P. 1
ELEKTROTEHNIKA

ELEKTROTEHNIKA

|Views: 2,289|Likes:
Published by barbamarin

More info:

Published by: barbamarin on Apr 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/05/2013

pdf

text

original

1 od 33

PITANJA iz predmeta ELEKTRIKA I AUTOMATIKA porivne snage od 750 kW ili više Pitanje 1. 1. Nacrtaj strujni krug i navedi sve električne veličine koje u njemu vladaju, objasni njihovu međusobnu ovisnost i Ohmov zakon. a) istosmjerni strujni krug: - idealni, U, I, R, G, - realni Uv, Ui, Ru, Ri, ε , b) izmjenični (R, L, C; Z, U, I, XL, XC, P, S, Q)

Pitanje 1. 2. Kada je potrebno da dva sinkrona generatora rade u paralelnom spoju Brodski generatori uglavnom nikad sami ne napajaju mrežu. Najčešće je to više generatora u paralelnom radu. Kad se generator stavlja u pogon moramo ga priključiti na mrežu. Pri tom moramo biti vrlo oprezni i ispuniti određene uvjete: - napon mreže i generatora mora biti isti - frekvencije moraju biti iste i - faze iste (nema pomaka u fazi između napona mreže i napona generatora). Kad jedan od ova tri uvjeta nije ispunjen generator ne smijemo priključivati na mrežu. Posljedice su vrlo velike struje izjednačenja koje, mogu biti i veće od struja kratkog spoja što bi moglo uništiti generator. Postupak upućivanja: kod trofaznih generatora najprije moramo uvtrditi redosljed faza. To radimo dok rotor generatora miruje, promatranjem početka namatanja svih faza u smjeru okratanja rotora, a taj redosljed je i redosljed faza. Zatim se pogonskim strojem pokrene rotor generatora do približno sinkrone brzine vrtnje. Nakon toga podesimo struju uzbude (vidi vrste uzbude) tako da je napon na statoru generatora približno jednak naponu mreže. Ako generatorski napon kasni u fazi generator moramo ubrzati, a ako prednjači generator moramo usporiti dok se ne postigne istofaznost (∆ ϕ =0). Da li su navedeni uvjeti ispunjeni može se utvrditi pomoću instrumenata sa dvostrukom skalom koji istovremeno pokazuju iznos potrebnih veličina u mreži i u generatoru. Kad je generator u blizini sinkronizma (istofaznost) teško je utvrditi da li se vrti presporo ili prebrzo pa se upotrebljava instrument koji nam to pokazuje a zove se sinkroskop. Najčešći su sinkroskopi sa tri žarulje a može biti i sa skalom (vidi sliku)

2 od 33

Voltmetar V0 pokazuje razliku napona mreže i generatora koji u sinkronizmu mora biti jednak nuli. Tri žarulje su spojene prema slici i prostorno razmještene u trokut redosljedom kao na slici čine sinkroskop sa žaruljama. Napon na žaruljama varira s frekvencijom koja je jednaka razlici frekvencija mreže i generatora od nula do dvostrukog napona u jednakom ritmu varira i jakost svjetlosti žarulje. Pošto je razlika frekvencija u blizini sinkronizma jako mala ljudsko oko može pratiti te promjene. Naponi su pomaknuti u fazama za 1200 i imamo osjećaj da se svjetlo okreće u jednom ili drugom smjeru. Iz smjera okretanja možemo zaključiti da li se generator vrti prebrzo ili presporo i prema tome podešavamo vrtnju rotora generatora. Kad je izvršena sinkronizacija (žarulje se ugase, ne svijetle) generator možemo uključiti na mrežu pomoću generatorske sklopke. Na današnjim modernim brodovima imamo automatsku sinkronizaciju.

Pitanje 1. 3. Provjera ispravnosti asinkronih elektromotora Provjera ispravnosti (održavanje) brodskih el. uređaja provodi se kroz tri stupnja, ako to primijenimo na asinkrone motore imamo: 1. radovi održavanja 1. stupnja; pomoću vida, sluha, opipa i drugim osjetom primjetiti promjene na elektromotorima. Kontrole ulja, mjernih instrumental, šumova u ležajima, vibracije, zagrijavanje, podmazivanje, istrošenost kliznih koluta, kontrola nekih tabela i sl. 2. radovi održavanja 2. stupnja; podrazumjevaju se radovi na elektromotorima koji se mogu obaviti na mjestu ugradnje elektromotora a to su: - djelomično rastavljanje uređaja i njihovo čišćenje - pregled ležaja i podmazivanje - ispitivanje namota, kaveza, kliznih koluta - ispitivanje spojeva vijaka i kontakata - mjerenje izolacijskog otpora - kontrola ventilatora i sita - kontrola priključnih kutija i postolja - kontrola brtvljenja - kontrola djelovanja zaštitnih uređaja

3 od 33

- zamjeniti četkice - izbrusiti klizne kolute 3. radovi održavanja 3. stupnja To su generalni popravci elektromotora u radionici ili sl. Obuhvaća za: a) kavezni motor - rastavljanje motora - čišćenje rotora i statora - mjerenje izolacijskog otpora - ispitivanje stanja izolacije i dodatno izoliranje, lakiranje i sušenje - pregled paketa limova - pregled štapova i kratkospojenih prstenova - pregled ležaja, podmazivanje i po potrebi zamjena - provjera ravnoteže rotora, montaža kontrola lakoće okretanja - čišćenje priključne kutije i stezanje vijaka - ispitivanje stanja spojeke - kontrola uzemljenja - kontrola smjera i brzine vrtnje - namještanje električnih zaštitnih elemenata b) kolutni sve kao kod kaveznog, a još dodati: - ispitati rotorski namot - istokariti i izbrusiti klizne prstene - zamjeniti četkice - kontrolirati držače četkica i podesiti pritisak četkica

Pitanje 2.sinkroni broj okretaja p . Ova uzbuda ima dosta nedostataka (kolektor. ili E = 4. reflektori. Objasni sastav. Vrste uzbude: . svjetlosni. vrste uzbude sinkronih generatora Konstrukcija: . visoka cijena) i uglavnom se još koristi na već ranije izvedenim i još aktivnim sustavima. 2. - generatori sa statičkom uzbudom (samouzbudni.. sklopke. 1. zadatak statora. ali ostaju klizni koluti i četkice. rotatroli (regulacijski generatori). releji. zadatak rotora je stvoriti magnetsko polje prolazom istosmjerne struje namotajima rotora (uzbudna struja) Način rada. ns .95. kada se zavojnica s N zavoja ∆t nađe u promjenjivom magnetskom polju u njoj se inducira napon prema gornjoj jednadžbi. amplidini (rotacijska pojačala snage).broj pari magnetskih polova . gdje je fn faktor namota i kod trofaznih namota iznosi od 0. nemaju kolektor..9 do 0. način rada.generatori s istosmjernom uzbudom (za uzbudu koriste se poredni istosmjerni generator. mehanički Primjena: Grijači. elektromotori . magnetski. žarulje. stvaranje izmjeničnog napona i jakosti struje (armaturna struja) frekvencije: f=ns⋅ p. četkice. zakon elektromagnetske indukcije: U = −N ∆Φ .rotor.44 Φ ⋅ f ⋅ N ⋅ f n . Obrazloži korisne učinke električne struje i navedi njihovu praktičnu primjenu Učinci: toplotni. Dijelimo ih u dvije grupe: a) kompaundirane b) nekompaundirane generatore s automatskim regulatorom napona .4 od 33 Pitanje 2.stator..

Regulator (6) ovisno o razlici željene i stvarne vrijednosti uzbudne struje upravlja tiristorskim ispravljačem. . Samouzbudni nekompaundirani generator mora uvijek imati automatski regulator napona. Pri stabilnom radu napon im je ± 2. Postoji više različitih izvedbi uzbude takvih generatora. Armaturni napon sinkronog uzbudnika napaja preko rotirajućeg ispravljača uzbudni namot glavnog generatora preko čvrstih priključaka (bez kolektora. generatori s rotirajućom izmjeničnom uzbudom i ugrađenim neupravljivim rotirajućim ispravljačem (to su sinkroni generatori bez četkica) predstavlja najsuvremenije rješenje brodskih generatora. Regulacija napona: S obzirom da su polovi sinkronog uzbudnika na statoru tada se i njihova uzbudna struja dovodi preko čvrstih priključaka. četkice. te zadovoljavaju uključivanje kaveznih asinkronih motora palubnih strojeva. Ovakvi generatori imaju brz odziv (0. kliznih koluta i četkica). a kod svih se uzbuda ostvaruje pomoću naponskog transformatora (4) i upravljivog ispravljača (5).5 od 33 Kod samouzbudnog kompaundiranog generatora uzbudna se struja dobiva preko kompaundiranog trofaznog strujnog uzbudnog transformatora (1) koja se zatim ispravlja u neupravljivom ispravljaču (2) i dovodi uzbudnom namotu generatora (3). te tako mijenja uzbudni napon i struju. Nema kolektor. a time i ispravljenom uzbudnom strujom glavnog sinkronog generatora. Sinkroni uzbudnik nalazi se na istoj osovini kao i glavni sinkroni generator i pokreće ih zajednički pogonski stroj.5% nazivnog napona. Regulacijom ove relativno male struje upravlja se naponom sinkronog uzbudnika. klizne prstene.08 s) i malo variranje napona.

tropsku Od brodskih el.vlaga u zraku .2. .3. struju ne smije pri nazivnim opterećenjima prelaziti dopuštenu temperaturu. te nad sprovođenjem zaštitnih i sigurnosnih mjera do utvrđivanja sposobnosti za obavljanje pokusne plovidbe provode klasifikacijska društva. kaveza rotora asinkronih motora.2.mehanički udarci i vibracije itd.umjerenu . ugljenih četkica. 3.materijal koji ne podržava gorenje .nečistoće u zraku . Uređaji moraju zadovoljavajuće raditi pri relativnoj vlazi: . 2. grijača.polarnu . a temperatura od 700C ne smije izazvati njihova oštećenja. a u tropskom području približava se granici zasićenja.subtropsku . reostata.3. Temperatura okoline Klimatska karta svijeta sadrži četiri klimatske zone: .dijelovi koji provode struju moraju biti od bakra ili bakarnih slitina (osim specijalnih kontakata.agresivna atmosfera . odgovarajuće zaštićena.1.otporan na uljne pare .od 80± 3% kod temperature 40± 20C . 2. (npr. sa visokim sadržajem soli štetno djeluje na brodske električne uređaje. rastalnih žica osigurača.6 od 33 Pitanje 2. električnom opremom brodova i tehničkom dokumentacijom. sporohodne strojeve zamjeniti brzohodnim (koji su manje mase i obujma) 2. Zahtjevi s obzirom na klimatske i pogonske uvjete Na rad električnih uređaja značajno utječu: . obujam i masu .1.izolacija mora biti dovoljne mehaničke čvrstoće. E klase) .temperatura .3. Elektronički elementi i oprema koja se ugrađuje u sklopne ploče mora podnositi temperaturu okoline i 550C.od 75± 3% kod temperature 45± 20C . Zahtjevi na brodske električne uređaje te sigurnost na brodu Nadzor nad gradnjom brodova.gdje je moguće.3.2. . Vlažnost zraka Vlaga u zraku.temperatura dijelova koji provode el. otporna na klizne struje i sl. uređaja zahtjeva se da pouzdano rade u području temperatura od –250C do +450C. U Hrvatskoj nadzor obavlja Hrvatski registar brodova ( kraće Registar).oprema mora biti što manjeg obujma i mase .otporan na utjecaj morske atmosfere . Relativna vlaga pri površini mora poprima vrijednost od 70 do 95%.2. 2. Zahtjevi s obzirom na materijal.

.različitih metala .5. Elektrokemijska korozija nastaje uslijed razlike potencijala i elektrolita (sol u vlažnom zraku) koji na površini metala stvaraju galvanske korozijske elemente. Namotaji i dijelovi pod naponom moraju biti zaštićeni od djelovanja kondenzata. 2.3. vijčane spojeve osigurati od samoodvrtanja.50 . utičnice IP 55 . ljuljanje) ili oko poprečne osi (posrtanje).električna oprema na otvorenoj palubi IP 56 .metala i pokrivnog sloja . te kod vibracija izazvanih pogonom strojeva.2. u strojarnici i drugim zatvorenim prostorima su povoljnije.u kupaonicama za rasvjetna tijela IP 34. a dijelovi opreme u koju može doći do stvaranja kondenzata moraju imati otvor za njegovo istjecanje. Zaštita od korozije može biti: . kompresora.bočnom valjanju do 22. Pri tome koroziju pospješuje i erozija kavitacija.vibracije izazvane pogonom glavnog pogonskog stroja.2.aktivna (katodna zaštita koja može biti iz galvanskih protektora (cink ili magnezij) ili još bolje iz anode priključene na istosmjerni izvor. sklopke.3. Brodski električni uređaji prema pravilima Registra moraju zadovoljavajuće raditi pri dugotrajnom: . 2. pumpi i sl. uređaje i aparate uvijek uvode odozdo.uzdužnom do 50 .suhi stambeni prostor (najmanje) IP 20 .4.kod uređaja sa elektrolitima (akumulatori) ne smije u kosom položaju doći do istjecanje ili prskanja tekućine . Razlika potencijala nastaje između: . djelovanje slanog i vlažnog zraka. Kosi položaj i vibracije Brodski električni uređaji moraju ostati neoštećeni i sposobni za ispravan rad i kod mogućih kosih položaja broda nastalih zbog njegovog naginjanja oko uzdužne osi (valjanje.bočnom nagibu do 150 . montirati prigušivače oscilacija 2. pogonskih agregata.pasivna (pocinčavanje. upotrebom odgovarajućih spojki. Korozija Korozija je proces nagrizanja površine metala kemijskim ili češće elektrokemijskim putem.7 od 33 - od 95± 3% kod temperature 25± 20C Prilike pod palubom.posrtanju do 100.područja s različitim mehaničkim naprezanjima itd.2. svesti na najmanju moguću mjeru (balansiranjem. Stupanj mehaničke zaštite i protueksplozijska izvedba električne opreme Dijelovi električne opreme moraju imati odgovarajući stupanj mehaničke zaštite (IP – International Protection) . Kabeli se u električne strojeve . premazivanje zaštitnim bojama . valova i sl.3. presvlačenje kadmijem.3. a mjesto uvođenja pažljivo se zabrtvi.

3.40 dB za opremu postavljenu iznad najviše palube . stambene prostorije. vlaga. štetno djelovanje električne struje. kao npr. Svi strojevi građeni za uporabu u atmosferi eksplozivnih ili zapaljivih plinova moraju biti specijalno označeni i trebaju imati atest za određeni stupanj zaštite. Na čovječiji organizam može štetno djelovati temperatura. oklapanja.2. nagle promjene napona ili struje i sl... prigušivanje i filtriranje..s povećanom sigurnošću [Exe] . agresivna atmosfera. navigacijski i radio kabine .s neprodornim oklopom [Exd] . atmosferska pražnjenja. Na sigurnost na brodu u dobroj mjeri utječu i djelovanje okoliša na uvjete koji vladaju na brodu. radioprostorijama .statički elektricitet (visoki naponi od nekoliko stotina tisuća volti i male struje)..6.. Tako su u odnosu na referentni 1µ V na frekvencijama od 6 i 300 MHz dopuštene naponske razine: . 2. električnom influencijom . Na brodu se vodi računa o smetnjama koje dolaze iz mreže.. Izvori interferencije su iskrenja.uskopojasne (samo na nekim frekvencijama – osnovnim ili višim harmonicima) .širokopojasne (kontinuirano) Smetnje se šire vodljivim putem i zračenjem..buka ( s gledišta udobnosti poželjno je da buka ne prelazi 60 dB) Najčešće srednje vrijednosti dopuštene razine buke jesu: 1.60 dB za opremu postavljenu ispod najviše palube.4.26 dB za opremu na palubi zapovjedničkog mosta. Prema sadržaju frekvencijskog spektra EMI mogu biti: . U svim prostorijama gdje se može stvoriti eksplozivna smjesa zahtjeva se ugradnja električne opreme sa stupnjem mehaničke zaštite IP 55 ili višim. vibracije. trljanjem dvaju različitih tvari 3.samosigurna [Exi] .. kormilarnica i zajedničke prostorije . a i udobnost mora biti prihvatljiva..8 od 33 Protueksplozijska izvedba električne opreme odabire se prema zonama opasnosti i vrsti broda. Otpornost na elektromagnetsku interferenciju (EMI) Interferencija može potjecati iz vlastitog uređaja (sustava) ili dolazi iz vanjskog uređaja (sustava)... bez štetnih djelovanja na organizam..s kućištem pod tlakom [Exp] Električni uređaji u protueksplozivnoj izvedbi moraju biti izvedeni tako da je ili spriječeno stvaranje iskre ili onemogućeno da se eksplozija nastala unutar stroja proširi na okolinu. kondenzatori priključeni na istosmjerni napon 2.. a njihove oznake su: . Sigurnost posadei putnika ovisi o ispravnom radu električnih uređaja. 70 dB . 60 dB 2.. Dopuštene razine širokopojasnih EMI kojima smiju biti izloženi uređaji ovise o njihovoj lokaciji. Sigurnost na brodu Život posade i putnika mora biti na visokoj razini sigurnosti. Propisi određuju dopuštene razine EMI smetnji u različitim zonama broda... nastaje na tri načina: 1.. Glavne mjere zaštite od EMI su: udaljavanje. .. kormilarnici.... 2.

. Objasni vrste električne rasvjete na brodu prema namjeni i karakteristike Vrste rasvjetnih mreža: . prijenosna svjetla i td. Signalnonavigacijska svjetla doprinose sigurnosti broda..unutarnja ... Pitanje 3. . . Zahtjevi za navigacijsku i signalnu rasvjetu. radio kabine 100 lx prostorije s navigacijskom opremom 50 – 100 lx strojarnice 75 lx ..rasvjeta radnog mjesta radni stol u radio kabini 300 lx društvene prostorije 300 do 500 lx itd.osnovna ....navigacijska i signalna Zahtjevi za unutarnju rasvjetu. . Objasni osnovne karakteristike i parametri izmjenične struje u(t)=U0 sinω t i(t)=I0 sinω t U0 = I0 = 2U ef 2 I ef slika na ploči Pitanje 3. 90 dB itd... Zahtjevi za vanjsku rasvjetu. Postavljaju se reflektori... Ovisi o tipu i veličini i namjeni broda. Prema propisima određena je i boja i vrst signala svjetlosne signalizacije. Međunarodni propisi zahtjevaju da svaki brod pri plovidbi mora imati upaljena signalnonavigacijska svjetla od zalaza do izlaza sunca... ..opća rasvjeta.9 od 33 3. .. Svjetiljke svojom svjetlošću ne smiju ometeati upravljanje brodom.vanjska .rasvjeta za slučaj nužnosti .. strojarnica i mehanička radionica .. 2. upravljačka kabina i telefonska kabina u strojarnici 75 dB 4. 1..rasvjeta za slučaj nužnosti koja se napaja iz akumulatorske baterije Vrste električne brodske rasvjete: .

nalog za startanje novog agregata itd. radna) .utjecaja okoliša (opasna atmosfera.Djelatna: R (Ohmska. štiti se termičkom i kratkospojnom zaštitom.automatika generatora 1. trokut otpora Trošila: . automatsko reguliranje napona i frekvencije generatora 2. nadzor tlaka ulja za podmazivanje 3. Zaštita električnih strojeva: Zaštita električnih strojeva sprječava teže posljedice smetnji koje mogu dolaziti od: . okidači. . programirano uključivanje trošila velike snage 7..XL je razmjeran frekvenciji: X L = 2π ⋅ f XC je obrnuto razmjeran frekvenciji: X C = 2π ⋅ f Fazni pomak. podnaponska zaštita .radnog mehanizma (kod preopterećenja strojeva. releji. fazni pomak i Ohmov zakon za izmjeničnu struju.R ne ovisi o frekvenciji . cosϕ (SERIJSKI SPOJ) P UR R = = S U Z Ohmov zakon: U = I ⋅ Z cos ϕ = 1 Trokut otpora: Z = R 2 + ( X L − X C ) 2 .10 od 33 Pitanje 3. reaktivna) Ovisnost o frekvenciji: . ovisnost otpora o frekvenciji. automatska raspodjela opterećenja 4.izvora napajanja (pri povišenju ili smanjenju napona. bimetal. nalog za pokretanje 2. automatsko predpodmazivanje dizelmotora 6. automatsko ponovno uključivanje generatora kod njenog ispadanja iz pogona (black-out funkcija) automatika dizelmotora 1. Definiraj pojmove: automatski nadzor strojarnice i zaštitu električnih strojeva na brodu uz navođenje opreme i primjere Automatski nadzor strojarnice: . eksplozivne smjese) Pitanje 4. prekostrujna zaštita. XC (induktivna i kapacitivna.Reaktivna: XL. rastalni osigurači. automatsko isključivanje i uključivanje generatora 5.) . Trošila u krugu izmjenične struje. automatska zaštita generatora 8.3. 1. automatska sinkronizacija i paralelni rad generatora 3.

34a) karakteristika momenta M=f(I) nezavisna i poredna uzbuda (Slika 6.30.34a) vanjska karakteristika (mehanička karakteristika motora) n=f(M) nezavisna i poredna uzbuda (Slika 6. Dopuštena su četiri sustava pokretanja: (Vidi napajanje broda u nuždi) . a od preopterećenja imamo svjetlosnu i zvučnu signalizaciju.prevladava poredna uzbuda 3.) zavisna uzbuda (vlastita). Objasni postupak provjere ispravnosti generatora u nuždi Spremnost rada izvora električne energije za slučaj nužnosti kao i automatsko pokretanje pripadnog dizelagregata povremeno treba provjeravati. vrste uzbude i karakteristike istosmjernih elektromotora Sastav: stator s uzbudnim namotom (kod manjih jedinica i sa stalnim magnetima) rotor s armaturnim namotom kolektor s četkicama Vrste uzbude: . Generator se smije zaštititi samo od slučaja struja kratkog spoja.) serijska uzbuda (Slika 6.35) Vidi slike na foliji! - Karakteristike: Osnovne karakteristike istosmjernih motora kod konstantnog napona izvora i konstantne uzbudne struje su: karakteristika brzine vrtnje n=f(I) nezavisna i poredna uzbuda (Slika 6. to je uzbuda kod koje su uzbudni namot (na statoru) i armaturni namot (na rotoru) u galvanskoj vezi.31.34b) kompaundna uzbuda (Slika 6. Dizelgenerator mora se pouzdano pokrenuti.) serijska uzbuda (Slika 6.33) složena (kompaundna) (Slika 6. Promjena smjera vrtnje može se ostvariti izmjenom priključaka armaturnog namota ili izmjenom priključka uzbudnog namota.) serijska uzbuda (Slika 6.11 od 33 Pitanje 4. 2. 3.36): 1.protukompaundacija (izbjegava se) - - Pitanje 4.nezavisna (strana). Ove motore često zovemo zavisno uzbuđeni istosmjerni motori. način rada. uzbudna struja dobiva se iz vanjskog istosmjernog izvora. Zavisna uzbuda može biti: poredna (Slika 32) serijska (Slika 6. (Slika 29.30.prevladava serijska 4. Objasni sastav.

Objasni sastav.) Pitanje 5. Ako rotor nije zakočen. Namot je najčešće trofazan (iznimno jednofazan). trokut snage. 2. a pretežno se rade u velikim serijama (za razliku od sinkronih strojeva koji su velike snage i rade se pojedniačno – generatori). Zaostajanje rotora za okretnim magnetskim poljem zove se klizanje s. počinje okretanje rotora.Rotor asinkronog stroja ima na osovini paket okruglih limova s utorima u koje je smješten trofazni ili iznimno dvofazni mamot.1. 1. koja stvori okretno magnetsko polje. godine. činitelj snage i mjerenje: P. i S Snaga: djelatna (radna): [ P ] =W prividna (ukupna): [ S ] = VA reaktivna (jalova): [Q ] =VAr Trokut snage: S =U ⋅ I = P 2 + (QC − Q L ) 2 Činitelj snage: (faktor snage. Sastav: . Električna snaga izmjenične struje.Stator asinkronog stroja u načelu je jednak statoru sinkronog stroja. ako se rotor gradi tako da u utorima ima štapove. asinkronih strojeva: n −n s= S nS . Motori s kliznim kolutima zovu se kolutni motori. Q. taj napon stvori struju magnetiziranja (uzbude). Asinkroni motor otkrio je naš zemljak Nikola Tesla 1882. brzina vrtnje rotora n raste i približava se sinkronoj brzini nS okretnog magnetskog polja statora. Krajevi rotorskog namota mogu biti: dovedeni na klizne kolute i preko četkica spojeni na električni napon. priključen na mrežu i uzima snagu iz mreže. U rotorskom namotu okretno polje inducira napon koji je veći ili manji od statorskog ovisno o broju zavoja.12 od 33 Pitanje 5. . - Način rada: Priključi li se na statorski namot stroja trofazni izmjenični napon. koji se s obje strane rotorskog paketa limova kratko spoje kratkospojnim prstenovima dobivamo asinkroni motor s kaveznim rotorom ili kavezni motori. cosϕ ) (vidi pitanje 4. način rada i karakteristike asinkronog elektromotora Asinkroni motori tipični su predstavnici električnih strojeva male snage.

temperaturi okoline. Neosjetljiva na starenje.zaštitni plašt (omotač) može biti nemetalni (neopren) i metalni (olovo.izolacija vodiča. etilen-propilenska guma (EPR). treba biti otporna na mehanička. opleteni i neopleteni.ispitni napon . Električne veličine bitne za brodske kabele: . izrađen je od visokokvalitetnog bakra. tada je frekvencija napona inducirana u rotoru f2 jednaka frekvenciji statora f1. Materijali od kojih se radi izolacija su: polivinilklorid (PVC/A. ulančani polietilen (XLPE). Vodič s više žica je fleksibilniji. PVC/D. Karakteristika: Pitanje 5. broju žila.vodič. vrsti izolacije. Ako se rotor okreće u smjeru okretnog magnetskog polja i sve manje za njim zaostaje frekvencija napona u rotoru f2 pada proporcionalno klizanju f2=s⋅ f1 i u sinkronizmu ima vrijednost nula (f2=0) Tada je: n=nS. temperaturna i električna naprezanja. Objasni sastav i karakteristike brodskih kabela i način polaganja na brodu Osnovni sastav kabela: .otpor izolacije (MΩ /km) . 3. Klasifikacijski registri propisuju dopušteno strujno opterećenje ovisno o vrsti kabela. Broj žica u vodiču se definira s obzirom na presjek. kemijska. način polaganja i vrsti pogona u kojem će kabel raditi. može biti jednožični i višežični. može biti jedan ili više plašteva.radni napon . a s=0. a s=1.13 od 33 Ako rotor miruje: n=0. . bakrenog žičanog ili trakastog opleta). silikonska guma (S 95) .

gorivu. Objasni sastav. 1.. da ne budu prikladne glodavcima a mora biti ravna i što pristupačnija.pad napona ... Brod mora imati i uređaj za punjenje baterija (pretvarači kod brodova s istosmjernom strujom). kanalima zaštićenim od korozije. 2.. vijčanim spojevima osiguranim od odvrtanja.. Krajevi kabela završavaju u razvodnim kutijama kabelskim stopicama. a mogu služiti na manjim jedinicama za napajanje brodske mreže za vrijeme mirovanja u luci. lemljenjem ili tlačenjem. energije za nuždu moraju biti smješteni izvan prostorija strojarnice i iznad glavne palube... Pitanje 6. Slika na ploči . Vodonepropusne i plinonepropusne prolaze kabela kao i prolaze kroz protupožarne pregrade treba zabrtviti.... I L = 3 ⋅ I f Pitanje 6.14 od 33 ..strujno opterećenje . Teretni brodovi moraju osigurati baterijski pogon radio stanice. Manje plovne jedinice moraju imati akumulatorsku bateriju i za pokretanje glavnog stroja. Moraju imati dovoljan kapacitet da mogu neprekidno napajati predviđene potrošače kroz 35 sati.otpor vodiča .. Ako brod raspolaže agregatom za nuždu. akumulatorska baterija služi dodatno kao rezervni izvor energije koji radi samo od trenutka ispada glavnih generatora do stavljanja u pogon agregata za nuždu.. Radi lakšeg snalaženja kablovi se označuju..... Izvori el. koji su zamjenili selenske).. a kod trofaznog izmjeničnog sustava pomoću transformatora i ispravljača (u novije vrijeme poluvodičkih. Objasni karakteristike trofazne izmjenične struje.induktivni otpor Polaganju kabela posvećuje se velika pažnja. ulju. za napajanje pokretača motora s unutrašnjim izgaranjem. Slika na ploči . Spajanje kabela izvodi se isključivo u razvodnim kutijama pomoču stezaljki... spajanje u zvijezdu i trokut Međufazni i fazni napon Linijska i fazna struja Spoj u zvijezdu Y . Kabeli s metalnim opletom mogu se polagati na konstrukcije od metala. U tom slučaju moraju akumulatori napajati kroz pola sata rasvjetu za nuždu i električne zatvarače nepropusnih pregrada. Smještaj: . način rada i karakteristike olovnih i čeličnih akumulatora i primjenu na brodu smještaj i spajanje Primjena: Akumulatori služe kao izvori električne energije za slučaj nužde. kao izvori energije u spoju s osovinskim generatorima. Za obalnu plovidbu dozvoljava se i manji kapacitet. koja mora imati toliko veliki kapacitet da je moguće pokrenuti motor i nakon jednonoćnog napajanja rasvjete. Trasa reba biti tako odabrana da kabeli nisu izloženi vlazi. udaljena od izvora topline. Na tankerima se upotrebljavaju prijenosne akumulatorske svjetiljke napona 2 ili 4 V. U mf = 3 ⋅U f Spoj u trokut ∆ . vodi. cijevima.

Rasvjetna tijela u prostoru za akumulatore moraju biti izvedena s posebnom zaštitom od eksplozivnih i zapaljivih plinova. sastoji se od čiste sumporne kiseline koju sipamo u destiliranu vodu do koncentracije od 27 do 38%. koja mora biti smještena u nadgrađu. temperaturom.20 (Be′ ) za napunjeni akumulator. napon po članku ne smije pasti ispod 1. Pri punjenju strujom velike jakosti napon po članku nebi smio biti iznad 2.38 V. Akumulatorske baterije snage punjenja iznad 1. a koncentracija kiseline opada (smanjuje se gustoća). Na putničkim brodovima ugrađuju se posebne elektrana za nuždu. koje su izrađene od određenog broja ploča koje se međusobno razlikuju samo po aktivnoj površini i načinu primjene. posude i poklopci akumulatora.15 od 33 Posude brodskih akumulatora moraju biti od čvrstog negorivog materijala.5 kW moraju biti smještene u posebno ventiliranom prostoru sa najmanje 30 izmjena zraka na sat. a na pozitivnoj iz olovnog sulfata nastaje olovni oksid PbO2. građene tako da elektrolit ne može istjecati ni pri nagibu broda do 400. nikal – kadmij. Spajanje: serijski i paralelni spoj izvora (akumulatora) (slika na ploči) Olovni akumulatori: osnovni dijelovi: elektrode. Kapacitet (Ah) akumulatora određen je površinom ploča. a prekidač (sklopka) za palenje i gašenje mora biti izvan prostorije. smanjenjem koncentracije elektrolita prilikom pražnjenja. zbog opasnosti eksplozije praskavog plina koji se stvara u prostoriji. separatori. elektrolit. Između donjih krajeva ploča i dna akumulatorskih ploča mora biti dovoljno prostora da čestice aktivne mase ne čine kratki spoj između elektroda. Specifični kapacitet olovnih akumulatora je u granicama do 26 Wh/kg. izrađuju se od bitumena s nekim vlaknastim materijalom. Stupanj korisnosti iznosi od 83 do 90% Alkalijski akumulatori U ovu grupu spadaju akumulatori kojima se elektrokemijski procesi odvijaju posredstvom alkalijskih otopina (čelični akumulatori koji mogu biti: nikal – željezo. a sastoji se od akumulatorske baterije i dizel generatora s automatskim pokretanjem. nikal – cink) . Način rada: u akumulatoru se odvijaju složeni elektrokemijski procesi koje možemo opisati kemijskom jednadžbom: Pb O 2 + H 2SO4 + Pb   ZN JEJE  N → PR A ←   JEN JE    PU N 2Pb SO4 + 2H2 O Prilikom pražnjenja na elektrodama nastaje olovni sulfat PbSO4 (i na pozitivnoj i na negativnoj). (ploče od izolacijskog matrijala) propusne za elektrolit smješteni su između raznopolnih ploča da se spriječi kratki spoj unutar akumulatora. Jedna pozitivna ploča uvijek se nalazi između dvije negativne. srebro – cink. To se očituje i na povećanju gustoće elektrolita. Provjeru napunjenosti akumulatora najčešće vršimo aerometrom. Pri punjenju iz olovnog sulfata na negativnoj elektrodi nastaje olovo P b. a mogu se izrađivati i od ebonita (kvalitetniji). odnosno gustoće 280 Baumea (Be′ ) do 32.83 V.

mehanički su puno otporniji. manji specifični kapacitet. brzinu i poziciju. kapacitivni. Kako je brod u tehničkom smislu vrlo složen sustav.85 V. vibracije. brojanje. U sustavu upravljanja (ručno ili automatski) mjerni elementi (osjetila) daju podatke za potrebnu promjenu (kuta zakreta analogni pretvornici su otporni. Većina osjetnika nema odgovarajuću uzbudu. protoci.2 kg/dm3. da bi izvršili promjenu veličine kod ventila. Većina uređaja slična je onim na kopnu. slanost. pomaci. U energetskom se sustavu mjere tlakovi. dubinu uranjanja. brzina. manji stupanj korisnosti. temperature. Da se poveća kapacitet. Stupanj korisnosti je manji od olovnih i iznosi oko 60%.) i za pretvaranje u neku drugu veličinu. 3. temperature. Gustoća elektrolita je 1. trajnost i napon elektrolitu se dodaje 50 g litijhidroksida na litru elektrolita. veća cijena. sadrži velik broj mjernih uređaja za mjerenje raznih fizikalnih veličina. Pune se kad napon po članku padne na jedan volt. izdrže veći broj pražnjenja i punjenja. velik unutrašnji otpor. Pitanje 6. koja. U sustavu klimatizacije mjere se temperature. Navedi osnovna mjerna osjetila i elemente automatike i područje primjene Osjetnici su naprave koje služe za mjerenje stanja neke fizikalne veličine (tlaka.16 od 33 Nikal – željezo akumulator pozitivnu elektrodu predstavlja nikalhidroksid. razina tekućine. razine itd. to obavljaju preko posrednika. bolje podnose niže temperature. buka. Napon punjenja ovih akumulatora je 1. brzina strujanja. viskoznost.75 do 1. neosjetljivi prema preopterećenju a isto tako nisu osjetljivi na punjenje te se ne mogu prepuniti (za razliku od olovnih kod kojih elektrolit zakuha i isparava voda). Prednosti nad olovnim: elektrolit nije agresivan. pneumatski ili neki drugi signal. temperatura. kut nagiba i sl. brzine i sl. . a negativnu željezni prah. kao navigacijski koji određuju smjer. koji pretvara izmjerenu veličinu osjetnika u električni. tlak. digitalni pretvornici su najčešće enkoderi (optički ili magnetski). Nedostaci: manji napon po članku. Unutrašnji otpor ovih akumulatora je velik u odnosu na olovne. položaj. ali su neki specifični. Elektrolit je otopina kalijhidroksida u destiliranoj vodi u koncentraciji oko 21%. vlažnost. brzina rotacije. torzija. gustoća dima. Veličine koje osjetnici mogu osjetiti su: protok fluida. i na daljinu može izazvati uzbudu i alarm. induktivni.

ako je zahvaćeno srce tad je veća opasnost!! Frekvencija struje je bitan čimbenik opasnosti. Zaštitne mjere od štetnih djelovanja električne struje Sprječavanje opasnosti od udara se provodi na tri načina: . početi sa oživljavanjem. razaranje tkiva. vanjska masaža srca.ograničiti jakost struje kroz čovjekovo tijelo na bezopasan iznos .zaštitno uzemljenje (kod mreža s uzemljenim (trup broda) zvjezdištem) .sustav zaštitnog vodiča (samo u izoliranim trofaznim mr.zaštitni strujni spoj s odvajanjem Nulovanje se na brodovima ne upotrebljava Pružanje prve pomoći . kako do njega dolazi. . struje.biološko. paraliza rada srca. kidanje mišića . .do 50 mA donja granica smrtne opasnosti . a ako potraje nekoliko minuta može nastupiti i smrt . Trajanje prolaza struje kroz tijelo ima različite posljedice. koje uzrokuje vanjske i unutarnje opekline .upute za pružanje prve pomoći moraju biti istaknute na vidljivim mjestima .od 10 do 15 mA struja pri kojoj dolazi do kontrakcije mišića .prolaz jačih struja od 4 do 5 A koje teku do 10 sekundi izazivaju trenutnu obamrlost ali ne i smrt.ako ne diše i ne radi srce.mehaničko. treperenje srčanih komora.zaštitno izoliranje .kemijsko. osloboditi ga od djelovanje el. .nikako se ne smije oslobađati unesrećenog iz strujnog kruga bez strogih mjera opreza. .prag osjećaja 1mA (za izmjeničnu) 5 mA istosmjernu .onemogućiti dodir čovjeka s bilo kojim dijelom električnog uređaja pod naponom.17 od 33 Pitanje 7.zaštitno odvajanje . 1. iščašenja.brzo pomoći unesrećenom. pa je izmjenična struja opasnija (najopasnija pri frekvenciji od 40 do 60 Hz) od istosmjerne (3 do 4 puta). paraliza centra za disanje. Objasni što je strujni udar.sigurnosni napon .toplinsko. rastvaranje krvi i drugih tekućina . u kojima ni jedna točka mreže nije uzemljena) (zaštitni vod dobro uzemljiti) . Kod nesreće je važan put struje kroz organizam.100 mA redovno nastupa smrt . Jakost struje utječe na stupanj opasnosti: .ograničiti vrijeme prolaza struje kroz tijelo Zaštitne mjere: . Pri tome može nastupiti sljedeće djelovanje električne struje na organizam čovjeka: . mjere tehničke zaštite i pružanje prve pomoći unesrećenom Strujni udar nastaje kada se slučajno dodirne dio električnog uređaja ili trošila koji je pod naponom. umjetno disanje.zaštitni strujni spoj (zaštitna strujna sklopka) .od 20 do 25 mA dolazi do otežanog disanja. ili kada uslijed kvara uređaja ili trošila pod napon dođu metalni dijelovi električnog uređaja koji normalno nisu pod naponom. kako izbavitelj nebi i sam bio zahvaćen električnom strujom.

način rada transformatora. Služe za napajanje rasvjete.generatorski ili blok tr. Dopuštena je primjena samo suhih tr. 2. (za zaštitne uređaje i priključak mjernih instrmenata.mrežni tr. neprekinuti snop zavoja koji pripadaju strujnom krugu (primarni i sekundarni) ostali dijelovi i pribor (kotao.. Čest je slučaj da su potrebna dva transformatora. strujni mjerni transformatori i naponski mjerni transformatori). izolacija itd. . (idealni trafo) P = P2 1 U 1 I1 = U 2 I 2 U1 I = 2 U2 I1 U1 N = 1 U2 N2 Realni trafo: stupanj korisnosti: η = P2 P1 Vrste transformatora: prema zadacima koje obavljaju imamo: .distribucijski tr. Objasni sastav. Strujni mjerni transformator nikad ne smije ostati u praznom hodu (na sekundarnoj strani uvijek mora imati trošilo) .tarnsformatori za zavarivanje Primjena na brodu: Energetski tr. (u elektranama spajaju se između generatora i visokonaponske mreže . na brodu uvijek se koriste za smanjenje izmjeničnog napona. za poluvodičke pretvarače.) - Način rada: načelo međuindukcije. (za napone 35 kV i niže) . (transformiraju napon visokonaponske mreže (400 kV ili 220 kV) u napon distribucijske mreže (35 kV) . namot.18 od 33 Pitanje 7. zrakom hlađenih do snage 4 MVA.2 do 0. mehaničko učvršćenje. punjenje baterija. pripadni elementi za priključak. napajanje GPS sustava i sl.35 mm. ima elektromagnetsku ulogu i mehaničku (nosi namot). vrste i primjena na brodu Sastav: željezna jezgra. elementi zaštite.mjerni tr. upravljačkih strujnih krugova. sastavljena od obostrano izoliranih hladno valjanih transformatorskih limova debljine od 0.

Dizel motori ne zahtjevaju veliko održavanje i predstavljaju pouzdane strojeve za pogon generatora. električnog generatora (jednofaznog ili trofaznog). turbo-generatora i osovinskog generatora na brodu Dizel-generatori Pretvaraju energiju tekućeg goriva u električnu energiju.Mjernim uređajem očitavamo iznos izolacije. a svaki podbačaj daje u obliku akustičnog ili optičkog signal. 1.19 od 33 Pitanje 7.kada plovni objekt ima proizvodnju pare u svrhu pogona turbina za propulziju pa se dio pare koristi za pokretanje rotora generatora za proizvodnje električne energije .ako je mreža izvan pogona (nije pod naponom) koristi se mjerni napon do 500 V .u pogonu. Metoda mjerenja ima više: .0 10 . Obrazloži potrebu i postupak kontrole i mjerenje otpora izolacije na brodu Radi sigurnosnih razloga izolaciju je potrebno kontrolirati i povremeno mjeriti otpor izolacije kabelske mreže i nekih brodskih električnih uređaja. Pokretanje (upućivanje) dizel motora vrši se elektropokretačima ili ubacivanjem komprimiranog zraka u cilindre motora. Danas se uglavnom koriste brzohodni dizel generatori s orjentacijom na veće brojeve okretaja. postolja. P ⋅ cos ϕ PMOTORA = GENERATORA ηGENERATORA Turbo-generatori Ovi generatori koriste se na brodovima (plovnim objektima) u slučajevima: . Dizel motore karakterizira niski broj okretaja pa direktno pogone rotor generatora bez upotrebe reduktora (plinske turbine moraju imati reduktore za pogon rotore generatora. Opravdanje se nalazi u tome sto je trajnost sporohodnih i brzohodnih generatora približno ista a cijena brzohodnih je znatno manja. Veličina dizel motora za pogon glavnih generatora kreće se od nekoliko stotina do više tisuća kilovata. Sastoje se od dizel motora.kada ima višak tehnološke pare koja se u turbo generatorima pretvara u električnu energiju Mjerni napon (V) do 2UN 500 Izolacijski otpor MΩ (prije pogona) Izolacijski otpor MΩ (nakon pogona) 10 100 1. Objasni karakteristike dizel-generatora. pomoćnih i upravljačkih uređaja. jer turbine imaju velik broj okretaja). Dizel motori defininiraju se prema snazi generatora odnosno bilanci električne energije broda. Velika prednost brzohodnih dizel generatora je u težini. Oni su znatno manje težine. Nazivni napon UN(V) manje od 65 više od 65 Pitanje 8. . 3.

Ako se uzme u obzir izronjavanje i uronjavanje propelera kod nevremena onda problem održavanja konstantnog napona i frekvencije postaje još složeniji. ~ = ~ ~ ~ A c c u U = c o n s t . Taj se istosmjerni napon pomoću tiristorskih pretvarača pretvara u trofaznu struju konstantnog napona i frekvencije. Turbo generator koristeći energiju ispusnih plinova može dati električnu snagu koja iznosi 5% do 13% snage dizel motora. 34% toplinske energije odvodi se ispusnim plinovima i 26% otpada na rashladna sredstva i zračenja. Oni proizvode električnu energiju iskorištavanjem ispusnih plinova propulzivnih dizel motora tj: bez troška goriva. Kod sinhronih generatora koji su danas većinom u primjeni nejednolika brzina pogonskog motora odražava se na održavanje konstantnog napona. f= c o n s t . G U = c o n s t . Osovinski generatori To su generatori koji za pogon koriste vrtnju glavnog propulzionog stroja. f= c o n s t . Na brodovima sa propelerima sa čvrstim krilima (propelama) sa promjenjivom brzinom vrtnje upotrebljavaju se sinhroni generatori sa pogonom preko reduktora ili su montirani direktno na osovinski vod. ~ = . Unatoč tim problemima ekonomsko–tehnička prednost osovinskih generatora danas ih čini sve interesantnijima na brodovima. Sustav osovinskih generatora na brodu je odavno poznat i često se primjenjivao u vremenima kaga su se na brodu koristile centrale istosmjerne struje. umjesto lakog (dizel) goriva u dizel generatorima. Kod istosmjernih generatora taj problem je vezan samo uz održavanje konstantnog napona.20 od 33 kada se na brodu koristi toplina ispusnih plinova za stvaranje pare koja se onda preko turbogeneratora pretvara u električnu energiju. Rezultati pokazuju da se utilizacijski turbogeneratori mogu ekonomično primjeniti na brodovima s dizelskim propulzivnim motorima snage veće od 7 MW i da se instalacija amortizira u vremenu između dvije ili tri godine. a to se lako rješavalo uz pomoć regulatora napona. a drugi postotak (13%) za srednjehodne četverotaktne sa visokim temperaturama ispusnih plinova. Prednosti im proizilaze iz jeftinije proizvedene električne energije uslijed primjene teškog goriva (mazuta) u glavnim propulzivnim strojevima. Budući da je brzina vrtnje propelerske osovine približno konstantna i da propulzioni motori rotiraju u jednom smjeru i u plovidbi i u manevru. Glavni problem pogona osovinskih generatora predstavlja nejednoliko gibanje (brzina vrtnje). ali mnogo više na održanje konstantne frekvencije. To dovodi i do većeg stupnja iskorištenja propulzionih strojeva. n= c o n s t . Od ukupne energije goriva propulzijski dizel motori pretvaraju približno 40% u koristan rad. Oba načina koriste ispravljač koji pretvara napon promjenjive frekvencije u istosmjerni napon. Na brodovima sa pokretnim propelama ugrađuju se standardni sinhroni generatori. Ovaj način pokretanja turbogeneratora sve se češće naziva utilizacijski turbogeneratori. Prvi postotak (5%) odnosi se na suvremene sporohodne dvotaktne motore sa niskim temperaturama ispusnih plinova. osovinski generatori u tim režimima napajaju mrežu konstantnim naponom i približno konstantnom frekvencijom.

instrumente. Primjeri regulacije (ugađanje pravilnog odnosa među dijelovima.21 od 33 Pitanje 8. kontrolira i direktno ili preko razdjelnika raspoređuje po trošilima i uređajima. 2.jedno ili više polja motorskih pokretača (uputnika za upuštanje motora). elektromotora) regulacija temperature (namota. Generatorska polja međusobno su odjeljena vertikalnim pregradama od negorivog materijala. GRP kakva se najčešće koristi na suvremenim brodovima. ili veličinama nekog stroja) na brodu: regulacija brzine (broja okretaja) regulacija napona generatora regulacija struje uzbude (generatora. releja) regulacija tlaka .upravljanjem u otvorenom krugu povratne veze. Jedan stupanj uspoređuje ju sa dobivenom vrijednošću koju daje mjerni pretvornik. Kormilar promatra mjerni instrument (kompas) stavlja u rad kormilo (uređaj za upravljanje). kormilo se pokreće (izvršni član) i brod plovi po novom kursu (upravljani pravci).jedno ili više polja trošila (za napajanje važnih trošila izravno ili preko primarnih razdjelnika i za povezivanje manje važnih trošila s glavnim napajanjem) . 3. Ovdje se električna energija mjeri. Svako polje je zasebna cjelina i povezano vijcima u grupe prikladne za transport i ugradnju. stoga se to odvija u zatvorenom regulacijskom krugu. Glavna razvodna ploča (GRP) i ploča za nužnu GRP središnje je mjesto na kojem su priključeni osnovni izvori električne energije. Predstavlja elektroenergetski centar broda. Na temelju razlike stvara se izvršna veličina. Pitanje 8.jedno ili više polja generatora .upravljanjem u zatvorenom krugu povratne veze. GRP postavlja se što bliže generatoru i mora se nalaziti s generatorom u istoj vertikalnoj protupožarnoj zoni. prekostrujnu zaštitu. i najčešće sadrži: . . Pri tom je potrebno realizirati dva međusobno spojena procesa: uspoređivanje i izvršenje. ona mu se zada. izrađena je na principu modula. instrumente za paralelno spajanje. pokazne elemente sinkronizacije. osigurače i sl. Instrument daje «kormilaru» samo putokaz kako treba upravljati brodom. Da bi krug znao koju vrijednost treba namjestiti. sadrže čvrsto postavljene ili izvlačive prekidače. Definiraj pojmove: upravljanje i regulacija i navedi primjere primjene na brodu Pod pojmom upravljanja (elektromotora) podrazujevaju se u osnovi dva postupka: . Prolaz ispred i iza ploče propisuje klasifikacijsko društvo. Ona utječe na izvršni član tako da se na izlazu regulacijskog procesa postavi željena vrijednost Regulacija je pojava kada se kontinuirano prikupljaju podaci o fizikalnoj veličini (veličini koju treba regulirati) i uspoređuju s drugom veličinom zbog međusobnog prilagođavanja.

. te napajaju udaljenija trošila S obzirom na priključena trošila razdjelnici se dijele: .. Pitanje 9.razdjelnik navigacijskih svjetala . Objasni čemu služe razdjelnici i uputnici na brodu. .sekundarni.razdjelnik za priključak s kopna . a služe za napajanje više trošila iz grupe srodnih trošila npr: . Uputnici na brodu služe za pokretanje (zalet) elektromotora. .razdjelnik rasvjete pramčanih prostorija itd. 1. rastalni (talenjem prekida strujni krug kad struja premaši zadanu vrijednost) . Pitanje 9. njihove oznake i način spajanja voltmetar (spajanje: paralelno) ampermetar (spajanje: serijski) wattmetar (spajanje: kombinacija) .. te navedi izvedbe Razdjelnici su sklopni uređaji izrađeni u obliku ormara.preklopke su sklopke s dva ili više sklopnih položaja .pokretač ili uputnik je naprava za pokretanje elektromotora ili drugih trošila i omogućuje da npr: struja i moment vrtnje ostanu u propisanim granicama. napajaju se iz primarnih. grijanje) .... Nabroji najvažnije električne mjerne instrumente.osigurači. 2. .rastavljači su mehanički sklopni aparati koji služe za vidljivo otvaranje i zatvaranje strujnog kruga (najčešće bez opterećenja) .razdjelnike snage (elektromotori. .22 od 33 regulacija .razdjelnik pomoćnih strojeva strojarnice . koji pod utjecajem kontrolirane električne veličine mehaničkim putem oslobađa njihove zaporne elemente te otvara ili zatvara kontakte aparata.regulatori su naprave za održavanje pogonske veličine na konstantnoj vrijednosti .primarni.razdjelnik priteznih i teretnih vitala .sklopke su mehanički sklopni aparati s ručnim pokretanjem koji uklapa. klimatizacija.razdjelnike rasvjete Sklopni aparati i naprave su električni uređaji koji služe za održavanje i prekidanje strujnih krugova.okidač je upravljački organ sklopnih aparata.prekidači su mehanički sklopni aparati s funkcijama kao što ih ima sklopka. a osim toga mogu izdržati određeno kratko vrijeme i prekidati struje kratkog spoja. direktno sa GRP .sklopnici su mehanički sklopni aparati s elektromagnetskim pokretanjem i istim funkcijama kao što ih ima sklopka. ploča i ormarića u kojima su ugrađeni sklopni aparati i koji su smješteni po raznim mjestima na brodu. niša.. Njihov rad obuhvaća uklapanje. upravljanje i regulaciju. U ove uređaje spadaju: . izdrži i prekida struje u normalnim pogonskim uvjetima. Veliki broj razdjelnika možemo podjeliti prema načinu napajanja: ..

načinu uprvljanja ventilima i snazi. kod osovinskih generatora ili kod napajanja u nuždi (uređaja koji rade na izmjenični napon). Npr. Izlazna frekvencija uvijek je manja od ulazne . način spajanja i primjenu na brodu Vrste ispravljača: prema načinu vođenja električne energije: . Navedi vrste ispravljača i pretvarača. kojom možemo puniti baterije i napajati uređaje koji rade na istosmjerni napon.23 od 33 .punovalni Poluvalni spoj: Punovalni spoj: Trofazni ispravljački spoj: Primjena na brodu: za ispravljanje izmjenične struje u istosmjernu.živini . iz akumulatorskih baterija. .izravna pretvrba napon frekvencije f1 jednofazne ili trofazne primarne mreže pretvara se u napon frekvencije f2 sekundarne jednofazne ili trofazne mreže.poluvodički prema obliku ispravljanja: .frekvencmetar (spajanje: paralelno) Pitanje 9. vrsti poluvodičkih ventila. Razlikuju se prema vrsti komutacije.statički frekvencijski pretvarači (izmjenični) prenose energiju između dvije mreže različitih frekvencija.poluvalni . Pretvarači služe kod pretvorbe istosmjerne struje u izmjeničnu. kad je to potrebno. 3.vakumski . Razlikuju se dva osnovna načina pretvorbe frekvencije i napona: .

a mogu se uklapati i motori većih snaga (100 i više kW) na krutu mrežu ili ako se napajaju iz vlastitog izvora te nemaju uticaja na trošila izvan vlastite mreže.izravno uklapanje. omski otpor regulacijskog otpornika se smanjuje. Pitanje 10. Osigurači: . Upućivanje u rad trofaznih asinkronih elektromotora Izbor načina pokretanja ovisi o veličini motora. 270. 2.ultrabrzi . folija) Pokretanje primjenom smanjenog napona koristi se najčešće kod pokretanja kaveznih asinkronih motora.24 od 33 - neizravna pretvorba obavlja energetsku pretvorbu u dva koraka.prekostrujni relej (isklapa preveliku strujuprije nego što proradi toplin .bimetal (ne smiju se štititi pumpe za gašenje požara i motori kormilarskog uređaja. Mrežni napon se može smanjiti na više načina: - . izvedbi kaveza. 1. mora se prije toga ohladiti.zaštitna motorna sklopka (isključuje istovremeno sve tri faze) .podnaponski relej (okida kod preniskog napona) . (slika br. a to kod ovih uređaja nije dozvoljeno) .elektromagnetski okidač (ima akumuliranu potencijalnu energiju u opruzi čija se napetost može regulirati. koji se zatim pretvara u izmjnični napon sekundarne mreže s frekvencijom f2 i drugim iznosom amplitude. za elektromotore manje snage. Nabroji najvažnije sklopne i zaštitne elemente. vrsti zaleta i svojstvima el.brzi . Prekoračenjem struje svitka elektromagneta nastaje pobudni pomak koji oslobađa oprugu i u vrlo kratko vrijeme otvara kontakte Zaštitne sklopke: . Izmjenični napon primarne mreže s frekvencijom f1 najprije se ispravlja u istosmjerni. a zatim kako se broj okretaja povećava. Zbog istosmjernog napona između ulaznog i izlaznog kruga ovi se pretvarači nazivaju pretvaračima s istosmjernim međukrugom.naponska zaštitna sklopka Na brodu se često provodi selektivna zaštita.tromi . Koristi se kod kolutnih motora. S pomoću pokretača uključuje se regulacijski otpornik.rastalni . Pokretanje asinkronih motora s pomoću regulacijskog otpornika u krugu rotora. Tu spadaju razni osigurači i zaštitne sklopke. mreže . Pitanje 10. jer da bi bimetal ponovo uključio strujni krug. namjena i primjena na brodu Zaštitni sklopni elementi primjenjuju se za zaštitu niskonaponskih i srednjenaponskih električnih postrojenja.

stubišta. električno grijanje imamo i u kuhinjama.) i ugrađena su unutar ravne ili savinute metalne cijevi.prostorije za boravak putnika i posade ispod palube: 80 W/m3 . Standard za proračun pretpostavlja vanjsku temperaturu –150C. brijačnicama. itd. Izrađuju se i specijalno oblikovana grijaća tijela koja se mogu spojiti u grijaće baterije ugrađene u limena kućišta. Grijanje se koristi kod predgrijavanja goriva i maziva. b) smanjenje napona pomoću prigušnica c) pokretanje pomoću autotransformatora. a međuprostor je ispunjen izolacijom. 3. praonicama. ambulantama. toplom vodom.25 od 33 a) preklapanje sklopke trokut – zvijezda (za motore male snage). te se time postiže da je struja pokretanja tri puta manja nego kad bi motor bio spojen u spoj trokut. vrste i primjenu električnih grijača na brodu Grijanje prostorija potrebno je gotovo na svim brodovima. ali je utrošak energije znatan. sušionicama. dvoranama za hlađenje. Namoti statora priključeni su prilikom pokretanja na mrežu u spoju zvijezda. kantal i sl.prostorije u direktnoj vezi sa palubom: 100 W/m3 . Mogu se upotrijebiti različiti sustavi grijanja (parom. Pitanje 10. tolim zrakom i električno grijanje).vrijeme u sekundama Utrošak energije je veći nego na kopnu. Električno grijanje je jednostavno. Za zagrijavanje prostorija potrebno je približno: . Objasni princip rada. kupaonice i unutrašnje kabine: 50 W/m3 Grijaća tijela izgrađena su od elektrootpornog materijala (cekas.otpor vodiča u ohmima t. a u prostorijama +200C. obično keramika. električno zagrijavanje tankova goriva i maziva. . Električna energija pretvara se u toplotnu u grijaćim tijelima po zakonu: W=I2Rt (J) I – jakost struje u amperima R.

radi toga generatori moraju imati što sličniju vanjsku karakteristiku. 3.spoj s vodom za izjednačavanjem . Spajanje istosmjernih generatora u paralelni rad Paralelni rad istosmjernih generatora je takav rad kod kojeg su stezaljke istog polariteta spojene na sabirnicu zajedničke mreže istog polariteta. Da bi se izbjegla ova nastabilnost kod paralelnog rada koriste se i posebni načini međusobnog spajanja paralelno spojenih generatora. Napon praznog hoda svih paralelno spojenih generatora treba biti jednak naponu mreže.26 od 33 Pitanje 11. Mjerni instrumenti glavne razvodne ploče voltmetar dvostruki voltmetar ampermetar frekvencmetar wattmetar za P. a to je: . Olovni akumulatori Vidi pitanje 6. S. 1. Pri paralelnom radu važna je raspodjela opterećenja na generatore.križni spoj Pitanje 11. Q sinkroskop Pitanje 11.2 . 2.

27 od 33 Pitanje 12. udarci) .radnog mehanizma (zaštita pomoću rastalnih osigurača.vanjski (mreža. Cijena i složenost zaštite uređaja razmjeran je cijeni i važnosti elektromotora.prigušnica trofazni kliznokolutni asinkroni motori: . Za male motore to je jednostavna zaštita a za motore većih snaga složena zaštita. Uputnici izmjeničnih motora: asinkroni kavezni motor: . temperatura. frekvencija. vlažnost.izravno ukapčanje . stanje ugroženosti. Razina zaštite ovisi o važnosti pogona i o štetnim posljedicama koje bi nastale njegovim isključenjem. iznos i oblik napona.sinkrono pokretanje pomoću izvora promjenjive frekvencije Pitanje 12. 1. postupke i stanje kojima se otklanja ili minimizira opasnost. Važnost područja zaštite potvrđuju mnogi međunarodni i nacionalni propisi. Otpor koji služi samo pri pokretanju motora naziva se rotorski uputnik ili rotorski pokretač. prekostrujne zaštite.uputnik s nazivnim momentom . 2.od utjecaja okoliša .transformator za pokretanje . bimetalna. kratki spoj namota prema kućištu i prekid namota) Zaštitu elektromotora ostvaruju elementi kojima je zadaća sačuvati motor od nedopuštenog zagrijavanja. čime se djeluje na potezni moment.pokretanje pomoćnim zaletnim motorom (najstariji način pokretanja) .trofazni statorski predotpor .od izvora napajanja . Poremećaji koji utječu na rad pojedinih dijelova elektromotornog pogona mogu biti: . okidača.preklopka zvijezda – trokut . vibracije. Uputnici elektromotora svrha i održavanje Uputnici istosmjernih i kliznokolutnih asinkronih motora pri priključku na nazivni napon struja pokretanja najjednostavnije se ograničava uključivanjem otpora u rotorski krug. zaštititi ga od šteta i ograničiti na najmanju mjeru vrijeme ispada iz pogona. Smetnje elektromotora mogu doći od: .asinkrono pokretanje sinkronog motora (ovi motori imaju ugrađen prigušni kavezni namot) .uputnik s prekretnim momentom sinkroni motori: . Zaštita električnih strojeva Zaštita obuhvaća djelatnost. temperaturna vremenski releji) .unutarnji (kratki spoj između zavoja.

U svakom slučaju vrši se zaštita jednim ili više sustava zaštite pomoću osigurača.zaštitna motorna sklopka u kojoj je sadržana kombinacija bimetala i elektromagnetskog okidača ima zadatak isključiti istovremeno sve tri faze.naponska zaštitna sklopka Otpor kratkog spoja: do kratkog spoja kod strojeva dolazi kada se dijelu namota uslijed visokih napona probije izolacija prema drugom namotu ili prema kućištu stroja ili kada se uslijed visokih temperatura ošteti izolacija prema drugom namotu ili kućištu stroja.) Pitanje 14. 2. .podnaponski relej . koja je znatno veća od nazivnih vrijednosti. 2. Uključivanje izmjeničnih generatora u paralelni rad (vidi pitanje 1. tromi.) Pitanje 13.prekostrujni relej . 2. ultrabrzi . Tada usljijed malog električnog otpora kroz stroj poteče velika jakost struje. 2.) Pitanje 13.automatski. 3. . pa nema opasnosti od rada motora sa dvije faze. imaju termičku nadstrujnu zaštitu . 2.28 od 33 Pitanje 12. Automatski nadzor strojarnice (vidi 3. Konstruktivni dijelovi elektromotora stator rotor kolektor četkice Pitanje 14. 1. Brodski transformatori (vidi pitanje 7. .) Pitanje 13.niskonaponski rastalni osigurači velike prekidne moći najčešće s tromim djelovanjem radi zaštite kabela i mreže od prejake struje.rastalni. sastoji se od dvije međusobno spojene metalne trake s različitim faktorom toplinskog rastezanja (primjenjuju se kod zaštite od preopterećenja) . 3. Osigurači i otpor kratkog spoja Vrste osigurača: .bimetal. Čelični akumulatori (vidi pitanje 6. .elektromagnetski brzi okidač ima akumuliranu potencijalnu energiju u opruzi čija se napetost može podešavati. 3. brzi. 1.

izlaze na otvorenu palubu. 20. svjetiljke za izbjegavanje sudara . izlaze iz prostorija.brodovi nosivosti manje od 300 GT (neograničenog područja plovidbe.brod nosivosti 300 GT (neograničenog područja plovidbe. strojarnicu i prostorije gdje se nalazi glavni izvor el. mjesta za posluživanje protupožarnih i kaljužnih pumpi. svjetiljke za signalizaciju poteškoća.rasvjeta za slučaj nužnosti koja obuhvaća. glavnu razvodnu ploču. i ograničenog područja plovidbe I) 6 sati .. prostorije agregata za nužnost.. Na teretnim brodovima izvor energije za slučaj nužnosti treba osigurati neprekidno napajanje gotovo istih trošila. energije za nužnost primjenjuje trofazni sinhroni generator bez kliznih koluta i četkica pogonjen uglavnom brzohodnim dizelmotorima .radio oprema i navigacijska oprema .kaljužne pumpe za nužnost i drugi sustavi ako ih zahtjeva Registar. sve upravljačke pultove.sredstva unutarnje veze. Ta trošila su: . i ograničenog područja plovidbe I) 18 sati . radio i navigacijske kabine. stubišta. Voditi brigu o prostoriji u kojoj je dizelgenerator (da bude grijana. Ako je izvor energije aku baterija mora bez nadopunjavanja napajati propisana trošila u predviđenom vremenu. 3. prostorije zapovjedničkog mosta.brodovi područja plovidbe II i III 3 sata Dizel-generator mora automatski startati pri nestanku napona na glavnoj ploči. Dizel-generator mora imati četiri sustava pouzdanog pokretanja. mjesta ukrcavanja u čamce za spašavanje. energije za slučaj nužnosti kao i automatsko pokretanje dizelgeneratora treba se povremeno provjeravati.ručno pokretanje Najčešće se kao izvor el. kompasa. te o propisanom vremenu kroz koje se prema propisima moraju napajati. Spremnost rada izvora el. kormilarskog stroja. medicinske prostorije i sl. energije.hidraulični sustav . 19.pozicijske svjetiljke.sustav dojave požara i naprave za upravljanje protupožarnim vratima . . sustav za obavještavanje i signalizaciju u slučaju nužnosti . . Za putničke brodove neograničenog područja plovidbe i ograničenog područja plovidbe mora tijekom 36 sati osigurati neprekidno istovremeno napajanje svih važnih trošila neophodnih za sigurnost broda i ljudi na njemu. od kojih svaki ima zalihu energije za najmanje tri uzastopna pokretanja. energije za slučaj nužnosti koristi se dizel-generator ili aku batrerija tolike snage da je osigurano istovremeno napajanje svih trošila neophodnih za sigurnost plovidbe u slučaju nužnosti. 2 Napajanje broda u nuždi Kao izvor el. putokaze. prolaze.. prozračna).zrak pod tlakom s vlastitim neovisnim spremnikom za zrak . Sustavi su: . ali u kraćem vremenu.brodovi (nosivosti 300 GT) područja plovidbe II i III 12 sati . Snaga dizel-generatora ovisi o veličini i namjeni broda. tablice upozorenja. 1.29 od 33 Pitanja: 14. mjesta gdje se nalaze uputnici motora ovih pumpi.električni pokretač s vlastitom baterijom i s ispravljačem za punjenje .

Kontroli podliježu sve one veličine i elementi koji mogu dati informaciju o stanju pogona izložene trošenju ili jačem naprezanju. Osnovni karakter održavanja treba biti preventivni a ne interventni.osiguranje neprekidnog pogona na potrebnoj razini kvalitete . Kod istosmjernih generatora područje namještanja ove zažtite iznosi od 2 do 15% nazivne struje generatora. Održavanje električnih uređaja Održavanje je organizirana djelatnost kojom se pomoću prikladnih metoda i postupaka ostvaruje i osigurava ispravnost pogona. premalog pritiska. vibracijama i temperaturi. Ovo se ostvaruje planiranim pregledima. Kod . Glavni zadaci održavanja električnih uređaja su: . serijski. kliznih koluta i četkica moraju biti bez vidljivih ogrebotina.od kratkog spoja . Temperaturu pojedinih elemenata možemo utvrditi dodirom. pa iskre i prekomjerno se zagrijavaju. provjerama i popravcima Treba raspolagati rezervnim dijelovima. Zaštita generatora od povratne struje Zaštita generatora uglavnom može biti: . To je posljedica nečistoća. vizualno ili mjerenjem. evidentirati i analizirati radove. Površine kolektora. 1. Vremenom stari i izolacija. 1. Primjena sklopki i zaštitnih elemenata (vidi 10.pravovremeno uočavanje poremećaja i neispravnosti . 2. Stanje ležajeva procjenjuje se po zvuku.) Pitanje 15. Pitanje 16. Ako baterija služi za napajanje upravljačkih i signalnih strujnih krugova treba kontrolirati stanje akumulatora mjerenjem napona u opterećenom stanju. poredni.sprječavanje prekovremenog trošenja čime se produžuje vijek ztrajanja pogona . kompaundni izmjenični: sinkroni Pitanje 15. Neispravni kontakti imaju hrapavu i oksidiranu površinu. sila pritiska i sl. mjerenjem gustoće elektrolita.od preopterećenja . 3. pa je potrebno vršiti kontrolu izolacije mjerenjem otpora.30 od 33 Pitanje 15.što brže otklanjanje kvarova .održavanje potrebne razine zaštite. ispravna dodirna površina.od preniskog napona Ova zaštita odnosi se na paralelan rad generatora.od povratne struje . Vrste generatora istosmjerni: nezavisne uzbude. Zaštita od povratne struje (ili povratne snage) prilagođuje se pogonskom stroju i vrsti generatora. Redoviti planirani pregledi i kontrola smanjuju ispade pogona. ispitivanjima. 1. preopterećenja i sl.

papir i sl. Vlažan zrak s primjesom soli nepovoljno utječe na izolacijski materijal. papir (eventualno impregnirani) pamuk. a to znači i veće preopterećenje stroja uz jednake uvjete. pražnjenje i primjena akumulatora (Vidi pitanje 6. Otpor izolacije za brodsku opremu mora trajno zadržati otpor izolacije od najmanje 1500 ohma po voltu. 3. Izolacijski materijali dijele se po normama IEC prema toplinskoj postojanosti na više klasa. ali i zbog težine stroja. Klasa izolacije Granična temperatura u oC Primjer materijala Y A E B F H C 90 105 120 130 155 180 Iznad 180 drvo. Temperatura izolacijskog materijala ne smije prelaziti granične vrijednosti temperature. Tablica prikazuje granične temperatura za pojedine klase izolacije i primjere materijala. kvarc. za mehaničku čvrstoću izrađuju se i od prešanih izolacijskih materijala različitog sastava. Izolatori i njihove karakteristike Izolacija dijelova pod naponom mora imati odgovarajuću električnu čvrstoću. ali impregnirani silikonskim smolama staklo.31 od 33 izmjeničnih generatora područje namještanja zaštite iznosi od 2 do 6% nazivne snage generatora ako je pogonski stroj turbina i 8 do 15% nazivne snage ako je pogonski stroj dizel motor.) Pitanje 17. ali impregnirani smolama s povišenom toplinskom otpornošću kao gore. impregnirani uljnim lakovima bakelit. Punjenje. . azbest. impregnirani sintetičkim lakom staklena vlakna. tinjac. Potpuna automatizacija brodske elektrane (vidi pitanje12. te mora biti dovoljno mehanički čvrsta i odgovarajuće zaštićena. telstolit. otpornost na klizne struje. pamuk. impregnirani sintetičkim lakom kao gore. 1. svila. Pitanje 16. keramika. Bolja i skuplja klasa izolacije dopušta veću graničnu temperaturu. Brodovi koji plove tropskim predjelima namot mora biti izoliran tropskom izolacijom. 2. 2. porculan. Izbor izolacije namota vrlo je važan radi sigurnosti.) Pitanje 16. azbest. Kao izolacijski materijali koriste se anorganski materijali. s neorganskim vezivom Pitanje 17. 3. jer se na tim mjestima može promjeniti prijelazni otpor. vlagu i ulja. a time i temperatura. steatit. Osobito treba paziti na spojna mjesta. tinjac. 2. Izolacijski materijali su nevodljivi sa otpornosti od 108 Ωm.

energije upotrebljavaju: akumulatori (uglavnom se koriste kao izvori u slučaju nužde) istosmjerni generatori (koristili su se na starijim brodovima) izmjenični generatori (jednofazni i trofazni).) Pitanje 17. 3. Pitanje 18.) Pitanje 19. 1. 2) Pitanje 18. 2. Konstruktivni dijelovi generatora stator rotor uzbuda kod istosmjernih kolektor i četkice Pitanje 18. 3. na svim novim brodovima koriste se isključivo trofazni izmjenični generatori. 2.) Pitanje 20. 1. 2. 3. Uputnici elektromotora (vidi pitanje 12. i 12. Upućivane u rad trofaznih asinkronih elektromotora (vidi pitanje 10.) Pitanje 19. 2. Vrste regulatora u primjeni na brodu Vrste regulatora: .) Pitanje 19. 1.2. 3. Vrste izvora električne energije Na brodu se kao izvori el. podjela na polja (vidi pitanje 8.32 od 33 Glavna električna ploča. 3. Sinkronizacija generatora (vidi pitanje 1. Automatski nadzor strojarnice i zaštita električnih strojeva i uređaja na brodu (vidi pitanje 12. Primjena generatora u nuždi (vidi pitanje 14. 1.

Osigurači. imaju termičku nadstrujnu zaštitu niskonaponski rastalni osigurači velike prekidne moći najčešće s tromim djelovanjem radi zaštite kabela i mreže od prejake struje.PID regulator. 2.33 od 33 . D-regulator izaziva izlazni signal samo onda kad se ulazni signal mijenja. Reagira sporo i vrlo rijetko se koristi sam). izlazni signal proporcionalan je ulaznom signalu) . ujedinjuje sve prednosti osnovnih tipova regulatora.PI regulator. P komponenta daje brzinu odziva.) Pitanje 20. Uklanja grešku ustaljenog stanja . sastoji se od dvije međusobno spojene metalne trake s različitim faktorom toplinskog rastezanja (primjenjuju se kod zaštite od preopterećenja) elektromagnetski brzi okidač ima akumuliranu potencijalnu energiju u opruzi čija se napetost može podešavati. vrste i primjena Vrste: rastalni. brzi.I regulator. Reagira vrlo brzo i potpuno izregulira odstupanja. D povećava brzinu odziva. ultrabrzi automatski. 3. Ima vrlo brzu reakciju na promjenu. proporcionalno-integrirajući regulator . I smanjuje grešku ustaljenog stanja Pitanje 20. .PD regulator: proporcionalno-diferencijalni regulator. podnaponski relej prekostrujni relej naponska zaštitna sklopka . tromi. Napajanje broda u nuždi (vidi pitanje 14. pa nema opasnosti od rada motora sa dvije faze. integrirajući regulator (na impulsnu ulaznu vrijednost na izlazu dobivamo linearno povećanje. 3. bimetal.P regulator. zaštitna motorna sklopka u kojoj je sadržana kombinacija bimetala i elektromagnetskog okidača ima zadatak isključiti istovremeno sve tri faze. proporcionalni regulator (odmah reagira na promjenu ulazne veličine.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->