P. 1
hrv.g421

hrv.g421

|Views: 599|Likes:

More info:

Published by: Zvone ZolesamozaOlujić Jurkovic on Apr 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/25/2013

pdf

text

original

LEKSIKOLOGIJA

I. UVOD - leksem - ukupnost svih oblika i značenja jedne riječi - leksik - općeuporabni termini - tvore svi leksemi hrvatskoga jezika - leksikologija - jezikoslovna disciplina, proučava rječnički sustav (leksik) - područja leksikologije - tvorba riječi, frazeologija, onomastika, nazivoslovlje, leksikografija    lingvistika (jezikoslovlje) semiologija (znak i znakovni sustav) semantika (proučava sadržajnu stranu znakova)

II. JEDNOZNAČNOST I VIŠEZNAČNOST LEKSEMA - jednoznačnice - monosemija (jednoznačnost leksema) - višeznačnice - polisemija (višeznačnost leksema)  leksično - semantičke varijante leksema o metafora (On je lisica.) o metonimija (Čitam Kafku.) - semantičke komponente a) glavno (osnovno) b) sporedno (izvedeno) - denotativno (neutralno) značenje - izravno upućuje na pojam - konotativno (obilježeno) značenje - oznake ili asocijacije - podruštvljeno (socijalizirano) značenje - asocijacije zajedničke svima ili većini govornika hrvatskog jezika - individualno (okazionalno) značenje - konotacije ovisne o određenom kontekstu ili su svojstvene samo jednom piscu III. SINONIMIJA - sinonimija - semantički odnos dva ili više vrsta leksema (ista vrsta riječi; različit izraz, jednak sadržaj) -vrste sinonima:  bliskoznačnice (zamjenjuju samo u nekim kontekstima - generacija, naraštaj, pokoljenje)  istoznačnice (zamjenjuju u svim kontekstima - tuga, žalost)  standardnojezični (tuga - žalost)  nestandardnojezični (kulja, top, sulja, kolac, kec....) - kontaktni sinonimi - pripadaju različitim hrvatskim govorima - hiperonim - značenjska nadređenica - hiponim - značenjska podređenica (specifična sastojnica) - kohiponim - značenjske supodređenice (čovjek - muškarac, žena)

vrsta četinjača > bor . borax = bor . b) leksički para (3. ANTONIMIJA .pojava znalenjske opreke između dvaju leksema .izjednačenje izraza dvaju leksema različitih značenja .nizak * međustupanj = normalna rasta c) obratni .istina .homonimski parnjaci .višestruka antonimija (star .oruđe > kosa .vrsta ribe) d) udaljavanje značenja višeznačnice (kosa .četiri načina nastanka leksičkih homonima a) prilagodba posuđenica (lat.praunuk . imenice para) .IV.homografi (istopisnice) pas .pradjed .leksemi jednakih izraza a) obični (morfološki) Djed ima pet unuka. Cesarić) .oksimoron (stilska figura .vrsta javora > klen .djelomična antonimija (dan .laž b) stupnjeviti .koji je u kasnijoj životnoj dobi > star .bos -obuven b) individualni ili kontekstualni .koji je rabljen) .padina) V.oštroumna ludost) .homofoni (istozvučnice) Višnja .homonimija .završiti pisanje) c) glasovne promjene u prošlosti hrvatskoga jezika (klen .kemijski element) b) tvorba riječi .tvorbeni homonimi (dopisati . tebi će naliti žuči.međustupnjevi .noć) .istina .višnja .antonimi po podrijetlu a) istokorijenski .dva leksema istog izraza.laž . a različita značenja .pas . (D.homonimi . mn.komplementarni odnos .upisati . HOMONIMIJA .antonimija .pripisati > dopisati .ispisati b) raznokorijenski . lice jednine glagola parati) para (G.Sudbina što drugima nalijeva vina.antonimi po naravi značenjske opreke: a) binarni antonimi .po usvojenosti a) općejezični .visok .

opća standardnojezična norma: a) pravopisna (ortografska) b) pravogovorna (ortoepska) c) fonološka d) morfološka .normativni priručnici: pravopis.crkva)  etnografski dijalektizam (bevanda) ..vrste:  potpuni leksički dijalektizam (hiža .kuća)  leksičko .jezično čistunstvo ili jezični purizam .gramatička norma f) leksička (normiranje porabe leksema) g) stilistička (stilska funkcionalnost leksema) .puristički zahtjevi ne obvezuju u stilski obilježenoj porabi standardnog jezika (ponajprije u jeziku književnog djela) . usvojenice. licencija.regionalizmi . kriterij. aktuelan .osnovna puristička pravila 1.) 5. standardnog jezika . posuđenicu treba rabiti samo ako je opseg sadržaja širi ili uži. eponimi.) 3.. te internacionalizmi ostaju 2.leksemi karakteristični za sve govore koji pripadaju istoj skupini govora (utvaj = pašnjak  posavski regionalizam) . ponovno posuđvanje i prilagođavanje je pogrešno (aktualan -točno.leksemi karakteristični za cijelo područje jednog narječja . egzotizmi.puristička načela i kriteriji: novotvorenice i prevedenice.gramatička norma e) sintatička . asimilacijski.lokalizmi . izraz posuđenice koji je prilagođen u višem stupnju ima prednost (prednost: klišej. rječnici ..sustav pravila .. kad je hrvatski leksem ne može zamijeniti.stilski obilježena upotreba . gramatika. ostaje posuđenica za koju nemamo zamjene ili je zastarjela (antena. hrvatski leksem ima prednost pred posuđenicom (djelotvoran. tangenta.tovar)  tvorbeni dijalektizam (*bogatec . portret.semantički dijalektizam (magarac . ne efikasan) 4.leksemi svojstveni jednom mjesnom govoru (gospar . posuđenice .krivo) .normiranost .. primitivan i prvotan.posebna skrb za pravilnost i čistoću hrv.. dijalektizmi..dijalektizmi .za etnografski dijalektizam hrvatski standardni jezik nema zamjena PURIZAM I JEZIČNA KULTURA .Dubrovnik) .) 6. a da to ne bude na štetu preciznosti iskaza (opsegom sadržaja ne podudaraju se leksemi autor i pisad.najveća prostorna proširenost .bogataš)  fonološki dijalektizam (*crikva .

Mura) * egzonimi .pojava ili stvari .hladan kao led.frazmeska istoznačnost .onomastika (imenoslovlje) ..opće imenice ili apelativi . žargone i razgovorni jezik IMENA . jezera .imena voda (potoci.puristička ograničenja ne vrijede za narječja... država i rijeka) . Bilo nam je bog bogova (izvrsno). * frazemske istoznačnice (sinonimi) . frazem trn u peti ima inačicu trn u oku.) TOPONIMI a) ojkonimi . Juraj Dalmatinac) .frazemi . Rim) * ktetik .višečlane jezične jedinice.imena naseljenih mjesta (Dubrovnik) b) oronimi . značenje i funkcionalnost imena u književnom djelu FRAZEMI .matronimi .posvojni pridjev izveden od imena naseljenih mjesta * etnik . Nijemci.imena naroda i etničkih skupina (Baski.Tanak kao čačkalica.pridjevci (župan Desimir.vlastita imena . Čileanci.pojedinačni pripadnici ili skup pripadnika određene vrste.imenice kojima se imenuju svi pripadnici određene vrste bića. Beč.ime stanovnika naseljena mjesta * onomastočka stilistika . frazeologija) * frazemske inačice ili varijante . Sama kost i koža > vrlo tanak.patronimi ...hrvatska imena naseljenih mjesta koja se nalaze izvan hrvatskoga jezičnog područja (Atena. u govornom aktu reproduciraju se kao cjelina .Petar je u svom poduzeću bog bogova (vrlo utjecajan čovjek). * frazemske višeznačnice . hladan kao kamen .najčešće se razlikuju jednom sastavnicom.imena gora (Gvozd) c) hidronimi . mršav * frazemska antonimija .posebna skupina ojkonima . Suh kao bakalar.antroponomastika (grana onomastike) b) toponimi (imena mjesta kojima pribrajamo i imena zemalja.hladan kao mramor .prezimena nastala od očeva imena .Živjeti na kruhu i vodi (oskudno živjeti) > Živjeti kao bubreg u loju (živjeti u izobilju) . bića ili pojava Hrvatska imena dijele se u dvije osnovne skupine: a) antroponimi (imena ljudi) . rijeke.podrijetlo.toponomastika (grana onomastike ) U hrvatskoj antroponimiji razlikujemo: a) osobna imena b) nadimke c) prezimena . sustavnost i značenje imena .frazeologija: a) jezikoslovna disciplina disciplina koja proučava frazeme b) ukupnostz frazema nekoga jezika (npr.frazemski antonimi .prezimena nastala od majčina imena d) etnonimi .proučava podrijetlo.

legein=govoriti.Izravna ili bliža tvorbena veza (praznak . antonimi.riječi imaju leksičko značenje koje upućuje na predmet ili pojam izvan jezika (maslima – drvo.imaju i leksičko i gramatičko značenje imenice.novi leksemi tvore se prema tvorbenim uzorcima od leksema koji već postoje u hrvatskom jeziku .Korijen leksema . područnom i funkcionalnom komunikacijska povezanost dovodi do posuđivanja riječi iz drugih jezika.Tvorenica . brojevi.TVORBA RIJEČI .učiti) .znanost o sastavljanju rječnika JEZIČNI ZNAK JEZIK je sustav (jezičnih) znakova čija je osnovna uloga sporazumijevanje (komunikacija) . glagoli.nominativ.vremenskom(aktivni i pasivni leksik). veznici.Osnovni leksem . a bavi se i tumačenjem odnosa među različitim riječima (sinonimi.Osnovni leksem i tvorenica stoje u tvorbenoj vezi .znanost o tvorbenim načinima leksikografiju.leksem koji nastaje tvorbenim procesom .lexis-riječ) jedinica leksičkog sustava koja predočava sve oblike i sva značenja neke riječi LEKSIKOGRAFIJA Bavi se sastavljanjem rječnika ETIMOLOGIJA Proučava podrijetlo i razvoj pojedinih riječi UVOD U LEKSIKOLOGIJU LEKSEM je takav oblik riječi koji predstavlja skup svih svojih značenja i gramatičkih oblika svi leksemi jednog jezika čine njegov LEKSIK LEKSIČKO ZNAČENJE. usklici i čestice Leksik je promjenjiv.riječi imaju gramatičko značenje koje se tiče sredstava unutrašnjeg strukturiranja jezika (maslina.dio tvorenice koji joj je zajednički s osnovnim leksemom . prilozi NEPUNOZNAČNICE.Posredna ili dalja tvorbena veza (učiteljica .znak) . preneseno). homonimi) leksikologija se bavi i raslojenošću nekog jezika. pa je i to područje kojim se bavi leksikologija LEKSIKOLOGIJA u širem smislu obuhvaća i ove znanstvene discipline: onomastiku.plod) GRAMATIČKO ZNAČENJE.znanost o frazemima tvorbu riječi.Tvorbena osnova . Stalno se obnavlja.imaju samo gramatičko značenje prijedlozi. zamjenice. gubi ili dobiva nove izraze zato kažemo da teži otvorenosti LEKSIKOLOGIJA u užem smislu proučava i opisuje rječnik nekog jezika leksička semantika tumači prirodu riječi i određuje njezino leksičko značenje( osnovno.u tvorbenom procesu služi kao polazište .ženski rod. tj.znanost o imenima frazeologiju. jednina) PUNOZNAČNICE.proučava načine oblikovanja i sredstva za oblikovanje novih riječi .čuva zajedničku značenjsku jezgru srodnih leksema SEMANTIKA Proučava značenje riječi LEKSIKOLOGIJA Proučava i opisuje riječi kao leksičke jedinice LEKSEM (grč. pridjevi.

Morseova abeceda. ono upućuje na predmet u stvarnom svijetu i isto je za sve članove jezične zajednice IZVEDENO ZNAČENJE riječi predstavlja njen prošireni sadržaj. sam imenovni predmet pripada izvanjezičnoj zbilji odnos između izraza i sadržaja jezičnog znaka je reverzibilan govornik prelazi sa sadržaja na izraz. grimase). trešnja. a lingvistika je dio opće znanosti koja se bavi ulogom znakova u društvu – dio semiologije JEDNOZNAČNOST I VIŠEZNAČNOST RIJEČI OSNOVNO (GLAVNO) ZNAČENJE riječi predstavlja njezin osnovni sadžaj. tj na nekim stvarnim odnosima(riba. zebra…) METONIMIJA je preneseno značenje utemeljeno na asocijativnom povezivanju stvari u vremenu i prostoru. a slušatelj obrnuto jezični znak nije isto što i riječ (pravila igre su 2 riječi.riječ. on je izveden od njezinog osnovnog sadržaja na temelju neke zajedničke osobine ili asocijacije NEUTEALNO (DEKONOTATIVNO) ZNAČENJE riječi izravno upućuje na imenovani pojam i jednako je za sve govornike nekoga jezika OBILJEŽENO (KONOTATIVNO) ZNAČENJE riječi zadobiva u određenoj situaciji.govor). prometna signalizacija. Brailleovo pismo… Ferdinand de Saussure je osnivač struktukalizma po toj teoriji jezik je sustav apstraktnih znakova koji služe za sporazumijevanje.PRIRODU (NARAV) jezičnog znaka čini izraz (označitelj) jezičnog znaka i sadržaj (označenk9. Tribuson) . patiti od vlastite visine…) OKAMENJENE (LEKSIKALIZIRANE) METAFORE su riječi koje su izgubile svoju metaforičnost i doživljava ih se kao obične riječi (jagodica. boca.je znanost koja proučava život i ulogu znakova u društvu sustavi znakova za sporazumijevanje dijele se u dvije skupine: Jezični sustavijezik kao sustav znakova za sporazumijevanje (JEZIK je apstraktni sustav znakova i pravila po kojima se ti znakovi kombiniraju. dimni signali. to jest njezino prvo značenje. gimnazija. a povezano je s asocijacijama koje se uz nju vežu METAFORA je stilska figura koja preneseno značenje gradi na temelju neke zajedničke osobine (biti vezan obećanjima. list. sustav prometnih znakova. a GOVOR je konkretna realizacija jezika) Nejezični sustavinejezični znakovi kao kodovi neverbalna komunikacija (geste. logos. ali 1 jezični znak) crtež: SEMIOLOGIJA (semeion-znak.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->