P. 1
Anic, Klaic, Domovic - Rjecnik stranih rijeci

Anic, Klaic, Domovic - Rjecnik stranih rijeci

|Views: 1,812|Likes:
Published by Jana Pi

More info:

Published by: Jana Pi on Apr 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/06/2013

pdf

text

original

CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb UDK 808.62-316.3(038) DOMOVIĆ, Želimir Rječnik stranih riječi : tuđice, posuđenice, izrazi, kratice i fraze / Sime Anić, Nikola Klaić, Želimir Domović. Zagreb : Sani-plus, , 1998. - 1504 str. ; 25 cm ISBN 953-6489-02-3 1. Klaič, Nikola 2. Anič, Šime 981026009

Želimir Domović ©

V

Šime Anić Nikola Klaić

RJEČNIK
STRANIH RIJEČI
Tuđice, posuđenice, izrazi, kratice i fraze

SANI-PLUS Zagreb, 2002.

Predgovor

Mnoge su strane riječi i izrazi postali dio naše opće kulture. Naravno, to nije osobitost samo hrvatskog jezika jer je svaki jezik otvoreni sustav i kao takav, više ili manje, sklon prihvaćanju tuđih elemenata. Tijekom povijesti primali smo riječi od susjeda, ali i od vrlo udaljenih naroda. Istodobno su i drugi narodi (npr. Slovenci, Rumunji, Mađari i dr.) preuzimali hrvatske riječi. Prisjetimo se i primjera riječi kravata koja je najprije bila naziv za široke vratne rupce hrvatskih vojnika u 17. st. te je preko njemačke dijalektalne riječi Krawat (Hrvat) ušla u francuski jezik gdje je dobila oblik crauate. Strane riječi i izrazi pridonose obogaćivanju našeg rječnika, ali to ne znači da tuđice treba olako prihvaćati. Naprotiv, tuđicu ćemo zamijeniti hrvatskom riječju gdje god je to moguće. Ne smijemo zanemariti ni činjenicu da su mnoge riječi stranog podrijetla postale dijelom hrvatskog rječničkog blaga ili se pojavljuju usporedo s domaćim riječima. Osim toga, posezanje za tuđicama može biti uvjetovano i stilističkim razlozima. Rječnik je sastavljen s namjerom da čitatelju i korisniku na jednostavan i pristupačan način protumači strane riječi i izraze koji se pojavljuju u svakodnevnom govoru, sredstvima javnog priopćavanja, književnim i znanstvenim tekstovima i si. Stoga ovo djelo ima ponajprije općekulturni značaj i namijenjeno je najširem krugu čitatelja. U vezi s obradom natuknica spomenimo sljedeće: 1. Uz većinu riječi naveden je i njihov izvorni oblik odnosno njihova etimologija, npr. admisija (lat. admissio) primanje, prijam ili ajerkonjak (njem. Eier jaja, fr. cognac rakija od vina) liker od jaja i konjaka (vinjaka). 2. Ako se izvorni oblik nije mijenjao, tada se najčešće navodi samo jezik iz kojeg riječ dolazi, npr. idem (lat.) isti, isto.

Autor

ŽELIMIR DOMOVIĆ © ŠIME ANIĆ, NIKOLA KLAIĆ RJEČNIK STRANIH RIJEČI SA NI-PLUS d.o.o. 10090 Zagreb. Bolnička 94, tel./faks: 385/01 2995-410, 158-105 Mob. 099-500-785,099-549-496 ŽELJKO CRNJANSKI. direktor ŽELJKO CRNJANSKI IVANA SUVIĆ RENATO ŠINTIĆ LJERKA KORENOVIĆ dipl. iur., PETAR LANDSMAN, ALFRED SCHWARTZ VJEKOSLAV ANIĆ, FRANO ANTUNOVIĆ, STJEPAN BAJIĆ, ANITA BILLANUEVA, VIŠNJ1CA CRNJANSKI, DANICA DOMOVIĆ, LIDIJA DOMOVIĆ, SANJA DOMOVIĆ, HRVOJE HORVAT, ROBERTA KOVAČEVIĆ, LEON MANCE, PAVAO NOVOSEL, SEBASTIJAN POLANEC, LJUBICA PUŠNJAK, IVAN RADIĆ, BRANKICA VUKMAN1Ć
Tehnička urednica Ostali suradnici Stručni suradnici Korektura Lektura Redaktor Urednik Za izdavača Izdavač Suautori

IVANA SUVIĆ

MIROSLAV VUKMANIĆ
Kompjutorska priprema

Likovni urednik

GENESIS, Zagreb

SLAVKO PAVLOVIĆ, graf. ing.

Grafički urednik

3. Za neprilagođene tuđice naveden je izgovor (u skladu s mogućnostima hrvatskog pisma i glasovnog sustava), npr. fiveshooter čit. fajvšuter (engl.) vrsta revolvera s pet cijevi. Budući da se jezik ponaša poput živog organizma koji se neprekidno mijenja, može se reći da je svako djelo ovakve vrste donekle zastarjelo već u trenutku svog pojavljivanja pred očima javnosti. To se posebice odnosi na našu suvremenost koja je obilježena nevjerojatnim znanstvenim i tehničkim razvojem koji potiče stvaranje novih riječi. Zbog toga čitatelj možda i neće pronaći poneku riječ koja je pobudila njegovo zanimanje. Međutim, vjerujemo da će sljedeća izdanja još potpunije ostvariti načelo suvremenosti (nove se riječi već prikupljaju i uvršćuju). Također valja upozoriti da smo u Rječnik uvrstili i strane riječi iz razgovornog jezika koje ne udovoljavaju uvijek u potpunosti normi književnog ili standardnog jezika. Zelja nam je da ovo djelo koristi svakom čitatelju, razvijajući i šireći njegove duhovne vidokruge. Time će naš višegodišnji složen i osjetljiv posao dobiti svoj potpuni smisao. Želimir Domović

Kratice
agr. -- agronomija ak. — akustika alb. - albanski am. — američki anat. — anatomski ar. — arapski aram. — aramejski arhit. — arhitektura arheo — arheologija astr. -— astronomija astrol — astrologija bank. — bankarstvo bask. — baskijski biol. — biologija bot. -- botanički braz. — brazilski bug. -- bugarski crkv. — crkveni češ. —- češki čit. — čitaj (te) dan. -— danski dr. — drugo eg. — egipatski engl. — engleski etiop. — etiopski etn. —- etnologija farm. — farmacija fiL — filozofija fiz. — fizika fiziol. — fiziologija fort. -- fortifikacijski fot. — fotografija fr. — francuski gal. -— galski gen. -- genitiv geod. — geodezija geol. — geologija geom. — geometrija g l . - glagol glaz. — glazbeni got. -- gotski graf. — grafika gram. — gramatika grč. -- grčki hebr. — hebrejski hl — hektolitar im. — imenica ind. — indijski isl. — islandski itd. -- i tako dalje jah. -- jahanje jap. -- japanski jav. --javanski j d . - jednina kald. — kaldejski kat. -- katolički kavk. — kavkaski kaz. -— kazalište kelt. — keltski kem. — kemija k g - kilogram kin. -- kineski kir. — kirurgija km — kilometar kor. -- koreografija kozm — kozmetika kršć. — kršćanski kuh. — kuharstvo lat. - latinski lingv. — lingvistika lit. — literatura litv. — litvanski log. — logika m — metar mađ. — mađarski malaj. — malajski mat. — matematika med. — medicina meh. — mehanika meks. — meksički meteor. — meteorologija metr. — metrika mil. — milijun min. — minerologija mit. — mitologija mm — milimetar mn. — množina mod. — moda mong. — mongolski niz. — nizozemski ni. — novolatinski nord. — nordijski norv. — norveški npr. — na primjer num. — numizmatika njem. — njemački obrt. — obrtnički opt. — optika paleont. — paleontologija ped. — pedagogija peruan. — peruanski perz. — perzijski poet. — poetika pol. — politika polinez. — polinezijski

polj. — poljski pom. — pomorski port. — portugalski posl. — poslovica pov. — povijesni prav. — pravo pravosl. — pravoslavni pren. — preneseno prid. ili pr. — pridjev pril. — prilog pr. n. e. — prije nove ere psih. — psihologija rel. — religijski ret. — retorički rom. — romanski rud. — rudarski rus. — ruski sanskr. — sanskrtski

sc. — scilicet (lat.) razumije se, to jest, naime sem. — semitski sir. — sirijski sjev. — sjeverni skand. — skandinavski si. — slično slav. — slavenski slik. — slikarstvo sociol. — sociologija st. — stoljeće stil. — stilistika supr. — suprotno šatr. — šatrovački šp. — španjolski šport. — športski Šved. — švedski švic. — švicarski

tal. — talijanski tatar. — tatarski teh. — tehnički tehnol. — tehnologija teol. — teologija tibet. — tibetski tisk. — tiskarski trg. — trgovački tur. — turski tzv. — takozvani umj. — umjetnost usp. — usporedi v. — vidi vet. — veterinarski voj. — vojnički zem. — zemljopisni zool. — zoologija zrak. — zrakoplovstvo

Rječnik

A
A, a prvo slovo hrvatske latinice a (fr. a) za, po (npr. a 5 kuna) A = A u logici: zakon (načelo) identiteta po kojem se jedan pojam mora tijekom jedne misaone cjeline upotrebljavati u istom značenju; usp. principium identitatis a glaz. kratica za alt A ili A J. fiz. znak za angstrem, tj. Angstremova jedinica (jedna desetmilijuntina milimetra kao jedinica dužine svjetlosnog vala; naziv prema švedskom fizičaru i astronomu A. J. Angstromu, 19. st.) a kratica za ar a- (grč. prefiks a) tzv. alfa steretikon, lat. alpha privativum = niječno alfa (ili a); u složenicama označava lišenost čega, nedostajanje čega, ponekad i suprotnost onome s čim je složeno, a prevodi se sa: bez-, ne-, npr. amorfan bezobličan, apetalan bezlisni, amoralan nemoralan; kad se složi s riječju koja počinje samoglasnikom, umeće se a, n, npr. analfabet (a-nalphabet) nepismen a bas čit. a ba! (fr.) dolje! a battuta (tal.) glaz. prema udaru takta, po tempu a beneplacito čit. a beneplaćito (tal.) glaz. po volji a capella čit. a kapela (tal.) glaz. zborno pjevanje bez pratnje instrumenata a capriccio čit. a kapričo (tal.) glaz. samovoljno, po svojoj volji a dato (lat.) od dana pisanja, od danas, od sada a di (tal.) trg. istog dana (platiti mjenicu), tj. po viđenju; usp. a vista a dirittura (tal.) trg. pravim putem, neposredno, najbližim putem, bez pretovarivanja, npr. poslati robu a due (tal.) udvoje; usp. a tre; a due cordi čit. a due kordi (tal.) na dvije žice; a due voci čit. a due voči (tal.) u dva glasa, dvoglasno A horse, a horse! My kingdom for a horse! (engl.) Konja, konja! Kraljevstvo za konja! (glasovita rečenica iz Shakespeareove drame Kralj Richard III.) a konto (tal. a conto) trg. na ime, na račun, u ime predujma, unaprijed; akonto a la (fr.) kao, poput (čega), po, po ugledu na nešto a la bonne heure čit. a la boner (fr.) u dobar trenutak a la guerre comme a la guerre čit. a la ger kom a la ger (fr.) u ratu kao u(ratu; rat je rat; pren. treba se prilagoditi prilikama a la mode čit. ala mod (fr.) po modi; po najnovijem ukusu a limine (lat. a limine s praga) odmah, smjesta, odlučno (npr. odbiti neki prijedlog, ponudu, savjet i si.) a manco čit. a manko (tal.) trg. traženje predujma, predujam, potraživanje; gubitak, manjak, dug a piacere čit. a pjačere (tal.) glaz. po volji, prema nahođenju, kako vam drago

a poco a poco a poco a poco čit. a poko a poko (tal.) glaz. malo po malo, postupno a posteriori (lat. a posteriori) fil. zavisan (ili: zavisno) od iskustva, na osnovi iskustva; suprotno: a priori a prima aetate čit. a prima etate (lat.) od najranije mladosti, od malih nogu a prima vista (tal.) trg. v. prima vista a priori (lat. a priori) fil. nezavisan od iskustva, nezavisno od iskustva (suprotno: a posteriori) te, prema tome, označava logičku prethodnost značenja, a ne vremensku prethodnost (psihološku); u običnom životu: unaprijed a propos čit. a propo (fr.) što se tiče, u vezi s tim; tim povodom, povodom toga a punta d'arco čit. a punta darko (tal.) glaz. vrhom gudala a quadro čit. a kvadro (tal.) glaz. u četiri glasa, četvoroglasno a rivederci čit. a rivederči (tal.) do viđenja a salvo (tal.) trg. dobro očuvano, neoštećeno (na teretnim listovima) a tempera (tal.) slikati vodenom bojom, po staro talijanskom načinu a tempo (tal.) glaz. u pravi trenutak, točno po taktu a uso čit. a uzo (tal.) trg. po običaju, plaćanje mjenice u uobičajenom, redovitom roku a verbis ad verbera (lat.) od riječi na batine (prijeći) a vista (tal. a vista) trg. po viđenju (na mjenicama) a voće sola čit. a voče sola (tal.) glaz. samo za jedan glas a vue čit. a vi (fr.) trg. v. a vista a. a. Chr. kratica za anno ante Christum a. Ch. n. kratica za ante Christum natum a. kratica na mjenicama = akceptirana a.a. kratica za ad acta (lat.)

12

ab Jove principium a.d. kratica za a dato (lat.) AD. kratica za anno Domini (lat.) aa ili AA kratica za ana partes aequales čit. ana partes ekvales (grč.-lat.) na jednake dijelove (uputa koju liječnik na receptu daje ljekarniku, tj. uputa da se pri izradbi neki sastojci moraju uzeti u potpuno jednakim količinama) AAL kratica za American Air Lines čit. ameriken er lajnz (engl.) američki aerotransport ab (hebr.) jedanaesti mjesec židovske građanske i peti crkvene godine (srpanj—kolovoz) ab antiquo čit. ab antikvo (lat.) od starine, od davnine ab equis ad asinos čit. ab ekvis ad azinos (lat.) od konja na magarce, tj. pasti s višega položaja na niži ab eterno (lat.) oduvijek, od pamtivijeka ab hine čit. ab hink (lat.) prav. otada, počevši od toga dana, od toga vremena ab hodierno (lat.) od danas, od današnjeg dana ab immemorabili (lat.) od pamtivijeka, oduvijek ab imo pectore čit ab imo pektore (lat.) iz najdubljih grudi, tj. iz dubine duše, iz dna srca (govoriti, mrziti itd.) ab incunabulis čit. ab inkunabulis (lat.) od kolijevke, od ranog djetinjstva, od malih nogu, odmalena ab initio čit. ab inicio (lat.) od početka ab instantia čit. ab instancija (lat.) prav. v. pod instancija ab intestato (lat.) prav. bez oporuke (testamenta) ab ipso Lare incipe (lat.) od samoga Lara (kućnoga boga) počni, tj. počni sam od sebe, "očisti najprije pred svojom kućom" ab Jove principium (lat.) od Jupitra početak, tj. započnimo s Jupitrom

ab ovo (koji je najvažniji), tj. odajmo najprije počast najuglednijem ab ovo (lat. ab ovo od jajeta) ispočetka, sasvim ispočetka, iznova, iz osnove ab re (lat. ab re od stvari) bez uzroka, bez razloga ab uno disce omnes (lat.) po jednome prosudi sve, tj. kakav je jedan, takvi su i svi ostali ab- (lat.) od-; prefiks koji daje riječima niječno značenje, npr. abdikacija — odreknuće aba (ar.) gruba vunena tkanina, seljačka muška odjeća bez rukava od takve tkanine abak (lat. abacus) svečani stol za skupocjeno posuđe kod starih Rimljana; daska za igru; stol posut pijeskom za matematičke crteže i radove, daska na kojoj se računa; u kat. crkvi: stol pokraj oltara; arhit. četverokutna ploča koja pokriva glavicu (kapitel) stupa abakcija (lat. abactio partus) med. pobačaj, pobacivanje; abortus abalijenacija (lat. abalienatio) prav. otuđivanje, otuđenje, ustupanje abalijenirati (lat. abalienare) prav. lišiti, otuđiti, otuđivati abanacija (lat. ab od, annus godina) prav. jednogodišnje progonstvo iz zemlje abandon (fr.) odustajanje od svog prava; pravo osiguranika da osiguravatelju ustupi brod i sve na njemu uz isplatu iznosa na koji je brod bio osiguran abartikulacija (lat. ab od, articulus zglob) zglob, gležanj, pregib Abasidi mn. dinastija arapskih kalifa (750—1517) sa sjedištem u Bagdadu; vrhunac dinastije predstavlja vladavina legendarnog Harun-al-Rašida (8—9 st.) abassimento (tal.) snižavanje, smanjivanje, spuštanje

13

abdicirati abassimento di mano čit. abasimento di mano (tal.) glaz. spuštanje ruke pri udaranju takta; stavljanje jedne ruke pod drugu (pri sviranju na glasoviru) abassimento di prezzo čit. abasimento di prečo (tal.) trg. spuštanje cijene abassimento di voće čit. abasimento di voče (tal.) glaz. spuštanje glasa abaton (grč.) nepristupačan dio hrama, svetišta ili crkve, osobito za inovjerce abazija (grč. a ne, baino hodam) živčani poremećaj koji onemogućuje hodanje abažur (fr. abat-jour) 1. sjenilo na svjetiljci, zaslon; 2. kosi prozor koji prima svjetlost odozgo; prozor na podrumu kroz koji svjetlost ulazi samo odozgo; 3. nadstrešnica nad prozorima i izlozima koja štiti od sunca; 4. reflektor na nekom uređaju za osvjetljavanje pomoću kojeg se svjetlosne zrake usmjeravaju odozgo naniže abba (aram.) starozavjetni naziv za praoca, proroka; duhovni otac; svećenik, učitelj abbe (fr.) opat, svećenik abd (ar.) u arapskim složenim osobnim imenima: sluga, rob, npr. Abd-alah sluga Alahov; Abd-el-kader sluga svemogućeg Boga; Abd-el-medžid sluga preslavnog (Boga); Abd-ur-rahman sluga milosrdnog (Boga) itd. Abderićani (grč. Abderitai) stanovnici starog tračkog grada Abdere koji su bili poznati po svojoj ograničenosti i gluposti; otuda: glupi, ograničeni ljudi abderitizam glupost, ograničenost, budalaština; usp. Abderićani abdest (perz. ab dest) muslimanski vjerski običaj da prije svake molitve peru ruke, lice i noge; pranje vodom abdicirati (lat. abdicare) odreći se nečega, zahvaliti se na čemu, dati (ili: podnijeti) ostavku

abdikacija abdikacija (lat. abdicatio) davanje ostavke, odricanje (od prijestolja) abdomen (lat. abdomen) anat. trbuh; zool. zadak kod kukaca abdominalan (lat. abdominalis) anat. trbušni; abdominalna trudnoća izvanmaternična trudnoća abdominale (lat. abdominales) mn. zool. ribe mekoperke, slatkovodne i morske, npr. somovi, šarani, štuke, pastrve, sleđevi (haringe) i dr. abdominoskopija (lat. abdomen trbuh, grč. skopeo gledam, promatram) med. ispitivanje trbuha radi utvrđivanja uzroka bolesti abdukcija (lat. abductio) 1. odvođenje, odvlačenje, odstranjenje; 2. log. silogizam čiji je drugi sud (praemissa minor) samo vjerojatan, te je i zaključak vjerojatan; kir. razmicanje zglobova abduktor (lat. abductor) anat. mišić odmicač abeceda utvrđeni redoslijed svih slova nekog jezika (npr. latinska, španjolska abeceda); utvrđeni redoslijed slova u latinici (grčka abeceda zove se alfabet, a staroslavenska azbuka); pren. osnovno znanje o čemu; ne zna ni abecede nema pojma ni o čemu abecedar početnica, knjiga iz koje se uče slova, čitanje i pisanje; popis riječi po abecednom redu Abel (asir. habal) "sin" (prema Bibliji: jedan od dvojice sinova prvoga čovjeka Adama; ubio ga brat Kajin; pren. simbol nevino ubijenog čovjeka) abela (lat. albellus bjeličast) bot. bijela topola (Populus alba) abelardizirati kastrirati (prema glasoitom skolastičaru P. Abelardu, 1079 —1142, koji je zbog ljubavi prema svojoj učenici Heloise bio kastriran aberacija (lat. aberrare odlutati, aberratio) 1. opt. pojava koja se očituje u tome da se svjetlosne zrake ne sastaju u jednoj točki; sferna ili mono-

14

abijetin kromatska aberacija pojava koja se očituje u tome da se svjetlosne zrake ne sastaju u jednoj točki pri odbijanju od okruglog udubljenog ogledala i pri prelamanju kroz leću okruglog oblika; kromatska aberacija nedovoljna oštrina slike poradi nejednake snage prelamanja leća za zrake različitih boja, što dovodi do bojenja slike duginim bojama; 2. astr. prividno pomicanje nebeskog tijela poradi godišnjeg gibanja Zemlje oko Sunca; 3. pren. skretanje, odstupanje od normalnog tipa, lutanje, zabluda aberirati ab-errare) odlutati, zabludjeti, skrenuti, skretati; varati se, prevariti se aberratio criminis čit. aberacio kriminis (lat.) prav. zabluda o izvršenju zločina, npr. kad se utvrdi da je zločin koji je izvršio Edip bio, zapravo, oceubojstvo, a ne ono što je on želio učiniti Abesinija zemlja u Africi (Etiopija, Habeš); abesinski zdenac pumpa čija je cijev bez prethodnog bušenja utisnuta u zemlju abest (lat.) "nije nazočan" (prije: formula u školama kojom se javljalo da netko nije došao u školu) abevakuacija (lat. ab od, evacuatio pražnjenje) djelomično pražnjenje, ispražnjivanje abfertigung (njem. Abfertigung) otpremnina (novčana nadoknada za uklanjanje heke osobe s mjesta gdje je nepoželjni) abgedrošn (njem. abdreschen omlatiti pšenicu) otrc&n, olinjao; dosadan abhorentan (lat. abhorrere zgroziti se) odvratan, gadan, gnusan, oduran, mrzak; nespojiv, koji se suprotstavlja nečemu, koji je u suprotnosti s s nečim abijetin (lat. abies jela) kem. smolasta tvar koja se dobiva iz terpentina

>

abiogeneza abiogeneza (grč. a- bez, ne, bios život, genesis postanak) biol. postajanje živoga od nežive tvari (spontana generacija; uveo prof. Huxley) abiologija (grč. a- bez, ne, bios život, logia znanost) znanost o mrtvoj, anorganskoj prirodi abiotrofija (grč. abios bez sredstava za život, oskudan, trofe hrana) nedostatak sposobnosti za život, prijevremeno nestajanje, prijevremeno izumiranje abiritacija (lat. abirritatio) med. smanjenost nadražljivosti (tkiva) abisodinamika (grč. abyssos bezdan, dynamis sila) grana geologije koja proučava unutrašnjost Zemlje i istražuje sile koje u njoj djeluju abisus (grč. abyssos) ponor, provalija; pren. proždrljivac; abisalna fauna zool. životinje morskih dubina; abisal abiturij (lat. abiturium) ispit zrelosti na srednjoj školi, viši tečajni ispit, matura abiturijent (lat. abire otići, odlaziti) onaj koji namjerava otići, osobito s niže škole na višu nakon položenog ispita zrelosti (mature) abjudicirati (lat. abjudicare) ne priznati, ne priznavati, poricati abjudikacija (lat. ab-judicatio) prav. poricanje, odricanje, nepriznavanje abjudikacija (lat. ab dolje, judicare suditi) sudsko osporenje, nepriznanje abjuracija (lat. abjuratio) prav. odricanje pod prisegom abjurirati (lat. objurare) prav. pod prisegom odricati, odreći ablacija (lat. ablatio odnošenje, uklanjanje) kir. rezanje, odrezivanje, amputacija; geol. odnošenje (ili: skidanje) ledenjaka ili stijene topljenjem ili djelovanjem vode ablaktacija (lat. ablactatio) med. odbijanje djeteta od sise; pren. odvikavanje

15

abnegacija ablaktirati (lat. ablactare) odbiti (ili: odbijati) od sise, dojenja; bot. cijepiti jedno plemenito drvo na drugo obližnje bez odrezivanja cijepa ablata (lat. ablatus odnesen) mn. prav. oduzete (ili: otete, ukradene) stvari ablativ (lat. aufferre odnositi, odvajati, abstuli, ablatum) gram. padež u nekim indoeuropskim jezicima, padež odvajanja, kretanja odnekud, potjecanja ablativni (lat. ablativus koji odnosi, odvaja) gram. koji se tiče ablativa ili pripada ablativu; ablativni genitiv genitiv kojim se kazuje otkuda nešto potječe, ili od čega se rastavlja ili udaljava ablaut (njem. Ablaut) v. alternacija, apofonija ablefarija (grč. a- bez, blefaron očni kapak) med. nedostatak očnih kapaka (posljedica kongenitalnih poremećaja u razvitku oka, osobito nakon gangrene, lupusa, tumora i dr. ozljeda) ablegacija (lat. ablegatio) prav. progonstvo, jednogodišnje udaljivanje ablegat (lat. ablegatus) izaslanik drugog reda, osobito papin, za pojedinačne slučajeve (za razliku od delegata); prognanik ablegirati (lat. ablegare) poslati, udaljiti, udaljivati; prognati na godinu dana ablepsija (grč. ablepsia) med. (duhovno) sljepilo, zaslijepljenost ablokacija (lat. ab-locatio) davanje pod zakup, u najam, iznajmljivanje ablucija (lat. ab-lutio) pranje, umivanje, čišćenje; običaj katoličkih svećenika da nakon pričesti peru ruke abluirati (lat. ab-luere) oprati, ispirati, isprati, očistiti abmarkirati (njem. ab dolje, markieren obilježiti) žarg. "zbrisati", nestati, maknuti se abnegacija (lat. ab-negatio) proricanje, odricanje, odbijanje

abnormalan abnormalan v. abnorman abnormalnost v. abnormitet abnorman (lat. ab-normis) nepravilan, neobičan, koji odstupa od običaja, reda ili pravila; neobičan, neprirodan; koji predstavlja izuzetak; bolestan, nezdrav; abnormalan abnormitet (lat. abnormitas) odstupanje od pravila, neprirodnost, nepravilnost; abnormalnost aboco (tal. abozzo) prvi nacrt, skica neke slike; ebot abolicija (lat. abolitio uništenje) prav. oprost kazne, pomilovanje; ukidanje, ukinuće, poništenje abolicionisti (lat. abolitio) mn. politička stranka u Sjev. Americi koja je radila na ukidanju ropstva; pristaše pokreta za ukidanje nadzora nad prostitucijom i javnim kućama abolicionizam (lat. abolitio) pokret kojem je cilj abolicija, tj. ukidanje nekog običaja ili sudskog postupka; prije: pokret za ukidanje ropstva u Sjev. Americi; pokret za ukidanje državnog nadzora i za priznanje prostitucije abolirati (lat. abolere uništiti) prav. prekinuti nad nekim sudski postupak bez ikakvih posljedica po optuženoga; ukinuti, ukidati, poništiti, poništavati abominacija (lat. abominatio) gnusoba, užas, gadost, sramno djelo; oskvrnuće abondancija (fr. abondance, lat. abundantia) izobilje, obilnost, obilatost; pren. bogatstvo riječi, rječitost abonent (fr. abonner, pretplatiti, pretplaćivati) pretplatnik abonirati (fr. abonner) pretplatiti, pretplaćivati, pretplatiti se abonoman (fr. abonnement) pretplata abonos (perz. ebonos, ebenus) bot. v. ebenos aboralan (lat. ab dolje, os, gen. oris usta) koji se nalazi nasuprot usta

16

abrazij abordaža (fr. abordage) napad (na neprijateljski brod); sudar dvaju brodova; pren. oslovljavanje aboriginalan (lat. aboriginalis) prvotan; starosjedilački, domaći, saraonikao aborigini (lat. aborigines, lat. ab od, origo podrijetlo, početak) mn. starosjedioci, prastanovnici, urođenici (za razliku od kolonista) aborticid (lat. aborticidium) ubijanje ploda u majčinoj utrobi; nasilno ili umjetno izbacivanje začetka (zametka) iz maternice abortirati (lat. abortare) izvršiti abortus, pobaciti, pobacivati; bot. ne donijeti plod abortiv (lat. abortivum) med. pobačajno sredstvo, sredstvo za izvršavanje pobačaja; mn. abortivi abortivan (lat. abortivus) prijevremen, nezreo, nedozreo; med. koji izaziva pobacivanje, pobačajni; pren. skraćen, brzo završen, ugušen u samom začetku, u klici; zakržljao, neplodan, jalov; abortivni postupak skraćeni po. stupak, skraćivanje; abortivno liječenje med. liječenje kod kojega se uzročnik bolesti uništava u samom početku bolesti (osobito pri liječenju spolnih bolesti) abortus (lat.) pobacivanje, pobačaj abradirati (lat. abradere) ostrugati, sastrugati; odstranjivati trljanjem, odroniti, odronjavati Abraham (hebr.) "otac mnoštva", otac mnogih naroda (u Bibliji: praotac Židova i Arapa) abrakadabra (hebr.) čarobnjačka riječ, bez značenja, koja se, napisana na istostraničnom trokutu u jedanaest redaka (svako slovo u jednom redu), nosila oko vrata kao hamajlija protiv groznice; danas se upotrebljava samo u šali, kao i "hokus-pokus" abrazija (lat. abrasio) sastrugavanje, čišćenje struganjem; med. čišćenje

abregacija nagrizajućim sredstvima; geol. odstranjivanje trljanjem, odronjavanje abregacija (lat. abregatio) izdvajanje, isključivanje, isključenje abrevijacija (lat. abbreviatio) kratica; kraćenje, skraćivanje (osobito knjige, spisa, članka itd.); abrevijatura abrevijator (lat. abbreviator) skraćivač, npr. nečije knjige, nečijeg spisa; papinski pisar koji izrađuje papinske breve abrevijatura (lat. abbreviare skratiti) v. abrevijacija abrihtati (njem. abrichten) obučiti, obučavati, izvježbati, dotjerati; usp. dresirati abritirati (fr. abrutir) poživotinjiti, zaglupiti, izjednačiti sa životinjom; ubiti u nekome svaki moralni osjećaj abrogacija (lat. abrogatio) opozivanje, ukidanje, poništenje abrogirati (lat. abrogere) ukinuti, ukidati, opozvati; trg. poništiti, povući nalog abrumpirati (lat. abrumpere) otkidati, otkinuti, otrgnuti, prekidati, prekinuti, raskomadati; usp. abruptan abruptan (lat. abruptus otkinut) strm; osoran; neuglađen; isprekidan; odsječen; nagao, nenadan, žestok, bez mnogo okolišanja; usp. abrumpirati abs... v. pod aps... abstinyl v. antabus abšid (njem. Abschied) oproštaj, rastanak; abšidsbrif (njem. Abschiedsbrief) oproštajno pismo; usp. apšiter abštehati (njem. abstechen) razlikovati se od čega, ne slagati se s nečim (npr. u bojama); isticati se, stršiti abulija (grč. abulia volja) bezvoljnost, odsutnost volje abuna (ar.) "naš otac", najviši crkveni dostojanstvenik u Etiopiji (Abesiniji), poglavar kršćanske Koptske crkve abundantan (lat. abundans) bogat, obilan, obilat; pretjeran

17

acciaccatura abusus non tollit usum čit. abuzus non tolit uzum (lat.) zloporaba ne ukida (pravilnu) uporabu abuzija (lat. abusio) pogrešna uporaba riječi; katahreza abuzivan (lat. abusivus) sklon zloporabama, sklon ogriješiti se o postojeće zakone i običaje, protupravan abuzus (lat. abusus) prav. zloporaba; pogreška, zabluda; loša uporaba abyssus abyssum invocat čit. abisus abisum invokat (lat.) ponor izaziva ponor, tj. jedna pogreška uzrokuje drugu abzac (njem. Absatz) u proznom i pjesničkom tekstu: počinjanje nove rečenice novim redom tako da se prva riječ te rečenice uvlači malo udesno, stavak, odlomak; prijelom, cezura (u stihu); usp. alineja Academy-award (engl.) nagrada američke Akademije (of Picture Arts and Sciences) za najbolje umjetničko dostignuće u filmskoj umjetnosti; v. Oskar accarezzevole čit. akarecevole (tal.) glaz. umiljato, ljupko accarezzevolmente čit. akarecevolmente (tal.) glaz. v. accarezzevole accelerando čit. ačelerando (tal.) glaz. oznaka tempa: svirati ili pjevati ubrzavajući, postupno brže accentus acutus čit. akcentus akutus (lat.) gram. oštri naglasak; akut accentus circumflexus čit. akcentus cirkumfleksus (lat.), gram. izvijeni naglasak (u grčkoj gramatici, kao u riječi moira); cirkumfleks accentus gravis čit. akcentus gravis (lat.) gram. teški naglasak (u grčkoj i francuskoj gramatici); gravis acciaccatura čit. ačakatura (tal.) glaz. stapanje, suzvučanje prijašnjeg tona sa sljedećim glavnim tonom; također; dodavanje jednog intervala akordima radi pojačanja harmonije

apropos accordamento čit. akordamento (tal.) glaz. usuglašavanje, prilagođavanje instrumenata i glasova accordando čit. akordando (tal.) glaz. usuglašavajući, prilagođavajući acedija (grč. akedeia) duhovna tromost, ravnodušnost prema nekom dobru, prema životu; akedija acenonoet (grč. a-, koinos zajednički, nois, noos razum, um) čovjek bez zdravog ljudskog razuma; akenonoet acera (lat. acerra) kutija s tamjanom, kadionica; acerra thuraria čit. acera turarija (lat.) crkvena posuda u kojoj se drži tamjan; acerra philologica čit. acera filologika (lat.) zbirka filoloških rasprava; acerra historica čit. acera historika (lat.) zbirka odabranih povijesnih rasprava (kao naslov knjiga) acerbacija (lat. acerbatio) ogorčenje, pogoršanje acerban (lat. acerbus) gorak, trpak; ogorčen; grub, surov, strog acerbitet (lat. acerbitas) trpkost; gorčina, grubost, surovost, strogost aceridi (grč. a-, keros vosak) mn. farm. melemi i masti u kojima nema voska; akeridi acerirati (lat. acer, fr. acerer) čeličiti, očeličiti, okaliti acervacija (lat. acervatio) nagomilavanje, gomilanje acescencije (lat. acescere, acescentia) mn. jela i lijekovi koji lako dobiju kiselkast okus acet(um) (lat. acetum) ocat acetabul (lat. acetabulum) posuda (ili: boca) za ocat; anat. zglobna čaša acetati (lat. acetum ocat) mn. kem. soli octene kiseline aceterni (lat. acetum) farm. sredstvo, lijek protiv žuljeva i bradavica acetičan (lat. acetum) koji sadrži ocat, octeno kiseo

18

abalijenirati acetil (lat. acetum) kem. radikal octene (acetilne) kiseline acetilen (lat. acetum) kem. plinovit ugljikovodik C 2 H 2 , bezbojan i otrovan, upotrebljava se za osvjetljenje; acetilenska svjetiljka svjetiljka u kojoj gori acetilen acetometar (lat. acetum, grč. metron) kem. sprava za mjerenje kiselosti octa acetometrija (lat. acetum, grč. metria) kem. mjerenje jakosti octa aceton (lat. acetum) kem. bezbojna tekućina ugodna mirisa, dobiva se iz vodenog destilata suhe destilacije drveta (dimetilni keton) acetonemija (lat. acetum, grč. haima krv) med. prisutnost acetona u krvi, osobito kod šećerne bolesti težeg oblika acetonurija (lat. acetum, grč. uron mokraća) med. prisutnost acetona u mokraći, osobito kod šećerne bolesti acezija (grč. akesis) liječenje; akezija acid-party čit. esid-parti (engl.) narkomanska skupna seansa, skupno uživanje droga acidacija (lat. acidatio) kem. ukiseljavanje, npr. hrane u želucu acidifikacija (lat. acidificatio) kem. stvaranje kiseline, pretvaranje u kiselinu acidimetar (lat. acidum, grč. metron) sprava za mjerenje jakosti kiseline acidimetrija (lat. acidum, grč. metria) mjerenje jakosti kiselina acidirati (lat. acidere) kem. ukiseliti, pretvoriti u kiselinu aciditet (lat. aciditas) kem. kiselost acidoza (lat. acidosis) med. samootrovanje kiselinom zbog nagomilavanja acetonskih tijela u organizmu, osobito kod šećerne bolesti acijanoblepsija (grč. a ne, kyanos plav, blepein, gledati) sljepoća za plavu boju, nesposobnost očiju da zamjećuju plavu boju; usp. aneritropsija

aciniforman aciniforman (lat. aciniformis) v. acinozan acinozan (lat. acinosus) pucast, koji ima oblik zrna grožđa, npr. žlijezde acquestus conjugalis čit. akvestus konjugalis (lat.) prav. zajednička tečevina muža i žene Actors' Studio američka filmska ustanova (osnovao god. 1947. Elia Kazan) koja se temelji na načelima ruskog teatrologa K. Stanislavskoga actu čit. aktu (lat.) zaista, stvarno ad (lat.) prijeđi, k, ka, na, do, kod, pri, uz; do, oko, u; za; s obzirom na; prema, po (ad naturam prema prirodi); uz, pored, osim, povrh ad acta čit. ad akta (lat.) odlaganje spisa u pismohranu (arhiv); odstraniti nešto kao svršeno ili nepotrebno ad arma! (lat.) k oružju! pren. na posao! ad bene placitum (lat.) prema dopadanju, prema nahođenju, po volji ad calendas graecas čit. ad kalendas grekas (lat.) "do grčkih Kalenda", tj. nikada, na "Nigdaijevo", "kad na vrbi rodi grožđe" ad depositum čit. ad depozitum (lat.) dati ili uzeti nešto na čuvanje, u pohranu ad exemplum čit. ad egzemplum (lat.) na primjer, primjerice ad gloriam (lat.) na slavu ad hoc čit. ad hok (lat.) upravo za to, posebno radi, samo za ovu priliku, samo za ovu svrhu ad honorem (lat.) u čast, iz počasti ad inferos (lat.) kod mrtvih; u podzemnom svijetu; pren. u miru ad infinititum (lat.) u beskraj, u nedogled - ad libitum (lat. ad libitum, libitus prohtjev) glaz. po volji, tj. svirati ili pjevati; također: znak da se instrumenti ili glasovi s ovim dodatkom, u nekom glazbenom komadu, mogu i izostaviti

19

adagij ad limina (lat.) kraće umjesto ad limina apostolorum, tj. na apostolske pragove (katolički su biskupi dužni svake pete godine pisano i usmeno obavijestiti papu o stanju u svojim biskupijama; takvo se obavještavanje zove referat ad limina) ad litteram (lat.) doslovce, doslovno, bukvalno ad majorem Dei gloriam (lat.) na veću slavu Božju (geslo jezuitskog reda) ad manus (lat.) na ruke, na ruku, pri ruci; ad manus fideles (lat.) u povjerljive ruke; ad manus proprias (lat.) na vlastite ruke ad normam (lat.) prema propisu, po pravilu ad notam (lat.) uzeti ad notam zabilježiti, zapamtiti, primiti na znanje ad oculos čit. ad okulos (lat.) prikazati nešto jasno, očigledno, zorno ad partem (lat.) sa svakim dijelom posebno, tj. pojedinačno ad pias causas čit. ad pijas kauzas (lat.) za pobožne svrhe, za dobrotvorne namjene ad ratifikandum (lat. ad ratificandum) za potvrdu, za odobrenje ad rem (lat.) prema stvari, što odgovara stvari (a ne osobi); prilično, zgodno, korisno, uputno, upotrebljivo ad ultra (lat.) do kraja, do krajnjih granica, potpuno ad unum (lat.) svi do jednoga, do jednoga, do posljednjeg ad valorem (lat.) prema vrijednosti adab (ar.) u srednjovjekovnoj arapskoj književnosti: poučna literatura koja je veoma slična enciklopediji Adad kod Sumeraca, Asiraca i Babilonaca: božanstvo vjetra, oluje, nevremena i groma adagietto čit. adađeto (tal.) glaz. 1. malo sporije; 2. im. glazbeno djelo koje treba izvoditi manje lagano adagij (adagium) poslovica

adagio adagio čit. adađo (tal.) glaz. 1. blago, lagano, tiho; ozbiljno, dostojanstveno; 2. im. glazbeno djelo koje treba izvoditi blago i lagano adagio assai čit. adado asai (tal.) glaz. veoma lagano; adagio di molto adagiologija (lat. adagium poslovica, grč. logia zbirka) zbirka poslovica; znanost o poslovicama adagissimo čit. adadisimo (tal.) glaz. veoma lagano, što lakše adakcija (lat. adactio, adigere) upornost, prisiljavanje, primoravanje adaktilija (grč. a -bez, daktylos prst) med. nedostatak svih prstiju na ruci ili nozi adalet (tur.) pravda, pravednost; pravilnost, ispravnost Adam (hebr. čovjek načinjen od zemlje) u Bibliji: ime prvog čovjek; Adamov kostim golo muško tijelo; Adamova jabučica istaknuta izbočina na prednjem dijelu vrata nekih muškaraca; Adamovo rebro žena (budući da je, prema Bibliji, Bog stvorio ženu od Adamova rebra) adamant (grč. adamas, adamantos) v. adamas adamas (grč. adamas) kaljeno željezo, čelik; dijamant adamizam struja europske književnosti koja se oslanja na primitivne i instinktivne pojave u ljudskoj naravi Adapa po babilonskoj mitologiji: prvi čovjek (odbivši nebesku hranu izgubio je besmrtnost za čitav ljudski rod) adapcija (lat. adaptio) v. adaptacija adaptacija (lat. adaptatio) prilagođavanje, prilagodba, prilagođenost; primjena; adapcija adaptator (lat. adaptator) onaj koji prilagođava, tehnička sprava za spregu međusobno neprilagođenih elemenata adaptirati (lat. adaptare) prilagoditi, prilagođavati; preurediti, preuređivati; primijeniti, primjenjivati

20

adenoadcitacija (lat. adcitatio) prav. pozivanje na parnicu adcitat (lat. adcitatus) prav. pozvani na suđenje, parnicu addatur (lat. addere dodati, addatur) neka se doda, dodaj, dometni adde (lat. addere dodati, adde) med. dodaj! dometni! (na receptima) adefagija (grč. adefagia) med. proždrljivost, prevelika želja za jelom adekvacija (lat. adaequatio) izjednačenje, prilagođavanje adekvatan (lat. adequatus) izjednačen, jednak; podudaran, odgovarajući, prikladan; adekvatan pojam log. onaj koji točno izražava bit svoga predmeta; adekvatna spoznaja spoznaja koja je u punoj suglasnosti s biti spoznatoga adelfija (gr. adelfos brat) pobratimstvo; bot. sraštenost prašničkih niti adelfizam (grč. adelfos brat) bratstvo, bratimljenje, pobratimstvo adelfoktonija (grč. adelfos brat, adelfi sestra, kteino ubijem) bratoubojstvo ili sestroubojstvo adelopodi (grč. adelos prikriven, nejasan, podos noga) zool. životinje koje izgledaju kao da nemaju nogu, tj. u kojih su noge skrivene ademcija (lat. ademptio, adimere) prav. oduzimanje, uklanjanje, uskraćivanje ademptio bonorum čit. ademcio bonorum (lat.) prav. oduzimanje imanja ademptio civitatis čit. ademcio civitatis (lat.) prav. oduzimanje prava građanstva, protjerivanje iz grada adenalgija (grč. aden žlijezda, algos bol) med. žlijezdobolja adend (lat. addendus) mat. pribrojnik adenda (lat. addenda) mn. dodaci, prilozi, domeci adenitis (grč. aden žlijezda) med. upala žlijezda adeno- (grč. aden) predmetak u složenicama sa značenjem: žlijezda, žljezdani

adenoflegmon adenoflegmon (grč. aden, flego gorim) med. prelaženje upale limfne žlijezde na okolna tkiva adenogeneza (grč. aden, genesis postanak) fiziol. nastajanje, stvaranje žlijezda adenografija (grč. aden, grafia opis) fiziol. opisivanje žlijezda adenoidan (grč. aden, eidos oblik) žljezdolik, žljezdast adenoidi (grč. aden, eidos oblik) med. žljezdaste izrasline = adenoidne vegetacije adenologija (grč. aden, logia znanost) fiziol. proučavanje žlijezda adenom (grč. aden) med. žljezdaste izrasline koje se sastoje od epitelnih cjevčica i vezivnog tkiva adenopatija (grč. aden, pathos bolest) med. bolest žljezdanog sustava adenotomija (grč. aden, tome rezanje) med. operativno uklanjanje žljezdanih izraslina, adenoida adenozan (grč. aden, lat. adenosus) žljezdani, koji se tiče žlijezda adeps (lat.) mast, salo adept (lat. adeptus, adipisci dostići, zadobiti, steći) onaj koji je nešto postigao; u alkemiji: onaj koji je stekao veliku tajnu alkemije; danas: onaj koji je prodro u sve tajne nečega adespoton (grč. adespoton) imanje bez gospodara; djelo čiji je tvorac nepoznat adh- v. pod athadherencija (lat. adhaerentia) srašćivanje, sraslost; pripadnost, naklonost, privrženost adherencija (lat. adhaerere držati se čega, prianjati) prianjanje, pristajanje; privrženost, pripadnost, sklonost, naklonost, sljedbeništvo, sraslost adherent (lat. adhaerens) pristaša, privrženik, pripadnik; sudionik adherirati (lat. adhaerere) prionuti, prijaviti; biti priljepljiv; nadoveziva-

21

adiafora ti se; održati se, biti uz; odobravati, pristajati uz neko mišljenje adhezija (lat. adhaerere držati se čega, prianjati) fiz. prionljivost, međusobno privlačenje dvaju tijela koja se tijesno dotiču; prianjanje, priljubljivanje, pripijanje; med. sraštenje, prirašćivanje; prav. priključenje, naknadni pristup neke države nekom ugovoru; izricanje kazne uz pravorijek o imovinskom zahtjevu koji je nastao izvršenjem kaznenog djela (naknada štete, povrat oduzete stvari i si.); usp. kohezija adhezija (lat. adhesio) prionljivost, privlačnost; fiz. sila kojom se privlače molekule raznih tijela (supr. kohezija); prav. vezivanje jednog privatnopravnog djela uz neko kazneno djelo; anat. bolesna sraslost dijelova tijela, sraslica adhezijski postupak prav. mješoviti ili pridružni nedostatak, onaj kod kojega se uz neko kazneno djelo veže i jedan privatnopravni građanski predmet; v. adhezija adhezivan (lat. adhesivus) prionljiv; koji spaja, spojni adhibenda (lat. adhibere, adhibenda) mn. pomoćna sredstva; prilozi uz spise adhibicija (lat. adhibitio) primjena, uporaba, korištenje; prizivanje, privođenje adhortacija (lat. adhortatio) opomena; poticanje, pobuđivanje, ohrabrivanje, bodrenje, adhuc sub judice lis est čit. adhuk sub judice lis est (lat.) prav. stvar je još pred sudom, spor još nije riješen adiafora (grč. ta adiafora) mn. fil. ono što je s moralnog (etičkog) stajališta beznačajno, tj. ni dobro ni loše; stoici su učili: samo je jedno dobro (vrlina) i samo jedno zlo (porok); sve je ostalo (život, zdravlje, ljepota, bogatstvo itd.) beznačajno

adicija adicija (lat. additio) dodavanje, zbrajanje; umnožavanje adicionalan (lat. additionalis) naknadan, dodan, pridodan, koji služi kao dodatak; adicionalni zakon novi, dopunski zakon adicirati (ad-dicere) prav. priznati, dosuditi, dodijeliti adija-aktinski (a- ne, dia kroz, aktis, aktinos zrak) opt. koji ima svojstvo nepropuštanja aktinskih zraka adijabatan (grč. a- ne, diabaino prolazim) fiz. neprolazan za toplinu, koji se zbiva bez dobitka i gubitka topline, bez povišenja i sniženja temperature; usp. izotermičan adijabatičan v. adijabatan adijafan (grč. a-diafaino) neproziran adijaforan (grč. a-diaforos) ravnodušan, ni dobar ni loš; indiferentan adijaforija (grč. a-diaforia) ravnodušnost; usp. indiferentizam adijaforist (grč. a-diaforos) ravnodušan čovjek, slobodni mislilac, slobodan duh; indiferentist adijagnostičan (grč. adiagnostikos) med. koji se ne da (ili: ne može) razlikovati, raspoznati, utvrditi adijantum (grč. adianton) bot. viline vlasi, gospina kosa adijareja (grč. a- ne, diarrheo protječem) med. nevršenje nužde, zatvorenost adijaterman (grč. a-, dia- kroz, thermaino zagrijavam) fiz. koji ne propušta toplinske zrake; aterman adijatetičan (grč. a- ne, dia- kroz, tithemi metnem, stavim) med. koji nije sklon bolesti adikcija (lat. addictio) prav. dosuđivanje, dodjeljivanje adinamičan (grč. adynamikos) nemoćan, slab, iznemogao, klonuo; nesposoban adinamija (grč. adynamia) med. nemoć, slabost, malaksalost, iznemoglost, klonulost; nesposobnost

22

adjudikacija adio! (tal. addio) zbogom! adipocera (lat. adeps, adipis mast, vosak) kem. masni vosak, vosak od leša adipoza (lat. adeps, adipis) fiziol. stvaranje masti u tijelu adipozan (lat. adiposus) mastan, pretio, gojan, debeo adipsija (grč. a-, dipsa žeđ) med. neosjećaj žeđi adipson (grč. a-, dipsa žeđ) med. sredstvo za gašenje žeđi adirati (lat. addere) dodati, zbrojiti, zbrajati adirato (tal.) glaz. srdito, ljutito, s uzbuđenjem Adisonova bolest bolest nadbubrežnih žlijezda koja se očituje brončanom bojom kože i općim malaksanjem, a uzrokuje smrt (naziv prema otkrivaču, engl. liječniku Thomasu Addisonu, 1793—1860) aditivan (lat. additivus) koji se treba dodati aditon (grč. adyton) ono što je nepristupačno; najsvetiji, unutarnji dio grčkog hrama u koji je samo svećenik smio stupiti adizonizam med. vrsta tuberkulozne oboljelosti nadbubrežnih žlijezda, praćena smeđom ili smeđecrnom bojom onih dijelova kože koji su izloženi svjetlosnom ili mehaničkom podra• žaju; obično smrtonosna (nazvana po engl. liječniku Thomasu Addisonu koji ju je prvi 1855. g. opisao); Adisonova bolest, brončana bolest adjekcija (lat. adjectio) pridjevanje, dodavanje; prav. povećanje, dodatak ponuđenoj svoti novca adjektiv (lat. adjectivum) gram. pridjev adjektivni (lat. adjectivus) gram. pridjevni, pridjevski adjudicirati (lat. adjudicare) dosuditi, dosuđivati, odobriti adjudikacija (lat. adjudicatio) prav. sudsko priznanje, dosuđivanje, presuda u nečiju korist

adjudikatar adjudikatar (lat. adjudicatarius) prav. kupac na javnoj prodaji; onaj kome ostaje nadmetanjem, dražbom prodavana stvar, najbolji ponuditelj adjudikativan (lat. adjudicativus) kojim se dosuđuje adjument (lat. adjumentum) pomoćno sredstvo, pomoć adjungirati (lat. adjungere) pridodati, dodijeliti na rad, dati nekome nekoga za pomoćnika i budućeg nasljednika adjunkcija (lat. adjunctio) vezivanje, pridruživanje, dodjeljivanje, dodavanje, spajanje adjunkt (lat. adjunctus) pomoćnik; pomoćni službenik, mlađi činovnik adjunktura (lat. adjunctura) pomoćno zvanje; pomoćna ustanova adjuracija (lat. adjuratio) zaklinjanje; prav. polaganje zakletve; preklinjanje adjutatorij (lat. adjutatorium) anat. ramena kost, ramenjača adjutor (lat. adjutor) pomoćnik, pomagač adjutorij (lat. adjutorium) pomoćno sredstvo, pomoć adjutum (lat. adjutum) pomoć, potpora, dodatak adjuvancije (lat. adjuvantia) mn. farm. v. adjuvans adjuvans (lat.) farm. pomoćno sredstvo, sporedni lijek čije je djelovanje slabije adjuvant (lat. adjuvans) pomoćnik, pomagač; pomoćni učitelj adkredulirati (lat. adcredulare) zanijekati pod prisegom neki dug adlatus (lat. ad-latus) pomoćnik, mladi činovnik; osobito činovnik ili časnik koji je dodijeljen na službu nekom višem činovniku ili časniku adlenimenti (lat. adlenimenta) med. sredstva, lijekovi za ublažavanje

23

admodijacija adlerizam teorija austrijskog psihologa Alfreda Adlera (1870—1937), tzv. "individualna psihologija" Admet mit. starogrčki kralj u Feri (Tesalija), jedan od Argonauta, muž Alkestidin, Apolonov ljubimac adminacija (lat. adminatio) prav. prijetnja (kao simbolična uvreda) adminikul (lat. adminiculum) pomoćno sredstvo, pomagalo adminikulator (lat. adminiculator) u Katoličkoj crkvi: osoba koja se skrbi o udovicama, siročadi i si. administracija (lat. administratio) upravljanje, uprava; upravna vlast, vlada; činovništvo, službeništvo administrativa (lat. administrare upravljati, administrativa) uprava, upravna vlast administrativni (lat. administrativus) upravni, koji se tiče ili potječe od upravne vlasti, ustanove itd. administrator (lat.) upravitelj; osoba koje upravlja ustanovom administrirati (lat. administrare) upravljati; voditi poslove neke ustanove, voditi posao za nekoga drugog admiracija (lat. admiratio) divljenje; čuđenje admiral (ar. amir al ba', fr. amiral) zapovjednik bojne flote; zool. leptir (Vanessa atlanta) admirali te t (njem. Admiralitat) pomorska vlast; vrhovno zapovjedništvo pomorske vojne sile; svi admirali pomorske vojne sile admirativan (lat. admirari diviti se) koji pokazuje, izražava ili izaziva divljenje, Čuđenje, obožavanje admisibilan (lat. admissibilis) primljiv; prihvatljiv admisibilitet (lat. admisibilitas) primljivost; prihvatljivost admisija (lat. admissio) primanje, prijam admodijacija (lat. admodiatio) davanje zemlje u zakup

admodijator admodijator (lat. admodiator) onaj koji daje zemlju pod zakup, iznajmitelj admonicija (lat. admonitio) opominjanje, ukoravanje zbog nevršenja dužnosti admonitivan (lat. admonitivus) koji opominje adneksi (lat. adnexa) mn. med. veze maternice s jajnikom i jajovodom adnominalan (lat. ad k, nomen ime) koji ide uz imenice, koji pripada imenicama adnotacija (lat. adnotatio) bilješka, primjedba, napomena, objašnjenje; prav. popis; anotacija adnotanda (lat.) mn. stvari koje treba zabilježiti, zapamtiti, značajne stvari adnotata (lat.) mn. bilješke, primjedbe, napomene adnotator (lat. adnotator) pisac ili stavljač primjedaba; tumač adnotirati (lat. adnotare) pribilježiti, zapisati, zapamtiti, uzeti na znanje adolescencija (lat. adolescentia) mladost, mladenačko doba; mladež, omladina adolescent (lat. adolescens) mladić; pren. žutokljunac Adonaj (hebr.) Gospod, Gospodin, "moj Gospodin" hebrejski naziv za Boga, budući da se ime Jahve nije smjelo izgovoriti) adonijski stih (lat. versus adonius) poet. antički stih koji se sastoji od jednog daktila i jednog troheja ili spondeja: U U — U Adonis (grč. Adonis) mit. legendarno lijep mladić za čiju su se ljubav otimale božice Afrodita i Perzefona; simbol ljepote i proljeća; zool. vrsta lijepog plavog leptira (Polyomatus Adonis); bot. gorocvijet adonizacija (lat. adonisatio) namještanje, dotjerivanje, kićenje adopcija (lat. adoptio) uzimanje pod svoje, usvojenje, posvajanje

24

adresat adoptacija (lat. adoptatio) v. adopcija adoptant (lat. adoptans) posvojitelj, usvojitelj; adoptator adoptat (lat. adoptatus) usvojeno dijete, posvojče, pokćerka, posinak adoptator (lat. adoptator) v. adoptant adoptirati (lat. adoptare) uzeti tuđe dijete pod svoje, usvojiti, posvojiti; priznati za svoje adoptivan (lat. adoptivus) usvojen, posvojen adoracija (lat. adoratio) obožavanje, veliko poštovanje, klanjanje; silno voljenje, bezgranična ljubav Adrast starogrčki mitološki kralj u Argu, tast Polinikov, jedan od vođa "Sedmorice protiv Tebe" adrenalin (lat. ad u ren bubreg) med. supstanca (ili: tvar) koju nadbubrežna žlijezda izlučuje neposredno u krv; upotrebljava se za smanjenje krvnog tlaka, kod slabosti srca, bronhijalne astme, morske bolesti itd.; epinerfm, epirenan, suprarenin adresa (fr. adresse) 1. oznaka (na pismu i dr.) mjesta stanovanja i imena onoga kome se pismo upućuje; 2. pismena predstavka, molba skupštine vladaru; svečana čestitka neke udruge ili kolegija slavljeniku; pren. hitrost, okretnost, umješnost; adresa po potrebi bank. pozivanje neke osobe da akceptira ili isplati mjenicu za slučaj neakceptiranja ili neisplate mjenice adresant (fr. adresser) osoba ili tijelo koje upućuje ili preporučuje, pisac pisma, predstavke, molbe i si.; bank. mjenični potpisnik koji upućuje poziv nekoj osobi da akceptira ili isplati mjenicu adresar (fr. adrreser) popis osoba s naznačenjem mjesta i ulica stanovanja; knjiga s popisom stanovnika nekog mjesta (po zanimanjima, djelatnostima, ulicama i dr.) adresat (fr. adresser) osoba ili tijelo kojem se upućuje pismo, primatelj pi-

adresirati sma; bank. osoba kojoj se vlasnik mjenice treba obratiti u slučaju da je primatelj (trasat) ne plati adresirati (fr. adresser) označiti na pismu, pošiljci i dr. ime i mjesto stanovanja osobe ili ustanove kojoj se pismo ili pošiljka upućuje, napisati adresu Adrijatik (lat. Adria) Jadran, Jadransko more adrogacija (lat. adrogatio) prav. usvojenje; usvojenje onoga koji je već punoljetan adrogirati (lat. adrogare) prav. uzeti pod svoje, posvojiti, usvojiti; usp. adoptirati adskripcija (lat. adscriptio) pripisivanje; pismeni dodatak adskriptor (lat. adscriptor) supotpisnik adsorpcija (lat. adsorptio) fiz. zgušnjavanje plinova na površini čvrstih tijela; usp. okluzija adstant (lat. adstans) pomoćnik, pomoćni učitelj adstipulacija (lat. adstipulatio) bezuvjetni pristanak, potpuna suglasnost adstrikcija (lat. adstrictio) med. stezanje, skupljanje, zatvaranje, npr. rane adstringens (lat. adstringens) med. sredstvo za stezanje površine sluznice i povrijeđene kože adstringentan (lat. adstringens) stezljiv, koji steže, koji skuplja, koji zatvara adstringirati (lat. adstringere) stegnuti, stezati, skupiti, skupljati, zatvoriti adukcija (lat. ad, ducere voditi) privođenje, dovođenje, primicanje, privlačenje; med. gibanje mišića prema središnjoj crti tijela, privlačenje mišića; prav. dokazivanje, navođenje razloga, pozivanje na što; aduktor mišić primicah; usp. abdukcija, abduktor adukcija n.at. adđuctio dovođenje) anat. "vivlačenje mišića

25

adventisti adult (lat. adolescere odrasti, adultus) odrastao, spolno zreo čovjek i svako živo biće uopće adultan (lat. adultus) odrastao, stasao; punoljetan; spolno zreo adulter (lat.) preljubnik, brakolomac adultera (lat.) preljubnica adulteracija (lat. adulteratio) krivotvorenje (osobito novca) adulterij (lat. adulterium) prav. brakolomstvo, preljub adumbracija (lat. adumbratio) rad u glavnim potezima, nacrt, skica adurencije (lat. adurentia) mn. sredstva za paljenje ili nagrizanje adurens (lat.) med. sredstvo za paljenje ili nagrizanje; pirotik adusirati (fr. adoucir) sladiti, zasladiti; ublažiti, utažiti, razblažiti, olakšati; glačati; omekšati, postati kovnijim; slik. razblažiti boje adut (fr. a tout u sve, na sve) u kartama: najjača boja, tj. karta koja nosi sve ostale; najjače sredstvo, najjači razlog adutirati (fr. a tout u sve, na sve) u kartama: početi igru adutima; sjeći adutom baciti adut na kartu druge boje i time odnijeti; izadutirati se izbaciti u igri sve adute, ostati bez aduta; pren. izgubiti, potrošiti sve, ostati bez sredstava; iscrpsti sva sredstva, sve najjače razloge advekcija (lat. advehere dovoziti) vodoravno gibanje zraka, a time se prenose i meteorološki faktori (toplina, vlaga i dr.) u vodoravnom smjeru advent (lat. adventus dolazak) predstojeći dolazak Spasitelja naviješten u Svetom pismu (Otk 22,7); kod katolika: posljednja četiri tjedna pred Božić, došašće adventisti (lat. adventus dolazak) pripadnici kršćanske sljedbe koju je u Americi osnovao William Miller koji je proricao da će Krist po drugi puta doći 1844. godine; svetkuju subotu,

adventivan osnovom vjere smatraju Sveto pismo (Bibliju), vjeruju u Kristovo obećanje da će po drugiput doći; crkva raširena po cijelom svijetu adventivan (lat. adventivus) slučajan; sporedan, pridošao; bot. koji ne raste na svom pravom mjestu, npr. adventivni korijen onaj koji se razvija na samoj stabljici (bršljan, divlja jagoda i dr.) adventizam (lat. adventus dolazak) naučavanje i pokret adventista; v. adventisti adverb (lat. adverbium) gram. prilog adverbijal (lat. adverbiale) gram. priložna oznaka (vremenska, mjesna, načinska, uzročna) adverbijalni (lat. adverbialis) gram. priložni adverzarije (lat. adversaria) mn. knjige ili bilježnice u koje se privremeno unose grada i bilješke koje će tek kasnije biti sređene ili obrađene adverzativan (lat. adversativus) gram. suprotan advocatus Dei (lat.) "Božji odvjetnik", u Rimokatoličkoj crkvi: osoba koja opovrgava prigovore "vražjeg odvjetnika" (advocatusa diaboli) pri procesima za proglašenje svetim ili blaženim advocatus diaboli (lat.) "vražji odvjetnik", osoba koja se suprotstavlja "Božjem odvjetniku" (advocatusu Dei); pren. čovjek koji se suprotstavlja općem mišljenju; v. diabolus rotae advocirati (lat. ad voćare) baviti se odvjetničkim poslovima, braniti druge pred sudom; služiti pravu; pren. zauzimati se za nekoga ili nešto advokat (lat. advocatus onaj koji je pozvan u pomoć) pravozastupnik, pravobranitelj, branitelj, odvjetnik advokatura (lat. advocatura) pravobraniteljstvo, pravozastupništvo, odvjetništvo, odvjetničko zvanje

26

aerobat adustirati (lat. adjustare) dotjerati, dotjerivati, namjestiti; adjustirati; obično: adustirati se, adjustirati se adutant (lat. adjutans) pomoćnik; mlađi časnik dodijeljen na službu višem časniku, pratitelj višeg časnika ađutantura (lat. adjuntatura) zvanje, služba i kancelarija ađutanta aed (grč. aoidos) pjevač i pjesnik slobode u herojskom razdoblju starih Grka AEG kratica za poznatu njemačku tvrtku Allgemeine Elektrizitets-Gesellschaft čit. Algemajne elektricitets-gezelšaft "Sveopće društvo za elektricitet" Aenona (lat.) antičko ime za Nin aequilibrium indifferentiae čit. ekvilibrijum indiferencije (lat.) fil. ravnoteža dvaju suprotnih motiva, dviju suprotnih pobuda; usp. Buridanov magarac aer (grč. aer zrak, lat. aer) zrak aeracija (lat. aeratio) proizvođenje zraka; prozračivanje; izlaganje kemijskom djelovanju zraka aerat (lat. aeratum) kem. voda u kojoj ima ugljične kiseline aerenhim (grč. aer zrak, en u, hyma tekućina, sok) bot. stanično tkivo s velikim, zrakom napunjenim, međustaničnim prostorima, osobito kod vodenih biljaka aeričan (lat. aer, grč. aer) zračni; prozračan, plinovit aerifikacija (lat. aerificatio) punjenje zrakom; kem. pretvaranje u zrak, plin aeriforman (lat. aeriformis) prozračan, plinovit aerizirati (grč. aer, fr. aeriser) pretvoriti, pretvarati u zrak, plin aero- (grč. aer, lat. aer) predmetak u složenicama sa značenjem: zrak, zračni, koji je u vezi sa zrakom aerobat (grč. aer, baino idem) plesač u zraku, plesač na užetu; koji ide po zraku; mudrijaš

aerobi aerobi (grč. aer, bios život) mn. biol. bakterije koje, kao i sva viša živa bića, moraju imati slobodnog kisika da bi mogle živjeti (za razliku od anaeroba) aerobionti (grč. aer, bios život) mn. zool. v. aerobi aerobomba (grč. aer, bombos dubok, potmuo zvuk) voj. zračna, avionska bomba aerobus (grč. aer, lat. omnibus svima) zračno prijevozno sredstvo aerodin (grč. aer, dynamis sila) zrak. zrakoplov teži od zraka, u letu se održava uglavnom pomoću aerodinamičkih reakcija aerodinamika (grč. aer, dynamis sila) fiz. znanost o zakonima gibanja plinovitih tijela aerodrom (grč. aer, dromos putanja) mjesto gdje stoje, odakle polaze i kamo se spuštaju zrakoplovi aeroduktor (lat. aeroductor) med. instrument kojim se pri porođajima dovodi zrak aeroembolija (lat. aer zrak, grč. embolon klin) stvaranje plinskih mjehurića u tkivima i krvi zbog izlaganja organizma sniženom tlaku koji vlada na većim visinama aerofagija (grč. aer, fagein jesti) med. gutanje zraka, bolest koja se javlja osobito kod neuropata i histeričnih osoba, ali i kod tuberkuloznih aerofiltar (lat. aer zrak, filtrum cgedilo) filtar u obliku rezervoara napunjenog šljakom kroz koji se propuštaju tekuće vode radi aeracije aerofiti (grč. aer, fyton biljka) bot. biljke koje rastu sasvim u zraku (suprotno: geofiti); također: epifiti aerofobija (grč. aer, fobeo bojim se, plašim se) strah od zraka, izbjegavanje zraka aerofon (grč. aer, foneo zvučim) instrument pomoću kojega se ljudski glas

27

aeromantija može prenositi i čuti na 6—9 kilometara (izumio ga je Edison) aerofor (grč. aer, foros nosač) sprava koja omogućava disanje i u inače otrovnom ili zagušljivom zraku, kao i pod vodom aerofotografija (grč. aer, fos svjetlost, grafo pišem) perspektivno snimanje raznih objekata, osobito zemljišta (terena), iz zraka (zrakoplova) fotografskim putem aerofotogrametrija (lat. aer zrak, grč. fos, fotos svjetlo, gramma slovo, metria mjerenje) izradba zemljovida snimanjem iz zrakoplova aerogen (grč. aer, gennao stvaram, proizvodim) koji se stvara pomoću zraka, koji dolazi od zraka; aerogena tuberkuloza infekcija koja nastaje unošenjem u pluća tuberkuloznog bacila s udahnutim zrakom aerografija (grč. aer, grafo) opisivanje zraka aerogram (lat. aer zrak, grč. grafein pisati) vijest predana zračnim putem, putem radija; radiogram aeroidan (grč. aeroides) koji ima oblik zraka, zrakolik; maglovit aeroklimatologija (lat. aer zrak, grč. klimatos naginjanje zemaljske kugle polu, logia znanost) znanost koja proučava klimu troposfere i drugih dijelova stratosfere aerolit (grč. aer, lithos kamen) meteor, kamen koji pada iz zraka, meteorski kamen aerologija (grč. aer, logia) znanost o zraku i njegovim svojstvima, znanost o atmosferi i njezinom ispitivanju aeromagnetometrija (lat. aer zrak, grč. Magnes lithos, metria mjerenje) istraživanje ruda pomoću zrakoplova, tj. iz zraka aeromantija (grč. aer, manteia proricanje) proricanje po pojavama u zraku

aeromedicina aeromedicina (lat. aer zrak, medicus) grana medicine koja se bavi proučavanjem i liječenjem zdravstvenih poremećaja koji se javljaju kao posljedica letova zrakoplovima aeromehanika (grč. aer, mechanike) fiz. znanost o zakonima gibanja i ravnoteže plinova; pneumatika aerometar (grč. aer, metron) sprava za mjerenje gustoće i tlaka zraka aerometrija (grč. aer, metria) mjerenje zraka; znanost o mjerenju gustoće i tlaka zraka aeromiting (lat. aer zrak, engl. meeting) sastanak zrakoplovaca; skup čija je svrha populariziranje zrakoplovstva; javna priredba sa zrakoplovnim vježbama aeromonter (lat. aer zrak, fr. monteur) radnik koji montira zrakoplovne konstrukcije aeromotorist (lat. aer zrak, lat. motor) radnik koji rukuje benzinskim motorima, zrakoplovnim motorima i si. aeronaut (grč. aer, naus brod, nautikos brodski, pomorski) zrakoplovac, onaj koji se vozi zrakoplovom aeronautika (grč. aer, naus brod, nautike) znanost o zrakoplovstvu; zrakoplovstvo aeropauza (lat. aer zrak, lat. pausis) atmosferski slojevi iznad 25 km s veoma razrijeđenim zrakom koji ne može podržati let zrakoplova aeroplan (grč. aer, planos koji luta, koji krstari) zastarjeli naziv za zrakoplov (avion) aeroprojektor (lat. aer, projector) fotogrametrijski instrument za izradu topografskih zemljovida iz fotografskih snimaka napravljenih u zraku aeroskop (grč. aer, skopeo gledam) sprava za mjerenje količine prašine u zraku aeroskopija (grč. aer, skopeo gledam) pregled (ili: ispitivanje) zraka

28

aerozoi aerostacija (lat. aerostatio) vještina dizanja balona i upravljanja njima, zrakoplovstvo aerostat (grč. aer, statos stajaći, koji stoji) sprava za letenje lakša od istisnutog zraka (balon, zračni brod) aerostatika (grč. aer, statos),znanost o ravnoteži plinova, posebno "zraka aerotaksija (grč. aer, taxis uređenje) zool. kretanje organizama koji se slobodno kreću, npr. bakterija u vodi, prema mjestima najvećeg (pozitivna aerotaksija) ili najmanjeg (negativna aerotaksija) sadržaja kisika, gdje se onda ti aerotaksični mikroorganizmi skupljaju aeroterapija (grč. aer, therapeia liječenje) med. liječenje udisanjem umjetno zgusnutog ili razrijeđenog zraka aeroterorizam (grč. aer, lat. terror strah, užas) bombardiranje iz zraka gradova i naselja radi zastrašivanja, uznemiravanja i demoraliziranja stanovništva aerotonometar (grč. aer, tonos napon, metron mjera) sprava za mjerenje napona krvnih žila aerotopografija (grč. aer, topos mjesto, grafo pišem) metoda u geodeziji: izrada geodetskih planova i karata pomoću snimaka iz zraka aerotropizam (grč. aer, tropos okret, pravac) bot. pokreti biljaka prema mjestima gdje ima najviše {pozitivni aerotropizam) ili manje (negativni aerotropizam) zraka, odnosno kisika aerotunel (lat. aer zrak, engl. tunnel) poseban hodnik u kojem se ispituju zrakoplovi i zrakoplovni modeli pomoću umjetnog prilagođavanja brzine zračnog strujanja aeroza (grč. aer) med. razvijanje zraka u tijelu aerozoi (grč. aer, zoon životinja) zool. v. aerobi

i

aeternum vale aeternum vale čit. eternum vale (lat.) zauvijek zbogom, posljednji pozdrav afagija (grč. a-, fagein jesti) med. nemogućnost gutanja hrane afakija (grč. a-, fakos leća) med. nedostatak očne leće; pr. afakičan afamirati (fr. affamer) mučiti glađu; pr. afamiran afanija (grč. afaneia) glupost, koještarija afarist (tal. affarista) čovjek koji bezobzirno želi ostvariti dobitak ili čast, špekulant afazija (grč. a-, femi govorim) med. ne' moć (ili: nemogućnost) govora; zanijemjelost od užasa; psih. bolesna smanjenost sposobnosti govora zbog zaboravljanja pojedinih riječi afefobija (grč. afe doticanje, fobos strah) med. bolestan strah od dodira afekcija (lat. affectio utjecaj) naklonost, nježnost, odanost, ljubav, srdačnost; svako uzbuđenje i promjena u tjelesnom ili duševnom stanju; med. svaki utjecaj na tijelo, bolest; osjećaj; aficiranje afekt (lat. affectus, afficere utjecati na nekoga ili nešto) psih.-vrlo jak osjećaj koji većinom nailazi najednom, iznenadno, traje obično vrlo kratko i u jednom trenutku dostiže toliku jačinu da gotovo posve zavlada sviješću, duševni pokret; uzbuđenje, stanje razjarenosti, razjarenost afektacija (lat. affectatio) neprirodnost, usiljenost, pretvaranje, prenemaganje afektirati (lat. affectare) biti neprirodan, praviti se, pretvarati se, prenemagati se; htjeti vješto prikazati nešto onakvim kakvo zapravo nije afektivan (lat. affectivus) uzbudljiv, osjetljiv, osjećajan afektuozan (lat. affectuosus, fr. affectueux) usrdan, ljubazan, veoma naklonjen

29

afidavit afektuozitet (lat. affectuositas) usrdnost, velika naklonjenost, strasnost afel (grč. apo od, helios Sunce) astr. najveća udaljenost planeta ili kometa od Sunca; suprotno: perihel afeleja (grč. afeleia) ret. jednostavnost, prirodnost (u govoru) Afer (lat.) arapski naziv za neka etiopska plemena (prema njima su Rimljani nazvali čitav kontinent Afrika) afera (fr. affaire) stvar, posao; parnica, spor; težak položaj; zamršena stvar; neugodan doživljaj; velik događaj; sukob aferaš (fr. afiaire) onaj koji ima ili pravi afere, koji se bavi prljavim poslovima, osobito na račun države afereza (grč. aphairesis oduzimanje) gram. skraćivanje početka, skraćivanje jedne riječi time što joj se izostavi početak, prvo slovo, prvi slog; med. uklanjanje suvišnog ili onesposobljenog dijela ljudskog tijela affabile (tal.) glaz. ugodno, ljubazno, umiljato affaire d'honneur čit. afer d-oner (fr.) stvar časti, dvoboj affanato (tal.) glaz. bolno, tužno, plašljivo affettuosissamente čit. afetuozisamente (tal.) glaz. v. affettuosissimo affettuosissimo čit. afetuozisimo (tal.) glaz. vrlo osjećajno, veoma strasno affettuoso čit. afetuozo (tal.) glaz. uzbudljivo, ganutljivo, dirljivo, toplo, strasno; con affetto afflitto (tal.) glaz. bolno, tužno; con afflittione affretando (tal.) glaz. sve brže, ubrzavajući; affretoso affretoso (tal.) glaz. v. affretando affunde (lat. affundere, affunde) farm. na receptima: nalij na to! afidat (lat. affidatus) podanik, vazal afidavit (lat. affidavit) pom. iskaz pod prisegom o teretu nekog broda

afiks afiks (lat. affigere pričvrstiti, prikovati, affixum) gram. produženje riječi dodavanjem jednog slova ili sloga, govorni dodatak; dometak afilantropija (grč. a-, filos prijateljski, anthropos čovjek) nedostatak ljubavi prema bližnjima; mržnja prema ljudima afiličan (grč. afyllos, a-, fyllon list) bot. bez listova, bez čašičnog listića afilijacija (lat. affiliatio) usvojenje; primanje u neki red ili društvo; bratstvo, sveza; družba, društvo, tajno udruženje afilirati (lat. affiliare) usvojiti nekoga za sina ili kćerku; zbratimiti; primiti nekoga u neki red, bratstvo ili društvo; pridružiti, združiti; afilirana loža masonska loža koja je ušla u sastav neke veće lože afinaža (fr. affinage) profinjavanje, pročišćavanje, npr. plemenitih rudača; dotjerivanje, glačanje, stanjivanje afinerija (fr. affinerie) radionica za pročišćavanje plemenitih rudača i dr.; radionica u kojoj se izrađuju žice; usp. rafinerija afinirati (fr. affiner) profiniti, napraviti ljepšim; očistiti, pročistiti, pročišćavati; dotjerati, stanjiti afinis (lat. affinis) rođak po ženi, zet, tast afinitet (lat. affinitas) srodstvo, srodnost (suprotno: kognacija); kem. stupanj lakoće kojom se dva različita elementa spajaju, težnja za sjedinjavanjem između dvaju kemijskih elemenata ili više njih; pren. srodnost, sličnost afion (ar., perz.-tur. afyon) mak; opijum, opij afirmacija (lat. afifirmatio) potvrđivanje; potvrda; tvrdnja, iskaz dan pod prisegom afirmativa (lat.) potvrdno mišljenje; potvrđivanje, potvrda

30

aformacija afirmativan (lat. affirmativus) potvrdan; odlučan; pokazni; log. afirmativan sud potvrdan sud (S je P), npr. zlato je skupocjeno afirmirati (lat. affirmare) tvrditi, potvrditi, potvrđivati, uvjeriti; afirmirati se uspjeti održati se kao takav afiš (fr. affiche) oglas, javna objava, plakat afitaža (fr. affutage) voj. namještanje topa na lafetu, puške na kundak; pripremanje topova za pucanje; oštrenje alata afitirati (fr. affuter) voj. namjestiti (ili: namještati) top na lafetu ili pušku na kundak; top ili pušku pripremiti za paljbu; biti afitiran biti u pripravnosti, imati pri ruci aflikcija (lat. afflictio) utučenost, ožalošćenost, žalost; bol, tuga, jad, muka; nesreća, nedaća aflogističan (grč. a-, flogyzo zapalim, sagorim) koji gori bez plamena, npr. aflogistična svjetiljka afluencija (lat. affluentia) pritjecanje, nagomilavanje, umnožavanje, izobilje, obilje, obilnost afluks (lat. affluxus) pritjecanje, priljev, navala čega, obilje; afluksija afluksija (lat. affluxio) v. afluks afobija (grč. afobia ) neplašljivost, nebojažljivost afonija (grč. a-, fone glas) med. bezglasnost; gubljenje (ili: gubitak) glasa zbog bolesti mišića i živaca koji pokreću i zatežu glasne žice; v. afoničan aforija (grč. plodan, rodan) med. neplodnost, jalovost aforistično (grč. aforismos) kratko i jezgrovito, u obliku izreke aforizam (grč. aforismos) kratka i u određenom obliku iskazana izreka koja veoma jasno izražava jednu misao; mudra poučna izreka aformacija (lat. afformatio, ad formare oblikovati, uobličiti, graditi) tvorba

sredstva za izazivanje spolnog nagona afrodizijak (grč. zakupljivanje lade. bespolnost cvjetova. afrodisios ljubavni) mn. draž. bez utjecaja drugih oplodnih stanica Agamemnon mit. lat. losion aftezan (grč. ukras. aphthae) mn. med.bez. buncanje u groznici afte (grč.bez. unuk Pelopov. affronterie) javna pogrda. gamein ženiti se) bezbračnost. vrhovni zapovjednik helenske vojske u Trojanskom ratu. bot. ljubavno ludilo. aforidizijazam afrodizijaci (grč. oskudica u mlijeku kod majke agalma (grč. gamos brak. biljke gimnospore čije se stanice razmnožavaju samostalno. partenogenetsko razmnožavanje agamist (grč.) kolonjska voda.) usp. složeni. med. after-šeiv loušn (engl. after-shave lotion čit. npr. aftha. zakupnina afrik (fr. koji opisuje planet Veneru afroditski (grč. affundere doliti) dolijevanje agalaktija (grč. afrodizija afretiranje (fr. gamos brak) mn. after-šeiv (engl. sprava za mjerenje vrenja afronterija (fr. ljupkost. afrodisiazo) med. kriptogamija. koji ima afte na sluznici usne špljine aftong (grč. a. gamogonija . fthongos zvuk. momak. u užem smislu Bur afrikanistika znanost koja proučava afričke jezike i književnosti. glas. a-. metron) sprava za mjerenje tlaka pjene. u hebrejskoj gramatici: tvorba osobnih glagolskih oblika dodavanjem skraćenih zamjenica (aformativa) aforodizijazam (grč. samac agamogonija (grč. a. ton) gram. kip.bez. rađanje bez oplođivanja. Afrodite. obljuba. ljubavna pohota. afrodisios koji se odnosi na ljubavni užitak) sredstvo za jačanje spolnog nagona afrometar (grč. ljubavno uživanje. v. a. bolest na sluznici usne šupljine: bijeli ili žućkasti mjehurići s crvenim rubom after-dinner (engl. osvećen od sina Oresta agamija (grč. afrodisiazo sladim se ljubavlju) med. a-gameo bez žene sam) neženja. mukli suglasnik afuzija (lat.aforodizijazam novog oblika pridodavanjem. afros pjena. bezmliječnost dojke. tj. spolna ljubav. gala mlijeko) med. bezobrazna i drska prijevara 31 agamogonija afrozinija (grč. afthai. slika. aphthosus) mjehurast. afrosyne) bezumlje. affretement) pom. zool. pren. grafo) koji opisuje ili prikazuje predmete ljubavi. sin Atrejev. med. osobito u hramu agame (grč. starogrčka božica ljubavi i ljepote koja se rodila iz morske pjene (kod Rimljana: Venera). c = t +s Afrodita (grč. affricare natrljati) gram. pretjerano razvijen spolni nagon. praunuk Tantalov. supr. lat. sliveni suglasnik. morska gusjenica afroditografski (grč.) odmaranje odmah nakon ručka after-shave čit. losion koji se upotrebljava nakon brijanja. ubila ga je žena Klitemestra i njezin ljubavnik Egist. agalma) lik. bot. afrique) materijal od palminih vlakana (služi za punjenje strunjača) afrikaans inačica nizozemskog jezika kojom govore Buri Afrikander bijelac rođen u Južnoj Africi. astr. Afrodite) mit. putem diobe (način razmnožavanja kod praživotinja). Afrodite) ljubavni afrodizija (grč.bez. kralj u Mikeni (Argu). gone rađanje) biol. znanost o afričkoj kulturi afrikata (lat. besmislenost. a. brat Menelajev. zool.

novinarsko poduzeće za davanje novosti dnevnim listovima agenda (lat. fiziol. osobito: tajni policijski doušnik kojemu je zadatak steći povjerenje politički sumnjivih ili nepoželjnih osoba pa ih onda navesti na vršenje kažnjivih djela agentura (lat. agens provocator izazivač) plaćeni izazivač nereda.agape agape (grč. praotac Feničana agens (lat. genesis rađanje) ženska neplodnost. gomilanje agerasija (grč. teol. stablo joj izraste do 10 m visine. agave americana) bot. prema Starom zavjetu. djelotvoran. uzetost trbušnih živaca agatobiotika (grč. upotrebljava se. agens koji radi) poslovođa. agape ljubav) Božja ljubav. podsjetnik agenezija (grč. a. dobri duh. poticatelj nemira.) mn.bez. a. naziv za Turke i muslimane u starim spomenicima.) posao.. radno načelo. mladolik izgled. zastupnik. naučavanje Crkve po kojem Bog nema početka Agenor (grč. predstavnik firme. pokretna sila agent (lat.) polje. bios život) fil. gaster trbuh. edžine (engl. osobito lišće. večere ljubavi kod prvih kršćana kao znak općeg bratstva i ljubavi agar-agar vrsta algi u kineskim i japanskim morima. poslovno područje jednog agenta. tropska biljka podrijetlom iz Juž. aghatos dobar) starogrčki pisac tragedija. plaćeni bukač. nesposobnost za rađanje. mn. u apreturi (kao sredstvo za lijepljenje) i u bakteriologiji (kao hranjiva podloga za uzgoj bakterija) Agareni (hebr. stoljeća pr. agens) fil. poslovnica ager (lat. ured jednog agenta. tajni policajac agent provokator (lat. u narodnoj medicini Agemenidi mn. božanska ljubav. snaga.) švicarska novinska agencija agencija (lat. oranica. ono što je uzrok nečemu. posrednik. po imenu arapskog plemena koje je. ageraos koji ne stari) nestarenje. dio etike koji uči o najvišem dobru Agaton (grč. prijatelj Euripidov i Platonov agava (grč. pomiješana s vodom daje bezbojnu hladetinastu masu koja se upotrebljava u kuharstvu. perzijska dinastija od 8.) francuska obavještajna agencija (ured za informacije) Agence Telegraphique Suisse (fr. agathos dobar. n. lat.) vrsta američkih raketa upotrijebljenih u programu Gemini 32 agerasija Agence Havas čit. osnivač grada Tira. živjelo u doba židovskih kraljeva u Arabiji i napadalo susjedna židovska plemena agastronomija (grč. Agena čit. logia znanost) fil.bez. ažans avas (fr. nomos zakon) med. agathos dobar. agenor) "hrabri". daimonion duh) mit. osvojena zemlja koja se poklanja isluženim vojnicima ageracija (lat. uništio ju je Aleksandar Makedonski porazivši kralja Darija III.) dnevnik.) državno zemljište koje služi za javnu uporabu. Amerike. agauos vrijedan divljenja. ager publicus čit. do 4. agathos dobar. u starogrčkoj mitologiji: sin Posejdona i Libije. staračka svježina . naučavanje o dobrom i pravilnom življenju agatodemon (grč. e. aggeratio) nagomilavanje. nepotpuna embrionalna razvijenost ili nedostatak nekog dijela organizma. kršćanska ljubav. duh zaštitnik agatologija (grč. ager publikus (lat. agentia) poslovnica nekog većeg poduzeća čiji je djelokrug ograničen.

laos narod) "voda naroda". aglosija aglucija (lat. potpuno. vrijedan agilitet (lat. agitatio) pokret. bunjenje agitakl (lat. riješena stvar agitato čit. spretan. lak. buntovnik. svršena stvar. a. jedna od triju Gracija. štapić ili batić za miješanje kod pripreme raznih kemikalija ili lijekova agitata res (lat. hitrost.) pomilovanje koje daje vladar povodom velikih državnih blagdana i proslava. st. koja je često na dnevnom redu. stranke ili ideje. opća amnestija agijazma (grč. osobito u političkom smislu. nagomilavanje aglomerat (lat agglomeratum) tijelo nastalo nagomilavanjem više raznih sastavnih dijelova. miješati. sveta voda agilan (lat. spartanski kralj (5—4. nastaje nova zbirna predodžba. aggestio) dovlačenje na gomilu. n. Agfakolor (lat. a. doduše. "prvak". agglutinatio) nagomilavanje. aglutio) med. dirljivo 33 aglutinacija agitator (lat. lat. stvar. glossa jezik) med. stvari. agglomerare) gomilati.) stvar o kojoj se često govori ili raspravlja. v. stranku ili ideju. skupljanje. život bez žene agirati (lat. a. agitaculum) farm.) glaz.bez. agracijacio publika (lat. adžitato (tal. "blistava". gyne žena) neoženjen aginija (grč. marljivost aginičan (grč. nedovoljnost krvnih zrnaca aglomeracija (lat. usp. stapanje dviju riječi u jednu . globulus kuglica) med. farm. agitare poticati) revno raditi za neku osobu. poticati. nagomilavanje ageuzija (grč. kći atenskoga kralja Kekropa aglobulija (grč. kod tifusa). svojstvo imunog krvnog seruma da skuplja bakterije u gomilice (npr. podbadanje. e. agluticija aglutinacija (lat. agilitas) v. stoma usta) med. geusis ukus) med. poslovati.) muz. ili protiv neke osobe. anilin.agestija agestija (lat. fil. sasvim točno aggratiatio publica čit. agglomeratio) skupljanje. podbadač. najniži stupanj aperceptivnog spajanja predodžaba pri čemu. "predvodnik". min. hitar. pr. med. buniti. a. mutavost.) čovjek koji se revno zauzima i radi za neku osobu. glumiti na pozornici agitacija (lat. nemogućnost gutanja. kretanje. trgovati. revno zauzimanje i rad u užoj ili široj sredini za neku osobu. nedostatak (ili: neosjećanje) okusa Agezilaj (grč. agere) raditi.bez. aglossos nijem.bez. gyne žena) neženjenost. smutljivac agitirati (lat. ali njezini sastavni dijelovi ipak ostaju samostalne predodžbe.bez. skupljati aglosija (grč. okretnost. adžustamente (tal. aglosostomija aglosostomija (grč. agilnost agilnost (lat. color boja) film produkcije Agfa aggiustamente čit. gram. ago vodim.) "dioničko društvo za proizvodnju anilina". točno. uzburkano. okretan. nemir. mućkati Agitprop kratica za Odjel agitacije i propagande Aglaja (grč. sljepljivanje rana pomoću tekućine koja ponovno spaja odvojene dijelove (limfa). božica ljupkosti Aglaura mit. slijepljen kamen aglomerirati (lat. akcijengezelšaft fir anilinercojgung (njem.bez. ili protiv neke osobe.) Agfa kratica za Aktiengesellschaft fiir Anilinerzeugung čit. marljiv. nagomila(va)ti. gomilanje. radinost. agilitas) brzina. aglaos sjajan) "sjajna". agilis) brz. lakoća. a. gomilanje. stvar ili protiv neke osobe ili stvari. hagiazma) blagoslovljena voda. nijemost.

med. po ocu agnatija (grč. anominacija agnoscirati (lat. priljepljivati. fil. konjički i glazbeni natjecatelj kod starih Grka agonistarh (grč. agglutinare prilijepiti) koji srašćuje. agon borba. gimnastička. kad bolesnik predmete 34 agora vidi.29) agofilomanija (tal. smrtne muke. lijekovi za brzo zarašćivanje rana.. (tada ga nesvjesno izgovaramo kroz nos) agnacija (lat. hrvačka vještina agonizam (grč. h. prilijepiti. agglutinantia) mn. nesposobnost raspoznavanja. sudac u borbi agora (grč. archos) nadzornik gimnastičkih. koji zaliječi. konjičko i glazbeno natjecanje kod starih Grka agona (grč. a. agon borba) borba. agnatus) rođak s očeve strane. priljepni. ago vodim. agonistes. npr.bez. tvari koje nastaju u krvi pod utjecajem bakterija i krvnom serumu daju sposobnost izazivanja aglutinacije aglutinirati (lat. aglutinatio) med. polazna točka Sokratove filozofije: "Znam da ništa ne znam" Agnus Dei (lat. v.) koji zastupaju gledište da je stvarnost nemoguće spoznati agnozija (grč. gimnastički. ago vodim) glaz. agora trg) 1. rođak po krvi agnatičan (lat. koji zarašćuje. agnatus) srodan po očevoj strani.aglutinacija aglutinacija (lat. agon borba) gimnastičko. natjecanje. srasti agma (grč. razumijevanja i označavanja pojmovima onoga što se zamijeti pomoću osjetila. grč. agnatio) krvno srodstvo. mania pomama. crta koja na zemljovidu spaja mjesta na kojima je magnetna deklinacija jednaka nuli agonija (grč. s priljepcima. agnoscere) priznati (npr. agglutinare) slijepiti.) Jaganjac Božji. g. narodna . koji se priljepljuje. aglucija aglutinancije (lat. ago igla. sredstva za slijepljivanje aglutinativan (lat. agonistes) borac.bez. agon) borba. smrtni strah. turski i dr. npr. mjenicu i si.) agnosticizam (grč. jezici kod kojih se riječi tvore dodavanjem gradivnih elemenata na korijen riječi. agonothetes) redatelj gimnastičkih. gnathos čeljust) med. agonos neplodan) zem. 2. stanje koje prethodi smrti. agma) lingv. sastaviti. izdisanje. agglutinare prilijepiti) mn. aglutinativni jezici lingv. očajanje agonist (grč. utakmica agonografija (grč. strast) izraz za strast ubadanja u venu i utakanje bilo kakve neškodljive tekućine kojom se zamjenjuje ubrizgavanje neke droge agogika (grč. u starogrčkim gradovima: glavni trg. aglutinini (lat. filos prijatelj. nedostatak čeljusti agnominacija (lat. reostat agon (grč. grafia opis) opis(ivanje) borbe agonotet (grč. potpis. jahačkih i glazbenih natjecanja kod starih Grka agonistika (grč. jedno od Kristovih imena (Iv 1. v. a. borilačka. gnosis spoznaja) psih. konjičkih i glazbenih natjecanja kod starih Grka. naziv za glas n kad stoji ispred glasova k. agonia borba) smrtna borba. med. naziv za postupne promjene tempa radi što življeg i plastičnijeg izvođenja glazbenog djela agometar (grč. srodstvo po ocu agnat (lat. pozitivizam i dr. agnostos nepoznat) izraz koji obuhvaća veoma različite pravce (transcendentalni idealizam. agnominatio) v. metron mjera) fiz. ali ih ne raspoznaje i dr.

izvanredna profesura agregat (lat. pasti pod agrar biti obuhvaćen odredbama zakona o agrarnoj reformi agrarac (lat. napadačka ili izazivačka strana agrest (tal. zemlju. lat. agreage) trg. a-grammatos) onaj koji ne zna pisati. aggratiatio) pomilovanje agrafa (fr. ager njiva. aggravare otežati) otežavanje. navodno od am Graben na jarku. nakupljanje. agrestan (lat. kazne 35 agrestan agreaža (fr. meh. neotrovne tvari kojima bakterije. pristaša zemljoradničke politike agrarizam (grč. agrarius) koji se tiče zemlje. aggressor) nasrtljivac. mjesto gdje se ta skupština sastajala agorafobija (grč.agorafobija skupština starih Atenjana. spona (kao nakit) agrafa (grč. ergon djelo. seoski. zemljišne odnose. neuglađen. ulica i uopće praznih prostora agracijacija (lat. nagrada posredniku. grafo pišem) med. bolest koja se javlja zbog nekih bolesti mozga Agram (njem. na nasipu) staro njemačko ime za Zagreb agramatist (grč. opisivanje) opisivanje poljoprivrednih sprava agresija (lat. agros. nagomilati. grub. zakone i dr. pooštrenje. zbijanje. ponovna raspodjela zemlje agravacija (lat. koji je sklon napadanju. aseg ljut) sok iscijeđen iz nezrelog grožđa. agrement pristanak) pristanak države da primi određenu osobu za diplomatskog predstavnika neke druge države agrergografija (grč. pren. nasilje agresini (lat. zemljoradnički. zemljišne reforme. povećanje. agrarna reforma reforma koja se odnosi na zemljoposjed.bez. pridružiti. dinamo-stroj i motor. primanje u neko društvo. limunadu i dr. poljoprivredni. masa koja je nastala putem sjedinjavanja više istovrsnih stvari. grex stado. agregare) primiti u neko društvo. nervozni strah od prelaženja preko trgova. mat. zbiti. aggregatio) nagomilavanje..35) agrafija (grč. agrarius) zemljoradnik. nepismenjak agrar (grč. spojiti u jedno tijelo agreman (fr. agrafos nenapisan) 1. gomilati. nasilan agresor (lat. lat. svladavaju otpornost organizma agresivan (lat. lat. kopča. pojedine rečenice koje se navode kao Isusove riječi kojih nema u kanonskim Evanđeljima. teol. fobeo bojim se) med. agora trg. tekuća i plinovita agregirati (lat. poljski. aggressivus) nasrtljiv. ager njiva. iznos. način spajanja i zbijanja dijelova po kojem se tijela dijele na čvrsta. polje) opći izraz za pojmove koji obuhvaćaju poljoprivredu. med. agro. aggredi) mn. neobrazovan . polje) ekonomsko-politički pokret čiji je cilj unapređenje i zaštita poljoprivrede i poljoprivrednika od drugih grana proizvodnje (industrije i dr. proizvodeći ih. gubljenje sposobnosti pisanja. zbroj. napadač. pridruživanje. pogoršanje. stanje u kojem se neko tijelo javlja. agraffe) 2. ager njiva. a. nasrtljivost. grafia pisanje. aggressio) napad. npr. polje.. upotrebljava se za ocat. agrestis) seljački. agros. Djela apostolska 20. kurtaža agregacija (lat. ad pri. ali ih navode drugi apostoli i crkveni oci (npr. agros njiva. aggregatum skupina) min.) agrarni (lat. mn. otežanje. agresto. napadanje. napadan. masa koja sadrži u sebi različne sastavne dijelove. generator i motor agregatno stanje fiz.

techne vještina) agr. neobrazovanost agri. med. agros. ager polje. nesanica praćena velikom željom za spavanjem agro.(lat. logia znanost) dio biologije koji proučava uspijevanje i iskoristivost 36 agrometeorologij a biljaka s obzirom na kakvoću zemljišta agrobotanika (grč. agrikola (lat. agrypnia. lat. fiziokratski sustav. grubost. tj. agricultura) koji se tiče zemljoradnje. agricultura) zemljoradnja. grč. logia znanost) grana meteorologije koja . grč. mania pomama. poljoagrobaza (lat. ager polje. zemljodjelstvo agrikulturni (lat. grč. agrikulturna fizika fizika primijenjena na zemljoradnju. nesanica. grč. thymos duša) divljaštvo. fagein jesti) divljak koji se hrani sirovim mesom životinja. ratarstvo. agrikulturni sustav v. nespavanje agripnokoma (grč. agrestis poljski. oikos kuća. pesticida radi zaštite raslinja i dobivanja većeg uroda agroklimatologija (grč. Agrippa) 1. zaštićivanjem od erozije i si. poljski. cheo lijem) dio kemije koji. luđačka sklonost ubojstvu Agripa (lat. vještina obrađivanja i uzgoja biljaka. bios život.) seljak. agrypnia) med. osobito kultiviranih biljaka agrogeologija (grč. nepravilan porođaj. također: agripski porođaj agripnija (grč. prostaštvo. ge zemlja. basis temelj) kratica za agronomska baza (seoska poljoprivredna središnjica) agrobiologija (lat. agros. primjena umjetnih gnojiva i uporaba kemijskih sredstava. agrikulturna kemija dio primijenjene kemije koji se bavi kemijskim uvjetima života korisnih biljaka (žitarica) i domaćih životinja. agrometeorologij a (lat. ispituje utjecaj zemljišta na prehranu i sastav kultiviranih biljaka agrokemija (lat.(grč.) grana klimatologije koja proučava klimatske elemente i varijacije koje utječu na razdiobu biljnog svijeta na površini Zemlje agromaksimum (lat. 2. na osnovi pokusa. ager) predmetak sa značenjem: poljoprivreda agricola čit. neugladenost. osobito divljači agriotimija (grč. agros. agrios divlji. agros. ludilo) strasna ljubav prema zemljoradnji agromelioracija njegovanje tla racionalnom obradom. gnojivima. maximum) najveća količina zemljišnog posjeda koju smije imati neki pojedinac agromanija (grč. ager polje.agrestija agrestija (lat. divlja ćud. fyton biljka. agros. agrios divlji. logia znanost) dio geologije koji skuplja i potanko obrađuje one dijelove geologije koji se tiču poljoprivrede agrokemija (agros. poljoprivredni. seoski) seljaštvo. rimsko osobno ime. poljoprivrednik agrikultura (lat. kad dijete dolazi na svijet najprije nogama umjesto glavom. ager polje. meteoron koji se nalazi u zraku. chemeia) grana kemije koja se bavi proučavanjem kemijskih procesa i elemenata s obzirom na plodnosti zemljišta (npr. koma neprirodna pospanost) med. budnost. agrikulturne države države u kojima su zemljoradnja i stočarstvo glavne privredne grana (suprotno: industrijske države) agriofag (grč. ager polje. grč. logia znanost) znanost o smještaju poljoprivrednih površina agrofitotehnika (grč. botane trava) dio botanike koji proučava morfološke i fiziološke osobine kultiviranih biljaka agroekologija (lat. ager polje. ager) predmetak u složenicama sa značenjem: polje.

muž glasovite Teute agronom (grč. achates) min. alkaloid koji se nalazi u sjemenu kukolja agrostografija (grč. vrsta dragog kamena. a-. ahimsa "ne povrijediti") osnovni moralni zakon budizma.Agron proučava vremenske elemente i pojave koje utječu na razvoj usjeva Agron kralj svih Ilira u 3. agros polje. magličasta mrlja na rožnici oka Ahmozis egipatski naziv za Mojsija aholija (grč. prestanak izlučivanja žuči ahreja (grč. dobar i mudar savjetodavac ahlis (grč. otuda: slabost. čovjek kojega je. slaba strana. grafo pišem. pr.. logia znanost) znanost koja proučava fizička. hinduizma i jainizma: zabrana ubijanja živih bića ahipnija (grč. zagrobni život Ahitofel (hebr. tako da mogu upijati boje zbog čega su u trgovinama najčešće umjetno obojeni. techne vještina) poljoprivredna tehnika. fiz. nesanica. mineral sastavljen od više vrsta kvarca (kalcedona. osobito: inženjer poljoprivrede. cheo lijevam. achlys) tama. služi za nakit ahatizirati (grč. sastoji se u tome što u želučanom soku nema dovoljno solne kiseline i nekih fermenata Ahilova peta Ahil je mogao biti ranjen samo na jednome mjestu. bljedilo. a-. chemeia) pr. a-. oskudica u vodi. školovan poljoprivrednik agronomija (grč. kasnije je ovim imenom nazvan i Vječni Zid. Ahilleus) mit. agrostemma) kem. achates) dati nečemu preljeve boja i šare kao kod ahata. slabokrvnost . st. mana nekog čovjeka. Bog prokleo da ne može nikad umrijeti ni smiriti se. chylos sok) med. a-. agros. karneola i dr. koji slabo ili nikako ne propušta onaj dio svjetlosnih zraka koji izaziva kemijske promjene na nekom tijelu ahemanzija (grč. agronomos) poljoprivrednik. svojstvo nekog tijela da slabo ili uopće ne propušta svjetlosne zrake koja imaju kemijska djelovanja ahidrija (grč. acholos) med. agros. najveći grčki junak u Trojanskom ratu. racionalna zemljoradnja agropedologija (grč.) ime mudrog savjetnika kralja Davida. s veoma šupljikavim kalcedonskim slojevima. agronomia) znanost o obrađivanju zemlje. med. agros polje. sin Peleja i božice Tetide ahilija (grč. izraditi da izgleda kao ahat 37 ahreja aheman (grč. bolest želuca zbog nenormalnog izlučivanja želučanog soka. prema legendi. tj. prid. kemijska i biološka svojstva zemljišta u vezi s racionalnim podizanjem kultiviranih biljaka agrostemin (lat. chemeia) fiz. n. e. stalnih i po kakvoći dobrih prinosa Ah znak za amper-sat Ahasver (hebr. Ahilova tetiva anat. pomračenje vida. tlo. boja kože) med. hydor voda) nedostatak vode. a-. nedostatak sna. a-. hypnos san) med. Achaschverosch) starozavjetni oblik imena perzijskog kralja Kserksa. pren. nego mora vječno lutati ahat (grč. ahyr posljednji) drugi svijet. ahipničan ahiret (tur. i to na peti. chros koža. pedon zemlja. najjača nožna tetiva koja se spušta od stražnjeg dijela lista do pete ahimsa (sanskrt. bezvodnost Ahil (grč. znanost koja proučava načine uzgajanja biljaka na različitim zemljištima radi dobivanja visokih. opisujem) opisivanje trava agrostologija (grč.). logia znanost) znanost o travama agrotehnika (grč.

Aias) mit.$r9me) sindrom stečene imunodeficijencije. npr. kajgana. ujušak ajnlag (njem. fr. Einlage) uložak koji se stavlja u obuću kod ravnog stopala i si. nakon eksplozije hidrogenske bombe. kralja salaminskog. Hagia Sofia Sveta Sofija) prije: poznata kršćanska bazilika. tablični mu je broj 99. skraćenica o^ Acquired Immunodeficiency Syn. logia zna«nost) v. u zendskoj religiji i Zaratustrinom naučavanju: simbol negativnog načela. nakon Ahilove smrti uzalud je želio dobiti njegovo oružje te je zbog toga poludio i ubio se od žalosti . partner. Eirspeise) omlet. ein jedan. aide-memoire < U ed memoS. radnik koji stavlja arke u tiskarski stroj. iskrivljenje kotača na biciklu (kotač nalikuje na brojku 8). aide.) Međunarodno udruženje umjetničkih kritičara. Topf lonac. International Association of Art Critics Aida glavna junakinje znamenite Verdijeve istoimene opere (ime nema posebno značenje. cognac rakija od vina) liker od jaja i konjaka (vinjaka) ajeršpajz (njem. engl. ein jedan. Eiffelov toranj ajmpindekl (njem. Einbrenn) zaprška. dio tiskarskog stroja koji služi za stavljanje papira u stroj ajnpren (njem. ajnleger (njem. Eier jaja. znak E i Es (naziv prema A. otokom limfnih žlijezda. ar (fr. einlegen staviti) tisk. actus čin) kazališni komad u jednom činu ajnc (njem. kasnije proizveden u ciklotronu i nuklearnim reaktorima. ed (fr. Eis led.) mit. Kaffee kava) ledena kava Ahriman (perz. ajnpren-juha prežgana juha ajnštajnij kemijski element otkriven 1952. najveći i poslije Ahila najhrabriji grčki junak pod Trojom. adiutare) pomoć. ajntopfesn ajnjeriger (njem. danas: muzej u Carigradu Ajant (grč. homoseksualci i ovispici o drogama koji razmjenjuju intrav^nske injekcije aitiologija (grč. acht osam) osmica. Einsteinu) ajntopfgeriht (njem. pržena izmučena jaja Ajfelov toranj v. etiologija Aja Sofija (od grč. einbinden uvezati. poglavica zlih duhova. igraća karta osmica i dr. općom neotpornošću organizpia.) podsjetnik AIDS (engl. gubitkom tjelesne mase. lat. izmislio ga je Verdi) aide čit. ein jedan. zbog izostanka imunosnog odgovora na virus HFV (Human Immunodeficiency Virus) koji u organizam dospijeva preko ozlijeđene sluznice ili krvnim preparatima. zafrig. eins jedan) vrsta kartaške igre ajngemahtes (njem. Deckel poklopac) povoj. bolest se očituje vrućicom. aitia uzrok. Jahr godina) točnije: Einjahrig-Freiivilliger "jednogodišnji dobrovoljac" (austrougarski vojni obveznik na tzv. u v^stu: suigrač. lat.Ahriman 38 ajskafe ^jerkonjak (njem. sin Telamona. jastuk u koji se stavlja dojenče ajnakter (njem. pomaganje. đačkom roku) ajskafe (njem. postignuta ušteda davala se za ratne potrebe. vječni protivnik Ormuzda Ahter (njem. ugrožene su promiskuitetne osobe. bog i praizvor svega zla. AICA kratica za Association Internationale des Critiques d'Art (fr. Gericht jelo) u nacističkoj Njemačkoj: propis koji utvrđuje da se nekoliko dana u tjednu mora u domaćinstvima i restoranima kuhati samo jedno jelo (ili: više jela u jednom loncu). Eingemachtes) vrsta krepke juhe s mesom i drugim dodacima.

akademia od osobnog imena Akademos. smetnja površinskog osjeta — bolesnik se osjeća kao da ga netko bode iglicama akantologija (grč. koštane izrasline u zdjeličnoj šupljini koji sužavaju zdjelicu i otežavaju porođaj akantoza (gr. bez unošenja samostalnih osobnih osjećaja i shvaćanja.) 1. bodljika. lat. koji se tiče akademije 4. akairos nezgodan. nemogućnost sređivanja riječi u rečenice (pri pisanju) akatalektičan stih (grč. akari grinja) vrsta šuge kod domaćih životinja (uzročnik je jedna vrsta grinja) akarpija (grč. čekinja. 2. školski. logia govor. 4. osnovna mu je karakteristika oponašanje antičkih uzora akademski (grč.. akademski građanin polaznik.. akakia) bot. udruženje znanstvenika i umjetnika radi unapređivanja znanosti i umjetnosti. Acca Larentia) u starorimskoj mitologiji: žena pastira Faustula s kojim je odgojila Romula i Rema (njih je. krut. akalkulija (grč. akantha bodlja. kao "prostorna supstancija". akampsia) negipkost. usiljen. Platonova škola. grafia pisanje) med. velikoj školi (sveučilištu. akademikos) polaznik neke visoke škole za znanost ili umjetnost. akademikos) koji pripada visokoj. svečana priredba u slavu nekog značajnog događaja ili neke osobe akademik (grč. a-. dakle. pelviš zdjelica) med. 3. akademia) u likovnim umjetnostima: smjer kod kojega je težište u strogom pridržavanju tradicionalnih (antičkih) umjetničkih oblika i pravila. nesposobnost vršenja bilo kakvih računskih operacija (najčešće se javlja kod organskih oštećenja mozga) akampsija (grč. bodljikava zdjelica. praćena hipertrofičnim promjenama na koži. zbirka satiričnih podrugljivih pjesama akantbpelvis (grč. odgojila vučica) akacija (grč. mekuštvo! akarijaza (grč. nepriličan. ovaj čovjek bio je vlasnik vrta o kojem je riječ pod 1. akaša je ono iz čega sva bića. po naučavanju Upanišadai etar. aisthanomai osjećam) med. Platonova filozofija. "zgrčenost. visoka škola za znanost ili umjetnost. student sveučilišta 39 akatalektičan stih akairologija (grč. kardia srce) fiziol. kata. kao što su bradavice. akantha bodlja) med. riječ akakia znači nevinost) akademija (grč. pren. med. akarpia) neplodnost akaša <ind. koji se tiče ove. obrazovan na visokoj školi. logia govor) nezgodan. koji pripada akademiji 4. tj. malodušnost. član udruženja za unapređenje znanosti i umjetnosti akademizam (grč. papilomi i dr.proizlaze i u što se vraćaju akatagrafija (grč. stih klasičnih pjesnika kod kojega je posljednja stopa potpuna . akademska rasprava strogo znanstvena rasprava. omanje trnovito drvo koje pretežito raste u Africi i Australiji. calculare računati) med. a-katalektikos) poet. upotrebljava se u farmaciji kao sredstvo za ublažavanje nadraženosti sluznice. akantha bodlja. prema legendi. nedostatk srca. pren. lat. a ne. kod slobodnih zidara: simbol čednosti i nevinosti (po tome što grč. prostor predočen kao materijalni element.) fil. akardija (grč.Aka Larencija Aka Larencija (lat. neprikladan govor I. a-. ukočenost udova akantestezija (grč. promjena kože zbog neprirodnosti sluznoga sloja pokožice. akantha trn. vrt u blizini Atene gdje je Platon poučavao u svojoj filozofiji.) lit. 5. u nezgodan trenutak.

prilaz. jedna je promitent — ponuditelj. v.akatalepsija akatalepsija (grč. acceptabilis) primljiv. acceptibilitas) primljivost. prihvatljivost akceptilacija (lat. prihodi. primljena mjenica akcepta (lat. riječ kojom se izražava primanje mjenice. paciscenata. nedostatak razumijevanja. nenaklonost prema čistoći. akatharsia) nečistoća. akatholikos) kršćanin koji ne pripada katoličkoj vjeri. naglašavati. acceptio) primanje. pristup) početnik. disciplina koja se bavi naglascima (akcentima). logia znanost) gram. v. priključak. akcentuacija akcentuirati (lat. nečistoća krvi akatastatičan (grč. akcept akceptant (lat. akatalepsia) nesposobnost shvaćanja biti neke stvari. accentuation) gram. accentus naglasak. a druga akceptant — primatelj). ubrzavajući akcelerirati (lat. stupanje u neku službu radi stjecanja prakse u poslovima. trasat akceptibilitet (lat. naglasak (sloga ili riječi). nezapaljiv akceleracija (Jat. acceptans) primatelj (kod svakog ugovora. accentus) naglasiti. dohoci akceptabilan (lat. acceptare) primiti. usvajanje. metron mjera) instrument za mjerenje ubrzanja akcent (lat. acceleratio) fiz. odobriti. staviti. pripravnik u službi ili zvanju. accessus. primanje nekog pravnika u sud radi praktičnog vježbanja. accessus pristupanje. accelerare) ubrzati. usvojeno značenje neke riječi akcept (lat. nestalan. znak za obilježavanje naglaska akcentologija (lat. nepojmljiv. nepravilan (za groznicu) akatolik (grč. accepta) mn. akcent akcentuacija (fr. ubrzavanje akcelerativan (lat. na probu . onaj koji prihvaća mjenicu. acceptatio cambii) primanje mjenice. usvojiv akceptacija (lat. koji ubrzava. akceptirati mjenicu obvezati se na plaćanje mjenice pismenom zabilješkom na samoj mjenici akces (lat. ono što još prioada glavnoj stvari. accelerare ubrzavati. grč. accessio) pristup. prihvatiti. accentus) gram. neshvaćanje. čovjek koji je primljen u službu kao pripravnik. sloga ili neke riječi putem naglašavanja. stavljanje znakova za naglašavanje riječi (akcenata) akcentuiranje (lat. acceptus primljen. a-katastatos) nepostojan. slog ili riječ). med. istaknuti (glas. približenje. a-. nemogućnost pijenja ili gutanja akatarzija (grč. unošenje u knjigu nekog duga kao plaćenog prije nego što je stvarno plaćen akceptirati (lat. prihvatljiv. neuredan. naglašavanje. accepti latio) trg. prihvaćanje. prihvaćen) potpis na mjenici kojim se potvrđuje da potpisnik svojim potpisom jamči za uplatu mjenične svote u određeno vrijeme. a-kaustos) nesagorljiv. med. priznati. accelerativus) ubrzan. isticanje u govoru nekog glasa. ubrzanje. potres mozga akataleptičan (grč. grč. neshvatljiv akatapoza (grč. akataleptos) nedokučiv. med. kataposis pijenje) med. med. stavljat: naglaske (akcente) na riječi 40 akcesist akcepcija (lat. napadaj groznice akcesija (lat. od dviju ugovaračkih strana. stupanje na vlast akcesist (lat. osobito protestant akaustičan (grč. accedere) pristup. ubrzavati akcelerometar (lat. accentus naglasak) gram.

accidere. oporezovati akcizor (fr. actio tužba) tužiti. accise) odrediti prirez. koji se tiče djelovanja. accessorius) sporedan. djelatni. potrošarinu. poreznik akedija (grč. uzgredan. posebni tiskarski poslovi za koje se traže stručno osposobljeni slagari. tisk. kad medvjed za žute kruške. acclamatio) burno odobravanje. član nekog akcionarskog društva akcionarsko društvo društvo vlasnika akcija (dionica) nekog poduzeća kojima je cilj zajednički rad i zajed- 41 aklamirati ničko privređivanje. par acclamation čit. akcidencija (lat. ukočenost jednog ili više udova. med. akefalos bezglav) sanjar. porez na potrošnju akcizant (fr. lat. aceridi akezija (grč." aklamacija (lat. sporedna. sporedna nagrada akcesoran (lat. slučajan. accessit) pohvalnica (učeniku pri dodjeljivanju nagrada u školi). koji nema veze s biti stvari akcija (lat. akesis) v. razumjeti. accidens. dioničar. djelovanje) radni. uzetost živaca akirija (grč. accidere) mn. actio rad. djelovanje. actionator) tužitelj. accidentia) ono što nije bitno. kaže: "Nisu ni bile zrele. npr. a. accedere pristupiti. sljepilo za plavu boju akinezija (grč. accidere događati se) prirez. druga nagrada. akcijski radijus zrak. fr. što je promjenjivo ili slučajno u nekoj stvari. acedija akefal (grč. znanost o operacijama. accise) onaj koji plaća prirez. znanost o liječenju rezanjem. kad se netko pravi da za nešto ne mari. accisa. osjećati. senzal akcionirati (lat. kirurgija akizam (grč. accidere dogoditi se) nebitna. optužiti. akyria) uporaba riječi u prenesenom smislu akiurgija (grč. sporedan posao. ret. opaziti. accise). pomoćni akcidence (lat. slučajna zarada akcident (lat. sporedan. sporednosti akcionar (fr. a što bi moglo biti i drukčije pa da se bit te stvari ne promijeni. dionica. obrazaca. pristankom svih. opažati. osjetiti. izrada tablica. vlasnik dionica nekog trgovačkog ili industrijskog poduzeća.akcesit akcesit (lat. čovjek koji ne trpi ničiju vlast akenonoet v. ake liječenje. fini. blepo vidim) med. udio s određenim kapitalom u kakvom privrednom ili trgovinskom poduzeću i dokument o tom udjelu akcijski (lat. accipere) primiti. ergon djelo) med. acenonoet akeridi mn. kyanos tamnoplav. eng. accise. akkizomai pretvaram se) pretvaranje. slučaj akcidentalan (lat. klicanje. djelatnost. trg. actionnarie) trg. v.. posrednik. udaljenost koju zrakoplov može prijeći (s povratkom na polaznu točku) bez spuštanja i uzimanja goriva akcindentalije (lat. naučiti akciza (fr. accidentialis) nebitan. par aklamasjon (fr. acezija akianoblepsija (grč. akinesia) nepokretljivost. društvo osnovano na podlozi uplaćenih akcija akcionator (lat. bez pojedinačnog glasovanja aklamirati (lat. accidentalia) slučajnosti. do kojih ne može. action) radnja. slučajna osobina nečega (za razliku od esencije ili supstancije). čuti. akedeia) v. koje nisu bitne. vrijednosnih papira i si. porez na potrošnju akcizirati (fr.) izvršiti izbor ili usvojiti kakav prijedlog jednoglasno. actio. shvatiti. slučajne osobine neke stvari. poduzetnost. optuživati akcipirati (lat. izabrati . farm. acclamare izvikati) odobravati uzvikivanjem.

glaz. akoe sluh) med. kome kosa) med. pratiti nečije pjevanje (solo) instrumentom akompli (fr. sprava za mjerenje stupnja jačine osjetila sluha. udobno smjestiti. gotov akomplirati (fr. pren. prilagođavati se podneblju. lat. a ne. staviti u zagrade. ne lomi zrake aklimatizacija (lat. glaz. "po svršenom komadu". klobučić. predujmiti akonto (tal. na ime zarade ili primanja. sloga. unaprijed. a-. (u vrijeme Stolipinove reakcije). pozdravljati klicanjem . urediti. kritično. prvi put napravljena 1829. alkaloid koji se nalazi u korijenu raznih vrsta jedića. bezvjeran.aklastičan bez pojedinačnog glasovanja. confessio priznanje) bez vjere. accordeur. fr. ne nadnicom akordator (fr. accollata. udomaćiti akme (grč. accompagner) pratiti. aklestos nez«tvoren) opt. zagrada. završiti. slaganje. na ime zarade ili primanja. a conto) v. sprovoditi. accoler) obgrliti. podmiriti dug akompanjator (fr. Aconitum napellus) kem. koji ne prelama. metron mjera) med. akos lijek." aklastičan (grč. znak koji spaja više nota koje treba istodobno svirati akolirati (fr. posebni način plaćanja radnika. logia znanost) znanost o lijekovima. ugovor. izgladiti. pogodba. zagrliti. uzimanje predujma. vršak. predujam akontirati (tal. akme vrhunac. acclim&tisare) prilagoditi se. . javila se nakon revolucije 1905. accomplir) zaokružiti. prilagodba biljki i životinja nekom dotle stranom podneblju. pren. postići. akmeizam struja u ruskoj književnosti koja se pridržavala načela "umjetnosti radi umjetnosti". akoniton jedić. suglas' nost. halucinacija sluha pri kojoj bolesnik čuje nepostojeće zvukove akoemetar (grč. a conto) uzimanje na račun. prijelomno stanje u razvoju bolesti. akuo čujem. upotrebljava se kao sredstvo protiv reumatizma kod neuralgičnih bolova akontacija (tal. accordatore) glaz. otuda: dati neki posao u akord plaćati taj posao po komadu. accord. ak'umetar akognozija (grč. accommoder) prilagoditi. uzeti (ili: uzimati) na račun. fr. lat. bez religije. ćelavost 42 akordeon akomodacija (lat. ugađač glazbala akordeon (tal. poravnanje. trg. šiljak) med. o sredstvima za liječenje rana akon ija (grč. udomaćivanje aklimatizirati (lat. spojiti više stavki u trgovačkoj knjizi akologija (grč. upotpuniti akonfesionalan (grč. accommodatio) prilagodba. akos lijek. accommodare. a ne nadnicom. gnosis poznavanje) med. izravnati. tisk. akomodacija oka prilagođavanje očne leće različitim udaljenostima gledanja akomodirati (lat. najpoznatija predstavnica: lirska pjesnikinja Ana Ahmatova (pravim imenom Ana Andrejevna Gtorenko. nereligiozan akonitin (grč. poznavanje sredstava za liječenje rana akolada (lat. prilagođavanje. accompli) završen. lat. a conto). accolade zagrljaj) svečani udarac mačem po ramenu novoproglašenog viteza. accordo. tal. collum vrat. acclimatisatio) prilagođavanje tuđem podneblju. a konto akord (tal. poravnati. uzimanje unaprijed. 1889—1966) akoazma (grč. g. accordo) ručna harmonika na razvlačenje. ugodno suzvučje triju ili više tonova. svota koja se uzima na račun. accompagner) pratitelj akompanjirati (fr. fr. accordium) glaz. navikavanje na tuđu klimu. naviknuti se na neku tuđu klimu.

acre) engleska mjera za površinu = 4840 kvadratnih jardi (4047 m2) akracija (grč. prinova. porast akrescenzija (lat. savjesnost. akratos jak. nečistoća. acrimonia) oštrina. opunomoćiti. akrecija akribija (grč. accoporare) spojiti. žice). trpki lijekovi akriminacija (lat. a ne nadnicama. kosmios uredan) neurednost.(grč. pege izvor) hladne ljekovite vode akreditirati (lat. akreditirati se steći ime. biljke bescvjetnice ako zmija (grč. usuglašavati. crescere rasti) prirast. tj. u punoj snazi. neodređenost stanja bolesti akro. akris skakavac. glas. 43 akroovjeriti. dopustiti. pisanju. kotyledon udubljenje) mn. bljedilo. accrementum) prirast. samo modifikacije božanstva. acer ljut) farm. akribes točan. cirkularni akreditiv akreditivno. kreditno pismo koje glasi na više osoba ili trgovačkih kuća u raznim mjestima akrement (lat. prilagoditi (glasove. accorporatio) spajanje. pripojiti. akros) predmetak u složenicama sa značenjem: krajnji. gornji. a-. accostare) pristati uz obalu (brod). a-. grubost. samo Bog. accordoir) glaz. vilica za usuglašavanje. a-. accriminatio) optužba. nagoditi se sa zajmodavcem u slučaju nemogućnosti urednog plaćanja duga. akribes točan. metreo mjerim) točno mjerenje . accreditare) ovlastiti. šiljast . onaj koji se hrani skakavcima akrije (lat. urođena nakaznost glave. nekritičan akrizija (grč.akordirati akordirati (fr. kad se dijete rodi bez jednog dijela ili bez cijele lubanje akratoterme (grč. neodlučnost. krateia nemoć. akridofag (grč. odobriti. slagati. ad kod. stići brodom akotiledone (grč. akritos neodlučan) koji nema sposobnost prosuđivanja. a-. pridružiti akostati (tal. ljuti. a-. bolestan izgled lica akozmizam (grč. okrivljivanje akrimonija (lat. brižljivost. akribologeomai biti točan ili temeljit u istraživanju) savjesnost. accorder) usuglasiti. povjerenje. istraživanju i uopće u životu akribometar (grč. pa i sam svijet. dati kredit. sporazumjeti se. slabost) nedovoljna sposobnost vladanja samim sobom akranija (grč. bez istinske stvarnosti. plaćati po svršenom poslu. ovjera. med. fagos onaj koji jede) skakavcojed. accreditivum) punomoć. složiti. akratopege (grč. suprotno: ateizam akr (engl. poravnati se. otvoreno pismo kojim se primatelj pisma umoljava da predavaču. thermos topao. med. povjerenje akreditiv (lat. priznati akordoar (fr. dok su sve ostale stvari. točnost u govoru. pripajanje. uz. kao jedino što doista živi. optuživanje. vruć) tople ljekovite vode koje sadrže malo otopljenih mineralnih tvari. bot. združenje akorporirati (lat. prilagođavanje glazbenih instrumenata akorporacija (lat. akreditiranom. gorčina akritičan (grč. temeljitost akribologija (grč. povećanje. do određene visine stavi na raspolaganje novac na račun izdavača toga pisma (akreditivno pismo). kosmos svemir) filozofsko shvaćanje po kojem postoji. akrisia) nedostatak u sposobnosti rasuđivanja i ocjenjivanja. metron) sprava za točno mjerenje veoma malih predmeta akribometrija (grč. akribeia) točnost. kranion lubanja) fiziol.

kefale glava) šiljastost glave. a-. akros. ruke i noge) od kamena akromatičan (grč. akrobistia) v. akros. privremena bljedoća uzrokovana boravkom na nekim zasljepljivim površinama (npr. grafia pisanje) tisk. otpornosti. razjaren) jarost. akro-gramma slovo) pjesme kod kojih stihovi počinju posljednjim slovima prethodnog stiha akroholija (grč. postupak pri radu kiselinama akrogrami (grč. odvne bol) med. chroma boja. teško razumljiv. akrobateo idem na prstima) vještina koju izvodi akrobat. akros. a ne. akrocholos jarostan. oleum ulje) kem. otklanjanje boja. akros. namjerno izvedeno okretanje u zraku (ne spada u ona okretanja koja se izvode tijekom normalnog letenja) akrobat (grč. poništenje boja (akromatičnim prizmama. akroamatično predavanje strogo znanstveno predavanje (za razliku od popularnoga). bezbojnost. achromatos) bezbojan. lubanja sa šiljastim tjemenom akrokolije (grč. akros. kolon ud) mn. akroamatikos) koji je određen za slušanje. nesposobnost razlikovanja boja akromazija (grč. ruku i nogu. gipkosti i okretnosti akrobistija (grč. daltonizam akromatopsija (grč. akros. a-. orao vidim) med. koji nije u . megas velik) med. urođena povećanost udova koja se sastoji u nezgrapnosti i izobličenosti lica. jezika. supr. koji nosi plod na vrhu akrokefalija (grč. lithos kamen) drveni kipovi kod kojih su krajnji dijelovi (glava. akros. akrobateo idem na prstima) vještina izvođenja tjelesnih vježbi kojima je cilj razvijanje snage. pleće akromonosilabe (grč. sićušnost udova. donje čeljusti. također: bolesno zadebljavanje kostiju i mekanih dijelova tijela akromikrija (grč. šiljat. chroma boja) opt. lopatica. anat. zarazna bolest koja se sastoji od boli i utrnulosti udova. krajnji udovi tijela akrolein (lat. bljedilo. a-. chroma boja) stvaranje slike bez obojenih rubova (svojstvo optičkih sustava) akromatizam (grč. monos jedini. osobito krajnjih akrografija (grč. predavanje akroamatičan (grč. bezbojnost. akromatičnim lećama). syllabe slog) stihovi koji počinju posljednjim slogom prethodnog stiha akroničan (grč. acer oštar. razgovor koji je ugodan uhu (osobito za vrijeme jela kod starih Grka). čistoća boja. v.akroama akroama (grč. znalac u skakanju i prevrtanju u zraku. na snijegu) akromazija (grč. akromion. u obliku predavanja. razjarenost akrokarpičan (grč. opt. v. pelivan akrobatika (grč. nosa. akromazija akromatopsija (grč. predavanje koje se sluša bez prekidanja (za razliku od onoga koje je u pitanjima i odgovorima) akrobacija (grč. akromatizam akromegalija (grč. med. koji propušta (prelamanjem) bijelu (složenu) svjetlost ne razlažući je u njezine sastavne boje (komponente) akromatičnost (grč. zrak. osobito na njihovim vrhovima. ops. akropostija akrodinija (grč. chroma boja) opt. usmen. chroma boja. a ne. karpos plod) bot. a ne. akromegalija akromion (grč. potpuno sljepilo za boje. mikros malen) med. chroma boja) pomanjkanje normalne pigmenatacije kože. akrobateo idem na prstima) plesač na užetu. akroama) nešto što se čulo ili što se treba čuti.krajnji. akros. bistra i veoma ljuta mirisna tekućina koja se stvara suhom destilacijom glicerina i nekih masti 44 akroničan akroliti (grč. akro-. akromia) anat. chronos vrijeme) koji ne zavisi o vremenu. bljedoća. usnica. a-. opos oko) sljepilo za boje.

Oenothera biennis). pr. act. pretres. tražim. akros. lat. pristaša Hitler-Mussolinijeve politike tzv. izvršitelj) glumac. koji vrijedi. Americi i Meksiku. eng. gornji dio. stanje prije obrezivanja (kod Zidova).) veliki slatkovodni vodozemac u Sjev. acte) djelo. stožerni časnik) aksenija (grč. akroterion) arhit. akšam-čiček (tur. onda su i među sobom jednake) aksiomatika sustav aksioma. axon os. sljemenu zgrada akrotizam (grč. a i ne traži dokaza jer je očita (npr. aksiom aksist (njem. logia znanost) fil. v. vrh zgrade. axilla pazuho) pazušni aksinomantija (grč. opći naziv za bolesti na krajnjim dijelovima ruku i nogu. traka) voj. akseničan aksijalni (lat. slika ili kip golog ljudskog tijela. rasprava. akšam večer) sumrak. metria) mjerenje osovine kod geometrijskih tijela aksungija (lat.akronim svoje vrijeme. čin. četvrta dnevna muslimanska molitva (večernja). osovinski aksilarni (lat. mast. akro-polis) gornji grad. kao i ostalih perifernih dijelova tijela akropola (grč. axios vrijedan. osovina. svaki svečani javni čin. ZET = Zagrebački električni tramvaj akropatija (grč. farm. pri obrezivanju se odreže. axioma) neposredna jasna znanstvena spoznaja. akros. os) osni. manteia proricanje) proricanje po sjekirama aksiologija (grč. akšam-cvijet biljka pupoljica (lat. naučavanje o vrijednostima. očita istina. koji se događa navečer ili kad se spušta noć. javni spis Akteon (grč. npr. axis osovina. axis osovina. ungere mazati) mazivo za osovine ili kola. nesuvremen. akrobistija akrostih (grč. čin. u likovnoj umjetnosti: crtež.: nijedna tvrdnja ne može istodobno biti i točna i netočna. akrostichos) pjesma kod koje početna. acteur. onyma ime) kratica sastavljena od početnih slova ili početnih slogova neke složene riječi ili više riječi. akroposthia) gornji dio kožice na muškom udu. akros) fil. timologija aksiom (grč. aksolotlo aksonometrija (grč. posljednjeg uzroka stvari. doba od zalaska sunca do potpunog mraka. istraživanje prauzroka. a katkad i krajnja slova stihova daju neko ime ili neku riječ akroterij (grč. fr. salo akšam (tur. sudionik u nekom događaju . zahtijevam. u nekim vojskama služi kao oznaka posebne službe (npr. axenia) negostoljubivost. biljke i životinje kao ukrasi na vrhu. Aktaion) kod starih Grka: lovac kojega je božica lova Artemida pretvorila u jelena (jer ju je promatrao dok se kupala) pa su ga rastrgali vlastiti psi akter (fr. negostoprimstvo. vrpca koja pada s ramena na prsa. pathos bolest) med. "osovine Berlin-Rim-Tokio" koja je uvukla svijet u strahote Drugog svjetskog rata aksolotao (meks. čiček cvijet) biljka noćurak (Mirabilis jalapa) akt (lat. težnja za onim što je najviše u spoznaji (teorijski akrotizam) i djelovanju (praktični akrotizam) akrozofija (akro-sofia) najviša mudrost akselband (njem. gradska tvrđava u Ateni i ostalim grčkim gradovima akropostija (grč. tj. Achsel rame. Achse osovina) "osovinaš". osobito sudski čin. kaz. axine sjekira. spoznaja koja se ne može dokazati. kad su dvije količine jednake trećoj. actor vršitelj. teorija vri- 45 akter jednosti. večernji akronim (grč. axioo cijenim. Band vrpca. actus.

imanje (novac. acta publica čit. liječenje zrakama aktinski (grč. ili su mu čak na štetu aktivirati (lat. activus djelatan) radan. aktis zraka. znak Ac aktinije (grč. staviti ad acta (čit.) mn. aktis zraka. morske životinje iz porodice koralja. akta publika (lat. aktis zraka. ultraljubičastih zraka da izazovu kemijske promjene. onaj čija su potraživanja veća od dugovanja. moruzgve. aktis zraka. ultraljubičaste zrake. zračenje rentgenom aktinoterapija (grč. okretan.) mn. živ. ultravioletne. nevidljive zrake aktiti (grč. atomska težina 227. neku stvar ili molbu smatrati svršenom. činovi. redni broj 89. djela. metron) fiz. ne raditi po njoj ništa. tj. gram.akti akti (lat. radni. acta apostolorum čit. mykes gljiva) med. activare) staviti u djelovanje. sprava za mjerenje jačine rentgenskih zraka pomoću selena aktinomikoza (grč. actum. imovina. uzročnik je gljivica zvjezdasta oblika. grafo pišem) fiz. gramma slovo) rentgenska slika.-lat. goveda i svinja. mn. objekata koji vlasniku ne donose nikakvu korist. therapeia liječenje) med. potraživanje (suprotno: pasiva) aktivan (lat. metron) fiz. kemijsko djelovanje sunčanih zraka aktinoelektricitet (grč. oni koje se tiču države aktinidija (grč. uvesti u aktivnu službu. elektron) elektricitet što ga u kristalima izazivaju svjetlosne ili toplinske zrake aktinograf (grč. aktis zraka. tj. aktis zraka) kem. designacija akata popis akata koji se nalazi u jednoj bilježnici. actinaria) zool. aktis zraka. morfe oblik) bot. aktinske zrake zrake s kemijskim djelovanjem. radioaktivan element.) biljka srodna limunu od kojega je znatno bogatija vitaminom C aktinij (grč. radni aktive (lat. javni činovi. vrijednosni papiri. vrijedan. skopeo gledam) med. aktis. ispitivanje pomoću rentgenskih zraka aktinogram (grč. instrument za mjerenje jačine kemijskog djelovanja nekog svjetlosnog izvora (aktinometar). aktinos zraka) fiz. ispitivanje. raditi) mn. aktis zraka. također: instrument koji bilježi promjene (varijacije) u jačini sunčanih zraka aktinografija (grč. još u službi. radno stanje (suprotno: pasiv) 2. akta) priključiti aktima. spisi koji se tiču nečega. svojstvo sunčanih. rentgenogram aktinometar (grč. bez kostura. ubr- . akte strma obala) mn. activa) trg. pozitivni sastavni dijelovi nekog imanja. mekanog tijela. skupina najdjelatnijih članova neke organizacije aktiva (lat. koji kemijski djeluje. od kojih vlasnik ima koristi. odstraniti je. aktis zraka. državnim ustanovama itd. koji kemijski razgrađuje. u djelovanju. aktis. acta od agere djelovati. aktis gen. activa) trg. akta apostolorum (lat. grafia opis) proučavanje zraka. za razliku od pasiva. aktinos sunčana zraka. koji radi. osobito u sudu. djela apostola. lat. zraka) fiz. oni koji stanuju na obali.. u plućima (zbog udisanja zarazne prašine gljivica) ili na površini kože ako je na njoj bilo ozljeda aktinomorfan (grč. nekretnine). primorci aktiv (lat. pojavljuje se na probavnim organima. obično žive pojedinačno i često se odlikuju lijepim bojama aktinizam (grč. trg. prenosiva i na ljude. activus djelatan. koji označava djelatnost) 1. radan. zarazna bolest najprije primijećena kod konja. aktis. aktis zraka. sprava kojom se mjeri jačina Sunčevog toplinskog zračenja 46 aktivirati aktinometar (grč. zrakast aktinoskopija (grč. gram.

agere raditi. aculeiformis) zajedljiv. 2. istinit. uređaj za skupljanje električne energije. actuel) v. bistrina shvaćanja. domišljatost. akuo čujem. actualis. ostvariti. oštrina. dan. tužitelj. aktualnost aktualizacija (lat. activus) 1. nagomilavač akupiktura (lat. teorija aktualiteta psih. pisar koji vodi arhivske knjige neke ustanove i brine se o spisima akuitet (lat. djelatnost. aktivizam je moralni (etički) zahtjev da čovjek ne smije mirovati sve dotle dok ljudska priroda. (grč. član aktiva (v. accumulatio nagomilavanje) 1. a ne nešto supstancijalno. activus. oštroumlje. provesti ili provoditi u djelo aktualnost (fr. djelovanje nekog lijeka na organizam aktualan (lat. prije: izvozna trgovina. koji je na dnevnom redu. načelo prirodne povijesti. fr. aktiv 2) aktivitet (lat. akumulacija kapitala povećavanje kapitala time što se dio profita ili kamate dodaje kapitalu da bi se poduzeće ili poslovi proširili akumulator (lat. radinost. accumulator skupljač. agere djelati. praktično. advokat. actualisatio) provođenje u djelo. stvarnost. actor) prav. acupictura) vezenje iglom. actualitas) sadašnjost. sadašnja važnost. activus) v. stvaran. revnost. marljivost. osobito geologije i biologije. koji djeluje. osobito: oštrina tona akuleiforman (lat. djelovanje. dat. ne dospije do potpune samospoznaje i samostalnosti aktivna trgovina 1. fil. jednočinka. Aktschluss) završetak dramskog čina (osobito: efektna završna scena) aktuacija (lat. actuatio) med. raditi) fil. po kojem su sile i zakoni koji sada djeluju one iste sile koje su djelovale i u prijašnjim razdobljima Zemljine povijesti aktualizirati (fr. acuitas) šiljatost. ostvarenje. pospiješiti. aktivitet aktor (lat. cultura odnjegovan) preuzimanje i usvajanje tuđih kulturnih elemenata. danost. činjenični. ubrzavati. suvremen. actualiser) činiti ili učiniti aktualnim. zastupnik aktovka (lat. bodljikast akulturacija engl. ret. koji se odnosi neposredno na današnjicu. kulturno stapanje u etnološkom i sociološkom smislu akumen (lat. a ne. actus radnja) 1. pospješivati aktivist (lat. actualis) fil. današnjica. pronicavost akumetar (grč. torba za spise aktšlus (njem. metron) med. v. njegovim stalnim nastojanjem. danas: trgovinska djelatnost nekog naroda koja i uvoz i izvoz proizvoda vrši vlastitim kapitalom i vlastitom radnom snagom. 2. shvaćanje da je za napredak čovječanstva od posebne važnosti razuman i stalan utjecaj ljudskog znanja i htijenja na kulturu i život uopće. okretnost. akoemetar akumulacija (lat. acumen) oštroumnost. aktualitet aktuar (lat. ostvarivanje aktualizam (lat. izdavatelj punomoći. ostvarivati. aktivnost aktivizam (lat. Wundtovo shvaćanje da je bit duše doživljaj svijesti. activitas) živost. današnja zanimlji- 47 akupiktura vost. actuarius) sudski pisar. nagomilavač) fiz. actuel) sadašnji. današnji. 2. skupljač. suprotno: pasivna trgovina aktivnost (lat. lat.aktivist zati. pristaša aktivizma. dramsko djelo u jednom činu. nagomilavanje (riječi i izraza). suvremenost. 2. activus djelatan) onaj koji je djelatan. radi aktivist (lat. kinetička energija aktualitet (lat. vez . aktualna energija živa sila.

agere voditi) prav. dio fizike koji proučava zvuk akušerstvo (fr. vezivati dva po dva. pričuvnim kisikom i dr. mjesto u ljekarni gdje se drži voda . akvalung (lat. acutus oštar. acutus accentus) gram.. tužiteljski. aqua voda. točan. akustikos. aqua voda. acutus) oštar. optužitelj. aqua. oštrokutni akuzabilan (lat. napravljena od stakla pojačanog plastikom. akuo čujem) koji odgovara zahtjevima akustike. a obično traje do 40 dana akutangularan (lat. opremljena kamerama. dvorana.akuplirati akuplirati (fr. prikladan za primanje i prenošenje zvuka (npr. aqua) voda akvabatik (lat. kazalište. accusabilis) tužljiv. batiskop akvafortis (lat. oštri akcent akutan (lat. suprotno: akuzator akva (lat. optužni. najčešće izriče predmet glagolske radnje akuzator (lat. optuživanje akuzativ (lat. accuratus) brižljiv. snažna voda. optuženik. akutna bolest ona koja će se brzo završiti ili ozdravljenjem ili smrću. primaljstvo (dio ginekologije) akut (lat. planus ravan) šport. acquerellare) slikati vodenim bojama akvarelist (fr. sastoji se u tome da se u oboljelo mjesto zabadaju igle akuratan (lat. sagrađen tako da se riječi i tonovi mogu svuda lijepo i jasno čuti. acupressura pritisak iglom) med. marinus morski) min. priprema se od salitre i razrijeđene sumporne kiseline akvagij (lat. suprotno: akuzatus 48 akvarij akuzatorski (lat. aqua voda. spojiti akupresura (lat. accoupler) sparivati. aqua voda. aqua voda. reflektorima. ac jusatcrj tužitelj. slušam) fiz. široka daska vezana za motorni čamac. crkva). četvrti padež Odgovara na pitanje: koga? što?). aqua voda. vrsta berila akvamarinski koji ima zelenu boju morske vode akvaplan (lat. acquerello) slika izrađena vodenim bojama akvarelirati (tal. spariti. accoucher) porodiljstvo. engl. optužljiv. znak za dugouzlazni naglasak. koja služi za promatranje živola. fortis jak) kem. usp. akustična sredstva sredstva koja služe poboljšanju ili pojačanju slabog sluha akustika (grč. accusare optužiti. prijek. aquarelliste) slikar koji radi vodenim bojama akvarij (lat. lung pluća) naprava koja omogućuje disanje pod vodom akvamarin (lat. uredan. aquarium) staklena posuda s vodom u kojoj se čuvaju vodene biljke i vodene životinje (ribe i vodozemci). akuo čujem. accusativus) gram. primljen od Kineza i Japanaca. accusatio) tuženje. punctura bod) med. služi za vožnju na vodi akvarel (lat. accusatus) tuženik. koji prisiljava na brzo rješenje. acus igla. accusatorius) prav. grč. način liječenja nekih bolesti. pravo isušivanja zemljišta. spajati. zaustavljanje krvi pritiskom krvne žile metalnom iglom akupunktura (lat. ispravan akustičan (grč. savjestan. bathys dubok) elektromotorna naprava (slična modelu morskog psa). akuzatorski kazneni postupak optužni postupak koji se vodi na osnovi neke tužbe (suprotno: inkvizitorski kazneni postupak) akuzatus (lat. kažnjiv akuzacija (lat. akutna bol iznenadna i veoma jaka bol. pravo odvođenja vode. angularis kutni) geom. proziran poludragi kamen koji ima zelenu boju morske vode. pod vodom.

al korzo (tal. aquila) zool. čitanka. turistički brod ili brodica akvaterarij (lat. al-đami) velika islamska bogomolja Al-koran (ar. orao. terra zemlja) posuda u kojoj se drže i uzgajaju vodozemci (amfibije) akvatičan (lat. aquositas) bogatstvo vodom. al piacere al punto (tal. aqua voda. al pjačimento (tal. aquatilia) zool. stečeno akvizitor (lat. bogat vodom.-njem. savršeno točno. alla milanese) na milanski način. posebna. territorium zemljište) vodene površine koje imaju nekom konvencijom određene granice akvedukt (lat. navlas. alabastros. lat. al senjo (tal.) trg. alatus krilat) davanje krila. aquosus) pun vode. nabavljeno. u vodi teško rastopljiv. po tečaju. zarađuje. alabastersko staklo mutno. sinonim za velikog gangstera uopće al corso čit. aquaticus) podvodan. nabavljanje. v. aquarius) astr.) trg. poluprozirno staklo alacija (lat. kako se hoće al piacimento čit. npr. prema čistoj težini zlata i srebra al pari (tal.) glaz. veoma tvrda vrsta gipsa. al-Kuran itd. iste vrijednosti ili sadržaja. al-) arapski član. zarada. alabastrum) min. kanal akvila (lat.. naziv poznatog talijanskog jela: špageti s narezanim komadićima šunke preljeveni umakom od rajčica ala vild (fr. Alkuran Al-kuran (ar. koji ima jednaku vrijednost. jednak. koji živi u vodi. a punto al rigore di tempo (tal. aqua voda. stjecanje akvizit (lat. wild-divlji) kuh. osobito kod novca al piacere čit. strogo u taktu al segno čit. ime jednog zviježđa. prema dopadanju. astr. ubrzanje. po volji. arhit.) glaz. acquisitio) tečevina. vlažan. Kuran ala milaneze (tal. Vodenjak (jedan od dvanaest nebeskih znakova) akvatel (lat. alatio. al marko (tal. ponavljanje jednog odjeljka od određenog znaka al.. alkohol.(ar. v. acquisitor) čovjek koji nešto stječe. alkali. El-kuran) v. močvaran. aquaductus) vodovod.) glaz. acquisitum) nešto što je zadobiveno. kišovitost A1 Capone (Alfonso) najpoznatiji američki gangster (1897—1947). požurivanje .) glaz. pokraj vode. akvatične biljke one koje rastu po močvarnim mjestima.) trg. jednakost nominalne i stvarne vrijednosti. često se upotrebljava i el i ul al-džamija (ar. ukras u obliku orla na zabatu kuće akvizicija (lat. po sadašnjoj vrijednosti novca Al Fatah (ar. hotel) hotel na vodi. Al Fatah "borba i pobjeda") najstarija i najveća vojnopolitička organizacija palestinskih Arapa. vodeni. "kao divljač". slatkovodne životinje akvatorij (lat. kišovit akvozitet (lat.) u točku. pren. izraz koji označuje poseban način pripremanja mesa divljači (ali i domaćih životinja na takav način) alabandizam umjetnička drljotina (po karijskom gradu Alabandi gdje je vladao loš umjetnički ukus) alabaster (grč. stečeno dobro. El-kuran) knjiga. lat. kako bi obranila prava palestinskih Arapa i uspostavila palestinsku državu na područ- 49 alacija jima iz kojih su Arapi iseljeni nakon osnutka Izraela al marco čit. al pjačere (tal.akvarijus akvarijus (lat. zadobivanje. aqua voda. fr. osnovana 1965. nabavlja ili zadobiva akvozan (lat. vodovodna cijev. vodene biljke akvatilije (lat.

tekućina koja se nalazi između alantoisa i araniona alantois (grč. bataljun. toxikon otrov) kem. allas. najveći Anchorage Alastor zloduh osvete u starogrčkim tragedijama alat (ar. prigoda. po turski (za razliku od europskog. botulizam alantoidna tekućina zool.: alafranka alaun (njem. supr. islamskog). alumen) stipsa alavertiti (tal. haljina od te tkanine alafranka (tal. za vrijeme seobe naroda došli su do Španjolske gdje su ih uništili Vizigoti alanin kem. airarme) voj. alla turca) na turski način. allas. uzbuna.) vikati alah (običaj Turaka pri jurišu). simptom. allas. oblik) zool. poučiti albacija (lat. alet) pribor. kod gmazova i ptica pomaže disanje. alarme. teško akutno trovanje zaraženom mesnom hranom.Aladin Aladin glavni junak priče o čarobnoj svjetiljci (Aladinova svjetiljka) koja onome koji je posjeduje ispunjava sve što poželi. zastrašiti alarmist (fr. aladža raznobojan. a kod sisavaca još i prehranjivanje zametka alantotoksikon (grč. eidos izgled. trag. otrov koji se razvija u pokvarenom mesu Alarih (germ. dati znak za uzbunu. posrebrnjivanje kovine. allantos kobasica. visoka čast u feudalnoj Turskoj alak (tur. najava. puk. jurišati uz urnebesnu viku alalija (grč.) urnebes. alarmiste) širitelj uznemirujućih vijesti alas (mađ. allatratio) lajanje na.) četa vojnika. alamet) znak. priča je objavljena u poznatoj arapskoj zbirci pripovjedaka "Tisuću i jedna noć" Aladinova svjetiljka v. gomila. avvertire) obavijestiti. rulja alakati (tur. zgoda. albifikacija . svečanost svečana povorka. pravi trenutak. pravi Bog. alla franca) na europski način. pozvati k oružju. osobito bakra. nevrijeme. glavni grad Juneau. allatura. allantos kobasica) med. halasz) ribar Alaska sjeverozapadni poluotok Sjeverne Amerike. zapadnjačkog). "vladar nad svima" alarm (fr. dodatak u novcu za izdržavanje kuće alaturka (tal. galama. predznak. mnoštvo. tobožnje pretvaranje bakra u srebro. a-ilah) Bog. po europski. zabrinutost. od Rusije su ga kupile SAD. nespokojstvo. vika. a-. alarmant) uznemirujući. naziv za Boga kod muslimana alaj (tur. nemogućnost izgovaranja artikuliranih glasova zbog poremećaja u govornim organima alamet (tur. alarmer) uzbuniti. napad. tal. aminopropionska kiselina alantijaza (grč. omotač zametka kod viših kra- 50 albacija lježnjaka (sisavaca. riba i gmazova).: alaturka Alah (ar. napad na nekoga pogrdama alatura (lat. miraz. Alaun. alaj-barjak zastava jednog odreda (alaja) vojnika. orijentalnog. 1867. strah alarmantan (fr. sve što je potrebno za rad. afferre donositi) prav. šaren) pamučna tkanina s utkanim šarama. oruđe alatracija (lat. parada. supr. po zapadnjački (za razliku od turskog. mećava. lalein brbljati) med. lat. uzbunjivati. uputiti. juriš. uznemiriti. albatio) bijeljenje kovine (metala). nemir.) "kralj sviju". prokletstvo Alani iranski nomadski narod sarmatskog podrijetla. mnoštvo. Aladin aladža (tur. gomila. poziv za pripremu u slučaju opasnosti. osobito ručni. koji uznemiruje. oluja. koji izaziva ili stvara nespokojstvo i zabrinutost alarmirati (fr.

grč.) antibiotik. albumen bjelanjak) kem. bjelančevinasta tvar. nevaljalac. organska kemijska tekućina ljuta mirisa aldine knjige izrađene u tiskari venecijanskog tiskara Aldusa Manutiusa (1494—1597) i njegovih nasljednika aldrovanda (lat. divlji) vragolan. Aldrovanda vesiculosa) mesožderna vodena biljka iz porodice rosika . razglednica. tj "zlatnim slovima" zabilježiti dan kad se nešto sretno dogodilo albolit (lat. albus bijel) med. grč. maraka itd. pigmenta u koži kod ljudi i životinja. altiora alčak (tur. albacija albin (šp. prepreden čovjek. alkohol lišen jednog dijela vodika. sljedba se protivila Crkvi i papi). spomenar. Albertu (1825—1886) albicija (tal. spomen-knjiga. alčak neotesan. nazvana po pronalazaču. zbog čega koža i kosa izgledaju bijele. album bijelo) knjiga s bijelim listovima koju treba ispuniti slikama u boji.. laat. albuminosus) koji sadrži bjelančevinu albuminski papir fotografski papir za čiju se izradu upotrebljava iz jaja izvađena i na toplom zraku osušena bjelančevina albuminurija (lat. knjiga za skupljanje fotografija. albino. albus bijel) min. crveni prah dobiven od zemljine plijesni. dehydrogenatus lišen vodika) kem. 1738—1822) albertotipija tisk. znak šećerne bolesti. bjeloš albinizam (lat. mangup. obješenjak. albumen) kem. onaj koji boluje od albinizma. alcohol. bjelančevina albuminat (lat. nasljedni nedostatak obojene tvari. velika bijela morska ptica koja nagovještava buru albedo (lat. metron) kem. a oči crvenkaste Albion (kelt. omjer svjetla što ga površina (npr. simpatičan lukavac. ime po južnofrancuskom gradu Albi albo lapillo notare diem (lat. danas samo pjesničko ime Velike Britanije albit (lat. albus bijel) natrijski glinenac (ruda iz skupine plagioklasa) albižanac pripadnik kršćanske vjerske sljedbe u Francuskoj.) ukrasna biljka srodna akaciji albifikacija (lat. planeta) odbija prema svjetlu koje je (npr. albumen) kem. albumen (lat. altiora) v. izrada tipografskih ploča fotografskim putem. lithos kamen) vrsta odličnog bijelog cementa albomicin (grč. čovjek s nekim nedostatakom ili manom aldehid (lat. ureo mokrim) med. "brdska zemlja") staro. supstance između bjelančevina i peptona koje se stvaraju u želucu i gušterači za vrijeme probave alciora (lat. bijela mrlja na rožnici oka album (lat. albification) v. albus bijel. albatross) zool. albumoze (lat. albus bijel) med. djeluje protiv stafilokoka. izlučivanje bjelančevine mokraćom. albugo) med. bolesti bubrega i dr. bjelančevina albumin (lat.albatros albatros (engl. od Sunca) primila Albertina bogata i svjetski glasovita grafička zbirka u Beču (ime prema utemeljitelju Albertu von SachsenTeschenu. albumen.) bijelom pisaljkom. grč. pneumokoka i bacila dizenterije 51 aldrovanda albugo (lat. instrument za određivanje količine bjelančevina u mokraći albuminozan (lat. tvar koja u sebi sadrži bjelančevine albuminometar (lat. albumen. albedo "bjelina") moć odbijanja svjetla. albus bijel) fiziol. natrijski glinenac bijele boje albit (lat. crtežima i si. minhenskom fotografu J. lopov.

otuda: aleksandrijska biblioteka. allegata) mn.) proučavanje protuotrova aleksifarmakon (grč. kockar aleatorički poslovi (lat. čist rad (u bakrorezu) alektriomahij a (grč. nazvan po velikom starofrancuskom romanu o Aleksandru Velikom iz XII. allectatio) mamljenje. alea jakta est (lat. slikovito objašnjenje pojma ili misli alegorist (grč. kao npr. u prenesenom ruhu alegorija (grč. opasni poslovi aleatorij (lat. aleator) igrač kockom. navod. slikovito alegorizirati (grč. aleph) prvo slovo hebrejske abecede. alektryon pijetao. svaka tvar krvnog seruma koja razgrađuje strane stanice aleksipiretik (grč. kocka je bačena. legein govoriti) psih. st. protuotrov aleksija (grč. šetalište između dvaju redova drveća. govor u kojem se pojmovi i misli iskazuju drukčije. pomorskog grada u Egiptu.. n. allegatio) navođenje. kockarnica aleatorika (lat. mjesta navedena iz drugih djela. usp. Septuaginta aleksandrinstvo znanstveno sitničarstvo. alfa alegacija (lat. klasičan francuski stih aleksandrinci ovim se imenom zove 70 aleksandrijskih znanstvenika-tumača i prevoditelja. navođenje činjenice. navođenje. alexo branim. usp. allegoreo drukčije izražavam. djelo ili pisca. lijek protiv trovanja. aleksandrijski filozofi (aleksandrijska škola) aleksandrina svili slična tkanina od lana i pamuka aleksandrinac poet. alexo branim. mache borba) borba pijetlova (kao sli- . allegatum) navedeno mjesto. tj.) vrsta odličnog slatkog toskanskog crvenog vina od muškatnog grožđa aleator (lat. osobito protuotrov. dvanaesterac. allegoria) poet. koji potječe iz Aleksandrije. kockarski poslovi. alea kocka) poslovi koji ovise o slučaju i sreći. primamljivanje. aleksandrijski gramatičari. a ne izravno aleja (fr. pozivanje na neki zakon alegati (lat. aleatiko (tal. izražavati misli u slikama. e. allee) drvored. izazivanje draži. slikovit govor. alea kocka. tvrdnja alegat (lat. slikovit. allegorikos) iskazan slikom. šestostopni stih s cezurom nakon šestog sloga. pozivanje na spis. upute alegoričan (grč. alea kocka. st. aleatorium) igračnica. u XVII. štitim) kem. a ne riječima koje ih izravno izražavaju. protuotrovni alektacija (lat. grad je osnovao 331.) glaz. konačno sam se odlučio na neko djelo. allegorikos) onaj koji prikazuje nešto u slikama. patološka nesposobnost da se pisane ili tiskane riječi čitaju s razumijevanjem (nastaje zbog povrede velikog mozga) aleksin (grč. igrač na sreču. sredstvo za spašavanje i pomoć. aleksiterij aleksiteričan (grč. uzak prolaz aleksandrijski koji se dogodio u Aleksandriji. farmakon lijek) med. bez ikakve veze sa stvarnim životom. sredstvo protiv groznice aleksit (grč. suha učenost radi učenosti. a-. drukčije prikazujem) slikovito govoriti ili pisati. kompozicijski postupak u suvremenoj glazbi: sam izvođač odabire redoslijed izvođenja pojedinih stavaka alef (hebr. pr. Cezarove riječi kad je prešao Rubikon aleatico Čit.) posl. alexo pomažem. alexo branim) med.alea iacta est alea iacta est čit. aleksifarmacija (grč. alexeterios) koji djeluje kao protuotrov. Aleksandar Ve- 52 alektriomahij a liki i bio je u prvim stoljećima prije i poslije naše ere glavno sjedište grčke znanosti i književnosti. pyr vatra) med.

Alemannen) staronjemački naziv glavnog i najvećeg dijela stanovništva južne Njemačke.. med.) "hvalite Boga". alin) dragi kamen. alfa i omega prvo i posljednje slovo grčke abecede. popis izrađen alfabetskim redom. 1843—1935. alopat aleopatija (grč.. tj. ova riječ znači i pozlaćena jabuka na vrhu minareta Alemani (njem. filalet aleurant (grč. logia) znanost (ili: naučavanje) o istini aletofil (grč. alfa a. zanatu. početak i kraj nečega Alfa-Romeo talijanska marka automobila (prvi dio naziva čine početna slova firme: Anonima Lombarda Fabbrica Automobili. a za glagoljicu i ćirilicu azbuka. aleuron brašno... a. 2. 30 dijelova cinka i 10 dijelova nikla. poklik radosti u kršćanskom bogoslužju. izraz kojim je Aristotel nazvao nagon (u prirodi i životinjskom svijetu) za nemilosrdnom međusobnom borbom i uništavanjem alelomorfan (grč. početnik u čitanju i pisanju. slova u određenom redu (za latinicu je uobičajen naziv abeceda. člana Pariške komune) alenteza (grč. metron) instrument za ispitivanje valjanosti i čistoće brašna aleuron (grč. b. bjelančevina u pšenici aleuromantija (grč. vještini. aleuron pšenično brašno. alopatija alergija (grč. alloios drukčiji. allelon naizmjeničan. alfabetski red red slova kakav je u alfabetu. beta) gram. promijenjena sposobnost reakcije organizma na neku vrstu zaraznih klica kojima je taj organizam već jednom prije bio zaražen 53 alfitomantija aletiologija (grč. zemlja u kojoj žive Alemani) alemanisti pristaše francuske Revolucionarne socijalističke radničke stranke koja je odbacivala diktaturu proletarijata i propagirala tzv.) alfenid metalna smjesa od 60 dijelova bakra. beta b) 1.alektriomantij a ka istinske borbe kod starih je Grka bila veoma omiljena zabava) alektriomantij a (grč. u arapskom. ergon djelo) med. onaj koji voli istinu. allos drugi. uz ostala značenja. za razliku od vladajućih Franaka (otuda Francuzi i danas zovu Njemačku TAllemagne". filos prijatelj) prijatelj istine. alfabetar (grč. aletheia istina. 3. zanosno veselje uopće alem (ar. tj. sastavljena od kristalizirane bjelančevine alfa (grč. ftheiro uništavam. pren. tj. a drugi je po inženjeru konstruktoru koji se zvao Niccolo Romeo) alfabet (prva dva grčka slova alfa. allelofthoria) fil. v. manteia proricanje) proricanje po pjevanju pijetlova aleloftorija (grč. alfa) prvo slovo u grčkoj abecedi. morfe oblik) zamjenjiv aleluja (hebr. pathos). thesis položaj) med. alektryon pijetao. pren. alem. d. aleuron pšenično brašno) bot. c. municipalni socijalizam (naziv prema prezimenu vođe Jeana Allemanea. pren. niz svih slova nekog jezika. galvanskim putem posrebrnjeno novo srebro alfitomantija (grč. allos drugi. pathos) med. uzajamni. okruglasta i kristalizirana organska tvar (slična zrnu) u biljnim stanicama. b. alethes istinit. alfi ton ječmeno brašno. allelon međusobni. aleuron pšenično brašno) bot. radost. manteia) gatanje u ječmeno brašno . prisutnost stranih tijela u ljudskom organizmu i bolest koja zbog toga nastaje aleopat (grč. manteia) proricanje iz brašna koje se prinosi na žrtvu aleurometar (grč. alloios drukčiji. početnik u čemu (u nekom nauku. početak.

požuda za bolom. dakle. razmjena. cikloheksan) alifatski spojevi kem. pren. grafia) tisk. kriptogamne vodene biljke. alliage) v. rhythmos odnos) 1. pokušaj matematičke ili simboličke logike.. alge) bot. alijaža aligacijski račun (lat. dodatak. dio botanike koji se bavi algama. tj. algea bol. bel alijans (fr. bescvjetnice. spasmos grč) med. pokretno ravnalo. alligatio) mješavina kovina (metala) nejednake vrijednosti u jednu masu.) organski spojevi cikličke strukture s alifatskim svojstvima (ciklopropan. inače. sredstvo protiv zubobolje napravljeno od gorušičnog ulja i špirita (žeste) algolagnija (grč. nastao zbog boli algija (grč. osim toga. aligacija alijenacija (lat. algema) med. za mjerenje kutova allas čit. grč mišića praćen bolom algrafija (grč.) vrsta španjolskog vina iz okolice grada Alicantea aliciklički spojevi (grč. lijepi ili sveti savez između Rusije. odgovara litografiji Alhambra (ar. smjesa. legura. algeo osjećam bol) bolan. resinama algoritam (ar. uživanje u bolu. el lagarto) zool. med. udruživanje. "sastavljanje razdvojenih dijelova". masni organski kemijski spojevi koji sadrže atome ugljika. smiješati. drugdje. algos bol. legirati alijansa (fr. na drugom mjestu. alliance) spajanje. slitina. četiri osnovne računske operacije i udžbenik o tome (izraz potječe od arapskog matematičara Muhameda ibn Muse Alharizma). alijas (lat. alifatske kiseline) aligacija (lat. znalac algebre algema (grč. grč. lagneia obljuba) med. logia) bot. alga. šp. algeo osjećam bol) med. talofiti s biljnim zelenilom (klorofilom) algebra (ar. fonos ubojstvo) med. bračna veza. algaritam algospazam (grč. povezane u obliku otvorenih lanaca (parafini. drukčije alijaža (fr. postupak pri ravnom tiskanju aluminijskim umjesto kamenim pločama. alligare) sliti. sredstvo. udžbenik algebre algebrist onaj koji se bavi algebrom. alias) inače.) drugim imenom. otuđenje. američki krokodil aligirati Gat. belle alliance čit. drukčije alibi (lat. bol algetičan (grč. resine. 2. al-jebr) mat. algos bol. alligatio mješavina) račun smjese. alge (lat. al-hadat) teh. grč. u srednjem vijeku upotrebljavali se i izrazi algorizam. dokazati svoj alibi dokazati da u određeno vrijeme nisam bio na određenom mjestu alicante čit. neuralgija algofon (grč. godine alijas (lat. Pruske i Austrije 1815.). zalog. alikante (šp.alge 54 alijenacija Granadi. dio matematike koji istražuje odnose i svojstva brojeva pomoću općih znakova. logički algoritam pokušaj da se logičke operacije zamijene brojkama i računskim metodama. primjesa. odstupanje od prirodnog stanja. boležljiv. alifatski alkoholi. savez. račun kojim se pronalazi odnos u kojem se trebaju izmiješati dvije vrste robe različite cijene da bi se dobila srednja vrsta po unaprijed određenoj cijeni aligator (tal. maurska kraljevska palača u . slivati. bol živaca. alligatore. izraz koji obuhvaća mazohizam i sadizam algologija (lat. drugim putem. dio nonija. Al-hamrah) (Crvena kuća).) prav. alienatio) otuđivanje. vještina računanja. najslavniji spomenik maurske arhitekture alhidada (ar. prodaja.

usp. pren. aliquoties) mat. npr. alitura) hranjenje. način kretanja. alizari) bot. otuđivati. 6 su alikvote broja 12 alikvotan (lat. a-. ptica sjevernih krajeva. 5 i 7 su alikvantni dijelovi broja 12. brod s krilima (na kojima zapravo i počiva) i koja se rašire pod vodom te se brod izdigne nad vodu i "leteći" postiže veliku brzinu. alcalescentia) kem. izvanbračne djece alimentar (lat. alienare) prav. alienatio mentis) alijenirati (lat.) 1. ad. trljam) vještina masiranja. poludjeti alijenist (fr.alijenirati duševno rastrojstvo (lat. v. njorka. ustupiti drugom (pravo ili vlasništvo). razvijanje alkalije koja se brzo isparava (amonijak) . obično: alijirati se alikvantan (lat. iste slogove alitura (lat. aliquoties) koji je sadr• žan u većem broju bez ostatka aliment (lat. slična galebu. slučajno ili hotimce ponavljati ista slova. fr. 4. trovanje hranom alimentirati (lat alimentare) prehranjivati. korijen broća alizarin (šp. linea red) nov redak. odjeljak koji počinje novim. 3. alliteratio) poet. trag divljači. lat lympha voda) med. uzdržavati. novac za uzdržavanje i školovanje izvanbračne djece alimentacija (lat. uvučenijim retkom aliptika (grč.: "pa šuti pa se smije pa se penje" aliterirati (lat. Sirijska alka viteška igra u Sinju. opskrbljivati hranom alimfija (grč. proučavanje liječenja trljanjem 55 alkalescencija alira (fr. alizari) kem. sklopiti savez. allure) hod. otuđiti. littera slovo) praviti aliteraciju. g. pjesnička figura koja se sastoji u tome da se u nizu ponavlja isti suglasnik ili isti slog. lijepa crvena boja koja se danas dobiva iz antracena. hranarinu alimentama intoksikacija med. 2. grč. alienus tuđ. skafos lađa) pomorsko prijevozno sredstvo. udružiti. halka. ponašanje. novi odlomak. sastoji se u tome da alkari jašući na konjima (svaki triput) gađaju kopljem kroz dva koncentrično prilagođena koluta (alke) alkalescencija (lat. uzdržavanje. prehrana. održava se u drugoj polovici kolovoza kao spomen na veliku pobjedu Sinjana nad Turcima 1715. alićnisme) med. lovi se zbog skupocjenih jaja i perja alka (tur. broj koji je sadržan u drugom broju bez ostatka. alićniste) zastarjeli naziv za liječnika koji se bavi duševnim bolestima alijenizam (lat. način hoda i držanja nekog čovjeka. alikvotan alikvota (lat. sposobnost tijela da hranjivim sokovima nadoknadi ono što je izgubilo alizari (šp. dok je prije dobivana iz korijena broća. odvratiti (mušterije). alea torda) 2. vladanje aliskaf (lat. koji je sadržan u većem broju. nedostatak limfnih žlijezda alineja (lat. ludilo alijirati (fr. alimenta) mn. npr. a od. "hidrokrilac" aliteracija (lat. duševno rastrojstvo. alimentarius) prav. levantinski broć. npr. npr. alimentatio hranjenje) prehrana. iste vrijednosti kao i indigova modra boja. svezati brakom. alizarinsko modrilo najljepša i najpostojanija alizarinska modra boja. alere hraniti. aliquantum) mat.. alizari alka (lat. allier) vezati savezom. supr. ali ovaj nije s njim djeljiv bez ostatka. onaj koji po nekom zavjetu prima uzdržavanje. ala krilo. aleifo mažem. prevladavanje jedne alkalije.

od kojih su dva jedanaesterca..: 2. da bi privukao na nj još više pozornosti. jedan deveterac i jedan deseterac alkemičar (ar. smatralo se da proriče sreću Alkiona u starogrčkoj mitologiji: kći Eolova. dobivati lužnu sol alkalni metali kem. poznat i kao pustolov. al-kohhlu) mn. ispitivanje sode ili lužne soli pomoću alkalimetra alkalizacija (lat. usp. bogovi su je pretvorili u pticu (zajedno s mužem). otac Nausikajin. dušikasti organski spojevi biljnog podrijetla. e. žesta izlučena iz vina.. alkion Alkmena žena Amfitrionova. alkyon) mitološka morska ptica (zimorod. žena Keiksova.alkali alkali (ar. e. npr.. potpuno pročišćen špirit. rubidij. Alkaios) poet. imaju bljutav okus i veoma su otrovni alkalimetar (ar. pr. strihnin. tobožnja vještina pravljenja zlata Alkestida (grč. Alkibijadovo pseto prekrasni Alkibijadov pas kojem se divila cijela Atena. a šarom od zlatnog i srebrnog konca alkejski stih (grč. npr. alkatifa (ar. al-kimia) naziv za najstariju kemiju. kem. rasipnik i prevrtljivac.. nazvan po slavnom grčkom liričaru Alkeju koji je živio 600. organski kemijski spojevi ugljika. al-kohhlu) kem. kinin.) kem. a četvrta anapest (U — U — U — U U — U —). kem. pijanac . s osnovom od vune i svile. kalij. učenik Sokratov. tajanstveni srednjovjekovni znanstvenik alkemija (ar. od kore kininovca. iz podzemlja ju je izveo Heraklo Alkibijad staroatenski državnik i vojskovođa (450—404 pr. u srednjovjekovnoj Europi: neznanstveno bavljenje kemijom. litij i dr. sprava kojom se određuje količina alkalija u sodi ili lužnoj soli alkalimetrija (ar. šp. metron) kem. n. al-kali. piva. stih od pet stopa. al-kohhlu) čovjek koji je suviše odan uživanju alkoholnih pića. grč. alcatifa) orijentalni tepih. opojno piće alkoholat (ar. ubio ga frigijski satrap Farnabaz kako bi ugodio Spartancima. gostoprimac Odisejev (on ga je konačno i otpremio na Itaku nakon mnogih pustolovina i nevolja) alkion (grč. n. alcalisatio) kem. natrij. rakije i dr. skupina kovina (metala) male težine koje voda otapa i na običnoj temperaturi. željeza i dr. najbolji. majka Heraklova (otac junakov je Zeus) Alkmeon tebanski heroj. dobivanje lužne soli alkalizirati (lat. alkejska strofa strofa od četiri stiha. nikotin i dr. sol koja se dobiva iz pepela morskih biljaka alkalije (ar. hidroksidi alkalnih metala. grč. metron) kem.) mn. al-kimia) onaj koji se bavi alkemijom. otrovni i gorka okusa. ledarica). alcalisare) kem.). vođa sedmorice epigona u osvetničkom pothvatu protiv Tebe alkohol (ar. eidos) kem. kasnije. osobito kod Arapa. dao mu je vlasnik odrezati rep (pre1 ^rae i izraz rep Alkibijadova psa općili to znači kusast rep) Alkinoj kralj Feačana. Alkestis) u starogrčkoj mitologiji: žena kralja Admeta umje- 56 alkoholičar sto kojega je pošla u smrt. grč. onaj koji pravi zlato umjetnim putem. rođak Periklov. od kojih su prve tri i posljednja jambi. savršeno pročišćeni prah. najvažniji: morfin. vodika i kisika alkoholičar (ar. al-kohhlu) 1. kofein. alkaloidi (ar.. mješavina svježih biljnih sokova s alkoholom alkoholi (ar. al-kohhlu) čvrsti kemijski spoj alkohola s nekom soli alkoholatura (ar.

grč. allegro) glaz. s dostojanstvom allegro moderato (tal. umjereno veselo. v. allegro con brio allegro di molto (tal. usp.) glaz. izlučiti špirit (žestu) iz neke tekućine. allentato allentato (tal.) glaz.) trg. alegro kon moto (tal. osobito žestokih alkoholizirati (ar. miješanje alkohola s nekom tekućinom alkoholizam (ar. almand (fr. allegrissimo allegro furioso čit. naprijed! allons čit. umjereno allegreto allegreto (tal. sa žarom. idi. allegro con brio allegro con moto čit. ales šon dagevezn (njem. vrsta brze indijske jedrilice Almagest (ar. veselo. alcoba) prostorija sa svodom. brzo. manje brzo nego allegro allegrissimo (tal. odmjereno hitro. ale (fr. ne odviše brzo allegro maestoso čit.) glaz. alegro furiozo (tal. najednom slikati. al-kohhlu.) glaz. v. pročišćavanje alkohola.) glaz. ne odviše brzo allemande čit. al-kohhlu) opći naziv za sve štetne utjecaje na ljudski organizam i društvo koji nastaju zbog prekomjerne uporabe opojnih pića. hitro. v.) glaz.) hajdemo. megiste syntaxis) iskrivljen naslov arapskog prijevoda Ptolomejeva kapitalnog astronomskog djela (Veliki znanstveni sustav astronomije) . manje veselo. alma mater mati koja hrani) "časna majka".) hajde. alles gut alla prima (tal. vrlo veselo. al ma'dijat) crnački čamac od kore drveta. sveučilište. tj. strasno i brzo allegro ma non troppo (tal. allegro assai.) ples njemačkog podrijetla u 2/4 ili 4/4 taktu allentando (tal. metria) znanost o određivanju količine alkohola u nekom opojnom piću alkoven (ar.) glaz. usporavajući. v. živo. što življe. grč. velika škola alma parens (lat. al-kohhlu. al-kohhlu) kem. naprijed! alma mater (lat. djelo koje treba izvoditi veselo.) glaz. alegro maestozo (tal.) slik.) glaz. va- 57 Almagest treno. popuštajući. v. v. pročistiti do stupnja najveće finoće. al-mađisti.) glaz.alkoholizacija alkoholizacija (ar.) glaz. alma mater almada (ar. npr. osloboditi od vode. živo i brzo. Ende gut. allegramente allegro assai (tal. šp.) glaz. ložnica ali ingrosso (tal. udubina u sobi s posteljom.) Sve je dobro što se dobro svrši (naziv jedne Shakespearove komedije). al-kubex.) glaz.) glaz. alegro kon fuoko (tal. vrlo veselo. alegro kon spirito (tal. vrlo živo. allegro con spirito. metron) sprava za određivanje količine alkohola u nekom opojnom piću alkoholometrija (ar. manje živo. allentando Alles schon degewesen čit. bez prethodnog grundiranja (bojenja osnovnom bojom) allegramente (tal. v.) glaz. allegro allegretino (tal. oslobođenje špirita (žeste) od vode. brzo allegro con spirito čit. zadržavajući.) glaz. al-kohhlu) kem. allegro di molto allegro (tal. allegro con fuoco allegro con fuoco čit.) Svega je toga već bilo (njemačka poslovica koja je istovjetna latinskoj Nihil novi sub sole Ništa novo pod suncem) allez! čit. pomiješati s alkoholom alkoholometar (ar. umjereno brzo allegro non tanto (tal. na veliko Ali is well that ends well (engl. alegro kon brio (tal. allegrissimo allegro con brio čit. neki prah.) "hraniteljica roditelj ica". odmah. alonz (fr. kao imenica.) glaz. grč. uzburkano.

usp. drukčiji. v. allochroos) koji mijenja boje. alotropija aloniman (grč. alloquium) v. istočnjačka. list koji se priklapa uz mjenicu i na koji se stavljaju indosamenti.) bodež sa tri reza almaviva vrsta kratkog ogrtača nazvanog. allos drugi. npr. v. nastavak (npr. općinska paša Almisum (lat. ono koje nije dobij eno. besmislica. nego koje je potpuno vlasništvo. produžetak.) antičko ime Omiša almukantarat (ar. alloqui) osloviti. alokvij alokvij (lat. zadužiti ih. allos drugi. nerazmjernost u razvitku udova zbog nejednake i nerazmjerne prehrane pojedinih dijelova tijela alograf (grč. zbornik koji izlazi godišnje almandin vrsta dragog kamena granata. junaku Beaumarchaisove komedije i Mozartove opere "Figarov pir" almemar (ar. allos drugi. po grofu Almavivi. alogia) nerazumnost. nerazuman.almanah almanah (grč. aner. alogen.) astr. ot) imanja koja su nastala od lenskih (feudnih). alotigen alodij (staronjem. aloe) kem. dodatak. no s tom razlikom što je vlasnik mogao njima slobodno raspolagati. različit. allos drugi. allos) predmetak u složenicama sa značenjem: drugi. pogrešan govor alomorfija (grč. alogos suprotan svrsi. koji se prelijeva alokroizam (grč. heterodoksija alogandomelin (grč. melos ud) zool. odobravanje nekog računa ili stavke kasnije unesene u račun alokroičan (grč. dug kono- . krug na nebu paralelan s vidikom. allos drugi. morfe oblik) kem. oslovljavati alolalija (grč. trefo hranim) med. osobito govor kojim papa pozdravlja kardinalski sabor. godišnjak. onyma ime) pod drugim (ili: tuđim) imenom alonž (fr. razum) koji nije u skladu sa zdravim razumom. allos drugi. allodialis) slobodan od plaćanja danka alodijalna dobra (staronjem. nakaznost koja se sastoji samo u tome što neka životinja ima udove slične ljudskim alogičan (grč. a-. Allmende) zajedničke šume i pašnjaci koji pripadaju svim stanovnicima jednog sela. laleo brbljam. imanje alodijalan (lat. nerazmjerna gojnost pojedinih dijelova tijela.(grč. besmislenost. na nekom stolu). nelogičan 58 alonž alogija (grč. al-. pravljenje pogrešaka u govoru. almenichiaka) kalendar. allonge) trg. aloe) bot. al-ot) slobodno dobro. alokucija alokvirati (lat. horizontom alo. tj.) propovjedaonica u sinagogi almenda (njem. Vjerojatno. logos um. doxa mišljenje) drukčije (ili: pogrešno) mišljenje ili naučavanje. grafo pišem) tuđ rukopis. chthon zemlja) koji je podrijetlom iz nekog drugog mjesta ili kraja aloin (grč. biljna vrsta iz čijeg se lišća cijedi gorak sok od kojega se pripremaju lijekovi alokacija (lat. kratak govor. andros čovjek. osobito afrička. naslijeđeno dobro. glupost alogotrofija (grč. allos drugi. trg. allocatio) dodavanje. allochroos promijenjene boje) mijenjanje (ili: prelijevanje) boja alokucija (lat. tuđ potpis alohton (grč. tvar koju u sebi sadrži lišće biljke aloja aloj (grč. govorim) med. prodati ili ostaviti nekome u nasljedstvo alodoksija (grč. boje crvene kao krv (naziv prema maloazijskom gradu Alabanda) almarada (šp. allocutio) oslovljavanje.

allotros tuđ. allos drugi. liječnik koji liječi pomoću alopatije. allos. za čuvanje i zaštitu alpskih dolina alpinist proučavatelj Alpi. allos drugi. alpska rasa ljudi niskog rasta. allotrios tuđ. pathos bolest) med. alopecija aloplastika (grč. novo srebro alpinac vrsta vjetra. alpski gorštak alpinci (tal. alopatska metoda liječenja uporaba lijekova koji izazivaju bolesti suprotnog djelovanja. usp. allotrios tuđ) mn. allos drugi. tuđa zanimanja. tropos način) kem. u istočnoj i južnoj Europi alrauna (staronjem. aplacca) 1. kasnije neko malo de- pac pomoću kojega se konji uče kasanju alopat (grč. Alpes. ledenjake alpski (lat. od 1872. koji ima oblik Alpa. allos drugi. trofe hrana) biol. planinarstvo alpinum (lat. osobina ljudi. metoda koji se danas uopće primjenjuje u znanstvenoj medicini (suprotno: homeopatija). osobito umjetni brežuljak u vrtu zasađen alpskim biljkama alporama (lat. npr. pristaša alopatije. supstancije. planinski šport.) voj. autotrofija alotropan (grč. Alpes) poznavanje i proučavanje Alpa. nego im je potrebna organska hrana. gennao rađam) koji je postao drugdje alotrije (grč. horao gledam. grč. ćelavost. metoda liječenja kod koje se bolest s jednog dijela tijela prenosi na neki drugi dio. aleopat alopatija (grč. kem. Alpinac stanovnik Alpi. životinja i nezelenih biljaka da ne mogu živjeti od anor- . supr. alopekia opadanje dlaka. allos drugi. elementa da se pojavljuje u posve različitim oblicima. bolesna želja za neobičnim jelima. uobličavati) med. bolest opadanja kose. ćelavljenje. talijanske i francuske trupe. pogled na glečere. alomorfija. zamjenjivanje jednoga izgubljenog dijela tijela drugim. žive oko Alpa. galvanski posrebrnjena slitina. u širem smislu: sva znanstvena i športska bavljenja visokim planinama. pathos bolest) med. nepristojnost alotriodoncija (grč. transplantacija alosija (grč. koji se pojavljuje u više različitih oblika ili stanja alotropija (grč. alruna. vrsta peruanske lame. izomerija alpaka (peru.) ružno velik i debeo čovjek. osobito: penjanje na Alpe. Alpes) v. prelaženje jednog glasa u drugi alotigen (grč. odus zub) namještanje umjetnih zuba alotriofagija (grč. njem. zool. ugljika da postoji kao grafit i dijamant. plassein uobličiti. veoma cijenjene zbog svoje odlične vune. uzetim od nekoga drugog. planinar alpinistika (lat. allotrios tuđ. vojnik uvježban za ratovanje u planinskim uvjetima. logos govor) miješanje (ili: umetanje) stranih riječi u govor alotrofija (grč. sporedne (ili: tuđe) stvari. svojstvo tvari.alopat 59 alrauna ganskih spojeva. vidim) promatranje (ili: razgledanje) visokih planina. 2. 3. kordiljerska tkanina od alpakine vune. allos drugi. fagein jesti) med. Alraune) u njemačkoj mitologiji: duh koji proriče. grdosija aloteza (grč. kose) med. nered. alpinizam alpinizam (lat. tropos način) kem. Alpes. želja za jedenjem stvari koje nisu za jelo alotriologija (grč. alpski lovci. alpinus) koji pripada Alpama. thesis postavljanje) lingv. prijatelj. penjač na Alpe.) vrt zasađen alpskim biljkama. allothi na drugom mjestu. aleopatija alopecija (grč. kratke lubanje i smeđe boje lica..

izmijeniti nagore. druge imaju tzv. čarobnica alt (lat. altera pars drugi dio) druga strana. tj. kamate koje su se popele do visine glavnice . npr. althaia. uplašiti. glaz. promjena. gram.) Stara roba. gnjev. oni koji se mogu jedan drugim zamijeniti. po tome nazvan korijen mandragore koji je sličan ljudskom liku. još jednom toliko. pjevač koji pjeva alt alta ottava (lat. promijeniti.) još jednom toliko. tal. npr. stroj za proizvođenje izmjenične struje alternirati (lat.alt monsko biće u ljudskom obliku. univerzalni instrument) Alte Ware. alterare) mijenjati. samoglasnički." alternativan (lat. 2. alternirajuća groznica povratna groznica alterum tantum (lat. koji postupno poboljšavaju sokove alterirati (lat. crtanje i si.) izbor između dviju mogućnosti. zbuniti. altana) arhit. diskusija alternacija (lat. 2.) glaz. med. osoba koja je od neke druge osobe ovlaštena da može potpuno raditi u njezino ime. smijenjenost. akord ili ton povišen ili snižen kromatskim znakom 60 alterum tantum alterativa (lat. bijeli sljez. rasrditi alterkacija (lat. gatalica. dok se jednoj predaje. univerzal tj. tihi rad. postali ti patuljci-proroci. prepisivanje. opredjeljivanje za jednu od dviju odluka. 2. balkon na gornjim katovima neke građevine altazimut (ar. protivnička strana alteracija (lat. npr. uzbuđivanje. slučaj da se kamate popnu do visine glavnice alterum tantum (lat. pokvariti. kvariti. uzbuniti.) "drugo takvo". alternativus) izmjeničan alternator (lat. po starom vjerovanju. viši srednji glas. drugi glas. log. izmjena.. prijevoj (kvalitativni.: "Galilei je otkrio zakone padanja". altercatio) prepirka. ako u jednom razredu ima više skupina. užasavanje. suglasnički) alternativa (lat. med.) mn. altus visok. suprotna. istomišljenik altera pars (lat. dvostruko. oni disjunktivni sudovi čiji se predikat sastoji samo iz dvaju pojmova koji se međusobno isključuju. pogoršanje. kolebati se. alternator) fiz. 1. alter ego drugi ja) 1. preobraćenje. alternativni sudovi su 1. iz kojega su. a da se njihov smisao ipak ne izmijeni. raspravljanje. oštećenje. biljka čiji se korijen upotrebljava kao lijek protiv kašlja alter ego (lat. tal. altus visok. trg. dvostruko. as-sumut putovi) prijenosni instrument za mjerenje kutova. lijekovi koji izazivaju promjenu. svađa. alternare) smjenjivati se. kvantitativni. zastupnik. gute Ware (njem. izmjeničnost u rasporedu sati između težih i lakših predmeta. zatvoreni balkon. onda. alteratio) mijenjanje nagore. alternatio) smjenjivanje. ili: "Zakone padanja je otkrio Galilei". zamjenik. lat. dobra roba alteja (grč. izraz kojim se označuje da treba izvoditi za oktavu više altamirsko doba naziv za starije kameno doba u razvoju Zemlje (prema špilji Altamira u Španjolskoj gdje su otkriveni različiti crteži životinjskih likova koji predstavljaju najstarije dosad pronađene spomenike likovne umjetnosti) altana (lat. pogoršati. smjena.: "Jedno električno tijelo je ili pozitivno ili negativno električno. alto) glaz. althaea) bot. uzbuđenje. ped. čovjek po mišljenju i osjećaju potpuno blizak i srodan drugom nekom čovjeku.

viša znanja. način osjećanja. amalbilmente. redni broj 13. tvrđi od cinka. stanični. alluvium naplavina. metron mjerilo. osim odgajanja. u tehnici veoma uporabljiv zbog male specifične težine alumnat (lat. pjevač koji pjeva alt altruist čovjek koji je u svom mišljenju i radu u skladu s ljubavlju prema bližnjima.97. pren. umiljato. mjera) visinomjer. težiti za nečim višim. alveoaris) koji se tiče zubnih ležišta. alveolarni živac čeljusni živac alveole (lat. ciljanje na koga ili što. jedan dio ušne šupljine u kojoj se skuplja ušna mast alveolaran (lat. altus visok. aluvijskog prava aluzija (lat. posredno rugati se. rastezljiv i kovan. alteri huic ovom drugom) fil. umjesto prave stvari. emmagasinage) smještanje u skladište (magazin). čovjekoljubac altruizam (Comte skovao po tal. alveoli) 1. alumnari odgajati. voštane stanice u pčelinjem saću alvus (lat. i hrane aluvij (lat. anat. amoroso Amadejevo (Amadeovo) kazalište prva javna kazališna dvorana u Zagrebu koju je gradio grof Antun Pejačević krajem 18. pr. stolica. povećanje obalnog zemljišta zbog postupnog nanosa zemlje i pijeska plavljenjem. više stvari. npr. više znanosti. junak jednog velikog starofrancuskog kruga priča. alvearium) košnica. ciljati na koga ili što.) visočanstvo. element atomske težine 26. amorevole. med. najgornji.) islandski parlament altiora (lat. plućni mjehurići u kojima se izmjenjuju plinovi za vrijeme disanja i dr. naplavljeno) geol. metria mjerenje) mjerenje visina alting (dan. idi naviše. odgojiti) zavod u kojem se učenici. junak iz romana. alhamijado (šp. jamice i mjehurići u pojedinim dijelovima tijela.altesse altesse čit. pčelinjak. najmlađi slojevi Zemljine kore koji su postali nanosom aluvijalan (lat. ljubavnik koji se ponaša kao vitez amagazinaža (fr. nježno. kazuje njoj slična koja lako može podsjetiti na onu pravu. alludere) smjerati. ići ad altiora (altiora) idi naprijed. aluzivan alvearij (lat. govorna figura u kojoj se. Amadis de Gaula) lit. altum silencijum (lat. nesebičnost altum silentium čit. znak Al. nišaniti. 1757— 1835) Amadis (fr. mišljenja i djelovanja u skladu s obzirima prema dobru svojih bližnjih pa i cijeloga čovječanstva. grč. svjetlost (titula) altimetar (lat.) stara bošnjačka hrvatska i španjolska poezija pisana arabicom amabile (tal.) anat. allusio. duboka šutnja aludirati (lat. po boji i sjaju nalazi se između srebra i platine. trbuh. alludere smjerati) nišanjenje. altrui drugi. alluvialis) nanosni 61 amagazinaža aluvio (lat. visost. (ime po grofu Antunu Amadeju de Varkonyi. sprava za mjerenje visina altimetrija (lat. izmet aljamiado čit. ljubav prema bližnjima. altes (fr. predbacivati nekome nešto. ležišta za zube u čeljusti. a mekši od bakra. alto) glaz. ovo povećanje pripada vlasniku obalnog zemljišta na osnovi tzv.) duboka tišina. alumen stipsa) kem. tj. bockati aluminij (lat. lat. alluvio naplavljenje) prav. ljupko. altus visok. kovina (metal). male šupljine.) glaz. st. alciora altist (tal. grč.: 2.) mn. pristojba koja se plaća za ležarinu u magazinu .

) koji je. nakupiti amater (fr. emanet) zalog. amalgam). malagma olakšavajuće sredstvo. a-. amarulentus) gorak. masaomai žvačem) med. fobos strah) bolestan strah od prašine amaurotičan (grč. amaxa kola. amendement) dodatak već gotovom zakonskom prijedlogu kojim se taj prijedlog dopunjuje ili popravlja. zaljubljen.. amateur. amender) poboljšati. bakrom. tijesno stopiti (u jedno) Amalteja nimfa (ili koza) koja je dojila Zeusa. a ne profesionalno.' malassein omekšati) kem. poboljšavati. ostaviti na čuvanje amaksofobija (grč. crna mrena u očima. lat. pun gorčine amasirati (fr. spojiti sa živom. gorka tvar amarinja (etiop. popravak amanet (ar. povjereno dobro koje se nekom daje na čuvanje. s kalijem. pren. zavjet. žensko odijelo za jahanje. sljepilo. spajanje kovine sa živom. amarinum) kem. južnoamerička biljna vrsta čiji cvjetovi zadržavaju svoju boju i kad se sasuše amarela (lat. sljepoća amazezis (grč. spoj. inače jezik vladajućeg i najkulturnijeg etiopijskog plemena Amharaca amarulentan (lat. poboljšanje. hrabro su branile svoju državu. strah od vožnje amalbilmente (tal. manica rukav. farm. amarantos koji ne vene) bot. predložiti izmjenu ili dopunu zakonskog prijedloga amandman (fr. amasser) gomilati. emmanchement) slik.. čak i upadale u tuđe zemlje i osvajale ih. nagomilavati. preporuka amans-amens (lat. Amazon) šport. npr. slijep amauroza (grč. ljubitelj amatija (grč. pren. nemogućnost žvakanja hrane amazon (grč.) glaz. npr. depozit. sliti živu s drugim kovinama (v. amarus gorak) bot. iz ljubavi. prah. fr. nagomilati. slitina. fobos) med. grč. gorka sredstva 62 amazonke amarant (grč. prema priči.amagazinirati amagazinirati (fr. budala je amanšman (lat. grč. Amazon) mit. amatos pijesak. . amabile Amalečani staro arapsko pleme u jugozapadnoj Palestini amalgam (ar. amandine) bademov sapun amandirati (fr. amarella. bile su veoma ratoborne. vještinom itd. pošiljka s označenom vrijednošću. gorki lijekovi. neobrazovanost amatofobija (grč. amazonsko odijelo amazonke (grč. njima je u djetinjstvu spaljivana desna dojka da bi lakše mogle rukovati lukom i strijelom. zamračivanje vida. "one koje nemaju dojki". združiti. emmagasiner) smještati u skladište (magazin). znanošću. a-. amalgamacija (lat. prilagođavanje dijelova cjelini amara (lat.) mn. osim ukoliko je bilo potrebno radi obnavljanja ženskog stanovništva. natrijem. popraviti.) jezik u Etiopiji. diletant. umjetnošću. mazos dojka. malassein omekšati) kem. a-mauros mračan. amathia) neznanje. vrsta krupne višnje koja se odlikuje kiselkastim okusom vina amarin (lat. srebrom i dr. legura žive s drugim kovinama. odatle: Amaltejin rog rog obilja amandin (fr. amaurosis zamračenje) med. v. amalgamatio) kem. taman) bolestan u očima. legendarne hrabre stanovnice ženskih država u kojima se nisu trpjeli muškarci. stapanje amalgamirati (ar. iz njezinog je roga tekao nektar i ambrozija — piće i hrana bogova. amator koji voli) onaj koji se bavi nečim.

slabost osjetila dodira ambliopija (grč. ambactus sluga. težnja za nečim. optjecaj. emblema) prikazivati u slikama. sredstva za izazivanje pobačaja. svojstvo osobe koja nije ni izrazito otvorena (ekstravertirana) ni zatvorena (introvertirana) prema okolini amble čit. embleme) znak. obilježje amblematičan (grč. znak. amblem amblem (grč. dvosmislica ambijent (lat. biseksualitet. pokriven hodnik oko crkve. emblema) znakovit. ambo oba. ambitio) častoljublje. ponor. ići za čim. simbolizirati. čovjek koji se podjednako lako služi i desnom i lijevom rukom. ambassade. alegorizirati ambliafija (gr. pren. slab. simbol. anbl (fr. opunomoćeni predstavnik države u drugoj zemlji ambi. ravan hod (konja) amblem (fr. v. ambire obilaziti. oboje ambicija (lat. grč. podvojenost (npr. amblys tup. znamenje. opos vid. afe dodirivanje) med. ops.) jah. propast 63 ambra ambitus (lat.. ambo oba) u tomboli: pogodak dvaju brojeva od pet. s vladavinom majke i žene. slavoljublje. ambidexter) dešnjak u obje ruke. simboličan. amblys. licemjerstvo ambigvitet (lat. simbol. abortivi ambo (lat. tj. obilježje. amb. ambon katedra. istodobni osjećaj ljubavi i mržnje prema istoj osobi) ambivertiranost (lat. ambo oboje.) obilaženje. diplomatsko predstavništvo države u drugoj zemlji. pobačaj. traženje čega. loqui govoriti) dvosmislen govor ambirati (lat. sanskr. ambitiosus) častoljubiv. stremljenje čemu ambiciozan (lat. med. okolina. ambara) mirisna smola kojom na Istoku dime sobe i koju puše s duhanom . alegoričan. boravište ambasadora ambasador (fr. anbar. provalija. ambo oboje. pren. psih. ambloma pobačaj) med. u istom redu jedne tombolske karte ambonoklast (grč. poslanik najvišeg ranga. lat. težiti za čim ambis (grč. vertere okrenuti) seksualna sklonost prema osobama obaju spolova. abyssos) bezdan. neosjetljivost. smjela jahačica amazonsko odijelo šport. dvosmislica ambilokvij (lat. amblosko pobaciti) mn. pobacivanje. valere vrijediti) dvojaka vrijednost. pren. abortus amblotici (grč. amballage) omot. društvo u kojem netko živi i radi ambilogija (lat. slikovit amblematizirati (grč. podjednaka sposobnost u služenju desnom i lijevom rukom.(lat. ambire) tražiti službu. ambidexteritas) dešnjaštvo u objema rukama. glazbe u crkvi ambra (ar. slabovidnost ambloma (grč. opkoljavati) sredina. pren. ratoborna žena. obilaziti nekoga i moliti za mjesto.amazonsko odijelo u ovome mitu sačuvani su tragovi koji ukazuju na postojanje država s ginekokratskim režimom. prikazan u slici. putem podmićivanja i si. junakinja. ambassadeur) veleposlanik. sve ono što služi za pakiranje robe ambasada (fr. izlagati slikovito. kružna putanja ambivalencija (lat. logia) dvosmislen izraz. emblema ukrasni umetak) umetnut ukras. licemjer ambideksteritet (lat. amazon ambalaža (fr. klasis lomljenje) protivnik crkvene glazbe. oba. ambo) predmetak u složenicama sa značenjem: i jedan i drugi. osobito nedopuštenim načinom. ambiguitas) dvosmislenost. junak-žena. oko) med. podanik) veleposlanstvo. slavoljubiv ambidekster (lat.

biljka. divan ambulant (lat. fotografije na staklu koje štiti lak i druga fina staklena ploča ambrozija (grč. amencija parcijalis (lat. ambulatoria) med. ambulans) trg. opaliti) mn. npr. fr. ambulantia) med. zemljišta. ambrosia) mit. men mjesec) med. hrana višnjih bogova. a-. duševni poremećaj kod žena kao posljedica izostanka menstruacije amenoreja (grč. sanskr. skriveno ludilo amentia partialis čit. a-. riječ kojom su stari Egipćani nazivali podzemni svijet amentia activa čit. poboljšavati. amoibe promjena) koji potječe od amebe. uzrokovan amebama ameboidno kretanje zool. nektar. amencija okulta (lat. željeznička pošta ambulatorij (lat. otuda: reći amen privesti kraju. završiti amencija (lat.ambroid 64 amentia simplex vima ili začepljenjem. pren. a ne. božanski. nego dolazi liječniku na liječenje. ići) putujući. kretanje stanica u ljudskom tijelu pomoću pseudopoda. prolje- . mania) med. ambra mirisna smola. jelo koje okijepljuje. amenoreja amenomanija (grč. kuću namjestiti potrebnim stvarima amebni (grč. nego dolaze na liječenje po potrebi ambusta (lat. ameliorer) poboljšati. men. ambusta. pokretna ili poljska bolnica. ambulantna pošta putujuća. opekline ameba (grč. amencija aktiva (lat. nazvano po tome što je najprije primijećeno kod ameba amelija (grč.) med. amelioratio) poboljšanje. anbar. ameibo mijenjam) amebna dizenterija čiji je uzročnik Entamoeba histolytica. amenija amentes mit. izostanak menstruacije. melior bolji. ambulare hodati. ustanova za liječničke preglede i pružanje prve i hitne pomoći ambulantni (lat. natprirodan. popraviti (zemljište) amen (hebr. eidos izgled) stiješnjeni jantar koji se dobiva u krupnim komadima tako što se veliki broj sitnih komada jantara pod visokim tlakom i na visokoj temperaturi slije u jednu masu ambrotipi mn. ambrosios) bogovski. dotjerivanje. amen) "tako neka bude". ammeubler) kuću opskrbiti pokućstvom. melos ud) prirođena nakaznost kod domaćih životinja (nedostatak jednog ili više udova)) amelioradja (lat. rheo tečem. a-. ambulantni bolesnik bolesnik koji ne mora ležati u postelji. imanja ameliorirati (lat.) med. men mjesec. osoba koja se bespravno bavi trgovačkim posredovanjem ambulanta (lat. ambulare hodati. popravljanje. ambulans. pokretni. poboljšavanje. jednostavna. v. potajno. mikroskopom vidljiva životinjica koja stalno mijenja svoj oblik amebijaza (grč.) med. amoibe promjena) zool. amburere ogor-' jeti. jelo koje daje besmrtnost. naglo ludilo amentia occulta čit. crijevna zaraza praćena bolovima u trbuhu. nestalan. grč. opća duševna slabost ambroid (ar. amencija senilis (lat. ludilo amenija (grč. staračka slaboumnost amentia simplex čit.) med. amencija simpleks (lat. djelomično ludilo amentia senilis čit. zatvorom (opstipacijom) ameblirati (fr. izvrsno jelo. koji pripada bogovima. amentia) med. med. korov čiji pelud izaziva alergiju u kolovozu i rujnu ambrozijski (grč.) med. usp. curim) med. ustanova gdje se pregledavaju i liječe bolesnici koji ne moraju ležati u postelji. riječ kojom obično završavaju molitve.

metrička stopa od dvaju kratkih i jednog dugog sloga: kratak—dug—kratak (U — U) . onaj koji se bavi proučavanjem amfibija amfibiologija (grč. lithos kamen) mn. amfibios. u složenicama: s obje strane. unaokolo. vrsta kukuruza duguljasta zrna. amen) odobravati. dvosmislica amfibrah (grč. nejednak. usp. a-methystos koji djeluje protiv pijanstva) dragi kamen ljubičaste boje (po vjerovanju starih Grka štiti od pijanstva) ametodičan (grč. upala mrežnice oka amfiblestroida (grč. a-. usp. okolo. prevrtljiv amfibioliti (grč. jeftini trikovi amerikanistika znanost o američkim jezicima i književnostima. amfibios. a-methodikos) koji nije rađen po jednom utvrđenom redu. groplan. mrežnica oka amfibol (grč. bios život) zrak. nepravilan 65 amfibrah ametrija (grč. nepromjenjiv ametist (grč. amfibios. amfiblestron mreža) med. osobitosti engleskog jezika kojim se govori u Americi ametabolan (grč. nebijeljeno platno. nejednakost. pretvaranje u Amerikance. amfibije amfibije (grč. u filmskom jeziku: izraz za sliku u kojoj je glumac snimljen do tri četvrtine tijela (do koljena). mana oka u prelamanju svjetlosti amfetamini lijekovi koji djeluju na živčani sustav i podražuiu rad mišića te tako suzbijaju pospanost i osjećaj umora amfi (grč. usp. oko. poameričenje amerikanizirati (fr. amfibrachys) poet. tehničku savršenost i si. nerazmjer. zajednički naziv za kratkovidnost i dalekovidnost oka.). amfibolos dvosmislen. sa svih strana. vrsta platna amerikan grubo. a-metria) neravnomjeran. insekti koji nisu podložni metamorfozi ametaboličan (grč. te je tako sposoban uzlijetati i spuštati se i na suho i na vodu. zelene i crvenkaste boje i tvrd kao čelik amfiboličan (grč. pren. promjena) biol. o američkoj kulturi uopće amerikanizacija nastojanje da se nešto učini na način Amerike (misli se na brzinu. oko) med. metabole preobražaj. amfi) prijeđi. amfibolia) dvosmislenost. dvojak. ops vid. zrakoplov opskrbljen i kotačima i čamcima. planu. glazbena i si. vrsta minerala iz reda složenih silikata. nepravilnost ametropija (grč. logos) zool. metabole promjena. sumnjiv) min. okamenjeni vodozemci ili njihovi pojedini dijelovi amfibiolog (grč. amfibios koji živi na suhom i u vodi) mn. a-metria) neravnomjernost. americaine) otvorena kola na četiri kotača. neznanstven. a-methodikos) onaj koji radi bez reda i neznanstveno ametričan (grč. vodozemci amfibijski (grč. bez.amenovati amenovati (hebr. preobražaj) koji se ne mijenja. nepromjenjiv. logia) znanost o amfibijama amfiblestroditis (grč. amfibios) vodozemski. amfiblestroeides mrežast) anat. total amerikanijada filmska. zool. poameričavati amerikanizmi mn. koji nije podložan metamorfozi. koji je bez reda i načela ametodist (grč. nerazmjeran. amfi. izvedba nekog djela po tobožnjem ukusu američke površne publike: sladunjavost. na oba načina amfibija (grč. ametobolni insekti zool. napadno odobravati amerikan (fr. a-. amfibolos) dvosmislen amfiboli£a (grč. americaniser) poameričiti. a-metron.

Amfitryoniades) — Heraklo Amfitrita u grčkoj mitologiji: božica mora. zem. jedan od Argonauta.). spolno razmnožavanje. ribolika morska životinja. guros) onaj koji govori bez veze. veoma važna za znanost jer je njezin jednostavni sastav pomogao objašnjenju složenog tijela kralježnjaka. astma amfisciji (grč. stanovnici tropskog pojasa koji svoju sjenu u jedno godišnje doba bacaju prema sjeveru. slušaonica polukružna oblika koja nalikuje na stube i na kojoj su sjedala za gledatelje. amfi-theatron) koji je polukružna oblika i koji se stupnjevito penje amfitomičan (grč. sinovi dviju majki. uzvišeno mjesto prema pozornici. muž Niobin. sumnjiv amfilogija (grč. a u drugo prema jugu amfiteatar (grč. svađa. diploos dvostruk. prid. metrička trosložna stopa. amfi. amfi. amphikoilos) s obje strane udubljen. boga mora. amfi. nominalni otac Heraklov (pravi otac je Zeus. amfimakros) poet. sa dva reza (nož) Amfitrion sin Alkejev. zbrka riječi i pojmova. amphideum) med. amfiguričan amfigurist (grč. vrač i kralj u Argu. velika nekoliko centimetara. pren. amfi-gygnomai) zool. vjerskopolitički savez starogrčkih država sa zajedničkim vjerskim svečanostima. otvor maternice amfidiplopija (grč. sin Zeusa i Antiope. amfi. dug — kratak — dug (— U —). proturječnost amfimacer (grč. djeca dvaju očeva. kretik amfimetori (grč. amfilogos) dvojben. meter mati) mn. konkavan amfideum (lat. budući daje bio miljenik bogova. karpos plod) bot. guros krug) uzaludno trošenje riječi. bot. amfi. srca ni pravog mozga Amfion mit. gromom otvorio Zeus amfikarpičan (grč. amfi-theatron) polukružna pozornica. amfitomos) dvorez. teško disanje. amfigeneza amfigurija (grč. nerado sudjelovao u pothvatu "Sedmorice protiv Tebe". amfi. amfi. koji rađa plodom iznad i ispod zemlje Amfiktionije mn. smetenjak Amfijaraj mit. genesis rađanje) zool. pneuma dah. od pravih kralježnjaka razlikuje se po tome što nema koštanog ni hrskavičnog kostura. majka Tritonova amfitropičan (grč. disanje) med. a jednog oca 66 amfitropičan amfimiksija (grč.amficelan amficelan (grč. v. besmisleno brbljanje. amfi. tropos okret) koji se okreće na obje strane . ops oko) med. Amfitrionijad (grč. pater otac) mn. amfigonija amfigonija (grč. oxys oštar) zool. amfi. spajanje rasplodnih stanica amfioks (grč. spolno sjedinjavanje u obliku stapanja dviju različitih stanica. a jedne majke amfipneuma (grč. zgrada u kojoj su se priređivale gladijatorske predstave. amfi. meignymi miješam) biol. muž *Alkemenin. žena Posejdona. bot. skia sjena) mn. jer je kao prorok znao da će svi vođe pothvata poginuti. dvostruko gledanje na oba oka amfigeneza (grč. glavna mu je svrha bila ublaživanje međusobnih neprijateljstava amfilogičan (grč. graditelj tebanskih zidova amfipatori (grč. kralj u Tirintu i kasnije u Tebi. amfi. u koju je dao potjerati konje i kola. amfi. nije poginuo nego je bježeći sa svojim konjima i kolima zašao u ponor koji je pred njima na obali rijeke. gledatelji amfiteatralan (grč. amfilogia) spor. prorok.

amusette) zabavica.) drag mi je Platon. amikus (lat. voj. vrsta lakog poljskog topa amizirati (fr. med.) vokativ od riječi amicus čit. igračke. amylon škrob) kem. amnestia zaboravljanje) prav. organski spoj C 6 H 10 O 5 . dakle. ugodan. amynteria) mn. ili njegova polivalencija. zaštitna sredstva. a-.) prav. amforeus) kod starih Grka i Rimljana: ispupčen glineni krčag s uskim grlićem i dva drška u kojem su držali vino amfoteran (grč. škrob. amissio) gubitak. amicus prijatelj. a-mimetos) nepodražljiv amimija (grč. amfoterna tijela tijela koja su istodobno i baze i kiseline. ali svakim okom drukčije ami-cochon čit. ami-košon (fr. amirante) vrhovni zapovjednik kopnenih i pomorskih vojnih snaga u Španjolskoj amisija (lat. amiloidna degeneracija amimetičan (grč. razdirem) biol. amfoteros. amfoterne tvorevine geol. često se koristi za izricanje nepristranosti) amid (lat. nedostatak sluzi amil(um) (lat. amicus prijatelj) prijatelju!.amfora amfora (grč. škrobno brašno amiloza (grč. ops) med. djelomičan ili potpun oprost kazne . sed magis amika veritas (lat. amytto param. lat. amuser) zabavljati. med. istodobno i neptunske i plutonske amfoterodiplopija (grč. amikabili modo (lat. veoma teška i neizlječiva dječja bolest. a-. razonoda. amyno branim. i lužnat i kiseo. v. izravna dioba jezgre u životinjskoj ili biljnoj stanici amizantan (fr. prijateljski sporazum. unutarnji glavni sastojak zrnca škrobnog brašna 67 amnestija amidža (tur. nesposobnost pokretanja mišića lica kod moždanih bolesti aminterije (grč. kod kojega postoji amitoza amitoza (grč. koje su.) pravi se prijatelj u nevolji poznaje amicus Plato. razonodan amizeta (fr. štirka. a-. amusant) zabavan. uveseljavati. katkada i superlativno: amicissime najveći prijatelju! amicitiae causa čit. sed magis amica veritas čit. amytto param. iz dobrohotnosti amicus certus in re incerta cernitur čit. grč. mys mišić. amicalis) prijateljski amiksija (grč. mimesis oponašanje) med. na lijep način amicabilis compositio čit. prijateljska nagodba amice! (lat. zanimati. kao posljedica teških promjena u hrpteničnoj moždini amirante (šp. pomilovanje. myxa sluz) med.) iz prijateljstva. amylum.) na prijateljski način. dvojak. tj. amikus Plato. stijene koje su nastale i utjecajem vode i utjecajem vatre. amida) kem. razdirem) biol. razonoditi amnestija (grč. diploos. amonijak čiji je vodik zamijenila kiselina amidin (lat. amylon) kem. amikabilis kompozicio (lat. dvostruko gledanje. gubljenje amitotičan (grč. amikus certus in re incerta cernitur (lat. prijatelj s kojim se u razgovoru mogu bez ikakva sustezanja upotrebljavati i prostački izrazi amicabili modo čit. amygdale badem) med. zanimljiv. upala krajnika amikalan (lat. trofe prehrana) med. amfoteros) kem.) "prijatelj svinja". amicicije kauza (lat. amidže) stric amigdalitis (grč. lijekovi koji služe za zaštitu amiotrofija (grč. ali mi je draža istina (rečenica koja se u jednom kasnijem spisu pripisuje Sokratu. amida) kem.

veliki neprijatelji Izraelaca koji su ih pokorili amoniemija (grč. amnicola) stanovnik pokraj rijeke amnion (grč. ammoniakon. bog ljubavi.) 1. pobijedili su ih Izraelci kad su pod Jošuom osvojili Obećanu zemlju (Kanaan) amoriti (lat. v. posteljica. pr. kristalan amorfija (grč. lat. amoniakon amonijak. amabile amorfan (grč. ammoniakon. nakaznost. lat. Amon. prikazivano je s ovnovim rogovima. -ites. djelomičan ili potpun gubitak sposobnosti pamćenja amnikolist (lat. a-morfos) bezobličan. glagola facio. amabile. poput ovnovih rogova svijene okamine jedne izumrle vrste glavonožaca. zaljubljeni amortizacija (lat. oprostiti kaznu. salammoniacus) kem. ljubav amor vincit omnia čit. amoreti amoroso čit. mnesis sjećanje) med. a-. . a-morfos) bezobličnost. po zakonom utvrđenom planu izvođeno vraćanje duga. simbol stvaralačke snage i rađanja amonal (grč. Siriji i Palestini dok ga nisu pobijedili Hetiti.) mit. amnionova voda amnitis (grč. moriš običaj) fil. postupno. amor ljubav) v. bezobličnost. grč. amnos) med. raditi) proces pretvaranja dušika iz različitih dušikovih spojeva (bjelančevina. mokraćevina i dr. Amon.) u amonijski dušik amonijak (grč. Amon Amor (lat. supr. spoj dušika i vodika. osobito . dugotrajan ili stalan. 2. vladao u Babilonu. nekristaliziranost. nekristaliziran. i 2. min. amoretti) mn. amor vincit omnija (lat. n. bezobličan. amnestike) sposobnost ili vještina zaboravljanja neugodnih doživljaja i uspomena amnestirati (grč. upotrebljava se u rudarstvu i u ratnoj tehnici Amonićani jedno od drevnih arapskih plemena. amorozo (tal. kristaliziranost Amorićani (Semiti) narod koji je u 3. glavno božanstvo starih Egipćana. nast. otrovan i nagriza kožu (naziv po libijskoj pokrajini Amoniji (ime prema egipat. upala amniona amok (malaj. cornu Ammonis Amonov rog) geol. grč. aluminijeva praška i nitrotoluola. radosti i šale kod starih Rimljana (odgovara grčkom Erosu). -fikacija od lat. ammoniakon) eksplozivna tvar — smjesa amonijačne salitre. glaz. bezbojan plin ljutog i neugodnog 68 amortizacija mirisa koji izaziva suze. a-.amnestika amnestika (grč. trovanje krvi amonijakom amonifikacija (grč. a-. ljubav sve pobjeđuje.) glaz. nakazan. pren. v. tzv. morfe oblik) bezobličnost. supr. amortisatio) 1. zaboraviti krivnju amnezija (grč. ljupki likovi krilate dječice zabavljene različitim poslovima. e. Ammon) mit. bogu Amonu) amoniti (hebr. nakaznost amorfizam (grč. amnos janje) med. veoma nježna i prozirna ovojnica u kojoj se nalazi embrij kod sisavaca.) posl. st. im. min. ljubav je jača od svega amoralizam (lat. amnesteo zaboraviti) pomilovati. nemoralnost (ovako je njemački filozof Nietzsche nazvao svoje etičko shvaćanje koje odbacuje dotadašnji moral) amoreti (tal.) neobična i strašna vrsta ludila kod malajskih urođenika koje se očituje u nagonu za ubijanjem (klanjem) svakoga na koga se naiđe Amon (hebr. ljubavnik. gmazova i ptica. haima krv) med. amino-kiselina. slike malih bogova ljubavi u staroj rimskoj umjetnosti i umjetnosti renesanse i novog doba. amoriti amorevole (tal. kratkotrajan. facere činiti. mos. usp.

) veleugledni. najvišeg stupnja amplissime (lat. tehnički instrument za mjerenje jačine električne struje. peti padež superlativa amplissimus) amplitel lat. nazvana po slavnom fr. amplificatio) proširivanje. emplacement zemljište. povećati. ampliare povećati. otuđenje nepokretnog imanja iz svjetovnih ruku i predavanje Crkvi ("mrtvoj ruci"). 3. prav. prostranost. obuhvaćen amplificirati (lat. na jednoj skali. amplificare širiti.amortizirati državnih zajmova. amortisare) 1. mjesto za postavlja- 69 amportirati nje topničkih oruđa. otplaćivati. izgubljen vrijednosni papir ili dokument sudskim putem proglasiti nevaljanim. amortizman amortizirati (lat. ampelos trs. fone glas) uređaj koji pojačava glas i omogućuje istodobni telefonski razgovor s više osoba amplituda (lat.. razviti. izrada nekog akta u duplikatu radi bolje sigurnosti amplijativ (ampliativus. proširenje. 2. razgranati. sin jednoga od satira i neke nimfe. zauzimanje. jedinica za mjerenje jačine električne struje. najveća razlika u zračnom tlaku. razvijanje. prodati ili ustupiti imanje Crkvi ("mrtvoj ruci"). povećavajući amplijacija (lat. proširiti) veoma visok stupanj nekog svojstva ili neke osobine. matematičaru i filozofu A. topnički položaj amplektivan (lat. proširivanje. empirance) trg. način izražavanja nadugačko i naširoko amportiranje (fr..-grč. luk na horizontu između izlaska i zalaska sunca. amplitudo obujam. Dioniz ga je nakon smrti pretvorio u lozu ampelografija (grč. sudski postupak kojim se izgubljeni vrijednosni papiri i dokumenti proglašavaju nevaljanim (mortifikacija). ret. gradilište) voj. amplectivus) koji obuhvaća. razgranavanje.001118 grama srebra ampermetar (fr. oponašao je staru rimsku umjetnost iz doba careva ampirans (fr. osvajanje amportirati (fr. (lat. šteta na brodu amplasman (fr. i Napoleona III. koji povećava. razvijati. ampelurgia) vinogradarstvo amper fiz. presvijetli (nekada titula visokih državnih činovnika. iscrpno govorničko izlaganje amplifikativan (lat. vraćati neki dug postupno. emire) carstvo. najveća udaljenost od ravnotežnog položaja. zauzeti. opširno izlagati. amortirati Ampel mitološki ljubimac Dioniza Bakha. fiz. izložiti. grč. odgađanje sudskog procesa o čijem se predmetu još ne može donijeti presuda. proširivati. kulon za sekundu ili struja koja prolaskom kroz vodenu otopinu nitrata srebra za sekundu izdvoji 0. ampir-stil stil francuske umjetnosti za vrijeme Napoleona I. grč. razrada. šira obrada. meteor. otimanje. 2. za razliku od superlativa. pokazuje broj ampera koji protječu kroz kotur žice ampir (fr. veleslavni. grafia) znanost o vrstama vinove loze i grožđa ampelurgija (grč. ampliare proširiti) širenje. emporter) voj. povećavanje. osvojiti . popuštanje ili pogoršavanje kvalitete robe. koji proširuje. Ampere. oteti. Ampereu (1775—1836). amplificare) proširiti. metron) fiz. vinograd. galvanometar čija kazaljka neposredno. povećavati amplifikacija (lat. amplificativus) proširivan. tele daleko. 3. razgranavati. širina) zem. osobito Francuska za vrijeme Napoleona I. emporter) voj.

anabatična groznica med. crkvi). obično o vratu amundizam (grč.itd. trbušasta bočica za mast. koji raste. koji je bez smisla i osjećaja za ono što je umjetničko i lijepo. do sitnica. pren. razmrskanih. amilacea (lat. farm. otcijepiti. na malo (supr. po. pr. a-. amputatio rezanje) med. predmet koji tobože ima čarobnu moć da štiti od bolesti i svake druge nesreće. opširno. amvon simbolično predstavlja kamen koji je anđeo odmaknuo s Kristovog groba amylacea čit. oštećenih i uopće neizlječivih dijelova tijela. s kojega se čitaju Sveto pismo. duž. zbog čega ga praznovjerni ljudi nose stalno sa sobom. ana (grč. uzlaženje (iz nižeg predjela u viši. trbušasto proširenje na cjevkastim organima. v. uglavnom (ispričati nešto) an. a svijet je samo treperenje. molitve. ana-diploo udvostručiti) udvostručavanje. koji napreduje. neškolovanost amvon (grč. razvijanje i jačanje bolesti anabioza (grč. stalna groznica anabaza (grč. ana-basis) penjanje. anat. na veliko. odrezivanje ranjenih. a svijet ne postoji.ampula ampula (lat. med. amputare odsijecati) med. retorička figura koja se sastoji u tome što sljedeća rečenica počinje riječima kojima je prethodna završena. tj. anabaino uzlazim) koji se penje. uz. staklo električne žarulje amputacija (lat. bjelilo. potpuno i nasilno odvajanje jednog dijela od neke cjeline amputirati (lat. ampulla bočica) ispupčena. amuletum) hamajlija. na. amusia) koji ne uživa ljubav muza. igra toga duha amuzičan (grč. ret. trg.) mn. amusia) nenaklonost muza. iscrpno.(grč. ana. pren. ana) prijeđi. anadema) glavni ukras na kraljevoj glavi. mundus svijet) fil. podrobno. oči u oči. osobito: Ksenofonova povijest vojnog pohoda Kira Mlađeg protiv svoga brata). na kraju polukružnih kanala uha itd. odrezati. s lica. lijekovi koji sadrže u sebi škrob an detaj (fr. en. odgovara našem ne-. ili kretanje od mora prema unutrašnjosti zemlje. an) u grčkim složenicama ispred samoglasnika daje riječi niječno značenje. latinskom in-. anabaptistički anabaptizam (grč. nasilno odvojiti amulet (lat. oskudica u smislu i osjećaju za ono što je umjetničko i lijepo. potpuno odvajanje. lat. groznica koja napada svakog dana. udvostručavanje napadaja grozničnih bolesti . dijadema Anadiomena (grč. anadyomai izroniti) "iz morske pjene rođena" (pridjevak božice Afrodite) anadiploza (grč. do potan- 70 anadiploza kosti. odvojiti. neškolovan amuzija (grč. kroz. pravo u oči an gro (fr. crkvena posuda u kojoj se drži vino i voda za pričest (u kat. ana-baptizo) pristaša ponovnog krštenja u zrelim godinama. oko anabaptist (grč. en face) sprijeda. na soleji. shvaćanje po kojem postoji samo Bog. ambon izbočenje na štitu) u pravoslavnoj crkvi: uzvišeno mjesto ispred oltara. nepjesnički. Bog je apsolutni duh. en gros) trg. njemačkom un.: an gro) an fas ili anfas (fr. med. do. npr.. detail) potanko. teh. propovijedi i spomeni. bios život) ponovno oživljavanje osušenih ili promrzlih životinja anadema (grč. ponavljanje riječi. ana-baptizo ponovno zaronjavam) vjerski pokret koji zahtijeva ponovno krštenje u zrelim godinama anabatičan (grč. ulje.

iskašljavanje krvi. anachoretes) čovjek koji se povukao od svijeta. anahoretski anakalipterija (grč. neosjetljivost (ili: smanjena osjetljivost) kože. mila kuda si nam ravna.: Mila kano si nam slavna. mila kuda si planina. an-. aer zrak. anaglifi anagliptika (grč. recepti anagram (grč. ana-dosis) fiziol. afrodisiakos koji pripada ljubavnom uživanju) mn. zaključivanje na nešto općenito ili duhovno. mila si nam ti jedina. preosjetljivost organizma na ponovno ubrizgavanje bjelančevine anafoneza (grč. koji odbija (svjetlost. a ne za prikazivanje anagnozma (grč. anagraf (grč. izbacivanje kašljanjem ili povraćanjem. zagonetka koja se sastoji u tome da se slova jedne riječi napisu različitim redom. anaerobi anafija (grč. npr. probava anaerobi (grč. zaštićivanje) med. slika i si. med. anagliti anaglipti (grč. zool. med. usamljenik. onaj koji nije sposoban oploditi anafrodizija (grč. sredstva za smanjivanje i sprječavanje spolnog nagona anagke v. bolesni nedostatak ili smanjenost spolnog nagona anafrodizijaci (grč. ana. med. pustinjak. ana-gnostes) mn. afrodisia ljubavno uživanje) med. anafonesis) med. astr. 71 anakamptičan anagnosti (grč. oduševljenje. alegorično značenje. anagogija). razmjerna podjela sokova i hrane cijelom tijelu. pojavljivanje znakova na nebu anafrodit (grč. v. klice koje se mogu razvijati i razmnožavati tek kad im se ukloni kisik anaerobionti (grč. an-ago) uzdizanje. rob je anagram od bor. afe dodirivanje) med. izbacivanje krvi anagogija (grč.anadoza anadoza (grč. ana-kalypto otkrivam) svečano skidanje vela s nevjeste anakampterija (grč. u starije kršćansko vrijeme: oni koji su za vrijeme službe čitali pojedine dijelove iz Svetog pisma anagnostici (grč. pjesnici tragičari koji su svoja djela pisali samo za čitanje. zvuk) . bios život) mn. ana-gnostes) mn. obično pokraj crkava i samostana anakamptičan (grč. an-. ana-kampto skrećem) sklonište za sirotinju. mir od Rim. npr. ana. riječ napravljena premještanjem slova druge riječi različitog značenja anahoret (grč. ana-grafo) mn. bios život) mn. radi ponovnog otiska i umnožavanja. školovani robovi ili slobodnjaci kod starih Grka i Rimljana koji su služili kao čitači ili predavači po boljim kućama. ananke anaglifi (grč. (usp. alegorično tumačenje Biblije (usp. vježbanje i jačanje pluća i govornih organa glasnim govorenjem i pjevanjem anafora (grč. liječnički propisi. bakterije koje mogu živjeti bez kisika. zool. epifora). isposnik. figura ponavljanja istih riječi na početku stihova ili rečenice. anagramma) najprije: obratno čitanje jedne ili više riječi. an-. prid. aer zrak. anafora) poet. anaglyfa) v. an-. ana-grafo napišem) sprava koja. ana-gnosma) štivo anagoga (grč. poremećaj u osjetilu dodira anafilaksija (grč. piše obratno anagrafi (grč. anaglypta) mn: umj. ana-kampto) odbojni. anaglyptike) vještina izrade reljefnih ili polureljefhih ukrasa. an-ago vodim gore) tajni smisao. uzdizanje duha apstraktnom razmišljanju i si. an-afroditos) med. med. polureljefni umjetnički radovi. fylaxis čuvanje.

vino. proučavanje prelamanja svjetlosnih zraka.anakamptika anakamptika (grč. osobito poslije dužih umetnutih rečenica ili poradi izostavljanja riječi. med. pr. čišćenje prsiju od sluzi. anakatartična sredstva anakatarza (grč. anakreontika poezija koja u malim pjesmicama slavi 72 analeptici laki. nesuvremenost. analekta) mn. ozdravljenje anakufizma (grč. dioptrika anaklaza (grč. okrjepljenje. koji su. ana-kathairo očistim) mn. anaktesis) med. sredstva za jačanje i okrjepljenje . gluhoća zbog oboljelosti slušnog živca analav (grč. ana-kathairo očistim) med. događaja. anakrusis) u metrici: naglašavanje. poluležeći položaj bolesnika anakolema (grč. kata odozdo. naslanjanje leđima. prethodna istraga anakronizam (grč. ajdaino potpomagati. ana. četvrtasti naprsnik kod kaluđera analdija (grč. ono što je u suprotnosti s kronologijom. n. analambano podižem. analabos) pravoslav. lako. iskašljavanje anakefaleoza (grč. prelamanje svjetlosnih zraka anakliza (grč. dolazim) meteor. anakufisma dizanje. npr. Anakreon) po ugledu na grčkog lirskog pjesnika Anakreonta. ana-lambano) mn. skupina njemačkih pjesnika XVIII. plesu i društvu anakreontičari mn. pjevali ljupke. rekapitulacija anaklastika (grč.e. kratko anakriza (grč. da netko naslika u kakvoj antičkoj kući televizor anakruza (grč. annale. bez veze Anakreont starogrčki lirski pjesnik (6. vinu. ana-klasis prelamanje) opt. an-. bijenale. analepsis. jačanje analeptici (grč. sredstva za čišćenje grudi od sluzi. prolazni užitak u ljubavi. motivi su mu ljubav. koje se onda moraju po smislu dopuniti anakolutičan (grč. st. mast za zarašćivanje rana anakolut (grč. uspostavljam) med. zanemarivanje onoga što odgovara duhu i prilikama vremena. ana-kollao nalijepiti) med. po uzoru na Anakreonta. trijenale analekti (grč. prestanak rastenja i razvijanja anale (tal.). nedostatak u pravilnosti rečenične konstrukcije koji nastaje poradi iznenadne promjene ili prekida. anakoluthos) nepravilan. udaranje glasom na slog anakteza (grč. od anno godina) umjetnička priredba što se održava svake godine. anakrisis) ispitivanje. datuma. akust. ana-klino nasloniti se) med. proučavanje odbijanja zvuka anakatabat (ana. baino idem. kratko ponavljanje nečega. ljupko. anaklastos prelomljen) opt. oporavak. st. usp. ana-kefalaio ponoviti u glavnim točkama. med. akuo čujem) med. katoptrika. onda se ista tolika količina spušta s visine prema zemlji anakatartici (grč. tj. jačati) med. katkada i frivolne pjesmice anakreontski (grč. ples i društvo. anachronismos) pogreška u računanju vremena. uspostavljanje ravnoteže medu slojevima zraka: kad pri puhanju jakog vjetra velika količina zraka krene odozdo naviše. dolje. hraniti. podizanje) tjelesna okretnost koja se stječe vježbanjem anakuza (grč. nježno. proučavanje odbijanja svjetlosti. sjediniti u cjelinu) združivanje u cjelinu. ozdravljenje. anakoluthia nedostatak veze) gram. vremenska poremećenost. odabrana štiva analepsija (grč. ana-kampto) opt.

koji se zasniva na analizi.analeptičan 73 analogizam nekog stava raščlanjivanjem na jednostavnije stavove već dokazane ili kao istinite prihvaćene. stara analiza dokazivanje . alfa. analogon racionis (lat. koji raščlanjuje. razlaganje. analogia) sličnost. kvantitativna analiza kem. ljetopisac. annales. analystor) fiz. beta) onaj koji ne zna abecedu. slično (ili: odgovarajuće) stanje. ispitati. istovrsnost. zaključak iz pojedinačnog ili posebnog o pojedinačnom ili posebnom kao sličnom. usp. analgija anali (lat. okrjepljujući analfabet (grč. mat. prestanak (ili: gubitak) osjećaja bola. prikaz. razlagati nešto (u najmanje sastavne dijelove). analgesia) med. koji je u skladu s nekim pravilom. istovrstan. analogismos) fil. polarizator analizirati (grč. što je u skladu s razumom analogan (grč. odgovarajući. nepismenjaković. neznalica analgezija (grč. koji se bavi raščlanjivanjem na sastavne dijelove (misli. koji ne zna ni čitati ni pisati. tj. suprotno: sinteza analizator (lat. annus godina) mn. annales) 1. fizička analogija djelomična sličnost između zakona jednog područja pojava sa zakonima nekog drugog područja pojava. dokaz (ili: zaključak) na osnovi sličnosti analeptičan (grč. analitički sud sud koji se zasniva na tome što se subjektu pridaje predikat koji se u njemu već nalazi. vještina i metoda raščlanjivanja misli i pojmova u njihove sastavne dijelove. uzorkom. pisac godišnjaka analitičar (grč. an-. određivanje sastojaka nekog tijela po njihovoj težini. ocjenjivanje. razlaganje cjeline na njezine dijelove. koji je nastao putem analize. ana-lyo) rastaviti. sva su tijela rasprostrta. analogon rationis čit. ta sličnost pridonosi da se ta dva područja uzajamno objašnjavaju (Maxvell) analogizam (grč. npr. analytikos) raščlanjujući. moderna analiza rješavanje problema njihovim zaključivanjem na jednadžbe. analytike) teorija analize. analogos) sličan.) analitički (grč. analogon). podoban analogija (grč. koji odgovara nekom zakonu. ocjena. kemičar i dr. suda u njegove dijelove. srodan. sudovima i zaključcima analiza (grč. s njime je identično vezan. kvalitativna analiza kem. suglasan. određivanje sastojaka nekog tijela. ljetopisi analist (lat. analysis) raščlanjivanje.) nešto što odgovara razumu. analeptikos) osvježavajući. okrjepan.) pravna sličnost. zaključak po analogiji log. tipom. Nikolova prizma). godišnjaci. tj. analitička definicija određivanje pojma pomoću njegovog najbližeg roda i njegove svojstvene razlike. tijela itd. razložiti. ispitivati potanko analogan (grč. podoban. raščlanjavati. elementarna logika logika koja se bavi pojmovima. analytikos) filozof. odgovarajući. bezbolnost. raščlaniti. tipu ili uzorku analogia juriš (lat. logična analiza razlaganje pojma u njegove oznake. neosjetljivost. psihološka analiza razlaganje predodžbe u njezine elemente. pravilu. rastavljati. sličan. istovjetnost ili suglasnost u osobinama i odnosima. onaj dio polariskopa koji služi utvrđivanju činjenice da je svjetlost polarizirana (zrcalo. analogon) sličan ili odgovarajući predmet (ili: događaj). suglasnost s pravnim načelima analogičan (grč. suprotno: sintetički analitika (grč.

rastenje mesa anaplerotičan (grč. zamjenjuje anapleroza (grč. ananassa sativa) bot. jačanje pamćenja anamneza (grč. an-anthes) bot. koji dopunjuje. bot. anantapodoton nedovršena rečenica) ret. anagke) usud. med. udes. ispravljanje i uklanjanje raznih tjelesnih nedostataka kirurškim putem. ana-plasso preobrazim) med. anapetes raširen. nužda. sredstva koja pomažu nadoknađivanje izgubljenih dijelova i stvaranje. ali tako da izgleda onako kakva treba biti kad se gleda s određene točke (optička anamorfoza) ili odbijanjem od pogodnog zrcala (katoptička anamorfoza) i kroz brušena stakla (dioptrička anamorfoza)'. proselytos) onaj koji je ponovno obraćen na vjeru. uspoređivati. otvoren) med. zamjenjivanje izgubljenih ili oštećenih dijelova tijela i udova anapneuzija (grč. zbog čega se zove i antidaktil anapetija (grč. ana-morfosis preobražaj. vještina sjećanja i pamćenja. nepogrješivost anamnestičan (grč. prešutkivanje završne rečenice. anamnestična sredstva med. npr. koji ne cvjeta anapest (grč. obrnut daktil. izopačena oblika. odušak. bez cvijeta. po optičkim zakonima unakaženo nacrtana slika nekog predmeta. ana-neosis) pomlađivanje 74 anaprozelit ananim grč. an-amartesia) bezgrješnost. kukavičluk . lijekovi za jačanje pamćenja anamnestika (grč. pseudonim od unatrag čitanog imena (prezimena): Kramer — Remarque (njem. prije postojala u čistom stanju i tu stekla svoje ideje. sredstva koja se upotrebljavaju i primjenjuju u anaplastici anaplastika (grč. uzimanje hrane po propisu. an-andros) koji je bez muškonti. anapneusis) med. plašljiv. uii-andria) nemuškost. proširenost krvnih žila anaplastična sredstva med. plastična kirurgija anaplerotici (grč. preinaka) preobražaj. nakazan. prirodni nagon. književnik) ananke (grč. ana-mimnesko sjećam se) koji se tiče sjećanja. anantičan (grč. anamnesis sjećanje) fil. duboko disanje. anapnoična sredstva anaprozelit (grč. koji pripada sjećanju. koji nema prašničkih niti anandr'j« (grč. pamćenju. južnoamerička biljka veoma ukusnog i mirisnog ploda anandričan (grč. an-amartetos) bezgrješan. r emuževnost. kob. ananke nužnost. ana. med. fiz. neizbježivost anankofagija (grč. vidjet ćeš što će biti. anaplerosis) dopunjavanje. ana-pneo) mn. nepogrješiv anamartezija (grč. Platonovo naučavanje po kojem je duša preegzistirala. ana. fagein jesti) med. bot. dokazivati ili zaključivati na osnovi sličnosti anamartetičan (grč. anapaistos) metrička stopa od dvaju kratkih i jednog dugog sloga: U U —. potreba. med. anamnesis sjećanje) fil. naopak. morfe oblik) izokrenut. sredstva koja pomažu disanje. ana-logizomai) usporediti.analogizirati analogizirati (grč. anamorfotičan anamorfoza (grč. odmor anapnoici (grč. plašljivost. vještina ispravljanja slomljenih ili uganutih kostiju. sila. sudbina. ana-pleroo ispunim) mn. po dijeti anantapodoton (grč. koji je ponovno pridobiven 7a nešto . podaci koje bolesnik daje liječniku o svojem zdrastvenom stanju prije sadašnje bolesti anamorfičan (grč.maneozij'a (grč.: Ne učiniš li. nenormalno preobražavanje poradi izopačenja ili promjene u navici biljke ananas (lat. ana-pleroo ispunim) koji pomaže naknadno rastenje.

arthron ud) bezudnik. grla. armonia) glaz. prenošenje. progresivne i bulbarne paralize) anartrija (grč. a nakon pritiska prstom ostaje u njoj udubina) anaseizam (grč. umnožavanje. med. nastaje zbog uzetosti mišića za govor (jezika. disharmonija anartrija (grč. arche vlast) pokret koji teži ostvariti potpunu slobodu pojedinca i uništiti svaku političku vlast. sarks meso) nakupljanje tjelesne tekućine u potkožnom vezivu (koža postaje gnjecava. ana na. bez vode) pristaša mišljenja daje potrebno srušiti postojeći državni i društveni poredak. ždrijela. ana.-lat. an-archos bez poglavara. bez ikakvih obzira. usana. anastatikos) koji odvodi ono što je nezdravo. naučavanje koje svodi društvo na slobodnog pojedinca kome ne smije biti nametnut nikakav red niti zakon anarhosindikalizam oportunistička struja u radničkom pokretu čiji pripadnici smatraju da radnici mogu popraviti svoj položaj samo štrajkovima i organizacijom uzajamne pomoći 1 da se pitanjima radničkog pokreta imaju baviti samo sindikati. bakroreza. ana. kao i pro- 75 anastaza tiv sudjelovanja radnika u političkoj i parlamentarnoj borbi anarmonija (grč. potpun nered anarhist (grč. srušiti postojeći poredak i zavesti stanje potpunog bezvlašća. npr. an-apto objesim) utučenost.) teza 0 otuđenju čovjeka od društva (ideolog Max Stirner). koji obnavlja. anarroia) med. osnivači: Stirner. anarhistički anarhizam (grč. teško. visok 8075 metara. osobito krvi. med. eidos izgled) sličan bezvlašću (anarhiji) anarhoindividualizam (grč. an-. med. čovjek koji pokušava svim mogućim sredstvima. Proudhon. ozdravljanje. pren. anarchia bezvlašće. iskašljavanje. povećana disartrija. pomoću litografije prije tiskanog teksta pripremljen za novo izdanje knjige anastaza (grč. čovjek koji je toliko debeo da mu se više ne raspoznaju zglobovi anasarka (grč. pr. 1. an-. ana-ptyo ispljujem) med. ana-stello suzbijam) mn. ustajanje iz bolesničke postelje. stanje društva u kojem potpuno prestaje vladavina zakona i svakog autoriteta.anaptiza anaptiza (grč. gore. nedostatak udova anartros (grč. ana. gotovo nemoguće ostvariv cilj anareja (grč. grč želuca anastaltici (grč. ana-spao) med. prema gornjim dijelovima tijela anarhija (grč. Bakunjin anarhoidan (grč. oporavak (rekonvalescencija). oni istupaju protiv toga da radnici stvore svoju proletersku stranku. arthron ud) med. anastasis ustajanje) ponovno ustajanje. koji pomlađuje. koji suši ranu anastatičan (grč. izbacivanje sluzi anaptoza (grč. v. skrušenost Anapurna teško pristupačan vrh u himalajskom gorju. spremanje novog izdanja neke knjige time što se kemijskim putem (litografijom) izravno tiska iz staroga izdanja . lica kao posljedica moždane kapi. sredstva za zaustavljanje krvi anastaltičan (grč. pren. an. kad bolesnik govori potpuno nerazumljivo. arthron ud) 2. penjanje sokova. prijenosni. ana-stello) koji zaustavlja krv. uskrsnuće. svojstvo potresa kod kojih se događaju velika vertikalna pomicanja tla anaspazmija (grč. tisk. stezanje želuca. anistemi. anarchia) bezvlašće. ispljuvavanje. seismos potres) geol.

anatresis) med. anastrofe) ret. oporavak (ili: jačanje) pomoću hrane anatreza (grč. liječenje trljanjem anatropa (grč. zelenašim) prav. isključenje iz crkvene zajednice. trljanje udova. nesiguran. češanje kože anatripsologija (grč. dovesti između dvije vatre anbrinirati (fr. t < . logia) znanstvena disciplina koja se bavi unošenjem lijekova u tijelo kroz kožu. pren. med. preokretanje riječi. koji daje punu oštrinu slike. umjesto "neki drugi čovjek". ana. proučavati u potankosti. rastavljati na sastavne dijelove. ana-thimiasis) isparavanje. sestra boga Baala anatema (grč. kolebljiv. med.) neka je proklet! anatematizirati (grč. stoma usta) mn. dvosmislen. pren. fotografski objektiv od posebno kombinirane leće koji daje slike koje sve do rubova pokazuju veliku oštrinu anastigmatičan (grč. obgrliti. dvostran. ana-temno režem. do sitnica anatrepsis (grč. anastomoza (grč. kirurška ili primijenjena anatomija ona koja proučava pojedine dijelove tijela i njihov raspored. anatole istok) istočni. podrigivanje anatocizam (grč. koji je bez poremećaja u oštrini vida anastomizirati (grč. lihvarenje. usp. vještina rezanja leša ili biljke radi znanstvenog ispitivanja.nastigmat anastigmat (grč. isključiti iz crkvene zajednice anatimijaza (grč. ujediniti. spojnica dviju krvnih žila ili dvaju živaca. med. topografska. odnosno biljku anatomija (grč. ana. sredstva za trljanje. npr. raščlanjivati. utrljavanjem anatriptici (lat. protuprirodno otvaranje krajnjih dijelova krvnih žila anastrofa (grč. stoma usta) sastaviti otvore. ana. potamniti anceps (lat. preokretanje maternice i mokraćnog mjehura Anat feničko-kanaanska božica ljubavi. stoma) med. dimljenje. param) parati. spojiti anastomotici (grč. otvaranje bušenjem. anatema esto (lat. ana-trope preokret. anathema esto čit. anatomikos koji reže) medicinar ili botaničar koji radi znan- 76 anceps stvenog istraživanja reže i proučava leš. ana-trefo) med. jako povraćanje anbrasirati (fr. med. kletva. mijenjanje mjesta riječima. anathematizo) prokleti. usporedna anatomija ona koja uspoređuje gradu i sastav ljudskog tijela s tijelom životinje anatomizirati (grč. poljubiti. patološka anatomija ona koj'a proučava sve promjene koje se zbivaju na tjelesnim organima pri raznim bolestima. okret) ret. ana. crkveno progonstvo ili prokletstvo nekog čovjeka ili stvari. premazati tamnom bojom. stigma točka) opt. sredstva za otvaranje začepljenih ušća krvnih žila i dr. djevica-ratnik. anatriptična sredstva anatriptika (grč. anatocistički anatolijski (grč. embrasser) zagrliti. metr. anatriptica) mn. oštrovidan. pr. proklinjanje. med. uzimanje kamata na kamate. ana-tribo) med. stigma) opt. ana-tribo trljam) med. pobijanje nečijih navoda jednostavnim negiranjem. ušća. anatomia rezanje) znanost koja se bavi proučavanjem sastava i grade tijela živih organizama. anathema) prokletstvo. zelenašenje. trepanacija anatripsis (grč.) dvostruk. embrunir) slik. baciti prokletstvo na koga ili što. "drugi neki čovjek". istočnjački anatom (grč. ana. tj. ana-tribo trljam. tokizo dajem pod kamatu. voj.

glavni je predstavnik bio Pomponazzi (1462— 1524) andro (grč. fil. nimfomanija androtomija (grč. angelos anđeo) bot. ludilo koje tjera ljude na ubojstva androgeneza (grč. čestitost andrecej (grč. aner. aner. poet. temno režem) anat. nakon Hektorove pogibije bila robinja Ahilovog sina Pira i s njim imala tri sina. kefale glava) min. prijenos mjenice andragacija (grč. skup svih prašnika u cvijetu andristi (grč. aner. andro. još jednom. antropofag androfob (grč. Aristotelovi sljedbenici koji su negirali besmrtnost ljudskog duha. mati Astijanaksova. pokretan ljudski lik androidan (grč. kao imenica: djelo u laganom tempu andantino (tal. aner. spis koji. eidos lik) umjetno napravljen. ankora (tal. još nije objavljen ili namjerno nije tiskan. logia znanost) med. andro-gynos) dvospolac. ljekovita biljka štitarka (kravojac) anđeo (grč. fobos) strah od ljudi (muškaraca) androfonomanija (grč. andros čovjek. gone rađanje) stvaranje čovjeka. priča o kakvom zanimljivom događaju. potpisati mjenicu na poleđini i time je prenijeti na drugoga andosman (fr. andro-fagos) ljudožder. aner. slabić androginija (grč. dio fuge andante (tal. andros) mn. muž. eidos lik) sličan čovjeku. Andromache) mit. 2. andros) predmetak u složenicama sa značenjem: čovjek (muškarac) androfag (grč. u novije vrijeme anegdotama se nazivaju dosad netiskani stari spisi ili pojedini odlomci iz njih. iz bilo kojeg razloga. aner. aner. geol. uspaljenost žena prema muškarcima. aner. žena najvećeg trojanskog junaka Hektora. vrlina. gyne žena) dvospolnost. hermafrodit. potpis mjenice na poleđini. angelos vjesnik) teol. Euripid i Račine napisali su istoimene tragedije andromanija (grč. fobos) onaj koji zazire od ljudi. endossement) trg. lagano. aner. šaljiva ili duhovita pričica . aner. koji se plaši ljudi (muškaraca) androfobija (grč. okamenjene ljudske kosti andrologija (grč. Božji glasnik.) mn. andragathia) muževnost. aluminijev silikat (nazvan po Andaluziji. znanost koja se bavi proučavanjem bolesti svojstvenih muškarcima (za razliku od ginekologije) Andromaha (grč. anekdotos neizdan) 1. oikion kuća. gdje je pronađen) andamento (tal. stanište) bot. kamen koji ima oblik ljudske glave ili nekoga dijela ljudskog tijela androliti (grč. ljubičasti okrugli rezanci u obliku graška andosirati (fr. andante) glaz.ancora oznaka za kvantitetu jednog sloga koji može biti dug ili kratak ancora čit. napravljen u ljudskom obliku androkefaloid (grč.) glaz. andamento hod) glaz. mania) med. rezanje ljudskog leša radi znanstvenog ispitivanja anđelika (grč. ponovno andaluzit min. aner. andare ići. hermafroditizam android (grč. uškopljenik. nova i kratka priča. kao u hodu. više biće anegdota (grč. lithos kamen) mn. osobito prvog čo- 77 anegdota vjeka. endosser) trg. razvitak jajne stanice bez sudjelovanja ženskog zametka androgin (grč. malo laganije. andro-mania) čežnja za muškarcima. aner. hrabrost.) glaz. fonos ubojstvo. aner. umjereno andarini (tal.

šaljivo: krasti. annexus) zavisan. anemos) predmetak u složenicama sa značenjem: vjetar 78 anepija anemobarometar (grč. metoda liječenja koja se sastoji u udisanju pročišćenog zraka anemoskop (grč. odnosno mjeri jačinu vjetra anemobat (grč. ge zemlja/ nastanjena zemlja) predjeli na Zemlji na kojima se ljudi ne mogu stalno nastanjivati (npr. filos prijatelj) bot. haima krv) med. anemos. annectere) pripojiti. anemos. anemometrograf anemografija (grč. lijenost. anemos. oplođuje) anemogaman (grč. metria) mjerenje. annexio) prijatelj ili pobornik širenja države pripojenjem tuđih pokrajina anektirati (lat. nijemost .alpha privativum ne-. oskudno ili nedovoljno stvaranje krvi u tijelu anematurgija (grč. ukrasti. an-. metron) sprava koja pokazuje. tj. anemo-logia) proučavanje vjetrova anemometar (grč. a-. bolest čiji je uzrok smanjen broj eritrocita ili smanjena količina hemoglobina u krvi anemo. anemos. elektron jantar) fiz. močvare itd. a-. an. a-. pripremni aneksija (lat. grafo pišem) spis koji nema naslova anepija (grč. anemograf anemopatija (grč. metron) sprava za mjerenje brzine kretanja. pathos bol) med. vezan za. liječenje zrakom. blijed. haima krv) slabokrvan. neelektričan (za tijela koja izgledaju kao da nemaju elektriciteta. nedostatak snage anenkefal (grč. haima krv. haima krv. oikumene /tj. anemos. koji voli vjetar (za biljke koje vjetar oprašuje. sve što je dodano ili vezano za nešto aneksan (lat. a-. vještina mjerenja brzine i jačine vjetra anemometrograf (grč. a-. slab. vjetrometar anemometrija (grč. pridružiti. kod kolere anemija (grč. ergon djelo) med. a-. haima krv) med. anemos. tromost. epi na. pustinje. an-energeia) neradnost. a-. metron. skopeo gledam. grafia) opisivanje (ili: proučavanje) vjetrova anemologija (grč. an-. annexus) prilog. npr. hydor voda) med. annexio) pripojenje.anegertika anegertika (grč. epos riječ) med. enkefalos mozak) med. grafo pišem) sprava koja bilježi na papir brzinu i smjer vjetra. nedostatak krvne vode ili krvnog seruma. • anemos. anemogamne biljke biljke koje se oplođuju pomoću vjetra. sporedan. grafo) v. vidim) vjetrokaz. pren. dio medicine koji proučava beskrvne operacije anemičan (grč. baino idem) plesač na užetu anemofilan (grč. anemos. nesposobnost govorenja. anemos. kovine) anematoza (grč. an-eklogistos bez obračuna) onaj koji je oslobođen polaganja računa aneks (lat. dodatak. nesposoban za život anemidrija (grč. a-. enkefalos mozak) med. an-egeiro probudim) vještina da se obamrli povrate u život aneklogist (grč. pridruženje aneksionist (lat. urođeni nedostatak mozga anepigraf (grč. strujanja zraka. anemos. tj.) anelektričan (grč.(grč. kod kojih vjetar prenosi cvjetni prah (pelud) anemograf (grč. npr. anemos. nastavak. an-. odnosno vjetra. pridodan. barys težak. nakaza rođena bez mozga anenkefalija (grč. sprava koja pokazuje pravac puhanja vjetra anenergija (grč. slabokrvnost. prisvojiti anekumena (grč. gamos brak) bot.

oslanja se na naučavanje Katoličke crkve o anđelu čuvaru koji svakog čovjeka prati kroz život i upravlja njegovim djelima angelus (lat. (grč. erethyzo) nedostatak razdražljivosti anereza (grč. od podizanja Sun- . neosjetljiv. tupoglavost. započeti razgovor. za ples. anesis) med. tj. izostanak alergije tamo gdje bi trebala biti (česta pojava kod teških tuberkuloznih bolesti) aneritropsija (grč. (grč. engager) obvezati. najmiti. angaria) uzeti u kuluk. nesposobnost očiju da vide i raspoznaju crvenu boju aneroid (grč. staviti nekoga u opasnost. neros tekuć) fiz. voj. za ples. upustiti se u nešto. engagement) obvezivanje. nanizati. opiti. obveza. zalagati se (za koga ili što) angažman (fr.. npr. red soba u jednom nizu. angariatio) uporaba privatnih stvari (automobila. nesposobnost osjetila da prima podražaje anestezirati (grč. anaistheteo ne osjećam) med. pr. v. bočna vatra anfilirati (lat. enfilade) dugi red. epithymia požuda) psih. molitva uz večernja i jutarnja zvona (kod rimokatolika. npr. kao reakcija na egzistencijalizam i slične pokrete. 2. erethyzo dražim) uzbuđenje. bolesti anfilada (fr. za ratne svrhe angarirati (lat. pogađati. služba. zauzimati se. an-. angelos glasnik) pokret koji je nastao u Parizu 1948. uzrujanost. s boka 79 Angerona anfraktuozan (lat. voj. a-. nizati. tupoglav. bezbolan. 1. uzbuđenost. anervia) med. nemaran. obvezati obećanjem. sukob. brodova i dr. fr. ugasnula sposobnost žuđenja za čim aneretizija med. pogodba. neko plaćanje itd. pogoditi. prosinca. npr. npr. an-. kulučenje angarijacija (lat. Ave Maria Angerona (lat. skloniti koga ili što.anepitimija anepitimija (grč. rastresen anestezija (grč. negiranje onoga što je protivnik pokušao dokazati anergija (grč. med. neuron živac) med. voj. barometar s elastičnim metalnim perom (bez žive) anervija (lat. npr. ops oko) med. ravnodušnost. enfiler) udjenuti. anervičan anestetici (grč. angaria) težak posao. navesti. fil. an-aisthesia) med. boj angelizam (grč. engager) obvezan. obvezati na besplatan rad za državu angažiran (fr. uzeti u službu. slavili su je na dan 21. npr. olakšavanje.) anđeo.. anairesis) ret. založiti se. započinje riječima: Angelus Domini nuntiavit Mariae /latJ Anđeo Gospodnji navijestio Mariji.. koji je uzet u službu. koji je bez bola. slabljenje. ana. erythros crven. redovna dužnost. uključen u borbu angažirati (fr. angažirati se zauzeti se. pren.). anaistheteo ne osjećam) mn. zauzet. popuštanje. tromost žila. voj. vijugav. tući topovima po dužini. ergon djelo) med. a ime joj se izvodi od "ab angerendo". pobuditi. najam. neravan. filum konac. uplesti se u borbu. an-aisthetos) koji čini neosjetljivim prema bolu. obećati. pren. • ^pažljiv. anfractuosus) krivudav. nagovoriti.) starorimska božica šutnje (prikazivana je s prstom na stisnutim usnama. an-. slabost (ili: malaksalost) živaca aneza (grč. pustiti se. a-. zalaganje. zaobilazan angarija (lat. uzetost. an-. kuluk. davanje u zalog. neosjetljivost prema bolu. biser. obvezatnost. sredstva koja izazivaju neosjetljivost (pri kirurškim liječenjima) anestetičan (grč. učiniti neosjetljivim aneurija (grč. jutarnje i večernje zvonjenje kod katolika. stupanje u službu.) protiv volje vlasnika za potrebe države. udijevati.

grafo pišem) fiziol. v. angiitis anglaise čit. sperma sjeme) bot. osobitost engleskog jezika anglicizirati (fr. učiniti engleskim Anglikanska crkva engleska protestantska državna Crkva Angloamerikanac Amerikanac engleskog podrijetla anglofil (lat. angeion. angeion posuda. bolno ango »tura-kora gorka kora jedne južnoameričke biljke. stezanje i jaki bolovi u predjelu srca. bolest živaca krvnih žila angiopatija (grč. određena osobina engleskog jezika prenesena u neki strani jezik. Anglia. stenos tijesan. operacija krvnih žila angitis (grč. anglez (fr.angiektazija ca. angeion posuda. pathos bol) med. angitis angina (lat. rak krvnih žila angiospazam (grč. angliciser) poengleziti. proširenje krvnih žila angiitis (grč. mania strast) pretjeran ljubitelj svega što je englesko anglomanija (lat. nazvana po gradu Angosturi. fobos) strah od Engleza ili mržnja prema Englezima angloman (lat. grč. sarx meso) med.) glaz. karpos plod) bot. angiografija angiom (grč. bijeg) neprijatelj svega što je englesko. kritosjemenjače. angeion posuda. angeion posuda. pektoralna angina angiografija (grč. angeion posuda. angeion posuda.) glaz. grč krvnih žila angiosperme (grč. ektasis rastenje) med. Anglia. sužavanje (ili: stješnjavanie) krvnih žila angiotenioar* ^gr^. proučavanje krvnih žila ili odnosa tekućina u ljudskom tijelu angiokarp (grč. brižno. angeion posuda. jer nakon najkraćeg dana u godini Sunce opet počinje svoj uspon angiektazija (grč. Anglia. teino zatežem) koji j 2 u vezi sa za f ef mtošću krvnih žila 80 angostura-kora angiotomija (grč. grč. fobos strah. angere suziti. ima tanka i duga vlakna svilenkasta sjaja angosciosamente čit. angeion posuda. grč. angeion posuda. spasmos grč) med. stijesniti. angošjozo (tal. Angila. v. filos prijatelj) prijatelj svega što je englesko: politike. upala krvnih žila. grč. angeion posuda) med. angina pektoris (lat. opis krvnih žila. angeion posuda. grč. angina) med. biljke čije su sjemenke zatvorene u plodište angiostenoza (grč. neuron živac) med. onaj koji mrzi Engleze ili se boji Engleza i njihovog kulturno-političkog utjecaja anglofobija (lat. mania strast) pretjerano oduševljenje Englezima i svime što je englesko angora odlična vuna koja se dobiva od angorske koze i oplemenjenog angorskog zeca. angeion posuda. grlobolja. opći naziv za sve bolesti krvožilnog sustava angiosarkom (grč. upotiebljava se kao liiek . angoscioso angoscioso čit. angeion) med. uzak) med. anglicismus) engleska riječ koja je ušla u neki drugi jezik i udomaćila se u njemu. temno režem) med. angošjozamente (tal. plod zatvoren u plodište i biljka s takvim plodom angiologija (grč.) med. anglofob (lat. kulture. angeion posuda) med. upala krajnika ili ždrijela angina pectoris čit. pjega ili izraslina na koži ili sluznici zbog nenormalnog množenja i širenja krvnih ili limfnih žila angioneuroza (grč.) živahan engleski ples u dvočetvrtinskom i tročetvrtinskom taktu anglicizam (lat. rezanje. jezika itd. logia znanost) fiziol. Anglia.

pren. duša svijeta. životinjska priroda animalizacija (lat. anhidrija anidroza (grč. animarum dies (lat. upija vodik i postaje kiselinom anhidrija (grč. an-nil) med. prirepina. npr. opovrgavati anil (ar.) duša. umjetnik (slikar ili kipar) koji slika ili izrađuje životinje animalitet (lat. an-. supr. dahtanje. mlijeko. angustatio sužavanje) med. hedone radost) med. angulus) ugao. anima kandida (lat. animalia) mn. bapsko ponašanje anilizam (ar. animalitas) životinjstvo. kojem je oduzeta voda. živost. hydor voda) kem. sumporno-kiselo vapno kojem je oduzeta voda anhidroza (grč. animal životinja) umj.) dan sjećanja na mrtve u Katoličkoj crkvi. prirepak. sada se upotrebljava i za pripremanje vrste gorkog likera angster (tal. lat. slobodan od vode. poštenjak Anima tota in toto et quolibet totius parte čit. anhelatio) kratko. angulus ugao. anhydria) bezvodnost. hidros znoj) med. oživljenje. angularis) uglat angulemka (fr. zadihanost anhengsl (njem. animatio) oživljavanje. bez vodika. životinja animalan (lat.) ono što je živo. prišipetlja anhidričan (grč. poživotinjenje. an ne. animalna hrana meso. ukidanje. an-. anima mundi (lat. anydria) v. teško udisanje zraka. soli i oksidi anhidrid (grč. duh. animalije (lat. an-. dobiva se od anila anilitet (lat. služi za pripremanje različitih lijepih.).: vegetabilije animalist (lat. životinjska tijela. izostanak užitka pri pojavama koje u normalnim prilikama izazivaju taj osjećaj anhelacija (lat. hidros znoj) nemogućnost pravilnog izlučivanja znoja anidrija (grč. neprirodno sužavanje krvnih žila u ljudskom tijelu anhedonija (grč. biljka od koje se pravi anilin.) glaz. šp. potpun izostanak izlučivanja znoja zbog nedostatka žlijezda znojnica 81 animalizacija anihilacija (lat. vatrenost. anima tota in toto et kvolibet totius parte (lat.angster protiv povratnih groznica. raste u Indiji anilan (lat. tzv. hydor voda) kem. anilinskih boja. trovanje anilinom anima (lat. anguistara. ži-> votna svježina. spoj kisika s nekim elementom. jedan registar na orguljama angustacija (lat. opovrgnuti. anidrija anhidrit (grč. kut angularan (lat. ali koji izložen vodi apsorbira. nestašica vode. annihilatio) poništavanje. davanje duše. bezbojno aromatično ulje. animalis) životinjski. opovrgavanje anihilirati (lat. trenutak od kojega se zametak u utrobi smatra živim animal (lat. hydor voda) kem. annihilare) poništiti. jaja itd. proces animalizacije pretvaranje anorganskih . angustrum) visoka boca ili vrč za pijenje s uskim grlićem angul (lat. prema Angouleme.) Duša je čitava u cjelini i u svakom dijelu cjeline (Giordano Bruno) animacija (lat. an-nil. an ne. Anhangsel) privjesak (na satu. anil) bot. an-. tj. suša. anilis) bapski anilin (ar. jela od mesa. an-nil) kem.) bijela duša. na narukvici i si.) fil. građu. Svi sveti anima candida čit. animalisatio) pretvaranje hrane u životinjsku tvar. ukinuti. ljutnja. anilitas) bapska starost. glavni grad zapadnofrancuske pokrajine Charente) vrsta vrlo kvalitetne jabuke angusta (lat. žestina.

vjerovanje u duhove animo (lat. nedostatak šarenice u oku anis (lat. pobuditi. onaj koji potiče mase za kulturne i kulturno-zabavne djelatnosti (animator kulture).) prav. pristaša animizma animizam (lat. biljka iz porodice štitarki čiji se osušeni plodovi upotrebljavaju kao dodatak kruhu i opojnim pićima. početnih i završnih pokreta u crtanom filmu. srdžba. veoma rašireno vjerovanje primitivnih naroda o djelovanju duša i duhovnih 82 aniverzarija sila u prirodi. poživotinjavati animalkula (lat. animozo (tal. animalculum životinjica) mn. način prehranjivanja tijela animalizam (lat. 1. namjera. srčano. animare oživiti. animalcula životinjice) mn. složno animus injurandi (lat. neprijateljsko raspoloženje prema komu ili čemu animus (lat. tj. .) prav. pren. zool. kao dodatak lijekovima i kao lijek protiv kašlja anisokorija (grč.) glaz. st. mržnja. anima kauza (lat. anisum) bot. biljka čiji se plod upotrebljava kao začin. pamuk prilagoditi tako da se može bojiti kao vuna. prirodnjaci XVII. metafizičko shvaćanje duše i duhovnoga kao životnog načela o kojem zavisi svaka tjelesna djelatnost. animus duh. usp. ohrabriti. godišnjica proslava i dr. animalis) životinjska priroda. namjera nanošenja štete anion (grč. zagrijati animist (lat. anniversarium) godišnjica. oduševljeno animator (lat. poživotinjiti. anima duh. u tvari živog tijela. hranjivu tvar koju u sebi sadrži hrana pretvoriti. animalisare) zool.) zbog zadovoljstva. 3. s namjerom animoso čit. kora zjenica) med. i XVIII. oživiti. ogorčen. animalculum) zool.: kation aniridija (grč. ogorčenost. ljutina. animare) dati dušu ili duh. supr. anima duša) naučavanje i vjerovanje da je sve što postoji živo (kod primitivnih naroda) animato (tal.) jednodušno. neprijateljski animoznost (lat. fazer animi causa čit. osobito tobožnje sjemene stanice (animacula spermatica) animalkulisti (lat. srdit.) glaz.animalizam tvari u tijelu. koji su bili pristaše animalkulizma animalkulizam (lat. zadahnuti životom) crtač ekstremnih.) prav. mikroskopske životinjice. pimpinella anisum) bot. namjera nanošenja uvrede. poticatelj. razdraženost. an-iris šarenica) med. žestina. hrabro. posebno poštovanje svih ili samo nekih životinja animalizirati (lat. anima duša) fil. razdražen. animosus strastan) ozlojeđen. anisos nejednak. anisum) rakija u koju je radi mirisa dodan osušen plod anisa aniverzarija (lat. duša) fil. osobito rakiji (anisovača) anis (lat. uno animo (lat. 2. anienai penjati se) kod elektrolize: sastojak elektrolita koji se pojavljuje na anodi (Faradayev naziv za elektronegativni dijelić). s promišljajem. radi duševne naslade animirati (lat. poruge animus nocendi (lat. potaknuti. nejednakost zjenica kod iste osobe anisovača (lat. animosus) strastvenost. živahno. u probavnim organima. staro naučavanje da se životinjski zametak sastoji od mikroskopski sitnih sjemenih stanica animatizam (lat. duša) prav. oživljeno. zool. živahno animozan (lat. oduševiti.

ankvirirati (lat. enlevage) skidanje oštećene slike s platna na kojem je bila radi prenošenja na novo platno Anna Perenna (lat. isos. odluka i si. anus interkalaris (lat. isos. isos. annus intercalaris čit. isos. tražiti (ili: predlagati) kaznu ankvizicija (lat. ankon lakat) mn.) prošle godine anni praesentis čit. a-.anizeta anizeta (fr. sidro. anno currente anni futuri (lat. vlada ili neka ustanova i koja prikuplja najpotrebnije i stvarne podatke na osnovi kojih bi se mogao donijeti zakon.) crkvena godina. nejednako izlučivanje mokraće anker (lat. blefaron vjeda) sraslost vjeda ankiloglosa (grč. povesti sudsku istragu.) iduće. pokretač. ablativ od annus) godina. ankiloblefaron (grč. lyo oslobađam) sredstva (lijekovi) za 83 anoda otklanjanje straha. uron mokraća) med. anxius tjeskoban. glossa jezik) med. chroma boja) med. anoblir. predlaganje kazne anlaser (njem. oplemeniti anoda (grč. grč. npr. prosinca anno (lat. bolesnih osjećaja itd. anus eklezijastikus (lat. enquete) organizirano istraživanje pomoću ispitivanja pojedinaca. ove godine. put kojim električna struja na- . metron mjera) neravnomjeran anizometropija (grč. osobito: komisija (anketna komisija) koju bira parlament.) obična. liker od anisa anizokorija (grč. an-. annus comrnunis čit.) starorimska božica nove godine. encaisseur) šport. annus curens čit. pustiti u rad. annus ecclesiasticus čit. ops vid) med. neprijestupna godina. sljedeće godine anni praecedentis čit. ankora brod.) tekuće. ani preteriti (lat. u godini anno ante Christum čit. an-odos uzlaz. kore zjenica) med. kotva ankeser (fr. ankylos kriv.) godine. anquisitio) prav. nejednaka sposobnost očiju za prelamanje svjetlosti anizotropan (grč. dugog i sretnog života anni currentis čit. obična julijanska godina. tjeskobe. veoma čvrst i otporan boksač. annus solaris (lat. starter anlevaža (fr. plemićku titulu. isos jednak. ankylos iskrivljen. ukočenost i sraslost zglobova ankoneji (grč. ano ante Hristum (lat. zamršen. ani kurentis (lat. anat. anus komunis (lat. uređaj za pokretanje nekog stroja. inqusita. put naviše) fiz. djelomična ili potpuna sraslost jezika ankilometar (grč. anlassen puštati u rad.) sunčana. od 1. tj. Anlasser) teh. prije Kristova rođenja anoblirati (fr.) godine prije Krista. tropos okret) koji u različitim smjerovima ima drukčija svojstva (kristali. nejednakost zjenica anizokromija (grč. ankylos zakrivljen.) tekuća godina. ankylos zakrivljen) med. metron) sprava za mjerenje zakrivljenosti ankiloza (grč. tj. islandski kristal) anizurija (grč. a-. ennoblir) dati plemstvo.) građanska godina. anus kurens (lat.) ove godine anni praeteriti čit. annus civlis (lat.) v. onaj koji može primiti i podnijeti mnogo udaraca anketa (lat. ani praecedentis anno (lat. an-. siječnja do 31. fr.) prijestupna godina. a-. ani precedentis (lat. metron. a-. anisette) rakija začinjena anisom. isos jednak. ručni mišići opružači anksiohtici (lat. nejednakost bojenja crvenih krvnih zrnaca anizometričan (grč. ani prezentis (lat. anquirere) prav.

hipoksija anomalan (grč. ops oko) sljepoća. neobičan anomalija (grč. anofeles nekoristan. disciplina koja se bavi nepravilnostima u jeziku. nepravilan. a imaju različito značenje. logia) znanost koja se bavi proučavanjem anorganske. izuzetnost. suprotan pravilu. objava anonsirti (fr. koji odstupa od pravila. ano gore. organon. odstupanje od pravila ili zakona. neuredan. anodia) nevezan. nepotpisani.: katoda. anonymos) bezimenost. odnosno. tj. neosjećanje porođajnih bolova anodonti (grč. paronomazija anomizam (grč. usp. tj. elektroda anodija (grč. anomalon 84 anorganognozij a anomalon (grč. nepoznatost. škiljavost (prema gore) anorak (eskim. oksigen) potpun nedostatak kisika u krvi i tkivima. bezbolnost. koji se razlikuje od pravila. annonce) oglas. neslikovit način govora anodin(um) (grč. an-. odyne bol) med. supr. anodinum) med. usp. anonarni zakoni anoniman (grč. neobuzdanost anominacija (lat. an-. zločinački anomija (grč. komarac malaričar (jedini prijenosnik malarije kod čovjeka) anoftalmija (grč. a-. nomos zakon) v. anomalos nepravilan. objaviti. an-. gignomai postati) prid. an-. pozitivni pol. istovrstan. an-. anomalia) nepravilnost. antinomizam anonaran (lat. za stijene: stijene čiji je materijal nastao kretanjem odozdo prema gore. nepotpisan. anonymus) nepoznati. odyne bol. nezakonitost. organon. bezimeno dioničko društvo anonimnost (grč. anonimus (lat. anomalos) neredovit. osobito minerala anoksija (grč. lat. škodljiv) med. an-. anomia) bezakonje. an-. astr. nepravilnost u kretanju planeta anomalistički (grč. ofthalmos oko) med. nedostatak očiju. annominatio) ret.anodija pušta pozitivni pol i ulazi u elektrolit na svome putu prema negativnom polu (Faraday). meros dio) sastavljenost od neistovrsnih dijelova anomičan (grč. annuntiare) oglasiti. anomos) nezakonit. sljepilo anogen (grč. zool. oglašavati. nepoznat anonimno društvo trg. suprotan pravilu anomalologija (grč. bez potpisa. annonarius žitni) koji se tiče prometa i dobivanja žita. gnosis) znanost o poznavanju neživoga . annoncer. žitni. anonymos) bezimen. stavljanje jedne uz drugu dviju riječi koje glase jednako ili slično. an-. mrtve prirode. namjerno izjednačavanje riječi. npr. suprotno: katogen anogranologija (grč. omos sličan. pisac koji objavljuje svoja djela bez potpisa anonsa (fr. objavljivati anopsija (grč. ano naviše. sredstvo za ublažavanje bola i za uspavljivanje anodinija (grč. lat. npr.) eskimska bluza s kapucom anorganizam (grč. geol. anomalon) gram. an ne. logia) gram. odus) mn. organon. neobičnost.: Tišina je postala još tiša. neredovitost. an ne. gignomai) znanost o nastanku nežive (anorganske) prirode anorganognozij a (grč. eruptivne stijene. nepravilni glagol anomeomerija (grč. organon) neživa ili mrtva priroda anorganogeneza (grč. sisavci bez zuba anofeles (grč. an-. usp. anomalos) nepravilan.

suparništvo. običaja anostoza (grč. sredstva za ublažavanje bola antalgičan (grč. empatement) slik. anorganska kemija dio kemije koji se bavi nastajanjem anorganskih spojeva anorhija (grč. organon. anti. pristojan anštrajher (njem. adnotirati anozmija (grč. acidum kiselina) mn. annotatio) napomena. grafia) poznavanje kamenja. primanje hrane itd. ant-agonizomai boriti se protiv. bust pijančevanje) sredstvo za odvikavanje od alkohola (naziv je dao danski liječnik Jacobsen) antacidi (grč. natjecati se) biti u opreci s nekim ili nečim. koji odstupa od pravila. slaganje. testis) nedostatak sjemenika. engl. mrtav. usp. skup. djelomično ili potpuno neosjećanje mirisa anpatman (fr. bolja ponuda na javnoj prodaji. nastao bez djelovanja životnih sila. enceindre. zajednica.(npr. poskupljivanje. antagonismos opreka) oprečnost. koji je bez života.. antagonizam). nasip. bilješka. radnik metalne struke koji obilježava mjere radi adjustiranja (prenošenja crteža na materijal) ansambl (fr. opkoljavanje divljači. ograđeno zemljište ansilaža (fr. lat. nesposoban za fiziološke i psihološke funkcije. sklad. entablement) arhit. an-. osobito protiv kiseline u želucu antafroditičan (grč. med. primjedba. zakona. Anschlusz) priključenje. adnotacija anotirati (lat. pripajanje. anti antablman (fr. sloga. Anreisser) obilježač. slikanje debelim slojem boja anrajser (njem. suprotna težnja. a-. an-. med. uminjuje bol antanagoga (grč. anti. anti protiv. podizanje cijene. lat. osteon kost) nepostojanje ili nestajanje kostiju anotacija (lat. annotare) v. opšivnica pod krovom antabus (grč. koji smanjuje spolni nagon antagonist (grč. boriti se protiv koga ili čega antalgici (grč. obrub na vrhu stupa. sredstva protiv kiseline. suviše se mučiti ant. orchis sjemenik. kem. ansamblpartije glaz. djelovanje u suprotnom smislu. algos bol) koji ublažuje. anstrengen) naprezati se. enchere) trg. neprijateljstvo. objašnjenje. Afrodite). koji nema organa za disanje. operne partije u kojima pjeva više od četiriju glasova ansent (fr. anti. opisivanje kamenja anorganski (grč. koji ne ulazi u sastav organskih tijela. an-. ponavljanje iste riječi u dru- . raditi suprotno. enceinte) voj. izvršila nacistička Njemačka) anštendig (njem. anti. anosmia) med. an-ago vodim protiv) ret. popis zaplijenjenih stvari. testisa anormalan (grč. anti. norma pravilo) nepravilan. anti) predmetak u složenicama sa značenjem: protu. an bez. antagonistes) protivnik. suprotnost. algos bol) mn. poskupljenje 85 antanaklaza anšlus (njem. ensilage) stavljanje žita u spremnice (silose) radi čuvanja anšer (fr. lov. borba antagonizirati (grč. pripojenje (osobito aneksija Austrije Njemačkoj koju je 1938.(grč. anti. anaklasis uzgon) ret. ensamble) cjelina. vanjski dijelovi neke tvrđave. organon) neživ. ansambl-igra zajednička igra više glumaca (suprotno: solo-igra). bedem. pojas nekog utvrđenja. Anstreicher) soboslikar anštrengati se (njem. odbijanje optužbe i vješto izvedeno optuživanje onoga koji ju je podigao antanaklaza (grč.anorganografij a anorganografij a (grč. suparnik antagonizam (grč. silo. anstandig) uljuđen.

antarkein biti komu premac) grčki partizan. ići naprijed. arktos sjever. putovođa. supr. savijenost naprijed. ušao u rat protiv Njemačke i Austro-Ugarske. borac u EAM-u antartritici (grč. apo. Mala Antanta savez između Jugoslavije.. sklopljen nakon Prvog svjetskog rata radi čuvanja i održavanja stanja stvorenog ugovorima o miru. anti. diluvium potop) pretpotopni. antecedencije (lat. (lat. anti. pretjecati. atrofos neuhranjen) med. ant-. neke riječi. ponovni napadaj groznice antapoplektici (grč. pred. npr. udavio ga je Heraklo podigavši ga uvis .. anteflexio) med. med.) srdačan sporazum. stanovnici pod istim podnevnikom i na istoj udaljenosti od polutnika.) prije godine. koji leži nasuprot Sjevernom polu. entendre. diluvium potop) mn. a na suprotnim Zemljinim polutkama antedatirati (lat. ispred. arthron zglob) mn. sporazum.) prije Kristova rođenja ante diem (lat. anti. ugovor o prijateljstvu. prijašnji život antecedens (lat. maternice Antej junak u starogrčkoj mitologiji.) prijeđi. antecedentia) mn. gram. anti. apo-didomi predati. nepobjediv u borbi dok se doticao zemlje. usp. prethodnost. itd. prijašnje činjenice. sin Posejdona i Geje. plesso udaram) koji služi kao lijek protiv moždane kapi antarktičan (grč.: postdiluvijski antefiks (lat. značaj.) prije vremena. antarktikos južni) zem. učitelj. područje Zemlje oko Južnog pola antartes (grč. osobito u srednjoj Europi i na Balkanu. ante Hristum natum (lat. prijašnji čin antecedencija (lat.. npr. fil. sloga. asthma) med. antecedentia) ono što prethodi. subjekt— predikat. prije suđenog dana ante festum (lat. nadmašivati antecesor (lat. datum) umjesto današnjeg datuma staviti na pismo ili spis raniji datum. sredstva protiv zglobobolje antartritičan (grč. post festum anteakt (lat. taj čovjek je nikakav čovjek antanta (fr. naprijed 86 Antej ante anno.) prije svečanosti. prerano. antecedere) prethoditi. arthron zglob) koji služi kao lijek protiv zglobobolje. prijašnji događaji ili odnosi. južni. anatant kordijal (fr.) ukras na rubu krovnog vijenca kod antičkih građevina antefleksija (lat. ante. značenje. apo. prijašnji događaj. zem. anti. koji liječi zglobobolju antastmatičan (grč. pretpotopni ljudi antediluvijski (lat. preteći. nadmašiti. ante. antecedencija — konzekvencija = uzrok — posljedica. plesso udaram) mn. osobito u politici antapodoza (grč. dodavanje pouke priči. koji pomaže kao lijek protiv slabljenja zbog oskudne hrane ante (lat. antarktikos) zem. prethodnik u nekom poslu ili zvanju anteci (grč. antidatirati antediluvijci (lat. Francuske i Engleske koji je 1914. prije. tj. iznijeti. Velika Antanta savez Rusije. preteča. prethodni slog antecedirati (lat. Cehoslovačke i Rumunjske. entente cordiale čit. ant-. izložiti) poet. sredstva protiv moždane kapi antapoplektičan (grč. anti. anti. koji služi kao lijek protiv astme antatrofičan (grč.antanta gom ili suprotnom značenju. antecedens) prethodnik. entente) smisao. npr. tj. oikos kuća) mn. ante Christum natum čit. anteactum) prijašnje djelo. koji leži na Južnom polu Antarktika (grč. med. svoje majke (Geja = božica zemlje). ante. ante-cessor) prethodnik.. med.

sredstva protiv glista. v. antheros) mn. ante. kasnije: trojanski izdajnik (pomagao Grcima izaći iz drvenog konja za što su mu oni poklonili slobodu). pravo nekoga da prvi govori anteludij (lat. helikos zavinut) vijuga. pužast zavijutak na jonskim stupovima antemurale christianitatis čit. treći slog od kraja riječi ulijevo 87 anthipofora antepileptičan (grč. antenuptialis) predsvadbeni. anti. sredstva za smanjivanje spolnog nagona anterotična sredstva med. ispred.) mn. preci. hidros znoj) med. pretpostaviti. grč. prethođenje. epileptikos) med. st. 1 antej ustinijansko pravo antejustinijansko pravo rimsko pravo prije cara Justinijana antelogij (lat. osnovao grad Patavium (današnja Padova) antenupcijalni (lat.) gram. doba cvjetanja anthelik (grč. preko. ante-ponere) staviti ispred. koji pomaže protiv padavice anteponirati (lat. hypo-fero snositi) ret. pradjed anteniforman (lat. predbračni anteokupacija (lat. antenna) metalna naprava za odašiljanje i primanje elektromagnetskih valova. ante. suprotno: posteriores anterioritet (lat. predak. muški spolni dijelovi cvijeta anteridija (grč. anterioritas) prethodnost. pretpostavljanje antera (grč. prioritet anterotici (grč. antestatio) prav. helix. svetkovine u čast bogu Dionizu starih Atenjana. natus rođen) prvorođeni. helmins. anthera) bot. iznad. pr. anti. dati (ili: davati) prednost antepozicija (lat. anhelmintičan anthiperidrotik (grč. prašnica antere (grč. kao ticala Antenor jedan od uglednijih Trojanaca koji je predlagao da se Grcima vrati Helena kako bi se izbjegao rat. antestari. ante-testari) prav. ticalo u kukaca antenagij (lat. ante-ludium) predigra antemeridijanski (lat. antemeridianus) prijepodnevni antemion (grč. arhit. anteoccupatio) ret. hyper nad. prethodnici. pozivati koga za svjedoka prije podnošenja tužbe sudu anteza (grč. prošlost anteriores (lat. davanje prednosti. loquor govorim) predgovor. antena (lat. sredstvo protiv prekomjernog znojenja nogu anthipofora (grč. ante pred. naziv za Hrvatsku.) mn. prvenstveno pravo prvorođenog djeteta antenat (lat. med. antenagium) prav. anthe cvijet) bot. pozivanje za svjedoka Antesterije (grč. muški spolni organ kod bescvjetnica anteriora (lat. bot. anti. zavoj ušne školjke anthelmintici (grč. Mađarsku i Poljsku u doba turskih osvajanja u 16. prijašnji život. opovrgavanje prigovora koje je govornik sam sebi učinio antependij (lat. ant-erotikos) mn.) mn. predoltarnik antepenultima (lat. ant. pretpostavljati. pendere visjeti) u Katoličkoj crkvi: prekrivač prednje strane oltara.. helminthos glista) mn.) "predziđe kršćanstva". antheros) bot. prednost u vremenu. logos govor) predgovor antelokvij (lat. zool. anti. cvjetanje. Leneje antestirati (lat. anterotici antestacija (lat. slavile se u mjesecu antesterionu (veljača—ožujak). prašnici. antenniformis) u obliku ticala. ante. med. antepositio) stavljanje ispred. prijašnji događaji. navođenje i nabrajanje pri- . antemurale kristijanitatis (lat. anthemion) cvijet.

anti. anti..Anti 88 antički u jezičnom pogledu. predujam na robu. neprijatelj aristokracije antiartritičan (grč. po Kantu: anticipacija zamjećivanja je osnovni stav čistoga razuma. dobiti predodžbu ili stvoriti sud o nečemu unaprijed anticirkumpolarne zvijezde (grč. st. filaggo čuvam. st. starinski. ret. ar. koji služi protiv slabosti antibaby čit. prema. v. te ih stanovnici sjeverne Zemljine polukugle ne mogu vidjeti antički (lat. po starinskom ukusu. starovremeni. unaprijed primiti (ili: primati). anti. diaforos različit) protivnik moralne ravnodušnosti. polos os) zvijezde koje kruže blizu južnog nebeskog pola. predujmljivati. anti. stvaranje suda ili dobivanje predodžbe o nečemu unaprijed. antiadijaforist (grč. antias krajnik) med. sthenos jačina. anti. u antibiotike spadaju. grč. trudnoću (antibaby-pilule) antibakhej (grč. palimbakhej antibarbarus (grč.) kemijska sredstva koja sprječavaju začeće. kružno kretanje) meteor. tzv. trezvenjak antianafilaksija (grč. kloromicetin i dr. pored ostalih. točka na nebu od koje se vrši kretanje. anti. bios život) supstanca biološkog podrijetla koja sprječava razvijanje nekih klica i ubija ih. koji uništava život. anti) predmetak u složenicama sa značenjem: protiv. starog kova. fil. anti. ana. bios život) koji je protiv života. antiborejski (grč. sredinom 6. osobito iz govora da bi se kasnije jedan po jedan opovrgavali Anti plemenski savez istočno od rijeke Dnjestra. predujmiti. barbarizme. branim) med. naziv po tome što se u području visokog tlaka javljaju meteorološke pojave suprotne onima u području niskog tlaka (ciklona) anticipacija (lat. anti. anticipatio primanje unaprijed) uzimanje unaprijed. u 6. protivnik uporabe stranih riječi antibiotični (grč. anti. a-. i lijekovi koji se dobivaju od nekih vrsta gljivica. u obliku predujma. zajedno sa Slavenima upali su u Bizant. upala krajnika antialkoholičar (grč. prostitucije itd. streptomicin. usp. prije vremena anticipirati (lat. koji potječe iz starog vijeka. anti. antiquus) stari. koji ubija antibiotik (grč. adijaforist antiaditis (grč. koji povećeva životnu snagu. antibeibi (engl. anti. kyklos krug. čistunac . mjesto. arthron zglob) med. Bakhios) poet. lat. neosjetljivost prema anafilaksiji antianeks (lat. anti protu. osobito: aureomicin. circum naokolo. snaga) med. koji služi protiv upale zglobova antiasteničan (grč. tuđinski) knjiga koja naučava kako treba izbjegavti grube jezične pogreške. a-. anti. anticipare) unaprijed uzeti (ili: uzimati). penicilin. boreios sjeverni) okrenut prema sjeveru anticiklona (grč. anti. abolitio ukidanje) protivnik ukidanja nečega. anticus. potučeni od Avara anti. umjesto antiabolicionist (grč. anti. područje visokog atmosferskog tlaka.) unaprijed. barbaros negrčki. anti. al-kohhlu) protivnik pijenja alkoholnih pića. pravodobno onemogućavanje protivnikovog prigovora anticipando (lat. lat. aristokratikos) protivnik plemstva. osobito ropstva. annexio) protivnik aneksije antiaristokrat (grč. drevni. apex) astr. iza. lat. suprotno: apeks antianeksionist (grč.(grč.

anti. anti. anti. teorija fr. v. med. diegeza antidijabetik (grč. antipirin antifermenti (grč. antidoton protusredstvo) knjiga o lijekovima. anti. diabaino prolazim) med. kemičara Lavoisiera kojom je opovrgnuo tzv. emeo povraćam) mn. prikazivanje nekog dogadaja ili stvari od strane protivnika. lat. lijekovi protiv groznice antifebrin (grč. pristaše antiflogistike. anti. thanatos smrt) protivnik eutanazista antifebrilan (grč. iznijeti) ret. v. med. antedatirati antidemokratski (grč. febris groznica) farm. antidoton) med. anti protu. okretanje) mn. emeo povraćam) koji suzbija nagon za povraćanjem antiepileptici (grč. usp. flogiston antifon (grč. antemetici antiemetičan (grč. anti. datum) v. temno režem) med. koji ublažava upalu ili groznicu. fermenti koji svojim utjecajem poništavaju djelovanje drugih fermenata antiflebotomist (grč. lijek protiv šećerne bolesti antidinastičan (grč. aisthanomai osjećam. med. antiflogistika 2 antiflogističari (grč. anti. anti. drama) koji je u suprotnosti s dramskim zakonima i pravilima antiemetici (grč. anti. lat. spravica od gume koja se stavlja u uši da bi se onemogućilo dopiranje suviše jakih šumova i buke antifonija (grč. epilepsije.) sredstvo koje se dodaje pogonskim gorivima kako bi se spriječile prerane eksplozije u motorima s unutarnjim izgaranjem antidigeza (grč. diabetes šećerna bolest. besmislica. med. daktylos prst) metr. febris groznica) med. anti. anti. protiv demokracije antidetonator (grč. anti. fone glas) logička proturječnost. med. febris groznica) med. usp. fone) otpjev. sredstvo protiv groznice.antidaktil vremena starih Grka i Rimljana. anti. griža) mn. protuotrov. anti. med. zamjećujem) suprotan pravilima estetike. sredstva protiv padavice. protusredstvo antidotarij (grč.-lat. anapest antidatirati (grč. med. eu dobro. diexeimi prikazati. kem. sredstva protiv nesvjestice. lat. rijedak antidaktil (grč. flogističku teoriju o postojanju neke hipotetične tvari koja pri sagorijevanju tijela ne sagorijeva. v. anti. anti. anti. pren. dyne vrtlog. protivnik liječenja puštanjem krvi antiflogistici (grč. sredstva protiv povraćanja. anti. flox plamen) 2. farmakopeja antidramatski (grč. anti. pr. događaj ili stvar promatrana s protivničke strane. lat. protugroznični antifebrilije (grč. lijekovi protiv upale antiflogističan kem. anti. lat. antidinična sredstva antidizenterici (grč. kem. flox. koji se protivi pravilima estetike antieutanazist (grč. epilepsia) mn. također: otpjev antifraza (grč. anti. frasis govorenje) retorička figura koja se sastoji u to- . antiepileptičan 89 antifraza antiestetičan (grč. mn. vlastodržac) neprijateljski raspoložen prema vladajućem domu antidinici (grč. anti. lijek protiv čega. anti. pren. sredstvo. dysenterikos proljev. liječnici koji u liječenju svih bolesti upotrebljavaju antiflogistična sredstva antiflogistika (grč. lijekovi koji služe protiv proljeva (griže) antidot (grč. demokratikos) koji je protiv vladavine naroda. anti. fleps žila. fermentum) med. dynastes vladar. antiflogistici 1.. flox) mn. flogos plamen) 1.

antihektičan antihelmitici (grč. tlo) mn. koji služi kao lijek protiv šuljeva. anti. antistin) antihreza (grč.: "To bi bilo vrlo pametno" u smislu "vrlo ludo" antifriz (grč. pr. regnymi probijam) med. samo na suprotnim stranama polutnika antiinkrustator (grč. lat. rheo curim) med. na prijestolju. fthisis sušica) mn. anti. katarroos ) mn. kulture. cariosus pokvaren. lat. anti. antiquus stari) kultura i filozofija klasične starine. npr. engl. sredstva protiv kašlja antikategorija (grč. neprijatelj Francuza (jezika. sredstva protiv bolesnog nagona za spavanjem. namještena je u cijevi i na nju padaju katodne zrake te se time dobivaju snažnija djelovanja antikatolički (grč.) jedna od junakinja starogrčke tragedije.: "Ako smo veliki. anti. pr. v. anti. oni koji žive na istom stup- 90 antiklinala nju zemljopisne širine. u kolibi" antiklinala (grč. predmet stare umjetnosti. anti. klimax stube. incrusstare dobiti koru) naprava koja čuva parni kotao od stvaranja kamenca antiinokulist (grč. anti. katholikos) koji je protiv katoličke vjere Antikleja (grč. exis svojstvo. klino naginjem se. politike itd. npr. chresis uporaba) prav. veliki smo svuda. anti.antifriz me da se jedna riječ upotrebljava u smislu koji je potpuno suprotan njezinom osnovnom značenju. kakos loš. anti. antiftizičan antigal (grč. truo) med. u palači. anti protu. protutužba antikatoda (grč. antihelmitici antihemoragičan (grč. tuberkuloze. med. anti. pr. haima. helmins. položaj slojeva . med. hypnos san) mn. lat. sredstva protiv sušice. kathodos put naniže) fiz. lat. hemeroida antihipnotici (grč. antihipnotičan antihistaminici mn. lat. sredstva (lijekovi) za sprječavanje djelovanje histamina kod alergijskih bolesti (nefenergan. inoculare cijepiti) protivnik cijepljenja (kalemljenja) antika (lat. cancer rak) mn. anti-katerogeo) prav.) Odisejeva majka. helminthos glista) mn. anti. anti. sredstva za sprječavanje zaleđivanja mehanizama pri niskim temperaturama antiftizici (grč. anti. med. freeze zamrzavati) teh. elektroda u rentgenskom uređaju. Gallus) protivnik. umjetnost i vlastiti ideal starih klasičnih naroda. sredstva protiv sušice. zem. kći kralja Edipa i Jokaste. med.) Antigona (grč. tuberkuloze. pren. koji služi kao sredstvo za popravljanje loših tjelesnih sokova koji izazivaju slabljenje antikankroza (grč. haima krv. umrla je od žalosti za sinom misleći da je poginuo antiklimaks (grč. anti. prelaženje od jače predodžbe na slabiju tako da se prava postupnost i ne vidi. anti. anti. utjelovljenje bezgranične sestrinske ljubavi. med. umjetnička rijetkost antikahektičan (grč. zajedno sa svojim zaručnikom Hemonom završila tragično antihektici (grč. spuštam se) geol. ugovor o zalogu na osnovi kojega vjerovnik ima pravo upotrebljavati predmet primljen u zalog antihtoni (grč. koji služi kao lijek protiv šikljanja krvi antihemoroidalan (grč. anti. sredstva protiv bolesti raka antikariozan (grč. chthon zemlja. hektikos sušičav) mn. stanje) med. koji služi kao lijek protiv razjedanja kostiju antikataralije (grč. anti. med. Grka i Rimljana. postupnost u izrazu) ret. anti.

antikolerici (grč. lijekovi protiv trbuhobolje antikolvunzivan (grč. krino sudim) odgovor na kritiku. teol. anti. kolike trbuhobolja) mn. lat. izjedati) nehrđajuća slitina aluminija. anti. loimos kuga) med. odnosno zastarjele stvari ili ustanove i si. chronos vrijeme) pogreška u računanju vremena. stare. antiquitas) starina. starinski (usp. anti. antiquus stari) trgovina starim knjigama antikvirati (lat. antiquus) stari. protiv obamrlosti antiliberalizam (grč. cholera bolest s povraćanjem i žitkom stolicom. lat. opovrgavam) mn. anti. constitutio) protivnik ustava antikontagioza (grč. proglasiti nešto zastarjelim antikvus (lat. anti. proglasiti za zastarjelo. a padaju u suprotnim smjerovim. lat. supr. tromboze i dr. odbaciti. anti. koji služi protiv grčeva antikonstitucionalan (grč. anti. napad itd. sinklinala antikoagulans (grč. antiquarius) stari. stari vijek. raditi prema antičkim uzorima. latinica. coagere sjediniti) sredstvo koje sprječava zgrušavanja krvi. kresis miješanje) prav. vrag. koji služi protiv kuge. supr. koji služi protiv obuzetosti dubokim snom. contagiosus zarazan) mn. med. magnezija i silicija antikozmetičan (grč. antikvizirati (lat. starinski. cholas utroba) mn. sredstva. lat. corrodere glodati. anti. krino) pisac odgovora na kritiku. odgovor na napade. homologumena antilemičan (grč. anti. anti. antički) antilegomena (grč. antiquus) ugledati se na stare. lat. uspravna latinična slova. lat. sotona antikritičan (grč. protukužni antiletargičan (grč. lat. uporaba jednog vremena umjesto drugog antikva (lat. anti. slobodoumlju. anti. starinar. upotrebljavan antikvarijat (lat. med. anti protu. bezbožan čovjek. contagiosus zarazan) koji služi kao zaštita od zaraze antikorodal (grč. med. krino sudim) koji odgovara na kritiku. polovan. kupac i prodavač starina. liberalismus) suprotnost slobodnjaštvu. dijelovi Svetog pisma čiju izvornost neki teolozi osporavaju ili u koju se sumnja. antiqua) staro pismo. oponašati ukus starih. poznavatelj starina i starih spomenika. protukritika. anti. umjesto interesa na dug. sredstva za zaštitu od zaraznih bolesti antikontagiozan (grč. med. constitutio ustav) protustavan antikonstitucionist (grč. Christos) protivnik (ili: neprijatelj) Krista ili kršćanstva. slobodnjačkim načelima . tisk. antiquare) zastarjeti. pren. npr. anti. anti. obrana antikronizam (grč. anti.. antiquarius) istraživač i proučavatelj starina. zakon antikvitet (lat. kupac i prodavač starih knjiga antikvaran (lat. koji sprječava nastup krize antikritičar (grč. dopunski ugovor o zalogu po kojem založni vjerovnik. stari svijet. ima pravo služiti se i koristiti založenim predmetom antikrist (grč. kosmeo ukrašujem) koji uništava (ili: narušava) ljepotu antikreza (grč. služi za liječenje embolije. lat.I antikoagulans koji su naslonjeni jedni na druge tako da čine hrbat ili sljeme. pisac obrane od napada 91 antiliber aliz am antikritika (grč. anti. anti protu. sredstva protiv kolere antikolici (grč. lethargia bolest spavanja) med. (suprotno: kurziv) antikvar (lat. antilego suprotstavljam se. convulsivus grčevit) med.

npr. anti. militarisme) suprotnost militarizmu. anti. metatithemi premjestiti) retorička figura koja se sastoji u tome da se iste riječi ponavljaju i u drugom dijelu rečenice. koji je u suprotnosti sa zakonima mišljenja. monarchia) koji je protiv monarhijskog oblika vladavine antimoralan (grč.76. v.: a) "Svijet ima svoj početak u vremenu. živi u toplijim krajevima u stadima. lijekovi protiv narkotičkih trovanja antinefritici (grč. teol. nomos zakon) 1. koji popravlja raspoloženje antimerija (grč. suprotan moralu antimoralizam (grč. simbol ljepote i mladosti antinomazija (grč. tobožnja proturječnost između starozavjetnog zakona i kršćanskog naučavanja. antilogia) proturječnost. moriš običaj) fil. zamjenjivanje jednog dijela govora drugim antimetabola (grč. nego je u jednom i drugom pogledu bezgraničan" (antiteza). "cvjetno oko" (zbog lijepih očiju te životinje). obrana pred sudom antilopa (grč.: "Jedemo da živimo. anti. 2. znak Sb (stibium). u Europi od ove vrste postoji samo gazela antimelankoličan (grč. lat. antimetalepsija antimetalepsija (grč. metaloid srebrnobijele boje. anti. antimetabola antimetateza (grč. sredstva i lijekovi protiv bubrežnih bolesti Antinoj (grč. antilogikos) nedosljedan. ali u suprotnom smislu. lat. prigovor. anti. anti. kod Kanta: proturječnost koja se javlja pri primjeni zakona čistog razuma na osjetilni svijet antinomizam (grč. s logikom antilogija (grč. lat. mos. načelno nepriz- . uporaba osobnog imena umjesto vrste.antilisa antilisa (grč. protunarodni antinarkotici (grč. onoma ime) zamjenjivanje imena. antinomia proturječnost zakona sa samim sobom tako da ga obje strane mogu tumačiti u svoju korist) log. tj. fr. antholops) zool. npr. anti. anti. a ne živimo da jedemo". veoma raširena vrsta rogatih sisavaca. anti. b) "Svijet nema ni početka u vremenu niti granica s obzirom na prostor. npr. pratitelj i ljubimac rimskog cara Hadrijana. naučavanje koje ne priznaje nikakvu razliku između dobra i zla i koje sve ljudske postupke jednako procjenjuje antinacionalan (grč. antimonium) kem. anti. metalepsis zamjenjivanje. anti-metabole) retorička figura koja se sastoji u tome što se izrazi koji su bili u prvom dijelu rečenice pojavljuju i u drugom. moralis) koji je u suprotnosti s moralom. "Jedi da bi živio. a i s obzirom na prostor on je ograničen" (teza). anti. narke ukočenost. "Demosten" umjesto "govornik" antinomija (grč.) jedan od prosaca Odisejeve žene Penelope. med. suprotnost dvaju sudova ili zakona — teze i antiteze — koji se uzajamno isključuju. pokret protiv rata i priprema za rat antimon (lat. ukočenje) mn. fil. proturječnost. pobijanje. nefros bubreg) mn. sredstvo protiv psećeg bjesnila antilogičan (grč. nationalis) nenarodni. kristalni i veoma lomljiv tako da se može smrviti u prah 92 antinomizam antimonarhijski (grč. a ne živi da bi jeo" antimilitarizam (grč. anti. protuslovan. element. npr. med. anti. ali drugim redom. melancholikos) koji razbija tugu. atomska težina 121. anti. redni broj 51. meros dio) ret. razmjena) ret. lyssa pseće bjesnilo) med.

usporedan antiparalelogram (grč. plenus pun) fil. pyr vatra) med. koji suzbija groznicu. antipirin i dr. rebro) mn. anti. anti. sredstva protiv upale plućne opne. suprotno: simpatija antipatriot (grč. sredstvo protiv groznice. patriotes) neprijatelj domovine. med. anti. antipirin (grč. pyr vatra) mn. antipleuritičan antipneumoničan (grč. royalisme) nenaklonost monarhijskom obliku vladavine i kraljevskoj vlasti uopće antisciji (grč. nagovještaj opovrgavan] a nekog tvrđenja. anti. ratio razum) fil. parallelos) koji nije paralelan. koji služi protiv upale pluća antipod (grč. protivnik revolucije antirojalizam (grč. anti. onaj koji živi na dijametralno suprotnoj točki Zemlje antipodni (grč. sredstva protiv biljnih i životinjskih nametnika koji se nalaze na ljudima i životinjama antipatičan (grč. protivnik. glavobolje antiplatonska ljubav osjetilna. npr. anti. lijekovi protiv groznice antipiretičan (grč. koji služi protiv reumatizma antirevolucionar (grč. anti. nije apsolutni izvor spoznaje antirepublikanac (grč. suparnik. anti. revolutionarius) pristaša i pobornik antirevolucije. anti. pr. lat. lat. parallelos. odnosno ljudsko mišljenje. pleuron bok. istokračni trapez antiparalitici (grč. rabies bjesnoća) koji služi protiv bjesnoće antiracionalizam (grč. osjećaj odvratnosti ili nenaklonosti. neugodan. sredstva protiv uzetosti (paralize) antiparazitici (grč. stanovnici na istom podnevniku. antipatheia) neraspoloženje prema nekome. lat. antipus) čovjek koji u odnosu prema nekom drugom predstavlja pravu suprotnost. anti. stav nekih logičara i gnoseologa protiv primjene psihologije u logičkim i spoznajno-teorijskim razmišljanjima antirabičan (grč. ljudi sa suprotnim sjenama. spolna ljubav antiplenisti (grč. nemio. oprečan. peristasis vanjske okolnosti) opreka ili suprotnost okolnosti (ili: prilika). tj. anti. fr. nesimpatičan antipatija (grč. pr. djelovanje dviju suprotnih sila u prirodi antipiretici (grč. ali na suprotnim stranama polutnika tako da njihove sjene u podne padaju na suprotne strane . anti. papa) neprijateljstvo i borba protiv pape antiparagraf (grč. koji se nalazi na dijametralno suprotnoj točki Zemlje antiprotaza (grč. para-lyo) mn. shvaćanje da razum. aspirin.antioksidans navanje bilo kakvih utvrđenih zakona. pristaše teorije o praznom prostoru (za razliku od plenista) 93 antisciji antipleuritici (grč. anomizam antioksidans kemijska tvar koja se dodaje lakopokvarljivim proizvodima radi sprječavanja kvarenja zbog oksidacije antipapizam (grč. res publica) protivnik republikanskog oblika vladavine. anti. anti. antipus) sasvim suprotan. anti. med. replika antiparalelan (grč. lat. med. lat. zem. pyr vatra) med. obično se izražava jednim pitanjem antipsihologizam (grč. antipathikos) koji pobuđuje neraspoloženje ili odvratnost. parasitos nametnik) mn. anti-paragrafos) odgovor na kritiku. gramma) geom. rheuma) med. anti. anti. psyche duša) fil. antirepublikanski antireumatičan (grč. nedomoljub antiperistaza (grč. anti. pneumon pluća) med. anti protu. antiprotasis protuprijedlog) ret. zem. anti. anti. skia sjena) mn.

Beckett antitermici (grč. sredstva koja ublažavaju grčeve. grčevit) mn. proturječna. lat. spectrum sablast) znanstveno opovrgavanje vjerovanja u duhove i sablasti antispiritualizam (grč. anti. typos) otisak. antispastos) metr. lat. spiritus duh) fil. socialis društven) suprotan društvenom poretku. sredstva protiv sifilisa antiskabioza (grč. anti. anti. med. antiseptici antisifilitici (grč. lat. anti. anti. antithesis suprotnost. protužidovski pokret antisepsa (grč. suprotno) 1. protivnik ujedinjenja. 4. anti. med. sys. spastikos koji vuče. anti. antispazmodici antispazmodici (grč. zapovjednik neprijateljske vojske antistrofa (grč.. scabies šuga) mn. ili kontrarna. negiranje duhovnosti i 94 antiunionist duhovne prirode uopće. anti. toxikon) med. spasmos) mn. lijek koji sadrži sekret štitnjače. suprotna). koji sprječava truljenje antiseptik (grč. skepsis dvojba) fil. ret. npr. antisemitski. Semiti) antisemitizam pokret kojem je cilj borba protiv sudjelovanja Židova u privrednom. antitipski antitireoidin (grč. anti. thyreos štit. koji svojim radom i ponašanjem šteti ljudskom društvu i nezgodno strši u njemu antispast (grč. anti. koji je u suprotnostima antiteza (grč. med. unio sjedinjenje) protivnik jedinstva. usp. sredstva i lijekovi koji snižavaju temperturu. anti. otpjev koji je odgovor prije toga pjevanoj strofi antiteatar (grč. tj. teza. anti. pr. thermos topao) mn. anti. lat. logia. sepsis trulež) med. 3.: "Ide ludo. prijepis. zajednice 4 . služi za liječenje Bazedovljeve bolesti anti toksin (grč. theatron gledanje) zajednički naziv za suvremena kazališna djela čija je karakteristika samo iznošenje činjenica bez fabule. Ionesco. u potpunosti je odgovarao prijašnjoj strofi. antispastici antispektrologija (grč. anti-strategos) zamjenik vojskovođe. anti. neslaganje s onim gnoseološkim stajalištem koje sumnja u mogućnost bilo kakve spoznaje uopće i koje smatra da se ne može doći ni do kakvih općih istina antisocijalan (grč. suprotnost dvaju karaktera. septikos) med.antisemit antisemit neprijatelj Židova i njihovog načina rada (usp. anti protu. dviju težnji i si. med. sredstva protiv šuge antiskepticizam (grč. filos) mn. antithetikos) suprotan. = materijalizam antistrateg (grč. a drugi i treći dug: U — —U antispastici (grč. progovara mudro". antistrofe) u drami starih Grka: ples zbora. uništavanje truležnih klica kemijskim i fizičkim sredstvima antiseptičan (grč. lat. četverosložna stopa čiji je prvi i četvrti slog kratak. eidos izgled) farm. tvar koja se stvara u organizmu zbog podražaja toksina i koja suzbija njihov štetni utjecaj antiunionist (grč. anti. sinteza antitip (grč. med. S. anti. sepsis trulež) kem. v. predstavnici E. 2. a istodobno smanjuju ili otklanjaju bolove antitetičan (grč. bez izrazite dramske radnje. suprotnost između značenja dvaju pojmova ili dvaju sudova (može biti kontradiktorna. mn. u transcendentalnoj Kantovoj filozofiji i Hegelovoj dijalektici: suprotnost prema tezi. sredstvo za uništavanje klica koje izazivaju truljenje. političkom i duhovnom životu. iskazivanje jedne misli pomoću dvaju suprotnih pojmova.

zool. anthrax ugljen) kem. onyma ime) lingv. homonimi antonimija (grč. ofthalmos oko) mn.. lithos kamen) min. anthrax ugljen. sredstva protiv navale krvi. anti. grafo pišem) pisanje pomoću cvijeća antoksantin (grč. geol. onyma ime) mn. ljevkasta rupa od eksplodirane mine. nered (npr. anti. slaganje ugljenog praha ili čađe u tkiva što dovodi do njihove crne obojenosti antraks (grč. crni prišt. zbirka odabranih. bedrenica. anthos cvijet. geol. xanthos žut) kem. cvjetno plavetnilo. veneričnih bolesti antizimotik (gr. uopće: zbirka svakog štiva odabranog prema posebnim mjerilima i svrhama. intersellare sjediti između) mjesto na hrptu konja u sredini između bisaga. koralji antracit (grč. nastavak -ites) min. npr. odus zub. anthrax ugljen. anthrax ugljen. zoon životinja. paronimi. typos otisak. orgazam antos (grč. nevolja antrkolon (fr. Demo- 95 anirkolon sten ili Ciceron umjesto "veliki govornik" antorgastična sredstva med. antrpilastir . anthos) cvijet. opisivanje kod kojega se umjesto zajedničkog imena u govoru upotrijebi vlastito ime. usp. C 14 H 10 . žuta tvar koja se nalazi u cvijeću antoliti (grč. lithos kamen) mn. spolna ljubav) mn. toile. antrecen (grč. lingv. tvrd—mek i dr. npr. antonimi antonoar (fr. itd. laž—istina. prostor između dvaju stupova. složeni ugljični vodik. anthologia) branje cvijeća. lat. antonomasia drugi naziv) ret. entrecolonne) arhit. v. v. anthrax ugljen) med. riječi suprotne po značenju. algos bol) mn. usp. metron) kem. usp. razmak. vrtača antonomazija (grč. anthos. pren. svojstvo suprotnoga značenja nekoj drugoj riječi.antivenerea antivenerea (grč. med. plava tvar u cvijeću antodontalgici (grč. antiseptik antoalaža (fr. cvjetno žutilo. krasta. zyme kiselo tijesto. antotipoliti antologija (grč. anti. antoliti antozoe (grč. govorni ukras. sinonimi. anthrakoo pretvarati u ugljen) pretvaranje u ugljen. med. anthos. entonnoir) lijevak. sprava za određivanje količine ugljika antrakonit (gr. lithos kamen) min. okamenjeni cvjetovi ili otisci cvjetova u kamenu. antrakolit antrakoza (grč. vapnenac obojen ugljenom antrakometar (grč. sredstva protiv spolnih. kyaneos zagasitoplav) kem. opasna zarazna bolest pretežito biljoždera. najstariji fosilni ugljen. geol. sredstva protiv zubobolje antoftalmici (grč. Venus božica ljubavi. bjesnilo . med. anti. anthos. živo biće) mn. sredstva protiv očnih bolesti antografija (grč. med. kvasac) kem. najbolja vrsta ugljena antrakolit (grč. osobito lirskih pjesama. entonner. usp. udaljenost između stupova. med. anthos. upotrebljava se za pripremanje alizarina i drugih obojenih tvari antrešelj (lat. tegoba. anti. lithos kamen) mn. antraksne bolesti one koje se prenose na čovjeka putem posrednog ili neposrednog dodira sa životinjama. dobiva se iz smole kamenog ugljena. cvat. ljeto—zima. npr. osip. osobito na licu antotipoliti (grč. anthrax ugljen. anti. entoilage) fina tkanina s čipkama antocijan (grč. cvjetnjak. zbirka najljepšega antonimi (grč. u sobi). anthos cvijet. kotlina. dobar— loš. sredstvo koje sprječava vrenje.

rađanje čovjeka. shvaćanje da je čovjek biće slično Bogu antropolog (grč. kanibal antropofagija (grč. papiga antropognost (grč. opći naziv za sve one predodžbe koje stavljaju ljudski organizam u suprotnost s cijelom ostalom prirodom i koje ga shvaćaju kao smišljen krajnji cilj organskog stvaranja i kao biće načelno različito od ostalog organskog svijeta. trgovačka i politička geografija antropoglif (grč. anthropos. anthropos. lat. grafia) opis (ili: opisivanje) čovjeka. anthropos. fone glas) znanost o ljudskim glasovima 96 antropolog antropogenija (grč. kulturna. anthropos. podvrste su: povijesna. glyfo dubem. . anthropofagia) ljudožderstvo. eidos oblik) čovjekolik. anthropos. kanibalizam antropofiteja (grč. povijest čovječanstva antropoidan (grč. anthropos. sličan čovjeku (za majmune) antropokemija (grč.(grč. gnostes poznavatelj) poznavatelj ljudi antropognozija (grč. npr. anthropos čovjek. centrum središte) filozofski pogled na svijet koji smatra da je čovjek središte svijeta i krajnja svrha njegova razvitka antropofag (grč. fobos strah) strah (ili: zaziranje) od ljudi antropofonika (grč. anthropinos) čovječji. suprotno: teosebija antropijatrika (grč. genesis) znariost o postanku i razvitku čovjeka i ljudskih vrsta antropogeografija (grč. također: pogled na svijet i život koji u pitanju o položaju čovjeka u prirodi vidi "pitanje nad pitanjima" ili koji polazi od stajališta da je "čovjek mjera svih stvari" antropo.antropareskij a antropareskija (grč. anthropos. geografia) dio zemljopisa koji ispituje koliko prirodni položaj zemljišta na kojem ljudi žive utječe na oblikovanje ljudskih zajednica i koliko je čovjek uopće sposoban preoblikovati određeni prostor tako da bi mu mogao biti od koristi. privredna. zemaljski antropizam (grč. urezujem u kamen. antropocentrizam (grč. poznavanje čovjeka antropogonija (grč. fagein jesti) onaj koji jede ljudsko meso. fyteia sađenje. ljudožder. prometna. klešem) prirodni kamen koji ima oblik čovjeka antropoglot (grč. fiziološkog. glotta jezik) životinja s jezikom sličnim jeziku čovjeka. mortaliteta itd. anthropos) predmetak u složenicama sa značenjem: čovjek antropobiologija (grč. nataliteta. anthropos. gnosis poznavanje) znanost o poznavanju čovjeka. bios život. koji se tiče ljudi. anthropos. anthropos. anthropos. logia) dio antropologije koji se bavi životom čovječanstva i njegovim zakonima proučavajući pitanje naslijeđa. utjecaja okoline. anthropos) fil. chemeia) znanost o tvarima koje sačinjavaju ljudsko tijelo antropolatrija (grč. gone rađanje) postojanje čovjekom (očovječenje) antropografija (grč. očovječavanje. hiatros liječnik) znanost o liječenju ljudi antropinski (grč. historia) znanost o razvitku ljudskog roda. anthropos. anthropos. anthropos. anthropareskeia) želja ili slabost nekoga da se dopada ljudima. stvoreno na Božju sliku i priliku. znanost o spolnom životu čovjeka antropofobija (grč. anthropos. rađanje) biol. latreia služba) obožavanje čovjeka. anthropos čovjek. anthropos. anthropos. anthropos. psihološkog. logos) znanstvenik koji proučava čovjeka s anatomskog. dio antropologije koji proučava ljudsko tijelo antropohistorija (grč.

želja. anthropos. tj. psihologije. logia) znanost koja proučava čovjeka na osnovi anatomije. anthropos. fiziologije. Bog. počovječavati. tj. anthropos. manteia proricanje) proricanje (ili: gatanje) po čovječjoj utrobi antropometar (grč. anthropos. stajališta antropologija (grč. thysia žrtva) prinošenje ljudi na žrtvu antropotomija (grč. sociološkog. religiozni antropomorfizam smatra da je Bog sličan čovjeku. anthropos-morfos) sličan čovjeku. logia) znanost o sastavu i osobinama ljudskog tijela antropoteizam (grč. anthropos. da misli. naziv koji je upotrijebio Haeckel za preteču "majmunskog čovjeka" (pitekantropa) "iz kojega se razvio čovjek" antropoplastika (grč. shvaćanje po kojem je religija rezultat ljudskih nazora. anthropos čovjek. smatranje onoga što je ljudsko božanskim antropoteka (grč. anthropos. s ljudskim osobinama. zamišljati i prikazivati Boga kao čovjeka. fizičke pojave. obožavanje čovjeka. proučavanje zakona koji vladaju u ljudskom životu. shvaćanje daje spoznaja (i oblici u kojima se ona javlja) uvjetovana ljudskom prirodom antropomantija (grč. svako rasuđivanje ili svako naučavanje koje radi objašnjenja onoga što nije čovjek (npr. pithekos majmun) čovjekoliki majmun.antropologija 97 antropotomij a antropomorfozirati (grč. biće koje osjeća i želi isto kao čovjek. fiziologije. povijesnog. skopeo promatram) vještina da se po crtama lica zaključi o umnim i karakternim osobinama čovjeka. anthropo-poiia) stvaranje čovjeka antropopitekus (grč. morfoo uobličavam) počovječiti. antropopatizam antropopatizam (grč. koji ima ljudski oblik antropomorfizam (grč. antroponomija (grč. proučavanje odnosa između čovječjih udova. tome rezanje) med. metoda mjerenja čovjeka. 2. po Kantu: zakonodavni razum čovjeka antropopatija (grč. morfe. anthropos. 1. plastike) slikanje (ili: klesanje) čovjeka antroposkopija (grč. anthropos. anthropopatheia) fil. povijesti. shvaćanje da je Bog biće koje ima sve ljudske osobine. metron) mjerenje ljudskog tijela. njihovoj razvijenosti i drugim osobinama antropomorf (grč. počovječenje Boga antropomorfologija (grč. therapeo liječim) znanost o liječenju čovjeka i o njegovanju ljudskog zdravlja antropotizija (grč. majmun sličan čovjeku antropomorfan (gr. anthropos. arheologije i znanosti o jeziku antropologizam (grč. anthropos. ponašanje životinja itd. shvaćanje i tumačenje stvari i prirode prema ljudskim odnosima. fiziognomika antroposomatologija (grč. Theos Bog) obogočovječenje. anthropos. soma tijelo. tj. morfe oblik) kamen sličan čovjeku ili nekom dijelu njegovog tijela. metron) sprava za mjerenje visine čovjeka antropometrija (grč. anthropos. seciranje. anthropos. nomos zakon) fil. v. biološki život. anthropos. težnji i ideala. osjeća i radi kao čovjek. anthropos. antropopatija antropopeja (grč. anthropos. tj. logia) znanost o oblicima ljud^ skog tijela . logismos) fil. rezanje ljud- filozofskog. slabostima i dr. theke sanduk) dvorana zaslužnih ljudi antropoterapija (grč. morfe oblik) fil.) upotrebljava pojmove posuđene od prirode ili ponašanja čovjeka. anthropos. vrlinama. anthropopatheia) fil. arheološkog i dr. anthropos. sociologije.

uništiti. koji se događa svake godine. envers. enjambement) poet. razdoblje u povijesti Zemlje u čijem se početku javlja čovjek. počinje s dijuvijalnim razdobljem. ukidati. ubrajati anuncijacija (lat.) naopako. tj. kroz čmar anvarija (grč. annulus palatii čit. mat. proglašavanje nevažećim anulirati (lat. annumerare) pribrojiti. annunciatio) nagovještavanje. put prema tim višim svjetovima ima tri stupnja: "pripremu". godišnji dohodak. v. ukinuti. a Venvers čit. duša sudbini koju sama stvara. st. sofia mudrost) fil. Pacifički pakt. uron mokraća) med. SEATO anžanbman (fr. annulus magicus čit. godišnja renta anulacija (lat. čmar. naučavanje čiji je začetnik Rudolf Steiner. nepomična krivulja koja u svakoj svojoj točki dodiruje jednu krivulju u ravnini anver (fr. kalendar anuitet (lat. osobito Djevici Mariji da će roditi Sina. uračunavati.) kraljevski prsten pečatnjak. urođeni nedostatak jajnika anvelopa (fr. a lanver (fr. annuus godišnji) godišnja otplata duga. enveloppe) omotnica. koji traje godinu dana anuarij (lat.) aorist (grč. proglasiti nevažećim anulus (lat. polukas anualni (lat. inversus) naličje. opovrgavati. annumeratio) pribrajanje. prošlo svršeno vrijeme . otprilike milijun godina antrpa (entrepas) hod konja. a koje želi "duhovnim očima gledati" te neposredno opažati i općiti s "višim svjetovima". annullatio) poništenje. dobom kad se ljudski govor počinje razvijati. antropozojsko razdobIje antropozojski period geol. annulus) prsten. Petar u ribarskom čamcu. anulus palacii (lat. a traje još i sad. per anum (lat. ovarium jajnik) med. opovrgnuti. annulus piscatorius čit. opkoračenje. prelaženje nedovršene rečenice u sljedeći stih Anžu francuska plemićka obitelj (ime po istoimenoj grofoviji na donjoj Loari). annuitas. objavljivanje. zoon životinja) geol. ura rep) zool. annullare) poništiti. bezrepci. Ansicht pogled) razglednica ANZUS-pakt (od početnih slova imena Australija.) papin prsten pečatnjak na kojem je prikazan 98 aorist sv. uračunavanje anumerirati (lat. Novog Zelanda i SAD. poništavati. a-oristos neograničen. annualis) godišnji. uništavati. anulus piskatorijus (lat. na naličje anzihtskarta (njem.) zool. "prosvijetljenje" i "posvećenje".) med. žabe anurija (grč. anthropos. godišnjak. Blagovijest anuri (grč. opovrgnuće. u hrvatskoj povijesti poznati su pod imenom Anžuvinci (vladali su u Hrvatskoj i Ugarskoj u 14.antropozofija skog tijela radi znanstvenog ispitivanja antropozofija (grč. godišnji prihod. tijelo je podložno zakonu naslijeđa. ribarski prsten anumeracija (lat. an bez. poništavanje. u San Franciscu između Australije. annuarium) ljetopis. lat. a duh zakonu reinkarnacije antropozoik (grč. lat. an-. pribrojavati.) čarobni prsten. natraške. ukinuće. potpun prestanak izlučivanja mokraće anus (lat. an-. anulus magikus (lat. neodređen) gram. opovrgavanje. završetak debelog crijeva. anthropos. rujna 1951. i 15. New Zeland i USA) pakt koji je sklopljen 1.

ap-ago odvesti. izraz kojim se označuje politika rasne diskriminacije apartman (fr. prividnost. odjel. nemaran. veličina i si. sprava i si. od plaće na ime otplate duga). opovrgavanje apantropija (grč. sive. 2. biju vat i apcigbild (njem. naprava. apatao zavodim) min. tj. ljubičaste ili zelenkaste boje apcigati (njem. posredan dokaz. abziehen svući. aparatura (lat. apanage. vjerojatnost. cijeli pribor. abzihen) 1. veoma raširen. stan s više odjela apaš (fr. soba. apatetikos lažljiv) lažljiv. utrnulih osjećaja apatija (grč. prividan (npr. očigledan. ravnodušan. odrediti stalan godišnji prihod apanteza (grč. zaziranje (ili: strah) od ljudi. kinematografa. jedinstven) poseban. zadah. upala aorte aozmičan (grč.) apartan (fr. odvratnost među ljudima. jasan. sva oruđa. 4. braće). žila kucavica aortitis (grč. antropofobija aparat (lat. apparatorium) odjeljak (ili: ormar) za smještaj oruđa. stanje u kojem kod čovjeka ništa ne može izazvati ni radost ni žalost (u normalnim prilikama obično nastupa zbog premorenosti mozga). lažan. apparatus) svi aparati nekog tehničkog poduzeća. apantesis) odgovor. apatheia) neosjetljivost. apparens) vidljiv.) aparencija (lat. isparivanje. apatao. apagogičan dokaz indirektan. npr. neobičan. idi! apagoga (grč. apanager) dati kome imanje na doživotno uživanje. koja su potrebna za neki posao ili neku službu aparatorij (lat. nemarnost. posredan dokaz. apage) odlazi. appartement) stan. apanthropia zaziranje od ljudi) nečovječnost. apparatus sprema. aorte) med. kalcijev fosfat s fluorom. koji se odnosi na sustav leća kod kojeg su tri boje sjedinjene u jednoj točki apanaža (fr. lat. odijeljenošt. dah. otići. odbijati (npr. lat. neke radionice.) otac apa (rum. zaključak apatičan (grč. apperentia) privid.) zasebnost. sapa. surovost. tisk. smrad apage! (grč. očit. izgled. kazališta i dr. osiguran prihod apanažirati (fr. povraćati. vidan. apathes) neosjetljiv. 3. aparthajd (engl. pun draži. chroma boja) opt. ravnodušnost. pomoćna sredstva i dr. dražestan apartheid čit. otakati. razmak. stroj. odvojenost. zamršen. očevidan. vanjski izgled neke robe aparentan (lat. mlitavost pokreta apatit (grč. pren. sva me- 99 apcigbild hanička postrojenja (npr. glavna srčana žila. apache) velegradski razbojnik. oruđe) sprava. vanjština. apagoge) log. Bild slika) posebno pripremljena sličica koja se malo navlaži i naljepljuje na papir i tako preslikava. zločinac. zapleten. oduzimati. onaj koji dokazuje točnost neke tvrdnje pokazivanjem nemogućnosti ili pogrešnosti tvrdnje koja ga negira apakromatičan (grč. godišnji prihod. otimač (naziv prema sjevernoameričkom plemenu Apaši) apatetičan (grč. utrnulost osjećaja. apanagium) imanje dano na doživotno uživanje. lopov. godišnja plaća bližih vladarevih rođaka (djece. a. vapa) para. nesvakidašnji. apart poseban. osme miris) bezmirisan apa (mad. uzimati pravi otisak (radi obavljanja korekture).aorta aorta (grč. odvraćanje. apo. najvažnija žila iz koje izlaze sve arterije u ljudskom tijelu. trg. ono što izbija iz nečega (kao plin). pretakati (vino). aorte) anat. preslikač .

znači otprilike: dolje!. pozivanje. snimak. otisak. zapažanje. crvuljka (pogrešno se kaže: upala slijepog crijeva) apendiks (lat. ret. pepsis probava) med. suprotna pukotina na povrijeđenoj kosti (kontrafisura). prilog knjizi ili djelu. kaže se kad se osjeti da netko prisluškuje iza zida ili iza vrata) apendicit (lat. koji označava zajedničko ime. znak. appendix) dodatak. bujica praznih riječi apercepcija (lat. rod. suprotno djelovanje pada. gram. žalba višoj vlasti. a-. točka na nebu u čijem se smjeru vrši gibanje Zemlje ili Sunca. obraćati se (ili: obratiti se) prizivom višem sudu. kad se bol prouzrokovana tim padom osjeti na suprotnoj strani apeirokalija (grč. neznanje poradi slabog školovanja. pozivanje. pozivati se na nešto. aperantologia) pretjerana brbljavost. znak za dužinu ili naglašavanje nad samoglasnikom apel (fr. u mačevanju: kratak i oštar udarac naprijed ispruženom nogom apelacija (lat. a. appellativus) gram. usp. nulla dies sine linea. paideo odgajam) v. apedeutizam apehema (grč. vrstu apelirati (lat. osobito: crvoliki produžetak na donjem dijelu slijepog crijeva. appellare) moliti koga za pomoć.apcug apcug (njem. višim sudovima. nedostatak ukusa. med. appellatus) prav. arex vrh. a-peptos neprobavljen) neprobavljiv. šiljak) kapa starorimskih svećenika (u obliku stošca). čovjek. voj. izdužen produžetak s površine nekog organa. i traži njihovu pomoć apelat (lat. osoba ili presuda nižeg suda protiv koje apelant podnosi priziv višem sudu apelativ (lat. nazivanje. appellatio) viši sud (između prvostupanjskog i kasacijskog suda). Apelles post tabulam (lat. neprobavljivost. početak. imenovanje 100 apercepcija apelant (lat.) Apeles iza slike (da bi čuo mišljenje gledalaca. slaba probava apeptičan (grč. astr. upala crvolikog produžetka na donjem dijelu slijepog crijeva. neškolovan apedeutizam (grč. appellare. pozivanje na viši sud. apedeuzija apedeuzija (grč. doziv. dopuna. neupućenost u ono što je lijepo. apeiros neiskusan. usiljena težnja za lijepim i kićenim izražavanjem apeiron (grč. appel) poziv. suprotno: antiapeks. ap-echema) odjek. životinja apelativan (lat.: drvo. uložiti (ili: ulagati) priziv. priziv višem sudu. crvuljak apepsija (grč. uložiti (ili: ulagati) protest Apelles starogrčki slikar za koga se pričalo da je tako vjerno naslikao grožđe da su ga ptice došle zobati. shvaćanje. anat. geom. koji pati od slabe probave aperantologija (grč. Abzug) demonstrativni usklik uobičajen nekada i u našim krajevima (osobito na račun vlasti za vrijeme Austrougarske Monarhije). neodgojen. vrh stošca. npr. apeiros neograničen. beskrajan) fil. nomen appellativum) gram. a-. zbor. prauzrok iz kojega su sve stvari izašle i u koji se ponovno vraćaju (ovaj pojam uveo Anaksimander) apeks (lat. nakon nižih. zajedničko ime. birstnapcug apedeutičan (grč. jasno shvaćanje . riječ koja označava rod ili vrstu. kalon lijepo) nepoznavanje ljepote. apaideusia) nenaobraženost. appendix) med. usp. onaj koji se u pravnim ili sudskim poslovima obraća. appellans) prav. ad-perceptio) fil. prav. tj. paideutikos odgojni) nenaobražen.

sklonost. apex. oni činovi zapažanja. koji se ne klati oko svoga ravnotežnog položaja aperitiv (lat. appetitio) težnja za čim. stanje bez groznice. periodos) fiz. sredstvo za čišćenje. apiarium) pčelinjak apikalan (lat. zagladiti . naklonost apetit (lat. apex. požudan. dicere govoriti) električna naprava koja mjeri zvučne frekvencije što ih odašilju pčele u košnicama i tako pokazuje kad će početi rojenje pčela (frekvencija od 260 do 300 titraja označuje početak rojenja) apijarij (lat. aplanazija: nepostojanje sferne aberacije aplanirati (fr. t. bez lišća. lat. rtni. rt) koji se tiče vrha. a. aperitivum) sredstvo koje potiče volju za jelom. a-petalos) bot. apices juriš) mn. sveti bik. aplanir) poravnati. na dijafragmi za prolaz jednjaka. a-. npr. pyr vatra) med. uvidjeti. rakija ili drugo piće kao sredstvo za otvaranje apetita aperitivan (aperire otvoriti. apicis vrh) upala plućnih vršaka ("lungnšpickatar") apidiktor (lat. aperijentan aperkat (engl. otkloniti smetnje. apikalni glasovi glasovi koji se proizvode vrhom jezika (d. apereins) koji potiče volju za jelom. sumnja aplanat (grč. a-. s bijelom pjegom na čelu. jasno shvatiti. kao složena leća. aperijens aperijens (lat. linkejoskop aplanatičan (grč. konstruiran 1866. ovjeravanje. želja. appetentia) čežnja. simbol zemljoradnje apistija (grč. apistia) nevjerovanje. planao) opt. aperijencije aperijentan (lat. zapažati. appetitivus) željan. težnja. gen. osjećaj gladi. upper gornji. zaključak. aperientia) mn. otvor.) zool. žudnja za nečim apetitivan (lat. provjeravanje računa apis (lat. bez groznice apiričan (grč. apurement) trg. mn. zaslona na optičkim uređajima apetalan (grč. nezapaljiv. pravničke dosjetljivosti apicitis (lat. bez (sferne) aberacije. med. aperitivan aperiodičan (grč. koji nema koštice apiretičan (grč. pyr vatra) 1. siguran od vatre apirija (grč. pyren koštica) bot. a-pyros. ad-percipere = zapaziti. bez visoke temperture. apis pčela. a-. crn. požuda. pčela Apis mit.) anat. 1750— 1541) postupak konzerviranja namirnica grijanjem do vrenja apertura (lat. vršni. spoznaje i tumači apercipirati (lat. bolesnikovo stanje između napadaja povratnih groznica apireničan (grč. opt. rupa. cut udarac) šport. v. prohtjev. nagon. n) apikultura (lat. a-planao lutam) fotografski objektiv koji nema sferne aberacije. dovesti u red. pohotan 101 aplanirati apices juriš (lat. žudnja. appetitus) prohtjev za jelom. cultura uzgoj) pčelarstvo apireksija (grč. apis pčela. aperitivus) v. otvor. arex. stari su ga Egipćani štovali kao božanstvo. a-. bez latica apetencija (lat. odnosno mišljenja. rta. aperire otvoriti) med. u boksu: udarac šakom odozdo prema gore apertizacija (prema fr. pyr) med. odnosno mišljenja. volja za jelom.. pomoću kojih se jedan predmet shvaća.apercipirati predmeta pomoću zapažanja. jasno shvatiti sadržaj neke predodžbe i time je staviti na pravo mjesto u svijesti aperijencije (lat. apeiria) neiskustvo apirman (fr. težnja za čim apeticija (lat. apicis vrh. npr. slobodan od njihanja. gen. a-. industrijalcu Nicolasu Frangoisu Appertu.

koji se može lako namjestiti. raz-. hrabrost apneja (grč. appoint) bank. usp. posljednji dio složene rečenice. npr. plasis oblikovanje.(grč.aplaudirati aplaudirati (lat. apodiktičan sud log. brinuti se. primjena. podos noga) mn.: "U istostraničnom trokutu moraju sva tri kuta biti jednaka". bezuvjetan. beznožan apodemialgija (grč. za razliku od prvog dijela (protaze). pus. osobito inozemna^ mjenica. izdanak) med. unijeti. uobličenje) anat. drskost. pohvala aplazija (grč. applicatura) glaz. asertoran. neoboriv. aplikabilan aplikatorika (lat. brižljivo izučavati. apodosis) ret. svaka. uporaba vanjskih sredstava. applicatio) način izvođenja. pus noga) med. nedisanje. popis imetka. mat. npr. plaćati. apofasis) davanje savjeta. završnica apoen (fr. inventar apofiza (grč. apodeixis) prikazivanje. dokazivanje. oblog: marljivost aplikant (lat. apofysis izraslina. applausus) pljeskanje u znak odobravanja. algos bol) bol (ili: tuga) za zavičajem apodi (grč. primiti nešto s bučnim odobravanjem. primjenjivanje. primijeniti. upotrijebiti. utiskivanje. med. okomitost. stavljanje. povjerenje u vlastite snage. smjelost. a. ucrtati aplikabilan (lat. sravniti račun s trgovačkim knjigama apofaza (grč. živo odobravati aplauz (lat. lijek. a-. aplikativan aplikacija (lat. osobit razlog za neki hrabri postupak. pljeskati u znak odobravanja. poricanje. a-. npr. priljepljivanje. papirnata novčanica kao sredstvo plaćanja u platnom prometu. beznožni vodozemci. nepobitan. ukras na haljinu. applicabilis) primjenjiv. kraći ili duži zastoj u disa- 102 apofiza nju zbog poremećaja centra za disanje apo. opet. zool. applicare) objašnjavanje teorijskog pitanja pomoću praktičnih primjera. neminovan. apunto apoentirati (fr. prikladan. pus noga) koji nema nogu. osobito na završetku zgloba cjevastih . mladica. gram. a-. pravilan položaj prstiju pri sviranju aplomb (fr. applicans) v. rađanje bez nogu. a-. dati. glasno odobravanje. applicata) treći pravac u koordinatnom sustavu aplikativan (lat. ali tako da ne izgleda da se to želi. važnost. pneo dahćem) med. neoboriv dokaz apodiktičan (grč. staviti. apo) predmetak u složenicama sa značenjem: od. natrag apodan (grč. nedostatak nogu od samog rođenja. prilijepiti. log. appointer) odrediti plaću. samouvjerenost. beznožnost apodiksis (grč. sud koji izražava logičku nužnost. beznošci apodija (grč. poravnati se u nečemu. jednog materijala na drugi (čipke na tkaninu).) težina. koštana izraslina. odrediti ročište. prišiti. pljesak. npr. probni govor. apodemia boravak u tuđini. pren. osobito u vojnim znanostima aplikatura (lat. apodeiktikos) koji dokazuje. applaudere) tapšati. kandidat aplikata (lat. applicare) namjestiti. izlaganje. samopouzdanje. prionuti na neki posao. drugi. obraćati veliku pozornost na nešto. metnuti. applicativus) v. zavoj. mjenica koja izmiruje neki dug ili duguje određenu svotu. sitan novac za izravnavanje računa. problematičan modalitet apodoza (grč. tapšanje. uspravno držanje. nedostatak ili nedovoljna razvijenost organa ili više njih aplicirati (1.

stoici. razmnožavanje bez oplođivanja kod kojega se razvoj vrši samo pomoću jedne vegetativne stanice. oba izraza su iz Ptolemejeve astronomije. misao. budućnost Božjeg carstva i dolazak obećanog Mesije apokapizam (grč. sentenciozan apogamija (grč. religijski pravac koji sve pojave tumači kao neko proroštvo o svršetku svijeta 103 apokatastaza apokaliptičan (grč. glad i smrt apokaliptičari (grč. metria) mjerenje udaljenosti. žice koje održavaju vezu između intruzivnih masa iz kojih izbijaju apoftegma (grč. apo-katastasis vraćanje u prijašnje stanje) vraćanje u prijašnje stanje. ozdravljenje. apo-kalypto otkrivam) grana kasnije hebrejske književnosti koja hoće prikazati. a misaon. Jov. poslovica. točka na putanji jednoga od Jupiterovih satelita u kojoj je on najudaljeniji od Jupitera Apokalipsa (grč. kad se još smatralo da je Zemlja središte. istopis izvornog dokumenta apohometrija (grč.. Jovis) astr. apo. naučavanje o vječitom ponavljanju stvari (Heraklit. kratak. grč. u obliku simboličkih slika i čudesnih vizija. svojevoljna smrt od gladi apokatarza (grč. vjerski zanesenjaci apokaliptika (grč. vraćanje zdravlja.18). koja se pripisuje apostolu Ivanu. prisutnost jedne rude u nekoj drugoj u obliku grane ili korijena (ramifikacija). gameo ženim se) zool. pojava primijećena kod najnižih jednostaničnih životinja apogej (grč. a ne Sunce (usp. potpun prestanak neke bolesti. geol. točka na putanji Mjeseca u kojoj je on najudaljeniji od Zemlje: također: najveća udaljenost Sunca od Zemlje u afeliju.apoftegma kostiju. apokaliptični konjanici četiri simbolična lika iz Apokalipse (6. razmaka apojovij (lat. epifiza). Apokalypsis) 1. apokatharsis čišćenje) med. apojovium. tajanstven. 2. fil. čišćenje probavnih kanala apokatastaza (grč.1-8): kuga. u dogmatskom smislu: obraćanje svih ljudi u Kristovu vjeru i njihov ulazak u vječno blaženstvo. apokaliptični broj mistični broj = 666 u Apokalipsi. jedan od najdragocjenijih dokumenata i izvora za povijest prvih dana kršćanstva u kojem se govori o dolasku Antikrista i dr. mračan. istraživači Otkrivenja.od Jupiter gen. astr. min. sentencija apoftegmatičan (grč. pitagorejci) . suprotno: perigej. apo od. duhovit. dimljenje kao zaštita od zaraznih bolesti. apofthegmatikos) u obliku duhovite izreke. kapnos dim) med. apofthegma) kratka i duhovita izreka. kod žabnjaka) apokartereza (grč. apo-kartereo ubijam se glađu) svojevoljno suzdržavanje od jela. apo. to jest Otkrivenju (13. apoche udaljenost. apofize mn. sufumigacija apokarpija (grč. med. s kosti spojena koštanom masom (usp. zagonetan. apo-karpos plod) bot. Otkrivenje. posljednja knjiga Novog zavjeta. apo-gaion) astr. plod iz jednog cvijeta s više slobodnih tučkova od kojih se svaki razvija u po jedan plodić (npr. apo-grafo) prijepis. danas se upotrebljavaju samo u odnosu na Mjesec apograf (grč. rat. apo-kalypto otkrivam) u duhu ili stilu Apokalipse. naučavanje o vraćanju svih stvari i o konačnom ulasku u carstvo nebesko čak i grješnika (palingenezija). tj. apo-kalypto otkrivam) oni koji vjeruju da Apokalipsa ili Otkrivenje sadrži proročanstvo o budućem ispunjenju i ostvarenju Božjega kraljevstva. afelij). povratak u isti prividni položaj.

govora. sličan orguljama. poučna pričica. apologetikos) onaj koji govori ili piše obranu. liječništva. NASA apolog (grč. nepravi. Apollon) glaz. sparivanje) zool. obrambeni govor ili spis u korist nekog čovjeka ili naučavanja apologizirati (grč. plan američke ustanove za svemirska istraživanja. koje nisu prave. poezije. odvajanje Apolo v. apo-krino izlučujem) med. Apolon. tj. u Engleskoj apolonion (grč. apo-krinomai obavijestim. titula biskupskog. skratiti. obranjena točka apologet (grč. okamenjivanje. na franačkom dvoru: titula najvišeg svećenika koji je istodobno bio i vrhovni starješina dvorske kancelarije apokromat (apo. prestanak. prijelom kosti apokopa (grč. također: djela nepoznatih pisaca apokrifi (grč. apologeomai) braniti. sin Zeusa i Latone. znanost o tome kako treba braniti vjeru. apolitho skameniti) geol. apolambano zadržavam. apo-krypto skrivam) nesiguran. koji pomaže izlučivanje i izbacivanje suvišne tekućine apokriza (grč. rječitosti itd. med. vrsta fortepijana napravljena u Darmstadtu apolonski koji je na Apolonov način. skladan. apolis. osobito rimskog izaslanika na carskom dvoru u Carigradu. apologeomai branim) teol. napravljen 1828. objektiv za mikroskope koji otklanja kromatsku i sfernu aberaciju jer zrake triju boja skuplja u jednoj točki apolepsa (grč. izbacivanje (ili: izlučivanje) suvišne tekućine iz tijela apokrizijar (grč. pulsa 104 apomiksija apolid (grč. Apollon) glazbeni instrument. sumnjiv. skraćivati apokrifan (grč. usporedba u priči. a nije dobila državljanstvo neke druge države apolitoza (grč. apokrino izlučujem. koji izlučuje. chroma boja) opt. izdvajam) 1. odluka.apoklazma apoklazma (grč. apo-krypto skrivam) mn. apo-klao slomim) med. apologia) obrana. apo-lysis odvajanje) med. branitelj. izmišljena priča kojoj je cilj predočavanje neke moralne istine ili pouke apologema (grč. glazbe. apokrifni spisi spisi ili knjige koje Crkva ne priznaje kao prave (za razliku od kanonskih). v. izostanak) neke organske funkcije. disanja. kanonske apokritičan (grč. poremećaj. umjetnički. apolonikon (grč. osobito: branitelj kršćanstva od nevjerničkih i židovskih napada apologetičan (grč. npr. rješenje apokriza (grč. osobito kršćanski nauk apologija (grč. držati obrambeni govor Apolon (grč. odgovor. lijep. apolepsis zadržavanje. pretvaranje u kamen apoliza (grč. npr. st. apo-kopto odrežem) skratiti riječ na kraju izostavljanjem jednog glasa ili više glasova. Apollon) mit. od IV. otkrivene. razmnožavanja bez . izostavljanje posljednjeg slova ili sloga neke riječi apokopirati (grč. osoba koja je izgubila svoje državljanstvo. apokope odrezivanje) gram. glazbeni apomiksija (grč. sprječavam) med. apo. prekid (ili: smetnja. bog sunca. apologos priča) poet. spis ili govor apologetika (grč. apologema) obrana. odgovorim) 2. zauzimati se za. lažan. mračan s obzirom na svoje podrijetlo. apologeomai) koji ima karakter obrane. podmetnut. apo-krinomai) "onaj koji treba govoriti i odgovarati. apolidos koji je bez zavičaja ili bez domovine) prav. spisi ili knjige čije je pravo podrijetlo tajanstveno. mixis miješanje. harmoničan.

nedopušten aporetičar (grč. neprolazan) mn. apostates. gnojenje. koji se gnoji. logička teškoća. ali ne u gotovom novcu. težak za razumijevanje. apostematio) med.aponeuroza oplođivanja putem partenogeneze ili apogamije aponeuroza (grč. odreći se vjere. apo. skupine mišića i cijele udove. odmetnuti se. lat. usp. a posteriori) fil. aporeo biti u dvojbi. otpadništvo. duboka nesvjestica. osobito od kršćanske vjere ili Crkve apostazirati (grč. imanje doneseno u brak aporema (grč. prešutkivanje. apostateo otpadam) otpasti. apostasia) odvajanje. metoda da se problemi prije njihovog teorijskog obrađivanja i nezavisno od mogućih rješenja sami u sebi ispituju. redovito praćen onesvješćivanjem apoplektičan (grč. donesi! (kod dresiranih pasa) aportirati (lat. obamrlost apor (fr. prekidanje govora npr. apoplektična sredstva sredstva protiv moždane kapi. sastavljena je od vezivnog žiličastog' tkiva aponija (grč. apoplesso udarcem oduzmem) med. apostematosus) koji ima oblik čira. ulog) trg. aponia) bezbolnost. težak zadatak. apostata) otpadnik. apoplexia) med. odvojiti se od pravog naučavanja ili vjere. a da se pritom ne želi pod svaku cijenu doći do njihovog rješenja. živac) anat. apportare. spokojstvo apopleksija (grč. apporter) donijeti. apport prinos. doprinos jedne osobe nekom poduzeću u stručnoj spremi. nejasnoća: logična teškoća. zagnojavanje apostematozan (grč. aporema. aporetikos) onaj koji sumnja. nejasan aporeta (grč. prinositi. skeptik 105 aposterioran aporetika (grč. sfragis pečat) lik urezan u prsten kao pečat aposiopeza (grč. apo-stema čir. aporeo) v. zdravlje. stvoren na osnovi iskustva. a-poreutos) zabranjen. donositi. aporeo u zabuni sam) sumnja. aporia) zbunjenost. nepokretnoj ili pokretnoj imovini. "vještina" raspravljanja o problemima. a posteriori . zatajivanje misli. fr. apoplesso udarcem oduzmem) med. sumnjiva (ili: dvojbena) stvar aporizma (grč. roba zabranjena za izvoz aporetičan (grč. da se nepojmovno od pojmovnog odvoji. onaj koji je sklon moždanoj kapi apopsihija (grč. aporos neprohodan) fil. apporte) daj ovamo. a-poreutos neprohodan. da se teškoće i proturječnosti danih fenomena radi njih samih ističu aporija (grč. apo-siopesis zanijemljenje) ret. kolebati se. dvojbeno pitanje: dopuštanje dvaju suprotnih sudova u dvojbenom pitanju. aporema aport! (fr. zavisan od iskustva. lat. neuron žila. osobito kod dresiranih pasa aposfragizma (grč. stvari zabranjene za izvoz. apo. osobito kršćanske apostazija (grč. iznenadan prekid funkcioniranja nekog organa (pluća. "Ja ću tebi !" apostat (grč. apopsycho izdahnem) izdisanje. sklon moždanoj kapi. načela apostemacija (lat. ispuštanje duše. aporeo u zabuni sam) zagonetan. sličan moždanoj kapi. gnojan aposterioran (lat. apoplektični habitus tjelesna građa sklona moždanoj kapi apoplektičar (grč. srca ili mozga). odmetnik od pravog naučavanja ili prave vjere. bespomoćnost. bjeličasta čvrsta i jako otporna opna koja obavija. aporizma aporematičan (grč. med. odmetanje. poput navlake. teškoća. prav. mišiće. snošljivo stanje.

okrenuti) gram. koji odgovara naučavanju apostola. ukinem) lingv. onaj koji širi neko naučavanje. obožavanje. glaz. znak kojim se obilježava daje jedan samoglasnik ispušten (') apostrofa (grč. apostrofe odvraćanje. tj. sedes apostolica) papinska stolica u Rimu. 2. neotopiv talog koji se stvara u biljnim ekstraktima izloženim zraku apoteoza (grč. bogoslužna knjiga koja sadrži djela apostolska. figura kojom se netko obraća nenazočnim osobama ili stvarima koje zamišlja kao žive 3. kem. apostolos) sustav neograničene crkvene vlasti apostolik (lat. grditi apotanazija (grč. apostrofos) gram. apotithemi ostaviti na stranu. pren. linija okomito povučena iz središta pravilnog višekutnika na jednu njegovu stranu. pren. apotheke. apostolska stolica (lat. oduševljen pobornik i borac za pobjedu neke znanosti. sačuvati) ljekarna. apostolat (lat. apo. skloniti. ukor. propovjednik kršćanstva. osnovao ju je apostol Petar apostrof (grč. veličanje apoteozirati (grč. bilo nazočnoj ili nenazočnoj. Djela apostolska. apostolos poslan) poslanik. bilješka (ili: primjedba) sa strane ili ispod teksta apostilator (lat. veličati apoterapija (gr. otklanjanje) ret. apotithemi odvojim. 4. Theos Bog) uzdizati do božanstva. papinska vlast apostolicitet (lat. skinem. produženje liječenja i nakon bolesti apoteza (grč. ideje i si. apotheke) ljekarnik stručna osoba koja priprema lijekove po liječničkim receptima. figura u kojoj govornik ili pisac iznenadno zastane u svom izlaganju i obrati se nekoj osobi. apothesis odvajanje. označiti apostrofom da je u nekoj riječi ispušten samoglasnik ili suglasnik. bot. thanatos smrt) potpun prestanak života. ukoriti. ili nekoj stvari. razlika između dviju veličina mjerljivih samo tako da se kvadriraju. ukidanje. apo-strefo odvratiti. apotheosis) uzdizanje umrlog junaka ili velikog čovjeka do božanstva. kućna. apotemno odsijecam) mat. gubljenje glasa apotoma (grč.apostil apostil (lat. u govoru odjednom se obratiti kome ili čemu. kutija u kojoj se drže lijekovi. razlika između cijelog i sljedećeg polutona . dodatak nekom pismu ili povelji. apo. osloviti nekoga življim. papinski. potpuno izliječenje. oštrijim tonom. skidanje. apostolicitas) teol. obožavati. naučavanja. apostilus) oproštajno ili otpusno pismo. npr. grdnja apostrofirati (grč. zvanje propovjednika vjere. therapeia) med. nesumnjiva smrt apoteka (grč. apostillus) pisati (ili: praviti) bilješke sa strane ili ispod teksta apostol (grč. apostolicum) zajednički naziv za apostolske spise Novog zavjeta. apostolsko dostojanstvo. putnička apoteka apotekar (grč. 106 apotoma zbijanje protoplazme i klorofilnih zrnaca na staničnim zidovima susjednim s drugim stanicama. 1. preporuka priložena uz pismo ili molbu. Poslanice i Otkrivenja apostolski (grč. trgovina lijekovima. trgovac lijekovima apotema (apo-tithemi) geom. pren. apo. apostillator) pisac bilježaka sa strane ili ispod teksta apostilirati (lat. Kristov učenik. suglasnost prave Kristove Crkve s čistim naučavanjem apostola apostolicizam (grč. apostolos) koji potječe od apostola. apostolatus) propovijedanje (ili: širenje) vjere.

zatim. appreter) dotjerati (ili: dotjerivati) razne tekstilne materijale tako da dobiju izgled i svojstva boljih. naknadno dodana pridjevska oznaka. koža. procjenjivanje. usrdna molba apres nous le deluge čit. appositivum) gram. apprecari. apprehensio) fil. tj. dati im glatkoću. strasno. pristanak. apraxia besposlenost) psih.) nakon nas potop. zabrinutost aprekacija (lat. apponere priložiti.) prav. apođatura (tal. strahovanje. hapšenje. v. da se tiska knjiga. apelacio inadmissibilis (lat. apelacio frivola (lat. vrijednosti nečemu. apres) poslije. grad Split apozitiv (lat.) glaz. s mnogo osjećaja appellatio admissibilis čit. pridjev koji stoji uz imenicu kao atribut. npr. nedopustiv priziv. propušten. predudar. uzimanje u posjed. koji stoji kao dodatak appassionato (tal. nakon naše smrti može doći što hoće. kao imenica.) "poslije večere". prav.) prav. apre nu 1' deliž (fr. npr. strah. ocjenjivanje aprehenzija (lat. a priori) filozofijski pravac koji prima nešto a priori. a priori) fil. tj. apelacio dezerta (lat.: Dijete bolesno mora ležati apozitivan (lat. apođato (tal. papir. appoggiato appoggiato čit. sjajnost itd. nošeno.apozicija apozicija (lat. apelacio temerarija (lat. zatvor.) glaz. appositio) gram. apre supe (fr. vezivanje. npr. pojam.) glaz. nesposobnost izvođenja nekih običnih pokreta i točnog shvaćanja značenja nekih stvari bez postojanja oduzetosti (paralize) apre (fr. moj apre aprecijacija (lat. nepromišljen priziv appoggiando čit. neosnovan priziv. zakasnjeli priziv appellatio frivola čit. vučeno (u sviranju).) prav. priznavanje nekome sposobnosti za nešto. krzno) dobivaju izgled i svojstvo bolje robe (glatkoću. appretiatio) određivanje cijene. glaz. dopustiv i prihvatljiv priziv. appositivus) gram. neprihvatljiv priziv appellatio temeraria čit.) prav. djevojčica Antonija. approbatio) odobravanje. večernje sijelo. sjajnost). npr. biskupovo dopuštenje da svećenik ispovijeda i propovijeda . a priori apriorizam (lat. slivanje tonova apraksija (grč. apprecatio) preklinjanje. apelacio adminisibilis (lat. beznačajan i ništavan priziv appellatio inadmissibilis čit. povoljan sud o nečemu.) prav. pohvala. tj. predodžba. pro- 107 aprobacija cjena. a prva ju je navodno izrekla markiza Pompadour) apres-souper čit. igrač koji u igri dolazi poslije drugog igrača. bilo u teoriji spoznaje bilo u etici aprobacija (lat. suzdržano. appreter) rad oko dotjerivanja i popravljanja kojim neki industrijski proizvodi (tkanine. razumijevanje. imenica koja pobliže označuje drugu imenicu i slaže se s njom u padežu. priziv koji se može dopustiti ili prihvatiti appellatio deserta čit. nas se to ne tiče. pravilan omjer u građi nekog glazbenog instrumenta aprioran (lat. sliveno appoggiaura čit.) glaz. ocjena. apre tura (fr. sastanak ugovoren kasno navečer apretirati (fr. glavno daje nama sada dobro (uzrečica iz doba pred francusku buržoasku revoluciju. apodando (tal. ili svojstva koja im daju veću vrijednost koju ti proizvodi dobivaju ovakvim dotjerivanjem. poimanje sadržaja neke predodžbe. dopuštenje. odobrenje. vezano.

a-providere) opskrbljivanje životnim namirnicama aprovizionirati (fr. npr. 2. approximativa) točka zbližavanja. med. apsidos svod) 1. udaljavati se. poljoprivrednim dobrima. metastatični apsces zagnojenost koja se pojavi daleko od mjesta prvobitne oboljelosti. jedna od dviju točaka na eliptičnoj putanji nebeskog tijela u kojoj se ono nalazi na najvećoj odnosno na najmanjoj udaljenosti od tijela oko kojeg optječe. appropinquatio) približavanje. uskladiti aprovizacija (lat. absenters) mn. priznati nekome sposobnost za nešto aproksimacija (lat. približavati aproksimitet (lat. otkidanje. approximativus) približan aproksimirati (lat. abscindere otrgnuti. odvojiti. approximare približavati se) približiti. odvajanje. prema biblijskoj priči pobunio se protiv oca i bio ubijen (bježeći na mazgi pred progoniteljima zapeo je dugačkom kosom za hrastovo granje. apscisa (lat. u (Descartesovom) koordinatnom sustavu: mjerni broj (+ ili —) udaljenosti bilo koje točke u ravnini do ordinatne osi. otići. approvisionner) opskrbiti životnim namirnicama Apsalom (hebr. (žita. prilagođavanje. ocjenjivanje otprilike aproksimativa (lat.aprobativan aprobativan (lat. osobito boravak irskih posjednika izvan Irske (apsenteri) apsida (grč. engl. abscessus) odlazak. približna ocjena. približno pronalaženje korijena. gonoreje. gnojna upala tkiva. ubrizgavanjem mlijeka radi liječenja sepse. linea. approbatorius) v. ret. koji izražava odobravanje. v. a mazga je ispod njega pobjegla). absens. approbator odobravatelj) osoba koja vrši stručan pregled i odobrava puštanje u promet proizvoda u znanstveno-istraživačkim zavodima. astr. tj. absentism) odsutnost iz mjesta kome netko stvarno pripada. med. približavati aproprijacija (lat. fiksacijski apsces zagnojenost izazvana namjernim kemijskim podražajima. prekidanje apsentan (lat. abscissio) odsijecanje. približno izračunavanje. pod apsentizam apsentizam (lat. dakle afel i perihel za planet ili neki komet te apogej i perigej za Mjesec. prisvajati. approximitas) približnost apropinkvacija (lat. mat. appropinquare) približiti. approbare) odobriti na osnovi prethodnog ispitivanja. apsis. tvornicama itd. aprobatoran aprobator (lat. apscisna osovina pravac koji obično zauzima horizontalan položaj apscisija (lat. pohvaliti. approximatio) približnost. dodirna točka aproksimativan (lat. prelaziti u gnoj. povoljno ocijeniti. abs-cedere) odlaziti. udaljiti se. prisvojenje. udaljen apsenteri (engl. odvajanje. appropriare) prisvojiti. abscissa. osobito nekog trenutka ili događaja apropinkvirati (lat. apscisni pravac pravac koji je uzet radi određivanja položaja neke točke ili osobina jedne krivulje. vina. aprobativan aprobirati (lat. Absalom otac mira) jedan od sinova hebrejskoga kralja 108 apsida Davida. kemijsko spajanje dvaju tijela pomoću trećega aproprirati (lat. mliječnih prerađevina i dr. progresivne paralize itd. simbol lošeg sinovskog ponašanja apscedirati (lat. dopustiti.) aprobatoran (lat. approbativus) odobravan. u srednjovjekovnoj crkve- . zagnojavati se apsces (lat. brašna. odsjeći) geom. prilagoditi prema čemu. appropriatio) prisvajanje. gnojni čir. absens) odsutan.

osobito onih koje su građene u romanskom stilu apsidiola (lat. absolutum) činiti. absorbentia) mn. absolvere završiti. npr. potpun. oslobođenje. apsolutne mjere koje imaju za osnovne jedinice centimetar. Bog. apsolutni broj. tj. ograničenja) nezavisan. otpusni apsolutorij (lat.apsidiola 109 apsorbirati apsolutiv (lat. bezuvjetan. neograničen. absolvere) pristaša ili vršitelj neograničene vladavine . usisavati. obuzeti. npr. apsinthion) med. bolest živaca kao posljedica prekomjernog pijenja apsinta apso. obuzimati. absolvere razriješiti) gram. polukružni dijelovi crkava. neograničeno. nego samo za jednu. fil. bezuvjetno. kem. neuvjetovanost. završiti. apopsihija apsint (grč. savršeno. mala zborna kapela. apsolutno tlo ono koje se ni za koju drugu kulturu ne može racionalno upotrijebiti. oslobođenje. prvi. absolutus) bezuvjetnost. neuvjetovano. pril. indikativ. pomilovanje apsolut v. supr. savršenost. upiti. usp. osnovni uzrok svim pojavama. diplomskog ispita. osobito u crkvama romanskog stila apsidna linija astr. suprotno. rakija od pelina. velika os eliptične putanje. absolvere završiti) osoba koja je provela na sveučilištu ili nekoj drugoj visokoj školi propisano vrijeme i time stekla pravo na polaganje završnog (diplomskog) ispita apsolvirati (lat. apsolutna težina težina tijela koja se dobiva običnim mjerenjem. apsolutna temperatura ona čija se nulta točka nalazi na —273°C apsolutist (lat.: relativnost. razumijevati. agr. stvar po sebi. broj. razrješni. ab-solvere odriješiti) razriješiti. grč. materijalistički: tvar). apsolutni sustav mjera sustav u kojem su osnovne jedinice: za dužinu centimetar. sasvim za- > < noj arhitekturi: stražnji. trošiti. gram i sekundu. apsolutan (lat. fiz. apsolutna vrijednost mat. za vrijeme sekunda. koji razrješava. osloboditi od (grijeha ili krivnje). v. apsolutno 1. relativ apsolutizam (lat. razrješnica aps6lvent (lat. gorka rakija apsintizam (grč. razrješno pismo. savršen. absolutorium) razrješenje. neuvjetan. ab-sorbere) usisati. vrijednost bez obzira na znak + ili —. ovladati. neprisustnost duha. oblik vladavine kod koje vladareva vlast nije ograničena ustavom.lucija (lat. shvaćati ili prikazivati nešto kao apsolutno. duh. čist. neograničenost. absolutum) 1. progutati. apsyhia) nesvjestica. svjedodžba da je netko stekao pravo na polaganje završnog. za vinograd i si. ab-solutus) slobodan od svih odnosa (ili: obveza.. školu apsorbencije (lat. upijati. za masu gram. im. sredstva koja upijaju vlažnost iz drugih tijela apsorbirati (lat. učiniti nešto apsolutnim. jednostavno. suprotno: relativno apsolutnost (lat. samovolja. apsis) arhit. 2. apsolutni alkohol kem. u aposolutnom smislu apsolutno (lat. fiz. uvjeta. absolutio) oproštenje grijeha ili krivnje. u filozofiji religije: apsolutno biće. apsinthion) bot. bez obzira na njegov obujam. dužina koja spaja obje apside apsihija (grč. uvlačiti u se. samovlašće. vječno i nepromjenjivo (idealistički: Bog. neogrančena vladavina jednog čovjeka apsolutizirati (lat. absolutorius) koji oslobađa. neprisebnost. fil. absolvere) neograničenost. relativitet apsolutoran (lat. potrošiti. apsidiola. čisti alkohol.

duhana. ad apsurdum (lat. koji postoji ili je zamišljen da postoji odvojen od materijalnih predmeta. odustajanje od nasljedstva apstergencije (lat. čišćenje (rana) apsterzivan (lat. opće. stvarati misaone predodžbe. koji služi za ispiranje. sredstva za ispiranje rana apstergentan (lat. nepodoban. nužno i bitno namjerno zanemarivati i ne obazirati 110 apsurdan se na ono što je u tome sporedno. dubok.) dovesti do besmisla . absorptio) fiz. ekstrakt nekog soka ili alkohola apstruzan (lat. nerazumljiv. ad absurdum čit.) u općem. abstinentia uzdržavanje) trezvenost.) opći pojam umjesto stvarnog predmeta apstraktan (lat. abstentio uzdržavanje) prav. ispirati.) apsorpciometar (lat. duhana. abstractum) log. ab od. abstractivum) kem. abstinere) suzdržavati se od alkohola. radi što boljeg uočavanja i poimanja onoga što je u nečemu glavno. apstraktan broj mat. abstinens) koji se suzdržava od uživanja u alkoholu. stvaranje pojmova. uvarak apsumpcija (lat. odvajanje. pren. v. grč. nejasan. abs-trahere) odvojiti. rastresen. okaniti se toga apstrakcija (lat. metron) fiz. neimenovani broj. apstinent (lat. misleno (suprotno: in concreto) apstraktiv (lat. negledanje. spolnih odnošaja itd. čin kojim se u želucu završava probava. čist čin mišljenja. absorptivus) sposoban upiti ili usisati. izmučenost apsurd (lat. abstergere brisati) prati. odvajati u mislima. trezvenjak apstinentan (lat. nerazumljivost. sudare cijediti) prokuhana tekućina. absurdus) logički nemoguć. apsterzivan apstergirati (lat. abstractio) log. slučajno ili nebitno. težak za razumijevanje.apsorpcija uzeti poslom nekoga. abstersivus) med. živjeti trezveno apstrahirati (lat. rastresenost. viši. mislen. zamišljenost. abstractum pro concreto čit. trezven apstinirati (lat. abstergentia) mn. absorptio. ispiranje. abstersio) med. apstraktum pro konkreto (lat. koji postoji samo kao pojam (supr. mesa. prolazak probavljene hrane kroz crijevnu sluznicu u krvotok. čista misao. emisija). od nečega apstrahirati ne voditi o tome računa. sredstva za vanjsko čišćenje. čist pojam. suzdržanost. ne obazirati se na to. mudrovanje. misaoni. čistiti (ranu) apsterzija (lat. in apstrakto (lat. absumptio) trošenje. sprava pomoću koje se određuje sposobnost tekućine za upijanje plinova apsorptivan (lat. abstrusus) skriven. glupost apsurdan (lat. pranje.: konkretan). taman. duhanu. spolnim odnošajima. čist. in abstracto čit. potpuno zaposliti apsorpcija (lat. posebno. teško razumljiv. besmislen. samo u mislima. pojmovno odvojeno. mislima i si. usisan apstencija (lat. primanje u sebe (supr. besmislica. med. gram. istrošenost. mesu. smiješan. fiziol. neosvrtanje apstrakt (lat. abstergens) med. čista misao. zamršen apsud (lat. besmislenost. koji čisti (ranu) apstinencija (lat. zamišljen. udubljenost u misli. abstinens) pristaša apstinencije. mislena imenica. teorijski. potpuna zauzetost (poslom. mesa. ono što je u mislima. absurditas) logička nemogućnost. abstractus) log. usisavanje. znanost čista znanost (za razliku od primijenjene). apstraktna. dubokouman. nepriličan. suzdržavanje od alkoholnih pića. zatvoren. spolne ljubavi. upijanje.

arabesco) 1. riječ uzeta iz arapskog jezika arabizirati napraviti na arapski način. izumila neka vračara Toffana (trovala je polako i neprimjetno. upotrebljavati u govoru arapske riječi. kristalizira po rompskom sustavu arahiodaktilija (grč. fantastične linije u slikarstvu. arapske književnosti i umjetnosti. logos) poznavatelj (ili: proučavatelj) znanosti o paucima .bez noge. npr. zapržiti apterologija (grč. javna i privatna kupališta i dr. arachne. upala paučinaste moždane opne. paucima slične životinje. eidos oblik) zool. osobitost i poznavanje arapskog jezika.) u rimsko doba naziv za grad na desnoj obali Dunava kraj starog Budima u Mađarskoj. abschmalzen) zamastiti. lat. izraz kojim se označuje npr. znanost o beskrilnim kukcima (paucima. paučinasta moždana opna arahnoidi (grč. daktylos prst) med. 2. amfiteatar. ukras u arapskom stilu. v. začiniti. aranea pauk. destilacijom pročišćena voda aqua tofjfana čit. pa su je rado primjenjivali za "nedužno" usmrćivanje političkih protivnika) Aquincum čit. arachne) med. vrijedne iskopine. voda za umirivanje krvi (nazvana po otkrivaču Binelliju) aqua destillata čit. zapravo slike iz biljnog svijeta budući daje Arapima vjera zabranjivala slikanje ljudi i životinja. v. lithos kamen) geol. rabatan arabeska (tal. sklon propasti. abstreiben otjerati) kuh. absurdum nemoguće) v. pohaban. u baletu: figura kad plesač stoji na jednoj nozi 111 arahnolog arabicitet (lat. 1700.) aptrajbati (njem. arachne) med. pobijeđena Atena pretvorila ju je u pauka arahniti (grč. akva tofana (tal. osobito: poznati medicinari srednjeg vijeka koji su bili pod utjecajem arapskih liječnika arabizam osobina arapskog jezika.) oltar. appunto) trg. usp. kamenje s otiscima morskih zvijezda. otrcan. a-pteros beskrilan) zool. hrom) vrsta raka listonošca aqua Binelli čit. dobiva se od arapske gume i nekih drugih biljnih sluzi arabist znalac arapskog jezika. osobito vješta tkalja iz Lidije. arahnoditis arahnoditis (grč. natjecala se je u tkanju s božicom Atenom. govoriti arapski. pauci arahnoliti (grč. area površina) jedinica za mjerenje površina = 100 m2 ara (lat.) kem. arabotedesco arapsko-njemački) mješavina maurskog. arahnoliti arahnitis (grč.apsurdnost apsurdnost (lat. arahnitis arahnoida (grč. arabinoza vrsta šećera. arachne. npr. apus. prekomjerna dužina prstiju na ruci i nozi Arahna mit. zool. slik. pokvaren. geol. arahniti arahnolog (grč. arachne pauk. harabi) trošan. akva Bineli (lat. ar (lat. karbonat vapna. ugledati se na Arape. arachne pauk. mjenica za izmirenje nekog duga apus (grč. rimskog i gotičkog stila u slikarstvu i kiparstvu aragonit min. otrovna tekućina koju je navodno oko god. jako i svestrano olupavanje tijesta apunto (tal. eidos oblik) mn. žrtvenik arabatan (tur.) farm. arachne. upropašten. bezbojan ili žućkast mineral. arachne pauk) mn.) tofanska voda. bubama i dr. Akvinikum (lat. akva destilata (lat. arabicitas) bit. dotrajao. ruševan. apsurd apšmalcati (njem. u umjetnosti arabotedesko (tal. arapske književnosti i dr.

spremiti. glaz. Arracacia xanthorhiza) bot. napraviti sporazum aranžman (rr. do 650. prisutni svjedok. n. prirediti. Arbeit rad. raspored. arrangemen ^ uređitnje. suđenje izabranim sudom. mode i dr. nagoditi se s vjerovnicima. glavna.) vrsta vinove loze. znanost o paucima. lat. Arba (lat. priređivati. arbitrarius) koji presuđuje po osobnom uvjerenju. arbiter) izabrani sudac. promatrač. mali hodnik. logia) zool. e. pr. arbitrage. r^d. umijeće da se po paučini predvidi kakvo će biti vrijeme arajdati (grč. pol. ukusa. fr. približan arbitrator (lat. arbitrator) sudac kojega biraju zavađene strane radi rješavanja nekog spora. vrsta jake rakije od riže. srediti. logia) zool. opisujem) opisivanje pauka araneologija (lat. orkestracija aratura (lat.. arranger) urediti. izravnati. danas ih ima na području Brazila i Venezuele araukarija vrsta crnogorice. preradba. složiti. arbitralis) koji se tiče izabranog suda arbitraran (lat. institucija njemačke nacističke vladavine koja je propisivala da svatko mora provesti određeno vrijeme na fizičkim radovima u službi zajednice arbitar (lat. izabrani sudac arbitraža (fr. šećera ili od soka kokosovog oraha arak (lat. sređivati. n. osušene i pošećerene naranče araneografija (lat. grč. arcus luk) 1. e.) 2. najmjerodavnija osoba u spornim pitanjima (umjetnosti. arbitrari presuđivati kao izabrani sudac) izabrani sud. grč. tlaka (u srednjem vijeku) Araukanci (Arawak) nekada moćno indijansko pleme. despot. trg. važan za izučavanje židovskih i starokršćanskih spisa. aramejsko pismo semitsko pismo iz kojega se razvilo hebrejsko pismo aramon (fr.) arbitracija (lat. Arbeit rad. međuprostor. aralvk) dogradnja uz kuću. za zapošljavanje nezaposlenih radnika arbajtsdinst (njem. poslovanje pri kojem se iskorištava cijena jednakih burzovnih objekatf na raz ličitim tržištima. presuda izabranog suda. rješavanje me- . uređenje.arahnologija arahnologija (grč. spada u skupinu semitskih jezika. grafo pišem. uživati gledajući nešto. spora- 112 arbitraža zum. najutjecajnija. aranea.) mn. razdaljina. Dienst služba) "radna služba". raizo odmaram se. samovoljna procjena arbitralan (lat. vremenski razmak. bureau ured) ured za posredovanje rada. uređivati. rok. no nemilosrdno istrijebljeno od španjolskih osvajača. naslađivati se arak (ar. svojevoljan. sudac u nekom sporu. jedinica za mjeru papira arakača (lat. poček Arameja stara oznaka za Siriju i Mezopotamiju aramejski jezik najrašireniji jezik u srednjoj Aziji od 300. arachne. arrangeur) obrađivač.) antičko ime za otok i grad Rab arbajtsbiro (njem. meksička biljka iz porodice štitarki araluk (tur. razmak. v. arbitratio) procjenjivanje po vlastitom nahođenju. izmirenje. male. otporna prema biljnim bolestima (osobito se uzgaja na jugu Francuske) arancini (tal. samovoljan. oporavljam se) veseliti se.) rad na njivi. obrada. radovati se. arahiologija aranžer (fr. neograničeni gospodar. priređivač aranžirati (fr. aranea pauk. neutemeljen. poravnanje.

vojsci. arbitrium) presuda. arbitrari) bank. arena) borac u areni. rada i si. revan ardit (tal. usijan. arbor drvo. pooštrena zapovijed ardasa (fr. ardens) gorući.) borilište posuto pijeskom. mijenjati (ili: razmjenjivati) domaću valutu za drugu valutu po utvrđenom tečaju arbitrium liberum (lat. prevlačeći gudalom archiiatrus Sancti Palatini (lat. posao kojim se traži način kako bi se najbolje izmirio dug u inozemstvu ili kako bi se najpovoljnije naplatilo neko potraživanje arbitrij (lat. žestoko.) prav. vatren. ocjena. moždana masa malog mozga koja je u presjeku slična drvetu arborescencija (lat. srčano arduitet (lat. sud izabranog suca. arduus strm) strmost. poprište. polje borbe. bliže (ili: preče) pravo. ardassine) trg. arbitrari) procjenjivati. vrsta fine perzijske svile ardentan (lat. slobodan izbor. sloboda opredjeljivanja arbitrirati (lat. slobodno opredjeljivanje arbor genealogica čit. shvaćanje. samovolja. u tal. arkcijus mandatum (lat.) prav. botanički vrt arboriforman (lat. biljni otisak 113 arendar arborni (lat. žustar. velika teškoća. pravo prednosti arctius mandatum čit. arboretum) škola u kojoj se uči poznavanje bilja. volja. trkalište u cirkusu. arbor drvo) tekućina za prskanje raslinja i drveća radi zaštite od zaraznih bolesti arcato čit. vrsta grube svile iz Smirne ardasina (fr. arkcior citacio (lat. carskog dvora u starom Rimu.) glaz. muka area (lat. poprište borbe i igara u cirkusu (amfiteatru) kod Rimljana. suditi. vreli. "životno drvo".) rodoslovno stablo. arrendarius) onaj koji daje zemljište u zakup . cultura) uzgajanje drveća i ostalog bilja arborist (lat. arbor genealogika (lat. vojnik jurišnih odreda naoružan ručnom bombom i nožem ardito (tal. osim predstavnika zavađenih strana. arbor vite (lat. obiteljsko stablo. arrenda) zakup zemljišta. arboriformis) koji je u obliku drveta. arborisatio) prirodno stvaranje oblika drveta na kamenju. nasad raznovrsnog bilja.) prema legendi: smokva pod kojom je vučica dojila Romula i Rema arbor vitae čit. gumno areal (lat.) površina. oštriji (ili: pooštren) poziv pred sud arctius jus čit. plah. pješčana kupelj arenant (lat. arhijatar arctior citatio čit. gradilište. hrvač arenda (lat.) glaz. odrvenjavati arboretum (lat. odrvenjenje arborescirati (lat.) nadliječnik svetog.arbitražni posao đudržavnih sporova pomoću komisije u kojoj su. tj. usp.) anat. trg. ugovor o davanju zemljišta u zakup arendar (lat. kao drvo arborikultura (lat. silan. arenacija (lat. rodoslovlje Arbor Ruminalis ili Ruminalis ficus (lat. arkcijus jus (lat. mišljenje. ardasse) trg. tegoba. smjelo. pren. ardito) voj. arborescentia) rastenje (ili: razvijanje) u obliku drveta (kod kristala). arborescere) pretvarati se u drvo.) prav. pren. i neutralni delegati arbitražni posao (lat. arbor drvo) onaj koji se bavi uzgajanjem drveća i ostalog bilja arborizacija (lat. arenatio) med. arkato (tal. zažaren. areale) područje na kojem je raširena neka biljna ili životinjska vrsta arena (lat. rješavati po svom mišljenju i nahođenju.) slobodna volja. žarki. presuđivati kao izabrani sudac.

araios rijedak. crven krug oko upaljenog mjesta. arrestum) zatvor. gravimetar. uhititi. mania pomama. zaostala plaćanja. brežuljak posvećen bogu rata Aresu. argot) jezik pariških ulica i polusvijeta. Ares) mit. nauk (ili: naučavanje) o vrlini. zatočenik. argentum srebro) 1. zatvoriti. argentum srebro. arrendare) dati ili uzeti zemljište u zakup. areola) malo. 3. arreter) zaustaviti. astr. argental. usp. neplaćena kamata areražirati (fr. zadržavati. sprava za mjerenje gustoće i specifične težine tekućine. usp. novac argentum foliatum (lat. area. zakupiti areola (lat. mangupski. argentum) v. arresto. argirijaza argirijaza (grč. arrestare) v. arrerager) biti u zaostatku s primanjem. rešt arestacija (lat. govor određene socijalne skupine . zatvor arestant (lat. arete vrlina. šatrovački govor. prav. argyrion) med. argentum) srebro. cinka i nikla. obustaviti. živa argirija (grč. zbor uglednih i nepristranih sudaca areotektonika (grč. vještina napadanja i obrane utvrđenih mjesta areraže (fr. osoba koja sudskim putem traži stavljanje zabrane arestat (lat. sin Zeusa i Here.) lisnato srebro argentum vivum (lat. zapadno od Akropole u Ateni. logia) fil. rata i ratnih užasa arest (tal. lopovski. aretirati (fr. eidos oblik) umjetno srebro. dio etike argental (lat. argyrion. mala šupljina između tkivnih snopića: med. 2. pakfong. arrestans) uhićenik. argentan argentan (lat. metalna smjesa slična srebru argiromanija (grč. modrosiva ili crnkasta boja koja se ponekad javlja na koži nakon duže unutarnje uporabe srebrnih preparata argirizam (grč. arrestatus) prav. grč. Areios Aresov. kažnjenik. arrendator) zakupac zemljišta arendirati (lat. koji pripada bogu rata Aresu. simbol surove hrabrosti. tektoniki) voj. bogatstvom argiroza (grč. zaustavljati. naredba o uhićenju. Areios pagos) 1. pakvon. lat. staviti zabranu aretologija (grč. argyrion) med. određivanje gustoće i specifične težine tekućine Areopag (grč. argyrion srebro) med. pakvon argentometar (lat. metria) fiz. osoba protiv koje se traži stavljanje zabrane arestatorij (lat. v. slitina bakra.) živo srebro. prsten oko prsne bradavice. pakvon. arrestatorium sc. zatvaranje.arendator arendator (lat. javno prozivanje vjerovnika (kod stečaja) arestirati (lat. araios rijedak. arrestatio) uhićenje. argirijaza argo (fr. ne biti isplaćen Ares (grč. argyrion srebro) med. aretirati. uze. zadržati. najstariji i najugledniji sud u Ateni čije je sjedište bilo na tom brežuljku. pren. anat. metron) fiz. pojave kroničnog trovanja srebrom: argirijaza i degeneracije pluća. slobodno mjesto. bubrega i jetara argiroida (grč. argyrion srebro. man- 114 argo datum) prav. obustavljati. hidrometar areometrija (grč. arrerages) mn. ludilo) želja (ili: strast) za novcem. neplaćena zakupnina. bog rata. dugovi. metron) sprava za ispitivanje srebra argentum (lat. uze. krug oko Mjeseca areometar (grč. v.

upotrebljava se za punjenje žarulja i daje sivkastu svjetlost. napisan ili prilagođen ukusu ili duhu starog vremena. raspravljač argumentiran (lat. nautes) povijest pohoda Argonauta u Kolhidu. Argusove oči vrlo budne. upotrebljavati u govoru i pisanju arhaizme arhajski (grč.argon argon (grč. Argo. obrazlagati argumentum ad hominem (lat.) dokaz batinom. dokazni argumentator (lat. koji obrazlaže. archaismos) gram.) dokaz koji proizlazi iz općepriznatih i znanstveno utvrđenih istina argumentum baculinum čit. obrazloženje. sadržaj ili izvadak iz nekog djela argumentacija (lat. archa kos) starinski. zastarjela riječ ili zraz koji se danas. lijen) kem. koji ne potječe iz starog vremena. baviti se proučavanjem starog vremena i kulture. način dokazivanja. nego je samo napravljen. argumentum bakulinum (lat. atomska težina 39. 2. npr.944. više ne upotrebljava. ksenon argonaut (grč. uvijek otvorene oči kojima ništa ne može promaknuti arhaičan (grč. usp. dokaz koji se ne zasniva na samoj stvari. titula spartanskog kralja u Likurgovom zakonu . Argos. dugotrajan i opasan pothvat argotirati (fr. zaključivati. kripton. starogrčki junaci koji su na svojoj lađi Argo pod Jazonovim vodstvom otplovili do Kolhide kako bi donijeli zlatno runo argonautika (grč. mirisa i ukusa. plemeniti (inertni) plin bez boje. Argo. argumentum) dokazno sredstvo. starinski način izražavanja arhaizirati (grč. zaključivanja argumentativan (lat.) 1. archaios star. dokazivanje neke tvrdnje na osnovi toga što su svi oduvijek tu tvrdnju smatrali istinitom Argus (grč. obrazloženje). obrazlaganje. dokaz. tj. tj. element. špijun. lat. zaključivanja.: 'Taj prijedlog nije dobar jer je predlagač loš čovjek" argumentum ad veritatem (lat. archaios star) gram. nautes brodar) mit. uhoda. npr. argumentari) navoditi kao dokaz. neon. arhaističan arhajski period v. vrsta glavonožaca Argonauti (grč. znak Ar. argumentum e konsenzu gencijum (lat. otkriven 1894. nemajući drugih dokaza. popularan dokaz. argot) izraz ili osobitost šatrovačkog govora argument (lat. starinski) 1. kad netko. redni broj 18. čuvar Zeusove ljubavnice Ije koju je Hera pretvorila u kravu. dokaz koji nije strogo logičan nego više prilagođen sposobnosti razumijevanja ili interesu slušatelja. pažljive. usp. argumentosus) bogat razlozima. argumentatio) dokazivanje. pren. koji zaista potječe iz starog vremena. dokazivati. potkrijepljen dokazima argumentirati (lat. Argus) mit. već na osobinama ili položaju onih koji je iznose. po Zeusovoj zapovijedi ubio gaje Hermes. neradan. lako 115 arheget razumljiv. koji zaključuje. poglavar. argumentum dokaz) koji daje (ili služi kao) dokaz (razlog. vještina dokazivanja. govoriti jezikom koji ne razumije svatko argotizam (fr.. dokazuje nešto silom argumentum e consensu gentium čit. argos nedjelatan. sin Zeusov i Niobin. nautes brodar) zool. stooki div. veoma oprezan i savjestan čuvar. azojski period arheget (grč. onaj dio dokaza na kojem se taj dokaz zasniva. arch-egetes) vođa. razlog. korablja (lađa). starinski arhaizam (grč. 2.) log. argoter) govoriti šatrovačkim jezikom. u običnom pisanju i govoru. zaključivanje. argumentator) onaj koji navodi dokaze.

osobito antičku umjetnost i znanost arheologija (grč. prvi. tako se zove više vrsta stihova koje je prvi pisao najstariji grčki liričar i jampski pjesnik Arhiloh (između 680. arhetipi otisci (ili: primjerci) prvog izdanja arhi. prastvaranje.(grč. zajedljiv. nad. žučan. prauzor. spontano nastajanje života.). potječe iz pretpovijesnog doba arheozoik (grč. od Arhimeda pronađeno pravilo da svako tijelo. archimandrites) pravosl. archos. staro-. archi-hierarchia) dostojanstvo prvosvećenika. episkopos nadzornik) nadbiskup. praarhibiskup (grč. prid. pr. prvobitno: otoci u Egejskom moru. arche. počasno zvanje za đakona arhiepiskop (grč. n. prid. između Grčke i Male Azije arhitekt (grč. glavni episkop 116 arhitektonika arhiepiskopija (grč. gubi na svojoj težini onoliko koliko teži istisnuta tekućina arhipelag (grč. prvosvećenik. archi-hierarches) pravosl. episkopeo) pravosl. gonos) mn. pren. archo prednjačim. archi-pelagos) otočje. episkop arhihijerarhija (grč. arhiepiskop arhiblast (grč. blastos klica. najstariji đakon. Archiloxos) poet. "obzirni") najveći matematičar i fizičar staroga svijeta (287—212 pr. arheološki arheopteriks (grč. archo vladam. arche. po nekim dijelovima sličan reptilima. povijest stare umjetnosti. archo. arche početak. archailogos) onaj koji se bavi starinama i poznaje starine. archaiopteryx) zool. uronjeno u tekućinu. a po drugim opet ptici. archetypon prauzorak) praslika. zoon živ stvor) razdoblje u razvoju Zemlje (između arhaika i paleozoika) arhesporij (grč. inženjer arhitekture. zametak) zool. gradi- . spora) stanica od koje nastaje tkivo koje stvara truske kod paprati arhetip (grč.pra-. arheografski arheolog (grč. archos. architekton) znanost o građevnoj umjetnosti. archaios. arhce. projektant građevina. archi-mageia) vrhovno čarobnjaštvo. anorganske tvari. postanak života u njegovim najjednostavnijim počecima iz tzv. područje pod duhovnom upravom arhiepiskopa arhigonija (grč.arhegonije arhegonije (grč. arche početak. original. e. prapočetak. nadbiskupija arhidakon (grč. podrugljiv u govoru ili pisanju arhimagija (grč. medomai brinem se. diakonos sluga) pravosl. "koji zna predviđati". archo. osobito: prvi otisak. grafo) opisivanje starina. gignomai stvaram) biol. architekton) onaj koji se bavi građevinarstvom. dakle "oprezni". episkopos) pravosl. poglavar većeg samostana ili više samostana Arhimed (grč. abiogeneza arhihijerarh (grč. počinjem) arh. osnove znanosti o čovjeku arheografija (grč. i 640.nad-. logia) početna znanost. fosilni kralježnjak veličine goluba. archos. arche početak. ženski spolni organi kod nekih bescvjetnica i mahovina arhelogija (grč. archaiologia) znanost koja proučava ostatke i spomenike materijalne kulture starih naroda (osobito se bavi antikom). vladika.predmetak koji u složenicama znači: glavni. prazametak arhidijeceza (grč. graditelj arhitektonika (grč. starješina svećenika arhilohijski (grč. tobožnja vještina pravljenja zlata i srebra arhimandrit (grč. dioikesis uprava) duhovno područje nadbiskupa. arch-hiereus) pravosl.). bot. tj. n. Arhimedov zakon fiz. visoko svećenstvo arhijerej (grč. e. prapismo.

u gotičkoj i romaničkoj arhitekturi: niz . Perzije i Irana sami sebe nazivali. građevinarstvo. nakon što je ubio Minotaura. arriere straga. zaštitna četa. neplodnost. mršavljanje. lat. posljednja obrana arijer-garda (fr. u književnosti: vodeni ili zračni duh s dobrim svojstvima. jalovost. lat. pren. znanost o sustavu arhitektonski (grč. koji pripada arhivu. arya. archivum. Arijevci. mala arija. građevni stil arhitrav (grč. archos čmar. aridura) med. arija) mn. mršav. suša. dokumenti arhivist (lat. bruh debelog crijeva arhont (grč. archivarius) upravitelj (ili: nadzornik) arhiva arhivolt (tal. arijevci arijanizam naučavanje aleksandrijskog svećenika Arija (4. archivum) koji se tiče arhiva. arijski jezici svi indoeuropski (indogermanski) jezici Arijel (hebr. indogermanski) stanovnici Indije. napjev. koji odgovara pravilima građevne umjetnosti. način pjevanja. spadnutost debelog crijeva arhoragija (grč. archivalia) spisi koji se nalaze u arhivu. odstupnica arijergarda (fr. garde tjelesna straža) četa koja brani uzmicanje. pomogla Tezeju. načini zidanja. u starom vijeku ratna sprava (s ovnujskom glavom) za razbijanje zidina. zaštitnica. archon) vladar. Indoeuropljani. architekton. za grad Jeruzalem. lukova glavnog crkvenog portala. umijeće izrađivanja znanstvenog sustava. pismohrana arhivalije (lat. archo. perz. za žrtveni oltar. graditeljstvo. aria. architectura) građevna umjetnost. pren. arriere-garde) voj. otuda: Arijadnina nit sredstvo da se čovjek izvuče iz neke teške situacije arijanci mn. povelje. suhoparnost 117 arijeta aridura (lat. koji radi u arhivu arhocela (grč. renesansnoj i baroknoj arhitekturi). kći kretskog kralja Minosa i Pasifaje. Ariadne) mit. melodija Arijadna (grč. air) skladba za jedan glas uz instrumentalnu pratnju. poglavar. pristaše i pobornici arijanizma. fr. grč. spržen. archivolto glavni luk) arhit. Indogermani. ali ju je on ostavio na otoku Naksu. ptosis pad) med. bruh) med. najviši državni činovnik u Ateni nakon propasti starog kraljevstva arhoptoza (grč. Aries Ovan (zviježđe u Zodijaku na sjevernoj nebeskoj polutki) arija (tal. st. koji su često ukrašeni kipovima arhivski (lat. ariditas) suhoća. kele kila. koji se tiče nekog znanstvenog sustava arhitektura (grč. arriere-ban) voj. pjesmica . nego običan čovjek Arijci (sanskr. sušnost. arietta) glaz. raspored građenja.arhitektonski teljstvo. aridus) suh. osobito istaknut kao dobročinitelj u Shakespearovoj drami Oluja arijer-ban (fr. zaštitnica arijeta (tal. architektonikos) građevni.) koji je tvrdio da Krist nije Bog. slabost aries (lat. suhoparan ariditet (lat. archos čmar. jalov. u novije doba ovim se imenom nazivaju svi Indoeuropljani (Indogermani). koji se nalazi u arhivu. neplodan. sušenje. archeion vladina ustanova) mjesto gdje se drže i čuvaju spisi. ime kojim su indoeuropski (arijski. da pomoću klupka konca iziđe iz labirinta te pobjegla s njim. glavna greda koja povezuje dva ili više stupova i leži na njima arhiv (lat. isušen.) ovan. "božji lav") simboličko ime za junaka uopće. archos. trabs greda) arhit. mršavost. kila. regnymi prsnem) krvarenje iz debelog crijeva aridan (lat. polukružni luk koji spaja dva stupa (u helenističkoj. mršavost. rimskoj.

jedna od najznačajnijih osoba opisanih u Cezarovu djelu De bello Gallicio.). agua) mn. arithmos broj. progresija aritmetika (grč. prozore na kućama kraj kojih prolazi itd. techne) mat. Larix europaea) bot. osobito čišćenje porodilje aristotelizam (grč. znanost o brojevima. 1474—1533) pisac prvih komedija na talijanskom jeziku (pisao i latinska djela. u obliku arije. plemićki stalež. e.) aritmija (grč. neskladnost. aritmetička sredina nekih brojeva je zbroj tih brojeva podijeljen brojem od onoliko jedinica koliko je tih brojeva. v. onaj koji je vješt u računanju aritmetički (grč. pobijedio ga Cezar Aristarh (grč. v. lutrije i dr. jedan od najvećih komediografa uopće (452—388 pr. sin Apolona i nimfe Kirene Aristid (grč. Platonovog učenika. Aristarchos) najveći aleksandrijski gramatičar. prema priči. stube. geometrijska sredina. vladavine plemića aristokratizam (grč. vlast) vladavina plemstva i naroda Aristofan starogrčki komediograf. e. ludilo) nagon za stalnim brojenjem svega i svačega (bolesnik broji korake. politička aritmetika primjena aritmetike na društvene i državne ustanove (npr. kratko melodično djelo koje se umeće u recitativ Ariosto (Ludovico. arithmos broj. aristokrates) plemić po rođenju ili položaju. n. svjetski je glasovit po svome epu Orlando furioso (Bijesni Orlando) Ariovist vladar germanskog plemena Sveva. ariozo (tal. 58. n. koji se može predočiti ili riješiti brojevima. arithmetikos) onaj koji se bavi aritmetikom ili zna aritmetiku. usp. n. vrsta bora (listopadna biljka) aritmetičar (grč.) aristokracija (grč. umijeće računanja. arithmos broj. arhythmia) nedostatak ravnomjernosti. demos narod.) . med. Arijci Arion slavan pjesnik i svirač s grčkog otoka Lezba (oko 600. n. nepravilnost u ritmu srčanih otkucaja aritmogrif (grč. osobito o tajanstvenim i čudnim svojstvima brojeva aritmomanija (grč. skočio je s broda u more ne bi li se spasio od razbojnika: u vodi ga je dočekao i iznio na obalu delfin kojega je zanio svojom pjesmom arioso čit. pr. pr. pr. n.).) glaz. locheia porađanje) mn. osiguranje života. e.). logia) znanost o brojevima. računski. plemstvo aristokrat (grč. kratos moć. mania bijes. aristos. e. im. pren. starogrčki zaštitnik lova i stada. aristos najbolji) staroatenski državnik s nadimkom "Pravedni" (umro oko 467. grifos zagonetka) zagonetka izražena brojevima aritmologija (grč.e. pr. aristos najbolji. simbol pravednosti i nesebičnosti aristodemokracija (grč. pjevajući. ljubav prema 118 aritmomanija aristokraciji i aristokratskim načelima aristolohici (grč. učitelja Aleksandra Velikog i osnivača peripatetičke škole ariš (lat. aristarhski Aristej mit. prijatelj i član aristokracije. sredstva koja pomažu porađanje. arithmos broj. aristokratia) vladavina plemstva. Aristoteles) fil. nepravilno kretanje. poznat kao kritičar Homerovih i Pindarovih pjesama. med. arithmetikos) koji spada u računanje.Arijevci Arijevci (sanskr. aristokrateomai imam aristokratski ustav) aristokratski sustav vladavine. naučavanje grčkog filozofa Aristotela (384—322 pr. e arithmetike tj. strog i pravedan sudac u pitanjima umjetnosti.

arcade. nego su živjeli samo od službe u vqjsci armater (fr. mala ratna flota. u starokršćanskoj crkvi: posuda u kojoj su čuvane euharistija. koju je 1588. arriviste) bezobziran lovac na zvanja i položaje. arcata) arhit.) oružje. arma oružje) mn. naoružan trgovački brod. armateur) pom. u Španjolskoj: oružana sila. laktaš arivizam (fr. onaj koji je u vezi sa zviježđima Velikog i Malog medvjeda Arktik (grč. dolazak brodova u luku. kol arko (tal. arcature) niz malih slijepih dekorativnih arkada. metron) sprava za računanje arivaža (fr. Veliki i Mali medvjed (skupine zvijezda). pjesnici pastirske poezije arkanist (lat. stup podupirač arkebuza (fr. arc-boutant) arhit. pastirskog predjela u sredini Peloponeza. lat. dovezena roba arivist (fr. dragocjenosti arkada (fr.aritmomantija aritmomantija (grč. arrivage) pristajanje. preteča današnje puške 119 armater arko (tal. solium mrtvački sanduk od kamena) umjetnički izrađen starokršćanski grob u katakombama sa svodom u obliku luka arkoza (grč. gusarski brod. osobito carinski armalisti (mađ.)'gudalom arkosolij (lat. od srednjeg vijeka: obiteljski grb armada (šp. idiličan Arkađani (grč. coll arco čit. arkeo izdržavam) geol. poslao protiv Engleske) armadilja (šp. manteia proricanje) proricanje iz brojeva aritmometar (grč. seoski. e arktos Veliki medvjed. uraslost nokata u meso arkuacija (lat. dolazak. sužavanje. karijerist. sanduk) 1. tajno sredstvo arkatura (fr. arcatito) med. naivan. tj. arctura) med. mit. arcuatio) med. arcanum tajna) tajni lijek. relikvije i dr. Arkadoi) mn. arkadikos) koji je iz Arkadije. lada (u obliku kovčega) u kojoj se starozavjetni Noa spasio od potopa te se ploveći zaustavio na vrhu planine Ararat. dovoz robe. pješčanik od granitnih gnajskih stijena arktacija (lat. Arkadia. 2. pomorski razbojnik . lat.) oprema. pren. svodna oplata arkbutan (fr. osobito ratna flota (ovako se u XVI. . arktikos sjeverni) koji se nalazi oko Sjevernog pola. st. vlasnik gusarskog broda. suženost utrobe i zatvorenost kao posljedica toga. polukružni otvor arkadijski (grč. gusar. arithmos broj. tajan) poznavatelj tajni u pojedinim strukama. arcus luk) glaz. tj. mađarski plemići koji nisu imali svog imanja. stezanje nekog dijela tijela zavojem arktički (grč. arithmos broj. npr. gudalo. arcanus tajanstven. umjetne arkade. arcus luk. kako se prave sredstva za uljepšavanje. mali naoružani brod. arkanum (lat. nadsvoden hodnik. zakupnik broda koji priprema svoj brod na daleki put. arquebuse) stara puška s kokotom i dugom cijevi. pastirski. zvala "nepobjediva" flota Filipa II. arco. Velika kola) astr. potez gudalom. laktaštvo arizacija (sanskr. pomlađivanje itd. armadilla) pom. potporni poluiuk. arktikos sjeverni) područje oko Sjevernog pola arktos (grč. stanovnici Arkadije. arriver postići) osobina onih koji bezobzirno žele doći na neki položaj ili postići neko zvanje. arca kovčeg. sjever arktura (lat. arua) pretvaranje u Arijce arka (lat. krivljenje kostiju u obliku luka arma (lat. arriver postići. armalis.

prav. Aaron) stariji brat Mojsijev. žena sposobna zavesti armija (lat. arroser) zalijevati. pojačati snagu magneta pomoću željeza. opremiti. koji ugodno miriše. ratna sprema. ugodan miris eteričnih ulja. bezobrazan. nagrizanje kostiju arozirati (fr. arrosement) zalijevanje. mirisne tvari. fiz. "armija nezaposlenih". oružana sila. uobražen. pomagao mu pri izlasku iz Egipta. doplaćivanje. prvi veliki svećenik u Izraelu arostema (grč. staviti miris u nešto. voj. arma oružje. navodnjavanje njiva. polijevanje ulica. osvježavanje. arrogans) napuhan. bezobzirnost arogantan (lat. vojska. trg. mala harfa. arpedžato (tal. aromatizirati (grč. arrostema slabost) med. v. pren. "armija beskućnika" armilaran (lat. vladala i Hrvatskom arpaneta (tal. metodično bombardirati. navodnjavati. pren. 2.) glaz. grad. trg. 5. metodično bombardiranje arozija (lat. voj. polijevanje.armatura armatura (lat. armilla grivna. armare) 1. oklopljavanje broda. ohol. drzak arogirati (lat.) glaz. uzeti pod svoje aroma (grč. zasuti vatrom. arostija arostija (grč. naoružati. doplatiti. glaz. armorial. aroma) stavljanje mirisa (ili: začina) u lijekove. 4. metalni dijelovi u građevinarstvu Armida lit. ovlažavanje. u razlomljenim akordima arpeggiatura čit. drznuti se. Cincari. narukvica) okrugao.) voj. arrogantia) napuhanost. jela i dr. arpedžo (tal. 3. npr. armilarna sfera stari astronomski instrument (u obliku koluta ili kugle) za određivanje položaja zvijezda na nebu armirati (lat. snažiti armorijal (fr. arrogare) usuditi se. 2. arpedžatura (tal. strategijskooperativna jedinica kopnene vojske i zrakoplovstva. prisvajati. aroma) namirisati.) glaz. naknadno platiti arozman (fr. 3. harfica arpeggiato čit. armorale) knjiga s grbovima armorist (lat. aroma. začinjavati Aromun pripadnik jednog ogranka Rumunja. jačati. kao na harfi. lomljenje tona kao na harfi . osnivač dinastije (Arpadovići) koja je do 1301. fiz. naoružanje i posada nekog broda. gord. naoružanje. aromatica) mn. začiniti. pren. ^pojačavanje snage magneta sumetanjem željeza. arrodere. ime lijepe i moćne čarobnice u Tassovom spjevu "Oslobođeni Jeruzalem". naknadno plaćanje Arpad vođa Mađara prilikom njihova dolaska u današnju Mađarsku. onaj koji se razumije u grbove arogancija (lat. Vlasi Aron (hebr. drskost. mnoštvo. granatama. prisvojiti. Aharon. opskrbiti ratnom spremom. fr. aroma) mirisan. arostema arozaža (fr. tj. začini 120 arpeggio aromatičan (grč. slaboumnost. ludilo. armee) 1. razmetljiv. prvi mađarski knez (890—907). sočna tvar kod biljaka aromatici (grč. pom. aroma) miris. arrosage) zalijevanje. povećati nosivost zida željezom i cementom. armorale) poznavatelj grbova. arrosio) med. bombama. voj. staviti (ili: stavljati) oznake na početku glazbenog komada. arrostia) med. u obliku koluta. sa začinom aromatizacija (grč. lat. niz razlomljenih akorda arpeggio čit. polijevati. arpanetta) glaz. oholost. lat.

spinet ars (lat.) mn.) nova umjetnost na prijelazu iz 19. redni broj 33. jedan od najjačih otrova arsenal (fr. ars mnemonika (lat. junak.) umjetnost. vita brevis (lat. spojevi arsenove kiseline s bazama arsenofagizam (grč. darsonvalizacija arš (tur. arteriozitet arterijalizacija (lat. arteriositas) fiziol. arteriolae) mn. mjera za dužinu (između 65 i 75 cm.. arpicordo) glazbeni instrument po zvuku sličan harfi. st. prijašnja ruska mjera — 0. arsenal.) Božje prijestolje na vrhu neba aršin (tur.781 m) art nouveau čit. kod nas poznatija pod imenom Secesija artefakt (lat. krvna žila. glavna prometna ulica u gradu i si. aslan) lav. nadmoć sustava arterija i njihovog utjecaja u nekom tijelu. krv koja je prošla kroz pluća i primila kisik arteriografija (grč. pren. ljutit čovjek.arpikord arpikord (tal. lat. rif. operativno otvaranje arterija arteriozitet (lat. pren. zanat. arslan. kem. posao. lijepe vještine arteški zdenac zdenac kod kojega se voda dobiva dubokim bušenjem (po francuskoj pokrajini Artois gdje su . aršyn) lakat. najsitnije arterije. v. umijeće. arteria. arterialitas) fiziol. opis (ili: opisivanje) arterija arteriole (lat. fiziol. stenos tijesan) med. zadebljanje i ovapnjenje stijenki arterija arteriostenoza (grč. arteria. arterijska krv svijetlocrvena. tome rezanje) med. slobodne umjetnosti.7112 m. pren. biljka zijevalica arsonvalizacija (lat. ono što je umjetno naprav- 121 arteški zdenac ljeno. obnavljanje (ili: oksidacija) krvi arterijski (grč. arteria. soli arsenove kiseline arseniti (grč. logia) anat. fagein jesti) med. ektasis pomicanje) med. a život kratak ars mnemonica čit. proširenje arterija arterija (grč. sužavanje (ili: suženost) arterija arteriotomija (grč. arsonvalisatio) v. upala arterija artes liberales (lat. artefactum) umjetni proizvod. kem. arterijalitet (lat. arsen muški. oksidirana krv. arteria žila. a svaki urup na četiri greha). 1500 aršina — 1 vrsta (1066. grafia) anat.93. ar nuvo (fr. navika uzimanja inače otrovnih količina arsenovih spojeva radi jačanja tjelesne snage ili spolne sposobnosti ' arsenogonija (grč. u 20. arteria. tal. arsena. prijek. dijelio se na osam urupa. arteria žila) anat. arterialisatio) fiziol. element atomske težine 74. arteria. rexis pucanje) med. nasilnik. teorija (ili: osnova) umjetnosti ili znanosti ars longa. velika zaliha arsenijati (grč. arteria) med. arsenikon. rukotvorina (za razliku od prirodnog proizvoda) arteriektazis (grč. arteria žila) koji se tiče arterija. arterijalitet arteritis (grč.) vještina pamćenja arsen (grč. znak As. žila kucavica (opći naziv za krvne žile koje vode krv iz srca u pluća ili iz srca u ostale dijelove tijela. skleros tvrd) med. arsenale) skladište za čuvanje ratne opreme. bot. bogatstvo u arterijama. arteria. pucanje arterije arterioskleroza (grč. arsenikon) kem. arsenikon) mn. arsenikon) mn. gone rađanje) rađanje muške djece arslan (tur. proučavanje arterija arterioreksis (grč.) umjetnost je duga. nakon njih dolaze kapilare arteriologija (grč.

probadanje u zglobovima artremboleza (grč. astmi i dr. neprirodan. "igra riječi" artizan (fr. arthron. artisan) zanatlija. umjetnik. pyon gnoj) med. osobito u varijeteu i kabareu. artiste) umjetnik. arthron. zglobobolja artropioza (grč. lijek) artritis (grč. roba u trgovini. zglobni artrodeza (grč. osnivač. arthron. glumac. artios usko spojen. karkinos rak) med. arthron. karpos plod) mn. pren. arthron zglob. koji je protiv upale zglobova (sredstvo. bol zgloba. članak) članak. bol zgloba. pus. izvještačen artikl (lat. articulare) gram. osobito književnog izražavanja koje je više posljedica vještine i znanja nego čistog talenta i osjećaja. grada tijela koje je sklono debljini. takoprstaši. zagnojavanje zglobova artrokarcinom (grč. artos. zglob. kamencu u žuči i mokraćnom mjehuru. jasno i razgovijetno izgovaranje riječi i slogova artikulirati (lat. točka ugovora. takoprsti dvopapkari artifeks (lat. gnojenje zglobnih kostiju. napis. fagos) onaj koji jede kruh artokarpi (grč. kostobolji. bot. te se stoga više koristi vanjskim sredstvima (riječju. stvar. algos bol) med. arthron) med. pathos bol) med. artis umjetnost. glumac. tvorba glasova. fr. articulus zglob. 122 atropodi kompozicijom i dr. giht artritizam (grč. riječi i slogove jasno i razgovijetno izgovarati. autor. arthron. facere činiti) tvorac. čest natpis na zgradama glazbenih zavoda artičoka (tal. sastavni dio nekog spisa. topništvo. rod vojske naoružan topovima artist (tal. podos noga) mn. arthron zlob) med. plesač na konopcu (u cirkusu) artistički (fr. gnojenje (ili: zagnojavanje) zgloba artropodi (grč. arthron) koji je u vezi s upalom zglobova. paragraf artikulacija (lat. artro.). rak u zglobu artropatija (grč. gram. razumljivo govoriti artiljerac (fr. stoljeću) Arti musices Umjetnosti glazbe (namijenjena kuća). fr. fyo stvaram) med. topnik artiljerija (fr. ars. pokretač artofag (grč. articiocco. začetnik. pretjerana sklonost vanjskom obliku umjetničkog djela. šećernoj bolesti. člankonošci . probadanje u zglobovima. cijenjeno povrće s mesnatim cvjetnim glavicama artidaktili (grč. arthron.apropos kopali prve takve zdence već u 12.(grč. articulatio) gram. bol (ili: probadanje) u zglobu artrofioza (grč. artichaut) bot. latreia poštovanje) poštovanje (ili: obožavanje) kruha (hostije) artralgija (grč. artos kruh. artificialis) umjetnički. artistique) umjetnički. emballo ubaciti. član. tvoriti glasove. predmet. namještanje iščašenih zglobova artritičan (grč. artillerie) prvobitno: svaka ratna sprava uopće. trg. umetnuti) med. krušne biljke artolatrija (grč. artista. ars. daktylos prst) zool dvopapkar. artos kruh. stvaralac. prijevremenoj arteriosklerozi. artilleur) vojnik koji rukuje topom. majstor artificijalan (lat. arthron) predmetak u složenicama sa značenjem: zglob. majstorski artizam (lat. gen. neuralgiji. poznavatelj umjetnosti. poglavlje. zool. kasnije: topovi. stilom. artis umjetnost) način umjetničkog. arthron) operativno učvršćivanje zgloba artrodinija (grč. anat. arthron. majstor u jahanju. upala zglobova. odyne bol) med.

pradjedovi. a-. bezvjerstvo. amarus gorak) kem. obrastao trskom Arverni mn. ateizam aseitet (lat.). isušenje močvarnih mjesta itd. preci kao roditelji. uzlazak. assainir) popraviti (ili: popravljati) opće zdrav- 123 aseitet stveno stanje u nekom mjestu. arthron) anat. nosos. plaštenjaci. Filipini) asebija (grč. suprotno: teza arzan (tal. fr. zem. suprotno: descendenti ascenzija (lat. tome rezanje) med. assainir) smišljen rad na podizanju zdravlja pojedinaca u nekom gradu. uzlaženje nebeskog tijela ascidije (lat. arthron zglob. a se esse biti. Spasovo. askos koža) med. Tajland. ascensio) penjanje. pauke. stanovnici žarkog pojasa koji dvaput godišnje ostaju u podne bez sjene. penjanje. osobina ljudi koji rade samo po svom vlastitom. zoon životinja) zool. arthron. rast ascendenti (lat. prav. goruć) debela crkvena svijeća as (lat. mat. zglob artrozoa (grč. fr. najbolji u nekoj struci. arsis) metr. Singapur. kraju ili državi. 2. prihvaćati). assus pečen. najjača karta. astr. rođaci po uzlaznoj Uniji. assemblee) skupština. asanirati (lat. arvus njiva. uzdizanje. djedovi. asciscere primati. skia sjena) mn. 3. asebeia) bezboštvo. tj. cultura uzgajanje) poljoprivreda. sa zglobovima. popravljanje i poboljšavanje općih zdravstvenih prilika.). isušivanja močvarnih mjesta itd. ascendentia) prava. prirasli na kamenu i drugim predmetima u moru. nadmoć. ascendentes) mn. čišćenje od zaraze. naglašeni slog stope. kora od kruha. sanus. zemljoradnja arza (grč. askites. assatio) kuhanje jela i lijekova u njihovom vlastitom soku asamar (lat. tj. as. pobjednik u mnogim bitkama asacija (lat. pretežnost. prvak. unutarnjem nagonu. za engl. mn. grada zgloba. osobito u športu Asa kralj u staroj Judeji (944—904 pr. polet. uzlaženje. Allied Submarine Detection Inuestigation Committee (Saveznički istražni odbor za otkrivanje podmornica) uređaj za otkrivanje i lociranje podmornica uz pomoć ultrazvuka (nakon Drugoga svjetskog rata služi za pronalaženje potonulih brodova i podmornica. astr. asambleja (fr. za ustanovljivanje gdje se nalaze velike plove riba i si. n. naime u dane kad Sunce kod njih prolazi kroz zenit ascites (grč. operativno otvaranje zgloba artroza (grč. Malezija. skup. u ruskom (starijem) jeziku zabavna večer u dvoru Petra Velikoga asanacija (lat. glaz. proizvodi raspadanja koji se stvaraju pri zagrijavanju životinjskih ili biljnih tvari i daju im začinski okus. rakove i crve arundinozan (lat. usp. opće ime za kukce (insekte). ascendencija (lat. trbušna vodena bolest ASDIC krat. sanus zdrav. starorimski sitan novac i jedinica za težinu. parlament. zbor. e. kraju ili državi uvođenjem niza higijenskih mjera: čistoće. npr. po sko- . bez ikakvog vanjskoog poticaja. SONAR ASEAN savez zemalja jugoistočne Azije (Indonezija. assis) 1. penjanje. Uzašašće Kristovo. keltsko pleme u srednjoj Galiji (danas Auvergne) arvikultura (lat. napredovanje. arso zapaljen. aseitas. bogat trskom. postojati sam sobom) samostalnost. površina pečenja i dr. mješčićnice asciji (grč. uzlazna linija srodstva. sabor.artrotomija artrotomija (grč. arundinosus) trskovit. dizanje glasa.

obamrlost. assessoratum) zvanje pomoćng suca. u pohranu aservirati (lat. asesorat aseveracija (lat. polumrtav. antiseptičan aseptin (grč. lat. lat. postoji sam sobom ili kroz sebe sama (a se est). sudsko pomoćništvo asesura (lat. asseverare dokazivati) potvrdan. službena potvrda da je netko slobodan asertivan (lat. assessura) v. a-. otopina kiseline kao sredstvo za sprječavanje truljenja. kojem je oduzeta mogućnost oplođivanja aseksualizacija (grč. a-. oduzimanje sposobnosti oplođivanja. kraljevo koplje (rod biljaka iz porodice ljiljana) asibilacija (lat. "cvijet smrti". njihovo izgovaranje zajedno sa sibilantima . aselgeia) razvratnost. assertivus) v. sfyxis bilo) med. sastoji se od stipse pomiješane s bornom kiselinom aseptol (grč. asfodelos) kod Homera: biljka na poljima donjeg svijeta. asservare) čuvanje. ulagivačko odobravanje asenzija (lat. koji nema zaraznih klica. tj. fil. lat. dušika i sumpora. pristajanje uz koga. sredstvo koje čuva mlijeko i jela od kvarenja. a-. a-. asseveratio) ozbiljno uvjeravanje ili tvrđenje nečega. septikos) koji nije sklon truljenju. pohraniti. zemna smola. sexualisatio) uništenje.aseksualan lastičkoj teologiji: svojstvo Boga koji uzrok svog bića ima u samom sebi. asfaltos) kem. aselenska noć (za planete Merkur i Veneru kaže se da su "aselenske". primanje nečega kao istinitog asepsa (grč. asfaltos) prevući asfaltom asfiksija (grč. smjesa raznih ugljikovodika u kojoj ima i kisika. prisega koja se polaže nakon danog iskaza (za razliku od promisorne prisege. čapljan. v. bez pratitelja. asertorna. assenatio) laskanje. asertoran asertoran (lat. sepsis trulež. pomiješan s vapnencom upotrebljava se za pravljenje pločnika i za izolaciju zidova od vlage asfaltirati (grč. pohrana. bez obilježja asentacija (lat. assessor pomoćnik u službi) sučev pomoćnik. a-. koji je bez oznake. asservatum) ono što je ostavljeno na čuvanje. nastojanje da rane ne dođu u dodir sa zaraznim klicama (osobito kod operacija) aseptičan (grč. assertio) potvrda. obamro asfodel (grč. porotnik asesorat (lat. asemos) koji nema znaka. a-selenos) bez Mjeseca. one koja se polaže prije davanja iskaza) aservacija (lat. bez satelita aselgija (grč. dakle. u novije doba: jači izraz za slobodnu volju aseksualan (grč. a-. a-. sexus spol) bespolan. sačuvati. fil. asservare) čuvati. sfyxis) med. pohotljivost asemičan (grč. kastracija aselenski (grč. prisizanje u nešto aseverativan (lat. oleum ulje) kem. paklina. dokazni asfalt (grč. npr. problematičan. assensio) odobravanje. prestanak ili usporenost kucanja srca zbog neke mehaničke prepreke. naši izrazi: primorski brden. dokazivanje. dobiva se mješavinom sirove karbolne kiseline ili krezola s koncetriranom sumpornom kiselinom asercija (lat. assibilatio) gram. apodiktičan). prisega prav. koji je u dubokoj nesvjestici. ostavljanje u pohranu aservat (lat. assertorius) kojim se tvrdi. tj. sepsis trulež) med. pretvaranje stražnjonepčanih i zubnih suglasnika u afrikate. čepljez. a-. najviši stupanj nesvjestice asfiktičan (grč. potvrdan. prav. asertoran sud sud 124 asibilacija u kojem se odnos između subjekta i predikata iskazuje kao činjenica (usp. koji nema spola. sepsis) kem. razvrat. ostaviti u pohranu asesor (lat. udvaranje.

assimilatio) izjednačenje. pr. bolestan. asignans) onaj koji šalje uputnicom novac. prijetvornost. asindeton asinkroničan (grč. assignatio) doznaka. npr. a-. gram. glup je) . jednačiti. assignatura) v.—18. nesposoban je. simbol beskrajne ljudske težnje koja nikad ne postiže svoj cilj. gram. symfonia) nesklad. neskladnost. nerazmjeran. uputnica.: //O žene. po mjestu tvorbe glasova). ustrajnost asiento čit. izdati (ili: izdavati) nalog za isplatu neke svote asilogističan (grč. nedostatak sućuti asimptota (grč. neskladnost. pretvoriti hranu u organsku tvar asimpatija (grč.. assimilare) izjednačiti. nalog za isplatu asignant (lat. psih. ili između članova jedne rečenice. symptotos koji se ne poklapa) mat. očajan. usp.) s trgovačkim partnerima i podjela ovima prava da monopolistički uvoze odreden broj robova iz crnačkih zemalja u američke (španjolske) kolonije asignacija (lat.. azinus ad liram (lat. syndeton) poet. a-. chronos vrijeme) neistovremen. assiduitas) točnost. krvav. neistodoban asinus ad lyram čit. symptotos koji se ne poklapa) koji se ne poklapa.-grč. asindetski (grč. neravnomjernost asimfonija (grč. prilagođa• vati. asyndesia nevezanost.). licemjerje asindeton (grč. bez sveza. primatelj novca po uputnici ili nalogu asignatura (lat. prilagoditi. nepoklopljiv asimulacija (lat. syndetos nevezan) koji je bez veze. a-.asibilirati asibilirati (lat. tj. Leibniz je nazvao čovjeka "asimptotom božanstva" asimptotičan (grč. izjednačavati. assignatus) osoba na koju glasi uputnica.) ugovor španjolskih vladara (u 16. iz kojega se ne može izvesti zaključak asimetričan koji nema simetrije. tiskan radi likvidiranja državnih dugova asignatar (lat. syllogismos posredni zaključak) log. fi- 125 asinus ad lyram ziol. 1790. hiperbola ima dvije asimptote. neskladan. nalog. nedostatak veze u rečenicama. a-. fiziol. izjednačavanje. assignare) uputnicom doznačiti (ili: doznačavati). pošiljatelj asignat (lat. st. nedovoljno suosjećanje. a-. ali je nikad ne siječe. nervozan. primanje u svijest novog sadržaja (doživljaja) i njegovo prilagođavanje sadržaju svijesti. asjento (šp. jednačenje (po zvučnosti. assibilare) gram. nejednakovremen. a-. bez svezica asindezija (grč. linija kojoj se približava neka krivulja. papirni novac iz vremena Francuske revolucije (19. a-. assimulatio) pretvaranje. primiti u se. zbivanje kojim stanice pretvaraju hranu u tvari od kojih se same sastoje (proces asimilacije) asimilirati (lat. asimfoničan asimilacija (lat. sympatheia) nenaklonost. nespojenost) ret. dajte da pjevam jedan razdrti psalam//užasan. grozan. primati u se. assignatarius) osoba na koju glasi uputnica ili doznaka. asignacija asignirati (lat. IV. postojanost. nejednak asimetrija (grč. syn s.) magarac u liru (uzrečica koja odgovara našem: razumije se kao magare u kantar. doznaka. nejednakost. nevezanost. uputnica na primanje godišnjeg dohotka od nekretnina. pretvarati stražnjonepčane i zubne suglasnike u afrikate asiduitet (lat. a-. npr. pjesnička figura u kojoj se izostavljaju veze između dviju ili više rečenica. asymmetria nesimetričnost) nerazmjernost.

Asklepijadi potomci Asklepijevi. asketos) pokajnički. prisutnost asistent (lat. asocijacija ideja vezivanje predodžaba na taj način što jedna predodžba izazove u svijesti neku drugu. asocirati se združiti se. nazvanog po grčkom pjesniku Asklepijadu. odis prezasićenost) med. assistentia) pomaganje. associatio) udruživanje. biti nazočan čemu asistolija (grč. vezivanje. vezati. asketes) pustinjak. kod Rimljana: Eskulap. vrsta klasičnog stiha. zamjenik. askaris) mn. pustinjaštvo. Buridanov magarac asiriologija znanost koja proučava književnost. povijest i starine Asirije i Babilona asistencija (lat. associare združiti. assistere) pomagati nekome u poslu. asodična. systole skupljanje. assistens) pomoćnik. groznica groznica praćena povraćanjem asolirati (fr.) organ za razmnažanje gljiva mješinarki. associare) pridružiti. nedostatak volje za jelom. pokajništvo u mučenju tijela odricanjem asketski (grč. pokajnik. pratiti nekoga. potpora. askeo) naučavanje o askezi asketizam (grč. člana. veza asklepijadskog stiha s drugim vrstama stihova 126 asomatičan asklepijadski stih metr. socialis) nedruževan. Asinus Buridani inter duo prata (lat. a-. asitia nejedenje. a-. onaj koji svojevoljnim gladovanjem i mučenjem tijela svladava u sebi strasti i prohtjeve asketičar (grč. asocijacionistička psihologija smjer u psihologiji koji sve duševne pojave objašnjava iz predodžaba i njihovih mehaničkih veza te svu duhovnu djelatnost svodi na asocijaciju ideja asocijalan (grč..) Buridanov magarac između dvije livade. spajanje. koji izaziva gađenje. assoler) zasijavati zemlju naizmjenično različitim usjevima asomatičan (grč. u početku s trohejom ili spondejom. askesis) pustinjaštvo. askeo skrbiti se) način mišljenja i življenja asketa. koji ne voli društvo i ne želi biti njegov koristan član. mlađi činovnik asistirati (lat. bogougodan. associativus) koji združuje ili sjedinjuje. lat. pomoć. jezik. spojiti. pomagač. stezanje) med. nestezanje srca asitija (grč.Asinus Buridani. a-somatos) netjelesan . nedruštven. liječnici i učitelji liječništva askus (grč. sastoji se od dvaju (mali asklepijadski stih) ili triju horijamba (veliki asklepijadski stih). i s jambom na završetku Asklepije starogrčki bog liječništva. društvo. askomiceti razred gljiva koje stvaraju truske u mješinicama asocijacija (lat. as-odes koji osjeća gađenje. primiti za suradnika.. zool. ugađanje Bogu do krajnjeg samoodricanja. gladovanje) post. opći naziv za sve teške poremećaje u organizmu zbog nedovoljnog rada srčanog mišića. koji je ravnodušan prema općim potrebama i interesima zajednice asocijativan (lat. mučenje tijela radi što uspješnijeg svladavanja tjelesnih strasti i prohtjeva kako bi duša bila što neovisnija o tijelu i time se mogla posvetiti svome pravom opredjeljenju asklepijadska strofa metr. dječje gliste asket (grč. fil. askeo) pisac pobožnih djela. koji nadovezuje na nešto asocirati (lat. udružiti se asodičan (grč. bogougodnih spisa asketika (grč. udruženje. pokajništvo. udružiti. v. odgojni askeza (grč. nedostatak hrane askaride (grč.

zbirka razne robe iste vrste (npr. aspermizam aspermičan (grč. položaj planeta promatran sa Zemlje. a-. a-. aspirator) sprava za usisavanje prašine. a-. raskalašnost Aspalathos ilirsko. aspis. rod bilja iz porodice ljiljana. astr. izgovaranje s hukom. želja za nečim. aspectus) izgled. razvrat. aspermizam aspermizam (grč. samoglasničko podudaranje. asper ljut. assortiment) potpuno i sređeno skladište robe. sperma sjeme) med. bolest izazvana gljivicom aspergillus 127 aspirirati fumigatus u organizmu ljudi i životinja. sperma) med. zmija otrovnica. jednakost tonskih figura u jednoj glazbenoj misli asonancija (lat. usisavanje. bot. usisavač. asperifolia) mn. knjiga). koji ne može izlučivati sjeme aspermija (grč. a-. pren. grubost. assortir) srediti (ili: sređivati) po vrstama. težnja. težiti za nečim. stajalište. assonantia) v. odabiranje asortirati (fr. izdvajanje (ili: sređivanje) robe po vrstama asotija (grč. v.) poteškoće ne zastrašuju asperacijski sustav (lat. urođena ili stečena nemogućnost izlučivanja sjemena iz spolnih žlijezda aspida (grč. pojava. tvorničko ime za acetilosalicilnu kiselinu (77%). aspiratio) gram. hladetina aspiracija (lat. aspirare) tražiti nešto. slično zvučiti asortiman (fr. nesanica asonanca (lat. n. tako da mu se za sva djela izriče kazna koja se sastoji u povišenju kazne utvrđene za najteže kazneno djelo aspergioloza (lat. opskrbiti skladište robom. s dahom. aspic) kub. aspirans) kandidat. neravnina. tvrdoća. gledište. st. asparagos) šparoga. dobar znak aspera nec terrent čit. v. somnus san) med. neotesanost. assonantia) poet. zvanjem) aspirata (lat. osobito kod osoba koje imaju posla sa žitom i brašnom. asonanca asonirati (lat. plina ili tekućine. onaj koji teži za nečim (položajem. odabrati stvari jedne prema drugima. egipatska naočarka. koji nema sjemena. aspirata sc. asperitas) hrapavost. prijateljica i kasnije žena Periklova aspekt (lat. sperma) v. zla i opaka žena aspik (fr. surovost. glaz. upotrebljava se kao lijek protiv glavobolje. oštar) izricanje jedinstvene kazne za više povreda kaznenog zakona što ih je počinio isti počinitelj. opremiti asortisaža (fr. assortissage) trg. aspidos) zool. nepotpuna rima. udisati. lat. lik. ventilator aspirin farm. kod ljudi se pojavljuje u obliku plućne tuberkuloze (pseudo-tuberkuloza) asperifolija (lat. a-. aspera nek terent (lat. littera) gram.asomnija asomnija (grč. stih u kojem se rimuju samo samoglasnici. assonare) biti sličan po zvuku ili glasu. biranje. aspergillus) med. pr. čežnja aspirant (lat. prašak koji otklanja povišenu temperaturu i izaziva znojenje. uvlačiti u . aspirirati (lat. biljka s hrapavim lišćem asperitet (lat.. uvlačenje u sebe. prehlade i si. aspermičan aspermatizam (grč. udisanje. aspermos) med. suglasnik s aspiracijom aspirator (lat. sisanje. reumatizma. e. sperma sjeme) med. a kasnije grčko naselje na području današnjeg Splita asparagus (grč. pren. asparagin organski spoj koji se nalazi u šparogi Aspazija ugledna atenska hetera iz V. asotia) razvratnost. krutost aspermatičan (grč.

dosta Assunta (lat. slab vid. asteismos istančan. osobina nekih vrsta tinjca koji. nepostojan) koji nema smjera. steničan afekt astenija (grč. zvjezdani. astakos rak. tzv. bios život) umijeće da se slab organizam održi dugo u životu astenopija (grč. aster) zviježđe. sjajan asteroidi (grč. astr. tuga. slično kao kod Grka Afrodita a kod Rimljana Venera. s dahom. bez određene orijentacije. oronulost. npr. Istar) feničko-sirijska božica ljepote. slabost. oronuo. psih. assumere primiti. aster. u pjevanju: udahnuti zrak tako da se čuje aspra (grč. dio medicine koji se bavi uzrocima i liječenjem slabosti. bunilo. okamenjeni rak Astarta (Astarot. usisavati. vrsta slova. skupina zvijezda asteroidan (grč. profinjen ton u ophođenju. znakovnog (ideograma) i početaka zvukovnog (fonograma) pisma . zadirkivanje Astek pripadnik starog indijanskog naroda u Meksiku koji je imao visoku kulturu i čvrstu državnu organizaciju. koji se u svakom položaju nalazi u ravnoteži. logia) med. astečko pismo meksičko pismo. eidos oblik) mn. astateo) nemir. astečki jezik v. assai) glaz. asteroeis) zvjezdast.aspra 128 asteroidi asteničan (grč. neotpornost prema naporu (kao posljedica preležane bolesti ili kao predznak opasnih bolesti) astenologija (grč. lijepa kata. asthenes. grč. med. kao znak kojim se čitatelj upućuje na primjedbu ispod teksta asterizam (lat. asteničan afekt duševno uzbuđenje kojim se slabe tjelesne radnje. aster zvijezda) bot. motiv Bogorodična uzašašca na nebo astakolit (grč. aster zvijezda) fiz. uzeti k sebi) slik. zvjezdan. gram. gledam) med. u semitskoj mitologiji najpoštovanija božica. pun zvijezda. mali. te su tako slobodno izložene svakom vanjskom djelovanju astazija (grč. s hukom. lithos kamen) geol. dvije podjednake magnetne igle postavljene tako jedna nad drugom da su im polovi suprotno okrenuti čime su zaštićene od utjecaja Zemljinog magnetizma. ret. prijelazna antikva asteričan (grč. makros dug. asti grad) gradsko ponašanje. aspros bijel) najmanja novčana jedinica u Turskoj assai (tal. nepostojanost. asteizam (grč. npr. pokazuju zvjezdaste zrake kad se kroz njih gleda asterizma (grč. ljubavi i rađanja astatičan (grč. suptilan. dosjetljiv govor. biljka glavočika. astatične igle fiz. proučavanje asteničnih bolesti astenomakrobiotika (grč. asthenes. utjecaji asterisk (grč. asteroides) zvjezdolik. u obliku zvijezde. bacakanje teškog bolesnika. zbog interferencije svjetlosti. asterismus. koji potječe od zvijezda. glaz. astheneia slabost) med. vrlo. astheneia nemoć. asteriskos) zvjezdica u knjigama (*). tisk. slikovnog (piktograma). astenična groznica živčana groznica. kad netko tobože hoće nešto prešutjeti pa ipak kaže. astatos nestalan. supr. pramajka svega živoga. rata i mira. gospodarica neba i zemlje. orao vidim. zvjezdice. golim okom nevidljivi planeti između Marsa i Ju- sebe. lako zamaranje očiju aster (grč. koji potječe od slabosti. derivat maja-pisma. nahuatl-jezici. slab. npr. asthenes) nemoćan. nemoć. svjetlosna pojava kod koje od neke svijetleće točke izbijaju svjetlosne zrake. slabost vida. izgovarati iz grla. duhovit govor.

odvaja kapitel od donjeg dijela 129 astrodiktik astragalizam (grč. sunčanica. usp. skočna kost. kockanje astragalomantija (grč. astralni duhovi u starom istočnjačkom vjerovanju u zvijezde: duhovi zvijezda zamišljenih kao živa bića. astrodeiktikon) pokazivač zvijezda. Vesta i dr. asti grad. pr. astron) predmetak u složenicama sa značenjem: zvijezda astrobolizam (grč. teško i kratko disanje u napadajima.(grč. astron zviježđe. srčane. smrt ili obamrlost od udara munje astrodiktik (grč. a-. sipnja. astralis) koji se tiče zvijezda. onoma ime) književno djelo ili novinski članak koji umjesto piščeva potpisa ima tri zvjezdice (***). astralno tijelo tijelo bez zemaljskih. svijet zvijezda. astrum zvijezda. pseudonim asti (tal. eterično tijelo čovjeka. služi za izradu raznih ukrasa astralni (lat. aster zvijezda. pjenušac. lithos) tamnocrveno staklo s iverjem plavkasta sjaja. osobito između zvijezda Kumove slame. astmatičan astmatičar (grč. grč. koji potječe od zvijezda. nomos zakon) upravljanje gradom. spuma pjena) pjenušavo vino. nadzor nad kućama astma (grč. arhit. a-. asthma) med. želučane) astrafobija (grč. duhovi postali od vatre koji lebde između neba. sastavlja odgovor na postavljeno pitanje astrahan skupocjeno janjeće krzno s crnosjajnom i kovrčastom vunom (naziv po rus. anat. udar sunčanice. uzimaju ga na sebe duhovi kad se pojavljuju. astragalos) igra kockom. gradu Astrahanu) astralit (lat. npr. astragalos) kocka. manteia proricanje) proricanje iz kocaka na kojima stoje slova iz kojih se. po naučavanju okultizma. astralna svjetlost zvjezdana svjetlost. drugo. zvjezdani. zemlje i pakla. a-. pretjerano velik strah od groma ili grmljavine astragal (grč. nakon svakog bacanja. stigma) koji ima svojstva astigmatizma astigmatizam (grč. slabija nego na ostalom nebu. Ceres. nesposobnost nekog optičkog sustava za oštro odslikavanje zbog različite zakrivljenosti površina koje lome svjetlost u različitim ravninama. metron) opt. grafo) opisivanje gradova Astijanaks (grč. u srednjem vijeku: pali anđeli. astragalos kocka. fobos strah) med. astron. zvijezda. planetoidi asteronim (grč. stigma točka) fiz. obruč. sprava za određivanje jačine astigmatizma astigrafija (grč.) vrsta talijanskog vina (po gradu Astiju). asthma) sipljivac.. Juno. veoma udaljenih i pojedinačno nevidljivih zvijezda. gležnjača. vijenac na gornjem dijelu stupa. talijanski šampanjac astigmatičan (grč. sprava pomoću koje se svaka zvijezda pokazana na nebeskoj kugli može lako pronaći i na nebu . astralni svijet zvjezdani svijet. u obliku zvijezde. a-. asti grad. mana oka kojoj je uzrok nepravilnost rožnice i leće te zato nastaje nejasna slika astigmometar (grč. tjelesnih osobina. "vladar grada") sin Hektora i Andromahe. stigma. zvjezdast. duše umrlih. izgleda da potječe od bezbrojnih. zvjezdano nebo astro. balio bacam) med. stylos stup) arhit. onaj koji boluje od sipnje ili astme (živčane. astrobolismos. uprava grada. građevina bez stupova astinomija (grč.asteronim pitera. asti spumante (tal. nakon ulaska u Troju Grci su ga strmoglavili sa zidina astilon (grč. Astrea. med.

atechnia) nespretnost. logia) naučavanje o besmrtnosti duše atanazija (grč. athanasia besmrtnost) v. Posejdonovom praunuku. attachement) odjel. attache) službena osoba dodijeljena diplomatskom predstavništvu u kojem ima ulogu savjetnika. primamiti. a-thanatos besmrtan) vjerovanje u besmrtnost duše. božica zaštitnica umjetnosti i vještina. a tempore) ponašati se prema vremenu. fabula Atellana atelaža (fr. atavus) naslijeđen od predaka (tjelesne i duševne osobine) atavizam (lat. zaštitnica junaka i gradova. atheos bezbožan) bezbožnost. attemperare) ublažiti. neizmjerno bogatstvo koje je 133. n. atavus predak) sličnost s precima. Hauptmann) vođa kozačkog odreda. (kod Rimljana: Minerva) . neumrlost atanizam (grč. onaj koji ne vjeruje u postojanje Boga ateizam (grč. obično s činom pukovnika. dizala ih i tako zaostajala. ateknia bezdjetnost) neplodnost. atechnikos) neiskusan. ateleia) nesvrhovitost. nekog liječnika). brak bez djece atelana (lat. hetman atambija (grč. zavoljeti nešto atašman (fr. ima umrijeti). attacher) dodijeliti na rad. kći Zeusova. osobito ženskih. negiranje da postoji Bog ili božanski poredak u svijetu ateknija (grč. nevještost (npr. duševno spokojstvo. odan čovjek. duševni mir. prema prilikama. voj. po legendi niknula iz njegove glave. radoznala Atalanta zaustavljala se kod svake odbačene jabuke. što je koristilo Hipomenu i on je stigao na cilj.atalsko blago 132 Atena pije. božica rata. divim se) nečuđenje.) vrsta dramske improvizacije. athambia) hrabrost. Athena) mit. pr. koji je kasnije našao smrt pod Tebom u pothvatu "Sedmorice protiv Tebe" atalsko blago golemo. utišavati atemporirati se (lat. privrženik ataširati (fr. utišati. pren. naviknuti se na nešto. atheos bezbožan) bezbožnik.. besciljnost. najvećeg reformatora i modernizatora života u Turskoj ataumazija (grč. odsjek Ataturk ("Otac Turaka") pridjevak turskog generala Mustafe Kemala (1881—1939). nevješt. e ostavio pergamski kralj Atalos (Attalos) Rimljanima u nasljedstvo ataman (rus. "dječak s djevojačkim licem"). njemu je Artemida dala tri zlatne jabuke koje je on u utrci odbacivao. slučaj kad se kod potomaka pojave neke duševne i tjelesne osobine njihovih predaka. radionica slikara. njem. v. topovski pribor atelija (grč. attelage) zaprega. nespretan atehnija (grč. stanje bez strasti ataše (fr. atelier) umjetnikova soba za rad. thaumaso čudim se. kipara dr. neustrašivost atanatizam (grč. ravnodušnost atavistički (lat. prilagođavati se duhu vremena Atena (grč. a-. ataraxia) fil. athanasia) besmrtnost. posebice grada Atene. atanatizam ataraksija (grč. naslijede osobina predaka atehničan (grč. kozački harambaša. zaprežni pribor. oslobođenje od poreza i državnih nameta atelijer (fr. atanizam atanatologija (grč. atemperirati (lat. ublažavati. a-thanatos besmrtan. imali su sina Partenopeja (grč. to je uspjelo Hipomenu. nerazumijevanje neke umjetnosti ili vještine ateist (grč. bezbožništvo.

viša škola.) mn. nepravilan koji odstupa od utvrđenog uzorka. v. atest 133 Atlant atestirati (lat. uvjerenje. tj. atička duhovitost i dosjetljivost atički (lat. tal. svjedodžba.atenej atenej (lat. atička suptilnost u načinu mišljenja i izražavanja. ovjeriti. atička sol duhovit i suptilni način izražavanja Atik Tit Pomponije ugledan Rimljanin. stav. pom. attentare) pokušati nešto protiv koga ili čega. atemptare napasti. napasti. st. napadati atenuator (lat. n. pomagač književnika i umjetnika (109—32 pr. pristati. e. atimia) lišavanje časti (vrsta kazne kod starih Atenjana koja se sastojala u lišavanju svih građanskih prava) atimirati (grč. attica. kao središtu cjelokupne naobrazbe onoga vremena. prijatelj Ciceronov. nazvan po imenu hunskog kralja Atile atimija (grč. otuda: učeno društvo. attitude. teška probava. imanje ili čast. zemljište) prilagođavanje biljaka novom tlu aterirati (fr. u obliku čvora (najčešće na glavi) atest (lat. Atlas . lišiti koga građanskih prava atipičan (grč. attentator) onaj koji vrši atentat atentirati (lat. izvršiti zločinački pokušaj. potvrđivanje. poništavanje. pismena potvrda atestat (lat. atterrir) zrak. pokušaj ubojstva.) atika (lat. nasrnuti na tuđe pravo. potvrdu. neupućen. n. ad k. prav. v. uzor) med. doći k obali aterman (grč a-. Atlas) mit. nevičan čemu ateramija (grč. a-. pokušati) protupravan napad na nečiji život. attitudine). osnovao ga je car Hadrijan radi njegovanja znanosti i umjetnosti i nazvao ga po gradu Ateni. nepravilnost u razvoju neke bolesti atitida (fr. ublaživati) prigušivač. izdati svjedodžbu. ukidanje. osobito: ukrašavanje građevina stupovima Atila (got. atestat atestacija (lat. adijaterma aterom (grč. prezirati. loša probava aterenizacija (lat. duhovit. attestatum) v. a-. ather kaša. attique) arhit. pokušani ili neizvršeni zločini atentator (lat. prekrupa) cistično proširenje žlijezde lojnice. karakteristične odlike starog atičkog građevnog stila. fr. položaj. ponašanje. "tatica") kralj Huna (5. typos oblik. a-theoretos) koji ne zna. a-teramnos tvrd) med. atticus) svojstven atičkom duhu. e. zločinački napad. attenuare umanjivati. fr. dosjetljiv. spustiti se zrakoplovom na zemlju. attikismos) atički način govora. pozivati (ili: pozvati) za svjedoka ateteza (grč. uzor) neuredan. zločin. attestari) potvrditi. Athenaeum) viši odgojni zavod u Rimu. uglađen. proglašenje nevažećim aticizam (grč. kršćanski povjesničari prozvali ga "Bič Božji" atila kratak konjički kaput s gajtanima. attentata crimina čit. ne poštovati. uvjerenje. attestari posvjedočiti) pismena potvrda. suptilan. athetesis) odbacivanje. posvjedočiti. držanje tijela. u novije doba i kao naslov književnih časopisa atentat (lat.). atipične bolesti bolesti koje se ne razvijaju pravilno atipija (grč. atimazo) lišiti (ili: lišavati) časti. attentatum od attentare. u baletu: stajanje na jednoj nozi Atlant (grč. attestatio) ovjeravanje. thermaino) fiz. typos oblik. terrain tlo. svjedodžba. atentata krimina (lat. naprava za smanjivanje neke fizikalne veličine ateoretičan (grč. uvjerenje.

drži na svojim leđima nebeski svod (Atlant). prema Platonu. nalazio u Atlantskom oceanu. v. koji ima osobine atleta. parnih kupelji. zem. veoma jak i lijepo razvijen čovjek atletika (grč. div koji. sjajna svilena tkanina atlet (grč. športska grana. liječenje inhalacijom. atlanticus) gorostasan. atmidijatrija. što iznosi oko 1. atmos. usp. skopeo) v. liječenje pomoću pare. logia) znanost o isparavanju. metron) v. atmis para. atmos. planina u sjeverozapadnoj Africi atlas (grč. veoma snažan. sredina u kojoj čovjek živi i razvija se. o pretvaranju vode u paru atmometar (grč. knjiga sa zemljovidima svih dijelova svijeta. atmoskop. atmos. atmos para. v. zapadnoafrički Atlas (grč. Atlas) zem. atmosferski zrak obični zrak koji udiše- . sfaira. Atlantic) Atlantski ocean. iatreia liječenje) med. athletis) natjecatelj na javnim gimnastičkim natjecanjima kod starih Grka i Rimljana. atmis para. plašt plinova koji obavijaju Zemlju. atmis. atmidijatrija atmidometar (grč. Atlantis) legendarni otok koji se. divovski. iatreia liječenje) med. atmijatrika atmologija (grč. stupovi u obliku čovjeka koji drže opšivnicu Atlantida (grč. po grčkoj mitologiji. drži na svojim leđima kuglu zemaljsku atlantski (lat. athletike) skup viteških narodnih igara koje su njegovali još i stari Grci. logia) znanost o atmosferskim pojavama atmosferski (grč.093 kg na 1 cm2. at atlotet (grč. tvari iz atmosfere. atmos. duša. duša svijeta. atmosfaerillia) mn. pren. širine 45° na 1 cm2. sfaira) koji se tiče zračnog omotača Zemlje ili pripada zračnom omotaču Zemlje. dijeli se na laku i tešku atletiku atletski (grč. Africi. životni dah. lijepo i pravilno razvijen. atmis.: duša. hrvač. atmidos para. fiz. nazvan po divu Atlasu koji. atmometar atmidoskop (grč. atmijatrija atmidijatrika (grč. kasnije potonuo u more Atlantik (engl. pravo ja. u indijskoj fil. atmosferski tlak dolazi od težine zraka. ozračje. atmidometar atmijatrija (grč.atlanti atlanti (grč. atmidometar atmosfera (grč. oko 9000 godina prije njega. athlo-thetes) sudac u borbi i dodjeljivač nagrada atman (ind. fizička atmosfera tlak koji vrši živin stup visine 76 cm na 0°C na morskoj razini zem. pren. po vjerovanju starih Grka.) dah. stratosfera atmosferilije (lat. tehnička atmosfera označuje tlak jednog kilograma na 1 cm2. prvi vratni pršljen. koji pripada atletici atlija (tur. troposfera. zračna tijela atmosferografija (grč. sfaira kugla) zračni omotač. atmidoskop. atli) konjanik. otuda: koji pripada zap. čovjek koji se bavi atletikom. osobito na olimpijskim i drugim igrama. metron) sprava za mjerenje količine isparavanja vode. a koje se i danas u cijelom svijetu njeguju po utvrđenim međunarodnim pravilima. anat. athletikos) koji se tiče atleta ili koji pripada atletu. usp. i bio "vec'i nego Azija i Lidija zajedno". sfaira. načelo svijeta atmidijatrija (grč. velik i snažan. bit osobe 134 atmosferski ili stvari uopće. atmis para. Atlas) mit. a u praksi te dvije atmosfere znače isto. grafia) opisivanje (ili: opis) atmosfere atmosferologija (grč. borac. iatreia) med. trg. Atlas) arhit. koji pripada planini Atlasu. atmos.

najsitniji djelić nečega. neplodnost atocije (lat. Athos) gora na poluotoku Halkidici. žućkasti kristali gorka okusa. neotrovan atoli (malaj. atto di cadenza čit. odnos atomske težine prema gustoći Aton staroegipatsko božanstvo sunca atoničan (grč. slabost tijela. naučavanje po kojem su sve stvari sastavljene od izoliranih elemenata (atoma) i po kojem se sve što postoji zasniva na spajanju i razdvajanju tih elemenata atomizirati (grč. atonon) gram.) geol. lat. atmosferski elektricitet v. usp. facere činiti) med. atomologija Atomium građevina u belgijskom gradu Bruxellesu u obliku modela atoma atomizacija (grč. bojažljivost. gram. mislilo da je nedjeljiv. razdvajati na sitne dijelove. omlitavljenje. atomos nedjeljiv) pren. atomos nedjeljiv) 1. klonulost. neutrona. malaksao. klonuo.ato 135 Atos iz kojih su tijela sastavljena. toxikos otrovan) koji ne sadrži otrov. jezgra ima isto tako složen sustav: ona se sastoji iz protona i neutrona. najmanji djelić kem. a strane im se strmo spuštaju prema morskom dnu atolmija (grč. reumatizma i dr. nesposobnost rađanja. čin. atokos) med. med. atolmia) strašljivost. st. nenaglašen atonifikacija (grč. veoma sićušna stvar atomističar (grč. volumen obujam) fiz. pren. malaksalost. fil.) dolazi do cijepanja (dezintegracije) atomskih jezgra i pretvaranja atoma u druge oblike. veoma sitan. atoksičan (grč. alfa-čestica i dr. završetak glazbenog djela kadencom. lat. kukavičluk atom (grč. elektricitet ato (tal. atomos nedjeljiv) pren. s negativnim nabojem električnog elementarnog kvantuma. kasnije: sjedište mnogih mo- mo. suvremena fizika utvrdila je da je atom djeljiv i da predstavlja složen sustav koji se sastoji iz pozitivno napunjene jezgre i elektrona koji se.) glaz. energiji čestica koje čine sam atom atomska težina fiz. gram. med. niski otoci prstenastog oblika koji su nastali zbog raslojavanja koralja. u njihovoj se sredini nalazi plitka laguna. ato di kadenca (tal. atomos. v. uspavljivanje atonija (grč. atomos) filozof pristaša atomizma atomistika (grč. fenil-kinolin-karbonska kiselina. mlitavost. 2. umoran. nepriličan. znanost o atomima. atom atomizam (grč. nenaglašenost atonon (grč. atomos) fiz. proturječnost Atos (grč. pojava. kreću oko njega. mlitav. atomos) fiz. atopos) koji nije na pravom mjestu. atocia) mn. atom atomologija (grč. elemenata za koji se sve do početka XX. nedjeljiv atomvolum (grč. atomos) koji se tiče atoma. pri sudaru vrlo brzih djelića (protona. upotrebljava se kod bolesti zglobova. neobičan atopija (grč. atomos) fil. nepriličnost. pren. razdvajanje na sitne dijelove. usp. atomistika atomska bomba bomba čije se strahovito razorno djelovanje zasniva na jezgrinoj energiji. atto) kaz. tj. atonos) bezglasan. broj koji pokazuje koliko je puta atom nekog elementa teži od atoma vodika atomski (grč. atonos olabavljen. sredstva koja čine nesposobnim za rađanje atofan kem. osobito djela za pjevanje atocija (grč. a-. atopia) nepristojnost. o najsitnijim djelićima . nenaglašena riječ atopičan (grč. slab. atonia) bezglasnost. u takvim zbivanjima to cijepanje dovodi do izdvajanja goleme količine energije (atomska energija).

srčana pretkomora. atropos) kem. atrabilitas) med. užas. zabava. atrofija atrezija (grč. vanjska poniznost samo zbog straha od kazne (suprotno: kontricija) Atrid jedan od sinova legendarnog kralja Atreja: Agamemnon ili Menelaj (grčki junaci pod Trojom) atrihičan (grč. attributio) davanje (ili: ustupanje) povlastica. crna. oblježje. kakvoća. n. sraslost pojedinih otvora u tijelu atribucija (lat. a-. attrahentia) med. nepomičan. nedostatak prirodnog otrova. pr. sasušivanje atropa (grč.: repulzivan atraktoran (lat. bitna. surovost. gram. usp. tresis bušenje) med. mršav. e. oznaka. a-. trefo hranim) med. attractorius) privlačan Atrej (grč. atrofia) zakržljalost (ili: slabost. Atreus) mikenski kralj. attractio privlačenje) privlačnost. trajna osobina nečega. beladona atropin (grč. dodan atricija (lat. astmatičnih. kopnjenje. med. attractivus) privlačan. očnih i spazmodičnih bolesti) . attributum. ojedenost kože. supr. mir. strahota. atrocitas) grozota. trofe hrana) zakržljao.Atos a naških redova pravoslavne crkve (Sveta gora) Atosa (grč. med. 136 atropin znak. koji izvlače gnoj) atrahirati (lat. prednji dio hrama. unuk Tantalov. attractibilitas) privlačnost. grafo) sprava za sprječavanje grča pri pisanju atrepsija (grč. privlačna sila. sredstva za izvlačenje. zanimljivost. privlačan predmet. atremes koji ne dršće. ojedanje. prividno kajanje. primamljivost atraktivan (lat. fil. koji se ne koleba atremija (grč. pouzdanost. kosa) med. attractibilis) primamljiv atraktibilitet (lat. pridjev. mršavost) zbog slabe prehrane. usp. atremeo ne dršćem. primamljiv. bilis žuč. primamljivati atrakcija (lat. mir. thrix) koji nema kose ili dlaka atrihija (grč. trenje. suprotno: repulzija atraktibilan (lat. nedostatak kose ili dlaka atrij (lat. stvar koja privlači. atremia nepokretnost. a-. po Spinozi) atributivan (lat. znamenitost. sin Pelopov. Atossa) majka perzijskoga kralja Kserksa. osušen atrofija (grč. thrix dlaka. pripisivanje. predznaci (ili: vjesnici) smrti atrocitet (lat. neustrašivost) mirnoća. neizbježan) bot. a-. melemi (npr. tih. attrium) predsoblje u starorimskoj kući. velebilje (veoma otrovna biljka). zamjenica ili broj koji pobliže označuje imenicu. a-. atra tamna. miran) miran. pridavanje. attrahere) privlačiti. atrium mortis) predsoblje smrti. slabljenje. otac Agamemnonov i Menelajev atremičan (grč. attribuere pridavati. odlučnost atremograf (grč. attributivus) pridjevan. ne uzrujavam se. atrofija kod dojenčadi. uzajamno privlačenje. žutica atrahencije (lat. nepokretan. djelokrug. sušenje. čvrstina. pripisivati) svojstvo. pravo atribut (lat. pretklijetka atrium mortis (lat. slab. brat Tijestov. pobijeđenog u bitki kod Salamine (480. mjerodavnost. dvorana za primanje posjetitelja. attritio) med. glavna osobina (od beskrajnog broja atributa beskrajne supstancije ljudskoj spoznaji pristupačna su samo dva: prostornost i mišljenje. otrovan biljni alkaloid koji sadrži biljka atropa (upotrebljava se u medicini kod nekih želučanih. strogost. suh. nemilost atrofičan (grč. atropos neotklonljiv.) atrabilitet (lat.

audire čuti. suparnička strana. sudac koji saslušava) vojni istražitelj. audire čuti.) izraz za osobe. napadan. audire čuti. prijestupa Auctorem repetunt crimina quaeque suum čit.) prav. licitiranjem auctor delicti čit. na. onaj koji lakše pamti stvari koje je čuo nego one koje je pročitao ili vidio auditor (lat. čujni. metoda za ispitivanje sluha i gluhoće pomoću posebno konstruiranog radio-uređaja (audiometra) audiomikser (lat. o kontan (fr. 1858—1929) auf (njem. metron) med.) putem javne prodaje. naprava pomoću koje gluhi mogu slušati. gore! ustaj! diži se! dižite se! na noge! diži! dižite! aufalend (njem. smjelost. audače (tal. auktorem repetunt krimina kvekve suum (lat.au comptant au comptant čit.) neka se čuje i druga. prije nego što će biti angažirani (vrsta prijamnog ispita pred članovime uprave i stručnjacima) audifon (lat.) doviđenja! auctionis lege čit. tj. svirača i dr. slušatelj auditorij (lat. slušni.) prijeđi. auditivan (lat. audientia) službeni prijam. po rekla-kazala auerka plinska ili električna svjetiljka (naziv prema imenu austrijskog fizičara Karla von Welsbacha Auera. prav. sprava za određivanje stupnja gluhoće neke osobe. posebice djevojke. hrabrome pomaže sreća audacitet (lat. mutus nijem) med. audire slušati. grč. audire slušati) elektronska cijev koja služi za pojačavanje glasa i zvuka u prijamnom radio-uredaju audiovizuelan (lat. slušati. audacitas) srčanost.) Zločinac se vraća na mjesto zločina auctoritate curatoris čit. audiovizuelna metoda u nastavi poučavanje predavanjem i pokazivanjem primjera. proba glumca.) prav. saslušavanje. de auditu (lat. mixer mješač) tehničar koji radi oko čujnog dijela televizijskog programa (audiosektora) audion (lat. auditio) slušanje. audire čuti.) po onome što se čulo. učionica. npr. grč. koje idu služiti u tuđe kuće samo za stan i hranu (obično se tako uzdržavaju studentice koje u stranoj zemlji žele naučiti neki jezik) au revoir čit. smisao: nitko ne može i ne smije biti osuđen prije nego što bude saslušan (osnovno sudsko načelo) audicija (lat. hrabrost audiatur et altera pars (lat. koji upada u oči. probno sviranje. auditorium) slušaonica. audio čujem. počinitelj kaznenog djela. o per (fr. auktor delikti (lat. auffallen upasti) upadljiv. sudska sjednica. audire čuti. srčano. fone glas) med.) posl. grč. a ne može govoriti audio-kaseta (lat. slušalica za gluhe audijencija (lat.) glaz. smjelo. auditivni tip psih. probno pjevanje. aukcionis lege (lat. videre vidjeti) koji se odnosi na slušanje i gledanje zajedno. po odobrenju (ili: s pristankom) skrbnika audace čit. metron) med. o revoar (fr. opernog pevača. vojni sudac. saslušanje. ročište audimutizam (lat. auktoritate kuratoris (lat.) trg. slušatelji auditus (lat. audire čuti. uz plaćanje gotovinom au pair čit. kričav . vrsta nijemosti kad čo- 137 aufalend vjek normalno čuje. cassette kutijica) plastična kutijica u kojoj je magnetofonska vrpca audiometar (lat. auditivus) koji se tiče čujnosti i sluha. sonometar audiometrija (lat. auditus sluh) osjetilo sluha. glaz. sudnica. zasjedanje. čuti. auditor slušatelj. hrabro audacem fortuna juvat (lat.

n. kralj u Elidi čiju je staju. počasno ime rimskih careva. zove se i tirkiz augment (lat. kolovoz. Augeias) mit. naprava za vješanje odijela. večeru i si. zraka) min. e. mjesec žetve. 2. Heraklo očistio za jedan dan. otprilike. slutiti. tumač znakova auguralan (lat. riječ koja uvećava ili pojačava prvobitno značenje neke riječi. ponajviše kao sastojak vulkanskih stijena. Aufsatz) posebno izrađen tanjur ili posuda za posluživanje jela aufšnit (njem. augirati augnmas (njem. Augustina po kojem čovjek može dobiti milosti tek onda kad u njemu ljubav prema carstvu nebeskom nadjača ljubav prema carstvu zemaljskom augustinizam srednjovjekovna kršćanska filozofija i teologija koje su se razvile iz naučavanja sv. augurare) gatati (ili: proricati) po letu. kod grčkih i staroindijskih glagola. prorok. npr. do 14. ima 31 dan (nazvan po rimskom imperatoru Cezaru Oktavijanu Augustu. licitiranje aukcionator (lat. povećavati. npr. pojačavati. veličanstven (pridjev rimskih cezara). porast. augere) v. poprečna procjena (pogledom) augur (lat. augural). uzao ispod ovratnika na koji se odjeća vješa o klinčanicu aufleger (njem.aufdekati aufdekati (njem. broju i glasanju ptica. pretkazivati august (lat. uvećanje. med. augur. Augustina augustovsko doba doba cvjetanja književnosti i umjetnosti (kao za vrijeme rimskog cara Augusta) aukcija (lat. dodati. sastoji se od silicija. osmi mjesec u godini. pr. dodavanje. ribetina (za razliku od deminutiva koji umanjuje i slabi osnovno značenje. auguriozan augurij (lat. auctio) trg. staviti) talionički radnik koji rudaču baca u peć aufsac (njem. fr. pojačavanje. povećati. postaviti stol za ručak. pren. npr. vješalica.) svet. uzvišen. Aufschnitt) narezak. dodavati. dodatak. carski augustinijanizam teol. ribica) augmentirati (lat augmentare) umnožiti. predznak auguriozan (lat. povišica. august(us) (lat. n. augmentum) povećanje. gatalac. otuda: Augijeva staja mučan i neugodan posao oko dovođenja u red nečega što je bilo dugo vremena zapušteno i zanemarivano augirati (lat. predviđanje. pretkazivač. 138 aukcionator pojačati. auguralan augurirati (lat. augmentirati augit (grč. tvore prošla vremena. javna prodaja. pretkazivački. suho meso ili kobasice narezane na ploške Augije (grč. aufhangen objesiti) klinčanica. augurium) proricanje budućnosti po letu ptica. naučavanje o milosti sljedbenika sv. proročki. magnezija. pogoršanje bolesti augmentacija (lat. augustus uzvišen) 1. povećanje augmentativ (lat. auctionator) licitant pri javnim kupnjama i prodajama . znak. e. cijenu. augmentativum) gram. Mass mjera) mjera odoka. Auge oko. naslućivati. augmentatio) umnoženje. aufhenger (njem. posvećen. blijedozelen dragi kamen. auge sjaj. u kojoj je bilo 3000 grla stoke i koja nije čišćena 30 godina. uvećavanje. auguriosus) v. predmetak pomoću kojega se. gram. auflegen položiti. 31. auguralis. pojačanje. umnožavati. željeza i vapna. dodatak. umnožavanje. povisivati. avi-gur) rimski svećenik koji je po letu i glasanju ptica tumačio i proricao što će se dogoditi. aufdecken otkriti) prostrijeti. umnožavanje.

sprava (ili: ogledalo) za pregled uha aurist (lat. skopeo) med. velik ugled auri sacra fames čit. autoritativan aula (grč. prodavati licitiranjem auksanometar (grč. aurum. aule. žličica za uho auriskop (lat. zborno mjesto helenske mornarice pri polasku na Troju aulizam (lat. zborno mjesto. ode pjesma) glaz. znanost koja proučava razvoj ljudskog organizma auksometar (grč.) svijetli vijenac. pjevanje uz pratnju frule aulodika (grč. auxano povećavam. sjaj. auctoritativus) v. ode pjesma. auriscalpium) med. vanjsko uho. aurarius) koji se tiče zlata. aukso. ulagivanje aulodija (grč. svečana dvorana sveučilišta. auriformis) uhast.) aura (grč. slava. auratura) pozlata. sprava za određivanje sposobnosti dalekozora za povećavanje auksopatija (grč. auksilijarni strojevi pomoćni strojevi (na brodu) auksologija (grč. aula) dvorište.) zlatna sredina aureatan (lat. mirisan. lat.aukcionirati 139 Aurora Aulularia (lat. auris) liječnik za uši Aurora (lat. auksano rastem. zlo. držati licitaciju. auri sakra fames (lat. u obliku uha. predvorje. autor auktoritativan (lat. med. grč. auxano umnožavam. auksilijarne knjige pomoćne trgovačke knjige. krug oko glave svetaca. laskanje. auxiliaris) pomoćni. velika slušaonica Aulida luka u Beotiji. proučavanje pjevanja uz pratnju frule . Aurora) mit. pren. aula dvorana) dvorjanstvo. životni dah auraran (lat. astr. aurum zlato. zlatni auratura (lat.e. aurea mediokritas (lat. auricula) uška. odvratna žudnja za zlatom auriforman (lat. aura) ugodan zrak. auctor) v. žuta boja koja se dobiva zagrijavanjem fenola s oksalnom kiselinom i koncetriranom sumpornom kiselinom auripigment (lat. aulos. aureatus) zlatan.) kočijaš. pigmentum) min. žut ili crven mineral arsenov sulfid auriskalpij (lat. auxesis) ret. napredovanje bolesti auksilijaran (lat. ušni aurin (lat. auksano rastem. božica zore i jutarnjeg rumenila kod Rimljana aukcionirati (lat. pathos nesreća. dvorski život i običaji. anat. prostrana dvorana. auksilijarne trupe pomoćne trupe. aukso. odličan aureola (lat.) naklonost svjetine (nestalna) aura vitalis (lat.) životna snaga. pjevanje) glaz. metron) opt. dio uha na koji se stavljaju naušnice. javno prodavati. auricularis) koji se tiče uha ili je u vezi s uhom. kao uho auriga (lat.) prokleta žeđ za novcem. metron) sprava koja bilježi napredovanje u rastenju. n. "Kočijaš" (zviježđe) aurikula (lat. prodavati najpovoljnijem ponuđaču. trpljenje) nepravilan rast (razvoj) čovjeka auktor (lat. aulos frula. pozlaćivanje aurea mediocritas čit. ušna školjka aurikularan (od lat. ugodan povjetarac aura popularis (lat. logos govor) znanost o duševnom i tjelesnom rastu. nevolja. auctionari) trg. aurum zlato) kem. posebno biljaka aukseza (grč. govorničko preuveličavanje i pretjerivanje. aula odn. olla) komedije starorimskog pisca Tita Makcija Plauta (250—184 pr. auris uho.

med. prošlo je i si. zaštitnik. "tko rano rani. aus iz) žarg. koji je težio za pretvaranjem Habsburške monarhije u državu u kojoj bi dominirali Slaveni aušus (njem. jutarnje rumenilo. zaštita. zlatan aurum (lat. australna svjetlost južna svjetlost Australazija Indijski arhipelag austrijacizam osobitost njemačkog jezika i govora kojim se govori u Austriji austrofil (Austrija. ili ne biti ništa aut-aut (lat. archo vladam) samovladar. dvije sreće grabi" aurozan (lat. predznak. stetoskopa auskultant (lat. uživanje u samom sebi. suškovina Auschwitz čit. nešto veliko. aushelfe'n pomagati) radnik koji nije u stalnom radnom odnosu nego povremeno dolazi na ispomoć. archo vladam) samovlada.) ili-ili autadija (grč. okrilje. neovisnost o aurora (lat. trenutak kad lopta padne izvan igrališta aut Caesar. filos) prijatelj. pod zaštitom. auspiciosus) koji nagovještava i pretkazuje sreću auspicirati (lat. auster južni vjetar. aut nihil čit. pod pokroviteljstvom auspiciozan (lat.) zora. Bord paluba) kraće umjesto Aussenbordmotor motor na vanjskoj strani brodice. auskultant auskultirati (lat. Aušvic (njem. grč. samotok. pren. prisluškivati. znak. auspicium. aut nihil (lat. početnik.) pod okriljem. australis) južni. bilo samim uhom ili pomoću posebne slušalice. osluškivanje šumova unutarnjih organa kod bolesnika. despot. istok aurora musis amica čit. st. out) šport. sudski pripravnik. aut Cezar. vlast. grč. apsolutizam autarkija (grč. manteia) proricanje (ili: gatanje) po puhanju vjetra austroslavizam politički smjer medu Česima u 19. otpad aut (engl. aussen vani. pomoćni radnik auskultacija (lat. auscultans) slušatelj. zadovoljstvo samim sobom autarh (grč. Austria. ausbord (njem. tj. Ausbruch) vino koje se samo cijedi iz osušena grožđa.) zora je prijateljica muza. tj. authadeia) samodopadanje. Ausschuss) bezvrijedne stvari.) jug australan (lat. izvanbrodski motor ausbruh (njem. autos. sub auspiciis (lat. avispicium. auspex) prorok po letu ptica kod starih Rimljana. samodržac. aurum) koji u sebi sadrži zlato. jutarnji sati vrijede zlata za umni rad.) njemačko ime za poljski grad Oswiecim u kojem je za vrijeme Drugoga svjetskog rata bio jedan od najjezovitijih logora smrti aushelfer (njem. autos. auskultator auskultator (lat. apsolutist autarhija (grč.aurora 140 autarkija ptica kod Rimljana.) ili biti Cezar. proricati auster (lat.) zlato aus (njem. gotovo. moć. fobos) mržnja prema Austriji austromantija (lat. pristaša Austrije austrofobija (lat. vrhovna uprava i zapovjedništvo. sretan početak. auscultare) slušati. autarkeia) dovoljnost samom sebi. ispitivati šum pluća slušanjem pomoću stetoskopa auspeks (lat. augur. pomoćni sudac bez prava glasa. zadovoljstvo samim sobom. svršeno. samodrštvo. pokrovitelj auspicij (lat. auscultatio) med. auspicari) tumačiti budućnost po letu ptica. ono što treba odbaciti. promatranje ptica proročica) pretkazivanje po letu i glasanju određenih . sreća. samostalnost. auscultator) v. aurora muzis amika (lat.

samoauto-dres (grč. originalni spis ili dokument autentike (lat. vlastita biografija. kamionima autoanaliza (grč. automobilizam auto-stop zaustavljanje automobila na cestama i molba vozaču da pješaka (obično turista) besplatno poveze auto-transport kraće umjesto automobilski transport promet automobilima. autos. lijek koji djeluje već onoga dana kad se upotrijebi autentičan (grč. authentikos) zakonit. authenticum) izvorno djelo. autos. autos sam. prvobitni. opisuje uvjete pod kojima je živio i radio autobus (grč. o samoodređivanju djelovanja i htijenja putem zakonitosti koja je u našoj svijesti. ispitivanje vlastite savjesti autobiograf (grč. autos) 1. gol vlastitoj momčadi auto-kolona dugi niz automobila u pokretu auto-limar radnik koji izrađuje limene dijelove za automobile ili zrakoplove 141 autodigestija auto-mehaničar radnik koji popravlja automobilske motore i uređaje auto-promet promet motornim vozilima. pravovaljan. bios. lat. autos. auto-didaktos) samouk autodidaktika (grč. determinare opredijeliti. odrediti) fil. fil. bolesno misaono udaljavanje od vanjskog svijeta auto (grč. razmekšavanje organskog tkiva nakon smrti pod utjecajem želučanog soka . garage) spremište za automobile auto-gol (grč. digestio probava) fiziol. pravovaljanost. pravi. kasnije dopune i dodaci nekom starijem zakoniku. usp. trg. književni rod u kojem pisac opisuje svoj život. facere) potvrditi. autos. lat. authentikos pouzdan. koji prolazi još istog dana autemoron (grč. emera) med. uobičajena kratica za automobil auto. autentik autizam (grč. lat. authentica) mn. vjerodostojnost autentificirati (grč. prav. predmetak u složenicama sa značenjem: sam. bios život. autos. bez uvoza sa strane. bezbožnika. Židova i vještica u srednjem vijeku (osobito u Španjolskoj). fr. naučavanje o samodeterminaciji. putem razumne volje. samoprobava. omnibus svima) automobil-omnibus. goal) šport.autemeran vanjskim stvarima. authentikos) istinitost. istodnevni. auto-de-fe) v. lat. grafo) vlastiti životopis.(grč. pisac autobiografije autobiografija (grč. actus fidei) heretički sud. v. izvornost. autos. vjerodostojan autentičnost (grč. auto-da-fe. autos engl. autos. izvršenje inkvizicijske presude. osobnosti i ideje autodidakt (grč. original. autodafe autodeterminizam (grč. tj. didasko učim. autobusima. autos) 2. bilo da priča samo svoje doživljaje ili da radi što boljeg prikazivanja svoje osobe. ideal starih kinika i stoika po kojem je stoički mudrac "dovoljan sam sebi" autemeran (grč. dress) odijelo za automobiliste auto-električar specijalist za električarske poslove na automobilima auto-garaža (grč. autos. prav. ovjeriti autentik (lat. istinit. izvorni. autos. autos eng. autos) psih. sposobnost neke zemlje da se uzdržava samo svojim sredstvima. pretjerano razvijen fantastično-sanjalački unutarnji život. autodefe autodefe (šp. grafo pišem) pisac vlastitog životopisa. analyo razrješujem) poniranje u samoga sebe. poučavam) samoučenje autodigestija (grč. omnibus autodafe (port. svečano spaljivanje heretika. lat. emera dan) med.

grafo. auto-chthonos) urođen. samooplođivanje kod biljaka. autos. koji je nastao tamo gdje je i nađen (kamen. izrađen putem kopiranja. dynamikos moćan. vježbalište (ili: put) za automobile autoerotizam (grč. autografon) riječ ili spis koji je neka osoba svojeručno napisala. dromos put) automobilsko trkalište. samooprašivanje autogen (grč. ljubav) samoljublje. autos. in) med. v. autohirija autogamija (grč. ljubav prema samom sebi. umnožavati autografomanija (grč. autos. autogramma) v. samoubojstvo autohton (grč. autos. autos. alogen autognozija (grč. autos. mania) strast za prikupljanjem svojeručnih potpisa i rukopisa velikih i poznatih ljudi autografski (grč. autogram autografija (grč. gignomai rađam) biol.autodikija 142 autointoksikacija autodikija (grč. autos. urođenički. autograf autohipnoza (grč. tj. supr. autos. starosjedilac. autografskog crnila autogram (grč. koji se sam porađa. poznavanje samoga sebe autogonija (grč. autos. liječenje samoga sebe prirodnim sredstvima. proizvođenje živih bića umjetnim putem autograf (grč. therapeia) med. fagein jesti) med. grafein pisati) izraditi pomoću kopiranja. starosjedilaštvo. autos. fysis priroda. min. fone glas) 2. pri čemu tijelo služi samo kao zamjena za drugi seksualni objekt na koji onaj koji se zadovoljava pritom misli (za razliku od narcisizma kod kojeg je vlastito tijelo krajnji seksualni cilj) autofagija (grč. fonos ubojstvo) 1. zaljubljenost u samog sebe autofizioterapija (grč. umnožiti. grafikos) svojeručan. urođeništvo. autos. starosjedilački. grafia) umijeće umnožavanja rukopisa. bolest čiji su uzrok zarazne klice koje su se već nalazile u čovjekovu organizmu i izazvale bolest autointoksikacija (grč. autos. urođenik autohtoni (grč. auto-dikos koji samom sebi sudi) pravo nekog da sam sebi sudi autodinamičan (grč. filia naklonost. infectio zaraza) med. pomoću tzv. autos. hypnoo uspavam) dovođenje (ili: uspavljivanje) samoga sebe u hipnotično stanje. eros ljubav) psih. kod začepljenosti ušne trube (Eustahijeve) ili vanjskog ušnog kanala: osjećaj kao da nam naš vlastiti glas odjekuje glasnije i zvonkije baš u začepljenom uhu autofonija (grč. autos. autos. toxikon lat. autos. naprava za umnožavanje rukopisa. hipnoza autohirija (grč. samoniklost. gamia) bot. zadovoljenje erotskih nagona pomoću vlastitog tijela. trovanje zbog nagomilavanja otrovne tvari koja se prirodno stvara u organizmu i izdvaja iz njega . auto-chthon) prastanovnik. gnosis) samoispitivanje. svojeručno napisan. lat. autos. mršavljenje zbog šećerne bolesti autofilija (grč. stijena). autos. med. samoliječenje autofonija (grč. jedenje samog sebe. sam sobom autodrom (grč. svojeručan potpis. auto-chthon) prastanovništvo. jak) koji djeluje sam od sebe. gennao rađam) fiziol. samobitan autohtonija (grč. samobitnost autoinfekcija (grč. autos. samonikao. koji radi sam od sebe. umnožavanje rukopisa (s kamena ili metalne ploče) autografirati (grč. nastanak života u njego- vim najjednostavnijim počecima iz tzv. usp. autohiria) dizanje ruke na sama sebe. anorganske tvari.

kratos vlast. moć) samodržac. za čovjeka. nezavisan. učiniti da netko radi kao automat. kratos) v. autos. nesvjesna radnja automatizirati (grč. nož. kata-lyo odriješim) kem. ocjenjivanje samoga sebe. autos. autos. autos. autos. autos. gospodarenje razuma nad osjetilima autokratski (grč. naprava koja automatski bilježi nehotične pokrete automatski (grč. automatos) samopokretan. autos. lithos kamen. maomai tražiti. autos. lyo razgrađujem) samorazgrađivanje. grafo) psih. samoozljeda. Papinov lonac autoknips (grč. logia) ret. fil. autos. autokratizam autokrat (grč. kritike) samokritika. maomai. carro kola) otvoreni autobus za 40 i više osoba autokataliza (grč. odnos prema samom sebi. mišljenju i pisanju) automat (grč. autos. naprava za sterilizaciju lijekova. fr. osakaćenje. temno režem) med.autokar 143 automobil autokar (grč.. kratos neograničena vladavina. ozljeda samoga sebe autolitotom (grč. automatos) ono što se radi bez sudjelovanja volje. med. osobito u crkvenom smislu autokemoterapija (grč. clavis) fiz. kefale glava) samostalan. knipsen pucketati) fot. autos engl. pojava da neki proizvod koji se stvara pri nekoj reakciji ubrzava sam proces te reakcije autokefalan (grč. autos sam. tal. glupan. "samonadzor" autokracija (grč. puška. machomai proturječiti) proturječnost sa samim sobom (u govoru. sama sobom razbija kamen u mokraćnom mjehuru autoliza (grč. lišiti samoradnje automatograf (grč. makinalan. žuditi) fiz. sprava koja.. mehanički. stroj koji sam djeluje pod određenim uvjetima. koji sam od sebe radi. mobilis pokretan. autos. kratos) neograničen u vladanju. automatski pokreti psih. samovladar. vaga. tj. pokretljiv) vozilo koje se sa- . autos. automatiser) pretvoriti u stroj. sam svoj autokefalnost (grč. autos. kišobran. tj. biće koje nema duše. npr. otapanje i fermentativno razgradivanje mrtvih životinjskih tkiva pri čemu ne dolazi do truljenja autologija (grč. kem. samokret. samodržački autokritika (grč. sustav apsolutističke vladavine. autos. haima krv. djela. samodrštvo. kirurških instrumenata i dr. vladanje sobom. laesio povreda) samoosakaćenje. sag. nehotični i nesvjesni pokreti koji nastaju zbog neposrednog podražaja iednog živčanog centra automobil (grč. vladanje samim sobom. onaj koji liči na stvar. liječenje ubrizgavanjem bolesnikove krvi neposredno nakon vađenja iz vene autoklav (grč. automatski otponac na fotografskom aparatu (omogućuje fotografu da snimi sam sebe) autokontrola kontrola nad samim sobom. lat. samostalnost automahija (grč. tako reći. neograničeni vladar ili gospodar autokratizam (grč. lat. njem. automatos koji se kreće sam od sebe. koji radi bez sudjelovanja svoje volje i razuma. therapeia) med. autos. životinja (kod Descartesa) automatika znanstveno-tehnička disciplina koja se bavi teorijom i konstrukcijom sustava za reguliranje i upravljanje tehnološkim procesima automatizam (grč. postupaka autolezija (autos sam. stvarni govor. autos sam. za razliku od slikovitog. nezavisnost od drugih. kefale) samostalnost. ocjenjivanje vlastitih spisa. pren. zatvorena posuda čiji se sadržaj zagrijava pod tlakom većim od atmosferskog. autos.

fr. nafta ili elektricitet. prevođenje i umnožavanje njihovih djela). lat. baino idem) med. skulptura ili crtež vlastitog lika autopsija (grč. koji se bavi automobilizmom kao športom automobilizam (grč. fr. utjecaj. pokoravanje svojim vlastitim zakonima (supr. autonomos) samoupravni. auto automobilist (grč. motorni čamac. znanstvenika. odobriti. mjerodavan. slobodan. autosomnambulizam autonoman (grč. auctor. autos. pronalazača da mogu moralno i ekonomski iskorištavati svoje duhovne tvorevine (s obzirom na objavljivanje. fr. samostalan. samouprava. odobrenje. med. koji hoće i može nametnuti svoju volju ili mišljenje. gledanje (ili viđenje) svojim očima. pronalazač. koji izrađuje automobile. autos. slika. samogledanje. usp. mobilis) onaj koji vozi automobil. priznat stručnjak autorizacija (lat. jedan od načina postojanja biljnog i životinjskog oblika. mobilis) šport. otvaranje leša da bi se utvrdio uzrok smrti 144 autorizirati autopt (grč. na osnovi osobnog promatranja. auteur) pisac.automobilist mo kreće. med. autos. putem otvaranja i pregleda leša (usp. ugled. čak i kad su pogrešna. usp. 2. zakon koji je na snazi. moralna. autos. fr. morfe oblik) biol. autonomia. viđenje) 1. autoritativna država nedemokratsko državno uređenje kod kojeg se vlada po načelu vojne discipline. zakonita vlast. nyktos noć. autoriser) ovlastiti. autorisation) ovlaštenje. pravna). bile države: Mussolinijeva fašistička Italija i Hitlerova nacistička Njemačka autoritet (lat. ovlaštivanje. portrait slika osobe) umj. nomos zakon) samozakonodavstvo. auktor autoritativan (lat. autoriziran prijevod prijevod nekog književnog ili znanstveng djela s dopuštenjem njegovog pisca . autos. fil. fr. autopsija) autor (lat. plasso oblikujem) med. politička nezavisnost. auto. osobno iskustvo autoplastika (grč. koji živi po vlastitim zakonima autonomija (grč. jer je održavanje reda važnije od suzbijanja pogrešnosti. opsis gledanje. morfogeneza autoniktobatija (grč. umjetnika. autos. začetnik. pascho iskusim. znanstvenog ili umjetničkog djela. autoptes) očevidac autoptički (grč. začetnik) koji se zasniva na autoritetu. nadmoćnost (duhovna. autopatheia) vlastiti osjećaj. lat. opunomoćiti. tvorac nekog književnog. antos. pristaša samozakonodavstva autopatija (grč. vozilo se kreće pomoću motora kojeg pokreće benzin. s autoritetom odozgo i s poslušnošću odozdo. augere. osobno promatranje.: heteronomija) autonomist (grč. v. takve su npr. tj. autos. autorite) 1. disciplina koja obuhvaća različite vrste automobilskih natjecanja automorfoza (grč. tvorac. autos sam. priznata veličina (u nekoj struci). na osnovi viđenja svojim očima. pregled. auctor tvorac. auctor tvorac. operacijski zahvat kojim se nadoknađuje nedostatak kojeg dijela tijela ili tjelesne supstance živim tkivom s tijela samog bolesnika autoportret (grč. odobravanje autorizirati (lat. 2. naređenjima vodstva mora se bezuvjetno pokoravati. ugledan. autoptes) pril. vlastitim očima. auctor. nomos) pristaša samouprave. auctoritas ugled. samostalnost. autorsko pravo isključivo pravo književnika. nyx.

prvi otisak autotipija (grč. vrši se na taj način što se ruke i noge dignu uspravno pa se od vrha prstiju omotaju elastičnim vrpcama autotrofan (grč. autos sam. pod heterotrofan autotrofija (grč. suggerere savjetovati. autoshedijastički (grč. sadržaji svijesti koji se pojavljuju putem autohipnoze autoteizam (grč. typos otisak) jedan od najvažnijih pronalazaka u području grafike: prenošenje slika urezivanjem u cink ili drvo i njihovo umnožavanje autotomija (grč. lat. autos. auto-teles nezavisan) samostalnost. autos. autotrofne biljke bot. rotatio okretanje) samookretanje. autos. psih. autoschediazo bez pripreme učinim) bez pripreme. liječenje samoga sebe prirodnim sredstvima autotip (grč.: alomorfija. autos. npr. nametnutog suda na osnovi vlastitih pogrešnih predodžaba. v. tj. kod akrobatskog leta "kovit" autos efa (grč. neograničenost. npr. gyros krug. trofe hrana) koji sam sebe hrani. na brzu ruku. autos tal. liječenje ubrizgavanjem seruma uzetog od samog bolesnika. tome) pojava koja se često može vidjeti kod nekih životinja: osakaćivanje samoga sebe u slučaju opasnosti po život. autoniktobatija autostabilnost (grč. neuvjetovanost autoterapija (grč. nadahnuti koga čim) samouvjeravanje. lat. fr. formula kojom su pitagorejci rješavali svaki spor koji bi se medu njima pojavio zbog razlike u mišljenjima o nekom pitanju pozivajući se na autoritet učitelja autoseroteracija (grč. autos efa) "on. npr. autos. serum) med. utjecanje na samoga sebe. autos. stabilis čvrst. therapeia lat. zrakoplov namijenjen uspravnom penjanju i spuštanju. kod velikog gubitka krvi: potiskivanje krvi iz perifernih dijelova tijela (ruku. novija faksimilna izdanja. therapeia liječenje) med. trofe hrana) biol. lat. typos otisak) autotipijom dobiven otisak. nogu) u srce i mozak u slučaju kad u srce i mozak ne dolazi krvi koliko je potrebno. somnus san. trausfusio pretok) med. lat. autos. Pitagora. okretanje krila oko vertikalne osi. improvizirano autoskopija (grč. supr. autogyre) zrak. autos lat. skopeo gledam) v. heterotrofija autovakcina (grč. lat. svojstvo svih klorofilnih (zelenih) biljaka i malog broja bakterija da se mogu prehranjivati i izgrađivati isključivo iz anorganskih spojeva sredine u kojoj žive. autos. smatranje sebe samoga bogom 145 autožir autotelija (grč. cjepivo pripremljeno od klica koje su uzete od samog bolesnika autožir (grč. stjecanje pogrešnog. ambulare hodam) med. autos. vaccina) med. suggerere savjetovati) sugestivno utjecanje na samog sebe autosugestija (grč. nepomičan) fiz. theos bog) obožavanje samoga sebe. autos. autos. autos. automatsko održavanje stabilnosti autostrada (grč. strada cesta) suvremeno izrađena cesta za automobile autosugestija (grč.autorotacija autorotacija (grč. njegov glavni dio je poseban vodoravni . autos lat. je to rekao". autopsija autosomnambulizam (grč. kod upale plućne opne itd. autos. sama od sebe nastala magnetična budnost za vrijeme spavanja. kad gušter žrtvuje svoj rep autotransfuzija (grč. autorotacija krila zrak. autos.

aventure. avanguardia prethodnica) u Italiji. smion. nadmoć. aval (fr. u vrijeme Mussolinijeve dikatature: fašistička organizacija mladeži od 14 do 18 godina (avangardisti) avanija (fr. onaj koji je daleko od čega. aventure slučaj) vrsta kremena (nađen slučajno pri proizvodnji stakla) avanturist (fr. avantage) dobitak. avantegeur) onaj koji ima prednost. sramota. napredovanje u službi. Ave. prethodnica. ante meridiem avantaža (fr. Maria (lat. zaštitnik Tibeta. napredak. avant naprijed. korist. zarade u nekom poslu avankor (fr. onaj koji čeka unapređenje za časnika avantura (fr. izazvali seobu Huna. prema Auzonu. izbočenje. ostavljen sreći ili slučaju. pren. usp. avan midi (fr. potpisnik. odvažan. utjelovljenje božanstva u hinduskoj mitologiji bilo u čovjeka. avancer) napredovati. avalanche) snježna lavina: odron zemlje. avaler) potpisati mjenicu kao jamac avalist (fr. prednost. promaknuće. avant-garde. pokušaj. mlakonja Auzonija (lat. avanturistički roman vrsta romana u kojem je glavna tema opisivanje neobičnih doživljaja i podviga glavnog junaka avanturizam (lat. prethodnica. arhit. dati (ili: uzeti) predujam. koji stavlja sve na kocku. Maria "zdravo. st. neupućen čovjek. bilo u životinju ave (lat. spašava ljude kroz patnje u reinkarnacijama avangarda (fr. trg.) zdravo! Ave. Marijo!") riječi kojima je anđeo pozdravio Djevicu Mariju nagovještava- . adventura) pustolovina. isplata unaprijed. unaprjeđivati. izlaženje u susret avant midi čit. smion trgovački pokušaj avanturin (fr. plaćanje unaprijed Avari mn. osobito globljenje kršćanskih trgovaca u bivšoj Turskoj. Maria vijak (elisa) koji se okreće djelovanjem vjetra autsajder (engl. lovac na sreću avanturistički (fr.) prije podne. ali nitko ne misli da će pobijediti. bujica. prvi korak. ausriicken) izići. prevagu: voj. avance) predujam. ići naprijed. potpis jamca na mjenici avalanš (fr. drzak. predujmiti. koji je po strani. ispust. predujmljivati avanzman (fr. ljubav prema pustolovinama avanzirati (fr. lat. iznuđivanje novca. biti unaprijeđen. Alana i Slavena. avancement) unapređenje. u športu: onaj koji se natječe. prevaga. napredovanje. garde straža) voj. Ausonia) pjesnički naziv za Italiju (po priči.autsajder 146 Ave. jamac na mjenici Avalokitešvara (sanskrt. smanjivanje dobitka. outsider) onaj koji je izvan čega. mongolski nomadi koji su u 6. aventure) sklonost avanturi. isplata unaprijed. avaliste) trg. aventurier) pustolov. krenuti. prvi borbeni red neke vojske avangardija (tal. adventura. unaprijediti. poniženje. izmarširati u skupini. izvidnica. Obri avatar mit.) najomiljeniji i najpoštovaniji bodhistava u mahayana-budizmu. aval) trg. avant-corps) voj. osobito izići u stroju iz vojarne. prednost avantažer (fr. paradno i si. predstraža. sva sila avalirati (fr. fr. sinu Odiseja i nimfe Kalipse) auzrikati (njem. tal. aventureux) pustolovan. mjenično jamstvo. avania) uvreda. bučno. poći (obično u skupinama). arhit. avanie. istaknuti dio kuće. istaknuti dio građevine avans (fr.

drvored. krletka avijatičar (lat. pohlepan.bez. med. oživljavati. pobiti vrijednost (robi) pojeftiniti. suma novca kojom se plaća poprijeko. avverso) num. lat. glava. pilot 147 avivirati avikultura (lat. skorbut. lik. vita život. letač. večernje zvonjenje u Kat. bios život. quantum količina. crkvi avenija (fr. prilaz. adversus okrenut prema. pravac koji je osnovao arapski mislilac Averoes IbnRošd u 12.. avion. (papa Grgur IX. fil. kavez za ptice. u crkvenoj se povijesti to razdoblje naziva i "babilonskim" (prema robovanju starih Izraelaca u Babilonu) aviobiologija (lat.) prav. zračna flota avijarij (lat. amine od am (monia) + -ine. logos znanost) vještina hvatanja ptica avidan (lat. avis ptica. tj. afet) strašilo. logia znanost) grana biologije koja proučava uvjete pod kojima se živo biće može održati na životu u velikim visinama ili na drugim nebeskim tijelima aviofon (fr. a. lat.) u kojem su pape stolovale u fr. pojeftinjavati avinjonsko sužanjstvo razdoblje od 1305. avitum bonum (lat. grč. djedovsko. put obrubljen drvećem i cvijećem averoizam med. v. avidus) lakom. fone glas) zrak. avenue) pristup. st. avis ptica) plovidba zrakom. summa svota) trg. engleska bolest i dr. lat. strada cesta) zračna linija kojom stalno prometuju zrakoplovi avisatio de perjurio vitando čit. aversio) odvratnost. sučeva opomena kojom se nekome savjetuje da se kloni polaganja lažne prisege avitaminoze (grč. stara kršćanska molitva. staza. obiteljsko imanje avivirati (fr. avis ptica. aversus licem okrenut od. vrsta majmuna aviceptologija (lat. zbog čega ga je osudila Rimska kurija avers (lat. aviation. beriberi. mržnja. željan. avilir. suprotno: revers averzija (lat. lat. aviver) oživiti. grč. ret. avion) laka kovina od koje se prave neki dijelovi zrakoplova aviostrada (lat. capio hvatam. (papa Klement V. lice (kovanog novca). grč. avis ptica. zrakoplovstvo. žudan. proždrljiv avijacija (fr. emtio per aversionem) kupnja ili prodaja poprijeko. pelagra. tal. avis ptica) zrakoplov. fr. sablast. njegovo naučavanje naginje materijalizmu i panteizmu. aviarium) ptičnjak. gramzljiv. i odriče besmrtnost duše. kamo su bili dovedeni da bi bili pod utjecajem politike francuskih kraljeva.) prav. odoka averzionalna suma (lat. ali tako da ovaj to ne primijeti averziona trgovina (lat. tal. avizacio de peijurio vitando (lat. utvara. sprijeda. aviaticus. averzionalni kvantum averzionalni kvantum (lat. uzgoj životinja avilirati (fr. gradu Avignonu. a ne po pojedinačnoj procjeni svake stvari koja se prodaje avet (tur. aeroplan avional (fr. avion. grč. iznos) trg. bolesti koje nastaju zbog nedostatka vitamina u hrani.avenija jući joj da će roditi Isusa. aviateur) zrakoplovac. osvježiti boje . gnušanje. telefon od gumenih cijevi u ratnom zrakoplovu aviomehaničar zrakoplovni mehaničar avion (fr. naprava za letenje teža od zraka. cultura uzgoj) gajenje ptica. avis ptica.) do 1376. vilis jeftin) trg. nosos bolest) mn.. figura koja se sastoji u tome da govornik polako odvrati onoga kome govori od glavne teme.

komad zemljišta koji rijeka otrgne i odnese na drugu obalu azab (tur. zygon jaram) neoženjenost. avizni brod poštanski brod za brzo prenošenje važnih vijesti avizirati (lat. izvještavati. sila) med. prav. predstavljaju prirodne sile (na čelu im je vrhovno božanstvo Odin. avocentur akta (lat. v. opozvati. a-sbestos neugasiv) min. avocatio) opozivanje. ali najčešće ima pejorativno značenje. patnja. odazivanje. zoon živo biće. Asia. inače služi. nezauzetost azijanizam ret. a-. divljak. izvještaj o poslanoj robi ili novcu. periodos) geol. odazivati. a sjedište im je Asgard). sloboda. javiti. avviso. obavještavati. azap) muka. akti avocirati (lat. tražiti da se nešto pošalje. javljati avizo (tal. prav.syle) sigurno sklonište. obavijestiti. opozivati. imao je dvije karakteristike: 1. npr. gignomai nastajem.) prav. i 2. neobuzdan čovjek azil (grč. fr. avviso) brodica (ili: čamac) za izvještavanje. tzv. najstarije razdoblje Zemljine kore. pravo azila u međunarodnom pravu: pravo političkih ili vojnih bjegunaca i si. avoir. a-zoon. kićenost. a-.. kiselo tijesto) židovski pashalni beskvasni kruh. avere. važan međuproizvod u proizvodnji azo-boja azojski period (grč. dom za smještaj i izdržavanje sirotinje. suparnici su im bili vani. ime dviju pokrajina u sjeverozapadnom Iranu azi mn. kutna udaljenost nekog nebeskog tijela ili predmeta na Zemlji od sjeverne ili južne točke podnevnika azobenzen narančasta kristalna tvar. zastora u kazalištima i dr. u francuskim trg. i za izolaciju azeotropija grč. avulsio) med. knjigama: potraživanje. magnezijev silikat vlaknastog sastava. kao loš vodič topline. Božja kazna azbest (grč. tal. habere imati) kao imenica. vrsta nesagorljivog minerala. aviser) izvijestiti. vađenje zuba. mn. od njegovih vlakana izrađuju se tkanine za odijela vatrogasaca. a. samatha ići k. blagdan beskvasnog kruha azimut (ar. na utočište u nekoj stranoj državi azima (grč. avvisare. rađam se) znanost o stvaranju anorganskog ili organskoga iz anorganskog . azab. a-. izvidnički brod. avizna lađa. aktiva avocentur acta čit. lat. ići prema) astr. avocere) odazvati. pojava da smjese nekih tekućina u određenom omiem vriju pri stalnoj temperaturi i daju pare istog sastava kao i tekućina Azerbajdžan država u istočnom dijelu Zakavkazja. spisi avokacija (lat. nedostatak snage za život. bombastičnost. dynamis snaga.aviza 148 azoogenija aviza (tal. Asianus) stanovnik Azije. lat. a-zoon. patetičnost Azijat (lat. nedodirljiv. ad za. zyme kvasac. slojevi bez organskih ostataka azoodinamika (grč. pribježište. a-sylos neopljačkan. neudanost. avisare. nedodirljivo mjesto na kojem progonjeni nalaze utočište. stvoren u maloazijskoj Joniji. visus gledanje. zahtjev da se spisi vrate od nižeg suda višem avokatorij (lat. "stil isjeckanih rečenica" s jakim ritmičkim naglašavanjem. skandinavski bogovi nebesnici. koje su pobjedili azigija (grč. utočište. mit. slabljenje azoogenija (grč. antički govornički stil. pogled) trg. avocatorium) naredba kojom se pozivaju podanici neke države da napuste službu strane države avulzija (lat. neka se traže spisi. aviza avoar (fr. tal.

agioteur) osoba koja se profesionalno bavi špekulacijom vrijednosnica ažiotirati (fr. pers. nebesko plavetnilo azuri mn. agioter) špekulirati vrijednosnicama. popularan naziv za talijansku državnu sportsku reprezentaciju (zbog modre boje njihovih majica) azurin (ar. plav mineral. ajour) otvor (na ručnom radu) ažuran (fr. baviti se ažiotažom ažistaža (fr. npr. glasovit po svojim pješčanim plažama i izvanredno lijepom plavetnilu morske vode (značajni gradovi. potpuni nedostatak muških sjemenih stanica (spermija. namještanje. tal. može imati i više glava ažio (fr. azotos. azotos. Lavoisierov naziv za nitrogen koji nije u stanju održavati život) kem. karbonat bakra Ažurna obala (fr. vrijednosnica i si. nastavak -ites) min. jedan od glavnih sastojaka zraka (4/5) azotemija (grč. a-. trgovanje novcem. plava boja neba. dionicama i si. vrijednosnicama. a jour) točan i brz u poslu. urein mokriti) med. prilagođavanje mjere. neman u obliku krilatog guštera. razlika između nominalne i tečajne vrijednosti. ažioter (fr. a-zoon. Nica.008. neke dionice. ažiotaža (fr. vrijednosnica i si. Marseille) aždaja (tur. pomicanje. Cote d'Azur) istočni dio francuske obale na Sredozemnom moru (graniči s Italijom). izrađivati šupljikavi vez . od nominalne vrijednosti. zoo živim. haima krv) med. lapis lazuli) plavetnilo. agio-conto) trg. azzurro.azoospermija 149 ažurirati azoospermija (grč. spermatozoida) u izbačenom sjemenu. sperma sjeme) med. ajustage) određivanje (ili: prilagođavanje) propisane težine novca. jedan od glavnih uzroka nesposobnosti oplođivanja Azori skupina otoka zapadno od Portugala (u Atlantskom oceanu) azot (grč. znak N. anđeo koji prihvaća i prati duše umrlih azur (fr. metron) sprava pomoću koje se utvrđuje koliko neka zemlja oranica sadrži u sebi amonijaka azoturija (grč. veća vrijednost neke vrste novca. azur. tj. Cannes. onaj koji završava povjereni mu posao na vrijeme ažurirati (fr. azotos. akcije ažio-konto (fr. račun o dobitku odnosno gubitku pri promjeni neke vrste novca.) po talmudu anđeo smrti. azotos. lazhward. lazvardi) vrsta plave boje azurit (fr. Tropez. grč. dotjerivanje ažur (fr. umnožavanje azotnih spojeva u krvi azotometar (grč. doplata. ajour) praviti otvore. višak. element atomske težine 14. agio) trg. prisustnost velike količine dušika u mokraći Azrail (hebr. agiotage) špekulacija. azur. dušik. aždaha) zmaj. St. rednog broja 7.

badigeon) vrsta fine obojene žbuke. kratica za barij baba (tur. pren. metež.) otac. babilonsko sužanjstvo sedamdeset godina ropstva koje su stari Izraelci u 7. fobos strah) med. mandule.B B.) malo dijete.) bot. izopačenost. u radio-dramama) badecimer (njem. babilonski toranj prema Bibliji. tetanusa. ali je to spriječio Bog učinivši da graditelji počnu govoriti različitim jezicima. očuh. podloga) glaz. i 6. beba. nagao porast nataliteta (primjerice u godinama poslije Drugog svjetskog rata) baby-sitter čit. štapić) med. beibisiter (engl. grč. djetešce. nered. upotrebljava se i u medicini. beibibum (engl. drvo i plod iz porodice ruža. izazivači tifusa. med. društvu je cilj održavanje te jednakosti baby čit. gospodar. bacilofobija (lat. bakterije koje imaju oblik štapića. razvrat Babilon stari grad u Aziji.) background čit. zvučna kulisa. kaos. lakrdija. bezbožnost. osobina onih koji su u stalnom strahu da će se zaraziti klicama bolesti (pri rukovanju.) indijska titula. pretjeran strah od zaraznih klica (bacila).) velik broj porođaja. Babilonija stara država u Aziji (simbol bogatstva i okrutnosti). bacillus prutić. draga djevojka babyboom čit. šaljiv. češka brza mazurka babu (ind. Ali-baba). toranj građen u Babilonu. dojenče. zbrka. ženina obitelj babel (hebr. piše se iza imena (npr. vožnji javnim prijevozom i dr. trpjeli u Babilonu kamo ih je odveo kralj Nebukadnezar baborak (češ. pr. punac. zabuna. bacillum štapić. novorođenče. . jezgra je jestiva.) omiljeni češki narodni ples. bekgraund (engl. četka badminton čit. ozvučenje događaja na pozornici (npr. očinstvo. Kaldeja. tast.) nered. b drugo slovo hrvatske latinice B glaz. st. trebao je doprijeti do neba. utopist Babeuf (1760—1797): svaki čovjek ima jednako pravo zadovoljiti svoje potrebe i uživati sva dobra prirode. tonzile badinaža (fr. sastavljena od boje. ali prazan razgovor badižon (fr. očevina. ansambl duhača i udaraljki koji prati svirku solista (u džezu). čuvarica djece bacili (lat. zbrka. baden kupati. vrenja maslačne kiseline i dr. badinage) šala. kratica za predikat (dok A označava subjekt) Ba kem. kratica za element bor B log. pren. kit što ga upotrebljavaju kipari. beibi (engl. bedminton (engl. background pozadina. n. otmjen.) dadilja. kratica basso B kem. e. knez babuvizam socijalno-politička doktrina koju je utemeljio fr. vapna i bizmutova klorida. dodiru nekog predmeta. dizenterije.) vrsta tenisa malom lopticom s krilcima. Zimmer soba) kupaonica badem (sanskr.

radi isušivanja zemljišta bagerovati (niz. meteori koje su stari posvećivali bogovima ili ih samo obožavali (nazvano po kamenu na kojem je Jakov spavao i sanjao anđela — Post 28. bagage) prtljaga. ološ.) kornjačin oklop. vrsta morske ribe. posuda vruće vode u koju se stavljaju posude s jelom da bi se održala toplina baitilije (grč. bahio) zaljev. svjetina bagdalin vrsta šarene pamučne tkanine. kvrgasta izraslina na konjskim zglobovima. peronospora. bagatella) sitnica. potcjenjivati. sem. bahys) govor. čamac za spašavanje bajdaki (rus. otpaci koji ostanu pri proizvodnji šećera.baft 151 bajliti za igru nije potrebno posebno igralište. vaditi pijesak iz rijeke. insekt bagana (tur. poznavatelj židovskih zakona Bahutu (Hutu) narod iz skupine Bantu (žive u Ruandi. pagat bagatela (fr. maslina i dr. bagata) v. ben-mari (fr. harlekin. čistiti riječno korito od pijeska. javne plesačice i pjevačice u Indiji. bei Wache pod stražom) zatvor. rasprava. buhara. omalovažavati. vrsta malih rubaca bajbok (njem. baidara) mali sibirski čamac od riblje kosti ili lakog drveta. baganac bagasa (fr. polemika. tal. tamnica. žulj na nozi. bagrjanyj) crvena boja dobivena od borove kore. njegovateljica male djece bajlbrif (niz. vrsta istočnoindijskih. ponekad su i javne žene. pajac bajadere (port. pjestovati . Boot čamac) pomoćni čamac. presvučen kožama bajla (tal. trop od grožđa. tričarija. diskusija bahur (hebr. klaun u napuljskoj narodnoj komediji. balia) dadiljati. bethel) mn. bagatelle) ne mariti za nekoga ili nešto. hramovima (ind. baft) trg. vrsta fmog duhana iz brazilske pokrajine Bahija bahs (tur. za čišćenje riječnog korita i kopanje prokopa. baidaki) mn. Dnjestru i Bugu bajdara (rus. a može se igrati na svakom terenu. dewadasis = sluškinje bogova) koje se odmalena posvećuju službi bogovima i u svakom hramu ih ima 8 do 12. bagat (tal. šljiva. bajbokana bajbot (njem. Bylbrief) pisani ugovor o gradnji broda. Burundiju. baithylia. bagatelle. kukac. bachur) židovski student koji se bavi proučavanjem Talmuda. bagana janje) janjeća kožica s krznom. plamenjača. mulja bagra (rus. kratko i lagano glazbeno djelo bagatelizirati (fr. samohodna sprava za vađenje pijeska s riječnog dna. grimiz. Tanzaniji) bain-marie čit. dadilja. nebesko kamenje.19). šaljivac. kanala i si. po čemu je i nazvana bager (niz. slične bagdadskim šalovima. bigar bahija (šp. bajaccio) lakrdijaš.) kuh. v. uzimati koga ili što previše olako bagaža (fr. Ugandi. bagger) jaružalo. bei kod. od davnina je poznat u Indiji i Francuskoj baft (perz. njegovati dijete. obično bijelih katunskih tkanina baga (tur. balia) dojilja. niska cijena. priznanica o novcu primljenom za gradnju broda bajliti (tal. uvjerenje graditelja broda ili mjerodavnih vlasti da je brod propisno izrađen. betilije bajaco (tal. bagger) jaružati. lađe s neobično velikim krmama na Dnjepru. plesačice na službi u ind. bailadeira) mn. bagasse) trop šećerne trske. malenkost.

fiaccola) luč. ispit koji prethodi licencijatu. sveučilištima: najniži akademski stupanj. lola baklaža (fr. Pulver prah) prašak za dizanje tijesta (umjesto kvasca) bakter (njem. Bacchus. Bakchos) mit. Wachter) stražar. divlja. prvi se slavi odmah nakon posnoga mjeseca ramazana. Bakchos. backen peći. bacleur) zatvarač luke baklja (njem. pren. Bacchanalia) mn..bajok 152 bakter bajok (tal. baccala) zool. lat. bacca laureus lovorova bobica) na njem. Kurban-bajram (Blagdan žrtve) zove se zbog toga što se tada kolju ovnovi koje dijele sirotinji. u sr. bacca) bot. živi u iz sjevernim morima. bacchans) mn. baclage) pom. treska. fenjer ili bačva) koji pliva na vodi i označava lađi put po opasnim mjestima. tovar bakalaureat (lat. bobica. burno veselje bakanalije (lat. bobičast. zalisci. backboard) pom. jagodičast bakenbart (njem. Backfisch pržena riba). drugi. fr. bejram) dva velika muslimanska blagdana u godini. bučno veselje bakandža (mađ. zulufi bakfiš (njem. mlada djevojka. G. razvratna pijanka. ispit zrelosti bakana (tal. baccalaureus. sin Zeusa i Semele (Grci su ga zvali i Dioniz). terevenke. pristojba koju plaćaju brodovi za pristajanje u luku bakler (fr. bei pri. kod. a slavi se 70 dana nakon prvog Bajrama bajronizam shvaćanje života i umjetnosti koje odgovara shvaćanju velikog engl. g. baccara) francuska kartaška hazardna igra bakbord (engl. bokkancs) vrsta teške. pren. baccana) obična krčma bakanalije (lat. najčešće vojničke obuće bakant (grč. kolac premazan smolom. kod starih Rimljana: orgijske i mistične svečanosti u čast boga Bakha. kod Rimljana: sudionici u Bakhusovim svečanostima. baccalaureatum) polagati (ili: položiti) bakalaureus bakalaureus (lat. Bacco Bahus. vinopija. Bakchos. vino. Bakcheios) metrička stopa od jednog kratkog i dvaju dugih slogova (bakhejski stih upotrebljavanje osobito u himnama bogu Bakhu) Bakho (lat. boja bakalar (tal. Byrona (1788—1824). bakIjada svečanost s bakljama bakpulfer (njem. Bart brada) brada samo na licu (podbradak je izbrijan). baiocco) nekadašnji papinski bakreni novac (pet talijanskih čentezima) Bajram (perz. pjesnika G. dug nož s oštricom na obje strane koji se stavlja na pušku (ime po gradu Bayonne gdje je napravljen 1640. raskalašena. koliba bajuneta (fr. "VVagen kola) prikolica (osobito uz motocikl) baka (lat. jagoda baka (njem. bakancs. magisteriju i doktoratu. šiparica bakhej (grč. čuvar (nekada: noćni čuvar po selima) . vrsta ribe koštunjače iz porodice tovara. tal. pijanke. višednevne svetkovine i orgije starih Rimljana u čast Bakha. pijanac. bacchans) Bakhov svećenik kod starih Rimljana bakanti (grč.) bajvagn (njem. baccalaureatum) dostojanstvo bakalareusa bakalaureirati (lat. osobito njegovom pesimističkom shvaćanju "svijeta i života" bajta (tal. zublja. baita)Jpotleušica. pren. bacciformis) u obliku bobice. i engl. lat. Facket. pren. Bacchanalia) mn. Bake) znak (obično komad drveta. bog vina. grč. baionnette) voj. boga vina. lijeva strana broda (kad je čovjek okrenut licem pramcu) bakciferan (lat. Bačke obraz. vijeku: putujući daći (vaganti) bakara (fr.

pripadaju biljnom carstvu. bakteriocidnost bakteriocidnost (grč. Baal gospodin) mit. mokrenje zaraznim klicama bakulacija (lat. usp. bajadere . bal en masque čit. prodiranje bakterija kroz krvne i limfne žile u krvotok bakterije (grč. kem. lat. uron mokraća) med. usp. bailo. logia) znanost koja se bavi proučavanjem osobina i života bakterija (osnivači: L. veoma sitna. ballade. caedere ubiti) biol.) ples pod maskama. kažnjavanje batinom. bal an mask (fr. golim okom nevidljiva. sjajni ples bala (fr. gorštaci. lat. pr. rastapanje bakterija imunim serumom bakteriolizini (grč. lat. bal champetre čit. bakterion štapić. jednostanična živa bića. štapom bakulit (grč. lakrdijaš. klicomori. logos) znanstvenik koji proučava osobine i život bakterija bakteriologija (grč. backwoodsmen) mn. bakteria. a ima ih pokretljivih i nepokretljivih bakteriocidi (grč. sastojci imunog seruma koji imaju moć da rastapanjem ubijaju bakterije bakteriolog (grč. najmanja. bakteria.bakter iemij a 153 baladine bakteriemija (grč. priča o nekom događaju i istodobno pobuđuje lirsko raspoloženje.) ples u polju Bal (hebr. ballare) mn. Pasteur i R. caedere) biol. opći naziv za biljne bolesti koje uzrokuju bakterije bakteriurija (grč. baladin) šaljivac. balle) smotak. bakteria. prisutnost bakterija u mokraći. baculatio) batinanje.) otmjeni ples. služenje Balu provodilo se katkada prinošenjem ljudskih žrtava bal pare (fr. mikroskopski nevidljiva bića koja žive u tijelu i uništavaju zarazne klice bakterioliza (grč. haima krv) med. Koch) bakterioterapija (grč. tal. slična štapiću. tvari i sokova u tijelu da uništavaju zarazne klice. sluškinje u azijskim hramovima. služeći se i dijaloškim oblikom. krabuljni ples. batina bakvuds (engl. osobina nekih živih bića. prvobitno: pjesma koja se uz plesanje pjevala (balar = plesati). iz doba krede bakulometrija (lat. lysis rastapanje) kem. bal pare (fr. bal u svečanom ruhu. therapeia) liječenje pomoću bakterija bakterioze (grč. glumac. ballare plesati) zabava s plesom. balio. ballata pjesma za ples) poet. bakteria) bot. klicožderi. bakteria. kod Feničana.) fosilni glavonožac s ravnom ljušturom. divlji i neobrađeni krajevi na zapadu Sjedinjenih Američkih Država bakvudsmeni (engl. bakvuds bal (fr. backvvoods) mn. usp. prut. uništavači zaraznih klica. lat. lysis) mn. bakteria. pjesnička pripovijetka baladen (fr.) svečani. prašume. bakteria palica. baculus) štap. motke bakulus (lat. od bakteria batina) mn. baletni plesač baladine (grč. baculum štap.-med. bakteria. fagos) mn. bakteria. bakteria. grč. bal. bakteria. bal šanpetr (fr. palica. Filistejaca i drugih semitskih naroda bog — pokrovitelj plodonosnih sila prirode. tal. bijelci naseljeni po divljim i neobrađenim krajevima Sjedinjenih Američkih Država. bakteriocidi bakteriofagi (grč. ples pod obrazinama. dem. biol. kasnije se razvila u pjesmu lirsko-epskog sadržaja koja. svežanj balada (fr. vrsta hijerodula koje se posjetiteljima hramova nude za novac. metriaballo) mjerenje pomoću štapa. žive kao nametnici i izazivaju razgradnju i često teške bolesti.

perz. nejasno izgovarati. tvar vrlo slična kaučuku i gutaperki.) 1. osobito cirkuski balalajka (rus. galerija balazor trg. veža. 154 baletan na. zamuckivati. baraka. ruski narodni instrument. pren. bilanx) ravnoteža. baldacchino) pokrivač od skupocjenog materijala nad prijestoljem ili krevetom. Balander) plitka teglenica s jednom katarkom (u Nizozemskoj) balanitis (grč.balagan balagan (rus. napadaju korijenje drveća balanoidan (grč. tambura trokutasta oblika s tri žice balanca (tal. balanos žir) med. sličan gitari. eidos) koji ima oblik žira. glaz. pjesma uz ples balatura (tal. balanos. ballata) 2.) glaz. tezulja balander (niz. žirolik balanopostitis (grč. balbutire) med. ali elastičnija od njih. posthion kapica) med. šator. upala glavića i unutrašnje pokožice muškog spolnog organa balanoblenoreja (grč. tepati. stvar za odbacivanje balata (lat. dvojba.. potplate i u zubarstvu (dobiva se od osušenog mliječnog soka drva mimusops balata) balata (tal. balanos. Baldacco.) paraziti tropskih i sub tropskih krajeva. svaki nepotreban i suvišan teret. vrsta istočnoindijske pamučne tkanine balbucijes (lat. zaplitanje jezikom balbutirati (lat. "nebo" koje stoji pred oltarom i nosi se na procesijama (naziv po materijalu ko- . neodlučnost. mucati. bilancia) vaga. mucanje. ballatoio) trijem. balanos. balahane) daščara. lat. žirojed balanofori (grč. podstrešje. balanos. rheo curim) zagnojavanje glavića balanofag (grč. zaplitati jezikom baldahin (tal. blenna sluz. fagos) zool. upotrebljava se za električne izolatore. balbuties) med. upala glavića i kapice balans (fr. strojne remene. zamuckivanje. onaj koji se hrani žirom. balance. kolebanje. balkon oko zgrade.

g.) nekad: prostak. beznačelnost. Balhornu. na temelju te deklaracije stvorena je 1948.) fašistička omladinska organizacija za dječake od 8 do 14 godina. pa napraviti gorim nego što je bilo (po tiskaru J. drhtanje. balkanologija balkanizam 1. ponašati se kao balija ponašati se prostački. izraz koji označava način i sustav koji vlada u javnom životu balkanskih država i naroda.. nazvana po dječaku Balili koji je 1746. obijesno. bacakanje balkanistika v. balio bacam. balle. protuha. kasnije: svojeglav čovjek. med. borba nedopuštenim . grčenje. služi kao identifikacija između oružja (puške. neotesanac itd. izraelska država balhornizirati (njem. ballismos "plesanje") bolesna. u Genovi prvi poveo odlučnu borbu talijanskog naroda protiv Austrijanaca balina (fr. rasipnik. ballyzo. histerična želja za plesanjem kod pojedinaca ili masa (u revolucionarnim vremenima).Balfourova deklaracija Balfourova (Balfurova) deklaracija izjava engl. bez obzira radi li se o muslimanima ili o pripadnicima drugih vjera. 1581—1599) balija (tur. trzanje. samovoljno Balila (tal. skopeo gledam) u sudskoj medicini: naprava pomoću koje se utvrđuje iz kojeg je vatrenog oružja ispaljen metak (u slučajevima gdje je u pitanju više oružja istog modela i istog kalibra) balizam (grč. u kojoj su sintetizirani zahtjevi za stvaranje nacionalnog zavičaja Zidova u Palestini. političara Arthura Balfoura (1848—1930) iz 1917. revolera) i ispaljenog zrna balistoskop (grč. gramma slovo) u sudskoj medicini: snimka napravljena pomoću balistoskopa. lijenčina. ballhornisieren) htjeti nešto popraviti. pod tlakom barutnih plinova. napusti svoje ležište i krene kroz cijev pa sve do pogotka u cilj balistogram (grč. balio bacam. baline) vuneni mate- 155 balkon vanjem gibanja zrna od trenutka kad ono. nasrtljivac. neradnik.

balno (fr. a dijelom i aromatičnim kiselinama.) kupanje u pijesku balneum cineris (lat. balzamum kordijale (lat. ballon captif čit.ball-boy do pozornice. (čit. okrugla. kila. balneum lakonikum (lat. novinski članak koji se objavljuje da bi se opipalo raspoloženje i mišljenje javnosti. dečko koji. balsamon) kem. ballotade) skok konja ispruženim nogama balotaža (fr. grč.) farm. technike) vještina podizanja i cjelovitog uređenja kupališta (toplica) balneoterapija (lat. balneum. dosta su bliski slavenskim jezicima baltoslavenski onaj koji je zajednički Baltima i Slavenima baltoslavistika znanost koja proučava veze i odnose između nekadašnjih Balta i Slavena balun dijal. balustrade) arhit. pom. staropruski). balneum) kupalište. također: umjetna smjesa za ublažavanje bolova i liječenje rana . balzam za uminjavanje.. kuglasta boca za tekućine. bal-boj (engl. pren. dijal. okruglo tijelo.) vezani balon kojim 156 balzam se može popeti samo do određene visine i spustiti na mjesto polaska balota (fr. ballotte) kuglica za glasovanje. kupi lopte i donosi igračima Ballhausplatz njem. znanost o mineralnim izvorima koji služe za liječenje balneotehnika (lat.) znojna kupelj balneum vaporis (lat. topličko liječenje balneum (lat. therapeia) primjenjivanje mineralnih izvora u liječenju bolesnika. grč. balneum kupalište. toplice balneum arenae čit. kod tenisa. bruh. Litavce i negdašnje "Stare Pruse" baltički jezici skupina indoeuropskih jezika (litavski. glasačka kuglica balotada (fr.) mala zračna kugla za ispitivanje smjera vjetra. pisaljka balon (fr. Letonce. balon d'ese (fr.) vječno pero. stražnji dio velikog broda ball-boy čit. balustrer) ograditi stupićima. balneum arene (lat. ograda kojom su ograđeni balkoni. ballottage) drugi krug glasovanja (biranje između dvojice koji su dobili najviše glasova u prethodnom glasovanju) balsamum anodynum čit. grafo) opisivanje kupališta balneologija (lat.) vrsta burgundskog vina balograf (tal. postaviti balustradu balzam (grč. austrijska vanjska politika balneografija (lat.) kupanje u toplom pepelu balneum laconicum čit. balzam za oči Balti zajedničko ime za Estonce. osobito zračni balon napunjen plinom lakšim od zraka (aerostat). balzamum oftalmikum (lat. balon kaptif (fr. a katkada i uz pjevanje plesača) balustrada (grč. letonski. ballon) šuplje. grč. balneum. ballon d'essai čit. balneum. naslon. balzamum anodinum (lat. grč. ublažavanje bolova balsamum cordiale čit. jaka i većinom ugodna mirisa.. priručje.) šport. balustrirati (fr. balon (obično u značenju: lopta). pren.) farm. balaustion. grč. balhausplac) bečki trg na kojem se nekad nalazilo sjedište austrijskog državnog kancelara.) kupanje u pari balnot čit. balzam za jačanje srca balsamum ophthalmicum čit.) farm. stubišta. istarski narodni ples u obliku kola (pleše se uz pratnju sopele ili gajdi. logia) proučavanje kupališta. prirodna smjesa biljnih smola s eteričnim uljima. a kasnije ministarstvo vanjskih poslova. fr.

stup (npr. bandera. čovjek koji se okreće prema vjetru. banalite) otrcanost. bambus (malaj. osobito zavoja. bandage) med. biljna vrsta u kojoj je posebno poznat tzv. Impaticus balsamina) bot. šport. malo dijete. banderole) vrpca na trubi. raste u Indiji banak (tal.. odmorište na stubištu. bambu. banderilla) koplje sa zastavicom koje se upotrebljava u borbi s bikovima banderiljero (šp. jednogodišnja ukrasna biljka netik.) manji instrumentalni sastav banda (tal. tj. bandiera) zastava. otrcan. trg. tezga. mambu. stup o koji se vješa zastava. balsamon biljka roda Balsamodendron i njezina mirisna smola) namazati mirisnim mastima i uljima. po običaju starih Egipćana. previjati. odred. često visoka do 20 m i 60—70 cm debela. povez na poštanskim pošiljkama. sete bandijere (tal. vjetrokaz.) sedam zastava — podrugljiv naziv za političke prevrtljivce koji su spremni stati pod bilo čiju zastavu. banco. bandager) med. družina (lopovska). metnuti okov na kotač bandažist (fr. sette bandiere čit. bambočate (tal. utega i si. konjička zastavica. bandagiste) proizvođač. spojnica bandažirati (fr. banderillero) borac s bikovima naoružan banderiljom banderola (fr. svakidašnjim banalnost (fr.) djetešce. osobito. opasač na kojem stoji naboj nj ača. previjanje. "lijepi čovjek". telefonski stup) banderilja (šp.) mn. banalna fraza otrcana. vojna glazba bandaža (fr. sajmove. bamboo) vrsta trske. zastava na katarci. previti. banaliser) načiniti otrcanim. umjetnosti) bambocciate čit. prodavač kirurškog pribora. Asiraca i Perzijanaca: učiniti da tijela umrlih budu sačuvana od truljenja (danas se ubrizgava u arterije sublimatova otopina i dr. veza. seljačke zabave i si. prilago- balzamici (lat. prikazivanje Krista kao djeteta (u tal. opći. engl. nabiti banak zasjesti u nečijoj kući i ne odlaziti do kasne noći. balsamica) mn. banda) četa.balzamici 157 bandijera banalizirati (fr. bannarium) pravo prisile (različito od jus cogens) band čit. gomila. farm. balsaminaceae) mn. suviše ponavljana rečenica . bandera (tal. lutka. tablica s cijenom neke robe bandijera dijal. zavoj. svakodnevan. uteg (kod mačevalaca i boksača). glumaca. platforma banalan (fr. bot. omotač na cigaretnom papiru i na kutiji s cigaretama. a po okusu dinji banarij (lat. stijeg. Bank) najdonji dio visoke peći za taljenje željeza gdje se skuplja rastaljeno željezo. a tjelesna šupljina napuni svježim drvenim ugljenom) Bambi ime laneta u djelima austrijskog pisca Felixa Saltena i u crtanim filmovima Walta Disneya bambino (tal. zavijanje. putujuće društvo svirača.) bot. svakidašnjost banana (šp. banale) običan. staviti utege (u mačevanju u boksu). njem. zaviti. v. čelični okov na kotaču. "lijepi dečko" balzaminke (lat. balzamska sredstva. malajsko ime poznate istočnoazijske zeljaste biljke čiji je plod po obliku sličan krastavcu. balzamski lijekovi balzaminka (lat. "lijepi dečko" (nazvana po tome što su se neke od njih nekada upotrebljavale kao lijek za rane) balzamirati (grč. bend (engl. šaljive ili vulgarne slike nizozemskih slikara koje prikazuju seoske krčme. utroba se ispere karbolnom kiselinom. "lijepi čovjek". klupa.

kreditnim i efektivnim poslovima. pucanj. papirna novčanica banko-konto (tal. usp. zavojić. grč. gospodarim) gospodarenje banaka državnim poslovima. vladavina velikih novčanih zavoda i njihovih predstavnika bankokrat (tal. banco-conto) trg. harmonika rastezača s velikim brojem glasova (130 tonova). mandora. plaćeni ubojica. kratos snaga) zastupnik shvaćanja da banke. gitari sličan instrumenat sa 4 do 10 metalnih žica. banco. bandeletette) uzak zavoj.bandist 158 bankrot davati se svim političkim promjenama bandist (tal. osobito prasak koji nastaje zbog probijanja zvučnog zida bangalo (engl. prima novac na štednju. grad. bendžo bang (engl. upotrebljava se posebno u Sjev. skitnja. banka banka (tal. pristaša bankokracije bankokrat (tal. grč. štedionica. fr. Americi i Meksiku. progon. mala vrpca. banchetto) svečani obred nekomu i nečemu u čast. bandizar) izgon. banda bandit (tal. banco) velika klupa u crkvi banket (fr. kratos snaga) pristaša vladavine i utjecaja novčara na javni život. pren. v. grč.. hajdučija bandiža (tal. ustanova koja radi s novcem. zgrada u kojoj se na- laze prostorije nekog novčanog zavoda. el bandola) glaz. ledeni bedem (u polarnim krajevima) banknota (tal. bandola. banquier) osoba koje se bavi novčanim. lazaroni bankiza (fr. plosnata mala šipka bandola (tal. igrač koji drži bank bankata (tal. "markiranje" bandleta (fr. strani novac itd. pruga u boji. banditisme) razboj ništvo. kupuje i prodaje vrijednosnice. turistička kućica od lake grade bank (tal. bank bankar (fr. nevaljalac. posreduje u kreditnim poslovima. njem. oproštajna gozba banketa (fr. daje zajmove uz kamatu. banco. propast . samo s više žica (8—24) bandžo (engl. banjo) glaz. rumpere slomiti) slom banke. obustava plaćanja. vlasnik banke. banquet. banco. Bandu bandura (rus. bancus klupa. bungalow) prizemni ljetnikovac od jednostavne grade u tropskim krajevima. sprovoditelj vladavine banaka i novčanih ustanova bankrot (tal. banque. bancarotta. bježanje iz škole. skitnica banditizam (fr. šp.) glaz ukrajinski instrument sličan gitari i balalajci. knjiga u koju trgovac bilježi svoje poslove s bankom radi obračunavanja bankokracija (tal. usp. banquise) ledena santa. banco. v. banco. stupnjevita uzvišica iza prsobrana za strijelce. banquette) voj. nesposobnost plaćanja i odgovaranja svojim novčanim obvezama. ledenjačka gomila (na moru). mandola bandolin mast za kosu (da bi bila glatka i sjajna) bandoneon glaz. banda) član (svirač) u vojnoj glazbi.) jak udarac. propalica. banchieri) mn. tal. odnosno njihovi predstavnici. banco) uplaćeni novac svih igrača u hazardnoj igri karata. bandito) razbojnik. unutarnji naslon na prozoru bankijeri (tal. gozba. trebaju imati odlučujući utjecaj u državi i određivati njezinu politiku. potpuna propast. nazvana po pronalazaču H. krateo vladam. cestovni razbojnik. Bank) novčani zavod. nota) mjenica koju izdaje banka umjesto gotova novca. lat.

članovi kršćanske sljedbe koji odbacuju kršte- 159 barakuda nje male djece. stanovati u logorskim kolibama. straćara. pregrada između konja u konjušnici baraba (hebr. bouracan) tkanina od kostrijeti i vune ili devine dlake. sperren zatvoriti) bank. zahtijevaju da se krste samo odrasli. totemizam. karakteristike: negroidnost. plod. tučnjava barabans vrsta najfinijeg ulja (najprije se proizvodilo u belgijskoj pokrajini Brabantu) baraber v. aglutinativnih jezika (još nije napravljena njihova točna podjela i potpuna karakterizacija) banzati (lat. široka arapska haljina od te tkanine. možda podrijetlom s Jave) Bantu afrički narodi koji žive južno od Gvinejskog zaljeva i velikih jezera. patrijarhat i matrijarhat. oni koji su svjesni čina koji se nad njima vrši. nadjenuti ime bar (engl. lupnjava. bannisare) skitati se. valuta) bankovni novac kao fingirana novčana jedinica bansek. nitkov. fr. raste u tropskim krajevima Afrike. pronositi glasove banj (tal. berkan barakirati (fr. fr. baraque) daščara. pivnica. banco. patuljastoj vrsti kokoši. uličnjak. šipka. lopov. Sphyraena barracuda) zool. mangup baraban lupnjava koju katolici izvode u crkvi na Veliki petak kad se spomene ime razbojnika Barabe. osobito protiv groznice (lat. dućan od dasaka. toplice.banksija banksija bot. kupanje uopće banja (tal. gostionica. kapela pokraj crkve ili dio crkve u kojem se obavlja krštenje baptisti (grč. lišće i kora služe i kao lijek. baptizo. divovski visoko (do 20 m) i debelo (do 9 m). zatvaranje isplatnih šaltera zbog teške novčane situacije u kojoj se našla banka. bagno) drvena kućica za kupanje. po imenu biblijskog razbojnika Barabe) razbojnik.5 kg (naziv po bantam-kokošima. vrsta tropskog drveta.) bot. baros težina. baraba baraka (fr. obično u blizini vojničkih logora i mjesta gdje radi veći broj terenskih radnika barakan (ar. bantam pijetlić) šport. Bandsage) strojna tračna pila bantam (engl. tlak. baptisma) crkvena tajna krštenja. Adansonia digitata) baptisterij (grč. drvo s osvježavajućim plodovima. barracano. bagno) kada za kupanje. šiba kojom se izvodi ovakva lupnjava. bantam kategorija boksač. slična platnu. osnovom vjere smatraju Evanđelje baptizam (grč. kupanje u kadi. baptiser) krstiti. kupalište baobab (arap. american-bar gostionica bez stolova i stolaca u kojoj gosti piju i jedu stojeći bar (grč. plesovi s maskama. tj. pren. baraque) smjestiti u barake. rusvaj. kavana s alkoholnim i drugim pićima. barakan. baptisterion) krstionica. magija bantu-jezici jedna od vrsta tzv. obustava plaćanja bankvaluta (tal. krštenje baptizirati (grč.) 2. tal. motka. rod grmova i drveta iz porodice prostolatičnica bankšpere (tal. daščarama barakuda (lat. skitnica. hrvač i dizač utega težak između 50. kupaonica.75 i 53. brana u sudnici.. vrsta grabežljive ribe koštunjače iz porodice morskih štuka . trošna kućica. pregrada. banseg (njem. baptizo) mn. poligamija. veoma gusta i teška. banca. sprud naslaga. teret) jedinica za mjerenje atmosferskog tlaka bara (fr. gomila pijeska ili stijenja na ušću rijeke ili na ulazu u luku. barr) poluga.

trlja. Modrobrad barbir (tal. gruba jezična pogreška na štetu jasnoće i čistoće jezika. barbe. pregrada. šp. tuđinski. vidar. barbarikos) prvotno: strani. bard. mostarina. bez da sam znao. iskvareno. barbarizo) učiniti nešto barbarskim. trgovina kod koje se daje roba za robu. ogriješiti se o pravila i čistoću jezika. barattare) trgovati davanjem robe za robu. šuster (krojač. zbrka baratati (tal. u brk. vanjski zid bedema s puškarnicama. trilja. barbaros) kod starih Grka: svaki onaj koji nije znao govoriti grčki. ujak.) dlake koje kod muškaraca i staraca na$ rastu u ušima bard (engl. divljaštvo Barbe-bleu čit. grub. barbarski ornament gotički. baratto) razmjena. divlji. polikord barbiturat (lat. kaos. buka. barranda) ograda u areni gdje se izvode borbe s bikovima baraonda (tal. baraonda) metež. podvala. barbaros) nenaobraženost. surovost. pobarbariti. razumjeti se u nešto.) u bradu. barbarin barbarin (grč. barbarismos) gram. propust za vodu ili za svjetlost barbar (grč. pristojba za prelazak preko mosta. grubost. barattare) vješto poslovati. imate li što za jelo). suprotan duhu i pravilima jezika.bara 160 bar baranda (šp. naziv za starijeg čovjeka (u Dalmaciji). voj. danas: nenaobražen. stražarska kula. uricum acidum. barbula hirsi čit. barbacane. barbacana) voj. potkradanje. riba koštunjača'iz porodice trlja. vreva. grub. svaka nepoštena ili protuzakonita radnja kapetana ili mornara kojom se nanosi šteta vlasniku broda i ostalim zakonitim interesentima. barbar barbarizam (grč. nepravilno barbarski (grč. surov. barragiste) čuvar brane. barbula hirzi (lat. batoglavac barbula (lat. pogrešno upotrijebljena riječ barbarizirati (grč. rampe barba (lat. zaporna vatra baražist (fr. keltski i ovima slični oblici ornamenata barbarstvo (grč. pučki liječnik (pušta bolesnicima krv) barbirati (fr. npr. kelt. surov čovjek. baražna vatra za prečna vatra. mokraćna kiselina) derivat barbiturne kiseline. dakle tudinac. imate li što za jesti (bez mog znanja. tal. tj. in barbam (lat. bardd) pjesnik i pjevač starih Gala i ostalih keltskih . barba brada) stric. barbiton) starogrčki glazbeni instrument s mnogo žica. rampa. stranac.) vitez iz starofrancuske priče koji je poznat po tome što je ubio svojih šest žena. kod Rimljana: narodi koji nisu imali ni grčke ni rimske naobrazbe. barbifier) brijati. upotrebljava se kao sredstvo za liječenje nesanice barbon (tal. krijumčarenje baratirati (tal. osobito za ona zna- čenja za koja imamo hrvatsku riječ. barbaros) v. neuljuđenost. Barb-ble (fr. barbone) zool. kovanica. šišati. divljak. baratteria) pom. kuh. prijevara. govoriti u kovanicama. lat. uporaba stranih riječi i izraza u govoru i pisanju. po imenu lišaja Usnea barbata. barrage) brana. u lice barbakan (fr. postolar). ranar. vješto rukovati.: šnajder. spretno postupati baraterija (tal. tal. sličan liri. osobito uobičajena u knjižarstvu baraža (fr. skidati ljuske s ribe barbiton (grč. nečovječan. greda kojom se preprečuje put. (barbiere) brijač. barba brada) bradica. barba. trgovati razmjenom barato-trgovina (tal.

fone glas) glaz. barditus) bardova ratnička pjesma. pren. svećenici itd. barys. usp. barrister) titula engleskih odvjetnika koji vode sporove pred visokim sudovima barit (grč. danas: narodni muzej za talijansku umjetnost i kulturnu povijest bari. pogranično utvrđenje. našaranost. engleska mjera za tekućine od 36 galona = 136. pren. teškoća govorenja kao bolesno stanje bariglosija (grč. element. prepreka barikadirati (fr. barys) predmetak u složenicama sa značenjem: težak baribal zool. prepriječiti. pregrada od rešetaka. Japanu i dr. zatvoriti se dobro. barrel) bačva. tj. ulična borba. prepreka barikada (fr. željeza i dr. ugojenost. mostova) radi obrane. čovjek koji nosi sve na svojim leđima barel (engl. barys.36. bardot. barys težak. med. bačvica. Zemljina jezgra. barretter) otpornik od tanke žice u balonu napunjenom vodikom. od teških elemenata (nikla. slabije ispupčen kiparski rad na ravnoj površini. mineral barij a (težac) .6 1 bareljef (fr. redni broj 56. baricentar (grč. lat. barys težak. barys težak. nazvana po mjestu Barege u Pirinejima. dubok glas. barrette. bas. sastoji se. sada: svi slično tkani materijali od vune. bar gotov.) barisomatija (grč. zabarikadirati se ograditi se. guslarska pjesma bardo (fr. metria) barometrija bariolaža (fr.(grč. bardelo (tal. barilalija barij (lat. zaklon. čist. granica. reljef bares geld (njem. našarati. pjesnik bardiljo (tal. albarda) tegleća životinja. bariolage) šarenilo. tal. u slavu junaka i bogova. barys težak) kem. gotov novac bareta (fr. barioler) šarati. obrana. Geld novac) gotovina.barij 161 bari naroda koji je pjevao. glossa jezik) med. meda. dizati (ili: praviti) barikade. šp. barilla) kem. ar.) prije: guvernerova palača (podestata) u Firenci. crnih medvjeda u Sjev. barricader) pregraditi. gradska vrata. ulaz na kojem se plaća trošarina. otežano govorenje. pjevač koji pjeva dubok glas. neukusno. osamiti se barilalija (grč. atomska težina 137. smetnja. građanski rat. baryum. barretum) kapa uopće. protkati šarenilom barisfera (grč. barda. znak Ba barijera (fr. vjerojatno. prošarati. grč. barege) prvobitno: laka vunena tkanina. branik. svile i pamuka Bargello čit. zatim: sjedište kapetana policije i zatvor. laleo govorim) med. berretta. izdvojiti se. bardiglio) vrsta tvrdog bijelog fiorentinskog mramora bardit (lat. brana. barys težak) kem. soma tijelo) med. mostove) radi obrane. Americi. gojnost barister (engl. teško izgovaranje riječi barilja (šp. bas-relief) plići. teško. barriere) pregrada. barys. nečista španjolska soda koja se dobiva sagorijevanjem morskih biljaka barimetrija (grč. bas barifonija (grč. tal. tromost. kentron) fiz. težište barifon (grč. uglata ili okrugla kapa bez štita kakvu nose na službi suci. vrsta malih. sfaira kugla) geol. smetnja. fone) glaz. mlada mazga. pren. bareter (fr. barricade) brana. zatvoriti uske prolaze (ulice. pregrada uskih mjesta (ulica. v. stabilizator toka barež (fr. pren. barys. previše šareno slikarstvo bariolirati (fr. uz pratnju harfe. barys težak.

barque) mali čamac. barrocco) arhit. naprava koja bilježi promjene u zračnom tlaku. metron) koji se tiče barometrije. konobar barn jedinica površine za mjerenje u nuklearnoj fizici Barnaba hebr. barometarski maksimum najviši zračni tlak. fr. barytonon) gram. baros) predmetak u složenicama sa značenjem: težina..(grč. a služi za ispitivanje sposobnosti pilota ili ronilaca da izdržavaju različite promjene u tlaku zraka baromakrometar (grč. stijeg barka (tal. usp. kamara soba) posebno izgrađena hermetički zatvorena prostorija u kojoj se tlak zraka može umjetno mijenjati. ovaj stil je potisnuo renesansu i predstavlja njezinu degeneraciju. nastran. iskrivljenostima i proturječnostima između sredstva i cilja. sjeta. jedan slog ostaviti nenaglašen. s katarkama. grafo) meteor. duboki tenor ili visoki bas. barcaruola) vesela pjesma venecijanskih gondolijera barkasa (šp. barrocco) nepravilan. metron mjera. baros težina. ladica. "sin utjehe" barne (njem. dubok. barogram barogram (grč. XVII. barcherolla) čamac bez katarke.. Barren. dvorska. barca. barografsku krivulju. barrocco. barometarski minimum najniži zračni tlak. grč. pjevač koji pjeva bariton. barcaza) pom. sadržaja i forme — izazivaju dojam nečega nastranog i ludog. pismo) papir na kojem je bariograf ispisao liniju zračnog tlaka barok (port. neraspoloženje bariton (grč. fr. usp. sprava za mjerenje zračnog tlaka (težine zraka) barometarski (grč. muški glas između basa i tenora. barres) gimnastička sprava: dvije okrugle. st. v. čudan. metron) vaga za djecu. kreće se otprilike između "A" do "a". metron) fiz. jedrima i malim topovima barkerola (tal. baros težina. tonos ton) glaz. st. barys jak. gramma slovo. eufonij (u vojnoj glazbi) baritonirati (grč. baroknim se nazivaju one pojave u životu i umjetnosti koje — svojim pretjeranostima. baros. pjevati bariton baritonon (grč. baros. glaz. barokna poezija učena. st. barokni stil barokan (port. najniže stanje barometra . barjak) zastava. približi vši se gotičkoj umjetnosti XV. najveći čamac na ratnim brodovima. baros. barchetta) mali čamac. pritisak barofon (grč. barok barokomora (grč. osobito posljednji slog riječi. glazbeni instrument sa žicama. najviše stanje barometra. baros težina. barythymia) zlovolja. teško razumljiva poezija koja je cvjetala za vrijeme trajanja baroknog stila u arhitekturi i umjetnosti barokni stil (port. tuga.baritimija 162 barometarski baritimija (grč. istodobno mjeri i visinu i težinu barometar (grč. gondola. svaka učvršćena na dva stupa. baros težina. velika trgovačka lađa sa tri katarke barkarola (tal. barkarola barketa (tal. fone glas) čovjek koji ima dubok ili grub glas barograf (grč. i prvu polovicu XVIII. brodić barman (engl. dobilo ime po nazivu koji su Portugalci dali biseru nepravilna oblika (barrocco).. paralelne (i vodoravne) motke. bar) vlasnik ili poslovođa bara. stylos) razdoblje u povijesti umjetnosti koje obuhvaća kraj XVI. barometar koji sam sebe registrira praveći tzv. smiješan. razboj baro. st. barytoneo naglasim gravisom) gram. makros visok. lađica. riječ kod koje je posljednji slog nenaglašen barjak (tur.

dazimetar barotermometar (grč. bariton Basic English čit. oprašivati) četka na dugačkom štapu. baro. junak. član nižeg plemstva. ba ble (fr. basson) glaz. basson dorski komparativ od bathys dubok) glaz. baro) posjed za koji je vezana barunska titula. beisik ingliš (engl.) plava čarapa. "škripavac" basamak (tur. titula drugog arhonta u staroj Ateni basist (fr. smjesa kalijeva nitrata. najdublji glas u višeglasnim vokalima i instrumentalnim djelima. basse-lisse) vrsta vunenih ili svilenih zidnih tepiha s dubokom osnovom bason (fr. barsony) vrsta tkanine. "takozvana" spisateljica bas breton čit. tal. International. basileus) kralj.barometrija barometrija (grč. pren. baros. bassetto) glaz. barone) plemićka titula. grafo) barometar koji sam bilježi promjene u zračnom tlaku. ta je točka niža što je visina na kojoj se ona određuje veća. baros. baronnie) v. American. rodoslovno usamljen baslis (fr. kolovoza 1572. (uoči dana sv. trgovački) suvremeni umjetni engleski jezik s ograničenim brojem riječi basileus (grč. instrument koji proizvodi bas-tonove bas bleu čit. baros. osnova harmonije. kadifa. metria) mjerenje zračnog tlaka. međunarodni. pahalica barun (lat. američki. pren. Bartolomeja) izvršen u Parizu nad hugenotima bartviš (njem. skopeo) stariji naziv barometra. mjesta koja treba izvoditi za jednu oktavu dublje . duboki tenor. stupanj plemstva između grofa i plemića. wischen brisati. sumpora i drvenog (lipo vog ili vrbovog) ugljena 163 bassa ottava bas (tal. jedini neindoeuropski jezik u zapadnoj Europi. fagot bassa ottava (tal. barunija barunija (fr.) puščani prah. thermos topao. vitez barunat (lat. britanski. pliš bartolinitis med.) stuba. pravac) bot. usminskih žlijezda Bartolomejska noć pokolj koji je u katoličkoj Francuskoj u noći na 24. tj. Scientific. amonijakovim kloridom i salitrom koji su preliveni alkoholom) kod kojega se po talogu poznaje hoće li vrijeme biti vedro ili oblačno. velur. bassiste) pjevač koji pjeva bas. v. najdublji muški glas. ba breton (fr. prečaga (na ljestvama) baset (tal. metron) termometar za mjerenje točke vrenja vode. metron. Commercial. baros. fr. basso. između baruna i viteza baroskop (grč. francuska kapa baskijski jezik jezik Baska. vrsta slova (naziv prema glasovitom engleskom tiskaru Baskervilleu) Baski narod na Pirinejskom poluotoku baskijska kapa (basketka) tamnomodra kapa bez štitnika i oboda. glaz. vještina rukovanja barometrima. grč. baron. geotropizam baršun (mađ. upala Bartholinovih žlijezda. barunat barut (tur. hipsotermometar barotropizam (grč. Bart brada. samt. žena koja se pravi učenom. znanstveni.) keltski dijalekt kojim se govori u Bretanji basa vrsta ličkog sira. baronet) titula engleskog nasljednog plemstva. hrabar čovjek. danas: posebna vrsta barometra (s kamforom. jak. baros. tropos okret. v. kratica od British. barograf baronesa (tal. mali kontrabas sa tri žice baseto (tal. svirač koji svira bas baskervil tisk. bassetto) glaz.) mn. baronessa) barunova kći baronet (eng. barimetrija barometrograf (grč.

bastonare) batinati. utovarivanje i istovarivanje broda čam- . bastardni prozor prozor s jednakom ili manjom visinom nego širinom bastardirati (tal. križanac. prijatelju! bat-metal bijeložuta mješavina od 55% bakra i 45% cinka (upotrebljava se za svijećnjake i druge predmete). bastion (fr. bastardo) bot. bot. napraviti utvrđenje (ili prsobran) bastonada (fr. telećak. praviti se važan baška (tur. glas između baritona i basa.) narednik u turskoj vojsci bašama (tal. srpnja 1789. bastare) dostajati. zanemariti. zapustiti. špenadl bašmalik (tur. mađioničarstvo. vuka i psa). glas basa koji vodi melodiju basso ostinato (tal.) glaz. okaniti se čega. ostaviti.) posebice. tj. bataillon) voj. ranac. pom. baščavuš) dočasnički čin u turskoj vojsci 164 batelaža baš-čauš (tur. biljka koja je postala spolnim križanjem dviju različitih biljnih vrsta.basso obbligato basso obbligato (tal. sagradio Karlo V. kopile. bastion) voj. dubok bariton. trg. uspijevati bastilja (fr. napustiti. borbeni mač koji se u borbi držao u jednoj ruci. osobito po tabanima baš-čauš (tur. bristolski mesing bataliti (tur. vrsta starih topova. bastardo) izvanbračno dijete. st. bastille) tvrđava. nosač. trećinu ili četvrtinu pješačkog puka. vrsta fine i guste pamučne tkanine. zamuckivanje.) neka je tvoja glava zdrava! (česta muslimanska izreka. biti dovoljno. nasip od kamena batarizam (grč. slova između ronda i angleza batardo (fr. obično s 800 do 1000 vojnika. bastak bastaj (fr. batal) pokvariti. bassetaille) glaz. biti hrabar. prema formaciji. fr. na stranu. boj.) dosta! dosta o tome! bastah (grč. šp. bataglia) bitka. bašmaklik) "novac za papuče". mucanje. Bastille poznata pariška tamnica koju je u XIV.) glaz. utvrđen zamak s kulama koji služi kao tamnica. odbaciti batalja (tal. za vrijeme Luja XVI. kula.) fort. baša) ponašati se kao baša (paša).) glaz. bastardna mjenica lažna mjenica. poremetiti. također: bareljef bastard (ta. odred vojske koji predstavlja. po strani bašlija (tur. bastagma breme. dio prihoda sultanija koji se sastojao od novčanih kazni za šumske prekršaje bašunsagolsun! (tur. poluležeća fr. konja i magarca. bastonnade) batinanje. tisk. prateći bas basta! (tal. prsobran bastionirati (fr. dubok bas basso ripieno (tal. teret) sluga. usuđivati se. podijeljenih u 4 čete batar (fr. batavia) polusvilena tkanina koja se izrađuje na Javi batelaža (fr. polaziti za rukom. basso ripieno) glaz. s potpisom osobe koja ne postoji. brzoplet govor batavija (lat. i koja je razorena 14. battuere tući se. mješanac (npr. batarde) pokrivena laka bečka kočija na oprugama. izraz sućuti u povodu smrtnog slučaja. batardeau) voj. privremen zaklon. utvrđenje. batinanje po tabanima u Turskoj bastonirati (tal. smjeti. prijevara. borba bataljun (lat. batelage) opsjenarstvo. odgovara se sa: dostum-sagolsun! zdrav mi bio ti. utvrditi. battarizo mucam) med. sposoban. bašli što ima glavu) pribadača. voj. razmnožavati (se) križanjem različitih vrsta bastati (tal. stalno ponavljanje jedne teme u basu basso profondo (tal. basso mare duboko more) jato riba bašiti se (tur. zool. osobito.

batrahij batrica (grč. električna baterija više lajdenskih boca koje se. galvanska baterija spoj više galvanskih elemenata u istom vodiču radi dobivanja jače struje ili višeg napona (paralelno ili uzastopno spajanje) batibijus (grč. prut. batimetrija baton (fr. sprava za namještanje iščašenih udova batriti (mađ. machia borba) "Boj žaba i miševa". čvrsta naprava za ronjenje koja ne ovisi o matičnom brodu (izumitelj švicarski fizičar August Piccard. batometrija batirati (fr.baterflaj cima. nego predstavlja neko neutralno meducarstvo prabića ili protista. palica. geol. batuere udariti. battere) u cirkusu: saltomortale preko konja. bios život) biol. leptirov stil baterija (fr. bator hrabar) hrabriti. batrachos žaba) med. dvostruki udar. glaz. metron) mjerenje dubine. skafos lađa) ronilačko zvono. prirodnjak Thomas Huxley (1825—1895) i njime nazvao organsku prasluz koje ima u morskim dubinama i koja ne spada ni u životinje ni u biljke. lithos kamen) mn. sokoliti batrokefalija (grč. skopeo gledam) čamac sa staklenim dnom kroz koje se može gledati pod vodu 165 batrokefalija batist (fr. batiste) vrsta veoma finog i gustog platna batler (engl. fobos strah) med. naklapanje batometar (grč. lat. bathos dubina. bathron) terasa ispred kuće. bitnica. battere. mys miš. bathys. dubina. bathron stuba. battre. prostaštvo u govoru i pisanju batrahij (grč. bathys dubok. spoje tako da su svi vanjski oblozi sjedne strane i svi unutrašnji oblozi s druge strane međusobno povezani. parodija Ilijade batrahus (grč. ognjilo na starim puškama. glaz. tzv. klupa. lupanje srca. bathos visina. vozarina baterflaj (engl. battement) udaranje ruku i nogu pri plesanju. ponajviše granitoidnih batologija (grč. basto) štap. prišt ispod jezika. znak za mirovanje batonda (tal. v. kremen. puhački instrument s dubokim tonovima batimetrija (grč. usp. strah od dubine ili visine. prevoznina. brodarina. sjedalo) med. lupetanje. fone) glaz. baton. batrahus Batrahomiomahija (grč. potpuno kristalizirane najdublje gromade plutonskih stijena. alka batifon (grč. zamašajni udarac njihala na satu batofobija (grč. tal. bathos dubina) niskost. 1884—1962). butterfly leptir) plivački stil. bathron postolje. battologia) nepotreban govor. lupiti) u mačevanju: izbiti protivniku mač iz ruke batiskaf (grč. batrachos žaba. pipničar. glasoviti starogrčki spjev nepoznatog autora. brodski promet. lat. bathys dubok. batterie) voj. kameni prag batrij (grč. metria) v. jednostanično organsko biće u morskoj dubini batidur (tal. kefale glava) lubanja koja ima oblik stube . onaj koji živi u dubini. više istovrsnih topova (4 do 8) s potpunom opremom i priborom koji čine jednu borbenu jedinicu. batuta batos (grč. kirurška postelja. metria) sprava za mjerenje morske dubine batometrija (grč. glavni sluga batman (fr. bathys dubok. radi većeg električnog punjenja. obično praćen vrtoglavicom batoliti (grč. bathos. rekordna dubina ronjenja: 11521 m batiskop (grč. bodriti. butler) peharnik. dirigentski štapić. batrachos žaba) med. u mačevanju: udarac po protivnikovom maču. bathos dubina. izraz koji je stvorio engl. battitura udarac) kolut na vratima.

basin) umjetno izdubljen prostor napunjen vodom . znaci: povećana štitnjača. pojačana probava tvari.) sajam. skok pri kojem konj samo malo dodiruje zemlju kopitima. ubrzan rad srca. battuta) glaz. ponekad bazana (fr. nabran Bav (lat. arhit. pjena) opršnjak. kronična bolest koja nastaje kao posljedica bolesti štitnjače. otpaci od svile Bavijus (lat. nakon smrti Baukidu je pretvorio u lipu. koža na konjičkim hlačama bazanirati (fr. osnova stupnja. Bavius) ime dvojice loših pjesnika i drskih kritičara koji su pretenciozno kritizirali Horacijeve pjesme. prema Pliniju riječ afričkog podrijetla) vulkanska stijena sastavljena od plagioglasa. usp. 1799 —1854. strana ili površina na kojoj zamišljamo da leži poligon ili poliedar. temelj. mat. saltomortale napravljen preko konja bauer (njem. dužine 3000 m) koji služi za mjerenje brzine leta zrakoplova. (nazvana po njem. određen put na zemlji (npr. točno izmjeri i koja onda služi kao osnova triangulacije. žena koja je sa svojim mužem Filemonom ugostila Zeusa kad on nigdje drugdje nije mogao nadi skloništa. uvodna stihovna stopa.batuta 166 bazen batuta (tal. Basedowu. koji ju je prvi utvrdio i opisao) bazeitet (grč. udarac za takt. basaner) obojiti kožu (janjeću. proljev. Bavijus bavarin (tal. bavella. bava) trg. basane) obojena janjeća. basaltes. basis) osnova. podnožje stupa. augita i magnetita. prisutnost neke kemijske baze bazen (fr. ovčju. baza Bazedovljeva bolest med. obojiti crno bazanit (grč. brzine automobila ili drugog motornog vozila bazalt (lat. svojstvo kiselina da se s određenim količinama baznih oksida pretvaraju u soli. i odakle svi putevi vode k raznim jedinicama kako one napreduju. u Europi: prodavaonica s jeftinom robom baze (grč. Bausch nabor) naboran. bavaglino od bava slina. drhtanje prstiju. trema pred javni nastup Baukida mit. zwicken štipati) štipanje. elektro- pozitivna) koja se spaja s kiselinom i neutralizira je stvarajući sol. krupne buljave oči. otuda: loš pjesnik i pakostan kritičar. za nagradu Zeus jo njihovu kolibu pretvorio u prekrasan hram. zavijanje. mršavljenje i dr. Bav Bayer svjetski poznata njemačka tvornica lijekova baza (grč. tvar (supstanca. geod. pijun bauhcvikn (njem. grčevi u trbuhu. mjesto ili zemljište s kojeg jedinice neke vojske napreduju. baze. basanos probni kamen) tvrd crni kamen od kojega su stari Egipćani izrađivali kipove bazar (perz. teleću) za ukoričenje knjiga. basis) kem. kem. odličan materijal za građevine bazan (tur. Bauch trbuh. potencije ili logaritma. liječniku K. Bavius) v. podloga neke stvari. kipa ili svoda. basis) mn. siperak bavela (tal. metr.) nekad. kem. usp. voj. ovčja ili teleća koža za ukoričenje knjiga. odakle dobivaju pojačanja i ostalu pomoć. Bauer seljak) u šahu: pješak. katkad. pomoću motki za mjerenje. geom. osnovna linija duga više kilometara koja se. u mačevanju: jak udarac duž protivnikovog mača s ciljem da se protivnikov mač izvede iz napadne linije ili da se napravi mjesta za izvođenje udara na protivnika. spojevi koji s kiselinama oblikuju soli (njihove otopine u vodi pokazuju većinom alkalnu reakciju). znojenje. a Filemona u hrast baušig (njem.

basis) kem. petalon list) bot. tempo umjeren . metron) med. v. utemeljiti. basilike) zool. temno režem) zarezivanje liječničke pijavice (nakon što se nasisala krvi) ispred završetka repa s trbušne strane radi ispražnjavanja i održanja životinje Be kem. logia) znanost 0 osobinama tijela. divna kuća) prvobitno kod starih Grka: dvorana sa sjedištem arhonta basileusa u Ateni. dolerita itd. basis. vrsta bezopasnog guštera u Južnoj Americi i Aziji. staklena sprava za isisavanje krvi. v. Be-dur (tal. basis. 4/4 takt. zatim. kraljevski zmaj. glavna crkva bazilikalan (grč. bič la mar (engl. supr. sličan bazilici Bazilike (grč. kefalotrib. basis. bazno kamenje bazlamača (tur. n. razvaruša. osnovno naučavanje bazicitet (grč. tribo trljam) med. v. zasnovati. legendarni kraljevski zmaj koji je. basis) kem. pouzdati se. liječnički instrument za lomljenje dječje glave u maternici i za izvlačenje djeteta (upotrebljava se kod teških porođaja kad je to jedini izlaz). improvizacija u paru i skupini. jedne za publiku. basilike tj. "kreolski" jezik (engleski temelj). bazeitet bazilijanac pripadnik katoličkog reda (koji se služi istočnim obredima). zvučanje s osnovnim tonom b. tripsis trljanje) med. Basileus) mn. saborna. objavljen 887.. basis. šp. bazalni bazuka voj. tobože. tip prvih kršćanskih crkava. geol. bdella. suprotno: Be-mol Be-kvadrat glaz. basis. v. mit. bazlamač) slijevka.bazeologija bazeologija (grč. ručni reaktivni bacač BBC čit. kratica za beril be-bop čit. osloniti se. baziotriptor. basilike) u obliku bazilike.) bazilika (grč. bazilisk (grč. ubijao svojim pogledom baziotrib (grč. besežiranje bdelometar (grč. počivati bazitet (grč. bazeitet baziti (grč. kefalotriptor baziotripsija (grč. basis) mn. suvremeni društveni ples. zamjenjuje liječničku pijavicu bdelotomija (grč. a druge za suce (tribunal).) glaz. zakonik cara Basilijusa Velikog. akropetalan 167 beach-la-mar bazirati (grč. učitelju Baziliju Velikom (4. bdella pijavica. osnivati. četverouglato "V". u slučajevima osobito teškog porođaja: lomljenje dječje glave u maternici i vađenje djeteta baziotribom baziotriptor (grč. st. oslanjati se na koga ili što. kod Grka i Rimljana: zgrada za trgovanje 1 pravne poslove koja se sastojala od dviju dvorana na stupovima. Be-moll) glaz. oikia kraljevska. uljevuša. Bibisi (engl. beach-la-mar morska obala) naziv za tzv.) vrsta džeza karakteristična po čestim disonancama u harmonizaciji. razrješavajući znak kojim se jedna povišena ili snižena nota vraća na prvobitni stupanj Be-mol (tal. vrsta pite s mnogo vrhnja bazni (grč. e. basis) osnovati. kratica za British broadcasting Corporation čit. tvrdo zvučanje s osnovnim tonom b. eruptivno kamenje s nešto malo bazalta. baziotrib bazipetalan (grč. ime po crkv. supr. basis) prid. naziv za razvoj pri kojem se najmlađi novi organ pojavljuje pri dnu stabljike. pouzdavati se u. tribe trljanje) med. sredstvo sporazumijevanja u zapadnom području Tihog oceana . bibop (engl. Britiš brodkasting korporejšn) Britansko radij sko društvo BCG v. Be-dur beach-la-mar čit..

. izabrati po svome ukusu. one koje se prave sveticama. st. bedel odgovarajući. Bezirk) okrug. blago onima koji imaju beatificirati (lat. pristajati na nešto. sastavljač meteorološke skale za mjerenje brzine vjetra becirk (lat. pod vlašću svojih šeika i kadi befel (njem. okružje. bedavi) mn. ugađati) svidjeti se. diviti se begine (lat. qui procul negotiis. beati possidentes) sretni su oni koji imaju. licemjerje beatus ille. Beaufort Francis (1774—1857). engleski admiral. zavoljeti. čovjek koji umjesto nekog drugog ide na hodočašće ili u vojsku bedem (tur. ženski ogrtač sličan arapskoj nošnji beduini (ar. sirijskim i sjevernoafričkim pustinjama. svete uspomene (pokojnik) beati possidentes (lat. tobožnja svetost. medenjak begenisati (tur. begenmek činiti dobro. gama-zrake) 168 beging beč (tal. cirkus. bogomoljka beata virgo (lat) blažena Djevica. umj. cum befel (njem. bezzo) sitan mletački novac. biscia) smuk (vrsta neotrovne zmije) bedel (tur. bedinter bedlam (engl. uvrstiti u red svetaca beatifikacija (lat. pripadnice opatičkog reda koji je osobito bio raširen u XI. Majka Božja. beden) vanjski zid oko tvrđave. bogomoljke.. Befehl) zapovijed. zum Befehl čit. bagging) platno za pakiranje . razmjeran) zamjenik. uvrštenje u red blaženih od strane pape. Gospa beatae memoriae čit. beguine. u nekadašnjoj austrijskog vojsci odgovor podređenoga nadređenome kao izjava da će nalog biti izvršen beg-lokum (tur. obrana bediner (njem. pričest umirućeg kod katolika beatitudo vestra (lat.. beatificatio) posvećivanje. (po imenu francuskog izumitelja Henrija Becquerela) zajednički naziv za zrake koje izbijaju iz radioaktivnih elemenata (alfa-zrake. bedavi) mod. onaj koji živi u ludnici (po velikoj londonskoj bolnici Sv. proglašenje za sveca. zaštita. pren. beate memorije (lat. Bekrelove . poželjeti. beatificare) posvetiti. proglasiti svecem. tj. beatus ile kvi prokul negocijis (lat. beata) blažena." (Horacijev stih) beaufort v. begger) mn. nalog. pren. Bogorodica. i XIII.) kolač s medom. voljeti koga. odobriti.) luđak. (najstariji red posvećen boguugodnom radu.). sretna. beatitudo vestra) Vaša Svetosti (oslovljavanje pape) beatizam (lat. bagan.) na zapovijed. beanus) glupo i neotesano držanje (ili: ponašanje) beata (lat. električna beatifikacija električni eksperiment koji se sastoji u stvaranju svijetlog svetačkog vijenca (aureole) beatikum (lat. poslužitelj. beatus blažen) pravljenje svecem. nakon čega dolazi čin kanonizacije. njem.) blažene.) "sretan onaj koji je daleko od poslova. novac uopće beča (tal.beanizam beanizam (lat. beta-zrake... bedienen poslužiti) sluga. Marije od Betlehema koja služi kao ludnica) beduina (ar. kvart Becquerelove zrake čit. njegovanju bolesnih itd. boufort. engl.. nomadska arapska plemena u arabijskim. stanovnici pustinje. beaticum) posljednja pomast. fiz. begute beging (engl. čit. žive od stočarstva i pljačke.

vrag belanda (tal. beladona-ekstrakt sok koji se priprema od svježeg soka lišća ove biljke. ni praktičnim ciljevima. belles-lettres književnost) lijepa književnost. back) šport. bella donna) kem. patnja. tj. ima pristaša i u Europi i Americi behar (tur. neprecizan udarac bel-esprit čit. feljton. estetska i književna kritika belfrid (engl. sjevernoamerička igra loptom. begleiten pratiti) glaz. slične taftu belemniti (grč. v. sredstva. bijeda. močvarna šljuka bekhend (engl. zabavna književnost svake vrste. nepogoda. vrsta istočnoindijske svilene tkanine. ljepotica beledin trg. zabavni pisac beletristika (fr. igraju dvije momčadi sa po devet igrača na igralištu u obliku romboida čije su strane duge 27 m bek (engl. igrač iz uže obrane u nekim športskim igrama (svaka momčad ima dva beka. lijevog i desnog) bekasina (fr. u Bibliji: naziv za vodenog konja behici (grč. bela) nevolja. bel-espri (fr. becassine) zool. (Atropa Belladonna) šumska biljka iz por. belandre) pom. bahar miris.) lijep duh. pametan i duhovit čovjek 169 belfrid beladona (tal. nazvana po istoimenom gradu beleca (tal. bellezza) ljepota. organska baza koja se dobiva od korijena i lišća velebilja. nesreća. vrsta levantskog pamuka slabe kakvoće belelaks trg. tj. bekovski udarac u nogometu: snažan udarac sa svrhom da lopta ode što dalje od vlastitog gola. bun. begine begute (eng. belletriste) onaj koji piše beletristiku. backhand) šport. ružno vrijeme. divovska životinja. proljeće) cvijet (na voćkama) behemot (hebr). lijekovi protiv kašlja bejzbol (engl. fr. jad. bex. bechos kašalj) mn. dakle pjesništvo u stihu i prozi. muka. uz pomoć konja Pegaza ubio neman Himeru beletrist (fr. strijela) geol. metež. bekovski prostor dio nogometnog igrališta (šesnaesterac) koji je prvobitno pripadao samo bekovima (braničima). neman. šport. velebilje. beggar) mn. v. upotrebljava se kao sredstvo za uljepšavanje radi povećanja zjenica belaj (tur. bunika. sin Glaukov. belfry zvonik) gradski zvonik spojen s vijećnicom (u srednjem vijeku i renesansi) . belchite) vrsta španjolske vune. hrptom ruke (u tenisu) bekon (engl. napast. begine behanizam smjer u babizmu. belanda. fosilni ostaci izumrlih glavonožaca iz razdooblja jure i krede Belerofont mit. med. pomoćnica. bella donna "lijepa žena") bot. ni znanstvenim.beglajter beglajter (njem. zove se i kazneni prostor budući da se prekršaji u njemu kažnjavaju izuzetno strogo. back). lijepa žena. vrsta nordijskih plitkih jedrilica belčite (šp. belles lettres. svirač u tamburaškom orkestru na instrumentu dubljega glasa kojemu je zadatak praćenje glavne melodije (obično u tercama ili kvintama) begonija ukrasna biljka velikih mirisnih cvjetova (naziv po imenu Francuza Michaela Begona) beguine (engl. beggar) mn. unuk Sizifov. udarac okrenutom rukom. base-ball) šport. zlo. glavni sastojak atropina beladonin (tal. belemnon oružje koje se baca. gužva. bacon) slanina sa slojevima mesa bekovski (prema engl. ona grana literature koja ne služi ni vjerskim.

moruna. beneficencija . belvedere Belzebub (hebr. npr. benedicite) molitva prije obreda u kat. benedicere) blagosloviti. bellevue) v. doba ljepote. Benedikta (480—543). bei epok (fr. Salomon ben David = Salomon. štap za hokej Bendis tračka božica Mjeseca bendžo (engl. upotrebljava se osobito za pravljenje svijeća belomantija (grč. blagoslivljanje. beluga kavijar najukusnija vrsta kavijara belvedere (tal. tornjić na kući. bema uzvišenje) starogrčka govornička tribina bematin-svijeće mn. bei imer (fr. blagoslov benedictio apostolica čit.) dobro raspoloženje. samostanima. Benares) istočnoindijska srebrena tkanina. dobra volja bellum civile (lat. katolički red sv. blagoslivljati benedicite (lat. bellicosus) ratoboran. bandy) šport. dio Vatikana u kojem se nalazi glasoviti Apolonov kip belvi (fr. daje triput godišnje cijelom katoličkom svijetu benedikcija (lat. nečastivi. prirodno stanje čovječanstva. manteia) gatanje (ili: proricanje) iz strijela (na Istoku) Belona (lat. razdoblje početkom 20. uništenja bellum omnium contra omnes čit. banjo) gitari sličan sjevernoamerički crnački glaz.) živjeli! benedicirati (lat. benedikcija apostolika (lat. instrument sa 5 do 7 žica.) rat do istrebljenja. vrsta tenisa i hokeja na ledu. belos strijela. bene) dobro. usp. nazvana po gradu Benaresu bendi (engl. bellum rat) rimska božica rata. benedictin. ratnički belkanto (tal. praveći znak križa. ben sin) kod semitskih osobnih imena stavlja se uz očevo ime. osnovan u VI. brokat. stoljeća kad se u umjetnosti razvilo načelo "ljepote radi ljepote". riba jesetra. st. larpurlartizam belle humeur čit. sestra i pratiteljica boga Marsa belot (fr.) zool. njem. božanstvo starih Filistejaca. čist parafin koji se dobiva od petroleja. prije oblikovanja društva (Hobbesova pretpostavka) belmontin kem. svijeće izrađene od mješavine parafina i stearina ben (hebr. belvedere lijep vidik) vidikovac. Davidov sin benares (ind. Bellona) mit. sveopći rat. kod Zidova i u Novom zavjetu: sotona.) rat sviju protiv svih. u Monte Casinu benefakcija (lat.) lijepo razdoblje. Benediktinca) vrsta finog likera (nazvana po tome što su ga najprije počeli pripremati redovnici jednog benediktinskog samostana u Francuskoj) benediktinci mn. kao kamen tvrda masa koja se u veličini kokošjeg jajeta ponekad nalazi u bubrezima velikih jesetri-moruna. bei canto) glaz. ljetnikovcu ili kakvom uzvišenom mjestu odakle je lijep pogled (belvi). Baal-Sebub) mit. osobitu ulogu danas ima u džez glazbi bene (lat. belum omnijum kontra omnes (lat.) apostolski blagoslov koji papa. benedictio) u Kat. benefactio) dobročinsL o.belikozan 170 benefakcija belikozan (lat. žena Marsova Belona (lat. lijepo pjevanje. fil. prvotno. božica rata kod Rimljana. glazbeni pravac koji teži za što suvremenijom reprodukcijom tona i za virtuoznošću u izvođenju belle epoque čit. vrag bema (grč. dobrotvorstvo. crkvi: blagoslov blagoslivljanje benediktinac (fr. belotte) vrsta kartaške igre belt (skand. Belt) tjesnac beluga (rus.) građanski rat bellum internecinum (lat. lijepo bene valete! (lat.

npr. važan za proizvodnju anilina benjoar (fr. žutim. bengal) polusvilena tkanina. nespretno. bezopasnost. tj. bene meritus) vrlo zaslužan čovjek benevole lector čit. benjoin) kem. Boiotos) pril.) "dobrodošli" benzin (šp. bungalow) indijska kuća jednokatnica od lakog materijala (bambusove trske ili dasaka). engl. beneficiarius) onaj koji prima prihod od nekog beneficija. žitka bezbojna tekućina.) blagonakloni čitatelju! benevolencija (lat. tromo beraha (hebr. beneficium) dobit. otapa se u alkoholu. propis. neplodno zemljište. benevole lektor (lat. bangla. gori pola- 171 berberin gano crvenim. odan. benefia«. upotrebljava se kao emulgator i stabilizator u emulzijama bentos (grč. bengal strajp (engl. nasip. muslin s višebojnim prugama bengal stripe čit. služi kao pogonsko gorivo benzol (šp. pašnjak. s krovom od slame ili crijepa. dobrodušnost. benefactor) dobrotvor. dobročinitelj beneficij (a) (lat. od neke dobrotvorne predstave. beneficijar. stipendist Beneluks gospodarstveni i politički savez Belgije. Nizozemske i Luksemburga benemerit (lat. dobrotvorna predstava beneficijalni (lat. benevolentia) blagonaklonost. beracha) židovska molitva zahvalnica berak (mađ. uzvisina bentonit vrsta svijetle i sitnozrnate gline koja u vodi snažno bubri i pri tom povećava svoj volumen. benthos dubina) biol. također: đak koji prima novčanu potporu. med. baignoire) kupalište. gori sjajnim plamenom. lovce itd. pravilo.) carsko pismo ili povelja kojom se nekom daju posebne povlastice. Bengal) mn. beneficiatus) v. glupani beotski (grč. benjui. bend) brana. primatelj crkvenog prihoda. berberis) žuta boja koja se dobiva iz korijena biljke žutike . vrije na 80 °C. beneficij at beneficijat (lat. benjui) kem. naklonjenost. zelenim ili bijelim plamenom benignitet (lat. dobrotvor beneficijar (lat. Boiotos) stanovnici starogrčke pokrajine Beotije koji su smatrani tromim i glupim ljudima. životinje i biljke koje žive na morskom dnu Benvenuto (tal. služi za turiste. otapa se u alkoholu. Bengal) područje u južnoj Aziji oko delte rijeke Gangesa i Brahmaputre te uz Bengalski zaljev bengal (engl. kada za kupanje Beoćani (grč. muslin s višebojnim prugama bengali (engl.) trg. naklonjen.is) dobročinitelj. zarada. iz Beotije. beneficialis) koji pripada crkvenim prihodima ili se tiče crkvenih prihoda beneficijant (lat. prednost. otuda: nespretnjakovići.benefaktor benefaktor (lat. carsko pismo kojim se netko postavlja na neki položaj. bengalska vatra poznata vatrometna smjesa salitre i sumpora.) lug. darežljivost. benignitas) dobrota. dobiva se iz petroleja. benevolan Bengal (engl. gaj. korist. paragraf. povlastica. benevolens) blagonaklon. prolaznost bolesti bent (tur. glupo. ugodna mirisa. engleske trupe u Indiji sastavljene od urođenika bengalo (beng. pismo kojim se davala egzekvatura europskim diplomatskim predstavnicima u Turskoj berberin (lat. sklonost benevolentan (lat. prihod. lako zapaljiva smjesa tekućih ugljikovodika. fr. močvarno tlo berat (ar.

beryllos) min. neproziran. atomske težine 9.) berdivan (tur. stoljeća pr. subjektivno-idealistički smjer. proricanje budućnosti iz čarobnog zrcala (napravljenog od berila) berit mila (hebr. heksagonalni mineral. element. kostrijeti ili devine dlake. laka kočija sa dva sjedala. savez. bijela kovina koja ulazi u sastav berila berilistika (grč. znak Be. mila od glagola mal = obrezati pokožicu penisa) berkan (tal. gradu Berkshireu nazvana rasa crnih svinja. berberis) bot. zidni tepisi izrađeni u talijanskoj pokrajini Bergamo bergamota (tal. obrezivanje (berit. mutnozelene bo- 172 berlingoca je. = beri skorbut. mila. postojan. bergamotto. iz III. birichino) mangup. glavni joj je znak: potpuno rasulo u funkcioniranju živčanog sustava koje se javlja u kočenju donjih dijelova tijela i slabljenju srca. vrlo raširena krvna bolest u sjev. ar.02. izvor filozofije Macha i Avenariusa berkovec (rus. berlingot) polu-berlina. bergamo) mn. n. snažan bere (fr. nazvana po pronalazaču. baracane) tkanina od kozje dlake berkan (tal. vezan uz ime engleskog biskupa Berkeleya (1685—1753). zavjet. zavjet obrezivanja. brelengo berlina (fr. služi za presvlačenje pokućstva berkeleizam fil.berberis berberis (lat. žutika berdanka (engl. bardevam) moćan. Amerikancu Berdanu (11893. Berdan) puška ostraguša. berit. elektrogimnastika bergsonizam idealistička filozofija francuskog filozofa Henrija Bergsona (1859—1941) beriberi (ind. plemeniti beril je ili divne tamnozelene boje (smaragd).) berlinsko modrilo. javlja se kao posljedica prehranjivanja samo kuhanom rižom koja u sebi nema B vitamina. redni broj 4. mal) židovski crkveno-vjerski obred: uvođenje u zavjet praoca Abrahama. v. ruska pomorska mjera od 10 puda = 400 ruskih funti = 163. berberis vulgaris. fakin. beryllos) gatanje. beryllos. poznat i po tome što je tamo umrla i Ana Frank — Nizozemka koja je ostavila svoj potresni Dnevnik bergonizacija med. ferein nositi. beryllium) kem. beri) med. vragolan. lat. Berenikina kosa ime zviježđa (po ženi egipatskog kralja Ptolomeja III. beret) plitka i okrugla francuska kapa berekin (tal. Australiji i Indiji. vrsta plemenitih krušaka koje su iz Turske prenesene u Italiju Bergen-Belsen nacistički koncentracijski logor. kitajske i napolitanske rase berlengo (fr. barracano) gusta i teška tkanina od vune.) pom. berlingare. ili zelenkastoplave (akvamarin) berilij (grč. Africi. bez prednjeg sjedala. beavitaminoza beril (grč.e. nastala križanjem sijamske. karakteristika mu je suprotstavljanje materijalizmu i tvrdnja da su stvari i pojave samo skup osjeta i da postoje samo u apercepciji subjekta. obješenjak Berenika (grč.805 kg berkšir (engl. begarmudi) carska kruška. berkshire) po engl. berlingozza) talijanski narodni ples . berline) vrsta lake kočije s četiri sjedala. nike pobjeda) "koja donosi pobjedu". tamnomodra boja (pariško plavo) berlingoca (tal. koja je svoju kosu žrtvovala kako bi zahvalila bogovima što joj se muž vratio iz rata) bergami (tal. berlinska kočija berlinerblau (njem. tur.

pjesnika Bernija koji je preradio Boiardov ep "Zaljubljeni Rolando") bersaljeri (tal. nalaziti prođu) dobro prodavana roba. životinjski. plahoviti ljudi i ratnici beržerak (fr. 1853—1914) berzerkeri (nord. best najbolji. bernesco) v. ber-serkr) mit. bestiarium) knjiga sa slikama životinja. ljudi koji. pripadnici kat. strahoviti junak i njegovih dvanaest sinova koji su išli u boj bez oklopa. "oni koji se pojavljuju u koži medvjeda". pren. zategnuta deka kojom se netko baca uvis (stara francuska igra) bernardinac (njem. naslon za ruke kod gađanja (u streljačkom rovu) berma 1. berceuse) glaz. trgovati. osnovano 1836.) berseza (fr. zastava kojom se mornari pozivaju da se vrate s kopna na brod. bersaglieri) mn. bernijeskan bernijeskan (tal. nazvana po istoimenom departmanu na Dordogni Bes staroegipatsko božanstvo glazbe. seli prodavati. Bernarda (red je osnovan 1098. grub. beurt) mn. bestiarius) borac sa zvijerima u areni (kod starih Rimljana) bestseler (engl. nizozemski poštansko-trgovački brodovi koji redovito prometuju na određenim linijama i imaju povlasticu za prijevoz putnika i robe bertijonaža (fr. be-se-že) kao zaštita protiv tuberkuloze (BCG je kratica od bacil Calmette-Guerin) besprizorni (rus. dobiju snagu dvanaestorice ljudi. trg. polumitski likovi u Norveškoj i na Islandu. izvježban za nošenje tereta i spašavanje putnika nastradalih u snježnim vijavicama bernardinci mn. besprizornyi) zapušteno i nenadzirano dijete Bessemerov aparat naprava za proizvodnju čelika i bakra Bessemerov čelik čelik koji se dobiva oksidacijom sirovog željeza. vojsci. nastran (po načinu pisanja tal. v. crvene i bijele. najbolje književno djelo . berme) 2.) 2. kao i robi koja kotira na burzi besežiranje cijepljenje preparatom BCG (čit. časna riječ. antropologu Alfonzu Bertillonu. nazvan po švedskom kemičaru Henryju Bessemeru (1813—1898) Bessemerova metoda postupak pri pročišćavanju sirovog željeza pomoću toplog zraka. Berni. radosti i bračne sloge besa (arap. bijesni. knjiga s pričama iz životinjskog svijeta bestijarijus (lat. stazica. bijela braća. strijelci (vrsta pješaštva u tal. reda sv. divlji. baisse) 1. uspavanka bert-brodovi (niz. nekome dati besu dati nekome čvrsto obećanje da mu se neće dogoditi nikakvo zlo od onoga koji je dao besu besa (fr. bernesco) ćudljiv. osobito knjiga koja se najviše traži. puteljak. zvjerstvo. v. padanje cijena i tečajeva državnim dionicama i drugim vrijednosnim papirima. firma berna (fr. bestialis) zvjerski. duge dlake. nečovječan bestijalnost (lat. u Francuskoj) berneskan (tal. kod Albanaca: čvrsto obećanje. samo u medvjeđoj koži i u borbi se 173 bestseler odlikovali divljim bijesom. nečovječnost bestijarij (lat. bertillonage) u kriminalistici: utvrđivanje istovjetnosti (identifikacija) neke osobe putem antropometrijske metode (naziv po fr. Bernhardiner) rasa pasa između doge i ovčarskog psa. Bergerac) vrsta finog francuskog vina. zvjerska priroda. bestia) životinjstvo. kad pobjesne. Bessemerov čelik bestijalan (lat. surov.berma berma (fr. berne) pom.

nesvjestica. fino tanko platno. stvrdne kao kamen. npr. bezoardica) mn. perz. žlica. tj. beta-zrake fiz. pokrivena tržnica. bechamelle) gust umak od mlijeka ili vrhnja s jajima i brašnom te mesom. podaničko cjelivanje ruke gospodaru u znak poniznosti ili kao dvorski ceremonijal bezoan (fr. biandrija. beščatalm raketa koja se rasprskava u pet smjerova beškot kruh. alfa-zrake. rodno mjesto Isusa Krista. baisemain) cjelivanje ruke.) židovska sudnica. basistan) v. neobojen. Besatz) porub. beteg bolestan) bolest beth-din (hebr. Betlehem "Kuća kruhova") izraelski gradić. Bett krevet. pančaratra Bi kem. ribom i si. kletva. protuotrovi bež (fr. Besatzung) osoblje. krevetnina bevanda (tal. osobito u Carigradu. beš pet. posada beze (fr. bestia) zvijer. beta) ime drugog slova grčkog alfabeta (B = naše "b"). dio trga pod krovom. bezemschoon) trg. besoin.) u slučaju potrebe. bettola) gostionica. bis) predmetak u složenicama koji kazuje da se značenje drugog dijela složenice dvaput javlja. adresse au besoin čit. fr. kvake i si. osobito dvopek bešlag (njem. kola i si beštek (njem. armirani beton beton u koji se dodaje željezo (radi pojačavanja) bettola v. potpuna smirenost bezac (njem. potrebitost. bezisten bezisten (perz. nečovjek.) trg. nužda. materijalne zrake koje nose negativne električne naboje i skreću pod utjecajem magneta. kad bude nužno. oskudica. nesvijest. Besteck) pribor za jelo: nož. vrsta protuotrova sastavljena od konkrecija iz želuca raznih sisavaca bezoardici (lat. bihud) zanos. betula betula (tal. kuh. bilupa itd. opojnost. kao dodacima beščatal (tur. bedesten.) v. bestemmia) psovka. jako obojeno kotenilom. Wasche rublje) posteljina. vazalsko. beštija (lat. rukoljub. ćatal rašlje) peterostruko. au besoin čit. o bezoan (fr.(lat. . žućkastosmeda boja. tal. bezistan bezmen (fr. beton) smjesa od šljunka i cementa koja se. odbitak na ime onoga što ostaje u sanducima ili bačvama pri ispražnjavanju. opšav bezacung (njem. vilica. im.) vino. betlehem štalica od papira. tanjuri i ubrus beštija. kao uspomena na onu u kojoj se rodio Krist beton (lat. farm. prirodne boje. čovjek-zvijer beštima (tal. baiser) poljubac. nakon što se ovlaži. vrsta kolača punjenih pjenom od jaja i šećera bezemšon (niz. tkanina za odijelo prirodne boje bhagavata (ind.). osobito kod nepreradenog šećera bezeta (fr. krčma. pomiješano s vodom (u Dalmaciji) bevut (tur. grdnja beta (grč. bezette) crvena šminka. Beschlag) kovne stvari (brave. kratica za bizmut bi. životinja. badzahr) farm. upućivanje mjenice na treću osobu (ako bi trasant odbio primanje) bezoar (fr. adres o bezoan (fr. basistan) u Turskoj: trg. usp. kreću se velikom brzinom (oko 298000 km/s). bitumen asfalt. bezoard. tribunal koji sačinjavaju rabini radi vjerskih i obrednih pitanja Betlehem (hebr.bešamel 174 bi- bešamel (fr. beige) pr. osobito crno. na mjenicama: adresa po potrebi. tržnica. gama-zrake) beteg (mađ. upotrebljavaju ga slastičari za bojenje kolača bezistan (perz. željezni dijelovi kotača. birtija betveš (njem. siromaštvo. bisogno) potreba.

srednjovjekovno izdanje Biblije sa slikama i crtežima za vjersku pouku nepismenih biblicist (lat. biblion) smjer u evangeličkoj teologiji koji Bibliju shvaća kao po sebi iedinstven otkriveni sustav mnli ili života Biblija (grč. skijaška disciplina s dvostrukom umješnošću: skijaško trčanje na 20 km i gađanje puškom u četiri mete bibaeitet (lat. grč. običaje. onaj koji se drži samo Biblije. biblior „reia služba) pretjerano i zanesei. knjige koje čine Stari (na hebrejskom) i Novi zavjet (na grčkom). onih naroda koji se spominju u Bibliji biblio. muški šešir s uskim obodom Biblia pauperum (lat. bibere ad numerum (lat. biblion. biblion knjižica. filia ljubav) ljubav prema knjigama radi njihove stvarne vrijednosti bibliognost (grč. čovjek koji pretjerano poštuie Sv. biblion. npr. časopis biarda stroj za tkanje. bis. pisma (u propovijedima) biblicizam (grč. aner. dvozgloban biatlon (lat. gnostes poznavatelj) poznavatelj knjiga. bitne vrijednosti za znanost ili temu koja skupljača interesira. bibliofilos ljubitelj knjiga) onaj koji strasno skuplja knjige radi njihove stvarne.jačko -oštovanje Svetog pisma. bis. slijepo vjerovanje u sve što je napisano ili tiskano . biblijska arheologija znanost koja ispituje način uređenja i života. razboj (naziv po pronalazaču) biarhija (lat. biblion) neodstupanje od Sv. omnibus svima) putujući autobus s knjigama za posudbu bibliofil (grč. bibacitas) željaza pićem. athlon borba) šport.) piti po grčkom običaju (tj. ili cjelokupne književnosti nekog naroda.) ženski šešir s malim štitom. bibere greko more (lat. lat. autos sam. arche vlada) dvovlašće. onaj koji se razumije u knjige bibliognozija (grč. umjetnost i si. bi-. suprotno: biblioman bibliofilija (grč. latreio služim) čovjek koji voli i cijeni knjige. biblion knjiga. grafo pišem) poznavatelj knjiga. grafo pišem) poznavanje knjiga. pismo bibliolatrija (grč. bi-.) piti. gnosis poznavanje) poznavanje knjiga. knjige) Sveto pismo. biblia knjižice. biblion.biandrija 175 bibliolatrija biandrija (lat. biblista) poznavatelj Biblije. grč. knjiga. kad se u čije zdravlje pije onoliko čaša koliko njegovo ime sadrži slova ili koliko mu se još želi godina života). angularis kutni) dvokutni bianualan (lat. strast za pićem.) ispiti uz zdravicu određen broj čaša bibi (fr. pisac (ili: sastavljač) popisa knjiga jedne struke bibliografija (grč. biannuel) koji izlazi dvaput godišnje. kronološka ili sistematska.(od grč. biblion. objašnjavač Biblije. pomoćna znanost koja se bavi što potpunijim skupljanjem i opisivanjem tiskanih djela ili nekog znanstvenog područja. ona može biti abecedna. biblion. sklonost piću bibere (lat. articulus zglob) koji ima dva zgloba. obično se sastoji u jednostavnom ispisivanju naslova djela. a rjeđe donosi i kritičke napomene bibliolater (grč. diarhija biartikuliran (lat. fr. knjiga. biblion) kao prefiks označava vezu s knjigom bibliobus (grč. grč. biblion knjižica. andros muž) zakonom zabranjeni brak jedne žene sa dva muža u isto vrijeme biangularan (lat. razumijevanje u knjige bibliograf (grč. istodobno vladanje dvojice vladara u jednoj zemlji. bi-. annus godina. bibere graeco more čit. bez obzira na predaju biblicitet (grč. bi.) Biblija siromašnih.

zalogajnica. dvoglavi mišić nadlaktice bicikl (engl. onaj koji svoje knjige nerado posuđuje biblioteka (grč.) vrijeme od dva dana. rok od dva dana. pravljenje (ili: izrada) knjiga bibliopol (grč. biblion knjiga. bis. biennium) razdoblje od dvije godine bife (fr. biceps) koji ima dvije glave. biblion) biblijska riječ. na nekoj zabavi) . stol s hladnim jelima i pićima (npr. anat. bi-dens) dvozubac. st. znanost o uređenju biblioteka bibliotekonomija (grč. tafos grob) "sahranjivač knjiga". dva lica (nadimak rimskog boga Janusa). biennis) dvogodišnji bienalije (lat. biblijski izraz bicefalan (lat. manteia proricanje) proricanje iz mjesta na koja najprije padne pogled kad se knjiga. kompozicija za dva glasa bićerin (tal. mirni oblici. bis. mania oduševljenje. osobito Sveto pismo. nasumce otvori bibliopeja (grč. ushićenje) bolesna strast za skupljanjem knjiga iz sasvim osobitih razloga. limenka. dezinfekcija i si. dvozube vile bidermajer (njem. njihove sudbine itd. bibliopoles) knjižar. bibliotheke. biblion. ploška. npr. popravljanje oštećenih listova. bibliologia) znanost o knjizi i knjižarstvu uopće. biblistika (grč. bibliomanija (grč. intra biduum (lat. bidet. prilagodba svrsi bidon (fr. poznavanje Svetog pisma (Biblije). spisateljstvo. knjigoljublje bibliomantija (grč. radi originalnosti tiska. rijetkosti. bicinium. nomia) znanost o uređenju biblioteka i upravljanju bibliotekama biblioterapija (grč. znanost o Svetom pismu biblizam (grč. ormar u kojem se drži piće. canere pjevati) glaz. poieo činim) vještina sastavljanja (ili: pisanja) knjiga. rasprava o raznim izdanjima Biblije biblioman (grč. bi-. lithos kamen) mn.. okamine lišća. biblion. biennis) mn. geol. starosti. mainesthai oduševljavati se) onaj koji strasno skuplja knjige iz nekih sasvim osobitih razloga. rukopisi koje je Vezuv (vulkan) zatrpao u Herkulaneju i Pompejima te su zato dobili mineralan izgled bibliologija (grč. tal. biblion. otisci lišća na kamenu. biblion) stručno poznavanje Svetog pisma. therapeia liječenje) "liječenje knjiga". bikefalan biceps (lat. popravci uveza. biblion. tehničke opreme. bibliotheke. Biedermeier poštenjačina. posuda od pet litara biduum (lat. naziv za malograđanski jednostavni stil (posebice za pokućstvo) koji je nastao u Srednjoj Europi početkom 19. lat. biblion. prostodušni naivac) umj.biblioliti 176 bife biblioliti (grč.-fr. bot. buffetto) prodavaonica jela i točionica pića. tj.) u roku od dva dana bienalan (lat. bibliotheke zbirka knjiga) knjižnica. buffet. bidetto) posuda za pranje intimnih dijelova tijela. bicyclist) vozač bicikla bicinij (lat. bicycle. karakteristike: jednostavnost. bidon mijeh) kanta. tal. grafo opisujem) opisivanje biblioteka. tj. biblion. prodavač knjiga bibliotaf (grč. dvogodišnje biljke bienij (lat. znanost o Svetom pismu. grč. bicchiere) čaša bide (fr. bibliotheke) knjižničar bibliotekografija (grč. kada u kojoj se kupa sjedeći bidens (lat. cyclus krug) vozilo sa dva kotača koje se pokreće nogama biciklist (eng. zbirka knjiga bibliotekar (grč. kefale glava) v.

konac) dvonitan. bis. bigarrer. pretjerana pobožnost. goveđi odrezak debljine 4 cm napola pečen na jakoj vatri bifti (engl. flos. a upotrebljava se za izazivanje eksplozije dinamitnih i piroksilinovih naboja . koji ima dva spola. hermafroditski biglisati (grč. vrpca koja polako gori. Biicherschrank) ormar za knjige biheviorizam (engl. onaj koji se pravi daje strogo religiozan. bifer) bot. lat. bogomoljstvo biheršrank (njem.) veliko zvono na zgradi Parlamenta u Londonu bigamija (lat. dvoženstvo bigamist (lat. bigener) dvospolan. dvoženac bigamistica (lat. camera) dvodomni sustav u uređenju države bikarbonat (lat. grč.bifedžija 177 Bikfordova vrpca bifedžija (fr. koji visi o dvjema nitima (u elektrotehnici) bifloran (lat. nego promatra samo ponašanje životinja i ljudi. kefale glava) dvoglav. licemjer bigotan (fr. licemjerje. smjer u američkoj psihologiji koji zanemaruje neka unutrašnja (psihička) stanja ili procese. iz perz. biglizo) slavuj evo pjevanje (pjevati izvijajući melodiju) bigot (fr. billon) slitina od srebra i bakra (sa znatno više bakra) od koje je prije pravljen sitan novac. bogomoljstvo. grč. rijeke Big Ben (engl. koji dvaput godišnje nosi plod ili cvjeta bifilaran (lat. nego se zasniva na određenoj zakonskoj vezi situacije i reakcije bihude (tur. vjerski zatucan. bi-. biformis) s dva oblika. beef-tea) vrlo jaka juha od usitnjene govedine bifurkacija (lat. gamos brak) dvobračnost. dvoobličan biformitet (lat. bis. bigot) praviti se svecem. npr. karbonat sa dva ekvivalenta ugljične kiseline prema jednom baznom. bigoterie) vjerska zatucanost. dijeljenje na dva kraka. billonnage) nedopuštena trgovina novcem male vrijednosti. bi-. bifluere) račvanje rijeke bifoličan (lat. gamos brak) čovjek koji ima dvije žene. billonneur) podmetač nepropisnog ili lažnog novca bijonirati (fr. biformitas) dvoobličnost biftek (engl. grč. bigotisme) tobožnja svetost. gamos brak) žena koja ima dva muža bigarirati (fr. biglao. bis. pretvarati se bigotizam (fr. srebrni novac bez propisne količine srebra bijonaža (fr. stupanje u nov brak prije nego što je stari poništen. dvorodan. bicefalan Bikfordova vrpca stijenj. floris cvijet) bot. genus rod. bi-. bivariare) šarati. vladanje) psih. bikarbonat sode bikefalan (lat. npr. bogomoljac. licemjeran bigoterija (fr. bicarbonas) kem. po tom naučavanju ponašanje živih bića ne može se objašnjavati duševnim činjenicama. grananje ili cijepanje na dvoje. bezrazložno bijon (fr. koji ima dva cvijeta bifluencija (lat. folium list) bot. billonner) podmetati nepropisan ili lažan novac bikamerizam (lat. sa dva cvijeta. bakreni novac s nešto srebra. grč. licemjerje bigotirati (fr. podmetanje lažnog novca bijoner (fr. fitilj. bis. dvolisni biforman (lat.) uzalud.) onaj koji slijepo vjeruje. krivotvorenje novca. beefsteak) kuh. filum nit. ukrasiti šarama bigeneričan (lat. bis. išarati. bis. bifurcatio) račvanje. behaviour ponašanje. bigot) koji pretjeruje u pobožnosti. buffet) vlasnik bifea biferan (lat.

obostran. v. bilieran (lat. bixa) kem. krajnji ishod nečega. billet de batique čit. bikromatični harmonij sprava za postizanje četvrtine tonova kod glasovirskog rasporeda tipki biksin (lat. sitni tiskarski poslovi (karte. vježbati. billet) prodavanje ulaznica. pod orlean biku (sanskr. biletura (fr. fr. lat. pren. billarder) u biljaru: jednim udarcem takom loptu dvaput dodirnuti. bi-convexus) opt.000. bikonkavna leca bikonveksan (lat.000. bilden) šatr. donji dio lađe bilet (fr. milijarda (1. u Francuskoj: tisuću milijuna.). ispupčen s obiju strana. bilan. dvorog. bicolor) bot.) preko telegrafa bildati (njem. bije a bank (fr. bilis. bilancio.bikoloran 178 bilijun bikoloran (lat. snažan čovjek.) banknota. pren. s dva roga bikromatičan (lat. bi-cornis) zool. labium usna) gram. bi-concavus) opt. dvobojan. četvrti stupanj (četvrta potencija) neke veličine. drveni prutić kojim se stavlja zlato pri pozlaćivanju bild (njem. usporedba prihoda i rashoda na kraju jednog računa.) vlastita mjenica. žučni bilifulvin (lat. lat. posjetnice i si. suglasnik koji se izgovara s obje usne. billeter) stavljati na robu ceduljice s cijenom. bilateralni kontrakt ugovor koji obvezuje obje ugovorne strane bilboquet čit. bis. bi-conjugatus) dvostruko sparen bikornan (lat. bikvadratne jednadžbe jednadžbe četvrtog stupnja.000) . prodavaonica ulaznica. bije a porter (fr. izvesti zaključak o završenom poslu bilardirati (fr. prodavati ulaznice.000. crvenožuta supstancija u žuči bilijarda (fr. billiaire) koji se tiče žuči. završni račun o prihodima i gubicima koji se izvodi s vremena na vrijeme. jednim udarcem udariti dvije lopte. bilboquet) igra u kojoj se lopta hvata na štap. zaključiti neki posao. tal. novčanica biletirati (fr. Bild slika. fizički razvijen. npr. umišljeni gizdavac. saldo bilancirati (lat. snob bildž (engl. tisk. apparatus oprema) uređaj za prijenos slika (crteža. latus strana. billet) trg. knjigama. bikonveksna leća bikojajugiran (lat.000). bilboke (fr. dvousneni suglasnik (b. izvršiti usporedbu prihoda i rashoda u trg. bikvadratni korijen četvrti korijen neke veličine bilabijal (lat. bi-. željezničkih karata itd. bilateralis) dvostran. bilis. p. bije a ordr (fr. bi-quadratus) mat. željezničkih karata. grč. billet a ordre čit. udubljen s obiju strana npr. billet au porteur čit. bhikku) budistički redovnik prosjak bikvadrat (lat.000. bis. billion) u Njemačkoj: milijun milijuna (1. billiarde) tisuću bilijuna bilijun (fr. bilanx) trg. žučno žutilo. usmjeren na suprotne strane. obično krajem svakog mjeseca i svake godine. mjenica koja se isplaćuje samo izdavatelju. autografa i si. saldiranje. gimnasticirati.) priznanica ili mjenica koja se isplaćuje donositelju. za konja: izbacivati prednje noge bilateralan (lat. željezničke karte i dr. u dvije boje bikonkavan (ni. ulvus smeđežut) kem. fotografija. izvesti završni račun. ravno dno u sredini lađe. bilge) pom. bilanx s dvije zdjelice) trg.000. od dviju boja. bilden) čovjek koji posebnim vježbama razvija svoje mišiće. razvijati mišiće bilder (njem. chroma boja) dvobojan. m) bilanca (fr.

glavni sastojak žuči bilingvičan (lat. naprasit. bini po dva. bille. lat. crvena supstancija u žuči bilis (lat. billard) društvena igra štapom i kuglama od bjelokosti na četverouglatom stolu presvučenom zelenim suknom biljariti (fr. bimensis) razdoblje od dva mjeseca. također: pisamce.). bis. prepredenost. lingua jezik) dvojezičan. zelena tvar žuči bili (engl. zakonski prijedlog (u Engleskoj). o stanju na bojišnici. pren. grč. žučno crvenilo. lingua jezik) dvojezičnost. žuč. ulaznice biljur (ar. mjesto gdje se prodaju karte. u Francuskoj: sitan bakreni novac bilonga (šp. od dva dijela. bimenzis bimestran (lat. razdražljiv. tek pošto bude triput pročitan i primljen u oba doma. podnosi kralju. biliosus. billet) blagajna. fr. bulletin. supr.dvaput. ljutnja. ballur kristal. bilis žuč. služben dnevni izvještaj (npr. pren. bilis) kem. listak. žustar. bis. lat.) med. dvomjesečje. billard) igrati biljar biljetar (fr. bilis žuč. bili. binarius koji sadrži dva. povećalo (lupa) s dvije leće biljar (fr. lat. berillos beril) gorski kristal. bimestris) dvomjesečni bimetalizam (lat. priznanica. bimestar bimestar (lat. slitine s više primjesa nego čiste kovine. bijes biliskopija (lat. bimensis) dvomjesečni bimenzis (lat. srdžba. monometalizam bimilenij (lat. metallum) dvojni novčani sustav neke zemlje po kojem zlato i srebro imaju stalnu i određenu vrijednost u međusobnom odnosu i oboje služe kao podloga papirnom novcu.) vrsta argentinskog pučkog tanga bilten (fr.bilin bilin (lat. dok je kovanje srebrnog novca zakonom ograničeno. bulla) prijedlog. prijetvoran. mrzovoljan bilirubin (lat. bimembris) koji ima dva uda. bilis. žučno zelenilo. beryllus. prijetvornost. pren. prodavač karata (željezničkih itd. uporaba dvaju jezika u govoru. bimestre. sc. bilinguis. mjenica bilogija (grč. bis dvaput. prijek. dvojedinični . rubinus) kem. logos riječ. bullettino) dnevno priopćenje. manus. potvrda. kazalište binaran (lat. fr. o aktualnim političkim pregovorima i si. žutozelen. pun žuči. kristalno staklo biman (lat. izborni listić. bilis) žučan. koji govori dva jezika. od dva) dvojni. bi. tal. nepotpuni bimetalizam onaj kod kojega i zlatni i srebrni novac vrijedi kao kupovno i platežno sredstvo. bi. pren. govor) dva književna djela istoga pisca koja predstavljaju jednu cjelinu bilon (fr. cedulja. dvoličan. Buhne) pozornica. koji se. vert zelen) kem. s tim što zlato vrijedi kao osnova i što se može neograničeno kovati. kratak. fr. cedulja. millennium) jubilej od dvije tisuće godina. koji se sastoji od dvije jedinice. tempus) v. sa dva člana. dobro se vidi i danju i noću 179 binaran bilupa (lat. bis. prodavač ulaznica za predstave. dvočlan bimenzan (lat. billetier) kaz.) biljetarnica (fr. priznanica biluks (lat. billa. dvotisućljeće bina (njem. skopein gledati) pregled žuči biliverdin (lat. bis. loupe) opt. dvoličnost biliozan (lat. o sjednici ministarskog vijeća. lux svjetlo) svjetlosna reklama proizvedene fluorescentnim cijevima. grč. bimanus) dvoruk bimembričan (lat. prepreden bilingvitet (lat. o zdravstvenom stanju. billon) manje vrijedno zlato i srebro.

energeia) fil. veoma složena bjelančevinasta tijela koja su pravi i glavni nositelji života. životni bioaritmetika (grč. binyš) čohani ogrtač (s krznom) bio. bios. energetika cjelokupnog života. veličina koja se sastoji od dva dijela. bios život. prid. dvočlani. shvaćanje da postoje dvije vrste zakonskih odnosa: kauzalni (uzročni) odnosi. bios. bios. fone glas) uređaj za prikazivanje fotografskih slika koje istodobno i govore ili pjevaju biofori (grč. arithmetike) znanost koja se bavi izračunavanjem prosječnog trajanja ljudskog života biobiliografija (grč. svih životnih procesa.) bioblasti (grč. zbivanja biofenomenologija (grč. biol. petlja. povoj.binda binda (njem. binocle) naočale. grč. bios. dio fiziologije koji se služi fizičkim metodama u ispitivanju životnih pojava biofon (grč. koinos zajednički) životna zajednica. koinos zajednički. na kojima se temelje prirodne pojave. ta fainomena pojave. životne jedinice manje od stanica živih bića. život se sastoji u neprestanom raspadanju i obnavljanju tih biogen a . bios) predmetak u složenicama sa značenjem: život. Binde) veza. vladara i dr.(grč. vrpca. bi-. npr. nomos) mat. bios. Biihne. bios. binubus) čovjek koji se dvaput ženi binjektaš (tur. dalekozor za oba oka. filozofa. zemička binokl (fr. bios. nositelji života. zavoj za oba oka binokularan (lat. bios. uglađen i istančan govor. promatranje prirode samo sa stajališta ljudskog života i njegovih vrijednosti biodinamika (grč. bios. i njima odgovarajući zakoni na kojima se temelje duševne (psihičke) pojave binomni (lat. dio ekologije biocenoza (grč. bini. a ± b. binario udvojen) kruščic od dva dijela. scensko izražavanje. dynamis sila) znanost o životnim silama i životnoj djelatnosti. Biihne pozornica. biocenotika biocenotika (grč. koinos) znanost koja se bavi proučavanjem biocenoza. nomos zakon) fil. lat. blaste klica) mn. = bioblasti biogen (grč. grafia) popis djela i knjiga koje se odnose na život i rad nekog čo- 180 biogen vjeka (pjesnika. dvočlani izraz binomizam (lat. fysis) dio biologije koji se bavi stvarnim međusobnim odnosima živih bića. bi-. regulator) kaz. naprava za prilagođavanje svjetlosti na pozornici i u kazalištu binenšprahe (njem. bios. Sprache jezik) kazališni govor. binsk taši) veliki kamen s kojega se uzjahuje na konja binjiš (tur. bios. bios. prema Altmanu. foros koji nosi) mn. nomos) mat. koji se tiče binoma binub (lat. med. logia znanost) v. centrum središte) fil. genos podrijetlo) biol. lat. jednostrano promatranje prirode i njezinog razvoja. pojas binen-regulator (njem. logia) znanost o životnim pojavama biofizika (grč. polinom od dva člana. biol. biodinamički bioenergetika (grč. bi-. knjiga. najmanja jedinica svih životnih pojava (stanica je. kolonija bioblasta). skup živih bića koja žive u nekom određenom dijelu "životnog prostora" (biotopa) biocentrično promatranje (grč. oculus oko) s oba oka. govor kojim se trebaju služiti glumci na pozornici binica (tal. koji je prilagođen za oba oka istodobno binom (lat. bios. zavoj. ovratnik. biblion. sa dva člana. grč. biofori biocenologija (grč.

-lat. krijesnice. bios. nepovoljne varijacije duhovnih sposobnosti i sve što je izrazito bolesno ili boležljivo) biogenetski (grč. rađanje) razvoj života biogeneza (grč. elektro-biologija znanost o električnim uvjetima života biljaka i životinja biologist (grč. prema određenim znacima na tijelu. zakonima nasljeđa i prilagođavanja uvjetovano. mechanike) znanost o mehaničkim procesima na živim bićima i u njima biometrija (grč. metria) grana biologije kojoj je cilj matematičko izračunavanje i određivanje raznih životnih pojava. genesis postanak. genos) povijest razvoja života biogeografija (grč. bios. u širem smislu: proučavanje i mjerenje životnih sposobnosti čovjeka. ona filozofija koja na pojmu "života" izgrađuje cjelokupni pogled na život i svijet. bios. dijeli se na fitogeografiju (geografiju bilja). bios. osobito znanost koja se bavi proučavanjem organskih prirodnih . lithos kamen) geol. bios. šarlatansko pretkazivanje trajanja života na osnovi kucanja bila. bios. bios. grafia) znanost o rasprostranjenosti živih bića. bios. sudsko-liječničko utvrđivanje. znanost o kemijskom sastavu živih bića i o kemijskim procesima u zdravom i bolesnom organizmu bioklimatika (grč. bios. crta na dlanu i drugih tjelesnih karakteristika biomehanika (grč. bios. 2. neke ribe) biomagnetizam (grč. životopis biografika (grč.biogenetski 181 bionegativan tijela i pojava koje su za njih vezane (zoologija i botanika).) svijetljenja živih organizama (npr. bios. prid. negare nijekati) koji je nepravilan i nepovoljan za život i životne funkcije ili za potomstvo (nakaze. biografia) opisivanje (ili: opis) života. logos) fil. pravac u teoriji spoznaje koji spoznavanje smatra činom održanja i unapređenja života. poremećaji u razvoju. grana sociologije koja postupa po biološkim analogijama biolominiscencija (grč. ponavljanje filogeneze ili razvoja svih predaka koji čine razvojni lanac dotične jedinke" (Haeckel) biogeneza (grč. raznih zraka na ljudski organizam i uopće na sve što živi bioliti (grč. biologia) znanost o životu. biografski biografija (grč. bios. sredstvom u borbi za opstanak. tj. osobito pojave nasljeđa. pristaša biologizma biologizam (grč. to klima nagib. prid. životopisac. manteia proricanje) 1. biomagnetni biomantija (grč. biologos) znanstvenik koji se bavi proučavanjem podrijetla i uvjeta života biologija (grč. umijeće pisanja biografija biokemija (grč. bios. predjel u pogledu zemljopisnog položaja) znanost koja proučava utjecaje atmosferskih promjena. lat. podrijetlo. bios. bios. pisac biografije. ge zemlja. magnes) magnetna sila koja se nalazi u organskim bićima. zoogeografiju (geografiju životinja) i antropogeografiju (geografiju čovjeka) biograf (grč. njegovih fizičkih i psihičkih osobina bionegativan (grč. chemeia) dio fiziologije. grafo) umijeće opisivanja života. bios život. genos) koji se tiče razvoja života. logos) fil. je li se novorođenče rodilo živo ili mrtvo. kamenje koje je uglavnom nastalo od okamenjenih ostataka životinja i biljaka biolog (grč. grafo pišem) onaj koji opisuje život. biogenetski zakon zakon po kojem je "ontogeneza ili razvoj bića kratko i brzo.

g. ovako je njem. kao animalno biće biostatika (grč. bios. bios) koji se tiče života. biće) mn. bios.bionika bionika (kratica od biologija — elektronika — tehnika) znanstvena grana koja traži polazne točke za rješenje tehničkih problema u uzorima što ih čovjeku pruža sama priroda bionomija (grč.) nazvao fiziološke jedinice koje su većinom sastavljene od morfoloških jedinica i koje predstavljaju jedinstveno živo biće bioontologija (grč. praktične eugenike i medicine biotehnologija (grč. životinje i biljke koje potječu od jedne jedinke i pokazuju ujednačene i postojane odlike biotipologija (grč. logia) fil. pod biorizacija biosfera (grč. čista rasa. endokrine. mehanike razvoja. biol. usp. on. funkcionalne. bios) znanost o životu biotip (grč. i u vodi) bioskop (grč. logia) znanost o živim bićima biopsihizam (grč. ontos. heksagonalni ili magnezijski tinjac (nazvan po fr. skopein gledati) uređaj koji prikazuje žive slike. litosfcru i hidrosferu budući da živih bića ima i u zraku. bios. logia znanost) znanost koja se bavi proučavanjem različitih tipova ljudi u istoj etničkoj skupini tako da ispituje biološke. v. pronađena metoda sterilizacije mlijeka tako da zadrži karatker sirovog mlijeka.. technike) dio tehnike koji se tiče živih bića i života uopće: nasljeđa. bios život. prirodnjak Ernest Haeckel (1866. bios. prilagođavanja. tou ontos postojeće. način kliničkog ispitivanja uzimanjem (operativnim putem) djelića nekog organa sa živog čovjeka kad se sumnja na kakav tumor (rak. lat. biotičan (grč. bios) 1912. slike stvari i bića koje se kreću kao da su žive 182 biotit bioskopija (grč. npr. npr. to on. električna bioskopija utvrđivanje smrti pomoću električne struje biosociologija (grč. logia) proučavanje i primjena životne djelatnosti najmanjih životinjskih i biljnih bića (mikroorganizama) na privrednu djelatnost. sfaira kugla) cjelokupan prostor na Zemlji stalno nastanjen živim bićima. bios. bios. psihobiologija biopsija (grč. socius drug) dio sociologije koji proučava društveni značaj ljudskog životnog vijeka. bios. znanstveniku Biotu) . statike) znanost o zdravstvenom stanju i prosječnom trajanju života ljudi koji žive pod određenim okolnostima. ispitivanje je li u nekom tijelu bilo života. bios. biotehnika (grč. životni biotika (grč. seksualne i druge karakteristike biotit min. orao vidim) med. bios. člana društvene zajednice. pretpostavka da sve životne pojave imaju svoje psihičke procese. typos otisak. psyche duša) fil. organizama koji izazivaju vrenje itd. bios) v. životni prostor (obuhvaća: atmosferu. bios. nomos zakon) znanost o zakonima koji vladaju životom bionti (grč. razmnožavanja itd. techne. veoma brzo zagrijavanje mlijeka do 75 °C i naglo rashlađivanje pomoću posebnog uređaja — biorizatora biorizator (grč. a čovjeka. psyche. tj. bios. typos) čist tip. nekog područja. stanovnika nekog grada. države itd. psihičke. panpsihizam biopsihologija (grč. bios. skopein gledati) ispitivanje ima li neko tijelo sposobnosti za život. i u zemlji. bios. bios. sarkom) biorizacija (grč.

pretežno formalističkom duhu biroutenzilije (fr. poluvunene tkanine birago voj. po drugi put. vunom ili kostrijeti birarija (tal.i osobito u analitičkoj kemiji) birgermajster (njem. kancelarija. ponovno . polus stožer) dvopolan. bureau. gostionica birza (lat. navika) da se svi upravni poslovi urede u kancelarijskom. bi-pes. tal. pes noga. tartarat bis (lat. bios. ravna površina) zrak. tal. sitničavost i uskogrudnost u službenoj dužnosti. antička ratna lada sa dva reda vesala koji su stajali jedan nad drugim biren (fr. općinski sluga. pisarnica. bureaucrate) službenik koji je u obavljanju dužnosti strog. službenik koji misli da se sve rješava samo za uredskim stolom birokratizam (fr. burato) pisaći stol. s dva suprotna pola bira (fr. znanost o stanju u kojem se tijelo nalazi u raznim životnim dobima biotop (grč. raspolovljavanje biped (lat. bipedis) koji ima dvije noge. dvonog biplan (lat. kancelarijsko osoblje birokracija (fr. kancelarijske potrepštine. topos mjesto) mjesto življenja neke životne zajednice (biocenoze) biozofija (grč. birokracija birokratski koji se tiče birokracije biromanija (fr. grč. krateo) uskogrudna vladavina činovništva koja ispravnost forme pretpostavlja stvarnoj svrsi svojeg posla. bios. bios. predsjednik općine. glaz. poljar birtija (njem. vrsta lakih poljskih mostova. odjel. vrsta popelina od fine svile i vune birema (lat. utensilia) mn. čuvar polja. bi-pes) dvonožna životinja.) točionica piva. bureau. ukočenost. temno režem) znanost o raščlanjivanju živih tijela. bakrorez bireta (fr. pivnica biratina (fr. sofia) životna mudrost. burin. mania) želja (ili: težnja. krut i ohol. nazvana po pronalazaču. bipartitio) dijeljenje na dva dijela. dvostopni bipedan (lat. buratine) trg. bureau.) dvaput. planum ravan. grč. werben) nagovarati nekoga da stupi u plaćeničku vojsku biro (fr. općinski starješina. sustav upravljanja u kojem vlast drži činovništvo ne vodeći računa o stvarnim interesima ljudi. austrijskom inženjerijskom časniku K. biremis) čamac s dva vesla. predsjednik mjesnog odbora 183 bis birka (mađ.) ovca kratkog kudravog runa birling (engl. Biragu (1792—1845) biraj (fr. skalom (upotrebljava se za mjerenje malih količina ttku *u. protivnika izbaciti iz ravnoteže i tako svaliti u vodu birmati (njem. grč. bipedalis) dug ili širok dvije stope. vrsta polusvilene. bureau. burat) trg. kancelarijski pribor birov (mađ. još jedanput. ured. zrakopolov s dvostrukim krilima bipolaran (lat. lat. glatka ili keplana polusvilena tkanina s pamukom. bis.) šport u šumskim predjelima na sjeveru SAD-a: protivnici stoje svaki na jednom kraju balvana koji je spušten u brzu rijeku i nastoje. tj. burette) kem. bureau. okrećući balvan nogama. Wirtshaus) krčma. burino) dlijeto. burail) trg. bakrorezac. vinska plijesan. sol vinske kiseline. krateo jak sam) v. biro sudac). Burger-meister) gradonačelnik. naučavanje o praktičnoj mudrosti u životu biparticija (lat. staklena cijev s ljestvicom.biotomija biotomija (grč. bis. dvonožac bipedalan (lat. bis. birsa koža) prevlaka iznad (pokvarenog) vina. birokratizam birokrat (fr.

bistouri. Brust) poprsje. biscroma) glaz. kao odsječak jedne linije ili površine bisegmentabilan (lat. n. biscotto. narančine kore i soka. osobito Egipćana bišof (njem. bitevi) plosnato koplje. biscotin. buste.5 centa (SAD) ili 3 penija (Velika Britanija) biteizam (lat. bis coctus dvaput pečen. bis. al bisogno čit. trideset drugi dio neke note biskup (grč. bissac) mn. nož s pokretnom oštricom koja se može zatvoriti. od dva sloga bisirati (lat. dvospolan. dvoboštvo biter (njem. lithos kamen) min. bi-. dijeljenje na polovice ili na dva (obično jednaka) odsječka. bis. lat.) nužda. dvostruka torba (u Lici). bissig) zajedljiv. pakostan bisilabičan (lat. tal. grč. bitevi čitav) jak. biscottino) mali. veljače biseksualan (lat. okrugli kolačić. torba na sedlu bisegment (lat. potreba. sectio) dijeljenje na dva (obično jednaka) dijela. šećerni dvopek. dvoredan bisernica (tur. danas: ekspresni restoran bisturi (fr. u slučaju potrebe (na mjenicama) bisolit (grč. bizonjo (tal. dvaput kuhan) dvopek. po rimokat. segmentum odsječak) mat. bistori) kir. byssos pamuk. obojiti) čađavom akvarelnom bojom bistro (fr. stvara se od sedefa i ima lijep bjelkast sjaj s preljevima te se smatra dragocjenošću i upotrebljava za nakit biserijalan (lat. okrugli dvopek 184 bitevija biskroma (tal. bisextus) prijestupni dan.) sitan novac od 12. ljudeskara . snažan. crkvi. polovica. temeljit bitevija (tur. bisekstilna godina prijestupna godina (s 366 dana). bistoquet) biljarski štap bistrirati (fr. dvaput pečen porculan bez cakline (glazure) bisogno čit. sexus spol) koji ima oba spola. biisre) kuglasta tvorevina oko zrnca pijeska ili oko kojeg drugog stranog tijela koje je ušlo u ljušturu nekih školjki. Bischof biskup) piće od crnog vina. bis. tal. segmentum) mat. koji se može podijeliti na dva dijela bisegmentacija (lat. cimeta. osobito kip koji prikazuje glavu i gornji dio prsiju bistoke (fr. obično dug 7 do 8 cm bisus (grč. bis. bitter gorak) vrsta gorke rakije bitevi (tur. mineral svilenkasta sjaja. s jednim prijestupnim danom. bis dvaput) ponovno pjevati ili svirati nešto već izvedeno i tako udovoljiti publici biskoten (fr. niz) koji ima dva reda. čovjek "kao od brijega odvaljen". tal. byssos pamuk) veoma fina i skupocjena pamučna ili lanena tkanina starih naroda. grč. klinčića i šećera bit (engl. u dva niza. syllabe slog) gram. polovljenje biseksan (lat. temeljan. bis. busto. tal. ljudina. vrsta najmanje tambure. masivan. bis. sexus spol) v. bistro) nekada: vinotočje. dvosložan. bigeneričan bisekstilan (lat. al bizonjo (tal. hermafroditski biser (tur. episkopia) područje jednog biskupa biskvit (fr. bis. bisekstus bisekstus (lat. čuvar) visoki dostojanstvenik u Kat. onaj dan koji se svake četvrte godine dodaje nakon 28. series red. biisre) školjka koja proizvodi biser. segmentum) mat. bistrer) slikati (ili: bojiti. bisextilis) prijestupni. biscuit. srodan s azbestom bista (fr. polovljenje bisekcija (lat. čvrst. naučavanju biskup je nasljednik apostola biskupija (grč.) trg. theos bog) vjerovanje u dva boga. usp. prim bisig (njem. bis. episkopos nadzornik. tj.bisage bisage (fr.

valere vrijediti) kem. prati pjevanje starih ljubavnih i ratničkih pjesama bivak (fr. bivouac) voj. valens koji vrijedi. odnosno sa dva atoma drugog nekog jednovalentnog elementa. bakar. metron) mjerenje dubine (pomoću viska ili proračunavanjem) bitumen (lat. zubar (u Europi). retorici i poeziji. osobito kod moškavca (upotrebljava se kao miris i kao lijek za jačanje živaca). grub vunen porhet bivij (lat. američki divlji bivol . sumpor. puzanje pred višima. Bizantion) koji se tiče Grčkog ili Istočnorimskog Carstva. dvovrijedan. kao npr. koji sadrži u sebi zemljanu smolu biva glaz. bismutum) kem. beaver) trg. zlatnici grčkih careva bizantinizam (grč. osebujnost bizmut (lat. ima 4 žice po kojima se udara drvenim štapićima. naziv za sve one elemente kod kojih se jedan atom spaja sa dva atoma vodika. raskrižje bizam (lat. 2. element atomske težine 209. Bizantion) znanstvenik koji se bavi proučavanjem duhovne i materijalne kulture u starom Bizantu bizantologija (grč. buffalo. redni broj 83. geografiji. Bizantion. business) posao. neobičan bizarnost (fr. grčki pisci koji su pisali od vremena Konstantina Velikog (325. koji ima dvije vrijednosti. japanski narodni instrument. pren. osobito ugljikovodične tvari smolasta mirisa. bizarre) čudak. bisamum. asfaltirati bituminizacija (lat. pri liječenju sifilisa i dr. beaverteen) trg. god. neobičnost. i radili na povijesti. u asfalt bituminozan (lat. bythos dubina. bitumen) prevući (ili: pokriti. osobenjak. nastran. 3. koji se dvolično ophodi bizar (fr. asflat i si. bivium) mjesto gdje se sastaju dva puta. Bizantion) 1. mn. bi-. bitumen zemljana smola) smjese organskih zapaljivih tvari koje se javljaju u zemlji. hebr. mošus 185 bizon bizantinci (grč. bizzare) čudnost. logia) znanost koja se bavi proučavanjem cjelokupnog života (duhovne i materijalne kulture) starog Bizanta bizantski (grč.bitometrija bitometrija (grč. filozofiji. divlji bivol. olovo.) pa do pada Carigrada (1453. trgovački posao bizon (grč. poljski logor. bizarre) čudan. nafta. arheologiji. pren. npr. bison) zool.) biznis (engl. 2. stanovanje vojske pod malim šatorima bivalentan (lat. do propasti Bizantskog Carstva. biver (eng. znak Bi (upotrebljava se i kao antiseptičko sredstvo. premazati) zemljanom smolom. teologiji. cink. engleska pamučna tkanina (upotrebljava se za zimske hlače) bivertin (engl. ili se zamjenjuje dvama atomima vodika. pokorno služenje i podilaženje vladarima i njihovim prohtjevima. željezo i dr. bizantska umjetnost. tj. sustav vladavine sličan onome u Istočnorimskom Carstvu gdje je neograničeni vladar bio istodobno glava države i Crkve te dopuštao svojim dvorjanima i ljubimcima da utječu na najvažnije državne poslove. čudesan. nalazi se kod nekih životinja.0. Bizantion) 1. analitici. nastran čovjek bizaran (fr. bitumen) pretvaranje u zemljanu smolu. od dvije vrijednosti. a umišljenost prema nižim od sebe bizantolog (grč. bituminosus) sličan zemljanoj smoli. god. besem) gust sok jakog i ugodnog mirisa. kisik. čudnovat.). sličan lutnji. petrolej. bituminirati (lat.

činiti blijedim. bjanko. belogvardeec) "bijeli gardist". zone pojas. dragocjenost. carte blanche čit. Vrangelove i dr. sukno za filtriranje blasfeman (grč. neispisan. nepopunjena mjenica (samo s potpisom) bjelogardijac (rus. koji se sastoji od dvije zone bizzarria bicarija (tal. neslužben i podrugljiv naziv za vojnika Denjikinove.) šutnja. bogohuljenje. tj. grč. akutna i kronična bolest . blastema) bot. čist. područje) podijeljen na dvije zone. nakit. bi-. blekaut (engl. prešućivanje. im. loš glas. neograničena punomoć. bijel. tekućina iz koje nastaju čvršći sastojci u organizmu blastocistis (grč. bijela boja. grditi blank (fr.) čisti bijeli. blanche) bijel. merizomai razdvajam) stanica nastala brazdanjem jajeta u početku embrionalnog razvoja blastomikoza (grč. blanc bijel) neispisano ovlaštenje. dragulji. punomoć samo s potpisom. blanko-akcept primanje mjenice na kojoj još nisu ispisani svota i rok plaćanja. blankokredit otvoren kredit. blanko-mjenica čista (ili: nepopunjena) mjenica blanš (fr. đerma koža) fiziol. blanko-oulaštenje neograničeno ovlaštenje. prijekor. potpuna sloboda djelovanja. nepopunjeno mjesto na mjenici ili punomoći. huljenje na Boga.) glaz. osobito skrivanje nekih činjenica od strane službenih vlasti u političke svrhe blackwood čit. huljenje. dragulj. bruka. pisum. bleichen) blijediti. tal. blasfemos) bogohulnik. potpuno odriješene ruke. blastos klica.) vrsta američkog plesa u 4/4 taktu. bijouterie) trgovina dragocjenostima. neispisan. bianco bijelo. čist formular. blasfemos) bogohulan. blastos klica. blanche) pr.) crno ebanovo drvo na Madagaskaru blajhati (njem. prazno. iznijeti na loš glas. fiziol. zaborav. kuditi. pisello) grašak (usp. blamer) osramotiti. dragi kamen bižuterija (fr. pogrdan blasfemija (grč. blasfemia) pogrda. mykes gljiva) med. kystis mjehur) fiziol. kuđenje blamirati (fr. čist. brz skok iz jedne vrste tona u drugu biž (lat. tvornička rukotvorna izrada nakita bjanko (tal. neispisani papir. bjelina) trg. klica. uzorak priznanice ili ovlaštenja (prije nego što se ispuni) blankizam struja u francuskom revolucionarnom pokretu kojoj je začetnik francuski socijalist L. kredit bez pokrića. obeščašćivanje blasfemist (grč. obrukati. tobožnje trgovanje radi špekulacije razlikom u cijenama. zametni mjehurić blastoderm (grč. tj. bjanko mjenica čista. onaj koji se temelji na osobnom povjerenju. blaste klica. blankotrgovanje prividno. kart blanš (fr. mladica. blek-botom (engl. vojske koja se za vrijeme građanskog rata u Rusiji borila protiv boljševika black-bottom čit. vrsta pjenušca blanše (fr. bianco) v. A. grdnja. rizi-bizi) bižu (fr. bjelilo blanket (fr. koriti. blekvud (engl. blamage) sramota.bizonalan 186 blastomikoza bizonalan (lat. psovka. Blanqui (1805—1881) blanko (tal. ukor. nastao nakon Prvog svjetskog rata (kreatori američki Crnci) blackout čit. oksidirati (osobito: bojiti kosu u svjetliju boju) blamaža (fr. blanchet) ljekarničko cjedilo od bijelog sukna. dragocjenosti. oskvrnitelj blastem (grč. blastos klica. bijou) nakit. ukras. blanc. pokuditi. izdanak. bjelina. kožica zametnog mjehura (blastule) blastomera (grč.

varati. plava lisica. slijepa vrata. spasmos grč) med. blason) grb. rat koji se vodi munjevitom brzinom i silinom i zbog toga . fimosis suženje) med. povraćanje sluzi blenenterija (grč. zasijecanje vanjskog kuta očnog kapka blefirati (engl. blenna) med. bacam tamo-amo) med. opt. nemir kod teških bolesnika. vrsta guštera bez nogu. zbunjivati razmetljivom reklamom. izlučivanje sluzavo-gnojne tekućine iz nekog organa (npr. regnymi izbijam. hvaliti se. bacakanje blickrig (njem. emeo povraćam) med. blefaron) med. blefaron. blenna. mali otvor na fotografskom aparatu pomoću kojeg se otvor objektiva može smanjiti i povećati. praviti se. heraldika blef (eng. ptosis pad) med. spoj blenda (njem. upala maternice s izlučivanjem sluzi blenoragija (grč. žmirkanje. pre- 187 blickrig tvarati se. vrsta morske ribe blaziran (fr. upala žlijezda očnih kapaka blefaritis (grč. zasićenost. procurim) med. očiju. sluzavo mokrenje blestrizam (grč. znanost o grbovima. živčano izmoren. spolnih organa i dr. blenna. blenna.) mješavina. zametni mjehur blaufuks (njem. Blitzkreig) voj. aden žlijezda) med. lat. blaser) otupjelost. sluzna dizenterija blenoftalmija (grč. živčana izmorenost blazon (fr. plašenje protivnika drskošću i hvalisanjem u pogledu snage i sredstava kojih zapravo nema blefaradenitis (grč. obmanjivanje. bluff) zavaravanje. nalik na zmiju. izlučivanje sluzave tekućine blenadenitis (grč. tome rezanje) med.blastula kože izazvana posebnim gljivicama (blastomycetes) blastula (grč. blenna. spadnutost očnih kapaka blefarospazam (grč. neosjetljivost. blau plav. tzv. zaplašiti. bluff) plašiti. upala veznice očnih kapaka blenometritis (grč. blenna. smjesa. otos uho. treptanje blefarofimoza (grč. us gen. silberfuks blaugas (njem. grč očnih kapaka blefarotomija (grč. blenna. metra maternica) med. blefaron. blase) otupjelih osjećaja. suženost očnih otvora blefaroftalmija (grč. ofthalmos oko) med. blefaron. blaser. slijepi prozor. blenna. munjeviti rat. tj. sluzni proljev. prema potrebi. Fuchs lisica) sjeverna (arktička) lisica s plavkastim krznom. curenje iz ušiju blenurija (grč. blastula) fiziol. sluz. dio dodan zidu s vanjske strane. obmanjivati. zavaravati. rheo curim) med. neosjetljiv blaziranost (fr. blastos klica. uron mokraća) med. blestrizo bacakam. blenna. upala sluzničkih žlijezda blend (engl. španjolski zid. blau plav. aden žlijezda) med. bacati nekom prašinu u oči u cilju obmanjivanja blena (grč. blefaron. min. Gas plin) vrsta plinovitog pogonskog goriva za zrakoplove blavor (rum. ofthalmos oko) med. sulfid cinka blenemeza (grč.) blenotoreja (grč. blefaron očni kapak) med. blefaron. Blende) arhit. enteron utroba) med. prevrtanje. upala rubova i veznica očnih kapaka blefaroptoza (grč. balaur zmaj) zool. usp. kapavac blenoreja (grč. zasićen. upala očnih kapaka blefarizam (grč. radi uklanjanja svjetlosti sa strane. blefaron očni kapak. udubljenje sa svodom u zidu. rheo tečem) med. blenna.

cjelina. Blue book čit. udruženje više različitih stranaka iz taktičkih razloga. streljiva i si. svijetle boje. prženi na maslacu i premazani kavijarom i dr. zatvor blok-pismo oznaka za slova (blok-slova) kod kojih svi potezi imaju istu debljinu blokada (fr. stavljanje kovnih umetaka radi popunjavanja redova ili radi kasnije zamjene pravim slovima blokiranje (fr. blinder) fort. bilježnica za pisanje ili crtanje. od finog pšeničnog brašna. tvrdavica (obično na planinskim prijevojima i granicama). blond. blin) mn. bloquer) voj. bloc) veliki komad (npr. iskrica duha.). pojačavanje rova gredama. oklop (na ratnoj ladi. blink sjajan. zaštićivanje od zrna (projektila). zatvoriti neku luku ili obalu ratnim brodovima i na taj način spriječiti svaki uvoz i izvoz (živežnih namirnica. zrakoplov). osobito za vrijeme izbora i radi sprovođenja određenih zahtjeva. stavljati kovne umetke radi kasnije zamjene pravim slovima blond (fr. blocage) komadi kamenja ili opeka za popunjavanje praznina u zidovima. prid. čamac. nazvana zbog žućkastog sjaja blondin (fr. blok (fr. blonde) čipka od sirove svile. tisk. geol. signalna zastava koja znači slovo P . tisk. naslaga listova papira koji se mogu otkidati.) naveliko. karaula. velika količina (robe). bloccata) voj. osigurati od zrna. zajednica. a koja sadrži diplomatsku korespondenciju britanske vlade s drugim državama o kakvom važnom pitanju međunarodne politike blue peter čit. kulica. blind) tramvaj bez oznake određenog smjera blindirati (fr. udvarač ženama blondina (fr. blindiran blineta (fr. en bloc čit. kicoš. zrakoplovu). veliki komad stijene. farsa blinker (njem. blondin) mladić plave kose. tvrđave. mramora). blondina blooming condition čit. grad.blindaža 188 blue peter se treba vrlo brzo završiti potpunim porazom neprijatelja blindaža (fr. čelikom ili željezom oklopiti (ratni brod. opsada. žućkast blonda (fr. poza. opsada. povoljno stanje u kojem konj stigne na cilj Blue Bird čit. automobilu.) "Plava knjiga". klada. dobro. knjiga koju izdaje britansko Ministarstvo vanjskih poslova. an blok (fr. poprijeko blok-haus (lat. konjski naočnjaci blinji (rus. blu piter (engl. malo kazališno djelo puno dosjetaka. biondo) plav. ruski kolači. automobil. vojske. ispuniti šupljinu kamenčićima i komadima cigle. čamcu. blu berd. blocus. gomila (knjiga). pren. duhovita sitnica. tal. tal. zatvaranje jedne luke ili cije- le obale pomoću ratnih brodova radi sprječavanja svakog uvoza i izvoza. blokada blokirati (fr. bloquer) v. jedan od američkih umjetnih Zemljinih satelita iz programa Intelsat II. zatvoriti skretnicu. blokiranje blokaža (fr. Blu buk (eng. imitacija ribice (s udicom) kao mamac za veće ribe. bluming kondišn (engl. usp. plavuša blondinka (fr. panj. bluette) iskra. Blockhaus) voj. trupac. blondine) djevojka ili žena plave kose. mnoštvo. zatvaranje sa svih strana grada. blindage) fort. svjetlucav) varalica.) šport. slični palačinkama. pren. blondine) v. zatvaranje željezničke skretnice. oklopljivanje. gomila. vojnim postrojbama zatvoriti pristup nekom gradu. pojačati rov gredama.) pom. (engl) modra ptica. oblaganje čeličnim pločama blinderica (njem.

sir Robertu Peelu. engleski til. fr. bord ov tred (engl.) hlače od takve tkanine. pamučni til bobslej (eng. man čovjek) pom. boccia) igra raširena u mediteranskom području u kojoj sudjeluju dvije partije s raznobojnim drvenim kuglama: jedna se crvena kugla izbaci i služi kao cilj. st. Bokačo (tal. sologitara. u Engleskoj po plavim čarapama koje su nosili članovi jednog uglednog društva intelektualaca) blues čit. glavno djelo Dekameron bocman (niz. ples u paru uz takvu glazbu blumenštender (njem. plavo polje s bijelom četvorinom u sredini. bluejeans čit. obliku Janne za tal. bobslej bobadiljizam nepravedno. ili koje se vole razmetati svojim znanjem (izraz nastao u XVIII. Stander stalak) stalak za uzgajanje cvijeća u kući blumirati (njem. zmijski car. prema starofr. Blume) poznavanje cvijeća.) glazbeni stil nastao u Americi među Crncima prije 150 godina s osobitim ritmom uz instrument od 12 žica. lažno optuživanje — po šp.) koji je lažno optužio Kolumba kod kralja Ferdinanda i kraljice Izabele da namjerava odcijepiti od Španjolske dio Amerike koji je otkrio (zbog toga je Kolumbo bio uhićen. bob-sleigh) saonice s više sjedala i dva para klizaljki od kojih je prednji par pokretan i služi za upravljanje. ali se potpuno opravdao i dobio punu zadovoljštinu) bobi (engl. Blume cvijet. bludžin (engl.. žensko krzno u obliku zmije koje se ovija oko vrata board of trade čit. cvjećarstvo bluza (fr. fiz. bobbinet. podrugljivo ime za žene koje za ljubav svojih duhovnih sklonosti zanemaruju svoje kućne poslove i obveze. uzgoj cvijeća.blue-jean 189 boćanje u međunarodnom signalnom kodu. blumieren) ukrasiti neku tkaninu cvjetnim šarama. grad Genovu. najčešće plave boje. bob) nadimak londonskih policajaca koji su dobili po imenu organizatora londonske policije. blouse) laka gornja ženska haljina (do pasa).) "plava čarapa". bubnjevi. vojnički kaput koji se kopča po sredini BMW (be-em-ve) kratica za Bayerische Motorenvverke (Bavarska tvornica motora) boa (lat. demižon boćanje (tal. "traperice" blue-stocking čit. a ostali igrači se trude baciti svoje kugle što bliže onoj crvenoj. bluz (engl. harmonika) sve do danas. ali i drugi odjevni predmeti. brodarski. popularan u različitim inačicama (pjevanje. skraćeno: bob Boccaccio čit. cvjetnim uzorcima blumistika (njem. bas-gitara. gdje se prvobitno tkala) vrsta čvrste pamučne tkanine. plemiću Franciscu de Bobadilli (f 1502. (ime Bob je kod anglosaksonskih naroda hipokoristik imena Robert) bobina (fr. to bob) v. Blume cvijet. boot lađa. udav (najveća zmija u Indiji i Africi). blu-stoking (engl. bobine) prozirno pletivo od pamuka.) ime talijanskog pisca iz 14. bobine) svitak (za konac). svitak od namotaja bakrene žice bobinet (eng.) trgovačka komora bob (engl. boa constrictor) zool. nadzor nad brodskim poslovima i izobrazba posade u pomorstvu bocun (tal. stoljeća. bozzone) velika boca. označuje da brod napušta luku blue-jean čit. balota . blu džins (engl. niži zapovjednik čija je dužnost održavanje čistoće na brodu. od koje se proizvode hlače karakterističnoga "traperskoga" kroja.

Boedromija starogrčka svečanost u čast Apolona kao pomagača u ratu. Makedoniji. studenti i dr. bohemes) mn. vinara. bottomry) trg. umjetnici. baka. boe vika. bodmerei. stručnjak u toj grani znanosti bohemistika znanost koja se bavi izučavanjem češkog jezika i književnosti bohemizam češki izraz u nekom drugom jeziku boit-tout čit. roba za odbacivanje bogatiri (tur. dromeo trčim. bavella. upotrebljava se najčešće za postavljanje boja (baka) bojkot (engl. boema (fr. zapreka) šport. po pravilu neuredno. osobito plemić veleposjednik bojer (niz. st. boetheo priskočim u pomoć) poznavanje pomoćnih znanosti bofl (tal. savjetnik velikih kneževa i careva u staroj Rusiji. boatu (fr. od danas do sutra Bohemija latinsko ime za Češku (po keltskom plemenu Boji koje je nekad živjelo na današnjem češkom tlu) bohemist znanstvenik koji se bavi bohemistikom. skladište robe u luci. Bugarskoj. pren. otpaci. nekonvecionalnim životom.) čaša bez postolja koja se ne može ostaviti dok se tekućina iz nje ne popije. J. Boycotta. zajedno s dalaj-lamom. iznos berbe grožđa. slavila se svečanim ophodom i gozbom boetetika (grč. koji 190 bojkot žive svojim osobitim.-perz. boei) v. književnici. Dalmaciji. u Rumunjskoj: plemić. život od danas do sutra bohemi. naš rujan—listopad. dualističko-manihejska vjerska sekta u XII. body tijelo. u Trakiji. upravlja zemljom bogumili mn.) mala nizozemska lađa s jakom katarkom. loša. Bafel) trg. boycott) jedna od prisilnih mjera na tržištu rada kojoj je cilj da se poslodavac prisili na prihvaćanje određenih uvjeta: sastoji se u tome što radnici ne kupuju proizvode nekog tvorničara ili trgovca. boedromeo pritječem u pomoć) treći mjesec u staroatičkoj godini. šećera i drugih dodataka bohema. izraz potječe od imena upravitelja jednog velikog posjeda u Irskoj. plitak zaljev koji duboko zalazi u kopno Bodhisatva u budizmu: biće koje je postiglo toliko duhovno savršenstvo da bi moglo prijeći u nirvanu. organizirala ovakav način borbe i upropastila ga .bodega bodega (šp. npr. ispičutura. neuredan život. rakije. bogdo-lama) vrhovni svećenik. njem. pokvarena roba. i XIII. Bodden) zem. protiv kojeg je irska Zemaljska liga 1880.) plemić koji je i ratnik. ili što ne stupaju kod njih u posao (ovakav način borbe primjenjuje se često i u ostalim situacijama. uzimanje zajma na brod ili na njegov teret. engl. zadržavanje protivničkog igrača tijelom (dopušteno u hokeju) bodmeraj (njem. bodega) podrum. Bosni. krčma. na brodu: dio koji se nalazi ispod palube boden (njem. boemi (fr.) irsko narodno piće od vode. pom. bahader) mn. duhovni poglavar u Tibetu koji. patareni bogus (ir. pijanac boja (niz. ali se toga odriče za spas drugih bodi-ček (engl. junaci iz ruskog narodnog epa bogdo-lama (mong. kablova Bojanusov organ mokraćni organ u školjaka bojar (rus. tchek zaustavljanje. pren. kod bojkota strane robe u nekoj državi). prekid svakog odnosa s nekim. boheme) način življenja boema. također: sprava za namotavanje brodskih konopaca. ili na oboje istodobno boedromion (grč.

do struka. box) 3. kuglicama (kod južnoameričkih urođenika i gauča) bolero (šp. loža u kazalištu. kineska tajna organizacija (osnovana oko 1890. lat. box) šport. pregrada u konjušnici za potkivanje nemirnih konja. u ovoj borbi zabranjeno je udaranje ispod pasa i iza leđa. fr. pregrada u konjušnici samo za jednog konja boks (engl. srednje veličine Bokseri (kin. box) 1. nekog aromatičnog voćnog soka i dr.) koja je 1900. tj. boksači se dijele s obzirom na težinu u 12 kategorija: od kategorije "papir" (do 48 kg) do superteške kategorije (više od 91 kg) boksanje (engl. boxer) 1. bosco. bouche. hidrat čiste gline. boletus gljiva. bollo. jedan od glavnih izvora aluminija.) zamka za bacanje. praćen pjesmom. "plemenitoj vještini". bukmol (norv. bocal. vrč. strujom. svaka runda po 3 minute. šećera. šakač. boccone) komad. opterećena olovnim i dr. strijela) mn. bowle) staklena ili porculanska zdjela s pićem od rashlađenog vina. po ugledu na antičke borbe šakama kod Grka i Rimljana.) španjolski narodni ples u 3/4 taktu. boks boksati se (engl. bolis. ulaz. digla ustanak protiv kršćana i Europljana u Kini i time izazvala intervenciju stranih sila boksit min. grč. prekinuti s nekim svaku vezu i suradnju bojler (engl. bocassino. vrsta lovačke puške koja ima jednu cijev iznad druge bokmal čit. kratak. guranje i udaranje nogama. zaljev bokal (fr. šakanje u rukavicama. grč. mod. boksanje boks (engl. bocca. bucca) usta. pren. kutija. astr. buldogu slična rasa njemačkih pasa. boka (tal. boiler kotao) kotao za toplu vodu zagrijan el. bocage. boccale. boks bokun (tal. onaj koji je stručno izvježban u šakanju. šport. plinom i si. boxcalf) 2. naziv po mjestu Les Baux u Francuskoj bokskaf (engl. ušće. mlet..) vrsta mletačkog sitnog novca bolandža (tal. gitarom ili tamburinom. okamenjena gljiva bolidi (grč. tući se šakama u rukavicama bokser (njem. bascagium) šumarak. živa i okretna. box) šakati se. meteori kbji sjajem nadmašuju najljepše i najveće zvijezde te se mogu vidjeti i danju . tzv. bulletta) cedulja. v. tezulja bolas (šp. šp. državni jezik) boks (engl. balanza) vaga. tal. Boxer) 2. bokskaf boks-meč (engl. s 1 minutom odmora između svake runde) boksač (engl. bokalion posuda s uskim grlićem) pehar.) norveški književni jezik na čiji je razvoj utjecao danski jezik (prije su ga zvali riksmal. boycott) proglasiti protiv nekoga bojkot. zalogaj bola (engl. otvor. Ta-chuan) "udruženje saveznih prijatelja domovine". v. kastanjetima. lug bokerica dvocijevka. tjesnac. veća čaša s poklopcem bokasin (tal. šport.bojkotirati 191 bolidi bojkotirati (engl. fr. tal. šumica. box-match) javno natjecanje u šakanju amatera ili profesionalnih boksača (traje od 3 do 15 rundi. bolanča (tal. lat. bolletta. boucassin) vrsta pamučnog sukna s perzijskim uzorcima bokaža (fr. priznanica boletit (lat. boxcalf) štavljena i obojena teleća koža za obuću i dr. glavom i leđima. bolites jestiva gljiva) geol. ženski proljetni ogrtač s rukavima ili bez rukava boleta (tal. bolidos oružje za bacanje.

filozofska osnova boljševizma je di- 192 bombaža jalektički materijalizam. sprava za mjerenje veoma malih razlika u temperaturi (do 0. lemnoska zemlja. hrabriti koga. željezna ili čelična kugla ili kutija ispunjena eksplozivom. prodavaonica. Carracci (1556—1619) i koja je težila da u sebi sjedini odlike starih majstora bolonjske bočice fiz. volta) luk. staklene bočice kruškasta oblika.) dovela je u Rusiji boljševike na vlast boljševizam (od riječi boljšinstvo većina) oblik marksizma kako ga je shvatio i uspostavio Lenjin. vrsta keplane svilene tkanine. temelji se na činjenici da električni otpor kovine raste što je temperatura viša bolonjska škola slikarska škola koju je potkraj XVI. grč. bombarder. 2. bombyx) 1. grč. konfetima). brzo hlađene na zraku i s veoma debelim dnom (vrlo otporne na vanjsku silu. velika trbušasta boca. izvještačen (način pisanja. lit. lat. bacati avionske bombe.000001 °C). ručna granata. osnovao u Bologni L. prangija. pretjeran. bombycinus. bombos potmuo. tal. bombast) lit. usp. cirkuski šator bolus (lat. svila) pamučna svila. balon bombarda (tal. bomba. svod. bombardare) voj. na II. topnik.boliviano boliviano (šp.) nekadašnja ratna sprava za bacanje kamena. pren. bolus. bili u većini i otcijepili se od umjerenih manjinaša (menjševika). boljševici. pretjerano kićen. grč. bombasin. peso boliviano) novčana jedinica u Boliviji = 100 centavosa bolometar (grč. metron) fiz. lat. kongresu Socijal-demokratske radničke partije u Londonu 1903. svojim pjesmama i si. kit i obloge radi zaustavljanja krvi boljševici (boljšinstvo većina) "članovi većine". bujica riječi. veliki top. vata za ispunjavanje haljina i si. gađati (ili: obasipati) nekoga (cvijećem. bole zrak. smeđ ili crven mastan glineni silikat koji se upotrebljava za boje. dosađivati komu (molbama. bombe. riječ koja kvari jezik i stil svojom pretjeranošću i neumjesnošću bombastičan (engl. kugla koja se izbacuje iz bombarde bombarder (fr. osobito: vrsta teških zrakoplova za nošenje velikih količina bombi i bombardiranje bombardir topnik. lubarda. grč. bolos) kem. dubok ton) voj. šator na sajmovima. pristaše boljševizma. bombyx dudov svilac. zračni termometar. pamuk. bombage ispupčenost) napuhnutost limenke s konzerviranom hranom izazvana razvijanjem plinova iz hrane koja se kvari i raspada . Oktobarska revolucija (1917. bombardeur) voj.. bombe) voj. onaj koji bombardira. besklasno društvo bez državne vlasti. vrsta pamučne tkanine za podstavu bombaža (fr. marksizam bomba (fr.) bombast (engl. st. ali se raspadaju u sitne dijelove kad se u njih baci komadić kremena koji zapara površinu i time otklanja otpor kojim se površina u nedirnutom stanju protivi unutarnjem naponu mase) bolta (tal. nazvani po tome što su. vodikova bomba ispunjena eksplozivom čije je razorno djelovanje jače od atomske bombe. bacač bombi bombazen (fr. s ciljem da se u svijetu uvede komunistički društveni i privredni poredak. izražavanja) bombaš (fr. vojnik koji upravlja bombardom bombardirati (fr. ljubavnim izjavama. tući (ili: gađati) iz topova neprijateljske položaje ili utvrđenja. bombast. lenjinizam. atomska bomba.

propinjati se.) mn.. lat. prirodna nadarenost bona (lat. priznanica. bon enfant dobro dijete) dobroćudan čovjek. po kojima izvođač udara prstima. starorimska božica plodnosti i djevičanske čistoće. voća i dr. bezvjetrica bonapartisti mn. brašna. u dobroj namjeri (učiniti. imanje. bonitas) dobrota.) "Dobra božica". dijelovi imanja koji nisu ostali od oca. Flemminga.) mn.. bombonijera (fr. valjanost. odšteta. bond) pisano jamstvo. vrsta ženske kape. unutarnja vrijednost. nalog za plaćanje.) tko zlima oprašta. ukusno namještena soba. svilena tkanina bombo (engl. dobričina bon mot (fr. prav.) zdrav (ljudski) razum. bonz a vi (fr. bondir) skakati. Americi bombola (tal. bona adventicia (lat. priznanica. duhovita izreka bon pour čit.) trg. bombyx. proslavama njezina kulta (prvoga svibnja ili početkom prosin- 193 bonitet ca) nije smio biti nazočan nijedan muškarac bona fide (lat. a pojavljuje se i u sastavima suvremenih plesnih orkestara bonificirati (lat. bonificatio) naknada. svila. poboljšanje. ostavština bona adventitia čit. bon (fr. prav. po viđenju bon enfant čit. dobra. bombyx pamuk) zool. bonifier) nadoknaditi.. bonbon) poslastica od otopljenog. bon-sans (fr. raširen je među južnoameričkim Crncima. dobronamjerno bona minorum (lat. nasljedna dobra.) mn. imetak. naknadno pridošla dobra. potječe iz Afrike. bonazza) potpuno tiho i mirno more.) dobronamjerno. metron) u pamučarstvu: tablica za određivanje finoće (numere) konca prema težini njegove određene dužine bombiks (grč. bon dobar. odštetiti. imanja bona mente (lat. bons a vue čit. popraviti. vrijedi za . podskakivati (na konju) bondizam djelovanje i postupci u stilu tajnog agenta 007 Jamesa Bonda (lik detektivskih romana I. naslijeđena dobra. obveza. dobrima škodi bonitet (lat. propeti se. nalog za izdavanje neke robe. odobravanje načina vladavine dinastije Bonaparte. često s dodatkom želatine. bonum dobro. popravljati bonifikacija (lat. popust u cijeni bonis nocet quisque pepercit malis čit. bombyx pamuk. facere. popravljanje.) vrsta rakije od ruma. pristaše dinastije Bonaparte u Francuskoj bonapartizam odanost dinastiji Bonaparte. mot riječ) dosjetka. bon-sens čit.bombikometar bombikometar (grč. prav.. te brojnih filmova i stripova) bongos dva međusobno spojena manja bubnja.) u dobroj namjeri. muškata i šećera u Sjev. bonbonniere) kutija za bombone. ukusno namješten stan i si. poboljšati. nalozi koji se isplaćuju odmah. potvrda primitka. poboljšavanje.) mn.) dobar za . mjenica bondirati (fr. izvrsnost (u .) posuda za tekućine.. bon pur (fr. politika kojoj je cilj dovesti dinastiju Bonaparte na prijestolje u Francuskoj bond (engl. pren. bona dobra) mn. bon anfan (fr. bonis nocet kviskve pepercit malis (lat. tuba za sprej bombon (fr. kazati) bona hereditaria (lat. dudov svilac. dobra (ili: imanje) maloljetnika bonaca (tal. fr. bonum. aromatiziranog i obojenog šećera. nego potječu od neke druge strane Bona Dea (lat. obično ukusno i luksuzno izrađena.

bonzofis (fr. opšivati.) pom.) šport. mn. borax) mn. prostodušan čovjekj naivac bonomija (fr. obložiti brod daskama. tj. sudnica. porubljivanje bordel (fr. bank. bordeaux) boja crnog vina. element atomske težine 10. sreća. ar. tamnocrvena boja bordo-vino (fr. sigurnost nekog potraživanja (suprotno: veritet) bono modo (lat. državna korist. Bordeaux) opći naziv za sva francuska vina koja se šalju u trgovinu preko Bordeauxa . na lijep način. naivnost bons offices čit.) dobrim načinom. jednokratna isplata dioničarima iznad dividende zbog dobrog godišnjeg poslovanja. a preko kojega se svaki prekršaj kažnjava izravnim slobodnim bacanjem. bordello) javna kuća. glavešina bookmobile čit. pren. javna kuhinja bordirati (fr. sud. važan za industriju. bonhomme) dobričina.) dobro. bonhommie) prostodušnost. mirnim putem bonom (fr. bonvivant) veseljak. kem. manji brod koji prima dio tereta s velikih brodova i time ih olakšava kako bi mogli preploviti plića mjesta bording-haus (engl. materijal za oblaganje lađe. otmjeno držanje.) 2. podrugljiv naziv za stranačkog funkcionara. pretjerana jednostavnost. fr. nemetalno čvrsto tijelo.) dobro države. dar.bono modo smislu izrade). upute o lijepom ponašanju bonum (lat. borac. Muhamedov ogrtač. ured bord (njem. border) opšiti. borax) kem. bon ton) lijepo ponašanje i lijep način izražavanja dobro odgojenih ljudi. okrajak. stol za kojim se drže sjednice. stol. bordat borda (fr. bonum publikum (lat. grundirati bordo-boja (fr. board) 1. znak B. daska. rub. gostionica. bordage) oblaganje lađe daskama. novac za hranu. opšivanje. boarding-house) pansion sa stanom i hranom. odbor. hrana. bordel.) "dobre usluge". Bord. vrlina. devizni bonus premija koja se u nekim zemljama daje radi stimulacije izvoza bonvivan (fr. pom. borde) 1. soli borne kiseline bord (engl. Aziji i Kaliforniji. bord) 2. savjetovanje. kost. dobrodušnost. bukmobil (engl. natrija i kisika (Na 2 B 4 0 7 ). borna kiselina spoj bora s kisikom (upotrebljava se kod očnih bolesti za obloge) boraks (lat. kolegij koji se okuplja oko jednog stola. rub lađe borda (ar.) minijaturno. burakx) kem. sred. "patuljasto" ukrasno drvo uzgajano u loncu ili sanduku za cvijeće bonton (fr. u diplomaciji: naziv za posredovanje treće države u nekom međunarodnom sporu između dviju zavađenih država. u slikarstvu: premazati platno osnovnom bojom. vrpca. porubljivati. pren. spoj bora. bona bonum publicum čit. određen broj prekršaja do kojega je kriterij kažnjavanja blaži. traka za opšivanje bordaža (fr. vrsta sive vunene tkanine koja se izrađuje u Egiptu. odnosno treće stranke u zategnutim međustranačkim odnosima bonsai (jap. korist. nalazi se otopljen u vodi nekih planinskih jezera u Tibetu. kupleraj bording (dan. redni broj 5. opće dobro bonus (lat.82. platna sposobnost. trg. porubiti.) u SAD naziv za bibliobus 194 brdo-vino bor (lat. onaj koji voli dobar život i tjelesne užitke bonzo (jap-) budistički svećenik u Japanu i Kini. kozmetiku i medicinu borati (lat. ne tali se na poznatim temperaturama. tal.

ograničen. zamah. kamene međaše. ublažavati. pr. skučen. borej sjeverni vjetar borer (njem.(grč. 1858— 1938) subatomske čestice s cijelim kvantnim brojevima spina boston (engl. okrugle kiparske fi- 195 botanofil gure koje stoje same (za razliku od onih koje stoje na reljefu. biljka. bozza) grba. Bohrmaschine) strojno svrdlo. bossare) praviti plastične predmete od ilovače. nešto jednostavnija vrsta valcera) boš (fr. postaviti granične znakove. borner) ograničiti. i njegova djeca Cesare i Lukrecija borgis (po fr. (po J. boreios. botanikos travni. tal. usp. bourgeois građanin) tisk. ublažiti želje. mania) pretjerana ljubav prema Prusima i svemu što je prusko bos (engl. gazda. slova od 9 tiskarskih točaka (po veličini između garmonda i petita) bormašina (njem. borda borusofobija (lat. 2. lat. boss) šef. Borussia Pruska. bušilica. bosseler) raditi ispupčene. šarama boselirati (fr.) talijanska velikaška porodica španjolskog podrijetla iz koje potječu papa Aleksandar VI. bordereau) trg. biljni) poznavatelj bilja i raslinja. bohren bušiti) svrdlo. Borda (tal.bordro bordro (fr. onaj koji se voli baviti botanikom t . pa odatle i sat. botane krmna trava) predmetak u složenicama sa značenjem. botane trava) skupljati biljke. lista. ograničiti se borsalino (tal. burgija. Boseu. pren. borealis) sjeverni boreas (grč. Borte) v. vijenac borealan (grč. pren. kartaška igra s četiri igrača slična vistu. udarac. novčanih vrijednosti bordura (fr. biljožder botanofil (grč. fobos strah) strah od Prusa. onaj koji se bavi proučavanjem bilja i raslinja botanika (grč. grubo tkano pamučno platno botaničar (grč. sjever Borej mit. omeđiti. botanike) znanost o biljnom svijetu. bottana) obično. vrsta plesa (američka. starogrčki bog sjevernog vjetra. bosse. bossage) gruba kiparska obrada kamena koja služi kao priprema za konačnu izradu modela boselaža (fr. boseliran bosirati (lat. indijskom fizičaru i biljnom fiziologu. ili s manjim brojem karata i tri igrača (tri-boston). kvrga. jedan bot jedanput. botto) mah. jednom botana (tal. bosko napasam. valovitim oblicima. filos) ljubitelj bilja. Borussia Pruska. nazvana po gradu Bostonu u Sjev. ispupčeno kiparsko djelo izliveno od gipsa. o biljkama i raslinju botanizirati (grč. grč. otkucaj sata. borer borniran (fr. čvrga.) 1. boreas) sjeverac. ograničavati. poslodavac. gipsa bosoni mn. po imenu proizvođača) vrsta talijanskih muških šešira boršč (rus. okvir. izvadak. bordure) rub. brežuljkastim. fagos) zool. usp. baviti se biljkama botano. mali. šare. Americi. mjenica. botane. majstor bosa (fr. gospodar. ura-. sjeverni vjetar. trava botanofag (grč. u skupini) bosaža (fr. C.) omiljeno rusko narodno jelo: juha od prosenog brašna i raznog zelenja bortna (njem. botane. borne) ograničen. bosselage) izrada u ispupčenim. knjiga u kojoj su računi. mržnja prema Prusima i svemu što je prusko borusomanija (lat. grč. biljojed. bormašina Borgia čit. boche) ime kojim Francuzi podrugljivo i prijezirno nazivaju Nijemce bot (tal. glup bornirati (fr. valovite oblike. porub. voska.. popis računa.

tal. botrys grozd. koja se pruža ili savija pod utjecajem vanjskog tlaka ili temperature. mykes gljiva) med. botanički botanomantija (grč. bul (fr. kratica za brom . boutique.. Ch. teklić božole (fr. zrakoprazna ili tekućinom ispunjena (najčešće metalna) cijev prstenastog oblika.) kuma botrinitičan (grč. lat. apotheca) dućančić. bota larga.) veliki lovački nož oštar s obje strane. naročito pokvarenim mesom (u kobasicama) i ribom botunada (tal. botarga. 1808—1884) bouts-rimes čit. compater) kum botarga (šp.) dečko. kefale glava) zool. sa 3 do 4 tisuće članaka. lithos kamen) mn. mala trgovina. logos) poznavatelj i proučavatelj bilja i raslinja botanologija (grč. manteia) gatanje (ili: proricanje) sudbine iz biljaka botar (lat. prid. francuskom inženjeru E. francuski parlament Bourdonova cijev čit. bockanje. grafo) opisivač bilja i raslinja botanoliti (grč. unaprijed napisani srokovi za koje se tek trebaju naći stihovi. 4 = umjeren. busur) bot. geol. botellarius) šef kuhinje.botanograf botanograf (grč. botane. Bowiea bowling-green čit. tunjevine i dr.. Burdonova . živi u tankom crijevu čovjeka. pjesme kod kojih su najprije napisani srokovi. širokočlana trakavica. Bouleu (1642—1732) Bourbon čit. bortiotičan botrinti (grč. lithos kamen) min. botane. 2 = lagan. Burbon (fr.) mn. konobar botelar (lat. bofor (prema vlastitom imenu Beaufort) ljestvica od 12 stupnjeva po kojoj se mjeri jačina vjetra: 0 = tišina. pričvršćena na kožu jednom peteljkom botriotičan v. botrion jamica. sluga.) beznačajan. 6 = jak. 12 = orkan boule čit.) igralište za kuglanje u zelenilu boy (engl. botrys grozd. buš-tru (fr. dječak. okamine grozdasta oblika botriokefal(us) (grč. psa i dr. sporedan lik ili sporedna uloga u kazališnim djelima boufort čit. -ites) mn. peckanje. od usoljene ikre morskog lipljena. botane. bu-rime (fr. logia) poznavanje i proučavanje biljaka. 8 = vrlo jak. kamen grozdasta oblika botulizam (lat. botrys grozd. botos) mn. botulus kobasica) med. trčkaralo. služi kao osjetilo u manometrima i termometrima (naziv po izumitelju.. pustene ("filcane") papuče bouche-trou čit. trovanje pokvarenom hranom. botritičan botroilit (grč. biljka s velikim 1 lijepim cvjetovima iz porodice žabnjača.) ime poznate vladarske porodice. pronalazak američkog pukovnika J. botriomikoza (grč. botrys) grozdast. 196 br botuše (mad. bottonata) zadirkivanje. okamenjene biljke botanolog (grč. boule) rezbarija u drvu s metalnim umecima. botane. beaujolais) vrsta francuskog vina (po gorskim predjelima sjeverno od Lyona) božur (ar. botella. sluga. čuvar živežnih namirnica na brodovima botra (lat. botanika. Bourdonu. Burbonska palača pren. vinara. znanost o biljkama. fr. 10 = jaka oluja. boi-najf (engl. a tek nakon toga stihovi bowie-knife čit. bottarga) jelo slično kavijaru. u južnoj Europi i na Istoku botega (tal. peonija Br kem. botane. krčma. nazvan po francuskom rezbaru A. boling-grin (engl. u obliku grozda. veličine zrna graška do sitnijeg lješnjaka. crvena izraslina na ruci ili nozi. geol. bottega.

) trg. brachys) predmetak u složenicama sa značenjem: kratak. stenograf brahigrafija (grč. bradilalija bradimaseza (grč. brachys. nešto veća violina. "Marseljeza" belgijske revolucije brabansoni (fr. dromikos sposoban za trčanje) koji ne može dugo trčati brahigraf (grč. teško slušanje bradifazija (grč. brachys. urođena kratkoća prstiju brahidromičan (grč. hvalisavost bragoc (tal. uron mokraća) med. viola di braccio) glaz. osobito donji dio ruke. prst) antropol. brachion ruka. ruka. njuškalo braganja (tal. viola. brachys. lalia govor) med. tj. bradys. bradys spor. u užem smislu isto što i stenografija i tahigrafija brahij (lat. domišljat čovjek. brachys. bradys spor. akuein slušati) med. bradys. kefale) glava antropol. braggard) razmetljivost. poznati zbog svojih pljačkaških izgreda po Francuskoj brabanta (fr. bradys spor. usporen govor zbog nepotpunog svladavanja nekih smetnji (npr. brachys. st. v. malen. nepotpun. spor i težak govor zbog mane u govornom organu. bolesni usporeni rad srca bradikineza (grč. bragozzo) ribarski jedrenjak sa dva jarbola i dva jedra bragura (staronord. grafo pišem) onaj koji umije brzo pisati služeći se kraticama. brachys. nasilan. bradys spor. razum) sporost duševnog života (osobito: sporost u mišljenju) bradikardija (grč. daktylos . brabantski vojnici koji su. moć. teško. kod koje je najveći poprečan presjek gotovo jednak uzdužnom presjeku brahidaktilija (grč. brachys. gluhoća. brabangons) mn.brabansona Brabansona (fr. kineo krećem se) sporost u pokretima bradilalija (grč. femi govorim) med. bili u engleskoj ili francuskoj službi. teško žvakanje bradipepsija (grč. bios život) kratkovječan. v. bragr) pjesnička umjetnost. nasilnički brahikatalektičan (grč. suprotno: makrobiotika brahicefal (grč.. bradilogija bradilogija med. lat. težak govor. strangurija bragadur (tal. čovjek koji ima kratku lubanju. bradys.(grč. sporost u govoru bradifrenija (grč. pepsis probava) med. mišićni) ručni. brazzera = brački brod) drveni obalni jedrenjak od 18 do 40 t s jednim latinskim jedrom i prečkom brač (tal. brachium. masaomai žvakati) med. sperma sjeme) med. bradys. grč. brachialis ručni. teško. mišica. braccatore lovački pas) snalažljiv. kardia srce) med. pjesništvo brahi. pren. bios život) težnja ili vještina skraćivanja života. loša probava bradispermatizam (grč. Brabangonne) belgijska nacionalna pjesma. vrsta nizozemskog platna bracera (tal. sporo probavljanje hrane. vrsta tambure za pratnju bradiekoja (grč. sporo izlaženje sjemena (pri spolnom odnošaju) 197 brahikatalektičan bradisurija (grč. od prstiju do lakta. koji živi kratko brahibiotika (grč. bradys. brachy-katalektikos) metr. fren srce. bragagna) vrsta ribarske mreže bragerdizam (engl. osobito u XII. sila brahijalan (grč. težak. grafla pisanje) vještina pisanja pomoću skraćivanja uopće. frasis govorenje) med. sitan brahibiotičan (grč. pri mucanju) bradifrazija (grč. bradys spor. brachion) mišica. bradys. stih koji na kraju nema jedne ili dviju stopa .

brachys. a od svojih pristaša tražila je visoko moralan život. brachion. jagodicama prstiju opipljiv- . tjesnoća prsiju i sporo disanje kao posljedica toga brahipneuma (grč. brachys. skraćeni naziv za brahiteleskop brahiteleskop (grč. brachys. figura pri kojoj je prividno i formalno izostavljen kakav element važan za izlaganje misli. metr. kratak dah. veoma rasprostranjene morske životinje. pneo dišem) med. u 8. kratkovremen brahilog (grč. brachys. brachys. metron. uspravno) brahisilab (grč.. brachion ruka. brachys. koji ima kratke cvjetne listiće. kratke latice. kratkovidnost brahiodonti (grč. brachys. orao vidim) med. životinje kratkih krila. cikloida brahit opt. pus.brahikroničan brahikroničan (grč. linija najbržeg pada. skia sjena) zem. znanstvenike i političare. brachy-pneuma) med. logos) koji umije biti sažet u govoru i pisanju brahilogija (grč. kratkih krila. otprilike. ruke brahiotomija (grč. brachys. pteron krilo) mn. stalno zauzimali najistaknutiji položaj i uživali velik vjerski ugled brahmanizam (sanskr. astma brahipodan (grč. chronos vrijeme) mat. Brahma) zbirka djela koja predstavljaju dogmatskospekulativne rasprave indijske književnosti. kratkih latica brahipneja (grč. sprava za mjerenje mišice. koji ima kratke metričke stope brahipteri (grč. brahma) indijska religija utemeljena. ali se po gradi tijela od njih znatno razlikuju brahipteran (grč. za ljude koji bacaju kratku sjenu zbog toga što im sunčane zrake 198 Brailleovo pismo padaju na tjeme gotovo vertikalno. tj. n. uskoća prsiju. odontos zub) zool. st. skopeo gledam) opt. npr. kratkih nogu brahipodi (grč. brachys. pren. u sisavaca brahiometar (grč. tele daleko. pteron krilo) kratkokrilan. podos noga) zool. ali točnije ju je zvati neobrahmanizam i hinduizam Brailleovo pismo međunarodna abeceda za slijepe koja se sastoji od svega šest. onako kako je izloženo u Upanišadama (za razliku od naučavanja izloženog u Vedanti) Brahman (sanskr. imaju dva kapka. apsolutno Biće i nebiće u isto vrijeme Brahmana (sanskr. brachys. koji ima kratku sjenu (kaže se za stanovnike najtoplijih dijelova svijeta. metron) med. na udaljenosti. podos noga) kratkonog. Brahma) starije naučavanje o Brahmi. Brahma) u indijskoj filozofiji Veda ovako se zove vrhovno indijsko božanstvo brahmaizam (sanskr. brachys. rezanje ruke brahipetalan (grč. brachys. ali se krije u samom smislu rečenice brahimetropija (grč. brachys. Brahman) ind. syllabe slog) metrička stopa koja se sastoji samo od kratkih slogova brahistohrona (grč. insekti koji imaju kratka krila brahiscijan (grč. neku vrstu komentara Vedama brahmani (sanskr. logia) vještina sažetog izražavanja u govoru i pisanju. brahmanizmom se i danas naziva religija koja vlada u Indiji. brachion. pus. chronos vremenski) kratkotrajan. e. brachys. brahmana) članovi najviše i najuglednije kaste u Indiji koji su. petalon list) bot. zubi s niskom krunom i dobro razvijenim korijenom. vrsta kratkih dalekozora sa zrcalima koja se odlikuju svojom praktičnošću Brahma (sanskr. brachistos najkraći. zool. temno režem) kir. pr. fil. pjesnike. i po tome nalikuju na školjke. dajući oduvijek svećenike.

lokalno izumiranje jednog dijela tijela. zaštitni. brawning brauning naziv za različite vrste pištolja. nekog posla). branda) viseći (mornarski) krevet. pokrovni list na biljci Bramahova brava sigurnosna brava s više ušica nejednake veličine (obično 6 do 7) koje moraju biti jednako udaljene da bi se brava mogla otvoriti (nazvana po svom pronalazaču. med. ta. Wurst kobasica) vrsta kobasice za pečenje brauning (engl. braconnier) zvjerokradica. Bramahova brava Bramarbas (šp. odlično! bravo (tal. 1749—1814) Bramahova preša fiz. gangrena. sjajno. nekroza branda (tal. 1855 —1926) braunizam med. braunizam bravissimo (tal. engleskom mehaničaru Bramahu. brein-trast (engl. abrakadabra brakonijer (fr. usklik u znak odobravanja. pergola brakadabra (bracadabra) v. pristaše naučavanja Johna Brovvna. uže područje zanimanja bratvuršt (njem. malen jedrenjak napunjen smolom. brendi (eng. podrijetlo bolesti je. odsjek. Brand požar) požarnjak. zool. škrge branhus (grč. dio. promuklost. prema tome. lovokradica.) alkoholno piće dobiveno destilacijom vina.) usklik u znak odobravanja: vrlo dobro. nekad se puštao zapaljen protiv ratnih jedrenjaka kako bi izazvao požar brandy čit. škrgaši branhije (grč. branchion) mn. tj. hidraulični tijesak koji radi pod vodenim tlakom. bramar rikati) ime glavnog lika nekih Holbergovih komedija. v. bivaju pokretana na djelatnost. braten peći. sposobnost da vanjskim utjecajima. struka.) sastanak na kojem bez reda svaki sudionik iznosi sve što mu trenutačno pada na pamet u vezi s postavljenim problemom koji valja riješiti brain-trust čit. nedostatak ili postojanje prevelike podražljivosti organizma braunovci mn. vrlo lijepo. brein dreining (engl. ogranak (neke znanosti. "podražajima". puške i mitraljeze (po engleskom konstruktoru Johnu Mosesu Browningu. krivolovac. uljem i kučinom. hvalisavac. naučavanje engleskog liječnika Johna Browna (1735—1788) po kojem se živa bića razlikuju od neživih stvari po tome što imaju sposobnost podraživanja. pren. naziv za pojavu odlaženja školovanih stručnjaka iz manje razvijenih zemlja u zemlje višeg standarda brain-storming čit. branchos) med. braida od njem. v. upala krajnika branša (fr. posebno.brain draining ih točaka (pronalazak slijepog francuskog učitelja slijepih Louisa Braillea) brain draining čit. preklopna postelja brander (njem. vinjak branhijati sve životinje koje dišu na škrge. prekršitelj zakona o lovu brakteja (lat. branzino) lubin (morska riba) 199 bravo brand (njem. branche. tako je! . čovjek koji se bavi nedopuštenim lovom na tuđoj zemlji. branca) grana. breit širok) stupovi s letvama ili žicama po kojima se penje vinova loza. brein-storming (engl. odlično. bravvning) v. bractea list) bot. Brand) med.) 1.) savjetodavna ekipa stručnjaka oko nekog političkog ili gospodarstvenog rukovoditelja brajda (lat.) "isušivanje mozgova". poziv. junak na riječima brancin (tal.

kratkih nogu brenšer (njem. bravura) vabretele naramenice. lovačka kola s 3 do 6 sjedala. nazvan vladarima i dr. kratkim putem brefotrofij (grč. gradnje i typos otisak) glaz. osobito u glazbi s poveljom. podmukli kog platna (naziv po Bretanji. kratak izvadak. poili izvedeno s velikom vještinom i krajini Bretanji stručnošću. neustra-. povelju brazleta (fr. patent feus hranilac) nadstojnik. nost izvođenja. aria) jini u sjevernoj Francuskoj) glaz. breccia) voj. koje nema strogo forpo engleskom liječniku Jamesu Braimalni oblik (za razliku od bule)..bravo 200 bričesi bretanja (fr. Bremse kočnica. nazvanog po fr. brevet d'innoze i sugestije vention čit. brevis. pes noga) kratbremza (njem. diplomu. valjan i vrijedan ples udvoje. nota škare) željezna naprava u obliku škakoja vrijedi za dva cijela takta ra koja se zagrije i takva služi za : kovrčanje kose. bracelet. pren. junačko djelo. izdati brazilskog drveta dekret. loqui govoriti) Berg brdo) uređaj za spuštanje tereta kratak. bravour. goslužja s dvije klupe namještene po dužini brevijatura (lat. upravitelj brevi manu (lat. upotrebljava se kod rubreviotipija (lat. junaštvo. (fr. tiskanje nota dr. povlastica. šteta. brevijatura dizanje djece brevijar (lat. brefos novorođenče. grč. Bremse) kočnica konog. bez uvijabrefotrofija nja. breviatio) skraćivanje. hlačnjaci ljanost. tropronalazačka povelja. zavod za prehranu i pokraćenje. breviarium) kratak prebregma (grč. brevipedan (lat. brefos. za nahočad. darskih i šumskih poslova. propolukratke časničke hlače. bravura (fr. bretona (fr. bretagne) stari francuski bravo (tal. grivna akt. trofeus) zavod brevijacija (lat. s patentom. povelja. breeches) mn. bretonne) vrsta ženskog šivost. breve) svaki službeni pisani rukvica. tal. junak. osobito Papino pismo državama. športske boj. patent. kratak popis. brevis. tal. breveter) dati. brennen paliti. bregma) anat. breche. Schere brevis (lat. hrabrost. kratke ili breša (fr. tehnička vještina i okretbrev(e)te (fr. glazbeno djelo (za sviranje ili bretela (fr. sažet i jezgrovit govor niz kosinu. deu (1795—1860) koji ga je prvi otbrevet) diploma. utvrđeili za jahanje. srednji dio gled. voj. dekret. odmah. nešto izrađeno kišnog ogrtača. kovrčalo bričesi (engl. kosi položaj koji teškoćama povezuje dva uzastopna položaja. s diplomom. vrsta odličnog francusčovjek. prodor (u zidu. brevis kratak. patentiran brazilin crvena boja koja se pravi od brev(e)tirati (f. brevilokvij (lat.) otvoreno. = hipnotizam. lat. bredizam med. lubanje. tjeme kratak izvještaj. breviili poprijeko i s visokim bokom jacija bremsberg (njem. tal. brevete) pr. break) otvorena kola na 4 kih svećenika za svakodnevna bokotača. plaćeni ubojica. remen za pjevanje) s osobito velikim tehničkim nošenje tereta. mn. breviatura) v. brevis kratak) glaz. brachiale) nabreve (tal. bravoure. bedemu. patent. breve d'envansjon (fr.) 2. pokraubojica bravur-arija (fr. uštrb jesno priljubljene uz noge . molitvenik katoličbrek (engl. pikrio i ukazao na vezu između hipsmo.) brefotrof (grč. gore široke a dolje tinju). bretelle) uprta.

brycho škrgućem. vrsta mirisne masti za kosu. voj. bridge) kartaška igra. škrinjica za pisma. brigante) cestovni razbojnik. briketaža (fr. Kasten ormar) poštanski sandučić. fr. divota. brillant) sjaj. odboj lopte od ograde. jedinica sastavljena obično od dva puka istog roda vojske. 3.) glaz. ormarić. bric-a-brac) starudija. raskoš. veličanstvenost. brillanter) od dijamanata glačanjem praviti briljante. buntovnik brigantina (engl. brigg. Brightu (1788— 1858) koji ju je prvi opisao brigma (grč. cigle.) posredno. u prah pretvo- 201 briljantnost ren materijal zbijati (prešati) u obliku cigle brikfastn (njem. veoma vatreno. divan. briller sjati. bricola. prije: vrsta ratnih brodova s 10 do 20 topova brigada (fr. brycho škrgućem) škripanje zubima u snu. odskočiti. brig. fr. veličanstven briljantin (fr. mala jedrilica s dvije katarke Brightova bolest (lat. zapovjednik brigade. brigade. briqueter) popločiti ciglama. brigadier) 1. te sa strane podijeljenog u mnogobrojne trokute i četvorokute (fasete) briljantan (fr. odličan. sa strane.bridž bridž (engl. zbijen u obliku opeke. živahno. hajduk. učiniti da se nešto odbije. fugiranje briketirati (fr. brillant. akutna i kronična upala bubrega s izlučivanjem bjelančevine u mokraći (nefritis). brillantine) kozm. rukovoditelj radne brigade brigant (tal. blistavost. kod biljara: odskok. osobito starinske. pomoću odbijanja pogoditi sa strane. laka jedrilica s dvije katarke i s veslima. par brikol (fr. staretinarnica briket (fr. Egeon brikabrak (fr. pren. bricole) srednjovjekovna ratna sprava za bacanje kamenja. raditi zaobilazno briksizam (grč. njem. svijetao. sin Urana i Geje. odskoči. osobito briljantima briljantnost (fr. razne umjetničke stvarčice. pren. konjički dočasnik u francuskoj vojsci. otuda: pren. osobito sitan ugljen verlo upotrebljiv kao gorivo. Brigantine) pom. obojiti zid tako da izgleda kao zid od cigala. brillant) dijamant uglačan dijamantnim prahom tako da ima oblik dvostrukog (osnovama spojenog) stošca. blistav. 2. brignos škrgut) med. par bricole čit. briquetage) bojenje zida tako da izgleda kao zid od cigle. brigg) pom. list. tal. briquette) nešto u obliku cigle. odozgo jače. odličnost . ne raditi časno. 2. kugle ili jajeta. škrgut brillante (tal. za sto naoružanih ljudi. par brikol (fr. listovna uložnica (obično na javnim mjestima) brikola (lat. kugle. sitan. div s 50 glava i 100 ruku. lukavo brikolirati (fr. zaobilazno. voj. jedna od najzanimljivijih igara s vrlo mnogo kombinacija brig (engl. udariti par bricole čit. a odozdo slabije zatupljenog. plahovito briljant (fr. jajeta i si. brigantine. ukrasiti (ili: optočiti) dragim kamenjem. pljačkaš. morbus Brightii) med. izrada pročelja građevine (fasade) tako da se vide cigle. pren. škrgutanje zubima Brijarej mit.) udariti loptu sa strane odbijenom loptom od ograde. brillantine) gusto tkana pamučna tkanina s uzorcima briljantirati (fr. Brief pismo. skupina radnika koji rade na izvršenju određenog zadatka brigadir (fr. slična vistu. bradu i brkove briljantina (fr. bricoler) odbiti. nazvana po engleskom liječniku R. krasan. blistati) sjajan. brigata) 1.

tal. strana broda.) glaz. prednji valjak na spravi za predenje brizolete (njem. bot. Brodvej (engl. uništavajući brizantnost (fr. brunir) metalne predmete smeđe uglačati. pren. osobito raširena u primorskim krajevima Hrvatske britanija-metal u Britaniji (Engleskoj) pronađena metalna smjesa cinka. bryon mahovina. odskakati od ostalih brimada (fr.) odašiljanje radio emisija. "krštenje" brucoša na taj način što ih stariji zgrabe za noge i ruke i bacaju uvis brimborium (lat. bryon. manteia proricanje) vještina tumačenja snova brnistra (tal. čajni kruščić. blistati. bruma najkraći dan) u republikanskom francuskom kalendaru: drugi mjesec u godini. fyton biljka) mn. bryon. brisant) koji lomi. briser) sposobnost rasprskavanja. pletenica. rasprskava. za izradu stolnog pribora Briti naziv za keltska plemena naseljena u Britaniji u doba rimskih osvajanja British Museum čit. paljba iz topova s jedne strane broda Broadway čit.) s veoma bogatim znanstvenim i umjetničkim zbirkama brizantan (fr. htjeti nešto brzo sprovesti.) pom. morske. okolišanje. Brisoleten) mn. brodkasting (engl. kao prvi konzul. logia) bot. značajno se isticati. brillare) sjati. prelijevati se u svjetlosti. srebrnaste boje. pečeni valjušci od mesa brizomant (grč. eidos oblik) bot. žive u kolonijama i mahovinasto su razgranate briskirati (fr.) vrsta kvalitetnog francuskog vina brioso čit. sendvič briozoe (grč. bryon mahovina.) uzeo je Bonaparte. briller. listopada do 24. Broadway široki put) glavna poslovna ulica u New Yorku. Britiš muzeum (engl. plameno. izmotavanje brimer (fr. brunet) crnomanjast ili smedokos muškarac brineta (fr. briozo (tal. trljanje boja . bojiti (ili obojiti) smeđe. brizo. dio botanike koji proučava mahovine brion (fr. vladu u svoje ruke brinet (fr. žuka broad-casting čit. ginestra) primorski grm s lijepim žutim cvjetovima. briscola) vrsta kartaške igre. briseur) lomitelj. 18. usjajiti i na taj ih način sačuvati od hrđanja. umjesto srebra. razornost. magleni mjesec. bučno. rjeđe slatkovodne. svi topovi na jednoj strani ratnog broda.briljirati briljirati (fr. studenog. šumno. od 23. sličan mahovini. dugačka 25 km. con brio brioš (fr. prenagliti čime 202 broajon briškula (tal. pocrniti briofiti (grč. razoran. radio emitiranje broad-side čit. mahovinast briologija (grč. brimera (9. brioche) vrsta peciva. srednjim dijelom centar američkog kazališnog života broajon (fr. sijati. svijetliti se. mantis prorok) stručnjak u tumačenju snova brizomantija (grč. lat. brod-sajd (engl. razbijač.) veliki narodni muzej u Londonu (osnovan 1753. broyon) tučak za mrvljenje. životinje nalik na mahovine. zoon životinja) zool. skupni naziv za mahovine brioidan (grč.) govorenje nebitnih stvari. živahno. antimona i nešto bakra (ponekad i nikla i bizmuta). upotrebljava se. brumaire. studenog 1799. bijele. brimade) kod francuskih studenata: zbijanje šala s novim studentima. razorna snaga brizer (fr. briser. brusquer) obrecnuti se na nekoga. koji razmrskava. brunette) crnomanjasta ili smeđokosa žena brinirati (fr. brizo spavam.

kićenje. cinka i željeza bronce (tal. tekućina veoma slična kloroformu. srebrom. broccoli) vrsta cvjetače s mesnatim i sočnim cvjetovima i stabljikama 203 bronhije brom (grč. klepčica. npr. pren. staretinar brokantirati (fr.). to broil peći na otvorenoj vatri. broccatello) brokatu slična polusvilena tkanina. broderija (fr. bromov pripravak. koji se tiče dušnika ili dušnica. brodetto) kuh. izvesti zlatom. uljepšavanje brodet (tal.) veliki njemački konverzacijski leksikon s mnogo izdanja. bronzium) legura (slitina) bakra.916. broker) trgovački posrednik brokeraža (engl. tj. logia) znanost o jelima. svilom.. vezivo. luka i maslinova ulja. osobito slikama. brocanteur) trgovac starim umjetničkim predmetima. obojiti modrikastim preljevima na vatri bronhijalni (grč. osnovanom 1805. broder) vesti. znak Br. fini obojeni tinjac u prašku (obje vrste ovog praška upotrebljavaju se za brončane boje). crnom. lat. bromoformium) farm. crvenkastog ili ljubičastog talijanskog mramora broker (engl. broma jelo. vrsta jela od ribe s gustim umakom od rajčica. tal. broker) trg. obično se jede s palentom brodirati (fr. oštrog mirisa bromatika (grč. bronzo. posuđa i dr. vezenje. upotrebljava se kao sredstvo protiv jakog kašlja bromural (grč. brocanter) trgovati umjetničkim stvarima. pretpovijesno razdoblje (između kamenog i ledenog doba) u kojem su se ljudi služili broncom za izradu oružja. lat.brockhaus Brockhaus čit. bromos) med. smeđom. trgovina vezivom. bronchos dušnik) dušnički. brončati (fr. osobito slikama. izdavačkom poduzeću u Leipzigu. poklepčica brončana bolest med. poznati lijek za živce bronca (fr. lijevi i desni. utisnutim u zlatu ili srebru brokatel (tal. uljepšavati izmišljenim dodacima brojler (engl. na roštilju) pile za pečenje. bronzo) zvonce. broma jelo) znanost o pripremanju jela po znanstvenim i ekonomskim načelima bromatografija (grč. od svile i pamuka. koji nastaju . bakrenom bojom (drvo. nagrada koju trgovački posrednik dobiva za posredovanje brokula (tal. broccato) skupocjena i teška. broderie) vez. ili samo od pamuka. pren. broma jelo. broma jelo. bronser) obojiti brončanom. kožu i dr. zlatnim i srebrnim koncima protkana svilena tkanina. redni broj 35. element. oblicima i si. nazvan po velikom njem. tuberkulozna bolest nadbubrežnih žlijezda praćena velikom slabokrvnošću i smeđom bojom kože brončano doba geol. brokatni papir papir u boji s uzorcima. bromos smrad. grafein opisivati) opisivanje jela i sredstava za prehranu bromatologija (grč. trovanje bromom bromoform (lat. Brokhaus (njem. "pohanac" brokanter (fr. crvenkastosmeđa teška tekućina. bromos) farm. metron) sprava za odmjeravanje dnevne količine hrane bromizam (grč. bronhijalni katar = brrnnitis bronhije (grč. vrsta žutog. znanost o sredstvima za prehranu bromatometar (grč. nemetal atomske težine 79. an-i». bromium) kem. dva kanala. krasiti. grub metalni prašak od slitine bakra i cinka. bronchia) mn. bronze. mjedeničica. s utkanim velikim cvjetovima. gips. kupovati i prodavati stare stvari brokat (tal.

bronte. broche) ženski nakit s kopčom (obično na prsima ili pod vratom) broširati (fr. N. upala dušnika izazvana zaraznim gljivicama bronhoplegija (grč. učiniti nešto na brzinu brošura (fr. stenos tijesan) sužavanje (ili suženost) dišnih kanala bronhotomija (grč. mykes gljiva) med. logia) znanost o grmljavini. upala bronhija. brontolare) gunđati. bronhijalni katar bronho. skopeo gledam) med. bronchos. dug preko 18 metara brontoterij (lat. operativno otvaranje dišnih kanala. lithos kamen) med. brochure) mekano uvezana knjižica. bronte grmljavina. bronchos. nosorozima slična vrsta sisavaca iz srednjeg tercijara Sjeverne Amerike brontulati (tal. spasmos 204 bruderšaft bronteum (grč. protkati. fobeo plašim se) strah od grmljavine i nepogoda brontologija (grč. bronhotom instrument za umjetno otvaranje dišnih kanala bronhus (grč. bronhije . krvarenje dišnih kanala bronhoreja (grč. Amerikancu J. bronchos) predmetak u složenicama sa značenjem: dušnik bronhoblenoreja (grč. bronchos. srebrom. rheo tečem) med. brochurier) pisac brošura browning čit. svilom). knjižica o aktualnim dnevnim pitanjima brošurist (fr. kila dušnika. blemma sluz. bronchos. bronchos. bratimstvc grč) med. bronchos. divovska. ovaca i svinja zarazne pobačaje bruderšaft (njem. brontosaurus) geol. kod čovjeka izazivaju dugotrajne vrućice (Bangova bolest. golemi kralježnjak iz razdoblja krede. prigovarati bronzin (tal. piskutavost glasa (kod promuklosti) bronholitija (grč. gnojna upala dišnih kanala bronhocela (grč. bronchos. plesso udarim) med. stvaranje kamena u dišnim kanalima bronhomikoza (grč. bronte grom. grmljavina) uređaj za mjerenje jakosti gromova i grmljavine brontosaur (lat. uvezati knjigu u mekan uvez. različitog kalibra (nazvan po pronalazaču. brontotherium) geol. bronchos. protkivati tkaninu (zlatom. bronchos. kele kila. upala bronhija koja prelazi na plućno tkivo i izaziva upalu pluća. usp. malteška groznica). grkljan. slomim) med. dušnik. grč u dišnim kanalima bronhostenoza (grč. brocher) prošiti. bronchos. fone glas) med. uzetost (ili: paraliza) dišnih kanala bronhopneumonija (grč. pregled dušnika i dišnih kanala pomoću posebnog zrcala bronhospazam (grč.(grč. mrmljati. pren. bronchos. bronchos. o nepogodama uopće brontometar (grč.bronhitis račvanjem dušnika od trećeg leđnog pršljena bronhitis (grč. brauning (engl. pretjerano izlučivanje sluzi kod kronične upale dišnih kanala bronhoskopija (grč. a kod goveda. bronchia) med. rheo tečem) med. tuberkuloza pluća bronhoragija (grč. regnymi skršim.) automatski revolver belgijskog sustava sa 7 i više metaka u šaržeru koji je smješten u kundaku. bruh) med. bronzo) lonac. guša bronhofonija (grč. Brovvningu) bruceloze zarazne bolesti uzrokovane bakterijama roda Brucella. bronchos. temno režem) med. Bruderschaft) bratstvo. prošivati (knjigu). bakreni kotlić broš (fr. bronchos) anat. pneuma dah) med. bronte grmljavina) sprava za izvođenje umjetne grmljavine na pozornicama brontofobija (grč.

neotesan. brutalis. e. osnivač po njemu nazvane religije (budhizma). brutto) trg. pren. brougham) zatvorena laka kočija s dva sjedala i jednim konjem. brut sirov) oznaka za pjenušac (suhi) kojem. nazvana po imenu poznatog engleskog državnika Brooma (1778—1868) bruma (lat. budak) trnokop. Budha budak (tur.) mjesec francuskog republikanskog kalendara. XI. upala limfnih žlijezda u preponama (obično u vezi s mekim čankirom). X. brumaire datum (9. rođen u Indiji polovicom VI. Buddha) "Probuđeni. venerične otekline bubonocela (grč. 1799. hernija bruh-gold (njem. životinjska požuda brutalizirati (fr. 18. e. neprerađeno zlato brum (engl. bruto-pri- 205 Budha hod cjelokupan prihod. zima. surov. bubonulus) med. brutalitet brutificirati (lat. zvjerski (ili: grubo) postupati s nekim. afrički jelen. brutal) životinjski. brutaliser) zlostavljati. upala preponskih žlijezda bubonalgija (grč. Auschwitz bucina (lat. bolest prepona buboni (grč. slika ili kip koji prikazuju glavu i gornji dio prsiju. kila bubonulus (grč. životinjsko ponašanje prema kome. bez odbitka troškova. algos bol) med. brumalis) zimski brustbild (njem. aden žlijezda) med. pr. zimski solsticij. bista brusthalter (njem. XI. bubon preponske žlijezde. učiniti da podivlja.) najkraći dan u godini. nezahvalni urotnik brutalan (lat. prilikom dobivanja. pr. pržiti brut (fr. brutalitas) surovost. Prosvijećeni". brimer (fr. oruđe s drškom kojemu je na vrhu s jedne strane željezni šiljak a s druge uska motičica. ubio se nakon poraza Kasijeve vojske kod Filipija. kratka ženska frizura kao u dječka bubonadenitis (grč. potpuno zanemariti brutto (tal. med. Brust-halter) ženski prslučić za pridržavanje grudi bruštulati (tal. usp.) ime jednoga nacističkog koncentracijskog logora (u njemačkoj pokrajini Tiringiji. osobito poznatog po okrutnostima koje su u njemu vršene nad zatočenicima tijekom Drugoga svjetskog rata i prije njega (1937—1945). težina robe zajedno s težinom ambalaže.) truba. kramp. zvjerski brutalitet (lat. brutificere) napraviti nekoga životinjom.) kad je general Bonaparte srušio Francusku republiku brumalan (lat.) kraljevski dvor u Londonu Buda (sanskr. bakingemska (engl. fr. pren. Bruchgold) izlomljeno. bubon) mn. bubon. n.) najistaknutiji sudionik urote protiv Cezara. divljaštvo. studen uopće brumaire čit. grub. Bubikopf) "dječačka glava". u staroj plemićkoj obitelji. Dachau.bruh bruh (njem. antilopa bubikopf (njem. do 22. bubon. Thiiringen). bubalis) zool. v. divljački. Buhnvvald (njem. nije dodano nimalo šećera Brut (Marko Junije 85—42. bubon. Brust-bild) poprsje. štovan kao . n. Bruch lomljenje) med. od 22. limfni triper (kapavac) Buchenwald čit. st. velika budala Budha (sanskr. brunjača btto kratica za brutto bubalis (grč. brustolare) paliti. glupan. brogiotto) vrsta crne smokve. Buddha) v. bruh prepona. lat. poživotinjiti brutalnost v. kele) med. grubost. trublja buckinghamska palača čit. suprotno: netto bružeta (tal.

čija se filozofija temelji na dvama pojmovima: patnji i spasenju. Buddha) v. lijepo uređen ženski salon (obično u blizini spavaće sobe) budžet (engl. ind. budoar (fr. woogie način plesanja crnaca iz Arizone) poseban oblik glasovirske interpretacije bluza nastao početkom 20. posebno pripremljen papir za upijanje tinte izrađen od pamuka i sulfatne celuloze bugenvilija bot. budhisti budizam (sanskr. buffo) komični pjevač u talijanskoj operi. budhizam budhisti (sanskr. i kao deveto utjelovljenje boga Višnua. budget. žeđ za životom. religija koju je osnovao Budha. tj. pristaše religije i filozofije budhizma budhizam (sanskr.) prihodi i rashodi u jednoj budžetskoj godini. bi vol. ofthalmos oko) med. bugsiren) pom. "sveti mudrac". bufon bufon (tal. osloboditi se tih strasti znači osloboditi se patnje.) pravim imenom William Frederick Cody (1846—1917). opera buffa komična opera Buffalo Bili čit.budhisti bog. prethodno odobravaju i prethodno raspoređuju svi državni (kao i gradski i dr. lakrdija. bus vol. st. bouillon) kuh. bujurmak zapovijedati) zapovijedajte. život je patnja. usp. buffo caricato čit. s volovskim očima. ali je mnogo brži i s mnogo improvizacija bugzirati (niz. bus govedo. Buddha) naučavanje Gautama Budhe (557—447 pr. buffone) šaljivčina. venet. lakrdijašenje buftalmičan (grč. proračun prihoda i rashoda uopće. bouffonnerie) šala. lakrdija. put prema oslobođenju vodi nirvani. bolgia. bouillon) kuh. karate i si. fr. bouille) carinski žig koji se udara na vunenu robu. loš ples. buffer.).) pretjeranost u lakrdijašenju tal. bouille.. bik buffo (tal. v. boogie loša improvizacija na glasoviru. Buddha) mn. usp. tal. bufo karikato (tal. uzroci patnje su strasti (tj. južnoamerička ukrasna biljka penjačica bugi-vugi (engl. Buddha) mn.) zajednički naziv za sve borbene vještine kao što su džudo. čarlstona. bucare probijati. buffa) šala. vrsta tkanine bujatrika (grč. volja za životom). bez strasti i patnje. buljon bujrum (tur. buljook bugačica (tal. bouiller) staviti na robu carinski žig. blek-botoma. posušilo. bugazar upijati) sušilo. budhizam budo (jap. kao ples sadrži elemente bluza. američki pustolov. lakrdijaš. dvorska luda bufonerija (fr. komičar. volook. bujrumte . vući lađu pomoću broda ili pomoću čamca na vesla za koji je lađa vezana konopcima buj (fr.) zool. komične opere. obično u nogama bufer (engl. legendaran u poštanskoj službi i u američkom građanskom ratu. odbojnik (na vagonu) buffa (tal. lat.. bulga novčanik) jednogodišnji zakon kojim se predviđaju. e. v. proračunska godina Buergerova (Birgerova) bolest bakterijska ili alergijska upala krvnih žila. osnovao glasoviti cirkus Wild West buffalo čit. laka komedija. bafelou (engl. izvolite. liječenje goveda bujirati (fr. budžetska godina godina trajanja primljenog budžeta. stanju blaženog mira. juha od povrća i mesa u kojoj se obično razmuti jaje bujon (fr. iatrike liječništvo) stočno liječništvo. buj bujon (fr. n. slavan 206 bujnim po svojoj okretnosti. budizam budisti (sanskr. boudoir) mali. Bafelo Bil (engl.

zvjerokradica u Sjev. med. bukva slovo) doslovan. pastirski. bugsieren) vući lađu u luku bukskin (engl. boucassin) vrsta krutog francuskog platna. bujurultu. tj. boucle kopča. turska žena. povećanje. booking) predbilježen dolazak gosta u neki hotel. krvava ili gnojna tekućina.). isp. pri kupnji zrakoplovnih karata i si. bukolikos) poet. okruglo i jajoliko izdignuće pokožice ispod kojeg se skuplja čista serozna. anat. osobito na dorskom frizu. kefale glava. pamučna tkanina za podstavu bukcinator (lat. točan bula (lat. booking) rezervirati. bus vol. bouquet) lijepo uređen stručak cvijeća. najava dolaska. bus govedo. prvobitno: mala zlatna kutija u kojoj su se nosile hamajlije. povelja s takvim pečatom. ukrasi. najaviti dolazak. bulla) 3. tamnica buksirati (niz.bujruntija bujruntija (tur. bujrum) pašina ili valijina pisana zapovijed. gusar bukanirati (ind. g.) bula (lat. službena Papina povelja ili spis o važnim pitanjima na kojem je veliki crkveni pečat (za razliku od breve koja ima samo otisak pečata s prstena na kojem je riba). books) prozirna i laka tkanina od finog pamuka buksa (šatr. v. vina). bus vol. kardia srce) med. mišić puhač buke (fr. bouquin) ljubitelj i skupljač starih knjiga buking (engl. običan način klađenja na konjskim trkama. v. obaviti upis.) 2. Americi. bukle-sag sag. volovska glava) najmiliji konj Aleksandra Velikog (Aleksandra Makedonskog). skup bukiner (fr. bukolička cezura metr. buket Bukefal (grč. bukolike) poet. predbilježiti se bukle (fr. uobičajena cezura na kraju četvrte stope u heksametru grčkih bukoličara bukolika (grč. kao posljedica jačanja srčane muskulature bukasen (fr. tepih. dokument (uopće). vrsta čvrste vunene tkanine za hlače i športsku odjeću bukvalan (starosl. boucanier) lovac na bivole.) zatvor. rezervacija (u hotelu. pastirska pjesma.) sušiti komade mesa na suncu ili nad vatrom bukardija (grč. uvjerenje. na željezinici. janjeća koža". (1242. tkan na čvoriće bukmejker (engl. obrazni mišić. u duhu ili u obliku pastirskog pjesništva. povelja. hrpa. bukirati bukinist (fr. book-making) sastavljanje knjiga. potvrda. morski razbojnik. pečat od voska ili kovine na povelji. Turkinja bularij (lat. mutna. plik bula (tur. za razliku od totalizatora bukoličar (grč. idila (osobito kod rimskog pjesnika Vergilija) bukranij (grč. seoski. book-maker) onaj koji na konjskim trkama priređuje klađenja ili se sam kladi. hipertrofija srca. pisac pastirskih pjesama bukolički (grč. posrednik pri klađenju 207 bularij bukmejking (eng. bouquineur. ukaz. poznat iz priča (bojao se svoje sjene i teško gaje bilo uzjahati) buket (fr. bulla) 1. čvor) hrapava vunena tkanina od kovrčavog prediva. Zlatna bula vladarska isprava Bele IV. pren. bukolikos) poet. bouquet) miris (npr. antikvar bukirati (engl. buccinator) trubač. kranion lubanja) arhit. bullarium) zbirka papinskih bula ili odredaba . pismo bukanir (fr. bouquiniste) prodavač starih knjiga. buckskin) "jelenja. u obliku golih lubanja na žrtvenim volovima buks (engl.

foltamente gusto. vrsta džepnog revolvera sa 6 i više metaka buldožer (engl. započinjanje igre nakon prekida (u hokeju na ledu) bulicija (lat. voj. gusjenično vozilo za iskopavanje i prekopavanje zemlje buleuterij (grč. koji rađa lukovičastim podzemnim stablom bulbiforman (lat. životinjska glad bulinirati (fr. kudrava i prljava glava bum (engl.) neprerađeno zlato ili srebro u šipkama.) kosa spletena i savijena uokrug bund 1. bullitio) vrenje. bul-finč (engl. bulbus oculi čit. bilten 208 bund bull-finch čit. bully gužva. nepočešljana. odličan lovac na miševe i štakore bulumenta (tal. izbacivanje mjehurića bulimija (grč. naziv za periodička i neperiodička izdanja. skupštinska zgrada bulevar (fr. bulbus lukovica. neotesanost. 2. 2. gomb puce. das Bund) svežanj. čioda (igla s glavicom) bumerang (austral. tvrđava. pren. gusta trnovita živica kroz koju konj. kratke i duboko usječene njuške. potvrđen pečatom. tako da mu se vide prednji zubi.bulbiferan bulbiferan (lat. u televiziji: posebna kolica koja mogu hvatati sve vodoravne i okomite pokrete bum (niz. bullire. nalet) šport. bulldozer) "kopnenojaružalo". stran novac. . John Buli oličenje engleskog naroda kao cjeline.) izvješće o nekom važnom događaju. glavičast bulbozan (lat. pločama ili grudama. bedem buli (engl. mnogo) mnoštvo ljudi ili stvari. buli bik) pren. tuđi. za zatvaranje ulaza u zaljev).) velika splav (služi npr. studenac bunčela (tal. Bund) savez. skok dionica na burzi. buljen (engl. bouliner) pom. forma) koji ima oblik lukovice. glavičast. neodoljiva. neočekivan razvoj. dugme) pribadača. Bummler tumaralo) naziv za polagani poluteretni vlak koji se jako trese i u kojem je neugodno putovati. onaj koji nije u optjecaju bulterijer (engl. bulbus okuli (lat. široka i lijepa ulica zasađena drvećem. opskrbljen bulom bulist (lat. veliki engleski pas širokih prsiju.) anat. urnebes. isto i buml bunar (tur.) zdenac. woomera) srpoliko oružje australskih domorodaca (uska i oko 60 cm dugačka daščica od tvrdog drveta.) šport. glavna ulica. boom) buka. (njem. pljačkati. lanaca i bačava na sidrima koja se stavlja u vodu za obranu od podmornica bumbača (mađ. hrpa. liga. bulla. krumpirast bulbus (lat. na krajevima plosnata. a u sredini koljenasto savijena). ploviti ukoso (po vjetru sa strane). bullterier) vrsta engleskih pasa. buleuterion) vijećnica.) lukovica. spekulativan pothvat. luk. na utrkama s preponama. glavica. vraća bacaču bumler (njem. boulevard) šetalište. bulbus. glupost. pregrada od brvana. (njem. metež. krasti buliran (lat. bulbosus) lukovičast. bulletin (fr. njegovih karakternih osobina: pretjerane ukočenosti. pren. mora projuriti bullion čit. nastala križanjem buldoga i terijera. bulimia) med. posebno se odlikuje time što se. fero donosim) bot. vreva. tj. ako ne pogodi u cilj. senzacija. bullatus) zapečaćen. gomila. napomena ili kratka priča kod koje je šaljiva poanta u tome što joj nedostaje dosljednost glavne misli. očna jabučica buldog (engl. bulla) pisac papinskih bula buli (engl. bulldog) 1. nepošteno trgovati. nenadana aktivnost. velika. rulja. hladnokrvnosti i dr. sabornica. društvo.

poznati primjer za nemogućnost slobodne volje . dvorac. jedan od predstavničkih domova Njemačke bunker (engl. puše s kopna na more 209 Buridanov magarac bural (tal. ljutine buratino (tal. sastoji se od metalne cijevi koja pri dnu ima dva otvora. čovjek koji svuda "zabada nos". betonsko sklonište (kućno. iznenadna nepogoda. spremište na brodu za ugljen. Gradišće burgija (tur. burattino) pokretljiva lutka. intrigant burgundska smola pročišćena žuta omorikova smola burgundska vina poznata crna i bijela francuska vina iz pokrajine Burgundije Buri (niz. izmišljotina. komoda buran (rus. bourrasque) bura. bukač. st. ali je njihov jezik u javnim službama izjednačen s engleskim bura (tal. stanovnici juž. besmislica. zavežljaj. mjera za staklo. bourdalou) vrpca na šeširu s kopčom. cement. pom. voj.. zadirkivanje. pijesak i dr. mala tvrđava Burgenland austrijska pokrajina u kojoj živi mnogo Hrvata. Burski rat rat između Bura i Engleza početkom 20. podvaljivač. iznenadan vihor. također: naziv jedne arapske vjerske pjesme burdalu (fr. Bur (niz. 1811—1899) buntdruk (njem. nesmisao. poticatelj nereda.) Savezna liga (vrhunsko natjecanje u nogometu u Njemačkoj) Bundestag (njem. izostavljanje riječi pri slaganju buret (fr. fr. Burg) zamak. lakrdijaš. višebojni tisak bunting (engl. burgu) svrdlo. vječni buntovnik. borale) ormar s ladicama. usp. ulično) od zračnih napada.) 1. mjera za konac Bundesliga (njem. koji želi sve znati i u svemu biti pametniji od drugih.) savezna skupština. duboki bas na orguljama. marioneta burda (ar. komedijant. podmetanje. zadirkivalo. boer) "seljaci". dio kombajna: sanduk u koji pada zrnje Bunsenov plamenik naprava koja se upotrebljava za zagrijavanje različitih supstanci i kemikalija. 2. mali betonski fortifikacijski objekt stalne fortifikacije s dubokim podzemnim zaklonima za posadu. Afrike nizozemskog podrijetla Buridanov magarac fil. bušilica. budalaština. savezni parlament. Boer seljak) pripadnik nizozemskih doseljenika koji su se u 17. pren. a spojena je s rezervoarom plina.) Muhamedov ogrtač. kasnije: osobiti znak abasidijskih kalifa. bourdon) glaz. vrsta šarenog francuskog platna burdon (fr. nastaje veoma vruć plamen s neznatnim postotkom plina (po njem. borer. 3. 4. i 16. iskrcali na Rtu dobre nade u južnoj Africi. fizičaru i kemičaru Robertu Bunsenu. pren. bora) žestok i hladan sjeverni vjetar na istočnojadranskom primorju. st. smutljivac.Bundesliga smotak. podvala. izljev zlovolje. u kojem su Buri izgubili samostalnost. zabadalo. st. tisk. u njemu se u određenim omjerima miješa zrak i plin i kad se tome prinese zapaljena šibica.) engleska laka vunena tkanina za izradu zastava Buonarroti glasoviti talijanski umjetnik (imenom Michelangelo) iz 15. prostor. bourrette) tkanina od otpadaka svile burg (njem. Buntdruck) tiskanje u više boja. vikač. burrasca.) žestok vihor sa snježnom vijavicom u ruskim i sibirskim stepama buraska (tal. spletkar.

usukati) zavoj. med. šaljiv. (produktna burza). burmak uvijati. mala burleska burma (tur. perz. pun života student ili mladić uopće. v. lupetati. tržište novca. vitica. sluzne kesice bursitis (lat. sluga. burzijanci ljudi koji se bave burzovnim poslovima. bournous) ogrtač bez rukava. veselo i nestašno glazbeno djelo za ples burleskan (fr. buržuj) 1. otopina baznog aluminijevog silikata. kesica) akutna ili kronična upala sluznih vrećica burš (lat. oteklina i dr. momak. šaljivo prikazivanje velikih i ozbiljnih stvari. burra.) mn. lakrdijati. burlesque) smiješan. fr. blebetati. burlesco.) vrećica od vrlo finog materijala u kojoj katolički svećenik nosi posljednju pomast i pričest umirućem bursae muscosae čit. burka. s dlakom okrenutom prema van i valjanom tako da se voda ne može zadržavati (nose ga svi kavkaski narodi) burla (tal. ne može odlučiti prići nijednom od ovih dvaju kupova burin (tal. burlesque) poet. grč. kurir burza (fr. burze muskoze (lat. byrsa koža. lakrdija. bourg. pod burza burzovni uzansi trg. bourse. obično od bijele vunene tkanine. ugljenom i si. fr. bourse. lagan istočnjak burka (rus.. njem. burner) natopiti drvo u otopini klor-cinka i time ga učiniti otpornim prema truljenju burnus (ar. tal. octenog mirisa. osobito kao lađarski radnik na Volgi burlati (tal. burnus.) seljak koji traži posao izvan svoga mjesta. krzno) mjesto gdje se redovito sastaje poslovni i trgovački svijet radi zaključivanja poslova. burla šala) izvoditi šale. komedijati. zatim s robom: žitom. ekonomskim jačanjem bur- . mjesni običaji koje je utvrdila uprava neke burze. čireva. a koji vrijede za poslove obavljene na toj burzi buržoazija (fr. lakrdijaški burleta (tal. Arapi (beduini) ga nose preko odjeće 210 buržoazija Burovljeva voda farm. gladak prsten (obično zaručnički). buri) sitan duhan za ušmrkavanje burnetirati v. veseo. borsa. glazbeno djelo humorističnog karaktera. burun. upotrebljava se za obloge kod rana. usp. bezbojna tekućina. burla. burla) šala burlak (rus. kirurgu Burovu (1809—1874) bursa (lat. njem. sladunjavog i trpkog okusa. bursa vrećica. barak) čupav krzneni kaput bez rukava. burnetizirati burnetizirati (engl. vjenčani prsten burmut (tur. bursa. prvobitno: naziv za građanstvo nasuprot višim staležima feudalnog društva (plemstvu i svećenstvu). nazvana po njem.burin koji se pripisuje francuskom skolastičkom filozofu Jeanu Buridanu (1300—1358): gladan magarac koji stoji između dvaju potpuno jednakih i podjednako od sebe udaljenih kupova sijena mora skapati od gladi budući da se. Bursch) u Njemačkoj: član njemačkog studentskog društva. burza rada ustanova koja utječe na tržište radne snage time što posreduje između ponude i potražnje i na taj način utječe na suzbijanje nezaposlenosti burzijanci (fr. bursa. tal. neobuzdan. bourgeoisie. lat. zbog potpune jednakosti i ravnoteže pobuda. nakaradan. s kapom. osobito s mjenicama i vrijednosnim papirima (efektna burza). Bersianer) mn. šala. burletta) mala vesela igra. glupariti burleska (lat. koji trguju na burzi.) slaba bura.

par butad (fr. najviši cilj moralnih težnja kod Japanaca: kult predaka. brzi solo-ples bez pripreme. tal. odanost poglavarima. prodavaonica izabranim skupim stvarima butiraža (fr. Etruščani i dr. samozataj- 211 butirometar nost. butyron. glaz. napad iz busije business (engl. 3. lat. a u slučaju povrijeđene časti obvezno samoubojstvo. malograđanin. hrabrost. pyxis kutija od šimširovine) fiz. mjerica = 36. budući da je takvo pisanje nalikovalo okretanju volova kod oranja. butyrum) kem. omnibus svima) = omnibus bus (tal. bushel) engleska mjera za žito. danas: stalež koji ima sredstva za proizvodnju. bussa udarac) nalet vjetra bus (tal. zasićeni ugljikovodik. boutade) duhovita šala. 2. trgovina na malo. neravnina (na svili) butada (fr. filistar buržujka pripadnica buržoaskog staleža. pren. bottega) trgovina. bračna vjernost. strofe okretaj) u davnini: način pisanja (Grci. biznis) posao. koriš. dućan.) prema hiru. boutique) prodavaonica. maslačna kiselina. tvrđave. Bucherie) telegrafske stupove natopiti u bakrenom vitriolu (postupak nazvan po pronalazaču) bušido 'jap ) kodeks časti. trgovina. seljaka.buržuj žoazije jača i njezin politički položaj: ona ukida feudalno društvo i sama uzima vlast. bouturage) razmnožavanje biljaka izravnom sadnjom izdanaka u vlažnu zemlju butirin (lat. pravednost.50 m) bušon (fr.349 1 bušerizirati (fr. atrapa butan (grč. čep. buržoazija 2). bottiglia) boca od 7 dl buter (njem. butomon močvarna biljka.) pri kojemu se nakon završetka jednog retka prelazilo u sljedeći odmah ispod posljednjeg slova prethodnog retka i tako pisalo natraške. Butter maslac) putar. prodavaonica. u smjesi s propanom služi kao gorivo butelja (fr. bus. blagost prema slabima. danas malobrojna skupina nomada po pustinjama jugozapadne Afrike (nizak rast. metron) sprava za određivanje masnoće mlijeka . bourgeois. lat. na mahove butaforija (tal. 2. butirometar (grč. mornarički kompas. par boutades čit. usp. bussola kutijica. dosjetka. najviše 1. od bourg grad ili selo pod okriljem grada. maslac butiga (tal. boso) šimšir busija (tur. njemački Burg. ruxis kutija. lažni predmeti koji služe za pokazivanje ili reklamu. = capriccio. bus govedo. preziranje smrti. nazvano je gornjim imenom bušel (eng. a upotrebljavaju se u kazališnoj inscenaciji. osobito prilagođena magnetna igla za određivanje pravca bustrofedon (grč. bouteille. za razliku od kmeta. harakiri buširati (njem. Busch grm) lov. građanski stalež buržuj (fr. grč. potaja. radionica. buttafuori kazališni inspicijent) umjetnički predmeti koji daju iluziju pravih. i plemića. malogradanka bus (engl. Busch grm) "ljudi iz grmlja". bouchon) zatvarač. pripadnik buržoaskog staleža (v. tzv. pusu) zasjeda. burg) 1. prvotno: (francuski) građanin ili stanovnik grada. lokal butik (fr. poslovna struka busola (tal. nagao i neobičan nastup ćudi. v. lisičji šaš) vrsta plina. bogatašica. izraz kojim se označuje lovčevo lutanje poljima i šumama ne bi li slučajno naišao na divljač (za razliku od lova s hajkačima) Bušmani (njem.

bouton. manteia proricanje) gatanje u gumbe. električna svjećica . Busen dojke.. osobito mokraćnih. pigist. zadebljao. pederast. šp. napušteno zemljište. grudnjak buzurant (tal. za proširivanje suženih kanala. bozdogan) vrsta hladnog oružja: teški bat sa željeznim šiljcima na debljem kraju. pupoljak. buzzurro prostak. debeljuškast. divljak) prostački izraz za: homoseksualac. tal. grč. topuz. stvarčica slična gumbu. ničija zemlja 212 bužija buzdovan (tur. bouteselle) voj. Halter držač) dio ženske odjeće koji služi za podržavanje grudiju. fiz. glupan. bouton. pren. tal. bucmast. prebrojavanje gumba na kaputu ("hoće-neće") da bi se vidjelo hoće li nešto biti ili neće butrast (tur. kaučuka i si. valjkasta šipka od voska. bougie. uranist bužija (fr. budala buznhalter (njem. gume. bradavica (krupan) briljant naušnici butonomantija (fr. zatim debelog crijeva i jednjaka. bozulmak biti napušten) imanje bez vlasnika. puce. bugia svijeća) med. bubuljica. bottone) gumb. bodur) punašan. proširen butsel (fr. sviranje trube za sedlanje (kod konjice) buzalak (tur.buton buton (fr.

nedostatak u potrebnoj težini calo di prezzo čit. kratica za kulon C kem. med. kalmato (tal. c treće slovo hrvatske latinice C fiz. tiho. češljugar (ptica pjevica iz porodice zeba) cakna (njem. cafe-restaurant čit. da posjeduje moć proricanja itd. Zeit vrijeme. pren.) glaz. padanje cijene (nekoj robi) .) prostitutka koja dolazi svojoj mušteriji na telefonski poziv calmato čit. kolgerl (engl. škripac cajzić (njem. grubo i neotesano stvorenje calkelner (njem. kafe (fr.) kavana. rašlje.) trg. popuštajući u jačini tona i u tempu.) glaz. šiljak.) kavana i gostionica Cagliostro Alessandro čit. pren. kafe-restoran (fr. Zeit vrijeme. kovrča calando čit.c C. vremenski tjesnac. kratica za kalcij ca kratica za cirka (lat. parožak) uvojak. Zeiger) kazaljka na satu cajgnis (njem. kalo di pezo (tal. pravim imenom Giuseppe Balsamo. circa oko. zahlen platiti. po prilici) cabinet separe čit. zasebna soba cafe čit. tj. blago. kalentura amarilja (šp. Kaljostro Alesandro (tal. Zacke zubac. Kellner konobar) glavni konobar (kome se plaća). cajg (njem. 1743—1795) talijanski i europski pustolov i varalica.) trg. potvrda cajtlupa (njem. Kaliban u Shakespeareovoj Oluji: čudovište koje samo upola nalikuje na čovjeka (suprotnost Arijelu). Not nužda. Zeug) vrsta pamučne tkanine cajger (njem. kratica za karbon C kratica za Celzij (u mjerenju topline) c kratica za cent (novac) C kratica za centum (100) C kratica za osnovni ton tonskog sustava Ca kem. kalo di prečo (tal. leća za rastavljanje brzog kretanja predmeta koji se snima (primjenjuje se osobito u filmskoj tehnici) cajtnot (njem. Zeisig) zool. "ober" call-girl čit. fr. vitica.) žuta groznica u tropskim predjelima Caliban čit. tobožnji liječnik. natkonobar. loupe) fot.. manjak. Kalmetovo. Zeugniss) svjedodžba. oskudica) u ruskom (šahovskom) jeziku uobičajen naziv za nedostatak vremena preostalog za razmišljanje o sljedećim potezima budući da je igrač veći dio propisanog vremena za igru potrošio na prethodne poteze. kalando (tal. kabine separe (fr. kratica za cezij Ca kem. mirno Calmetteovo cijepljenje čit. da može općiti s pokojnicima.) posebna soba. čudotvorac i vidovnjak (hvalio se da može načiniti "kamen mudraca". istodobno i slabije i sporije calentura amarilla čit. cijepljenje koje služi kao zaštita od tuberkuloze calo di peso čit.

) trg. rekreacijski tereni i si.) trg. kosturnica.) trg. mjenični račun cambio di polizza čit. Kantikum kantikorum (lat.cambio conto cambio conto čit. Zahn zub. instrument u kojem se svjetlosne zrake od predmeta odbijaju pomoću prizme i oblikuju lik na papiru koji se nalazi dolje u instrumentu. tralja. kantante (tal. bojište. Stein kamen) zubni kamenac. planinarski štap sa sjekiricom capiner tovarač.) Martovo polje (tj. izvodeći tako kao da se pjeva cantehniker (njem. smanjivanje ili gubljenje prava. kambio seko (tal. (obično u mn. Italiji u kojem se 1077. Zahn zub.) fiz.) glaz.. Zanke) krpa. koji su u svojim nastojanjima da ožive starogrčku tragediju stvorili novi glazbeno-scenski oblik — operu campo santo čit.) trgovačka komora camera lucida čit. kandi-stor (engl. isto i capinaš capitis deminutio čit. gdje se sve zgrade. što se može pjevati.) prav.) američki tip sveučilišta ili koledža.) glaz. trulja capin (tal.) trg.) družina firentinskih znanstvenika i umjetnika u 16. pjevajući cantante čit. osobito građanskih prava.) dvorac u sjev. izvodeći tako kao da se pjeva cantante čit. bojno polje candy-store čit. knjižnice. pjevajući cantando čit. predavaonice. danas: ratište. zubarski suradnik koji prema uputama liječnika zubara vrši sve tehničke poslove oko nadomještani a zubi Canticum canticorum čit. kantante (tal.) glaz. tj. povratna mjenica cambio secco čit. kampo santo (tal. zappa motika) trnokop. vojno vježbalište u starih Rimljana. groblje. radnik šumarske struke koji vrši tovarenje tehničkih sortimenata. Kampus Marcijus (lat. pjevajući. rita.. budak. privlačenje i smještanje balvana na pogodno mjesto za utovar. Techniker tehničar) zubni tehničar. mala.: canšteheri) tanke (ženske) noge cantabile čit. kantabile (tal. 970—930 pr.) engleska slastičarnica Canossa čit. nalaze na jednom prostoru Campus Martius čit. "suha". tj. tj.) fiz. Kanosa (tal. vlastita mjenica camera clara čit. pri čemu se služi capinom. pjevajući.) glaz. kambio di polica (tal. Pulver prah) prašak za čišćenje i raskuživanje zubi canštajn (njem. kambio konto (tal. kamera klara (lat. otuda: ići u Canossu poniziti se pred pred nekim kome si se dotle suprotstavljao canpulfer (njem. za pjevanje. instrument za precrtavanje i neosvijetljenih predmeta camera dei commercio kamera dei komerćo (tal. mjenično pismo cambio di ritorno čit. kambio di ritorno (tal. kratka fantazija . dronjak. te se taj lik može nacrtati olovkom Camerata fiorentina čit. kamera lucida (lat.) canjak (srednjonjem. osobito: groblje okruženo otvorenim arkadama campus čit.) glaz. pokorio papi Grguru VII. Zahn zub. kapitis deminucio (lat. sriješ canšteher (njem. cunja. kampus (lat. st. njemački car Henrik IV. kamerata fiorentina (tal. izvukavši od toga poniženja politič- 214 capriccetto ke koristi. e. kaprićeto (tal. pren. zubotehničar. "svijetla komora". n. Zahnstocher) čačkalica.) "sveto polje". "jasna komora".) Pjesma nad pjesmama židovskog kralja Salomona. kantando (tal. polje boga rata Marsa). građanska smrt capriccetto čit.

nezavisni padež (nominativ i vokativ) catch-as-catch-can čit. kazneni predmet. ker (engl. kaptacio benevolencije (lat. kaprum ekspijatorum (lat. jeziku (genitiv. carpalia čit. kauza kriminalis (lat. ulagujući se carezzevole čit. kompozitor Carl Orff početkom našeg stoljeća Carolina Urbarialis Regulatio čit. u početku govora. med. slučaj kad jedan savez stupa na snagu.).) prav. tj. dativ.) gram. g. kad treba ispuniti obveze savezništva casus mixtus čit.) glaz. povrijeđeno dj e vičan stvo casus belli čit. kazus mikstus (lat. kosi. žrtva za tuđe grijehe. carta bianca "bijeli papir") pren.) glaz.) latinizirano ime francuskog filozofa Des Cartesa (Descartesa) čast steel čit. poglavito kraće šaljivo glazbeno djelo. predmet kaznene parnice . zavisni padež u lat. kaprićo (tal. predstavljaju izvor za poznavanje srednjovjekovnog života i načina mišljenja. laskavo carizam carski apsolutizam. neograničeno povjerenje. potpuno slobodne ruke. neke je od njih uglazbio njem.) prav. neograničena punomoć.) "iskoristi dan. usp. kastitis violata (lat. karecando (tal. po volji capriccioso čit. bijeli papir". keč causa civilis čit. keč-es-keč-ken (engl. karpalija (lat. u obliku sonate. slučaj u kojem postoji krivnja i oštećene osobe casus obliquus čit. povrijeđena nevinost.) prav.) "uhvati kako možeš" — hrvanje slobodnim stilom. a kaprićo (tal.) prav. naziv za poeziju srednjovjekovnih putujućih klerika (vaganata). tj. kast stil (engl. predmet građanske parnice causa criminalis čit. akuzativ i ablativ). kazus federis (lat. v. kosti zapešća. neobično umjetničko. mješovit slučaj. koristi se vremenom! carta bianca čit. kart blanš (fr. kauza civilis (lat.) ćudljivo.) gram. karpe diem (lat. kaprićozo (tal. prema volji caprum expiatorum čit.) pomirbeno janje. a capriccio čit. zaobilazno casus rectus čit. ćudljivo.) pren.) "čisti. vješto zadobivanje naklonosti.) kratica Cooperative form American Remittances to Everywhere (ili: to Europe) — udruženje od 25 američkih dobrotvornih organizacija koje je nakon Drugoga svjetskog rata pomagalo obnovu ratom opustošene Europe i drugih krajeva carezzando čit. Karmina Burana (lat. laskajući. kazus rektus (lat.) povod ratu. karecevole (tal.) glaz. Kartezijus (lat.) lijevani čelik castitas violata čit. priglbok captatio benevolentiae čit. građanski spor. carta bianca Cartesius čit. kazus oblikvus (lat. per kazum oblikvum (lat. karta bjanka (tal. uzrok ratu. usp.) uredbe o agrarnim odnosima u Slavoniji koje je izdao car Karlo III.) retorička fraza kojom govornik.) prav. ugrabi dan". kazus beli (lat. lov na milost CARE čit. moli slušatelje za blagonaklonost. potpuna sloboda carte blanche čit. 1737.) mn. "jaganjac Božji koji oduzima grijehe svijeta".capriccio capriccio čit.) glaz. razlog zbog kojega se objavljuje ili vodi rat casus foederis čit. kosim putem. per casum obliquum čit. neograničena vlast careva Carmina Burana čit. karpalistika 215 causa criminalis carpe diem čit. v. Karolina urbarijalis regulacio (lat. tj.

abnormalne tvorevine na biljkama koje izazivaju biljni (fitocedicije) ili životinjski (zoo-cecidije) nametnici Cecilija (prema Caecilius — ime jednoga starorimskog plemena) žensko ime. koja je začeta u svrhu obnove katoličke crkvene glazbe u duhu gregorijanskog pjevanja i klasične vokalne polifonije 216 celebritet cedar (grč.) čuvaj se! čit. cedrato) vrsta krupnih i sočnih limuna čija se kora ukuhava sa šećerom (kao poslastica) cedulja (lat. cedens) prav. Zoger od ziehen vući) torba s ručkom (za nošenje živežnih namirnica). kefale) v. razbijam) mn. koja je primila kršćanstvo i postala mučenica. kauza finalis (lat. zembilj cekin (tal. st. dem. bilješka koja se stavlja na bolesničke liste radnika i označuje stopostotnu nesposobnost za rad. sudski prigovor Cb znak za kem. rod muha iz tropske Afrike. radi njegovanja. glasovitost. svetkovina celebrant (lat. caecum) anat. priznati kome prednost cedrat (tal. komadić papira. bezuzročan. opomena. onaj koji nešto ustupa nekom cedirati (lat. tako se zvala i jedna mlada rimska patricij ka iz 3. kaveat (lat. slijepo crijevo celator (lat. privremena priznanica. list papira. 2. element kolumbij (columbium. celebratio) proslavljanje. trošak. stvarni uzrok (supr. listić.) uzrok bez kojega se nešto ne bi uopće ni dogodilo. osnovni uzrok causa sui čit. cauza finalis) causa finalis čit.causa efficiens causa efficiens čit. sam sebi uzrok.) sto posto. zlatnik cekum (lat. celebrare) svetkovati. kave (lat. proslava. Katolička je crkva smatra zaštitnicom glazbe. proslavljati. Kefeus) zviježđe na sjevernom nebu. caelatura) vještina izrađivanja polureljefa. ustupitelj. cefeide zvijezde promjenjiva sjaja po kojima se određuju udaljenosti u svemiru ceh (njem. caecus slep. daje pravo na poštedu od rada za određeno vrijeme Ce kem. svećenik koji obavlja bogoslužje celebrirati (lat. cedere) prav.) krajnji cilj causa sine qua non čit. ustupiti. caedo. kratica za cerij ce-ce muha zool. kauza sine kva non (lat. svečano obavljati celebritet (lat.) uzrok koji prethodi djelu. kauza eficijens (lat.). struja u posljednjoj trećini 19.) fil. kedros) ukrasno drvo iz porodice četinjača cedent (lat. odustati od čega. celebritas) slava. cavere. tj. centum per centum (lat. zecchino prema Zecca — kovnica u Veneciji) dukat. za lat. celebrans) kat. apsolutan cave! čit. caelator) umjetnik koji radi dlijetom. ziehen vući) košara s ručkom ceker (njem. račun za jelo i piće u kavani. ustupati. caveat) "neka se čuva. nota cefal. isto što i niobij) c/c krat. proslaviti. 2. schedula listić papira) 1. trg. Zeche) 1.. scheda vrpca. izrađivač reljefa celatura (lat. st. tj. slavno ime. tj.(grč. pod kefalCefej (latinizirano od grč. cecidi ubijam. znamenita osoba V . kauza sui (lat. tj. neka se pripazi". polureljef. kure kauza (lat. prav. bot. staleška (profesionalna) organizacija obrtnika jedne struke ceker (njem. a po nekima i za curae causa čit. na čovjeka prenosi opasnu bolest spavanja cecidije (lat. siše krv domaćih životinja i čovjeka. glavni. po njoj je nazvan i cecilijanski pokret. osobito u kovini celebracija (lat. usp.

najčešće modar mineral staklastosedefasta sjaja. učiniti nešto solidno cenakul (lat. Posljednja večera. a upotrebljava. anat.) celirati (lat. prostor između crijeva i stijenki tijela. caementum) učvrstiti cementom. cella ćelija) kem. kad se navlaži. osobito metalnom celit (lat. zool. posebna vrsta vapnenog praha koji se. g.). caelare) raditi (ili: izvoditi) u reljefu. eidos oblik) umjetna plastična masa koja se trljanjem i prešanjem dobiva od kamfora i piroksilina. cellula stanica. učvršćivanje cementom. stanovnik ćelije. u obliku listova. zbog čega se upotrebljava za filmove celštof (njem. svećenstva (ozakonio papa Grgur VII. tanka. Zellwolle) drvena umjetna vuna Celzije. vrlo dobro upija tekućinu te služi za brisanje raznih izlučevina 217 cenakul celularan (lat. sastoji od klornog srebra i srebra salitrene kiseline ćelom (grč. metalurgijski postupak pri kojem se jedan metal (kovina) pokriva određenom supstancom u prašku koja treba putem zagrijavanja ući u taj metal (tako se od željeza i ugljičnog praha zagrijavanjem dobiva čelik. tj. algos bol) med. trbušna bol celibat (lat. izrada u cementu cementirati (lat. coenaculum) 1. 18. koilos šupalj) tjelesna šupljina. cella ćelija) 1. cellulosus) v. cellula stanica) kem. smjer opće patologije prema kojem cjelokupna životna djelatnost i zdravog i bolesnog tijela proizlazi iz stanica celuloid (lat. gipka i teško zapaljiva acetilna celuloza (služi. blagovaonica u katoličkim samostanima. služi za izradu češljeva. osjetljiva na svjetlost. grč. rožnata. bez mirisa i okusa. prozirna. selinum. prozirna. 2. Coelenterata) mn. glasovita slika Leonarda da Vincija (tal. selinon) bot. stvrdne kao kamen. fanos svijetao. biljarskih kugli. koji je izumio toplomjer podijeljen na 100 stupnjeva iznad i ispod ništice cement (lat. papir za kopiranje čija se površina. caementum) 1. proziran) umjetna plastična masa. poznata vrtna biljka čiji se korijen upotrebljava kao začin celeritet (lat. Zellstoff) staničevinska vata. bezoblična amorfna bijela masa. celularan celvole (njem.). a zamjenjuje i staklo. coelibatus) bezbračnost rimokat. pren. Celzijus švedski fizičar i astronom (Celsius. celomati mn. važna sirovina u proizvodnji papira celulozan (lat. celeri. raznobojan. nije zapaljiva kao celuloid. monah celofan (lat. st. grč. masa slična celuloidu. mješinci. fotografskog pribora itd. slika "Posljednja večera". coelestis nebeski) min. cella ćelija. za filmove. lat. 2. umjesto lako zapaljivog celuloida. kaučuk i si. il cenacolo) . redovnik. koilia trbuh. za zamatanje živežnih namirnica i u grafičkoj industriji celoidin papir fotogr. 3. dupljaši celer (fr. caementum) 1. 2. vrlo elastična i lako zapaljiva. pozubica (sloj koštanog tkiva na zubnom korijenu) cementiranje (lat. pravi se od celulozina acetata. savitljiva i ne propušta vodu.celenterati celenterati (lat. 2. stanični celularna patologija med. cellularis) koji se sastoji od celula (stanica). dobiva se od celuloze. životinje u kojih je razvijen ćelom ili postoje njegovi tragovi celon (lat. celeritas) brzina celestin (lat. 1074. od bakra i cinka mesing itd. koja tvori čvrste sastojke biljaka. grč. celuloza (lat.). upotrebljava se osobito u proizvodnji šećera celialgija (grč. teško prozirna.

centenarius) uteg od 50 kg Cento krat. poduzeća i dr. Irana. stonožan. usredotočenost. matični. centralis središnji) 1. pedis noga) zool. centrala). vodovodna. grč. centum sto. 2. krat. mjerilo) stoti dio metra centipedan (lat. ćentezimo (tal. grč. stoljeće. metron mjera. centum sto. centum sto. 3. sa sto nogu centner (lat. stoti. usredotočivanje. zehn deset. centralis) središnji. razdoblje od sto godina. centralis) pristaša (ili: pobornik) centralizacije centralizacija (lat. centum sto) jedinica za mjerenje težine od 100 funti = 50 kg. ruža s mnogo latica. stogodišnjak centesimo čit. nagomilati u jednu točku . centenarius) 2. gramma) stoti dio grama centilitar (fr. metrička centa = 100 kg Centaur (lat.) talijanski bakreni novac = 1/100 lire centezimalan (lat. Centaurus) mit. telegrafska. cento "stokrpa". centralis) usredotočiti. koji je u vezi sa središtem. stolisnik centifolija (lat. centimetre) = 1/100 metra 218 centralizirati centimetar (lat. mjesto gdje su smješteni glavni uređaji neke veće tehničke ustanove (električna. proslava stogodišnjeg postojanja. gradus stupanj) podijeljen na sto stupnjeva centigram (fr. telefonska. decentralizacija i federalizam centralizam (lat. v. središte vrhovne vlasti ili uprave (neke ustanove. ime najmanje novčane jedinice: u Nizozemskoj 1/100 guldena. Centifolia rosa) bot. srednji. grč. glavni. centenarium) 1. centrigramme) = 1/100 grama centigram (lat. centum sto. litra) stoti dio litre centimetar (fr. cb centifolija (lat. centralizacija centralizirati (lat. centum sto. dužina između središta dvaju krugova. središnjica centralan (lat. geom. supr. Pakistana i Velike Britanije centon (lat. matica. banke. čovjek od sto godina. iz jednog centra (centralizam). elektronska itd. sustav vladavine pri kojem sve državne funkcije dolaze s jednog mjesta. pren. haljina od sto krpa) pjesma sastavljena od stihova. koji djeluje u smjeru središta. centesimalis) podijeljen na sto jednakih dijelova. 2. polustihova odn. pes gen. centralis središnji) 1. središnjica. izričaja različitih pjesnika (uobičajena literarna vrsta u predbarokno doba) centrala (lat. 3. Kentaur centenar (lat.). bitni. gablec cenobij v. prijestolnica. kenobit cent (lat. u SAD-u 1/100 dolara. centum sto. usredotočenje. za Centralni pakt (punim imenom Central Treaty Organization) — vojni pakt sklopljen 1959. skupiti u jedno. kenobij cenobit v. gradus stupanj) stupanj Celzijevog toplomjera (koji je podijeljen na sto stupnjeva — °C) centigradan (lat. (drugi) doručak. stolisnik centigrad (lat. glavni grad. koji se nalazi u središtu ili mu pripada.cenerjauzn cenerjauzn (njem. između Turske. centezimalna vaga vaga kod koje se teret drži u ravnoteži sa sto puta manjim utegom centibar stoti dio bara. folium list biljke) vrsta ruže s vrlo mnogo latica. stogodišnjica centenar (lat. skupni centralist (lat. centralis) v. centilitre) = 1/100 litre centilitar (lat. stoti dio. Jause južina) obrok oko 10 sati prije podne. centrum središte. pravac koji spaja središte dvaju krugova. centum sto.

sentr-fovedz (engl. kod banaka i industrijskih poduzeća s više podružnica: glavna uprava. ali je suprotnog smjera. centrum središte. budući da se kod njega. centrum središte. centrifugalan centrirati (lat. po prvom Keplerovom zakonu. odvajaju tekućine od čvrstih tijela. vertere okrenuti) okrenut (duševno) sam prema sebi. lat. oportunizmu. centrifugalni stroj centrifugalan (lat. u geometrijskom liku (krugu. sfaira kugla) geol. kentron. vune. odrediti središte. pomoću cijevi provedenih kroz prostorije koje treba zagrijavati centre-forwards čit. zbog centrifugalne sile. želudac) centralno gibanje fiz. centrum gravitatis (lat. Zemljine kore) centrosom (lat. utvrditi središnju osovinu. geom. perspektivna projekcija centralna sila fiz. sila koja je stalno usmjerena središtu gibanja. u nogometu: vođa navale centričan (lat. centrum centrobarika (lat. šport. gibanje koje se vrši oko središta gibanja pod djelovanjem sile koja je usmjerena prema tome središtu gibanja (ne središtu krivulje!). grč. kugli) točka koja je od svih točaka obujma ili površine podjednako udaljena. dovesti u središte. jednake je veličine kao i centripetalna sila. centrum središte) "srednja linija". npr.centralna pozicija centralna pozicija voj. centrum središte.) stotina Centum revolutis annis Deo respondebitis et mihi (lat. elipsa centralno grijanje zagrijavanje prostorija toplom vodom ili parom koja dolazi iz jednog kotla.. centrum središte.. centralan centrifuga v. tjelešce. 219 Centum revolutis. Mjeseca oko Zemlje itd. glavni životni organi (srce. dobaciti loptu igraču centra centrizam (lat. onaj koji je sa strategijskog stajališta najvažniji centralna projekcija v. u parlamentarnom životu: stranka koja čini sredinu između ekstremnih stranaka i u dvorani parlamenta sjedi u sredini. centrum središte) v. između tzv. centrifugalna sila sila koja se javlja kao reakcija centripetalnoj sili. centrum) 1. postavljenog na najnižem mjestu zgrade (obično u podrumu). baros težina) fiz. vrši se po putanji koja je. kod centralnog gibanja. sila koja. pluća. glavni položaj. gibanje Zemlje oko Sunca. fugere bježati od) koji teži udaljavanju od središta. soma tijelo) bot. geom. glavni dio fronte (za razliku od "krila"). za cijeđenje meda iz saća i dr. matica centralni organi zool. ili tekućine različitih specifičnih težina jedne od drugih) centripetalan (lat.) šport. 2. centrum središte. 2. šećera. supr. centrum središte) 1. usp. znanost o težištu (teži) centrosfera (lat. povučen centrum (grč. "desnice" i "ljevice". sklonost kompromisima. centralna jezgra Zemljine kugle (za razliku od litosfere. svima zajednička uprava. zamašajni stroj (upotrebljava se za sušenje rublja. petere težiti čemu) koji teži prema središtu.) težište centum (lat. sila koja teži udaljiti tijelo od središta njegove kružne putanje centrifugalni stroj fiz. voj.) Za sto godina odgovarat ćete Bogu i meni — zna- . centripetalna sila fiz. stanični centar (u blizini stanične jezgre) centrovertiran (lat. održava tijelo koje se giba na njegovoj putanji centralna uprava u saveznim državama ili pokrajinama: najviša. grč. 3. grč. centrum središte.

porezni obveznik cenzor (lat. kapetan centweight čit. tj. zemaljski plodovi. pisanje tiska. ispitna ocjena (đačka) cenzurirati (lat. cera) ceracija (lat. cera vosak) voštano platno. census procjena. časopisa. do 18.8 kg cenuroza (lat. census popis imovine) u feudalizmu: slobodnjak koji je imao određene kmetske obveze prema vlastelinu. u zemljama bez općeg prava glasa: najmanja svota poreza koju mora plaćati jedan stanovnik da bi imao pravo glasa i politička prava cepelin (njem. centuria) kod Rimljana: četa od 100. Zeppelin) veliki motorni zračni brod krutog sustava (dirižabl). zemaljskih plodova. 4. izvršiti cenzuru cenzus (lat.centuplirati menita rečenica češkog vjerskog reformatora Jana Husa pred svoju mučeničku smrt (spalile su ga crkvene vlasti 1415. porez. uzročnik oboljenja je ličinka trakavice cenz (lat. v. žitni. Kerber cerealije (lat. cerebralni sistem dio živčanog sustava. osoba koja pregledava privatnu poštu (za vrijeme rata) i kontrolira knjige. vodio nadzor nad javnim moralom. ocjena) procjenjivanje imanja. centum sto) ustostručiti. census) v. 2. censitus) poreznik. 2. kazališnih djela. centvejt (engl. žito: kod Rimljana: svetkovine u čast Cerere (9. cera vosak) farm. Cerealia) mn. postostručiti centurija (lat. nazvan po pronalazaču.) centuplirati (lat. žitarica. skeptar cera (lat. centurio) zapovjednik centurije. mali mozak (ispod i iza velikog) cerebralan (lat. cerebralna afekcija bolest mozga. 220 cerebralan filmova i dr. kaz.) mjera za težinu u Velikoj Britaniji. grofu Ferdinandu Zeppelinu (1838—1917) ceptar (grč. pregledavanje.). punjen plinovima lakšim od zraka. koji se tiče mozga. davao državne prihode pod zakup i pregovarao s poduzetnicima javnih građevina. censura) 1. činovnik koji je vršio procjenu imanja. Cerealis) koji se tiče Cerere. djela i filmove. kritičko ispitivanje. ceratio) premazivanje voskom nekog tijela da bi se sačuvalo od djelovanja zraka. kronična bolest na mozgu preživača (osobito ovaca). "činženjak" cenzura (lat. nepromočivo platno (za pokrivanje vozila i izradu nepromočivog odijela) cerat (lat. taljenjem) cerada (lat.) zool. kritičar. cenzus cenzit (lat. g. državna ustanova koja obavlja ovaj posao. skeptron) v. tvar koja se dobiva od smole trešnje (drveta) Cerber (grč. travnja) cerealni (lat. 3. censere procijeniti. = 50. Kerberos) mit. krušni cerebellum (lat. ocijeniti) službeno pregledati spise određene za tiskanje. pretvaranje u masu sličnu vosku (otapanjem. jedan od 193 dijela na koje je Servije Tulije podijelio rimske građane (otuda "centurijske skupštine") centurion (lat. oboljela životinja stalno se vrti u krugu. popis stanovništva. voštana mast cerazin (lat. kasnije 60 vojnika. censor) 1. služben prethodan pregled stvari za objavljivanje radi odobrenja ili zabrane tiskanja i puštanja u javnost (knjiga. časopise. Taenia coenurus vrsta trakavice) vrtičavost. kazališna i filmska djela prije nego što će ih odobriti ili zabraniti cenzualist (lat. 3. cerebrum mozak) moždani. ocjenjivanje. obuhvaća mozak i živce koji iz njega iz- . cerasus trešnja) kem. porezni obveznik. vršiti. visoki rim. strog sudac.

pristojan. keroplastika cerozin (lat. potvrđivati. proricanje) proricanje. fr. upotrebljava se za izradu svijeća. lat. opkoliti. grč. grč. pretjerano ljubazan. slikam. certe jamačno. cera vosak) vosku slično gorivo od sivozelenog praha koji se nalazi na kori šećerne trske certificirati (lat. ceribaša (tur.) zool. koji odgovara propisanim običajima (ceremonijalu). premazivanje podova i dr. sa sigurnošću. svečanost. fr. pithekos majmun) majmun s repom. koji se odnosi na mozak i hrptenjaču. grafo pišem. sa sigurnošću. ceremonieux) svečan. kerkos rep. asteroid otkriven 1801. simbolična vanjska formalnost (ili simbolični obred) pri bogoslužju ili drugim svečanim činovima. okružiti (utvrđenje. baša glavar. ovjeravati certifikacija (lat. crtam. veliki mozak ceremonija (lat. cera vosak. certe jamačno. znak Ce. rimska božica poljodjelstva i plodova zemlje (kod Grka: Demetra). cerium) kem. astr. broj 58.eerebrin laze. repati mladi stadiji metilja cerkopitek (grč. 221 certifikat impregniranje tkanina i papira. dokazivanje certifikat (lat. cercariae) mn. mozak. kerografija ceromantija (lat. manteia predskazivanje. glavni sastojak pčelinjeg voska cerkarije (grč. cerebrum mozak) med. plastike vještina uobličavanja) v. ovjeravanje. fosforasta vrsta masti u mozgu cerebrospinalan (lat. upotrebljava se za izradu raznih vrsta kresiva i kremena. grafia) v. cerebrospinalni sistem sustav moždanih živaca i živaca leđne moždine eerebrin (lat. cerebrum mozak. caerimonia. facere učiniti) pisano uvjerenje. zamorac. ovjeriti. 2. element iz skupine rijetkih ruda. g. isprava. poglavar) ciganski starješina ceribašinica žena ceribašina cerij (lat. pretjerana i neprirodna ljubaznost i uglađenost u ophođenju s drugima.) ceremonijalan (lat. caerimonialis. grč. trupu itd. cera vosak. sličan parafinu. službeno utvrđen raspored neke svečanosti ceremonijal-majstor osoba koja se u određenim svečanim prilikama brine da se propisani običaji strogo vrše (na dvorovima itd. Ceres. gatanje u vosak ceromel (lat. mel med) farm. caerimoniarius) kat. red. cerner) voj. potvrditi. s puno formalnosti ceremonijar (lat. cerebrum mozak) zool. ceres-mast biljna mast koja se dobiva iz kokosova oraha cerezin (lat. praćena banalnim formalnostima ceremonijal (lat. certificatio) potvrđivanje. fr. cera vosak. zool. facere učiniti) pisano posvjedočiti. ceremonie) 1. cerebrospinalni sistem sustav moždanih živaca i živaca hrptene moždine cerebroza (lat.) cerografija (lat. mast od rastopljenog voska i meda ceroplastika (lat. nazvan po božici Cereri cerin (lat. također: ceremonijal-majstor Cerera (lat. kerkos rep. svjedodžba . psetoliki majmun cernirati (lat. circinare. spina hrptenjača) anat. Ceres) 1. cera vosak) zelena smola. cera vosak. položaj. cera vosak) bijeli ili žućkasti umjetni vosak. 2.13. mit. čeri neredovita vojska. upala mozga praćena bjesnilom cerebrum (lat. atomska težina 140. caerimoniale) skup običaja kojih se treba pridržavati u raznim svečanim prilikama. svećenik koji vodi svečane obrede.

element iz skupine alkalnih kovina. na kraju krajeva. Švicarska (na automobilskim oznakama) chain čit. logia. ceruminosus) koji sadrži usnu smolu. 1.) to ti je rat. usjek.) pod inače jednakim okolnostima. atomska težina 132. stanka. ceteris paribus (lat. čejndž (engl. grlić maternice ces glaz. cervicis vrat) med. osobito papinska prava (supr. kratica za confer čit. red.poglavar. v. ostale stvari. ritmički odmor u stihu cf. onaj na čiji se račun nešto ustupa. caesura presijecanje) metr.17 m chambertin čit. zool. ceterum censeo. za pola tona sniženi ton c cesar (lat. Cezar cezaropapizam (lat. cera vosak.. Carthaginem esse delendam "uostalom mislim da Kartagu treba razoriti") poznate riječi kojima je rimski državnik Katon Stariji završavao svaki svoj govor u senatu.cerulin cerulin (lat. kaiser) cezarizam (lat. cijanoza cerumen (lat. Caesar) ime rimske patricijske obitelji Julija. cost and feight (čit.) prav. vrat. tj. et cetera (lat. broj 55. (lat. kitovi cetaceum (lat. -umen nastavak) usna smola (izlučevina lojnih žlijezda u usnom kanalu) ceruminozan (lat. 2.) mn. vrat maternice. cervix vrat) anat.) mn. caesius sivoplav) kem. sličan usnoj smoli cervicitis (lat.) mjera za dužinu u Engleskoj = 66 stopa. Caesar) demokratskoautokratski sustav vladavine kakav je uveo Cezar. engl. cervix gen. ipak vraćamo na nešto što smatramo nužnim i prijeko potrebnim i što nam treba biti stalno pred očima cetologija (lat. kao titulu. koji treba platiti cetaceae čit. vrši se samo pri neparnom zbroju gemova i .) poznato crveno vino. upala maternice. odustajanje. cfr. onda. onaj kojem se ustupa neka stvar ili neko pravo c'est la guerre čit..91. itd. čejn (engl. cetaceje (lat.. metritis cervikalan (lat. konfer (lat. prenošenje nekog prava na drugu osobu cesio bonorum (lat. ako je sve ostalo u redu. coeruleus tamnoplav) plavi karmin ceruloza (lat. cestodes) mn. ceterum censeo. opisivanje kitova. svi rimski carevi osim Vitelija (od ove riječi nastala je slavenska car i njem. apsolutna vojnička vladavina s parlamentarnim formama.. vratni. cervicis vrat) anat. Caesar. druge stvari. cerumen. koji se tiče vrata cerviks (lat. ustupanje dobara (imanja) vjerovnicima cesionar (lat. tj.) i tako dalje. cervix gen. coeruleus tamnoplav) med.) usporedi! sravni!.. papocezarija) cezij (lat. tako ti je to u ratu cestode (lat.) zool. trakavice cesus (lat.) u tenisu: promjena strana u meču. tj. papa) odnos između Crkve i države po kojem je svjetovni vladar istodobno i vrhovni crkveni . cessus) prav. miješanje svjetovnih vladara u crkvena. cessionarius) prav. znanost o kitovima Cezar (lat. cessio) prav. se la ger (fr.) kitova mast cetera (lat. nazvano po istoimenom selu u gornjoj Burgundiji change čit. Konfederacio Helvetika. šanberten (fr. usp. kost end freit) ugovor o prekomorskoj trgovini po kojem su troškovi utovara i prijevoza uračunani u cijenu robe CH kratica za Confederatio Helvetica čit. zool. kasnije su ga uzeli. cetus kit. grč. = 20. znak Cs cezura (lat.) isto što i car (u starijem jeziku) cesija (lat. presjek. upotre- 222 change bljavaju se kad se. ustupanje.

živežne namirnice. ubojstvo (lat. ša noar (fr. nasitno. cigarro) umotani duhanski listovi (za pušenje) cigareta (fr. malo krupnija od garmonda. poznata vrsta parfema. cibosus) hranjiv cic (engl. st. spojen s vodikom daje veoma otrovnu cijanovodičnu kiselinu. -cid završni dio riječi sa značenjem: ubijanje. ziehen vući. podrijetlom iz tropskih krajeva Afrike i Amerike. cifr) brojka.511 mm (nazvana po tome što su prvi put upotrijebljena 1467. kyaneos) mn. pehar) kod katolika: posuda u kojoj se nalazi posvećena hostija cibozan (lat. njem. često se drže u akvarijima cijan (grč. insekti-cid. brojni znak cigara (šp.) poznata talijanska marka različitih proizvoda za dojenčad i malu djecu Cibalae antičko ime današnjih Vinkovaca cibarije (lat. zamjenik izaslanika u inozemstvu chat noir čit. rot crven) crven poput pečene cigle. Kiko (tal. Cid. sićušne ribe promjenjivih boja iz porodice grgeča. insurance osiguranje.). prijestupa. Cicero) veliki rimski državnik. n. ar. upotrebljava se u kozmetici ciborij (grč. šerše la fam (fr.charge d'affaires charge d'affaires čit. odličan govornik. kao skrivenog. occidere ubiti). njegova djela još i danas žive u narodnim pjesmama (zapravo Ruy Rodrigo Diaz de Bivar. Ziegel cigla. cikonija (lat. kratica u međunarodnoj trgovini kojom se označava da prodavač snosi sve troškove (vozarinu. žućkast cihlide (lat. potajnog pokretača nečega. obroci cibetka (tal. chintz.) tražite ženu (tj. cichlidae) mn. kyaneos tamnoplav) kem. prijevoz) trg. osobito s kovinama . Weise način) malo-pomalo. slova.-ar. Verschluss zatvaranje. Sid (šp. Chat noir naziv jednog umjetničkog kabarea u Parizu (1881—1887) u kojem su prikazivani satirički spektakli cherchez la femme čit. kulturo-cid cif (engl. jednovalentan radikal. knez) španjolski narodni junak. osim uvozne carine ciferblat (njem. mjerenje i osiguranje robe). Ciceronov stil sjajan govornički stil ciceronijanizam težnja da se piše isključivo onim latinskim jezikom kojim je pisao glasoviti rimski govornik i filozof Ciceron ciclvajze (njem. Ziegel) opeka ciglrot (njem. Cicero) tisk. kastilijanski plemić i vojvoda. živio u drugoj polovici XI. hrana.) "crna mačka". cibet mast oštra mirisa koju izlučuju cibetkine žlijezde. freight vozarina. plin bez boje. Ziffer brojka. roda Cid čit. geno-cid. Zitz) pamučno platno sa šarama u boji.) otpravnik poslova. Blatt list) brojčanik na satu. s kalijem cijankalij (poznati veoma jak otrov) itd. polako (u zagrebačkom govoru) 223 cijanidi ciconia čit. nekog zla. zibetto) mala krvoločna zvjerka slična mački ili kuni. cif = cost trošak. oštra mirisa i jako otrovan. zapor) v. cigarette) u tanki papir uvijen sitno izrezani duhan cigla (njem. e. spojevi cijana. cibaria) mn. kem. kiborion vrč.) zool. zitzeln dojiti. cijanidi (grč. kazalo ciferšlus (njem. isticao se u borbi protiv španjolskih Maura. govornik i pisac (106—43 pr. šarže d'afer (fr. znak kojim se piše broj. indijskog podrijetla cicero (lat. rajsferšlus cifra (ar. sid gospodar. visoka 4. neke nesreće) Chicco čit. sa željezom berlinsko plavilo. crvenkast. ukrcavanje. npr. jestivo. za tiskanje Ciceronovih pisama) Ciceron (lat. pren.

cicatrix ožiljak) med. sredstvo za uništavanje gamadi ciklonet (fr. mješavina cijanovodične kiseline i klora. tj. cijanoza cijanotipija (grč. vršiti dezinsekciju ciklonom. kyklos krug. eidos oblik) mat. metron mjera. orama pogled.cijanidizacija cijanidizacija (grč. kyanos tamnoplav. kyklos krug) kružni. v. pathos bolest) med. izgled. kyklos krug) mn. oluja u kovitlac. typos otisak. modra boja kože zbog nedostatka kisika u krvi cikada (lat. njem. jednookost ciklopista (engl. grčki epski pjesnici nakon Homera koji su. sonata itd. često žestoka u žarkom i umjerenom pojasu. Bali lopta) igra slična nogometu ili rukometu (protivnici vozeći se na biciklima nastoje ugurati loptu u protivnički gol 224 ciklorama cikloforija (grč.. naprava za suho pročišćavanje zraka i plinova od prašine. 2.-fr. v. zickzack) linija (ili: crta) izlomljena u kratkim i oštrim zavojima ciklama (lat. slika) postupak u fotografskom kopiranju pri kojem svjetlošću dodirnuta mjesta na papiru poplave cijanoza (grč. kyklos krug. upala očnih vjeda. ciklici ciklitis (grč. bicycle. razrokosti ciklograf (grč. kem. metron mjera) biciklistički putomjer ciklometrija (grč. kyklos krug. cicada) zool. zaliječiti se (rana) cikcak (njem. Kyklops) mit. kykloo savijam. uglavnom. menegled. foreo nosim) vrsta zrikavosti. kykloo okrećem u krug) 1. kyanos. osobito u predjelu trepavica ciklobal (engl. koji se vraća u krug. grafo pišem. cyclamen) biljka križalina. kyanos. koji se pravilno ponavlja. opjevali grčko herojsko razdoblje (junake i bogove) i koji. bicycle. cyclonette) automobil na tri kotača ciklonizirati kem. simfonija. ciklon 3. nosos bolest) bolesne pojave u vezi s ciklonima Ciklop (grč. piste) utrkivačka staza za bicikliste ciklorama (grč. kotač. kyklos krug. kyklos krug. kad se veže s kotačem vozila koje je u pokretu. modra bolest. klobučac. cvrčak cikatrizirati (lat. npr. gorska ljubica (cvjetovi vrlo ugodno mirišu. Kiklop ciklopija (grč.-fr. kyklos krug. uzgaja se i kao lončanica) ciklici (grč. kyklos krug. uništavati gamad ciklonom. miholjica. vrtložim. bilježim) teh. 3. kyanos tamnoplav mineral) med. kyaneos tamnoplav) kemijski postupak izdvajanja zlata iz zlatonosnih ruda pomoću jako razblažene otopine natrij-cijanida (0. teh. metria mjerenje) geom. oluja ili sustav vjetrova. kijanometar cijanopatija (grč. kao takvi. zarasti. s obilnim padalinama i obično u promjeru od 50 do 1500 km. kyklos krug) grč. svi uzorci (formule) koji prikazuju odnose kružnih lukova prema ravnim linijama koje im pripadaju ciklona (grč. osobito u vezi s vjetrovima ciklonoza (grč. ciklonopatija (grč. meteor. mjerilo) v. vrtložim. ciklični pjesnici v. oblici koji se sastoje od više stavaka koji su rađeni po utvrđenim pravilima. krivulja koju opisuje točka na kružnici koja se kotrlja na pravcu. mjerenje kruga. nevolja) osjetljivost čovjeka na vremenske promjene. naprava koja. ciklične forme glaz. kyklops) med. kykloo savijam. fr. točkarica ciklometar (grč. predstavljaju određeno jedinstvo ciklični (grč.1%) cijanometar (grč. vihor. v. orao) krug sa slikama različitih predjela neke zemlje . pathos trpljenje. automatski ucrtava na papiru trasu prijeđenog puta cikloida (grč.

kymbalon) glaz. kyklos) 1. jačim ili slabijim. cicoria) bot. cimet cimotičan (zyme kvas) koji izaziva vrenje. 5. neutrone. dragocjenosti (npr. liše u luka. bot. Artemisia cina) biljka kojoj cvijet sadrži santonin i služi za lijek protiv glistavosti . valjkast 225 cina cilindrokoničan (grč. elektromagnetni uređaj koji proizvodi naelektrizirane čestice veoma velike brzine (protone. skopeo promatram) naprava za obilježavanje željezničkih zavoja ciklostil (grč. kylindros valjak) u obliku valjka. trepavice. stoma usta) zool. kichorion. 2. vrsta ludila s izmjeničnim. koji ima trepavice. 3. pisaljka) stroj za umnožavanje dopisa. s trepavicama cilije (lat. 1. v. drvodjelja cimet (grč. alfa-čestice) koje vrše kemijske transmutacije (pretvaranje jednog kemijskog elementa u drugi) i razbijaju atomske jezgre cikloturizam turizam na biciklima ciklus (grč. razdoblje. lat. kružnouste (ribe. duga i okrugla staklena cijev. skisnuće cina (lat. točka u koju se gada. Zimmermann) tesar. konop. kinnamonon) bot. kinnamonon) fini začin od korice cimetovca. dva "cimerhera" jedan prema drugome. vreti) ferment kvasnih gljivica koje uzrokuju alkoholno vrenje cimbal (grč. 4. elektron = elektron) fiz. cimaza (grč. samac koji stanuje u iznajmljenoj sobi. kymainein uzbibati se. nakana. kraće: cimer cimerman (njem. krug. staklo (na svjetiljkama). kyklos krug. pjesama i si. predavanja. gađati. paklara) ciklotimija (grč. ciliaris) trepavični. namjera. kyk!os krug. kylindros valjak. cilia) mn.cikloskop cikloskop (grč. nastojati da se nešto postigne cima (tal. duša) med. provjeravati ispravnost (mjera i utega) cimerfarbe (njem. zaokružena cjelina. repe. meta cilj (njem. Zimmer. prah ove biljke (kao dodatak ili nadomjestak kavi) cilijaran (lat. Zimmer soba. dio parnog stroja cilindričan (grč. kylindros) geom. 3. kyklos krug. 2. crkveno blago cimentirati (tal. Herr gospodar) podstanar. ciljati nišaniti. želja koju čovjek hoće postići. kyklos krug. ciklostome (grč. Ziel) meta. mjesto do kojega se utrkuje. npr. koji su u vezi i čine zaokruženu cjelinu. thymos srce. instrument u obliku trapeza sa žicama u koje se udara drvenim batićima cimelije (lat. vodopija. težiti. cimelia) mn. stylos držak. Ziel cilj. tal. stanjima razdraženosti i duboke potištenosti ciklotron (grč. visok paradni muški šešir od crne svile s tvrdim obodom. kyklos krug. pokretne spolne stanice cilindar (grč. niz spisa. valjak. okružnica i dr. cimerkolega sustanar u zajedničkoj sobi. cichorium. zool. valjkast zapinjač (u satu). cimentare) baždariti. stari rukopisi neke biblioteke). konos stožac) valjkasto-stožast cilšajba (njem. Farbe boja) bljedilo lica karakteristično za osobe koje mnogo borave u zatvorenim prostorima cimerher (njem. 1. određen niz godina nakon kojeg se neke pojave ponavljaju istim redom cikorija (grč. dlake kod praživotinja koje im služe kao organi za kretanje.) uže. svrha. nišan. tropskog drveta čija je kora bogata eteričnim uljem cimetovac (grč. orguljski registar s usklađenim zvoncima. soba. vriježe. 2. bundeve i si. težnja. smjerati. Scheibe ploča) nišan. skupocjenosti.

žara u kojoj su stari Rimljani držali pepeo spaljenih pokojnika cinerarija (lat. naučavanje cinika. cingulum) pojas uz svećeničku odjeću cinici fil. Zink. Zink) min. atomska težina 65. citta grad) velika uređenja za produkciju filmova nedaleko od Rima. znak Zn cinkati (iz njem. cingaresca) ciganska pjesma cingulum (lat. csengo) zvonce cinkvajs (njem. usp. odricanje i preziranje svih kulturnih vrijednosti cink (njem. pretvaranje u pepeo cinegetika (grč. Zink. grafo) raditi pomoću cinkografije cinkova mast (njem. s posebnim naglašavanjem potrebe za što većom prirodnošću. zagriženost. doušnik. botaničara Gottfrieda Zinna) vrtna biljka iz porodice glavočika cinijatrija (grč. živin sulfid. autarkija i vrlina. grč. kinnabaris) min. gen. grč. pristaše Sokratovog učenika Antistena koji su naučavali da su najveća dobra u životu nepostojanje želja. cinici cinizam fil. bezočan. grč. cinker potkazivač. zinken dojavljivati) dojaviti vlastima. ZinkvveiB) bijela slikarska boja. bestidan. pseće liječništvo cinik čovjek potpuno i podjednako ravnodušan prema dobru i prema zlu. npr. cinis pepeo. cinis. grafo crtam. grafo crtam. zajedljivost. bezočnost. pren. spaljivanje. s kositrom (bronca) itd. cineratio) v. ludilo u kojem čovjek umišlja da je pas Cinecitta čit. cinici 226 cinober cinija (po imenu njem. cinis. bilo koji "filmski grad" cinefakcija (lat. mjedenica cingareska (tal. po sastavu cinkov oksid cinkvajs (njem. kynos pas. "tužibaba" cinkograf (njem. umjetni bijeli slikarski pigment. lov cineracija (lat. v. cine kino. iatreia liječenje) umijeće liječenja pasa. cinerarium) posuda u kojoj se čuva pepeo mrtvaca. cineris pepeo) urna. tako da se izraz cinizam može smatrati tipičnim za oznaku ovakvog ponašanja. gen. redni broj 30. kynegetike) vještina lovljenja pomoću pasa. bezobrazluk. weiss bijel) bijela slikarska boja. kynos pas. pepeljuga (biljka krasnica pepeljaste boje. s bakrom i niklom (novo srebro). usp. urna cinerarij (lat. bestidnost.cinabarit cinabarit (grč. facere učiniti. neotrovna cinober (grč. kymbalon) zvonce koje se vješa stoci o vrat.38. kyon gen. slikam) onaj koji urezuje slike ili slova u cinkove ploče (radi tiskanja) cinkografija (njem. pren. Zink. kyon gen. kvnegetikos lovački. optužiti. nepristojan. element. cinčano bjelilo. bezobrazan. vrsta glavočika) cingara (grč. bezočan čovjek. cinkuš (mađ. zanemarivanje vanjske pristojnosti. plavičastobijela kovina. kinnabaris) min. cinabarit . cineris pepeo) bot. vrlo lijepe crvene boje cinantropija (grč. kod kasnijih cinika ovo se naučavanje izvrgnulo u često bezočno zanemarivanje svih običaja i vrijednosti. načiniti) izgaranje. cink. činečita (tal. cinefakcija cinerarij (lat. naziv po gimnaziji Kynosarges u kojoj je Antisten poučavao ciničan nepristojan. "otkucati". jedna od rudača žive. Zinksalbe) bijela mast koja se upotrebljava za liječenje lakših ozljeda kože cinkove legure slitine cinka s drugim kovinama. slikam) urezivanje (nagrizanjem) slika ili slova u cinkove ploče (radi umnožavanja tiskanjem) cinkografirati (njem. s bakrom (mesing). anthropos čovjek) med. denuncirati.

orexis težnja. pogreška u dokazivanju i zaključivanju koja nastaje kad se stav koji treba dokazati uzme kao premisa. circulatio) 1. karaš. itd. glasova i si. crkveno dvorište. (kao zamjena gotovog novca za neko vrijeme i bez sigurne podloge koja bi jamčila njihovu isplatu) . pren. salmonide ciragra (lat. cirkulus major (lat. područje. "pogrešan krug". krug.cinofil cinofil (grč. manji optjecaj krvi (kroz pluća) circulus vitiosus čit. štuka. morska riba. 3. neutaživa glad cintor (tal. grč. promet (robe). circolo područje) negdašnji naziv (u Dalmaciji) za krug. tako da u dokazu nedostaje načelo dokaza ciriforman (lat.). cionizam cionizam (hebr. usp. kyon pas. mrena. cirriformis) kovrčast cirka (lat. društvo cirkon (perz. kružnica. T. 2. kefale glava. mjerenje udaljenosti itd. tj. kao razlog koji dokazuje.) cirkulacijski organi anat. circinus šestar) med. logia) v. element. cirkulus viciozus (lat.) opna. oko cirkator (lat.) min. sustav krvnih žila cirkulacijski papiri trg.) pristaša (ili: pobornik) cionizma cionistički pokret v. Herzl cipa (grč. osip. zool. circulus) 1. kotar cirkulacija (lat. reorganizaciju ovoga pokreta izveo je 1897. kyon pas. kyon pas. okružje. kyon pas. lišaj oko pojasa circulus maior čit.) fiziol. ribe nizinskih voda (šaran. Jeruzalem. a on više ne traži (u doba propasti) circinus (lat. Sion cionist (hebr. panem et circenses čit. fin. redni broj 40. circa) otprilike. kolanje. panem et circenzes (lat.) kem. skočac. kožica (na jajetu. circenses) cirkuske igre kod Rimljana: gladijatorske borbe. na mlijeku). mjenice. prohtjev) pseća. som. kynos pas. krvne žile. kečiga. natjecanja na konjima i kolima (najomiljenija zabava Rimljana). optjecanje. rasprostiranje. zijjon) židovski pokret kojem je svrha stvaranje slobodne i samostalne židovske države u Palestini. nalazi se u mineralu cirkonu (po čemu je i dobio ime). kinologija cinoreksija (grč. pseće bjesnilo cinologija (grč. agra plijen) med.). 3. poljska kečka (bolest u krajevima oko Visle) circenzijske igre (lat. krvotok. optjecaj (novca). groblje Cion (hebr. filos ljubitelj) ljubitelj pasa cinografija (grč. atomska težina 91. zijjon) najviši jugozapadni brijeg Jeruzalema s "Davidovim gradom" i Salomonovim hramom. circator) onaj koji obilazi i nadzire katoličke samostane cirkl (lat.22. znak Zr cirkul (tal. kreditna pisma i si. cirrus kovrča.) fizol.) "kruha i igara". šestar (sprava za opisivanje kruga. grafo opisujem) opisivanje pasa cinolisa (grč. skakavac ciplar ptica koja se hrani ciplima ciplara mreža za lovljenje cipala ciprinide (lat. cimitero) prostor oko crkve. lyssa bjesnilo) med. 4. cirkulus minor (lat. borbe sa životinjama. membrana cipal (grč. usklik rimskog naroda da mu se dade hrana i cir- 227 cirkulacijski papiri kuske igre. kruženje (vijesti. Cyprinus carpio šaran) zool. dragi kamen. krug. trg. rijetka kovina. kyon gen. veliki optjecaj krvi (kroz cijelo tijelo) circulus minor čit. uvojak. 2. preko lat. žute ili crvenkastosmeđe boje cirkonij (perz. cephalus) zool. mn. Crkva i njezini vjernici.) log.

potpuno bijeli. opkop (napravljen od bedema ili rovova) cirkus (lat. zatvaranje u odredene granice. med. periferija cirkumfleks (lat. stvaranje razdoblja cirkumskripcijska bula papinska bula kojoj je cilj uređivanje prilika Katoličke crkve u nekatoličkim zemljama cirkumspektivan (lat. meteor. izvedbe (obično pod šatorom) cirokumulusi (lat. danas: okruglo mjesto s amfiteatralnim sjedalima za artističke i si. ići od ruke do ruke. circulare) 1. 4. 2.) cirozan (lat. okružnica. cirrosus) kovrčast cirusi (lat. circum. uvojak) mn. pronositi se (glas). dug naglasak cirkumgestacija (lat. kružna putanja cirkum (lat. circularis) kružni. 3. kružiti. biti u optjecaju. circus. kirros žut. circumluvio) geol. oblaci u obliku tankog. kirkos krug) 1. beskrajna. 2. stjecaj događaja cirkumvalacija (lat. cirkularna nota pismo koje neka vlada šalje stranim vladama i u kojem izlaže svoja stajališta i odluke o nekom aktualnom političkom pitanju cirkulirati (lat. nagovještavaju skoru kišu . cirrus kovrča. usp. u nizovima ili kao stada bijelih ovaca cirostratusi (lat. ponovno destilirati cirkulus (lat. monstranca cirkumgiracija (lat. paperjasti oblaci. circumlfexus) gram. opisivanje riječima. gyrus krug) vijuganje. kem. optjecanje. circumligatura) med. opširno opisivanje. usp. pri lijepom vremenu. opseg. cirrocumulus) mn.cirkular cirkular (lat. španjolska ogrlica = parafimoza cirkumlokucija (lat. sredozemni cirkumpolarne zvijezde astr. Mediteran) koji se nalazi oko Sredozemnog mora. circum naokolo. unaokolo (u mnogim složenicama) cirkumcizija (lat. circumlocutio) ret. cirrus kovrčava kosa. u obliku kruga. teći. ovčja vuna. uvojak. circulus) krug. kružna pila cirkularan (lat. ako barometar pada. ciroza jetara bolest praćena umnožavanjem jetrenog vezivnog tkiva koje očvrsne i pokazuje jaku žućkastu boju (posljedica kroničnog alkoholizma. okolo. ret. optjecati. boje limuna) med. kod Rimljana: duguljasto-okruglo trkalište za konje i kola u kojem su priređivane circenzijske igre. circumstare stajati uokolo) okolnost. vrtoglavica cirkumligatura (lat. bjeličastog i prozirnog vela ciroza (grč. kružnica. circumferentia) obujam. meteor. 2. službeno pismo koje se šalje većem broju osoba i ustanova s istim sadržajem. koji se kreće u krugu. kružna linija. koji ima osobinu cirkulara 1. oko. sastavljeni od ledenih iglica. sunet cirkumferencija (lat. circumscriptio) opisivanje. odvajanje jednog komada zemlje zbog prodiranja riječne vode i stvaranje otoka cirkummediteranski (lat. tj. circulare) 1. circumcidere obrezati) obrezanje (kod Židova i muslimana). oblaci koje čine slojevi snježnobijelih kuglica. ograničavanje. circumvallatio) voj. cirrostratus) mn. biti u tečaju. sifilisa i dr. kolati. grč. circumgestatio nošenje okolo) kod katolika: nošenje hostije u monstranci. meteor. circumspicere ogledavati se) koji se ogledava oko sebe cirkumstancija (lat. = parafraza cirkumluvija (lat. opkopavanje. circum) prijeđi. teh. zvijezde koje ne silaze s vidika jer se 228 cirusi okreću u blizini zvijezde Sjevernjače cirkumskripcija (lat.

cis-alpinus) koji leži s ove strane Alpa cisoida (grč. ulja. grč. 2.) 1. jedna od najvažnijih tvari u prirodi jer o njoj. 2. citator) 1. brzinomjer citoplazma (grč.) citra (grč. citrus limun) kem. točno navesti čije riječi ili mjesto iz nekog djela citius. onaj koji poziva sudu. onaj koji je pozvan pred sud citator (lat. omot. kytos šuplje tijelo. kitron limun) vitamin P. pozvati pred sud. izdanak) bot. plasma tvorevina) bot. kystis. citara oktokorda (lat. ton C povišen za pola tona cisalpinski (lat. hladetinasta tvar iz koje se razvija biljno stanično tkivo citogonija (grč. uvjetuje normalnu propustljivost kapilara. bunar za skupljanje kišnice (osobito u bezvodnim krajevima). pregled ciste cistoskopom cistotomija (grč. navoditelj citata citirati (lat. sadrži latinske i hrvatske pjesme za osam različitih prigoda (odatle joj i ime) 229 citrin citat (lat. kytos šuplje tijelo.) 2. prozirna sluzava tekućina koja struji u stanici. za (za vrijeme) cis (lat. prav. cicijus. više. citotoksična moć svojstvo imunih krvnih seruma da uništavaju stanice (eritrocite. prav. kystis mokraćni mjehur.. leukocite i dr. kitron. toxikos otrovan) med. kremen žute (limunove) . temno režem) operativno uklanjanje neke ciste cistercit pripadnik jednog ogranka benediktinskog reda (ime po opatiji Citeaux. ovise pojave života citostoma (grč. s navodnim znacima i točnim navođenjem izvora citat (lat. kithara) glaz.) brže. jezgra. doslovno. logia znanost) dio biologije koji se bavi proučavanjem stanice citometar (lat. navod. 2. citare) 1. kytos šuplje tijelo. akutna ili kronična upala mokraćnog mjehura cistoskopija (grč. citatus) 2. st. hrabrije (geslo današnjih Olimpijskih igara) citoblast (grč. okrugla poput kugle (za razliku od drugih tvrdih izraslina) cistektomija (grč. skopeo gledam. kystis mokraćni mjehur) med. cisterna) 1. alcijus. ušće stanice citotoksičan (grč.cis cis (lat. cistitis (grč. temno režem) med. prav. citatum) 1. poziv pred sud citadela (tal. promatram) med. kytos šupljina. omot. posebni vagon za prijevoz benzina. mala utvrda koja se nalazi u većoj i služi kao glavna utvrđena točka cjelokupnog utvrđenja. metron mjera) sprava za mjerenje brzine. razmnožavanje putem pojedinačnih stanica citologija (grč. blastema klica. vrsta šupljikaste izrasline ispunjene tekućinom ili kašastim sadržajem. kytos šuplje tijelo. zajedno s jezgrom. tvrđava za obranu grada citara v. s ove strane (za prostor). Cistertium. kytos šuplje tijelo. citus brz. lat. operativno otvaranje mokraćnog mjehura ili koje druge ciste citacija (lat. forcijus (lat. mjesto doslovno navedeno iz neke knjige ili spisa. citatio) navođenje. stoma usta) biol. kystis mjehur. navod (citata). osmerostruna) katolička crkvena pjesmarica prvi put objavljena u 18. citra. u Burgundiji) cisterna (lat. petroleja i dr. kystis mjehur) med. kissos bršljan. sol limunske kiseline citrin (grč. Cithara octochorda čit. lat. prav. altius. gone rađanje) biol. fortius čit. cittadella) fort. glaz. koji uništava stanice. eidos lik) vrsta krivulje (trećeg stupnja) u geometriji cista (grč. veoma stari žičani instrument na kojem se tonovi proizvode metalnim prstenom citrat (grč.

civis građanin) 1.) mn. limuni.) prav. prosvijećenost. lat. plodovi njihovi imaju koru koja sadrži eterična ulja i sočnu jezgru (u citruse spadaju: naranče. 2. imovina do koje je netko došao potajno clandestina sponsalia (lat. civil list) stavka u državnom proračunu koja se svake godine isplaćuje vladaru radi uzdržavanja njega i njegovog dvora civilna služba (lat. citrus) bot. civilis) građanski. limun (drvo i plod) citronat (lat. kitron limun) drveće i grmlje s trajnozelenim lišćem i mirisnim cvjetovima. građanstvo. pristojan. u metalnu ploču i staklo finim malim dlijetom urezivati razne figure i ukrase cizelirati (fr. kovinorezbar cizelirati (fr. tal.) građanin. civis akademikus (lat. civilisatio) stupanj kulture koji dolazi nakon barbarstva i na kojem se. društvena usklađenost civilizirati (lat.) prav. cesello. klavus okuli (lat. još zelena ušećerena limunova kora citrusi (lat. uljuđen. militera). sudac koji sudi u građanskim sporovima civilan (lat. klavus histerikus (lat. školovati. kitron limun.) poznata francuska marka automobila (prema Andreu Citroenu. ciseleur) rezač kovine. žestok bol samo na jednom mjestu glave clavus oculi čit. vidovnjaštvo clandestina possessio čit. civiliter mortuus) prav. civilisare) provesti civilizaciju. proglašen umrlim. civis academicus čit. "kralju automobila" u Francuskoj) citrona (grč. citrus od grč. umjetnički dotjerivati površinu iskovanih predmeta tako da budu glatki.) city čit.) akademski građanin. uljuditi. lat. prav. uljuđivati. Svjetlost (grof. tj.) "najslavniji". nastavnik građanskog (civilnog). građanski stalež (za razliku od vojničkog. titula) clavus hystericus čit. civilis) građanska služba. brak koji se sklapa pred državnim vlastima civilno pravo građansko pravo civis (lat. građanski mrtav. prid.) med. 2. potajni brak clarissimus čit. posebno rimskog prava (za razliku od kanonista i kriminalista). potajni zaručnici clandestinum coniugium čit. uljuđenost. cizeliran clairvoyance čit. osobito: dio Londona kao bankarsko i trgovačko središte (the City) civil (lat. sposobnost predviđanja. citrus limun) nezrela. caedere rezati) dlijetom oklesati. bez građanskih prava civilizacija (lat. klandestina posesio (lat. čovjek privikava življenju u skladnoj zajednici sa svojim bližnjima. Visost. učiniti uglađenim. građansko odijelo. civilis građanski) 1. sitroen (fr. uljudan. prav. siti (engl.) građansko pravo cizeler (fr. mandarine itd. ciseler. koji se smatra mrtvim iako je živ. školovanost. klervoajans (fr. služba u građanstvu civilni brak građanski brak.) grad.) med. malo-pomalo. student sveučilišta civitet (lat.citroen citroen čit.) vidovitost. učiniti ko- 230 clavus oculi ga skladnim članom ljudskog društva civilna lista (engl. dlijetom otesati. uglađen. ići u civilu ići u građanskom odijelu civil (lat. ciseler) fino. klarisimus (lat. građanin (za razliku od vojnika). kiparske radove izljevene u kovini dlijetom umjetnički popraviti i ukrasiti. 3. klandestinum konjugijum (lat. privatnopravni civiliter mortuus (lat. ispadnutost šarenice (oka) kroz oteklinu na rožnici .

kurje oko clearing-house čit. kola parte (tal.) med.clavus pedis clavus pedis čit. kao što priliči. klajmb (engl.) glaz. kol aro (tal.) zdravstveno vijeće. baš kako treba.) šaljivo kaz. palačno mjerilo come prima čit.) bijela pomada za omekšavanje kože 231 comodamente coll arco čit. zoccolo) mn.) glaz.) francuski građanski zakonik koji je tako nazvan po tome što je izrađen pod predsjedništvom Napoleona 1. prva ovakva ustanova osnovana je 1775.) osvježavajuće piće od različitih biljnih ekstrakta s dodatkom neznatne količine kofeina Code Napoleon čit. bez svojevoljnog ukrašavanja comedie a tiroir čit.) posebno predavanje koje slušatelji plaćaju collegium publicum čit.) uzorno. dakle postojim (osnovno načelo Descartesove filozofije) coitus animalium čit. komedi a tiroar (fr. žulj na nozi. kolegijum privatisimum (lat.) plaćeno predavanje samo za ograničen broj slušatelja collegium privatum čit. kao gore come sopra čit. sjedinjenost božanskih i ljudskih svojstava u Isusu Kristu comodamente čit. Zoll-stock) drveni metar na sklapanje. "uspon") vrsta društvenog plesa (pleše se u parovima uz beatglazbu. u Londonu climb čit. mislim. cokula") irski narodni ples s udaranjem nogu o pod (iz njega se razvio step coca-cola čit. gudalom (svirati) colla parte čit. Komedi fransez (fr. komodamente (tal. kome sopra (tal. zatim se okrenu jedno prema drugom leđima i tako završavaju ples) clog čit. kom sa (fr. kao prije.) i ovako i onako. kome sta (tal. koitus animalijum (lat. djelo s nepovezanim scenama Comedie francaise čit.) glaz. kom si. sanitetsko vijeće collegium privatissimum čit. primjerno. kold-krim (engl. klavus pedis (lat. koka-kola (engl. osobito: stari rukopis cogito.) parenje životinja cokule (tal. kako jest. teške i čvrste kožne cipele. osobito vojničke col (njem.) glaz. i objavljen 1804.) fil.) djelo u rukopisu.) teol. kolegijum privatum (lat. partneri ispružaju ruke jedno prema drugome i trljaju se nosevima "na mongolski način". kodeks manuskriptus (lat. kodeks kartaceus (lat.5 cm cold-cream čit. čekovna i dr. zoll) starija mjera za dužinu: palac = 1/10 ili 1/12 stope = oko 2. comodo . codex chartaceus čit. climb "penjanje".).) sveti sabor. kogito. come prima come sta čit.) javno besplatno predavanje collegium sacrum (lat. sabor kardinala u Rimu colštok (njem.) glaz. v.) Francuska komedija. otmjenost communicatio idiomatum čit. metar na kojem su označeni coli (palci). svakojako comme il faut čit. ergo sum čit. kolegijum medikum (lat. kome prima (tal. kolegijum publikum (lat. comme 9a čit. kliring-haus (engl. kom il fo (fr. ergo sum (lat.) ustanova u kojoj bankari izmiruju svoja potraživanja (mjenična. pariško kazalište koje prikazuje poglavito klasična djela comme ci.) glaz. valjano. oznaka za prateće glasove da se usmjeravaju prema glavnom glasu collegium medicum čit. v. klog (engl.) stari rukopis napisan na papiru codex manuscriptus čit. komunikacio idiomatum (lat. Kod Napoleon (fr. clog "drvena cipela.

kon suono pjeno (tal. ljupko. kon gracija (tal. konferatur conferatur (lat. v. komplices delikti (lat. brižljivo con dolcezza čit. kod javnih prodaja.) glaz.) glaz. Konfiteor (lat.) glaz.) glaz. pogodba kojom se službenik (npr. kon anima (tal. s dostojanstvom con grazia čit.) glaz. konkurencije klauzula (lat. s izrazom punim duše con brio čit. vatreno. s nježnošću.) neka se usporedi Confiteor čit.) glaz. komodeto (tal. prav. nježno. dirljivo 232 consignatio bonorum con variazioni čit. v. izražajno con vivezza čit. kon viveca (tal. u korist svoga nekadašnjeg poslodavca. manje glazbeno djelo. kon brio (tal. kon tenereca (tal. kon vigore (tal.) gram.) glaz. tj. živahno. slatko con dolore čit. komplici composto čit. kon dilidženca (tal. pažljivo con passione čit.) glaz. ljupko. s uzbuđenjem con suono pieno čit. živahno. končertino (tal. pokajanje consecutio temporum čit. umjereno compiacevole čit.) "ispovijedam se".) glaz. prav. krjepko. komposto (tal.) glaz. živahno con gravita čit. suglasnost svih naroda u pogledu vjerovanja u postojanje božanstva (uzima se često kao dokaz za postojanje Boga) consignatio bonorum čit.) glaz. žalosno con espressione čit. konfer (lat. pravilno slaganje vremena u rečenici consensus gentium čit. konsignacio bonorum (lat. sa zadovoljstvom con anima čit. kon espresione (tal.) mn. kon dolčeca (tal. kompijaćevole (tal. u slučaju bijega nekog prijestupnika). kondicio sine kva non (lat. s varijacijom.) glaz. komodo (tal. tužno con amore čit.) trg. nužan. kon moto (tal. ljupko.comodetto comodetto čit. strasno. radosno. kon varijacioni (tal. dopadljivo complices delicti čit.) glaz. u svom privrednom radu concursus creditorum čit. snažno.) glaz. trgovački pomoćnik) ograničava. kon gravita (tal. s ljubavlju. apsolutan uvjet confer čit.) teol.) uvjet bez kojega se nešto ne može zamisliti ili izvršiti. comodo comodo čit. obično s jednim do tri samostalna stavka concurrentiae clausula čit. kon pasione (tal. s djelomičnim odstupanjima od glavne teme con vigore čit. vremenski slijed. pren.) v. kon alegreca (tal. pažljivo. pod motus con osservanza čit.) glaz. pod konkurs conditio sine qua non čit.) prav. kon oservanca (tal. sudski popis imovine (npr. sa žarom. s bolom.) glaz. umilno. kon amore (tal.) glaz. kon dolore (tal. konsenzus gencijum (lat. tužno. strastveno. složeno con allegrezza čit.) glaz.) glaz. konsekucio temporum (lat. nakon smrti onoga koji umre bez oporuke.) glaz. s veselošću con amarezza čit. živahno.) glaz.. kon amareca (tal. pokajna molitva u katoličkom bogoslužju.) glaz. s gorčinom.) glaz.) usporedi (upućivanje na neko mjesto u knjizi). upotrebljava se obično u skraćenom obliku: cf. dostojanstveno. živo concertino čit. živahno. udobno. izražajno con fuoco čit.) glaz. kon fuoko (tal. burno. konkurzus kreditorum (lat. v. vatreno con diligenza čit. simbolično oduzimanje imovine . neophodan. punim tonom con tenerezza čit.) glaz. s pažnjom. sa živošću. usp. umilno con moto čit.

na dijeljenje gubitka i dobitka conto corrente čit. pun zbor.) dobivao je vojskovođa kojemu je bilo dopušteno da slavi trijumf. coque) farm. corona muralis čit. javno i otvoreno eorned beef čit.) nasipni vijenac.) pred skupljenim narodom. corona vallaris čit. koram populo (lat. četvorokutan krug. brojte. kokve (lat. pred cijelim svijetom. korona civika (lat. konzilijum abeundi (lat.) zakon o autorskom i izdavačkom pravu coque! čit. contradictio symptomatum čit. corona castrensis čit. tako da ta stvar i dalje ostane kod prijašnjeg vlasnika u uporabi contano čit. kopi-rajt bil (engl. coquere. korona obsidionalis (lat.) med.) brodski vijenac.) vijenac. corona ciuica čit. proturječnost u pridanome. corona navališ čit. kontinuetur (lat.) v.) taborski vijenac (dobivao gaje vojnik koji je boreći se prvi ušao u neprijateljski tabor). konzilijum medikum (lat.) savjet đaku da napusti školu (zbog slabog učenja ili ponašanja). alla zoppa čit. kontraktus socide (lat. tj. tj. prav. liječničko mišljenje consortes litis čit. ala copa (tal. koram publiko (lat. konsortes litis (lat. drugovi pred sudom. odlikovanje vojniku koji je u boju spasio život rimskom građaninu.) zidni vijenac. v. nejednako copy-right čit. konstitutum posesorijum (lat. kuhaj! (na receptima) coram populo čit. kontradikcio in adjekto (lat.) glaz. tj. socida contradictio in adjecto čit. kopi-rajt (engl.) glaz. dobivao ga je vojnik koji je prvi stupio na neprijateljski brod. hladna vatra itd.) med. tekući račun. koro pjeno (tal. ovaj posljednji vijenac bio je prvotno od svježeg . neka se nastavi (uzimanje lijeka) continuo čit.) usoljena govedina konzervirana u limenim kutijama (konzerva) ćoro pieno čit. kontano (tal. kontradikcio simptomatum (lat.) med. neka nastavi (bolesnik upotrebljavati lijek) continuetur čit. corona obsidionalis čit. potpun zbor corona čit. korona trijumfalis (lat.) prav.) uobičajena formula za zaštitu autorskog i izdavačkog prava copy-right bili čit. jedan od načina stjecanja vlasništva u pokretnim stvarima bez stvarne predaje. proturječnost znakova bolesti 233 corona copo (tal.) trg.) prav. kljasto. korona navališ (lat.) log. pravite stanku (u partituri kod onih glasova koji kasnije počinju) continuet čit.) konto o poslovima na zajednički račun. npr.) liječnički savjet. pa na temelju toga kredita međusobno posluju contractus socidae čit.consilium abeundi consilium abeundi čit. korona valaris (lat. kad banke. bez prekidanja conto a meta čit. svi koji pred sudom zajednički zastupaju isto pravo constitutum possessorium čit. kornd bif (engl. odlikovanje vojniku koji se prvi popeo na zid neprijateljske utvrde. kontinuo (tal.) opsadni vijenac. nešto blaža vrsta relegacije consilium medicum čit. korona muralis (lat. konto korente (tal. koram publiko coram publico čit. drveno željezo. tj. zoppo) sakato.) glaz. dobivao gaje vojskovođa koji je oslobodio grad od opsade.) mn.) građanski vijenac. korona kastrenzis (lat.) glaz. corona triumphalis čit. korona (lat. kontinuet (lat. dobivao ga je vojnik koji se prvi popeo na neprijateljski nasip. trgovci i industrijalci otvaraju jedan drugom mjenični ili akceptni kredit ili račun (konto). konto a meta (tal.

obično kosti ili lošije meso. Kroata (lat. iz grč. i Kroacija croix d'honneur čit. privaga cucla (njem. pripadaju porodici zeljastih dvosupnica crustacea čit. predmet koji dokazuje krivnju.) u Kat. škripanje u prsima koje se čuje pri udisanju zraka crepitus ventris čit. koji mesar stavlja na vagu uz meso koje mušterija traži.) zbirka pravnih izvora kanonskog prava Corpus juriš civilis čit. kor diplomatik (fr. knjiga cjelokupnog rimskog prava: zbirka rimskog prava koju je u VI.) sisa. ljuskari cuba libra (šp. kosmeo kitim) talijanski umjetnici u 12—14. srednji glavni dio palače ili dvorca corps diplomatique čit. čija se djela temelje na dekorativnosti i ukrašavanju crepitatio vesicularis čit.) Hrvat Croatia čit.) med. Cosa nostra "naša stvar") poznata ta- 234 cucla lijanska gangsterska organizacija mafije u SAD-u Cosmati (tal. Koza nostra tal. pod vilis Cos-b astronomski laboratorij europskih zemalja u kojem se proučavaju gama-zrake iz galaktičkih i drugih visoko radioaktivnih izvora (lansiran je početkom kolovoza 1975. Kroacija (lat. kraun (engl. čujno. Korpus juriš (lat. Tijelovo (blagdan) Corpus juriš canonici čit. krečio (lat. krepitus ventris (lat. crkvi: tijelo Gospodnje (Kristovo). Korpus juriš civilis (lat.) glaz. sifilisne ospice po čelu corps de logis čit. izjava pred sudom i svjedocima o primanju nekog nasljedstva crimen laesae majestatis čit. uvreda veličanstva. Corona borealis čit. (tal. biljke krstašice.) francuski orden: križ legije časti crown čit. st. "Venerin vijenac".) prav. Korpus juriš kanonici (lat.) zbornik prava. no koja je tek u XVI. krucifere (lat. korona Veneris (lat.) zbirka Justinijanovih pravnih knjiga Corpus juriš čit. valove itd. zool. gumeni ili plastični predmet u obliku sise i si. rakovi. priredio car Justinijan. kroa d'oner (fr. diplomatski zbor. duda.) med. veleizdaja Croata čit. engleski srebrni novac od 5 šilinga cruciferae čit. krepitacio vezikularis (lat. zločin prema državi.Corona borealis lovorova lišća a kasnije od zlata.) Sjeverna kruna. sve jače. krustaceja (lat.) prav. pričesna hostija kao tijelo Kristovo. st. tj.) med.) arh.) popularni španjolski napitak (koka kola miješana s nekim alkoholima) cubok (njem. dok su ostali vijenci bili od neke druge kovine. Korona borealis (lat. Zuwage) dodatak. na njemačkoj zvjezdarnici KonigsstuhlHeidelberg.) kruna. v. a predstavljali su npr. krimen lese majestatis (lat.) prav. utvrdni zid. krešendo (tal. korpus Domini (lat. dobila ovaj naziv corpus vile čit.) mn. "varalica". gumena sisaljka.) mn.) Hrvatska.. kor d'loži (fr. st. diplomatsko tijelo corpus delicti čit. ožujka 1906. glasno puštanje vjetrova iz trbuha (kroz crijeva) crescendo čit. . ime Croatia dano je jednom planetoidu otkrivenom 3.) v.) svi predstavnici stranih država u nekoj državi. zviježđe na sjevernoj nebeskoj polutki (najsjajnija zvijezda Gemma) corona Veneris čit.) Cosa nostra čit. korpus delikti (lat. pojačavajući jačinu tona cretio čit. oruđe kojim je djelo izvršeno ili objekt nad kojim je izvršeno corpus Domini čit. razred člankonožaca. korpus vile (lat. bot.

zuchetto) crvena kardinalska kapica culicidae čit. vlak. papin dvor u Rimu (središnje tijelo u upravi Katoličke crkve) curihtati (njem. zuriick natrag. Zug) 1. Sitz sjedalo) vozilo. "knedli" sa šljivama cvergl (njem. rozine cvečknknedli (njem. kola. Stoss udarac) udarac lopte u nogometu tako da je igrač usmjeri natrag (iza sebe. gutljaj.) v. Zuschneider) krojač (pomoćni) cušpajz (njem. Krankheit bolest) šećerna bolest cukervaser (njem. Zucker šećer. odlično (u ocjenjivanju uspjeha na ispitima) cum reservatione čit.) Rimska kurija. kulpa levis (lat. dvopek. kuprum (lat. a preko sebe) curriculum vitae čit. sauce umak) umak od crvena luka cviglijanizam v. zibibbo) mn.) prav. gumbi i dr. zwei dva. kustodija honesta (lat. Zvvieback) kruh dvaput pečen. 6.) min. Zucker šećer. vod cugati (njem. dvosjed cvancig (njem. životopis custodia honesta čit. tj. igra "mlin" cvika (njem.) kinesko Ministarstvo vanjskih poslova cuprum čit. potezna sklopka cukar (njem. komarči culpa lata čit. bakar Curia romana čit. Zerge) patuljak. pod granum salis cum laude čit. Zug vučenje. fircig cvancik (njem.) tijek života. kad igrač ima kralja i damu iste boje). pohvalno. zuriick) natrag (izraz uobičajen kod kočijaša kad žele da konji povuku natrag) 235 cvika curikštos (njem. varivo cuštendig (njem. trgati cukerkrankhajt (njem. Zwiebel crveni luk. fr. zabib. zwanzig) nekadašnji novac od dvadeset krajcara cvebe (ar. osim Cung-li-jamen (kin. Schalter) električni prekidač na poteg.) prav. biskvit cviblsos (njem. Zugehor) pribor za odijelo (podstava. zrakoplov i si. povorka. sporedno jelo. vrsta velike udice za lov somova. saonice. obično u frazi: zabiti cviku podvaliti kome. sudar cvajakter (njem. Zwick) vrsta kartaške igre. sa dva sjedala. Akt čin) kazališna igra u dva čina. kurikulum vite (lat. kulicide (lat. kum laude (lat. kum rezervacione (lat. pijuckati cugeher (njem.) s pohvalom. veoma laka. kulpa lata (lat. . Kurija romana (lat.) prav.cug cug (njem. 2. američki somić cvibak (njem. široka. kulpa levisima (lat. Wasser voda) zašećerena voda cuketo (tal. mala krivnja culpa levissima čit.) cugšalter (njem. dotjerati. Zug) piti. Zuspeise) dodatak uz glavno jelo. tzv. grožđice. zatvor koji ne lišava časti (osobito za manje političke prijestupe) cušnajder (njem. cvinglijanci cvik (njem. brašno) cvajzicer (njem. 3. voj. posve mala krivnja cum grano salis čit. zustandig) zavičajan cuzamenštos (njem. nasamariti koga i si. dogotoviti curik (njem.) mn. zool. laka. 5. suho grožđe. zool. Zweier) dvojka. zwanzig) dvadeset (obično kao figura u kartaškoj igri "šnapsl". željeznica. vrsta sitne ribe. konac. teška krivnja culpa levis čit. uz ogradu. okruglice. Zusammenstoss) sukob. usp. kum grano salis (lat. Zucker) šećer cukati (njem. zwei dva. 4.) s iznimkom. zurichten) spremiti. cvikl klin). propuh. zucken) vući.) prav. Zwetschke šljiva) mn. tal. znak broja dva ili neki predmet druge kategorije (npr. dvočinka cvajer (njem.

zvvicken) bušiti. Zange kliješta) vrsta osobitih kliješta sa šiljastim štipaljkama cviker (njem. od dvije žice. umetkom u obliku klina) 236 Cyrano de Bergerac cvilih (lat. ulaznicu) cvikcange (njem. 1619—1655). Zwicker) naočale koje se drže na nosu pomoću štipaljke. jedno od blizančadi. njem. naučavanja vjerskog reformatora Ulricha Zwinglija (1484—1531) Cyrano de Bergerac čit. umetak (izraz osobito uobičajen kod krojača. kad treba proširiti hlače ili si. zwicken štipati. Sirano d' Beržerak (fr.) francuski prozni i dramski pisac (pravim imenom Hector Savinien. bušenjem poništiti (kartu. triling cvinglijanci pristaše cvinglijanizma. bez nožica cviki-pusa (njem. "pusa" poljubac) poljubac pri kojemu se cjelivana osoba uštine za obraz cvikl (njem. bilih dvonitni. usp. zvvicken štipati. njegov je lik neoromantički idealiziran u istoimenoj drami Edmonda Rostanda . kudjeljno i pamučno platno) cviling (njem. Zwillich) dvonitka (jako i gusto laneno. Zvvickel) klin. Zwilling) blizanac. uklinak.cvikati cvikati (njem.

pleše se u paru. gornji t ili katovi u takve zgrade. ansambl od tri svirača (melodijski instrument i udaraljke) čalma (tur. sajka) lak i brz čamac na Dunavu i Dnjestru (služio i kao ratni čamac). pren. csako) kožna vojnička kapa. chancre) čir uopće (obično se upotrebljava u vezi meki odnosno tvrdi čankir) opasna spolna bolest čantra (tur. č četvrto slovo hrvatske latinice ča-ča-ča (cha-cha-cha) latinskoamerički društveni ples u 4/4 taktu. čam 2. 2. poljska narodna kapa čapkun (tur. čaki) džepni nožić. ali se kredu po točno određenoj shemi koraka.) kresivo.) konj sa sitnim i brzim hodom. ravan konj (koji istodobna diže obje desne pa obje lijeve noge). motka uz koju se penje loza.18—3. chacarita) divovski inkvizicijski požar zabranjenih knjiga (proveo argentinski katolički kler) čakija (tur.) drvena zdjela čančara vrsta kornjače čang (kin.) v. čalgi) glazbalo.c Č.) ples čair (tur. glazbeni instrument. čajyr) livada.) putnička torbica čantrati (tur. vragolan. poljana. poturčiti se. sviranje. csaklya) motka sa željeznom kukom za privlačenje udaljenih predmeta. (kjamis) gornja ženska haljina (drugo je čama — dosada) čamac (tur. spremište 7~ kukuruz. stražarska kula V .) hlače čalgija (tur. šajka čakarita (šp.) zarada drvena ili zidan«* ili na stupovima s (izbočenim) drvenim gornjim katom. imitacija (koracima i pokretima) pijanog svijeta (gubljenje ravnoteže) čabuk (tur. partneri se ne drže. grah i si.) v. svirka.) cendrati. chapetonis) novi europski doseljenici u prijašnjim španjolskim pokrajinama Latinske Amerike (za razliku od kreolaca koji su rođeni u Latinskoj Americi) čapka (polj. pašnjak. seoska kuda u Južnoj Americi čakšire (tur. šešir s remenom ispod brade čakra (šp. šator čaga (šatr. čakmak (tur. gunđati čapetoni (šp. bor.58 m čankir (fr. čanak (tur. mađ. cipllina) bot. travnjak.) svileni rubac č' a rmađ.-tur. čangrizati. pijani ča-ča-ča varijacija spomenutog plesa. prijeći na islamsku vjeru čam (tur. csarda) krčma na pusti u Mađarsko1' čardak (tur. csapka) četvrtasta ulanska kapa. čaika. poriluk čaptija (tur. chacra) seljačka koliba. dolina čajka (rus. perorez čakija (mađ.) kineska mjera za dužinu. smreka. = 3. zaviti čalmu pren.) bijeli platneni ovoj oko fesa kod muslimana. čamac od jelovine čama tur.) 1.) brzo čador (perz. nestaško čapljan (tal. ognjilo čakov (mađ. prigovarati. jela.

istaknutih dijelova vojnih postrojbi radi izazivanja i uznemiravanja neprijatelja ili kao počinjanje ozbiljnije borbe čarkaš (perz. ugovor. srebrne. čembalo) glaz. ugovor o najmu broda ili zrakoplova čartirati (engl. također: mladi gospodin.) kladivac. 2. kotur. velikog posjeda i kapitala. charter povelja) politički i socijalni pokret engleskih radnika (1836—1848) protiv aristokracije. mornarsko platno Čeka (rus. pričvršćen na kalpaku ili čalmi (odlikovanje za posječenu neprijateljsku glavu). bohemizam ček (engl. celesta) vrsta glasovira s nizom metalnih pločica koje daju vrlo lijepe tonove (četiri oktave) čelik (perz. žičani instrument u obliku trapeza. sajam. povlastica. dati brod ili zrakoplov pod zakup čartisti (engl.-tur. engleskom mehaničaru Chubbu) čehizam češki izraz u nekom drugom jeziku. pravo. bank. puškaranje između prednjih. "čaršija priča" čarter (engl. trgovački dio grada. veo. cello) glaz. 2. charleston) američki salonski ples u 2/4 ili 4/4 taktu čaršija (perz. usp. čaršu) 1. općinski podvornik u Dalmaciji. check) 1. kuća od dasaka i brvana čauš (tur. glava (šatr. cheque. lijepo odgojen čovjek.) kratica za "Črezvičajnaja komissija" ("Izvanredna komisija") — osnovana u Rusiji nakon Oktobarske revolucije.) narodna pjesma vedroga karaktera.) kutija s ladicom (služi kao drvena kasa) čekrdak (tur. čekirdek koštica) ogrizak voćke (s košticama) čekrk (tur. ruska mjera za tekućinu = 0. csardas) mađarski narodni ples u 2/4 taktu. čelenk) nakit u obliku perjanice.) 1. kladivo. v. neobaviješteni. čavuš) dočasnički čin u turskoj vojsci. poskočica čatija (tur.) pleter. nakit na kapi. reorganizirana u veljači 1922. violončelo čembalo (tal. npr. borio se za široke demokratske slobode. osobito za opće pravo glasa i tajno glasovanje čarug (tur. dokument. 3. čaryk) opanak častuška (rus. cello) glaz.) vojnik na prednjem položaju. kasnije NKVD čekić (tur. platno s plavim ili plavim i bijelim kvadratima ili prugama. pristaše i pobornici čartizma u Engleskoj čartizam (engl.) 2. pren. čalab. jedna od triju slušnih koščica u srednjem uhu čekmedže (tur. charter) mn. čati) rubac.132 1 čarka (perz. čikrik) kotač. kratka pjesmica (obično četiri stiha). alaj-čauš 238 čembalo čeb-brava vrsta brave sa 5 do 7 zatvarača od kojih se svaki treba dignuti na svoje mjesto kako bi se brava otvorila (nazvana po pronalazaču. ispočetka lagan. koprena. onaj koji započinje čarke čarlston (engl. violončelist čelo (tal. v. rjeđe zlatne. ocal čelist (tal. čehar su. gospodičić čelenka (tur. vitlo (za dizanje uvis izvlačenjem) čelebija (tur.) čelesta (tal. povlaštivati. isprava kojom osoba koja je deponirala određenu svotu novca kod druge osobe daje ovoj nalog da isplati nekoj trećoj osobi ili donositelju svotu koja je na toj ispravi označena. usp. preplet. svira se . prekrivač čatma (tur. nado. poslovni. debeli svat (koji zbija šale u svatovima). čeleb) gospodin. bankovna uputnica. isprava. kao državna politička uprava — GPU.) kovko željezo. charter) povlastiti.čardaš čardaš (mađ. charter) povelja. pa sve življi i burniji čarka (rus. tržnica. nestručnjaci. bat. tur. javno mnijenje. trgovački stalež.

24 1 čevra (tur.čember udaranjem u žicu pomoću dvaju čekića čember (tur. čevre) četverokutni rubac izvezen srebrnim nitima. lula. nazvanog po engl. služe za davanje posebnog tona pojedinim mjestima u glazbenom djelu) . zool. "afrički divlji čovjek". bunar. ruske novčanice sa zlatnim pokrićem koje je 1923. trešnjevača červonci (rus. mađ.318 m. čengi) plesačica i pjevačica. zbog svoje govorljivosti. male ženske cipele čerga (tur. izvor iz kojega voda teče na cijev (drugo je česma) čester-sir (engl. kašagy. pren. čoček čerevički (rus. osobito u tal. šifon. usp. čerge) mali šator. u nekadašnjoj Turskoj: danak od ovaca i koza što se davao sultanu čičerone (tal. konjušar čilaš (tur. uvela sovjetska vlada (jedan červonec = 10 zlatnih rubalja) česma (tur. "crvenjaci".) Židov. kineska mjera za dužinu: stopa = 0. krzno s izrazito mekanom gustom sivom dlakom ove životinje činčila (šp. cinelle) glazbena sprava u obliku diska (udara se jednom o drugu). chester) vrsta odličnog engleskog sira. bez igdje ičega činampas (šp. lat. plitice (udaraljke u obliku mesinganih tanjura.) jaja pripremljena s vrhnjem i češnjakom čimpanza (fr. gradovima (podrugljivo 239 činele nazvan. čyrčyplak) gol golcat. po duševnim osobinama životinja najbliža čovjeku. češme) kladenac. quattuor) mjera za žito u Rusiji = 26. obruč. tschatur. mjera za žito od 100 činga = oko 100 1 čibuk (tur. chinchilla) vrsta južnoameričkog glodavca (love ih radi krasnog gustog i finog krzna) činela (tal. g. csillas) konj sive dlake čili (engl.246 m.. 2. 2. po slavnom rimskom govorniku Ciceronu). shinampas) mn. zec-miš. čember) veo muslimanskih žena.) 1. csikos) čuvar konja. platno. vrsta afričkog antropoidnog majmuna. kamiš. cimarronada čopor divljih životinja) južnoamerički divlji konj čimbur (tur. jelo ili umak začinjen takvim paprom čimaron (šp.) kineski puhački instrument s cijevima raznih veličina i zakrivljenom trubom u koju svirač puše čengija (tur. živi obiteljskim životom i lako se pripitomljava čin-čiplak (tur. šuplje kolo čempres (lat. vjenčani dar či (kin. iz meksičkoga: chilli) vrsta veoma ljutoga sušenog papra. srodnog gorili čimpanza (njem. cherry-brandy) rakija od trešanja. plivajući vrtovi u Meksiku činčila (šp. zdenac. osobito ciganski čeri-brendi (engl. čifutarija skup Čifuta (kao poruga) čikara (tal. chimpanze) vrsta antropoidnog majmuna. limena četka za timarenje konja i krava četverik (rus. chicchera) šalica čikoš (mad. cinelle) mn. južnoamerički zec.) mn. Schimpanse) zool.) mn. veliki rubac koji pokriva glavu i čelo do očiju (nosi se uz feredžu).. s našim česati) česalo. chinchilla) 1. gradu Chesteru češagija (tur. glaz. sanskr.. ćićerone Čičikov tip iz Gogoljeva romana Mrtve duše ("junak" putuje po Rusiji i od vlastele kupuje "duše" njihovih mrtvih kmetova) Cifut(in) (tur. 3. cyparissus) rod crnogoričnog drveća iz porodice čempresovki (vrlo pravilno razgranjeni grmovi ili stabla) čeng (kin. cicerone) vođa stranaca. plitica činele (tal. čubuk) cijev lule. mjera za putove = 0.

chocolat. xocoati. otrovni žabnjak (biljka). skraćeno umjesto "tisuću pet stotina".) i umjetnici (Rafael i dr. chocolate. klip bez zrna čokolada (meks. momak.čing čing (kin. fr. mjera za površinu = 99.310 m. šećera.) 1. ciovetta) maska.) čišćenje.) iz doba činkvečenta činkvečento (tal. vanilije i dr. čolak) jednoruk. jarak. lihvar čizma (tur. pjesnici (T. pren. kalfa čistka (rus. duhana čomor (mađ. potomak crnca i Indijanke u Americi čino (šp.) sastanak. jama. chulo) pomoćnik borca s bikovima koji razdražuje bika čurma (tal. doba cvjetanja renesanse čino (šp. 2. "pet stotina". gruda. svjetina. zatvarač zraka na rasplinjaču koji služi za brže stavljanje motora u pogon 240 čvenk čokanj (tur. invalid u jednu ruku. džirahat) med. rulja čuros (šp. bogalj čolo (šp. čoma (mađ. okomak od kukuruza. čolak (tur. plavi pigment biljnog podrijetla. Schokolade) masa pripremljena od kaše prženog kakao-ploda u zrnu. na ulju pečena tanka kriščica krumpira čir (ar. cinquecento) lit. "spoj" . čokal) staklenka za rakiju od 1/8 litre. csizma) kožna cipela s visokom sarom čoček (tur. njem. krinka. csomo) zamotuljak npr. 2. bolest koja dolazi od masnih jela. obično crnom vunom čuruk (tur. talijanske književnosti i umjetnosti. cioccolata. mad. povremena revizija članova stranke i provjeravanje njihove idejnosti. groznica praćena osjećajem gađenja i mučnine čorba (tur. japanska mjera za dužinu od 60 kenga ili 360 šaka = 109. chip komad. lažan izgled čvenk (šatr. st. prigušivač. čoha. također: Indijanac koji je odrastao među Europljanima i koji govori španjolski čom. cinquecento) mn. mana čuti vrsta himalajskog majmuna za kojega neki misle daje ljudsko biće. grizlica. čivit) isto što i indigo. tal. chino) mješanac od bijelca ili Indijanca i osobe neodređene rase čipolin (tal. kriška. grumen zemlje ču (jap. 1 dl i 1/2 dl. sakat čovjek. Tasso i dr. chok) tehn. stabljika kupusa. maškara.. oštećenje kože ili sluznice zbog raspada bolesnog tkiva čirak (tur. čuruk) nedostatak. cacauati. ćoček) plesač čoha (tur. miti čuvida (tal. chino) "Kinez". ciurma) momčad. cliurros) mn. jeti. dolina čulo (šp.573 a čukur (tur. zelenaš.) rupa. obrazina. šegrt. csomor) 1. ovce s grubom. tal. ciotto hrom) skvrčeno stopalo. krabulja. čuha) vrsta tvorničkog čvrstog valjanog sukna i odjeća od njega čok (engl. družba. čorba) juha čota (tal. uklanjanje neprijateljskih elemenata iz neke zajednice uopće čivit (tur.) kineska mjera za žito = 1/ 100 či = oko 11 činkvečentisti (tal. cholo) potomak Zamba. modrilo. (čyrak. cipollino) talijanski mramor sa zelenkastim žilama čips (engl. šp. čyrakman) svijećnjak. iver) vrsta sendviča. uobičajeni naziv za XVI. čerag) sluga. usp.

učenjak ćeča (tur. dem. ćehribar) "ono što privlači slamu". ć peto slovo hrvatske latinice Ćaba (ar. uloviti. keča) bijela (albanska) kapa od uvaljane vune ćef (ar. najam. korist. užarska radionica ćerčivo (perz. kut. oplata.Ć. kelepir) ono do čega se dođe na lak način. lihvar. zemljana ili bakrena zdjela ćatib (ar. samica. ćisvet) nakit.) nedostatak novca. keman) gusle. uživanje.) cijena na veliko. sag ćilit (tur. naredba. ćar-hhane) radionica sapuna. ciacole) brbljarije ćao! (tad. pljačka. radost. nadzornik ćehaja (tur. kalia koliba) zasebna sobica. trgovački posao ćasa (tur. ćorak slijepi metak. violina ćenar (perz. chiappare) uhvatiti.) onaj koji ne priznaje Boga. kjafur) kamfor ćakule (tal. ćeif) dobro raspoloženje. ćef ćela (tur. pren. ciao!) zdravo! ćapati (tal. zgrabiti. slijep na jedno oko. cellula. fosilna smola koja potječe od crnogorice. prozorski okvir ćeresta (tur. tj. kibir) oholost. mudrac. odijelo ćitab (ar.-tur. Biblija ćiveta (tal.) v. gordost. tepih. kraj. ćahje) domaćin. veselje. novčana kriza. kereste) materijal. namiguša. ćiriš ćispet (ar. civetta) ćuk (ptica). zakon. filistar ćilibar (perz.) sreća.) vrsta veza na šupljike ćeten (perz. brava ćiriš (perz.-tur) = Čifut. pribor uopće (za pravljenje nečega) ćerpič (perz. zamjenik. uže ćeramida (tur. kethhuda. 2. vrsta platna ćenevir (tur. strana. kor) prid.) obala. ćitab) pismo. kjase) duboka porculanska. osobito redovnička ćemane (tur. kenevir) konoplja. venet. kebap) komadić mesa pečen na žeravi ćibur (tur. starješina. konopac. ćerpidž) nepečena cigla ćesam (tur. prohtjev ćefil (tur. nadstojnik. ćiriš) v. ćorac. bez oštrog i ubitačnog naboja . cella soba. jantar čilim (perz. rub. soba za ostavu.) lokot.) 1. ščepati ćar (tur. volja. kel gol) glava bez kose ćelepir (tur. tur. starješina pastira ćeif (ar. grč. kelim) prostirač. kefll) svjedok. besparica ćesim (tur. perz. kilim. ostava. nevjernik (osobito kao pogrda) ćafurija (ar. jamac ćehaja (perz. Kur'an. samodopadljivost ćifta (perz.) lan ćevap (tur. kehruba. kupiti na ćesam kupiti na sreću ćesatluk (tur. upravitelj dobara. čarčuve) okvir. pisac. škrtac. građa. paušal. ćeremid) krovni crijep ćerana (perz. Kaba ćafir (ar. ćiriš) postolarsko ljepilo ćiriz (perz. knjiga. dobit ćelija (lat. Ća'be) v. zakupnina ćesma (tur. zarada. kjar) trgovina. plijen.) pisar. koketa ćor. ćorav (tur. Ka'bah. dobitak.

nosi se ispod fesa ćulbastija (tur. crnog ili crvenog sukna ćurs (tur. batina. ujk) brežuljak ćuza (tal.) kratak krzneni kaput. zaključan) zatvor . kramp. bezizlazan položaj. ćor slijep.) mn. kursu) propovjedaonica. dug ženski kaput bez rukava od bijelog.) željezna poluga. kusegi) lopatica za ugljen. pren. kome je tamno) šatr. pijuk ćutuk (tur. zatvor ćorsokak (tur. govornica (u džamiji) ćurtauk (tur. ćor slijep. za žeravicu ćuskija (tur. sokak ulica) slijepa ulica.) meso pečeno na žaru ćumez (tur.) panj. kuglice od mljevenog mesa s paprom i lukom ćulav (tur. tamnica. ćuk.) drveni ugljen ćup (perz. kotu) nevaljalac. tur.) 242 ćuza ćuprija (tur.) kratak gornji zimski kaput podstavljen krznom.) velika zemljana posuda (za pekmez. pren. chiuso zatvoren. glupan ćuvik (perz. kritična situacija ćotija (tur. izrod.) kokošinjac. kućica ćumur (tur. bunda ćurdija (tur.ćoriti ćoriti (tur. motka. ćor) šatr. nečovjek Cozot stanovnik talijanskog mjesta Chioggie (poznati kao vješti ribari) ćufte (perz. vrhnje i dr.) bolest koju živad dobiva za vrijeme parenja ćusegija (tur.) most ćurak (tur.) polukružna vunena kapa. spavati ćorka (tur.

na poseban način dadilja (tur. neka se dade (na receptima) d. def. iznova.) desnom rukom d. manteia) proricanje iz lovorove grane bačene u vatru dagerotip (fr. daimonion) fil. dafne lovor) kem. zbor. glaz. Auschwitz dacija (tal. d šesto slovo hrvatske latinice d. daire krug) 1. dvorana za primanje ili vijećanje. porez. tj. sestra. t.) daj. dazio) carina. primitivnoga i si.) nacistički koncentracijski logor u Bavarskoj. da kapo (tal. kratica za dextra manu čit. dajy) ujak daimonion (grč. ovako Sokrat naziva onaj unutarnji glas koji on smatra božanskim nadahnućem. Buchenvvald. upotrebljava se obično u skraćenom obliku: dadžaz dafina (grč. poznat po okrutnostima. glaz. 4. danak dacit eruptivna površinska stijena. također: zapovjednik pokrajine. ispočetka. usp. mnoštvo (osobito: naziv za skup vragova. dadžazmač dadžazmač (etiop. lovorovo drvo dafizam irski fašizam (naziv po prezimenu generala 0'Duffyja) Dafna mit. a koji ga odvraća i opominje da ne čini nešto što bi bilo nepravedno. 3. naziv odmila za dadilju dadaizam prema dječjem tepanju dada nazvani smjer u književnosti i likovnoj umjetnosti koji obrađuje teme iz područja besmislenoga. skup. d. dafne lovor.) daj takve količine da capo čit. pa i prizivanje vragova). typos) fot. daća.) glaz. 2.) titula u etiopskoj vojsci. dada.D D. m. guvernanta dadžaz (etiop. dagerotip daidža (tur. maleni bubanj s praporcima. a znači što i general. grč. naprava koju je 1838. umro je vrlo mlad. pastiri su ga poštovali kao heroja dafnomantija (grč. v. cijelu glazbenu partiju ponoviti do tog znaka Đachau čit. kratica za da ili datur (lat. žena koja čuva djecu. kratica za da tales dozes (lat. dekstra manu (lat.) v. dady) dojilja. alkaloid koji se nalazi u kori daphne mezereum Dafnis mit. Dahau (njem. pronašao Daguerre i koja trajno zadržava sliku stvorenu djelovanjem svjetlosti na metalnoj ploči dagerotipija pravljenje fotografija na jodnom srebru pomoću žive. Nimfa koju je Apolon pretvorio u lovor. andezit u kojem ima kvarca Dačani stanovnici Dacije (nekadašnje rimske provincije na području današnje Rumunjske) dada (tur. manja od titule ras. lijepi pastir na Siciliji. . nekorisno ili loše daira (tur. dafne) lovorika. sin Herma i jedne nimfe.) majka. Daguerre. kći riječnoga boga Peneja dafnin (grč. ili uopće starija žena.

daktylos. daktilioglifika daktiliomantija (grč. daktylos) med. 2. dajak) potporanj. al segno dalaj-dama vrhovni budistički svećenik. sažet pregled. čir na prstu daktilograf (grč. daktylos. typos otisak) pisaći stroj dal segno čit. grafo pišem) opisivanje prstenja daktiliografika (grč. daktylos. poet.) Dalila (hebr. daktylios. tithenai staviti) zbirka kamenja za prstenje (gema). rheo tečem. računanje na prste daktilosimfiza (grč. pod Samson dalkilič (tur. g. dalga val) 1. algos bol) med. motka. daktylos) 1. dakno bodem. ljubičasta georgina. grafo) pisanje na pisaćem stroju 244 dalkilič daktilografkinja (grč. stup dajdžest (engl. zbirka otisaka takvog kamenja. predmetak u složenicama sa značenjem: prst daktilioglifika (grč. dalkilič gola sablja) pripadnik nekadašnjih turskih oružanih snaga (glavno oružje bila mu je sablja . gramma crta) otisak prstiju daktilologija (grč. daktylos. aden žlijezda. bolest suznih žlijezda dakrioreja (grč. daktylos. daktylos. nazvana po švedskom botaničaru Dahlu (1789. dal senjo (tal. daktylios. grafo) v. dakryon. v. stihovna stopa od tri sloga od kojih je prvi dug. promatram) metoda prepoznavanja zločinca po individualnoj razlici finih linija na unutarnjoj strani prstiju. daktylos. valovlje. tithemi stavljam) med. daktylios prsten. daktylos. nomizo mislim. daktylos) 2. a druga dva kratka (— U U) daktil. symfysis) sraslost prstiju na ruci ili nozi daktiloskopija (grč. smatram) vještina računanja na prste. proricanje pomoću čarobnog prstenja daktilioteka (grč. ispuh dima (pri pušenju) dalija bot. osobito grčkog. nalet. vještina iskazivanja misli pomoću prstiju daktilomantija (grč. skopeo gledam. suviše jako suzenje dakron sintetičko tkivo koje služi za pravljenje umjetnih krvnih žila daktil (grč. draguljarski sandučić daktilitis (grč. zavoj kojim se povrijeđeni prst održava u ravnom položaju daktilotip (grč. podupirač (na zid). daktylos.) glaz. zbirka zakona dakma (dakhma) "tornjevi šutnje" (tvrđave u Iranu i Indiji na kojima Parsi izlažu tijela pokojnika da bi ih izjele ptice grabljivice) daknomanija (grč. daktylos. bura na moru. curim) med. upala prsta. mania bijes) med. urezivati) vještina urezivanja kamenja za prstenje daktiliografija (grč. bolestan nagon za ubijanjem dakrijadenalgija (grč. grafo pišem) onaj koji piše na pisaćem stroju daktilografija (grč. valovi. na jagodicama. daktylios. obožavani poglavar duhovne i svjetovne vlasti u Tibetu dalga (tur.dajak više skladišta oko zajedničkog dvorišta dajak (tur. dakryon suza. glyfein rezbariti. 2. manteia) proricanje (ili: vračanje) iz prstiju daktilomuzikograf stroj za pisanje glazbenih znakova daktilonomija (grč. ispitivanje otisaka prstiju daktiloteka (grč. grafo pišem) ona koja umije pisati na pisaćem stroju daktilogram (grč. logia) govor pomoću prstiju. manteia proricanje) proricanje iz prstenja.) v. digest) 1. daktylos. daktylios. udar vjetra.(grč.

slike. figura na igraćim kartama. "kraljica" u šahu damar (tur. damnacio memorije (lat. vunena ili platnena tkanina s cvjetovima damba (niz. dama) gospođa. paraliza. 2. podzemni put vode do izvora na površinu zemlje. domina gospoda. puls. zabranjuje se (cenzorska formula kojom se zabranjuje tiskanje neke knjige ili nekog mjesta u knjizi) damnatus (lat. ali mu je iznad glave objesio mač o konjsku dlaku. žila (arterija i vena). gubitak Damoklo ime laskavca koji je tiraninu Dioniziju pozavidio na sreći. naredio je Dionizije da ga počaste za njegovim stolom kao kakva kralja.) 1. oštećeni damnum (lat. oštećivanje damnifikat (lat. ali je Damon morao svojim životom jamčiti da će se Fintija vratiti. gospa. mišićava tijela.) odbacuje se. kamena ili betona u obliku nasipa. prvi put primijenjena) dama dat. grba i dr. uništavanje (ili: oštećivanje ili pogrda) uspomene nekog imena. tkaninu šarati (ili: išarati) cvjetovima damasket (fr. prokletstvo damnatio memoriae čit. dio svečanog odijela njemačkih careva dalmatinac vrsta doge iz Dalmacije (pas srednje visine. osobito crvenu (naziv po engleskom kemičaru Daltonu koji je zamjećivao samo tri boje i prvi opisao ovu pojavu) daltonski plan (Dalton-plan) metoda učeničke samoradnje čija je karakteristika da učenici pod nadzorom nastavnika sami izabiru i proučavaju znanstvenu gradu (naziv prema američkom gradu Daltonu gdje je 1922. apopleksija damnacija (lat. Fintija se zadržao na putu dulje nego je oče- . osuđenik damnificirati (lat. izvezen. damnificatus) onaj koji je pretrpio štetu. vlastelinka: otmjena žena koja drži do sebe. otuda: Damoklov mač opasnost koja čovjeku stalno prijeti Damon i Fintija prema starogrčkoj priči dva filozofa (pitagorovca) u službi sirakuškog vladara Dionizija Mlađeg. običaj na plesovima da žene biraju svoje plesače damla (tur. damasquiner) zažariti željezo ili čelik. plemkinja. tal. damasser) tkati na damastni način. damenval (njem. Dame gospođa. nesposobnost osjetila vida da razlikuje boje. damasto) svilena. dame. 3. damnum) šteta. žena iz višeg staleža. služi za zaštitu obale od poplave. oštetiti damnifikacija (lat.) prav. dam nasip) uzvišenje od zemlje. podzemna "žica" neke rude damasciran išaran. damnificare) nanijeti štetu. dlake bijele s crnim mrljama) dalmatski jezik autohtoni romanski jezik koji se iz vulgarnog latinskog razvio na dalmatinskoj obali i Kvarneru daltonizam sljepilo za boje. damnatur (lat. zamolio je osuđenik da ga prije izvršenja osude pusti kući kako bi završio neke poslove. kad je ovaj Fintiju osudio na smrt. Wahl izbor) "dame biraju" tj. da bi mu pokazao kakva je to sreća. usp.) kap. bilo. damast damascirati (fr. osobito oštricu noževa i mačeva.dalmatika dalmatika gornja odjeća katoličkih svećenika. fr. damnificatio) nanošenje štete. pa onda išarati zlatom i srebrom (postupak nazvan po sirijskom gradu Damasku) damasirati (fr. damnatio) osuda na vječne muke. kralj to dopusti. nazvana po tome što se nekada nosila u Dalmaciji. živac. damasquette) bogata damastna tkanina s cvjetnim šarama na atlasnoj osnovi 245 Damon i Fintija damast (tal. podrivanja i si.) osuđen.

vidjevši ovakvu vjernost. prid. dakryon. Švicarskoj J. kupovanje živežnih namirnica (osobito žita) da bi se dobila visoka cijena. N. u staroj Grčkoj: 50 kćeri argoskoga kralja Danaja koje su poubijale svoje muževe u prvoj bračnoj noći i bile osuđene od bogova da pune vodom bačvu bez dna Danaja mit. zelenašenje. kći kralja starogrčkog Akrisitja.) "ugušivač". legendarnog osnivača Troje Dardaneli (grč.) darbizam hilijastička sekta koju je 1840. st. uvukli u svoj grad (Vergilije: "Timeo Danaos et dona ferentes" — "Bojim se Danajaca i kad darove donose".) kicoš. izvoziti robu i prodavati je ispod cijene koštanja ili ispod cijene domaćeg tržišta. i 14. prodavanje robe u inozemstvu ispod cijene koštanja. što znači: uvijek) dandy čit. e. poput onoga drvenog konja (u kojem su bili najbolji grčki junaci) što su ga Grci (Danajci) ostavili u svom logoru da bi ga Trojanci. dendi-valjak (eng. mjesto. pa je Damon već stajao pod vješalima kad je pravi osuđenik stigao u posljednji trnutak. dardanarijat Dardanci mn. smiješan pustolovni pothvat daosizam (kin. Danaos) pjesničko ime starih Grka danajski dar opasan dar iz neprijateljske ruke. majka Perzejeva (rodila ga je sa Zeusom koji joj se približio u obliku zlatne kiše) Danajci (grč. upala suznih žlijezda Darije (perz. lihvarenje. smatrajući ga darom. Dampf para. aden) med. "suzbijač" . dans (fr. dumping) trg. dendi (eng. autor Božanstvene komedije dantologija znanost o Božanstvenoj komediji. baden kupati) parna kupelj damping (engl. darbikršćani. pren. Dardanos) mn. tj. obično radi konkurencije i osvajanja tržišta. gubitak danse čit. podanici kralja Dardana. v. danteologija danuncijada pustolovina talijanskog književnika Gabrielea D'Annunzija koji je po završetku Prvoga svjetskog rata na svoju ruku okupirao Rijeku i ondje vladao nešto više od godinu dana. to dump prodavati po niskoj cijeni.) ples dansing (engl.) glasoviti talijanski pjesnik iz 13. prodavanje robe. neprijatelja se treba bojati i kad darove donosi. dance plesati. šteta.) trg. osobito tvorničkih proizvoda. n. dao put) religioznofilozofska znanost koja potječe od Laotsea (6. dardanarius) onaj koji zelenaši žitom. restoran i dr. lokal (kavana. osnovao u franc. po nižoj cijeni inozemstvu nego domaćim potrošačima radi osiguravanja monopola Danaide mit. st.) u proizvodnji papira: valjak za utiskivanje vodenih znakova 246 Darije danno (tal. dancing) ples. pristaše se zovu: darbisti. pr.. gizdelin. Aligijeri (tal. dvije kule s obiju strana Helesponta. čovjek koji se napadno oblači dandy-valjak čit. izraz potječe od nekoga feničkog čarobnjaka Dardanusa koji je čarobnom vještinom skupljao žito u svoja skladišta pa ga prodavao kad mu je cijena bila najviša dardanarijus (lat. naziv po starom azijskom gradu Dardaniji koji je osnovao Dardanos: otuda i ime poznatog tjesnaca Dardanela darijadenitis (grč. darbistički dardanarijat prav. vladar oprosti kaznu osuđeniku i zamoli oba prijatelja da ga prime kao trećeg u svoje društvo dampfbad (njem.dampfbad kivao.) u kojem se posjetitelji mogu zabavljati i plesom Dante Alighieri čit. Darby i koja proroštva Starog i Novog zavjeta doslovno shvaća i tumači.

non Oedipus čit. non Edipus (lat. i to prirodnim odabiranjem (seksualnom selekcijom) i prilagodavanjem okolnostima u kojima su vrste trebale živjeti i s kojima su se morale boriti. data) mn. dano. miljenik darsonvalizacija med. 1851. poznate i utvrđene činjenice data et accepta čit. mjesec i godinu pisanja. dan i godina kao gore daturin (perz. ono što je dano. rod. st. osnivač Amerikanac Daviš 1900. darios darling (engl. dater) stavljati na spis (~. alkaloid koji se priprema od sjemena kužnjaka običnog (tatule) dau (ar. dare dati) podatak o vremenu. padež cilja ili namjene datizam (grč. dod) "ljubljeni". taturah) kem. nego se pacijent izlaže djelovanju njihovog magnetnog polja (metoda nazvana po fr. izdaci i primici. biscenzaciju.) Ja sam Dav. pov. dataria) papinska komora za molbe i žalbe koja daje crkvene dozvole i zabrane. d' Arsonvalu. e. potjecati.) datum ut retro (lat. datarius) upravitelj papinske komore za molbe i žalbe. datatio) stavljanje. Datis perzijski vojskovođa) nepotrebno gomilanje sinonima u govoru. izdavanje i primanje datacija (lat.) Daviš cup čit. ona mjenica kod koje se rok plaćanja računa od dana izdavanja datulja (tal. pr.li: pismo i dr. n. Dejvis kap (engl. uporaba izmjeničnih struja vrlo visokog napona (Tesline struje) za liječenje živčanih i dr.) trg. mat. dofen (fr. taj se razvoj odvijao u borbi za opstanak. fiziologu J. mjestu. darling) ljubimac. magen David) šesterokraka zvijezda — stari simbol židovstva (naziv po biblijskom kralju Davidu iz 10.) na mjenicama: naznačivanje istog vremena i mjesta kao i na prednjoj strani datum ut supra (lat.) međunarodno natjecanje tenisača. dativus sc. v. Davus sum. vrijedan 20 atičkih drahmi. datum. Davidova zvijezda (hebr. dare dati. casus) gram. usp.darik darik (grč. struje se ne propuštaju kroz tijelo. data et akcepta (lat. Davus sum. zabranu sklapanja braka i dr. dattolo) vrsta palme s vrlo ukusnim slatkim plodovima datum (lat. darvinizam darvinizam naučavanje engleskog prirodnjaka Charlesa Darwina o razvoju i preobražavanju u životinjskom i biljnom carstvu i po kojem su se sve vrste u organskom svijetu razvile jedne iz drugih. nisam toliko oštrouman da bih se mogao upuštati u rješavanje zagonetaka (izreka roba Dava . danas. sastoji se od četiri pojedinačna (singl) meča i jednog u paru (dabl). tj. pismima itd. treći padež. odgovara na pitanje komu? čemu?. trg. non Oedipus dativ (lat.. dareikos stater) novac perzijskog kralja Darija. dodaci.) mjesto. ono što je poznato. iz jednostavnijih u složenije.) mn. nadnevka datar (lat.) vrsta jedrenjaka s 2 do 3 jarbola dauphin čit. descendentna teorija data (lat. bolesti. datarije datarija (lat. npr.) na mjenicama: mjesto. A. datirati (fr. a ne Edip. od dana potpisa (osobito na mjenicama kod određivanja dana plaćanja) dato-mjenica trg. g.) darvinist pristaša Darvvinovog naučavanja. trajati od 247 Davus sum. danu i mjesecu (na spisima. dattero.) titula francuskih prijestolonasljednika (1349— 1830) David (hebr. od danas. tal. dan. osobito kod onoga kome taj jezik nije materinski dato (tal. imati svoj početak. određivanje datuma.

snižavanje (npr. staroitalska božica plodnosti zemlje dead bali čit.) po pravu. bez okolišanja de profundis (lat. lat. de-albare pobijeliti) pobjeljivanje (ili: bijeljenje) kovina deartikulacija (lat. za nešto nevrijedno. debacle) prolom leda. metron) fiz. de-articulatio) med. brodova itd. pren. de fakto (lat. eks nihilo nihil de non praejudicando čit. fr. ded bol (engl. kad oba konja stignu istodobno na cilj dealbacija (lat. "mrtva utrka". demobilizacija). debaclage) pom.) zaista.) u pravo vrijeme. dez-a-de (fr.dazimetar u Terencijevoj komediji Djevojka s otoka Androsa) dazimetar (grč. d'liks (fr.) "po viđenju". ukratko.) šport.) "iz dubina" (početak 130. psalma. de vizu (lat. čišćenje luke. b) padanje. iščašenje. srozavanje. primjereno prilikama de visu čit. doista. dasys gust.) boriti se za kozju kostret.) neka se briše Dea Dia (lat. očigledno.) po strogosti zakona de te fabula narratur (lat. rastavljanje. mrtva lopta u tenisu. usp.) prav. "mlatiti praznu slamu" de lege ferenda (lat. sanduke s robom debalkanizirati oduzeti nečemu balkanske karakteristike. jednostavno. propast. s pravnog stajališta. ded hit (engl. dva. deballage) trg.) šport.) prav. di-di-ti (DDT = kratica za diklor-difenil-triklormetil-metan) sredstvo za uništavanje gamadi (bijela kristalna tvar slabog mirisa neškodljiva za bilje i više životinjske organizme). lex zakon. deux. de facto de lana caprina rixari čit. kao očevidac De vi vis nil nisi verum (lat.) o tebi se basna priča (rečenica kojom — kad netko "grijeh kaže a grešnika neće" — upozoravamo tangiranoga da se o njemu radi) de tempore (lat. izumitelj Švicarac Paul Miiller 1939. ferendus koji treba. u Kat.) v. istovarene brodove ukloniti iz luke debalaža (fr. sprava za mjerenje gustoće zraka DDT čit. de lege lata (lat. kratica deleatur (jat. uklanjanje istovarene robe. latus donesen) po zakonu koji postoji de luxe čit.) 0 ukusima (i bojama) ne treba raspravljati. ukusi su različiti de jure (lat. devalvacija.) mit.) raskošno. raspakirati svežnjeve. pozlata debakl (fr. tj.) O živima (ne treba govoriti) ništa ako ne istinu de. debacler) očistiti luku. tzv. dva i dva. tj. lopta izvan igre dead heat čit. mora biti donesen) po zakonu koji bi trebalo propisati kako bi o nekom prijeporu mogao biti izrečen pravorijek. de) 2. raspakivanje svežnjeva i sanduka s robom debalirati (fr.(fr. deballer) trg. ne nanoseći štetu. stvarno de gravi causa čit. de gravi kauza (lat. crkvi pokajnička 1 žalosna pjesma) 248 debalkanizirati de rigore juriš (lat. luksuzno de nihilo nihil (lat. "iz viđenja".) zbog važnog razloga de gustibus (et coloribus) non est disputandum čit. ukidanje (npr. uganuće deauracija (lat. de (fr. profmiti. europeizirati . de gustibus (et koloribus) non est disputandum (lat.) kod biljara: dva po dva. bez oštećivanja nečijih prava de plano (lat. duo) 1. tj. de lana kaprina riksari (lat. pravdati se za sitnicu. slom debaklaža (fr. de-aurare pozlatiti) pozlaćivanje. deux a deux čit. par i par de facto čit. predmetak u složenicama sa značenjem: a) odvajanje. debaklirati (lat. de-baculare. de non prejudikando (lat. degradacija) de.

borba bez ikakvog reda. debris) ruševine. debitor) prav. debarrassement) uklanjanje smetnji (ili: prepreka). preostali vojnici debrujirati (fr. isplatiti. dužnik debitum (lat) trg. dug. iskrcati na kopno. debusquer) voj. dugovanje debitor (lat.) trg. debourser) trg. dug. debuter) 1. barbaros) uljuditi.debandada debandada (fr. lišiti grubosti i surovosti debarkiranje (fr. igrati svoju prvu ulogu. debilitatio) slabljenje. debloquement) voj. pobijediti) uništenje neprijatelja u ratu debent (lat. rastrojstvo.) "pčela". trg. potvrda primitka debet (lat. supr. oslobođenje od neke brige (ili: tereta) debarasirati (fr. kaparati deburziranje (fr. istovarivati. deblayer) ukloniti (ili: raskrčiti) otkopanu zemlju. osloboditi od opsade. promet robe. raspetljati. debenture) trg. rasvijetliti. krateo vladam) na- 249 deburziranje stojanje da se iz nekog rada ukloni birokratski postupak debiskirati (fr. kancelarija. njezina pobjednička pjesma ujedno je najstariji hebrejski ep deboš (fr. debellare završiti rat. ostaci trupa. oslobođenje od opsade. diskusija debatirati (fr. prodavati. v. trg. prepirati se. debens) trg. debilis slab) slaboumnik. troškovi. osobito na pozornici. držati prvi govor debito (tal. st. debutant) onaj koji prvi put javno nastupa. debatre) raspravljati. ime izraelske proročica (12. pristupni govor debil (lat. n. dugovanje deblejirati (fr. debander) rasuti se. izvršiti isplatu. debit) 2. prodaja. osloboditi se (nečega) debarbarizirati (lat.) koja je pomogla oslobođenju Izraelaca od Kanaanaca. debarrasser) raskrčiti. debauche) skandal. početak. debarquer) istovariti. e. rasprava. bureau ured. potraživanje debi (fr. raspremiti. prisiliti neprijatelja da prestane s opsadom. debet) trg. raspršiti se debankirati (fr. debanquer) dobiti cijeli bank (u kartama) debarasiranje (fr. debarquement) pristajanje. dati predujam. otjerati (ili: potisnuti) s boljeg položaja debitant (fr. deboursement) trg. obrnuta slova (privremeno upotrijebljena pri slaganju umjesto pravih) opet izvaditi i zamijeniti ih pravim Debora(h) (hebr. tučnjava: razuzdanost. debandade) voj. razglasiti debitirati (fr. debrouiller) razmrsiti. davanje predujma. za ženu: debitantica debitirati (fr. pronijeti glas. iznošenje mišljenja. uzmicanje u najvećem neredu debandirati (fr. pristati uz obalu debata (fr. postaj anje nemoćnim debirokratizacija (lat. voj. prodavanje na malo debi (fr. istovarivanje robe debarkirati (fr. carinski predujam koji se zadržava. prvo pokazivanje publici. kaparenje . dužnik debentura (lat. opteretiti račun. prvi nastup nekog glumca ili pjevača. uračunati nešto u dug. srediti deburizirati (fr. grč. razvrat debrecinka vrsta tankih kobasica (naziv po mađ. gradu Debreczenu) debri (fr. raskalašenost. fr. prvi put se pojaviti. porušiti rovove i prokope nakon opsade deblokiranje (fr. debiter) 2. sudjelovati u debati debelacija (lat. debat) raspravljanje. rasulo. de uklanjanje — u složenicama. idiot. debentur. debloquer) voj. voj. dugovanje. debut) 1. razularenost. grč. pr. tisk. isplaćivanje. priglup čovjek debilitacija (lat. deblokirati deblokirati (fr. de. iskrcavanje iz lađe. dug koji netko treba platiti za robu ili čije plaćanje prodavač očekuje. engl.

odlaziti. laganje. debouchement) voj. ostavljanje odredenih poslova nižim organima. naći priliku za dobru prodaju robe decedirati (lat. prikladnost. de. decem. kao poslje- 250 decilitar dica i cilj toga. skladnost decenij (lat. sastavljač (ili: pisac) presude. trg.) prav. načelnik neke ustanove ii upravnog odjela decernirati (lat. decidere završiti. izvući se iz tjesnaca. nazadovanje u pogledu imovinskog stanja. umrijeti decem (lat. prestajati. caedere. koji podvaljuje decentralizacija (lat. pristalost. riješiti. tj. cadere pasti. decenta) pristojnost. izlaz (ili: izlaženje) iz nekog tjesnaca. referent o nekoj temi. fr. decessio) odlazak. veća samostalnost pojedinih dijelova. prethodnik u službi deci. presuditi. prijevara. pošten. decertare) voditi presudnu borbu decesija (lat. prodaja robe. dekagram decilitar (lat. decidere pasti. opadanje. decem. decum) predmetak u složenicama sa značenjem: deseti dio (neke jedinice za mjeru) decidencija (lat. v. decennium) vrijeme (ili: razdoblje) od deset godina decennale (tal. prosinac (31 dan). odlučivati. decernens) prav. najpoznatiji su.) deset decembar (lat. decertatio) završna (ili: presudna. decidendi raciones (lat. voj. podvala decernat (lat. groznice u bolesti decidirati (lat. lažljiv. decipere varati) varljiv. pes stopa) motka za mjerenje od 10 stopa.(lat. decedere) otići. "Zakon na deset tablica" decemviralan (lat. decentralisation) slabljenje jednog političkog tijela i. suzdržljiv (u umjetničkom smislu) decentivan (lat. iz stare rimske povijesti. decessor) onaj koji odlazi. odlaženje decesor (lat. trg. g. rješavati. put i način da se roba proda debuširati (fr. usp. prikladan.) priredba koja se održava svake desete godine decentan (lat. izvjestitelj. izvaditi čep. gramma) deseti dio grama. centrum središte. brojeći od ožujka decembristi pristaše L. prolaziti. grč. decemviri za pisanje zakona (Decemviri legibus scribendis) ili zakonodavna desetorica. odlučiti. decetraliser) podijeliti poslove na razne odjele i odsjeke. fr. dekret decertacija (lat. prosinca (decembra) 1851. deseti mjesec po najstarijem rimskom kalendaru. decem vir) član kolegija od 10 članova. decemvirata decencija (lat. Napoleona i pomagači tzv. decider) riješiti. osobito u državnoj upravi deceptor (lat. državnog štrajka 2. decemviratus) vladavina desetorice. decem. pristojan. spasti) pad. decernatus) djelokrug.debuširanje debuširanje (fr. riješiti. krug poslova. npr. deceptio) varanje. nešto više od 3 m decem vir (lat. grč. preminuti. razlozi sudske presude decigram (lat. deboucher) nešto začepljeno otvoriti. popuštanje. decempeda (lat. litra) deseti dio litre .) dvanaesti mjesec u godini. mjerodavnost jednog decernenta decernent (lat. odlučna) borba decertirati (lat. struci ili vrsti poslova. čestit. decernere) sudskim putem odlučiti. koji su objavili tzv. proda. decemviralis) koji se sastoji od deset članova decemvirat (lat. decens) pristao. sustav upravljanja koji svim upravnim odjelima daje što veću samostalnost. decidendi rationes čit. decere. osobito u državnoj upravi decentralizirati (fr.

posvećivanje. dekoktor bonorum (lat. stanovništvo može biti decimirano kakvom velikom zaraznom bolešću. desetinski razlomak.) izlaganje prava.) prav. usp.) glaz. dekoktor dolozus (lat. dedicare posvetiti.) onaj koji skuplja desetinu decimetar (lat. daidaleos) umjetnički. objava engleskog parlamenta 1689. presuda. deditirati dedit (lat. određeno decizija (lat. dare dati) trg. o osnovnim načelima engleskog ustava decoctor bonorum čit. sudska odluka declamando čit. brisati neki dug. decimole) glaz. decisio) prav. decimer) desetkovati. decimatio) pravo na desetinu. strofa od deset stihova (španjolskog podrijetla) decimacija (lat. v. dedicator) onaj koji nešto daruje s posvetom dedirati (lat. zootrop. obeštećivati. decisor) prav. dekametar decimirati (lat. decem. veoma izrazito. dedirati dedomažirati (fr. izborni sudac decizum (lat. g. glas koji odlučuje. decima) glaz. deklamando (tal. tj. oštar decizivan glas (lat. vrsta fenakistoskopa ili stroboskopa dedalski (grč. nadoknaditi štetu. dedignatio) preziranje. platio je. kapitulacija dedicirati (lat. izmirio je deditirati (lat.decima decima (lat. potcjenjivanje. deditio) predaja. dedommager) obeštetiti. odlučan. darivanje dedikator (lat. decimalni razlomak mat. decimalna vaga vaga koja ima krak utega deset puta duži od kraka tereta decimator (lat. dati odšetu . dečizo (tal. rasipnik vlastite i posuđene imovine decrescendo čit. osobito u sumnjivim slučajevima decizivan (lat. dedi) trg. dedicare) posvetiti. desetinka decimalan (lat. dare dati. decimus deseti) mat. grč. skupljanje desetine. votum decisivum) prav. deseti ton računajući po redu od osnovnog tona. decimalna mjera podjela mjera na deset jedinica. "živi kotač".) prav.) glaz. običan razlomak čiji je nazivnik dekadna jedinica. dare) trg. deklarešn of rajts (engl. svakog desetog kazniti (osobito smrću) kad su svi podjednako krivi. dedecoratio) sramoćenje. beščašćenje. sudska odluka. kićen dedekoracija (lat. decimalni sistem brojevni sustav čija je osnova broj 10. presudan glas 251 dedomažirati decizor (lat. unijeti nešto u knjige kao plaćeno. dedit. decem. decimus) desetinski. postupno tiše. dedicatio) posveta. Daidalos) fil. izdvajanje svakog desetog čovjeka radi decimiranja decimala (lat. poet. dao je. može biti osjetno smanjeno decimola (tal. šaren. poklanjanje. decisum) sud. rasipnik svoje imovine decoctor dolosus čit. decimalni račun račun s decimalnim razlomcima. koji se sastoji od deset dijelova. decisivus) presudan. namijeniti dedignacija (lat. decimare. notna figura koja označuje da jednu skupinu od deset tonova treba odsvirati u vremenu za koje bi se inače odsviralo osam normalnih tonova deciso čit. mjesto koje se tako svira dedaleum (grč. fr. posvećivati: pokloniti (npr. tj. s puno izražajnosti declaration of rights čit. lijepo izrađen. kaljanje dedicija (lat.) glaz. desetkovanje. nekome neku knjigu). metron) deseti dio metra. dekrešendo (tal. sve slabije. omalovažavanje dedikacija (lat.

npr. manjkav. pogreška. u pošti: javiti da je nešto nestalo defektiv (lat. koji nema svih dijelova i oblika defektivitet (lat. pošto se dokaže ono što treba dokazati deductis impensis čit. pročišćavanje.-grč. tj. defaecatio) čišćenje od taloga. dopunjavanje defeminacija (lat. dedoubler) voj. defensivum) med. deductio) log. oštećen. defectura) u ljekarništvu: opskrbljivanje. pravobranitelj . efeminacija defendend (lat. defensus.) defektuozitet (lat. rat koji se vodi samo radi obrane defenzivno oružje voj. pronevjeriti. supr. deducere) izvesti. obrambeni rat. praznina. zaštitni defenzivni kut voj.dedublirati dedublirati (fr. objasniti. npr. defensif) obrambeni. stanje u kojem je jedna strana samo u obrambenom stavu. dopunjavati. kem. odbijanje od neke svote deduktivna metoda v. pravni dokaz izvesti iz drugih. štićenik. odmetanje. verba defectiva) gram. popuštanje u snazi. izložiti. defectus) nedostatak. klijent. izbacivanje izmeta defekcija (lat. obrambeno oružje (koje služi samo za obranu) defenzivno sredstvo (lat. nepotpunost defektivni glagoli (lat. ofenziva defenzivan (lat. koji je za obranu. smanjiti vojni odred napola deducirati (lat. deduktis impenzis (lat. fr. defectivum) gram.) izdvojenje iz državnog vlasništva (pojam suprotan etatizaciji) defekacija (lat. defectus) krnji. kvar. za ženu: defendentica defenzija (lat. nepotpunost.) znanost o pojedincima koji se po organskim. s prazninama defektirati (lat. kakvoća postojanja kao deduktivan deetatizacija (fr. manjkavost. izvođenje. zastupnik. onaj na kojem se očekuje napad defenzivni rat voj. trg. gubljenje ženskih psiholoških i fizioloških osobina. pokazati. popunjavanje laboratorija. nepotpun. slabljenje. defensive) obrana. skup metoda za otkrivanje pogrešaka u proizvodima (npr. mjesto izloženo unakrsnoj topovskoj ili puščanoj paljbi defenzivni položaj voj. zaključiti (ili: zaključivati) iz općega o posebnom. manjak. defektivitet defektura (lat. tj. dokazati. dedutkis deducendis (lat. izvoditi. malaksalost defekt (lat. fiziološkim ili psihičkim nedostacima razlikuju od prosječnog (normalnog) čovjeka. mana. u blagajni defektan (lat. defectivitas) krnjost. zaključivanje iz općega o posebnom. defensor) branitelj. popunjavati. zaštitnik. deficere) tražiti i ispravljati pogreške u računanju. dedukcija deduktivnost (lat. na motoru. ponovno naručivati. imenica ili glagol kod kojih se ne upotrebljavaju svi oblici 252 defenzor defektivan (lat. defectio) otpadanje. obrambeni položaj. defectivus) nepotpun. već dokazanih činjenica deductis deducendis čit. nepotpuni glagoli. oni koji nemaju svih oblika defektologija (lat. defensio) obrana defenziva (fr. defeminatio) psih. deductivus) log. defectuositas) v.) po odbitku troškova dedukcija (lat. vanjsko zaštitno sredstvo radi zaštite od štetnih utjecaja defenzor (lat. supr.) po odbitku onoga što se treba odbiti. pukotina u izrađevini od kovine i si. defendendus) optuženik kojeg treba braniti. ispitivanje. osobito šećernog soka pomoću vapna. metoda mišljenja kojom se od općeg zakona dolazi do posebnih. iscrpljenost.

defmere ograničiti. nedostaje. npr. defile) tjesnac. posebnih oznaka koje pripadaju samo onome pojmu koji treba definirati. nevjerovanje u uspjeh ili pobjedu deficijent (lat. defmitivus) odlučan.) završni ispit. presudan. ukloniti. manji iznos u jednom računu. nagrditi defile (fr. deficit nema. deferens) onaj koji traži prisegu. defaitiste) pristaša defetizma.: Kvadrat je paralelogram (genus proximum) s jednakim stranicama i jednakim kutovima (differentia specifica) — to je rodna. uzeti unaprijed. onaj koji zbog slabosti ili bolesti nije više sposoban obavljati svoju dužnost deficit (lat. osiguravanje fortifikacijskog objekta od neprijateljske vatre. unakaziti. prolaziti paradnim maršem. nagrđivanje. osobito onih za koje nema pokrića i podloge. nastaje naznačivanjem najbližeg roda (genus proximum) toga pojma i njegove specifične razlike (differentia specifica). onaj koji ima manjak na računu. usp. defaire) praviti malodušnim. klanac. zaključan. deflatio) bank. pristaše financijske politike kojoj je cilj da smanjivanjem broja novčanica u optjecaju. faix srp) požnjeti srpom. prav. odbiti. blagajni itd. svečano prolaziti defilman (fr. onaj koji određuje. jedan dio nasljedstva . most itd. podigne kupovnu moć novca.) odreditelj. određenje (ili: odredba) pojma. definitivno definitivna sentencija (lat. klonulost. definitiva sententia) konačni sud. deficere nedostajati. inflacija deflacionisti (lat. suprotno: inflacionisti deflacirati (lat. defmitum) (nešto) određeno. svečani mimohod defilirati (fr. horizontalni defilman rov napravljen tako da se u njega ne može gađati ni upadati. određen. objašnjenje jednog pojma drugim pojmovima. manjak u blagajni defiguracija (lat. dužnik. dostavljač. pril. odrediti) log. v. objasniti pojam drugim pojmovima. malodušan čovjek. defetistički defetizam (fr. defaite poraz. defigurare) pokvariti. usp. npr. odmetnik. prid. uređivanje. definitivum) končano objašnjenje. definicija definit (lat.deferent deferent (lat. defiguratio) kvarenje. pomoćnik dekana u Katoličkoj crkvi deflacija (lat. nije tu) manjak. klonulim. svo- 253 deflacirati đenje jednog pojma na druge pojmove. deflatio) bank. na novcu: znak mjesta kovanja i majstora koji je pravio novac defetirati (fr. završna redakcija ugovora. de. deficiens) otpadnik. bez vjere u uspjeh ili pobjedu. smanjivanje novčanica u optjecaju i time podizanje kupovne vrijednosti novca. defiler) pojedinačno prolaziti kakvim tijesnim putem. konačna presuda definitivni traktat konačni (ili: zaključni) ugovor definitor (lat. unakaživanje defigurirati (lat. defaitisme) malodušnost. klanac. definitio) log.). (točno) određen pojam definitiv (lat. svaki uski put kojim se može kretati samo po jedan ili dvojica u redu (usjek. konačno uređenje (suprotno: provizorij) definitiva (lat. oduzimati (ili: slabiti) vjeru u uspjeh ili pobjedu defetist (fr. tj. praktični učiteljski ispit definitivan (lat. vertikalni defilman rov napravljen tako da neprijatelj ne može u njega gledati ni gađati definicija (lat. generička definicija. defilement) voj. koji nekome drugom nudi prisegu. voj. odrediti pojam. genetička definicija definirati (lat. konačan. svota za koju su prihodi manji od izdataka.

kidanje lišća s drveća deformacija (lat. izostanak s ročišta. utajivač. izvući iz neprilike. lupati degeneracija (lat. neku tekućinu isparavanjem ili destiliranjem osloboditi od nebitnog i nepotrebnog vodenog sadržaja defleksija (lat. deformiran deformiran (lat. deflegmirati deflegmirati (lat. deformitas) unakaženost. koji se nalazi u stanju opadanja degenerirati (lat. nakaznost. otvoren. mlatiti. degager) osloboditi. degenerare) izrođen. unakaženost. degeneratio) izrođivanje. naružiti. propadanje. krijumčar defraudator (lat. defoliatio) opadanje lišća. defaut) oskudica. batinanje degenekom. unakaženje. nagrđenje. degenija velebitika (lat. spretnost. de. flegma sluz) kem. izopačivati se. oslobađanje alkoholnih tekućina od vode. pogoršan. lakoća. obeščastiti defluksija (lat. batinati. deforman deformirati (lat. okretan degažirati (fr. izopačenost. unakažena oblika.) bot. deformatio) kvarenje oblika. prav. oduzimanje djevojačke nevinosti deflorata (lat. neusiljen. nedolazak na suđenje defolijacija (lat. pokvarenost oblika defraudacija (lat. propadati. opadati. mač. deformis) v. skrenuti deflektor (lat. osoboditi mač od protivnikovog mača degažman (fr. degage) slobodan. de.) onaj koji je oduzeo djevojci nevinost deflorirati (lat. grč. degagement) sloboda. oslobođenje od neke obveze. defraudare) pronevjeriti. izopačen. u stanu napraviti tajni izlaz. gubljenje. varalica. izopačiti se. utajiti. neopravdan izostanak. čišćenje (ili: pročišćavanje) pomoću vatre deflagrirati (lat. nagrđenost deforman (lat.deflagracija deflagracija (lat. deflagrare) izgorjeti. izrođivati se. odvojiti. pronevjeravati.) batina za udaranje po tabanima. med. opadanje. deflorare) oduzeti djevojci nevinost. v. krijumčarenje defraudant (lat. smrt degarnirati (fr. riješiti. neusiljenost. otpustiti iz vojske. nagrditi. deflexio) skretanje deflektirati (lat. pogoršavati se degenia velebitica čit. carinu itd. skinuti ukras s nečega. deformis) pokvarena oblika. deflector) naprava na dimnjaku radi zaštite od vjetra i dima. defraudatio) pronevjera. defluxio) opadanje. deflectere) skretati. unakažavanje. defloratio) obeščašćenje. vatrom očistiti deflegmacija (lat. defraudant defraudirati (lat. obeščašćena deflorator (lat. izrođenje. osobito: prikriti porez. defungere) prestanak života. mana. defunkcija (lat. nedostatak. tajni izlaz. osloboditi od vode. kvarenje degeneriran (lat. utaja. prevariti. mač. katar defo (fr. pokvarenost oblika. izvući ratnu opremu i vojnike iz utvrde degažiran (fr. oslobođenje mača od protivnikovog mača degenek (tur. defraudans) pronevjeritelj.) djevojka kojoj je oduzeta nevinost. pogreška. degarnir) ogoliti. sporedan. izrođenost. degenerare) izroditi se. grč. deflagratio) kem. nagrđivanje. tući. unakaziti.) v. izopačenje. vrsta biljke koja raste samo u našem Velebitu (pronašao je . deformare) kvariti (ili: pokvariti) oblik. naprava za dovođenje zraka (kod petrolejskih svjetiljki) defloracija (lat. iskvariti oblik 254 degenia velebitica deformitet (lat. razriješiti. degarnirati utvrđenje voj. prijevara. flegma sluz) kem. izopačavanje.

pokvariti nekome volju za nečim dehiscencija (lat. Deus. probati 255 deizam degutirati (fr. lišavanje čina i zvanja. stalan pratitelj i kočijaš starogrčkog boga rata Aresa deinoterij (grč. deus) fil. degustare) okusiti. degmek) hrvati se. pristaša deizma. fr. cijeniti više od svega deifikacija (lat.) degustirati (lat. vraćanje s višeg položaja na niži po kazni (osobito u vojsci i kod svećenstva). odvratiti nekoga od nečega. poniziti. mirisa. otvoriti se. čelik) degumirati (fr. smanjiti. potcijeniti degrasirati v. svođenje na niže stanje razvoja. stanjiti (srebro. na dokazima Deimos (grč. degrader) zapostaviti. degustatio) kušanje. kuh.. degrasirati degrosirati (fr. deintegrare) oduzeti od cjeline. deinos strašan) ret. svođenje na stupanj manje sposoban za pretvaranje (energije) degradiran (lat. mišljenje koje dopušta da je Bog prauzrok i tvorac svijeta. deificatio) obožavanje. dehiscentia) bot. degradare. probanje. facere učiniti) obožavati. titulama itd. znalac koji po okusu određuje svojstvo namirnica (vina. pokazna (deiktična) čestica (npr. Deus Bog) fil. degresirati degresirati (fr. vođa francuskog otpora protiv njemačke okupacije i kasnije predsjednik vlade i predsjednik države degoržirati (fr. degradatio) poniženje. suziti deipnosofisti (grč. potcijenjen degradirati (lat. pretjerivanje. ali ne priznaje nika- . Dei gracija (lat. deglutitio) gutanje. deiknymi pokazujem) lingv. skinuti gumu s nečega. lišen čina i zvanja. degouter) ogaditi (nekome nešto). general Cherles de Gaulle (1890—1970). therion divlja životinja. u uporabi od Karla Velikog) deificirati (lat. dehiscens) koji zjapi (sjemene čahure) dehiscirati (lat. ovog jutra) deiktičan (grč. čaja. masnih mrlja (vunu. preuveličavanje deintegrirati (lat. lišiti nekoga čina i zvanja. degustare okusiti) kušač. pročistiti degradacija (lat. pronađen u okaminskim ostacima deinoza (grč. duhana i dr. dehiscere) raspuknuti se. s u prilogu jutros. zjapiti dehortacija (lat. zvijer) zool. degrossir) dotjerati. 1866—1934) degluticija (lat. deitas) božanstvo deizam (lat. boje i izgleda vina degustator (lat. deiktikos) koji se temelji na primjerima. dehortatio) odvraćanje. obrok jela) starogrčki mudraci koji su učene razgovore vodili za punim stolovima deist (lat.degluticija i opisao mađarski botaničar Arpad Degen. tj. degorger) očistiti od mulja. ukloniti gumenu tvar na svilenim nitima iskuhavanjem u sapunici degustacija (lat. mit. sin. degustacija vina određivanje okusa. opirati se degolizam politika i slaganje s politikom koju je vodio fr.) "strah". degraisser) očistiti od masti. degradare) zapostavljen. odavanje božanske počasti deiksa (grč. degommer) osloboditi od ljepljive tvari. sisavac. divovska pretpotopna životinja. deinos. fiz. zjapljenje dehiscentan (lat. usporedi: teist deitet (lat.) po milosti Božjoj (uobičajena formula u vladarskim poveljama. deipnos ručak. ukazivati čast kao Bogu. savjetovanje da se nešto ne učini Dei gratia čit. skinuti pjenu). žderanje degmati se (tur.

do dekadi). sasto- . osobito ne priznaje božansko otkrivenje. gonia) geom. lumen svjetlo) fotometrijska mjera (10 lumena) dekalvacija (lat. staklo. Rousseau. brojni sustav koji ima za osnovu broj 10. nehotice uzrokovala smrt svoga muža poslavši mu košulju namočenu u Nesovu krv dejekcija (lat. edra sjedalo. mania pomama. acord suglasje više tonova) glazbalo koje ima deset žica dekalijun (grč.. Lessing. litar) mjera od 10 litara dekalkirati (fr. mjera od deset grama deka (njem. deset komada. podigli u Petrogradu ustanak protiv apsolutizma dekada (grč. osnova) geom. dekados desetina) mat.) broj (piše se brojkom 1 sa 60 nula) dekalirati (tal. decimalni sustav dekadenca (lat. dekabr) mladi ruski plemići — časnici koji su 26. pogoršavanje. usporedi: teizam Dejanira mit. npr. brat Hektorov i Parisov. decadere opadati... mat. poliedar s deset površina dekaginičan (grč. zbirka ili djelo od deset knjiga. sin Prijama i Hekube. dekas. dekalog (grč. tijelo koje ima deset kutova dekagrad (grč. gubitak na težini neke robe zbog sušenja. deka. metakromatipija dekalo (tal. deka deset. porculan. ubio ga Menelaj deka (grč. deiectorium) med. npr. žena Heraklova. med. dekalogos) deset Božjih zapovijedi dekalumen (grč. strast) vještina da se slike u bojama (tiskane na posebnom papiru koji je prevučen jednim lako rastopljivim slojem) vlaženjem stražnje strane prenose na drvo. jedna od sramotnih kazni u srednjem vijeku. izmet. propast.. oćelavljenje. delectio) prav. lat. pravac u književnosti i umjetnosti postromantičkog razdoblja (19. izlučivanje dejektorij (lat. v. decalvatio) oćelavljavanje. s bakra ili kamena na drvo itd. kovinu. za koju se borio s božanstvom rijeke Aheloja. gyne žena) s deset žena. u kalendaru Francuske revolucije: tjedan od deset dana (od primidi. ispražnjavanje stolice. deka. gramma) težina (ili: uteg) od 10 grama dekakord (grč. decadenza) opadanje. prenijeti crtež na proziran papir dekalkomanija (lat. decimalni sistem 256 dekalvacija dekaedar (grč. desetni sustav. decimalni sistem dekadni sistem mat. cvjetovi s deset stupića ili usta plodnice dekagon (grč. pokrivač. desetokutnik. fr. raspad. v. dekas. deka. deka. deka deset) 2. lim i dr. st. propadanje. Dečke) 1. nakon Parisove smrti muž Helenin. kožu. dekados desetina) desetorica. de-calare) trg. izgubiti na težini zbog sušenja dekalitar (grč. tal. broj deset. deizam je igrao glavnu ulogu u filozofiji XVII.) dekadika (grč. decalquer) prenositi otiske. Mendelsohn i dr. gunj dekabristi (rus. Livijeva "Rimska povijest". duodi itd. grč. st.Dejanira kva čuda niti bilo kakav Božji utjecaj na tijek svijeta. prosinca 1825. bot. razdoblje od deset godina. lat. tucati. lit. decalo) trg. deset. deka. deka deset. deka deset. glavni predstavnici: Voltaire. v. udaljavanje s položaja ili posjeda. sredstvo za otvaranje i reguliranje stolice Dejfob mit. decalcare ugaziti. gradus stupanj) deset stupnjeva kao jedinica mjere za kutove (četrdeseti dio kružnice) dekagram (grč. curenja itd.

deka deset. danas: osoba na čelu nekog fakulteta. vježbanje govorenja u školi. luženjem i ribanjem) i tako je prirediti za galvanoplastiku dekapitacija (fr. grč. hemera dan) Deset dana (naslov poznate zbirke novela tal. odmah poslije biskupa (kod rimokatolika i protestanata). decatir) obraditi sukno pomoću vodene pare da bi mu se dao blag i postojan sjaj i spriječilo kasnije skupljanje dekatisaža (fr. caput glava. declamatorium) vježbanje u deklamiranju. obezglaviti dekapod (grč. umjetničko govorenje neke pjesme. viši svećenik. de-charta. u naziv za lakoatletsko natjecanje u deset disciplina. decanatus) dekanstvo. hermafroditne biljke s deset slobodnih prašničkih končića. deka lat. deka. dekatirati dekatlon (grč. razbistriti dekapirati (fr. syllabe slog) deseterosložan. ocijediti. carte) post. athlon natjecanje) šport. 4. otočiti. aner čovjek. knjiga s pjesmama za deklamiranje deklamatorij (lat. koji ima deset slogova. decatissage) postupak pri dekatiranju. deset stera dekastih (grč. deka deset. decantare. decapiter) odsjeći glavu. carbo) osloboditi (ili: oslobađati) od ugljena ili ugljične kiseline. dekanat (lat. čitanju. decaper) očistiti površinu kovine (zagrijavanjem. 3. metron) mjera za dužinu od 10 metara dekan (lat. govorenje s puno izražajnosti. u Parizu. 2. deka. pus stopa) mjera za dužinu od deset stopa dekar (grč. predsjednik fakultetskog vijeća. decapitation) odsijecanje glave. fr. pjesnika Boccaccia) dekametar (grč. sjedište crkvenog kotara dekanski jezici (ind. deka. fr. v. majstor u izlaganju. dravidski jezici dekantacija (fr. dekarbonizirati dekarbonizirati (lat. area površina) mjera za zemljište od deset ara 257 deklamatorika dekarbirirati (fr. mjesto službovanja dekana dekandrija (grč. lagano otakanje i odvajanje bistre tekućine od taloga dekantirati (lat. kolorist deklamacija (lat. kardinala itd. stichos) lit. muž) bot. neku tekućinu odvojiti od taloga koji se nalazi na dnu. decastere) deset kubičnih metara. decarburer) v. knjiga koja sadrži pjesme za deklamiranje deklamatorika (lat. Decamerone. kuhanjem u sodi. strofa od deset stihova dekastilon (grč. decanus) 1. dekasilabičan stih deseterac dekaster (fr. deka. stylos) arhit. decanter) kem. u rimskom logoru: starješina šatora u kojem je bilo 10 vojnika. deseteroboj deker (njem. declamatio) umijeće usmenog izlaganja. Decker) bojadisač u crtanom filmu. obezglavljenje dekapitirati (lat. fr. Dekham) v. utvrđivati sadržaj pošiljki na osnovi karata dekasilabičan (grč. zvanje i položaj dekana. pretjerivanje u izražajnosti govorenja i u govorničkom tonu deklamator (lat. deka. prvi put upotrijebljen 1822. declamare) upute (ili: znanost) o lijepom izlaganju. u Italiji: najstariji sluga u kući nekog kneza. dekarbirirati dekartirati (lat. građevina s deset stupova ili svodova dekatirati (fr. ili o umijeću lijepog govorenja . declamator) umjetnik u govorenju (stihova). u Linneovom sustavu deseta klasa dekanija dekanat kao crkvena ustanova.Dekameron jala se u tome što je osuđenik bio oćelavljen Dekameron (tal. deka. teško razumljiv govornik. decantation) kem.

govoriti govorničkim tonom. reda. klase. declinabilitas) gram. izjašnjenje. ne priznavati. ukloniti. nekog zakona preko za to ovlaštenih osoba ili tijela. declinare skretati) fiz. declinare skretati) fiz. govorničkim i suviše vatrenim tonom govoriti o beznačajnim temama deklanširati (fr. declarativus) koji ima karakter objavljivanja (ili: objašnjavanja). izjavni. skreće. objaviti svoju odluku. grč. objavljivanje. udaljiti. razreda. polazak zrakoplova dekolirati (lat. izjava o sadržaju poštanskih paketa (poštanska deklaracija). iščašenje. sprava za mjerenje magnetne deklinacije deklinirati (lat. declinatio) gram. savijati. declinare skretati) gram. kem. deklarativan (lat. uzlijetanje. odbijati deklinograf (lat. metron mjera) fiz. deklarativna ili iskazna rečenica zavisna rečenica kojom se kazuje što se izriče glagolom glavne rečenice. npr. trg. polijetanje. prijaviti carinskim vlastima robu radi carinjenja deklasirati (lat. izraziti se. promjenjivost. decollare) odsjeći (ili: odrubiti) glavu. iskazni. astr. izlaganje. promjenjiv (po padežima). također: slabljenje. fiz. zamjenice i brojeve). declassis. Mislim da ćeš poslati deklarirati (lat. izjava. teško razumljivo deklamirati (lat. astr. decollatio) odsijecanje (ili: odrubljivanje) glave dekolaža (fr. pridjeve. padežna promjena. skretati. prokuhavanje dekoktor (lat. de laser) brisati (ili: izbrisati. osoba koja je svoju imovinu prenijela na drugog da bi time oštetila svoje vjerovnike. decoctio) iskuhavanje. zaruka. isključiti) iz nekog društvenog staleža. declinare skretati) koji odstupa. npr.deklamatorski deklamatorski (lat. declinare skretati. ekvatora. prijava (ili: prijavljivanje) robe carinskim vlastima radi carinjenja (carinska deklaracija). v. ukuhava. pustiti deklaracija (lat. izjaviti. otkinuti vrat retorte zapaljenim sumpornim koncem ili usijanom žicom . prav. fr. grafo pišem) astr. osobno prijavljivanje poreznim vlastima visine i izvora imanja i prihoda itd. declinare skretati. instrument za automatsko bilježenje deklinacije zvijezda mikrometrom deklinometar (lat. popuštanje neke bolesti deklinator (lat. objavljivati. declamare) umjetnički i s puno izražajnosti govoriti neku pjesmu. declamare) govornički. objavni. deklinatorij deklinatoran (lat. završavanje uzlijetanja zrakoplova. neprirodno. declancher) otvoriti. okomita udaljenost nebeskog tijela od nebeskog polutnika. izjavljivati. poniziti deklinabilan (lat. rječito. odstupanje (ili: 258 dekolirati skretanje) magnetne igle od zemljopisnog podnevnika (ili: meridijana) nekog mjesta. ono što odgovara deklamatorskom umijeću. skretljiv. odstupati. mijenjati po padežima (imenice. rasipnik dekolacija (lat. prav. sposoban za skretanje deklinabilitet (lat. declarare) objaviti. instrument za promatranje i bilježenje deklinacije dekokcija (lat. odbija. skretljivost. declinabilis) gram. declaratio) objava. grč. trg. med. instrument za mjerenje magnetne deklinacije. odstupanja deklinacija (lat. decollage odljepljivanje) zrak. decoctor) onaj koji prekuhava. npr. ukuhavanje. odvajanje zrakoplova od zemlje. sposobnost skretanja. koji osporava deklinatorij (lat.

osobito u keramici. dekolte dekoltirati (fr. odbitak od duga ili računa. uresni. pren. ugled. contaminare okaljati) voj. de-curtus. kićenje. decorateur) onaj koji ukrašava prostorije. sastavne dijelove. osobito zbog slabe mjere ili loše kakvoće. nesabranosti dekont (fr. razgolićenost dekoltiran (fr. otpis. izgubiti boju. pozadine i dr. ukras u boji. životinja i predmeta (pomoću vode i kemijskih sredstava. osobito ženskim. decompositum) tijelo koje je rastavljeno na svoje sastojke. gram. pren. stanje rastresenosti. iznos izgubljen postupnim . lijek koji je sastavljen od više različitih lijekova. bez udubljivanja u formu i značaj dekorator (fr. decompositio) rastavljanje (ili: otapanje) nekog tijela na njegove sastojke. odličje. decor. decorare) ukrasiti. oduzimanje boje. riječ sastavljena od više riječi dekoncentracija (lat. (npr. koji krasi. decolleter) izrez na haljinama. čast dekrement (lat. decollete) s izrezom na haljini. prestanak rada ili djelovanja nekog organa i si. orden. ulice.) 1. tal. struganjem gornjeg zatrovanog sloja itd. rada srčanog mišica) dekompozicija (lat. uresiti. decoratio) ukrašavanje nekog predmeta.) dekontirati (fr. grč. decolorare) izblijediti. ramena. 2. slik.). kaz. decor) ukras. decoloratio) gubljenje boje. med. odbiti od duga ili računa. koji služi samo za ukras (suprotno konstruktivan). ljepota. tako da se vide grudi. prijenos nekih poslova sa središnjih organa vlasti na niže upravne organe. uobičajeni odbitak zbog toga što se odmah plaća u gotovom dekoviljski kolosijek kolosijek u kojem su tračnice razmaknute 0. sastavne dijelove. pren. ostatak dekontaminacija (lat. vrat. kontrolni račun. uzajamni. raspadanje.) naprava za određivanje sposobnosti gubljenja boje. ures. uklanjanje 259 dekrement radioaktivne zatrovanosti s ljudi. izbljedivanje. namještanje pozornice pomoću kulisa. kaz. decoloratus) izblijeđen. izgubiti draž dekolte (fr. decrementum) gubljenje. decombinare) rastaviti. bezbojnost dekolorimetar (lat. decolleter) načiniti izrez na haljini oko vrata i na leđima. biti dekoriran dobiti orden. otpisati dekor (lat. ures. zakazivanje. metron. decompensatio) med. sve dekoracije neke pozornice dekoracija (lat. kićenje neke prostorije (vješanje tepiha ili goblena po zidovima. urešavati. koji je izgubio boju. decolorare izblijediti.. odbitak od računa za neku robu. ukrasni. uresan. koji teži samo za vanjskim djelovanjem boja. koji služi za ukrašavanje. zatajivanje. izbljedivanja određenih tvari dekoloriran (lat. počasni znak dekorativan (lat. oduzeti boju. arhit. odvojiti. decompte) trg. razgolititi dekombinirati (lat.65 m (naziv po imenu izumitelja: Decauville) dekreditirati (fr. decorativus) ukrasan. koji ima prirodu ukrasa (ili: uresa). razgolićen. nakititi. kojem je oduzeta boja. kazališni slikar dekorirati (lat. povjerenje. ukras. de uklanjanje. stavljanje stilskog pokućstva itd. koji je izgubio draž dekolorirati (lat. ukrašavati. fr. de-corto) trg. imati na sebi orden dekort (lat. decrediter) lišiti povjerenja. usp. gol. v. truljenje dekompozit (lat. decompter) trg.dekoloracija dekoloracija (lat. potkopati nekome kredit. trgove i dr.. kombinirati dekompenzacija (lat. koji resi. odlikovati ordenom. uljepšati.

naredba vlasti. Deckung) voj. papinske odluke ili naredbe i razne zbirke takvih odluka. slabljenje bolesti dekusorij (lat. učitelja i pisaca rimskog prava dekretoran (lat. neke bolesti. i koje kao kanonski zakonik predstavljaju drugi dio crkvenog prava (Corpus juriš canonici) dekretirati (lat. npr.) potkazivač. dexios desni. decussorium) med. obeshrabrivati.) prav. decernere. koji je s desne strane dekstrin (lat. puckaranje dekret (lat.) prav. prid. grafo) pisanje s lijeve strane na desnu deksiografski (grč. decretare) odlučiti. decretales) mn. prav. naziv od svojstva okretanja polarizacijske rav- 260 delatoran nine nadesno. odrediti. odbiti. decourter) trg. decrepitatio) kem. prelaženje imovine u nasljedstvo zbog nečije smrti ili po posljednjoj volji. suzenje. dexios desni. oduzeti nekome hrabrost ili volju za nešto. sudsko prenošenje nasljedstva na najbližeg rođaka delatio iuramenti čit. smanjiti. dexter desni) kem. rov. osobito: odluke koje je izdao Grgur IX. ležanje. zaključiti. supr. za sekularizacije koje su toga dana već stupile na snagu deksiografija (grč. otapa se u vodi i tom se otopinom može lijepiti kao gumom. delatum) potkazivački. delatus) prav. tvar koja se dobije kad se škrob grije na 160°C. rješenje. decrescere) mn. suze u očima delaktacija (lat. usp. smanjiti račun za odreden postotak zbog slabe mjere ili loše kakvoće robe dekurzus (lat. dekretoran dan (dies decretorius) bio je (u Vestfalskom miru) 1. taloženje sokova na nekom mjestu dekung (njem. pucanje. zaklon. kardia srce) med.dekrepitacija smanjivanjem. pucanje (zbog zagrijavanja) kristala koji imaju u sebi mehanički zatvorenu vodu. dekstroza dekstroza (lat. dekort dekurtirati (fr. dextralis) desni. riješiti. rov dekuražirati (fr. decurrere. naprava za pritiskivanje moždane opne pri bušenju lubanje delacija (lat. delacio juramenti (lat. v. decretorius) odlučujući. decubitus) med. umjesto na lijevoj. dexios desni. siječnja 1624. decursus) tijek. način (ili: položaj) ležanja. lacrima suza) med. dexter desni. grafo) pisano slijeva nadesno deksiokardija (grč. de. decurio) zapovjednik dekurije (u vojsci starih Rimljana) dekurt (fr. izdajnički. v. npr. deferre. nametanje prisege delator (lat. lac mlijeko = odbijanje djeteta (od majčinog mlijeka) delat (lat. potajni tužitelj delatoran (lat. prštanje. dekstrin) kem. nalazi na desnoj strani dekstralan (lat. za razliku od legista. svaka viša naredba uopće dekretali (lat. delacio hereditatis (lat. groždani šećer. skratiti. decutere. kuhinjska sol. dekuražiran dekurija (lat. decourager) obeshrabriti. zaležano mjesto na bolesnikovom tijelu. delatio) potkazivanje. neprirodna pojava u gradi ljudskog tijela kad se srce. de-court) trg. zaležaj. decretum) odluka. optuženik delatio hereditatis čit. narediti. glikoza dekubitus (lat. uplašiti. pozivanje nekoga da primi nasljedstvo delakrimacija (lat. decuria) klasa. u srednjem vijeku: učitelji i pisci kanonskog prava. inkrement dekrepitacija (lat. izdati naredbu dekretisti (lat. de. klevetnički . desetina (u vojsci starih Rimljana) dekurion (lat. opadanjem.

u umjetnosti: profinjen ukus. med. deligere odabrati. delfis. previjanje rane delikatan (lat. osjetljiv. delphinus) morska životinja. opunomoćiti. delectum) biranje. ocrnjivanje delavara vrst grožđa. osobito u korekturi) delegacija (lat. umilan. dele) briši. prikraćivanje.delatura delatura (lat. fin. delegatio) izaslanstvo. izbor delenda Carthago čit. prenijeti na koga (pravo. neugodan (npr. nježno. zavijanje rane. s nježnošću. delicatesse) kao moralna osobina: nježnost. Sagunt je propao (rečenica se odnosi na grčki grad Sagunt u današnjoj Španjolskoj koji je Hanibal 219. Delfoi) glasovito Apolonovo proročište u Fokidi (u podnožju Parnasa) delfijsko proročište v. deligatio) med. prav. smisao za lijepo. ustupanje potraživanja nekog duga ili nalog za plaćanje jednog dužnika na neku drugu osobu s njezinim pristankom delegant (lat.) smanjivanje nasljedstva delibal (tur. deliberatio) savjetovanje. bal) otrovni ili opojni med koji pčele skupljaju s biljke Daphne pontica na Crnom moru deliberacija (lat. delenire ublažiti) mn.) delekcija (lat. deleterion otrov) med. delegare) odrediti. e. dug itd. veoma obziran. odlučno delicatamente čit. delenimentum. prav. delibacio hereditatis (lat. koji treba pažljivo raditi. mio. delicatamente deliciozan (lat. savjetodavni deliberato (tal. ovlastiti. ukusan. umirivanje). delegatus) izaslanik delegatar (lat. pr.) med. slična kitu. delikato (tal. imenu Delaware) dele (lat. pliskavica 261 delikatesa delfinij (grč. osjetljivost.) glaz. kiće- . deliberativus) koji savjetuje.) glaz. Ijubak.) potkazivanje. delibatio hereditatis čit. deleatur) neka se briše. delibatio) smanjivanje. otrovna tvar Delfi (grč. delikatamente (tal. dupin. delicato delicato čit. delfinos dupin) plivač koji pliva delfin-stilom delibacija (lat. sladak. razmišljanje. težak. delere uništiti. deleomai uništavam. pažljivost. obzirnost. deli. trg. bajan deligacija (lat. tzv. tvar koja truje i uništava život. kojoj se pripisuje odanost ljudima i ljubav prema glazbi. delegatarius) trg. sredstva za ublažavanje (ili: uminjavanje. Delfinion Apolonov hram) sudište u staroj Ateni (pored Apolonova hrama) koje je sudilo za ubojstva što su ih počinitelji prikazivali kao opravdana delfinist (grč. Delfi delfin (lat. dužnik koji svome zajmodavcu ustupa potraživanje nekog duga kod neke treće osobe delegat (lat. delicatus) nježan. laskave riječi deleterij (grč. zavijanje. neka se izbaci (slovo ili riječi. zavoj. delenda Kartago (lat. klevetanje. deliciosus) divan. vjerovnik koji je upućen na neku treću osobu radi traženja nekog duga delegirati (lat. v. razorio — dok su Rimljani odlučivali hoće li mu se suprotstaviti deliberativan (lat. "amerikanka" (naziv po američkom zem. vijećanje deliberante Roma Saguntum periit lat. delegans) izdavatelj naredbe (ili: naloga). ukusan. izbaci! deleatur (lat. n. mio.) Kartaga koju treba razoriti delenimenti (lat. dok je Rim vijećao. pažljiv. previjanje deligatura (lat. izaslati.) glaz. izabrati. dogovaranje. položaj) delikatesa (fr.

limes.) med. onaj koji boluje od delirija delirij (lat. odseliti se delta (grč. delivrer) osloboditi. deložman deložirati (fr. delinkvent delikvescencija (lat. istjerati iz stana. omeđivanje. biti lud. delirium) med. delinquens) optuženi. delirij delirant (lat. četvrto slovo grčkog alfabeta. predati. delineatio) crtanje. 1% željezo. luđak. isporučiti. predaja.) on je to crtao (na crtežima i bakrorezima) delineirati (lat. svojstvo pretvaranja u tekućinu na zraku delikvescentan (lat. delogement) izlazak. omeđiti. limitis granica) graničenje. jamstvo posrednika (ili: agenta) da će roba koju je on prodao na kredit biti plaćena u određenom roku delkredere-provizija trg. delinquere. ušće rijeke koje se grana u više rukava (u obliku grč. 40% cink. skica delineavit (lat. delivraison) trg.delikt nost. nekom dramskom djelu) osobina mjesta u kojem se radnja prvobitno zbiva i prilagođivanje novom mjestu radnje deložiranje (fr. nagrada koju posrednik prima za svoje jamstvo. delitescere) med. predaja. prijestup. pretvarati se u tekućinu) upijanjem vlage iz zraka. bjesnjeti. npr. v. d. de uklanjanje. izdati robu delkredere (tal. delirare) buncati. izdavanje robe delivrirati (fr. med. gubiti se. izaći. delcredere) trg. isporuka. delinquere) v. trg. deliquescentia) topljenje. delirij um tremens (lat. završava najčešće smrću delitescencija (lat. odlazak. logora ili trupa. de. kao predmet za uživanje: poslastica. izbaviti: trg. skicirati delinkvent (lat. osobito ukusno jelo delikt (lat.) nesvjestica delimitacija (lat. deliquescens) topljiv. obilježavati ili postavljati granicu delineacija (lat. v. nacrt. izdavanje delivrezon (fr. deliquescere) topljenje (ili: rastapanje) na zraku. ograničavanje. deliracija delirirati (lat. poslati. limitis) graničiti. strojne dijelove i oruđa .) ili skraćeno: p. delta) 1. ograničiti. pojavljuje se s nemirom i drhtanjem udova. de. istup protiv zakona. delikvijum animi (lat. 1% olovo) za okivanje brodova. potisnuti neprijatelja s njegovog položaja. buncanje zbog bolesnih duševnih predodžbi koje nastaju kao posljedica određene prenadraženosti mozga i moždane opne. isporučivanje. pokret. ludilo. otapanjem na zraku. brodske vijke. delivrance) oslobođenje. s položaja. topiti se delikvij (lat. obilježavanje ili postavljanje granice delimitirati (lat. zlikovac. D. delkredere delokalizacija (lat. slova delta) 3. deliquium animi čit. nastaje zbog prekomjernog uživanja alkoholnih pića. deloger) izbaciti. delictum) prav. prijestupnik. deliquescere) topiti se (ili: rastapati se. da se na zraku otopi. voj. limes. deliratio) med. rastopljiv delikvescirati (lat. d. delirans) onaj koji bunca. potiskivanje neprijatelja. locus mjesto) oduzimanje (npr. 2. delineare) crtati. zanositi se 262 delta-metal delirium tremens čit. istjerivanje s nekog položaja ili iz stana. delinquere. bunilo. per delikvijum (lat. omeđivati. delinkventica prijestupnica deliracija (lat. zločin delikvent (lat. iznenadno gubljenje (ili: naglo iščezavanje) bolesnih tvari delivrans (fr. alkoholno ludilo. glazbeni instrument starih Grka i Rimljana u obliku slova delta delta-metal zlatu slična slitina (56% bakar. per deliquium čit.

demos. demasquer) skinuti obrazinu (ili: masku). demos. prozračiti. rastaviti na dijelove demencija (lat. utjecanje na narod govorom demembrirati (lat.delta-zrake delta-zrake fiz. učiniti demarš poduzeti potrebne mjere. fr. povući graničnu liniju demarš (fr. omeđivanje. osobito radi utvrđivanja prije spornih granica. med. demos. obilježavanje granične linije. u narodnoj skupštini. zajednički naziv za duševne . iznositi. graničari demarkacijski kordon granični lanac demarkirati (njem. dementia paralytica čit. vršili velik utjecaj na narodne skupštine. raskrinkati. de i materija) prijelaz u duhovno stanje. eidos oblik) geom. dementia praecox čit. te s dijagonalama koje se okomito sijeku deltoidan (grč. čistiti. agoreyo govorim) javni govor. zapravo: zavođenje naroda. delti sličan mišić gornjeg dijela ruke deluvij (de-.) vrsta letjelice. poreći. "zmaj" u obliku grčkog slova delta deltoid (grč. sustav i metode kojima se služe demagozi da bi došli do svog cilja. razvesti. delta. voj. onako kako jest. u staroj Grčkoj tako su zvali ljude koji su svojim ugledom. deltoeises) u obliku delte. de mephitis kužno isparenje. razotkriti. demegoria.) mladenačko ludilo. ispraviti neistinu ili netočnost demarkacija (fr. tj. agein) mišljenje i način rada demagoga demagoški (grč. demarquer) ograničavanje. rječitošću itd. demarquer) ograničiti. fr. poricanje. trupe u pokretu otkriti neprijatelju i time ih izložiti njegovoj topničkoj ili puščanoj paljbi dematerijalizacija (lat. vlasti demagogizam (grč. dementia) med. ispravljanje neke neistine ili netočnosti demantirati (fr. demos narod. demos narod. dementi) opovrgavanje. delta. rastrgati. demarche) korak. razgolićavati. danas se upotrebljava u prijekornom smislu za onoga koji zavođenjem naroda dolazi do vlasti demagogija (grč. (isp. pren. govor pred narodom. postupak. odreći. pom. obilježiti granicu. otkriti. demagogos) voda naroda. agein voditi. razgolititi. demencija prekoks (lat. dementir) opovrgnuti. luere prati) geol. tj. iznijeti) pokućstvo demefitizirati (lat. trokutni deltoideus (grč. demencija paralitika (lat. demembrare) raskomadati. radioaktivne zrake koje se uvijek pojavljuju zajedno s alfazrakama ako beta-zrake imaju veoma malu brzinu deltaplan (grč. određivanje 263 demencija mjesta na kojem se nalazi brod na pučini demarkacijska linija granična linija. demagog demaj (engl. kod gangrene: crta na kojoj se ona zaustavlja demarkacijske trupe pogranične trupe. demeubler) ukloniti (ili: uklanjati. de-mephitiser) provjetriti. poricati. proizvodi od raspadanja stijena koji se ispiranjem prenose s viših brdskih položaja i talože na padinama i u podnožju demagog (grč. četvorokut simetričan u odnosu prema jednoj dijagonali. odricati. demy) vrsta papira malog formata demanti (fr. ludilo. oduhovljivanje demeblirati (fr. gubitak značajki tjelesnosti. agein) koji zavodi lažnim obećanjima v. Marke. očistiti od štetnih isparavanja demegorija (grč. agein) vođenje naroda. poduzeti korake demaskirati (fr. prikazati u pravoj boji.) progresivna luđačka paraliza. eidos oblik) med.

demencija senilis (lat. demissionnaire) primatelj ustupljenih dobara. umanjenica. dementia senilis čit. demos narod) predmetak u složenicama sa značenjem: narod. diminitivus) koji smanjuje. demos zemlja. supr. npr. sužava. de-. 2. razoružavati. suprotno: militarizacija demilitarizirati (lat. demergere. kuća — kućica deminutivan (lat. damejeanne) opletena staklena boca za vino. malo utvrđenje. u "polusezoni". demijohn. uronjavanje demetropolizacija (lat. 3. za razliku od najvišeg Boga. ocat itd. demissionner) dati ostavku. ogriješiti se o nešto demeritni dom u Katoličkoj crkvi: zavod za preodgoj i kažnjavanje svećenika koji nešto skrive demerzija (lat. demersio) potapanje. demirelief) poluispupčena tvorevina. poluokret (nalijevo ili nadesno) demiurg (grč. dimittere. militarizirati deminutiv (lat. demiurgos) fil. militaris) voj. ime boga tvorca kod grčkog filozofa Platona. jahanje u polukrugu demižon (engl. rukotvorac.) preseljenje visokih ustanova iz glavnoga grada (metropole) u druga.-grč. tvorac. zataškavati demibastion (fr. tj. demi-parallele) voj. demi-bastillon) voj. razoružavanje. riba — ribica. gnostičari su tako nazivali tvorca materijalnog svijeta. razoružati. manja mjesta demfati (njem dampfen) prigušivati. saison godišnje doba) prikladan za nošenje u proljeće i jesen. osobito: raspustiti (ili: znatno smanjiti. imanja. militaris) voj. ležarina (naplata za robu koja se ne podigne iz skladišta na vrijeme) demireljef (fr. umanjena riječ. slaboumnik demeritirati (fr. viši činovnik u nekim starogrčkim polisima demisezonski (fr. od perz. de-. tvorac svijeta. demi-john. i izjednačavali ga sa židovskim Bogom demivolt (fr. ovako Platon naziva Boga kao tvorca svega. prijelazan demisija (lat. skraćuje demiparalela (fr. klonulost. 4.) ludilo koje dolazi s godinama kao posljedica starosti demens (lat. polurov 264 demodemiraža (fr. fr. demeriter) skriviti. ne držati) vojsku i porušiti vojne objekte u nekom mjestu. demivolte) jah. nekom području ili državi. umanjuje. smanjivanje na najpotrebniju mjeru vojske i uklanjanje vojnih objekata u nekom mjestu. uvođenje civilne umjesto vojne uprave. umjetnik. demens) luđak. diminutivum) gram. obrtnik. poluutvrđenje demikoton (fr. razvojačenje. pripadnik staroatenskog trećeg staleža. narod. autor. zgriješiti. svijet. graditelj svijeta. nekom području ili državi. ergon djelo) 1. ostavka demisionar (fr. narodni . demitour) polukrug. zanatlija. Damaghani grad u kojem je bila razvijena staklarska industrija) pletenka. demi-coton) čvrsta polupamučna tkanina demilitarizacija (lat. uvesti (ili: uvoditi) civilnu upravu umjesto vojne uprave. fr. demi polu-. zahvaliti se na službi ili zvanju. službenik u ostavci demisionirati (lat.demens bolesti koje počinju za vrijeme puberteta ili odmah nakon njega. raspuštanje. otpustiti demitur (fr.(grč. opletena boca od nekoliko litara demo. različitih veličina (do 60 1) demižon (engl. demurrage) zakasnina. polureljefna tvorevina demirug (grč. demissio) utučenost.

fobeomai bojim se) med.. daimon) natprirodno biće.. podrijetlo iti'. fr. demonetiser. bolestan strah od većih skupova ljudi demogeronti (grč.prefiks sa značenjem: o ine? prema narodu. staromodan Demodok (grč. učiniti nešto pristupačnim sredstvima i shvaćanjima širokih narodnih sIr. krateo vladam.jV va. bilo da bi se prekovao demonetizirati (lat.).prefiks sa značenjem: odnos prema narodu. najvišu vlast. e. porušiti.. demo. demolir) rušenje. čovjek slobodoljubivih. utemeljitelj atomi stike demokršćanin (grč. filos prijatelj. n. znanost Demokrit starogrčki filozof iz Abdere (460—370. demo.) izvan mode.) mit. bilo u obliku neposredne demokracije kad o državnim poslovima odlučuje skupština cijelog naroda (kao u staroj Ateni). prid. vraćanje vojske u mirnodopsko stanje demobilizirati (fr. doksa mišljenje. demoliranje demolicijski sistem fort. u običnom govoru: slobodoljubivost demokratizirati (grč. vlast. bilo preko izabranih predstavnika (reprezentativna — predstavnička — demokracija) demokrat (grč. sustav utvrđivanja po kojem se objekti.i moneta novac) bank. logia) znanost o narodu i njegovom duhovnom životu demon (grč. krateo vladam) v. razoružati.. bilo da bi se sasvim izbacio iz optjecaja. položaj. osobito zao duh. razoružavanje vojske. zla sudbina demonetizacija (fr. demonetiser) bank. demokracija. demolitio) v. npr. pr. jednoj vrsti novca uki- demobilizacija (fr. starješine po starosti i dostojanstvu. znanost o stanovništvu demokracija (grč. demos. demos.demobilizacija 265 demonetizirati nosa u zajednici uopće. demolicija demolirati (lat. širokih pogleda demokratizam (grč. senatori u današnjoj Grčkoj demografija (grč. demo. grafia) opisivanje naroda. pripadnik stranke koja u svom programu naglašava kršćansku notu demolicija (lat. sotona. povlačenje novca iz optjecaja. kad ih neprijatelj zauzme. upropastiti. krateo vladam) naziv za politiku "vladavine prijatelja naroda" demofobija (grč. demos. demoliri. krateo vladam) uvesti ili sprovoditi mjere koje oslobađaju sve ljude i daju ravnopravnost bez obzira na imovinsko stanje. uništiti. državno uređenje u kojem. znanost o narodu i državi na osnovi statistike. demokratia) vladavina naroda. kratos vladavina. fr. demolir) rušiti. uništavanje. demos narod. upropaštavanje. zakonodavnu i izvršnu. duh. krateo moćan sam. narodna vlast. slijepi pjevač na dvoru kralja Alkinoja (pred Odisejem pjeva o Trojanskom ratu) demodoksologija (grč. demobiliser) voj. mogu odmah razoriti minama demoliranje (fr. demobilisation) voj. položaj i školovanost). logos govor) proučavanje javnog mnijenja na temelju anketnog ispitivanja demofilokracija (grč. po naučavanju o trima vlastima. de. lat. vrši cijeli narod (bez obzira na imovinu. demos. demos narod) pripadnik stranke kršćanskih demokrata (Democrazia cristiana) u poslijeratnoj Italiji. svesti vojsku u mirnodopsko stanje demode (fr. demos. demo-geron) mn. demoliran demologija (grč. vladam) pristaša i zastupnik demokratskog uređenja države i od- . moneta.

v. daimon. demoralisation) kvarenje. demoraliser) učiniti razvratnim. izrazito. demotikos) koji pripada narodu. voj. demontirna baterija voj. lišiti morala. npr.prefiks sa značenjem: odnos prema narodu. ovaj. izlagač. onaj. narodni. slobodno. živo. natprirodan demonstracija (lat. demontage) rastavljanje na sastavne dijelove. pojedinca ili mase. vjerovanje u sablasti demonomantija (grč. demonstrans) tumač. akcija. daimon) vjerovanje u duhove i natprirodna biča uopće demonolatrija (grč. razvratnost. daimon. gubljenje hrabrosti. prikazivač. u demokratskoj Ateni: općina. voj. demodoksologija Demosten (grč. daimon. utjerati joj strah demos (grč. onesposobljavanje za uporabu. demos) narod. v. narediti da se sjaše. anketiranje širokih slojeva pučanstva. demonima demonomagija (grč. baterija koja frontalnom paljbom uništava neprijateljske topove demoralizacija (fr. tobožnji napad kako bi se izazvao neprijatelj da otkrije svoju snagu. pokazivač. prividan. oboriti s konja. obožavanje vraga i klanjanje (ili: služenje) vragu demonologija (grč. dokazivanje. malodušnost.demonizam nuti vrijednost i time je povuci iz optjecaja demonizam (grč. očigledno. demulcentia) mn. onaj koji tumači. med. manteia proricanje) vračanje pomoću demona koji se nalazi u onome koji vrača demonomelankolija (grč. demonstrare) pokazivati. izlagač. pokvariti. odsjek jedne file demoskopija (grč. tumačiti. uvjerljiva i silna rječitost demotičan (grč. musca muha) organizirano uništavanje muha kemijskim sredstavima . demonter) rastaviti stroj na njegove sastavne dijelove. pokvarenost morala (ili: naravi). mageia) gatanje (ili: vračanje) pomoću duhova demonomanija (grč. demonstratio) dokaz. logia) naučavanje o duhovima. daimon. demonstrativum) gram. objašnjavač 266 demuskacija demonstrirati (lat. most itd. očigledno prikazivanje. demonstrare) javno. voj. ili da mu se odvrati pozornost od neke druge operacije demonstrant (lat. otvoreno. osobito eksperimentiranje u prirodnim znanostima. javno iskazivanje. melancholia) ludilo čovjeka koji vjeruje da su u njega ušli zli duhovi demonski (grč. de uklanjanje. Demosthenes) najslavniji starogrčki govornik u Ateni (384—322). onaj koji javno iskazuje svoje mišljenje ili raspoloženje demonstrativ (lat. rasplitanje. upropastiti nekoga. demonstracija demonstrator (lat. sredstva (ili: lijekovi) za umirivanje bolova demuskacija (lat. ludilo = vjerovanje da je u nekoga ušao vrag i da je zbog toga poludio. otuda: demostenska rječitost izvanredna. svog raspoloženja. naklonjen narodu demulcencije (lat. pokazna zamjenica. Iatreia obožavanje) poštovanje duhova. usp. skopeo gledam) proučavanje javnog mišljenja. pokazivati raspoloženje demontaža (fr. daimon. demontirati demontirati (fr. mania pomama. sotonski. usp. oštetiti neku spravu. lišiti vojsku hrabrosti i vjere u pobjedu. demoralizirati demoralizirati (fr. demo. dokazivati. daimon. izlagati. učiniti neupotrebljivim (ili: nesposobnim) za obranu. lišiti nekoga osjećaja vlastite vrijednosti. daimonios) vražji. demonstrativno (lat. taj i dr.) dokazivač.

dendron. facere raditi) nastojanje i poduzimanje mjera pobjedničkih savezničkih sila po svršetku Drugog svjetskog rata da u Njemačkoj uklone sve tragove Hitlerove antidemokratske i nehumane nacionalsocijalističke vladavine denacionaliziranje (fr. odnaroditi denar(ius) (lat. metron) vještina mjerenja drveća.) med. veza s drvetom dendrografija (grč. javlja se povremeno u toplim krajevima (samo ljeti) kao iznenadan napadaj groznice denikotinizirati (lat. okamenjene biljke i okamenjeno drveće dendrolog (grč.) bakreni novac različite vrijednosti u bivšim pokrajinama sjeverne i srednje Italije.) i. denaturalisation) otpuštanje iz podaništva. usp. de uklanjanje. smanjivanje broja stanovništva denaturalizacija (fr. denegatio) odlučno poricanje (pred sudom). Nicot) oduzeti duhanu nikotin i time ga učiniti manje štetnim za zdravlje denivelacija (fr. natio narod. dendron drvo) prvi dio složenice sa značenjem: drvo. fr. odbijati. denegatio debiti coniugalis čit. gubljenje građanskog ili zavičajnog prava denaturirati (fr. odbijanje. de-. mjera za svilu i zlato denatalitet (lat. dandy) kicoštvo. denaturer) izmijeniti svoju prirodu. metron) instrument za mjerenje visine i jačine drveća. izopačiti. vertikalno pomicanje . promijeniti prirodu neke stvari. udio nekog trgovca u nekom brodu ili njegovom teretu. kao i za određivanje njegovog volumena dendrometrija (grč. denegacio debiti konjugalis (lat. de. eidos oblik. gizdelinstvo. uzrokovanje neravnosti. odnarođivanje denacionalizirati (lat. denegare) odlučno poricati. denegatio audientiae čit. denivellation) spuštanje razine (nivoa). špiritu) dodavati različite tvari koje ga čine neprikladnim za uživanje denazalizacija (lat. denegacio audijencije (lat. dendron drvo) u obliku drveta. u vezi s tim.(grč. natio narod. dendrografički dendroidan (grč. starosl. odroditi. logia) poznavanje drveća. kasnije 16 asa ili 4 sestercija denaro (tal. natalis koji se tiče rađanja) opadanje broja rađanja (u nekom narodu. uskraćivati denga (ar. lat. dendron. denationaliser) oduzeti narodni karakter. lik) v.) prav. dentritičan dendroliti (grč. lišiti nekoga bitnih osobina naroda kome taj pripada. prirasta te starosti pojedinih stabala i čitavih šuma. dendron. denationalisation) odnarodenje. de-. znanost o drveću (uzgoju i praktičnoj uporabi) dendrometar (grč. nasus nos) gubljenje nosnog izgovora kod nekih samoglasnika (npr. fr. sličan drvetu. uskraćivanje. državi itd.denacifikacija denacifikacija (fr.) stari rimski srebrni novac koji je najprije sadržavao 10. neizvršavanje bračne dužnosti denegirati (lat. dendron. pent postalo je u hrvatskom jeziku pet) dendizam (engl. lithos kamen) mn. uskraćivanje saslušanja. kao drvo 267 denivelacija dendro. njegov uzgoj i praktičnu primjenu dendrologija (grč. logos) poznavatelj drveća. dendron. dendron. grafia) opisivanje drveta. vrlo zarazna bolest. dendrometar denegacija (lat. trg. znanost koja određuje količinu drvne mase. pomodarstvo dendritičan (grč. namirnicama (npr. min. prid. onaj koji proučava drveće.) prav. dendron.

zguliti denuncijacija (lat. denotatio) označavanje. odjeljak (stana) .denobilitirati se denobilitirati se (lat. zubni liječnik. metron) fiz. tužitelj denuncijat (lat. denoncer) obavijestiti. smatra da je potreba našeg uma pretpostaviti postojanje Boga kao osnove moralnog svijeta deparalizirati (lat. grč. zubna kost. optužba denuncijant (lat. zubni glasovi. glavna masa od koje se sastoji zub dentiskalpij (lat. dens zub. denuntians) dostavljač. dens) zubni tehničar. obilježiti. denominativum) gram. 2. tj. deon dužnost. fil. denuntiatus) optuženi denuncirati (lat. densus gust.) Bogu hvala (svršetak katoličke mise) deontologija (grč. grč. razgolićenje. ogoliti. riječ izvedena od nomina (imenica. o etičkom ponašanju liječnika u svim odnosima i oblicima liječničke djelatnosti deontološki (grč. davanje podataka denotirati (lat. zgusnuće denzimetar (lat. deon. grč. otkloniti uzetost. paralvein klonuti) med. nazvan još i moralnim dokazom. geol. denominare) nazvati. soba. arhit. nicanje zuba kod djece dentifricij (lat. arpazo zgrabim. dentifritium) sredstvo (ili: prašak) za čišćenje zuba dentikuli (lat. oni kod kojih vrh jezika pri izgovaranju dodiruje zube u gornjoj čeljusti (d. logia znanost) 1. denuntiatio) dostavljanje vlasti nekog kažnjivog djela. scalpere grepsti) sprava za čišćenje zuba dentist (lat. deontos dužnost. denuntiator) v. logia znanost) teol. otkazati denotacija (lat. odvajanje kostiju od mesa. denuncijant 268 departman denudacija (lat. djelokrug. departement) podjela određenih poslova između djelatnika jednog kolegija. instrument za vađenje zuba denticija (lat. denominativan denominirati (lat. izliječiti od paralize departicija (lat. dens zub. stanje u kojem se nalaze zubi denucijator (lat. naprava za mjerenje specifične težine i gustoće tekućine. denudatio) otkrivanje. pridjeva i brojeva). densus gust) gustoća. grč. zbijenost Deo gratias čit. potkazivanje. denotare) naznačiti. ukrasi na svodovima i stupovima u obliku zuba dentin (lat. obilježavanje. zubalo. npr. dentales) gram. agra plijen) zubobolja dentali (lat. denominatio) imenovanje. naučavanje o liječničkoj etici. potkazivač. imenovati denonsirati (fr. ščepam) med. zbijen. vrsta areometra denzitet (lat.) zubi. densus gust) zgušćivanje. zajedničko djelovanje erozije i raspadanja zbog kojeg dolazi do snižavanja tla denudirati (lat. znanost o dužnostima (izraz potekao od engleskog filozofa Benthama). prijava. Deo gracijas (lat. zubni kirurg dentura (lat. optužiti denzacija (lat. denudare) otkriti. dentitio) med. veslati od veslo. t) dentalni (lat. denuntiare) dostaviti sudu. de uklanjanje i nobilis plemenit) izgubiti svojstva plemića. postati pripadnik građanskog staleža denominacija (lat. prid. dati podatke dentagra (lat. departitio) podjela departman (fr. tj. denticuli zubići) mn. deontološki dokaz o postojanju Boga. zamjenica. objavljivanje denominativ (lat. dens. potkazati. dens zub. tj. de. okrug. dentalis) zubni dentarpag (lat. dentis zub) zool. oguliti.

uopćavanje depeša (fr. sažaljevati. pri čemu nezasićena ili manje zasićena otopina potiskuje potpuno zasićenu otopinu deplasman (fr. bežični brzojav. de uklanjanje. skidanje dlaka depilatorij (lat. rasaditi deplasiran (fr. žaliti depo (fr. de. obično se šalje najhitnijim putem po posebnim kuririma depeširati (fr. v. deplacement) premještanje. volumen dijela broda pod vodom. kemijska tvar (supstanca) koja sprječava slabljenje galvanskih elemenata zbog polarizacije . dipennare) trg. naopako (ili: pogrešno.u pangere pričvrstiti) hitno poslati ili otpremiti. depecher. planta biljka. uobičajenost depolarizacija (lat. sredstvo za skidanje kose i dlaka depilirati (lat. ministarstva vanjskih poslova svojim predstavnicima u inozemstvu. ostava. vojni materijal koji služi za dopunu. račune u trgovačkoj bilježnici precrtati i time ih poništiti. svakodnevnost. deplere isprazniti. deplantatio) presađivanje. grč. deplorare) oplakivati. dis. osirotiti depedikulacija (lat. uništavati uši i gnjide dependencije (lat. ispražnjavanje deploracija (lat. poeta pjesnik) oduzimanje poetičnosti nekom pjesničkom djelu. promijeniti mjesto. pediculus uš) kir. uništavanje polarizacije galvanskom elementu depolarizator fiz. de. persona osoba) med. depistage) metodičko otkrivanje bolesti medu stanovništvom (npr. povući nalog depersonalizacija (lat. dependere) mn. prilagodba običnom načinu izražavanja. pertinencije depenirati (lat. koji nije na svom mjestu. bolest pri kojoj čovjek izgubi svijest o vlastitoj osobnosti (ličnost) ili o svojoj okolini (npr. pren. depot) skladište. side) deplantacija (lat. smjenjivanje. lat. an depo (fr. polus. deplace) neumjesan. lišiti kose. vojska koja služi za dopunu ostalih jedinica. žaljenje deplorirati (lat. penna pero. razne vrijedne stvari (dragocjenosti. pauper siromah) osiromašiti. depletio) pražnjenje. depilatorium) med. lišiti nekoga imovine depistaža (fr. brzo dostaviti. mjesto gdje se čuvaju topovi i ostali ratni materijal. deplantare) presaditi. pom. kad banka prima na čuvanje. npr.) na čuvanje depo-posao bank. potiskivanje. volumen istisnine deplecija (lat. en depot čit. službeno pismo. drveća) deplantirati (lat. gubljenje osobnih karakteristika. spremište. vrijednosne papire i dr. ono što nekome pripada. de uklanjanje. kad tvrdi daje već davno umro). npr. ukloniti sa svog mjesta. sažaljevanje. u sefovima. de. de. brzojaviti depilacija (lat. depilare) skinuti kosu (ili: dlake).) i to posebno naplaćuje od deponenta depoetizacija (lat. rasadivanje (bilja.depauperacij a depauperacija (lat. uništavanje ušiju i gnjida depedikulirati (lat. tal. loš položaj. koji se događa ili čini kad mu nije vrijeme deplasirati (fr. prav. sklonište: voj. loše) postavljanje. brzojav. deplacer) premjestiti. deploratio) oplakivanje. u farmaceutskoj tehnici: što potpunije izdvajati jednu biljnu supstancu pomoću češćeg dolijevanja sredstva za otapanje (etera). polos stožer) fiz. pogrešno ili loše 269 depolarizator postavljen. depeche) vijest dostavljena najhitnijim putem. depilatio) opadanje kose. pediculus uš) kir. smijeniti nekoga s njegovog položaja.

deponere odložiti. glagol koji ima pasivan oblik a aktivno značenje. otjerati. depositum) povjereno dobro. prognati. zalog. = arhiv depravacija (lat. koji prividno napušta svoje prvotno značenje. uložiti. protjerati. deposter) voj.) gram. fr. de. ad depozitum (lat. oduzimanje predmetka (prefiksa) od glagola s predmetkom . npr. opljačkati) raseljavati. lišiti nekoga narodne naklonjenosti depopulirati (lat. deponere) odložiti. činovništvo. galvanski element lišiti polarizacije depolirati (fr. depositor) v. de prefixe predmetak) lingv. grč. depozicija deponirati (lat. dati. deposedirani npr. npr. in depozito (lat. polos) fiz. npr. depositorium) odjel za čuvanje. deposseder) prav. ulog. onaj koji daje nešto na čuvanje. ono što je ostavljeno na čuvanje. deponent depozitorij (lat. protjeran. primiti ad depositum čit. deportatio) progonstvo. prisilno upućivanje u logore. deponentni glagol deponent (lat. pred sudom iskazati. depolir) oduzeti sjajnost.) na čuvanju. službenicima. vojsku itd. upućivanje po kazni u neku koloniju. službenike. ulaganje. depositio) ostavljanje stvari na čuvanje. činovništvu. deportare) prognati. deponens) ulagač. depopulatio) raseljavanje. glatkoću depolitizacija (lat. pogoršanje deprefiksacija (fr. depolitisatio) oduzimanje političkih prava nekom staležu ili skupini ljudi. deportiran (lat. lišiti nekoga posjedovanja neke stvari ili zemlje. protjerivanje. fr. mjesto u sudu gdje se čuvaju stvari i novac. Francuza u Novu Kaledoniju itd. prav.) dati ili primiti na čuvanje. razvratnost.. popularis narodni) otuđiti nekoga od naroda. otjerati s mjesta. novac uzet uz interes radi proširivanja posla depozitor (lat. depolitizirati (lat. dakle. poslan u zatočeništvo ili po kazni u koloniju deportirati (lat. de. osobito: ostavljanje stvari i vrijednosnih papira u banci na čuvanje. poslati po kazni u koloniju. deportatus) prognan. potisnuti s položaja depozicija (lat. smanjivanje stanovništva depopularizirati (lat. raseliti (stanovništvo) deport (tal. vojsci itd. talog. izgnati. izopačenost. Engleza u Tas- 270 deprefiksacija maniju. deponens (lat. smjestiti) odlagalište smetište deponiranje (lat. deponere) v. dati na čuvanje. nanos depozitna banka zavod koji prima novac uz manji interes da bi ga davao drugima uz veći i na toj razlici zarađivao depozitna mjenica mjenica koja se izdaje na novac uzet i uložen u posao depozitni novac novac koji se polaže sudu radi čuvanja. Rusa u Sibir. depossidere. politisare baviti se javnim poslovima) ukloniti iz politike. ostaviti u banci potpis radi uspoređivanja depopulacija (lat. baciti u bijedu deposedirati (lat. de. deport) u trgovini burzovnim papirima: razlika između sadašnjega i kasnijeg nižeg tečaja vrijednosnih papira (razlika između sadašnjega i kasnijeg višeg tečaja zove se report) deportacija (lat. in deposito čit. iskvarenost. položiti. svjedok pred sudom deponij (lat. vladar koji je zbačen s prijestolja depostirati (fr.dpolarizirati depolarizirati (lat. depopulari opustošiti. bank. iskaz pred sudom depozit (lat. izgnan. depravatio) moralno kvarenje. pokvarenost. u pohrani. poslati u zatočeništvo. polus. neki stalež ili skupinu ljudi lišiti političkih prava.

spuštanje. ratio pamet. oneraspoložiti. depurativan depurgacija (lat. pročišćavanje. pored plaće. deputatum) 1. izaslanici. uznemiriti. npr. tj. ugnjetavati. proklinjanje. otrijebiti depurirati (fr. ukinuti racioniranje deradenitis (grč. zadržavati (koga). tj. 2. deprecatio) molba za koga ili za što. slab puls koji znači oslabljelost. depuratio) čišćenje krvi . depurgatorius) v. osobito u zajednici s određenim afektima (briga itd. svečano izopćenje. izaslanik. oduzimati snagu. nešto. smetati kome. očistiti. nov jednostavan glagol deprekacija (lat. nizak tlak zraka. deprimere. tlačiti. padanje cijena. kapilarno pritiskivanje žive u kapilarnim cijevima. odbor određen za pripremanje svega što je potrebno za rješavanje nekoga važnijeg pitanja deputat (lat. naznačiti. depurgativus) koji čisti (ili: pročišćava) crijeva depurgatoran (lat. očistiti krv deputacija (lat. posredovanje depresija (lat. de uklanjanje. utučenost.) otuđenik. depuratorius) v. dere vrat. trijebljenje depurgativan (lat. deputare) odrediti. deranger) uznemiravati. potištenost. zastupnik. poremetiti. padanje žive u barometru zbog slabog tlaka zraka. ulegnuće. opadanje cijena. deprefiksacija deprimirati (lat. depressorium) med.) i melankolijom. trg. lišavanje. privare lišiti) lišenje. geol. pobrkati. deprimirana kapilarnost fiz. utvrđeni prihod koji netko. npr. osobito lijekovi koji čiste krv depurativan (fr. po značenju i obliku. upala vratnih žlijezda deranžirati (fr. područje najnižeg tlaka zraka depresorij (lat. instrument za svlačenje. izvaditi iz preše depresivno područje meteor. žito i dr. meteor. zauzimanje za nekoga. poremećaj. med. sredstva za čišćenje. utući. klonulost psihičke energije. s priznanjem Božjeg suda. deputatio) izaslanstvo. razum) staviti u slobodnu prodaju. kutna udaljenost zvijezde ispod horizonta depresirati (lat. derasine (fr. pokvariti. depurantia) mn. depurgativan depurgirati (lat. depressio) voj. topovsku cijev usmjeriti niže. nered da bi se dobio. slabiti. deprimere) obeshrabriti. otimanje. niže stanje žive u uskim cijevima nego u širim žilama koje opkoljavaju cijevi deprivacija (lat. kao jedan dio svojih primanja deputirati (lat. fiz. depurgatio) čišćenje.deprekacija 271 deranžman depurancije (lat. depuratif) koji čisti. pročistiti. uznemiravanje u poslu. u naturi. v. uputiti deračine čit. poremetiti svoje imovinsko stanje. živci koji šire krvne žile i time smanjuju krvni tlak depreverbacija (fr. astr. derangement) smetanje. med. poremećenost. drva. depurgare) čistiti. depressio) psih. operacija oka pri kojoj se živac potiskuje naniže. depurer) čistiti. područje koje leži niže od morske površine. iseljenik deracionirati (lat. pasti u dug. poglavito osjetljivosti. anatema. remetiti. prima godišnje u stvarima. zadužiti se deranžman (fr. rastužiti. oduzimanje depuracija (lat. izabrati. knjigu. zastupnici koji u ime neke veće organizacije imaju ovlaštenje za obavljanje nekog posla. deprimiran puls pritisnut. aden žlijezda) med. trijebiti. osobito koji pomaže čišćenje krvi depuratoran (lat. depreverbation) lingv. potiskivanje moždane opne depresorni živci zool.

g. odyne bol) med. odvoditi. zrak. utrka punokrvnih trogodišnjih konja u Engleskoj. derivare odvoditi. đerma. rivus potok. napuštene stvari.(grč. npr. đerma. de uklanjanje realizacija) med. đerma. prelazak od jedne funkcije prema nekoj izvedenoj funkciji. derivare izvoditi. koji služi za porugu đerma. derivata) mn. derivantia) mn. na poznatom trkalištu u Epsomu. prav. spojevi koji su nastali 272 dermatografij a iz drugih spojeva zamjenom određenih elemenata derivativan (lat. prema tome. algos bol) med. izvoditi derivometar (lat. derelicta) mn. derbi-krek (engl. đerma. na stazi od preko 2400 m (naziv po osnivaču lordu E. deračine otuđenik. đerma) kožni. derivatio) gram. pa i najmanja promjena na koži. grč. derivare. stvari bez gospodara derivacija (lat. stanovati — stanovnik derivati (lat. šport. koji je u vezi s kožom dermaskop (grč. voditi podrijetlo od. postati od. bora. koji se tiče kože dermatijatrija (grč. izvođenje. glyfo dubem) urez na koži. ona koja odvode sokove derivat (lat. ostavljanje derelikta (lat. diferencijacija. održava se od 1780. rat štakor) ubijanje (ili: uništavanje) štakora i miševa derbi (engl. Derbyju). važna športska utakmica derby-crack čit. upala kože dermatodinija (grč. med derivirajuća sredstva. derelictio) prav. đerma koža) kožni. instrument pomoću kojeg izviđač utvrđuje smjer i snagu vjetra i. izvesti. osobito naziv za otiske nožnih prstiju. derivativus) izveden. napuštanje. derivare odvoditi. de. skretanje s pravog puta. dlanova i tabana (primjenjuju u iste svrhe kao i daktiloskopski otisci) dermatografij a (grč. derivare izvoditi. iskorijeniti. đerma) med. skopeo gledam) sprava u obliku posebnog zrcala pomoću koje se može vidjeti svaka. 2. izvedenica. iseliti deratizacija (fr. istrgnuti iz zavičaja. jugozapadno od Londona. đerma. koji pripada koži. koji odvodi na drugu stranu derivirati (lat. derisoire) smiješan. đerma koža.) prvoklasan konj trkač koji sudjeluje u derbiju derealizacija (lat. iseljenik) lišiti osobina neke sredine. svaka pora. đerma. v. derivare izvoditi) dolaziti.derasinirati derasinirati (fr. voj. jedne riječi iz druge. proizlaziti. dlačica i dr. dermatalgija dermatoglif (grč. bolest kod koje čovjek osjeća da se izmijenila njegova okolina ili cijeli svijet derelikcija (lat. iatreia liječenje) med. izvedena riječ. (upotrebljava se u salonima za uljepšavanje) dermatalgija (grč. grafo pišem) opisivanje kože . bol kože. skretanje zrakoplova sa smjera svoje putanje zbog vjetra. pravilno skretanje duguljastih zrna izazvano njihovim okretanjem i promjena tlaka zraka koju to skretanje izaziva derivancije (lat. npr. riječ koja je nastala od neke druge riječi. popravlja smjer derizoran (fr. tj. kožni dermalni (grč. dermatodinija dermatičan (grč. koji je nastao izvođenjem iz nečega. derby) 1. dermatos) predmetak u složenicama sa značenjem: koža. derivatum) gram. mat. izvođenje. metron mjera) zrak. kem. izvod. liječenje kožnih bolesti dermatitis (grč.prefiks sa značenjem: veza s kožom.

dermatonoza dermatopatologija (grč. eidos oblik) kožasta masa koja se upotrebljava za povezivanje i ukoričenje knjiga dermatol (grč. pathos bol. skopeo gledam) med. žućkast. oleum ulje) farm. derober zakinuti) šport.) muslimanski monahprosjak Des. zakona derogativan (lat. u jahanju: zaobići zapreku koju je trebalo preskočiti derogacija (lat. đerma. v. ukinuti. opozivanje. posljednja novost derobirati (fr. đerma. đerma. pobrkati nečije namjere. kakvim tvrdim predmetom).) skup. koji ukida. đerma. npr. opozvati. grč u vratu derotilus med. đerma. opozivajući. đerma. ubi consistam. tj. okrnjivanje. grafo pišem) med. zakidanje. đerma) med. ograničavanje. veselje dernier eri čit. v. svadba. đerma. stavljanje izvan snage. razbiti derviš (perz. mykes gljiva) med. dermatijatrija dermo. dermatotilus derutirati (fr. prevlačenjem kakvog predmeta ili pisanjem po koži 273 Des. dermatologija dermoplastika (grč. spasmos grč) med. plastike vještina uobličavanja) vještina punjenja životinja dermoskopija (grč. ubi consistam. zoon životinja) mn. osobito u modi. logos) onaj koji se bavi proučavanjem kože. đerma) v. udarcem. đerma. derogare) krnjiti. celum teramkve movebo (lat. kožni žulj dermatoza (grč. nosos bolest) med. dermatopatija dermatopatija (grč. neki zakon derospazam (grč. nametnici koji žive na koži. đerma. đerma. đerma.) posljednji krik. kožni paraziti dermijatrija med. đerma. ono što je najnovije u modi.(grč. Des. đerma dermografizam (grč. liječnik za kožne bolesti dermatologija (grč.. način ispitivanja kože i njezinih bolesti promatranjem pomoću posebnog povećavajućeg aparata dermotomija (grč. đerma. logia) znanost o kožnim bolestima dermatoplastika (grč. caelum terramque movebo čit. odstup (npr.) Daj . ukidajući. đerma. voj. stavlja izvan snage derogirati (lat. oduzimati. oteklina kože dermatomikoza (grč. okrnjiti. ubi konzistam. znanost o kožnim bolestima dermatom (grč. okrnjivati. dernije kri (fr. derouter) skrenuti nekoga s pravoga puta. plastike vještina uobličavanja) med. osoba (nastaju trljanjem. oduzimanje. bolest kože dermatozoe (grč.dermatoid dermatoid (grč. ukidanje neke naredbe. bolest kože koju uzrokuju parazitske gljivice dermatonoza (grč. lat. tome rezanje) med. đerma. pojave na koži kod nekih. raditi na štetu. ostavljaju trajan i jasan trag dermologija v. bezmirisan bizmutov prašak koji ima antiseptičko djelovanje i koji liječi rane dermatoliza (grč. pathein patiti) med. koji opoziva. zakinuće. tylos žulj) med. smanjenje. bolest kože.. zakidati. staviti izvan snage. smanjiti. povrijediti. v. zakinuti. dere vrat. derogatio) krnjenje. zavesti. smesti. derogativus) koji šteti. dio plastične kirurgije koji se bavi umjetnim obnavljanjem i popravljanjem bolesnih dijelova kože dermatotilus (grč. osobito nervoznih. razrezivanje kože dernek (tur. đerma) med. zbuniti. đerma. od ugovora). logia) znanost o koži. osujetiti. činiti krivo. lyo labavim) pretjerana rastezljivost i mlitavost kože dermatolog (grč.

potreba. uvreda. v. disegno. de uklanjanje sacer — svet) oskvrnuće svetinje. sići. rastaviti) uklanjanje rasne segregacije. matematičar i fizičar iz 17. nedostatak. voditi podrijetlo. o činjenicama koje na taj razvoj ukazuju i koje ga dokazuju. koje su poželjne. lat. Darwin (v. voće. segregare razlučiti. čega nema. praunuk itd. dessert) završno jelo kod objeda ili večere (sir. iskrcavanje vojske na neprijateljsko tlo. onaj koji zlonamjerno napusti neku zajednicu. descendentia) potomstvo. desiderativus) koji izražava želju. vojska dovedena vodenim ili zračnim putem na neprijateljsko tlo Descartes čit. nedostajanje. osobito ženu deservit (lat. plan. filozof. desensibilisatio otklanjanje osjetljivosti) 1. Dekart fr. koljeno descendendo čit. lamarkizam).) gram. izdanak (dijete. dispetto) 1. tvorci ove teorije su stari grčki mislioci Anaksimandar i Empedoklo. darvinizam) i Haeckl descendirati (lat. st. vrsta. nepravda. desideratum) nešto što je poželjno. brodski teret. (fr. npr. obesvećenje. stvari koje su potrebne. silazak. tumačenje o prirodnom razvoju životinjskih i biljnih vrsta tijekom povijesti Zemlje. dessein. desensibilisator onaj koji otklanja osjetljivost) v. nacrt. za popunjavanje zbirki desiderativan (lat. pod desenzibilizacija desept (tal. supstance (kod koprivnjače i dr. neprijateljski upad u neku zemlju. descendere) silaziti. dakle. i o uzrocima toga 1 takvog razvoja. osnova neke kompozicije 274 desiderativan desen-stroj stroj ža izradu tkanina po uzorku.) mn. potjecati desegregacija (lat. spuštati se. stroj za deseniranje stroj koji se upotrebljava u proizvodnji tkanina i koji uzorak tkanine koji se treba izraditi najprije izbocka na tvrdom papiru (kartonu) desenzibilizacija (lat. descendencija (lat. decrescendo descendent (lat. desalinizacija (lat. poslastice) desertna vina vina koja se piju nakon objeda (obično slatka i jaka vina) desertni tanjur tanjur za voće i poslastice desertor malitiosus čit. potreba. šara. descente) silaženje. nešto što nedostaje.desakralizacij a gdje da stanem (tj. cilj. glagoli koji izriču neku želju ili potrebu .) glaz.). verba desiderativa (lat. težnja da između različitih rasa dođe do normalnih ljudskih odnosa desen (fr. nestale stvari. de uklanjanje. potrebu. tal. sal sol) uklanjanje soli kemijskim putem desant (fr. glaz. skidati se. desideratio) nedostatak. 2.) prav. med. dezertor maliciozus (lat. želja desiderat (lat. podrijetlo. postupak kojim se otklanja ili smanjuje preosjetljivost nekih organizama na određene tvari. praznina koju bi trebalo popuniti desiderata (lat. deservitum) braniteljeva (ili: zastupnikova) plaća. dessin) trg. stvari kojih nema. descendens) potomak. inat desert (fr. svetogrđe. prkos. pokaži mi uporište) i okrenut ću nebo i zemlju (latinizirana poznata Arhimedova rečenica) desakralizacij a (lat. designare obilježiti) namjera. uzorak. a kasnije osobito Lamarck (v.) descendentna teorija biol. de uklanjanje. honorar desideracija (lat. dešendendo (tal. unuk. fot. spuštanje. naučavanje 0 postanku. smanjivanje osjetljivosti emulzija ploča i filmova pomoću posebnih boja (desenzibilizatora) otopljenih u vodi desenzibilizator (lat. 2.

rušenje. desperare) očajavati. pasti u očajanje. žudnja. describere. desinence) gram. baciti u očajanje. obilježava. a još nije uveden u dužnost designirati (lat. prikazan. desistere) odustati (ili: odustajati) od čega. gubiti svaku nadu despocija (grč. prikazivanje. siccus. designatio) označavanje. naznačiti. crtao. krajnje ogorčenje desperado (šp. ocrtavan 275 despot deskvamacija (lat. zup umjesto zub) despekcija (lat. neutješan desolirati (lat. despicere. krajnje ogorčen čovjek desperirati (lat. uništiti. neograničeni gospodar. designare) označiti. imenovati (nekoga za nešto) desikacija (lat. desiccatio) sušenje. prestati s čime deskripcija (lat. desiderium) želja. čežnja. designator) redar onaj koji pokazuje mjesta (u kazalištu itd.) mn. disegnare) crtati. despotes gospodar) prvobitno: gospodar roba ili sluge. krajnje ogorčen desperatist (lat. okaniti se nečega.) onaj koji je određen za neki položaj. despectare) potcjenjivati. desperatus) očajan. određujući. razarenje. onaj koji određuje nagrade na javnim natjecanjima i utakmicama designatus (lat.desideria pia desideria pia čit. duboka tuga. nacrtao desinencija (lat. desperare) čovjek bez nade. klonuo duhom. razoren. prijezir. završetak riječi desinirati (fr. tal. puste želje desiderij (lat. država neograničenog i samovoljnog vladara despot (grč. neutješnost desolidarizirati se (lat. klonuti duhom. nacrtano. med. koji označava. gubiti ljusku desolacija (lat. bez nade. despotes) neograničena i samovoljna vladavina. dessiner. desquamare) oljuštiti. grdnja. sonare zvučati) izgovaranje zvučnih suglasnika bezvučno (npr. obilježavajući. bezglavost. opustošiti. uništen: očajan. kraj.). despekt despekt (lat. desidere) željeti. opis deskriptiva (lat. očajnik. ljuštenje kože nakon kožnih bolesti deskvamirati (lat. . describere opisivati) mat. designitivus) označavajući. ocrtavanje. desolatio) pustošenje. skicirati desistirati (lat. određivanje. descriptio) opisivanje. desperatio) očajanje. teško ožalostiti desonorizacija (lat. određuje designator (lat. razoriti. desolare) opustošen. osjećaj bezizlaznosti. prezirati. označenje. prezirati desperacija (lat. isušivanje desine (fr. neograničeni vladar. žudjeti. de uklanjanje. desiderija pija (lat. de. desinere završiti se. odrediti (nekoga). desolare) pustošiti. fr. despectio) v. skromne. koji prikazuje. dobronamjerne želje (koje se obično ne ispunjavaju). despectus) preziranje. ostrugati ljuske. imenovanje designacijska presuda prav. omalovažavati. presuda koja određuje kojim će se redom isplaćivati vjerovnici kod nekog stečaja designativan (lat. koji opisuje. ocrtava. solidus stalan. poruga despektirati (lat. desquamatio) ljuštenje. revolucionar koji je stavio sebe izvan zakona desperatan (lat. očajanje. desperado očajnik) razbojnik. fr. suh. dessine) crtano. pouzdan) odustati od prijašnjega mišljenja koje je bilo istovjetno s mišljenjem okoline desoliran (lat. zahtjev desiderirati (lat. gubljenje ljuske. nacrtna geometrija deskriptivan (lat. molba. čeznuti (za čim) designacija (lat. descriptif) opisan.

voj. kem. fr. ljepote) dešarž (fr. istodobno ispaljivanje. destinatarius. iskrcavanje. zbog slabe plaće. desudatio) znojenje. destra desnica) colla destra čit. postupati nasilnički. decharger) istovariti. pročišćen. loše obiteljske situacije i si. decharge) pom. primatelj. nasilnički. nosač svoda. uništenje. gubljenje volje za rad ili želje za isticanjem (npr. destroyer uništavač. kapati. dug ili obvezu. dechet) trg.) glaz. destilla kap) ispariti.) pretvoriti u paru. zagrijavanjem u zatvorenim posudama (retortama i dr. prevrat destruktibilan (lat. destillateur) onaj koji pročišćava. tiranstvo. istovarivanje broda. uništitelj. samovolja. arhit. plotun. odredište destinator (lat. despotizam se razlikuje od apsolutizma nepostojanjem neke uređene uprave despotizirati (grč. sudor znoj. suha destilacija zagrijavanje organskih tijela (drveta. kola destra (tal. npr. despotes) samovoljno. neograničeno. destinare) odrediti. razoritelj. proces prikazan pod destilirati. stimulare nagoniti) bezvoljnost. popravljen destilirati (lat. skupna paljba. pijeska i dr. kostiju i dr. onaj kojemu zapovjednik lađe treba predati robu. ishlapiti. podmiriti. destillatus) kem. desnom rukom destrojer (engl. destructibilis) razoran. destructivus) razoran. tiranin. destructor) rušitelj. despotes) neograničena vladavina. razriješiti. manjak (ili: gubitak) u težini koji neka roba pretrpi zbog odvajanja prašine. konsignator destinirati (lat. preznojavanje desugestija (lat. uništavajući. despotes) vladati neograničeno i samovoljno. izravnati. destructio) rušenje. nezainteresiranost. destruere) razornost destruktor (lat. ponašati se kao tiranin ili nasilnik. destillatio) kem. decharmer) lišiti draži (ili: čari. neku tekućinu. adresat. izdvaja destiliran (lat. namjena. ispaliti (iz puške ili topa) deše (fr. vršiti nasilje despotski (grč. krajnji cilj. rušilački destruktibilitet (lat. opredijeliti. destillare) dobiven destilacijom. destructibilitas) razornost. namijeniti. vraćanje duga ili neke obveze i priznanica o tome. de uklanjanje. razoritelj) razarač (vrsta ratnog broda) destrukcija (lat.despotizam samodržac. odužiti.) u zatvorenim posudama radi dobivanja tekućina i plinova destilacijski aparat naprava za destilaciju destilat (lat. dati razrješnicu. podanici stoje pravno prema despotu u istom odnosu kao bilo koji predmet posjeda. isparavanje. desuggestio) oslobođenje od sugestije i njezine moći dešarmirati (fr. razaranje. opredjeljenje. samovoljan gospodar despotizam (grč.) 276 deše destinacija (lat. isparavanje tekućine i ponovno zgušnjavanje u tekućinu. pročistiti destimulacija (lat. poboljšava. a potom rashlađivanjem paru ponovno pretvoriti u tekućinu. destillare. . prosvijećeni despotizam despotizam koji se javlja u državnim tvorevinama naroda na nižem kulturnom stupnju. podupirač dešaržirati (fr. voj. prevratnik desudacija (lat. razrješnica. destra (tal. tekući proizvod destilacije destilator (fr. isparavanjem prekapati. prekapavati. uništavanje. destinati) određenje. rušilaštvo destruktivan (lat. destinataire) trg. tiranski destilacija (lat. rušilački destruktivnost (lat.

opuštenost detaširan (fr. čitanje šifri dešifrirati (fr. na komad) detaljist (fr. nezakonito zadržavanje. detailleur) trgovac na malo. izlaganje). odvojiti odred vojske ili flote i poslati ga na izvršenje zadatka. detentio) zadržavanje. detergere otirati. javni dug detaksacija (lat. sitničar. detacher) odvojen od cjeline. uništavanje. šifru nekog tajnog pisma. detacher) pojedine dijelove odvojiti od cjeline i odaslati. dodijeljen detaširati (fr. dechiffrer) odgonetnuti.) trg. detailler) opširan. opširno. engl. odlučan što se u toj robi nalazi. poboljšanje u odnosima između dviju država. opisivanju) detant (fr. tajni policajac. detegere otkriti. dette) dug. dechiffrement) odgonetanje. sitnica.) leteći dug. očistiti deterioracija (lat. do sitnica pričati (ili: izlagati. uređaj koji otkriva bojne otrove u atmosferi. detailler) komadati. opisivati). istjecanja itd. dette fiottante čit. detail) pojedinost. riješiti znakove. opisivanju) detalj iranje (fr. prav. potankost. detectio) otkrivanje. engl. prašak) detergirati (lat. privatni detektiv detektiv koji po narudžbi i za nagradu potajno motri kretanje pojedinih osoba detektiv-aparat vrlo mali fotografski aparat kojim se može sasvim neprimjetno snimati detektor (lat. uređaj za otkrivanje mina detencija (lat. trg. bez veze s ostalim dijelovima. usitnjavati. detente) popuštanje zategnutosti u odnosima. dechiffreur) onaj koji rješava tajno pismo. ot- . dati se prepoznati det (fr. lišavanje slobode putem zatvora ili pritvora detentor (lat. pridodati detašman (fr. obustava. v. nezakoniti posjednik.) državni. tobožnji vlasnik detercija (lat. detector) u radiotelegrafiji i telefoniji: uređaj za pretvaranje zvukova visoko frekventnih valova koji dolaze u radio-prijamnik u niskofrekventne titraje koji se čuju u telefon. deterritio) zastrašivanje. detegere otkriti. tj. odvraćanje od zla prijetnjom kazne deterdžent (engl. dokučiti smisao. en detail čit. dešifrirati se pokazati se. osobito državni dug. detergere) obrisati. pridodan. upropaštenje deterirati (lat.. detachement) voj. dekalirati dešifrant (fr. od lat. na komad detaljiran (fr. nabrajanje do sitnica.. dodijeliti. tumačenje nekog tajnog pisma.dešifrant 277 determinabilan cijepiti. deterrere) zastrašiti. iznošenje na vidjelo detektiv (lat. protumačiti. onaj koji je suviše opširan u izlaganju (ili: pričanju. zbog isušivanja. detailler) opširno (ili: potanko) izlaganje. an detaj (fr. taksacija detalj (fr. na sitno. potanko. prodaja na malo. detaxatio) v. opširno pričanje (ili: opisivanje. deterior gori) pogoršavanje. zaplašiti determinabilan (lat. pren. brisati) sredstvo za čišćenje (sapun. iscrpan u izlaganju (ili: pričanju. det piblik (fr. otirati. odred vojske (manji od divizije) odvojen od cjeline i upućen radi izvršenja nekog posebnog zadatka detekcija (lat. detective) službenik koji otkriva zločine i njihove počinitelje. determinabilis) presudan. voj. čistiti. prodavati na malo (ili: na sitno. otcijepljen. posjedovanje tuđe stvari na temelju ugovora. koji čita šifre dešifriranje (fr.) prav. kvarenje. det flotant (fr. dette publique čit. pričanje (ili: opisivanje) do sitnica detaljirati (fr.

određenost determinacija (lat. de-transponere) tisk. v. v. opredijeliti. usp. determinare) fil. detersio) čišćenje 278 detronirati deterziv (lat. detransportatio) tisk. odlučnost. određivati. ograničen determinirati (lat. skup brojeva koji. smanjivanje. utvrditi determinist (lat. toxikon otrov) uklanjanje otrovnih sastojaka iz neke tvari. oduzeti. oštro naglašeno determiniran (lat. ogovaranje. lako zapaljiv eksploziv kao sredstvo za paljenje teže zapaljivih eksploziva detonirati 1. određenje. detronizirati . rušenja detronirati (lat. opredijeljen. oduzimanje. tresak. sužavanje opsega pojma proširivanjem njegovog sadržaja čime se dolazi od općenitijih do manje općih pojmova. 2. detransportare) tisk. v. determinabilitas) presudnost. detransponirati detranspozicija (lat. pogrešno pjevati. ispravljanje izmiješanih strana detricija (lat. detroner) v. jus detractionis čit. šljunak. indeterminizam deterzija (lat. jus detrakcionis (lat. detoner) glaz. determinare odrediti) mat. detergere čistiti) med. Most slobode za razliku od Mosta mladosti) determinativan (lat. eksplodirati detrahirati (lat. spremnost. tresnuti. oklevetati detrakcija (lat. detonacija (lat. prasnuti. odrednica. grmljavina. distonirati. determinativus) gram. gram. presudan činitelj. de-. određenje. fr. determinatio) određivanje. detersorium) med. de. oduzimati. opredjeljenje. detonare. indeterminist determinizam (lat. log. proizvod raspadanja. detoner) puknuti. istrošen kamen. određenost. uzeti suviše visok ili suviše dubok ton. krvi otvaranjem vene. naučavanje o određenosti ljudskog djelovanja i htijenja i njihovoj uvjetovanosti vanjskim i unutarnjim uzrocima i motivima (pobudama). (fr. opredjeljivati. pucanj. odlučno.) oblutak. determinare odrediti) fil. uskratiti. fr. detonatio) glaz.) glaz. ponovno rasporediti detransportacija (lat. činitelj koji određuje smjer i cilj determinante (lat. detrahere) odbiti. sinteza općih pojmova u posebne determinanta (lat. odluka. koji određuje.) pravo odlaska (ih: udaljavanja) detraktor (lat. služe za rješavanje jednadžbi determinativ (lat. supr.) upaljač. med. rana nastala trljanjem. de-transpositio) tisk. npr. poredani po određenom pravilu. prasak.determinabilitet determinabilitet (lat. materije. detritio) trljanje. deterziv detoksinizacija (lat. odlučiti. organizma i dr. ukloniti. detranspozicija detransportirati (lat. detractio) odbijanje. odredba. determinare) ograničiti. detractor) klevetnik detransponirati (lat. izmiješane strane ponovno dovesti u red. prema čemu ni ljudska volja ne može biti slobodna. nego određena i uvjetovana tim uzrocima i motivima. (lat. ispadanje iz tona. odrediti. opredjeljivanje. u višečlanom pojmu onaj dio kojim se označuje osnova značenja (npr. odredbeni. determinativus) presudan. sredstvo za čišćenje deterzorij (lat. grč. determinativ determinato (tal. pogrešno pjevanje. thronos. detreminare odrediti) fil. odbijati. češanjem detritus (lat. determinatus) određen. supr. klevetanje. pristaša determinizma. eksplozija detonator (lat. odlučnost. grč.

) neka se dade detur copia čit. vidovnjak deuteroskopija (grč. deuteros) ponavljanje devalizirati (fr. orobiti. tj. oxys) kem. skopeo gledam) vidovit čovjek. svrgavanje (ili: zbacivanje) s prijestolja detronizirati (lat. pathos bol) med. npr. popuštanje (ili: prestajanje) oticanja detumescirati (lat. deuteros. 9 kg detto. spomenuto. deuteros.) mn. deuteros drugi po redu) kem. deuteros.) u antičkoj tragediji: "bog iz stroja". nomos zakon) peta knjiga Mojsijeva. detto. spasio se od općeg potopa zajedno sa ženom Pirom deuce čit. detrusorium) med. prestati oticati. stanje kad su za pobjedu potrebna još dva uzastopna boda deus (lat. deus eks mah ina (lat. koji nastaje kao posljedica neke prijašnje bolesti deuteropatija (grč. toga istog. deuteros. svrgnuti s prijestolja detruzorij (lat. tj. ukrasti. pathein patiti.) napuštanje službeno utvrđenog tečaja neke državne novčana jedinice da bi se nakon određenog vremena odredio novi tečaj devalvacija (lat. Ponovljeni zakon (dio Biblije) deuteronomija (grč. oksid drugog stupnja deuteroni (grč. teški vodik. deuterij a Deuteronomij (grč. detumescere) med.) istoga dana detumescencija (lat. tj. bolest koja nastaje kao posljedica neke druge bolesti deuteroskop (grč. deuteros. tenisu). dewas) bog. grč. thronos prijestolje) lišavanje prijestolja. nomia) drugo zakonodavstvo (u odnosu prema nekom prijašnjem) deuteropatičan (grč. de. deuteros. tj. sposobnost da se vidi i ono što nije tu (vrsta somnambulizma). opljačkati devalutacija (tal. usp. dii (lat. fiz.) dvojka u kartama i u kocki. detumescere) med. prilaže se prijepis rasprave Deualion mit. deuce dvojka) šport. u tenisu: jednak broj bodova. kirurška sprava za potiskivanje tijela koja se zadrže u ždrijelu detto (tal. pren. devaliser) krasti. izjednačeno stanje u nekim športskim igrama (npr. djus (engl. deuteros drugi po redu) kem. deuteroskop deuteroza (grč. kad obje strane imaju "četrdeset" (forty) deuce čit. neočekivana sila koja se iznenadno pojav- 279 devalvacija ljuje i rješava poteškoću. neočekivano posredovanje deuterij (grč. iznenadna pomoć. npr. to isto. podnositi) med. jezgra teškoga vodika. bogovi deus ex machina čit. drugi brak deuterokanonske knjige kanonske knjige Svetog pisma drugog ranga koje su tek kasnije primljene u kanon deuteroksid (grč. a detto (tal.detronizacija detronizacija (lat. theos sanskr. naprijed imenovano. deus. dus (engl. detur kopija (lat. grč. idući deuterogamija (grč. skopeo gledam) drugi vid. jedan od helenskih praotaca. deuteros) predmetak u složenicama sa značenjem: drugi po redu. iznenadno posredovanje nekog boga (u teškoj situaciji) čiji je lik pomoću posebne naprave (stroja) bio spuštan na pozornicu. smanjivanje nominalne vrijednosti nekog . trg. gamos brak) ženidba (ili: udaja) po drugi put. deuteros drugi. grč. kad obje strane imaju jednak broj bodova. lat. znak D deutero. protocolli) prav. tj. popustiti (oteklina) detur (lat. deuteros. splašnjavanje. starogrčki kralj u Tesaliji. dewa. devalvatio) bank. thronos) lišiti prijestolja. fiz. dictum) rečeno. splašnjavati. de. 6 kg brašna.(grč. detur copia sc.

jednog odreda vojske. deviatio) skretanje nekog tijela od svoje putanje ili pravca. tegoban život. događaji puni nevolje deverbativan (lat. de. kos. a drugi partner ima pravo samo doživotnog uživanja toga imanja devolutivno sredstvo pravno sredstvo kojim se jedna sporna stvar s nižega suda iznosi pred viši sud devolvirati (lat. de. vrsta šarana.devalvirati novca. pogonsko sidro kod zračnih lađa devijirati (lat. strm developman (fr. opustošenje.) "božansko pismo". ostavljanje u nasljedstvo nekog naslijeđenog prava ili imanja devolucijsko pravo (lat. veliko štovanje. potpuno povlačenje nekog novca. npr. naginjanje devergirati (lat. de. doba. lišiti djevičanstva (ili: nevinosti). verbum glagol) gram. developpement) razvijanje. izljev. jad. danas: pobožnost. devexus) nagnut naprijed. arhit. facere) pretvoriti staklo putem jakog zagrijavanja u neprozirnu. devergentia) nagnutost. tj. pretvaranje pare u tekućinu devastacija (lat. udaljiti se devirginacija (lat. muka. deversoir) odvod. poniznost (devotizam) devolucija (lat. devalere) bank. devir krug. okolnosti. naginjati se deverika (mad. geslo. opustošenost deveksan (lat. željezne dizalice za izvlačenje sidra. vrijeme) 1. nevolja. devisa) lozinka. devirginare) oduzimanje (ili: lišavanje) djevičanstva (ili: nevinosti).. smirenost. dever) zool. šp. jedne armije. trg. vita život) lišavanje života. otvor kroz koji otječe suvišna voda devestitura (lat. strana mjenica. ona koja glasi na stranu valutu i koja se treba isplatiti u inozemstvu devocija (lat. devastatio) pustošenje. deviateur) zrak. teškoće. deviare) skrenuti (ili: skretati) s pravog puta. devergere) nagnuti se. ako umre jedan bračni partner. de. načelo. smanjiti (ili: smanjivati) vrijednost novcu devanagari (sanskr. revalvacija devalvirati (lat. umrtvljivanje i vađenje zubne srži (pomoću lokalne anestezije) devitrificirati (lat. cjelokupno imanje pripada djeci. porculanu sličnu tvar (Reaumurov porculan) devitrifikacija (lat. facere činiti) pretvaranje stakla zagrijavanjem u neku vrstu porculana (Reaumurov porculan) devits (engl.. 2. devestire) lišavanje čina ili feudalnog prihoda devijacija (lat. skrenuti. vrijeme. tj. devaporatio) fiz. izlaganje (ili: prikazivanje) građevine u planu sa svim njezinim dijelovima dever (tur. devotio) kod starih Rimljana: žrtvovanje života podzemnim bogovima u znak pokajanja. umrtvljivanje. devirginare) razdjevičiti. vitrum staklo. licemjerje. obrat. skrušenost. 3. razaranje. prijetvorna pobožnost. skretati. sanskrt devaporacija (lat. koji je izveden od glagola devergencija (lat. deflorirati devitalizacija (lat. patnja. sanskrtsko pismo. skretanje (ili: otklon) magnetne igle (kod kompasa) na brodu zbog njegovih željeznih masa devijator (fr. opustošivanje. jus devolutionis) pravo prenošenja nasljedstva po kojem. . devitalizacija zuba med. zastavi itd. potpuna odanost. kratka izreka na grbu. puzavost. uništavanje. vitrum. devolutio svaljivanje) prav. pokretne brodske dizalice na kojima vise čamci za spašavanje deviza (lat. devehere. defloriranje 280 devolvirati devirginirati (lat. ploška deversoar (fr. supr. davits) pom. devolvere svaliti) neku pravnu stvar iznijeti pred viši forum.

sprječavanje (npr. razjedinjavanje dezakordirati (fr.. osobito: ostaviti u nasljedstvo devomirati (lat. desequiper) raspremiti brod dezen = desen dezercija (lat. Djuerova . devovere) v. rasulo. razočarati dezaproprijacija (fr. desavouer) poricati. zbuniti. devotus) Bogu posvećen ili odan. des-. des. dezodoracija) dezafekcija (fr. vevovere. lat. osobito: oduzeti nekome zasluženu nagradu. otpustiti dezapoantirati (fr. pokvariti skladnost dezaktivirati (fr. desappropriation) otuđivanje vlasništva. devocija Dewarova posuda čit. v. zakinuti. aggregare pridružiti) raspad. devomere) med. smanjivanje stalnog kadra dezarmirati (fr. prevariti u sigurnom očekivanju ili nadi. ponizan devotizam (lat. ne priznati svoju vezu s nekom osobom ili radnjom dezekipirati (fr. desappointer) lišiti nekoga koristi koja se temeljila na nečemu utvrđenom i sigurnom. napraviti nered. ne priznavati. lat. termosica. ponizan. nenaseljen. brisati vojnika s popisa. rastaviti ono što treba biti zajedno. annexio) ukidanje (ili: obustavljanje) aneksije (izraz koji su stvorili Francuzi pri 281 dezertan ponovnom zauzimanju Alsace-Lorraine 1919. odreći. poreći. desaccorder) izazvati neslogu. des.ne-. otklanjanje. glaz. smanjiti stalni kadar. des-. nemilost. dezinsekcija. napuštanje vojske. termos-boca (naziv po škotskom kemičaru i fizičaru Jamesu Devvaru 1842—1923) dez. propuštanje da se učini neki pravni čin. devoratio) gutanje. npr. gubljenje ljubavi dezagregacija (fr. iskorjenjivanje. razdruživanje. osloboditi obveze. desarmer) razoružavanje. tj. desassortir) razdvojiti. a organski svijet raznovrsniji i obilniji nego prije. desertus) nenastanjen. odreći se aneksije dezangažirati (fr.(fr. pust . devonski period devonski period geol. pokoran. raz-. desavantager) oštetiti. licemjeran. smiren. raspustiti vojsku. proždiranje devotan (lat. plaću. razdružiti. desaffection) nenaklonjenost. lat. zavaditi. razdoblje u razvoju Zemljine kore u kojem je transgresija mora trajala veoma dugo. prav. nepriznavanje dezavuirati (fr. activus djelatan) učiniti nešto neaktivnim. pun poštovanja. pobožan. zakidati. des-) predmetak u složenicama koji označava neko uništavanje. raspakivanje dezaneksija (fr. propuštanje zakonskog roka za podnošenje priziva višem sudu (desertio appellationis) dezertan (lat. poricanje.devomirati prenijeti nešto na koga drugog. zbrku dezavantažirati (fr. izbaciti devon (po engleskoj grofoviji Devonshire) geol.. desertio) voj.) dezanektirati (fr. povraćati.ne-. okrnjiti dezavuiranje (fr. raz-. smesti. formacija koja se oblikovala između silurske i karbonske devoracija (lat. desarmer) razoružati. annectere) ukinuti (ili: prekinuti) aneksiju. povratiti. odricanje (ili: napuštanje) vlasništva dezarmiranje (fr. vulkansko djelovanje bilo vrlo snažno. položiti oružje dezasortirati (fr. žderanje. raspuštanje vojske. desengager) raskinuti angažman. unijeti razdor. onesposobiti dezambalaža (fr. desemballage) trg. odricati. bijeg iz vojske. skrušen. desavouer) odricanje. lat. prijezirno: prijetvorno pobožan. osporavati nešto.

tome rezanje) med. lat. odeur miris) učiniti da nešto izgubi miris. algos bol) med. hig. ruke itd. des-. inficere zaraziti) osloboditi (ili: očistiti) od zaraznih klica i tvari. uništenje iluzije dezinfekcija (fr. desmos žila. des-. deserteur) bjegunac iz vojske.ne-. varati) razočaranje. desmos žila. stan. uništavanje zaraznih klica. stana i dr. illudere igrati se. designolles) voj. reflacija dezinformacija (fr. v. žila. zrak. infestation pustošenje) popravak kvarova. integratio uspostava. narušavanje neke cjeline. grafo) zool.ne-. vojni bjegunac. desmos žila) med. mješavina sumporne i pikrinske kiseline. des-. desistere) odustati. raz-. informatio objašnjenje) zlonamjerno pogrešno i lažno obavještavanje dezinsekcija (fr. upala zglobnih žila dezmografija (grč. lat. grč. raz-. inflacija. dosadan . npr. prebjeg dezertirati (fr. pathein patiti) med.. des-. tj. deserter) napustiti vojsku. pobjeći iz vojske deziderabilan (lat. obnoviti) sprava za usit- 282 dezolantan njavanje raznih nežiličastih tvari. des-. des-. oxys oštar. odeur miris. sindezmologija dezmopatija (grč. obnova) uništavanje veze. desmos žila. inflatio nadimanje) bank. desmos veza. njihovim vezama itd. nesebičan. oxys) kem. = reducirati dezolantan (fr. nesnosan. razdvajanje. dezinflacija (fr. izvlačenje (ili: izdvajanje) kisika dezoksidirati (fr. bol žila i spletova dezmopatologija (grč. kad novac traži robu. lat. des-. desmos žila. osloboditi od kisika. des-. prestati dezmalgija (grč. dezorganizacija dezintegrator (fr. lat. lat. ljut) kem. dezinteresiran (fr. uklanjanje posljedica od elementarnih nepogoda i si. desolant) vrlo tužan. nepristran. logia) znanost o žilama. tj. usp. lat. des-. desiderare željeti) poželjan deziluzija (fr. integrare uspostaviti. iskren. smanjivanje količine novca u optjecaju radi sprečavanja povećanja cijena (što se događa kad je na tržištu više novca nego robe. bol. logia) med. znanost o bolestima žila i spletova dezmotomija (grč. odjeće. prostodušan dezinjolni barut (fr. desinteresse) nekoristoljubiv.) od zaraznih isparavanja i tvari. des-. okuživanje dezinfektor (fr. grč. opisivanje žila i spletova dezmologija (grč. deglacija.dezerter dezerter (fr. odjeću. inficere zaraziti) sprava za čišćenje od zaraznih klica i tvari. desmos žila. oslobođenje od kisika. des. des-. dezodorizirati dezodorizirati (fr. dezinficirati (fr. lat. osobito se upotrebljava za punjenje torpeda dezistirati (lat. vrlo žalostan. des. insectum kukac) uništavanje (ili: tamanjenje) škodljivih insekata (osobito po kućama i stanovima) dezintegracija (fr. osoba koje taj posao vrši dezinfestacija (fr. odoratio mirisanje) oduzimanje neugodnog mirisa nečemu. sprava za vrcanje meda (vrcaljka) itd. ugušivati neugodne i štetne mirise koji se razvijaju zbog kemijskih i bioloških procesa dezoksidacija (fr. pathos patnja. neutješan. dezintegracija atoma fiz. rezanje žila i spletova dezodorizacija (fr. lat. lat. a ne roba novac). inficere zaraziti) čišćenje zraka (ili: tijela. okaniti se. des-. lat. bol u žilama zglobova dezmitis (grč. razbijanje atoma. hig.

iza. decima deseta) deseti dio priroda koji je kmet davao feudalnom gospodaru. zbuniti dežma (mađ. dyo dva. di-. zatim sa 2. zbunjen. na okrajcima ljuštura ima dva izdanka zavijena poput roga dicis causa čit. raskinuti. javlja se i kao di-. dezsma od lat. di-. pa sa 3. dvaput. na. des-. keras rog) školjkaš iz razdoblja gornje jure. liječnike itd.) dežurni (fr. desoler) opustošen. raz-. samo radi izgleda.) v. rastrojstvo. v. upravljanje dvojice gospodara.. kefale glava) dvoglav diceras (grč. za ljubav forme. di-brachys) metr. loše probave dezorganizacija (fr. npr. naveden na pogrešan put. lat. nego se dijeli broj glasova svake kandidatske liste prvo s 1. polugospodar diarhičan (grč. za. dvostruko dia. rastrojavanje. desorienter) omesti u snalaženju u prostoru. desorganiser) rastrojiti. jadan.(grč. u nekom mjestu. omesti u nekoj prilici. bez orijentacije dezorijentirati (fr. dicis gracija (lat. pro-. diba) teška svilena tkanina protkana zlatom. skrenut s pravoga puta. vrlo bijedan. med. desorganisation) poremećaj ili uništavanje žive. u. vršiti službu (osobito se odnosi na časnike. u nekoj prilici. archo vladam) vlada dvojice. navesti na pogrešan put. obstructum) mn. te se tako dobiveni rezultati sređuju. itd. tvorac ovog sustava je Belgijanac D'Hondt di. dvo-.za dis dvaput. dicis gratia dicis gratia čit. organske veze među sastavnim dijelovima. među. izgubljen. obstruere začepiti. zdepast i nezgrapan čovjek dežurati (fr. desorientation) nedostatak (ili: gubljenje) sposobnosti snalaženja i opredjeljivanja u prostoru. di.) radi forme. di-. npr. u određenim prilikama. dvovlašće. di-. sredstva protiv zatvorenosti. dežurati D'Hondtov sistem čit. preko. du jour) biti u službi. koji obavlja službu. dia) grčki prijedlog (po hrvatskom pravopisu dija-) znači: kroz. desetina dežmek (tur. dvostruko) grč. zbunjivanje. koji ima dva gospodara diarhija (grč. duumvirat diba (tur. archo vladam) sa dva vladara. archo vladam) član vlade dvojice. nered: potpun preobražaj i poremećaj osjetillnih organa kod nekog čovjeka zbog tzv. dicis causa . dicis kauza (lat. dešmek) onizak.dezolatan dezolatan (fr. izgubljenost dezorijentiran (fr. nakaza rođena s dvije glave dicefalan (grč. u nekom mjestu. u ljudskom tijelu. dovesti u nered. brokat dibrah (grč. dioptrija diarh (grč. unijeti rasulo dezorijentacija (fr. Dontov izborni sustav kod razmjernog predstavni- 283 dicis gratia štva po kojem se ne dijeli ukupan broj glasača svake liste s ukupnim brojem izaslanika. stihovna stopa od dvaju kratkih slogova: U U dibuk (hebr. skretanje s pravog puta. v.(grč. rasulo. rastrojavati. predmetak u složenicama sa značenjem: dva-. di-kefalos) med. toliko da se kaže. smeten. magnetiziranja dezorgranizirati (fr. dibbug prodrijeti) prema židovskoj tradiciji: oznaka za dušu nekoga giješnika koju progoni zao duh te nalazi sklonište u tijelu nekoga živog čovjeka dicefal (grč. suvladar. desorienter) koji se ne može snaći i opredijeliti u nekoj prilici ili u prostoru. a za izborne količnike uzima onoliko najvećih rezultata koliko se treba izabrati izaslanika. du jour) koji je na službi. poluvladar. u rastrojstvu dezopstruktivi (fr. skrenuti s pravog puta.

dictum dictum čit. nego kad je izolator zrak. tj. di-. tj. onaj koji umije dobro predavati didaktika (grč. spomenuti. didymos sa dva muda) med. objašnjenja.) rečeno — učinjeno. naprijed spomenuti Didahe (grč. deka. didaktikos) umijeće poučavanja. na Istoku. didymos) blizanac didinamičan (grč. di-dynamikos) bot. dva duža) didinamija (grč. tako se i dogodilo dictus čit. elektron jantar) fiz. već sudjeluje kao sredina (međutvar) u prostiranju električne sile. hermafroditni cvijet (kod kojega su. edra osnova) geom. dielektrična tijela = dielektrik. XIV. edra) koji ima dvaput po deset (20) površina didelfis (grč. delfys maternica) med. edra osnova) geom. didasko poučavam) poučan. dielektrični kapacitet v. utemeljiteljica i kraljica Kartage. znanost o uređenju i sprovodenju nastave kao sredstva duhovnog razvoja. zool. elektron) koji ne provodi elektricitet. dvadeset četiri površine Didona mit. dielektrična polarizacija električna podjela koju trpi jedan izolator zbog influencije. osnovno pravilo zaključivanja: što vrijedi za sve. diktum (lat. upala jaja didimos (grč. staklo. pričanje od početka do kraja. npr. čvrst sumpor. elemenata prazeodima i neodima didimitis (grč. di-. di-. koji izolira.. elektron) fiz. dicere reći. g. tobolčar 284 dielektrik didim (grč. rijetka zemlja. dvomoćan. dvomoćne biljke. didymos dvostruk) kem. ulje. dielektrična konstanta izolatora broj koji pokazuje koliko je puta kapacitet jednog istog kondenzatora veći kad su u njemu oblozi razdvojeni tim izolatorom.) log. di-. di-. konstanta dielektriciteta = dielektrična konstanta dielektričan (grč. površina didekaedarski (grč. didaskein poučavati) stručnjak u poučavanju. dictus) imenovani. dodeka dvanaest. od četiri prašnika. diktum faktum (lat.) izreka. diktum de omni et nulo (lat. didaktikos) poučan. iz njega vidimo kako se živjelo i mislilo u prvim danima kršćanstva didaktičan (grč. klasa u Linneovom biljnom sustavu. izdan 1883. supstanca) koja nije samo nevodič elektriciteta (izolator). književnost koja se ne bavi samo umjetničkom obradom neke teme. objasnidbeni. a sudjeluje u prostiranju električne sile. poliedar koji ima dvaput po deset. didaskein učiti. di-. izlaganja. s četiri prašnika (dva duža) u jednom hermafroditnom cvijetu didodekaedar (grč. didaskalia) mn. autorove bilješke (upute) uz dramski tekst didekaedar (grč. opširno izlaganje dielektricitet (grč. diegesis) ret. ne vrijedi ni za sve dictum factum čit. nego iznosi i pouke didaktičar (grč. apodiktičan didaskalije (grč. tvar (materija. kako je rečeno. porculan. upute. mjesto iz nekog djela dictum de omni et nullo čit. voda . poliedar koji ima dvaput po dvanaest površina. spalila se kad ju je ostavio Eneja diegeza (grč. alkohol. poslovica. vrijedi i za neke i pojedine. znanost o nastavnim metodama didaskaličan (grč. deka deset. zrak. dvostruka maternica. diktus (lat. didynamis) mn. bot. didache) "Naučavanje dvanaestorice apostola". didaktična književnost poučna književnost. tj. poučavati. napisan oko 100. stari kršćanski spis. dvadeset. parafin. induktivitet dielektrik (grč. smjesa kem. di-. što ne vrijedi za neke i pojedine. tj. g. kazivati.

odbitak od cjelokupnog iznosa difamacija (lat. diffamare) klevetnički. razglasiti. deficit. u sposobnostima. differentia) razlika. diffamare) iznijeti (ili: iznositi) na loš glas. dies dan) prav.). cilj im je pomaganje domaće trgovine (smanjivanje carinskih stavki za domaće trgovce). naranče) diferencija (lat. ozloglašavati. rok.) za dan u kojem nije učinio ništa dobro dieni (diolefini) kem. višak. tj. diffamator) klevetnik difamatorski (lat. izvanredna (ili: povlaštena) carina diferencijalni carinski sistem trg. psihologijom tipova. termin difalco čit. izvanredne prijevozne stavke diferencijalne carine trg. kad se netko hvali i razmeće kako ima na nešto veće pravo nego netko drugi difamator (lat. razlika.. mat. difamacio civilis (lat. 2. različnost. neslaganje diferencija (lat. dan suđenja. sustav po kojem se carinske stavke za uvozne i izvozne proizvode za pojedine zemlje u koje se ti artikli uvoze ili iz kojih izvoze različito reguliraju i obračunavaju diferencijalni posao trg. di-. prijevozne stavke bivaju razmjerno sve manje što je veća udaljenost. dio više analize koji uči kako se pronalazi vrijednost diferencijala . mješavina sumpora i parafina diem perdidi (lat. npr. netočan iznos. klevetanje. diffamatio civilis čit. mat. difalko (tal. ili olakšavanje odnosno otežavanje uvoza iz određenih država. dio za koji je neka veličina veća ili manja od druge. spona (veza) između motora — mjenjačke kutije (razvodnika brzine) — i kotača 285 diferencijalni račun diferencijalna kočnica teh. kod motornih vozila. po nejednakim carinskim stavkama. beskrajno mala (infinitezimalna) razlika između uzastopnih vrijednosti neprekidno promjenjive veličine.) prav. burzovni posao (ili: trgovanje državnim vrijednosnicama) pri čemu se vrijednosnice stvarno ne izdaju. razlika u starosti itd. elektron) kem. deffamare) ozloglasiti. manjak. diffamare) klevetanje. nesuglasica. ogovaranje difamiran (lat. diffamatus) ozloglašen. differre razlikovati se) 1. ugljena i si. razglašavati difenil tanki impregnirani papir u koji se umata južno voće (npr. drva. oklevetati difamirati (lat. kod prijevoza u masama (žita. kočnica s dvostrukim djelovanjem diferencijalna psihologija znanost o duši koja se bavi razlikama u duševnim sposobnostima pojedinaca. carine koje se za robu iste vrste različito obračunavaju.dielektrin dielektrin (grč. teh. pogrdan difamija (lat. e. iznijet na loš glas difamirati (lat. ozloglasiti. nezasićeni ugljične hidrate sa dvije dvostruke veze između C-atoma dies (lat.) trg. psihologijom razlika u spolu. diffamatio) širenje glasina. psihologija individualnih razlika. individualnih varijacija duševnog života i njihove uzročne zavisnosti diferencijalna sociologija znanost koja proučava oblikovanje društvenih slojeva iz oblikovanja profesija i podjela rada diferencijalna tarifa sustav u obračunavanju naplate prijevoza na željeznicama po kojem.) "izgubio sam dan" — izreka rimskog cara Tita Flavija Vespazijana (41—81 n. ogovaranje. nego se samo prima ili nadoknađuje razlika ukoliko im je vrijednost porasla ili pala diferencijalni račun mat.

fyllon list) sa dva lista. koga je teško zadovoljiti. širenje. sudsko nepriznavanje valjanosti ili originalnosti nekog dokumenta difesijska prisega (lat. imanje) difuzan (lat. di-. osobito originalnosti rukopisa ili potpisa differentia specifica čit. diffissio) kidanje. difterija diftong (grč. diffluere) razlijevanje. koji pravi teškoće. dvolistan . difficilis) težak. difuzna svjetlost rasuta svjetlost. ružan. nejednak. prekinuti parnicu i odložiti je za drugi dan difisija (lat. razgrađivanje difluentan (lat. v. nepriznavanje prisegom nekog djela. itd. di-. diffessio jurata) prav. v. u svim pravcima odbijena (reflektirana) svjetlost difuzija (lat. otvor ili pokraj uskog neprozirnog tijela i nastajanje pojava koje se temelje na interferenciji difterija (grč. prav. diferencija specifika (lat. poružniti diformitet (fr. razlikovati se. differre) biti različan. raščlanjivanje nečega istovrsnog u raznovrsne dijelove. di-. prekinuti.) teško. differre razlikovati se) v. potrošiti (novac. prekidanje. kompozicija za dva glasa diforman (fr. pronalaženje vrijednosti količnika dviju beskrajno malih veličina ih diferencijala diferencirati (lat. jogunast. nakazan. ždrijela difteritis med. pronalaziti diferencijal diferentan (lat.diferencijalni ton 286 difuzija difindirati (lat.) log. differre) fil. differens) različit. diffractio) fiz. difforme) napraviti nakaznim. razgrađuje difonij (grč. uporan. praviti razliku. treći ton koji se čuje kad istodobno zvuče podjednako jako dva tona različite visine i čija je visina jednaka s razlikom broja titraj a onih dvaju tonova diferencijalno plaćanje isplata razlike pale vrijednosti državnih vrijednosnica ili akcija diferenciranje (lat. skretanje svjetlosti zbog prolaska kroz uzak procijep. diffluens) koji se razlijeva. pod definicija difficile (lat. drukčiji. npr. odlaganje pretresa difizer (fr. tj. raširiti. ne slagati se difesija (lat. miješati se difuzijom. stvaranje razlika i različitosti iz istovrsnoga. fthongos glas) gram. diffuseur) naprava za izvlačenje repinog soka (u proizvodnji šećera) difluencija (lat.) diftongiranje (grč. pretjerana opširnost i razvučenost u govorenju i diferencijalni ton fiz. nesklad difrakcija (lat. tvrdoglav difidencija (lat. akutna i veoma zarazna bolest koja se odlikuje upalom sluznice dušnika. mat. nevjerovanje difilan (grč. sumnjičavost. diffusus) rasut. raspada. opširan. dvoglasnik. neskladan diformirati (fr. dva različita samoglasnika koji su spojeni u jedan slog (npr. io. diffusio) razlijevanje. dificile est satiram non skribere "teško je ne pisati satiru" (poznata Juvenalova izreka) dificilan (lat. diffidentia) nepovjerenje. razliti. difformite) nakaznost. raspadanje. diffessio) nepriznavanje. eo. difforme) nagrdan. ao. pretvaranje jednostavnog glasa u dvoglasnik difundirati (lat. nezgodan. differre razlikovati se) razlikovati. nerazmjernost. mučan. diffundere) izliti. difthera oderana i uštavljena koža) med. odvajanje. strog. di-. difficile est satiram non scribere čit. determinizam diferirati (lat. nagrditi. fone glas) glaz. razvučen. mat. dificilan čovjek. diffindere) kidati. raznolik diferentizam (lat. rasprostiranje. prav. fthongos glas) gram.

dvožene biljke. biglota dignitet (lat. tj. Venere) od Sunca diheksaedar (grč. površina. nj. tvrdu tvar u zagrijanoj tekućini omekšati i otopiti digesta (lat. gramma slovo) dvostruk znak za jedan glas. dignitarius) nositelj visokog zvanja. edra površina) geom. probava. ugled. upotrebljava se za liječenje opeklina digestor (lat. digestibilis) probavljiv digestija (lat. prid. lj. tj. pustikara (biljka iz porodice strupnikovica) digitar (lat. glossa jezik) knjiga napisana na dva jezika. med. di-. alkaloid koji se nalazi u pustikari digitalis (lat. sredstva za probavu digerirati (lat. digerirnoj peći) digestiv (lat. kem. zbirka spisa koja je razdijeljena na pojedine odsjeke. dyo dva. diffusio. di-. digestio) probavljanje. di-. međusobno miješanje raznih plinova i tekućina difuzijski postupak način dobivanja soka putem osmoze iz veoma sitnih režnjića repe (uveden 1865.) Papinov lonac. zool. slovo u najstarijem grčkom alfabetu. koji se tiče prstiju (noge i ruke) digitalin (lat. mn. grč. digestorium) u kemijskim tvornicama. di-. probaviti. mast pomiješana s terpentinom. osobito kopač zlata u Australiji digerencije (lat. digitalis) prstni. parna kuhinja digić podrugljiv naziv za Talijana (prema "digo" — kažem. dignitas) dostojanstvo. fiz. gyne žena) bot. probavljati. peć za zagrijavanje pješčane kupelji. . otapanje čvrstog tijela u nekoj tekućini na umjerenoj temperaturi (u tzv. digitus prst) način stavljanja prstiju pri sviranju (npr. prav. dvanaest. digerere) razdjeljivati. digestivus) med. dž digredirati (jat. digredi) skretati. dvostruko "gama" (gamma). biljke sa dva tučka (drugi red većeg broja klasa u Linneovom biljnom sustavu) digitacija (lat. sredstvo koje pomaže izlučivanje gnoja digestivna mast farm. lonac za pripremanje hladetine od kostiju. med. npr. češće.) mn. metron) naprava za mjerenje brzine miješanja raznih vrsta plinova digama tj. razdijeliti. tj.) bot. a koju je priredio car Justinijan digestibilan (lat. poliedar s dvaput po šest. astr. di-. naslovima i paragrafima. u govoru). osobina biljaka koje imaju dva tučka. sisavci koji imaju slobodne prste na nogama diglota (grč. visoko zvanje digrama (grč. velikodostojnik digitata (lat. podijeljena po knjigama. udaljavanje od teme (npr. hex šest. digesta) mn. poveća zbirka odlomaka iz spisa starijih rimskih pravnika (Pandekta). digerentia) mn.difuzijski postupak pisanju. životinje s prstima. parom. digger) kopač. sa dva tučka diginija (grč.: 287 diheksaedar uređaj za kuhanje koji se zagrijava vrelom vodom ili. najveća istočna ili zapadna udaljenost unutarnjih planeta (Merkura. tj. druga udaja diger (engl. s dvije žene. gamos brak) drugi brak. sredstvo koje pomaže probavi. na žice) digitalan (lat. digressio) skretanje. koje se često čuje u njihovu govoru) diginičan (grč. autoklav digestorij (lat. druga ženidba. gyne) bot. dostojanstvenost. pomaganje izlučivanja gnoja. laboratorijima itd. čitalo se kao "v" (ime dobilo po tome što je imalo oblik dvostrukog "g") digamija (grč. digitalis) kem. u proizvodnju šećera) difuziometar (lat. udaljavati se od teme (osobito u govoru) digresija (lat.

sotona dijablerija (fr. prijelaz. najčešće gust i tamnozelen dijabaza (grč. levuloza koja se upotrebljava kod dijabetičara umjesto šećera dijabetometar (grč. osobito: nasljednici Aleksandra Velikog (dijadosi) u raznim dijelovima njegove države diheksaedarski. temno režem) podjela na dva dijela.. biljke s hermafroditnim cvjetovima čiji su prašnici srasli u dva snopića (u Linneovom sustavu XVII.(dia) predmetak u složenicama sa značenjem: kroz. diabasis) prolaz. diabolos) vražje djelo. tj. diabole) kleveta. veličina određena proizvodom dvaju vektora dijadeksa (grč. dvojina) mat. diabolo) vrsta igre. didodekaedar dihogamija (grč. ženski ukras za glavu. diabetes) med. diadochos nasljednik) nasljednik prijestolja. preko. uza. gamos brak) bot. sprava za određivanje količine . diabasis) geol. šećerna bolest koja je vezana sa znatnim izlučivanjem mokraće koja je. kao znak vladarskog dostojanstva. igrokaz u kojem glavnu ulogu imaju vragovi (vrsta misterija) dijabola (grč. optuživanje protivnika s naznačivanjem kazne koja ga očekuje dijaboličan (grč. Leibnizova najjednostavnija podjela brojeva na klase. u. ili normalnog sastava (diabetes insipidus). način oplođivanja kod biljaka pri kojem se spolni organi razvijaju jedni za drugima. diablerie) 1. račvast dihotomija (grč. s obje strane. podjela roda na dvije vrste. zbijen) teh. bolesnik koji boluje od šećerne bolesti. raz-. lat.i dr. metron) med. med. diabolos klevetnik. dichotomia. na. dijadoha dijadelfija (grč. dicha dvostruko. adelfos brat) mn. diabetes) med. ret. kruna. diadeo vežem oko. diable. nosili perzijski kraljevi i grčki carevi. bot. diabolos) vražji. diadechomai preuzimam) naslijeđe. a kod proteroginije ženski spolni organi dihotoman (grč. čarolija. podjela ljudskog biča na dušu i tijelo dihtati (njem. dicht gust. za. vražji posao dijabolo (grč. vragolija. sustav sa samo dvije znamenke (1 i 0). dyas dvoje. slična igri jo-jo dijada (grč. prevedem. vladarsko dostojanstvo i vlast dijadika (grč. diaballo prebacujem. dvostruki brak.dihogamija 288 dijadoh šećera u mokraći (kod šećerne bolesti) dijabl (fr. pro. grč. diheksagonalna piramida v. u težim oblicima izaziva veliko mršavljenje i malaksalost dijabetičar (grč. binarni sustav dijadoh (grč. temno režem) podijeljen na dvoje. biti čvrsto priljubljen dija. dicha dvostruko. podrijetlom iz Kine. nasljedstvo. kod proterandrije prije sazrijevaju muški. usp. ne u isto vrijeme. klasa) dijadem (grč. ili ima u sebi šećera (diabetes mellitus). ne propuštati. diabetes) med. Mjesečeva mijena (faza) kod koje se vidi samo polovica njegovog osvijetljenog kruga: psih. diadijabaz (grč. prelazak ili preobražaj jedne bolesti u neku drugu. sotonski dijabolizam (grč. diabetes. diabaino prolazim. diadema) plava ili bijela traka oko čela koju su. dakle. 2. diabaino prolazim. tal. vračarija. podjela koja sadrži dva člana. diabolus) vrag. dicha na dva. šećeraš dijabetin (grč. mineral iz starijeg paleozojskog doba. dyas dvojstvo) dijadski sustav brojeva. magija. gaz dijabetes (grč. di-.

pregrada. diafonia) prvobitno kod Grka: neslaganje u glasu. algos bol) med. ali u različitom značenju u jednoj rečenici dijaforetičan (grč. vidim) prozirna slika dijafanoskop (grč. preznojavanje dijafragma (grč. disonanca. obloženo ili išarano zlatnim listi ima. diadechomai preuzimam) med. razdioba (ili: razilaženje) hranjivih tvari kroz tijelo. izrezbaren dijaglipti (grč. znanost ili umijeće prepoznavanja i utvrđivanja bolesti dijagnoza (grč. diafoneo) koji se ne slaže u glasu. prosvijetlim. nesklad. skopeo gledam) med. sprava za mjerenje i određivanje prozirnosti atmosferskog zraka dijafanorama (grč. koji zvuči nejednako dijafora (grč. diagnostikos) liječnik koji umije prepoznati i utvrditi bolesti prema njihovim bitnim oznakama ili simptomima dijagnostički (grč. pokretni limeni prozorčić (blenda) za otklanjanje rubnih zraka kod velikih dalekozora. prepona u sjemenoj čahuri. dio duge kosti između dviju jabučica. prozirnom papiru dijafanitet (grč. disharmonija. sredstvo koje pomaže isparavanje kože. ret. diafyein izniknuti) bot. dijafanoradiranje fotografsko kopiranje bakroreza itd. 289 dijagnozirati ponavljanje iste riječi. okrugao začetak mladice ili cvijeta biljke: zool. diaforeo) koji pomaže isparavanje kože. diafaino. prepoznavanje i utvrđivanje kod bolesnika neke bolesti po njezinim bitnim oznakama i pojavama dijagnozirati (grč. dijagnostički znaci bitni znaci ili simptomi neke bolesti dijagnostika (grč. diagignoskein prepoznati) med. u neskladu sam. v. posebno za ukrašavanje prozora. diagnostike) med. diafaino prosjajim. diafoneo) v. pa postakljeno. naprava za osvjetljavanje mjehura pomoću električne svjetlosti dijafilm slike koje obrađuju jednu temu te su snimljene uzastopno na filmsku vrpcu kako bi se mogle povezano projicirati dijafiza (grč. diaforeo raznosim) med. preznojavanje dijaforetik (grč. pupanje. diafaino prosjajim. diagignoskein. v. popuštanje ili prestanak neke bolesti dijafan (grč. dijadeksa dijadoza (grč. prosvijetlim) prozirnost dijafanometar (grč. diafero) razlika. diagnosis) med.utvrditi kod bolesnika . međusloj dijafonija (grč. diaglyptos izrezan. ošit. metron) fiz. spor. preznojavanje dijaforeza (grč. na posebnom dijafanom. diafragma) med. mehaničko kontracepcijsko sredstvo dijafragmalgija (grč. skopeo promatram) uređaj za ispitivanje zagađenosti zraka dijaglifičan (grč.dijadoha dijadoha (grč. dijafane slike prozirne slike na staklu. pren. diadidomi dijelim) med. tj. bolest dijafragme dijafragmitis (grč. diagignoskein prepoznati) med. diakustika dijafonski (grč. neslaganje. diafragma) anat. diafaino prosjajim. dijagnozirati dijagnostičar (grč. diaglyfein izrezati) izduben. nejednakost. isparavanje kože. dijafano posuđe stakleno posuđe. diaforesis) znojenje. prosvijetlim) proziran. diafragma. figure izrezane ili izdubene u ploči dijagnosticirati (grč. nejednakost. upala dijafragme dijaftoroskop (grč. oko. nesloga. diaglyptein) mn. opt. različnost. što je utemeljeno na pouzdanim znacima ili simptomima. bot. diafaino. geol. diagnosis) med. orao gledam. diaftheiro kvarim. izrezan. med. u novoj glazbi pod dijafonijom se pogrešno razumijeva kompozicija za dva glasa dijafonika (grč. diafoneo ne slažem se.

glaz. domišljat . dialektikos) koji odgovara znanosti o mišljenju. vrsta rude (bogate željezom). slika rada ili snage. prepoznavanje (osobito stupnjeva bolesti) dijakronija (grč. lat. diagrafein nacrtati. dijakritički znakovi znakovi na slovima koji označuju njihove posebne glasovne vrijednosti (npr. diakope rasjeklina. dijahoretični organi organi za pražnjenje crijeva dijahoreza (grč. š i s). di-agein provoditi. med. koji pomaže urednu stolicu.dijagometar znakove i simptome neke bolesti i na osnovi njih samu bolest. vrsta ribe s bodljikavim perajama dijakritičan (grč. diaklao prelamam) fiz. dia. grafičko (ili: crtežno) predočivanje nekog stanja. dia. juha) flaster od biljnih sokova. koji je u skladu s tom znanošću. dialektos) filol. presjek. ret. diagonia. grafia) umnožavanje na litografskom kamenu crteža prenesenih na gumirani taft dijagrafika (grč. kad se umjesto najljepše mi je kaže naj mi je ljepše. note od pet linija. razlikovanju. znakovi za prepoznavanje bolesti dijakriza (grč. plan. svaki lokalni govor koji se razlikuje od službenog i standardnog jezika dijalektičan (grč. chronos vrijeme) lingv. diagrafein) vještina izrade skica. figura kojom se više razloga svodi na jedan dijalekt (grč. voda za ispiranje usta dijakopa (grč. metron) fiz. diachoreo) med. diakrisis) procjenjivanje. služi za umekšavanje ili ublaživanje dijahoretičan (grč. diakinema) med. u preko. dialegesthai razgovarati. dužina koja u višekutniku spaja dva nesusjedna vrha. diaklyzo ispirem) med. dia kroz. uređaj pomoću kojega se pronalazi i utvrđuje sposobnost pojedinih tijela za vođenje elektriciteta dijagonala (grč. diagonios. razmicanje. diagrafein nacrtati) naprava za mehaničko crtanje perspektive prema prirodi dijagrafija (grč. promjena mišljenja. diagramma) lik ili geometrijski crtež. diakrino prepoznajem. znanost o prelamanju zvuka dijalaga (grč.. diagonalis) u smjeru dijagonale. povijest jezika dijakustika (grč. kos. lat. razlikujem) koji je utemeljen na prepoznavanju. omjera itd. vrsta figure u kojoj se u neku smislovnu cjelinu umeću druge riječi. chylos sok. diakuo) fiz. diagonalis) geom. duboka rana) 1. diaklyzo ispirem) ispiranje usta. dijagonal vunena tkanina s gustim križićima dijagonalan (grč. razlikovan. 2. radi zornog predočivanja određenih odnosa. diachorheo imam proljev) med. ret. skica) radi objašnjenja nekog činjeničnog stanja. prelamanje svjetlosti. za. vještina skiciranja dijagram (grč. crtež (ili: nacrt. npr. prijelomni. diallage razlika. poprečan dijagraf (grč. koji je nastao putem prelamanja dijaklaza (grč. stolica. statistike. pomirenje. narječje. kod gnostičara: dva međusobno isprepletena trokuta u kojima je upisano neko mistično ime Boga i koji su im služili kao hamajlija (Salomonovo slovo) dijahilon (grč. 2. odrediti prirodu bolesnoga stanja dijagometar (grč. prelamanje zraka dijakliza (grč. dosjetljiv. voda za ispiranje usta dijaklizma (grč. razdvajanje kostiju dijaklastičan (grč. pražnjenje crijeva 290 dijalektičan dijakinema (grč. diaklao prelamam) fiz. savez) 1.

dialegomai) uvoditi na scenu više likova koji razgovaraju dijalogizam (grč. mania strast) pretjerana uporaba dijalekta (narječja) u književnim djelima dijalelon (lat. najsitnija vrsta tiskarskih slova. supr.) dijamb (grč. dialektos narječje. iambos) metr. bakar. magnes magnetni kamen) fiz. med. razdvajam. dialyo) koji rastavlja. odvajanje sluzastih tvari kod osmoze. diamant. ili drugog pita. odvajanje kristaloida od koloida putem osmoze. uređaj za mjerenje i ispitivanje dijamagnetizma dijamant (fr. v. figura u kojoj su udruženi pitanje i odgovor: pisac samoga sebe pita i odgovara. rov bez dna (veoma dubok) za sprječavanje upada neprijatelja u zaklon dijamantin (fr. dialektos. i ret. tropos diallelos) log. najtvrđi. onaj koji je vješt u raspravljanju. onaj koji se vješto služi dijalektikom. dia pomoću. služi za premazivanje željeznih predmeta (ograda. najgušći. dialegomai) dati nečemu oblik razgovora. fort. lat. dialogos) razgovor dviju ili više osoba. krivulje . diametros) geom. di-. di' allelon. dialektos. definicija u krugu. fil. stihovna stopa od četiri sloga: U — U — dijametar (grč. grč. promjer. dialeimma) prekid. najveća tetiva. zlato. određivanje pomoću pojma koji se treba odrediti. dialyo rastavljam. razmak. razlučivanje. fil. znanost o kretanju mišljenja kroz proturječnosti koje se. allelon uzajaman) log.. talij. onaj koji ispituje i proučava narječja. adamas) min. logia) filol. dia. ponovno ukidaju dijalektolog (grč. dialegomai razgovaram. logos) filol. od grč. filol. cink. dvostruki jamb. kristaliziran ugljik. olovo. dijaloški dijalogirati (grč. snalažljivost u govoru. od grč. metron) fiz. koji uništava. dijamagnetne tvari ili dijamagnetna tijela su: bizmut. u obliku razgovora dijamagnetizam (grč. meduvrijeme. dijalitički dalekozor vrsta dalekozora koji uklanja boje. Platon. gubljenje ili iscrpljivanje snage. itd. tijekom mišljenja. dužina koja prolazi kroz središte kruga. umijeće znanstvenog raspravljanja.dijalektičar dijalektičar (grč. smrt. paramagnetizam dijamagnetometar (grč. tj. domišljatost. koji razdvaja. znanost o dijalektima dijalektomanija (grč. prid. dialektikos) dobar govornik. tj. tisk. antimon. fosfor. akromatičan dalekozor dijaliza (grč. dosjetljivost. srebro. živa. vrata itd. izmjena tekućina. a sam odgovara dijalogizirati (grč. dialysis) med. Sokrat i. bolesno stanje (osobito kod groznice) dijalitički (grč. izložiti neku misao itd. najsjajniji i najskupocjeniji dragi kamen koji se može brusiti samo svojim vlastitim prahom. poznavatelj dijalekata dijalektologija (grč. dialogos) lit. dialektike) umijeće razgovaranja (bilo s drugima ili sa samim sobom). disputiranja. literarni umjetnički ob- 291 dijametar lik u antičkoj filozofiji koju su stvorili sofisti. adams. diamant) vunena tkanina s figurama i križićima dijamantna boja mješavina lanenog ulja i grafita. osobito. koji primjenjuje dijalektičku metodu dijalektika (grč. dialeipo ostavljam razmak. zaključak u krugu dijalema (grč. magnes. svojstvo nekih tvari u obliku prutića da se u magnetnom polju postave svojom dužinom okomito na pravac linija sile (ekvatorijalno). dijereza i asindeton dijalog (grč. dia kroz. dijalela dijalelus (lat. fiz.

biljke sa dva prašnika u jednom hermafroditnom cvijetu. prelomljene kosti dijaplazma (grč. pvein) med. bot. neizvjesnost. dijanoetične vrline vrline (kod Aristotela) u kojima dolazi do izražaja razum (znanje. dianoia mišljenje. zagnojavanje dijapijeza (grč. dia. pril. npr. karanfil) dijapasma (grč. probijanje krvi kroz opnu vena. sumnja) neodlučnost. dianassein puniti. blago isparavanje kože. npr. diaria febris) med. zagnojenje) v. morfe oblik) oblikovanje. diapneo isparavam) mn.: Pristaje mu kao . danas: dnevnik. med. diapassein posipati između) biljni prašak za posipanje rana dijapazon (grč. kod Francuza: zvučna vilica dijapedeza (grč. tj. diaplasis) med. elipse) i spaja dvije točke oboda kružnice dijametralan (grč. čir u prsima dijapijetici (grč. diapedao probijem. logia) punjenje životinjskih tijela dijandrija (grč. dianthes) bot. slika na posebnoj staklenoj ploči koja se pomoću projekcijskog uređaja (skioptikona) prenosi povećana na platno dijareja (grč. pente pet) glaz. pyein) mn. knjiga u koju se unose dnevna zbivanja dijarija (lat. maslina (II. posve. značenje dijantus (grč. koji pomaže stvaranje gnoja. zagnojavanje. sredstva koja izazivaju umjereno znojenje dijapnoja (grč. sposobnost mišljenja. diaporesis zabuna. za razliku od etičkih vrlina kod kojih se razum pojavljuje kao gospodar želja i strasti dijanoja (grč. pyesis gnojenje. diapedesis) med. kvinta 292 dijarizam dijapijema (grč. razum. namještanje uganutog ili prelomljenog uda. koji pripada promjeru. mn. gone rađanje) fil. pyein) med. slabo znojenje dijaporeza (grč. dijametralno suprotan sasvim. skroz. positivus) opt. umjetnost). neodlučnost. dianoia) fil. diandria) dvomuževnost. mišljenje. voden razumom. dia. potpuno. oblaganje ili mazanje cijelog tijela dijaplegija (grč. diapneo ishlapim) med. sumnja (osobito kao retorička figura) dijapozitiv (grč. diarrheo protječem) med. klasa u Linneovom sustavu) dijanoegonija (grč. plegma udarac) med. mudrost. sasvim. sredstva koja pomažu gnojenje dijapijetičan (grč. dia. sredstva koja pomažu isparavanje kože. dia. pretvaranje u određen oblik dijanasologija (grč. pyein gnojiti. osobito pluća. upropastim) ret. opća klonulost. med. npr. znanost o podrijetlu i izvoru spoznaje dijanoetičan (grč.dijametralan (npr. dia. diarium) kod Rimljana: dnevni obrok. zagnojiti. uzetost dijapnoici (grč. procurenje krvi kroz vene dijapente (grč. figura u kojoj se osobito podvrgava ruglu nečija neprilika ili nepriličnost. krvavo znojenje. dia. diaplasma) med. kod Grka: oktava. kroz pet tonova. dyao unesrećim. proljev dijarij (lat. dia. pas sav) glaz. dia. potpuno suprotan dijamorfoza (grč. izbijem. dijapijema dijaplaza (grč. razboritost. razuman. koji ima dva cvijeta. diametros) pr. osobito za kućnu poslugu. koji bujno cvjeta (npr. oblog. dianoia razum) fil. dia lat. danas: opseg jednog glasa ili instrumenta. svakodnevna groznica dijarizam (grč.

rastavljam) poet. Hrvati izvan domovine dijastaltičan (grč. odrađivanje. u Novom zavjetu: Zidovi prognani iz Judeje i rasuti po drugim zemljama. sa- . metron) naprava za mjerenje udaljenosti. gramatici: znak za rastavljanje dijateka (grč. v. prikazivanje prozirnih predmeta. ta tessara četiri) glaz. thermaino grijem) fiz. ustrojstvo. svojstvo tijela da propuštaju toplinske zrake dijatermazija (grč. diasyrmos) ruganje. retorička figura koja se sastoji u pretjeranom umanjivanju. ismijavanje. koji se rasteže. diaschizein kidati) med. razmaka dijastola (grč. koji čuva. thermasia toplina) fiz. rasutost. fiziol. diastasis) kem. diatithemi) raspoređivanje. dyas) dvojstvo. Vidjela žaba gdje se konj potkiva. diaschizein) med. rastavljam) koji se rastavlja. protuprirodno razdvajanje kostiju ili hrskavice. rastezanje. u grč. pauza. diaspasma razdvojenje. udaljenost. dia. dia. suprotno: hiperbola dijaskeuast (grč. dvojnost dijashiza (grč. kidanje. diasozo spasim) med. zool. na staklu (dijapozitivu) u propuštenoj svjetlosti dijasostičan (grč. sam po sebi. diasozo spasim) med. velika dvorana s mnogo stupova. diastello razdvajam. osobito sloga koji je inače. razdvajanje. cijepanje. dia. rengenskim dijaskopska projekcija opt. kod starih Grka: dvorana u kojoj su stupovi bili međusobno udaljeni za tri debljine stupa dijastimometar (grč. razbacanost. koji pretvara škrob u šećer 293 dijateza dijastaza (grč. praznina. diaskopeo svestrano razmatram) opt. širenje srca i arterija zbog aktivnog skupljanja srčane muskulature (sistole). vještina održavanja života. međuprostor. naziv za prijevode četiriju evanđelja. širi dijastatičan (grč. osobito prozirnih slika. diaspeiro rasipam. stylos stup) arhit. prosvjetljavanje zrakama. diastasis) razilaženje. diaspora) rasipanje. dia. mn. koji propušta toplinske zrake. spašava. s intervalima dijastil (grč. uređaj. sastavak zglobova dijas (grč. odvajanje. glaz. razdvojim) razdvajanje. interval dijastematičan (grč. rastavljanje dijashizma (grč. evangeličke harmonije dijateza (grč. diatithemi) savez. razdvaja. di-arthron) spajanje zglobova tako da budu sposobni za gibanje. enzim ili ferment nađen u životinjama i biljkama koji djeluje na ugljikohidrate i čini da se škrob pretvara u šećer te znatno pridonosi metabolizmu dijastaza (grč. osobina tijela da propuštaju toplinske zrake dijatesaron (grč. diaskeuastes prerađujem) onaj koji kritički prerađuje neko staro djelo.dij artroza magaracu sedlo. diastasis razdvojenost) kem. Stari i Novi zavjet dijaterman (grč. dijartroza (grč. diastema) razmak. ugovor. diathesis. bot. oi ili ai tessares. adijaterman dijatermanzija (grč. supr. diathermaino progrijem) fiz. njegovanje i održavanje zdravlja. razvlači. diastema razmak. osobito Homerove pjesme dijaskopija (grč. tzv. s međuprostorima. štiti dijasostika (grč. dijasostici sredstva za odražavanje zdravlja i života dijaspazma (grč. diastema) glaz. rastajanje. pa i ona digla nogu itd. aterman. stanka između dva stiha neke pjesme dijaspora (grč. produživanje. kratak. dijashiza dijasirm (grč. npr. diaspao razvlačim. čista kvarta. degeneriranje biljaka dijastema (grč. diastello razdvajam.

diateino istežem. njegovanje zdravlja. diaireo razdvajam. razdvajanje. mjerodavno pravo biskupa dijecezan (grč. umjesto stalne plaće. pripadnik (ili: član) dijeceze dijecije (grč. čas šaljivo. biljke kod kojih jedna stabla nose samo muške. dioikesis gospodarstvo. dies dan) koji prima dnevnicu. raščlanjivanje jednog dvoglasnika (diftonga) na dva samoglasnika. tzv. diese) glaz. di-. topola. dakle. sjednice narodnih izaslanika dijetetičar (grč. diaitao liječim) onaj koji uči kako treba čuvati zdravlje. rastavljen) mn. dom) sa dva doma dijeceza (grč. dijetist dijetarski (lat. oikos) bot. upravljam) biskup kao upravitelj dijeceze. ae u ae. ckrvi: svećenik koji služi jutarnju misu dijeza (grč. npr. veoma satirično i s grubim pikanterijama dijecan (grč. kod protestanata: župa koja se nalazi pod jednim superintendantom). med. kućim. a druga samo ženske cvjetove. uprava. čas ozbiljno. četvrtina tona. narodni izaslanik itd. fil. sklonost nekoj bolesti. od Dioklecijana naziv za 14 glavnih dijelova Rimskog Carstva. diaitao liječim. koji se može lako dijeliti samo u jednom smjeru: fiziol.dijateze stav. di-. ljestvica u kojoj je niz od 8 tonova podijeljen na 5 cijelih i 2 polustupnja. "križić" kao znak da se jedna nota povisuje za pola tona dijurna (lat. osobito: hrana koju u tu svrhu propiše liječnik. "osnovne bolesti" ili sklonost bolestima dijatoman (grč. dnevnica dijurnist (lat. razdvajanje. uređenje. med. kućenje) gospodarstvo. di-oikeo gospodarim. korisno za zdravlje. piće. dies dan) sluga ili službenik koji radi samo za dnevnicu. razgovor. držati dijetu živjeti jednostavno i umjereno dijetar (lat. diaita lat. dijetetski propisi propisi kojih se valja pridržavati da bi se očuvalo zdravlje. scala ljestvica) glaz. osobito krvnih žila dijeta (grč. lat. dijecezno pravo službeno pravo. jednostaničan dijatomeje (grč. u Kat. diaeta način života) med. diurna) dnevna plaća ili nagrada. npr. razlika između velikoga i malog polutona. pril. bolesnička hrana. dispozicija dijateze (grč. dijetetska sredstva sredstva korisna za zdravlje dijetist (lat. 294 dijurnist dijereza (grč. techne) znanost o načinu života korisnom za održanje zdravlja dijetetski (grč. silikatne alge. fr. diatribe) zanimanje. diairesis) gram. na granici između životinjskog i biljnog carstva (od njihovih ljušturica i nitroglicerina pravi se dinamit) dijatonička skala (grč. dies dan. zabava. dnevničarski. dieta) mn. diatithesis) med. dnevničar. vrba i dr. intervali u dijatonskoj ljestvici nisu jednaki dijatriba (grč. dnevno dijete (lat. uredan način života (s obzirom na hranu. diaitetike sc. nadnice. kritički polemični spis. spavanje i odmaranje). danas se upotrebljava samo u crkvenoj upravi (kod katolika: biskupija. dies dan. paskvila. diaitao liječim) umjereno. rastavljanje. diatomos podijeljen) min. diurnus) dnevnih . omiljena metoda cinika i stoika po kojoj su izlagali svoja naučavanja. di-iemi. pobornik urednog i umjerenog načina života dijetetika (grč. oikos kuća. diatomos razdijeljen. dietarius) v. svaka mala promjena u tonu. bot. dnevnice koje prima službenik.

pravda. izražavanje dikcionar (lat. foneo zvučim) uređaj koji. chorde žica) glaz. di-. dixieland) džez-orkestar kakav su razvili bijeli glazbenici. di-.dik dik (fr. chroma boja) u dvije boje. dikearhija dikeologija (grč. dichroos. diksilend (engl. di-. kazivanje u pero. dikolička pjesma dikordij (grč. pravednost. dike. di-. odjeljak) poet. dictatura) vlast diktatora. dictare) kazivati u pero. pravo. dictando)' pisanje po diktatu. 2. kolon dio. pravna država. vrsta mažurane) diktando (lat. dux) 1. koji ima dvije jezgre. neograničena vlast diktatura proletarijata prema povijesnom materijalizmu: državni oblik vlasti radničke klase (proletarijata) koji ona mora uspostaviti da bi osigurala ukidanje kapitalističke eksploatacije i kapitalizma te ostvarenje komunističkog društva diktirani mir mir koji se sklapa po diktatu drugih sila. 2. kotyledon udubljenje. mast) dvobojnost. šara diklinije (grč. logia) pravo. pijavčica) bot. zapovijed diktator (lat. Dike grčka božica pravde i pravedne osvete dikearhija (grč. šav. zadatak rađen po kazivanju u pero. lat. a kojega su birali u izuzetno teškim prilikama za državu: 2. klarinete. skopeo gledam) instrument za promatranje i utvrđivanje dikroizma kristala itd. dictatum) 1. diktando. naređenje. mit. dike pravo. dike. bez sjedala za kočijaša. svijećnjak s dvije ukrštene svijeće dikiš (tur. suprotno: despocija dikeokracija (grč. pjesma koja se sastoji od dvije vrste stihova. postelja) bot. gitare (ili: bendža). jednospolne biljke koje imaju ili samo muške ili samo ženske spolne organe dikokičan (grč.chros boja kože. grč. govoriti nekome . dictio) jezik ili stil nekog pisca. dichroos. način izražavanja. u starorimskoj državi: najviši službenik s neograničenom vlašću koja je mogla trajati najviše šest mjeseci. di-. pozaune. dictator) 1. krateo vladam) v. sastoji se od trumpete. vojvoda. herceg. dictare. kline ležaj. basa (ili: suzafona) i od udaraljki diktafon (lat. znanost o pravu dikirion (grč. kokkos jezgra) bot. dvojezgreni dikolon (grč. u Francuskoj: stupanj plemstva između princa i markiza. bezuvjetni mir koji se mora prihvatiti i potpisati diktirati (lat. koji zapovijeda. dvostruko mijenjanje boja dikromatičan (grč. a sa stražnjim sjedalom za slugu dikcija (lat. dus. dictionarium) rječnik koji ne sadrži samo pojedine riječi nego i frazeologiju nekog jezika dike (grč. slično fonografu. dike) 1. rutvica (ljekovita biljka. luksuzna laka kola za dame. režim koji uspostavlja diktator. archo vladam) vladavina prava. 2. dvobojan 295 diktirati dikroskop (grč. biljke kod kojih se prašnici i tučci ne nalaze u jednom cvijetu.) obrub. zadatak napravljen po kazivanju u pero diktat (lat. di. onaj koji neograničeno vlada. instrument s dvije žice dikotiledone (grč. koji traži poslušnost bez pogovora diktatura (lat. di-. nego su podijeljeni na razne cvjetove. ukras. biljke kod kojih se pri klijanju javljaju dva klicina listića dikroizam (grč. dictamnum) jasenak. glasovira. govoriti nekome tako da onaj kome se govori to zapisuje. pravda. dikyrios dvojak) pravosl. prima ono što se govori i ponavlja kad se treba zapisati (služi umjesto stenograma) diktaman (lat.

npr.) ptica (papiga. krasan. pruživ. grč. brza pošta. dilatorius) koji razvlači. med. zapovijedati. razvlači dilatometar (lat.) glaz. dilettare) ljubav prema umjetnostima ili vještinama. tumačenje dilucidirati (lat. otopiti.diktitis što treba raditi. sprava za mjerenje volumenskog širenja pojedinih tekućina dilatoran (lat.) glaz. odugovlači. vrijeme između činova diluencije (lat. smanjivanje jačine diludij (lat. voljen. zbrisati. propisati. brižljivo izbjegavanje površnosti u poslovima. diludium) odmor pri gladijatorskim borbama. pažljivost.) mn. objasniti. sprava za proširivanje. a ne profesionalno. dilutio) razblaživanje. nedoučen. dragi. dvojba. metron) fiz. kaz. protumačiti dilucija (lat. slavuj) dilogičan (grč. gaseći se. a druga disjunktivan (polilela) diletant (tal. dilettante) prijatelj (ili: ljubitelj) umjetnosti. revnost. kaznu diktitis (grč. marljivost. dilatorium) prav. proširivanje. dilatatio) rastezanje. dicere govoriti. dilogos) koji se može dvojako razumjeti. rastapanje. ljubimac. npr. dilatatorius) koji proširuje. trenuci svijesti i prisebnosti kod bolesnika. objašnjenje. osobito duševnog bolesnika. bez stručne spreme 296 diluvij diletantizam (tal. odlaže dilatorij (lat. onaj koji je u nekoj struci površan. savjetovati. razdiranje. dilucidatio) prav. zaključak u kojem je prva premisa hipotetičan sud. dictus) gram. rasteže. kon diliđenca (tal. hitrina. log. diluere) razblažiti. izjavan dilaceracija (lat. differre odgoditi. npr. dilatabilis) rastegljiv. rane dilatatoran (lat. dilettare) zabavljati. rastopiti. dilatere. pren. brižljivo. potop. onaj koji se bavi nekom umjetnošću ili vještinom samo iz ljubavi prema njoj ili radi prikraćivanja vremena (za razliku od umjetnika kao znalca. svijetli trenuci. proširenje srca dilatator (lat. dilemma) neugodan položaj u kojem se nalazi čovjek kad se mora odlučiti između dviju podjednakih mogućnosti. bavljenje nečim iz ljubavi. diluvium spiranje zemlje) poplava. s postupnim slabljenjem jačine tona dok se potpuno ne izgubi diluirati (lat. propisivati. diligence) brzina. miljenik. rasvijetliti. propis (ili: naredba) o odgađanju roka dilber (tur. otvarač. zatvorena kočija za prijevoz putnika. tzv. diligentia) brižljivost. širenje. upala mrežnice diktivan (lat. pren. stručnjaka). raskinuće dilacija (lat. površnost diletantsko kazalište kazalište u kojem glume oni kojima gluma nije struka diletirati (tal. nepovjerenje) diluvij (lat. diluentia) med. im. češće: lucida intervala dilucidacija (lat. raskomadati) rastrgnuće. koji se može proširiti dilatacija (lat. med. vino vodom. razbiti (npr. oteže. con diligenza čit. dilatio) odugovlačenje. zanosan. dilatator) med. zavodnik dilema (grč. sumnju. pažljivo diližansa (fr. tj. dilacerare razderati. . lijep. sredstva za razblaživanje diluendo (tal. oprati. prav. poplavljena zemlja. odgađanje roka dilatabilan (lat. poštanska kočija dilkuša (tur. dilogia) dvojako značenje. veseliti diligencija (lat. diktyon mreža) med. dilucidare) osvijetliti. nestručnost. dvosmislica dilucida intervalla (lat. dvosmislen dilogija (grč.) prid.

popustiti (npr. stih koji se sastoji od dvije stope ili dva .) sjevernoamerički novac = deseti dio dolara dimenzija (lat. dva člana. di-. diminutio capitis čit. popuštanje. pren. smanjenost. zahvaljivanje na službi. umanjenje. potrebne su nam tri dimenzije. ili nekog dijela prostora koji predočavamo kao prazan. diluvijalni minerali minerali koji su nastali zbog posljednjih velikih promjena u Zemljinoj kori koje su nastale kao posljedica poplave. skratiti. morfe. širina i visina (ili dubina). npr. dimetiri izmjeriti. dimorfizam dimorfija v. nemoderna muslimanka) dimije (tur. osobito onaj koji je izdao premalo sukrivaca (nakon mučenja ovakvi su krivci spaljivani na lomači kao nepopravljivi grješnici) diminutor (lat.) glaz. zatucana. dimensio) izmjeriti presjek. jačine. površina dvije.) prav. otapalo za kaučuk i lak. diminutio) smanjivanje. dimorfne biljke biljke čiji se cvjetovi javljaju u dva oblika. diluvialis) potopni. diminuere) smanjiti. smanjivati. jedan jampski stih od četiri stope. zamišljene ravne linije pomoću kojih se prostiranje nekog tijela i njegovih granica (površine. dimissionarius) onaj koji daje ostavku na zvanje ili položaj dimisorij (lat. usp. tijelo ima tri dimenzije (ono je trodimenzionalno). građa dimeran (grč.diluvij alan 297 dimorfija stihovna takta. da bismo to mogli odrediti. dvočlan dimetar (grč. usp. ksilol dimijašuša žena koja nosi dimije. umanjenost. presjeka dimenzionirati (lat. smanjenje. dimorfizam geol. u snazi. koordinatni sustav dimenzioniranje (lat. trg. otpuštanje. ostavka. suptrahend dimirbaš (tur. otjerati iz službe. dimissorium) isprava o otpuštanju. postupno tiše. metron) metr. zahvaliti se. prema teoriji relativiteta. dimissio) smjenjivanje s položaja. umanjivanje. dobro dimenzionirani zidovi zidovi čija je jačina dobro proračunana. npr. umanjiti. dyo dva. v. smanjivati jačinu tonova) diminuirati (lat. diluvijalni čovjek pretpovijesni čovjek. jačini) diminuto (šp. građanska smrt diminuedno (tal. tri pravca koji se sijeku pod pravim kutom: dužina. meros dio) koji se sastoji od dva dijela. machaira mač) gladijator koji u borbi ima dva mača ili mač i bodež dime čit. dimensio) mjerenje. umanjitelj. mogu određivati i mjeriti. kvaternarij dimetilbenzol kem. di-. pračovjek dimaher (grč. linije). a koje je neposredno prethodilo današnjem dobu diluvijalan (lat. dimenzionirano drvo drvo za građu. po mišljenju inkvizitora. dimi) vrlo široke hlače istočnjačkog kroja (za muškarce i žene) diminucija (lat. pružanje. smanjenje. oblik) koji ima dva oblika. di-. odbijanje od svote. poplavljen. smjenjivanju dimitirati (lat. sve priznao. dajm (engl. dvoobličan. dati ostavku dimorfan (grč. četvrta dimenzija je "vrijeme". umanjenje. demirbaš) imovina dimisija (lat. demisija dimisionar (lat. diluvijalno tlo tlo poplavljenog zemljišta. diminutor) mat. diminuto) u španjolskoj inkviziciji: optuženi za herezu koji nije. dimensio) mjerenje. dimittere) otpustiti. proračunavanje veličine. prostiranje. sve slabije (tj. suziti. doba u razvoju Zemljine kore kad su se ledenjaci počeli topiti. a linija jednu dimenziju. diminucio kapitis (lat.

supr. di-.dimorfizam dimorfizam (grč. elastičnog. geodinamika dinamika (grč. biol. kokoš i pijetao. dynamike) 1. dynamis. proizvode djelovanje i upravljaju njime u bilo kojem obliku. metria) fiz. statičan dinamičar (grč. instrument za mjerenje snage povećavanja teleskopa dinamičan (grč. 1833—1896) dinamizam (grč. prid. koji ima svoju snagu. dina (kelt. puk) varijanta novogrčkog književnog jezika. dynamis sila) fiz. zoon živo biće) fil. koji je stalno u pokretu. umjesto s infuzorijskom zemljom. dinamo dinamogen (grč. mješavina koja se sastoji od 75% ni- 298 dinaroid troglicerina i 25% nekoga drugog. potencija dinamistika (grč. dynamis. dynamis sila. grafo pišem) pokazivač sile. crne oči. naučavanje o snazi obdarenoj sviješću i voljom dinarid (naziv prema planini Dinari) tip ljudske rase sa sljedećim karakteristikama: visok rast. din) geol. fiz. dinamometrijski dinamozoizam (grč. 2. naprava za automatsko bilježenje upotrijebljene sile dinamologija (grč. često kukast nos dinaroid čovjek nalik na dinarida . okretanjem vodiča kroz magnetno polje dinamo-stroj v. min. (u Aristotelovoj filozofiji nasuprot energiji. dynamis. dynamis) sila. naprava (obično s oprugom) za mjerenje sila dinamometrija (grč. znanost o silama i o gibanjima koja te sile proizvode (dio mehanike). metron mjera) fiz. mješavina se tada zove celulozni dinamit (izumitelj švedski kemičar Alfred Nobel. npr. morfe oblik) dvoobličnost. mjerenje sila. stvarnosti) mogućnost. koji proizvodi snagu dinamograf (grč. dimorfija dimotiki (grč. koji djeluje vlastitom unutarnjom i živom silom. jedinica sile u apsolutnom sustavu mjera: sila koja masi od lg daje ubrzanje od 1 cm u 1 sek. pojavljivati u bitno različitim kristalnim oblicima. dynamis sila) eksploziv. dynamis sila. pješčani sprud dinametar (grč. tlaka i vode) u nove rude dinamometar (grč. koji ima jako djelovanje. tamna kosa. ali neeksplozivnog tijela. dynamis) stroj za proizvodnju električne struje mehaničkim radom. dynamis) naučavanje koje tvar i pojave u prirodi izvodi iz sila prirode dinamit (grč. javljanje dvaju različitih oblika kod živih bića. obično s infuzorijskom ili dijatomejskom zemljom. genos podrijetlo) fiz. temelji se na pučkom govoru. dynamis sila) v. snaga. metron) opt. logia) znanost o pojedinim prirodnim silama dinamometamorfoza (grč. dynamis) pristaša dinamistike dinamična geologija v. dug po nekoliko stotina. dynamis sila. pješčani brežuljak. dynamis. glaz. sile koje djeluju (ili sila. din (grč. mjera kojom se označuje jačina izvođenja dinamis (grč. sposoban. demos narod. dynamis sila. koji slobodno djeluje. svojstvo nekih tijela da se mogu. dinamo dinamoelektrični stroj v. kratka glava. sposobnost. preobražavanje ruda u velikim dubinama kamene ' kore (pod utjecajem visoke temperature. dynamis) koji se temelji na dinamici. i pored istog sastava. a visok po nekoliko metara. energija koja djeluje). preanimizam dinamo (grč. ako se. pomiješa s prahom slabo pečenog drvenog ugljena. metamorfosis) geol.

nazvan "Pas". n. deinos silan. točnije: antidinici dinigla podlanica.dinas-cigle dinas-cigle na vatru veoma otporno kamenje od čistog kvarca. nije priznavao postojeće zakone i bio je prototip ciničnog filozofa.) blagovaonica dinirati (grč. poliedar s dvaput po osam. površina. podrijetlom Dalmatinac (3. mn. tj. trioda diofiziti (grč.). din vjera. strašan. suprotno: monofiziti Diogen (grč. dinos vrtoglavica) mn. Dio. ateist Dio (tal. n. sipine. dynastes) koji pripada nekoj vladarskoj lozi. onaj koji prezire svijet.) divlji ili poludivlji australski pas dinici (grč. sauros gušter) zool. odnosno vladajućem domu. bio je veoma okrutan (svoje je kobile hra- .) zaboga! dioda (grč.diner ručak. svečan otmjen ručak. dynamai mogu. u srednjem vijeku: posjednik viteškog imanja. o njemu se priča da je stanovao u bačvi. strašan. Sokratov pojam autarkije podigao je do askeze koja odbacujući svaku životnu udobnost traži krajnje odricanje želja. bezbožnik. prid. dynasteia vlast. dyo. dinghy. pirjati dinsuz (tur. anodos uspon) u radio-tehnici cijev sa dva elementa.) 1. okto osam. edra osnova) geol. vlastelin dinastičan (grč. prud dingi (engl. šesnaest. Diogenes "onaj koji vodi podrijetlo od Zeusa") filozof iz Sinope u M. pržina. dyo dva. di-. niz vladara iz iste loze dinastizam (grč. koji je pristaša neke vladarske loze. avanturama dinofonitet (grč. fysis priroda) mn. e. današnje značenje: večera) 2. kralj Trakije. dynastes) vladar. dajning-kar (engl. pren.) kola za ručanje. diinsten) pržiti jelo na poseban način. mizantrop Dioklecijan rimski car. božanska i ljudska. Don Quijote) sklonost pustolovinama. Aziji (403—323 pr. jačina glasa dinosaur (grč. gospodar. dingey) šport. usp. privrženost dinastiji dine (fr. glavni obrok. s malom primjesom vapna. strašan. deinos užasan.). da je u podne po Ateni svijećom tražio 'ljude" itd. fone glas) lingv. therion zvijer) vrsta pretpotopnog divovskog rilaša dinstati (njem.. moavke dinkohotizam (šp. da je Aleksandra Velikog (kad ga je ovaj posjetio i rekao mu da kaže jednu želju) zamolio da mu se skloni sa sunca. divovski pretpotopni gmaz (dugačak do 30 m) čiji kostur pokazuje karakteristike ptice i sisavca 299 Diomed dinoterij (grč. sredstva protiv vrtoglavice. Deus) Bog. syz bez) bezvjerac. željeznog oksida i ilovače. dioktaedarski diolen naziv za sintetičke tkanine Diomed 1. st. pijesci. deinos užasan. gozba dine (kelt. per Dio! (tal. lovrata (vrsta ribe) dining-car čit. komarča. deinos. dynastes vladar) odanost vladaru. Dioklecijanova palača ljetnikovac u obliku rimskog tabora koji je Dioklecijan izgradio nedaleko od svog rodnog mjesta Salone (Solina) — zametak današnjeg Splita dioktaedar (grč. moć) vladarska loza. i 4. brjegovi od živog pijeska koje nanosi vjetar. lat. mali čamac za jedrenje dingo (austral. ornis ptica) v. dining-room čit. dinastije dinastija (grč. dajningrum (engl. služi za unutarnje oblaganje peći s visokim temperaturama dinast (grč. pristaše kršćanske sljedbe koja je smatrala da su u Kristu bile dvije prirode. med. e. sin Aresov. jak.

pristaše naučavanja o dvije prirode i . diorthoo ispravljam) koji ispravlja. bujno zelenilo). med. thelo hoću) mn. četvrti Saturnov unutarnji satelit. drvenog ugljena. diorysso potkopavam) ekspolozivni prah. dioptrikos) koji spada u dioptriju. Kastor i Polideur (Poluks). blizanci. znanstvenik iz VI. sprava za viziranje. starogrčki bog vina i vinogradarstva. ispravljanje uganutih ili iskrivljenih udova Dioskuri (grč. leća jačine 5 dioptrija ima žarišnu udaljenost 0. tumači. pomicanje kostiju dioteleti (grč. odvajam. diorizo ograničavam. anaklastika diorama (grč. Dionysos) mit. nerazdvojni prijatelji diosmoza (grč. di-orao gledam kroz) prozirna slika. dioptron sve kroz što se vidi) opt. dioreksin (grč. mješavina pikrinske kiseline. dia-.20 m dioptrika (grč. teol. v.. prema njemu. g. Dionysos) fil. određuje diorit vrsta kamena vulkanskog podrijetla diorizam (grč. orao gledam. salitre i sumpora dioristički (grč. znanost o prelamanju svjetlosnih zraka kroz vodu. poboljšavanje. osmos guranje.Diomeje nio ljudskim mesom). di-. Dioniz (grč. osteon kost) med. ponekad s likovima u pokretu. od kojih je jedan okrenut oku onoga koji vizira. diorismos ograničavanje. dia. 2.. dioptrične boje boje koje nastaju zbog prelamanja svjetlosti dioptričko ravnalo mesingano ravnalo koje ima dvije tanke metalne pločice s prorezima kroz koje se gleda (zastarjeli geodetski instrument za određivanje pravca na stolu za mjerenje) 300 dioteleti dioptrija (grč. jedan od najvećih junaka pod Trojom. dyo. Heraklovu ljubimcu) Diona mit. pren. 2. suprotno: apolonijski diopter (grč. g. koji služi za ispravljanje (ili: namještanje. nakon povratka iz rata bio je prognan iz vlastite kuće te se preselio na zapad i osnovao nekoliko novih gradova (i Primošten zovu "Diomedov otok") Diomeje staroatenske svetkovine u čast Herakla (naziv po atenskom heroju Diomu. staklo i dr. sa Zeusom rodila Afroditu. svladao ga je Heraklo i dao ga za hranu tim kobilama. nimfa. st. Dionysia) mn. dia kroz. dotjerivanje) diortoza (grč. otkriven 1684. diorthosis uređivanje) popravljanje. tiskanje) fiz. a drugi predmetu koji treba vizirati dioptričan (grč. di-. sastoji se od dva dijela. Krist se rodio 754. piljevine. kći Urana i Geje. izraz kojim Nietzsche naziva element pun snage i strastvenosti u životu i volji. izumio Daguerre 1822. određivanje pojma diortotičan (grč. od osnivanja Rima dionizijski (grč. bakanalije dionizijska era računanje vremena od Kristovog rođenja koje je uveo Dionizije Mali (Dionisus Exiguus). jedinica za mjerenje jačine leće (jačina leće = recipročna vrijednost žarišne udaljenosti). odredba) fil. namještanje. starogrčke svetkovine u slavu boga Dioniza. okrugla slika na prozirnom materijalu koja pomoću umjetnog osvjetljavanja pokazuje promjenjive svjetlosne tonove (dnevne i večernje pejzaže) ili tonove boja (zima. osobito na uređajima za mjerenje. vidim) opt. Bakho dionizije (grč. činile su ih pretežito orgijanja i pijančevanja. orao gledam) opt. razlikujem) koji objašnjava. osmoza diostoza (grč. Dios-kuri sinovi Zeusovi) mit. sin Tidejev. jačina leće čija je žarišna udaljenost jedan metar. prijatelj muza.

tj. dvostruki pianoforte. unutarnja stanična masa lišća i plodnice diploma (grč. imao je dugačak vrat i rep te je živio na kopnu i u vodi diploja (grč. opos oko) med. dokos greda) izumrli golemi gušter iz skupine dinosaura. dokumentirano. povelja kojom se ukazuje počast. prava itd. diploma) održavati vezu sa stranim vladama. povlastice.. oprezno. osobito u drami. tako da nakaza ima dvije stražnjice i dva para nogu dipirih (grč. petalon list) bot. usp. vremena kad su izdane itd. diploma) poznavatelj i znalac u čitanju i tumačenju starih povelja diplomatika (grč. ditopsija . kao i sumnjivih mjesta u pjesničkim djelima. di-. corps diplomatique) svi predstavnici stranih država akreditiranih kod neke vlade. diploo. bot. oprezan i sumnjičav čovjek diplomatičar (grč. diplasis dvostruk) glaz. pyge stražnjica) dvojna nakaza koja ima jednu glavu i jedan prsni koš. diplomatsko tijelo diplomiran (grč. originalnosti. stihovna stopa od četiri kratka sloga: U U U U diplazija (grč. diploma) položiti posljednji i završni ispit na visokoj školi. pyrriche) metr. izaslanički. umijeće u javnom i taj- 301 diplosija nom vođenju pregovora između pojedinih vlada diplomat (grč. uglađeno. stanični sloj između dviju tankih koštanih ploča. službeni organi koji se bave tim poslom. povelju o imenovanju na neki položaj ili neko zvanje diplomirati (grč.. diploma) osoba koja u međunarodnim odnosima predstavlja neku suverenu državu. sa dva cvjetna listića dipigus (grč. umijeće čitanja i pravilnog tumačenja starih povelja. podvostručenje diple (grč. dvostruki pirih. diplos dvostruk. dvostruko viđenje nekog predmeta. pregovarati sa stranim vladama. državnički. znanost o poveljama. diploma) pomoćna povijesna znanost. osobito na visokim školama diplomacija (grč. načela i pravila koja vrijede u tom pogledu. pren. što se temelji ili dokazuje na osnovi povelja. osobito ona kojom se daju dostojanstva. svjedodžba o položenom ispitu. što spada u poslove jednog izaslanika u stranoj državi. diple) kritički znak u obliku položenog velikog slova ipsilona za označavanje pogrešnog načina čitanja. s dvije klavijature koje stoje jedna prema drugoj diplazijazam (grč. ambasadorski. mudro i uglađeno diplomatrij (grč. djelovati kao diplomat. diplomatski zbor (fr. diploo. oslobođenju ili pomilovanju. voditi pregovore. ponašati se oprezno. diplasios dvostruk) udvostručenje. osobito kod kostiju lubanje. svjedodžbu o položenom završnom ispitu. pren. na uglađen način skrivati svoje mišljenje i namjeru. diploma) poveljno. ponekad = diplomacija diplomatizirati (grč. povelja o imenovanju. mudro. što se tiče pregovora i veza između država. osobito na fakultetu sveučilišta diplosija (grč. s mnogo takta. diplon) fiziol. di-.dipetalan dvije volje u Isusu Kristu. pren. diploma) koji je dobio pisanu potvrdu o nekoj počasti. kako bi se 'glumac upozorio da ne pogriješi u interpretiranju diplodok (diploos dvostruk. slobode. sa dva lista. ali se tijelo ispod pupka udvostručuje. utvrđivanja njihove izvornosti. diploma) zbirka povelja diplomatski (grč. di-. monoteleti dipetalan (grč. diploma) povelja. diploma) formalno posredovanje u međusobnim odnosima između civiliziranih država. odlikovanje. ops.

krštenih. dupren. od proizvođača direktiva (lat.. rebus stvar) rebus koji ima dvostruko rješenje 302 diribitor direkcija (lat. XI. dipteros dipteros (grč. u Francuskoj revoluciji: najviša upravna vlast. soma tijelo) rađanje dvostrukih nakaza (npr. trgovina kupovanje robe iz prve ruke. direktna. neposredan. pteron krilo. di-. dvostruka stopa.) dipterologija (grč. upravitelj.. di-. umj. directorialis) koji dolazi od direktora ili direktorija (npr. strast za pićem.) uređaj koji se sastoji od dvaju nasuprot postavljenih jednakih električnih naboja dipren (fr. dipteros dipteri (grč. sizigija dipol (grč. dipsa žeđ. direktni porezi neposredni porezi. porez na prihod. vrhovno upravno ili nadzorno tijelo u nekom poduzeću. dipteralni hram. dipsakos) med. smjer linije. moda u načinu odijevanja. prosopon lice) nakaza s dvije sljubljenje glave. zavoda. directus) izravan. koji je u izravnoj liniji. po imenu američke tvrtke Du Pont de Nemours) sintetički kaučuk diprosop(us) (grč. pravilo o držanju u nekoj stvari. koja se tada pojavila i imala klasicističko-antički karakter direktor (lat. ptito padam) gram. directorium) vrhovna uprava. diribere brojiti glasove) brojač glasova . di-pteron krilo) mn. per direktum (lat. riječ koja ima samo dva padeža dirandl (njem. insekti sa dva neobrasla krila (muhe. dipsetičan dipsomanija (grč.. diploos. direktorij. v. pijaničko ludilo dipteralni hram arhit. res. u boksu: udarac ispruženom rukom tako da ruka pođe najkraćim putem u smjeru protivnikova tijela direktan (lat. kod starih kršćana: popis rođenih. voj. direktorijalno rješenje) diribitor (lat. dipteron diptih (grč. koji radi bez okolišanja. npr. uputa za rad (u obliku naredbe) direktoar (fr. dipsa. di-. dvostopni dipodija (grč. pteron krilo) arhit. directiva) uputa. indirektni porezi posredni porezi. na dvije ploče ili dva platna. dat. obadi. koji izaziva žeđ dipsodičan (grč. ustanove i dr. mania) med. dvokrilci. vrhovno upravno i nadzorno vijeće nekog poduzeća. bolest žeđi dipsetičan (grč. IX 1795. društvu i si. hram ograđen sa dva reda stupova. slika koja se može sklapati diptoton (grč. bez posrednika. direbus (grč. di-. dipsao žednim) koji žedni. npr. a svrgnuta 9. dipsao) v. komarči i dr. sijamski blizanci) dipodan (grč.diplosomija diplosomija (grč. npr. pokućstvu i dr. podos stopa) metr. di-.. direkcijska linija voj. directio) uprava. slika u dva dijela. zool. od dviju stopa. znanost o dvokrilcima dipteron arhit. diptychon dvostruko presavinuto) dvostruka ploča na sklapanje. direktoar direktorijalni (lat.) pravim putem. directoire) upravno vijeće. propis. koji voli piti. na živežne namirnice itd. umrlih itd. v. dyo dva. putanje jednog zrna direkcional (lat. per directum čit. director) ravnatelj. smjer rada. Dirndl djevojčica) ženska haljina u stilu tirolske nošnje. osnovana 22.) žiroskopski uređaj koji pokazuje smjer letenja u zrakoplovima kad zbog manevriranja magnetni kompas ne radi točno direkt (directus izravan) šport. cijelo razdoblje dok je ta vlast trajala. ali tako da se na njoj razlikuju dva lica dipsakus (grč. spajanje dviju metričkih stopa u osnovni metar ili takt jednog stiha. pus. smjernica. zvanje i djelokrug ravnatelja direktorij (lat. 1799. logia) zool.. s dvije stope. di-pus) metr. v.

uviđati. ne suglašavati se. tonska ljestvica. onaj koji ravna izvođenjem glazbenog djela. razdvajanje. rukovoditelj. maltoza. postupno. znanstvena struka. ipak se bog Dioniz smilovao na nju te je pretvori ujedan izvor kraj Tebe (Dirkino vrelo). tj. teol. grčki Pluton. dvostruko dis. disciplinirane trupe dobro uvježbani i na red naviknuti vojnici . disciplina) naviknuti (ili: navikavati) na stegu. red. suprotnost uopće disaharidi (grč. predmetak kojim se označuje loše stanje. broj koji nam pokazuje koliko se jedinica u srebru manje plaća za jednu jedinicu u zlatu (npr. znanstvena grana. okrutna žena tebanskoga kralja Lika. disciplinabilis) sposoban da se pouči ili dovede u red. dirigens) ravnatelj. predujam. diruptio) probijanje. dis glaz. discidium) raskidanje. disborzo (tal. razlikovati.50 kn. nastava. pretresati. u redu. na red. disceptare) raspravljati. smetnja. onda je disaža po zlatniku 0. upravljač. odvajanje. poništiti dirinčiti (perz.) šećeri sastavljeni od dvije molekule monosaharida (saharoza. razlozi za razvod braka. mučila kraljevu nećakinju Antipu sve dok je sinovi (Amfion i Zet) ne spasiše privezavši Dirku za rogove bijesnoga bika. tj. sudac u sporu disceptirati (lat. raspravljanje o pitanju koje još nije izvedeno načisto. dirimentia) prav. od jednog tona do drugog dirižabl (fr. na štetu lošijeg.) trg. laktoza) 303 disciplinirati disakordirati (tal. discernere) odvajati. glaz. poluton koji se nalazi između tonova d i e dis. u pomorskom pravu: poslovođa brodskog društva dirigirati (lat. razvod braka discidij (lat.) stega. držati u stezi. poredak (školski. dirieable) aerostat s motorom za pokretanje i uređajima za upravljanje Dirka mit. ako je zlatnik 19. barys težak) naziv za pojave u organizmu koje uzrokuje smanjenje atmosferskog tlaka disborso čit. razlika između boljeg i lošijeg novca. dirigere) upravljati. dys ne. osobito medicinskim izrazima). disceptatio) rasprava. koji se može nečemu naučiti disciplinirati (lat. odgovara hrvatskom nedis. pril. disagio) trg. spoznavati discesija (lat. nastavna metoda.dirigent dirigent (lat. disceptator) presuditelj. debata disceptator (lat. obavljati teške poslove diritta (tal. alla diritta (tal.) glaz. tj. discessio) odlazak. raspoznavati.025 kn) disbarizam (grč. uredba o tajnama disciplinabilan (lat. razvod braka disciplina (lat. derendž na muci) kulučiti. disciplina arkana (lat. disciplina arcana čit. upućivati. ukinuti. crkveni).) po tonskoj ljestvici. ne zvučati skladno disaža (tal. raz. vojni. znanost. disaccordare) ne slagati se. dives bogat) starorimski bog podzemlja. dis) 1. dirupcija (lat. proboj Dis (lat. razdvajanje. razvesti. predmetak koji odgovara našem raz. u mnogim složenicama: dvaput. debatirati discernirati (lat. glaz. dys) 3. trošak disceptacija (lat.(grč. rukovoditi. znanstveni predmet. ravnati izvođenjem glazbenog djela dirimencije (lat. prepreke za brak dirimirati (lat.(grč.te označuje razilaženje. u strogoći. dirimere) rastaviti.(lat. dis) 2.) tajna znanost. neugodnost ili teškoća (u mnogim. a po jednoj zlatnoj kuni 0.50 kn u srebru. izdatak.

disciplina) koji se tiče stege. dys. nesporazum. dissecare) v. dis-. podrijetlo) rađanje duševno i tjelesno zaostale djece. dys-. izumitelj. dys-. disgregatio) raspadanje. genos rod.disciplinski disciplinski (lat. kvekeri. dys. dys.ne-. kvarenje oblika. podnositelj disertacije sveučilištu disesteza (grč. rasprostiranje (ili: raznošenje. kao prezbiterijanci. razmimoilaženje s pravnim shvaćanjima disecirati (lat. smetnja u govoru zbog nesposobnosti pronalaženja odgovarajućih riječi za predodžbe disfiguracija (lat.ne-. raščlanjivati rezanjem disekcija (lat. dissertator) pisac znanstvene rasprave. figuratio) unakažavanje. geuo kušam. octa. femi kažem) psih. nagrdenje. heretik (ovako se na- 304 disgregacija zivaju u Engleskoj pristaše svih protestantskih Crkava koji su se. smetnje pri djelovanju nekog tjelesnog organa. haima krv) med. teško gutanje hrane. neistinitost. dis-.ne-. disserere) v. nesloga disenter (eng. disgregacija (lat. funkcija) med. osobito ona koja se podnosi sveučilištu radi habilitacije ili dobivanja doktorske titule (inauguralna disertacija) disertant (lat. suprotno: eugenika disgeusija (grč. tupoglavost disfagija (grč. raščlanjivanje (ili: otvaranje) leša disektacija (lat. očituje se u zahtijevanju posebnih jela. grč. nonkonformisti i dr. aisthesis osjet. nakaza disforija (grč. razvod. dissenter) "onaj koji drukčije misli". diaklao prelamam) opt. diaklao prelamam) opt. euforija) med. vijesti diseminirati (lat. fasis izreka. isp. episkopalne Crkve. dissectio) rezanje nekog tijela. teškoće i jaki bolovi pri gutanju disfazija (grč. unakaženje.ne-. dissertare raspravljati) v. raznositi. raspad na sastojke . smetnja okusa. rasprostirati. neosjetljivost.) diserirati (lat. osobito: širiti lažno naučavanje disencija (lat. koji pokazuje dvostruko prelamanje zraka disdijaklaza (grč. dvostruko prelamanje zraka disdijapazon (lat. disciplinski postupak istraga pretpostavljene vlasti protiv službenika zbog nesavjesnog obavljanja dužnosti i određivanje disciplinske kazne discoverer čit. disciplinska vlast pravo da se potčinjeni silom i strogošću natjeraju na obavljanje dužnosti. pas sav) glaz. pren. osjećaj) psih. rasipati. nagrđivanje. raz. lat. disertator disertator (lat. independenti. dissecare) razrezivati.) otkrivač. diskoverer (engl. fagein jesti) med. dys-. stegovni. npr. dis. neraspoloženje. dvs-. dissentio) razlika (ili: razilaženje) u mišljenju. isp. okusim) med. nakaznost. raspadanje krvi diseminacija (lat. disseminare) rasijati. reda. bolestan sastav krvi. pronositi glas. čest naziv za američke umjetne satelite disdijaklastičan (grč. ne toliko po naučavanju koliko po ustrojstvu i obredima. dia. širenje) nekog glasa. dissector) onaj koji vrši disekciju disemija (grč. odvojili od državne. dike pravda) nepravednost. baptisti. dys. interval od dvije oktave disdikija (grč. dissertatio) znanstvena rasprava. disseminatio) sijanje. rasijavati. dis-. disekcija disektor (lat. disertirati disertacija (lat. dys-. rasijavanje sjemena živih bića po zraku. disgenika (grč. nepovjerenje u sebe disfunkcija (grč. metodisti. soli itd.

općenitijem pojmu. dissidentia) rascijep. ne slagati se. grč. ili piši". dvoličnost. magle. dissidens) otpadnik. bot. javlja se u obliku mjehurića (sitnih plikova). dissipatio) rasipanje. odvaja. razaranje metabolizma. pogrješan u tonu. kao srodni. log. koji razdvaja. dissimulatio) zatajivanje. heretik disidij (lat. koji remeti suglasnost disharmonija (lat. pas—mačka. tajiti. razgradivanje organske hrane u listu. prijetvornost. nesloga. neslaganje tonova. nepažnja. pogrešan ton (disonanca. disjectus) razbacan. dissidium) razvod. odmetnik. hydor voda) med. harmozo slažem se) ne biti skladan. logično razdvajanje disjunktivan (lat. grč. rascijep. prikrivač. gram. nekom višem. usp. tj. dissimilis) ne biti sličan. raspadanje žive supstance. raspršen. dys-. dis-. rastavan. S je ili P1 ili P2). različitost u mišljenju. rastaviti. neusiljeno. licemjerje 305 disjunktivan disimulator (lat. a druga potvrđuje ili negira jednu od alternativa postavljenih u prvoj premisi . npr. isključan. dima. dimnjak s više postranih otvora na gornjem dijelu radi ravnomjerne raspodjele plinova disjektan (lat. razdor. napunjenih bistrom tekućinom i praćenih svrbežom dishimija (grč. prikrivanje. disjungere) odvojiti. gram.: "Ili dođi. rasipanje energije i njezino pretvaranje u oblike koji se više ne mogu ponovno iskoristiti za rad. grč. dis-. s pojmovima koji se međusobno isključuju (npr. nesuglasnost. dis-. disjunktivni veznik rastavni veznik (ili). rascijep disharmonirati (lat. različitost u mišljenju disilab (grč. Bečom umjesto Bečem). chylos sok) med. tj. dissimilatio) gram. razvod. dissimulator) onaj koji nešto taji ili krije. disjicere. kakofonija). disjunktivne ili rastavne rečenice nezavisne rečenice koje izriču radnje od kojih se jedna može dogoditi. odijeliti.disharmoničan disharmoničan (lat. različitost. cijepanje. razjednačavanje. di-. dissimulare) kriti. disjunktivni silogizam (ili zaključak) zaključak u kojem je prva premisa disjunktivni sud. pretvarati se disinvolto (tal. razjednačavati disimulacija (lqt. raspršavanje. razasut disjungirati (lat. syllabe slog) gram. osobito vjerskom disident (lat. griješiti u tonu. nesklad. onaj koji se razilazi u mišljenju. pretvaranje. npr: muškarac—žena. licemjer disimulirati (lat. asimilacija disimilaritet (lat. pretvaranje jednog od dvaju jednakih glasova u neki drugi glas (npr. isključenje. ali oba pripadaju. riječ od dvaju slogova. dissimilaritas) nesličnost. npr. toplina iz parnog stroja koja zagrije zrak disipator (lat. kožna bolest na prstima ruku i nogu. isključuje. razbacivanje. prikrivati. dvosložna riječ disimilacija (lat. razlikovati se. disjunktivni sudovi sudovi s disjunktivnim pojmovima. grč. raznorodnost disimilirati (lat. biol. disjunktivni pojmovi oni koji su po svom opsegu odvojeni jedan od drugog. zatajivati.) glaz. loš (ili: nepovoljan) sastav tekućina u tijelu (poglavito zbog loše prehrane) disidencija (lat. razvesti disjunkcija (lat. razaranje promjena tvari u organizmu. ne biti složan dishidrozis (lat. harmonia) glaz. rasipnik. disjuncitvus) razdvojan. katabolizam. dissipator) raspikuća. a druga ne. nesloga. rastresenost. dis-. suprotan. odvojan. suprotnost. npr. disiunctio) razdvajanje. harmonia sklad) neskladan. neslaganje. prirodno disipacija (lat.

diskos. clamare) poricati. prav. pločast diskolija (grč. diskos. oznaka tonskih ljestvica koja naznačuje da c (ce) pada na prvu crtu diskatapozija (grč. suncokreta diskant (lat. automatske kretnje. odračunati. prestanak. suprotno: eukolija diskoloracija (lat. ne priznavati disko-džokej (grč.) skupljač i ljubitelj nosača zvuka (gramofonskih ploča. obično od drveta ili željeza. neprodužan. dys-. eidos oblik) sličan disku. unutarnji krug složenih cvjetova.) krug mladeži koja se okuplja kako bi slušala suvremenu glazbu i plesala. naknada . disclamatio) negiranje. u suvremenoj lakoj atletici bacanje diska ponovno je oživjelo. kaseta. diskonto diskontant (tal. odračunavanje. CD-a) 306 diskonto diskoidan (grč. osoba koje daje mjenicu u eskont diskontar (tal. po odbitku određenih postotaka. prekidan. dis-. disconto) trg. koja je diskontira diskontinuiran (lat. sjeta. bez veza. discoloratio) obezbojenje. med. decompte. diskos) šport. continuere) prekinut. osobito: kupiti ili prodati mjenice. negirati. dis-. gubljenje boje. disko. šaren diskont (tal. okrugla ili obla ploča za bacanje. npr. kineo krećem se) 1. osobito mjenica čiji rok plaćanja još nije dospio. usp. bot. disconto. odbijanje postotaka pri isplaćivanju mjenica kojima još nije dospio rok plaćanja. discantare) pjevač koji pjeva najviši glas. bole hitac) bacač diska diskobolija (grč. neprohodnost disklamacija (lat. continuitas produžnost. nepriznavanje. sopranist diskantni ključ glaz. v. igra kod starih Grka već u Homerovo doba veoma poznata i omiljena. diskeo. tanjurast. turobnost. kupovanje kratkoročnih tražbina. kataposis gutanje) med. raznobojan. trzanje mišića i si. bole hitac) bacanje diska diskofil (grč. izračunavanje sadašnje vrijednosti određene svote (tražbine) čije plaćanje tek kasnije dospijeva diskonto (tal. prekidnost. eskontni posao diskontni račun trg. napravljena od kamena. kod kojega je prestala veza. dyskolia) nezadovoljstvo. disemija diskinezija (grč. escompte) trg. diskač diskobol (grč. dis-. lažno poricanje svojih obveza disklamirati (lat. disconto) trg. sličan tanjuru. a težak je 2 kg. 2. disc-jockey) osoba koja upravlja razglasnim uređajem u disko-klubovima ili na radiju bira glazbu uz popratni komentar disko-klub (grč. disconto) trg. ima promjer 22 cm. discolor) različite boje. npr. željeza ili drveta. neprekidnost) prekid. neprodužnost diskontirati (tal. diskontabilna mjenica ona koja se izdaje pouzdanim trgovačkim firmama u koje se ne sumnja da će ih točno i na vrijeme regulirati diskontni posao bank. teškoća (ili: smetnja) pri gutanju hrane ili pića diskemija med.disk disk (grč. fr. osoba koja prima mjenicu u diskont.-engl. odbiti. katapinein progutati. disconto) trg. koji nije u vezi sa zakonom kontinuiteta diskontinuitet (lat. sklonost nekih ljudi da sve stvari i pojave tumače i gledaju u crnoj boji. dys. suvremeni disk. diskos. neraspoloženje. discantus) najviši glas (kod djece i žena) = sopran diskantist (lat. v. blijeđenje diskoloran (lat. za gotovinu prije isteka roka.ne-.-engl..

neskladnost. discretionnaire) ostavljen obzirnosti i osobnom mišljenju. nejednak diskordantnost (lat. neslaganje. diskreto. diskrecijski diskredit (lat. loša izmjena organskih tvari u tijelu diskrecija (lat. najveća opasnost. dys-. kriza diskonvenijencija (lat. disrepans) koji odudara. discernere razdvojiti. na milost i nemilost. geol. pažljiv. ormar) 1. discrimen) nešto što odvaja. ne slagati se. razlika diskrepantan (lat. 2. nesloga. ugled ili povjerenje diskrepancija (lat. discordia) nesloga. neskladnost. kem. nesuglasan. kon diskrecione (tal. neograničeno sudsko pravo i . odvojen. discordare) glaz. koji se razlikuje od nekoga ili nečega. mat. tj. nesuglasnost. fil. nanošenje štete nečijem dobrom glasu diskreditirati (fr. pouzdan. oprezan. con discrezione čit. diskrecijske godine godine zrelosti. discretion) obzirnost i opreznost u govoru i ponašanju.) glaz. međuprostor. 3. koji umije čuvati tajnu. a discretion čit. koji nije u skladu diskretan (lat. osobito predsjedavajućeg. odudarati od pravilnog tona. presudan ili kritičan trenutak. diskrecionaran diskrecionaran (fr. ne ići usporedno s drugim tonovima. kontinuirana veličina. mudar. fr.diskonvenijencija 307 diskrimen vlast. razdor. različnost. fr. gubitak ugleda (ili: vrijednosti) diskreditiranje (fr. a diskresjon (fr. vodeći računa o glavnom glasu i o namjeri kompozitora diskrimen (lat. nepristojnost. predati se na diskreciju predati se na milost i nemilost. neskladno (ili: neparalelno) ležanje jednog sustava mlađih slojeva na nekom starijem sloju ili pokraj nekog starijeg sloja diskordija (lat. 2. pažljivost. krasis mješavina) med. da tijekom rasprave po vlastitom uvjerenju bira sredstva koja mu se čine svrsishodna. uzeti nekome dobar glas. neskladnost diskordantan (lat. veličina kod koje cjelina prethodi dijelovima. koji umije razborito praviti razliku među stvarima i si. zbirka nosača zvuka koje posjeduje neka osoba ili ustanova. discreto. ustanova koja posuđuje nosače zvuka pojedincima diskrazija (grč. različit) 1.creditare.. razlika. velikodušnost (pobjednika). discordance) nesklad. neprikladnost. veličina čiji dio služi kao mjera (stotina kao cijelo sastoji se od 100 jedinica). diskrecijsko doba doba u kojem netko ima pravo odlučiti se kojoj će vjeri pristupiti. supr. ne biti u skladu diskoteka (grč. discrediter) lišavati povjerenja ili ugleda. discrediter) lišavanje povjerenja ili ugleda. odvojiti. gubitak kredita. diskrecijski dani trg. diskretna veličina veličina kod koje dio prethodi cjelini. discretio. disconvenientia) nepriličnost. discredit) nepovjerenje. suzdržljivost. discernere. dis. šutljiv. međa. nesuglasnost diskordirati (lat. iznošenje na loš glas. diskos kolut. vođenje računa o osjetljivosti drugoga. loš glas. veličina koja nema mjere u sebi (jedinica se ne sastoji od razlomaka). suzdržljiv. granica. povjerljiv. theke škrinja. nesložan. ozloglasiti. discrepantia) nesuglasnost. diskrecionarna vlast slobodno. fr. šutljivost. godine punoljetnosti. discordans) neskladan. discretus razdvojen. vrijeme koje se može još čekati od dana kad mjenici dođe rok pa do njezinog slanja na protest diskrecijski v. po sebi različit ili odvojen.) prema uvjerenju. razmak. discordare ne slagati se. ozloglašenje. oprezno.

dislocatio) premještanje. opsis vid. razgovor. dys-. prijeporan. graničiti diskromatopsija (grč. činjenje nesposobnim (ili: neprikladnim) za obavljanje kakve službe. discutere) objašnjavati. nesposobnost osjetila vida da u podjednakoj mjeri zamjećuje sve boje spektra diskulirati (lat. disculpatio) opravdavanje. boja. kod određivanja korijena (x : . polukolonijalnih naroda ili narodnih manjina od strane vladajućeg naroda diskriminanta (lat. sljepilo za boje. med. koji razlaže . dys-. uganuti. lalein tepati. discussivus) koji objašnjava. predavanje. opravdavati. praviti razliku. facere) onesposobiti. istraživanje razgovorom. dis-culpare) pravdati. raspravljati diskvalificirati (lat. onesposobljenost za obavljenje nekog posla. facere učiniti) onesposobljavanje. x 2 ) kvadratne jednadžbe: izraz koji se nalazi pod korijenom diskriminirati (lat. discriminare odvajati. dys-. nepodobnog diskvalifikacija (lat. discriminare) mat. uganuće. qualis. Crncima i Zidovima) i nacionalnim manjinama osporava ona prava i građanske slobode što ih uživaju pripadnici vladajuceg naroda. ali nije sposoban pročitati do kraja dislocirati (lat. voj. rasna diskriminacija socijalnopravni odnos u nekim državama koji pripadnicima drugih rasa (npr. discutere raspravljati) o kojem se može diskutirati (raspravljati). sporan. nekoga isključiti iz natjecanja zato što ne odgovara propisanim uvjetima natjecanja. viđenje) med. poremećaji u govoru zbog nedostatka inteligencije dislokacija (lat. lexis govorenje) med. usnama. izlaganje diskurzivan (lat. podjela. razmještanje. nekog posla. qualis kakav. usputan diskusija (lat. razgovoran. učiniti (ili: načiniti) nesposobnim (ili: neprikladnim) za obavljanje kakve službe. razgovarati diskurs (lat. discursus. govoriti) med. discutere) govoriti. intuitivan). fr. odvajati. geol. dys-. razmještati. pojmovne prirode (supr. npr. nedostatak važnosti. discriminatio) u međunarodnim odnosima: davanje manjih prava pripadnicima jedne države nego što se daju pripadnicama drugih država. prikraćivati prava. dokazati nedužnost diskulpacija (lat. iščašiti dislogija (grč. razmještaj trupa na nekom području. dislokacijska karta zemljovid na kojem je prikazano diskriminacija (lat. razmjestiti. dislocare) premjestiti. iščašenje. onaj koji je čisto misaone. smanjivati prava. razlikovati. pucanje Zemljine kore i poremećaji koji su s tim u vezi. dis-. isključenje dislalija (grč. med.diskriminacija 308 dislokacija diskutabilan (lat. nesiguran diskutirati (lat. discours) razgovaranje. poremećaj u izgovaranju riječi zbog bolesti ili kakvog nedostatka na vanjskim govornim organima (na jeziku. discriminare) dijeliti. objašnjavanje putem izmjene misli i različitih stajališta diskusijski (lat. vojsku. obespravljenje kolonijalnih. discursivus) log. obilježiti nekoga kao nedostojnog. nesposobnost čitanja (bolesnik može samo započeti čitanje teksta. šport. nedostatak sposobnosti. u razgovoru. isključivanje. govor. razdioba. dokazivanje nedužnosti diskurirati (lat. dis-. obespravljivati. logos) psih. proglasiti nesposobnim ili nevažećim. discussio) raspravljanje. zubima ili grkljanu) disleksija (grč. premještati. chroma.

med. 1922. razvratnost. biti neskladan. opsis viđenje) med. slavan je postao 1928.). neskladan. nego traži veću konsonancu (u sekundi. može biti i posljedica neke bolesti unutarnjih spolnih organa) Disney. dissolutus) otopljen. dis-paragium) nepriličan brak (s osobom iz nižega staleža. omekšavanje. raskomadati. osobito djelovanjem topline. elektrolitička disocijacija fiz. izdvajanje crkvene općine iz njezine dosadašnje župe dismembrator (lat. dissociabilis) nespojiv. v. Pepeljuga. dissolutivus) koji otapa. kasnije je u vlastitom filmskom poduzeću izradio svjetski poznate filmove s motivima iz priča za djecu (Snjeguljica. dismembratio) komadanje. nedo\ j- . razlikovati se disopija (grč. ugovor o prekidu suradnje disolutan (lat. v. neobuzdanost. men mjesec. dispensary) socijalna ustanova za besplatno liječenje sirotinje. pojmovi koji ne pripadaju zajedničkom srodnom pojmu te nemaju nikakvih zajedničkih oznaka. neslaganje. mezalijansa disparatan (lat. raspuštenost. nacrtao prve trik-filmove. osobito: podjela jednog kompleksa zemljišta na manje dijelove (parcele). dissonantia) nesklad. dys-. razgradnja kemijskog spoja na njegove sastavne dijelove. Petar Pan) disocijabilan (lat. rastopni. disparatus) iz osnove različit. koji pripada otopini disolvencije (lat. odnos dvaju ili više tonova čije zvučanje ne može zadovoljiti. rastavljanje) disolvirati (lat. menstruacija praćena bolovima (kao posljedica nedovoljne razvijenosti ili nepravilnog položaja maternice. zdravstvena ustanova koja sprječava i liječi bolesti disparagij (lat. tj. membrum) odvajati dijelove iz neke cjeline. raščlanjivanje. membrum ud. dissolventia) mn. Pinokio. razuzdan disolutivan (lat. reo tečem) med. ne slagati se u glasu. raspadanje nekog tijela. supruga) med. kem. Walt čit. razdor. ugodniji dojam na uho disonantni interval glaz. slabovidnost. dissolutio) rastapanje. dissolubilis) otopljiv. dissonare) ne zvučati skladno. disonija dispanzer (eng. glaz. sredstva za otapanje (ili: razblaživanje. društva. dis-. diso- 309 dispareunija lucijski kontrakt trg. nejednak. (kreacijom Miki Mausa). slabost vida. dissociatio) razdvajanje. koji ima prirodu otopine. nezdruživ disocijacija (lat. razdružiti. slabo. disopsija disopsija (grč. dissolvere) otopiti. i . raščlanjivati dismenoreja (grč.dismembr acij a kako su trupe razmještene na nekom području dismembracija (lat. dis-. Dizni Volt. dys-. neobuzdan. razum i biljka. disparatni pojmovi log. nesloga. onaj čije istodobno zvučanje tonova ne zadovoljava naš sluh disonirati (lat. dys-. lakomislen. razdvojiti disolubilan (lat. raspuštanje (nekog društva). dio) dezintegrator za žito dismembrirati (lat. države. rastavljiv disolucija (lat. zapravo Walter Elias (1901—1967). braka). rastopiti. razgradnja molekula otopine na jednostavnije sastojke (ione) disocirati (lat. rastajanje. koji rastavlja. raspad (npr. jabuka i vrlina dispareunija (grč. rastaviti disonanca (lat. nesuglasnost. član. noni i dr. komadati. rastopljiv. pareunos suprug. koji rastapa. Alica u zemlji čudesa. osobito članova vladarske kuće). dissociare) rastaviti. npr. dys-. opsis) med. sentimi.

dvosjemen. dijeljenje. sa dva sjemena disperzija (lat. dis-pescere) rastaviti. osobito u knjižarstvu. ravnatelj. upravitelj. plasso oblikujem. spondeios) metr. sipnja. ugovor o raskidanju zaključenog trgovačkog posla displicirati (lat. neskladnost dispaširati (fr. ne sviđati se. elementarne. dys-. dispenzacijski troškovi iznos koji treba platiti za jedno ovakvo razrješavanje ili oprost dispenzarij (lat.) dispondej (grč. oprost. procijeniti ili nadoknaditi brodsku štetu dispečer (eng. upravlja cijelim tijekom proizvodnje nekog mehaniziranog poduzeća dispenzacija (lat. dispensator) darovatelj. dis-par) nejednakost. dispacher) pom. rasuti. nekih živčanih poremećaja. pojava da se složena svjetlost može prizmom razgraditi na svoje sastavne. rasađivanje. 2. di-. rasap boja disperzivan (lat. dvostruki spondej. poremećaji u probavnim organima (želucu i crijevima). dispersivus) raspršen. dis-plantatio) presađivanje. di-.) prav. dispergere) rasipati. premještanje displazija (grč. osobito kod prepreka za brak. pripremati i izdavati lijekove. podijeliti među zainteresirane (v.) mn. astma. homogene svjetlosti (boje). nadstojnik (osobito u samostanima) dispenzatorij (lak dispensatorium) ljekarnička knjiga s propisima za pripremanje lijekova.disparitet 310 disponenda dispeptičan (grč. dys-. sirotinjska ljekarna dispenzator (lat. knjige koje je knjižar no raspoloženje žene za spolni odnošaj disparitet (lat. dispergere. pneo dišem. službenik koji regulira kretanje vlakova na jednom dijelu pruge. razrješavanje od neke obveze ili smetnje u pojedinačnom slučaju. regulirati račune displaced persons čit. srca. različitost. tvorim) nenormalan razvoj nekog organa ili cijelog organizma displicencija (lat. dispaširati). razdvojiti. službenik koji vrši razdiobu električne energije na više međusobno povezanih električnih stanica. groznice. dis-pensare) podijeliti.stihovna stopa od četiri duga sloga: disponenda (lat. radnik koji iz jednog središta. teško disanje (kod težih bolesti dišnih organa. dys-. oslobođenje.) raseljene osobe displantacija (lat. pepsis probava) koji teško probavlja dispeptičar (grč. donator. dispensatio) razdvajanje.ne-. ne biti po volji dispnoja (grč. dispatch hitno obaviti) 1. mehaničkih smetnji i dr. ljekarnički zbornik dispenzirati (lat. displicere) ne dopadati se. dys. osloboditi od obveze ili kazne. displicencije paktum (lat. dys-. sperma sjeme) fiziol. raspršiti dispermatičan (grč. pnoe disanje) med. ono što je stavljeno na raspolaganje. opremljenog potrebnom signalnom aparaturom i sredstvima veze. nesviđanje. dispendere) zavod za besplatno davanje lijekova sirotinji. pepsis probava) med. razasut dispescirati (lat. osobito u vezi sa štetom na moru. djelitelj. osobito: slaba probava želuca zbog poremećaja u izlučivanju probavnih sokova .. displicentia) nedopadanje. oprostiti dispepsija (grč. raspršivanje svjetlosti. pepsis) onaj koji pati od slabe probave dispergirati (lat. displicentiae pactum čit. dispersio) opt. farm. sporne svote. displeist persns (engl. razdijeliti. 3.

dysprositos teško pristupačan) kem. dyspraxia) psih. sklonost. sređivanje. lat. raspoređivati. raspravljanje. pripremiti (članak. sudionik u disputiranju disputirati (lat.) dispozicijska sposobnost prav. element. disputator disputator (lat. odlučuje dispraksija (grč. spor. uređivanje. predavanje). predavanja). odluka. disponens) raspoložen. imanjem). raspoloženje. voj. disponens) upravitelj. dis-proportionalis) nerazmjeran. na raspolaganju. krađu). nagovoriti disposesija (lat. sposobnost raspolaganja nečim. nejednakost disproporcionalan (lat. danas se još vrši radi dobivanja akademskih počasti (inauguralna disputacija. urediti. glazbu. ograničenje slobode primanja obveza. kojim se može raspolagati disponibilitet (lat. razmještaj. nejednak disprozij (grč. lišavanje posjeda. poslovođa.46. mala nesposobnost vršenja nekih pokreta. sporiti se.disponent primio radi rasprodaje. ali ih nije prodao te ih stoga ponovno stavlja na raspolaganje izdavaču disponent (lat. raspolagati (novcem. a da se ne mora polagati račun (npr. raspoloživost. pripremanje. dobra volja. velikih poduzeća itd. dispossessare) prav. disputans) v. dobre volje disponirati (lat. prilagoditi. dispozicijski fond novac stavljen nekome na raspolaganje u određene svrhe. disputatio) raspravljanje. osobita sposobnost za nešto (npr. zločin. med. pobuditi nekoga na nešto. srediti. dispositiva) prav. formula presude dispozitivan (lat. prirediti. habilitacijska disputacija. imanjem. dispositio) raspored. ukloniti (ili: otjerati) s posjeda. nacrt (rasprave. plan (npr. dispositivus) koji se tiče raspolaganja nečim ili uređenja nečega. redni broj 66. točnog poimanja i razumijevanja značenja nečega. promocijska disputacija. zaduživanja ili otuđivanja imovine dispozitiv (lat. disponere) razmjestiti. disputare) prepirati se. kod raznih ministarstava. propisuje. rješenje. razmještati. atomska težina 162. osobito: javna znanstvena rasprava u kojoj jedna strana (oponent) nastoji opovrgnuti ono što je druga strana (respondent ili defendent) tvrdila. disponibilis) raspoloživ. oraspoložiti. lišenje posjeda disposesirati (tal. skica. lišiti posjeda dispozicija (lat. sklonost nekim bolestima. dis-proportio) nerazmjer nost. disponibilitas) stanje nečega što je na raspolaganju. znanost. disputabilis) sporan disputacija (lat. dispossessio) prav. roba koju naručitelj zbog loše kakvoće ili zakašnjenja neće primiti. osobito: voditi znanstvenu raspravu . mala apraksija. nego je stavlja prodavaču na raspolaganje dispozicijsko ograničenje prav. nadmetanje riječima disputabilan (lat. sposobnost za pravne poslove. vrijeme između aktivne službe i mirovine (dok se prima akontacija mirovine) disponiran (lat. nedostatak razumijevanja za praktičnu uporabu pojedinih predmeta disproporcija (lat. za bitku). raspolaganje novcem. koji naređuje. članka. disputator) raspravljač. tj. osoba koja je ovlaštena upravljati poslovima neke trgovačke kuće disponibilan (lat. znak Dy disputa (lat. disputatio pro gradu) disputant (lat. vedar. disputare) prepirka. sposobnost za samostalno obavljanje poslova 311 disputirati dispozicijsko dobro trg.

di-. supr. rastegnuti distenzija (lat. jasan. log. heksametar i pentametar (koji dolaze jedan za drugim) distihičan (grč. razlikovan. razlikuje. raz-. opseg. fr. svirati) . dis-. dys ne-. ozloglašenost disritmija (grč. fr. položaj distinktan (lat. dis-tendere) zategnutost. izići iz r pravog tona. tikto rodim) med. grč. di-. zaseban. borba s dušom. dvoredan distihija (grč. rezerviran. resommander) loše preporučiti. dis-tendere) med. nepristupačan distancometar (lat. dvostruki red. di-. tj. mjenica mjenica na drugo mjesto kod koje su. razmjer) nedostatak ritma. izraz za konja koji još nije stigao ni do distantnog stupa (koji se nalazi 200 metara ispred cilja) u trenutku kad je pobjednik već prošao cilj. fr. rađanje blizanaca distomatoza (grč. osobito trepavica distihijaza (grč. naglo pražnjenje elektriciteta. razmak. distingvirati se isticati se distinkcija (lat. pokuditi disrenomiran (lat. eutanazija distanca (lat. distinctivus) koji odvaja. kratkotrajno električno pražnjenje (za razliku od električne struje kod koje se električne mase kreću ravnomjerno i trajno utvrđenom putanjom) distanazija (grč. razlika. distantna. distans) šport. distentio) v. kuđenje disrekomandirati (lat. renommer) iznijeti na loš glas disreputacija (lat. otmjenost. jahanje na distancu dugotrajno jahanje (kad se konje ne zamjenjuje). di-stinguere) koji se razlikuje od drugih. reputation) loš glas. metiljavost distonirati (tal. metron) instrument za određivanje udaljenosti disteleologija (grč. dis-. nesretan slučaj distihija (grč. dys-thanatos) teško umiranje. resommandation) loša preporuka. distantia rastojanje. otmjen. dis-. distantia) udaljenost. dis-. zla sudbina. nepravilnost disruptivno pražnjenje (lat. razlikovati nešto od nečega. ugledan. dis-. rhytmos sklad. silom istegnuti. pri marširanju: držati propisan razmak. distonare) glaz. distichon) metr. distencija distih (grč. naučavanje koje poriče svrhovitost i savršenstvo svijeta. mjesto izdavanja i mjesto plaćanja različiti distanciran (lat. dystychia red) 1. stoma usta) med. distincuts) odvojen. stichos) s dva reda. disrumpere) fiz. dva stiha zajedno. med. držati distancu voj. fr. di-. dis-. na lošem glasu disrenomirati (lat. reforme) loš (ili: neuspio) preobražaj ili preokret disrekomandacija (lat. distinctio) razlikovanje. renommer) ozloglašen. nedaća. truljenje jetara koje uzrokuju crvi u jetrima (Distomum hepaticum). otmjen distokija (grč. fr. di-stinguere) odvajati. iskazivati nekome posebnu pažnju. nesklad. nesreća.disreforma disreforma (lat. dvostih. dakle. stichos red) med. stichos) 2. fr. distenzija distendirati (lat. teleios savršen. suviše visoko ili suviše nisko (pjevati. dys-. potpun. stvaranje dvostrukog reda trepavica (kao bolest) distingviran (lat. točno razlikovanje pojmova. odnosi u prirodi i kulturi su 312 distonirati nesvrhoviti i štetni za život te. logia) fil. razumljiv distinktivan (lat. napregnutost. različit. obujam. istaknut distingvirati (lat. dis-. kao takvi. razgovijetan. apsolutno proturječe teleološkom shvaćanju života i prirode distencija (lat.

edra površina. vlas) med. rastaviti. trochaios) metr. poet. razonoda. med. dys-. dittos dvostruk. okrug. boga vina i uživanja. interval koji se sastoji od dvaju cijelih tonova. temno režem) razdvajanje. distringere. čitavog organizma 313 ditta disturbacija (lat. disunire) razjediniti.) nemogućnost mokrenja pred drugima zbog stidljivosti diteist (grč. distributio) podjela. pjesma koja se sastoji od dvije strofe distrofija (grč. odvajati slomljene ili oštećene udove distrakcija (lat. razdor. potpis na pismu. rastavljanje na dva dijela ditonus (grč. di-. di-. diplosija ditrohej (grč. razmješta. thrix. pristaše razjedinjenja SAD-a disuniran (tal. nesloga disunionisti (tal. rasporedni. razvrgnuće. razdioba. ime pod . područje. di-. di-. poliedar s dvaput po četiri površine ditiramb (grč. distributivni broj broj koji pokazuje koliko dolazi na svakoga (po jedan. razonoditi. zbuniti. otuđivanje. prevrtanje (očiju). trofe hrana) med. danas: lirska pjesma nadahnuta osjetilnim užicima što ih pruža život ditirampski (grč. dvostruki trohej. prvobitno: burna i oduševljena pjesma u slavu Bakha. distractio) rastresenost. poremećaji u prehrani jednog organa. osnova) geom. odvući. razvući. kao u ditirambu ditomija (grč. razdvojiti disurija (grč. v. djelokrug distringas (lat. dys-. nepažnja.: kolektivan pojam). iščašenje. orao gledam) v. disturbatio) rasap. strofe) poet. disunire) mn. dithyrambos) oduševljeno. disunire) razjedinjenje. disuria psychica čit. prav. sudsko rješenje o podjeli stečajne mase među vjerovnike. odvajanje slomljenih ili oštećenih udova. theos bog) vjerovanje u dva boga. nekog njegovog dijela L. distributivno rješenje prav. dvoboštvo ditetraedar (grč. razdavati. dys-. skrenuti pozornost s nečega. razmještajni. distihijaza distrikt (lat. tetra četiri. disunire) razjedinjen. distribuens) razdjeljivač. trichos dlaka. dvobožac diteizam (grč. smetnje pri mokrenju. razmjestiti distributivan (lat. zabavljati. med. naredba o pozivanju pred sud. zabava. rastavljen. razvesti. rasporediti. distributivan pojam log. theos bog) onaj koji vjeruje u dva boga. districtus) sudski kotar. distortio) med. distribuere) razdijeliti.) distrihijaza (grč. distringas) prav. mjenice trgovca koje ima u trgovini. bolestan sastav mokraće. burno. razdjeljivati. podijeliti. distributivus) koji dijeli. odcijepljenje. razdijelni. stih ovna stopa od četiri sloga: — U — U ditta (tal. po dva itd. pojam koji se odnosi na svakog člana neke skupine ili klase (supr. razdjeljuje. punomoć za popisivanje stvari distrof (grč. razvoditi. distrahere) rastresti. velika terca ditopsija (grč. dithyrambos) nadimak boga Bakha zbog njegovog tobožnjeg dvostrukog podrijetla od Semele i Zeusa. zanosno. uron mokraća) med. razdavač darodavatelj distribuirati (lat. odvojiti. disurija psihika (lat. zabavljanje. di-.distorzija distorzija (lat. iskrivljenje distrahirati (lat. zabaviti. ditonos) glaz. osujećenje. odvojen disunirati (tal.) trg. mjerodavnost. ukinuće disunija (tal. uganuće nekog uda. di-. prodaja distribucija (lat. raspored distribuent (lat. raspoređuje.

ret. tajno vijeće bivših sultana. ašikovati divarikacija (lat. čiji se zbroj članova neograničeno povećava ukoliko . promjena. ples na pozornici.) podijeli na jednake dijelove (oznaka na liječničkim receptima) dividend (lat. supr.) trg. ret. udaljavati se jedno od drugog. carinarnica. razonoda. diversus. Zeus. dat. Dii. lutati. udaljavati se od teme divan (perz. diva) božanska. divaricatio) fiziol. zaboravljanje neugodnih misli i briga diverzitet (lat. ples i pjesma između činova. udaljavanje divergentan (lat. skretanje. med. prid. Dia) diva (lat. ljudina.diuretik 314 dividenda se više članova uzima. svakovrstan (diverzna roba) diverzifikacija (lat. obožavana. zabavna kompozicija divertirati (lat. ljudeskara Div u nekim hrvatskim prrijevodima: ime za starogrčkog boga Zeusa (prema grčkoj deklinaciji: nom. zabavljati divertisman (fr. biće ljudskoga lika i izuzetno velike snage. kod tal. divergere) razilaziti se. promjena smjera. mali balet. govorenje bez veze. divergens) koji ide u različitom smjeru. pripada svakom dioničaru u nekom dioničkom društvu prema broju njegovih dionica ili kojim se trgovina ili poduzeće vodi. raznovrstan. danas: poznata i slavna glumica. uron mokraća) med. skretanje neprijateljske pozornosti na drugu stranu. unošenje promjena diverziforman (lat. udaljavanje od teme (u govoru i pisanju) divagirati (lat. di-. razmicati se. popis poreznih obveznika. ak. lutanje. divide in partes ekvales (lat.) glaz. forma) nejednakog oblika. divertere) odvojiti. diversitas) različnost. djeljenik dividenda (lat. di-. biti različitog mišljenja divertimento (tal. dividirati divide in partes aequales čit. pjesnika: ljubavnica. mat. diversificatio) mijenjanje. razdioba vlage po tijelu. divagatio) tumaranje. med.) podijeli pa vladaj! v. raznovrsnost. diversus) različit.) tursko državno vijeće. udaljavanje jednog od drugog. pren. dividendus) mat. divertissement) zabava. trabunjanje (osobito kod duševnih bolesnika). razonoditi. lit. Dios. divagari) tumarati. divertimento diverzan (lat. trabunjati. koji se razilazi. odstupati. pren. raznolik. firma diuretik (grč. izdvajanje (ili: izlučivanje) mokraće div (tur. kolos. osobito pjesama (npr: Goetheov "Zapadno-istočnjački divan") divaniti (tur. draga divagacija (lat. lako i ugodno glazbeno djelo. istočnjačka ležaljka s jastucima (za sjedenje i spavanje). gorostas. sredstvo koje pospješuje mokrenje. razonoda. gen. granasto razvijanje jedne žile divergencija (fr. razgranavanje. voj. voditi ljubav. gigant. med. divergentne linije linije koje se udaljuju jedna od druge. divergence) razilaženje. razveseliti. kaz. odvratiti. diversio) odvraćanje. udio u dobitku koji. uron mokraća) med. raznolikost divide et impera (lat. u određeno vrijeme. osobito pjevačica. razgovarati. divan) govoriti.) mit. različit oblikom diverzija (lat. odlutati. govoriti bez veze. zbirka spisa ili članaka. osujećivanje određenih namjera. raznorodnost. konvergentan divergirati (lat. različnost. neočekivan napad. diuretičan diureza (grč.

raskida divus (lat. proročki divinizacija (fr.: tonovi se stavljaju na platno jedan pokraj drugoga. 315 dixi 1 do 2 topnička puka i odgovarajućeg broja inženjerije. mat. oblik: S je dijelom P 1? dijelom P2. a boje dobivaju veću svježinu i živost divizivan sud (lat. jedan broj podijeliti nekim drugim brojem. udio u podjeli dužnikova imanja dividirati (lat. diksi (lat.: Tijela su dijelom čvrsta.) tako da je sposobna za samostalne operacije divizionar (fr. svečano divulgacija (lat. vidovnjak. divisura) odsjek. divisor) mat. razdijeliti.) ono što se može dijeliti. Verbascum thapsus) biljka s velikim dlakavim listovima (porodica zijevalica) divizor (lat. s pobožnošću. podijeli na jednake dijelove (na liječničkim receptima) dividualitet (lat.. divide in partes aequales čit. dixi) rekao sam. nebeski dixi čit. vrač. bolničara itd. umjesto da se miješaju na paleti.) božanski. djelitelj divizorij (lat. divulgatio) iznošenje na velika zvona.) lit. razglašavanje. iznijeti na velika zvona divulzija (ni. naznačivanje svih vrsta jednog roda putem determinacije jedne i iste oznake rodnog pojma.. jedno pokraj drugog.) glaz. stavlja se.) podijeli pa vladaj!. dicere reći. tisk. širenje informacija divulgirati (lat. raskidanje divulzivan (lat. log. gatanje. divisio dijeljenje) umj. dijelom plinovita divizma (lat. glasoviti spjev tal. rastrubiti. divide in partes ekvales (lat. osnovna strateška jedinica sastavljena od svih rodova vojske (3 do 4 pješačka puka. brojčanik kod urara. vračanje. predviđački.. štovati kao Boga diviš (lat. voj. predviđanje. vilica za dijeljenje slova divizura (lat. proricati) koji vrača. divulsivus) koji kida. proriče. divulgare) razglasiti. razvod braka divotamente (tal. mat. divulsio) kidanje. dakle. plavo i žuto te se na taj način u promatračevom oku izvrši optičko sjedinjavanje. pjesnika Dantea Alighierija divinacija (lat.. sud u kojem se subjektu (S) pridaje više predikata (P1? P2. ono što je djeljivo Divina comedia čit. npr.. divinisation) stavljanje nekoga u red bogova. prorok divinatoran (lat. podjela. dividere) log. divisionnaire) voj. odjeljak divorcij (lat. proricanje. divisio) dijeljenje. st. pretkazivanje budućnosti po snovima i raznim pojavama u prirodi. kazati. završio sam . rastanak. zapovjednik divizije divizionizam (lat.) onaj koji može predviđati. dijeljenje brojeva (jedna od četiriju osnovnih računskih operacija). "Božanstvena komedija". divisorium) instrument za dijeljenje. pobožno. divortium) prekid. način slikanja francuskih impresionista iz druge polovice XIX. rekoh. dividualitas) mogućnost dijeljenja. npr. diviniser) obožavati. djeljivost dividuum (lat. divisibilitas) djeljivost divizija (lat.). pretkazuje. podjela obujma jednog pojma.) med. Divina komedija (tal. divisibilis) djeljiv divizibilitet (lat. divinatio) pogađanje. stavljati u red bogova. divinare pogađati. predviđa. divide et impera (lat. dizati do neba. dividere) dijeliti. da bi se dobio zeleni ton. obožavanje divinizirati (fr. dijelom tekuća. podijeliti. dividere dijeliti) znak za dijeljenje riječi divizibilan (lat. slućenje divinator (lat.dividirati uloga.

odličan policijski pas (nazvan po uzgajivaču A.predmetak koji označava nešto nesređeno. pali samo sobom. zlo-. upućivati.) učeći drugoga i sami učimo dodarij (lat. osobito na visokim školama (početno zvanje nastavnika visokih škola) docilan (lat. a ne deseticama kao u dekadnom ili decimalnom sustavu dodekaedar (grč. dajem da bi i ti dao. imanje koje ostaje nakon muževljeve smrti ženi na uživanje. Dobermannu) doboš-torta torta napravljena prema receptu nekadašnjeg bečkog slastičara Doboscha docendo discimus (lat. a ti radi doajen (fr. godini stala na čelo obeshrabrene francuske vojske i kod Orleana pobijedila Engleze. gotov sam.diza što sam htio reći. inženjeru Rudolfu Diesćlu.) prav. dysenteria) med. lokomotiva i dr. dodeka dvanaest. daktylos prst) anat. zarazni proljev Dizma jedan od dvojice razbojnika koji su bili razapeti zajedno s Isusom Kristom. desen dizelski motor teh.(grč. v. ovi su je kasnije uhvatili i spalili kao vješticu do (lat. učiti drugoga. dati. do ut facias (lat.) poučavajući (druge) učimo (i sami) (Seneca) docent (lat. sad mi je savjest mirna diza (njem. (naziv po pronalazaču. A. doyen) starješina. tj. dys-. duodenum dodekadika (grč. doarij doarij (lat. dare davati. dekan. teško. motor kod kojeg se tekuće gorivo ne pretvara prethodno u plin. zbog visoke temperature i tlaka.vi čit. doajen diplomatskog zbora strani izaslanik koji je najduže akreditiran na nekom dvoru ili pri vrhovnoj upravi neke države. kem. dodarium) v. najstariji po godinama. dixi et animam meam sa. sustav računanja dvanaesticama. način glazbene notacije sustavnom uporabom dvanaest I . docens) učitelj. koji lako uči i shvaća. enteron) med. 316 dodekafonija nekoj ustanovi. automobila. mlaznica. doalium) prav. diksi et animam meam salvavi (lat.lua. osnova) geom. doarium) prav. tj. starješina fakulteta. poslušan docirati (lat. dodeka) mat. dys. fone glas) glaz. 1858—1913) dizenteričan (grč. upalu crijevne sluznice (zarazni proljev) dizenterija (grč. docilis) poučljiv. sapnica pročišćivač dizajn (engl. do dajem) do ut des (lat.) rekoh i spasih dušu svoju. nego ubrizgava i. doalij doberman plemenita rasa pasa. dodeka. docere) poučavati. desing) v. enteron crijevo. griža. križanac njemačkog ovčara i velikog pinča. udovički dio. Diise) stožasto (konično) sužena cijev u kojoj se strujanje tekućina ili plinova pod tlakom pretvara u brzinu (tlačna diza) ili obrnuto (usisna diza). docendo discimus (lat. upotrebljava se za pogon brodova. koji ima dizenteriju. dodeka.) ja dajem. seljačka djevojka Jeanne d'Arc (1412—1431) koja je u svojoj 17. dodeka) predmetak u složenicama sa značenjem: dvanaest dodekadaktilon (grč. najstariji po redu primanja u nekom društvu. hrvatsko ne-. zarazna bolest koju karakterizira upala crijevne sluznice. dvanaesterac. najstariji po službi doalij (lat. dvanaestopalčano crijevo. edra površina. povjerovao je u Krista i zbog toga ga Katolička crkva slavi kao sveca Djevica Orleanska francuska narodna junakinja. tijelo omeđeno s dvanaest pravilnih peterokutnika (pentagonalni dodekaedar) dodekafonija (grč. dvanaesnik. dotarij dodeka.

athlon natjecanje) šport. isključujući naučavanja o dužnostima i moralu (dio sistematske teologije) dogmatist (grč. syllabe slog) dvanaesterosložan. koji ima dvanaest cvjetnih listića dodekarh (grč. buldog i dr. dokeo mislim. gyne žena) mn. prvobitno: onaj filozof koji je. 1874—1951) dodekaginija (grč. petalon list) bot. dogma) onaj koji uči pravilima vjere. archo vladam) vladavina dvanaestorice dodekasilabičan (grč. nekritično povjerenje u ljudsku sposobnost spoznavanja. fil. njemačka doga. dogma mišljenje) cjelina ili sustav naučavanja neke filozofske ili vjerske škole. andria muškost) bot. zaključak crkvenog sabora (koncila). onaj koji postavlja tvrdnje bez dovoljnog opravdanja i koji se. koji se tiče dogme. XI. engleska. pren. koji ima dvanaest slogova. dodekasilabičan stih stih koji ima dvanaest slogova. dvanaesteroboj Dodona Zeusovo svetište i proročište u Epiru u kojem su se proročanstva dobivala po šumu ogromnog hrasta ili po letu svetoga goluba doga (engl.dodekaginija zvukova kromatske ljestvice (napravio 1923. za razliku od skeptika koji su u sve sumnjali. nekritičan. koji prima ili tvrdi nešto jednostavno. u klasičnoj grčkoj književnosti: filozofsko pravilo. za- 317 dogmatizam konska odredba. dodeka dvanaest) broj (piše se brojkom 1 sa 72 nule) dodekandrija (grč. dogma mišljenje) pravilo. klasa u Linneovom biljnom sustavu: cvjetovi s 12 do 19 prašničkih niti u jednom hermafroditnom cvijetu dodekapetalan (grč. dodek-archos) član vlade dvanaestorice dodekarhija (grč. dodeka. dodeka dvanaest. dodeka dvanaest.) carinarnica doger (niz. v. dogma mišljenje) fil. bez dokaza. dogessa) duždevica dogma (grč. dvanaesterac dodekatlon (grč. u Novom zavjetu: carska naredba. dog) rod velikih i snažnih pasa. osobito: sustavno znanstveno izlaganje kršćanskih naučavanja o Bogu ili vjeri. austrijski kompozitor Arnold Schonberg. bot. unatoč proturazlozima. dogmatizam dogmatičan zasnovan na dogmi. dogma mišljenje) fiz. dodeka. znanstvena metoda koja polazi od dogmi i ne dopušta ponovno ispitivanje točnosti tih dog- . osobito: uporaba pojmova koji služe samo u granicama mogućeg iskustva i radi ujedinjavanja iskustva u stvarima koje se nalaze s one strane svakog iskustva. dodeka. uopće postavljao pozitivne tvrdnje i naučavanja. prema Kantu dogmatičari su oni koji postavljaju pozitivne metafizičke tvrdnje ne pitajući ima li ljudski razum uopće prava na takve tvrdnje. dvanaesterokutnik dodekalijun (grč. kršćanske dogme formulirana kršćanska načela koja sadrže spoznaje o Bogu. dodeka. svijetu i o Božjim odredbama koje su u vezi sa spasenjem čovjeka dogmaticizam fil. dogana (tal. uporno pridržava tih tvrdnji dogmatika (grč. dogger) nizozemski ribarski čamac dogesa (tal. dodeka dvanaest. pren. onaj koji nešto uporno i odlučno tvrdi dogmatizam (grč. pouka. red Linneovog sustava biljaka koje imaju jedanaest ili dvanaest tučaka dodekagon (grč. naučavanja o vjeri: neispitan. bez obrazloženja i dokazadogmatičar (grč. pristaša dogmatizma. naziv za gimnastičko natjecanje u dvanaest disciplina. postavljanje metafizičkih naučavanja i sustava bez prethodne kritike spoznaje. gonia kut) geom.

osobito u medicini). mania bijes. vještina ispitivanja (dokimaziologija. dochmios) metr. a zatim se voda iscrpe i on. doxa. hidraulični dok sličan postupak. izdrobiti) stolar. doxa slava. dovesti lađu u dok doksat (tur. lista robe doketizam (grč. dock) unutarnji dio luke. dogma. n. mudrost naoko doktor (lat. pošto ga poprave. pismo s popisom poslane robe. dogramak isjeći. u školi) dokirati (eng. stihovna stopa sastavljena od pet slogova. rezbar dogramadžiluk (tur. dokimazo ispitujem. logos znanost) znanost koja proučava sustav ocjenjivanja (npr. docket) trg. govoriti odlučnim. završna formula svih istočnopravoslavnih propovijedi i evangeličkog Očenaša doksomanija (grč. mnijenje. u staroj Ateni: poseban ispit kandidata za neki položaj u državnoj službi s obzirom na njihove građanske sposobnosti i spremu. fil. logia) slavljenje i veličanje Boga. sofia mudrost) umišljena mudrost. dokimasia) ispitivanje. vodeni bazen opremljen branama kako bi mogao stalno imati duboku vodu radi prijama natovarenih brodova. dokema privid) naučavanje da je Krist imao samo prividno tijelo i da su cijelo njegovo zemaljsko postojanje i patnje bili samo privid dokimastika (grč. Iatreia obožavanje) slijepa i nekritična privrženost nekom teološkom ili filozofskom naučavanju ili metodi dogmatologija (grč. pravnim znanostima. pisci koji služe kao važan izvor za poznavanje antičke filozofije doksologija (grč. istraživanje.dogmatizirati mi. v. odsječnim i uvjerljivim tonom. izdrobiti) stolarski zanat. to dock) pom. dokimazo ispitujem) kem. doxa slava. dokimos dokazan. filozofiji. dogmatizo donosim odluku. kriticizam) dogmatizirati (grč. (supr. samo pomoću zraka doket (eng. izbočeni dio prostorije preko vanjskog zida doksografi (grč. popis. pretjerano častoljublje doksozofija (grč. znanstvenik. dokein činiti se. dogramak isjeći. voda se iz njega iscrpe. logia) kem. u svakodnevnom životu: liječnik. kada brod ude u takav dok. titula najvišeg akademskog dostojanstva (u teologiji. dokei čini se) naučavanje jedne gnostičke (bogumilske) sljedbe prema kojem je Krist samo prividno imao tijelo. jednog jamba i kretikusa: U U dok (eng. iziđe na površinu. skepticizam. doctor) učen čovjek. plivajući dok podiže se tamo gdje ne može biti suhi. toliko dubok da može primiti brod. doksat) vrsta balkona. dokimazija dokimologija (grč. suhi dok radionica za izgradnju i popravljanje brodova. tj. doketizam (grč. čestit. v.) . dogma. st. logia) "znanost" o dogmania dogramadžija (tur. kem. a brod se spusti i zadrži na posebnom postolju. stolarstvo dohmij (grč. dokimazija dokimazija (grč. ludilo) težnja za isticanjem po svaku cijenu. te prema tome 318 doktor i nije rođen kao čovjek (2—3. odredujem) postavljati znanstvene tvrdnje. doktorska diploma svjedodžba o dobivenoj doktorskoj tituli e. grafo pišem) mn. govoriti o nečemu s visine dogmatolatrija (grč. ozidan bazen. takav dok se pomoću vode potopi i brod na njega nasjedne. dokimastika) dokimaziologija (grč. zajedno s brodom. drvodjelja. voda se ponovno pusti u bazen i brod opet isplovi. predavati o dogmama.: empirizam. doxa mišljenje.

) glaz. poveljni. 2. ona koju je izdala vlast dokumentaran (lat. 2. doctrina) učenost. kratak konjanički gornji kaput dolap (tur. koji se temelji na ispravama. poveljama. koji ima više povjerenja u svoje mišljenje nego u ono čemu ga uče iskustvo i život. s bolom. otkriti dokusuriti (tur. bez obzira na stvarnost. 3. pokazivati. dokumentum privatum (lat. podnijeti dokaz.) privatna isprava.) javna isprava. lako se možemo prevariti te ga zamijeniti s dioritom dolihocefalija (grč. tj. u crkvenom smislu: poučavanje u kršćanskoj vjeri. sprava za prženje kave dolar (engl.) glaz. tj. uopće uništiti dolama (tur. škrinja. dolihocefalija dolihoprosopik (grč. doctrina) sklonost odlučivanju samo na osnovi apstraktnih teorija. doktrinarizam dokument (lat. biti proglašen za doktora nekog fakulteta doktrina (lat. provesti u djelo bez obzira je li stvarnost za to već dozrela. pretjerano točan. tj. isprava. kandidat za doktora doktorat (lat. doleros prevarljiv) vrsta bazalta i dijabaza (struktura mu je jasnozrnasta do krupnozrnasta). ubiti. ili bez obzira što je uopće i očito nemoguće da se ta načela ostvare doktrinaran (lat. prosopon lice) čovjek koji ima dugačko lice dolikran (engl. v. dolap) 1. vrijede kao sigurni i nesumnjivi. pedantan doktrinarizam (lat. dolihocefali ljudi koji imaju takvu lubanju dolihokefalija v. žalosno dolerit (grč. dollyman) vozač kolica s televizijskom kamerom dolmen (bretonski dol stol. dokrajčiti. documentarius) ispravni. documentum) pisan dokaz. kefale glava) svojstvo lubanja čija je širina manja od četiri petine dužine. men kamen) grobnica iz mlađeg kamenog doba koja se sastoji od više velikih kamenih blokova naslaganih u obliku sanduka . koji može dokazati (ili: koji dokazuje) na temelju činjenica dokumentirati (lat. znanost. doctrina) učen. ona koju nije izdala vlast. tj. slatko. bolno.) glaz. ostatak novca nakon plaćanja) 1. dolichos dugačak. dolichos dugačak. doctor) položiti doktorski ispit. kusur izvratak. dolento dolento (tal. niša. tužno. katekizam doktrinar (lat. dostorandus) onaj koji se sprema za doktorski ispit. dollycran) dizalica na kojoj se nalazi televizijska kamera te omogućuje snimanje iz svih položaja dolimen (engl. doktorska titula doktorirati (lat.doktorand doktorand (lat. 4. s uspjehom obraniti doktorsku disertaciju. povelja. dolče (tal. znanstvena tvrdnja koja ne vodi računa o stvarnosti ili se ne osvrće na nju. doctrina) čovjek koji svoja shvaćanja i svoje svjetonazore temelji na već usvojenim principima (načelima) koji za njega. činjenično do- 319 dolmen kazan. doktrinarstvo doktrinarstvo v. doctoratum) doktorski ispit. onaj koji teži konzekvence svojih shvaćanja ostvariti. potkrijepiti dokazima. naučavanje o nečemu izloženo kao sustav. a da ih ponovno i ne ispituje.) kabanica s rukavima. ormar u zidu. umilno dolentemente (tal. drvena naprava s konjskim pogonom koja je služila za navodnjavanje (primjerice u Makedoniji). documentum privatum čit. popuniti manjak. dokumentum publikum (lat. documentum publicum čit. docere poučavati. isplatiti dug. documentare) pisano posvjedočiti. dollar) sjevernoamerička novčana jedinica = 100 centi dolce čit.

bolestan strah od boravljenja u kući domena (lat. glavni ton. zloba dom (lat. obiteljski. pretežit dominat (lat. nastaniti nekoga. Dolomiti planinska skupina u Istočnim Alpama dolor (lat. fr. nego negdje drugdje domicilirati (lat. vladarka. vladanje. dominium. dominium. dominatus) vlast. tal. domicilirana mjenica ili domicilna trata (fr. doma kuća. stolna (ili: glavna) crkva (nadbiskupa. mn. pakost. dominatio) vlast. djelokrug. polje rada. prebivati. državna dobra. domus kuća. domestics) vrsta grube i čvrste pamučne tkanine 320 domine domestikus (lat. ali ga ima i bijelog.) bol. peti ton u dijatonskoj ljestvici. žutog. domino 3. prebivalište. dolores) mn. navikavanje na poslušnost domestiks (engl. don doma (lat. ima redovito primjesa željeza i mangana. vlada. biskupa ili Kaptola). mjesto u kojem se treba platiti mjenica domicilat (lat. fr. duomo) 1. gospodarstvo. područje. stalno mjesto stanovanja. smeđeg i crnog. svećenik koji još nema pravo biti nazočan na sjednicama Kaptola domicil (lat. domaine) vladarsko. domicilium) trg. v. dolento dolozan (lat.) prijevara. domesticatio) pripitomljavanje. dolores (lat.) 2. krunska imanja. nadmoćan. zlonamjerna prijevara. vladanje. gospodar domine (tal.) glaz. engl. effet a domicile. gospodari. domiciliated bili) mjenica koja se ne isplaćuje u mjestu izdavanja. glavni. bolovi. zemljišta i posjedi koji su određeni za izdržavanje vladara. domesticus) kućni. domanium) koji se tiče krunskih. osoba na koju se trasira domicilirana mjenica domiciliran (lat. dolorozo (tal. rat domicelar (lat. v. glavna crkva u gradu. fobeomai bojim se) med. domicellus) mlad kat. saborna crkva. domus. nadmoć dominanta (tal. patnje doloroso čit. gospodarstvo. domicilium) zavičaj. ukroćivanje. sivog. domicilium) stanovati. pločice kojima se igra poznata društvena igra domino. označiti mjesto plaćanja mjenice domina (lat. trg. domanium) pretvoriti u vladarsko. njegovog dvora i za podmirivanje njegovih posebnih izdataka. dolosus) zlonamjeran.) krov u obliku kupole domanijalan (lat. biti nastanjen. domaćica. krug djelovanja. trg. tko u domicilu isplaćuje mjenicu domicilijant (lat. dominans) koji vlada. u širem smislu: svaki krov izrađen u obliku kupola i svaka građevina s takvim krovom dom (port. dome. . krunsko dobro. unutarnji. a u nekim i kobalta. v. dominante) glaz. npr. stan. dominator) vladar. domino) mn. vladarskih ili državnih dobara domanijalizirati (lat. krunsko ili državno dobro domatofobija (grč. nadstojnica ženskog kat. struka domestikacija (lat. osobito ona čiji je krov izrađen u obliku kupola. doma. domicilium) koji stanuje. tj. fil.) gospođa.dolomit dolomit min. lukavstvo. odrediti nekome mjesto stanovanja. dom. boraviti. koji namjerno nanosi štetu dolus (lat. bezbojan kristalast vapnenac. domicilium) trg. oblik vladavine što ga je u starom Rimu zaveo imperator Dioklecijan dominator (lat. zavičajni. samostana dominacija (lat. glavna komponenta nekog zbivanja koja mu određuje smjer dominantan (lat.

kao i titula kneževa.) 1. zapovijedati.) dominikat (lat. nedjelja. tj. gemein biti pun) naprava za centralno grijanje dompter (fr. zavodnik. vlast. donatarius) onaj koji prima dar. Gospodov. dominicum) crkveno imanje. obilježenih dvostrukim brojevima od 1 do 12. 36 ili 45 pločica. prije: sama crkva. 3. krabuljama. nadvisivati domino (tal. vlasništvo. dominikalne lekcije dominikalist (lat. dominika (lat.) gospodin. perikope. Mozartova opera Don Quijote čit. vladati nad kim ili nad čim. posjed. rezidencija dominij (lat. pravo vlasništva. dominicalis) gospodarski. i koji je obično manji od poreza ostalih poreznih obveznika (u nekim državama Zapada) dominikalije (lat. Donald Dak (engl. praemium) burz. gospođa. dies) dan Gospodnji. dont. dominari) vladati. akt o davanju poklona Donald Duck čit. misa dominion (engl. Gospodnji. zemlja ili područje kojim se upravlja. donarium) žrtvenik donatar (lat. mn. doma kuća. isticati se. vlasnik. izdizati se nad kim ili nad čim. obrazinama. pod dominikalan dominikanac katolički redovnik iz reda Dominika de Guzmana (red osnovan u južnoj Francuskoj 1215. dompteur) krotitelj životinja don (šp. donna) 2.dominica dominica čit. npr. slobodan posjed dominikalan (lat. naknada štete koja se polaže na dan kad bi trebalo izvršiti plaćanje. Don Juan) v. odjeća za balove pod maskama. nedjeljom i blagdanskim danima. primatelj . od donum dona (tal. domaćin. svoj zakonodavni parlament (one su u svojoj upravi potpuno samostalne. biskupski dvori. v. službeni naziv za britanske kolonije koje imaju svoju samoupravu. dominicalia) ulomci iz evanđelja ili poslanica koji se. posjednik.) ime poznatog lika iz stripova za djecu donarij (lat.) ime viteza lutalice od La Mancha u glasovitom istoimenom satiričnom romanu španjolskog pisca Cervantesa. vlastelinski. samo što im engleski kralj postavlja guvernere i ima pravo veta protiv donesenih zakona) dominirati (lat. svileni ogrtač za maske.) legendarni šp. tj. dominium) pravo vladanja. počasno ime uglednih ljudi u Španjolskoj i Portugalu. vladar. kneževskih sinova i svećenika u Rimu i Napulju (uvijek ispred krsnog imena. dijeli igračima koji ih slažu naizmjenice jednu do druge tako da svuda dva ista broja stoje jedan pokraj drugog (tko prvi upotrijebi sve svoje pločice — domine. dominikalni porez porez koji plaćaju na svoje prihode posjednici i svećenici. taj je domino. Don Kihot (šp. gospodariti. vladarica donacija (lat. lat. čitaju i tumače. biti na prvom mjestu. gospodar igre) dominus (lat. praviti se gospodin.) 1. don Frane) Don Huan (šp. 2. tip avanturista —zanesenjaka. kod poslova zaključenih na ograničen rok (ako roba nije mogla biti isporučena ili primljena) dona (lat. igra u kojoj se 28. Don Juan Don Juan (šp. biti na čelu. gospodin domogem (grč. dominica sc. vlastelinski dvor dominikum (lat. gospodarica.) gospodar. dominicatum) gospodarski dvor. dominicalis) onaj koji plaća dominikalni porez. osoba obuče- 321 donatar na u domino (na balu pod obrazinama). dominion) suverenost. dragocjenosti koje su vlasništvo crkve. osobito sudskim putem. pustolova don-premija (fr. donatio) poklanjanje.

pr. planinski prijevoj. glavne karakteristike: užlijebljen i manje vitak stup koji se završava vrlo jednostavnim kapitelom doraža (fr. mania bijes) bolestan nagon za darovanjem dorski (grč. opijum) kažnjivo davanje sredstava protiv umora kako bi se povećala izdržljivost organizma dopltštos (njem. dorsum. pozlaćivati.) leda. dormitorium) spavaća soba. dos. e. Eldorado Dorani starogrčko pleme na Peloponezu. Don Quijote) mn. u pravu nekih srednjoeuropskih država: udovički dio (koji muž ostavlja ženi) dosje (fr. de-aurare. neke mjenice) dorzalan (lat. st.) "dar od pisca" (bilješka na knjizi koju daruje autor) doping (engl. dorsualis) v. dopl-igl (njem. dorer) pozlatiti. v. dorsum leđa. doriakos) svojstven Doranima. dossier) svi spisi koji se tiču jednog predmeta ili osobe dot (engl. dormeuse) spavaća ili noćna kapa. supr: aticizam i jonizam dormeza (fr. doron dar. s obratne strane (npr. putnička kola u kojima se može i spavati. n. starogrčka božica mora. dopio uzo (tal. zem. obratna strana. majka Nereida Dorifor (grč. doppelt dvostruk. klobučinu (filc) za šešire prevući finom dlakom dorizam (grč. pustolovni (avanturistički) ludi podvizi. sjevernoamerički zlatnik od kalifornijskog zlata = 20 dolara doppio (tal. dormitivum) med. engl. kralježnica. onaj koji nešto daruje ili ostavlja u nasljedstvo (crkvama. leđni dorzetin (eng. ležaljka za spavanje dormiol (lat. pustolovine. dorsetteen) vrsta vunene tkanine sa svilenim umecima dorziventralan (lat. dvostruki rok plaćanja Dorado (šp. donator) davatelj. spavaonica (osobito u samostanima). dorzalan dos (lat. u izradi šešira: prevlačenje pusta. darovatelj. dorsalis) anat. dorage) pozlaćivanje. el Dorado) v. greben.) donkihoterije (šp. dope mazivo za stroj. donkihoterije donum (lat. leda. sredstvo za uspavljivanje dormitorij (lat. venter trbuh) ledno-trbušni. doppel. narkotik. donkihotijade donkihotijade pl. ustanovama itd. dotis) u starorimskom pravu: miraz. donum auctoris (lat. leđnotrbušni. dot-krojenje prenošenje krojeva s uzorka tako da na- donator (lat. uljasta i poput vode bistra tekućina. kći Oceana. dormire. fr.) dar. Doris) snažno. amilinski kloral.) ili in tergo (lat. eagle) "dvostruki orao". dvostruko doppio uso čit.) kip koji služi kao uzor za proporcionalnost dijelova muškog tijela dorirati (lat.donator 322 dot rakter Dorana. koji se proteže od kralježnice prema trbuhu dorzualan (lat. tvrdo i . služi kao sredstvo za uspavljivanje dormitiv (lat. grubo narječje (dorski dijalekt) i ka- . hrbat. dorski stupovi po plemenu Dorana nazvani najstariji i najjednostavniji starogrčki stupovi s običnim kapitelima i frizom s triglifima i metopima dorsum (lat.) kopljonoša — znamenit Polikletov (5. u nogometu: udarac lopte pri kojem lopta prije glavnog udarca dodirne zemlju doppel-eagle čit. venter trbuh) anat.) točkica. pust. tj. Stoss udarac) šport.) glaz. groblje doromanija (grč. poklon. oleum) kem. doppio uso) trg. klobučine (filca) finom dlakom Dorida mit. utemeljilo Spartu. dorski stil najstariji stil starogrčke arhitekture. jednog starogrčkog plemena. in dorso (lat. stražnja. koji ide od kralježnice u smjeru trbuha dorzoventralan (lat.) s druge strane. pozlata.

osobito: davanje lijeka. znanost o davanju lijekova s obzirom na količinu doziranje (grč. količina lijeka koju treba dati bolesniku doza (njem. materije koja treba ući u sastav nekog lijeka. osobito pri stranim predstavništima u Turskoj dragonada (fr. odrediti količinu lijeka koju treba davati bolesniku dr. g. logia) med. dotatio) miraz.) sklapanje braka. kratica za doktor medicine dracena (grč. tardžuman) tumač. današnja grčka novčana jedinica sadrži 100 lenti. med. dosis davanje. kratica za doktor filozofije dr. čistiti morske putove od podmorskih mina radi osiguravanja plovidbe i kretanja drugih brodova. dotalia pacta čit. dragueur) pom. dan. narodni dar. drachme) starogrčki i starožidovski srebrni novac veoma različite vrijednosti. zmajevo drvo. dotarium) prav. v.) ime londonske ulice u kojoj se nalazi britansko Ministarstvo vanjskih poslova i Ministarstvo financija. daase. određivanje količine tvari. dotalitium) prav. vojskovođama. udovički dio imanja dotirati (lat. vojna vlast.) pomoću draguna. dati miraz.) trg. dio imanja koji pripada ženi nakon muževljeve smrti.. usp. određivanje količine lijeka koju treba dati bolesniku dozirati (grč. prihod dotalan (lat. supstanci (šećera. kratica za doktor dr. dr. svaka odluka vlade koja se provodi pomoću vojne sile draguni (fr. phil. tassah) 1. prevoditelj. dosis davanje) 2. (1681. Dose. Dauning-strit (engl. dosis davanje. dragon) laki konjanici koji se prema potrebi bore i kao pješaci.) dolje! lezi! (zapovijed psu da legne) Downing-street čit. drager dragoman (ar. koji spada u miraz. počasni dar. drakaina) bot. dotales) mn.) dozimetar (grč. prisilno naplaćivanje poreza pomoću draguna. koji se tiče miraza. mjenica. dubl-skul (engl. prvobitno (kod Francuza): pješaci koji su se služili konjima samo kad su se trebali brzo kretati drahma (grč. dotarij dotarij (lat. trata drager (fr. vrsta uskog trkačkog čamca (skulera) koji voze dva veslača sa po dva vesla down! čit. pomoćni bojni brod za čišćenje mora od mina kod svoje obale i ispred svojih većih brodova dragirati (fr. dosis davanje) odrediti količinu tvari koja treba ući u sastav nekog lijeka. ugovori o mirazu dotali (lat. zmajevac (biljka iz porodice ljiljana) draft (engl. draguer) pom. stara . dotare) opremiti. školu. darovanje zemljišta zaslužnim državnicima. količina materije (tvari) koja ulazi u sastav nekog lijeka. dar Crkvi ili dobrotvornoj ustanovi. fil. dosis davanje) med. vojske. dotalis) mirazni. osobe obvezne plaćati porez Crkvi ili svećeniku dotalij (lat.dotacija zupčani kotačić na papiru buši rupice uzduž linije koju slijedi dotacija (lat. dragon) prisilno preobraćenje protestanata na katoličanstvo za vrijeme Luja XIV. metron mjera) sprava kojom se mjeri količina propisane mjere nekog lijeka (doze) 323 drahma doziologija (grč. dotalija pakta (lat. kutija za čuvanje suhih tvari. darovati (Crkvu.) šport. dobrotvornu ustanovu) double-scull čit. ar. davanje. duhana i dr. didomi dajem. često se upotrebljava u diplomatskom i novinarskom jeziku umjesto imena ovih britanskih ministarstava doza (grč. daun! (engl.

drama) prerađivati u dramski oblik. drap). e. s pripjevom draperija (fr. ludilo) pretjerana ljubav prema drami. čiji se zakoni.) jedinica za mjerenje težine u Engleskoj i SAD-u = 1. znanost o drami i dramskoj umjetnosti dramatizacija (grč.32 g drajfirtl (njem. drapur) u staroj nordijskoj poeziji: pjesma. drapa. dramaturgia) znanost o drami i dramskoj umjetnosti. st. diram. dramski pisac. dreissig trideset) tridesetogodišnjak drakar srednjovjekovni vikinški ratni brod Drakon (grč. s mnogo radnje. dramaturgos) stručnjak koji sastavlja dramski repertoar. nisu mogli održati. prikazi i si. Dreivierteltakt) glaz. dramaturgija dramaturški (grč. pr. drei tri. trun. grč. mala drama koja samo u jednom činu prikazuje dramatiziran događaj drangulija (tur. e. Drakon dralon naziv za sintetička vlakna (nalik na vunu) dram (perz. koji je u tri reda drajsiger (njem. neumoljiv. od VI. drama radnja) radnja.7718 grama drama (grč. drama radnja) dramska književnost.). n. povijesna. poet. živo i u razgovoru (dijaloški) . pisac drame dramatika (grč. otuda: drakonski pretjerano strog. tj. rukavi) ima samo tri četvrtine dužine (npr. prilagođavanje za prikazivanje na pozornici dramatizirati (grč. drem (engl. ergon djelo. fr. osobito pohvalna. drachme) turska mjera za težinu = 3. drama radnja) preradba nekog književnog djela u dramski oblik. događaj ili doživljaj koji je po svojoj uzbudljivosti sličan drami dramatičan (grč. dirhem mrvica. svijetlosmeda boja drapa (nord. tročetvrtinska mjera tročetvrtinski takt drajrajig (njem. Drakon) atenski zakonodavac iz VII. članci. draperie) tvornica čohe. dramatičar dramaturgija (grč. ponosi) sitan nakit ili sitnica uopće drap (tal. strast za kazalištem dramatopeja (grč.) dramolet (grč. gururlu koji se kiti. lat. čoharstvo. ženska bluza s rukavima do ispod lakata) drajfirtlpolka polka u 3/4 taktu drajfirtltakt (njem. drama) malo kazališno djelo. mania pomama. pr. dramaturgike) v. književno djelo koje u formi dijaloga i monologa prikazuje neku ozbiljnu temu. drama. suknar- atenska mjera za težinu. prilagoditi za prikazivanje na pozornici dramatomanija (grč. okrutan drakonski v. što je u vezi s dramaturgijom (npr.drajfirtl 324 draperija dramatičar (grč. dramatikos) dramski pisac. tvornica sukna. teorija drame dramaturgika (grč. radim. koji se zbiva kao u drami. drama. drao činim. drap boja prljavožuta. čoha. n. drappo. zbog pretjerane strogosti ("krvlju pisani"). = 4.2 g = 1/100 oke dram čit. jedan od triju književnih rodova (uz liriku i epiku). dreiviertel tri četvrtine) odjevni predmet na kojem neki dio (npr. dramaturgikos) koji se tiče dramaturgije. pren. psihološka itd. socijalna. Reihe red) troredan. st. drama. sukno. a temelji se na sukobu između likova (prema sadržaju drama može biti ljubavna. do II. poieo pravim) pisanje i prikazivanje kazališnih djela dramaturg (grč. drama radnja) koji se odnosi na dramu. dati dramski oblik.

ušećereni badem. med. uvježbati dressing-room čit. dreadnought) vrsta velikih i oklopljenih ratnih brodova s teškim dalekometnim topovima dren (engl. francuski kapetan osuđen zbog špijunaže. vrtjeti. K. pren. pom.) dret (tal. Iranu i Sri Lanki. dresing-rum (eng. zavaravati drift (niz). 1. drainage) isušivanje vlažnog ili močvarnog zemljišta pomoću podzemnih cijevi za odvođenje. drao djelujem. dribble) u nogometu: vješto voditi loptu između igrača. zastori drapirati (fr.drapirati stvo. neposredan. g. Alfred čit. drifter) motorni ribarski brodić koji služi za lov mrežom potegačom Drijada (grč. cijevi od ilovače za isušivanje vlažnih i močvarnih zemljišta kako bi se napravila plodnim. uvježban. poprečno zanošenje broda zbog vjetra i morske struje. dress) odjeća. kretanje glumaca. predmeti ili ledene sante koje plutaju morem nošeni vjetrom ili strujom drifter (engl. podzemne. to drain) odvesti (ili: odvoditi) suvišnu vodu pomoću podzemnih cijevi 325 Drijada dres (engl. konstruirao ju je 1817. morska struja koju uzrokuje pod trajno djelovanje vjetra. izravan. privikavati životinje (npr. dresser) uvježbavanje (pasa. fali dress (engl. drehen okretati.) društvena odjeća. uniforma. dritto) ravan. položaj kamere. malo tračničko vozilo na ručni ili motorni pogon. dravida) jezici koji se govore u južnoj Indiji. Buch knjiga) knjiga snimanja. 3. Draht žica) jak tanak konac kojim obućari prošivaju obuću. Drajfus (1859— 1935). direktan dreta (njem. Dryas) mit. neposredan. Dreh-biihne) okretna pozornica izgrađena u obliku kružnice s nekoliko odjeljaka te se pomoću nje mogu brzo mijenjati scene: dok je jedan dio velike okretne ploče okrenut publici.) drednot (eng. dekanski jezici draže(ja) (fr. tj. radim) mn. ali kasnije oslobođen i unaprijeđen drezina dvokolica koja se pokretala odgurivanjem nogama (preteča bicikla). odjeća neke organizacije. koristi se za prijevoz željezničkog osoblja koje pregledava i popravlja prugu driblati (eng. Pakistanu. drastikos) koji ima jako. psa vještinama. zavjese. ptica i dr. čišćenje gnoja putem odvođenja drener (fr. snažno djelovanje. uvježbavati. dresser) školovan. draper) u slikarstvu i kiparstvu: namjestiti nabore (npr. med. 2. šumska nimfa koja je živjela i umirala s drvetom u kojem je živjela. dresser) obučavati. draineur) onaj koji postavlja cijevi za isušivanje podvodnog zemljišta drenirati (eng. na kipu). konja jahanju). opipljiv. Draise po kojem je i dobila ime. čohana roba. odvodna cjevčica drenaža (fr. na drugima se pripremaju sljedeće slike drebuh (njem. ukroćen dresirati (fr. namjestiti zavjese drastici (grč. dretva Dreyfus. osobito športskog društva. trgovina čohom. jaka sredstva za čišćenje drastičan (grč. gala-odjeća dresiran (fr. neotesan. konja. sačma drebina (njem. grub. drain) isušivanje pomoću odvodnih cijevi. očevidan dravidski jezici (sanskr. soba za uljepšavanje (ili: dotjerivanje) dresura (fr. gorska vila . knjiga u kojoj je propisano sve stoje potrebno da bi se moglo snimati (npr. strog. vježbati. zvukovi itd. med. dragee) šećerno voće.) prostorija za oblačenje.

izumitelj umjetnik Roger Priče druidi (lat. draj doks (engl. a religija im je mješavina poganstva. kibic. metalosavijač. st. vlaga. slene risarije čije ideje naziremo pomoću mašte. utrka) utrka (na kolima ili pješke) koju su stari Grci održavali na gimnastičkim-igrama. gorkih ili kiselih jela droga (fr. drops) vrsta voćnih bombona. šport. jedenje ljutih. čarobnica 326 dualist drudlz (engl. metron) instrument za mjerenje količine rose koja padne drozometrija (grč. Drucker) 1. drill. 2. bril. cvilih drimifagija (grč. bilo je poznato po izvedbama Shakespeareovih djela) drusirati (fr. extra dry čit. lat. drurilejn (engl. droguerie) prodavaonica droga i kemikalija drogerist (fr.-kelt. šport. kopče. kudjeljna ili pamučna tkanina). vrsta brze jedrilice dromos (grč. droodles) naoko besmi-.). dry docks čit. Drucker) sitni metalni gumb.) druker (njem. biljka rosika kružnolista. (u 18. osobina nekih jezika (npr. vilenjak druda (niz.dril-kultura dril-kultura (eng. osim jednine i množine. ekstra draj (engl. Fehler pogreška) tiskarska pogreška. kick udarac) šport. sanskrtskog. duo dva) vrsta eksploziva koji se sastoji od nitroglicerina i piljevine dualist (lat. a koji označava dvojstvo stvari ili radnju udvoje dualin (lat. govore jednim arapskim narječjem. tipfeler Drury-Lane čit. navijač. 3. konja i dr. drucken) tiskati. vrsta šampanjca trpkog okusa dual (lat.) "osobito suh". druides) svećenici svetog hrasta kod starih Kelta (u Galiji.) suh. lat. pristaša podjele upravne vlasti na dva samostalna dijela . cultura) sijanje ili sađenje po brazdama radi povoljnijeg i boljeg prinosa drilih (njem. starokeltski svećenici drukati (njem. Britaniji itd. šport. pripadnici ratničkog naroda u Siriji. suhi dok. drolerie) smiješno prikazivanje ljudi i životinja u starijoj drami dromedar (grč. lat.) londonsko kazalište osnovano 1663. droseros rosan. drosos rosa. radnik koji ručno savija metalne dijelove druker (njem. dromedarius) obična jednogrba deva. dromas. hrani se kukcima droška (rus. dulais dvojan) gram. fageo jedem) med. drogue) trgovac drogama i kemikalijama drolerija (fr. drosos rosa. navijati za (igrača. draj (eng. muhamedanstva i kršćanstva dry čit. trilix trožičan) platno od triju niti (čvrsta lanena.) laka. otkrivena ruska kočija sa tri sjedala i niskim kotačima drozometar (grč. drut) vještac. drimys ljut. drousse) u predenju: vunu namazati uljem Druži mn.) pom. drogue) osušeni dijelovi bilja koji služe za pripravljanje lijekova drogerija (fr. dvojina. dualis) pristaša dualizma. još jedan broj za gramatičko mijenjanje imenica i glagola. metria) mjerenje količine rose koja padne drud (niz. Drillich. vrsta gumba. vlažan) bot. drop pasti. navijač drukfeler (njem. grčkog) koji imaju. kopča. dropkik (engl. duo dva. trpak. usp. zao duh. drut) vještica. Druck tisak. udubljenje na trkačkoj stazi drosera (grč. udarac po lopti nakon što je odskočila od zemlje drops (eng. šport. staza koju je na takvoj utrci trebalo pretrčati drop-kick čit.

zakon logičkog raščlanjivanja misaonog sadržaja na dva dijela (subjekt — predikat) dualizam (lat. dvojbenost. dubitatio) sumnjanje.: Bog i Sotona (dobar i zao princip). biti u neizvjesnosti dubi (fr. dva različita oblika iste riječi. 2. ne biti u što siguran. fr. osjetilna spoznaja i razum itd.) bot. oblik dvanaestine. visoko bjelogorično drvo sa sitnim bijelim. dvostruko dublaža (fr. greben). osobito: format knjige kod koje je jedan tiskani arak podijeljen na dvanaest listova. doubler) udvojiti. drugo oblaganje broda daskama. doublage) udvajanje. dualis) dvojstvo. dva primjerka iste stvari u nekoj zbirci. osobito: sumnjivo potraživanje.) u sumnji. Bruder brat) pobratim. vrsta karanfila čija je glavna boja prevučena dugim prugama druge boje. murva. doublet) 1. načina mišljenja. dubitare) sumnjati. oploviti. tisk. larus dudoec (lat. in dubio (lat. neizvjesna i nesigurna naplata nekog duga dubiozan (lat. naučavanje o dvojstvu. u sumnjivom slučaju. puška dvocijevka dublirati (fr. pogleda na svijet itd. načela. metalna stvar pozlaćena ili posrebrnjena dubler (fr. anorganska i organska priroda. crvenim ili crnim jestivim grozdastim bobama duden (njem. pogrešno dvo- 327 dudoec struko slaganje jedne riječi ili cijelog reda duble (fr. 1829—1911). in duodecimo) dvanaestina. kolebanje. koji je u pitanju dubitacija (lat. u slučaju neizvjesnosti dubioza (lat. za oktavu viši od principala. dvojiti. Bog i svijet. koji sumnja. log. koji pokazuje (ili: izražava) sumnju dubitirati (lat. 5. duce) vođa dud (tur. duzen govoriti "ti". udvajati. dvojina. npr. gram. dualis) koji se temelji na dualizmu dualitet (lat.) u Njemačkoj: naziv za vrstu rječnika (po prezimenu filologa i izdavača jezikoslovnih priručnika . duo. udvostručavati. 4. Konrada Dudena. dubium) sumnja. neodlučnost dubitativan (lat. zamjenik glavnog glumca (u kazalištu i filmu) dubleta (fr. udvostručavanje. dubitare sumnjati. usp. dubitatif) sumnjičav. sklon sumnjanju. pom. podstaviti (haljinu). potpuno suprotnih stanja. metnuti podstavu (otuda: dubl-štof tkanina za podstavu). lov. doubleur) dvojnik. subjekt i objekt. double dvostruko) filmski izraz za sinkronizaciju govora glumaca na nekom drugom jeziku pošto je već prvotna verzija snimljena na originalu dubij (lat. oklijevanje. priroda i duh. tikati. npr. pom. duša i tijelo. duh i materija. "vinski brat" duče (tal. čovjek kojemu govorimo "ti". 3. ugurati u borbenu liniju. obići (npr.. dijeljenje na dvoje. voj. udvostručiti. 6. lažni dragi kamen. duodecimal- . dubiosus) sumnjiv.dualistički dualistički (lat. nešto što je osobito malo. umnožiti. dualis) fil. dvojba neizvjesnost. double) zlatni ili srebrni predmeti koji se sastoje od dviju kovina i kod kojih je samo vanjska prevlaka zlatna ili srebrna.. neizvjesno. principa. glaz. u draguljarstvu: spajati dva kamena u jednu cjelinu ducbruder (njem. dok glavnu masu čini kovina znatno manje vrijednosti. double) dvostruk. neizvjestan. politička podijeljenost nekog naroda na dva dijela koji djeluju jedan protiv drugog dub (engl. u biljaru: udariti loptu tako da se o jedan rub odbije i dođe do drugog. naučavanje o postojanju dvaju različitih. dubiosa) nešto što je sumnjivo. orguljski registar.

lat. s dvije žice duel (lat. sukob duelant (lat. dvaput. sviranje udvoje dufter (njem. pseudočuga (lat. visoko američko drveće iz porodice borova (naziv po D. jarbola i si. ducato) po imenu bizantskih careva (dukas) nazvan zlatni i srebrni novac različite vrijednosti.) vrsta čobanske frule. pjevanje u dva glasa. pren. zviždaljka. duetto) glaz. pren.) bot. osobito u Italiji. upravljanje 328 Dunhill duktilan (lat. fućkalica. tikva duma (rus. put. zbog svoje čvrstoće upotrebljava se za gradnju dokova. duca. sisavac u Indijskom oceanu iz porodice kitova dugung (jap. dovodnik (kod nekog stroja) duktus (lat. (1200—1299) duglazija bot. dolek) bundeva. due. čit. parlament. glupan. st. ductor) vodič. rukopis dulce cum utili ugodno s korisnim (Horacije) dulce et decorum est pro patria mori čit. knez. dulce et dekorum est pro patria mori (lat.) . Douglasu koji joj je 1827. duellans) onaj koji vodi dvoboj duelirati se (lat. donio prvo sjeme u Europu). duellum. duhana i pušačkog pribora . gospodar dukat (grč. tijek. dulcis) kem. a due voci čit. dux) vojvoda. Pseudotsuga taxifolia). fr. bezbojan prašak. dugong duhan (tur. dvoglasno. adhuk dulcius pro patria vivere (lat. potez pera.. a due vodi (tal. magla..) umj. brana. duel) dvoboj. v. ductilitas) rastegljivost u vrlo tanke niti duktilnost v. na dvije. duellare) imati s nekim dvoboj. za dva glasa. dulcificatio) slađenje. ducere vući. danhil) poznata britanska marka cigareta. zaslađivanje dulcin (lat.) ruska narodna skupština. blesan due (tal. duyong) zool. uznemirenost. tući se u dvoboju duet (tal. pojavljuje se i s dodatkom: adhuc dulcius pro patria vivere čit. tal. sabor. due volte (tal. još je slade za domovinu živjeti (Horacije) dulcifikacija (lat.) slatko je i dično umrijeti za domovinu. a due korde (tal. instrumenta sličnog mandolini duman (tur. isparivati se) lijenčina. dudžento (tal. lat. probisvijet. prašina. briga. neradnik. nezgrapna i zdepasta seoska djevojka dulek (tur.) djevojka koju je Don Quijote izabrao za damu svoga srca. duyung) zool. ductus) vođenje. ductio) vođenje. upravljanje. bivšoj Austro-Ugarskoj i Francuskoj dukcija (lat. Dukas. 200 puta slađi od šećera Dulcinea čit. glaz. dugong (malaj. duo tilis) rastegljiv (npr. biljka iz porodice pomoćnica čiji osušeni listovi služe za pušenje duka (tal.) glaz. duften mirisati. duktilitet duktor (lat. a due corde čit. tuman) dim. duo) dva. izvlačiti. skupština staleža. dodekadika duduk (tur. zamišljenost dumdum-metak puščano zrno veoma razornog djelovanja zbog toga što mu je vrh plosnat i širi se u predmetu u koji udari (nazvan po indijskom taboru Dum-dum blizu Kalkute gdje se najprije izrađivao) Dunhill (engl. morska krava. duman. u talijanskoj povijesti umjetnosti naziv za 13. hohštapler dugento čit. duodecimalni sustav v. vrsta maloruskih narodnih pjesama koje se pjevaju uz pratnju bandure. mostova.) glaz.duduk no mjerenje mjerenje dvanaestinama. platina) duktilitet (lat.) glaz. Dulčineja (šp. otuda (u podrugljivom smislu): ljubavnica.

duodeni. duplum) u dva primjerka. šaljivac. presavinuti na dvoje. grč. dunkve (tal. udvostručavati duplo (lat. drama radnja) poet. teleskop . dvostruko duplum (lat. duplum. v. duplikatura duplikat (lat. osobito u slučaju sužavanja duodenotomija (lat. postojan. duplicatio) udvostručavanje. ad duplicandum čit. pisati ili dati drugi odgovor (odgovor na odgovor). stoma) med. dur are trajati. Dans Skot (1265—1308) škotski franjevac. jak. pogrdno: budala durati (tal.) dakle Duns Scott čit. udvostručenost. jedan od dva glavna tonska roda durabilan (lat. upala dvanaestopalčanog crijeva duodenostomija (lat.) luđak. 2. duplum dvostruko. duodecim dvanaest) glaz. grč. tur. dur-bin dalekovidan) dalekozor. duodecimola) glaz.dunlop dunlop vrsta gume za automobilske kotače (naziv po škotskom izumitelju Dunlopu Hohnu Boydu (1840—1921) dunque čit. figura od 12 nota koja se smatra figurom od samo osam nota duodenalan (lat. briga oko nekoga dupleks (lat. duplum) pril. stvrdnjavanje. djelo za pjevanje ili sviranje udvoje.) u cilju odgovora na tužiteljevu repliku. podnositi. 2. fiz. koji se tiče dvanaestopalcanog crijeva duodenitis (lat. glaz. licemjerje. neiskrenost. udvostručenje. v. radijska ili televizijska emisija koja ide "uživo" istodobno iz dva različita mjesta. duodenum. izdržljiv duracija (lat. duplare) udvostručiti. duodenum) anat. duratio) med. otvrdnjavanje durak (rus. trpjeti. životariti durbin (perz. 3. adoperare raditi. duplare udvostručiti) pravo optuženika da odgovori na tužiteljevu repliku. duet duodecima (lat. duodenum. duplex dvostruk) 1. dvostruka količina) velika voštana svijeća duplirati (lat. koji pripada dvanaeston^Ičanom crijevu. stroj za umnožavanje duplikatura (lat. ad duplikandum (lat. dvije note koje se izvode za isto vrijeme za koje bi se izvele tri takve note duper (tal. dvojnik — telefonski aparat za dva pretplatnika na jednoj liniji 2. tome rezanje) med. otvaranje dvanaestopalčanog crijeva u slučaju određenih bolesti. dvanaesterac duodrama (lat. dvanaestopalčano crijevo. duodenum dvanaesterac. prevrtljivost duplika (lat. skupljač elektriciteta. durmak trpjeti) 1. prav. durus tvrd. dvostruka stranica (u časopisu ili novinama) s privlačnim slikovnim materijalom 329 durbin duplicirati (lat. usluga. ili radi davanja posljednje riječi optuženoga prije izricanja presude duplicitet (lat. trajati. duplicitas) dvostrukost. ne prestajati. duplo dur (lat. duplikacija duplir (lat. grč. lakrdijaš. dvoličnost. duplicatura) v. skolastik koji je naučavao da volja zavisi od razuma duo (lat. počevši od osnovnog tona duodecimola (tal. duodenalis) anat. duo dva. duo) dva. služiti) njega. melodrama sa dva lika duole (lat. operacija dvanaestopalčanog crijeva duodenum (lat. duplicatum) prijepis nekog spisa u dva istovjetna primjerka duplikator (lat. krjepak) glaz. optuženikov pisani odgovor na repliku duplikacija (lat. udvostručenje. duo) glaz. dvostruko. ustrajati. dvanaesti ton. pren. durabilis) trajan. dvostruk izravni prijenos duplerica srednja. duplicator) 1. dvanaestopalčano crijevo) med. ustrajan. duplicare) udvostručiti.

) voda.) ili in pejus (lat. posebno dobacivanje lopte u nogometnoj igri upućeno u dubinu prema suparničkim vratima durhcug (njem. duumviratus) zvanje i dostojanstvo duumvira duvak (tur. doge. surovost. zvanje i dostojanstvo dužda dvocifren dvoznamenkast durch die Blume čit. ducis voda) knez. da je oštra riječ rečena na blag način durh (njem. mater. durch kroz) šport.) član vlade dvojice.) "kroz cvijet".) jastuk. lat. Durchmarsch) prolaz. in durius (lat. njemačka fraza koja označuje da je nešto samo natuknuto.) nevjestina svadbena koprena duvna (lat. dura mater v.durch die Blume 330 dvocifren dušek (tur. dux. optuženika teretiti na sljedećoj raspravi okolnostima težim od onih na prethodnoj raspravi . zlotvor dušmanluk (tur. prav.) optužiti. titula nekadašnjeg poglavara Mletačke Republike. član komisije od dva člana duumvirat (lat. Durchzug) propuh durhmarš (njem. duks (lat. neljudskost durus (lat. anat. madrac dušman (tur. uzglavlje. duritas) tvrdoća: strogost. domina gospoda) opatica. redovnica. durh di blume (njem. časna sestra dux čit. učiniti durmarš probančiti čitavu noć duritet (lat.) neprijatelj.) tvrd. duždevstvo. vojvoda dužd (tal. dušman neprijatelj) neprijateljstvo duumvir (lat. zapovjednik jednog odreda vojske. ležaj.

prostitutka džam (ar. jab) šport. besplatno. pogreb. sprovod dženet (ar. čovjek koji je gospodin u punom i . hipok. džehennem) pakao džehenemlija (tur. ogranak metodista. džalib koji privlači na sebe) nemoralna žena. tvrdica džehenem (ar. poznavatelj konja. 2.) dušo moja. frajer. džan baz) 1. džemi) družba. u boksu: oštar i iznenadan udarac ljevicom u protivnikovo lice džeba (tur. onaj koji dresira konje. kovčeg. tj. put. jednoruki Džek vrsta zidnog automata za igre na sreću dželat (tur. džadde) 1. gentleman) gospodin. barkers). molitva za dušu umrloga. 2. srce moje! džeb (engl. džebe) 1.) muhamedanski pakao džehenem (tur. džabi) za vrijeme turske uprave: ubirač državnih i vakufskih prihoda džada (tur. prosjak. džag. jumper) majica koja se kopča sprijeda. skupina džemijet (ar. 2. prozor. zajednička molitva muslimana džeme (tur. 4. džemre) promjena džemper (engl.). prtljaga džambas (perz. pren.) kod muslimana: 1. jam) kuhano voće. džellad) krvnik. prema Džon — John) u šatrovačkom govoru: momak. pekmez džemat (ar. društvo džemla (tur. dž sedmo slovo hrvatske latinice džaba (tur.) 1. zovu ih i barkeri (engl. "lajači". po tome što pri bogoslužju. tur. cesta.-perz. pristaše džainizma džainizam vjerska sekta u Indiji čije pristaše ne priznaju autoritet Veda i svetih brahmanskih spisa džak (mad. ljubitelj dobrih konja (koji ih zbog toga često mijenja). manje bogomolje) džamperi (engl. izvršitelj smrtne kazne.) muslimanska vjerska općina. džemadan (tur.) 1. džanerigi) vrsta šljive (okruglica. "skakači" vjerska sljedba u Engleskoj i Sjev. 2. fakin.) udruženje.Dž Dž. oružje. 2. 2. Americi (nastala oko 1760. prsluk vezen srebrom i svilom. jumpers) mn. staklo džamadan. skaču i proizvode glasove radosti kao da laju džanarika (tur. džak) vreća džaltara (tur. prokletnik Džek (engl. 5. 3.-tur.. na dar. kad ih "obuzme" unutrašnje prosvjećenje. zsak. kretanje džaine mn. putovanje. 2. naoružanje džebrak (češ. bludnica. trgovac konjima džamija (ar. zlotvor. vrsta oklopa. nemilosrdan čovjek. pletena od vune ili pamuka dženaza (tur. vještak u jahanju. džehennem pakao) grješnik u paklu. ranka) džailum (perz. uzalud džabija (tur. okrutnik džem (engl. džami) veća muslimanska bogomolja. bogomolja prvog reda u kojoj se uči kotbah (za razliku od moteje. žebrak) 1. škrtac.) okno. džamaa.) muslimanski raj džentlmen (engl.

živi u južnom Sibiru) džigotovka (kavk. japanski hrvački šport. posrednik. nagla provala.) dragi kamen. div. časnici. ljubitelj konjskih utrka džokej-klub (engl.124 1 džilit (ar.džentri najljepšem smislu. flzz pjeniti se) džin izmiješan s nekim pjenušavim pićem džingo (engl. jet mlaz.) mit. dragocjenost džez (engl. odgoju i školovanosti. irska rakija. uvedeni u američku vojsku džiterbag (engl. obdarenih natprirodnom snagom i sposobnošću da se učine nevidljivim. jeep) vrsta malih. džerki (engl. jazz-band) orkestar koji svira džez džezva (tur. izvođenja ponekad i neharmoničnim tonovima džez-band (engl. tj.) 2. jerk meso rezati na trake i sušiti na zraku) usoljeno meso na poseban način dimljeno i osušeno (kod kanadskih Indijanaca) džersej (engl. pustinja duhova ili demona džip (engl. zavidan džin (ar. rat za obranu vjere. v.) dječja igračka džig (engl. ga. jockey) 1. od 1944.duh džukela (tur. gill) engleska mjera za tekućinu i žito. jobber) trg. razvija i tijelo i. burzovni špekulant džokej (engl. vrsta sinkopiranog glaz. džihad) kod muslimana: sveti rat. jitterbug) društveni ples crnačkog podrijetla. gin) 1. ljenivac. judo šport. džuhela) otrcan pas. gentry) stalež uglednih građana i privrednika koji nisu plemići (u Engleskoj): znanstvenici. gorostas. pravnici. mit. g. džezve) posuda s drškom za kuhanje crne kave džidža (tur. rakija od raznog sjemenja. jig) lak ples sitnim korakom i poskakivanjem džigetaj (mong. 2. kao športska 332 džukela disciplina ima vrlo stroga i zahtjevna pravila džil (eng. lakih i vrlo otpornih automobila. konjušar. lopov . gin rakija klekovača. jersej) tkanina od tanke češljane vune i odjevni predmet od nje džet-strim (engl. profesionalni jahač na konju. po položaju.) polumagarac (vrsta brze i plašljive životinje iz porodice konja. zahvati pri obrani ili napadu kojima se Japanci služe radi onesposobljavanja protivnika za napad i obranu. u vjerovanju muslimanskih naroda: vrsta dobrih i zlih duhova. = 0.) naziv za kozačke viteške igre na konjima džihad (tur. jockey-club) društvo (ili: klub) ljubitelja konjskih utrka džoragan indijsko narodno glazbalo koje se sastoji od jednog većeg i jednog manjeg bubnja džudo. nastao u Americi nakon Prvog svjetskog rata džober (engl. jazz) suvremena američkoengleska glazba za ples. zavat džiju-džicu (jap. nagao izljev.) način japanskog hvatanja protivnika u borbi. pren. sa strane otvoreni i prilagođeni za vožnju po svim terenima.. dakle: čovjek lijepo odgojen i otmjenog ponašanja. kao titula: gospodin džentri (engl. geloso) ljubomoran. osobito od ječma i raži džinfis (engl. stream struja) meteor. orijaŠ džin (engl. broker. uska i tisuće kilometara dugačka zona sa snažnim zračnim strujama koja se prostire 6—15 km iznad zemaljske atmosfere dževahir (tur. džerid) kratko koplje od elastičnog palminog drveta kojim arapski konjanici vješto rukuju i kad su im konji u najvećem trku džiljoz (tal. jingo) šovinistički i ratoborno raspoložen čovjek (u Engleskoj i Americi) džinistan (perz. veleposjednici itd.

juice) sok od voća ili povrća. sokol) koja je uvježbana za lov na druge ptice džus (engl. veselje. šuma. lavovi. definiran umnoškom njutna i metra (naziv u čast engleskog fizičara J. buka džungla (od hinduskog jangal pustinja. ptica grabljivica (npr.) zool. joule) fiz. zmije otrovnice i dr. engl. jedinica za rad u sustavu SI. nosorozi. slonovi. džumbus) zabava.) muslimansko klanjanje petkom džumbus (tur. obrasla prašumom te ispresijecana močvarama obraslim bambusovom trskom i travom. P. nered. jungle) ravnica u 333 džus podnožju Himalaje. Joulea (1818— 1889) džuma (ar. pren. pren. tekućina .džul džul (engl.). mjesto nereda džura-dogan (tur. tropska šuma uopće (u njoj žive tigrovi.

đilozija đeniza (ar. diaconicum) u pravosl. đakona đakonica (grč. razbijač đirandola (tal. zdrav. fr. lagan. zvanje. draguljarnica. žirandola đojelerija (tal. divan) prid. veseo. đirde. geranion od geranos ždral) poluga s protutegom kojom se izvlači voda iz bunara đerdap (perz.Đ Đ. početni svećenički čin u crkvi. posebno školovana za taj poziv. draguljarski obrt. u samostanima: sestra koja služi oko oltara đakonija (grč. pomoćni svećenik đakonat (grč. goz oko) naočale đul (perz. giil ruža. giocolare) šala. diakonia) djelokrug đakona. pomoć. đon-obraz nepošten čovjek đornata (tal. kasnije: ckrveni sluga i pomoćnik pri bogoslužju. priča đederan (mađ. kićenost dokada (tal. gers) gizdelin. obješenjak. poslastica đakonik (grč. razdragan. giorno dan) nadnica. u najstarijoj kršć. giacca) kaput đakon (grč. dostojanstvo i stan pomoćnog svećenika. diakonos) čin. denjga) ruski bakreni novac od pola kopjejke đeram (tur. ispružiti. potpora. dženaza đentileca (tal. giocata igra) igračka đon (tur. Crkvi. diakonikos) u pravosl. gyongy krasan. danas. vrtlog đerz (tur. dil) ruža. kicoš.) molitva za umrlog kod muslimana. gelosia) ljubomora. gentilezza) ljubaznost đenjuška (rus. gyilkos ubojica) vjetrogonja. dnevnica đozluci (tur. girandole) v. giilbank glasno odobravanje) zajednička glasna molitva . vjetropir. diakonos) služiteljica crkve. germek protegnuti. stoljeća: starija žena koja se brinula o sirotinji. gelmek doći) dođi! hajde!. đela mašalah! budi pozdravljen! đelozija (tal. ružica đul-behar (tur. đ osmo slovo hrvatske latinice đaiz (tur. posluživanje (jelom i pićem). zavist. bahar miris) rascvjetana ruža đulbek-dova (tur.) dopušteno đaka (tal. nametljivac. krjepak đel! (tur. girandola. kicoš. u Evangeličkoj crkvi: bolničarka. poletan. diakonos lat. pren. gioielleria) draguljarstvo. njegovala bolesnike i vodila nadzor nad ženskim članovima crkvene općine. mladić uopće đilkoš (mad. ab) vir. crkvi: udubljenje u zidu ili zasebna soba na desnoj strani oltara gdje se čuvaju posvećene posude đakonikon (grč. neradnik. sve do VI. diakonos sluga) upravitelj općinskih dobara i skrbnik sirotinje i bolesnika u najranije kršćansko doba. u protestantskim crkvama: sestra koja služi potrebitima. svjež. grč. gon koža) potplat. ckrvi: kratka molitva koju čita ili pjeva đakon đakula (tal. gizdelin.

đul đulistan (perz. paušalno. lijep. ujedno. kuh. gotiirii) sve skupa. đune) vanjski izgled. giizel) prid. rižom i krumpirom pripremljeno u zemljanoj posudi đuvegija (tur. su. bez pojedinačnog mjerenja ili brojenja. meso s rajčicama. oblik. biljka čiji se korijen upotrebljava kao lijek i začin đunija (perz. način 335 đuzel đuture (tur. skladan . jedno na drugo đuveč (tur. sredstvo. gyomber) bot.đulić đulić (perz. usp. đil. mladoženja đuzel (tur. suju) ružina voda đumbir (mad. posuda. dil) mlada ruža. ružin pupoljak. tur. giiveč) zemljana zdjela. giivegi) zaručnik. ucijelo. krasan. vrt s ružama đulsa (perz. đilistan) ružičnjak.

ebyon siromah) židovsko-kršćanska sljedba (II.) od dva zla valja birati manje e profundis (lat. npr. o d' Kolonj (fr. grč. npr: Ali ben Muhamed = Ali sin Muhamedov) ebonit (engl. metron mjera) naprava kojom se pomoću tekućine koja izgubi boju pod djelovanjem alkohola što se isparuje zajedno s dahom mjeri stupanj pijanstva ebriozitet (lat.—IV.) sin (pred nekim drugim imenom. abonos. kratica za ex officio (lat. ebenus) bot. ebony) vrsta umjetne ebanovine. eban.) engleska plemićka titula: plemić. vrenje tekućine (zbog topline). prvi komercijalni komunikacijski satelit. instrument za mjerenje točke vrenja radi određivanja sadržaja alkohola u spirituoznim tekućinama promatranjem njihove točke vrenja. npr. ebenos. igl (engl. Erli Berd (engl. trzanje uzdom ako se konj neće okrenuti ebriometar (lat. ebanisteria) fina stolarija. st. ebeniste) stolar koji izrađuje pokućstvo od ebanovine. skopeo gledam) naprava za određivanje vrelišta tekućina ebulioskop (lat. kem. otac Pelejev. lansiran u Zemljinu orbitu 6. umjetnički izrađeni predmeti od drveta. ebullire izbijati kipeći. grč.) prijedlog = iz. travnja 1965. irl (engl. vulkanit. a Isusa Krista nije smatrala Sinom Božjim. ebriositas) sklonost piću. ebenare) obložiti ebanovinom. grč. jedan od sudaca u podzemnom svijetu. o. med. ebullitio) kipljenje. obojiti crnom bojom da izgleda kao ebanovina ebanisterija (tal. kako bi omogućio telefonske razgovore i prenošenje televizijskih slika na najveće udaljenosti eau de Cologne čit.) "Rana ptica". Diospyros ebenum. između dva imena piše se ben. ex e duobus malis minimum eligendum (lat. kem. crno.E E. 2.) kolonjska voda ebanirati (lat. osobito od ebanovine ebanovo drvo (hebr. ebn Mustafa = Mustafin sin. nego prorokom ebn (ar. crni kaučuk otvrdnuo vulkanizacijom ebriljada (fr. strast za pićem ebulicija (lat.). skopeo gledam) 1. ebrillade) jah. eben. grč. ebulire vreti. e deveto slovo hrvatske latinice E kratica za istok (engl. dragun.) eagle čit. east. grof Early Bird čit. ebano. sprava za . pjevati e. sin Zeusa i Egine. veoma čvrsto i teško istočnoindijsko i afričko drvo ebenist (fr. est) e (lat.) sjevernoamerički zlatan novac vrijednosti od 10 dolara Eak mit. lat. izbijanje sitnih bubuljica po tijelu zbog vrućice ebulioskop (lat. koji radi fine stolarske poslove ebionizam (hebr. priznavala je Mojsijev zakon i Matejevo evanđelje. fr. ebrius pripit.) iz dubine. djed Ahilejev earl čit.

koji ima oteklinu. uživanje.) 337 edeolatrija je udžbenik za mlade skalde. kao i jednu pjesmu posvećenu dvojici kneževa. crvi. ešans (fr. vrt slasti. oticati. kukci. stid) med. zemlja) životna zajednica tla. oticanje kože edematizirati (grč. slika Krista s trnovim vijencem na glavi u trenutku kad ga Pilat. edacitas) pretjeranost u jelu. maligan ebulioskopija (lat. natičem. otečen. zool. naslada edentati (lat. ibha) slonova kost. edematičan edamer vrsta masnog i vrlo hranjivog nizozemskog sira (naziv po mjestu Edam) edeitis (grč.) je zbirka s trideset pjesama iz IX. oidema) med. aidos sramljenje. ekce homo (lat.. ekcehomo (lat. rok plaćanja mjenice echee čit. n. gmazovi.).— XII.) francuska mjera za konac = 1000 m echosounder čit.) raj. patiti od vodene bolesti eden (hebr. s oteklinom edematija (grč. razlika između dnevnog tečaja i tečaja isporuke ecce homo čit. Iatreia obožavanje) obožavanje stidnih dijelova (spolnih organa) kao simbola plodnosti. grč. tj. ebur slonovača) smjesa koštanog praha i bjelančevine Eburoni (lat. edafobiont edamatozan (grč. sadrži izlaganje nordijske mitologije. bezupci. rheo tečem) med. metoda određivanja molekularne težine tvari prema povišenju vrelišta njihovih otopina ebulirati (lat. upala stidnih dijelova tijela edem (grč. ekosaunder (engl. Atzer) bakrorezac (vrsta tiskarskog radnika) echeance čit. aecidium) vrsta snijeti na bilju ed.) u kartanju: odbačene i umjesto njih kupljene druge karte. dospijeće.) "evo čovjeka!" riječi kojima je Pilat predstavio Krista Zidovima (Iv 19. uređaj koji radi na principu radara te otkriva veća jata riba ecidija (lat. gljive. ebullire vreti. pr. oidao otičem. Cezar je ugušio njihov ustanak ecart čit. sanskr. edentata) mn. slonovača eburin (lat. proždrljivost edafon (grč. veoma su korisni jer razgrađuju organske tvari te popravljaju fizička i kemijska svojstva tla.5) eccehomo čit. puževi i dr.) Ed. Starija eda (između 1240. oidao otičem) med. sisavci bez prednjih zuba. ekar (fr. žensko bijelo pranje edeolatrija (grč. npr. v. i 1250. st.) ultrazvučni detektor. ebur. oteklina koja nastaje prelaženjem tekućine iz krvi u potkožno tkivo edematičan (grč. edafos tlo. slast. oidao otičem) med. riječima "ecce homo!" predstavlja Zidovima ecer (njem.) trg. skopeo gledam) kem. bulla. alge.) eda (edda) lit. sadrži nordijsku mitologiju i priče o starim junacima i herojima edacitet (lat. kratica za editio (lat. kod Indijanaca . i 123