P. 1
praktikum_fiziologije_bilja

praktikum_fiziologije_bilja

|Views: 490|Likes:
Published by Anonymous mKdAfWif

More info:

Published by: Anonymous mKdAfWif on Apr 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/30/2013

pdf

text

original

PRAKTIKUM IZ FIZIOLOGIJE BILJA

Poljoprivredni fakultet u Osijeku, 2009.

Miroslav Lisjak, dipl. inž. Marija Špoljarević, prof. Dejan Agić, prof. dr.sc. Luka Andrić

SADRŽAJ
1. 1.1. 1.1.A 1.1.B 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.5.A 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.A 3.3.B 3.4. 3.4.A 3.4.B 3.4.C 3.4.D 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. METABOLIZAM BILJAKA Određivanje kloroplastnih pigmenata................................................................................. Spektrofotometrijsko određivanje koncentracije pigmenata po Holmu i Wetstteinu......... Razdvajanje pigmenata kromatografijom na papiru........................................................... Određivanje intenziteta fotosinteze kemijskom metodom................................................. Mjerenje intenziteta disanja protočnom metodom............................................................. Izolacija proteina iz biljnog materijala............................................................................... Određivanje koncentracije proteina................................................................................... Određivanje koncentracije proteina Lowry metodom........................................................ Sadržaj ukupnih kiselina u voću......................................................................................... Određivanje sadržaja reducirajućih šećera u plodovima.................................................... Spektroskopsko određivanje ukupnih antocijanina po metodi ekstrakcije uz različit pH.. FIZIOLOGIJA MINERALNE ISHRANE BILJAKA Razaranje i analiza elementarnog sastava biljne tvari........................................................ Određivanje koncentracije fosfora u suhoj tvari biljaka..................................................... Određivanje koncentracije dušika u biljnom materijalu..................................................... Određivanje sadržaja nitrata u svježem povrću.................................................................. Određivanje aktivnosti nitrat reduktaze.............................................................................. FIZIOLOGIJA RASTA I RAZVOJA Život rezanog cvijeća u vazi............................................................................................... Mjerenje površine lista........................................................................................................ Nastijska gibanja................................................................................................................. Termonastije........................................................................................................................ Fotonastije........................................................................................................................... Klijavost i vigor sjemena.................................................................................................... Standardna klijavost i energija klijanja sjemena................................................................. Cold test.............................................................................................................................. Električni konduktivitet sjemena........................................................................................ Zdravstveno stanje sjemena................................................................................................ Analiza rasta biljaka............................................................................................................ Utvrđivanje alelopatskih odnosa u klijanju......................................................................... FIZIOLOGIJA STRESA KOD BILJAKA Određivanje deficita difuznog pritiska (DDP).................................................................... Određivanje evapotranspiracije lista................................................................................... Određivanje sadržaja prolina.............................................................................................. Određivanje sadržaja vitamina C........................................................................................ Zaštitno djelovanje šećera pri niskim temperaturama......................................................... Aktivnost enzima katalaze..................................................................................................

1. 3. 5. 7. 9. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24. 28. 30. 32. 35. 37. 40. 42. 43. 44. 46. 46. 50. 52. 54. 57. 61. 63. 68. 70. 72. 74. 76.

1. METABOLIZAM BILJAKA
1.1. ODREĐIVANJE KLOROPLASTNIH PIGMENATA

Uvod u vježbu Osnovna uloga kloroplastnih pigmenata, posebno klorofila, je apsorpcija svjetlosne energije koja se zatim procesima fotosinteze transformira u kemijsku energiju. Pigmenti fotoreceptori su obično obojeni, kompleksni organski spojevi čije se optičke osobine zasnivaju na kemijskoj strukturi njihovih molekula. Apsorpcija vidljivog dijela spektra, a s tim u vezi i boja pigmenata, zavisi o prisustvu sistema konjugiranih dvostrukih veza u njihovim molekulama: -C=C- , -C=N- , -N=N- , -N=O- , -C=S-. U fotosintetskom aparatu viših biljaka najznačajniji su klorofili i karotenoidi. Dosada poznati klorofili su -a, -b, -c, -d i -e, a više biljke sadrže klorofil -a (C55H72O5N4Mg) i klorofil -b (C55H70O6N4Mg) koji se nalaze u tilakoidima kloroplasta (slika 1). Klorofili su esteri dikarbonske kiseline klorofilina i alkohola fitola. Osnovna građevna jedinica je porfirinski prsten u čijem je središtu atom Mg vezan na N četiriju pirolovih prstena s dvije kovalentne i dvije koordinatne veze. Na porfirinsku jezgru vezan je fitolni rep bogat –CH3 skupinama, slika 1. Porfirinska jezgra je hidrofilna a fitolni rep je hidrofoban i lipofilan. Pri osvjetljavanju klorofila dolazi do ekscitiranja elektrona i stvaranja transportnog lanca elektrona kojim se usvojena svjetlosna energija prenosi do određenih akceptora koji dalje omogućuju korištenje te energije u tamnoj fazi fotosinteze. Modrozeleni klorofil a i žutozeleni klorofil b apsorbiraju vidljivi dio spektra i imaju maksimume apsorpcije u crvenom (600-700 nm) i plavom (400-500 nm) dijelu spektra. Njihov kvantitativni odnos u većine biljaka je otprilike 3:1. Karotenoidi (provitamini A) su narančasto-žuti pigmenti koji su po kemijskoj strukturi derivati izoprena (8 izoprenskih jedinica), a mogu biti aciklični, monociklični i Slika 1. Strukturna formula klorofila a i klorofila b; biciklični. Dijele se na karotene i prostorni izgled klorofila b (gore desno) ksantofile. Karoteni su žutonarančaste boje, a ksantofili imaju kisik u hidroksiketo- ili metoksi- grupi i žute su boje. Najpoznatiji karoteni su β-karoten (slika 2.) i likopen. Poznati ksantofili su: lutein, neoksantin, astaksantin, violaksantin i zeaksantin. Uloga im je dvostruka: prijenos energije na klorofil čime se proširuje spektar apsorpcije svjetlosti i zaštita fotolabilnog fotosintetskog aparata od oksidativne destrukcije. 1

Slika 2. Strukturna formula β karotena ( preuzeto s http://www.kii2.ntf.uni-lj.si/ekemija/file.php/1/output/barvila3/index.html )

2

Nakon što se macerat profiltrira vakuum pumpom uz ispiranje guča acetonom. epruvete na stalcima. 3 ili 4. filtrat se kvantitativno prenosi u odmjernu tikvicu od 25 mL. Slika 3. Na uzorak se dodaje oko pola žličice kvarcnog pijeska.1 g svježe tvari lista ili narezani listovi odgovarajuće površine) reagensi: aceton. spektrofotometar. odmjerna tikvica od 25 mL. kvarcni pijesak Način izvođenja vježbe Postupak ekstrakcije i određivanja pigmenata treba izvoditi brzo. koja se nadopunjuje do oznake acetonom. vakuum pumpa na vodeni mlaz. menzura od 10 mL biljni materijal: listovi veće površine (0. Smjesa lista i dodanih kemikalija izmacerira se tučkom u tarioniku. Spektrofotometar (lijevo). Odvaže se uzorak lista mase 0.1. Put kretanja zrake svijetlosti od emisijske lampe preko zrcala i uzorka do detektora (desno) 3 .1 g ili 0. vakuum boca. žlica. u zamračenim uvjetima ili uz difuznu svjetlost zbog fotosenzibilnosti pigmenata.1. Spektrofotometrom (slika 3) se očitava transmisija u dobivenom filtratu na 662. guč br. malo praha MgCO3 (na vrh noža) radi neutralizacije kiselosti i 10-ak mL acetona.2 g i prenese u tarionik (mogu se koristiti i kružni isječci poznate površine). škare. 644 i 440 nm koristeći aceton kao slijepu probu (transmisija (T) = 100). ukupnih klorofila -a. te se macerat kvantitativno prenosi acetonom na guč postavljen na epruvetu umetnutu u vakuum bocu. tarionik i tučak.A SPEKTROFOTOMETRIJSKO ODREĐIVANJE KONCENTRACIJE PIGMENATA PO HOLMU I WETSTTEINU Cilj Odrediti koncentraciju kloroplastnih pigmenata (klorofila a. magnezijev karbonat (MgCO3). bušač za čepove poznatog promjera (prema potrebi). b i karotenoida) u acetonskom ekstraktu biljnog materijala te preračunati koncentracije na mg/g svježe tvari. Materijal pribor i oprema: vaga. klorofila b.

te odnos njihovog zbroja i karotenoida. Vrijednosti treba upisati u tablicu.134 × A662 + 20.990 × A644 [mg/dm3] klorofil b = 21.volumen filtrata (tj.695 × A440 – 0.masena koncentracija pigmenta izražena u miligramima po gramu svježe tvari lista c1 [mg/dm3] .logT Dobivene vrijednosti apsorpcije (A662.odvaga uzorka izražena u miligramima = 100 mg Zbog značajnosti koncentracije i odnosa pojedinih pigmenata. Formula za izračun koncentracije pigmenata na mg/g svježe tvari lista (SvT): c = c1 × v × r m c [mg/g] . računa se odnos klorofila a i klorofila b.426 × A644 – 4. odmjerne tikvice) izražen u mililitrima = 25 mL r . Rezultati Dobivene vrijednosti koncentracije pigmenata i omjeri kl a/b i kl/kar kl a kl b kl a+b kar kl a/b koncentracija omjeri u mg/dm3 pigmenata koncentracija u mg/g SvT kl/kar 4 .razrjeđenje filtrata m [mg] .436 × A644 [mg/dm3] karotenoidi = 4.65 × A662 [mg/dm3] klorofil a+b = 5.masena koncentracija pigmenta izražena u miligramima po decimetru kubnom v [mL] .784 × A662 – 0. A644 i A440) uvrštavaju se u Holm-Wetstteinove jednadžbe za izračunavanje koncentracije pigmenata u mg/dm3: klorofil a = 9.Očitana transmisija (T) preračunava se u apsorpciju (A) po jednadžbi: A = 2 .268 × (klorofil a+b) [mg/dm3] Brojevi u jednadžbama su molarni apsorpcijski koeficijenti po Holmu i Wetstteinu.

Na startno mjesto (ili mjesta) mikropipetom se nanosi 0. Slabije topljive tvari u smjesi otapalo će sporije otopiti te samim time i prenijeti kraći dio puta. Mjesto na koje nanosimo uzorak naziva se start.2 mL ekstrakta pigmenata.1. Tijekom navedenog vremena otapalorazdvajač se uzdiže po kromatografskoj traci i sobom 5 . Kromatografski papir se izreže u trake širine 3-5 cm u smjeru valjanja papira.1-0. Kromatografija na papiru uz papir zbog kapilarnih sila samog papira. mikropipeta. plinska kromatografija… Kromatografija na papiru zasniva se na razdiobi x tvari koju razdjeljujemo (npr. fen. a gornji kraj trake učvrsti se pomoću čepa i ostavi stajati 15-30 minuta na sobnoj temperaturi. ali postupno uz sušenje mrlje fenom tako da mrlja ne bude šira od 10 mm. tankoslojna y kromatografija. Na donjem kraju trake grafitnom olovkom se označi startna linija (3 cm od donjeg ruba trake) i startno mjesto (jedno startno mjesto u sredini startne linije ili dva startna mjesta na istoj liniji s razmakom 2 cm). O brzini prelaska tvari možemo zaključiti iz omjera prijeđenog puta tvari od starta (x) i udaljenosti fronte od starta (y). Brzina prolaska tvari po pločici proporcionalan je prevaljenom putu. Cilj Vizualno određivanje pigmenata na kromatografskom papiru. Kod ovakve kromatografije otapalo se uspinje Slika 4.B RAZDVAJANJE PIGMENATA KROMATOGRAFIJOM NA PAPIRU Uvod u vježbu Metoda odjeljivanja zasnovana na različitoj distribuciji smjese tvari koju razdvajamo između mobilne faze (otapala) i neke stacionarne faze fronta nazivamo kromatografija. Izračunati R za svaki pigment uočen na kromatografskom papiru nakon razvijanja. Traka kromatografskog papira s nanešenim ekstraktom uroni se donjim rubom u otapalo. acetona i n-propanola u omjeru 90:10:0. a fronta je mjesto najveće udaljenosti mobilne faze tj. Ovisno o dvije faze između kojih dolazi do raspodjele smjese tvari koju razdjeljujemo kromatografija može biti na stupcu. smjesa petroletera.45) Način izvođenja vježbe Razdvajanje pigmenata izvodi se uzlaznom kromatografskom tehnikom na kromatografskom papiru pomoću otapala koje služi kao razdvajač pigmenata. ekstrakt pigmenata) između otapala kao tekuće mobilne faze (npr. otapala od starta (slika 4). Teško topive tvari će s otapalom prevaliti najmanji dio puta.1. U kolonu za razdvajanje usipa se otapalorazdvajač tako da visina otapala u koloni bude oko 1 cm. kolona za razdvajanje biljni materijal: acetonski ekstrakt pigmenata (1 g svježe tvari lista ili 25 mL ekstrakta (vidi u vježbi 1.A. kromatografija na papiru.)) reagensi: otapalo-razdvajač (sastoji se od petroletera.1.1. papir). R= x/y. Materijal pribor i oprema: kromatografski papir Whatman br. prenoseći bolje topljive tvari iz smjese dalje od starta. acetona i n-propanola) i start stacionarne faze krutog adsorbensa (npr.

Redoslijed pigmenata od vrha do dna kromatografske trake je slijedeći (slika 5): 1. klorofil b – žuto-zelene boje. u otapalo se uroni vrh izrezane trake kružnog papira koji se položi na Petrijevu zdjelicu i poklopi se s drugom zdjelicom istog promjera. Potrebno je izračunati R za svaki pojedini pigment razdijeljen na kromatografskom papiru. 4. 3. Navedeno razdvajanje pigmenata može se obaviti i na kružnom kromatografskom papiru (φ 150 mm) tako da se ekstrakt pigmenata nanese u središte papira. ksantofili – žute boje. klorofil a – zatvoreno-zelene boje. Redoslijed pigmenata razdvojenih kromatografijom na papiru Rezultati 6 . a najveća kružnica karotena. karoten ksantofil klorofil a klorofil b linija nanošenja Slika 5. 2. karoteni – narančaste boje. a zatim se od ruba do središta kruga izreže traka širine 1 cm koja će poslužiti za uranjanje u otapalo-razvijač. Otapalo se usipa u Petrijevu zdjelicu nešto manjeg promjera od kromatografskog papira.nosi pigmente koji se razdvajaju i ostaju grupirani na 4 različite razine od dna kolone. Nakon razdvajanja pigmenti će opisivati oko središta papira 4 kružnice (ili elipse) različitih boja. Najmanja će biti kružnica klorofila b.

Mohrova sol (0.067 M K2Cr2O7 i na vrh noža Ag2SO4. smjesa conc. električno kuhalo. sadržaj iz tikvica se kvantitativno prenosi u čaše od 500 mL sa 300-350 mL destilirane vode.1. sulfatne kiseline (H2SO4) i fosfatna kiselina (H3PO4) u omjeru 1:1. kružni bušači biljni materijal: biljka u punoj fotosintetskoj aktivnosti reagensi: 0. Ljubičasta boja obično je vidljiva malo prije točke ekvivalencije. Nakon hlađenja.2. kemijska metoda određivanja intenziteta fotosinteze zasniva se na određivanju asimilirane količine ugljika u određenom vremenskom intervalu. Tikvice se zatvore staklenim lijevcima ili zračnim hladilom. Pojednostavljeno. 2 staklena lijevka (φ 6 cm). iz koje se kasnijim procesima resinteze sintetiziraju ostali organski spojevi. srebrov(II) sulfat (Ag2SO4) Način izvođenja vježbe Izbuše se kružni isječci lista fotosintetski aktivne biljke (4 isječka φ 8-10 mm) i prenesu u Erlenmeyer tikvicu od 100 mL.1 M FeSO4(NH4)2SO4×6H2O). Cilj Određivanje intenziteta fotosinteze analizom asimilirane količine ugljika po lisnoj površini u jedinici vremena. difenilamin indikator. Potom se titrira sa 0. Zapiše se utrošak Mohrove soli u titraciji. Razlika u količini ugljika između dva mjerenja tijekom određenog vremenskog intervala preračunava se u intenzitet fotosinteze izražen u mg CO2/dm2/h. analizu treba 7 . ako je utrošak Mohrove soli u titraciji slijepe probe manji od 20 mL. ODREĐIVANJE INTENZITETA FOTOSINTEZE KEMIJSKOM METODOM Uvod u vježbu Gledano sa kemijskog aspekta fotosinteza predstavlja niz reakcija oksidacije i redukcije u kojima se pomoću svjetlosne energije iz niskomolekularnih organskih spojeva (vode i ugljikovog(IV) oksida) u zelenima biljkama sintetizira organska tvar (ugljikohidrati). pa se preporučuje titrirati iznad izvora svjetlosti. te 10-15 kapi difenilamin indikatora. U svaku čašu dodaje se 2 mL smjese sumporne i fosforne kiseline. Pipetom se dodaje 10 mL 0.067 M K2Cr2O7 i na vrh noža Ag2SO4. 2 Erlenmeyer tikvice od 100 mL. Materijal pribor i oprema: vaga. bireta. sulfatnu kiselinu (H2SO4).067 M kalijev dikromat (K2Cr2O7) u conc.1 M Mohrovom soli do prelaska ljubičaste boje u zelenu. Metoda se temelji na razaranju organske tvari biljke jakim oksidansom do CO2 pri čemu je utrošak oksidacijskog sredstva mjera za određivanje količine ugljika. reakcija procesa fotosinteze može se prikazati sljedećom jednadžbom: svjetlost nCO2 + nH2O (CH2O)n + nO2 Prema tome. Kao slijepu probu u drugu Erlenmeyer tikvicu bez biljnog materijala dodaje se 10 mL 0. čaše od 500 mL. magnetna miješalica. te istovremeno zagrijavaju sve tikvice s uzorcima (ili slijepom probom) do ključanja i ostave se da ključaju 5 minuta (istovremeno zagrijavanje neophodno je zbog termičke nestabilnosti K2Cr2O7). pipeta od 10 mL.

faktor preračunavanja za odgovarajuću količinu ugljika 100 .3×100 S a [mL] . što predstavlja omjer molarne mase CO2 i atomske mase ugljika.3 .utrošak Mohrove soli za titraciju uzorka 0. Formula za izračun intenziteta fotosinteze: X mgC/dm2 = [ ] (a − b) × 0.ponoviti s manjom količinom organske tvari jer je premalo oksidansa u prethodno izvršenoj analizi.faktor za preračunavanje cm2 u dm2 S [cm2] . Rezultati 8 .utrošak Mohrove soli za titraciju slijepe probe b [mL] .površina isječaka lista uzetih za analizu Za preračunavanje rezultata intenziteta u mg CO2/dm2 množi se s faktorom 44/12.

3. MJERENJE INTENZITETA DISANJA PROTOČNOM METODOM Uvod u vježbu Svaka živa. aktivna stanica kontinuirano diše usvajajući kisik i oslobađajući ugljikov(IV) oksid u jednakim količinama. Materijal pribor i oprema: vaga. Potrebno je utvrditi da li plinska ispiralica s NaOH dobro pročišćava zrak od CO2. staklena i gumena crijeva. a predložak s 100 mL 0. Disanje se može opisati kao proces oksidacije i redukcije organske tvari u kojem se supstrat oksidira do ugljikovog(IV) oksida. FADH2 i kao toplinska energija koja se u manjem postotku zadržava u biljci te stimulira stanične procese a u većem postotku oslobađa u atmosferu ili tlo. 100 g uzorka. Energija se pohranjuje u energetski bogate spojeve poput ATP.5 M 9 zrak s CO2 crpka . saharoza i drugi šećeri. Kao supstrat za disanje može poslužiti škrob. organske kiseline i iznimno proteini. Erlenmeyer tikvica od 200 mL. 3 tikvice od 1000 mL sa čepovima. plinska ispiralica Slika 6. titrator biljni materijal: klijanci (soje. Cilj Utvrđivanje intenziteta disanja analizom oslobođenog CO2 po jedinici mase supstrata u određenom vremenskom intervalu. električna vakuum crpka.1 M kloridne kiseline (HCl). pipeta od 10 mL. a kisik reducira do vode uz oslobađanje kemijske energije. 0. NADPH. fenolftalein. Dovodna cijev u obje plinske ispiralice mora se uroniti u otopinu (40 % NaOH u prvoj. suncokreta. Uobičajeno disanje u kome se oksidira glukoza predstavlja se jednadžbom: C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + 2822 kJ Stoga se protočna metoda mjerenja intenziteta disanja zasniva na određivanju oslobođenog ugljikovog(IV) oksida u određenom vremenskom intervalu. NADH. metiloranž Način izvođenja vježbe zrak s CO2 zrak bez CO2 zrak s CO2 zrak bez CO2 CO2 izdvojen disanjem 1.5 M kalijev hidroksid (KOH).1. plinska ispiralica komora 2. lipidi. 0. kukuruza. graha) ili svježa tvar lista reagensi: 40% natrijev hidroksid (NaOH). Shematski prikaz aparature potrebne za pokus mjerenja intenziteta disanja protočnom metodom Aparatura potrebna za mjerenje intenziteta disanja spoji se kao što prikazuje slika 6.

pa se ukupna reakcija može prikazati jednadžbom: K2CO3 + 2HCl → CO2 + H2O + 2KCl vp[mL] . Pri opisanoj titraciji se odvija neutralizacija preostalog KOH a istovremeno prevođenje K2CO3 u KHCO3.utrošak 0.1 M HCl. komora se zamrači ako se ispituje fotosintetski aktivni dio biljke.1 M HCl dok se otopina ne obezboji.1 M HCl. (otopina postaje narančasto-žuta) i nastavi titracija s HCl do točke neutralizacije (prelazak boje otopine u ružičastu) te se zabilježi utrošak 0.2 mg CO2 1000 – za preračunavanje g u 1 kg m[g] .1 M HCl veže 2. Zrak se provlači kroz cijelu aparaturu pomoću vakuuma kojeg stvara crpka i bilježi se trajanje pokusa (1 sat). Zabilježi se utrošak HCl.1 mL 0. dodaje nekoliko kapi indikatora fenolftaleina (otopina postaje ljubičasta. KOH + HCl → KCl + H2O K2CO3 + HCl → KHCO3 + KCl Obezbojenom predlošku se doda nekoliko kapi metiloranža.5 M KOH potrebno utrošiti 50 mL 0.2 mg CO2 budući da je HCl jednobazna.1 M HCl u drugoj titraciji 2 .4.1 M HCl se iskoristi za dobivanje 0.volumen predloška 0. KHCO3 + HCl → KCl + H2O Formula za izračunavanje disanja: X[mg CO2/h/kg] = a × 2 × (vp/vt) × 2.KOH u drugoj plinskoj ispiralici). Utrošak HCl za titraciju nakon provedenog pokusa će biti manji jer je jedan dio KOH neutraliziran vezivanjem CO2.2 i 9.2 × (1000/m) a [mL] . a H2CO3 dvobazna kiselina.početna masa biljne tvari (100 g) 10 . pH između 8.1 i 4. vrijedi: 1 dm3 1 M HCl se iskoristi za dobivanje 0.5 M CO2 = 22 g CO2 1 cm3 (mL) 0.8) i titrirati s 0.05 mM CO2 = 2. indikacija pH između 3. Reakcija neutralizacije je u ekvivalentnim količinama pa je za 10 mL 0. Pri tome se odvija slijedeća reakcija: 2KOH + CO2 → K2CO3 + H2O Pošto u zraku nema dovoljno CO2 za potpunu neutralizaciju KOH.utrošak HCl iz druge titracije množi se s 2 jer je to pola reakcije neutralizacije nastalog K2CO3. Za određivanje intenziteta disanja se u komoru (srednja posuda) stavi 100 g svježe naklijalog sjemena (ili svježe tvari lista).2 .volumen predloška odpipetiran za titraciju (20 mL) 2.5 M KOH prije početka pokusa (100mL) vt[mL] . Nastali K2CO3 je dvobazna sol za čiju neutralizaciju se također utroši određena količina HCl-a pa je postupak pri titraciji slijedeći: Odpipetira se 20 mL predloška iz druge plinske ispiralice. u predlošku nakon pokusa preostane i dio KOH.

Rezultati 11 .

cjelokupan se postupak uglavnom izvodi pri temperaturama između 0 i +4°C kako bi se spriječila denaturacija proteina. Supernatant dobiven centrifugiranjem predstavlja sirovi ekstrakt proteina i služi za daljnju analizu i obradu. Unatoč velikoj raznovrsnosti količina proteina u biljnim tkivima relativno je niska. Sljedeći postupak u izolaciji jest ekstrakcija proteina usitnjenog uzorka korištenjem pogodnog ekstrakcijskog pufera. pročišćavanje proteina i sl.). U posljednjem koraku izolacije proteina.1. kiseline. Čest je postupak da se svježe biljno tkivo prelije tekućim dušikom i usitni trenjem u tarioniku. Dobar ekstrakcijski pufer trebao bi također biti primjenjiv s obzirom na različitu prisutnost velikog broja sekundarnih staničnih metabolita kako između biljnih tkiva (list.4. Cilj Upoznati se s biokemijskim metodama izolacije proteina. Dodatak polivinilpolipirolidona (PVPP) ekstrakcijskom puferu također se često koristi za sprječavanje interakcije velikog broja fenolnih i polifenolnih spojeva s proteinima i time štiti njihova nativna struktura. Biljne stanice sadrže krutu staničnu stjenku pa je prvi korak u izolaciji razbijanje biljnog materijala radi izdvajanja staničnog sadržaja. Pojam izolacije obuhvaća sve radnje kojima se koristimo prigodom prevođenja proteina iz njihova prirodnog okružja u otopinu. a neki su od njih navedeni u daljnjem tekstu. Prigodom izbora metode za izolaciju proteina iz biljnog tkiva susrećemo se s određenim problemima koje svakako moramo uzeti u obzir. čime se sprječava razgradnja proteina. homogenat se najčešće centrifugira radi odvajanja netopljivih dijelova stanica od otopine. puferu se dodaje fenilmetilsulfonil fluorid (PMSF) koji inhibira njihovu aktivnost. Prirediti sirovi ekstrakt proteina iz biljnog materijala. Pri izboru pufera treba obratiti posebnu pozornost na vrstu proteina i svrhu zbog koje se izolacija vrši (npr. još nije moguće preporučiti jedinstvenu metodu kojom bi se izvršila izolacija svih proteina. što predstavlja dodatni izazov pri njihovoj izolaciji. određivanje koncentracije proteina. Zbog prisutnosti uglavnom serinskih proteaza u uzorku biljnoga tkiva. organska otapala i zračenje. Kemijske metode kojima se uobičajeno koristimo za izolaciju organskih tvari ne mogu se primijeniti pri izolaciji proteina jer su oni osjetljivi na toplinu. Pri usitnjavanju i homogeniziranju uzorka također se može upotrijebiti kvarcni pijesak ili drugo abrazivno sredstvo. Iako je era proteomike donijela veća poboljšanja u pogledu primjene tehnika i metoda u izolaciji proteina. lužine. korijen. sjeme i plod) tako i između različitih biljnih vrsta. To se uglavnom postiže mehaničkim postupcima kojima se biljno tkivo usitnjava korištenjem različitih miksera. Kako se pri mehaničkom razbijanju uzorka razvija toplina. Općenito se za pripremu sirovog ekstrakta biljnih proteina može upotrijebiti fosfatni ili Tris pufer određene pH vrijednosti i ionske jakosti. 12 . stabljika. mješača ili rezača. IZOLACIJA PROTEINA IZ BILJNOG MATERIJALA Uvod u vježbu Pored celuloze proteini čine glavne strukturne polimere biljnih stanica i tkiva.

analitička vaga kiveta za centrifugiranje.000xg. biljni materijal. Prije upotrebe podesiti puferu pH vrijednost na 7. 140 mg Na2HPO4 i 24 mg KH2PO4 u 0. Koja je uloga ekstrakcijskog pufera pri izolaciji proteina ? 4.4. tarionik. centrifuga. stakleni lijevak. a zadnjom isprati tarionik). 15 minuta na 4°C. Način izvođenja vježbe Priprema sirovog ekstrakta biljnih proteina: Odvagati 2 g biljnog materijala. Kako bi ste u nedostatku centrifuge odvojili netopivi dio homogenata od otopine ? 13 . Usitnjeni materijal homogenizirati u tarioniku uz dodatak kvarcnoga pijeska i 2 mL hladnoga ekstrakcijskog pufera (pufer dodavati u 3 porcije. Kada je važno izolaciju proteina obavljati pri niskim temperaturama ? 3. U koje svrhe koristimo izolaciju proteina ? 2. 20 mg KCl. Dobiveni supernatant (sirovi ekstrakt) pažljivo dekantirati u čistu epruvetu i koristiti za određivanje koncentracije proteina Lowry metodom. Ovako pripremljen homogenat kvantitativno preliti u praznu kivetu za centrifugiranje i centrifugirati pri 5. pipeta od 5 mL. *PBS (Phosphate buffer saline) Pitanja 1. škare. O čemu ovisi izbor pH vrijednost ekstrakcijskog pufera ? 5. škarama ga usitniti na manje komade i prenijeti u tarionik (hlađen na ledu). posuda s ledom.Materijal pribor i oprema: vaga. kvarcni pijesak biljni materijal: list biljke reagensi: PBS pufer (Phosphate buffer saline): priređuje se otapanjem 800 mg NaCl.1 L dH2O.

koji također daje pozitivnu reakciju. Nastali je kompleks ljubičaste boje s apsorpcijskim maksimumom pri 540 nm. Osim što je točna i vrlo ponovljiva. slika 7. te ovakva mjerenja zahtijevaju primjenu standarda. glavna je prednost ove metode u tome što je manje osjetljiva na vrstu proteina koji se određuje. Metoda se temelji na pomaku apsorpcijskoga maksimuma slobodne boje Coomassie Brilliant Blue G-250 (slika 8) valne duljine 465 nm na 595 nm prilikom njezina vezanja na protein. Pokazala se osobito praktičnom prigodom određivanja koncentracije proteina u sadržaju određene stanične frakcije kao i pri procjeni količine proteina potrebne za gel elektroforezu. brzog razvijanja boje i niskoga praga osjetljivosti. Najčešće korištene metode za određivanje koncentracije proteina u sirovom nepročišćenom ekstraktu jesu Biuret metoda.0 mg/mL.5. Lowry metoda: Metoda kombinira reakciju bakrovih iona s peptidnim vezama u alkalnoj otopini (Biuret metoda) i reakciju redukcije Folin-Ciocalteau reagensa (smjesa molibdata i volframata) s fenolnom skupinom tirozina i triptofana dajuću Slika 7.01 i 1.0 i 10 mg/mL . a prikladna je za određivanje proteina u koncentracijama između 0. a izbor metode može ovisiti o vrsti materijala i količini uzorka te koncentraciji proteina u uzorku. Kao standard koristi se protein koji je po sastavu jednak ili sličan proteinu koji se analizira. Pritom dolazi do pomaka apsorpcijskoga maksimuma boje vezanog reagensa u odnosu na apsorpcijski maksimum boje nevezanog reagensa. 14 . Bradford metoda: Ova se metoda često koristi zbog jednostavne priprema reagensa.1. Ova je metoda osjetljivija u odnosu na prethodnu. Intenzitet nastale boje pod određenim uvjetima slijedi Lambert-Beerov zakon te je proporcionalan koncentraciji proteina.biuretu. Metoda je prikladna za analizu otopina proteina u koncentracijama između 1. Kod navedenih kolorimetrijskih metoda koncentracija proteina ovisna je o broju i sastavu aminokiselina. Određivanje koncentracije proteina ovim metodama temelji se na vezanju specifičnoga bojenog reagensa na molekulu proteina.5 µg/mL proteina. Biuret metoda: Ovom se metodom prvenstveno dokazuje prisutnost peptidne veze. Donji prag osjetljivosti ove metode iznosi 0. Metoda se temelji na osobini peptidne veze da u alkalnoj otopini tvori kompleks s ionima Cu2+. kada se postiže maksimum apsorpcije reduciranog oblika Folin-Ciocalteau reagensa. Kompleks peptidnih veza i iona Cu2+ plavo-ljubičasto obojenje. Koncentracija se proteina određuje pri valnoj duljini od 750 nm. ODREĐIVANJE KONCENTRACIJE PROTEINA Uvod u vježbu Postoji više metoda i postupaka za određivanje koncentracije proteina. Lowry metoda i Bradford metoda. Naziv je dobila po kondenzacijskom produktu dviju molekula uree .

Slika 8. Strukturna formula Coomassie Brilliant Blue G-250 15 .

S20. iz odmjerne tikvice uzorka pipetira se 1 mL otopine i dodaje u praznu epruvetu s oznakom U. S40. S40.1 mol/L NaOH. S5. S10. 16 . Sirovi ekstrakt proteina iz biljnog materijala (razrijeđen s dH2O u omjeru 1:100) Način izvođenja vježbe Potrebno je pripremiti sedam odmjernih tikvica od 100 mL i označiti ih: S0.A ODREĐIVANJE KONCENTRACIJE PROTEINA LOWRY METODOM Cilj Upoznati se s kolorimetrijskom metodom određivanja koncentracije proteina Lowry metodom. Iz svake odmjerne tikvice (oznaka S0. smjesa se dobro promućka i ostavi 15 min. sadržaj se promućka i smjesa ostavi 15 minuta na sobnoj temperaturi.5. S20.1. S20. Za pripremu standardnog niza priprema se osam čistih epruveta te ih se označi: S0. Prirediti standardni niz otopina. Standardna otopina albumina goveđeg seruma (BSA) koncentracije 0. Priprema standarda otopine BSA Oznaka odmjerne tikvice → mL BSA (0. S60 i S100). Za baždarenje uređaja upotrjebljava se slijepa proba (epruveta s oznakom S0).5 mL Folin-Ciocalteau reagensa. S100 i U. S10. Materijal pribor i oprema: 7 odmjernih tikvica od 100 mL. kolorimetar ili spektrofotometar biljni materijal: list biljke reagensi: Reagens A: 2% Na2CO3 u 0. Usporedno s pripremom standardnog niza. S60 i S100. Za pripremu razrjeđenja standardne otopine BSA potrebno je odpipetirati količine navedene u tablici 1. S10. S10. na sobnoj temperaturi kako bi se razvila boja 3. Folin-Ciocalteu reagens : kupovni reagens razrijediti destiliranom vodom u omjeru 1:1. Tablica 1. pipete od 1. 8 epruveta. stakleni lijevak. S5. S5. Alkalni reagens : priprema se miješanjem 50 mL reagensa A s 1mL reagensa B 2. S20. S40.5% CuSO4 x 5H2O u 1% K Na-tartaratu 1 . S40.2 mg/mL. Nakon 15 minuta u svaku epruvetu dodaje se 0. U svaku epruvetu potom dodaje se 5 mL alkalnog reagensa. S60. Reagens B: 0. pipetira se po 1 mL otopine i dodaje u pripadnu epruvetu (oznaka S0. Nakon razvijanja boje na kolorimetru (uz korištenje crvenog filtra) ili spektrofotometru (λ 750 nm) očitava se vrijednost apsorbancije za sadržaj svake epruvete standardnog niza i uzorka. 10 i 20 mL. S5. izraditi baždarni dijagram i odrediti koncentraciju proteina. S60 i S100).2 mg mL-1) mL dH2O Koncentracija BSA mg mL-1 So 0 100 S5 5 95 S10 10 90 S20 20 40 S40 40 60 S60 60 40 S100 100 0 Potrebno je izračunati koncentracije BSA u svakom pojedinom standardu i podatke upisati u posljednji red tablice. 5. načinom izrade i uporabom baždarnoga dijagrama.

Što je standardni niz ? 4. Zašto kolorimetrijsko mjerenje koncentracije proteina zahtjeva upotrebu standarda ? 3. Što bi ste učinili sa sirovim ekstraktom ukoliko ima nisku (kolorimetrijski nemjerljivu) koncentraciju proteina ? 1 2 3 Pripremiti svježu otopinu reagensa B Otopinu alkalnog reagensa pripremiti neposredno prije pipetiranja. Izračunati ukupnu količinu proteina u biljnom ekstraktu i rezultat izraziti u mg proteina po gramu svježega biljnog materijala. Zašto se u našem slučaju sirovi ekstrakt razrjeđuje prije mjerenja koncentracije proteina ? 5. Pitanja: 1. Na temelju kojeg zakona se vrši kolorimetrijsko određivanje koncentracije proteina ? 2. 17 . Vrijednost ekstinkcije uzorka (epruvetu s oznakom U) ucrtati na koordinatu baždarnoga dijagrama te preko baždarnoga pravca očitati koncentraciju proteina u uzorku.Rezultati Na osnovi dobivenih vrijednosti apsorbancije uzoraka standardnog niza i poznatih koncentracija BSA izraditi baždarni dijagram s pravcem. Kiseli Folin-Ciocalteau reagens je nestabilan u jako lužnatoj otopini (alkalni reagens) te se mora brzo dodati i dobro promućkati.

Volumen NaOH utrošenog za titraciju se zabilježi. vodom do oznake i promućkati. Tikvicu spojiti s povratnim hladilom i zagrijavati na vodenoj kupelji 30 min.točna koncentracija otopine NaOH m [g]. 1 odmjerna tikvica od 250 mL. pipeta od 25 – 100 mL. Ukupne kiseline (kiselost. te se izračuna sadržaj ukupnih kiselina. fenolftalein Način izvođenja vježbe Odvagati 25 g usitnjenog i homogeniziranog uzorka ploda u EM tikvicu s brušenim grlom od 250 mL. One se nalaze u voćnom soku kao slobodne ili u obliku soli.) reagensi: 0. do pojave svijetlo ružičaste boje u trajanju od najmanje 30 sek. vaga biljni materijal: uzorci svježeg ili zamrznutog ploda voća (jabuke.1 M otopina natrijavog hidroksida (NaOH) poznatog faktora (točne koncentracije). jagode. povratno hladilo. uz fenolftalein kao indikator. menzura do 250 mL. odmjerne tikvice od 250 mL. Ovisno o očekivanoj kiselosti odpipetirati 25 . stakleni lijevak za filtriranje. Sadržaj miješati na magnetnoj miješalici dok tekućina ne bude homogena.volumen NaOH utrošen za titraciju C [mol/L] .100 mL u odgovarajuću EM tikvicu i titrirati s 0. bireta ili titrator.6. mikser ili sl. mmol/100 g ploda) = (250/m) * V1 * C * (100/V0) V0 [mL] . Cilj Utvrditi sadržaj ukupnih kiselina u plodu voća. dodati 150 mL destilirane vode.odvagana masa ploda za analizu 18 . Određivanje kiselosti se vrši titracijom s otopinom NaOH.1. Materijal pribor i oprema: pribor za maceraciju tkiva (keramički tarionik s tučkom. filter-papir. magnetna miješalica i stirer. Kiselost voćnih plodova čine organske kiseline kao što su limunska ili jabučna. vodena kupelj. 1 Erlenmeyerova (EM) tikvica s neubrušenim grlom od 250 mL. Ohlađeno kvantitativno prenijeti u odmjernu tikvicu od 250 mL.volumen uzorka V1 [mL] .1 M NaOH poznatog faktora. te nadopuniti s dest. SADRŽAJ UKUPNIH KISELINA U VOĆU Uvod u vježbu U pokazatelje kakvoće voća (plodova) ubraja se i ukupan sadržaj kiselina. grožđe i dr.) 1 Erlenmeyerova (EM) tikvica s brušenim grlom od 250 mL. uz fenolftalein kao indikator. Filtrirati kroz naborani filter-papir u EM tikvicu od 250 mL.

Str. Katalinić. Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu.Rezultati Literatura Generalić.): Skripta za vježbe iz kolegija: Kemija mediteranskog voća i tehnologija prerade. (2009. 45. 19 .. Skroza. I.. Zavod za prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju. V. D.

1 M otopina natrijeva tiosulfata (Na2S2O3). na azbestnoj mrežici. odmjerne tikvice 200 mL. 10 mL prethodno dobivenog filtrata uzorka i 15 mL dest. dodati 100 mL destilirane vode. kuhalo. Cilj Utvrditi sadržaj reducirajućih šećera u plodu voća. 0. U EM tikvicu od 500 mL odpipetirati 25 mL Luffove otopine. ODREĐIVANJE SADRŽAJA REDUCIRAJUĆIH ŠEĆERA U PLODOVIMA Uvod u vježbu Saharoza je disaharid čijom hidrolizom (inverzijom) nastaje jedna molekula glukoze i jedna molekula fruktoze. vode. Ohladiti pod vodenim mlazom. 5 mL Carrez I i 5 mL Carrez II. Ostaviti da se istaloži nakon čega filtrirati u suhu EM tikvicu od 300 mL. odgovarajuće pipete. Materijal pribor i oprema: pribor za maceraciju tkiva (keramički tarionik s tučkom. promiješati i grijati na vodenoj kupelji 10 -15 min. 300 i 500 mL. otopine Carrez I i Carrez II.1 i 1 M otopina natrijevog hidroksida (NaOH).1% otopina škroba. te kao takva ne može reducirati Fehlingovu otopinu. naborani filter-papir. vaga. Volumen Na2S2O3 utrošenog za titraciju zabilježiti. staklene kuglice biljni materijal: uzorci svježeg ili zamrznutog ploda voća (jabuke. 0. Reducirajući šećeri su svi šećeri.1 M otopina kloridne kiseline (HCl). na čemu se zasniva metoda određivanja šećera.miligrami prirodnog inverta. 0. povratno hladilo. 30% otopina fenolftaleina. dodati 1-2 g CaCO3. vodena kupelj. Sadržaj reducirajućih šećera (prirodnog inverta) = X * 100 / mg uzorka u alikvotu X [mg] . Nakon toga titrirati s Na2S2O3 dok boja ne postane žuta.500 (ako se izvaže 10 g uzorka i razrijedi na 200 mL otopine te se uzme 10 ml alikvota) 20 .7.1. Luffov reagens. Dodati nekoliko mL otopine škroba i nastaviti titraciju do potpunog nestanka plave boje. bireta ili titrator. Paralelno treba raditi slijepu probu.) reagensi: 3 M otopina sulfatne kiseline (H2SO4). 3 Erlenmeyerove (EM) tikvice od 250. koji imaju keto ili aldehidnu funkcionalne skupine. jagode. s 25 mL dest. 0. 30% otopina kalijevog jodida (KJ). nakon čega kuhati 10 min uz povratno hladilo. vode umjesto filtrata iz plodova uzetih za analizu. kalcijev karbonat (CaCO3) Način izvođenja vježbe Odvagati 10 g usitnjenog i homogeniziranog uzorka ploda u EM tikvicu od 250 mL. stakleni lijevak. kao što su glukoza i fruktoza te pentoze. Dodati staklene kuglice i zagrijavati direktno na plamenu do vrenja. Ohlađeno kvantitativno prenijeti u odmjernu tikvicu od 200 mL. nadopuniti s dH2O do oznake i promućkati.). koje se zajedničkim imenom nazivaju invertni šećeri. grožđe i dr. magnetna miješalica i stirer. dodati 10 mL otopine KJ i oprezno 25 mL otopine H2SO4. Saharoza u svojoj molekuli nema slobodnu aldehidnu grupu. mikser ili sl. očitani iz tablice 2. te izračunati sadržaj reducirajućih šećera. prema razlici utroška Na2S2O3 između slijepe probe i uzorka mg uzorka u alikvotu . vaga.

5 2. Vrijednosti prema Luff-Schoorlovom reagensu: 0.7 12.doc 21 .5 2.0 59.5 41.5 2.4 2.2 47.0 35.8 22.hr/pdf/zakoni/Pravilnik_o_seceru_i_ostalim_saharidima_njihovim_otopinama_te_skrobu_i_skro bnim_sirupima_NN_174_04.1 62. invertni šećeri C6H12O6 (X)mg 2.9 2.2 19.7 2.3 33.2 9.6 2.2 14.7 38.6 2.0 3.9 3.1 3.6 2.mps.5 2.1 Literatura http://www.4 2.Rezultati Tablica 2.8 2. fruktoza.4 25.1 mol/l (Na2S2O3) ml 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Glukoza.0 53.8 7.7 17.4 4.9 2.3 44.7 2.6 2.0 56.8 2.6 30.0 27.1 50.7 2.2 razlika 2.0 3.

potencijalna zdravstveno-promotivna svojstva antocijanina poput zaštite od slobodnih radikala. Akumulacija antocijanina u vegetativnim dijelovima biljaka je često pokazatelj reakcije biljke na stres uvjetovan okolišnim činiteljima.8. peteljke. Analiza sastava antocijanina nije moguća bez HPLC i MS tehnike. poput nedostatka dušika i fosfora.5 bezbojni).1. dok se njihov ukupan sadržaj može odrediti spektrofotometrijski na 510 nm te izraziti kao mg cijanidin-3-glukozid klorida u kg svježe mase biljnog tkiva. 22 . plodovi. korijen) kod različitih vrsta voća. SPEKTROSKOPSKO ODREĐIVANJE UKUPNIH ANTOCIJANINA PO METODI EKSTRAKCIJE UZ RAZLIČIT pH Uvod u vježbu Crveno-ljubičasta boja biljnog tkiva (listovi. latice. uslijed čega pokazuju različitu apsorpciju svjetlosti valne duljine 510 nm. dakle njihova antioksidacijska svojstva. slika 9. čine ih sve interesantnijim biljnim funkcionalnim komponentama. pri pH 4. Također. godina). Slika 9. cvijeća i ratarskih usjeva potječe uglavnom od grupe vodotopljivih flavonoidnih spojeva antocijanina. akumuliranih u vakuolama stanica. plodova i latica različitih biljnih vrsta Svojstvo obojenosti u velikoj mjeri utječe na prihvatljivost biljnih proizvoda od strane potrošača i njihovu tržišnu vrijednost. Sinteza antocijanina u biljkama polazi od fenilalanina te je poznato više od 550 antocijanina (2006.0 su obojeni. Specifično antocijansko obojenje listova. Metoda se temelji na strukturalnoj razlici antocijanina pri različitoj pH vrijednosti medija (pri pH 1. povrća.

F. S. D. pufer II: pH 4.2 M HCl). Eisele. var. spektrofotometar sa staklenim kivetama. Branca. Nakon homogenizacije vorteksiranjem (10-tak sekundi). tekući dušik s priborom za maceraciju (keramički tarionik s tučkom)... Giusti.A.. Food Chemistry.. R. 400 mL 1 M CH3COONa. Wightman. Koswig. R.0 (10 mL po uzorku. J.8 – molekularna masa cijanidin-3-glukozid klorida 24 825 – molarni apsorpcijski koeficijent cijanidin-3-glukozid klorida 20 000 – faktor za preračunavanje na mg/kg svježe mase Rezultati Literatura Lee. nakon čega se odmah odvaže po 0. odgovarajuće pipete i odmjerne tikvice. T..2 M KCl i 375 mL 0. Genna. F.Materijal pribor i oprema: vaga. T. U...8/24 825) x 20 000 ANT[mg/kg] . centrifuga s hlađenjem. capitata) and its stability in relation to thermal treatments. Miller.. 240 mL 1 M HCl i 360 ml deionizirane H2O) Način izvođenja vježbe Nekoliko grama biljnog tkiva (3-5 g) se tekućim dušikom macerira do finog praha. Trenn. S. M. Ryabkova. Supernatanti se koriste za mjerenje apsorpcije na 510 nm.W. Hofsommer..E. and wines by the pH differential method: Collaborative study. natural colorants. H.M..5 g u posebno označene dvije plastične epruvete od 15 mL. J. beverages. G. K. Krueger.W.K.0 . latice. botrytis) and cabbage (B. Skrede.K.. Vol. M. Chassaigne (2008): Anthocyanin composition of cauliflower (Brassica oleracea L. var.5 – apsorpcija u uzorku s puferom II 484...5) x (484. Chedin and H. Haché.. Durst. B. obje suspenzije se centrifugiraju dva puta po 15 minuta na 5000 G pri 4oC. Lo Scalzo.D. S. oleracea L.) reagensi: pufer I: pH 1. plod i dr. R.C. J. Journal of AOAC International.. Paquette... vortex. 125 mL 0. 88(5): 1269-1278.sadržaj antocijanina u mg po kg svježe mase biljnog tkiva ApH 1. analitička vaga.ApH 4. U jednu se dodaje 10 mL pufera I a u drugu isti volumen pufera II. Barnes.0 – apsorpcija u uzorku s puferom I ApH 4. A. Kupina.. Martin.5 (10 mL po uzorku. Wrolstad. Vol. 107(1): 136-144. A. koristeći čiste pufere kao slijepe probe. 23 . (2005): Determination of total monomeric anthocyanin pigment content of fruit juices. Formula za izračun ukupnog sadržaja antocijanina: ANT (mg/kg svježe mase) = (ApH 1. plastične epruvete od 15 mL s čepom biljni materijal: uzorci svježeg ili zamrznutog biljnog tkiva (list. Martinsen.

Ca.2.1. boca špricalica. Materijal pribor i oprema: vaga. aktivacije pojedinih enzima. Temelj kemijske analize mineralnog sastava biljne tvari čini priprema osnovne otopine uzorka (oksidacijom biljne tvari razaranjem ili spaljivanjem) i određivanja koncentracije elemenata u osnovnoj otopini. Cu… i toksični elementi: Hg. Ca…). Cilj Odrediti sadržaj mineralnih elemenata biljne ishrane. FIZIOLOGIJA MINERALNE ISHRANE BILJAKA 2.05 M H2SO4) za mokro spaljivanje na bloku: conc. odmjerne tikvice od 100 ili 50 mL.05 M HCl + 0. Cu. stakleni lijevci. Zbog različitih koncentracija može se posebno pripremati osnovna otopina za analizu različitih elemenata (mikroelementi: Fe. Mg. conc. nitratna kiselina (HNO3).. Zn. teflonske za razaranje u mikrovalnoj peći). vodikov peroksid (H2O2). Cd. Mn. As… kojih ima u vrlo malim količinama s obzirom na zastupljenost mineralnih makroelemenata: P. smjesa za razaranje (4% HClO4 u H2SO4) za razaranje u mikrovalnoj peći: conc. K. prenošenje elektrona… Zbog toga su vrlo velikog fiziološkog i praktičnog značenja za biljku.) čine mali dio ukupne suhe tvari biljke. Fe. koji se primjenjuju ovisno o elementima koje će biti analizirani. kivete za razaranje (staklene za razaranje na bloku. plastične bočice od 100 mL biljni materijal: osušeni samljeveni uzorak biljne tvari bilo kojeg dijela biljke reagensi: za suho spaljivanje: conc. Stupaju u različite fiziološke procese poput osmoregulacije. Zn. S. Pb. biološke katalize. Postoji više različitih načina razaranja biljne tvari. K. Mn. ekstrakcijska smjesa (0. vodikov peroksid (H2O2). nitratna kiselina (HNO3) 24 .. 2 staklene pipete od 25 mL i propipeta (za razaranje na bloku). filter-papir. svega oko 3%. RAZARANJE I ANALIZA ELEMENTARNOG SASTAVA BILJNE TVARI Uvod u vježbu Mineralne tvari (biogeni mineralni elementi: P. B. automatska pipeta od 10 mL (za razaranje u mikrovalnoj peći). vrsti biljnog materijala i dostupnosti opreme.

50 ili 100 mL ispirući Slika 11. prilikom razaranja na bloku gube isparavanjem već pri temperaturama od oko 200°C. Ohlađeni uzorak se kvantitativno prenosi u odmjernu tikvicu od 25. Peć za žarenje Mokro spaljivanje (II. Nakon toga uzorak se prelije sa 10 mL conc.05 M H2SO4) prenosi pepeo i istom smjesom dopuni do 100 mL. zatim se u istu tikvicu ekstrakcijskom smjesom (0. te se ohladi. HNO3.05 M HCl + 0. H2SO4 te se zagrijava iznad plamenika do prestanka stvaranja bijele pare.05 M H2SO4). HNO3 i 2 mL conc.0 g suhe biljne tvari doda se 5 mL conc. H2O2 i stavi na blok za razaranje. 25 . Uzorak sa smjesom kiselina i vodikovim peroksidom se zagrijava na bloku za razaranje (slika 11) pri temperaturi od 340-360°C oko sat vremena (ovisno o vrsti razaranog biljnog materijala) do gubitka boje i potpunog razbistravanja. jer se neki elementi. stoga valja dati prednost metodi mokrog spaljivanja. Ohlađeni uzorak se u odmjernoj tikvici nadopuni do 100 mL smjesom kiselina (0. Ako se iz matične otopine žele daljnjim analizama odrediti elementi u tragovima ili teški metali tada je prikladnije raditi po metodi razaranja mikrovalovima. metoda): Na 1 do 2 g suhe biljne tvari doda se 5 mL smjese za razaranje (4% HClO4 u H2SO4). U odmjernu tikvicu se doda 1 mL conc.05 M HCl + 0. poput selena.Način izvođenja vježbi Suho spaljivanje: 1. Slika 10. Prilikom suhog spaljivanja mogućnost kontaminacije uzorka je veća kao i stvaranje teže topivih oksida željeza i mangana tijekom žarenja. Mokro spaljivanje: Na 1.0 g suhe biljne tvari zagrijava se 4 sata na 500°C u peći za žarenje (slika 10). Ako uzorak nakon razaranja bude i dalje mutan prema potrebi se dodaje od 5-10 mL vodikovog peroksida i razara još dodatnih 20-30 min. Blok za razaranje deioniziranom vodom te se nadopuni istom vodom do oznake.

preračunavaju se u koncentraciju elemenata u µg/g ili g/kg suhe tvari biljke. Slika 13. Očitane vrijednosti koncentracije analiziranih elemenata nakon mjerenja. Za mjerenje je potrebno pripremiti koncentracijski niz standardnih otopina poznatih koncentracija elemenata koje želimo analizirati.Razaranje mikrovalovima: U teflonske kivete odvaže se 1 g suhe biljne tvari. AAS analizator . slika 13) ili emisijskom tehnikom pomoću ICPS-a (plazme. te prelije sa 8-10 mL koncentrirane HNO3 i 2-4 mL koncentriranog H2O2. Slika 12.atomski adsorpcijski spektrofotometar Slika 14. slika 14). Biljni materijal se razara pod tlakom od 180 psi u trajanju od 20 min. Rezultati koje očitavamo s AAS-a ili ICPS-a izraženi su u µg/mL ili mg/L (prijašnje oznake ppm) i označavaju koncentraciju ispitivanog elementa u osnovnoj otopini. Ohlađeni uzorak se kvantitativno uz ispiranje deioniziranom vodom prelijeva u odmjerne tikvice od 25. ICPS analizator – plazma 26 . Kivete se hermetički zatvore i umetnu u za njih predviđeno kružno postolje koje se postavi u mikrovalnu peć (slika 12). Mikrovalna peć za razaranje Određivanje koncentracije mineralnih elemenata AAS-om i ICPS-om: Koncentracije mineralnih elemenata u osnovnoj otopini određuju se apsorpcijskom i/ili emisijskom tehnikom pomoću AAS-a (atomskog apsorpcijskog spektrofotometra. 50 ili 100 mL i nadopuni vodom (dH2O) do oznake. te njima kalibrirati AAS ili ICPS.

Formula za izračunavanje koncentracije mineralnih elemenata u analiziranom uzorku biljne tvari: X [µg / g ] = c∗v m X[µg/g] .koncentracija ispitivanog elementa u uzorku suhe tvari biljke c [µg/mL] .masena koncentracija ispitivane otopine uzorka (očitanje s AAS-a) v [mL].odvaga suhe tvari biljke za analizu Rezultati 27 .volumen osnovne otopine m [g] .

2. odgovarajuće pipete (110.8 mL koncentrirane sulfatne kiseline i dopuni do 100 mL destiliranom vodom). disanja i drugih metaboličkih procesa. doda 2. dihidrogen fosfat) ili dvovalentni anion (HPO4 2-. prethodno razorenog uz pomoć smjese kiselina i vodikovog peroksida.) reagensi: 5% amonijev molibdat (5 g (NH4)6Mo7O24 x 4H2O se otopi u 80 mL destilirane vode. 5 mL amonijevog molibdata. po 1 mL natrijevog sulfita i hidrokinona i dopuni destiliranom vodom do 100 mL.2. Materijal pribor: spektrofotometar sa staklenim kivetama.1. 11% natrij sulfit (Na2SO3). Nezamjenjiva uloga ovog makroelementa je u brojnim transformacijama tvari i energije u stanici.5% hidrokinon. esencijalan je dio fosfatiziranih šećera koji sudjeluju kao metaboliti u procesima fotosinteze. odmjerne tikvice od 100 mL. Cilj Odrediti koncentraciju fosfora u suhoj tvari biljnog materijala. na temelju specifične apsorpcije svjetlosti (725 nm) u plavo obojenom fosfor-molibdatskom kompleksu.4394 g KH2PO4 se otopi u 1 L destilirane vode. U sve tikvice (standardi i uzorci) doda se oko 50 mL destilirane vode.6 µg P/mL). 3. izračuna koncentracija fosfora u µg/mL otopine. Fosfat je lako pokretljiv u biljnom organizmu. odnosno preračunavanjem na odvagu suhe tvari uzorka uzetu za dobivanje matične otopine. Od matične otopine uzorka u kojem se određuje koncentracija fosfora pipetom se prenese 10 mL u odmjernu tikvicu od 100 mL. Nakon toga se spektrofotometrom mjeri apsorpcija na 725 nm te pomoću kalibracijskog dijagrama ili kompjuterskog programa za izračun koncentracije na temelju serije standarda. u % na suhu tvar analiziranog biljnog materijala. hidrogen fosfat). Određivanje koncentracije fosfora se u načelu vrši spektrofotometrijski. fosfor ne podliježe redukciji u biljkama već ostaje u obliku fosfata u slobodnom obliku ili organski vezan u esterima. 0. Za razliku od dušika i sumpora. gdje sudjeluje u obliku spojeva bogatih energijom poput ATP i sl. u sastavu je nukleotida koji čine DNA i RNA te fosfolipida u sastavu biomembrana. Način izvođenja vježbe Priredi se serija standardnih otopina poznate koncentracije fosfora tako da se u odmjerne tikvice od 100 mL prenese 0. 28 . Tikvice se začepe i promućkaju te ostave da se razvije boja tijekom 1 h u mraku. ODREĐIVANJE KONCENTRACIJE FOSFORA U SUHOJ TVARI BILJAKA Uvod u vježbu Biljke usvajaju fosfor iz tla najvećim dijelom kao jednovalentni fosfatni anion (H2PO4 -. 4. 2. 5 i 10 mL) biljni materijal: suha tvar biljaka (nadzemni dijelovi ili korijen) dobivena sušenjem na 105oC ili matična otopina uzorka biljne tvari razorena mokrim postupkom (pogledaj vježbu 2. osnovni standard za fosfor (0. 5 i 6 mL osnovnog standarda (koncentracija 0 . 1.

odvaga suhe tvari uzorka u 100 mL matične otopine Rezultati 29 .alikvot matične otopine (10 mL) m [g] .koncentracija P v [mL] .Postotak fosfora treba prema sljedećoj jednadžbi: (c * (100 ))*10−2 v %P = m c [µg/mL] .

Aparatura za određivanje sadržaja dušika. tips reagensi matična otopina prethodno razorenog biljnog tkiva. 0.1. Sulfatna kiselina je jaka kiselina koja istiskuje borne anione iz kompleksne soli amonijaka i borata. uzorak ključa otprilike 4-5 min. te otvori voda za hlađenje. a pH vrijednost raste. Natrijev hidroksid istikuje dušik iz uzorka u obliku amonijaka (NH3). te nastaje sol amonij sulfat ((NH4)2SO4).25 M sulfatnom kiselinom (H2SO4). pH vrijednost ne smije porasti preko 7 jer bi se u protivnom amonijak gubio isparavanjem. C) 2% H3BO3. Prolazom kroz hladilo A) 30% NaOH. Destilacijska jedinica i titrator se uključe.3. automatska pipeta od 10 mL. B) deH2O. titrator sa pH metrom. ODREĐIVANJE KONCENTRACIJE DUŠIKA U BILJNOM MATERIJALU Uvod u vježbu Aparat za određivanje koncentracije (slika 15) dušika sastoji se od dvije međusobno povezane jedinice: destilacijske F jedinice i titratora. D) kiveta sa plinoviti oblik amonijaka uzorkom. Sonda titratora za mjerenje pH uroni se u spremnik sa 30 .). te kaplje u sondom predložnu čašicu u kojoj se nalazi borna kiselina. Slika 15. Cilj Odrediti postotak dušika u matičnoj otopini razorenog biljnog tkiva. Materijal pribor destilacijska jedinica. Ovom reakcijom hidronijevi ioni borne kiseline postaju ponovo slobodni u otopini predloška i svojom aktivnošću spuštaju pH vrijednost do 4. F) hladilo. Generiranjem vodene pare.2.25M sulfatna kiselina (H2SO4) Način izvođenja vježbe Potrebno je pripremiti matičnu otopinu razorenog biljnog tkiva kojeg želimo upotrijebiti kao uzorak za određivanje koncentracije dušika (vidi vježbu 2. 30% natrijav hidroksid (NaOH). te titrator počinje sa titracijom otopine u predlošku s 0. U reakciji borne kiseline i amonijaka nastaje njihova kompleksna sol.6 (početna pH vrijednost borne kiseline). G) titrator sa pH prelazi u tekući. u plinovitom stanju. Vrijednost postotka dušika određuje se prema utrošku kiseline za titraciju po formuli koja je unesena u memoriju titratora.6 . E) predložak. 2% borna kiselina (H3BO3) pH 4. Određivanje koncentracije dušika temelji se na istiskivanju dušika u obliku amonijaka (NH3) iz uzorka jakom bazom u predložak sa kiselinom poznate A B C D E G koncentracije i pH vrijednosti.

25 (u prosjeku) daje približnu koncentraciju sirovih proteina.6 v [mL] . Ako pH vrijednost odstupa od 4. Postotak dušika u uzorku računa se po formuli: 7 * V * (100 )*10−2 v %N = m V [mL] . Nakon toga pH sonda se uranja u predložnu čašicu.volumen utrošene 0.25 M H2SO4 za titraciju otopine iz predloška do pH 4. U kivetu za uzorak odpipetira se 10 mL matične otopine.2%-tnom bornom kiselinom i izmjeri se pH vrijednost.25 M H2SO4 .25M H2SO4 (1mL 0. Nakon završetka titracije potrebno je zabilježiti volumen utrošene 0. te se ona pažljivo postavi u nosač na aparaturi za destilaciju.6 potrebno ju je podići ili spustiti dodavanjem 1M NaOH ili 1M HCl automatskom pipetom u spremnik s bornom kiselinom. Rezultati 31 . Na destilacijskoj jedinici pritisne se tipka start a na upravljaču jedinice za titraciju tipka MEAS/HOLD/8.faktor za preračunavanje količine vezanog N na 0.25 M H2SO4 veže 7 mg N) Postotak dušika pomnožen s 5.7 (za pšenicu) ili s 6.odvaga suhe tvari uzorka u 100 mL matične otopine 7 .alikvot matične otopine (10 mL) m [g] . sada se na zaslonu titratora mogu pratiti promjene pH vrijednosti.

špinata. ODREĐIVANJE SADRŽAJA NITRATA U SVJEŽEM POVRĆU Uvod u vježbu Sadržaj nitrata (NO3-) i nitrita (NO2-) u poljoprivrednim proizvodima je značajan pokazatelj kvaliteta proizvoda. Prekomjerna razina nitrita u organizmu može izazvati methemoglobinemiju. slika 16. ukiseljeno i fermentirano povrće. Akumulacija nitrata u biljci je posljedica prekomjernog usvajanja nitrata iz tla ili neadekvatne redukcije u biljci (redukcija do amonijaka i sinteza aminokiselina). te postoje utvrđene smjernice za nadzor kvaliteta Slika 16. Intenzitet boje razmjeran je početnoj koncentraciji nitrata. bolest u kojem hemoglobin prelazi u methemoglobin koji ne može vezati kisik i time ga prenositi u tkiva te time može rezultirati smrću.7 mg/kg/danu što je ekvivalent 222 mg/danu za čovjeka teškog 60 kg a nitrita do 0. Špinat posijan zimi a ubran ljeti (naročito u vrijeme sušnog perioda) sadrži više nitrata od špinata posijanog ljeti koji se ubire tijekom jeseni i zime. godine potvrđen je dozvoljeni dnevni unos nitrata u organizam odraslog čovjeka te iznosi do 3. a u manjim količinama mogu se pronaći u suhomesnatim proizvodima. Testne trakice imaju dvije reakcijske zone koje sadrže reagense za redukciju nitrata do nitrita i reakciju nitrita s Griess-ovim reagensom. Sadržaj nitrata u pitkoj vodi od strane WHO ograničen je na 50 mg/L. U području umjerene klime gdje se povrće uzgaja u uvjetima niskog intenziteta svjetlosti razina nitrata u biljci može biti povećana jer je proces redukcije nitrata u nitrite u biljci povezan s procesom fotosinteze. Naročito je primijećena intenzivna akumulacija nitrata u lisnatom povrću. U reakciji nitrata s reagensima testne trakice nitrati se reduciraju u nitrite a oni reagiraju s Griess-ovim reagensom gdje kao produkt nastaje azospoj crvenkaste boje određenog intenziteta. Prema odredbama FAO i WHO od 2002.4. Reflectoquant® nitratni test i testne trake poljoprivrednih proizvoda u EU. Prehranom čovjek unese više nitrata nego nitrita ali se djelovanjem bakterija u probavnom sustavu nitrati reduciraju u nitrite. Glavni izvor unosa nitrata u organizam predstavljaju pitka voda i namirnice biljnog porijekla. loše uskladišteno ili uskladišteno na duže vrijeme. Drugi problem prekomjerne razine nitrita u organizmu je što u reakciji s sekundarnim i tercijarnim aminima u kiselom mediju želuca nastaju kancerogeni nitrozamini. bez termičke obrade. U dnevni unos treba računati nitrate u hrani i u vodi.07 mg/kg/danu. Nitriti su štetniji za zdravlja čovjeka od nitrata.2. kao i prilikom uzgoja povrća u staklenicima. Na obiteljskim gospodarstvima često se prekomjerno gnoji mineralnim ili organskim gnojivima koja u svom sastavu sadrže dušik. Povrće poput salate. koje se često konzumira svježe. 32 . Najjednostavnija analitička metoda za utvrđivanje sadržaja nitrata u biljnom materijalu je određivanje pomoću Reflectoquant® nitratnog testa i testnih trakica za nitrate. Kontrola sadržaja nitrata u biljnim proizvodima sustavno se provodi u razvijenim zemljama svijeta. koji može posredno utjecati na zdravlje ljudi. a to može rezultirati višim sadržajem nitrata u povrću i voću od dozvoljenog. kelja i celera se smatra pravim „akumulatorima dušika“. iznimka su oštećeno povrće. Nitiriti se putem povrća i voća unose u manjim količinama. koju instrument određuje kolorimetrijski.

deionizirana voda Način izvođenja vježbe Potrebno je homogenizirati oko 0. Nakon isteka 55 sekundi. 33 . Odnosi volumena vode i biljnog materijala pri pripravi otopine za mjerenje nitrata instrumentom Reflectoquant Vrsta povrća brokula salata endivija salata glavatica krastavac mrkva paprika radič rajčica kupus krumpir Odvaga [g] 10 10 5 10 10 25 10 25 10 10 Dodatak vode [mL] 50 50 50 50 40 20 50 40 40 40 Konačni volumen [mL] 100 100 100 100 50 25 100 50 50 50 Faktor 10 10 20 10 5 1 5 2 5 5 Prije mjerenja koncentracije nitrata potrebno je kalibrirati instrument Reflectoquant. Nakon 2 sekunde testna traka se izvadi iz filtrata a višak tekućine se odstrani povlačeći traku preko ruba čaše.električni rešo. tučak i tarionik biljni materijal: krumpir ili neki drugi biljni materijal naveden u tablici reagensi: otopina nitrata. Tablica 3. U skladu s tablicom 3 se odvaže određena količina homogeniziranog biljnog materijala te se kvantitativno prenese u Erlenmeyerovu tikvicu od 250 mL uz dodatak destilirane vode ili deionizirane vode prema zapisu u tablici 1.5 kg povrća. grijače tijelo . Na otvor tikvice treba staviti mali stakleni lijevak ili zračno hladilo kako bi se pare kondenzirale i slijevale nazad u tikvicu.Cilj Odrediti koncentraciju nitrata u otopini nitrata pomoću instrumenta Reflectoquant. Kada je instrument kalibriran treba pritisnuti tipku START i istovremeno uroniti testnu traku u filtrat u laboratorijskoj čaši. Dobivenu vrijednost potrebno je pomnožiti s faktorom preračunavanja iz tablice 3. Reflectoquant instrument. laboratorijska čaša od 100 mL. Zvučni signal se čuje 5 sekundi nakon kojih aparat mjeri koncentraciju nitrata. od trenutka pritiska tipke START. Materijal pribor i oprema: odmjerna tikvica. Na digitalnom zaslonu automatski se pojavljuje vrijednost koncentracije nitrata u mg/L filtrata. Dio filtrata se presipa u čistu i suhu laboratorijsku čašu. filter-papir. vaga. instrument daje zvučni signal tada je potrebno uložiti traku na odgovarajuće mjesto u aparat. testne trakice za mjerenje nitrata. kako bi dobili vrijednosti nitrata u mg/kg biljne mase. vodena kupelj. Ohlađeni uzorak se filtrira kroz naborani filter-papir u odmjernu tikvicu odgovarajućeg volumena i dopuni deioniziranom vodom. Erlenmeyerova tikvica od 250 mL. stakleni lijevak. Tikvica s biljnim materijalom se petnaest minuta zagrijava u kipućoj vodenoj kupelji. lonac.

34 .Rezultati Sadržaj nitrata u ______________________________ je ________________________.

spektrofotometar biljni materijal: svježi uzorak lišća reagensi: inkubacijski medij (otopine kalij dihidrogenfosfat i nitrat. n-propanol u omjeru 3:0.2). Materijal pribor i oprema: epruvete. 35 . Pomoću njihove koncentracije i očitanja na skali spektrofotometra konstruira se kalibracijski dijagram na kojem se očitava nepoznata koncentracija nitrita u uzorku.5. natrij nitrat Način izvođenja vježbe 10 cm2 lisne površine ili 1 g svježe mase lista se potopi u epruvetu s 10 mL inkubacijskog medija i stavi na inkubaciju u termostat na 36oC oko 30-60 min. ali da bi se mogao iskoristiti za sintezu dušičnih organskih spojeva. Redukcija nitrata odvija se u više stupnjeva od kojih je prvi redukcija do nitrita NO2. Ovi anorganski (mineralni) oblici dušika se razlikuju po svom fiziološkom djelovanju. Dobivena vrijednost koncentracije nitrita u µg NO2/mL otopine množi se s koeficijentom 15 zbog preračunavanja na ukupni volumen otopine u epruveti s uzorkom lista i preračuna na 24 h. ovisno o trajanju inkubacije.8:1. Intenzitet boje ovisi o koncentraciji nitrita u otopini pa se ona utvrđuje spektrofotometrijski na 536 nm uz seriju standardnih otopina poznate koncentracije. najčešće aminacijom organskih kiselina pri čemu nastaju aminokiseline i slijedi sinteza proteina. α-naftilen amid. odmjerne tikvice od 25 mL. doda se 3 mL otopine sulfanilne kiseline za blokiranje djelovanja enzima i 2 mL α-naftilen amida koji s nastalim nitritima stvara kompleks ružičaste boje. Biljke dušik usvajaju tijekom cijele vegetacije . Visoka aktivnost ovog enzima javlja se u mladom lišću i može poslužiti za prognozu prinosa i utvrđivanju potrebe za prihranom dušikom. termostat.. Nakon inkubacije epruveta s uzorkom se izvadi iz termostata. Usvojeni amonijačni oblik se ne može nakupljati u biljci jer djeluje toksično te se direktno ugrađuje u organsku tvar. ODREĐIVANJE AKTIVNOSTI NITRAT REDUKTAZE Uvod u vježbu Nitrat reduktaza je enzim koji katalizira redukciju nitratnog oblika dušika. Proces nitratne redukcije zahtijeva visok utrošak energije jer se oksidacijski broj dušika mijenja od +5 do –3. sulfanilna kiselina.2. kao NO3. mora se reducirati do amonijačnog oblika. Zatim slijedi daljnja redukcija u kloroplastima (nitrit reduktaza). Nitratni oblik nije toksičan za stanicu te se može nakupljati u vakuoli. koju katalizira nitrat reduktaza u korijenu ili nadzemnim dijelovima biljke i to u citoplazmi. Cilj Određivanje aktivnosti enzima nitrat reduktaze u svježem uzorku lišća.i NH4+ iz tla. pipete.

koncentracija NO2 15 .koeficijent za preračunavanje na 24 sata (ako je inkubacija trajala 1 sat) Rezultati U svježem uzorku aktivnost nitrat reduktaze je __________________________________ ________________________________________________________________________ 36 .koeficijent za preračunavanje na razrjeđenje od 15 mL (ukupni volumen otopine u epruveti) 24 . X[µg NO2/g/24 h]= c(NO2)*15*24 µ X[µg NO2/g/24 h] .Konačna aktivnost enzima izražava se kao koncentracija nastalog NO2 po gramu svježe tvari u 24 sata.aktivnost nitrat reduktaze c(NO2) [µg NO2/mL] .

ljepljiva traka i škare za papir. oblika. Vremenski period života cvijeta može se produžiti pravilnim rukovanjem i smanjivanjem mogućih stresnih uvjeta nakon branja. Kako bi se spriječio ulazak mjehurića zraka u ksilem škarama za obrezivanje treba odrezati oko 1 cm od reza na stabljici. plastična posuda napunjena vodom iz slavine. Povišenjem temperature utječemo na intenzitet transpiracije i brzinu otvaranja pupova ali smanjujemo život rezanog cvijeća u vazi.). Temperatura i dobra opskrbljenost vodom su vanjski čimbenici koje možemo kontrolirati a koji utječu na fiziološke procese cvijeta.3. FIZIOLOGIJA RASTA I RAZVOJA 3. komora za klijanje biljaka biljni materijal: rezani vrhovi cvjetovi ruže određene sorte Prilikom odabira cvjetova potrebno je odabrati jednako razvijene pupoljke koje nakon rezanja treba uroniti u vodu i što prije transportirati u laboratorij. Materijal pribor i oprema: škare za obrezivanje. menzura od 500 mL. Karakteristike poput boje. pomična mjerka ili ravnalo. traka za izoliranje ili samoljepljivi papirići. tulipani. Osim navedenih karakteristika dobro je znati koliki je vremenski period života cvijeta od trenutka njegova ubiranja do trenutka njegova venuća. papirnati ručnici. Obilježiti cvjetove trakom za izoliranje ili samoljepljivim papirićima te flomasterom napisati oznake od 1 do 15 K (kontrolirani uvjeti) i od 1 do 15 N (nekontrolirani uvjeti). reagensi: vodovodna voda Način izvođenja vježbe Staklenke napuniti s 500 mL vodovodne vode.1. dalije itd. flomaster. hibiskusi. veličine i mirisa određene vrste cvijeća određuju vizualni i mirisni dojam cvijeta. Fiziološki procesi unutar cvijeta utječu na njegovu dugovječnost. božuri. karanfili. staklenke s probušenim poklopcem na pet mjesta. gerberi. tijekom transporta i prilikom skladištenja. Kroz poklopac svake staklenke provući 5 stabljika tako da prilikom stavljanja u staklenku dodiruju dno a lišće ispod poklopca potrebno je ukloniti. Cilj Utvrditi utjecaj vanjskih čimbenika na duljinu života rezanog cvijeća te odrediti vremenski period otvaranja pupova od trenutka njihova ubiranja do njihova venuća. Mjehurići zraka bi onemogućili apsorpciju 37 Slika 17. Postavljeni pokus . ŽIVOT REZANOG CVIJEĆA U VAZI Uvod u vježbu Rezano cvijeće ima određene karakteristike koje su važne uzgajivačima i trgovcima. Za ovu vježbu dobro je koristiti cvijeće koje ima krupan i zrakasto simetričan cvijet koji ne raste u cvatovima (ruže. laboratorijska čaša od 250 mL.

Potrebno je donijeti zaključak usporedbom rezultata dobivenih prilikom samog postavljanja vježbe i rezultata dobivenih nakon određenog vremenskog perioda. Tijekom tjedan dana biljke su nastavile proces transpiracije te se volumen vode iz staklenke smanjio. 38 . nakon nekoliko dana izloženi nekontroliranim uvjetima Intenzitet transpiracije = VU – V1 VU [mL] . Prema potrebi treba dodati vodu u staklenke a količinu dodanog volumena zabilježiti i zbrojiti s prethodnim ukupnim volumenom. Nakon tjedan dana izmjeriti i izračunati srednju vrijednost promjera svih cvjetova koji su sada značajnije većeg promjera. Stabljike odrezati ispod površine vode u posudi napunjenom vodom iz slavine. Pukotine između poklopca i stabljike kroz koje bi mogla isparavati voda te mjesto navoja staklenke i poklopca dobro oblijepiti ljepljivom trakom (slika 17). Ako se pokus ostavi duže od tjedan dana potrebno je promatrati promjene na cvjetovima do početka smanjivanja promjera cvjetova zbog venuća ocvijeća ili do vremena venuća cvjetne stapke prilikom kojeg se ona savije (slika19. Kako bi se odredio intenzitet transpiracije potrebno je izmjeriti volumen vode koji je preostao u staklenci nakon određenog vremenskog perioda te izračunati koliki volumen vode je utrošilo 5 cvjetova Slika 19. Gerberi u vazi procesom transpiracije.ukupni volumen H2O V1[mL] . Tri ponavljanja (repeticije) odnosno tri staklenke u kojima se nalaze cvjetovi obilježeni od 1 do 15 K staviti u komoru za klijanje biljaka u vremenskom periodu od tjedan dana pri kontroliranim uvjetima Slika18. bez svjetla). Tri ponavljanja obilježena oznakama od 1 do 15 N ostaviti tijekom tjedan dana pri sobnim nekontroliranim uvjetima gdje temperatura oscilira a jačina i trajanje osvjetljenja variraju. Pomičnom mjerkom ili ravnalom izmjeriti najveći i najmanji promjer pupoljka cvijeta a rezultate zabilježiti kao srednju vrijednost minimalnog i maksimalnog promjera pupoljka (slika 18). Mjerenje promjera (na temperaturu od cvijeta 15°C.).i daljnji transport vode u biljci što bi uzrokovalo venuće biljnog materijala.volumen H2O nakon određenog vremena Usporedbom rezultata može se donijeti zaključak o intenzitetu transpiracije pri kontroliranim i nekontroliranim uvjetima. Biljni materijal sa poklopcem premjestiti u staklenku s odmjerenim volumenom vode i staklenku dobro zatvoriti.

N 14. K 7. K 12. N 9. N 8. K 6. N 15. K 10. N 12. N 5. N 7. K 14. K 13. K 9. K 15. K 4.Rezultati Ø1 [cm] 1. N 13. N 11. N 6. N 4. K Promjer cvijeta Ø2 [cm] Ø2 – Ø1 [cm] V1 [mL] Volumen vode V2 [mL] VT [mL] Ø1 Ø2 V1 V2 VT [cm] – početni promjer pupa (cm) [cm] – promjer cvijeta nakon određenog vremenskog perioda (cm) [mL] – početni volumen vode u staklenci (mL) [mL] – izmjereni volumen vode nakon određenog vremenskog perioda (mL) [mL] – volumen vode utrošen u procesom transpiracije (mL) 39 . K 5. K 8. N Promjer cvijeta Ø2 [cm] Ø2 – Ø1 [cm] V1 [mL] Volumen vode V2 [mL] VT [mL] Ø1 [cm] 1. N 2. K 2. K 11. K 3. N 10. N 3.

olovka biljni materijal: listovi ruže ili gerbera (može i neki drugi biljni materijal) reagensi: vodovodna voda Način izvođenja vježbe Papir A4 formata potrebno je izvagati. škare. nekoliko papira A4 formata. Likovi lišća s prvog papira se izvažu te se izračuna njihova površina. 40 . Izrežu se likovi lišća s papira. Biljka vodu iz zemLje preuzima korijenom pomoću procesa transpiracije i korijenovog tlaka koji provode vodu kroz ksilem prema nadzemnim organima biljke. metar. Svi listovi se poslože na izvagani papir za koji nam je poznata površina.2. Svaki list se obcrta prema rubovima što vjerodostojnije. Transpiracijom biljka izlučuje vodu u obliku vodene pare sa površine nadzemnih organa te time čini najveću pokretačku silu protoka vode. Materijal pribor i oprema: vaga. izmjeriti njegovu dužinu i širinu te izračunati njegovu površinu.3. sastavljeni i razdijeljeni. Treba paziti da se ne pomiješaju likovi koji su bili nacrtani na jednom papiru s likovima koji su bili nacrtani na drugom papiru. MJERENJE POVRŠINE LISTA Uvod u vježbu Dovoljna količina vode u biljci osigurava normalne fiziološke procese a time i njen kvalitetan rast i razvoj. Ako svi listovi jedne biljke nisu stali na jedan papir ostatak listova stavi se na novi papir poznate mase i površine. O ukupnoj površini biomase lišća ovisi i proces fotosinteze. Površine likova listova s jednog i drugog papira se zbroje. Lišće biljke su najznačajniji transpiracijski organi o čijoj površini ovisi i količina transpirirane vode. P [cm2] = a * b Sa jedne biljke se odvoje svi listovi pazeći da ostanu cjeloviti. Važno je obratiti pažnju na anatomske karakteristike lista jer listovi mogu biti jednostavni. P L [cm2] = P P * m L / m P P L – površina lista P P – površina papira m L – masa lista m P – masa papira Izrezani likovi s drugog papira se izvažu i izračuna se njihova površina. Cilj Utvrditi površinu lisne biomase biljnog materijala.

N 8. K 3. N 4. N 13. N 5. K 6. N 6. K N – biljke postavljene u nekontroliranim uvjetima K – biljke postavljene u kontroliranim uvjetima Problemski zadaci 1.Rezultati Ovu tablicu treba upotpuniti rezultatima dobivenim iz biljnog materijala korištenog u vježbi „Život rezanog cvijeća u vazi“. K 11. N 10. K 7. K 15. N 14. N 15. N 2. K 4. K 5. K 14. N 11. Ukupno Srednja Srednja Površina Površina lista Ukupno [cm2] vrijednost [cm2] vrijednost lista [cm2] [cm2] [cm2] [cm2] 1. U sedam dana biljka koja ima lisnu površinu od 5 dm2 transpiracijom izgubi 250 mL vode. K 10. N 3. N 1. K 13. K 8. N 7. K 12. N 12. Izračunaj koliko će vode biljka transpirirati preko površine lista od 1 dm2? 41 . K 2. K 9. N 9.

Neke biljne vrste se očituju i obrnutim gibanjem svojih organa u odnosu na intenzitet svjetlosti. Gibanje listova ocvjećja moguće je uočiti i prilikom promjena u intenzitetu osvjetljenja. Većina biljnih vrsta otvara cvjetove ili listove prilikom jačeg intenziteta svjetlosti a zatvara prilikom slabijeg. Različite biljne vrste različito su osjetljive na promjene temperature npr. Poznate su još i kemonastije kod kojih su gibanja uvjetovana kemijskim podražajem. Ako su nastije uvjetovane promjenama temperature zovemo ih termonastije. ako su uvjetovane promjenama intenziteta svjetlosti zovemo ih fotonastije (slika 20). tigmonastije kod kojih su gibanja uvjetovana trenjem biljke o čvrstu podlogu itd. Slika 20.html ) 42 . fotonastijska gibanja listova kiselice (Oxalis acetosella) (slike preuzete: http://bitkiselumit. Nastijska gibanja rjeđe su rezultat nejednolikog rasta suprotnih strana organa a češće promjenama turgora koje su reverzibilne.3.5°C. Termonastije su uočljive kod cvjetova mnogih biljaka koji se otvaraju tijekom dana kada je temperatura zraka povišena a zatvaraju se kada je temperatura zraka snižena. cvjetovi tulipana reagiraju na razliku u temperaturi od 1 . seizmonastije kod kojih su gibanja uzrokovana mehaničkim podražajima.3°C a cvjetovi šafrana reagiraju na razliku u temperaturi već od 0.com/eksi-yoncanin-faydalari_30376161.3. Šafrani i tulipani listove ocvjećja mogu otvarati i zatvarati i nekoliko puta tijekom dana ovisno o temperaturnim prilikama a promjene se kod njih očituju već nakon nekoliko minuta.0.2 .blogcu. NASTIJSKA GIBANJA Uvod u vježbu Nastijska gibanja ili nastije su gibanja biljnih organa određena njihovom građom a pokrenuta podražajem iz okoline koji biljci služi samo kao signal.

A TERMONASTIJE Cilj Uočiti i dokazati gibanje organa biljnog materijala u odnosu na temperaturu kao vanjski faktor utjecaja.). na način opisan u vježbi vase life. prije i nakon nastalih promjena. U nemogućnosti postavljanja pokusa u prostorije s odgovarajućom razlikom u temperaturi biljke se mogu staviti i u komoru za klijanje biljaka na 20 -tak°C i u hladnjak na 5°C.3. pomična mjerka. a nekoliko biljaka iste vrste treba staviti u prostoriju u kojoj je temperatura zraka oko 5°C. hladnjak biljni materijal: cvjetovi tulipana (Tulipa sp. Materijal pribor i oprema: vaza ili lonac za cvijeće sa zemljom. Biljke iz prostora s temperaturom zraka 20°C prenijeti u prostor s temperatura zraka 5°C a biljke koje su bile na 5°C prenijeti u prostor s temperaturom zraka 20°C.3. Kada se biljke prilagode uvjetima treba ih zamijeniti na slijedeći način. Rezultate i zaključak zapisati. Nakon nekog vremena biljke će reagirati a pomaci u gibanju organa će se lako uočiti vizualnim pregledom. komora za klijanje cvijeća.) reagensi: vodovodna voda Način izvođenja vježbe Biljni materijal korišten za ove vježbe može biti u loncima za cvijeće sa zemljom ili u vazi s vodom. Pomičnom mjerkom se može izmjeriti promjer cvijeta. Rezultati i zaključak 43 . Brzina otvaranja cvijeta odnosno cvata ovisi o biljnom materijalu. Kako bi promatrali termonastije nekoliko biljaka treba staviti u prostoriju u kojoj je temperatura zraka oko 20°C. cvjetovi šafrana (Crocus sp.

pomična mjerka biljni materijal: cvjetovi tulipana (Tulipa sp. Pomičnom mjerkom se može izmjeriti promjer cvijeta. cvatovi nevena (Calendula sp.3.). Kako bi promatrali fotonastije jednu biljku izložimo direktnom svjetlu a drugu iste vrste zamračimo ili je stavimo u komoru za klijanje biljaka pri čemu treba paziti kako bi obje biljke bile izložene jednakoj temperaturi i vlažnosti zraka. Nakon 1 do 2 sata biljke će reagirati na promjenu intenziteta svjetlosti. veća kartonska kutija ili komora za klijanje biljaka.B FOTONASTIJE Cilj Uočiti i dokazati gibanje organa biljnog materijala u odnosu na svijetlost kao vanjski faktor utjecaja. Rezultate i zaključak zapisati. na način opisan u vježbi vase life.). listovi kiselice (Oxalis acotesella) reagensi: vodovodna voda Način izvođenja vježbe Biljni materijal korišten za ove vježbe može biti u loncima za cvijeće sa zemljom ili u vazi s vodom. Materijal pribor i oprema: vaza ili lonac za cvijeće sa zemljom. cvatovi tratinčice (Bellis perenis). Rezultati i zaključak: 44 . cvatovi maslačka (Taraxacum officinale).3. prije i nakon nastalih promjena.

Razmisli i zaključi kako se zove takvo nastijsko gibanje? 2. Poznato je kako stidljiva mimoza (Mimosa pudica) prilikom mehaničkih podražaja listova (npr. Razmisli i zaključi kako se zove takvo nastijsko gibanje? 45 . dodir rukom) skuplja svoje liske. Skupljanje liski se odvija vrlo brzo no faza potpunog oporavka traje 30-tak minuta. Grašak je biljka za koju je karakteristično penjanje uz čvrstu podlogu pomoću vitica.Problemski zadaci: 1.

U okviru ovoga testa utvrđuje se i energija klijanja kao informativni podatak. Oba pokazatelja predstavljaju broj normalnih klijanaca građenih na način da nije ugrožen rast i razvoj mlade biljke što se. Helianthus annuus L. Neizostavni su parametri za određivanje norme sjetve u cilju postizanja željenog sklopa biljaka u polju te su kao takvi naišli na široku primjenu u praksi. izdanak. tablica 4. 10000 25000 40000 46 . odnosi na njezine osnovne dijelove (korijenov sustav. a razlika u odnosu na standardni test klijavosti je u vremenu naklijavanja koje je kraće. Triticum aestivum Zea mays L. Ovi parametri usko su vezani i s potencijalnim prinosom.) 25000 Merr. pa se u okviru istoga testa prvo utvrđuje energija klijanja.25. 20000 Hordeum vulgare L.A STANDARDNA KLIJAVOST I ENERGIJA KLIJANJA SJEMENA Uvod u vježbu Standardna klijavost i energija klijanja prihvaćeni su kao glavni pokazatelji fiziološke kvalitete sjemena. Standardna klijavost predstavlja broj normalnih klijanaca prema ukupnom broju sjemenki stavljenih na naklijavanje. a zatim standardna klijavost.20 20 20 20 20-30.3. Uvjeti za ispitivanje standardne klijavosti i energije klijanja pojedinih ratarskih kultura značajno se razlikuju.4. Ispitivanje se obavlja na radnom uzorku jedne partije sjemena u laboratorijskim uvjetima. kotiledone i koleoptilu). Tablica 4. a podudarnost ovih parametara s poljskim nicanjem je neupitna.20 5 4 4 4 4 4 8 10 7 10 8 7 80 85 85 80 85 90 Biljna vrsta Glycine max (L. uglavnom preko ostvarenog sklopa biljaka u polju. ovisno o biljnoj vrsti. 25. KLIJAVOST I VIGOR SJEMENA 3.4. 25000 Medicago sativa L. ali i značajnim utjecajem na rani porast biljaka (više je vezan uz energiju klijanja). Uvjeti za ispitivanje standardne klijavosti i energije klijanja pojedinih ratarskih kultura Period Temperatura Period za za Masa Veličina Masa °C ocjenu Minimalna ocjenu partije prosječnog radnog (stalna ili standardne klijavost energije sjemena uzorka uzorka izmjenjiva) klijavosti (%) (kg) (g) klijanja (g) (dani) (dani) 1000 1000 1000 50 1000 1000 500 200 120 5 120 900 20-30. Najveća vrijednost ovih testova upravo je u preciznom predviđanju nicanja biljaka u polju.25 20-30.

Sjeme graha se stavlja u komoru za klijanje biljaka na 20°C u periodu od tjedan dana. gumica za zimnicu. vaga. Prilikom postavljanja smotuljaka u kalup neka smotuljci budu orijentirani otvorom prema gore kako bi sjemenke prilikom rasta mogle proklijati izvan filter-papira. Ovisno o sorti koju smo izabrali sjemenke mogu biti različite veličine te u skladu s tim na arak treba složiti 20 do 50 sjemenki graha. Nakon toga se preostala jedna trećina filter-papira presavije preko sjemenki graha. Postavljanje testa za graha je u kojem smotuljku. Sjemenke graha se slože u jednom redu na sredinu dva sloja filter-papira (slika 21). Noktom se pažljivo odvoje kotiledoni od hipokotila te se hipokotili izvažu za svaku sortu graha posebno. plastična čaša. flomaster. laboratorijska čaša. Elastičnim metrom izmjeri se koliko su dugačke klice svake proklijale sjemenke i izračuna srednju vrijednost klijanaca za svaku sortu. Kako bi osigurali dovoljnu količinu vlage potrebne za klijanje sjemena pomoću boce špricalice filter-papir se natopi vodom. Nakon tjedan dana napravi se analiza rasta. Prebroji se koliko sjemenki graha je proklijalo a koliko nije te se izračuna postotak klijavosti za svaku sortu graha. svi metodom na filter-papiru smotuljci se zajedno s kalupom stave u neprozirnu vreću za smeće kako bi gubitak vode bio sveden na minimalnu količinu. Smotuljak okomito treba postaviti u kalup za nasađivanje cvijeća (slika 21). filter-papir. Ako nije pristupačna klima ispitivanje klijavosti standardnom komora sa mogućom regulacijom vlage (fitotron). Pri tome je potrebno pripaziti kako se ne bi nasipalo suviše vode. Nakon što je sjeme absorbiralo dovoljnu količinu vode višak je potrebno isipati a sjemenke složiti na arak filter-papira. Sjemenke neka budu jednako okrenute kako bi klice neometano mogle klijati jedna pokraj druge. Tako složen filter-papir se čvrsto zarola od jednog kraja prema drugom poput štrudle a smotuljak dodatno učvrsti gumicom za zimnicu. crna vreća za smeće. komora za klijanje biljaka biljni materijal: sjeme graha dvije sorte (pri izboru sorte graha dobro je izabrati jednu sortu niskog rasta a drugu visokog rasta) reagensi: destilirana voda Način izvođenja vježbe Prije vježbe potrebno je izbrojati i izvagati 100 sjemenki graha od svake sorte. 47 . Jedna trećina filter-papira se presavije po dužini. boca špricalica. Izračuna se prosječna masa klijanaca. Materijal pribor i oprema: kalupi za cvjetne nasade. elastični metar. Nekoliko sati prije vježbi sjeme je potrebno potopiti u vodu kako bi se potaklo njegovo klijanje. Smotuljke je potrebno obilježiti kako bi znali koja sorta Slika 21. Arak filter-papira treba postaviti horizontalno te ga podijeliti na tri jednaka dijela po dužoj stranici.Cilj Odrediti klijavost sjemena dvije različite sorte graha.

Usporedbom dobivenih rezultata može se zaključiti koja sorta graha ima bolje kvalitete sjemena. d hip [mm] 1. – postotak neproklijalih sjemenki graha d hip [mm] – srednja vrijednost dužine klica sjemenki graha izražena u milimetrima m [g] – srednja vrijednost mase klijanaca graha izražena u gramima m [g] 2 sorta graha % NEP. a nedovoljno razvijeni i deformirani klijanci. Pri tome partija sjemena koja je namijenjena za distribuciju mora zadovoljiti propisanu minimalnu klijavost (tablica 4). prazno sjeme te sjeme oštećeno napadom kukaca. a i ostalih ocijenjivanja izdvajaju se normalni klijanci. deformirani (na jednoj ili više osnovnih struktura prisutan je deformitet) ili istruli. Za razliku od normalnih klijanaca. Takvi klijanci su oštećeni (nedostaje ili je oštećena neka od osnovnih struktura). Utvrđivanje klijavosti sjemena graha (lijevo) i soje (desno) standardnom metodom na filter-papiru Rezultati 1 sorta graha % NEP. d hip [mm] m [g] 48 . Prilikom prvog. Rezultat se izražava u %. a suma postotaka normalnih i deformiranih klijanaca te neklijavog sjemena mora biti 100. 3. U postotak klijavosti također se ne uračunava niti mrtvo sjeme koje ne pokazuje znakove razvoja klice. Slika 22. Ukupno % NEP. Energija klijanja i klijavost utvrđuju se brojanjem normalnih klijanaca nakon perioda predviđenog za naklijavanje (slika 22). klijanci za koje se ocijeni da nemaju sposobnost razvitka u normalnu biljku ne uračunavaju se u postotak klijavosti. ostavljaju se do kraja ispitivanja klijavosti. kao i neklijavo sjeme. 2.

Problemski zadaci 1. 49 . Izračunaj koliko grama sjemena treba posaditi na 10 m2 ako želimo da nam proklija 200 biljaka? Pri računanju uvrsti podatke dobivene iz postavljenog pokusa.

3.4.B COLD TEST Uvod u vježbu Za podrobniju ocjenu kvalitete sjemena uz test standardne klijavosti i energije klijanja preporučuje se provesti i druge testove vigora sjemena od kojih posebnu važnost ima cold test. Ovaj test ima osobiti značaj kod analize partija sjemena s graničnim vrijednostima standardne klijavosti i energije klijanja, dulje skladištenih partija sjemena, osobito ako je skladištenje bilo neuvjetno, te partija sjemena loših fizikalnih pokazatelja i narušenog zdravstvenog stanja. Nadalje, cold test ima veliku važnost ukoliko se prakticiraju rani rokovi sjetve kada postoji velika opasnost od redukcije sklopa biljaka (hladno tlo saturirano vlagom, prisutnost patogena, produljen period od sjetve do nicanja) jer će tada, u odnosu na ostale testove vigora sjemena, cold test dati najbolju procjenu poljskog nicanja. Generalno se može reći da partije sjemena s većim vrijednostima cold testa u pravilu ostvaruju bolje poljsko nicanje, osobito u lošijim uvjetima u polju. Cilj Odrediti postotak klijavosti sjemena ratarskog usjeva, po dale opisanoj metodi cold testa Materijal pribor i oprema: rolani filter-papir, plastične vrećice, klima komora, tlo i pijesak u omjeru 1:1 biljni materijal: sjeme kukuruza ili soje reagensi: vodovodna voda Način izvođenja vježbe Pripremi se podloga za sjetvu uzimanjem prosječnog uzorka tla s table na kojoj je prethodne godine uzgajana testirana kultura. Uzorak tla se osuši, usitni i prosije, kako bi se postigla fina mrvičasta struktura. Tako pripremljen uzorak tla pomiješa se s pijeskom u omjeru 1:1. Postupak naklijavanja je sljedeći: prethodno navlaženi filter-papir stavi se na hlađenje (10°C) 24 h prije sjetve, kao i pripremljena smjesa pijeska i tla. Na navlaženi i ohlađeni filter-papir rasporedi se sjeme koje se zatim pospe sa 100 g smjese pijeska i tla. Radni uzorak čini 4x50 sjemenki, sjemenke se iz uzorka uzimaju nasumce i raspoređuju na podlogu za klijanje. Filter-papir Slika 23. Cold test sjemena soje po modificiranoj se zatim preklopi i dodatno «Rolled towel» metodi navlaži s onoliko vode koliko mogu upiti papir i podloga. 50

Posijani uzorak zamota se u tuljak, stavi u plastičnu vrećicu i vertikalno odloži u termostat na temperaturu 10°C, bez utjecaja svjetla. Potom slijedi naklijavanje na temperaturi 25°C u trajanju od 5 dana, također bez prisutnosti svjetla. Konačno očitavanje klijavosti slijedi nakon ukupno 12 dana (slika 23). Ovoj metodi, uz moguće modifikacije, podliježu slijedeće kulture: kukuruz, soja, grašak i suncokret. Kao i kod testa standardne klijavosti, i cold test se utvrđuje brojanjem normalnih klijanaca nakon perioda predviđenog za naklijavanje i izražava se u %. Za razliku od normalnih klijanaca, klijanci za koje se ocijeni da nemaju sposobnost razvitka u normalnu biljku ne uračunavaju se u postotak klijavosti (oštećeni, deformirani i istruli klijanci te mrtvo sjeme). Rezultati

51

3.4.C ELEKTRIČNI KONDUKTIVITET SJEMENA Uvod u vježbu Gubitak vigora sjemena uvelike je vezan uz stanje staničnih memebrana i sjemenjače, a povećanjem propusnosti navedenih struktura redovito dolazi do opadanja vigora sjemena. Upravo na ovim činjenicama utemeljena je metoda testiranja vigora sjemena putem utvrđivanja električnog konduktiviteta sjemena kojim se mjeri intenzitet ispiranja elektrolita iz biljnog tkiva tijekom namakanja sjemena u vodi. U osnovi, vrijednost električnog konduktiviteta predstavlja stupanj provodljivosti otopine u kojoj je sjeme namakano i bit će veći ukoliko tijekom namakanja otpuštanje elektrolita bude veće. Nadalje, intenzivnije otpuštanje elektrolita tijekom namakanja veće je što je propusnost sjemenjače i staničnih membrana veća pa otuda pad vigora sjemena redovito prati porast električnog konduktiviteta sjemena. Ovdje treba naglasiti i činjenicu da što je sjeme nižeg vigora, ima nižu klijavost, energiju klijanja i cold test, dok mu je električni konduktivitet u porastu, pa je korelacija konduktiviteta sjemena s ostalim laboratorijskim pokazateljima, kao i s poljskim nicanjem, redovito negativna. Cilj: Odrediti promjene električnog konduktiviteta sjemena soje u fazi imbibicije kroz određeni vremenski period. Materijal pribor i oprema: konduktometar, plastične čašice biljni materijal: sjeme bilo kojeg ratarskog usjeva reagensi: destilirana voda Način izvođenja vježbe Radni uzorak čini 4x50 sjemenki koje se prethodno izvažu, a zatim stavljaju na namakanje u Erlenmeyerove tikvice u 250 mL deionizirane vode. Voda je temperirana na 20°C, a uzorci se zatim odlažu u termostat na istu temperaturu od 20°C u trajanju od 24 h. Po isteku vremena predviđenog za namakanje sjemena obavlja se mjerenje električnog konduktiviteta. Neposredno prije mjerenja Slika 24. Utvrđivanje električnog pripremljeni uzorak lagano se miješa u konduktiviteta sjemena soje trajanju od 10-15 sekundi, a zatim se konduktometrom konduktometrom izvrši mjerenje (slika 24) i očitaju dobivene vrijednosti. Ova metoda razvila se na grašku, primjenjuje se na ostalim krupnozrnim leguminozama, ali i na kukuruzu, pšenici i nekim drugim kulturama.

52

Rezultati i zaključak Očitane vrijednosti s konduktometra (µScm-1) odnose se na ukupnu masu namakanog uzorka (50 sjemenki). Stoga se utvrđena vrijednost preračuna na masu od 1 g sjemena i izrazi u µScm1 -1 g . Dobiveni rezultati ocjenjuju se prema skali za krupnozrne leguminoze (Powell i Matthews, 1981., tablica 5).

Tablica 5. Skala za ocjenu vrijednosti električnog konduktiviteta za krupnozrne leguminoze Električni konduktivitet (µScm-1g-1 ) <25 25-29 30-43 >43 Ocjena kvalitete sjemena i preporuka za sjetvu sjeme prikladno i za ranu sjetvu sjeme može biti prikladno za ranu sjetvu, ali uz određeni rizik sjeme nije prikladno za ranu sjetvu i nepovoljne uvjete sjeme neprikladno za sjetvu

53

partije sjemena lošijeg zdravstvenog stanja neće ostvariti željene sklopove biljaka u polju. pa se generalno može reći da se vigor sjemena proporcionalno smanjuje s povećanjem intenziteta zaraze. parazitskih nematoda i kukaca. Nadalje se. mogu utvrditi promjene boje i oštećenja sjemena. radni uzorak čini 4x50 sjemenki. stagnacije usjeva. Većina uzročnika bolesti prenosi se sjemenom pa korištenje zdravog sjemenskog materijala ima važno mjesto i u prevenciji i smanjivanju pojavnosti bolesti. razvoja bolesti u polju. Ispitivanje zdravstvenog stanja sjemena provodi se primjenom različitih metoda. Posebnu važnost ima zdravstvena analiza uvezenih partija sjemena zbog mogućeg unosa novih patogena i opasnosti za domaću proizvodnju.D ZDRAVSTVENO STANJE SJEMENA Uvod u vježbu Važan činitelj vigora sjemena je i njegovo zdravstveno stanje. Iz svake kivete mikroskopira se najmanje 4 kapi. U konačnici. Radni uzorak (50 g sjemena za strna žita) stavlja se u tikvicu i prelije sa 70 mL destilirane vode uz dodatak 2 kapi tekućeg deterdženta za pranje suđa. kukaca i grinja. cisti nematoda. smanjenja prinosa i komercijalne vrijednosti usjeva uopće. te napravi suspenzija taloga. Nadalje. veća zaraženost sjemena uzročnicima bolesti utvrđenim zdravstvenom kontrolom upućuje na potrebu tretiranja sjemena. 10 mL suspenzije dobivene mućkanjem centrifugira se 4 minute na 2400 okretaja. a odnosi se na utvrđivanje prisutnosti uzročnika bolesti (gljivice. bolesni klijanci oslabit će i zaostati rastom i razvojem. Brojni radovi potvrđuju negativnu korelaciju između intenziteta zaraze sjemena pojedinim patogenima i vigora. bakterije i virusi i ostale). b) Metoda ispiranja sjemena Metoda ispiranja sjemena koristi se za analizu sjemena strnih žita i trava na prisutnost patogena Tilletia spp. a) Metoda pregleda naturalnog sjemena Metoda se svodi na vizualni pregled uzorka uz moguću upotrebu stereo-mikroskopa. prisutnost sklerocija. a konačan rezultat izražava se u postotku sjemena zahvačenog plamenjačom. metodom vizualnog pregleda. sjeme može biti zaraženo velikim brojem gljivica. Naime.3. Tako se vizualnim pregledom sjemenjače utvrđuje prisutnost plamenjače na sjemenu soje (Peronospora manshurica (Naum) Syd. Metode zdravstvene analize sjemena mogu se podijeliti na dvije osnovne skupine ovisno o tome prethodi li im proces inkubacije: 1. Stoga treba izdvojiti nekoliko aspekata koji daju veliku važnost provedbi zdravstvene analize sjemena. Ex Gaum). ali i štetnih fizioloških stanja. Osim toga. Prisutne hlamidospore izbroje se korištenjem hemacitometra. Odlije se tekućina iznad taloga i dodaje destilirana voda do 2 mL. Metode ocjenjivanja zdravstvenog stanja bez inkubacije Ove metode ne daju podatke o vijabilnosti patogena. Kao prvo. Zatim treba navesti rizik koji sa sobom nosi sjetva zaraženim sjemenom . a sve to negativno će se odraziti na prinos.4. a uslijed infekcije patogenima može značajno opasti vigor sjemena. 54 . bakterija i virusa.od prorjeđivanja sklopa. zdravstvenu analizu treba uvažiti kao nadopunu ostalim testovima vigora sjemena i boljem uvidu u stvarno stanje pojedine partije sjemena. Tikvica se začepi i mućka u trajanju od 10 minuta (ručno ili na automatskoj mućkalici). Pregled sjemena na plamenjaču provodi se na netretiranom sjemenu. rezultati ispitivanja zdravstvenog stanja sjemena mogu ukazati na nužnost provođenja tretiranja sjemena u cilju iskorjenjivanja patogena koji se prenose sjemenom ili smanjenja opasnosti od prijenosa zaraze.

Traži se karakterističan zlatno-smeđi micelij gljivice Ustilago nuda. gdje se odvajaju od eventualnih ostataka sjemena. Embriji se izdvoje pomoću sita s otvorima promjera 1 mm. prisutnost štetnika i štetnih fizioloških stanja na ili u sjemenu te na klijancima.Broj spora u gramu sjemena se izračunava po formuli: X = N ∗V 0. Utvrđivenje zdravstvenog stanja sjemena soje po metodi na filter-papiru 55 . Embriji se u laktofenolu drže 30 sekundi. Rezultat pregleda izražava se u % zaraženog sjemena. pri točki ključanja. Petrijeve zdjelice prethodno su obložene Slika 25. lagano zagrijani glicerol. Nakon toga cijeli se uzorak premjesti u prikladni kontejner i ispere u toploj vodi. Na kraju se embriji premjeste u svježi. Radni uzorak mase 200-240 grama tretiranog ili netretiranog sjemena podijeli se na dva ponavljanja. s prikladnim osvjetljenjem (odozdo). Zatim se embriji premjeste u mješavinu jednakog omjera glicerola i vode.0001 ∗ W N . Može se odrediti površinska ili dubinska zaraza. Pregledava se 1000 embrija iz svakog ponavljanja pod povećanjem 16 – 25 puta. da se odvoje embriji.volumen tekućine u kvadratu hemacitometra.masa sjemena 0. a) Metoda na filter-papiru Radni uzorak od 400 sjemenki rasporedi se u Petrijeve zdjelice (po 10 zrna u jednoj Petrijevoj zdjelici).volumen suspenzije (2 mL) W [g]. 2. koji izlaze kroz smekšani perikarp. Ekstrakcija i čišćenje embrija obavlja se tako da se radni uzorak stavi u jednu litru svježe pripremljene 5%-tne vodene otopine natrijeve lužine (NaOH) i drži 24 sata na 20°C. Dodatno čišćenje embrija obavlja se u digestoru tako da se embriji premjeste u laboratorijsku posudu u kojoj se nalazi 75 mL čistog svježe pripravljenog laktofenola. Metode ocjenjivanja zdravstvenog stanja nakon inkubacije Nakon razdoblja inkubacije radni se uzorak ispituje na prisutnost uzročnika bolesti.0001 . kako bi se obavio pregled.prosječan broj spora u kvadratu hemacitometra (ukupan zabilježeni broj/8) V [mL] . simptome razvoja bolesti. c) Metoda pregleda embrija Ova metoda koristi se na sjemenu ječma za određivanje zaraze prašnom snijeti (Ustilago nuda).

Nakon 7 dana golim okom se određuje broj sjemenki s karakterističnim kolonijama. a 14 dana za tretirano sjeme pri temperaturi od 20°C. 12 sati u tami). a primjenjuje se na sjemenu ozime pšenice i ozimog ječma. Modifikacija se odnosi na temperaturu inkubacije. sucokreta i jarog graška. c) Metoda na hranjivoj podlozi Metoda na hranjivoj podlozi koristi se za utvrđivanje zaraze sjemena pšenice sa smeđom pjegavosti pljevica. koje često prekrivaju cijelo sjeme. Inkubacija za netretirano sjeme traje 10 dana. gustog bijelog ili kremastog micelija. naznačiti metodu zdravstvene analize koja je korištena. Pri tome je nužno rabiti znanstvena imena uzročnika bolesti. spororastućeg. d) Predtretman (prethodna obrada) Pojedine gljivice (npr. Kao hranjiva podloga obično se koristi krumpir-dekstroza agar (PDA) ili malc agar. Na taj način ugrožavaju sam ishod analize jer mogu „maskirati“ konačan rezultat. Naime. Rezultat analize izražava se u % zaraženog sjemena. Hranjiva podloga izlijeva se u petrijive zdjelice promjera 9 cm. Nakon inkubacije slijedi determinacija i utvrđivanje postotka zaraze sjemena. Iz tog je razloga za pojedine metode poželjno izvršiti predtretman koji se odnosi na bilo kakav fizikalni ili kemijski tretman radnog uzorka proveden u laboratorijskim uvjetima. Rezultati Rezultati zdravstvene analize prikazuju se kao postotak zaraženih sjemenki ili kao broj organizama po težini ispitanog uzorka. ako je proveden. Tako se u slučaju potrebe za površinskom dezinfekcijom sjemena može provesti predtretman natrijevim hipokloritom namakanjem sjemena u trajanju od 10 minuta u otopini natrij hipoklorita koja sadrži 1 volumni % aktivnog klora. zatim sljedećih 24 sata u zamrzivaču na -20°C. prilikom inkubacije sjeme se prvo stavlja u komoru za naklijavanje na 20°C kroz 24 sata. mogu prorasti zdravu biljku ili se razvijati s patogenom na zaraženom sjemenu. Metoda se primjenjuje na sjemenu soje (Slika 25). u koji se kod pripreme dodaje 100 ppm streptomicin sulfata. Nakon toga se Petrijeve zdjelice sa sjemenkama stavljaju na inkubaciju 7 dana na 20°C u mraku. Nakon toga Petrijevke sa sjemenom drže se u komori za naklijavanje na 20°C do kraja inkubacije (osim kod determinacije gljive Microdochium nivale gdje temperatura u komori za naklijavanje mora biti 15-18°C). Rhizopus spp. na koji se sjemenke rasporede tako da je njihova međusobna udaljenost najmanje 2 cm. 56 . gljivicom Leptosphaeria (Stagonospora) nodorum (syn. b) Metoda izmrzavanja Metoda izmrzavanja predstavlja modificiranu metodu na filter-papiru.navlaženim filter-papirom. Kod stavljanja sjemenki u Petrijeve zdjelice razmak treba biti najmanje 2 cm. Septoria nodorum). Prije stavljanja radnog uzorka (400 sjemenki) na hranjivu podlogu obavlja se predtretman (dezinfekcija) u 1%-tnoj otopini natrijeva hipoklorita. uključujući i podtretman. Tako „posijano“ sjeme odlaže se u termostat na inkubaciju. uz izmjenično osvjetljenje (12 sati osvjetljenja u spektru od 320 do 420 nm.) brzo se šire na filter-papiru.

Kakva je relativna brzina rasta u ispitivanom razdoblju od 80 dana? R= 1 50 g × = 0. RELATIVNA BRZINA RASTA (R) Relativna analiza rasta ili njenih pojedinih organa u određenom vremenskom razdoblju izražava se kao prirast u jedinici suhe tvari: R= 1 dW × W dt W dW dt = ukupna masa suhe tvari biljke = prirast mase suhe tvari = vremenski interval Primjer: Nakon 100 dana vegetacije prosječna masa suhe tvari korijena šećerne repe iznosi 50 g.). Zavisnost između A (asimilacijska površina) i W (suha tvar biljke) može biti linearna ili kvadratna. Cilj Naučiti modele analize rasta biljaka te na primjerima utvrditi naučeno. Kod linearnog oblika zavisnosti jednadžba se raščlani prema Wiliamsu: 57 . osvjetljenje i dovoljna količina vode važni su faktori koji utječu na dobivanje zdrave i snažne biljke s dobro razvijenom lisnom površinom i dobrim prirastom.00625g / dan 100 80dana NETO ASIMILACIJA (E) Vrijednost čistog efekta asimilacije izračunava se na slijedeći način: E= 1 dW × A dt Neto asimilacija (E) je prirast suhe tvari izražen na jedinicu veličine koja pokazuje aktivnost fotosintetičkog aparata biljke (površina lišća. ukupni i proteinski dušik u lišću. Kvalitetna gnojidba također ima značajan učinak na povećanje poljoprivrednog uroda i priroda. a nakon 180 dana 100 g. Temperatura.3.5. količina klorofila a i sl. ANALIZA RASTA BILJAKA Uvod u vježbu Visokoproduktivni uzgoj biljaka zahtjeva postizanje optimalnih uvjeta prilikom rasta i razvoja biljaka.

5 t/ha nakon 160 dana vegetacije.04 g / dan / dm 2 (34 − 22) × (90 − 60) PRODUKTIVNOST (C) Veličina prirasta ili produktivnost izražava se prema jednadžbi: C= dW dt × P dW = razlika između dva uzastopna mjerenja produktivnosti (primarne – prinos ili biomase kod utvrđivanja prirasta populacije) P = površina tla na koju se produktivnost odnosi Primjer: Na 10 ha utvrđen je biološki prinos šećera šećerne repe 6. Kolika je produktivnost usjeva? C= 8. a 20 dana kasnije 8. a masa suhe tvari 60 g.1 t/ha. Zavisi od doba vegetacije. Nakon 30 dana lisna površina bila je 34 dm2.1 − 6. 58 .008t / ha / dan (180 − 160) × 10 PROPORCIONALNA LISNA POVRŠINA (lisnatost. F) Proporcionalna lisna površina je omjer lisne površine i ukupne mase suhe tvari.5 = 0. F= A W Ovaj pokazatelj je relativna mjera fotosintetičke aktivnosti lišća i značajan je za utvrđivanje razlika između pojedinih sorti i biljnih vrsta. Kolika je prosječna neto asimilacija uz pretpostavku linearne zavisnosti između lisne površine i suhe tvari biljke? E= (60 − 25) × (ln 34 − ln 22) = 0.E= dW × (ln A2 − ln A1 ) dA × dt Kod kvadratnog oblika zavisnost jednadžbi glasi: E = 2× dW ( A2 + A1 ) × dt Primjer: Nakon 60 dana vegetacije prosječna površina lišća jedne repe je 22 dm2 uz masu suhe tvari od 25 g.

LISNA POKROVNOST (LAI) Lisna pokrovnost (LAI) je omjer između lisne površine populacije i površine tla kojoj ona pripada. Teorijski optimum LAI je onda kada i najniži listovi dobivaju toliko svjetla da je omjer između fotosinteze i disanja veći od 1 (iznad kompenzacijske točke). 12. zbog čega je naročito značajna veličina FP u razdoblju poslije klasanja. Koliki je LAI ako je sklop usjeva 700 biljaka/m2? 700 × 10 = 700 × 12 = 700 × 17 = 700 × 25 = 700 × 32 = Σ= 7000 8400 11900 17500 22400 67200 cm2 = 6. što podrazumijeva i regeneraciju izgubljenog lišća. FP = ( A2 − A1 ) × dt( m 2 dan ) 2 59 . Integralna površina (LAD) je mjerilo sposobnosti biljaka da održe stvorenu lisnu površinu. Razlike između sorata mogu većim dijelom potjecati upravo od razlika u LAI jer je produktivnost fitocenoza (C) umnožak prosječne lisne pokrovnosti i čistog efekta asimilacije (E): C = L× E Optimalna veličina LAI za poljoprivredne vrste je između 3 i 5. a za travne fitocenoze 7 do 10 i zavisi uglavnom od vertikalne strukture fitocenoze. 17. 25 i 32 cm2. LAD se može brojčano iskazati kao površina ispod krivulje lisne površine u razdoblju vegetacije.72 m2/m2 tla FOTOSINTETIČKI POTENCIJAL (FP) Veličina fotosintetičkog potencijala povezana je s otpornošću sorata prema nepovoljnim uvjetima. Prinos zrna pšenice stvara se uglavnom fotosintetičkom aktivnošću asimilacijskih organa u drugoj polovini vegetacije. Primjer: Jedna biljka pšenice ima razvijenih 5 listova prosječne površine 10. Optimalna vrijednost LAI ima vrlo značajnu ulogu u produktivnosti biljaka.

502 g a prinos zrna (Pp) je 2.893 g (Pp) ŽI = 2.ŽETVENI INDEKS (ŽI) Žetveni indeks (ŽI) je postotni udjel poljoprivrednog prinosa (urod) u ukupnoj biomasi (poljoprivredni prinos ili prirod).395 g (Bp) Prinos zrna biljke = 1.001 g koliki je udjel uroda u prinosu biljke? Biološki prinos biljke = 4.502 60 .001× 100 [%] 4. ŽI = Pp × 100 [%] Bp Primjer: Ako je biološki prinos biljke (Bp) 4.

Nakon dezinfekcije sjeme se ispire destiliranom vodom.5 mL koncentrirane HCl i nadopuni destiliranom vodom do 1000 mL). npr. fotosinteza i disanje. minerqalna ishrana. ječam. rast. kao što su klijanje. dodati 1-2 kapi dušične kiseline i nadopuniti vodom do 100 mL). pšenica. suncokret. folija za konzerviranje. graha. kako bi provjerili uspješnost ispiranja. soje. Ako se voda zamuti. Materijal pribor i oprema: Petrijeve zdjelice. ljulj. Način izvođenja vježbe Prije postavljanja pokusa potrebno je obaviti dezinfekciju sjemena kako bi se uklonila epifitna mikroflora koja može biti specifična za pojedinu vrstu sjemena. filter-papir. rotkvica 6. Cilj Utvrditi postojanje alelopatskih odnosa u fazi klijanja sjemena između različitih biljnih vrsta. UTVRĐIVANJE ALELOPATSKIH ODNOSA U KLIJANJU Uvod u vježbu Alelopatiju predstavljaju međusobni odnosi između biljnih vrsta koji se uspostavljaju putem specifičnih kemijskih supstanci koje biljke sintetiziraju i izlučuju u okolinu. raž 5. te na kraju utjecati na postotak klijavosti. grah 3. kukuruz. suncokreta. što ne bi bio realan pokazatelj alelopatskih odnosa između biljaka.: 1. konoplja. klima komora biljni materijal: sjeme: kukuruza.6. soja 2. Djelovanje sintetiziranih kemijskih supstanci se odražava na karakter i intenzitet fiziološkobiokemijskih procesa u biljkama. ali sličnih dimenzija sjemena. suncokret. U destiliranu vodu kojom je sjeme isprano dodaje se nekoliko kapi 1 % otopine AgNO3. a može se javiti u svim fazama razvoja biljnog organizma.otopina za ispiranje sjemena (1 g HgCl2 otopa se u 2. zobi. a također postoji i u odnosu prema mikroorganizmima. potrebno je ponoviti ispiranje sve dok voda nakon dodavanja AgNO3 ne ostane bistra. 1%-tna otopina AgNO3-reagens za kontrolu uspješnosti ispiranja (1 g AgNO3 otopiti u 60-ak mL destilirane vode.1%-tni HgCl2 . Za pokus se koristi sjeme tri različite biljne vrste. Dezinfekcija se vrši potapanjem sjemna 3-5 minuta u 0. ječma.1 % otopinu HgCl2. Ova pojava se javlja između različitih biljnih vrsta “divljih” i “kulturnih” biljaka. 61 . Postojanje alelopatski odnosi u fazi klijanja sjemena se utvrđuje se izračunavanjem postotka isklijalih sjemenki različitih biljnih vrsta bez prisustva drugih sjemenki i u kombinacijama sa sjemenkama jedne ili dvije druge biljne vrste. pšenice. ječam. gorušica. lucerna. zob 4. grahorica. kukuruz.3. pšenica. Sjeme se na klijanje postavlja u Petrijeve zdjelice istih dimenzija ili u filter papir. raži reagensi: 0.

Ako se sjemenke postavljaju na filter papir veličine A3 formata. Postotak klijanja sjemenki evidentira se svaki dan nakon početka klijanja . ječam) 3. 25 sjemenki biljne vrste broj 1 i 25 sjemenki biljne vrste broj 3 (pšenica i zob) 6.3 40/50 4 14/25 5 20/25 6 7 6/17 razlika ukupno 35/50 10/25 15/25 0/17 razlika U tablicu je potrebno upisati postotke klijavosti. ječma i zobi. zob) 4. 50 sjemenki biljne vrste broj 2 (npr. te razlike u postotku klijavosti između sjemena pojedinih biljnih vrsta. te se alelopatski odnosi utvrđuju kao razlika u postotku klijanja sjemena u jednovrsnim. papir je potrebno navlažiti i smotati u "rolu" te također postaviti na 25°C u klima komoru. 50 sjemenki biljne vrste broj 3 (npr. ječam i zob) Sjemenke se prekriju drugim filter papirom koji se također navlaži destiliranom vodom. 25 sjemenki biljne vrste broj 2 i 25 sjemenki biljne vrste broj 3 (ječam i zob) 7.Na Petrijeve zdjelice postavi se filter papir i navlaži destiliranom vodom te se na papir ravnomjerno rasporedi 50 sjemenki po slijedećoj shemi: 1. 50 sjemenki biljne vrste broj 1 (npr.2. do sedmog dana klijanja. pšenica) 2. Rezultati Radi utvrđivanja alelopatije pri klijanju postavljen je pokus sa sjemenjem pšenice. 62 . Nakon 7 dana broj proklijalih sjemenki bio je slijedeći: pšenica ječam % razlika ukupno % 10/50 3/25 1/25 3/17 zob % posuda ukupno 1. Biljke se mogu uzgajati u istim kombinacijama 15 dana. 25 sjemenki biljne vrste broj 1 i 25 sjemenki biljne vrste broj 2 (pšenica i ječam) 5. po 17 sjemenki svake od tri ispitivane biljne vrste (pšenica. te se utvrđuju alelopatski odnosi preko razlika u masi svježe ili suhe tvari razvijenih biljaka. zdjelice se prekriju zaštitnom foliju i postave na 25°C u klima komoru. dvojnim i trojnim uzorcima.

Otopina u kojoj nema promjene koncentracije (% suhe tvari) ima osmotsku vrijednost jednaku osmotskoj vrijednosti biljnog tkiva. nož. U otopinama bez biljnog tkiva se odredi refraktometrom refrakcijski indeks ili % suhe tvari. otopine saharoze od 0. Nakon 30 minuta utvrđuje se koncentracija otopina saharoze u kojima je bilo biljno tkivo. sat. Izotonične otopine su otopine čiji je osmotski potencijal. Otopine s većom početnom koncentracijom zbog svog većeg osmotskog potencijala “izvlače” vodu iz stanica tkiva (plazmoliza). metalna žlica. odnosno koncentracija otopljenih tvari jednaka onoj u stanicama biljnog tkiva.4. ravnalo.2 do 1. milimetarski papir. odnosno koncentraciju otopljenih tvari u odnosu na stanice biljnog tkiva su hipotonične i u njima dolazi do povećanja koncentracije otopljenih tvari uslijed prelaska vode u ispitivano tkivo koje povećava svoj volumen. Praktično mjerenje DDP uz pomoć refraktometra (slika 26) vrši se prema promjeni težine ili volumena biljnog tkiva kao i promjene koncentracije otopine u koju je tkivo potopljeno.2 do 1 mol/dm3 Način izvođenja vježbe Priredi se niz otopina saharoze od 0. refraktometar biljni materijal: gomolj krumpira reagensi: destilirana voda. Refraktometar Cilj Odrediti silu usvajanja vode biljnog materijala pomoću refraktometra. Slika 26. Otopine koje imaju manji osmotski potencijal. Takve otopine nazivaju se hipertonične. vaga. pipeta od 10 mL. te pri tome smanjuju svoju koncentraciju (sadržaj suhe tvari im se smanjuje) a volumen tkiva se smanjuje. 5 odmjernih tikvica od 50 mL. U jedan niz otopina se potope komadići ispitivanog biljnog tkiva (podjednakog broja i veličine).1. Materijal pribor i oprema: 10 kemijskih epruveta. ODREĐIVANJE DEFICITA DIFUZNOG PRITISKA (DDP) Uvod u vježbu Određivanje sile usvajanja vode (DDP) tkiva ili čitavih organa biljke obavlja se pronalaženjem otopine čiji osmotski pritisak odgovara ispitivanom uzorku te u njemu ne dolazi do usvajanja odnosno izdvajanja vode. FIZIOLOGIJA STRESA KOD BILJAKA 4. U slučaju da se ta vrijednost nalazi između dvije 63 .0 mol/dm3 i prenese po 10 mL u dva niza epruveta. stalak za epruvete.

DDP se računa prema izrazu: DDP= −R×T ×i ×c R [kPa dm3K-1mol-1] . 8. za elektrolite > 1.2 mol/dm3) su hipotonične i u njima je došlo do povećanja koncentracije nakon potapanja tkiva u otopinu.izotonični koeficijent Van’t Hoffa (za neelektrolite = 1.4 0.6 18. za NaCl i KCl = 1. % ST u otopinama bez biljnog tkiva (očitanje refraktometrom) 6.6 0.3 12.koncentracija izotonične otopine saharoze i . nakon potapanja biljnog tkiva u otopine (očitanje refraktometrom) 6.285 mol/dm3). 2. Unošenjem podataka za otopine bez biljnog tkiva i povezivanjem dobivenih točaka dobije se pravac broj 1.314 kPa dm3K-1mol-1 . Iz sjecišta ovih pravaca se spuštanjem okomice na apscisu očitava koncentracija (c) izotonične otopine saharoze.4 26.0 M) a na ordinatu % suhe tvari otopine. npr. konstrukcije dijagrama i izračunavanja DDP: br.3 30. Spuštanje okomice na X os iz sjecišta navedenih pravaca daje koncentraciju izotonične otopine (0.3 22.2-1. Na apscisu koordinatnog sustava se nanosi koncentracija saharoze (0.8 12. 4.5) 1.molarne koncentracije saharoze. a desno od sjecišta su otopine s višom početnom nego konačnom koncentracijom (hipertonične otopine) i u njima je došlo do pada koncentracije nakon potapanja biljnog tkiva zbog izlaska vode iz tkiva u okolnu otopinu. nakon uranjanja biljnog tkiva u seriju otopina saharoze (plavi pravac).4 24.2 0.apsolutna temperatura (K = 273 + °C) c [mol dm -3] . a podaci za otopine s biljnim tkivom daju pravac broj 2. 3. 5.0 17. koncentracija saharoze [mol/dm3] 0. tražena koncentracija se izračuna interpolacijom uz pomoć kalibracijskog dijagrama. primjer rezultata analize.9 Na grafikonu je prikazan pravac % ST u seriji otopina saharoze bez biljnog tkiva (crveni pravac) i pravac % ST 30 min.0 % ST 30 min. Sve otopine saharoze s nižim početnim koncentracijama saharoze (lijevo od sjecišta: samo otopina 0.0 1. 64 .314 JK-1mol-1) T [K].opća plinska konstanta (8.8 1.

nakon potapanja biljnog tkiva u otopine (očitanje refraktometrom) 7.3 30.4 24.8 1. 65 .2 i 0.689.0 izotonična otopina hipertonične otopine (c) otopina saharoze nakon 3/4 h Izračunavanje DDP za tkivo gomolja krumpira (temperatura pri analizi je bila 18°C): DDP = .6 0.0 1. nakon uranjanja biljnog tkiva u seriju otopina saharoze (plavi pravac).4 0. 5.2 0. a desno od sjecišta su otopine s višom početnom nego konačnom koncentracijom (hipertonične otopine) i u njima je došlo do pada koncentracije nakon potapanja biljnog tkiva zbog izlaska vode iz tkiva u okolnu otopinu. konstrukcije dijagrama i izračunavanja DDP: br. 3.3 12.8 1.4 0.8 18. Sve otopine saharoze s nižim početnim koncentracijama saharoze (lijevo od sjecišta: otopine 0.4 Na grafikonu je prikazan pravac % ST u seriji otopina saharoze bez biljnog tkiva (crveni pravac) i pravac % ST 30 min. Spuštanje okomice na X os iz sjecišta navedenih pravaca daje koncentraciju izotonične otopine (0.6 18.4 mol/dm3) su hipotonične i u njima je došlo do povećanja koncentracije nakon potapanja tkiva u otopinu. koncentracija saharoze [mol/dm3] 0.285 [mol dm-3]= .0 23.35 hipotonična otopina 30 25 % ST 20 15 10 5 0 0. 4.2 0.8.314 [kPa dm3 K-1mol-1]× 291[K] × 1 × 0.47 mol/dm3).2 28. 2.285 0.6 12.5 kPa 2.6 0. primjer rezultata analize.0 % ST 30 min. % ST u otopinama bez biljnog tkiva (očitanje refraktometrom) 6.

8 1.1 kPa 66 .1137.30 25 % ST 20 15 10 5 0 0.314 [kPa dm3 K-1mol-1] × 291[K] × 1 × 0.2 0.8.0 (c) otopina saharoze nakon 1/2 h Izračunavanje DDP za tkivo gomolja krumpira (temperatura pri analizi je bila 18°C): DDP = .6 0.47 [mol dm-3] = .4 hipotonične otopine izotonična otopina 35 hipertonične otopine 0.47 0.

6 0.Rezultati br. 5. nakon potapanja biljnog tkiva u otopine 67 . 4. koncentracija saharoze [mol/dm3] 0.4 0. 1. 3.8 1.2 0. 2.0 % ST u otopinama bez biljnog tkiva % ST 30 min.

4.2. Cilj Utvrditi prosječni gubitak vode iz lista zeljastih biljaka u određenom vremenskom periodu. biljne vrste se značajno razlikuju po intenzitetu gubitka vode evaporacijom (kutikularna transpiracija). Vaganje lista g g 68 . odnosno mraka. Nakon određenog perioda (npr. slika 27. List se izloži djelovanju različitih temperaturnih tretmana (15. ponovnim vaganjem utvrdi se razlika u masi lista. na svjetlu: Konačna masa lista: g Intenzitet evapotranspiracije: % List bršljana Početna masa lista na 15oC. u mraku: Konačna masa lista nakon 2 h: g Intenzitet evapotranspiracije: % g Početna masa lista na 25oC. Voda u obliku vodene pare izlazi iz lista najvećim dijelom kroz puči (stomatalna transpiracija). na svjetlu: Konačna masa lista: g Intenzitet evapotranspiracije: % g Slika 27. kao i utjecaju svijetlosti. koja predstavlja gubitak vode evapotranspiracijom. klima komora biljni materijal: list neke zeljaste bijke (salata. nakon prolaska kroz kutikulu. Ovisno o kemijskom sastavu kutikule. kupus). 2 h). ali i evaporacijom s površine. 25. u mraku: Konačna masa lista nakon 2 h: g Intenzitet evapotranspiracije: % Početna masa lista na 25oC. Evapotranspiracija se izrazi kao postotna razlika u masi lista. list bršljana Način izvođenja vježbe Vaganjem se utvrdi svježa masa lista. 30oC). Materijal pribor i oprema: laboratorijska vaga. ODREĐIVANJE EVAPOTRANSPIRACIJE LISTA Uvod u vježbu Gubitak vode iz zeljastih biljnih dijelova značajno ovisi o temperaturi sredine i uvjetima osvjetljenosti. Rezultati List zeljaste biljke Početna masa lista na 15oC.

Zbog čega se javlja razlika u intenzitetu evapotranspiracije lista zeljaste biljke i bršljana? 69 .

koji s amino i imino grupama aminokiselina daje crvenkasto obojenje čiji intenzitet ovisi o koncentraciji prolina se mjeri spektrofotometrijski na 520 nm nakon odvajanja prolin-ninhidrin kompleksa (Ruheman's purple) toluenom. tučak. filter-papir Whatman br. staklene epruvete. toluen. spajanjem ninhidrina i aminokiselina 70 . kvarcni pijesak. http://commons. Materijal pribor i oprema: tarionik.org/wiki/F ile:(S)-Prolin.wikimedia. ninhidrin reagens.png ) Akumulira se u citoplazmi gdje u stresnim uvjetima može činiti i više od 80% slobodnih aminokiselina. slika 29.3. špatula. plastične epruvete sa čepovima. 2. Prolin štiti membrane i proteine od (preuzeto s štetnog djelovanja visokih koncentracija anorganskih iona i temperaturnih ekstrema. Prikaz nastanka kompleksa Ruhenan’s purple koji daje specifično crvenkasto obojenje.4. Strukturna formula prolina vrste stresa. osnovni standard prolina Način izvođenja vježbe Ekstrakcija prolina iz stanica vrši se pomoću sulfosalicilne kiseline. stoga ovakvi spojevi imaju važnu ulogu u adaptaciji citoplazme na različite Slika 28. Povećanje koncentracije osmolita omogućuje da se iz vanjske sredine usvoji dodatna količina vode a osim toga kompatibilni osmoliti stabiliziraju strukturu proteina. ninhidrin aminokiselina Ruheman's purple Slika 29. slika 28). čime značajno doprinosi osmotskoj regulaciji citoplazme. Otpornost genotipova prema stresnim uvjetima može se ocijeniti prema sposobnosti akumulacije slobodnog prolina. ODREĐIVANJE SADRŽAJA PROLINA Uvod u vježbu Jedna od najčešćih reakcija živih organizama na vodni deficit je stvaranje i akumulacija osmotski aktivnih neutralnih organskih spojeva kao što su šećeri i neke aminokiseline (prolin. slijedi reakcija s ninhidrinom. lijevci. Cilj Odrediti sadržaj aminokiseline prolin u biljnom materijalu. posuda za inkubaciju na kupelji ili sušionik za suhu inkubaciju biljni materijal: 0.5 g biljnog tkiva reagensi: sulfosalicilna kiselina. s koncentracijom i do 200 mM.

6 8 0. standarda + 1.0. dodavanjem ninhidrina i octene kiseline. uz vorteksiranje 15-20 s.2 16 1.8 1. osn. standarda µg prolina/2 mL) 5 . Radni standardi: .0 mL dest.0 mL razr. Mjeri se transmisija na 520 nm uz podešavanje 0 čistim toluenom a 100% transmisije s a standardom 0. Ekstrahirati prolin dodavanjem po 4 mL toluena.6 1. Standardi se rade paralelno sa uzorcima.4 1.0 konc: 0 0. te se nakon inkubacije reakcija prekida prenošenjem epruveta na led.razrjeđenje pri ekstrakciji (1 g uzorka u 10 mL sulfosalicilne kiseline. Inkubacija se vrši na 1000C 1 h.2 1. Otpipetira se 2 mL filtrata u plastičnu epruvetu i doda 2 mL ninhidrin reagensa i 2mL ledene octene kiseline.8 4 0.conc. prolina s kalibracijskog dijagrama (conc. od toga 2 mL uzeto za određivanje) Rezultati 71 . vode 20 µg prolina /2 mL Formula za preračuna sadržaja prolina na svježu tvar biljke: Sadržaj prolina ( µg/gS SvT) = 5* X odvaga uzorka u g X [µg prolina/2 mL] . automatskom pipetom se pipetira toluenski sloj s ekstrahiranim prolinom u kivetu za spektrofotometar. Nakon što se epruvete zagriju na sobnu temperaturu i odvoji toluenski sloj.5 g biljnog materijala se homogenizira s 10 mL sulfosalicilne kiseline uz dodatak kvarcnog pijeska (na vrh noža) i profiltrira kroz filter papir Whatman br 2 u staklenu epruvetu.u 6 epruveta otpipetira se: 0.4 12 0.0 2.

tarionik. tučak. Daljnjim dodavanjem DCIP otopina ostaje ružičasta što označava kraj titracije. Strukturne formule askorbinske kiseline (lijevo) i dehidroaskorbinske kiseline (desno) 72 . U prisustvu enzima oksidaze askorbinske kiseline dolazi do oksidacije AK u DHAK (dehidroaskorbinsku kiselinu). Količina utrošenog DCIP preračunava se na mg AK/100 g uzorka. profiltrirati i 5 mL ekstrakta titrirati s DCIP. Erlenmeyer tikvica 200 mL biljni materijal: plod paprike reagensi: DCIP (2.4. 1 mL otopine askorbinske kiseline (AK) titrira se sa DCIP (diklorofenolindofenol). AK ga reducira u bezbojni oblik pri čemu se sama oksidira do DHAK (dehidroaskorbinska kiselina. Pri titraciji ružičasta boja treba ostati 15 s. AK (askorbinska kiselina). Slika 30. Cilj Odrediti koncentraciju C vitamina (askorbinske kiseline) u biljnom materijalu Materijal pribor i oprema: digitalni titrator. lijevci. koja inaktivira prisutnu oksidazu u stanicama. AK se prevodi u DHAK (slika 30).4. metafosforna kiselina Način izvođenja vježbe Reagens DCIP (2. stoga se ekstrakcija AK iz tkiva vrši pomoću metafosforne kiseline. filter-papir. slika 30). Predstavlja značajan reducens I poznato je da štiti klorofile od oksidativne fotodestrukcije kisikom koji se oslobađa fotolizom vode. ODREĐIVANJE SADRŽAJA VITAMINA C Uvod u vježbu Askorbinska kiselina (C vitamin) se nalazi u različitim tkivima biljaka. 1 g tkiva izmacerirati s metafosfornom kiselinom.6-diklorofenol-indofenol) ima plavu boju u alkalnoj a ružičastu u kiseloj sredini. Također sudjeluje u zaštiti stanica od oksidacijskog stresa uzrokovanog prisustvom slobodnih kisiskovih radikala. Prema tome.6-diklorofenol-indofenol). a otopina ostaje bezbojna sve dok se ne potroši sva količina AK u uzorku. Kada se pri titraciji AK ekstrahirane iz biljnog tkiva metafosfornom kiselinom dodaje DCIP.

faktor DCIP = 4mgAK mL DCIP Izračun sadržaja vitamina C se dobije prema sljedećoj jednadžbi: Sadržaj C vit (mg AK/100 g uzorka) = mg AK u alikvotu x Faktor DCIP x 2 x 100 Rezultati 73 .

Međutim. često zbog navedenih posljedica smrzavanja odumire ili se narušavanje fiziološko-biokemijskih procesa odražava na kasnije etape rasta i razvoja. Dugotrajno djelovanje niskih temperatura. gumeni čepovi. (oko 25 mm2). Sadržaj otopine u epruvetama zamrzava se pomoću smjese za hlađenje na temperaturi oko -20°C. koji specifično bojaju otopinu u koju je biljno tkivo potopljeno.0 M otopinom saharoze i zatvore čepovima. Bitno je da sloj odrezanih stanica bude što tanji. neke biljke bez većih posljedica na kasniji rast i razvoj mogu prezimiti i puno niže temperature zraka.5 M ili 1. Preparati se vade iz otopine (ili se otopina filtrira kroz filter papir) i promatraju morfološke promjene stanica i promjene u boji tkiva i otopine. Biljni organizam koji nepripremljen ulazi u hladan period tokom rasta. odnosno 0. Priređeni preparati stave se u tri epruvete napunjene s 8 mL destilirane vode. Cilj Dokazati da šećeri štite stanicu od pucanja membrana biljnog tkiva izloženog djelovanju niskih temperatura. epruvete se stave u posudu s vodom gdje se otapa zaleđeni sadržaj epruveta. Materijal pribor i oprema: skalpel. ili naglo spuštanje temperatura ispod 0°C imaju za posljedicu narušavanje vodnog režima biljke.5.4. Nakon 20-ak minuta zamrzavanja.5 M i 1 M otopina saharoze.5 M otopine saharoze. Skalpelom ili žiletom se odreže površinski sloj stanica lista crvenog kupusa ili lisne drške cikle. Građa protoplazme narušava se djelovanjem niskih temperatura te iz staničnog soka obojenih biljnih tkiva izlaze pigmenti. 74 . tikvice od 100 mL. smjesa za hlađenje (led u koji se dodaje 33g NaCl na 100 g leda ili 59 g NaNO3 na 100 g leda) Način izvođenja vježbe Pripremi se 100 mL 1 M i 0. pinceta biljni materijal: list crvenog kupusa ili lisna drška cikle reagensi: 0. epruvete. narušavanje staničnih fizioloških procesa. narušavanje proteinsko pigmentskih struktura. ZAŠTITNO DJELOVANJE ŠEĆERA PRI NISKIM TEMPERATURAMA Uvod u vježbu Na temperaturama ispod 0°C životna aktivnost je jako umanjena te prestaje na oko -10°C. a mogu se pojaviti i mehanička oštećenja membrana kristalićima leda.

manifestira zaštitna uloga šećer 75 . Potrebno je zaključiti preko kojih se staničnih fizioloških procesa. smrzavanju.Rezultati i zaključak Detaljno opiši morfološke i fiziološke promjene koje su se dogodile na ispitivanim uzorcima uslijed izloženosti niskim temperaturama tj. a koji se odnose na usvajanje i otpuštanje vode.

nitrit ili elementarna živa) pri čemu nastaje voda: supstrat + 2H2O2 → oksidirani supstrat + 2H2O Velika važnost brze katalize vodikova peroksida potrebna je stoga jer je on snažan i jako reaktivan oksidans koji može oštetiti biološke molekule i time uzrokovati metaboličke poremećaje.4. Ovaj enzim pokazuje dvojnu katalitičku aktivnost.1.6. Vodikov peroksid nastaje kao produkt u mnogim reakcijama procesa fotosinteze i staničnog disanja (slika 31). Pri katalaznoj aktivnosti enzim katalizira razgradnju vodikova peroksid na vodu i kisik: 2H2O2 → 2H2O + O2 dok pri peroksidaznoj aktivnosti enzim katalizira oksidaciju supstrata (metanol. fotosustav II. CLK. Unutar stanice katalaze ima dosta u peroksisomima i katalitički je vrlo aktivna.6. ( Preuzeto iz I. fotosustav I. AKTIVNOST ENZIMA KATALAZE Uvod u vježbu Katalaza (EC 1. ciklus limunske kiseline. PSII. etanol. superoksid dismutaza. molekulske mase od 54 do 59 kDa te sadrže hem kao prostetičku skupinu. Glavni izvori vodikova peroksida tijekom fotosinteze u C3 biljkama.11. Slika 31. H2O2:H2O2 oksidoreduktaza) je enzim pronađen u biljkama. formaldehid.ref) 76 . NADPH oksidaza i razne aminokiselinske oksidaze. katalaznu i peroksidaznu. životinjama i aerobnim mikroorganizmima gdje katalizira brzu razgradnju vodikova peroksida. SOD. Ślesak et al. a javlja se i kao produkt djelovanja oksidaza kao što su primjerice glukoza oksidaza. PSI. Biljne su katalaze tetramerni enzimi.

0) 77 .volumen enzimskog ekstrakta u mililitrima 50 – µmoli vodikova peroksida ekvivalentni s 1 mL 0. Ispitati kako vrijeme inkubacije utječe na aktivnost enzima. laboratorijska čaša od 500mL. filter-papir.Određivanja aktivnosti katalaze Aktivnost katalaze određuje se u inkubacijskoj smjesi sastavljenoj od pufera. Preko utroška otopine kalijeva permanganata za titraciju slijepe probe i probe. kuhinjski nož.02 M KMnO4 Cilj Upoznati se s metodom određivanja aktivnosti katalaze.05M otopina fosfatnog pufera (pH = 7.02 M otopina KMnO4. Prirediti enzimski ekstrakt i inkubacijske smjese te izračunati aktivnost katalaze. 5H2O2 + 2KMnO4 + 4H2SO4 → 2MnSO4 + 2KHSO4 + 5O2 + 8H2O (1) (2) (3) (VS-VP) x 50 [µmol] (VS-VP) x 50 / t x 10 [µmol min-1 mL-1] VP [mL] . supstrata i enzimskog ekstrakta.05M fosfatnom puferu (pH = 7.5 %-tna otopina H2O2 u 0.volumen utrošenog KMnO4 za titraciju slijepe probe (S) t [min] . 0.0). sat. 5 %-tna otopina H2SO4. 5 i 10 mL. ekstrakt katalaze iz biljnog tkiva (gomolj krumpira). Materijal pribor i oprema: 8 Erlenmeyerovih tikvica. gaza. 0. pipete od 1. a koristeći formulu (3) dobiva se aktivnost katalaze izražena kao količina razgrađenog vodikova peroksida po jedinici vremena i volumena enzimskog ekstrakta.volumen utrošenog KMnO4 za titraciju probe (P) VS [mL] .vrijeme inkubacije u minutama 10 [mL] . koristeći formulu (2) dobiva se količina vodikova peroksida koji je tijekom inkubacije razgrađen katalazom. centrifuga biljni materijal: gomolj krumpira reagensi: 0. Uz svaki uzorak-probu radi se slijepa proba koja sadrži pufer i enzimski ekstrakt koji je prethodno zagrijan do ključanja. Nakon prekida inkubacije vodikov peroksid koji nije izreagirao titrira se sa standardnom otopinom kalijeva permanganata (1). ribež. Inkubacija se vrši pri sobnoj temperaturi u vremenu do 30 minuta nakon čega se reakcija prekida.

Priprema enzimskog ekstrakta Odvagati 100 grama gomolja krumpira. Za potrebe slijepe probe 50 mL enzimskog ekstrakta zagrijati do ključanja i ohladiti na sobnu temperaturu prije upotrebe. Utječe li vremenski tijek reakcije na aktivnost katalaze? Objasnite. 2. Što je specifična enzimska aktivnost? Možete li je izraziti za katalazu u našem slučaju. Prikaz redosljeda dodavanja i količine reagensa u uzorak Uzorak Reagensi (mL) S1 10 10 5 (5) P1 10 10 5 S2 10 10 5 (10) P2 10 10 5 S3 10 10 5 (15) P3 10 10 5 S4 10 10 5 (30) P4 10 10 5 0. Određivanje aktivnosti Pripremiti uzorke prema tablici 6. Nakon ekstrakcije. Tablica 6. 2. Dobiveni filtrat (sirovi enzimski ekstrakt) koristiti za određivanje aktivnost katalaze. Izračunati količinu razgrađenog vodikova peroksida. u tikvicu s uzorkom odmah dodati 5 mL 5% otopine H2SO4 i promućkati. 10 minuta na 4°C. sadržaj procijediti preko gaze i profiltrirati kroz filter papir ili centrifugirati pri 5000 G. Ovako pripremljen homogenat ostaviti u hladnjaku 30 minuta. Problemski zadaci: 1. Koja je uloga fosfatnog pufera u inkubacijskoj smjesi ? Gubi li katalaza svoju aktivnost zagrijavanjem ? Kako bi ste dobili aktivnost katalaze izraženu u količini razgrađenog vodikova peroksida po gramu biljnog materijala? 5. Dobiveni sadržaj potom titrirati otopinom KMnO4 do nastanka svijetlo ljubičaste boje titrirane otopine. nožem ili pomoću ribeža usitniti ga na manje komade i prenijeti u laboratorijska čašu. 78 .5 %-tna otopina H2O2 Inkubacija 22oC (min) Nakon proteklog vremena inkubacije.Način izvođenja vježbe 1. 4. a aktivnost katalaze izraziti kao količinu razgrađenog vodikova peroksida po jedinici vremena i volumena enzimskog ekstrakta. Usitnjeni materijal homogenizirati miješanjem uz dodatak 100 mL hladnog fosfatnog pufera.05M fosfatni pufer Enzimski ekstrakt Prokuhani enzimski ekstrakt 0. 3.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->