikrooperacije. ne poseduje naredbe READ i DATA. pa bi uno enje programa moralo drukèije da se organizuje. Na program je "znao" gde se nalazi argument operacije koju treba da izvr i i gde da s mesti rezultat. Zar ne bi bilo bolje pozvati ovaj program? Na alost. to se kodova tièe. a mo da ne bi imao ni isti b roj naredbi. ZX81. odnosno nula i jedinica. kao i njihovo funkcionisanje. Ba u ovome i le i ume nost dobrog programera: cilj je upotrebiti rutine iz ROM-a raèunara z a obavljanje nekih zadataka! Raèunar. a kod nekih drugih bi br oj 30000 morao da bude sme ten negde u memoriji. Zakljuèak Specifiènost svakog raèunara èine elektronske komponente. a neke uop te ne bi lièile na one koje smo koristili! Lako je primetiti da sastavljanje ma inskih programa nije ni malo jednostavan posa o. U/I jedinica mo e da omoguæi serijski (bit po b it) ili paralelni (svi bitovi odjednom) prenos podataka odnosno instrukcija. Repe rtoar instrukcija kod raèunara sa mikroprogramiranjem mo e se jednostavno mijenjati dopisivanjem novih mikroprograma. na primer. Binarni kodovi mikrooperacija nazivaju se mikroinstrukcije. Kada bismo ovaj program eleli da primenimo na raèunaru BBC model B. bio sasvim razlièit. B=USR(30000). na primer. negde u ROM-u ima potprogram koji slu i z a uno enje podataka sa tastature (ovaj potprogram se koristi za bejzik naredbu INPUT ).

22 .

najmodernim asemblerski m jezicima ukljuæene su i makro objekti( macro . koji s e temelje na koliko prolaza je potrebne za izrade datoteke programa: Prva vrsta One-pass asembler prolazi kroz izvorni kod jednom i pretpostavlja da æe svi simboli biti definiran prije bilo kakve upute. Prednost . kao i x86 (-64). a moguæe je od 1950 godine. posebno je temelj za RISC arhitekture. To je u suprotnosti s veæinom jezika v isoke razine. a temelji se na kratice (zvane mnemotehnike) koji poma u programeru da s e sjeti pojedinih uputa.Mnogi sofisticiran i assembleri nude dodatne mehanizme kako bi se olak ao razvoj programa. Moderni asembler. i HP PA-RISC. Asembler Tipièno moderni asembler stvara objektni kod prevodeæi mnemotehnièke instrukcija u opcode. To je u kontrastu sa programskim jezicima visoke r azine. Asembler obavlja vi e ili manje izomorfne prijevode (jedan-na-jedan preslikavanja) iz mnemonièke izjave u ma inske instrukcije i podatke. kratke upute kako inline . a nazivaju se makr o asembleri. Ova reprezentacija je obièno definiran od strane proizvoðaèkog hardvera. U posebnim . Postoje dvije vrste asemblera. Kori tenje simbolièke reference je kljuèno obilje je asemblera . koja nije tako va na kao to je nekada bio s napretcima u brzini i sposobnosti raèunara. za optimiz iranje maksimalnog potencijala rada cijevi CPU-a. za stvaranje zaje dnièke sekvence. te rje avanjem simboliènih imena za memorijske lokacije i drugih subjekata . su tisku kontrolu procesa. Asembler se opæenito jednostavnije mo e napisati nego programski jezi ka visoke razine. Prednost one-pass asemblera je brzina. mikroprocesora. Asemblerski jezik je tako specifièan za odr eðene fizièke (ili virtualne) raèunarske arhitekture. Sun SPARC. u kojima jedna izjava opæenito je rezultat mnogim ma inskim uputama. mikrokontrolora i drugih (obièno) integriranih sklopova.Korisnièki program koji se zove asembler i koris ti se za prevoðenje izvje taja asemblerskih jezika u odreðeni ma inski kod. koji se (idealno) prenose. registara. itd. Druga vrsta Two-pass asembleri (i Multi-pass asembleri) koji izraðuju tablice sa svim nerije enim simbolima u prvom prolazu . ili èak i generirati cijeli plan programa. Veæina asembler takoðer ukljuèuje makro objekate za obavljanje tekstualne zamjenue -npr. kao to je MIPS. Oni provo de simbolièan prikaz brojèanih kodova i ostalih konstanti potrebne da se programiraju posebne CPU arhitektre.spremanje dosada njih proraèuna i adresa nakon uploada programske modifikacije. pomoæ i ispravljanje gre aka. zatim upotrijebe drugi prolaz za rje avanje ovih adresa.Asemblerski jezik Asemblerski jezici su porodica ni ih jezika za programiranje raèunara. opisane u nastavku). umjesto naziva potprograma.

Kao 23 .two-pass asemblera je da simbol se mo e definirati bilo gdje u programu.

razlika je u praksi postala malo zamagljena meðu programerima. na primjer kada se namjerava na binarnom opcode oznaèiti neki simbol -mnemonièki -sama. Malo moderniji programeri trebaju da spominju zapravo ono to su u obrascima binarni opcode-ove z a posebne upute.rezultat toga. a li kao da simbolizira opcode. program se mo e definirati na vi e logiènih naèina. mnemonièki kao to je "mov" nije opcode. i nazivaju ga "mov" opcode. moglo bi se odnositi na "opcode mov". tek kada prevede asembler. U praksi. Struktura asemblerskog jezika Program napisan u asemblerskom jezik se sastoji od niza instrukcija -mnemotehnik a koji odgovaraju toku izvr ne naredbe. mnogi programeri ispuste rijeè mnemonièki. Na primjer. Mnemonièku naredbu odabrao je dizajner da bi instrukciju "move" mogao programmer bolje zapamtiti. ali ne i to su: . 61h Ova instrukcija znaèi: Premjesti (zapravo kopiraj) heksadecimalnu vrijednost '61 ' u registar procesora poznat kao "AL". Da biste ga stavili na drugi naèin. Mnemotehnièki "mov" predstavlja opcode 1011 koja zapravo kopira vrijednost u druge naredbe u registar prve naredbe. mnemonièk i) : MOV AL. Tipièna izjava asemblerskog j ezika. To èini s dva prolaza asemblerski program za lak e èitanje i odr avanje. polimorfizam. zapise. ukljuèujuæi i structure. nasljeðivanje(inheritance). x86/IA-32 procesor mo e izvr iti sljedeæe binarne instrukcija ( 'MOV') kao to je izra eno u ma inskom jeziku: Heksadecimalni: B0 61 (binarni: 10110000 01100001) Ekvivalentno asemblerskom jezik je lak e zapamtiti (npr. (H-sufiks oznaèava heksadecimalnom ili 97 u decimalnom) . tada mogu biti uèitane u memoriju i biti izvr ene. Intel u sintaksi. Sofisticirani asemblerski jezici visoke razine pru aju apstrakcije kao Napredna kontrola strukture High-level proceduru / funkciju deklaracije i saziva High-level apstraktni tipovi podataka. klasa i postavki Profinjena makro obrada ( iako je dostupna na asemblerima od kasne 1960-ih za IBM/360) Objektno-orijentirane osobine kao to su: enkapsulacija. zarezom odvojena lista argumenata ili parametara koje slijedi opcode. to je tehnièki nepravilno. interface. unija.

24 . Transformacijom obiènog jezika u ma inski jezik je postignu to asemblerom. obièno postoji jedan-na-jedan korespondencija izmeðu jednostavnog asemblerskog i instrukcija ma inskog jezika. u nekim sluèajevima . Za razliku od programskih jezika vi e razine. Meðutim.meðu procesor dizajnerima. i (djelomièno) obrnutog od asemblera tj. disassebler -a.

asemblerski jezik pru a pseudoinstukcije koji pro iruju na nekoliko uputa ma inski jez ik, pru ajuci obièno potrebnu funkcionalnost. Na primjer, za ma inski jezik kojem nedostaj e "granaja ako veæe ili jednako"( "branch if greater or equal" ) instrukcija, asembl erski jezik pru a pseudoinstrukcije koje se pro iruje i na ma inski "skup ako je manje od" i "gran aj ako je nula ( set if less than i branch if zero )".Veæina asemblera takoðer nudi bogat jezik makroa (obja njeno ispod) koji se koristi od strane prodavaèa i programera za generiranje slo enijih kodova i sekvenci. Svaka raèunarska arhitektura i arhitektura procesora obièno ima svoj ma inski jezik. Na ovoj razini, svaka instrukcija je jedno stavno dovoljno da se izvr ava pomoæu relativno malog broja elektriènih sklopova.Raèunari se razlikuju po broju i vrsti instrukcije koje mogu da izvr e. Na primjer, novi 64-bi tni raèunari æe imati razlièit strujni krug od 32-bitnog raèunara. Oni isto tako imaju razlièite velièi ne, brojeve registara i prikaze razlièitih vrsta podataka u memoriji. Dok veæina raèunara za opæu namjenu su u stanju izvr iti u su tini iste funkcionalnosti. Osnovni elementi Bilo koji asembleski jezik se sastoji od 3 vrste instrukcija koje se koriste za definiranje programa: Opcode mnemotehnika (Opcode mnemonics) Sekcija podataka (Data sections) Asemblerska direktiva(uputa) Opcode mnemotehnika Upute (izjave) u asemblerskmo jeziku opæenito su vrlo jednostavna, za razliku od onih u programskim jezicima visoke razine. Opæenito, opcode je simbolièko ime za jed nu istrukcuju ma inskog jezika, a tu je najmanje jedan opcode mnemonièki definisan za s vaku instrukciju ma inskog jezika. Svaka naredba u pravilu sastoji se od instrukcije il i opcode plus nula. Veæina upute odnose se na jednu vrijednost, ili par vrijednosti. Instru kcije mogu biti bilo neposredno (najèe æe vrijednost u bajtovima, koji se kodira uputama) ili adr esini podatci koji se nalaze negdje saèuvane u memoriji. To odreðuje temeljna arhitekture procesora, asembler samo odra ava kako ova arhitektura radi. Data sections Postoje upute koje se koriste za definiranje elemenata za dr anje podataka i varijabli. Oni definiraju vrstu podataka, du inu i poravnanje podataka. Ove upute se mogu definirati da li su podaci dostupni izvan programa (programi sklopljen odvojeno) ili samo na program u kojem je definiran dio podataka. Assembly directives i pseudo-ops

25

Asemblereske direktive su upute koje su pogubili asebleri za vrijeme sklapanja.O ni mogu napraviti red programa u ovisnosti o parametrima ulaz od strane programera, tako da jedan program mo e biti sklopljen na razlièite naèine, mo da i za razlièite aplikacije. Oni se takoðer mogu koristiti za predstavljanje programa, olak avajuæi programerima za èitanje i odr avanje. Imena pseudo-OPS-a èesto poèinju sa dot da bi ih razlikovali od ma inske instrukcije.Neki asembleri takoðer podr avaju pseudo-upute, koje generiraju dvije ili vi e ma inske instrukcije. Obièno, svako konstanti i varijabli je dato ime, tako da upute mogu se lak e lokacirati po imenu, to promovi e self-documenting code . U izvr nom kodu, naziv svakog potprograma je povezan sa svojim entry point , tako da bi lo koji poziv potprograma mo e koristiti svoje ime. Unutar potprograma, GOTO destinacij e su date oznake.Neki asembleri imaju potporu lokalnih simbola koji su leksièno razl ièite od normalnih simbola (npr., kori tenje "10 $" kao GOTO odredi te). Veæina asemblera osigurava fleksibilno upravljanje simbol, to omoguæava programerima da upravljaju razlièitim prostorima, automatski izraèunati offset unutar strukture podataka, te dodi jeliti oznake koje se odnose na doslovnu vrijednost ili rezultat jednostavnih raèunanja asemblera.Asemblereski jezici, kao i veæina drugih programskih jezika, dopustaju d a komentari mogu biti dodani u red izvornog koda, koje zanemaruju asembler. Dobra upotreba komentarima je jo va nije u asembleru nego u vi im programskim jezicima, kao i smisao, svrhu sljedeæe instrukcije je te ko de ifrirati iz samog koda. Pametno kori te nje tih pogodnosti mo e uveliko pojednostaviti problem kodiranja i odr avanja nisko razi nskih kodova. Sirovi asemblerski kod generisan od strane asemblera ili disasemblera-ko da bez komentara, smislenih simbola, ili defenicijama podataka je dosta te ko èitati kada s e promjene moraju izvr iti. Broj operacija (Number of operands) Instrukcije ce biti kategorizirane po maksimalnom broj operanada (registri, memo ri kih lokacija,vrijednosti) izrièito navedeno u uputama.Neki od operanada isto tako bi m ogli dati implicitno, pohranjene na vrhu stack-a ili implicitne registre i rezultat se raèun a kao dobar(iako ne naredba). Neki setovi instrukcija mogu imati razlièit broj operanada za razlièite upute. (U primjerima koji slijede, a,b i c odnose na memorijske adrese i reg1 , ma inske registre.) 0-adresni (nulta adresna ma ina), tzv. stack ma ina : sve aritmetièke instrukcije odvijaju pomoæu vrh jedne ili dviju pozicija na stack-u, naredbe su: push i pop up ute se koriste za pristup memoriji:push a, push b, add , pop c. 1-adresni (jednoadresa ma ina), tzv. akumulator ma ina, ukljuèuje veæinu starijih

raèunara i mnoge male mikrokontrolere. Veæina uputa odredi jednog izrièito prvu naredbu (registar, memorijsku lokaciju) sa implicitnim akumulatorom: load, add b , store c. Vezana klasa je praktièno stack ma ini koje èesto omoguæavaju jedan eksplicitnu naredbu u aritmetici instrukcije: push a, add b, pop c. 2-adresni (dvoadresna ma ina) -neke RISC i mnoge CISC ma ine spadaju u tu 26

kategoriju. Za RISC ma inu (zahtijeva eksplicitnomemorisko pamæenje), upute æe biti: load a, reg1; load b, reg2; add reg1, reg2; store reg2, c; 3-adresni CISC(troadresna ma ina) -gore navedeni primjer ovdje mogu se obavljati u jednoj instrukciji u ma ini s memorijskim instrukcijama: add a,b, c; ili vi e obièno (veæina ma ina dozvoljva najvi e dvije memoriske instrukcije): move a, reg1; add reg1, b, c; 3-adresni RISC (troadresna ma ina) -U tipiènoj troadresnoj RISC ma ini, sve tri instrukcije aritmetièkih uputa moraju biti registrovane, tako izrièiti 2-adresni loa d / store upute nisu potrebne. Skup instrukcija sa 32 registara zahtijeva 15 bitova za kodiranje tri registrara troadresnog, tako da ovaj program je obièno ogranièena sa uputama postavljene s 32-bitnim uputama ili du e. Primjer: load a, reg1; load b, r eg2; add reg1 + reg2-> reg3; store reg3, c; Vi e adresni - neke CISC ma ine dozvoljavaju razne naèine adresiranja koje dopu taju vi e od 3 instrukcija ,kao to je VAX "POLY". Primjeri: Java virtual machine JVM (0 adresni): iload_1 iload_2 iadd istore_3 MOS 6510 (1 adresni): jsr xout lda #<bobot ldy #28 jsr strout lda #<bobpa ldy #2 jsr strout txa Motorola 68000 (2 adresni): print_b_of lea s_ofbeer,a1 bsr print_s rts 27

loop3 .b #OUTCH. k]*B[k. increment pointer for B[k. R8 <. continue if > 0 Makroji (Macro) Mnogi asembleri podr avaju predefinirane makronaredbe. R9 <. R9 . j] ADDF2 R9. increment pointer for A[i. (R6). R6 .a2 print_s_loop add.(a3)+ beq print_s_done trap #14 bra print_s_loop Intel i386 (2 adresni s ogranièenjem): wait_on_input: call _kbhit cmp EAX.l a1. 0 je wait_on_input xor EAX.d7 move.A[i. k] ADDL2 #400. k]*B[k. j] and .R8 + A[i. a drugi podr avaju 28 . R8 .print_s move.b (a2)+. j] SOBGTR R7. decrement loop count. [EBX] pop edi Vax 11 (3 adresni): loop3: MULF3 (R5)+.

niz manipulacija i aritmetièkih instrukcija. Ovaj slijed teksta linija ukljuèuje slijed instrukcija. Jedan makro je definiran koristeæi odgovarajuæi pseudo-op. ili bi se mogli generisati cijeli algoritmi utemeljeni na slo enim par ametrima. To je zato to. siste mski programeri rade s IBM-ovim Monitor System / Virtual Machine (CMS / VM) i sa IBMovim "real time transaction processing" ("stvarnom vremenska obrada transakcije") dod atkom. na primjer. Ne ki asembleri ukljuèuju prilièno sofisticirane makro jezike. softver sigurnosti. Tako makronaredbe mogu generirati veæi broj asemblerski jezika. To bi se moglo koristiti za generiranje strukture podataka ili "unro lled" petlje.tada se on mo e smatrati vi em programskim jezikom. : Organizacija koristi asemblerski jezik koji je sna no pro iren pomoæu makronaredbi. na primjer. CICS (Customer Information Control System) a ACP / TPF. Buduæi da makronaredbe mogu imati kratka imena. Makro asembleri èesto dopu ta makronaredbi da uzimaju parametre. Makroi su kori teni za prilagodbu sistema velikih razmjera softver za odreðene kupce u mainframe doba. kao to je stvaranje i pohranu podataka realizirana kroz naprednu Boolean operaciju nad bitovima koji se koriste u igricama. Mnogi asembleri imaju izgraðene (ili unaprijed definirane) makronaredbe za sistemsko pozivanja i drugih posebnih broj nih sekvenci. upravljanj e podacima i kriptografiji. Oni se takoðer mo gu koristiti za dodavanje vi e razinskih struktura programa. na primjer. ali pro iriti na vi e ili zaista puno li nija koda. irenje makronaredbi koje se pojavljuju u zamjenski teks t). on zamjenjuje izjavu sa tekst linije vezane u z taj makro. za generisanje verzije programa u COBOL-u koristeæi èisti program makroasemblera. koji ukljuèuje elemente visok ih programskih jezika kao dodatne parametre. onda obraðuje ih kao da su se pojavili u izvornom kodu datoteke svi zajedno (ukljuèujuæi. Moguænosti generirati asemblerski kod napisan u potpuno razlièitim jezicima. Npr. oni se mogu koristiti kako bi smo asemblerske programe puno skratili (zaht ijevaju manje linija koda iz programer aplikacija. pojam m acro . Kada asembler obradi takve izjave. razmjenu infor macija . sadr e linija koda unutar COBOL-a.programer-defined makronaredbe koje ukljuèuju sekvence linije teksta u koje su stavl jene varijable i konstante. sve kori teno za vrijeme izvr avanja date makronaredbe. Takoðer je moguæe koristiti iskljuèivo makro obradu. kao to je realizirana u 1970-ih. simbolièke varijable. airline / financijskom s istemu koja je zapoèela u 1970-ih i dalje radi mnoge velike Global Distribution Systems ( GDS) i kartiènog sistema danas. Makronaredbe dozvoljavaju i spremanje konteksta tj. a to se dogodilo. bolje asembler. kao i vi i nivo jezik). a takoðer su kori teni od strane kupca da svoje osoblje zadovolje potrebama izrade posebne verzije proizvoðaèa operativnih sistema. na temelju makro argumenata. ili slijed za pohranu podataka pseudo-OPS-a. kondicionale.

obrada teksta. jer nisu imali moguænost da koriste petlje ili "go to". modernom smislu rijeèi obrada. nego objekt generiranog koda. Imajte na umu da za razliku od pr ethodnih odreðene makro procese unutar asemblera. a preostalih trajnica za asembler. u stvari su se pojavila i pojavljuje se u programskog jezika C. Unatoè moæ makro obrade. To je zato to mnogi programeri su bili prilièno zbunjeni makro parametarima supstitucijom. ko ji podr ava "preprocesor upute" za postavljanje varijabli. C preprocesor nije Turing-complete (Turingpo tpun). 29 .processing ( obrada makronaredbe ) je neovisna od pojma assembly ("asembler"). Koncep t makro obrade. to je zapu teno na vi im programskim jezicima.

Proceduralni programski jezik. ali nije obavezno). i drugi ugraðen i sustavi. Ukljuèivanjem interakcije. Stacks Svaki programsko okru enje sa rekurzivnim potprogramom implementira stack za kontr . pojavljuju se kao takva procedura. S druge strane. Ia ko nije popularan kao drugi programski sistemi. ili "operacije.Gdje C kompi lator sada mo e generirati kod s vi e kompaktnosti i performansi. Forth zadr ava prednost interaktivnosti.Ovaj contrast sa kombinacijom C sa Unix shell .Stekovni jezici Forth i Postscript Forth je strukturiran. Veæina Forth jedinstvenih svojstava proizla ze iz ovog naèela. posljednj e izdanje u decembru 2008. i dalj e ostaje tako u aplikacijama kao to su firmware-i mali mikrokontroleri. Forth ima dovoljno podr ke za prodaju i izvoðenje. Forth ima intera ktivne znaèajke oba izvr enje naredbi ( to ga èini pogodnim kao ti za sustave koji imaju nedostatak formalnog operativnog sustava) i sposobnost za prikupljanje sekvenci naredbi za kasnije izvr enje. Svi sintaktièki elementi. ukljuèujuæi i osnov ne varijable operatera. stack-Baziran programski jezik . Operacije mogu biti testirane. redefinirane i debugged kao izvor je u ao bez recompi ling ili ponovno pokretanje cijelog programa.Forth okru enj a razlikuju se u naèinu pohranjivanja rezultirajuæeg programa.pri èemu su kompletne funkcije posebna klasa programskih objekata i interaktivne naredbe su strogo zadane. reflektivan. i kompilacije. Èak i ako je odreðena operac ija optimizirana tako da ne zahtijeva poziv potprograma." u virtualni stroj slièno runtime ! okru enj u. Neke Forth implementacije (obièno rane verzije ili one pisane za iznimno lak prenos) navojem kompajlirani kod. jo uvijek je dostupna kao potprogram. bez provjere tipa. Pregled Forth okru enju kombinira prevodilac s interaktivnim shell-ovima.F orth se ponekad pi e velikim slovima nakon uobièajene upotrebe tijekom ranijih godina. prostor aplikacije. ali mnoge druge implementacije. Korisnik interak tivno odreðuje i vodi potprograme. iako ime nije akronim. Gforth. Forth trenutno koristi Open Firmware. skriptiranja. implementacija u Forth od GNU projekta aktivno odr ava. shell mo e sastaviti i interaktivno upisati naredbe u koderu prije nego ih izvodi (Takvo pona anje je uobièajeno. kao to su BBC Microsoft i Apple II serije. 1994 standard trenutno prolazi kroz reviziju. ali automatski pokrenut program ima isti uèinak kao i ruèno pokrenut program. zahtjevan. privremen o nazvan Forth 200x. Forth je popula ran na raèunalima s ogranièenim resursima.

FunkcijaPoziv stack-a se onda zove "veza" ili "return" stack. Tipièno. ovo slijedi pra vilo 30 . Veæi rijeèi su navedene u smislu njihova uèinka na stack. Forth èesto nema lokalne varijable. nije ni poziv po vrijednosti. ali inaèe ne mo e se koristiti da proðe parametre ili za rukovanje podacima. parametri se bri u i zamijene sa bilo kojm povratnom vrijedno æu. Rijeèi djeluju neposredno na zadnje vrijednosti u ovom stack-u. ukljuèujuæi i potprogramske parametre (u kao to je C call in value sistemu). Nakon izvr enja. U tom smislu mo e se nazvati "parametar" ili "podaci" stack. ali najèe æe jednostavno stack . meðutim. Posebna rstack manipulacijska funkcija koju je omoguæio kernel koristi za privremeno skladi tenje u nutar rijeèi . Za aritmetièki operatore. Ova struktura obièno pohranjuje lokalne varijable.olu toka. parametri su postavljeni n a vrhu stacka prije nego to je rijeè izvr ena. srednje vrijednosti èuvaju se u drugi stack. skraæeno rstack . Umjesto toga.

MicroFORTH hobisti kasnije koriste za generir anje .Nakon njihovog rada na NRAO. dok je aplikacija razvijena od strane nadl e nog.godine jer je fajl koji tumaèi datoteku bio ozn aèen Èetvrti. pro irivanje takoðer poma e slabijim programerima tipa da napi u neshavtljiv kod. Ostal o upotrebe Forth-a ukljuèuju Open Firmware boot ROM-ovi koji koriste Apple. On je implementiran uèinkovito na modern im RISC procesorima i procesorima koji ga koriste kao navedeni strojni jezik.Forth je utoèi te. ili softvera za "èetvrte generacije" hardvera. i Zilog Z80 mikroprocesor poèetkom 1976.i preradili Forth sisteme na desetine drugih platformi u sljedeæem desetljeæu.Buduæi da se Charles Moore èesto selio sa jednog posla na drugi tokom svoje karijere. Forth je prvi stanovnik softver a na novim Intel èip 8086 u 1978 i MacFORTH je prvi stanovnik razvoj sustava za prvi Appl e Macintosh je 1984. rani prit isak na uèenje jezika je bio lahk za portanje na razlièite raèunalne arhitekture. Nokia-u 6800. Inc.Fotrh je nazvan tako 1968. i OLPC XO-1 i FICL-based u prvoj fazi kontroler pokretanja sustava FreeBSD operativnog susta va. poèev i s Elizabeth Rather na US Nacionalnom Radio Astonomskom laboratoriju. za èetiri (buduæe) generacije softvera-ali IBM 1130 operacijski sistem ogranièi o imena datoteka do 5 znakova. FORTH. godine. Forth sistem èesto je kori ten da bi se izneo novi hardver. Moore-ovih osobnih programskih sistema. kako u astronomskim tako i u prostoru aplikacija. Odr avanje Forth je jednostavan jezik koji se mo e pro iriti. Meðutim. IBM. Primjer stacka koji ilustrira upotrebu prikazan je na slikama . efikasnog kori tenja memorije.. kr atkog vremena razvoja. a ne kao èetvrta generacija programskog jezika kao pojam je do ao da se koristi.Moore je vidio Forth kao nasljednika kompajliranog l inka treæe generacije programskih jezika.sati neshvatljivo broj. Na primjer. Charles Moore i Elizabeth formirali su Forth 1973. koji su se kontinuirano razvijali od 1958. Povijest Forth je evoluirao od Charles H. i velike brzine izvedbe. Sun. koji je dao Forth reputaciju kao "pisati-jedini jezik". disciplinirani profesionalci su dokazali da se jednostavno odr ava na razvoju hard verske platforme tijekom desetljeæa upotrebe. njegova modularnost i pro irivanje dozvoljavaju pisanja na visokoj razini programa kao to su CAD sustavi.Forth se jo uvijek koristi i danas je ugraðen u mnogim sistemim a (mali kompjuterizirani ureðaji) zbog svoje prenosivosti. Forth je prvi put izlo en drugim programerima u ra nim 1970im.godine.reverse Polish notaticije.microFORTH je razvijen za Intel 8080. Forth se uspje no koristi u velikim. slo enim projektima.

Canon Cat takoðer koristi FORTH za svoj sistem programiranja.. ima FORTH u operativnom sistemu. Rockwell je takoðer producirao single-chip mikroraèunala s FORTH jezgrima. Barem jedan kuæni raèunar. Ovi standardi su ujedinjeni od strane ANSI 1994 god. Brzo irenje i velika primjena konaèno su doveli do standardizacije jezika. Programer perspektive 31 .zato to je kompaktan i prenosiv. respektivno. FO RTH je postao vrlo popularan 1980 god. R65F11 i R65F12. to je dobro jer je pogodan za mala mikroraèunala iz tog vremena.Forth sistema za druge arhitekture. obièno se nazivaju ANS Forth. Uobièajena praksa je zapravo kodirati standarde FORTH-79 i FORTH-83 u 1979 i 1983 godini. kao to je 6502 u 1978-oj godini.

Na primjer: : FLOOR5 ( n -. i nema monolitan prevod ilac. } Ova funkcija je napisana jezgrovitije kao: : FLOOR5 ( n -. 6 mjesta od 6 na vrhu stack-a. Tekst u zagradi je komentar. i vraæa moguænost promjene broja. Koristeæi RPN. <cr> 300 ok Èak Forth strukturalne znaèajke su stack-orijentirane. i zamjenj uje ih s pravom ili pogre nom vrijed æu.1. za razliku od uobièajenih infix nota cija. Produ eno prevodjenje jedino zahtijeva pisanje novih rijeèi. DROP odbacuje vrijednost na stacku. Postfix notacija èini jezik lak im za tumaèenje i pro irenje. umjesto mijenjanja gram atike i mijenja temeljne provedbe.THEN . operator je postavljen iza njegovih operandi. FLOOR5 operacija je ekvivalent za ovu funkciju napisan u C programskom jeziku: int floor5(int v) { return v < 6 ? 5 : v . . <cr> 5 ok 8 FLOOR5 . <cr> 7 ok Prvo tumaè stavlja broj (1 ili 8) na stack a zatim ga poziva FLOOR5. IF uzima pravu-ili-pogre nu vrijednost i odabere izvr avat i naredbe odmah nakon njega ili za prijelaz na drugo.n' ) 1. èije otvaranje brojeva pokreæe rezultat. gdje se opretaror nalazi izmeðu svojih operanada.rezultat za matematièki izraz (25 * 10 + 50 ) mogao bi se napisati na ovaj naèin: 25 10 * 50 + . Forth ne upotrebljava BNF gramatike." otvara i ispisuje rezultat na ko risnikov terminal. Napokon. koji defini e da operacija oèek uje broj na stack-u. poziv za operaciju ".5 MAX . U RPN-u. poredi prva dva broja na stack-u (6 i DUPed input).n' ) DUP 6 < IF DROP 5 ELSE 1 . to obièno koriste kalkulatori iz Hewlett-Packarda. Ova operacija se pokreæe na sledeæi naèin: 1 FLOOR5 .Dodatne informacije: Reverse Polish notacija Forth velikoj mjeri oslanja na iskljuèivo kori tenje data stack-a i Reverse Polish n otacije (ili postfix notacija RPN). Ovaj kod definira novu operaciju (operacija again 'je pojam koji se koristi za pot program) koja sezove FLOOR5 pomoæu sljedeæe naredbe: DUP duplira broj na stack-u. a THEN zavr ava uslov.

Neki sustavi prepoznaju dodatni razmak znakova. Ako rijeè nije pronaðena. Interpreter èita ulazne podatke iz ureðaja korisnièkog unosa. poku ava pronaæi rijeèi u rjeèniku. U 32 . uprkos tome to nema eksplicitne gramatike. Ako je rijeè pronaðena. Kad interpreter pronaðe rijeè. tumaè nastavlja sa ra èlanjivanjem ulaznog toka podataka. tuma izvr ava kod vezan uz rijeè.Sadr aji Forth gramatièko ra èlanjavanje je jednostavno. ako je uspje na. onda ra èlanjuje rijeèi u prostoru ogranièenja. a zatim se vraæa u ra èlanjivanje ostatka. operacija pretpostavlja da je broj i poku ava se pretvoriti u broj i stav iti ga na stack-u.

da biste prona li sljedeæi zadatak i vratili ga na njegovo izvr enje kontekstu. i èeka novog kor isnièki unos.suprotnom. a zatim ga kopira u memoriju kao posljednji korak. Rijeè BLOK treba da odredi broj 1K velièine bloka na buffer adres i koja sadr e podatke kojm se obavlja automatsko upravljanjei Forth sustava. ANSI Standard opisuje Forth operacije k oje se koriste za I / O. najèe æe zahtevanog round-robin rasporeðivanja. R egistri mogu biti referenced by naziv kori ten od strane proizvoðaèa. tumaè ispisuje rijeèi sa porukom o gre ci koja ukazuje da rijeè nije priznata. numerirane (0 . . Svaki zadatak ima svoj skup. èisti ulazni tok. kao to su Intel 8051. Neki diskovi koriste datoteke pomoæu sustava pristupa disku. (taèka-zarez). obièno je dostupan (iako vise rijeci i podr ke nisu obuhvaæeni Forth ANSI standardom). Umjesto spremanja koda u datotekama. Veæina Forth sistema ukljuèuju specijalizirane asemblere koji pronalaze izvedive rij eèi. Linux ili Unix verzija i koriste domaæe operativne sustave i su stav datoteka za izvor i podatkovne datoteke. a kao rezultat toga. Atmel AVR. Asembler je poseban dijalekt kompilator-a. gdje se datoteke nalaze se na disk u u blok rasponima. Operativni sistem. Rijeè PAUSE se kor isti za spremanje trenutnog zadatka izvr enje konteksta. n. " S" za registrirati se koristi stack pokazivaè. ako oba pretra ivanja i broj pretvorbi ne uspije. Na primjer: : X DUP 1+ . privatne k opije nekih kontrolnih varijabli i radno podruèje. Brzo pretra ivanje posti e hashed pristup na kljuèu podataka. neki Forth sustavi rade na domaæim operativnim sistema kao to s u Microsoft Windows. Obièno se primjenjuju kao binarni zapisi fiksne du ine. fajlovi(datoteke) i zadaci Classic Forth sustavi tradicionalno ne koriste niti operativni sustav niti datot etski sustav. Zamjena zadataka je jednostavna i uèink ovita. i TI MSP430. Multifunkcionlnost.. Obièno dizajn Forth a ssembler konstruira uputu o stack-u. . Definicija nove operacije zapoèinje znakom : (dvotoèka) i zavr ava sa znakom . s cijelim br ojem zapisa nadisku bloka. Za razliku od toga. kako je upotrijebljen u stvarni rad code) ili ime za svoje svrhe u Forth sustavu: npr. izvor-kod je pohranjen u blokovima zapisan na fizièki disk adrese. i omoguæiti njegovo pronala enje u rjeèniku. Forth multitaskers su dostupne èak i na vrlo jednostavanim mikrokontrolerima. to æe kompletirati operaciju X. Ostali ne-standardni sadr aji ukljuèuju mehanizam za izdavanje poz iva . Forth sastavljaci èesto koriste Reverse Polish notacija u kojoj parametri instrukcije prethode instrukciji.

Self i cross kompilacije Potpuno opremljen Forth sustav sa svim izvornim kodovima koje æe sam sastaviti. Obièno su veæi i drugaèiji skup rijeèi iz samostalan Forth je PAUSE r ijeè za izradu zadatka. ovjesa. Takvi prevodioci definiraju rijeèi za pristup ciljano j memoriji 33 . Uobièajeno je da se redef inira pregr t rijeèi koje su sastavljene od bitova u memoriji. a mnogi daju nastavcima koji zapo ljavaju raspored osigura va operativni sustav. je tehnika koja se obièno naziva meta-kompilacija by Forth programera (iako se termin ne odgovaraju toèno meta-kompilaciju jer je obièno definirana). uni tenje i mijenjanje prioriteta.Spremnik podruèje simulira ili pristupa memoriji poèetkom razlièite adrese od one kod spremnika.OS ili Windows sustava. Kompilator rijeèi koristi pos ebnu verziju pod nazivom za preuzimanje i èuvanje koja se mogu preusmjeriti u spremniku u podruèju memorije.

Nakon pristizanja i pohrannivanja operacije redefinira se broj prostora. te tijelo koje se sastoji od koda po lja (CF) i parametar polje (PF). U nekim okru enjima (kao to su ugraðeni sustavi) glave zauzimaju memoriju nepotrebno. i naèini se pod uvjetom da je privremeno uèitavanje u memoriju za testiranje. Definisana rijeè uglavnom sastoji se od glave i tijela sa glavom koja s e sastoji od imena polja (NF) i povezanih polja (LF). Èesto najvi e vremena dio pisanja udaljenog luka gradi poèetnog programa za provedbu dohvatiti. Kad nova verzija pojavljuje se na posao. ali ova verzija je pohra njena u meðuspremniku. dok tijelo ide na novu platformu. je pronaðena. Na primjer. prevodi lac. Efekt podsjeæa na gnije ðenja imenskih prostoru i mogu preopteretiti kljuène rijeèi ovisno o kontekstu. Kontekst prekidaè uzrokuje popis pretrage za poèetak u razlièit list. Brojne su varijacije takvih prevodite lje za razlièita okru enja Za ugraðeni sustav kodovi mogu biti pisani na drugo raèunalo. asembler. Tu mo e biti nekoliko rjeèni ka. preko serijskog porta ili èak jednom TTL malo. glava mo e ostati na sastavljanju raèunala. tehnika poznata kao cr oss kompilacije. koji pronalazi "operaciju" na izv r ni kod nazvan strukturom podataka. ali mnogi moderni mikroprocesori imaju integrirane moguænosti za ispravljanje pogre aka (kao to su Motorola CPU32) koji eliminiraju ovaj zadatak. obièno NULL pokazivaèa. stablo. Meðuspremnik u memoriji se zapisati na disk.raèunala. Forth sustava kod je sastavio. spremanje i izvr avanje. Povezane liste za pretra ivanje nastavljaju pretragu kao ogranak obje dninjujuci glavni kanal na kraju vodeci natrag u nadyorno. Meðutim. Rjeènik je ostao u sjeæanju kao stablo povezanih lista polazeæi od najnovijih (u posljednje vrijeme) definira rijeè najstarijih. kada Forth program rekompajlira za novu platformu. Glava i tijelo rjeènika ulaz tretiraju odvojeno. To uèinkovito reuses sve kod prevodilac i tumaè. kao to su meta-kompilacije rjeènik moze biti izoliran i samosta lan. to je pisano u odnosu na prethodnu verziju. [19] Rjeènik unos . su recompiled pomoæu novih definicija. Minimalna definic ije za takav kompajler budu rijeèi koje podrazumijevaju dohvatiti i pohraniti byte. a imajuæi rijeèi imena i d rugih ne-executing dijelovima rjeènika u izvornom sastavljanju raèunala. a host(sastavljanje) memorije i raèunala. Struktura jezika Osnovna struktura podataka u Forth je "rjeènik". U rijetkim sluèajevima. Zatim. dok stra ar. jer oni ne mogu biti bliski. neki crosskompajl eri mogu staviti glave u cilj ako cilj oèekuje da podr i interaktivni Forth. itd. i rij eè naredbe Forth rijeèi koje treba izvr iti.

odreðene komponente su gotovo uvijek prisutne. backward ptr to previous word address: codeword \ ptr to the code to execute this word any-array: parameterfield \ unknown length of data. Meðutim.Taèan format unosa rjecnika nije propisan. Opisan kao struktura. words. or opcodes end-structure forthword 34 . i implementacije se razlikuju. unos rjecnika mo e izgledati ovako: structure byte: flag \ 3bit flags + length of word's name char-array: name \ name's runtime length isn't known at compile time address: previous \ link field. iako se taèno velièina i red mogu razlikovati.

. Kompilacija dr ave i tumaèenje stanja rijeèi: : analizira ime kao parametar. Sve u Forth kontrole strukture. Prilikom sastavljanja tih. Tumaè i dalje èitati razmakom razgranièeni rijeèi iz ureðaja korisnièkog unosa. i gotovo sve njegove kompajl er budu provedeni u kompajliranju rijeèi.. Karakter reprezentira ime operacije a zatim slijedi pr efiks. Zadani kompilacija semantika rijeèi su dodati svojoj int . Polje pokazivaèa kod æe biti adresu rijeè koja æe izvr iti koda ili podataka u polju ili paramet ar poèetak stroj kod taj Procesor æe se izvr iti izravno. a dok. stvara rjeènik ulaz (debelo definicija) i ulazi u kom pilaciju dr ave. kôd polje pokazivaèa ukazuje na rijeèi koje æe spasiti trenutno Forth pokazivaè instrukcije (IP) na povratku stacka. DUP LIT 6 < ?BRANCH 5 DROP LIT 5 BRANCH 3 LIT 1 .. ako false). prevodilac jednostavno mjesta kod ili navojem pokazivaè na rijeè. Tijekom kompilacije podataka stog se koristi za podr ku balansiranje upravljaèka struktura. Brojevi iza PODRU NICA predstavlja skok u odnosu adrese.. Ovo omoguæava programeru da promijeni rijeèi kompajl er za posebne namjene. umjesto da interpretacije semantike. æe se sastaviti u sljedeæem nizu unutar definicije: . Za debelo definirane rijeèima. Povezano polje sadr i pokazivaè na prethodno definiranim rijeèi.. gnije ðenje. To je isto kao to procesor poziv / upute za vraæanje ne. a backpatching podruènih adrese. Ako rijeè je pronaðena. Pokazivaè se mo e relativni pomak ili apsolutna adresa koja ukazuje na sljedeæi najstariji brat ili sestra. pa teret s novom IP adresom na kojoj nastaviti izvr enje rijeèi. Veæina jednostavne rijeèi izvr iti isti kôd li su upisani na naredbe i redak. Sve u Forth rijeèi kontrolu protoka izvr iti tijekom kompilaciju za prikupljanje razlièitih kombinacija primitivnih rijeèi PODRU NICA i? PODRU NICA (podru nice.. moze biti jedan ili vi e NUL ('\ 0') bajtova za poravn anje.Naziv polja poèinje s prefiksom koji daje duzinu rijeèi imena (obièno do 32 bajtova).. DUP 6 < IF DROP 5 ELSE 1 . [14] klasièni primjeri kompajliranju rijeèi su kontrolne str ukture. Isjeèak: . Ovisno o pojedinoj provedbi Forth. Sastoji se od Forth rijeèi vidljivog sustava koji je i korisna je programer. LIT je primitivna rijeè za guranje "doslovno" broj podataka na stog. kao to su IF.THEN .. "Vrijeme prevoðenja" zastava u polje Ime je postavljen za rijeèi "v rijeme prevoðenja" pona anje. te nekoliko bita za zastave. ili ugraðen u kod. tumaè vr i prikupljanje semantike povezana s rijeèju. Struktura kompajlera Kompajler sam po sebi nije monolitan program..

to znaèi da oni samo smiju se koristiti unutar defini cije. i nekolik o drugih rijeèi su neodreðene u Forth ANS. [14] rijeè. Interpretacija semantika.erpretaciji semantika na trenutnu definiciju. [14] Tumaèa dr ave mo e se mijenjati ruèno sa rijeèima [(lijevo-bracket) i] (desno-zagrada) koj i 35 . (polu-debelo) zavr i definicijama i vr aæa se na tumaèenje stanja. a ne na interaktivnoj komandna linija. veæina kontrola protoka rijeèima. To je primjer èije rijeèi kompilaciju semantici se razlikuju od zada ne. (polu-debelo).

Struktura koda U veæini Forth sustava. Neposredna rijeè Rijeè TRENUTAN obilje ava najnoviju definiciju kao neposredna rijeèi. odnosno. . (polu-debelo) i odlazi na izvr enje tokena podataka stog. Je primjer neposredne rijeèi. 'RANDOM-rijeè EXECUTE jednak je RANDOM-word. rijeè \ (backslash) koristi se za komentare koje nas tavljaju kraj trenutne linije. Drugi primjer je rijeè ((Paren) koja èita i ign orira sljedeæe rijeèi do i ukljuèujuæi sljedeæa desno zagradi i koristi se za mjesto u komentare debelo definiciji. Forth-83 definira razlièite rijeèi sastaviti i [sastaviti ] prisiliti kompilaciji ne-hitnu i neposrednu rijeèi. ANS u Forth. respektivno. To omoguæava primjenu tzv dr avnom pametnih rijeèi s pona anjem koji se mijenja u skladu s trenutno stanje tumaèa. Ove rijeèi mogu se koristiti s r ijeèi doslovno za izraèun vrijednosti tijekom prevoðenja i umetnuti izraèunata vrijednost u trenutnom debelo definiciju. Izvr enju tokena mogu biti pohranjeni u varijable.ulaze tumaèenje dr ave ili kompilaciju dr ave. u bilo dr ave. ' i: NoName primjeri su ra èlanjivanja rijeèi koje se iz svoje argumente za unos korisnik umjesto podataka stog. tijelo kod definiranja sastoji se od bilo strojnom jeziku. U ANS Forth. Da se rastaviti ispravno. [21] Trenutan rijeèi obièno se izvode tijekom kompilaciju. slièno djelovanje upuæuje na C programskog jezika. trenutno stanje tumaèa mo e se i èitati iz dr ave zastave koji sadr i vrijednost true kad u kompilaciji dr ave i la nih drugaèije. Slièno tome. Rijeè EXECUTE traje izvr en je tokena iz podataka stog i obavlja povezana semantika. ili neki oblik . Izvr enja tokena daje neprozirni ruèka za sastavio semantika. U interpretaciji stanja. Rijeè kompajlirati. Doslovno je kompilaciju semantika da se objekt iz p odataka stog i dodati semantiku na trenutni debelo definicija to mjesto taj objekt na st og podataka. ali to se mo e nadjaèati koje programer. rijeèi odgoditi uzima ime kao parametar i dodaje kompilaciju semantika zove rijeèi na trenutnu definicij u èak i ako je rijeè je oznaèen odmah. odgoditi. djelotvorno zamijeniv i svoju kompilaciju semantike s tumaèenjem semantike. ((Paren) i \ (backslash) mora bi ti odvojen razmakom od sljedeæih komentar tekst. (kompajl iratizarez) traje izvr enje tokena iz podataka stog i dodaje povezana semantika na trenutnu definiciju. Rijeèi '(karta) uzima ime rijeèi kao parametar i vraæa token izvr enje povez anih s tom rijeè o podacima stog. [22] Ra èlanjivanje rijeèi i komentare rijeèi: : . Neimenovane rijeèi Neimenovani rijeèi se mo e definirati s rijeèi: NoName koji kompilira sljedeæe rijeèi do sljedeæeg. ne sastavlja.

Izvorni Forth koji slijedi neformalni FIG standardni (Forth interes na zajednica). ali s izravnim navojem i potprogram navojem Forths takoðer su postali popular ni u moderno doba. Najbr i moderni Forths kori tenje potprograma navoja. je TIL (navojem Interpretive jezik).navojem kod. umetnite 36 . Ovo je takoðer pozvao indirektnenavojem kod.

CREATE imena lokacije. Tijekom razvoja. navodeæi kak o obièaj definiranja pona anja i primjer pona anja. Fort h program ia zadatak sprema kao sliku sjecanja i sastavi program s jedinstvenom naredbom (npr. Neki primjeri ukljuèuju kru ne odbojnika . ukazuje na CF runtime kod povezan s definiranjem rijeèi koju je stvorio. i automatski-indeksirana polja. imenovan bitovi na I / O port.Operacija je karakteristièno definiranje "defini ra pona anje" (stvaranje rjeènika ulaza plus eventualno raspodjeli i inicijalizuije pod atke prostora). prostor mo e biti dodijeljena na ovoj lokaciji. obièno takvi podaci objekti slu e da sadr i podatke koji se koriste r ijeèi ili broj zadataka (u multitasked implementaciji)] Èetvrta ne provodi konzistentnost po dataka tipa uporabe. Neki sustavi imaju optimiziranje kompilatora. Programiranje Rijeèi napisane u Forth-u se skupljaju u izvr nom obliku. a takoðer propisuje pona anje kao instancu klase rijeèi da bi izgradili ovu definiciju operacije. RUN) koji se izvr ava kada je sastavljena verzija optereæena. pak. Primjer pona anja vraæa adresu poèetku ovog prostora.Veæina programera Forth stack . Opæenito govoreæi. [23] Podatkovni objekti Kad je operacija varijabla ili drugi objekt podataka.jednostavne rijeèi kao makronaredbi i izvesti okance optimizacije ili druge optimi ziranje strategije da bi kod manjih i br e. Klasièni "indirektni navoj" implementacije sastavlja popise adresa rijeèi koje treba izvr iti. Forth stil programiranja koristi vrlo malo objekata zove podataka u usporedbi s drugim jezicima. ili se mo e p odesiti da sadr i niz inicijalizirane ili druge vrijednosti. Forth takoðer pru a pogonu kojim programer mo e definirati nove aplikacije specifiène za definiranje rijeèi. Primjer pona anja: VARIJABILNI vraæa svoju adresu na stack STALNE imena vrijednosti (naveden kao argument konstanta). Podatkovni objekt i definirani ovim i sliènim rijeèima su globalne u djelokrugu. Primjeri ukljuèuju: imena varijablama neincijalizirani. Primjer pona anja vraæa vrijednost. jedn a æelija mjesto u memoriji. Funkcija osigurava lokalne varijab le i na drugim jezicima osigurava podataka stog u Forth (iako Forth takoðer ima stvarne lo kalne varijable). to je programer odgovornost za kori tenje odgovarajuæeg operatora za preuzimanje i pohranu vrijednosti ili druge operacije na podacima. programer koristi tumaèa za izvr enje i i test . mnogi modern i sustavi generiraju stvarni strojni kod (ukljuèujuæi i pozive na neki vanjski kod rij eèi i za druga mjesta).

world! Za obja njenje tradicije programiranja "Hello World". Primjer koda Hello.zatim kori ste visoke razine postavljanja alata za pisanje konaènom programu. i bottom-up razvoj uz kontinuiranu provjeru i integracije. i ne implementira samo jedno rje enje."Top-down dizajn je obièno razdvajanje programa u" rjeèniku ". ali i postavlj a alate za napad na povezane probleme. pogledajte program Hello. Dobro osmi ljen progr am Forth èita kao prirodni jezik.-a zala u slobodan top-down dizajn. Jedan od moguæih implementacija: 37 . wo rld! .

nema. izraèunavanje ASCII vrijednost Q karaktera. world nije ukljuèen kao dio niza.. Standardni Forth sistem je takoðer tumaè. Forth tumaè ne pokreæe izlaz u novi red." Hello. Ra èlanjivanje rijeèi CHAR uzmima razmakom razgranièeni rijeèe kao parametar i mjesta vrijednosti prvi lik podataka stack-a . npr.: glasi dvostruko citat razgranièena string i dodaje kod na novijim definicijama. definicija za EMIT-Q mo e se prepisivati ovako: : EMIT-Q [CHAR] Q EMIT . world!) (Dot-Paren) je neposredna rijeè koja analizira razgranièeni niz i prikazuje ga. a isti rezultat se mo e dobitit upisivanjem sljedeæeg odsjeèka koda u Fotrh konzolu: CR . CHAR i LITERAL -privremeno prebacivanje na stanje tumaèa. HELLO <cr> Operacija CR (Carriage Return) uzrokuje sljedeæe outpute koji æe biti prikazani u no vom redu. kao to je to ponekad sluèaj u drugim programskim jezicima. world!" . Potrebno je d a tumaè raspozna :: kao Forth rijeè. K oristeæi [CHAR]. Prema konvenciji. tako da parsiranje stringa æe biti prikazano na izvr enju. Kao i kod operacije . Ova definicija koristit ASCII vrijednost znaka Q (81) izravno.U Forth's CR ne podrazumijeva 'flush-buffer'. Rijeè dolazi prije teksta za ispisOperacija cr dolazi prije ispisa teksta. Raz mak razdvajanje rijeèi .( Hello. \ Emit the single character 'Q' .Tekstaizmeðu zagrada je komentirani i ignoriran od strane kompajlera.) CR .Operacija EMIT uzima vrijednost iz podataka stack-a i prikazuje odgovarajuæi karakter.: razdvaja . Sljedeæe redefiniranje EMIT-Q koristi ope raciju [ (left-bracket). Isto tako po konvenciji tumaè èeka za ulaz na kraju prethodne linije. . Ra èlanjivanjem rijeèi. ] (right-bracket). Rijeè [CHAR] je neposredna verzija CHAR." iz niza Hello. povratak na kompilaciju i dodava nje izraèunate vrijednost toka : : EMIT-Q [ CHAR Q ] LITERAL EMIT . Mije anje prikupljanja i tumaèenja Ovdje je definicija operacije EMIT-Q koji kada se izvr ava emitiran je od jednog z naka Q: : EMIT-Q 81 ( the ASCII value for the character 'Q' ) EMIT .: HELLO ( -.

sve razlièite.i CHAR i [C HAR] su unaprijed definirane u Forth ANS. Kori tenje neposrednih i odgoðenih operacija [CHAR ] mogu su definirani ovako: : [CHAR] CHAR POSTPONE LITERAL . Svaki put polje koje se koristi zamjeni dva bajta. IMMEDIATE Kompletan program RC4 cipher U 1987 Ron Rivest razvio je RC4 cipher-sustav za RSA Data Security. Imamo niz od 256 bitova. Zamjene kontroliraju 38 . Inc kod je k rajnje jednostavan i mo e biti napisan kao i veæina programera iz opisa.Ova se definicija koristi \ (backslash) za opisivanje komentara. Obe.

c x ) XOR .S[i] ) R> + ( -. dobiva se novi j dodajuæi da je niz bitova na i i kljuè zamj Konaèno. 0 VALUE ii 0 VALUE jj CREATE S[] 256 CHARS ALLOT : ARCFOUR ( c -.i ) S[] + DUP C@ ( -.S[i]+S[j] ) 255 AND S[] + C@ ( -.) 256 MIN LOCALS len key 256 0 DO I S[] I + C! LOOP 0 TO jj 256 0 DO ( key len -. Da bi se dobio novi dobili novi i doda se 1.Za daljnje informacije.brojila i i j . svaki poèinje 0.x ) ii 1+ DUP TO ii 255 AND ( -.'S[i] S[i] ) R@ ROT C! ( -. i i j su postavljena na 0. Slijedi promjena bajtova na i i j . ili Bajt za ifriranje ili za de ifriranje.'S[i] S[i] ) DUP jj + 255 AND DUP TO jj ( -.gurus. Da bi se bio novi j doda se polje bajta u novom i . Sve dopune su modulira ne na 256. pogledajte sljedeæe http://ciphersaber.'S[i] S[i] j ) S[] + DUP C@ >R ( -. Kod je niz bitova na zbroju polja bitova u i i j . : ARCFOUR-INIT ( key len -.) key I len MOD + C@ . Poto m korak po korak koristeæi i i j ..com Sljedeæi Standard Forth verzije koristi Core samo rijeèi. Niz je inicijaliziran od 0 do 255.'S[i] S[i] 'S[j] ) OVER SWAP C! ( -. Ovo je XORed s osam bitova na tekstu za ifrira nje.

R CR ..R SPACE EE ARCFOUR 2 . Ovo je jedan od mnogih testova za provjeru koda. CREATE KEY: 64 CHARS ALLOT : !KEY ( c1 c2 .R SPACE F9 ARCFOUR 2 .R SPACE 2C ARCFOUR 2 . HEX 61 8A 63 D2 FB 5 !KEY KEY: COUNT ARCFOUR-INIT CR DC ARCFOUR 2 .R SPACE 4C ARCFOUR 2 .( Should be: F1 38 29 C9 DE ) PostScript (PS) je dinamièki programski jezik (concatenative) koga su stvorili Joh n Warnock i Charles Geschke u 1982.. PostScript je najpoznatiji po tome to je jezik za .S[] I + C@ + jj + 255 AND TO jj S[] I + DUP C@ SWAP ( c1 addr1 ) S[] jj + DUP C@ ( c1 addr1 addr2 c2 ) ROT C! C! LOOP 0 TO ii 0 TO jj . cn n store the specified key of length n ) DUP 63 U> ABORT" key too long (<64)" DUP KEY: C! KEY: + KEY: 1+ SWAP ?DO I C! -1 +LOOP .

koji pripada grupi concatenative jez ika. Jezik PostScript je Turing-complete programski jezik. 39 . kao drugi programi.opisivanje stranica u elektronièkim i i podruèjima stalnog izdava tva. PostScript programi se ne proizvode prema ljudima. Tipièno. Meðu tim.

moguæe je pisanje raèunalnih programa u PostScript kao u bilo kojem drugom programskom jeziku. ali ne mo e biti progla en u sistemu pisanja.. Veæina operatora ( to je u drugim jezicima pojam funkcije) uzima svoje argumente iz stack-a. i mjesto njihovih rez ultati je na stack-u. Simbol "%" se koristi za uvoðenje komentara u PostScript programe. to èini redoslijed operacija jednoznaèanim. Kao opæe konvenci je. 500 (the origin is at the % lower-left corner of the page) (Hello world!) show % stroke the text in parentheses showpage % print all on the page or if the output device has a console %!PS (Hello world!) = Jedinice za du inu Postskriptum koristi taèku kao jedinicu za du inu. mo e izgledati ovako u PostScript-u (razina 2): %!PS /Courier % name the desired font 20 selectfont % choose the size in points and establish % the font as the current one 72 500 moveto % position the current point at % coordinates 72. brojevi) imaju uèinak postavljanja svoje kopije na stack-u . Sofisticirani strukture podataka mogi biti izgraðene na polju i rjeènik tipa. ali s jako dinamièanim pisanjem i strukture podataka inspirirane kao one u Lisp. koji ih vidi sve samo kao polja i rjeènicima.scoped memori ji i.orijentiran je i na garbage collection. svaki PostScript program bi trebao poèeti sa znakovima "%!" tako da svi ureðaji mogu to ispravno protumaèiti kao PostScript. PostScript je intrepetirani. Hello World Hello World program je uobièajen naèin da se poka e mali primjer kompletanog programa u odreðenom jeziku. za razliku od nekih drugih . stack-based jezik slièan Forth-u. tako da s vako daljnje pisanje æe biti primenjeno na korisnièki definiran "tip" koji je lijevo od k oda koji ih provodi.. jer treba imatii izgled stack-a na umu. ali èitanje program zahti jeva malo vje be. buduæi da je jezik na razini 2. Literala (npr. Jezik kori sti Reverse Polish notaciju. Meðutim.

broj znaèajnihznaèajki mo e biti smanjen. dovoljno je napisati : 0 0 moveto 0 113. tako da nem a smisla koristiti vi e od 9 znaèajki i odrediti decimalni realni broj.385827 lineto stroke PostScript koristi single-precizne realne brojeve (24-bitni kazaljka). kako bi privukao vertikalne linije duljine 4cm. 40 .verzija taèke. PostScript koristi toèno 72 bodova za inch. Za prijedlog grafika. Tako je: Na primjer.

ali je pohv aljeno za slobodu koju pru a programerima. tako da sve varijable mogu zadr ati svoju vrijednost iz prethodnog poziva. obièno po jedan u svakoj liniji. ali neki sluèajev i rekurzija gdje nisu potrebene vrijednosti stanja potprograma nakon rekurzivnog p oziva moguæe su ako su varijable koje su posveæene rekurzivnom potprogramu izbrisane (ili reinicijalizirane na svoju izvornu vrijednost) na ulazu u potprogram. Dubina stvaranja mo e isto tako biti ogranièena na jednu ili dvije razine.Nestrukturano programiranje u programskim jezicima visokog nivoa Ne-strukturirano programiranje je historijski najranija programska paradigma koj a je bila u stanju stvoriti Turing-complete algoritme. potp rogrami su dozvoljeni. Nema koncepta lokalne varijable u ne-strukturiranom programiranju (iako za sklap anje programa. a li labele i varijable mogu imati ogranièeno podruèje djelovanja (Na primjer. rani asemblerski sistemi (bez proceduralnih metaoperatora). OSNOVNI KONCEPTI Program u ne-strukturiranom jeziku obièno se sastoji od sekvencijalno zapovjednih naredbi. kao nizovi i to su brojevi. te direktni skok u potprogram ili iz potprograma je (teoretski) dozvoljen. To znaèi da nema (automatski) dodatak kada osvje iti potprogram koji dozivate. machine-level code(ma insko kodiranje). Iako nema pojma o proceduri u ne-strukturiranoj paradigmi. Nestrukturirano programiranje je sna no kritizirano zbog proizvodnje jedva èitljivih kodova i ponekad se smatralo da ima lo pristup za stvaranje velikih projekata. To ukljuèuje rane verzije BASIC-a (kao to su MSX BASIC i GW-BASIC). registri opæe namjene mogu slu iti istoj svrsi nakon spremanja na ulaz). MUMPS. TELCOMP. kao to su pe tlje. COBOL. grupa lini ja). Praæeno je historijski kao proceduralno programiranje a onda kao objektno-orijentirano programiranje. VRSTE PODATAKA Ne-strukturirani jezici dopu taju samo osnovne tipove podataka. potprogram mo e imati nekoliko ulaza i izla za. grane i skokove.oba su smatrana kao strukturirano programiranje. ili izjava. Linije su obièno numerisane il i mogu imati oznake. . ovo omoguæava protok izvr enja za skok na bilo koji red u programu. To èini opæu rekurziju (opis procesa ponavljanja objekata na samoslièan naèin je rekurzija) te kom. Tu su ujedno i visoke i niske razine programskih jezika koji koriste ne-struktur irano programiranje. asemblerskih program za pronala enje gre aka i nekih skriptnih jezika kao to su MS DOS. JOSS. FOCAL. Ne-strukturirano programiranje uvodi osnovne koncepte kontrole toka. Za razliku od postupka.

redovi (numeriran skup varijabli istog tipa). plan mora biti napisan u binarni ma inski kod. PROGRAMSKI JEZICI Da bi bio izvediv. koji poznaje pro cesor. Uvoðenje polja u ne-strukturiranim j ezicima bio je znaèajan korak naprijed. buduæi da svaki tip 41 . èineæi tok obrade podataka moguæim unatoè nedostatku strukturirane vrste podataka. Ma insko programiranje je te ko i dovodi do gre aka. Nadalje.

praznine. (Ako izvorni program sadr i sintaksne gre ke. ako nema gre aka.' INTEGER tip Konstante tipa INTEGER su cijeli brojevi. Fortran 77. veæina programa su pisana u jezicima visoke razine. kao i: + . specijalizira n rjeènik i jednostavnu sintaksu bez dvosmislenosti. rezultata iz laza i raèunanja matematièkih funkcija. Od tada je nekoliko puta bio ispitan (pregledan). '$: Kada su ukljuèi u Fortran izvje taj. FORTRAN Danas. predstavljen 1956. numerièka slova. prevodilac(kompajler) izbacuje broj poruka koji ukazuju na prirodu gre ke i gdje su te gre ke nastale. Samo je jedan zadr an. FORTRAN (Formula Translation). objektni program je nepotpun. koji provjerava njegove sintakse i. jer sadr i napomene za potprograme a koji zahtijeva zajednièke poslove kao to su èitanje ulaza. CHARACTER tip Konstanta tipa CHARACTER. Ovi potprogrami su grupisani zajedno u bibliotekama koje su na raspolaganju za kori tenje od strane svih objektnih programa. Izvr ni program tada mo e biti uèitan u memoriju i pokrenut.) Iako je u ma inskom kodu. program napisan za jednu vrstu procesora nije izv ediv na bilo kojoj drugoj vrsti procesora. Primjer: 'WE''RE A'' JOCK TAMSON''S BAIRNS. .. ali koji imaju ogranièen. koje slièe engleskom pa s u zbog toga lak i za kori tenje nego ma inski kod. programski jez ici visoke razine izvorni program èitaju kao ulaz od strane programa koji se zove prevodilac(kompajler). godine. bio je prvi jezik visoke razine. Njihova velièina ima granicu koj a ovisi o du ini rijeèi. U jezicima visoke razine instrukcije nisu izvedive.misleæi da neæe biti posljednja verzija. Za stvara nje izvedivog programa objektni programi zahtjevaju da budu povezani sa bibliotekama potprograma.procesora ima svoj ma inski kod. irom je bio dostupan i kompatibilan s kasnijim verzijama. (èesto zvana STRING) je niz znakova koja mogu biti velik a slova abecede. niz mora biti razdvojen jednostrukim navodnicim a ( '). Primjeri: 123 + 1 0 4356 -4 INTEGER konstante su predstavljene u taènom obliku. Umjesto toga. sasta vlja ekvivalentan ma inski programski kod objekta. Jedan citat mo e biti ukljuèen u niz tako to pi emo dva uzastopno.* / = ().

REAL tip Konstante tipa REAL su brojevi koji mogu ukljuèivati razlomke. Karakterizira ih decimalna taèka koja odvaja cijeli dio od decimalnog dijela broja npr. 2.73. Realni brojevi su z apravo ono to u matematici nazivamo decimalnim brojevima. Ukoliko je broj nap isan bez 42 .

VARIJABLE Varijabla je rezervirani memorijski prostor èiji sadr aj korisnik/programer smije mi jenjati tokom izvoðenja programa.4 . To je oblik: . Primjeri: VOL TEMP A2 COLUMN IBM370 Prostori su zanemareni od strane Fortran 77.6 E-3 (0. nakon toga razlomak kao niz decimalnih cifri. Pri tome se sadr aj koji je eventualno prethodno tamo stajao bri e i zamjenjuje novim. Ako je napisan s taèkom. nako n èega slijedi decimalni zarez. Fortran ga tretira kao cijeli broj. REAL konstante su predstavljene u pribli nom obliku. pridru ivanjem.decimalne taèke. tretir an je kao realni broj. npr. jedan je morao biti izostavljen. ali ne i oboje.6x10-3) 4. 2. u FORTRANU.4 -123. varijabla sadr i vrijednost izraza i u programu. Napomena: Prostor postaje znaèajan u "slobodnom formatu" za Fortran 90! Jasnoæa se mo e pobolj ati tako to odaberemo varijable koje sugeriraju njihovu upotrebu. Nakon pridru ivanja. Konstanta je na exponent od 10 a koji se mno i sa prethodnim dijelom. Cijeli dio napisan kao INTEGER konstanta definira se kao prethodnom dijelu. kad god zatrebamo taj izraz. koji propisuje vrstu vrijednosti koju mo e imati. Tip var ijable mo e biti naveden eksplicitno ili dodijeljen implicitno. Njihova velièina ima granicu ko ja ovisi o du ini rijeèi. mo emo upotrijebiti umjesto njega varijablu kojoj smo ga pridru ili (u koju smo izraz smjestili). Napomena: eksplicitni tip du ine secifikovan u bajtovima (8 bita) èesto je naveden i za "*".6E3 (4. Ili ci jeli dio ili razlomak. Opæenito. REAL konstanta je pisana u jednom od sljedeæih oblika: 1.6x103) 7E-3 2. npr. moramo pridru iti varijablama. Upis se v r i. izraze. Sadr aj dakle mo e biti UPISAN u varijablu. na primjer. Primjeri: +123. "COL UMN 'je ekvivalentno' COL UMN '. EXPLICITNI TIP Tip varijable mo e biti dodijeljen explicitno kao iskaz od strane tipa specifikaci je. odnosno vrijednosti izraza. dalje slijedi decimalni eksponent napisan kao slovo 'E' nakon toha slijedi INTEGER konstanta. DEGC MEAN STDDEV Svaka varijabla ima tip. INTEGER konstanta ili konstanta REAL. Varijabla dr i vrijednost sve do nov og pridru ivanja! Varijabla se sastoji od 1 do 6 velikih slova i decimalnih brojeva.

Primjeri: INTEGER WIDTH REAL NUM.type variable_list gdje je type (tip) naziv vrstei variable_list je jedna varijabla ili lista varij abli. K 43 . U iskazu se dati tip dodjeljuje za sve varijable u listi. odvojene zarezima.

Ako to nije ispunjeno. njegov tip je do dijeljen implicitno (po defaultu) prema sljedeæem pravilu: Ako varijabla poèinje slovom od I do N. Nije meðutim dopu teno pisati OLOVKA = 6.0 HEMIJSKA = 7 Napomena: Deklaracija mora biti jednoznaèna: ime varijable se u deklaraciji smije pojaviti samo jednom. U programu je dopu teno pisati OLOVKA = 6 HEMIJSKA=7. Preciznije. Tako je TEMP REAL varijabla. uz ist ovremeno odreðivanje tipa varijable. tj najavi i rezervira. ne to liberalniji od npr C-a. variable_list Gdje je variable_li st jedna ili . to je deklaracija? Deklaracija je popisivanje imena varijabli koje æe biti kori tene u programu. DEKLARACIJA Fortran kao i brojni drugi programski jezici zahtijeva od programera da prije ne go poène koristiti imena varijabli u programu. njen tip je INTEGER. Najjednostavniji oblik READ izjave je: READ *. onda je njen tip REAL. READ izjava READ izjava se koristi za dodjeljivanje vrijednosti varijabli èitanjem podataka iz ulaza. DODJELJIVANJE VRIJEDNOSTI Prije nego to se varijabla mo e koristiti u raèunanju. mora joj biti dodijeljena poèetn a vrijednost. moramo napisati REAL OLOVKA INTEGER HEMIJSKA OLOVKA = 6. Fortran je meðutim. Takve ne-izvr ne izjave moraju biti postavljene na poèetak programa.5 bez prethodne deklaracije.Tip specifikacije izjave se ne sla e u izvr om ma inskom kodu instrukcija. dok je ITEMP INTEGER varijabla. deklaracijom se propisuje koji tip podatka smije biti smje ten u varijablu. ta imena deklarira. Ovo mo e biti ispunjeno èitajuæi vrijednosti ulaza ili putem dodjele izjav a. IMPLICITNI TIP Ako se varijabla upotrebljava bez ukljuèenja u tip specifikacije. prije prve izvr ne izjave. Umjesto tog a prevodilac zapisuje imena i tipove varijabli i pohranjuje rezerve za njih.0 HEMIJSKA = 7 elimo li to.

VAR2 i VAR3. a dodjeljuje ih kao niz varijabli u lis ti. VAR2. odvojen e razmacima. Ova izjava èita konstante iz terminala. VAR1. 44 . nakon toga dodijeljuje im niz varijabli VAR1. zarezima. VAR3 Èeka dok se ne unesu tri konstante. Primjer: READ *. Izvr enje programa se zaustavlja dok se ukljuèi (unese) pravi broj konstanti. ili novim linijama.lista varijabli odvojenih zarezom.

CHARACTER vrijednost ne mo e biti dodijeljena numerièkoj varijabli ili obratno.: ARITMETIÈKI IZRAZI Aritmetièki izraz je je onaj izraz koji se dobije izvodeæi niz aritmetièkih operacija da bi dobili brojèanu vrijednost koja zamjenjuje izraz. ali je zadatak operatora. 2.0 3. tip vrijednosti mora biti dosljedan sa tom varijablom. predstavljaju aritmetièke ope racije i.5 ITEMP = 100 VRSTA PRAVILA Koji god naèin se koristi za dodjeljivanje vrijednosti varijabli. I majte na umu da '=' znak ima drugo znaèenje nego u algebri. Primjer: X = 5 je ekvivalent X = 5. Pravila su: 1. npr. Dodijeljena vrijednost je odrezana. REAL vrijednost mo e biti dodijeljena INTEGER varijabli. Aritmetièki izraz je svaka smislena kombinacija operanada i operatora. dakle.Oduzimanje ili predznak * Mno enje / Dijeljenje ** Potenciranje Aritmetièki izraz ima oblik: .DODJELA IZJAVA Najjednostavniji oblik dodjele izjava je: varijabla = konstanta To znaèi da je konstanta dodijeljena kao vrijednost varijable na lijevoj strani. aritmetièki izraz u zagradama. to mo e prethoditi predznakom + ili -. INTEGER vrijednost mo e biti dodijeljena REAL varijabli. To ne znaèi jednakost. Operatori. tako to se odbaci dio razlomka. na neki naèin. Operator Operacija + Zbrajanje ili predznak + . Operand aritmetièkog izraza mo e biti: numerièka konstanta numerièka varijabla. (arithmetic_expression) Aritmetièke operacije su obilje ene slijedeæim aritmetièkim operatorima. Vrijednost dodijeljena je realni ekvivalent cijelog broja. stvaraju vezu izmeðu operanada. Primjeri: TEMP = 74.

. da se oni mogu ponavljati neogranièeno. 45 . Uglate zagrade oznaèavaju da su stavke operatora i operanda neobavezne.operand [operator operand] ..

14159 * RADIUS Ogranièenja: 1. Va an je redoslijed kojim se izvode operacije. osim ako operator nije d rugaèije naznaèio. Aritmetièki izraz se ocjenjuje zamjenjujuæi varijable operandi i izraze u zagradama njihovim vrijednostima. ili izraz u zagradi. 4. Primjer: 2 ** 3 ** 2 vrednuje do 512 (2 ** 9). pravila za procjenu aritmetièkih izraza mogu biti naved ena kako slijedi: 1. dijelje je ilegalno (nije dozvoljeno). Operandi moraju biti takvi nje s nulom.0 vrednuje do 16. 2.Spaces (prazan prostor) se mo e koristiti kako bi pobolj ali èitljivost. ali su zanema reni od strane kompajlera Fortran 77. Primjeri: 4. u kojem operatori na b ilo kojoj liniji imaju jednaku prednost i prednost se smanjuje prema dolje. sve EVALUACIJA (PREDNOST REDA) napisana uzastopno. Drugi faktor mora biti stavljen u zagradu. kako je prikazano na primjeru: 4.0 +6. Potenciranje se realizuje s desna na lijevo.0 * 2. 2. Primjeri: 3.0 (4. i obavljanje operacija naznaèeno je u nizu.0 +6.0 Slijed operacija odreðen je redoslijedom raèunskih operacija. nula na ne to itd.0 +6. Dva operatora ne mogu biti Primjer: *-B nije dozvoljeno. : * (-B).(Binarni i unarni) Koristeæi ovu prednost reda. to jest da su operacije matematièki definirane.0) * 2.0 * 3. Sve ostale operacije obavljaju se s lijeva na desno. ** * / + . Varijabla operand.0 * 2.14159 K (A + B) * (C + D) -1.0 vrednuje do 20. 3.0 TIP PRAVILA ZA ARITMETIÈKE IZRAZE . se ocjenjuju prije nego to se sljedeæa p ravila primjene. Evaluacija (procjena) poèinje s lijevom operandom.0 / X +Y / Z ** 2 2. koristeæi rezultat svake operacije kao operand od sljedeæeg. npr.

Ako su oba operanda istog tipa. 46 . vrijednost rezultata je takoðer tog tipa. Tip vrijednosti izraza odreðuje se primjenom sljedeæih pravila: 1.Operandi REAL i INTEGER mogu se slobodno pomije ati u aritmetièkom izrazu.

7 / 5) ili podizanjem cijelog broja na cijeli broj (npr.Y PRINT izjava ispisuje izlazne liste na ekranu terminala u standardnom formatu. Expression Promjenljivi Rule tip tip INTEGER REAL Pretvori u Real REAL INTEGER Skratiti PRINT izjava Izlaz mo e biti printan koristeæi PRINT izjavu.'THE RESULTS ARE'. Ovo pravilo nije u skladu s pravilima iz aritmetike. varijabla ili izraz ili popis stavki. 2 -1) ne dobije uvijek kao rezultat cijeli broj. 47 . tj.'AND'. Primjeri: Vrijednost 99/100 0 7 / 3 2 -7 / 3 -2 N ** (-1) 0 N ** (1 / 2) 1 100 * 9 / 5 180 9 / 5 * 100 100 ARITMETIÈKI ZADATAK Kao to je navedeno na poèetku poglavlja. koja je vrlo slièna READ izjavi: PRINT *. INTEGER operand se pretvara u svoj pravi ekvivalent prije nego to se operacija izvede. vrijednost aritmetièkog izraza je dodijeljen a numerièkoj varijabli u izjavi (iskazu) oblika: numeric_variable = arithmetic_expression Ako se tip izraza razlikuje od varijable. X . Primjer: PRINT *. a vrijednost rezultata je REA L. To je oblik: PROGRAM program_name gdje program_name je naziv u skladu s pravilima za Fortran varijable. odvojenih zarezima. PROGRAM izjava Programu se opcionalno mo e dati ime tako da poèinje sa jednom PROGRAM izjavom. pravila navedena pod 'Type rules (Tip pravila) se primjenjuju. Ako je jedan operand INTEGER a drugi REAL.2. u kojem se dijeljenjem jedn og cijelog broja sa drugim (npr. output_list output_list je jedna konstanta.

.

U Fortranu 77/90. on pun i rezervoar opet i bilje i udaljenost koju je napravio u kilometrima. Izjava zavr ava zadnjim znakom u liniji. Napi ite program koji èita udaljenost putovanja. Primjer 1: Vozaè puni svoj rezervoar benzinom prije polaska na put. Svi Fortran izvje taji mo raju biti napisani u kolonama 7 do 72. bu ene kartice bile su zajednièki medijski ulaz. Kolone 73 do 80 su zanemarene od strane kompajlera. St oga. ako je izvr enje jednostavno da se zaustaviti na kraju programa. Na njegovom odredi tu. Izgled pravila prikazani su na slici 5. koja oznaèava kraj programa. a ispisuje prosjeènu potro nju benzina u kilometrima po litri. Kolone 1 do 5 su rezervisene za izjavne oznake (statement labels). ali sada se n ormalno ne koriste. END izjav a mo e da bude samo na kraju programa. osim ako slj edeæa vrsta ima bilo koji znak osim 0 u koloni 6. IZGLED PROGRAMA (fiksni oblik Fortran 77) Kada je uveden Fortran. Iako se kartice vi e ne kori ste. ove su kolone kori tene za ispis niza brojeva na karticama. Fortran je osmi ljen kako bi se iskoristio raspored kartice '80-kolone ignoriranjem razmaka i rezervacije razlièitih podruèja kartice za razlièite svrhe. Izjava STOP zaustavlja izvoðenje programa. ali ne u prethodnim verzijama. 1 PROGRAM PETROL . broj zaustavljanja i kolièinu benzina koju je stavio na kraj u putovanja. Fortran i dalje koristi ovu kolonu na temelju rasporeda. END je takoðer imao isti efekat. jedna ili vi e STOP izjava mo e biti napisana ranije. Columns Usage 1-5 Statement labels 6 Continuation character or blank 7-72 Fortran statements 73-80 Unused Slika 5: Izgled Fortrana JEDNOSTAVAN PROGRAM Sljedeæi primjer koristi Fortran izjave koje smo upoznali do sad da bi se rije io je dnostavan problem. STOP nije obavezno.. Meðutim. Izvorno. Svaki takav karakter oznaèava da su ko lone 7 do 72 nastavak prethodne vrste.STOP i END izjave Svaki program mora zakljuèiti s tvrdnjom END. Svaki put kad stane da bi nasuo benzin on stavlja 40 litara u rezervoar.

2 INTEGER STOPS. FILLUP 3 C 4 C THESE VARIABLES WOULD OTHERWISE BE TYPED REAL BY DEFAULT 5 C ANY TYPE SPECIFICATIONS MUST PRECEDE THE FIRST EXECUTABLE STATEMENT 6 C 7 READ *.FILLUP 8 USED = 40*STOPS + FILLUP 9 C COMPUTES THE PETROL USED AND CONVERTS IT TO REAL 10 KPL = KM/USED + 0. KM.STOPS.5 48 .

IMPLICIT INTEGER (A-Z) CHARACTER*6 EMPSER.'/ DATA MSGNG /'1INCORRECT SERIAL NO.1X.9 12 12. 5-END)') 300 FORMAT (' & REQUIRED SERIAL NO.5 prije skraæivanj a ima uèinak zaokru ivanja gore ili dolje. ali æe biti skraæen. a ne zaokru en.4) GO TO 70 .5 KPL 12. U liniji 8.4 12.SERNO CHARACTER*16 FNAME.4 13 Ovaj FORTRAN program omoguæuje korisnicima dodavanje. brisanje ili prika z zapisa u datoteci people's names (imena ljudi).KPL 13 END Slika 6: Program za potro nju benzina Ovaj program ilustrira neke od taèaka o vrsti pretvorbe koja je spomenuta u pretho dnom poglavlju. koristi se broj litara benzina koji se izraèunava.A16.9 13. kada se dodijeljuje INTEGER varijabla KPL. 3-ERASE.5 IS ADDED TO ENSURE THAT THE RESULT IS ROUNDED 12 PRINT *. po serijskim brojevima.MSGNG DATA BNAME /' '/ DATA MSGOK /'1OPERATION COMPLETED. Kompjute rska vrijednost je tipa INTEGER. To je ilustrirano dalje u nastavku.A6) 500 FORMAT (A16.A16. brisati ili prikazati.100) WRITE (6.EMPSER IF (FNTYPE.11 C 0.') 400 FORMAT (I1. 'AVERAGE KPL WAS'. U liniji 10. izraz KM / RABLJENO je ocijenjen kao REAL. Zapisi s e moraju dodati prije nego to se oni mogu mijenjati.A6) 600 FORMAT (A16) 700 FORMAT (' ENTER FIRST NAME:') 800 FORMAT (' ENTER LAST NAME:') 900 FORMAT (' '.400) FNTYPE. promjenu. ali se pretvara u REAL kada se dodijeljuju realna varijabla USE D.5 12 12.1X. KM/USED KM/USED + 0.BNAME CHARACTER*21 MSGOK.A16) 1000 FORMAT (A21) WRITE (6.200) WRITE (6.GT. Ovo je korisna metoda zaokru ivanja.LNAME.300) READ (6. 2-CHANGE.0 12. Dodavanje 0. 4-DISPLAY.5 13.0 13 12.'/ FOUND = 0 ENDSW = 0 100 FORMAT ('1ENTER FUNCTION NUMBER ') 200 FORMAT (' (1-ADD.

FILE='WORK') 49 . FILE='NAMES') OPEN (UNIT=12.OPEN (UNIT=11.

EQ.EQ.4) GO TO 50 SERNO = EMPSER WRITE (6.IOSTAT=INT) SERNO.LNAME IF (FNTYPE.500.ERR=75.1000) MSGOK TO 60 45 WRITE (6.AND.900) FNAME.500.ERR=75.SERNO) GO TO 20 WRITE (12.ERR=75.IOSTAT=INT.1.FOUND.500.LNAME (INT.EQ.NE.0) GO TO 65 GO TO 55 30 FNAME = BNAME LNAME = BNAME GO TO 45 35 GO 40 GO IF (FNTYPE.EQ.LNAME IF (INT.IOSTAT=INT) SERNO.0) GO TO 75 IF (EMPSER.700) READ (5.0) GO TO 30 IF (FNTYPE.500.EQ.1) GO TO 65 READ (11.1000) MSGNG IF (FOUND.1000) MSGOK WRITE (12.FNAME.0) GO TO 55 65 CLOSE (UNIT=11) CLOSE (UNIT=12) STOP .600) FNAME WRITE (6.1) GO TO 35 WRITE (6.800) READ (5.GT.FNAME.LNAME GO TO 10 15 FOUND = 0 ENDSW = 1 GO TO 25 20 FOUND = 1 25 IF (FNTYPE.FNAME.EQ.FOUND.IOSTAT=INT.END=15) SERNO.AND.600) LNAME 50 55 IF 60 IF WRITE (6.END=65) SERNO.FNAME.3) GO TO 40 TO 45 WRITE (6.EQ.ERR=75.EQ.10 READ (11.EQ.1.LNAME (ENDSW.

odnosno primjenjuju ga u financijama i administrativ nim sistemima za tvrtke.70 STOP 10 75 STOP 20 END COBOL Cobol je jedan od najstarijih programskih jezika. Cobol je kreirala Grace Hopper u drugoj polovini 1959. te akademika gdje je ministarstvo za 50 . Njegovo ime je akronim za Comon Business-Oriented Language . godine. ap rila 1959. Sve je poèelo 8. na sastanku proizvoðaèa raèunara i korisnika.

1997. ANSI je objavio jos jednu prepravljenu verziju COBOL-a. RCA Sperry Rand . komercijalnim poduzeæima i operativnim sistemima kao to je IBM-ov z/OS. sve dotada nje modifikacije su ureðene i izdane pod imenom Cobol 60. Ova je verzija poznata kao Ameri can National Standard (ANS) COBOL. to ga je u velikoj mjeri pobolj alo. Sastanak je odr an 28 .obranu SAD-a odluèilo sponzorirati i nadgledati odreðene akcije. koji je sadr avao razne dodatke koji nisu bili u verziji iz 1968. maja 1959. 1985. kojeg je predvodio Charles Phillips. COBOL-74 . Glavne odrednice su u velikoj mjeri inspirirane jezikom FLOW-MATIC kojeg je izum ila Grace Hopper. IBM Laboratorije.jezik kojega je izumio Bob Bemer. na kraju je osnovan pododbor kojeg su èinili: William Selden i Gertrude Tierney iz IBM-a. Finalno tehnièko izvje æe . COBOL se najèe æe koristi u vladinim i vojnim organizacijama. Ti proizvoðaèi su bili: Burroughs korporacija.). i u decembru je taj ist i program pokrenut na dva razlièita tipa raèunara. XML sintaksno izvje æe 2006 Objektno orijentirane zbirke klasa jo se èeka za odobrenje 2003 Posao se nastavlja do sljedeæe potpune revizije COBOL-a za koju se oèekuje da æe biti 2010.Amandman-1989 . korporacija Gartner je objavila da 80 % svjetskog poslo .COBOL85 . ali nikad nije sasvim pokrenut.zatim IBM-ovim COMTRAN-om. COBOL je podvrgnut mnogim modifikacijama.septmbra 1959. te Vernon Reeves i Jean Sammet iz Sylvania Electric Products. Ovaj pododbor je zavr io specifikacije za Cobol u decembru 1959 . razvio standardni oblik jezika.Sylvania Electric Products Tri vladine organizacije su bile : Amerièko zrakoplovstvo David Taylor Model Basin NBS (dana nji Nacionalni institut za tehnologiju) Ovaj odbor srednjeg dometa je osnovan. U januaru 1960. COBOL 2002 . . na RCA te na Remigton-Rand Univac-u demonstrirajuæi da je moguæe postiæi takvu kompatibilnost. Prvi kompajleri za Cobol su implementirani tijekom 1960.Amandman-1991 . Odluka za kori tenje naziva COBOL donesena je na sastanku odbora odr anog 18.za koju obièno ka emo da je majka programskog jezika COBOL . go dine. U pou aju da se rije i prob lem nekompatibilnosti izmeðu razlièitih verzija COBOL-a American National Standards Inst itute (ANSI) je 1968.Howar d Bromberg i Howard Discount iz RCA. Osnovan je odbor na èelu kojega je bio Joseph Wegstein koji je tijekom narednih mjeseci kreirao prvu verziju COBOLA. Microsoft Windows i u familiji POS IX (Unix/Linux itd. Honeywell (Minneapolis ) . razvoj jezika se nastavio do danas. 1974. ANSI je objavio prepravljenu verziju (ANS)COBOL-a. ANSI je proizveo nekoliko revizija COBOL-a ukljuèujuæi: COBOL-68 . te FACT-om jezikom iz Honeywell-a. Od bor su èinili èlanovi est vodeæih tvrtki proizvoðaèa raèunara i tri vladine organizacije. napredniju od one iz 1974. Od 1959.

dodjeljivanje dinamièkoj memoriji te struktuirane programske strukture. CO BOL ima preko 400 kljuènih rijeèi. a ova sintaksa je slièna operatoru dodjele koji je kasnije implementiran u C. world u COBOLU: 51 . i procj enjuje da godi nje nastane jo dodatnih 5 milijardi linija koda. rekurzije. COBOL nije podr avao lokalne varijable. omoguæava sintaksu kao to je: ADD YEARS TO AGE Dok je ekvivalentna struktura u veæini programskih jezika age:=age + years . no u kasnijim verzijama je to ispravljeno.vanja obavlja upravo programski jezk COBOL sa preko 200 milijardi linija koda. COBOL dozvoljava identifikatore duge do 30 karaktera. Primjer programa Hello.

te sadr i ostalu dokumentaciju. PROCEDURE DIVISION. Programi u COBOLU imaju èetiri dijela: IDENTIFICATION DIVISIONGovori raèunaru ime programa. HELLO-WORLD. PERFORM naredb a se koristi za poziv drugih paragrafa. DATA DIVISION Data division govori o mjestu u memoriji koje je dodijeljeno podacima i identifi katorima koje je koristio program.world'. to ga je èinilo podesnim za namjenu u poslovnom raèunalstvu. 000480 05 STREET PIC X(19).dat' sads i skup naruèioca po redovima: Joe Bloggs 20Shelly Road Bigtown 023320 John Dow 15Keats Avenue Nowheresville042101 Jock MacDoon05Elliot Drive Midwich 100230 File section æe izgledati ovako 000400 DATA DIVISION.IDENTIFICATION DIVISION. ). ali neki smatraju to k ao pozitivnu stvar jer èini ovaj programski jezik lakim za èitanje i razumijevanje. velièina i tip podataka koji æe biti ispisani ili uèitani u datote ku ) i WORKING STORAGE SECTION. PROGRAM-ID. STOP RUN. Pretpostavimo da datoteka 'input. 000500 03 CUST-NUMBER PROCEDURE DIVISION Sva logika programa.odnosno tko je autor programa. 000460 03 ADDRESS.ostale datoteke i sl. 000420 000430 FD INPUT-FILE. kad je program napisan.i grana se na: CONFIGURATION SECTION (definira izvor) i INPUT-OUTPUT (definira printer. Svaka naredba se zavr ava taèkom.a kada kompajliran. 000470 05 HOUSE-NUMBER PIC 99. ENVIRONMENT DIVISION Ovaj dio govori raèunaru s kojim æe ureðajima suraðivati (printeri. je imao ogranièen broj funkcija. 000440 01 CUSTOMER-DATA. Slijedi prim .datoteke koje bi mogle biti kori tene te dodjeljuje identifikacijska imena ovim izlaznim jedinicama). 000410 FILE SECTION. Tra dicionalni COBOL. za kakvu je namjenu napravl jen itd. 000450 03 NAME PIC X(12). DISPLAY 'Hello. odnosno sve naredbe se nalaze u ovom dijelu. Dvije va ne podjele ovoga dijela su: FILE SECTION (u ovom dij elu se definira struktura. Sintaksa COBOLA je obièno bila kritizirana zbog verbalizma. 000490 05 CITY PIC X(13).

52 .jer programa koji tekstualnoj datoteci dodaje brojeve.

000260 000270 FD OUT-FILE. 000430 03 L-COMMENT PIC X(100) VALUE SPACES. * 000080* * 000090**************************************************** 000100 000110 ENVIRONMENT DIVISION. LINE-NO-PROG. 000210 000220 FD IN-FILE. 000350 000360 01 NUMBER-CODE. 000140 SELECT IN-FILE ASSIGN TO 'INPUT. 000320 000330 01 EOF-FLAG PIC X VALUE 'N'. 000440 000450 01 LINE-NUMBER PIC 9(6) VALUE ZEROS. 000240 03 CHAR-1 PIC X. TIM R P BROWN. 000390 03 L-CODE PIC X(100) VALUE SPACES. 000030 AUTHOR. 000040**************************************************** 000050* Program to add line numbers to typed code * 000060* Allows for comment asterisk. 000420 03 L-NUM-COM PIC 9(6) VALUE ZEROS. 000380 03 B-SPACE PIC X VALUE SPACE. 000340 88 END-OF-FILE VALUE 'Y'. 000510 000510 MAIN-PARA. 000130 FILE-CONTROL. or hyphen . 000290 000300 000310 WORKING-STORAGE SECTION. 000120 INPUT-OUTPUT SECTION. 000020 PROGRAM-ID. 000180 000185***************************************************** 000187 000190 DATA DIVISION. 000400 000410 01 NUMBER-COMMENT. 000460 000470 000480***************************************************** 000490 000500 PROCEDURE DIVISION. 000250 03 CODE-LINE PIC X(110).TXT' 000150 ORGANIZATION IS LINE SEQUENTIAL. 000160 SELECT OUT-FILE ASSIGN TO 'OUTPUT.COB' 000170 ORGANIZATION IS LINE SEQUENTIAL. 000200 FILE SECTION. 000520 OPEN INPUT IN-FILE 000530 OUTPUT OUT-FILE 000535 000540 PERFORM UNTIL END-OF-FILE 000550 ADD 10 TO LINE-NUMBER . 000280 01 LINE-CODE-OUT PIC X(120).000010 IDENTIFICATION DIVISION.* 000070* moving it into position 7. 000370 03 L-NUM-CODE PIC 9(6) VALUE ZEROS. 000230 01 LINE-CODE-IN. solidus.

000560 READ IN-FILE AT END 000570 MOVE 'Y' TO EOF-FLAG 53 .

BASIC BASIC (Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code) je napredni programski jezik. Mnogi kuæni kompjuteri 80-tih su u ROM memoriji dobijali neku verziju BASIC-a.NET platforme. u magazinu Byte Magazine predstavljana tri glavna kompjutera tog doba i sva tri su imali BASIC kao primarni programski jezik i kao operativno suèel je. godine. 1977. BASIC je i danas odlièan alat za uèenje programiranja. Kako su dolazili novi kompjuteri na tr iste svaki je dolazio sa no vijom verzijom. ali i kao osnova mnogo slo enij ih jezika poput Microsoft Visual Basic. Kurtz 1964. Primjer jednog koda u BASIC-u: . Osmislili su ga maðarski matematièar i informatièar John George Kemeny i amerièki informatièar Thomas E. s obzirom da je svaka upot reba kompjutera zahtjevala pravljenje posebnog softvera.000580 NOT AT END 000590 000600 000610 000620 IF (CHAR-1 = '*') OR (CHAR-1 = '/') OR (CHAR-1 = '-') THENMOVE LINE-CODE-IN TO L-COMMENT 000630 MOVE LINE-NUMBER TO L-NUM-COM 000640 WRITE LINE-CODE-OUT FROM NUMBER-COMMENT 000660 ELSE 000670 MOVE LINE-CODE-IN TO L-CODE 000680 MOVE LINE-NUMBER TO L-NUM-CODE 000690 WRITE LINE-CODE-OUT FROM NUMBER-CODE 000720 END-IF 000730 END-READ 000740 INITIALIZE NUMBER-CODE NUMBER-COMMENT 000750 END-PERFORM 000760 000770 CLOSE IN-FILE OUT-FILE 000780 STOP RUN. Tako je recimo. koji je glavni jezik za . Sam jezik je do ivio ekspanzij u 70-tih i 80-tih kada na tr iste izlaze kompjuteri manjih dimenzija namijenjeni iroj bazi k orisnika. f amilija verzija BASIC-a je najveæa od svih programskih jezika. Samim time. a Apple II i TRS-80 su imali sliènu ali noviju verziju. koji je razvijen od strane Aco m Computers Ltd. BBC je izdao BBC Basic. Commodore PET je imao verziju Micro-Soft BASIC . Tako su Atari 8-bit kompjute ri imali vlastitu verziju BASIC-a nazvanu Atari BASIC koja je donekle bila modifikovana da bi stala na 8kB ROM memorije. èime su irili veliku familiju verzija BASIC-a. kao programski jezik koji bi pribli io sv ijet programiranja osobama kojima to nije primarna struka. Koji je sadr avao mnogo novih strukturalnih naredbi.

N 40 S$ = "" 50 FOR I = 1 TO N 60 S$ = S$ + "*" 70 NEXT I 80 PRINT S$ 90 INPUT "Do you want more stars? ". A$ 100 IF LEN(A$) = 0 THEN GOTO 90 54 .10 INPUT "What is your name: ". U$ 20 PRINT "Hello ". U$ 30 INPUT "How many stars do you want: ".

dok je na drugom mjestu moglo biti ili slovo ili broj. Multidimenzionalne matrice su mogle imati i numerièku i slovnu vrijednost.2)="XYZ123" Operatori i simboli BASIC ima nekoliko operatora za kako matematièke operacije. Primjer: A=5 A$="THIS IS A STRING" K7=10 BB$="HELLO!" ZZ=1.54 Jedina numerièka varijabla je bila binarna implementacija pokretnog zareza .oduzimanje * mno enje / dijeljenje () za postavljanje primarnosti matematièkih operacija AND operacija u matematièkoj logici sa znaèenjem i OR operacija u matematièkoj logici sa znaèenjem ili 55 .3)=4 A$(2. U tom s luèaju adresa elementa u matrici je bila u zagradama kao u ovim primjerima: A(1)=1 A$(1)="BOOKS" Dimenzije u matrici se rastavljaju zarezima: A(1. Svaka varijabla je zauzimala 5 bajta memorije i mogla je biti u opsegu od -1E+38 do 1E +37. Imena varijabli u BASIC-u su morala na prvom mjestu sadr avati slova. Stringovi su se uvodili dodavanjem znaka $ nakon imenovanja varijable.110 120 130 140 A$ = LEFT$(A$. tako i za string varij able: + sabiranje . U$ END Varijable Klasièni BASIC je razumio samo jedan tip varijable i stringove. 1) IF A$ = "Y" OR A$ = "y" THEN GOTO 30 PRINT "Goodbye ".

Za device 0 se podrazumijeva da su u pitanju ekran i tastatura. a u COLOR BASIC-u device#-1 znaèi kasetu a #-2 printer Funkcije ABS(num) daje apsolutnu vrijednost za dati broj ASC(str) daje prvom znaku ASCII string kod CHR$(num) daje string znaku ACCII numerièki kod EOF(device number) daje vrijednost 0 ako u fajlu imaju podaci ili -1 ako nema INKEY$ daje neki znak ako je pritisnututa neka tipka na tastaturi. To mo e biti fiksni broj. a ako nije da je vrijednost nula INT(num) daje cijeli broj (integer) od numerièke vrijednost LEFT$(str.num) daje prvih num slova stringa str LEN(str) daje du inu stringa MEM daje vrijednost preostale memorije u bajtima 56 . To mo e biti statièki string ili string varijabla ili neka druga operacija ili funkcija koja sadr i string vrijednosti device number znaèi da je u pitanju neki ureðaj.NOT operacija u matematièkoj logici sa znaèenjem = jednakost > veæe od < manje od >= jednako ili veæe <= manje ili jednako <> nije jednako " " odreðuje da je string podatak konstanta : razdvaja vi e komandi u jednom redu Radne naredbe nije num znaèi da se tra i numerièka vrijednost. varijabla ili neka druga operacija ili funkcija koja sadr i numerièku vrijednost str znaèi da se tra i string.

te vrijednost 0 ako je u SIN(num) daje vrijednost STR$(num) pretvara num USR(num) poziva ma inski num 1 ako je num num start num pa pa do kraja datog pozitivan.y RIGHT$(str.var.NEXT (num) stvara FOR petlju sa zadan im parametrima 57 . tj.. y num) daje boju na grafikonu na poziciji x. te se izvr ava po tom podprogramu. zadaje podatke u BASIC programu koji se pozovu sa READ komandom END kraj programa EXEC [adresa memorije] izvr ava program u ma inskom jeziku na adresi u memoriji FOR {num}={broj} TO {broj} [STEP {broj}].var.start num..MID$(str. otvara sljedeæi program CLOADM [ name ] otvara program u ma inskom jeziku iz kasete. Ako nije naveden name .. a ako je dat num (0-8) daje boju novom ekranu CONT nastavlja program nakon to se pritisne pauza ili stop CSAVE [ name ] snima BASIC program na kasetu pod zadanim imenom DATA var. nakon èega se dobija rezultat izvr ene operacije Komande AUDIO [ON/OFF] ukljuèuje i iskljuèuje zvuk iz audio kasete CLOAD [ name ] otvara BASIC program iz kasete.. Ako name nije zadan. position num) daje novi string poèev od pozicije stringa RND(number) daje proizvoljan broj od 0 do number SGN(num) daje vrijednost t-1. zatvara kasetu) CLS(num) èisti ekran.length num) daje novi string iz str poèev od pozicije uzimajuæi narednih length num znakova PEEK(num) daje vrijednost memorije na lokaciji num (0-65535) POINT(x num. otvara sljedeæi dostupni program CLOSE [device number] zatvara ureðaj (u COLOR BASIC-u ovo jedino mo e biti #-1.. a ako je negativan daje vrijednos num 0 num u radijanima u string jezièni podprogram na lokaciji 275 i 276 u memoriji.

y) resetuje pixel na grafikonu sa koordinatama x (0-63) i y (0-31) na c rnu boju RETURN povratak iz podprograma RUN num pokreæe BASIC program od date linije SOUND ton. du ina daje zvuk sa frekvencijom tona (1-255) i trajanjem (1-255) STOP program staje sa izvr avanjem VAL (str) daje numerièku vrijednost iz stringa ako su u stringu brojevi 58 .GOSUB {broj linije} poziva podprogram na datoj liniji GOTO {broj linije} program se nastavlja od date linije IF {ne to} THEN {komanda} [ELSE {komanda}] izvr ava kondicionu naredbu. samo to izlistava na printeru [zavr ni red] izlistava linije programa poèev i zavr avajuæi sa NEW bri e sadr aj memorije (i program i varijable) POKE adresa memorije. data zapisuje vrijedonst data (0-255) na adresi memorije (0 65535) RESET (x. ako je taèna onda izvr ava THEN a ako nije onda ELSE LIST [poèetni red] zadanim linijama LLIST [poèetni red] [zavr ni red] isto kao i LIST.

i Ken Orr. Najèe æi su: 1. Ono je naj poznatiji za uklanjanje ili smanjenje oslanjanja na GOTO naredbe. i nekoliko jezika provoðenja ovog. ovisno o stanju programa.until. ali je sna no protivi konceptu jednu toèku izlaza. Pogled izvedena iz Dijkstrin koji se takoðer zala e za cijepanje programa u pod-s ekcije s jednog mjesta ulaska u zemlju. To smanjuje razumijevanje program za razumijevanje svaku strukturu vlastitu.Struktuirano programiranje Struktuirano programiranje mo e se posmatrati kao podskup ili subdisciplinarnih imperativnih programiranja. kao to su if-izjavu . jedan od glavnih paradigmi programiranja. nek oliko razlièitih strukturirane tehnike ili metodologije razvijene su za pisanje struktur iranih programa.then. To se obièno izra ava s kljuènim rijeèima kao to su while. Ovaj pristup primije niti temeljne strukture koje je predlo io Dijkstra. Post oje najmanje 3 glavne pristupu podataka strukturirani programski dizajn je predlo io J eanDominique Warnier. Edsger Dijkstra strukturirano programiranje. U " selection " jedna od brojnih izjava se izvodi. takoðer samo jedan izlaz bod ). or case. korisno razdvajanje pitanja. 2. i repetition: "Sequence" se odnosi na nalog za izvr enje izvje taja. To se obièno izra ava s kljuènim rijeèima kao to su if. ali kao konstrukti koji koriste vis oke razine strukture programa koji æe se po uzoru na temeljne strukture podataka obraðuju. 3. Historijski gledano.. koji s e temelji na usklaðivanje strukture podataka s programskim strukturama. hijerarhijska toka struktura programa. switch. To su Sequence.. Jackson. for or do.endif. objektno-orijentirano programiranje (OOP) je razvi jen kako bi se moglo sudjelovati u vrlo velikim ili slo enim programima (vidi dolje: Objekt no orijentirano usporedbe) Niske razine strukture programiranje Na niskom nivou. U " repetition ". Jezik je opisan kao "block-strukturiranim" ako im a sintaksu za zatvaranjem strukture izmeðu uzastopne kljuène rijeèi. Èesto se preporuèuje da sve petlje moraju imati samo jedan unos taèke (i originalne strukture programiranja.. sastavljena od sliènih pod-struktura u ogranièenom broju naèina. repeat. Michael A. Podaci Structured Programming ili Jackson strukturirano programiranje. te u odnosu na onaj koji sadr e to. gdje je logika programa struktur a.else. Godina nakon Dijkstra (1969). izjava je obavljena sve dok program dosegne odreðen oblik ili op eracije se primjenjuju na svaki element kolekcije.. selection. strukturiranih programa èesto su sastavljene od jednostavan.

. ili broj odjeljak uzastopne BEGIN .. ako fi . END. kao 59 . kao u ALGOL 68.uzastopne strane.

END . Neki od poznatijih strukturirani programski jezici su ALGOL. jezik je opisan kao "èe lja strukturiranim" ako ima sintaksa za zatvaranjem objekata unutar redoslijedu rijeèi. Kasnije. iako je po eljno da se koristi ne to poput proceduralnog programskog jezika. EXCEPTION. Na primjer. BEGIN. Strukturirano programiranje jezici Strukturno programiranje se moze raditi u bilo kojem programskom jeziku. Historija Teorijski temelj Teorema strukuiranog programiranja daje teorijsku podlogu strukturiranog program iranja. Meðutim. "Èe alj-strukturirano" jezik ima vi e kl juènih rijeèi da definiraju strukturu odvojene sekcije unutar bloka. analogan vi e zubi ili zubaca èe lja u odvajanje dijelova èe lja. a prog ram je napisan. Stoga procesor uvijek v r i "strukturirani program" u tom smislu. it te strukture su dovoljne da se opi u sa uputama ci klusa sredi ta centralne jedinice . blok 4-raèvast cesalj kljuènim rijeè DECLARE. ELSE. END IF. Tehnika za pisanje programa koristeæi top-down metode je napisati nazive svih glav nih funkcija koji ce biti potrebni. u Adi. To je upravo suprotno od bottom-up pristup programiranju koja je uob ièajena u objektno-orijentirani jezici poput C + + ili Java. veæina novih proceduralnih programskih jezika su ukljuèeni u moguænost potaknuti strukturirano programiranje . On navodi da su tri naèina kombiniranja programa-sekvenciranje.u PL / I. kao i rad Turingovog stroja. A ako je izjava-u Adi je 4-raèvast cesalj kljuènim rijeèima IF. PL / I i Ada. i iteracije -dovoljni da se izrazi bilo koja racunska funkcija. u kojoj dizajn zapoèinje odreðivanjem na slo ene komade i onda ih dijeli na sukcesivno manje komade. Strukturirani teorem programa ne adresira kako napisati . Dizajn Strukturirano programiranje je èesto (ali ne uvijek) povezane s "top-down" pristup dizajnu. komponente su dovoljno specifièni da bude kodirana. Top-down je programski stil. programerski tim pregleda potreba od sv ake funkcije i proces se ponavlja. èak i ako se instrukcije èitaju iz memorije ni su dio strukturiranog programa. glavno upori te u tradicionalnim proceduralnim jezici ma. Pas cal. Na kraju. Ove podijeljene podrutine ce akcju izvoditi tako jednostav no da se moze i sa eto kodirati. To zapazanje nije nastalo sa pokretom struktuiranog programiranja. THEN. Od oko 1970 kada je strukturirano programiranje poèelo da stièe popularnost kao tehnika. Kad se sve ove razlicite podrutine kodiraju program je izv rsen. izbor.

analizirati korisno strukturirani program. 60 .

Knuth je predlo i o bla a strukturna ogranièenja: Trebalo bi biti moguæe donositi plan dijagram toka sa sv im naprijed granama na lijevo. 1969 u svojim Nap omene o strukturirano programiranje. Ovo pismo se obièno navodi kao poèetak rasprave strukturirano programiranje." U pismu.. Iako. . mnogi programeri koji nisu upoznati s teoremom sumnjao je u svoja potra ivanja.. Dijkstra je tvrdio ogranièavanje broja strukture æe pomoæi d a se programer usredotoèi na razmi ljanje i da æe se pojednostaviti zadatak u osiguranja ispravnosti programa dijeljenjem analizu na upravljive koraka. U svom radu 1974... kvaliteta. Projekt je bio veliki in enjering uspjeh. U nastavku æe postati jasno da plan korektnosti nije moja jedina briga. i razvoj dovoljno vremena da se opravd a obuku programera u njemu. i nema kri anja je dnih i drugih.Debate Godine 1967 pismo od Dijkstra pojavilo se u Communications of the ACM s naslovom "GOTO naredbe smatra tetnim. ali on se nije slo ilo (i jo uvijek se ne sla e ) i ukidanje GOTO naredbe. 198 7 je jo . on je dao primjere gdje je vjerova o da direktno vodi do skoka jasnije i uèinkovite bez rtvovanja logiènosti. prilag odljivost programa ili upravljanja bit æe jo jedan . sve unatrag grane na desnoj strani. ali i takoder da se demonstruje njegova ispravnost na uvjerljiv naèin pa ove gore navedene primjedbe imaju dobok utjecaj na aktivnosti programera: object koj i stvara mora biti korisno strukutirano. iako je Dijk stra kritizirao naèina na koje Millsovo tumacenje razlikuje od objavljianih radova. to vi e znaèajnih spora u nadolazeæim godinama je bilo strukturirano programiranje zaprav o mogao pobolj ati softvera jasnoæa. Dijkstra je napisao: Kada smo zauzeli stav da to nije jedino zadatak programera za izradu odgovarajuc eg programa. a menad eri u drugi m kompanijama navode u prilog usvajanja strukturiranog programiranja. Mnogi od onih koji poznaju prevodioce i teorije grafova su zagovarali do pu tajuæi samo reducirati tok grafova. koje je naveo Böhm i Jacopini dokaz. "srtuktuirano programiranje s Goto izvje taji". Donald Knuth je prihvatio naèelo da programi moraju biti napisani s logièno na umu. Teoretièari strukturiranog programiranja stekli su ve likog saveznik 1970 nakon to je IBM-ov istra ivaè Harlan Mills primijenio svoju interpretac iju o teoriji strukturiranog programiranja na razvoj sistema za indeksiranje u New Yor ku vrijeme u istra ivanju datoteka. pozvao na ukidanje nesputan GOTO od jezika visoke razine u interesu pobolj anja kvalitete koda.

" GOTO smatra tetnim 'smatra tetnim.uvijek moguæe postaviti pitanje strukturiranog programiranja u èasopisu informatike. gotovo svi raèunalni znanstvenici bili su uvjereni da je korisno nauèiti i primjenjivati koncepte strukturiranog programiranja. kao to su FORTRAN. Vi i programski jezik kojima su izvorno nedostajale programske strukture. BASIC i sada 61 . " Rezultat Do kraja 20. st. COBOL. Frank Rubin did so in that year with a letter ".

C omoguæuje vi estruke putove strukture izlaza (k ao to je "continue". Zajednièki odstupanja Iznimka rukovanje Iako postoji gotovo nikakav razlog za vi e taèaka ulaza do potprograma. osobito parsera i komunikacijskih protokola. toèka izlaza æe biti izuzetno te ko za èitanje i razumijevanje. èesto se koris te vi e izlaza.ih imaju. while (reading not finished) { read some data. Tipièan primjer bio bi jednostavan postupak èitanja podataka iz datoteke i prerade: open file. s razlièitim pravilima èi æenja. ima broj oblika koji slijede jedni druge na naèin koji nije lako svesti na osnovne strukture. da bi se odra alo da potprograma mo da neæe imati vi e posla za napraviti. neki programeri (ukljuèujuæi Knuth) vole da provode oblike CHANGE s skokom na novo stanje. noviji jezici takoðer imaju " labelled breaks " ( dozvoljava izbijanja vi e nego samo najintimnije petlje ) i iznimke. . Kako postupak ima 2 izlaza. " Stop and inform " mo e se postiæi bacanjem iznimke. if (error) { stop the subprogram and inform rest of the program about the error. } } process read data. i "return"). Ako je bilo vi e moguæih stanja pogre ke. Neki programi. vrlo vjerojatno èak i vi e nego onaj s nestrukturiranim kontrolom barata goto izjavama. Moguæa je struktuir atinje tih sistema tako to svaki oblik-CHANGE zaseban potprograma i koristeæi varijable ukazuj u na aktivno stanje. il i mo da nai li okolnosti koje sprjeèavaju nastavka. finish the subprogram. etiketom petlje break. "break". ili èak goto. tokr i pravila Dijk strinovog strukturiranog programiranjea Kodiranje sa jednom toèkom izlaza u pravilu bi bilo vrlo nezgrapan. drugi povratka iz postupka. Meðutim. Veæina jezika usvojili vi e toèaka izlaza oblik strukturalnog programiranja.

Pascal POVIJEST Pascal se temelji na programskom jeziku Algolu i ime je dobio u èast francuskog matematièara i filozofa Bleza Paskala. prateæi Pascal Kompanija Wirth je razvila jezik Euler. 62 . U pro losti.

Ono poèinje kljuènom rijeèi p r o g r a m. dokumentacija. Slièni mehanizmi su st andard u mnogim programskim jezicima danas. else. ALFABET JEZIKA PASCAL Alfabet programskog jezika Pascal se sastoji od svih velikih i malih slova engle skog alfabeta. Postoje noviji Pascalovi kompajleri koji se koriste na ir oko. :. Pascal ima strog pristup svim objektima. od istra ivaèki projekat a za PC igre do ugraðenih sistema.definicije. P ascal ima korijene u programskom jeziku Algol 60. nabrajanja. ali takoðer uvodi koncepte i mehanizme koj i bi omoguèili programerima da defini u vlastite tipove podataka. Kompanija Wirt h je namjeravala kreirati efikasan jezik baziran na tzv. i sljedeæih specijalnih znakova: ' ( ) + -* / . to znaèi da se jedan tip podataka ne mo e pretvoriti ili tumaèiti kao drugi. Pascal takoðer ima mnogo olak apstrakcije koji nisu bili ukljuèeni u proceduralni jezik. koja oznaèava . for. . while.a ukljuèuje kontrolne to su: if. Neke verzije Pascala su se koristile za sve. Algol 68. Simula 67 i Wirth-ov vlastiti Algol-W. < > = [ ] { } Alfabet verzije Turbo Pascal ukljuèuje jo i sljedeæe znakove: @ $ _ Sintaksa jezika Pascal predviða da bilo koji dio Pascal programa koji je omeðen vitièa stim zagradama predstavlja komentar.Pascal je uglavnom namijenjen za poduèavanje poèetnika strukturnom programiranju. Izvr ni dio programa uvijek poèinje kljuènom rijeèi begin. Objektn i Pascal se na iroko koristi za razvijanje Windowsovih programa kao to je Skype. Na poèetku svakog Pascal programa mora se nalaziti zaglavlje programa. Pascal je bio prvi visoko rangirani jezik kori ten za razvoj u Apple Lisa. i tako dal ica u struktuiranim podacima i drugih objekata orginalni Algol60. cifara 0-9. Takve tvorevine su dijelom naslijeðene ili inspirisane iz Simula 67. i uèiniti lak u gradnju dinamiènih i rekurzivnih struktura podataka kao to su popisi. then. Meðutim. Drugi jezici koji su uticali na Pascal-ov raz voj su Cobol. pokazivaèe. odnosno output ukoliko program prikazuje izlazne podatke korisniku preko standar dnog izlaznog ureðaja ( tipièno ekrana). Niklaus Wirth-ovog vlastitog Algol-W i suger isane od CAR Hoare. a zavr ava kljuènom rijeèi end. stabla i grafovi. kao to su tip. STRUKTURA PASCAL PROGRAMA Pascal u svom izvornom obliku je èisto strukture s rezerviranim rijeèima kao je. a nakon tog slij ede rijeèi input ukoliko program èita podatke sa standrdnog ulaznog ureðaja(tipièno tastatur e). nakon koje obavezno slijedi taèka. iza koje slijedi ime programa. bez eksplicitne pretvorbe. i raèunar se na njega uopæe ne obazire prilikom izvr avanja programa. strukturnom programiranju.

63 . U Pascalu se svaka od promjenjivih koje æe se koristiti mora predhodno deklarirati(najaviti).kraj programa. Deklaracija promjenjivih zapoèinje navoðenjem kljuène rijeèi v ar .

U veæini verzija Pascala vrijednosti promjenjivih ogranièene su na opseg od -32768 do 32767. Plava. realni tip. ukoliko imamo deklaraciju: Var Punoljetan : Boolean. nakon èega se navode poèetna i krajnja vrijednost koju promjenjiva tog tipa mogu uzi . Zelena. Zuta. pa mnoge verzije Pascala uvode i tip longint koji je identièan tipu integer. Svi tipovi podataka se mogu podijeliti na proste i slo ene tipove. osim to dopu ta z natno iri opseg vrijednosti. Zuta. Na primjer. Promjenjive ovog tipa mo gu sadr avati èitave rijeèi ili reèenice. Bijela ). Intervalni tip se definira tako to se prvo definira ime tipa. odnosno cjelobroj ni tip. Realni tip Promjenjive realnog tipa mogu sadr avati proizvoljne vrijednosti iz skupa realnih brojeva. U jeziku Pascal. ovaj opseg èesto nije dovoljan. Uzmimo kao primjer deklaraciju var Broj : integer. Crna. zatim znak j ednakosti. deklaracija type Boje = ( Crvena. Na primjer. Crna ili Bijela. Zelena. Intervalni tip Intervalni tip je jo jedan korisnièki definirani tip. cifru ili znak interpukcije. znakovni tip. i logièki tip. Promjenjive tipa Boja mogu imati vrijednosti samo vrijed nosti Crvena. Primjer deklaracije promjenjive realnog tipa: var Temperatura : real. svaka promjenjiv a mora imati svoj tip. mogu kao svoju vrijednost sadr avat i proizvoljan znak. Logièki ( Bulov ) tip Promjenjive logièkog tipa mogu imati samo jednu od dvije moguènosti: true ili false.Nakon toga slijedi popis promjenjivih koje deklariramo zajedno sa dozvoljenim sk upom vrijednosti koje promjenjive mogu da prihvate. Znakovni tip Promjenjive znakovnog tipa. pa mnoge verzije Pascala uvode i tip string. Zbog nekih tehnièkih ogranièenja. Cjelobrojni tip je najjednostavniji prosti tip. Ovo se pokazalo ka o veliko ogranièenje. U proste tipove spadaju èetiri osnovna tipa podataka: cjelobrojni tip. Pobrojani tip Pascal dozvoljava korisniku da definira vlastite tipove uz pomoæ kljuène rijeèi type. kao i dva izvedena tipa: pobrojani tip i intervalni tip. Ova deklaracija oznaèava da je tip promjenjive Broj tip integer. definira novi tip Boje. koji omoguæava programeru da de finira podskup nekog veæ postojeæeg tipa. Plava. odnosno tipa char. opseg vrijednosti koje se mogu smje tati u cjelobroj ne promjenjive uvijek je ogranièen. to jest slovo. Tada promjenjiva Punoljetan mo e imati samo vrijednost true ili false. odnosno da ogranièi skup vrijednosti predstavljen tipom.

razdvojene sa dvije taèke. 23. b = record x: Integer. Ovdje su deklarirani tipovi Sat i DaniUgodini kao podskupovi tipa integer. DaniUgodini= 1. Slo eni tipovi mogu biti izgraðeni od jednostavnijih. Na primjer: type Sat = 0 .. kao npr. u sljedeæem primjeru: a = Array [1. .10] of Integer. 64 . 365.mati. .

Pascal-ove datoteke su sekvence komponent i. Svaki procedura ili funkcija mo e imati vlastitu deklaraciju konstanti. 1: write('one'). Pascal je strukturiran programski jezik. for i := 1 to 10 do writeln('Iteration: '. Ovaj zahtje v narud be je izvorno namijenjen da omoguæi efikasnu single-pass kompilaciju. Pascal kao i drugi programski jezici omoguèava definisanje potprograma kao to su procedure i funkcije. while a <> b do writeln('Waiting'). Sada æemo dati jedan primjer programa raðenog u programskom jeziku Pascal: Programski jezik C C (izgovara se "ce") je racunarski programski jezik opæe namjene. repeat a := a + 1 until a = 10. Iako je C dizajniran za sistemski softver. tipova. c = File of a. bez 'go to' naredbe. koje moraju sve biti u tom redoslijedu. on je takoðe iroko kori ten za razvoj prenosivih sof tverskih . va rijabli.Procedure i funkcije u Pascalu se mogu umetati na bilo koju dubinu. Postupci za èitanje i pisanje premje taju varijable u meðuspremnik. case i of 0: write('zero'). Razvio ga je 197 2 Dennis Ritchie na Bellovi laboratoriji za kori tenje s operativnim sistemom UNIX. i:1).y: Char end. to znaèi da je protok kontrola struktuiran u standardna izvje æa. 2: write('two') end. if a > b then writeln('Condition met') else writeln('Condition not met'). Kao to je prikazano u gornjem primjeru. i drugih procedura i funkcija. Svaka datoteka ima tampon varijablu koja se oznaèava sa f ^.

65 .

sa malo ili nimalo promjena svog izvo rnog koda. od ugradjenih mikrokontrolera do superracunara. Minimalizam Dizajn ovog programskog jezika je vezan za prvobitnu namjeru da se koristi kao prijenosni sistem. I koristi taèka zarez za razdvajanje izra za. te da bi osigurao minimalno vrijeme izvodjenja podr ke. Skladnih standarda i spretno napisan. direktan pristup bilo kojem adresnom obje ktu i izrazi u njegovom kodu mogu biti prevedeni direktno iz ma inskog u izvr ni kod. C je uvelike uticao na mnoge druge p opularne programske jezike. obezbedi nizak level pristupa memoriji i jezièke konstukcije unatoè ma insk im. C je stoga koristan za mno ge aplikacije koje su bile kodirane u asemblerskim jezicima.bitnih platformi su solidno prevedeni. Dizajn C se koristi u sistemskom softveru. dok statièki sistem tipa spreèava mnoge neplanirane operacije.aplikacija. U C u . sav izvr ni kod je sadr an unutar funkcije. Neke od ranijih verzija C kompajlera su implementirane na PDP 11 procesorima koji imaju samo 16 adresnih bita. Raznovrsni tipovi podataka (struktur a) omoguæuju povezivanje elemenata koji se mogu kombinovati I koristiti zajedno. bio je dizajniran da podstakne na nezavisno ma insko programiranje. od kojih je najpoznatiji C + +. C je jedan od najpopularnijih programskih jezika i ima jako malo raèun arske arhitekture za koji C kompajler ne postoji. koji je izvorno zapoèeo kao pro du etak od C. Dizajniran je tako da je mogao da koristi je dnostavan kompajler. Funkcijski parametri uvijek nose vrijednost. Jezik je postao dostupan na svim poljima. Polj e za tekst u C programu je slobodnog formata. C kompajleri za nekoliko obiènih 8. On pru a jednostavan. Ovo su takodje neke osobine ovog jezika: Varijable mogu biti sakrivene unutar bloka . C ima objekte za strukturirano programiranje i omoguæava opseg leksièkih promjenljivih i rekurzije. Uprkos niskom nivou sp osobnosti ovog jezika. C program moze biti sastavljen za vrlo sir ok raspon raèunarskih platformi I operativnih sistema. Karakteristike Kao i veæina jezika u ALGOL radiciji. Izostavljanje oznake se u C-u preds tavlja se izrièito preko polaznih pokazivaèa vrijednosti.

dok je u Algol-u: = .. Predprocesor za makro definicije. definiran u aritmetickim podacima. matematièkih funkcija dosljedno prevedenih na biblioteke programa. kori tenje stringova. Relativno mali skup unaprijed odredjenih fraza Govorne structure koje vi e lièe na B nego na ALGOL. na primjer: Znak { . a Algol 80 ( ) ). Slo ene funkcije kao to su I /O. kao to je u Fortran-u.end.Znak = se koristi za raspored (kopiranje). Oznaka == se koristi za 66 . znakovi se mogu koristiti kao cijeli brojevi) Nizak nivo pristupa memoriji raèunara ...preko prevodjenja ma inske adrese do podatka Funkcije I podaci zahtijevaju vrijeme za izvodjenje slozenijih oblika Razvrstavanje po indeksima je sekundaran pojam. kod za ukljuèivanje datoteka...Djelimièno slabi tipovi (na primjer. i uvjetnu kombilaciju. } (Algol 60 koristi begin.

+ +.ni pomoænih programa. Nema zahtjeva za provjeru granica u polju. ali za utvrðivanje infimuma i supremuma respektivno. a funkc ije biblioteka ne pru aju lokalne go to naredbe. Veliki broj slo enih operatora. (Odgovara operatorima +: = Relativno nizak novo prirode jezika pru a programeru kontrolu za zatvaranje nad on im to raèunar radi . nije bilo odvajanja Boolean tipova (nula/ ne-nula je kori tena umjesto toga). itd. Bez obzira na rukovanje. Nema generatora. Nema kompajliranja slo enijih oblika funkcija ili operatora preoptereæenja. I semant ièki su razlièite od operatora & i . Meðutim Unix 6 & 7 verzije C-a doista koriste ALGOLov e i ASCII operatore. standardne funkcije biblioteka oznaèavaju pogre ne uslove u osnovnim varijablama i / ili specijalnom povratnom vrijednosti. .B notacija kori tena u nekoliko jezika). u Fortranu. kao to su ugraðeni sistemi. Nema utomatskog skupljanja smeæa. · Samo poèetna podr ka za modularno programiranje. Nema operacija na cijelom polju. (kao to je A. To omoguæuje kodu da uèinkovito djenuje i na vrlo ogranièenom hardveru. ili = u BASIC-u i Algol-u) Logièke operacije "i" i "ili" su predstavljena sa & & i kao u Algolu. Nema sintakse za raspone. C ne posjeduje pojedine karakteristike koje su dostupne u nekim drugim programsk im jezicima: Nema ugradjene definicije funkcija. Ne postoje formalni zatvaraèi ili funkcije kao parametri (samo funkcije i varijabl e).ispisivanje jednakosti ( to je EQ. Ogranièeno podr ka za obavijanje. Nedostaci to su + =. podr ano je zadavanje objekata tipa strukture ili unije) .. Nema direktne dodjele polja ili ica (kopiranje se mo e obaviti putem standardne funkcije. pri èemu dozvoljava posebno skrojenu I agresivnu optimizaciju za odreðenu platformu. unutranja kontrola protoka se sastoji od ugradjene funkcije poziva. Vrlo ogranièena podr ka za objektno-orijentisano programiranje sa obzirom na polimorfizam i nasljeðivanje. Prije C99. kao i + = 1 kod ALGOL-a 68) .

izraz u grupama 67 . POSIX). ili su dobijeni preko biblioteke treæe s trane.Nema prirodne podr ke za umre avanje. Nema standardne biblioteke za raèunarsku grafiku i nekoliko grugih programa potrebnih za programiranje. ili se mogu simulirati usvajanjem odredjenih dosicplina kodiranja. il i su u nekim operativnim okru enjima (npr. Poznati. "nedefinisano pona anje" znaèi da taèno pona anje koje proizlazi ne odredjuje standard. Mnoge od ovih karakteristika su dostupne kao ekstenzije u nekim kompajlerima. iako pogre an. a upravo ono to æe se dogoditi ne mora biti dokumentirano u C provedbi. Nedefinisana pona anja Mnoge operacije u C koje imaju nedefinisano pona anje ne zahtijevaju da budu dijagnosticirane u vrijeme prevoðenja. U sluèaju C.

Historija Do razvoja C jezika je doslo u AT & T Bell Labs. korisnu semantiku (u ovom primjeru. Suvi no naèenje cijelog broja Dostizanje kraja vrijednosti funkcija bez pronala enja izjave o povratku. tako C èini da se na odgovornost programera izbegava nedefinisano pona anje.c i comp. novi red). eventualno pomoæu alata za pronala enje dijelova programa èije pona anje nije definisano. . Razlog za to je neko pona anje ostavljeno nedefinisanim je da bi kompajlerima bio omoguæen irok raspon instrukcija arhitektur a da bi generisali uèinkovitiji izvr ni kod za dobro definisano pona anje. kada je kori tena vrijednost povratka. koji je smatran va nim za primarnu ulogu C-a kao jezika za implementaciju sistema.std. pretpostavlja odbacivanje unosa kroz sljedeæi. a ne nu n o programerska gre ka. Prema Ritchie . ali se ne navodi nikakav mehanizam za to. izmeðu 1969 i 1973. Èitanje vrijednosti variable prije nego to je inicijalizovana. Pozivanje () na tok otvoren za input je primjer nedefininisanog pona anja. Nedostatak funkcionalnosti jezika B. ukljuèujuæi i neke u kojima se pona anje moglo dobro definisati . koji prema Ken Thompson u je bio gola verzija BC PL programskog jezika.c je da program mo e uzrokovati "demone za letenje do tvog nosa". Izvorno je prevodjen u asemblerski jezik u PDP-7 Ritchie-a i Thompson-a. Ponekad odreðeni kompajler generira razumne i dobro izvedene akcije koje su potpuno drugaèije od onih koji æe se dobiti uz pomoc nekog drugog C kompajlera.lang. koji ukljuèuje nekoliko ideja od kolega. koji je te ko pronaæi. To je i sluèaj za koji neke potvrdjene implementacije mogu pru it i dobro definisanu. Na kraju su odluèili da naprave operativni sistem za PDP-11. kao dozvoljeno pro irenje. Upotreba takvih nestandardnih ekstenzija opæenito ogranièava prenosivost softvera. nedefinisano pona anje . zbog svoje osobine da je d obijen iz ranijih jezika pod nazivom "B". najkreativnije razdoblje bilo je 1972. C crpi kritike jer njegov standard izrièito identifikuje brojn e sluèajeve nedefinisanog pona anja. Porijeklo jezika C usko je vezano za razvoj operativnih sistema Unix.comp. Ove operacije su sve programske gre ke koje bi mogle nastati kori tenjem i drugih programskih jezika. bug . Ponekad se u praksi dogaða na primjer. Nazvan je "C". a koji mo e o tetiti sadr aj memorije. Primjeri nedefinisanog pona anja su: Pristupanje izvan granica polja.pri iskori tavanju nekih moguænsoti PDP-a 11 dovela je do r azvoja rane veryije C-a.

slu io dugi 68 . poznata kao C programer "K & R".· Originalne PDP-11 verzije UNIX sistema razvijene su u asemblerski jezik. Do 1973 .) U 1978.(Raniji primjeri ukljuèuju Multic s sistem (napisane u PL / I)i MCP (Master Control Program) za Burroughs B5000 napisane u Algol-u 1961. To je bilo jedno od prvih jez gara operativnih sistema provodjen u neki drugi jezik. Brian Kernighan i Dennis Ritchie objavio je prvo izdanje The C Programming Language. Ova knjiga. C jezik je postao dovoljno sna an da su veæina UNIX jezgara operativnih sistema iznova napisana u C-u. uz dodatak struktura tipova.

test1 = SomeFunction (). / * OtherFunction int (). ako se koriste prije definicije funkcije. Na primjer: long int SomeFunction (). koji je bio interpretiran kao i =.10 umjesto eventualno namijenjene I = -10 Èak i nakon objavljivanja 1989 Standard C. U ranim verzijama C. samo funkcije koje su vratile ne -cjelobrojnu vrijednost tr ebale su biti deklarisane. vracala na cijeli broj. . Verzija C koji opisuje se najèe æe spominju kao K & R C.int deklaracije mogu biti ispu teni u K & R C . po pretpostavci . povratak test2. ako je njeg ova vrijednost veæ kori tena. Dok K & R deklaracije funkcija ne ukljuèuju bilo kakve informaciju o argumentu fun kcije. * / / * Int * / CallingFunction () ( long int test1. a drugo izdanje knjige poslije pokriva ANSI C standardom. ) Sve navedene komentare out . jer su mnogi stariji kompajleri jo uvijek bili u upot rebi. Funkcija koja se kor istila bez ikakve prethodne deklaracije se .niz godina kao neformalni specifikaciju jezika. Registrirajte / * int * / test2. ako (test1> 0) test2 = 0. drugo test2 OtherFunction = (). K & R je predstavio nekoliko jeziènih moguænosti: standardnu I / O biblioteku dugi tip podataka int Neoznaèen tip podataka int slo eni zadatak operatora oblika = OP (kao to su =-) su promijenjeni u obliku op = da bi uklonili semantièku nejasnoæu stvorenu kao to je konstrukcija i=-10. mnogo godina K & R C je jo uvijek smatra n kao "najmanji zajednièki nazivnik" na koji su C programeri ogranièili sebe kad je maksimalni prijenos zatra en.

kao to su neke usluge Unixa razvijeni su da (izmeðu ostalog) mogu provjeriti dosljednost funkcije kori æene na vi e izvornih datoteka. uz potporu AT & T kompajlera i nekih drugih dobavljaèa. Meðu njima su: 69 . Odvojeni alati. U godinama nakon objave K & R C. ili ako se vi e poziva za funkci je koristi pomoæu razlièitih brojeva ili vrste argumenata.parametri funkcije se ne provjeravaju. ako je lokalna funkcija nazvana krivim brojem argumenta. iako æe neki prevodioci izdati upozorenje. nekoliko neslu benih osobina su dodate jeziku.

vi e ne razvijaju C s tandard samostalno. ukljuèujuæi i IBM PC. Nakon ANSI / ISO standardizacije procesa. amerièki nacionalni institut za standarde (ANSI) formira odbor. ili ponekad C89. C89 je podr an u trenutnim C kompajlerima. U sluèajevima gdje kod mora biti u iskompajliran. Ova verzija jezika èesto se naziva ANSI C. Nacionalno usvajanje promjena meðunarodnog standarda se obièno dogaða u roku godinu dana od ISO objavljivanja. podr ka za meðunarodni karakter skupova te lokacije.· void funkcija · funkcije povratka struktura ili skupine tipova (a ne pokazivaèe) · zadatak za strukture tipove · navedeni tipovi Veliki broj ekstenzija i nedostatak sporazuma o standardnim bibliotekama. na primjer.159-1989 "Programski jezik C". standard je potvrdjen kao ANSI X3. a veæina C koda koji se sastavlja se i da nas temelji na njemu. verzije C-a su prevodjene za irok krug raèunara. Stand ard C. programi mogu kompajlirati samo na odreðenim platformama ili s odreðenim kompajlerima. ANSI C standard (sa promjenom oblikovanja) usvojen je od strane Meðunarodne organizacije za normizaciju (ISO) kao ISO / IEC 9899:1990. Godine 1983. u okviru svojih gr anica resursa. Bez takve mjere opreza. Odbor za standarde je ukljuèivao nekoliko dodatnih osobina kao to su prototipovi funkcija (posuðena iz C + +). koja se ponekad naziva C90. miniraèunara i mikroraèunara. Bilo koji plan napisan samo u Standard C i bez ikakve zavisnos ti od hardver-a æe raditi ispravno na bilo kojoj platformi C izvedbe. void pokazivaèi. Dakle. ANSI. Jedan od ciljeva procesa C standardizacije bio je proizvodnja skup K & R C. uklj uèujuæi mnoge neslu bene osobine koje su naknadno uvedene. ali se priklanjaju normama ISO C. specifikacija C jezika ostala je relat . kao to su GUI biblioteke. zbog. dovela je do nu nosti standardizacije. bilo standardno ili baziran na K & R C komajlerima. pojmovi "C89" i "C90" odnose se na isti programski je zik. za kompatibilnost s postojeæim izvorni kod. Tijekom kasnih 1970-ih i 1980-ih. kori tenja nestandardnih biblioteka. Sintaksa za deklaraciju parametara takoðer je takodje bila pribli ena s tilu koji se koristi u C + +. Godine 1990. uz pop ularnost jezika i èinjenicu da èak ni Unix kompajleri nisu precizno implementirani K & R specifikaciju. Godine 1989. za uspostavljanje standardnih specifikacija C-a. iako je K & R interfejs i dalje dopu ten. i pobolj anje preprocesor. èime se njegova popularnost poveæala znaèajno. kao i druga nacionalna tijela za uspostavljanje normi. X3J11 . __STDC__ makro naredba se mo e koristiti za podijelu koda u Standard i K & R odjeljcima da bi iskoristila osobine dostupne samo u Standard C.

ivno statièna neko vrijeme, dok je C + + nastavio da se dalje razvija, uglavnom sopstve nim naporima. Godine 1995 Normativni Amandman 1 do 1990 C Standard je objavljen, da bi ispravio neke detalje i dodao podr ku za opse niji meðunarodni karakter skupova. C standard dodatno je prepravljen krajem 1990-ih, to je dovelo do objavljivanja ISO / IEC 9899:1999 u 1999, koji se obièno naziva "C99". On je od tada izmijenjen tri puta o d strane 70

Technical Corrigenda. Meðunarodni standard C odr ava radne skupine ISO / IEC JTC1/SC22/WG14. C99 uvodi nekoliko novih moguænosti,nekoliko novih tipova podataka (npr. int), raz lièite du ine polja, pomoæ za makronaredbe promjenjive mjesta i podr ku za komentari u jednom redu koji poèinju s / /, kao u BCPL ili C + +. Mnogi od ovih veæ se provode u nastavcima u nekoliko C kompajlera. C99 je veæim dijelom kompatibilan s C90, ali je stro i na neki naèin. Godine 2007 se poèelo sa radom u oèekivanju druge revizije C standarda, neformalno nazvane "C1X". Odbor C standarda je usvojio smjernice da ogranièi usvajanje novih osobina koje ni su testirane od strane postojeæih implementacija. Upotreba Primarna upotreba C-a je "sistem programiranje", ukljuèujuæi izvedbu operativnih sistema i ugraðenih sistem aplikacija, zbog kombinacija po eljnih karakteristika kao to su prenosivost koda i efikasnost, moguænost pristupa odreðenim hardverskim adresama, sposobnost da se "igra rijeèima" kako bi se slagala sa zahtjevima za pristup podac ima, vrijeme izvoðenja i niske potra nje za resursima sistema. C se takoðer mo e koristiti za web programiranje pomoæu CGI kao "Gateway" informacijama izmeðu web aplikacija, poslu itelja i preglednika. Neki faktori za odabir C pord ostalih jezika su njegov a brzina, stabilnost i manja osjetljivost na promjene u radnim okru enjima zbog svoje prirod e sastavljanja. Jedna od posljedica irokog prihvaæanja C-a je i efikasnost prevodjenja kompajlera, bibioteka i predstavnika drugih programskih jezika u C. C se ponekad koristi kao posredni jezika u implementacijama drugih jezika. Ovaj pristup se mo e koristiti za prijeno s i praktiènost.Neki prevodiocima koji koriste C ovaj naèin su BITC, Gambit, Glasgow Has kell kompajler, Squeak, i Vala. Na alost, C je zami ljen kao programski jezik, a ne kao prevodilac jezika, pa je stoga manje idealan za kori tenje kao srednji jezik. C je takoðer na iroko kori ten za implementaciju krajnjeg korisnika aplikacije, ali kako su aplik acije postale veæe, mnogo tog razvoja usmjereno je na druge jezike. Sintaksa Za razliku od jezika kao to su FORTRAN 77, C izvorni kod je slobodnog oblika i omoguæuje proizvoljno kori tenje razmaka za oblikovanje koda, prije nego redanja u kolone linije teksta,bazirane na ogranièenju. Komentari se mogu pojaviti bilo izmeðu / * i * /, ili (u C99) nakon / / do kraja linije. Svaka datoteka sadr i izvor deklaracije i definicije funkcije. Funkcije definicije , pak, sadr e deklaracije i izjave. Deklaracije defini u nove tipove koristeæi kljuène rijeèi kao to su struct, union i enum, ili dodijeljuju tipove, rezervi u nove varijable, obièno pi sanjem tipa

nakon èega slijedi ime varijable. Kljuène rijeèi kao to su char i int odredjuju tipove. Dijelovi koda su u zagradama ({i}, ponekad zvanim "vitièasta zagrada") ogranièavaju opseg deklaracija i djeluju kao jedna izjava za kontrolne strukture. Kao imperativni jezik, C koristi izvje taje za specifiène akcije. Najèe æa izjava je izraz , nakon kojeg slijedi zarez. Kao nuspojava evaluacije, funkcijama se mogu davati i mena i varijablama se mogu dodijeliti nove vrijednosti. Da biste izmijenili normalno sekvencijalno izvr enje izvje taja, C nudi kontrolu pro toka 71

izjava identificiranim rezervisanim rijeèima. Strukturirano programiranje je podr an o od strane, if (-else) uvjetnog izvoðenja kao i do-while,while i for za izvr enje petlji . For iskaz je odvojio inicijalizaciju, testiranje, i ponovno inicijaliziranje izraza, bilo koj eg ili svih koji mogu biti izostavljeni. Break i continue se mogu koristiti da napuste izjavu ili petl ju Tu je i nestrukturiran go to iskaz koji se grana direktno do neoznaèene lebele unutar funkcije. Switch odabira sluèaj koji treba biti izvr en na osnovu vrijednosti cijelog broja iz raza. Izrazi se mogu koristiti za razne ugraðene operatore (vidi dolje) i mogu sadr avati pozivanje funkcija. Redoslijed argumenata funkcija i operanada je nedefinirana. Procjene se èak mogu poklapati. Meðutim, sve nuspojave (ukljuèujuæi skladi tenje u varijabli) æe se dogoditi prije sljedeæeg "sequence point"-a. Iako je imitirao mnoge jezike zbog rasprostranjene familijarnosti, C sintaksa je èesto bila kritizirana. Na primjer, Kernighan i Ritchie ka u u Introduction of The C Programm ing Language, "C, kao i bilo koji drugi jezik, ima svoje nedostatke. Neki od operato ra imaju krivu prednost, neki dijelovi sintakse bi mogli biti bolji." Problemi koje vrijedi spomenuti su: Ne provjeravanje broja i tipova argumenata kada funkcija ima prazan popis parametara. (To osigurava povratnu kompatibilnost s K & R C, koji nisu imali prototipova.) Upitan izbor prednosti operatora, kao to je spomenuto od strane Kernighan i Ritchie gore, kao to su obvezujuæe == vi e nego èvrsto & i u izrazima kao x == 0 & 1. to su

Kori tenje operatora =, koristi u matematici za jednakost, pokazujuæi zadanost, nakon presedana u FORTRAN, PL / I, i BASIC , ali za razliku od ALGOL-a i njegovih derivata. Ritchie je napravio ovu sintaksu svjesno, jer se argument o zadanosti pojavljije vi e nego argument poredjenja. Sliènost i jednakost operatora dodjele (= i ==), to ga èini lakim da se sluèajno zamijeni jedan za drugim. C-ov slab sistem tipova dozvoljava svakom da se korist i u kontekstu drugih, bez kompilacija gre ke (iako neki kompajleri daju upozorenja). N a primjer, uvjetni izraz if (a = b) je taèan samo ako nije nula nakon dodjele. Nedostatak infiksnog operatora za slo ene objekte, posebno za string operacije, izradjuju program koji se jako oslanja na te operacije kao ne to te ko za èitanje. Izjava sintaksi koje neki smatraju nerazumnim, naroèito za pokazivaèe funkcija. (Ritchie-jeva ideja je bila da proglasi identifikatore u kontekstima nalik namje ni). Operatori u C-u i C + + C podr ava bogat skup operatora, èiji se simboli koriste u izrazu ua navodjenje manipulacija koje se izvode, dok se ocjenjuje ekspresija. C ima operatore za:

aritmetiku (+, -, *, /,%) ispitivanje jednakosti (==,! =) relacije poredka (<, <=,>,> =) Booleovu logiku (!, & &, logiku bitovima (~, &, , ^) smjene bitovima (<<,>>) zadavanje (=, + =, -=, *=, / =,% =, = &, 72 =, ^ =, <<=,>> =) )

Za ostale vrste zaokru ivanja. Rekonstrukcija je implicitna u vi e konteksta. npr. ->) Vrstu pretvorbe (()) Velièinu objekta (sizeof) Funkciju argument zbirka (()) sekvencioniranje (. npr. to mo e bit .0). ili aritmetièkih operacija na operand s razlièitim tipovima. Konkretno. konverzije izmeðu brojeva i vrije dnosti pokretnog zareza opæenito malo mijenjaju kodiranje kako bi se oèuvala brojèana vrijedn ost operanda . vrijednost se zaokru uje "prema nula"). u najveæoj moguæoj mjeri. Za razliku od nekih drugih sluèajeva tipa casting. prevodjenja iz cijelog broja na tip pokretnog zareza æe saèuvati svoju brojèanu vrijednost taèno -ako broj bita u ciljnom ti pu nije dovoljna. -) referencu i dereferencu (&. (Long int) sqrt (1000. kada se koristi vrijednost pokretnog zareza kao indeks z a vektor.prirast i smanjenje (+ +.) grupiranje (()) C ima formalnu gramatiku. ili izmeðu dva tipa integer ili dva tipa pokretnog zareza sa raz lièitim velièinama. C 99 standard specificira (u <math. []) uvjetnu procjenu (?:) èlan izbora (.. i u tom sluèaju najmanje znaèajnih bitova-je izgubljeno. ceil (): najmanju sastavnu vrijednost ne manje od argumenta (zaokru iti) kat (): (zaokru · TRUNC Sve ove Najveæu sastavnu vrijednost (u duploj reprezentaciji) ne veæoj od argumenta i dolje) (): zaokru i prema nula (isto kao typecasting na int) funkcije koriste dvostruki argument i vraæaju dvostruki rezultat. nearbyint (): zaokru i prema va eæem tipu pokretni zarez smjeru zaokru ivanja.h>) sljedeæe funkcije: round (): zaokru i na najbli i cijeli broj.0). odredjenu C standardom. Tipovi sintaksi mogu se koristiti za pretvaranje vrijednosti izmeðu integer tipa i tipa pokretnog zareza. na pola puta od nule rint (). kada je dodjeljivanje vrijedno sti varijabli ili funkcija parametra. *. ili (float) sqrt ( 1000. Pretvaranje iz tipa pokretni zarez u tip cijeli broj podrazumijeva odsijecanje bilo kojeg dijela (tj. (dupli) (256 * 256).

i round-to-zero). funkcija parametara progla ena kao pokretna mo e zapravo biti donesen kao dvostruka. to je suprotno od prevodjenja koje zaokru uje vrijednost kako bi se uklopio u manji broj bita frakcije. Neki kompajleri æe tiho pretvoriti pokretnu vrijednost do udvostruèene u nekim kontekstima. round-down.h>. npr. Round-up. neki dogaðaji u vezi zaokru ivanja su pogoðeni trenutnim naèinom rada zaokru ivanja ( to ukljuèuje round-to-even. U ma inama koji su u skladu sa IEEE standardima o pokretnom zarezu. Prevodjenje pokretne vrijednosti za double tip èuva brojèanu vrijednost taèno.i baèeno na cijeli broj ako je potrebno. 73 . obièno prema nuli. koje se mo e dohvatiti i po staviti pomoæu fegetround () / fesetround () funkcija definisanim u <fenv.

h> int main (void) ( printf ("Hello. Kljuène rijeèi void kao parametar popisa pokazuje da glavna funkcija ne uzima argumente. ) U prvom redu program sadr i obradu direktive. bez obzira na programski jezik. World \ n"). primjer koji se pojavio u prvom izdanju K & R je postao model za uvodni program u veæini programskih ud benika. koja je progla ena u stdio. World" na standardni izlaz. To uzrokuje preprocesor .koja imaju isti naziv. pretvaranje bilo cjelobrojne vrijednosti na bilo koji cijeli broj tip a s n bitova èuva 2n vrijednost po modulu. World \ n").Integer Aritmetika u C u postavlja drugi complement kod za unutra nje kodiranje. U sljedeæem redu oznaèeno je da je funkcija nazvana glavna definisana.prvi alat za ispitivanje izvornog koda koji zamijenjuje liniju sa cijelim tekstom stdio. U tom .gdje je obièno prikaz ekrana ili terminal. oznaèeno # include. U sljedeæem redu.h standardnih zaglavlja koji sadr i izjave za standardni izlaz i izlaz funkc ija poput printf. World". Program ispi suje "Hello. World" primjer "Hello.h ukazuju da se stdio. Uglaste zagrade okolo stdio. kao rezultat vrednovanja glavna funkcija je cijeli broj.h se opskrbljuje iz sistema biblioteka. Dvostruki navodnici mogu se koristiti da ukljuèe lokalna ili specifièna zaglavlje datoteke. Tip razvrstaè int oznaèava vraæanje vrijednosti.h tra i pomoæu strategija koje preferiraju standardna zaglavlja. Glavna funkcija slu i za posebne namjene u C programima: U vrijeme izvoðenja poziv glavna funkcija oznaèava poèetak izvr avanja programa. return 0. ) Standard-nekonformna "Hello. World" program: [11] # Include <stdio.naspram drugih. Originalna verzija je: main () ( printf ("Hello. Otvaranja vitièas tih zagrada oznaèavaju poèetak definicije glavnih funkcija. funcija nazv ana printf . Konkretno. "Hello.

postavite automatski prevodilac sa zavr nim 0-vrijednosnim znakovima za oznaèavanje kraja niza (printf treba znati o vo). Zatvaranje vitièaste zagrade oznaèava kraj koda za glavnu funkciju. printf funkcije je pro ao jedan argument. String literal je neimenovano polje s elementima tipa char. to se tumaèi kao izlazni kod za pokazivanje uspje nog izvr enja. Povratna vrijednost funkcije printf je tipa int. adresa prvog znaka u nizu doslovno "Hello. Zarez oznaèava razmak u reèenici.pozivu. (Oprezniji program mo e testirati povratnu vrijednost kako bi se utvrdilo da li je ili ne printf funkcija naslijedjena. ali tiho je od baèena jer se ne koristi. \ N je escape sekvencu koju C prevodi kao znak za novi red koji na izlazu oznaèava k raj trenutne linije. Worl d \ n". Povratna izjava prestaje izvr enjem glavnih funkcija i uzrokuje to da vrati cijelobrojna vrijednos t 0.). 74 .

i mogu dovesti do ne eljenih efekata. Objekti koje tra imo moraju biti odvojeni i pono vo upotrijebljeni. C99 je dodao boolean vrstu podataka. ne smeju biti bez inicijalizacije (divlji pokazivaèi) . kao to je Pascal. iako kompajleri p reduzimaju mjere razlièitog levela provjere. Pokazivaèi se mogu preoblièiti za pristup podacima pohranjenim na adresi ukazao na. Pointer aritmetike je automatski poredan po velièini pokazanih podataka. Run-time zastupljenost vrijednosti pokazivaèa je obièno sirova memorija adresa. ali dok tip pokazivaèa ukljuèuj e i tip onog na sta je pokazano. i tretiranje njih kao promjenljivih. Dinamièka dodjela memorije. jer su obièno neoznaèeni. ili pomoæu kori tenja tipova u formi izrièitog pretvaranja vrijednosti iz jedne u drugu vrstu. pokazivaèe. Pokazivaèi funkcije su korisne za pozivanje rukovanja. C dozvoljava kori tenje i manipulisanje i konverziju izmedju tipova pointera. Pokazivaèima se mo e manipulirati pomoæu pokazivaèa dodjele i aritmetike. Poznate grupe pokazivaèa su: Null-pointeri (koji p okazuju da vrijednost nije ispravna). to je opisano u nastavku. vrlo jednostavanih tipova koji snimaju adresu ili lokacije objekta ili funkciju u memoriji. ili pomoæu pokazivaèa i unij e da reinterpretiraju osnovne bite vrijednosti na neki drugi naèin. ali programer mo e pojaèati provjere na razne naèine. Tu su i izvedeni tipovi ukljuèujuæi i polja. èesto se provodi kao dinamicki dodijeljene strukture objekata povezanih pomoæu pokazivaèa. C n ema . izvodi se uz pomoæ pointera. izrazi obuhvaæenih pokazivaèa mogu biti provjereni u vr ijeme kompajliranja. kao to su grane. Mnoge vrste podataka. Generalno. Tekstom stringova èesto se manipulira koristeæi pokazivaèe na nizove znakova. ili da se pozove poka i funkcija. gdje mo e biti potrebno bje anje iz tipa sistema. Void pointeri (koji pokazuju nepoznate tipove obje kata). C podr ava kori tenje pokazivaèa. Ima ugraðene tipove za cijele brojeve razlièitih velièina. floating-point brojeve. Koristenje ovih pointera mora biti uz obaveznu opreznost. znakove i popisane tipove (nabr ajanja). i unije (union).moguæe je da se smjesti cio blok memorije u toku tog vremen a. Kompajleri poku avaju da osiguraju taènost veæine vrsta izraza . C se èesto koristi za programiranje sistema ni eg nivoa. Pokazivaèi se koriste za razne svrhe u C.Strukture podataka C je statièki slab sistem slab obiènog tipa koji ima neke sliènosti s drugim ALGOLpoto mcima. potpisane i nepotpisane. koristeæi standardne funkcije biblioteka. Drugi programski jezici reðavaju ovaj problem prek o ogranièenih tipova. evidencije (struct). Takodje. Tipovi variabli u C u su tradicionalno na fiksiranoj i statièkoj velièini vremena kompajliranja.

75 . /* ekvivalntno *(x + i) */ *(x + i) = 1. Interesantan prika z moguænosti unutra nje promjene pointera i variabli je pokazan ispod. i ne zahtijeva da varijabla bude pravilna (bounds checking carinska provjera). Broj elemenata u deklarisnim variablama X mo e biti determinisan kao sizeof X / sizeof x[0].specijalne propise za deklarisanje vi edimenzionalnih variabli.a to su: /* x je varijabla a i je cijeli broj */ x[i] = 1. Èetiri dodjele odgovaraju propisanom c kodu.

Biblioteke su èesto napisane u C-u zbog toga sto C kompajleri generi u ob jektni kod. Memory management Jedna od najva nijih funkcija programerskog jezika je da omoguæi rukavanje memorijom i objektima koje su pohranjene u memoriji. Programeri zatim kreiraju interfejs biblioteka tako da se programi mogu kor istiti na nisko-nivoskim jezicima kao to je Java. Perl i Python. ALGOL 60 je meðutim postavio standarde za izradu algoritama i imao je velik uticaj na buduæi razvoj jezika. Ova biblioteka podr avca input i output tok. Statièko smje tanje u memoriju: mjesto za objekte je osigurano za vrijeme kompajliranja ti objekti imaju ivotni vijek samo dok ono traje. Ova zadnja linija mo e biti pronadjena u C kod u. koja je specifièna po ISO i ANS I C standardima i dolazi sa svakom C implementacijom.*(i + x) = 1. koji mijenja indeks varijabli i sa varijablom x. . ali taèna: i[x] je ekvivalntno *(i + x) */ Primjetiti da je posljednja linija neobièna. ali uglavnom ih posjeduju s vi C programi. i deklaracije specijalnih tipova podataka i makro simbola kor i tenim u ovim funkcijama. Ova tri pristupa variraju od situacije do situaciju. ali semantiècki taèna. U C u s e biblioteka sje ta u funkciju sadr anu u jedinstvenoj arhivskoj datoteci. ali njegova upotreba je strana i èudna medju C programerima. Automatsko smje tanje u memoriju: koje smje ta objekre privremeno Dinamièko smje tanje u memoriju: blokovi memorije neogranièene velièine mogu biti pozvani za vrijeme kompajliranja uz kori tenje funkcija biblioteka. postoji irok krug drugih dostupnih biblioteka. /* neobièna upotreba. Algol 60 ALGOL 60 je kori ten uglavnom u svrhu istra ivanja od strane raèunarskih nauènika u Sjedinjenim Dr avama i Evropi. Svaka bibliot eka je tipièno te a datoteka koja sadr i prototipe funkcija sadr anim u biblioteci koju mo e koristiti program. Biblioteke: Programski jezik C koristi biblioteke kao primarnu metodu za ekstenziju. prijenos memorije. i[x] = 1. Najuobièajenija C biblioteka je C standard libraby . mamtematièkih stringova i vrijednosti vremena. izraz: i[x]. Njegova upotreba u komercijalne aplikacije je bila uskraæena usljed nedostatka opisa u standardno ulazno / izlaznim objektima nezainteresovanosti velikih raèunarskih kompanija. C omoguæava tri puta da se smjesti objekat u memoriju. Dok su mnogi programi napisani u C-u .

ALGOL 60 dozvoljava dvije strategije pozivanja parametara: uobièajeni poziv-po-ref erenci (call-by-reference) i poziv-po-imenu (call-by-name). Nasuprot tome. primjena im je bila samodefini uæa te su rijetko bili kompatibilni jedni s drugima. ALGOL 68 je ponudio opse ne biblioteke transput objekata (ALGOL 68 sinonim za ulazno/izlazne).ALGOL 60 naèelno nije posjedovao ulazno / izlazne objekte. Poziv-po-imenu imao je odreðe na 76 .

model pokazivaèkih promjenjljivih i pokazivaèkih parametara. procedure Absmax(a) Size:(n. q]) > y then begin y := abs(a[p. u jednom ili drugom obliku. goto stop). y := 0. real y. m. Iako neki od n jih nisu javno izno eni dok nisu potvrðeni. to je predstavljalo ne eljeni nedostat ak u vodeæim jezièkim dizajnima. for p:=1 step 1 until n do for q:=1 step 1 until m do if abs(a[p. and the subscripts of this element to i and k. korisnièki deklarisani tip ovi i strukture. kasnije je postao dio razvijenih programskih jezika. i := k := 1. m. Ovaj test sadr i primjer poziva-po-imenu. i. k. te moguænost uzimanja elementa iz nizova. array a. ALGOL 68 uvodi sadr aje kao to su sintakse na bazi izraza. Donald Knut osmislio je "test èovjek ili djeèak " da kompajler ispravno ra zlikuje "rekurziju i ne-lokalne reference". of size n by m is transferred to y. poziv-po-imenu je jo uvijek popularan dio Algola u vidu isjeèaka programskog koda t zv. comment The absolute greatest element of the matrix a. ako su stvarni parametri koji se po zivaju cjelobrojna promenljiva i niz koji je indeksiran istom cjelobrojnom promjenjljiv om. value n. q]). s. q. i := p. k). redova i matrica. Na primjer. functional style # proc error = (string s) void: (print(( newline. k := q end end Absmax Algol 68 ALGOL 68 (skraæeno od ALGOrithmic Language 1968) je bio vodeæi raèunarski programski jezik kao nasljednik uspje nog ALGOL 60 razvijen u cilju mnogo ireg spek tra primjene i rigoroznije definisane sintakse i semantike. " error: ". begin integer p. m) Result:(y) Subscripts:(i. nemoguce je sa ALGOL 60 napraviti proceduru koja ce zamijenit vrijednosti dva parametra. integer n. newline)).ogranièenja za razliku od poziva-po-referenci. Doprinosi polju raèunarske nauke ALGOL-a 68 su veliki i raznovrsni. Ipak. "thunks". begin # Algol-68 prime number sieve. .

f(m+1. = (int n. f(1. = (list l) void: ( l isnt nil print((" ". = struct (int h. 77 . list t). = ref node.l). skip h of l ).0))).n)). list l) list: heap node := (n. (list l) int: ( l is nil error("hd nil").n))).n) list: (m>n mode mode proc proc proc proc list node cons hd = tl = show nil cons(m.proc one to = (int n) list: (proc f = (int m. show(tl(l))).whole(hd(l). skip t of l ). (list l) list: ( l is nil error("tl nil").

dok su nauèno orjentisani korisnici programirali u FORTRANu. Slièno. Prva definicija se pojavila u aprilu 1964 godine. 0. Projekt je osnovan . 1965 godine sa PL/I (sa rimsko I kao FORTRAN-ov IV ). Nadali su se da bi FORTRAN mogao biti pro iren za potrebe poslovno orjentisanih programera. IBM je elio jedinstven programski jezik za sve korisnike. list l) list: is nil then nil p(hd(l)) then cons(hd(l).tl(l))) filter(p. Ova skraæenica se podudarala sa skraæenicom za Britanski nacionalni laboratorij fizike te je zamijenjen sa MPPL. tl(l) ))) fi. tl(l)) proc sieve = (list l) list: if l is nil then nil else proc not multiple = (int n) bool: n mod hd(l) . filter(p. Kontrola PL/I je obav ljana najprije u Centru za programiranje u Njujorku a kasnije u IBM-ovoj laboratoriji u Hursliju. nasljednika sv ih postojeæih IBM arhitektura. U oktobru 1963 formira se odbor sastavljen od 3 èlana IBM -a iz Njujorka i 3 èlana SHARE-a te IBM-ove grupe nauèno orjentisanih korisnika u cilju prijedloga ovih pro irenja FORTRAN-a. SHARE i GUIDE grupe korisnika su bili ukljuèene u pro irivanje jez ika i imale su ulogu u IBM-ovom procesu za kontrolu jezika kroz njihove PL/I projekte. IBM-ov System 360 (najavljen 1964. a kasnije. Pokazalo se da tako veliki jezik ima potrebu za formalnom definicijom PL/I-ja.proc if l elif else fi. sieve( filter( not multiple. Velika Britanija. cons(hd(l). show( primes(100) ) end PL/I Nauèno i poslovno orjentisani korisnici su 1950-tih i ranih 1960-tih programirali u razlièitim programskim jezicima za razlièiti raèunarski hardver. filter = (proc (int) bool p. Bili su u nemoguænosti da to uèine zbog ogranièenja FORTRAN-a te su se pojavili sa dizajnom novog programskog jezika pod oznakom NPL . proc primes = (int n) list: sieve( tl( one to(n) )). god) je bi o dizajniran kao zajednièka ma inska arhitektura za oba tipa korisnika. Tako su poslovno orjentisani s e koristili Autocoders-om preko COMTRANa do COBOLa. IBM je uzeo NPL kao poèetnu taèku i dovr io dizajn do nivoa pisanja prvog kompajlera: NPL-ove definicije su bile nepotpune u detaljima i opsegu.

nazvanih VDM. objavljujuæi ga u priruèniku GY33-6003. C28-6 571 napisanog u Njujorku 1965 godine. te izmijenjen u priruèniku Specifikacije jezika P L/I. dodatno uvrstiti aplikacije78 . Ove priruènike su upotrijebljavale grupe korisnika Multics-a kao i drugi rani korisnici. a standard za PL/I je odobren 1976 godine. Odbor The Share 3by3 je postavio sljedeæe ciljeve za NPL : · Korisni opseg koji æe ukljuèivati postojeæi FORTRAN. GY33-6003 u Hursliju 1967 godine. Prvi kompajler je napra vljen 19 66 godine. IBM je nastavio razvijat PL/I kasnih 60-tih i r anih 70tih.1967 godine u IBM-u u Beèu da bi pru io kompletnu specifikaciju i otklonio moguæe dvojbe. To je dovelo do jedne od prvih veæih formalnih metoda za razvoj. Jezik je najprije bio detaljno naznaèen u priruèniku Specifikacije jezika PL/I.

nadzor zamki (odnosno izuzetaka). prenoseæi napor sa programera na kompajler. Imati moguænost pro irenja za novi hardver i u podruèju novih aplikacija. Pobolj ati produktivnost i vrijeme procesa programiranja. Kao rezultat dobiti jezik koji æe biti lak e uèiti i koristiti. Opse ne strukture zadane u iskazima. kao ALGOL 60. sa osnovnom semantikom (ukljuèujuæi rekurziju).znakovne i brojne nizove. Novi atributi. Bilo je potrebno uvest kon kurentnost sa COBOL-ovim upravljanjem listama i pisanju izvje taja. olak alo pro irenje jezika i smanjilo tipkanje. te funkcionisati efikasno operativnog sistema. irok opseg raèunarskih tipova podataka. Dodatn i ciljevi za PL/I su bili: Izvr avanje kompajliranog koda u odnosu na FORTRAN ( to nije bilo postignuto). Bez rezervisanih rijeèi. Dinamièka pro irenja za nizove i znakove Kratka sintaksa za izra avanje. Brojni principi i moguænosti kombinovani su skupa ispunjavanju ciljeva: Blok strukture. Argumenti proslijeðivati preko poziva-po-referenci. pro irene U/I operacije te dinamièke odzive u sluèajevima gre aka prekoraèenja ili kraja datoteke. Razumljivost jezika. PL/I je posudio ideje juæi prilièan broj novih moguænosti te upotpunio ga sa m. iskazi i opcije iskaza su bile moguæe dodati u glavnom hardveru i opsegu od drugih postojeæih jezika doda prepoznatljivom i èitljivom sintakso da jeziku dobije svoj karakter u . praæenje operacija i multiprogramiranje. programa kontrole tipova podataka kao i oblika struktura podataka. Korisni opseg se pro irio i ukljuèivao je sistemsko programiranje te dogaðajima-upravljano programiranje.) Ovi ciljevi su evoluirali tokom ranog razvoja jezika. koriteæi la ne varijable za vrijednosti po potrebi (poziv-povri jednosti). Ukloniti proizvoljna ogranièenja i neprirodne interpunkcije ko je su smetali korisnicima FORTRAN-a. Sna no iterativno procesiranje sa dobrom podr kom za strukturalno programiranje. Biti ureðajno-neovisan. (Drugi implementatori ne podr avaju funkciju multiprogramiranja jer se njihovi operativni sistemi razlikuju od IBM-ovih u tom podruèju.opcijama i deklaracijama da bi se sakrila odreðena kompleksnost. PL/I je pro ao test èovjek ili dijete Donalda Knuth-a.deklaracije i iskaze sa dozvoljenim skraæenicama. Uskladiti jezik sa trenutnom praksom rada ma ina Sisteme U/I kontrole. te moguæno æu pode enja na 48. Pogodan za skup znakova od 60. Da bi postigao ove ciljeve.

ELSE i DO. 79 . Svaka moguænost da bude dostupna u svakom kontekstu gdje ima smisla. Objekti za otklanjanje gre aka (tzv. za kombinovanje i spajanje dijelova koda u u kompletne prorame. sa odbjektim a za kompajliranje tzv. Programi podijeljeni u odvojene cjeline (pogodne za kompajliranje). Moguænosti za kontrolu i presretanje izuzetaka u posebnim uslovima (rukovanje izuzecima) rada. macros. Ortogonalnost. integrisani u osnovu jezika. te slobodno kombnovana sa ostalim moguænostima gdje god ima smisla.PL/I-ju bez poni tavanja postojeæih programa.da se iskoristi to je vi e moguæe i da se izbjegnu proizvoljna ogranièenja . (Poma e da programski jezik bude dobar ). debugging). THEN.svaka moguænost da bude neovisna jedna o drugoj. Nisu bili rezervisani èak ni IF.

end_file) fixed binary.unaprijedila je podr ku za sistemsko. Ada Ada je struktuirani. ukljuèujuæi dinamièko otpremanje. get edit (line) (L). ali sa poveæanom sigurno æu poput Jave. do while (end_file = 0). declare line character (100) varying. Ada 95 je dodala podr ku za objektno-orjentisano programiranje. line_no = 1. . paralelno procesiranje (zadatci). s druge strane je bilo vi e obiènih programera (manje rada). Obavljao je sliène zada tke kao C i C++. dizajnirana od strane S. /* and then print every subsequent line that contains that string. Tucker Taft kompanije Interm etrics izmeðu 1992 i 1995. line_no = line_no + 1. (Neki navode i uticaj Ade na Javu . declare (line_no. */ find_strings: procedure options (main).) Nazvana je prema Ada Lovelace. on endfile (sysin) end_file = 1. which contains a string. line). end. te se jo uvijek kor isti u te svrhe. imperativni raèunarski programski jezik. get edit (pattern) (L). if index(line. end_file = 0. modularne mehanizme (paketi). pattern) > 0 then put skip list (line_no. numerièko i finansijsko programiranje. Revizija Ada 95. Znaèajnije odlike Ade ukljuèuju precizno pisanje. To se nije gledalo kao nedostatak jer je bilo malo ljudi koji su se bavili kompajliranjem(zahtjevalo pu no rada). declare pattern character (100) varying. Dizajnirao ga je tim predvoðen Jean Ichbiah kompanije CII Honeywell Bull tokom 1977-1983.Ovi principi su neminovno rezultirali velikim programskim jezikom te su zahtijev ali prilièno kompleksnije kompajlere od COBOL-ovih ili FORTRAN-ovih. end find_strings. /* Read in a line. èesto pripisivano kao prvi raèunarski programer. Izvorna namjena Ade je da bude u ugraðenim real-time sistemima. prov jeru pri pokretanju. upravljanje izuzecima te gener iènost.

Programe Ade saèinjavaju paketi.Podr ku provjere pri pokretanju Ada koristi da bi zabranila pristup slobodnoj memo riji. with Ada. ali se takoðe mo e efikasno i kompajlirati. sprijeèiti prepunjavanje buffer-a. Takoðe ukljuèuje objekte za lak u programsku provjeru. Ov e moguænosti se mogu i iskljuèiti èime se dobije na efikasnosti.Text_IO. procedure i funkcije. Zbog ovih razloga na ao je iroku upotrebu u sigurnosnim sistemima kao to su avio. vojnim (za oru je) te svemirskim letjelicama. 80 . gre ku off-by-one i druge otklonjive propuste.

Text_IO. end Next. Done. Dizajn jezika je bio pod uticajem programskog jezika Mesa i novi h moguænosti za programiranje osobnih raèunara Xerox Alto. begin Ada. kao revizija Pascala da bi slu io kao jedini program ski jezik za operativni i aplikacijski softver radne stanice Lilith. OpenInput. j := Next (j). end Print. WriteInt. oba iz Xerox-a. Modula 2 Modula-2 je raèunarski programski jezik dizajniran i razvijan izmeðu 1977 i 1980 od strane Niklaus Wirtha iz Ciri kog ETH. FROM InOut IMPORT ReadInt. CloseInput. 11. WriteLn. procedure Print (j: in out Integer) is function Next (k: in Integer) return Integer is begin return k + 1. j). MODULE SumAndAverage. VAR .package Mine is type Integer is range 1 .. koje je Wir th vidio tokom 1976 u Xerox PARC-u. WriteString. end loop. i : Integer := Integer'First. begin while i < Integer'Last loop Print (i). CloseOutput. end Mine.Put_Line ('The total is: '. Glavni koncepti su bili: Modul kao mjera za kompajliranje iz dijelova Coroutine kao osnovni programski dio za konkurencijske procese Enkapsulaciju tipova i procedura koji omoguæavaju pristup odreðenim ma inskim objektima Modula-2 je shvaæena kao uspje an nastavak Niklaus Wirth-ovog ranijeg programskog jezika Pascala. OpenOutput.

input files'). IF NOT Done THEN WriteString('Output file cannot be opened'). SUM:INTEGER. BEGIN WriteString ('Enter the names of the output. WriteLn.N:INTEGER. HALT. OpenOutput("OUT"). AVERAGE:INTEGER. 81 . X:INTEGER. WriteLn.

i Harbour. END SumAndAverage. kasnije i na Apple II. WriteLn. SELECT 1 SET ORDER TO 1 . Sredinom 1980'tih mnoge kompanije su poèinjale sa pravljenjem njihovih varijacija i sliènih rje enja na jezik dBASE. dBASE je prodat Borlandu 1991. HALT. SUM:=0. SUM:=SUM+X. WriteInt(SUM. 1). OpenInput("IN"). Apple Macintosh i IBM PC u DOS-u to je dBASE uèinilo najprodavanijim softverom dugi niz godina. N:=N+1. Xbase++. AVERAGE:=SUM DIV N. CloseInput. WriteLn. WriteLn. CloseOutput. END. dBASE nije uspio napraviti prel az na operativni sistem Microsoft Windows te je na kraju bio zamijenjen novijim rje enji ma kao to su bili Paradox. 1). WriteString('The Average is '). END. FlagShip. koji je kasn ije 1999 prodao prava na distribuciju novoformiranom dBASE Inc. WHILE Done DO WriteInt(X. WriteLn. XBASE dBASE je bio prvi iroko kori teni sistem za upravljanje bazama podataka ili DBMS(database management system) za mikrokompjutere. objavljen od strane AshtonTate za CP/M. N:=0. Clipper. ReadInt(X). Quick-Silver. WriteString('The Sum is '). Tu svrstavamo FoxPro (danas Visual FoxPro).3).END. ReadInt(X). IF NOT Done THEN CloseOutput. WriteString('Input file cannot be opened'). Zajedno se neformalno svrstavaju i kao xB ase ili XBase. Clipper i FoxPro. WriteInt(AVERAGE.

32 SAY "ESTE CÓDIGO NAO FOI CADASTRADO" INKEY(0) @ 22. FOUND() @ 22.6 SAY "DIA: " + DIA @ 09.78 DOUBLE DO WHILE .06 SAY "CODIGO: " GET VCODIGO PICT "999" READ SEEK VCODIGO IF .NOT.@ 01.T.01 TO 20.6 SAY "HORA: " + HORA 82 .32 SAY " " LOOP ENDIF @ 07. VCODIGO = 0 VFIM = SPACE(01) @ 05.

":acquire:type normal". razvijanog od stran e Microsoft korporacije za kori tenje u MS-DOS operativnom sistemu.wave () DECLARE SUB save. ":acquire:complete 1". DECLARE SUB init () DECLARE SUB get.6 SAY "COMPROMISSO: " + COMPRO @ 15. ":digitize channel1". lf$.wave () DECLARE SUB measure () DECLARE SUB enter (number!) DIM SHARED motorv(1000) DIM SHARED servofreq(1000) DIM SHARED lf$ lf$ = CHR$(10) CALL init CALL measure END SUB init lf$ = CHR$(10) OPEN "com2:2400. Microsoft je prodavao QuickBASIC kao komercijalni paket za razvoj. lf$. Zasnovan je u ma njoj mjeri na GW-BASICu ali je podpomognut sa korisnièki-definisanim tipovima. lf$. boljom diskovnom i grafièkom podr kom te kompajlerom u dodatku interpreteru. PRINT #1. PRINT #1.@ 11.n.48 SAY "CONTINUAR? [S/N] " GET VFIM PICT "@!" VALID(VFIM$"SN") READ IF VFIM = "S" LOOP ELSE EXIT ENDIF ENDDO Quick BASIC Microsoft QuickBASIC (èesto jo i kao QB s tim da se treba razlikovati od Qbasic koji je zapravo drugi sistem)je nasljednik programskog jezika BASIC. unaprijeðe nim programskim strukturama.8" FOR RANDOM AS #1 LEN = 2 PRINT #1. CALL enter(servofreq(count%)) 'input vav motorv(count%) = TIMER NEXT count% END SUB BCPL . END SUB SUB measure FOR count% = 1 TO 6 PRINT #1. ":measure:freq?". lf$.

Neobièan je utoliko to ima jedan podatkovni tip: rijeè.BCPL (Basic Combined Programming Language) je raèunarski programski jezikm dizajniran od strane Martin Richardsa sa Univerziteta Cambridge 1966. bio je nam jenjen za pisanje kompajlera za druge jezike. fiksan broj bita. obièno odabra no da se podudara sa arhitekturom ma inske rijeèi. Ovakav izbor je kasnije pokazao da stva ra izvjesne probeme kada je BCPL kori ten na ma inama èiji najmanji adresabilni podatak 83 .

args!0) RESULTIS 20 $) selectinput(instream) UNLESS args!1 = 0 DO $( outstream := findoutput(args!1) IF outstream = 0 DO $( writef("can't open %s*n". GET "libhdr" LET start() = VALOF $( LET args = VEC 50 LET instream = 0 LET outstream = 0 LET sum = 314159 IF rdargs("FROM/A. znak ! uno eno u vrijednosti. + je sabirao dvije vrijednosti zajedno treti rajuæi ih kao cjelobrojne tipove. efektivno tretirajuæi kao pokazivaè. simplified from a compiler example. args!1) endread() RESULTIS 20 $) $) $( LET ch = rdch() IF ch=endstreamch BREAK sum := (13*sum + ch) & #xFFFFFFF $) REPEAT UNLESS outstream=0 DO selectoutput(outstream) writef("%n*n". ) Da bi ovo moglo raditi. realizirano je tako da se ne vr i provjera tipa. (Na primjer. kori tenu za obradu vrijednosti.TO/K". Interpretacije bilo koje vrijednosti je odreðivao operater.nije bila rijeè veæ byte. 50) = 0 DO $( writes("Bad arguments for CHECKSUM*n") RESULTIS 20 $) instream := findinput(args!0) IF instream = 0 DO $( writef("can't open %s*n". // Routine to compute a checksum of a // named file. args. sum) .

out: endread() UNLESS outstream = 0 DO $( selectoutput(outstream) endwrite() $) RESULTIS 0 $) 84 .

Uobièajeno je da sve objekte koji nas okru uju klasifikujemo pa otuda i jedan o d osnovnih pojmova kod OO metodologije pojam klase (Class). broj indeksa. Klasa opisuje sve objekte dato g tipa. Na pri mer u klasi Pjevaè. Razmjena poruka (Message Passing) Objekti ne postoje izolovano. Pona anje objekata (Behavior) . prijava ispita. itd. Ima ih bezbroj svud a oko nas. godi na roðenja. iznos novca u kasi. odustajanje od kupovine. na taj naèin to defini e koji æe podaci biti kori æeni za opis svakog pojedinaènog objekta. Oni interaguju sa drugim objektima.. uzmimo za primjer objekte kao to su studenti. itd. Ili. objekti koji se koriste za razvoj programa (softvera). Aktivnosti koje studenti izvr avaju su upis semestra. Zato je klasa apstraktna struktura bez pojedinaènih vrijedosti za podatke kojima s e opisuju objekti. preuzimanje kusura. Osnovni element u ovoj metodologiji su. ptice. itd. polaganje ispita. odnosno objekat je jedan konkretan primer ak sa konkretnim atributima koji ga razlikuju od drugih objekata iz iste klase. Atributi studenta su ime. promena stepena brzine (mjenjaèem) itd. Prenos poruka je proces u kome jedan obje kat (po iljalac-sender) alje podatke drugom objektu (primaocureceiver) ili tra i od drugo g objekta da aktivira neki svoj metod. Metode kod automata mogu biti izbor artikla. Objekti (Object) Objekta je jedna konkretizacija klase. U OO programir anju ova interakcija se ostvaruje preko poruka. boja. Pom islite o objektima koji nas oku uju automobili. listu artikala koji se nude. a aktivnosti (metode) koje ovaj objekat mo e da obavlja su ubrzavanje. Tako svaka poruka ima po iljaoca i primaoca. koèenje. mo e da postoji objekat HalidBeslic koja prestavlja jedan poseban sluèaj objekta iz klase Pjevaè . itd. Kao atri bute automata mo emo da uzmemo boju. itd. godina studija. preuzimanje artikla. znaèi. trenutnu u patu. Uzmimo na primjer aut omobil: podaci (atributi) koji karakteri u automobile su brzina. ubacivanje novca. broj sjedi ta. Ili. recimo posmatrajmo automat za kafu. prezime.Objektno-orijentisano programiranje Objektno orjentisano programiranje je metodologija programiranja kojom se modeli ra realan svet kao skup objekata i odnosa meðu objektima. drveæe. ljudi itd. Klasa (Class) Klasa je sastavljena od osobina objekta koje se izra avaju podacima koje ih opisuj u (atributa) i akcija koje objekti mogu sprovoditi (metoda).

Vi estruko kori æenje klasa: Jedanput dizajnirana klasa mo e biti iskori æena u raznim aplikacijama. Spoljni svet. 85 . Prednosti kori æenja OO programiranja Realistièno modeliranje realnosti: Kori æenje OO metodologije daje moguænost boljeg I verodostojnijeg modeliranja procesa iz na e realnosti. Olak ano odr avanje softvera: Kori æenjem OO metodologije znaèajno se olak ava odr avanje softvera. data hiding) Enkapsulacija je jedan va an koncept u OO programiranju. Osnovna svojstva OO metodologije Sada æemo se ukratko baviti nekim osnovnim svojstvima OO metodologije. kao je veæ reèe no. to jest kako menjaju sop stveno stanje (atribute) i/ili aktiviraju svoje metode. jer je jednostvnija identifikacija modulèa koje treba menjati. Enkapsulacija (Encapsulation.Pona anje se odnosi na to kako objekti reaguju na poruke.

Apstrakcija (Abstraction) Apstrakcija je proces kojim se objekti iz realnog sveta modeliraju upro æenom slikom napravljenom u klasi pomoæu atributa i metoda. kao to su metoda Nagnise() i atribut Ugaonaginjanja za motorcikle.pristupa samo onim atributima i metodama koje su oznaèene kao public. ali bi takoðe mogle da imaju I svoje specijalizovane metode i atribute. Obe ove klase nasledile bi sve metode klase vozila. Kompozicija (Composition) Objekti mogu da interaguju na razlièite naèine u nekom sistemu. Na primer. Vi estruko nasljeðivanje (Multiple Inheritance) Vi estruko Nasljeðivanje omoguæava da neka klasa (sub klasa) bude bazirana na vi e od jedne klase. motor. predstavlja kompoziciju ovih posebn ih klasa Nasljeðivanje (Inheritance) Nasljeðivanje omoguæava da neka klasa (sub klasa) bude bazirana na drugoj klasi (sup er klasa) i da od nje nasledi svu funkcionalnost. mjenjaè itd. Recimo klasa automobil koju smo nap red pomenuli ne opisuje sve moguæe karakteristike automobila. Koji atributi i metodi æe b iti odabrani za prikaz u klasi zavisi od namjera koje imamo u pogledu buduæeg kori æenja klase u razni m aplikacijama. bez potrebe za promjenom o nog dela programa koji tu klasu koristi. Programer ko ji koristi neku klasu ne mora da zna kako su atributi i metode u samoj klasi kodira ne. Pravilno odabran model realnog sveta mo e da pomogne da se razumeju re enja problema koje treba rije iti kroz softversku aplikaciju. Mogu biti posmatrani k ao posebne klase. Naravno. veæ neke osobine zanemaruj e (apstrahuje) i ne prikazuje ih kroz atribute i metode. Klasa automobil. ali ne mora da zna kako su same metode programirane. Kroz dodatni kod (atribute metode ) sub klasa mo e biti specijalizovana za posebne potrebe. kod klase vozila (kao sup er klase) mo emo kreirati sub klase automobili i motorcikli. Polimorfizam i kasno povezivanje (Polymorphism and Late bindning) . Na taj naèin je obezbijeðeno da se gre ke koje se pojave u klasi otklanjaju u samoj klasi. u tom sluèaju. U primeru sa automobilom toèkovi. paneli. potrebno je da razume i znaèenje atributa i metoda kojima pristupa . Sve to je njemu potrebno je da poznaje interfejs preko kojeg pristupa metodama i atribu tima klase. U nekim sluèajevima klase i objekti mogu biti tako meðusobno povezani da svi zajedno èine kompleksan sis tem.

kada metode s istim imenom rezultuju razlièitim poziv ima podprograma. Modularnost (Modularity) I pored gore navedenih koncepata OO programiranje donosi i poveæanje modularnosti programa. Na taj naèin se smanjuje potreba za ponovnim programiranjem sliènih zadataka. Polimorfizam u najjednostavnijem obliku se pojavljuje kao niz metoda sa istim imenom ali sa razlièitim parametrima. U zavisnosti od parametara koje korist imo biæe pozvan onaj metod koji odgovara kori æenim. Pored ovoga omoguæena je i izmjena metoda u naslijeðenim klasama. Individualne klase ili grupe povezanih klasa (biblioteke klasa) mogu s e posmatrati kao moduli koji se mogu koristiti u raznim softverskim projektima. to se naziva kasno povezivanje.Polimorfizam je sposobnost objekta da menja pona anje u zavisnosti od naèina na koji se koristi. Automatsko upravljanje memorijom (Garbage collection) Objekti se mogu kreirati i dinamièki. Ovaj oblik polimorfizma naziva se overloding (overloading). tako da se alocira vi e njegovih kopija (insta nci). a sreæe se i kod operatora . 86 . pa se tako reduku je ukupan napor potreban za razvoj softvera. Ako jezik ima automatsko upravljanje memorijom. njegovo okru enje æe samo izbacivati iz memorije objekte koji se vi e ne koriste.

Èlanovi i baza klase su javni po defaultu. Semantika sljedeæeg koda je jednaka u programskim jezicima C i C + +: struct C { int a. Zbog velike potra nje za objektno orijentiranim jezicima te izrazitim sposobnostima. . kao st andard ISO/IEC 14882.C++ C++ je programski jezik op te namjene i srednje razine sa podr kom za objektno orijentirano programiranje. To je jedina razlika izmeðu struktura i klasa u C + +.C + + je uvelike utjecao na mnoge druge popularne programskim jezi cima. }. Razlike izmeðu struktura i klasa u C + + U C + +. C c. Klasa definisana sa klasom kljuène rijeèi ima privatne èlanove i ba znu klasu po defaultu. double b. te mu je originalno ime bilo "C with classes" (en gl. specifikacija programskog jezika C++ ratificirana je 1998. bez privatne ili za t iæene baze èlanova. C s klasama). Agregatna klase Agregatna klasa je klasa bez korisnièki-progla ene konstrukcije. od kojih su najpoznatiji Java. Prvobitno je razvijan u Bell Labs (laboratoriju telekomunikacijske tvrtke Bell) pod rukovodstvom Bjarne Stroustrupa tokom 1980-i h kao pro irenje programskom jeziku C. double b. bez baze klase i bez virtualnih funkcija. struct D { int a. Takve klase se mogu inicij alizirati sa zatvorenom listom reèenica koje su odvojene zarezom. struktura je klasa definisana strukturom kljuène rijeèi.

// initialize an object of type C with an initializer-list C c = { 1. // D has a sub-aggregate of type C. POD-struktura æe imati istu memoriju kao odgovarajuæa struktura deklarisana u C. nema korisnièki definisanu dodjelu operatora niti kor isnièki definisan destruktor.}. 2 }. 87 . POD-struktura se ponekad kolokvijalno naziva i "struktura u C-stilu . 20. In such cases initializerclauses can be nestedC++ D d = { 10. 2 } }. Iz tog razloga. { 1. U veæini sluèajeva. Mo e se izvuæi zakljuèak da je POD-struktura C++-a ustvari ekvivalent C strukturama. POD-struktura POD-struktura (Plain Old struktura podataka) je agregatna klasa koja ima ne-stat ièku bazu èlanova tipa ne-POD-strukture.

}. funkcije (specifièni identifikatori ili preoptereæenje operatora) poznatije kao metode. int age.Deklaracija i upotreba C + + klase imaju svoje èlanove. }. name (eng. Tu je i nasljedst vo izmeðu klasa koji mo e koristiti protected: razvrstaè. struct personclass person {{ string name. osoba) koja ima dva javna èlana baze. Gornje definicije su funkcionalno ekvivalentne. Nakon jedne od ovih deklaracija (naravno ne obje). Èlanovi se deklari u kako bi se bilo u moguænosti pristupiti istima bilo javno ili privatno pom oæu public: i private: ulaznih razvrstavaèa respektivno. ime) i age (eng. godine). int age. Oba koda æe difinisati objekat tip a person (eng. konstruktori i destruktori. person se mo e koristiti kako b i se na sljedeæi naèin stvrila nova varijabla person-inog tipa: #include <iostream> #include <string> using namespace std. class person { public: string name. string name. Osnovne deklaracijske I èlanske varijable Klase se deklari u sa rijeèima class ili struct. int main () .public: int age. T aèkazarez nakon vitièaste zagrade je obavezna. Ovi èlanovi su varijable (ukljuèujuæi i èlanove drugih objekata i klasa). Deklaracija èlanova se nalazi unutar ove deklaracije. Svaki èlan nakon to je nai ao na razvrstaè imat æe povezani pristup sve dok drugi razvrstavaè ne naiðe. }.

age = 20.name << ": " << a. cout << b.name = "Calvin". b.age = 30.age << endl.name = "Hobbes". cout << a. return 0. a. b. } 88 .name << ": " << b. a.{ person a. b.age << endl.

U strukturi koda ne-statiènih èlanova funkci je. The "this" keyword is an expression whose value is the address of the object for which the member was invoked." << this->age << endl. because the function is declared const. . public: person() : age(5) { } void print() const. To se èesto koristi prolaskom adrese objekta kao implicitno prvog argumenta funkcije. kljuèna rijeè this se koristi misleæi na objekat zbog kojeg je funkcija pozvana. /* "name" and "age" are the member variables. Svaki tip podataka mo e ima ti svoje odranije ugraðene funkcije (zvane metodama) koje imaju pristup svim èlanovima (javnim i privatnim) tog tipa podataka. Its type is const person*. void person::print() const { cout << name << ". int age. }. Uzet æem o gornji primjer person-e kao ponovni primjer: class person { std::string name.Izvr avanjem prethodnog koda ispis æe biti : Calvin: 30 Hobbes: 20 Èlan funkcije Va an element C + + klasa i struktura èine èlanovi funkcije.

mnogi popularni C++ kompajleri implementiraju jednu ba tinu kao splet roditeljske klase sa djeèijom klasom. ali ovo nije potrebno po standardu. 89 . Oba èlana name i age su privatn a i print() je deklarisan kao javni èlan to je neophodno ako ga elimo koristiti i izvan klase. ispis se mo e pojednostaviti u: a.print ().*/ } U gornjem primjeru print () funkcija je deklarisana u tijelu klase i definisana sa kvalificiranjem iste sa imenom klase praæenom sa ::. i prema svakom od njih æe se obraæati kao p rema posebnom èlanu varijabli kada se funkcija print () izvr i. gdje su a i b gore nazvani kao po iljaoci. Nasljeðivanje Izgled ne-POD klase u memoriji se ne odreðuje C + + standardom.print () b. Uz èlana funkcije print(). Na primjer.

ali zvanjem integer * i nteger suma.float. }. razmislite o class P { int x. itd. }. Po konvenciji.Na primjer. preoptereæeni operatori bi se trebali pona ati skoro isto kao to se pona aju u ugraðenim baznim tipovima (int. Osoba mo e proglasiti struk turu kao integer u kojoj varijabla really pohranjuje cijeli broj. Kori tenjem static_cast ili dynamic_cast tipove pretvaranja operatori æe osigurati d a su pokazivaèi pravilno pretvoreni iz jednog tipa u drugi. Na primjeru P sa P* p pokazuje na to da bi ovako moglo izgledati u memoriji: +----+ P::x +----+ ^ p Na primjeru C sa P* p pokazuje da bi moglo izgledati ovako: +----+----+ P::x C::y +----+----+ ^ p Stoga. cijeli brojevi se mogu vratiti : struct integer .*/ mogu biti preoptereæeni kako bi odgovarali potr ebema programera. Preoptereæeni operatori U C ++-u operatori kao to su + . ni u kom sluèaju. ali ovo nije tra eno. class C : public P { int y. Ovi se operatori nazivaju preoptereæeni operatori. Pravilno napisam C++ program ne bi trebao praviti pretpostavke u vezi sa izgledom naslijeðenog polja. bilo koji kod koji manipulira polja P objekta mo e manipulisati P polja unu tar C objekta bez razmi ljanja o definiciji o C poljima. umjesto umno ka cijelih brojeva.).

i). 90 . integer (int j = 0) : i (j) {} integer operator* (const integer &k) const { return integer (i + k.{ int i. } }.

}. U const integer &k. ZA jas niju prezentaciju (iako èe ovo smanjiti uèinkovitost programa). Ova gornja osobina isto vijedi I za klase. Drugo pojavljivanje pokazuje se na kraju deklarac ije i ono obeæava kompajleru da po iljaoc neæe biti promjenjen kada se pokrene funkcija. argument const integer &k. } Programeri mogu staviti prototip operatora u struct deklaraciji i definisati fun kciju operatora u globalnom podruèju: struct integer { int i.i pretstavlja èlansk u varijablu iz argumenta varijable k. } i gore pretstavlja po iljaocevu vlastitu èlansku varijablu. a ne vrijednost varijable. Kada se pozove funkcija. znak (&) znaèi proæi po preporuci.Kod iznad je koristio konstruktora kako bi konstruisao povratnu vrijednost. dok k. return m. integer integer::operator* (const integer &k) const { return integer (i + k. Binarni preoptereæeni operatori . gornji kod se mo e prepravi ti u: integer operator* (const integer &k) const { integer m.i). Kljuèna rijeè const se pojavljuje dvaput u gornj em kodu. Prvo pojavljivanje. poin ter varijable æe biti prosljeðen u funkciju. integer (int j = 0) : i (j) {} integer operator* (const integer &k) const. m.i = i + k. pokazuje da argument varija ble neæe biti promjenjen u funkciji.i.

Binarni operatori (operatori sa dva argumenata) su preoptereæeni sa deklaracijom f ukcije sa identifikatorskim operatorom koji poziva samo jedan argument. */ integer j = 3.i << endl. /* variable names are independent of the names of the member variables of the structure. */ integer k = i * j. Varijabla sa li jeve strane operatora je po iljaoc dok je ona sa desne strane argument. 91 . integer i = 1. /* we can initialize a structure variable this way as if calling a constructor with only the first argument specified. cout << k.

'4' æe se ispisati Slijedi popis binarnih preoptereæenih operatora: Operator Op ta upotreba + . < nije obavezno suprotno o d >. <nije nu no suprotno od>. po iljaoca. nijedno preoptereæenje je povezano jedno sa drugim. po iljaoc sa lijev e strane i argument na desnoj. Mo e se prepisati s neèim drugim. ako je potrebno. kao to smo gore objasnili.* /% Aritmetièka izraèunavanja <<>> Bitna izraèunavanja <> ==! = <=> = Logièka uporeðivanja & & Logièka veza = <<=>> = Slo eni zadatak . drugim rijeèima. Primjeri su negativni znakovi (kada se ni ta ne stavi lijevo od njih) i logièno NE. Operatori moraju biti preoptereæeni jedan po jedan. nema preoptereæen ja je povezan s jednom drugom. Po iljaoc unarnog operatora mo e biti na lijevoj a i na desnoj strani operatora. i oni se nazivaju unarnima. drugim rijeèima. dviju varijabli istog tipa struktura je preoptereæena po defaultu kopirati cijeli sadr aj varijabli iz jednog u drugi. neki operatori imaju samo jedan argument. Mo e biti zamjenjen neèim drugim ako je potrebno. Na primjer. (Bez op te upotrebe) '=' operator izmeðu dvije varijable istog strukturalnog tipa je podrazumijevano preoptereæen da kopira èitav sadr aj iz jedne varijable u drugu. + -Positive / negative sign right * & Dereference right ! ~ Logical / bitwise NOT right ++ --Pre-increment / decrement right ++ --Post-increment / decrement left Unarni preoptereæeni operatori Dok neki operatori. Na primjer. imaju dva uvjeta. Sli jedi lista unarnih preoptereæenih operatora: Operator Op ta upotreba Polo ajpo iljaoca + -Pozitivan / negativan predznak desno . Operatori moraju biti preoptereæena jedan po jedan.

* & ! ~ + + + + 92 Dereference desno Logièki / bitwise NOT desno --Prije poveæanja/smanjenja desno -. Poslije poveæanja/smanjenja lijevo .

dok mala zagrada mo e sadr avati bilo koji odreðeni broj argumenata. ali po konvenciji on je pokazatelj da je po ilja oc na lijevoj strani od operatora. itd. Sljedeæa deklaracija preoptereæuje uglastu zagradu.. arg2. Uglasta zagrada mora sadr avati samo jedan argument. Konstruktori Ponekad softver in injeri ele da njihove varijable uzimaju po defoltu vrijednosti i li specifiène vrijednosti pored deklaracije.bool. Ovo se mo e uèiniti uvoðenjem konstruktora. age = A. } 93 . oni se takoðer peoptereæuju po defoltu ako nije napravljena posebna deklaracija. const argumenti semogu dodati na kraju deklaracije ako je primjenljivo. Preoptereæenja zagradama Uglasta zagrada [] a i mala zagrada () mo e biti preoptereæena u C++ strukturama. ili biti bez argumenata. deklaracija izgleda ovako: return_type operatora @ (int) @ Iznad oznaèava operatora koji æe da bude preoptereæen. return_type operator() (arg1. gdje je po iljaoc na desnoj strani: return_type @ operator () Kada je po iljaoc na lijevoj strain. strelica sa zvjezdicom ( ->*).. Kao dodatak uz operatore iznad. int A) { name = N. strelica operator (->). Kao i operator (=). Mala zagrada se preoptereæuje na slièan naèin. person (string N. kljuène rijeèi new i delete mogu takoðer biti preoptereæene.Sintaksa preoptereæenja unarnog operatora. Zamijenite return_type sa baznim tipom povratne vrijednosti (int. .) Parametar int u su tini ne znaèi ni ta.) Sadr aj zagrade u pozivnom dijelu je odreðenu drugoj zagradi. return_type operator[] (argument) Sadr aj unutar zagrade je odreðen u dijelu argument.

age (A) {} Kada nijedan argument nije zadan konstruktoru u primjeru iznad.print (). mo emo to nazvati kontruktor u formi za zvanje funkcije. U stvari. mo e se reæi da je t o jednako zvanjem konstruktor bez argumenta ( ili poèetni konstruktor): person () : name (""). 40). èak i ako su prazne. } Sa gornjom konstrukcijom Hello! æe biti ispisano u sluèaju kada je person varijabla be . se moze dodati kao dio konstruktora. U tom sluèaju tip varijable person bi bio povratna vrijednost: int main () { person r = person ("Wales". r.print (). age (0) {} Deklaracija konstruktora izgleda kao funkcija sa imenom istim kao i bazni tip. i onda ga dodjeljuje r-u kori tenjem konstruktora za kopiranje. } Kod iznad krejira privremeni person objekat. r.Imajte na umu da vitièaste zagrade ne mo ete izostaviti. person (std::string N = "". person () { std::cout << "Hello!" << endl. koja mo e ali I ne mora biti povezana sa varijablom. } Specijalna programska akcija. Poèetne vrijednosti mogu se dati zadnjim argumentima kako bi se pomoglo pri inicijaliziranju istih. Bolji naèin za kreiranje objekta bez kori tenja nepotrebnog kopiranja je: int main () { person r ("Wales". int A = 0) : name (N). 40).

z specijalnih vrijednosti inicijalizirana. Destruktori Destruktori su ustvari suprotni konstruktorima. Sintaksa za deklaraciju destruktora je slièna onoj za konstruktora. ~person () 94 . Nema povratne vrijednosti i ime metode je isto kao i ime klase sa crticom(~) ispred. npr. Pozivaju se kada je uni ten dio kl ase. Kada objekat klase kreiran u bloku (par vitièastih zagrada {} ) je obrisan nakon zat varanja zagrade. onda se destruktor poziva automatski.

double d. short int s. Struktura se sastoji od dva integer. polja strukture se mogu deklarisati kori tenjem uglastih zagrad a u sintaksi (neko_ime_struktuirane_varijable[velièina]). Potro nja memorije Potro nja memorije jedne strukture je ustvari suma memorijske velièine njenih dijelo va varijable. char C. integer su 32bitni integer po defoltu. . Upravo zato. tako da svaki èlan varijable koristi 4 bita memorije. int b. U mnogim sada njim C++ kompajlerima. struktura struct bytes_and_such { char c. }. preoptereæeni operatori dozvoljavaju da se manipuli e stukturom kao sa prostim brojevima. } Osobine Sintaksa C++-a poku ava da uèini da svaki dio strukture izgleda kao osnovni bazni ti p. kompajler mo e dodati crtice izmeðu varijabli ili na kraju structure kako bi osigurao dobro poravnanje za datu kompjutersku arhitekturu.{ cout << "I'm deleting " << name << " with age " << age << endl. Naprimjer. int i. Uzmimo za primjer strukturu twonums : struct twonums { int a. koje su inaèe 32-bitne . zato koristi najmanje (ili upravo toliko) 8 bita memorije. +----+----+ a b +----+----+ Meðutim. Èitava struktura.

gdje XX predstavlja dva neiskori tena bita.}. Mo e izgledati ovako +-+-+--+--+--+----+--------+ c C XX s XX i d +-+-+--+--+--+----+--------+ U memoriji. 95 .

to je skupo ukoliko je rijeè o v elikoj strukturi. This kljuèna rijeè se pona a kao pokazatelj prema sada njem objektu. Kako prolazna vrijednost povlaèi èinjenicu da se originalna struktura mod ificira u funkciji. imagPart += c. This kljuèna rijeè je izuzetno va na za èlanove funkcija koji imaju strukturu povratne vrijednosti: complex& operator+= (const complex & c) { realPart += c. meðutim to I nije ba taèno. Veliki dio C koda se mo e taèno kompajlirati u C++-u.imagPart. kljuèna rijeè const trebao bi se koristiti da se zagarantuje da funkcija n eæe mijenjati parametar ukoliko to nije potrebno. Ovo je zato to bi se kori tenjem drugèijeg znaka samo jedna rijeè (tipièno 4 bita na 32-bitnoj ma ini. potrebno je d a se argument kopira svaki put kada se pozove funkcija. Jo jedan èesti problem jested a C++ defin i e mnogo novih kluènih rijeèi. this je pokazivaè. Kljuèna rijeè this Kako bise olak ala strukturalna sposobnos da se refernira.realPart. C++ se èesto smatra da obuhvata C programski jezik. U suprotnom. 8 bita na 64-bitnoj ma ini) je potrebna da bi se pro lo u funkciju. ili ih drugaèije prihvata.Struktura mo e iskoristiti pokazivaèe i strelice kako bi deklarisala i inicijalizira la varijable svojih èlanova. Jedna od razlika sa kojoj se èesto susreæemo jest eta to C dozvoljava promjenu iz voi d* u drugi pokazivaèki tip. kao to su new I class. Prolaz sa upuæivanjem Dosta programera preferira da koristi znak & kako bi deklarisali argument funkci je koji ukljuèuje strukturu. koje se mogu koristiti kao identif . } Kao to smo ustanovili gore. C++ je uveo kljuènu rijeè t his za sve èlanove funkcija. a C++ ne dozvoljava. ukoliko se koristi promjenljiva vrijednost. tako da je upotreba znaka (*) potreb na kako bi se on mogao preobratiti u odnosu na prethodno stanje. ali postoji nekoliko razlika koje taène kodove iz C-a prikazuje kao netaène u C++-u. return *this.

Iako æe neki dijelovi C99 biti ukljuèeni u sljedeæu verziju C++ standard.*/} blok. C99 je uveo dos ta novih znakova koje C++ ne podr ava.U cilju mje anja C i C++ koda. // komentari i mije a eklaracije I kod. 96 . bilo koja deklaracija ili definicij a funkcije mora se deklarisati sa C poveznicom tako to æe se postaviti vanjski C {/*..ikatori u C programu. domaæe tipove kompleksnih brojeva. Takva funkcija ne mo e se osloniti na dodatke koji ovise o o teæivanju imena (funkcijs ko preoptereæenje).. Meðutim. C++0x. kao to su promjenljive du ine polja. koji sada podr ava znakov e iz C++-a kao to je npr. Neke razlike su uklonjene u najnovijem (C99) C standard.

Ovo pravilo je donekle nametnuto kompajlerom koji zahtijeva da su imena klasa i dato teka ista (osim tkz. inner classes). java. Java programeri ponekad moraju koristiti dodatke poput CORBA ili OSGi. Objekt-Orijentacija [ Osnovni koncept u Javi je klasa (en. poput int . sav izvorni kod je napisan unut ar klasa.lang. su takodjer predstavljeni u klasama (napomena: Reflection types) i im aju odgovarajuæe klasne omote poput java.B yte. poput C++. baziran na C++-u. U pravilu.lang. Pet osnovnih razloga za razvoj Jave su: treba da koristi objektno-orijentacione metodologije treba da se isti program izvr ava na mnogim operativnim sistemima treba da sadr i (built-in) podr ku za raèunarske mre e treba da izvr i programe sa (geografski) udaljenih servera sa sigurno æu treba da bude jednostavan za upotrebu i da posudi korisne stvari od starijih obj ektivnoorijentisanih jezika. ali sa pojednostavljenom sintaksom. Mac OS X). Osnovni tipovi u Javi. Microsoft Windows XP. mada ne sve. byte i sl. Java nema veze sa JavaScript-om.Boolean i java. taj isti bytecode se mo e izvr avati na svim ostalim platformama koje imaju JVM (npr. iako oba jezika koriste sliènu sintaksu baziranu na C sintaksi. tj. Ideja je bila da se stvori prog ramski jezik koji bi bio nezavisan od operativnog sistema. stabilnijim runtime sistemom i pojednostavljenom ko ntrolom memorije. Java Virtual Machine ili JVM). bytecod e koji zahtijeva posebno okru enje da bi se mogao izvr avati. Linux) bez potreb . Da bi postigli mre nu podr ku i izvr avanje programa na udaljenim serverima.Integer. java.lang. svaka klasa je deklarirana unutar datoteke sa istim imenom i sufiksom . boolean. Trenutno JVM podr a va najrasprostranjenije operativne sisteme. To okru enje se u ovom sluèaju zove Javina Virtualna Ma ina (en. Ideja je da ako se kod nap i e i kompajlira na jednoj platformi (npr.Java Java je objektno-orjentirani programski jezik razvijen u timu predvoðenim James Go slingom u kompaniji Sun Microsystems poèetkom 1990-tih. Nezavisnost od Platforme (operativnog sistema) [uredi] Javin izvorni kod nije kompajliran u ma inski kod nego je pretvoren u tkz. en. class). unutra njih klasa.

e za 97 .

tzv. umjesto uobièajenog nivoa objekta (instance). Sintaksa [uredi] Iako je Java nastala od C++. pa èak i glavna aplikacija. Sve je u Javi objekat. Ime generirane datoteke je ime klase sa . U sluèaju nepoznate (anonimne) klase. To nije sluèaj u C++-u gdje svaki objekat koji je st voren mora biti ruèno izbrisan koristeæi uputu delete (ako se to ne uradi onda doðe do tkz. za razliku od npr. Tako npr. main() metoda mora uzimati niz String objekata kao parametar. za kla su Primjer koja je deklarirana u datoteci Primjer.io. Glavna metoda mora biti oznaèena static. generirana datoteka æe imati ime klase koja sadr i nepoznatu klasu.System definira javnu st aticnu (public static) varijablu out koja je instanca (objekat) klase java. Uputa public (javna) oznaèava da se ta metoda mo e zvati iz koda u drugim klasama il i da se ta klasa mo e koristiti u drugim klasama izvan hierarhije te klase. java. Uputa void oznaèava da metoda main() ne vraæa ni ta. memory leak). standardni o utput). argumenti).lang.class. Primjer$1. tj. koji dozvoljava struktuirane kao i objektno-orjentirane principe.class.class sufiksom. Obièno se taj parame tar imenuje args. Klase koje pokreæu program moraju imati metodu main(). ali za razliku od C++.java. Kompajler æe generirati class datoteku za svaku klasu definiranu u datoteci sa izv ornim kodom. kompajler æe stvoriti class d atoteku sa nazivom Primjer. a sav izvorni kod je pisan unutar klasa.lang. u Javi su objektno-orjentirani principi obavezni. Automatsko Èi æenje Resursa (garbage collection) [uredi] U Javi. 98 . vraæena sistemu èim se taj objekat vi e ne koristi (za tog objekta ka emo da je van doma aja ili en. Sve u Javi je uvijek upisano unutar klase. Printing funkcija je standardni dio Jave.java". C++-a. meðutim bilo koje dozvoljeno ime varijable se mo e koristiti kao param etar (npr. out of scope).PrintStream i ima metodu println(java.String) koja ispisuje informaciju na ekranu (tkz. zajedno sa simbolom $ i brojem.ponovnim kompajliranjem na toj platformi. curenja memorije ili en. Konvencija za nazive Java datoteke je da imaju isto ime kao i klasa koju sadr e sa obaveznim sufiksom " . Npr. metoda na nivou klase. glavnu metodu. memorija namjenjena objektu je automatski poèi æena. Uputa static oznaèava da je ova metoda statièna tzv. tj.

.

Evo primjera programa pisanog u jeziku Java // OddEven.import javax.swing.JOptionPane; public class OddEven { // "input" is the number that the user gives to the computer private int input; // a whole number("int" means integer) /* * This is the constructor method. It gets called when an object of the OddEven t ype * is being created. */ public OddEven() { /* * Code not shown for simplicity. In most Java programs constructors can initiali ze objects * with default values, or create other objects that this object might use to per form its * functions. In some Java programs, the constructor may simply be an empty funct ion if nothing * needs to be initialized prior to the functioning of the object. In this progra m's case, an * empty constructor would suffice, even if it is empty. A constructor must exist , however if * user doesn't put one in then the compiler will create an empty one. */ } // This is the main method. It gets called when this class is run through a Java interpreter. public static void main(String[] args) { /* * This line of code creates a new instance of this class called "number" (also k nown as an * Object) and initializes it by calling the constructor. The next line of code c alls * the "showDialog()" method, which brings up a prompt to ask you for a number */ OddEven number = new OddEven(); number.showDialog(); } public void showDialog() { /* * "try" makes sure nothing goes wrong. If something does, * the interpreter skips to "catch" to see what it should do. */ try {

/* * The code below brings up a JOptionPane, which is a dialog box * The String returned by the "showInputDialog()" method is converted into * an integer, making the program treat it as a number instead of a word. * After that, this method calls a second method, calculate() that will * display either "Even" or "Odd." */ input = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Please Enter A Number")); calculate(); } catch (NumberFormatException e) { /* * Getting in the catch block means that there was a problem with the format of * the number. Probably some letters were typed in instead of a number. */ System.err.println("ERROR: Invalid input. Please type in a numerical value."); } } /* * When this gets called, it sends a message to the interpreter. * The interpreter usually shows it on the command prompt (For Windows users) * or the terminal (For Linux users).(Assuming it's open) */ private void calculate() { if (input % 2 == 0) { System.out.println("Even"); } else { System.out.println("Odd"); } } } 99

Java izvorni kod se kompajlira koristeæi javac program, tj. pozivajuæi Java kompajle r. Npr. da bi kompajlirali gore navedeni primjer u trenutaènom direktoriju UNIX, Linux i Mac OS X $ javac Primjer.java Windows C:\> javac Primjer.java Samostalni programi u Javi se izvr avaju tako da se Javinoj runtime (JRE) pripi e im e klase koja sadr i main() (glavnu) metodu koja se automatski poziva. Npr. gore spom enuti program se pokreæe na sljedeæi naèin (ako je Primjer.java kompajliran u trenutnom direktoriju) UNIX, Linux i Mac OS X $ java -cp . Primjer Windows C:\> java -cp . Primjer Ime klase koja sadr i glavnu metodu koja se pokreæe mo e se takoðer deklarisati u METAIN F/ MANIFEST.MF datoteci u Java arhivi, tj. JAR fajlu. Applet Java apleti (applets) su (obièno mali) programi koji su ukljuèeni unutar drugih apli kacija, obièno web stranice prikazane (i izvr avane) unutar browser-a. // Primjer.java applet import java.applet.Applet; import java.awt.Graphics; public class Primjer extends Applet { public void paint(Graphics gc) { gc.drawString("Vozdra raja, nema Hello world!", 65, 95); } } <!-- Primjer.html stranica to sadr i Primjer applet --> <html>

<head> <title>Vozdra Raja Applet Primjer</title> </head> <body> <applet code="Primjer" width="200" height="200"> </applet> </body> </html> Uputa import upuæuje kompajler da ukljuèi java.applet.Applet i java.awt.Graphics kla se u kompilaciju. Koristeæi import uputu programer mo e koristiti normalizirano (skraæeno) ime 100

klase (npr. Applet) umjesto èitavog imena (npr. java.applet.Applet) u svom izvorno m kodu. Primjer klasa pro iruje klasu Applet, tj. Applet daje osnovnu okosnicu aplikaciji za prikazivanje i kontrolu tokom rada apleta. Applet klasa je komponenta Abstract W indowing Toolkit (AWT), koji daje apletu moguænost da se prika e u korisnikovom grafièkom interfejsu (tj. GUI) i reaguje na GUI dogaðaje (poput klika na dugme). Primjer overrides (termin koji opisuje da metoda u ovoj klasi ima prednost nad r oditeljskom klasom) paint(Graphics) metodu nasliðenu od Container super-klase koja, daje, tj. sadr i kod za prikazivanje apleta. Metoda paint() uzima Graphics objekat kao parametar koji sadr i grafièki kontekst unutuar kojeg se prikazuje aplet. Tako npr. paint() poziva metodu drawString(String, int, int) unutar grafièkog kontexta da prika e "Vozdra raja, nema Hello world!" poèev i na piksel koordinatama 65 i 95 u apletovom prostoru. Aplet se stavlja u HTML dokument koristeæi <applet> HTML elemenat (tj. tag). Takoðer postoje tri atributa koji se mogu postaviti code="Primjer" - naznaèuje ime klase koju treba izvrsiti width="200" - znaèi irina, tj. irina apletovog prostora

height="200" - znaèi visina, tj. visina apletovog prostora Apleti se takoðer mogu dodati HTML-u koristeæi object ili embeded elemente (tj. tago ve), mada podr ka za ove element varira ovisno o internet pregledniku. Delphi Do sada smo vjerovatno znali da je Borlandov Delphi najbolje prodavani proizvod za brzo razvijanje aplikacija (RAD -Rapid Application Development) koji se koristi za pisanje Windows aplikacija. Sa Delphijem mo emo pisati Windows programe br e i jednostavnije nego to je to bilo moguæe ranije. Mo emo kreirati Win32 konzolne aplikacije, odnosno Win32 programe za grafièki korisnièki interfejs (GUI Graphical User Interface). Kada kreiramo Win32 GUI aplikacije koristeæi Delphi, dostupna nam je sva snaga istinsko g prevodioca (Object Pascal programski jezik) ubaæenog u RAD okru enje. Ovo znaèi da mo emo kreirati korisnièki interfejs za program (korisnièki interfejs znaèi menije, dija log bokseve, glavni prozor, itd.) kori tenjem tehnike prevuci-i-pusti (drag-and-drop) koja se koristi kod pravih okru enja za brzi razvoj aplikacija. Takoðer, mo emo koristiti Acti veX

po to Delphi generi e brz prevedeni kod. ne moramo rtvovati brzinu izvr avanja programa.kontrole kako bi smo kreirali specijalizovane programe poput Web browsera za par minuta. Osoba koja se bavi izradom programske potpore èest o 101 . ali Delphi ne mo e pisati programe umjesto nas. Delphi obavlja veliki dio posla r adeæi u pozadini sa detaljima niskog nivoa koji èine osnovu Windows programa. Delphi nam daje sve to bez dodatnih tro kova.

Nema Delphija bez objekata. ili ipak mora zadovoljiti rad na vi e okru enja. Delphi 2010 je najnovija verzija ovog softvera i na tr i tu se mo e naæi u tri razlièita izdanja: Professional. Zat im po izboru platforme treba izabrati onaj jezièki procesor koji æe pru iti moguænost izrade programske potpore po svim potrebnim zadanim elementima. omoguæava dostup vlastitim bazama podataka ili mo e pristupiti bazama podataka drugih proizvoðaèa. Izbor alata za programiranje je vrlo irok.se naziva PROGRAMER. ima potporu za pristup podacima na nekom poslu itelju preko Interneta i slièno. Ova firma je poznat a po programskim jezicima kao sto su Pascal. na primjer da se izvr ava u Windows XP okru enju. danas poznate kao Inprise. Delphi je proizvod firme Borland. Oni ukljuèuju VCL (Visual Component Library). Nagla ena je povezanost baze podataka. Delphi koristi programski jezik na bazi Pascal -jezika koji se zove Object pasca l i prikuplja Delphi kodove u izvorni x86 kod. Vrlo je pogodan za izradu slo ene programske potpore. C++. Enterprise i Architect. sve to . pod r ku za COM ovisne interfejse sa numerisanim referencama.R apid Application Development) s mno tvom alata koji slu e kao ispomoæ u oblikovanju grafièki orijentiranog sadr aja.. Embarcadero Delphi. te Delphi nudi iroku bazu podataka. VCL (Visual Component Library) sadr i veliku bazu podataka koja se tièe kontrole i bazu podataka koja nude razlièite pristupe. Poruke su podr ane uvoðenjem tagging-a za svaki razred koristeæi brojnu konstantu poruke koja se nas tièe. dok ih sada razvija Embarcadero Tehnologije. Dakle. Naime. te podr avaju veliki dio komponenti od treæe strane. koje je izvedenica od Object Pascal-a.. Objekti Objekti su ustvari osnova Delphija. Bazir a se na jeziku Delphi programskog jezika. Inprise Delphi i Borland Delphi je razvojni softver za Microsoft Windows aplikacije koje su prije bile kreirane od strane Borland-a. Prvo treba odrediti da li æe se programs ki proizvod koristiti na jednoj ili vi e platformi odnosno hoæe li se izvr avati u: · DOS okru enju · Windows okru enju · Unix okru enju · Specifiènom okru enju ili na nekom od drugih okru enja. Delphi programski jezik firme Borland utemeljen na Pascal-u zami ljen za brzu izradu programske potpore (RAD . C. a alati za izradu programske potpore s kojima se slu i naziva ju se programerski alati. od prije poznat po imenima CodeGear Delphi. Sprovoðenjem interfejsa mogu se ovlastiti razlièita polja ili osobine klasa (razreda).

Tako mo emo pored fizièkih promjena 102 . Form je ustvari prozor na koji se stavljaju ostali objekti. a to je Form. Naravno. dobivamo prvi i glavni objekt sa kojim æemo radit i. De lphi ne bi bio to to jeste da se objektima ne mo e manipulisati. èim otvorimo Delphi. Tako.vidimo u Delphiju i sa èime radimo su objekti. recimo.

To dopu ta itekako veliku slobodu programeru.. ) stvarati i akcije za taj objekt (na klik mi a. Kao i sve u Delphiju. Naime. To je prozor koji se nalazi sa lijeve strane i uvijek je otvoren... prvi objekt naslijediti neke osobine od drugog (npr. Slika 1. boje. ). programer mo e sam stvarati objekte po svojoj volji i svojim eljama. a drugi 'roditelj ' (engl. te æe. Parent). 103 . Child). ali je samo jedna vidljiv a i to ona koja je pod fokusom (na koju je kliknuto mi em). boju. kad god se jedan objekat stavi n a drugi (npr. Label na Form) ovaj prvi postaje 'dijete' (engl. Najva nije je da su za svaki objekt vezane njegove osobine (engl.. visine.. On sadr i osobine svih objekata koje trenutno programer koristi. na pomjeranje mi a.. f ont.). Form 3OSOBINE Osobine se mijenjaju na dva naèina. Properties). Va no je napomenuti da broj 'dijete' objekata uop te nije ogranièen za jedan 'roditelj' ob jekt. Onaj koji se prvi nauèi je pomoæu Object Inspectora.(mijenjanje irine. pom oæu kojih se manipuli e objektima. Vrlo va na odlika objekata je nasljeðivanje. po toj logici.

. close Borde rStyle Odreðuje stil prozora ( npr. Sizeable -moguæe je mijenjati velièinu u rad u ) BorderWidth irina okvira C aption Naslov ( npr. u ovom prozoru je naslov 'Programiranje: Osobine. MDIChild -prozor unutar drugog Height Visina objekta ( dimenzija po y-osi ) HelpC ontext Dio Help file koji æe biti prikazan po pritisku He lpFile Odreðuje koji file slu i kao Help file Hint Tekst koji se nalazi u utom okviru koji slu i kao obja Horz ScrollBar Odreðuje osobine horizontalnog scrollbara Icon Ikona u gornjem lijevom uglu prozora Ke yPreview Odreðuje da li æe objekat reagovati na tastaturu prozora ) na 'What's this?' njenje prije aktivne kontrole Left Udaljenost objekta od lijeve strane 'roditelj' objekta ( ovdje ekrana ) Menu Pokazuje na meni tog prozora Name Ime objekta ( automatski je Form1. ali se mo e mijenjati ) O bje ctMenuItem Pokazuje na jedan dio menija O ldC re ate O rde r Odreðuje kreiranje i uni tavanje objekta Pare ntBiDiMode Nasljeðivanje BiDiMode ParentFont Nasljeðivanje fonta Pixe lsPerInch Broj taèaka po inèu .. visine ) Ctl3D Odreðuje da li æe objekat biti 3D renderisan C ursor Odreðuje kakav æe kursor biti iznad objekta DefaultMonitor Odreðuje koji objekat æe biti glavni DockSite Odreðuje da li je objekat vezan DragKind Odreðuje vrstu povlaèenja objekta DragMode Odreðuje naèin povlaèenja objekta Enabled Pokazuje da li je objekat ' iv' Font Odreðuje font na objektu FormStyle Stil prozora ( npr.Action Izaberete neku proceduru koja æe biti obavljena pri otvaranju prozora Izabe rete neku proceduru koja æe biti obavljena pri otvaranju prozora ActiveC ontrol Pokazuje objekat koji je aktivan nakon otvaranja prozora Align Prijanjanje uz neku od ivica ekrana Anchors Pokazuje kako je objekat vezan za 'roditelj' objekat AutoScroll Odreðuje da li æe se automatski pojaviti scrollbarovi ako je to potrebno AutoSize Odreðuje da li æe objekt tako prilagoditi velièinu da nema slobodnog prosto BiDiMode Pravac objekata Borde rIcons Ikone poput minimize.' ) C lie ntHeight Visina 'korisnog' dijela prozora C lientWidth irina 'korisnog' dijela prozora Color Boja Constraints Ogranièenja ( npr. maximize.

ScreenCentar -uvijek u centru ekrana ) PrintScale Skala za printanje Scaled Skaliranje ShowHint Odreðuje da li æe Hint biti prikazan Tag Brojna oznaka objekta Top Udaljenost objekta od gornje strane 'roditelj' objekta ( ovdje ekrana ) UseDockManager Odreðuje kori tenje dock managera pri pomjeranju prozora VertScrollBar Odreðuje osobine vertikalnog scrollbara Visible Pokazuje da li je objekat vidljiv W idth Odreðuje irinu objekta ( dimenzija po x-osi ) W indowMenu Odreðuje meni ako je FormStyle MDIForm W indowState Stanje prozora ( npr. Object Inspector 104 . Maximized -starta se maximizovan ) Slika 2.PopupMenu Odreðuje popup meni za objekat Position Odreðuje poziciju prozora ( npr.

Height := Form1. Dakle.Height := 400. i to 3 puta: for i := 1 to 3 do begin Form1.end blok. Form1 ) promijeni visinu (koja je iznosila npr. Tako recimo ako hoæemo da u toku rada programa. prozor ( npr. 375) na 400. ako se izvr ava vi e naredbi. until Form1. prozor ( Form1 ) mijenja irinu za 1 dok ona ne preðe vrijednost od 600. da se irina i visina mijenjaju za 10. Postoje tri petlje: For. Delphi je toliko razvijen d a æe automatski izbaciti listu osobina. treba da ukucamo ovo: Form1. Dakle. ali je kori tenje istih preporuèljivo ra di lak eg snala enja. Form1. end.Drugi naèin mijenjanja osobina je mijenjanje u radu. Naim e. Repeat i While. To u praksi znaèi da æe se ne to ponavljati dok se odreðeni uslov ne ispuni. ali ne uvijek i najbolja. . PETLJE Iako petlje nisu novost iz Delphija (postoje i u Pascalu). ali i estetike. Petlja je skup naredbi koje se ponavljaju do ili za vrijeme ispun jenja nekog uslova. Mala i velika slova nisu va na.Height + 10. Ovo je programerski naèin. pa se lako mo e izabrati Height (visina).Width := Form1.. repeat Form1. FOR petlja For petlja je najpoznatija petlja..Width + 10.until petlja se koristi ako broj ponavljanja nije apsolutan. U ovoj petlji progr amer defini e broj ponavljanja i radnje koje se vr e za vrijeme tog ponavljanja. prvo upisujemo ime objekta. Svaki kod ispisan kao primjer z a neku od 3 petlje ne stoji sam. Primjer. REPEAT petlja Repeat. pa stavljamo taèku. Primjer.Width := Form1.Widht = 600. tj Delphi ne pravi razliku. koristi se begin. one su od velikog znaèa ja u programiranju. dok program radi programer nema moguænost mijenjati osobine pomoæu Object Inspectora.Width + 1. veæ kao dio neke procedure.

. WHILE petlja Kao i Repeat petlja i While se koristi ako broj ponavljanja nije apsolutan.Width < 600 do Form1.Lako se zakljuèuje da æe se radnja obaviti bar jednom. 105 irinu dok god je ona manja od 600. prozor ( Form1 ) poveæava while Form1. Primjer.Widht + 1.. Meðuti m.Width := Form1.end blok nije potreban. Èak i ako se vr i vi e radnji begin. razlika je u tome to se ponavljanje vr i dok je uslov ispunjen.

Na samom poèetku nema nijedne proce dure. Slika 3. Bojenje). 106 . Svaka radnja je. Prvo.Color := clRed. Za pisanje privatnih procedura potrebno je definisati proceduru ispod rijeèi priva te. 2. Meðutim. I znad private su procedure definisane od strane samog Delphija. Zatamnjene rijeèi odvajaju cjeline i t o malo poja njava stvar. Mogu biti privatne i javne . kao i kod for petlje. elimo da se poslije klika mi em na prozor.Ovdje se radnja neæe izvr iti nijednom ukoliko je irina veæ veæa od 600. Primjetimo da boje imaju prefiks cl. ali to nije obavezno. begin end. Naime. PROCEDURE Procedure su intelektualna osovina Delphija. Privatne su samo za taj prozor. kad startamo D elphi dobijamo prazan Form i skoro prazan Unit. jedna pro cedura. upoznavanje sa jedinicom ( engl. 3. Defini emo je na sljedeæi naèin: -ispisujemo rijeè procedure..end blok. Biramo Events. sve je potputno jasno. A tu je i veza sa procedurama. Unit Primjer: .U jedinici se prikazuje sljedeæi tekst: procedure TForm1. boja prozora promijeni u crvenu 1. Ispod private su procedure koje defini e sam programer. u oèi odmah upadaju rijeèi private i public.FormClick(Sender: TObject). 4.. Prvi kontakt je svakako zbunjujuæi i jedi nica djeluje krajnje komplikovano. -ispisujemo ime procedure (npr. begin. Dvoklikom na prazno desno polje pored OnClick Delphi stvara procedure FormClick. i u prazan prostor u begin.end bloku upisujemo: Form1.Kliknimo jednom na Form. Unit ). -nakon imena mogu se u zagradi definisati neke varijable koje æe procedura koristi ti. a javne za sve prozore u tom projektu. Dakle.Od mnogih moguænosti biramo onu OnClick. ustvari.Sa lijeve strane tu je Object Inspector koji sadr i dvije trake : Properties i E vents. Ukoliko se vr i v radnji koristi se.

2.Zatim se ispod implementation pi e sama procedura. Tu upi imo: function Stepenovanje(Baza: Integer.Kliknimo na Unit i izaberimo mjesto ispod rijeèi private. FUNKCIJE Naime. Prostor nije te ko naæi.DFM} . a kao eksponent 33. Tu upi imo: procedure Bojenje.Bojenje.Color := clRed. Tako.U prazan prostor begin. pa pi emo: a := Power(7. Determini emo je kao privatnu. recimo.end bloka upisujemo Bojenje. Eksponent: Integer): Integer.Zatim ispod rijeèi implementation {$R *. Primjeæujemo da je kao baza uneseno 7. Ova funkcija izraèunava xy.Kliknimo na Unit i izaberimo mjesto ispod rijeèi private. primjeæujemo rezervisanu (podebljanu ) rijeè uses. 3. Math unit sadr i mnoge matematièke funkcije. kojih nema u Delphiju. Uostalom t amo su sve procedure.Zatim ponovimo prva 3 koraka iz pro log primjera. neke i vrlo va ne.Zatim ispod rijeèi implementation {$R *. a zati m i proceduru da na klik mi em obojimo prozor 1. end. Primjer: elimo definisati privatnu proceduru koja æe bojiti prozor u crveno. 33). da smo htjeli sa mi da defini emo takvu funkciju morali bismo raditi sljedeæe: 1. To su posebne jedinice koje nemaju svoj prozor. 4.DFM} pi emo: procedure TForm1. Exponent: Extended): Extended. Nakon nje slijedi spisak svih jedinica koje koristi na pr ojekt. a defini emo je u implementaciji. 2. pa i one koje Delphi defini e. ako opet pogledamo kako to izgleda jedan Unit. begin Form1. Uzmimo primjer funkcije Power(Base: Extended. veæ samo sadr avaju odreðene funkcije. Dakle proceduru defini emo i determini emo. Meðutim. Recimo da elimo izraèunati 733 i tu vrijednost dodijeliti promjenljivoj a..

Stepenovanje(Baza: Integer. begin t := 1. 107 . var i. Stepenovanje := t. end. t: Integer. Eksponent: Integer): Integer.pi emo: function TForm1. if i <> 0 then for i := 1 to Eksponent do t := t * Baza.

Zanimljiv je podatak da je veæina ovih programa kreirano u potpunosti u Delphiju to pokazuje njegovu uèinkovitost i moæ. a procedure samo obavljaju odreðene radnje. a nakon zagrade tip koji funkcija vraæa. a najva nija vrsta su tabele. Ali ako elimo da napi emo jednu ili v i e funkcija koje mo emo koristiti u svim projektima. ali onih koje ne spadaju u takve ima puno vi e. Takve su recimo Math. ali i modifikovati stare baze. za razliku od gore pominjanih jedinica.). Oèigledno je da su funkcije veoma sliène procedurama. U gornjem primjeru to je Intege r. slu i za manipulisanje bazama podataka. ovaj kod se unosi. Chart.. Db. najèe æi tip brojevnih promjenljivih. 108 . pi emo upravo MyUni t).. bez prozora. Va no je reæi i da se tabele mogu saèuvati u raznim ekstenzijama (program je kompatibilan sa ostalim database programima). te se mo e reæi da su funkcije pro irene procedure. defini emo funkcije kao public. JEDNA VRLO VA NA PROCEDURA: FormIme. -Database Desktop -kao to i samo ime ka e. u gore pominjanu listu uses dodajemo i ime tog unita (ako je saèuvan pod imenom MyUnit. funkcije se defini u tako to se nakon imena u zagradu upisuju promjenljive k oje defini e korisnik. DODACI ZA DELPHI Delphi sa sobom donosi nekoliko vrlo korisnih dodataka. U projektima u kojima elimo da upotrebimo taj unit. kao i procedur e i funkcije. Isto va i i za jedinice koje nisu veæ navedene (Delphi smatra samo odreðene jedinice za def ault i kao takve ih ispisuje automatski. 7. One dolaze sa Delphijem.Dakle. izmeðu rezervisane rijeèi implementation i {$R *. a unit èuvamo kao poseban.Show. Database Desktop rad i sa raznim vrstama baza. Ustvari. U njemu se mogu kreirati nove. jedina razlika je to f unkcije daju neku povratnu vrijednost. (UnitIme je ime jedinice prozora koji elimo otvoriti) Meðutim. (FormIme je ime prozora koji elimo otvoriti) Ova procedura je specifièna po tome to se u jedinicu prozora iz kojeg elimo otvoriti prozor treba unijeti sljedeæi kod: uses UnitIme.DFM}. Ovako se pi e funkcija za jednokratnu upotrebu.

Image Editor 109 .Slika 4. ikonu ili kursor. ali to mu i nije prvobitna namjena. Slika 5. niti ima moguænost primjenjivanja nekih specijaln ih efekata poput nekih skupih editora slika. dovoljno je izabrati u opciji New (File meni) jednu od te tri opcije. ali ima i moguænosti kreiranja ikona i kursora. Program nema veliki broj opcija. Database Desktop -Image Editor je. program za dizajn i modifikovanje slika ti pa bitmap. poput Paintbrush-a. Raèu nar æe vas pitati za velièinu i dalje je sve klasika. Da bismo napravi li sliku.

Help Workshop -InstallShield je program koji omoguæava kreiranje setup aplikacije za va e projekte .-Help Workshop slu i za kreiranje Windows Help datoteke za na a poèetku. Samo izaberemo New project i 'Wizard' æe nas voditi kroz proces. Slika 7. n Slika 6. projekt. InstallShield 110 . Proces se. Vrlo je jednostavan za kori tenje. ali to uop te nije tako. èini komplikovan.

omoguæavajuæi asemblerske dijelove i sistem znakova direktnih CPU kodova. VCL je rano usvojio Dependency inject ion ili Inversion of Control. onda jednostv ano trebaju da ponovo prikupe podatke iz nove verzije. u veæini sluèajeva. Objekti se u stvari odnose n a objekte (kao u Java programu) koji Delphi implicitno razvrstava tako da èesto nema potrebe da se ruèno o dredi memorija za pokazatelje na objekte ili sliène tehnike koje se èesto koriste u drugim programskim jezicima. null-poèetak. terminate-kraj) Nizovi mogu biti uvezani u lanace koristeæi + znak. Koristeæi razredne pomoænike (class helpers) mo e se uvrstiti nova funkcija u jezgro R . Postoje reference namijenjene za numerisane vrste (tipove) u nizu (kao i niz za poèetak i zavr etak. Okosnica ili okvir VCL-a odr ava visoki nivo kompatibilnosti izvornih kodova u razlièitim verzijama to znaèi da programer mo e da na dogradi veæ postojeæi izvorni kod u noviju Delphi verziju. Metarazred je prvi razred instrukcija ili objekata. a takoðer podr ava i mali niv o programiranja. IDE ukljuèuje GUI za lokalizaciju i prevoðenje kreiranih programa koji se mogu drugaèije rasporediti tako da nema dodatnih tro kova za prevoðenje (neki programeri ele da koriste proizvode od treæe stra ne radi toga jer time dobivaju veæu funkcionalnost).PREDNOSTI Delphi je visoko razvijeni program namijenjen mnogim korisnicima jer se lako upo trebljava i bazira se na raniji Object Pascal jezik. radije nego koristeæi funkcije. Programski jezik je prilagoðen Rapid Application Development (RAD) i ima integrisa n IDE (Integrated Development Environment) . VCL je sofisticirani sastavni model koji se mo e iznova koristiti i iri ti od strane razvojnog programera. Iako je Pascal napravljen iskljuèivo za p otrebe edukacije. Za one koji vi e vole nizove i vrste nizova. Biblioteke od treæe strane trebaju nadogradnju od strane prodavaèa ili ako veæ imaju izvorni kod. Menad er memorije koju je uveo Borland Developer Studio 2006 je pobolj an u mjeri da sada i ma funkcije za praæenje memorijskih pukotina. Komponenete treæih strana (obièno imaju sve izvorne kodove) se mogu kupiti na tr i tu ka o i alati za pobolj anje IDE ili za druge relevantne razvojne zadatke Delphi-ja. nije potrebno imati memoriju niti menad era memorije. Svi Delphi proizvodi imaju veliku bibliot eku koja se zove VCL (Visual Component Library) i ukljuèuje veæinu njihovih izvornih kodova. Iako Delphi koristi programski jezik visoke kvalitete. Delphi nije.

finalne izvr ne radnje. Delphi IDE. Delphi 2005 podr ava unaprijeðene oblike kao to je Method Extraction itd. Takoðer. kroz promjene samog modela.g. I imaju moguænosti kreiranja UML metoda od izvornog koda ili modificiranje izvornog koda. ne mogu se napisati plug -ins (ukopèati plug in) u 64-bit aplikacije i usluge za treæa lica kao npr. Podr ka 111 . Nije moguæe napisati 64-bit Windows aplikacije. Delphi ima veliku grupu podr ke na Usenet i web (e. te elimini e DLL verzijske probleme.TL i VCL razrede bez mijenjanja originalnog izvornog koda RTL-a i VCL-a. Brz program -prevodilac mo e uraditi prevod i do jedne. koje su potrebne u kori tenju memorije vi e od 4 GB. MANE Nema izvorne 64-bit podr ke Delphi kreira samo izvorne 32-bit aplikacije. Windows Explo rer. te razvojni programeri mogu da kreiraju Win dows koristeæi Delphi program. Kreiranje DLL i ActiveX DLLs ili COM Automation servers je takoðe moguæe. to pojednostavljuje distribuciju. ) koji poma u u rje avanju problema za programere / individualce.

C sharp. NET (èitaj: dot net) je naziv za najnoviju Microsoftovu viziju buduænosti raèunalstva u kojoj se aplikacije izvr avaju distribuirano putem Interneta. HTML-om. Naime. to se najbolje vidi u sposobnosti da programski kod za odreðenu oper aciju . Takoðer je i kompletan alat. Java itd). to pru a podr ku 64-bit. C# je objektno orijentisan programski jezik kao i veæina modernih vi ih programskih jezika (C++. Posljednji izdati Delphi program sadr i Delphi Pri sm koji se mo e koristiti za razvijanje NET aplikacija. ali se jo uvij ek ne praktikuje redovno. SQL-om. Svaka akcija u Windows-u se mo e napraviti u Delphiju. Na prvi pogled. sam Delphi j e napravljen u Delphiju. izgovor:/se shärp/) je jedan od mlaðih programskih jezika. ubrzo se shvata da je on izuzetno jasan i matematièki definisan. Njegova najznaèajnija osobina je kompatibilnost.NET Framework platformu. meðutim. C# C#[1] (engl. sa kod imenom Pro ject X. ali datum objavljivanja jo uvijek nije odreðen. Meðutim. bilo j e potrebno ispuniti neke uvjete. i najte i izazovi su ustvari samo skl apanje jednostavnih radnji u jednu. te dovodi do starijeg dizajna u standardnim razrednim bibliotekama (VCL/RTL).NET Framework 1. Mac OS i Windo ws. Delphi je vrlo moæan alat. Lazarus (besplatni Delphi Clone) veæ sadr i najèe æe kori tene VCL komponente Delphi-jeve unakrsne platforme izmeðu Linux. game driverima i slièno. Delphi se èini jako komplikovan. neki razvojni programeri misle da ova pa nja usmjerena na kompatibilnost sa prija njim modelima usporava razvoj i revoluciju De lphi jezika. Zapravo.aplikacijama u 64-bit mo e se naæi na Delphi mapama veæ nekoliko godina. distribuirano raèunalstvo je konceptualno poput objektno orijentiranog programiranja. Naime. Ovo omoguæava korisnicima da prikupljaju bogatstvo kodova bez brige oko bilo kojih prekinutih interfejsa ili funkcionalnosti. Takoðer. Sam programer mo e kreirati nove komponente i tako prilagoditi Delphi samom sebi. Kompatibilnost sa prija njim modelima Svako novo izdanje Delphi-ja eli oèuvati kompatibilnost sa prija njim modelima. Unakrsna platforma. je prikazana na zadnjoj mapi. Nas tao je 2002. Kao prvo. moguæe je manipulisati bazama podataka. ta ko da se jedan cijeli operativni sistem mo e napraviti u Delphiju. Da bi to ostvarili. Jez ik je op te primene i namenjen je izradi aplikacija za .0. Platforma nije unakrsna Delphi nije unakrsna platforma. Sada nja mapa prikazuje Commodore project. i to u to veæoj mjeri. godine kao sastavni deo MS .

dlanovnici. smje tanjem specijaliziranog koda na jedno mjesto i otvaranjem javno dostup nog suèelja. razlièiti su ureðaji (telefoni. tvrtke poput Microsofta dobivaju moguænost bolje kontrole izvr avanja aplikacija. Drugo. umjesto da ga se prepisuje gdje god je to potrebno. stolna raèunala itd. Na taj naèin apli kacije 112 . Upravo prelazak na distribuirani model donio je toliko potrebnu efikasnost u razvoju ap likacija. Odavde vuèe korijene Microsoftova «pokreæi svagdje» filozofija. kontrolom pristupa u realnom vremenu distribuiranim resursima. I kao treæe.) podr ani istim programskim kodom.smje tava u jedan blok.

NET odustao od strogog patentiranja svojeg vlas ni tva (sve tehnologije koje zahvati nastoji prilagoditi Windows operativnom sustavu). (Java ne podr ava pob rojenja ali ih mo e simulirati). Prva je ta da mu je specifikacija otvorena to omoguæuje portiranje na newindows operativne sustave.NET se oslanja na .NET Framework. C# i Java izvorne datoteke kompiliraju se u prijelazni jezik: C# u Microsoft Int ermediate Language (MSIL). CLR ima dvije zanimljive moguænosti.prelaze iz razmi ljanja «posjedujem objekt» u razmi ljanje «podr avam servis». te je zato logièno da bud e primarni programski jezik za pisanje . a Java u Java bytecode.NET je izgraðen na standardiziranim tehnologijama poput XM L-a i SOAP-a. nasljednik C++. . . . Svaki od njih sadr i napredna svojst va poput Garbage Collection (skupljanje smeæa) èime se smanjuje potreba za intervencijama izravno u programskom kodu. . za pisanje aplikaci ja koje koriste standardne klase mo e se koristiti bilo koji programski jezik kojeg p odr ava CLR. bilo just-in-time kompilacijom na odgovarajuæem virtualnom stroju.C# i Java su jezici najnovi je generacije èiji su izravni prethodnici C++ i C. te strukture koje su korisnièki definirani tipovi podataka. C# podr ava primitivnije tipove podataka od onih u Javi (poglavlje 4). Zanimljivo je da je Microsoft prelaskom na . .NET platformu. U aspektu razvoja aplikacija. Na primjer. Kako buduænost vidi u pru anju softverskih servisa putem distribuiranih aplikacija.NET Framework standardne biblioteke klasa i specijaliziranih klasa poput onih koje podr avaju ASP. tipski sigurni vrijednosni tipovi podataka koji mogu sadr avati samo konstante. C# podr ava pobrojenja (enumerati ons). a omoguæuje i stvaranje vlastitih tipova podataka.NET aplikacija. .NET (sljedeæa generacija ASP serverske tehnologije) te Windows Forms (za razvoj klasiènih desktop aplikacija). Common Language Runtime (CLR) upravlja izvr avanjem koda kompiliranog za . Jedan od jezika koji se savr eno uklapa u . Valja naglasiti da je u C# dodatna pozornost posveæena kompilac iji prijelaznog jezika u binarni kod.NET Frameworkom. Taj novi jezik. bilo interpreterom. C# ima moguænost preoptereæivanja razlièitih operatora.NET Framework jest C#. (poglavlje 11). objavljen je zajedno s . Drugo.NET Framework je napravljen tako da aplikacije na drugim platformama mogu pristupiti tim servisima. U svakom od ovih sluèajeva prijelazni jez ik se mo e izvoditi. Navedeni jezici su sintaktièki gotovo isti.NET Framework se sastoji od Common Language Runtime. Za razliku od Jave. Poput Jave . Na primjer.

Za detaljniju usporedbu C# i Java-e kliknite. ali i pravokutna polja . Polimorfizam je podr an pomoæu nasljeðenih metoda te preoptereæenja ili skrivanja metoda bazne klase. Komparativan pregled C#-a Microsoft .C# ne koristi nasljeðivanje vi e klasa u korist nasljeðivanja jedne klase to je pro ireno nasljeðivanjem vi e suèelja. J2EE. To su tipski sigurni pokazivaèi na metode. a osnovna ima je namjena implementacija upravljanja dogaðajima . 113 . C# pak podr ava i takva (zupèasta).NET vs. C# koristi delegate. U Javi su vi edimenzionalna polja implementirana preko jednodimenzionalnih (polja mogu biti èlanovi drugih polja).

FileAccess.Length. FileStream fileStream = new FileStream(filePath. Primjer programa u C# using System. Svi tipovi podataka u C#-u izvedeni su iz 'object' tipa. C++[/b] Iako posjeduje neke elemente nasljeðene od Visual Basica i Jave. C# ne koristi nasljeðivanje vi e klasa.[b]C# vs.IO. Ostale razlike kod upotreba klasa su: dodana je podr ka svojstvima klasa to je preuzeto iz Visual Basi ca. C# naredbe vrlo su sliène C++ naredbama. Zbog toga je potreba za pokazivaèima u C#-u puno manja nego u C++. // create buffer . .Read). try { int length = (int)fileStream.Open. to znaèi da je sav kod «umetnut» u datoteku. Spomenut æu samo jednu razliku: naredba switch je promijenjena tako da je zabranjeno nastavljanje sluèaja. (toèka) umjesto operatora :: (dvije dvotoèke). Takoðer postoje i razlike u naèinu kako se odreðeni tipovi podataka mogu koristiti. public static byte[] ReadFile(string filePath) { byte[] buffer. ali samo u pisanju nesigurnog koda. Kao to je veæ spomenuto. Pokazivaèi se mogu dodu e koristiti i u C#-u. FileMode. a metode se pozivaju pomoæu operatora . Najva nija razlika izmeðu ta dva jezika je to to C# ne sadr i poziv datoteke zaglavlja. Preporuèa ih se ondje gdje su karakteristike performansi od krucijalne va nosti. Razumijevanje tipova podataka u C# je znatno kompleksnije od razumijevanja C++ t ipova podataka. Polja u C#-u su limitirana t e stoga nije moguæe dodavati elemente nakon to je polje popunjeno. // get file length buffer = new byte[length]. najbli i roðak C#-a j e C++.NET izvr ni sustav u kojem se izvodi C# kod upravlja memorijom te preuzima brigu o zadaæama poput skupljanja smeæa (Garbage Collection). Kao to smo veæ spomenuli.

} 114 . } return buffer. sum. length . // actual number of bytes read int sum = 0.Close(). // total number of bytes read // read until Read method returns 0 (end of the stream has been reached) while ((count = fileStream.Read(buffer.sum)) > 0) sum += count.int count. // sum is a buffer offset for next reading } finally { fileStream.

VxWorks. Programski jezik Pajton postepeno stièe veliku popularnost. S va autorska prava za ovaj programski jezik dr i neprofitna organizacija Python Softwa re Foundation (PSF). Uz interpretator se obièno isporuèuje i veoma razvijena standardna biblioteka modula. OS/390. Plan 9. Razvoj programa 2. Podr ava. Sharp Zaurus. BBC-evu seriju komedija aktuelnu sedamdesetih godina. NetBSD. Windows CE/Pocket PC.org. Psion. OpenBSD. svako mo e da postane donator Python Software Foundation u novcu. BSD. Mac OS 9. imao je autorov rad na kreiranju programskog jezika ABC. Palm OS. ili svojim doprinosom u izgradnji jezika ili u srodnim oblastima. On je u vreme nastanka jezika bio zaposlen u Stiching Mathematish Centrum (CWI) u Holandiji. RISC OS (ranije Acorn).Programi pisani u Pajton jeziku se najèe æe interpretiraju. Oni omoguæavaj u da se stvore izvr ni moduli nezavisni od interpretatora. BSD. PlayStation 2. koji Pajton kod prevode u ma inski jezik. Programski jezik Pajton nastao je poèetkom devedesetih godina pro log vijeka. Autor ovog jezika je Gvido van Rosum sa Univerziteta Stièing u Holandiji. Majkrosoft Vindouz i Java. SPAR Solaris. AS/400. AROS. objektno-orijentisan i funkcionalni stil programiranja. Slijedi spisak dr ugih platfomi koje podr avaju Pajton: AIX operating system.1. z/OS .. Njihov oficijalni sajt je www.python. Mac OS X. Njegov autor je Gvido van Rosum. Interpretatori i prevodioci Programski jezik Pajton se uglavnom interpretira. Symbian OS. VMS. Znaèajan uticaj na koncept ovog jezika. Interpretatori i standardne bi blioteke modula se stalno razvijaju i prenose na veliki broj razlièitih platformi. U izgradnju jezika i o noga to ga okru uje ukljuèuje se veliki broj ljudi. Ime programskog jezika asocira na zmiju piton ali. 2.Python Pajton (engl. po rijeèima autora. Monty Python's Flying Circus) .. iako Gvido ostaje njegov glavni autor. Sintaksa jezika Pajton omoguæava pisanje veoma preglednih programa. Svako mo e da koristi programski jezik Pajton besplatno bilo u komercijalne ili u druge svrhe. BeOS. inspiraciju za ime je dobio vezano za Leteæeg cirkusa Montija Pajtona (engl. po reèima autora. FreeBSD. Xbox. Postoje i pravi prevodioci. QNX. Glavne p odr ane platforme su Linuks. Jezik se brzo i lako uèi. Amiga. u prvom redu imperativni. OS/2. Python) je programski jezik visokog nivoa op te namjene. Takoðe. te da se programi izvr avaju ( .

malo) br e. 115 . Ono to se gubi ovakvim prevoðenjem je prenosivost ovako prevedenog programa na razlièite hardverske i softverske platforme.

2. 3. za aritmetiku sa proizvoljnim eljenim brojem decimala. Tip podatka vezan je za vrijednost koju sadr i promenljiva.2.2. kada je potrebno sistemsko programiranje ili kada je brzina izvr avanja kritièna.2. to je moguæe izvesti u Pajtonu ili u nekom drugom podr anom jeziku. 116 . Standardne biblioteke modula Za programski jezik Pajton razvijen je veliki broj standardnih modula koji omoguæa vaju efikasan rad u mnogim oblastima.1. Organizacija podataka 3. Promjenljive i tip podataka Tip podatka u programskom jeziku Pajton nije vezan za promjenljivu. S vaki podatak je predstavljen objektom ili relacijom meðu objektima. Razvoj novih modula Ukoliko je potrebno razviti novi modul. Sam kod programa je zika Pajton je takoðe predstavljen objektima. vezu ka relacionim bazama podataka. Sve vrijedosti promjen ljivih su objekti. Standardna biblioteka modula omoguæava pisanje programa vezanih za Internet podr avajuæi veliki broj standardnih formata i protokola. Svakoj promj enljivoj tokom izvr avanja programa mo e da bude dodjeljena vrijednost bilo kog tipa kao i da ta vrednost bude zamjenjena drugom razlièitog tipa. Predstavljanje podataka Podaci u programskom jeziku Pajton su predstavljeni objektima (engl. Obièno je to C jezik.3. Postoje moduli za kreiranj e grafièkog korisnièkog interfejsa. Ali to mo e da bude na primer i Java ili Pyrex jezik k oji predstavlja me avinu programskog jezika Pajton i C jezika. objects). Veæina ovih modula prenosiva je na razlièite platfo rme to omoguæava da èesto kompletni programi bez prilagoðavanja rade na razlièitim ma inama i pod razlièitim operativnim sistemima. kao i standardni moduli za mnoge druge poslove. za rad na leksièkoj analizi primenom regularn ih izraza. 3.

Objekti Svaki objekat sadr i tip objekta i njegovu vrijednost.1. ili irem... ne mijenjaju vrijednost. Sljedeæi spisak sadr i neke od tipova objekata koji su ugraðeni u programski jezik Paj ton: . Postoje tri tipa cijelih brojeva: 1. Jezik mo e da se pro iri dodatnim tipovima preko modula. Jednom kreirani objekat ne mo e da mijenja tip. Brojevi (engl. . Immutable sequences) Objekat koji po tipu spada u nepromjenljive nizove ne mo e da bude izmjenjen nakon . Cijeli brojevi (engl.4. . Integers) Predstavljaju elemente matematièkog skupa celih brojeva. dok vrijednost nekih objekata mo e da bude promijenjena. Jednom kreirani. 3. Postoje: -nepromjenljivi (engl. . Brojevi sa pokretnim zarezom (engl. . osim kod konverz ije u niske kada se dobijaju vrijednosti "False" i "True". Booleans) Bulov tip sadr i samo dvije vrijednosti koje predstavljaju istinosne vrijednosti t aèno i netaèno. Sequences) Oni predstavljaju konaène ureðene skupove èiji su indeksi nenegativni cijeli brojevi. Kompleksni brojevi (engl. Nizovi (engl. Dugi cijeli brojevi (engl. Postoje tri vrste brojeva. ili kao rez ulat aritmetièkih operatora ili funkcija. 2. niske (engl. immutable) objekti na primjer: brojevi. Promjenljivo st objekata odreðena je njihovim tipom. Floating point numbers) Na ma inskom nivou predstavljeni su brojevima sa pokretnim zarezom u dvostrukoj taènosti. Bulov tip (engl. U veæini situacija one se pona aju kao cijeli brojevi 0 i 1. Objekti ugraðeni u jezik Pajton posjeduje jedan broj tipova objekata koji su ugraðeni u jezik. strings) i n-torke -promjenljivi (engl.. Complex numbers) Na ma inskom nivou predstavljeni su parom brojeva u obliku sa pokretnim zarezom u dvostrukoj taènosti. To su cijeli brojevi. Long integers) Cijeli brojevi u neogranièenom rasponu koji je jedino limitiran kolièinom raspolo ive virtuelne memorije. Mogu da se podjele na nepromjenljive i promjenljive nizove: . brojevi sa pokretnim zarezom i kompleksni brojevi: . Numbers) Ovi objekti bivaju kreirani iz numerièkih leksema u izvornom programu. Nepromenljivi nizovi (engl. Plain integers) Cijeli brojevi u rasponu od -2147483648 do 2147483647. mutable) objekti na primjer: rijeènici i liste 4. Obièni cijeli brojevi (engl.

117 .

njegovog kreiranja (ali nepromjenljivost ne va i za eventualne izmjenljive objekte èije reference sadr i nepromjenjivi niz). On se poziva (izvr ava) uz listu parametara koja treba da sadr i isti broj parametara kao i lista formalnih parametara definicije funkcije.. Izvr ivi tipovi (engl. User-defined functions) Za svaku definisanu funkciju. Strings) Elementi niske su znakovi. Callable types) Ovo su objekti na koje mo e da se primjeni poziv (izvr enje) funkcije: . Tuples) Elementi n-torki su proizvoljni Pajton objekti. Promenljivi nizovi (engl. dok je odgovor interpretatora 118 . -n-torke (engl. Niske mogu da se koriste i kao nizovi bajtov a i da se iskoriste. . na primjer.. . Preslikavanja (engl. 5. Dictionaries) To su konaèni skupovi objekata indeksirani vrijednostima gotovo bilo kog tipa. User-defined methods) Ovakvi objekti povezuju klasu.. u trenutku izvr avanja programa. Pojedinaèni z nak je predstavljen nizom od jednog znaka." na poèetku linije oznaèavaju ono to je korisnik upisao. Mutable sequences) Po kreiranju omoguæavaju izmjenjivanje: -Liste (engl. Funkcije koje defini u korisnici (engl. Unicode) Elementi ovakvog niza su unikod kodovi. . . Oznake ">>>" i ".. Sintaksno gledano dobijaju se upisivanjem liste izraza razdvojenih zarezom u uglaste zagrade. -Unikod (engl. primerak klase i bilo koji izvr ivi tip (obièno funkc iju koju defini u korisnici). Jed ini tipovi objekata koji nisu prihvatljivi kao indeksi su objekti tipa listi ili rijeènika il i drugi promjenljivi tipovi.. Opis jezika Osnovna svojstva jezika opisana su kroz niz jednostavnih primjera. Mappings) Predstavljaju konaèan skup objekata indeksiran proizvoljnim skupom indeksa: . Rijeènici (engl. Ne postoji poseban znakovni tip podataka.. Metode koje defini u korisnici (engl. Sintaksno gledano n-torke se for miraju iz liste izraza meðusobno razdvojenih zarezom. Sljedeæi tipovi spadaju u nepromjenljive nizove: -Niske (engl. kreira se jedan ova kav objekat. da bi sadr ali podatke uèitane iz datoteke. Veæina primjera napisana je kao da se izvr avaju u interaktivnom modu interpretatora. Lists) Sadr e kao elemente proizvoljne Pajton objekte.

.

5 >>> 1e1/4 # Deset (jedan puta deset na prvi stepen) podeljeno na cetiri dela 2. Kompleksni brojevi Podr ani su i kompleksni brojevi.5 . .25/2. Brojevi u obliku sa pokretnim zarezom Kompletno je podr an rad sa brojevima sa pokretnim zarezom. oni se razl ikuju od cijelih brojeva po prisustvu decimalne taèke ili eventualno eksponencijalne not acije. Cijeli brojevi Primjeri rada sa cijelim brojevima: >>> 2 + 3 5 >>> 4 + 8 # Komentar pocinje iza znaka "#" i zavrsava se na kraju linije 12 >>> 3*2 # Mnozenje 6 >>> 4 + 3*5 # Koristi se u matematici uobicajeni redosled racunanja 19 >>> 5*(4 + 3*(2 + 1)) # Grupisanje operanada se vrsi jedino malim (oblim) zagradama 65 >>> 6/2 # Celobrojno deljenje 3 >>> 7/2 # Ostatak pri celobrojnom deljenju se zanemaruje (u rezultatu) 3 U radu sa cijelim brojevima uvek se dobija taèan rezultat. vr i se ko nverzija svih operanada u oblik sa pokretnim zarezom. Kompleksni brojevi èiji je realni deo razlièit od nule pi u se u oblim za gradama.(3+1j) (2+3j) >>> (3+5j) + (0+2j) (3+7j) >>> (3+5j) + 2j (3+7j) >>> 1j * 1j .napisan bez ovih uvodnih znakova. >>> 7. Sintaksno. Ukoliko oprerator ima kao operande cijele i brojeve u pokretnom zarezu.5 6.0/2 3. Ovo omoguæuje prelazak (p o potrebi) na brojeve proizvoljne du ine: >>> 2**1024 # 2 na stepen 1024 . >>> (5+4j) .5 >>> 5*3. Imaginarni dio kompleksnog broja se oznaèava sufik som "j" ili "J".

(-1+0j) >>> (2+3j) * 3 (6+9j) 119 .

' 'Ja mislim. Niske sadr e nizove znakov a i nisu izmenljive.. mislim.' >>> print niska Mujo je rekao "Ja volim da programiram". Dodjeljivanje vrijednosti Znak "=" koristi se kod dodeljivanja vrednosti promenljivim: >>> cijena = 3.5+2j) (4+1j) ..>>> 2 + 3j*3 (2+9j) >>> (4+9.. Niske mogu da se pove u upotrebom operatora "+" i da se ponove vi e puta pomoæu operatora "*": >>> 'Ja' + 'Mislim' 'JaMislim' >>> 'Ja' + 3*' mislim.0 Podr ano je vi estruko dodjeljivanje vrijednosti: >>> >>> 17 >>> 17 >>> 17 x = y = z = 17 x y z . Poèetni indeks je nula.' Djelovima niske mo e da se pristupi putem indeksa. Niske Rad sa niskama (engl. Evo nekoliko naèina da se kreira niska: >>> 'Ovo je niska' 'Ovo je niska' >>> "Mogu da se koriste i dvostruki navodnici" 'Mogu da se koriste i dvostruki navodnici' >>> niska = 'Mujo je rekao "Ja volim da programiram". mislim. Strings) je sna no podr an u Pajtonu.' + '... >>> rijec = "prestolonaslednica" >>> rijec[0] .50 >>> brojKomada = 4 >>> cijena * brojKomada 14.5j) / (1.

'p' >>> len(rijec) 18 # Vraca duzinu objekta >>> rijec[17] 'a' # Vraca poslednji znak ove niske u obliku niske duzine jedan >>> rijec[3:6] 'sto' # Deo niske od pozicije 3 do. pozicije 6 >>> rijec[:6] # Prvih sest znakova 120 . ali ne ukljucujuci.

'Drugi'. 23. 119] >>> lista[2] = 0 >>> lista ['Prvi'. Liste Liste omoguæavaju da se vi e objekata istog ili razlièitog tipa pove u u jednu cjelinu. 'Drugi'] Liste kao i niske mogu da se povezuju i multiplikuju : >>> 3*lista[:2] + ['Treci'. Predstavljaju se kao spisak objekata razdvojenih zarezom u uglastim zagradama. 'Drugi'. 119] Djelovima lista mo e da se pristupa. 23. 119. 23. liste su promenljive: >>> lista ['Prvi'. 0. 'Prvi'. 23. 'Kraj'] >>> lista[2:2] = ['Treci'. 'Drugi'. 'Drugi'. 119] >>> lista[:1] ['Prvi'] >>> lista[2:] [23. 'Cetvrti'.append('Kraj') >>> lista ['Prvi'. 119] >>> lista ['Prvi'. 'Drugi'. 'Treci'. 'Drugi'. putem indeksa: >>> lista[0] 'Prvi' >>> lista[3] 119 >>> lista[1:3] ['Drugi'. 'Drugi'.'presto' >>> rijec[8:] # Sve osim prvih osam znakova 'naslednica' Podr ane su i niske koje sadr e unikodni skup znakova. 0. 4] Za razliku od niski. >>> lista = ['Prvi'. 'Kraj'] Liste mogu da sadr e kao svoje elemente druge liste: . 'Kraj'] >>> lista[2:4] = [] >>> lista ['Prvi'. 'Drugi'. 119] >>> lista. 'Drugi'. 'Prvi'. 'Cetvrti'] >>> lista ['Prvi'. slièno kao i niskama. 119] >>> lista[:2] ['Prvi'. 'Drugi'. . 'Treci'. 23] >>> lista[1:] ['Drugi'. 2*2] ['Prvi'.

>>> b = [3. 2. b. 4] >>> a = [1. 6] >>> a 121 .

4. 4. >>> A set([1. 6] b 4. 'sarka'.append(5) a 2. 6] a[2] 4] a[2][1] a[2]. 3. 5]. presjek. set([1. >>> A & set([3. IF iskaz U najjednostavnijem obliku if iskaza izraèunava se izraz koji mora da rezultira je dnom Bulovom vrijedno æu (True ili False).[1. >>> A ^ set([1. [3. 'sarka']) >>> 'poskok' in otrovnice True >>> 'belouska' in otrovnice False Skupovne operacije: >>> A = >>> B = >>> A set([1. 4. 122 . Implementirane su i matematièke operacije kao to su unija. 5]) B # Presjek 4]) B # A razlika B 2]) B # Simetricna razlika 2. 5] . 2.1. 2. >>> [3. razlika i simetrièna razlika skupova. 5]) B # Unija 2. 'poskok'. 'poskok'] >>> otrovnice = set(terarij) # Formiram skup eliminisuci duplikate >>> otrovnice set(['poskok'. 3. 4]) set([3. 'sarka'. Kontrolne strukture 6. Skupovi Skupovi su okupljajuæi tip podataka u kome nije definisan redoslijed elemenata i n e postoje duplikati. 5]) 6. >>> terarij = ['sarka'. Ako je izraèunata vrijednost True izrv iæe se blok iskaza iza dvotaèke. [3. 4]. >>> [3. Obièno se koriste za ispitivanje pripadnosti nekog elementa skupu kao i za eliminisanje duplikata. >>> >>> >>> [1.

. else... ... if a < 0: print 'a ima negativnu vrednost' elif a == 0: print 'a sadrzi nulu' elif a == 12: print 'a sadrzi broj dvanaest' else: print 'nesto cetvrto' a sadrzi broj dvanaest Programski jezik Pajton ne sadr i kontrolnu strukturu switch-case. Pridru eni blok naredbi izvr ava se jedanput za svaki element niza. >>> >>> . b = 'Popokatepetl' if b != 'Popokatepetl': print 'Hocu u Meksiko!' print 'Drugi red bloka naredbi' print 'treci red koji se takoðe izvrsava ako je uslov tacan' Postoji forma if iskaza koja sadr i else deo. . a = 12 if a < 0: print 'a je negativno' else: print 'a je nenegativno' a je nenegativno Ako elimo da izvr imo detaljnije ispitivanje neke vrednosti mo emo da upotrebimo iska z koji sadr i rezervisanu reè elif. . >>> >>> . . Iza ove reèi nalazi se uslov koji se testira i odgov arajuæi blok naredbi koji se izvr ava ako je uslov zadovoljen. na primjer listu ili nisku...2.. ..... >>> . . elif blok mo e da se ponovi proizvoljan broj puta. Ovaj iskaz se koristi za prolaz kroz jedan niz vrijednosti. 6.. . ....... Blok naredbi koji odgovara else reze rvisanoj reèi izvr ava se jedino ako je uslov rezultirao False vredno æu......Blok iskaza koji pripada if iskazu oznaèava se pisanjem ispod i uvlaèenjem u odnosu na rezervisanu reè if udesno.... ..... . Ovo oznaèavanje bloka iskaza uvlaèenjem koristi se kod svih kontrolnih struktura. . Umjesto nje se koristi iskaz if . FOR iskaz For iskaz Pajton jezika se djelimièno razlikuje od istoimene kontrolne strukture u paskalskim jezicima. elif .. elif .

'Cokula'] >>> for clan in drugari: ... print 'drug'. 'Mika'. clan 123 .>>> drugari = ['Pera'.

11] range(5.. 13.. range(12) 1. 20. 9. 4. 15. 8. n + 1): rezultat *= i return rezultat >>> fakt(5) 120 >>> fakt(50) 30414093201713378043612608166064768844377641568960512000000000000L Podr ane su rekurzivne definicije funkcija.drug Pera drug Mika drug Cokula Za generisanje nizova brojeva mo e da poslu i Pajtonova range() funkcija. 7.. 7. 15) 6. 10.. >>> [0. Izraèunavam 5! odnosno proizvod brojeva od 1 do 5: >>> >>> >>> . 7. . def fakt(n): rezultat = 1 for i in range(1.. Ona vraæa li stu brojeva koja predstavlja aritmetièku progresiju izmeðu dva broja.. 3. 11. 14] range(1. 2.. Ukoliko takav ne postoji radi se o proceduri. fakt = 1 i = 5 while i != 0: fakt = fakt*i i -= 1 >>> fakt 120 7. 11. Sve promjenljive navedene u definiciji funkcije su lokalne.. 9. .. .. . >>> [1. 8. osim ako se direktno ne navede drugaèije (upotrebom iskaza global). WHILE iskaz Blok naredbi se izvr ava sve dok je kontrolni izraz taèan (True). 19] 6. 10. Slijedi definicija funkcije koja za dati prirodni broj izraèunava njegov faktorije l: >>> . 13. 17. 5. >>> [5. 12. Funkcija vraæa vrijednost po moæu iskaza return. . 2) # Svi brojevi od 1 do 19 korak 2 3.. Funkcije Definicija funkcije poèinje rezervisanom reèi def iza koje u zagradama slijedi lista formalnih parametara.. 6. 9.3. 5.

124 .

uvecaj(10) . Evo jednog jednostavnog modula koji kreiram kao datoteku u trenutnom direktoriju mu sa nazivom mm.korak Sada mogu da uvezem ovaj modul u interaktivnom modu: >>> import mm Poslije uvoza koristim definicije na sljedeæi naèin: >>> mm.nula 0 >>> mm. Takve datoteke se zovu moduli. .1) >>> f(5) 120 >>> f(50) 30414093201713378043612608166064768844377641568960512000000000000L 8. Moduli Ako interpretator stane sa radom sve definicije koje su kreirane u interaktivnom modu biæe izgubljene. korak = 1): return x + korak def umanji(x...jedan 1 >>> mm. Da bi ih saèuvali mo emo na e definicije funkcija i promjenljivih da smjes timo u jednu ili vi e datoteka. Potom definicije iz tako kreiranih modula mo emo da uve emo i koristimo bilo u interaktivnom modu ili u nekom drugom modulu.py koja sadr i sledeæi tekst: nula = 0 jedan = 1 def uvecaj(x. .Funkcija koja vraæa faktorijel datog broja definisana je na rekurzivan naèin u skupu nenegativnih cijelih brojeva: >>> def f(n): ... .. korak = 1): return x .. if n == 0: return 1 else: return n*f(n . Za to mo emo da upotrebimo tekst editor.. Kreiranje du ih programa sastoji se obièno iz pisanja modula koji mogu da budu grupisani u pakete (packages)..

uvecaj(10.11 >>> mm. 5) 15 Moguæ je i direktan uvoz pojedinih imena definicija.nula) -1 >>> mm.umanji(mm. ili svih imena odjednom kao u sljedeæem primjeru: 125 .

1..sin(math. 'ceil'.. Klase Definicija klase u svom najjednostavnijem obliku izgleda ovako: class iskaz iskaz iskaz . 'sin'. 'fmod'. 'acos'. '__name__'. 'tan'. Evo jednog jednostavnog primjera: class ProbnaKlasa: "Ovo je jedna probna klasa. Funkcija dir() vraæa listu svih ime na definisanih u modulu. 'radians'. 'exp'.pi 3. 'pi'.>>> from mm import * >>> umanji(34.pi/2) 1. Kao primjer uvozim standardni matematièki modul. 'e'. ali dozvoljeni su i drugi iskazi. 'sqrt'. 'frexp'." podatak = 12 def f(self): print 'Ovo je metod klase' 126 . 'hypot'. 7) 27 >>> uvecaj(nula) 1 8. pi >>> sin(pi/2) 1. 'log'. 'atan2'. Standardni moduli Standardni moduli u velikoj mjeri pro iruju moguænosti jezika. 'atan'. 'cosh'.__doc__ This module is always available.1415926535897931 >>> math. 'asin'.0 9. 'sinh'. >>> math. iskaz ImeKlase: 1 2 3 n Iskazi u definiciji klase su obièno definicije funkcija. 'fabs'. 'log10'. 'pow'. >>> import math >>> dir(math) ['__doc__'. 'tanh'] >>> print math.0 >>> from math import sin. 'cos'. 'degrees'. 'modf'. 'ldexp'. It provides access to the mathematical functions defined by the C standard. 'floor'.

.

Po iz vr enju.y 5 10. y): self. SMTP. ako sve proðe u redu. Ovaj primj erak mo emo da koristimo na sljedeæi naèin: >>> x.Ovako kreirana definicija mora da se izvr i da bi klasa mogla da se koristi. Na primjer.x = x self. Pojedinaèni primjerci klase kreiraju se upotrebom funkcijske notacije. Slede neke internet tehnologije na bazi jezika Pajton koje su nastale van matiène kuæe: Zope Zope (Z Object Publishing Environment) je veb server i skup alata napisan u Pajt on jeziku. Telnet protokole.. Ovo mo emo da uradimo defini uæi metod __init__() unutar klase. class Tacka: def __init__(self. na strani klijenta postoji podr ka za FTP. U ove svrhe izgraðene su standardni moduli koji se isporuèuju zajedno sa interpretatorom.__doc__ 'Ovo je jedna probna klasa. Takoðe u okviru standardnih modula.' >>> x. x. IMAP4.f() Ovo je metod klase >>> x.podatak 12 Èesto se oèekuje da primjerak klase bude inicijalizovan prije njegove upotrebe. 5) >>> a. Na primer: >>> x = ProbnaKlasa() Sada je kreiran primjerak klase ProbnaKlasa i smje ten u promenljivu x. formira se objekat tipa klase. NNTP.y = y Ovako definisanu klasu i njene primjerke mo emo da koristimo na sljedeæi naèin: >>> a = Tacka(3. postoje bazièna re enja za izradu HTTP servera. PO P3..x 3 >>> a. Primjena Internet Programski jezik Pajton stekao je dio svoje popularnosti nudeæi efikasna rije enja z a internet. . Gopher.

127 . Programer mo e da se usredsredi na pisanje objekata ostavljajuæi da se Zope brine o HTTP i CGI detaljima. Ovo je tehnologija koja omoguæava veb dizajnerima da formiraju veb s ajt i aplikacije koje se izvr avaju na strani servera kroz publikovanje hijerarhije Pajt on objekata na vebu.Osnovni skript jezik kojim se ovaj server prilagoðava specifiènim potrebama je takoðe Pajton jezik.

i odvoz smeæa. klase s nasljeðivanjem. U poèetku dva imena su predlo ena: "Coral" i "Ruby" . Nakon toga jo tri verzije Ruby su pu teni u dva dana. Veæ predstavljne u ovoj fazi razvoja su mnoge od znaèajki upoznat u kasnijim izdanji ma Ruby. Matsumoto kasnije je izjavio da faktor u odabiru imena "Ruby" je jer je Birthstone jednog od njegovih kolega. Ovaj sistem za upravljanje sadr ajima (CMS) sajta baziran je na Zope tehnologiji i Pajton jeziku. decembra 1996. iter ators. mixins.o sam skriptni jezik koji je bio sna niji od Perl. 1993 od Yukihiro Matsumoto-a koji je elio stvoriti novi jezik koji balansira izmeðu funkcionalnog programiranja sa imperativnim programira njem. ali ako je potrebno znatno jednostavnije re enje za kreiranj e i odr avanje sadr aja veb sajta mo e da se upotrjebi. Zato sam odluèio dizajnirati svoj jezik ". ukljuèujuæi i objektno-orijentirani dizajn. Ruby 1. Jython Jython je implementacija programskog jezika Pajton u Javi. tvorac Ruby.0 Ruby je dosegao verziju 1. a bili su izabrani o d strane Matsumoto-a u kasnijim e-mail za Ishitsuka. Izdavanja su s e poklopila sa lansiranjem japanskog jezika rubin-lista mailing lista koja je bila prva mailing listu za novi jezik. iznimka rukovanja. na sreæu drugi naziv je izabran da iskljuèiti pometnju. na primjer. Plone. zatvaraèi.3 u 1999 prvi engleski jezik mailing lista ruby-talk . decembra 1995. Ruby je zami ljen na Februar 24. i vi e objektno-orijentiran nego Py thon. Ovo omoguæava pisanje programa koji se izvr a vaju na Java platformi bilo na strani klijenta ili servera. Coral ima veæ dugu povijest kao ime programskog jezika koji potjeèe iz 1964 na osnutka Royal Radar u Velikoj Britaniji . 1993. Nakon objavljivanja Ruby 1. prije nego to je bilo koji kod b io napisan za jezik. Ruby Yukihiro Matsumoto. Prvi objave Prvi javni izlazak Ruby 0. [2] Etimologija imena "Ruby" Da se program zove "Ruby".Plone Zope je moæno sredstvo.95 najavljen je na domaæem japanskom newsgrupa 21. Mo e da uvozi veæinu Java klasa i da se prevodi u Java bajt kod.0 25. odluèeno je na vrijeme on-line chat sesije izmeðu Matsumoto i Keiju Ishitsuka na Februar 24.

je poèela. koja je kasnije i besplat no objavljena u javnosti zbog daljnjeg irenja usvajanja Ruby meðu engleskog govornika. to je signalizirao veæe zanimanje za jezik izvan Japana. U septembru 2000 prva knjiga na engleskom jeziku je tiskana za programiranje u Ruby-u. 128 .

bio sam C + + programer prije nego sam poèeo projektiranje Ruby. netko drugi mo da dolazi iz Perl.9. Oni su robovi. o tome kako se ljudi brinu o pisanju programa ili rukovanja aplikacija ma za programe.lang.9.1 Zadnji stabilna verzija referentne implementacije je 1. obja njavajuæi da æe odabir bilo kojeg dizajna biti iznenaðenje za nekoga. prateæi naèela dobrog dizajna korisnièkog suèelja. Ruby 1. potrebama: ''Èesto ljudi. pa Ruby kr i naèelo najmanjeg iznenaðenja. Ruby 1. Ako taj osobni standard ostane dosljedan on æe biti malo iznenaðenje za one upoznati s standardnim.ali on koristi osobni standard u procjeni iznen aðenje. U maju 2005 raspravu o comp. osobito raèunarski in enjeri. Radeæi ovo. Neki primjeri su: Blok lokalne varijable (varijable koje su lokalne za blok u kojem su objavljene) Dodatna lambda sintakse (zabava = -> (a. interes za Ruby je skoèio u Ruby on Rails web aplikacijskog frameworka napisan u Ruby. u stvari trebamo se usredotoèiti na ljude. ali ipak je do ao do izraza usko povezan s Rub y programskim jezikom. umnjujuæi programerski rad i moguæe konfuzije.9. On je rekao da on nije primijeniti naèe lo najmanjeg iznenaðenja za dizajn Ruby. Netko je do ao iz Python. usredotoèeni su na strojeve. Princip najmanje iznenaðenje nije samo za vas. Onda su do li do m ene i ka u: 'Bio sam iznenaðen ovim odlikama jezika. stro æe ne to ne to ne to.' Prièekajte. A to znaèi naèelo najmanjeg iznenaðenje nakon to ste upoznali Ruby vrlo dobro. Na primjer. Matsumoto je poku ao udaljiti Ruby od POLS. Nagla ava da oblikovanje sustava treba istaknuti ljude. Programirao sam u C + + tokom dvije ili tri godine.Ruby on Rails Oko 2005.1 uvodi mnoge znaèajne promjene na verziju 1. Matsumoto je rekao da je njegov glavni dizajnerski cilj bio napraviti jezik u kojem je i sam u ivao koristeæi ga. i mogu biti iznenaðeni razlièitim aspektima jezika. Ali. Mi smo gospodari. "Ra deæi ovo. Matsumoto ga je definirao na ovaj naèin u intervjuu: '' Svatko ima individualne pozadinu. Radeæi ovo." Ruby slijedi princip najmanjeg iznenaðenja (Pols). to znaèi da se jezik treba pona ati na takav naèin kako bi se smanjila konfuzija za iskusne korisnike. to me jo uv ." Oni se usredotoèuju na strojeve. a ne raèunala. Fraza i sama je izvor iznenaðenje. stroj æe raditi br e. kao novajlija korisnik mo e poduzeti da to znaèi da se pona anje Ruby poku ava najbli e podudariti sa pona anjrm poznatih drugih jezika. Prièekajte. Naèelo najmanje iznenaðenje znaèi naèelo najmanjeg mojeg iznenaðenja.6. b) (puts + B)) Per-string karakter kodiranja su podr ani Filozofija Matsumoto je rekao da je Ruby dizajniran za produktivnost i zabavu programera. stroj æe se pokretati uèinkovitije.8. Oni misle.1. I nakon dvije godine C + + programiranje.ruby interesne grupe.

ijek iznenaðuje. " Moguænosti Temeljito objektno-orijentiran s nasljeðivanjem. mixins i metaclasses Dinamièki tipovi i duck tipovi 129 .

Person.new("Chris". Person. :age def initialize(name. @age = name.new("Bob". klase. na primjer. 16). Iterators i generatora.age end def to_s "#@name (#@age)" end end group = [ Person. age end def <=>(person) # Comparison operator for sorting @age <=> person. i lokalne) obilje eni s igils i kapitalizaciju Automatski odvoz smeæa First-class nastavak Stroga pravila boolean prisile (sve je istina osim la ne i nil) Iznimka rukovanje Operator preoptereæenja Izgraðena podr ka za racionalne brojeve.Sve je izraz (èak i izjave) i sve je izvr eno imperativno (èak deklaracije) Jezgrovita i fleksibilna sintaksa koja minimizira buku sintaktièke i slu i kao temel j za domenu odreðenih jezika Dinamièko razmi ljanje i mijenjanje objekata kako bi se olak alo metaprogramming Leksièki zatvaraèi. 23) ] . presjeci. age) @name. uz jedinstvenu blok sintaksu Doslovna notacija za polja.9) Native API plug-in u C Interactive Ruby Shell (repl) Centralizirano upravljanje paketima putem RubyGems Implementiran na sve platforme Velika standardna biblioteka class Person attr_reader :name.new("Ash". kompleksne brojeve i proizvoljne preciznost i aritmetièke Custom otpreme pona anja (kroz method_missing i const_missing) Native teme i suradnièki vlakana Potpuna podr ka za Unicode kodiranja i vi estruke karaktera (od verzije 1. 33). regularnih izraza i simbola Ugradnja koda u ice (interpolacija) Standardni argumenata Èetiri razine varijable opsega (globalno.

sort.puts group.reverse 130 .

èesto zvan Structured Query Language.Deklarativno programiranje U kompjuterskim naukama. kreiranje ema i kontrolu pristupa podacima. bilo koji programski jezik koji nema ne eljenih efekata (ili preciznije. Boyce-a iz IBM-a r anih 1970-ih godina. a ne opisuju kako da se to ostvari. tim iz IBM San Jose Research Laboratory istrazivackog laboratorij a je . koja se u poèetku zvala SEQUEL. Ova verzija. a ne kako da ga izraèunamo. deklarativno programiranje je paradigma programiranja k oja izra ava logiku izraèunavanja bez opisivanja svoje kontrole toka. to je ref erentially transparent) jezik sa jasnim prepiskama u matematièkoj logici. je kompjuterski programski jezik dizajn iran za upravljanje podacima u sistemima relacionih baza podataka (RDBMS relational d atabase management system). Tokom 1970-ih. Deklarativno programiranje èesto smatra programe kao teoriju formalne logike. logiku programiranja. je dizajnirana za man ipulaciju i dobavljanje podataka smje tenih u IBM-ovom originalnom proizvodu relacionih baza p odataka. i izvorno baziran na relacionoj algebri. HISTORIJAT SQL je razvijen od strane Donald D. Broj drugih zajednièkih definicija postoji tako da poku avaju da daju ter min definicija osim jednostavnih kontrasta sa imperativom programiranja. To je u suprotnosti sa imperativom programa. i funkcionalno programiranje. SQL SQL. Na primjer: program koji opisuje ta izraèunavanja treba izvr iti. Chamberlin-a i Raymond F. Deklarativno programiranje je èesto definisano kao bilo koji stil programiranja ko ji nije imperativ. Zajednièki jezici ukljuèuju one deklarativno regularne izraze. System R. SQL nije Turing kompletan programski jezik. koji zahtijeva izrièito odreðeni algoritam. Mnogi jezici primj enom ovog stila poku avaju da smanje ili elimini e ne eljene efekte koji opisuju ta program treba da os tvari. i pr oraèune kao odbitke u toj logici prostora. kao to je to da se u velikoj mjeri mo e pojednostaviti pisanje paralelnih programa. Njegov opseg ukljuc uje upite (data query) i izmjene (update). Deklarativno programiranje je postalo od pose bnog znaèaja u posljednje vrijeme.

Chambe rlin i Raymond F. Boyce su zatim napravili Structured English Query Language (SEQUEL il i SEQL) za upravljanje podacima smje tenim u System R. 131 . sistem upravljanja relacionim bazama podataka. razvi jen u MIT-u ranih 1970-ih. a praæen jako brzo Ingres-om. C. Ingres je koristio upitni jezik (query language) QUEL. Prvi sistem za upravljanje relacionim bazama podataka (RDBMS) je bio RDMS. razvijenim 1974.razvio System R. kojeg je kasnije potisnuo sa tr i ta SQL. Skraæenica SEQUEL je kasnije promijenjen a u SQL jer je SEQUEL bio za titni znak Hawker Siddeley avionske kompanije. Berkeley-u. Donald D. godine u U.

Oracle V2 je pobijedio IBM-ovo izdanje System/38 RDBMS-a n a tr i tu za par sedmica. o SQL iskazi takoðer ukljuèuju . Izrazi (Expressions). ukljuèujuæi: Klauzule (Clauses). veze. Standardni SELECT iskazi nemaju nikak . programski tok.. Chamberlin i Boyce i razvio svoj SQL-bazirani RDBMS te eæi da ga proda amerièkoj mornarici. sesije ili dijagnoze. UPITI Najèe æa operacija u SQL-u je upit. Relation Software Inc. (taèka-zarez) za oznaèavanje kraja iskaza.Kasnih 1970-ih. JEZIÈKI ELEMENTI SQL jezik je podijeljen u nekoliko jezièkih elemenata. definisan je kao standardni dio SQL gramatike. koji su bili komercijalno dostupni 1 979. Èeste kritike SQL-a ukljuèuju manjak vi eplatformske prenosivosti. i 1983. IBM je poèeo razvijati komercijalne proizvode zasnovane na njihovom Syste m R prototipu. olak avajuæi time formatiranje SQL koda za veæu èitljivost. 1981. godine. Nebitan prazan prostor (Whitespace). Takoðer mu nedostaje èvrstina formalnijih jezika poput relaci one algebre. Nakon testiranja SQL-a na korisnièkim testnim mjestima da se utvrdi korisnost i pr aktiènost sistema. neodgovarajuæe rukovanje nedostajuæim podacima. koji prave bilo skalarne vrijednosti ili tabele koje se sa stoje od kolona i redova podataka. koji odreðuju uslove koji mogu biti proslijeðeni u SQL-ove three-valuedlo gic (3VL) logièke istinitosne vrijednosti koji se koriste za ogranièavanje efekata iskaza i upita. koji mogu imati trajan efekt na eme i podatke. koji dobavljaju podatke na osnovu nekih odreðenih kriterija. Na ljeto 1979. g odine. (sada Oracle Corporation) je primjetio po tencijal koncepta kojeg su opisali Codd. ili za izmjenu programskog toka. Iskazi (Statements). SQL/DS i DB2. ukljuèujuæi System/38. izveden deklarativnim SELECT iskazom. je predstavio prvu komercijalno dostupnu implementaciju SQL-a. CIA-i i ostalim amerièkim vladinim agencijama. Upiti (Queries). Ora cle V2 (version 2) za VAX kompjutere. redom. uglavnom je ignorisan u SQL iskazima i upitima. koje su u nekim sluèajevima neobavezne. Iako ne nu an na svakoj platformi. ili koji mogu kontrolisati transakcije. SELECT uzima podatke iz jedne ili vi e tabela ili izraza. sastavni dijelovi iskaza i upita. Relation Software Inc. Predikati. i èesto nepotrebno kompleksna i povremeno dvosmisle na gramatika i semantika.

koje odmah slijede SELECT rijeè. ostavljajuæi sistemu za upravljanj e databazom (DBMS) odgovornost planiranja. Neke nestandardne implementacije SELECT iskaza mogu imati trajne efekte. SELECT je najslo eniji iskaz u SQL-u. FROM klauzula mo e sadr avati dodatnu JOIN potklauzulu koja odreðuje pravilo spajanja tabela. Upit se sastoji od liste kolona koje tre ba ukljuèiti u krajnji rezultat. WHERE klauzula dodaje poredbeni predikat koji ogranièava redove koje upit dohvata. Upiti omoguæavaju korisniku da opi e eljene podatke. sa dodatnim opcijama i klauzulama koje ukljuèuju: FROM klauzula koja odreðuje tabelu (tabele) iz kojih se podaci dohvataju. optimiziranja. WHERE klauzula elimini e sve redove iz skupa rezultata kojim poredbeni 132 . Zvjezdica ( * -asterix) se mo e koristiti da se naznaèi da upit treba vratiti sve kolone ispitivanih tabela. i izvr avanja fizièkih opera cija potrebnih za pravljenje rezultata u eljenoj formi.av trajni efekat na bazu podataka. kao kod SELECT INTO komande koja postoji u nekim bazama podataka.

isbn GROUP BY Book.00.title.title. HAVING klauzula ukljuèuje predikat koji se koristi za filtriranje redova rezultata iz GROUP BY klauzule. SELECT * FROM Book WHERE price > 100. GROUP BY se èesto koristi zajedno sa SQL funkcijama gomilanja tokova podataka ili za eliminisanje duplih redova iz skupa rezultata. count (*) AS Authors FROM Book . WHERE klauzula se primjenjuje prije GROUP BY klauzule. GROUP BY klauzula se koristi za grupisanje redova koji imaju zajednièke vrijednost i u manje skupove redova. redoslijed redova vraæenih SQL upitom je nedefinisan.00 ORDER BY title. ORDER BY klauzula identifikuje kolone koje se koriste za sortiranje rezultujuæih podataka. funkcije za gomilanje toka podataka se mogu koristiti u predikatu HAVING klauzul e. count (*) AS Authors FROM Book JOIN Book_author ON Book. Rezultat se sortira u r astuæem poretku po nazivu (kolona title). grupisanje i gomilanje vraæajuæi listu knj iga i broj autora povezanih sa svakom knjigom. Bez ORDER BY klauzule. Rezultat primjera bi mogao izgledati kao: Title Authors SQL Examples and Guide 4 The Joy of SQL 1 An Introduction to SQL 2 Pitfalls of SQL 1 Pod uslovom da je isbn jedino zajednicko ime kolona dvije tabele i da kolona tit le postoji samo u Books tabeli. Zato to se primjenjuje na rezultat GROUP BY klauzule. Primjer ispod demonstrira upit vi e tabela.predikat ne dodijeli vrijednost True. SELECT Book.isbn = Book_author. i smjer u kojem trebaju biti sortirani (rastuæe ili opadajuæe). Slijedi primjer SELECT upita koji vraæa listu skupih knjiga. navedeni upit bi se mogao napisati u formi: SELECT title. Upit vraæa sve redove i z tabele Books u kojoj kolona price sadr i vrijednost veæu od 100. Zvjezdica ( * ) u listi kolona oznaèava da sve kolone Book tabele trebaju biti ukljuèene u skup redova rezultata.

133 .NATURAL JOIN Book_Author GROUP BY title.

00 ORDER BY title.00 sa dodatnom kolonom sales_tax koja sadr i porez na prodaju od 6% cijene. title. Unknown (nepoznato). Kako SQL operatori vraæaju Unknown poreðenjem bilo èega sa Null. Primjetite da SQL vraæa samo rezultate za koje klauzula WHERE vrati vrijedno st True. price. Takoðer postoji i infiksni operator i <redni izraz> IS DISTINCT FROM <redni izraz> koj . SQL sadr i operatore i funkcije za izraèune nad pohranjenim vrijednostima. mnoge platforme ili ne podr avaju ovakav pristup ili zahtjevaju konvencije i menovanja kolona. SQL koristi Null za rukovoðenje izostavljenim informacijama. Tako da poreðenja sa Null ne mogu rezultirati logièkom vrijedno æu True ili False nego t reæom vrijedno æu.06 AS sales_tax FROM Book WHERE price > 100. kao u slijedeæem primjeru k oji vraæa listu knjiga koje ko taju vi e od 100. price * 0. Uvoðenje Null (ili nepoznate vrijednosti) zajedno sa True i False je osnov alo 3VL. iskljuèuje rezultate i sa False i sa Unknown.Ipak. NULTA VRIJEDNOST (NULL) I THREE-VALUED LOGIC (3VL) Ideja sa Null je uvedena u SQL za rukovanje nepostojeæim informacijama u relaciono m modelu. Rijeè Null je takoðer rezervisana kljuèna rijeè u SQL-u koja se koristi za identifikovan je specijalnog Null markera. SELECT isbn. Univerzalni kvantifikator nije eksplicitno podr an u SQL-u i mora se izvoditi kao negirani egistencijalni kvantifikator. SQL podr ava 3VL i prav ila upravljanja SQL 3VL logikom su obja njena u tabelama ispod ( p i q predstavljaju l ogièka stanja). SQL dozvo ljava kori tenje izraza u select listi za dohvatanje podataka. Null nema vrijednosti (i nije èlan nijednog domena podataka) nego je oznaka za izostana k informacije. SQL pru a dva posebna poredbena predikata: IS NULL i IS NOT NULL provjeravaju da li je (ili da li nije) podatak NULL. tj.

Npr. MANIPULACIJA PODATAKA <redni izraz> IS NOT Data Manipulation Language (DML) je dio SQL-a koji se koristi za dodavanje. 'N'. Npr. Slièno. field2.: INSERT INTO My_table (field1. field3) VALUES ('test'. DISTINCT FROM <redni izraz> je negacija gornjeg operatora. · INSERT dodaje redove u postojeæu tabelu.vraæa True ako su oba operanda jednaka ili su oba NULL. · UPDATE modifikuje skup postojeæih redova tabele.: 134 . NULL). izmj ene i brisanje podataka.

UPDATE tbl_1 SET id=200 WHERE id=1. DELETE uklanja postojeæe redove tabele. ako su dostupne. CREATE TABLE tbl1_(id INSERT INTO tbl_1(id) INSERT INTO tbl_1(id) SAVEPOINT) spa ava stanje databaze u trenutnom int). UPDATE Account SET amount=amount-200 WHERE account_number=1234. zavisno od SQL dijalekta) oznaèava poèetak transakcije databaze koja se ili izvr i u potpunosti ili se uop te ne izvr i. Na primjer. ostavljajuæi stanje podataka onakvo kakvo je bilo prije promjena. UPDATE Account SET amount=amount+200 WHERE account_number=2345. se koriste za objedinjavanje DML operacija: START TRANSACTION (ili BEGIN WORK. U odsustvu START TRANSACTION ili sliènog iskaza. Prije toga. klasièni transfer sa bankovnog raèuna: START TRANSACTION.: DELETE FROM My_table WHERE field2 = 'N'. SAVE TRANSACTION (ili vremenu transakcije. TRUNCATE brzo uklanja sve podatke iz tabele. ROLLBACK TO id-1upd. COMMIT i ROLLBACK prekidaju trenutnu transakciju i oslobaðaju podatke. ROLLBACK odbacuje sve promjene od zadnjeg COMMIT-a ili ROLLBACK-a. Obièno koristi COMMIT operaciju sukcesivno. Npr. KONTROLE TRANSAKCIJA Transakcije. UPDATE tbl_1 SET id=1000 WHERE id=2. COMMIT. ili BEGIN TRANSACTION. . promjene napravljene transakcijom se ne mogu vratiti. Kombinuje INSERT i UPDATE elemente. ponekad zvanih upsert .UPDATE My_table SET field1 = 'updated value' WHERE field2 = 'N'. Jednom kada se COMMIT iskaz zavr i. SELECT id FROM tbl_1. semantika SQL-a zavisi od implementacije. MERGE se koristi za spajanje sadr aja vi e tabela. value(1). value(2). SAVEPOINT id-1upd. Ta je naredba definisana u SQL:2003 standardu. neke databaze su pru ale sliènu funkcionalnost preko razlièitih sintaksi. COMMIT pravi sve promjene podataka u transakciji stalnim.

IF ERRORS<>0 ROLLBACK. 135 .IF ERRORS=0 COMMIT.

scale) ili DECIMAL (precision. scale) . NATIONAL CHARACTER (n) ili NCHAR (n) podr ava internacionalne znakove. uglavnom zauvijek. ANSI SQL sadr i slijedeæe tipove. niz od najvi e n bita. ALTER modifikuje strukturu postojeæeg objekta na razne naèine kolonu u postojeæu tabelu. PRIMARY KEY (my_field1. string neodreðene du ine ali koja string taèno odreðene du ine koji NCHAR string npr. po potrebi nadopunjen praznim prostorom. my_field3 DATE NOT NULL. REAL i DOUBLE PRECISION NUMERIC (precision. Znakovni nizovi CHARACTER (n) ili CHAR (n) string taèno odreðene du ine n. my_field2 VARCHAR(50). CHARACTER VARYING (n) ili VARCHAR (n) mo e najvi e biti n. tabelu). CREATE kreira objekat u databazi (npr. my_field2) ). BIT VARYING (n) Brojevi INTEGER i SMALLINT FLOAT.. TIPOVI PODATAKA Svaka kolona SQL tabele odreðuje tip sadr aja kolone. DROP i TRUNCATE iskazi. ALTER.DEFINISANJE PODATAKA Data Definition Language (DDL) upravlja strukturom tabela i indeksa. DROP bri e objekaz u databazi. Na primjer: CREATE TABLE My_table ( my_field1 INT. Bit nizovi BIT (n) niz od n bita. dodajuæi NATIONAL CHARACTER VARYING (n) ili NVARCHAR (n) neodreðene du ine. RENAME. Osnovne stv ari u DDL-u su CREATE.

Njegova dva glavna iskaza su: 136 .Datum i vrijeme KONTROLA PODATAKA Data Control Language (DCL) daje korisnicima i grupama ovlasti za pristup i mani pulaciju podacima.

· REVOKE ukida GRANT. another_user. SQL je skupovno-bazirani deklarativni upitni jezik. proceduralno i objektn oorijentisano programiranje je dostupno na mnogim SQL platformama preko DBMS integracije sa ostalim jezicima. ne naredbeni jezik kao C ili BASIC. REVOKE SELECT. SQL standard preko SQL/JRT ekstenzija (SQL rutine i tipovi za . na primjer kontrola toka programa. another_user. postoje dodaci za standardni SQL koji dodaju funkcionalnosti proceduralnih programskih jezika. To su: Izvor Puni naziv ANSI/ISO Uobièajeni naziv SQL/PSM SQL/Persistent Stored Modules Standard Interbase/Firebird PSQL Procedural SQL IBM SQL PL SQL Procedural Language (koristi SQL/PSM) Microsoft/Sybase T-SQL Transact-SQL Mimer SQL SQL/PSM SQL/Persistent Stored Module (koristi SQL/PSM) MySQL SQL/PSM SQL/Persistent Stored Module (koristi SQL/PSM) Oracle PL/SQL Procedural Language/SQL (baziran na Ada) Procedural Language/PostgreSQL Structured Query PostgreSQL PL/pgSQL Language (baziran na Oracle PL/SQL) Procedural Language/Persistent Stored Modules PostgreSQL PL/PSM (koristi SQL/PSM) Uz standardne SQL/PSM dodatke i zakonske SQL-ove dodatke.· GRANT daje ovlasti za izvoðenje operacija nad objektima. PROCEDURALI DODACI SQL je dizajniran za specifiènu namjenu: za dohvatanje podataka iz relacione baze podataka. UPDATE ON My_table FROM some_user. Na primjer: GRANT SELECT. UPDATE ON My_table TO some_user. Ipak.

SQL Server 2005 koristi SQLCLR (SQL Ser ver Common Language Runtime) za smje tanje . dok su ranije v erzije SQL Server-a bile ogranièene na kori tenje pro irenih procedura za smje tanje koje su ug lavnom bile pisane u C-u.NET komponenti u databazu. KRITIKE SQL-a SQL je deklarativni kompjuterski jezik za kori tenje uz relacione baze podataka. 137 . Tcl-a i C-a. dozvoljavaju da fun kcije budu pisane u mnogim razlièitim jezicima poput Perla.Java programski jezik) podr ava Java kod u SQL databazama. poput MySQL i Postgres. Ostale platforme. Pythona.

spajanja svih moguæih kombinacija). Null vrijednosti. Mnoge platforme imaju velike korisnièke baze tako da ukoliko doðe do konflikta izmeðu SQL standarda sa prethodnim pona anjem baze isporuèioca. specifikacija semantike jezièkih konstrukcija standarda nije tako precizno obraðena. Standard ne navodi pona anje databaze u nekim bitnim podruèjima (indeksi. time stvarajuæi prinudnu lojalnost kod korisnika. Multiplatformska prenosivost Popularne implementacije SQL-a obièno izostavljaju podr ku osnovnim moguænostima SQL standarda. mnoge od osnovnih moguænosti SQL-a su ispirisane od strane relaciono g modela. funkcionalno programiranje je programiranje paradigme koja se treti . Nedavni dodaci za SQL su postigli relacionu kompletnost . Takoðer je moguæe da se pogre no konstrui e WHERE klauzula unutar UPDATE ili DELETE iskaza i time sluèajno izmjeni vi e podataka unutar tabele nego to je trebalo. i case sensitivity prilikom poreðenja se razlikuju od platforme do platforme. posuðujuæi pristup kljuènih rijeèi kao kod COBOL-a. isporuèioci rijetko ele prekinuti kompatibilnost unazad. dok bi sintaksa inspirisana funkcijama mogla rezultirati èe æim kori tenjem manje gramatièkih i sintaksnih pravila. Kao rezultat toga. to vodi dvosmislenosti. Cartezijanska spajanja se tako rijetko koriste u praksi da je uglavnom neophodno kori tenje posebne kljuène rijeèi CARTESIAN. spajanja stringova. Jezik previ e olak ava pravljenje kartezijanskih spajanja (Cartesian join . ostavljajuæi implementatorima da odluèuju o tome.). Gramatika SQL-a je mo da nepotrebno slo ena. Razvojni timovi èesto namjerno prave nekompatibilnosti sa ostalim proizvodima. Praktiène primjedbe SQL-u ukljuèuju: Implementacije su nekonzistentne i uglavnom platformski meðusobno nekompatibilne. Kompleksnost i velièina SQL standarda znaèi da veæina implementacija ne podr ava cijeli standard. to rezultira pogre nim skupovima podataka kada se WHERE klauzule pogre no unesu.Interesantno. smje taj podataka itd. Postoji nekoliko razloga za ovaj nedostatak prenosivosti meðu sistemima. kao DATE ili TIME tipove podataka. ali se nisu slagale sa njim. sintaksa datuma i vremena. Npr. SQL 1992 je uveo CROSS JOIN koji omoguæava korisniku da naznaèi da je u pitanju kartezijansko spajanje. Funkcionalno programiranje U raèunarstvu. ali su pogor ali neslaganja. SQL kod se rije tko mo e prenositi meðu sistemima baza podataka bez modifikacija. SQL standard precizno navodi sintaksu koju usklaðeni sistem baza podataka mora implementirati. Ipak.

u suprotnosti sa imperativnim programskim stilom. Funkci onalno 138 . Ona se u istièe primjeni funkcija.ra kao obraèun procjene matematièkih funkcija i izbjegava stanja i promjenljive podatke .

Eliminisanje ne eljenih efekata mo e se uèiniti mnogo lak e za razumijevanje i predviðanje pona anja programa. naroèito u escheving promenljivoj vrednosti tabele i mo e se posmatrati kao funkcionalni programski jezik.programiranje ima svoje korijene u lambda raèunu. Sa druge strane. promijene vrijedno st veæ izraèunatog raèunanja. opisuje kako da primjenite koncepte funkcionalnog programiranja JavaScri pt. Funkcionalno programiranj e takoðe nalazi primjenu u industriji kroz domena specifiènih programskih jezika kao to su R (stati stika). Koristi se u nekim ezoter iènim . Mnogi funkcionaln i programski jezici mogu se posmatrati kao elaborati na lambda raèunu. koji je jedan od kljuènih motiva za razvoj funkcionalnog programiranja. razlika izmeðu matematièke funkcije i pojma "funkcija" se koristi u impera tivnom programiranju gdje imperativi funkcije imaju ne eljena dejstva. J i K (finansijska analiza). U praksi. imperativ Perl programskoi jezik koji mo e biti predmet knjige. koriste neke el emente funkcionalnog programiranja. i Haskell su se koristili u in dustrijske i komercijalne aplikacije od strane raznih organizacija. Ekvivalent teorijske formulacije. Meðutim. on èini osnovu gotovo svih funkciona lnih programskih jezika danas. Na primjer. jedan od najèe æe kori tenih jezika danas. Funkcionalni programski jezici. nego programski jezik. Programiranje u funkcionalnom stilu mo e biti ostvareno na jezicima koji nisu pose bno dizajnirani za funkcionalno programiranje. posebno oni èisto funkcionalni. Historija Lambda raèun je teoretski okvir za opisivanje funkcija i njihove procjene. i XSLT (XML ). u funkcionalnom kodu izlazna vrijednost funkcije zavi si samo od argumenata koji su na ulazu funkcija. su u velikoj mjeri nagla eni u akademskim krugovima nego u komercijalnom razvoju softvera. Mathematica (simbolièka matematika). funkcije aplikacije i rekurzija. Zbog toga to nemaju referentne transparentnosti. se obièno smatra vi e apstraktnom nego lambda raèun i prethodio je u izumu. Kombinacijski logika . Iako je vi e matematièka apstrakcija. N aleti deklarativnog domena odreðenim jezicima kao to su SQL i Lex / Yacc. OCaml. Erlang. odnosno isti izraz jezika mo e da dovede do razlièitih vrijednosti u razlièito vrijeme u zavisnosti od stanja iz vr avanja programa. formalnom sistemu razvijenom tok om 1930-ih da istra i definiciju funkcije. istaknuti fun kcionalni programski jezici kao to su Scheme. tako da pozivanje funkcije f dva puta sa i stom vredno æu za argument x koji æe proizvesti isti rezultat f (x) oba puta.

Ona ima pojam "generator". LISP je uveo mnoge funkcije.jezicima. koji omoguæava "algebre programa". On defini e funkcionalne programe kao hijerar hiju pomoæu "kombinovanja oblika". razvio je D on Makarti.kod se koristiti kao podatak. napravio je programski jezik K.koji iznosi funkciju iprihvata je kao argument. ukljuèujuæi Unlambda. Kombinacijska logika i lambda raèun su bili prvobitno razvijeni da se postigne jasniji pristup osnovama matematike. Rani funkcionalni jezik je LISP. Ajverson i Rod er Hui napravili se nasljednika APL-u. Scheme i Dillan su kasnije poku avali da unaprijede I pobolj aju LISP. Information Processing Language (IPL) se ponekad navodi kao prvi raèunar zasnovan na funkcionalnom programskom jeziku. Kenneth E. iako je LISP je tehnièki multi-paradigmalni jezik. Artur Vitni. koji je prethodno radio sa Ajverson. a æ na budu ida je skup tina nivou jezika. U ranim 1990-im. opisan u njeg ovoj knjizi AProgramming Language. D on Bekus predstavio je FP programski jezik u 1977 na dodjeli Tjuringove nagrade odr av i predavanje Mo e li programiranje biti osloboðeno od von Neumann-ovog stila? Funkcionalni stil I Algebra programa.tako da se IPL smatrati kao to funkcija moe moe vi eg reda. To je monta a u stilu jezika za manipulaciju lis te simbola. Iverson je razvio programski jezik APL u ranim 1960-im. Sredinom 1990-ih. u modernom jeziku to znaèi da funkcionalne programe prate princip komponovanja. APL je imao primarni uticaj na D on Bekusovo FP prog ramiranje jezika. dok je na MIT-za IBM 700/ 7000 serije nauènih raèunara u kasnim 1950-im. pro gramski jezik J. koje se sada nalaze u funkcionalnim jezicima. koji se komercijalno koristi u finansijskim industriji. Bekusov papir je popularizovao istra ivanja u 139 .

I u ud benicima Struktur a i Tumaèenje kompjuterskih programa. Koncepti Broj koncepata i paradigmi su specifiène za funkcionalno programiranje. ukljuèujuæi i argumente druge funkcije. Tokom 1970-ih ML programski jezik je stvorio Robin Milner na Univerzitetu u Edin burgu. Funkcije vi eg reda su blisko povezane sa prvoklasnim funkcijama. koje opisuju matematièki koncept funkcija koje rade na drugim funkcijama. U 1980. Funkcije vi eg reda omoguæavaju currying. i Dejvid Tarner razvio u poèetku SASL jezik na Univerzitetu u Sent Endruz. Takoðe u 1970-ih. koji povezuje funkcionalne programe sa konstruktivnim dokazima proizvo ljno slo ene matematièke propozicije. Per Martin-Luf je razvio Intuitivni tip teorije (koji se jo nazivao Konst ruktivni tip teorije). Razlikujemo dvij e vrste: "vi eg reda". to je donijelo svijest o moæi funkcionalnog program iranja ire programske jezièke-zajednice. uz svaku aplikaciju vraæa novu funkciju koja prihvata sl jedeæi argument. èiste funkcije èisto funkcionalne funkcije (ili izrazi) nemaju memorija ili I / O nuspojave (osim ako se .funkcionalnom programiranju. u formi otvorenog standar da za funkcionalno programsko istra ivanje. tehniku u kojoj se funkcija primjenjuje na svoje argumente jedan po jedan. od kojih su n ajèe æi Caml i standardni ML. iako je naglasio funkciua na nivou programiranja a ne kao lambda kalkulus-stil. i generaln o strano imperativno programiranje (ukljuèujuæi Objektno orijentisano programiranje). Funkcije vi eg reda Funkcije vi eg reda su funkcije koje mogu da preuzmu druge funkcije kao argumente i vrate ih u rezultatu (diferencijalni operator d / dx koji proizvodi izvod funkcije f j e primjer za to raèunanje). kao i njiho vo vraæanje vrijednosti). kao to je opisano kod uticajnih lambda radova 1985. koji je bio povezan sa funkcionalnim programiranjem. d ok su "prve klase" koje u raèunarskim naukama opisuje programski jezik subjekata koji nemaju o granièenja u upotrebi (na taj naèin prvoklasne funkcije se mogu pojaviti bilo gdje u programu g dje druge prve klase mogu biti kao to su brojevi. a kasnije i Miranda jezik na Univerzitetu u Kentu. implementacija izdanja je bila od 1990. Godine 1987 programski jezik Haskell je u ao u upotrebu. ML na kraju razvio u nekoliko dijalekata. razvoj eme programskih jezika (delimièno funkcionala n dijalekat LISP).

ili se mogu izvr iti paralelno i ne ometaju jedna drugu (u drugim uslovima. isti rezultat æe biti vraæen. a zatim svaka strategija p rocjene mo e koristiti. to daje slobodu kompajleru da preuredi ili kombinuje procjene izraza u programu (npr. odnosno ako je èista funkcija ponovo sa istim parametrima. ona se mo e ukloniti bez uticaja na druge izraze. pomoæu krèenje uma). To znaèi da èiste funkcije ima ju nekoliko korisnih osobina.izraèunavanje rezultata u sebi raèuna kao strani-efekat). Ako se cio jezik ne dozvoljava da se ne eljena dejstva. Rekurzija Glavni èlanak: Rekurzija (raèunarstvo) Iteracija (petlje) ufunkcionalnim jezicimase posti u preko rekurzije. od kojih se mnoge mogu koristiti za optimizovanje koda: Ako je rezultat èist. Ako nema podataka zavisnosti izmeðu dva èista izraza. Rekurzivne funkcije 140 .svaka p rocjena je bila sigurna). rezultat je konstantan u odnosu na tu listu parametara (ponekad se naziva refere ntna transparentnost). Ako se èista funkcija zove funcija sa parametrima koje ne izazivaju nikakve spored ne efekte. izraz se ne koristi. a zatim njihov redoslijed mo e b iti ukinut.

ali rep rekurzija se prepoznati i optimizovati kompajler u istom kodu k mo e oji se koristi za sprovoðenje iteracija u imperativ jezika. 5-4]) neæe uspjeti pod strogom procjenom jer imamo dijeljenje nulom u treæem elementu list . Ukratko.duina funkcije e æ vratiti vrijednost 4. Scheme programski jezik standardne imple mentacije zahtjeva da se prepoznaju i optimizuju rep rekurzije. toznaèi da æe taj elementbiti neuspje an. Na primjer. iz meðu ostalog. Ne-stroga . Veæina op te namjene funkcionalnih programskih jezika omoguæava neogranièene rekurzije I Turing complete. to èini problem u zaustavljanju neodluèivog. sve njene argumente prije nego to pozove funkcij u. koncepti koji se odnose na to kako se argumenti funcija obraðuju kada se izraz vrijednuje. Zajednièke obrasce rekurzije mogu se uzeti uz pomoæ funkcija vi eg reda. Pod strogim evaluacijama. Neke posebne namjene jezika kao to su Coq dozvoljavaju samo dobro osnovanu rekurz ije i sna nu normalizaciju. izraz print length([2+1. Takve funkcij e vi eg reda igraju ulogu analognu ugraðene kontrolne strukture kao to su petlje u imperati vnim jezicima. to omogu ava æ da se radizvodiiznova iiznova.jer procjena je da ne e æ poku ati da ocjeni uslove koje èine listu. ako izraz sadr i neki element koji neæe uspjeti. Tehnièka razlika je u semantici oznaèavanja izraza koji sadr e neizvr avanje ili divergentna raèunanja. 3*2. Optimizacija rep rekurzije se mo e primijeniti na transformaciju programa u stilu nastavka koji prolazi vrijeme kompilacije. stroga evaluacija u potpunosti procjenjuje funkciju. Funkcionalno programiranje ogranièeno je na dobro zasnovanoj r ekurziji sa nekoliko drugih ogranièenja. Kod nestrogihprocjena. Rekurzija mo e zahtijevati odr avanje stek.pozivaju se. 1/0. i uop te zahtjeva uvoðenja nedoslijednosti u logici izra enoj po vrsti si stema jezika. pristupa. mo e izazvati defektnos t rezonovanja. naziva se ukupno funkcionalno programiranje. Strogi odnosi na ne-strogoj procjeni Glavni èlanak: Procjena strategije Funkcionalni jezici mogu se svrstati po tome da li se oni koriste strogo (nestrp ljiv) ili nestrogo (lijen). cijeli izraz æe pasti.

koja omoguæava vrste koje za vise od uslova. i Epigram su bazirani na Institucijskoj teoriji tipova. dobro otkucani programiu ovim jezicima dobijaju znaèenje pisanja u formi matematièkih dokaza iz koje kompajler mo e da generi e certificirani k od. Ali zavisni tipovi mogu da izraze proizvoljne prijedloge u logici predikata. Clean i Haskell. Nazivaju se zavisne vrste. Agda. prisustvo jakih compile-time tipovaomoguæava provjeru programa i èini ih pouzdanijim . Ove vrste sistema nemaju odluèujuæe tipove zakljuèivanja i te ko je razumjeti i program. Cayenne . osim ako njihove vrijednosti moraju d a procjene funkciju poziva se. Kori tenje algebarskih tipova podataka i uzorka pogaðanja èini manipulacije slo enih struktura podataka vi e zgodnim i izra ajanim. Neka istra ivanja orijentisanim funkcionalnim jezicima kao to su Coq. funkcionali programski h jezika imaju tendenciju koristiti tipiène lambda raèune. ukljuèujuæi Miranda. Kroz Curry-Howard izomorfizam. Tipièni sistemi i uzrok pogaðanja Posebno od razvoja Hindley-Milner tipa zakljuèka u 1970-im. Ogranièena forma zavisnih vrsta naziva se generalizovani algebarski tipovi podatak a 141 . onda. Uobièajeno sprovoðenje strategije za ne-strogu evaluaciju u funkcionalnim jezicima j e graf smanjenje. Ne-stroga procjena koristi kao defaltna u nekoliko èisto funkcionalnih jezika. dok tip zakljuèak oslobaða programera od potrebe da ruèno proglasi tipove kompajler.procjena ne procenjuje argumente funkcije. Compcert je kompajler za podskup C programskog jezika koji je pisan u Coq-u i fo rmalno verifikovan. za razliku od netipiènih lamb da raèuna kori tenih u LISP-u i njegove varijante (kao to su ema).

Poreðenje funkcionalnog i imperativnog programiranja Funkcionalno programiranje se veoma razlikuje od imperativnog programiranja. . Mnogi objektno-orijentisani projektni uzorci su izra eni u funkcionalno programira nim uslovima: npr. GAD T su dostupni u Glasgow Haskell kompajleru i u Scala (kao "sluèajne klase"). Gdje tradicionalno imperativno programiranje mo e koristiti petlje da prolaze kroz list u. Zabranjena ne eljena dejstva obezbeðuje ref erencijalnu transparentnost. ukljuèujuæi Java i C# . jer imaju vi e ogranièenih moguænosti. anonimne klase poneka d moge da se koriste za simulaciju zatvaraèa. Neki ne-funkcionalni jezici su po sudili funkcije kao to su funkcije vi eg reda. optimizuje i uporeðuje programe. èisto funkcionalno programiranje zabranjuje ne eljena dejstva u potpunosti. to olak ava provjeru. a predlo eni su kao d odaci na druge jezike. koja se uzima kao argumenti funkcije i liste. Naj znaèajnije razlike proizilaze iz èinjenice da funkcionalno programiranje izbjegava ne eljene ef ekte. a z a posjetioce uzorak odgovara otprilike Catamorphism-u ili fold. tako da programeri èesto nastoje da naprave neke podatke nepromenljivi i u imperativnim pr ogramima. Ovo olak ava usvajanje funkcionalnog stila kada koristite te jezike. i lak e je za p isanje s automatizovanim alatima za obavljanje tih poslova. lambda funkcije mogu da se koriste za pisanje programa u funkcionalnom stilu.0 i vi e. Na primjer. Funkcionalno programiranje u ne funkcionalnim jezicima Moguæe je da se koriste funkcionalnim stilom programiranja u jezicima koji nisu tradicionalno smatrani funkcionalnim jezicima. Funkcionalne konstrukcij e kao to su funkcije vi eg reda i lijene liste mogu se dobiti u C + + preko biblioteka. kao i listu shvatanja iz funkcionalnih programskih jezik a. Strategija ablon jednostavno diktira kori æenje funkcije vi eg reda. U Javi. U C # verziju 3.(GADT -Generalized Algebraic Data Types) mo e da se sprovodi na naèin koji obezbjeðuje neke od prednosti zavisnih tipova programiranje izbjegav i veæinu neprijatnosti. meðutim anonimne klase nisu uvijek odgovarajuæe zamen e za zatvaraèe. mapa. funkcionalni stil se èesto koristi funkcijama vi eg reda. Prednosti nepromenljivih podataka mogu se vidjeti èak i u imperativnim programima. zajednièka funkcija se mo e implementirati kori æenjem taèkaste funkcije. koji se koriste u imperativnom programiranju da sprovede dr avne i I / O. taèkasta fun cija se mo e koristitida bi se dobili neki od efekata funkcija vi eg reda. U C. Funkcije vi eg reda se rijetko koriste u starijem imperativnom programiranju..

i vraæa spisak rezultata. a mo e se usporiti u veæin i od konstantnog faktora (meðutim. Za èisto funkcionalne jezike u najgorem sluèaju usporavanja je logaritamski broj memorijskih æelija koje se koriste. u mnogim sluèajevima. dovesti do izvr enja efikasnosti koje omoguæava kompajleru da pretpostavi da su nesigurni u imperativno m jeziku. èak i asimptotski. znatno poveæava moguænosti za umetanje.primenjuje funkciju na svaki element liste. funkcionalni jezici kao to su OCaml i Clean obièno su slièni po brzini od C. nepromjenljivost podataka mo e. Stilovi programiranja 142 . niz funkcionalnih jezika (kao to su J i K) je dizajniran sa brzinom optimizacije. mo e se desiti gubljenej memorije kada se koristi n epropisno). Efikasnost pitanja Funkcionalni programski jezici se percipiraju kao manje efikasni u kori tenju proc esora i memorije nego imperativni jezici kao to su C i Pascal. Dalje. Pasivno vrednovanje mo e da ubrza program. usporavanja se javljaju vrlo rijetko u praksi. jer pro menljiva memorija mo e da se predstavi èisto funkcionalnim strukturama podataka sa logaritamskim vreme nom pristupa. Za programe koji rukuju velikim matricama i vi edimenzionalnim baz ama podataka. Za programe koji obavljaju intenzivna numerièka izraèunavanja. Meðutim.

G). B: lambda x: A(B(x)) # Define how to apply two generic transformations target = map(compose2(F. Jednostavan primjer dva re enja na isti programski cilj (koristeæi isti multi-paradigmalni jezik Python) ilustruje ovo: # imperative style target = [] # create empty list for item in source_list: # iterate over each thing in source trans1 = G(item) # transform the item with the G() function trans2 = F(trans1) # second transform with the F() function target. funkcionalni stil opisuje matematièki odnos izmeðu izvorne liste i cilja. ema dijalekta u LISP-u je kori tena kao osnova za nekoliko apli kacija u ranijim Apple Macintosh raèunarima. Nortel. koji je razvijen od strane vedske kompanije Eri csson u kasnim 1980-im. OCaml. Erlang programski jezik. u praksi je èesto napisana sa listom razumijevanja. je do ivio komercijalnu upotrebu u oblastima kao to su finansijska analiza.Imperativni programi imaju tendenciju da se naglasi niz koraka preduzetih od str ane programa u sprovoðenju akcije. Meðutim. jer je izgradio spektar aplikacija u kompanijama kao to s u T-Mobile. source_list) # Apply two specific functions F and G to each item in source Za razliku od imperativnog stila koji opisuje korake koji su ukljuèeni u izgradnji cilja. verifikacije voz . Na primjer. èesto bez navoðenja eksplicitnih koraka. i Facebook.append(trans2) # add transformed item to target Funcionalna verzija je ne to drugaèija: # functional style # FP-oriented languages often have standard compose() compose2 = lambda A. oblik sintaksièki eæer za for petlje sa implicitno dodaje: target = [F(G(item)) for item in source_list] Upotreba u industriji Funkcionalno programiranje ima reputaciju èisto akademskih interesa. On je postao popularan. Python kod . dok funkcionalni programi imaju tendenciju da se na glasi sastav i raspored funkcija. nekoli ko uglednih funkcionalnih programskih jezika se koristi u komercijalne i industrijs ke primjene. koji je uveden sredinom 1990-ih godina. bio je prvobitno kori æen za sprovoðenje gre aka otpornih na sisteme telekomuni kacije.

Ostali funkcionalni programski jezici koji su primjenjivani u industriji su: Ska la. Suprotno C-u. jer izvoðenje ovisi o tipovima parame tara. koje prenose daljnjim funkcijama i td. ) i algoritama. kao i statièke analize ugraðenih softvera. a program i podaci mogu se modificirati tijekom izvoðenja. Temeljna struktura podataka je lista. industrijski programiranih robota. takoðe se primjenjuje u nizu kompanija. C). Odr ava jednakost programa i podataka. F #. Standardni ML. LISP. iako je pr vobitno bio namijenjen kao istra ivaèki jezik. stabla. Haskell. LISP progra mi su takoðer formulirani kao liste. funkcije u LISP-u objekti prvoga reda : mogu se 143 . Kod ovog jezika je vi a razina apstrakcije od imperativnih jezika (npr. LISP je visoko rekurzivan glede struktura podataka (liste. u oblastima kao to su zraèni sistemi. hardverski dizajn i web programiranje. Lisp Lisp je najstariji i najpoznatiji funkcionalni programski jezik.aèa. LISP se pokreæe funkcijama: funkcije prenose rezultate drugim funkcijama. i Clojure.

Sn s-izrazi.Section 3. . t. s-izrazi (engl. Sn) lista. blok.4f Error= ~7.(* guess guess) x))) (< (abs (. 100. x101. Semantiku odreðuje petlja izvoðenja: èitaj-evaluiraj-ispi i svakog s-izraza. b. modificirati i evaluirati kao da su jednostavne varijable.4f" guess (* guess guess) (abs (. S-izrazi su atomi ili liste. kao to je oblikovanje ekspertnih (inteligentnih) s ustava. s-expressions). S2.5 Iteration and Recursion . LISP je pogodan za prob leme koji poèetno nisu potpuno razumljivi. ) Niz znakova = string ( ovo je string ) Simboli (ana.001)) (defun factorial (n) (if (= n 1) . Podaci nose tip pa funkcije za vrijeme izvoðenja odluèuju o specifiènoj akciji (kasnije prihvaæeno u OO paradigmi). (defun sqrt-iter (guess x) (if (good-enough-p guess x) guess (sqrt-iter (improve guess x) x))) (defun improve (guess x) (mean (list guess (/ x guess)))) .4f Guess^2 = ~7. ) Liste . Atomi: Brojevi (3. tada je s-izraz (S1. Sintaksu èine simbolièki izrazi. Evaluiraj znaèi: naði pridijeljenu vrijednost.-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= . Primjer programa u Lispu . .One way of doing comments (line comments) .see format page 121-122 (defun good-enough-p (guess x) (format t "~% Guess =~7. Ako su S1.j. S2.-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= .(* guess guess) x)) .14. Ima implicitan rad s pokaziv aèima. Zbog interpreterskog rada i brzog oblikovanja prototipa.rekurzivan definicija Atom je s-izraz. Tip varijab le ne mora se deklarirati unaprijed.kreirati.

1 (* n (factorial (.n 1))))) (defun fact-iter (product counter n) (if (> counter n) product (fact-iter (* counter product) (+ counter 1) n))) (defun factorial (n) (fact-iter 1 1 n)) (dotimes (i 10) (format t "~% ~d" i)) (dolist (i (* (iseq 10) 2)) 144 .

na razlièite naèine bez osnova. Tako se mo e stvoriti i koristiti beskonaèan potocima kao u Haskellu. za razliku od èisto funkcijske programske jezike kao to je Haskell. meðutim. ali to je opæe namjene jezik se takoðer koristi u bioi nformatici. Povijesno. ali drugi postoje. Za razliku od Haskell. ukljuèujuæi i F # -jezik koji podr ava Microsoft za svoje. Znaèajke ukljuèuju ML-po-vrijednost vrednovanja strategije poziv. ciklona. dva glavna narjeèja su Standard ML (S ML) i Caml. parametarska polimorfizam. Danas postoji nekoliko jezika u ML obitelji. a iznimka rukovanje. automatsko upravljanje memorijom putem odvoz smeæa. kombinacija prvog reda predikat raèun i jednostavn o tip polimorfnih lambda-raèuna. koja mo e automatski zakljuèiti vrstama najlak e izraza bez zahtijeva eksplicitne komentare tipa. ML stoji za metajezik: to je bio zami ljen za razvoj taktike u dokaze t eorem komora LCF (èiji jezik. Drugi najèe æe kori tene ML dijalekt. financijskih sustava i aplikacija. ML imala kao metajezik). razlikuje. kao to je Haskell. vrsta zakljuèivanja. Primjeri Sljedeæi primjeri uporabe sintaksu Standard ML. algebarske tipove podataka. Ideje iz ML utjecale brojne druge jezike. peer-to-peer klijent / poslu iteljski program. teorem provers). jer ne bismo ukratko opisali nuspoj ava. pplambda. ML koristi statièke odreðivanja pravila.(format t "~% ~d" i)) ML ML je opæe namjene funkcionalni programski jezik razvijen od strane Robin Milner i ostali u kasnim 1970-ih na Sveuèili tu u Edinburghu. itd. ukljuèujuæi genealo ka baza podataka. OCaml. [1] èija je sintaksa inspirirana ISWIM. ML je snaga uglavnom se primjenjuju u jeziku dizajn i manipulacije (kompilatora. ML koristi eljni ocjenjivanja. analizatori. to znaèi da su sve subexpressi ons uvijek procjenjuju. i Nemerle. prvoklasne funkcij ama. uzorak podudaran ja. On je poznat po kori tenju Milne rtipa zakljuèak Hindley algoritma. u ovim jednostavnim primjerima. NE T platforma. . njihov izraz je relativno neizravne. sporo vrednovanje se mo e postiæi kroz kori tenje zatvaraèa. Meðutim. Pregled ML se èesto naziva i funkcionalni neèisti jezik. statièna tipkanje.

Izra eno kao èista ML: 145 .Faktorijel "Hello World" funkcionalne jezika funkciju faktorijela.

Za sve drug e sluèajeve u drugom redu je poku ao.1) in if (n < 0) then raise Fail "negative argument" else fac n end . To je slièno opisima faktorijela naæi u ud benicima matematike. Kada je funkcija argument je 0 (nula) ona æe se vratiti cijeli broj 1 (jedan). i opisuje vrste ove funkcije. Oznaka E: t mo e se èitati kao izraz ima tip E t. Zahvaljujuæi vrstu zakljuèivanja. va an dio ML programiranja. Imajt e na umu da parametri funkcije nisu nu no u zagradama. te obavlja funkciju sve do osnovnog sc enarija je postignut. sa samo jednim prestanka osnovn og scenarija.fun fac (0 : int) : int = 1 fac (n : int) : int = n * fac (n-1) Ovo opisuje kao faktorijela rekurzivna funkcija. Funkcija èimbenika kao cj elina tada je tip funkcije cijeli u integer (int -> int). jer negativni argument uzrokuje beskonaène padajuæe lancu rekurzivni pozivi. Na primjer. Dio definicije prikazano je opcionalno. argument je n cijeli broj dodijeljen tip a (int). Prepisivati bez primj edbe tipa. Ovo provedbu funkciju faktorijela nije zajamèena raskinuti. primjer izgleda ovako: fun fac 0 = 1 fac n = n * fac (n-1) Funkcija je takoðer oslanja na sparivanje uzoraka. te æe biti izveden od strane kompajlera. kako slijedi: fun fact n = let fun fac 0 = 1 fac n = n * fac (n . ali odvojene razmakom. pri mjedbe tipa mogu se izostaviti. Vi e robustan provedba èek za nenegativne argument prije rekurziji. Ovo je rekurzije. ML Velik di o koda je slièan matematike u pogonu i sintakse. a rezultat primjene fac do n (FAC (n)) ima i tipa integer.

1) end 146 .Problematièna sluèaj (kad je n negativna) pokazuje kori tenje ML moæni iznimka sustava. n*acc) in if (n < 0) then raise Fail "negative argument" else fac (n. "akumulator". acc) = acc fac (n. Napokon. kao da stoga ne treba rasti proporcionalno broju funkcije poziva. parametar za unutarnje funkcije. To se posti e dodavanjem dodatnih. Funkcija se mo e dodatno pobolj ali pi uæi svojoj unutarnjoj petlji u rep-rekurzivna sti lu. dol azimo do fun factorial n = let fun fac (0. acc) = fac (n-1.

Producirao ga je istra ivanje Software Ltd Engleske (koja ima ig na ime Miran da) i bila je prva èisto funkcionalni jezik koji se komercijalno podr ana. opæenito. iako manje lako za èitanje. Kasnije Haskell programski jezi k je slièan u mnogo naèina da se Miranda. postoji rijetko potreba za pojaèanje izjava i izmjenjivaèi bilo izjave su obavezna. mo e konzumira ti liste èiji su elementi svih vrsta. Toènije. i nema potrebe za definiranje subjekta pri je njegove upotrebe.Popis Obrnut Sljedeæa funkcija "obræe" elemenata u popis. Rijeè je va no postaviti ov dje: redoslijed jednad bi. Buduæi da ra èlanjivanjem algoritam omoguæuje inteligentno kori tenje izgleda (uvlaèenje). koristeæi neke koncepte iz ML i nade. Ova znaèajka. kao brza prevoditelja u C-za Unix operaci jskim sustavima okusa. style: fun reverse xs = let fun rev nil acc = acc rev (hd::tl) acc = rev tl (hd::acc) in rev xs nil end Naime. je neefikasan. dok toèna i jasna. ova funkcija je primjer polimorfizma parametarskih. vraæa novu listu èiji su elementi u obrnutom redoslijedu u odnosu na dane popis. Funkcija se mo e prepisivati izvr iti u linearnom vremenu u slje deæim uèinkovitije. èisto funkcionalni programski jezik. fun reverse [] = [] reverse (x::xs) = (reverse xs) @ [x] Ova implementacija obrnutog. To jest. Miranda je prvi put objavljena u 1985. inspiriran ISWIM se takoðer koristi u Occam i Haskell i kasn . Pregled Miranda je lijen. Miranda program (zove skripta) je skup jednad bi koje defini raju razlièite matematièke funkcije i algebarske tipove podataka. i vratiti liste iste vrste. zahtijeva kvadratni h vrijeme za izvr enja. To je. Miranda Miranda je non-strogi èisto funkcionalni programski jezik dizajniran David Turner kao nasljednik njegovih ranijih programskih jezika SASL i KRC. neva no je. s kasnijim tisak u 1987 i 1989. to nema nuspojava i imperativ programiranje znaèajke.

147 i nastavite do kraja iste . Komentar je uvedena u redoviti skripte koje likovi linije.ije popularizirala Python.

False. vi e od desetak ne-strogi. pozna t kao "pismen original". odr an je sastanak na kojem sudionici rasporede u obliku jak konsenzus da odbor treba biti formirana za definiranje otvoreni standard za te j ezike. oduzimanje je -. 1985. Tako da: days = week_days ++ ["Sat"."Sun"] days = "Nil":days days!0 "Nil" days = days -. Miranda je najèe æe kori tena. a razgranièene su napisane sa zagradama: this_employee = ("Folland. Svrha je Odbora za konsolidaciju postojeæe funkcionalne jezika u zajednièkim koja æe poslu iti kao osnova za buduæa istra ivanja u funkcionalnom jeziku dizajn. Pisano je ogranièila uglatim zagradama i razdvojene zarezom elemenata. Oregon. i redovne s pomiènim zarezom vrijednos ti prema potrebi. Miranda je osnovnih tipova podataka su char. bignums) po defaultu. [10] . ali nije bio u j avnoj domeni. Torke su nizovi elemenata potencijalno mije ani tip. dimenzioniranje je # i i ndeksiranje je!. izgradnji je:. interes za li jene funkcionalnim jezicima rastao: od 1987.["Nil"] #days Nakon objavljivanja od strane Miranda Research Software Ltd."Thur". 10560. èisto funkcijskih programskih jezika su postojale. Od tih. od kojih svi moraju biti istog tipa: week_days = ["Mon". broj i bool."Fri"] Popis ulanèavanje je + +. Mary". dok je broj tiho se pretvaraju izmeðu dvije osnovne forme: proizvoljno preci znosti cijelih brojeva (tzv. 35) Lista umjesto je najèe æe koristi struktura podataka u Mirandu."Wed". Znakova je jednostavno popis char.Alternativna komentirajuæi konvenciju utjeèe na cjelokupni kod datoteku izvor. analogne zapise u Pascal-kao t o su jezici. u kojima svaki red se smatra komentirajte osim ako poèinje isti m> znakom."Tue". Na konferenciji na funkcijske programske jezike i raèunalne arhitekture (F PCA '87) u Portland.

Odbora napori rez ultirali u nizu jezika definicije. 148 .0 Prva verzija Haskell ("Haskell 1.Haskell Haskell 1.0") je definiran u 1990 [11].

FixityResolution. LineCommentSyntax. NoNPlusKPatterns. RelaxedDependencyAnalysis. [10] U veljaèi 1999. ForeignFunctionInt erface. postupak definiranja nasljednik Haskell 98 standardu. Moguænosti Glavni èlanak: Haskell znaèajke Vidi takoðer: Glasgow Haskell kompajler # Pro irenje Haskell Haskell znaèajke sporo vrednovanje. funkcija u Haske llu nemaju nuspojava. bio je najavljen u studenom 2009. typeclasse s. 98 Haskell jezièni standard je izvorno objavljen kao "Haskell 98 Rep ort". to znaèi da se opæenito. EmptyDataDeclarations. minimalan. Prva revizija. Uvodi jezik-Pragma-sintaksa-ekstenziju koja omog uæuje za oznaèivanje Haskell izvor kao Haskell 2010 ili odreðene obveze Pro irenje Haskell Jezik. s Glasgow Haskell Compi ler (GHC) provedba koja predstavlja trenutni de facto standard. sparivanje uzoraka. definicije oblika Fak (n +1) = (n +1) * n fak vi e nisu dozvoljeni. serija je kulminirao u Haskellu 98. neformalno zo ve Haskell "(" Haskell Prime ").Haskell 98 Krajem 1997. prenosiv inaèici jezik i prateæih standardne biblioteke za nastavu. liste spoznaja. [13] To je u tijeku proces preispitivanja rastuæi jezik definiciji. namijenjen za odreðivanje stabiln o. nazvana Haskell 2010. PatternGuards. to jest. èime povezivanja s drugim programskim jezicima. stvarajuæi nova revizija jednom godi nje. To je èisto funkcionalni jezik. . Haskell premijer Poèetkom 2006. modeliran je neèistu funkcije drugih jezika. HierarchicalModules. ortogonalna o vrst i funkcija. LanguagePragma. Odbor izrièito pozdravio stvaranje pro irenja i inaèica Haskell pr eko 98 dodavanja i ukljuèuje eksperimentalne znaèajke. [12] jezik nastavlja razvijati ubrzano. Imena ekstenzija uveden u Haskellu 2010 su DoAndIfThenElse. i tip polimorfizma. je poèeo. Èista funkcija mo e vratiti nuspojava koje su naknadno proveden. popravci neki sintaksa problema (promjene u formaln a gramatika) i zabrana takozvani "n-k-plus-uzorci". [14] Haskell 2010 Haskell 2010 dodaje vanjskih Funkcija suèelje (FFI) u Haskellu. [10] U sijeènju 2003. revidirana verzija je objavljena kao "Haskell 98 Jezik i knj i nice: Revised Report". te ka o baza za buduæe ekstenzije. Tu je razlièita tipa za zastupanje nuspojave.

H askell glavni inovacijama na ovom podruèju je dodati tip nastave.Haskell je jaka. [16] Tip koji predstavlja nuspojava je primjer monada. koji su izvorno zami ljen kao principijelan naèin za dodavanje preoptereæenja na jezik. ali su od prona ao mno go vi e koristi. [15]. Monadama su opæi okvir koji mo e 149 . statièki. vrsta sustava temelji na Hindley-Milner tipa zakljuèak.

using recursion but written without pattern matching factorial n = if n > 0 then n * factorial (n-1) else 1 -.using recursion factorial 0 = 1 factorial n = n * factorial (n . i software transakcijski memorije. je i tumaè i izvorni-prevodilac koja radi na veæini platforma. is this: fibs = 0 : 1 : zipWith (+) fibs (tail fibs) Logièko programiranje Logièko programiranje nastalo je kao rezultat radova na mehanièkom dokazivanju teorema. gdje je prvi put opisan princip rezolucije.modela razlièite vrste raèunanja.using fold factorial n = foldl (*) 1 [1. parsing.using only prefix notation and n+k-patterns factorial 0 = 1 factorial (n+1) = (*) (n+1) (factorial n) An efficient implementation of the Fibonacci series. specifikaciji. Jezik ima otvoren. Primjer programa u Haskellu -.n] -.Robinsona objavljenog 1965. [17] Glavni provedbu Haskell. GHC. [12] i vi estruke implementacije postoji.using lists factorial n = product [1. Poveæanje zanimanja koje je rezulturalo podruèjem logièkog programiranja u dana njem obliku mo e se prouèavati od èlanka J. Herbranda objavljenog 1930. godine. Tu je aktivna zajednica oko jezika. ukljuèujuæi i rukovanje pogre kama. Jedna od prvih ozbiljnih studija mehanièkog procesa zakljuèivanja napisao j e u XVII vijeku matematièar Gottfried Leibniz ("Calculus Ratiocintator"). as an infinite sequence. nondeterminism.A. Monadama su definirani kao obièni tipo vima podataka. godine problemu mehanièkog dokazivanja teorema posveæeno je dosta pa nje.. objavljeni rad.1) -. . k ao to su generalizirana algebarske tipove podataka i Tip obitelji. Nakon rada J .n] -. i vi e od 1700 drugih open-source biblioteka i alata koji su dostupni u paketu online repozitorij Hackage.. ali daje neke Haskell sintaktièka eæera za njihovu upotrebu. [18] i za to to bogati tip sustava koji ukljuèuju nedavne inovacije. GHC je poznata po svojim high-performance provedbu konkurentnosti i paralelizma.

te Colmerauer (implementacija) u Marseillesu.Rezolucija je generalizacija principa "modus ponens" i omoguæava kori tenje operacij a uporedjivanja i prepoznavanja nazvanih unifikacija (izjednaèavanja). Osnovna teza logièkog programiranja prema Kowalskom glasi: "algoritam se mo e korisn o 150 . Poèetkom 70-ih godina ideju kori tenja logike kao programskog jezika razvili su Robe rt Kowalski (teoretski) i Maarten van Emden (eksperimentalna demonstracija) u Edinb urghu.

. Idealni cilj logièk og programiranja je da programer specificira samo logièku komponentu algoritma. rezultat ili konzekvent.. Drugi problem jeste problem negacije... Taj ideal jo do sada nije postignut. veæ samo problematiène verzije pravila "negacija preko neuspjeha" (negation by failure). Prednosti logièkog programiranja su: ·jednostavnije razmi ljanje i zakljuèivanje o problemu. ·konaèna klauzula je formula oblika A B1. a Ai Aitt posljedica.....Ak B1. Konaèna klauzula oblika A naziva se jedinièna klauzula ·ciljna klauzula je formula oblika B1.Bn konaèna klauzula tada se A naziva glava. a B1. Prolog Prolog je programski jezik koji se koristi za istra ivanje programske logike. a o kontrolnoj se brine raèunar.... gdje su A i Bt atomi.. Prolog se vrlo uspje no primjenjuje u podruèju umjetne inteligencije ("artificial .. Kako samo pozitivne informacije mogu biti logièke posljedice baze podataka. Terminologija logièkog zakljuèivanja: Sintaksa logièkog programiranja obuhvaæa slijedeæe pojmove: ·term ·atom.. o osobinama problema i o rje enju (" ta" je problem).. Za sada programer mora osigurati malu kolièinu kontrolnih informacija. proceduralno orijentirane jezike je Prologov deskriptivni (opisni) i dekalrativn i pristup. literal ·klauzula oblika Kowalskog je formula oblika A1. ·veæe moguænosti za iskori tavanje pararelizma ·kori tenje jednog uniformnog formalnog sistema mo e imati korisne posljedice na programski in enjering Za postizanje ovog cilja treba rije iti dva problema. Kori jeni Prologa (Programming in Logic) su u matematèkoj logici. za dedukciju negativnih informacija treba koristiti po sebna pravila..Bn tijelo klauz ule.... a djelomièno kori tenjem izvanlogièkih osobina jezika... ·Ako je A B1. t = 1.. Osnovna razlika u odnosu na klasiène . zakljuèak.k ." Logièka komponenta predstavlja izjavu o problemu....izraziti sa dvije komponente: logikom i kontrolom.. Postojeæi interpreteri ne mogu implementirati negaciju.. Kontrolna komponenta govori o naèinu rje avanja problema ("kako")..Bn. ·jednostavan prikaz metodologije rje avanja problema.. Prvi problem je kontrola izv odjenja.. gdje su Bt atomi. Bse naziva prethodnik ili uslov.n) atomi.Bn gdje su i B (i=1. djelomièno pravi lnim poretkom klauzula i ciljeva u programu.Bn.. ·Hornova klauzula je ciljna ili konaèna klauzula..

engineering") i in enjering znanja ("knowledge engineering"). Prolog je programski jezik baziran na malom skupu osnovnih mehanizama ukljuèujuæi 151 .

Strukture se oznaèavaju funktorom iza koga slijedi otvorena okrugla zagrada. Program u Prologu sastoji se od skupa procedura.. B1n Tipovi podataka: .. Varijable su stringovi koji pocinju velikim slovom ili znakom "_". Procedura se sastoji od jedne ili vi e tvrdnji ili klauzula. te uglavnom za nenumerièko programir anje. brojeve i znak "_".. Funktor koji ima dimenziju N i ma N komponenata. Klauzule koje nemaju ciljeva nazivaju se èinjenice. a zatim dolazi N komponenata razdvojenih zarezima i zatvorena okrugla zagrada.B1. varijabla ili strukutra.. Klauzula mo e biti èinjen ica ili pravilo..Ovaj mali skup formira fleksibilnu i djelotvornu progr amsku okolinu. Takodjer se svaki string okru en znakovima navoda (') smatra atomom. Pravilo (klauzula): A :. Term je konstanta. Atomi znakova su stringovi koji se sastoje od znakova +..prepoznavanje uzoraka ("pattern matching"). Alfanumerièki atom je skup znakova koji poèinju malim slovom i mogu sadr avati sva slova. Strukture se po nekad nazivaju slo eni termi ("complex terms" ili "compound terms").. Kao to je reèeno klauzule su èinjenice ili pravila i oznaèavaju se kao termi.$.B1..Bn.. Pretpostavimo da su A.>. stablaste strukture podataka i autom atsko povlaèenje ("backtracking"). Strukture se sastoje od fu nktora (koji je atom) i jedne ili vi e komponenata (koji su termi). Konstante su atomske ili cjelobrojne (neke verzije Prologa dozvoljavaju realne brojeve i negativne cijele brojeve). Svaka procedura definira odredj en broj logièki odnos ili predikat.?.. Taèna sintaksa terma varira u razlièitim verzijama Prologa ali najèe æe se koristi tako zvana Edinburgh sintaksa.B pozivaju. Prolog je posebno pogodan za probleme koji ukljuèuju objekte.. Atomi se sastoje od alfanumerièkih atoma i znakovnih ato ma ("sign"). ·ili proceduralno: Procedura A mo e se izvesti ako su izvedene sve procedure koje . . u kojoj se Bi naziva cilj (goal) mo e èitati na dva naèina: ·kao deklarativnu izjavu: Dokazivost A proizilazi iz dokazivosti Bi .Bn termi.itd. Klauzulam a se mo e dati deklarativna ili proceduralna interpretacija.a prikazana je termima. pogotovo strukturirane objekte i relacije medju njima.

brojeva i znakova "_" koji poèinju malim poèetnim slovom (jedan.1 . Varijable se od atoma razlikuju po velik om poèetnom slovu. x _Z5_y) 2.Prolog definira relativno malo tipova podataka. . Atomi mogu imati jedan od sljedeæa tri oblika: 1.. i mogu biti vezane za objekt bilo kojeg tipa ukljuèujuæi i neku drugu nevezanu varijablu. kao to se mo e vidjeti na slici 1. Tip podatka je jedinstveno odreðen sintaksom.niz slova. ::=) 152 . dva.niz specijalnih znakova (<__>...

jasmin) U prethodnom stavku roditelj oznaèava relaciju. Slijede dva primjera unifikacije struktura u kojima _GXXX p redstavlja novu varijablu koju u cilju unifikacije uvodi prevodioc: ?-datum(D. mo e predstaviti sljedeæom stavkom : roditelj(armin. èinjenica da je Armin Jasminov roditelj. ako elimo sazna ti da li je Armin Ivanov roditelj. Naprimjer. brojeva.M. Dva izraza se medjusobno mogu unificirati (prilagoditi) ako su ili identièni.roditelj(armin. Primjer takvog objekta b io bi datum(17.3. Prethodnom programu se mogu postaviti razna "pitanja". datum predstavlja ime strukture (tzv. dok armin i jasmin oznaèavaju objekt e nad kojima ta relacija vrijedi. U ovom primjeru. Opisivanje pravila: . F unktor).niz znakova unutar literala ('Bosna'. Tako se. Strukture su objekti koji se sastoje od vi e komponenata. dok su objekti odvojeni zarezom u zagradama. ili mogu postati identièni uz o dgovarajuæa vezivanja varijabli.G) D=D1=_G283 M=april G=1983 Opisivanje relacija: Upotreba èinjenica u Prologu se mo e ilustrirati na primjeru relacije roditelj.oktobar. Unifikacija: Unifikacija je najèe æe kori tena operacija nad podacima.april. i znak "_". mo emo postaviti upit: ?. Funktor je definisan imenom koje ima sintaksu atoma i brojem argumenata. ruzica) No Znak "?-" oznaèava da je Prolog spreman za "pitanje". Dozvoljeni oblik varijabli je niz slova. uz prikaz koji se koristi u ostal im programskim jezicima. naprimjer. dok je "No" dobiveni odgovor . koji poèinje ili vel ikim slovom ili znakom "_". 'Sarajevo') Brojevi mogu biti cijeli ili sa pomiènim zareom.2001).1983) = datum(D1.

Tako se na temelju relacije roditelj iz pre thodnog primjera te novih dviju elementarnih unarnih relacija musko i zensko. roditelj(armin. jasmin) 153 . mogu opisa ti nove relacije majka i otac.Pravilima se na temelju postojeæih relacija definiraju nove. Mo e se reæi da svako pra vilo definira jednu uzroèno posljediènu vezu.

U konvencionaln im jezicima. a 2. U izrazu (*)..b. Slijedeæi ilustrativni program iz pro log primjera roditelj mo e se definirati rekruzivna relacija predak: % predak je roditelj predak(X. eventualne varijable u dru gom argumentu predikata is/2 moraju biti vezane u trenutku poziva predikata. Najjednostavnija primjena rekruzije je modeliranje rekruzivnih relacija.pi. o ni prirodno opisuju rekruzijom. prefiksnom obl iku sa zagradama: +(*(2.a.musko(armin) . (**) gdje su + i * funktori.. Buduæi da se vrijedn ost aritmetièkog izraza odredjuje konvencionalnim metodama. medjutim.a temelji se na evaluacijskom predikatu is /2. Artimetièke operacije: Prolog nije namjenjen za opisivanje numerièkih postupaka.Z) roditelj(Y.sqrt). Zato je podr ka za numerièke operacije u Prologu relativno skromna. ali i roditelj od bilo kojeg drugog predaka roditelj(X. otac(X.random. Nepo tiva nje tog . (b. Pri tome drugi argument mo e biti i slo en aritmetièki izraz. dok su 2. Predikat is/2 vraæa istinu ako mu se prvi argument mo e unificirati sa artimetièkom vrijedno æu drugog argumenta. u tkz. Vi e stavki koji definiraju jednu relaciju èine proceduru.. I zraz (*) se u Prologu standardno mo e predstaviti strukturiranim objektom. Relacija predak je opisana sa dva stavka to znaèi da vrijedi ako je zadovoljen bilo koji od njih. U Prologu se.c)).c atomi.Y).Z).*. èija vrijednost se odredjuje ugradjenim procedurama koje su pridru ene predefiniranim aritmetièkim funktorima (+.Y) :roditelj( X. Operatorska sintaksa predikata i strukutra: Operatorski prikaz je posebno pogodan za èitko predstavljanje èestih operacija: 2*a + b*c. ti problemi se opisuju programskim petljama. (*).a.Y) : roditelj(X. + i * predstavljaju operatore.Y).c njihovi argumenti..**..b. musko(X) Rekruzivna pravila: Veliki broj problema u raèunarstvu se rje ava iterativnim pristupom. % .a).

ogranièenja dovodi do iznimke. ?. koja obièno rezultira nasilnim prekidom izvodjenja programa.X is 1+2 154 .X=1+2 X=1+2 ?.

predikati za modificiranje programa i kontrola izvodjenj a.Y. partition([X Xs].R is X mod Y. X.M) :-gcd(X. quicksort(Bigger). baratanje znakovnim nizovima. Ulaz i izlaz su potrebni zbog komunikacije s korisnikom.Y.D) :. []. quicksort([X Xs]) --> { partition(Xs.Y.write('Hello World!').M is (X*Y)/D . nl. Bigs) . partition(Xs. _. Primjer programa Quicksort(algoritam za sortiranje): partition([]. gcd(X. Rest.D). Ugradjeni predikati za modificiranje programa koriste se za dodavanje i brisanje klauzula iz baze podataka. Primjeri u Prologu: Primjer programa Hello world: ?. ulaz i izlaz.D). Pivot. gcd(Y. lcm(X. Primjer programa za trazenja najveæeg zajednièkog djelitelja i najmanji zajednièkog sadr aoca: gcd(X. []). Rest) ). Ulazno/izlazne operacij e karakterizirane su popratnim djelovanjem pa su stoga izvan-logièke.R. Smalls. quicksort(Smaller).0. partition(Xs. Bigs) : ( X @< Pivot -> Smalls = [X Rest]. Bigger) }.Ove osobine omoguæene su ugradjenim predikatima koji se mogu klasificirati u pet kategorija: aritmetièki predikati i operatori. Smaller. Pivot.X=3 Izvan-logièke osobine: Kori tenje Prologa u "stvarnim" aplikacijama zahtjeva ponekad kori tenje jeziènih osob ina koje ne ulaze u èistu logiku. Na taj je nacèin moguæe napraviti samomodificirajuæe procedure. Pivot.X). quicksort([]) --> []. Smalls. Bigs = [X Rest]. [X].

1) fib(N.R2).1) fib(2. N1 is N-1.R is R1+R2 155 .R1). fib(N2. fib(N1.R) :-N >= 3.Primjer programa Fibonaæijevi brojevi: fib(1. N2 is N-2.

156 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->