TAJNI DNEVNIK ADRIANA MOLEA

Sue Townsend

uskoro je. napisala i objavila "Tajni dnevnik Adriana Molea" i "Novi jadi Adriana Molea".. pod naslovom "Adrian". Nakon to je 1982. a neki su postali predlo kom za radio i scenska djela. godine objavila prvo djelo.O piscu. Sue Towsend je suvremena engleska spisateljica iji su romani za omladinu prevedeni na mnoge svjetske jezike. zahvaljuju i izvanrednom prijemu kod itatelja.. .

. U ovom modernom romanu.KRATKI SADR AJ. trinaestogodi njeg Adriana Molea. niz njegovih "jada". Sadr aj knjige nije vezana radnja. od dana do dana. njegova traganja za stotinama odgovora. te kroz njegova razmi ljanja saznajemo o svim problemima koji ga mu e. od sije nja jedne godine do travnja idu e. s roditeljima. . kao i osobama s kojima se prepli e njegov ivot. njegovi sukobi s okolinom.. Roman je zapravo njegov vlastiti dnevnik u kojem se ni u njegove misli i zbivanja koja ga zaokupljaju. to je niz sli ica iz njegovog ivota. njegove nedoumice. upoznajemo glavni lik.

.Mjesto radnje London..Engleska Vrijeme radnje Radnja se dovija kroz cijelu godinu. .

kako ka e njegov lije nik. ak se na neko vijeme i rastaju. povremeno se baka pojavljuje u ku i. Adrian polako odrasta. isklju uje se iz svijeta odraslih kad je to potrebno za njegov vlastiti mir.jedini neprijatelj mu je Barry Kent.Analiza likova ‡ Adrian je dje ak u pubertetu. gotovo sve situacije uspijeva sam rije iti. O njegovom izgledu znamo malo. Roditelji su mu u stalnoj sva i. a kasnije ak i o eva ljubavnica s djetetom i starac Bert. Vi e znamo o njegovim ivotnim prilikama i neprilikama. Znamo da ga mu e bubuljice i pri tevi. . mo da je pomalo "bucmast". s njima ivi pas. Unato svim tim problemima.

"Razbolio sam se od ivciranja." ." . biti veterinar." ."Morat u dakle ostati pri samozadovoljavanju.." ."Nije udo da sam malen za svoje godine." ."." ."..osje ao sam se kao prava svinja.."Kako sam ponosam to sam Englez." ..Neki citati o Adrianu.po eo sam prati su e." ..." ..". imaju pravo zanimati se za seks." ." ." ...".."Mo da u kad odrastem." ."Odsad u dobivati u koli besplatan topli obrok.." ." ."Intelektualci kao ja....da se dive mom stanu.upravo sam se obrijao. Izgleda da u se uskoro morati brijati."U posljednje vrijeme postajem pravi la ljivac.."Sad znam da sam intelektualac.. .."Iznad gornje usne izraslo mi je nekoliko dla ica."Rekla je da sam borac za slobodu i prava ovjeka.

svjesna svog izgleda i svog utjecaja na dje ake. Prili no samosvjesna i odlu na. Njene su obiteljske prilike puno bolje od njegovih. zgodna djevoj ica. ne ivi u oskudici. ali zapravo dobra kao osoba. "kose boje meda". voli ga i razumije. .‡ Pandora je Adrianova vr njakinja. Ona puno poma e Adrianu. daje mu podr ku.

Uskoro e morati nositi grudnjak." -"Izgledala je bajno u jaha oj opremi."Tata joj radi u mljekari."Pandorina je kosa boje sirupa i duga ka kao to i treba da bude djevoja ka kosa. grudi su joj poskakivale ko lude." .‡ Neki citati o Pandori ‡ . Sasvim je dobro gra ena." .

odlazi od ku e sa susjedom Lucasom kroz neko vrijeme. . ali se ponovo vrati i nastoji odr ati obitelj. mo da i malo nemarna prema Adrianu.‡ MAMA PAULINA: Adrianova mama ‡ nezadovoljna s onim to joj pru a brak i mu .

" .."Stra no je uti ro enu majku kako prosta i.. tje i G."Sutra ide da joj probu e u i. ita i pu i."." ..." ...tome je kriva stara.Lucasa." ." . jer se osje a kriva."Stara nije ve danima ni prstom makla u ku i.. samo ide na posao."I ba ja moram imati takvu majku." .." ." ..".premda onako grozno pi e na ma ini.".Lucasom."Stara je iza la van da popu i cigaretu.koliko dugo stara vodi ljubav s g.Neki citati o mami ‡ .ali tako govori samo zato." -" .

‡ TATA GEORGE: Adrianov tata ‡ esto je nervozan.ostaje bez posla.sklon pu enju i alkoholu.a kad ga ena (pauline) napusti na e ljubavnicu koju pak napu ta jer se ena vra a. zna se samosa aljavati. .

." .".da e me izmlatiti na mrtvo ime.".." .zato to se sino kasno vratio ku i."." .." -" etrdesetogodi njak."Mislim da je stari zbilja laf ina.." .." ." ."Ipak bi radije da stari ne nosi onu prega u."Sad dakle znam da mi je otac patolo ki la ljivac."Zbilja je staromodan.."Stari sjedi u gostinjskoj sobi i pu i.." .onda je rekao da mu je ao." .Neki citati o tati ‡ ."Tako je jadno izgledao."... izgleda s njom kao homi ......"Stari je protjerao psa iz ku e." .." .ali sam primjetio da i dalje pu i." ..

." ."Ona prljava komunjara." ."To je najodurnija soba koju sam ikada u ivotu vidio..Ostali likovi ‡ Bert Baxter ‡ ." ."U sobi je ne to grozno zaudaralo. mislim da je to bio sam Bert Baxter.djed kojeg je Adrian upoznao putem samatiranaca ‡ -" Bert Baxter je le ao u ne istom krevetu i pu io cigaretu." .

"Baka je napisala ek za nepla enu struju." .kad je upala baka i digla histeri nu dreku...." ..".‡ BAKA: Adrianova baka -"."Baka je jako stroga..".baka ima prodoran pogled kao Superman." ...." . i po emo s njom u crkvu." .

ak su joj i nos i usta i kosa ravni."Nema ni duda ni guzice." .." ." ."Ne bi ni bila tako lo a kad bi bila malo deblja."Sva je ravna kao daska.." ."Ima divne bijele zube." ."Doreen ne krtari sa d emom kao neke druge ene.‡ DOREEN: Georgina (tatina) cura ." ."Tanka je kao tapi .

.." ." .. ali je toliko cmizdrio.‡ MAXWELL: Doreenino nezakonito djete ....sa svojim groznim klincem koji se zove Maxwell.".".

..Moje mi ljenje ‡ Adrianovovi do ivljaji su mi bili neki put smije ni a neki put dosadni. ...najbolji dio je bio onda kad se je govorilo o psu..

‡ IZRADIO:Ivan Cigula ‡ MENTORICA: prof. Gordana Ku ini .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful