TAJNI DNEVNIK ADRIANA MOLEA

Sue Townsend

. Nakon to je 1982. a neki su postali predlo kom za radio i scenska djela. Sue Towsend je suvremena engleska spisateljica iji su romani za omladinu prevedeni na mnoge svjetske jezike. napisala i objavila "Tajni dnevnik Adriana Molea" i "Novi jadi Adriana Molea". uskoro je. godine objavila prvo djelo. zahvaljuju i izvanrednom prijemu kod itatelja.O piscu... pod naslovom "Adrian".

kao i osobama s kojima se prepli e njegov ivot. niz njegovih "jada".KRATKI SADR AJ. njegova traganja za stotinama odgovora. Roman je zapravo njegov vlastiti dnevnik u kojem se ni u njegove misli i zbivanja koja ga zaokupljaju. od dana do dana. te kroz njegova razmi ljanja saznajemo o svim problemima koji ga mu e. U ovom modernom romanu. upoznajemo glavni lik. s roditeljima. njegovi sukobi s okolinom. . njegove nedoumice... Sadr aj knjige nije vezana radnja. od sije nja jedne godine do travnja idu e. to je niz sli ica iz njegovog ivota. trinaestogodi njeg Adriana Molea.

Mjesto radnje London..Engleska Vrijeme radnje Radnja se dovija kroz cijelu godinu.. .

Analiza likova ‡ Adrian je dje ak u pubertetu. povremeno se baka pojavljuje u ku i. mo da je pomalo "bucmast". isklju uje se iz svijeta odraslih kad je to potrebno za njegov vlastiti mir. Vi e znamo o njegovim ivotnim prilikama i neprilikama. . Adrian polako odrasta. kako ka e njegov lije nik. ak se na neko vijeme i rastaju. gotovo sve situacije uspijeva sam rije iti. O njegovom izgledu znamo malo. Roditelji su mu u stalnoj sva i. a kasnije ak i o eva ljubavnica s djetetom i starac Bert. s njima ivi pas.jedini neprijatelj mu je Barry Kent. Znamo da ga mu e bubuljice i pri tevi. Unato svim tim problemima.

" ."."." ." .da se dive mom stanu.osje ao sam se kao prava svinja." ." ."Kako sam ponosam to sam Englez.".upravo sam se obrijao."."Intelektualci kao ja..."U posljednje vrijeme postajem pravi la ljivac." ."Mo da u kad odrastem.." ." . ..." .."Morat u dakle ostati pri samozadovoljavanju."Nije udo da sam malen za svoje godine."Rekla je da sam borac za slobodu i prava ovjeka." ." . Izgleda da u se uskoro morati brijati.po eo sam prati su e." ." ."Sad znam da sam intelektualac."Odsad u dobivati u koli besplatan topli obrok.."Iznad gornje usne izraslo mi je nekoliko dla ica.." ...."Razbolio sam se od ivciranja......" .Neki citati o Adrianu. imaju pravo zanimati se za seks. biti veterinar..

zgodna djevoj ica. Ona puno poma e Adrianu. Prili no samosvjesna i odlu na. svjesna svog izgleda i svog utjecaja na dje ake. Njene su obiteljske prilike puno bolje od njegovih. . voli ga i razumije. ali zapravo dobra kao osoba.‡ Pandora je Adrianova vr njakinja. ne ivi u oskudici. daje mu podr ku. "kose boje meda".

Uskoro e morati nositi grudnjak."Tata joj radi u mljekari."Pandorina je kosa boje sirupa i duga ka kao to i treba da bude djevoja ka kosa.‡ Neki citati o Pandori ‡ ." . Sasvim je dobro gra ena." -"Izgledala je bajno u jaha oj opremi." . grudi su joj poskakivale ko lude.

‡ MAMA PAULINA: Adrianova mama ‡ nezadovoljna s onim to joj pru a brak i mu . . ali se ponovo vrati i nastoji odr ati obitelj. mo da i malo nemarna prema Adrianu. odlazi od ku e sa susjedom Lucasom kroz neko vrijeme.

" ." .premda onako grozno pi e na ma ini. tje i G." -" ..koliko dugo stara vodi ljubav s g.." ." ."Stara je iza la van da popu i cigaretu.".."I ba ja moram imati takvu majku.."Sutra ide da joj probu e u i." .Neki citati o mami ‡ . samo ide na posao. ita i pu i.tome je kriva stara.Lucasom.. jer se osje a kriva." ...".ali tako govori samo zato."Stara nije ve danima ni prstom makla u ku i.Lucasa."Stra no je uti ro enu majku kako prosta i." ..."." .

sklon pu enju i alkoholu. .a kad ga ena (pauline) napusti na e ljubavnicu koju pak napu ta jer se ena vra a.ostaje bez posla. zna se samosa aljavati.‡ TATA GEORGE: Adrianov tata ‡ esto je nervozan.

" .ali sam primjetio da i dalje pu i.." ."Zbilja je staromodan.." -" etrdesetogodi njak.." ." ."Sad dakle znam da mi je otac patolo ki la ljivac..." ."." ....."Stari sjedi u gostinjskoj sobi i pu i.." .Neki citati o tati ‡ ." . izgleda s njom kao homi .da e me izmlatiti na mrtvo ime.onda je rekao da mu je ao."Mislim da je stari zbilja laf ina."Tako je jadno izgledao."Ipak bi radije da stari ne nosi onu prega u..." ..".." ." .".."..zato to se sino kasno vratio ku i."Stari je protjerao psa iz ku e.

"U sobi je ne to grozno zaudaralo."Ona prljava komunjara. mislim da je to bio sam Bert Baxter.." ." ."To je najodurnija soba koju sam ikada u ivotu vidio..Ostali likovi ‡ Bert Baxter ‡ .djed kojeg je Adrian upoznao putem samatiranaca ‡ -" Bert Baxter je le ao u ne istom krevetu i pu io cigaretu." ." .

i po emo s njom u crkvu.‡ BAKA: Adrianova baka -".."Baka je napisala ek za nepla enu struju.." ." ."Baka je jako stroga.." ..kad je upala baka i digla histeri nu dreku."...." ."." ..baka ima prodoran pogled kao Superman.

"Nema ni duda ni guzice.‡ DOREEN: Georgina (tatina) cura ." ." ."Ne bi ni bila tako lo a kad bi bila malo deblja.." ." ."Tanka je kao tapi ." ."Doreen ne krtari sa d emom kao neke druge ene. ak su joj i nos i usta i kosa ravni."Ima divne bijele zube." .."Sva je ravna kao daska.

. ali je toliko cmizdrio.".‡ MAXWELL: Doreenino nezakonito djete .sa svojim groznim klincem koji se zove Maxwell.." ."..." ...

...najbolji dio je bio onda kad se je govorilo o psu...Moje mi ljenje ‡ Adrianovovi do ivljaji su mi bili neki put smije ni a neki put dosadni..

‡ IZRADIO:Ivan Cigula ‡ MENTORICA: prof. Gordana Ku ini .