Izomerija u nizu alkana

‡ ugljikovi atomi ne ve u se uvijek u ravne lance. ‡ Strukturna formula butana mo e se napisati na dva na ina, s ravnim i razgranatim lancem.

‡ Te dvije vrste molekula iste su molekulske formule, C4H10, ali razlikuju se po me usobnom rasporedu atoma u molekuli te se nazivaju konstitucijski (strukturni) izomeri.

1

3 2

metilna skupina

normalni butan, n-butan

izobutan, i-butan, 2-metilpropan

‡

to je broj ugljikovih atoma u molekuli ve i, to je i ve i broj razli itih izomera.

Broj C-atoma u alkanu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20

Broj izomera 1 1 1 2 3 5 9 18 35 75 366379

‡ Razlikuju im se i fizikalna i kemijska svojstva. ‡ to je razgranatost nekog alkana ve a, vreli te im je a, ni e. e.

Konstitucijski (strukturni) izomeri

Izomeri butana i njegovih alkila

butan

butil-

sec-butil-

izobutan

izobutil tert-butil-

‡ Strukturna formula ugljikovodika C5H12 mo e se napisati na 3 na ina.

‡ Ovo je skra eni na in pisanja strukturnih formula. Atomi ugljika su na krajevima i u sredi tima iz kojih izlaze veze.

‡ Strukturna formula ugljikovodika molekulske formule C6H14 mo e se napisati na 5 na ina:

Primjeri za vje banje