P. 1
Istorija arapa

Istorija arapa

|Views: 3,235|Likes:
Published by savazmaj

More info:

Published by: savazmaj on Apr 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/07/2013

pdf

text

original

FILIP HITI ISTORIJA ARAPA OD NAJSTARIJIH VREMENA DO DANAS DRUGO FOTOTIPSKO IZDANJE S engleskog preveo PETAR PEJČINOVIĆ „HMKOJlA

TECJlA"-IHttII

Naslov originala PHILIP K. HITTI HISTORY OF THE ARABS FROM THE EARLIEST TIMES TO THE PRESENT Eighth Edition LONDON MACMILLAN AND CO LTD New York - St. Martin's press 1964. ' Pogovor Prof. dr Sulejman Grozdanić Registar sa transliteracijom Prof. dr Srđan Janković CIP - Katalogizacija u publikaciji Narodna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo 953+930.85(=927) HITTI, Philip K. Istorija Arapa od najstarijih vremena do danas / Filip Hiti ; s engleskog preveo Petar Pejčinović ; [pogovor Sulejman Grozdanić]. — 2. fototipsko izd. Sarajevo : „Veselin Masleša", 1988. - 748 str. : ilustr. ; 20 cm. -(Biblioteka Posebna izdanja „Veselin Masleša") Prevod djela: Historv of the Arabs from the earliest times to the present Philip K. Hitti. - Povodom drugog izdanja: str. 681-683. - Registar. ISBN 86-21-00231-0 I. HITI, Filip Inv. br. Od Ibrahima Rif ata, »Mir'at al-Haramavn« ZAVJESA NA VRATIMA KABE U MEKI Na njoj se nalaze natpisi koranskih sura l, 106 i 112 Najuočljiviji natpis iznad središta je prvi dio sure 48, stih 27 (Fronitispi-s)

Posljednje tri godine u arapskom svijetu karakterišu političke prilike istorijskog značaja. Mauretanija i Alžir su se oslobodili Francuske, Kuvajt — uz izvjesna ograničenja — Britanije. Sirija je raskinula s Ujedinjenom Arapskom Republikom, a poslije nje je to isto učinio Jemen. Političke promjene su obično odraz društvenih i €:konomskih poremećaja i ponekad izazivaju njihovu reakciju. I doista, čitavo ovo područje bilo je i ostaje u prelaznom stanju. U ovom izdanju nastojali smo da damo prostora napomenama — doduše one su kratke — u vezi s ovim važnim promjenama u nadi da će one povećati korisnost ove knjige i studentima i običnom čitaocu. U međuvremenu smo iskoristili priliku da razjasnimo neka nejasna mjesta i da ispravimo dosad neprimijećene pogreške u tekstu, napomenama i geografskim kartama. Decembar, 1962. P. K. H, PREDGOVOR SEDMOM IZDANJU

Veliki interes za arapske narode i zemlje — mjeren prostorom koji mu ustupa dnevna štampa — kao i interes naučnika koji potvrđuje velik broj izdatih knjiga, još uvijek raste. U toku posljednje Četiri godine, poslije štampanja šestog izdanja, pojavilo se više djela koja obrađuju istoriju, kulturu, književnost i razne aspekte života Arabljana i naroda koji govore arapskim jezikom nego možda i u jednom drugom vremenski odgovarajućem periodu čitavog njihovog postojanja. Za pojavu ovako velikog broja djela karakteristična je činjenica da su većinu i napisali Arapi na arapskom jeziku. Autor se, međutim, trudio da ide ukorak sa napredovanjem u istraživanjima na ovom području. On je također s vremena na vrijeme preduzimao putovanja u sve veće zemlje o kojima se govori u knjizi. Za sve vrijeme on je imao na umu mogućnosti popravljanja njezina sadržaja. Kao i u ranijim izdanjima, statistički i drugi podaci koji su zastarjeli ispravljeni su prema današnjem stanju stvari. Nova izdanja knjiga koja se navode u napomenama zamijenila su stara, netačno dati podaci su ispravljeni. Velika je pažnja posvećena svim sugesti-jma profesora, naučnika i čitalaca sa svih strana svijeta u vezi sa poboljšanjem sadržaja. Nadajmo se da će rezultat te pažnje povećati vrijednost i pojačati korisnost knjige kao udžbenika i općeg priručnika. Mart, 1962. P. K. H. PREDGOVOR ŠESTOM IZDANJU Kao i u ranijim izdanjima — izuzevši peto — promjene se u šestom izdanju uglavnom tiču ispravaka štamparskih grešaka i manjih omaški. Izvjesne konstatacije i navedena literatura pretrpjele su promjene zahvaljujući novim istraživačkim radovima. Dužna pažnja poklonjena je recenzijama knjige u naučnim časopisima, među kojima recenzije prevoda djela, u prvom redu na arapski, španski i urdu. Interesovanje naučnika za narode koji govore arapskim jezikom i za njihove zemlje znatno je poraslo i na Istoku i na Zapadu u toku posljednjih nekoliko godina tako da promjene koje je zahtijevalo ovo izdanje prevazilaze promjene prethodnog. Samo je malo strana ostalo bar u nečem nepopravljeno. Radikalne promjene odnose se na predislamska kraljevstva Južne Arabije (str. 64— 67), gdje su nedavno izvršena nova naučna istraživanja. Na više geografskih karata dodata su nova imena koja se spominju u tekstu, dok su na karti str. 616 granice nanovo određene. Što se tiče petog izdanja, glavna se promjena ticala dodavanja novog, VI, dijela, koji nosi naslov »Pod otomanskom upravom«. Taj dio dopunjava istoriju Arapa do današnjih dana. Pisac izražava svoju zahvalnost naučnicima, kolegama, čitaocima i prijateljima (kojih ima mnogo da bi se mogli nabrojati), svima dakle, koji su mu lično i velikodušno saopštili svoje poglede i sugestije radi popravljanja kako bi knjiga što bolje koristila. Novembar, 1955. P. K. H. PREDGOVOR PETOM IZDANJU Kao odgovor na molbe kritičara i čitalaca, ovo je izdanje obogaćeno dodatkom VI dijela, »Pod otomanskom upravom«. Na taj je način u glavnim crtama izložena istorija sve do današnjih dana. U ovom svom novom dijelu koristio sam se kritikom kolege prof. Luisa V. Tomasa (Lewis V. Thomas), a i ranijim izdanim kritikama nekolicine drugih kritičara, od kojih je najduža bila kritika profesora Ri-čarda N. Fraja (Richard N. Frye) u časopisu Speculum, vol. XXIV (1949), str. 582-7. Među mnogim naučnicima koji su dali nove sugestije i kritičke primjedbe naročito treba spomenuti Ričarda Daunara (Richard W. Downar) i Hauarda Rida (Hovvard A. Reed). Više je geografskih karata revidirano. Karta na str. 23 (Muslimanski svijet) data je da bi odgovarala današnjem stanju; a karta na str. 448 ponovo je nacrtana i na njoj su ucrtana mjesta sa karte koja se prvobitno nalazila na str. 522 originala. Jul, 1950. P K. H. PREDGOVOR ČETVRTOM IZDANJU

U ovom sam se izdanju okoristio svježim izučavanjima sa kojim sam se u posljednje vrijeme zanimao u vezi sa pripremanjem isto-rije Sirije i Libana, kao i svojim posjetama koje sam ljeta god. 1946. i 1947. učinio skoro svima zemljama arapskog muslimanskog Istoka. Dok sam bio u Su'uđi Arabiji, imao sam priliku da razgovaram sa Tomom Bargerom (Thomas C. Barger) o rezultatima premjeravanja zemljišta koje je vršilo Arapsko-američko petrolejske društvo. Rezultat razgovora doveo je do revizije više paragrafa koji obrađuju geografiju te zemlje. Kao i ranije, sugestije naučnika, profesora i čitalaca s raznih strana svijeta uticale su na ispravljanje većeg broja odlomaka u tekstu. Naročito treba istaći doprinos diplomiranog studenta moga seminara Harija Hazarda (Harrv W. Hazard). Nije bez značaja spomenuti da najnoviji datumi koji obilježavaju objavljivanje više arapskih tekstova citiranih u napomenama pripadaju muslimanskom kalendaru, koji počinje sa 622. god. i čija je godina mjesečeva. April, 1948. P. K. H. • . PREDGOVOR TREĆEM IZDANJU Pripremajući ovo izdanje, uzeo sam u obzir sve dostupne ocjene i prikaze drugog izdanja, kao i privatna saopštenja stručnjaka, profesora i drugih čitalaca ove knjige. Potpuno su iskorišteni rezultati najnovijih istraživanja koji su se pojavili u naučnim časopisima i novim publikacijama. Rezultat toga je više ispravaka unutrašnjeg protivurječja i manjih grešaka i razjašnjenja izvjesnih nejasnih mjesta u tekstu. Napomenama je posvećena posebna pažnja uvrštenjem dodatka nedavno objavljenih izvora i podsjetnika i stavljanjem novih kritičkih izdanja mjesto ranijih zastarjelih. U vezi s ovim mora se napomenuti da je dat pun naslov, uključivši i ime autora, kao i njegova izdanja, kad god se neko djelo citira prvi put. U daljim citatima naslov je skraćen. Kada je u tekstu u kratkim crtama navedena biografija nekog arapskog pisca i kada se spominju njegova veća djela, ona su obično data punim naslovom, pored koga je naveden i postojeći naučni prevod nekog zapadnoevropskog jezika, a naročito ako je u pitanju engleski jezik. Treće izdanje, kao i prethodna dva, duguje mnogo mojim diplomiranim studentima i članovima Ljetnog seminara arapskih i semit-skih studija. April, 1942. P. K. H. PREDGOVOR DRUGOM IZDANJU U ovome izdanju nastojao sam izložiti materijal prema suvremenom stanju nauke i provesti nužne ispravke. Dužna pažnja obra-ćena je kritičkim komentarima, bez obzira da li su oni privatno saop-šteni ili objavljeni u recenzijama, među kojima je najopsežnija recenzija profesora Đorđa Levi dela Vida (George Levi della Vida) u časopisu Journal of the American Oriental Society, vol. 59 (1939). U napomene su uvršteni izvjesni podaci izabranih bibliografija, koji sU prvobitno trebalo da budu dodati svakom poglavlju knjige. Od ličnosti koje su doprinijele prvom izdanju dali su svoje doprinose i ovome izdanju dr Eduard J. Jurji i dr Nabih A. Faris. Od mojih diplomiranih studenata Džordž F. Hurani (George F. Hourani) dao mi je izvjesne sugestije o bizantijskim odnosima, a Floris L. Fer-verda (Floris L. Ferwerda obrađivao je sa mnom rekonstrukciju dviju geografskih karata. Dr Niki (A. R. Nykl), iz Madrida, čitao je poglavlje o Spaniji. Svima njima od srca zahvaljujem na uslugama, a svojoj ženi na saradnji. Septembar, 1939. P. K. H. PREDGOVOR PRVOM IZDANJU Ovo je skroman pokušaj da se izloži istorija Arabljana i naroda koji govorearapskim jezikom, od najranijih vremena pa sve do oto-manskog osvajanja, prvih decenija šesnaestog stoljeća. On predstavlja mnogogodišnje proučavanje i predavanja na Kolumbija univerzitetu, Američkom univerzitetu u Bejrutu i Prinston (Princeton) univerzitetu. Njezin je cilj da zadovolji potrebe naučnika i obrazovanih laika. Područje koje ona zahvata tako je opširno da autor mora priznati da se nije u svakom dijelu služio svojim samostalnim istraživanjima. Prema tome, on je na mjestima morao usvojiti rezultate istraživanja drugih

naučnika na Istoku i na Zapadu, kojima bi zahvalnost bila očitije izražena da su se izabrane bibliografije pridodate svakom poglavlju rukopisa pojavile u štampanoj knjizi. Dok je knjiga bila u pripremi, izvjesna su njezina poglavlja bila data na kritiku raznim autorima. Među onima koji su dali značajne doprinose jesu: prof. Olmsted (Olmstead, A. T.) s Univerziteta u Ci-kagu, dr Valter Raj t (Walter L. Wright), Jr., sada predsjednik Ro-bert kolidža u Carigradu, dr Kosti Zurej k (dr Gosti Zurayq), s Američkog univerziteta u Bejrutu, Liban i dvojica mojih kolega, prof. Henrv Savidž (Henrv L. Savage) i prof. Albert Elzasser (Elsasser), s Engleskog odjeljenja. Rukopis ovoga djela bio je u toku nekoliko godina osnov mojih predavanja i znatm je obogaćen sugestijama i kritikama mojih studenata. Među ovim naročito treba spomenuti Džordža Majlsa (George Miles), sada u Raju, J. Juri ja, sada u Bagdadu, Harolda Glidena (Harodld W. Glidden), Ričarda Stara (Richard F. S. Starr) i Nabiha A. Farisa iz Jeruzalema. Dr Faris učinio mi je još uslugu time što je sarađivao u skiciranju geografskih karata, što je čitao reviziju rukopisa i što je sastavio indeks. Svoj ovoj gospodi, kao i svojoj ženi, koja je sarađivala u prekucavanju rukopisa i predložila više ispravaka, od srca se zahvaljujem. Corlear Bay Club Lake Ch'amplain, New York P. K. H. SADRŽAJ DIO I PREDISLAMSKO DOBA POGLAVLJE I Str. ARAPI KAO SEMITI: ARABIJA KOLIJEVKA SEMITSKE RASE 22 Zahtijevamo interesovanje za nas — Nova istraživanja — Etničko srodstvo: Semiti — Arabija, kolijevka Semita POGLAVLJE II ARABLJANSKI POLUOTOK 30 Pozornica događaja — Klimatski u/slovi — Vegetacija — Datula — Fauna — Arapski konj — Deva POGLAVLJE III ŽIVOT BEDUINA 38 Nomad — Pljačkaški pohodi (razzia) — Religioznost — Rod — <AsabIyah — Šeik POGLAVLJE IV PRVI DODIRI S DRUGIM NARODIMA 44 Južni Arabljami — 1. Veze s Egiptom — Sinajsiki bakar — Tamjan — 2. Veze sa Sumercdma i Babiloncima — 3. Asinska penetracija — 4. Neobabilonske i perzijiske veze: Tayma' — 5. Veze sa Hebrejima — Biblijske veze: starozavjetne aluzije — 6. U klasičnoj književnosti — Rimska ekspedicija — Zemlja mirisa — Zlato POGLAVLJE V SABEJSKE I DRUGE DRŽAVE JUŽNE ARABIJE 61 Južni Arabljaini kao trgovca — Južnoarapskd natpisi — 1. Sabejsko Kraljevstvo — Nasip u Maritm — 2. Minejsko Kraljevstvo — 3. Kataban i Hadramaut — 4. Prvo Hamjani/teko Kraljevstvo — Semitsko porijeklo Abrisinaca — Tvr đava Ghumdan — Rimljainti istiskuju Arafoljane iz1 pomorske trgovine — 5. Dru go Himjaritsko Kraljevstvo — Hrišćanstvo i judejstvo u Jemenu — Period abisinske vladavine — Pucanje nasipa u Mariibu — Perzijska period POGLAVLJE VI

NABATEJSKO I DRUGA MALA KRALJEVSTVA SJEVERNE I CENTRALNE ARABUE 77 1. Nabatejci — Sinajisiko porijeklo pisma — Petra — 2. Palmirena — Odaynath i Zenobia — 3. Gasanidi — Sirijsko-Arapsko Kraljevstvo na svom vrhuncu — Al-Haraithov sin al-Mundhir — Pad bamu-Ghasisan — 4. Lahmidi — Hira na vrhuncu svoje moći — Pokrštavanje kraljevske porodice — 5. Kindah POGLAVLJE VII HIDŽAZ UOČI POJAVE ISLAMA 94 Period jahillvah — »Arabljanski dani« — Basus rat — Dahds'dan — Uticaj sjevernoarapskog jezika — Herojsko doba — Poezija — Oda u klasičnom peStr. riodu — M'U<aillaqat — Predislaimisiki pjesnik — Kako je u poeziji beduinski karakter predstavljen — Neznaboštvo Beduina — Mišljenja o sunou — Jinn — Alahove kćerke — Mekaniska Kaba — Alah — Tri grada Hidžaza: Taif — Meka — Medina — Kultiurdi uticaji u Hidžazu: 1. Saba' — 2. Abisinija — 3. Perzija — 4. Gasan — 5. Jevreji DIO II POJAVA ISLAMA I KALIFSKA DRŽAVA POGLAVLJE VIII MUHAMED, ALAHOV PROROK POGLAVLJE IX KORAN, ALAHOVA KNJIGA POGLAVLJE X ISLAM, VJERA POTClNJAVANJA VOLJI ALAHOVOJ 115 125 129 Dogme i vjerovanja — Pet stubova: 1. Ispovijedanje vjere — 2. Molitva -3. Davanje milostinje — 4. Post — 5. Hodočašće — Sveti rat POGLAVLJE XI PERIOD OSVAJANJA, EKSPANZIJE I KOLONIZACIJE 632—61. N. E. Ortodoksni kalifat: patrijarhalno doba — Arabija osvaja samu sebe -nomski uzroci ekspanzije 139 Eko145 Khalidov opasni pohod — Odlučna bitka na Jarmuku — Administracija novog područja POGLAVLJE XIII OSVOJENJE IRAKA I PERZIJE POGLAVLJE XIV POKORENJE EGIPTA, TRIPOLITANIJE I BARKE — Aleksandrijska biblioteka POGLAVLJE XV UPRAVA U NOVIM POSJEDIMA 157 165 153 •Umarov ustav — Vojska — Takozvana arapska civilizacija — Karakter i dostignuća orbodoksrvih kalifa POGLAVLJE XVI BORBA IZMEĐU ALIJE I MU'AWIYAHA ZA KALIFSKI POLOŽAJ 173 Izborni Kalifat — Alijin Kalifat — Period velikih Kalifata — Kalifat, prvenstveno po'litički položaj DIO III UMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO POGLAVLJE XVII

UMAJADSKI KALIFAT: MU'AWIYAH OSNIVA DINASTIJU 183 Uklanjanje pretendenata na Kalifat — Mu<awiyah, uzor arapskog suverena Str. 191 POGLAVLJE XVIII NEPRIJATELJSKI ODNOSI SA BIZANTINCIMA Mardaiti POGLAVLJE XIX VRHUNAC UMAJADSKE MOĆI 197 Energični potkralj: al-Hajjaj — Osvajanja »s druge strane rijeke« — Osvajanja Inddje — Protiv Bizantijaca — Osvajanja u sjevernoj Africi i jugozapadnoj Evropi — Nacionalizacija države — Finansijske i druge reforme — Arhitektonski 'spomenici POGLAVLJE XX POLITIČKA ADMINISTRACIJA I SOCIJALNE PRILIKE POD UMA JADIMA 214 Vojna organizacija — Život na dvoru — Prijestonica — Društvo — Klijenti — Zii'mije — »<Umarov ugovor« — Robovi — Medina i Meka POGLAVLJE XXI DUHOVNI ŽIVOT ZA VRIJEME UMAJADA 223 Basra i Kufa — Arapska gramatika — Vjerska tradicija i vjersko pravo — Istoriografija — Sv. Ivan iz Damaska — Haradžije — Murdži'ije — Siije — Govorniištvo — Dopisivanje — Poezija — Odgoj — Nauka — Alhemija1 — Arhitektura — Džamija u Medini — Prve džamije u provincijama — Kupola na Stijeni — Džamija Aqsa — Džamija Umajada — Palate: Qusayr <Amrah -Slikarstvo — Muzika POGLAVLJE XXII SLABLJENJE I PROPAST UMAJADSKE DINASTIJE 261 Kajs protiv Jemena — Pitanje nasljedstva — Alijine pristalice — Abasiidski pretendenti — Kurasanci — Odlučan udarac 268 Perzijska vezirska POGLAVLJE XXIII USTOLIČENJE DINASTIJE ABASIDA Al-Mansur, pravi osnivač dinastije — Madlnat al-Salam porodica POGLAVLJE XXIV ZLATNI VIJEK ABASIDA 276 Odnosu sa Francima — Odnosi sa Bizantijom — Nekadašnja slava Bagdada -Duhovno buđenje — Indija — Perzija — Helenizam — Prevodioci — Hunayn ibn-Ishaq — Thabdt ibn-Qurraih POGLAVLJE XXV ABASIDSKA DRŽAVA 293 Abasiidski kaldf — Vezir — Poreska kancelarija — Druge vladine ustanove — Sudska administracija — Vojna organizacija — Upravitelj POGLAVLJE XXVI ABASIDSKO DRUŠTVO 306 Domaći živoit — Kupatila — Zabave — Robovi — Ekonomski žiivot: trgovina — Industrija — Zemljoradnja — Zimije: hrišćani — Nestorijanci — Jevreji — Sabejci — Magijci i drugi dualisti — Islamizacija carstva — Pobjeda arapskog jezika POGLAVLJE XXVII NAPREDAK NAUKE I KNJIŽEVNOSTI 331 Medicama — <AiH al-Tafoa/rd — Al-Razi — Al-MaJusa — Ibn-Slna — Filozofija — Al-Kindi — Al- Farabi — Iskrena braća — Astronomija i matematika — Al-Battani — Al-Blruni — <Umar al-Khayyam — Astrologija — Arapske brojke

— Al-Khwarizmi — Alhemija — Al-Jahfiz — Rasprave o draguljima — Geo grafija — Grčke preteče — »Vrh svijeta« — Književni geografi — Yaqut Istortograflija — Prvi pravi isk>rdčari — Al-Tabairi — Al-Mas<udi — Teologija — Nauka hadisa — Šest kanonskih knjiga — Pravna nauka — Četiri ortodok sne škole — Etika — Knjliževnost — Lijepa književnost — Arabljanske noći — Poezija — POGLAVLJE XXVIII PROSVJETA 370 Osnovna škola — Više prosvjetne ustanove — Obrazovanje odraslih — Biblioteke — Knjižare — Papir — Opći kulturni nivo POGLAVLJE XXIX RAZVOJ LIJEPIH UMJETNOSTI 378 Arhitektura — Slikarstvo — Industfijsike umjetnosti — Kaligrafija — Muzika — Muzički teoretičari POGLAVLJE XXX MUSLIMANSKE SEKTE 390 Racionalizam prema ortodoksnosti — Muslimanska inkvizicija — Prevlast ašaritakog sistema — Al-Ghazzali — Sufizam — Asketizam — Mlilsticizam — Teozofija — Paniteizam — Mistička poezija i filozofija — Bratstva — Brojanice — Kult svetaca — Šiije — Ismailije — Batinije — Karmatije — Asasini — Nusajrije — Druga šiitska krivovjerja POGLAVLJE XXXI RASPARCAVANJE KALIFATA: MALE DINASTIJE NA ZAPADU 409 1. U Španiji — 2. Idrisidi — 3. Aglafoidi — 4. Tulunidi — Javni radovi — 5. Ikšidiidi — Eunuh crnac — 6. Hamdanidi — Književni procvat — Upadi u »zemlju Rimljana« POGLAVLJE XXXII RAZNE DINASTIJE NA ISTOKU 419 1. Tahirddi — 2. Safaridi — 3. Samanidi — 4. Gaznavidd — Mahmud iz Gazne — Carska garda — Robovski rat — Amlr al-umara* na Vlasti — 5. Dinastija Buvejhida — Adud al-Daw!ah — 6. SeLdžucd — Tughril na vlasti — Alp Arslan — Vrhunac seldžučke moći — Slavni vezir: Nazam al-Mulk — Raspa danje seldžučkog carsltva — Ravnodušni stav Bagdada prema krstašima — Ša hovi Kvarizma — Ulazak Chinglz Khana POGLAVLJA XXXIII PROPAST ABASIDSKOG KALIFATA Hulagu u Bagdadu — Posljednji borci islama DIO IV ARAPI U EVROPI: ŠPANU A I SICILIJA POGLAVLJE XXXIV OSVOJENJE ŠPANIJE 439 447 Razorenje Gotskog Kraljevstva — Musa prelazi tjesnac — Trijumfalna povorka — Musa gubi milost — Objašnjenje okupacije — S druge strane Pirineja -Bitka kod Tura — Građanski ratovi — Emirat POGLAVLJE XXXV UMAJADSKI EMIRAT U ŠPANIJI 457

Dramatičan bijeg — Osvajanje Kordove — Konsolidacija i pacifikacija muslimanske Španije — Izazov Karlu Velikom — Samostalni emirat — Postupanje sa kršćanima — Otpadnici u vojsci POGLAVLJE XXXVI GRAĐANSKI NEMIRI — Takmičenje za mučeničku smrt »Pokolj u jami« Ustanci u provincijama — Ibn-Hafsun Str. 463 Flora i Eulogije —

POGLAVLJE XXXVII UMAJADSKI KALIFAT U KORDOVI Kalif 'Abd-al-Rahman alNasir — Al-Zahra' 470 POGLAVLJE XXXVIII POLITIČKE, EKONOMSKE I OBRAZOVNE INSTITUCIJE 476 Kordova — Vladine ustanove — Industrija — Zemljoradnja — Trgovina — Kalif u svom šija ju — Rad na prosvjećivanju — Diktatura Amirida — Slom umajadske moći POGLAVLJE XXXIX MALE DRŽAVICE: PAD GRANADE 486 Sevilj'ski Abadidi — Al-Mu'tamid — Murabiti — Novac — Progoni — Nazovi -Arapi — Sid Izazivač — Pad murabita — Muvahidli — Osnivač muvahidske dinastije — AlMansur — Banu-Na§r — Alhambra — Posljednji dani Granade — Progon moitiska POGLAVLJE XL DUHOVNI DOPRINOSI 504 Jezik i književnost — Poeziija — Muvas'hshahs — Prosvjeta — Knjiige — Papir — Lsitoiiografija — Geografija — Putovanja — Uticaj na Zapad — Astrono mija i matematika — Botanika i medicina — Ibn-al-Baytar — Medicina •-Al-Zahrawi — Ibn-Zuhr — Prenošenje u Evropu — Filozofija — Ben-Gablrol — Jbn-Bajjah — Ibn-Rusihd — Ibn-Maymun — Ibn-<Arabi, mistik — Toledo, prevodilački centar POGLAVLJE XLI UMJETNOST I ARHITEKTURA 533 Sporedne umjetnosti — Keramika — Tekstil — Slonovača — Arhitektura — Alhambra — Svod — Muzika — Uticaj u Evropi POGLAVLJE XLII NA SICILIJI 543 Osvajanje — U Italiji — Preko Alpa — Povlačenje iz Italije — Sicilioski emirat — Noirmansko osvajanje — Arapsko-normanska kultura — Al-Idrisi — Fridrih II — Mjesto Sicilije u prenošenju naučne misli — Preko Italije DIO V POSLJEDNJA SREDNJOVJEKOVNA MUSLIMANSKA DRŽAVA POGLAVLJE XLIII ŠIITSKI KALIFAT U EGIPTU: FATIMIDI 557 Ismailitsika propaganda — Zagonetni Sa«id — Prvi Fatimid — Mornarica — Zapovjednik Jawhar — Fatimiidi na vrhuncu svoje moći — Umno poremećeni kalif — Opadanje — Pad

POGLAVLJE XLIV ŽIVOT U FATIMIDSKOM EGIPTU Str. 564 Visoko društvo — Administracija — Napredak nauke i književnosti — Hiam nauke — Aisitronomija i optika — Kraljevska biblioteka — Umjetnost i arhitektura — Dekorativne i industrijske umjetnosti POGLAVLJE XLV VOJNI DODIRI IZMEĐU ISTOKA I ZAPADA: KRSTAŠKI RATOVI 571 Sirijska Seldžucd — Kompleksnost uzroka i motiva — 1. Period osvajanja — Bizantinca ponovo osvajaju Malu Aziju — Prva latinska kneževina — Oslobođenje Antliohije — Osvajanje Jeruzalema — Talijanske flote oslobađaju morske luke — Boldvin I, jeruzalemski kralj — Osnivanje treće franačke kneževine — Međusobni društveni odnosi — 2. Muisllimanska reakcija: Zangidi i Nunidi -Pojava Saladdma — Hiittin — Opsada Ake — 3. Period malih građanskih ratova: Ajubidii — Prilike u franačkom taboru — Egipat, centar interesa — Sveti Luj — Ajubidi se povlače ispred Mamektka — Posljednji udarci: Baybars — Qa-lawun — Aka POGLAVLJE XLVI KULTURNI DODIRI 594 Doprinosi Nurida — Ajubidski doprinosi — U nauci i filozofiji — U književnosti — U vojnoj tehnici — Barut — U arhitektuiri — Zemljoradnja i industrija — Dolapi — Trgovina — Kompas — Miješanje rasa POGLAVLJE XLVII MAMELUCI, ARAPSKOG SVIJETA 605 Osnivanje dinastije — Bahri i Burji Mameluci — Odbijanje Ajubida i Tatara — Baybars — Slučaj sa kaliflima — Qalawun i Mongoli — Njegova bolnica — Al-Ashraf — Odbijanje Mongola — Egipat na svom kulturnom zenitu — .Glad i kuga — Pad Bahri ja POGLAVLJE XLVIII DUHOVNE I UMJETNIČKE DJELATNOSTI 615 Naučna doprinos — Medicina — Jevrejski liječnici — Očna oboljenja — Isto-rija medicine — Društvene nauke: biografija — Istorija — Islami'stika i lin-gvfetika — Pripovijedanje — Igra sjenka — Arhitektura — Umjetnost — Ilustracija — Raskošni život POGLAVLJE XLIX KRAJ MAMELUCKE VLADAVINE 624 Obilježja Burji sultana — Očajna ekonomska situacija — Gubitak indijske trgovine — Monumentalni spomenici — Odnosi s drugim državama — Osvajanje Kipra — Timur — Timurddi — Otomanski Turci — Safavidi — Odlučna bitka kod Mardž Dabika — Zauzimanje Egipta — Otomanski kalifat POGLAVLJE L ARAPSKE ZEMLJE KAO TURSKE PROVINCIJE POSLJEDNJA DINASTIJA

637 Sjeverna Afrika — Gusarske države — Sjaj i raskoš Carigrada — Otomanska kultura — ImperijailMičke tendencije — Inherentni elementa slabosti — Gubitak sjeverno afričkih zemalja POGLAVLJE LI EGIPAT Str. 647 Mameluci ostaju na upravi -- Proglašenje <Ali Beya sultanom -- Napolepn Bonaparta — Muhammad <Ali: osnivač novog Egipta — Sirija — Administracija provincija — Ekonomsko slabljenje -- Fakhr al-Din, libansiki emir prosvjetitelj — Azmi u Siriji — Palestina ima svoje diktatore — Bashir al-Shihabi — Internacionalno priznanje autonomije Libana -- Trak — Arabija — Veha-bije — IbnSu<ud — Duhovna 'aktivnost POGLAVLJE LII IZMJENA ULOGA: UTICAJ ZAPADA 673 Kulturna penetracija: Egipat — Sirija i Liban — Politička penetracija — Britanska okupacija Egipta — Francuski i britanski mandati — Egipatski reformator — Nacionalizam — Težnja ka ujedinjenju SPISAK ILUSTRACIJA Frontispis Zavjesa na vratima Kabe u Meki Sabejski topovi Staroegipatska predstavljanja Arabljana Semerkhet, šesti kralj prve dinastije, udara poglavicu Nomada Tamjanovo stablo i Mahri berač Ruševine Nakab-al-Hadžara i dva retka natpisa kojii je omogućio Evropi prvi uvid u južnoarapske natpise Tabela pisama, koja sadrži i klinasto pismo Ra's al-Shamraha Himjaritski srebrni novac HimjaoiftsM srebrni novac Petra: Kraljevska palata Petra: Dayr Palmira: Kolonada i trijumfalni slavoluk Nabatejsfei bronzani novac Crni kamen Kaibe Meka sa brda abu-Kubejsa Muhamedovo putovanje kroz nebeske sfere Egipatski i sirijski mahmili na svom odlasku iz Muzdalife u Minu, 1904. godine Hodočasnici okolo Kabe obavljaju molitvu u petak, 1908. Sjeveroistočni pogled na Kabu, 1908. Imitacija u zlatu bizantijskog novca s arapskim natpisom <Abd-al-MaiMkov bakreni novac BizantijsM uteg koji je legalizovao al-Wal!d (f 715) Današnja Damask gledan sa Salihije Unutrašnjost Kupole na stijeni Džamija u Meki gledana s istoka Kupola na stijeni i Kupola Veriga Umajadska džamija u Damasku Fasada al-MusHatte Qusayr 'Amrah sa jugoistoka Zabranjen prostor sa sjeverozapadne strane s Aq§a džamijom u pozadini Anglosaksonski zlatni novac, imitacija a/rapsikog dinara iz 774. god. I ARAPSKI POLUMJESEC

mjesta i putevii (sa kasnijim glavnim muslimanskim gradovima) 74 Sjeverna arabljanska kraljevstva prije islama (sa kasnijim glavnim muslimanskim gradovima) Karta Sirije sa vojnim oblastima (Jumds) 147 . novi egipatski reformator 677 SPISAK GEOGRAFSKIH KARATA Muslimanski svijet oko 1950. kaligrafski amblem Sulejmana Veličanstvenog. Mbanski emir 1590—1635 657 Novac 'Abd-al-Maglda I 661 Muhammad 'Abduh. Granada 532 Izrezbaren sandučić od slonove kosti 535 Unutrašnjost velike koirdovske džamije 536 Svečana sala za ambasadore u Alkazaru. Kairo (unutrašnjost) 630 Zastava Otomanskiog Carstva 637 Tughra. 1010 (1601—2 n. 23 Arabija — geografska karta tla 32 Arabija klasičnih pisaca 57 Ptolemejeva karta Sretne Arabije (Arabia Felix) 60 Stara Arabija — narodi. ziggurat hrama Anu-Adad u Ašuru (rekonstrukcija) Monah Bahira priznaje proročansku Muhamedovu misiju Prizor iz al-Harlnija.) Najstarije predstavljanje carskog reza Srebrni novac sa portretom al-Mutawakkila Toranj Maiwlyah velike džamije u Samari. kojii nosi njegovo 'ime 642 Novac <AM Beya 649 Mfuhammad 'Ali. 1251. Sevilja 539 Palatinska kapela u Palermu 548 Arapska geografska karta svijeta 551 Krunidbena plašt Rođera II sa kufiijsfcim natpoisom na polukružnoj ivici 554 Qal<at al-Shaqif (Belfort) 585 Franački dinar kovan u AM giod. e. 45 47 48 49 63 66 67 69 85 93 106 108 118 135 137 137 208 209 212 219 242 243 248 250 252 253 260 292 341 368 378 379 380 382 383 409 2 — (storija arspa „HMKOJlA Str. maqamah 19 Dinar Ahmada ibn-Tuluiia. n. Misr. osnivač novog Egipta 651 Novac Mahmuda II 652 Novac Sulavmana I 654 Fakhr-al-Dln al-Ma<ni II.Astrolaib iz godine A. Alhambra. 881. e. 593 Stara tvrđava u Alepu 595 Unutrašnjost krstaške crkve Notre Dame u Antartusu (Tortosa. god. današnji Tartus) 601 Dinar mamelučkih Baybarsa 604 Qa'it Bayeva medresa. Kaino (spoljašnost) 628 Qa'it Bayeva medresa. H. deveto hrišćansko stoljeće Stepeničaste kule. Današnja Alhambra i Granada 499 Paviljon u dvoru lavova.

Feničani i Hebreji. kojoj i danas ukazuje svoju odanost više od tri stotine milijuna . deveto stoljeće Ptaiinejski poluotok u devetom stoljeću Pirinejskli poluotok sredinom dvanaestog stoljeća 471 Maroko pod Muvahidima 494 Karta Sicilije i južne Italije na kojoj je predstavljena muslimanska okupacija Islam i hrišoansitvo uoči krstaškiih. o arktičkim i antarktičkim predjelima nego što je to slučaj sa većim dijelom Arabije. ča. 750 Abasddski Kalifat. 1550 Povodom drugog izdanja Registar imena i pojmova 685 POGLAVLJE I Zahtijevamo više Nijednoj od svih zemalja koje se svojom veliinteresovanjaza nas činom mogu uporediti s Arabijom i nijednom od svih naroda koji su blizu Arapima po istorijskom interesu i važnosti u novije vrijeme nije poklonjeno tako malo pažnje i proučavanja kao što je Arabiji i Arapima. relativno govoreći. Arabljanski poluotok je odnjegovao one narode koji su kasnije migrirali u Plodni polumjesec i poslije toga postali istorijski Babilonci.Irak. hrišćanstva — zajedno sa početkom onih crta koje su se kasnije razvile u dobro ocrtan semitski karakter. ča. ča. trećinu prostora Sjedinjenih Američkih Država. 1140 Mamelučko kraljevstvo sredinom četrnaestog stoljeća Otomansko Carstvo na svom vrhuncu. i tu je ponikla islamska vjera. Kuziistan i ddio Džazire 152 Karta Donjeg Egipta na kojoj su predstavljeni okupacija i muslimanski gradovi Provincije Oksusa i Džaksartesa 199 Karta Indije na kojoj je predstavljena muslimanska okupacija i kasnije kraljevstvo Gaznavida Carstvo kalifa. pjesko-vito tlo Poluotoka je pravo mjesto na kome treba tražiti početne elemente judejstva. ratova 572 Krstaške države u Siriji. Kao vjerovatna kolijevka semitske porodice. Mi počinjemo doznavati više. Asirci. i. U srednjem vijeku u Arabiji je iznikao narod koji je zagospodario na većem dijelu tadašnjeg kulturnog svijeta. sljedstveno tome. a ipak ono što se o njoj zna izvan svakog je omjera s onim što se o njoj ne zna. Kao vjerovatno izvorno sjedište čistog semitizma. To je zemlja koja zaprema otprilike četvrtinu površine Evrope.

Njim se služi perzijski. astronomije i geografije. Arapski jezik je danas sredstvo svakodnevnog sporazumijevanja nekih osamdeset milijuna ljudi. njihov međunarodni posrednički položaj je i te kako važan u presudnoj borbi u hladnom ratu između Istoka i Zapada. Uopće. Oni se nalaze i danas. Poslije prvog svjetskog rata ovi su se narodi počeli nacionalno buditi i sada su postigli samostalnost. Svaki osmi čovjek današnjeg svijeta je Mu-hamedov sljedbenik i muslimanski poziv na molitvu odjekuje kroz skoro čitava dvadeset četiri sata svakog dana obuhvatajući veći dio zemaljske kugle u svoj topli pojas. * O razlici između Arabljana i Arapa (naroda koji govore arapski). 56. Feničani. semitskog života. U toku jednog stoljeća poslije svoje pojave oni su postali gospodari carstva koje se prostiralo od obale Atlantskog okeana do granica Kine. oni su »asimilirali u svoju vjeru. Njegovo pismo. istorije. i od svih vjera ona im je najbliža i najsrodnija. čiji je glavni grad Damask nekoć 1 D. 1904). Babilonci.ljudi koji predstavljaju sve rase i mnogo različitih klimatskih oblasti. kojoj nema presedana. religije. Prvi put poslije pojave islama najveći dio Arabljanskog poluotoka je konsolidovan pod jednom vladavinom Su'uđi ja. proglasio se god. Nijedan narod u srednjem vijeku nije toliko doprinio ljudskom napretku kao Arab-Ijani i narodi koji govore arapski2. republikom i poslije šest godina ujedinio se sa republikom Sirijom. anglosaksonsku ili rusku«1. Na njihovom se tlu nalaze najveće svjetske zalihe tekuće energije. ne izuzimajući helensku. Hogarth. odmah iza latinskog. The Penetration oj Arabia (New York. ona je izdanak ovih dviju. Postojali su nekada Hetiti. 7. Od Maroka do Indonezije islam je bio i ostao do današnjeg dana živa snaga i putokaz u životu milijunima ljudskog roda. ali ih više nema. čiji je konačni rezultat bio buđenje zapadnog svijeta i njegovo stupanje na put nove renesanse. •PACIFIC l N D l A N . i kasnije su vršili posredničku ulogu prenoseći mnoge od ovih intelektualnih uticaja u srednjovjekovnu Evropu. Egipat. Baš-tinici stare civilizacije koja je cvjetala na obalama Tigrisa i Eufrata. kao i velik broj turskih. U toku mnogih stoljeća u srednjem vijeku to je bio jezik nauke i kulture i napredne misli cijelog civili-zovanog svijeta. pa čak i u fizički tip više tuđinaca nego 22 PREDISLAMSKO DOBA ijedna druga rasa prije i poslije nje. Vjera Arabljana. pošto se duži period nalazio pod monarhijom. Ime Arapa ovijeno je aureolom koja pripada svijetu osvajača. 1952. u zemlji Nila i na istočnoj obali Mediterana. Haldejci. Arapi nisu samo podigli carstvo nego su i izgradili kulturu. nafte. Istorijski. Sve tri su produkt jednog duhovnog života. jezik. kako se upotrebljava u ovoj knjizi vidi str. rimsku. avganistanski. G. najviše se upotrebljava na svijetu. Muslimanski vjernik mogao bi sa vrlo malo skrupula potpisati većinu dogmi hriš-ćanske vjere. carstva većeg nego što je bilo Rimsko kada je bilo na svom vrhuncu. oni su na isti način uticali i asimilirali glavne crte grčko-rimske kulture. Arabljani i narodi koji govore arapski bili su. kao što su se i u prošlosti nalazili. poslije jevrejske i hrišćanske vjeroispovijesti. treća je i posljednja jednobožačka vjera. urdu. ali oni i danas još postoje. koje su prvi put otkrivene god. berberskih i malajskih jezika. u središtu najveće arterije svjetske trgovine. str. medicine. 1932. U ovom periodu ekspanzije. Jezici Zapadne Evrope nose još uvijek pečat njegova uticaja u brojnim pozajmicama iz njega. 31. bilj. na strategijski najvažnijem geografskom položaju. Između devetog i dvanaestog stoljeća na arapskom jeziku napisano je više nego i na jednom drugom jeziku djela iz područja filozofije.

čuven kao prevodilac Arabljanskih noći. poslije dvije godine poslao je tamo Engleza Vili jama Giforda Palgrejva (William Gifford Palgrave). politički emisari i naučni istraživači. Burkhartov muslimanski grob danas se nalazi u velikom kairskom groblju. Nova istraživanja Klasična Evropa je poznavala Južnu Arabiju: među ostalim. Međutim. Tunis. god. a zatim ukinuo monarhiju i proglasio se republikom. Sjeverni dio Poluotoka. 1845. doprla je god. Mauretanija i Alžir stresli francuski. u svrhu obavljanja nekoliko čudnih zadataka. Mjesta koja je on posjetio teško da je poslije iko bolje od njega opisao. ser Ričard F. posjetio je kao hodočasnik sveta mjesta pod imenom al-Hajj 'Abdullah. u oblasti u tisućama 24 PREDISLAMSKO DOBA misionari itd. Burton). god. Feniks. 1879. Grci i Rimljani najviše su se interesovali zato što su Južni Arabljani živjeli u zemlji bogatoj tamjanom i mirodijama i što su služili kao posrednici na tržištima Indije i Somalije. Prvi naučnik koji je u novije vrijeme opisao ovu zemlju bio je Karsten Nibur (Carsten Niebuhr). god. član naučne ekspedicije koju je uputio danski kralj 1761. kao član jezuitskog reda. Herodot spominje njezinu zapadnu obalu. Pioniri su bili avanturisti. Transjordanija i dio Palestine obrazovali su god. tražeći novu sferu uticaja u centralnoj Arabiji.•. uključujući i Hidžaz. Jedini drugi Evropljanin kome se do god. poslije povlačenja svojih trupa iz Libana god. u Libanu. francuski i britanski oficiri dodijeljeni egipatskim ekspedicijama između god. bio sjedište slavnog umajadskog carstva. ponovo se rađa. za naučni svijet je otkrio Petru. koji su ostavili pisane zabilješke. srednjovjekovna i nova Evropa su u prvo vrijeme zaboravile najvećim dijelom Arabiju i morale su je u novije vrijeme ponovo otkrivati. hrišćanski misionari. 1885—6. mada je geografski bliži Evropi. ARAPI KAO SEMITI . u Južnoj Arabiji. Napoleon III. 1949. bio je prvi ponovo otkriven. uspjelo je da prodru u ovu južnu pjeskovitu oblast. Jemen. Hašimitsko Kraljevstvo Jordana. predjel najbolje poznat klasičnoj Evropi. 1860. koji je u njoj proveo god. jedna Od dvije Evropljanke koje su prodrle u Sjevernu Arabiju. i zajedno s njom formirao Ujedinjenu Arapsku Republiku. Preovlađivaju muslimani Muslimani sačinjavanju velike manjine •. Berton (Sir Richard F. pružila prilika da proučava Meku u njezinom normalnom životu bio je lajdenski profesor Snouk (Sno-uck) Hurgronje. boravio u Zahli.MUSLIMANSKI SVIJET oko 1950. *Vidi Registar na kraju knjige. 1812. do Nadžda. 1853.•* Muslimani (u Africi) kao voj-**** nici. 1811. a Libija talijanski jaram između 1950—1960. U svrhu lingvističkih proučavanja Nadžd je god. Ukupan broj stanovnika oblasti u tisućama 129 Muslimani. ptica Arabije. Lejdi Ana Blant (Lady Anne Blunt). i 1836. i pod imenom Ibrahim ibn-'Abdullah* posjetio je Meku i Medinu. posjetio mladi finsko-švedski naučnik Džordž August Valin (George Augustus Wallin). Irak je najprije ustoličio kralja u Bagdadu (poslije abasidskih vremena bio je bez kralja). God. Do današnjeg dana samo nekolicini Evropljana. trgovci. koji je bio porijeklom Jevrejin i koji je u to vrijeme. Liban je prvi prihvatio republikanski oblik vladavine. 1925. U sjevernoj Africi su Maroko. bio je istražen najkasnije. trgovci. God. Johan Ludvig Burkhart (Johann Ludwig Burckhardt). Palgrejv je tvrdio da je prevalio više prostora južno od Nadžda nego je to u stvari učinio. Švajcarac. kasnije.

u svom prvobitnom obliku logički najviši stupanj semitske religije. Bogata. To su upravo karakteristike po kojima 26 PREDISLAMSKO DOBA se Jevreji razlikuju od semitskog tipa i očevidno predstavljaju crtu stečenu ranim ženidbama između Hitita-Hurijana i Hebreja3. Islam je. naročito nomade. . Arabljani su u većoj mjeri nego Jevreji sačuvali karakteristične fizičke crte i duhovna obilježja semitske porodice. kao što je bio slučaj u Indiji. ali skorašnja i ne baš potpuno autentična islamska literatura na arapskom. J. Među posljednjim istraživačima može se spomenuti Čehoslovak Alojz Musil. a sa četvrte pijeskom. Filbija (Philbv). uključujući i izbo-čen nos. na koje se često ukazuje. St. Da li su ikada na tom području vršene imigracije u kojima su u naizmjeničnim tala-sima jedni kolonisti protjerivali i ugušivali druge. Doughti) prokrstario je Sjevernom Arabijom kao »Nasranv« (hrišćanin) i kao »Engleysy«. JNTjihov jezik. i to zbog velike rasprostranjenosti Jevreja na ovim kontinentima. koji je. 1875. Himjaritske natpise. B. al-Hajj 'Abdullaha. koji je intervjuisao sve kraljeve Poluotoka. Francuz Jozef Halevi (Joseph Halevv). mladog engleskog orijentaliste. otkrio je 1869—70. 63). pošavši od Hufufa. God. Doti (Charles M. Čarlz M. i 1894. Na li? ti najnovijih putnika nalazi se Libanac—Amerikanac Amin (Ameen) Rihani.25 uključujući i potražnju arapskih konja. god. Lorensa (Lawrence) pozdravljeno je u književnosti prvog svjetskog rata kao djelo naročite vrijednosti. prvi put prokrstario velikom Južnom arabljanskom pustinjom. koji je u januaru 1931. socijalnom i lingvističkom pogledu. Al--Rub' al-Khali i svjetsku javnost upoznao sa jednim od najvećih pustih prostranstava na svjetskoj geografskoj karti. Ovaj »otok« pruža skoro jedinstven primjer neprekidne povezanosti između stanovništva i tla. u biološkom. i austrijski Jevrejin Eduard Glazer (Glaser). treba tražiti u njihovoj geografskoj izolaciji i u potpunoj monotoniji pustinjskog života. nisu uopće semitske. koji se specijalizirao za sjeverne oblasti. Etnička či-stota je nagrada na j nezahvalni je i najizolovanije okoline kakvu pruža centralna Arabija. premda sa stanovišta književnosti najmlađi u semitskoj grupi. Naročito se treba osvrnuti na smjeli podvig Bertrama Tomasa (Tho-masa). S njegovom avanturom može se mjeriti avantura H. E. ipak je sačuvao više svojstava matičnog semitskog jezika — uključujući i fleksiju — nego hebrejski i drugi srodni jezici semitske grupe. januara 1932. U Evropi i Americi riječ »Semit« počela je da dobiva prvenstveno oznaku jevrej-stva. najboljim predstavnicima semitske porodice. proputovao Rub' od istoka do zapada u toku devedeset dana. Etničko srodstvo: Semiti Od dva preživjela predstavnika semitskog naroda. »Semitske crte«. (vidi str. kao i Eldon Ra-ter (Rutter). 7. između 1882. nadopunjenih nedavno dešifrovanim himjaritskim materijalom i zabilješkama novijih putnika i istraživača čine naše glavne izvore za poznavanje stare Arabije. psihološkom. sporadične grčke i latinske zabilješke i mali broj obavještenja sačuvanih na hijero-glifima i klinastom pismu u analima faraona i asirsko-babilonskih kraljeva. godine. prerušen u jevrejskog prosjaka iz Jeruzalema. koji su nam pružili prvu priliku da čujemo šta su Južni Arabljani imali da kažu o sebi. a to i jest otok sa tri strane okružen vodom. god. Seven Pillars of Wis-dom (Sedam stubova mudrosti) T. blizu Perzijskog zaliva. Razlozi koji čine arabljanske Arape. također. Englez. Njegove zabilješke s putovanja Travels in Arabia Deserta (Putovanja po pustinjskoj Arabiji) postale su klasično djelo engleske književnosti. Zbog toga je on najbolji put za proučavanje semitskih jezika. »Otok Arapa«. koji je posjetio Meku i Medinu 1925—1926. Arabljani nazivaju svoju postojbinu Jazlrat al-'Arab.

imenice koje označavaju krvno srodstvo. Raithjens u Journal asiatique. Amoriti i Kanaaniti (uključujući i Feničane) naselili u Siriji. Sitr. Ignace J. nauka više ne prihvata. drugi.. Kada se stanovništvo toliko namnoži da ga zemlja više ne može izdržavati. str. 141—55. Palestini. a da su se oko 1500. C. a Hebreji u Palestini. 85—7. hebrejskog. str. e. 516—19. ARAPI 27 čija koja jasno ukazuje na jedinstvenost tipa. suvišak mora tražiti slobodan KAO SEMITI . tako su otkrili upečatljive crte sličnosti. Površina Arabije je najvećim dijelom pustinja s uskim rubom naseljive zemlje okolo periferije. skoro su svuda jednaki. arapskog i etiopskog jezika. (Ćhicago. vidimo da u Siriji. prema tome.) Tradicionalno objašnjenje da tzv. Arabljana i Abisinaca -. . Afrička teorija nameće više pitanja nego što daje odgovora. jasno istaknuta individualnost i izrazita crta okrutnosti. izgledaju najvjerovatniji. br. . 1944). glagolska konjugacija se ravna po istom obrascu. pravoj Arabiji i Iraku danas žive narodi koji govore arapski. dokazi u prilog Arabljanskog poluotoka. I. Barton. Babilonci (koji su se najprije zvali Akadi po njihovom glavnom gradu Akadu (Agada). s obzirom na njihovu ukupnu snagu. Hurrians and Subarians. prema tome. o tome nam istorija nije ostavila nikakav pisani spomenik.Babilonaca. došlo se do spoznaje da ovi jezici imaju upadne crte sličnosti i da su. n. Ako u mislima pređemo staru istoriju. Ara-mejci naselili u Siriji. e. . Asirci i kasnije Haldejci živjeli u Tigroeufratskoj dolini. brojevi i neki nazivi udova tijela. Ispitivanje društvenih institucija i religijskih vjerovanja. smatraju da je istočna Afrika njihova prvobitna postojbina. l (1929). Ovaj su tip karakterizirali dubok vjerski instinkt. srodni. uspoređivanje fizičkih crta naroda koji su govorili ovim jezicima isto.Grčkoj. da su se poslije 2500. Engleskoj i Sjedinjenim Američkim Državama. Nov. (Post. Lingvističko srodstvo je. Hebreja. Ne znamo također ni za jednog upadača koji je uspio da prodre kroz p ješko vite barijere i koji je sebi osigurao stalno uporište u ovoj zemlji. 1934).prije nego što su se izdiferencirali. god. Aramejaca. sjetićemo se da su.. Sve do devetnaestog stoljeća ni narodi srednjeg ni narodi novog vijeka nisu znali da su svi ovi narodi bili međusobno u bliskom srodstvu. Asiraca. n. počevši od sredine četvrtog milenij uma prije naše ere. Riječ Semit u Starom zavjetu dolazi prema latinskom prevodu Vulgate od Shema. Arabim koliievka Gd. pr.je ^e bila Prvobitna postojbina ovog naroda? 1°" * Naučnici su iznosili različite teorije. 10 : 1. živa imaginacija. pod uticajem tradicija Starog zavjeta. Haldejaca. Feničana. Narod Arabije je stvarno ostao isti u svim istorijskim vjekovima4. prema tome. . pr. Zaključak je neizbježan: preci ovih različitih naroda . a to je naopak red sociološkog zakona u istorijsko vrijeme. uzimajući u obzir puno etničko srodstvo između Semita i Hamita. postoje dva glagolska oblika — perfekt i imperfekt. Bertram Thomas u The Near East and India (Londoin. god. među kojima lične zamjenice. CCXV. Svaki od ovih jezika je u glagolskoj osnovi trokorisonantan. Zahvaljujući de-šifrovanju klinastog pisma sredinom devetnaestog stoljeća i komparativnom izučavanju asirsko-babilonskog. Ko su onda Semiti? Ako pogledamo lingvističku kartu zapadne Azije. Međutim. . L --i j i 31. rasno homogeni. Semitic and Hamitic Origins (PhiladelpMa. Italiji. aramejskog. 1928). Izvjesni elementi vokabulara. 69—70 4 Isp. Gelfo. samo jedna od manifesta3 George A. Semiti potječu od najstarijeg Nojevog sina i da su. tvrde da im je Mezopotamija pružila prvobitno prebivalište. Amorita. Ovu periferiju opasuje more. morali su jedno vrijeme živjeti na istom mjestu kao jedan narod. Vjerodostojnost mezopotamijske teorije obara činjenica što ona pretpostavlja prelaz naroda sa zemljoradničkog na nomadski razvojni stepen. str. Ima ih kooermta .

čovječanstva (isp. još jedna migracija dovela je Amorite u Plodni polumjesec. učvrstila se na samom kraju teritorije ranijeg hamit-skog stanovništva Egipta. kao moćan rezervoar. Oko 3500. Nadalje. pr. Skoro u isto vrijeme odvijala se druga paralelna migracija istočnim putem u pravcu sjevera i učvrstila se u Tigro-eufratskoj dolini. otkrili svijetu jasnu ideju o jednom bogu. Međutim. n. 80). U sastav Amorita ulaze Hana5 Isp. doživjelo je novu i posljednju migraciju pod zastavom islama.) i priobalni narod koji su Grci nazivali Feničanima. god. Oni su prvi sazidali građevine od kamena i pronašli sunčev kalendar.7 Ovu posljednju migraciju. dok ne bi narodnu masu obuzela opća želja za seobom. dijele slavu da su položili temelje našoj kulturnoj baštini. i 1200. e. natapanje zemlje. niti napolje zbog mora — ta je barijera u to vrijeme bila skoro neprobojna. citiraju kao istorijski dokaz pristalice teorije da je Arabija bila postojbina Semita. poslije podigla. zatim bi mnogo više njih krenulo na put. On se s pravom naziva najvećim pronalaskom. g. 5—6. Vjerovatnije je. može se procijeniti po veličanstvenim ruševinama Petre. ali su naučili od Sumeraca. 1929). Nabatejci su se učvrstili sjeveroistočno od Sinajskog poluotoka. i njihov monoteizam je postao izvor hrišćanskoj i islamskoj vjeri. Komparativno ispitivanje naprijed navedenih događaja navelo je neke semitiste na mišljenje da je Arabija u jednakim ciklusima od otprilike tisuću godina. pr. n. iznad svega. e. sjeverna Afrika. Ovi naučnici imaju običaj da govore o migracijama u obliku »talasa«. Ovi su Egipćani dali osnovne elemente našoj civilizaciji. Oko 500. Tada je taj suvišak obično nalazio jedan otvoren put na zapadnoj obali Poluotoka koji je vodio u pravcu sjevera i koji se račvao na Sinajskom poluotoku do plodne doline Nila. &tr. Šumerci su bili nesemitski narod. Do koje se visine njihova civilizacija. Palestinu. n. a Aramejci (Sirijci) na sjever. n. i Egipat. god. Oko sredine trećeg milenij uma pr. e. C. 28 PREDISLAMSKO DOBA aniti (koji su zauzeli zapadnu Siriju i Palestinu poslije 2500. njihova glavnog grada usječenog u stijenu. nego. Leonard Woolley. str. oblast koja čini ilik između vrha Perzijskog zaliva i jugoistočnog ugla Sredozemnog mora. god. kola s točkovima i sistem težina i mjera. naročito u kotlina-stu Siriju (CSeleSiria)6. prije svih drugih naroda. Masovno preseljavanje ljudskih zajednica iz pastirskih pustinjskih predjela u poljoprivredna područja obična je pojava na Bliskom istoku i pruža vrlo važan . pr. Sedmo stoljeće n. jedna semitska migracija krenula je ovim ili se zaputila istočnim afričkim putem u pravcu sjevera.prostor. pr. e. Španija i Perzija i dijelovi centralne Azije. n. Semiti su ušli u dolinu kao barbarski nomadi. Feničani su bili prvi narod koji je upotrebljavao isključivo glasovni sistem pisanja. postajala prenapučena do te tačke da je preplavljen je bilo neizbježno. ovaj se suvi-šak ne može širiti unutar zbog pustinje. zidanje kuća i stanovanje u njima. Među ostalim novinama. osnivača eufratske civilizacije. koja se dogodila u jeku istorije. e. The Sumerians (Oxford. Babilonci su nam ostavili u nasljedstvo luk i svod (možda sumerskog porijekla). a. Hebreji su. u kojoj je već bila naseljena visoko civilizovana zajednica. drugi bi ih slijedili. međutim. i rezultat ovog stapanja su istorijski Egipćani. štaviše. zatim da je njihov jezik najsličniji jeziku za koji naučnici smatraju da je bio prvobitan oblik. e. zajedno s Egipćanima. Taj se sistem sastojao od dvadeset i dva znaka. pismo. da su ovi semitski pokreti u svojim početnim stadijima bili sličniji evropskim migracijama u Novi svijet: nekoliko bi se osoba pokrenulo. Hebreji su prodrli u južnu Siriju. Miješanje dviju rasa ovdje je dalo Babilonce. zahvaljujući rimskom uticaju. Šumerci5. U toku njezinog odvijanja bedem je pukao i nisu bile poplavljene samo zemlje Plodnog polumjeseca.. Između 1500. koji. oni potkrepljuju svoju teoriju dokazima da su Arabljani sačuvali čistije semitske karakteristike i da se one kod njih manifestuju izrazitije nego i kod jednog drugog člana rasne grupe.

James A. Cjelokupan broj njezinog stanovništva na prostoru od 1. str. prev. Ovo se tačno dogodilo na starom Bliskom istoku. Geolozi govore da je tlo Arabije nekoć činilo prirodno nastavljanje Sahare (koje je sada odijeljeno od nje dolinom rijeke Nila i velikom provalijom Crvenog mora) i pjeskovitog pojasa koji prolazi preko Azije kroz centralnu Perziju i pustinju Gobi. Oman i Maskat. Su'udi Arabija. današnji al-Biqa<. Prema ovome bi Afrika bila vjerovatna postojbina semitsko-hamitska. koji je bio samo govorni jezik. mora da su dopirali s kišom do Arabije i u toku jednog dijela ledenog doba ova pustinjska . i mi ne možemo sasvim lako uključiti Egipćane u Semite. Hamitima. Plodni polumjesec je poprište semitske civilizacije. s izuzetkom što jedan oblik latinskog jezika. Imigracija i kolonizacija su. Da je. Iz ove su zajednice oni koji su kasnije bili nazvani Semitima prešli na Arabljanski poluotok.000 kvadratnih milja procjenjuje se samo na dvanaest milijuna stanovnika. 1907). Katar. možda u Bab al-Mandab8. u prastara vremena. Prihvatanje mišljenja da je Arabija — Nadžd ili Jemen — postojbina i distribucioni centar semitskih naroda ne isključuje mogućnost da su oni nekada ranije. prasemitskog (Ursemitisch). npr. broji otprilike šest i po milijuna stanovnika. najvedoa dam ^ P°luot°k n& geografskoj karti svijeta. trucijalni šei-kati. a Arabija kolijevka i centar distribucije semitskog naroda. i nomadskih Arabljana. sa nekim drugim članom bijele rase. u najmanju ruku jezik književnosti. 27. POGLAVLJE II ARABLJANSKI POLUOTOK Pozornica Arabija je jugozapadni azijski poluotok. ima više lingvističko nego etnološko značenje. U slučaju starih Egipćana razvio se semitskohamitski jezik. potpuno izumro.putokaz za razumijevanje njegove duge i bogate istorije. blaži oblik invazije.. aramejski. koje se već bilo nastanilo u Plodnom polumjesecu. 7 Hugo Winckler. Kuvajt. ARAPI 29 KAO SEMITI među sjedilačkog stanovništva. str. južnoarapski. Proces kojim se jedan manje-više selilački narod naturi narodu ukorijenjenom na zemljištu ima obično za posljedicu da upadači u izvjesnoj mjeri asimiliraju glavne crte ranije postojeće civilizacije i da u se prime izvjesnu količinu krvi. i dan-da-nas živi.000 kvadratnih milja. ali skoro nikada da posve iskorijene urođeničko stanovništvo. a na asirsko-babilonski.027. dok je semitski prototip. između dva Libanona. Jemen četiri milijuna. U ranija vremena atlantski zapadni vjetrovi. etiopski i arapski treba gledati kao na dijalekte koji su se razvili iz jednog zajedničkog jezika. hebrejski. sačinjavali jednu zajednicu negdje u istočnoj Africi. čija je istorija u izvjesnoj mjeri borba iz9 Udubena. mada se njegove jezičke osobine mogu zaključiti po nekim crtama koje su zajedničke jezicima iz njega razvijenim. koji ih pokušavaju istisnuti. sa površinom (izuzimajući Rub' al-Kali) od 597. za nas bi bilo teško uvrstiti narod doline u Semite. kotlinasta Sirija. Treba primijetiti u vezi s ovim migracijama da se skoro u svakom slučaju semitski jezik održao na životu. prema tome. kako je lijepo rečeno. Termin »Semit«. The History of Babylonia and Assyria. Aden i adenski protektorat ostalo. Graig (New York. u Mezopotamiji aglutinacioni sumerski jezik ostao na životu. Paralelu možemo naći u odnosu romanskih jezika prema latinskom. feničanski. koji sada donose kišu na sirijsko-palestinske visoravni. 18—22. • Barton. Ovo je odlučujući faktor.

Veliki Nufud. 1934). najvećim dijelom su stepe. izuzev slučajne oaze. »ničijom zemljom« Arabije. područje bijelog i crvenkastog pijeska koji vje tar nanosi na pješčane humke. Iza obalne nizije dižu se na sve tri strane gorja različitih visina. str. Južni dio Sirijske pustinje u običnom se govoru naziva alHamad. formirajući upadljiv izuzetak od općeg površinskog nagiba tla prema istoku. Al-Dahna' (crvena zemlja). Za njih postoji klasični termin al-bddiyah. Nadžd. ARABLJANSKI 31 2500 stopa. koja ga pokrije zelenim ćilimom i preobrazi u raj za deve i ovce nomadskih Beduina. i koji pokriva ogromna prostranstva sjeverne Arabije. ali je u ljetno doba ova oblast bez daška života. Sara u Hidžazu dostiže visinu od 10. Njezina duboka. Sudarabiens-Reise.550 stopa. Od ove rptenjače je padanje prema istoku postepeno i dugo.000 stopa u Midija-nu. ona obiluje ispašama. U Omanu. Kad u al-Dahni padnu sezonske kiše. gdje se more godišnje povlačilo od obale prosječno 72 stope. Arapsko-američka Ojl-kompanija (Arabian American Oil Companv) obilježila je njegovih 250. doista. 2. en gleski diplomata i pjesnik Wilfrid S. Sirijska pustinja. koje privuku Beduine i njihovu stoku u toku nekoliko mjeseci godišnje. Wissmamji. Na starijim geografskim kartama al-Dahna' je obično označena kao al-Rub' al-Khali (prazna četvrt). i preko 12. ali se može uzeti jedna imaginarna crta povučena u pravcu istoka od vrha zaliva 'Akabe na Crvenom moru do Eufrata.900 stopa. koje u svojoj unutrašnjosti kriju podzemne vode. površina crvenog pijeska. al-Nufud dobiva u toku nekih zima dovoljno kiše. zemlja se uglavnom sastoji od pustinje i stepe. Landeskundliche Ergebnisse (Hamburg. Poluotok se spušta od zapada prema Perzijskom zalivu i mezo-potamijskoj depresiji. u pravcu Crvenog mora. a prema zapadu. do Rab al-Khalija. Mada je suh. Arabija nije bila nikada nenastanjena zbog zaleđivanja. 2. Južne strane Poluotoka.000 stopa.336 u Jemenu. dune. Tomas ga je za pedeset i osam dana prokrstario od Arabljanskog mora do Perzijskog zaliva. tzv.000 kvadrat nih milja na svojim geografskim kartama. III. na sjeveru. Njegova kičma je gorje koje ide paralelno sa zapadnom obalom i diže se do visine od preko 9. sjeverna centralna visoravan. Među prvim od malog broja Evropljana koji su uspjeli da prokrstare Nufudom jesu Francuz Alzašanin Šari Iber (Charles Huber) (1878). strmenito i kratko. oivičene su nižijom Tihamah-sa. Sjeverna granica je slabo određena. Geološki je. Prije Bertrama Tomasa (Bertram Thomas)2 nijedan se Evropljanin nije usudio prokrstariti Rub' al-Khalijem. Blant (Wilfrif S. Njezin se zapadni dio nekad naziva Ahkaf (zem ljište duna). suha.područja vjerovatno su bila vrlo dobro nastanjeni pašnjaci. stjenovita korita rijeka (wa-di) još svjedoče o erozivnim snagama kišnih voda koje su nekoć kroz njih tekle. Badijat al-Sam. na jugu. Razlikuju se tri vrste pustinjskog tla: 1. pruža se od velikog Nufda. opisu jući velik luk prema jugoistoku i pokrivajući razdaljinu od preko šest stotina milja. strše vrhovi Džabal Akhdara u visinu od 9. na jugu1. Na putu je naišao na pojavu pijeska koji pjeva i otkrio »jezero POLUOTOK . cijela sirijsko-me-zopotamijska pustinja dio Arabije. kao i Mezopotamijska. Južni dio Mezopotamijske pustinje obično se naziva Badijat al-Irak ili Samaua. visok 5. Ako se izuzmu planine i visije o kojima smo upravo govorili. ima prosječnu visinu od 1 Najviša izmjerena tačfca: Čari Raithjens i Hermam v. Njegov planinski lanac Sammar ima najveći vrh od crvenog granita Adžu. Blunt) (1879) i štrazburški orijentalist Julije Ojting (Julius Euting) (1883). ddrah) okruglaste ravnice između brežuljaka pokrivene pijeskom. na istočnoj obali. a nekad i al-dahnd'. Tzv. Pošto se ledeni pokrov nije nikada pružao južno od velikih brda u Maloj Aziji. na sjeveru. vol. Stepe su (sing.

god. Naročito je topao i vlažan Juddah (Jedda). U sjevernom Hidžazu su izolovane oaze.Arabia Felix: Across the Empty Quarter oj Arabia (New Yonk. Na obali se nalaze i druga plodna područja. koje traju možda i po dvije i tri godine. Wiistenfeld (LeLpzig. 1932). Ovdje *se trajna vegetacija nalazi u dražesnim dolinama na udaljenosti od oko dvjesta milja od obale. koji sezonski provaljuje u zemlju. moderna prijestonica Jemena. e. Osvježavajući i ugodni istočni vjetar (al-saba) uvijek je bio omiljena tema arabljanskih pjesnika. 1866—73). Srednja godišnja temperatura u niziji Hidžaza bliža je 90° F nego 80° F. Arabija se ne može pohvaliti nijednom značajnijom rijekom koja ne presušuje i koja dospijeva do mora. Harrah. Ova korita služe i u druge svrhe: ona određuju puteve karavanima i POLUOTOK . Mada je stisnuta između mora na istoku i na zapadu. koje omogućuju sistematsku obradu zemlje. Većinu ovih plodnih područja obrađivali su Jevreji u vrijeme proroka. donosi kiše. Do toga vremena naše znanje o stravičnoj i misterioznoj pustinji bilo je jednako znanju geografa desetog stoljeća. ona ima mrežu stjenovitih dubokih korita (wadi). jedina mjesta podesna za život sjedilačkog stanovništva. F. ali raštrkana. u čijim se donjim slojevima nalazi vode u izobilju. Vahabi zemlja. Jedino u Jemenu i Asiru ima dovoljno periodičnih kiša. Brdo Šammar sastavljeno je od granita i bazaltnih stijena. dakako. koje su odigrale značajnu ulogu u ranoj istoriji islama. Hudajda (Hodeida) i Maskat (Muscat). površina valovite i napukle lave koja pokriva pješ čenjak. Vulkanska područja ovog tipa nalaze se u obilju u zapadnim i centralnim predjelima Poluotoka koji se pružaju na sjever sve do istočnog Haurana. Fadak (sada al-Ha'it). i zbog toga jedan od najzdravijih i najljepših gradova Poluotoka. Yaqut3 navodi trideset ovakvih harraha. ima dovoljnu količinu kiše. kakve su npr. sušne sezone. Pet šestina stanovništva u Hidžazu su nomadi. Al-Baladhuri4 posvećuje čitavo poglavlje poplavama (suyul) u Meki. 3. 3 Mu'jam al-Bulđan. U Nadždu je vapnenac uglavnom ARABLJANSKI 33 dugo vremena na površini. najistočnija pokrajina. Poslije ovih kiša počne se ukazivati oskudna pašnjačka pustinjska flora. ali vruć pustinjski vjetar (samum). Oman. ne predstavljaju nikakvu novinu.slane vode«. PREDISLAMSKO DOBA 32 32 nj a vulkanska erupcija koju je zabilježio jedan arapski istoričar dogodila se 1256. u stvari rukavac Perzijskog zaliva na jugu Katara. Sana. Površinu Hadramauta karakterišu duboko utonule doline. izd. ostavlja vrlo malo vlage u unutrašnjosti. Obradivo zemljište i upotrebljivo za obradu Unutar ovog pustinjskog i stepskog obruča leži u sredini uzdignuta jezgra Nadžd. n. preko 7. Umjesto sistema rijeka. zdravija je nego njezina posestrima Meka na jugu. Izvjesne oaze. Okean na jugu. Kratkotrajne kišne oluje izvanredne žestine znaju da za/5ese Meku i Medinu i pokatkad prijete da unište samu Kabu. danas su bez ikakva značaja. koja odvode bujice kad nastupe kiše.000 stopa je iznad mora. Medina. Ovdje-ondje nalaze se slučajni i uski pojase vi pijeska. količine vode su suviše male da bi prekinule klimatski kontinuitet afričko-azijskih beskišnih kontinentalnih masa. U Hidžazu. koja ima srednju godišnju temperaturu malo iznad 70° F. kolijevci islama. najveće među njima pokrivaju površinu od nekih deset kvadratnih milja. Arabija je jedna od na j su vi j ih i najtoplijih zemalja. indeks. Posljed. Nijedna od njenih rijeka nije plovna.

138. Maslina. gdje snijeg skoro svake zime pada. i mnogo traženu gomoljiku senu (al-sana). i slj. vidi također Nazih M. Jedna druga vrsta. 12—13. str. Chrestomatie arabe. 1826). bademi. 1585. govori samo o jednom mjestu u Hidžazu. nije poznata u Hidžazu. još uspijeva. e. Prva zabilješka o kafi iz pera jednog evropskog pisca datira iz god. Vegetacija Suhoća atmosfere i salinitet tla koče svaku mogućnost bogatijeg i bujnijeg raslinstva. koja je uvezena iz Sirije poslije četvrtog stoljeća n. Vino (khamr). bila je rakija koja se uvozila iz Haurana i Libana. Kultura kafe. Od domaćih biljki vinova loza. preko Burajde u Nadždu. 1866). Phillip K. 1886). 19.. daje gumiarabiku. ili ga presijecaju sa jugozapada u pravcu sjeveroistoka. 43. 53—5. 1937?). vol. po kojoj je sada Jemen čuven. str. al-'Azm. prev. brdu blizu Tajifa. 7. Hitti. Mitteilungen aus Justus Perthes geographischer Anstalt. str. izd. Na samom Poluotoku su putevi ili obalni. iad. al-Sandah (Cairo. 8 Al-Iklll. šećerna trska. I.hodočasnicima. str. Nabih A. uvedena je u četrnaestom stoljeću u Južnu Arabiju iz Abisinije. možda. II. plod par excellence (tamr). I. 8 Vidi al-Jaziri kod de Sacy. limuni. Na visijama. Drugi pfodukti arapskih oaza su: šipci. Za prenošenje ovog voća sa sjevera treba. Prazne Četvrti. Ona daje najrasprostranjeniji i nadasve najcjenjeniji plod. koji prolazi koritom Vadi al-Sirhan i ide duž obale 4 Futuh al-Buldan._ Faris (Princeton. jabuke. Pšenica raste u Jemenu i u nekim oazama. Petermamn. Al-Ham-dani6 spominje smrznutu vodu u San'i. koji opasuju skoro cijeli Poluotok. geograf desetog stoljeća. prev. Proso (dhurah) uspijeva u nekim predjelima..eyden. Ovim mjestima Glazer7 pridodaje još planinu Hadur al-Shaykh u Jemenu. Rihlah fi Bildd al-<Arab. koje se pružaju paralelno sa južnom. Karakterističan proizvod Asira je gumiarabika. 1940). a naročito u Mahri. Od pustinjskog drveća nalazi se nekoliko vrsta akacija. 1870). 82—l Klimatski uslovi (storija arapa 34 PREDISLAMSKO DOBA Crvenog mora. gdje se voda mrzne. lubenice i banane. VIII. čije zrno daje brašno koje se upotrebljava za kašu (poridž). i iz Sirije. pt. o kojem pjevaju arapski pjesnici. Od pojave islama hodočašća su postala glavne spone između Arabije i vanjskog svijeta. a pirinač u Omanu i Hasi. Hi-džaz je bogat datulama. de Goeje (Leyden. 1916). Glavni kopneni putevi su iz Mezopotamije. zahvalititi Nabatejcima i Jevrejima. talh. Datula ARABLJANSKI 35 POLUOTOK . (Pariš. i slj. 2 dzd. str. koja daje drveni ugljen izvanrednog kvaliteta. koji idu koritom Vadi al-Rummah. i zaobilaze prostor između tzv. 32 (Gotha. izuzev de-5 Masdlik al-Mamattfc. obalom. iad. 7 Kod A. među kojima i aihl (metljika) i ghada. kaj si je. Među arabljanskom florom datula drži prvo mjesto. vol. mnogo se uzgaja u Tajifu i daje alkoholno piće koje se zove nabidh al-zablb. 118. tamjanoivo drvo. narandže. kroz centralne oaze. De Goeje (L. str. Ječam se gaji za konje. čija je domovina Sirija. Zajedno sa mlijekom ona čini glavni artikal dnevnog beduinskog jelovnika i. 412. str. str. knj. Mraz je rašireniji. koje je igralo glavnu ulogu u ranom trgovinskom životu Južne Arabije. Pustinja proizvodi i samh. The Origins of the Islamic State (New York. Najranija vijest o ovom »vinu islama« nalazi se u spisima šesnaestog stoljeća8. Al-Istakhri5.

johd).'Smatra se da se velike najezde skakavaca pojavljuju svake sedme godine. III. koji je više volio da jaše na njoj nego na konju. houbara). a Lidijci iz Male Azije u Grčku. 12 Vidi R. Od njezinih istucanih koštica prave se kolačići. Majmuna ima u Jemenu. 1930). magarac. a ne kao jahač konja. Muhamed.vinog mesa. str. sada je izumro. Arapski pisci navode sto vrsta datula u Medini i okolo nje. Od gmizavaca. Hiksi (Hyksos) prenijeli su konja iz Sirije u Egipat. vol. koja je napravljena od iste zemlje kao i Adam«10. 1936). Pustinja obiluje skakavcima. vukovi. . Među ptice grabljivice mogu se ubrojiti: orlovi (<uqdb). g. 269—70. Arapi su jahali deve15. ukazuju na pozajmice od sjevernih Semita. str. san je svakog Beduina. po kojoj je Nadžd osobito čuven. Govore da je Prorok naredio: »Poštuj svoju tetku. Od domaćih životinja glavne su deva. Fauna Iako je konj postao slavan u islamskoj literaturi. Strabon16. vjerovatno oslanjajući se na autoritet svoga prijatelja Elija Gala. ipak je on kasno uveden u staru Arabiju. kako kažu. lisice i gušteri (naročito al-dabb). Arapske riječi u Nadždu i Hidžazu koje se odnose na zemljoradnju. koga često navode stari pjesnici Poluotoka. slavuj. leopardi (sing. 18 T. mačka. sokoli. npr. Pričaju da je iz Egipta mazgu donio. Posjedovati »dvije crne stvari« (al-aswadan). asirsko-babi-lonskim i ranim perzijskim pisanim spomenicima Arabljanin se pojavljuje kao jahač deva. Najobičnije su ptice pupavac (hudhud).. The Birds o/ Arabia (Edimburgh. poriče postojanje konja na poluotoku. 255. negdje istočno od Kaspijskog mora. Pripitomili su je dosta rano. a kasnije su je u velikom broju uvozili Kasiti i Hetiti. izdržljivosti. rimskog vojskovođe. gdje • Vidi ibn-Qutayibah. Lawrence. jedina je njegova tvrda hrana9. i preko njih je došla u zapadnu Aziju dvije tisuće godina pr. obični pas čuvar. osobito kada su isprženi i posoljeni. n. gdje je imao najbolje uslove da očuva svoju čistokrvnost bez bojazni da se pomiješa s drugim vrstama. E. Za vrijeme krstaških ratova engleski je konj miješanjem s arapskim poprimio nove krvne osobine. ševa. indoevropski nomadski pastiri. Ova životinja. koje Beduin rado jede. naročito Aramejaca. beri (natopljen samo kišom)11. 1954). e.. Lo-rens (Lawrence)13 govori s užasom o svojim iskustvima sa zmijama u Vadi al-Sirhan. str. jastrebovi i sove. 1321). vodu i datule. e. Deva je više nego konj predstavljala u danku koji su asirski osvajači iznuđivali od »Urba«14. Husn al-Muhddarah (Cairo. 10 Suyuti. Nufud se može najviše podičiti viperom (zmijom otrovnicom) sa roščićima. namir). arabljanski čistokrvni konj (kuhaylan) postao je na Zapadu ideal prema kome su stvarana mišljenja o dobroj pasmini konja. hijene. Arab l jonski konj 36 PREDISLAMSKO DOBA ga je Fidija ovjekovječio na Partenonu. Lav. pr. n. u Arabiju. nije bila poznata ranijim Semitima. Iz Sirije je prije početka naše ere uvezen u Arabiju. vol. 11 Vidi str. tj. poslije hidžre. II. akkar (orač) itd. I ova kraljica arabljanskih stabala vjerovatno je uvezena sa sjevera. U egipatskim. ovca i koza. U osmom stoljeću Arapi su ga prenijeli u Evropu preko Španije. U Kserksovoj vojsci. golub i jedna vrsta jarebice. 209—13. Seven Pillars of Wisdom (New York. Kiselo piće od datule nabidh mnogo se traži. inteligenciji i dirljivoj odanosti prema svom gospodaru. Čuven po svojoj fizičkoj ljepoti. gdje je ostavio trajne tragove u svojim berberskim i andaluzijskim potomcima17. koji je bio upao još 24. gdje je palma bila glavni objekat koji je rano privukao čovjeka u te krajeve. koja je išla na osvajanje Grčke. Vrana ima u velikom broju. droplje (hubara. palmu.'l02. hrt (saluqi). Životinjske carstvo predstavljaju pantere (sing. iz Mezopotamije. Uyun al-Akhbdr (Cairo. koja je proslavljena u arapskoj literaturi pod nazivom al-qata12.. Meinertahagen. koji su svakodnevna hrana deva.

Koran. bogatstvo šeika. Knj. Deva Ako je konj najplemenitija životinja koju je čovjek uspio pripitomiti. U slučaju nužde ili se stara deva ubije ili joj se gurne štap niz grlo kako bi se izazvalo povraćanje vode. on se gosti njezinim mesom. str. U prošlosti su lov na bisere u Omanu i u oblasti Perzijskog zaliva.. a ljeti po pet dana. pogl. XVI.U Arabiji je konj luksuzna životinja. majmuni Hase i deve Omana uživaju svjetski glas. e. 15 Herodotus. Za kalifa 'Umara se govori da je rekao: »Samo ondje Arapin . a s tim se brojem može takmičiti jedino broj sinonima koji se upotrebljavaju za mač. Ulogu koju je deva odigrala u ekonomiji arapskog života najbolje pokazuje činjenica koja govori da arapski jezik posjeduje blizu tisuću naziva za brojne pasmine i stepene uzrasta deve. čije izdržavanje predstavlja problem za čovjeka pustinje. U arapskom šatoru danas u slučaju nestašice vode. str. ako djeca s plačem traže da piju vode. 16 : 5—8). Deva je bila jedan od faktora koji je omogućio rana islamska osvajanja jer je svojim gospodarima osiguravala veću pokretljivost nego što su je imali sjedilački narodi. ali će zato izliti i posljednju kap u vedro i staviti je pred svog konja. isp. Ona je Beduinov nerazdruživ drug. gospodar se neće ni pomaći. 361. The Horse oj the Desert (New York. str. 1928). pokriva se njezinom kožom. § 8. 18 U Zeitschrift der deutschen morgerddndischen Gesellschaft. 24 : 64 izgleda da su prvi pisani spomenici o rasprostranjenoj upotrebi ove životinje20. 86. 54. 1929). i slj. Brown. Da citiramo neobično jak izraz Špren-gera (Sprenger)18: »Beduin je devin parazit. Ako se deva napila vode prije jednog ili dva dana. cijena krvi. sve se to procjenjuje cijenom deve. rudnici soli nekih područja i industrija deva bili glavni izvori dohotka. Deva je nomadov hranitelj. Historiae. Njegova glavna vrijednost leži u tome što on omogućava Beduinu potrebnu brzinu za njegove uspješne pljačkaške pohode (ghazw). (pogl. On se upotrebljava u sportovima: u utrkama (jarld). Bertram Thomas 01 The Near East and India. §§ 2 & 26. 518. Ali. XLV (1891). dovedena je u Palestinu i Siriju prilikom invazije Midijanaca u jedanaestom stoljeću pr. str. Post. koji je porijeklom američka životinja.ma uspjeha gdje ga deva ima. Deva iz sjeverozapadne Arabije.« Poluotok ostaje glavni uzgojni centar deva na svijetu. kao i konj. dobitak na kockanju (maysir). Konji Nadžda. 6 : 5. hajkama i lovu.. Bez nje se pustinja kao naseljiv kraj ne bi ni mogla zamisliti. transportno sredstvo i predmet zamjene. On pije njezino mlijeko mjesto vo-de( koju štedi za stoku). knj. ona je osobit dar Alaha (isp. Imati konja. Miraz mlade nevjeste. 123. s nomadske tačke gledišta deva je svakako. Nov. n.najkorisnija. otkako je počela eksploatacija petrolejskih polja 1933. sud. 19 The Manners and Customs of the Rivala Bedouins (New York. znači biti bogat. Musil19 na14 Vidi str. Arabljanska deva je u stanju da bez vode putuje zimi otprilike po dvadeset i pet. 4. 1928. njegov i otac i majka. široka područja rada povezana sa petrolejskom industrijom postala su kudikamo najveći izvori prihoda. god. 368. VII. 16 Geographia. tonj. L. njegov drugi ja (alter ego). 17 William R. tekućina se da piti. isp. pravi sebi šator od njezine dlake. a mokraću kao sredstvo za jačanje kose i kao lijek.« Današnji Beduini uživaju da se o njima govori kao o ahl al-ba'ir. I. Njezino đubre on upotrebljava za ogrev. 52. Petrolejska polja Hase ubrajaju se u najbogatija na svijetu. narodu deve. a tim i prednost nad njima. Za njega je deva više nego »lađa pustinje«. U Egipat POLUOTOK . ARABLJANSKI 37 vodi da nema skoro nijednog člana u plemenu Ruwalah da nije nekom prilikom pio vode iz devinog buraga. 13.

Shodno dvostrukoj prirodi zemljišta. ili u isto vrijeme i jedno i drugo. zaštitnik čistote njegova jezika i krvi i njegova prva i najistaknutija odbrambena linija protiv prodiranja izvanjskog svijeta. monotonija i neplodnost njegova pustinjskog zavičaja vjerno se odražavaju na beduinskoj fizičkoj i mentalnoj strukturi. Kontinuitet. koje je jedno vrijeme bilo beduinsko još odaje svoje nomadsko porijeklo. ima izvjesne zajedničke crte s morem. Anatomski. U zajednici sa pijeskom oni sačinjavaju četiri velika glumca u drami njenog postojanja. Krv sjedilačkog stanovnišva se na taj način neprestano osvježava nomadskom lozom. danas je ono isto što je bio jučer i što će biti sutra. Mršavost i neplodnost njegova tla pokazuju se na .je došla s asirskim osvajanjem u sedmom stoljeću pr. i to putem sile — iznenadnim upadima. n. a u sjevernu Afriku s islamskom invazijom u sedmom stoljeću n. on još uvijek živi kako su njegovi preci živjeli. stanovniNomaa c^ Arabije se dijele na d^ije glavne grupe: nomadske Beduine i sjedilačko stanovništvo. POGLAVLJE III ŽIVOT BEDUINA . u manjoj mjeri. deva i palma čine trijumvirat. Zemljoradnja i sve vrste trgovine i zanata su ispod njegova dostojanstva. Beduin nije nikakav Ciganin koji besciljno luta samo radi lutanja. Carleton S. 61. ali u neplodnim pustinjama Beduin je uvijek ostao isti1. evolucija ne nalaze se među zakonima kojima se on brzo pokorava. Otporan prema prodiranju egzotičnih ideja i običaja. nesnosne vrućine.. uzgoj konja. e. on bi prestao biti no- 2IVOT 39 BEDUINA rnad. Promjena. Gajenje ovaca i deva i. Nomad na svaki način hoće da iznudi od svog bolje situiranog susjeda ona prirodna bogatstva koja njemu nedostaju. Ako bi se i kad bi se oslobodio svoje okoline. napredak. on je klupko nerava. u »kućama od dlake«. On je kopneni gusar ili posrednik. Nad svim što živi u pustinji Beduin. stoji i polunomadski i kvazigradski stepen. kao tip. dok su ostali Beduini po svom ustrojstvu i načinu života gradsko stanovništvo. Coon. Njegov kulturni lik uvijek je bio isti. e. Ona je čuvar njegove svete tradicije. Po-. neprohodni pu-tevi i nestašica životnih namirnica — u normalno vrijeme sve sami neprijatelji — u vrijeme opasnosti pokazuju se kao odani i nepokolebljivi prijatelji. Nomadstvo je isto toliko na nauci zasnovan način života u N uf udu koliko industrijalizam u Detroitu ili Mančesteru. Caravan: the Story of the Middle East. kostiju i mišića. po njegovom shvatanju. Zato se ne treba mnogo čuditi što je Arabljanin rijetko savijao svoju šiju pod tuđinski jaram. i napasa svoje ovce i koze na isti način i na istim ispasištima. gdje Beduin igra ulogu gusara. Izvjesno gradsko stanovništvo. Pustinja. str. 20 Isp. ili mirnim metodama — razmjenom. u šatorima od kozjih i devinih dlaka. U Plodnom polumjesecu carstva su dolazila i prolazila. on tamo odlazi da traži ispašu. Oskudica vode. to su jedina zanimanja dostojna čovjeka. Svome stanovniku pustinja je više nego njegov zavičaj. 1951). lov i pljačka čine njegovo glavno zanimanje i. Demarkaciona linija između selilačkog i sjedilačkog stanovništva ne da se oštro povući. Gdje god nađe zelenog zemljišta. Akcije i reakcije između gradskog i pustinjskog stanovništva obrazlažu se urgentnim i egoističnim diktatima samoodržanja. Nomad. koji je vrhovni gospodar. (New Yoric. On predstavlja najbolju adaptaciju ljudskog života u uslovima pustinje.

Individualizam.r\Jib 11*1 i i • j • i i i • i i (razzia) oblikom banditizma. stepen nacionalne institucije. bez obzira na teškoću svoje sudbine. Sunan (Cairo. koje se inače srnaJL l / U-L-fv l* o rv C fJ\JI t/\. druga karakteristična crta. Vjera se zaista vrlo slabo nastanila u Beduinovom srcu. a još manje da u sebi razvije ideale privrženosti zajednici dobara dalje od onih koja pripadaju plemenu. pljačkanje spada u jedno od nekoliko muških zanimanja. Ove pojmove pljačkanja (ghazw) i njegovu terminologiju prenijeli su Arabljani u islamska osvajanja.. u islamu. vol. poštivanje reda i autoriteta nisu idoli pustinjskog života. Po sudu Korana (9 : 98). koja je poznata sa slika. U pustinjskoj zemlji. I hrišćanska plemena. On više voli pasivno podnošenje nego ma kakav pokušaj da promijeni stanje u kome se nalazi. Odbiti gostu tu predusretlji-vost u zemlji gdje nema nikakvih svratišta i hotela ili mu naškoditi pošto si ga primio kao gosta gaženje je ne samo. »Gospode«. i ghazw je neka vrsta nacionalnog sporta — krv se ne smije prolijevati izuzev u slučajevima krajnje nužde. a ruka svakog čovjeka protiv njega. u Starom zavjetu. 1280). str. Ono počiva na temeljima ekonomske strukture beduinskog stočarskog društva. Glavu pokriva šal (kufiyah).njegovom vanjskom izgledu. Shodno pravilima lova. ustaljenih običaja i časti nego i uvreda samog boga. koje su glavni uzroci sukoba. banu-Tag-hlib. ipak. Slabije pleme ili sjedilačko naselje na pograničnom području može kupiti zaštitu na taj način što plaća jačem plemenu ono što se danas naziva khiiwah. Disciplina. molio je neki Beduin. razdvajaju stanovništvo pustinje na zaraćena plemena. bavila su se njim bez ikakvih skrupula. koje se uz hamdsah (junaštvo i entuzijazam) i muru'ah (muževnost)4 smatra jednom od najvećih vrlina rase. istinskog zaštitnika. ipak. 40 PREDISLAMSKO DOBA takvog života: »Naše je zanimanje da pljačkamo neprijatelja. u nekoj mjeri ublažava zla i štete koje nanosi ghazw. 89. Ghaziv. pa i svog vlastitog brata ako nemamo nikog drugog do brata da pljačkamo!«3 U Su'udi Arabiji pljačke su sada protivuzakonite. npr. pomaže ograničavanju broja grla za prehranu. Njegova odjeća je isto tako oskudna kao i njegova ishrana: duga košulja (thawb) sa pojasom i lepršava gornja haljina ('oba'). u izvjesnoj mjeri. izrazio je u dva stiha pokretački princip 1 Glavna crta iihn-Su'iudovih ekonomskih i društvenih reformi je (kolo nizacija nomada na jednom zemljištu. mada on stvarno ne povećava ukupan iznos raspoloživih namirnica. opet. a i obuća je rijetka. neumorno su pjevali pohvale u čast gostoprimstva. međutim. I. u granicama njegovih načela o prijateljstvu. Žilavost i izdržljivost (sabr) izgleda da su njegove najveće vrline. zajednička svijest o bespomoćnosti pred krutom i zloćudnom prirodom razvija osjećaje potrebe jedne svete dužnosti: dužnosti gostoprimstva. Ljute borbe oko vode i ispaše. Predislamski pjesnici. Princip gostoprimstva. Pasivnost je. suprotnost ovim vrlinama. Al-Qutami. Hlače se ne nose. 2 Abu-Dawud. svog susjeda. »pustinjski Arabljani su . razzia). Mada je Beduin strašan kao neprijatelj. »smiluj se meni i Muhamedu i više nikome osim nama!«2 Još od Ishmaelovih vremena ruka Arabljanina bila je protiv svakog čovjeka. Njegova svakodnevna hrana su datule i nekakva smjesa od brašna ili prženo žito sa vodom ili mlijekom. i Bethela. pjesnik ranijeg umajadskog perioda. Pliačkaški Dohodi Pljačkanje (ghazw. koji drži uzica ('iqdl). preteče Crnog kamena i Zam-zama. on je lojalan i velikodušan prijatelj. gdje je borbenost hronično duševno stanje. Prvi osnovi semitske vjere razvili su se u oazama više nego na pjeskovitom zemljištu i kon-centrisali su se na kamenje i izvore. koje mu omogućuju da ostane živ ondje gdje sve ostalo ugiba. novinari svojih dana. tako je duboko ukorijenjena da Beduin nikada nije bio u stanju da se digne do dostojanstva društvenog bića internacionalnog tipa. dostiglo 3e zbog ekonomskih i društvenih uslova pustinjskog života. diydfah (gostoljubivost).

ni. Mada je to u prvom redu stvar porijekla. On ima status vanzakonika. Ash'dr al-Hamasah. Gora nesreća ne može zadesiti Beduina od gubitka plemenske pripadnosti. rodovsko srodstvo može i pojedinac steći sudjelovanjem u hrani nekog člana ili sisanjem nekoliko kapi njegove krvi. Veći broj srodničkih rodova grupisanih zajedno smatraju sebe potomcima iste krvi. izid. skup šatora čini hayy. članovi jednog hayya čine rod (qawm). »Banu« (djeca) naziv je koji oni stavljaju ispred svog zajedničkog imena. Do današnjeg dana o hodočasnicima Meke se govori kao o »gostima Alaha«. ali voda. Krvno 3 Abu-Tarmmam. 7 Isp. ustanovljena je krvna osveta. Religioznost Rodovsko uređenje je osnov beduinskog društva. pt. . »njegovo pravo na svoje članove toliko 6 Knj. šovinističkog tipa. Ghatafan. Stranac može tražiti takvo srodstvo i u tom slučaju naziva se štićenik (dakhll). pogl. 1828). i svaki č]an roda može ga otkupiti svojim vlastitim životom. 2IVOT 41 BEDUINA srodstvo. koja su igrala važnu ulogu u istoriji i čiji potomci još žive u zemljama koje govore arapskim jezikom. Ezekijel. 8. 171. stvara užu vezu u plemenskoj organizaciji. 233. on postaje vanzakonik (tarid). Muhammedanische Studien. itd. konačno. »Budi privržen plemenu«. str 13. Ako rob stekne slobodu. 4 Isp. Ako je ubistvo izvršeno izvan roda. Nekada se prihvata otkup krvi (diyah). Taghlib. ispaše i obradiva zemlja su zajednička svojina plemena. TayyP. u zemlji gdje su tu-đinac i neprijatelj sinonim. 1889). Ženska imena nekih rodova pokazuju tragove ranijeg matrijarhalnog sistema. Krvna neprijateljstva mogu trajati po četrdeset godina. str. 'Asabivah 'Asablyah je duh roda. Čovjek bez plemenske pripadnosti. on je bez zaštite i sigurnosti. I (Halle. Svaki šator predstavlja porodicu. fiktivno ili stvarno. prema primitivnim zakonima pustinje. Freytag (Bonn. bili su konfederacije sjevernih arabljanskih plemena. što dokazuje slučaj basus rata između plemena banu-Bakr i banu-Taghlib. Smatra se da je u prvom redu najbliži rođak pozvan da na se preuzme odgovornost. Iginaz Goldziher. mujdwir). Šator i predmeti njegova skromnog kućanstva su individualna svojina. on često uviđa da je u njegovom interesu da zadrži veze sa porodicom svog ranijeg gospodara. Jednako i cijeli slabiji rod može da zatraži zaštitu jačeg roda ili plemena i da. str. 928). izaziva krv. a učenici koji su vezani za džamiju u Meki ili za ma koju drugu džamiju nazivaju se »(Njegovi) susjedi« (sing. 5 Ameen Ribani. Do današnjega dana oni samo ustima izražavaju poštovanje prema Proroku5. Krv. niko ga neće braniti. podvrgavaju se vlasti samo jednog poglavice — starijeg člana roda i služe se istim bojnim poklikom.najokorjeliji u svome nevjerstvu i licemjerstvu«. Nikakva se druga kazna ne priznaje osim osvete. On podrazumijeva bezuslovnu privrženost članovima roda i općenito odgovora patriotizmu vatrenog. 44 : 7. pjevao je pjesnik. u njemu nestane. mada podvlače da su i ekonomski razlozi morali uticati na mnoge od ovih događaja. Ako član roda počini ubistvo unutar svoga roda. Analogan običaj u vjeri omogućuje strancu da postane čvrsto vezan uz službu svetišta7 i da tako postane štićenik božji. U slučaju da pobjegne. Herodot6 govori o ovom prastarom obredu posvojenja. jednako je bespomoćan kao i čovjek koji u feudalnoj Engleskoj nema zemlje. Ta'rikh Najd (Beirut. Kroničari ističu da su u predislamsko doba u cijelom ayyam allArab krvne razmirice bili motivi ovih međuplemenskih borbi. pa na taj način postaje njegov klijent (mawla).

on je stariji član plemena. na svoj mač i svoga konja. a ona ipak imala slobodu da bira muža i da ga napusti ako je rđavo s njome postupao. Od svih naroda jedino su Arabljani podigli genealogiju na stepen nauke. koje su stoljećima bile neiskorišćene. L. pa su se i poslije pojave islama dalje razvijale i ostale odlučujući faktori koji su doveli do raspadanja i konačne propasti raznih islamskih država. jedan Filip Arap u Rimu ili jedan Harun-al-Rašid u Bagdadu. Za njega je arab-Ijanska nacija najplemenitija od svih nacija (ajkhar al-umam). pretpostavlja da je rod ili pleme. kojemu skoro nema premca. izd. a to je naglašeni individualizam člana roda. Spomenici su podignuti. neovisna i apsolutna. Fenomenalan procvat ranog islama. jedna Zenobija u Palmiri. Rod predstavlja njegov titularni poglavica šeik. Seik nije kao njegov moderni poznati holivud-ski imenjak. u velikodušnosti i odvažnosti.42 PREDISLAMSKO DOBA je jako da može natjerati muža da ostavi svoju ženu«". Godine života i lične kvalifikacije odlučuju u izboru. Nesocijalne i individualističke crte lasabiyah nikad nisu bile izbrisane iz arapskog karaktera. Civi-lizovan čovjek je. u kojem je muž bio gospodar. Plodni polumjesec pruža priliku za to. općenito. šeik nije apsolutni gospodar. na svoje plemenito porijeklo (nasab). Wright (Leipzig. On neizmjerno voli neobično duge genealogije i vrlo često dovodi svoju lozu u vezu s Adamom. rođeni je demokrata. a. Društvo u kome on živi gleda na sve jednako. a specijalno o romaniziranim i perzijaniziranim dinastijama Gasana i Hire. star. Naslov malik (kralj) Arabljani nikad nisu upotrebljavali. a specijalno Beduin. 2IVOT 43 BEDUINA razvijaju se u dinamičku snagu. Jedan Hammurabi se pojavljuje u Babilonu. manje sretan i kudikamo niži. Islam je potpuno iskoristio plemenski sistem u vojne svrhe. W. bez obzira da li se radi o Beduinki predislamskoj ili islamskoj. Beduinka. na svoj govor i poeziju. Sposobnosti. Ovaj neisko-rjenljivi partikularizam u rodu. Sposobnost asimiliranja drugih kultura. kao oni u Petri. U sudskim. koji je sastavljen od starješina pojedinih porodica. On opći sa svojim šeikom na ravnoj nozi. već prema slučaju. i smatra svaki drugi rod ili pleme svojom legitimnom žrtvom ili objektom pljačke i umorstva. koji još izazivaju divljenje svijeta. čini se. Arabljanin je vrlo ponosan na čistotu svoje krvi. iznenada se bude vlastitim pobudama i 8 Al-Mubarrad. također je izrazita crta djece pustinje. treba pripisati u velikoj mjeri . uživala je i još uvijek uživa izvjesnu mjeru slobode koja se uskraćuje njezinoj sjedilačkoj sestri. 229. Arabljanin je isto tako aristokratičan kao i demokratičan. al-Kamil. smještao je koloniste u osvojenim zemljama po plemenima i postupao sa novoobraćenicima iz pokorenih naroda kao sa klijentima. 3. on se mora konzultovati sa plemenskim savjetom. On je dijelio vojsku na jedinice. jedinica sama za sebe. ako se pruži prilika. sa beduinskog egzaltiranog stanovišta. 1864). Ona je živjela u poligamij-skoj porodici i pod baal ženidbenim sistemom. vojnim i drugim stvarima zajedničkog interesa. iznad svega. Arabljanin. koje su se zasnivale na plemenskim osnovama. Kraljevi banu-Kindah bili su jedini izuzetak od ovog pravila. On gleda na sebe kao na utjelovljenje savršenog obrasca stvaranja. jedan Mojsije na Sinaju. Vrijeme trajanja njegove vlasti ovisi o naklonosti izbornog tijela. čije se upravljanje očituje u davanju trezvenih savjeta. izuzev kada se radilo o stranim vladarima.

-i . tj. 32. 9 Ibn-Sa'd. §§ 17. 246. obično dalje dijele preživjele 1 Carleton S. ravnim obrazima i bujnom kosom. što je karakteristično za armenoidni tip (Hetite i He-breje). 403—4. Hadramautu i duž susjedne obale. par excellence arapskim. 'Ad — i jedni i drugi poznati iz Korana —. bez obzira na geografski smještaj. po riječima kalifa 'Umara. pogl. kako oni sami o sebi govore jesu Jemeniti. i i i • za sve stanovnika Poluotoka. koji vuku porijeklo od Qahtana (Joktana iz Starog zavjeta) i predstavljaju starosjedilačku lozu. Međutim. Eduard Saohau. II (Chicago. 3. uglavnom. Kitdb al-Tabaqat al-Kablr. Prirodna istorija. POGLAVLJE IV PRVI DODIRI S DRUGIM NARODIMA Arahl™™ Mi smo do sada upotrebljavali naziv Arabljani filliUlIliliL -i -i-. uglavnom. vol. str. 8 Plinije. Oni sebe najprije dijele na dvije grupe: izumrle (ba'idah). 408. u Hidžazu i Nadždu. Oni na sjeveru govore jezikom Korana. 118. vol. III. I (Leyden. Sjećanje i svjesnost ovih nacionalnih razlika među Arabljanima odražava se u njihovim tradicionalnim genealogijama. Među ove posljednje ulaze i stanovnici Nadžda i centralne Arabije. sabejskim ili him-jaritskim. D. koji su. Geografska podijeljenost zemlje neprekidnom pustinjom na sjeverne i južne dijelove tačno odgovara podjeli naroda koji u njima žive. Liuckenbill. The Races od Europe (New York. Arabljaruski Arapi ('oribah). koji svi vuku porijeklo od 'Adnana — . »snabdijevali islam sirovinskim materijalom«9. knj. nomadi koji žive u »kućama od dlake«. Sjeverni Arabljani su. Južni Arabljani su se prvi istakli i razvili svoju vlastitu civilizaciju. pt. uključujući Thamud. Ancient Records o/ Assyria and Babylonia. L. Oni su poznati klasičnim piscima kao »Tamudaei«3. ara-bizirani Arapi (mustvribah) stanovnici su Hidžaza. 1939). 1927). 2 D. Ovaj je elemenat unesen u Južnu Arabiju sa sjeveroistoka. brahikefalne (kratkoglave) crte lica saširokom vilicom i orlovskim nosom. 1904). Južni Arabljani su. Naba-tejci i Palmirci. s kojima je vrlo srodan etiopski. izd. Sjeverni Arabljani se nisu pojavili na svjetskoj pozornici sve do pojave islama. Genealozi. možda morskim putem1. str. Nadžda. Sada moramo praviti razliku između Južnih i Sjevernih Arabljana. SABEJSKI TIPOVI 46 PREDISLAMSKO DOBA Arabljane na dvije etničke porodice: arabljanske Arape ('oribah) i arabizirane Arape (musta'ribah). Pretpostavlja se da su Aditi živjeli u starom Hadramautu.latentnim snagama Beduina. Južni se služe nekim svojim starim semitskim jezikom. Thamud je bio istorijski narod koji se spominje u analima Sargona II2. sjedilački. I jedni i drugi su doliho-kefalni (dugoglavi) članovi mediteranske rase. T asm i Jadis i preživjele (baqiyah). Coon. Južni imaju vrlo mnogo obalnih elemenata. opet. pisanim klinastim pismom. naseljeni u Jemenu. VI.

n. pa čak i onda kada je islam prividno ujedinio arabljanski 1. 1900. Mezopotamije i Pendžaba — tri žarišna centra najranije trgovine — i oni su dali svoje ime velikom moru koje se između njih prostire. na komadu slonove kosti izrađen portret tipičnog armenoidnog Semita. Arabljanski poluotok se utisnuo između dva najranija kulturna centra: Egipta i Babilonije.) dom i obrijanom gornjom usnom. Stanovnici Medine. koji se nalaze u riječnom koritu Vadi Maghare. e. e. kako se ponizno ulaguje egipatskom zarobijivaču. iz treće dinastije. n. pr. Mada se Arabija nije nalazila unutar domašaja kulturnog područja riječnih dolina. Pripadala je primorskom tipu. Veze s Egiptom Kao debeo klin. koji su pohitali u pomoć Proroku u vrijeme njegove hidžre. a Poluotok leži između njega i zapada.jednog od potomaka Ishmaila — i oni su »naturalizovani« u zemlji. s komadom platna oko bokova.). možda je bio treće kulturno žarište. bili su jemenitskog porijekla. ali njegova porodica Quraysh pripadala je plemenu Nizari sjeverne loze. . (amu. ipak se ona nije mogla oteti njihovom uticaju. šiljatom braDODIRI S DRUGIM NARODIMA STAROEGIPATSKA PREDSTAVLJANJA ARABLJANA (Ča 2000. Prastara podjela i dalje je kao uvijek ostala jedna od izrazitih crta. i vezana je. odnosno 1500.) kanal povrh Bilbajsa povezivao je Nil sa Crvenim morem. sa dugom. nomad.prvi internacionalni veliki put koji je čovjek upotrebljavao — odvajao se krak u pravcu jugoistoka do ovih bakarnih i tirkiskih sinajskih rudnika. Od velikog puta koji je spajao Egipat sa Sirijom i Palestinom i odatle dopirao do ostalog dijela Plodnog polumjeseca i Male Azije -. preko kojega prolazi kopneni put. sa sredinom zapadne Arabije trećim putem. nasuprot zavoju Nila blizu Tebe. na zapadu. ali period velike eksploatacije započeo je sa Snefruom (ča 2720. n. na južnom dijelu Poluotoka. u Indiji. Još u preddinastičko doba sinajski nomadi izvozili su PRVI 47 svoje vrijedne produkte u Egipat. Za vrijeme dvanaeste egipatske dinastije (ča 2000— 1788 pr. Njezini jugoistočni narodi bili su možda narodi koji su djelovali kao posrednici između Egipta. koji je pripadao istoj dinastiji. Ovaj kanal. koji je preteča Sueckog kanala. približuje joj se na jugu kod Bab al-Mandaba. Njezina kultura je u svojoj srži bila autohtona. pr. koji je obilježen kao »azijat«. koji upravo hoće da mu svojim buzdovanom razbije lubanju. obnovili su Ptolemejevići. U jednom kraljevskom grobu prve dinastije u Abidosu. Afrika dodiruje Arabiju na sjeveru na Sinajskom poluotoku. pokazuje ispijenog beduinskog poglavicu. Ovaj posljednji put bio je glavna centralna spojnica. Njega su ponovo otvorili kalifi i bio je u upotrebi sve do otkrića (1497) puta u Indiju oko Rta dobre nade. Riječ Beduin (egipat. blizu današnjeg grada Tura. i spaja se sa Crvenim morem u Kusajru. Sinajski bakar Egipat se interesovao za Sinaj zbog njegova bakra i rudnika tirkiza. našao je Petri (Petrie) god. Jedan raniji reljef. Gasanidi iz istočne Sirije i Lahmidi Hire i Iraka bili su južnjaci koji su se nastanili na sjeveru. U predaji o Qahtanu i "Adnanu leži reminiscencija na diferencijaciju između Južnih i Sjevernih Arabljana. e. Vjerovatno se tu radi o Južnom Arabljaninu. na razdaljini od samo petnaest milja. Jaz između dvije arabljanske porodice nije se nikad mogao premostiti. Pendžab. koji ide riječnim koritom Vadi al-Hammamat. Ovo su najranije slike Arabljana koje postoje. Faraoni prve dinastije stavili su u pogon rudnike Poluotoka. bilo teritorija jedne ili obiju rijeka. g.

ipost. n. Kao i u stara vremena. uključujući Mahrah i Zafar. Zafar je još glavni centar njegove trgovine. n. Glavna atrakcija za Egipćane u Južnoj Arabiji bio je tamjan. a njime je taj dio Arabije bio naročito bogat. panterskog krzna i robova.Azijat) igra značajnu ulogu u ranim egipatskim analima i u nekim slučajevima odnosi se na nomade oko Egipta i izvan prave Arabije. Takvu jednu ekspediciju u Punt preduzela je Hatshepsut (ča 1500. pr. Zafar. POGLAVICU NOMADA u Hadramautu i drugim dijelovima Južne Arabije. ali već za vrijeme pete dinastije nalazimo Sahura (2553— 2541. koji je ležao na južnoj obali. 6 U kasnijoj i novijoj 'upotrebi ime al-Shihr upotrebljavalo se za čitavo obalno područje tamjana. Možda je i zlato došlo iz Arabije. str. bio je glavni centar. Kada je Nubija bila podjarmljena i Punt (današnja Somalija) uključen u trgovinsku sferu Egipatskog Carstva. III. ebanovine. 10 :26. SEMERKHET. Napoleo-na staroga Egipta. pr. a sada pokrajina na obali. kao osvajaču naroda z\rabljanskog zaliva. koji su oni visoko cijenili zbog njegove upotrebe u hramovima i priTamjan 4 Knj. TAMJANOVO STABLO I MAHRF BERAČ 50 PREDISLAMSKO DOBA KRALJ PRVE DINASTIJE. mirišljave gume.) iz iste zemlje uobičajen tovar »slonove kosti. Herodot4 govori o Sesostridu. Stari Egipćani nisu bili jedini narod koji je pokazivao trgovinske interese u Arabiji.). e. učinivši taj centralni put najvažnijom vezom sa Južnom Arabijom. . e. ne treba brkati sa Zafarom u unutrašnjosti Jemena. koji je bio glavni grad Himjarita7. e. Glavni rivali u trgovini mirodija i minerala bili su narodi Babilonije.) iz dvanaeste dinastije.) kako vodi prvu pomorsku ekspediciju morskim putem do zemlje koja proizvodi tamjan. 7 lap. Izaslanici njezina nasljednika Thutmosa III. PREDISLAMSKO DOBA likom mumifikacije (balzamiranja). n. Trgovina tamjanom sa Južnom Arabijom išla je kroz riječno korito Vadi' al-Hammamat. smola i aromatično drveće. na afričkoj obali. e. Južna je Arabija došla u uže veze s Egiptom kada je on uspostavio trgovinske veze sa Pun-tom i Nubijom. vjerovatno afričke strane Crvenog mora. Tamjan ('luban. odatle »olibanum«) još uvijek uspijeva 5 IJasarmaweth Knj. vol. ranije grad. prva slavna žena u istoriji. vjerovatno do Somalije. Novo mu je ime Zufar i on se nalazi pod nominalnom upravom sultana 'Omana. trgovinski centar zemlje tamjana. možda Senusertu I (1980 —1935. u koji je u stara vremena spadalo i primorje Mahra i Šihr6. Buldan. može se vjerovati da su Egipćani upotrebljavali naziv »Punt« za zemlju na obje strane Bab al-Mandaba. 576—7.« Pošto su ovo bili i produkti Jemena u jugozapadnoj Arabiji. donijeli su (1479. Ovaj Zafar. pr. 102. pogl. Yaqut. bio je čuvena zemlja tamjana. II. Osamnaesta dinastija držala je flotu u Crvenom moru. ŠESTI UDARA Hadramaut5. n. mnoge su ekspedicije bile poduzete u ona mjesta kako bi se dobila »izmirna«. pr.

i uništio ih. Nu-fud na zapadu sve do Akabe. Ova su plemena očigledno živjela na Sinajskom poluotoku i u pustinji na sjeveroistoku10. između drugih. od It'amare (Yatha'-amar). 1.dadao još jednu kraljicu Ariba. pleme Mas . Evo rijeci Shalmanesera: »Karkar.000 deva Gindibu'. sjeverno od Hamaha. Tiglath--Pileser III (745—727. 238.). prema jednoj novijoj teoriji. osnivač Drugog Asirskog Carstva.000 vojnika Hadad-ezera iz Arama (? Damask). najranijim metalom koji je otkriven i upotrebljavan u industriji. \h). god. ali su kasnije.200 kola. 20. U želji da osigura glavne trgovinske puteve koji prolaze kroz prostrano Asirsko Carstvo i koji se stječu na Mediteranu. sabejskog poglavice. sumerski patesi*) iz Lagasa. Rano stanovništvo te oblasti. Zabibi. pr. pripovijeda da je sedme godine svoga kraljevanja pokorio.. i plemena Tamud (Thamud iz Korana) i Ibadid. opustošio i vatrom zapalio. govori nam o svojoj ekspediciji za nabavku kamena i drveta za svoj hram iz Magana i Melukhke. možda nekom starom minejskom kolonijom na karavanskom putu. Nabopolassar je bio kralj Primorja prije nego je postao kralj Babilona. U isto vrijeme on je primio od kraljice Arabije Samsi. njegov kraljevski grad. Etimološki se »Magan« ne može poistovetiti s arapskim »Ma1-an«. n. pr.. § 611. n. osvajač Karhemiša i Samarije. prev. e. devama i u mirodijama. Veze sa Sumercima i Babiloncima Istočna je Arabija graničila sa Mezopotamijom. 2171. Na ovim klinastim natpisima imamo prve pisane istorijske spomenike za jedno mjesto u Arabiji i za jedan arabljanski narod. n. u Karkaru. Njegovi ljetopisi bilježe da su mu 728. 9 Luckenbill. poveo je više vojni protiv Sirije i rjezine okoline. Sargon II (722—705. Na taj je način TiglathPileser III bio prvi koji je nametnuo svoj jaram Arabljanima. F. a ostatak deportirao u Samariju11. e. bio je možda u Omanu.). u toku asirskog perioda. vol. »Primorje« klinastih natpisa bilo je. 239. smješteno u pravoj Arabiji i obuhvatalo je zapadnu obalu Perzijskog zaliva sve do otoka Bahreina (starog Dilmuna) i. e.2. pr. grad Temai (Tayma') i Sab'ai (Sa-bejci) poslali danak u zlatu. I. Les inscriptions de Sumer et d'Akkad (Pariš. Sumerci i Akadi. Thureau-Dangin. bila prenesena na druga udaljena mjesta na Sinajskom poluotoku i istočnoj Africi. n.). g. Ova dva sumerska imena mjesta Magan i Melukhka očigledno su se najprije upotrebljavala za izvjesne oblasti u istočnoj i centralnoj Arabiji. unuka i nasljednika Sargona (prvo veliko ime u semitskoj istoriji). 1905). 3 Asirska ^a Prvim sigurnim spomenom Arabljana susrenenetraciia ćemo se na 3ednom natpisu asirskog Shalmanesera III. 1.. pr. Na dioritskoj statui Narama-Sina (ča. Gudea (ča 2350. »koji žive u pustinji i ne priznaju ni visokog ni niskog službenika«. 8 Isp. koji je vodio ekspediciju protiv aramejskog kralja Damaska i njegovih saveznika Ahaba i Junduba. a označava »božjeg« zamjenika (prim. i od ostalih kraljeva Egipta i pustinje »zlato. već su se do četvrtog milenija prije naše ere zbližili sa svojim susjedima zapadne oblasti (Amurru) i bili su u stanju da sa njima saobraćaju kopnenim i vodenim putevima. Treće godine svoga kraljevanja on je iznudio plaća" je danka od kraljice »Aribi« zemlje. e. e. ja sam razorio. arabljanskog šeika. str. e. pr.i. Arabljanina.«9 *) Titula starih sumeranskih i asirskih vladara. možda. Sukob se dogodio 854.. PRVI 51 Izgleda vrlo prikladno da ime prvog Arabljamna u pisanoj istoriji treba povezati sa devom. n. Devete godine on je i. imenom Samsi (Shams ili Shamsi.200 konjanika. Prvi centar za snabdijevanje sumerskim bakrom. čitamo da je on osvojio Magan i porazio njegova vladara Manijuma8. pr.). imenom jedne oaze u sjevernom Hidžazu (sada u Transjorda-niji). 1. planinske DODIRI S DRUGIM NARODIMA . n.).

11 Duokenbil. imenom Telkhunu (Te'elkhu-nu). vol. a ne Nabatejci. i slj. koji je istovetan sa Kariba-ilom sa natpisa13. 52 PREDISLAMSKO DOBA Beduini su bili glavna smetnja Asirskom Carstvu. § 18. Hero-dot16 uvjerava da se »ljutice nalaze na svim dijelovima svijeta. čiji se vrhovni štab nalazio u Palmireni. Asirci su samo nominalno mogli podjarmiti oaze i nekoliko plemena Sjeverne Arabije. među ostalim poklonima. tamjan.) je zarobio Uaite'a i njegove vojske poslije jedne žestoke bitke. n. koja je kasnije. Neobabilonske i perzijske veze: Tayma' Među sjevernim naseljima u ovom periodu je Tayma' (Tema i Te-ma-a s asirskobabilonskih pisanih spomenika) došla do osobitog značaja kao pokrajinska rezidencija Nabonida (556-539. napustio svoj logor i. . a njihova zemlja »Aribi« morala je biti Sirijskomezopotamijska pustinja. 65. n. 10 Ditlef Nielsen. sve vrste trava. Sinajski poluotok i Sjeverna Arabija. pr. pr. e. koji se u ovim pohodima spominju. I. vol. Oko 688. Sennacherib je pokorio »Adumu. Njih su podbadali na ustanak i Egipat i Babilonija. onda »danak« o kome govore Asirci mogli bi biti samo dobrovoljni pokloni koje su ovi arabljanski vladari poklanjali asirskim kraljevima kao sebi ravnim. posljednjeg kralja Haldejaca. boje za obrve. tvrđavu Arabije«. a vjerovatno i kao saveznicima u zajedničkoj borbi protiv divljih nomada Sjeverne Arabije. pr. Ovaj It'amara iz Sabe bio je očigledno jedan od Yatha'-amara koji nose kraljevsku titulu mukar-rib na južnoarapskim natpisima. § 17. umakao u udaljene (krajeve)«14. »Urbi«. 1927). potpali pod asirsko gospodstvo. Esarhaddon i Ashurbanipal da kazne nepobjedive Beduine. gdje one na okupu zajedno žive«. strašnog Asirca toliko je iscrpla užasna oskudica pustinje Sjeverne Arabije da je vidio »dvoglave zmije« i druge strašne gmizavce koji su »udarali krilima«15. morali su biti u prvom redu Beduini. vol. na jugozapadu Arabije. II. od koga je. »da bi spasao život. str. Na svom čuvenom pohodu (670) osvajanja Egipta. i odnio je u Ninivu lokalne bogove i samu kraljicu. morao biti jugozapadni Arabljanin.). Handbuch. II. 14 Luckenbill. Očigledno. drago kamenje. § 946. Izaija (30 : 6) u svom »tovaru« južne stoke spominje »guje i krilate ognjene zmajeve«. pod imenom Dumat-al-Džan-dal. U asirskim se analima često spominju arabljanske poglavice »kako ljube noge« kraljevima Ninive i kako im. Handbuch der altarabischen Altertumskunde. u toku islamskih osvajanja. presretali karavane na putevima i primali pomoć i potporu iz Egipta i Babilonije. sklopila je savez sa buntovnim Babiloncima protiv asirskog gospodstva. koji su stalno pustošili asirske pokrajine u Siriji. jer su jedni i drugi bili neprijateljski raspoloženi prema Asiriji. Sennacherib. ugušio pobunu na čijem je čelu bio Uaite'. Die altarabische Kultur (Kopenhagen. slonovu kost i javorove sjeme (?). primao danak. konje i deve kao njihov danak12. Prave Sabejce. e. Nju je potpomagao Hazael. Ako je tako. Slično je i njegov nasljednik Kari-ba-jl iz Sabe. vol. sin i nasljednik Hazaela. poglavica plemena Qedar (asir-ski Kidri). deve i magarce. n. Adumu je oaza u Sjevernoj Arabiji. II. str. god. Kraljica. odigrala značajnu ulogu. Na svom devetom ratnom pohodu protiv arabljanskih plemena Ashurbanipal (668— 626. vol. god. bježeći sam. kako sam Sennacherib tvrdi. koja je također bila i svećenica. drago kamenje.proizvode. I. prinose zlato. nikad nije podjarmila Niniva. Mada ih Asirci s pravom zovu Rimljanima starog svijeta. Esarhaddon je oko 676. 4. prah od antimona. 13 Nielsen. Mi čitamo stvarno o četiri ratna pohoda koje su preduzeli Sargon II. 75. 12 Duokenbill. Na Sinaju su starozavjetni Midijanci. e. ali da se krilate zmije nalaze samo u Arabiji. koji je.

n. kao što smo ranije čuli. Doughertjr. III. 15 Isp. 2. dok su njegov sin (tj. desete i jedanaeste godine svoga kraljevanja. e. južnom dijelu Sinaja. 109. Dnev. Na njemu se nalazi jedan od najvrednijih semitskih natpisa koji su ikada nađeni. i zemlji istočno od njega. pr. Herodot18 primjećuje ovo: »Arabljane Perzijanci nikad nisu podjarmili. Reminiscencije na pustinjsko porijeklo Hebreja u starom Zavjetu su veoma brojne20. Salamon je imao svoju kraljevsku flotu u zalivu 'Akaba. Tragovi plemenskog života. koje je od vremena TiglathPilesera III (747-727. On je bio pustinjski bog. bili su uočljivi još dugo pošto su se nastanili među urođenicima Kanaanitima i postali civilizovani. 195—6. Hebrejsko Kraljevstvo na vrhuncu svoje moći obuhvatalo je i Sinajski poluotok. n. sada je deponovan u Luvru. pogl. Govoreći o Dariju. odakle je Hiramova i Salamonova flota dovozila zlato. Treće godine svoga kraljevanja Nabonid je.. povrh toga.. Na njihovom putu iz Egipta u Palestinu oko 1225. skoro sva imena Ezavovih sinova (Knj. Veze sa Hebrejima Geografski su Hebreji bili najbliži susjedi Arabljanima. koji su oni baštinili od pustinjskih predaka. III. pr. Njegovo prebivalište bio je šator i njegov ritual nije bio bogzna kako pomno izrađen. Belshazzar) i vojnici bili u Babiloniji. upućuju na prve početke u pustinji. Jehova) očigledno je bio midijansko ili sjevernoarabljansko plemensko božanstvo. Kambiz. A Text-Book of North-Semitic Inscriptions (Oxford.. a rasno im najsrodniji. pr.pogl. drvo almagino i drago kamenje (1. II. sklopljen je savez s bogom. Južni Arabljanin bi imao samo malo poteškoća da razumije prvi stih Knjige postanka na hebrejskom21.« Kamen iz Tayme. A. Hebreji su1 ušli u Palestinu kao nomadi.. srodni semitski jezici. kćerkom midijanskog svećenika22... 1903). 106—7. . PRVI DODIRI S DRUGIM NARODIMA God. 1. prema riječima klinastog natpisa. 10 : 11. e. hebrejska (Rachel) plemena boravila su na Sinaju i Nufudu oko 40 godina. Cooke. 525. 9 : 27—8. vol. 1929). post.. and Belshazzar (New Haven. Kronika tvrdi da je Nabonid bio u »al Temi« sedme. e. 19 G. Najznačajnija zabilješka u literaturi klinastog pisma ove arabljanske oaze nalazi se u hronici koja govori o padu Babilona (539.. 17 R.) u ruke Perzijanaca. Novo božanstvo je predstavljeno na asirski način. »ubio vladara Teme« i učvrstio svoju vlast u oazi17. pobrinuo za novčani prilog novom hramu i odredio nasljedno svećenstvo19. str. 36:10—14. . n. npr. Mojsije se oženio Arabljankom. jednostavan i strog. § 558. i na njemu je zabilježeno kako je novo božanstvo Salm iz Hadžama donio u Taymu neki svećenik koji se. 5. Osnovi hebrejske vjere. 19 Knj. kako najnovija istraživanja pokazuju. prošao je kroz Sjevernu Arabiju i sklopio savez s njezinim narodom dok je bio na osvajačkom pohodu protiv Egipta. n. a ispod njega stoji njegov svećenik koji je uzdigao nadgrobnu ploču. Neka starozavjetna hebrejska imena su arapska. 88. e. Njegov se kult sastojao od pustinjskih svetkovina i žrtava paljenica od stoke23. koji je Huber (1883) kupio. Nabonidus str. napisan je na aramejskom. Jehovinog štovatelja koji je Mojsija poučio u novoj vjeri. Car. Dnev. U Midijanu. Ofir. Ibid. On datira iz petog stoljeća pr.) zapremalo Siriju i dio Sjeverne Arabije. Hebrejski i arapski su. Yahu (Yahweh.Haldejci su postali baštinici Asirskog Carstva. sin i nasljednik osnivača Perzijskog Carstva. P. l : 35—7). 18 Knj. devete.

koji su bili blizu Etiopljana«. koje je doveo da utvrdi Jeruzalem. S. 21 : 13. 3:2. ukazuje da su oni brijali svoje glave osim jednog čuperka na vrhu. vol. str. Vidi James A. U trgovačkom poglavlju Ezekijela (+ poslije 752. Moritz u Zeitschrift jiir die Alttestamentliche Wissenschajt. pr... 1924). Montgomery. Do trećeg stoljeća pr. e.20 ser.. 17) govori o jednom južnoarabljanskom poduhvatu protiv J ude koji se završio gubitkom sinova. e. Sennacherib izjavljuje: »Sto se tiče Hezekije. 12 : 10. i slj. naziv se počeo upotrebljavati za svakog stanovnika Poluotoka. Od četiri najpoznatija kraljevstva stare Arabije. tj. str. Jevreji su počeli da gledaju na svoje jugoistočne susjede kao na neprijatelje.. s. koji je bio upravio (god. Dnev. pr. 3 :18. 9 : 10). iz. Dnev. Jer. 3:1 18 : 10—12. Proročka karijera Jeremijina pada između 626. napustili su ga«21. U Koranu se a'rab upotrebljava za Beduine. prva se tri — a to su bila ona koja su nešta značila — spominju u Starom zavjetu. 81.) Arabija se dovodi u vezu sa Kedrom. III (1926). Iz Jer. ne dajući mjesta nikakvoj sumnji da su narod na koji pisac misli jugozapadni Arabljani.. n. 149. Dnev. n. zanimali. e. 4 : 41) i prije njega Uzziah (2..tr. 8. 10 :35—6. 13 : 20.. i trgovinski artikli koji se tu spominju upravo su oni koje bismo mi očekivali među proizvodima Arabije. n.. Arapin je semitska riječ sa značesrarozavjetne aluzije ^Qm »Pustinja« ili njezin stanovnik. mogli izvršiti takav upad. 32 :10. Hezekija (1. 3 : 2. žena i blaga kralja Jehorama (848— 844. Iz 21 retka ovog poglavlja (27) mi doznajemo da su se Arabljani šestog vijeka pr. 9 :10. uzgajanjem stoke. Dnev. 26 : 7) borili su se protiv Mineja u oazi Ma'in (današnja Ma-(an) i okolo nje. današnja 'Akaba) i nad trgovačkim putevima koji tuda prolaze i primao danak od Arabljana.. 4:7. Uzziah (792—740. 701) protiv Sirije i Palestine. Jer. Nekako u vrijeme Nehemije25. koju su prodavali susjednim doseljenicima. n. 2:2. bio je možda Zafar u Omanu. 25 Neh. itd. n. 54 PREDISLAMSKO DOBA Hoz. praksa slična današnjoj praksi Beduina. Drug. također se jasno vidi da su oni tada bili opće poznati po drumskom razbojništvu.'Prvi siguran primjer upotrebe ove riječi u značenju vlastite imenice u Bibliji nalazimo kod Jer. Margoliouth. 5:1. n. zalk. 25 : 24: »kraljevi Arabije«.. kao što se još i danas zanimaju.. 15. 14 : 22).. § 240.. 24 Loidkenbill.. 1934). 21 : 16 spominje »Arabljane koji su bili blizu Etiopljana«.. 23 Knj. Sabe. »koji su mu dogonili stoku« (2. n. mada je teško sagledati kako su udaljeni Sabej-ci i »Arabljani. The Relations between Arabs and Israelites (London. e. n. sredinom petog stoljeća pr.) vratio je Elath natrag Judi i ponovo je sagradio grad (2. Ma'ina. vol. jer 2.. Arapi i nomadi su sinonimi. n. 21 B. PRVI 55 DODIRI S DRUGIM NARODIMA . e. Biblijske vezeEtimološki. Car. e. tj. Do Jobova vremena (22 : 24) Ofir je postao sinonim za zemlju koja proizvodi zlato. 22 Knj. god. i 586. i slj. pr. iz. 17 : 11). pr. e. Govoreći o svom trećem ratnom pohodu. e.). i kod Jer. bez ikakva odnosa na njegovu nacionalnost. II. Kraljevi na koje se tu misli po svoj prilici su šeici Sjeverne Arabije i Sirijske pustinje. Više od jednog stoljeća poslije Salarnona (873—849. Sabejci. Kroničar (2. pr. 25 : 23 (američko revidirano izdanje). Arabia and the Bible (Philadelphia. Hadramauta i Katabana... U drugoj knjizi Mak. 2 :19. D. Dnev.. svoj kraljevski grad.) Jehoshafat je još držao vlast nad Elathom (Eziongeber. 21 : 16. a Urbi (Arapi) i<njegove plaćeničke (?) trupe. Br. U ovom značenju hebrejski <Ereb je upotrijebljen kod Iz. zastrašujući sjaj moga veličanstva nadjačao je njega.

Ako je bila istorijska ličnost. termini znače zemlju i Beduine istočno od Palestine. post. »Kidri« iz asir-skih anala27 i »Cedrei«28 klasične književnosti. Davdan). Ona je imala svoju istoriju prije pojave islama i može se primijeniti na druge narode osim na Arabljane i Arape31. U užem smislu. Iz.. bio je poglavica Bene-Qedema (Job 1:3). 25 : 13). »Qedem« i »Bene Qedem« Starog zavjeta. Job. 29 : 1. ili kao dodatak ili kao antiteza. pisac najljepše poezije koju je stari semitski svijet proizveo. Mudrošću je jedini Sala-mon nadvisio ovo pleme (I Car.2 : 1). dvojice kraljeva iz Masse. tj.. vjerovatno nije mogla imati svoj vrhovni štab ni u Jemenu ni u Etiopiji. u širem smislu. čija je ljepota ovjekovječena u Pjesmi koja se pripisuje Salamonu (6 : 13. itd..) jemenski kraljevi počinju igrati neku ulogu na natpisima. Koran. 12. Knj. koji jedan drugog nadopunjuju. l : 5. 21 : 13. 25 : 4. kako ga nazivaju engleski prevodi (Knj. Ezek. Ishmaeliti ili Sjeverni Arablja-ni). Dnev. 6 : 33. e. koji spominje Ezekijel26. . 9 : 9). pogl. iz plemena Ishmaela (Knj. Šunammitska djevica. Qedar).nego u jednom od sa-bejskih mjesta i garnizona na sjeveru karavanskog puta. kao što pokazuje oblik njegova imena (Iyyob. uklju čujući paralelizam. 11 : 14.Sabe (arapski Bilqis). koji su išli za zvijezdom u Jeruzalem. Arabljanka iz plemena Kedar. Imena ovih dviju osoba susreću se u nekom obliku u izvjesnim minejskim i drugim starim južnoarapskim natpisima. u sjevernom dijelu Poluotoka bio vrhovni štab Sabejaca. V. bio je Arapin. »narod istoka«. »djeca istoka«.. s onim kod Duqmana. Prema tome. ar. post. 23 : 7.Dedan (ar. II.... kraljica od.. 4 : 30).. . na koji se misli i koji se više puta spominje u Starom zavjetu (Iz. vol. n.. Br. bili su možda Beduini iz Sjeverne arabljanske pustinje prije nego magi iz Perzije. slična su arapskim pje sničkim pomoćnim sredstvima: u oba slučaja stih je kuplet sastavljen od dva dijela. gospodarili su nad Sjevernom Arabijom. 27 Luckenlbill.. isp. Jer. Na vrhuncu svoje trgovinske moći Sabejci su očigledno imali pod svojom kontrolom transportne puteve koji su vodili kroz Hidžaz u pravcu sjevera do mediteranskih luka i osnivali su kolonije duž ovih puteva. 29 Izvjesna vanjska pomoćna sredstva biblijske hebrejske poezije. Knj. 56 PREDISLAMSKO DOBA još u devetom stoljeću. 30 Isp. čija se knjiga smatra remek-djelom i mudrosti i poezije. l : 3).. današnja je (Ula. »istok«. U srednjem vijeku hebrejska gramatika se obrađivala po obrascu arapske gramatike. U Job. Palmirena s oblašću jugoistočno od Damaska bila je njihovo prebivalište. Neko vrijeme je tu. Tek dva stoljeća poslije Salamonovog doba (ča 1000. 30 : 1). 28 Plinije. 6 : 19. »mudraci s istoka« (Mat. Dodatak knjizi Poslovica sadrži mudre izreke30 Agura.. Ezek. Saba') dovodi se u vezu sa Temom (Ta-yma'). Riječ »Saracen« dolazi od istog ovog arapskog korijena i jedna je od nekoliko riječi arapskog porijekla koje se susreću u staroengleskom jeziku. i Lemuela (Posl.. Arabiju i Arabljane. pr. post. koja je donijela mudrom izraelskom kralju poklone jedinstvene vrijednosti. spominju se »Agareni (sinovi Agara = Hagar. 25 : 14). oaza u sjevernom Hidžazu. 25 :13.. kaiko se može vidjeti 'kod Joba. l : 3).. Ova se riječ upotrebljavala 28 Vidi također Iz. 31 :11. koji traže mudrost na zemlji«. sina Jakehovina (Posl. 3 : 23. 21 :16. Job. a ne Jevrejin. Kedar (hebr. Job. Ayyiib). 31 : 1). Sheba (ar. I Car. odgovara arapskom sharq i sharqiyun (istok i istočnjaci). možda. bila je. §§ 820 i 869. a mjesto radnje njegove knjige Sjeverna Arabija29.. 25 : 23. 10 : 10. Jud. karakteristične za Južnu Arabiju (I Car. 2. Kod Baruha.

Arabia Felix (sretna Arabija) obuhvatala je ostali dio Arabljanskog poluotoka. 1. Mak. yaman (desni) pobrkan s yumn (sreća). kao što su njihovi srodnici Feničani ranije vršili istu ulogu na Mediteranu.. Musli mani nerado iprihvataju termin »muhamedanac«. tj. »saracenska umjetnost«. Srednjevjekovna je zabluda da je ona obuhvatala samo Jemen. Njezini stanovnici bili su posrednici na južnim morima. nasuprot al-Sha'm. Nabatejci. »Omanitae« ('Umaniti). koja je ležala na lijevoj strani ili na sjeveru32. Arabia Petraea (stjenovita Arabija) koncentrisala se uglavnom na Sinaj i Nabatejsko Kraljevstvo. Prva knjiga Makabeja. čija je unutrašnjost u to vrijeme bila vrlo malo poznata. Sam naziv. bili su. ne upotrebljavaju se. poistovetuje Saracene sa scenitskim Arapima.7a. rodom iz Antiohije. Ovakva podjela odgovarala je tripartitnoj političkoj podjeli zemlje u prvom hrišćanskom stoljeću. kojemu je Petra bila glavni grad. 400 n. Wilfred H. možda je pokušaj da se prevede ar. koji je pisao u drugoj polovini četvrtog stoljeća n. n. Oblast se nazivala Jemen zato što je ležala na desnoj strani.) slijedi" ga u jednoj zabilješci ARABIJA KLASIČNIH PISACA DODIRI S DRUGIM NARODIMA . srednjovjekovnog al-Shihra) — svi se ovi pojavljuju u grčkim i rimskim •geografijama d istorijama.. u koju se Pavle povukao (Gal. naročito aiko se rada o muslimanu.. Zemlja je ležala na putu za Indiju i Kinu i proizvodila je trgovinske artikle koji su bili visoko cijenjeni na zapadnim tržištima. Klasični pisci dijelili su zemlju na Arabia Felix. »Catabaned« (Katabaniti). a treća onu kojom je nominalno djelomično vladala Partija. »Homeritae« (Himjariti). 5 : 39).. PRVI 57 bi java naziv »Saraceni«.. u ovom slučaju južnog primorja.. 9 : 35. Ptolemej:J4. koji znači »sretan«. po svoj prilici. koji je živio u prvoj polovini drugog stoljeća naše ere. Pokušao sam upotrebljavati »arabljanski« za stanovnika Poluotoka. § 1. »Chatramotitae« (narod Hadramauta).) iz Herakleje33. 33 Periplus of the Outer Sea. Prva je označavala samostalnu Arabiju. U vrijeme apostola Pavla Na-batejsko Kraljevstvo se pružalo sve do Damaska. iprev. Sirije. tj. tj. 5 : 8. Arabia Deserta (pustinjska Arabija) obuhvatala je Sirijsko-mezopotamijsku pustinju (Bddiyah). 2:11. druga podređenu Rimu. Ami-jan Marcelin35. oblast najbolje poznatu Evropi. Arabia Petraea i Arabia Deserta. »Sachalitae« (stanovnici Sahila. Marcijan (ča. »saracenska arhitektura« itd. Schoff (Philadelphia. spominje Nabatejce kao takve. prema tome. Herodot37 (ča. 6 U klasičnoj Arabija i Arabljani bili su poznati Grcima i književnosti Rimljanima. 32 »Sabaei« (Sabejci). Prije Marcijana.U književnosti poslije progonstva riječ Arapin obično označava Nabatejca (2. 1927). e. spominje Saracene. ap. l : 17). termini kao što su »istorija Saracena«. e. upotre31 U ovom djelu. pr. e. »Nabataei« (Nabatejci). »Scenitae« (stanovnici šatora — Beduini). 484 —425. Arabljani u Djel. Njegovo pisanje se odnosi na nekog istaknutog arabljanskog oficira u Kserksovoj vojsci. bez sumnje bio je neki pustinjski predjel u nabatejskoj oblasti. Arabija. a »arapski« za ma koje lice koje govori arapski. primorja. »Minaei« (Minejci). Mak. južno od Hidžaza. Eshil38 prvi u grčkoj književnosti spominje Arape.

). § 13. 1302). § 27. g. 1887). U svojoj Geografiji41 Strabon (+ 24. pr. pogl.000 ljudi. Čuveni grčki geograf Strabon. e. Za povratak joj je trebalo šezdeset dana. indijskih i kineskih izaslanika. 38 Ećhvard Gibbon. XXIII. XXII. n. XVI. knj. 40 Bibliotheca historica. al-<Iqđ al-Fariđ (Cairo. 43 Knj. § 23. 36 Perzijanci. XVI. 58 PREDISLAMSKO DOBA 0 Arabljanima u Kserksovoj vojsci. koju im je njihova prirodna okolina pružala. str. kuj. § 69. The Decline and Fali oj the Roman Empire. svaljuje krivnju zbog mnogih nedaća na izdajstvo njenog vođe »Sileja. desetkovana armija se vratila natrag u »Negranu« (Nadžran). od Grka Eratostena (+ ča 196. pogl. 41 Knj. XVI. nego Mari jama na jugoistoku. knj. e. U toku te prepirke arapska delegacija je najrječitije i najsnažnije istakla sve osobine kojima se njihov narod odlikovao3". nije bio Ma'rib. Nobbe. pogl. Arabija je zemlja basnoslovnog bogatstva i raskoši. koji su očigledno bili iz istočnog Egipta. § 3. n. PRVI 59 DODIRI S DRUGIM NARODIMA . Tako se sramno završio prvi. možda. 4. knj. ipak ekspedicija im niJe usPJel° da Arabljanima nametnu svoj jaram. a u istinu i posljednji. 15. 320. II (Leipzig. e.34 Geographia. B. 1898). n. 4. Bury (London. 125. njezin je cilj bio da zauzme one transportne puteve koji su bili u rukama Južnih Arabljana i da Rimljanima za iskorištavanje otvori prirodna bogatstva Jemena. n. izd. :)3 Rerum gestarum. V. 17. Zatim se povukla na obalu Crvenog mora i pre-vezla na egipatsku obalu. vol. 319. Diodor Sikul40 (druga polovina prvog stoljeća pr.) tvrdi da Arabljani »visoko cijene i štuju svoju slobodu«.) — Strabonova izvora — do Rimljanina Plinija (+ 79. Carolius F. može se zaključiti iz prepirke koju je vodila arapska delegacija sa Perzijancem Kozroem (Chosroes) u prisustvu bizantijskih. I. Čuvena ekspedicija cara Augusta od 10. koju je bila ranije osvojila. § 11. Za klasične pisce. vojni pohod većeg značaja koji se ikada usudila jedna evropska sila da preduzme u unutrašnjost Arabije. vol. Da su Arabljani sami bili svjesni svoje superiornosti. e. pozivajući se na autoritet nekog ranijeg Grka. I. 6. ipogl. Ova posljednja karakteristika naročito je padala u oči zapadnim piscima. Poslije jednomjesečne penetracije u pravcu juga. koju je predvodio iz Egipta njegov prefekt Elije Gal 24. pr. Njezin narod voli slobodu i uživa u njoj. V. Slobodarski karakter arabljanskog naroda bio je predmet divljenja 1 pohvala pisaca evropskih naroda još od najstarijih vremena sve do dana Gibonovih (Gibbon)38. ipogl. Po općem priznanju. J. istoričar ekspedicije i lični prijatelj Galov. 42 Knj. A. I. n. doživjela je potpun neuspjeh.). To je zemlja tamjana i drugih mirodija. sabejska prijeistonica. i koju su potpomagali njegovi nabatejski saveznici. § 2. tvrdi da su Arabljani bili jedini narod koji nije poslao svoje izaslanike Aleksandru. koji je bio skovao plan »da Arabiju učini prijestonicom svoga Carstva«42. 37 Knj. 39 Ibn-'Abd-Rabbiibi. koji je bio u službi Nabatejaca«43. § 5. si. To. II. pogl. g. e. Rimska Iako su Rimljani bili gospodari svijeta. ®tr. izd. Krajnja tačka do koje su Rimljani u Arabiji došli bila je »Mariaba«. vol. VII. pogl.

od Midijana do Jemena. izmirnu. 1884). pogl. čije je tlo također mirisavo. XVI. koji u svojoj Prirodnoj istoriji (knj. § 1. Strabon51 spominje gradove »ukrašene lijepim hramovima i palatama«. 153—4. Na ove klasične pisce ostavilo je snažan utisak bogatstvo Južnih Arabljana. 56 Knj. de Goeje (Leyden. opet. . koje su se nalazile duž zapadne obale Poluotoka. g. 32. 48 Knj. očigledno. 4. pretpostavljali da su svi robni artikli kojim je Arabija trgovala bili domaći proizvodi zemlje. On 44 Knj. II.fontes NUBARC/'l<|«<fOCO/plta* RSAE. str. jer je ona »jedina zemlja koja proizvodi tamjan. po kojem najstariji po dobi postaje poglavica. Tako su ljubomorno trgovci čuvali tajne ostalih izvora u Abisiniji. § 19. §§ 2—3. I za njega je Južna Arabija »zemlja mirisa«46. 32. pogl. III. . 101—2. izd.. osobito zlatne. 107. ali njezine »zmije. Plinije52. XVI. pedalj duge. cimet i mirišljavu smolu tamne boje . također ističe ovu karakteristiku zemlje49 i dodaje u vezi s drugim stvarima da su Sabejci »najpoznatiji od svih arabljanskih plemena zbog svoga tamjana«50. Geograf Strabon je.--J Sa''"^ X CALAPE PTOLEMEJEVA mapa SRETNE ARABIJE H. 54 Ahsan al-Taqaslm. pogl. 49 Knj. male veličine i šarene boje. Velik broj njih visi oko svakog drveta45«. D. to potvrđuje. II. Muller (Leyden. _50. 4. 50 Knj. Diodor53 tvrdi da je u Arabiji bilo rudnika tako čistog zlata da ga nije trebalo taliti. 30. malo kritičniji nego preveć lakovjerni »otac istorije«. 47 Knj. Drveće koje rađa tamjanom čuvaju krilate zmije. pogl. skoro isto tako bile su cijenjene rudne naslage.. ipogl. 51 Knj. n. Indiji i tako je strog bio monopol. pogl. 113. 58 Knj. izd. 4. sto:. Baefii fl. 52 Kini VI. su tamjan i mirodije bili proizvodi po kojima je zemlja bila čuvena. i u izvjesnim količinama u centralnim dijelovima zemlje. pogl. | j. XII. 1877). 49. e. Grci i Rimljani su. °a>' g S 5 03 i' ** i-„ . da narod živi u rodoskvrnjenju i da se održava zakon primogeniture. § 25. Diodor Sikul48 ponavlja isto mišljenje o Arabiji kao o zemlji koja proizvodi mirodije.fat Jazlra't al-'Arab. Jasno je da je Hadra-roaut u to vrijeme bio par excellence zemlja tamjana. . § 3. na osnovu svjedočanstva Eli ja Gala. XVI. Strabon56 govori da u Južnoj Arabiji prevladava jedan tip poliandrije u kojem se nekoliko braće žene istom ženom. VI) u kratkim crtama iznosi rimsko poznavanje istočnih zemalja do 70. Druge dragocjene mrvice informacija kriju se u pisanim spomenicima grčkih i latinskih pisaca. Plinije. H. XVI. 45 Knj. 55 ?i. VI. pogl.Zemlja mirisa Za Herodota44 »čitava Arabija odiše najugodnijim mirisom«. pogfl. 4. skaču čovjeku do pasa«47. 46 Knj. Al-Maqdi-si54 i al-Hamdani55 (deseto stoljeće) posvećuju svaki po paragraf rudama Arabije naročito ističući njezino zlato. § 25. III. kasiju.pogl. pogl. međutim.

e.CTQ *»' 3 o GTQ era ^3 3 2 NJ W 3 P ^ 2 • . Za grčke i rimske 1 Krnj. slonova kost. tkanine. najvredniji trgovinski artikal stare trgovine. n. Sabejci su bili Feničani južnog mora. Plovidba oko Arabije. pr. izmirna i drugi miomirisi far ornata) koji su se upotrebljavali kao začini hrani ili za kađenje na dvorskim ceremonijama i crkvenim obredima. devine trave. O A O M o' a 03 O 2. Schoff (New York. 1912). nekih jednostavnih. Prev. H. § 2. Ovdje su se proizvodile mirodije. l vrp . Oni su poznavali njegove puteve. od ogrtača. savladali su njegove podmukle monsune i na taj način monopolizirali njegovu trgovinu u toku 1250 godina pr. god. šafranove boje. jednostavne. IX.) u djelu Historia plantarum (Istorija biljaka)1. svila iz Kine. zlato i nojevo perje iz Etiopije. n. mačevi iz Indije. e. vrpca različitih boja. Autor djela The Periplus of the Erythraean Sea* (Plovidba oko Crvenog mora) ostavio nam je (50—60.) opći pogled na tržište »Muze«. n. današnje Moke (Mocha): Roba koja se ovdje uvozi sastoji se od grimiznog mekog i grubog platna. § 24. ne baš mnogo od vina i pšenice. odjeće arabljanskog stila sa rukavima. sve su to bili odlučujući faktori u njezinom razvoju.* ?1* C N 'Tj » J± a. grebene i luke. Jugozapadni ugao Poluotoka bio je rana postojbina Sabejaca. njezina blizina moru i njezin strateški položaj na putu za Indiju. 62 . IV. Preko nje su na svom putu za zapadna tržišta prolazili visoko cijenjeni produkti: biseri iz Perzijskog zaliva. muslina. a drugih napravljenih po lokalnoj modi. . za njih je bila stvarnost. W. za koju je Aleksandrov admiral Nearh tvrdio da je teoretski moguća. na koju se često navraća kiša. U grčkoj literaturi prvi put ih spominje Teofrast (-f 288. Plodnost te sretne zemlje. e. pokrivača (ne brojnih). mirisavih pomasti u umjerenoj količini. pogl. izvezene.?T ^g ^' o w< o-' O Ji3 C <-< C o 3 »rj1 03 Os-ge-s-g^BS' ?r 3 » E2 b 03 03 03 2s 5. začini. roblje.Oni igraju značajnu ulogu u kasnim klinastim natpisima. protkane zlatom. majmuni.- ?? POGLAVLJE V SABEJSKE I DRUGE DRŽAVE JUŽNE ARABIJE Južni Arabliani Sabejci su bili prvi Arabljani koji su zakoračili kao traovci na pra? civilizaciJe. obične. Među ovim osobito se isticao tamjan.

The Antiquities of South Arabia (Princeton. g. napisane na stubovima ulaza. ča 728. Kraljevstva koja su oni podigli nisu bila vojničke države. natjerale su Sabejce da otvore kopnene puteve između Jemena i Sirije duž zapadne obale Poluotoka. jedan karavanski put vodio je u Ma'rib. dzd. epigrafska. potekli Sabejci. prema djelu Periplus4. Nalbih A. nepristupačna zbog velikih valova i puna užasa u svakom pogledu. Duž ovoga puta. koji je bio upotrebljavan za zapisivanje poslovnih transakcija. koji se nalaze na zidovima hramova i drugim javnim zgradama da proslave uspomenu graditelja ili darovaoca građevine. a nalaze se u starim semitskim i grčko-rimskim spisima. e. ipak. 1879—81). Natpisi se mogu podijeliti na sljedeće grupe: (1) votivne (zavjetne). Die Burgen und Schlosser Siidarabiens nach dem Iklll des Hamddnl. sklon kvaru. Sva ova domaća južnoarabljan-ska književnost. koja je bez luka. podignut je bio veći broj sabejskih kolonija. e. Svaki materijal. Jedna kratka istorijska zabil ješka sačuvana je u Knj. Muhifob-al-Dln al-Khatlb (Cairo. Faris (Prinicetoin. Iz Hadramauta. koji je dolazio »iz Gileada sa svojim devama. izložena vjetrovima. god.PREDISLAMSKO DOBA vodiče zemlja tamjana bila je »brdovita i nepristupačna«2. koji se nalaze na grobovima. n. na obali srednjeg Egipta. Prirodne plovidbene teškoće. naročito njegovom sjevernom dijelu. . koje su se stavljale u hramovima i bile posvećene Almaqi (Ilmuqah). koji obavještavaju o nekoj bitki ili objavljuju neku pobjedu. 4 Ibid. Oni su vodili kroz Meku i Petru i račvali se na sjevernom kraju za Egipat. D. 1938). god. n. 'Athtaru i Shamsu. potpuno je propao. balzamom i izmirnom«. (4) redarstvene 3 Erythraean Sea. Kroz Crveno more vodio je glavni pomorski put od Bab al-Man-daba do Vadi alHammamata. Mtiller.). istorijskih zapisa ili strogo literarnih proizvoda. H. X. iz lokalnih izvora koji su postali pristupačni uglavnom zahvaljujući otkrićima Halevija i Glazera. gdje se spajao sa glavnom trgovinskom arterijom. al-Hamda-nija5 (+ 945. 37:25. e. iz po-lulegendarnih predaja. koji igraju značajnu ulogu u asirskim i hebrejskim pisanim spomenicima. e. 2. »Plovidba«. koji je išao s juga na sjever. Kratak pregled njihove istorije može se skicirati iz takvih aluzija kakve smo gore naveli. Najraniji nađeni natpisi su bustrofedon-ski i potječu iz sedmog ili osmog stoljeća pr. sačuvanih u islamskoj literaturi. ali više od svega. natovarenim mirodijama. sabejski glavni grad. (5) m grobne natpise. SABEJSKA I DRUGE DR2AVE JU2 ARABIJE 63 naredbe. (2) arhitektonske. n. Od osobitog je značaja ekoliko pravnih dokumenata koji odaju dug ustavni razvoj. VIII. o »jednom karavanu Ishmaelita«. n. svojstvene ovom moru. naročito iz djela Wahb ibn-Munabbiha (+ u Sani. urezane na bron-zanim pločicama. 5 Knj. Iz njih su. možda.. Sirijski ogranak izlazi na Sredozemno more kod Gaze (Ghazzah). (Beč..) i al-Himyarija (+ 1177. § 29. 1368). § 20. Južnoarapski Osvajanja su Južni Arabljani vršili radi trgonatvisi vine i prometa. sačuvana je na metalu i kamenu. 1940). pts. (3) istorijske.). »skopčana je s opasnostima duž čitave obale Arabije. izd. koji je osobito bogat tamjanom. sa lošim mjestima za ukotvijavanje. Siriju i Mezopotamiju. post. Knj.

kao i ostali slični oblici semitskih pisama. Eatrancc on *<hich is the follavnng Inccripuon From "Journal of tkt Royal Geographical Socitt?" (1837) Ulaz na kome se nalazi sljedeći natpis: Ruševine Nakab-al-Hadžara i dva retka natpisa koji je omogućio Evropi prvi uvid u južnoarapske natpise. Arno (Th. i 1894. koje. pr. 1837. n. Slova pokazuju. Dešifrovanje je završio Emil Rediger (Emil Rodiger). • . Kao što pokazuju natpisi. opet. sastoji se samo od konsonanata. južnoarapski ili mineo-sabejski jezik (koji se također naziva himjaritski) ima dvadeset i devet slova u svom alfabetu. glagolskoj konjugaciji. Džejmz R. g. . i g ' m s . od kojih neki potječu čak iz sedmog stoljeća pr. e. rano odvajanje od sinajskog pisma. S. i slj. Ova simetrična pravolinijska slova (al--musnad) ukazuju na dug razvoj6. Između god. S. čini spojnicu između feničkog pisma i njegovog egipatskog pretka. Velsted (James R. m ' • . 1882. Njegovo pismo. god. n..Karsten Nibur (Carsten Niebuhr) prvi j( Dbjavio (1772) postojanje južnoarapskih natpisa. god. Eduard Uazer je preduzeo četiri naučne ekspedicije u Jemen. e. Arnaud). 1889. U tvorbi imenica.000 takvih natpisa. rizikujući svoj život. mi danas posjedujemo oko 4. prvi Evropljanin koji je poslije Elija Gala (24. objavio je jedan dio natpisa Nakab al-Ha-džara i ovo je otvorilo Evropi drugi uvid u južnoarabljanske pisane dokumente. i Gesenius (1841). na kojim? je pronašao oko 2000 natpisa. koji je otkrio ruševine Mariba. god.). dio IV (Pariš. U svemu. donio je kopije 685 natpisa iz tr 3set i sedam različitih lokaliteta. od kojih neki još nisu objavljeni do • anas. oko šezdeset natpisa. Th. engleski mornarički oficir. . m m i . prepisao je 1843. po svoj prilici.) posjeti Nadžran u Jemenu (1869—70). 1837. iz Halea. Jozef Halevi. Wellsted). ličnim zamjenicama i vokabularu 6 Za olbrasce pogledaj Corpus inscriptionum Semiticarum.

Winett. 1955). Sabejski period. V. e. a završila su kao svjetovna kraljevstva. i slj. Ry<dkmans u Bulletin. e. 610. južnoarapski i etiopski predstavljaju u izvjesnom smislu stariji oblik se-mitskog govora. Književni skupovi (sajmovi) na sjeveru. U njezinim ruševinama. Mukarrib8 je bio naziv za svećenika — kralja koji je bio na čelu države. vol. . i. svojim vazalom. str. vol. str. G. 257. Na drugom jednom natpisu zabilježene su pobjedonosne vojne Kariba-il Watara (ča 450. prema učenju arabologa koji zastupaju donju (ili kratku) hronologiju.). 1951).' : 64 i PREDISLAMSKO DOBA južnoarapski ima izvjesnih sličnosti s akadskim (asirsko-babilonskim) i etiopskim (abisinskim). str. god. I. učinivši susjeda.. koja je bila udaljena dan hoda od Mariba. u jemenskoj oblasti. Sabejci su bili najistaknutiji ogranak cijele južnoarabljanske porodice. e. Marib. School oj Oriental and African Studies. vol. Nasip na Maribu U drugom periodu Sabejskog Kraljevstva (ča 610. i slj. 3—9. Međutim. sa promjenom u kraljevskoj tituli oko god. n. e. Sirwah. S opadanjem jemenske kulture. 10 Ahmed Fakhry. udaljen nekih šezdeset milja isto7 Isp. u Suk 'Ukazu godišnja paganska hodočašća u Kabu i trgovinske veze sa Mekom ubrzale su proces zamjene. str. pr. Minejsko Kraljevstvo. Qataban and Sheba (New YoHk. Jacques Ryckmans. i slj. pružao se od oko 750. Za najnovija istraživanja vidi Wendell PihiUiflas. nastanjeno je selo od sto duša. jedan od ranijih mukarriba. n. pr.. 29—56. 1952). pr. što je karakteristično i za sjevernoarapski i etiopski. npr. 1. 8 MKRB. do trećeg prethrišćanskog stoljeća7. koje se sada nazivaju al-Kharibah. Oba su kraljevstva počela kao teokratske forme vladavine. in Bulletin. n. on ima nepravilnu množinu. Saba. Na jednom natpisu piše da je zid koji opasuje građevinu sagradio Yada'-il. Njezina glavna građevina bila je hram boga mjeseca Almaqe10.) izgleda da vladar više nije imao svećenički karakter.. 9 Vidi str. e. minejski-period od oko 700. 64. 73 (1939). njihova prvobitna postojbina. Na vrhuncu svoje moći kraljevi Sabe proširili su hegemoniju na čitavu Južnu Arabiju. južnoarapski je formalno nestao i sjevernoarapski ga je zamijenio. koji je prvi uzeo naziv »MLK (kralj) Sabe«. pr. American Schools of Oriental Research. do 115. nalazila se južno od Nadžrana. F. e.. Ona su jedan dugi vremenski period svoje istorije zajedno cvjetala. L'Institution monarchique en Arabie meridionale avant l'Islam (Louvaki. str. nesigurna vokalizaolja. n. bila je prijestonica Sabe. n. pr. Dva rana sabejska mukarriba Yatha(-amar i Kariba-il navode se u kraljevskim asirskim analima Sargona II i Sennacheriba9 i vjerovatno su vladali posljednjih godina osmog i prvih godina sedmog stoljeća. do 105. 51. n. pr. biblijska Sheba. I. Sabejsko Kraljevstvo Prva veća kraljevstva koja se daju razabrati u tami južnoarabljanske starine bila su Sabejsko i Minejsko kraljevstvo. (Cairo. Akadski. An Archaeological Journey to Yemen. XIV (1952). br. NieLsen Handbuch..

v.. UJ v a VA ^ * A . J vb 9 rS u.H H ^> A jjj. /\ D 3 * vv AA ^ e E Jb — 0 o f *»K FV J = 0) X j. = TT a: .Sinaitic South Arabic Phoe. nician Ra's •al-Shamrah Later Greek Latio Arabic H <^y h ^ i— ^— k^_^ ^ ^ A A 1 n D o n 3 3 »h B * «? T A r r CG C ^L..

^ L J /VVV 3 v y ^ r M f "S... s 1 *! >*H N o CP t*?> X f Ti Y z X <s> o 0 ^ A o 0 t W 0 .. oJ 9 1 o *" 5^ 1 ci TU \.. 0 © * <s> ..e H c .. * <f? ^ ? •^ ft 5 l tf + h \ 7* *>K .

• • • vy> GGL * "PTf X 9 Q o 0 ć?Q 5) ^ &>P R ^ <^x> J J w <T>-Ž$ S irU" HX X >T T 0 TABELA PISAMA. postao je tada prijestonica.900 stopa iznad mora. ir . Halevi i Glazer.0 13) )= r P <J Q A i1! a /t. ali građevina po kojoj je grad osobito . Al-Hamdani u svom djelu IkHl11 spominje tri tvrđavice u Maribu.. Ovaj je grad ležao 3. To je bilo stjecište trgovinskih puteva koje je povezivalo zemlje tamjana sa mediteranskim lukama. KOJA SADRŽI 5 — l storija arapa I KLINASTO PISMO RA'S AL-SHAMRAHA 66 PREDISLAMSKO DOBA čno od Sane.»v. naročito Gazom. Posjetilo ga je samo nekoliko Evropljana. Prvi među njima bili su Arno'..

de Meyinard and de Courteille. Kataban se nalazio istočno na .• • . 2. Minejska prijestonica Kar-nau. očigledno držani u svetim parkovima. Ime je sačuvano u današnjem mjestu Ma'an (jugoistočno od Petre.) i Abrahe Abisinca (god. e. Rezbarije u ruševinama hrama u Hazmu. III (Pariš. Me'in. (Leipzig. Gottwaldt. otkriva nam jedno miroljubivo društvo. 1844). e. Vjerska metropola Yathll. al-Isfaha-ni14 i Yaqut15 smatraju da je nasip gradio Luqman ibn-'Ad. Hadramaut području Katabana i Hadramauta nastale su dvije važne države. 453. plesačice. 1864). 2. Me'un. i slj. n. str. . 45. Kataban i Osim Minejskog i Sabejskog Kraljevstva. 14 Ta'rikh Sini Muluk al-Ard w-al-Anbiyd'. e. god.•"- SABEJSKA 67 I DRUGE DRŽAVE JUŽNE ARABIJE 3. možda vinske žrtve. vol. 11 Faris. zajedno s ostalim javnim sabejskim građevinama. takođe u južnom Džaufu. 50. Među tzv.). sjeverozapadno od Mariba. provincijskom glavnom gradu Džaufa. vol. Mine j ci su govorili istim jezikom kao i kasniji Sabejci. samo sa dijalekt-skim razlikama. n. pr. kao ime mjesta) poslije je vokaliziran u Ma'ln. 16 Lihjanitska prijestonica oko 500—300. n. iad. minejskim natpisima nalaze se Kataban-ski kraljevski natpisi i nekoliko tekstova iz Hadramauta. koju je posjetio Halevi god. 126. Prvobitni arapski oblik Ma'an (biblijski Ma'on. 12 Za opis ruševina vidi . ' ' - • • . al-Hamdani. Ovo značajno djelo tehnike.al-'Azm. koje je daleko napredovalo ne samo u trgovini nego također i u tehničkim dostignućima. obuhvatalo je najveći dio Južne Arabije. zmije. 15 Buldan. Natpisi govore da su glavni graditelji nasipa bili Summralav Yanuf i njegov sin Yatha'-amar Bayyin i navode da su obnove vršene u vrijeme Sha-rahbi-Il Ya'fura (449—450. koje su bile simboli bogova. iad. m . u Jemenu. a poslije njega al-Mas'udi13. koje su bile čuvarice hramova. Stariji dijelovi nasipa bili su sazidani sredinom sedmog prethrišćanskog stoljeća.'. današnji je Ma'in (u južnom Džaufu. i prev. neka mitska ličnost.bio čuven bio je veliki nasip Sadd Ma'rib12. 13 Muruj al-Dhahab. sjeveroistočno od Sane). god. i kada je bilo na vrhuncu svoje moći. str. gazele i druge žrtvene životinje. pt. Minejsko Kraljevstvo Minejsko Kraljevstvo je cvjetalo u Džaufu. Međutim. 55. str. 1870. Vidi str. IV. str. u značenju izvor-voda. važnoj naseobini na sjevernom trgovinskom putu. 366. str. sadašnji je Barakiš. i nojevi. Minejski natpisi blizu 'Ule16 i TabOka svjedoče o postojanju više kolonija u ovoj oblasti koje su služile kao skladišta i relejne stanice. 383. predstavljaju obješene posude.

I (Louvain. koje je trajalo otprilike sve do god. n. možda je imalo za rezultat povećanje ranijih južnoarabljanskih naselja u Abisiniji. Monarhija Kataban17. e. Die Burgen. Phillips. pt. u stvari. nasipi. e. Preseljavanje južnoarabljanskih plemena. Branje tamjana. e. n.). (narodna tradicija ovaj događaj veže sa pucanjem velikog nasipa kod Mariba). god. jest Ili-shariha Yahdub sa natpisa. vol. Prvo Himjarit-sko Kraljevstvo Od 115. 247.od Adena. grad u unutrašnjosti. Za listu kraljeva vidi kod Miiller. prodro je sve do Marijame. U vrijeme pisanja djela The Periplus kralj mu je bio Kariba-il Watar (Charibael u Periplusu). Sephar. Sa riječju »Homeritae« susrećemo se najprije u djelu The Periplus of the Erythraean Sea (oko 60. G. n. str. na kraju. oko sredine petog stoljeća n. Plinijeve zabilješke o zemljoradnji potvrđuju bunari. e. 300. Knj.. koji je bio vladar u to vrijeme. 36. koji je kobno završio. čiji je glavni grad bio Tamna' (sada Kuhlan).. čiji je glavni grad bio Šabvah (klasični Sabota). 4. Zbog toga se o ovoj civilizaciji govori kao o himjaritskoj. Njihov je jezik. god. čitava oblast došla je pod vlast novih gospodara koji su vukli porijeklo od plemena Himvar sa jugozapadnih visoravni. a Hadramaut otprilike ondje gdje je i danas. Ovo obilježava početak prvog Himjarit-skog Kraljevstva. On je istisnuo sabejski Marib i minejski Qarnaw. 2. post. n. n. Za vrijeme ovog himjaritskog perioda rimski vojni odred. pr. stvorili kulturu koju možda urođenici crnci ne bi mogli nikada ostvariti. 143—4. Les noms propres sud-semitiques. Oni su organizovali trgovinu mirodijama i preduzimali zapanjujuće javne radove. S vremena na vrijeme ova su kraljevstva bila pod sabejskom i minejskom hegemonijom. m • : PREDISLAMSKO DOBA Zafar (klasični Sapphar i Saphar. str. 1934). e. St. J. mada kraljevska titula ostaje »kralj Sabe i dhu-Raydana«. n. Njegove ruševine mogu se još vidjeti na vrhu jednog okruglog brijega blizu današnjeg grada Jarima. trajala je otprilike od 400—50. bilo je još uvijek izvor najvećih prihoda. 1947). i slj. bio isti kao i jezik Sabe jaca i Mine jaca prije njih. trajala je od sredine petog stoljeća pr. a zatim kod Plinija. 10 : 30). otprilike sto milja sjeveroistočno od Moke na cesti za Sanu. Strabonov »Ilasaruis«. e. B. Philby. koje se smatralo religioznim činom. stali su baštinici minejsko-sabejske kulture i trgovine. koje je odvelo neke u Siriju i Irak. bio je glavni grad himjaritske dinastije.. 17 Isp. cisterne. Semitsko porijeklo Abisinaca Još jedan važan događaj u prvom dijelu ovoga perioda bilo je naseljavanje arabljanskih kolonista iz Jemena i Hadramauta u »zemlju Kuš«. The Background of Islam (Alexandria. Kasnije je ravdan postao poznat kao Kataban. Him-jariti su bili bliski rođaci Sabe jaca i kao najmlađa grana te loze po- HIMJARITSKI SREBRNI NOVAC Prednja strana: muška glava sa moncgramom. Arapski istoričari nisu ništa znali o ovim narodima. a monarhija Hadramaut. e. 60—67. pr. čiji se natpisi nalaze od Sjeverne Arabije sve do Etiopije. str. Rvckmans. pod Elijem Galom. str. gdje su položili temelje Abisinskom Kraljevstvu i civilizaciji i. poleđina: muška glava sa natpisom koji glasi: KRB'L WTR (Kariba-ilu Watar) Ča 50. Duž cijele obale istočne Afrike bilo je infuzija . H. god. e. do kraja prvog stoljeća n. koje se vrlo često spominju na natpisima.

SABEJSKA I DRUGE DRŽAVE JU2NE ARABIJE gQ Kralj se u prvom himjaritskom periodu pojavljuje kao feudalni gospodar sa rezidencijom u utvrđenom dvorcu. koji je zavijao kad god bi vjetar duvao. e. Društveno uređenje sabejsko-himjaritske zajednice. prema opisu ovih geografa. Domaća umjetnost nam pokazuje duboku starost. koje je izgradila jedna zapadna sila i koje su stajale pod komandom njezinih podanika. Počeci Kraljevstva Aksuma (Axum). Četiri su fasade bile napravljene od kamenja različite boje. Još prije ovog doba njega je ugrožavao Aleksandar. ostao je u rukama Arab-Ijana skoro do prvog stoljeća n. e. Građevina se bila održala sve do pojave islama i vje-rovatno je srušena u toku borbi koje su učvrstile islamsko gospodstvo nad Jemenom. vol. morske trgovine Sve 1dok su Jemeniti držali monopol nad pomorskom trgovinom Crvenog mora. Ghumdan u Sani.). Rimljani istiskuju U tokuv OVOS Prv°g himjaritskog perioda vrhu-Arabliane iz ponac JuznoarablJanske moći već je bio prošao. U jednoj pjesmi al-Hamdani spominje oblake kao turban Ghumdana. međutim. str. imala je dvadeset spratova. pripisuje se najslavnija tvrđava u »zemlji tvrđava«. a mramor kao njegov pojas. Na svakom kamenom uglu stajao je mjedeni lav. na poleđini: sova sa maslinovom grančicom i polumjesecom. podjelu na kaste i na feudalnu aristokrati ju i monarhiju. čiji je krov bio pokriven kamenom pločom koja je bila tako prozirna da se kroz nju moglo vidjeti nebo i potpuno uočiti razlika između vrane i sokola.. kako je Jemen bio nazivan. mada je ona u njihovo doba bila samo gigantska ruševina. 811. 8. n. Pored novaca. Tvrđava Jednom drugom Ili-sharihu (Lisharhu ibnGhumdan Yahsubu kod Yaquta)18 iz prvog stoljeća poslije n. prvobitne jezgre kasnije Abisinije. stoljeću pr. Istokom na lađama. ali koje su sve skupa jedinstvene. predstavljajući pojave od kojih se mnoge mogu naći i drugdje. ili 2. n. On je vlasnik zemlje i izdaje zlatni. oni su prosperirali. The Periplus o/ the Erytrhaean Sea (Plovidba oko Crvenog mora) — (50—60. Južni pomorski put. prvi pisani spomenik organizovane trgovine s HIMJARITSKI SREBRNI NOVAC Prednja strana: glava Atene. a imitacija je starog atičkog tipa iz 4. n. a i Yaqut. srebrni i bakarni novac sa svojom slikom na jednoj strani i sovom (amblem Atene) ili volujskom glavom na drugoj. e.arabljanske krvi daleko prije islamske invazije. Neki stariji novci nose glavu Atene i pokazuju da su Južni Arabljani stajali pod uticajem atenskih obrazaca već u četvrtom stoljeću prije naše ere. stoljeća pr. l. koji je povezivao Evropu s Indijom. Tvrđava. Veliki kopneni put kroz Plodni polumjesec. Njihov zadatak se sastojao u skupljanju proizvoda vlastite zemlje. ostavili su nam detaljne opise Ghumdana. Bio je sazidan od granita. povo-deći se za njim. Gradski Him-jariti su smatrali potrebnim da kao zaštitnu mjeru protiv beduinskih upada podignu dobro utvrđene palate. Kralj je smjestio svoj dvor na najgornjem spratu. od kojih je svaki bio visok deset lakata — to je prvi neboder u pisanoj istoriji. Semitski se genij kroz takav jedan kanal nigdje ne pokazuje. e. porfira i mramora. Novac pripada 3. ali sada je kontrola nad njim izmicala iz njihovih ruku. kako ga prikazuju natpisi. III. 18 Buldan. na čijem je obrazu sabejsko slovo n u n. bio je izvor beskrajnih trvenja između Partskog i Rimskog Carstva. god. e. zajedno sa proizvodima istočne Afrike i Indije i u njihovom prenošenju na devama prema sjeveru iz . predstavlja čudnu mješavinu starog plemenskog sistema. pripadaju prvom stoljeću poslije nove ere. u Jemenu se povremeno iskopaju bronzane figure helenističke i sasanidske izrade. Al-Hamdani. obilježava prekretnicu daljeg razvoja trgovine.

Petra. e. koji je najprije. sada se čitava situacija počela mijenjati. SABEJSKA 71 Ekonomsko propadanje povlačilo je za sobom. Ulazak rimskog brodovlja u Indijski okean značio je smrt za južnoarabljansko blagostanje22. jer su na taj način izbjegavali opasnosti Crvenog mora. politički slom. 20 Knj.) ponovo je otvorio kanal Nil—Crveno more. Petra. Ptolemej II (285—246. George F. padale 'su u kandže rimske vučice. XVI. pak. očigledno nezadovoljni raspodjelom dobiti koju su im njihovi istočni susjedi doznačivali. izgledalo da transportovanju morem treba dati prednost.. Pošto se kod zapadnih naroda sve više i više razvijao ukus za orijentalnu nošnju. Posljednjih godina vladavine Ptolemej evića neki Grk ili Rimljanin. n. 18 Vidi Karan. put je išao cijelo vrijeme ili duž Crvenog mora do kanala koji se spajao sa jednim od istočnih rukavaca rijeke Nila ili kroz južni dio Crvenog mora do Vadi al-Hammamata. pošli su i drugi. U međuvremenu oni su ljubomorni je čuvali kontrolu nad putevima. 291—5. Ako je. XII. Houranii u Journal of Near Eastern Studies. bio iskopao Sesostrid. preko Meke. pr. Kada je Egipat pod Ptolemejevićima još jedanput postao svjetska sila. možda u abisinskoj pomorskoj službi. U vrijeme Plinija rimski su se građani već žalili na visoke cijene koje su iznuđivali južnoarabljanski trgovci za robu koju je Rim morao plaćati u gotovom novcu. postale su partneri u ovom trgovinskom sistemu.70 PREDISLAMSKO DOBA Mariba. knj. u Siriju i Egipat. i povisivati carinu na stranu robu koja je prolazila kroz njihove ruke. mirise i mirodije. Jedna po jedna. trgovinske artikle za koje su zapadnjaci mislili da su arabljan-skog porijekla. nastavio je njihovu politiku u pomorskom takmičenju protiv Arabljana i nastojao je svim silama da oslobodi Egipat od trgovinske zavisnosti Jemena. 22 Isip. Abisinci. karike u lancu. Odatle njihovo poslovično blago. I DRUGE DRŽAVE JUŽNE ARABIJE . prije nekih sedamnaest stoljeća. vol. uputio se u tajne morskih puteva izloženih opasnostima i periodičnim promjenama monsuna i trijumfalno se vratio u Aleksandriju sa tovarom mnogo traženih i visoko cijenjenih artikala. n. punu korist od ovog značajnog otkrića periodičnosti monsuna i direktnog morskog puta u Indiju nisu ljudi izvukli sve dok Rim nije ovladao Egiptom. kao i uvijek. Rim. a zatim Palmira. prvo što su oni pokušali bilo je da se sa Južnim Arabljanima takmiče za prevlast na moru. Međutim. naročito tamjanu i izmirni. jer je mogao da ponudi vrlo malo trgovinskih artikala koje su oni željeli21. koji su doprinijeli konačnoj propasti arab-Ijanskog monopola. 21 Plinije. počeli su sada da traže savez s Rimljanima. XI (1952). e. Arab-Ijani su počeli dizati cijenu svojim proizvodima. 'pogl. koji je osvojio Egipat od Ptolemejevića oko polovine prvog stoljeća pr. str. Ulaz Ptolemej e ve trgovačke mornarice u vode koje dijele Egipat od Arabije značio je početak kraja za himjaritsku trgovinsku aktivnost. Kolumba ptolemejevićke trgovine. i zato su zajedno učestvovale u prosperitetu koji im je ta trgovina do-"nosila. Međutim. Kopneni put kroz Hidžaz bio je načičkan himjaritskim postajama19. 41. Strabon20 piše da za put jednog karavana od »Mineje do Elane« (Aka-ba) treba sedamdeset dana. uključujući tu indijske produkte: cimet i biber. 34 :17—18. Primjerom ovog Hipala. pogl. 4. a zatim preko Egipatske pustinje do Tebe ili niz Nil do Memfisa. § 4. Palmira i sjeverozapadna Mezopotamija.

On je. otac). Tihamah je bila obala Crvenog mora zapadno od Sane. koji je. dobio svoje ime po njemu. n. str. e. navodno. n. možda je bio drugo ime za božicu sunca. Poslije invazije iz Abisinije. Hrišćanstvo i Suština vjere Južne Arabije bio je planetarni iudeistvo u zvjezdani sistem u kojem je prevladavao kult Jemenu boga mjeseca. poznat u Hadramautu kao Sin. čujemo za nekog Mar Petra. Uz ovu titulu uskoro je dodavan dodatak »i njihovih Arabljana koji su u planinama i Tihami«. Vidi Nielsen. Njega su zamišljali kao muško božanstvo i nalazio se ispred božice sunca Shamse. još u rano doba. 104. naročito iz Sirije. Himjara. god. protjerao je (635—6. e. n. južni arabljanski vladari imaju titulu »kralj Sabe. dhuRajdana. e. e. uveo sveti čovjek iz Sirije imenom Faymiyun (Phemion). e. Raj dana. 840. vol. koga je bio zarobio jedan arapski. Tada je Jemenat (Yamanah) mogao obuhvatiti čitavu južnu primorsku obalu. Tubba' je kraljevska titula koja se održala u islamskoj književnosti. 356.5. god. u drugom i trećem stoljeću nove ere. n. Hrišćanstvo monofizitskog tipa počelo se infiltrirati sa sjevera. Među himjaritskim kraljevima najpoznatiji je bio kasnijim arapskim legendama neki Shammar Yarash. 'Umar. Mjesec. međutim. koja je bila njegova žena. prvo hrišćansko poslanstvo u Južnu Arabiju o kome čitamo poslao je car Koostancije god. Stvarni motiv koji se krio iza poslanstva ulazio je u sferu međunarodne politike toga doba. Ibn-Hisham24 i alTabari25 ostavili su nam priču o ovome asketi. koji se spominje u Koranu. prigrlio je novu vjeru oko 500. 72 PREDISLAMSKO DOBA al-Lat. e. g. pod vodstvom Teofila Inda. bio je treći član trojstva. e. možda su ušli u Jemen u jedno nama nepoznato vrijeme. njihov sin. Iz ovog nebeskog para proizašla su mnoga druga nebeska tijela koja su bila smatrana božanskim. Sirijski misionari. 'Athtar (Venera. n. n. Još god. u koji je hrišćanstvo monofizitske sekte. karavan i doveo u Nadžran. Jednom ranije. Salha i Tihame«. Sjevernoarabljanski M Tj. Drugo Him-jaritsko Kraljevstvo Oko 300. Teofil je uspio da sazida crkvu u Adenu i još dvije u zemlji Himjarita. Sudeći po sačuvanim imenima. n. Hadramauta i Jemenata«. I. prema ovim legendama. To znači da je do ovog vremena Hadramaut izgubio svoju samostalnost. Hadramaut. možda kao posljedica okupacije Palestine i razorenja Jeruzalema od strane Tita 70. Ovaj kasniji himjaritski period značajan je zbog uvođenja hrišćanske i židovske vjere u Jemen. za koga kažu da je pokorio Perziju. domaći himjaritski kraljevi ponovo su uzeli svoju drugu titulu i držali su svoje položaje sve do otprilike 525. po pričanju. Mora da je rano prodrlo u Sjevernu Arabiju. Na aksumskim natpisima iz sredine četvrtog stoljeća abisinski vladar tvrdi da je »kralj Aksuma.). biskupa Sane u Jemenu. što je imalo za posljedicu kratku abisinsku vladavinu (ča 340—78). Ticao se rivalstva između Rimskog i Perzijskog Carstva oko uticajnih sfera u Južnoj Arabiji.. Nadžran. koja odgovara babilonskoj božici Ishtar. poslije prešao na jevrejsku vjeru. Također je judejstvo u Jemenu bilo vrlo rašireno u vrijeme Drugog Himjaritskog Kraljevstva. feničkoj 'Ashtart). Jedan drugi bio je abu-Karib As'ad Kamil. većina Jevreja u Arabiji mora da su bili prije . Uspomena na posljednjeg i danas se živo čuva u arapskim avanturističkim baladama. Ovo nije bilo prvi put ili da su jedino tada Abisinci provalili u Arabiju. za koga se misli da je pod svoju vlast pokorio svu oblast do Samarkanda. Ya'qub iz Sarudža (4~ 521) uputio je na sirijskom jeziku jedno utješno pismo hrišćanima u Nadžranu. Minejcima pod nazivom Wadd (ljubav ili ljubavnik. Handbuch. stajao je na čelu Panteona. Drugi kalif. Abi-kariba As'ad (ča 385—420. vjerovatno su uspjeli da uspostave privremenu vlast nad dijelovima Južne Arabije. arijevca.) u Irak od njih one koji nisu prigrlili islam28. Devetorica himjaritskih kraljeva ovog perioda poznati su nam sa natpisa. Sabe j cima kao Almaqah (bog koji daje zdravlje?) i Katabancima kao 'Amm (stric). Habašaha23. bježeći od progona.

Origins. ekklesia crkva). kao što vladavine se ces^° događa. god. izd. 70. Očigledno je dhu-Nuwas. de Goeje. Katedrala. očigledno. Period abisinske Abisinci su došli kao pomagači. povezao domaće hrišćane s omrznutom vladavinom hrišćanskih Abisinaca.požidovljeni Aramejci i Arabljani nego Abrahamovi potomci. Skoro svih sto tisuća Jevreja iz Jemena poslije 1948. al-Qullays. 919— 25. god. 27 Vidi Axel Moberg. Time su oni dali povoda Abra-hi da preduzme kaznenu ekspediciju protiv Meke. Prema al-Tabariju29. Hrišćanski Abisinci su očigledno namjeravali da zemlju obrate u hrišćanstvo i da stvore takmaca paganskoj Meki. Wustenfeld (Gottangen. na štetu hidžaskog svetišta. Sve što je ostalo od slavne uspomene stare himjaritske dinastije. jer je hodočašće bilo izvor velikih prihoda onima koji su stanovali u gradu u koji su hodačasnici dolazili. imali uspjeha. od koje se danas vidi samo mjesto. 165. bizantijskog cara. uspomena na ovo ekonomsko-vjersko takmičenje ovjekovječena je u lokalnoj tradiciji. ali se kasnije posvadio sa svojim komandantom i preuzeo vrhovno zapovjedništvo. Abisinoi su izašli kao pobjednici 523. vol. Pričaju da je Negus poslao preko Crvenog mora u Arabiju. i ponovo 525. Rivalstvo među južnoarabljanskim obraćenicima dvaju novou-vedenih monoteističkih religija dovelo je do aktivnih neprijateljstava. god. preseljeno je u Izrael. Abrahah. Ova vojna. centru hodočašća na sjeveru. str. priznati aksumski potkralj. 1858). natjera ga u morske valove. 25 Ta'rikh al-Rusul. prema arapskoj tradiciji. 1881—2). 20—22. Vidi str. 85:4)27. str. od grč. i zamolio pomoć od Justina I. U ovoj posijednoj vojni vojskovođa je bio Abrahah (varijanta Abrahama). Tako je završio posljednji himjaritski monarh. 26 Baladhuri. Ta se godina naziva 'dm al-fil. danas još živi u imenu jednog opskurnog plemena Himvar. Futuh. i 571. oskvrnuli katedralu u Sani uoči same svetkovine. ćo 575. ovaj se incident dogodio upravo u godini Prorokova rođenja 570. Na samom početku šestog stoljeća hebrejska je vjera bila uhvatila tako jak korijen u Jemenu da je posljednji himjaritski kralj dhu-Nuwas (potomak Tubba' As'ad Kamila) bio Jevrejin. koju arabljanski pisci nazivaju al-Qalis (al-Qulays. izd. a isto tako i onih koji su prebivali pored puteva koji su vodili u grad.. On je napravio ogroman utisak na Arabljane Hidžaza. u oktobru 523. U osnivanju južnog vjerskog svetišta koje bi privlačilo ogromne mase svijeta. godina slona. koji do tada nikada nisu vidjeli I DRUGE DRŽAVE JUŽNE ARABIJE . I (Leyden. ali su. sazidao je u Sani. Car je pisao abisinskom Negusu (Najashi) (sa natpisa Kaleb Ela Asbeha). The Book o/ the Himyarites (Lund. 66 = Hitti. pod vodstvom nekog Arvata. abisinski gospodari su. pripadnici kulta Kabe. prema kojoj su dva arabljan-ska nevjernika Fuqaym plemena. On je najprije bio oficir pod Aryatom. jer je u to vrijeme bi-zantijski car smatran zaštitnikom hrišćana u čitavom svijetu. ostali kao osvajači. str. I. jer je on predstavljao hrišćansku silu blizu prizora nemira. sada prijestonici. prema tome. prema slonu koji je pratio Abrahu na njegovom pohodu u pravcu sjevera. god. SABEJSKA 73 upotrijebi protiv Perzije28. Bizantija je tražila da pomoću Abisinije dovede arabljanska plemena pod svoj uticaj i da ih 24 Strah. a s njim je završen i period nezavisnosti Jemena. istočno od Adena.000 ljudi. iz kojih se nikada više nije pomolio«. Prema priči. jednu od najveličanstvenijih katedrala toga vremena. (sur. Daws dhu--Thalaban (ili Thu'-luban) preživio je. stvarno. Ovome se jevrejskom monarhu pripisuje čuveni pokolj hrišćana u Nadžranu. napravljena je od ruševina staroga Mariba. ulazi u splet internacionalne politike toga vremena. 101—2. 1924). dhuNuwas »podbode svoga konja. koji je predstavljao nacionalističke težnje. iz koje su njihovi preci mnogo ranije emigrirali na afričke obale. Om su postali kolonisti30 i upravljali su zemljom od 525. str.

I. n. n. Vida . kao posljedica ulaska rimskog brodovlja u Crveno more i pojave razornog uticaja novih vjera i kasnijeg podvrgavanja tuđinskoj vlasti. Tafslr al-Qur'an (Bul§q. koje je prouzrokovala velika poplava32. gdje je veći broj južnoarapskih natpisa nedavno otkopan. otkrio je i objavio Glazer35. Ruševine ovoga nasipa vidljive su i danas. Pleme banu-Ghassan odabralo je godinu pucanja nasipa kao polaznu tačku računanja svoje ere38. kako smo već ranije čuli. »sitnog kamenja« (sijjll) u Koranu81.) himjaritskim kraljevima. stavlja tragični događaj četiristo god. H.) datiran od Abrahaha. na osnovu ovog neobično značajnog događaja — velike poplave i pucanja nasipa. B. i prije 570. Istorija ratova. kada je voda provalila nasip. str. g.knj. n. jer događaj stavlja u doba abisinskih kraljeva. koji cpisuje jedno pucanje nasipa. 1329). str. e. STARA ARABIJA narodi. god. možda. 36. prije pojave islama. Legendu o »pucanju nasipa« — kasnije je ona to i postala — treba. e. arapska mašta počela je. zemljoradnje37. tumačiti kao sintetiziranu i dramatizovanu priču jedne duge istorije ekonomskih i socioloških uzroka koji su doveli do . pogl.slona. i plemena banu-Lakhm u oblast Hire. str. izd. ali Yaqut34 je bliži istini. Međutim. knj. Posljednja katastrofa na koju Koran aludira (34:15) vjerovatno se dogodila poslije 542. tada je građevina restaurirana. vol. I.X?Vt A f-v fl AI-Kufaho^ Glavni put (cesta) _ Vadi (korito rijeke) "MAl-'Ula Hadaqan<f SOUTHERN AL-JAWF SABEJSKA 75 I DRUGE DRŽAVE JU2NE ARABIJE u ovaJ period treba uvrstiti i znameniti dogaL • i • • ' • »T • ^ • -i -i • i • • v u Maribu đaj ^J1 Je ovjekovječen u islamskoj književnosti kao »pucanje velikog nasipa« u Maribu. 450. Kindah i druga velika i snažna plemena u sjevernoj i centralnoj Arabiji tvrde da su arabljanskog porijekla. koji posvećuje osmu knjigu svojih anala (završeni 951. 193. u Siriji. 20. Dewing (London. . §§ 2. e. §§ 9—12. da objašnjava stoljetni proces propadanja i izumiranja južnoarabljanske trgovine. Sirah. prev. blagostanja i nacionalnog života.ail-Tabari. mjesta i putevi (sa glavnim muslimanskim gradovima kasnijih vremena) English Miles O 100 200 JOO 4OO ARABLJANSKA PLEMENA na pomolu islama n* 7*> . Zbog jednog ranijeg pucanja nasipa izvršena je seoba plemena banu-Ghassan u oblast Haurana. gdje su oni postali bedem rimske uprave. Abisinska je vojska nastradala od malih boginja. Kasnije. 31 105 :1—3. ibn-Hisham. Jedan južnoarapski natpis (datum odgovara god. pogl. 28 Prokopije. I danas ima u Siriji porodica koje svoj dolazak u zemlju dovode u vezu s ovim događajem. 6. I. i engl. 542—3. Pored plemena Ghassan i Tanukh u Siriji i Iraku. Pucanju nasipa u Abrahahovo vrijeme prethodilo je jedno drugo.. Al-Isfahani33. 1904). 20. banu-Tayyi'. 30 Prokopije. XXX. 927—8. 29 Vol. propadanja koje je nastupilo.

Jevrejski i paganski Arabljani bili su. Sayf je za prijestonicu odabrao staru tvrđavu Ghumdan. Arabljanski hrišćani bili su na strani Bizanta i tražili su iz Carigrada zaštitu i pomoć. 202.disintegracije i konačne propasti južnoarabljanskog društva i kao kristalizaciju rezultata dugog perioda propadanja u jedan jedinstven događaj. Sa rađanjem ove nove vjere. na sasanidskom dvoru u Madajinu (Seleucija-Ktesifont). pošto su bile prerađivane i dotjerivane u Egiptu u toku četrnaestog stoljeća. str. Kao odgovor na Savfove molbe. mrtvo Južno Arabljansko Kraljevstvo. Južna Arabija je na taj način služila kao prolaz kroz koji su ove sile našle sebi put na Poluotok. u jednom potomku stare himjaritske kraljevske loze. Mas'udi. na strani Perzijanaca i nadali su se pomoći iz Ktesifon-ta. izd. vladar u čije je vrijeme pacov izvršio ovo značajno i epohalno djelo. isp. arapski pripovjedači narodnih priča još i danas prepričavaju po kafanama u Kairu. 383. str. IV. Northern Ne$d (New York. u Sayf ibn-dhi-Yazanu. 384. III. Sa Sirijsko-arabljanskom pustinjom na sjeveru. 88 Mas'udi. bila u ruševinama za vrijeme abisinskog gospodstva. 383. str. IV. 32 Koran. de Goeje (Ley. god. centar interesa na Poluotoku otišao je dalje na sjever.klimatskog sušenja nema nikakvih dovoljnih dokaza iu istorijsko vrijeme. 628. prema tradiciji. U ovoj tradiciji mi smo sačuvali jedno jasno sjećanje na rivalstvo dviju sila na obje strane Arabije — Zaratustrinu Perziju i hriš-ćansku Abisiniju (potpomognutu od Bizanta) da naslijede svoga susjeda. u prijateljskim vezama sa Bizantijom. 83 Op. Njega je. uglavnom. prema tome. Muzayqiya' (Amr ibn-'Amir Ma'-al-Sa-ma') bio je. uskoro je Jemen postao perzijsko namjesništvo. str. PREDISLAMSKO DOBA Nacionalni pokret da se oslobodi Jemen od abi-sinskog gospodstva našao je svog heroja. jer je ona bila hrišćanska država i. Buldan. Uspješno ratovanje (sirah) Sayfa našlo je mjesta u arapskim pričama. Sudbina svijeta bila je tada. Izgledalo je da su hroni-čari38. Međutim. 1928). ali naravno nije uspio.den. cit. 85 U Mitteilungen der vordera-siatischen Gesellschaft (Berlin. Sayf je. očigledno. pošto na prvi pogled nisu mogli precizno da ocijene zamjetljivu suštinu stvarnih uzroka. prema tradiciji. tražio. zatim. koje. Muruj. prigrlio je islam. dok su jevrejska i paganska naslanjan ja na Perziju pružila ovoj posljednjoj njezine šanse. pomoć iz Carigrada protiv Abisinije. i južni Arabljani su uvidjeli da su samo zamijenili jednog gospodara drugim. 34 Buldan. Yaqut. str. Badhan. 37 O teoriji . 360—488. Kitdb al-Tanblh. Najprije je zaveden sistem zajedničke uprave sa Sayfom kao titularnim poglavicom. koja je. perzijski car posla 575. Bejrutu i Bagdadu. God. osam stotina ljudi pod vodstvom Wahraza (ili Wahriza) i oni su razbili abi-sinski garnizon u Jemenu i oslobodili zemlju od omraženog afričkog gospodstva. vol. str. str. 86 Al-Mas'udi. vol. vol. a Aksum je radio kao neslužbeni agent Bizanta. navodili da je pacov srušio kamen koji pedeset ljudi nije moglo s mjesta pomaknuti i na taj je način prouzrokovao rušenje cijelog nasipa. Alois Muisil. arapski kralj Hire predstavio perzijskom suverenu Kisri Anushar-wanu. 370—71. u rukama hrišćanskih Bizanti-naca i mazdejskih Perzijanaca. koja je priječila penetraciju svjetskih sila. Simpatije urođenika hrišćana Arabljana prema Bizantu služile su kao klin za abisinsku intervenciju. kako tradicija kaže. Od sada će tok arab-Ijanske istorije teći sjevernim kanalima i Hidžaz će u državnim poslovima zamijeniti Jemen. peti perzijski satrap u Jemenu. 304—19. Perzijski period POGLAVLJE VI . 126. 34 :15. str. šeste godine poslije hidžre. opet. 1897). 1893).

Dnev. Nabatejci su iz svoje metropole Petre zaposjeli susjedni teritorij. Nebay6th. § 1. pogl. 16:1. 7. Al-Raqim4 je odgovarajuća arapska riječ. U toku četiri stotine godina. 2. Stari grad. 1. Rano u šestom stoljeću pr.). ni u svom začetku ni u svom razvoju. 3 Isp. Petra je bila saobraćajni čvor na karavanskom putu između Sabe i Mediterana. pr.". god.. Ne čitamo ni o kakvoj asirskoj vojni upravljenoj protiv Nabate-jaca. Jer. Ndbatejci /G*WtV. zasnivala se uglavnom na trgovini. 4. Naibaitu. 4 Vidi Josip Flavi'je. 3 :4. Snaga ovih sjevernih arapskih država. a današnji je naziv Vadi Musa (Mojsijeva dolina). IV. u toku predislamske ere se razvilo nekoliko malih država na sjevernim i centralnim dijelovima Poluotoka. n. Ni one nisu bile ni u kom pogledu.. fcnj. 14 : 6. 14:73.NABATEJSKO I DRUGA MALA KRALJEVSTVA SJEVERNE I CENTRALNE ARABIJE Nezavisno od južnoarabljanskih kraljev stava. 42:11. 2 Knj. Starine. post. • • • i : . o t\naybar i Medina X . n. Petra. militarističke.' 'UMAN V> ISULAVM S SJEVERNA ARABLJANSKA KRALJEVSTVA prije islama (sa glavnim muslimanskim gradovima kasnijih vremena) English Miles O IOO 2OO JOO 4OO . pre-vod je hebrejske riječi Sela1. isto kao i onih na jugu. e. koju spominje Izaija. n. 49 :16. nisu očigledno Nalbatejci. Oko 312. Niabaitai. asir.: i s . Predšasnici Edomita u ovoj »zemlji Seira« bili su Koriti-(Hurris)2.. NABATEJSKO i DRUGA MALA KRALJEVSTVA 79 .. od kojih su kasnije oteli grad Petru. jer oni tada nisu bili na glavnom putu prema zapadu.. grčka riječ koja znači pećina. Car.. potomci Ezava). 25 :12. oni su bili dovoljno jaki da se odupru dvjema ekspedicijama koje je protiv njih poslao Antigen. pogl. pr. klasični Naba-taei)1 kao nomadska plemena iz oblasti koja se danas zove Trans jor-danija i nastanili se u zemlji Edomita (Idumejci. koji je ležao na jednom suhom platou visokom tri tisuće stopa. Ob. pruža danas prizor ogromne užarene nekropole usječene u stijenu iz čijih se pješčanih naslaga odsijevaju skoro sve dugine boje. Najranija među njima bilo je Nabatejsko Kraljevstvo. e.•'.. Prve detaljnije vijesti o ranoj istoriji Nabatejaca potječu od Dio-dora Sikula (+ poslije 57. i 2. Aleksandrov nasljednik na sirijskom kraljevskom 1 Habr. e. e. počevši od kraja četvrtog stoljeća pr.. 36 : 20. n. § 7. došli su Nabatejci (al-Anbat.

knj. i 2. pr. pogl.000 konjanika i 5. 80 PREDISLAMSKO DOBA zika Korana i današnjeg arapskog. g. (pogl. 11 :32. kraj. 216. Poslije Diodora. § 1. Obadaš III. koji je. n.) Nabatejci su prvi put došli u tješnji kontakt sa Rimljanima. e. ali je on za njih zainteresovan samo zato jer su oni graničili sa Hebrejima. razvilo se u trećem stoljeću n. god. n. knj. e. n. Jedan od najstarijih arapskih natpisa je iz Namare. i Malchus9 (Malchus II. poslao 1. 87—62. Oni su tada bili unutar uticajne sfere Ptolemejevića. g. n. Naskhi pismo je skoro isključivo upotrebljavano u Koranu i u ranijim službenim dokumentima. kako tamošnji natpisi svjedoče. Diodor19 spominje jedno njihovo pismo koje su oni napisali Antigonu »sirijskim slovima«. e. Hidžr (Mada'in Salih). pr. XIX. uzeto od aramejskog. n. 6 2. North-Semitic Inscriptions. U 1. car Trajan je učinio kraj nabatejskoj autonomiji. Jevrejski rat. n. koji je oko 67. tražio od Malikua (Malik. Njegov nasljednik. Stjenovita Arabija (Arabia Petraea). ča. nama su poznata7.).000 pješaka kao pomoć Titu u njegovu napadu na Jeruzalem. pr. arapska vlastita imena i upotreba takvih arapskih izraza kao što su ghayr (ne isti). e. e. pogl. ča. e. koje su do nas došle. Malik). u nedostatku arapskog pisma u starija vremena. knj.prijestolju. Ovo nabatejsko kurzivno pismo..). Mada su se Nabatejci služili u svakidašnjem govoru arapskim govorom. e. On se nalazio kao epitaf na grobu Imru'-al-Qaysa. Za vrijeme kralja Harithatha (al-Harith. pr. g. u sjevernom Hidzazu. knj. XIV. 40—70. Sinajsko porijeklo pisma . 4. 14. bio je vladar za čije su vladavine Rimljani poslali ekspediciju u Arabiju. 28—9. koji potječe iz 328. Ono se naročito transformiralo u okruglo naskhi pismo. e. str. e. koga Josip8 spominje kao »kralja Arabije« s kojim su Herod i njegov otac sklopili prijateljstvo. do 40. Kor. 5:8. i da se pobjedonosno povrate na »stijenu«5. n. U to su vrijeme prvi put kovani kraljevski novci. Mak. §§ 94 :7. knj. ali pogreške učinjene na aramejskim spomenicima. § 1. koju je predvodio Gal 24. I. g. Kasnije su postali saveznici Rima i nominalno su uzeli učešća u invaziji Arabije. odaju arapski kao maternji jezik sastavljača natpisa. n. Julije Cezar je 47. 5:25. n. Harithath III oteo iz ruku Seleukida (ča. e. Od nabatejske književnosti do nas je došla jedino epigrafska književnost. pr. n. Za njega je Arabija značila nabatejsku državu koja je dopirala na istok do Eufrata. 105. Taj je naziv upotrebljavan prije nego je pismo bilo pronađeno. e.). n. e. u istočnom Hauranu. e. pr. lahmidskog kralja Hire. God. spomenicima i na novcima. u pismo sjevernoarapskog jezika. III. arapskog je5 Diodor. n. vjerovatno je u prvom stoljeću naše ere bio uključen u Nabatejsko Kraljevstvo. n. e. pr. čije ime potječe od Kufe. U vrijeme Krista Nabatejsko Kraljevstvo se pružalo na sjever sve do Damaska. g. oni su upotrebljavali pismo svojih sjevernih susjeda Aramejaca. za razliku od uglastog kufi (kufijskog) pisma.) do posljednjeg samostalnog vladara Rabblla II (70—106. 8 Starine. Malchus ili Malichus (ar. Jedan etnarh (knez) Harithatha IV nastojao je da zatvori u Damasku Pavla6. 9 Jevrejski rat. zajedno sa dolinastom Sirijom (Coele-Svria). 14. nalazila se na vrhuncu svoje moći za vrijeme Harithatha IV (9.) glavni naš informativni izvor za Nabatejce. Josip je (-f ča 95. § 2.). Današnji se Huwaytat Beduini smatraju potomcima Nabatejaca. 87. od Harithatha I (169. g. i sljedeće godine njihova teritorija postala je regularna rimska provincija. 7 Vidi listu kod Cooke. Aramejskim jezikom služili su se kao jezikom nauke. bili su oba Nabatejci.. Nabatejci su poistovjećeni s Arabljanima. e..). Mak. Are-tas III. 'Obidath ('Ubavdah. Imena svih nabatejskih vladara. g. n. Mal-chus I) da ga snabdije konjicom za aleksandrijski rat. čiji je glavni grad bila Petra.

i tako dalje. Ovi su spomenici otkriveni u Sarablt al-Kha-dimu i prebačeni su u Kairski muzej. uzeo iz hijeroglifa znak za volujsku glavu (ne obraćajući pažnju na to šta »volujska glava« u egipatskom jeziku znači) i nazvao je u svom jeziku znak imenom volujske glave — aleph. ili kasnije12. Charles Virolleaud. . kao što pokazuju Ra's al-Shamrah tablice iz kasnog petnaestog stoljeća11.Sinajski poluotok. Lihjaniti. koji je pronašao Monte (Montet). bilo je glasovno i semitsko i. On je smatrao da je taj natpis jedan od najranijih feničkih natpisa. kao i dedanitski i lihjanit-ska natpisi iz 'Ule u sjevernom Hidžazu (tzv. koji se samo malo razlikuje od dobro poznatog klasičnog arapskog. Istorijske veze među tri sjeverna naroda koji su se služili ovim sličnim pismima. upotrijebio ovaj znak za glas a. i kako je. s jedne strane. preneseno u Južnu Arabiju. Tada je. str. naročito iz Hidžra i Taj me (iz petog stoljeća pr. i blizu poprišta objavljivanja Deset zapovijedi božjih. koje Plinije14 spominje pod imenom Lechieni. — nekih osam stoljeća prije ahiramskog natpisa iz Džubajla (stari Gebal. i upotrijebio ga za glas b. Sa trgovinom tirkiza. i thamudski spisi iz iste oblasti. Sada dolazi sinajsko pismo da premosti taj jaz. protoarapski) od sedmog do trećeg stoljeća pr. Natpisi iz Safe su najsjeverniji južnoarabljanski pisani spomenici koji su nađeni. mada je pisano pisaljkom na tablicama od gline. X (1929). na primjer. g. u toku nekoliko posljednjih godina pružio nam je. gdje je imalo svoj neovisan razvoj i bilo upotrebljavano od Minejaca možda još 1200. n. koji leži tik uz nabatejsku postojbinu. iz 1850. Sinajsko porijeklo pisma objašnjava kako je ono moglo biti. do četvrtog stoljeća naše ere). jezik svih ovih natpisa je sjevernoarapski. 11 F. isto kao što je kasnije sa trgovinom prešlo Grcima da bi postalo matično pismo svih evropskih pisama. Byblos). bili su stari narod. 285—97. najstarije spomenike glasovnog pisma koji su ikad pronađeni. U njemu je sinajskom pismu dat oblik klinastih znakova.. ibiđ. Južno arapsko pismo takođe se očuvalo u etiopskom. koje su Arapi prodavali Feničanima. možda ogranak Thamuda. predstavljaju svojom epigrafijom sporedne oblike južnoarap-skog pisma13. n. Isti je postupak primijenio na znak za »kuću«. XIX. pr. Thamudski grafiti su razvojni stepen lihjanitskog pisma. e. kako se vidi. vol. 96. možda. 304—10 : •. iu Syria. n. Učinjeno je mnogo pokušaja da se dešifruju.. n. išlo je i pismo. e. god. i da im je u početku kao osnova za njihov sistem moralo poslužiti egipatsko hijeroglifsko pismo. bilo prebačeno na sjever do feničke obale. Sinajski Semit je. koji datiraju otprilike iz 100. Spomenike su pisali sinajski radnici u rudnicima tirkiza i datiraju. NABATEJSKO I DRUGA MALA KRALJEVSTVA 81 Natpisi nađeni u vulkanskoj oblasti Safa u Hauranu. pr. lihjanitskim i thamudskim. čiji se drugi razvojni stepen vidi na Safa-grafitima. g. Poslije rasprostranjen ja sinajskog pisma. safaitskim. ali je jaz između ova dva sistema uvijek izgledao velik. Ovo pismo. s druge strane. po principu akrofonije. njegova slova nisu bila posuđena iz ranijih sumero-akadskih slova. e. Njihova prijestonica Daydan bila je nekoć minejska kolonija na velikom trgovinskom putu preko koje je prelazila roba iz Jemena i . njegova su slova odnesena u sjevernu Siriju i tu su se iz njih razvili postojeći klinasti znakovi. to Knj. U novije vrijeme dugo su naučnici priznavali da su Feničani bili prvi narod koji je upotrebljavao isključivo glasovni sistem slova. Sohaeffer. možda. str. pogl. Međutim. e. nisu potpuno određene. e. n. koje je nedavno otkriveno. A. nazvavši ga beth. grč.

koja je bila štovana u obliku crnog četvorouglastog kamena. Poslije potčinjavanja grada 105. str. 1890). koji se nalazio ispred Panteona. VI. i u njega se ulazilo kroz uzak. ukazuju na naprednu predislamsku civilizaciju o kojoj se vrlo malo zna15. koja je bila uvezena u zemlju Nabatejaca u toku helenističkog perioda. Grad je bio jedino mjesto između Jordana i Centralne Arabije gdje je ne samo vode bilo u izobilju nego kamo je ona uvijek svojom bistrinom primamljivala.Indije u mediteranske luke. (pogl. 14 Knj. A Study of the Lihyanite and Thamudic Inscriptions (Toronto. godine. Les Arabes en Syrie avant l'Islam (Pariš. civilizacija izvršila je kasnije velik uticaj na kasniju lihjanitsku kulturu. 53. e. 1937). zapada i juga. od koje je Južna Arabija živjela. U toku prva dva stoljeća nove ere. Mine j ska. 98—127. koju Herodot16 poistovjećuje sa boginjom Afroditom Uranijom. 1909). tj. str. Dussaud i F. n. str. bio neosvojiv. nekoć thamudski grad. F. Neobične ruševine Petre još privlače mnoge turiste i sačinjavaju važan izvor prihoda današnjoj državi Transjordaniji. Grad je sa tri strane. 1901). Usječen u tvrdu stijenu. kada je pomorski put za Indiju postajao sve poznatiji rimskim mornarima. bila je glavno žensko božanstvo. izgleda da su Lihjaniti držali važan nabatejski centar Hidžr (današnji Mada'in Salih). Petra Petra je doživjela svoj najveći prosperitet i blagostanje u prvom stoljeću naše ere pod pokroviteljstvom Rimljana. i kao bog vina preuzeo je neke crte od Dionisa-Baka. Tako su Nabatejci stvorili važnu kariku u lancu trgovine. . Mission Archeologique en Arabie (Pariš. str. vijugav klanac. Kasnije se Dushara (dhu-Shara. bio je sa svih strana opkoljen strmim i skoro neprohodnim liticama. 1907). 250—91. koji su je smatrali tampon-državom protiv Parta. Macler. i — (storija ara pa • i 82 PETRA. kao i nabatejska. Jaussen i Savignac. 13 Rene Dussaud. kada je trgovina u pravcu jug-sjever skretala dalje na istok držeći se kasnijeg hodočasničkog putaida-našnje hidžaske željeznice. i nabatejska država počela je da opada. Petra je izgubila svoj privilegovani položaj. kada je karavanski put od istoka na zapad postepeno bio skretan u sjevernije krajeve sa centrom u Palmiri. KRALJEVSKA PALATA PETRA: DAYR NABATEJSKO I DRUGA MALA KRALJEVSTVA 83 Petra je imala neku vrstu Kabe sa Dusharom (Dusares). 3—14. Skizze der Geschichte und Geographie Arabiens (Berlin. Poslije pada Petre (105. V. Allat. 15 Vidi: Eduard Glaser. Ovdje su Južni Arabljani na svojim karavanskim putevima u pravcu sjevera dobivali svježe zaprege deva i nove goniče. zbog pohlepe i kratkovidosti Trajanove. vol. Ruševine 'Ule. Voyages archeologique au $afa et dans le Djebel et Druz (Pariš. 32. Wiinmett. s istoka. god. 12 Isp.). str. među kojima se nalaze i grobovi ukrašeni skulpturama u visokom reljefu. zatim. gospod Share) dovodio u vezu sa vinovom lozom. II. 57—73.

čije današnje ruševine spadaju među najznamenitije i najmanje proučene ostatke antike. Hebrejski hroničar (2. §§ 287. Na početku trećeg stoljeća Palmira je dobila status kolonije. sigurnost Palmire je ovisila o držanju ravnoteže između njih i od ko-rišćenja neutralnosti18. n. 20 Luokenbill. U toku drugog i trećeg stoljeća naše ere ova pustinjska metropola postala je jedan od najbogatijih gradova na Bliskom istoku. n. 89 : 6). bila je uključena (106. uzaludno pokušavao da se dočepa njezinog bogatstva. ipogl. Tadmor (ranije semitsko ime Palmire) mora da je bilo vrlo staro naselje. 19 Cooke. pod imenom Provincia Arabia. e. pobrkali su ga sa Tamarom u Idumeji. jer nalazimo dekrete koji se odnose na njegove carine izdate 17. kako su oni vjerovali. sagradio za cara Salamona.) Palmira i o njoj ovisni gradovi postali su rimski vazali. str. 8. knj. vol. e. pr. 9 :18. III. Arapski pripovjedači narodnih priča bili su toliko impresionirani njezinim ruševinama da su njezin postanak pripisivali džinu (demonu) koji ju je. 18 Knj. Dnev.) u sastav Rimskog Carstva. koju je sazidao Salomon. 'RM. i tada mora da je uživala administrativnu . Tadmur). Kao rezultat Hadrijano-ve posjete god. 17 Nedavno identifikovano nabatejsko naselje. doveli su u prvi red grad koji je ležao u jednoj oazi u sredini Sirijske pustinje i od toga vremena postao čuven svuda po svijetu. Prvi autentičan pomen grada odnosi se na događaj kada je Marko Antonije. 130. koje je prouzrokovalo osvajanje Mezopotamije od strane Parta.stjenovita Arabija (Arabia Petraea). i novi putevi koji su se počeli u velikoj mjeri upotrebljavati poslije prvog stoljeća naše ere. pogl. god. 2 Novi uslovi. i I i Palmirena 84 PREDISLAMSKO DOBA Izgleda da u lokalnoj tradiciji ne postoji uspomena kada su se Arabljani domogli Palmire. 1100. 42—41. U to je vrijeme Palmira već bila važan trgovinski centar između Rimskog i Partskog Carstva. V. dvadeset i pet milja istočno od Akabe.. I. pr. Njezin najraniji domaći natpis datira iz god. predstavljaju njezine stanovnike kao predstavnike trgovine19. i od toga vremena Petra je ostala skoro bez istorije više vjekova17. n. e. 47 :19. To je grad Palmira (ar. 9. »Poglavica karavana« i »poglavica pijace« sa natpisa. 48 :28. e..). 308. pr. U vrijeme cara Hadrijana (117—138. Ezek. 274—279. Njezin geografski položaj i obilne količine svježe i mineralnih voda uticali su da je ona postala stjecište ne samo za istočnu i zapadnu nego i za trgovinu koja je išla iz Južne Arabije u pravcu jug-sjever. g. jest Iram iz Korana (sur. Septimije Sever je pretvorio Palmiru i o njoj ovisne gradove u provincijske gradove Carstva. 8 :4) i grčki prevodilac prve Car. grad je dobio ime Hadriana Palmyra.. n. Kako je bila locirana između dva takmaca carstva. n. 18 Plinije. e. Partskog i Rimskog. god. e. Grad je morao doći pod rimsku političku sferu u ranom carskom periodu.. Isp. jer je citirano pod imenom Tadmar Amurru20 na jednom natpisu Tiglath-Pilesera I (ča. n. 21. međutim.

Njezine pobjedonosne vojske iste godine su zauzele Aleksandriju. e. ona je prisvojila titulu kraljice Istoka i jedno vrijeme prkosila Rimskom Carstvu. i 270. Na putu u svoj glavni grad Aurelijan je bio obaviješten o ustanku u Palmiri. g. a stvarna nad Sirijom. Zabbavu i Zabdi. samo sa nominalnim priznavanjem rimskog gospodstva. god. kao grad koji je svoj postanak vezao za karavansku trgovinu. možda na nagovor Rima. Upravljajući mjesto svog mladog sina Wahb-Allatha (poklon al-Lata. on je porazio Zabdu i u proljeće 272. koji je tada bio proglašen za egipatskog kralja. grč. Međunarodna trgovina išla je preko nje na istok sve do Kine i. ar. ar. . Stanovnici Palmire su sada počeli svojim imenima dodavati rimska. na suprotnoj strani Bizanta. izdao je novac na kome nije bila glava cara Aurelijana. drugi grad Carstva. Rimljani su priznavali stratešku važnost grada. a njezin maloljetni sin. e. Na taj je način Palmira postala prijestonica zapadne Azije. Palmira je bila na vrhuncu svoga sjaja između 130. možda. za carskog namjesnika Istoka (dux Orientis). takođe Zaynab) pokazala se kao dostojna nasljednica. g. Čak i u Kalcedonu (Chal- PALMIRA: KOLONADA I TRIJUMFALNI SLAVOLUK 86 PREDISLAMSKO DOBA cedon). Odavnath je progonio Shapura do samih zidina njegove prijestonice Ktesifonta (al-Mada'in). e. Car Galijen mu je predao počasnu titulu imperatora i priznao ga za vrhovnog komandanta rimskih legija na Istoku. Većina spomenika sa natpisima pripada ovom periodu. odakle su rimski garnizoni 270. Bath--Zabbay. Odavnathova lijepa i slavoljubiva žena Zenobia (aram. koji su (god. Udhavnah) nije istjerao iz Sirije Shapura I. ali je uskoro zarobljena i dovedena u zlatnim lancima pred pobjednikova kola da bi uveličala njegov trijumfalni ulazak u Rim. postala je istinski nasljednik Petre. Muškom energijom ona je pomakla granice svoga Kraljevstva tako da mu je pripojila Egipat i veliki dio Male Azije. zarobio cara Valerijana i osvojio veći dio Sirije. n. n. U bitki kod Antiohije. Tako se završila slavna i meteorska slava Palmire. koji je podigao u Rimu bogu suncu Istoka kao sjećanje na svoju slavnu pobjedu. jer je njihova cesta iz Damaska do Eufrata vodila kroz nju. poslije koje je uslijedila bitka blizu Himsa. Poslije četiri godine (266—7) Odavnath i njegov najstariji sin bili su izdajnički iz potaje ubijeni u Himsu (Emesa). Sjevernom Arabijom i. potpuno razorio njegove zidine i uništio njegova dobra. Athenodorus). stvarno u istom stanju u kakvom je danas. Odaynath i Zenobia Stanovnici Palmire nisu se isticali kao ratnici sve dok njihov poglavica Odavnath (Odenathus. n. 226) naslijedili Parte. g. Gorda arapska kraljica u očajanju je pobjegla na brzoj devi u pustinju.samostalnost. Aurelijan se na kraju trgnuo. koji je 260. Nakite slavnog hrama Sunca (Bel) on je prenio u novi hram. Jermenijom. ušao je u Palmiru. Njezin uspjeh na bojnom polju treba uglavnom pripisati dvojici njezinih vojskovođa. ona je pokušala da vojnim putem uspostavi svoju vlast. na što se žurno vratio u grad. alZabba'. U dugotrajnoj borbi između Rimljana i Sa-sanida. Grad je ostavljen u ruševinama. jer je ovaj počeo sumnjati u njegovu lojalnost. bili odbačeni sve do Ankare (Ancyra). To je značilo da je vrhovna vlast nad Malom Azijom i Egiptom bila u njegovim rukama nominalna. palmirski poglavica držao je stranu Rimljana i postavljen je god 262.

Za nagradu što je savladao svog opasnog lahmidskog rivala . Pred kraj petog stoljeća došli su u sferu bizantijskog političkog uticaja i služili su kao tampon-država da zaustavljaju provale beduinskih hordi. NABATEJSKO I DRUGA MALA KRALJEVSTVA 87 ni23 tvrdi da je imala trideset i dva. biblijski Bashan. 22 Ta'rikh (Carigrad. Njegova se istorija može provjeriti i u grčkim izvorima27. Smatra se da je Jafnah. sin 'Amra. prve Arabljane koji su osnovali kraljevstvo u Siriji i učvrstili se u oblastima jugoistočno od Damaska.Palmirska civilizacija bila je interesantna mješavina grčkih. na sjevernom kraju velikog prometnog puta koji je povezivao Marib sa Damaskom. str. 821). kao što je taj grad nekoć bio baštinik Petre. Ovaj al-Harith (s nadimkom alA'raj. Njihova prijestonica je najprije bio pokretni logor. osnovao dinastiju koja je. Kako su se nalazili u blizini Bizantijskog Carstva. mada je bilo lokalna varijanta monofizitskog učenja. Ovi brojevi pokazuju kako je arapskim hro-ničarima ostala nejasna istorija Jafnida. a neko vrijeme bila je locirana u Džilliku26. koje su bile karakteristične za vjeru Sjevernih Arabljana. klasični Auranitis. kao i njegov rival i srodnik u Hiri.abu--al-Fida'-'2 tvrdi. prihvatili su aramejski jezik Sirije a da ipak nisu ostavili svoj maternji arapski. kraljevstvo Lahmida. u Džaulanu (Gaula-nitis). Tokom vremena banu-Ghassan su se pokrstili i postali Sirijci. vol.Arapsko ^Kraljevstvo na ' Gasanidsko Kraljevstvo. služeći na taj način istoj svrsi kojoj danas služi Transjordanija pod Britancima. dostiglo je najveću važnost u toku šestog stoljeća naše ere. Luckenbill. T_ . poslije rušenja nasipa kod Mariba. koji je bio sličan nabatejskom i egipatsko-aramej-skom. -f 554) ističu se u arapskoj isto-riji. ipak podudaralo s njihovim političkim interesima. Značajna je ne samo za sebe nego. -r-r— -n T-r ••< -r f 1 1 • U ovom stoljeću al-Harith II ibn-Jabalah iz Gasana (ča. Jezik kojim su oni govorili bio je dijalekat zapadnog aramejskog jezika. poslije je možda postala stalna u Džabiji. oni su na taj način postali dvojezični. 1286). Sa padom kratkotrajnog Palmirenskog kraljevstva. kako. Yamani pleme svrglo je pleme Salih. Hamzah al-Isfaha21 Asirski ?[auraniu (isp. trgovinski promet je tražio i našao druge puteve. Gasanidi su prigrlili jedan oblik hrišćanstva. Njihova je vjera imala izrazito sunčeve crte. Sa više od dvadeset drugih irnena božanstava susrećemo se u Palmiri. a al-Mas'udi24 i ibn-Qutaybah25 samo jedanaest vladara. 529 — 69) i al-Mundhir III ibn-Ma'-al-Sama' iz Hire (Alamundarus bizantijskih istorija. 3 Gasanidi Gasanidi tvrde da potječu od jednog starog južnoarabljanskog plemena kojemu je ranije stajao na čelu (Amr Muzayqiya' ibn-'Amir Ma'-al-Sama'. . kod arapskih hro-ničara) prvo je autentično ime i kudikamo najznačajnija ličnost u jafnidskim analima. sirijskih i partskih (iranskih) elemenata. stajao je na čelu Panteona. Busra (Bostra) u Hauranu i drugi gasanidski gradovi postali su baštinici pustinjskog grada. Da su stanovnici Palmire bili arabljanskog porijekla. koju smo već proučili. Kao i ostala arabljanska plemena u Plodnom polumjesecu. vol. Baal Shamin (gospodar neba) igrao je veliku ulogu na zavjetnim natpisima. babilonskog porijekla. I. I. . §§ 672. očigledno je iz vlastitih imena i čestih susreta s arapskim riječima na njihovim aramej-skim natpisima. koje se. hromi. Sirijsko. Bel. Pretpostavlja se da je ovo pleme pobjeglo iz Jemena u Hauran21 i u Balku krajem trećeg hrišćanskog stoljeća. kao što je slučaj i s nabatejskom civilizacijom. 76—7. i kao ilustracija kulturnog uspona do kojeg se pustinjski Arabljani mogu popeti kada im se pruže pogodne okolnosti. imala trideset i jednog vladara.

bizantijski car Justinijan ga je postavio (god. nije bilo dovoljno da se otkloni sumnja u izdajstvo carske stvari. str. III. 314—16. 435. III. Kao i njegov otac. Međutim. ipogl. 28 Prakopije. 1831). § 13. pored oklopa. Na arapski je titula jednostavno prevedena malik. God. Al-Harithov nasljednik bio je njegov sin-al--Mundhir. 563. i f~^ • • ' i • »• • • • i • i . zbog koje je njegov otac prije njega bio optuživan. deset godina kasnije al-Harith se osvetio i pogubio svog lahmidskog neprijatelja u bitki koja je vođena u oblasti Kinnasrina. cit. Chronographia. 580. izd. Možda je ovo bitka »Dan Halime«. Dindorf (Boon. Veći dio al-Harithova dugog vladanja bio je ispunjen ratovanjima vođenim u službi bizantijskih interesa. 217—21. a kao posljedica toga uslijedila je otvorena pobuna od strane Gasanida. 27 Brokoipije. u bitki sa al-Mundhirom III. i Tiberije II primio ga je sa velikim počastima. i slj. I. str. 928. Jaannes Malalas. izd. str. vol. al-Mundhir se pokazao vatrenim zaštitnikom monofizitizma31. II. 1910). glavni grad lahmidskih neprijatelja. 1850). između Damaska i Palmire. Pojava beduinskog filarha ostavila je dubok utisak na carevu pratnju. §§ 47 — 8. u plastove od bijelog platna29. On je na njegovu glavu stavio dragocjen dijadem sa još dragocjenijom krunom. 115—22. Oko 544. Za vrijeme boravka u Carigradu. 28 Vidi Leone Caetani. L. pogl. koja odgovara grčkoj Afroditi28.al-Mundhira III.al-Harith je osigurao postavljenje monofizitskog biskupa u Edesi. također Alamundarus u bizantij-skim hronikama. Jakova Baradeja (Jacobus Ba-radaeus — Ya<qub al-Barda'i). 24 Muruj. zbog čega su privremeno ohladile simpatije Bizanta prema njemu. ovaj posljednji zarobio je al-Harithova sina i pri-nio ga kao žrtvu al-'Uzzi. Ovo. str. Knj. Hali-ma je bila kćerka al-Harithova. Wustenfeld (Gottingen. >knj. F. kralj. I on je bio sproveden u Carigrad. 17. on je sa svoja dva sina posjetio Carigrad. 529) za gospodara nad svim arapskim plemenima u Siriji i imenovao za patricija i filarha — najveći čin i najbliži položaj samom caru. Slično je prošao i njegov sin i nasljednik al-Nu'-man. god. Tako je revnostan u širenju vjere bio ovaj Jakov da je sirijska monofizitska crkva po njemu kasnije bila poznata kao jakobitska.. Iste godine al-Mundhir je uspješno opljačkao i zapalio Hiru32. koji se usudio da opljačka i opustoši bizantijski teritorij. vol. 25 Al-Ma<arif. on je bio uhvaćen i kao zarobljenik sproveden u Carigrad. za prelata sirijskih Arapa. Ona je prije bitke namirisala svo" Op. God. Kasnije je bio zatočen na Siciliji. al-Harith je posjetio Justinijanov dvor u Carigradu30. str. 461. Annali delV Islam (Milan. 88 PREDISLAMSKO DOBA jim rukama stotinu gasanidskih boraca koji su bili spremni na smrt i obukla ih. koju spominje arapska tradicija. međutim. 28. p j Poslije al-Mundhira i al-Nu'mana. po svoj prihnr>ij C^hn^n-n lici Je u zemlji Gasan zavladala anarhija. Prilikom posvete jedne crkve u Huvarinu. RažL/U/CCt \Jft fcttOoU'/C' i • v * .

I. najmlađi među sedam pjesnika koji je sastavio čuveni »Mu'allaqat«.licita plemena u Sirijskoj pustinji izabirala su sebi svoje vlastite poglavice. str. 563). pozorišta i crkve stajali su ondje ffdje danas nema ničega osim gole pustoši. vodovodi. izd. 251—2. vol. <Iqd. 140—41. str. U njemu se govori i o mekanskim. 30 Theoiphaines. U jednom apokrifnom odlomku koji se njemu pripisuje34 imamo oduševljen prikaz raskoši i sjaja Jabalahova dvora. susjedi Bizantinaca. obnovio sirijskoarapski filarhat. iad. prev. Kuće od bazalta. ča. Dok je obilazio Kabu u toku svog prvog hodočašća. Istočni i južni obronci Haurana sačuvali su ruševine skoro tri stotine gradova i sela gdje se danas nalazi samo njih nekoliko. str. 1883). Kalif 'Urnar je naredio da se Jabalah ili podvrgne sličnom udarcu ruke Beduina ili da plati globu. duž cijele istočne granice Sirije. 1860). iisp. od mješavine arapskih. 32 John of Ephesus. Velik broj predislamskih arabljanskih pjesnika našli su u gasa-nidskim filarhima velikodušne mecene. str. (Oxford. razvila se naročita civilizacija. Zauzećem Jeruzalema i Damaska (613— —14) od strane sasanidskog Khusrawa Parwiza. izgleda. borio se na gasanid-skoj strani u bitki kod Halime. palate. on je na dvoru sinova al-Haritha našao luku spasa. 240. posjetio je njihov dvor u svojoj mladosti. bez sumnje je bio viši nego što su njihovi rivali na perzijskom pograničnom području. str.ida'. Arapski hroničari kao posljednjeg kralja gasanidske kuće spominju Jabalaha ibn-al-Ayhama.Mundhir • — ^B^H ^^^H^l^l HMBHH9 NABATEJSKO I DRUGA MALA KRALJEVSTVA 89 Kulturni stepen koji su dostigli Gasanidi. Chronographia. abu-al-F. Kada se al-Nabighah al-Dhubyani posvadio sa lahmidskim kraljem. 314—15. 33 Ibn-<Abd-Rabihi. Lahmidi. C. str. 84. 1853). 29 rbn-Quitayt>ah. i u svojoj antologiji dlwdn na više mjesta spominje taj događaj. str. 31 John of Bphesus. 284—5. prije nego je postao Muhamedov poeta lau-reatus (dvorski pjesnik). Barune Smith (Ox?ord. ali je kasnije prigrlio islam. Da li je Heraklije prilikom ponovnog zauzeća Sirije 629. koji je tvrdio da je u srodstvu sa banu-Ghassan. Williaim Curetom. U znamenitoj bitki na Jarmuku (636) ovaj se vladar borio na bizantijskoj strani protiv Arabljana. trijumfalni lukovi. zadan je posljednji udarac jafnidskoj dinastiji. vol. jedan je Beduin stao na njegov plašt i bivši kralj ga je udario po licu. R. ikada postigli. I. priča kaže. Ecclestiastical History. 415 (tekst) — str. Pod njihovom upravom i u toku ranijeg rimskog perioda. babilonskim i grčkim pjevačima i muzičarima oba spola i o slobodnoj upotrebi vina35. Al-Harithov sin al. sirijskih i grčkih elemenata. god. . 385 (prev. de Boor (Leipzig. na što se Jabalah odrekao islama i vratio u Carigrad33. Medinski pjesnik Hassan ibn-Thabit (rod. nije sigurno. Labid. javna kupatila.).

str. koja su sebe nazivala Tanukh i govorila da su jemenskog porijekla. Njemu se pripisuje izgradnja al-Khawarnaqa.). Potomak Imru'-al-Qaysa bio je al-Nu(man I al-A'war (jednooki. 770. Al-Nu man je ostao paganin čitavog svog života i jedno vrijeme je progonio svoje hrišćanske podanike i priječio Arapima da posjećuju sv. Tabari. 15. -tako da niko ne bi nikada mogao konstrukciju ponoviti. n. Njihov dolazak možda se zbio u isto vrijeme sa nemirima koji su uslijedili poslije pada Arsacidskog Partskog Carstva i uspostavljanja sasanidske dinastije (226. Oni članovi Tanukh plemena koji su poslije došli u južni Liban i ispovijedali tajnu družijansku vjeru vuku svoje porijeklo od lahmid-skih kraljeva Hire37. Negdje početkom trećeg stoljeća n. e. al-Aghani (Bulaq. proslavljen u poeziji i pričama. n. zajedničku mnogim legendarnim arhitektima. Pismo je jedna varijanta nabatejskog pisma i pokazuje mnoge znakove pre-laza ka kasnijem sjevernoarapskom pismu. e. god. str. 400—418). 90 PREDISLAMSKO DOBA Tradicija naziva Malika ibn-Fahm al-Azdija38 prvim poglavicom ovog arapskoga naselja u Iraku i njegova sina Jadhimaha al-Abrasha vazalom Ardashira. Hira je postala glavni grad perzijske Arabije. čuvene tvrđave blizu Hire. Simeuna Stilitu. Pripadalo je istočnoj sirijskoj (kasnije nestorijanskoj) crkvi i arapski ga pisci spominju pod imenom ibdd. Urođeničko stanovništvo bilo je hrišćansko. Lahmidi . Njihov privremeni logor u toku vremena ostao je zastalno u Hiri (od sirijskog herta. Do nas je došio nekih dvadeset imena lahmidskih kraljeva. Al-Kha-warnaq je bio proglašen umjetničkim čudom. Amr se smjestio u Hiri i učinio je svojom prijestonicom. e. čiji je epitaf najstariji protoarapski natpis do sada nađen. koji se oženio Jadhimahovom robinjom.). i kasniji istoričari su ga pripisivali nekom bizantijskom arhitektu koji je doživio sudbinu. nedaleko od starog Babilona. Neki članovi Tanukh plemena su se kasnije pokrstili i stalno nastanili u sjevernoj Siriji. 1928). The Origins oj the Druže People and Religion (New York. naročito u spajanju slova39. 37 Isp. vol. mada je u kasnijem dijelu svoga života . . 06 Isp. 4. 21. str. veći broj takvih plemena.328. I. tj. našao je prebivalište u plodnoj oblasti zapadno od Eufrata. Hititi. ali prva ličnost koja je jasno ocrtana je Imru'-al-Qays I (-}. pravi osnivač Lahmidskog Kraljevstva bio je 'Amr ibn-'Adi ibn-Nasr ibn-Rabl'ah ibn-Lakhm. sin Jadhimahove sestre. mi počinjemo da Čvrsto stupamo na istorijsko tlo. sinu Yazdagirda I (399—420). da je osuđen na smrt pošto je dovršio svoje djelo — omiljeni motiv u takvim pričama. Međutim. e. 34 Abu-al-Faraij al-Isbahaini. namijenjene za rezidenciju Bahramu Goru. 35 Među hrišćanskim familijama -koje danas žive u j-užnom Lifoanu ima nekih koje vuku porijeklo od Gasanida. koji je želio da svoga sina odgoji na pustinjskom zdravom zraku. S osnivanjem nasridske ili lahmidske dinastije u drugoj polovici trećeg stoljeć? n. logor). 1284—5). ću. Kristovi sljedbenici30. vol.Još od pamtivijeka bujice arabljanskih putnika običavale su teći duž istočne obale njihova Poluotoka do doline Tigrisa i Eufrata da bi se tamo naselile. Pleme Tanukh najprije je živjelo pod šatorima. XVI. On je ležao oko tri milje južno od Kufe.

• • NABATEJSKO 91 l I DRUGA MALA KRALJEVSTVA al-Sama'. Yaqut44 nam je sačuvao posvetni natpis. god. Les Arabes en Syrie. pokazuju mnoge aluzije na biskupe u Hiri. koji je na taj način osvetio nasilje koje je kralj počinio nad njegovom majkom. izuzev al--Khawarnaqa. 421. priznavao je u savremenim pjesnicima vođe javnog mišljenja i potencijalne propagatore. 'Amr. žive u zemlju zakopao za vrijeme jedne pijanke Njegov sin i nasljednik 'Amr. e. str. tvrđave koja se u poeziji dovodi u vezu sa alKhawarnaqom i koja leži usred pustinje između Hire i Sirije40. sve dok nije našao u gasanid-skom al-Harithu41 više nego svoga takmaca. II. Odatle izdašni darovi kojima su on i drugi patroni obasipali pjesnike. al-Mundhir II (ča. Da je među stanovništvom bilo hrišćana koji su ispovijedali istočno-sirijsku vjeru. U lahmidskim analima njegova je vladavina najslavnija. Al-Sadir i drugi lahmidski hirahs danas su samo imena.) Hira je „ . e. . koji su često navraćali na njihove dvorove nadajući se da će vidjeti širenje svoga uticaja među Beduinima. Hira na vrhuncu mnći IflrUU* P°d l^'^^^To * ^ednikom al--Nundhirom I (ča. Tako je bio velik al-Mundhirov uticaj da je on mogao prisiliti perzijske svećenike da okrune Bahrama. 505 — 54). god. str. O ovome al-Mundhiru Knjiga pjesama al-Aghani** priča čudnu priču.Drugi tvrde da je bila iz ple*j. kako priča kaže. Najveći arabljanski pjesnici koji su tada živjeli. u Hiri je vladao još jedan Mundhir. Njegovi upadi opustošili su zemlju sve do Antiohije. •* • -i • 1 počela da igra značajnu ulogu u savremenim događajima. ipak je bio velikodušni mecena pjesnika. mena Kindah. n. On se pokazao trnom na strani rimske Sirije. God. također se pripisuje al-Nu'manu. vol. koga Arapi nazivaju ibn-Ma38 Pleme Azd i pleme Tanukh su se ujedinili u jedno pleme u Iraku. 40 Yaqut. s nadimkom ibn-Hind (554—69. e. kao i ostali lahmidski i jafnidski vladari. U prvoj polovini šestog stoljeća.). Sam Simeun bio je Arapin i pustinjske mase hrlile su da vide čudan prizor ovog asketskog načina života na vrhu stupa. 418—62. . god. Pokrštavanje Hind' <Amrova maJka> bila Je hrišćanska prin1-ralievske ceza iz Gasana. Mu'allaqat). borio se na strani svog sasanidskog suveren« protiv Bizan-tinaca. Nijedno nije identifikovano. od kojih je jedan živio još 410. n. n. Ma'-al-Sama' (nebeska voda) nadimak je njegove majke Marije ili Mawije. 39 Diissaud. 34 — 5. okupili su se na njegovu dvoru. Ona je osnovala manastir koji je ostao pošteđen sve do drugog islamskog stoljeća43. 375. nekoć ljubimca njegova oca. uprkos zahtjevima jednog moćnog pretendenta na prijesto.pokazivao dosta raspoloženja prema hrišćanstvu. Podizanje al-Sadira. Na ovome natpisu Hind se naziva »Kristovom službenicom i majkom njegova roba ('Arnr) i kćerkom njegovih robova«. al-Harith ibn-Hillizah i 'Amr ibn-Kulthum (trojica od sedmorice slavnih pjesnika »Zlatnih oda«. 'Amr je našao smrt od ruke svoga miljenika ibn-Kulthuma. mada tiranin. kao Tarafah ibn-al--'Abd. On je dva vesela druga.

nomadsko. vol. Ali ideje je teško ugušiti i zatrti. Za razliku od Južnih Arabljana. Al-Nu'man je bio kršten i primljen u istočnosirijsku (nestori jansku) zajednicu. str. Ta'rlkh. ni ma kakva nadahnutog proroka. 17. stanovnici Palmire bili su djelomično araPeriod jahiliyah HID2AZ 95 meizirani.pogl. Gasanidi i Lahmidi su bili južnoarabljanski kolonisti usred sirijskobizantijske i sirijsko-perzijske kulture. U ovome oni nisu bili slični svojim susjedima i srodnicima Nabatejcima. Arapi Hire go41 Prokopi je. XIX. 42 Vol. str. I. 43 Taban. Gasanidima i Lahmidima. bizantijsku vjeru. II. 1903. Knj. naročito od idolopoklonstva. str. 445. koja stoji nasuprot Perziji. 2. Isp. POGLAVLJE VII HIDZAZ UOČI POJAVE ISLAMA U širim okvirima. On je bio mecena slavnog pjesnika al-Nabighaha alDhubyanija prije nego je ovaj bio protjeran iz Hire. . Naše proučavanje jdhillyah perioda.Kraj lahmidske dinastije vezan je za al-Nu'mana III abu-Qabu-sa (ča. Želeći žarko da svoj narod odbije od predislamskih vjerskih ideja. Sjedilačko stanovništvo Hidžaza i Nadžda nije razvilo svoju vlastitu kulturu. 460. 44 Vol. §§ 45—8. u kojima je bilo mnogo iznenadnih upada i pljačkanja. sabejsko-himjaritski period. Palmire i zemlje Gasan pod sirijsko-bizantijskim uticajem. ni ma kakve objavljene knjige. jdhiliyah period. i ničiji veto nije dovoljno jak da izbriše prošlost. 86—8. 48:26). ali uzet specifičnije. Malalas. 709. str. može se objasniti time što je političkim interesima kraljeva Hire više odgovaralo da ostanu u prijateljskim odnosima sa Perzijom. Ipak. kojoj se najmanje protivila Perzija. ograničava se na jedan pregled bitaka među sjevernim beduinskim plemenima u stoljeću koje prethodi hidžri i na kratak prikaz izvanjskih UOČI POJAVE ISLAMA . 5:55. ali malo krvoprolića. kao što se ovdje upotrebljava. prema tome. sina al-Mundhira IV. 111. 580— 602). 1882. uključujući Hidžaz i Nadžd. nije dostigla visok stepen koji je dostigla arapska civilizacija Petre. na osnovu neke lažne optužbe. u izvjesnom smislu. ibn-Qutaybah. u velikoj mjeri. koji se završava početkom šestog stoljeća nove ere. 3. arabljanska se istorija može podijeliti na tri glavne ere: 1. 319. proteže od »stvaranja Adama« pa sve do poslanstva Muhamedova. neukost i barbarizam ne mogu se ni u kom slučaju primijeniti na takvo kulturno i obrazovano društvo kakvo su razvili Južni Arabljani. Što se nijedan član lahmidske dinastije nije pokazao prije ovog vremena sklon da prigrli hrišćanstvo. Isfahani. koji se. u ogromnoj većini. stanovništvo Sjeverne Arabije je. 434—5. Pošto je bio odgojen u hrišćanskoj kući. Arapska civilizacija Hire. Riječ se pojavljuje više puta u Koranu (3:148. islamski period. veliki monoteist Muhamed je objavio da nova vjera treba da zaboravi sve što se prije nje događalo. Na-batejci i. on obuhvata stoljeće koje neposredno prethodi pojavi islama. d slj. Istorija Beduina uglavnom sadrži zabilješke i izvještaje o gerilskim ratovanjima. II. a u stvari znači period u kome Arabija nije imala od boga objavljenih zakona. nazivanim ayydm al-'Arab (dani Arabljana). al-Nuu'man je bio obraćen u hrišćanstvo i postao prvi i jedini hrišćanski lahmidski kralj. 33:33. Ovo se kasnije tumačilo kao da njegove riječi sadrže javno prokletstvo svih predislamskih ideja i ideala. Naziv jahiliyah obično se prevodi »vrijeme neznanja« ili »barbarstvo«. koji seže do današnjih dana. str. stanovnicima Palmire. str.

u kome Sjeverni Arab-Ijani nisu imali svoj sistem pisma. kao i sjeverni di-jalekat Hidžaza. Mada je Beduin uvijek bio spreman na boj. Narodna memorija čuva stoljećima sjećanje na preživjele junake.kulturnih uticaja koji su vršeni na sjedilačko stanovništvo Hidžaza i koji su pripremili pojavu islama. kako je već objašnjeno. one govore. za pokazivanje golorukih junačkih podviga boraca zaraćenih plemena i za izmjenu jetkih satira od strane pjesnika i predstavnika zaraćenih stranaka. Zahvaljujući njima. on je postao arapski jezik par ezcellence. Pleme sa manje gubitaka plaća svome protivniku krvarinu za višak ubijenih. dvije do četiri stotine godina poslije događaja o kojima. Njegovi okršaji. Tok događaja svakog od ovih »dana«. kako smo obaviješteni. Naši izvori za ovaj period. a iznad svega na pjesme. kako se pretpostavlja. oni su i te kako vrijedni. U užem značenju on uključuje Sjeverne Arabljane. 328. . obuhvata u širokom smislu sve stanovnike Poluotoka. Jedina tri predislamska natpisa koja su do sada pronađena (pored protoarapskog natpsa Imru' al-Qaysa u Namari. naročito ćemo imati na pameti sjeverno-arabljanski narod i jezik Korana. zatim iz Harana u Ladži (568) i iz uimim-al-Džimala (iz istog stoljeća). krvna osveta je postala jedna od najjačih vjersko-društvenih institucija u beduin-skom životu. »Arablianski Ayyam al-'Arab su bila međuplemenska trvedani« nJa> ^oja su °bično nastajala zbog svađa oko stoke. ponekad. Autentični pisani spomenici samo u neznatnoj mjeri osvjetljavaju jahiliyah period. koji u međunarodnim odnosima nisu odigrali značajniju ulogu sve dok nije na vidjelo došla islamska moć. ima isti utacaj na njegov život kao da je istinito. nije zabilježena prije drugog i trećeg stoljeća poslije hidžre. prema tome. Mada su ovi podaci tradicionalni i legendarni. kad od sada budemo govorili o Arablja-nima i arapskom jeziku. jugoistočno od Alepa (512). ograničavaju se na tradiciju. god. od kojih nijedna. ipak nije po svaku cijenu želio da bude ubijen. Sjeverni Arabljani nisu imali pisma skoro sve do Muhamedovih vremena. izvještaji o njima mogu čovjeka da zavedu da im povjeruje. jer ono što jedan narod vjeruje. Na isti način. Prema tome. odvijao se nekako po istom obrascu. čiji su stanovnici u normalnim uslovima skoro skapavali od gladi i za koje je borbenost u životu bilo hronično duševno stanje. Do . Pa ipak su ovi ayyam-dani bili sigurnosni ventili protiv mogućih prenaseljavanja u beduinskoj zemlji. poslovice. uza sve to. dakako. naziv arapski označava himjaritsko-sabejski. ali pošto je ovaj posljednji postao sveti jezik islama i potpuno istisnuo južne dijalekte Jemena.konačnog se mira dolazilo intervencijom neke neutralne stranke. ispaša i izvora. Ona su pružala ogromne mogućnosti za pljačku i upade. Zatim bi svađa nekolicine postala stvar čitave zajednice. nisu uvijek bili tako krvavi kako. legende.) jesu natpisi iz Zabada. ako je i neistinito. Naziv Arabljanin. Najprije bi se samo nekoliko ljudi međusobno sudarilo zbog neke granične svađe ili zbog lične l •• 96 PREDISLAMSKO DOBA uvrede.

kada je borba bila zabranjena. s druge strane. kao i ime Jassas ibn-Murraha na strani Bakr plemena još su uvijek svakidašnji razgovor u svim zemljama arapskog jezika. str.str. 531. Oba su plemena bila pokrštena i smatrala se potomcima Wa'ila. i s intervalima nastavljan je nekoliko decenija i u islamskom periodu5. Kulavb ibn-Rabi'aha i njegova brata heroja-pjesnika Muhalhila (-f ča. 420—23. str. 140—52. istakao kao pjesnik i ratnik. po predaji. Jedan od najranijih i najslavnijih među ovim beduinskim ratovima bio je Harb-alBasus. vođene su borbe između Prorokove porodice Quraysh i njihovih saveznika Kinanah. Povod za rat dalo je nedolično držanje članova Dhubvan plemena na utrkivanju između konja zvanog Dahis. vol. 525—615. vol. str. 95. 162. 117—19. koja je još uvijek popularna. i porodice Hawazin. Imena vođa na strani plemena Taghlib. plemena Aws i Khazraj. ovaj se rat vodio četrdeset godina s uzajamnim upadima i pljačkama. koja je bila vlasništvo starice imenom Basus. n. 150. god. Sukob je izbio u drugoj polovini šestog stoljeća. 150. koji se vojevao između dva srodnička plemena iz Medine. koji su nazvani tako jer su padali u vrijeme svetih mjeseci. i kobile zvane al--Ghabra'._vol.Takav je bio dan Bu'ath1. e. 579. Plamen rata su raspirivali pjesnici svojim podsticajima. koji je pripadao poglavici plemena 'Abs. • - HID2AZ 97 UOČI POJAVE ISLAMA (ca. 4 Aghdni. . n. koja je bila vlasništvo dhubvanskog šeika. III. s jedne. nekoliko godina prije Prorokove seobe i njegovih sljedbenika u taj grad. 2 Ihn-Isham. 8 Grad Diyar-Bakr (Diianbekr) još uvijek nosi ime ovoga plemena. aJhu-Tairumam. II. 5 Aghani. VII.. vol. Ahil arabljanskog herojskog doba. Ovaj je rat bio vođen između plemena 'Abs i njegovog po-bratimskog plemena Dhubvan u centralnoj Arabiji. e. iz plemena Bakr. predak i jednih i drugih. U danima al-Fi-jar (prestupa). (Iqd. str. str. Bratoubilačka borba se završila oko 525. koji se vodio krajem petog stoljeća n.). Ghatafan je bio. Do sukoba je došlo samo zbog neke deve ženke. Pričaju da je Muhamed kao mlad čovjek sudjelovao u jednoj od četiri bitke2. Ovaj Muhalhil je postao Žir romance Qissat al-Zir. U ovome se ratu 'Antarah (ili 'Antar) ibn-Shaddad al-'Absi 1 Agham. Basus rat Dahis dan Ništa manje nije slavan ni Dahis ni al-Ghabra'dan.). između banu-Bakr3 i njihovih srodnika banu-Taghlib u sjeveroistočnoj Arabiji. zahvaljujući zauzimanju al-Mundhira III iz Hire. citirao Yaqut. Uticaj sjeverno-arapskog jezika Možda nijedan narod na svijetu ne pokazuje toliko entuzijazma i divljenja prema književnom izrazu i možda ni na jedan drugi narod ne djeluje toliko i pisana i . Prema legendarnoj istoriji Ayydma al-Arab. str. e. Njezinu je devu bio ranio poglavica iz plemena Taghlib4. str. vol. vol. malo poslije zaključenja Basus-mi-ra. Hamasaih. III. IV. To je najpoznatiji događaj u paganskom periodu. IX. ali tek poslije potpune iscrpljenosti obiju strana.

koji ukazuju da potječu iz ranijih vremena. 125. Tipični Semiti. Ove priče većinom obrađuju genealogije (ansab) i međuplemenske borbe i naprijed spomenute Arabljanske dane. Ako se Grk ponosio svojim statuama i arhitekturom. Teško da je ijedan jezik sposoban da izvrši tako neodoljiv uticaj na duše onih koji se njim služe kao što. Rječitost. na mozak Franaka. ruke Kineza i jezik Arapa«6. Njihova umjetnička priroda našla je izraza samo posredstvom govora. Poslovice pružaju dobar uvid u narodni mentalitet i iskustva. meteoroloških i medicinskih formula. rima. Proza. Aktham ibn-Sayfi. arapski se pokazao izvanredno prikladan za zbijen. Majmu'at Rasd'il (Cairo. u jdhiliyah periodu. al-Jahiz. e.. n. Arabljani nisu stvorili ili razvili nikakvu vlastitu veliku umjetnost. nije bila dobro predstavljena u jahiliyah književnosti. muzika izazivaju kod njih efekat nečega što oni nazivaju »dopuštena magija« (sihr halal). na koji se pozivaju muslimani kao na najjači argumenat u prilog istinitosti svoje vjere. npr. 41—3. kao i govori držani ria klasičnom jeziku. »Ljepota čovjeka«. Luqman Mudri (al-hakim). u izvjesnoj mjeri. Freytag. Odatle i »natprirodni karakter« (V jaz) stila i kompozicije Korana. .izgovorena riječ kao na Arape. prilično velik broj pjesama — što je sve kasnije. Ritam. trijumf jedne knjige. 1324). Damasku i Kairu može pokrenuti i uzbuditi do najveće mjere recitovanje pjesama koje oni polovično shvataju. smatrane su. bio je ili Abisinac ili Hebrej. nije postojala nikakva naučna književnost. G. kao tri osnovna atributa »savršena čovjeka« (al-kamil). iako ih samo djelomično razumiju. u čija su usta mnoge stare mudre izreke bile stavljene. Arabum proverbia (Bonn. 7 — (storija arepa 98 PREDISLAMSKO DOBA al-Amthal i djelu al-Mufaddal al-Dabbija8 (+ 786) Amthal al-'Arab imamo primjere ove predislamske filozofske književnosti. U djelu al-Maydanija7 (-J.. kćerka alKhussa. Tradicija nam je ostavila imena velikog broja mudrih muževa i žena jdhillyah perioda. još bolje. skupljeno i izdato. do 622. pored vladanja lukom i jahačke vještine. naročito. prodoran i epigramski način govora. sposobnost snažnog i otmjenog izražavanja i u prozi i u poeziji. trijumf jezika ili. Arabljanski genealog. kasnija izreka. izgleda. napisanih u islamsko doba. (Cairo. Arabljanin je u svojoj odi (qasldah) i Hebrej u svom psalmu našao ljepši način da sebe izrazi. Islam je u punoj mjeri iskoristio ovu jezičku crtu i ovu psihološku osobinu njegova naroda. koje obuhvata jahiliyah period i traje otprilike od 525. jer još nije u potpunosti bio razvijen sistem pisanja. vrši arapski. 1838 —43). Izuzev nekoliko magijskih. 1310). Ipak imamo nekoliko odlomaka. »počiva u izražajnoj sposobnosti njegova govora. tj.1124) Majma' 6 Isp. do nas je došlo sačuvano nekoliko poslovica. Zahvaljujući svojoj naročitoj strukturi. <Jqd. Današnje slušaoce u Bagdadu.« »Mudrost je«. Herojsko doba Iz ner°Jskog doba arapske književnosti. Hajib ibn-Zurarah i Hind. uglavnom legendi i predanja. str. vol. u islamskom periodu. »naišla na tri stvari. izvjestan broj legendi i. god. vjerovatno. Trijumf islama bio je. str. I. kaže druga. izjavljuje stara arapska poslovica. 7 2 vo"l.

Ovdje su najljepše sposobnosti njegova talenta našle svoje polje stvaralaštva. Pjesma o goniču deve (huda') možda je bila druga. izdanja i modifikacije da se dovedu u sklad sa duhom islama10. a i današnji stihotvorci. Muhalhilu (+ ča. 531. izgleda. njezina je poezija. n. Koran pokazuje takav stil. Domaća arapska tradicija. Beduinova ljubav prema poeziji bila je jedino njegovo kulturno pre-imućstvo. on se općenito smatra najvećim.« Oda u klasičnom periodu U ovom herojskom dobu književnosti poezija je bila jedino sredstvo književnog izraza. Ove rane pjesme su se pamtile. Ibn-Duraydov spis Kitab al-Ishtiqaq9 i enciklopedijsko djelo abu-al-Faraj al-Isbahanija (ili Isfahanija + 967. stare pjesničke proizvode kao modele nedostižnog savršenstva. može sadržavati klicu istine. također su dospjeli do nas. e. Na ovaj način on je uspio da nam da u većini primjera neisprekidano zapisivanje događaja od Adama ili. e. Primjeri rimovane proze. 540. Riječ hadi. može se smatrati kao prvi stadij u razvoju poetskog oblika. Vrlo je vjerovatno da se oda razvila u vezi sa Arabljanskim danima. n. gonič deva. pripadao je plemenu Kindah. Rimovana proza koju upotrebljavaju proroštva i proroci (kuh-han). koje nosi naslov Kitab al-Aghani (knjiga pjesama). usmenom predajom su bile prenošene s koljena na koljeno i konačno su u toku drugog i trećeg stoljeća hidžre zapisane. vezani su za pojavu poezije. Novija kritička ispitivan]a uspjela su da dokažu da su činjene brojne revizije. Mada je jedan od najstarijih pjesnika. 600. sadrži najvrednije podatke o genealogijama. izd. P/rvi počeci arapske književnosti. od Ishmaela i Abraha-ma.).kao i njegov brat arabljanski istoričar. Storey (Leyden. e.). A. al-M-ufaddal ibn-Salainah (+ cd 920). 'Amr ibn-Kulthum (-f. sinonimna je sa riječju sa'iq.)> naprotiv. 1915). koji se pripisuju predislam-skim proročanstvima. i još smatraju. kao i oni kasniji. amir (prvak) pjesnika. za razliku od mnogih drugih književnosti. 10 Isp. al-Fakhir. Poezija Jedino na polju pjesničkog izraza osobito se odlikovao predislamski Arabljanin. Ra jaz. razvio se iz rimovane proze i čini najstariji i najjednostavniji metar. Qasldah (oda) predstavljala je ne samo jedini nego i naj-savršeniji tip poetske kompozicije. na kraju krajeva. god. Rani islamski pjesnici. kako kaže arapska definicija. porijeklom Qahtani iz Južne Arabije. krutim pravilima. 1854). Izgleda da su najstarije sačuvane pjesme koje pjevaju o ratu al-Basus ispjevane nekih sto i trideset godina prije hidžre. koji se sastoji od četiri ili šest stopa u jednom retku. a pjesma majka. 1927). »čiji je otac rimovana proza (saj1). smatrali su. pripisuje se da je prvi počeo sastavljati ove duge pjesme. »To je prvorođenče poezije«. 1300). god. kao i u većine drugih književnosti. odmah odavala potpunu zrelost. 9 Izd. (Constaintkiople. junaku Taghlib plemena u ratu Basus. n. koja nastoji da objasni postanak poezije u pokušajima goniča deva da pjeva u taktu sa ritmičkim 8 2 vol. Pjesnici iz sredine šestog stoljeća nikada nisu bili prevazi-đeni. naročito među plemenima Taghlib ili Kindah. e. m 99 HID2AZ UOČI POJAVE ISLAMA pokretima devina koraka. Taha Husayn. al-Adab al-Jahili (Cairo.ča. pjevač.ča. Wustenfeld (Gottingen. god. patio je od straha pred prazninom (horror vacui) i njegova fantazija nije imala poteškoće u savlađivanju pukotine i u ispunjavanjima praznina. bio je član plemena . Te ode. ali. Imru'-al-Qays (-J. međutim. C. n. u skromnijim granicama. pretpostavljaju dug razvojni period njegova umjetničkog izraza i urođenih jezičkih sposobnosti.). sa svojim strogim. F.

dhu-al-Qa'dah. izražena jezikom snažnirrl i sažetim. Objekt našeg divljenja je češće pjesnik nego njegova poezija. zajednički epiteti. 1282). vol. tj. na 11 Al-Suyuti. sličan kasnijem muslimanskom kalendaru. 540. »Sedam mu(allaqat« (obješene) drže prvo mjesto. u 'Ukazu. Godišnji kongres. a sadrži sto i dvadeset oda. ni ma kakvo dramsko djelo prvorazredne vrijednosti. Mada se tvrdi da je prvu odu koja je osvojila naklonost sudaca u Ukazu sastavio Imru'-al-Qais (+ ča. prema tome. Arabljani nisu dali svoj nacionalni ep. sedam zlatnih oda među mnogim drugim i složio ih u posebnu grupu. uobičajane govorne figure i isti izbor tema — a sve to ukazuje na dug razvojni period. tzv. Pjesnik je sticao slavu ovdje ili nigdje drugdje. 100 PREDISLAMSKO DOBA koji su dolazili pjesnici-heroji da proslave svoje junačke podvige i da se natječu za priželjkivanu prvu nagradu. qasldah se već ravnala prema utvrđenom sistemu pravila.: . nedostaje joj ona sveopća privlačnost. str. al-Muzhir (Cairo. . izgleda. Tema joj je realistička. Predislamski rnesnik Pored čuvenih Sedam oda iz predislamske poe-z^e' m* imamo zbirku koja nosi naslov al-Mu-faddallyat13. Skup je pružao veliku priliku za izlaganje domaće robe i za trgovinu i razmjenu robnih artikala. Pojavivši se kao Homer iznenadno i neočekivano. 785). koje su sastavili slabiji umjetnici. između Nakhlaha i Tajifa u Hidžazu. u Sjevernoj Arabiji. koji je živio sredinom osmog stoljeća. ona gubi na svojoj vrijednosti. bio je održavan u toku svetih mjeseci kada su borbe bile zabranjene. kako pijuckaju vino od datula. Među starim odama. Prva tri proljetna mjeseca. Možemo sebi lako dočarati kako sinovi pustinje u gomilama hrle na ove mirne godišnje skupove.Taghlib iz Rabi je. Kongres (suq). Paganski arabljanski kalendar bio je mjesečev. izabrao je. qasidah svojim metričkim bogatstvom i stilskom dotjeranošću nadvisuje čak i Ilijadu i Odiseju. Mada su govorili različitim dijalektima. i najzad u zbirci Kitab al-Aghdni od al-Isbahanija (+ 967). Prevedena na strani jezik. dhu-alHijjah i Muharram. 240. čuveni rapsodist. održavan je svake godine vašar. I kada se prvi put pojavila na stranicama istorije. shva-tanje lokalno. Zbirka je prevedena na većinu evropskih jezika12. Njihov se postanak ovako objašnjava: u Ukazu. kao što su: stereotipni počeci. Mu'allaqat . Hammad al-Rawiyah. i da je bila napisana zlatnim slovima i obješena na zidovima Kabe11. Bogata jakim emocijama.). . II. One se još uvijek cijene po čitavom arapskom svijetu kao remek-djela pjesničke kompozicije. kažu. ovi su pjesnici stvarali ode koje pokazuju isti literarni oblik. oda je siromašna originalnošću ideja i slikanjem koje izaziva razmišljanje pa. podudarali su se s periodom mira. zatim imamo veći broj zbirki (diwans) i mnogo fragmenata i izvadaka u zbirci Dlwan alHamasah} koji je izdao abu-Tammam (+ ča. Legenda kaže da je svaka od ovih oda bila nagrađena godišnjom nagradom na književnom skupu u 'Ukazu. ipak nije učinjen nikakav pokušaj skupljanja oda u zbirku Mu(allaqat sve do kasnijeg umajadskog perioda. U njoj prevladava lični i subjektivni elemenat. u predislamsko doba važio je u Arabiji kao neka vrsta Francuske akademije (Acade-mie francaise). kako zastaju pred šatorima punim robe. kako do najveće mjere uživaju u pjesmama koje pjevaju pjevačice. 845). neka vrsta književnog kongresa. bez sumnje. horizont ograničen. po njenom sastavljaču al-Mufad-dal al-Dabbiju (+ ča.

Njegove su pjesme mogle podići pleme na akciju na isti način kao što danas tirade demagoga to čine u političkoj borbi. Kako je u poeziji predstavljen Beduinov karakter? Ideal arapske vrline kakvog odaje stara paganska poezija izražen je terminima muru'ah — muževnost (kasnije virtus. ^moćnih. -. Kao istoričar i naučnik plemena. inteligenciji i broju. IV. jedini podatak o savremenim događajima.' s i H . U ove tri stvari. Sa razvojem pjesničkog zvanja. leži nadmoćnost plemena. Sastavni elementi muru'ah bili su srčanost. Odatle je i potekla mudra izreka: »Poezija je arabljanski nacionalni dnevnik (dlwan)«1*. 1921—4). Ime Hatima al-Ta'i (-f. e. lojalnost i velikodušnost. Qatl al-lisdn (odsijecanje jezika) bila je neka vrsta formule koja se upotrebljavala kada je trebalo pjesnika podmititi ili izbjeći njegovu satiru. 605. vol. pjesnik je dobivao različite funkcije. pružale su neocjenjivo sredstvo publiciteta. 14 Balaam je bio tip primitivnog arabljanskog satiričara (Broj. koje su bile učene napamet i prenošene s jednog jezika na drugi. govornik i predstavnik svoje zajednice. 245 — 335. Pored toga što je bio prorok. ispašama i granicama. bio je u tančine upoznat s njihovim pravima. The Seven Golden Odeš oj Pagan Ardbia (London. pjesnik je bio njezin istoričar i naučnik. Beduini su mjerili inteligenciju po poeziji. prema tome. Dalje. . njegovu nadmoćnost u konjanicima. 23 : 7). Njegove su usluge kao borca perom i novinara svoga vre12 Vidi William Jones. J. On je u isto vrijeme bio i tvorac i prenosač javnog mišljenja. pjesnicima i brojevima?« uzvikuje pjesnik u zbirci al-Aghdni15.. 'Njegove pjesme. pjesnik je bio dobro upućen u genealogiju i folklor. vojničkoj sili. što pokazuju pisane zabilješke dvorova u Hiri i Gasanu. prema tome. kao što mu i ime pokazuje. To je znanje on primio od demona. ono je za nas. Kao pjesnik. god. n. U borbi je njegov jezik imao isto dejstvo kao herojstvo njegova naroda.. Anne i Wilfrid S.ča. C. (Oxford & Leyden. Srčanost se mjerila po broju preduzetih pljačkaških up"»da (sing. 1799). bio je zadatak da razotkriva' te nedostatke i da ih izvrgava ruglu. Ne uzimajući u obzir interes za poeziju i vrijednost njezine ljepote i otmjenosti. Lyall. ghazw). skriveno od običnog čovjeka. 1903). njemu kao poznavaocu psiholoških slabosti i istorijskih neuspjeha rivalskih plemena. »Ko smije da osporava mome plemenu . staro pjesništvo. vod. Velikodušnost se očitovala u spremnosti na žrtve r -nje svoje deve prilikom dolaska gosta ili u korist siromašnih i be. U stvari. vrlo se rano pojavila kao književni oblik u arapskoj poeziji14. 13 Izd. Blutnt. ima i istorijsku važnost kao izvorni materijal za proučavanje perioda u kome je nastalo. . prvobitno je bio čovjek koji je posjedovao znanje. Works (London. vol. str. Satira (hi-ja').) ostalo je do aanašnjeg dana kao personifikacija beduinskog ideala gostoprimstva. tako reći. vrlina) i 'i?*đ — čast17. 3.Arabljanski pjesnik (shčHr). bar ukoliko je imala naučnika. svog naročitog shaytana (satana). U miru on je mogao biti prijetnja javnom poretku svojim vatrenim podjarivanjima. on je dobro poznavao dostignuća i prošasta ostvarenja njegovih članova. on održava veze sa nevidljivim silama i može svojim prokletstvom prouzrokovati nesreću neprijatelju. 101 HID2AZ UOČI POJAVE ISLAMA mena tražene uz kraljevske poklone. Dok je kao mladić čuvao deve .

svoga oca, on je odjedanput zaklao tri deve da bi nahranio strance u prolazu, a ostatak im je podijelio. Z >g toga ga je otac otjerao od kuće18. Ime 'Antarah ibn-Shaddada al-'Absija (ča. 525—615), očigledno hrišćanina, kroz vjekove je služilo kao obrazac beduinskog heroizma i viteštva. Vitez, pjesnik, ratnik i ljubavnik, 'Antarah je u svom životu pokazao one crte koje su osobito cijenili sinovi pustinje. Njegovi junački podvizi, kao i ljubavne avanture sa njegovom djevoj15 Vol. VIII, str. 77. 18 Muzhir,_vol. II, str. 235. 17 O muru'ah i 'ird, vidi član<ke od Bishr Faresa u Encyclopaedie of Islam, Dod. 18 Ibn-Qutaybah, al-Shi'r w-al-Shu<ara', dzd. de Goeje (Leyden, 1904), str. 124.

102 PREDISLAMSKO DOBA kom 'Ablahom, čije je ime ovjekovječio u svojoj čuvenoj Mu'allaqah, postali su dio literarne baštine arapskog svijeta. 'Antarah je, međutim, bio porijeklom rob, sin jedne služavke Crnkinje. Njemu je dao slobodu njegov otac prilikom jednog sukoba sa neprijateljskim plemenom, u kojem je mladić odbio da aktivno učestvuje govoreći: »Rob se ne zna boriti; muža deva je njegovo zanimanje«. »Optuženice«, uz-viknu njegov otac, »ti si oslobođen«19. Neznaboštvo Sudeći po poeziji, neznabožački Beduin jahiliBeduina ^a^ Per^o<^a imao je vrlo slabu, skoro nikakvu vjeru. Za duhovne podsticaje on je pokazivao mlakost, čak i indiferentnost. Njegovo prilagođavanje vršenju vjerskih dužnosti bilo je odraz plemenske pasivnosti prema vjeri i njega je diktiralo konzervativno poštivanje tradicije. Nigdje ne nalazimo primjer istinske odanosti prema paganskom božanstvu. Priča koja se priča o Imru' al-Qaysu objašnjava ovu stvar. Na putu da osveti ubi-stvo svoga oca, on se zaustavio u hramu dhu-alKhalasah20 da upita za savjet proroštvo vučenjem ždrijeba pomoću strijele21. Pošto je tri puta izvukao' »izgubljeno«, on je zavitlao slomljene strijele na idola vičući: »Bezbožniče! Da je tvoj otac umoren, ti mi ne bi branio da ga osvetim!«22 Osim poetskih aluzija, naši glavni izvori za formiranje slike predislamskog neznaboštva mogu se naći u ostacima neznaboštva u islamu, u nekoliko anegdota i tradicija, ugrađenih u kasniju islamsku književnost i u al-Kalbijevu djelu (+ 819—20) al-Asndm (idoli). Neznabožac Arabljanin nije razvio nikakvu mitologiju, nikakvu komplikovanu teologiju i kosmogoniju koja bi se mogla porediti sa babilonskom. Beduinska vjera predstavlja najraniji i najprimitivniji oblik se-mitske vjere. Južnoarabljanski kultovi sa svojim astralnim crtama, ukrašenim hramovima, pomno izrađenim ritualom i žrtvama, predstavljaju viši i kasniji stepen razvoja, stepen do kojega je došlo sjedilačko stanovništvo. Isticanje kulta sunca u kulturnim zajednicama Petre i Palmire prećutno podrazumijeva zemljoradničku

državu, u kojoj je postojalo povezivanje između sunčevih zraka koje daju život i razvoja vegetacije. Beduinska vjera, kao i drugi oblici primitivne religije, u osnovi je animistička. Upadljiv kontrast između oaze i pustinje možda mu je pružao najraniju određenu koncepciju specifičnog božanstva. Duh obradive zemlje postao je dobrostivo božanstvo koje je trebalo da se brine za dobavljanje hrane; s druge strane, duh suhe i neplodne zemlje je zlonamjeran demon, koga se trebalo bojati23. 19 Aghdni, vol. VII, sir. 149—50; ibn-Qutaybah, str. 130. 20 Hram je stajao južno od Meke sedam dana hoda; njegovo božanstvo bio je bijeli kamen; al-Kalbi, al-Asndm, izd. Ahmad Zaki (Cairo, 1914), str. 34. 21 Vidi str. 105. Vračanje sa strijelama zabranjeno je u Koranu, 5 : 4, 92. 22 Aghdni, vol. VIII, str. 70. 23 Ar. taqwa, pobožmost, dolazi od 'korijena koji znači »biti oprezan«, »boj.ati se«. 103 HID2AZ UOČI POJAVE ISLAMA Čak i kada je formiran pojam o božanstvu, prirodni objekti, kao što su: drveće, izvori, pećine, kamenje, ostali su sveti objekti, jer su oni činili direktne posrednike pomoću kojih je vjernik mogao doći u direktan dodir sa božanstvom. Izvor u pustinji, sa svojom vodom koja je čistila od grijeha, liječila i život davala, vrlo rano je postao objekt štovanja. Svetost Zamzama, prema arabljanskim piscima, potječe još od predislamskih vremena, kada je on snabdijevao vodom Hagara i Ishmaela24. Yaqut25, a poslije njega i al-Qazwini26 govore o putnicima koji su sa vrela 'Urwah nosili vodu svojim rođacima i prijateljima i darivali je kao osobit dar. Pećine su postale svete zahvaljujući asocijaciji sa podzemnim božanstvima i silama. Takva je prvobitno bila pećina Ghabghab u Nikli, gdje su Arabljani prinosili žrtve al-'Uzzi27. Ba'l, koji je predstavljao duh izvorskih i podzemnih voda, vjerovatno je došao u Arabiju u isto vrijeme kada i palmino drvo. Riječ se održala u islamskom sistemu procjenjivanja, gdje je podvučena razlika između onog zemljišta koje Ba(l navodnjava (tj. zemljišta kojemu nije potrebno navodnjavanje) i zemljišta koje nebo navodnjava. Mišljenja o suncu Beduinsko astralno vjerovanje koncentrisalo se na mjesec, na čijem je svjetlu on napasao svoje stado. Kult mjeseca podrazumijeva pastirsko društvo, dok kult sunca predstavlja kasniji poljoprivredni stepen. U današnje vrijeme muslimani Beduini plemena Ruvvalah zamišljaju da njihovim životom upravlja mjesec, koji zgušćava vodenu paru, cijedi blagotvornu rosu na pašnjake i omogućava rastenje biljki. S druge strane, sunce bi htjelo, po njihovom mišljenju, uništiti Beduina, zajedno sa svim biljnim i životinjskim svijetom. Jedna karakteristična crta svih elemenata religijskog vjerovanja jest njihova tendencija da se čvrsto drže nekog oblika kada dostignu viši stepen razvoja. Tragovi toga pokazuju kompromis između ova dva stepena religijskog razvoja. Zato je Wadd (Koran, 71 : 22), bog mjeseca, stajao na čelu minejskog panteona. Ibn-Hisham28 i al--Tabari29 govore o svetoj palmi u Nadžranu. Pokloni su bili prineseni drvetu u obliku oružja, odjeće i platna, koji su bili vješani o njega. Dhat-Anwat30 (ono na što se stvari vješaju), koji su stanovnici Meke svake godine posjećivali, bio je, možda, identičan sa drvetom al-'Uzze u Nakli31. Četverouglasti kamen je predstavljao al-Lat u Tajifu32, a dhu-al-Sharu u Petri predstavljao je neotesan četvorou-glasti crni kamen koji je bio četiri stope visok a dvije širok. Većina ovih božanstava posjedovala su rezervisana ispasišta (hima). 24 Ifon-Isham, Sirah, str. 71. 25 Vol. I, str. 434. 200. 26 Ajd'ib al-Makhluqat, izd. F. Wiisteinfeld (Gottingen, 1849), str,

27 28 29 30 31 32 ' •

Kalbi, str. 18, 20; Yaqu>t, vol. III, str. 772—3. Sirah, str. 22. Vol. I, str. 922. Sirah, str. 844. Kalbi, str. 24—7. Ibid., str. 16.

.

.

PREDISLAMSKO DOBA jmn Beduin je naseljavao pustinju živim objektima životinjske prirode, koji su nazivani jinni ili demoni. Ovi se džini ne razlikuju od bogova toliko po svojoj prirodi koliko po svom odnosu prema čovjeku. Bogovi su, u cjelini, prijatelji, a džini neprijatelji. Ovi posljednji su, naravno, personifikacija fantastičnih predodžbi koje prouzrokuje strah pred pustinjom i njezinim divljim zvijerima. Bogovima pripadaju predjeli koje posjećuje čovjek, a džin je gospodar nepoznatih i neutrtih dijelova pustinje. Luđak (majnun) nije ništa drugo do čovjek opsjednut od džina. S islamom se broj džinova povećao, jer su tada neznabožačka božanstva degradirana na takva bića38. Alahove kćerke Do Sradsk°g stanovništva Hidžaza, a takvog je bilo samo sedamnaest postotaka, astralni stepeii neznaboštva dopro je rano. Al-!Uzza, al-Lat i Manah, tri Alahove kćerke, imale su svoja svetišta u zemlji koja je kasnije postala kolijevka islama. U momentu slabosti monoteistički Muhamed je bio doveden u iskušenje34 da prizna ova moćna božanstva Meke i Medine i da učini kompromis njima u prilog, ali kasnije, on je to opozvao i kažu da je objava prihvatila onaj oblik koji se sada nalazi u suri 53:19—2035. Kasniji su teolozi objašnjavali slučaj po principu stihova koji poništavaju i koji su poništeni, ndsikh i mansukh, pomoću kojih bog opoziva i mijenja objavljivanje svoje volje; rezultat ovoga je poništenje jednog stiha i njegovo zamjenjivanje drugim (Koran, 2:100). Al-Lat (od al-Ilahah božica) imala je svoja sveta (zabranjena) mjesta (hima i haram) blizu Tajifa, kamo su stanovnici Meke i drugih mjesta masovno išli na hodočašće i na prinošenje žrtava. Unutar tako ograđenog zemljišta nijedno stablo nije moglo biti posječeno, nijedna divljač ulovljena i nikakva ljudska krv prolivena. Životinjski i biljni život na tim mjestima uživao je nepovredivost božanstva koje se tu štovalo. Sličnog su porijekla bili gradovi utočišta u Izraelu. Herodot36 spominje božicu imenom Alilat među nabatejskim božanstvima. Al-'Uzza (najmoćnija, Venera, jutarnja zvijezda) imala je svoj kult u Nakhli, istočno od Meke. Prema al-Kalbiju37, njezin je idol bio najviše štovan među plemenom Quraysh, i Muhamed joj je kao mladić prinio jednu žrtvu. Njezino svetište činila su tri stabla. Ljudske žrtve su bile karakteristika njezina kulta. Ona je bila Gospa (Uzzay--an, kojoj je neki Južni Arabljanin žrtvovao zlatnu sliku za ozdravljenje svoje bolesne kćerke Amat-lUzzay-an38 (djevica 'Uzze). 'Abd-al-'Uzza bila je obljubljeno vlastito ime u vrijeme pojave islama. 33 Koran, 37 :158. 6 :100. 34 Isp. Koran, 22 : 51—2, 17 : 74—6. 35 Al-Baydawi, Anwdr al-Tanzll, izd. H. O. Flelscher, vol. I, (Leipzig, 1846),

str. 636—7; falbari, Tafslr al-Qur'dn, vol. XVII, str. 131. 36 Knj. III, pagl. 8. 37 Str. 18—19. 88 Nielsein, Hanđbuch, vol. I, str. 236.

vol.

XXVII,

str.

34.

i

slj.;

HID2AZ 105

UOČI

POJAVE

ISLAMA

Manah (od maniyah, predodređena sudbina) bila je božica sudbine39 i kao takva predstavljala je ranu fazu vjerskog života40. Njezino glavno svetište činio je Crni kamen u Kudajdu na putu između Meke i Jatriba (kasnije Medine), i ona je bila naročito popularna kod plemena Aws i Khazraj, koja su se bila okupila da pomognu Proroku na njegovoj sudbonosnoj hidžri iz Meke. Kao samostalno božanstvo, njezino ime, koje se dovodi u vezu sa dhu-al-Shara, pojavljuje se na nabatejskim natpisima Hidžra41. Do današnjeg dana svi arapski, pjesnici svaljuju sve nesreće na al-mandya ili al-dahr (vrijeme). Pošto je majčina krv više nego očeva činila prvobitnu rodbinsku vezu među Semitima i pošto je porodična organizacija bila najprije matrijarhalna, arabljanska božica je imala prednost nad bogom kao objektom kulta.

Mekanska Kaba Hubal (od aram. para, duh), očevidno glavno božanstvo Kabe, bilo je predstavljano u ljudskom obliku. Pored njega stajale su ritualne strijele, koje je vrač upotrebljavao za vračanje (kahin, od aram.). On je vukao ždrijeb pomoću njih. Tradicija kod ibnHishama42, koja govori da je 'Amr ibn-Luhayy donio ovaj idol iz Moaba ili Mezopotamije, možda ima jezgro istine utoliko što je očuvala uspomenu na aramejsko porijeklo božanstva43. Kada je Muhamed osvojio Meku, Hubal je doživio sudbinu ostalih idola i bio je uništen. Paganska Kaba, koja je postala islamski pala-dij ,bila je skromna, u obliku kocke sagrađena građevina (odatle joj ime), primitivna i jednostavna, prvobitno bez krova. Ona je služila kao sklonište za crni meteorit, koji je bio štovan kao fetiš. U vrijeme pojave islama građevinu je, možda god. 608, neki Abisinac obnovio od olupina neke bizantijske ili abisinske lađe koja je bila razbijena na obalama Crvenog mora44. Uobičajeno sveto zemljište (haram) prostiralo se okolo nje. Godišnja hodočašća su ovdje obavljana i prino-šene specijalne žrtve. Muslimanska tradicija tvrdi da je Kabu prvobitno sazidao Adam, prema nekom nebeskom prototipu, i da su je poslije općeg potopa ponovo sagradili Abraham i Ishmael43. Nadzor nad njom ostao je u rukama Ishmaelovih potomaka, sve do gordog plemena banu-Jurhum i, kasnije, do plemena banu-Khuza'ah, koji su od nje načinili kult idola i uzeli je u svoj posjed. Tada je došlo pleme Quraysh, koje je nastavilo da ide starim ishmaelitskim stopama. Dok je bio zauzet po39 Isp. Heb. Mžni, Iz., 65 :11. 40 Kalbi, str. 13. isp. Lidzbarski, Ephemeris, vol. III, 1909—15 41 Cooke, str. 217, 219; (Giessen, 1915), str. 85.

42

Sirah, str. 50. i slj. 43 Arapska riječ za idol, sanam, očigledno je adaptacija aramejsike riječi selem. 44 Isp. al-Azraqi, Akhbdr Makkah, izd. Wiistenfeld (Leipzig, 1858), str. 104—7; Ya'qubi, Ta'rikh, vol. II, str. 17—18 45 Korani, 2 :118—21. i

106 PREDISLAMSKO DOBA novnim zidanjem Kabe, Ishmael je primio od Gabrijela Crni kamen, koji se još uvijek nalazi na jugoistočnom uglu građevine. Gabrijel je Ishmaela uputio u hodočasničke ceremonije (hajj).

CRNI KAMEN KABE Alah (allah,, al-ilah,, bog) bio je glavno, mada ne jedino božanstvo Meke. Ime je vrlo staro. Susreće se na dva južnoarapska natpisa, od kojih je jedan minejski, nađen u Uli, a drugi sabejski. U većem broju lihjanitskih natpisa iz petog stoljeća pr. n. e. nalazi se u obliku HLH46. Lihjan, koji je očigledno dobio boga iz Sirije, bio je prvi centar kulta ovog božanstva u Arabiji. Ime se susreće kao Hallah u natpisima iz Safe, pet stoljeća prije pojave islama47, a također i na jednom predislamskom hrišćan-skom arapskom natpisu koji je nađen u umm-al-Džimalu, u Siriji. Ovaj natpis potječe iz šestog stoljeća48. Ime Muhamedovom ocu bilo je 'Abd-Allah ('Abdullah, rob ili štovalac Alahov). Koliko je Alah bio poštivan od predislamskih stanovnika Meke kao stvoritelj i vrhovni staratelj i onaj koga treba zazivati u časovima osobite opasnosti, može se zaključiti iz koranskih mjesta kao što su, npr., 31:24, 31; 6:137, 109; 10:23. Očigledno, on je bio plemensko božanstvo plemena Quraysh. 46 Winnett, str. 30. 47 Dussaoid, Les Arabes en Syrie, str. 141—2. 48 Ermo Littmanin, Zeitschrijt -filr Semitistik und verivandte Gebiete, vol. VII (1929), str. 197—204.

,

107 •:

Mada se nalazi u jednoj neprijaznoj i pustoj dolini s oporom i nezdravom klimom, ovo je svetište učinilo Meku u Hidžazu najvažnijim vjerskim centrom Sjeverne Arabije.

Druga paganska božanstva, kao što su Nasr49 (strvinar), 'Awf (velika ptica), imaju životinjska imena i sugeriraju totemsko porijeklo. Što se tiče zagrobnog života, nigdje u mjerodavnoj staroj literaturi ne nalazimo jasno i precizno izraženu misao o tome. Nekoliko nejasnih aluzija mogu se objasniti kao odjek hrišćanske dogme. Hedonistički arabljanski karakter previše je bio zaokupljen neposrednim životnim pitanjima, tako da nije posvetio mnogo razmišljanja onome što kasnije dolazi. Po riječima jednog starog pjesnika: Vrtimo se i motamo kroz život Da i bogat i ubog na kraju potraži mir pod zemljom, u praznoj, pločom pokrivenoj jami. Eto, tu ćemo naći stalni počinak50. Kako su Beduini posjećivali naseljene gradove u Hidžazu radi razmjene trgovinskih artikala, a naročito u toku četiri mjeseca »svetog primirja«, oni su se počeli upoznavati sa naprednijim gradskim vjerama i upućivati u ritualističke običaje Kabe i prinošenje žrtava. Deve i ovce bile su žrtvovane u Meki i kod raznog kamenja (ansab), na drugim mjestima, koje je smatrano idolima ili oltarima. U hodočašću nekom velikom svetištu gradskih Arabljana nalazio se najvažniji vjerski obred nomada. U »sveto primirje« je ulazilo ono što je u muslimanskom kalendaru postalo jedanaesti, dvanaesti i prvi mjesec svake godine (dhu-al-Qa'dah, dhu-al-Hijjah i Muharram), zajedno sa četvrtim mjesecom u sredini (Rajab). Prva tri bila su naročito ostavljena za vjerske dužnosti, a četvrti za trgovinu. Nekako zbog svog centralnog položaja, svog lakog pristupa i smještaja na glavnom karavanskom putu, koji je išao u pravcu sjever—jug, Hidžaz je pružao nenadmašive mogućnosti za vjersku, kao i za trgovinsku djelatnost. Eto, tako je nastao i njegov kongres-vašar u 'Ukazu i njegova Kaba. Tri arada HidžazaHidžaz, pusta zemlja koja stoji kao barijera J. / l \JI\JL\Jj\Ji 1J. tU/^Lt/CU'. ,, . ._ . . , . . —— , v i • • i i j, -7 (hijaz) između visoravni Nadzda i niskog obalnog područja koje se zove Tihamah (nizozemIje), mogao se pohvaliti samo sa tri grada: Tajifom i dva grada posestrime: Mekom i Medinom. Tajif, koji se ugnijezdio među sjenovitim drvećem na visini od oko 6.000 stopa i koji nazivaju »komadićem sirijske zemlje«, bio je, a još je i danas, ljetno odmaralište mekanske aristokratije. Burkhart, koji je posjetio grad u augustu god. 1814, izjavio je da je predjel na putu najslikovitiji i najljepši koji je on vidio poslije svoga odlaska iz Libana51. On proizvodi med, lubenice, banane, smokve, grožđe, 49 Koran, 71 : 23. 50 Abu-Tarnmam, str. 562; isp. Lyall, Translations, str. XXVII. 51 John L. Burokhard't, Trawels in Arabia (London, 1829), vol. I, str. 122. PREDISLAMSKO DOBA maslinu, breskve i šipke52. Njegove ruže bile su čuvene po ružinom uliu kojim su se snabdijevale parfimerije u Meki. Vinovu lozu, prema tradiciji, sačuvanoj u zbirci al-Aghani53, donijela je neka Jevrej-ka koia ie prve kaleme poklonila mjesnom poglavici. Njegovo vino, mada ie za njim bila velika potražnja, bilo je jeftinije od tuđinske rakije, proslavljene u arapskoj poeziji. Od svih mjesta na Poluotoku Tajif je bio najbliži koranskom opisu raja u suri 47:lt Meka Ime Meka, Ptolemejeva Macoraba54, dolazi od sabejskog Makuraba, što znači svetište. To ukazuje na činjenicu da njezino osnivanje treba povezati sa nekim vjerskim događajem, prema tome, ona je morala biti vjerski centar MEKA SA BRDA ABU-KUBEJSA, SA PLANINOM HIROM U POZADINI, 1908. god. mnogo prije Muhamedova rođenja. Ona leži u Tihami, u južnom Hi-džazu, nekih četrdeset i osam milja od Crvenog mora, u neplodnoj, stjenovitoj dolini koju Koran opisuje kao »nepogodnu za obi « Isp ibn-Battutah, Tuhjat al-Nuzzar, izd. i prev. C. Defremery i B. R. Sangumetti, 3. izd.','vol. I (Pariš, 1893), str. 304—5.

" Vol. IV, str. 75, II, 9—10. , „ A on " Geographia, izid. Nobbe, krnj. VI, pogl. 7, § 32.

HIDZAZ 109

UOČI

POJAVE

ISLAMA

nje« (14:40). Termometar u Meki može zabilježiti skoro nepodnošljivu vrućinu. Kada je čuveni arapski putnik ibn-Battutah55 iz Tan-džera pokušao da bos obiđe Kabu, nije mogao zbog »plamena« koji je izbijao iz kamenja. Još stariji od »mirodijskog puta« jug—sjever, koji prolazi kroz nju, ovaj grad je rano postao posrednička stanica među Maribom i Gazom. Od prirode skloni trgovinskim poslovima i naprednih shva-tanja, stanovnici Meke su vrlo rano svoj grad učinili središtem bogatstva. Jedan kara van iz Meke, koji je bio umiješan u okršaje u Badru (16. marta 624. god.), na povratku iz Gaze, po riječima al-Waqidija36, bio je sastavljen od hiljadu deva i nosio je robu u vrijednosti od pedeset hiljada arapskih dinara (oko 20.000 funti sterlinga). Pod vodstvom plemena Quraysh, čuvara Kabe, kojima se bez sumnje može pripisati da su od tog svetišta napravili nacionalno vjersko stjecište i od vašara u 'Ukazu trgovačko i duhovno zborište, bila je osigurana nadmoćnost Meke. Medina Jatrib (YTHRB na sabejskim natpisima, Jathri-pa kod Ptolemeja)57 ležala je nekih 300 milja sjeverno od Meke i priroda joj je bila mnogo naklonjenija nego njenoj južnoj sestri. Pored toga što je ležao na »mirodijskom putu« koji je povezivao Jernen sa Sirijom, grad je bio prava oaza, naročito pogodan za uzgoj datula. U rukama svojih jevrejskih stanovnika, plemena banu-Nadir i banu-Qurayzah, grad je postao vodeći poljoprivredni centar. Sudeći po vlastitim imenima i aramejskim riječima kojima su se služili u svom poljoprivrednom zanimanju, ovi su Jevreji morali biti u većini slučajeva judaizirana plemena arabljanske58 i ara-mejske loze, mada su jezgro mogli činiti Izraelci, koji su pobjegli iz Palestine u vrijeme njezinog pada pod rimsku vlast u prvom stoljeću naše ere. Možda su upravo ovi Jevreji, koji su govorili aramej-ski, bili ti koji su promijenili ime Jatrib u aramejsku Medintu. Tumačenje imena al-Madinah (Medina) kao »grad« (proroka) relativno je dosta kasno. Dva vodeća nejevrejska plemena bili su Aws i Khaz-raj, koji su porijeklom bili iz Jemena. Kulturni uticaji u HidžazuMada predislamski Hidžaz nije bio u vrtlogu svjetskih događaja, za njega se ne može tvrditi da je bio posve van njih. Njegova izolovanost je postmuhamedanska i datira od osme godine hidžre, u kojoj je Meka bila zauzeta, i dvadeset osmi redak devete sure bio objavljen59. U prvom stoljeću poslije Muhameda, međutim, ovdje, u njegovom rodnom mjestu, živio je veći broj hrišćanskih i jevrejskih liječnika, muzičara i trgovaca. 55 Vol. I, str. 281. 56 Al-Maghdzi, izd. Alfred van Kremer (Caloutta, 1855—6), str. 198. 57 Knj. VI, ipogfl. 7, § 31; varijanta Lathrippa. ss Ya'qubi, vol. II, str. 49, označava arapska plemena od ikojih su oni potekli. 59 Vidi str. 121; isp. Baydawi, vol. I, str. 383; Tabari, Tafsir, vol. X, str. 74. 110 PREDISLAMSKO DOBA

Ranija južnoarabljanska civilizacija nije mogla potpuno biti izbrisana. Ona je morala ostaviti nekih tragova kod svog sjevernog nasljednika. Natpis (542—3) Abrahe, koji govori o pucanju nasipa kod Mariba, počinje sljedećim riječima: »Snagom, milošću i blagoslovom Milosrdnog (Rahman-an) i njegova Mesije i svetog duha«60. Osobito je značajna riječ Rdhman-an, jer je njezin sjeverni ekvivalent al-Rahman kasnije postao vodeći atribut Alaha i jedno od njegovih imena u Koranu i u islamskoj teologiji. Devetnaestom surom dominira al-Rahman61. Mada je riječ u natpisu upotrijebljena za hrišćan-skog boga, očigledno je, ipak, da je pozajmljena od imena nekog starijeg južnoarabljanskog božanstva. Al-Rahim (milosrdni) također dolazi kao ime jednog božanstva (RHM) na predislamskim i sabejskim natpisima62. Jedan drugi južnoarapski natpis upotrebljava shirk, protiv koga je Muhamed snažno i vatreno propovijedao i koji se sastojao u kultu jednog Svevišnjeg boga, s kojim su u vezi bila druga manja božanstva. Na istom natpisu dolazi tehnički termin koji označava nevjerovanje, KFR, kao i u sjeveroarapskom63. . 2. Abisinija Semitsko stanovništvo jugozapadne obale Crvenog mora došlo je ovamo, kako smo već čuli, postepenom infiltracijom iz jugozapadne Arabije. Ovi Abisinci, kako su kasnije nazvani, formirali su važan dio velikog internacionalnog trgovinskog »trusta«, koji je pod vodstvom sabejsko-himjaritskim monopolizirao staru trgovinu mirodijama, čija je glavna arterija prolazila kroz Hidžaz. Otprilike pedeset godina prije Prorokova rođenja Abisinci su uspostavili svoju vlast u Jemenu, a u godini njegova rođenja, mi ih nalazimo na vratima Meke kako prijete uništenjem njezine dragocjene Kabe. Sama Meka bila je prebivalište jedne abisinske, vjerovatno hrišćanske, kolonije. Bilal64, kojemu je njegovo gromoglasno grlo donijelo jedinstvenu slavu tim što je postao Proro-kov mujezin, bio je abisinski crnac. Osvrti Korana na more i njegove oluje (sure 16:14, 10:23—4, 24:40), koje karakteriše neobična jasnoća i živopisnost, jesu odjek aktivnog morskog saobraćaja između Hi-džaza i Abisinije. Kada je još nejaka muslimanska zajednica bila teško pritisnuta od paganskog plemena Quraysh, ona se obratila, prije svih drugih zemalja, Abisiniji za utočište*5. 60 E. Glaser, Mitteilungen der vorderasiatischen Gesellschajt (Berlin, 1897), str. 390, 401; isp. Corpus inscriptionum Semiticamm, dio IV, t. I, str. 15—19. 61 Rahmančm se pojavljuje kao titula za hrlšćanskog boga na jednom jiužnoarapskom natpisu iz! (petog stoljeća. 62 Duissatud i Macler, Voyage archeologique, srtr. 95, I, 10; Dussaud, Arabes, str. 152—3. 63 J. H. Morditmann A D. H. Miiller u Wiener Zeitschrvft jiir die Kunde des Morgenlandes, vol. X (1896), str. 285—92. 64 Njegov grob se još nalazi u Damasku. 95 Takve arapske liječi etiopskog porijekla ikao burhan (dokaz), hawdrlyun (Hristovi učenici), jahannam (pakao, prvobitno hetar.), md'idah (sto), mdlak (anđeo, prvobitno hebr.), mihrdb (niša), minbar (propovjedaonica), mushai (sveta knjiga), shaytdn (satana) — ukazuju na hrišcanski abisinski uiticaj na muslimane Hidžaza. Al-Suyuti citira u pogl. 38. svoga djela al-Itgan (Cairo, 1925), vol. I, str. 135—41, 118 stranih riječi u Koranu. ^^B HIDZAZ 111 U stoljeću koje prethodi uspostavljanju islama, zaratustrovska Perzija se borila s Abisinijom za prevlast nad Jemenom. Upoznavanje sa vojnom perzijskom vještinom dolazilo je Arabljanima sa juga, a također i sa sjevera, kroz perzijsku Arabiju UOČI POJAVE ISLAMA

i njezinu prijestonicu Hiru. Tradicija kaže da je Per-zijanac Salman podučavao Proroka kako se kopaju rovovi za odbranu Medine66. Hirah, arapski satelit Perzije, bio je glavni kanal kroz koji su se ne samo perzijski kulturni uticaji nego, kasnije, i aramejsko-nesto-rijanski infiltrirali u Arabiju predmuhamedovskog doba. Kao što su ovi nestorijanci kasnije činili glavnu spojnicu između helenizma i rađajućeg islama, tako su oni sada vršili posredničku ulogu u prenošenju sjevernih kulturnih ideja aramejskih, perzijskih i helenističkih u srce paganske Arabije. 3. Perzija Isti takav uticaj koji su izvršili nestorijanci Hire na Arape, na perzijskoj granici izvršili su monofiziti Gasana na narod Hidžaza. Kroz četiri stoljeća prije islama ovi sirijanizirani Arapi dovodili su arapski svijet u dodir ne samo sa Sirijom nego i sa Bizantom. Ova_kva lična imena, kao što su: Dawud (David), Sulavman (Salamon), <Isa (Isus), nisu bila neobična među predislamskim Arabljanima. Ovaj sjeverni uticaj ipak ne bi trebalo precjenjivati, jer ni mo-nofizitska ni nestorijanska crkva nisu bile dovoljno vitalne da svoje vjerske ideje nakaleme na druge. Materijal koji je skupio Pere Che-ikho67 ne dokazuje u dovoljnoj mjeri da je hrišćanstvo pustilo dublje korijena igdje u Sjevernoj Arabiji; ipak on otkriva da su mnogi pred-islamski pjesnici bili upoznati sa savremenim hrišćanskim idejama i hrišćanskim terminima. Znatan broj aramejskih riječi prešao je u stari arapski rječnik68. 4. Gasan Jevreji D. Monoteizam koji je zahvatio Arabiju nije bio u potpunosti hrišćanskog tipa. Jevrejske kolonije su cvjetale u Medini i raznim oazama sjevernog Hidžaza69. AlJuma-hi (-f- 845) posvećuje jedan odjeljak svojih biografija70 jevrejskim pjesnicima iz Medine i njezine okoline. Al-Aghdni navodi veći broj 66 Vidi str. 120. Ar. firind (mač), jirdaws (raj, sur. 18 :107; 23 :11), sijjll (kamen, sur. 105:4), barzakh (zapreka, sur. 23:102; 55:20; 25:55), zanjabll (đumbir, sur. 76 :17, vidi str. 600), itd., perzijskog su porijekla. 67 Al-Nasrdnlyah wa-Addbuha, 2 pts. (Beiruit, 1912, 1919, 1923); Shu'ard' al-Nasrdnlyah, 2. vol. (BeS.rut, 1890). 68 Kanlsah i bl'ah (crkva), dumyah i surah (slika), qissls (monah), sadaqah (milostinja), ndtur (s/tražar), nlr (jaram), jadddn (jutro), qindll (svjetiljka, izvorno latinska candela) jesu primjeri. Latinski castrum dao je <u sirijskom qastra i u zapadnoaramejskom qasra, od čega je nastalo arapsko qasr (dvorac, palata), i ponovno bilo došlo u Evropu u obliku talijanskog cassero, španskog alcćsar. 69 Jibrll (Gabrijel), surah (objava, poglavlje), jabbar (najsilniji) — ukazuju na hebrejske riječi u .ara/pskom vokabularu. 7" Tabaqat al-Shu'ara', izd. J. Hell (Levden, 1916), str. 70—74. 112 PREDISLAMSKO DOBA

ievrejskih pjesnika iz Arabije. Ali jedini pouzdaniji jevrejski pjesnik koji nam je ostavio antologiju pjesama (diwdn) bio je al-Samaw' al (Samuel)71, iz Ablaka, blizu Tajme, savremenik Imru'-al-Qaysa. Njegova poezija, međutim, nema ničega čime bi se razlikovala od savre-menog paganskog tipa poezije, i, prema tome, judejstvo al-Samaw'a-lovo se is pravom dovodilo u pitanje. Pretpostavlja se da se judejstvo u Jemenu podiglo na rang državne vjere pod okriljem. dhu-Nuwas. Ukratko rečeno, može se sa sigurnošću tvrditi da je Hidžaz u stoljeću koje

prethodi Muhamedovu poslanstvu bio okružen duhovnim, vjerskim i materijalnim uticajima koji su se širili iz bizantij-skih, sirijskih (aramejskih), perzijskih i abisinskih centara i koji su, uglavnom, bili donošeni preko gasanidskih, lahmidskih i jemenskih kanala, ali se ne može tvrditi da je Hidžaz bio u takvom živom kontaktu sa višom civilizacijom sjevera da je mogao transformirati svoj domaći kulturni izgled. Kako hrišćanstvo nije našlo jačeg uporišta u Nadžranu, a judejstvo u Jemenu i Hidžazu, ni jedno ni drugo nije, izgleda, ostavilo neki jači utisak na duše sjevernih Arabljana. Ipak, ukorijenjeni paganizam Poluotoka, izgleda, došao je do tačke kada više nije mogao da zadovolji duhovne zahtjeve naroda i bio je odbačen od jedne nezadovoljne grupe, koja je razvila neke nejasne, monoteističke ideje i živjela pod imenom hanifa72. Umayyah ibn-abi-al-Salt (+ 624), po majci drugi rođak Prorokov, i Waraqah ibn-Naw-fal, bratučed Khadije, bili su takvi hanifi, mada više izvora govori da je Waraquah bio hrišćanin. Organizovani nacionalni život, koji se bio u Arabiji rano razvio na političkoj bazi, sada je bio potpuno razbijen. Na političkom polju vladala je anarhija, isto tako i na području religije. Pozornica je bila spremna, nastupio je psihološki momenat da se pojavi veliki vjerski i nacionalni vođa. 71 Dlwdn al-Samaw'al, 2. izd., iad. Cheikho (Beirut, 1920). 72 Pozajmica iz aramejskog preko nabatejskog; N. A. Faris i H. W. Glididen, Journal of the Palestine Oriental Society, vol. XIX (1930), str. l—13; isp. Arthu/r Jefferv, The Foreign Vocabulary of the Qur'an (Baroda, 1938), str. 112—15. Dalja arheološka i liingvistička istraživani ja možda će potvrditi važnost uticaja nalbatejsike kulture ne samo na islam nego i na irano hrišćanstvo. 8 — H^INIM m i m POGLAVLJE VIII MUHAMED, ALAHOV PROROK Godine 571. n. e. ili nekako oko te godine rodilo se u plemenu Quraysh u Meki dijete kojemu je njegova majka dala ime koje bi moglo zauvijek ostati nesigurno. Njegovo pleme ga je zvalo al--Amln1 (vjerni). To je, kako izgleda, bila počasna titula. Oblik njegova imena u Koranu (3:138, 33:40, 48:29, 47:2) glasi Muhammad2) i jednom (61:6) Ahmad. U širokim narodnim masama on je poznat pod imenom Muhamed (visoko hvaljeni). To ime, češće nego ijedno drugo, daju muškoj djeci. Djetetov otac Abdullah umro je prije njegova rođenja, a majka Aminah kada je njemu bilo oko šest godina. Zbog toga je odgoj dječaka pao na njegova djeda 'Abd-al-Muttaliba, a poslije djedove smrti tu je dužnost preuzo njegov stric abu-Talib. Quraysh Qusayy <Abd-Manaf rim đuttalib 'Abd-Shams Umayyah Al-'Abbas <Abdullah Abu-Talib MUHAMMAD l storija DIO II POJAVA ISLAMA I KALIFSKA DRŽAVA arapa

Hast <Abd-al-] <Ali

kada mu je bilo dvanaest godina. njegov rani život nam je samo malo poznat. n. Nemamo nikakvih drugih izvora osim arapskih za Prorokov život i za rani period nastupajućeg isla ma.Ishaq. mučnom ostvarivanju velikog zadatka koji ga je očekivao. Mas-udi. Muhamed stupa na sigurno tlo istorije. 125. došla druga vizija. Za vrijeme toga puta on je sreo nekog hrišćanskog monaha. II. koja je bila petnaest godina starija od njega. koji je slijedio njegovom pozivu za proročan sku službu. IV. On je tvorac svemira. Ya'qubi. Oženivši se u dvadeset i petoj godini života sa bogatom otmjenom udovicom Khadijom. Muhamed nije tražio nikakve druge žene. Prorok je primio njegov poziv. Muhamed je čuo u pećini Ghar Hira'7 glas koji mu je naređivao: »Čitaj u ime svojega gospoda koji te je stvorio« itd8. Tada je on često primjećivan kako se osamljuje i zadubljuje u razmišljanja unutar jedne male pećine (ghar) izvan Meke.). Kada je poslije krat kog razmaka (jatrdh). kome je legenda dala ime Bahira. 104. O svom pozivu i objavama Arabljanin Muhamed je uistinu imao isto toliko proračanskog koliko i svaki drugi hebrejski prorok Starog zavjeta. m 116 POJAVA ISLAMA I KALIFSKA DRŽAVA pokušao da da pismeni izvještaj o njegovu životu bio je ibn. koji si ogrnut plaštem! Ustani i opominji!«10 Glasovi su se izmjenjivali i ponekada dolazili kao »odjekivanje zvona« (salsalat al-jaras)11. mi imamo samo nekoliko pouzdanih vijesti. Noć iza toga dana u kasnija vremena nazvana je »noć snage« (laylat al-qadrf i određena je za kraj ramazana (610). H. Prvi put se na sirijskom spominje Muhamed u ne kom djelu iz sedmog stoljeća4. 127. pratio svog strica i staratelja Abu-Taliba na jednom karavanskom putovanju u Siriju. na što »su sašle« sljedeće riječi: »Ti. str. Dovoljni prihodi. koji-je umro u Bagdadu oko A. Njegova biografija 0 Proroku sačuvana je samo u kasnijoj recenziji ibn-Hishama. slili su se u jedan glas. ali kasnije. Postoji sudnji dan. H. dio IV. Prvi bizantijski hroničar koji je zabilježio neke činjenice o »saracenskom vladaru i lažnom proroku« bio je Teofan3 iz prvih godina devetog stoljeća. Muhamed. jurnu kući sav uznemiren i zamoli ženu da stavi na njega neku pokrivku. Corpus inscriptionum Semiticarum. e. Bog je jedan. njegovom postepenom. 18. str. Sirah. Ovo je bila njegova prva objava. Khadijah je bila iz plemena Quraysh i. Izvanredne nagrade u raju očekuju one koji vrše bozi je 3 Chronographia. 333. na brežuljku zvanom Hira'6. vol. vol. pod dojmom velikih du ševnih uzbuđenja. Sve dok je ova žena snažnog i plemenitog karaktera živjela. str. U toku jednog od ovih perioda nespokojstva i nemira. Mada je Muhamed jedini od svjetskih proroka rođen u punom istorijskom svjetlu. koji su prouzrokovale sumnje 1 čežnje za istinom. str. pa je uzela mladog Muhameda sebi u službu. samostalno je vodila trgovinske poslove. davali su mu dosta slobodna vremena i omogućavali da se preda svojim vlastitim sklonostima. poistovjećen sa glasom Jibrila (Gabrijela). 218 (833). t.Priča se da je Muhamed. Prvi koji je 1 Ibn-Hisham. 150 (767. On je svemoćan. sir. njegovim nastojanjima da se usavrši. koji je umro u Egiptu oko A. u surama iz Medine. O njegovoj borbi za život. koji su sada obezbjeđivali materijalno stanje Muhamedovo i o kojima u Koranu postoje potpuno sigurna obavještenja5. kao udovica bogatog trgovca. 2 Ime se susreće na j'užmoarapskom natpisu. II. .

Iseljenici su našli utočište u zemlji hrišćanina Negusa. Bilo je potrebno pribjeći stvarnim progonima. 67:26. kojima su oni od strane članova plemena Quraysh bili nepoštedno izloženi. I. je tutor bio. 51). 146 (tekst) — str. 39. Međutim. sada su se kao oružja borbe pokazala bezuspješna. 6 Vi'di Ibrahlm Rif'at. ostao je nepokolebljiv. 615. i slj. 10 Koran. tj. sure iz Meke. 13 Ibn-Hisham. čuvara Ka-be. Zato se Muhamed sada zaputi u svoj narod da podučava. str. Mir'at al-Haramayn (Cairo. I. 11. Kada su novi članovi. a malo kasnije umro je i abu-Talib. 3. prijeteći svojim slušaocima čak i neposrednom propašću. ono 12 Isp. str. On. 51:50. U toku perioda koji prethodi hidžri pada i dramatična isrd'14. God. I. Sources syriaques. ALAHOV PROROK zapovijedi. Ono što su oni smatrali herezom izgledalo je da se kosi sa najboljim ekonomskim interesima plemena Quraysh. On je postao nadhir (Ko-ran. pt. među kojima je glavna bila porodica 'Uthmana ibn-(Affana. panteona mnogobrojnih božanstava i centra panarabljanskog hodočašća. str. njegova žena. 96 :1—5. vol. abu-Sufyan. uvidio je da i njegov narod ne smije biti bez nje. opisujući rajska uživanja i paklene strahote. vol. uprkos privremenog gubitka mnogih svojih privr-ženika. Za vrijeme ovih teških dana progonstva. Njegove prve objave. 8 Koran. . ibn-Sa^d. koji se divio Jevrejima i hrišćanima zato što imaju »pisanu knjigu«. zahvaljujući uticaju svoga bratića Waraqah ibn-Nawfala. 74 : l i slj. Bar-Penkaye (Leipzig. koji je predstavljao aristokratski i uticajni umajadski ogranak plemena Quraysh. vjesnik i prorok (nabi) Alahov. To je bila suština njegovih prvih objava. Nju su slijedili Muhamedov stričević Alija i njegov rođak abu-Bakr. 1908). jer je osjećao da je pozvan da ga izvrši kao vjesnik (rasul) Alahov. Objave su neprestano »silazile«. 175 (prev. I. koji je bio hanif12. vjerna Khadijah je umrla. isp. čiji. ismijavanja i zadirkivan ja. Isporedi Poziv Izaije. vol. propovijeda i objavljuje novu vijest. Ibn-Hisham.4 A. 50— 60. 2. 143. str. uglavnom iz redova robova i nižih društvenih klasa. jasne. Ljudi su ga ismijavali. 1296). 1925). L. Muhamed se pokazao neustrašiv i smjelo je nastavio da propovijeda i da ub jedi van j ima obraća ljude od kulta mnogih krivih bogova u vjeru u jednog istinitog boga — Alaha. bila je prva koja se odazvala njegovu pozivu. 121. I. počeli da popunjavaju redove vjernika. str. 6 :1 i slj. Muhamed je pridobio nekoliko obraćenika. 136—9. MUHAMED. str. str. snažne i impresivne. §ahlh (Bulaq. Khadijah. Ir'osvetivši se novom pozivu. 7 Al-Bukhari. 217—20. 93 : 6—9. živim i uzbudljivim. Mada on nikada nije ispovijedao islam.). ostao je do kraja čvrst u odbrani svoga bratića. Rezultat ovih novih mjera je selidba u Abisiniju dvanaest mekanskih porodica. str. koji je uporno odbijao da ih preda u ruke njihovih tlačitelja13. Vidi: Tor Andrae: Mohammed: sein Leben und sein Glaube (Gottingen. 97 :1. vol. a strašna kazna u paklu očekuje one koji ih preziru. savjetodavalac i prorok sudbine. 1932). Uskoro je 'Umar ibn-al-Khattab. bile su kratke. trudeći se da svoje poslanstvo učini efektnim. 9 Koran. Kao hvalilac Gospoda i savjetodavalac svoga naroda. on mu se predao svom dušom. I. bio uključen u službu Alaha. Mingana. Oko tri godine prije hidžre. koji je bio određen da odigra vodeću ulogu u osnivanju islamske države. 5 Sura. 11 Bukhari. njihovim stopama pošle su još osamdeset i tri druge porodice. vol.

17:1. str. 230. ovo čudesno putovanje još je uvijek omiljena tema u mističnim krugovima Perzije i Turske. MUHAMED. julom). Or. 119 ovom znamenitom putovanju. ne »bijeg«. nadajući se da će na taj način osigurati sredstvo za smirenje neprijateljstava među zavađenim plemenima Aws i Khazraj. II. Pošto je tom prilikom Jeruzalem. Sumderlamd (London. 4535. 1926). 1318). H. Prorok bio u jednom trenutku prebačen iz Meke u Jeruzalem. otprilike od sedamdeset i pet ljudi. 124—9. prev. Britski muzej. Masablh alSunnah (Cairo. Petersburg. On ih je slijedio i tamo stigao 24. vol. god. e. uglavnom članova Khazraj plemena. pozvalo ga je da se posve preseli u Jatrib (Medinu). na kome je Muhamed putovao u pravcu neba. Uljepšavano kasnijim dodavanjima. Yusuf u Zalaykha. većinom iseljenika odigrala se u Badru. koji su se sada počeli zvati ansar (pomagači). Oko 620. i jedan ga španski naučnik15 smatra prvobitnim izvorom Danteove Božanske komedije. poslužio kao zemaljska stanica na MUHAMEDOVO PUTOVANJE KROZ NEBESKE SFERE Original u Džami. koji su iščekivali mesiju. u Palestini. Muhamed je dozvolio da dvije stotine njegovih sljedbenika izmaknu budnoj pažnji plemena Qura-ysh i da mirno umaknu u Medinu. ALAHOV PROROK . vol. poslije Meke i Medine. Tako se odigrala čuvena negira (hijrah) — u stvari.. str. kojom se završava mekanski period a započinje medin-ski. i smatrajući da je njegova stvar u njegovom rodnom gradu izgubljena. kao službeni početni datum muslimanske ere17. n. 1898—9). 118 POJAVA ISLAMA I KALIFSKA DRŽAVA noćno putovanje kada je. god. II. što je prethodilo njegovu penjanju (mi'raj) do sedmog neba. Vođa karavana abu-Sufyan naslutio je plan napada i poslao je ljude da traže pomoć iz Meke. kri-latog konja sa licem žene i paunovim repom. rodno mjesto njegove majke. 169—72. god. čiji je centar bio jevrejski Zid plača u Jeruzalemu. Da je sjećanje na ovo noćno putovanje (al-Isra3) još životvorna i pokretna snaga u islamu. pokazala se prekretnicom u Muhamedovom životu. Proroka postepeno zasjenjuje državnik. 156. i zahvaljujući 15 Miguel Asin. nego plansko iseljenje brižno pripremano u toku dvije godine.n Karan. Sedamnaest godina kasnije je kalif 'Umar odredio mjesečevu godinu (koja počinje sa 16. kažu. sreli su se s Muhamedom na godišnjem skupu u Ukazu i zain-teresovali se za stvari o kojima je on govorio. str. Vidovnjak i prorok u njemu sada ustupaju mjesto praktičnom političaru. Poslije dvije godine jedno izaslanstvo. Bukhari. postao je i ostao treći po svetosti grad. vol. pod vodstvom novog poglavice predusreli su jedan ljetni karavan na povratku iz Sirije u Meku. koji muslimani smatraju odmaralištem Buraqatrt. Napuštajući kao prezren prorok svoje rodno mjesto. pogodivši na taj način najvitalniju tačku u životu te trgovinske metropole. dvadeset milja južno od Medine ramazana mjeseca 624.Khatlb. svjedoči niz ozbiljnih nemira koji su se dogodili u augustu 1929. nekoliko Jatribita. IV. U Medini su Jevreji. Koristeći se periodima »svetog primirja« i željni da pruže sredstva za život iseljenicima (muhajirun). očevidno utirali put kod svojih neznabožačkih zemljaka takvom pretendentu kakav je bio Muhamed. muslimani iz Medine. u kojoj se odigrala hidžra. al-Baghawi. Hidžra. Mishkat al-Masdblh (St. septembra 622. Isla!m and the Divine Comedy. on je ušao u novo obitava-lište kao visoko cijenjen i ugledan poglavica. u muslimanskom svijetu. al. Bitka između pojačanog karavana iz Meke i Medinaca. koji je već bio sveto mjesto za Jevreje i hrišćane. Pošto je učinio uzaludno propagandističke putovanje u Tajif. petnaesto stoljeće.

19 Konan. Subotu je zamijenio petak. borbu koja se završila ubistvom šest stotina sposobnih ratnika njihovog vodećeg plemena banu-Qurayzah i protjerivanjem ostalih. pokazani u ovom prvom oružanom sukobu islama. 22 Koran. 6 :10. Mas'uđi.(1922). koje su sačinjavali Mekanci sa Beduinima i abisinski plaćenici. Kada je opsada završena. i na tom mjestu. munja. 3 :119. Futuh. (A. vol. vol. Salmana20. 353—6. 8 :29—30. naređeno je da se zovom sa minareta (ađhan) vjernici pozivaju na molitvu umjesto trubom i metalnom pločom. str. Muhamed je iskopao okolo cijele Medine jarak21. ona je postala nešto više od državne vjere — postala je sama država. 33 : 26—7. I. 11—75. barq. e. 629. Pleme banu-Qurayzah bilo je prvi. u Medini. kharuiaq od perz. str. koja je na beduinsku mješavinu djelovala kao najne-viteškija stvar koju su oni ikada vidjeli. 2480. 20 Isp. God. 23 Koram. pričaju. 178—83. 33 :9—25. štaviše ranili i samog Proroka. kandan (taapaiti) preko aramejskog. ostali su njegova glavna karakteristika u svim kasnijim velikim osvajanjima. 53. islam je prerastao u dno što je svijet uvijek priznavao da on jest — borbena državna zajednica. •^^f'^-i MUHAMED. str. 121 ALAHOV PROROK . 120 POJAVA ISLAMA I KALIFSKA DRŽAVA Zid hrabrom Prorokovom rukovođenju. banu-al-Nadlr24. Dan. 17—18 = Hitti. qiblah (pravac koga se treba pridržavati za vrijeme obavljanja molitve) zamijenjen je tako da je umjesto Jeruzalema25 uzeta Meka. Duh stege i preziranje smrti. 8 :42—3.. vol. Islam je izvojevao svoju prvu odlučnu vojnu pobjedu. Islam se 'oporavio i postepeno je iz de-fanzive prelazio u ofanzivu i njegovo širenje zauvijek je izgledalo osigurano. n. »zato što su bili na strani saveznika«. nacionalizacija islama.. Mada sama po sebi nevažna kao vojni okršaj18. Gubici i na jednoj i na drugoj strani iznosili su nekih dvadeset ljudi22. ali njihov trijumf nije bio dugotrajan. 15 Isp. Novi Prorok je potpuno raskinuo sa judejstvom i hrišćanstvom. I. Tada. Sama pobjeda bila je protumačena kao božansko priznanje nove vjere19. 7). hodočašće 18 Al-Waqidi (+ 207/822—3) posvećuje više nego trećinu svog djela Maghazi. str. 627. Neznaboštvo se još jedanput svrstalo u redove protiv Alaha. str. str. H. 34—5. ali ne i posljednji neprijatelj islama koji je bio stavljen pred alternativu da izabere ili apostaziju ili smrt. raspravlja o ovoj bitki. Do sada je to bila vjera unutar države. opsjedaći su se poslije jednomjesečnog opsjedanja povukli. Jevreji iz Kej bar a bili su protjerani iz svoje plodne oaze sjeverno od Medine god. Ljuti na ovu novinu u ratnoj tehnici. Josef Horovitz u Der Islam. »saveznici« (al-ahzab). Badru i njegovim herojima. Današnji Palestinci nazivaju plača »al-Buraq«. 24 Baladhuri. završila se potpunom pobjedom tri stotine muslimana oiad tisućom Mekanaca. 17 Tabari. listina je da su Mekanci sljedeće godine (625) pod vodstvom abu-Sufyana osvetili u Uhudu svoj poraz. Godinu dana ranije Muhamed je iz Medine poslao u progonstvo drugo jevrejsko pleme. Car. Iseljenici su se tada naselili na plantažama datula postavši na taj način bezvlasnici23.16 Možda od ar. Muhamed povede protiv Jevreja. 21 Ar. str. Ramazan je utvrđen kao mjesec posta. 1256. Waqidi. XII . ova bitka u Badru — Ghazwat Badr — postavila je temelje Muhamedovoj svjetovnoj vlasti. Po savjetu nekog perzijskog privrženika. probali su ponovo svoje mačeve sa Medincima. U toku ovog medinskog perioda postignuta je arabijanizacija. IX. poslije Badra.

Bez sumnje. 66. 3 vol. Poslije dvije godine. i slj. 31 On je proglasio netačnom rasprostranjenu 'evropsku legendu da Muhamedovo tijelo visi u zraku negdje iznad Meke. al-Rihlah al-Hijazlyah (Cairo. 383. 416. Muhamed je postavio posadu u Tabuku. i slj. A. 1863). i odlomak koji je kasnije u suri 9:28 bio objavljen bio je tumačen kao da zabranjuje svim nemuslimanima prilaz k njemu. 1503. 1329). God. Ovim je aktom učinjen presedan koji je imao dalekosežne posljedice. 40 = Hitti. 34 Personal Narrative of a Pilgrimage to el-Medinah and Meccah. Muhamed povede hiljadu četiri stotine vjernika u svoje rodno mjesto i iznudi sporazum al-Hudaybiyah. Adhruh i al-Jarba' na jugu35. Ulazeći u njezino veliko svetište. 29 Ibn-Sa'd. str. koja se pripisuje 'Umaru. str. vol I. Vidi The Travels of Ludovico di Varthema in Egypt. 1928). Kako je morao biti velik broj Beduina koji su prigrlili novu vjeru. Tom je prilikom. 35—6 = Hitti. Samo petnaestorici Evropljana hrišćana do sada je uspjelo da vide dva sveta grada i da spasu svoje živote. Plemena i pokrajine koji ranije nisu bili poslali . Ovakvo tumačenje zabrane još je na snazi30. vol. stir. koji se kasnije nazvao jizyah. a među posljednjim bili su Englez Eldon Rater (Eldon Rutter)32 i Madžar Julije German (Julius Germanus)33. H. najinteresantniji je bio ser Ričard Berton (Sir Richard Burton) (1853)34. Arabia Deserta and Arabia Felix. 99.10. Khalid ibn-al-Walid i 'Amr ibn-al-'As ('Asi). 628. Prvi je bio Ludoviko di Vartema iz Bolonje31 god. vol. 59. Ovim sporazumom se praktično završio Muhamedov rat sa njegovim suplemenjacima iz plemena Quraysh.. God. »Beduini su sirovinski materijal islama«. može se nagađati iz izreke. zauzeće Meke bilo je završeno. -7 Ibid. Između ostalih_ članova ovoga plemena. 2r> Baladhuri. uzvikivao: »Istina se pojavila. (London. godina (630—31) naziva se »godina izaslanstva« (sanat al-wujud). na granici Gasana. str. isp. 2 vol. koja je tek bila u začetku. 32 The Holy Cities of Arabia. Za vrijeme te godine dolazila su izaslanstva u velikom broju iz bliza i iz daleka da iskažu svoju privrženost vladaru — Proroku. str. 8). po kojemu su na jednak način bili tretirani Mekanci i muslimani26. Koran 17 : 83. kažu. predodređeni da postanu dva silna mača borbenog islama. str. 47. Plemena su se priključivala ukoliko ne iz uvjerenja. Baydawl. str. J. = Hitti. Syria. . str. prev. 9. H. II. 30 Muhamimad Lafolb al-Batanuni. 25. a isto tako ozakonjeno je i ljubljenje Crnog kamena — predislamskog fetiša. Pričaju da ih je bilo tri stotine i šezdeset. I. dsp. jer se islam zadovoljavao traženjem usmenog priznavanja vjere i plaćanja doprinosa za siromašne (zakah). Anvoar. XXXI. i bez ijedne borbe zaključio mirovne ugovore sa hrišćanskim poglavicom Ajle (alAqabah) i jevrejskim plemenima u oazama Mak-na. 122 POJAVA ISLAMA I KALIFSKA DR2AVA Ova 9. 60—61. s tim da plaćaju danak. nekako u ovo vrijeme bili su primljeni u članstvo velike vjere. i slj. 3S Allah Akbar (Berlin. (London. a ono zbog vlastitih interesa. 28 Waqidi. str. London.u Kabu je ozakonjeno. Jones (Hakluyt Society. Stih je očigledno htio da zabrani samo politeistima da ne dolaze u blizinu Kabe u vrijeme godišnjih hodočašća. W. 1.str. Muhamed je u komadiće slupao mnoge idole. pt. 1855—6). a laži je nestalo!«27 Sa narodom se postupalo osobito velikodušno'28. 92. Možda je otprilike u ovo vrijeme29 Muhamed proglasio teritorij oko Kabe zabranjenim svetim zemljištem (haram). Teško da se može s ovim isporediti ijedan trijumfalni ulazak u starim analima. str. Urođenici Jevreji i hrišćani uzeti su pod pokroviteljstvo islamske zajednice. krajem januara 630 (A. 1938). 35 Balfadh'UTi.

koja se sastojala. tj. sve vrijeme dok je živio. Sa Khadijom je imao velik broj djece. 1922). On je uzeo oko dvanaest žena. Između njih najviše je volio A'ishu. »Bez obzira da li ozbiljan ili beznačajan i nevrijedan.izaslanstva učinili su to sada. od nekoliko soba koje gledaju na dvorište i u koje se može pristupiti samo s te strane. koje se tiču ženidbe i razvoda braka. mladu kćerku abu-Bakra. 24 :33. u najmanju ruku. Na taj je način. 37 D. poslušajte moje riječi i uzmite ih srcu! Znajte da je svaki musliman brat svakom drugom muslimanu i da ste vi sada jedno bratstvo. Njegov Prorok. ni ma kakve hijerarhije. na j glavni ja veza arapskog srodstva. Ovo je bio njegov posljednji dolazak i zbog toga je i nazvan »oproštaj no hodočašće«. Cesto se mogao vidjeti kako sam sebi krpi odjeću. koji je i sam nekoć bio ubogo siroče38. Ovo je bio prvi pokušaj u istoriji Arabije da se stvori jedna društvena organizacija više na vjerskoj nego na krvnoj bazi. Muhamed je gorko oplakao gubitak svog mladog sina Ibrahima. neke iz ljubavi. postupanja sa robovima. Arabia (Oxford. ipak je njegov svakodnevni način života uspostavio norme kojih se danas pridržavaju milijuni ljudi i svjesno im podražavaju. G. Vođa molitve. jednim potezom. Ova nova zajednica emigranata i privrženika bila je zasnovana na vjerskoj bazi kao Alahova zajednica (Ummat). izuzev Fatime. nijedno. 1925). pored vjerskih odredbi o postu. sklona da njom upravlja Muhamed i da se uključi u njegov novi plan. ratnim zarobljenicima i neprijateljima. slavne Alijine žene. vidimo da ih je propisivao naročito dobrohotan čovjek. 52. 9 :60. vršio i ovu zemaljsku vlast. 218—19. Njezina džamija bila je njezin javni forum i vojničko vježbalište. davanju milostinje i molitvi. umro je 8. bila zamijenjena novom. Neka vrsta islamskog mira (Pax Islamica) bila je uspostavljena u Arabiji. imam. ALAHOV PROROK Iz medinske vjerske zajednice razvila se kasnije velika islamska država. Nova zajednica nije smjela imati klera. I na zenitu svoje slave. Oni su dolazili iz Omana. Kao takav. žaleći se na strašnu glavobolju. Njezino neznaboštvo uzmicalo je ispred plemenitije vjere i višeg morala. prema tome. siročadima. a to su isto učinila i plemena Hamdan i Kindah. bez obzira na plemenska srodstva i stare prijateljske veze. Sto se tiče propisa u vezi sa postupanjima sa robovima. Muhamed je provodio skroman život u kući od ilovače. svi su. koga mu je rodila Marija. hrišćanka Koptkinja. Protuzakonito je. 2 :172. Ljudi. Alah je bio personifikacija državne vrhovne vlasti. druge zbog političkih razloga. Pleme Tayyi' poslalo je poslanike. veza zasnovana na plemenskom srodstvu. Hogarth. bili sada. 4 :40. 93 :9. kao i mjesto zajedničkog kulta. juna 632. on je iznenada obolio i. kao što se i dan-danas sastoje sve staromodne kuće u Arabiji i Siriji. Činilo se da je Arabija.« 38 Koran. str. Cijelo vrijeme bio je nadohvat svome narodu. pored svojih duhovnih funkcija. Ono malo imovine što je ostavio smatrao je državnom svojinom. Unutar ove zajednice. koja se do tada nikada nije pokorila volji jednoga čovjeka. koju svaki drugi državni vladar vrši. Vidi Robert Roiberte The Social Laws oi the Qoran (London. vjerskom vezom. za svakog od vas da prisvoji sebi išta što pripada njegovu bratu ukoliko mu taj brat nije to dao drage volje38. još i društvene i političke uredbe. u principu braća. 123 MUHAMED. nejačadima i potlačenima. ni ma kakve centralne crkvene vlasti. Tri mjeseca poslije njegova povratka u Medinu. nije ga nadživjelo. trebao je . bio je njegov zakoniti zamjenik i vladar na zemlji. Desete muslimanske godine Muhamed je na čelu godišnjeg hodočašća trijumfalno ušao u svoju novu vjersku prijestonicu Meku. koje sadrže. god. Muhamed je. Nijednog čovjeka koga je bilo koji dio ljudske rase smatrao savršenim čovjekom nisu tako pedantno oponašali37. Ovo su Prorokove riječi u njegovom slavnom govoru prilikom »oproštajnog hodočašća«. Hadramauta i Jemena. isto kao i u danima kada je bio nepoznat i neslavan. Medinskom periodu Prorokova života pripadaju duge i opširnije sure u Koranu.

zapovjedio da se molimo. 62 : 2) izraz upotrebljava kao da je u opreč . od aram. Sam neuk čovjek42. čije porijeklo mi znamo i čiju istinoljubivost. glasnika i tumača muslimanskih iseljenika u Abisiniji. Koraoi. vol. stvorio od bezizglednog i ne mnogo obećavajućeg materijala narod koji nikad prije nije bio ujedinjen. tako da su jači među nama gutali slabije. On nam je. U toku kratkotrajnog ovozemnog smrtnog života Muhamed je. kojima je bilo naređeno da štite jedan drugoga protiv čitavog svijeta. 969. mudrosti i teologije. Tako je bilo naše stanje sve dok među nas Alah nije poslao vjesnika. 2 :179. odanost i neporočnost mi priznajemo. On je položio temelje carstvu kojemu je bilo namijenjeno da u skoroj budućnosti obuhvati unutar svojih prostranih granica najljepše pokrajine tadašnjeg civilizovanog svijeta. 39 Karam. gledalo se prijekim okom. str. 183. 124 POJAVA ISLAMA I KALIFSKA DRŽAVA je naredio da štujemo jedino Alaha i da s njim ne dovodimo u vezu nijednog drugog. Vino (khamr. On nam je zabranio da činimo preljube. sitr. ostavljali svoje porodice i kršili ugovore o uzajamnoj zaštiti. str. i njega jedinog štujemo. koji nemaju nikakve objave. što suni'tski (pravovjerni) muslimani tumače »nepismen«.) i kockanje — pored žena arabljanskom srcu dva najdraža uživanja — uklonjeni su jednim stihom39. Nalbatejci su imali jedno asntiibakhovsko božanstvo. mnogo poslije abisinske migracije.takođe da bude glavnokomandujući u vojsci vjernika. 40 Isp. u zemlji koja je dotle bila samo geografski pojam. Ibn-Hisham. Medinska općina bila je u minijaturi kasnija islamska zajednica. da krivo svjedočimo. koji smo štovali idole. da se držimo svojih porodica i da se uzdržavamo od činjenja zla i prolijevanja krvi. Na pjevanje. On je osnovao vjeru koja je u ogromnim prostranstvima zamijenila hrišćanstvo i judejstvo i koja još polaže pravo na privrženost jednog -dobrog dijela ljudske rase. 41 Post je bio naređen u medinskom periodu. 5 :92. toao čovjeka među arabljaoiskim'politeis'tima. Waqidi. da vratimo drugima ono što im dugujemo. 2 :168. 433—4. III. naredio da govorimo istinu. Kontrast između starog i novog poretka živo je opisan apokrifnim riječima koje su stavljene u usta Ja'fara ibn--abi-Taliba. ogrezli u nemoralu. hranili se uginulim životinjama (mavtah)40. On je bio taj koji nas je okupio oko Alaha da ga ispovijedamo kao jedinoga. takođe. povrh toga. koje je skoro jednako bilo privlačno. isp. Muhamedu ipak treba zahvaliti za knjigu koju danas osmina čovječanstva smatra za utjelovljenje svega znanja. Islam je zbrisao prošlost. Kritički naučnici ističu da se u Koranu (7 :156. Tafslr. 42 Koransko ummi (3 :19). 219. 3 : 68—9. On nam 38 Ilbn-Hisham. da lišavamo siročad njihovih zakonitih prava i da loše govorimo o nevinim ženama. Ja'far je rekao Negusu: Mi smo bili jahilivah narod. skoro izopćenici i izvanzakonici. objašnjava T®t>aird. On nam je. Svi Arabljani koji su ostali neznabošci bili su van okrilja. da dajemo milostinju (zakah) i da postimo41. 143. Iz Medine se islamski teokratski sistem vladavine proširio po cijeloj Arabiji i kasnije je rasprostranjen po većem dijelu zapadne Azije i sjeverne Afrike. str. Koran. a da odbacimo sve vrste kamenja i idole koje smo mi i naši preci umjesto njega štovali.

im . Originalni rukopis nove verzije čuvan je u Medini2. Mishkah. Napravljene su tri kopije ovog teksta i poslate u tri vojna logora u Damask. 138. 396. 85:21—2)4. 1937). in a • ?d^0$Mm W^ . Vida: Versajski ugovor.. iz sure 25 :6 da se naslutiti da je Muhamed znao pisati arapska. 2 Kažu da su ovaij primjerak -turske vlasti poklonile caru Vilimu II.. 651. Abu-Bakrov primjerak. god. uglavnom. koji je ranije bio Muhamed o v sekretar. 'Uthman je zato postavio god. l—10. ALAHOVA KNJIGA Sljedeće godine poslije Muhamedove smrti. Koran je Alahova riječ koja je Muhamedu preko Gabrijela upućena iz nekog prototipa koji se čuva u sedmom nebu (sur. Konačan tekst su utvrdila dva vezira. Zadaća je povjerena Zayd ibn-Thabitu iz Medine. str. New Researches into the Composition and Axegesis of the Koran (London. isp. Siriji i Iraku sa različnim čitanjima. dok su sve druge bile uništene. nastala zbog manjkave prirode kufijskog pisma. II. poslužio je kao osnova. IbnMujahid je priznao kanonskim sedam čitanja. • •'-S ' ' l 126 POJAVA ISLAMA I KALIFSKA DRŽAVA . vol. * Vidi Baydawi. 56:76—9. ibn-Muqlah i ibn-'Isa. MateriaHs for the History oj the Text of the Koran (Levden. str. 43:3. str. prema ortodoksnom mišljenju. 309—10. Hantwig Hirschfeld. 343. Podjela sura (koranskih poglavlja) mehanička je. nadahnut samo smisao nego i svaka riječ i svako slovo. Savremena nauka ipak misli da abu-Bakr nije nikad napravio službenu recenziju i smatra da je 'Uthman našao nekoliko prijesto-ničkih rukopisa u Arabiji. uz pomoć učenog ibn-Mujahida. 933. sec. koja su.nosti s ahl al-Jcitab (narodi pisana) i. istog Zavda za predsjednika revizione komisije. II. Basru i Kufu. na preporuku 'Umara. naredio je da se njegovi razbacani dijelovi skupe. Po muslimanskom mišljenju. 51. . vol. Mekanske sure. Odlomci »sa rebara palminih listova i sa tablica od bijelog kamenja i iz duša ljudi«1 skupljeni su ujedno i sačinjen je tekst. m. pit. i slj. Nije. 'Uthman je proglasio ispravnim medinski kodeks i naredio da se svi drugi unište. koja su se razvila zbog nedostatka samoglasnika i dijakritičkih znakova3. 235. 1902). kojih ima oko devedeset i pripadaju 1 Khatlb. prema redu njihove dužine. VIII.:->'• POGLAVLJE IX i • KORAN. •limarove kćerke i jedne od Muhamedovih udovica. Za vrijeme 'Uthmanova Kalifata (644—56) pojavila su se različita čitanja u tadašnjim tekstovima. koji je primijetio da izumiru pamtioci (huffaz) Korana. prema tome. koji je tada bio na čuvanju kod Hafse. treba da znači čovjeka nesposcona da čita sveta pisma nanije objavljenih vjera. str. 8 Arthur Jefferv. prema tome. . I. 246. abuBakr.

BI ješci stare rječitosti i proročanske iskre pojavljuju se ovdje-ondje u medinskim surama kao. U njima su izložene teološke dogme i ritualni propisi koji se odnose na javnu molitvu.). Sure 2. Talmudu i drugim nekanonskim jevrejskim djelima9. Sve ove priče imaju didaktički cilj. 70 : 29—30. 41 :8. 40. njegovi atributi. Kritičari smatraju da odredbe koje se odnose na razvod braka (4:24. 16:73. npr. Dan. Skoro sve istorijske priče u Koranu imaju svoje paralele u Bibliji s izuzetkom nekoliko čisto arabljanskih priča koje se odnose na •Ada. 2:229) zaslužuju najveće zamjerke. Ilija. koje se nazivaju medinske (blizu trećina čitavog sadržaja Korana). sur. Cesto citiram bračni propisi (sur. jasno aludira na Aleksandra. Salamon. Priča o Josipu ispričana je na vrlo interesantan i 5 Isp. 33:48.). Marija. nego da propovijedaju neku moralnu pouku. Haman (Haman). a sura 14 nosi njegovo ime). Noa. KORAN. Job i Jona (čije ime nosi sura 10). Isusova majka. on se citira u Starom zavjetu (Iz. 8 U medinskim surama Abraham postaje hanif. Njihove omiljene teme su: postojanje jednoga boga. etičke dužnosti čovjeka i predstojeća plata. Moj sije (čije se ime susreće u 34 različite sure). musliman (sur. oštre. npr. Dnev. Ishmael. 3.. Ostale dvadeset i četiri sure. a Sodoma osam puta. Kao »prijatelj« Jbožja. krađu. svinjetinu i kockanje. usplamtjele po stilu i pune proročanskog duha. a kažnjavao grešnike. ALAHOVA KNJIGA 127 realističan način. i druge dvije koje aludiraju na Aleksandra Velikog (Iskandar dhu-al-Qarnayn)7 i »Sedam spavača« — sve su one samo ukratko spomenute. Ivan Krstitelj. 24:33) naj-humaniji dijelovi islamskog zakonodavstva. Ahasverov . 7 Sur. Lot. brak i razvod.. osvetu. David. duhovnim ipretkom islama (sur. 20:7).. zatim . veliki potop osam puta. lihvarenje. 2 : 23) i Koranu (4 :124). većinom su duge. Priča o stvaranju i padu Adamovu navodi se pet puta. 4 :124. Varijante ovog i drugih sličnih primjera. u Novom zavjetu (Jas. Od ličnosti Novog zavjeta jedino su istaknute Zaharija. također je kćerka 'Imrana i sestra Aaronova10. On se smatra Miuhamedovim idealnim predšaisniilkoni. Između ličnosti Starog zavjeta osobito se ističu: Adam. Isus (Isa) i Marija. 3 : 60). Saul. 2. nasljedstvo i oslobođenje robova. one sadrže pravila koja zabranjuju vino. Josip (kojemu je posvećena sura 12). Koran pokazuje više paralelizma sa prvih pet knjiga Starog zavjeta (Pentateuhom) nego i s jednim drugim dijelom Biblije. 21. a da su one koje govore o postupku sa robovima. većinom su kratke.. siročadima i strancima (4:2. 8 :5. koje se odnosi na ubistva. 4:3)5 više ograničavaju nego preporučuju praksu poligamije. priča o Abrahamovu odazivu na poziv jednog istinitog boga (sur.periodu borbe. Abraham8 (spomenut oko sedamdeset puta u 25 različitih sura. Za najuzvišeni]e stihove Korana uzimaju se stihovi sure 2:172. »koje su objavljene« (unzilat) u periodu pobjede. Thamuda i Luqmana. 8 Stihovi u ovoj suri 'koji govore o svjetlosti odaju Zaratustrov uticaj. U stvari. 21:52 i slj. u suri 246. obilne riječima i bogate zakonodavnim materijalom.. kao što je. građanskog i krivičnog prava. 256. hodočašće i svete mjesece. 4 i 5 sadrže većinu ovog zakonodavnog materijala. 3 :61) i osnivačem Kabe (2 :118 i slj. gdje izgleda da je on obdaren božanskim (punomoćijem. Njihova svrha nije da ispričaju priču. »vlasnike slona«. imaju svoje paralele u midrašu. Oslobađanje robova je naročito naglašeno kao djelo koje se najviše sviđa bogu i smatra se kao okajanje mnogih grijeha. Pored toga. 18 :82 i slj.finansijske i vojne uredbe u vezi sa davanjem milostinje (zakdh) i svetog rata (jihdd). post. da poduče kako je bog u ranija vremena uvijek nagrađivao pravednike.. vatrene. preljub. Dva posljednja imena se obično spominju zajedno.

3 :31—10. 53:49 i I Sam. sur. Njena najveća snaga leži u njezinim rimama i retorskoj snazi. Anđeli su bili tumačeni kao da predstavljaju mladiće i djevojke. 18:20. Jedina očita paralela sa ma kojim sadrž€fjem svetih perzijskih knjiga može se naći u slici neba i pakla. 1928). urdu. Siioger (Oxford. 10 Sur. 11 Estera. Ps. 39:30 i Mat.236). 20:2 —17. Nuh. 4:16. Osim službenog prevoda na turski jezik. E. 4:28. marathi. 6:3.. 53:45 i I Sam. isp. 12 Sur. pravnu nauku i nauku uopće različitim aspektima jedne te iste stvari. 19 :16—29. i »kuća sagrađena na pijesku« (sur. Sama riječ Koran (Qur'an) znači glasno čitanje. sur. što se ni u kom prevodu ne može reprodukovati bez gubitka i oštećenja. ne postoji nijedan autorizovan muslimanski prevod na strane jezike. naslikanoj četkom zamočenom u materijalističke boje (sur. Sa najvećom savješću su izbrojene riječi (77. Komparativno proučavanje naprijed navedenih koranskih i biblijskih priča i takvih paralelnih odlomaka kao što su oni koji se ovdje navode ne odaje doslovnu ovisnost: sur: 2:44—58 i Djel. 16:28) očigledno predstavljaju stare se-mitske poslovice i izreke. Jedini odlomak koji se može smatrati direktnim citatom je sura 21:105. 7:36—53. 3:43). zajedničke Hebrejima i Arapima. 53:39—42 i Ezek. sur. uključujući i Injil al-Tufullyah. Elias. 10:72 i 2 Pet. 5:49 i Knj. i sur. čija se kopija nalazi u kasnijim spisima Parsa. i sur. Zak. 37:9. R. 2:5. namijenjena je za čitanje naglas i mora se slušati u originalu da bi se mogla ocijeniti. 29:57. npr.. sur. pon. 4:8. samo je jedna strana priče. sur. Bevan i C. sur. Ova knjiga. 24:50 i Zak. sur. stihovi (6. Koran je preveden na nekih četrdeset jezika13. 17:23—40 i Izl. koji on vrši kao osnova islama i kao najveći autoritet u duhovnim i etičkim stvarima. on je najčitanija knjiga koja je ikada bila napisana. sur. 4. sur: 36:53 i I Tim. 23:3 i Mat. i »deva i igla« (sur. 3:41) i pravljenje ptica od kala (sur.miljenik11. i »svaka duša okušaće smrt« (sur. 129—71. sur. 2:6. 21:20 i Otkr. štaviše. sur. razgovor. ova knjiga još važi kao osnov cijelog nastavnog plana. 92:18 i Luk. odjek »Logos« teorije15. izl. 21:23—7). međutim. pon. Ilyas. 26:14. podsjećaju na slična djela koja su zabilježena u Apokrifnim evanđeljima. Mada je Koran najmlađi među epohalnim knjigama. 6:7—9. 56:8—56). Jonah) nego direktno iz hebrejskog. čitanje. sur. jeste sluga Faraonov12. i slova (323. 24:4. 3 :1. Sama slika mogla je nastati pod inspiracijom hrišćanskih minijatura i mozaika koji su predstavljali rajske vrtove s anđeoskim figurama. ap. 6:7. 21:104 i Iz. Sve u svemu. najveći muslimanski univerzitet na svijetu. 128 koje su izvršili muslimani na više jezika. između redaka napisanih slobodnih prevoda 6 Vidi The Legacy of Israel. ima. 3:182 i Heb. uključujući perzijski.621)14. koja je snažna i živa riječ. Vri jedno je napomenuti da vjerovatno arapski oblici imena ličnosti Starog zavjeta dolaze uglavnom više posredstvom sirijskog (npr. 2:9. »Neka ga niko ne dodirne ko nije čist16.« I dan-danas se može često vidjeti musliman kako s ulice diže komad papira i brižno ga meće u rupu u zidu da slučajno nije na njemu napisano Alahovo ime. Izvjesna čudesna djela koja se pripisuju djetetu Isusu. 21:36. U takvoj jednoj školi kakva je al-Azhar. 9:110 i Mat 7:24—7). 11:41. u kaden-cama i ritmičkim izmjenama glasa. Takvi stihovi kao što su oni koji govore »oko za oko« (sur. Drugi koji imaju upadnu sličnost su sur. Ovo neizmjerno poštovanje prema knjizi dostiglo je vrhunac u kasnijoj dogmi da je to »nestvorena riječ« božja. Noah) i grčkog (npr. Vjerski uticaj. 2:273 i Mat. 40 : 38. Mat. neautorizovanih. Njegov književni uticaj može se . 19:24). Koran postaje naučni priručnik. Yunus. Njegova dužina iznosi četiri petine arapskog prevoda Novog zavjeta. str.934). 6:24. Paralele između Matije i mekanskih sura izgleda da su naročito mnogobrojne. to je udžbenik iz kog praktično svaki musliman uči čitati arapski. 7:38 i Mat. 28 :38. 2:7. jer pored njegove upotrebe u bogoštovlju. izid. udžbenik za sticanje slobodnog obrazovanja. 42:19 i Gal. 9:27. kada govori u kolijevci (sur. ben-galski. Pošto muslimani smatraju teologiju. 48:29 i Mark. javanski i kineski. 17. 10:73. 5:6—21.

. Dok danas Iračanin samo uz malu poteškoću potpuno razumije govor Marokanca. 1649. ali je prevod izvršen sa francuskoga.8. • ISLAM. ne osjeća nikakve poteškoće da razumije njegov pisani jezik. s druge strane. Iv. uzor proznog djela. (London) pod naslovom The Alcoran of Mahomet. ipak. Novi engleski prevod izvršen je da se zadovolje svi oni ikoji žele da se 'upoznaju sa 'turskim ispraz nostima«. što sve sačinjava din (vjera)1.. jednako kao i u Siriji. I stvarno. Najranije arapsko štampanje Korana izvršio je između 1485. Arabiji i Egiptu. koji je izrađen po uzoru na Koran. ali nije poetičan. VJERA POTClNJAVANJA VOLJI ALAHOVOJ POGLAVLJE X Od tri monoteističke vjere koje su se pojavile kod Semita. i 1499. sa svima onima »sijačima skandala i raskola«.. god. . Posl. U tretiranju osnova svoje vjere muslimanski teolozi prave razliku između iman (religijsko vjerovanje). U svojoj Božanskoj komediji Dante upućuje Muhameda u jedan od nižih slojeva pakla. Rodvelov (Rodwell) (1861) prevod ima hronološlki red sura. opata iz Klinija (ča. ikoji je preveden s arapskog originala. Ričard Bel (Richard Bell) (1937—9) pokušava da da kritioko preuređenje stihova. nema nijednog drugog boga osim Alaha. . 22—30. . Njegova rimovana proza postala je norma koju svaki današnji konzervativni arapski pisac nastoji savjesno imitirati. 1141). hoteći da pobije islamsko vjerovanje. ihsan (pravična djela). 13 Prvi prevod na strani jezik izvršen je na latinska pad pokroviteljstvom Časnog Petra. u Veneciji Aleksandar Raganini. vjerske dužnosti). a.ocijeniti pri pomisli da se samo zahvaljujući njemu razni dijalekti arapskog jezika nisu raspali u posebne jezike kao što je bio slučaj sa romanskim jezicima. i .«2 Iman sadrži vjeru u boga i njegove anđele. pa je po shvatanju mnogih srednjovjekovnih evropskih i orijentalnih hrišćana važio više kao heretička hrišćanska sekta nego kao posebna religija. On. U Muhamedovo vrijeme nije bilo nikakvog prvorazrednog proznog djela na arapskom. 'ibadat (bogoštovni čini. klasični jezik. 1:1. ikoji je obezbijedio usluge trojice hrišćanstkih naučnika i jednog Arapina. Postepeno se islam razvio u neovisan i poseban vjerski sistem. islam Korana je na j karakteristični ja i bliža judejstvu Starog zavjeta nego hrišćanstvu Novog zavjeta. prema tome. u . I*T rovana njegove »knjige« i njegove vjesnike i u posljednji dan. Marmaduka Piiktola (Pickthall) (1920) vrlo je uspio. . «Zakon božji (din) je islam. svugdje vjerno čuva i njeguje. Kaba i pleme Quraysh bili su odlučujući faktori ove nove orijentacije.. Na engleskom prvi prevod se pojavio god. prevod je izvršio Sieur Du Ryer. 14 Ima i drugih brojanja. Sejlov (Sale) prevod (1734. U Imdnu pojam boga zauzima na j uzvišeni je mjesto. ima mnogo srodnosti i s jednim i s drugim. jer se i u Iraku i u Maroku. 19 Sur. i do danas je ostao.. Njegov jezik je ritmičan i pun retorike. 15 Isp. ..) s arapskog originala je parafraza u kojoj se osjeća uticaj latinskog prevoda Maračija (Manracci) Refutatio Alcorani (1698). Palmerov (1880) pokušava da ireprodukuje orijentalni okus. Njegova prva i najveća dogma je la ildha illa-lLdh. najraniji. 56 : 78. preko devedeset posto muslimanske teologije . Koran je bio.

48:29). Bog je najveća stvarnost. u njoj ima malo teoloških zamršenih i zapletenih pitanja. 12. Svi ljudi i svi zli duhovi ne bi bili u stanju da u zajednici proizvedu nešto nalik na njega (17:90). 3:1). leži glavna snaga islama. očigledno je bio čin koji je Muhamedu priskrbio naziv za novu vjeru4. Ona se ogleda u praktičnoj i djelotvornoj prirodi njezina osnivača. Njegov prorok (7:156. On ima devedeset i devet uzvišenih imena (al-asma' al-husna3. on je prije svega postojao. str. The Jewish Foundation of Islam (New York. prema tradiciji. Masdblh. (Cairo. Kao vjesnik vrhovnog božanstva. Međutim. 37:103). 6:59—62. Druga dogma u Imanu govori o Muhamedu kao Alahovu vjesniku (rasul) (sur. 7:157. Najteži i jedini neoprostiv grjeh je shirk. Po koranskom teološkom sistemu. P — Istorija arapa 130 POJAVA ISLAMA I KALIFSKA DRŽAVA vedeset i devet bobaka. London. 48:15. nepromjenljiv (2:256. 2 Koran. Tonrey. skriptu4 C. i slj. Atributi (sijat) njegove moći i veličanstva zasjenjuju atribute njegove ljubavi (sur. d slj. Pripisivanje mnoštva božanstvu Muhamedu je izgledalo najodvratnije djelo i u medinskim surama se politei-stima neprestano prijeti posljednjim sudom (28:62. 49:14) vjera »potčinjavanja« i »predanja« volji Alahovoj. al-Milal w-al-Nihal. 90. 28:51. isp. Po Muhamedovu mišljenju »sljedbenici objavljene knjige«. ona nema mističnih sakramenata ni svećeničke hijerarhije koja za sobom povlači rukopoloženje. Islam je (sur. Njegova je vjera prevashodno praktična. Baghawi. i slj. on je stvoritelj (sur. Od svih čudesa on je najveće. posljednji iz dugog niza proroka čiji je on »žig« (33:40). U svojoj nauci o anđelima islam daje najistaknutije mjesto Ga-brijelu (Jibril). Ispovijedanje njegovog jedinstva dobi ja najpregnantniji izraz u suri 112. 97:1. 44:2. 16:3—17. Cureton. 158). izd. On nije »stvoren«. folkloru i narodnom vjerovanju. posvećenje i »apostolsko nasljedstvo«. Koran je Alahova riječ (kalam. 6:125. str. 96—7. 3 :17. on odgovara Hermesu iz grčke mitologije. 102. on je sveznajući i svemogući (13:9—17. 11). dodavanje i povezivanje drugih bogova s jednim pravim bogom (4:51. Potčinjavanje Abrahama i njegova sina najvišoj kušnji. pokušaj žrtvovanja sina od strane oca. al-Shahrastani. 46. nosiocu objave (2:91)6. Ne nudi nikakav nedostiživ ideal. 2:81) i »vjerni duh« (26:193). str.govori o Alahu. 2:100—101. 1933). 3 Al-Ghazzali. koji odgovaraju njegovim imenima.). I. savjetodava-lac (35:22) svoga naroda.. 9:6. sur. 5:5. U ovom nekompromisnom mo-noteizmu. Samoubi-stvo je rijetko u muslimanskim zemljama. sur. 3:25—7). sa njegovim jasnim i zanosnim vjerovanjem u vrhovno upravljanje jednog transcendentalnog bića. 56:76—9. koji je izražen riječima aslama (sur. C. 1324). 27. On sadrži konačnu objavu (sur. 116). koji je takođe »duh svetosti« f!6:104. 59:23—24). II izd. 17:107—8. . 7:179) i isto toliko atributa. Svaki koranski citat uvijek ima za uvod »Alah kaže«. On je jedini pravi bog. Njegovi vjernici uživaju u svjesnom zadovoljstvu i pokoravanju volji božjoj. Grijeh može biti ili moralni ili ritualni. on je obdaren božanskim dahom. 2:27—8). 21:98. str.. Muhamed je samo ljudsko biće čije je jedino čudo i'jdz Korana5. vol. 1842 —6. Po svojoj fonetskoj i grafičkoj reprodukciji i po svom jezičkom obliku Koran je identičan i podjednako vječan kao i njegov nebeski prototip (sur. i slj. al-Maqsad al-Asna. što nije poznato kod sljedbenika drugih vjera. 85:21—2). 6:114—15). prema tome je najveći. Potpune muslimanske brojanice (tespihe) imaju de1 Isp.

saldh. 55 :17. 1926). al-Suyuti. 24:57". na »dan« (24:24—5. 8 Svitanje. nisu možda bili uvršteni u politeiste. vjere Ispovijedanje vjere (shahadah). Molitva je drugi stub vjere. Islam se. 7. na »sat« (15:85. 30:16—17). 53 :5—7. sur. Termin za ritualnu molitvu. str. 81 :19—20. Mada je preporučuje jedna ranija sura (87:15) i zahtijevaju izvjesne mekanske objave (11:116.Fasl fi al-Milal w-al-Ahwa' w-al-Nihal. 4:46 izgleda da ukazuje da je ograničenje i kasnija zabrana . Ispovijedanje na tzv' Pet stubova (arkdn) islama. Ovo su prve riječi koje dopru do ušiju muslimanskog novorođenčeta. zadovoljavao usmenim ispovijedanjem vjere.. Koran. • Isp. 82:17—18). I između ova dva događaja ove se riječi najčešće ponavljaju. str. III (Cairo. 2 Molitva ^ vJernika muslimana se očekuje da pet puta8 dnevno okrene svoje lice prema Meki i da izgovori propisanu molitvu. osoba je nominalno musliman. I. Knj. 18:20) i na »neizbježni« (69:1—2). 219. 1347). 5:9—9) nije bila ustanovljena sve do medinskog perioda.. VJERA POTĆINJAVANJA ALAHU 131 raristi7. 116—25. 85. 17 :87—96. II. hrišćani i Jevreji. do pet molitava došlo se kompromisom nakon što je Alah zahtijevao 7 H. Pogled na muslimanski svijet iz ptici je perspektive za vrijeme molitvenog sata (ne osvrćući se na razliku prouzrokovanu geografskom dužinom i širinom) pružio bi prizor jednog čitavog niza koncentričnih krugova vjernika kako se zrakasto širi od Kabe u Meki i pokriva površinu koja se neprestano širi od Sijera Leone do Kantona i od Tobolska do Kejptauna. Pet stubova' Vjerske dužnosti ('ibdddt) muslimana temelje se 1. Čitava jedna sura (75) nosi naslov Uskrsnuće (al-qiydmah). al-Itqan f i (Ulum alQur'an (Cairo. zahod sunca i smrkniuće. mada neki komentatori sure 98:5 zastupaju drugačije mišljenje. d slj.5 Ljepotu njegove kompozicije čini njegov čudesni karakter. Muhammadun rasulu-l-Ldh (nema boga do boga. 17:1). Ps. sredina popodneva. Muhamed je Alahov vjesnik). Najuzbudljiviji dijelovi Korana obrađuju eshatologiju. 13 :27—30. One se javljaju i u mujezinovom pozivu na molitvu. str. 1925). Prema al-Bukhariju10. L. pretpostavlja uskrsnuće tijela. 62. i str. vol. Sur. a one su i posljednje koje se izgovaraju na čovjekovom grobu. uglavnom. koji se više puta u jednom danu ponavlja sa vrha minareta. Na to ukazuje njegova arapska ortografija (sa jednim wdw).. Zajednička molitva (2:239) najkasnije je naređena. Budući život. vol. kako je naslikan u Koranu. Ako je molitva postojala prije islama. ISLAM. L. sa tjelesnim mukama i fizičkim uživanjima. podne. 17:80—81. isp. ritualna molitva sa propisanim brojem od pet odvojenih i posebnih molitava na dan i potrebnim stanjem vjerske i ritualne čistoće (2:239. Stvarnost budućeg (zagrobnog) života istaknuta je čestim pozivanjem na »sudnji dan« (15:35—6. 9* 132 POJAVA ISLAMA I KALIFSKA DRŽAVA pedeset prilikom Muhamedove posjete na njegovom noćnom putovanju u sedmo nebo (sur. 10—14. Vidi ibn-Hazm. L'Islam: croyances et institutions (Beirut. na »dan uskrsnuća« (22:5. 17. isp. Prihvati li se formula jednom i ponavlja li se. post. vol. tj. Lammens. 18 :23—33. 6 Ova sura sadrži jedinu sigurnu tvrdnju da je Gabrijel bio posrednik objave. 31:32). prvi stub. sažeto je izloženo u dvostrukoj koranskoj formuli la ildha illa-l-Ldh. 4:46. 30:56). aramejska je pozajmica. 10 Sahlh. al. morala je biti neorganizovana i neofici-jelna. str.

zekat je bio ponovo ostavljen savjesti muslimana. Riječ zekat je aramejskog porijekla i mnogo je specifičnija od sadaqah. VJERA POTClNJAVANJA ALAHU manima. bio je izabran zato što je u njemu prvi put Koran bio objavljen (sur. • vi i smatrana skoro isto što i pobožnost. 263—9. Stojeći uspravno. 2:181) i dobijena bitka kod Badra. koji je možda bio svet u predislamsko doba. ali je obično u prosjeku iznosio dva i po postotka. U Koranu zekat se povezuje često sa saldh. Vjernik treba da je u stanju zakonske čistoće (taharah). ali u njegovom kasnijem razvitku na njega je uticala hrišćanska nedjeljna služba božja. Po svom dostojanstvu. 77 itd. Jednostavni i pun značenja jatihah. Taj naročiti mjesec. nepropisanu i privatnu ili individualnu molitvu. Zekat je čisto vjerska ustanova. Kao disciplinska mjera. 2:183)..: .«. ramazan kao mjesec posta spominje se samo jedanput (2:179—81). stoku. 50:38—9). Zbog toga je ovo najčešće ponavljana formula koja je ikad izumljena.. 5:63) i obavezna je za sve odrasle muškarce. vjernik musliman dnevno ponavlja oko dvadeset puta. Naređuje se uzdržavanje od svake hrane i pića od svanuća do zalaska sunca (sur. 4:94. ova je zajednička molitva morala imati velik značaj za gorde i individu-alistički nastrojene sinove pustinje. nego im je bilo dozvoljeno prodavati mirodije. Kasnije. ne treba brkati sa formalnom molitvom saldh. vjernici pružaju prizor koji uvijek ostavlja dubok utisak. prema Pliniju12..upotrebe vina moglo nastati zbog potrebe oslobađanja božje službe od pretjeranih nereda. Ona je u njima razvila smisao za društvenu jednakost i svijest solidarnosti. 2:216—17. Dvaput zaslužnija je svojevoljna ritualna molitva koja se obavlja noću (tahajjud 17:81. Njezin tačan iznos je varirao i određivao se u svakom pojedinom slučaju vjerskim zakonom fiqh. Njezin osnovni princip odgovara porezu u naravi. Čak ni vojničke plate nisu se izuzimale. 2:192). 2:40. 273—5) razvila u obavezno oporezivanje imovine. 8:47). 19:27. Ritualna molitva je zakonom određen čin koji vrše svi sa jednakim tjelesnim držanjem i pregibanjem koljena i s istim upravljanjem tijela prema istoku. Za mladu islamsku državu skupljali su zekat regularni službenici i njim se rukovodilo iz centralne blagajne da bi se pomoglo siromašnim u zajednici.• •' . sa raspadanjem čisto islamske države. jednostavnosti i redu on je nenadmašiv kao kolektivni bogoštovni običaj. Podnevna molitva u petak je jedina javna molitva (62:9. Tako je mjesto obavljanja molitve postalo »prvo vježbalište islama«. jer je to djelo koje nadilazi lične obaveze (najilah). J. koju govori predvodnik (imam). bez obzira koji je njegov maternji jezik. sur. u kojoj se posrednička molitva govori za vladara države.: : l ' l • 133 ISLAM. pod kojom se podrazumijeva milostinja pokupljena i razdijeljena jedino musli11 Ovu du'a'. o T)avanie U početku propisana kao dobrovoljni čin Ijuba•-.. Ona je unaprijedila ono bratstvo zajednice vjernika kojim je vjera Muhamedova teoretski zamijenila krvna srodstva.v •. U svom stereotipnom obliku molitva nije toliko traženje i ponizna molba11 koliko spominjanje Alahovog imena (62:9—10. zekat se (vjerska milostinja. Mada se pokajnički post više puta propisuje u medinskim surama (58:5. uključujući novac. mfi&jjjsm . Jedna karakteristika službe u petak je khutbah (propovijed). voće i robu.). svrstani u redove u džamiji i slijedeći tačno i svjesno vodstvo imama.-*. žito. Neke džamije imaju rezervi-sana mjesta za žene. 9:60). koji se često ispoređuje s Očenašem."• :•:•-••:. •. Ovom bogoslužnom skupu su bili prauzor vjerski sastanci u jevrejskoj sinagogi. Zekdt čini treći stub vjere. koji su. južnoarabljanski trgovci morali plaćati svome bogu prije. Nisu nepoznati u novije vrijeme slučajevi da su se vlade ili . koja je dobrovoljna i podrazumijeva davanje milostinje uopće. a upotreba arapskog jezika kao izražajnog sredstva za njega je neminovna. (9:5. podizale džamije i podmirivali vladini troškovi (sur.

II. 9:9). 1:3. 44.) U početku to je mogao biti kult sunca. odjeća (ihram) se odbacuje i ponovo se uzima ihlal (svjetovno stanje) Cijelo vrijeme dok je hodočasnik muhrim u posvećenom stanju. 4. zatim. čije su ceremonije padale u vrijeme jesenjeg ekvinokcija i činile neku vrstu oproštaja s okrutnim gospodarenjem palećeg sunca i odavanja dobrodošlice gromovniku plodnosti Quzah. pon. koje se uvijek obavlja desetog dhu-al-Hijjah. Odjeci o njemu održali su se u Starom zavjetu. Poslije brijanja glave. prema njihovoj (predaji. Ovo je on preuzeo od Jevreja14. 151—2.narodne mase u muslimanskim zemljama služile nasiljima protiv vjernika koji nisu postili. Ceremonija bacanja kamena obavlja se na putu za dolinu Mina u Džamrat 'Akabi. str. naravno.. U Medini i prije uspostavljanja ramazana Muhamed je očigldno svetkovao deseti dan muharema ((dshurd') kao dan posta. vol. pored ovog što je propisano u vezi sa postom ramazana i drugog. 4:2. vol. naime. 3:91. čitava se ceremonija formalno završava. prema Rif<atovu djelu Mir'dt. i i • : 134 POJAVA ISLAMA I KALIFSKA DRŽAVA -al-Hijjah. str. on se mora uzdržavati. (Knj. 16 :29. kao što je seksualno općenje. poslije godišnjih vašara. Pravi hajj zapravo počinje putem u Arafu16. Odmori (wuquj) su u zabačenim svetištima Arafe. a 'Arafat brdo. 32. pogl. XII. 96) jeste peti i posljednji stub islama. Ibn-His-ham13 tvrdi da su članovi plemena Quraysh u jdhillyah periodu imali običaj da provedu svake godine mjesec dana na brdu Hira' čineći pokoru (tahannuth). koji traje od sedmog do osmog dhu12 Kuj. I. koje leži nasuprot njemu15. U mekanskim surama riječ za post (sawm) dolazi samo jednom (19:27). 13 Sirah. lov i čupanje biljaka iz korijenja. Lev. Muzdalifi i Mini. sur. ali je institucija. 14 Bukhard. Pretpostavlja se da jedanput u životu svaki musliman oba spola koji može pri-ušiti sredstva u određeno doba godine preduzme svetu posjetu Meki. 2:192—6. Hodočasnik (hajj) ulazi u sveti ograđeni prostor kao muhrim (obučen u neobrubljenu haljinu) i obavi sedmerostruko obilaženje Kabe (tawaf) i sedmerostruki put (sa(y) između obližnjeg brežuljka al-Safa i uzvišenja Marwah. 17. Hodočašće u sveta mjesta bilo je prastara semitska institucija17. str. 18 'Arafah je dolina. 23:14. mora se pridržavati specijalnih odredbi koje mu zabranjuju prolijevanje krvi. i tu očito u značenju »šutnje«. izl. 15 Muslimana. obavljaju ovu sa'y 'kao uspomenu na događaj kada je Hagar trčala 'tamo-amo sedam puita između ova dva uzvišenja tražeći izvor za svog žednog sina. Klanjem deve ili ovce ili koje druge rogate domaće životinje u Mini (Koran 22:34—7). 'Umrah je manje putovanje u Meku i može se preduzeti individualno i u svako doba. što se slavi po čitavom muslimanskom svijetu kao (Id al-Adha (svetkovina klanja). Nemamo nikakva dokaza praktikovanja posta u predislamskoj paganskoj Arabiji. bila uhvatila čvrst korijen među hrišćanima i Jevrejima (Mat. slijedilo je hodočašće do Ka-be i 'Arafe u mjesecu dhu-al-Hijjah. 208. Zak. ali dvije riječi često se upotrebljavaju naizmjenično. Post 5 Hodočašće Hodočašće (hajj. Sedme godine hidžre Muhamed je prihvatio i islamizirao prastare hodočasničke obrede koncen-trisavši ih u Kabu i 'Arafu. U predislamskog doba u Sjevernoj Arabiji. 5:1—2. U ovim obredima islam se najviše okoristio ostavštinom . 34:22—3. l Sam.

mil kao simbol svoje veličine. Quatremere. 1). III. al-Suyuti. Kad nam jedanput da kišu. Mahmil. Husn. Riflatls priča da Beduin. M. nekoliko ranih djela20 pripisuju ovaj običaj umajadskom vicekralj u Iraka. Međutim. 276. Većina njih su muškarci. str. str. ja ću ti donijeti bocu imaslaca da ti namažeš svoju kosu. svoje hodočašće19. str. God. 35) slučajno je čuo Đeduinku ikako se obraća Kaibi na ovaj načini: »O. I.« Kad je ovo čula druga Bedoiinka. upitala je sagovortnicu: »Da li zaista misliš da joj doneseš bocu. 1957. ovaj običaj postavio na čvrste temelje21. Lectures on ihe Religion of the Semites. str. fcako kažeš?« — na što je prva odgovorila: »Šuti. od Senegala. 35. Ma'arif. markab (nosiljka) Ruwa/laha i starozavjetni kovčeg imaju isto staro semitsko porijeklo. čuvenom al-Hajjaju (f 714. 74. Histoire des sultans mamlouks de l'Egypte (Pariš. str.280. 21 Suyuti. nosi deva 17 W. izd. 3. oprosti mi uprkos tvojoj nesklonosti. vol. kako vidiš. Savremena predaja smatra da je sredinom trinaestog stoljeća ideja o mahmilu potekla od Shajar-al-Durre. Yaqut. i stalno brojčano raste kako se naprijed kreće. Bez obzira koja je od ove dvije priče tačna. str. Prosječan broj hadžija između dva svjetska rata godišnje je iznosio oko 172. Iraka. god. jer sam ja obavio. 149—50. Robertson Smith. Svaka od ovih zemalja običavala je svake godine slati na čelu karavana mah. Ne reci da nisam došao. Nigerije. 80. ibn Rustah. gospo Laylah! ako dadneš kišu našemu kraju da dobijemo mnogo hajra (ikhayir). al-Kanz al-Madfun (Bulaq. Mnogi padaju na putu i smatraju se mučenicima. koji je slavio taj događaj sa naročitim svečanostima. ponavlja na govornom arapskom sljedeće riječi: »O. 886. godine 20 Ibn-Qutaybah. S. 68. VJERA POTClNJAVANJA ALAHU koja se ne jaše nego vodi. . Službene statistike za 1958.. Buldan. Mahanil. U eri hodočašća Hidžaz je dobivao glavne izvore svojih prihoda sve do otkrića naftonosnih izvora. broj hodočasnika popeo se na jedan milijun. al-Mawd{iz w-alLtibdr. 274. str. 19 Isti pisac (vol. željni da pokažu svoju samostalnost i da dokažu svoja prava na zaštitu svetih mjesta. 19(27). ja samo s njom zbijam šalu. raskošno ukrašenu nosiljku. gospode ovoga doma! Izjavljujem da sam došao.naslijeđenom od predislamske Arabije. isp. 192. kada danas obavlja svoje ritualno obilaženje Kabe. Četiri veća karavana su ipak iz Jemena. Liberije. prose. uvijek je u pokretu prema Istoku. str.« Neprekidno polagano kretanje hodočasnika preko centralne Afrike. 300. I. 6. Egipat i Pakistan su poslali najveći broj hodočasnika. 1288). EGIPATSKI I SIRIJSKI MAHMILI NA ODLASKU IZ MUZDILIFE U MINU. I <pt. Oprosti meni i mom ocu ako hoćeš. izd. Oook (London. Inače. Još od trinaestog stoljeća ove mahmile šalju muslimanske poglavice. 1904. ja joj neću donijeti ništa!« i H 135 ISLAM. al-Suluk f i Ma'rifat Duwal al-Mulukt prev. žene jednog od posljednjih ajubidskih sultana. oni koji prežive na kraju okrenu nekoj zapadnoj luci Crvenog mora. 1922). vol. vol. str. godinu tvrde da je te godine broj iznosio 620. odakle ih transportu ju na drugu stranu specijalnim brodovima.). Oni trguju. 18 Vol. potpuno je sigurno da je Mameluk Baybars (1260—77). oni odrađuju svoj put u časnu Meku (al-Mukarramah) i presvijetli grad (al-Madmah alMunawwarah). Gaston Wiet (Cairo. 1845). ali ima i nekoliko žena i djece. Neki idu pješice. L. (al-Maqrizi.000. II. A. Sirije i Egipta. vol. drugi na devama. Posljednjih godina sirijski i egipatski karavani ističu se svojom veličanstvenošću i sjajem. str. IV.

i I ' S m - •' 11 POJAVA ISLAMA I KALIFSKA DR2AVA Kroz vjekove je ova institucija služila kao jedan jači faktor objedinjavanja u islamu i kao najefikasnija zajednička veza među raznovrsnim vjernicima. Ona je prisiljavala skoro svakog sposobnog muslimana da jednom u životu preduzme taj put. Uticaj zbližavanja ovakvih skupova bratstava vjernika sa sve četiri strane svijeta teško se da precijeniti. On je davao priliku crncima, Berberima, Kinezima, Perzijancima, Sirijcima, Turcima i Arapima -- siromašnim i bogatim, visokim i niskim — da se zbratime i nađu na zajedničkim vjerskim osnovama. Od svih svjetskih vjera, izgleda, islam je u najvećoj mjeri uspio da poruši barijere rase, boje kože i nacionalnosti - - u najmanju ruku unutar granica svoje zajednice. Granica je povučena samo između vjernika i ostalog čovječanstva. Ovi hodočasnički skupovi su, bez sumnje, doprinijeli svoj udio u ostvarenju ovog rezultata. Dalje, oni su pružali izvanredne prilike za propagiranje sektaških ideja među narodima koji dolaze iz zemalja koje nisu zajedno povezane modernim sredstvima komunikacija i gdje još glas štampe nije živi glas. Takav pokret kao što je, npr., sanusi u sjevernoj Africi, odavde vuče svoje porijeklo, i svoje brzo rasprostranjenje treba da zahvali međusobnim razgovorima vođenim ovdje u Meki. Dužnost svetog rata (jihdd)2'2 (sur. 2:186 — 90) podignuta je na dostojanstvo šestog stuba, u najmanju ruku, od sekte haridžita. Njoj islam kao svjetska sila duguje svoju ekspanziju, kojoj se ne može naći ravna u istoriji. Jedna od glavnih dužnosti kalifa je da se brine da se ne potiskuje natrag geografski zid koji razdvaja dar al-Isldm (zemlju islama) od ddr-al--harb (ratna teritorija). Ova bipartitna podjela svijeta na prebivalište mira i prebivalište rata ima svoju paralelu u komunističkoj teoriji Sovjetske Rusije. Posljednjih godina, međutim, jihdd ima manje pristalica među muslimanskim svijetom, uglavnom zbog pocjepkanosti i neodlučnosti mnogih njegovih dijelova koji se nalaze pod uticajem raznih stranih vlada koje oni smatraju suviše jakim ili previše blagonaklonim da ih ne treba uklanjati. Posljednji takav poziv na opći ustanak protiv nemuslimana uputio je u jesen 1914. otomanski sul-tan-kalif Muhammad Rashad, ali se on potpuno neuspješno završio. Još jedan važan članak vjere je vjerovanje u božansku odluku o dobru i zlu (sur. 9:51; 3:139; 35:2), dominantan faktor muslimanske filozofije i postupaka kroz vjekove. Vjerske obaveze f'ibdđat), o kojima smo naprijed raspravljali, čine osnove islama. Međutim, one nisu jedine koje propisuje Koran. Raditi pravo (ihsdn) ima iza sebe isti autoritet. Odredbe privatnog, kao i javnog morala u muslimanskom svijetu sve su vjerskog karaktera. U osnovi, volja Alahova, kako je objavljena na usta Muhame-dova, odlučuje šta je pravedno (halal, dozvoljeno, zakonito), a šta krivo (haram, zabranjeno). U istorijskom razvoju vjere u Arabiji islam je prvi zahtijevao ličnu vjeru i lični moral (sur. 53:39 — 42; 31:32), na području etičkih principa on je mjesto plemenske zajed22 Teoretski nema svjetovnog rata u islamu. Sveti rat 137

HODOČASNICI OKOLO KABE OBAVLJAJU MOLITVU

SJEVEROISTOČNI POGLED NA KABU 138 niče, zasnovane na krvnom srodstvu, zamijenio moralnu vjersku zajednicu. Od svih ljudskih vrlina on najviše insistira na dobrotvorno-sti u obliku zekat. U odlomcima kao što su 2:172; 3:100, 106, 109:11; 4:40; 7:31, koji se mogu zgodno uporediti sa najboljim odlomcima Starog zavjeta (npr. Amos 5:23—4; Hoz. 6:6; Mik. 6:6—8), jasno su izloženi njegovi etički ideali.

POGLAVLJE XI PERIOD OSVAJANJA, EKSPANZIJE I KOLONIZACIJE 632—61. n. e. Ortodoksni kalifi: 1. 2. 3. 4. Abu Bakr <Umar 'Uthman Alija

632—34. 634—44. 644—56. 656—61.

U toku cijelog svog života Muhamed je lično vršio dužnost proroka, zakonodavca, vjerskog vođe, glavnog suca, vrhovnog komandanta armije i civilnog poglavice države. Sada je, međutim, Muhamed bio mrtav. Ko je trebao da bude njegov nasljednik, njegov khalifah (kalif) u svemu izuzev duhovne funkcije? Kao posljednji i najveći prorok koji je čovječanstvu izručio posljednju volju božju, očigledno, Muhamed nije mogao imati nikoga da ga naslijedi. Prorok nije ostavio nijedno muško dijete. Nadživjela ga je jedino kćerka Fatimah, Alijina žena. Kod Arabljana, međutim, položaj poglavice ili šeikat zapravo nije bio nasljedan; on je bio više izboran, jer se išlo linijom plemenskog starješmstva. Čak i da njegovi sinovi nisu umrli prije njega, problem ne bi bio riješen. Muhamed, međutim, nije jasno odredio nasljednika. Prema tome je kalifat prvi problem s kojim se islam morao suočiti. To je još uvijek goruće pitanje islama. U martu 1924, šesnaest mjeseci pošto su ukinuli sultanat, Turci kemalisti učinili su kraj i Otomanskom Kalifatu u Carigradu, koji je držao (Abdal-MajId II. Poslije toga bilo je sazivano nekoliko panislamskih kongresa u Kairu i Meki da odrede zakonitog Prorokova nasljednika, ali bez uspjeha. Po riječima glasovitog istoričara religija al-Shahrastanija (-f 1153)1: »Nijedno pitanje u islamu nije prouzrokovalo više krvoprolića od kalifata (imdmah)«. Kao i uvijek kada se ozbiljan problem stavi pred odluku narodnih masa, i sada, poslije Muhamedove smrti, pojavio se veći broj oprečnih stranaka. Na jednoj strani bile su izbjeglice (muhdji-run), koji su svoja prava temeljili na činjenici da oni pripadaju 1 Str. 12. . J

140 POJAVA ISLAMA I KALIFSKA DRŽAVA

Prorokovu plemenu i da su oni bili prvi koji su priznali njegovo poslanstvo. Na drugoj su strani stajale pristalice iz Medine (Ansar), koji su tvrdili da bi zajedno Muhamed i islam u svojim prvim počecima propali da im oni nisu pružili utočište. Kasnije su se ove dvije stranke spojile i obrazovale stranku drugova (sahabah). Poslije toga došli su legitimisti (ashab al-nass w-al-talyin), koji su dozivali da Alah i Muhamed nisu mogli prepustiti zajednicu vjernika slučaju i hirovima izbornog tijela i, prema tome, morali su ostaviti jasne propise za njezino starješinstvo time što su odredili neko naročito lice da naslijedi Muhameda. Alija, Prorokov stričević, muž njegove preživjele jedinice kćerke i jedan od prva dva ili tri vjernika, bio je taj koji je na taj način određen i njegov jedini zakoniti nasljednik. Pošto je ova posljedna stranka bila protiv izbornog principa, ona se uporno oslanjala na božanske pravo upravljanja. Posljednja, ali ne i na j beznačajni ja došla je umajadska aristokrati ja plemena Quraysh. U njihovim su rukama bili vlast, moć i bogatstvo za vrijeme predislamskog perioda (oni su, međutim, najkasnije priznali islam), i oni su kasnije prisvajali pravo na nasljedstvo. Njihov poglavica abu-Sufvan bio je protiv Proroka, vođa opozicije sve do pada Meke. Prva je stranka trijumf ovala. Stari i pobožni abu-Bakr, proro-kov tast, i jedan među prvom trojicom ili četvoricom koji su u njega povjerovali primio je od skupljenih poglavica zakletvu vjernosti (bay'ah), možda prema ranije udešenom planu između njega, 'Umara ibn-al-Khattaba i abu-'Ubavdaha ibn-al-Jarraha. To je bio trijumvirat koji je bdio nad sudbinom novorođenog islama. Ortodoksni kalifat: patrijarhalno doba Abu-Bakr stoji na čelu liste četvorice ortodoksnih (rashidun) kalifa, koja još uključuje 'Umara, 'Uthmana i Aliju. Ovo je bio period u kojem sjaj Prorokova života nije prestajao da sipa svjetlo i uticaj na misli i djela kalifa. Sva četvorica bili su bliski drugovi i rođaci Prorokovi. Živjeli su svi u Medini, pozornici Prorokove posljednje duhovne službe, izuzev posljednjeg, Alije, koji je za svoju prijestonicu izabrao Kufu u Iraku. Arabija osvaja samu sebe Za vrijeme svog kratkotrajnog kalifatstva, abu--Bakr (632—4) bio je uglavnom zauzet tzv. riddah ratovima (secesionističkim ili apostat-skim). Prema pisanju arapskih hroničara, sva je Arabija van Hi-džaza, za koju se tvrdi da je prigrlila islam i priznala svjetovnu vlast Prorokovu, poslije njegove smrti otpala od novoorganizovane države i počela da slijedi veći broj lokalnih krivih proroka. Činjenica je da je zbog nedostatka komunikacija, potpunog odsustva organizovanih metoda misionarske aktivnosti i zbog kratkog vremena tek jedna trećina Poluotoka stvarno ispovijedala islam za vrijeme Prorokova života i priznavala njegovu vlast. Čak i Hidžaz, neposredna pozornica njegovih aktivnosti, nije bio islamiziran sve do jedne ili dvije godine OSVAJANJE, 141 prije njegove smrti. Izaslanici (wufud), za koje se govori da su došli da mu izraze privrženost, nisu mogli predstavljati cijelu Arabiju. Dovoljno je bilo u ono vrijeme da se jedno pleme smatra muslimanskim ako su samo njegove poglavice priznale islam. Mnogo takvih plemena u Jemenu, Jememi i u Omanu opiralo se da plaćaju Medini zekdt. Prorokova smrt dala im je povoda za ispriku da se aktivno odupru. Jedan od glavnih motiva bila je surev-njivost zbog sve veće hegemonije prijestonice EKSPANZIJA I KOLONIZACIJA

Hidžaza. Stare centrifugalne snage, karakteristične za arabljanski život, još su jedanput bile u punom dejstvu. Abu-Bakr je bio nepokolebljiv u svom insistiranju na bezuvjetnoj kapitulaciji »odmetnika« ili na vođenje rata do uništenja2. Kha-lid ibn-al-Walid bio je junak ovih ratova. U toku otprilike šest mjeseci on je kao glavnokomandujući prisilio plemena centralne Arabije na pokornost. Najprije je pokorio pleme Tayyr, zatim Asad i Gha-tafan, čiji je prorok Talhah podrugljivo nazvao muslimane Tulavhah, i, konačno, banu-Hanifah u Jememi, koji su se okupili pod zastavom nekog proroka, čije se ime Musavlimah podrugljivo pojavljuje u deminutivnom obliku u arapskim analima. Ovaj Musavlimah je pružio najogorčeniji otpor. On je ujedinio svoje vjerske i svjetovne interese sa Sajom, možda hrišćankom, koja je bila proročica i vračarica plemena banu-Tamim. Njom se on i oženio. Sa vojskom pod njegovom komandom od 40.000 ljudi, tako kažu, on je uništio dvije muslimanske vojske prije nego je došao Khalid sa trećom. I od ove treće, pobjedničke, Khalid je izgubio dosta recitovalaca Korana, tako da je bilo dovedeno u opasnost ovjekovječenje znanja svete knjige. Drugim bitkama komandovali su drugi muslimanski generali sa različitom ratnom srećom3 u Bahreinu, Omanu, Hadramautu i Jemenu, gdje je al-Aswad bio priznavan za proroka. Tako je većina riddah ratova vođena ne toliko da se silom zaustave otpadnici — ovo je stanovište i arapskih istoričara — koliko da se privedu u islam mnogi koji su do toga vremena bili van njegova stada. Sada je Poluotok, zahvaljujući maču Khalidovu, bio ujedinjen pod abu-Bakrom, Arabija je morala pobijediti samu sebe prije nego je pobijedila svijet. Postignuti uspjesi u ovim unutrašnjim borbama, koje su pretvorile Arabiju za nekoliko mjeseci poslije Prorokove smrti u oružani logor, morali su da traže nova ratna poprišta. Ovladanu tehniku organizovanog ratovanja trebalo je negdje primijeniti. Ratnički plemenski duh, sada ujedinjen u nominalno jedno zajedničko bratstvo, trebalo je da nađe nove puteve da se učvrsti. Dva dominantna događaja kasne antike su teutonske migracije, čiji J e rezultat bio propast starodrevnog Rimskog Carstva, i arapska osvajanja, koja su razorila Perzijsko Carstvo i do temelja uzdrmala bizantsku moć. Od ova dva, arapska osvajanja, čija je kulminacija bila osvajanje Španije, obilježavala su početak srednjeg vijeka4. Da je neko u prvoj trećini sedmog hrišćanskog stoljeća imao smjelosti da pro2 Baladhuri, str. 94, L. 14 = Hitti, str. 143, L 23. 3 Vida Baladhuri, str. 94—107 = Hitti, str. 143—62. 4 Henri Pirenne, Mahomet et Charlemagne, 7. izd. (Brussels, 1936). „HMKOJiA 142 POJAVA ISLAMA I KALIFSKA DRŽAVA TfT.'lA

rekne da će se u toku jednog decenija neka nenajavljena, nepredviđena sila iz do tada barbarske i malo poznate zemlje Arabije pojaviti i sručiti na dvije ondašnje svjetske sile, postati nasljednik sasanidske, a oteti od druge, tj. Bizantije, najljepše provincije, on bi, bez sumnje, bio proglašen luđakom. Ali, eto, to se upravo dogodilo. Poslije Prorokove smrti, izgleda, neplodna se Arabija pretvorila, tako reći, nekom magičnom silom u rasadište junaka kojima se teško i po broju i po kvalitetu može igdje_naći premac. Vojni pohodi Khalida ibn--al-Walida i 'Amra ibn-al-'Asa u Irak, Perziju, Siriju i Egipat spadaju u naj briljantni je podvige koji su ikada izvršeni u istoriji ratova i mogu se slobodno uporediti sa vojnama Napoleonovim, Hanibalo-vim i Aleksandrovim. Oslabljeno stanje suparnika Bizantinaca i Sasanida, jer su jedni protiv drugih u toku mnogih generacija vodili ubilačke ratove, teški porezi koje su ovi ratovi iziskivali, nametnuti građanima oba carstva, podrivali su duh lojalnosti. Ranija podjarmljivanja arabljan-skih plemena u Siriji i Mezopotamiji, a naročito duž granica, postojanje raskola u hrišćanskoj crkvi, koji je imao za posljedicu osnivanje monofizitskih zajednica u Siriji i Egiptu i nestorijanskih općina u Iraku i Perziji, zajedno sa progonima od strane ortodoksne crkve — sve je ovo utiralo put neočekivano brzom nadiranju arabljanskog oružja. Bizantinci su

zanemarili pogranične tvrđave. Poslije njihove pobjede kod Mute, u zemlji starih Moaba, nad odredom vojske koji je u septembru 629. bio poslao Prorok, Heraklije je prestao da šalje pomoć koju su redovno primala sirijsko-arapska plemena južno od Mrtvog mora i na putu Medina—Gaza5. Urođenici Semiti u Siriji i Palestini, kao i Hamiti u Egiptu gledali su u arabljanskim došljacima bliže srodnike nego što su bili njihovi omraženi tlačitelji i strani gospodari. U stvari, na muslimanska osvajanja može se gledati kao na ponovno vraćanje ranijih posjeda starom Bliskom istoku. Na podsti-caj islama Istok se sada budio i počeo ponovo učvršćivati poslije ti-sućugodišnje dominacije Zapada. Štaviše, porezi koje su tražili novi osvajači bili su manji nego oni koje su utjerivali stari gospodari, i pobijeđeni su sada mogli slobodnije i s manje ometanja obavljati svoje vjerske obrede. Što se tiče samih Arabljana oni su predstavljali svježu i snažnu rasu, raspaljenu novim entuzijazmom, prožetu željom za osvajanjima i ohrabrenu potpunim preziranjem smrti. To je sve u njih usadila nova vjera. Međutim, velik udio u naoko čudesnim uspjesima treba pripisati njihovoj primjeni vojne tehnike, prilagođene otvorenim stepama zapadne Azije i sjeverne Afrike, tj. upotrebi konjice i četa na devama, čime Rimljani nisu nikad temeljito ovladali. Ekonomski uzroci ekspanzije »Klerikalno« tumačenje islamskog pokreta, koje ističu islamski izvori, pravi od njega prevas-hodno vjerski pokret i neće da prizna da iza njega stoje ekonomski uzroci. Ovome slična i podjednako odbačena hi5 Teophanes, str. 335—6. OSVAJANJE, 143 poteza, koju zastupaju mnogi hrišćani, predstavlja arabljanske mu-slijfiane kako jednom rukom nude Koran, a drugom mač. Izvan Arab-Ijanskog poluotoka, a naročito u primjeru ahl al-kitdb (hrišćani i Jevreji), bio je treći i, sa stanovišta osvajača, poželjniji izbor, pored Korana i mača, — danak. »Ratujte ... s onim između ljudi koji su sljedbenici objavljene knjige. .. dok god ne plate danak, svi bez izuzetka, i dok ne budu poniženi.«6 Ovaj treći izbor bio je kasnije silom prilika ponuđen Zaratustrinim sljedbenicima i neznaboš-cima Berberima i Turcima. Kod svih ovih ekonomski interesi su po-tisli teoriju. Islam je pronašao nov bojni poklič, prikladnu parolu i stranačku lozinku. Ona je, bez sumnje, djelovala kao povezivajući i cementirajući posrednik kod heterogenih masa, koje do tada nikada nisu bile ujedinjene, i velikim dijelom ona je bila ta pokretna snaga. Nije lako objasniti osvajanje. Nije fanatizam, nego su ekonomske potrebe tjerale horde, koje su, u većini osvajačkih vojski bile regru-tovane redom od Beduina, daleko od granica njihova neplodnog prebivališta u bogate zemlje na sjeveru. Zelja da u zagrobnom životu stignu u raj mogla je tjerati neke, ali isto tako kod mnogih je bila jaka čežnja za udobnostima i raskošnim životom civilizovanih krajeva Plodnog polumjeseca. Ni stari arapski hroničari nisu u potpunosti odbacivali ekonomski aspekt u obrazlaganju osvajačkih pohoda kako su ih razradili Kaetani (Caetani)7, Beker (Becker)8 i drugi noviji naučnici. Al-Ba-ladhuri, najsposobniji istoričar osvajačkih ratova, izjavljuje da je, prilikom regrutovanja vojnika za sirijsku vojnu, abu-Bakr »pisao narodu Meke, Tajifa, Jemena i svima Arapima u Nadždu i Hidžazu pozivajući ih 'na sveti rat' i razbuktavajući u njima želju za njega i za plijen koji će dobiti od Grka«9. Rustam, perzijski vojskovođa koji je branio svoju zemlju protiv arapske invazije, dao je sljedeću primjedbu muslimanskom izaslaniku: »Čuo sam da su vas na ovo što sada činite prisilile samo oskudica i siromaštvo«10. Stih u pjesmi Ha-mdsah od abu-Tammama11 sažeto i jezgrovito je objasnio stvar: Ne, nisi se ti radi raja okanio života nomada, na to te je, mislim, nagnala želja za hljebom i datulama. EKSPANZIJA I KOLONIZACIJA

Gledana u vlastitim okvirima, islamska ekspanzija označava posljednju fazu u dugotrajnom procesu postepene infiltracije sa neplodnog juga u susjedni Plodni polumjesec. To je posljednja velika semitska migracija. .Svi su hroničari, gledajući na događaje osvajačkih ratova u svjetlu njihovih kasnijih razvoja, htjeli da im povjerujemo kako za uspjeh svih ovih vojni treba zahvaliti ostroumnosti prvih kalifa, naročito abu-Bakru i 'Umaru i njihovim unaprijed brižljivo razrađenim planovima. Međutim, istorija nam pokazuje samo malo slučajeva u • Sur. 9 : 29. 7 Annali, vol. II, str. 831—61. 8 U Cambridge Medieval History <New York, 1913), vol. II, ,pogl. XI. 9 Futuh, str. 107 = Haiti, str. 165. 10 Baladhuri, str. 236—7 = Hitti, str. 411—12. 11 Str. 795. 144 kojima su tok velikih događaja predvidjeli oni koji su ih započeli. Ove vojne daleko su od toga da su u potpunosti bile rezultat smišljenog i hladnog proračuna. Izgleda, one su počele kao pljačkaški pohodi koji su trebali da daju novog oduška ratničkom duhu plemena, kojima su sada bile zabranjene bratoubilačke borbe. Cilj ovih pohoda, u većini slučajeva, bio je pljačka, a ne osvajanje stalnih uporišta. Ovako izgrađen, plan je brzo izmakao kontroli onih koji su ga izradili. Pokret je dobivao sve više poleta kad su borci iz bitke u bitku izlazili pobjednici. Tek tada je započela sistematska borba i neizbježno je uslijedilo stvaranje arapskog carstva. Prema tome, njegovo stvaranje ne treba pripisivati ranijim planovima, nego logici neposrednih okolnosti. Klerikalno ili teološko stanovište, koje islamsku ekspanziju pripisuje božjoj providnosti, u stvari odgovara starozavjetnom tumačenju hebrejske istorije i tumačenjima srednjevjekovne filozofije hriš-ćanske istorije. Njegove osnovne filozofske postavke potpuno su krive. Termin islam može se upotrijebiti u tri značenja: u početku kao vjera, kasnije je islam postao država i, konačno, kultura. Za razliku od židovstva i starog budizma, islamska je religija pokazala isto toliko agresivnog, misionarskog duha koliko i hrišćanstvo. Islam, koji je osvojio sjeverne oblasti, nije bio islamska vjera, nego islamska država. Arabljani su provalili u jedan svijet, neočekivano za njega, kao članovi jedne nacionalne teokratije. Najprije je trijumfovalo arabljanstvo, a ne muhamedanstvo. Istom u drugom i trećem stoljeću muslimanske ere glavnina narodnih masa u Siriji, Mezopotamiji i Perziji ispovijeda Muhamedovu vjeru. Protekao je dug vremenski period između vojničkog osvajanja ovih oblasti i njihovog obraćenja na islam. I kada su njihovi narodi prigrlili novu vjeru, oni su to učinili u prvom redu radi vlastitih interesa — da bi izbjegli danak i izjednačili se sa vladajućom klasom. Što se tiče islama kao kulture, ona se sporo razvijala poslije vojničkih osvajanja kao supstrat sastavljen od jezgre i baštine sirijsko-aramejske, perzijske i helenističke civilizacije, koje su joj prethodile. S islamom je Bliski istok ne samo ponovo osvojio sve svoje ranije političko područje nego je i u oblasti kulture povratio svoju staru duhovnu nadmoćnost.

POGLAVLJE XII OSVOJENJE SIRIJE Skoro u isto vrijeme kada je Heraklije, novopozdravljeni oslobodilac hrišćanstva i obnovilac jedinstva Istočnog Carstva, ponovo u Jeruzalemu, koji je upravo bio opet oslobođen od Perzijanaca, postavljao istinski krst1, njegove su

trupe s druge strane rijeke Jordana javljale o napadu jedne arabljanske bande, koja je s malo poteškoća bila odbijena. Poprište sukoba bila je Muta, na granici Balke, na istoku južne krajnje granice Mrtvog mora. Vođa bande bio je Zayd ibnHarithah, Muhamedov posinak, koji je pod svojom komandom imao 3.000 ljudi2. U ovom pljačkaškom pohodu Zayd je izgubio život i naslijedio ga je, u vraćanju ostatka hametice razbijene vojske u Medinu, novi obraćenik Khalid ibn-al-Walid. Tobožnji cilj pljačkaškog pohoda bio je da se osveti mučenička smrt Prorokova izaslanika, koji je bio poslan gasanidskom poglavici u Busri. Pravi cilj, međutim, bio je da se osiguraju željeni Mashraflvah mačevi3, koji su bili proizvođeni u Muti i susjednim gradovima, da bi ih mogli upotrebljavati u predstojećem napadu na Meku. Događaj se, naravno, tumačio kao jedan od onih uobičajenih pljačkaških napada na koje su sjedilački narodi pograničnih predjela bili odavno navikli. Ali, stvarno, to je bila prva puška u borbi koja neće prestati sve dok gorda bizantijska prijestonica (god. 1453) ne bude pala pred posljednjim pobornicima islama i dok na zidovima naj veličanstveni je hrišćanske katedrale sv. Sofije Muhamedovo ime ne bude zamijenilo Kristovo. Okršaj u Muti bio je jedina vojna protiv Sirije za života Prorokova. Ekspedicija u Tabuk4, preduzeta sljedeće godine (A. H. 9/630), koju je on lično predvodio, završila se bez krvi, mada je njom dobi-jeno nekoliko jevrejskih i hrišćanskih oaza. Na završetku riddah ratova u jesen 633. tri odreda vojske, u svakom od njih nalazilo se otprilike 3.00C ljudi, koje su predvodili 1 14. septembar 629. slavi se još sa iknijesovLnria u Libanonu. 2 Tabari, vol. I, str. 1610. Isp. Theophanes, str. 336. 3 Sa Masharif al-Sha'm, tj. visoravni koje gledaju na Siriju. M. J. de Goeje, Memoires sur la conquete de la Syrie (Levden, 1900), str. 5. 4 WaqidL str. 425. i slj.; Baladhuri, str. 59 = Hitti, str. 92. 10 — Istorija arapa • • 146 POJAVA ISLAMA I KALIFSKA DRŽAVA

'Amr ibn^-al-'As, Yazid ibn-abi-Sufyan i Shurahbll ibn-Hasanah5, krenula su u pravcu sjevera i započela operacije u južnoj i jugoistočnoj Siriji. Yazid je imao za zastavnika svog rođenog brata Mu'awiyu, kasnijeg proslavljenog osnivača umajadske dinastije. Yazid i Shurah-bil krenuli su direktno putem Tabuk-Ma'an, dok je 'Amr, koji je u slučaju ujedinjene akcije trebao da bude glavnokomandujući, krenuo obalnim putem via Ajla. Broj svakog odreda kasnije se popeo do nekih 7.500 ljudi. (Abu-Ubaydah ibn-al. Jarrah, koji je uskoro trebao da postane vrhovni vojskovođa, vjerovatno je stajao na čelu jednom pojačanju i krenuo je čuvenim hodočasničkim putem, koji je išao starijom saobraćajnicom od Medine do Damaska. U prvom sukobu kod Vadi al-Arabe, velikoj uvali južno od Mrtvog mora, Yazid je slavio trijumf nad Sergijem, palestinskim patricijem, čiji je glavni štab bio u Cezareji (Qaysariyah). Na povratku prema Gazi, ostatak od nekoliko tisuća bizantijskih trupa pod Sergijem bio je iznenada u Dathinu napadnut i skoro potpuno uništen (4. februara 634). U drugim mjestima prirodni položaj išao je u prilog Bizantinaca, i muslimanski napadači su bili zamarani čarkama. Heraklije, koji je porijeklom bio iz Edese (al-Ruha') i čije je šestogodišnje ratovanje očistilo Siriju i Egipat od Perzijanaca, požurio se iz Emese (Hims) da organizuje i pošalje na jug novu vojsku pod komandom svoga brata Teodora. U međuvremenu je abu-Bakr zapovjedio Khalidu ibn-al-Walidu, »Alahovu maču«6, koji je ratovao u Iraku na čelu nekih pet stotina r i d d a h veterana, zajedno sa plemenom banu-Shayban, potplemenom Bakr ibn-Wa;il, koje je živjelo na perzijskoj granici, da žurno pohita u pomoć njegovim vojskovođama na sirijskom frontu. Mada je to bio manji sukob i preduzet vjerovatno bez kalifova znanja, napad na Irak

hronološki se računa kao početak muslimanskih vojnih poduhvata. Međutim, sa stanovišta Medine i Hidžaza, susjedna je Sirija bila poprište glavnih događaja. Prije nego je abu-Bakr izdao naređenje, Hira u Iraku se predala Khalidu i njegovom savezniku al-Muthanna ibn-Harithahu, poglavici Shayban Beduina, uz nadoknadu od 60.000 dirhama. Ovaj grad, sa svojim arapskim hrišćanskim vladarčićem, bio je najranija islamska tečevina izvan Poluotoka i prva jabuka koja je pala sa perzijskog stabla. Ajn al-Tamr, utvrđeno mjesto u pustinji, sjeverozapadno od Kufe, također je zauzeta upravo prije glasovitog pohoda na Siriju. Khaliđo?; opasni pohod Khalidova maršruta kroz pustinju predstavlja mnoge istorijske i geografske probleme, jer su nam autori postavili različite pravce kretanja i sasvim oprečne datume7. Rekonstruisan na temelju kritičkog ispi5 Isp. al-Basrl, Futuh al-Shafm, izd. W. N. Lees (Calcutta, 1853—4), str. 8—11, 40—42.' 6 Waqidi, str. 402; ihn-'Asakir, al-Ta'rikh al-Kablr, iiad. <Abd-al-Qadir Badran, vol. V (Damascuis, 1332), str. 92, 102. 7 Isp. Baladhuri, str. 110—12; Ya'qubi, Ta'rlkh, vol. II, str. 150—51; Tabaci, vol. I, str. 2111—13, 2121—4; iibn-'Asakir, vol. I, str. 130; ibn-Athir, alKamil ji al-Ta'rikh, izd. C. J. Tarnbe>rg, vol. II (Leyden, 1867), str. 312—13.

Q // Qinnasrin\ * N A S R l N . 'Aimjiio jeru S VRI A showing The Junds or Military Districta English Milcs to 40

bo

Ro

100

IO1 KARTA SIRIJE SA VOJNIM OBLASTIMA (JUNDS) POJAVA ISLAMA I KALIFSKA DRŽAVA tivanja svih izvora8, njegov je put možda započeo iz Hire (mart 634) i vodio je kroz pustinju u pravcu zapada do oaze Dumat9 al-Džandal (današnji Džauf), koji leži na po puta, na najlakšoj relaciji između Iraka i Sirije. Kad je jednom došao u Dumu, on je mogao nastaviti put kroz Vadi al-Sirhan (stari Batn al-Sirr) do Busre, prvog ulaza u Siriju; na putu, međutim, leže tvrđave. Zbog toga je Khalid udario sjeverozapadnim putem od Dume do Kurakira10, na istočnoj granici Vadi Sirhana, i odatle je krenuo pravo na sjever do Suwau, drugog ulaza u Siriju. To je put od pet dana kroz skoro bezvodnu pustinju. Neki Rafi' ibn-'Umayr iz Tayyi' plemena bio je vođa puta. Voda za vojsku bila je nošena u mješinama. Burazi starih deva, koje je kasnije trebalo klati za hranu, služili su kao rezervoari vode za konje12. Vojska, koja je u svemu brojila pet do osam stotina ljudi, ja-hala je na devama. Mali broj konja, koje je trebalo u borbi upotrebljavati, uporedo su vođeni. Na jednom mjestu Rafi', čije su oči tako zabliještile sunčeve zrake koje su se odbijale od pijeska, nije mogao vidjeti očekivani znak za vodu. Zato zamoli ljude da potraže bodljikav grm. (<awsaj). Dok su u blizini njega kopali, udarili su na vlažan pijesak, odakle je voda potekla na utjehu iznurene vojske.

Dramatski neočekivano poslije osamanaestodnevnog puta Khalid se pojavi u blizini Damaska (Dimashq), i to upravo u pozadini bizantijske vojske. Odavde je započeo sa svojim pljačkaškim ekspedicijama. U toku jedne od njih, on se sukobio i porazio gasanidske hrišć'anske snage kod Mardž Rahita13 na sam dan njihova Uskrsa. Odatle je Khalid nastavio svoje trijumfalno putovanje prema Busri (EskiSham ili Stari Damask). Ovdje mu je, očigledno, pošlo za rukom da se spoji sa drugim arabljanskim snagama. Posljedica toga bila je krvava pobjeda u Adž Nadajnu14 30. jula 634. godine, koja im je praktično otvorila cijelu Palestinu. Spajanjem snaga Khalid je preuzeo vrhovnu komandu nad ujedinjenom vojskom. Sada je započela sistematska borba. Busra, jedan od glavnih gasanidskih gradova, pala je bez velikog otpora. Fihl (ili Fahl, gr. Pella), istočno od Jordana, koji je gospodario njegovim prelazom, snašla je ista sudbina 23. januara 635. god. Put prema sirijskoj prijestonici Damasku bio je otvoren 25. februara 635. god. zbog potpunog rasula neprijatelja u Mardž al-Suffaru15. Poslije dvije nedjelje Khalid je stajao pred vratima grada, koji je bio čuven po predaji da je najstariji na svijetu, i sa čijih je zidina sv. Pavle bio spušten u kotarici one znamenite noći njegova bijega. Damask, koji je trebao da uskoro postane prijestonica islamskog carstva, predao se u septembru 635. god. poslije šestomje8 Alois Musil, Arabia Deserta (New Yor<k, 1927), str. 553—73. • Spomenuta u Knj. post., 25 :14, Iz., 21 :11. 10 Današnji Qulban Qaraqir1 11 Blizu današnjeg Sab( Biyara (sedam vrela), sjeveroistočno od Damaska. 12 Ashurbanipal spominje neprijatelje Arape, koji »rasparaju svoje deve koje jašu« da bi ugasili žeđ; Luckenbill, vol. II, § 827; Musil, Arabia Deserta, str. 570. 13 Gasanidsko polje oko 15 milja od Damaska, blizu 'Adhra'. 14 Ne Jannabateyn; vidi S. D. Goitein u Journal, American Oriental Society, vol. LXX (1950), str. 106. 15 Ravnica 20 milja južno od Damaska. 149 OSVOJENJE SIRIJE sečne opsade izdajstvom građanskih i crkvenih vlasti, u koje je bio upleten djed slavnog sv. Ivana, o kome ćemo slušati kasnije pod Umajadima. Ostavljeno na cjedilu od bizantijskog garnizona, civilno stanovništvo Damaska je kapituliralo. Uslovi su poslužili kao obrazac za buduće aranžmane s ostalim sirijskopalestinskim gradovima: U ime Alaha, sažaljivog i milostivog. Ovo će Khalid ibn-al-Walia učiniti stanovnicima Damaska ako u njega uđe: on im obećava sigurnost života, imovine i crkava. Gradski zdovi neće biti razrušeni, niti će ijedan musliman konačiti u njihovim kućama. Uz to, mi im poklanjamo Alahov ugovor i zaštitu njegova Proroka, kalifa i vjernika. Dok god budu plaćali porez, samo će ih očekivati dobro16. Porez je, očigledno, bio jedan dinar i jedan jarlb (mjera za pšenicu po svakoj glavi). Taj je iznos kasnije povećao 'Umar ibn-al--Khattab. Balabak, Hims, Harnih (Epiphania) i drugi gradovi padali su jedan za drugim, kao kegle u kuglani. Ništa nije stajalo na putu osvajačima koji su napredovali. »Narod Šajzara (Larissa) izašao je da ih dočeka u pratnji svirača na tamburinima i pjevača i duboko im se poklonio«17. Odlučna bitka U međuvremenu, Heraklije je skupio vojsku od r>f, Jn<rm„if,i nekih 50.000 vojnika i stavio je pod komandu lili JU,I IH,U,t\,U, i m l l t*, li v svoga brata Teodora, spreman da da odlučan otpor. Khalid je u međuvremenu napustio Hims, štaviše i Damask i druge strateške gradove i koncentrisao je oko 25.000 ljudi18 u dolini Jarmuka19, istočne pritoke rijeke Jordana. Mjeseci čarkanja dosegli su svoj vrhunac 20. augusta 636. god., na dan topao i pun oblaka od prašine20 koju je vjetar nosio na jedno od na j su vi j ih mjesta, koje su, bez sumnje, namjerno odabrali arabljanski komandanti. Pred strahovitim naletom sinova pustinje sva nastojanja bizantijskih trupa,

potpomognutih pjevanjem i molitvama njihovih svećenika i u prisustvu njihovih krstova21, ostala su bez uspjeha. Oni Bizantinci i njihovi jermenski i arapski plaćenici koji nisu bili na licu mjesta zaklani nemilosrdno su bili stjerani u strmo korito rijeke i dolinu Ruk-kad. Drugi, koji su uspjeli da pobjegnu preko rijeke, bili su tu skoro potpuno uništeni. Sam Teodor je pao, i carska vojska u neredu natjerana u paničan bijeg. Sudbina Sirije bila je odlučena. Jedna od najljepših provincija za Istočno Carstvo bila je zauvijek izgubljena. 16 Baladhuri, str. 121 = Hitti, str. 187. 17 Baladhuri, str. 131 = Hitti, str. 201—2. 18 Arapske procjene bizantijske armije na 100.000 do 240.000 i muslimanske armije na 40.000 isto su taiko neosnovane tkao i grčke. Isp. Michel le Svrien, Chronique, izd. J. B. Chabot, vol. IV (Pariš, 1910), str. 416; prev. Chabot, vol. II (Pariš, 1901), str. 421. 19 Blizu sastavaka Jarmuka i Rukkada. Ne treba ga brkati sa Jarmuthom Joz., 10 : 3, današnjim Khirbat Jarmukom, blizu Adlnadajna. 20 Vidi H. R. P. Diokson, The Arab of the Desert (London, 1949), str. 258—62. 21 Basri, str. 197; ihn-'Asakir, vol. I, str. 163. 150 POJAVA ISLAMA I KALIFSKA DRŽAVA

»Zbogom, Sirijo! Kako izvanredno lijepu zemlju dobiva neprijatelj!«22 bile su Heraklijeve oproštajne riječi. Sada je došao na red administrator mirotvorac. Abu-lUbaydah, jedan od najpoštovanijih drugova i članova medinske teokratije i do sada zapovjednik jednog vojnog kontingenta na sirijskom frontu, postavljen je od 'Umara za generalnog guvernera i kalif ovog namjesnika da zauzme mjesto Khalida, prema kome je, izgleda, 'Umar potajno njegovao lično neraspoloženje. Abu-'Ubaydah je pratio Khalida na sjever. Na dalji ozbiljan otpor Arabljani nisu na svom putu nailazili sve dok nisu došli do prirodne granice Sirije, gorja Taurus, i bez ikakve teškoće su natrag vratili gradove koje su bili ranije osvojili. Pismo koje se pripisuje narodu Himsa tipičan je primjer osjećaja koje je domaće stanovništvo Sirije gajilo prema novim osvajačima. »Mi volimo vašu upravu-i sudove mnogo više nego stanje ugnjetavanja i tiraniju pod kojima smo do sada živjeli.«23 Spisku su ubrzo bili pridodani Antiohija, Alepo i ostali sjeverni gradovi. Kina-srin (Chalcis) bio je jedini grad s kojim su teško izašli na kraj. Na jugu su samo Jeruzalem i Cezareja, koju je bio duboko zahvatio duh helenizma, čvrsto držali svoja vrata zatvorena pred napadačem, prvi sve do 638. god., a druga do oktobra 640. god. Cezareja je primala pomoć morskim putem jer Arabljani nisu imali sredstava da je zaustave. Međutim, poslije sedmogodišnjeg pljačkanja i opsade sa prekidima, podlegla je pred napadom Mu'awiye, koji je bio potpomognut izdajstvom jednog Jevrejina unutar zidina. Između 633. i 640. god. sva je Sirija, od juga do sjevera, bila pokorena. Ovo »lako pokorenje«24 zemlje imalo je svoje specijalne razloge. Helenistička kultura, koja je došla u zemlju još onda kada ju je (332. pr. n. e.) osvojio Aleksandar, osjećala se samo na površini i ograničavala se na gradsko stanovništvo. Seosko stanovništvo ostalo je uvijek svjesno rasnih i kulturnih razlika između sebe i svojih gospodara. Ova rasna netrpeljivost između semitskog sirijskog stanovništva i grčkih gospodara povećavana je raskolničkim razlikama. Mo-nofizitska sirijska crkva učila je da Hrist ima samo jednu narav, a ne dvije (božansku i ljudsku), kako je formulisao sinod u Kalcedonu (451), što je prihvatila grčka crkva u Bizantiji. Hristološki Herakli-jev kompromis, promulgiran 638. god. na osnovu formule koju je de-finisao carigradski patrijarh Sergije25, imao je cilj da ne uzima u obzir pitanje prirode ili priroda Kristove

22. str. Hims. koji je obuhvatao Galileju do Sirijske pustinje. L. pokosila 20. Njegovo ime još uvijek nose zapadna vrata Damaska. str. bio je toliko impresioniran prostačkim izgledom i pohabanim odijelom svog arab-Ijanskog gosta da se. kažu. da se utvrdi status pokorenih. da se posavjetuje sa vrhovnim zapovjednikom abu-'Ubaydahom. okrenuo jednom od svojih pratilaca i na grčkom jeziku ovako primijetio: »Ovo je. Veći dio sirijskog stanovništva ostao je privržen mo-nofizitizmu. 210. bez sumnje. • . 24 Baladhuri. 126. Sjevernu oblast Kinasrin kasnije je priključio umajadski kalif Yazld I. 23 Baladhuri. 1. uistinu. pričaju. Kao i ostali vjerski kompromisi. bila je u vremenu kraćem od jednog stoljeća od Prorokove smrti uključena u neprestano rastući krug islama. koja je ležala sjeverno od poprišta bitke na Jarmuku. str. 137 = Hitti. i Filastin (Palestina).000 njegovih vojnika.18. prodiranje u Jermeniju. Svrha njegova dolaska bila je da se proslavi pobjeda. kalif 'Umar je došao u vojni logor u Džabiji. područje južno od velike ravnice Ezdraelona (Mardž ibn--Amir). na najudaljenijem kraju Evrope.«26 Uskoro je abu-'Ubavdah pao u Amuasu (ili (Amawas) kao žrtva epidemije koja je. L.osobe. Odatle ime monotelit za hrišća-nina koji je priznavao novu formulu. gnusoba pustošna o kojoj je govorio Danijel prorok kada je stajao na svetom mjestu. kao i pljačkaški pohodi i napadi u Malu Aziju koje je trebalo izvršiti u toku mnogo idućih godina. 11. 19 = Hitti. također ga je 'Umar posjetio. str. koga su nazvali »slatkorječivi branilac crkve«.13 = Hitti. Đorđiju i Azarbejdžan bilo je omogućeno. str. jund). ni ovaj se nije svidio ortodoksima niti je zadovoljio disidente. 17. Iz Sirije su horde pojurile u Egipat. Dok je jeruzalemski patrijarh Sofronije. 1. OSVOJENJE 151 SIRIJE jenu sirijsku crkvu. koga je on na taj položaj postavio mjesto Khalida poslije fcitke kod Jarmuka. Tako brzo i lako sticanje toliko strateški važne oblasti od najjačeg vladara toga vremena pribavilo je novoj islamskoj sili prestiž u očima svijeta i. i poslije smrti njegova nasljednika Yazida. Mjesto toga on je imao za posljedicu stvaranje trećeg problema i nove stranke. i da propiše uredbe za administraciju novoosvojenog područja. 7. 25 Sirijac j-alkobitske loze. pouzdanje u svoju vlastitu sudbinu. L. krije se skriveno i napola izraženo osjećanje nacionalnosti. što je još važnije. Kada je pao Jeruzalem. Administracija novog područja • Upravo prije pada Jeruzalema. Sirija je sada bila podijeljena na četiri vojne oblasti (sing. vlast je prešla u ruke oštroumnog Mu'awiye. Iza ovog razvoja i upornog njihova pristajanja uz odvo22 Baladh-urd. str. 193. Uz pomoć sirijskih trupa. Španija. nego je isticao jedinstvo njegove volje (thelema). str. 194. 137. sjevernu Mezopotamiju. 179.13. sitr. Sa Sirijom kao bazom. 116. koje su odgovarale rimskim i bizantijskim provincijama zatečenim u vrijeme okupacije. a odatle trijumfalno krenule kroz ostali dio sjeverne Afrike. str. pokazivao starom kalifu sveta mjesta. 211. To su bile Dimašk. al-Urdunn (Jordan).

1864)..»''fa*^ \ V''' PROVINCE OF FARIS POGLAVLJE XIII OSVOJEN JE IRAKA I PERZIJE Kada je Khalid god. on je ostavio irački front u rukama svoga beduin-skog saveznika alMuthanna ibn-Harithaha. . jednog od onih drugova kojemu je Muhamed. str. col. 634. CXIII (Pariš. izvršio svoj znameniti napad u pravcu zapada iz Hire. 154 POJAVA ISLAMA I KALIFSKA DRŽAVA S V^ \ I ''V<-. . i sve do poslije Prorokove smrti nije ni čuo za islam. Nihiiw*ml %-. Semitski Iračani gledali su u iranskim gospodarima strance i osjećali su bliže srodstvo sa novim došljacima. bio samo beduinski poglavica. I. koje datiraju još iz rane babilonske ere. Dan. Rustam je bio ubijen. 2194— 2201. na Eufratu. Primijenjena je ista taktika s istim rezultatima. niti je na njega prešao. možda pozajmica iz Pahlaui. 2 'Iraq. 174. Patrologia Graeca. namamijena novim ekonomskim pogodnostima.28 Theophanes. isp. Dan (posljednji dan maja ili prvi dan juna 637) bio je neobično topal. odgovara ar. Olmstead. Stoljećima prije pojave islama male arapske poglavice i kraljevi živjeli su na iračkoarabljanskoj granici. T. šeika plemena banu-Shavban. 1Sawad. Al-Muthanna je. str. P. bez ikakvih veza sa Medinom ili Mekom. novembra 634.. i ovdje se dogodilo isto — svježa arabljanska plemena. 339.** H*MAD <q ^. 11:31. Sofronije je možda bio marondtskog porijekla. kao vrhovnom komandantu obećao raj. upotrijebljena da se istaikne kontrast Arapskoj pustinji. »D. vol. 60. str. Jeo ja znači »ndzija«. Yaqut. crna zemlja. Perzijanci su pripremali protivudar i uspjeli su da skoro unište arabljanske bande u bitki na mostu1 blizu Hire. sa Perzijan-cem Rustamom. međutim. Doček od strane aramejskih seljaka bio je isto tako srdačan kao i ranije pripremljeni doček sirijskih seljaka. u velikom broju počela su se doseljavati u tek osvojene oblasti. 1927).R . -d° P o E . A. Baladhuri. Sa(d je sa svojih 6. na završetku bitke kod Badra.000 ljudi prvi put omjerio snage kod Kadisije. One su se očitovale u sve jačem upoznavanju sa njenom kulturom i miješanjem pograničnih Beduina sa njezinim stanovništvom. 26. sličan onome na koji se bila bitka na Jarmuku. vol. i to iz istih razloga. History oj Assyria (New York.str. 109. Migine. Constantine Porphyrogenetus. U međuvremenu. Zato je kalif 'Umar izabrao Sa'd ibn-abi-Waqqasa. Tamu je pravila prašina koju je nanosio vjetar. god. Do tog vremena bitka na Jarmuku bila je dobivena i sudbina Sirije zapečaćena. administratorom Carstva. Kao i u Siriji poslije bitke na Jarmuku.e admirustrando imperio«. velika sasanidska armija natjerana u paničan bijeg i čitava plodna nizija Iraka2 zapadno od Tigrisa (Dijlah) ležala je otvorena pred napadačima. str. 251—2. nedaleko od Hire. A (ianciahir 'i među Arapa i naroda te doline postojale su intimne veze. III. Zaratustrovci nisu njima kao hrišćanima bili mnogo skloni. u J.^ -. Tabari. vol. Davno prije arapske vladavine nad dolinom dviju rijeka. Neustrašivi al-Muthanna preduzeo je nov pljačkaški upad u oktobru ili novembru sljedeće godine i zabilježio je nad perzijskim vojskovođom Mihranom pobjedu kod Buvaj-ba. iz1 Preko Eufrata.

Sa karakterističnom žestinom i energijom on je krenuo naprijed i na jednom pogodnom gazu prešao je Tigris. otmjeni lukovi i raskošan namještaj i dekoracija — to je sve proslavljeno u kasnijoj arapskoj poeziji — stajalo je sada na raspolaganje Sa'du. Ovo je donijelo ekspediciji. gdje je Sa'd sagradio jednu od prvih muhamedanskih bogomolja u Iraku. na sjeveroistoku. 392. Caetani. 400. započelo je sistematsko osvajanje carstva iz novoosnovane baze u Basri. H. Iwdn Kisra. str. 1895). 649—509. II. koji je sada. Oni ga procjenjuju na devet bilijuna dirhama4. str. str. koji oni do tada nikada nisu vidjeli. 1947). Još jedan uzaludan zastoj (krajem 637) u Džaluli. glavni grad Farisa god. str. bio ga je već napustio.Sljedeći Sa'dov cilj bio je Ktesifon (Ctesiphon)3. E. . na granici perzijske visoravni. Isp. Njegov garnizon. izd. 244 = Hi-tti. III. OSVOJENJE 155 najveći uspjeh. Kada su nekog arabljanskog borca u Hiri grdili što je prodao samo za 1000 dirhama kćerku nekog plemića koja mu je kao dio plijena bila dopala. koji je predvodio arabljanske snage. iz Basre i Kufe. 114. Zabavne i poučne su neke anegdote utkane u arapske hronike. upravitelj Basre. zlato). bio je prirodno uziman mjesto soli i kao takav upotrebljavan za kuhanje5. str. al-Akhbdr al-Tiwal. I. prev. iz Bahreina. 79. al-Fakhri. str. 641. Poslije Farisa red je došao na veliku i udaljenu provinciju Kurasan. zajedno sa carem. izvršen je napad na susjednu provinciju Pars (Faris. str. vol. 7 Baladhuri. vol. Rezultat te bitke bio je katastrofalan poraz posljednjih ostataka Yazdagirdove armije. blizu starije Hire. Iste godine bila se posljednja velika bitka kod Ni-havanda (blizu starog Ekbatana) sa nećakom Sa'adovim. izd. 6 Fakhri. trebao je prije nego Ktesifon da postane glavni grad. perzijska pri-jestonica. i zauzeli ga. on je odgovorio da »nije znao da postoji broj veći od deset stotina«7. činio treću vojnu bazu za operacije protiv Irana. kraljevska palata sa prostranom salom za prijeme. Poslije Kadisije i Madajina. 742—6. 1888). itan-ial-Athlr. 134. dospjeli su do Mausila (Mosul). U junu 637. kasnije Susijana. Whitting (London. 114—15. koje bacaju svjetlost na stepen kulture dva naroda. U međuvremenu Sasanid Yazdagird III i njegov carski dvor bježali su na sjever. Tada je bio otvoren put IRAKA I PERZIJE . Brzom kalifovom naredbom vojni logor u Kufi. nešto nepoznato u Arabiji. Guirgass (Leyden. nuđeno je u zamjenu za »bijelo« (al-baydd'} srebro)6. Derenbourg (Pariš. 4 Tabari. str. zajedno sa Basrom i Kufom. današnji Arabistan) bio je zauzet god. V. C. Annali. koji je zauzeo Istakhr (Persepolis). 2436. bukvalno gradovi u koje su ulazili Seleucija i Kte sifon na obje strane Tigrisa nekih 20 milja jugoistočno od Bagdada. blizu mjesta stare Ninive. 5 Ibn-al-Tiqtaqia. isp. Kuzistan (stari Elam. vol. i cijeli je Irak ležao na koljenima ispred nogu osvajača. str. Arapski hroničari pretjeruju u ekstravagantnim opisivanjima 'plijena i blaga zarobljenog tom prilikom. koji je bio nabujao od proljetnih poplava. koja je pošla pod zapovjedništvom 'Iyada ibn Ghanma iz sjeverne Sirije.str. Poduhvat je bio izvršen bez ikakvih gubitaka u vojsci i od muslimanskih hroničara pozdravljen je kao čudo. isp. 640. al-Dinawari. »Žuto« (al-safra' tj. J. Fakhri. Sa'd je trijumfalno ušao u glavni grad. Kamfor. U međuvremenu. 3 Arapski al-Mada'in. Čvrsti otpor nesemitskog stanovništva ko--načno je razbio 'Abdullah ibn-'Amir. Zauzimanje najvećeg kraljevskog grada u ovostranoj Aziji dovelo je sinove neplodne Arabije u direktan kontakt sa_raskošima i udobnostima tadašnjeg savremenog visokog društva. God. 115. prava Perzija)8 s istočne obale Perzijskog zaliva.

jedna druga. 651. arapski je postao službeni jezik. Perzijanci su bili arijevci. 418 = vol. bježeći sa svojom krunom. Caetani. operisala je na zapadu. str. pao je kao žrtva gramzivosti jednog svog državljanina u kolibi nekog mlinara blizu Marva (perz. mladi i nesretni Yazdagird. str. Njegovom smrću sramno je završio posljednji vladar jednog carstva koje je cvjetalo sa prekidima nekih dvanaest stoljeća. God. Caetani. On je uskoro prerastao u važnu metropolu. (Iyad je probao da napadne bizantijsku Jermeniju. vol. kojoj nema premca. 65210. 50—53. Još god. Ovaj simbolički običaj stalno je praktiko-van na arapskom Istoku. 10 Vidi Baladhuri. Uporedo sa logorom u Basri.do Oksusa. IV. vol. str. Vrata stare prijestonice bila su prenesena u novu. koji je dugi niz godina do temelja potresao Kalifat. kratko vrijeme poslije 643. Otprilike četiri godine kasnije. sada je prerasla u carstvo sa prostranstvom kakvo je imalo Aleksandrovo i kojemu je na čelu stajao . vol. govorni narodni jezik. u manjoj mjeri. Napravljen najprije od trstike za smještaj vojnika i njihovih porodica. mnogo učinila za razvoj šiit-ske sekte i za osnivanje fatimidske dinastije. str. I. str. uključivši žene. ova arabljan-ska ekspanzija. Prividno vjerska. Posljednji je vrhovima rastućeg Polumjeseca pripojio narode doline Nila i sjevernoafričke Berbere. Međutim. obalne oblasti Beludžistana. 640. Oni su stoljećima uživali svoju nacionalnu samostalnost 8 Perzijanci nazivaju svoju zemlju Iran. carstva koje se nije ponovo pojavilo za osamsto i više godina. VII. IV. 193—212. 156 POJAVA ISLAMA I KALIFSKA DRŽAVA i predstavljali su dobro organizovanu vojničku silu. IV. takođe. a ne Semiti.000—40. 9 Vidi Tafoari. pod komandom još slavnijeg 'Amra ibn-al-'Asa. Muslimansko je oružje naišlo na mnogo odlučniji otpor nego u Siriji. njezina književnost.000 Arabljana. str. ova oblast nije bila potpuno pokorena sve do god.! ekonomska. Ona je. ali uglavnom politička. koja je vladala Egiptom više od dva stoljeća. logor je zamijenio svoje kolibe kućama od nepečene cigle (ćerpiča). str. str. vol. jedna je ekspedicija pošla iz Sirije pod vodstvom Habiba ibn-Maslame. njezina filozofija i medicina postale su zajednička svojina arapskog svijeta i osvojile sur osvajače. II. djecu i robove. 11 Isp. Kufa je ostala politički i duhovni centar arapske Mezopotamije sve dok Abasid al-Mansur nije sagradio nadaleko poznat grad Bagdad. riznicom i nekoliko pratilaca. 248—56. kao i govor obrazovanog društva i. U toku sljedeća tri stoljeća arapske vladavine. dovelo je Arape do samih granica Indije. 453—4. 219—20. 424. V. Ne obazirući se na 'Umarovo uporno traženje da se održava starinska jednostavnost. 19—27. Međutim. Vojni logor u Kufi postao je prijestonica novoosnovane oblasti. Dok je ova kolona arabljanskih trupa pod zapovjedništvom Sa'da operisala na istoku. vol. karakteristična za Hidžaz. vol. 151—3 vol. i u borbama je moralo učestvovati nekih 35. Neke od najsjajnijih zvijezda na duhovnom islamskom nebeskom svodu za vrijeme prva tri stoljeća njegovog postojanja bili su islamiziram Iranci. stari duh pokorenog naroda ponovo se probudio i povratio svoj zanemareni jezik. Samo njegov južni dio bila je provincija Pars (prebivalište njegove dvije najveće dinastije Akemenida i Sasanida). Michel le Syrien. Za ovu početnu i nedovršenu pobjedu nad Perzijom trebao je jedan decenij. Grci su izmijenili staru perzijsku riječ Pdrsa u Persis i upotreblja vali su je za čitavo kraljevstvo. 2545—51. Perzija je dala velik udio u karmatijskom pokretu. Njezina umjetnost. Pokorenjem Mukrana. koja je u toku više od četiri stotine godina često ogledala svoje oružje sa Rimljanima. Sa'd ovdje podigne dvor po uzoru na kraljevsku paiatu u Ktesifonu. VII. Marv)11. str.

2 Ya<qubi. koji je u jdhilžyah periodu vodio u Egipat mnoge karavane i bio upoznat s njegovim gradovima i putovima1. 1922). Antioh. vatren. jednomjesečnog otpora grad je pao i njegove utvrde. II. Kir (ar. sustigla je 'Amra upravo prije prelaska egipatsko-palestinske granice. koji je bio iz plemena Quraysh. J. TRIPOLITANIJE I BARKE Strateški položaj Egipta. 'Amr ibn-al-'As.bio je Farama (Pelusium). Kalifova poruka.. Kambiz. Aleksandar. koje nisu možda bile popravljene poslije skorašnje perzijske invazije (616) i okupacije. 1899). Napoleon i Džemal Paša. Uloga koju je on kasnije trebao da odigra u preotimanju Kalifata za svog pobratima Mu'awiyu 1 Ibn-'Abd-al-Hakam. međutim. jaka tvrđava na drugoj strani otoka Raude na Nilu priječila je dalje napredovanje. pričaju. Skizzen und Vorarbeiten. str. Kada se. 168—9. on je poslao glasnika da zaustavi napredovanje kolone. imao je 45 godina. bio je ratoboran. rasle mimo svake kontrole. ali predosjećajući njezin nepovoljan sadržaj i sjećajući se 'Umarovih ranijih uputa koje su glasile: »Ako te sustigne moje pismo sa naređenjem da se vratiš iz Egipta prije nego što uđeš u ma koji njegov dio. zato što leži tako opasno blizu i Sirije i Hidžaza. priznanje zbog pokoren ja Palestine. god. Prvo utvrđeno mjesto na koje je udarila arabljanska kolona -i to sredinom januara 640 god. isp. To je bio međunarodni put Starog svijeta koji je povezivao njegove najvažnije centre civilizacije4.5 . Futuh Mi. činjenica da je njegov glavni grad Alek-sandrija bio baza bizantijske flote i da je zemlja služila kao vrata u ostali dio sjevernoafričkog koridora — svi ovi razlozi natjerali su Arabljane da okrenu svoje lakome oči prema dolini Nila već u prvo vrijeme svoje ekspanzije. C. VI. ključ u istočni Egipat. koje je učinilo zemlju žitnicom Carigrada. iskoristio je 'Umarovo prisustvo u Jeruzalemu da osigura njegov mlaki i ravnodušni pristanak za borbu protiv stare zemlje faraona. bile su sravnjene sa zemljom. povećavajući neprestano svoj broj i veličinu. odmah se vrati natrag. 158 POJAVA ISLAMA I KALIFSKA DRŽAVA pribavila mu je epitet »jedan od četiri arabljanska politička genija u islamu« (duhdt)3.kalif u Medini. ibn-<Abd-al. Ovaj 'Amr. 56—7. On je već stekao. koji je poslije ponovnog zauzimanja zemlje 631. bogatstvo njegovog žitorodnog zemljišta. Iza njega je došao Babilon6. a zatim su na red došli drugi. Bilbajs (varijante Bilbis. otprilike. Poslije. (Amr nije htio otvoriti pismo sve dok nije stigao do Ariša (decembar 939). Najzad. On je nastojao da reguliše tok bujice čije su pritoke. WeUhausen. al-Muqawqis). 'Umar vratio u Medinu i savjetovao se s 'Uthmanom i drugim ličnostima koje su ukazivale na eventualne rizike i opasnosti. izd. Torrey (New Haven. vol. str. POGLAVLJE XIV POKORENJE EGIPTA. zapadno od Jordana. 53. Prolegomena zur dltesten Geschichte des Islams (Berlin. 93. vol.sr. Tražeći novo poprište na kome bi u zasjenak bacio svog proslavljenog rivala Khalida. rječit i oštrouman. Balbls) sjeveroistočno od Kaira. onda idi naprijed i usrdno moli Alaha za pomoć«2. ali ako uđeš u zemlju prije primitka moga pisma. Put kojim je on išao sa svojih 4. str. C. Sveta porodica.Hakam. od strane Heraklija vršio funkciju aleksardrij-skog patrijarha i carskog namjesnika .000 jahača bio je ona ista utrta staza duž obale kojom je išao Abraham. Pokorenje Egipta prije bi ulazilo u period sistematskih borbi nego slučajnih pljačkaških pohoda. str.

proslavljenim drugom Prorokovim. B A. KhallJ) English M i les 20 3° 4° 50 6m«ry Vilkcr Hi i 160 POJAVA ISLAMA I KALIFSKA DRŽAVA na čijem se čelu nalazio crnac 'Ubadah ibn-al-Samit. aprila 641. Dok je opsjedao Babilon. ali bez uspjeha. koji su se trebali suprotstaviti Bizantincima. pohitao je u Babilon (Babilyun) sa svojim vrhovnim komandantom Au-gustalisom Teodorom i s trupama. Kir je bio preneražen kad je primio delegaciju 3 Ibn-Hajair. 8 Ibn-'Abd-al-Hakam. izuzimajući garnizon koji je brojao oko 5. 3. Oimstead. skromnost od isticanja i nijednom od njih ovaj svijet ne pruža nikakve privlačnosti. 1907). sitari Heliopo-lis. ..000. Kada dođe vrijeme molitvi. 'Amr se ulogorio izvan Babilona čekajući povoljnu priliku i očekujući pojačanja. 65. popevši se na zid Ijestvama. The Arab Conquest oj Egypt (Oxford. str. danak i mač. Imali su da biraju između tri uobičajene ponude: islam. Kir je pristao da plati danak i pohitao je u Aleksandriju da uruči caru uslove mira. Njihov je vojskovođa (amlr) kao i svaki drugi između njih: nema razlike između nižih i viših. izabrao je Rabi1 I. kojih je bilo oko 20. 7 Dosloivno »izvor sunca«. Arabljani su stezali obruč oko grada jer nisu imali nikakvih tehničkih ni mehaničkih sprava da prisile tvrđavu na predaju. Tabari. V (Cairo.000 ljudi. Butler. Sljedeće riječi upućene Kirovim izaslanicima pokazuju kakav su utisak na njih učinili Arabljani: Mi smo se uvjerili da je to narod čiji svaki pojedinac više cijeni smrt od života. Oni sjede samo na goloj zemlji. isp. Ratni islamski poklič Allahu akbar (bog je najveći) pobjedonosno je odjekivao dvoranama tvrđave 6. a Kir je bio zatvoren u Babilonu.9. U međuvremenu se opsada Babilona bez prekida nastavljala. niko joj se ne uklanja. Na taj se način arabljanska kolona popela otprilike na 10. niti između gospodara i roba. koji je optužio svoga namjesnika zbog veleizdaje i poslao ga u progonstvo. 1902). 44—8. J. Oni se nisu svidjeli He-rakliju. 53. vol. Uskoro su ona došla na čelu s al-Zubayrom ibn-al-'Awwamom. kao i ostali datumi okupacije Egipta nisu sigurni. OnJ Kanali (jedn. 58. 637) kao datum okupacije Egipta. Izdajnik Kir potajno je tražio da potkupi opsjedače. jedu samo na svojim koljenima. savladali su stražu i garnizon. vol. god. Na kraju sedmog mjeseca al-Zubayr je sa svojim drugovima uspio da ispuni jedan dio jarka i. godine. 'Amr je napadao (Ayn Shams7 u julu 640. 245—7. svi peru svoje udove i ponizno obavljaju molitvu8. Bizantijska vojska bila je hametice potučena. sitr. Teodor je pobjegao u Aleksandriju. str. str. 16 (Ap. Opet su bile ponovljene tri alternative. ibn-'Abd-al-Hakam.000 ljudi. str. L. 16. DONJI EGIPAT na karti su predstavljeni muslimanski gradovi i njihova osvajanja OAyn Shams (Heliopolis. 4 V. I. Moleći da se sastane u Raudi sa delegacijom s kojom će voditi mirovne pregovore. On (On) starozavjetni d glifskih natpisa. 5 Ovaj. History of Palestine. al-7sabah fi Tamylz al-$ahabah.u civilnoj administraciji. str. 2592.

Ibn-'Abd-al-EIakaim. e. On je pristao da plaća stalan danak od dva dinara po odrasloj glavi i državni porez plativ u naravi pristajući da ne dozvoli bizantijskoj vojsci da se vrati i da pokuša da ponovno osvoji zemlju. i slj. Nikiu (ar. Ivan iz Nikiua. 213 = Hiitti. 'Amr je krčio sebi put natrag u Babilon i kasnije je preduzeo nekoliko pljačkaških ekspedi9 Baladhiurd. sipajući po danu sunčeve zrake. Ostavivši kontingent vojske u pozadini. a završio August.prevodom (Pariš. >'Ja sam osvojio grad. Suvuti. 336. maja.Pošto je prisilio na predaju istočnu granicu Delte. a po noći svoje vlastito svjetlo. Zotenberg.«14 Kalif je počastio glasnika svoga komandanta hljebom i datulama i u Prorokovoj džamiji održao jednostavnu ali veličanstvenu službu zahvalnicu. u stvari. 1883). To su ona ista dva obeliska koji sada krase sjevernu obalu Temze (Embankment) u Londonu i centralni park u Njujorku. današnji Šabšir) pao je 13. nejak i mlad. nisu imali nijedne lađe. izd. savremeni pisac. Na drugoj se strani nalazila divna katedrala sv.000 kupatila i 40.000 Jevreja koji plaćaju lični porez.). Dalje na zapad stajala su dva crvena obeliska od asuanskog granita. poslije Carigrada najljepši i najjači grad na svijetu. 12 Vidi Maqrlzi. nikakvih neposrednih izvora za snabdijevanje ljudstva. vol. Mawa(iz.000 ljetnikovaca sa 4. 43—5. i s pravom je smatran jednim od sedam čudesa svijeta12. 42. eveque de Nikiou. god. biskup je s 'Amrom. u kojem je nekad bio smješten Serapov hram i velika Aleksandrijska biblioteka.) njega je na prijestolju naslijedio unuk Konstant II (Qustantin. 13 H. god. ibn-'Abd-al-Haikam. koji je započela graditi Kleopatra u čast Juli ja Cezara. Alek-sandrija (allskandarlyah). Grad je bio evakuisan u septembru 642. str. nikakvih opsadnih sprava. vol. U pozadini se visoko dizao Far. u Babilonu 8. Aleksandrija se ponosila svojim garnizonom. još je bila daleko. novembra 641. ostaviti isti utisak koji danas ostavlja na došljaka silueta današnjeg Njujorka sa svojim u nebo stršećim neboderima. ali ću se suzdržati od njegova opisivanja. EGIPTA. poslije čega je slijedio krvavi pokolj. str. 641—68). str. opisuje prvi poraz koji su pretrpjeli bespomoćni Arabljani pod udarcima katapulta sa visokih zidina13. za koje su tvrdili da ih je podigla Kleopatra. što se vidi sa Diokle cijanovog stupa još i damias. Na Arape iz pustinje ovaj prizor morao je. III. POKORENJE 161 čija u Gornji Egipat. I. Vesele vijesti poslate su 'Umaru u Medinu sljedećim riječima. vrati se u Aleksandriju da zaključi mir. str. ali su. n. i brojem i opremom mnogo slabiji. 11 U arapskom Qaysarfyah. pr. koji je ponovo stekao milost. Texte ćthiopien. str. koji je brojao nekih 50. Dovoljno je reći da sam se u njemu dočepao 4. Sa svježim pojačanjima iz Arabije.000 ljudi. 10 Arapi su ga kasnije nazivali 'Arnud al-Sawari. kao i četiri stotine mjesta za zabavu za kraljevsku porodicu. III. 450.000 ljudi. str.. ratifikovao je sporazum. Napadači. 'Amrov gvozdeni obruč počeo je stezati vrh. 'Amr se jednog jutra nađe pred naoko neosvojivom linijom zidova i kula koji su štitili egipatsku prijesto-nicu i glavnu luku. str. str. Marka. vol. Car Konstant. nekadašnji hram Caesarion11. 113—43. Na jednoj se strani dizao visoki Serapeum10. Husn. Maqrlzi. i slj. 61. Chronique de Jean. sa . potpisao sporazum. U njegovoj pozadini nalazila se glavnina snaga bi-zantijske mornarice koja je bila stacionirana u Aleksandriji. 41. Poslije Heraklijeve smrti (februara 641. bili djelo Tutmosa III (ča 1450. Nadajući se da će neovisno o Carigradu upravljati zemljom u korist Arabljana. Naqyus. koja su njegovu vojsku povećala na oko 20. bez sumnje. Kir. 128. koji se može nazvati aleksan-drijsjkim sporazumom. Wiet. koji je značio predaju jedne od najljepših provincija Carstva u arabljanske ruke. god. Međutim. TRIPOLITANIJE I BARKE .

u najmanju ruku.Urođenicima. sada je Abdullah nastavio borbe u pravcu zapada i juga. Ovome ne treba da se čudimo s obzirom na progone kojima su oni kao monofiziti bili izloženi od službene melkitske (kraljevske) crkve. Fustat (stari Kairo. bile su uperene protiv Bizan-tinaca. Zbog nemilosrdnih progona svećenstva koptske crkve. grčkog — phossatun. 'Amr je sada očistio stari faraonski kanal. Siqilliyah) i da je opljačka. kada su oni sazidali svoj Kairo (al-Qahi-rah). zapečatila je sudbinu bi-zantijske supremacije na moru27. str. Godinama je Heraklije kušao da pomoću svog agenta Kira zabrani egipatsko (koptsko) bogoslužje i da silom nametne svoju novu monotelitsku doktrinu crkvi koja se tome odupirala. god. ali se on zbog nemara poslije njegove vladavine zamuljio. Zotenberg. drugu važnu bizantijsku pomorsku bazu. Mu'awiyah je zauzeo Kipar (Qubrus). uništila je bizantijsku mornaricu od oko 500 lađa nedaleko od likijske obale blizu Feniksa. 11 — Istorija arapa POKORENJE 163 Poslije pokorenja 'Uthman je želio da 'Amr ostane na čelu vojske. Slabiji kao vojnik nego kao finansijski stručnjak. mjesto na kome je (Amr podigao svoj logor van Babilona postalo je nova prijestonica. Mas'uđi. Na taj je način izvojevana za islam prva pomorska bitka i prvi otok prisajedinjen muslimanskoj državi. uglavnom radi pljačkanja. egipatskim Kop tima. 82. 463.«23 Poslije toga je Abdullah ponovo postavljen za kalif ovog namjesnika. Da bi otvorio direktan vodeni put do svetih arabljanskih gradova. prolazio kroz Heliopolis i povezivao Nil sjeverno od Babilona sa Kulzumom17. vol. prvu koja je podignuta u Egiptu (641—2). TRIPOLITANIJE I BARKE . God. njegovo najveće dostignuće bilo je njegovo učešće u osnivanju prve muslimanske mornarice. 18 Isp. str.str. na Crvenom Moru18. morao još jedanput ranije (652) opljačkati EGIPTA.25 sirijsko-egipatska flota. 655. preko biz. naravno. Ova sugestija je i/azvala onaj čuveni 'Amrov odgovor: »U tom slučaju moja bi dužnost bila da držim kravu za rogove dok je drugi muzu. Ova bitka. Uspio je da pomakne granice u oba pravca. isp. dobivši ime Fustat16. 17 Antička Klysma. 16 Latinski fossatum = logor. prema podacima ibn-'Abd--al-Hakama15 (+ 257 = 871). 652. koji nam je ostavio najraniji sačuvani izvještaj o pokoren ju Egipta. Poslije prisilnog rada od nekoliko mjeseci i prije 'limarove smrti 644. Trajan je očistio kanal. 58—9. jedva je bijegom spasao život. Basre i Kufe u Iraku. Ona pod tim imenom stoji još i danas. još od samih početaka dao je njihov biskup u Aleksandriji instrukcije da osvajačima ne pružaju nikakav otpor. današnji Suec.. God. Međutim. ili 669. God. jedna flota od 200 lađa usudila se da iz Aleksandrije dopre sve do Sicilije (Siqilliyah. 649. . upraviteljem Sirije. koji se nalazi tik uz sirijsku obalu. zbog unutarnjih nereda muslimani nisu uspjeli da iskoriste svoju pobjedu i da napreduju prema Carigradu. koja je bila suviše opasno blizu sirijskoj obali. bilo iz Egipta pod komandom Abdullaha ili iz Sirije pod komandom Mu'awiye. Kira je kasnije urođenička tradicija smatrala Antihristom. Car Konstant. i odgovaralo je vojnim logorima Džabije u Siriji. Saobrazno s 'Umarovom politikom. pod komandom Mu(awiye i Abdullaha. Aruad (Aradus). 668. Abdullah je odbio od Aleksandrije nadmoćniju grčku flotu. Tu čast on dijeli sa Mu'awiyom. Međutim. a da Abdullah bude finansijski administrator. God. 15 Str. sa dvadeset lađa natovarenih egipatskim 14 Ibn-'Abd-al-Haikam. Ovdje je 'Amr podigao jednostavnu džamiju. Poslije dvije godine jedan od Mu(awiyinih kapetana opljačkao je otok Rod24. tabor. koji je komandovao bitkom. koji je pod nazivom Kalidž (kanal) 'Amira al-Mu'minina. Otok je. glavnom cilju.). poznata na arapskom kao dhu-al-Sawari*6 (bitka jarbola). Aleksandrija je. zauzet je sljedeće godine. IV. Pomorske operacije. 99. god. Njezin današnji oblik je rezultat čestih popravljanja i doziđivanja. Misr al-'Atiqah) ostao je prijestonica sve do Fatimida (969. bila prvo brodogradilište egipatske f J ote.

doduše ne kao na kategoriju sljedbenika objavljene knjige (škrip turaristi). 'Uthman je i na neznabožačke Berbere proširio. Baladhuri. " Isp. 25 Isp. str. U isto vrijeme potpuna okupacija Aleksan-drije tjerala je na osvajanje novih provincija. U Mu'awiyi i 'Abdullahu islam je našao svoje prve admirale29. str. 114.«30 'Uthman je odobrio Mu(awiyinu ekspediciju na Kipar nakon što mu je ovaj nekoliko puta •3 Ibn-'Abd-al-Hak-m. svjedoče značajni odlomci u ranim izvorima. 235—6 = Hitti. i svojim stanovništvom izmiješanim od Libijaca i crnaca. On je primio u podaništvo i berberska plemena Tripolitanije. sitr. 183. str. str. 'Amr je. govori da je 'Umar pisao Sa'd ibn-abi-waqqasiu na iračkom moleći ga da ne dopusti da ijedno more bude između kalifa i muslimana. iste privilegije koje su uživali zimi je. 235 = Hitti. 178. str.neki od Mu'awiyinih komandanata28. vol. jurnuo (642—3) na čelu svoje konjice prema zapadu do susjednog Pentapolisa i bez ikakva otpora zauzeo Barku. 375—6. 29 Pojedinosti o pomorskim operacijama ovoga perioda su na žalost u arapskim izvorima vrlo oskudne. str. str. 180. 189—91. 'Umar je ovakve instrukcije slao 'Amru u Egipat: »Neka tebe i mene ne dijeli voda i nemoj se zalogoriti ni na jednom mjestu da kojega ja ne mogu doći na svom konju. 31 32 33 84 Baladhuri. str. God. njemu karakterističnom brzinom. 375. str. pa čak i u Sudan bila je u toku. . 543. Ibn-'Abd-al-Hakam. Fakhri. Predu-zimani su poduhvati i protiv Nubije (al-Nubah) na jugu. manje-više neprekidna. 223 = Hitti. 52 (672). isp. 24 Baladhuri navodi jednu kasniju ekspediciju iz god. Pad Egipta ostavio je bez odbrane bizantijske provincije koje s njim graniče na zapadu. ir 164 POJAVA ISLAMA I KALIFSKA DR2AVA isticao blizinu otoka. cl. str. Poslije prvog pada Aleksandrije i da bi zaštitio svoju pozadinu. A. 642. str. str. Baladhuri. vol. H. čija mu je prijestonica Kartaga (Qartajannah) platila danak33. uključivši pleme Lawatah32. U narednim stoljećima hrišćan-sko-nubijsko kraljevstvo sa Dongolom. 237—8 = Hitti. 379—81. str. 26 Ibn'Abd-al-Hakam. H. svojom prijestonicom. Stoljećima prije pojave islama. str. Beoker. Sa<d«. 179. »'Abd-Allah B. 235—6. infiltracija u Egipat. II. Da su ove pomorske operacije vršene više protiv volje nego u saglasnosti sa medinskim kalifima. samo pod uslovom da sa sobom uzme i svoju ženu31. 'Abdullah je počeo pregovarati sa Nubijcima34. ispriječilo se kao barijera daljem prodiranju islama na jug. Encyclopaedia of Islam. 30 Ya<qubl. Njegov nasljednik 'Abdullah napredovao je kroz Tripolitaniju i pokorio je dio Ifriqiye. II. koji su u to vrijeme bili još daleko od pokorenja. -str.' 28 Baladhuri. 152—3 = Ya<qubi. Hitti. str. koja je sa svojim pašnjacima bila sličnija Arabiji i prikladnija od Egipta za nomadski način života. 351. C.

Amvasu. 4 Današnja Tabarayyah = Tiberias. kao osnivača druge teo-kratije islama — neke vrste islamske utopije — kojoj ipak nije bilo suđeno da traje dugo. oni su morali plaćati teške poreze. H. koju su kasnije priznavali turski sultani. U Iraku. U osvojenim oblastima su pokorenim narodima ostavljena njihova zanimanja i obrađivanje zemlje. za luslove koje je Prorok postavio. prema tome. 'Umar je bio prvi koji se prihvatio ovoga problema. * Baladhuri. Lk. tj. str. str. koji tradicija pripisuje 'Umaru. međutim. 391—2. Porez na zemlju bio je nerazdvojno vezan za zemlju kad god je zemlja bila smatrana fay'. morao je zauzimati podređen položaj prema onome koji je imao musliman Arabljanin. svojevoljno predali arapskim . Čak i kad bi Nearapin prešao na islam.ili (Amawas. Kao zimije7. Tabariji4 (za jordanski distrikt) i u Ludu (Lydda) i kasnije u Ramli za filastinski (palestinski) distrikt. arabljanski muslimani nisu trebali da drže zemljišne posjede ili da ih obrađuju izvan Poluotoka. bio oslobođen svih poreskih obaveza. 2 Oaza na putu u Siriju oko 100 milja od Medine. prema ovome primitivnom sistemu. kao glavna. Tradicija njega predstavlja kao čovjeka koji ga je riješio i. Maghdzi. zadržale su arapske zemlje. između ostalog. 66 = Hitti. Kitdb al-Kharaj (Cairo. i musliman ga je i dalje plaćao. koji su sebi našli prebivalište u Jerihonu i drugim mjestima.POGLAVLJE XV UPRAVA U NOVIM POSJEDIMA Kako upravljati tako ogromnim novoosvojenim teritorij ama i kako prilagoditi nekodifikovane uredbe primitivnog arabljanskog društva potrebama golemog kozmopolitskog konglomerata koji živi pod vrlo različitim uslovima. Jedini izuzetak što se tiče fay' zemljišta bio je učinjen u onim oblastima čiji su se stanovnici. Kada je neki podanik prešao na islam. U Egip1 Vidi Waqidi. 1346). bila je zadaća s kojom se sada suočavao islam. 14—15 (635—6) protjerao je sve Jevreje iz Kejbara2. uključujući i poresku obavezu koja se kasnije nazivala glavarina. Ovo stanje djelimične autonomije. i abu-Yusuf. kao i hrišćane iz Nadžrana. u jednu jedinstvenu vjersko-vojnu zajednicu. 24 :13. koji su pobjegli u Siriju i Irak3. 85—6. stani Emaus. Prema tome. on nije. jer im je vjera zabranjivala služenje u muslimanskoj vojsci. str. 166 POJAVA ISLAMA I KALIFSKA DRŽAVA tu su se oni nastanili u fustatskom i aleksandrijskom logoru. arabljanski osvajači u Siriji najprije su živjeli u logorima: Džabiji. čiji će se članovi čuvati da ostanu čisti i nepomiješani — neka vrsta ratničke aristokrati je — odričući povlastice građanstva svim Nearabljanima. vlasništvo cijele muslimanske zajednice. Oni su zauzimali niži status i bili su smatrani kao neka vrsta rezerve u korist muslimana (mdddat al-Mu-slimin)*. njima je bilo dozvoljeno da ostanu pod jurisdikcijom svojih vlastitih zakona. Druga kardinalna tačka 'Umarove politike bilo je organizovanje Arabljana. Pošto su bili izvan okrilja muslimanskih zakona. Imsu. str. waqf. pokoreni narodi su uživali zaštitu muslimana i nisu bili obavezni da obavljaju nikakvu vojničku dužnost. <Amwas . Imajući to u vidu. 101—2. nasljednice Turske. o kojima nije razmišljao prvi zakonodavac. prema tradiciji. Na samom Poluotoku urođenik koji je posjedovao zemlju plaćao je u naravi na nju desetinu ((ushr). kakve su propisivali pojedini glavari njihovih vjerskih zajednica. J O 'Umarov ustav ^a P°^aznu tačku svoje političke doktrine 'Umar je uzeo da se na samom Poluotoku smije tolerisati samo muslimanska vjera. Zbog toga je on stavio potpuno van snage sve ranije ugovore1 i. A. koji su sada svi bili muslimani. služila su im novosagrađena sjedišta u Kufi i Basri3.

osvajačima pod uslovom da im bude dozvoljeno da zadrže svoja zemljišta. Očigledno. osim u slučajevima kada je neki od njih imao samostalne prihode. Ovi nameti odnosili su se samo na tjelesno jake: žene. Nisu se pravile razlike između dva oblika oporezivanja sadržanih u jizyah i khardj sve do vremena posljednjih Umajada. termin koji se primje njivao inajiprije samo .risu i Borka asd al-Kejravian u sjevernoj Africi. 27. i tada više u značenju nagrade nego poreza na zemlju. 'Askar Mukram u Kuzistianu. on je sudjelovao u godišnjim prihodima i drugim povlasticama koje su mu pripadale kao muslimanu. obraćenik se izlagao novim obavezama. Daniel C. ke-raggd) u značenju poreza na zemlju nisu nastale u vrijeme drugog kalifa (634—44). Mas. djeca. svinja i zaklanih životinja. ali nikada u obliku vina. koji je 'Umar proglasio u saglasnosti sa mišljenjem svojih savjetnika između drugova10. S druge strane. umobolni i neizlječivi bolesnici bili su od njih izuzeti. 1950). Činjenica je da prvobitna uloga koju su prvi kalifi i rani muslimanski upravljači odigrali u nametanju poreza i administraciji finansija nije mogla biti velika. Ši/raz u Fa. Kitdb al-Khardj. ali ne i zemlja. starci. Sistem bizan-tijske provincijske uprave u Siriji i Egiptu proslijeđen je u Alahovo ime i nikakve radikalne promjene nisu uvedene u mašineriju lokalne administracije u ranijim perzijskim posjedima. Jr. Takve su se oblasti nazivale dar al-sulh (teritorij kapitulacije). prvobitni uslovi sklopljeni sa pokorenim narodima bili su skoro zaboravljeni u vrijeme kada su istoričari počeli da zapisuju događaje koje su oni tumačili u svjetlu kasnijih uslova i kasnijeg razvoja. UPRAVA 167 primjenjivalo za objašnjavanje razlike u oporezivanju prije je kasnija pravna fikcija nego pravi uzrok. hrišoame i Sabijce (koji se ne smiju brkati sa Sabejciima). Juynboll (Leyden. kao i sav novac primljen od podanika sačinjavali su fay'12 i pripadali su muslimanskoj zajednici kao U NOVIM POSJEDIMA . Pored toga pokoreni narodi bili su dužni da plaćaju druge vrste dažbina za izdržavanje muslimanskih trupa. međutim. choregia ili aram. prosjaci. bilo perzijska. 6 Yahya ibn-Adam. Na sličan način razlike između jizyah u značenju glavarina i khardj (od gr. a jedan dinar za siromašne. tj. Kasnije razvoje. Zemlja. 1896).s. Umjesto glavarine.29. Dennett. On nije ovisio o sticanju zemlje putem kapitulacije (sul-han) ili putem sile (<anwatan). dzd. <n.. bio da samo pokretna imovina i zarobljenici dobiveni kao ratni plijen sačinjavaju ghanimah11 i da pripadaju borcima kao i do toga vremena. monasi (kaluđeri). U Koranu se sa riječju jizyah susrećemo samo jedanput u suri 9. 12. m.a Jevreje. Conversion and the Poli Tax-in Early Islam (Cambridge. 8 Isjp. Porez na zemlju je plaćan u ratama i u naravi od zemaljskih proizvoda i stoke. obavezi plaćanja ze-kata (uboške rate). str. Oblik khardj dolazi takođe samo jedanput u Koranu (23:74). Od samog početka porez je varirao prema prirodi zemljišta i sistemu koji je preovladavao u tom kraju pod starom upravom. Posljednja je obično iznosila četiri dinara9 za imućne. Kažu da je treći princip. niti o ikakvom zakonodavnom aktu od strane 'Umara8.. bilo da je bila bizantijska. gdje riječ ni u kom smislu nema pravnog značenja. Osvajanje putem kapitulacije ili putem sile koje se 5 U prvom muslimanskom stoljeću podignut je veći broj takvih vojničkih zimovinika.na Ahl al-Khitab. 7 Ili Ahl al-Dhimmah (narod zavjeta ili obaveze). Glavarina je plaćana paušalno i kao indeks nižeg statusa. str.pr. rezultat dugogodišnje prakse. a ikasiuje se tumačilo da su tu uklju čeni i sljedbenici Zoroastra i drugi. za srednju klasu dva. U ovo rano doba ove dvije riječi su se uzajamno zamjenjivale i obje su značile porez uopće. ova je tradicija pripisivala 'Umarovoj inicijativi.

a drugog za Hims i Kinasrin. •Umarov vojno-komunistički ustav doveo je arabizam do prevlasti. bila je očigledno preuzeta iz perzijskog sistema. 168 POJAVA ISLAMA I KALIFSKA DR2AVA diče. carinarnica). vol. ostale četiri petine pripadale su ratnicima koji su ga osigurali. str. dolazili su emigranti i pristalice. str. abuYus.000 dirhama13. Svi ovakvi dohoci deponirani su u državnu blagajnu. M. 10 Ibn-Sa'd. Kako su odmicale godine. Poslije Ahlal-Bayt.od grčkog drachme). 11 Detaljnija obavještenja o ghanimah i jay' vidi kod alMaward)i. bilo je potrebno izvršiti popis stanovništva. a osiguravao je vjerniku Nearabljaninu viši status nego što je bio status nevjernika. Nominalna njegova vrijednost bila je predratni fran cuski franak. a isto tako je obavljao i sudačke funkcije. pt. 21—32. i što god je preostajalo poslije plaćanja zajedničkih troškova za administraciju i za vođenje rata. Konjica je štitila krila. tj. ali svakako njegova prava vrijednost je varirala. ili državni spiskovi primitaka i izdataka. državi. dva krila. prethodnicu i zaštitnicu već je bila poznata u Muhamedovo vrijeme i odaje bizantijski i sasanid-ski uticaj. 212. kasnije 12. Da bi se mogla obaviti raspodjela.cjelini. kako tvrdi ibn-al-Tiqta-qa16 i kako pokazuje sama riječ (od perz. Podjela vojske na centar. U ranijoj etapi vojskovođa koji je zauzeo izvjestan teritorij vršio je dužnost i predvodnika u molitvi. Međutim. koji su se kretali od 200— 600 dirhama. onda je on osnivač sudstva18. I. 8 :42.000 dirhama prosječno dobivalo je godišnje svako lice iz ove kategorije14. srebrna jedkiica u arap skom novčanom sistemu. Prorokove poro9 Od grčko-laitinskog denarius. izd. Na dnu se nalazila masa arabljanskih plemena svrstana u spisku prema službi u vojsci i poznavanju Korana. tj. 13 Ar. cijela nacija. koji je prenosio vlast na svoje zamjenike ili vojskovođe. Ako je to istina. koju je nosio najhrabriji među njima. platno nataknuto na koplje. diram. on je bio previše vještački napravljen da bi izdržao iskušenje vremena. Svako pleme je imalo svoju zastavu.000 ili 4. samo jedna petina plijena pripadala je Alahu i Pro roku.uf. Pri podjeli se čuvala plemenska jedinica. . 12 Prema sur. ti akciji. III. Voiska Vojska je bila ummah. čak i žene i djeca i klijenti15 bili su uvršteni u spisak i primali su godišnje prihode. tako je nestajalo arabljanske aristokrati je zbog prirasta Mawali stanovništva. douane. Khamis (pet) bio je termin koji se upotrebljavao za ovakvu vojnu jedinicu. 'A'ishah se nalazila na vrhu liste sa godišnjom potporom od 12. 1853). Minimum za običnog borca iznosio je 500—600 dirhama. koja se pripisuje 'Umaru. moralo se podijeliti među muslimane. dlwdn). al-Ahkam al-Sultdniyah. Oko 5. Ova institucija diwdn (odatle f r. dirham (perz. zlatna novčana jedinica za vrijeme kalifata koja je bila teška oko 4 ginama. 217—45. otprilike 10 penija (19 US santima). U lUmarovo vrijeme dinar je bio jednak 10 dirhama. Obrađivači zemljišta fay' i dalje su bili obavezni da plaćaju porez na zemlju čak i ako su prešli na islam. prvi popis zabilježen u istoriji u svrhu raspodjele državnog dohotka. . svaki sa novčanom potporom prema prioritetu priznanja nove vjere. Njezin amir ili glavni komandant bio je kalif u Medini. str. Enger (Bonn. AlBaladhuri17 tvrdi da je 'Umar postavio jednog suca (gadi) za Damask i Jordan. Već pod neposrednim 'Uma-rovim nasljednikom 'Uthmanom bilo je dozvoljeno sinovima Arabije da drže zemljišne posjede u novoosvojenim oblastima.

Služenje u vojsci nije bilo samo najplemenitije i na j privlačni je zanimanje u očima Alaha nego i najunosnije. mawla. Odbrambeno oružje bili su oklop i štit. U sve ove centre stare kulture oni su došli. Baladhuri. Ede-si. Maward-i. 17 Str. bez sumnje. bilo da su bili muslimanski obraćenici. doprinijela svoj udio.Govori se da je Pro-rokov znak bio orao (luqdb). str. koje su bile obješene o desno rame. bio savladan od pobijeđenog. prilagođavaju i reprodukuju njihovo duhovno i estetsko nasljeđe. Neprijateljstva su započinjala pojedinačnim dvobojima istaknutih boraca. Arapsko-islamska . 15 Mawdli. vol. počeli su da asimiliraju. Koplje i luk sa strijelom sačinjavali su dva glavna oružja. II. u linijama i redovima i u zbijenim bojnim redovima. čemu je vjera. vol. Mač je bio nošen u koricama. sing. zato im je i dato ime hindi. koje su tako nazvane po Katu. str. 347—8. 213—14. str. čije su bambusove držalice proslavljene u arapskoj književnosti kao khai. a svašta što su mogli da nauče. Na taj su način sinovi pustinje postali baštinici onih drevnih kultura s njihovim dugim tradicijama koje su vukle porijeklo iz grčko-rimskih. 27—8. 16 Fakhri. pt. I. strijelu i praćku. 141 = Hitti. ni po svojim etničkim aspektima bilo arabljanska civilizacija. ono što mi nazivamo »arapskom civilizacijom« nije ni u svojim začecima. isip. koji bi istupili iz redova i pozivali na megdan. 50—54. Nearapin koji je prihvatio islam i priključio se nekom arapskom plemenu. str. Prema tome. Glavno oružje konjice bilo je koplje zvano rumh. ovi muslimanski Arabljani. str. u medicini. u nauci i književnosti. Tu se najprije gajio bambus i tamo je kasnije bio uvožen iz Indije. iranskih. 202. 18 Ibn-Sa'd. 169 vljeni u Indiji. Njegov neodređen status stavljao ga je ispod muslimana Airabljanma. A pokazali su da imaju i te kako pohlepne apetite! Sa stalno izoštrenim osjećajem radoznalosti i sa skrivenim mogućnostima koje ranije nikada nisu bile u njima podstica-ne. nego u njezinom višem moralu. isto kao što su pokoreni Grci bili u odnosu na pobjednike Rimljane. 116. Takozvana arapska civilizacija Osvajanjem Plodnog polumjeseca i teritorija Perzije i Egipta. ni u svojoj fundamentalnoj strukturi. Mawardi. Nisibisu. koju je odnjegovao pustinjski odgoj. vidjeli ih i osvojili. U umjetnosti i arhitekturi. Oni su bili još jedan primjer u kome je pobjednik. u filozofiji. Arabljanski ratnik primao je veću nagradu nego njegov perzijski ili bizantijski takmac i bio je siguran u dio plijena. a ponekad štit i mač. divili se i imitirali djelo arhitekta. str. i u njezinoj zadivi j a vajućoj pokretljivosti. draguljara i fabrikanta. bilo hrišćani i Jev-reji. Snaga muslimanske arabljanske vojske nije počivala ni u nadmoćnosti njezina oružja ni u savršenstvu njezine organizacije. III. Egipćani i drugi. III. Pješadija je upotrebljavala luk. I. 343—4. str. faraonskih i asirsko-babilonskih vremena. Tokom cijelog perioda kalifata Sirijci. Najbolji mačevi takođe su pra14 Ibn-Sa'd. 450—51. U Ktesifonu.ti. 217. kao i u snazi njezine izdržljivosti. Arapska ratna oprema bila je lakša od bizantijske19. u upravi najraniji Arabljani nisu imali ništa u čemu su mogli podučavati. bili su glavni nosioci prosvjećivanja i nauke. Arabljani su došli u posjede ne samo geografskih površina nego i najranijih sjedišta civilizacije čitavog svijeta. u saradnji sa svojim pokorenim narodima i uz njihovu pomoć. Bojni poredak bio je primitivan. obali Bahreina. koju treba pripisati u prvom redu prebacivanju trupa na devama20. Čisto arab-Ijanski doprinos u njoj bio je u lingvističkom i donekle u vjerskom području. pt. zanatlije. Damasku. Kasnije je koplje (harbah) uvedeno iz Abisinije. Jeruzalemu i Aleksandriji oni su gledali. Perzijanci. str. abuYusuf.

str. III. vol. 22 Obično se prevodi »istinoljubivi«. Njegov besprijekorni karakter postao je primjer koji treba da slijede svi savjesni nasljednici. II. 208. 'Umarovo je ime. došlo je do privremenog zastoja za vladavine Alije. str. muslimanski arabljanski Kalifat sada je izrastao u najjaču silu na svijetu. I. pt. pravednosti i patrijarhalne jednostavnosti muslimanskim piscima ono je postalo idol i oni 'Umara predstavljaju kao personifikaciju svih vrlina koje treba da rese jednog kalifa. I. U njoj je svoju kulminaciju doživjelo jedinstvo mediteranske civilizacije zapadne Azije. koji je bio neobično visoka stasa. str. 157. III. str. bar neko vrijeme pošto je postao kalif. ibn-al-Athlr. {Uyun. u ranom islamu poslije Muhame-dova najveće i zbog njegove pobožnosti. izd. i nije primao nikakve plaće. 24 Ibid. Aramejci i He-breji. 128—32. njegov energični i talentovani nasljednik 'Umar (634—44). pt. 2. U jednom drugom smislu. jer država u to vrijeme nije imala skoro nikakvih prihoda'1. koje je dobilo svoj podsticaj gnuća ortodoksnih pod vladavinom abu-Bakra. vidi ibn-Sa'd. 185..-. i slj.civilizacija bila je u svojoj srži helenizirana aramejska i iranska civilizacija koja se razvijala pod okriljem Kalifata. Njega predstavljaju kao čovjeka vrlo lijepe tjelesne vanjštine. podupiranje pravde i jačanje i bezbjednost islama i Arabljana. nastavio se izdržavati od trgovine i živio je cijelog svog života skromno i neupadljivo kao kakav beduinski šeik. pt. Na kraju samo jedne jedine generacije poslije Proroka muslimansko carstvo se proširilo od Oksusa do Male Sirte. I. samo jednu košulju i jedan ogrtač. III. vol. Spavao je na postelji od palminog lišća i ništa ga drugo nije zanimalo do odbrana čistote vjere. 170 POJAVA ISLAMA I KALIFSKA DRŽAVA sredstvo bio je arapski jezik. vol. vol. Međutim. str. tako da se nije moglo pomišljati na oalju ekspanziju. Iako je započeo iz ništa. iz Sunha (gdje je živio u skromnom kućanstvu sa svojom ženom Habibom) u prijestonicu Medinu. 2:1 Ya'qubi. Po prirodi bio je obdaren mnogo većom snagom i energijom nego što mu pripisuje savremena tradicija. Prvih šest mjeseci svoje kratke vladavine on je svaki dan putovao tamo i amo. živio je u patrijarhalnoj jednostavnosti. koji je od njega bio stariji tri godine. jake tjelesne konstrukcije i čela24. 1924). vol. On je imao. u sjevernoj Africi. Bojio je bradu i hodao pognut23. 237—9. 1286). osvajač i pokoritelj Arabije. 20 Upoređenje sa biza/ntdjsikom vojskom vidi Charles Oman. Stvarno. to je bilo logičko nastavljanje rane semitske civilizacije Plodnog polumjeseca koju su započeli i razvijali Asiro-Babilonci. 131—2. -. čiji je kalifat bio jako zamračen unutrašnjim nemirima. Jednostavan i štedljiv u životu. I. Karakter i dosti Pokorenje svijeta. a njezino izražajno 19 O arapskom oružju vidi ibn-Qutaybah. 219. Abu-Bakr (632—4). za Umarove vlade. 25 Ibn-Sa'd. čije su zakrpe padale u oči25. (London. Usd al-Ghdbah fi Ma'rifat al-Sahabah (Cairo. vol. I. prema muslimanskoj tradiciji. govore. vitke građe i mršavog izgleda. III. čine ga jednom od najatraktivnijih ličnosti iz prvih dana islama i pribavili su mu ime alSiddlq (vjernik)22. UPRAVA U NOVIM POSJEDIMA . Njegovi lični kvaliteti i nepokolebljiva vjera u njegova zeta Muhameda. vol. str. Arapska je književnost puna anegdota koje u zvi21 Ibn-Sa d. Sve državne poslove on je obavljao u dvorištu Prorokove džamije. Feničani. a dostiglo vrhunac i. A History of the Art of War in the Middle Ages. str. str. 120—21.

Talhah i al--Zubavr. i slj. str. III. Alah te je ojačao. ranije sekretara Prorokova. On ti je tada dao da upravljaš glavama svoga naroda i kada je jedan od njih došao da traži tvoju pomoć. poslao oko 500 pobunjenika u Medinu. Optužbe zbog nepotizma bile su vrlo česte. I. bio si slab. Za njega pričaju da je smrtnom kaznom kaznio26 svoga sina zbog pijanstva i nemorala. vol. on je postavio za upravitelja Egipta. vol. Mas<udi. vol.171 jezde kuju nepokolebljivi 'Umarov karakter. koji je bio 26 Diyarbakri. 'Umar se povukao u svoju kuću sa sljedećim monologom: Sine al-Khattaba! Ti si bio niko i ništa i Alah te je podigao. 281. pt. 300. 10—11. 27 Ibn-ol-Athir op. Ta'rikh al-Khamls (Cairo. 61. Ustanici su zatvorili starog 80-godišnjaka u njegovu rezidenciju i dok je on čitao primjerak Korana31. 3—4. uključujući i lijepu djevojku koju rnu je ponudio upravitelj Easre. I. Nezadovoljstva. članovi kalifove porodice30. pt. IV (Cairo. 31 Ibn-Battutah (+ 1377). 30 Ibn-Hajar. Baydawi. koji su naročito bili jaki u Egiptu. Svoga brata po mlijeku 'Abdullaha. Svog polubrata al-Walida ibn-'Uqbaha. to je odbio. vol. kada ga je 3. cit. vol. vol. usred skupa ljudi koji su se oko njega bili okupili. Ovaj posljednji. 1302). str. Mnoge važne službe preuzeli su Umajadi. vol. 1925). vol. 6 :93. VI (1838). 183. vol. ibn-Sa'd. čiji je uzrok bila njegova nepopularna administracija. Ya'qubi. Ustanak su započeli u Kufi Alijini privrženici. IV. str. Sam kalif primao je poklone od svojih upravitelja ili njihovih pristalica. II. Vidi Quatremere. koji je Alahovim riječima dao nepromjenljiv oblik i za čije su vladavine osvojeni Iran. IV. Journal asiatique. vol. II. hrišćanin Perzijanac. bio je također pobožan i dobronamjeran starac. 89—90. 'Uthman. međutim. novembra 644. kalif se ubrzo pokajao i molio Beduina da njemu zada isti broj udaraca. ali previše slab da se odupre nasrtljivim navaljivanjima svojih gramzljivih rođaka. vol. koji je rukovodio osvajanjima velikih dijelova tada poznatog svijeta. On je u aprilu 655. 29 Koran. 2722—3. II. ti si ga udario! Šta ćeš ti reći svome gospodu kada se pojaviš pred njim?27 Čovjek koji je odredio hidžru za početak muslimanske ere. našao je tragičnu i iznenadnu smrt na samom zenitu svoga života. prema ibn-Sa'du.'257. Alah te je izveo na pravi put. I. Azarbejdžan i dijelovi Jermenije. 44. koji je pljunuo Muhamedu u lice i koga je Muhamed osudio. str. 223^1. gdje se. oborio zatrovanim bodežom rob28. str. vol. tekuća krv ranjenog kalifa zaustavila. on je postavio za upravitelja Kufe. 28 Tatoari. Nihayat al-Arab. str. IV. ser. str. III. str. sfcr. str. zastranio si. koji se miješao u riječi objave29 i bio jedan između desetorice koje je Muhamed prognao prilikom zauzeća Meke.. I. raspirivala su trojica aspiranata na kalifat iz plemena Quraysh: Alija. tvrdi da se prilikom njegove posjete Basri još u njezinoj džamiji čuvao 'Uthmanov primjerak Korana sa stranicom umrljanom krvlju na kojoj se nalazi sura 2 : 131. al-Nuwayiri. 52. god. Pošto je u nastupu gnjeva zadao veći broj udaraca jednom Beduinu koji je došao da traži pomoć protiv ugnjetača. on je odredio za nadzornika nad divanom (diwdn). 41—5. koji je utemeljio državni popis i organizovao vlast novog carstva. a svoga stričevića Marwana ibn-al-Hakama. str. str. II. 172 POJAVA ISLAMA I KALIFSKA DR2AVA . kasnijeg umajadskog kalifa. 3. god.

čiji je predstavnik bio i ubijeni 'Uthman. bio je određen za Muhamedova nasljednika 8. 'Uthman ibn-'Affana. 38:25). pobornika umajad-skih interesa. Ni u jednom ni u drugom slučaju ne izgleda da ima ikakvo tehničko značenje ili da ukazuje da se odnosi na Muhamedova nasljednika. juna 656). koje je ulio Prorok. i svete uspomene vezane za Medinu bili još uvijek aktivna živa snaga u životima Muhamedovih nasljednika. koji se pokazao previše dug i. I. godine nekom vrstom izbora. na kojem su sudjelovale one poglavice koje su bile prisutne u glavnom gradu Medini. abu-Bakrov sin. kažu.str.. 51. njegov prijatelj i predčasnik. I. provalio je unutra i podigao ubilačku ruku na njega32. vol. vol. u svojstvu glavnog komandanta muslimanske vojske. . III. 1 Ibn-Sa'd. str. koji je u ovom slučaju primijenjen na Abu-Bakra. i slj. završila se bujicama krvoprolića koje je izazvala borba za upražnjeni prijesto. Naziv nasljednik Alahova glasnika — (khalifat Rasul Allah). pokazivalo je da je stara arabljanska ideja plemenskog poglavice odnijela pobjedu nad idejom nasljednog monarha. POGLAVLJE XVI BORBA IZMEĐU ALIJE I MU'AWIYE ZA KALIFSKI POLOŽAJ Izborni Kalifat Ab-Bakr. Patrijarhalna epoha islama. v Ibn-Sa'd. Talhah ibn-'Abdullaha. bio je određen od ovog posljednjeg za njegovog nasljednika i kažu da je najprije upotrebljavao titulu s oznakom khalifat khalifat (kalif kalifa) Rasul Allah. I. vol. Obrazovanje ovog odbora. 'Umar je naimenovao odbor od šest izbornika: 'Ali ibn-abi-Taliba. pod uvjetom da njegov sin ne bude izabran za nasljednika. Tako je pao prvi kalif čija je krv bila prolivena od muslimanske ruke (17. pt. a zatim između Alije i novog pretendenta na prijesto Mu'awiye. Muhammad. u koje su ušli najstariji i najistaknutiji živi drugovi. al-Zubayra ibnal-'Awwama. čiji je alter ego bio i predvodio javnu molitvu za vrijeme posljednje Prorokove bolesti. pt. logični kandidat poslije abu-Bakra. 245. 2 Ibid. Prije svoje smrti. osobitu titulu amlr al--mu'minin (zapovjednik vjernika). 202. možda on sam nije upotrebljavao kao titulu. 'Umar. III. pt. Drugome se kalifu (634—44) pripisuje da je prvi nosio. str. Naziv khalifah dolazi samo dva puta u Koranu (2:28. najprije između Alije i njegovih bliskih rivala Talhaha i al-Zubayra. prema tome. jedan između najranijih privrženika i najnepokolebljivijih prijatelja Muhameda. III. kuća je bila na juriš zauzeta. u toku koje su strahopoštovanje. »miramolin« kod hrišćanskih srednjovjekovnih pisaca. juna 632. nazvanog al-Shura (vijeće). Trebalo je da on preuzme sve dužnosti i povlastice prorokove osim onih koje su se odnosile na njegovu proročansku službu — koja je prestala Mu-hamedovom smrću.priznao autentičnim. bio je skraćen1. Sa'd ibn-abi-Waqqasa i 'Abd-al-Rahman ibn-'Awfa2. .

I Talhah i al-Zubayr4 imali su pristalice u Hidžazu i Iraku. 5 U devetoj ili desetoj -godini prema ibn-Hishamu. koji su predstavljali mekansku stranku. Mu'awiyah je nastojao da ga dovede u ovakav škripac: pokazati ubojice propisno postavljenog Prorokovog nasljednika ili se sam primiti sau-česništva. Dinastički ratovi. Praktično. Alija je predusreo izvan Basre i porazio koaliciju u bitki koja se naziva »devina bitka«. zato što je ona bila zborno mjesto pobunjenih ratnika. koji su predstavljali emigrante. Novi kalif je bio prvi stričević Muhamedov. a taj bi ga akt diskvalifikovao kandidature za Kalifat.174 POJAVA ISLAMA I KALIFSKA DRŽAVA U slučaju trećeg kalifa 'Uthmana (644) opet su godine života odlučile njegov izbor nad Alijom. 'Uthman je predstavljao umajad-sku aristokratiju nasuprot dvojici svojih predšasnika. Poslije 'Uthmanova ubistva. Prividno siguran na svom prijestolju. kako smo već vidjeli. »majka vjernika«. koja ga je pokušavala odbraniti7. juna 656. prema devi na kojoj je A'ishah jahala. 4 Al-Zubayrova (majka bila 'je sestra Prorokova oca. 9. Mladolika A'ishah. on ju je sumnjičio zbog nevjerstva prema mužu sve dok Alah nije posredovao njoj u prilog putem objave (sur 24:11—20). Nijedan od ovih kalifa nije osnovao dinastiju. Ona je bila poslata natrag u Medinu. Taktikom i rječitošću jednog Antonija on je nastojao da podstakne muslimanske osjećaje. Talhah i al-Zubayr. muž njegove ljubimice kćerke Fa-time. tek su započeli. otac jedina dva njegova živa muška potomka. 15. uporno je dokazivala da su od početka Alah i njegov Prorok jasno odredili Aliju za jedinog legitimnog nasljednika. jer jednom. 1001. Alijin Kalifat Alijin prvi problem bio je da se riješi dvojice svojih rivala na visoki položaj koji je on upravo bio preuzeo. Prorokova žena. pobožan i hrabar. BORBA 175 ibn-abi-Sufyana. koju je on predstavljao. namjesnika Sirije i rođaka 'Utmanova. Tako se završio prvi. prećutno je bila odobravala ustanak protiv 'Uthmana. dok je išla iza karavana svoga muža. On je velikodušno oplakao pale i sahranio ih sa svim počastima6. Oba Ali j ina rivala su poginula. ali se sada priključila redovima pobunjenika protiv Alije u Basri. Stranka ahl al-nass. str. koja se udala tako mlada5 da je donijela sa sobom igračke iz kuće svoga oca (abu-Bakra). On je bio prijazan. Alija je bio proglašen za četvrtog kalifa u Prorokovoj džamiji u Medini 24. decembra 656. cijeli islamski svijet priznao je njegov dolazak na čelo Kalifata. i čovjek koji je drugi ili treći povjerovao u njegovu proročansku misiju. A'ishah. str. koju je on najviše volio. Među njih nije računao Mu'awiyu 3 Shahrastana. A'ishah je bila zarobljena i s njom se postupalo vrlo obazrivo i na način koji odgovara dostojanstvu »prve žene-u zemlji. 6 Okolo al-Zubayrova groba izrastao je grad koji nosi njegovo ime. On je u džamiji u Damasku izložio krvlju okaljanu košulju smaknutog vladara i odrezane prste s ruke njegove žene Na'ile. ali da su ga prva tri kalifa prevarom lišili njegovog zakonitog položaja. ali ne i posljednji sukob u kojem su u bojnim redovima stajali muslimani protiv muslimana. mrzila je Aliju svom gorčinom povrijeđenog ponosa. w-al-ta'ylns (narod božanskog zakona i odluka = : legitimisti). Odbijajući zakletvu na vjernost Aliji. al-Hasana i al--Husayna. To su bili. koji su odbili da priznaju Alijino pravo na nasljedstvo. koji će potresati s vremena na vrijeme islam i pokatkada ga uzdrmati do samih temelja. Alija je iz nove prijesto-irice Kufe započeo svoju upravu otpuštanjem većine provincijskih namjesnika koje je bio imenovao njegov predšasnik i prisiljavanjem na zakletvu vjernosti ostalih. Stvar je ipak bila više nego IZMEĐU ALIJE I MU'AWIYE . Mu(awiyah se pojavio kao osvetnik mučeničkog kalifa. g.

Tabari. Savremena tradicija govori da su se dva izabrana suca složila da svrgnu oba vladara i da na taj način otvore put »neočekivanom po7 Fakhri. 176 POJAVA ISLAMA I KALIFSKA DR2AVA bjedniku«. 656. Vidi str. bezazleni Alija prihvatio je Mu'awiyin prijedlog da se slučaj presudi arbitražom i da se tako poštedi muslimanska krv. najranija sekta islamska. str. jer nijedna strana nije željela da se prenaglo upušta u konačnu odluku. stajale su konačno licem u lice jedna prema drugoj dvije armije. On je bio samo namjesnik provincije. napustio da se u nju više nikada ne vrati. kritičke studije Pera La-mensa (Pere Lammens)11. str. kako su bili nazivam. već je ispala iz kombinacije. str. na pola puta između Ma'ana i Petre. 125. Mu(awiyin vojskovođa. Vjerovatno su oba suca svrgla oba vladara. južno od Rake. 206^-8. god. ali slabo odana Alijinoj stvari. Mu'awiyah nije imao kalifata sa koga ga je trebalo svrgnuti. u Adhruhu. Pod zapovjedništvom Malika al-Ashtara. 'Amr je izdao svoga kolegu i potvrdio Mu'awiyu. a taj je čin značio za Aliju gubitak. Prihvatanje principa arbitražnog suda pokazalo se katastrofalno po Aliju više nego u jednom pogledu. 220. 127—30. Po nagovoru svojih sljedbenika. . Mu'awiyah mu je suprotstavio 'Amra ibn-al-'Asa. ustao i izjavio da je Kalifat njegova gospodara bez valjanosti. smrtnih neprijatelja Umajada.000 Iračana. vol.00015 diglo na oružje pod zapovjedništvom 'Abdullaha ibn-Wahb al-Rasibija. ali kada je stariji od dvojice. teško je ustanoviti. Ono je otuđilo simpatije prema njemu velikog broja njegovih pristalica. Irak ili Sirija postati odlučujući faktor u islamskim stvarima. Fakhri. dok je Mu'awiyu lišila samo fiktivnog zahtjeva koji on još nije smio javno podnijeti. Konačna je bitka odigrana 26. Ovi haridžiti10 (separatisti). 9 Mas'udi. Alijine snage bile s_u nadomak pobjede kad je oštroumni i prepredeni 'Amr ibn-al-'As. na glavnom karavanskom putu između Medine i Damaska. Mas'udi. IV. glasila da bude »prema riječi Alaha«8 — ma šta to moglo značiti. Mu'awiyah se u Jeruzalemu proglasio za kalifa. naravno. kalif je imenovao za svoga predstavnika abu-Musu al-Ash'arija. Presuda sudaca lišila je Aliju stvarnog položaja. 661. g. dotoumenitu vidi Dinawari. Na ravnici Sifin. str. 189. Ovaj 'je gest bio protumačen kao znak da odluku treba tražiti prizivom na Koran. str. Sam arbi-tražni postupak podigao ga je na položaj jednak onome koji je držao Alija. Neprijateljstva su prestala.str. U različitim izvorima se pojavljuju različite verzije10. a s Mu(awiyom da su bili njegovi Sirijci. vtol. U stvari. 158. 391. koji je bio nazvan političkim genijem Arapa9. Govorilo se da je Alijina vojska brojala 50. ona je prelazila ne samo lične nego čak i porodične sukobe. Ya<qu!bi. postali su njegovi smrtni neprijatelji. njih se do 4. Uzevši za svoje geslo la hukma lila li-l--Ldhu (presuda pripada jedinom Alahu). 137. abu-Musa. bez sumnje. radilo se da li će Kufa ili Damask. Što se tačno dešavalo na ovoj istorijskoj konferenciji. pribjegao lukavstvu. koji su bili prikačeni za koplja. a ne putem oružja. I. Medina. II. čovjeka. dvojica arbitara (sing hakam) održali su javni skup januara 659. Svaki naoružan pisanim dokumentom. Presuda je. jula 657. IV. str. Međutim. 3340—60. kojima su prethodile studije Velhauzena (Wellhausen)12. pobožna. koji mu je davao punomoć za akciju.lična. Ova je škola cvjetala pod dinastijom Abasida. vol. Iznenada su ugledani u zraku bačeni primjerci Korana. Na . dvije godine pošto je spuštena zavjesa na lakrdiju arbitražnog suda. na zapadnoj obali Eufrata. Tek god. čiji je položaj tim postupkom bio umanjen na stepen običnog pretendenta. 8 O arbitražnom. svaki u pratnji 400 svjedoka. Isp. Nedjeljama su trajali manji mlaki okršaji. 392—402. 10 Isp. Težište osvajanja prostranstava promijenilo je svoj gravitacioni centar na sjever. koju je Alija odmah poslije svoga ustoličenja god. istr. vol. sklone su mišljenju da se u ovoj tradiciji odražavaju stanovišta iračke škole. kojoj pripada većina danas postojećih izvora. I protiv svog pravilnijeg mišljenja.

II = The Arab Kingdom and its Fali. 11 Etudes sur le regne du calife omaiyade Mo'dwiya Zer (Beyrut. 791. i slj. on je odjedanput ponovno dobio mnogo više nego što je za života izgubio. str. 163. str. str. opreznost. bilo je odabrano u saglasnosti sa željom umirućeg Alije. i slj. odlučnost. I. koji je na djelo bio podstaknut željom da osveti rođake neke žene. kada je Alija bio na putu za džamiju u Kufi. ovjekovječena je u riječima stiha koji se nalazio urezan u mnogim srednjevjekovnim arapskim mačevima: »La sayfa illa dhu-al Faqdri wa-la fata illa 'Ali = nijedan se mač ne može takmičiti sa dhu-al-Faqar i nijedan se mladi ratnik ne može usporediti s Alijom!« Kasniji pokret Fitydn. tj. bio je udaren otrovnom sabljom u čelo. VII. al-Masalik w-al-Mamalik. propovijedi i anegdote. 15 12. koji su bili sasječeni u bitki kod Nahravana. Sabljom. Pusto mjesto blizu Kufe gdje je Alija sahranjen17. on je postao uzor muslimanske plemenitosti i viteštva (jutuwah) i Salamon arapske predaje. koja se zarila do mozga. Zotenberg. velikodušan prema neprijateljima. Pošto ga cijeli islamski svijet smatra mudrim i hrabrim.obali kanala Nahravana Alija je napao njihov logor (659. H. upravo kao što je Muhamed bio prorok islama i Alahov vjesnik. 661. Mrtvi Alija se pokazao djelotvornijim od živog Alije. koji je zapovjedio da se . njegove pristalice bezgrešnim i nepogrešivim.rawxa' kod Yaquta. velikih crnih očiju. a ekstremisti (Ghulah) između sebe su ga čak smatrali inkarnacijom božanstva. a mnoga fitjanska i derviška bratstva idealom i uzorom. Mjesto je držano u tajnosti sve dok nije na njega slučajno naišao Harun al-Rashid god. Tabari. rječit u razgovoru. Kao kanoniziram mučenik. 1927)L pogl. korpulentan. ipak je on posjedovao kvalitete idealnog Arabljanina. svoje prijateljice. pogl. što sve zvuči suviše dramatično da bi moglo biti istinito. str. str. Svojim šiitskim pristalicama četvrti kalif je ubrzo postao u prvom redu svetac sekte. rukovao je haridžit 'Abd-al-Rahman ibn--Muljam. 246). prema šiitsikoj tradiciji. izd. 12 Daš arabische Reich und sein Sturz (Berlin. slovice. 1871). međutim. mudar u savjetovanju. Margaret G. II. iskren prema prijateljima. koji je prihvatio ceremonije i znakove koji podsjećaju na srednjevjekovno evropsko viteštvo i današnju skautsku organizaciju. 130. Mada su mu nedostajale one crte koje čine vođu i državnika. Dlnawari. On je bio crnomanjaste puti. kojom je rukovao Prorok u znamenitoj bitki kod Badra. Rano izjutra 24. Isp. od Harura' (Ha. ćelave glave sa gustom dugom bijelom bradom. Njegova sablja dhu-al-Faqar (nož kralježnice). str. Chronique de Tabari.Asa16. hitrina. uzeli su Aliju za svog prvog Fata i uzor. januara god. 706. pogl. Prvi podrobniji izvještaj o grobu nalazi se kod ibn-Hawkala. 10 Isp. čija je svjetovna karijera praktično značila neuspjeh. _ 13 Nazivaju se također Haruriyah. II. ekspeditivnost. srednjeg stasa18. Tradicija govori da je ovaj ibn Muljam bio jedan od tri saučesnika koji su se u Kabi zakleli i zasnovali plan da muslimansku zajednicu istog dana oslobode od tri štetna elementa: Alije. vol. BORBA 177 današnji Mašhad 'Ali u Nadžafu. (Pariš.. nastavio IZMEĐU ALIJE I MU'AWIYE . vol. 12 :70. Oni su se. 3456. 17 Mjesto. 86. wali (prijatelj i namjesnik) Alaha. ponovo dizali pod raznim nazivima i ostali su trn unutar Kalifata sve do abasidskog perioda. 14 Fakhri. Koran. prev. 227.) i skoro ih hametice potukao.000 kod Shahrastanija. Mu'a-wiye i 'Amra ibnal-. postalo je jedno od velikih centara koje posjećuju islamski hodočasnici. Neustrašiv u boju. 1902). vol. g. on. Weir (Calcutta. str. 1872). de Goeje (Leyden. oko čijeg su se imena nagomilale mnogobrojne pjesme.njegovo tijelo stavi na neosedlanu devu i zakopa ondje gdje deva klekne. III. 1907).

za nasljednika je imenovao svoga sina Yazida.) završio se period koji bi se mogao nazvati republikanskim periodom Kalifata. Osnivač drugog Kalifata Uma jad Mu'awiyah. trajao je od god. TerQuatremereova izdanja. str. Kao predvodnik javne molitve (imam). Posljednji veliki islamski Kalifat nije bio arapski. 1862). Kalifat. god. koje se muharema po čitavom šiitskom svijetu. prvenstveno politički položaj Ovde se moramo čuvati opće zablude da je ka-Hfatstvo bilo vjerska funkcija. 376—7 12 — Utori ja arapa 178 POJAVA ISLAMA I KALIFSKA DRŽAVA »rasprodaja«). odrekavši mu sultanat. XIX (Pariš. Mase (mashhad) u Nadžafu i grobu šiija u obližnjoj Karbali. iskusan čovjek. 19 Ibn-Khaldun. Uma-jadski Kalifat bio je prva dinastija (mulk) u istoriji islama. i str. vrši sam veliki Prorok. Poslije Uma-jadskog Kalifata (651— 750). Time je uveden princip nasljedstva u Kalifatu. Tanbih. I. čije je sjedište bilo u Kairu. u Notices et extraits itd. 1284). čija je prijestonica bio Damask. sam kalifat bio je ukinut20. U martu god. 929. do 1031. Muqaddamah. Četiri kalifa ove ere arapski istoričari nazivaju ortodoksnim kalifima (al-Rashidun). XVI (Pariš. 297. 20 Priloženo irodoslovno stablo loze kalifa: Quraysh 'Abd-Manaf Hashim <Abd-al-Muttalib 'Abd-Shams Umayyah . Fiktiv-nost izbora bila je sačuvana u ceremoniji zvanoj bayah™ (bukvalno 13 Mas'uđi. U prvom redu bio je istican vojni položaj kalifa. On je započeo s abu-Bakrom (632). vol. koji poslije toga nikada potpuno nije bio napušten. svjedoče da koristiti od njegova života. nego otomanskih Turaka u Carigradu (ča 1517—1924). str. njegova djela Kitdb al-'Ibar wa-Dlwdn al-Mubtada' w-al-Khabar (Cairo.je da vrši posmrtni uticaj skoro ravan onome koji hodočasnika koje još uvijek kuljaju njegovu grobu njegova sina al-Husayna. tj. U novembru 1922. na kojoj bi narodni glavari bukvalno ili figurativno uzeli ruku novog kalifa kao znak zakletve na vjernost. 1924. vrhovnog zapovjednika vjernika (amlr al-mu(minin). glavnog sveca i mučenika dramsko predstavljanje njegova stradanja. bio je jedini šiitski Kalifat od prvorazrednog značaja. Još jedan Umajadski Kalifat u Kordovi (Qurtubah). Velika narodna skupština u Ankari proglasila je Tursku republikom. vol. god. došao je Abasidski Kalifat u Bagdadu (750—1258). g. i glumi svake godine desetog smrt jednom mesiji može više Periodi velikih Kalifata Smrću Alijinom (661. međutim.. Ovo je. svrgla sultana--kalifa Muhameda VI i postavila za kalifa njegova stričevića Abd--al-Majida. U ovom slučaju upoređivanje sa vrhovnim poglavarstvom Svetog Rimskog Carstva i sa današnjim hrišćan-skim razlikovanjima sfera svjetovnih i vjerskih vlasti odvele bi nas na kriv put. postavši na taj način osnivač dinastije. bila služba koju je mogao vršiti i najniži među muslimanima. Fatimidski Kalifat (909—1171). vol. 174—5 = str. 424—6 u prevodu de Slainea. kalif je mogao i stvarno je predvodio vjersku službu i petkom održavao propovijedi (khutbah). 1858). u Španiji.

mora osvojiti lojalnost zajednice nekim činom bay-'ah.1058) u svojoj utopističkoj političkoj raspravi. str. Siije. Za izvršenje svega toga on je primjenjivao silu svog svjetovnog oružja21. spadaju: zaštita i odbrana vjere i teritorije islama (naročito dvaju svetih mjesta Meke i Medine al-haramayn) i u slučaju potrebe objava svetog rata (jihdd). 22 Str. za koje se tvrdilo da su bile Muhamedove26. Bagdadu i Kairu. Arnold. 161. ograničavaju funkciju Kalifata na Alijinu porodicu. str. čuvanje takvih svetih relikvija kao što su štap. IZMEĐU ALIJE I MU'AWIYE . zub i dlaka. prema sunitskoj školi. al-Na-safi (-f. energiju i druge karakterne crte potrebne za odbranu carstva. Cureton (London. pečat. On je gušio hereze. postavljanje državnih službenika. str. i i Uthman+Ruqayyah Fatimah+'Ali al-Hasam al-Husayn Imami FATIMIDSKI KALJFI 909—1171. Privilegije uključuju spominjanje kalifova imena petkom u khutbah i stavljanje njegova imena na novcima. mora biti muškarac i punoljetan. W. Odnos kalifa prema religiji nije prelazio granice njegove zaštite i odbrane religije. koji ne ističu toliko Kalifat koliko imamat. 24 Shahrastami. d'Ohsson. naprotiv. koji je po njihovom mišljenju bio imenovan od Muhameda za njegovog zamjenika na osnovu božanske naredbe (nass) i čije su kvalifikacije prešle na njegove nasljednike. U kalifove dužnosti. 929—1031. privilegije i funkcije za koje se smatralo da pripadaju kalifu. The Caliphate (Oxford 1924). koji su živjeli uglavnom u Meki.•Umar Hafsah <A'ishah+MUHAMED + Muhammad al-'Abbas KALIFI ABASIDI 750—1258. Kasnije su pravni teoretičari. Al--Mawardi22 (-J. lijepo iskonstruisali kvalifikacije. 5—10. ratovao protiv nezna-božaca i širio granice obitavališta islama Dar al-Isldm. ial-Na®afi. 1843). BORBA 179 min Muhamedov nasljednik (khilafah) označavao je nasljedstvo državnog suvereniteta. str.1310). mora posjedovati hrabrost. ibn-Khaldun (+ 1506) u svojim čuvenim kritičkim uvodima23 i kasniji pisci koji zastupaju sunitsku (ortodoksnu) teoriju nabrajaju sljedeće kalifove kvalifikacije: mora biti član porodice Quraysh. nije mogao imati nasljednika. 9—41. kao Alahov glasnik (rasul). 108—9. zdrava tijela i duše. str. nošenje Prorokova ogrtača burdah na važnim državnim svečanostima. Medini i drugim centrima i van dohvata tekućih događaja u islamskim prijesto-mcama Damasku. Muhamed kao prorok. <l/mđat <Aqldat Ahl al-Sunnah. ibn-Khaldun. str. kažnjavanje zlodjela i dijeljenje pravde25. ubiranje poreza i upravljanje državnim fondovima. 28—9. 23—4. carigradski Jermen bio je prvi koji je pustio u svijet ovu 21 Vidi Thomas W. 164—5. 23 Muqaddamah. koje je Alah predodredio za ovaj visoki položaj24. 25 Mawardi. izd. kao instrumenat objave. Tek u posljednjoj polovini osamnaestog stoljeća preo vladalo je u Evropi mišljenje da je muslimanski kalif neka vrsta pape koji ima duhovnu juridikciju nad Muhamedovim sljedbenicima na čitavom svijetu. U djelu Tableau general de l'empire othoman (Pariz 1788)27. On je branio vjeru isto onako kao što se pretpostavljalo da to čini jedan evropski vladar. cipele.

on je pretjerano isticao ekumenski karakter kalifata. otrgao je Egipat od Ali-jinih nasljednika. Oštroumni 'Abd-al-Hamid II iskoristio je ovu ideju da ojača svoj prestiž u očima evropskih sila.28 Kao posljednjom muslimanskim kalifima. Poslije presude arbitražnog suda. 'Amr ibn-al-'As. Sa Turskom. 27 Vol. 40 (661)1. str. dok su se Meka i Medina ravnodušno i mlako odnosile prema predstavnicima Sufjanida. prijestonica provincijske vlade. ali je Irak proglasio al-Hasana. Njegovim dolaskom. najstarijeg Aliji-nog i Fatiminog sina za legitimnog Alijinog nasljednika. Jedan negativno okarakterisan pokret koji je započeo u posljednjoj polovini prošlog stoljeća pod nazivom panislamizam (dl-Jami'ah al--islamiyah) vršio je naročita nastojanja da se zajedničkom akcijom suprotstavi hrišćanskim silama. koje su do ovoga vremena uspjele da zagospodare nad većinom muslimanskih zemalja u Aziji i Africi. i slj. Otada se relikvije ^hranjene čuvaju u specijalnom paviljonu unutar tvrđave Grand Seraglio i štuju kao dragocjena odličja uzvišenog ikalifskog ranga. 213. Damask je postao glavni grad muslimanskog carstva. ' DIO III UMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO POGLAVLJE XVII UMAJADSKI KALIFAT: MU'AWIYAH OSNIVA DINASTIJU Quraysh 'Abd-Manaf 'Abd-Shams Umayyah Hashim 'Abd-al-Muttalib Abu-al-'As Harb Al-Hakam 'Affan Abu-Sufyan l l l MARWAN <UTHMAN MU'AWIYAH l l Al-Harith Abu-Talib Abu-Lahab 'Abdullah + Aminah MUHAMMAD Al-'Abbas Hamzah Uklanjanje pretendenata na Kalifat MU(AWIYAH je bio proglašen za kalifa u Iliji (Jeruzalem) A. 12« 180 POJAVA ISLAMA I KALIFSKA DRŽAVA zabludu. koji nisu priznavali . kao svojom centralom. I. Mu'awiyina desna ruka. mada je to carstvo bilo nešto suženo. donio u Carigrad na svom povratku s osvajanja Egipta. H. 1517. otomainSkim sultanima povjereno je čuvanje ovog Ptrorokovog blaga (dhakha' ir Nabawlyah) koje je sultan Šalim god.

Od sada je imamat kod Alijinog potomstva postao isto toliko dogma u šiitskom vjerovanju koliko i proročanska misija Muhamedova u Islamu. IV.Muhameda sve do pada Meke. da prizna Mu'awiyina sina i nasljednika Yazida i. a drugi četrdeset dana poslije desetog dana muharema u Karbali sa naslovom »Povratak glave«. i s tijelom je sahranili u Karbali. on ih je sasjekao. vol. str. i pošto su odbili da se predaju. Desetog muharema A. 17. koja je brojala oko 200 ljudi. Na preduzi-manje takvih koraka nagovorio ga je Mu'awiyah. 680. uputio se na čelu malobrojne pratnje sastavljene od rođaka u Kufu. uz prihode jedne oblasti u Perziji za vrijeme cijelog njegovog života. muharema. koju je on sam sebi odredio. 21. isp. opkolio je al-Husayna sa njegovom beznačajnom "četom. koji su s njom otišli u Damask6. II. toj godini (ča 669). vol. UMAJADSKI 185 KALIFAT . II. II. vol. Mada je al-Hasan umro u 45. koji je takođe živio povučeno u Medini cijelo vrijeme Mu'awijine vladavine. prema tome se i na njihov islam gledalo više kao na oportunistički nego kao na islam dubokog uvjerenja. Al-Husaynova krv. 4 Ya'qubi. Prorokov unuk je poslije teških mnogobrojnih rana pao mrtav i njegova glava bila je poslana Yazidu u Damask. 3. koji mu je garan-tovao ogromnu novčanu svotu i godišnju rentu2. str. str. 5 Ibn-'Asakir. Njegov mlađi brat al-Husayn. u Kar-bali. Dlnawari. bili su usmjereni više na druga područja nego na državnu upravu. 266. II. 4. 14.000 vojnika. 61 (10. 184 UMAJADSKO I II. koji su njega proglasili za zakonitog kalifa poslije al-Hasana i Alije. 216. vol. Ubaydullah. str. ABASIDSKO CARSTVO kod kuće u haremu nego na prijestolju. Poslije kratkog vremena on je abdicirao u korist svog sposobnijeg rivala i povukao se u Medinu predavši se potpuno lagodnom i raskošnom životu. Interesi al-Hasana. nekih 25 milja sjeverozapadno od Kufe. vol. oktobra 680) 'Umar. čak više nego krv njegova oca. U njoj je bila uključena svota od 5 milijuna dirhama iz blagajne u Kufi3. jedan koji se zove Ashurd' (deseti dan) daje se u Kazimejnu (u blizini samog Bagdada) kao uspomena na bitku. Glava je bila vraćena natrag alHusaynovoj sestri i sinu. Ovaj se dramski komad svake godine daje u dva dijela. Šiizam je rođen 10. možda otrovan4 zbog nekih haremskih intriga. koji se kretao više 1 Tabari. 6 Ibn-Hajar. šiije muslimani su zaveli praksu da svake godine slave prvih 10 dana muharema kao dane duboke žalosti i stvorili su dramski komad koji predstavlja njegovu »herojsku« borbu i stradanje. L. čijeg je oca Ziyada u zgodan mo-menat Mu'awiyah priznao za svog brata. Yawm Karbala' (dan Karbale) dao je šiijama bojni poklik. str. 231. odbio je god. vol. u stvari »gospodara svih mučenika (sayyid)«. Mas'udi. koji su mu pribavili titulu velikog brakolomca (mitlčiq)s. koji je ukratko 2 Vidi ibn-Hajar. 13. za njega kažu da je sklopio i razvrgnuo ništa manje nego sto brakova. (tu je bio njegov harem i odani sljedbenici). Šiije su ovaj fatalni čin pripisali Mu'awiyi i na taj su način od al-Hasana napravili mučenika (shahld). komandujući vojskom od 4. postala je sjeme šiitske »crkve«. str. sin proslavljenog vojskovođe Sa'da ibn-abi-Waqqasa. On je sada postavio predstraže na svim putevima koji vode iz Hidžaza u Irak. odazivajući se na uporne i često ponavljane molbe Iračana. H. Kao uspomenu na al-Husaynovo »mučeništvo«. 3 Tabani. sada je bio umajadski upravitelj Iraka. vol. V. str. str.

zaustavi 27. vol. bio takođe dinastički. U islamu je nastao veliki raskol i to neslaganje nikada kasnije nije bilo izglađeno. Na čelu . str. naslijedio na prijestolju. jer treća stranka još nije bila eliminisana. Kaznena ekspedicija. vođu stranke plemena Qays (sjevernoarabljanske). Yazld je odmah protiv nezadovoljnika u Medini poslao kaznenu ekspediciju. u Mardž Rahitu9 — drugi Sifin Uma jada — od svojih kalbitskih (uključujući i Jemence ili Južne Arabljane) protivnika. kao i prvi između Alije i Mu'awiye. postao je tada osnivač mar-vanitskog ogranka umajadske dinastije. Yazid je umro. Azraqi. Ya'qubi. i izašla je pobjednik. Marwanov sin i nasljednik. izd. koji je iz svojih katapulta obasuo kamenjem haram (svetu džamiju) Meke. gdje je njegov brat Mus'ab bio postavljen za njegova predstavnika. koji se bezuspješno s Alijom otimao o Kalifat. 427. a Alahov dom izgledao je »kao iskidana prsa tugujućih žena«8. Poslije smrti njegova rivala i povlačenja neprijateljskih trupa. Akhbdr Makkah. Oni su čvrsto zahtijevali da šiije na ovu činjenicu ne smiju drugačije gledati. Međutim. Mada su Uma jadi za neko vrijeme bili sigurni u Kalifat. vol. novembra 683. vol. ovaj kalif je imenovao za svog privremenog namjesnika al-Dahhaka ibn-Qaysa al-Fihrija. Ibn-al-Zubayr je (poslije povlačenja 'umajadske vojske ponovo sagradio Kabu. u kojoj se nalazilo mnogo sirijskih hrišćana. Poslije toga je vojska otišla u Meku. neautentična je. stajao je mirno po strani u Medini. Kalbiti su bili Siro-Arapi koji su živjeli u Siriji prije hidžre i većinom bili pokrštenici.. Dok su ove operacije bile u toku. koga su zbog starosti i slabosti morali nositi u nosiljci cijelog puta. god. 186 UMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO konačno bio poražen jula god. Međutim. privremeno je bio zaustavljen. Drugi građanski islamski rat. 2220. i u Iraku. str. 1859). odmetništvo Hi-džaza pod rivalskim kalifom nastavljeno je sve dok 'Abd-al-Malik. koji je vladao samo tri mjeseca i nije ostavio nasljednika11. Priča o tri dana. koje je ubrzo uslijedilo s arabljanskog tla. avgusta 683. septembra. dobro poznat po svojoj lakoumnosti i rasipnosti. Nad Damaskom. F. 'Abdullah. u kojima je razularena damascenska soldateska pljačkala Prorokov grad. Aišin nećak i al-Zubayrov sin. koji je. koja je potpomagala al-Zubayra. koja se bila ulogorila na vulkanskoj ravnici Harah istočno od Medine. obično je važnije kako narod kao pokretačka sila u istoriji stvarno gleda na neki događaj nego kako treba da gleda na njega. 18. nije u Tajifu poslao svoga okrutnog vojskovođu al-Hajjaja. i u svojstvu vrhovnog zapovjednika naslijedio ga je al-Husayn ibn-Numayr al-Sakuni7. a ibn-Numayr. Al-Dahhak je 7 Tabari. Sveti kamen se raspao na tri komada. 684. II. U toku opsade samu Kabu zahvatio je požar i ona je do temelja izgorjela. bojeći se nereda koji bi u Siriji mogli uslijediti. Kada ga je Yazid. koji su podupirali starog10 Umavada Marwana ibn-al-Hakama. On je na kraju i bio jedan od faktora koji je potkopao temelje umajadskoj dinastiji. 32. 'Abdullah se otvoreno izjasnio protiv novog kalifa i savjetovao je al-Husaynu da preduzme opasne korake koji su ovoga koštali života i sada je 'Abdullah ostao kao jedini pretendent na prijesto. na čijem je svetom tlu ibn-al-Zubayr potražio utočište. str. al-Faifcihl. Cijeli Hidžaz opredijelio se za 'Abdullaha. I. i slj. str. Na putu je Muslim umro. str. bar što se tiče Alijinih nasljednika. ibn-al Zubayr je bio proglašen za kalifa ne samo u Hidžazu. U drugom taboru sunije su dokazivale da je Yazld de facto vladar i da dovođenje u pitanje njegove vlasti čini veleizdaju koju treba kažnjavati smrću. al-Muntaqa fi Akhbdr ummal-Qura. pak.izražen u formuli »osveta al-Husayna«. 8 faibari. Njoj je na čelu stajao jednooki Muslim ibn-'Uqbah. koji je ranije bio učitelj. Sve dok je moćni Mu'awiyah živio. Jazidova slabašnog i boležljivog sina. u stvari je borba bila trougaona. On je"'našli jedio Mu'awiyu II (683). operacije započete 24. stupila je u borbu 26. gdje mu je bilo sjedište. Egiptu i dijelovima Sirije. stričević 'Uth-mana i raniji njegov državni sekretar. 299. II. Wiistenfeld (Leipzig. nego i u Južnoj Arabiji. Marwan (684— 5).

19. vol. odatle dolazi engl. 10 Ya<qubi. a manje uticajem Poluotoka na vanjski svijet. koja je zadala konačan udarac (coup de grace) anti-Kalifatu. koji su predstavljali nove emigrante iz sjeverne Afrike i Kalba. a to sigurno od al-Hajjaja. Arabljani Hidžaza. . II. Vidi 'I/cd. bili su vrlo slabo upoznati sa morem. 304. Snaga matičnog »otoka« se bila istrošila. a njegovo tijelo. velikih neprijatelja islama. Ove 'unutarnje svađe između Qays. Smrću ibn-al-Zubayra nestalo je posljednjeg pobornika stare vjere. 845—8. Vidi str. 201. 852. V. Ovakva politika objašnjava. vol. 25. Moć pristalica (Ansar) bila je zauvijek skršena. marta 692.. prenijeli su kasniji umajadski vladari u Sur (Tyre)16. Ova je flota morala. 13 Tabari. nakon što je na vješalima visilo neko vrijeme. . vol. vol. i strankama. Španiji i drugim ratnim poprištima. prema piscu al-Baladhuriju15. II. Sirijska brodogradilišta. koji su uvijek bili nepokolebljive pristalice umajadgki'h iiinteresa. koji su bili naviknuti na pomorski život. II. koristeći se uspješno svojim katapultama12. biti snabdjevena mornarima grčke i sirijske nacionalnosti. U Aki (Acre) on je brzo poslije osvojenja Sirije našao dobro opremljena bizantijska brodogradilišta (sing dar al-sina'ah. str. al-Hajjaj je započeo opsadu Meke. ali beznadežno borio sve dok nije bio ubijen. Ova su brodogradilišta možda dolazila odmah iza egipatskih u pomorskoj isto-riji islama. kojima se on poslužio u izgradnji muslimanske mornarice. Nadahnut pod-sticajima svoje junačke majke Esme13. 'Uthman je bio u potpunosti osvećen. bili su među događajima koji su ubrzali pad umajiadsike dinastije. 320. nedaleko od Damaska. 1. . Mas'udi. Posliie sticanja nadmoćnosti nad protivničkim 1u<awiyah. Stranka Kaysa i Yamani igrale su važnu ulogu i u novijoj politici Libana i Sirije. riječ arsenal). koja je trajala šest i po mjeseci. str. str. str. 862. Poslije ovog poraza veći broj njih počeo je napuštati Meku i Medinu da bi se pridružili armijama koje su operisale u sjevernoj Africi. jer je 'Umarova politika bila da ne dozvoli nikome s mora da se umiješa između njega i njegovih vojskovođa.str. Od sada istori ja Arabije počinje da se bavi više uticajem vanjskog svijeta na Poluotok. Njegova je glava bila poslana u Damask14. ibn-al-Zubayr se hrabro. UMAJADSKI 187 KALIFAT tiv Bizantinaca. 320—21. . bez sumnje. gdje su ostala do vremena Abasida. pro9 Ravnica istočno od sela Mardž Adrae. 11 Priloženo rodoslovno stablo pokazuje sufjanidski ogranak umajadske dinastije u njezinom odnosu prema osnivaču marvanidskog ogranka: Umayyah Abu-al-'As Harb Al-Hakam ' l Abu-Sufyan 1) MU'AWIYAH (661—80 2) YAZID I (680—83) 3) MU'AWIYAH II (683—4) 4) MARWAN I (684—5) 12 Dlmavvari. mogao je Mu'awiyah (661—80) da arapskog suverena upravi svoja nastojanja na sjevero-zapad. 262. . vol. dbn-'Asa. ako ne od Muslima. 14 tabari. na primjer.str. bilo je predato njegovoj staroj majci.kir. str. glavna snaga islama. vol.sirijske vojske. kćerke abu-Bakra i Aišine sestre. .

isp. Mada se kao vojnik nikako nije mogao usporediti s Alijom. vol. isp. Ona je često vodila svoga sina Jazida. izuzev novih muslimanskih imigranata iz Hi'džaza. Iz prividno haotičnog stanja on je uspio da stvori organizovano muslimansko društvo. Oslobodio je vojnu mašineriju njene arhaične plemenske organizacije. gradili seoske dvorce na granici Sirijske pustinje.TADSKO I ABASIDSKO CARSTVO počeo interesirati za poštansku službu nl-bariđ20. Rijeka Oksus bila je pređena i Bukara u dalekom Turkestanu bila je poharana (674). 'Uthmanova žena. 258. a nije baš rado ni on pristao na invaziju otoka. I. str. str. Ona se kasnije razvila pod 'Abd-al-Malikom u dobro organizovan sistem koji je povezivao razne dijelove prostranog carstva. Rihlah (Leyden. naročito u Palmirenu. Dokinuo je mnoge tradicionalne crte u administraciji i na ranijim bizantijskim okvirima izgradio čvrstu i dobro organizovanu državu. str. u Sirijsku pustinju (badiydh). uključujući 'Abd-al-Malika i AlWalida II. i gdje takođe nisu bili izloženi gradskim zarazama koje su često napadale gradove.31. 80. koji su još bili u većini hrišćani i na Širo-Arape. vol. Mas'udi. gdje su oni učili čisti arapski jezik22. Tabari. 305. po kojoj je njezino beduinsko pleme tumaralo i u kojoj se mladi prestolonasljednik privikavao na lov. I prema kalif ovom naređenju. 166. Mu'awiyina vladavina posvjedočila je ne samo učvršćenje nego i proširenje kalifatskih teritorija. Mu'awiyu je morala pratiti njegova žena (649)17. Sergius)23. kao i njezina predšasnica Na'ilah. II. kasnije nasljednika Mu'awiy-ina. 118 = Hitti. ostatka prastarih patrijarhalnih vremena. Baladhuri. Između mnogih drugih /ofia on je izabrao za svoju ljubimicu Siro-Arapkinju Kalbitkinju iz plemena banu-Bahdal. imenom Mavsunu. U ovome periodu je izvršen prodor u sjevernu Afriku. kao vojni organizator Mu'awiyah nije među svojim savremenicima imao sebi ravna. 207. U obezb jeden ju svoga prijestolja i u proširenju granica islamskih posjeda Mu'awiyah se uglavnom oslanjao na Sirijce. u prvom redu. Istoričari mu pripisuju da je bio prvi u islamu koji je utemeljio matični ured i da se prvi 15 Str. str. Mansur ibn-Sarjun (gr. 410. . <Iqd. 342. Palestine under the Moslems (Boston. Njezino prisustvo bilo je neoboriv dokaz da je Kipar blizu i da se lako može zauzeti. treba zahvaliti 'Uqbahu ibn--Nafiju. koju su mnogi Beduini. koji su bili ponajviše Jemenci. koji su sada prelazili na gradski način života. i drugi osnivač Kalifata. morali osjećati21. str. bio je potomak odlične . koje su nazivali »al-Badiyah«. str. koji je odigrao vodeću ulogu u izdajničkoj predaji Damaska u vrijeme arapske invazije. 17 Vidi str.zašto 'Umar nije htio da odobri Mu'avivi planiranu invaziju Kipra (Qubrus). Na istoku je iz Basre18 ostvareno potpuno pokoren je Kura-sana (663—71). i slj. str. poslije 'Umara.. izražavaju osjećaje nostalgije. Kasnije su umajadski kalifi. Maysun je bila jakobitska hrišćanka. 1890). Tek je 'Umarov nasljednik 'Uthman konačno bio nagovoren da popusti. On je od sirovog materijala od koga je uglavnom bila sastavljena njegova sirijska armija iskovao prvorazrednu i discipliniranu silu čuvenu u islamskoj ratnoj tehnici. Arapski hroničari ističu duh lojalnosti koji je narod Sirije gajio prema svom novom poglavaru19. Na taj je način Mu'awiyah postao ne samo otac dinastije nego. mada ih možda ona nije nikad sastavljala. pijenje vina i-pravljenje stihova. 19 Vidi Guy Le Strange. što. nenatrunjen arameizmima. 1. 3409—10. str. Sirijska pustinja (bddiyah) od sada je postala7 škola umajad-skih prinčeva. koja je takođe pripadala plemenu Kalb. teška jahanja. koja je s prezirom gledala na dvorski život u Damasku i čeznula za slobodom pustinje Stihovi koji se ni oj pripisuju. 19 Tabari. ibn-Jubayr. vol. vol. 1907). 181. nastavljajući tradiciju. 18 Ya'qubi.. . 104. 188 UMA. V. vol. str. II.

Wellhausen. 356. 306. a zatim od ostalih glavnih gradova carstva. bio je također hrišćanin. 312. 293. Za njega Teo-fan27 tvrdi da je čak ponovo sagradio hrišćansku crkvu u Edesi. vol. Arapima iz Hire. L. Prema njegovim arapskim biografima. Theophanes. vidi Tabari. Veliki udio u uspjehu kalifa Mu(awiye treba pripisati njegovim saradnicima kojima je on bio okružen. 265. str. Ziyadu je najprije bilo ime ibn-Abih zbog sumnje koja je bacala sjenku na autentičnost njegova oca. koji je u mladosti bio nerazdvojan drug Yazldov. i bio je prijatelj sv. među kojima i Abasidi. str. kalif na vlasti bi proglasio za svoga nasljednika jednog između svojih sinova ili rođaka koga je on smatrao najsposobnijim i tražio bi unaprijed za njega zakletvu vjernosti. Tanblh. str. Mu(awiyah imenovao svoga sina Yazlda za svog nasljednika28 i naredio izaslanstvima iz provincija da dođu i polože zakletvu vjernosti. pripadao je Taghlib hrišćanima. Kalifov liječnik. Kod Mu'awiye. str. 239. isp. 84. Mas'udi. smatra izmišljenim izvještaj o ovom postavljenju. njegovo apsolutno vladanje samim sobom KALIFAT . 365. Ivana. str. Njegova čelična mišica čvrsto je držala Basru. . II. str. 205. V. str. ibn-Ut-hal. on je u Kalifat uveo princip nasljedstva. 30. Mu'awiyin otac. ona neobična sposobnost pribjegavanja sili samo u slučajevima kada je sila bila apsolutno potrebna i primjenjivanje mirnih sredstava u svim drugim slučajevima. 25 Ya'qubi. 85. njegova sporost prelaženja u ljutnju. Ovaj dvorski pjesnik običavao je ulaziti u kalif ovu palatu sa krstom. vidi str. 80. Ziyad je pružio veliku pomoć svome bratu u njegovu Kalifatu. 28 O brkanju imena ovog ooveka s imenom njegova sina Sarjun ibin-Mansura u arapskim hronikaima. Ovaj je položaj smatran u arapskoj vladi najvažnijim odmah iza položaja vrhovnog vojnog komandanta. I. 302. čijih je nekoliko članova zauzimalo položaj finansijskih državnih kontrolira u vrijeme posljednjih bizantijskih vladara. S njom je abu-Sufyan.. str. 203. vol. Taj ga je položaj činio apsolutnim vladarom istočnog dijela carstva. Njegova je majka bila robinja i prostitutka u Tajifu. istr. održavao intimne odnose. vol. Ziyad je bio Alijin pristalica. 20 Fakhri. uključujući Arabiju i Perziju. Njega je Mu(awiyah imenovao finan-sijskim upraviteljem provincije Hims24 — imenovanje jednog hriš-ćanina na tako visok položaj nema presedana u muslimanskim analima25. on je samovoljno vladao i nemilosrdno tragao za svakim ko se usudio pokazati naklonost prema Alijinim potomcima ili klevetati Mu'awiyu. upravitelju buntovne Kufe. Držeći se ovoga presedana. Reich. Njegova razborita blagost. Ivan (Yuhanna) Damascenski. bio je razvijen osjećaj političkog lukavstva (finesse politique). str. najprije od prijestonice. 195. 228. Unuk ovoga Mansura bio je slavni sv. II. kojom je nastojao razoružati neprijatelja i osramotiti opoziciju. U jednom kritičnom momentu Mu'awiyah je priznao Ziyada za svog zakonitog brata29. zatim al-Mughirahu ibn-Shu'ba-hu.hrišćanske porodice. Reich. Uz pomoć izvježbane tjelesne garde od 4. 1 'Iqd. vladaru nezadovoljne Basre. vol. str. 11 Abu-al-Fida'. njemu je dodijeljena čast upravitelja Kufe. možda više nego kod i jednog drugog kalifa. i Ziyaduibn-AbIhu. namjesniku plodnog Egipta. koja je bila razrušena u jednom zemljotresu. u prvom redu 'Arnru ibn-al--'Asu. Nicholson. god. 24 Ibn-'Asakir. 307. UMAJADSKI 189 Kada je 679. 27 Str.000 ljudi koji su vršili izvidničku i policijsku službu. u kojima je uživao mladi muslimanski kalif i njegova pratnja. koga su se poslije pridržavale vodeće muslimanske dinastije. Literary History. Poslije smrti Al-Mughire. 28 Wellhausen. centar šiizma.. još jedan nerazdvojni Yazidov drug iz mladosti. I. Umajadski poeta laureatus (službeni dvorski pjesnik) al-Akh-tal. 148. njegova najveća vrlina bio je hilm39. Jakobiti i Ma-roniti obraćali su se kalifu u vjerskim razmiricama26. koji se njihao o njegovu vratu. I on je recitovao svoje pjesme. vol. Ova su trojica sa svojim vladarom Mu'awiyom sačinjavali četiri politička genija (duhdt) arapskih muslimana.

govori o njemu kao o dobrom muslimanu. al-Qalqashandi. II. međutim koja je sačuvana kod ibn-'Asakira. 229. kada je oni zatežu. 69—70. vol. Kao njegova svjetovna ostvarenja oni naročito ističu maqsurah34. 20. Tabari. ja je labavim. rezervisanu isključivo za kalif ovu upotrebu. 32 Tabari. 10. IV (CaLro. 78. 1914). vol. 35 Ibn-al-'Ibri. 34 Ya'qubi. Muqaddamah. On je propovijed u petak (khutbah) čitao sjedeći u stolici35. str. energije. vol. teokratski. vol. Stav istoričara odražava stav puritanaca. str. (Ikd. niti bičem ondje gdje je dovoljan moj jezik. 265. tj. vol. Uprkos njegovih mnogih visokih kvaliteta. On nije bio samo prvi nego i jedan od najboljih arapskih kraljeva. vol. str. str. Sada pitaj što želiš. neku vrstu stana unutar džamije.ostavljali su ga u svim prilikama gospodarom situacije. napadaju njegovu pobožnost. koji spominje Teofan1. neću dozvoliti da se ona prekine. Tabairi. za njega tvrde da je izjavljivao. ja bih se tebi bez ikakva ustezanja zakleo na lojalnost. V. str. V. i slj. mada ih je vrlo malo u tom uspjelo. Arapski anali. str. 81 Ya'qdbi. uglavnom sastavljeni u periodu Abasida ili pod uticajem šiija. vol. 36 Ibn-Khaldun. I. str. ja je zatežem. Još se posjećuje Mu<awiyin grob u groblju /al-/Bab al-Saghlr u Damasku. koje ti daje više prava na taj vi28 Mas'udi. V. ibn-'Asakir. str. raulk33. Glavni cilj ovih pljačkaških upada na . Oni u njemu gledaju prvog islamskog kralja (malik). a uzgred ga se dotiče i al-Baladhuri2. str. koju je već bio potpisao Mu'awiyah. II. $ubh al-A sha. 304. str. II. 145. II. kalifat Jchildfat al~nubu'ah u svjetovnu vlast. 6. »gdje je dovoljan moj bič. vol. Kad bih ja bio siguran u tvoju veću sposobnost da ćeš ispuniti dužnosti koje pred tobom stoje. vol. Mu'awiyi nije pokazao naklonosti veći broj istoričara čija su djela došla do nas. (sarlr al--mulk)36. Prvi je takođe ustanovio kraljevski prijesto. str. isp. str. 232—3. 174—7. str. 397. Međutim. str. 37 Mas'udi. vol. 169. kopija je pisma za koje se pretpostavlja da ga je on uputio al-Hasanu prilikom njegove abdikacije: »Ja to dopuštam zbog krvnog srodstva. a kada je oni olabave. i sa više oduševljenja i upornosti vršen je pritisak i s kopna i s mora na bizantijske posjede nego i od jednog drugog Mu'awiyinog neposrednog nasljednika. 33 Ibn-Khaldun. Tabari. 283. 30 Fakhri. 190 UMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO soki položaj nego meni. odmah iza toga porez je bio uskraćen. vol. pronicljivosti i državničke sposobnosti koju su mnogi pokušavali nadmašiti37. 69—73. vol. Muqaddamah. str. str. našao je za korisno da sklopi1 primirje (658. 217. Mas<udi. da je al-Hasan ispuni32. 257. Ako ima samo jedna dlaka koja me povezuje sa mojim bližnjim. Dva puta je Mu'awiyah ispružio svoju snažnu mišicu protiv same neprijateljske prijestonice. str. II. a za pravog Ara-pina ova titula bila je toliko odvratna da se davala skoro isključivo vlastodršcima Nearapima. 188. str. 70. 29 Dlnawari. II. 5. ili 659) s carem Konstantom II (641—68) uz plaćanje godišnjeg poreza. <Iqd. V. Sirijska tradicija. str. L. koji su ga optuživali da je sekularizirao islam i promijenio proročanski. POGLAVLJE XVIII NEPRIJATELJSKI ODNOSI SA BIZANTINCIMA Dok se Mu'awiyah osjećao još nesigurnim na svom novom položaju i dok je imao pune ruke posla u domaćim poslovima. vol. Dlnawari. Ya qubi.« U pismo je stavljena blanketa. »Ja se ne služim mačem«. II. II. 410.«31 Ovo što slijedi. Svojim umajadskim nasljednicima on je u ama-net ostavio primjer blagosti. str. vol.

možda zbog ubistva 'Uthmana. 2 Str. i njezina se klima pokazala previše oštra da arapska civilizacija duboko usadi svoje korijenje u njezino tlo. do Tarza. na Eufratu4. Malu Aziju (Bildd al Rum). Tri puta su umajadske snage napadale Carigrad. Arapi su pretvorili pomorsku bitku u bitku prsa u prsa. Heraklijev sin. bile su smještene jedinice na raskršćima 1 Str. On je bio udaljen direktnom linijom od Bosfora samo 450 milja. bio je naravno dobivanje plijena. mada ih je mogla primamljivati i mutna panorama Carigrada. ona linija koja je štitila Siriju nazivana je al-thughur al-Sha'mlyahs. povezavši svaku arapsku lađu za neki bizantijski plovni objekat9. On je vodio od Maraša na sjever do Abulustej-na6. Prvi puta su je napali A. služio je kao vojna baza za arapske upade u grčke posjede. 49 (669) pod ko- . H. H. Bizantijske snage su bile do nogu potučene10.teritoriju Rimljana. međutim. pa čak i preko Helespon-ta. izgleda. koje su se pružale od Malatje (ili Malatiyah. Drugi prolaz kojim se mogao preći planinski masiv Taura ležao je na sjeveroistoku i zvao se Darb al-Hadath. na likijskoj obali. vjerovatno bila drugačija. str. 34 (655). ipak ni u jednom njezinom dijelu nikada arapski jezik nije uspio da zavlada. u užem smislu. Ova arapska pogranična područja činila su »ničiju zemlju« i njihova su utvrđenja vrlo često prelazila iz ruke u ruku. unutar vojnih granica. uključujući Adanu. predusrela u Feniksu (današnji Fi-nike). duž linija najslabijeg otpora. bio je manje posjećivan. 1. Međutim. u zajednici s egipatskom flotom pod komandom 'Abdullaha ibn-abi-Sarha. priroda je za vječna vremena prikovala visoke lance gorja Taura i Anti-Taura kao pograničnu crtu i čini se da se arapski jezik zamrzao na njihovim južnim obroncima. Masisu (Mopsu-estia) i Maraš (Germanicia). koje se zbilo u ovo vrijeme. Arapi se ipak nisu do kraja okoristili pobjedom i udarili na Carigrad. grčku mornaricu kojoj je na čelu stajao car Konstant II. prema tome da li je ratna plima opadala ili se dizala. Mada su kasnije seldžučki i otomanski Turci uveli Malu Aziju u političku sferu islama. koje se zvalo thughur*. i zabilježila prvu veliku pomorsku pobjedu islamskog oružja. Ova utvrđenja sa svojom okolinom nazivana su lawasim. Pod Umajadima i Abasidima skoro za svaku stopu vođena je više puta ogorčena borba. na obali Sredozemnog mora pored Tarza. 245. do Sumejsata (Samosata). poznat pod imenom Kilikijska vrata. Na sjeveru. Tarz. Njezino bazično stanovništvo od najranijih vremena. Već A. I = Hitti. 'awd-sim su. To su bile jedine prilike kada su Širo-Arapi uspjeli da dođu do trostrukog zida moćne prijestonice. Njhova je glavna energija bila upravljena na istok i zapad. i zbog drugih građanskih pratećih nereda. Linija koja je štitila Mezopotamiju na sjeveroistoku zvala se al-thughur al-Jazariyah. uvijek je bilo nesemitsko. koja se nazirala daleko u pozadini. 192 UMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO strateških vojnih puteva ili na ulazima uskih planinskih prelaza. i jedva da ima u Aziji i jedne zemlje čije je tlo toliko nakvašeno krvlju. Postepeno su ove racije postale uobičajeni svakogodišnji Ijetnji sukobi i imale su za cilj održanje fizičke sposobnosti i dobre uvježbanosti armije. Ipak Arapi nisu nikad uspjeli da se stalno učvrste u Maloj Aziji. kod gornjeg Eufrata. dok je još za vrijeme 'Uthmanove vladavine upravitelj Sirije bio Mu'awiyah. za razliku od vanjskog. sjevernog zemljišta. Ova se bitka pokazala kao drugi Jarmuk. Ovu pomorsku bitku spominju arapski hro-ničari kao dhu (ili dhat) al-Sawari (bitka jarbola)8. blizu obale Sredozemnog mora. Inače bi istorija arapsko-bizantijskih odnosa u Maloj Aziji. Al-Ta-bari11 opisuje da je morska voda bila zasićena ljudskom krvlju. njegova je flota pod komandom Busr ibn-abi-Artaha7. 347. koji je dominirao južnim ulazom čuvenog prolaza preko Taura. Melitene). značila unutrašnju južnu liniju tvrđava. 159. U dugom lancu muslimanskih utvrda. Ono se za vrijeme Abasida smanjilo tako da je zahvatalo samo zemljište od Aulasa. počevši još od Hetita.

pronašao je sirijski izbjeglica iz Damaska imenom Kali-nik. »otok Aruad«18 kod arapskih hroničara. koji se uglavnom vodio zmeđu dvije flote pred Carigradom. Prorokov zastavnik. 133. A. Opsada koju su Yazid i Fadalah započeli u proljeće 669. 3 Vol. str. 5 = Kitti. str. 7 Ibn-'Abd-al-Hakam. vol. I. za njim se povodi Tabari vol III str. The Lands of the Enstern Caliphate (CambrLdge. za koje se\ govori da je bilo bogato čemipresovim -drvetom od koga su se mogli praviti jarboli (sawari). 15 Ibn-Sa'd. br. 11 Vol. kasnije . 27. sitr. čiji su borci bili prvi koji su ikada bacili poglede na Carigrad12. 183. koja gori i na vodi. 2868. Le Stramge. kao godinu njegove smrti. i slj. On je poslužio kao komandno mjesto za armiju u napadu. što je. Prema legendi. 67—8. grčko Arabissus. ili zbog velikog broja jarbola . . od strane Turaka grob je na čudesan način pronađen pomoću svijetle-ćih zraka i na licu mjesta sazidana je džamija. koji su do njega hodočastili u vrijeme suše da bi izmolili kišu15. Na taj je način Medinac postao svetac triju nacija. Yazlda je pozvao njegov otac da pomogne u kopnenoj bitki Fadalahu ibn-'Ubaydu al-Ansariju. str. 345—6. Čuvši da se u jednom šatoru Vialazi kćerka kralja Ruma. Za vrijeme opsade Carigrada 1453. U toku opsade abu-Ayyub je umro od dizenterije i bio je sahranjen ispred zidina Carigrada. Ova se epizoda može uporediti s epizodom otkrivanja svetog koplja u Antiohiji od strane prvih krstaša. Bizantijsko ime bilo je Ablastha. 16 Vidi J. obustavljena je u ljetu iste godine. A History of the Later Roman Empire (London 1899) vol. Buri. XVI. vol.str. Drugi napad na Carigrad izveden je u tzv. 18—19.arapsko al-Bustan. 52. str. Yazid se istakao smjfelošću i hrabrošću pod zidinama Carigrada i stekao je titulu jata al-(Arab (mladi šampion i heroj Arapa). Njegov je grob uskoro postao svetinja i za hrišćanske Grke. vol. str. koji se povodi za 12 Tabari. sedmogodišnjem ratu16 (54—60/674— 80). . vol. 10 Theophanes. Arapi su osigurali pomorsku bazu u Mramornom moru. str. Oba pisca stavljaju god. Arapski izvještaji o ovim bitkama su vrlo konfuzni. Međutim. II. 5 Baladhuri. god. 189—90. H. koji je prezimio (668—9) u Kalcedonu (azijsko predgrađe Carigrada). 128. 163. str. koji je ukonačio Muhameda u Medini prilikom hidžre14 i čija je prisutnost u Yazidovoj vojsci bila poželjnija više zbog sreće koju bi ona mogla donijeti nego zbog njegove vojne vrijednosti. na otoku Riziku17. 310. Ovu vrlo zapaljivu smjesu. 50. 19. 332. očigledno. -str. 11. 6 Yaqut. str. 4. B. 1905). I. str.koji su se nalazili na lađama koje su 'učestvovale u borbi. Eastern Caliphate. pt. l slj. odakle su neprijateljstva preduzimana svakog proljeća. str. ibn-Haj<ar. 86. pravi legendarni junak borbe bio je stari abu-Ayyub al-Ansari. NEPRIJATELJSKI ODNOSI SA BIZANTINCIMA mandom prestolonasljednika Yazida. Grčki izvještaji opširno govore o razornom dejstvu ove vatre na neprijateljskim lađama. 33. 4 Istaikhri. 153. a u isto vrijeme to je bio odgovor onim puritancima koji su prijekim okom gledali na Yazidovo namjeravano preuzimanje nasljedstva od vladajućeg kalifa. II. 2. Pretpostavlja se da je upotreba grčke vatre spasla grad.. 190. god. str. 'str. 93—4. 23—24. Carigrad je imao novog energičnog cara Konstantina IV (668—85). III. 8 Ili prema imenu samog mjesta. Agapije iz Manbidža19. a u drugom kćerka Jabalaha ibn-alAyhama. str. Guy Le Strange. isp. U zbirci Aghani13 se govori da šti se naizmjenično čuli glasni podvici iz dva suprotna šatora čim bi Arapi ili Bizantinci napredovali u borbi. >isp. 4 Baladhuni.3 Isp. I. Yazld se uputi u izvanredan podvig da se dokopa kćerke gasanidskog kralja. 9 Ibn-'Abd-al-Hakam. str.

26 Str. a poslije dvije godine ostaci nekadašnjeg njegovog čuvenog Kolosa bili su prodani u staro gvožđe nekom trgovcu. U tradiciji al-Battal je postao jedan od nacionalnih turskih heroja. najbolje je poznata zbog mnogih opisa koji o njoj postoje. 236 = Hitti. Na povratku kući oluja je završila djelo koje su započeli m-zantinci. On je još jedan primjer »glasovitog muslimana kome su hriš-ćani podigli spomenik u jednoj od svojih crkava«24. Bury. 25. Smrt kalifova u Siriji nije ga zastrašila da nastavi opsadu. god)23 on je bio ubijen. 25 Kitab al-(Uyun. 672) i Krete (Iqritish. str. kuga i neobično žestoka zima također su imali udjela. br. 401. 24 Mas'udi. 492. VIII. samo je pet bilo pošteđeno. nije popuštao. Međutim.nwan«. na kome je podignuta Baktashi tekija (taklyah) sa džamijom. str. vol. Maslamah. Predstojnik Maslamine garde 'Abdullah alBattal naročito se istakao i dobio je titulu pobornika islama. Drugu i posljednju veliku opsadu Carigrada izvršio je pod Sulavmanovom vladavinom njegov brat. 19 »Kitab al-'U. 163. Oni su bili snabdjeveni naftom i specijalnom artiljerijom za opsadu22. Vasiliev. pod imenom Sayyid Ghazi. II. vol. 353—4. mada nijedan od njih nije bio od neke osobite važnosti sve do kalifovanja Sulavmana (715—17). vol. Samo još jednom prilikom poslije ovoga usudila se pojaviti leđna arapska vojska na . Ova znamenita opsada. Glad. ali s tim nisu nipošto prestali napadi na »rimsku teritoriju«. ako smijemo povjerovati Teo-fanu26. II. 74. Smrću Mu'awiyinom (680) arapska se flota povukla iz Bosfora i voda Egejskog mora. Ranije su ga jednom prilikom (G54) Arapi opustošili. koji je poznavao arapski tako dobro kao i grčki25. 3. VIII. 2. izd. . Baladhuri. Opsjedalo se i s kopna i s mora. 1912). izd. 1346. ističe da su Bizantijci stalno upotrebljavali grčku vatru i da su je oni prvi upotrijebili u ratne svrhe. odakle im je dolazila pomoć. Čitamo skoro o svakogodišnjim ljetnim upadima (sd'tfah). br. vioil. nadmudrio Maslamu i spasao prijestonicu. str. Njegov grob.ogiiiSH?• u^iuĐodiocern nrišćanstva od neznabožačke Perzije. Od 1. 22 Kitab al-<Uyun w-al-Hadd'iq. 3. 375. 8 Tabari. str. Oni su jedini doplovili do sirijske luke. Čuvena grčka vatra i napadi Bugara činiliNsu pustoš u redovima napadača. str. str. str. koja je bila najgrozniji arapski napad. još se vidi blizu Eski-Šara (srednjevjekovni Dorvlae-um). naredbi novog kalifa 'Umara ibn-'Abd-al-'AzIza (717—20) on se morao pa-koriti. 23 Tabari. 24. str.17 Theophanes. 395 399. pt. U vezi s ovom opsadom imamo istorijski podatak o lancu koji je priječio napadajućoj floti put u Zlatni rog. 674). A. str. de Goeje (Leyden. II. 1716. Sulavman je sebe smatrao ličnošću koju spominje savremeni hadis (hadith) da će kalif koji bude nosio Prorokovo ime osvojiti Carigrad. Najzad je car Leo Isaurijac (717—40). Sirijski osnivač isaurijske di20 Bala<dhur. pt. Priča kaže da je on upotrijebio devet stotina deva za odvoženje materijala. U toku kasnije bitke (740. do septembra 71721.pt. 376. str. vol. a opsjedači su bili pojačani s egipatskih lađa. 2. od augusta 716. str.i. str. č nerakliiske din jc njega pj. 21 Tabari. 1871). Kasnije su opet otok zar. odlučni Maslamah.zeli arapski pustolovi iz Španije. 236 = Hitti. u Patrologia Orientalis (Pariš. međutim. 13 — Istoči ja ar*pa UMAJADSKO i ABASIDSKO CARSTVO 194 Teofanom.800 plovnih objekata. isp. Arapske armade je nestalo. vojnik niskog sirijskog porijekla iz Maraša. U ovaj period ulazi i privremena okupacija otoka Roda (Rudis20. vol. II. Rod je bio ponovo zauzet 717—18.

27—8. kako su ih također nazivali Arapi. 1908). 374. snabdijevali su neregularne trupe i bili trn za Arape u arapskom Kalifatu u Siriji. str. njihove bande su prodrle u srce Libana i postale jezgro oko koga su se okupljale mnoge izbjeglice i nezadovoljnici. 11. de Goeje (Leyden. 104. Popper (Berkeley. naziva mjesto Andalus. »Konstantinov grad« neće ponox~o vidieti muslimansku arnii= ju pod svojim zidinama sedam narednih stoljeća. I. H. br. str. 1. I. da je bila u upotrebi u vrijeme Sayf-ail-Dawlaha al-Hamdanija (944—67). To 1e bilo ondalcada SP "Haran. god. O etimologiji riječi balat vidi str. 1909—12). F. Mas'udi. Mardaiti Jedan faktor koji je zaustavio penetraciju arapske politike prema zapadu bila je aktivnost nnscanskih mardaita (pobunjenika) u službi bizantijske države. izd. de Goeje (Leyden. 1885). . uključujući priče o gradnji džamije kalifova brata u Carigradu--. !fl Ibn-al-Faqih (al-Hamiaidhanii). i Abd-al-Malik. pt. str. i kada je carica Irena požurila da skloni mir pristavši da plaća danak. kojemu je takođe pristao da plaća danak. II. Sofije. Mu'awiyah je pristao da plaća teški godišnji danak bizantij!7 Ibn-Taghri-Birdi. II.govori ) fatimidskom khutbah koji je govoren u džamiji. 32 Theophanes. Yaqut. 31 YaqQ't govori o zgradi al-Balat. izd. al-Masalik w-al-Mamalik. vioil. on je obećao da će bizantijski pas morati podići pored svoga dvora na Hipodromu (mavdddn} speciialnu zgradu u koju će ući (muslimanske) ugledne ličnosti i plemići kada on nadne u ropstvo«31. vol. 30 Str. o njegovu podizanju česme58. Justinijan II još jedanput je pustio rnardaitske gorštake na Siriju. vol. izd. 15. izd. Drugi su ostali i sačinjavali su jedan od elemenata koji je ušao u sastav maronitske zajednice. 68. pogreškom mjesto Abdus. W. sve -dok nisu rnon= goloidni Turci. 196 skom caru zbog njegova odustajanja da pomaže ovog unutrašnjeg neprijatelja. vol. Balađhuri. !8 Ibn-Khuirdadhbih. 247. Oko god. koja još živi u sjevernom Libanu. Pišući god. među kojima su bili Maro-niti. preuzeli barjak vjere Muhase ova odlučna i energična ekspedicija Maslarne završila neuspješno kao i ona koja joj je prethodila. Vidi ibn-al-Qalanisi. 1. U maime-luokom periodu postojala je tradicija o džamiji. Kitdb al-Bulddn. 782. al-Nujum al-Zahirah ji Muluk Misr w-<al-Qahirah. 1899). Oko 689. 11. 2. str. 160.dogled Carigradu. gdje su postali pomorci. 147. 709. bilj. 31. Dhayl Ta'iikh Dimashg. str. prihvatio je nove uslove koje mu je tražio car i pristao da plaća nedjeljno Džaradži-mima tisuću dinara. novi rasni elernenat. 985. str. str. 453. str. 666. slijedeći presedan Mu'awiym33. maziva grad imenom Andus. Ovi Džaradžime (nepravilnije Džuradžime). ipak je ostavila mnoge legendarne uspomene. Na arapsko-bizantijakoj granici ioni su formirali »mjedeni zid«32 za odbranu Male Azije. 40. POGLAVLJE XIX VRHUNAC UMAJADSKE MOĆI . 1. str. 364. Amedros (Beyrut. 317.8 = HitU. sin kalifa al-Mahdija: ulogorio u Skutarima (Hrizopolis) god. Na kraju je većina napadača napustila Siriju na-stanivši se u unutarnjim provincijama ili na obali Male Azije. To je bio narod neutvrđenog porijekla koji je živio napola samostalnim nacionalnim životom u tvrdavicarna Lukama (Amanus). o ovom događaju. ai-Maqdisi30 mogao je reći ovo: »Kada je Maslamah ibn-'Abd-al-Malik upao u rimsku zemllu i prodro na njezinu teritoriju. 12—13. o džamiji-18 u Abi-dosu (Abdus) i o njegovu ulazu na konju u crkvu sv. 145. str. 1.28. I.

koje je obuhvatalo ne samo cjelokupan islamski svijet nego i njegove novoosvojene oblasti. ponovno osvojen je i pacifikacija sjeverne Afrike. razvoja poštanske službe i podizanja takvih spomenika kao što je Kupola na Stijeni u Jeruzalemu -. Ovom slavnom periodu pripada pokorenje Transoksijane. na istoku. *. Iraka.trećem najsvetijem svetištu islama. kada je umro krajem drugog decenija. Čini mi se . morao se suočiti sa neprijateljima na raznim frontovima. Taj prostor teško da je u antičko doba zauzimala jedna država. Sulayman (715—17). njegovo drsko penjanje na propovjedaonicu i skidanje teškog turbana koji je pokfivao njegovo lice. kao i zauzimanje najveće evropske zemlje koju su ikad Arapi držali — Spanije. čija je kopija bio. administracije i uvođenja prvog čisto arapskog novca. Al-Hajjiaj. Proklamacija njegove politike jasnim riječima već je u samom početku pokazala Iračanima da se on neće služiti blagim metodama u radu sa tako nelojalnim narodom. čiji su narodi bili »raskolnici i licemjeri«3.da vidim krv između turbana i brada. Ova je era bila svjedok nacionalizacije i arabizacije. bio je sin 'Abd-alMalikova brata <Abd-al-<AzIza. Perzije i Egipta pod 'Umarom i 'Uthmanom označavala kraj prve etape u istoriji muslimanskih osvajanja. 'Abd-al-Malik ga je pozvao da izvrši sličan zadatak u buntovnom i nezadovoljnom Iraku. i u decembru 694. kao i njegov veliki predšasnik Mu'awiyah. god. . pružajući se od obala Atlanskog okeana i Pirineja do Inda i granica Kine. 198 UMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO Energični potkralj: Izvanredna vojna dostignuća u toku ove dvije . na istoku.«4. dinastija u Damasku došla je do vrhunca svoje moći i slave. U toku dvije godine al-Hajjaj je umirio Hidžaz i s njim zajedno Jemen pa čak i Jamamu. koji je odložio pero i prihvatio se mača da bi pružio pomoć umajadskom prijestolu. bio je postavljen za upravitelja Arabije nakon što je porazio (692) u svojoj 31.*•:=• vladavine vezu se za imena al-Hajjaja ibn-Yusufa al-Thaqafija. . Dok je okupacija Sirije. Ovdje su Alijine pristalice i haradžiti neprestano pravili nerede Umajadima. osnivača marvanidskog ogranka umajad-ske dinastije. koji su ga naslijedili1. vi ćete me upoznati« govornik je nastavio: »Narode Kufe! Ja sam uvjeren da gledam glave zrele za sječu. koji je prekinuo sinovsko nasljeđe. naslijedio je njegov sin (Abd-al-Malik (685—705). Pod vladavinom 'Abd-al-Malika i vladavinom njegova četiri sina. i Muse ibn--Nusavra. 1 Al-Walid (705—15). 'Abd-al-Malik je bio opkoljen mnogim neprijateljima i. Al-Walid se pokazao dostojan nasljednik svoga sposobnog oca. na zapadu. Iznenadan dolazak prerušenog al-Hajjaja u čuvenu džamiju u Kufi u pratnji samo dvanaestorice jahača na devama. s nadimkom »otac kraljeva«. on je predao svome sinu al-Walidu učvršćeno i umireno carstvo. Prilikom stupanja na vlast i u toku prve decenije svoga kali-f o van ja. druga etapa je počela pod 'Abd-al-Malikom i Al-Walidom. Yazld II (720—24) i Hlsham (724— 743). Ipak. godini opasnog pretendenta na prijesto 'Abdullaha ibn-Zubayra. Kad skinem s glave turban. a znajte da sam ja taj koji će to učiniti. mladi učitelj iz Tajifa2 u Hidžazu. koji se drmao. . Pošto je započeo svoj govor citirajući stihove nekog starog pjesnika: »Ja sam onaj koji rastjeruje tamu i diže se u visine. njegov vatreni govor spadaju među najdramatičnije i najpopularnije epizode ispričane u arapskoj književnosti. Za vrijeme vlade al--Walida i Hishama islamsko carstvo doživjelo je najveću svoju ekspanziju. 'Umar (717—20). a u novije vrijeme nadmašili su ga samo Britansko i Rusko Carstvo. Ovaj posljednji je devet godina imao titulu i vlast kalifa.MARWANA (683—5).

energični namjesnik se tada osjećao slobodan da ovlasti svoje vojskovođe da izvrše dalju penetraciju u pravcu istoka. Tanblh. koji je tako nazvan zbog središnjeg položaja između dva ključna grada Iraka . 195. str.Uistinu. plodni sastavljač tradicija i visoko cijenjen drug Prorokov. sirijski al-Hajjajov garnizon držao je u pokornosti sav ovaj teritorij. str. vol. koji je u vrijeme Prorokovo i (Amra ibn-al-'Asa bio samo nominalno doveden u sferu islama. Mas'udi. str. 81. on je uspio da uspostavi red kako medu buntovnim stanovnicima Basre i Kufe tako i na čitavoj teritoriji svog prostranog namjesništva. Tabari. str. upravitelj Iraka sma-knuo 120. 318. str. Ishtiqaq. 326. vol. 326. Vasita (središnji). 382. -str. Pored njegove krvoločnosti. nijedna šija tako snažna da on do nje nije došao. V. morao je oko vrata nositi ovratnik sa namjesnikovim pečatom5 Govori se da je ovaj. 1123. Čak i Anas ibn-Malik. potomak stare kraljevske loze Kindah i upravitelj Sidžistana. 2 Ibn-Rustah. 1122—3. IV. str. 215—16. str. koji je kasnije . Jedan od njih. predstavljaju kao krvoločnog tiranina. II. 7 Dl. str. Njegova slijepa vjera u sirijske trupe. ibn-Dyrayid. vol. Akhbdr. 187. II. treba napomenuti da su oni većinom bili šiije ili sunije i da su pisali za vrijeme vladavine Abasida. koji su od svih haridžita bili najopasniji za muslimansko jedinstva. str. V. 3 Ya'qubi. vol. nijedna se glava nije pokazala toliko moćna da je ne-milo^srdni umajadski namjesnik nije smrskao. vol. ifon-'Asakir. str.đ °P E R S I SHASH (TASHKANĆ) K A R M A N MUK R/A N ARGHANAH PROVINCIJE 200 UMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO OKSUSA A I DZAKSARTESA Bez obzira da li su bile opravdane ili neopravdane mjere koje je al-Hajjaj preduzeo. II. vol. Kada je umirio i dobro zaokružio svoje upravno područje. Oni su pod vodstvom Qatarija ibn-al-Fuja'e uspjeli da se domognu vlasti nad Karmanom9. isp. str. 216. VII. 6 ibn-al-'Ibri. Njega arapski istoričari. Mas<udi. Kamil. Iz njegove novosagrađene prijestonice na zapadnoj obali Tigrisa. sada bio potpuno uključen u umajadsko kraljevstvo. Farisom i drugim istočnim provincijama. Mas'udi. koje je obuhvatalo Irak i Perziju. str. koji je bio optužen zbog simpatija prema opoziciji. pravog pravcatog Nerona. isp. str.ahman ibn-Muhammad ibn-al-Ash ath. istoričari najradije pišu o njegovoj proždrljivosti i bezbožnosti7.Basre i Kufe10. str. 'Abd-al R.ysi -K H U R A S A N atv) Nihiwu-. N. str. Njegove vojskovođe. 294. II. V. 320—22.000 života6. Tabari. Ya'qubi. 854—5. vol. kao i njegova neokaljana lojalnost prema stvari Uma jada nisu znali ni za kakve granice. Mas<udi. 295. praktično su istrijebili (698. II. Na suprotnoj obali Perzijskog zaliva Oman je. 218. 5 Tabari. vol.nawari. vol. ili 699) stanovnike Azrakisa8. na čijem se čelu nalazio alMuhallab ibn-abi-Sufrah. vol. 4 M'Uhsinrad.

specijalno u Farganu. koja je bila nazvana »vojskom pauna«13. isto što su bili Marv i Nejsabur (perz. Za prijestonicu je odabrao Marv. Grad je samo gomila ruševina. isp. tj. 13 1 Yaqut. zeta al-Haj-jajova. mada ne istorijski pograničnu liniju između »Irana i Turana«. str. str. i da je dopro do same Kine. 3. Nishapur) u Kurasanu. on je vodio ekspediciju u provincije oko rijeke Jaksartesa. str. Tako je trebalo da Bukara i Samarkand. Qutaybah je bio postavljen za upravitelja Kurasana 704. 263. Yaqut. vol. Vol. dana. stir. zauzeo Bukaru u Sugdu (Sogdiana) i okolno zemljište i potčinio je (710— 12) Samarkand (također u Sugdu) i Kvarizm (današnja Kiva) na zapadu. 89—90.n. 1290—91. Mas'udi.poveo strašnu pobunu protiv al-Hajjajove vlasti. IV. da su svojim Tako nazva. Wellh?iuse. str. on je pod svojom komandom u Kurasanu.000 klijenata. Ovi su 'kraljevi bili Perzijanci. Prema al-Baladhuriju14 i al-Tabariju15. 7. str. Ili Ki'nman. . kada su pristali na ustupak da kao muslimani ne plaćaju nikakva danka. IV.uspostavivši na taj način nominalnu muslimansku upravu u oblastima koje su do najskorijih vremena bile poznate kao centralni azijski kanati. Shahrastani. 'Abd-al-Rahma-nova vojna na čelu tako veličanstveno opremljene vojske. vol. 144. kao i provincija Kvarizm uskoro postanu centri arapske kulture. vol. VRHUNAC UMAJADSKE MOĆI Osvajanja >. doživjela je potpun uspjeh. Baktra). rasadišta islama u centralnoj Aziji. Reich. U nizu izvanrednih bojeva Qu-taybah je ponovo osvojio (705) Donji Tukaristan sa njegovom prije-stonicom Balkom (gr. turskog kralja Kabula (današnji Avganistan). god. Međutim. Godine 713— 15. Tabani. Bukara i Samarkand imali su budističke manastire.s n možda 12 Iranci. ali je. koji je do sada činio uobičajenu. između naroda koji govore perzijski i naroda koji govore turski. očigledno. U Samarkandu je Qutaybah naišao na veći broj idola. str. Str. II. Na isti način bio je razoren i Ognjeni hram u Bukari.s druge strane rijeke« Sada je pod upravom Walidovom preden Ok-sus16. veći broj ljudi nije prigrlio nove vjere sve do kalifatstva pobožnog 'Umara II (717—20). Na preporuku al-Hajjajovu. Al-Tabari18 i drugi govore da je Qutaybah osvojio (715) Kašgar. Taj je čin imao za posljedicu da je velik broj ljudi prešao na islam17. II. Tanblh. Neustrašivi muslimanski vojskovođa zapali slike vla-titom rukom. br.000 iz Kufe i 7. 881—2. Balk. koji je -naueaveo svi sljedbenici van ikaridžitske sekte nevjernici i osuđeni na smrt sa ženama i djecom. čiji su privrženici očekivali da će na mjestu biti uništen onaj ko se usudi njih oskvrnuti. 423. 314. Jaksartes je više nego Oksus činio prirodnu političku i rasnu granicu između Iranaca i Turaka i prelaz preko njega značio je prvi direktan izazov od strane islama mongoloidnim narodima i budistima. imao 40. i uspostavljeno je s druge strane rijeke stalno muslimansko uporište.000 arapskih trupa iz Basre. koji je odbio da plaća uobičajeni danak12. 1125—6. . Skoro svi podanici ovoga i drugih kraljeva centralne Azije bili su dinastije i vojska bili su uglavnom turski. u kineskom Turkestanu. bio je poslan (699—700) protiv Zun-bila (nepravilnije je Rutbll)11.nl po svom prvom vođi Nafi' ibn-al-Aziraqu. »Zunbll« je bila titula. koji je on držao kao al-Hajjajov potčinjeni. ali su njegovi podvizi bili blijedi u poređenju sa podvizima Qutaybe ibn---Muslima i Muhammada ibn-al-Qasima alThaqafija.

post. Arapski otpravnici koje je postavio Qutaybah u osvojenim provincijama bili su samo vojni nadzornici i ubirači poreza koji su obavljali funkcije uporedo s urođeničkim vladarima. Prava Kina. Osvajanja su se proširila (god. i 740. God. i per. 737. Među ovdje zauzetim gradovima bilo je morsko pristanište Dajbul. 713) na sjever sve do Multana. većinu teritorija koji je ranije pregazio Qutaybah. Kasnije ćemo opširno obrađivati značajni udio koji su odigrali ovi novi članovi u islamu. Džejhun mjesto Oksa. ono što leži s druge strane rijeke) najzad bila uključena u carstvo kalifa. 11. ar. u kojoj je bilo 6. Međutim. 70/689—90) »tiraninu Rimljana«. Na taj su način definitivno učvrstili prevlast islama u centralnoj Aziji tako da je Kinezi više nisu osporavali20. 421. god. R. koji prvi od njih dvojice stupi na kinesko tlo. Budd) »visoka 40 lakata«21. bez obzira bio to al-Thaqafi ili Qutaybah. Ovo je dovelo do stalne okupacije Sinda i južnog Pendžaba. s druge strane Kavkaza. god. To su adaptacije starozavjetnih rijeka Gibana i Pizona. koliko ima danas. Arapi su zauzeli Šaš (Taškend). u južnom Pendžabu. ostao je bezuspješan. ni bizantijski front nije bio potpuno zanemaren. 17 Baladhiiri. Gibb u Bulletin of the School of Oriental Studies. mjesta čuvenog Budinog svetišta. Sind na jugu. god. Džejhuin. A. 18 Vol. ali je ostatak Indije ostao nedirnut sve do kraja desetog stoljeća. Knj. izuzev Turkestana sa njegovih 15 ili više milijuna muslimana. gdje su napadači zatekli ogromno mnoštvo hodočasnika. str. II. Islamski svijet time je bio doveden u životni kontakt sa novim rasnim elementom i novom mongolskom kulturom. 10 Današnji Amu Darja. Permanentno je uspostavljen kontakt između semitskog islama i indijskog budizma. 751. 20 Domaći vladari Samarkanda. nijedan od njih nije nikada prešao granicu Kine. nikada nije ušla u sferu islama. 476—74. Al-Hajjaj je obećao upravu nad Kinom svome vojskovođi. Druga kolona na istočnom ratnom poprištu u međuvremenu se kretala prema jugu pod zapovjedništvom Muhammada ibn-al-Qasima. sjeveroistočno od Samarkanda. isto kao što je sjevernije uspostavljen kontakt sa turskom kulturom. London Institution. stvorena je nova muslimanska država Pakistan. Tako su pogranične indijske provincije zauvijek islamizirane. koji su kasnije bili judaizirani. kao i Kaš-gar i Taškand na sjeveru postali su i ostali najistočnija granica ka--lifata. čiji je . 711— 12.ova tradicija naslućivanje kasnijeg osvajanja od strane Nasra ibn-Sayyara i njegovih nasljednika19. donju dolinu i deltu rijeke Inda (Sindhu). forsirano je prošao kroz teritorij koji se danas naziva Beludžistan i god. 'Abd-al-Malik je slijedio presedan Mu'awiye22 i plaćao danak (A. Osvajanja Indije Protiv Bizantinaca .Dok su *e °ve ™™ o^racije odvijale na isto-ku. na čelu ogromne vojske. U prvom dijelu svoje vladavine i dok se ibn-al-Zubayr borio za Kalifat. 19 H. 1275. II (1921). H.000 Sirijaca. Napad na Khazare i Hune god. koje se stalno širilo. a njima je vjerovatno bila ostavljena cdvilina administracija. koja je također bila stara. vol. pokorio Sind. str. kada je započela nova invazija pcd vodstvom Mahmuda iz Gazne.. a Sejhun mjesto njegova pobratima rijeke Jaksartesa (Sir Darja). Napredujući 710. ovaj al-Haj-jajov zet pokorio je Mukran. 2 : 13. str. koje su zarobili. Kvanizma i Šaša bili su možda preko ženidbenih veza iu rodbinskim odnosima sa fcaniom ili kaikanom zapadnih 202 UMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO Tako je Transoksijana (ma wara' al-nahr. Ovoga je Nasra postavio kalif Hisham (724—43) za prvog upravitelja Transoksijane i vjerovatno je ponovo osvojio između 738. Tek 1947. u kome je bila Budina statua (ar. i Nirun (današnji Hajdarabad).

1314 — 17. ko23 Vidi Theophaines. ali potpuno osvajanje toga teritorija nije bilo preduzdmano sve dok nije Mu'awiyin namjesnik 'Uqbah ibn-Nafi' osnovao Kejravan 670. ikojd je stanovao u Samarikcindu. 17—19. shdh i dihkdn. 195.kao što su činili i kraljevi Fargane. pošto je prolaz u Zlatni rog bio zatvoren jednim lancem. Vidi ibn-Kh>urdadh'bih. ibn-ail-Athlr. preduzeo je svoju znamenitu opsadu Carigrada (august 716 — septembar 717). bila je snabdjevena artiljerijom za opsadu. Ya'qubi. god. str. Uskoro poslije pokoren ja Egipta (640 — 43) pljačkaški pohodi su preneseni dalje na zapad. kao što smo ranije čuli. <vol.26. koju je Mu'awiyi zauzeo Habib ibn-Maslamah al-Fihri još god. također je nosio perzijsku titulu ikhshld.) i iz drugih primorskih gradova. 479. Vladar Sagdijafte. Čak i tada je arapsko uporište u Africi (Ifrlqiyah) bilo tako nesigurno da je ubrzo poslije (Uqbahove smrti njegov nasljednik morao evakuisati teritorij. 22 Vidi str. 'Uqbah. kahinah)27. u Afriku (Ifriqiyah)25. Sve do vladavine Hassan ibn-al-Nu'mana al-Ghassanija (ča 693 — 700) nije se stalo na kraj bizantijskoj vlasti i berberskom otporu. . gdje je njegov grob postao nacionalna svetinja. Pošto je zauzeo Sard i Pergam. Nestašica namirnica i napadi Bugara prisilili su Arape da se povuku poslije jednogodišnjeg opsjedanja23. Zahvaljujući izdaji. najvažnija tvrđava u Kapadokiji. Njemu je Kejravan služio kao baza za operacije protiv berberskih plemena. neprijateljstva su nastavljena Turaka. Tabari. gore str. str. koje je sada predvodila neka proročica (ar. V. vol. 346. koja je vršila neobično jak uticaj na svoje sljedbenike. u današnjem Alžiru. Tek tada je bio slobodan da nastavi bitku protiv Berbera. U kooperaciji sa muslimanskom flotom Hassan je potisnuo Bizantince iz Kartage (698. INDIJA karta predstavlja muslimanska osvajanja i . prodro u Liban. 386 — 99. Osvajanja u sjevernoj Africi i juaozapadnoj Evrovi ' Osvajanja na zapadnom frontu pod vodstvom Muse ikn-Nusayra i njegovih vojskovođa bila su isto ^^ slavna i spektakularna kao i osva-Jan3a koja su na istoku vršili al-Hajjaj i njegove vojskovođe. za koga tradicija tvrdi da je išao naprijed sve dok valovi Atlantskog okeana nisu zaustavili njegova konja.. Arapi su primjeinjivaM termin »Turčin« svakom neperzijskom narodu sjevero-isto&nio od rijeke Oksa* 21 Ya'qu!bi. vol. str. Ali kada se unutarnji politički horizont raščistio. ali je kasnije ponovo pokorena24. God. kasnije je iskoristila Ibn-al-Zubayrov poraz i pobunila se. Baladhuri. god. istr. imada se oni pojavljuju u arapskim Astorijama sa takvim perzijskim titulama kao što su khuddh. Justinijan II bio je poražen u blizini Kilikijskog Sevastopolja. II.) blizu Bis-kre. vol. str.Granica kraljevstva Ghaznawida p<L»^?"OS J 204 UMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO kasnije kraljevstvo Ghaznawida sa vječnim neprijateljem. 196). 644—5. bila je zauzeta. 39—40. Tjana (al-Tuwanah). II. Ovo je drugi put da je bizantijska prijestonica bila opsjedana od arapske vojske (v. a oko 707. . Maslamah.predstavnik. koja je prešla Dardanele kod Abidosa. Jermenija. god. poginuo je mučeničkom smrću (683. str. 160. 692. . hrišćanin Jarajimah iz Lukama. II. ali se armada morala usidriti u blizini zidina grada na Mramornom moru i Bosforu. str. Muslimanska armija.

Poslije zauzimanja više gradova u južnoj Galiji. 1848). 24. U svagdanjoj upotrebi termin barbari se upotrebljavao u latiniziranim gradovima Afrike za . arapski je jezik stekao bogato područje za širenje. Vjerovatno zajedno s arapskim oblikom došao je od latinske riječi barbari. i slj. iznad svih. 447 i slj. str. sv. Ovo je dovelo islam konačno u stalan kontakt sa još jednom rasnom grupom. God. Arapi su preuzeli naziv od Rimljana i dali ga istočnom dijelu Barbarske Zemlje (Barbariia). jer su Rimljani i Bizantinci uglavnom živjeli u priobalnim gradovima i predstavljali su kulturu koja je bila sasvim tuđa mentalitetu ovih nomadskih i polunomadskih Sjevernoafrikanaca. UMAJADSKE MOĆI . izd. dlbn-Khaldun. 229. VII. Pljačkaški se pohod pretvorio u osvajanje Iberskog poluotoka (al--Andalus) (niže str. proširio je granice svoje provincije do Tandžera (Tangier). vrlo rado uspostavili prisne odnose sa svojim hamitskim rođacima. 205. str. Dozy (Leyden. pod kojim je uprava oblasti.). Musa. Oni su pripadali hamitskoj grani bijele rase. VRHUNAC 205 načno je ova junakinja poražena i ubijena blizu jednog izvora koji i danas nosi njezino ime Bir-al-Kahinah.smatra da je naš naziv »Berber« došao od araips'ke riječi Barbar. oslobođeni rob i Musin komandant.24 Baladhuiri. Naprotiv. str. karijoan. preduzeo je dalekosežan korak prešavši Španiju u svrhu pljačkanja. Ovo je predstavljalo posljednji i najrevolucionarniji među većim vojnim pohodima Arapa. Rezultat njegov bilo je prisajedinjenje muslimanskom svijetu najvećeg evropskog teritorija koji su oni ikada držali. ibn-'Idhari. dok je islam našao novo uporište u svom usponu prema svjetskoj supremaciji. čiji je otac (zajedno sa djedom ibn-Ishaqa. I. Augustin postali prvaci među ranim hriš-ćanskim očima. str. al-Bayan al-Mughrib fi Akhbar al-Maghrib. naslijedio je čuveni Musa ibn-Nusayr. 27 Baladhiuri. Prorokova biografa) bio jedan od hrišćanskih zarobljenika koji su pali u ruke Khalidu ibn al-Walidu dok su proučavali evanđelje u crkvi u Ajn Tamru lAyn al-Tamr28. Na taj se način krv osvajača obogatila svježim etničkim osobinama. Isp. Berber Tariq. put je bio otvoren za osvajanje susjednog jugozapadnog dijela Evrope. koja je grčkog porijekla. ibn-Idhari. Nije sigurno da je oina pripadala jevrejskom plemenu. Štaviše. Danas se pod terminom Ifrlqiyah podrazumijeva cijeli afrički kontinent. 'Ciprijan i. 711. U ovoj oblasti su Tertulijan.sve urođeno stanovništvo koje mije prihvatilo latin-aki jezik. napredovanje Arapa i Berbera zaustavio je 28 Drugi tvrde da je on bio Lahmid ili Jemenit. srodnici starih Feničana. kojom se upravljalo iz Kejravana. i u praistorijska vremena možda su činili jednu porodicu sa Semitima29. postala neovisna o Egiptu i potpala direktno pod Kalifat u Damasku. 28 Od per. Baladhuiri. = Hitti. str. Inače na narod nije duboko uticala rimska civilizacija. Pošto je Musa pokorio sjevernu afričku obalu sve do Atlantika30. ponovnog osvajača i pokoritelja Afrike (Ifriqiyah). Naziv Maghrolb je rezervisan za zapadni dio. Hassana. 322. i slj. koji su kolonizirali dijelove sjeverne Afrike i u Kartagi postali opasan takmac Rimljanima. vol. 8 — 9. str. odatle kod nas karasvan. Punskim jezikom se govorilo na selima skoro do muslimanskih osvajanja. 29 Općenito se . R. vol. sv. Ovo objašnjava naoko neobjašnjivo čudo kako je islam poarapio jezik i islamizirao vjeru ovih napola barbarskih hordi i iskoristio ih je kao svježa pojačanja u borbama za dalja osvajanja. 20 — 24. Berberima. U vrijeme muslimanskih osvajanja većina Berbera na uskom pojasu plodnog zemljišta koje graniči sa morem bili su hrišćani. semitski su Arapi. islam je bio naročito atraktivan za narod kakvi su bili Berberi na ovom kulturnom nivou. vol. 25 Tačnije nego »Ifrfqiyah«. I. 230. star.

30

Ibn-'Abd-al-Hakam, str. 203—5.

^J^'^pv^^HH l Conguests under Uuhammnđ and frst Caliph. 622-634 Carstvo KALIFA oko 750 god ine seconrt and lh"d Cnl'phs. 634-650 tne U>»oyvaas to ol-Ha/V l. 661-715 «mo". 115-nr and h>s Juccesso« (a 750 VRHUNAC 207 Karlo Martel 732. god. između Tura i Poatjea. Ova tačka označava sjeverozapadnu granicu arapske penetracije. God. 732. obilježavala je prvu stogodišnjicu Prorokove smrti. Zaustavimo se na ovoj povoljnoj tački istorije i geografije da pregledamo opću situaciju. Sto godina poslije smrti osnivača islama njegovi sljedbenici bili su gospodari carstva većega nego što je bilo Rimsko na svom vrhuncu, carstva koje se pružalo od Biskajskog zaliva do Inda i granica Kine i od Aralskog jezera do donjih slapova Nila, i ime Proroka — sina Arabije udruženo s imenom moćnog Alaha dozivalo se pet puta na dan sa tisuća minareta razasutih po jugozapadnoj Evropi, sjevernoj Africi, zapadnoj i centralnoj Aziji. Damask, u koji je, prema tradiciji, mladi Muhamed oklijevao ući jer je želio samo jednom ući u raj, postao je glavni grad ovog ogromnog carstva31. U srcu grada, opkoljenog poput bisera u smaragdu pojasom svojih vrtova, stajala je blistava palata Uma jada, s koje se pružao pogled na bogatu ravnicu što se sterala na jugozapad sve do brda Hermona32 - - sa njegovim vrhom pokrivenim vječitim snijegom. Bilo joj je ime Al-Khadra33 (zelena). Njezin graditelj bio je glavom Mu'awiyah, osnivač dinastije, i stajala je pored džamije Umajada, koju je Al-Walid bio nedavno ukrasio i učinio draguljem arhitekture. Ona i danas privlači ljubitelje ljepote. U dvorani za prijeme četvorougaono sjedište, pokriveno bogato izvezenim jastucima, služilo je "kao kalif ov prijesto, na kojem je za vrijeme zvaničnih audijencija skrštenih nogu sjedio kalif, obučen u raskošno nabrano odijelo. Njemu nadesno stajali su njegovi rođaci po ocu prema starosnom redu, a nalijevo, isto tako, rođaci po majci34. Dvorani, pjesnici i molioci stajali su pozadi. Zvaničnije audijencije su se održavale u čuvenoj džamiji Umajada, koja je još i danas jedna od najveličan-stvenijih bogomolja na svijetu. U takvom ambijentu morao je al--Walid (drugi kažu Sulavman, koji je bio upravo zasjeo na prijesto), primiti Musu ibn-Nusayra i Tariqa, osvajača Španije, sa neslućenim bogatstvom i ogromnom pratnjom zarobljenika35, u kojoj su se nalazili članovi plavokose gotske kraljevske kuće. Ako bi i jedna jedina epizoda mogla poslužiti kao primjer za vrhunac umajadske slave, onda je to ova. Nacionalizacija argave Arabizacija države pod 'Abd-al-Malikom i al-Walidom sastojala se u pr/omjeni jezika državnih knjiga (diwan) koja je u Damasku obavljena sa grčkog na arapski jezik i u Iraku i istočnim provincijama sa pahlaui jezika na 31 O drugim tradicijama' .koje veličaju Damasik viiidi iibn-'Asaiki'r, vol. I, str. 46. i slj. f- Al-Jabal al-Shaykh, sjedoglavo brdo. _33 Ibn-Jubayr, str. 269, L. 3; »al-Qubbah al Khadra«, zelena kupola, u Aghani, vol. 6, str. 159. 34 Aghani, vol. IV, istr. 80. 35 Prema Maqqariju, Najh al-Tlb min Ghusn al-Andalus al-Ra^ib, 30.000, izd. Do>zy, Wright et al. (Leyden, 1855), vol. I, str. 144; isp. ibn-al-Athlr, vol. IV, str. 448. UMAJADSKE MOĆI

208 UMAJADSKO I ABAS1DSKO CARSTVO

arapski i u kovanju novog arapskog novca. Sa promjenom jezika nastupila je, naravno, i promjena osoblja. Rani osvajači, porijeklom neposredno iz pustinje, nisu poznavali knjigovodstvo i finansije, pa su, prema tome, morali zadržati u državnoj blagajni u Siriji činovnike koji su se služili grčkim pismom, a u Iraku i Perziji stručnjake koji su upotrebljavali perzijsko pismo. Međutim, sada se situacija promijenila. Bez sumnje, neki službenici koji nisu bili Arapi, a koji su do ovoga vremena savladali arapski jezk, bili su zadržani kao sto je bio zadržan i stari sistem. Prelaz je morao biti spor. On je započeo pod vladavinom <Abd-al-Malika i nastavljen je za vrijeme vladavine njegova nasljednika. Ovo je možda razlog zašto neki stručnjaci pripisuju promjenu ocu, a drugi sinu36. To je bio korak dobro planirane politike i nije bio preduzet zbog onog beznačajnog razloga koji navodi al-Baladhuri - - mokrenja grčkog činovnika u mastionicu37. U Iraku i istočnim potčinjenim teritorij ama ovu promjenu započeo je, očigledno, čuveni al-Hajjaj. U predislamsko doba u Hidžazu je bio u opticaju rimski i perzijski novac, zajedno sa nekoliko srebrnih himjaritskih novčanica, na kojima je bila utisnuta atička sova. 'Umar, Mu'awiyah i drugi rani kalifi zadovoljili su se stranom valutom koja je već bila u opticaj u3 s i možda su u izvjesnim slučajevima u nju utiskivali izvjesne nat-

IMITACIJA U ZLATU BIZANTIJSKOG NOVCA S ARAPSKIM NATPISOM Na prednjoj strani su zadržane slike Heraklija, Heraklija Konstantina i Herakleonada, a na stražnjoj preinačen bizantijski krst. Nije dat nikakav kovnički znak. piše iz Korana. Nekoliko zlatnih i srebrnih komada bilo je skovano prije vremena 'Abd al-Malika, ali to su bile imitacije bizantijskih i perzijskih tipova. (Abdal-Malik je kovao u Damasku god. 695. prve zlatne dinare i srebrne dirhame, koje su bile čisto arapske39. Njegov zamjenik u Iraku al-Hajjaj sljedeće godine je kovao srebrni novac u Kufi40. Pored toga što je uveo čisto islamski novac i arabizirao administraciju carstva, 'Abd-al-Malik je uspostavio redovnu poštansku službu41 služeći se novim smjenama zaprega konja za prevoz putnika 36 Baladhuri, str. 193, 300—301; Maw>ardi, str. 349—50; llqd, vol. II, str. 322. 37 Str. 193 = HLtti, str. 301. 38 Baladhuri, str. 465—6. 89 Tabari, vol. II, str. 939; Baladhuri, str. 240. 40 Yaqut, Buldan, vol. IV, str. 886. 41 Al-'Umari, al-Ta-rvf bi-al-Mustalah al-Sharif (Cairo, 1312), str. 185. VRHUNAC 209 UMAJADSKE MOCl

i pošiljki između Damaska i provincijskih glavnih gradova. U prvom redu, poštanska služba bila je određena da udovolji potrebama državnih službenika i njihove prepiske i, među ostalim dužnostima, poštari su morali obavještavati kalifa o svim važnijim događajima na svojim teritorijama.

Finansijske i druge reforme U vezi sa novčanim promjenama treba obratiti pažnju i na finansijske i administrativne reforme koje su se zbile u ovo vrijeme. U principu, nijedan musliman, bez obzira na nacionalnost, nije bio obavezan da plaća nijednu vrstu poreza izuzev zekata ili pomoći za uboge, mada je često u praksi ovaj privilegij bio ograničavan samo na muslimane Arabljane. Koristeći se ovom teorijom, mnogi obraćenici na islam, naročito oni iz Iraka i Kurasana, tada su počeli da napuštaju sela, gdje su radili kao zemljoradnici, i da se skupljaju po gradovima nadajući se da će na taj način biti uvršteni u vojne redove kao mawali (klijenti)42. Ovo je značilo za državnu blagajnu dvostruk gubitak, jer

Slika: •ABD-AL-MALIKOV BAKRENI NOVAC Na prednjoj strani nalazi se njegova slika i njegovo ime, a na stražnjoj znak 3> na četiri stepenice, zajedno sa shahddah, i ime kovnice Bala-'bakk. Imitacija bizantijskog novca. su im zbog njihova prelaza na islam porezi bili znatno reducirani i, nakon što bi postali vojnici, oni su sticali pravo na specijalne pomoći. Al-Hajjaj je preduzeo potrebne mjere da vrati takve ljude na njihova seoska imanja43 i ponovo im je nametnuo visoke poreze koje su plaćali prije prelaska na islam, a koji su uključivali ekvivalent zemljarine (kharaj) i glavarine (jizyah). On je čak prisilio i Arape koji su bili stekli vlasništvo na kharaj zemljišta da plaćaju uobičajenu zemljarinu. Kalif 'Umar II (717—20) pokušao je da ukloni nezadovoljstvo koje je zbog toga uslijedilo među mnogim muslimanima. On je ponovo na snagu doveo stari princip svog ranijeg imenjaka, prema kojemu musliman, bez obzira da li je Arapin ili maivla, ne mora plaćati nikakva poreza, ali je ostao na tome da su kharaj zemljišta su42 Ova riječ, koja je kasnije značila slobodnjake, u ovo vrijeme niije imala značenje inferiornosti. 43 Mubarrad, str. 286. H — Istorija arap« 210 UMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO

vlasništvo muslimanske zajednice44. Na taj način on je poslije godine A. H. 100 (718—19) zabranio Arapima i muslimanima prodaju kha-raj zemljišta i izjavio da će se, ukoliko vlasnik takvog zemljišta promijeni vjeru, njegova svojina vratiti seoskoj zajednici i da će je on moći upotrebljavati kao zakupac. Mada su 'Umara vodile najbolje namjere, njegova politika nije bila uspješna. Ona je umanjila državne prihode i povećala broj klijenata u gradovima45. Mnogi su Berberi i Perzijanci prigrlili islam da bi mogli uživati novčane privilegije koje su im na taj način bile davane. U kasnijoj praksi prihvaćen je al-Hajjajev sistem, sa manjim modifikacijama. Tek tada je povučena razlika između jizyah, tereta koji »otpada prilikom pristupanja u islam«, i kharaj, koji ne otpada. Pošto je jizyah bio relativno malena stavka, državna je blagajna nastavila da prima svoj glavni prihod od kharčija i na kraju nije pretrpjela znatne štete. Druge kulturne i agrikulturne reforme pripisuju se okretnosti i energiji al-Hajjajevoj. On je iskopao veliki broj kanala i obnovio veliki kanal između

Tigrisa i Eufrata. Isušivao je i obrađivao poplavljena i neobradiva zemljišta. Mnogo je doprinio razvoju dijakritičkih znakova u arapskoj ortografiji da bi se lakše uočila razlika između slično pisanih slova, npr. ba', ta' i thd, dal i đhal. Isto tako podupirao je i adaptaciju vokalskih znakova prema sirijskim znakovima, npr. dammah (u), fathah (a) i kasrah, (i), ubačenih iznad ili ispod konsonanata46. U ovoj ortografskoj reformi njega je vukla želja da spriječi greške u recitaciji svetog teksta, čiju je kritičku reviziju, očigledno, on bio pripremio. On, koji je bio započeo život kao učitelj, nikada se nije prestao interesovati za književnost i govor-ništvo. Značajno je njegovo mecenatstvo nad poezijom i naukom. Beduinski satiričar Jarir, koji je sa svojim rivalima alFarazdaqom i al-Akthtalom, sačinjavao pjesnički trijumvirat umajadskog perioda, bio je njegov panegiričar i dvorski pjesnik kalifa 'Umara. Njegov lični liječnik bio je hrišćanin imenom Tayadhuq47. »Rob Thaqif'ov«, a taj su mu nadimak dali irački neprijatelji, umro je u Vasitu juna mjeseca 714. god. u 53. godini ostavivši iza sebe ime koje je, bez sumnje, jedno od najvećih u analima islama. Arhitektonski Među značajnim dostignućima ovog perioda bi-Domenici su mn°S1 arhitektonski spomenici, od kojih su se neki očuvali do današnjeg dana. U Palestini je kalif Sulavman sagradio na ruševinama starijeg grada grad 44 Ibn Sa«d, vol. V, str. 262, 277; ibn-'Asakir, vol. IV, str. 80; Ya<qubi, vol. II, str. 362; ibn-al-Jawzi, Slrat 'Umar ibn-^Abd-al-Azlz (Cako, 1331), str. 88—9. 45 Ibn-al-Jawzi, str. 99—100. 46 Ibn-Khallikan, Wafayat al-A(ydn (Cairo, 1299), vol. I, str. 220—21 = de Slane, Ibn-Khallikan's, Biographical Dictionary (Pariš, 1843), vol. I, str. 359— 60; isp. Suvuti, Itqan, vol. II str. 171; Theodor Noldeke, Geschichte des Qorans (Gottingeri, 1860), str. 305—9; isp. G. C. Miles, Journal, Near East Studies, vol. VIII (1948), str. 236-^2. 47 Ili Tiyadhuq, gr. Theodocus, Ibn-al-'Ibri, str. 194. VRHUNAC 211 Ramlu48, koji je učinio svojom rezidencijom. Ostaci njegove palate mogli su se vidjeti sve do prvog svjetskog rata, a minaret njegove Bijele džamije (ona je iza Umajadske džamije u Damasku i Kupole na Stijeni u Jeruzalemu postala treće vodeće svetište Sirije), koji su nanovo podigli Mameluci u prvoj polovini XIV stoljeća, još stoji. Sa Sulavmanom je carska prijestonica prestala da bude i prebivalište kalifa. Hisham je stanovao u Rusafi, rimskoj naseobini blizu Rake49. God. 691. 'Abd-al-Malik je u Jeruzalemu podigao veličanstvenu Kupolu na Stijeni (Qubbat al-Sakhrah) (nju Evropljani nepravilno nazivaju »'Umarova džamija«) da bi ovamo skrenuo hodočasnike iz Meke, koju je držao njegov takmac Ibn-al-Zubayr. Da je 'Abd--al-Malik bio graditelj, svjedoči kufijski natpis oko kupole, koji je još očuvan. Poslije više od jednog stoljeća građevinu je restaurirao abasidski kalif al-Ma'mun (813—33), koji je beskrupulozno stavio svoje ime mjesto 'Abd-al-Malikovog, ali je nesvjesno zaboravio da promijeni datum50. Abasidski arhitekt je sasvim blizu umetnuo slova novog imena, nagomilavši ih na uskom prostoru koji je prvobitno zauzimalo ime 'Abd-alMalika51. Tik do Kupole i na južnom dijelu svetog zemljišta 'Abd-al-Malik je podigao još jednu džamiju, vje-rovatno na mjestu nekadašnje crkve. Prema lokalnom običaju, ova se džamija naziva Al-Masjid al-Aqsa (udaljenija džamija)52, ali se naziv upotrebljava i u općenitijem značenju da bi se označio čitav skup svetih zgrada na tom prostoru. Al-Haram al-Sharif (plemenito svetište) još je jedno ime za ovaj skup, samo ne tako sveto kao dva harama, Meke i Medine. UMAJADSKE MOĆI

Ipak je najveći umajadski graditelj bio al-Walid, sin 'Abd-al--Malikov, čija je vladavina bila relativno mirna i uspješna. Tako je velika bila ljubav ovog kalifa prema građenju da su za vrijeme njegove vladavine na svakom većem skupu ljudi u Damasku kao glavna tema razgovora bile lijepe građevine, kao što je za vrijeme 'Umara ibn-'Abd-al-'Aziza bilo kuharsko umijeće53. Ovaj al-Walid, koji je živio samo 40 godina, proširio je i uljepšao veliku džamiju u Meki54, prepravio džamiju u Medini, u Siriji podigao veći broj škola i bogomolja i darivao institucije za gubavce, hrome i slijepe55. Možda je on bio prvi vladar u srednjem vijeku koji je zidao bolnice za lica oboljela od hroničnih bolesti i mnoge lazarete, koji su kasnije bili podizani u velikom broju na Zapadu po ugledu na muslimanske 1 Baladhuiri, str. 143 = Hitti, str. 220. 49 Drugi ga identifikuju sa Hayr al-Sharki, istočno od Palmire. 50 U sadašnjem obliku natpis glasi: SAGRADIO JE OVU KUPOLU SLUGA BO2JI -ABD/ULLAH AL-IMAM AL-MA'MUN KO/MANDANT VJER NIKA GODINE SEDAMDESET I DRUGE. — NEKA MU BOG BUDE MILO STIV I NEKA MU IDE NA RUKU! AMEN. 51 De Vogiie, Le Temple de Jerusalem (Pariš, 1864), str. 85—6; on je prvi otkrio falsifikat. 52 U Koranna, 17 : 7, malaizi se aluzija na njezino mjesto. AlBuraq se tu zaustavio. Fakhri, str. 173, 'tvrdi da je al-Walid graditelj al-Aqsa džamije. 58 Fakhri, str. 173; Tabari, vol. II, str. 1272—-3. 54 Baladhuri, str. 47 = Hitti, str. 76. 55 Tabari, vol. II, str. 1271; ibn-al-Paqih, str. 106—7. 212 UNTAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO

obrasce56. Sa crkve u Balabaku al-Walid je uklonio kupolu sa pozlaćenim mjedom, koju je postavio na džamiju svoga oca u Jeruzalemu. Njegovo najveće ostvarenje bilo je pretvaranje katedrale sv. Ivana Krstitelja u Damasku, koju je on oteo od svojih hrišćanskih podanika, u jednu od najveličanstveni]ih bogomolja na svijetu. Ova Umajadska džamija se još uvijek smatra četvrtom najsvetijom bogomoljom islama poslije tri harama, Meke, Medine i Jeruzalema. Prije al-Walida muslimani su imali sa hrišćanskim vlasnicima udjela u svetištu. Da bi se opravdalo otimanje, kasnija je tradicija tvrdila da je istočni dio grada bio zauzet silom, a zapadni kapitulacijom, i da su se dva muslimanska kontingenta, jedan ne znajući šta je drugi uradio, srela u prijestoničkoj katedrali. Katedrala je stajala na mjestu ranijeg rimskog hrama, skoro u centru grada. Iznad gornje grede južnog portala svetišta, koje je kasnije sazidano, još se može pročitati stari natpis na grčkom jeziku: »Tvoje kraljevstvo, Hriste," vječno je i tvoja se vlast proteže kroz sva pokoljenja«57. O ostalim kalifima umajadske slave ovoga doba malo se šta može reći, izuzev o 'Umaru Drugom (717—20) i Hishamu. 'Umar je bio potpuno pod uticajem teologa i vjekovima je uživao ugled zbog svoje pobožnosti i asketizma, koji su u potpunoj oprečnosti sa na-

BIZANTIJSKI UTEG KOJI JE LEGALIZOVAO AL-WALID Na prednjoj strani nosi krst sa natpisom T B, kufijski natpis, u kome stoji da ga .ie kalif wuqiyahs. Možda je ovo najstariji muslimanski

(+ 715). tj. dvije unci je, a na poleđini priznao kao ekvivalent za dva natpis do sada nađen.

vodnom bezbožnošću umajadske vladavine. U stvari, on je bio svetac među Umajadima. Za kasniju tradiciju, koja je iščekivala poslanika (mdb'uth) da se pojavi svake stote godine da bi obnovio islam, on je postao taj poslati »na čelu« drugog stoljeća (A. H. 100), isto kao što je al-Shafi'i stajao »na čelu« trećeg. Njegov nam biograf58 priča da je 'Umar nosio odijelo puno zakrpa i da se tako slobodno kretao među svojim podanicima da je stranac, kada je došao k njemu s kakvom molbom, teško mogao raspoznati kalifa. Kada je jedan njegov agent pisao da će njegove finansijske reforme u prilog novih obra56 Isp. Hitti, cl. »Chivalry: Arabic«, Encyclopaedia of Social Sciences. 57 Isp. Ps., 145 :13; Heb., l : 8. 58 Ibn-al-Jawzi, -str. 173—4, 145. i slj.

VRHUNAC 213

UMAJADSKE

MOĆI

ćenika isprazniti državnu blagajnu, 'Umar je ovako odgovorio: »Tako mi Alaha, sretan bih bio kada bih vidio da su svi postali muslimani, jer bismo ja i ti morali obrađivati zemlju svojim vlastitim rukama da bismo sebi zaradili izdržavanje«59. 'Umar je prekinuo s praksom, koja je bila zavedena u vrijeme Mu(awiyje, da proklinje Aliju sa propovjedaonice za vrijeme molitve u petak60. Pobožnost Umarova, koji je umro u 39. godini, spasla je njegov grob od obeščašćenja koje su doživjeli od Abasida drugi grobovi prethodne dinastije. Sa Hishamom (724—43), četvrtim 'Abd-al-Malikovim sinom, došao je kraj umajadskom zlatnom vijeku. Poslije Mu'avive i 'Abd-al-Malika, Hishama su s pravom arapski stručnjaci smatrali trećim i posljednjim državnikom umajadske dinastije61. Kada je njegov mladi sin Mu'aviyah, predak španskih Umajada, pao s konja dok je lovio i bio ubijen, tumačenje očevo bilo je ovako: »Ja sam ga uzgojio za Kalifat, a on tjera lisicu«62. Njegov je upravitelj u Iraku Khalid ibn-'Abdullah al-Qasri, pod čijom je upravom ova oblast cvjetala zahvaljujući naročitim tehničkim radovima Hassana al-Nabatija na isušivanju, prisvojio višak od 13,000.000 dirhama nakon što je spiskao državni dohodak koji je bio tri puta veći od te sume63. Kasnije je Khalida stigla ista sudbina koja je zadesila i ostale slične njemu. On je bio uhvaćen 738. god., zatočen i mučen. Od njega je traženo da položi račun o državnom novcu i da ga vrati. Njegov je slučaj samo jedna od ilustracija rđave administracije i korupcije u državi, koja je pomogla da se potkopa umajadski prijesto i učini ga lakim plijenom abasidskih takmaca. 59 Ibid. str. 99—100. Kitab al-lUyun w-al-Hada'iq f i Akhbar alHaqd'iq, izd. de Goeje (Leyden, 1865) str. 4. 60 Fakhri, str. 176. 61 Mas'udi, vol. V, str. 479; disip. Ya<qubi, vol. II, str. 393; ibnQutaybaih, Ma<arif, str. 185; abu-al-Fida', vol. I, str. 216; Kitab al-'Uyun, str. 69. 12 Tabairi, vol. II, str. 1738—9. 63 Tabairi, vol. II, str. 1642; Ya<qubi, vol. II, str. 387. POGLAVLJE XX POLITIČKA ADMINISTRACIJA I SOCIJALNE PRILIKE POD UMAJADIMA Administrativne podjele carstva za vrijeme vladavine Uma jada, pa čak i Abasida, uglavnom su odgovarale provincijama prethodnog Bizantijskog i Perzijskog Carstva. One su obuhvatale: 1) Siriju—Palestinu; 2) Kufu, uključujući i Irak; 3) Basru sa Perzijom, Sidžista-nom, Kurasanom, Bahreinom, Omanom i možda Nadždom i Jarna-mom; 4) Jermeniju; 5) Hidžaz; 6) Karman i pogranične oblasti Indije; 7) Egipat; 8) Afriku (Ifriqiyah); 9) Jemen i ostatak Južne Arabije*. Postepeno su pravljene kombinacije, čiji je rezultat bio formiranje pet potkraljevstava. Mu'awiyah je uključio Basru i Kufu u potkra-Ijevstvo2 Iraka,

koje je obuhvatalo najveći dio Perzije i istočne Arabije, i za svoju prijestonicu uzeo je Kufu. Kasnije je potkralj Iraka morao da ima jednog zamjenika, upravitelja za Kurasan i Transoksijanu, koji je obično živio u Marvu, a drugi je upravljao Sindom i Pendžabom. Na sličan način bili su ujedinjeni u dru^o potkralj evstvo Hidžaz, Jemen i centralna Arabija. Džazira (sjeverni dio zemlje između Tigrisa i Eufrata), sa Jermenijom, Azarbejdžanom i dijelovima istočne Male Azije, sačinjavala je treće potkralj evstvo. Od donjeg i Gornjeg Egipta obrazovano je četvrto. Afrika (Ifriqiyah), koja je obuhvatala sjevernu Afriku zapadno od Egipta, Španiju, Siciliju i druge susjedne otoke, sačinjavala je četvrto potkralj evstvo sa sjedištem vlade u Kejravanu. Tri posebna službenika sada su, po pravilu, obavljala trostruku vladinu funkciju: političku administraciju, ubiranje poreza i vjersku upravu. Obično je potkralj (amir, sahib) imenovao svog agenta, per-fekta famil), nad nekom posebnom oblašću i jednostavno bi proslijedio njegovo ime kalifu. U toku vladavine Hishama (724—43) vidimo da novoimenovani upravitelj Jermenije i Azerbejdžana rezidira u Damasku i šalje tarno akreditovanog zastupnika (nd'ib) kao svoga zamje1 Isip. Lbn-Khaldun, vol. III, str. 4, 10, 15, 17, 134—41; Alfred von Kremer, Culturgeschichte des Orients unter den Chalifen, vol. I (Vienna, 1875), str. 162—3. 2 Ya'qubi, vol. II, str. 272. SOCIJALNE 215 nika. Potkralj je imao punu odgovornost nad političkom i vojnom administracijom u svojoj provinciji, ali vrlo često prihodi su bili povjeravani naročitom službeniku sdhib al-khardj koji je bio direktno odgovoran kalifu. Mu'awiyah je vjerovatno prvi postavio takvog službenika, koga je poslao u Kufu3. Ranije je uprava neke provincije u muslimanskom carstvu u prvom redu značila njezinu finansijsku administraciju. Državni prihodi su dolazili iz istih izvora kao i za vrijeme ortodoksnih kalifa. Glavni prihodi su dolazili od pokorenih naroda. Provincije su podmirivale sve troškove lokalne administracije, državnih anuiteta, vojničkih plata i različitih drugih službi iz mjesnog dohotka i samo je ostatak odlazio u kalif ovu blagajnu. Mu<awiyina mjera da odbije otprilike 2 1/2% od fiksiranih godišnjih prihoda muslimana4 za zekat ima puno sličnosti sa porezom na prihod u modernoj državi. Pravosuđe je imalo posla samo sa muslimanima, jer su nemusli-mani potpadali pod autonomiju svojih vjerskih poglavara. Ova činjenica objašnjava zašto je bilo sudaca samo u velikim gradovima. Prorok i raniji kalifi lično su dijelili pravdu. To isto činili su njihove vojskovođe i prefekti u provincijama, jer još nisu bile izdiferencirane različite vladine funkcije. Prve prave pravne službenike u provincijama postavljali su upravitelji. Za vladavine Abasida najčešće je kalif sam vršio postavljenje. Tradicija, međutim, tvrdi da je 'Umar postavio nad Egiptom suca (gadi) još A. H. 23 (643)5. Poslije 661. god. u toj se zemlji susrećemo sa redovnim smjenjivanjem sudaca. Oni su uvijek bili popunjavani iz redova klase jaqih, čiji su članovi bili dobro upućeni u Koran i muslimansku tradiciju. Pored donošenja odluka u pravnim slučajevima, oni su upravljali dobrotvornim fun-dacijama (waqf) i imanjima siročadi i slaboumnika. Otkrivši da su neka pisma sa njegovim potpisom bila falsifiko-vana, Mu'awiyah je osnovao protokol6, neku vrstu sudske kancelarije, čija je dužnost bila da sastavlja i da kao službeni dokumenat pohranjuje po jednu kopiju svakog pisma prije nego bi se original zapečatio i otpremio. Do vremena 'Abd-al-Malika Uma jadi su već imali dobro uređen-državni arhiv u Damasku7. Umajadska armija bila je po svojoj općoj orga-VOJIM organizacija nizaciji uređena po uzoru na bizantijsku vojsku. Podijeljena je bila na pet skupina: centar, dva krila, prethodnicu i zaštitnicu. Formacija joj PRILIKE POD UMAJADIMA

je oduvijek bila u redovima. Ovoga općeg plana su se pridržavali sve do posljednjeg kalifa Marwana II 3 Tbn-KhaldOn, vol. III, istr. 4, 1.24. 4 Ya'qubi, vol. II, str. 276, 1.10. 5 Al-Kindl, Kitab al-Wuldh, izd. R. _Guest (Beirut, 1908), str. 300—301. Vidi talkođe ibn-Qutaybah, 'Uyun al-Akhbar, vol. I, str. 61. 6 Dlwan al-khdtim, »kancelarija za pečate«, Tabaci, vol. II, str. 205—6; Fakhri, str. 149. 7 Mas'udi, vol. V, str. 239. SOCIJALNE 217 tako da se silom ispražnjavao upotrebom sredstava za povraćanje15. Yazid II je pokazivao toliku ljubav prema dvjema svojLn pjevači-cama Sallami i Hababi da se mladi vatreni kalif, kada se ova posljednja udavila zrnom grožđa koje joj je on nestašno bć~io u usta, sekirao i izjedao sve do svoje smrti1'*. U piću ih je, me 'utim, sve nadvisio njegov sin al-Walid II (743—4), nepopravljivi jvzuzdanae, za koga se priča da je neprestano plivao u bazenu vina, koje bi on običavao toliko gutati da bi se površina bazena znatno spustila17. Za al-Wal!da se priča da je jednog dana otvorio Koran ; kada su mu se oči zaustavile na riječima >^i svaki tvrdoglavac i buntovnik bio je uništen«18, on je izbušio na komade svojim lukorn i strijelom svetu knjigu, dok je u međuvremenu izazovno ponavij ?o dva stiha koja je on lično sastavio19. Ovaj je kalif provodio vrijeme u svojim pustinjskim tvrđavama. Jedna od njih stajala je u blizini Karjatejna, na sredini između Damaska i Palmire. Zbirka Aghani-0 nam je sačuvala izvještaj nekog očevica o jednoj njegovoj terevenki. Kao i uvijek, pijanka je bila praćena plesom, pjesmama i muzikom. U momentima kada bi kalif bio jedan od onih koji su zadržali razumno samopoštovanje, on bi se zaklonio iza zavjese koja ga je odvajala od gostiju. Inače, kao što je bio slučaj sa al-Walidom, on bi se s ostalim zabavljao na ravnoj nozi21. Ovim svečanostima, ipak, nije potpuno nedostajala kulturna crta. One su, bez sumnje, podsticale razvoj poezije, muzike i estetske strane života i nisu uvijek bile samo orgije. Među bezazleni je i otmjenije zabave koje su zaokupljale interes kalifa i njihovih dvorjana spadao je lov, konjske utrke i kockanje. Polo, koji je postao obljubljen sport za vladavine Abasida, možda je bio uveden iz Perzije pred kraj umajadskog perioda. I borba pijetlova u to vrijeme bila je česta. Lov je bio sport koji se rano razvio u Arabiji, i u njemu se u prvo vrijeme isključivo upotrebljavao saluki pas (saluqi, iz Saluka u Jemenu). Čita je (jahd) stupio na scenu kasnije. Legenda govori da je Kulavb ibn-Rabi'ah, junak basus rata, bio prvi Arabljanin koji ga je upotrijebio za lov. Perzijanci i Indijci su mnogo prije Arabljana dresirali ovu životinju za lov. Yazid I, Mu'awiyin sin, bio je prvi veliki lovac u islamu i prvi koji je naučio čitu da jaše na sapima konja. On je kitio svoje lovačke kerove zlatnim lancima i svakom pojedinom dodjeljivao posebnog roba-Osobito popularne bile su konjske utrke za vrijeme vladavine Uma15 Većina naših izvora o veselijoj strani kalifskog života dolazi iz djela Aghani, u prvom redu literarnog djela i sličnih knjiga, što se ne smije shvatiti previše bukvalno. Aghani, vol. I, str. 3, daje ovo mjerilo za izbor podataka: »elegancija koja se dopada gledaocu i zabavlja shišaoca«. 19 Kitdb al-'Uyun (1865), str. 40—41; isp. Aghani, vol. XIII, str. 165. 17 Al-Nawaji, Halbat al-Kumayt (Cairo, 1299), str. 98. 1S Sur. 14 : 18. ' 19 Aghani, vol. VI, str. 125. 20 Vol. II, str. 72. 21 Al-Jahiz, al-Taj fi Akhlaq al-Muluk, izd. Ahrnad Zaki, (Cairo, 1914), str. 32. PRILIKE POD UMAJADIMA

22

Fakhri, str. 76.

218 jada. Al-Walid, sin (Abd-al-Malikov, bio je među prvim kalifima koji je zaveo i potpomagao utrke23. Njegov brat i nasljednik Sujavman upravo je bio završio pripreme oko nacionalnog natjecanja u konjskom utrkivanju kada ga je zadesila smrt24. U jednom utrkivanju, koje je organizovao njihov brat Hisham, broj takmičara iz kraljevske i drugih štala popeo se na 4.000, »slične paralele nema ni u pred-islamskim ni islamskim analima«25. Kćerka ljubimica ovoga kalifa držala je konje radi trka26. Žene kraljevske kuće uživale su relativno velik stepen slobode. Mekanski pjesnik abu-Dahbal al-Jumahi nije se premišljao da upućuje ljubavne pjesme Atiki, lijepoj Mu'awiyinoj kćerki, čiji je pogled uhvatio kroz podignut veo iza zavjese kada je bila na hodočašću i koju je on kasnije pratio do prijestonice njezina oca. Kalif je na kraju morao »presjeći jezik pjesnikov« ponudivši mu novčanu pomoć i našavši mu prikladnu ženu27. Jedan drugi pjesnik, lijepi Waddah al-Yaman, usuđivao se da izjavljuje ljubav jednoj ženi al--Wallda I u Damasku uprkos prijetnjama kalifovim, ali je svoju smjelost platio glavom28. Uticaj koji je na svog muža — kalifa Abd--al-Malika — vršila njegova oštroumna i lijepa Atika, unuka Mu'a-wiyina, može ilustrovati priča koja govori kako je ona zatvorila svoja vrata kada je bila ljuta na kalifa i odbila da ih otvori sve dok nije dvoranin ljubimac plačući došao i lažno rekao da je jedan od njezina dva sina ubio drugoga i da kalif namjerava da pogubi brato-ubicu29. Haremski sistem, sa pomoćnom pratnjom eunuha, izgleda da nije bio potpuno uveden sve do vremena Walida II30. Prvi eunusi bili su uglavnom Grci i vjerovatno su bili udomaćeni u arapskom svijetu po ugledu na bizantijske uzore31. Priiestonica ^a sigurn°šću se može uzeti da Damask nije mnogo promijenio svoj opći način života i svoj karakter od onih vremena kada je bio prijestonica Uma jada. I tada, kao i danas, u uskim prekrivenim ulicama može se vidjeti stanovnik Damaska u širokim čakširama, sa crvenim šiljatim mestvama i ogromnim turbanom kako se sudara sa crnoputim Beduinom obučenim u široku, komotnu odjeću povrh koje su se nalazile kufiyah (jagluk) i <iqal (uzica) i kako se povremeno susreće s Evropljaninom obučenim na evropski način (Ifranji)32. Ovdje-ondje mogao se vidjeti kakav bogat aristokrat iz Damaska kako jaše na konju zaogrnut 23 Mas'udi, vol. VI, str. 13—17. 24 Ibn-al-Jawzi, Slrat 'Umar, str. 56. 25 Mas'udi, vol. V, str. 466. 26 Kitab al-'Uyun (1865), str. 69, 1.12. 27 Aghani, vol. VI, str. 158—61. 28 Ibid., str. 36. i slj., vol. XI, str. 49. 29 Mas'udi, vol. V, str. 273—5. 30 Aghani, vol. IV, str. 78—9. 31 J. B. Bury, The Imperial Administrative System in the Ninth Century (.London, 1911), str. 120. i slj.; Charles Diehl, Byzance: grandeur et decadence (Pariš, 1919), str. 154. 32 Franak, riječ koja -se upotrebi j a vala za sve Evropljane; naročito .uobi čajena za vrijeme krstaških ratova. DANAŠNJI DAMASK, GLEDAN SA SALIHIJE 220 UMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO

bijelom svilom, 'aba', i oboružan mačem ili kopljem. Nekoliko žena, i to sve pod žarom, prelaze preko ulice, ostale kradomice vire kroz rešetke svojih domova, koji su se nadvili nad pijace i javne trgove. Prodavači šerbeta i slatkiša deru

se iz svega glasa nadvikujući se sa neprestanom grupom prolaznika i mnoštvom magaraca i deva natovarenih raznim pustinjskim proizvodima. Atmosfera grada je prepuna svakovrsnih mirisa koje je u stanju da osjeti čulo mirisa. Kao i u ostalim gradovima, Arabljani su živjeli, odvojeno u svojim četvrtima, u svojim plemenskim zajednicama. U Damasku, Him-su, Alepu (Halab) i drugim gradovima još uvijek su dobro obilježene ove četvrti (harahs). Kapija svake kuće otvarala se s ulice u dvorište, na čijem je središtu obično stajalo veliko korito za vodu za koje je bila pričvršćena cijev. Iz nje je s vremena na vrijeme sukljao mlaz vode kao iz prskalice. Pored korita raslo je narandžino ili limunovo stablo. Sobe su bile okolo dvorišta, koje je u većim kućama bilo snabdjeveno trijemom. Vječna slava pripada plemenu banu--TJmayyah što su snabdijeli Damask vodovodom, koji nije imao premca u savremenom Orijentu i koji još uvijek funkcioniše. Kanal Nahr--Yazid nosi i danas Yazldovo ime. Njega je ovaj Mu'awiyin sin prokopao od Barade ili, još vjerovatnije, on ga je proširio33 da bi usavršio navodnjavanje Gute. Ova bogata oaza van Damaska, sa raskošnim vrtovima, duguje svoje postojanje kanalu Baradi. Pored Nahr-Yazida, Barada šalje četiri druga rukavca ili kanala, koji donose plodnost i šire svježinu svuda po gradu. Stanovništvo po čitavom carstvu bilo je podijeljeno na četiri društvene klase. Najvišoj su, prirodno, pripadali vladajući muslimani, kojima je na čelu stajao kalif o v dvor i aristokrati ja arabljanskih osvajača. Ne može se sa tačnošću ustanoviti kako je brojna bila ova klasa. Za vladavine al-Walida I broj godišnjih potpora dodjeljivan arabljanskim muslimanima u Damasku i njegovoj oblasti (jund) penjao se na 45.00034. Za vlade Marwarfa I, Hims i njegova oblast bilježila je 20.000 potpora. Broj obraćenih muslimana nije mogao biti velik prije restrikcija koje je nametnuo 'Umar II. Mada je prijestonica Kalifata mogla do kraja umajadskog perioda odavati izgled muslimanskog grada, Sirija, uzeta u cjelini, ostala je sve do trećeg muslimanskog stoljeća* u velikoj mjeri hrišćanska. Maleni gradovi i sela, a naročito brdoviti predjeli - - uvijek prebivalište izgubljenih pozicija — sačuvali su svoje urođene crte i stare kulturne obrasce. U stvari, Liban je poslije okupacije tokom vijekova vjerski ostao hrišćanski, a jezički sirijski. Okupacijom je završena samo fizička borba; vjerski, rasni, socijalni i, nadasve, jezički sukobi tek su bili započeli. 33 Vidi Istakhri, str. 59; isp. H. Sauvaire, »Description de Đamas: Oyoun et — T.awarikh, par Mohammad ebn Chaker«, Journal asiatique, ser. 9, vol. VII (1896), str. 400. 34 Vidi H. Lammens, La Syrie: precis hiatorique (Beirut, 1921), vol. I, str. 119—20. Društvo SOCIJALNE 221 Kliienti Odmah iza arabljanskih muslimana dolazili su neomuslimani, koji su, bilo silom bilo iz uvjerenja, ispovijedali islam i, prema tome, bar u teoriji ako ne i u praksi, bila su im dostupna sva prava islamskog građanstva. Ovdje se arapski šovinizam, koji se suprotstavljao teorijskim pravima, pokazao previše jak u ostvarivanju tih prava. Nema sumnje da su praktično u toku cijelog umajadskog perioda zemljoradnici, bez obzira da li su bili vjernici ili nevjernici, prisiljavam da plaćaju zemljarinu, kharaj. Nema nikakva dokaza za masovno prelaženje na islam u provincijama sve do oštrih mjera kakve su pre-duzeli 'Umar II i Abasid Mutawakkil II (847—61). U Egiptu je otpor prema novoj vjeri bio uvijek najslabiji. Dohodak te_zemlje bio je sveden sa 14 milijuna dinara, u vrijeme 'Amr-ibn-al-'Asa, na 5 milijuna, u vrijeme Mu'awiye, i kasnije na 4, pod Abasidom Harunom al Rašidom (786—809)35. U Iraku on je opao sa 100,000.000 pod 'limarom ibn-al-Khattabom, na 40,000.000, u vrijeme (Abd-al-Mali-ka36. Jedan od uzroka opadanja državnih dohodaka, bez sumnje, bilo je prelaženje na islam. Za vrijeme vladavine ranih Abasida, PRILIKE POD UMAJADIMA

izuzev plaćanja poreza na zemlju i glavarine. Zimi je Treću klasu sačinjavali su članovi tolerisanih sekti. pokazali u pogledu vjere »veći kraljevi od samog kralja« i njihovo oduševljenje za novu vjeru. W. Čim su nadmašili muslimanske Arabljane na intelektualnom polju^ odmah su se počeli s njima boriti za političko vodstvo. Ovo priznanje tolerisanih vjera. Taj ih je položaj gorko vrijeđao. Kako smo već čuli. spominju se tri puta u Koranu (2:59. radije nego samo prva dva. Zbog svoje izuzetne svetosti. Perzijanci i Jermenci koji su prigrlili islam počeli su brojčano nadmaši vati muslimane arabljanskog porijekla. Reducirani na položaj klijenata (mawali). Taghlib i drugim hrišćanskim plemenima. ovi novoobraćeni muslimani činili su najniži sloj muslimanskog društva. Bitni dijelovi ovog sistema bili su na snazi sve do otomanskog perioda i mandatnih režima u Iraku. Jevreji i Sabijci. U ovakvom položaju zimije su uživale. str. The Preaching o/ Islam. oni koji su ispovijedali objavljene vjere. čije je pristalice. 22:17). Ya'qu/bi. koje se graničilo sa fanatizmom. mač ili danak. takvih pokreta kakav je u Iraku bio šiitski ili u Perziji haridžitski. 5:73. Izgledalo bi. treba je zahvaliti poštovanju koje je Prorok pokazivao prema Bibliji. hrišćand. 1892). naravno. koji su bili identični sa Mandej-cima. izuzev u slučajevima kada je i musliman bio upleten. tolerisani status su kasnije muslimani proširili i na Zaratustrove obožavaoce vatre (Majus). Ondje gdje mač islama nije bio dovoljno dug da dohvati sve glave. Mada nisu bili sljedbenici objavljenih vjera i prema tome su stvarno bili van zaštitne domene. gonilo ih je da progone nemuslimane. po ovim mjestima iz Korana. Čak i u Egiptu Kopti su se više puta dizali protiv svojih . izd. Među na j ne tolerantni je rane muslimane spadali su neki obraćenici sa hrišćanske i judejske vjere. II. tzv. Ivana. muslimanski zakon se nije mogao primijeniti na njih. kao što se često događa. u velikoj mjeri vjersku trpeljivost. Čitamo samo o jednom upadljivom izuzetku. Svuda u Siriji se sa hrišćanima postupalo dobro za vrijeme Umajada do vladavine pobožnog 'Umara II. tj. 277. kao što su bili i njegov pjesnik. 38 Isp.Egipćani. lični liječnik i sekretar finansija. str. (London. 1913). 81. bila je glavna Muhamedova politička novina i. ahl al-dhimmah. 2. Siriji i Palestini. Mu'awiyina je žena bila hrišćanka. s kojima su muslimani sklopili savez. izd. Ova činjenica objašnjava njihovo podupiranje. de Goeje (Leyden. T. Međusobnim ženidbama sa pokorenim življem oni su bili ti koji su oslabili arabljansku krv i na kraju učinili taj elemenat neupadljivim u mješavini različitih rasnih nasljednih osobina. U početku ograničen na sljedbenike objavljene knjige ahl al--kitab37 iz Korana koji su došli pod islamsku vlast. Unutar muslimanskog društva ovi su se klijenti. ovaj svijet bio je praktično podložan svojim duhovnim poglavarima. Ipak isu se neki od njih. stvarno je ustupio mjesto probitačnosti. Amold. a djelimičrio i aristokratskim vezama sa banu-Ghassan. jer su oni predstavljali dužu kulturnu tradiciju. U takvim nepristupačnim oblastima kao što je Liban hri-šćani su uvijek ostali nadmoćni i prkosili su čak i 'Abd-al-Maliku kada su umajadski kalifi bili na vrhuncu svoje moći38. 339. u mnogo slučajeva. prvi posvetili naučnim studijama i lijepim umjetnostima. naime da je Walid I na smrt osudio poglavara hrišćanskih Arapa plemena ba-iiu-Taghlib zato što je odbio da prizna islam39. vol. Kitdb al-Bulddn. da ih je Muhamed smatrao 35 Al-Ya'qubi. str. koji još žive u močvarnoj oblasti ušća Eufrata. perzijskim sljedbenicima Zaratustre i sjevernoafričkim Berberima muslimanski okupatori su ponudili tri izbora: islam. neznabošce Harana i paganske Berbere. takozvanim hrišćanima sv. Bakr. u najvećoj mjeri. 222 UMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO vjernicima u pravog boga. Sabejci. trebalo razoružati i natjerati da plaćaju danak kao nadoknadu za muslimansku zaštitu. I u stvarima građanskog krivičnog sudskog postupka.

dok se potomak roba sa slobodnom ženom smatrao slobodnjakom. str. dibn-'Asakiir. da ne podižu bogomolje i da glasno ne govore svoje molitve. 100. 497. pa i sa njezinim gospodarom u slučaju da on ne prizna očinstvo djeteta. Sirat 'Umor. vol. potomstvo robinje sa drugim robom. 1314). Khitat (Bulaq. 96. 2 : 99 103. čiju je zakonitost priznavao i Stari zavjet. H. 438—9. I. vol. Islam je zadržao stari semitski robovski sistem. U te redove su ulazile i žene i djeca ukoliko nisu bili otkupljeni. I Jevreji su vjerovatno bili obuhvaćeni nekim od ovih restrikcija i bili su isključeni iz državnih službi42. 40 Kindi. str. Robovi su u prvim danima islama popunjavani iz redova ratnih zarobljenika. ibn-al-Jawzi. str. koji prećutno podrazumijeva 'Umara I. iz Fargane i kineskog Turke-stana. X. . Uskoro je trgovina robljem postala vrlo živa i unosna u svim muslimanskim zemljama. ali on je znatno poboljšao položaj roba. drugi. ili sa ma kojim drugim čovjekom izuzev njezina gospodara. Da se mnoge od ovih zakonskih odredbi nisu dugo održale na snazi. Prema islamskom zakonu. IV (1894). al-Mustatraj (Cairo. zvani saqaHbah45. traženje od njih da šišaju pramene kose na čelu. 81. upravitelj Iraka za vladavine Hishama. dok su turski robovi bili cijenjeni samo po 600 dinara po glavi. 152—3. On je davao hrišćanima i Jevre-jima povlastice da podižu bogomolje i imenovao je Zaratustrine sljedbenike državnim službenicima. 178—80. 37 Sur. svjedoči činjenica da je Khalid ibn-'Abudullah al-Qasri. bili su žuti. sagradio crkvu u Kufi da bi ugodio svojoj majci43. Španski robovi. str. 'Umar je bio prvi kalif i jedini Umajad koji je nametnuo hrišćanskim podanicima ponižavajuća ograničavanja — mjere koje se krivo pripisuju njegovu ranijem imenjaku i pradjedu po materi. Kharaj.str. ali slobodu nije obećavalo robu tuđincu ako bi prigrlio islam. zabilježen je u više oblika41.muslimanskih gospodara prije nego su konačno podlegli za vrijeme vladavine Abasida al-Ma'muna (813—33)40. da jašu bez sedla ili samo na samarima. »'Umarov ugovor«. Maqrlzi. Lammens u Journal asiatique. 9 : 29. zabrana nošenja turbana. smatralo se isto tako robom. 3 : 62—65 itd. 73. 39 Aghdni. vol. Prema njegovom dekretu. on bi se samo novčano kažnjavao i svjedočenje hrišćanina protiv muslimana na sudu nije bilo punovažno. Neki robovi iz istočne i centralne Afrike bili su crnci. 100—101. Predodžba o broju robova koji bi preplavijali muslimansko carstvo poslije uspješnih osvajanja može se dobiti iz ovakvih pretjeranih 41 Ibn-'Abd-al-Hakam. da oblače naročita odijela sa kožnim pojasima. str. str. Ovaj tzv. 116. Vjersko pravo zabranjivalo je muslimanu da liši slobode svoga isto vjernika. od špan-skog esclavo. koja je bila hrišćanka. Naj-upadnije odredbe koje potiču od ovog umajadskog kalifa bile su isključivanje hrišćana iz državnih službi. vol. dok su opet oni sa Bliskog istoka ili iz istočne i južne Evrope bili bijeli. 1270). vol. SOCIJALNE 223 'Umaru I. 99. ser. ako bi musliman ubio hrišćanina. Robovi su bili i kupovani ili hvatani prilikom pljačkaških pohoda. al-Ibshlhi. 42 Abu-Yusuf. 117. Njegove odredbe pretpostavljaju uže međusobne veze muslimana i hrišćana nego što su bile moguće u prvim danima okupacije. većinom u kasnijim izvorima. PRILIKE POD UMAJADIMA . 38 Vidi str. I. 9. 151—2. str. koštali su svaki oko tisuću dinara. str. II. 196. »Umarou Slava 'Umara II ne leži samo u njegovoj pouaovor« božnosti ili u oslobođenju od poreza koji su bili nametnuti novoobraćenim muslimanima. Robovi a nu društvene ljestvice stajali su robovi44.

<ablđ). inače su posjedovali mamluk 48 Ibiđ. <abiđ). IV. U slučajevima kada je patron umro bez nasljednika. 254. vol. Vidii: Jurji Zaydan. str. I. čij>a je zibirka sačuvana u djelu Mitsnađ Ahmada ihn-lijanibala. 53 Mas'udi. str. 254—5. 50 Aghdni. 5—35. Kao tradicionalist. V. kao i one koji su prikupljali pravne i ritualne uredbe. koji je čuvao Prorokov grob postao je na taj način prvi centar islamske tradicije koji se pod takvim ljudima kao što su bili Anas ibnMalik (f između 709 i 711) i 'Abdullah ibn-'Umar ibn-al--Khattab (t 693) razvio u prvorazredan naučni centar. Meka i Medina Mirni život Medine> k°3u Je Prva muslimanska zajednica učinila svetištem. dok se njihov brak smatrao nezakonitim. str. položaj konkubine time je bio samo podignut na status majke djece (umm-walad). 148. privlačio je tobožnje naučnike koji su se posvetili izučavanju spomenika njezine svete prošlosti. . 46 Mas'udi. I. str. The Caliphs and their non-Muslim Subjects (Oxford. Tritton. I.000 lica48. I. 302 = de Slane. tisuću muških i ženskih robova49. 52 Najstariji sin drugog kalifa. Mekanska škola svoju slavu duguje 'Abdullahu ibn-al-'Abbasu. prema tome. Kada je rob stekao slobodu. vol. str. bez sumnje. a od gotskog plemstva u Španiji on je zarobio 30.000 ljudi u Africi (Ifriqiyah). Ta'rlkh alTamaddun al-Islami. IV. 1922). (Cairo. U bitki kod Sifina običnog vojnika u sirijskoj armiji očekivalo je od jednog do deset robova51. odigrala izvanredno važnu ulogu. vol. naročito ako su orni. 49. 43 Ibn-Khalliikan. dlbn-al-Athir. U procesu miješanja. 474. Na oslobađanje robova je uvijek gledano kao na dobro djelo (qurbah) koje je davalo prava gospodaru da očekuje specijalnu nagradu na drugom svijetu.000 nevinih djevojaka47. str. 485. sa nadimkom abu-al-'Abbas (t ča 688). Vidi str. vol. mamdlik). 37. 45 Isti termin Arapi su upotrebljavali za Slovene. međutim. čovjeku kome su se svi divili zbog njegova po46 Maqqari. klijent je nasljeđivao njegovu imovinu. 448. 51 Mas'udi. i slj. str. 1930). od kojih je jednu petinu poslao al-Walidu4(i. V. koju njezin muž-gospodar nije mogao niti prodati niti napustiti. Nije bilo ništa neobično za jednog umajadskog velikaša da drži pratnju od oko tisuću robova. vol. str. 47 Ibn-al-Athtr. vol. S. Između gospodara i robinje bio je dopušten konkubinat.. A. on je dobivao status klijenta u odnosu na svog ranijeg gospodara. IV. <abđ <jpl. sada svoga patrona. Grad. Prorokovu stričeviću i pretku abasidskih kalifa. on se smatra (pouzda nijim nego iibn-Malik. 44 Ar. Ona je njegovom smrću postajala slobodna. vol. vol. Čuveni mekanski pjesnik ljubavnih pjesama 'Umar ibn-abi-Rabi'ah (-fča 719) imao je mnogo više od 70 robova50. str. str. 454. 387. II. str. Qutaybini zarobljenici samo iz Sogdijane brojali su 100. vol. 224 UMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO brojki kakve su sljedeće: Miisa ibn-Nusayr zarobio je 300. inače su (posjedovali mamluk (pl. čiji je rezultat bio stapanje Arabljana i stranaca. 339—40. 'abd (pl. III dzd. str. vol.'Iqd. bili su slobodna. vol. IV. između ostale svoje pokretne imovine. IV. Al-Zubayr ibn-al-'Avvam ostavio je u nasljedstvo. trgovina robljem je. 22. naročito ako su orni. Djeca iz takve bračne zajednice pripadala su gospodaru i. Str. vol. 44 Ar.

snabdijevajući njihove stanare svakovrsnim luksuzom53. sada su se vraćali mnogi od onih koji su željeli da se drže po strani od buke političkog života i bili željni da nesmetano uživaju u velikom blagostanju koje su im osvajački ratovi donijeli. koje su se cijenile i u visokom . zajedno sa njezinom ljubavi za pjesmu i pjevanje. a ako ne. Kakav kontrast onim starim vremenima kada je opunomoćenik kalifa 'Umara stigao iz Bahre-ina tvrdeći da nosi porez koji se penje do 500. I Meka je.000 dirhama! Kalif je posumnjao u mogućnost tako velike svote i. Ako želite. Kuće na zlu glasu (buyut al-qiydn) cvjetale su u Medini. pt. vol. 197. vol. Dok su ove robinje pjevale i svirale nježne melodije za uživanje i zabavu svojih bogatih gospodara i gostiju. Što je život u dva grada postajao raskošniji. S ovim sve većim porastom bogatstva dva sveta grada svakim danom su gubila na svetosti. Oni su se razvili u centre svjetskog uživanja i veselja i u postojbinu svjetovne arapske muzike i pjesme. III. evo sad smo upravo primili ogromnu sumu novca. kocki ili na čitanje50. kćerkom mučenički ubijenog al-Husayna i Alijinom unukom. 58 »Gospođa«. U Meki je osnovana neka vrsta kluba čiji su pokrovitelji bili gosti. prefinjen ukus i dovitljivost učinili su je arbitrom mode. Po vodeći se za primjerom al-Hasana i al-Husayna. onda brojanjem55«. 15 — Istorija arapa 226 UMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO Sukaynin visoki položaj i učenost. XXI. kada je dva puta bio uvjeravan da svota iznosi »100 tisuća i još pet puta toliko«. ovi su. i njezin šarm. 54 Aghdni. ležali zavaljeni na četvorougaonim dušecima ili jastucima udišući goruće miomirise i srčući iz srebrnih pehara rumena sirijska vina. pravne nauke i zbog njegove okretnosti i vještine tumačenja Korana. Medina se dičila za vrijeme vladavine prvih Marwanida gordom ljepoticom Sayyidom58 Sukaynom (f 735). str. držala je korak. 55 Ibn-Sa <d. IV. vol. Ljubavna poezija. tritrakta. Grube šale. isp. 57 Jbid. Sukavnah je bila poznata po svojim šalama i podvalama59. U Medinu. razuzdanost i neumjerenost su sve više uzimale maha54. str. str. uporedo sa novim razvojem. vol. on je dozvao narod i objavio im: »Ljudi. 311. koja je bila jedna od naj-zapaženijih žena toga doba. 216. prema kazivanju. mi ćemo svakom pojedinom dati njegov dio vagom. titula prvobitno rezervisain/a za potomke Alije i Fatime. str.. 197. napuštenu prijestonicu Arabije. obučeni u šarena odijela. u kojima su vrvjele sluge i robovi.SOCIJALNE 225 PRILIKE POD UMAJADIMA zna van ja svjetovne i svete tradicije. kao i njezina posestrima Medina. a izvan njega vile. koji su. 52. velik broj novih bogataša (nouweaux riches) sjatio se ovamo. I. privlačila ljubitelje zabave i uživanja. pa je dobio zavidan naziv hibr al-ummah (mudrac zajednice). U Medinu su u sve većem broju hrlile perzijske i bizantijske robinje pjevačice (qiyčin). uživali privilegije da su mogli svoje gornje odijelo objesiti o vješalice — vjerovatno je to bila novina za Hidžaz — prije nego bi se dali na igranje šaha. Moderna kritika ga je ipak razotkrila kao prvorazrednog falsifikatora hadisa. koji je uživao nacionalnu slavu57. ljepote i književnosti u okolini svetih gradova. Za vladavine Umajada dva su grada Hidžaza potpuno izmijenila svoj izgled. čiji su pokrovitelji bili ljudi ranga jednog pjesnika al-Fa-razdaqa. XXI. Hodočasnici iz čitavog muslimanskog svijeta svake su godine donosili ogromne svote novca. str. 58 Aghani. Unutar grada dizale su se palate.

ona mu je ovako odgovorila: »Pošto je bog. Njezina pojava u javnosti bila je mnogo impresivnija nego Sukavnina64. svojom kćerkom. Drugom prilikom ona je poručila šefu policije da je neki Sirijac provalio u njezine odaje. 289—90. vol. SOCIJALNE 227 PRILIKE POD UMAJADIMA 15* muž Musab ibn al-Zubayr. vol. 166. III. 54. XVII. oni bi se jedva mogli izbrojati na prste dviju ruku63. 'A'ishah se samo tri puta udavala66. Kada je šef sa svojim ađutantom stigao u žurbi.društvu toga vremena. Sukavnah je imala jednu rivalku u Tajifu. izvršio. vol. 65 Ibiđ. 103. X. Aišin otac bio je istaknuti Prorokov drug. I. njezina majka bila je kćerka ibn-Bakra i sestra Aiše. Ovo je pažljivi glavar. 113. posjedovala je neobičnu ljepotu i veselu i živahnu narav. 97. vol. ibn-Qutaybah. vol. vol. VIII. 165. Ova Talhahova kćerka. 66 Ibn-Sa'd. 377. str. X. čiji je brat bio sklopio brak sa Sukavnom.. ilustruje događaj kada je ona natjerala jednog starog perzijskog šeika da sjedne u košaru s jajima i da zakvoca kao kvočka da bi razveselila goste koji su upravo prispijevali. Sto se tiče kasnijih muževa. zamolila je predvodnika ceremonije. Aghani. str. ibn-Khallikan. 63 I&p. Velikaši tih gradova bili su svjedoci mnogih upadljivih scena i epizoda u čijem je centru bila mlada 'A'išah bint-Talhah. našli su njezinu sluškinju kako drži muhu60. str. koji je takođe bio glavar grada. val.. Kada ju je njezin drugi 59 Aghdni. koju je ona na sebi svojstven način dotjerivala.str. ali ga je zbog toga smijenio sa te dužnosti kalif (Abd. koju je voljela da kiti draguljima. 109—10. pored plemenita roda. XIV. . Divni skupovi pjesnika i pravnika u njezinoj rezidenciji održavali su neku vrstu salona. 64 Aghani. JG Ždja da ]Judi SledaJu tu ljepotu\ po 67 Aghani. XIV. I tada. 168—72. str. XIV. naravno. III. star. Naročito se ponosila svojim precima. koji se takođe bio vjenčao sa Sukavnom (za njega govore da je svakoj u miraz dao milijun dirhama)67 pozvao na odgovornost što nikad ne pokriva svoje lice. str. 122. str. kao i danas. Ove su tri osobine Arapi najviše cijenili kod žene. Sirija je vjerovatno bila na zlu glasu zbog muha. vol. 377. Niko nije mogao odbiti nikakve usluge za koje bi se ona zauzela. str. iako nije izvršio polni snošaj poslije vjenčanja s njom. koji su se zanosili ljepotom ove žene za duže ili kraće vrijeme.al--Malik65. str. 61 Ibn-Khallilkan. XVII. . neka bude blagoslovljen i uzvLn stavio *1 ^^ m°Ja. 94. njihove liste ikod iibn-Sa'ida. 60. koji je ona uvijek oživljavala i razveseljavala svojim duhovitim šalama. I. da odloži javnu vjersku službu dok ona obavi posljednji od sedam propisanih ophoda oko Kabe. svojom kosom. vol. 101. đtr. vol. vol. Mo/a'riJ. čuvenom ljetnom odmaralištu Meke i Medine. 342. 80 Aghani. vol. 62 Aghani. Frizura d la Sukavnah (turrdh Sukaynlyah)&i bila je popularna među ljudima i kasnije ju je strogo zabranio puritanski kalif 'Umar II62. str. XIV. 349. str. Kada je jednom bila na hadžu u Meki. VIII. 122 88 Ibid. vol. 164-^5. str. vol. Muhamedove žene miljenice. str. 101—2. U nekoliko slučajeva ona je iskoristila potpunu slobodu polnog akta kao uslov za ženidbu.

2IVOT ZA VRIJEME UMAJADA .POGLAVLJE XXI DUHOVNI ŽIVOT ZA VRIJEME UMAJADA Osvajači iz pustinje nisu sa sobom ponijeli u zemlje koje su osvojili nikakvu naučnu baštinu. bez obzira na njegovo rasno porijeklo. Sirijci.hillyah. a da je nešto kasnije u njoj bilo 120. podignuta je nedaleko od ruševina starog Babilona i u izvjesnom smislu postala je baštinica njegove susjetkinje Hire. Čim su Perzijanci. muslimanske godine (638)2. aramejskih. nesređene društvene i ekonomske prilike u muslimanskom svijetu — sve je ovo govorilo protiv mogućnosti duhovnog razvoja u ovom ranom periodu. Prema tome. kao što smo ranije aramatika čuli' bili su u P°četku vojni logori sagrađeni po naređenju kalifa 'Umara 17. razvili u toku ovog perioda u središta najživlje duhovne aktivnosti u muslimanskom svijetu. kao i arapskih dijalekata djelimično odgovoran za oživljavanje ovakvog lingvističkog interesa. koje je procvjetalo punim cvatom za vrijeme vladavine ranih Abasida u Bagdadu. Meka i Medina. u prvom redu. ranija Alijina prijestonica. Odsada se naziva Arapinom svaki onaj koji je ispovijedao islam i govorio i pisao arapskim jezikom. U Siriji. niti ma kakvu kulturnu tradiciju. iz koje se pod Umajadima upravljalo Kurasanom. sada se Muhamedov sljedbenik izjašnjavao kao Arapin. sigurno je imalo svoje korijene u ovom prethodnom periodu grčke. Kufa. ljubavi i poezije. filozofija i matematika nužno produkti arabljanskog duha ili da su to produkti koje je razvio narod koji živi na Arabljanskom poluotoku. Berberi i ostali jatomice prigrlili islam i počeli s Arabljanima sklapati brakove. lakhmidskog glavnog grada. Ovo je jedna od najznačajnijih činjenica u istoriji islamske civilizacije. za potrebe stranaca obraćenika. prema tome. mnogi ratovi. Nacionalnost muslimana se povukla u pozadinu. Kopti. Perziji oni su se kao učenici našli pred nogama naroda koje su pokorili. Ovdje na pograničnom području Perzije udareni su temelji proučavanju arapskog jezika i gramatike. uglavnom može nazvati dobom inkubacije. sjeme je tada zasijano i drvo znanja. nego da je to naučno blago koje su u cjelini pohranili u knjige napisane arap skim jezikom ljudi koji su uglavnom živjeli u periodu Kalifata i sami bili Perzijanci. Zahvaljujući povoljnom geografskom položaju. A zaista su se pokazali sposobnim učenicima za sticanje znanja! Kratki vremenski razmak između umajadskog perioda i doba ja. Međutim. Pored toga je i jaz koji je neprestano bivao veći između klasičnog jezika Korana i svakodnevnog govornog jezika zbog iskvarenih natruha i unošenja iz sirijskog.000 (!) kanala3. koji su htjeli proučavati Koran da bi mogli zauzeti položaje u vladi i saobraćati s osvajačima. a djelimično i od njih samih. sirijske i perzijske kulture. DUHOVNI 229 Kao što su dva grada posestrime. koje je dalje nastavljeno. Basra1 i Kufa. Bez obzira na svoju raniju nacionalnost. kažu da je do 50. mi pri tome ne mislimo da su medicinske nauke. dva grada posestrime ubrzo su se razvila u bogate i gusto naseljene gradove od preko sto tisuća duša. indo-perzijskih i drugih izvora. trgovini i imigracijama. Jevreji 1 muslimani i koji su materiju za svoje knjige mogli uzimati iz grčkih. Prvi su podsticaji došli iz želje da se izađe u susret jezičkim potrebama novih konvertita. perzijskog i drugih jezika. Egiptu.000 stanovnika. srušio se prvobitni visoki zid koji je ranije razdvajao Arabljane od drugih ne-arapskih naroda. Umajadsko se doba. muslimanske godine (670) imala 300. Basra i Kufa Arapska ^va ^va S^avna iračka grada. hrišćani. pod Uma jadima postali centri pjesme i muzike. Egipćani ili Arabljani. Sirijci. kako građanski tako i vanjski. tako su se dva grada blizanca u Iraku. Za Basru. Iraku. kada govorimo 0 »arapskoj medicini «ili »arapskoj filozofiji« ili »arapskoj matema tici«.

Ovaj posljednji. pa je jednom prilikom njegova žena napravila ovakvu primjedbu: »Tako mi Alaha. Kod sufija se tokom mnogih stoljeća osjećao uticaj njegove asketske pobožnosti. ali ne sasvim. str. Doprinosi kolebljivih i neortodoksnih Kufanaca (od kojih su mnogi bili šiije ili Alijini sljedbenici) arapskoj filologiji i muslimanskoj naucf bili su skoro. 3 Istekhri. glagol i parti-kulu i rekao mu da na tom principu zasnuje čitavu raspravu«. Arapska gramatika ipak pokazuje spor i dug razvoj i nosi upadljive znakove uticaja grčke logike. Ona je poslije postala osnov svim domaćim proučavanjima ovoga predmeta. Kitab al-'Ayn. Rimsko pravo. ne može se sa sigurnošću ustanoviti u kolikoj je mjeri ono to učinilo. direktno ili preko Talmuda i drugih posrednika. Zahvaljujući rivalstvu naučnika. rodile su se dvije priznate škole arapske gramatike i književnosti. uvijek je bio tako duboko zaokupljen svojini studijama da uopće nije pokazivao interesa ni za kakve svjetovne stvari. biografi pripisuju pronalazak arapske prozodije i njezinih pravila. Objašnjenje porijekla većine vjerskih pokreta unutar islama treba tražiti kod al-Basrija. još jedan naučnik iz Basre. Poslije al-Du-'alija došao je al-Khalll ibn-Ahmad. IV. str. Ovo je on uspješno obavio. 230 UMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO Vjerska tradicija Proučavanje Korana i potrebe njegova tuma-i vjersko pravo čenJa dovele su do proučavanja srodnih naučnih grana: filologije i leksikografije. god. ibn-Mas<ud bi se tresao. bukvalno »pripovijetka«). . Po svom stručnom značenju. mi znamo za vrlo mali broj tradicionalista i pravnika iz ovog perioda. bez sumnje je uticalo na umajadsko zakonodavstvo. U stvari. 1 Eng. oktobra 728.. vol. 159. Među njima najpoznatiji su bili al-Hasan alBasri i ibn-Shihab al-Zuhri (•]. lice i naličje svetog zakona. 429—30 = de Slane. vol. Današnja Basira leži šest milja sjeveroistočno od starog grada. jedna predaja je djelo ili izreka koja se pripisuje Proroku ili jednom od njegovih drugova. međutim. kao i do proučavanja naj karakteristični je muslimanske literarne djelatnosti — izučavanja predaja (hadlth. Bassora. Zato se ne treba čuditi što je čitavo stanovništvo Basre listom pohrlilo na njegov pogreb u petak 10. Po shvatanju modernih pravnih stručnjaka. Prema čuvenom biografu ibnKhallikanu4. koja su se do današnjih dana održala na snazi. str. str. AlBasri se visoko cijeni kao prenosač predaje. koji je dokazivao da je potomak plemena Prorokova. tako da niko toga dana nije ostao u džamiji da prisustvuje popodnevnoj molitvi i da je predvodi — »događaj kome nema presedana u istoriji islama«7. nije bio puki slučaj da je legendarni osnivač arapske gramatike abu-al-Aswad al-Du'ali (f 688) živio u Basri. Yaqut. onoliko briljantni koliko i doprinosi njihovih susjeda iz Basre. jer se vjerovalo da je on lično poznavao sedamdesetoricu onih koji su sudjelovali u bitki kod Badra. Al-Khalilu. a koji su se nastanili u Kufi za vrijeme kalifatstva 'Uthmana. šta-više i mutaziliti ga smatraju svojim sljedbenikom. god. »Alija je postavio al-Du(aliju ovo pravilo: jezik se dijeli na tri vrste riječi — imenicu. ortodoksne sunije6 neumorno citiraju njegove pobožne izreke. I. Kada bi davao obavještenja o Proroku. pravo u islamu stoji u užoj vezi sa religijom nego sa pravnom naukom.ča 793) sastavio je prvi sistematski udžbenik arapske gramatike. ibn-Hawqal. jer do nas nije došla skoro nikakva literatura o njima. 80. Koran i predaja dali su osnove na kojima su sazdani teologija i pravo (jiqh). I. Među proslavljenim članovima koji se smatraju autoritetima muslimanske predaje. str.Prema tome. koji je umro oko 780. Njegov učenik Perzijanac Sibawayh (-f.742). 322—3. iz ova dva tabora. 663. ove su tvoje knjige za mene gore nego što bi mi mogle biti tri žene — rivalke5«.Kufa je možda sagrađena godinu ali dvije poslije Basre. bio je crnokosi i tankonogi 'Abdullah ibn-Mas'ud (ča 653). 4 Vol. koja je poznata po svom počasnom nazivu al-Kitdb (knjiga). kome se pripisuje 848 predaja8. lučio znoj iz čela i izražavao se hotimično oprezno i . koji je prvi sastavio arapski rječnik.

334 recto. Wahb. str. str. vol. 1842 —7). str. 232 ŽIVOT ZA VRIJEME UMAJADA . Isto se tako među kufanskim tradicionalistima isticao 'Amir 5 Ibn-Khallikain. 1. str. 1912). pt. str. Fliigel (Leipzsig. I. 89. 89. od 'Abida. IV. čija se vjerodostojnost dovodi u veliko pitanje. 7 Ibn-KhalM!kan. sa dodatkom (str. 13 Al-Tljdn f i Muluk Himyar (Haydairabad. Jedna od njih Kitab al-Muluk a-Akhbdr al-Mddin (knjiga kraljeva i istorija starih) bila je mnogo čitana u vrijeme istoričara al-Mas'udi-ja12 (f 956). vol. str. al-Fihrist. s naslovom »Aikhbar (AbId«. postao je jedan od glavnih obavještajnih izvora. Njih je on po pamćenju govorio. iad. II. ili. II. 6 Vidi str. Wuste!nfeld (Gottinigen.oklijevajući da ne bi što netačno prenio9. I. DUHOVNI 231 ibn-Sharahil al-Sha'bi (t ča 728). 311 — 489). Pod Abasidima. 12 Vol. G. Arapska istoriografija. isp. 370. Margoliouth (Leyden. 8 Al-Nawawi Tahđhib al-Asmd'. Po svjedočanstvu samoga Sha'bija. al-Ansab. abu-al-Fida'. njega je kalif (Abd-al-Malik poslao u naročitu misiju bizantijskom caru u Carigrad. izd. 'Abid je za svoga kraljevskog patrona sastavio veći broj knjiga iz svoje struke. 436. interes vjernika za skupljanje priča'o Proroku i njegovim drugovima — te su priče postale osnova kasnijim knjigama o biografijama (sirah) i osvajanjima (maghdzi) — potreba utvrđivanja genealoškog srodstva svakog pojedinog arabljanskog muslimana da bi se mogla odrediti svota za potporu koju je on primao iz državne blagajne. 8 Ibn-Sa d. Želja prvih kalifa da brižljivo ispitaju djela ranijih kraljeva i vladara. 223. istr. Str. jemenski Jevrejin perzijskog porijekla. I pored toga. Za njega se govorilo da je slušao usmene predaje otprilike od 150 drugova10. a da nije nijedan redak zabilježio. koji se na poziv Mu'avija zaputio u Damask da obavijesti kalifa »o prvim kraljevima Arabljana i o njihovim rasama«11. 150. 215—16. Među prvim istaknutim pripovjedačima priča bio je polulegendarni Južni Arabljanin 'Abid ((Ubayd) ibn-Sharyah. opći sud moderne kritike sasvim je povoljan kad je u pitanju njegova vjerodostojnost. 365. 357. Najistaknutiji među al-Sha'bijevim učenicima bio je veliki abu-Hanlfah. isp. vol. vol. 1872).26. počela je u obliku predaje (hadith). Drugi koji je bio upućen »u nauku o počecima« ({ilm al-awd'il) bio je Wahb ibn-Munabbih (-f. br. 1347). fol. ibn-Khalliikan. ilbn-. vol. 110—11. kao što ćemo vidjeti kasnije. I. III. kao što se dogodilo sa školama Hidžaza. F. koji je možda ispovijedao islam i jedan od onih čija su djela nedavno bila objavljena13. To je bila jedna od najranijih naučnih grana kojom su se bavili arapski muslimani. izvor krivog obavještavanja o predIstoriografija 10 Al-Saniiani. čiji počeci padaju u ovo vrijeme. U svom kasnijem razvoju iračke škole usmene predaje i pravne nauke nisu potpale pod uticaj starih konzervativnih tradicija. 2. str. ova dva iračka grada dostigla su najviši uspon u intelektualnim nastojanjima i dostignućima. 11 Al-Nadlm.u Sani ča 728). razjašnjavanje odlomaka u arapskoj poeziji i identifikacija lica i mjesta citiranih u vjerskim knjigama. vol. izd. jedan od mnogih Južnih Arabljana koji se istakao u prvim danima islama.Khallikain. I. 228. radije. želja pokorenih naroda da zabilježe prošasta dostignuća svojih rasa kao protivtežu arapskom šovinizmu — sve je ovo dalo podsticaja za isto-rijsko istraživanje.

koja je vrlo jako istaknuta u Koranu18. On je zadržao svoj položaj za vrijeme ŽIVOT ZA VRIJEME UMAJADA . VII. str. 1928). koji je prešao na islam za vrijeme jednog od prva dva kalifata. vol. veliki broj talmudskih priča konačno je ušao u muslimansku usmenu predaju. 17 Isip. Kitdb al-Mawakif. III.652 ili 654.UMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO islamskoj Južnoj Arabiji i stranim zemljama14. Mu awiyah II i Yazid III. Shahrastand. koliko su raširene bile njihove ideje. 19 Ibn-al-'Ibri. 54 :49 itd. str. -f. str. 98. II.str. Uxul al-Dln (Istanbul. Wasil je bio učenik al-Hasana al-Basrija. Na taj je način Ka'b postao najraniji izvor za jevrejsko-muslimansku usmenu predaju. VII. Kadariti su bili najranija filozofska škola islama i. Ma ari/. DUHOVNI 233 Sv. 219. IbnHazm. izd. u Himsu). koja je stajala u opoziciji džabritima (od jabr — prisiljavanje)17. 619 15 Vidi Nawawi. i odaju hrišćanski grčki uticaj. vol. osnivač čuvene racionalističke škole. Osnovnom učenju o slobodi volje mutaziliti su dodali još jedno: odricanje bogu koegzistencije njegovih božanskih atributa. str. Mada je pisao na grčkom. 3 : 25—26. ibn-Munabbiha i drugih jevrejskih obraćenika. ali ne postaje nevjernik. Ovaj racionalistički pokret uživao je osobit ugled za vrijeme Abasida. U duhovnoj djelatnosti Bagdad je započeo ondje gdje su završili Basra i Kufa. Kadariti predstavljaju reakciju protiv strogog islamskog učenja o predestinaciji kao posljedici božanske svemoći. III. str. sa nadimkom Zlatojezični (Chrvsorrhoas). 334. str. Ivan iz Damaska Jedan od glavnih zastupnika čijim su posredstvom u ovo vrijeme hrišćanska nauka i grčka filozofija našle svoj put u islam bio je sveti Ivan Damascenski (Joannes Damascenus). vol. II. 22. 1924). Ivan nije bio Grk.748). 106—7. 234. a to je učenje postalo druga glavna tačka mutazilitskog vjerovanja. Još treba pomenuti Ka'b al-Ahbara (Ka b rabina. str. pored oba ova jezika. ibn-Sa'd. bili kadariti19. 402. kao što ćemo kasnije vidjeti. 2493—4. Soerensen (Leipzig. Isp. mudrost i život. 362. koji je jedno vrijeme naginjao učenju o slobodi volje. al-Baghdadi.sir. Posredstvom Ka'ba. al-Iji. 1B Mas uđi. isp. str. 42 : 26. još i arapski. vol. Nawawi. I. Th. Tabari. Ritter (Istanbul. Njegov djed Mansur ibn-Sarjun bio je finansijski upravnik u Damasku u vrijeme njegove okupacije od strane Arapa i prećutno je odobravao damascenskom biskupu predaju grada. izd. H Sur. On zauziVna središnje mjesto između ove dvojice1". može se najbolje zaključiti iz činjenice da su dvojica od umajadskih kalifa. 'ibnQutaybah. str. III. str. str. Firaq al-Shl'ah. On je i djelovao kao učitelj i savjetnik na dvoru Mu'a-wiyinom kada je ovaj bio još upravitelj Sirije15. nego Sirijac.. koji je u kući govorio aramejski i znao je. Ya<qubi. alNawbakhti. str. . str. vol. Mukhtasar al-Farq baijn al-Firaq. odmetnici) bili su tako nazvani zbog njihovog fundamentalnog učenja da onaj ko počini smrtni grijeh (kablrah) raskršćava sa redovima vjernika. vol.-31. VI. U umajadskom periodu možemo također otkriti početke mnogih religioznofilozofskih pokreta koji će kasnije uzdrmati islam do samih temelja. vol. Ovo učenje o slobodi volje jedno vrijeme propovijedala je grupa nazvana kadariti (od qadar — snaga). 190. do. vol. 11 Ibn-Khalliikan. Mutaziliti (separatisti. 1931). H. kao što je njegov raniji imenjak iz Antiohije bio nazvan Zlatousti.. 355. poznate pod nazivom Mu tazilah. Odatle i počinje omiljeni naziv koji su sebi davali mutaziliti: »pobornici pravde i jedinstva«. str. U prvoj polovini osmog stoljeća živio je u Basri neki Wasil ibn-'Ata (-f. 15 : 21. 5. ipt. Hitti (Cairo. . također jemenskog Jevrejina. 33. 523. 43 : 10. 1848). One su uvrštene u arapsku istorijsku predaju. zbog toga što bi ovakvi pojmovi uništili jedinstvo božje. 156. kao što su moć.':\zd. naročito al-Ma'muna (813—33).

str. teolog. Još preciznije. kao i Mu'awiyah bili su sluge božje i jedino im bog mora suditi. možda najčuvenijoj religioznoj romansi srednjeg vijeka. gledaju opravdan razlog odricanja toj dinastiji dužnog priznavanja vjernosti kao stvarnim (de factoj vođama islama. Moderni kritičari priznaju da je ova priča hrišćanska verzija jedne epizode iz Budina života. Naqd al-'Ilm w-al-'Ulama' (Cairo. odakle su kasnije prešli u Zan-zibar. Među djelima sv. Ivana20. a sama ona je očigledno prevod sa pahlaui jezika koji je izvršen poslije smrti sv. nekoć njegove pristalice. U nastojanju da sačuvaju prvobitni. proglašen svecem i od latinske i od grčke crkve. kada se povukao u pobožni i asketski život u manastiru sv. došla je u arapski. čiji se glavni vjerski princip zasnivao na neosuđivan ju (irjd') onih vjernika koji čine grijehe i u neproglašavanju njih za nevjernike24. međutim. ali ne tako važna. murdžiije nisu htjeli da u ukinuću vjerskog zakona. Ivan Damascenski se smatra najvećim i posljednjim teološkim piscem istočne crkve. god. Sabe blizu Jeruzalema. Sv. da kalif mora biti član njihova plemena22. Haridžiti Haridžiti su bili najranija filozofska škola u islamu. puritanski haradžije su bili ti koji su prouzrokovali rijeke krvi u toku tri prva muslimanska stoljeća. koji je osnovao prvu od četiri ortodoksne škole pravne islamske nauke. 234 UMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO islama. XLIX (Rnussels. koji je pod imenom Jozafat (ili Joazaf). koje su izvršili umajadski kalifi. Jedna druga sekta. 1931). 102. više puta su se s oružjem u ruci dizali protiv povlastica datih članovima plemena Quraysh. . najtolerantnijem među haridžitskim osnivačima vjerskih podgrupa. Ovi opasni Alijini protivnici. Ivanu tradicija pripisuje priču o asketi Barlaamu i hinduskom princu Jozafatu. murdžijitsko učenje išlo je u prilog toleranciji. Nazvani su tako po ibn-lbadu-3 (druga polovina prvog muslimanskog stoljeća). Ovdje je umro oko 748. oni su predstavljali i prvu vjersko-političku sektu. Tripolitaniji i Omanu. Kasnije su uspjeli da zabrane kult svetaca i lokalna hodočašća za njih vezana. Ivana nalazi se dijalog sa »Saracenom« o božanstvu Kristovu i slobodi ljudske volje. Najistaknutiji predstavnik umjerenoga krila ove škole bio je veliki bogoslov abu-Hanlfah (f 767). pravnik. Za sljedbenike ove doktrine dovoljna je bila činjenica da su Umajadi bili po imenu muslimani. Danas oni žive kao jedna manja grupica pod imenom Ibadije (obično Abaditi). Murdžiije gll-e Šiije. Uopće. priručnik za ravnanje hrišćanima u njihovim diskusijama sa muslimanima. pisac polemika i kodifikator bizantijske umjetnosti on se izdiže kao naročit crkveni ukras za vrijeme kalifata. grčkog i đurđijanskog. tj. 1340). mada može izgledati čudno. 21 Str. Oni su do-kinuli i sufijska bratstva. 22 Ibn-al-Jawzi. Raštrkani su posvuda po Alžiru. demokratski princip 20 Paulus Peetrus u Annalecta Bollandiana vol. Nije teško otkriti njegov uticaj na formiranje kadaritske škole.muslimanske vladavine i Ivanov ga je otac naslijedio u službi. Kao himnolog. jedan od dva neprijateljska tabora na koja se rascijepio rani islam u pitanju Kalifata. U crkvenoj književnosti himne koje je on sastavio (neke se od njih još uvijek nalaze u protestantskim crkvenim pjesmaricama) označavaju svojom ljepotom najveće dostignuće hrišćanskih crkvenih pjesnika. preko latinskog. U Fihristu-1 se spominje Kitab al Budd (Budina knjiga) i Kitab Budasaf. Vjerovatno je sam Ivan vodio mnogo takvih rasprava u prisustvu kalifa. Tako je Buda dva puta postao hrišćanski svetac. Ivan je drugovao sa Mu a-wiyinim sinom Yazldo>m i al-Akhtalom naslijedio je svoga oca u ovoj najvažnijoj službi arapske vlade. 'Uthman i Alija. Kao mladić. 305. Srednjovjekovna priča o Barlaamu i Jozafatu. 276—312. koji je trebalo da bude apologija hrišćanstva. koja se pojavila u umajadskom periodu bili su mur-džiije. str. On je ovaj položaj držao sve do kalifata Hishama (724—43).

25:74. Kao takav. vol. Biaighdadi. dzd. la 'poslije njega kalifi i njihovi delegati vršili su ovu dužnost. Razni članovi »prorokove kuće« (ahl albayt. Jedna kasnija ultrašiitska sekta smatrala je da je Gabrijel zamijenio Muhameda mjesto Alije30. koji nema početka u vječnosti« štije su još dodale: »Vjerujem da je od Alaha naročito odabran imam. Termin. I. ikoji ne dolazi u Koranu (2 f 118. str. ostala je bastion ši-ija32. i slj. II. Mas'udi. koji je prešao na islam za vrijeme 'Utmanova Kalifata i zbunjivao Aliju svojim pretjeranim obožavanjem postavši na taj način osnivač ekstremnog šiizma31. judejskohrišćanskim idejama. Teško je sa sigurnošću utvrditi koliko šiije u svom začetku i u svojoj kasnijoj evoluciji duguju perzijskim učenjima. Ekstremisti među šiijama išli su tako daleko da su smatrali imama.. I gnosticizam je. 296. bez sumnje je bila odraz mesijanske i sličnih ideja. " Shahrastani. Tada je nastao imamat i do današnjeg dana to je ostala glavna tačka koja razdvaja sunije (ortodoksne) od šiija. Za njih Alija i svi kasniji imami predstavljaju neprekidnu božansku objavu u ljudskom liku. sa svojih 15 milijuna. 356. U svim ovim stvarima šiitsko vjerovanje stoji u opreci sa sunitskim. Prorok. postepeno su se predavala pod okrilje šiijama kao predstavnicima opozicije novom poretku.uje ina lice koje u kanonskim službama pokazuje mitualne pokrete. str. Šiije hoće još jednog posrednika u ličnosti imama25. 25 Od arap. imam je jedini zakoniti poglavar muslimanske zajednice. On je izravni potomak Muhamedov. jedinog boga« i »Vjerujem u objavu Korana. bez sumnje. 36:11) ni u kakvom tehničkom značenju obično se prknijenj. On je duhovni i vjerski vođa. nusajrije i njima slični. 100. opet. str. Alija i njegovi potomci) postali su prirodni centar atrakcije za sve vrste rionkonformista i nezadovoljnika. 70. voditi. koja su se u prvom stoljeću islama pojavila i koja su u svojoj suštini bila prekriveni protest protiv pobjedonosne vjere Arabljana. a koliko. DUHOVNI 235 Institucija imamata bila je produkt teokratske opozicije prema svjetovnoj koncepciji vlasti. Baghdadi. Prema toj teoriji. str. korijena koji znači prednjačiti. kar-mati. 87—8.dobili su definitivan oblik za vrijeme umajadske vladavine. o kojima ćemo kasnije govoriti.« 23 Shahrastani. vol. političkih i vjerskih. 108—9. op. Riječima »Vjerujem u Alaha. i do današnjeg dana Perzija. Osnivač islama objavio je Koran. 159—60. kao i svjetovni. Upornost kojom šiije brane svoj glavni članak vjere u Aliju i njegove sinove kao jedine prave imame slična je upornosti kojom katolička crkva brani dogmu u vezi sa Petrom i njegovim nasljednicima. koja je oprečna gledištima Sunija20. utjelovljenjem samog boga29. imao dosta udjela u razvoju koncepcije imamata. Muqaddamah. Ijd. ibn-HaZm. str. Zagonetni 'Abdullah ibn-Saba. druži. i ona je do današnjih dana ostala njihova na j karakteristični ja crta. Hipoteza Mahdi. Ismailije. U početku. str. 2IVOT ZA VRIJEME UMAJADA . 26 Za ovo gledište vidi liji. tj. snabdjeven tajanstvenom snagom koja na njega prelazi sa njegova predšasnika27. 89. Unutar same šiitske zajednice razvio se skoro neograničen broj manjih sekta. Mnoga krivovjerja. 122—3. ekonomskih. kao nosilac dijela božanskog bića. koja se kasnije razvila i pretpostavljala očekivanje spasitelja koji će otvoriti jednu novu eru slobode i blagostanja. zbog ove božanske i sjajne suštastvenosti. on je daleko iznad ina kog drugog ljudskog bića i uživa bezgrešnost (ismah)2*. preko Fatime i Alije. Hitti. bio je jemenski Jevrejin. 24 Isp. str. Ibn-Khaldun. predvodnik spasenja. cit. koji je od boga određen za tu najvišu dužnost. str. Od svih zemalja islama Irak se pokazao kao najplodnije tlo za rasađivanje Alijine nauke. str. koji je posrednik između boga i čovjeka. društvenih. bili su izdanci šiitske sekte. jer je u početku on bio određen da primi otkrovenje. 15:79.

među kojima su ismiaiiliti. Naqd.000. 34 Vidi ibn-Qutaybah. besjede askete al-Ha-sana al-Basrija (-f. broje u svemu otprilike 60. Ultrašijitske sekto. i slj. vol. koji je uživao ugled u predislamsko doba. 47. 1926). sedam u Indiji. gdje su . i slj. Sirah. str. 177.28 Imunost od ikrivog mišljenja i griješenja pripisuju u različitim stepenima suniti samo . 408. <Uyun al-Akhbdr. vol. pristalice /Alijine/).000 šiija. četiri iu Jemenu. 238—15. čak i Akthamu ibn--Savfiju. 218. Ovaj iz-vještačeni stil postao je obrazac kasnijim generacijama pisaca. vol.000 <u Libaaiu i Siriji. i slj.. naročito Muhamedu. Khatlb se njim služio kao vjerskim instrumentom petkom u podnevnim propovijedima. Stupanjem na vlast svjetovnih Umajada stare veze sa boginjama vi33 Ifca-al-Jawzi. Ibn Khallikan30 pripisuje uvođenje kitnja-stog i razvučenog stila sa njegovom konvencionalnom. Ibn-Hazm. I (Cairo. str. 'Abd-al-Hamidu al-Katibu (tj. Govorništvo Domsivanie Politička korespondencija za vrijeme ortodoksnih kalifa odlikovala se kratkoćom i tačnošću tako da skoro ne postoji nikakva službena nota koja bi sadržavala više od nekoliko redaka35. tri u Ira'ku. bez sumnje. str. str. 32 U svemu danas ima oko 50. pisaru. Poezija Najveći napredak na duhovnom polju za vrijeme Umajada zabilježen je.728). str.sve ovo spada u najvrednije književno blago koje je do nas došlo iz tog ranog doba34. istr. vojskovođe su pribjegavale k njemu kao sredstvu za podsticanje ratničkog duha među trupama. al-Bayan. -f. II. vol. Isp. Perzijski književni uticaj može se otkriti u mnogim mudrim izrekama i poslovicama koje se pripisuju Aliji. III (1912). Iji. koje je on govorio u prisustvu kalifa 'Umara ibn-'Abd al-'Aziza (njih je sačuvao njegov biograf33). Da pojava islama nije pogodovala kraljici muza.prorocima. jasno pokazuje činjenica da slavni period osvajanja i ekspanzije nije inspirisao nijednog pjesnika iz »naroda pjesnika«. 21 i str. vol. njegovom vojskovođi al--Ahnafu (krivonogi)38 ibn-Qaysu (f poslije 687). oko 14 pro cenata svih muslimana. I. 350. vol. str. 30 Baghdadi. koje je dostiglo takav stepen savršenstva kao nikada kasnije. Jedan od njegovih naziva bio je »arabljanski mudrac« (ha/dm/'9. gdje su poznati pod imenom zejdi. a završila s ibnal-'Amidom«37. otmjenom frazeologijom. 157. Str. koja odaje perzijski uticaj. IV. 29 Vidi str. ibn-iall-Javvzi. u toku umajadskog perioda bilo je njegovano nekoliko oblika javnog go-vorništva.000. 343. <Iqd. 2—25. 121—6. Hitti. jazidi i Ali-ilahi. od kojih oko osamnaest milijuna živd u Iranu. Goldziher u Der Islam.. 400 i slj. II. str. 236 UMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO Kao nikada dotada. U doba koje nije znalo ni za kakva specijalna sredstva propagande govorništvo je poslužilo kao izvanredan kanal za širenje ideja i raspaliivanje osjećaja.poznati pad limenom matawilah (tj. 231—52. str. str.. sekretaru posljednjih umajadskih kalifa. ratnički i rodoljubivi govori Zij^ada ibn Abiha i vatrenog al-Hajjaja -. al-Jahiz. 31 Iji. izd. nusejri. 103—4.750). Omiljena arapska izreka je glasila »da je vještina sastavljanja pisama (inshd') započela s 'Abd-al-Hamidom. na području pjesničkog stvaralaštva. . druži. II. Visoko moralni Alijini govori sa rimama i mudrim izrekama. a upraviteljima provincija ono je bilo potrebno za usađivanje patriotskih osjećaja u srce njihovih podanika.000.

I. dovoljno bogat41. 169. sir. Bayan. 46 Al-Ku'tubi. nego su prvobitno bile balade i narodne pjesme. Mas'udi. str. 58. Jamilovi stihovi. prema predaji. XV. njegov savremenik Jarmi (t 701) iz banu-. Aghani. str. Tabari. izd. 43 Vidi W. pristajao je uz čistu i bezazlenu ljubav platonskog tipa. isp. Sh'ir. prema legendi do ludila (odatle njegov nadimak majnun) zanosio ženom iz istog plemena imenom Layla. 39 Ibn-Qutaybah. Samo kada bi se spomenulo njezino ime. bio je bezbožan član plemena Quraysh. perzijskih i turskih romansi koje veličaju moć besmrtne ljubavi. str. I. kao i takvim mještankama ljepoticama kakva je bila Sukavnah42. str. 42 Ibn-Qutaybah. hrišćanskog plemena jemenskog porijekla. 349. vol. G. čiji je glavni posao bio izjavljivanje ljubavi lijepim ženama koje su išle na hadž u Meku i Medinu. 438—9. 260—68. str. 1935—9). vol. ipak ni za jednog od njih se ne može reći da se specijalno bavio ljubavnom poezijom (ghazal). Za glavnog predstavnika škole Poluotoka uzima se 'Umar ibn--abi Rabi'ah40 (f ča 719). svi upućeni njegovoj dragani Buthavni. isp. s jedne strane. vol. II. 81. stavlja njegovu smrt otprilike A. 'Str. Vidi Jahiz. Sh'ir. vol. On se. VI. vol. Prvi put se u punom sjaju na arapskom jeziku pojavljuje pjesnik ljubavnih pjesama. 63.Udhrah. Svježina i otmjenost njegova stiha stoje u očitom kontrastu. on bi dolazio k sebi47. vol. str. VII. Baydn. Vol. 2. Jezikom punim strasti i izabranim riječima on je ovjekovječio svoje osjećaje prema lijepom spolu. bio je lirski pjesnik.str. prema stereotipnim osjećajima drugih pjesnika kasnijeg doba43. 45 Aghdni. »Ovidije Arabije«. I. bilo Qays ibn. 73.-abi-Rabl<ah. Aghani. str. Palgrave. vol. koje je živjelo u Hidžazu. Za obresce vidi Qalqashandi. Dok su mnogi predislamski pjesnici kao uvode pred duge pjesme (gasidahs) običavali stavljati po nekoliko stihova erotskog karaktera. Ma an/. Mahnit od očaja. Tako je Majnun Layla postao junak bezbrojnih arapskih. vol. str. vol. Fawdi al-Wafayat (Bulaq. 80—699.al-Mulawwah4(i. str. odišu takvom jvj. prema primitivnoj uzbuđenosti Imru' al-Qaysa. 38 Jahiz. 1283). čije je prvobitno ime. (Leipzig. str. 'Umar ibn. 550. 216. Ovaj prvak erotske poezije. vol. 44 Vidi_Ibn-Qutaybah. str. i slj. vol. koja je pripadala istom plemenu44. 1901—9). mno-'ge pjesme koje se pripisuju imenima Jamlla i Majnuna nisu oni sastavili. vol. 32. Iz ovog ljubavnog preludija (nasib) ranih arapskih qasldah i pod uticajem perzijskih pjesnika i po ugledu na njih razvila se arapska lirska poezija. II. Qays je proveo ostatak svoga života lutajući polunag po brdima i dolinama svoga rodnog Nadžda pjevajući o ljepoti svoje dragane i izgarajući od čežnje za njezinim pogledom. i napola mitski Majnun Layla45. Essays on Eastern Questions (London. koja je odgovarala na njegovu ljubav. 148. I. Vidi ibn-Qutaybah. s druge. pjevanja i poezije ponovno su uspostavljene. ŽIVOT ZA VRIJEME UMAJADA . Vi. (Beirut. str.28. 40 Njegov Dlwan. 1872). Zbog njihove estetske vrijednosti i jednostavnog neafektiranog jezika mnogi arapski pjesnici su komponovali melodije za njih. Bez sumnje. ali se morala udati za drugoga da bi udovoljila svome ocu. vol. 77— 110. 1. Paul Schwarz. Vezir Rukna-al-Dawlaha Buvejhida. Ma'drif. 279.ežnošću kakvoj nema premca u tom periodu. Subh. I. H. citiran od ibn-Khallikana. II. i. O njegovom životu i djelima vidi Jibrš'il Jabbur. 2. DUHOVNI 237 na. str. Dok je 'Umar predstavnik slobodne ljubavi u poeziji. Slično ovome Jamilu al-'Udhriju. 38C—91. 41 Aghani. 35 36 37 172. 172. 153. str. str.

.. Al-Akhtal je uvijek bio na strani prvoga. 612—28. str. str.47 238 Ibn-Qutaybah. Boucher (Pariš. vol. XVIII. vol. Ma'arif. 2—52. str. 91. 164—5. prenosač. Hammad je rođen u Kufi od oca Davlamija (Perzijanca). vidi njegov Dlwdn. str. I. VIII. 54 Ibn-Qutaybah. bio je dvorski pjesnik al-Hajjaja54. koje su inače poznate i pod nazivom Mu'allaqat. XIX. vtol. 1313). U ovaj bi period ulazio i prvi pokušaj sakupljanja stare predislamske poezije. svakako. Sva trojica su rođeni i vaspitani u Iraku. vol. 297—8. ovi su pjesnici vršili istu funkciju koju danas vrši stranačka štampa. str. Vidi (lqd. Daš Leben des Farazdak (Leipzig. 287. Al--Farazdaq55 i Jarlr često su napadali jedan drugoga najoštrijim i najpogrdnijim riječima. vol. ibn-Khalllkan. Toga se poduhvata prihvatio Hammad al-Rawiyah (tj. Za primjere njegovih panegirika vidi njegov Dlwan (Cairo. str. Shi'r. I. 347. Jarlr.tr. str. vol. izd. gdje je ispričana anegdota da bi ilustrovala njegovu odanost religiji. vol. 137—8. 49 Fihrist. al-Walid je. 292. vol. pojavilo se pod pokroviteljstvom Uma-jada i političko pjesništvo.900 qasldah. ratnog zarobljenika50. 183. Aghani vol. str. 358—62. Hammadova velika zasluga je. vol. i njegova čuvena zbirka Zlatne ode. 56 Aghani. 53 Ibid. ča 713—72)49. on se ponudio da samo iz pjesama jahiliyah doba recitira najmanje sto različitih oda koje su se rimovale na svako slovo alfabeta. 52 Ibn-Qu<tayibah. str. I. Neobuzdani al-Farazdaq bio je dvorski pjesnik 'Abd-al-Malika i njegovih sinova al-Walida Sulavmana53 i Yazlda. Hrišćanin Al-Akhtal branio je interese Umajada protiv teokratske stranke52. 51 Ibn-Khalliikain. Kao odgovor na pitanje al-Walida II.000 dirhama51. str. 136—46 = de Slane. 50 Ibn-Quitaybah. na kojima počiva njihova slava više nego na njihovim satirama. a na čelu prijestoničke škole al-Akhtal (t ča 640—ča 710). passim. str. III. Shi'r. Oni su bili satiričari i panegiričari. 294. najbolje ilustruju riječi utjehe upućene njegovoj gravidnoj ženi kada je jurnula da dodirne odijelo biskupa u prolazu a uspjela da dotakne samo rep magarca na kome je on jahao: »Između njega i magarčeva repa nema nikakve razlike!«56 48 Aghani. str. R. bio zadovoljan i zapovjedio je da se recitatoru isplati 100. Kako se hrišćanstvo slabo doimalo srca bezbožnog vinopije Akhtala. O Farazdakijevim panegiricima u čast njegovih pa trona kalifa. str. 55 O njemu vidi Aghani. str. ihn-Qutaybah. ali je u arapskim analima ostao čuven zbog svoje fenomenalne memorije. 268. Ovaj pjesnički trio drži prvo mjesto i arapska kritika poslije njih nije našla nikoga koji bi se s njima mogao usporediti. VII. najveći satiričar toga doba. vol. 301—4. 1875). s. Prva se prilika pružila kada je Miskin-al--Darimi molio da sastavi i u javnosti pjeva stihove u spomen nai-menovanja Yazida za kalifa48. V. ibn-Khailikan. Svojim panegiricama. Josaph Hell. iap. UMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO Pored ljubavne poezije. i arapski je govorio stranim akcentom. III. 71—2. str. Shi'r. DUHOVNI 239 ŽIVOT ZA VRIJEME UMAJADA . str. Nakon što je lično i od opunomoćenog zastupnika čuo 2. kažu. III. 1903). 186—97. Na čelu provincijske pjesničke škole za vrijeme umajadske vladavine stajali su al-Farazdaq (f ča 640—732) i Jarlr (f ča 729).

čojstvo (muru'ah). Margoliouith. savršen57. KJ8—43. Već je 17. 60 Ibn-al-J<awzi. pažnja prema ženama i ispunjavanje svečano datih obećanja. VI. pa su zato čuvani i prenošeni na kasnija pokoljenja. najraniji učitelji u islamu bili su tumači Korana (qur-rd'). . 11. 64 Yaqut. (Levdan. 9. vol. Javnost je smatrala obrazovanim onoga ko je znao čitati i pisati na svom maternjem jeziku. 239. V.« Medicina na Poluotoku uistinu je bila vrlo primitivna. Vrijednost plivanja povećalo je bavljenje na obalama Sredozemnog mora. vol.pt. želeći da osigura bilo kakvu vrstu odgoja. II.10—11. Nekoliko recepata. Čitamo da je u Kufi neki al-Dahhak ibn-Muzahim62 (f 723) držao osnovnu školu (kuttdb) i da nije naplaćivao školarine63. vol. 77. vol. potpomagala je džamije. str. str. pa je čak bio sklon da primjenjuje tjelesnu kaznu59. »dvovrsna: jedna se odnosi na vjeru. izdržljivost u vrijeme teškoća (sabr). Prema tome. bili su srčanost. Wuldh. Tutor sinova ovoga kalifa primio je od njihova oca ovakve naloge: »Uči ih plivanju i privikavaj ih da ne spavaju dugo«58. s>tr. 25—6. koji su liječenje svodili na upotrebu meda. 91. kakvi izbijaju iz mnogih mjesta u književnosti. str. služiti se lukom i strijelom i plivati. al Udabd'. _57 Ibn-Sa'd. 1. I. Aghani. Javnost. 63 Ibn-Sa'd. Mu'jam. bddiyahj služila je kao neka vrsta škole u koju su oni slali svoje mlade sinove da steknu znanje čistog arapskog jezika i da se obuče u poeziji. Husn. vol. II. str. 309. isp. str. poštivanje prava i obaveza susjedske druželjubivosti (jiwar). vol. 134. Bayant vol. str. u kojima su davane pouke uglavnom iz Korana i hadisa. običnog puštanja krvi i puštanja krvi kupicama. str. Mnoge od ovih osobina poznaćemo kao vrline koje su bile visoko cijenjene u životu Beduina. 11. I. gostoljubivost. (638) kalif 'Umar poslao takve učitelje na sve strane i naredio narodu da se s njima sastaju petkom u džamijama. velikodušnost. a druga na tijelo (tj. str. 58 Mubarrad. 1907). iza kojih dolazi srdžba božja«60. III. 6—7. isp. god. 240 UMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO Nauka »Nauka je«. str.Q^ • To doba nije poznavalo neki sistematski i organizovan odgoj. str. a koji se odnose na ovaj predmet. 257—8. 2. Takav se čovjek naziva al-kamil. Udaba'. obično hrišćanin ili klijent. 'Umar II pozivao je na strogu odgovornost svoju djecu ako bi se ogriješila o pravila arapske gramatike. 165. Poslije 'Abd al-Malikovih vremena tutor ili učitelj (mu'addib). Priznati lijekovi miješali su se sa magičnim radnjama i talismanima protiv uroka. Dozna-jemo da je u drugom muslimanskom stoljeću čak jedan Beduin u Basri vodio školu u kojoj se školarina plaćala64. Baydn. Govore da je on bio prvi koji se istakao u Egiptu i kao učitelj61.. Vidi Jahiz. 11. VI.05 prezrivo govori o ovoj vrsti medicine izjavljujući da je Prorok bio poslan da podučava zakone i vjerske principe prije nego liječenje. Arapi kažu pripisujući pri tom riječi Proroku. kao tutora sinovima Abd-al-Malika. Sirah. 89. 210. postao je stalna figura na dvoru. Etički i odgojni ideali. izd. Tamo je poslao Mu'awiyah svoga sina i budućeg nasljednika Yazlda. Značajne su instrukcije koje je on službeno dao njihovom tutoru: »Neka prve lekcije iz morala usade u njihove pameti mržnju prema svim vrstama zabava kojima je začetnik đavo. 'Umar II poslao je za glavnog suca u Egipat Yazlda ibn-abiHabiba (j 746). I. bili su se uvriježili u tradiciju. 82 Spominje ga i Jahiz. Kritički ibn-Khaldun u svom čuvenom djelu Muqad-riaraah. Prvim umajadskim vladarima sirijska pustinja. 7 i slj. str. . vol. 59 Yaqut. medicina). 61 Suvuti. 175. vol. Oni su nazivani »Prorokovim lijekovima«. Kkidi.

jedna od nekoliko nauka u kojoj su Arapi kasnije dali značajne doprinose. I. Tahdhlb. str. jedna je od disciplina koja se rano razvila. I.. A. Khalid (f 704 65 Str. vol. 116. viai str. Miiller (Cairo. čija je majka bila Prorokova tetka po materi08. Najnesretnija činjenica o duhovnom životu za vrijeme vladavine Umajada leži upravo u tome što nisu ostali nikakvi vidljivi tragovi u obliku dokumenata iz kojih bismo mi mogli o njemu donijeti ocjenu. Na čelu liste arabljanskih liječnika u prvom islamskom stoljeću stoji al-Harith ibn-Kaladah (-f. kao i medicina. sin drugog umajadskog kalifa i »filozof (haklm) Marvanida«. 69 Itana!bi-Us>ayibi'ah. vol. i Tayadhuq. Alhemija Alhemija. str.. I. 109. str. 1196. očigledno Grk. I. vol. grčka nauka više nije bila živa snaga. 156—7. 156. ali nije sačuvana nijedna od tri ili četiri knjige koje se njemu pripisuju.Naučna se arapska medicina temelji poglavito na grčkim. S imenom ovog umajadskog velikaša legenda povezuje ime čuvenog Jabira ibn-Hayyana (u latinskim knjigama Geber). str..ča 634) iz Tajifa. str. medicine i astrologije. Jevrejski liječnik perzijskog porijekla Masarjawayh iz Basre. str. 1882). Arhitektura ^^° Je *kad kilo samonikle arabljanske arhitekture. ibn-al-'Ibri. 66 Ibn-abi Usavbi'ah. dosadašnji rezultati ispitivanja i istraživanja nisu u stanju da nam pruže dovoljno podataka. Uyuu al-Anbd'fi Ta bogat al-Atibba'. živio kasnije. hrišćanin. str. 113. str. 11. 68 Ibn-abi-Usayibi'iah. U vještini liječenja. vol. Sačuvani su neki Tayadhuqovi aforizmi. Mu'awiyin liječnik69. 67 Ibn-al-'Ibri. ona je mogla postojati samo u Jemenu. isp. Za kalifa alWalida govore da je prvi odvajao lica oboljela od lepre i da se naročito brinuo za njihovo liječenje72. 593. koji se pripisuje aktivnosti Khalida. Nawawi. Nikada umjetnost Južne Arabije nije mogla ŽIVOT ZA VRIJEME UMAJADA . Za 'Umara II kažu da je iz Aleksandrije. gdje je grčka tradicija bila živa. 211. 161. i tako ovome čovjeku pripada naziv autora prvog naučnog djela na jeziku islama. Taban. bio je prvi u islamu koji je prevodio iz grčkih i koptskih knjiga stvari iz alhe-mije. preveo je (683) sa sirijiskog na arapski jezik jednu raspravu o medicini koju je najprije napisao na grčkom neki hrišćanski svećenik imenom Ahrun71 u Aleksandriji. ipak je on značajan jer ukazuje na istinu da su Arapi svoje naučno znanje crpli iz starijih grčkih izvora i da su prve podstreke dobivali odatle. 776. DUHOVNI 241 ili 708). kao što je bio običaj. prenio medicinsku školu u Antiohiju i Haran73. i s njim ćemo se zanimati kada budemo obrađivali period Abasida. str. prema Fihristu74 (najstariji i najbolji informativni izvor). str.25—6. U vrijeme arapske okupacije zapadne Azije. vol. 72 Ibid. Alijinu potomku i jednom od dvanaest šiitskih imama77. 73 Ibn-abi-Usaybi'ah. To je prije bila tradicija u rukama praktičara i komentatora koji su pisali na grčkom ili sirijskom jeziku. Al-Harith je bio prvi školovan čovjek na Poluotoku i stekao je počasnu titulu »doktor Arabljana«07. 192. Moderna je nauka isto tako osporila autentičnost astrološkim i alhemijskim raspravama koje se pripisuju Ja'faru al-Sadiqu (700—765)7(i. II. str. liječnik al-Hajjaja70. 71 Ibn-al-'Ibri. 195. 116. koji je živio u prvim danima Manvana ibn al-Hakama. međutim. 412. Među njima se osobito isticao ibn-Uthal. 121. a djelomično i na perzijskim izvorima. Dvorski liječnici Umajada pripadali su ovoj grupi. ali što se toga tiče. Qifti. njega je naslijedio njegov sin al-Nadr. koji je studirao u Perziji66. 70 Ibid. Jabir je. god. Mada se ispostavilo da je ovo legendaran podatak75. str. izd. Htifcama.

vol. 1842). Na taj je način džamija (mošeja od ar. 185 = de Slane. Ovdje je šator bio obično prebivalište. str. 336—7. Ova se džamija sastojala od nenatkrivenog dvorišta. str. više nego svetište u Meki. bila je djelo nekog drvodjelje. Chdlid Ibn Jazid Ibn Mu'dwija (Heidelberg. 1924). I. II (Leipzig. Ona građevina. 604. 581. helenizira ma u so građevna naouovopbuđena dsa nastoji da utisne UNUTRAŠNJOST KUPOLE NA STIJENI umjetnostima. 1. Fluegel. takve crkve kao što je ona veličanstvena koju je gasanidski filarh al-Mundir ibn-al-Harith obnovio na grobu mučenika sv. 53. za primitivnu arhitekturu. Arabische Alchemisten. 16 — Istorija arapa 242 UMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO stepen umjetničke tehnike. u s DUHOVNI 243 ma. za zaštitu od sunca. Hajji Khalfah. nije ništa drugo 'do primitivna građevina kockastog oblika. I. živopisne odaje udubljene u p ješko vite šarene grebene u Petri. sa susjednih zgrada produžio ravan krov da bi pokrio cijelo otvoreno Džamija u Medini DŽAMIJA U MEKI ŽIVOT ZA VRIJEME UMAJADA . Cfa(/ar Alsadiq. 8. palate sa stubovima i svodovima i svetišta Palmire. dok je pustinjski pijesak služio za grobnicu. str. pokrivene ravnim krovom od palminog lišća pomiješanog s ilovačom. Čak i nacionalno svjetište Hidžaza. mjesto gdje se pada na koljena) predstavnica istorijskog razvoja islamske civilizacije u njegovim me-đurasnim i međunarodnim odnosima. izd. Arabische Alchemisten. koja se nalazila i u Muhamedovo vrijeme. bez ikakva krova. Možda se ne može navesti jasniji primjer koji bi bolje ilustrovao uzajaman uticaj islama i njegovih susjeda nego što je džamija. der Sechste Imam (Heidelberg. Sergija u Rusafi — svi oni zaista odaju velik 74 Str. 1924). I. 317. Jednostavna Muhamedova džamija u Medini. vol. III (London. Stanovnik rijetke oaze znao je. 354.25. kao što i danas još uvijek zna. str. abn-Khailldikan. vol. koji je za nju upotrijebio spašeno drvo jedne bizantijske lađe nastradale u brodolomu koju su kasnije valovi izbacili na obalu u Džudi. 49—50. vol. i slj. str.igrati veću ulogu u životu sjevernog dijela Poluotoka. ali koji na jedinstven način izražava duh nove vjere. 77 J. slučajem sudbine po--stala je opći prototip zborne džamije u prvom stoljeću islama. koju predstavljaju zgrade sazidane od ćerpiča. ali je ta tehnika posuđena i. Kasnije je Prorok. str. 128. Ruska. Grobnice uklesane u stijeni u Madajinu Salihu (stari Hidžr). 242. 75 Julius Ruska. masjid. koptskog hrišćanina. str. Kashf al-Zunun 'an Asdmi al-Kutub w-alFunun. 300. II. 78 Ibn-Hisham. 1837). 76 Fihrist. Ona ne zna za dekoraciju i ornamentiku i odgovara samo najnužnijim čovjekovim potrebama. str. koje je bilo ograđeno zidom od ćerpiča78. Ka-ba. hram se nalazio pod otvorenim nebom.

vol. U Egiptu su lokalni Kopti pridodali mnogo dekorativnih motiva. Tako se postepeno razvio velik broj posebnih i jasno obilježenih škola arapske umjetnosti: 1. Geschichte der Stadt Medina (Gottingen. koja pokazuje domaći hrišćanski i vizigotski uticaj. i slj. 2. 9. muslimanska i muhamedanska84. koji su ovim prethodili. koji se često naziva i maurski ili magribski.dvorište. a kasnije u pravcu Meke82. proizvela je tokom vremena umjetnost koja se nazivala različitim imenima: saracenska.. jad. vol. koja nosi jasna obilježja hindu stila. str. 7. 331. On je osnovao i sam grad. Ovdje. Kasnije je od ilovače i ćerpiča 82 Ibn-S'aid. fcao što je običaj u hirišćanskim crkvama. Građevinski materijal. 83 Jednu ili dvije godine poslije idolaskia u Medinu Prorok se odlučio na adhan kao formalni poziv na molitvu. 81 Ibn-S'ad. kako pokazuje džamija u Medini. str. 2. I. Palmin trupac pričvršćen za tlo najprije je služio kao Prorokova propovjedaonica (minbar)*0. bez obzira da li se radi o kamenu. 3—5. pt. licem okrenuti prema zidu. nije sigurno. koja se ugledala na grčko-rimske i domaće uzore. Ova bogomolja bila je najprije otvoreno mjesto. U Kini je džamija skoro potpuno kopija budističkog hrama. 107. Bukhari. str. cigli ili ilovači. I. primijenjena na vjerske potrebe muslimanske zajednice. . što je još bitnije. 3. str. C. vol. neku vrstu krova za zaštitu vjernika i propovjedaonicu. Prve džamije u provincijama Prvu džamiju u jednoj pokorenoj zemlji podigao je u Basri 'Utbah ibn-Ghazwan (637 ili 638). pt. unaokolo ograđeno trskom. pt. U Mezopotamiji i Perziji na nju su uticali nestorijanski i sasanidski oblici. Theodor Noldeke. vjernici su se svrstavali u paralelne redove. C. Kasnije napredovanje Arabljana u obliku lepeze kroz zapadnu Aziju i sjevernu Afriku učinilo ih je vlasnicima bezbroja dobro sačuvanih i ruiniranih građevina koje su predstavljale visoK umjetnički razvoj i. 1860). modificirana prema lokalnim uslovima različitih oblasti. U Siriji je muslimanska arhitektura stajala pod uti-cajem ranijeg postojećeg hrišćanskog sirijsko-bizantijskog stila. mi imamo u najjednostavnijim oblicima skoro sve osnovne elemente zborne džamije — dvorište. vol. H. str. Wiistenfeld. Ova tehnika. str. 16' UMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO stepenice od tamarike po ugledu na obične platforme u sirijskim crkvama. Sa vrha ravnog krova Abisinac Bilal svojim gromkim glasom pozivao je vjernike na molitvu83. isp. I. koji su se zasnivali na ranijoj domaćoj tradiciji. Mjesto njega kasnije je postavljena mala platforma sa tri 79 Baladhuri. 106—7. I. Krov se sastojao od palminih debala koja su služila kao potporni stubovi za krov napravljen od palminog lišća i blata79. indijska. 2. 63. koji je služio kao zimovnik za vojsku. koja se zasnivala na sasanidskim i starim hal-dejskim i asirskim stilovima. Bezold (Giessen. Da li je Prorok našao za potrebno da u svojoj džamiji podigne neku spravu koja bi pokazivala pravac (mihrab) molitve (qib-lah). Ibn-S"ad. 80 U Orientalische Studien. najprije u pravcu Jeruzalema. str. sirijsko-egipatska. španska i sjevernoafrička. str. to im je omogućilo nadzor nad živim tehničkim znanjem i vještinom koje su naslijedili članovi pokorenih rasa iz prohujalih vremena. 6. u svakom pojedinom slučaju bio je onaj koji je preovladavao u dotičnoj oblasti. zatim domaćeg i rimskih stilova. Buikhari. I. arabljanska. vol. vol. prema tome. Dok su izgovarali svoje molitve. F. iračko-perzijska. 1906). nakon što je razmatrao mogućnost upotrebe drvenog igonga (naqils). I. i 4. na kojoj je on stajao dok je oslovljavao skup81. Becker pokazao je rđa je minbar prvobitno bila izdignuta stolica ili prijesto koji je upotrebljavao vladar i da ga ne treba povezivati sa bogoštovljem. II.

pt. 642. vol. Sa'd ibnabi-Waqqas upotrijebio je za bogomolju presvo-đenu dvoranu Iwan perzijskog cara91. 109. str. vojskovođa Sa'd ibn-abiWaqqas. IV. II. Tabari. da je crkva" u Himsu u isto vrijeme služila i kao džamija i kao crkva93. Vollers ŽIVOT ZA VRIJEME UMAJADA Baladhuri. str. džamija je u početku bila otvoren trg sa zidovima od trske. vol. U ostalim pojedinostima džamija je bila u skladu sa tipom džamije kakvu je Muhamed slučajno planirao u Medini. str. bila vojni logor. 2443. III. vol. čuveni andaluzijski putnik ibn-Jubayr87. str. U onim slučajevima gdje su se muslimani učvrstili u već postojećim gradovima. str. 213. 1. koja bi označavala pravac molitve. str. kojii se upotrebljava z. God. str. koju je posjetio 1184. izd. međutim. IV. sa jednostavnom džamijom kao njegovim centrom. 247. 117. jednostavan četverokut bez ikakve niše (mihrab). 12. kao i džamija u Fustatu. Njegovi nasljednici više puta su obnavljali džamiju. ili 639. vol. Sljedeća važna džamija bila je džamija 'Uqbaha ibn-Nafi'a u Kejravanu (670—75). U Ma-dajinu. 80. Kufu. I. 149. 125. Ovdje je god. vol. god. Ivana92. str. str. 61. Mu'awiyin zamjenik. On je preuzet od crkve. 591. str. Nisu ostali nikakvi tragovi ove građevine u Basri. 350. vol. ibn-Duqimaq. vol. Yaqut. kasniji je dodatak opremljenosti džamije. od koje isto tako nije ostao nikakav trag88. a posljednji put ju je obnovio Aghlabid Zivadat-Allah (817— 38). god. MaqdLz:i.84 Današnji se miuslimiani protive upotrebi ovoga termina zbog njegove uporednosti sa terminom hrišćanin. ugledajući se u sasanidske obrasce. str. str. Istakhri. 262. Uvođenje ove novine obično se pripisuje Al Walidu i njegovom upravitelju 'Umaru ibn-<Abd-alAzizu94. 1893). II. Yaqut. . a kasnije od ilovače i ćerpiča86. Tik do džamije stajala je upraviteljeva rezidencija (dar alimdrah). Kao i u Basri. I.30. ibn-Hawka'l. Tabari. stare građevine su im poslužile za džamije. I. Yaqut. DUHOVNI 245 (libn) podigao zgradu abu Musa al-Ash'ari. jer oni nisu.16—17. vol. Treći važni logor islama bio je logor 'Amra ibn-al-'Asa u Fu-statu (stari Kairo). al-Intisdr li-Wasitat (Iqd al-Amsar. Ziyad. IV. Str. koju mu je sagradio i poklonio hrišćan-ski nubijski kralj89. Džamija u Medini očigledno je bila vol. Malo se šta zna o Alijinoj džamiji u Kufi podignutoj oko 656. 11. 156. 1. ibn-Battutah. koja je. i bez ikakva minareta (mi'dhanah). okupator. 638. Šuvuti.i (Bulaq). Maqdizi. mada ima autora koji govore da je to učinio Mu(awiyah95. 211—12. >ibn-Juhayr. Poslije njega ta je džamija stajala kao jedno od najvećih svetišta islama. 2451. II. Ibn-al-Faqih. II. I. . 1. 272. 271. str. str. Bulddn.. bila je kao i ostale. koji je krov džamije pokrio travom85. 248. Yaqut. 'Amr ju je kasnije snabdio propovjedaonicom. U Damasku je Walid I prepravio u džamiju crkvu sv. ponovo je sagradio ovu džamiju sa stubovima. 2489. 'Umarov upravitelj. U svom prvobitnom obliku 'Amrova džamija. str. str. Maqrlz. str. str. 323—4. Baladh'uri. 346—7. 17. 1.2. (Uqbah je započeo sa džamijom i vladinom zgradom kao centrima i oko njih je grupisao ostale zgrade za stanovanje naroda90. 899—900. vol.a Kristove vjernike. Hus'n. 62. (Bulaq. Mihrab. str. str. kako sami tvrde. 642. Muhamedovi vjernici. Kažu. vidi Yaqut. podigao je drugi vojni logor. udubina ili niša u zidu džamije koja pokazuje pravac molitve. 'Amr sagradio prvu islamsku bogomolju u Africi. Što se tiče njezinih ranijih prepravki. Maqrizi. vol.

koji su se neprestano mijenjali. 8—9. 2 :136. pt. I. Sirija je. str. Kao i mihrab. 97 Dirnawari. koji je bio četverouglast". 102 Baladhuri. 348. 11. 182. ogradom odijeljen dio u unutrašnjosti džamije. 229. str. mjesec i pet planetakoje su tada bile poznate104 Jeruzalem je zbog svoje povezanosti sa Biblijom. 16 =: Hitti. . 1. koji je snabdio minaretom sva četiri ugla 'Amrove džamije u Fustatu101. prvobitna domovina minareta. 248. koji potječe iz IX stoljeća. 379—80. 75. str. podsjeća na stari asirski ziggurat (stepeničasta ku98 Ya'qubi. Muslimanski minareti građeni su po ugledu na tradicionalne oblike tornjeva crkava svake pojedine zemlje u kojoj su podizani. ibn-Khalidun. 2. 20) Hi 'Uthmanu (Magrlzi. zbog koje se obično krivica svaljuje na Mu'awiyu96. The Civilization o/ Babylonia and Assyria (Philladelphia. 272. II. vol. vol.8—9. 247. str. str. Aghani. i kao prvi qiblah islama105 i kao tradicionalno mjesto u kome se Muhamed zaustavio na svom čuvenom noćnom putu u nebo. Umajadi su uveli i minaret. Muqaddamah. zadržao je najveći stepen svetosti. Muslimanski toranj minaret u Iraku u Samari na Tigrisu. sitr. a najglavniji je bio — zaštita kalifove ličnosti poislije haridžitskog atentata na kalifa97. Jedan od najranijh izvora100 koji spominju minaret na Umajad-skoj džamiji u Damasku izričito tvrdi da je to bio crkveni toranj (natur) koji je pripadao katedrali sv. Stadt. 101 Maqr!zi. I. i neki autori misle da je čuveni Aleksandrijski svjetionik Faros izvršio izvjestan arhitektonski uticaj na njihovu gradnju. str. 6. vol. U Egiptu su minareti tokom mnogih stoljeća zidani samo od cigle. str. Kao takav on je počeo poprimati razne oblike dekoracije kojim su ga vjernici obasipali i zbog toga se može smatrati mjerilom određivanja kvaliteta stilova u islamskoj dekorativnoj umjetnosti. vidi Koran. koji je bio rezervisan za kalifa. str. XVII. vol. 571. Ivana. vol. 224—6. 100 Ibn-al-FaqIh. II. 203. Njezino uvođenje pravdalo se različitim razlozima. 99 Maqdisi. 105 Ibn-S'ad. str. prema tome. 98 Isp.. Sirijski četverouglasti minaret od kamena bio je najstariji islamski minaret i služio je kao prototip drugim.str. 376—7. vol. 11. 3. vol. II. str. 32). U Iraku. čuvenom umajadskom graditelju al-Walidu možda treba pripisati mnoge minarete na džamijama Sirije i Hidžaza.6. koje uživa osobitu svetost u očima svih ŽIVOT ZA VRIJEME UMAJADA . u Basri džamiju je snabdio minaretom od kamena Mu'awiyin upravitelj Zivad102. 1.246 UMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO prva koja je dobila mihrab. Ovdje je minaret preuzeo oblik domaće sahat-kule ili njezinog nasljednika crkvenog tornja. ibn-Battutiah. Međutim. Al-Walidov upravitelj (Umar uveo je ovu novinu na džamiji u Medini103. DUHOVNI 247 la) sa sedam njegovih spratova. libn-Battutah. isp. Drugi ga pripisuju Manvanu dibn-alHafeimu (Baladhuri. Oni predstavljaju sunce. Poslije njega minareti su bili sve brojniji. vrlo rano dobio svetište. str. Taban. str. vol. kao hrišćanski oltar. 103 Wu9tenfeld. I. isp. jest maqsurah. str.str. naročito minaretima 'u sjevernoj Africi i Španiji. str. Profana inovacija u džamiji. 116. 138. ali ipak on nije bio jedini oblik minareta koji se razvio. I. Mihrab je vrlo brzo postao općenita pojava u svim džamijama i. 108. Maqsuru su očigledno upotrebljavali kalifi u svrhu povlačenja i odmaranja ili u svrhu razmišljanja98. Vidi str. Kažu da je u Egipat uveo minaret Mu'awiyin upravitelj. Jr. 1915). . 1. 104 Morris Jastrow. 3465.

gdje je nekoć stajao Salamonov hram. naročito poslije strašnog zemljotresa 1016. Najstariji njezin opis ostavio je ibn al-Faqih113. Ovdje je izvršeno radikalno odstupanje od dotadašnjih obrazaca. H. XXXVIII (1930). Muhammadan Architecture in Egypt and Palestine (Oxford. 1179—91. kao i kupola koja je trebalo da nadvisi lijepu crkvu Sv. 334. kojoj je nepravilno dat naziv »'Umarova džamija«. čiji je jedan dio kasnije falsifikovao kalif al-Ma'mun109. 169—71. 2'a muslimane je Kupola na stijeni više nego mjesto koje pobuđuje arhitektonski interes i predstavlja umjetničku vrijednost — to je živi simbol njihove vjere. (Abd al-Malik je upotrebio materijal od hrišćanskih zgrada koje su tu stajale prije nego ih je razorio i oštetio Kozroes II god. Vidi Hasan Muhammad al-Hawari u al-Hilal. Mada je građevina pretrpjela izvjesne promjene i opravke. 100—101. god. Kupola na stijeni KUPOLA NA STIJENI I KUPOLA VERIGA DUHOVNI 249 2IVOT ZA VRIJEME UMAJADA Džamija Aqsa . i slj. 107 Maqđisi. Kufijski natpis oko Kupole. groba107 i takmičila se sa džamijom u Meki. 311. vjerovatno je on podigao jednostavnu bogomolju od drveta ili od cigle na Moriji brežuljku. vol. kalif 'Umar posjetio grad. 159. groba111. sir. Kada je god. 37. 114 Str. 112 Ifon-al-Athir.112. vol. Isp. 614. 109 Vidi str. 211. 108 Ya'qubi. Upotrijebljen je mozaik i primijenjeni su drugi dekorativni motivi. hriš-ćanske i muslimanske zajednice i koje tradicija smatra mjestom gdje je Abraham namjeravao žrtvovati svoga sina Izaka. god. II. paganske. 209. al-Maqdisi114. sagradio je 691. S. 31/651—2. I. Rezultat je bio arhitektonski spomenik izvanredne ljepote koji je ljepotom jedva prevazišao ijedan drugi spomenik ma gdje na svijetu. jedan je od najstarijih islamskih postojećih natpisa110. koji ga je napisao negdje oko 903. Briggs. Kupola je napravljena prema kupoli 'katedrale u Busri. mjestu svetom za jevrejske.muslimana106. od kojih su neki vjerovatno bili bizantijskog porijekla. koja je tada bila u rukama antikalifa 'Abdullaha ibn-al-Zubayra i da bi od nje odvratio bujice hodočasnika108. god. 1924). vol. str. 113 Str. 110 U Arapskom muzeju u Kairu nailazi se u groblju starog Kaira nađeni nadgrobni spomenik koji nosi koifijski natpis datiran A. str. str. str. str. ipak je u glavnim crtama sačuvala svoj prvobitni oblik i zbog toga je najraniji muslimanski sačuvani spomenik. a kasnije neznabožačko svetište i hrišćanska crkva. Džamija stoji na jednom od najsvetijih mjesta na zemlji. IX. 106 O Jeruzalemu too poprištu sudnjeg dana vidi Nuwayri. str. 159. Poslije njega opisao ju je oko 985. na istom mjestu u Jeruzalemu Kupolu na stijeni. 111 Maqdisi. 628. vol. Kada je "Abd-al Malik osjetio potrebu za jednom centralnom bogomoljom koja bi bacila u zasjenak crkvu Sv. On je uposlio domaće majstore. M.

Taj prostor obuhvata površinu od nekih 34 jutra. u Der Islam. naziv Aqsa se upotrebljava za džamiju koju je sagradio <Abd--al-Malik nedaleko od Kupole. 122 E. drugi put od Tamerlana ŽIVOT ZA VRIJEME UMAJADA . počevši od 'Abd--al-Malika do otomanskog sultana Sulejmana Veličanstvenog. 326. pt. str. 157. 100. govori o njezinim zlatnim mozaicima i dragom kamenju. sjevernoj Africi i Španiji. Creswell. I (Oxford. 1187.795' . 119 Maqdisi. II. derviški manastiri (sing. 158. zapo-sjeo je mjesto na kome se nalazila bazilika u Damasku posvećena sv. Ona je stajala na tom mjestu sve dok je nije srušio Kozroes. koji je kako smo obaviješteni. str.našnjjm glavnim džamijama Alepa. Džamija Umajada God' . prvi put 1069. vol. Zidovi su bili raskošno ukrašeni mramorom i mozaicima.. 202. str. sigurno je sagradio al-Walid i on je postao model za slične građevine u Siriji. Ta'b-ari. To je najstariji sačuvani čisto islamski minaret. a bili su takođe ispisani lijepi natpisi. Ivanu i tu sagradio ogromnu džamiju koja se kasnije nazvala džamija Umajada117. Geograf al-Maqdisi121. Naziv alMasjid al--Aqsa. koji je posjetio džamiju u drugoj polovini desetog stoljeća. Marije. 374. str.'Abd al-Malikov sin Al. kao što smo čuli ranije. 1932). II (1911). C. Dva južna minareta nalaze se na mjestu starih crkvenih tornjeva koji su pripadali bazilici118. taklyah ili zawiyah) i javne česme (sing. ibn-'Asakir. 261. Himsa i Bej. Teško se da sa sigurnošću tvrditi koliko je hrišćanske građevine sačuvano u al-Walidovoj džamiji. vol. 1194. koje su podigli mnogi kalifi. str. Les mosalques de la mosquee Omayyades d Damas (Pariš. 120 H. U strogom smislu riječi. sabil). koju su u devetom stoljeću preinačili Aglabidi. god. str. uposlio perzijske i indijske majstore. 116 Str. de Lorey i M. iznad koje se diže velika kupola sa svojim mozaicima. 118 Isip. str. 121 Str. 117 Među đa.. vol. 1928122. 274. Mada je ova Umajadska džamija bila tri puta spaljena. II. A. i za nju najraniji opisi potječu iz pera ibn-al-Faqiha115 i al-Maq-disija116. Kao i za Kupolu na stijeni. Nedavno otkriveni papirusi pokazuju da su materijal i stručni radnici bili dobavljani iz Egipta120.ruta ima nekih koje su u prošlosti bile crkve. koju je bio podigao Justinijan. isp. takođe su djelo kalifa. Kasnije su je preinačili krstaši. I. Zatim ju je ponovo za potrebe islama prepravio Salah al-Din (Saladin) god. 57. str. U ovoj džamiji nalazimo prvu pojavu polukružne niše za 115 Str. Abasid al-Mansur. upotrebljava se u arapskoj literaturi u općem smislu i uključuje cio niz svetih zgrada u koji ulaze sama Kupola. Na njima je bilo predstavljeno drveće i gradovi. Za njezinu izgradnju koristile su se ruševine crkve sv. Bell. Yaqut. UMAJADSKA DŽAMIJA U DAMASKU DUHOVNI 251 molitvu (mihrab). 1930). str. koje mu je poslao bizantijski car119. vidi tafcođe Istakhri. Walld. koji služi kao svjetionik. ibnJubayr. Dekoracije s vinjetama poslužile su kao model za vinjete velike kejravanske džamije. grobovi. One iste slike koje je kasnije premazao neki pobožni kalif ponovo su otkrivene god. međutim sjeverni minaret. Early Muslim Archi Do ture. I. Tri lađe i poprečna lađa. 593. 119—20. god. kao i grčke mehaničare. K.Kupola na stijeni je svetište kome kao bogomolja služi džamija Aqsa. Ovdje se može dobro vidjeti svod u obliku konjske potpkovice. vol. Ponovo je Aqsu poslije zemljotresa podigao oko 771. ibn-Rustah. van Berchem. 168—9.

Gertrude L. Političke potrebe zadovoljene su veličanstvenošću plana. ipak je u mašti muslimana uvijek zadržala mjesto četvrtog svjetskog čuda123. a isto tako pokrivenog prilaza. takođe su zadovoljene i ritualne potrebe podizanjem minareta. FASADA AL-MUSHATT %^fell. al-Qubbah al-Khadra'126. II. 167. Palače and Mosque at Ukhaidir (Oxford. Nju smatraju četvrtim svetištem islama (vidi str. po rubovima Sirijske pustinje na mnogo mjesta nalaze se ostaci palata koje su ranije bile ili rimske tvrđave na granici (limes) koje su popravljali i preinačavali umajadski arhitekti ili druge koje su podigli ovi isti arhitekti prema bizantijskim i perzijskim obrascima. uvijek bila nešto više od obične zgrade za molitve. 224.-— '• '*&*? ''"f:' 3 /w Jm* ?'*&% y"A* i:r*^ QUSAYR 'AMRAH SA JUGOISTOKA 254 UMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO . na istočnoj strani Sirijske pustinje. Al-Balqa'. vol. str. str. str. str. str. Ibn-al-Athir. ona služi kao dvorana za opće skupljanje i kao politički i odgojni forum124. 360. i posljednji put 1893. gdje je palata stajala. Na jugojazadnom kraju Pustinje ima još više ostataka. propovjedaonice i vanjskih česama za pranje. str. kao i gasanidski upravitelji prije njih imali su dvorce na selu izuzev Mu'awiye i 'Abd-al-Malika. IV. Ovdje je Ya-zld. ibn-'Asakir. 1914). U samom glavnom gradu nije ostalo ništa od sjaja palate Khadra'125. I. Ruševine jedne palate koju danas nazivaju al-Ukhaydir nalaze se blizu Ayn al-Tamra. koja se nalazila tik uz džamiju. 290. Bell. niša. str. vol. Ya<qubi. Među njima su najglav-nije pustinjske palate koje su podigli velikaši kalifske porodice. 207. god. 106. Vidi str.5 Ihn-al-Faqih. Fizičke potrebe zajednice sada su znatno zadovoljene izgradnjom pokrivenog prostora. str. bio je južni istočne jordanske oblasti i obuhvatao je stari Moab. 591 124 činjale 12. 198. Mas'udi. Yaqut. Jedva da je ijedan od njih živio u Damasku. sjajem i ukrasima koji upozoravaju svijet da i sljedbenici nove vjere ni u čem ne zaostaju za onim koji se mole u veličanstvenim hrišćanskim katedralama. Nedavne velike pobune protiv evropskih vlasti u Siriji i Egiptu zapo-su u džamij s/kim -skupovima ipetkom. ili sagradio ili prepravio palatu zvanu Mu-waqqar128. str.1400. 'Abd al-Malikov sin. 211). Njegov sin al-Walid II. Tanblh. 687. godine. V. Zborna džamija je. treba primijetiti. Međutim. Takođe ne postoje nikakvi tragovi al-Hajjajove rezidencije istog naziva. Baladhuri. ali nije sigurno da li oni pripadaju arhitekturi posljednjih Umajada ili prvih Abasida127. 322. u Vasitu. 128 predio Yaqut. Većina kalifa. vol. vol. kraljevske rezidencije. čijih se nekoliko ostataka još vidi. U periodu između izgradnje prve primitivne bogomolje u Medini i dvije raskošne džamije u Jeruzalemu i Damasku evolucija muslimanske zborne džamije (jama ah) bila je potpuno završena. izuzev religijskog. Palate: Na Qusayr 'Amrah svim drugim arhitektonskim područjima. Umajadi su ostavili samo nekoliko spomenika.

I (Wiemna. mada ih nalazimo u nekoliko slučajeva na palatama i u knjigama. Kusejr 'Amra. Međutim. »Mschatta«. 1097). Ipak. vol. 132 Isp. 1743. Bukhari. 205—373. Izvanredno uspjelo zidno slikarstvo čini ovu građevinu naročito značajnom.ski. Brunnow i S. Na zidovima ovog trans jordanskog ljetnikovca i kupališta Uma jada nalaze se slike šest kraljeva. 130 Taban. vol. sami Arabljani nisu imali razvijenog osjećaja ni za plastiku ni za slikarstvo. Iznad druge dvije slike nalaze se natpi'si »Qaysar« (Cezar) i »Najashi« (Negus). jer u arapskoj književnosti o njemu ne nalazimo ni traga. d slj. Schulz i J. god. Filozofiju. Druge simboličke slike predstavljaju Pobjedu. Yaqut. E. 95. XXV (1904). To je prva građevina u ovoj oblasti koja je arheolozima pala u oči. Al Walld I. IV. 61. v. Istom ovome kalifu al-Walidu II pripisuje se gradnja druge jedne palate u ovoj oblasti koju danas nazivaju al-Mushatta (al-Mashta)131. ŽIVOT ZA VRIJEME UMAJADA . i 715. Na slikama je očigledan sasanidski uticaj. II. uključujući samog kalifa Wallda i Roderika. otkrio je za nauku Alojz Musil133 1898. god. castellum. 135. Zbog toga se nigdje u džamijama ne nalaze slike ljudskih bića. o čemu će biti govora i sljedećem odsjeku. Musil je smatrao graditeljem ial-Waiida II. 1902). 105—70. držao je susjedni Kastal129 i Azrak130. Ime je vjerovatno novijeg datuma. Slikarstvo Većina islamskih teologa zastupala je mišljenje da je predstavljanje ljudi i životinja posebno pravo božje. Die Provincia Arabia. i svakog onoga ko se usudio da se ovim poslom zanima smatrali su bogohulnikom. Domas/zew. koji je posljedica beskompromisnog monoteizma Korana i njegove zabrane idolopoklonstva. Ovaj zamak. 5. koje ukazuju na izradu hrišćanskih slikara. str. . koji je možda sagradio između 712. Veličanstveno izrezbarena fasada ovog prekrasnog dvorca danas se nalazi u Muzeju cara Fridriha u Berlinu132. najpoznatija palata ove grupe je Qusayr (mali zamak) 'Amrah. 135 Recitacija himne ikoja počinje sa »Labbcu/fca« (evo ime ovdje). I Textband (Wiemna. a iznad treće »Chos-roes« (na grčkom). Strzygowski. 133 J?wsejr 'Amra und andere Schlosser ostlich von Moab. VII. Musil.pt. Skoro svi dekorativni motivi u islamskoj umjetnosti crpljeni su iz biljnog carstva ili iz geometrijskih figura. 129 Od la't. II (S'trasibuirg. II. ali se razvijala pod okriljem islama i naročito je prilagođena zahtjevima muslimanske vjere. DUHOVNI 255 Najranije ilustracije muslimanske slikarske umjetnosti su freske Qusayr 'Amre. Uspjehe kasnijih vjekova postignute na ovom polju najbolje posve-dočuje naziv »arabeska«. dva rimska garnizonska mjesta u Trans-jordaniji. tvrđava. str. koji se daje ovom stilu dekoracije u većini evropskih jezika. str. Ovaj neprijateljski stav prema figuralnoj umjetnosti. 131 Bed'uinski (izgovor Mshaitta. na što jasno ukazuju i ostaci njihove umjetnosti na Poluotoku i književni opisi njihovih bogomolja. Jahrbuch der koniglich-preussischen Kunstsammlungen.koji je bio odan lovu i manje bezazlenim zabavama. vol. vol. vol. str. Naziv musawwirun (portretisti) može se primijeniti također i na vajare. str. posljednjeg vizigotskog kralja Španije. i u većini slučajeva ona je produkt umjetničkog genija pokorenih naroda. str. u kome se govori da je Prorok izjavio da slikare na dan suda treba najstrože kazniti134. Građevina je ostala nedovršena zbog srnrti kalifa graditelja. str. ima direktnu potvrdu u jednom hadisu.. 134 Bukhari. Muslimanska umjetnost bila je u svom postanku eklektička u motivima i načinu izvođenja. koja leži istočno od Jordana u pravoj liniji od sjevernog kraja Mrtvog mora. B. zimovnik. vol. R. 1905).

137 Isp. On je najjednostavniji poetski metar. 93. karavanska pjesma hudd' bila je njihova omiljena pjesma i. 93—4. Muzika U predislamsko doba Arabljani su imali razne tipove pjesama: karavanske. po njihovom mišljenju. Farmera144. liječnik i pjesnik — pjevač čije su se paganske recitacije takmičile sa Muhamedovim otkrivenjima osvajanju naklonosti puka142. očigledno. Ovaj je poklik stvorio metar r a jaz. III. Očigledno. Za njega govore da ju je prvi put vidio u rukama perzijskih radnika koje je u Arabiju god. Inshad. Druga jedna tradicija tvrdi da je ibn-Surayj (f ča 726) 136 Vol. VIII. -u I Dn. Većina predislamskih pjesnika je. Gasanidski velikaši držali su horove grčkih pjevačica. Veći broj aktova prikazuje plesače. vjerske i ljubavne. Jedna tradicija govori da je ovaj instrumenat iz Hire141 uvezao u Meku alNadr ibn-al-Harith ibn-Kaladah. koju su stanovnici Hidžaza preuzeli od njih. doveo 'Abdul-lah ibn-al-Zubayr radi prepravljanja Kabe143. 237. prvi oblik pjevanja. i zbirka Aghani145. gassabah) i svirala od trske ili oboe (zamr. o kojima se vrlo malo zna. Prorok je mogao gledati s negodovanjem na muziku i zbog toga što je ona bila povezana sa paganskim . Mas<udi. 140 <Iqd. VIII. Nekako u Prorokove vrijeme počeli su se ispoljavati strani uticaj i. Međutim. mizmar)™9. Muhamedovo žigosanje pjesnika147 nije bilo upravljeno protiv njih kao pjesnika. U jednoj sceni iz lova naslikan je lav kako napada divljeg magarca. 256 UMAJADSKO I ABAS1DSKO CARSTVO uveo perzijsku lutnju. palme sa grozdovima plodova. uglavnom je zadržano u recitacijama (tajwld) Korana. vol. nego kao zastupnika i zagovaratelja paganstva. Nigdje drugdje u muslimanskom svijetu zidno slikarstvo nije sačuvano u tako odličnom stamju. vol. str. l : 20. 31 :5—6. frula (qassabah. VIII. Lah-midi Hire imali su perzijsku drvenu lutnju ("ud. str. »lute«). Južni Arabljani su. muzičare i zabavljače. Tragovi primitivnih vjerskih himni još se čuvaju u vrsti tal-biyah135 hodočasničkih ceremonija. 138 Mas'udl.započela je onda kada je jedan od osnivača rase Mudar ibn-Ma'add137 pao sa deve i. međutim. 93. slomivši ruku. str. odatle eng. koja također sadrži pjesme (pjesmarica). vinova lo-za. II. Oni su takođe poznavali kožnatu lutnju (raiz-har)uo. 175. ratničke. sačuvala nam je imena nekih od n]ih. Ornamentiku sačinjavaju draperija. drveni duvački instrument koji se u perzijskom jeziku zove ndy (vertikalna svirala). 684. Glavni instrumenti predislamskih stanovnika Hidžaza bili su četverouglasti tamburin (duff). 141 Za njega se misli da je to onaj ikoji se spominje u sur. savremenica Prorokova i proslavljena kao najveća pjesnikinja Arapa. -92. koji se upotrebljavao u karavanskim pjesmama. i prema tome muslimana Arabljana. imali svoje vlastite tipove pjesama i muzičkih instrumenata138. vol. ili pjevanje pjesama. 139 Aghdni. većina profesionalnih pjevača iz perioda jahiliyah bile su žene. str. kako su to pokazali istraživački radovi Henriha G. Natpisa su većinom arapski sa nekoliko imena na grčkom. bez sumnje. zajedno sa nazivom. očigledno su sastavljene u svrhu pjevanja146. »Almodad«.Istooriju i Poeziju. Neke elegije u kojima čuvenog junaka Sakhra oplakuje njegova sestra al-Khansa'. vol. 142 Mas'udi. lovor i pustinjske ptice. str. Kasnije je na sličan način bio preuzet. lišće koje raste iz vaza. vol. o moja ruko!). nije sigurno da li je ta tradicija sačinjavala i dio baštine Sjevernih Arabljana. počeo svojim lijepim glasom vikati »Ya-yadah! Ya-yadah!« (o moja ruko. 'Hudd' — prema legendi u al-Mas<udija136 -. VIII. uz tekstove svojih pjesama odmah stvarala i melodije za njih. To se lijepo ritmički podudaralo sa koračanjem deve i održavalo je u pokretu. istr.

Nihdyah. J. medinski mulat. neki je osuđuju u svim njezinim vidovima. VIII. među kojima je bio glavni ibn-Surayj (ča 634—726). tj. 26 : 224—6. sin nekog Turčina.. 1929). on je jedan od onih ljudi koji je i sistematizovao arabljansku muzičku teoriju i praksu klasičnih vremena. koga ubrajaju među četiri velika islamska pjevača151. Druga dva bili su ibn-Muhriz (f ča 715). Profesionalni muški muzičari pojavljuju se prvi put pod nadimkom mukhannathun. Međutim. 145 Vol. 3. 140. Među svoje učitelje on je ubrajao mekanskog crnca.obredima. Očigledno. Jedan hadis govori kako je on izjavio da je muzički instrumenat đavolov mujezin koji poziva ljude da se njemu mole148. XIII. str. Za Sa'ida se govori da je bio prvi mekanski muzičar i možda najveći za vrijeme vladavine Umajada. prvog kalifa koji je pokazao naklonost prema bogatstvu i raskoši. 150 Aghani. 632—710) iz Medine. berberski melez. tendencije socijalnih promjena u Hidžazu okrenule su se prema estetskoj strani. bili su strani oslobođeni robovi. ženskonje. ljudi koji su bojili ruke i podržavali ženske manire. Među čestim posjetiocima njenih koncerata mogao se vidjeti i pjesnik ljubavnih pjesama 'Umar ibn-abi-Rabi'ah. str. klijenta Salda ibn-Misjaha (ili Musi-jaha. str.Walida I. 146 Aghani. str. Husaynove kćerke. Uskoro. str. Vidi Nirwayiiu. 489. onaj visoko razvijen vid muzike u kojemu se uz melodiju pjesme primjenjuje ritam (iqa<). Pretpostavlja se da je Tuways uveo ritam u arapsku muziku i da je prvi pjevao na tom jeziku uz pratnju instrumenta tamburina150. 149 Nawaji. str. vol. Prije nego se nastanio u glavnom gradu. I. 148 Vidi Nuwayini. 119. Osim što tradicija njemu pripisuje uvođenje perzijske lutnje. str. uhvatio je u Hidžazu dubok korijen. perzijskog porijekla. 1927). 136. 48. za njega kažu da je upotrebljavao palicu prilikom dirigovanja muzičkih izvedbi. A History of Arabian Music to the XIIIth Century (London. 98. Među svoje učenike ona je ubrajala Hababu i Sal2IVOT ZA VRIJEME UMAJADA . Wenstock. koga je kao Su-kayninog roba podučavao ibn-Suray154 i koji je odmah poslije svog drugog učitelja dostigao zavidan stepen jednog od četiri velika islamska pjevača. str. i Ma'-bad (f 643). medinska slobodnjakinja. str. 144 U Journal Royal Asiatic Society (1929). tj. sud narodnih masa bolje je izražen u izreci: »Vino je tijelo. A. 24—5. naročito za vrijeme 'Uthmana. vol. II. 132—5. muzika duša. 170. a veselje je njihovo čedo«149. od kojih su mnogi bili njeni učenici. X. 143 Aghani. da je putovao u Sinju i Perziju i da je prvi na arapski preveo bizantijske i perzijske pjesme152. Takav čovjek bio je Tuways (mali paun. vol. ono što arapski pisci nazivaju al-ghind' al-mutqan ili al-raqiq. Tada je tek upoznata harmonija između glasa i instrumenta. 173. i slj. Većina muslimanskih pravnih stručnjaka i teologa nepovoljno se izražava o muzici. čim je iščezao prvi strah koji je ulio islam. Ma'bad je kao pjevač putovao po cijeloj Arabiji. Ibn--Suravj bio je oslobođeni rob. f ča 714). Uživao je zaštitu čuvene ljepotice Sukayne. Drugi njegov učenik bio je al-Gharid153. 178. Farmer. dok nekolicina gleda na nju kao na umjetnost koja s religioznog gledišta ne zaslužuje pohvalu (makruh). IV.. Tuways je ostavio podmla-dak učenika. koji je bio smatran za oca islamske pjesme. 7. str. str. vol. koji je bio osobit ljubimac na dvorovima al. 171. na čijem je čelu stajao Tuways. čiji je popularni naziv »arapski cimbalist (sannaj)«155. str. važila je za kraljicu muzičke umjetnosti137. mada stvarno nije grešna (haram). IV. A HanđbooJc of Ealrly Muhammadan Tradition lLeyden. Među pjevačicama prve generacije (qiydn) Jamilah (-f. val. Arabian Music. i slj. Njezin stan je bio atraktivni centar vodećih muzičara i pjevača Meke i Medine. vol. DUHOVNI 257 Prva generacija muslimanskih pjevača. 147 Sur. Yazida II i al Walida II156. str. 173. Umjetničko i otmjeno pjevanje. i slj.ča 720).

98. muzika i pjevanje ne idu za tim da kvare ljude. U njegovom društvu nalazio se ibnSurayj. ljubimice Yazlda II. Gharld znači »dobar pjevač«. nasljednik strogog i puritanskog 'Umara. 135. str. Kao takve. Sveto hodočašće. I. 158 Ibid. str. Povremeni koncerti i veličanstvene muzičke priredbe održavane u domovima aristokrati je privlačili su gomile diletanata. On je uveo u praksu održavanje veličanstvenih svečanosti u kalifskoj palati kojima je glavna crta bila vino i pjesma. doboš (tabl) i cimbali ili kasta-njeti (sunuj). a još više Medina. do ovog vremena je djelomično zamijenila domaću lutnju od kože. Drugi omiljen žičani instrumenat bila je mi* za fah. Muze su bile toliko sklone javnom mišljenju da takvi napadi nisu imali nikakva efekta. Kruna Jamiline blistave karijere bilo je njezino impozantno hodočašće u Meku na čelu veličanstvene povorke pjevača i pjevačica. umjetničkim izvedbama svoje Hababe i Sallame165 ponovo je poeziji i muzici vratio njihov položaj koji su zauzimale u društvenom životu. koji su naročito voljele žene. uveo je pjevanje i muzičke instrumente na dvoru u Damasku164. vol. Među duvačkim instrumentima nalazila se frula (qasabah) i svirala od trske (mizmar) i rog (buq). 153 Njegovo prvo ime bilo je Abd-al-Malik. starješine iračkih pjevača. 155 Ibid. Prilikom posjete Hidžazu hrišćanina Hunavna al-Hirija. pozvao je ibn-Suravja i Ma'bada u glavni grad.. I. str. Drugi uma-jadski kalif Yazid I.. str. vol. vol. Njegov sin al-Walid. skupilo se toliko mnoštvo slušalaca u Su-kavninoj rezidenciji da ga čuju da se trijem u kojem su stajali srušio. 'Abd-al-Malik je uzeo pod svoje okrilje ibn-Misjaha iz hidža-ske škole. Uzalud su se konzervativci i ulema tome protivili. Upoznavši notni sistem. 151. obožavalaca i prijatelja. povezujući muziku i pjevanje sa pijenjem vina i kockanjem. VII. zaštitnik umjetnosti. imao glavnu ulogu. 99—100. gdje su bili primljeni s velikim počastima. Aghani je krcata stihovima kojima je bila pridodata melodija još za vrijeme Uma jada. str.. 17 — Istorija arapa UMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO nosili s jedne generacije na drugu.. 157 Ibid. za vrijeme umajadske vladavine postale rasadišta pjesme i muzičke škole visokog ranga161. koja je preko Hire uvedena iz Perzije. obučen u najljepše odijelo i udvarajući se ženama putnicama. veliki ljubitelj veselog života i . sa svim glasovitim ličnostima koje su dolazile iz različitih krajeva muslimanskog svijeta. Udarne instrumente predstavljao je četverouglasti tam-burin. VII. Oni su uveli običaj da prilikom ovakvih specijalnih događaja presretaju karavane i da na putu priređuju priredbe. koji je pjevanjem 'Umarovih stihova odvraćao pažnju hadžija od vršenja njihovih ritualnih propisa160. predstavnik pjesničkog duha ovoga doba. neka vrsta psaltera. vol. Hisham je postao zaštitnik Hunavna iz Hire. Tako su Meka. 84. lično kompozitor. što je kasnije postalo nerazdvojno od carskih veselica. str. str. Yazid II. štaviše da one unapređuju uglađenost društvenog života i da oplemenjuju odnose između dva spola163. 154 Aghani. i slj. vol.. oni su ga usmenim putem pre151 Aghani. zbog čega se potpuno izgubio. pružalo je muzičarima i pjevačima Hi-džaza priliku da pokažu svoje umijeće. 158 Ibid. I. a ipak ni jedna jedina nota nije do nas došla sačuvana. tako da je i čuveni umjetnik u toj nesreći našao smrt159. pjesnika i muzičara. 152 Ibid. Bujica se više nije mogla zaustaviti. vol. one su snabdijevale dvor u Damasku sve većim brojem talenata. Lutnja od drveta. Zbirka Aghani nam je ostavila opis jednog paradnog hodočašća u kojem je 'Umar ibn-abi-Rabi'ah. III. 19. Obo-žavaoci pjesme mogli su citirati isto tako značajne Prorokove riječi162 i sasvim dobro dokazivati da poezija. kao zabranjenim zabavama (malahi) i uzalud su citirali Prorokove hadise koji takve zabave ubrajaju među najmoćnija sredstva kojima đavo zavodi ljude. Walld II. i slj. koji su svi bili obučeni u svečana odijela i jahali bogato opremljene konje158.lamu. 124.

kao što je primjerom pokazao Yazid II. 165 Mas'Uidi. Četiri njegova nasljednika. Zbog sve većeg priliva bogatstva i držanja ogromnog broja robova. ljudi su se počeli odavati raskošnom životu. 17* STRANE S AQSA DŽAMIJOM U POZADI ^BRANJENI PROSTOR SA SJEVEROZAPAD. II. Njegova dva nasljednika tako-đe su bili sinovi majki koje su bile oslobođene robinje2. naročito vino. 401. 306. isp. vol. II.. kako smo ranije čuli. medu 159 Aghani. DUHOVNI 259 kojima je bio i čuveni Ma'bad166.sam svirač na lutnji i kompozitor pjesama. pokazali su se nesposobnim. i slj. vol. 404. str. str. Yazld III (744. 160 Ibid. str. iako nisu bili raskalašeni i izrodi. 156—7. Eunuški sistem. IBRAHIM 11. sada je bio potpuno razvijen. 31—2.) bio je prvi islamski kalif koga je rodila majka robinja1. Mas'udi. 262 UMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO ŽIVOT ZA VRIJEME UMAJADA na vladaj ućoj klasi bile su više nego simptomatične za opću moralnu iskvarenost. vol. str. III. 70. str. vol. 2 Ya'quhi. POGLAVLJE XXII SLABLJENJE I PROPAST UMAJADSKE DINASTIJE 4. vol. 1874. str. 177—9. 1334). VT. II. srdačno je dočekao na svom dvoru veliki zbor muzičara — pjevača. vol. vol. I. III. provodi vrijeme u lovu i uz čašu vina i da se više zanima muzikom i poezijom nego Koranom i državnim poslovima. II. 225—6. star. 163 <Iqđ. 403. Mas'ud'i. V. Ni sama vladaj uća dinastija nije se više mogla ponositi čistotom arabljanske krvi. žene i pjesma. XVI. V. MARWAN I (683—5) 5. 164 Aghani. Vidi str. Ihya' Ulum al-Dln (Cako. 238. MARWAN II 12. Čak i prije Hishama II zavladala je moda da kalif. . 181 <Iqđ. 162 Gtoazzali. 127. Takve ljage 1 Tabari. str. AL-WALlD II (744—50) (744) (744) (743—4) Rodoslovno stablo genealoških odnosa marvanidsMh kalifa umajadske dinastije Arapski stručnjaci visoko cijene Hishama i. Karakteristični poroci civilizacije. str. Nawaji. snažne argumente u propagandi da potkopaju kuću •» bezbožnih uzurpatora «. i slj. 102. str. II. str. s pravom ga uvrštavaju odmah iza Mu'awiye i 'Abd-al-Malika i smatraju ga trećim i posljednjim državnikom banu-Umayyah. Ya'qubi. . 168 Ibid. VI. vol. izuzev Marwana II. vol. _237. str. Njegova se vladavina poklapala sa cvjetanjem muzike u dva posestrimska grada Hidžaza. vol. YAZID III 13. vol. 'ABD-AL-MALIK (685—705) ~1 14.. vol. Za vrijeme vladavine posljednjih Uma jada toliko je bilo rasprostranjeno njegovanje muzičke umjetnosti da je ono dalo njihovim neprijateljima. 4. str. koji je omogućavao haremsku instituciju. god. kojim se završava dinastija. 446. aba-sidskoj stranci. str. vol.

U Kurasanu je jemenska partija bila poznata pod nazivom Azdita. Oblast Damaska bila je jednom poprište krvavih dvogodišnjih borbi samo zato. prema tome. koji su dokazivali da potječu od Ishmaela i nazivali se Adnani. da se u dalekoj Murciji. F. 1853). osnivač umajadske dinastije. međutim. uglavnom su bili kolonisti iz Basre i prema tome bili su većinom Sjeverni Arabljani. Al-Walidov brat Sulayman bio je sklon * O 'arapskim ipdemenima vidi ibn-Durajnd. Ishtiqaq. U drugim oblastima pleme Qays se nazivalo Nizariti ili Ma'additi3. Yazid II. na obalama Sicilije. nekoliko godina prolijevala krv zato što je jedan Mudarit otkinuo list vinove loze iz dvorišta nekog Jemenita3. koji se u knjizi Postanja naziva Joktan (10:25 i slj). kako smo obaviješteni4. koji su vukli porijeklo od Qahtana. bilo je svršen čin. a to isto činio je al-Walid II. Arapi Ku-rasana. koji se pojavljuju i pod drugim imenima. štitio je pleme Qays. osjećale su se pradjedovske razmirice. Počevši s 'Uthmanom. Yazid III oslanjao se na jemensko oružje kada je otimao prijesto iz ruku svoga predšasnika al-Wal!da II. obično su se sjevernoarabljanska plemena grupisala protiv južnoarabljanskih. Svugdje. čija je majka Maysun pripadala Kalbitima jemenske stranke. latentne u društvenom životu. U sirijskoj jemenskoj stranci najvažniju ulogu igralo je pleme Kalb. opet. prema imenu vodeće porodice. One su izazvale stvaranje dviju političkih stranaka. počeo se sve više i više afirmisati. Wustenleld. gdje su duž rijeke Tigrisa osnovala Diyar Rabi'ah (koloniju plemena Rabi'ah) i Divar Mudar (koloniju Mudar plemena) duž rijeke Eufrata. u glavnom gradu kao i u provincijama. Tokom vremena pleme Qays je postalo glavna jezgra jedne političke stranke. Svjesni neke duboke ukorijenjene rasne razlike. sklopio je brak sa Kalbitkinjom. koju je pleme Qays igralo u oblasti Eufrata. Pričaju. a Jemeniti druge. Qavs motiv Stara tipična slabost arabljanskog društvenog Jemena života sa jako naglašenom individualističkom crtom. Sjeverna arabljanska plemena iselila su se prije islama u Irak. koji je do sada bio suzbijan i sprečavan. Usmjeravanje muslimanskog svijeta zbog ovog arapskog dualizma između plemena Qays i Jemenita. Pod al-Walidom I moć plemena Qays dostigla je svoj vrhunac uz pomoć al-Hajjaja i njegova stričevića Muhammada. kao i Qutaybe. Njegov sin i nasljednik Yazld. SLABLJENJE 263 Jemenitima. nikad se nisu potpuno stopili sa Južnim Arabljanima. dinastički duh. ocu marvanidskog ogranka umajadske dinastije. tu je istu ulogu igralo pleme Tamim. nazivali su se Jemeniti. koje su sada stupile u otvorene međusobne borbe i pokazale se kao moćan faktor u zaustavljanju napredovanja muslimanskog I PROPAST UMAJADSKE DRŽAVE . pod-jarmljivača centralne Azije. što je neki Ma'addit ukrao lubenicu iz jemenske bašte. 1852). počele su tada slabiti. kao i granicama Sahare. na obalama rijeke Inda. Mu(awiyah. pod uticajem svoje majke Mudarit-kinje. plemenski duh i razmirice (asablydh) ponovo su se počeli javljati. Ono je ubrzalo pad dinastije i njegove loše posljedice će se ispoljiti u kasnijim godinama i u nadaleko odvojenim mjestima. Genealogische Tobellen der arabischen Stamme (Gottingen. Odlučna pobjeda Kalbita nad plemenom Qays kod Mardž Rahita (684) osigurala je prijesto Marwanu. One veze pomoću kojih je islam uspio da privremeno zaustavi centrifugalne snage. Druga plemena koja su se nastanila u Siriji porijeklom su bila iz Južne Arabije i. osvajača Indije. U drugom dijelu umajadske vladavine izgledalo je da je kalif prije stranački vođa neke grupe nego vladar ujedinjenog carstva. sjeveroistočne perzijske provincije. podigao je sirijski pri-jesto zahvaljujući jemenskim mišicama. Bez obzira pod kakvim su imenom istupala ova plemena. Pleme Qays je ljubomorno odbilo da prizna njegova nasljednika Mu(awiyu II i izjasnilo se za pseu-dokalifa ibn al-Zubayra. u Španiji. Najvažniji položaj u banu-Mudar držala je porodica Qays. koji je bio organizovan na širim razmjerama. i Register zu den genealogischen Tabellen der arabischen Stdmmen (Gottingen. Sjeverni Arabljani.zaslijepili su sinove pustinje i počeli su da iscrpljuju vitalnu snagu mladog arapskog društva.

U Iraku. Za svoj glavni štab i sjedište propagande oni su odabrali malo selo imenom Humejma. i 'Abd-al-Malik — imali za neposredne nasljednike svoje sinove. 7 Ibid. 14. poslije koga je trebalo da dođe njegov drugi sin 'Abd-al-'AzIz6. U zajednici s Alijinim pristalicama. U samim sunitskim redovima pijetisti su optuživali kalife zbog svjetovnog duha i zanemarivanja koranskog i tradicionalnog prava i posvuda su bili spremni da vjerskim sredstvima pomognu svaku opoziciju koja bi se pojavila. II. vol. Već komplikovan problem učinjen je još komplikovanijim zbog presedana kada je osnivač marvanid-skog ogranka odredio za svoga nasljednika sina (Abd-alMalika. 306. uzalud nastojao da liši svoga brata Sulavmana njegovih prava u korist svog 4 Abu-al-Fida'. Yazld I. II. Odanost naroda vladaru postala je jedini siguran dokaz vjernosti dinastiji. naravno. 334—5. Svi ovi manevri. U njihovom su se taboru okupljali mnogi nezadovoljnici koji su zbog političkih. bližim Prorokovim rođacima nego što su bili članovi banu-Umayyah8. Iskoristivši kao branioci prave vjere sveopće nezadovoljstvo i pometnju. Njihova iskrena odanost Pro-rokovim potomcima učinila ih je žarištem narodnih simpatija. Od 14 umajadskih kalifa samo su četvorica — Mu'awijah I. Al-Walid je. ali u stvari strateški blizu karavanskog puta i . počeli su da prisvajaju pravo na prijesto. nisu ni u najmanjoj mjeri doveli do stabilnosti i kontinuiteta režima. 6 Ya'qubi. međutim Abasidi su sebe uvrštavali u članove hašimitskog ogranka plemena Quraysh i. Pokušao je da nasljedstvo1 sa svoga brata 'Abd-al-Aziza prenese na svog sina al-Walida. str. Kada je došao na vlast. str. (Abd-al-Malik je učinio ono najprirodnije. koji se nikad nisu pomirili sa vladavinom »umajadskih uzurpatora« i koji im nikad nisu oprostili nepravdu učinjenu Aliji i al-Husaynu. 84. Pitanje nasljedstva 264 UMAJADSKO l ABASIDSKO CARSTVO vlastitog sina. sada su postali aktivniji nego ikada ranije. Ono je naoči izgledalo bezazleno i daleko od ostalog svijeta. Siije su smatrale članove ove porodice u prvom redu potomcima Alijinim. potomci al-'Abbasa su uskoro postali pobornici i vođe an-tiumajadskog pokreta. U Libanu i Palestini posljedice tih razmirica osjećale su se doskora. 5 Ibn-'Idharii. sada je poprimila religijske boje. Odmetnici šiije. str. a u međuvremenu je odredio svog drugog sina Su-lavmana drugim kandidatom na prijesto7. str.polovini osamnaestog stoljeća. Nedostatak ma kakvih određenih i čvrstih pravila hereditarnog nasljedstva na kalifski prijesto prouzrokovao je nacionalne nemire velikih razmjera. vol.. opozicija sirijskoj upravi. Marwan I. međutim. Alijine pristalice Abasidski Još je jedna destruktivna sila stupila u dejpretendenti stvo. zastarjeli arabljan-ski plemenski princip seniorstva u nasljedstvu uvijek je bio u konfliktu sa prirodnim željama vladara oca da vrhovnu vlast preda svome sinu. ekonomskih ili društvenih razloga bili nezadovoljni upravom banu-Umayyah. oni su pametno isticali prava porodice Hashima na prijesto. gdje je stanovništvo do sada u većini prigrlilo šiizam. prema tome. potomci Prorokovog strica al-Abbasa ibn-'Abd-al-Muttaliba ibn-Hashima. koja se u početku zasnivala na nezadovoljstvu zbog oduzimanja nacionalne nezavisnosti toj zemlji. Mu'awijah je započeo pametnu i dalekosežnu politiku imenovavši svoga sina za nasljednika.oružja u Francuskoj i u slabljenju Andaluzijskog Kalifata. Baydn. Abasidi. opet. II. jer su nam poznate ogorčene borbe koje su se vodile između dvije stranke u prvoj . vol. koje je ležalo na jugu Mrtvog mora.

kurasanskih i abasidskih snaga. juna 747. Pod maskom šiitskog islama počeo je oživljavati iranijanizam. koga je pomagalo pleme Qays. mjesto toga. vol. Northern Hegćz (New Voilk. koji je u to vrijeme bio mnogo veći nego danas. imali su dobrih razloga da budu nezadovoljni. Među ovakvim nezadovoljnim no-voobraćenicima šiitsko-abasidsko sjeme našlo je plodno tlo. bili i degradirani na položaj klijenata i nisu uvijek bili izuzeti od glavarine. vol. vol.-f Fatimah AL-'ABBAS 9 Ya'qubi. str. glavnog oslonca umajadske moći. Na čelu plemena Azd (Jemeniti) on je ušao u prijestonicu Marv. Većina njegovih pristalica. Yazidom III i Ibrahimom. Ibrahim se stavio na čelo jemenskoj stranci. i irački haridžije. tražio od Marwana II pomoć. učinio je fatalnu grešku tim što je prenio ne samo svoju rezidenciju nego i vladu u Haran. umajadski upravitelj Kurasana. otuđivši na taj način od sebe simpatije svih Sirijaca. Pod njegovim vodstvom revolucionarni islam suprotstavio se postojećem poretku simulirajući teokratske ideale i obećavajući da će povratiti ortodoksni islam. star. razvio crni barjak (prvobitni Muhamedov barjak. U jednom patetičnom pismu on se poslužo poezijom12. šukununuk al-'Abbasa. bili su prije iranski seljaci i klijenti nego Arapi11. koji je uvijek bio lojalan prema Alijinoj stvari. sada /su stupila u otvorenu pobunu13. 1926). Na čelo koalicije stavio se abual-'Abbas. Musil. Uzalud je Nasr ibn Sayyar. šiitska se nauka raširila po Perziji i uhvatila duboko korijenje naročito u sjeveroistočnoj provinciji Kurasanu. međutim. međutim. u Mezopotamiji. Pored Sirijaca. god. 34. koju su plaćali nemuslimani. jer je kod kuće bio zauzet ugušivanjem ustanka koji se iz Palestine širio u Hims. jače snage stupile su u dejstvo. a posebno perzijski. nije odgovarao na njegove molbe. 342. 356—7. II. čovjek nepoznata porijekla10. mada je svojom ličnom energijom i sposobnošću nadvisivao svoje neposredne predšasnike. Opstanku umajadske dinastije bližio se posljednji čas kad je obrazovana koalicija između šiitskih. II. I PROPAST UMAJADSKE DR2AVE . •Abdullah l MU^AMMAD Hashim l l 'Abd-al-Miuttaliib Abu-Talib •Ali. Prorokova strica. i koji su bili poprimili razmjere građanskog rata. III. Spaniju. To su bili nemiri slični onim starim trvenjima između plemena Qays i Jemenita. str. 9. stalni zakleti neprijatelji postojećeg poretka. Yazid je situaciju još više pogoršao tim što je podupirao kadaritsku nauku. Marwan. Fakhri. koje su neprestano obnavljali Arapi. str. Yaqut.raskrsnica9 hodočasničkih puteva. perzijski slobodnjak. Ne samo da im nije data očekivana ekonomska i socijalna jednakost s arabljanskim muslimanima nego su. U Perziji su donekle već bile pripremile put azd-mudarske razmirice. izbila je dugo pripremana pobuna kada je abasidski predstavnik u Kurasanu abu-Muslim. koju su ovi posljednji iskoristili u svoju korist. Iz Iraka. Ovdje je bila postavljena pozornica najranijeg i najpodmuklijeg propagandističkog pokreta u političkoj istoriji islama. Marwan II. 192—3. Međutim. Još ih je više činila nezadovoljnim svjesnost da oni predstavljaju viši i stariji stupanj kulture. i džepne mape. str. koje su častoljubivi aspiranti na kalifski prijesto iskoristili pod dvojicom njegovih pred-šasnika. a sada amblem Abasida). Tu su činjenicu priznavali i sami Arabljani. Tabari. SLABLJENJE 265 Kurasanci Nearabljanski muslimani uopće. 56—61.

Ndcholson.00016 ljudi on se uputio iz Harana i sreo se (januara 750. Jedino je bilo potrebno opsjedati Damask. vol. 1912). i slj. 77. str. 12 Fakhri. al-IskaVidardrai/In. blizu Jafe. tj. Sirija se našla na koljenima pred abasidskim pobjednicima. VI. 1 Tabari. skrovišta abu al-'Abbasa. vol. Tri godine je 60-godišnji kalif. Njihov vojskovođa 'Abdullah pribjegavao je svim potrebnim mjerama kako bi u korijenu istrijebio neprijateljski ogranak dinastije svojih rođaka. i slj. juna 750. VI. Njega su uhvatili (5. aprila 750. bilo je isuviše kasno da se popravi opća situacija. Njegova glava i kalifska obilježja. vol. Literary History. 16 Tabari. str. 181. stric novog kalifa. mučile su prastare razmirice. II. Međutim. Mas<udii. 98. str. Dinastiji banu-Umayah otkucavao je posljednji čas. kojima je na čelu stajao 'Abdullah ibn-'Ali. Dlnawiairi. sa neprijateljskim snagama. Fakhri. II. 749. Na taj je način ustoličen na prijesto prvi abasidski kalif. 1943—9. str. odolijevao napadima šiitskih i haridžitskih ustanika i pokazao se sposobnim vojskovođom. i u toku veselja dao da se svi pogube. 186. kako priča al-Masludi18. Svi njezini glavni gradovi. Pokrivši mrtve i umiruće kožnim pokrivačima. manje jedinice koje su bile zbijenije. Vidi str. uveo sistem kohorti (karadls). god. 251. str. C. 87. 194. prakse koja se dovodi u vezu sa Prorokovom ratnom taktikom. 184. Odlučan udarac Poslije pada prijestonice Kurasana Marva. II. S€yfoold (Ham burg. vol. 1953. Sa 12. god. pad glavnog grada Iraka Kufe. vol. Svugdje je ispred crnog abasidskog barjaka uzmicao bijeli barjak Umajada i njihovih saveznika. 15 Ya'qubi. i njezin je poraz bio neminovan. u kojoj je bio potražio utočište. otvorili su svoje kapije 'Abdullahu i kurasanskim trupama.) na lijevoj obali Velikog Žaba. str. Tabari. ali zato mnogo pokretljivije. Siyar al-Batarikah. poslani su abu al-'Abbasu. III. pritoke Tigrisa. Iz Palestine je 'Abdullah poslao jedan odred u potjeru za odbjeglim kalifom. stari Antipatris na rijeci Audži. možda Busir al-Malaq u Fajumu. Još i danas pokazuju tu njegov grob. slijedio je god. 216. vol. 49—50. u abu-Futrus. str. vol. str. Izgaranje za pobjedom i očekivanje povoljnog ishoda borbe nisu više bili na strani sirijske armije. Tabari. 266 UMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO prije svog stupanja na prijesto za svoju upornost i izdržljvost u ratu dobio nadimak Marwan al-Himar (magarac)14.'. god. str. i slj. 47 (isp. III. on i njegovi oficiri nastavili su da se časte uz prat14 Fakhri. 417—18. On je njih 80 pozvao na svečani ručak 25. 18 Vol. F. Marwan se odlučio na zadnji očajnički potez. str. str. koji se ustanicima predao bez većeg otpora. str. 45).najzapadniju islamsku provinciju. str. III.'359. jedan za drugim. Vidi Savvirus ibn-al-M>uqaffa'. Poslije bitke kod Žaba. oktobra 749. str. On je mjesto borbe u redovima (sitfuf). iad. Njemu se kao vojnom organizatoru ovih borbi pripisuje promjena vojne taktike. Ovdje je u glavnoj džamiji u četvrtak 30. str. Sada su Abasidi započeli politiku istrebljivanja umajadske dinastije. 17 Takođe Abusir. ali se i gorda prijestonica poslije nekoliko dana predala 26. javno izražena zakletva na vjernost abu-al-'Abbasu kao kalifu15. koji je 10 Isp. SLABLJENJE 267 I PROPAST UMAJADSKE DR2AVE . augusta 756) u egipatskom gradu Busiru17 (Busiris) i ubili izvan crkve. 27— 33. 13 Tabani.

Kinasrinu i drugim mjestima. 21 Mas'udi. Yai<quibi. vol.str.9. III.. Jedino je izbjegao oskvrnavljenje grob pobožnog 'Umara II. gdje je nađeno balzamovano i. Ta'rikh Misr al-Hadith. Arabljan-stva je nestalo. mada su nekoliko puta s oružjem pokušali da povrate staru slavu. vol. vol. 20 Ibn-Khaldun. Ispored/i . od kojih su neki »tražili utočište u utrobi zemlje«20. 85. 17. Mrtvo tijelo Sulay-mana bilo je iskopano u Dabiku. POGLAVLJE XXIII USTOLIČENJE DINASTIJE ABASIDA Treći čin velike političke drame islama počinje sa kalifom abu-al-'Abbasom (750 — 54) kao protagonistom te drame. IV. po nalogu 'Abdullaha ekshumirani i oskrvnavljivani. Taj mu je nadimak kasnije ostao. na granici Perzije. IV. 427—8. Umajad-ski pad značio je mnogo više od ovoga. 22 Taban. Iračani su se oslobodili sirijskog starateljstva. 204. str. II. 1925. XVI. postala je nova prijestonica. de Goeje i de Jo'ng. Abasidska vladavina nazvala je sebe dawlah23. 1. V. Theophanes. val. pod vidom internacionalnog islama. isp. Kufa.16.. spada u kasnije poglavlje. str. vol. vol. str. dok je tijelo Hishama bilo izvađeno iz grobnice u Rusafi. novom erom. 1871). . Ovo je bilo zlokobno. vol. 88. 3. Uhode i agenti poslani su po cijelom muslimanskom svijetu da tragaju za odbjeglim potomcima svrgnute dinastije. održanoj godinu dana ranije u džamiji u Kufi. vol. Irak je pozornica. izd. Klijenti su bili emancipirani. gdje je uspio da uspostavi novu slavnu dinastiju Uma-jada. 161—62). Fakhri. str. Staru čistokrvnu arabljansku aristokrati ju zamijenila je oficirska hijerarhija. Cairo. Mubarrad. str. koji je bio potrebni . 526. Dramatično bjekstvo mladog abd-al-Rahmana ibn-Mu(awiye ibn-Hisha-ma u Španiju. str. a u stvari to i jest bila nova era. 120. Vidi Fakhri. Prvi put se u istoriji islama pored kalifova divana stavljao kožom presvučen sto. izd. str. 391—408. vol. 1320. vol. 427. Yaqut. 76. Aghdni. str. neke vrste mesija. I dan-danas se mogu čuti u Siriji muslimani koji govore o predstojećem dolasku Mu'awiyinog potomka. Pravi arapski period u isto-riji islama sada je prošao i prva čisto arapska faza islamskog carstva počela je da se rapidno bliži svome kraju. .str.. Sa padom Uma jada nestalo je sirijske slave i njezinoj je hegemoniji došao kraj. 11. II (Leydem. 329—30. Mas<uđi. prvi abasidski kalif govorio je o sebi kao o krvoloku al-sajfah1. II. Sirijci su prekasno uvidjeli da je gravitacioni centar islama ostavio njihovu zemlju i pomjerio se na istok i. 92—6. str. Čak ni mrtvi nisu smjeli izbjeći okrutnoj kazni koju su im određivali Abasidi. Ibid. iranijanizam je trijumfalno naprijed kročio. str. Aghdni. ibn-Miskawayh. Etudes sur le siecle des Omayyades (Beyrut. str. Lammens. str. vol. 19 Ya''qubi. koja je za vrijeme Kalifata bila regrutovana iz svih slojeva najrazličitijih rasa. 471. VI. II. V. 425—6. Od Kurasanaca je obrazovana kalifova tjelesna garda i Perzijanci su zauzeli glavne položaje u vladi. vol. sve je bilo uzaludno. Stari arabljanski muslimani i novi strani obraćenici počeli su se miješati i postepeno pretapati jedni u druge. lilbn-ail-Athlr. 23 Tabari. 1930). IV. koji je trebao da dođe i oslobodi ih jarma njihovih iračkih ugnjetača. str. bili su. 115. Tajdrib al-Umam waTa'dqub al-Himam.priču o Jehuovu istrebljenju Ahabove kuće (2 Car. 203—4. 707. H. bilo je u pepeo spaljeno21. 161. str. vol. str. islam je i dalje živio i. isp. Smrtni ostaci kalifa pokopanih u Damasku.nju ljudskih jecaja i grcanja19. str. III. pošto su mu udarili 80 udaraca šibama. Njihova posljednja nada bio je dugo očekivani Sufvani22. str. 1000. str. 9 :14—34) i uništenje Maimelulka u Egiptu od Muhaimmada Alije (Jurjl Zavdan. jer se nastupajuća dinastija u sprovođenju svoje politike mnogo više nego prethodne oslanjala na silu. U svojoj inauguralnoj besjedi khutbah. Šiije su smatrale da su osvećeni.

Od samog početka radilo se na tome da vlast zauvijek ostane u rukama Abasida.dodatak carskog prijestola. Kasnije je širena teorija da će nestati čitavog svijeta ukoliko se obori ovaj Kalifat4. 316. vol. str. U jednom pogledu postojala je bitna razlika: umajadsko carstvo imalo je arapski karakter. str. USTOLIČENJE 269 dadski kalif je isto tako bio svjetovnjački nastrojen kao i damaščan-ski. 1. 441. odolijevao je DINASTIJE ABASIDA . Kao znak vjerskog karaktera svoje uzvišene službe. Wasit.20. da bude konačno predana Isusu ('Isa). i'bn-al-Athlr. 33. ibn-al-Athk. Abasidski Kalifat poprimio izgled pobožnosti i simulirao religioznost. Spanija i sjeverna Afrika. V. Nasljednici abu al-'Abbasa vladali su sa prekidima od god. sada je razumno usmjerena na to da naklonost javnosti veže čvrsto uz Abaside. a abasidsko internacionalni. 3 Tabari. umajadska prijestonica Iraka. 2 Iz rodoslovnog stabla na sljedećoj strani jasno se vide rodbinski odnosi između Abasida d Muhameda. suprotno svom umajadskom predšasniku. vol. Al-SAFFAH (750—54) 2. kakva je bila uma-jadska. vol. do 1258. On je bio okružen ljudima upućenim u vjersko pravo čiji je mecena on bio. kalif je sada na svečanim prilikama i u vrijeme molitve u petak oblačio ogrtač (burdah) koji je nekoć nosio njegov daleki rođak. Prvi put u svojoj istoriji Kalifat nije imao iste granice s islamom. tj. Od njih je on tražio savjete kad su bili u pitanju državni poslovi. pa čak i Kurasan5 nisu u potpunosti priznavali novog kalifa. treće poslije ortodoksne (Rdshi-dun) i umajadske. 318. bagvol. koja je za vrijeme umajadske vladavine pomogla da potkopa javno povjerenje. Vjerska promjena zapravo bila je očiglednija nego stvarna. IH. 750. Al-MANSUR (754—75) Rodoslovno stablo na kojem su prikazani rodbinski odnosi između Abasida i Muhameda Bilo je i drugih razlika. Oman. 36. str. Ovaj alSaffčih postao je utemeljitelj najslavnije i najdugotrajnije islamske dinastije. 4 Vidi str. Hashim 'Attfullah l MUHAMMAD Abu-Talib ! 'Ali Al-<Abbas l •Abdullah Al-IJasan Muhammad 1. III. uspostavljenje teokratske države mjesto svjetovne (mulk). Mada je. u kome su Arapi bili samo jedna komponenta među velikim brojem rasa. Dobro organizovana propagandna mašinerija. Mesiji3. Priznavanje od strane Egipta bilo je više nominalno nego realno. str. koga je on istisnuo. Na njemu je dželat obavljao svoje poslove. Prorok2. V. U vrijeme njezinog ostvarenja pobjedu Abasida su uglavnom svi pozdravili kao početak istinskog shvatanja Kalifata. Sind. Abasidsko carstvo bilo je neomuslimansko.

decembra 762. Abasidsko-pro-Alijin savez. Dinawari. str. str. odsječena glava blizu buntovničke Kufe i poslata kalifu14. Hasanov praunuk13. kojom je skoro samostalno upravljao. Osjećajući se nesigurnim u kolebljivoj i pro-Alijinoj Kufi. 270 UMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO dinastiju postavio na čvršće noge nego al-Saffah. Pobuna nezadovoljnih šiija. al--Saffah je sazidao dvorsku rezidenciju al-Hishimiyah7 (prema Has-himu. II. god. mada i najneskrupuloznijih od svih Abasida. str. Muhammad je bio obješen 6. ibn-aJ-Athir. oko koje je svuda bila voda. vol. Odmah poslije pobjede kod Nasibina došao je na red sam abu-Muslim. III. koji je bio učvršćen jedino osjećajem zajedničke mržnje protiv moćnog neprijatelja. koji je sada uzeo počasni naziv al-Mansur (bogom obdareni pobjednik). Ibrahlmu je 14. nemilosrdno je ugušena (75812). 7 Ya(qubi. Tabani. Mjesto je danas sasvim pusto. pravi osnivač dinastije Njegov brat i nasljednik abu Ja'f. One Ali-jine pristalice koji su naivno smatrali da se Abasidi bore za njihovu stvar uskoro su se razočarali.jedanaest mjeseci6. vol. Poslije sedmogodišnjeg zatočen ja on je svečano sproveden u kuću čiji su temelji namjerno bili sazidani na soli. koji je za vrijeme vladavine al-Saffaha bio upravitelj Sirije. vol. koju su predvodili Ibrahim i njegov brat Muhammad. na sjeveru Iraka. god. jer su za zakonite kalife. osobito zbog nasilja izvršenih nad njezinom dinastičkom kućom. imame. Svih 35 kalifa koji su poslije njega vladali bili su njegovi direktni potomci. pokazao se jednim od najvećih. vol. Jedna čudna nova sekta perzijskih ekstremista. 367—72. V. Tabani. On je novu 5 Dimaw)ara. čijem su maču Abasidi dugovali svoj dolazak na prijesto poslije 'Abdullaha. abuMuslim potukao kod Nasibina (Nisibis). Iz istih razloga nije htio uzeti i Basru. u Medini. str. Al-Saffah je umro od malih boginja u novopodignutoj prijestonici. Ona ga je pokopala svojim ruševinama10. 87—8. str. 429. III. nije mogao dugo nadživjeti pad toga neprijatelja. oni priznavali Alijine i Fatimine potomke. str. ali ga je u novembru 754. 372—3. • Dl<nawari. vol. Za nepomirljive Alijine pristalice abasidski kalifi bili su uzurpatori. 61—6. • Ya<qubd. sa nadimkom Al-Nafs alZakiyah (čista duša). borio se za kalifski položaj sa svojim bratićem. februara 763. Alijine pristalice nisu nikad prestale da vrše destruktivan uticaj na državnu politiku islama i neprestano su tvrdili da su njihovi imami naslijedili •Abd-al-Muttalib 'Abdullah MUHAMMAD Abu-Talib Al-<Abbas (predak abasidskih kalifa) FATIMAH + <ALI Al-Hasan Al-Hasan 'Abdullah . Na povratku u svoju provinciju Kurasan. str. Al-Mansur. 434. koja je pokušala da poistovjećuje kalifa sa bogom. rano u svojoj 30-toj godini9. bio je napadnut dok je bio u audijenciji kod kalifa i mučki ubijen11. 338. 373. II. str. junak kod Žaba. abu-Muslim je bio nagovoren da se sa svoga puta svrati u posjetu kalifovu dvoru. a pored toga njezin južni položaj činio ju je nezgodnom da postane centar države. Rawandiyah. Njegov stric 'Abdullah.ar (754—75). Kurasanski vođa. Sirija je bila u stalnim nemirima. 8 Na lijevoj strani Eufra/ta. starom pretku porodice) u Anbaru8. bila je okrutno ugušena.

Baghdadi. gdje se kalifova vlast nije pružala dalje od Kejravana. »izvanredno pogodno za vojnički logor. južno od Kaspijskog mora (Bahr al-Khazar). kao i prehrambene produkte Mezopotamije. Na indijskoj granici. između Kufe i Hire21. 105—17. Mas'udii. 14 Tabari. vođeni duže od jednog stoljeća. Hitti. Ravand je taio grad blizu Isbahain<a. 381. koji će nas povezivati sa zemljama sve do Kine i donijeti k nama sve što daju mora. II. ibn-Qutayibah. VI. gdje je stvarno samostalno vladala neka porodica visokih funkcionera propalog Sasanid-skog Carstva. Dalje. str. str. 37. vol. Mas'udi. god. ubitačne pogranične ratove protiv vječnih zapadnih neprijatelja Bi-zantinaca. 368—9. III. 436. U Kurasanu su ugušeni ustanci koje su podigli Sunbad (Sinbadh Magian 755) i Ustadhsls (767—815. VI. vol. vol. u Maloj Jermeniji. u Kilikiji17. sa prekidima. Raka i 15 Jajari. str. Tako je još jedanput veći dio islamskog carstva bio konsolidovan. izd. Prvi je htio da osveti abu-Muslima. i Masisa. Madinat Al-Mansur. koji će nam dovesti sve što daje Sirija. u vidu pljačkaških pohoda na obližnja uporišta.Al-Husayn IBRAHIM (+ 763) MUHAMMAD (+ 762) Alij ini potomci 10 11 Tabari. str. vol. gdje je nađena Budina statua bila porušena20. 119—20. koji je imao svoju rezidenciju u al-Salam Hašimiji. Ponovo su uspostavljene oborene pogranične tvrđave (thughur) Malatja (Melitene). str. 54. najzad je bila privremeno umirena. II. str. ovdje je Tigris. IH. udario je kamen temeljac svojoj novoj prijestonici Bagdadu. Iz Basre je poslata flota u deltu Inda da kazni gusare koji su se usudili da opljačkaju Džudu. str. Perzija. str. 245—65. str. Pored toga. vol. 441—2. str. V. u stvari. Al Mansurovi su generali u svom pljačkaškom pohodu. 315—16.. III. str. 330. jedini izuzetak činila je sjeverna Afrika. Tom prilikom je privremeno anketiran19 brdoviti Tabaristan. Ma<arif. »jer je«. 13 Vidi gornje rodoslovno stablo. tu je Eufrat. 16 Ya'qubi. koji su. bogate prostrane doline sjeveroistočno od Himalaja. str. Dlnawari. došli sve do Kašmira (ar-Qashmir). Jermenije i okolnih zemalja. vol. dta-al-Athir. pozornici legendarnih avantura koje je Shahrazad divno opisao u Hiljadu i jednoj noći. 26.. U stara doba na tome mjestu ležalo je sasanidsko selo istog imena22. koje znači »dat od boga«. i slj. 12 Talbairi. atr. Ibid. vol. vol. Dlnawari. Kada je kalif čvrsto uhvatio u svoje ruke situaciju u zemlji. u kojoj su se jaki nacionalistički osjećaji miješali sa starim Zaratustrinim i ma-zdakiijtskim vjerskim idejama. vol. 376—8. str. DINASTIJE ABASIDA . pokoren je Kandahar (al-Qunduhar). III. Al-Mansur se zaustavio na tom mjestu nakon što je pretražio velik broj drugih. U Španiji je abasidski kalif našao u Umajadu 'Abd-al-Rahmanu (čija je majka kao i al-Mansurova16 bila Berberka-robinja) više nego običnog rivala. Ya'qu>bi. među ostalim mjestima. on je ponovo preduzeo. 354—8. 762. Kalifova vojska doprla je sve do naftonosnih izvora u Bakuu18 i na njih je udaren porez. 191. USTOLIČENJE 271 u velikoj mjeri mudrost i neku vrstu naročitog božanskog nadahnuća koje im je u amanet ostavio Prorok. 189— 203. 129—33. prema njegovim riječima.

primjećuje da je statua neminovno uvijek pokazivala isti pravac. I. Prije svoje smrti al-Mansur je na obalama Tigrisa izvan gradskih zidina sazidao još jednu palatu. Na taj je način čitav masiv činio koncentrične krugove s kalif ovom palatom. 294 = Hitti. I. 683. 25:16—17) i. od kojih su se četiri glavne ceste. 457. Zidovi su imali četvera vrata s jednakim rastojanjem. 477. str. 238. III. 67—8. I. 238. vol. Ya'qubi. str. vol. Ya'qubi. 25 Tabari. str. Kasnija tradicija stavila je na njezin vrh statuu konjanika s kopljem u ruci. zrakasto razilazile kao žbice na kolskim kotačima na četiri strane carstva. sa dvostrukim zidovima od cigle. str. str. treću palatu nazvanu al-Rusafah (uzdignut put). 73. vol. str. vol. i poslije mnogih igara sud23 Tabori. kako je predskazao dvorski astrolog28. 1. u onoj istoj dolini u kojoj su našle mjesta neke od najmoćnijih prijestonica starog svijeta.000 arhitekata. vol. koji je opasivao centralni prostor. 24 Al-Khatlb (al-Baghdadi). koja je bila namijenjena kalif ovom sinu. str. str. Mansur >e utrošio nekih 4. 272. Ibid. str. Ya'qubi. koje je u vrijeme opasnosti pokazivalo iz kojega bi se pravca mogao očekivati neprijatelj26. str.. Yaqut. Khatlb. str. Bulddn. 21 22 272 Ya'qubi. koji je bio završen u roku od četiri godine. zbog čega se nazivao Okrugli grad (al-mudawwarah). prestolonasljedniku al-Mahdiju. IV. vol. dalje na sjever. vol. vol. III. 235. str. svoju porodicu i kurasansku tjelesnu gardu u svakom slučaju se pokazao povoljan. vol. Mas'udi. I. dostigao visok ugled i sjaj kojemu nema premca u srednjem vijeku. str. jer je bila nalik na balčak sablje. 69—70. Buldan. . 683. dubokim jarkom i trećim unutarnjim zidom. visokim 20 stopa. 326. vol. zanatlija i radnika koji su bili dovedeni iz Sirije. str. Baladhuri. ovaj al-Mansurov grad naslijedio je moć i ugled Ktesifona. Kao da je iznikao na poziv čarobnjačkog štapića. vol. Yaqut. Mezopotamije i drugih krajeva carstva25. vol. koji je brzo otkrio zabludu. str. 27 Vol. vol. str. 183^i. zvanično ime koje je al-Mansur dao svome gradu. Ninive.883. Madlnat al-Salam (grad mira). izuzev možda Carigrada. Pored palate stajala je velika džamija. I. dok je cigla bila pravljena na licu mjesta. 25. značaj a. Bttldan. Tabari. Ona je nazvana Qasr al-Khuld (palata vječnosti) zato što se pretpostavljalo da se njezini vrtovi mogu takmičiti sa vrtovima raja (Koran. Yaqut. str. Baladhuri. str. III. Susjedne ruševine sasanidske prijestonice Ktesifona poslužile su kao kamenolom za novi grad i snabdijevale su ga građevinskim materijalom. I (Cairo. Babilona. I. Yaqut.000 dirhama24 i zaposlio je oko 100. II. U izgradnju svoga grada. 446—7. i izjavljuje »da su muslimani i suviše bistri da bi povjerovali takvim fabrikacijama«27. str. Ya<quM. Ura i drugih prijestonica starog Orijenta. vol. 66—7. str. str. On je po obliku bio okrugao. 237. str. 5. 445. Kupola dvorane za prijeme. koje su polazile iz centra kruga. 1931). Ta'rikh Baghdad. 684—5. koja se zbog pozlaćenog ulaza nazivala Zlatna vrata (bab al-dhahabj ili Zelena kupola fal-qubbah al-khadrd'). 28 Yaqut. po kojoj je palata dobila naziv. dizala se u visinu od 130 stopa. Khattb. ležao je na zapadnoj obali rijeke Tigrisa. I. što je značilo da je opasnost od neprijatelja uvijek prijetila gradu. 276. UMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO susjedne zemlje«23. Za nekoliko godina grad se razvio u središte obrta i trgovine i postao važan politički centar internacionalnog. 26 Khatlb. II. II. Momenat u kome je al-Mansur počeo graditi ovu vojničku postaju za sebe.17 18 19 20 449.

Perzijska vezirska Pofl al-Mansurom se prvi put pojavljuje u porodica islamskom upravnom sistemu perzijsko zvanje vezirat. Imao je više od 60 godina. Već u prvo vrijeme abašidske vladavine Khalid je postavljen za šefa finansijskog odsjeka (diwdn al-kharaj). vol. Novi lokalitet otvorio je put idejama s Istoka. 14. U starosti se istakao prilikom zauzimanja jedne bizantijske tvrđave34. ibn-al-Athlr. gdje je ugušio opasan ustanak33. Tanblh. Samo na dva područja Arabljanin je ostao pri svom. izgladio je grube crte primitivnog arabljanskog života i utro put novoj eri. Postepeno su sebi krčili put perzijske titule. u stvari. III. str. 322—4. Pričaju da je al-Mansur prvi prihvatio karakteristično perzijsko pokrivalo glave (pl. str. Tanblh. str. Ibn-Khallikan. vol. 33 Ibn-al-Faqih. 36 Ibn-al-Athlr. koju karakteriše njegovanje nauke i drugih plemenitih zanimanja. svećenički poglavar u jednom budističkom manastiru li istom mjestu31. vol. 818. str. 18 — Istorija a^apa 274 UMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO . str. treba upozoriti. Str. perzijska vina'i žene. Tabari. 34 Tabani. nedavno je ponovo oživio postavši glavni grad novog iračkog kraljevstva pod pravim arabljanskim kraljem Fejsalom. on je » Tabani. bio višeo živi javan je iranskog despotizma a manje arabljanskog šeikata. 37 Tabari. str. vol. 13. Khalid ibn-Barmak prvi je držao to visoko zvanje30. tj. III. VI. 31 Ibn-al-Faqih. kao i perzijske ideje i misli. str. čija je. 206. opet. vol. I. Khalid je bio u vrlo dobrim odnosima s al-Saffahom. str. 341. 30 Isp. On je bio mršav. Khalidova majka bila je ratna zarobljenica koju je Qutaybah ibn-Muslim god. 340. nego ministar u kasnijem značenju riječi. crne puti i tanke brade37. on je preuzeo upravu nad Tabarista-nom. God.USTOLIČENJE 273 DINASTIJE ABASIDA bine. str. u čemu su ga. visok čovjek. oktobra 775. str. Kalifat je. Islam je ostao državna vjera i arapski jezik je i dalje ostao službeni jezik državne administracije. tako da je njegovu kćerku odnjegovala žena ranijeg kalifa. izgleda. 1181. vol. 391. 840. Yaquit. ali je on potajno bio sahranjen u sasvim drugom grobu da ga nijedan neprijatelj %ie bi mogao naći i obeščastiti36. III. II. 705. Arapski islam potpao je pod perzijski uticaj. Mas'udu. vol. 371. 211. kćerka bila odgojena od Khalidove žene32. 497. II. Mas'iidi. perzijske pjesme. str. vol. Mada. on nije bio vezir35. perzijske ljubavnice. 290. str. IV. naravno. Fakhri. ovaj službenik perzijskog porijekla. qalanis). str. Njegov otac bio je barrnak. gdje je wazir možda upotrijebio em za al-Haimdani u istom smislu kao u suri 20 :30. u stvari. Perzijski uticaj. Sto grobova bilo je iskopano za njega u blizini svetog grada. 32 Tabaci. 314. u više je prilika bio kalif o v savjetnik i osnivač istaknute porodice vezira. slijedili njegovi podanici29. god. VI. Kako je bio neprijatne ćudi i krutih manira. Ovdje su kalifi obrazovali vladu po obrascu sasanidskog kosroizma. Na jednom hodočasničkom pohodu al-Mansur je blizu Meke umro 7. 765. 35 Isp. vol. zarobio u Balku.

288. Kao razlog ovog ubistva istoričari obično navode da mu je kalif kao prijatelj iznmladih dana dozvolio da se samo formalno oženi njegovom ljubimicom sestrom al-'Abbasom. oni su svi nekoliko vjekova slijedili njegovu politiku. Mas'udi. vol. 28. VI. III. Yahya. Kitdb al-'Uyun. 680. 645. Sva porodična imovina. i slj. god. str. gdje su živjeli raskošnim životom. III. str. vol. vol. 520. bila je konf iskovana46. Iza ograde nalazile su se manje građevine unutar svojih ograda. vol. do 803. ne uzimajući u obzir zemljišne posjede. Khalidovu sinu Yahyi. palate i namještaj. 674—6. 306—8.38. vol. 11. Zgrade su se sa prostranim baštama nalazile pored rijeke Tigrisa. koji je umro 805. Ovdje je Ja'farova palata al-Ja(fari postala jezgro velike grupe veličanstvenih rezidencija u koje se kasnije nastanio al-Ma'mun i pretvorio ih u kalifsku palatu (dar al-khilafah). bio ubijen 70-godišnjak Ja'far. god. T'abari. 843. zahvaljujući njemu. II. 363. " Jahiz. 48 TabaVi. Ovi Barmakidi su imali palate u istočnom Bagdadu. III. II. vezirom sa neograničenom vlašću. 28. a dvije polovine njegova tijela na druga dva mosta44. III. Njegov otac Yahya nije odobravao intimno drugovanje Ja'farovo sa kalifom Harunom. vol. Njegova odrubljena glava bila je nabijena na kolac na jednom mostu u Bagdadu. vol. On je. Fakhri. Isp. al-Mahdi (god. I. III. koga je još s poštovanjem nazivao »ocem«. Kada je Harun poslije kratke vladavine svoga brata al-Hadija (785—6) postao kalif. vol. za koju govore da je samo u novcu. str. na čijem kalifskom svodu nisu mogla biti dva sunca. međutim. međutim. vol. jer se sumnjalo u njegovu moralnost43. arapski istoričari smatraju Barmakide osnivačima staleža koji oni nazivaju »ljudi od pera« (ahl al-qalam). 45 Tabari. 803. panegiričarima i svojim pristalicama bilo je dovoljno da njihove ljubimce učini bogatim.. vol. otkrio da mu je ona rodila sina. Na taj je način nestalo čuvene porodice koju je zasnovao Khalid al-Barmaki i ona se više nikada nije pojavila. Najzad. str. Njihova velikodušnost bila je poslovična. džamija i drugih javnih radova izvedeni su zahvaljujući inicijativi i izdašnom pomaganju Barmakida. koga je bila sakrila^ u Meki45. 185. I ono što su smatrali da treba dati klijentima. al-Mansurovom nasljedniku. str. 361. došlo je vrijeme da se kalif oslobodi ovog perzijskog tutorstva.izrazit kontrast kalifima koji su poslije njega došli. 387—94. 775—85) povjerio je odgoj svoga sina Haruna. Baladhuri. -str. 223—4. str. Velik broj kanala40. 41 fabari. dok je 38 Ya'qi3bi. imenovao je Barmakida. Mas'udi. vol. DINASTIJE ABASIDA . 676—7. Bak/an. pt. III.000 (dinara). str. vol. 3. Starac Yahya i al-Fadl umrli su u zatočenju. isto kao što su Uma-jadi išli stopama svoga pretka Mu'awiye. i govori se da treba zahvaliti njegovom dugom vratu što je uvedelna moda nošenja visokih ovratnika42.18—19. str. literarnih i spisateljskih sposobnosti41. str. III. iznosila 30. a izreka »darežljiv kao Ja'far«39 poredba je koju svugdje u arapskom svijetu svi razumiju. str. Uglavnom. Davao je ton modi. 89 Vidi ibn-Khallikan. str. 49 (Zqd. Al-Fadlu se pripisuje uvođenje svjetiljki u džamijama za vrijeme mjeseca ramazana. vol. Najprije je god. 40 Vidi Tatari. Šiitski Barmakidi postajali su suviše moćni za energičnog i odlučnog Haruna (786 —809). ibn-Khaldun. bio više nego literat. Članovi porodice Barmakida nagomilali su bajoslovno blago. Ja'far je stekao veliku slavu zbog svog govorničkog dara. str. str. USTOLIČENJE 275 bio na svetom hadžu. str. Kasnije je. 44 'Iqd. III. Međutim. I danas u svim zemljama gdje se govori arapski riječ barmaki se upotrebljava kao sinonim velikodušnog čovjeka.676. 201. str. VI. i njegova dva sina al-Fadl i Ja'far u stvari su upravljali carstvom od 786.

potpuno propala i došla u ruke Mongola 1258. abasidska dinastija je stekla slavu u narodnoj mašti i postala najslavnija u istoriji islama. al-Wathiqa. al-Mu'tadid (892—902) »zatvarač«. god. Al-Mahdi (775) 2. 71. dostigla je svoj najsjajniji period političkog i duhovnog života odmah poslije dolaska na vlast.POGLAVLJE XXIV ZLATNI VIJEK ABASIDA Al-'Abbas 1. ZLATNI 277 života u prijestonici Bagdadu i letimičnog pregleda jedinstvenog duhovnog buđenja koje je dostiglo svoj vrhunac za vrijeme vladavine al-Ma'muna. Karlo Veliki održavao je prijateljske odnose sa Harunom jer se nadao da bi mogao u njemu naći saveznika protiv neprijateljski raspoloženog Bizanta. naravno. bez sumnje. Prema tome. Al-Mu'ta?im (833) 9. a Harun je želio da iskoristi Karla Velikog protiv svojih rivala i smrtnih neprijatelja susjednih Umajada u Španiji. 1867). 4. na istoku. de Jong (Leyden. Bagdadski Kalifat. Odnosi sa Francima U devetom vijeku pojavila su se u međunarodnim odnosima dva velika vladara: Karlo Veliki. a osobito u danima Haruna al-Rašida i njegova sina al-Ma'muna. Al-Rashld (786) C. Poslije al-Wathiqa država počinje propadati. alMa'mun »središnja ličnost«. doživio je svoj zenit u periodu između vladavine trećeg kalifa al-Mahdija. 37. dok najzad nije za vrijeme kalifovanja al-Musta'sima. Al-Wathiq (842) 10. na zapadu. Al-Amln (809) 7. Al-Saffahi (750) 2. u prvom redu. po redu kalifa. bio moćniji i predstavljao je višu kulturu. kao i druge u muslimanskoj istoriji. str. Prijateljske uzajamne odnose koji su vladali između ova dva vladara podsticali su. Al-Mutawakkil (847> Abasidska dinastija. nije daleko od istorijske istine izreka koju citira sastavljač zbirke pjesama alTha'alibi1 (f 1038) da je među abasidskim kalifima al--Mansur bio »otvarač«. i Harun al Rašid. Zahvaljujući. Od njih dvojice Harun je. proučavanja dvorskog i aristokratskog 1 Lata'if al-Ma'arif. koji su osnovali al-Saffah i al-Mansur. Uvid u postepeno zadobijanje moći i napretka Abasidskog kalifata na vrhuncu njegove slave najbolje se može dobiti iz ispitivanja njihovih odnosa sa stranim državama. P. izd. Al-Hadi (785) 5. Al-Man§ur (754) 3. i devetog. koji su uspjeli da osnuju moćnu i VIJEK ABASIDA . Al-Ma'mun 813) 8. lični interesi. ovoj dvojici istaknutih kalifa.

izmijenjani između 797. Od njih se dvije pripisuju Harunu. međutim. prema kojemu se obavezala da će u polugodišnjim ratama plaćati danak od 70. dok se suprotna bizantijska linija pomicala naprijed. možda Mihajla II. Jedan drugi izvor6 konstatuje da je Harunov sin al-Ma'-mun primio naročito bogat dar od svog savremenika »rimskog kralja«. prema pisanju zapadnih pisaca. 114. God. izd. To je omogućilo Konstantinu V (741-75) da pomakne granice Carstva dalje na istok. god. Halphen (Pariš. 5 Vol. povlačila se unazad. Unutarnje razmirice koje su uznemirivale arapsku državu imale su za posljedicu premještanje pri-jestonice u udaljeni Bagdad. Congres frangais de Syrie. govori o sedam. 2 (1919). Uzajamni srdačni odnosi našli su izraza. * »Annales regni Francomm«. Ovaj se izvještaj zasniva na kraljevskim analima (Annales royales)3. nema ni riječi o pomenutom događaju.. I. potpuno šute muslimanski autori. i 806. * Eginard. odnosno o devet. prema kazivanju. podatak da je Harun poslao orgulje Karlu Velikom jest. Fawat. vol. prvi abasidski kalif. 47. L. koja je upravljala mjesto sina Konstantina VI. Bile su svega četiri ekspedicije koje su doprle do Carigrada.000 dinara10. Oni dalje govore o jednom komplikova-nom časovniku. koji. H. Takođe se sumnja u tvrdnju da su uz Harunov pristanak Karlu Velikom predati ključeve crkve Sv. 459. str. izd. '/qd5 navodi više slučajeva prepiske između umajadskih kalifa i bizantijskih careva. miomirisi i slon2. 278 UMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO Odnosi sa Borbu između Kalifata i Bizantijskog Carstva. bila je prisiljena da traži mir i da zaključi veoma ponižavajući sporazum. đtr. poslije njegiova starijeg brata Muse al-Hadija. I. 43 (Hamovar. koji je s ostalim darovima došao iz Bagdada. Louis Brehier u Chambre de Commerce de Marseille. njegov mladi sin i kasnije nasljednik. Al-Mahdi.8 arapske snage su doprle do Bosfora9. Međutim. Turska tradicija. 11. k°Ja Je traiala duže od Jedn°g stoljeća. groba4. vol. Kunze u Scriptores rerum Germanicarum. i prev. 574. Isp. Irena. G.000 do 90. Od njih četiri samo je u dvije bila izvršena opsada grada: jedanput je to učinio Yazid (49/669). a možda i do samog Carigrada. u izmjeni većeg broja izaslanstava i poklona. 15— 39. * Kuttitbi. Muslimanska pogranična linija utvrđenja (thughuT). 307. U toku ove borbe Harun se tako istakao da mu je otac dao počasni naziv al-Rašid (pošteniskren) i odredio ga za drugog legitimnog nasljednika na prijesto. obnovio je »sveti rat« protiv Bi-zantinaca i izveo jedan sjajan i uspješan napad na samu neprijateljsku prijestonicu. kao i mnoge druge sitne istorijske pojedinosti. 1923). Jedan franački pisac. obnovio je treći kalif al-Mahdi (775—85). Seances et travaux. Prve tri uputili su umajadski kalifi Mu'awiyah i Sulavman11. Vie de Charle Magne. Dok se aluzije prave na druge diplomatske i kurtoazne izmjene. U . 197—8. 782. str. Priča seo čigled-no zasniva na krivom prevodu u izvorima izraza (clepsydra). ali ti sukobi nisu bili tako česti i uspješni. 123—4 4 Vidi str. u stvari. a drugi put Maslamah (98/716). sto.12—13. Harun. pripovijeda da su se jednom prilikom poslanici velikog kralja Zapada vratili kući »od perzijskog kralja Aarona« sa bogatim darovima. 1895). koji je lično poznavao Karla Velikog i ponekad se izdaje za njegova sekretara. znači napravu za mjerenje vremena pomoću vode i odnosi se na izvještaj o darivanju sata. U njemu se dalje govori o jednoj delegaciji »indijskog kralja« koja je Harunu donijela vrijedne darove i bila primljena sa velikom pompom. fasc. ko-mandovao je poduhvatom. Ovo je bilo posljednji put da je neprijateljska arapska armija stajala ispred zidina gorde prijestonice. koja su se pružala od Sirije do Jermenije. Pertzii i F. koji su. Čudno je što o ovim poslanstvima i poklonima. izmišljen.naprednu državu. duž cijelog graničnog područja Male Azije i Jermenije7. među kojima su se nalazile tkanine. str.

tvoje će ga oči morati gledati. str. vol. III. Ammuriyah). S. II. Očekivalo se da će arapske snage nastupati prema Carigradu. Ragozin. pored udaranja poreza. koja je ležala pored Eufrata i dominirala sirijskom granicom.Arabljanskim noćima i drugim arapskim viteškim romansama muslimanske ekspedicije protiv Carigrada čine sadržajnu tematiku koja je jako uljepšana. Tabari. Od Haruna. 1928). str. Irena (797 — 802).. prodrla u srce >. Miohel le Svrien. str. ali je našao smrt (833) u blizini Tarza. god. Vasiliev. preduzeo nekoliko ratnih pohoda. To je pokušao al-Mu!ta-sim 838. I (Madisom. ZLATNI 279 koje je sklopila carica. Znaj da sam pročitao tvoje pismo. učinjen je samo jedan ozbiljan pokušaj da se osigura uporište s druge strane gorja Taura. rodno mjesto osnivača vladajuće dinastije17. bojeći se da ne izgubi prijestonicu. sine đaurke majke. str. i.saracensfciim istomišljenikom«. koju je osnovao Leon III (717 — 41). Mada je al-Mu'tasimova ogromna vojska. vol. a tvoje ga uši neće morati slušati. 504. Teofilu je već jednom prijetila opasnost s Istoka kada je al-Ma'mun. a Tabari (vol.rimske zemlje« i privremeno bila zauzela Amorij (Amorio>n. Vjeran svojim riječima. označavaju najvišu tačku do koje se uspela abasidska država. str. Tadašnji car Teofil (829—42). Što se tiče odgovora. Kulminacija njihova bilo je zauzimanje Herakleje (ar. Ives (Priniceton. III. 456) da je Hairuin napredovao sve do Hrisopolisa. vol. vol. koji je ležao na mjestu današnjega Skutari (Uskudar). uputio je poslanike u Veneciju franačkom kralju i na umajadski dvor u Spaniji da traže pomoć. stavlja ekspediciju u 163 (780 n. 3. god. 813. Charles Diehl. Ovaj događaj i datum u vladavini Haruna al-Rašida. Ohaibot. koja je prigrabila prijesto. I. str. može se smatrati. str. 278. gospodara vjernika. možda potomak Gasanida Jabale. Teofan.nosi tragove muslimanskog uticaja. Nju je naslijedio Nikefor I13 (802 — 11). sto. 478. koji . On je bio arapskog porijekla. tada al-Ra-šida. nametanje sramotnog danka na samog cara i na svakog člana njegova kućanstva15. prev. sltr. J. koji je odbio uslove ugovora 7 A. Poslije 806. Irena. naziva Leona ». III. pokušaj nije uspio u cijelosti. Hiraqlah) i Tjane (alTuwanah) 806. History of the Byzantine Empire. 11 Vidi str. (tvrdi (str. 287. III {Pariš. 9 Teofan. pa je čak zahtijevao od kalifa. str. prav. godine. e. 695. koju je on svmgnuo sa pnijestola. Yai<qubi (vol. History of the Byzantine Empire. 486) iu 164. Razjaren od ljutnje. B. izd. 15. 405. 2 Vasiliev. 55. 192. 8 Kitab al-'Uyun. bila je posljednji vladar iiz dsauirijske ili sirijske dinastije (717 — 802).). On j>e sa svojim nasljednicima stajao na čelu ikonoklastiSkog pokreta. 1925). 13 Niqfur tt arapskim izvorima. Rimljaninu psu.-B. One su naročito cvjetale za vrijeme krstaških ratova. Harunov sin. ali su se vratile kada su primile alarmirajuće vijesti o vojnoj zavjeri u zemlji. da mu vrati plaćeni danak. U ovim ekspedicijama on je opustošio Malu Aziju. Chronicle. god. 503 — 4) u 165. Salam14. »snabdjevena bolje nego ijedna druga vojska ranijih kalifa16«. Poslije al-Mu'tasima Arapi nisu više VIJEK ABASIDA . vol. A. 291. koji je pisao 'god. al-Rašid zatraži pero i mastilo i na poleđini omalovažavajućeg pisma napiše ove riječi: U ime boga milostivog i dobrostivog. ar. Nikeforu. bila je »prva žena u bizantijskoj istoriji koja je sa punom vlašću upravljala državom«12. 10 Tabari. lično komandovao bitkom. pit. 1905). Harun je odmah iz svoje omiljene rezidencije u gradu Raki. G.

dvorsko bogatstvo i raskoš zablistali bi u punom sjaju. Vrpcu a la lUlayyah brzo su prihvatili kao ukras savremene mode22.. Ni u jednom slučaju sukob nije imao nekog većeg značaja. 1889). Ya<qufbi. eunuhe i specijalne službenike. 19 Tabari. Diniawar. U te troškove bili su uključeni i izdaci za izgradnju vodovoda kojim se Meka snabdijevala vodom iz izvora udaljenog 25 milja21. Bagdad je do toga vremena iz ništa izrastao u svjetski centar bajoslovnog bogatstva i političkog značaja i postao jedini grad koji se mogao takmičiti s Carigradom. 709—10. ustoličenje kalifa. 72. niti se dogodio duboko na neprijateljskom tlu. vol. Hamdanidi u Alepu. U to je vrijeme Bagdad postao »grad koji nije imao premca na čitavom svijetu«19. maja i trajao 30 dana. 14. 15 Ibid. kćerkom svoga vezira alHasana ibn-Sahla. kada se on 825. str. Jedna od manjih dinastija. dok je treći. Onim njegovim nasljednicima koji su preko granice slali armije više je bilo stalo do pljačkanja nego do osvajanja. kao što su bili. Unutrašnje slabljenje muslimanske države počelo se odražavati i na njezinim odnosima sa vanjskim državama. vol. 17 Michel le Svriein. vol. Ona je davala ton modi otmjenog društva i prva je počela da ukrašava cipele dragim kamenjem20. tako da je u arapskoj . 386—7. Na svadbenoj svečanosti kalifa al-Ma'muna. Kitdb al-Kharaj. god. drugi u proljeće. 280 UMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO žavanje oružanih snaga u pripravnosti i donosili su unosan plijen. Međutim. preduziman u ljeto. II. 696. kažu. jednako kao i njenom mužu pripisuju aureolu slave i otmjenosti. II. sa trajanjem od 60 dana. On je počinjao 10. zauzimala je jednu trećinu okruglog grada. . Ipak je tokom cijelog devetog stoljeća svake godine skoro redovno dolazilo na istočnoj granici do neprijateljskih sukoba. žena i stričevićka kalifova. vol. str. podnosila je na stolu samo zlatno i srebrno posuđe ukrašeno draguljima. Njegov sjaj išao je uporedo sa blagostanjem carstva kome je bio glavni grad. Samo na jedno sveto hodočašće. vjenčavao sa 18. prema tradiciji. doduše ne tako važnih. Jedan arapski geograf18 tvrdi da je tada bila zavedena praksa da se tri puta godišnje vrše pljačkaški upadi: jedan zimi/ koji je bio ili krajem februara ili prvih dana marta. III. koja je došla do izražaja oko sredine desetog stoljeća. kćerki al-Mahdija i Harunovoj polusestri. str. godišnjom Buranom23.preduzimali nijednu ozbiljnu ofanzivu protiv Bizanta. 523. započinjao je 10. prvobitni nacionalni arapski motiv i u velikoj mjeri religiozne pobude. latila se oružja protiv Bizanta rizikujući Kalifat.str. str. npr. svadbe. 337—52. 1. koji su u ranijim islamskim borbama igrali značajnu ulogu. O tome ćemo čuti kasnije. hodočašća. potrošila je tri milijuna dinara. 1. utrošena je bajoslovna suma novca. Mas'uidii. 259. str. 696. Zubavdah je imala rivalku u lijepoj (Ulayyi. . Nekadašnja slava Bagdada Istorija i legenda se slažu da je najsjajniji period bagdadske istorije bio za vrijeme kalifova-nja Haruna al-Rašida 786—809). Takvi su upadi dobro dolazili za odr14 Tabari. de Goeje (Levden. kojoj kasnije generacije. str. izd. 1236. prijemi stranih izaslanstava.i. str. III. koja je oko glave nosila vrpcu iskićenu draguljima da bi pokrila neki nedostatak na svom čelu. sa mnogim dogradama za hareme. jula. sada su postali kudikamo manje važni faktori. Osobit utisak ostavljala je dvorana za prijeme sa svojim ćilimima. III. 519. Kraljevska palata. Mada nije bilo prošlo ni pola stoljeća. Zubavdah. 18 Qu>damah. vol. Naročito o svečanim prilikama.. str. najboljim stvarima koje je Orijent mogao proizvesti. zavjesama i minderlucima.

pored 22. 279. u kojoj se nalazilo vještačko stablo od srebra i zlata. vol. str. oslobođeni rob. šaljivdžije. Latd<if. poput magneta privlačila je u prijestonicu pjesnike. 917.500 bilo pozlaćeno. 25 Mas'udi. čija je zadaća. I. druga na lava. -str. Boirokhardt. 193. najviši ideal islamskih velikodostojnika (beau ideal). 1938). 23 Njoj je bilo deset 'godina ikada se zaručila za al-Ma'muna. VI. II. vol.000 drama i u čijim su granama bile smještene ptice od istih skupocjenih metala tako napravljene da su pomoću automatskih naprava mogle cvrkutati. koje je bilo teško 500. 73. VIII.000 nagrade koje je od kalifa do tada Ibrahim primio28. Max Achloessinger. 119. 144—5. str. prisni al-Rašidov drug i njegov saučesnik u mnogim noćnim avanturama. str. Yaqut. str. 1. bila izmjena i oslobađanje ratnih zarobljenika25. 28 Aghani. vol. Izaslanici su sa takvim strahopoštovanjem i divljenjem gledali na sve ovo da su najprije komornikov. Ibrahim al-Mawsili. Osobit utisak na njih je ostavila Dvorana stabla (dar al-shajarah). dresere pasa i pijevaca i druge koji su mogli razveseliti. 196. I. Dvije stotine svijeća na svijećnjaku od ambre pretvarali su noć u dan. 73—4. _str. vol. vol. Muqadammah.alli-kan. 28 Khatlb. Na stranicama zbirke alAghani ima mnoštvo poučnih anegdota iz kojih nije teško otkriti srž istine. 71. str. III. u kojima su se nalazile kartice sa nazivima imanja ili roba ili nekog drugog sličnog poklona. 100—5. 83.književnosti taj. Ansab al-Ashraf. Ovaj iznos je povećao na 20. koje su pod stručnim gajenjem davale rijetke vrste datula26. l. jedne je večeri kalif al-Amin (809—13) predao svome ujaku Ibrahimu ibn al-Mahdiju.000 konjanika i pješaka. vol. VIJEK ABASIDA . libn-Khalduin. Yaqut. Prema jednoj priči. vol. imao je velik broj specijalnih čamaca izgrađenih u obliku životinja. 82 Aghdni. Tha'alibi.000 eunuha crnaca i bijelaca i 700 komornika. U paradi je išlo 100 lavova. Priča se da je prilikom svadbe na bračni par prosuto iz zlatw Khatlb. izd. 20 Mas'uđi. 298—9. II. Vidi str. str. a zatim vezirov kabinet smatrali kraljevskom salom za prijeme. vol. Svaka od njih koštala je 3. vol. vol. Jedna od ovih lađa ličila je na dupina. o kome ibn-al-Athir29 nije imao ništa pohvalno da zabilježi. str. očigledno. <str. od kojih je 12.događaj dugo živio kao jedna od nezaboravnih ekstravagantnosti toga perioda. vol. libn-Khalliikain. treća na orla. abu-al-Fida'. str. B (Jerusalem. Tanblh.000 dinara zato što je otpjevao nekoliko stihova od abu--Nuwasa. muzičare. Siyat i ibn-Jami' vodili su popis imena pjevača i muzičara. 337. Kuglice od moška.000 dir24 Taibari. 166.000. Mas'uđi. God. vol. pjevače. VII. a u kalifovoj palati visilo je. str. ostavio nam je nezaboravne opise šarolikog dvorskog života ovog slavnog perioda. kalif al--Muqtadir primio je u svojoj palati sa velikim svečanostima i pompom izaslanike mladog bizantijskog cara Konstantina VII. vol. U bašti su se divili vještački zakržljalim palmama. vol. zainteresovati i zabaviti27. 73. IV. Oni su sjedili ria^ zlatnom minderu. iznos od 300. po kojem su bili posuti biseri i safiri. plesače. 21 Isp. koje je dao da se naprave za svoja društva na Tigrisu. 65—6. Pjesnik abu-Nuwas. Darežljiva ruka Harunova i njegovih neposrednih nasljednika. 1081—4. II.000 serdžaza. 27 Balađhiuri. str. profesionalnom pjevaču. Kalifova pratnja je brojala 160. str. 38.000 komada bisera iste veličine. IX. oJbnKh.000 zavjesa. 296. Travels.000. 520—21. bile su prosipane na kraljevske prinčeve i druge dostojanstvenike24. (ibn-al-Athir. str. str. I. ZLATNI 281 nog poslužavnika 1. Al-Amin. 7. I. vol. IX. str. str.

U zbirci Agfhani31 čitamo o jednoj zanimljivoj igranci koja je trajala cijelu noć. ležalo je usidreno na stotine lađa. Na gradske pijace dolazio je iz Kine porculan. al-Ma'mun je sebi uzeo za rezidenciju palatu Ja'fari. zlatna prašina i robovi crnci. vosak. 32 Vol. minerali i boje.000 dirhama34. ostavio je 50. str. 349—50.000 dirhama od nekretnina35.29 282 Vol. koji su bili miljama dugi. Domaćin je. koji su plovili do Mosula. Nije trebalo dugo vremena da se grad podigne i postane ponovo trgovinski i kulturni centar. sličnih današ80 Ibiđ. Kada je 819. vol. mnogo toga ostaje što izaziva naše iznenađenje. XVI. Tha'alibi. tkanine i robovi. vol. koji je takođe sebi prisvajao pravo na prijesto alMa'mun pobjedonosno ušao u Bagdad. god. Među njima je bilo ratnih lađa i raznih vrsta čamaca za razonodu. 85 Ibiđ.. UMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO hama30. str. 16. Za prodaju kineske robe bile su određene specijalne pijace. primali su redovno velike plate iz državne blagajne sve dok tu praksu nije dokinuo kalif al-Mu'tasim (833—42)3:s Za al-Rašidovu majku al-Khay-zuranu govore da je imala prihod od 160. Ugledavši se na svog gospodara. svila i mošak.000. VI. na što je poslužitelj dodao da je 150 jezika u zdjeli koštalo preko tisuću dirhama. str. Ne čujemo više o Okruglom gradu. 951—3. 34 Mas'udi. da bi objasnio stvar uzvanicama. dvorski službenici. 138—9. činovnici. Kao kalif. Nije se mnogo razlikovao ni život Barmakida od života kojim ®u živjeli članovi kalifova kućanstva. Sva tadašnja mjesta označena na karti bila su mu pristupačna. iz Indije i Malajskog arhipelaga mirodije. počevši od kineskih džunki do domaćih splavova od naduvane ovci je kože.000. str. Lata«if. i ostali članovi abasidske kalif ske kuće: veziri. čiju je imovinu prilikom njegove smrti konfiskovao alRašid. XVI. prirodnog nasljednika niza proslavljenih metropola koje su cvjetale u dolini TigrisEufrat. I kada se oduzme sjaj kojim je orijentalna priča i mašta protkala raskoš dvorskog života u Bagdadu.000 dirhama u novcu i dnevni prihod od 100. Nju je lično predvodio sam kalif al-Amln. atr. str. III. našao je veliki dio grada u ruševinama. počevši od Ura i Babilona sve do Ktesifona. ZLATNI 283 njim. Al-Mas'udi32 pripovijeda da je prilikom jednog ručka. Duž njegovih riječnih gatova. O svakidašnjem životu običnog građanina u Bagdadu i osjećanjima koja su potresala dušu čovjeka s ulice nalazimo u izvorima vrlo malo podataka izuzev možda pjesnička djela askete abu al-'Ata-hiye. Neki Muhammad ibn-Sulayman. 289. Abasidsku prijestonicu. nije bilo lako uništiti. primijetio da su režnjici riblji jezici. str. 206. iz turskih zemalja u centralnoj Aziji rubini. 33 lap. Carske provincije slale su karavanima ili morem VIJEK ABASLDA . 31 Vol. lazurni kamen. kao i ostali trabanti kalif ovog kućanstva živjeli su na visokoj i raskošnoj nozi. VI. 207. Njihovo pjevanje prihvatili su svi koji su igranci prisustvovali. pred kalifa bila donesena zdjela sa ribom u kojoj su režnjici bili neobično maleni. Članovi hašimitskog plemena. kojemu su Abasidi pripadali. iz istočne Afrike slonovača. koji je Ibrahim priredio u čast svoga brata al--Rašida. razne vrste krzna i robovi bijelci. poslije višegodišnjeg građanskog rata protiv starijeg brata al-Amina (koga je otac bio odredio sebi za nasljednika) i protiv strica Ibrahima ibn al-Mahdija. Taibari. U njoj je velik broj lijepih mladih plesačica skladno izvodio ritmičke plesove uz mirne zvuke muzike. koja je bila prvobitno sagrađena za Ja'fara al-Barmakija na istočnoj strani rijeke. a njegov pogodni geografski položaj činio ga je transportnim centrom. iz Skandinavije i Rusije med.

. popije četiri funte starog vina. a najviše helenskom. mirodije itd. str. 312. 39 Muzej u Helsinkiju dima mnogo takvih novaca. u velikoj mjeri. 36 Vidi Le Strange. žito i platno. Još u vrijeme kada je al-Nadim pisao svoj monumentalni spis al-Fihrist. koji pokazuje da su naučnici u to vrijeme bili visoko cijenjeni. leži i ponekad spava.svoje domaće proizvode: Egipat rižu. 40 Ya'qubi. kao što je to običaj i danas. Ibn-Khallikan42 nam je ostavio detaljan opis dnevnih poslova člana jednog učenog bratstva Hunavn ibn-Ishaq. on oblači laku haljinu. dragulje. neku vrstu popisa postojećih arapskih djela. Arabija brokat. mirise i povrće36). Ovo buđenje treba zahvaliti. Trgovci su igrali glavnu ulogu u muslimanskoj zajednici. pisci i si. s>tr. Ovaj je period značajan zbog velikog broja prevoda na arapski jezik sa perzijskog. pa je uskoro postao. jeste činjenica da je on*bio svjedok najznačajnijeg islamskog duhovnog buđenja i da je on jedan od najvažnijih perioda u cijeloj istoriji ljudske misli i kulture. davno je utvrđeno da se baziraju na stvarnim izvještajima o putovanjima koja su preduzimali muslimanski trgovci. Evrope i Afrike tkanine. 246. Sirija metalnu robu i voće. Iz Bagdada i drugih izvoznih centara arapski su trgovci prevozili do Dalekog istoka. jede komadić dvopeka. Perzija svilu. gutanje mača i žvakanje stakla41. Švedske i Njemačke svjedoče o nadaleko rasprostranjenoj trgovinskoj djelatnosti muslimana u ovom i kasnijem periodu. staklene kuglice. sirijskog i grčkog. Vidi str.. Monotoniju uličnog života s vremena na vrijeme prekidao je slučajni prolazak svatova ili povorke prilikom sunećenja. gdje ga posluga polijeva vodom. 284 UMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO Pobjeda muslimanskog oružja za vrijeme al--Mahdijeva i al-Rašidova Kalifata nad okorjelim bizantijskim neprijateljem mnogo je doprinijela ugledu i slavi ovog perioda. kao što smo ranije čuli. 41 Str. 315. Eastern Caliphate. Poslije popodnevnog odmora on zapali mirise da se nakadi i zapovijeda da mu se donese ručak. debele piletine i kruha. tako je i u Iraku prigrlio istu civilizaciju koja se razvijala pod perzijskim uticajem.38 Gomile arapskog kovanog novca nedavno nađene u udaljenim mjestima sjevernih zemalja: Rusije. Stručnjaci -liječnici. bio je ogroman broj rukopisa koji su obrađivali i takve predmete kao što su hipnotizam. ni filozofije. I. ponio je sa sobom iz pustinje dubok smisao za intelektualna saznanja. natenane pije neko piće. nezasitljiv apetit za učenje i mnogo latentnih sposobnosti. 87 Vol. jede dunje i sirijske jabuke. Kao što je u Siriji prihvatio već postojeću aramejsku civilizaciju koja je bila pod uticajem kasnije grčke kulture. učitelji. — pod okriljem al-Ma'muna počeli su da igraju vidnu ulogu. jer je raskošan način života učinio ovaj period popularnim u istoriji i pripovijetki. bisere i oružje. uza što. Bulddn. metalna ogledala.str. a jedan drugi njegovim kanalima (anhdr). Za avanture mornara Sind-bada. passim. ni književnosti. koje čine jednu od najbolje poznatih priča u zbirci Hiljadu i jedna noć. Članovi svakog zanata i trgovine imali su svoje dućane na istoj pijaci fsugj40. Al-Khatib37 posvećuje čitav odsjek u svojoj istoriji bagdadskim mostovima. djelomično indo-perzijskom i sirijskom. Zatim opet legne da spava i kad se probudi. Saobraćaj između istočne i zapadne strane omogućavala su tri pon-tonska mosta slična današnjim bagdadskim mostovima. Finske39. 321. 111—17. 317 i slj. pravnici. tuđinskim uticajima. 18 Vidi str. koji se obično sastoji od supe. Izašavši iz kupatila. ukoliko osjeti želju za svježim voćem. sanskrita. 298. 75 godina poslije osnutka bagdadskog Kalifata narodi koji su govorili arapski imali su prevode glavnih filozofskih djela Aristotela. Arabljanski musliman. najbolje komentare neoplatonika i većine . I. ali ono što je učinilo ovaj period naročito slavnim u svjetskoj istoriji. 41 Vol. korisnik i baštinik starijih kulturnijih naroda koje je on pobijedio ili se s njima na bojnom polju sukobio. koji nije imao skoro nikakve vlastite ni nauke. žonglerstvo. Hunavna najprije vidimo poslije dnevnog jahanja u javnom kupatilu.

Perzija Samo u umjetnosti i lijepoj književnosti Perzija je mogla dati svoj originalni doprinos. Uđaba'. 1912). Original je donesen u Perziju iz Indije. prema kojoj treba upraviti poglede prilikom molitve. pored evropskih jezika. izgubio mnogo od svog izvornog karaktera. Ovo djelo. glavnog bibliotekara al-Rašidova46. VIII. još dok su živjeli pustinjskim 43 Od kraja devetnaestog stoljeća 'novi arapski svijet suočen je isa sličnim pariadom prevođenja. koji je odisao duhom pustinje i nosio pečat arabljanskog nacionalizma. kojim je bilo obdareno iransko stanovništvo Perzije. turski. str. Kasnije. Arapi nazivaju indijskim (Hirtđi)47. H. koje je povezivalo južnu Evropu sa Bliskim istokom. oni su svi tekli prema Grčkoj i poslije se vratili na Istok u obliku helenizma. i književnost se arapska. Među ostalim prevodima astronomskih djela ovoga vremena ističu se prevodi al-Fadla ibn-Nawbakhta45 (ča 815). u devetom stoljeću. vol. razvijala pod perzijskim uticajem. Njih. L. Yaqu't. rijeke čiji su izvori bili u starom Egiptu. Najranije književno djelo na arapskom jeziku koje je do nas došlo jeste Kalllah wa Dimnah (priče Bidpaia). treba napomenuti. 49—50. primajući glavne crte helenske i perzijske kulture. Ova je kultura. književnosti i matematike. za vrijeme vladavine Anusharwana (631—78). vol. Tabaqat al-Umam. U kulturnom životu semifekih Arabljana osjećala se jaka potreba za estetskim temperamentom. ZLATNI 285 životom. Prema tome je arapski prevod postao osnova za sve postojeće prevode. naročito na području filozofije. Pored perzijskog uticaja na arapsku umjetnost. On je. str. Islam je. To je pre-vod sa pahlaui jezika (srednji perzijski). jer su i sanskritski original i perzijski prevod izgubljeni. Isti indijski putnik također je sa sobom donio i jednu matematičku raspravu koja je omogućila da islamski svijet prihvati brojke koje su u Evropi poznate pod nazivom arapske. Arapski prevod je naročito važan. interesovale zvijezde. uključujući u taj broj. koji je kasnije postao prvi muslimanski astronom44. mada se opširan sadržaj djela može još naći istumačen u proširenom obliku u Pančatantri. koji je također prevod sa sanskrita. Duhovno buđenje T j. etiopski i ma-lajski. Fenikiji. 154 (771) jedan indijski putnik donio je u Bagdad raspravu o astronomiji. 268. Oko A. gdje je ona pomogla buđenju evropske renesanse. međutim. Babiloniji. više nego nauka i filozofija. a isto tako naučnih perzijskih i indijskih djela43. str.• Indija je vrlo rano poslužila kao izvor inspiracija. a u isto vrijeme dao je svoj doprinos. međutim. kojih ima oko 40. uglavnom sa francuskog d engleskog. bila napajana iz jedne te iste rijeke. Čuveni al-Khwarizmi (f ča 850) zasnovao je svoje nadaleko poznate astronomske tablice (zlj) na al-Fazarijevom djelu i objedinio indijski i grčki astronomski sistem. Islam je podsti-cao izučavanje astronomije jer je ona omogućavala određivanje pravca prema Kabi. Indijci su dali još jedan važan doprinos arapskoj matematičkoj nauci. hebrejski. koji je prevodio sa perzijskog na arapski. lizd. Judeji i. Nju je po Mansurovom naređenju preveo Muhammad ibn--Ibrahim al-Fazari (f između 796. i 806). preuzeo važno mjesto u srednjovjekovnom kulturnom jedinstvu. Mi ćemo kasnije vidjeti kako su Arapi u Španiji i Siciliji ovu istu rijeku ponovo skrenuli u Evropu. Cheikho (Beirut. koja se naziva Siddhanta (ar. Sind-hind). 44 Jj>a<id ibn-Atomad (al-Qadi al-Andaluai). zajedno s igrom šaha. 290—91. Arapskim naučnicima trebalo je samo nekoliko decenija da usvoje ono što su Grci stoljećima razvijali. Čak i na islandskom postoji prevod toga djela.medicinskih spisa Galena. koje je namijenjeno da u obliku životinjskih basni da vladarima pouke o VIJEK ABASIDA . decimalni sistem. Mas'udi. Arabljane su. VI. ali sve do ovog vremena nije bilo preduzimano nikakvo naučno istraživanje o njima.

dobra sreća. Zbog toga je 805. oblicima vladavine i istoriji. jedna od mnogih starih grčkih kolonija. koji su se u devetom stoljeću i poslije njega izdavali za Sabejce (ar. str. 317. filozofiji. 47 Vidi str. 318 (gdje ime dolazi u obliku Nlbakht ili Navbakht). Kada ga je kalif pozivao da pređe na islam. Aleksandrija. ali je jezik na kome se predavalo bio aramejski. Bakhtishuov sin Jibril (Gabrijel) uspio je da izliječi al-Rašidovu ljubimicu. Grad. 274. O i>bn-al-Muqaffi vidi Fihrist. Ibn al-Muqaffin prevod je. jer se sumnjalo u ortodoksnost njegove vjere. Mjesto 45 Perz. sjedište paganskih Sirijaca. 50 Ar. 1249. HMKO. 1289. Mnogi 'članovi ove porodice listakli su se u nauci o zvijezdama. U vrijeme arapskih osvajanja Plodnog polumjeseca duhovna baština Grčke nesumnjivo je bila najdragocjenije blago do koga su Arapi došli. god. 48 O štampanim izdanjima Kalllah wa-Dimnah vidi Svlvester de Sacv's (Pariš. T'ak'ar<i> vol. koja je u toku šest ili sedam generacija. stjecište istočne i zapadne 49 Objavljeno u Kairu. 2. Džundi-Šapur bio je poznat po svojoj medicinskoj i filozofskoj akademiji. kako ćemo kasnije vidjeti. ponovo ištampan u štamparija Bulšq. preveo je na arapski ibn al-Muqaffa(48.upravljanju državom. HI. 517 i slj. Sabi'ah ili Sabi'un)™\ Antiohija. God. I. Edesa (al-Ruha'). bez obzira da li se oni nalaze u raju ili u paklu52*. Haran. Oheilkho's (Beiirut. kao što su al-Aghd-ni. str. kalif al-Mansur obolio je od stomačne bolesti koja je zbunila njegove liječnike. to znači dva i po stoljeća. 1364. s obzirom na njegov stil. u raskošnom i slikovitom prikazivanju i u kitnjastom izražavanju. pa je on iz Džundi-Šapura50 pozvao nesto-rijanca Jurjisa51 (Dorđe) ibn-Bakhtishuha (t ča 771). Kihalll <alYaziji's. Jurjis je uskoro zadobio kalifove povjerenje i postavljen je za dvorskog liječnika. glavni centar hrišćanskih Sirijaca. Zanimanje naukom. Jurjisov sin Bakhtishu' (f 801) bio je glavni liječnik bagdadske bolnice za vrijeme al-Rašidove vlade. str. sa mnogim usponima i padovima. obraćenik na islam. 1905). izd. mada je ostao vjeran svojoj hrišćanskoj vjeri. On je ča 757. 266—9. 286 UMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO starog arapskog stila. držala skoro stalan monopol nad dvorskom medicinskom praksom. on bi odgovarao da više voli biti u društvu svojih otaca. 765. koji je snažan. al-<7qđ al-Farld i alTurtushijevo djelo Siraj dl Muluk*9 puna su aluzija na ranije indo-perzijske izvore. starješinu tamošnje bolnice. od histerične paralize pretvarajući se da je hoće u javnosti svući. Jundavsabur. u velikoj mjeri se ponovo javio uglačan i neprirodan način izražavanja kakav je vladao za vrijeme Sasanida. nazvan prema svom osnivaču Sasanidu Sha- . str. robinju. 48 Fihrist. god. bio spaljen. iibn-Khallikan. vol. Arapska istoriografija. kao i draguljski i drugi zanati. 118. nawbakht. Nauka se te institucije zasnivala na staroj grčkoj tradiciji. u ono doba smatralo se isključivim monopolom jedne porodice i prenošeno je s oca na sina. Ibn-Baktishu' postao je u Bagdadu osnivač slavne porodice. rađena je po perzijskim izvorima. Arapska literarna djela. imenovan privatnim kalif ovim liječnikom53. osnovao veliki Anusharwan. (Beinut. zara-tustrovac. naročito kada je riječ o dvorskom ceremonijalu. Zato se helenizam pokazao najvitalnijim od svih stranih uticaja u arapskom životu. 1816). ditd. koju je oko 555. L. umjetničko djelo i poslije njega će se u arapskoj prozi abasidskog perioda vidni tragovi perzijskog stila osjećati u pretjeranoj eleganciji. odsječan i sažet. 1888). 1306.

str. Tako bi prezime značilo »Isus je oslobodio«. koje su za njih vršili njihovi podanici Jevreji. u prvo vrijeme bili su ovisni o pre-vodima. Al-Ma'mun i njegovi neposredni nasljednici sav ovaj posao povjerili su uglavnom novoosnovanoj akademiji. 125. 57 Str. Al-Ma'munu pripisuju odašiljanje izaslanika caru Leonu. pribjegavalo se prostoj transkripciji s izvjesnim adaptacijama58. 56 Ibn-Khaldun. 226—7. Ovi sirijski nestorijanci. mnoga grčka djela bila su najprije prevedena na aramejski (sirijski). gdje su ne samo crkvene nego i naučne i filozofske studije bile njegovane — svi ti gradovi služili su kao centri iz kojih se helenizam širio na sve strane. koji se u mnogim pogledima pokazao najvažnijom obrazovnom ustanovom poslije osnivanja Aleksandrijlskog muzeja u prvoj polovini trećeg stoljeća pr. grčkih rukopisa. kojih je bilo mnogo. str. str. pagani i. u paihlaiuiu glasi »bokht« i znači »oslobodio je«. vol. neovisno jedni o drugim. 486. 53 Ibn-al-'Ibri. iprema ikojem je d dobio ime. za njim se doslovno povodi ibn-abiUsaybi<ah. Fihrist. čak u Carigrad radi traženja grčkih djela. str. koje je naročito preduzimao Harun. Anqirah. Pošto Arabljani nisu znali grčki. i bezbroj manastira u Siriji i Mezopotamiji. Razni pljačkaški upadi u »zemlju Rimljana«. vršili su sporadične prevode grčkih djela hrišćani. <str. prema tome. str. Helenizam ZLATNI 287 filozofije. 51 Isp. gotovo čitavo stoljeće. Abasidska era prevođenja trajala je poslije 750. stajao je na mjestu današnjeg sela Šahabad u Kuzistanu. akademije i prevodilačkog biroa. postali su na taj način najjača veza između helenizma i islama i. 830. 55 Ar. koja je naučavala da se vjerski tekstovi moraju podudarati sa zdravim razumom. Do ovog vremena. n. ikoju iibn-abi-Usavlbi'iah smatra sirijskom 'riječju. jumatrlya (geo VIJEK ABASIDA . Qifji. neku vrstu kombinacije biblioteke. u Bagdadu svoju čuvenu Bayt al-Hikmah (kuća mudrosti). Jevreji i skorašnji obraćenici na islam. u jugozapadnoj Perziji. Grčki uticaj dostigao je svoju kulminaciju za vrijeme al-Ma'-munove vlade. između ostalih zaplijenjenih stvari.purai I. vol. 54 Vidi str. u prvom redu iz Amo-rija i Ankire55 (Ankare). Autor djela Fihrist57 to izražava na taj način što mu se Aristotel prikazuje u snu i uvjerava ga da nema nikakve razlike između razuma i vjerskog zakona. najraniji orijentalni prenosioci grčke kulture velikom dijelu sadašnjeg svijeta. među kojima i Euklida56. »Bakht«. 52 Ibn-al-'Ibri. Muqaddamah. Na mjestima gdje se nije mogla naći ekvivalentna arapska riječ ili gdje se nije razumio grčki termin. 215. 58 Odatle sljedeće arapske riječi: arithmatlqi {aritmetika). I. a poslije sa sirijskog na arapski jezik. 243. str. koja znaiči »sluga«. I. 296. u prvom redu. Kažu da je sam Mansur kao odgovor na svoju molbu primio od bizantijskog cara veći broj knjiga. Racionalističke tendencije ovog kalifa i njegovo pristajanje uz mutazilitsku doktrinu. Helenizam je morao proći kroz sirijske prevode prije nego je našao pristup u arapske duše. Rukovodeći se svojim političkim principima. Jermencu. koji su najprije prevodili na sirijski. prevađala se riječ po riječ. U slučajevima teških odlomaka. 326. 401. ibn-ail-'Ibri. 213—15. al-Ma'mun je osnovao god. Ya(qubi. a tek onda s aramejskog na arapski. e. imali su za posljedicu donošenje. dovele su ga da traži dokaze za svoje stavove u filozofskim djelima Grka. god. Pošto je većina prevodilaca bila aramejskog (sirijskog) porijekla. 134—5. str. što !bi moglo značiti »Shapurov logor«. nestorijanski hrišćani.

e. koje je kalif donio iz Ankire i Amorija65. 809—73).. tj.) i Ptolemej (živio u prvoj polovini drugog hrišćanskog stoljeća). njegov prevod na arapski. str. Prema tome. jailsajah (filozofija). e.. • živa ju. e. 227. 288 UMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO Prevodioci na arapski nisu se interesevali za grčka djela literarnog tipa. i. ikslr (eliksir). .) i Pavle iz Egine (živio ča 650. jighrdflyah (. ibrlz (čisto zlato). Kolso/iZ Ikhwdn izd. indeks. passim. 63 Vol. kako ga Arapi na11 II l ILI U 7 fr frU fv AoifrUvJ . str. svaki bi tada bio pametniji od Aristotela«66. 220. koju su izložili Ga-len (f ča 200.geografi!ja). Na tom području i dalje je suvereno vladao perzijski uticaj. »Ako bi se glupost od koje ti boluješ preobrazila u inteligenciju i podijelila među stotinu kratko vi-dih ljudi. veliko Ptolemej evo astronomsko djelo62. Khayr-al-DJn al-Zirikl (Cairo. 273.bi se razli kovao od Mesue Mlađega (Masawayh al-Mariidlni). Kada ga je jednom prilikom neki dvorski ljubimac uvrijedio. kakvu su začeli Platon i Aristotel i objasnili neoplatoničari. Hunayn je bio 'ibadi. jakobitski liječnik koji je živio na dvoru fatknidsfeog 'kalifa ail-Hakirna u Kairu i umro 1015. 291.)60. ili Mesue Major (Stainijii). i slj. iz Ruhe (-f. T-r • i -rt — /-r • . str. jedan od najvećih naučnika i najplemenitijih karaktera toga doba. athlr (eter). nije uspostavljen nikakav bliži kontakt između arapskog duha i grčke drame. pr. za koga tvrde da je za al-Mansura preveo važnija djela Galena i Hipokrata (živio ča 436. izd. Jedan od pionira prevodilaca sa grčkog bio je abu-Yahya ibn-al-Batriq (f-između 796—806). 41. van Vloten (Levden. da .857). vol. ZLATNI VIJEK ABASIDA . on mu je ovako odgovorio. Yuhanna je bio u službi kod al-Rašidova nasljednika. . urghun (organ). str 64 U latinskom Mesue (Mesua). 380. Očigledno. čiji su zastupnici bili Euklid (živio ča 300.785)59. Mafatlh al-<Ulum. n. Vidi abu-'Abdullafa a>l-Khwartizmd. svi ovi raniji prevodi nisu dobro rađeni i morali su biti podvrgnuti reviziji i preradi za vrijeme vlade al-Rašida i al-Ma'muna. grčke poezije i grčke istorije. 176. n. I. QLfti. vol. najzad grčka filozofija. maronit. Isp. e. 62 Y. tj. uglavnom iz područja medicine. G. i kao mladić vršio je službu liječničkog pomoćnika kod liječnika ibn59 Ibn-al-'Ibri. Euklidovi Elementi i Almagest. passim. 1895). sirijski hrišćanin Yuhanna (Yahya) ibn-Masawayh64 (-}. pr.). 150—51. muslqi (muzika). n. najveća). 61 Fihrist. asturlab (astrolab). Homerovu Ilijadu djelomično je na sirijski preveo Thawafil (Teoiil) ibn-Tuma. učenik Jibrila ibn-Bakhtishua i učitelj Hanayna ibn-Ishaqa. 60 Ibid. U prvom redu grčka medicina.metrija). ibn-abi-Usaybi<aih. možda su u isto vrijeme prevedeni. zatim grčka matematika i srodne nauke. str. nestorijanski hrišćanin iz Hire. Fihrist. 65Ibn-al-'Ibri. arapski al-Majisti ili alMijisti (izvorno od gr. ako je podatak o tome kod al-Mas udija63 ispravan.a'qubi. n. str. str. I. str. 1928). Iz ovog ranijeg perioda je i drugi prevodilac. VIII. str. maghnatls (magnet). megiste. za koga tvrde da je za al-Rašida preveo izvjesne rukopise. bio je Hunayn ibn-Ishaq (Joanmtms. al-Mahdijev astrolog. Prevodioci Hunavn ibn Ishaa Seik (P°glavica) prevodilaca. 175. ali očigledno ckugi korak nije izvršen kao u drugim slučajevima. naučne su grane koje su poslužile kao polazna tačka na ovom putovanju duhovnih otkrića. a za jednog drugog patrona Ptole-mejev (Quadri partitum61.

koje sadrži deset od šesnaest kanonskih Galenovih knjiga. str... očigledno. str. e. u razne grčke pokrajine u potragu za rukopisima. ibiđ. Fizike (Tabi'iyat) i djela Magna Moralia (K. str. JSTs 1075. 74 Ibid. 72 Fihrist. str. srećom. Ali on nije postigao najveću slavu kao prevodilac. vol. bez sumnje. str. 244. 94—5. ibn-al-'Ibrd. 295. 70 Fihrist. I. Do nas nije došao Hunaynov arapski prevod Starog zavjeta sa grčkog izdanja Septuaginte79. 38. 297. Sedam knjiga Galenove anatomije u grčkom originalu je izgubljeno. n. 1938). u kome je imao za saradnike svoga sina Ishaqa68 i svog nećaka Hubaysha ibn--al-Hasana69. 187—8. 42. a zatim je izvršio prevod sa sirijskog na arapski sin Ishaq. 58 Ibn-Khallikan. str.iUsaybd'ah. str. prevođenje sa sirijskog na arapski72. ibn-abi-U§aybi<ah. Catalog of the Garrett Collection oj Arabic Manuscripts (Princeton. str. najprije preveo otac sa grčkog na sirijski. vol. I. npr. str. 1.) vidi Hitrti.. 71 On je također pire veo sa perzijskog na arapski. 19 — Istorlio 3")Dfl 290 1928). npr. str. 248. 249. ali se svojski preda učenju grčkog jezika. 75 Ibid. 1. n. vol. ostale sačuvane u arapskom prevodu78. 77 Ibn-abi-Usaybii(ah. koji su se samostalno bavili istraživačkim radom.289 -Masawayha. koje je on podučavao. 89 S nadimkom al-A<sam ziato što je bio sakat u ruku. vol. I. str. 250.. 203. I. mali mjesečno oko 500 dinara (250 funti sterlinga) i da mu je al--Ma'mun u zlatu plaćao težinu knjiga koje je prevodio. 188—9. a takođe i Platonove Države (Siyasah)7* i Aristotelovih Kategorija (Maqulat)''*. Ibn-ab. str. 78 O rukopisu još jednog djela al-$ind'ah al-Saghirah. 297. god. Hunaynove prevodilačke sposobnosti može potvrditi izvještaj da su on i drugi prevodioci. 99. Poslije je ovaj kalif imenovao Hunavna nadzornikom biblioteke svoje akademije i u tom svojstvu Hunayn je vodio nadzor nad cijelim prevodilačkim radom. On je poslije toga stupio u službu Jibrila ibn-Bakhtishua. U mnogim slučajevima Hunayn je. dok su bili u službi sinova ibn-Shakira. a njegove kolege drugi dio posla. 87 Ibn-al-'Ibri. 87. str.). str. dječak sa suzama u očima napusti službu kod Masawayha. kopirao ga je Qifti. str. 73 Fihrist. pri88 Fihrist. kakvi su. str. a koje nosi datum 572. 79 Qifti. (1176. Pretpostavlja se da je između ostalih stvari Hunayn izvršio pripremne radove oko prevođenja Galena. ličnog liječnika kalifa al-Ma'muna. 28. vol. Od mnogih djela koja se pripisuju njemu neka. Između ovih radova svakako njegov najveći je doprinos prevod sa grčkog na sirijski i arapski skoro cijelog Galenovog naučnog opusa77. nego kao liječnik-praktičar kada ga je kalif al-Mutawakkil (847—61) . Qifti. 298. 185. Fihrist. str.. koji je bio bolji poznavalac arapskog jezika73 i proslavio se kao bolji prevodilac Aristotelovih djela. Njega su kasnije poslala tri visokoobrazovana sina Muse ibn-Shakira. treba pripisati ovoj dvojici njegovih pomoćnika i drugim naučnicima i članovima njegove škole. 76 Qifti. Shvativši kao izazov jednu pogrdnu primjedbu svoga šefa da narod Hire nema ništa zajedničkoga sa medicinom i da bi za njega bolje bilo da je napusti i zaposli se u mjenjačnici novca na pijaci67.hulqlyat)™. izvršio prevod sa grčkog na sirijski. str. 246. 252. bili 'Isa-ibn-Yahya70 i Musa ibn-Khalid71. Hipokrata i Dioskorida (živio ča 50. ali su. I. 5. e. 80. Faris i Abd-al-Malik. 116 = de Slane. Aristotelovo djelo Hermeneutica je. str.

str. Moja vjera naređuje da činimo dobro i našim neprijateljima. ss Fihrist. s« IbnKhallikan. naime. Međutim. vol. Za vrijeme al-Mutawakkilove vladavine njihov je grad postao sjedište filozofske i medicinske škole koja je ranije bila prenesena iz Aleksandrije u Antiohiju. vol. među koje treba ubrojiti djela Arhimeda (•f212. <!lb. 80 Ibn-<abi-U§aytbi<iah. svaki se liječnik zakleo da neće nikome davati smrtonosne lijekove«8i Za Hunayna ibn-Ishaqa al-clbadija ibn-al-'Ibri i al-Qifti kažu da je »izvor znanja i rudnik vrline«.)85. I. ZLATNI 291 VIJEK ABASIDA Thabita je u njegovom velikom radu naslijedio njegov sin Si-nan (f 943). njegova dva unuka Thabit (f 973)88 i Ibrahim (t 946)89 i jedan njegov praunuk abu-al-Faraj90. str. i 833). pr. 327. I. str. Thabit je. npr. Njemu se općenito pripisuje da je prvi preveo Eukli-dove Elemente i Ptolemejevo djelo Almagest. 177. Njegov patron ga je. 1876). revidirao raniji Hu-naynov prevod Euklida86. Lecleirc. osudio na jednogodišnje zatočen je zato što je odbio da uz veliku nagradu spravi otrov za jednog kalif ovog neprijatelja. 267. 262. 82 L. Svi su se oni istakli kao prevodioci i naučnici.) i Apolonija iz Perge (r. vol. Haranijanska škola matematičkih i astronomskih prevodilaca za predšasnike je imala al-Hajjaja ibn-Yusufa ibn-Matara (živio između 786. Histoire de la medicine arabe (Pariš. 83 Njego vio dgelo al-Dhakhlrah ji 'lim al-fibb izdao je G.imenovao svojim privatnim liječnikom. čije prvo ime abu-'Abdullah Muhammad (ibnJabir ibn-Sinan) ukazuje da je on prešao na islam. 81 Ibn-al-'Ibri. Hunavn je odgovorio: »Dvije stvari: moje vjersko uvjerenje i moja profesija. str. vol. str. Thabit ibn. 87 ibn-aibd-Usaybi'ah. Kada su ga ponovo priveli kalifu i ovaj mu zaprijetio smrću. str. UMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO u stvari pseudo-Sabijci. On je našao patrona u kalifu al-Mu'tadidu (892—902) i ubrzo postao njegov lični prijatelj i gost njegova stola87. on je mirno odgovorio: »Ja sam svoju vještinu učio samo za dobrotvorne svrhe i ni za šta drugo«80. Sobni (Cairo.Upravo kao što je Hunavn stajao na čelu ne-Ourrah storijanske grupe prevodilaca. str. šta ga je sprečavalo da ne spravlja smrtonosni otrov. 251. Ovi Sabijci štovali su zvijezde pa su zato od pamtivijeka mnogo interesa pokazivali za astronomiju i matematiku. a Lekler (Leklerc) proglašava ga za »najveću figuru IX stoljeća« la plus grande figure du IXe siecle). Albategnius ili Albatenius kod latinskih autora). Očigledno je da je on izvršio pripreme za dva prevoda prvog djela. štaviše i za »jednog od najvećih umova i najboljih karaktera s kojim se susrećemo u istoriji« (une des plus belles intelligences et un des plus beaux caracteres que l'on rencontre dans l'histoire«82. n. pr. međutim. Njemu se pripisuje prevođenje većeg dijela grčkih matematičkih i astronomskih djela. 29«. . Moja je profesija osnovana za dobrobit čovječanstva i radi samo za njihovu olakšicu i -ozdravljenje. Oni su vršili ispravke na ranijim prevodima. koija ise popunjavala iz redova paganskih Sabijaca84 u Haranu (stari grad Carrhae). jer se on nije bavio prevodilačkim radom. 187—8. 251—2. n. a koliko tek više našim prijateljima. Vidi str. 139. ibn-al-'Ibni. I. poslije Thabita najveće sabijsko ime je al-Battani (f 929. I. tako je Thabit ibn-Qurrah83 (ča 836—901) bio na čelu druge grupe. počiva na njegovim originalnim radovima iz područja astronomije. Kad ga je zatim upitao kalif. Pored toga. koji ga je uvjeravao da je samo htio provjeriti njegovu Ijekarsku neporočnost. Al-Battanijeva slava. e. Thabit i njegovi učenici živjeli su u ovoj sredini.. e.

dok su se al-Rašid i al-Ma'mun zadubljivali u grčku i perzijsku filozofiju. 19* 292 UMAJADSKO I ABAS1DSKO CARSTVO djela koja pripisuju »grčkom filozofu«. Al-Hajjajov prevod čuvenog astronomskog djela Almagest izvršen je 829— 30. prema savremenim izvorima. 262—^3. str. 12 Fihrist. Do desetog stoljeća arapski jezik. 98 Str. Posredstvom Avicene (ibn-Sina) i Averroesa (ibnRushd). 272. 97 Vol. Fihrist. uskoro su postali. temelj humanističkih studija islama. 235—6. Još jedan kasniji prevodilac matematičkih i filozofskih djela bio je Qusta ibn-Luqa (f ča 922). prije nego je Hunavn pripremio svoj prevod. str. kao i Porfirijev Isagoge (Uvod). Ovaj položaj on je zadržao sve do današnjeg dana. Qift-i. str. i slj. str. str. preobrazio se na čudan i jedinstven način u gipko sredstvo . Qiftf. Prvi pokušaj prevođenja djela Almagest učinio je još za vlade Yahye ibn-Khalida ibn-Barmaka92 al-Rašidov vezir.. a poslije Muhameda prevashodno jezik objave i vjere. prirodno. Naročito se u sufizmu. 88 Ibid. str. koji je postao nadbiskup svoje crkve. Abu-al-Wafa' Muhammad al-Buzjani al-Hasib93 (940—97. 95 Fihrist. a poslije njega alQifti98 citiraju ništa manje nego 100 88 Ibid. koji je rođen u Takritu god. 264. ispoljio uticaj neoplatonizma. kako ćemo kasnije vidjeti. 288. izjavio je jednom prilikom piscu djela Fihrist96 da on za dan i noć prepiše prosječno 100 listova. platonizam i aristotelijanizam prokrčili su sebi put u latinski jezik i izvršili presudan uticaj na srednjoevropski skolasticizam. str. str. 267—8. hrišćanin iz Balabaka. dibn-aibi-Usaybi(aJi. 224—6. slobodno se može reći da su sva postojeća Aristotelova djela (mnoga od njih. i abu-'Ali 'Isa ibn-Zur'ah iz Bagdada (f 1008)95. str. str. muslimanskom misticizmu. vol. Jer. 91 Fihrist. god. Yahya. bila su neautentična). u koji je u arapskom prevodu ulazila Ari-. 98 Str. str. str. Ibn-abi-Usavbi'ah97. 94 Str. a umro je u Bagdadu 974. pored Arapske gramatike. 226. hasib znači »mate matičar«. I. koji je u predislamskom periodu bio samo jezik poezije. postala dostupna arapskom čitaocu. njihovi savremenici na Zapadu Karlo Veliki i njegova vlastela. Jakobitski autori zanimali su se revidiranjem postojećih izdanja Aristotelovih djela ili pripremanjem novih prevoda. On je bio najveći muslimanski astronom i matematičar. 245—6. I'sp. čiji su predstavnici bili Yahya ibn-'Adi. 265. I. 295. d slj.jedno za al-Rašida i drugo za al-Ma'muna91. 428. Prije nego što se završio period prevođenja. 34. sa jednog ranijeg sirijskog prevoda. Poslije ovog dugog i plodnog perioda prevođenja u toku vladavine prvih Abasida slijedio je period originalnih doprinosa. Isp. 264. Qiftd.stotelova Retorika i Poetika. str.. zahvaljujući u prvom redu njihovu uticaju. Fihrist94 donosi listu od 34 njegova originalna djela. Muslimani su prihvatili mišljenje neoplatonskih komentatora da je Aristotelovo i Platonovo učenje (Aflatun) u suštini isto. ali njegovi rezultati nisu zadovoljili. arapski se svijet upoznao sa neoplatonskim teorijama i misticizmom. ili 998) pokušao je kasnije da izvrši adaptaciju ovog djela. 893. Sve se ovo događalo dok Evropa skoro ništa nije znala o grčkoj misli i nauci. 90 Oifja. 93 Buzdžan u Kuhistanu bio je njegovo rodno mjesto. 57—9. Osim toga. mučili su se kako će napisati svoja imena. o čemu ćemo raspravljati u jednom kasnijem poglavlju. 57. U drugoj polovini desetog stoljeća javili su se jakobitski ili mo-nofizitski prevodioci. Aristotelov logički Organon.

uvijek donosio posljednju odluku u državnim stvarima. VII. dtr. U periodu slabljenja njihovi podanici počeli su da ih obasipaju takvim ekstravagantnim titulama kao što su khallfat Alldh (božji kalif) i kasnije žili Alldh'ala al-ard (božja sjena na zemlji). Tunisa.. 2 Vidi Ya<qulbi. koga je opet naslijedio njegov sin al-Mahdi2. koja se završila ubistvom al-Amina (septembar 813). Aba-sidi su s početka isticali religiozni karakter i dostojanstvo svoje funkcije kao imamata. sve do Španije. al-Ma'mun je preoteo . On je podijelio carstvo između njih dvojice. Iskoristivši narodnu reakciju protiv bezbožničkog stava posljednjih Uma jada. vol. koji je bio darovitiji. duž cijele sjeverne Afrike. Sirije i Palestine. koji su zasnovali uma-jadski kalifi. Al-Saffah je imenovao svoga brata al-Mansura. Poslije ogorčene borbe. 261—2. str.. međutim. II. vol. IMITACIJA ARAPSKOG DINARA IZ 157 (774 n. 236. str. Osmi kalif al-Mu'tasim bi-Allah (833—42) i svi ostali kalifi abasidske dinastije koji su poslije njega došli uzimali su počasne titule koje su ih dovodile u vezu s Alahom. Alžira i Maroka svoje najljepše misli izražavali su jezikom Arabljana. Kalif je. Vladajući kalif je obično za svog nasljednika određivao jednog od svojih sinova prema kojem je pokazivao osobitu naklonost ili ga smatrao sposobnim. str.). izvor sve vlasti. prihvatila je s istim rđavim posljedicama i dinastija Abasida i ostala mu vjerna kroz čitav tok svoje vladavine. zatim Egipta. svoj ih vojnih funkcija na vojskovođu (amir). sudačke na suca (qadi). Poslije tih vremena narodi Iraka. One su zadržane sve do posljednjeg otomanskog kalifa. a njemu je nasljednik bio njegov brat Harun al-Rašid8. za drugog nasljednika. u najmanju ruku u teoriji. 437. i si.za izražavanje naučne misli i prenošenje najuzvišenijih filozofskih ideja. a na poleđini izvrnuto OFFA REX. POGLAVLJE XXV ABASIDSKA DRŽAVA Abasidski kalif Na čelu države stajao je kalif. Harun je odredio svoga najstarijeg sina al-Amlna za svog prvog. 278. 294 UMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO munu vlast nad Kurasanom sa Marvom kao prijestonicom4. vol. 3 Fakhri. ANGLOSAKSONSKI ZLATNI NOVAC. a svog mlađeg sina. On je mogao. i si. e. 523.. 472. Pogrešno postavljen princip nasljedstva. III. a stvarno je i prenosio vršenje svoje civilne vlasti na vezira (wazlr). a vršen je. Na prednjoj strani stoji napisano shahddah. Rabati. ili nekog od svojih rođaka koga je držao najkompetentnijim za taj položaj. str. U međuvremenu on se učvrstio kao jezik diplomatije i uglađenog saobraćaja od centralne Azije.. ali je to isticanje u kasnijim godinama raslo u obrnutoj proporciji sa njihovom stvarnom moći. Ovim je titulama najprije bio počašćen al-Mutawwakkil (847—61)1. Iza al-Mahdija je došao njegov najstariji sin al-Hadi. Fakhri. koji je bio. ostavivši al-Ma'1 Mas'uda. U svom vladarskom držanju i ponašanju prvi su se bagdadski kalifi držali perzijskih manira.

Kalifat. 380—92.. a ko nas sluša. ne sluša ni boga. str. a i kalif je 4 Ya<qubi. god. Al-Mu'tasima je naslijedio njegov sin al-Wathiq -f. koji je bio istaknuta dvorska ličnost. Ličnosti kalif ovoj dodjeljivao se dvorski komornik (hajib). al-Ma'munova ujaka Ibrahlma ibn-al-Mahdija. str. koje su služile za mučenje. i slj. 5 Isp. kada se on ogr-nuo zelenim šiitskim ogrtačem mjesto crnim abasidskim i odredio za zakonitog nasljednika Ali j inog pristalicu 'Ali al-Ridu. D. god. (1942). jula 817. samo su šestorici bili neposredni nasljednici njihovi sinovi. 205. To isto je običavao učiniti upravitelj s imovinom potčinjenih službenika i privatnih građana. 292. Poslije^ kalifovanja al-Muqtadira (908—32) vezira je istisnuo amir al-umard'. 500. Nadsvođene podzemne prostorije. Bio je običaj da vezir konfiskuje imovinu upravitelja koji više nije bio u milosti. vezir je često bio svemoćan. Međutim. bio veliki. Sve do 819. 255—63. Vezir sa neograničenom vlašću imao je u svim stvarima suverenu vlast izuzev u postavljanju svoga nasljednika. a bog će dati onome ko njega sluša da uđe u raj. Vezir s ograničenom vlašću nije^ preduzimao ništa na svoju ruku. vol. Zato onaj ko njega sluša. XVI. ograničeni). Al-Mawardi9 i drugi pravni teoretičari razlikuju dvije vrste vezirata: tafwld (sa punom vlašću. Četiri godine kasnije. naravno. Fakhri. koja je bila na strani sinovljevoj. uče^tvo^ao je u velikoj mjeri u uživanjima haremskog života. S. Athdr al-Uwal fi Tartlb ail-Duwal (Cairo. Tanbih. On je postavljao i uklanjao upravitelje i suce. yezir Poslije kalifa. imao je veliku moć i kao kalifov velikodostojnik.. ifbn-al-'Ajbbaiais. Vezir je vršio službu u ime kalifa kao njegov alter ego (drugi ja). vol.847). pojavljuju se prvi put u arapskoj istoriji. Uz dvorskog astrologa. Malo prije svoje smrti al-Ma'mun je zapostavio svoga sina al--'Abbasa i odredio za svog nasljednika njegova brata al-Mu'tasima. Mas-udi. 345. neograničeni) i tanfidh (samo s izvršnom vlašću.ne sluša ni nas. Od 24 kalifa. čija je dužnost bila da pred kalifa uvodi akreditovane poslanike i dostojanstvenike. Na taj način on je ubrzao pobunu armije. str. čak je i svoj položaj po principu nasljeđa prenosio na druge. boga sluša. str. Na bagdadskom dvoru nalazio se i dželat. šest godina poslije smrti svoga predsasnika. II. postao prijeko potreban pratilac abasid-skog prijestolja. Goitein u Islamic Culture. ABASIDSKA DRŽAVA 295 opet kažnjavao istom kaznom svrgnutog vezira7. nas sluša. nego je svoje dužnosti svodio na izvršavanje kalif ovih naređenja i na pokoravanje njegovim instrukcijama. Ovaj su položaj kasnije držali Buvejhidi. Gubitak imanja često je bio popraćen gubitkom života. str. čija je vladavina trajala skoro dva i po stoljeća (750— 991). razjareni stanovnici Bagdada izabrali su za kalifa. zapovjednik nad zapovjednicima. 1295). onaj ko ne sluša našeg vezira. . U aktu :nii\n kalif al-Nasir (1180— 1225) postavlja novog vezira imamo izvanredno dobar dokumenat za teoriju »božanskog prava« prenošenja vlasti na opunomoćenika: Muhammad ibn-Barz al-Qummi je naš zastupnik na cijeloj našoj zemlji i kod svih naših podanika. a bog će onome ko ga ne sluša dati da uđe u pakleni oganj6Jednako kao i kod Barmakida. al-Ma'mun nije uspio ući u prijestonicu carstva. str. i dželat je (obje funkcije su perzijski importi). a ko ne sluša nas. po položaju je odmah dolazio vezir (wazir). Njegov je uticaj. Ovaj visoki položaj stajao je pod uticaj em perzijske tradicije5. 62. Mjesečna vezi-rova plata za vrijeme kalifovanja alMu'tadida iznosila je tisuću dinara. teoretski naravno. u sa-glasnosti sa kalifom.. Na kraju je osnovan naročit »konfiskacioni biro«8 kao redovno vladino odjeljenje. s kojim se završava slavni abasidski period. 6 Fakhri.

zlato i srebro. 167. Ponekad su ti šefovi bili designirani veziri. i dalje je bio istaknuta ličnost u kalifovoj vladi. uključujući i Aleksandriju. uključujući i Hims. 9 Str. U izvore državnih prihoda ulazio je zekat.000 dirhama.34019. Muslimani. Ibn--Khurdadhbih16 nabraja velik broj stavaka iz kojih možemo izračunati da je porez Sauada u novcu i naravi iznosio 78. jer su. pokretnine. stara Babilonija). koji prikazuje dohotke u prvoj polovini trećeg muslimanskog stoljeća. Amedroz (Beirut. međutim. kod ibn-Khalduna. kod Qudamaha. kako smo ranije čuli. koji su Otomani iznuđavali od nemuslipianskih podanika za oslobađanje od vojne službe. Sačuvana su tri takva izvještaja: najstariji. ali je njihov položaj uvijek bio podređen pravom veziru. kao što znamo odranije. Hilal ai-§abd'. nema dovoljno podataka u razasutim zabilješkama koje bi nam mogle garantovati konačne rezultate. predsjedavao je savkancelariia Jetu' čiJi su članOvi bili šefovi raznih državnih odjeljenja. VI. sve ove provincije carstva 331. Drugi glavni izvori državnih prihoda bili su porezi stranih neprijatelja.000.350 dirhama Ovdje su uključeni i porezi u naravi. F. Službeni poreznici vodili su brigu o zemlji.000. drugi. Kurasan 28. Sirija — Palestina13 14.000 . v»l. Od svih ovih pojedinosti porez na zemlju donosio je najveći prihod i činio je glavni izvor prihoda od nevjernika. U kasnijim vremenima jizyah je odgovarao al-badal al-'askari (Kletvenički danak). 19—20. Sto se tiče rashoda. mada je veći red vladao u državnim poslovima.000 dirhama. i o opadanju dohodaka za vrijeme narednih stoljeća. i treći. 8 Isp. Sirije — Palestine18 29. kao i u vrijeme Umajada. novac od primirja. Pod Abasidima je državna mašinerija postala mnogo komplikovanija nego ranije. iz Kurasana 37. mal. Sav ovaj prihod u ovo vrijeme bio je 7 Iibn-al-Aithir. Kurasana i potčinjenih teritorija 44. Prema ibn-Khaldu-nu12. 1904). pp-reski biro (dlwdn al-kharaj). robovima i sužnjima. nisu plaćali glavarinu. 59:7). iz Sirije — Palestine.000.000 dirhama15. UMAJADSKO I ABAS1DSKO CARSTVO poznat pod imenom faj/' (isp. malu i sličnim stvarima. str. omogućavali kalifima da žive na velikoj nozi. uključujući zlato i srebro.040. Zekat se plaćao na obradivu zemlju. Različiti izvještaji o državnim prihodima koji su do nas došli iz vremena abasidske vladavine svjedoče o velikom blagostanju koje je vladalo u prvom stoljeću te vladavine. porez na zemlju (kharaj)10 i desetine ubirane na robu vlasnika nemuslimana koja se uvozila na muslimanski teritorij.000.860. siročadi. Mi smo. a iz cijelog carstva 388. obaviješteni da se prilikom smrti al-Mansura u centralnoj blagajni nalazila svota od 600. godišnji zemljišni porez koji je u novcu platio Sauad (donji Irak. glavarina od podanika nemuslimana (jizyah). str. izd. Iz zaključnih računa Qudamaha14 može se zaključiti da je prihod u novcu i u naravi iz Sauada iznosio 130. 306.000. naročito u poreskom sistemu i sudskoj administraciji. Pošto su vladi najviše briga zadavale finansije.850.319. 37. kod ibn Khurdadhbiha. trgovinsku robu i druge oblike imovine koji su se mogli povećavati bilo prirodnim prirastom bilo investiranjem. 0 Do ovog vremena diferencijacija između jizyah d khafrdj jasno je -bila zacrtana. održavanje džamija.929.200.265.000. cesta. 33—47. za prihode nešto kasnijih godina.800. a čitavog carstva 299. dobrovoljcima svetog rata. jedini zakonit porez obavezan za svakog muslimana. ne uračunavajući ono što je plaćeno u naravi. Tuhfat al-Umara' f i Ta'rlkh al-Wuzara'.000. mostova i za opće dobro muslimanske zajednice11. ili finansijsko odjeljenje (bayt al-mal) kao najvažnija ustanova.500.000.846. međutim.340 dirhama17. Sav novac skupljen od vjernika bio je izdavan iz centralne blagajne kao pomoć vjernicima: ubogim. H. strancima. Vidi str. u stvari veliki vezir. 15. isključujući poreze u naravi. Šef toga odjeljenja.724. iz Egipta. Koran.291.000. možda pod al-Mu'tasimom. Kalif ga je upotrebljavao za plaćanje trupa. koji govori o prihodu pod al-Ma'munom.000. bile su ostavljene savjesti svakog pojedinog čovjeka. iznosio je u vrijeme al-Ma'muna 27. zadržan je. koji se često naziva »nadziratelj poreza«.000 dinara i Egipat 23.Poreska Vezir.

Nor-manski kralj Rođer II (1130—54) uveo je ovu instituciju na Siciliji. 18 Klinasrin i drugi pogranični gradovi. on daje različite brojke na različitim mjestima i na njegovim listama suma se ne silaže sa navedenim podacima na (pojedinim mjestima. Huart. Tamaddun. Qudamah. 15 Samo u novcu 8. vol. Damasik. i slj. I. str. Histoire des Arabes. str. 249. u njoj je bilo preko 900. unije mi jasna ni tačna. 764. I (Wienna. 376. VI. 18 Porezi Rinasrdna. str. 356. bdijenje nad održavanjem javnog morala i sprečavanje djela zakonom zabranjenih. 12 Muqaddamah. str. Ovu je praksu očigledno preuzeo i abasidski kalif al-Mahdi.00021. Al-Mawardi26 ubraja.227. str. Njegovi nasljednici al-Hadi. Lata'if. str. jer je on vršio nadzor nad pijacama i javnim moralom. 61. 376. Ovaj je presedan revnosno slijedio 'Umar II24. kao i druge dvije. namještaj i nekretnine. bila je dobro plaćena. i slj. 19 Zaydan. 233. U njegovu je dužnost spadalo nadgledanje ispravnosti utega i mjera u trgovini. Uprava za nadziranje žalbi (diwan al-nazar f i al-mazdlim) bila je neka vrsta apelacionog suda ili vrhovnog suda. Svaki veći grad imao je svoju policiju. al-Muhtadi (869—70) bio je posljednji kalif koji je praktikovao ovaj običaj. 14 Kharaj. između ostalih interesantnih dužnosti ovog prefekta policije. 237^52. II. Kada je umro al-Rašid. vol. koja je imala vojne činove i. koja je izdavala sva službena pisma.000. iznosila je 100. vol. str. Ona je osnovana još za vrijeme vladavine Uma jada. Isip. i nadgledanje zakonom propisanih mjera javnog morala . str. a prilikom smrti al-Muktafija (908) državna imovina.dirhama i 14.000 dinara22. 11 Mawairdi. vol. al-Ma'mun. Harun. 72. Jordan i Palestina. i slj. npr. Damaska. kao i ostali koji su iza njih došli ovakve su žalbe saslušavali na javnim skupovima. gdje joj je udaren temelj na evropskom tlu25. 20 Mas'udi. dopisno odjeljenje ili kancelariju za otpravljanje pisama (dlwdn al-tawkl'). čija je zadaća bila da ispravlja slučajeve pogrešno donesenih presuda u administrativnom i političkom odjeljenju. str. upravu za nadziranje žalbi. O&iito je da ibn-Khaldunova lista.000.840 dirhama.456. str. 5. Ailfred w>n Kremer. kartanja. Isp. a u kasnijim vremenima pokatkad i u rangu vezira.800 dirhama. III. 18 Passim. a bio je šef policije i dvorske tjelesne garde. 150—51. Hims. 22 Tha( alibi. jer al-Mawardi23 govori da je 'Abd-al-Malik bio prvi kalif koji je jedan dan posvećivao naročito saslušavanju priziva i žalbi svojih podanika. 366. 17 Samo u novcu Oko 8. Šef municipalne policije nazivao se muhtasib. libn-Knuo-dadbih. Huart. uključujući dragulje.000. lihvarstva i javne prodaje vina. nadzor nad ispravnim plaćanjem zakonito sklopljenih zajmova (mada on nije imao sudske vlasti). policijsko i poštansko odjeljenje.000 dinara. Culturgeschichte des Orients unter den Chalifen. Jordana i Palestine dati su globaOino u sumi od 1. 21 Tabani. 1875). str. koju je osnovao al-Mahdi. ABASIDSKA DR2AVA 297 Druge vladine ustanove Pored poreskog biroa. vol. Stvarno. političke dokumente i carska naređenja i diplome. 239. I.095. po pravilu.000 dinara20. abasidska vlada imala je glavnu kontrolu za pregled računa (diwdn al--zimdm). str. Policijlskom odjeljenju (dlwdn al-shurtah) stajao je na čelu visoki službenik koji se zvao sahib al-shurtah. vol.

420. birdan. str. kroz Vasid i Basru do Ahvaza. Ya'qubi._ 131. pokazao kao važan izvor za istorijsku topografiju. a al-Walid se njom koristio u svrhu svojih građevinskih radova. str. 131. ar. III (Catanaa. I. str. zasnovan na materijalu državnih arhiva. a sistemi relejnih stanica nalazili su se na ovim cestama. koji su pokazivali razne stanice i udaljenosti među njima. Sudeći po svemu. Prvi zapisani primjer ovoga metoda odnosi se na javljanje al-Mu'tasimu 0 hvatanju pobunjenika Babika (Babak).33. bio je prvi koji se zainteresovao za poštansku službu. str. kako smo vidjeli. u Kuzistanu. Ona je išla u pravcu sjeveroistoka kroz Hamadan. 417—18. izd. 26 Str. koji se iz carske prijestonice granao na sve strane. Do današnjeg dana perzijski poštanski putevi. koji leži u blizini starog Raja. Ta'rlkh. dlbn-al-Athlr. teretna konj.između dva spola i kažnjavanje svih onih koji su svoje sijede brade bojili u crno da bi se na taj način udvorili ženama. vol. Jedan od njihovih vođa bio je ibn-Khurdadhbih (f ča 912). Bu-karu. Isp. I. 452. F. Raj. iperz. str. 1902). Culturgeschichte. Storia dei Musulmani di Sicilia. i slj. od ove su se ceste odvajale u pravcu istoka i zapada ogranci koji su povezivali gradove na njoj sa . vol. Upotrebljavani su trenirani golubovi za prenošenje pisama. 27 Diwan al-baiid. 298 UMAJADSKO I ABASlriSKO CARSTVO na novoj bazi. Druga glavna cesta vodila je iz Bagdada. 1 odatle do Širaza u Farisu. idu istom stazom. 8 :10. za kalifa al-Mu'tamida u Džibalu (stara Medija). doduše. Tuš. moralo je biti stotine ovakvih relejnih puteva. Značajna crta abasidske vladavine bilo je poštansko odjeljenje27. Ceste su spajale prijestonicu sa vodećim centrima carstva29. Svaki provincijski glavni grad bio je snabdjeven poštanskim uredom. Nejsabur. al-Mahasin w-al-Masawi'. Marv. SS?. u Siriji i Arabiji upotrebljavane su deve30. Među Umajadima Mu'awijah. baština je ranijeg Perzijskog Carstva. Iz glavnih gradova su se od glavne ceste odvajale sporedne u pravcu sjevera i juga. Barid je bio upotrebljavan za prevoz novopostavljenih upravitelja u njihove provincije i za transporte trupa s njihovom vojnom opremom31. 1937—9). str. 431. Publika se mogla poštom koristiti uz plaćanje zamašne sume novaca. 367. Samarkand i povezivala Bagdad sa pograničnim gradovima Jaksartesa i granicama Kine. 'Abd al-Malik ju je proširio na čitavo carstvo. Istoričari tvrde da je Harunov savjetnik Barmakid Yahya organizovao poštansku službu 23 Str. 39. čiji je centar Tihran (Teheran). al-Bayhaqi. niz Tigris. Isp. Est. trgovcima i hadžijama i poslužili su kasnije kao osnova za geografska istraživanja. poštanski ured. U Perziji su vršene smjene mula i konja. brzi konj. 25 M. diad. Isp. Amari. U njemu je kurasanska državna cesta bila najvažnija arterija. II. Mada je njezina primarna zadaća bila da služi interesima države. baSrld je. birdhawn. Ovaj razrađeni sistem. Ovi planovi stajali su pri ruci putnicima. vol. NalMino. vol.geografski stručnjaci ilslkoristili su ove poštanske priručnike za sastavljanje svojih djela. 525. semitska riječ koja oema veze sa laitinsfeom riječju veredus. poglavice Khurrami32 sekte god. poštanska institucija je u ograničenoj mjeri. obavljala i prenošenje privatne korespondencije28. 24 Mawairdi.. Prvi arapski . Isto tako. Isp. Glavna pošta u Bagdadu imala je planove puteva čitavog carstva. Sohwally (Giessen. str. možda. čiji se al-Masalik w-al-Mamdlik. čiji se šef naziva sahib al-baild. ar. 46. Isfahanii. On je lično bio sahib al-barid. von Kremer.

11—12. zabavlja od podne do mraka na štetu državnih poslova«36 Al-Mansur je u špijunske svrhe upotrebljavao trgovce. 373—4. NeM od njih poricali su da je aibu-Muslim mrtav i prediskazivali su njegov povratak da širi pravdu na svijetu. To isto činili su al-Rašid i drugi kalifi37. On je sa hadžiluka u Meku sa sobom doveo lijepu robinju »s kojom se. pored brige oko carske pošte i nadzora nad raznim drugim poštanskim ustanovama.. Glavni direktor pošta. On je bio šef špijunaže. 162. Za usluživanje hadžija i drugih putnika glavne ceste bile su načičkane kara88 Mas'udii. VI. str. 49. uključujući i samog upravitelja. 126—7. kako se u izvještaju kaže. izd. 93. 186. libn-al-Aithlr.drugim naseljenim centrima i. 81 Ibid. glavni putevi janja jednodnevnih putovanja (Prosjek jednodnevnog putovanja šest ili sedam morskih milja) English Mile« o loo 200 300 400 500 -~. koji su djelovali kao detektivi. str. očigledno.. VII. imao je još jednu važnu funkciju.. Treći glavni put povezivao je Bagdad sa Mausilom (Mosul).700 starijih žena.V ''•HADRAMAWT%' (Deveto stoljeće) Na karti su predstavljene glavne provincije.. Naročito je »zemlja Rimljana« bila puna aba-sidskih uhoda oba spola. nadglednik pošta i obavještajne službe. str. Baghdadli. IV. str. VI. i slj. 30 Isp. Takvi hanovi duž karavanskih cesta bili su podignuti već u vrijeme 'Umara II34. najzad. torbare i putnike. sa kurasanskom arterijom. Provincijski šefovi pošta obavještavali su njega ili direktno kalifa o ponašanju i radu državnih činovnika u svojim provincijama. • M A K R A N ABBASIDSKI KALIFAT Sn'i' . vol. Mas'udd. skloništima i cisternama. 342. kojoj je sva poštanska služba bila podvrgnuta. str. 38 Mas'udi. koji su iz Bagdada mogli odabrati hadžijski put do Meke kroz Kufu i Basru. Hititi. putnike i liječnike. BILAD AL-RUM phdid J«ndi-. possim. str. Fihrist. 5—6.. Zato je njegova puna titula bilo sdhib al-barld w-al--akhbar35. VI.——. Str. 29 Ibn-Klhurdadbah. sekta maštala toao rezultat pogibije čuvenog aboi^Muslima al-Khurasanija.'— Roađs . Na sjeverozapadu Bagdad je bio povezan sa Damaskom i drugim sirijskim gradovima preko Anbara i Rake. U ovom svojstvu on je radio kao glavni nadzornik i direktni povjerljivi predstavnik centralne vlade. vol. 11. Po ovim su cestama putovale mnogobrojne hadžije. 32 Tako (nazvan po oblasti u Perziji gdje je. . Amidom (Diyar Bakr) i pograničnim utvrđenjima. Boundaries i rasrto- 300 UMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO vanskim svratištima. vol. koji su bili prerušeni u trgovce. 11. vol. Za al--Ma'muna govore da je u svojoj obavještajnoj službi u Bagdadu imao oko 1. vol. U jednom kasnijem izvoru do nas je došao takav izvještaj podnesen al-Mutawakillu protiv upravitelja Bagdada.

str. jer su bile na vladinom platnom spisku. V. umobolnim i nad maloljetnicima. ABASIDSKA 301 DRŽAVA wardi41 razlikuje dva tipa sudačke službe: prvi. str.Sudska administracija Dijeljenje pravde. 107—11. vol. Članovi tjelesne garde primali su veću platu i bili opremljeni boljim oružjem i uniformama. nazivale su se murtaziqah (redovno plaćene). al-kali. u upravljanju vjerskim fundacijama. Druge su se zvale mutatcmJiin'ah. 40 Mawairdi. punoljetan.16. 468. 44. 184. str. U najranijoj istoriji ove institucije provincijske suce postavljao je upravitelj. čađi. u objavljivanju skrbništva nad siročadi. 161. 1297). 38 Transkriboviano u najmanje trinaest različitih načina. 234. i drugi. ako se radilo o Bagdadu. tj. Dobrovoljci su bili regrutovani od Beduina. Al-Ma94 Ibn-al-Athlr. III. Vojna organizacija Arapski Kalifat nikada nije držao veliku stajaću vojsku u strogom smislu riječi. koji su primali dnevna sljedovanja dok su bili na dužnosti. Prvi koji je primio naziv qadi al-kudah bio je čuveni abu--Yusuf (t ča 798). To se sve. od njih šest dolazi u službenim britskim dokumentima qađi. str. bila je ograničena u samom aktu postavljenja od strane kalifa. qadi al-quđah (glavni sudac). dobro orga-nizovanu. onoga koji je imao specijalno i ograničeno ovlaštenje. vol. koje je u muslimanskoj zajednici uvijek smatrano vjerskom dužnošću. vezira ili upravitelja43. mentalno sposoban. Nemu-slimani. 567. kao i od gradskog stanovništva. u stvarima građanskog prava bili sa pod jurisdikcijom svojih crkvenih poglavara i činovnika. Regularne trupe (jund). Kalifova tjelesna garda (haraš) predstavljala je jedine regularne trupe i činila jezgro oko koga su se okupljale druge skupine pod vlastitim starješinama. 466. str. vol. XV. koje su bile u stalnoj aktivnoj službi.14. str. Jedan kasniji izvor42 govori da se mjesečna plata suca Egipta penjala na 4. po kome je vlast sveobuhvatna i apsolutna f'dmmah mutlaqah). Nawawi. vol. Aghdni. prema teoriji muslimanskog prava. str. 512. 39 Atlldd. de Goeje i de Jong. izd. po kome je ona specijalna i ograničena (khassah). uz to plaćenici i avanturisti i vojnici općih regrutovanja. čije su jedinice bile raspoređene po plemenima ili oblastima. 273. Za vladavine prvog abasidskog kalifa prosječna plata pješadijskog vojnika.000 dirhama. 85 Qudamah. morao je biti muškarac. abasidski kalif ili njegov vezir povjeravao je jednom članu bogoslovskog staleža (jakih). Sudac. pored dnevnog sljedovanja.44 (dobrovoljci). postavljanju sudskih zamjenika (sing na'ib) u raznim provincijama i predsjedavanju pod izvjesnim uslo-vima zbornoj molitvi u petak. Vlast suca druge klase. kathi. odnosilo samo na šerijatsko (vjersko) pravo. kao što je ranije rečeno. seljaka. odmjeravanju kazne prestupnicima seri jatskog (vjerskog) prava. zdravog vida i sluha i dobro verziran u pravnim propisima40. Str. 36. I'lam al-Nas (Cairo. >9tr. 334 = de Slane. iznosila je . naravno. ali u četvrtom muslimanskom stoljeću ovi su suci bili zamjenici glavnog kadije u Bagdadu. Miskawayh. slobodan građanin. qazi. pod strogom disciplinom i podvrgnutu redovnoj instruktaži i vojnoj obuci. 39 Ibn-Khallikan. 514. koji je na taj način postajao qadi (sudac)38 ili. 1. 498. IV. 37 lap. Glavne dužnosti kadije prvog tipa sastojale su se u izglađivanju pravnih slučajeva. 1. Tahdhlb. koji je službovao za vrijeme kalifovanja al-Mah-dija i njegova dva sina al-Hadija i Haruna39. kazi. neporočna vladanja. vjere muslimanske.

Za vrijeme al-Ma'muna. 100. a druga od Južnih Arabljana. koji su vodili brigu oko mašina za opsjedanje. on je morao da ponovo vrati cijenu od 960 dirhama. str. III. al-Mu-sta'ina i drugih abasidskih kalifa. str. Richard Gottheil u Revue des etudes ethnographiques (1908). vol. vol. Takav jedan inženjer. kamo je prenio sjedište vlade. 1008. preko ramena49. prvobitno njegovih robova iz Fargane. koji su nosili uniforme otporne protiv vatre i bacali zapaljiv materijal na neprijatelja50. 44 Ili muttawwi<ah. ostavio je nedovršeno djelo koje obrađuje ratnu vještinu u svim njezinim detaljima51. a običnom radniku otprilike trećinu dirhama47. arabljan-ski elemenat je izgubio svoju vojnu premoć. str. 46 Kada se al^Ma'muin borio isa svojim hrastom.. 867. 260. i drugih krajeva centralne Azije52. uključujući katapulte.14.14—15. koje su nosile deve. man-gonele i ovnove. 4.000 vojnika. III. kalif je morao da sagradi novi grad Samaru. 11. str. 11. Tabani. i 836. kažu. 1. 322. 302 UMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO dirhamu. vol. iračka je vojska brojala 125. Po rimsko-bizantijskom običaju. koja. Poslije smrti alMuntasira (861—2) ovi su Turci počeli da igraju ulogu pretorijanske garde i da vrše odlučujući uticaj na državnu politiku. 385—93. III. 43 Isp. Suyuti. 7—8. oko pasa. Poljske bolnice i ambulante u obliku nosila. vol. V. i slj. a ne na arapski način.17—18. vol. jemenska. Za vrijeme abasidske vladavine.godišnje 960 dirhama45. biva nam jasno kako je relativno dobro bila plaćena vojnička karijera. čija je pješadija godišnje primala samo 240 dirhama46. Novi obraćenici na islam vezali su se za neko arabljansko pleme kao klijenti i na taj su način činili dio vojne organizacije toga plemena. jaka sila vojne mašinerije. Redovnu vojsku za vrijeme prvih Abasida činili su pješaci (har-biydh)*s. pratile su vojsku kada je bila na bojištu. Al-Mu'tasim je dodao novu diviziju sastavljenu od Turaka. 830. grupa od 10 ljudi nalazila se pod komandom 'ari/a . kada je carstvo bilo na vrhuncu svoga sjaja. mudaritska. duguje svoj uspon više perzijskom nego arapskom oružju. a konjica dva puta toliko. 11. str. 41. Al-Mutawakil je zaveo praksu da se mač nosi na perzijski način. Obično se tvrdi da je Harum uveo ovu novinu i da je uporno zahtijevao da se ratna tehnika zasniva na naučnim osnovama. mačevima i štitovima. Inženjeri. strijelci (rami-yah) i konjanici (jursan). dok je konjanik dobi jao dva puta veću sumu. ibn-Sabir alManjaniqi. A kad se sjetimo da je al-Mansur plaćao nadzornom graditelju prilikom izgradnje Bagdada samo jednu 41 42 Str. str. jednako kao i političku. za vrijeme al-Ma'muna. str. vol. 45 Tabari. Tat>ari. koji su nosili kacige i oklope i bili naoružani dugim kopljima i bojnim sjekirama. kao što smo vidjeli ranije. 117—25. god. Njega kopira iibn-al-Athir. Od arapskih vojnika bile su sastavljene dvije divizije: jedna od Sjevernih Arabljana. jer je vjerovatno i njegov brat plaćao isti toliki iznos. naoružani kopljima. Ova nova carska tjelesna garda ubrzo je postala strah i trepet cijelog^av-nog grada. II. ibnKhaldun. Husn. Svakom korpusu strijelaca pridodano je odjeljenje bacača nafte (naffatun). pratili su vojsku. za vrijeme al-Nasira (1180—1225). u velikoj mjeri bila je sastavljena od kurasanskih trupa. str. 1. Za vrijeme prvih kalifa tjelesna garda. koji je živio kasnije. III.

(koji je odgovarao dekurionu. Ovo je posij alo sjeme feudalnog vojničkog sistema.« Iz izvještaja u ovim i drugim bizantijskim izvorima. 1. svoje najljuće i najopasnije neprijatelje. Za vlade buvejhidskog režima vojnici su primali subvencije u obliku zemlje mjesto u gotovu novcu.7. koje su doprinijele rušenju potrebnih uslova za održavanje morala i zajedničkog borbenog duha (esprit de corps). a ne iz ispražnjene carske blagajne. str. Khuda Bulkhsh. vol. 53 Ibn-Khaldun. dok pri njegovom kraju Bizantincima nije pošlo za rukom da stalno preduzimaju ofanzive i zaprijete samom Damasku i Bagdadu. str. str. jasno se vidi da arapski borci nisu voljeli hladno i kišovito vrijeme. stupali su pod njegovom zastavom s određenim brojem trupa. str. nego deve. ABASIDSKA 303 činjavalo je kohortu (kurdus). vol. grupa od 50 pod komandom khallje. XVII. nemoguće ih je istjerati. str. vol. 45. 1799. III. 48 Spomenut od Tabori']®.. Mas'udi. I.23. Perziji i centralnoj Aziji nego i za preduzimanje agresivnih ratova protiv Bizantinaca. str. Orient 54 Culturgeschichte. u vrijeme rata. str. vol. i slj. »učinile Saracene desetog stoljeća opasnim neprijateljima. Tokom desetog stoljeća. Slabljenje abasidske vojne sile počelo je onda kada je al-Muta-wakkil uveo strane jedinice. — njihov broj i njihova izvanredna sposobnost pokreta. 26. 238. plaćajući seldžučkom sultanu godišnji danak i. U raspravi o vojnoj taktici koja se pripisuje caru Leonu VI Mudrom56 (886—912) piše ovo: »Od svih (barbarskih) nacija oni (Saraceni) su najlukaviji i najmudriji u svojim vojnim operacijama«. III. Oni su trebali da plaćaju svoje trupe iz lokalnih fondova. međutim. U toku čitavog prvog stoljeća sama egzistencija abasidskog Kalifata je ovisila o jakoj i zadovoljnoj vojsci. Tabari. 397. vol. 245. 49 Ibn-Khaldun. pa ako samo jedna tisuća njih zauzmu logor. Fon Kremer54 je rekonstruisao realnu sliku arapske armije toga vremena dok se ona nalazila u maršu. str. 299.17. stajao je amlr (general).« Ali to nije bilo sve. str. koji je obuhvatao 10 bataljona. str. str. po mišljenju jednog novijeg naučnika55. vol. Sljedeći odlomak cara Kon-stantina Porfirogeneta57 (913—59) opisuje utiske koje su ostavili Arapi na svoje bizantijske neprijatelje: »Oni su jaki i ratoborni. 998. vol.'III. 11. a više takvih četa sa47 Khaflb. U to vrijeme postao je običaj da upravitelji i vojskovođe dobivaju kao darove gradove i oblasti nad kojima su oni apsolutistički vladali. koje oni nazivaju nevjernicima i barbarima. vol. Na čelu korpusa od 10. Tijelo od 100 vojnika činilo je četu ili eskadru. 118.000 ljudi. a grupa od 100 pod komandom ga'ida (koji je odgovarao centurionu — kapetanu)53. 275. VI. vol. str. 70. 1. desetaru). Tatari. ovaj je neprijatelj postajao sve manje i manje opasan. vol. koje su oni opremali i izdržavali. »Dvije su stvari«. vol. 260. III. Isp.20. str. ibnKhaldun. koja nije bila samo upotrebljavana za ugušivanje pobuna u Siriji. I. Oni ne jašu konje. III. da im je obično nedostajala potrebna disciplina da uspostave ponovo razbijenu liniju i da je njihova pješadija bila uglavnom samo jedna pljačkaška rulja nesposobna kao" borbena mašina. str. 452. 1. koji se dalje razvijao pod vladavinom Seldžuka. VII. voil. The DR2AVA . 227—9 = S. kao što je djelo o vojnoj taktici koje je sastavio car Nikefor Foka (963—9). III. III. Kasnije je al-Muqtadir (908—32) započeo sa politikom davanja u zakup provincije upraviteljima ili vojnim komandantima. III. vol. 51 Ibn-KhaUikan. Ipak je očigledno da su Bizantinci vidjeli u Arapima. 52 Mas'udii. ifon^haldun. 50 Aghani. 326.

under the Caliphs (Galauitta, 1920), str. 333—6. 55 Omain, Art o/ War, 'drugo izd., vol. I, str. 209. Patrologia vol. CVII. 56 »Itectica« Graeca, Comtituitio XVIII, par. 123, u Migne,

87 »De admiinlistranidio imperio«, ipogl. XV, u Migne, Patrologia Graeca, vol. CXUI. 304 UMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO

Upravitelj Abasidi nisu izvršili radikalnu izmjenu umajadske podjele carstva na provincije kojima su upravljali upravitelji (sing. amlr ili 'amilj. Ova se podjela temeljila na ranijim bizantijskim i perzijskim uzorima. Abasidska lista provincija s vremena na vrijeme se mijenjala i politička podjela ne mora uvijek da odgovara geografskoj podjeli kakvu su nam sačuvala djela al-Istakhrija, ibn-Hawqala, ibn al-Faqiha i druga slična. Izgleda da su glavne provincije za vrijeme prvih abasidskih kalifa bile sljedeće: 1) Afrika, zapadno od Libijske pustinje zajedno sa Sicilijom; 2) Egipat; 3) Sirija i Palestina, koje su ponekad bile odvojene; 4) Hidžaz i Jamama (centralna Arabija); 5) Jemen ili Južna Arabija53; 6) Bahrein i Oman, sa svojim glavnim gradom Basrom u Iraku; 7) Saud, ili Irak (donja Mezopotamija), čiji su vodeći gradovi poslije Bagdada bili Kufa i Vasit; 8) Džazira (tj. otok, bolje poluotok, stara Asirija), čiji je glavni grad bio Mausil (Mosul); 9) Azerbejdžan, čiji su glavni gradovi bili Ardabil, Tibris i Maraga; 10) Džibal (planina, stara Medija), koja se kasnije nazvala Irak Adžami (Perzijski Irak)59, čiji su glavni gradovi bili Hamazan (stara Ekbatana), Raj i Išbahan (Isfahan, Ispahan); 11) Kuzistan sa glavnim gradovima Ahvazom i Tu~ starom60; 12) Faris, čiji je glavni grad bio Širaz; 13J Karman, čiji današnji glavni grad nosi isto ime; 14) Mukran, koji je obuhvatao današnji Beludžistan i prostirao se do brdovitog zemljišta koje se diže iznad doline Inda; 15) Sidžistan, ili Sistan, čiji je glavni grad bio Zarandž; 16—20) Kuhistan, Kunis, Tabaristan, Džurdžan i Jermenija; 21) Kurasan, u koji je ulazio teritorij koji danas čini sjeverni dio Av-ganistana i čiji su vodeći gradovi bili Nejsabur, Marv, Harat (Herat) i Balk; 22) Kvarizm, čija je prva prijestonica bio Kat; 23) Sugd (stara Sogdijana), između Oksusa i Jaksartesa, sa dva čuvena grada, Eukarom i Šamarkandom; (24 itd.) Fargana, Šaš (današnji Taškent) i druge turske zemlje61. Otomanski turski vilajeti u zapadnoj Aziji geografski odgovaraju, treba primijetiti, starim arapskim provincijama. Uprkos svim nastojanjima glavnog grada carstva, decentralizacija je bila neizbježna posljedica tako ogromnog prostranstva sa teškim sredstvima međusobnih komunikacija. U svim lokalnim poslovima upravitelj je težio da postane vrhovna vlast i da svoju službu učini nasljednom. U teoriji on je držao ovaj položaj dok se sviđao veziru, koji je preporučivao njegovo imenovanje kalifu, a sa te službe je odlazio kada bi vezir bio uklonjen. Kao i u slučaju vezirata, al--Mawardi62 razlikuje dvije vrste upraviteljske vlasti: prvu, tzv. ima-rah'ammah (opći emirat), u kojoj je službenik imao vrhovnu upravu 58 O ovih pet provalncija često se govori 'kao o aqdUm-almaghrib, zapad/ne provincije, da bi se ulkazalo na razliku od ostalih provincija, o kojima se govori kao aqal!m-al-mashriq, istočne provincije. 59 Da bi se napravila razlika od al-'Iraqa al-<Arabi (Arabljanski Irak), tj. Donja Mezopotamija. 60 Perzijanci su ga zvali Shustar ili Shushtar. 61 Isp. popis provincija dat ovdje sa popisom u Le Strange, Easterm

Caliphate, str. l—9; Zavdšn, Kremer, Culturgeschichte, vol. I, str. 184. «2 Str. 47—54. ABASIDSKA 305 DR2AVA

Tamađđun,

vol.

II,

str.

37—44;

von

u vojničkim stvarima, pravo imenovanja i nadzora u pravosuđu, ubiranje poreza, održavanje javnog reda, čuvanje državne vjere od inovacija, upravljanje policijskim snagama i predvođenje javnih molitava u petak; druga je vrsta bila ograničenijeg tipa (khassah, specijalna), u kojoj upravitelj nije imao jurisdikcije nad sucima i porezima. Međutim, čitava ova podjela, u velikoj mjeri, bila je teoretska pošto je vlast provincijskog upravitelja rasla u direktnoj proporciji sa ličnom sposobnošću upravitelja, slabošću kalifa i udaljenosti od glavnog grada federacije. Lokalni prihodi svake provincije skoro u svakom slučaju korišćeni su za pokrivanje vladinih troškova te provincije. Ako su troškovi bili manji od lokalnih prihoda, upravitelj je višak slao u kalifsku blagajnu. Sudska administracija bila je u rukama provincijskog kadije, kojemu je pri ruci stajao veći broj zamjenika smještenih u raznim manjim jedinicama provincije. 20 — litorlfa arapa

POGLAVLJE XXVI ABASIDSKO DRUŠTVO Prvobitni plemenski sistem, osnovni obrazac arabljanske društvene organizacije, potpuno se raspao za vladavine Abasida, koji svoj prijesto duguju stranim elementima. Sami kalifi u takvim stvarima kao što su izbor žena i majki svoje djece nisu pridavali nikakvu važnost arabljanskoj krvi. Među abasidskim kalifima samo su trojica bili sinovi slobodnih majki: abu-al-'Abbas, Al-Mahdi i al-Amm1. Od njih se samo ovaj posljednji mogao podičiti da mu oba roditelja potječu od Prorokove porodice2. Među Uma jadima je dvanaesti kalif Yazid III bio prvi, čija majka nije bila arapske krvi. Ali, u najmanju ruku, moglo se pretpostavljati da je ona potomak posljednjeg perzijskog cara Yazdagirda, jer je bila zarobljena kod Ku-tejbaha u Sogdijani i na poklon data kalifu al-Walidu od al-Hajjaja. Među Abasidima je al-Mansurova majka bila robinja Berberka, al-Ma'munova robinja Perzijanka, al-Wathiqova i al-Muhtadijeva bile su Grkinje, alMuntasirova bila je Grko-Abisinka, al-Musta(inova Slovenka (saqlablyah), alMuktafijeva, kao i al-Muqtadirova bile su turske robinje, a al-Mustadijeva bila je Jermenka3. Harunova majka, još jedna tuđinka robinja, bila je slavna alKhayžuran, prva žena koja je izvršila značajan uticaj na politiku abasidskih kalifa4. Poligamija, konkubinat i trgovina robljem pokazali su se vrlo efikasnim metodama u postizanju fuzije Arabljana sa njihovim pot-činjenim narodima. Dok se čisti arabljanski elemenat povlačio u pozadinu, Nearapi, polutani i sinovi oslobođenih žena počeli su da zauzimaju njihove položaje. Uskoro je arabljansku aristokratiju zamijenila hijerarhija službenika koji su predstavljali razne narode, u prvom redu pretežno Perzijance, a kasnije Turke. Jedan pjesnik dao je oduška gordom arabljanskom osjećaju kad je pjevao: 1 Tha'alibi, Lata'if, str. 75. 2 Taban, vol. III, str. 937, 11.12—13. 8 Vdidi Tha'aMM, str. 75—7; Mas'udi, passim.

4 Za ulogu za koju su mjiu sumnjičili da je odigrala u smrti svoga sina kalifa al-Hadaija i oiko nasljeđa njezinog drugog sina ljubimca al-Rašida, vidi Taibairi, vol. III, str. 569. i slj. Njega kopira dibn-al-Athk, vol. VI, str. 67. i stj. Isp. Mas'udii, vol. VI, str. 282—3. ABASIDSKO 307 DRUŠTVO

Sinova priležnica među nama je ogroman broj; O bože, vodi me u zemlju gdje kopilad neće gledat pogled

Na nesreću, arapski istoričari koncentrisali su sav svoj interes na stvari oko kalifa i oko političkih događaja, a ostavili su neadekvatnu sliku društvenog i ekonomskog života običnog svijeta onoga vremena. Iz sporadičnih, slučajnih mjesta u njihovim djelima, najviše iz literarnih izvora i iz običnog života današnjeg konzervativnog muslimanskog Orijenta moguće je rekonstruisati tu sliku u općim potezima.

Domaći život

Žena u ranom periodu abasidske vladavine uživala je isto toliko slobode koliko njezina uma-jadska sestra. Međutim, pri kraju desetog stoljeća, za vrijeme Bu-vejhida, sistem strogog odvajanja i apsolutnog odjeljivanja spolova postao je općenita pojava. Čitamo ne samo o ženama u visokim krugovima tog ranog perioda koje su se istakle i vršile znatan uticaj u državnim poslovima — kakva je bila al-Khayzuran, alMahdijeva žena i al-Rašidova majka; Ulayyah, al-Mahdijeva kćerka; Zubavdah, alRašidova žena i al-Aminova majka; Buran, al-Ma'munova žena — nego i o arapskim djevojkama koje su išle u rat i komando vale tru-^ parna, sastavljale pjesme i takmičile se sa muškarcima u književnim poslovima ili koje su razveseljavale i zabavljale društvo svojim duhovitim dosjetkama, muzičkim talentima i pjevačkim izvedbama. Takva je bila 'Ubavdah al-Tanburiyah (tj. djevojka s tamburom), koja je stekla nacionalnu slavu u danima al-Mu'tasima kao ljepotica, pjevačica i sviračica6. U periodu slabljenja, koji karakterišu prekomjerni konkubinati, labav seksualni moral i odavanje raskoši, položaj žene je pao vrlo nisko, kako vidimo iz Arabljanskih noći. Tu je žena predstavljena kao oličenje lukavstva i spletkarenja i kao riznica svih niskih osjećanja i nedostojnih misli. U izvanrednom pismu saučešća nekom svom prijatelju koji je izgubio kćerku abu-Bakr al-Khwarizmi (t ča 993 ili 1002), prvi pisac koji je ostavio zbirku literarne korespondencije, tvrdi: »Mi živimo u doba u kojem bi svaki od nas stekao najboljeg zeta ako bi grobu dao svoju kćerku za ženu«7. Skoro općenito je u islamu ženidba smatrana pozitivnom dužnošću, a i njezino zanemarivanje izloženo je žestokim prijekorima, a rađanje djece, naročito sinova, smatrano je osobitom darom božjim. Prva dužnost žene bila je služenje mužu, briga za djecu i vođenje kućanstva. U slobodnom vremenu ona je prela i tkala. U modi je bilo pokrivanje glave, što je zavela Ulayyah, polusestra alRašidova. Očigledno, radilo se o kapi koja je imala oblik kupole, oko čijeg se dna nalazio kolut koji se mogao iskititi draguljima. Među drugim 5 Muibairad, str. 302. 6 Aghdni, vol. XIX, str. 134—7. 20 7 Rasa'il (Carigrad, 1297), str. 20. 308

UMAJADSKO

I

ABASIDSKO

CARSTVO

predmetima ženskog nakita bile su alke za noge (sing. khalkhal) i narukvice (asdwir). Muško se odijelo do danas vrlo malo izmijenilo. Uobičajeno pokrivalo glave bio je visok crn fes qalansuwa, napravljen od klobu-čine (filoa) ili vune. Uveo ga je al-Mansur8. Široke šal vare (saraivil), perzijskog porijekla9, košulja, prsluk, kratak kaput (qujtan)w i vanjski ogrtač f'aba' ili jubbdh)n kompletirali su mušku odjeću12. Vjerski naučnici, držeći se instrukcija abu-Yusufa, istaknutog suca al-Ra-šidova, nosili su posebne crne turbane i ogrtače sing taylasdn)ls. Sudeći po erotskim izrazima pjesnika ovoga vremena, čini se da rani arabljanski ideali ženske ljepote nisu pretrpjeli značajnije izmjene. Al-Nuwayri posvećuje dosta velik dio jednog sveska svoje književne enciklopedije citatima koji opisuju ove tjelesne čari14. Stas žene treba da je kao bambus (khayzurdn) među biljkama, njezino lice da je okruglo kao pun mjesec, njezina kosa tamnija od noći, njezini obrazi da su bijeli i crveni sa mladežom koji je nalik na kaplju ambre na tanjiru od alabastera, njezine oči duboko crne bez ikakvog dodatka antimona (kuhl) i velike kao u divljeg jelena, njezini očni kapci dremovni i malaksali (saqlm), njezina usta mala sa zubima bijelim kao niz bisera u koralu, njezine grudi kao mogranj, njeni kukovi široki, a njezini prsti šiljasti sa vrhovima obojenim žutocrvenom knom (hinna'). Najupadljiviji dio namještaja tada je postao diwan, ležaj koji se pružao duž tri strane sobe. Visoka sjedala u obliku stolica uvedena su još za vrijeme ranije dinastije, ali jastuci, koji su se stavljali na male četverouglaste madrace (ar. matrah), prostrte po podu, na kojima je čovjek mogao udobno podvinutih nogu sjediti, ostali su u modi. Rukama tkani ćilimi pokrivali su pod. Hrana je servirana na velikim okruglim tepsijama od bakra, koje su se stavljale na nizak sto (siniju) ispred divana ili na jastuke na podu. U bogataškim kućama tepsije su bile od srebra, a drveni sto bio je optočen ebano-vinom, sedefima ili oklopom kornjače — sličan onima koji se i danas proizvode u Damasku. Ovaj isti svijet, koji je nekoć s uživanjem jeo škorpione, kukce i lasice kao luksuznu hranu15, koji je rižu smatrao 8 Vidi str. 273. Crveni fes farbush, koji se još nosi u muslimanskim zemljama, savremeni je dao nošnje. • Jšhiz, Bayan, vol. III, str. 9; R. P. A. Dozy, Dictionnaire detaille des noms des vetements (Amsterdam, 1845), str. 203—4. 10 Dozy, str. 16(2—3. 11 Ova arapska riječ prodrla je iz špamskoiga, gdje je nalazimo u jedinom rječniku diz idruge polovine desetog stoljeća, u ostale romanske jezike i oda/tle prešla u englesfci i idiruge germanske i slovenske jezike. U engleskom ona je ostavila interesantnu preživjelu riječ »gibbet«, koja znači »vješaila«. 12 Ovaj stil nošnje još oponašaju starije generacije u Iitoanu i Siriji. 13 Ibn-Khallikan, vol. III, str. 334. = de Slane, vol. IV, str. 273; Aghani, vol. V, str. 109, 11.23—4, vol. VI, str. 69, 1.23; dibn-abiUsaybi'<aih, vol. II, str. 4, 1.23. 14 Nihayah, vol. II, str. 18 l slj. Za ilustraciju bogatstva arapskog jezika u terminima koji opisuju žene vidi ibn-Qayyim al-Jawz!yah, Akhb&r al-Nisd' (Cairo, 1319), str. 119. i slj. 15 Ibn-Khallikan, Muqalddamah, str. 170.

ABASIDSKO

DRUŠTVO

309 otrovnim jelom16 i istanjen hljeb upotrebljavao za pisaći materijal17, već u ovo vrijeme je izoštrio svoj gastronomski ukus za poslastice civilizovanog svijeta, uključujući takva perzijska jela kao što su bila, npr., uveliko traženi lonac sikbdj i jako zaslađena jela faludhaj. Njihova su se perad tada kljukala nerazbijenim orasima, bademima i mlijekom. Ljeti su se kuće rashlađivale ledom18. Servirana su bila bezalkoholna pića u obliku šerbeta19, spravljena od zašećerene vode začinjene ekstraktima ljubičica, banana, ružica i dudova. Naravno, to nije bilo jedino piće. Kafa nije bila u modi sve do XV stoljeća20, a i duvan je bio nepoznat prije otkrića Novog svijeta. Jedan pisac21 koji je živio u drugoj polovini IX i na početku X stoljeća ostavio nam je djelo u kojem je namjeravao izložiti osjećanja i manire kulturnog čovjeka (zarif), džentlemena toga vremena. On ima učtivo vladanje (adab), muške vrline (muru'dh), elegantne manire (zarf), on se uzdržava od šale, održava drugarstvo sa pravim drugovima, visoko cijeni istinu, vrlo je savjestan u ispunjavanju zadate riječi, čuva tajne, oblači čisto i nezakrpljeno odijelo, za stolom uzima male zalogaje, razgovara i smije se malo, polako žvaće hranu i ne oblizuje prste, izbjegava bijeli i crveni luk, ne upotrebljava čačkalicu u nužniku i kupatilu, na javnim skupovima i na ulici. Uživanje alkoholnih pića bilo je uobičajeno i u društvu i privatno. Sudeći po bezbrojnim pričama o bančenju u djelima kao što su Aghani i Arabljanske noći i po brojnim pjevanim pjesmama i poeziji u slavu vina (khamriydt) od razvratnika abu-Nuwasa (t ča 810), jednodnevnog kalifa ibn al-Mu'tazza (f 908) i sličnih pjesnika, prohibicija, jedna od osobitih crta muslimanske religije, nije u to vrijeme strože zabranjivala alkohol nego što je to učinio amandman Ustava Sjedinjenih Država u XVIII stoljeću. Ni sami kalifi, kao ni veziri, velikaši i suci nisu obraćali nikakvu pažnju na ovu zabranu22. Naučnici, pjesnici, pjevači i muzičari bili su naročito traženi kao članovi pijanki. Ova praksa, koja je perzijskog porijekla23, postala je ustaljena institucija za vrijeme abasidskog režima i iz nje su se razvile profesionalne pijanice za vrijeme al-Rašida. I drugi kalifi, pored ovoga, kao npr. al-Hadi, al-Amin, al-Ma'mun, al-Mu'tasim, al--Wathiq, al-Mutawakkil, odavali su se piću. Al-Mansur i al-Muhtadi bili su protiv opijanja. Doista, al-Nawaji24 je često očajan gdje da 16 Lbn-al-FaqIh, str. 187—8. 17 Ibn-Khaldun, str. 144. Isp. str. 154. 18 Ibn~abi-Usaybi<ah, vol. I, đtr. 139—40. Str. 82—3. citiraju iz jedinog ranijeg (izvora uputu »kako se može stvrdnuti voda 6ak i u junu ili julu«. 19 Od ar. sharbah, piće. Naša iriječ »sirup« dolaizi od srodne iraječi shdrdb. 20 Uvedena u Južnu Arabiju u XIV stoljeću, kafa je postala (udomaćena u Meki .rano u petnaestom i u prvoj dekadi šesnaestog stoljeća; bila je najprije poznata u Kairu, preko sufija iz Jemena, ikoji isu je upotrebljavali u džamiji Azhar da bi izazvali potrebnu budnost za noćne molitve. Vidi str. 34. Inhaliranje dima od zapaljenih trava u svrhu liječenja dli, možda, rada uživanja praktikovano je prije Otkrića Amerike. 21 Al-Washshd', Kitdb al-Muwashsha, izd. R. 1886), str. l, 12, 33, 37, 124, 125, 129—31, 142. 12 Vidi Nuwayri, Nihdyah, vol. IV, sitr. 92. d slj. 23 Jahiz, Taj, str. 23, 72; Nawaji, Hcilbah, str. 26. 24 Str. 99, 11. 24—7. 310 UMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO Briinnow (Levden,

nade mjesta u svojoj knjizi za sve kalife, vezire i sekretare koji su se odavali uživanju ovog zabranjenog pića. Khamr, koji se pravio od datula, bio je najomiljenije piće. Ibn-Khaldun tvrdi da su ličnosti kao što su bili al-Rašid i al-Ma'mun pili samo nabidh25, piće koje se spravljalo u vodi od iscijeđenog grožđa, grožđica i datula i dozvoljavali su da sok samo malo uzavre. U najmanju ruku, pravnička muslimanska škola hanafita smatrala je ovu vrstu pića legalnom u izvjesnim okolnostima. Sam Muhamed je pio to piće, naročito ako nije bilo starije od dva dana26. Vesele sjedeljke, na kojima je glavnu ulogu igrala »kćerka vinove loze« i pjesma, bile su vrlo uobičajene. Na ovim pijankama (sing. majlis al-shirabj27 domaćini i gosti bi nakadili svoje brade cimetom i parfemom od ruža pa bi oblačili naročita odijela kričavih boja (thiyab al-munadamah). Soba bi se namirisala ambrom i agavi-nim drvetom, koji bi se zapalili u kadionici. Pjevačice, koje su učestvovale u ovakvim skupovima, bile su obično robinje labava karaktera, kako pokazuju mnoge priče28. One isu bile najozbiljnija prijetnja za moral omladine toga doba29. Opis jedne kuće u Kufi za vrijeme vladavine kalifa al-Mansura, u kojoj je glavnu ulogu igrala plavokosa Sallamah al-Zarqa', podsjeća vrlo mnogo na kafanu sa pjevačicama (čaje chantant)30. Svjetovnjacima je bio slobodan pristup u hrišćanske manastire zbog vina i u specijalne krčme, koje su držali uglavnom Jevreji. Hrišćani i Jevreji bili su u to vrijeme »potajni prodavači alkoholnih pića«. Kupatila »Čistoća je dio vjere« -- tako govori Proročanska tradicija, koja je još u ustima svakog čovjeka u muslimanskim zemljama. Arabija nije imala nikakvih kupatila, kako znamo, prije Muhameda. Za njega, opet, govore da je imao predrasude protiv njih i da je dozvoljavao ljudima da ih posjećuju samo u svrhu čistoće i da pri tom moraju biti odjeveni. Međutim, u vrijeme koje mi proučavamo, javna kupatila (hammam) postala su popularna ne samo radi obrednog pranja i higijenskih razloga nego i radi razonode i uživanja. Ženama je bila dozvoljena njihova upotreba u naročito određene dane. Prema al-Khatibu31, Bagdad se u vrijeme kalifovanja al-Muqtadira (908—32) mogao ponositi sa nekih 25 Muqaddamah, str. 16. Khamr je termiiin ikoji se upotrebljava u Koranu (5 :92—3) za zabranjeno piće. Najprije činjenica, da u Prorokovo vrijeme niije Ibilo u Medini niikalkva khamr od grožđa (piće njezinih stanovnika -sprav ljalo se od datula) pružila je priliku "tumačima da pokažu svoju oštrouranost i ingenioznost; drugo, ovti 'sotaotvi me lustoisnu dok ine prođe izvjesno vrijeme ukoliko se ne podvrgnu sipeoisjalnim .metodama. Vidi 'Iqđ, vol. III, stor. 405— 14. 26 Mishkah, vol. II, str. 172—3; ibn-Hanbal, Musnad (Kairo, 1313), vol. I, str. 240, 287, 320; Bulkhari, vol. VI, str. 232. 27 Nawaji, str. 38. 28 Aghani, vol. XI, str. 98—9, vol. XVIII, str. 182—9. 29 Washsha',str. 92. i slj. »o Aghani, vol. XIII, str. 128. i slj. Isp. Nuwairi, vol. V, str. 72. i slj. 31 Ta'rlkh, vol. I, str. 118—19.

ABASIDSKO 311

DRUŠTVO

27.000 javnih kupatila, a u druga vremena čak sa 60.00032. Ove, kao i većina drugih brojki u arapskim izvorima, izgleda, jako su preuveličane. Al-Ya'qubi33 napominje broj od 10.000 odmah poslije osnivanja Bagdada. Maurski putnik ibnBattutah34, koji je posjetio Bagdad 1327. god., našao je u svakom od 13 kvartova

koji sačinjavaju njegovu zapadnu stranu dva do tri kupatila izvanredno lijepe izrade. Svako od njih bilo je snabdjeveno tekućom toplom i hladnom vodom. I tada kao i danas kupatila su imala više soba. Njihov pod bio je od mozaika, a unutarnji zidovi bili su prekriveni mramornim pločama. Ove su se sobe nalazile oko velike centralne sobe. U unutrašnjoj sobi, nad kojom se dizala kupola, bilo je mnoštvo malih okruglih ostaklenih otvora za primanje svjetlosti. Ona je bila zagrijavana parom, koja se dizala iz mlaza vruće vode. Voda je šikljala iz bazena na sredini sobe. Vanjske bi sobe služile za leškarenje, okrepu i osvježen je pićem. Zabave Sportovi, kao i lijepe umjetnosti, tokom istorije bili su više pratioci indoevropske nego semitske civilizacije. Bavljenje njima zahtijeva fizički napor radi njih samih, a to sinove Arabije s utilitarističkim temperamentom i toplom klimom ruje nikako privlačilo. Za vrijeme Kalifata izvjesne kućne igre postale su popularne. Već smo spomenuli neku vrstu kluba u vrijeme Uma jada, koji je bio opremljen sredstvima za igranje šaha, triktraha i kocki. Tvrde da je, pored uvođenja nekih drugih novih stvari, al-Rašid bio prvi abasid-ski kalif koji je igrao i propagirao igru šaha35. Šah (ar. shitranj, prvobitno riječ iz sanskrita), porijeklom indijska igra36, ubrzo je, isti-snuvši kocke, postao omiljena kućna zabava aristokrati je. Pretpostavlja se da je ovaj kalif među ostalim poklonima Karlu Velikom poslao i ploču šaha, isto što je učinio kasnije za krstaških ratova Starac sa Gore sv. Luju. Među drugim igrama koje su se igrale na ploči, bio je triktrah (nard), takođe indijskog porijekla37. Značajno mjesto u popisu izvanjskih sportova zauzimali su streljaštvo, polo (jukan, od pers. shawgan38, savijen štap), lopta i maljice (sawlajdn, pel-mel, neka vrsta kroketa ili hokeja), mačevanje, bacanje koplja (jarid), konjske trke i, iznad svega, lov. Među svojstvima za ulazak u prisno drugovanje sa kalifom al-Jahizom39 zahtijevala su se sljedeća: strijeljanje, lov, igranje lopte i šaha. U svim ovim sportovima drug je mogao nadvisiti svoga gospodara bez ikakva straha da će se on uvrijediti. Između kalifa koji su naročito voljeli polo bio je al-Mu'tasim. Njegov vrhovni komandant al-Afshin, koji je bio 8Z Ibid., str. 117. 33 Buldan, str. 250, 11.9—10, isp. str. 254, 11.8—9. 34 Vol. II, ®tr. 105—7. 85 Mas'udi, -vol. VIII, str. 296. M Ibid., vol. I, str. 159—61. 37 Ibid., str. 157—8. 88 Igp. »chicane«, ime dato istaroj igri u Laniguedocu i ina drugim mjestima, igru koja se igra ina nogama sa batićem i tvrdom drvenom loptom. 89 Taj, str. 72. Za ostala svojstva vidi Niawajd, sitr. 25. i slj. 312 UMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO

Turčin, odbio je jednom prilikom da igra protiv njega jer nije htio da bude protiv pretpostavljenog vjerskog poglavice ni u igri40. Spominje se i jedna igra loptom u kojoj se upotrebljavao širok komad drveta (tabtabj41. Zar to nije mogao biti tenis u svojoj početnoj fazi?42 Al-Mas'udi43 nam je sačuvao opis jedne konjske trke u Raki u kojoj je al-Rašidov konj dobio prvu nagradu na osobito zadovoljstvo samog kalifa, koji je promatrao trku. U djelu 'Jqd41 nalazimo velik broj pjesama u kojima se opisuju i veličaju konji koji su dobili nagrade. Opklade, kako doznajemo iz istog izvora, činile su trke življim. Za vrijeme vladavine Abasida, isto kao i za vladavine njihovih predšasnika, lov je bio omiljena vankućna zabava kalifa i velikaša. Al-Amin je naročito volio da lovi lavove45. Jedan njegov brat našao je smrt u hajci na divlje svinje46. I abu-Muslim al-Khurasani i al--Mu'tasim voljeli su da love sa lovačkim leopardom. Velik broj arapskih knjiga iz ovog ranog perioda koje obrađuju lov, postavljanje

zamki i lov sa sokolima svjedoče o velikom interesu koji je vladao za te sportove. Lov sa sokolima i jastrebovima bio je uveden u Arabiju iz Perzije, kao što pokazuje arapski rječnik koji se odnosi na ove sportove. Oni su postali naročito popularni u kasnijem periodu Kalifata47 i u periodu krstaških ratova48. Još se praktikuje lov sa sokolima (bdz) ili sa kopcem (bashiq) u Perziji, Iraku, Deir al-Zuru i alavitskoj oblasti Sirije na potpuno isti način kakav je opisan u Arabljanskim noćima, U lovu na gazele ili antilope, zečeve, jarebice, divlje guske, patke i qata (vrsta Iještarke) upotrebljavali su se kopči i sokoli, i kada se radilo o krupnoj divljači, lovcima su pomagali kerovi. Prvu stvar koju je morao učiniti muslimanski lovac kada bi ulovio životinju, bilo je da joj odreže vrat, u protivnom njezino meso bilo je protuzakonito49. U nekim prilikama bi lovačko društvo pravilo krugove (halqdh) opkoljavajući i zatvarajući na jednom mjestu svu divljač koja bi se tu našla. Al-Mu tasim je sagradio zid u obliku konjske potkove, koji je svojim dvjema krajnjim tačkama dodirivao Tiggris, i upotrebljavao je haj kace, koji su divljač tjerali unutra tako 40 Ibn-al-'Abbas, Athar al-Uwal, str. 130. 41 Mas'udi, vol. VIII, str. 296, 1. 2. Isp. Athar, str. 129, 11. 3—4. 42 Obično se pretpostavlja da je riječ »tenis« došla od francuske riječi tenez — obratiti pažnju. Možda dolazi od »Tiraiis«, arapskog imena egipatskog grada u Delti, poznatog u srednjem vijeku po svojim lanenim tkaninama koje su se možda upotrebljavale u pravljenju lopti za igranje tenisa,. Vidi Mnicokn D. Whitmain, Tennis: Origins and Mysteries (New York, 1932), str. 24—32. 43 Vol. VI, istr. 348—9. 44 Vol. I, str. 63—5. 45 Mas'udi, vol. VI, str. 432—3. 46 Aghani, vol. IX, str. 97, 11. 27—9. 47 Fihrist, str. 315, d ibn-Khallikan, vol. II, str. 172, vol. III, str. 209, spominju veći broj arapskih .knjiga o lovu i sokolarstvu. 48 O jednoj od najranijih irasprava ovog predmeta na arapskom vidi Usamah ibn-Muindiq, Kitab al-I'tibdr, izd. Hitti (Bninceton, 1930), str. 191— 226; prev. Hitti, An Arab-Syrian Gentleman and Warrior (New York, 1929), str. 221—54. 49 Koran, 2 : 168, 5:4, 16 : 116. ABASIDSKO 313 da bi je zatvarali između zida i rijeke50. I al-Mus'tasim se koristio taktikom opkoljavanja u lovu, a to isto činili su i Seldžuci51. Između ostalih kasnijih kalifa al-Mustanjid (1160—70) organizovao je veći broj lovačkih družina. Neki kalifi i vladari držali su divlje zvijeri, kao lavove i tigrove, da bi utjerali strah u srca svojih podanika i posjetilaca52, drugi su držali pse i pripitomljene majmune. Sin Muq-tadirova vezira, koji je imao rezidenciju u Kairu i nalazio se na visoku položaju u vladi, u slobodno vrijeme rado je skupljao zmije, škorpione i druge otrovne životinje, o kojima se on naročito starao i držao ih u posebnoj zgradi blizu svoje rezidencije53. Robovi ^a vrnu društvene ljestvice stajao je kalif i njegova porodica, vladini službenici, potomci hašimitskog plemena i trabanti svih ovih grupa. U ovu zadnju klasu možemo uvrstiti vojnike i gardiste, prijatelje ljubimce i prisne drugove, kao i klijente i robove. DRUŠTVO

Sva je posluga uglavnom bila sastavljena od robova. Oni su popunjavani iz redova nemuslimanskih naroda. Njih su ili silom hvatali ili zarobljavali u ratu ili su kupovani u vrijeme mira. Neki su bili crnci, drugi Turci, a treći su bili bijelci. Robovi bijelci (mamdlik) bili isu uglavnom Grci i Sloveni, Jermeni i Berberi. Neki su robovi bili eunusi (khisiydn), pa su bili u službi harema. Drugi, koji su se nazivali ghilman, mogli su također biti eunusi. Oni su kod svojih gospodara imali specijalne povlastice, nosili su bogate i atraktivne uni-- forme i često su se poput žena dotjerivali i parfemisali svoje tijelo. Čitamo o instituciji ghilman za vrijeme al-Rašidova režima54. Očigledno, al-Amin je bio prvi koji je, povodeći se za perzijskim presedanom, ustanovio u arapskom svijetu ghilman radi zadovoljavanja neprirodnih seksualnih odnosa55 Jedan sudac za vrijeme vlade al-Ma'munove imao je 400 takvih mladića56. Pjesnici, kao na primjer abu-Nuwas, nisu smatrali nedostojnim svoje časti da javno daju odu-ška svojim perverznim strastima i upute »svojim golobradim dječacima« ljubavne izlive svojih pjesničkih umotvorina. so Fakhri, str. 73—4. 51 Athar al-Uwal, str. 135. 52 Fakhri, str. 30; <Iqd, vol. I, str. 198, 11. 4. i slj. 53 Kutuibi, vol. I, str. 134—5. 54 Tabari, vol. III, str. 669; isto kod ibn-.al-AthIra, vol. VI, str. 120. 55 tabaci, vol. III, str. 950; kopira ga ibn-al-Athlr, vol. VI, str. 205. 56 Mas'udd, vol. VII, str. 47. 57 Aghdni, vol. XV, str. 80, citira ga Nuwayri, vol. V, str. 889. Djevojke (jawari) robinje upotrebljavane su kao pjevačice, plesačice i konkubine. Neke od njih imale su znatan uticaj na svoje gospodare, kalife. Takva je bila dhat-al-Khal (ona sa mladežom), koju je al-Rašid kupio za 70.000 dirhama, ali ju je u nastupu ljubomore poklonio jednom svom slugi. Pošto se alRašid zakleo da će joj jednog dana udovoljiti molbi, bez obzira na prirodu molbe, kažu, kalif je ostao vjeran svom obećanju i za sedam narednih godina imenovao je njezina muža za upravitelja nad Farisom57. Da p.i ga odviknula od

314 UMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO

jedne druge pjevačice s kojom se on počeo vezati, al-Rašidova žena Zubavdah poklonila je svom mužu 10 djevojaka, od kojih je jedna postala al-Ma'munova majka, a druga al-Mu'tasimova58. Priča o Ta-waddudi, lijepoj i talentovanoj robinji u zbirci Hiljadu i jedna noć (noći 473—62), koju je al-Rašid htio kupiti za 100.000 dinara kada je na ispitu pred njegovim naučnicima odnijela pobjedu iz medicine, prava, astronomije, filozofije, muzike i matematike, da ne spominjemo retoriku, gramatiku, poeziju, istoriju i Koran, — jasno pokazuje kako su neke od ovih djevojaka morale biti visoko obrazovane. Al-Aminov doprinos haremskom sistemu sastojao se u osnivanju družine ženskih paževa, čije su članice šišale kosu, oblačile se kao dječaci i nosile svilene turbane. Ova novina uskoro je postala popularna i u višim i u nižim društvenim slojevima59. Jedan očevidac pripovijeda da je prilikom posjete na Cvjetnu nedjelju kod al-Ma'muna našao dvadeset Grkinja djevojaka, koje su bile okićene i dotjerane. One su plesale sa zlatnim krstovima oko vratova i maslinovim grančicama i palminim listovima u rukama. Podjela 3.000 dinara među plesačice dala je čitavoj svečanosti grandiozan završetak60. Predstava o velikom uticaju robova može se dobiti iz visokih brojki na kalif ovom dvoru koje pisci donose. Znamo da je u al-Muq-tadirovoj palati (908—32) živjelo 11.000 grčkih i sudanskih eunuha61. Al-Mutavakkil je, prema jednom izvještaju, imao 4.000 konkubina. Sa svima on je održavao bračne veze62. Jednom prilikom ovaj je kalif od nekog svog vojskovođe primio na poklon 200 robova63. Bio je običaj da upravitelji i vojskovođe šalju poklone kalifu i veziru. To su obično bile djevojke ili dobijene ili iznuđene od podanika64. Propusti su se smatrali znakom pobune. Al-Ma'mun je smislio plan da kao poklone pošalje neke od

svojih povjerljivih robova očekujući da će oni raditi kao njegove uhode kod sumnjivih primalaca i da će ih u slučaju potrebe likvidirati65. Ekonomski život: trgovina pbi*an j^k sačinjavao je gornji društveni sloj, J1 ie dolazio odmah iza aristokratije^ — tu su bili literati, beletristi, učenjaci, umjetnici, trgovci, zanatlije i stručnjaci — i niža klasa, u koju je ulazila velika većina naroda i bila sastavljena od ratara, stočara i seoskog svijeta koji su predstavljali domaće urođeničko stanovništvo i koji su sada uživali status zimija. U sljedećem poglavlju raspravi jaćemo na široj osnovi o klasi intelektualaca. Ovdje je dovoljno konstatovati da opći kulturni nivo u periodu abasidske dinastije nije nipošto bio nizak. 58 59 Aghdni, vol. XVI, str. 137. Mas'udd, vol. VIII, str. 299.

60 Aghani, vol. XIX, đtr. 138—9. 81 Fdkhri, str. 352. 62 Mas'udi, vol. VII, str. 276. 63 Ibid., vol. VII, str. 281. 64 Ibn-al-AthLr, vol. VII, str. 211—12; T^bari, vol. III, str. 627, kopira ga ibn-ial-Athlr, vol. VI, Str. 86. 65 (Jqd, vol. I, str. 196.

ABASIDSKO 315

DRUŠTVO

Ogromno prostranstvo carstva i visok stepen koji je civilizacija dostigla tražili su ekstenzivnu internacionalnu trgovinu. Prvi trgovci bili su hrišćani, Jevreji66 i zaratustrovci, ali mjesto njih kasnije su u velikom broju došli muslimani i Arapi, koji nisu potcjenjivali trgovinu kao što su to činili sa zemljoradnjom. Luke, kao što su Bagdad, Basra, Siraf67, Kairo i Aleksandrija. uskoro su se razvile u aktivne centre kopnene i pomorske trgovine. Muslimanski trgovci su se usuđivali ići prema istoku sve do Kine, u koju se, prema arapskoj tradiciji, već za vrijeme drugoga aba-sidskog kalifa al-Mansura68 dolazilo iz Basre. Najraniji arapski izvor koji govori o arapskim i perzijskim komunikacijama s Indijom i Kinom jest izvještaj sa putovanja Sulavmana al-Tajira (trgovac) i drugih muslimanskih trgovaca u trećem muslimanskom stoljeću69. Ta se trgovina odnosila na svilu, najraniji dragocjeni poklon Kine Zapadu. Ona se dovozila »velikim svilenim putem«70. Taj put je išao kroz Samarkand i kineski Turkestan. Tu oblast današnji civilizovani svijet manje posjećuje nego ijednu drugu naseljenu zemlju. Roba je obično prenošena smjenom karavana; vrlo malo karavana je prelazilo cijelu razdaljinu. Diplomatski odnosi su, međutim, sigurno bili uspostavljeni prije dolaska arapskih trgovaca. Legenda kaže da je Prorok kao svog izaslanika poslao u Kinu Sa'da ibn-abi-Waqqasa, osvajača Perzije. U Kantonu se još štuje »grob Sa'da«. Neki natpisi na starim kineskim spomenicima koji se odnose na islam u Kini sigurno su falsifikati, nastali kao plod vjerskog ponosa71. Do sredine osmog stoljeća izmijenjano je nekoliko poslaristava. U kineskim pisanim spomenicima toga stoljeća amlr al-rnu'minin se naziva hanmi-mimo-ni; abu--al-'Abbas, prvi abasidski kalif, A-bo-lo-ba; a Harun A-lun. U vrijeme ovih kalifa veći broj muslimana nastanio se u Kini. U prvo se vrijeme ovakvi muslimani pojavljuju pod imenom Ta-shih72, a kasnije pod imenom Hui-Hui (muhamedanci)73. Izgleda, Marko Polo prvi spominje Saracene u Kini74.

LX (1929).000 dinara njegove imovine. Ferrand. str. vol. 74 O muslimanskim naseobinama u Koreji (al-Shlla) vidi ibnKhurdadbih. 1922). Kaspijsko more. 1949. 177—91. ebanovinu i robove crnce iz Afrike. šećer. mirodije./. 42—78. Međutim. Po .000 dirhama jedan specijalno za nju izrađen ćilim. vol. 281—2) bili su među najbolje poznatim moreplovcima ranog abasidđkog perioda. kamfor i svilu iz daleke Azije i slonovu kost. bilo je poprište nekakve trgovinske razmjene. 71 Vddi Paul Pellk>t u Journal asiatique (1913). na kome su bile u zlatu utkane slike svih vrsta ptica. str. čije su oči bile izrađene od rubina i drugog dragog kamenja80. 316 UMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO se zanosio mišlju da prokopa kanal kroz Suecki tjesnac75. istr. str. Islam in China (London. Čarter. Marshall Broomhall. Termin je očigledno perzijaniziran oblik riječi Tayyi'. današnja Tazi. a alIstakhri79 je čuo za jednoga koji je na lađi proveo četrdeset godina. str. Trgovinska aktivnost ne bi mogla uzeti tako široke razmjere da se nije temeljila na široko razgranatej domaćoj industriji i zemljoradnji. Tisuću godina prije de Lesepsa (de Lesiseps) arapski kalif Harun 66 Vidi -ibn-KhuTdadbih. U Sirafu je kuća prosječnog trgovca stajala preko deset tisuća dinara. Al-Musta'inova majka kupila je za 130. Arapin.000 dinara78.000. ćilima. On je bio prvi član porodice istaknutih trgovaca draguljima76. Mnogi su se pomorski trgovci cijenili na 4. koji su zbog svojih visokih kvaliteta bili osobito cijenjeni. *7 Grad 01 Peraiji u Perzijskom zalivu. The Invention of Printing in China. G. satena. 5—36. 1910).str. II. čelične alatke i staklenu robu. Muslimanski trgovci nosili su sa sobom datule. U zapadnoj Aziji ona je uglavnom bila koncentrisana na izradu serdžada.Muslimanski su trgovci sigurno prvi donijeli islam na otoke koji su god. 1925). Crno more takođe je bilo negostoprimljivo za nju. Prema zapadu su muslimanski trgovci doprli do Maroka i Spa-nije. Neki trgovci iz Sirafa »proveli su svoje živote na vodi«. zbog svoje blizine sa perzijskim centrima i naprednim gradovima Samar-kandom i Bukarom i njihovom pozadinom. mada je u desetom stoljeću zabilježena živa kopnena trgovina sa narodima u oblasti rijeke Volge prema sjeveru. Isaac Mason u Journal of the North-China Branch of the Royal Asiatic Societyt vol. pokrivača za sofe (od ar. 68 Is. Jedan neobrazovan mlinar u Basri i Bagdadu mogao je sebi priuštiti da u ime milostinje svaki dan među siromahe razdijeli sto dinara. Svaki trgovac iz Basre. oni su uvozili.000. koji je ostao bogat i onda kada je al-Muqtadir konfisko-vao 16. and its Spread Westward (New Yonk. Ručna industrija cvjetala je u raznim dijelovima carstva. 70. 89 Silsilat al-Taioan/ch /sic. arapsikog plemena. Arapska trgovina na Sredozemnom moru ipak nije nikada igrala značajniju ulogu. imao je godišnji prihod viši od milijun dirhama. izd. Voyage du marchand orobe Sulayman en Inde et en Chine (Pariš. 153—4. čije su lađe prenosile robu u udaljene krajeve svijeta. 73 Isp. i slj. Mnogi perzijski i irački razboji proizvodili su ćilime i tekstil. Langles (Pariš. 170. brokata (dibaj). 72 Iz pahlaui Tdjik. a neke i preko trideset tisuća. formirali Ujedinjene Države Indonezije. prev. pamuk.000. . Kasnije ga je al-Mu'tasim imenovao svojim vezirom77. vunene tkanine. sujjah) i jastuke. 1811). pamučnih i vunenih tkanina. kao i drugih predmeta namještaja i kuhinjskih potrepština. I. 85. svilenih. Neka predstava o bogatstvu koje su nagomilali Rotšildi i Rok-feleri toga doba može se steći po slučaju bagdadskog draguljara ibn--al-Jassasa. 70 Thomas F. str. Narod Siraf a ti Omaina (Mas'udi. između ostale robe.

Ona se tu najprije izrađivala u dvanaestom stoljeću. Str. str. umajadskom velikašu. dobila je ime prugasta tkanina 'attdbi81. 426. 321—2. str. 407—9. Potpunu sliku razvoja industrije i trgovine u Transoksijani možemo dobiti iz popisa izložene robe iz raznih gradova koji nam je ostavio alMaqdisi85. U Tustaru i Sušu. kao i svilene tanke tkanine tzv. I. 323—6. kao i fabrika za izradu zavjesa od svilene pređe (khazz). koje su nosile nazive dimiyati (po Dimjatu). IV.13. 1. II. 569. 261. gaze i brokati. 1. Maqddsi. Pod nazivom »taffeta« evropske gospođe u srednjem vijeku kupovale su u domaćim dućanima perzijsko svileno platno toftah. koji se upotrebljava na Zapadu za prugaste ili šarene mačke. str. Maqdisi.jednoj četvrti u Bagdadu nazvanoj prema "Attabu. igle. 22 (gdje je krivo napisano). Tkanina je prvobitno bila pravljena u Damasku. bilo je naročito poznato po molitvenim ćilimima. str. zemljano posuđe. u Kuzistanu83 (stara Suzijana). slovenske i turske robove itd. str. 76 Kutubi. krzno. ogrtače od filca. 153. 98—9. 127. I. 177. II. str. Tavadž. nalazio se velik broj čuvenih fabrika za vezenje na damastu84 zlatnih figura. 138. 201. gdje su za kraljevsku kuću bili izrađivani ćilimi. 86 Yaqut. 442—3. str. istr. str. lampe. bile su posvuda u svijetu poznate i u Perziji oponašane. 80 Ibshlhi. I. 1. 402.20. 78 Istakhri. str. 95. Vidi str. kuhinjske potrepštine bile su pravljene u Siriji i Egiptu. Fasa i drugi gradovi Farisa ponosili su se velikim brojem prvoklasnih fabrika. vol. Yaqut. lukove. Ovakvi produkti bili su poznati pod nazivom tiraz (od perz. str. vol. vol. Egipatske tkanine. 603. vol. Maqdisi. 415. 433. brokati i svečana odijela — znak odličja na Istoku82. Kufa je proizvodila svilu i djelomično svilene marame za glavu. svijećnjaci. 144. Stare industrijske umjetnosti faraonskog vremena još su živjele u oslabljenom obliku u rukotvorinama Kopta. 81 Spominje ga MaqdM. veliko trgovinsko središte ranog srednjeg vijeka. vol. vaze. str. On sadrži sljedeće artikle: sapun. str. Isp. Arapi u Španiji su je imitirali i pod trgovin75 Mas-udi. sokole. 323. ćilime. noževe. ibn-Hawqal.str. str. vol. odatle joj ime. 79 Str. ibn-Hawqal. str. sofe. vol. 139. 79. vol. U Širazu su rađeni prugasti vuneni ogrtači. makaze. jantar. U centralnoj Aziji Bu-kara. Stolovi. razne vrste mesa. koji je bio njezin najistaknutiji građanin. 77 Fakhri. robu od kositra. Industrija ABASIDSKO 317 DRUŠTVO skim nazivom tabi postala je popularna u Francuskoj. 198. Njihove tkanine od devine i kozije dlake. dablqi (po Dabiku) i tinnlsi (po Tinisu)86. 822. I. I danas ta riječ živi u obliku »tabby«. 1. 46. Italiji i drugim evropskim zemljama.) i na njima su bili izvezeni ime ili inicijali sultana ili kalifa. 882. 297. 87 Tha'alibi. str. 648. Maqdisi. . vezovi. zavjesama i pokrivačima sofa i jastuka. bakrene lampe. str. 443. kao i ogrtači od svilene pređe bili su posvuda poznati. koje se još nose pod nazivom kuflyah. mačeve. . 16—17. 82 83 84 85 Istakhiri. med. Buldan. 88 Spominje ga liibn-Battutah. 11. III. 225. I. vol. Lata'if. Kurasan i Jermenija bili su čuveni po svojim prostirkama. str. 130. 5. str.

Iz muslimanske Španije i Italije industrija papira je. na kojima su bili ispisani natpisi u različitim bojama. Qash§in. koja je poslije egipatske bila najstarija industrija stakla u istoriji. Maqdisi. 1890). Za Samaru i druge gradove tvrde da su unapređivali industriju papira. The Palaeographical Society. 90 Viidi Friedrich Hirth. Al-Mu'tasimu se pripisuje podizanje nove fabrike sapuna i stakla u Bagdadu. Pisao ga je abu-'Ubayd al-Qasim ibn-Sallam (t 837). 1875—83). 866) i čuva se u Univerzitetskoj biblioteci u Lajdenu92. Rubin je bio tako velik i sjajan da je >>tamnu prostoriju u koju bi noću bio stavljen osvjetljavao kao svjetiljka«. vol. koje su se upotrebljavale za unutrašnju i vanjsku dekoraciju zgrada. H. H. str. Prije svršetka toga stoljeća u Bagdadu je podignuta prva fabrika papira.000. 126. živjela je u Damasku sve do druge polovine osamnaestog stoljeća. Ova umjetnost. 252 (novembar 13-decembar 12. jednom od najra nijih mjesta u muslimanskom cvijetu pultem ksilografije. 93 Theodorus iabu Kurra. nije imao premca91. I. bio je štampan (1294) ina kineskom i arapsikom jeziku u Tibrizu. prema tradiciji.. 92 William Wright. vol. Bulddn. Preo-vladale su ove boje: indigo plava. 11. god. 91 Tha'alibi. Najraniji dokumenat koji je napisao jedan hrišćan-ski pisac jest teološka rasprava abu-Qurre 93 (t ča 820). Raznim vrstama svojih različito obojenih i išaranih stakala sirijska je roba poslije krstaških vojni postala preteča obojenog stakla u evropskim katedralama. rjeđe crvena i žuta. 264 (novembar 11 — decembar 10. kornalin i oniks našli svoje obožavaoce u nižim društvenim klasama. koja je stara kao Elamiti i Asirci. Jedan od najpoznatijih dragulja u arapskoj istoriji je veliki rubin. Stakleni fenjeri. god. Španija oko 1150. dok su tirkiz. Proizvodile su se različite vrste papira. 15. nosila dragulje na 89 Ar. (1450—55) uticala na brz razvitak narodnog prosvjećivanja. od bijelog do šarenog. koji je iz Kine polovinom osmog stoljeća uvezen u Samarkand90. sa kasnijim pronalaskom štampe pokretnog tipa. također kineskog porijekla. naziva Gharib al-Hadlth.000 dinara94. Biseri. na kome je Harun utisnuo svoje ime nakon što ga je kupio za 40. 376. str. gdje je. ili ranije. IV. smaragdi i dijamanti naročito su bili obljubljeni na kalif skom dvoru. str. Staklene i metalne vaze sirijske izrade bile su u velikoj potražnji kao potrebni i luksuzni predmeti.Staklo iz Sidona.3—4. Papirni novac. ostatak stare feničke industrije. I. koji je nekoć bio svojina nekolicine perzijskih monarha. 259—71. str. visili su u džamijama i palatama. Egipat je imao svoju fabriku oko 900. Yaqut. Chinesische Studien (Minhen i LajpcLg. nekada sa figurama običnog cvijeća. god. 318 UMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO koji je izveden od Kašana89 u Mediji. 326.. u dvanaestom i trinaestom stoljeću. bilo je poslovično zbog svoje bistrine i prozirnosti87. kako smo već čuli. safiri. kojim se Evropa i Amerika danas izdašno služe. davan je četverouglastim i hek-sagonalnim pločicama. Arendzein . Najstariji arapski doku-menat pisan na papiru koji je došao do nas jeste onaj koji se. Vidi str. ipl. A. Postepeno su podizane i druge fabrike za izradu papira. Tira i sirijskih gradova. A. Naziv qdshdni8S (kolokvijalno qlshdni i qdshi). datiran mjeseca Habr I. konačno prokrčila put u hrišćansku Evropu. izd. Oriental Series (London. Smatralo se da papir iz Samarkanda. god. koji je pohranjen u Britskom muzeju. Harunova je sestra. Damask je bio centar posvuda poznate mozaičke i qdshdni industrije. Maroko oko 1100. zelena. rubini. i prev. Naročito zaslužuje da se spomene industrija pisaćeg papira. tirkizno plava. 877). De Cultu Imaginum. a datiran je mjeseca dhu-al-Qaldah. koji su Turci zarobili 704. Draguljarska umjetnost je takođe doživjela svoj procvat. VI.

al-Multazz (866—9). DRUŠTVO vol. str. str. dok su svi kalifi prije njega upotrebljavali srebrne nakite. bitumen i nafta iz Đor-đije. str. bio je prvi koji se pojavljivao na konju sa ratnom opremom od zlata i zlatnim sedlom. dopušta prekomjerno razmetanje zlatom i draguljima na al-Ma'munovoj svadbenoj svečanosti98.. koji su omogućivali draguljarsku industriju. Jedan od posljednjih kalifa koji je posjedovao mnogo dragulja bio je al-Muqtadir (908—32).. str. Smatrano je da je jednom banketu koji je priredio al-Muttawakil po raskoši bio ravan jedino onaj koji je priređen na al-Ma'munovoj svadbi. str. Tabari. 1897). 15. od iperz. možda »galenit«. ABASIDSKO 319 kapi. azbest iz Transkosi-jane111 i živa. ™ Ibid. 11. antimon iz blizine Isbahana109.(Borim. 97 Ibid. 109 Istaikhri. 341 n. kornalin iz Sane107. koje je on sve spiskao101. str. dtr. 352. koji je konfisko-vao imovinu osnivača najbogatije draguljarske kuće u Bagdadu100 i došao u posjed čuvenog crvenog al-Harunovog rubina. str. 184. Prema al-Mas'udiju". 7. 315. 144—5. 1)8 Muqaddamah. smola i katran iz Fargane112. 1. jer »nad ta dva banketa u islamu nije bilo trećega97. str. trinaesti abasidski kalif. Yahya ibn-Khalid Bar-makid je jednom prilikom ponudio nekom bagdadskom trgovcu 7. olovo i srebro iz Karmana104. 1. dolazi preko lat. str. vol. 20. 401—2. a njegova žena ih je stavljala na obuću. Rubini. III. Tha'alibi. 101. vol. Fakhri. 38.str. 94 Mas'udli. VII. Za al-Muqtafija tvrde da je ostavio dragulja i parfema u vrijednosti od 20. E. kao i »azure«. Isp. i slj. Tirkiz *iz Nejsabura. 602. Isip. 203. 103 Ibid. 326. željezo sa planine Libanon108. str. str... str. str. lazuliti i azuriti dolazili su iz Trans-oksijane103. 99 Vol. vol. koji tvrdi da Abasidi nisu mogli provoditi raskošan način života. a isto tako poznatog »jedinstvenog bisera«. Lata'if. str. str.. ldzaward i. U ostalo rudno blago ulazili su kaolin i mramor iz Tibriza. 101 Fakhri. VIII (1927). od ar. mramor i sumpor iz Sirije i Palestine110). 376. Na njemu je jelo bilo posluživano na zlatnim stolovima i poslužavnicima koji su bili ukrašeni dragim kamenjem. 95 Taban. S52--3. 72—3. 1. lazhuward. 110. Iz iste provincije dobivao se mramor i živa102. i drugog dragog kamenja. biseri iz Bahreina105. konačno. III.12. čiji je rudnik u drugoj polovini desetog stoljeća godišnje iznajmljivan za 758. U glavne rudne izvore carstva. 104 Ibn-al-FaqIh. Stapleton et al..720 dirhama106. str. VII. 206. kuhl. citira ga abn-KhaJidun. 72. 110 Maqdisd. ali je ponuda bila odbijena95. str. str. 102 Maqdisi. 100 Vidi str. 96 Tha'alibi. »Jedinstvena biser« također spominje ibn-5awqal. str. 101. Muqaddamaht str. 16. 353. . 108 Ibiđ. str. u Memoirs of the Asiatic Society of Bengal. k.000.. 3. ulazilo je zlato i srebro iz Kurasana. 703.000 dinara96. 105 Maqdisi. 108 Ibid. 101.000. 184. 303. .000 dirhama za kutiju koja je bila napravljena od dragog kamenja. Maqdisi. koji je bio težak tri mithqalsa (mi-skala). 15. Čak i ibn-Khaldun. str. vidi H. »LaizuM«. ar.

str. i slj. Glavni proizvodi Iraka bili su ječam.str. spajao je u Bagdadu Eufrat sa Tigrisom. Ta'rlkh. vol. 111. str. a njegovo je ime dato novom kanalu. Tigris). Prije prvog svjetskog rata. ABASIDSKO DRUŠTVO . 91. 118 William Willoooks. str. Ipak treba primijetiti da se lice naplavljenog Sauada znatno izmijenilo od abasidskih vremena i da su i Tigris i Eufrat mnogo izmijenili svoje tokove tokom istorije. 166. odakle se odvajao veliki broj irigacionih kanala. ibn-HaAVikal. riža. Niže dviju rijeka nalazio se Nahr Kutha i Velika Šarah115. koji je ulazio u Tigris iznad Madajina. naplavlje-noj ravnici koja je općenito poznata pod imenom Sauad. vol. str. U Iraku. nazvan po nekom al-Mansurovom rođaku koji ga je ponovo iskopao na sjeverozapadu kod Anbara. 165—6. 555. datule. II a slj. 11. 362. isto kod ibn-Hawkala. 118 Istakhri. Drugi manje važni kanali bili su Nahr al-Silah. 900. najzad. II. Journal. kao i u Egiptu glavna je zadaća bila održavati u redu stari sistem kanala. 377—8. Drugi veliki poprečni kanal bio je Nahr Sarsar. najbogatiji poslije Egipta u cijelom carstvu.. ponovo otvorenim ili o sasvim novim. postao je zamuljen do desetog stoljeća. str. Qudama>h. njegov je izvještaj isticao potrebu čišćenja starih vodenih puteva radije nego otvaranje novih118. ibn-Serapion (Suhrab). XVII i slj. Napuštena imanja i porušena sela u raznim dijelovima carstva bila su postepeno dovođena u prvašnje stanje i obnavljana. kanalu sa zavojima. Maqdisi. 77—8. zato što je obrada zemlje bila potpuno u rukama domaćeg stanovništva. Kanali od Eufrata. 84—5.. zatim. vol. 114 O ovim kanalima vidi Istakhri. 3. Treći je bio Nahr al-Malik (»kraljeva rijeka«). UMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO Zemljoradnja Zemljoradnja je dobila stalan podstrek za vrijeme režima prvih Abasida u prvom redu zato što se njihova prijestonica nalazila na najpogodnijem mjestu. koji je polazio od Tigrisa ispod Kadisije i ponovo se s njim spajao dalje na jugu.111 112 320 Ibid. kada je otomanska vlada opunomoćila ser Viljema Vilkoka (sir Wiliam Willcocks) da prouči irigacioni problem Iraka. Još jedan kanal Dujavl (deminutiv od Dijlah. 451. koji je tekao u Tigris ispod Madajina114. Donji krajevi doline Tigris—Eufrat. str. 255—315. III.2. str.. 118 Istakhri. 124. 117 Baladliuri. i tradicionalni položaj Edenske bašte bili su predmet naročite pažnje centralne vlade. str. bilo da se radilo o starim. str. Khatib.13—15. str. . kod G'uya Le Strainigea. činili su zaista »pravu mrežu«113 Prvi veliki kanal poznat pod nazivom Nahr 'Isa. str. koji je prvobitno spajao Tigris s Eufratom. Royal Asiatic Society (1895). str. 85. pamuk i lan. 1917). str. bn-9awkal. 303. str. zato što su oni uvidjeli da je zemljoradnja glavni izvor državnih prihoda i. kojii je napisao oko god. 241. »Description of Mesopotamia and Baghdad«. Arapski geografi govore o kalifima »kako prokopavaju ili otvaraju rijeke« i onda kada se u većini slučajeva radilo samo o ponovnom prokopavanju i ponovnom otvaranju kanala koji su postojali još u babilonsko doba. I. pošto se od njega odvojio vrelik broj rukavaca116. 1. Osobito je bio bogat južni dio naplavljene doline Sauada. pšenica. sezam. str. Jedan od glavnih ogranaka kanala Nahr 'Isa bio je Šarah. čiji se položaj pod novim režimom donekle popravio. 291 = Hitti. Yaqut. 115 Yaqut. Irrigation o/ Mesopotamia (London. koji je prokopao al-Mahdi u Vasitu117. 1.

po sudu arapskih geografa. odgovara arapskom qanah. datule. Na taj je način prokrčio sebi put na Zapad ovaj slatki artikl. jedan od »četiri zemaljska raja«. koji je možda bengalskog porijekla. isto kod ibn-ttavvkaila. str. u najmanju. narang. odakle su poslije krstaši donijeli šećernu trsku i šećer128 u Evropu. 121 Istaikhni. Zemlja oko Bukare. 126 Ovo je gorka vrsta. izuzev rnanga.15— 16. ali su odvojeno ušle u evropske jezike. 4. Biljka potječe iz Kine. 6. sukkar. odakle se u ovo vrijeme raširila po zapadnoj Aziji i susjednim zemljama sredozemnog bazena i vjerovatno posredstvom Arapa u Spaniji i Evropi126. str. koji su se pružali od Basre u pravcu jugoistoka122. ruža i bosiok (rayhdn). Druga su tri bila Šib Ba-van (bavanski klanac u Farisu). odnosno »nairandža« dolazi <preko španskog od arapske riječi ndranj. o kojem je ranije raspravljano119. vrtovi Ubale kanala. 160. 81. str. jabuke. str. str. Transoksijanu i Sidžistan i bio isto tako veliki rezervoar ljudstva. rotkve. kaj sije124. ruku. limun (vidi str. s>tr. mogranji. ar. III. narandži. modrih patlidžana. Politički. n. bila je. U stvari. limunovi. 123 Yaqut. smokve. Kurasan se takmičio s Irakom i Egiptom u proizvodnji agrikul-turnih proizvoda. Nije onda čudo kada čujemo da se o njemu u prisustvu kalifa al-Ma'muna govorilo kao »o cijelom carstvu«120. 128 Ar. str. qand. masline. Po ugledu na plantaže šećerne trske u Farisu i Ah vazu127. »Čame« je također semitsikoig porijekla. krastavci. qandi. Narandži. Lubenice su se izvozile iz Kvarizma na dvorove al-Ma'muna i alWatiqa u olovnim kutijama zapakovanim u ledu. Cvjećarstvo je takođe njegovano ne samo u malim kućnim vrtovima oko raspjevanih česama. prava bašta121. 125 Tha'allbi. nalazio Vadi al-Sughd (dolina Sog-dijana). Maqdlsd. On je poslije postao prijeko potreban sastojak dnevne ishrane civilizovanog čovjeka. I. nego je u velikim količinama uzgajano i u trgovinske svrhe. naročito za vlade Samanida. paradajza i sličnih biljki koje su uvezene u novije vrijeme iz Novog svijeta i udaljenih evropskih kolonija. 124 Za etimologiju riječi vidi str. 3S4. pokazao je da je on davao jedan od najvećih zemljišnih prihoda (kha-rdj) carstva. modri patlidžani. 555. 97. 119 Str. početkom desetog stoljeća. teška. Engl. Veliko obilje oraha. 120 Ya'qubi. od per. 117—18. divlje kafe i takvog cvijeća kao što su ruže i ljubičice uspijevalo je svuda. 122 Istaikhni. 321. krumpira. povrća i cvijeća. šećerne trske. npr. domovina je Indija ili Malaja.321 gdje je gaj eno u velikim količinama voće i povrće i toplog i hladnog pojasa. 11. str. 127 Thia'aliibi. između Samarkanda i Bukare. I. Svaki komad takvog voća bi se prodavao u Bagdadu za 700 dirhama125. 322 UMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO Vrtlarstvo se nije samo ograničavalo na voće i povrće. grožđe. lapuha. i slj. on je obuhvatao neko vrijeme. abu-sufayr. str. vol. iz kojih je prskala i u mlazovima se rasipala voda. 107. 1. i voćnjaci (ghiitah) Damaska123. isp. . »Lemon« (limun) je ar. Pravljenje mirisa ili mirisavih ulja od ruža. Pregled prihoda. šljive. 751. 600). II. narandže. kasnije su podignute slične na sirijskoj obali. Ovdje se. str. U ovim su vrtovima uspijevale razne vrste voća. 129. što je u per. 81. bademi. sa njihovim poznatim rafinerijama. i inaša riječ »orainge«. većina voća i povrća koje sada uspijeva u zapadnoj Aziji bilo je poznato u to vrijeme. vol. 355. isto 'kod ibn-Hawkala. breskve. 478. qandah. laymun. »cainidy« dolazi od iar. vol. str. per. vol. zajedno sa četrunom i limunom.

Sabur (perz. limunovog i narandžinog cvijeta132. Husn. U seoskim mjestima i na svojim seoskim imanjima ovi su se zimije držali svojih starih kulturnih obrazaca i sačuvali svoje maternje jezike: aramejski i sirijski u Siriji i Iraku. iranski u Perziji i koptski u Egiptu. karanfil. III). ekstrakt ljubičice bio je najomiljeniji u islamskom svijetu. Visoko mišljenje naroda o ruži našlo je svog oduška u tradiciji koja se pripisuje Muhamedu: »Bijela je ruža postala od mog znoja u noći mog noćnog putovanja (mi'rdj). 864. proširio se. Ružina vodica iz Džura izvozila se na istok sve do Kine i na zapad sve do Magriba130. vol. str. a žuta ruža od znoja al-Buraqa«135. ruže i ljubičice su najbolji miomirisi. i slj. kako smo ranije čuli. vol. (u 11. 137 Suvuti. Po mišljenju obrazovane robinje Tawaddude. ljubičica i drugih vrsta cvijeća naročito je bilo rasprostranjeno u Damasku. među koje spadaju i prevodi 129 U iSiniji se crvene ruže još zovu ward juri. 22. Sa riječima: »Ja sam kralj sultana. 133 Suvuti.narandži. 236. Husn. 135 Suvuti. str. Ovo je često dovodilo do otvorene ljubomore od strane muslimanskog življa i nalazilo oduška u službenim zakonskim odredbama. palminog cvijeta. 213. najbolje pokazuje veći broj napisanih knjiga o biljkama. mogranj i četrun najbolje voće. Zimije' Zemljoradnička klasa. slatkog mažurana. mak i šaf ranika. crvena od znoja Gabrijela. 865. Šira-zu. 219. 152—3. Između cvijeća. str. vol. koja je glavna voćka na svijetu»m. Thousand and one Nights. koje nosi naslov al-Fi-Idhah al-Nabatlyah. 1839). 235. Status autohtonih stanovnika — zimija. al-Muttawakil je monopolizirao uzgajanje ruža samo za svoje uživanje i u njegovo se vrijeme taj cvijet mogao vidjeti samo u njegovoj palati136. haranske sabejce i druge. bili su autohtoni stanovnici zemlje. Cijela oblalst Džura ili Firuzabada u Farisu bila je poznata po mirisavom ulju (ar. Mnogi od onih koji su prešli na islam preselili su se u gradove. »sa mirtom. bijelog ljiljana. Lane. zatim nekoliko knjiga o ružinom ulju139 i podmetnuto djelo ibn-Wahshiyahu. str. 443. a ruža je kraljica mirisavog cvijeća. koje se dobivalo iz crvenih ruža129. 134 Ali Laylah wa-Laylah (Hiljadu i jedna noć). koji su sada bili reducirani na položaj zimi ja. pogl. str. Istakhri. 132 Maqdlsi. tj. Džuru i u drugim gradovima. II. sa klasom pšenice. str. što pokazuju riječi koje se stavljaju Proroku u usta: »Preimućstvo ekstrakta ljubičica iznad ekstrakta drugog cvijeća slično je mom preimućstvu nad ostalim stvorenjima«133. koja je glavna hrana svijeta. Ruža i ljubičica imale su takmaca u mirti. koja je sačinjavala većihrišćani nu stanovništva carstva i njegov glavni izvor prihoda. ruža je bila najpopularnija. . nos. ABASIDSKO DRUŠTVO sa grčkog koje nabraja Fihristlss. 245. sljedbenika objavljene knjige. a endivija (cikorija) najbolje povrće134. II. koje su svake godine otpremane kalifu u Bagdad131. dostojan je jedan drugoga«. Shdpur) i njegova dolina proizvodili su deset čuvenih vrsta mirisavih ulja ili pomasti koje su se dobivale od ljubičica. 109—10. manihejce. i na Zaratustrine sljedbenike. II. str. Jevrerji i Sabijci. str. jasmin. irisa (perunike). koje se može uzeti kao mjerilo javnog mišljenja između desetog i dvanaestog stoljeća. I (London. Arapin je smatrao bavljenje zemljoradnjom zanimanjem koje ne odgovara njegovu dostojanstvu. Suyuti. lapuha. Međutim. JSfs 453. Druge vrste cvijeća na velikoj cijeni bile su: narcis. 'itrj. prema tome. tvrdi jedna proročanska predaja. Između ovih. 242. Svi su ovi sada bili tretirani jednako kao i oni s kojima je bio sklopljen ugovor o vjerskoj toleranciji. kažu. Isp. narcisa. str. 236. izgleda. 131 Tha'alUbi. svako od nas dvoje. crkvene i druge strukovne položaje. 180 Ibn-Hawkal. vol. u koje su ulazili hrišćaini. i datulom. vol. str. koja je glavna mirisava biljka na svijetu. Čak i u gradovima su hrišćani i Jevreji držali važne finansijske. isa N-avvajii.000 flaša mirisavog ulja spravljenog od crvene ruže. Kako je velik interes vladao za zemljoradnju. Faris je uvrštavao u zemljišni porez (kharaj) 30. Vi'di Bdward W. »Adam je strovaljen iz raja sa tri stvari«. mirte. II.

str. VI. umjereno i bez strasti. 78. str. 61. 1419. Iz više slučajeva može se zaključiti da su hrišćani. koji je 850. kao što ih i Koran optužuje14'5. naredio da hrišćani i Jevreji moraju na svoje kuće prikovati drvene slike đavola. uprkos ovih restrikcija. među mnogim drugim.najveći dio ovog diskri-minatornog zakonodavstva ostao je samo »na papiru« jer nije bio desi jedno primjenjivan. str. 1. 79. sličnih onima koje su bile priređivane u prisustvu Mu'awiye i 'Abd-al-Malika. kako smo već čuli. Posljednji kalif koji je u pooštrenom obliku obnovio neprijateljske mjere protiv zimi ja bio je Fatimid al-Hakim (996—1021). 140 Tabari. str. u čiju je čast u Bagdadu javno pred svijetom ustao jedan kadija. str. čitamo i o hrišćanskim vezirima u drugoj polovini devetog stoljeća. 1389—#3. 83. Između Abasida Harun je. vol. Stari i Novi zavjet su postojali u više nego u jednom prevodu na arapskom147. Ona obiluje citatima iz Biblije. god. 317. poravnati svoje grobove sa zemljom. III. To je rasprava izložena bez Ijutine. održao nestorijanski patrijarh Timotije u odbranu hrišćanstva pod al-Mahdijem144. 27—8. 141 Tabari. nositi odijelo žute boje kao med. 712—13.9—10. Jedna druga ozbiljna pravna nesposobnost od koje su zimije trpjele bila je odluka muslimanskih pravnika toga perioda da se svjedočenje hrišćanina i Jevrejina protiv muslimana ne može prihvatiti. a drugu na prsa. Međutim. pred al-Ma'munom o zaslugama islama i hrašćanstva. U vrijeme kada je al-Nadim pisao svoje djelo Fihrist (988). koji na stražnjem unkašu moraju biti obilježeni sa dvije na mogranj nalik kugle141. Do nas je došao tekst jedne apologije koju je god. prvi važni arapski prevod Starog zavjeta bio je Sa'ida al--Fayyumija (Saadia Gaon. Isto tako do nas je došla i čuvena rasprava al-Kindija145. Ima podataka iz kojih se može dokazati da su već u drugoj polovini sedmog stoljeća dijelovi Biblije prevedeni na arapski ili sa sirijskog ili sa grčke Septuaginte. bile su držane i u prisustvu Abasida. 11. Zbog ove posebne odjeće zimije su dobile epitet »sumnjivi«142. 807. iz Egipta. jer su Jevreji i hriš138 Str. A. III. 11. 23. koji je naredio hrišćanima i Jev-rejima da oblače posebna odijela i isključio ih iz javnih službi bio je pobožni Umajad 'Umar II. 139 Fihrist. vol.12. 882—942). koji je do današnjeg dana ostao prevod Jevreja koji govore arapski. Staviše. 1.3. čitao knjigu Danijela. Al-Tabari149 je pod god.. 11. str. očigledno. sin osvajača Egipta. zbog čega je naišao na negodovanje gledalaca150. i 854.252. koja je sigurno savremeni izvještaj o vjerskim raspravljanjima držanim oko 819. Ovi su prevodi izazvali interes kod muslimana u spornim tačkama. očigledno sirijskog ili njegovog ranog arapskog prevoda. Prvi kalif. Jahiz. kao i one koje su podignute poslije muslimanske okupacije. H. jednu na leđa.e neki Ahrnad ibn-'Abdullah ibri-Salam prejv^o Bibliju ina araplski već u vrijeme Harunova kalifo-vanja148. Isto tako. str. God. god. i to na drvenim samarima. 142 Isip. I. Al-Muttaki (940—44) imao je za . Stroge odredbe protiv zimija dobile su svoj vrhunac za vrijeme vladavine al-Mutawakkila. zbog čega im se više ne može vjerovati. Baydn. staviti dvije žute zakrpe na odjeću svojih robova. npr. 79. 141. čiji se ugovor često krivo pripisivao 'Uma-ru I. za vrijeme Kalifata u cijelosti uživali u velikoj mjeri vjersku snošljivost. Veći broj vjerskih diskusija. str. ibn-al-Athlr. zapovjedio je članovima tole-risanih sekti da nose propisano odijelo140. jahati samo mule i magarce. u 'Abdun ibnSa'idu. da j. zabilježio da je 'Abdullah. bio prvi koji je ponovo na snagu stavio neke stare mjere. 781.16. Vjerske diskusije 'Alije al-Tabarija (t ča 854) u njegovu djelu Kitab al-Dln w-al-DawlahU6 poluslužbena odbrana i tumačenje islama. vol. vol. on je naredio da se sruše sve crkve u pograničnim oblastima. 21' 324 UMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO ćani jednom izopačili tekst Biblije. Znamo.. ispisani na dvoru uz pomoć al-Muta-wakkila. i mi nalazimo al-Jahiza (t 869). koji je pisao odgovore hrišćanima.

I nubijska crkva bila je jakobitska i priznavala je primat aleksandrijskog patrijarha. Duž uske obale zapadno od Egipta hrišćanstvo je imalo svoje sljedbenike među Berberima. God. dtzd. 412. 150 Yaqut. Egipatski Kop ti. 151 Al-Tanukhi. Udaba'. 912—13. Oko patrijarhove rezidencije. Mingamia (Oairo. II. Yaqut158 nabraja šest manastira samo u istočnom Bagdadu. str.vezira hrišćanina151. 137—298. Mausila i Nasibina (Nasibis). Susrećemo se sa slučajevima kako su neki muslimani odbijali da im ljube ruke. 1885). pripadali su jakobit-skoj vjerskoj zajednici. Mangolioaith. 408. među kojima su bili nadbiskupi Basre. 149 Vol. Većina kalifovih ličnih liječnika. The Boo/c of Religion and Empire (Manchesiteir. 22. 153 §abi'. izd.. ali je najveći dio stanovništva u unutrašnjosti imao svoje lokalne vjere. Možda je ovo samo djelomičan prevod. Međutim. 12 (Mainchester. Wuzard'. koje su odgovarale njihovim plemenskim podjelama. vol. 2 :70. Pod jurisdikcijom katolikosa bilo je sedam nadbiskupa. II..str. . Njihovi sljedbenici su nazivani jakobiti i nestorijanci. izdao al-Muktafi154 baca novo svjetlo na srdačne odnose koji su vladali između službenog islama i službenog hrišćanstva toga perioda. II (CalLro d Oxford. nedaleko od glavnog grada. koji ga je priznavao za službenog glavara svih hrišćana u carstvu. vol. al-Faraj ba'd al-Shiddah (Cairo. 145 Risdlat 'Abd-al-Maslh (London. vol. 144 A. str. kao što smo ranije rekli. 23. Nedavno objavljena povelja o zaštiti nestorijanaca koju je 1138. Svaki od njih je pod svoj'om jurisdikcijom imao dva ili tri biskupa. prev. nastao je u Bagdadu kvart zvanJDar al-Rum (boravište Rimljana). Izabrani patrijarh primao je in-vestituru od kalifa. ne uzimajući u obzir manastire na zapadnom dijelu grada. Mingaina u Bulletin of the John Rylands Library. 14? Fihrist. sitr. 1923). Nestorijanci su bili jači u Iraku. II. . 1904). Tajarib al-Umam. 146 Izđ. katolikos je uspio da nagovori kalifa da spriječi jakobitskog patrijarha. 148 Ibid. (London. Nestoriianci Hrišćanski podanici abasidskih kalifa u većini slučajeva pripadali su dvjema sirijskim crkvama koje su se smatrale heterodoksnim. Mingaina. 399. str. Ovi hrišćanski visoki 143 Sur. bili su pripadnici nestorijan-ske crkve. 259.1915).. jatha-liq) imao je pravo da boravi u Bagdadu. Nestori janski patrijarh ili katolikos (iskvareno u arapskom jdthillq. A. 152 Nasr ibn-Harun 'bio je buvejhidski vezir. 149. str. da prenese svoju rezidenciju u Bagdad156 Glavna politička optužba protiv jakobita bila je da oni gaje simpatije prema Bizantincima. str. 1922). jakobiti su imali manastir u Bagdadu157 i nadbiskupiju u Tahritu. 95. Vidi Miskawayh. koja se nazivala Dayr al-Rum155 (rimski ili hrišćanski manastir). kako znamo. 5 :16—18. a isto tako i jedan od buvejhidskih kalifa152 al-Mu'tadid (892—902) imao je za šefa ratne kancelarije hrišćanina153. ABASIDSKO 325 DRUŠTVO službenici dobivali su uobičajena obilježja časti. 1928). 2. a taj su privilegij jakobiti uvijek uzalud tražili. vol. čije je sjedište bilo u Anti-ohiji. 1870). str.

Kao jedan od »zaštićenih« naroda. S njim se on sreo u hrišćan-skom kvartu160 u Bagdadu. 662. Bibliotheca Orientalis. ikoji izdavač Fliigel u svojim bilješkama krivo uzima za Carigrad. Za vrijeme mnogih kalifa. str. . U samom Bagdadu Jevreji su imali poveliku koloniju164. str. a pratila ga je konjanička pratnja. 662. Saeki. koja je bila obložena raznobojnim mramorom. 1169. 162 Sur. 1. 155 Yaqut. Zahvaljujući njoj. Čuveni nadgrobni spomenik Sian Fu. koja se održala u dobrom stanju sve do pada grada. Isto kao što je katolikos vršio u izvjesnoj mjeri jurisdikciju nad svima hrišćanima u carstvu. u 154 A. 1721). str. koji je uzvikivao: »Napravite prolaz našem gospodaru. i to uprkos mnogih nepoželjnih primjedbi o njima u Koranu162. Ispred njega je svečano koračao glasnik. 159 Str. 2 : 70—73. 158 Pod ddyr. tako je i egzilarh vršio nad svojim vjerskim jednomišljenicima. zasužnjeni princ167 ili egzilarh). na glavi je nosio turban sa kojega su odsijevali dragulji. Jevreji su u cijelosti bolje živjeli nego hrišćani. 349. 18. II. koji je podignut 781. 1937). resh gdlutha.Jedna od najznačajnijih crta hrišćanstva pod kalifima bila je njegova jaka vitalnost. zajedno sa priključenjem hrišćanske crkve u Indiji. čitamo da je više Jevreja u prije-stonici i provincijama bilo na vrlo odgovornim državnim položajima. Benjamin iz Tudele165. a većina činovnika i liječnika hrišćani. 10 (1926). 127—33. 160 Dar al-Rum. 326 UMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO Kini. Y. God. Al-Nadim159 donosi jedan interesantan razgovor sa nekim misionarom koji se vratio iz Kine. The Nestorian Documents and Relics in China (Tokoo. 156 O monofizi'tskim d jakobitskim patrijarsima vidi Assemani (alSam'ani). i slj. 5 : 16. hrišćanstvo toga vremena pokazuje znakove agresivne crkve koja šalje svoje misionare sve do Indije i Kine. koja je sama Sabijci169 arapskih pisaca. naime »hrišćana svetog Tome« u Malabaru na jugozapadnoj obali. bili su judejsko-hrišćanska 161 Vidi P. 157 Yaqut. bila je bogato iskićena zlatom i srebrom. 10. svjedoče o evanđeoskoj revnosti istočne sirijske crkve za vrijeme muslimanskog Kalifata. god. Mingana u Bulletin John Rylands Library. koji je posjetio koloniju oko god. kuće i bogate plantaže. 66—9. naročito za vrijeme al-Mu'tadida (892—902). Po svemu izgleda da je »zasužnjeni princ« živio u obilju i da je posjedovao vrtove. II. u stvari kao glavar svih Jevreja. Benjamin živim boj ama i opisuje vti|soko poštovanje koje je pbog vjernosti prema bagdadskom Kalifatu uživao poglavar babilonskih Jevreja kao Davidov potomak i glava jevrejske zajednice (aram. Bulddn. Glavna. Sigurno je dokazano da postojeće pismo Mongolaca i Mandžuraca direktno potječe od sirijskog alfabeta kakav su upotrebljavali nestorijanci. II (Rome. vol. vol. sinu Davidovu!«. vol. str. 985.-stvarni sekta. Jevreji Sabijci Mandejci168. kao uspomena na imena i rad šezdeset sedmorice nestori janskih misionara161. našao je u njoj deset rabinskih škola i dvadeset i tri sinagoge166. al-Maqdisi163 je našao da su većinom mjenjači i bankari u Siriji bili Jevreji. Njih je bilo manje i nisu predstavljali takav problem. vol. Na putu za jedan prijem kod kalifa on se pojavio u svilenoj odori.

onaj ikojd uronjuje. Prvobitno prebivalište ove i drugih baptističkih zajednica možda je bila Palestina. 2 vol. zasluge na duhovnom polju i naučne usluge nekih njihovih istaknutih članova pomogli su im da dobiju zaštitu muslimana174. u njih su se ubrajali mughtasilah (oni koji se peru). Oni su za vrijeme muslimanskog upravljanja uzeli ime »Sabijci« da bi se koristili privilegij ama koje im je dopuštao Koran. Bez sumnje. prije ženidbe i o različitim drugim prilikama. I (London i Berlin. 220—21. što je mnogo vjeiro-vaitnije. Mas'udi. 172 Od perz. IV. d izd. koje samo jedanput spominje Koran (22:17). 175 Ibid.11. mina' obrade172. Chwolsohn. Ivana. $abi'ah. Oni su živjeli u donjim ravnicama Babilonije i kao vjerska sekta vuku porijeklo još iz prvog stoljeća nove ere. e. 174 Fihrist. i 586. imenom velikog naroda u jugozapadnoj Arabija. pr. prev. To im je ime i poslije ostalo. Oni su živjeli u močvarama donjeg Iraka. koja broji oko pet tisuća duša. kada su Mongoli uništili njihov posljednji hram. 167 Možda su maki od bagdadskih Jevreja potomci onih Jevreja koje je Nalbukodomosor odveo u progonstvo . vol. vol. slng. 272. str. str. Arapski pisci brkaju ove dvije sekte. 176 Za detaljnije podatke o Sabejcima vidi D. II. znata. str. sasvim je razumljivo što je bitna i na j karakteristični ja crta njihove vjerske prakse krštenje uranjanjem u tekuću vodu (imei-zija). Već smo govorili o Thabitu ibn-Qurri i o drugim velikim haranskim DRUŠTVO . Ovi babilonski Sa-bijdi stekli su status zimi ja i muslimani ih svrstavaju u »zaštićene« sekte. str. Prema Fihristu171. 183. A. Asher. 171 Str. str. IV. u stvari. 1840). Tri puta se spominju u Koranu. Tumačilo se da se naziv »Sabijci« može pridrugi Magijci i dualisti 170 Nepravilan je previd NaZaireni.. hrišćaind. vol. Pripadnici ove zajednice. 169 Ar.nebeski. . 168 Ova je riječ izvedena iz laraonejske riječi yada<. 302. posvećuje njima cijeli odsjek. 340. i ova čudna sekta i dalje je živjela u samoj blizini glavnog sjedišta Kalifata sve do polovine trinaestog stoljeća. ABASIDSKO 327 sebe nazivala Nasoraie d'Yahya. 61—71. 1856). 173 Mas'udi. vol. Petersburg. n. riječ nema nikakve veze sa Saba'. 126. 184 Yaqut. nasorijanci170 (tj. (St. vol. mino. I.god. Od ovih babilonskih Sabijaca potpuno se razlikuju pseudo-Sa-bijci iz Harana173. opservanti) sv. 165 The Itinerary of Rabbi Benjamin of Tudela. 597. nisu po Muhamedovom mišljenju mogli biti uvršteni među sljedbenike objavljene knjige. $dbi' od mandaičkiog (airamej/slki) Sabi'. Zaratustrijevci (Majus). Haranski Sabijca. Ivana (Krstitelja). sdkta je bila gnostička. U današnjem Bagdadu Sabijce predstavljaju tako zvani amdrah izrađivači srebrnog posuđa tzv.163 Str. tj. str. još i danas žive u barovitim krajevima blizu Basre. Pošto žive u blizini rijeka. Njihov jezik je mandejski dijalekat aramejskog jezika i njihovo je pismo potpuno slično nabatejskom i palmirenskom. ili Sabi'un. lee Drugi savremerai putnici 'nabrajaju samo tri škole. 100—105. Mandejci su obred krštenja vršili poslije rođenja. Ali u hadisima i kod muslimanskih pravnika oni se tretiraju kao takvi. njega citira Usaybi'ah. 1054. str. zbqg čega ih krivo današnji svijet naziva hrišćani sv. bili su oibožavaoci zvijezda. 1. 112. Die Ssabier und der Ssabismus.

U kasnijoj upotrebi zindlq je počeo označavati svaiku osobu liberalnijih pogleda. G. vol. str. 519—20. str. ibn--Wahshiyah (živio ča 900). 181 Ibid. I. str. God. Izvjesne faze rane islamske teologije bile su ili reakcija protiv dualizma ili imitacija njegovih stavova. e. jer vidimo da su i al-Mahdi i al-Hadi preduzimali stroge mjere protiv tendencija u tom pravcu. ABASIDSKO DRUŠTVO . vol. I (New Yoirk. -str. bio je osumnjičen kao manihejac179. učinili su neophodnim da se status zimija protegne na sve stanovnike Irana. 66 : 9. III. n. i dalje je postojao i njegovi ognjeni hramovi ostali su ne samo u iranskim provincijama nego i u Iraku.str. 885—6. V. al-Battani. 1902). Među ostalim sabejskim učenim glavama bili su abu-Ishaq ibn-Hilal alSabi'. E. I al-Rašid je isto tako imenovao naročitog službenika da rukovodi inkvizicijom protiv ovakvih duali-sta183. 8. 21 : 98—100. izgleda. ili 274.. Shahrastani. Politički razlozi i svrsishodnost. I. ostali na životu. 46. 188. . Researches in Manichaeism (New York. Manihejci. koji je bic^. 178 Ime izvedeno od Pars (Fars). 182 Ibid. Zaratustrijanizam je dao islamu velik broj istaknutih konvertita. 588. islamizacija carstva Takozvana »muslimanska osvajanja«.imr. str. i slj. Posljednja trojica ispovijedali su islam176. str. Vidi str. alhemičar. među kojima su Fihrist.) i njegovo učenje. astronom. On je uvidio da je nemoguće istrijebiti pa-ganstvo u Indiji. Čak i posljednji umajadski kalif. vol. 185 Sur. Perzijanac Mani (umro 273. pobjede koje su arapski nacionalisti izvojevali arapskim oru177 Mas'udii. Thabitova sina Sinana kalif al-Qahir je prisilio da pređe na islam175. i slj. državna religija. zaratustrijanizam. čiji su preci emigrirali iz Perzije u prvoj četvrtini osmog stoljeća. Poslije okupacije. 499. Isp. 897. IV. kako je ranije primijećeno. Browne. I. kako smo čuli ranije. Shahrastani. kasnije su stekli status tolerisane zajednice. a možda i Jabir ibn-Hayyan. Indiji i provincijama istočno od Perzije177. koje su u prvo vrijeme muslimani zamjenjivali sa hrišćanima ili zaratustrijancima. vršili su na Muhamedove sljedbenike osobitu fascinirajuću moć. al-Mahdi je u Alepu180 na krst razapeo veći broj kriptomanihejaca i u toku posljednje dvije godine svoje vladavine zaveo je u Bagdadu inkviziciju protiv njih181. str.mo o maminejcima. 86. UMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO mijeniti i na njih.astronomima. 548—51. 180 Tabarl. vol. n. bila su. vol. čiji je staratelj bio osuđen na smrt kao zindiq. 192.. vol. Zaratustrijance i danas u Indiji predstavljaju Parsi178.. iss Arapslki izvori. koja su uglavnom izvršena za vrijeme ortodoksnih kalifa. najraniji među njima bio je ibn-al-Muqaffa(. slobodan diuh. 159—60. str. jesu imeđu inajstarijiim i najboljim izvorima koje . Čini se da su ipak mnogi manihejci. a posebno manihejske. Brovvne. današnji Faris. 1932). Isp. 166—72. Williams Jackson. 184 Vidi Tabari. 780. Al-Hadi je nastavio progone svoga predšasnika182. pa čak i komunistički maz-dakiti184. Za noviju obradu toga pitanja vidi A. sekretar i al--Mutiha (946—74) i al-Tajiha (974—91). Mada Koran185 ne daje nikakva prava štovateljima idola. u stvari. tobožnji autor djela o nabatejskoj zemljoradnji. 327 i slj. str. praktični islam prešutno je trpio manje zajednice u sjevernoj Africi i centralnoj Aziji. (od pahlauii zandlk) ina svakog muslimana čije vjerske ideje pokazuju osobine perzijskih 'dogmatskih pojmova općenito. jer su bile sasvim beznačajne da privuku pažnju javnosti. 155. 4 :116—20. str. i Ya'qubi. A literary History of Persia. 180—82. n. 92. str.

1. Bruns d G. ali po svojim osobinama hriš-ćansko. Situacija se sada ipak počela primjetno mijenjati. 1886). vol. dala ortodoksnom hrišćanstvu više istaknutih boraca. i u njihovoj zemlji tri stoljeća poslije arapske okupacije nalazimo oko četrdeset biskupija190. koje je prešlo na hrišćanstvo polovinom šestog stoljeća. kao stalnu bazu svojih operacija i centar islamskog uticaja. god. P. Stanovništvo sjevernog Iraka u prvoj polovini desetog stoljeća još je bilo. 27 (tekst) = str. str. Arnold. 1864—66). 396. mada 186 Ibn-al-'Ibri. Plodni polumjesec i sjeveroistočnu Afriku. Nubijsko Kraljevstvo. J. bez sumnje. qab'ail plemena) mogu zahvaliti svoj prelazak na Maurima. proces prelaženja u svom normalnom razvoju bio je postupniji i mirniji. muslimansko po imenu. zbili u isto vrijeme sa prvim vojničkim osvajanjima. 27—8. Kir-sch (Leipzig. Međutim. izd. 189 Ibn-Battutah. čija je crkva. Dozy i M. R. Na planini Liban do današnjeg dana u većini je ostalo hriš-ćansko stanovništvo. Međutim. mada je bio neizbježan. J. Chronicon Syriacum. Mnogi su se prelasci. Sifat al-Maghrib. Izbjegavanje plaćanja ponižavajućeg nameta i drugih pravnih nesposobnosti. Slučajevi individualnih i kolektivnih prisilnih prelazaka povećali su njihov broj. de Goeje (Leyden. po mišljenju ibn al-Faq!ha187. 187 Bulddn. koji su protjerani iz Anda-luzije poslije pada Treča eta?a u nizu osvajanja bila je jezika nad domaćim jezicima pokorepobjeda . 1789). str. Netolerantno zakonodavstvo al-Rašida i al-Mutawakkila bez sumnje je uticalo na ove prelaze. koje je al--Mahdi zatekao blizu Alepa. 133 = vol. Preaching. eto. i prev. Ovdje je islam slavio svoj konačni trijumf tek u dvanaestom stoljeću. izd. vol. odazvali su se njegovu naređenju i prigrlili islam186. Njegovo koptsko stanovništvo danas predstavlja neznatnu manjinu. tj. isto tako. 188 Al-Idrisi. 134—5. U toku prvog stoljeća abasidske vladavine osvajanja su stupila u svoju drugu fazu. kasnije je. str. I danas oko 9. još je bilo hrišćansko u dvanaestom stoljeću188. 330 UMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO neki alžirski Kabili islam andaluzijskini Granade 1492. str. koji je vrlo lako prigrlio hrišćanstvo u četvrtom stoljeću. i»o ?>e jyjas Latrie. i slj. Relations et commerce de l'Afrique septentrionale (Pards. kao što je bila Sirija. str. str. to su bili motivi koji su ljude tjerali na prelaske. G. Pobjeda arapskog •jezika arapskog (od ar. Egipat. II (tekst). I. str.). Lični interesi su ga diktirali. 315. god.9.329 žjem. Pet tisuća hrišćana banu-Tanukh. pa čak i u drugoj polovini četrnaestog189. IV. U toku ove faze većina stanovništva carstva prešla je na novu vjeru. 126. a nekoć ih je bilo pet stotina. ali zemlje. Ono je privedeno kraju u sljedećem stoljeću na taj način što su Berberi uvršteni u muslimansku vojsku jer im je stavljeno u izgled učestvovanje u podjeli plijena. Perzija nije prešla na islam sve do trećeg stoljeća poslije njezinog uključenja u arapsko carstvo. kako smo ranije vidjeli. Obraćenje Berbera i sjevernih Afrikanaca na islam. i dalje su davale izgled hrišćanske zemlje u toku cijele umajadske vladavine. i prev. Oni su vojnički i politički podjarmili Perziju. započeo je bez nekog naročitog uspjeha 'Uqbah nakon što je osnovao Kej ravan 670. još lakše islamiziran nego druge zemlje. 32 (prev. pobjedu islama kao religije. Berberi su činili jezgro oružanih snaga koje su dovršile osvajanje zapadne Afrike i pokorile Španiju. osiguranje društvenog ugleda ili političkog uticaja i uživanje većih sloboština i bezbjednosti.000 njezinog stanovništva pripadnici su Zaratustrove religije.

jednako je važno kao i originalno stvaralaštvo. U prethodnom poglavlju vidjeli smo kako su svježa kulturna strujanja iz Bizant!je. str. arapski. akcentu i gramatičkoj strukturi191. Potpuna pobjeda arapskog kao jezika svakidašnjeg saobraćaja izvojevana je tek u drugoj polovini abasidske dinastije. Baisri i Kufi. U Perziji je malo poslije vojničke okupacije arapski postao jezik nauke i viših društvenih slojeva. One su bile spremnije. . Perzije i Indije našla početkom devetog stoljeća nova kulturna središta u Bagdadu. Rasprostranjenost očnih oboljenja u sunčanoj klimi Iraka i drugih muslintfanskih zemalja privukla je rano pažnju liječnika na ovaj predmet. I. Iako ga je nestalo. od kojih je jedan kao poklon alMu(tasimu 4ošao iz Nubije 836. u Kairu. domaći sirijski jezik očajnički je odolijevao i zadržao se sve do najnovijih vremena. filologiji i lingvistici oni su kao Arapi i muslimani produžili svoj originalni način mišljenja i istraživanja.1. vol. zajedno sa mnogim novim doprinosima. hrišćanin i učenik Jibrila ibn-Bakhtishuha. Njihovi prevodi. matematici i geografiji. aramejski je ipak ostavio u govornom arapskom nesumnjivih tragova. god. ali nikada nije uspio da trajno istisne iranski govor. svijet bi jednako bio siromašan kao da nisu nikada bila ostvarena. Prvi. teologiji. U ovim uslovima mali je napredak učinjen na području anatomske nauke. POGLAVLJE XXVII NAPREDAK NAUKE I KNJIŽEVNOSTI Poslije epohe (ča 750—850) o kojoj je bilo govora u poglavlju XXIV došla je epoha stvaralačke aktivnosti. lakši. sa stanovišta istorije kulture. dobio je bitku prije nego arapski govorni jezik. Sada ćemo nastaviti da idemo tragom tog kulturnog pokreta. koji su naročito vidljivi u rječniku. da se odreknu lojalnosti svom političkom glavaru. U Iraku i Siriji prelaz sa jednog semitskog jezika. Liban sa brojčano nadmoćnim hrišćanskim stanovništvom. al-Lughat rtl-Samlyah (BeLrut. Arapi nisu samo asimilirali perzijsku nauku i klasičnu baštinu Grčke nego su ih i prilagodili svojim specifičnim potrebama i načinu mišljenja. astronomiji. Takav je slučaj s Yuhannom ibn-Masawayhom (777—857) i Hunavnom ibn-Ishaqom (809—73). u Evropu preko Sirije. 178. s kojim se može porediti samo Aleksandrija u ranija vremena. Sirijski se još govori u Maluli i dva druga sela u Anti-Libanu. Galenova i Ptolemejeva naučna istraživanja. na drugi. 191 Hittl. rukoipis. str. Ona su učinila arapski jezik. 2 Daghal al-(Ayn (poremećaj o.ka). jer da su za kasnija pokoljenja propala Aristotelova. liječnik. drugii u Lenjingradu. U medicini i filozofiji njihov originalni doprinos nije bio tako vidljiv kao u al-hemiji. Mnogi su prevodioci bili doprinosioci. jedan se primjerak nalazi u biblioteci Tay\mur Paše. Knjiga s naslovom al-'Ashr 1 Ibn-abi-Usayibi'ah. pa čak i svoje vjere nego svoga jezika. koje je u velikoj mjeri u toku nekoliko stoljeća arapski duh izmijenio. pribjegao je sekciji majmuna. kada nije uspio da dobije ljudska bića za seciranje. izuzev možda u proučavanju anatomske strukture oka. prenošeni su. Nije uvijek jasno povučena demarkaciona linija između prevedenog i originalnog djela. koji se nikada ranije nije upotrebljavao u naučne svrhe. treba istaći.nih naroda. 1922). bio je. naravno. Ovo se dogodilo najkasnije i najsporije. Arapski kao jezik nauke. A prenošenje. Ipak u zabačenim krajevima. U pravu. Iz pera ibn-Masawayha imamo najstariju sistematsku raspravu o oftalmologiji koja postoji na arapskom2. kao što je često slučaj. Na ovom području borbe pokorene rase su dale najsnažniji otpor. Spanije i Sicilije i oni su postavili temelje onim naučnim obrascima koji su dominirali srednjovjekovnom evropskom mišlju. sprovodnikom islamske civilizacije. kakav je npr. 30—46. aramejskog.

Prva među njima bila je ona koju je sastavio čuveni Jabir ibn-Hayyan. a svaka je imala svoj vlastiti dispanzer.000 dirhama4. tako se i od liječnika tražilo podvrgavanje ispitu. 188—9. pokazuje da je liječnički poziv bio unosan. Oni su osnivali prve apoteke. 99. koji su se pojavili odmah poslije epohe velikih prevodilaca. od kojih je posljednji živio u drugoj polovini jedanaestog stoljeća. filozof i mudrac i naziv hakim bio je bez razlike primjenjivan na njega u svim ovim svojstvima. bolestan + stan. al-Ma'muna i Barmakida i za koga se govori da je nagomilao bogatstvo od 88. naredio Sinanu ibn-Thabitu ibn-Qurri da podvrgne ispitu sve liječnike praktičare i da izda svjedočanstvo (sing. Po naređenju al-Muqtadirovu čestitog vezira 'Alije ibn-'Ise. Nešto kasnije podignute su trideset i četiri bolnice po čitavom muslimanskom svijetu. str. I. na što ukazuje i arapska riječ blmdristdn8. Preko 860 ovakvih ljudi u Bagdadu je položilo ispit i glavni se grad oslobodio nadriljekara i šarlatana6. koja je nauku uopće podijelila na dvije grane: teologiju i medicinu. Drugi su liječnici svakodnevno posjećivali tamnice7..800. Muslimanske bolnice 3 Max Meyerhof (Cairo. Kao privatni al-Rašidov liječnik. primao godišnje 100. otac arapske alhemije. koji je živio oko 770. 7 Ibn-. ijdzah) samo onima koji na ispitu zadovolje. tvrde. <s'tr. Najpoznatiji pisci na polju medicinske nauke. 4 Qdfti. U Kairu je otvorena prva bolnica za vrijeme ibn-Tuluna9 oko 872. U jedanaestom stoljeću pojavile su se putujuće klinike. koja nije bila poznata drugom svijetu u to doba. Ta je institucija postojala sve do petnaestog stoljeća. a istu toliku svotu za asistiranje prilikom polugodišnjeg čišćenja kalif ovih crijeva. otvarali najranije apotekarske škole i sastavljali prve spiskove lijekova i način njihove upotrebe. str. ' Ibn-Duqmaq. Arapski interes za liječničku nauku temeljio se na proročanskoj tradiciji. Bakhtlshuhova porodica dala je šest ili sedam generacija istaknutih liječnika.abi-U?aybi'<ah. Na njima su održavani kursevi iz medicine. jpt. 222. str. 5 Ibiđ. Već u vrijeme al-Ma'muna i al-Mu'tasima farmaceuti su se morali podvrgavati nekoj vrsti ispita5. Jibril je. bili su po narodnosti Perzijanoi. Sinan je or-ganizovao štab liječnika koji su išli sa lijekovima od mjesta do mjesta i pružali pomoć oboljelom narodu.000 dirhama za dva puštanja krvi. Slučaj nestorijanca Jibril ibn-Bakhtishuha (t ča 830). god. U Sina-novim nastojanjima da liječničku profesiju podigne na naučni stepen i u njegovoj brizi za što efikasnije vođenje bagdadske bolnice leži glavna njegova zasluga. 1928). imitirajući perzijske bolnice. IV. Arapi su u ovo vrijeme znatno unaprijedili upotrebu lijekova u kurativne svrhe. Neke su bile opremljene medicinskim biblotekama. 191. blmar. Zbog jednog nesavjesnog liječenja al-Muqtadir je 931. prvu u islamu. str. Liječnik je u isto vrijeme bio metafizičar.Medicina 332 UMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO Maqdldt f i al-(Ayn (deset rasprava o oku). god. vol. Ove činjenice pokazuju veliki interes za javnu higijenu. str. Qifti. god. koji je bio dvorski liječnik al-Rašida. Kao i od apotekara. podigao je Ha-run al-Rašid na početku devetog stoljeća. I. ali po jeziku NAUKE I KNJIŽEVNOSTI . 6 Ibn-abi-Usavbi'ah. 143. NAPREDAK 333 imale su specijalna odjeljenja za žene. nedavno je objavljena s engleskim prevodom3 kao najraniji postojeći udžbenik oftalmologije. Ovu bolnicu. koja se pripisuje njegovu učeniku Hunaynu ibn-Ishaqu. 193—4. vol. Qlfti. str. Napisali su nekoliko farmakoloških rasprava. mjesto. 8 Perz. 221.

25. 14 Str. glavnog grada današnje Perzije. To je jedan od najstarijih priručnika medicine. Poslije Alije živio je istaknuti teolog — filozof i liječnik al-Razi. Dok je još živio u Perziji. To je najranije djelo ove vrste L potpuno se ispravno smatra uresom arapske medicinske literature. Pošto je bilo prevedeno na latinski u Veneciji (1565). . 44. str. nakon što je prošlo kroz mnoge izdavačke ruke. što je navelo naučnike 'da misle da je on ibio jevrejskog porijekla.kada ga naziiivaij'U »Al-'Aduidi«. §iddlqi (Berlin. 850. Njegovi dijelovi nedavno su prevedem na njemački i francuski.str. pričaju. vol. Al-Razi 334 UMAJADSKO i ABASIDSKO CARSTVO nazvano po njegovom patronu Kitab al-Tibb al-Mansuri. str. »Ralbban« u ime svoga oca. kao što Alija objašnjava u svom uvodu djela Firdaws al-Hikmah /i al-Tibb. Smatra se da je on pronašao seton (provlačni otvor u hirurgiji). U njemu nalazimo prvi klinički izvještaj o malim boginjama15. 865—925) nazvan je tako po mjestu rođenja. 1921). Jedno od njegovih glavnih djela o alhemiji Kitdb al-Asrar (knjiga tajni). ono je al-Raziju pribavilo slavu jednog od . Za vrijeme njegove uprave on je god. preveo je na latinski istaknuti prevodilac Gerard iz Kremone (t 1187). Arabian Medicin (Cambridge. napisao svoje djelo Firdaws al-Hikmah (raj mudrosti). 124—5 = Boofc oj Religion. dzd. On je možda bio »najveći i najoriginalniji od svih muslimanskih liječnika i najproduktivniji kao pisac«11. Za vrijeme vladavine al-Mutavakkila on je prešao na islam i postao lični kalifov liječnik. Ono je postalo glavni izvor hemijskog znanja sve dok ga nisu u četrnaestom stoljeću zamijenila Jabirova (Geberova) djela. povješao je komade mesa na različita mjesta i odabrao je ono mjesto gdje je meso pokazivalo najmanje znakove truljenja13. 13 Ibn-abi-Usaybi'aih. Browne. sitr. 'Ali ibn-Sahl Rabban al-Tabari? koji je. 'Ali al-Tabari Abu-Bakr Muhammad ibn-Zakariya' al-Razi (Rhazes. 1. Fihrist1* nabraja listu od sto i trinaest većih i dvadeset i osam manjih al-Razijevih djela. Ono se bazira na grčkim i hindu izvorima. Od njegovih monografija najbolje je poznata rasprava o malim i velikim boginjama (al-J udari w-al-Hasbah). U ovome se djelu u izvjesnoj mjeri nalazi i materijal iz filozofije i astronomije. 12 Kasniji pisoi nemaju pravo . isp. kako sam tvrdi u svom djelu Kitdb alDln i kako pokazuje i ime njegova oca10. Muhamimad Z. nedaleko od Tihrana (Teherana).Arapi: 'Ali al-Tabari. 1928). II. 503. Odabirajuci novi položaj za veliku bolnicu12 u Bagdadu. 'Ali ibn-al-'Abbas al-Majusi i ibn-Slna. 309—10. al-Razi je napisao za Mansura ibn-Ishaka al-Sa-manija iz Sidžistana monumentalno djelo u deset svezaka. u kojoj je on bio glavni liječnik. I. Vidi također Fihrist. koje je 10 Str. Raju. U djelu pod naslovom De spi-ritibus et corporibus citira ga Rođer Bejkn (Roger Bacon). 11 Edward G. prema buvejhidskom vladaru (Adiud~al-Dawlah. 296. al-Razi. bio je najprije hrišćanin iz Tabaristana. Od njih dvanaest tretiraju pitanja iz alhemije. očevidno je sirijski oblik za »naš učitelj«. 147. Latinski prevod ovoga djela (Liber Almansoris) najprije je objavljen u Milanu 80-tih godina petnaestog stoljeća. 299—302.živio sredinom devetog stoljeća. koji je na njegovom mjestu sazidao svoju vlastitu bolniiiou. ibn-Rhallilkain. Portreti al--Razija i ibn-Slne ukrašavaju veliku halu Medicinske škole Univerziteta u Parizu. vol. a kasnije i na nekoliko drugih novih jezika. str.

NAPREDAK 335 kao filozof. a tome su dodati i novi doprinosi. Qifti. bilo je sažetije nego al-Hawi i marljivo je proučavano sve dok ga nije zamijenio ibn-Slnino djelo al-Qdnun. tako reći. I. u početku zaratustrovac. »plemenito blago koje obuhvata medicinsku nauku i praksu«17. koji je vladao od 949-8316. njegov najpoznatiji pjesnički proizvod je podulja oda koja opisuje »silazak duše iz viših sfera u tijelo«. Ovo djelo. 1848). prema tome. Liber regius). 236—7. Arapi ga nazivaju alshaykh al-ra'is. Njegov naučni opus obuhvata sistematizaciju znanja njegova vremena. ovo je djelo trebalo da bude enciklopedijsko u granicama medicinskih informacija. i Berrut. 232. Corneliuis Van Dyek (London. data mu je povlastica da se služi čuvenom vladarevom bibliotekom. ovaj muslimanski naučnik perzijskog porijekla gutao je. no. str. Između ovih. teologije. Pošto je bio obdaren izvanrednom sposobnošću da apsorbira i zadrži u sebi primljeno znanje. astronomije. Faris and 'Abd-al-Malik. filozofska NAUKE I KNJIŽEVNOSTI . Pod naslovom Continens štampano je više puta poslije god. 18 Također nazvan aZ-mu(allim al-thdni. e.) vidi Hitti. Sahranjen je u Hamazanu. on je njezino ovaploćenje. preveo na latinski pod pokroviteljstvom Karla I Anžuvinca liječnik Faraj ben-Salim. medicine. Al-Majusi Ibn-Slna Najslavnije ime u arapskim medicinskim analima poslije imena al-Razijeva jest ime ibn-Sine (latinski Avicenna. Kako su ova al-Razijeva djela iz područja medicine bila štampana u doba dok je štamparska tehnika bila još u povojima. Najbolji dijelovi djela al-Malaki posvećeni su dijetetici i lijekovima. »šeik i prvak« (naučenjaka)18. 1866. sadržaje knjiga kraljevske biblioteke i već u dvadeset i prvoj godini bio je u situaciji da se pojavi kao pisac. koje je on napisao za velikog Buvejhida 'Aduda-al-Dawlaha Fannu Khushrawa. dod. 17 Qifti. istakao se kao pisac djela al-Kitdb al-Malaki (kraljevska knjiga. 980—1037). 1486. str. W. Da upotrijebimo njegovo prvo ime — Abu-'Ali al-Husayn bio je sin ismailije 'Abdullaha. Catalogr oj Arabic Manuscripts. Rođen je u blizini Bukare i proveo je cijeli svoj život u istočnom dijelu muslimanskog svijeta. 232. preko jevrejskog Aven Sina. gdje još uvijek pokazuju njegov grob. A. vol. čiji je naziv Kdmil al-Sind(ah al-Tibblyah. str. Arapska je nauka s ovim liječnikom. O . I. koje je najprije4279. filologom i pjesnikom došla do svoje kulminacije i. geometrije. Ostali se nazivi njegovih djela penju na devedeset i devet i obrađuju predmete iz područja filozofije. prev. U njemu je ukratko izloženo sve znanje o medicini koje su Arapi u to vrijeme bili preuzeli od Grka. ali je zato ibn-Sina jači 15 Izd. Kao što sam naslov pokazuje.potpunom rukopisu datiranom 586 (1190 n. A Treatise on the Small-Pox and Measles -(London. t 994). 16 lbn-a'bi-Usayibi'ah. filologije i umjetnosti. drugi učitelj (poslije Aristotela). može se reći. Posljednje izdanje izašlo je u Veneciji 1542. Ipak je njegovo najvažnije djelo bilo al-Hdwi (opsežna knjiga). Perzijanaca i Indusa. Al-Razi ima više veze sa medicinom od ibn-Sine. filozofom. koju još i danas mladi studenti na arapskom Istoku uče napamet. 'Ali ibn-al-'Abbas (Haly Abbas.najsmjelijih originalnih mislilaca i najvećih kliničara ne samo islama nego i cijelog srednjeg vijeka. sicilski Jevrejin. AlQifti19 nabraja samo dvadeset i jedno veće i dvadeset i četiri manja djela ibnSme. Imao je sreću da kao mlad čovjek liječi samanidskog sultana iz Bukare Nuha ibn--Mansura (976—97) i. Među njegovim naučnim djelima dva vodeća su Kitab al-Shtfa' (knjiga liječenja). Među njegovim originalnim doprinosima su i elementarni pojmovi o kapilarnom sistemu i dokaz da prilikom poroda dijete ne izlazi samo od sebe nego da ga potiskuju muskularna skupljanja materice. na što ukazuje njegovo posljednje ime al-Majusi (Magijac). ona su stoljećima vršila značajan uticaj na umove latinskog Zapada. 1872). Greennill.

Od dvanaestog do sedamnaestog stoljeća ovo je djelo služilo kao glavni priručnik medicinske nauke na Zapadu. koja predstavlja kona-čnu'kodifikaciju grčko-arapske medicinske nauke. 18— 20. 418. sistematskom rasporedu i filozofskom planu. ono je. llsa ibn-'Ali23. god.gezla. ono priznaje infektivnu prirodu sušice i širenje bolesti putem vode i tla. ibn-Butlan26. 336 tJMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO Oslera22.enciklopedija bazirana na Aristotelovoj tradiciji. nadglednik štale al-Mu'tadida (892—902). _stol ječe i po poslije dvorskog liječnika al-Mu'tamida. zauzelo prvo mjesto u medicinskoj literaturi toga doba. koji je sastavio raspravu o vještim jahanja (al-Furusiydh wa-Shiyat al-Khayl). koji se čuva u Britskom muzeju27. 1898). Kada je ovo djelo pod naslovom Canon u dvanaestom stoljeću na latinski preveo Gerard iz Kremone. t 1100). sastavljen prema djelu Taqwim al-Sihhah. prema tome. često miješa s njegovim. Isp. U njemu se nalazi nekoliko osnovnih elemenata o veterinarstvu. str. a i danas se povremeno upotrebljava na muslimanskom Istoku. ono je važilo za »medicinsku bibliju duže nego ijedno drugo djelo«. Od trideset i dva srednjovjekovna arapska djela o oftalmologiji njegovo djelo Tadhkirat al-Kahhalin^ (bilješka za okuliste). 20 prvo izdanje priručsndika djela al-Shijd' pojavilo se 'kao dodatak ovome djelu. On je umro u Antiohiji oko 1063. U Taqwlmu bolesti su poredane onako kako se zvijezde redaju u astronomskim tablicama. 273—4. koje je došlo do nas u potpunom originalnom obliku. vol. A treatise on the Canon of Medicine of Avicenna (London. Filozofiia ^a Arape Je filozofija (falsafah) značila pozna- . Još jedan drugorazredni liječnik bio je ibn-Jazlah (Bengesla. prvobitno hrišćanin25. najpoznatiji arapski okulist (kahhdl). Došlo je do nas u rukopisu. čije se ime. i postalo je udžbenik za medicinsko obrazovanje u evropskim školama. ibn-iKhaJliikan. star. vol. al--Razija i al-Majusija. 453—8. Hrišćanin 'Ali živio je u Bagdadu u prvoj polovini jedanaestog stoljeća. Popis lijekova u njemu iznosi oko sedam stotina i šezdeset lijekova. Djelo ibn-Jazlaha bilo je prevedeno na latinski u Štrasburu 1532. Arapski tekst djela Qanun bio je objavljen u Rimu 1593. i. I (Weimar. iibr^aibi-Usay!bicaih. zahvaljujući svome enciklopedijskom sadržaju. Cameron Gruner. istisnuvši djela Galena. str. to je jedna od najranijih arapskih knjiga koja je ušla u štampu20. Samo dvije rasprave ibn-Masawayha i Hunavna ibn-Ishaqa vremenski prethode njemu. U njemu je povučena razlika između mediastinitisa i pleuritisa. I. Nema mnogo godina da su neki njegovi dijelovi prevedeni na engleski21. vol. Geschichte der arabischen Literatur. Prevedeno je jedanput na hebrejski i dva puta na latinski i još se upotrebljava na Istoku. 1930). Među manjim umovima na medicinskom području može se spomenuti (Ali-ibn-'Isa (Jesu Haly). Po riječima dr 19 Str. svakako je najstarije i najvrednije. 21 O. Posljednji liječnik koga u ovoj seriji treba spomenuti jeste Ya'qub ibn-akhiHizam. F '. koje je napisao jedan drugi hrišćanski doktor. To je prvo arapsko djelo ove vrste. koji je napisao medicinski iz d pod naslovom Taqwlm al-Abdan fi Tadblr al-Insan (tablice tijela s obzirom na fizičko ustrojstvo čovjekovo). zatim al-Qanun }i al-Tibb. Ono daje naučnu dijagnozu ankvlostomiasisa i pripisuje ga intesti-nalnom crvu. u kojoj se zapažaju uticaji neoplatonizma i muslimanske teologije. Tadhkirah brižno i savjesno opisuje sto i trideset očnih oboljenja. Posljednjih trideset godina petnaestog stoljeća ono je doživjelo petnaest latinskih izdanja i jedno hebrejsko. Čari Brookelmann. II.

III. NAPREDAK NAUKE I KNJIŽEVNOSTI Njihov originalni doprinos. vol. ali ne s arapskog originala. većina njih je izgubljena. Od al-Kindijevih spisa više njih je došlo u latinskim pre-vodima. a mutakallim je postao sinonim za teologa. On je nastojao. I. vol. 22 Williaim Osler. nego u arapskom originalu. 255. koji su odgovarali sholastičnim piscima hriš-ćanske Evrope. dijalektičari). str.Qtifti. optičar i muzički teoretičar. spominje nekog ibn-akhi-Hizama. vol. d slj. al-Farabija i ibn-Sine. zaista.. str. uključujući prevode Gerarda iz Kremone. str. možda sina Ya'qubova. poput neoplatoničara. koje je . i zato su bili nazivani tim imenom. 297. 1922). prema tome. 315. izlagali su svoje teorije u obliku teorema. Njegovo čisto arabljansko porijeklo pribavilo mu je naziv »arapski filozof« i. Arapi su mislili da su Aristotelova djela predstavljala potpunu kodifikaciju grčke filozofske nauke. str. s jedne.vanje pravog uzroka stvari kakve su one u svojoj suštini utoliko ukoliko ih je moguće utvrditi ljudskim sposobnostima. Grčka filozofija i medicina značile su. 25 Ibid. koji se pojavio pod naslovom De aspectibus. The Tadhkirat of Ali ibn Isa (CMcago. 26 Hitti. d. 365. bio teolog i o njemu ćemo kasnije raspravljati. 27 Fihrist. prema tome. slj. Arapi su držali da su Koran i islamska teologija zbir vjerskih zakona i iskustava. 24 Itan-iabi-UsaybiiIah. Najveća imena na polju rane arapske filozofije bila su al-Kindija. U svom filozofskom sistemu al-Kindi je eklektičar. modificirana prema idejama pokorenih naroda i drugim istočnjačkim uticajima i prilagođena mentalnim sklonostima islama i izražena arapskim jezikom. Wood. Njegovo glavno djelo o geometrijskoj i fiziološkoj optici. i filozofije i medicine. kao što su Galenova predstavljala medicinsku nauku. nalazio se na granici između filozofije i vjere. u prvom redu. dok su za one filozofe čiji je sistem bio uslovljen subordinacijom objavljenoj vjeri. ali. str. Ritmičko pjevanje ili menzuralna muzika. U jednoj od ovih rasprava al-Kindi opisuje ritam (iqd') kao sastavni dio arapske muzike. da spoji Platonove i Aristotelove poglede. Smatrao je da je neopitagorejska matematika postavila osnove nauci uopće. ibn-abi-Usaybi(ah. Qifti. I. 23 Fihrist. On je bio astrolog. s druge strane. Njemu se pripisuje dvjesta šezdeset i pet djela. ifon-aibd-Usavbi'afa. 247. njihova filozofija bila je grčka. I. str. ibn-Khallikan. Muta-kallimun (dijalektičari). on je bio prvi i posljednji ariš totelovac u istočnom Kalifatu koji je bio punokrvni potomak arabljanske rase.. uticao je na Rođera Bejkna (Roger Bacon). str. mnogo se upotrebljavalo i na Istoku i na Zapadu. oni ostavljali naziv mutakallimun ili ahl al-kalam (govornici. Al-Kindi. naravno. abu-Yusuf Ya'qub ibn-Ishaq. vol. str. 241. 294. 1936). str. . alhemist. rođen je u Kufi oko polovine devetog stoljeća i živio je u Bagdadu. moralo je biti poznato muslimanima nekoliko stoljeća prije nego je uvedeno u hrišćansku Evropu28. Postepeno je kalam počeo da označava teologiju. sve što je Zapad posjedovao. Casey A. 255. Al-Ghazali je. na nesreću. zasnovano na Euklidovoj Optici u Teonovoj recenziji. The Evolution of Modem Medicine (New Haven. Arab-Syrian Gentleman. Latinski prevod toga djela. Kao pripadnici islama. Preveo. I. Al-Kindi Al-Fdrabi Usklađivanje grčke filozofije s islamom. 98. str. U suštini. vol. sve dok ga nije istislo veće djelo ibn-al-Haythama. Al-Kindijeve tri ili četiri rasprave o teoriji muzike najranija su arapska djela koja pokazuju uti-caj grčkih pisaca na taj predmet. str. U toku vremena arapski su autori počeli da primjenjuju riječ falastfah ili hukamd' (filozofi ili mudraci) na one svoje filozofe čije teorije nije ograničavala i određivala vjera. 214—16. Al-Kindi je bio više nego filozof. 203.

koji ga je također preveo pod naslovom Der Musterstaat von Aliarabi (Leyden. Faris and (Abd-al-Mailiik. doživjevši blizu osamdeset godina. P. sibr. i pribavio mu je zavidan naziv »drugi učitelj« (al-mu'aUim al-thdnij. vol. Pored obrade muzike u dva njegova kompendija o naukama. čiji vladar treba da je i moralno i intelektualno savršen. 32 Izvodi od J. koji odgovara srcu.započeo Arap al-Kindi. vol. . 1900). bio je neke vrste sin-kretizam platonizma. Poslije al-Farabi ja najvažnija djela o teoriji muzike napisao je na arapskom Ibn-Sina (t 1037). Vladara. Stare napjeve koji se njemu pripisuju još uvijek pjevaju maw-lawi derviši. 100— 168. aristotelijanizma i sufizma. međutim. sec. 29 Iz Faraba iu Turkestaniu. koji se može rekonstruisati iz više njegovih rasprava o Platonu i Aristotelu. politička i metafizička djela. vol. od kojih je glavno Kitdb al-Miisiqi al-Kabir (Velika muzička knjiga)32. XVI (Levden. Catalog oj Arabic Manuscripts. Živio je kao sufija u Alepu na raskošnom dvoru Sayfa-al-Dawlaha al-Hamdanija. 1890). XIV (Lejnden. pit. pod uticajem Platonove Republike i Aristotelove Politike. a također i Dieterici u Philosophie der Araber. II. bio taj koji je sve sisteme grčke filozofije 80 Objavio Fridrich Dieterioi u sivom djelu Die Philosophie der Araber im IX und X Jahrhundert n. 277. 2. analogan ljudskom tijelu. 1984. U svojim filozofskim pogledima on se mnogo naslanjao na al-Farabija. N. I (Leyden. zahvaljujući proučavanju njegovih spisa i imitiranju njegova stila. 542. II. god. 22 — Istorija arapa 338 UMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO kog hrišćanskog liječnika i nekog hrišćanskog prevodioca u Bagdadu. Po sudu ibn-Khallikana34. I. Pored velikog broja komentara o Aristotelu i o drugim grčkim filozof ima. 1895). Obrazovanje je dobio od ne28 Vidi str. Ihn-abi-Usaybi'ah. U stvari. Njegov filozofski sistem. uključujući čak i same vratare33. čarobnog naučnika i odličnog muzičara. »nijedan musliman nije nikada na području filozofskih nauka dostigao al-Farabija. vol. njega drže za najvećeg od svih arapskih teoretičara. Qifti. str. str. 1885). preveo Rodolphe d'Erlainger. Hitti. koju on zamišlja kao jedan hijerarhijski organizam. Chr. O njemu smo već raspravljali u vezi sa medicinskim radnicima. Na tone.. 31 Objavljeno u Kairu. U posljednjoj poslanici i u svom djelu alSiyasah (Siyasdt) al-Mada-niyah (politička ekonomija) al-Farabi. Muhammad ibn-Muhammad ibn-Tarkhan abu-Nasr al-Farabi29 (Alpharabius) rođen je u Transoksijani. a njih opet slušaju drugi. 1930—35). odmah iza Sta-glrićanina. od kojih su najpoznatija Risdlat Fusus al-Hikam30 (poslanica koja sadrži bisere mudrosti) i Risdlah f i Ara' Ahl al-Ma-cLlnah al-Fddilah (poslanica o mišljenjima naroda gornjega grada)-1. ibn-Sina se uputio u filozofiju i svojim djelima koristio je nauci«. Landa objavljeni su u Actes du sixieme congres International des orientalistes. Ibn-Sina je. al-Farabi (Pariš. 66—83. La musique arabe. 1323. da je iz njihovih očiju izmamljivao suze i da ih je uspavljivao. Cilj zajednice u njegovoj idealnoj državi jest sreća svakog pojedinog građanina. no. on posvećuje tri veća djela ovome predmetu. niži od njih. Umro je u Damasku 950. služe službenici. 134. al-Farabi je pisao razna psihološka. nastavio je Turčin al--Farabi i na Istoku ga je dovršio Perzijanac ibn-Slna. izlaže svoju ideju o idealnoj državi — gradu. Za njega govore da je u prisustvu svoga patrona Sayfa-al-Dawlaha mogao svirati u lutnju tako dobro da i e slušaoce natjerivao da se grohotom smiju. Al-Farabijevi drugi spisi odaju ga kao besprijekornog liječnika i matematičara.

viol. 180. V (1855). 42 Al-Subki. Defremery u Journal asiatique. str. str. Vjerovatno je naziv uzet iz priče o golubu grivnjašu iz djela Kalilah wa-Dimnah. 3. 1884). II. 16 vol. 5.str. str. Zbog toga se pojavljuje ne jasnoća koja obavija njihovu djelatnost i njihovo članstvo. astronomiji. bio je učenik ako ne aktivni član ovoga bratstva. Udabd'. str. 499 = de Slane. II. str. Iskrena braća NAPREDAK NAUKE I KNJIŽEVNOSTI 340 UMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO . (Leipzdg i Leyden. Ihyd'. sir. »dae lauiteren Rriider« »čista braća«. očigledno. Posljednje orijenta'liao izdanje je izdanje Kayr-al-Dlna al-Ziriklija. Abu-Hayyan al-Tawhidi (t 1023)41. on je pohađao s#-stanke udruženja. vol. koja je zbir svih nauka. C. Tabaqat al-Shafi<lyah al-Kubra (Cairo. izd.8—12. II. muzici. I (1910). II. koji su se održavali petkom40. 11.izgledalo da uobičajeni prevađ.15. u kojoj se priča35 kako je grupa životinja izbjegla zamkama lovca zato što su jedne prema drugima bile iskreni prijatelji (ikhwdn al-safa')36. koji su imali ogranak u Bagdadu. koja se naslanjala na pitagorovski filozofski sistem. »the brethren of puri(ty«. Ona za saradnike ima nekakva nejasna i opskurna imena. 39 M. 262. Prvih pedeset i jedna poslanica postupno služe kao uvod posljednjoj. 11. 4 vol. vol. Kada je u Bagdadu bio abu al-'Ala' alMa'arri. filozofiji. 41 Isp. str.4—0. 1. možda ismailitskim programom i bili su protivnici postojećeg političkog poretka. 34 Vol. 104. geografiji. vol. đtr. 254. spojio se s islamom. 501. poglavica asasina u Siriji39. osnovali su ne samo filozofsko nego i religiozno-političko udruženje s ultrašiitskim. 1928). Yaqut. Oko polovine četvrtog muslimanskog stoljeća (ča 970) u Basri je cvjetala jedna interesantna eklektička škola narodne filozofije. 38 Isp. str. koji je s al-Rawandijem (f 915) i s al-Ma'arri j em (f 1057) obrazovao trijumvirat arhiheretika u islamu42. naročito Filonov. str. koji su oni. Goldziher u Der Islam. »les freres de la [purlite«. Shakdr Shuqayr (Beiiruit. Zahvaljujući njemu. vol. IV. 112. a njih je brižljivo upotrebljavao i Rashid al-Din Sinan ibn-Sulavman. 1858—1859). Poslanica ima pedeset i dvije i one raspravljaju o matematici. Zbirka njihovih poslanica Rasa'il37. Ili. uređena na enciklopedijski način. vol. I. nije tačan. 470. namjeravali srušiti tim što bi potkopali savremeni narodni duhovni sistem i religijska vjerovanja. vol. 11. 5—6.18—20. Jezik poslanica pokazuje da je arapski u ovo vrijeme već bio dorastao da izražava naučnu misao u na j različiti j im njezinim aspektima.38 Ibn-Khalliikan. (Caiiiro. veliki sirijski pjesnik—filozof. 36 Iz ovog bi . Ibn-Khallikan. 37 Dieterici je izdao i preveo velik dio teksta u svom djelu Die Philosophie der Araber. 1906). Iskrena braća (Ikhwan). V. 307. 35 I. vol. vol. str. 381. etici. 40 Vidi njegov Dlwdn: Siqt al~Zand. 22—6. čuveni mu'tazilit. str. ser. došla je do nas. Na al-Ghazzalija su znatno uticali spisi Iskrene braće38. sa Raso'il. . grčki filozofski sistem. 339 kodificiram svojom ingenioznošću i stavio ih na razumljiv način na raspolaganje obrazovanom muslimanskom svijetu. obuhvatajući zbir cjelokupnog znanja za koje se pretpostavljalo da ga je obrazovan čovjek toga vremena trebalo da stekne. Poznata je pod nazivom Ikhwan al-Safa' (iskrena braća).

str. Naličje. str. Al-Ma'munovi astronomi izvršili su jednu od najdelikatnijih geodetskih operacija — mjerenje dužine jednog zemaljskog stepena. Isp. Prema ovome računu. unazadno pomicanje ekvinokcija.44. 342 . Cilj ovoga bio je da se odredi veličina Zemlje. 105—6. koje je u Bagdad doneseno 771. str. i slj. 46 Fihrist. koji na tom mjestu prelazi stvarnu dužinu stepena oko 2877 stopa47. »Astrcnoimjr«. pod uticajem indijskog djela Siddhanta (ar. 1010 (1601—2 n. falak (nebeska sfera) možda je babilonska riječ. 44 C. Encyclopaedia oj Islam. Među onima koji su sudjelovali u ovoj operaciji bili su sinovi Muse ibn-Shakira i možda al-Khwarizmi. Najraniju raspravu o ovome instrumentu napisao je 'Ali ibn-'Isa al--Asturlabi (proizvođač astrolaba).ča 1007). koje je preveo Hunavn ibn-Ishaq. dužinu sunčeve godine itd. 'lim al-Falak (Caiiro. Sindhind). Ovdje su kalifovi astronomi »ne samo vršili sistematska osmatranja nebeskih kretanja nego su i s izvanredno tačnim rezultatima provjeravali sve osnovne elemente Almagesta: zastranjivanje ekliptike. ASTROLAB IZ GODINE A. 212 (827—8).2/3 arapskih milja — vrlo tačan rezultat. 47 Nallino. sjeverno od Eufrata. dijala i globusa. On ga je. Pahlaui tablice (zik). bez sumnje. H. revidirao je Thabit ibn-Qurrah (t 901). opseg bi Zemlje iznosio 20. Prvi musliman koji je napravio astrolab. Grčki elementi. str. Te arapske astronomske tablice zamijenile su sve 43 Fihrist. Ovoj opservatoriji al-Ma'mun je uskoro dodao još jednu na planini Kasi junu. One su postale osnov za druga djela na Istoku i na Zapadu. kako pokazuje arapski naziv (asturldb). 1911). Njega je na arapski preveo Mu-hammad ibnIbrahim al-Fazari. izvan Damaska45. Mjerenja obavljena na ravnici Sin-džara. a njezin promjer 6. sastavljene u toku sasanidskog perioda. 45 Ibn-al-^Ibri. Uz svoju Kuću mudrosti (Bayt al-Hik-mah) al-Ma'mun je u Bagdadu u blizini Shamasivah vrata podigao astronomsku opservatoriju pod rukovodstvom obraćenika Jevrejina Sinda ibn-'Alije i Yahye ibn-abi-Mansura (t 830 ili 831)43. Rano u devetom stoljeću u Džundejsaburu (jugoistočna Perzija) bila su vršena prva redovna osmatranja (rasd) dosta tačnim instrumentima. str. e. astrolaba. H.500 milja. a takođe i u blizini Palmire pokazala su da dužina jednog stepena merdijana iznosi 56. Abelard iz Batha. Tabaqdt. kao što smo već čuli. poslije dva stoljeća. 281. god. 237.). str. a drugo. Sa'id. uskoro su dodate u prevedenom obliku (zlj). 50—51. a preveo ih na latinski 1126.400 milja. Ono je kasnijim naučnicima poslužilo kao model. Astronomska oprema se u tom periodu sastojala od kvadranta. napravio po grčkom uzoru. Nallinio. Ar. god. godine. 1. bio je Ibrahim al-Fazari (t ča 777)46. 273. njezin opseg pod pretpostavkom da je ona okrugla.Astronomija i Naučno proučavanje astronomije u islamu je matematika započeto. 275. po vremenskom redoslijedu posljednji. Poslije jednog ranog prevoda Ptolemejeva djela Almagest slijedila su druga dva mlađa: prvo je dovršio al-Hajjaj ibn-Matar god. Lice 2. art. A. po važnosti su bili prvi. A. špan-ski astronom Maslamah al-Majriti (f. koji je živio u Bagdadu i Damasku prije 830. čije je tablice (zlj) revidirao.

str. koji je utvrdio zastranjenja ekliptike i riješio jedan Arhimedov problem koji dovodi do jedna-čine trećeg stepena. str. mada auto graf naslovne strane jednog iruikopisa repnoduikovčinog u Isla'mic Culture. vol. Catalog oj Arabic Manuscripts. vol. čije se djelo al-Kawdkib al-Thabitah (nepomične zvijezde) ubraja među remek-djela opservatorijske astronomije.koji stoji nasuprot strani 534. a također i na hebrejski. živio je abu-Ja'far alKhazin iz Kurasana53. Al-Battani Al-Blruni ^ avganistanskom gradu Gazni živio je abu-al-Rayhan Muhammad ibn-Ahmad al-Biruni5(i (973—1048). NAPREDAK 343 islama na području prirodnih nauka. 52 Fihrist. kojom su upravljala tri sina Muse ibn-Shakira (850—70). vol. 1135. Ivan Seviljski i Gerard Kremonski. VI (1932). 279. izvana). 20—21. 396. a pored toga znao perzijski. Qifti. Al-Farghanijevo glavno djelo al-Mudkh. nadzirao u ime al-Mutawakkila podizanje nilskog vodo-mjera u Fustatu49. Buvejhidski sultan Sharaf al-Dawlah (982—9) osnovao je još jednu u svojoj bagdadskoj rezidenciji. hebrejski i sirijski. Fihrist. A. sina slavnog Mahmuda. d'bnKhallilkan. koji je govorio turski. str. . 286. IX. II. gdje su zajedno radili 'Abd al-Rahman al-Sufi (t 986). str. koji se smatra na j originalni j im i najdubljim naučnikom 48 »Muhamimad« u Fihristu. Dokazao je mogućnost nekih godišnjih pomračenja Sunca i odredio sa većom tačnošću zastranjivanje ekliptike i iznio originalne teorije o određivanju vidljivosti mladog mjeseca55.il ila'Ilm Ha'i/at al-Aflak50 preveli su na latinski god. Drugi istaknuti astronom ovoga perioda bio je abu al-'Abbas Ahmad48 alFarghani (Alfraganus) iz Fargane u Transoksijani. str. Između 877. str. 324—5. radila je još jedna. 282. 49 Ibn-abi-Usavibi'iah. M> 967. str. 97. str. str. iz Raja. 54 Fihrist. 51 Vidi Hiitti. str. vršio je osmatranja i proučavanja u Raki. On je na više mjesta osporio Ptolemeja i poboljšao izračunavanje orbita mjeseca i nekih drugih planeta. Drugi su astronomi vršili sistematska izučavanja neba u Širazu. Ovdje je ovaj arapski pisac perzijskog porijekla. U arapskom je sačuvano pod različitim nazivima51. str. Nejsaburu i Samarkandu. Nallino (Rome. god. Na dvoru još jednog Buvejhida Rukn-al-Dawlaha (932—76). 279. porijeklom Sabijac iz Harana i nesumnjivo najveći astronom svoje narodnosti i svoga vremena i jedan od najvećih u cijelom islamu. 56 Ibn-ab. 1899). Pored Ma'munove opservatorije. Ahmad al-Saghani (t 991) i abu al-Wafa' (f 997)52. vol. Njegovo prezime je izvedeno od Birun (perz. koja nosi naslov al-Qdnun al-Mas^udi fi NAUKE I KNJIŽEVNOSTI . I. predgrađe Kvarizma. ibn-al-<Ibri. str. đibn-'al-Athlr. Faris sad (Abd-al-Malik. u njihovoj kući u Bagdadu. nosi njegovo ime »al-Bayruni«. aa njim se povodi Qifti. 508—9. 861. 55 Njegovo aatroniamsko djelo al-Zij al-$abi' izdao je C. god. 53 Qifti. 78. 207. II. 236. 50 Ibn-al-'Ibri. napisao 1030. 266. 283. jednu raspravu iz oblasti astronomije. str. i 918. za svog patrona Mas'uda.i-U32yibi'ah. Al-Battani je bio originalan istraživač.UMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO svoje grčke i indijske prethodnice i počele su se upotrebljavati čak i u Kini. abu-'Abdullah Muham-mad ibn-Jabir al-Battani54 (Albatenius). koji je god. vol.

243—4.330 godina griješi za jedan dan. Al-Biruni. god. E. Među njima se nalazila prstenasta kugla. koju je takođe podigao Hulagu. 344 UMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO rije. U ovoj opservatoriji je Nasir-al-Din sastavio nove astronomske tablice nazvane al-Zlj al-Il--Khani. 59 U jedinom njegovom još neobjavljenom djelu susrećemo se sa prvim pomentom čaja u djelu ikoje nije ikinesko.000 godina za jedan dan. 60 Puno arapsko ime aibu-al-Fath 'Umar tiibn-lbrahlm al-Khayyamii (onaj koji pravi šatore). 1888). kao i opis mnogih čudovišta.000 svezaka (?). London. 1879). . Hulagu je započeo (1259). On je osnovao god. čak i u Kini. Istraživanja al-Khayyama i njegovih saradnika imala su za rezultat stvaranje kalendara koji je nazvan po njegovom patronu al-Ta'rikh al-Jaldli. 'Umar je svijetu poznat. kao perzijski pjesnik61 i slobodni mislilac. njemačkom. 467 (1074—5) u Raju ili u Nejsaburu opservatoriju u kojoj je u građanski kalendar bila uvedena važna reforma koja se zasnivala na tačnom određivanju dužine tropske godine. F. gdje je i umro 1123—4.azwini. koje je prvi na engleski preveo FiitzGerald (London. dok al--Khayyamov vjerovatno griješi u nekih 5. (ponovo štampano. Među njegovim naučnim doprinosima su objašnjenje funk-cionisanja prirodnih izvora pomoću hidrostatičkog principa.pojavio u francuskom. zidni kvadrant i sunčev obruč. Većinu ovih knjiga opljačkale su mongolske armije iz Sirije. u čast Hulagua. Sachau (London. str. vol. Athdr. Ovaj posljednji u 3. 2 vol. Vrlo malo ljudi zna da je on bio prvorazredan matematičar i astronom. Krenkow u Majallat al-Majma'. Sachau (London. O njegovu životu vidi Qifti. boravio je u Indiji58 i bio očaran indijskom filozofijom. 1887). građenje velike Maraghah opservato57 Izd. Temelji ove kratkovjeke opservatorije još se vide. 318. E. Q. čiji je prvi upravnik bio čuveni Nasir-al-DIn al-Tusi62 (t 1274).al-Hay'ah w-al-Nujum. u prvom redu. aritmetike. prev. 1910). On je mnogo tačniji od gregorijanskog kalendara. talijiainis'kom. 1859). u blizini jezera Urmije. str. Tablice su bile poznate po cijeloj Aziji. ubrajajući i sijamske blizance59. Iraka i Perzije. koje uglavnom raspravlja o kalendarima i erama starih naroda. Instrumentima ove opservatorije mnogi su se divili. Njegovo prvo djelo bilo je al-Athar al-Bdqiyahtan al-Qurun al-Khaliyah57. prvog IlKhana63.. 61 Njegov Rubalyat (ikvaitrine). god. izd. XIII (1935). 58 Vidi njegov izvještaj Tahqlq Ma li-al-Hind. astronomije i astrologije sa naslovom al-Tafhlm li-Awd'il Sind'at al-Tanjim. koji je bio šiija s agno-stičkim sklonostima. Sachau (London. 'Umar al-Khayydm Od seldžučkih sultana je Jalal al-Dln Malik-shah potpomagao astronomske studije. i 1048. 388. Sachau (Leipzig. danstaom i arapskom prevodu. Godinu dana nakon što je razorio Bagdad. Iste godine on je napisao kratak katekizam geometrije. Za obavljanje reforme starog perzijskog kalendara on je u svoju novu opservatoriju pozvao čuvenog 'Umara al-Khayyama60. 1878). U njezinoj blizini nalazila se biblioteka. str. posljednji između abasidskih astronoma — filozofa. prev. kasnije se . nagovje-štenje da je dolina Inda morala biti u stara vremena morski bazen ispunjen nanosima. U ovim djelima al-Biruni razborito raspravlja o tadašnjoj spornoj teoriji rotacije Zemlje oko njezine osi i dolazi do tačnih određivanja geografske širine i dužine. koji je rođen u Nejsaburu između 1038. Za nju kažu da je imala 400.

Osim svoje fantastične vjere u uticaj zvijezda kao uzrok rođenja. si/r. čije djelo al-Muqni'fi al-Hisdb alHindi (dokazivač hinduskog računanja) objašnjava dijeljenje razlomaka i vađenje kvadratnog i kub-nog korijena skoro na najsavremeniji način. vol. 225. Jedan od najvećih naučnih umova islama. prevodiocu hinduskih djela. ali je. on je u većoj mjeri izvršio snažan uticaj na matematičku misao nego ijedan drugi srednjovjekovni pisac.U astrologiji. 198—9. dolaze od ar. al-Fazariju. drugih događaja u životu i smrti svih stvari.matematike. li iprev. 662. upotrebljavao je indij-' ske brojke. I (Pariš. vol. na žalost. Takođe. koja je došla u engleski iz nekog talijanskog oblika. 65 G. od kojih su neke već ranije bili upotrijebili Neobabilonci. koja se pojavila u engleskom oko 200 godina ranije. Ahmad al-Nasawi66 (-f. 850) bio je glavna ličnost u ranijoj isto-riji arapske. Ovaj al-Khwarizmi67 Muhammad ibn-Musa (780—ča. kao i uvođenje oznake za nulu65. Taj zakon on je objasnio u jednoj raspravi na osnovu odnosa dizanja i spuštanja Mjeseca. I »zero« (mula). vol. koje je poznato samo u prevodu. Astrologija Arapske brojke Istom hinduskom naučniku koji je donio na al--Mansurov dvor astronomsko djelo Sindhind pripisuje se i uvođenje hinduske aritmetičke nauke sa njezinim numeričkim sistemom (koji se na arapskom zove Hindi). kao što je prije njega učinio al-Khwarizmi. Drugi. 323—8. u Kurasanu. Osim što je sastavio najstarije astronomske tablice68. 61 Fihrist. I. str. 1040). upotrebljavali su slova alfabeta hisab aljummal. To je prevod sanskr. To je njegovo glavno djelo. vol.. iriijeoi koja zinaai »empty« (prazan). Više muslimanskih djela o astronomiji bilo je prevedeno u toku vremena na latinski. (gdje ime dolazi 'kao Naslr-al-Dln). 500. naročito u Španiji. arapski matematičari i astronomi su bili spori u prihvatanju ovog ingenioznog hinduskog pronalaska. sluškinji astronomije. Nau u Journal asiatique. bilj. i 1029) da piše u svom djelu al-Kafi ji al-Hisdb (dovoljna količina u aritmetici) sve brojke slovima. al-Khwarizmi je napisao najstarije djelo o aritmetici. 9. f između 1019. XVI (1910). ser. Tablice al-Khwarizmija i Habasha al-Hasiba (t između 867. Još u jedanaestom stoljeću nalazimo abu-Bakra Muhammada al-Karajija (nepra62 Ibn-al-'Ibri. Quatremere ikao Histoire des Mongols de la Perse. on je napisao najstarije djelo o algebri. Ona su odigrala odlučujuću ulogu u razvoju nauke u hrišćanskoj Evropi. i »oipher« (nula). al-Tawdrlkh. 277. i slj. d slj.. najistaknutija ličnost bio je abu-Ma'shar (f 886). u arapskom originalu izgubljeno. pripada zasluga što je islam upoznao s hinduskim načinom označavanja brojeva. str. Prema tome. VI (1931): str. ibn-Kballikan. bilježi ipojaivu arapskih brojki i nule rano u sedmom hrišćanslkom stoljeću u IndiO'kini mirnoga prije njihove pojave u pravoj Indiji. i 874) možda su proširile njihovu upotrebu svuda u arapskom svijetu. 10. a živio je u Bagdadu64. On je bio rodom iz Balka. str. 324. NAPREDAK 345 vilno Karkhi. Međutim. 63 Vidi str. Njega kao izvor najčešće citiraju pisci hrišćanskog srednjeg vijeka i pod imenom Albumasar on je u ikonografiji predstavljan kao prorok. koje se naziva Hisab al-Jabr w-al-Muqabalah (račun integriranja i jednačina). U dvanaestom stoljeću preveo ga je na latinski NAUKE I KNJIŽEVNOSTI . Jami'. U ovom posljednjem. Coedes >u Bulletin School of Oriental Studies. 442. izd. Četiri njegova djela preveli su na latinski u dvanaestom stoljeću Ivan Se-viljski i Adelard iz Batha. abu-Ma'shar je prenio u Evropu zakon plime i odjeke. brojke 'su bile poznate nekom Sirijcu u 'manastiru u Kinasrinu god. str. str. Rashid-al-D!n Fadl-Ailah. povodeći se za starom semitskom i grčkom praksom.ča. 1836). dato je nešto više od 800 primjera. Prema jednom siriiljisikom izvioru koji Gitara F.

70 prev. potomak nekog Magijca. 67 Kviarizm. »augrym«.-Sadiq (f 765). str. Među kasnijim matematičarima na koje je uticao al-Khwarizmi bili su 'Umar al-Khayyam. On je jasnije nego ijedan drugi raniji alhemičar priznavao i konstatovao važnost vršenja eksperimenata i učinio je u herniji znatan napredak kako na teoretskom tako i na praktičnom polju. i'bn-al<Iibri. olovo. 346 UMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO u posmatranju pojava i marljivi u prikupljanju činjenica. pronađen je njegov laboratorij i iz njega su iskopani stupa i veliki komad zlata. Tabani. Legenda govori da su njegovi učitelji bili umajadski princ Khalid ibn-Yazid ibn-Mu'awiyah (-f. str. među kojima Kitab al--Rahmah (knjiga milosrđa). Objavljeno je pet od ovih djela koja se pripisuju Jabiru. Ovo al-Kwarizmijevo djelo upotrebljavalo se sve do šesnaestog stoljeća kao glavni matematički udžbenik na evropskim univerzitetima i.'jnce. Arapi su dali najveće naučne doprinose u oblasti hernije. 69 »A'ugrim«. astronomije i matematike. str. Zapadna tradicija njemu pripisuje pronalazak više hemijskih spojeva koji se ne spominju u dvadeset i dva sačuvana arapska djela koja nose njegovo ime73. Po vodeći se za svojim egipatskim i grčom predšasnicima. Tome istraživanju on je posvetio svu svoju energiju. gdje je on rođen. Al-Khwarizmi AI hernija Poslije njihovih uspjeha na području ljekarija. nedvosmislen napredak ispred grčkih maglovitih i nejasnih osmatranja. III. Kitab al- . Oko dva stoljeća poslije njegove smrti. Jabir je radio pod pretpostavkom da se neplemeniti metali. 237. god. pet tipova kvadratnih jednačina. The Algebra o/ Omar Khayyam (New Yonk. koja označava značajan napredak od al-Khwarizmijeve algebre. Leonarod Fibonaći iz Pize (f poslije 1240 god. iz Medine. zahvaljujući njemu. A Treatise on the Astrolabe. koji su prema njemu nazvani algorizmi69. Al-Khayyamova algebra70. Poslije al-Razija (-f 925) on je najveći naučnik na području srednjovjekovne hemijske nauke. U oblast hernije i drugih prirodnih nauka Arapi su uveli stvarne eksperimente. I. 68 Vidi Fihrist. današnja je Kiva. koje su se nalazile u djelima muslimanskih matematičara. § 7 i § 8. Arapima ipak nije pošlo za rukom da stvore svoje vlastite hipoteze. 274. tj. sadrži. god. zemlja na donjem toku rijeke Amu-Darja (stari Ofcs'us). kada je bila popravljana jedna ulica u Kufi. Is>p. mogu pretvoriti u zlato i u srebro pomoću jedne misteriozne supsk.) i magiser Jakob iz Firence. pt. kalaj. npr. Ka'sir. str. Najslabija tačka u njihovom intelektualnom oboružanju leži u tome što nisu umjeli da izvuku stvarne naučne zaključke i izrade konačan sistem. Njegovim djelima treba zahvaliti i uvođenje na Zapad arapskog načina obilježavanja brojeva.Gerard Kremonski. vol. čija talijanska rasprava o matematici iz 1307. gvožđe i bakar. kod Češera (Ćhaucera).704) i šesti imam Ja'far aj. a zajedno s njom i samo njezino ime. 1932). 1364. 286. u Evropi je uvedena algebarska nauka. naziva ga alMajusii. Iako su bili tačni 66 Iz Naše .u KJuriaisanu. koji je živio u Kufi oko 776. kao i Leonardova djela. ikoju citira Qifti. Otac arapske alhemije71 bio je Jabir ibn-Hayyan72 (Geben). sadrži geometrijska i algebarska rješenja jednačina drugog stepena i jednu izvrsnu podjelu jednačina. Daoud S.

ako bi se oslanjali na svoje knjige. Poslije abasidskog perioda zapravo ni u jednoj grani čiste ili prirodne nauke nije učinjen nikakav vidljiv napredak.arqi (knjiga o istočnoj živi). sublimacije. NAPREDAK 347 NAUKE I KNJIŽEVNOSTI ziku. Čak i najbolji među njima. pjesnik— državnik. 284. 74 Čuven po svojoj pjesma Ldmlyat al-'Ajam. Tughrd'i znači »ikancelar«. istaći da srednjovjekovnom islamu pripada vječna slava što je uspio da prvi put u isto-riji ljudske misli dovede u sklad i izmiri monoteizam. imali bi čak manje nego njihovi daleki preci u jedanaestom stoljeću. 354 —6. 1121). njemu krivo pripisuje. sputavalo je okovima arapski duh. . Poštovanje starine. odi koja se za Nearape rimuje ma 1. Današnji muslimani. I. 1943). Oni su i dalje ispitivali dvije alhemijske varke: kamen mudraca76 i eliksir77 života.i kasnije postao šiija. Njih se on tek sada počinje da oslobađa. Kasniji muslimanski hemičari pozdravljaju ibn-Hayyana kao svog učitelja. str. čija su d jela. str. str. npr. citira dvadeset !i sedam djela. U medicini. i abu-al-Qasim al-'Iraqi. koji je živio u drugoj polovini trinaestog stoljeća75. Vidi Faius Kraus. Neki njegovi doprinosi su neosporni. Međutim-. vol. dok su španski muslimani dali odličnet doprinose u botanici. koji je pisao na arapskom je71 Ova riječ potječe od <ar. međutim. vol. riječi al-klmiyd'. najuticajnije hemijske rasprave i u Evropi i Aziji. Qifti. Uglavnom.Tajml1 (knjiga koncentracije) i al-Zi'baq al-Sh. I (Cairo. sa njezinim tradicijama i vjerskim i naučnim. passim. tako da je njegova teorija bila na snazi sa neznatnim promjenama sve do početka nove hemijske nauke u osamnaestom stoljeću. matematici. navodno. kako ćemo kasnije vidjeti. taljenja i kristalizacije. najvećim doprinosom starog indoevropskog svijeta i da na taj način otvori hriš-ćanskoj Evropi put prema novim pogledima78. one miješaju sa solju i na taj način proizvodi carska voda (aqua regia). koja se proturaju pod njegovim imenom. Jabir naučno opisuje dvije glavne hemijske operacije: oksidaciju i redukciju. Treba. većinom kolekcije imena i epiteta koje su Arapi . filozofiji. lice koje potpisuje na voihu državnih akata elegantni Iki'tnjaati daraz Ikojii sadrži lime i titulu vladara koji izdaje dakumenat Ibn-Khailikain. neosnovana je tvrdnja da je on znao kako se spravljaju sirove sumporne i dušikove kiseline i kako se. i slj. Fihrist. prema drogama pori jeklom je iz 'jaižnoarapskog plemena al-Aad. Jabir ibn Hayydn. On je unaprijedio metode isparivanja. 3—170. sitr. botanici i drugim disciplinama došlo se do izvjesne tačke i onda je uslijedio zastoj. Jabir je modificirao Aristotelovu teoriju o sastojcima metala. poslije četrnaestog stoljeća. 72 Govore čita je bio Saibejac . Perzijanac al-Tug-hra'i74 (f ča. sa grčkom filozofijom. Arapski pisci kVji pišu o životinjskom carstvu bili su^u prvom redu književnici. 160—61. 73 Hajji Khalfaih. taj najveći doprinos starog semitskog svijeta. Očigledno je da se ogromna većina od stotinu postojećih alhemijskih djela na arapskom i latinskom jeziku.koja se preko ©rčkog oblika vraća ma egipatsku riječ sa značenjem »cm«. Ipak su djela koja se njemu pripisuju bila. Na području prirodnih nauka najmanje uspjeha postigli su Ara-pf u zoologiji. vrlo su malo unaprijedili njegove metode.

218. bukvalno »crveni sumpor«. _1928). koji je pisao na arapskom. izid. sadrži klice kasnijih teorija o evoluciji. Ovo djelo. 78 Al-kibrlt al-ahmar. Wiistenfeld (Gottimigen. Ipak je najpoznatija Azhar al-Afkar fi Javoahir alAhjdr (cvijeće misli o dragom kamenju). Levd della Vida (Levdein. preko pedeset. 523. ali njegova odvratna ružnoća natjerala je kalifa al-Mutawakkila da promijeni svoje mišljenje i da ga ne imenuje vaspitačem svojim sinovima84. Od ovih je najstarija rasprava 'Utarida ibn-Muhammada al-Ha-siba (mogućs al-Katiba)85 iz devetog stoljeća. citira samo arapske izvore. Očigledan je njegov uticaj na kasnije zoologe. postavljanje džamija u pravcu Meke i potreba određivanja pravca Kabe u vrijeme molitve dali su vjerski podstrek muslimanskom izučavanju geografske nauke. medicinskim i magijskim vrijednostima i. koja je do danas ostala sačuvana. 1923). VI. Ta su djela obično osvjetljavana citatima iz. J. koja je iziskivala određivanje geografskih širina i dužina svih mjesta na zemlji. Al-Jahiz je znao kako se putem suhe destilacije dobiva amonijak od životinjskih otpadaka. al-ikslr. Al-Jahiz Jedan od prvih predstavnika zooloških i antropoloških nauka bio je abu-'Uthman 'Amr ibn--Bahr al-Jahiz (buljooki. npr. Njegov al-(Ilm al-Muktasab fi Zira<at al-Dhahab (znanje stečeno u vezi s obradom zlata) 'izdao je i spoenglezio E. koja nosi njegovo ime82. Holmyard (Pariš. 1849). 77 Od ar. vol. V. dosjetka. u kome pisac citira Aristotela. U njima se nabrajaju njegove pasmine. Asmd' Khayl al-<Arab wa-Fursdniha. koju je napisao Shihab al-Din al-Tifashi86. Nasab al-Khayl ji al-Jdhiliyah w-al-Isldm d al-'Arabi. Čuveni al-Biruni je skoro sa potpunom tačnošću odredio specifičnu težinu osamnaest dragih kamenova i metala. izd.. Interesova-nje za konja čini vidljivu iznimku. god. donose nazivi dijelova njegova tijela.davali životinjama. August Haffner (Vdenina. str. uticaj al-Jahiza kao radikalnog teologa i pisca je veći. 78 Vidi str. Arapi su učinili neznatan napredak. Njihova ljubav prema dragom kamenju i njihov interes za tajne kvalitete minerala objašnjava postojanje velikog broja rasprava o draguljima. i bio je jedan od najproduktivnijih i najčešće citiranih naučnika u arapskoj literaturi83. 47. Rasprave o draguljima U mineralogiji. Al-Da-miri je najveći arapski zoolog81. alKalbi. 79 Vidi al-Asma'l. Opuscula Arabica1 (Levden^ 1859). III. izuzev Plinija i neautentične Aristotelove rasprave o draguljima. G. 348 UMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO jica obrađivali su zoologiju kao granu filologije i literature. str. geografiji. 304. opisuju njegove boje i određuju njegova poželjna i nepoželjna svojstva79. koje su napisali arapski pisci. adaptaciji i životinjskoj psihologiji. Njegova originalnost. koji je živio u Basri i čiji je Kita b al-Hayawdn (knjiga o životinjama) više teološkog i folklorističkog nego biološkog karaktera. vol. Institucija svetog hadža. Veći broj naročitih monografija napisan je o ovoj životinji. Ono se razvilo skoro do naučnog stepena. Astrologija. na perzijskog kozmografa al-Qazw!nija (t 1283). Kitab al-Khayl. čistoći. vol. i na Egipćanina al-Damirija (t 1405) — njih dvo75 Vidi IJaj'jd Khalfah. 80 Njegovo glavno djelo je 'Aja'ib al-Mukhluqat wa-Ghard'ib alMawjudat (čudesa stvaranja i oudinositi positojianja). f 868—9). djela pjesnika. koja je bila u tijesnoj vezi s al-hemijom. izd. 1895). On je osnovao mutazilitsku sektu. Međutim. On je umro u Kairu 1253. ibn-Durayd <u William Woght. str. lizvonno grčka riječ. satira i učenost učinili su ga vrlo poznatim. cijeni. Al-TIfashi raspravlja o dvadeset i četiri draga kamena: o njihovom porijeklu. izvršila je svoj naučni .

str. pritoke Dnjepra. od E. koji su oni nazivali arin91. (talijanski) Antaniio Baineri (Biscia) (Florence. Uz al-Khwarizmijevo djelo nalazila se »slika zemlje«. čuveni Khwa-rižmi je napisao svoje djelo Surat al-Ard89 (slika zemlje). str. II. To je iskvaren naziv indijskog grada Udža-jini (Ožene u Ptolemejevoj Geografiji). 'na engleski od A. 921. 117—18. Grčke preteče »Vrh svijeta« U međuvremenu. koji je prebivao duž rijeke Volge. Renaudot NAUKE I KNJIŽEVNOSTI . 44. koji je živio u prvoj polovini desetog stoljeća. i Thabita ibn-Qurre. al-Muqtadir poslao bugarskom kralju. Sulavman govori o otisku prstiju kao potpisu u Kini87. 75—8. Sve do četrnaestog stoljeća al-Khwarizmijeva geografija vršila je uticaj na muslimanske pisce. 278. Njega je god. Pariš. str. Geografija NAPREDAK 349 priobalnih oblasti Indije. Sulavman al-Tajir (trgovac) iz Si-rafa. 1893—5). Muslimanski geografi su uglavnom broj ili geografsku dužinu od prvog meridijana koji upotrebljava Ptolemej. 108—9. koje je poslužilo kao osnov za kasnija djela i dalo podstreka geografskim studijama i pisanju originalnih rasprava. 901. gdje se nalazila astronomska opservatorija. nalbriaija preiko 120 'knjiga uz njegova pera. 85 Fihrist. 83 Yaqut. čije je putovanje na Daleki istok opisao anonimni pisac god. i jedino su bili zaustavljeni u svom napredovanju na zapad zbog strašnih voda »Tamnog mora« (Atlantika). 1906. I i vol. probili se u Rusiju. Al-Mas'udi90. Veći dio toga izvještaja reprodukovao je Yaqut u svom monumentalnom geografskom rječniku Mu'jam al-Bulddn. ostavio nam je prvi arapski opis Kine i 81 Njegov Hat/at al-Hayaioan (životinjski život) nekoliko je puta štampan u Kairu. str. 1818). izd. str. prvi arapski geografi su donijeli iz Indije ideju o postojanju centra svijeta. služio se ovom kartom. kako pokazuje abu-al-Fida'. između krajnjih tačaka istoka i zapada. narodni interes za udaljene zemlje i druge narode. god. de Slane. i kopnenim i vodenim putem dospjeli su do otoka Zanzibara i najudaljenijih obala Afrike. geografska karta. u kojima su putopisi zauzimali znatno mjesto. 851. 87 Silsilat al-Tawarlkh. Izvještaji trgovaca koji su se vraćali podsticali su. koju je on u zajednici sa šezdeset drugih naučnika napravio na nagovor al-Ma'muna. To je prva geografska karta neba i svijeta u islamu. Najraniji pouzdani izvještaj je onaj koji je napisao Ahmad ibn-Fadlan ibn-Hammad. vol. na sjever. na jug. To je meridijan otoka koji se sada zovu Kanar-ski otoci. u Perzijskom zalivu. prev. Jayakara (London. Uzevši Ptolemejevu Geografiju za obrazac. Catdilogue des manusčrits arabes (Pariš. u blizini Pripeta. iprev. Ptolemejeva Geografija bila je nekoliko puta prevođena na arapski ili direktno sa grčkog ili indirektno sa sirijskog. izd.uticaj. Al-Mas'udi88 govori o muslimanskim trgovcima među vje-rovatno slovenskim plemenima al-Dir. G. Ne 27753. Iz ovog i sličnih prikaza razvile su se priče koje su postepeno grupisale oko imena Sinbada mornara. pit. I. vol. 82 Baghdadi. 86 lad. Prve samostalne geografske rasprave na arapskom jeziku pisane su u obliku itinerara. Lanigles. S. Ovaj arin oni su locirali na ekvatoru. koji je umro god. naravno. Oni su smatrali da je prvi zapadni meridijan udaljen 90° iod mitskog mjesta. HiitJti. Muslimanski trgovci između sedmog i devetog stoljeća doprli su do Kine. II. i prev. 84 Ibn-Khallilkan. 1908). Pretpostavljalo se da na njezinom meridijanu leži »kupola svijeta«92 ili »vrh«. Isp. na istok. vol. Naročito su bili zapaženi prevodi Ya'quba ibn-Ishaqa al-Kindija prije 874. Njegovo djelo Mcna/i1 al-Ahjar (upotreba dragog kamenja) čuva se u rukopisnom obliku u Biiblik»trieque NaitAonale. VI.

koji je živio u Jermeniji i Kurasanu. 225. Književni geografi Veliki araPski geografi koji su sistematski obrađivali geografiju ne pojavljuju se prije al-Istakhrija. 90 Vol. Tariblh. de Goeje (Leyden. Za objašnjenje vidi Dimai3hqd. 97 Izd. Reina<u<d i de Slatne. Ibn-Rustah. 1926). dovršio je svoj spis Kitdb al-Bulddn97. de Goeje (Deyden. Udhayn. Ovo djelo. On je živio na samanidskom dvoru. II. 17. ia/bu-al-Fida'.2. direktor pošta i obavještajne službe u Džibalu (Medija). u kome raspravlja o podjeli Kalifata na provincije. str. 94 Al-'Abbasi. abin-Hustah. II. 1892).(London. Yaqut. 1. 1870). 1885). str. 158. koju često citiraju al-Maqdisi i Yaqut. str. opsežnu geografiju. ibn-Rustah sastavio je oko god. III. koji je rođen u Istakhru (Persepolis). str. i slj. dovršio je svoje djelo al-Khardj.8—12. 26. Sauvaget (Pariš. . str. 156—7. 11. 375. Tahqlq.. abu-al-Fdda'. 376. Sidži-stana i Indije i između 985—6. 95 Izd. živio je oko 950. u kojem je na nov način izlagao gradivo s osobitim naglašavanjem topografskih i ekonomskih detalja. Istoj ovoj školi pripada originalni je djelo al-Maqdisija (ili al-Muqaddasi). god. itd. ibn-Hawqala i al-Maqdisija sredinom četvrtog muslimanskog stoljeća. napisao je djelo Kitdb alBulddn95 (knjiga o zemljama). II. 80. godine. str. Nukhbat al-Dalhr fi 'Ajd'ib al-Barr w-al-Bahr (St. •8 Izd. Jedan drugi arapski geograf. 891—2. 64. Uzayn. str. nazvano tako zato što je on bio rođen u Jeruzalemu (Bayt al-Maqdis). 11. Mas'udi. de Goeje (Leyden. revidirao je geografske karte i tekst svoje geografije. porijeklom Perzijanac. str. vol. Qudamah. PetersbuTg. 11 Varijante UjjaAn. i tekst je u velikoj mjeri opis priloženih karata. 1948). Al-Istakhri je drugi pisac koji spominje vjetrenjače (u Sidžistanu). 1.17. i prev. započeo je seriju svojim djelom al-Ma-sdlik w-al-Mamdlik93. Ahbar as-$in wa-l-Hind. Blruni. 182. Ovaj je geograf posjetio sve islamske zemlje izuzev Španije. Perzijanac. sastavio je izvještaj o svojim dva93 Izd. ibn-Hawqal (živio 943—77). Ibn-Hawqal je kasnije cijelu knjigu preradio i izdao pod svojim imenom s naslovom al-Masdlik-w-al-MamdlikW(). J. AlIstakhri. 99 Vol. 89 lad. đtr. Mžik (Leopzig. 88 Vol. Hans v. ibn-alHawqal. 308. Uskoro poslije 928. izd. God. 19. koji je bio porijeklom hrišćanin. de Goeje (Leyden. ali je kasnije prešao na islam i služio kao knjigovođa državnih prihoda u centralnoj administraciji u Bagdadu. koji je putovao sve do Španije. Iste te godine ibn-al-Faqih al-Hamadhani. 1891—2). al-Maqdisi i kasniji geografski pisci. Ovo je djelo razrađivanje geografskog sistema koji je zasnovao abu-Zayd al-Balkhi (t 934). str. 350 UMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO Ibn-Khurdadhbih (f ča 912). lizd. koje je naročito važno zbog svoje istorijske topografije. Njegovi predstavnici su bili i sami putnici. 376. al-Mas'udi" ih je prvi spomenuo. 22. šiija ibn-Wadih alYa'qubi94. 22. star. 98 Izd. o organizaciji poštanske službe i o oporezivanju svake pojedine oblasti. de Goeje >(Leyden. čije se prvo izdanje pojavilo oko god 846. 1889). Na molbu alIstakhrija. 92 Qubat al-ard. 1733). Njegovo se djelo nije sačuvalo. djelo al-Alldq al-Nafisahg6 (skupocjene torbe putnih zaliha). eto:. 1866). 903. Napisao je djelo Masdlik al-Mamdlik98 s obojenim geografskim kartama svake zemlje. upotrebljavali su ibn-al-Faqih. tako nazvan po rodnom mjestu. Sistem čiji su autori al-Balkhi i al-Istakhri nije uzimao u obzir zemlje van islama. str.

prava je enciklopedija. H. (Leyden. 104 Izd. (Leipzig. str. II. D. po kojoj obradive zemlje postaju pustinja. de Goeje (Leyden. vol. 1938—9). 3. d slj. stepe se pretvaraju u mora. Yaqut NAUKE I KNJIŽEVNOSTI 352 UMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO . govorićemo u vezi s istoričarima. koje sadrži mnogo vrijednih i novih podataka. $urat al-Ard. 106 Izd. 80. koji je živio u ovom periodu. god. izradili su teoriju kozmičkih ciklusa. 107 Ibn-Khallikain. de Goe-je (Leyden. etnografiji i prirodnim naukama. O svjetskom putniku al-Mas'udiju. izd. i dužina zemaljskog stepena. 1886—73). on ga je nekoliko godina zapošljavao kao budućeg trgovačkog pomoćnika i najzad mu poklonio slobodu. Mladog Yaquta. vol. IV. pisac geografskog rječnika Mu'jam al-Buldan106.100 Izd. koji je često bio citiran na prethodnim stranicama. 1219—20. 1877). str. 2 vol. koji također pripadaju ovome dobu104. a mora se mijeniaju u stepe ili planine. Da bi se mogao izdržavati. kupio je u Bagdadu neki trgovac iz Harne (odatle mu nadimak al-Hamawi). koju je izradio abu-Macshar. bilj. 1884—91). Yaqut je putovao od mjesta do mjesta prepisujući i prodajući rukopise. 102 Vidi str. među kojima približno ispravna teorija uzroka plime i oseke. NAPREDAK 351 desetogodišnjim putovanjima u jednom prijatnom djelu Ahsan al-Ta-qaslm fi Ma'rifat al-Aqalim101 (najbolja klasifikacija za upoznavanje predjela). Pred kraj abasidskog perioda živio je najveći među istočnim muslimanskim geografima. L/u'lu' (biser). 2 val. Mas'udi. Prvi nacrt njegova geografskog rječnika izvršen je u Mausdlu 1224. koji je rođen od grčkih roditelja u Maloj Aziji. 10. J. Pošto mu je dao dobar odgoj. Zikikli. koji je umro (945) u tamnici u Sani i čija dva djela al-Iklil102 i Sijat Jazirat al-'Arab103 znače vrijedan doprinos našem poznavanju predislamske i islamske Arabije. a ujedno i pisac važnog rječnika književnika Mu'jam al--Udaba'. Kramers. Jawhar (drag1! kamen). U istom periodu živio je jemenski geograf i arheolog al-Hasan ibn-Ahmad alHamdani. kakav treba da bude kada se digne iz grobne prašine na dan uskrsnuća«107. pustinjske zemlje postaju obradive. III. Miiller. Tanblh. pored cijelog fonda geografskog znanja toga doba. Wu3tenfeld. H. našli su put na Zapad. 6 vol. U mineraloškom dijelu svojih poslanica iskrena braća (Ikhivan al-Safa'). 105 Riječ znači »iruibim«. Bobovima su često davana imena dragocjenih stvari. F. koja sadrži. Ovaj Mu'jam. u kojem su imena mjesta poredana alfabetskim redom. ova posljednja. Književna islamska geografija nije ostavila nikakav direktan uticaj na srednjovjekovnu misao pošto djela ovih geografa nisu našla prevodilaca na latinski. 62. (Leyden. lap. npr. Izvjesni aspekti astronomske geografije. vol. druga veraijia. 1873). a konačna redakcija je završena 1228. i važne podatke o istoriji. Na sličan su način i fragmenti geografske grčke nauke koji su bili uzeti iz djela Aristotela i Ptolemeja preko Arapa ponovo 101 Izd. u Alepu. 162 = de Slane. 4. zahvaljujući prevodu al-Farghanijeva djela o astronomiji. gdje je on umro. 103 Izd. God. str. Ya-qut150 ibn-'Abdullah al-Hamawi (1179—1229). str. morao je da bježi ispred tatarske invazije u Kvarizm «potpuno nag.

NAPREDAK 353 slimanskih osvajanja bili su Egipćanin ibn-'Abd-al-Hakam (t 870-71). obadva iz Medine. 109 Od ovih je majpoemiaitiji Kitab al-Asnam. Iz pera ibn--Sa'da. al-Zarqalija iz Toleda i al-Idrisija iz Palerma raspravi jace se u poglavlju o Spa-niji i Siciliji. bilo da se radilo d astronomskom. 9 vol. sudanske Afrike i stepskih predjela Rusije. Primarni interes latinskog Zapada za arapske knjige imao je za cilj pripremanje kalendara. najzad. Prorokova biografija Muhammada ibn-Ishaqa iz Medine. u Kairu112. (Levden i Berlin. Wiistemifelid. Yaquta i drugih istorijskih pisaca. vol. Međutim. samo su tri došla do nas109. i poznat je kao sekretar al-Wa-qidija115. Ipak najveći dio doprinosa arapskih geografa nije prodro na Zapad. str. Ahmad ZaM (Cako. zatim na tačno izrađenu kartografiju. izvaci iz ostalih mogu se naći u citatima kod al-Tabarija. Prvo djelo bazirano na vjerskoj predaji jest Sir at Rasul Alldh. crpeni su iz usmenih legendi i anegdota koje su se odnosile na predislamsko doba i iz vjerske tradicije. i. koji je umro u Bagdadu 845. najzad djela drugih pisaca. čiji je Futuh Misr wa-Akhbdruhan7 najraniji postojeći dokumenat o osvajanju Egipta. kao što smo ranije čuli. vol. koji je pisao arapski. Prvi pravi istoričari NAUKE I KNJI2EVNOSTI . gdje je jedna zemlja uzeta kao jedinica i gdje su prikazani odnosi između narodnog života i fizičke okoline. (Gottingem. pa je na taj način završio eru u kojoj je monografija bila tipičan oblik istorijskih djela. 520. 324— 6. Dva vodeća istoričara mu108 Str. čiji se djed Vašar nalazio među hrišćanskom djecom koju je zarobio god. von Kremer (Calcutta.. 112 Ibn-Khaliiikain. str. 633. 1858—60). 1914). Istorioaraiija Veći dio naJraniJih istorijskih spisa koji su sačuvani na arapskom jeziku datiraju iz abasidskog perioda. došla je do nas samo u kasnijoj recenziji ibn-Ishama111. 282. II. 326. sitr. koji je umro u Bagdadu oko 767. 1856). 113 Sastavio ibn-Qadi Shuhbah god. Najveći dio naučnog materijala. Al-Baladhuri je bio prvi koji je dao naj cjelokupni ju zbirku priča o osvajanjima raznih gradova i zemalja. Khalid ibn-al-Walid u Ajn al-Tamru u Iraku110. Njegova glavna djela bila su Futuh al-Bulddnlls i Ansdb al-Ashrdfiig (knjiga plemićkih loza). Ova biografija ibn--Ishaqa. naročito u obliku geografskih karata svijeta. 114 Izd. izd. astrološ-kom ili geografskom materijalu. tablice zvijezda i horoskope i tumačenje skrovitog značenja u riječima svetih knjiga pomoću Aristotelovih komentara. koja se gomilala oko imena i života Prorokova. koji je umro 834. vol. 2 vol. Zatim su došla djela koja obrađuju rane ratove i islamska osvajanja: Maghazi Muse ibn-'Uqbe113 (t 758). i Perzijanac Ahmad ibn-Yahya al-Baladhuri (t 892). god. 111 lad. str. imamo prvu veliku knjigu klasificiranih biografija116 koja sadrži skice života Prorokova. O doprinosima al-Bitrujija iz Kordove. Od sto dvadeset i devet djela koja se u Fihristu10* pripisuju njemu. sjeverne Afrike i Španije. na geografiju provincija. Vidi ibn-Khallikan.. god. I. II. zatim djela al-Waqidija114 (t 822—3). Na području predislamske istorije osobito se istakao Hisham al-Kalbi iz Kufe (f 819). Sachau i dr. njegovih drugova i njihovih nasljednika (al-tabrun) sve do njegovih vremena. Prvi sadržaji. Ono što je prodrlo odnosilo se u prvom redu na deskriptivnu geografiju Dalekog istoka. prodro je na Zapad preko španskih i sicilskih kanala. 118 Izd. 115 Ibn-Khallikan. Od onih koji su sastavljeni za vrijeme Uma jada sačuvano je malo. 110 Ibn-Khallikan. 1904—28). 1387.bili doneseni na Zapad. Istoka. II. 95—8. vol.

1924). 1916). ispoređivao i donosio zaključke o njima. nakon što je napisao istoriju Kitab al--Ma'drif122 (knjiga znanja). koji je bio na vi okom položaju na dvoru Buvejhida "Adud al-Dawle i koji je napisao opću istoriju128. W. biografijama. drugi dio F. Hitti. S. 369 (979—80). Miskawayh. koji je bio i filozof i liječnik. 120 Vidi str. V (Jerusalem. predajama. 124 Izd.Sada je vrijeme bilo zrelo za pisanje prvih istorijskih djela zasnovanih na legendama. fol. str. u kojoj su rani događaji samo preludij za istoriju islama. međutim. de Goeje (Leyden. C. 47 Tahnri Slava abu-Ja'fara Muhammada ibn-Jarira al-Tabarija (838—923). Wu9tenfeld (Gdttiingen. oslanja se na jevrejsko-hrišćansku tradiciju. uvrštava se u prve redove muslimanskih istoričara. Nju je na arapski preveo ibn-al--Muqafa< (t 757) pod naslovom Siyar Muluk al-(Ajam. 443a. počiva na njegovoj izvanredno dobro sastavljenoj i tačnoj istoriji Ta-rlkh al-Rusul loal-Muluk129 . 119 Izd. koja je tražila strogo datiranje događaja prema mjesecima i danima. Međutim. 1936). opća istorija sa perzijskog stanovišta. vol. Ibn Qutaybah je umro u Bagdadu god. koja se završava sa A. i dalje je bio metod stereotipne islamske tradicije120. Sam'ani. Tah-đhlb. a to je sam autor. Drugi veliki istoričar perzijskog porijekla bio je Miskawayh127 (t 1030). istori-čar je događaje vrlo malo analizirao. The Origins o/ the Islamic State (New York. god. autentičnost ispričanog događaja obično je ovisila o kontinuitetu ovoga lanca (isndd). genealogijama i pričama. 23 — Istorija arapa 354 UMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO filoloških. 258 (872). Metod izlaganja. čiji je kompendij opće istorije125. čije je pravo ime Muhammad ibn-Muslim al-Dmawari121. str. sačuvao staru i neizopačenu šiitsku predaju. Svaki je događaj ispričan riječima očevidaca ili savremenika i prenesen je do posljednjeg pripovjedača. 771. 122 Izd. 358. 118 Izd. prvi dio. Ovoj vrsti tehnike bio je cilj da razvije tačnost. 77—8. i čiji su prilično kritički anali126 bili poznati relativno rano u novijoj Evropi. koji je živio u Isbahanu (Isfahan) i Dinavaru (u perzijskom Iraku). posredstvom jednog čitavog lanca obavještajaca. prev. Max Schlos&inger. Ansab. kao obrazac služila im je perzijska istoriografija. XI (Greiswald. 78. D. 889. str. Oba su bila iranskog porijekla i napisali su. 1922). vol. Yaqut. koji je radio u Isbahanu. 121 Vidi Fihrist. Charles C. str. 1883). podvrgavao kritici. Mairgoitten (New York. duž južne obale Kaspijskog mora. još i nekoliko literarnih i 117 Izd. I. Očigledno. U isto vrijeme živio je geograf i istoričar ibn-Wadih al--Ya'qubi. Vladimir Guirgass (Leyden. vol. koja je mogla dati takva djela kao što je pahlaui jezikom napisano djelo Khudhdy-ndmah (knjiga kraljeva). Tomrey (New Haven. od kojih su. 1883). Ahhvardt. Među prvim pravim istoričarima bio je ibn-Qutaybah. bez sumnje. F. 1938). Udabd'. 961. H. Pisanje isto-rije svijeta. pored istorijskih djela. Ovoj grupi pripada Hamzah ai-Isfahani. zapravo priručnik istorije. o vjeri u neporočnost svakog obavještajca više nego o kritičkom ispitivanju samog događaja. IV B (Jerusalem. koja dopire do A. Drugi je bio njegov savremenik abu-Hamfah Ahmad ibn-Dawud al-Dinawari123 (t 895). vol. 1850). dva najveća al-Tabari i al-Mas'udi. Goitein. Njegovo glavno djelo bilo je al-Akhbdr al-Tiwdl12* (duge priče). 1866). Izuzev korišćenja ličnog suda u izboru izvora i u rasporedu podataka. gdje je umro ča. H. Nawiawi. 123 Vidi Fihrist. brdovitom kraju Perzije. koji je rođen u Tabaristanu. 123—7.

rimsku i jevrejsku. 4 vol. Prije svoje smrti u Fustatu 956. M. Siriju i Egipat133. Kao i većina muslimanskih istoričara. I. 331. 1883). H. U stvari. A. 129 Izd. (Leyden. (Havdarabad. 1921). 126 Ta'rlkh Sini Muluk al-Ard w-al-Aribiya'. 182 Vidi njegov Duwal al-Isldm. prvo potpuno djelo te vrste na arapskom jeziku. Irak.(anali apostola i kraljeva). 1879—1901). 2 vol. koje je do nas došlo u izvodu Muruj al-Dhahab wa-Ma<ddin al-Jawhar137 (zlatne livade i rudnici dragulja). Aimedros. koje ga je odvelo iz njegova rodnog mjesta Bagdada136 u skoro sve zemlje Azije. 1848). Jednom prilikom on je bio prisiljen da proda rukave svoje košulje da bi za izdržavanje mogao kupiti kruha. Gottwaldt (Leipzig. preduzeo je uobičajeno naučničko putovanje »u potražnji za naukom«. Njegov spis je postao standardno djelo prema kome su pisali kasniji komentatori Korana. Pored toga što se koristio postojećim literarnim izvorima. 312 (915). To je sve rezultat prirodnih sila. 30 vol. Qilti. D. njegova istorija počinje sa stvaranjem svijeta i ide do A. 2 vol. II.fi Akhbar al-Bashar. al-Kalbija. NAPREDAK 355 za skupljanjem znanja išla su kroz Perziju. prev. Njegovo monumentalno djelo opće istorije. započeo je među Arapima tematski metod pisanja istorije. prev. prvobitno napisanom na široj osnovi. Taj su metod kasnije slijedili ibn-Khaldun i manji istoričari. koju je on sakupljao na svojim putovanjima. Pričaju da je original al-Tabarijeve istorije bio deset puta duži od sačuvanog izdanja. Mjesto da grupiše događaje po godinama. Njegov omiljeni metod izlaganja događaja jest metod vjerske tradicije isnad. (Leyden. kao i na njegovom komentaru Korana130. 130 Jami' al-Bayan ji TajFsfr al-Qur'a. Posljednji decenij svoga života on je proveo u Siriji i Egiptu pabirčeći materijal za svoje djelo od trideset i jednog sveska. na latinski Gottwaldt (Laiipzig. de Goeje i dr. (Consten'tiinople. al-Tabari reda događaje hronološki. on ih je grupisao oko dinastija. (Oxford. S. Houtsona. Na početku svoje istorije on tvrdi da je sada kopno ondje gdje je nekada bilo more.n. 128 Tajdrib al-Umam. 1323—9). ibn-al-Athir. ibn-al-Athir i abu-al-Fida'. 88. U svom komentaru. On je bio jedan od prvih koji se poslužio istorijskorn anegdotom. U ovom enciklopedijskom istorijsko-geografskom djelu autor je sa naučničkom sveobu-hvatnošću i radoznalošću proširio svoja istraživanja i izvan tipično muslimanskih tema na istoriju indo-perzijsku. i iz predavanja šeika kod kojih je studirao u Bagdadu i drugim duhovnim centrima. 1337). pa čak i u Zanzibar. koji je pripadao racionalističkoj školi mutazilita. Istim analitičkim metodom poslužio se al-Waqidi i drugi prije njega. 2 val. 131 Vidi njegov Ta'rlkh. Th. Yaqut. kraljeva i naroda. koje se također zove al-Mukhtasar . ili da je more gdje je bilo kopno. F. 2 vol. Margolioirth. al-Waqidija. kao što su bila djela ibn--Ishaqa. abu al-Fida'131 (1273—1331) i al-Dhahabi132 (1274—1348) poslije njega. izd. god. The Experiences of the Naitions. vol. Iz narodne predaje može se dobiti predstava o njegovoj marljivosti i entuzijazmu prema nauci. 1844). kao i Mi-skawayh. Mladi al-Mas[udi. svrstavajući ih postupno prema godinama hidžre. str. 15 vol. (Oxford. koga nazivaju »Herodotom Arapa«. 1914—21). Njegova putovanja u potrazi 125 Ta'rlkh. izid. isto tako poslužilo je kao izvor kasnijim istoričarima kao što je Misqawayh. alTabari je pribavljao podatke za svoju istoriju iz usmene tradicije. al-Mas'udi je u djelu al-Tanbih w-al-Ishrafm ukratko izložio svoju filozofiju istorije i prirode i učenje savremenih filozofa NAUKE I KNJIŽEVNOSTI . Ona govori da je al-Tabari u toku četrdeset godina običavao pisati svaki dan po četrdeset araka134.. E. 1286). izd. (Bulaq. on je skupio ne samo najraniju nego i najopsežniju zbirku egzegetskih tradicija. Al-Mas'udi Abu-al-Hasan 'Ali al-Mascudi135. 127 Neispipavoiije »ibn-Misikaway«. ibn-Sa'da i ibn al-Muqafe i nekoliko istorijskih prevoda sa perzijskog. str.

pravna nauka. III (Pariš. najveći matematičari Abu Kamil147 i Ibrahim ibn Sinan148 bili su takođe muslimani. napisao je. Njegov savremenik Šib t ibn-al-Jaw138 Fihrist. predaja. 13 vol. kao i njihovih stručnih kolega ostala su nepristupačna srednjovjekovnim zapadnim čitaocima. najveći geograf i enciklopedist al-Mas'udi bio je musliman. vol. Najveći filozof al-Farabi bio je musliman. 234. 'Izz-al-Din ibn-al-Athir140 (f 1160—1234) sažeo je u svom djelu alKamil ft al-Ta'rlkhul (potpuna knjiga hronika) al-Tabari-jevo djelo i produžio izlaganje događaja do 1231. Sarton146 s entuzijazmom izjavljuje: »Glavnu zadaću čovječanstva izvršili su muslimani. C. Ovom kasnom abasidskom periodu pripada glavni sudac Sirije ibn-Khallikan (t 1282). reprodukovao je u faksimilu James R. jevrejskog i perzijskog porijekla. Ibn-al-Athir je napisao još jedno važno djelo Usci al-GhabahU2 (lavovi guštare). 1867—74). al-Tabari. Teoloaiia Sada dolazimo do onih duhovnih aktivnosti za koje su Arapi pokazivali osobite sklonosti i kao Arapi i kao muslimani. koji se mogu usporediti sa pogledima Plinijevim.500 biografija Prorokovih drugova. živio je u Mausiilu. 140 Rođen u Džazinaitu ibn-Omaru ma Tigirisu. Isp. VI. biljki i životinja139. U novije vrijeme mnogi su prevedeni na evropske jezike ili djelomično ili u cijelosti. prvi musliman koji je sastavio. i poslije Miskawayha (t 1030). 1907). Među tim naukama u prvom redu bile su teologija. de Meyinard i de Courteille. Yaqut. u grubim crtama. zbornik od 7. Pažnju i interes muslimanskih Arapa privukle su sasvim rano one grane nauke koje proizlaze iz religioznih pobuda. 136 Fihrist nema pravo ikada govori za njega da potječe iz Magriba. Ikhwan. nasuprot liječnicima. u prvom stoljeću. Kao i većina drugog blaga istorijske i geografske nauke napisanog na stranom jeziku. Prije njega Yaqut je izdao rječnik književnika. najveći istoričar. 142 5 vol. mogli bismo tako nazvati. (Gata). Ocjenjujući njihov rad u ovoj i drugim disciplinama. među ostalim djelima. str. matematičarima i alhemistima. (Levden. str. 1884). 1893—4). 134 Yaqut. o kojima je maločas bilo govora. Ovo ipak ne znači da arapski pisci nisu ništa doprinijeli društvenim naukama. Većina naučnika na ovom području bili su arapskog porijekla. u osamdeset svezaka biografije istaknutih ljudi koji su imali veze sa njegovim rodnim mjestom Damaskom145. str. 148. Potreba da se shvati i objasni Koran ubrzo je postala osnov intenzivnog teološkog. str. a ibn-'Asakir (f 1177) prikazao je. Veze sa hrišćanstvom dale su. (Pariš. Oni su mahom bili sirijskog. str. 1280). vol. 35—6. koji je rođen u Bagdadu i čiji je otac bio turski rob. u Damasku povoda teološkim teorijama koje su dovele do pojave murdžijitske i kadaritske filozofske škole149. astronomima. kao i lingvističkog izučavanja. 141 Izd. filologija i lingvistika. počela je naglo opadati. V. . de Goeje (Levden. Rasd'il. Mir'at al-Zaman fi Tarikh al-Ayyam. 9 vol. 137 Izd. i prev. opću istoriju od stvaranja svijeta do 1256144.o stepenima između minerala. 424. J. Jeweit/t {Chiaaigo. 144 Izdanje u izvodima i previod *u Recueil des historiens des croisades: historiens orientaux. 143 Ovo prezime on baštini od svog djeda po materi^ dbn-al-Jawzija (t 1201). UMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO zi143 (1186—1257). 1861—77). Period koji obraduje krstaške ratove originalan je rad. vol. Toimberg. 135 Potomak 'Abdullaha iibn-Mas'uda. 8. rječnik nacionalnih biografija. Bt. 138 Izd. Ibn-Khallikan. vol. vol. 247—S. djela al-Tabarija. al-Mas(udija i ibn-Athlra. Arapska istoriografija dostigla je svoj vrhunac u djelima al-Ta-barija i al-Mas'udija. I. 138 Isp. II. bio je isto tako musliman«.

Povrh toga. 1927). dobili čvrst oblik u pisanim hadisima. falsifikovanje hadisa imalo je i trgovinsku korist i mnogi su se učitelji time bogatili. 19. kao i teologije na prvom se mjestu nalaze u Koranu. I (Baltimore. bio je upoređivan s onim ko ga je izgubio u svetom ratu. NAUKE I KNJIŽEVNOSTI . Osnovi pravne nauke (ftqh). a u Koranu Alah. vol. izreke i prećutna odobravanja (taqrir) Prorokova kao najvažniji naučni izvor. tobožnji naučnik. 624. Abu-Hurayrah. i slj. zatim su. mada i tu svi prenosači ne mogu izbjeći sumnju. a zatim u hadisu. 230.us Al-Ta'rlkh al-Kablr. 1329—51) iprvdh sedam volumena. Mada nemaju istu kanonsku vrijednost kao Koran. ibn-abi-al-'Awja' priznao je da je kolalo 4. 146 Introduction to the History of Science. onaj ko bi izgubio život u ovakvim opasnostima. Političko rivalstvo između Alije i abu-Bakra. U još širem smislu ovaj se termin može upotrijebiti i za vjerodostojan zapis djela ili izreke ma kog od Prorokovih drugova i nasljednika151. na primjer. U hadisu je samo smisao nadahnut. Njegova kvadratura parabole je niauijednositavnija od svih kvadratura koje >soi napravljene prti je pronalaska integralnog računa. Ovi Muhamedovi suneti (sunnah) prenošeni su najprije usmenim putem. 152 Vidi kod Bukharija poglavlje o <ilm. u Koranu su nadahnuti i smisao i riječ. Prorokovi su hadisi ipak izvršili isto tako velik uticaj na razvoj islamske misli.000 predaja koje je on izmislio154. iz Egipta. I. Ova se riječ upotrebljava u neko liko tehničkih značenja. bez obzira da li su one bile stvarne ili izmišljene. u drugom stoljeću. ova se riječ upotrebljava za teoriju i praksu cjelokupne muslimanske zajednice. preduzimao je duga i mučna putovanja kroz ogromna prostranstva Kalifata. vol. Prema tome je hadis vjerodostojan zapis nekog Proroko-vog djela ili neke njegove izreke. 772. 149 O drugim muslimanskim sektama raspravljaće se u idiućem poglavlju. Između svih naroda muslimani su jedini koji su razvili nauku ('Um) iz mnoštva svojih vjerskih tradicija (hadlihs). Oprečno šiijama. politička ili sociološka. U prvom redu u potrazi za tom naukom. str. mnogo veća vjerodostojnost pridaje se medinskoj školi tradicija nego školi u Kufi. U toku prva dva i po stoljeća poslije Muhameda zapisi o njegovim izrekama i djelima umnožili su se i po broju i po opširnosti. izdali lAbd^al-Qadir Badran d Ahmad <Uibayd (Daimasous. Ovakva putovanja (al-rihlah f i talab al-'ilm)153 bila su slavljena kao djela savršene pobožnosti. neprijateljstva između Abasida i Uma jada. goruće pitanje prevlasti između Arapa i Nearapa — ovi i slični slučajevi pružali su široke mogućnosti za falsifikovanje hadisa i uticali su na njihovo rasprostranjivanje. Nauka hadisa Za P°k°žn°g muslimana nauka hadisa ubrzo je postala nauka par excellence152. tj. Općenito. Prije svog pogubljenja u Kufi god. »praksa«. ikoji je u početku desetog stoljeća dovršio al-Khwarizmioevu lalgebm. str. Kad god bi nastala neka nesuglasica — vjerska. djela. Prorokov drug i najrevnosniji propagator njegovih riječi i 150 Etimološki zoači »običaj«. NAPREDAK 357 Odmah poslije svetog Korana stajali su suneti150. borba između Mu'awiye i Alije. 147 Shuja1 ibn-Aslam. — svaka je stranka nastojala da nađe svjedočanstvo za svoje stanovište u Prorokovej riječi ili odluci. 151 Vidi str. u odzivu na čuvenu Pro-rokovu izreku »Tražite nauku makar ona bila u Kini«. U hadisu govori Muhamed. 148 Unuk Thabita ibn-Qurre živio je 908—46.

Al-Bukhari. na osnovu svjedočanstva C. a 'Abdullah ibn-'Umar ibn-alKhattab 1. koji je rekao . ibn-Qutaybah. 17. mnogi krišom bili umetnuti poslije njegove smrti među njegove autentične. 159 Al-Jamv al-$ahlh. Odmah iza Korana ova je knjiga izvršila najveći uticaj na muslimanske duše. Aiša je prenijela 2. Siriji. ja sam ga popio samo zato jer je i njegov prenosač (isnad) nepouzdan«158.630156. II. navodno. str.000 predaja. 8 vol. iz!d. na osnovu svjedočanstva D. 1924). Egiptu.210 hadisa. Naziv »abu-H>urayrah«. 93. str. Muqaddamdh. 1296). AlBukhari je imao običaj da obavi ritualno pranje i molitvu prije nego bi zapisao neki hadis161. on se ovako pravdao: »Mi.275160 predaja. Do kakvih smiješnih ekstrema ova izvanjska kritika može dovesti. nekih 7.153 vidi iiibn-Khaldun. str. Anas ibn-Malik 2. vol. Zakletva njome je valjana isto kao da se neko zakleo samim Koranom. Hidžazu. str. Muqaddamah. VI. prenio je preko 5. 476. Grob njezina autora u Samarkandu još uvijek posjećuju hodočasnici. Hiitti. Na osnovu ovakve kritike hadisi su razvrstani na autentične (sahlh. koje je skupio od 1.300 hadisa155. 3: Isp. Ma'drif. Baghdadi. VII. 68—9. Ista je formula upotrebljavana u istoriografiji i u filozofskoj literaturi. Na svim ovim područjima kritika je bila obično izvanjska.). On je njih razvrstao po predmetnoj materiji. odabrao je od 600. 164. koji su u isto vrijeme bili jamci. od kojih su. najbolje pokazuje primjer jednog prenosača. Tafrlkh. 158 N. Trebamo li onda vjerovati hrišćaninu. ibn-Sa'd. na temelju svjedočanstva njegova roba. Isabah. 154 Tabani. Svaki potpuni hadis se sastoji od dva dijela: redoslijeda preno-sača (isnad) i teksta (matn). i slj. koje su poslije toga vremena postale standardne. vol.. On je primio veliku čašu vina koju mu je ponudio neki hrišćanin i kada mu je bilo spomenuto da je ovo zabranjeno piće koje je kupio rob hrišćanin od nekakva Jevrejina. dbn-KhaMun. str. vol. IM Nawawi. Od tih »šest knjiga« prva i najautoritativnija je knjiga Muhammada ibn-Isma'ila al-Bukharija (810—70)159. na temelju svjedočanstva jednog Jevrejina? Alaha mi. 95—6. 141. vol. ijega kopira ibn-alAthlr. »otac mačića«. str. npr. 157 Vidi ibn-'Asakir. 155 Ibn-Hajar. str. koji mu priznaju mjesto odmah iza Muhameda. Tekst dolazi iza redoslijeda i treba da *je u direktnom govoru: A mi je pričao (haddaiha) da je njemu B pričao. vol. dobio ije Zbog svoje Ijuibavi prema mačkama. 201. zadovoljavajuće (hasan) i nepouzdane (đa'vf)157._ 165. prenosači. The Traditions of Islam (Oxford. 18. 161 Ibn-Khallikan. str. Šest kanonskih U trecem muslimanskom stoljeću izvršena je kniiaa kompilacija raznih zbirki hadisa u šest knjiga. koji je bio Per-zijanac. str. 358 UMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO djela. 2. 55.286.000 šeika u toku šesnaestogodišnjeg rada i putovanja po Perziji.awawi. str. smatramo za autoritete takve ljude kao što su Sufyan ibn-Uyaynah i Yazid ibn-Harun. na molitve. Halbah. Iraku. NAPREDAK 359 NAUKE I KNJIŽEVNOSTI .. 231. na osnovu svjedočanstva E. str. III. iss Nawajii. str. 37t. hodočašća i sveti rat. Alfred Guillaoune. pit. 358. Njegova je zbirka stekla skoro karakter svetinje. jer se ograničavala na uzimanje u obzir ugleda prenosača. 370. vol. i na mogućnost da oni čine jedan neprekidan lanac koji vodi sve do Proroka. (Bulšq. str. IV. II. bez sumnje. str.

Sadržaj Muslimova Sahlha skoro je identičan sa sadržajem al-Bukharijeve zbirke. nastala su dva osnovna principa: qiyas. samo oko dvije stotine. uključujući i Novi zavjet. str. str. po~ svjedočanstvu abu-Hurayre. cijelokupan zbir Alahovih zapovijedi.ali nijedno kritično. Sunan ibn-Maje iz Kazvina (f 886) i Sunan al-Nasa'ija koji je umro u Meki god. u hadisima je naslikano slikovito nadugo i naširoko. Iza ovih »dviju autentičnih knjiga« dolaze četiri druge koje su muslimani podigli na rang kanonskih knjiga. Ništa nije moglo bolje ilustrirati opću prijemijivost i gostoljubivost islama kao sistema. Zato se pojavila potreba za teoretisanjem (spekulacijom). sveopći pristanak. kome se pripisuju mnoge od ovih pobožnih i poučnih izreka. koje su objavljene u Koranu i razrađene u hadisima. zvanim usul (korijeni. 166 Bukvalno »znanje«.Al-Bukharijev korpus hadisa našao je rivala u zbirci Muslima ibn-al-Hajjaja (f 875) iz Nejsabura. To su Sunan abu-Dawuda iz Basre (f 888). Poslije Rimljana Arapi su jedini srednjovjekovni narod koji je gajio pravnu nauku i. Ove zapovijedi obuhvata ju naredbe koje se odnose na ritual i bogoštovlje ((ibadat). 915162.pojila«. »pravi put kajl treba slijediti«. građanske i zakonske obaveze (mu'amalat) i kazne (<uqubat). fiqh166. autentična zbirka. stvorio svoj samostalni sistem. I. vol. 1319).000 stihova u Koranu. o kojem određeno govori jedan jedini redak Korana (17:1). Pravna nauka 360 UMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO Od 6. Na taj je način . tako da njegova ljevica ne zna što radi njegova desnica«. tj. kako se može vidjeti sa stranica Danteova djela. u strogo legisla-tivne mogu se uvrstiti. 163 (Gaaro. str. hadisima). osnovni principi). Tome djelu islam je dao isti naslov al-Sahih. 101. krivične. parabola i čudesa — koji se svi pripisuju Muhamedu — iz različitih svjetovnih i vjerskih izvora. Jami' al-Tir-midhija (t ča 892). »mudrost«. iako su im preno-sači (isndd) bili pokatkad različiti. Kod abuDawuda163 jedan redak iz Očenaša stavljen je Muhamedu u usta. jedanput je pohvalio »onoga ko daje milostinju samo u samoći. Kod alBukharija104 i Muslima165. Na njega je uticao također i grčko-rimski sistem. . analogna dedukcija. II. naročito sure druga i četvrta. Pored objašnjenja i dopunjavanja Korana. prema tome. tj. anegdota. 55 (Delhi. 167 Bukvalno »put do . političke i finansijske — koji bi se mogli pojaviti i koji su se stvarno pojavljivali u novim uslovima i različitim okolnostima s kojima su se sukobljavali u Siriji. od kojih većina dolaze u medinskom dijelu. Iraku i drugim pokorenim teritorij ama. i ijma'. 331. Zahvaljujući njemu. Fikh je bila nauka putem koje je vjersko pravo islama (sharl'ah)167. kako su ga oni nazivali. 1280). Noćno putovanje. književnost hadisa je poslužila kao prenosno sredstvo mudrih izreka. ili kako treba čistiti zube čačkalicom — »pravilno« sa stanovišta Prorokove prakse.: na koji način treba rezati lubenicu prije nego što će se jesti. književnost hadisa snabdijevala je muslimansku zajednicu apostolskim uputama i primjerima koji su se odnosili na cijeli niz čovjekovih dužnosti. S njim se Zapad vrlo rano upoznao. U nauci hadisa muslimanska kuća našla je svoju domaću literaturu i muslimanska zajednica svoj Talmud. Muhamed. u prvom se redu bazirao na Koranu i sunetima (tj. 182 Razna dadanja ovih 'djela. npr. prenesene kasnijim generacijama. Njihov sistem. Ispitivanjima prenosača nisu izmakla čak ni takva beznačajna pitanja kao što su. 105. II. ili otprilike toliko. štampana ili liitogra-fisana su u Egiptu i Indiji. Uskoro je postalo jasno da ove zakonske odredbe nisu dovoljne da pokriju sve slučajeve — građanske. 164 Vol. Dalje. vol.

Ovo je šafijitska škola. Između liberalne iračke i konzervativne medinske škole pojavila se jedna koja je tvrdila da je pronašla zlatnu sredinu s tim što je prihvatila teoretisanje (spekulaciju) s izvjesnim rezervama. pravne fikcije. al-Awza<ija (t 774) i al-Zahirija177 (815—83). pored Korana i tradicije: analogiju i saglasnost mišljenja. Vođa medinske škole. Abu-Hanifah zapravo nije uveo. al-Shafi'i. Kao sistem religiozno-pravne misli. 715— —95)174. Uz njegovu školu prišla je skoro polovina svijeta sunitskog islama. za koji tradicija tvrdi da je vođen između Proroka i Mu'ad-ha ibn-Jabala. jeste kodifikacija suneta i skica prvih formula saglasnosti mišljenja (ijma'j koje je vladalo u Medini i postalo pravilo malikitske škole. Palestini. nasuprot medinskoj školi. on nije nikada podignut na rang petog osnovnog principa. na odstupanju od analogije na temelju pravičnosti. 74.muslimanska pravna nauka dobila dva nova izvora.« Muhamed: »A ako i tu ništa ne nađeš?« Mu'adh: »Tada ću se poslužiti svojim vlastitim rasuđivanjem«1^. ali je ipak postao prvi i najuticajniji pravnik islama. Umro je 767. 155. III. studirao je kod Malika u Medini. njegovog zamjenika u svojstvu kadije u Jemenu. On je umro u Kairu. koji je pripadao porodici Quraysh. Jedan tradicionalni razgovor.. 169 Ibid. ibn-Kha'likan. princip analogne dedukcije. On je također insistirao na pravu »izbora« (prioriteta) (istihsan)172. vol. Jedan od njih. Abu-Ha-nifah je bio unuk nekog perzijskoga roba170. zapravo al-Nu'man ibn-Thabit. 201. Ona je službeno bila priznata na teritoriji propalog Otoman168 Shahnastanil. god. Po zanimanju je bio trgovac. i do današnjeg dana preovladava u sjevernoj Africi izuzev u donjem Egiptu i u istočnoj Arabiji. ibn-Khaldun. navodno bolje upoznat sa Prorokovim životom i načinom njegova mišljenja. 372. 160—61. Šafijitska škola još vlada u Donjem Egiptu. pa ipak je abu-Hanifah postao osnivač najranije.« Muhamed: »A ako u njoj ništa ne nađeš?« Mu'adh: »Prema sunetima Alahovog vjesnika. abu-Yusuf (t 798). sa svojih 1700 pravnih tradicija. najveće i na j tolerantni je škole islama. obalnim predjelima Indije i istočne Indije. str. Četiri ortodoksne Vođa ira6ke škole> koii 3e insistirao na pravnom -kO7e teoretisanju (spekulaciji). sačuvao nam je u svom djelu Kitab al-Kharaj171 glavne tačke učenja svoga učitelja. istislah. 171 (Cairo. kako mi danas kažemo. NAPREDAK NAUKE I KNJIŽEVNOSTI skog Carstva. Kao ni njegov takmac Malik iz Medine. gdje je njegov grob na podnožju Mukatama još uvijek cilj hodočasnika. do tzv. 1346). na zapadu i jugu Arabije. koja vodi. Ova je škola istisnula iz Magriba i Andaluzije dva manja sistema. istočnoj Africi. mada ga je jako isticao. Muqaddamah. 172 Istihsdn hamafitske škole. čije je djelo alMuwatta175 (poravnata staza). koja je pridavala naročitu važnost hadisu169. ali glavna mjesta njegove aktivnosti bili su Bagdad i Kairo178. mada se često i njemu pribjegavalo. bio je abu-Hanifah. fon Kremer je smatra »najvišim i najuzvišenijim dostignućem koje je islam bio kadar postići«173. ukratko izlaže veliku povelju (Magna charta) islamskih zakonskih osnova: / Muhamed: »Kako ćeš odlučiti kada se pojavi kakvo pitanje?« Mu'adh: »Prema Alahovoj knjizi. 170 Fihrist. Njezinih pristalica ima oko . čiji je osnivač bio Muhammad ibn-Idris al-Shafi'i. dpriincip opće koristi) malikitske škole i ra?y često se tretiraju kao sinonimii qiyds (analogija). str. najstariji sačuvan korpus muslimanskog prava. str. ni on nije imao namjere da osniva neku pravnu školu (mađhhab/obred). bio je Malik ibn-Anas (ča. u Indiji i u centralnoj Aziji. str. a živio je u Kufi i Bagdadu. Rođen u Gazi (767). sitr. Poslije abu-Hanife i Malika pravno-teološke studije toliko su se razvile i od svih nauka su se u arapskom svijetu najviše njegovale. Ovo monumentalno djelo. odmah iza kompendija Zayda ibn-Alije176 (f 743). Što se tiče privatnoga suda (ra'y). Svoju nauku prenosio je svojim učenicima usmenim putem.

I.šest kanonskih knjiga hadisa. str. Ta'rlkh. s na dimkom al-Zahiri zato što je smatrao jedino doslovno značenje (zdhir) Korana i hadiza autoritativnim. sunitskoj zajednici zauvijek su bila zatvorena vrata ijtihdda. 177 Dawud ibn-Khalaf al-Isbahaini (ibn-Khallikan. ibn-Khalliikan. 16 vol. uživala osobit ugled. kojom je obdarilo i Hanifu. izuzev šiija. čudesa Prorokova su prihvaćena. hanbalitska škola ne može se pohvaliti nekim većim brojem pristalica van Vehabija. Ona je dobila naziv po Ahmadu ibnHanbalu. međutim. Dug islamskog pravnog sistema rimsko-bizantijskom pravu. Ibn-Hanbalov konzerva-tizam služio je kao bedem ortodoksnosti u Bagdadu protiv mutazilit-skih inovacija. koji se neprestano mijenja. u Bagdadu180.000. litografske reprodukcije Korana su ozakonjene. 312). 215—16. prava da dalje tumači Koran i sunete ili da stvara novo mišljenje primjenjivanjem analogije. 178 Yaqut. ibn-Hanbal je uporno i odlučno odbijao da opozove svoje učenje i nije dozvoljavao nikakve modifikacije u tradicionalnom obliku vjere179. vol. vol. 175 Delhi. al-Mu'tasim šibao i zatvarao. poštovanje i priznavanje javnog mišljenja. VI.. koji je u tančine razradio alShafi'i. II. Malika i al-Shafi'ija. vol. II. učeniku al-Shafi'ija i predstavniku beskompromisnog pristajanja uz slovo hadisa. Palestini i Egiptu. U principu saglasnosti mišljenja (ijma1). Međutim. bila podijelila. Udabd'. 50. koji su osposobljeni da rade kao predstavnici u ime uzvišenog i sakrivenog ima-mp i da tumače njegove ideje.000. str. '4 Isp. jest hanbalitska. Danas. 28. str.000 malikita i 5. Posljednja od četiri škole. naravno. izd. u . još nije postao predmet izučavanja koji on od kompetentnih ljudi zaslužuje. U zajednici koja ne priznaje nikakvu crkvu.000 hanbalita. Ovo pokazuje kakvu je moć imao na javno mi173 Culturgeschichte. potomaka Alijinih. 362 UMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO šljenje ovaj nepokolebljivi pobornik ortodoksnosti. imam.000. Sa četiri naprijed navedene škole. 41. Neki orijentalisti vide rimski uticaj ne samo u nekim poreskim uredbama nego također. proglašen je svetim »vulgata« tekst Korana. E. koje je stoljećima bilo vladalo u Siriji. vol. koje je omogućilo njezinim članovima da prilagode svoje institucije i vjerovanje raznim novim situacijama u svijetu. vol. ipak se nije održalo. muslimanska je zajednica našla vrlo korisno teološko sredstvo.000 tradicija Musnadlsl. d slj. ibn-Khallikan. str.000. Njemu oni suprotstavljaju apsolutnu vlast i sud nepogrešivih imama. str. 201. I. 180 Ibn-Khallikan. 497. str. god. Dugo je vremena zbirka od preko 28. 1919). Potomstvo je štovalo njegov grob kao grob nekog sveca i iz počasti dalo mu je istu titulu. preuzima važnu ulogu. nikakav kler i nikakvu centralnu vlast.000 nasuprot 180. a od otomanskih kalifa nije se kao uslov tražilo da budu članovi plemena Quraysh. II. Mada je njegovo učenje našlo veoma darovitog prota gonistu >u ibn-Hazmiu iz Kordove (994—1064). koje su iskristalisale tradicionalnu dogmu i sve što je potrebno za doktrmalni i pravni razvoj. 1302. u koje se cijela muslimanska zajednica. priznato je .105. l slj. koja se njemu pripisuje. vol. 367. prisustvovalo 800. str. I. 176 Majmu' al-Fiqh. što je mnogo važnije.000 žena. 1323). Griffini (Milan.000 hanafita. Mada ga je al-Ma'mun podvrgao inkviziciji (mihnah) i stavio u okove. Zahvaljujući ovome principu. šiije još imaju svoje učene ljude (mujtahids). vol. 855. Računa se da je njegovu sprovodu. 179 Ibn-Asakir.000 muškaraca i 60. Treba naglasiti da šiije imaju svoju vlastitu školu i da ne priznaju princip saglasnosti mišljenja (ijmd'). Vlidi također njegov al-Mudawwanah alKubra (Cairo.

Iznenađuje činjenica da se rimski uticaj ne osjeća jače u sistemu Sirijca alAwza(ija (t 774). 1313). tri druga tipa.laqj183. I. osjeća se u astrološkom. Etika Propisi vjerskog prava (sharl'ah). U svim ovim muslimanskim moralnim folozofijama sa divljenjem se govori o izvjesnim vrlinama. od kojih je deveta posvećena moralu (akhldq). mada su mnogobrojni. kao i njegovih drugova. Postoje. koji je radio u Bejrutu182 još u šestom stoljeću. koji veliča umjerenost. 200—205. etičko držanje dobi ja svoje sankcije i zabrane od vjerskog zakonodavstva. str. ali se i ne kažnjavaju. a neizvršenje se ne kažnjava. Neke bizantijske uredbe mogle su ostaviti uticaj na islamske propise o kupovini. djela koja zaslužuju osudu i prekor (makruh). čiji je Tahdhlb al-AkhlaqlS7 najbolje etičko djelo strogo filozofskog ili neoplatonskog tipa koje je sastavio jedan musliman. 757). Ona se. u krajnjoj liniji. NAPREDAK 363 upravljaju njegovim bračnim i građanskim odnosima. kao i njegovim odnosima sa nemuslimanima. o kojima smo maločas raspravljali. metafizičko-psihološkom teoretisanju karakteristični depozit grčke etike. bogata mudrim izrekama Proroka. još je popularna kao udžbenik u egipatskim i sirijskim školama. koja su preveli pod naslovom Kitdb al--Akhlaq Hunayn i ili njegov sin Ishaq186. čine temelje arapske moralne filozofije ('Um al-akhlaq). Treći tip etike može se nazvati mistično-psihološki. Etička rasprava čuvenog teoretičara ustavnosti u Bagdadu al-Mawardija (f 1058)185. mubah). 4. NAUKE I KNJIŽEVNOSTI . I. regulišu čitav muslimanski život u stvarima koje se odnose na vjeru. One obuhvata ju djela čije se izvršenje nagrađuje. str. dozvoljena djela (jd'hiz. čiji je prototip Aristotelova Nihomahova etika. gdje je malo trebalo da njegov sistem postane peta škola. Braća pokazuju osobit entuzijazam za Hrista i Sokrata kao primjere moralnih ljudi. prodaji i drugim trgovinskim odnosima. O porocima se govori kao o bolestima duše koje moralni filozof liječi kao što liječnik liječi bolesti. Spis ibn al-Muqafe Al-Durrah al-Vatlmah18* (pogubljen ča. vol. Klasifikacija se takođe zasniva na analizi 183 Vidi Hajji Khalfah. a propust zakonom kažnjava. Više djela raspravlja o moralnom vladanju i oplemenjivanju duha i društvenom ponašanju fadabj. 5. širokogrudnost i spretnost u saobraćaju i poslovanju. 182 Ibn-Khallikan. njihovo izvršenje povlači kaznu. hvale vrijedna ili zaslužena djela (mustahabb). Slična popularna moralna filozofija nalazi se u basnama i poslovicama Luqmana. poslovicama i mudrim izrekama. zabranjena djela (haram). mada su za sunije Muhamed. oslanjaju na Aristotela preko neopla-toničara i neopitagorovaca. Etički spisi zasnovani na Koranu i tradiciji. ipak ne iscrpljuju sav materijal u arapskoj literaturi koji se dotiče morala fakh.principijelnim pitanjima i metodologiji. Također u poslanicama Iskrene braće. olakšanje postizanja zemaljske sreće. ona se ne odobravaju. zadovoljstvu i istrajnosti. a za šiije Alija savršeni ljudi. čije se izvršenje nagrađuje. npr. koja su pravno indiferentna. Sva ljudska djela podijeljena su na pet pravnih kategorija: 1. može se uzeti-kao obrazac ovoga tipa. kada je u ovom mjestu u punom jeku vladala škola rimskog prava. 493. 2. Ona se zasnivaju uglavnom na indijsko--perzijskim anegdotama. Oni 181 6 vol. apsolutne dužnosti (fard). Justinijanov Kodeks je priznavao metod analogijske dedukcije i privatnog mišljenja. smjelost. 3. vol. kao i Platonov i Aristotelov. o odricanju. (CaiTO. politiku i društvo. Najvažniji predstavnik ove škole bio je istoričar Miskawayh. iznajmljivanja i posuđivanja mogle su proći kroz judejske. čiji je cilj bio. opet. Njegovi predstavnici su bili al-Ghazzali i razni sufijski autori o kojima ćemo raspravljati u jednom narednom poglavlju. arapskog Ezopa. Druge. Jedan drugi tip etičkih djela je filozofskog karaktera. u najmanju ruku. koje se odnose na starateljstvo i oporuku. Prema tome. ra-binske i talmudske kanale. Ova grčka djela.

1854. 15. izd.Kheldun ima poglavlje s naslovom »Većina učenih ljudi u iLslamu bili su Neairabljanii«. Wustenfeld (Gottingein. Njegov cilj je bio da usadi u srca bratstvo i jednakost svih muslimana. str. (Bulaq. u svoje su redove uvrstili neke najistaknutije naučnike koji nisu arapskog porijekla. vol. čiji je rječnik191. Udabd'. Oni su ismijavali arapske pretenzije na intelektualnu superiornost i prisvajali su za Nearape superiornost u poeziji i literaturi. 933. 1008). UMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO raznih sposobnosti duše. poredan alfabetskim redom završnih korijenskih glasova riječi. bio je sin grčkog roba193. urnro u Bagdadu god. ni jedino od njih nije kritično. Njezini pisci bili su ljudi najrazličitijeg etničkog porijekla190 i u svojoj cjelini ona predstavlja prije trajni spomenik jedne civilizacije nego jednog naroda. U vezi s ovim prijepornim pitanjima napisani su neki najraniji originalni radovi arapske književnosti. prema jednom retku iz Korana (49:13). U prvim stoljećima abasidske vladavine među pokorenim rasama.. koji je bio dika i ponos hamdanindskog dvora u Alepu i čija glavna zasluga počiva na filozofskoj obradi filologije. Adab Isp. str.belles-lettres (adab). 192 Ydqut. NAPREDAK 365 NAUKE I KNJIŽEVNOSTI . Ono što mi nazivamo »arapskom književnošću« u tolikoj je mjeri arabljanska u kolikoj je latinska književnost srednjeg vijeka bila talijanska. naročito među Perzijancima. Više Shakib Arislan (Oairo). tako da svaka sposobnost ima svoju vrlinu i svoj porok. lingvistika. Pokret je uzeo naziv Shu'ublvah (koji pripada nearapskim narodima). bio je Turčin iz Faraba192. počela je sa al-Jahizom (t 878—9). V. 1292). a među nekim Perzijancima vjerske. 477—9. koje su po svom postanku i duhu u prvom redu bile arabljanske i u kojima su Arapi dali svoj glavni originalni doprinos. Dok je ovaj pokret među haridžijama i šiijama poprimio dinastičke i političke oblike. 193 Jbiđ. On je napisao protiv Shu'ubive Kitab al~Ishtiqdq. III.str.184 185 186 187 364 Izd. Al-Jawhari (t ča.. 9. 16. vol. ibn-Du-rayd189. razvio se interesantan pokret. povlačeći za sobom herezu i zindlqism. . ipak se kod pristalica Shu'u-biyah ispoljio uglavnom u obliku literarnih polemika. stvarnog ili prisvajanog. i dostigla je svoju kulminaciju u četvrtom i petom muslimanskom stoljeću u 38 Bayan. 191 Sihah. Fihrist. Čak i takve discipline kao filologija. vol. Njegov savremenik ibn-Jinni (t 1002). 252. kairskih izdanja. 189 Leksikograf. i»o u svom djelu Muqađdamah. ibn-Qutaybah i al-Baladhuri. poglavicom (šeikom) literata Basre. u užem smislu lijepa književnost . kao i neke druge ličnosti perzijskog porijekla. 1925). 266. među kojima su bili al-Jahiz188. II. izd. 'ibn-. str. 2 vol. Književnost Lijepa književnost Arapska književnost. (Caliro. dok je arapsku stranu predstavljalo više Arabljana. poslužio kao obrazac kasnijim leksikografima. str. leksikografija i gramatika. čiji je cilj bio borba protiv duha superiornosti koji su muslimani arabljanskog porijekla. d slj. al-Dunya w-al-Dln. Pobornici nearapske stvari bili su takve vođe kao što su al-Biruni i Hamzah al-Isfahani. duboko ispoljavali.

prev. U duhovnom pogledu to je ipak bio period opadanja. koji je bio neka vrsta dramske anegdote u čijem izlaganju pisac podređuje sadržaj obliku i naročito se trudi da pokaže svoju pjesničku sposobnost. a Goridi je objavio indeks (Leyden. bogat brižljivo dotjeranim komparacijama i krcat rimama. To je bio prirodni razvoj rimovane proze i kitnjaste dikcije kakvu su njegovali ibn-Durayd i raniji stilisti. takav oblik kompozicije kao što je maqamah nije mogao biti tvorevina jednog čovjeka. 197 Izid. 1847—53). čiji su mnogi članovi. Zaista. lizd. 1889). jeziku na kome nikada nije napisana prava drama. U ovom periodu pojavio se i jedan nov oblik književnog izraza. Karakteristična crta proznih spisa ovog perioda je tendencija. gdje je napisao svoj Kitdb al-Aghdni198 (knjiga pjesama). Njegovo najpoznaitiije djelo je Yatlmat al-Dahr. književnog arapskog jezika. 1900). tzv. posljednjeg umajadskog kalifa. a Andaluzijac al-Hakam II poslao mu je istu sumu. de Sacy. 897—967). (Dama&ous. Muhammad 'Abduh (Beiruit. (Bulaq. čije je djelo Magamat197 bilo više od sedam stoljeća smatrano kao glavna riznica. zbog toga što se samostalno nisu mogli izdržavati. maqdmah 3e postala najsavršeniji oblik književnog i dramskog predstavljanja u arapskom jeziku. vol. 198 20 vol. Njega je zamijenio uglačan i elegantan stil. 1888). U ovim maqamdt(ima) al-Haririja i drugih pisaca ima mnogo više važnijih stvari od elegantnog oblika i retoričkih anegdota. Sama anegdota često je upotrijebljena kao suptilan i indirektan način za kritiku postojećeg društvenog poretka i za izvlačenje neke zdrave moralne pouke. lutali od mjesta do mjesta. 68. 1867—98). spremni da stupe u borbu zbog lingvističkih prijepornih pitanja i gramatičkih izraza i da ogledaju svoje poetske oštrice u kakvoj beznačajnoj stvari samo da bi stekli naklonost bogatih mecena. (London. koji je bio karakterističan za raniju književnost. 1302). ili al-Isfahani (ča. na engleski Thomas Chenery i F. 'ainitologfijja savremenih pjesnika. maqdmah. Od vremena al-Hamadhanija i al-Haririja. Jedrog. U svom djelu Mugaddamah199 ibn-Khaldun s pravom naziva to djelo -arapskom knjigom« i »neophodnim pomoćnim sredstvom studenata lijepe književnosti«. koja je bila posljedica perzijskog uticaja. 366 UMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO prijeko potreban izvor za proučavanje muslimanske civilizacije. Rane talijanske i španske priče različitog i pikaresknog tipa pokazuju očite srodnosti s arapskom maqamah.djelima Badi' al-Zamana al-Hamadhanija (969—1008). Njega je gajio književni proletarijat. (Pariš. str. Njegov patron iz Alepa Sayf al-Dawlah al-Ham-dani poklonio je autoru tisuću zlatnika kao nagradu za ovo djelo200. vol. 196 Ibn-Khallikan. I. 21 (Leyden. al-Tha(ali-bija194 iz Nejsabura (961—1038) i al-Haririja (1054—1122). Za nekog buvej-hidskog vezira al-Sahiba ibn-'Abbada (t 995) pričaju da je običavao na . da stil bude što neprirodniji i kićeniji. Abu-al-Faraj živio je u Alepu. 1285). direktni potomak Marwana. ibn-KhaJliikan. str. 195 Maqamat. oštrog i jednostavnog načina izražavanja. 2 vol. potpuno je nestalo. 4 vol. u arapskoj književnosti se pojavio najveći književni istoričar abu-al-Faraj al-Isbahani. Badi' al-Zaman (čudo vremena) al-Hamadhani smatra se začetnikom književnog izraza maqamah (skup).'l. Prije nego se maqdmah razvila. mada većina čitalaca smatra to jedinom značajnom crtom. učenost i govornički dar. 522. 2 vol. Al-Hamadhanijevo djelo195 poslužilo je kao obrazac al-Haririju iz Basre196. Bruinnow je izdano vol. Steingaas. pravu riznicu poezije i književnosti i 194 Ime znači krznar. Cijeli period karakteriše dominacija humanističkih studija nad čisto naučnim. odmah iza Korana.

Hans v. (London. 3 vol. V. 207 3 vol. U ovom periodu. 1251. I. vršena su dodavanja iz mnogobrojnih indijskih. vol. Mas'uđi. s ilustracijama E. prema uzoru Bude. 133. a kada je. napravljen je u Iraku prvi nacrt onoga što je kasnije postalo Alf Laylah wa-Laylah^. U toku stoljeća uzimane su orijentalne narodne pripovijetke svih vrsta. 688. Dvor Haruna al-Rašida snabdio ih je vilikim brojem humorističkih anegdota i ljubavnih romansi. utvrdila su zvam i oni arapski tekst. (Pariš. i nastoji da ga nadmaši na taj način što pokušava da svom prevodu da orijentalni okus originala. U zbirci Ajsana treba tražiti opći nacrt. S. Kako je vrijeme odmicalo. vol. Osnova ovoga nacrta. 11. H. Berton (Sir Richard F. Ser Ričard F. ali bez komentara. 1704—17). str. i kudikamo su popularnije tamo nego na samom muslimanskom Istoku. 200 Yaqut. zaplet i nomenklaturu glavnih junaka i junakinja. (London. str.putovanje povesti trideset deva natovarenih knjigama. izd. Poole. 11. 1883). IV. str. 1926). I. -'" Ibn-Khallikain. S. 2UB 12 vol. bila je perzijsko djelo Hazdr Hafsdna (hiljadu priča). Popraćen je vrijednim i bogatim komentarom. str. koji je pripremio al-Jahshiyari203 (t 942). u čije su vrijeme pjesnici živjeli i od kojih se očekivalo da će ih slaviti i veličati. 1839—41). 205 Fihrist. Tabari. Njihov heterogeni karakter dao je inspiraciju duhovitim riječima jednog modernog kritičara koji je rekao za Arabljanske noći da su to perzijske priče koje je. 208 9 vol. Nekoliko izdanja kasnije. vol. vol. hebrejskih. str. 202 Buluq izdanja' A. Uprkos tome. str. Tek za vrijeme kasnijih Mameluka Noći su dobile svoj konačni oblik. Licemjerni duh. koji su uglavnom dolazili iz Perzije i mecenatstvo kalifa. ali tačan. 1. 487. I. 3 vol. 304. kraljica Estera205 ispričala Harunu al-Rašidu u Kairu u toku četrnaestog stoljeća hrišćanske ere. Prevod Džona Pejna (John Payne)208. 1. tisp. 12—13. 11. koje je sadržavalo više priča indijskog porijekla Al-Jahshiyari je dodao druge priče od lokalnih pripovjedača204. strani kulturni i religiozni uticaji.(Hiljadu i jedna noć). dobio samo jedan primjerak djela al-Aghdni. Isp. Noći su prokrčile sebi put u sve glavne evropske i azijske jezike i smatraju se najpopularnijim djelom arapske književnosti na Zapadu. 1911 Str.16. II. Revidirao E. (Lon don. 689. Predislamska poezija herojskog doba perioda jdhillyah dala je obrasce pjesnicima umajadske dinastije. i doživio je više izdanja. Prvi engleski važniji prevod. Pošto ih je najprije na francuski preveo Galan (Galland)206. 304. (London. nešto prije desetog stoljeća. 204 Fihrist. (1835) i 1279. izvršio je Edvard Viljem Lein (Edward William Lane«207. 1859). 90. koji je gajio novi režim banu al--'Abbasa. najbolji u Engleskoj. Arabljanske noći NAPREDAK 367 Burton)209 u svom prevodu ugledao se uglavnom na Pejna. grčkih. poezija se pokazala najkonzervativnijom od svih arapskih NAUKE I KNJI2EVN OSTI . I. međutim. 1882—4). Poole. uključujući Shahra-zadu. potpun je. Izd. izuzev u poetskom dijelu. i sir. Mžik (Leipzig. str. sve je knjige ostavio i od tada je nosio samo ovu knjigu201. — sve je to davalo znakove da bi poezija mogla napustiti stare utrte klasične staze i razviti nove oblike poetskog izraza. str. vol. doduše nepotpun. II. egipatskih i sličnih izvora. vol. 150. ibn-Khalliikan. čije su imitacije starih oda pjesnici abasidskog perioda smatrali klasičnim. 203 Bolje poznat po svome Kitdb al-Wuzara' w-alKuttab.

Mada mu je Harun doznačio godišnju platu od 50. odnjegovale su za vrijeme abasidske vladavine velik broj prvorazrednih pjesnika. XVIII. liibn-Khallikan. erotskom izrazu i u elegantnoj dikciji. prisni prijatelj Haruna i al-Amma i pjesnik u čijim su pjesmama ljubav i vino našli najbolji izraz. Kroz vjekove ona nije prestala da odiše duhom pustinje. Ime abu-Nuwasa živi do današnjeg dana u arapskom svijetu kao sinonim za lakrdijaša (klovna). Čak i novi arapski stihotvorci iz Kaira. I. str. tj. koje slave junašvvo u borbi. koje se pripisuju ovome raskalašenom ljubimcu abasidskog dvora. 501—25. koliko i na . koje je gajio obični čovjek religioznog duha. Bashshar. Aghdni. kao i njegove pjesme u slavu vina (kham-riyat). vol. Jedan drugi raniji predstavnik nove škole bio je. III. izd. međutim. naročito Sirija. Mahmud Wasif (Caliro. isto toliko počiva na njegovoj kompilaciji zbirke pjesama Diwan al-Hamasah. On je stvarno imao malo takmaca u ljubavnim osjećajima. vol. str. 19—73. Aghdni. vol. I. vol. Damaska i Bagdada ne osjećaju neumjesnim da svoje ode započnu isticanjem pustinjskih logorovanja (citlal) svojih dragana. zaratustri-jevskih ili manihejskih tajnih učenja. 210 Aghdni. 157.umjetnosti. 1898). koji su ovu vrstu gajili mnogo prije Arapa. 1885—8). ibn-Qutaybah. Ghazal abu-Nuwasa.000 dirhama. 1925). zanimanjem grnčar. vol. bunio se protiv arhajskih formula stare poezije211. 47—53. (t ča 845) i abu-al-'Ala'. str. 240. Duša ovog potomka beduinskog plemena 'Anazah bunila se protiv lakomislenog života velikaša u Bagdadu. Njegova slava. abu-Nuwas212 (f 810). koje nisu prestale da oduševljavaju one koji čitaju i piju. 22. koji je pod al-Mahdijem 783. 2—8. ibn-Khallikan.217. Bashshar ibnBurd: Shi'ruhu wa-Akhbdruhu (Cairo. Shi'r. To je ime sin promijenio u Aws kada je prešao na islam216. viol. Shi'r. 828). Najraniji predstavnik novog stila u poeziji bio je slijepi Perzija-nac Bashshar ibn-Burd. dao oduška pesimističkim. Mnoge pjesme o ljepoti dječaka. među kojima su najslavniji bili abu-Tammam. str. god. 476—9. Abu-Tammam je bio dvorski pjesnik u Bagdadu. ismijavao svoga vezira. čije oči oni još uvijek upoređuju s očima divljih krava (maha) Osim u poeziji. str. ibn-Qutaybah. Provincije. VI. kratke ljubavne pjesme koje sadrže od pet do pet209 16 vol. bio je hrišćanin imenom Tha-dus (Thaddaios). 212 Al-Hasan ibn-Haini. str. On je u muslimanskom svijetu par-exellence lirik i pjesnik vinskih pjesama. Poezija 368 UMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO naest stihova. str. 211 Vidi zbirku ikoju je izdao Ahmad H. meditacijama o smrti. fad-Qirmi. (London i »Benares«. Upravo kao što je duhoviti i razuzdani abu-Nuwas predstavljao lakšu stranu dvorskog života. III. Abu-Tammamov otac. str. 213 Vidi njegov Dlwan. tako je njegov asketski savremenik abu-al-'Atahivah214 (748 ča. bio pogubljen zato što je. koji je jednom zahvaljivao Alahu što ga je stvorio slijepim »tako da ja ne moram gledati ono što mrzim«210. oponašaju obrasce perzijskih pjesnika. upola Per-zijanac. koji je držao vinaru u Damasku. možda je pravo — naročito u svojim bračnim propisima — jedino područje u kojemu su stari pustinjski elementi uspjeli da se neprekidno održe. gdje je on živio. prema nekim izvorima. on je ipak navukao odijelo derviša i pjevao takve asketske i religiozne pjesme (zuhdlyat) koje su mu obezbijedile naziv oca arapske religiozne poezije215. ali vjerovatnije je da je to bilo zbog njegova zindlqizma. bacaju interesantno svjetlo na savremeni aristokratski život213.

vol. Shahln <AtIyah (Beirut. Aghani. kojima su se oni koristili kao pane-giričarima. 240—50. zaostaje za svojim uzorom. vol. NAPREDAK 369 njegovom djelu Diwan21s. str. NAUKE I KNJIŽEVNOSTI . Poezija abasidskog perioda. Mas'udi. dopunjeno komen tarom u 2. Zbirka pjesama Hamasah219. 126— 83. nalazi se u Biblioteci Univerziteta u Edinburgu. Mecenatstvo koje su kalifi Abasidi. 214 Isma'il ibn-al-Qasim. III. — srapa . I. koju je on napisao prema abu-Tammamovoj zbirci.NAJSTARIJE PREDSTAVLJANJE CARSKOG REZA iz al-Birunijevog djela al-Athar al-Baqiyah. 333—40. I. 1887). Geyera i Margolioutha reprodukcija s 94-. vol. koji je datiran A. đibn-Khallikan. vol. str. 147—67. 99—108. 125—30. 1847—51). H. 219 Fotografska indeksima od (Leyđen. pripada drugom dvorskom pjesniku imenom al-Buhturi (820—97). str. Njegova zbirka. a rezultat je bio lažan sjaj i prazne bombastične fraze. str. koje pjevaju o istoj temi. str. za koje se često govorilo da su karakteristika arapske poezije. 217 Izd. puna lokalne boje. XV. VII. Rukopis. VI. ibao Ash'ar al-Hamasah Erevtag (Borni. 8 Izd. slično arapskoj poeziji drugih perioda. Mas'udi. ali nemoćna da se izdigne iznad vremena i mjesta da bi zadobila položaj vanvremenskog i vanteritorijalnog proizvoda muza. njihovi veziri i upravitelji provincija ukazivali pjesnicima. 1889). 1909). 215 Vidi njegov Dlwdn (Beirut. vol. 81—7. ne samo da je učinilo panegirik (madih) naročito popularnim oblikom poetskih sastava nego je i pjesnike natjerivalo da ponižavaju svoju umjetnost. VII. vol. ibn-Khallikan. str. bila je uz to naročito subjektivna i provincijska po svojemu karakteru. O njegovu životu vida. Ovaj Dlwan krije bisere arapske poezije. vol. 707 (1037—8 n. vol. 214—18. (Botnn. sto. 216 Vidi Aghani. e. 1828).).

Ghazzali. Uporedo sa čitanjem išlo je i pisanje. na kraju krajeva. Tek tada je započinjao njego formalni odgoj1. vol. Jednom prilikom parada je imala tragičan završetak.<7. koji su ih podučavali u vjeronauci. On je zauzimao dosta nizak položaj u društvu. 2 Str. a ponekad faqlh zbog njegova teološkog obrazovanja. lijepoj književnosti i vještini sastavljanja stihova. opominjala je jedna omiljena stara izreka. zar vreteno nije bilo središte ženskog 1 Isp. ibn-Jubayr2 je zabilježio da pismene vježbe učenika nisu bile iz Korana. Očigledno. 272. priče o Proroku — naročito hadise u vezi sa Muhamedom. u muslimanskim zemljama rijetki slični prizori priređeni u čast učenika koji su napamet naučili Koran. kako se jasno vidi iz citiranog teksta. Učenici koji su se istakli u osnovnim školama u Bagdadu bili su nagrađivani na taj način što bi u paradi prolazili na devama kroz gradske ulice. Ideal aristokratskog odgoja može se vidjeti iz instrukcija koje je al--Rašid dao učitelju svoga sina al-Amina: Nemoj biti strog do te mjere da ugušiš njegove sposobnosti ili dotle popustljiv da se on sav preda lijenosti i privikne na nju. Nisu ni danas. 101. XVIII. 8 Aghani. Međutim. Djevojke su bile rado primane na sve vrste vjerskih pouka nižeg stepena koje su one mogle umno pratiti.« Ne traži nikakva savjeta od učitelja. Kada je djetetu bilo šest godina. Učitelj u osnovnoj školi zvao se mu'allim. ali ne pjesme erotskog karaktera. U arapskoj književnosti postoji čitav niz anegdota o učitelju kao neznalici i glupaku. koji je služio kao udžbenik u nastavi čitanja. nego iz svjetovne poezije. čobana i onih koji mnogo sjede sa ženama. Osnovna škola Osnovna škola (kuttab) bila je pripojena džamiji ukoliko to nije bila sama džamija. 1194. Učitelj bi davao priznato svjedočanstvo (ijdzah) onim učenicima koji su kod njega s uspjehom završili propisani nastavni plan. ono je m6ralo obavljati ritualne molitve. str. Jer. u poglavlju o roditeljskom postupanju sa djecom. PROSVJETA 371 zanimanja?4 Djeca bogataša imala su privatne učitelje (sing. međutim. Jedan sudac za vrijeme al-Ma'munove vladavine otišao je tako daleko da je odbio da prizna svjedočenja učitelja kao zadovoljavajući dokaz na sudu. U svojoj raspravi o . Ispravljaj ga što više možeš svojom blagošću i strpljivošću. Uporedo sa čitanjem i pisanjem učenici su učili arapsku gramatiku. vol. očeva je dužnost bila da ga uči »izreku« (al-kalimah): La ilaha illa-l-Lah (nema boga izuzev Alaha). Izreka »gluplji od učitelja osnovne škole«8 ušla je u poslovicu. str. U centru njezinog nastavnog plana bio je Koran. međutim nije postojala nikakva veća želja da ih vode dalje po cvjetnom i trnovitom putu nauke. U izvjesnim slučajevima učenicima se daje potpun ili djelomičan odmor kad neki od njih uspije da savlada jedan odsjek Korana. — osnovne principe aritmetike i pjesme.POGLAVLJE XXVIII PROSVJETA Odgoj djeteta počinjao je kod kuće. mu'ad-dib). jer je jednom mladom učeniku izbijeno oko3. Čim je dijete moglo govoriti. lhyd'. a stanovništvo bi ih obasipalo bademima. učitelji višeg stepena bili su uglavnom visoko cijenjeni. bila je odobreno sredstvo za kažnjavanje kalifove djece. U djelu Risdlat al-Siydsah6. ali pribjegni sili i strogosti ukoliko on ne odgovoriš. ibnSina govori o »traženju pomoći ruke« kao spasonosnog sredstva u vaspitačevu poslu. U toku cijelog toka učenja osobita se važnost pridavala vježbanju memorije. Vrlo često su ovi učitelji bili stranog porijekla. Prilikom posjete Damasku god. oni su bili organizovani u neku vrstu cehova. Šiba se smatrala potrebnim dijelom učiteljeva pribora i. 83. jer bi čin brisanja Alahovog imena mogao nauditi njegovu ugledu. I.

475— 6. perzijski vezir seldžučkih sultana Alp Arslana i Malikshaha i patron 'Umara al--Khavjama. 9 Ta'llm al-Muta)<allim Tarlq al-Ta<allum. prosvjetitelj Nizam-alMulk.« Al-Zarnujijeva rasprava o odgoju je najpoznatija između dvadesetak drugih arapskih rasprava. Caspari (Leipzig. str. str. koju je u svojoj prijestonici osnovao al-Ma'mun (830). I. str. Baydn.. koji je bio naimenovan. služile kao centri za izučavanje medicinskih studija. 10 Popis vidi kod Khalil A. Studenti su imali svu opskrbu u ovoj akademiji i mnogi od njih dobi jal L su stipendije. dok su studenti sjedili na stolicama i obasipali ga sve do večernje molitve pismenim i usmenim pitanjima. možda kao sredstva da se dodvore stanovništvu. god. Vidi Ghazzali. mu'Iđ ponavljač)16. vol. vol. može se utvrditi iz grubog postupka priređenog jednom predstavniku dvora kada je bio došao da zapečati vrata sobe u kojoj je ranije stanovao učenik koji je umro god. str. ne ostavivši nikakvih nasljednika1'0. bile su i škole za učenje astronomije isto kao što su bolnice. izd. koji je pisao 1203. Ibn-alAthir14 navodi slučaj jednog predavača (mudarris). Nju je osnovao god. bila je Nizamlyah. 1074. cit. str. treba imati na pamtti. koja nosi naziv Nizamiyah. str. Pored toga što je služila kao prevodilački biro. Opserva4 Isip. 7 Jahiz. IbnJubayr17 je jednom prilikom posjetio predavanje koje je poslije podnevnih molitava održao glavni profesor. 372 UMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO torije koje su podignute u ovo vrijeme. The Contribution of the Arabs to Education (New York. U ovoj školi. Da su studenti njegovali u izvjesnoj mjeri duh zajednice (esprit de corps). 1065—7. Nizamlvah je služila kao teološki seminar (madrasah). ova je ustanova vršila funkciju akademije i javne biblioteke. Predavač je pod sobom imao dva ili više korepetitora (sing. vol. koje su se prvi put u ovom periodu počele pojavljivati. 1. Tvrdi se da su. U poglavlju o učenju. Nizamivah je bila teološka ustanova. kao i Buvejhidi i drugi nearapski sultani. Muqaddamah. VI. ibn-Khaldun. Očigledno je u jedno vrijeme bio postavljen samo jedan predavač15. u srednjem vijeku. 321—2. 3. 6 Izđ. C. 14—19. I. 150. 173. Totah. str. Mubarrad.pedagogiji al-Zarnuji9. prva prava akademija u islamu11. koje mu . koju je država priznavala. Seldžuci. 1926). posvećuje jedan odsjek osobitom poštovanju koje učenik treba da ima prema učiteljskom pozivu. str. Predavač je stajao na uzvišenom mjestu (platformi). citirajući staru izreku koja se pripisuje Aliji: »Ja sam rob onoga koji me je naučio samo jedno jedincato slovo. takmičili su se međusobno u pomaganju i unapređivanju umjetnosti i višeg školstva. Međutim. naročito za izučavanje šafijidskog učenja i ortodoksnog ašari sistema. Luwls Ma'luf u al-Mashriq. koji su uzurpirali vrhovnu vlast u islamu. po svoj prilici. koja je opskrbljivala svoje studente životnim namirnicama i postala obrazac kasnijim institucijama višeg školstva. 8—11. izvjesne pojedinosti njezine organizacije kopirali rani evropski univerziteti1-. 1838). ali nije mogao vršiti dužnost sve do kalifove potvrde. U njoj su Koran i staro pjesništvo činili okosnicu humanističkih studija film al-adab) upravo kao što su klasici bili na zapadnim univerzitetima kasnije. čija je dužnost bila da poslije časa ponovo pročita predavanje i da ga objasni manje obdarenim učenicima. Uz nju se nalazila i opservatorija. IX (1906). 67—76. 1177. al-Ghazzali je predavao četiri godine (1091—5)18. 5 Mas'uđi. od kojih je većina sačuvana u rukopisu10. Više prosvjetne ustanove Prva istaknutija ustanova višeg školstva u islamu bio je Bayt al-Hikmah (kuća mudrosti). 8 Loc. vol.

str. jednom ispila tako veliku dozu ekstrakta iz jezgri anakardije21 da je jedan od njih potpuno izgubio pamet i došao nag u učionicu. PROSVJETA 373 drugim eminentnim učiteljima ove škole bio je Bana' al-Din. kako nam ih je prenio ibn-Khallikan20. II. 156—7. al-Munqidh min al-Qalal (Caiiro. otprilike dvije godine pošto je Timur Lang (Tamerlane) osvojio Bagdad. od per. 430. Athdr. oko dvadeset. kada nije bilo nikakvih dnevnika niti ma kakvih drugih podsjetnika. od čega su svi. X.) G. str. da bi izoštrila svoje pamćenje. Hammer—Purgstall (Vienna. 14 Vol. Za Ahmada ibn-Hanbala govore da ih je znao napamet 1. str. str. 21 Ar. 17 Str. i prav. al-Ghazzali zastupa mišljenje da je prenošenje znanja cilj odgoja i ističe potrebu podsticanja moralne svijesti učenika. str. seldžučkom se vezru pripisuje osnivanje više drugih seminara u Nejsaburu i drugim gradovima carstva. u Damasku. bila je opremljena kupatilima i kuhinjama. Ibn-Jubayr24 nabrojio je u Bagdadu oko trideset škola. prev. Isp.je poslužilo kao uvod njegovu djelu Ihydn9. god. vol. jer je on jedini uspio da sačuva zdravu pamet. Prije Salah al-Dina on je bio najveći patron višeg obrazovanja u islamu. Al-Ghazzali je stekao naziv hujjat al-Islam (autoritet islama) zato što je naučio napamet 300. Salah al-Dinov (Saladinov) biograf. Potreba učenja napamet bila je osobito isticana. 43—9. 29—30. u Mausilu više od šest. I.rucara alBaladhurija . koji ju je sagradio 1234. 13 Ibn-al-Athir. sada pod upravom za zaštitu starina kao i al-Qasr (pa-lata) al-'Abbdsi. Al-Nizamiyah je preživjela katastrofu koja je snašla glavni grad prilikom njegovog pada u ruke Hulagua 1258. 246.. koji u svojim zapamćenjima govori. vol. on je ozbiljno odgovorio da su on i njegovi drugovi pili ekstrakt anakardije. 219—20. G. baladur.000 predaja. U ono vrijeme. str. 193. III. god. izd. god.bri. str. Scherer (Beirut. 115. kao seminar za četiri ortodoksne škole. 1838). (engl. II. 100. mora da su se do fenomenalnih granica razvile retentivne sposobnosti — ako smijemo vjerovati izvorima. Isto tako je preživjela i kasnije tatarske invazije. III. izuzev njega. XI. str. U svim ovim višim teološkim ustanovama nauka o predaji činila je osnov nastavnog plana. 19 Vol. str.000. Ovo objašnjava velik broj takvih institucija o kojima govore putnici. Pored Nizamlve u Bagdadu. Na taj način on je postao prvi pisac u islamu koji je problem odgoja doveo u organski odnos sa dubokim etičkim sistemom. poludjeli. a pored toga imala je bolnicu i biblioteku. koji je tada pod Salahom al-Dinom doživljavao svoj zlatni vijek. potpuno nestalo. 1929). Iraku i Siriji. Za slavnog isto. A Baghdad Chronicle (Cam. 15 Ibn-al-Athir. služi kao muzej i njih dvije jedini su preživjeli spomenici iz abasidskih vremena.dge. Osnivanje medrese u islamu se uvijek smatralo zaslužnim djelom. da je grupa studenata. Al-Mustansirlyah je dobila svoj naziv po imenu pretposljednjeg kalifa al-Mustansira22. 1933). vol.00025. god. Al-Bukhari je bio podvrgnut ispitu da odredi za stotinu predaja u kojima je čitav niz prenosača (isndd) -° Vol. str. 16 Vidi ibn-Khallikan. vol. Kada je usred smijeha cijelog razreda bio upitan za objašnjenje. Husn. 1329). ostavio nam je detaljan opis građevine. Qazwlini. XI. 1393. balddhur. 435. koji je posjetio Bagdad 1327. Ovo zdanje. Ayyuhal al-Walad. i slj. u Himsu samo jednu. str. Ibn-Battutah23. Medrese tipa Nizamiye podizane su sada po Kurasanu. Među 11 Vidi Suyuti. vol. 123. Zgrada je imala na ulazu sat (bez sumnje tip klepsidre). 18 Ibn-Khallikan. 276 12 Reuben Levy. dok je nije na kraju zajedno sa njezinom mlađom sestrom alMustansiriyom.

Odatle njegovo prezime Baladhuri. Pjesnici su se sa prenosačima takmičili u memorisanju. koja su se okupljala u kućama aristokratije i kulturnih društava i nosila naziv majalis al-adab3'2 (književni saloni). halqah) ili skupove f sing. Biblioteke Džamije su služile i kao spremišta knjiga. 22 Abu-al-Fiida'. ali su one bile smještene u kući jednog njegova. poglavito književnih. 236. Evo šta nam kaže al-Maqdisi27 kada je posjetio udaljeni Sus. Husn. 11.10. 30 Str. 230—31. VI. Svaki musliman imao je slobodan pristup na takva predavanja u džamijama. II.14—16. Ovi džamijski skupovi podsjećaju na jedan drugi tip zatvorenih društava.. sve do svoje smrti 820. 1. str. al-Mutanabbi' nije više vidio razloga da kupuje knjigu. 439. 179.20. Uđaba'. 432. str. vol. IV. Zahvaljujući poklonima i zadužbinama. Pričaju se anegdote slične prirode da bi se potvrdio neobičan dar pamćenja abu-Tammama i al-Ma'arrija. I. Između ostalih. str. Imam al-Shafi'i predsjedavao je tak-kvom jednom kružoku (halqah) u 'Amrovoj džamiji u Fustatu. 1. 25 Ibn-Khallikan. XVIII. 283. 32 Aghani. 383. god. Obrazovanje odraslih Odgoj odraslih nigdje nije bio obavljan sistematski. str. Kada bi putnik došao u neki novi grad. Na ovim skupovima nije se raspravljalo samo o religioznim nego i o lingvističkim i pjesničkim temama31. ali su zato džamije u skoro svim muslimanskim gradovima služile kao važni obrazovni centri.govore da je umro zbog toga što je pio sok od anakardije (kašu orah).11. 258. 324. podučavao razne predmete29. 374 UMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO jedne predaje bio pridodat uz tekst (matn) drugih. I. 205.8. str. str.20. u periodu abasidske vladavine. 28. Druge biblio26 Ibn-Khallikan. vol. Egiptu i Farisu mnoge kružoke (sing. 1. 136. astronomije i drugih nauka-55. vol. III. str. 1. U prisustvu nekoliko prvih kalifa često su održavana pjesnička natjecanja. prijatelj a34.14—16. Ona su ostala sve do jedanaestog stoljeća produžna škola islama. 33 Vidi str. 1. Takvim raspravama dugujemo nekoliko sačuvanih djela33. IV. VI. 31 Yšqut. 135. 108—9. vol. 179. PROSVJETA 375 teke. 29 Yaqut. Suyuti. 182. Pošto je pozajmio primjerak neke knjige od knjižara. 317. Ovi skupovi počeli su se javljati rano. majlis) koji su se okupljali u džamijama oko tumača Korana faglhs i književnika28. filozofije. str. Naučnici i ljudi od ugleda nisu imali nikakvih poteškoća u pogledu pristupa čak i u privatne zbirke. 252. 287. II. 24 Str. str. — Sve je to on lijepo po pamćenju uspio da razmrsi26. vol. vol. 229. 11. str. 101. 23 Vol. vol.1—2. on se mogao zaputiti u zbornu džamiju siguran da će moći prisustvovati čitanju badisa. vol. gdje je on svako jutro. I. koje su osnovali dostojanstvenici ili bogataši kao polujavne ustanove. str. sadržavale su kolekcije iz područja logike. str. istoričar al-Khatib al-Baghdadi (1002—71) ostavio je oporukom svoje knjige »kao waqj (neotuđivo dobro) muslimanima«. vol. 11. str. vjerske rasprave i književni sastanci. vol. str. Ibn-Hawqal30 spominje slične skupove u Sidžistanu. 34 Yaqut. jer je njezin sadržaj već bio pohranjen u njegovom pamćenju. str. džamijske biblioteke su postale osobito bogate religijskom literaturom. Ovaj putujući geograf desetog stoljeća našao je u svojoj domovini Palestini i u Siriji. str. 28 Maqdlsi. Mausil je imao prije sredine desetog stoljeća .

vol. Oni su zauzimali vidno mjesto u društvu. Drugi muslimanski gradovi. Yaqut je utrošio tri godine u skupljanju materijala za svoj geografski rječnik u bibliotekama Marva i Kvarizma. Oni su bili zavedeni u katalog. . ali su neke bile. U Raju u isto vrijeme bila je »kuća knjiga«. II. vol. prva fabrika papira osnovana je u Bagdadu44. U istom stoljeću je Basra imala biblioteku. čijemu katalogu možda imamo da zahvalimo očuvanje učenog i značajnog djela al-Fihrist. koje su sve bile kon-centrisane u jednoj ulici. bile su tek male daščare pored džamija. vol. 37 Maqdisi. Na svakome je stajalo napisano ime pisara. 420. Neki zvanični dokumenti. gdje je studentima na raspolaganju stajao besplatno čak i papir36. Vidi također Yaqut. kao i njihove današnje nasljednice u Kairu i Damasku. prepisivači i ljudi od pera. 245. Harunov vezir. kineski papir i svici od kože. egipatski papirusi. str. ali je ubrzo industrija papira davala domaći proizvod. II. mjesto pergamene počeo je u državnim uredima upotrebljavati papir45. Mnoge od ovih prodavnica. str. Knjižare se kao trgovinske i obrazovne institucije pojavljuju već u prvo vrijeme abasidske vladavine. 449. Al-Nadim (t 995). bez sumnje. Biblioteke su služile za sastanke. god. bili su kasnije saprati i ponovo prodati42. dovoljno velike da posluju kao centri za vještake i bibliofile. 376 UMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO Obični pisaći materijal bila je pergamena ili papirus sve do početka trećeg muslimanskog stoljeća. koji je naredio da se sve ove biblioteke spale. posvjedočeno zabilješkama učenjaka od pet do šest generacija. str. neki kineski ratni zarobljenici su najprije u Samarkand donijeli godine 751. Na zahtjev Barmakida al-Fadla ibn-Yahye. god. u kojoj se nalazilo toliko rukopisa da se moglo natovariti preko četiri stotine deva. V. Iz Samarkanda je industrija ubrzo prešla u Irak. odakle je pobjegao 1220. Kao što smo već istakli. Al-Ya'qubi40 tvrdi da se prijestonica u njegovo vrijeme (891) ponosila sa preko sto prodavnica knjiga. Sami knjižari često su bili kaiigrafi. lanenih i konopijanih krpa43. vol. bio je očigledno i sam bibliotekar ili prodavalac knjiga. koji su svoje prodavaonice iskorištavali ne samo kao spremišta knjiga i radnje nego i kao centre za književne diskusije. U ovome djelu41 čitamo o jednom iračkom bibliofilu u čijem je velikom kovčegu bilo pohranjeno ogromno blago rukopisa. koji je imao devet svezaka39.. čiji je snivač davao stipendije naučnim radnicima koji su u njoj radili38. za naučne diskusije i raspre. 315.biblioteku koju je sagradio jedan njegov građanin. 3« Maqdlsi.Str. Stara arapska riječ za papir kdghad možda je kineskog porijekla i preko perzijskog ušla je u arapski jezik. zbog približavanja mongolskih horda Chingiz Khana. 41 Str. ati Yaqut. prema planu tvornica u . koji se također zove al-Warraq (trgovac pisaćim potrepštinama). koji je bio upravitelj Kurasana 794. str. Njegov brat Ja'far.. Knjižare 35 Kao ilustraciju toga vidi ibid. str. 413. vještinu proizvođenja papira od lana. 40. 39 Yaqut. Yaqut je započeo svoju karijeru kao službenik kod jednog prodavaoca knjiga. Biblioteka (khizdnat al-kutub) koju je u Širazu osnovao Buvejhid 'Addud al-Dawlah (977—82) imala je knjige svrstane u policama i zavedene u katalozima i njom je rukovodilo stručno osoblje37. napisani na pergameni i opljačkani u građanskom ratu između al-Amlna i al-Ma'muna. Poslije početka trećeg stoljeća male količine kineskog papira bile su uvezene u Irak. str. 467. među kojima su se nalazile pergamene. V.

Do kraja desetog stoljeća papir je u čitavom muslimanskom svijetu potpuno istisnuo papirus i pergamenu. Jupiter i Saturn51. str. zemlje. NA GLAVI IMA NISKU KAPU SASANIDSKOG TIPA. 2. str. Civilizattion o/ Babylonia. Vidi Y'a(qubd. Stomak je prebivalište svih bolesti. 11. prev. izd. Jetra su sjedište samilosti. Papir Opći kulturni Općenito je poznato da je za vrijeme prvih Abanjk sida postojala elita visoko obrazovanih ljudi. a dva bubrega prepredenosti. Zadnjih pet su oni koji su bili poznati Asiroiima i Babiloncima. 44 Ibn-Khaldun. str. 41. Yaqut je sačuvao priču o izgladnjelom naučniku u Bagdadu koji se skanjuje da proda svoje knjige čak i onda kada mu je kćerka oboljela50. 12. Vidi str. druge stečene. Glava ima pet svojstava: osjećaj. Stomak leži ispred srca. 21. imaginaciju. str.8. Barthold. 49 Skig. 475—6. girtas. dvjesta i četrdeset kostiju i pet čula. _Iap. str. 51 Isti planeti Ptolemejeva sistema. Turkestan down to the Mongol Invasion. 1881). Khitat. SREBRNI NOVAC SA PORTRETOM AL-MUTAWAKKILA (IZ KOJI IMA DVOŠILJASTU BRADU. izd. od gr. U vrijeme alMaqdisijevo47 još je uvijek samarkandski proizvod smatran najljepšim. 318. slezena smijeha. Fihrist. 236—7. . str. ali nije lako odrediti opći kulturni nivo širih narodnih masa. 38—9. Jedne su urođene. Jastrow. Wiet. str. Venera. d prev. str. mnogo je bolji papir izrađivan u takvim sirijskim gradovima kao što je bio Tripolis48. Mjesec.Samarkandu. Njihovo je mjesto srce. 21. 1928). Čovjek ima tristo i šezdeset vena. Isp. umne sposobnosti su dvovrsne. tekst str. U Tihami su podigli domaću fabriku za izradu papira od povrćnih vlakanaca46. 338. vol. 50 Val. 40. fantaziju i pamćenje (retenciju). kojemu su pluća ventilatori. Iz zapadne Azije industrija papira je krajem devetog stoljeća prokrčila sebi put do Delte u Egiptu. GOD. II. Odgovori koje daje obrazovana robinja Tawaddud na pitanja mudraca u Hiljadu i jednoj noći (br. II. Međutim. u sljedećem stoljeću. Charles Schefer (Pariš. 34. 48 Vidi Fihrist. jedanaestom. I. 23. 326. str. volju. 855). 474. 45 Maqrlzi. chartes. (Oxford. 47 Str. Qadqa'&hain1di. 352. Mars. Sefer Nameh. 13. vol. a hrana je izvor zdravlja. odakle je veći broj gradova dugo vremena izvozio u zemlje sa grčkim jezikom papirus pod nazivom qardtlsi9) kao pisaći materijal. Qalqashandi. str. 48 W. vatre i zraka. 438—61) mogu se uzeti kao pokazatelj stepena znanja koji je dostigao kulturan čovjek poslije Haruna i dalje sve do dvanaestog stoljeća. PROSVJETA 377 mozak. gdje ih bog pohranjuje i odakle se one penju u 18 Fihrist. počeli su podizati svoje vlastite fabrike. Merkur. 48 Nasix-i-Khusraw. dzd. str. str. 1. Muqaddamah. II. vol. Prema Tawaddudi. 261. On je sastavljen od četiri elementa: vode. Ima sedam planeta: Sunce.

U toku građanskih ratova između al-Amina i al-Ma'muna vršena su strašna uništavanja. Arhitektura Od arhitektonskih spomenika koji su nekoć ukrašavali grad al-Ma'muna i al-Rašida nije ostalo ni traga. od palate Plejada (al-thurayya). Ova je palata bila razorena dva stoljeća kasnije. 2 Jedna od fistoonlih četvntii Bagdada. Izvan glavnog grada ne može se utvrditi ni sa najmanjom v. i od susjedne palate nazvane Kruna (al-taj*). u arhitekturi. ili Zelene kupole (al-qubbah al-kha-dra'). str. str. sitr. a naročito u slikarstvu. ali nije kasnije ostao na istom mjestu kao što je učinio u naukama poslije desetog stoljeća. bila je pravokutna i mnogi lukovi njezinih prozora ukazuju na indijski uti-caj. osnivača Samare. dok dvije naj veličanstveni je preživjele islamske građevine.000 dinara5 — od svih ovih i mnogih drugih sličnih građevina nije ostalo nikakvih tragova koji bi nam mogli dati neki uvid u njihov nekadašnji sjaj i raskoš. džamija Umajađa u Damasku i Kupola na stijeni u Jeruzalemu. str. 1258. zatim od palata Barmakida u Šamasiji-. koje se zvalo Sala stabla (dar al-shajarah) zbog zlatnog i STEPENICASTE KULE. koju je podigao osnivač Bagdada. od Buvejhidske palate nazvane po imenu al-Mu'izza al-Dawle al-Mu'izzivah. i njegova sina al-Mutawakkila (847—861). datiraju iz umajadskog perioda. vol. vol. koji je obnovio Bagdad kao prijestonicu poslije Samare.POGLAVLJE XXIX U svojoj umjetnosti.e-rovatnoćom datum nijednoj ruševini iz doba Abasida koja je sagrađena prije kalifovanja alMu'tasima (833—42). nisu nađeni nikakvi tragovi molitvene niše (mihrab) u LIJEPIH UMJETNOSTI . Hulagu. 5 IbnHal-Athir. Međutim. isto tako i od njegove Palate vječnosti (qasr alkhuld) i Rusafe palate. potrošio 400. I. 256. I.000 dinara3. od jedinstvenog zdanja al-Muqtadira (908— 32). a najzad su pri1 Al-Khatib (al-Baghdadi). 99. kao i u svojoj poeziji Arapin.000. i slj. IX. 82—3. RAZVOJ 381 rodne sile učinile da se danas skoro ne mogu identifikovati ni mjesta na kojima je većina ovih palata stajala. Semit. vol. na koju je alMu'tadid (892—902). Ova zborna džamija. on nije u tom ranom periodu dostigao neki" viši stepen napretka. 4 Khatib. 116.000 dinara7. dok je konačno pustošenje grada izvršio god. VIII. Ni ovdje ni u džamiji u abu-Dulafu (takođe iz sredine devetog stoljeća). graditelja nezine velike džamije6. DEVETO HRIŠCANSKO STOLJEĆE Zlatna kapija (bab-al-dhahab). blizu Samare. ispo-Ijio je jako razumijevanje za pojedinačno i za subjektivno i istančan smisao za detalj. koja je koštala 700. ZIGGURAT HRAMA ANU-ADAD U AŠURU (REKONSTRUKCIJA) srebrnog stabla koje je stajalo u jezeru. ali nije pokazao osobitu sposobnost za usklađivanje i objedinjavanje raznih dijelova u veliku jedinstvenu cjelinu. koju je dovršio njegov sin al-Muktafi (902—8). Od kalifske palate. vol. 3 Mas'udi. sagrađene za prestolonasljednika al-Mahdija1. koja je koštala 1. nazvane TORANJ 380 UMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO MALWIYAH VELIKE DŽAMIJE U SAMARI.

10 Vidi str. 8 Eruiest T. 54. 122. kao što ni izričita zabrana vina u Koranu nije nametnula prohibiciju u islamskom društvu. Izgleda da je zid mihrdb sirijski pronalazak jer je. 1912). RAZVOJ 383 i golim ženskim figurama. 623 to 1516 (London. MONAH BAHIRA PRIZNAJE PROROČANSKU MUHAMEDOVU MISIJU Original u rukopisu djela Jami. Možda je to bilo djelo hrišćanskih majstora. u kojoj se po treći put u Egiptu pojavljuje oštri luk. polukružnim svodovima. koja je mogla služiti kao vjetrokaz. Edinburgh University Lihrary. 7 Yaqut. Izvana. po svoj prilici. Ovaj je tip postao . da je al-Amin imao na Tigrisu izletničke čamce načinjene u obliku lavova.edan od najmoćnijih faktora u oblikovanju abasidske umjetnosti. koji se nalaze u Raki i u Samari. 254. str. Na obje strane bazena stajale su statue petnaest konjanika. koji je analogan staroj babilonskoj stepeničastoj kuli (ziggurat)9. atr. orlova i dupina i da je al-Muqtadir imao zlatno i srebrno stablo sa osamnaest grana zasađeno u jednom velikom bazenu u svojoj palati. Slikarstvo Neprijateljski stav teologa prema svim oblicima figuralne umjetnosti10 nije zaustavio njezin razvoj u skladu sa načelima islama. u prvom redu perzijske. prema zidu velike džamije u Samari. str. za izradu zidnih dekoracija svoje palate uposlio je bizantijske slikare. Richmand. U toku sasanidske dinastije (226—641) razvio se izrazit tip perzijske arhitekture s ovalnim i eliptičnim kupolama. potječu iz osmog stoljeća. koji se nisu kolebali da među mnoge oblike uvrste i sliku crkve sa kaluđerima12. 245.zidu qiblah. građen prema apsidi hrišćanske crkve8. zupčastim grudobranima. 9 Str. koje pokazuju jasne tragove bizantijsko-sirijske umjetnosti. str. Njegov drugi nasljednik al-Mutawakkil. 246. spiralnim tornjevima. pod kojim je ova privremena prijestonica1 dostigla svoj vrhunac11. uglačanim zidnim ciglama i krovovima pokrivenim metalom. 17. Vidi str. isip.al-Tawarlkh od Rashlda al-Dlna iz god. Oni odaju karakteristične crte azijske arhitekture. koji su stalno bili u pokretu kao da su u borbi. Arabic N° 20. Ovaj stari minaret sa svojim spiralnim vanjskim stepeništem još postoji pod imenom Malwlyah (savijena). Preostali ostaci iz aba-sidskog perioda. 710 (1210—11). Graditelj Samare (836) kalif al-Mu'tasim ukrasio je zidove svoje paiate u tom gradu na isti način kao zidove Qusayr Amre freskama 0 Ya'qubi. 10. kao i scenama iz lova. koja je u suprotnosti sa građevinama iz perioda Umajada. Bulđan. str. dizao se toranj. Moslem Architecture. Ovu kulu uzeo je ibn-Tulun (876—9). obučenih u bro-kat i naoružanih kopljima. H. A. LIJEPIH UMJETNOSTI . Erster vorlaufiger Bericht uber die Ausgrabungen von Samarra (Berlin. 260. vol. 1926). prema prepravljenoj džamiji 'Amra (827) i Nilskom vodomjeru (861). Mi smo već napomenuli da je al-Mansur stavio na kupolu svoje palate figuru konjanika. Bnnist Herzfeld. za obrazac minareta svoje džamije. Maqdisi. III.

birali za umotavanje svetačkih relikvija. U ilustraciji minijatura pokatkad se ogleda manihejski uti-caj15. drugoj umjetnosti koja je bila stara koliko i Egipat i Suza. grčke kentaure ili krilate zvijeri sa ljudskom glavom starih Asiraca. str.U islamu je slikarstvo bilo uvučeno u službu vjere dosta kasno i nije nikada postalo njezin sluga kao što je bilo u budizmu i hrišćaii-stvu. ne pojavljuje u svom punom zamahu sve do početka četr11 O njegovim zgradama raspravlja Ya'qubi. d Yaqut. kojima je bilo malo stalo da se osvrću na učenje svojih teologa. Perzija. I. U bojadi-sanju upotrebljavala se stipsa da bi stvrdla mnoge boje. Najstariji ilustrovani arapski rukopis koji je do nas ostao sačuvan jest alSufijeva astronomija iz god. Ono. proizvodi muslimanskih ručnih razboja u Egiptu i Siriji. Die Malereien von Samarra. Ilustrovanih književnih djela nemamo prije trinaestog i dvanaestog hrišćanskog stoljeća. sve dok sami muslimani nisu našli vremena da odgoje svoje samostalne slikare. 315—18.000. Muslimansko se vjersko slikarstvo. vuče svoje porijeklo iz umjetnosti orijentalnih hrišćanskih crkava. LXI. međutim. U keramici. 17—18. Zahvaljujući njihovim nastojanjima.000 dirhama. kao i geometrijske i epigrafske figure. Izgleda da su mnoge slike Buraqa uzele za svoj pro-torip. str. iz dekoracija knjiga. 734 (1334) u Nacionalnoj biblioteci u Beču diti nestorijanci. koju su vjerovatno mogli izraPRIZOR IZ AL-HARIRJA. posjećuju njegovi prijatelji. iznad svih tkanina. Od nekoliko arapskih djela koja obrađuju istoriju islamskih slikara. Ali preovladavajuće mišljenje da ovu produkciju treba pripisati nekonformističkim tendencijama šiija nije prihvatljivo zbog toga što šiije nisu bili toliko nadmoćni u Perziji da bi postali državna vjera sve do dolaska safa-nidske dinastije god. str. LKIII. III. pls. na nesreću. Industrijske umjetnosti Još od najranijih vremena Perzijanci su se pokazali majstorima dekorativnih šara i boja. preko perzijskih kanala. 12 Ernst Herzfeld. Uprkos štetnom stavu pravnika koji se u drugom i trećem muslimanskom stoljeću iskristalisao protiv klasičnih umjetnosti i slikarstva. sa svojini starim indo-iranskim instinktima i tradicijama. u prvom redu jakobitske i nestori-janske. grnčari i majstori . Te minijature otkrivaju umjetnike koji su radili pod uticajem tradicija crpljenih iz hrišćanskog izvora ili su sami bili hrišćani. On je na kineskom dvoru13 vidio sliku Prorokovu. Tkanje čilima ovdje je još u doba egipatskih faraona bilo naročito razvijeno. Najranije predstavljanje Proroka na slici zabilježio je jedan arapski putnik posljednjih godina devetog stoljeća. To su rukopisi Kalllah wa-Dimnah> al--Haririjev Maqamat i al-Agfhani16. reprodukcije ljudskih i životinjskih oblika i raznih vrsta biljaka. čiji se sin nalazi iza njegove glave. 1502. što su pokazala Arnoldova14 naučna istraživanja. islamske industrijske umjetnosti dostigle su visok stepen savršenosti. 1927). 13 Mas'udi. H. (Berlin. dostigle su ljepotu dekorativnog stila. naročito je bila plodna u proizvodnji ovakvih samostalnih slikara. kojd misli da su oni 'koštali Mutawakkila 294. pa su ih krstaši i drugi zapadnjaci. očigledno. vol. vol. koja nije prevaziđena ni u jednoj drugoj umjetničkoj muslimanskoj grani17. nijedno nije sačuvano. bile su visoko cijenjene u Evropi. MAQAMAH 19 Bolesnika. Za taj predmet tako je malo bilo interesa. Scene iz lova i bašta bile su omiljele šare na serdžazama. 384 UMAJADSKO l ABASIDSKO CARSTVO naestog stoljeća. 266—7. Rukopis iz A. 1005 (sada se čuva u Lenjin-gradu). Ukrašene svilene tkanine. Ovakvi muslimani. morali su najprije da upošljavaju jakobitske i nestorijanske slikare.

II. 119. Među osnivačima arapske kaligrafije bili su al-Rayhani19 (Rihani. 20 Ibn-Khallikan. vol. vol. 19 Fihrist. Kaligraf i ja je možda jedina arapska umjetnost koja danas u Carigradu. Sudeći po sačuvanim obrascima Ya-qutove22 kaligrafske vještine.metalne obrade i dalje su izrađivali predmete izvanredne ljepote kojima nije bilo premca u 14 Painting in Islam (Oxford. str. Potpuno je bila islamska i njezin uticaj na slikarstvo bio je vrlo primjetan. The Islamic Book. dvorski kaligraf posljednjeg abasidskog kalifa. 89. Posljednji pisar abasidskog perioda koji se istakao svojom umjetnošću bio je Yaqut al-Musta'simi. slikara i bakrorezaca. 16 O prorakovoj minijaturi iz 1217/18. vrčeva i svjetiljki za kućnu i džamijsku upotrebu iz Samare i Fustata.. RAZVOJ 385 LIJEPIH UMJETNOSTI srednjem vijeku. kao i drugih čuvenih kaligrafa ovoga doba. Među pohranjenim blagom Luvra. vaza. koju su iz Damaska uvozili u Perziju. njihovi umjetnički kvaliteti ne zaslužuju visoku ocjenu. našla je odobrenje u Koranu (68:1. Kašanska cigla (qashani). (London. str. Ona se prvi put pojavila u drugom ili trećem muslimanskom stoljeću i ubrzo je postala najcjenjenija umjetnost18. Les oris musulmans (Pariš. Čak i vladari su nastojali da steknu vjerske zasluge prepisivanjem Korana. VII. Britskog muzeja i Arapskog muzeja u Kairu nalaze se osobito lijepi primjerci tanjira.. Arabic Palaeography (Gairo. sol ja. str. 1926). 5. Bolje nego išta drugo. str. V. Yaquit. 31. 96:4). vol. str. sin vratara bagdadske kalifske dvorane za primanje i pronalazača stila muhaqqaq. koji je tokom stoljeća dobio metalnu glazuru pre-livajućih duginih boja. vol. 22 Vidi B. Nuwayri. bila je u osobitoj modi zajedno sa mozaičkim radovima u izvanjskoj i unutrašnjoj dekoraciji zgrade. ukrašena konvencionalnim cvijećem.8—10. vol. 368. 1928). prema čijemu je imenu stil Yaquti dobio svoj naziv. 1946). III. str. ibn-Muq-lah (886— 940). XXVIII (Cairo. 268. arapska slova bila su podesna za dekorativne svrhe i postala su snažni motivi u islamskoj umjetnosti. naslikani sa vrlo blistavim sjajem. štaviše. vol. Ona su. str. ibn-al-Bawwab21 (f 1022 ili 1032). Anraold i Adolf Grohman. Morditz. Kaligrafija 18 Vidii Qalq>ashandii. Damasku i Bejrutu ima hrišćanske i muslimanske predstavnike. Fakhri. Kaligraf je imao mnogo uzvišeniji i cjenjeniji položaj od slikara. str. Thomas W. abasidski vezir. 1905). 3—4. sir. II. kome je ruku odsjekao kalif al-Radi. čiji veliki ugled počiva na njezinoj zadaći ovjekovječavanja riječi božje. Kaligrafska umjetnost. 21 Ibn-Khallikan. Yaqut. 472. 17 Gaston Mignon. koji je živio pod al-Ma'munom i usavršio stil koji nosi njegovo ime. III. 36—7. 15 Isp. 1929). 150. 2. pogl. pl. str. III. postala religijski simboli. Alepu i Damasku i u takvim feničkim gradovima kao što je Tir. Kairu. 1—5. i slj. Udaba'. Putem nje je musliman tražio oduška svojoj estetskoj prirodi. i slj. 370—71. vidi Bulletin de l'Institut d'Egypte. 11. 430. t 834). proces emajliranja i pozlate bio je usavršen. pa čak i onda kada bi pero stavio u badrljak odsječene desnice20. On je i pored toga mogao lijepo pisati lijevom rukom. II. Arapska istorijska i literarna djela sačuvala su nam s osobitim pijetetom imena više kaligrafa. koja se nije mogla izraziti putem predstavljanja živih bića. 25 — (storija arapa . Njihove produkcije nadvisuju ljepotom i elegancijom sva umjetnička djela ove vrste koju su stari ikada proizveli. str. dok su prećutno prešla preko imena arhitekata. vol. vol. i slj. Naročito u An-tiohiji. i slj.

str. kao što je činio i sa naukom i umjetnošću u tolikoj mjeri da je postao centar divnih skupova muzičkih zvijezda30. Kasnije je al-Rašid uzeo Ibrahima sebi u službu. str. Isp. vol. str. govore. Poslije Korana ova se umjetnost proširila i na profane rukopise. Dvije tisuće takvih pjevača učestvovalo* je na jednom muzičkom festivalu pod kalif ovim pokroviteljstvom. Abasid al-Mahdi je započeo gdje je posljednji Uma jad završio. I ovdje je slikarska umjetnost nestorijanaca i jakobita očigledno bila glavni uticajni faktor. Muslimanski pozlatar (mudhahhib). 27 Aghdni. 7. On je pozvao i pod svoje okrilje uzeo Siyat23 iz Meke (739—86). iznad svega. koja je dostigla najveći stepen razvoja u periodu Sel-džuka i Mameluka. vol. 289. bio je kidnapovan izvan Mausila i za vrijeme svoga zatočen ja naučio je nekoliko hajdučkih pjesama. 4. Za jedan od njih. LIJEPIH UMJETNOSTI . str. Oni su priskrbljivali materijal za bezbroj fantastičnih anegdota koje su 23 Abd'ullah ibn-Wabb. vol. vol. str. III. S(* (Iqd. 257. koji je dobio za otpjevanu pjesmu. 26 <Iqd. i njegova učenika Ibrahima al-Mawsilija (742—804). I. str. Njegov sin al-Amin priredio je istu takvu zabavu na kojoj je i muško i žensko osoblje palate plesalo do zore32. 8. što citira Nuwayrd. 'Iqd.000 dirhama i doznačio mu mjesečnu platu od 10. »Ibrahim je bio najveći i najsvestraniji muzičar. Nuwayird. Nihayah i. vol. slobodnjak Khuiza'ae. 11. 140. vol. On je prvi davao takt dirigentskom palicom26 i mogao je među trideset sviračica lutnje otkriti djevojku i reći joj da zategne drugu žicu raštimanog instrumenta27. Dok je još bio mlad. cit. Isp. str. koji je sladak koliko god ga vi kušali«29). Po ocjeni djela 'Iqd. Ibrahim je imao sebi neravnog takmaca u ibn-Jamiju. po važnosti je bio odmah iza njega. i slj. Aghdni. 320. u Arabljanskim noćima. dobio je ovaj odgovor: »Kako ja mogu opisati med. str. L. 239. str. Fihrist. Ibrahim. pripadniku plemena Quraysh i pastorku Siy-ata. VI. V.ni. 14. 41. Otmjeni i sjajni al-Rašidov dvor potpomagao je muziku i pjevanje. RAZVOJ 387 ovjekovječene na stranicama djela Aghani31. VI. 28 Vol. iznosio je 100. str. koji je poslije svoga učitelja postao patrijarh klasične muzike. 24 Agha. vol. str. za svog prisnog druga. Kada je Harun pitao svog najdražeg dvorskog pjevača za mišljenje o ibn-Jamiju.000 dirhama. Na njemu su plaćeni muzičari živjeli u društvu muških i ženskih robova pjevača. al-Amin je patetično sjedio u svojoj palati na Tigrisu i slušao pjesme svojih ljubimica pjevačica33.386 UMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO Ne samo kaligrafija nego i druge njoj srodne umjetnosti. Muzika Negativan stav pravnika prema muzici isto je tako ostao bez efekta u Bagdadu kao što je i ranije bio slučaj u Damasku. darovao mu 150. upotreba boja i ilustracije i knjigovezačka vještina duguju postanak i cvjetanje svom odnosu sa svetom knjigom.4—5. Od svog patrona umjetnik je primao povremene poklone. Aghdni. Dok je al-Ma'mu-nova vojska opsjedala Bagdad. vol. vol. ibn-KhaFaikan. IV. ali je ibn-Jami' imao najslađi glas«28. III. 25 Fihrist. Za vrijeme vladavine posljednjih Abasida započeta je umjetnost ukrašavanja knjiga i ilustro-vanja Korana. VI. str. 239. III. koji se ubrzo pojavio iza kaligrafa. 240. 29 Loc. 12. IV.000 dirhama. potomak jedne plemićke perzijske porodice25. »čije je pjevanje više zagrijavalo prozeble nego toplo kupatilo«24).

000 dinara glasnik upravitelja iz Kurasana. Nju je povisio na 40. i slj. vol. koji je svirao na lutnji i komponovao stotinu melodija40. 38 Fakhri. V. XXI. Kao svestran muzičar. Takve su djevojke postale potreban ukras harema i njihovo držanje i obrazovanje razvilo se u vrlo unosan posao. važan doprinos za naše poznavanje njihova stanja u ono doba42. 114. pjevale sakrivene iza zavjesa. 426—30. li slj. koje su. Fihrist. Dva takva Aristotelova djela preveo je na arapski. qaynah). Ishaq je riješio problem na taj način što je djevojci dao slobodu i njom se oženio38. a za tu sumu natjecao se i izaslanik bizantijskog cara. 37 Fairmer. 1. kao što su tvrdili i njegov otac i Ziryab. najvećeg muzičkog tiistaničara koga je dala arapska nacija. 36 Vidi ibn^KhalMkan.. V. 125. 307. str. 276—9. str. Među mnogim grčkim djelima prevedenim u zlatno doba Abasida bilo ih je malo koja su obrađivala naučnu teoriju muzike. Iza njih su dolazile pjevačice (sing. dala je nekoliko istaknutih lutnjista. da mu jinn došaptava melodije. sitr. Ovi i drugi virtuozi vedrih dana. i slj. On je tvrdio. Oni su bili šefovi instrumentalista (sing. koji su od svih instrumenata najviše voljeli lutnju. Odmah su se baklje počele da miču tamo-amo na bagdadskim ulicama u rukama naroda koji je želio da čuje majstora-pjevača35. 817. Poslije njega al-Muntasir (861—2) i al-Mu'taz (866—9) pokazali su nešto pjesničkog i muzičkog talenta41. bio je prvi kalif muzičar. Kalifova kuća u Bagdadu. bili su više nego muzičari. . 20. Araibian Music. 52. 32 Vidi str. vol. 33 Mas'udu. str..se pripisuju dva prevedena djela na arapski.Drugi al-Rašidov štićenik bio je Mukhariq (f ča 845). 140 —41. 25' 388 UMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO mač za Kalifat. vol. I. str. Nihayah. kompozitori pjesnici i naučnici. Jedne večeri on je otišao na Tigris i počeo da pjeva. On ga je oslobodio. predislaonsMih dama do vremena injezliinia auitora al-Isfahanija (897—967). Harunov brat i god. Dok je još bio mlad. Isp. violu (rabat). nagradio sa 100. vol. Kasnije je on prešao u Harunovo vlasništvo.000 dinara34 i dodijelio mu počasno mjesto do kalifa. str. Nuwiayirti. str.) upotrebljavali su izvođači nižeg ranga. 237—8. vol. 281. VIII. znali su veliki broj stihova i prijatnih anegdota. više nego kuća u Damasku. Nuway. darib). vol. Mukhariqa je otkupila jedna pjevačica koja" ga je čula kako u očevoj mesari svojim snažnim i lijepim glasom izvikuje meso. Ishaq je predstavnik duha klasične arapske muzike. koji je također preveo Galenovo djelo pod naslovom Kitdb al-Sawt (De voće).ri. VI. dobro upućeni u savremene naučne grane. str. bio je »najveći muzičar koga je islam dao«37. jedini pravi muzičar bio je kalif alMu'tamid (870—92). Al-Ma'mun i al-Mutawakkil za druga pri čai?i imali su Ishaqa ibn-Ibrahlma al-Mawsilija (767—850). al-Ma'munov tak31 Pored toga što je to obavještajna riznica o skoro svakoj fazi arapskog društvenog života. čuveni nestorijanski liječnik Hunavn ibn-Ishaq (809—73). koji su stekli neumrlu slavu kao kalifovi drugovi. Poslije svoga oca. 226. pod naslovom Kitdb al-Masd'il (Problemata) i Kitdb ft al-Nafs (De animaj43. Za jednu. str. po pravilu. str. Euklidu . Oni su bili nadareni neobično jakom dosjetijivošću i retentivnim pamćenjem. vol. glasnik upravitelja Egipta ponudio je 30. 35 Aghani. Kitdb al-Nagham (knjiga melodija). Al--Wathiq (842— 7). Međutim. XXI. vol. pjevača i kompozitora. ova »ikmjiiga pjesama« je također ^storija muzike od. str. Ibrahimov učenik. 34 Aghani.000 dinara. Aghani. u čijem je prisustvu geograf ibn-Khurdadhbih održao svoj govor o muzici i plesu. koju je izvježbao Ishaq. IV. prvaka muzičara svoga doba36. stekao je najveću slavu kao muzičar-pjevač89. Od svih Abasida Ibrahim ibn-alMahdi. Bili su pjevači.

vi»l. VIII. 40 Aghdni. Al-Farabi (-j. i slj. abu-al-Majd ibn-abi-al-Hakam (f 1180). 270. i drugi tehnički termini grčkog porijekla sada se pojavljuju u arapskom. u prvom redu. str. 163. 48 Arabian Music. raspravu o muzici. str. Originali većine ovih rasprava na nesreću su izgubljeni. i djela ibn-SIne (-f.. Qifti. i slj. Al-Razi (865—925) napisao je. vol. Thomas Arnold d Alfired Guillaiume (Oxford. str. lično savršen svirač lutnje. str. Pored toga što je pisao komentare o raznim izgubljenim Eu-klidovim djelima. vol. izd. po djelu Kitdb al-Muslqi al--Kabir (opus major o muzici)46.. 49 Ibn-ia(bi-IJsaybi(ah. uvrstili su muziku u granu matematike i slavili Pitagoru kao osnivača te teorije47. sa svojom notacijom i svoja dva sastavna elementa nagham (melodijske ljestvice) i . 88—103. I. i slj. Njegova djela. U jednom od njih nalazimo prvu sigurnu upotrebu nota kod Arapa. 199. vol. Od ovih je Kitdb al-Musiqi al-Kabir51 uživao najveći ugled na Istoku. poznat po svom djelu Kitdb al-Iqa< (ritam)45. Muzički teoretičari RAZVOJ 389 LIJEPIH UMJETNOSTI Vodeća ličnost muzičkih pisaca poslije grčke škole bio je filozof al-Kindi. Dva konstruktora orgulja živjela su u dvanaestom stoljeću. 45 Fihrist. Pored spisa al-Farabija. Al-Kindiju se pripisuje šest djela. koji je skraćivao ranija djela i uvrstio u svoje djelo al-Shifa'. a Nikomah. Može se reći da je. Nekako u ovo vrijeme posuđena je iz grčkog riječ muslqi. »MaMc« u The Legacy of Islam. zahvaljujući al-Gazzalijevu (f 1111) apologetskom spisu al-sama' (muzika i pjevanje)53. str. 198. str. kako je ranije istaknuto. 47 Rasa'il. koji je živio u drugoj polovini devetog stoljeća. Na Zapadu je. kao nazivi instrumenata. e. od kojih su neki očigledno bili muzički teoretičari. iz četvrtog stoljeća pr. prema tome crpljena je od Grka. Tabani.950). 1030. on je sastavio tri originalna djela. međutim. str. 155. sitr. str. str. bio je. vol. kasnije musiqa (muzika) i počela se primjenjivati na teoretske aspekte nauke. ostavivši samo za praktičnu umjetnost stari arapski termin ghind'. Iz ovih i drugih grčkih djela arapski su pisci sticali svoja prva znanja o muzici i upoznavali se sa fizičkim i fiziološkim gledištima teorije tona. VIII. str. Qltdr (gitara) i urghun (orgulje). i abu-Zakariva' Yahya al-Bayasi. 43 Možda ga je preveo Huoaynov sin Ishaq (f 910). 153. Naučno-matematička strana arapske muzike. II. 12. n. bio je najveći pisac teorije muzike u srednjem vijeku. iz Damaska. 266.1037). muzika odigrala tako važnu ulogu u ritualu sufijskih bratstava. »• Ibn-Khallikain. Iskrena braća (deseto stoljeće). "G9. imala je čisto arabljanske obrasce. import iz Bizanta. Orgulje su. 163. To je ujedno najranije i najpoznatije djelo o muzici koje je prevedeno na latinski. 200—201. 44 Fihrist. 65. str. str. njega citira N>uwayrti. očigledno. IV. Aristotelov sin. kako su pokazala Farmerova48 ispitivanja. koji se do taca bio upotrebljavao i za pjevanje i za muziku. 1931). Ne samo al-Kindi nego više prvaka muslimanskih filozofa i liječnika bili su također muzički teoretičari. jedno takvo djelo koje navodi ibn-abi-Husaybi'ah50. I. koji je bio u službi Salaha al-Dina49. 42 Mas'udi. vol. i Kitdb al-Qdnun (canon)44. 48 Ibid. Arapska muzika. 41 Niuwayiri. str. kao i djela ibn-Rushda (t 1198) bila su prevedena na latinski i postala su udžbenici muzike u zapadnoj Evropi. u najmanju ruku. 336.pseudo-Euklidovo djelo. IV.. nose najranije tragove grčkog uti-caja. izvršio snažan uticaj njegov priručnik nauka Ihsa' al--'Ulum52 (De scientiis). Aristoksen. vol. III. vol. ali praktična strana.

Arapski napjevi su danas oskudni melodikom. U -isto vrijeme on je ustanovio mihnah. Vidi str. čiji je interes za filozofiju dao novom učenju status državne vjere. 'Uthman Muharrunad AmLn (Cairo. 3 Kopija njegovih naređenja sačuvana je kod Ta^anija. prema tome je samo usmenim putem prenesena i na kraju izgubljena.al-Duwada1. vol. 338. međutim. 1139. u svom postojećem obliku u arapskom jeziku. III.iqa< (ritam). 238. pokret za 1 Vidi iibn-Khallikan. Mnogim od tih termina možda treba tražiti porijeklo u Perziji i Indiji. izdao zloglasni edikt da nijedan kadija koji nije potpisao učenje o stvaranju Korana ne može zauzimati sudački položaj ili biti imenovan na novi. u književnosti i humanističkim naukama islam je danas stvarno ono isto što je bio prije devet stoljeća. MUSLIMANSKE 391 koji se pretpostavljalo da brani slobodu misli postao strašan instru-menat njenog ugušivanja. Tako je. I al-Mahdi i al-Hadi su na SEKTE . vol. ali jaki ritmom. identična reprodukcija nebeskog originala2. 1931). str. Njegove filozofske škole. Na podsticaj svoga mutazilitskog suca ibn. 1112—16. radi istrage i osude onih koji su poricali njegovu dogmu3. razvio jedan racio-nalistički ogranak koji je produktima ljudskog uma pridavao apsolutnu vrijednost nad Koranom.str. U teologiji i pravu. 125. str. POGLAVLJE XXX MUSLIMANSKE SEKTE Nešto duže smo se zadržali na dva i po stoljeća abasidskog perioda (750— 1000) zato što je ovo period u kome se formirala muslimanska civilizacija i dobila onaj svoj specifični pečat koji je zadržan do današnjeg dana. . traju u nekom obliku do današnjeg daha. al-Ma'mun. koje su se tada razvile. vol. Muslimanska Ovo niJe bil° Prvi Put da Je islam ProSonio heinkvizicija rezu. III. 320. isto tako dao je da se ubije Ghavlan al-Dimash-qi (iz Damaska) što je zastupao učenje o slobodi volje5. str. 38—45. I. 833. 26. 50 51 52 53 Vol. Čak su i suci morali proći kroz to iskušenje. inkvizicijski sud. vol. i nijedan današnji čovjek ne može pravilno tumačiti nekoliko sačuvanih djela o klasičnoj muzici ili potpuno razumjeti značenje njihovih starih oznaka ritma i /iji-hovu naučnu terminologiju. 1. Racionalizam prema Pokret mutazilita započet je kao strog puriortodoksnosti tanski pokret koji je isticao da će učenje da je Koran nestvorena i vječna riječ božja riješiti spor oko njegova jedinstva. Među ovim školama vjerske sekte su najvažnije. str. Kasnije se. 2 Vidi str. i slj. u kojoj je izložio da je dogma »o stvaranju (khalq) Korana« u opreci s ortodoksnim učenjem da je Koran. Kalif je god. Taibari. Izd. Ova nova dogma »o stvaranju Korana« uskoro je postala kamen spoticanja u muslimanskom vjerovanju. prirodnim naukama i filozofiji. I. Umajad Isham (724—43) naredio je da se pogubi al-Ja'd ibn-Dirham zato što je učio da je Koran stvoren4. i slj. izdao je god 827. čudnom ironijom sudbine. Ihya'. II. znamenitu proklamaciju.

Algazel). V. 7 Talbani. 102—9. 1131. vol. Baghdadi. Njegov sistem. koje je poslije postalo baština sunitskog islama.krst prikovali velik broj heretika (zindlq)6. Al-Nazzam je ubrajao među svoje učenike enciklopedistu al-Jahiza iz Basre (t 668—9)9. 8 O injegiovtiim »herezama« vliđi Shahrastani. 46—8. izd. Međutim. Ritter (Consitantiinople. vol. Drugi rani vođa bio je Mu'ammar ibn-'Abbšd al-Sulami10 (f ča 835). 328. Poslije njega skolastički pokušaji da se izmiri vjerska nauka sa grčkom filozofskom mišlju postali su najglavnija crta muslimanskog duhovnog života. ali je njihovoj dominanciji došao kraj kada je bog poslao al-Ashcarija. S._ str.935—6)11. Shahrasitani. đtr. 1929). bio je abu-al-Hasan 'Ali--alAsh'ari iz Bagdada (-f. potomak izabranog suca abu--Muse. 392 UMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO životu promijenio svoj stav13 i protiv svojih ranijih učitelja služio se u svojim polemikama istim oružjem logičke i filozofske argumentacije koju su oni uveli i dalje razvijali. Baghdadli. 12 Vidi Shahnastami. H. 1733. str. 197. al-Mu-tawakkil se potpuno okrenuo protiv mutazilita i ponovo uspostavio staru dogmu. -str. str. • Vidi str. isto kao što je bilo i u srednjovjekovnom hriš-ćanskom životu. str. Kitdb al-Intisdr. i slj. Prva i glavna žrtva inkvizicijskog suda (mihnah) bio je Ahmad ibn-Hanbal7. izd. str. istr. 9 Ibn-IJazm. 1925). 109—10. Baghdadli. 848. Nyberg (Cairo. Međutim. str. Tabani. II. 10 Vttdi Shahrasitani. Tako je on postao. Među vođama mutazilitske škole ovoga perioda bio je al-Nazzam (•f ča 845). str. azd. 155—278. uvjetovanosti). al-Ash'ari je u kasnijem 4 Itan-al-Athlr. 5 Ibid. 65—75. str. Hitti. 121. IV. u glavnim potezima. vol. ovaj al-Ma'munov inkvizicijski sud (mihnah) bio je prva sistematska inkvizicija koja se odnosila na herezu i najraniji formalan pokušaj da se ona iskorijeni. III. prema kojoj se od ljudi očekivalo da prihvate antropomorfičke izraze u Koranu bez ikakvih traženih ili datih objašnjenja. »Mutaziliti su« po riječima jednog pobožnog muslimana. H. Međutim. kadarit koji je naginjao indijskoj školi. god. str. 54. Ovaj »šeik mutazilita« nastojao je da zaustavi perzijske dualističke tendencije u islamu i proglasio je da je sumnja prvi apsolutni uslov spoznaje8. str.. al-iKhayyat. Seldžučki vezir osnovao je čuveni seminar Nizamivah s namjerom da propagira Ash'arijev teološki sistem. i osnivač skolastičke teologije u islamu (kalam). Progon ortodoksa nastavljen je i pod al-Ma'munova dva nasljednika. 196—7. podsjeća na učenje Anaksagore. bez sumnje najveći . uza sva druga svoja dostignuća. Prevlast ašaritskog ?°vjek kome se pripisuje odbacivanje mutazi«istema litskih teorija na osnovu teoloških dokaza i ponovno uspostavljanje ortodoksnog učenja. »bili podigli visoko glave. vol. Al-Ash'ariju se pripisuje uvođenje formule bila fcay/ (bez modaliteta.. i slj. čije hrabro i nepokolebljivo zastupanje stvari konzervativne ortodoksnosti čini jednu od sjajnih stranica u njezinoj isto-riji. Al-Ghazzali Al-Ghazzali14 (lat. 11 Vidi njegov Maqdldt al-Isldmlyln. 37—42. Ovaj novi princip poslužio je kao ugušivač slobode misli i naučnog istraživanja. 148. indeks. u drugoj godini svoga kalifovanja.« On je počeo kao učenik mutazilitskog teologa al-Jubba'ija12 (f 915—16).

On je upotrijebio grčku dijalektiku da bi osnovao jedan pragmatičan sistem i učinio je filozofiju prijatnim zanimanjem ortodoksne škole teologa. VII (1927). Poslije otprilike dvadeset godina provedenih u povučenosti u različitim mjestima. Ova su djela oduzela vjerskom zakonu (ftqh) njegov visoki položaj koji je uzurpirao. Auto biografski dio ovog djela skoro se slaže s iskiu&tvima sv. i izvršila su znatan uticaj na jevrejske i hrišćanske skolastike. kasnije na Paskala uticale su ideje al-Ghazzalija. uključujući i dvije godine provedene u samoći u Siriji i na svetom hodočašću. God. to je mogao biti samo al-Ghazzali. gdje je postao skeptik. Ova su djela bila djelomično prevedena na latinski prije 1150. nijednog teologa-dijalektičara (mutakallim) a da nisam nastojao da provjerim cilj njegove dijalektike ili teologije. Tahdjut al-Falasifah. 12—13. Dumcan B. Kao derviš. međutim. ali je ubrzo postao sufija. al-Iqtisad fi al-I'tiqad20. 16 Al-Munqidh min al-Dalal. Takva je bila neugasiva žeđ moje duše za ispitivanjem od najranije moje mladosti. nijednog ateistu heretika (zindiq) a da nisam pomnjivo ispitao uzroke njegova smjelog ateizma i zin-dlqizm. 14 Od ghazzal (prelac). Evo njegovih riječi: Još dok nisam imao ni dvadeset godina (sada mi je preko pedeset). nijednog sufiju a da me nije vukla vruća želja da uđem u tajne sufizma. neispravmije al-Ghazali. on se vratio u Bagdad da propovijeda i podučava. str. kao npr. Augustina. Isp. 4—5. Macdonald u Journal Royal Asiatic Society (1902). nijednog asketu a da nisam pokušao da se zadubem u porijeklo njegova asketizma. 1091. vol. nijednog zahirita a da nisam zaželio da uđem u srž njegova literalizma (bukvalnog tumačenja). on je bio postavljen za predavača u Nizamivi u Bagdadu.. i. u Tušu. Abu-Hamid al-Ghazzali rođen je 1058. C. indirektno. 18—22. Muhammad dibn-abi-Shanab u Majallat al-Majma'. jednog od najvećih hrišćanskih teologa. On je proživljavao u svojim religioznim doživljajima sve duhovne faze kroz koje je prošao islam. Ovdje je napisao svoje remek-djelo Ihyd' (Ulum al-Din11 (oživljavanje vjerskih nauka).. U njemu i u drugim djelima. str. u Kurasanu. izd. 1909). isip. Poslije četiri godine on 13 Fihrist. pošao je stopama „ al-Ash'arija. a njegova ortodoksnost prožela je islamsku nauku. koji je od svih muslimanskih mislilaca bio najbliži hrišćanskom učenju. nijednog filozofais a da nisam osjetio vruću želju da naučim suštinu njegove filozofije. Skolastički kolstur. i dok mu još nije bilo ni dvadeset godina. MUSLIMANSKE 393 SEKTE se ponovo vratio na sufizam poslije strašne duševne borbe. sitr. Nijednog batinita nisam nikada sreo a da nisam poželio da ispitam njegov ezotericizam. ortodoksna teorija došla je do svog vrhunca. on je potpuno prekinuo sa prošlošću. Al--Ghazzali je bio taj koji je utvrdio konačan oblik ašaritskog učenja i učvrstio njegove tvrdnje za opću nauku islama. Schmoldens (Pariš. neki nagon i temperament koji je bog u mene usadio bez moje voljet Al-Ghazzali je započeo svoj život kao ortodoks.islamski teolog i jedan od njegovih najplemenitijih i najoriginalni]ih mislilaca. Intelektualizam ga je iznevjerio. islam je zadržao do današnjeg dana. gdje je i umro 1111. str. Ovaj »crkveni otac islamske vjeroispovijesti« postao je od toga vremena odlučujući autoritet sunitske ortodoksnosti. koji su izradili alAsh'ari i al-Ghazzali. 1842). A. Fdtihat al-'Ulum18. koja ga je i fizički i moralno potpuno skrhala. ja sam stalno ispitivao svaku dogmu ili vjerovanje. 181. god. Muslimani kažu. hrišćanstvo . koja su slična ovome. on je lutao od mjesta do mjesta uživajući mir i zadovoljstvo u srcu i duši. Na Tomu Akvinskog.19. 224—6.. 15 Neoplatoniist. Field. The Conjessions oj Al Ghazzali (London. str. ako se poslije Muhameda mogao pojaviti prorok. Misticizam ovoga djela ulio je život u pravnu nauku.

Još ima nekoliko izdanja.je uspjelo da prekine sa skolastikom. Zato su pristalice sufizma smatrale sebe pravim tumačima ezoteričkog učenja Prorokova kakvo je sačuvano u ha-disima. Bouyges (Beyj*it. Od toga vremena su se Zapad i Istok razišli. Praksa meditiranja u samoći i dugih bdijenja također pokazuje uticaj sirijskog monaškog života. 4:96. dok je posljednji ostao na istom mjestu. jeste jedini pomno izrađen ritual u islamu i odaje kao svoj izvor hrišćanske litanije24. gnosticizma i budizma i prošao kroz mistične teozofske i panteističke etape. Muslimanski misticizam predstavlja reakciju protiv intelektualizma islama i Korana i formalizma. koji je u se usisao mnoge elemente hrišćanstva. 9:113. U sufijskoj legendi o njegovu obraćenju. 1927). M. koji se razvio kao posljedica toga. U Koranu ima u obilju stihova kao što su npr. Asketizam Naziv sufi pojavljuje se prvi put u arapskoj literaturi sredinom devetog stoljeća. što u hrišćanstvu odgovara odnosu između klera i početnika. 18 (Cairo. (Cairo. str. od kojih su prihvatili i ideju o celibatu. 1322). preporučuju one »koji se vraćaju bogu« i ističu one »koji polažu svoje uzdanje u boga. Sufizam 17 Četiri -vol. 1327). Njegove pristalice uzele su za odjeću vunene materijale (suf) povodeći se za hrisćanskim monasima. bio je čuveni okultist Jabir ibnHayyan (živ. Njegov savremenik Ibrahlm ibn-Adham iz Balka (-f. Sufizam21 je oblik misticizma u islamu. Ibrahlm se pojavljuje kao kraljev sin. 33:47. To nije toliko skup doktrina koliko način mišljenja i osjećanja na vjerskom području. koja je očigledno napisana prema priči o Budi27. potpuno se približava mona-škim redovima. direktnu svijest božanskog prisustva. njegovu osnovu treba tražiti u ljudskim aspiracijama ka ličnom i direktnom približavanju božanstvu i vjerskoj istini i njegovom jačem doživljavanju božanstva. Psihološki. 45—8. Sufijsko bratstvo (tariqah)22 (pravi put) koje se razvilo u trinaestom stoljeću. 'kao oznaka uzimanja vunene odjeće priMlkom prihvatanja mističnog života. i to prema kasnijoj tradiciji. Prvi čovjek kome je dat naziv suji. Kao i ostali islamski pokreti. 48 (1894). Na to je kraljević s jahao s konja i zau-u vi jek napustio stazu svjetovnog sjaja i potpuno se posvetio asketskom životu i pobožnosti. vuna. međutim u toku drugog islamskog stoljeća i poslije njega oni su se razvili u jedan sinkretički pokret. koja se zove dhikr23.« Muhame-dov odnos prema bogu ima mističan aspekt. uprkos apokrifnoj tradiciji »da nema monaštva (rah-baniyah) u islamu«. i sufizam vuče svoje porijeklo iz Korana i hadisa. 20 Drugo flzd. Theodor Noldeke u Zeitschrtft der deutschen morgenIdndischen Gesellscha/t. prvi je kročio naprijed. suf. 21 Od iar. uglavnom kontemplativan život. 19 Izd. 1334). kakav su obično praktikovali hrišćanski monasi. neoplatonizma. jer je bog dovoljan zaštitnik. 394 UMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO Pristalice sufizma su u početku provodile asketski. Sufijske eshatološke tradicije s antihristom25 ukazuju da je bratstvima pristupio velik broj novih članova između novih obraćenika na islam iz starijih monoteističkih vjera. (Cairo. Prema jednoj drugoj priči. On se tu primjenjuje na izvjesnu klasu asketa26. njegovo je obraćenje . koji osuđuju »lakomost za slučajnim blagom ovoga svijeta«. koji je ispovijedao svoju vlastitu asketsku doktrinu. koji je za vrijeme lova čuo neki misteriozan glas kako ga opominje da on nije stvoren za takve ciljeve. viol. naročito u vrijeme protestantskog odmetništva. ča 776). sa magistrom (shaykh) i iskušenicima (murid).ča 777) može se uzeti kao tip ovog ranog kvijetističkog asketizma (zuhd). za koju se ortodoksni islam nije nikada zalagao. naime. Vjerska služba bratstva.

član bagdadske škole. koji je porijeklom bio hrišćaniin ili Sabijac30. Na taj način ljubav postaje bitni osnov misticizma.1074) molitva na njemu smatrana je sigurnim lijekom za ozdravljenje bolesnika. Oni njega ubrajaju među svoje prve qutbs (stožere svemira) i uvijek proprate spominjanje njegova imena zazivom »neka bog posveti njegovu dušu« ('sirr)'«. Bayan. MUSLIMANSKE 395 SEKTE Misticizam Pod uticajem hrišćanskih. bio cilj hodočašća u Yakutovo vrijeme29. kao i helenističkih ideja. Dan. Poslije prihvatanja sufizma Ibrahlm je otputovao u Siriju. 24:24. Za ovaj prelaz. str. Mat. ekstazom (wajd). koji je umro 815. Str. vol. Ma'ruf a. godine. 10. Kutubi. 860. 233. Ali prvi član mističke sufijske škole. Pristalice sufizma. nego sredstvom kojim se zadobija njegova nagrada na drugom svijetu. uglavnom. str. Tu je živio od rada svojih ruku. sur. jedino *postoji bog. muslimanski asketizam postao je u drugom muslimanskom stoljeću mističan.'li : 36. al-Qushavni. Duka iu Journal Royal Asiatic Society (1904). 33—41. i u vrijeme al-Qushay-rija31 (-j.rezultat posmatranja sa prozora njegove palate nekakva prosjaka koji se zadovoljavao obrokom bajata kruha umočenog u vodu i začinjenog običnom soli. tako da ona može spoznati i ljubiti boga i s njim se ujediniti. Njegov grob u Bagdadu. 24 Reynold Nicholson. vol. koji je umro u Džizi (Gizeh) god. 46 :29 i slj. Al-Mas'udi34 govori da je dhu-al-Nun običavao tumarati između porušenih spomenika svoje uže domovine Egipta u nastojanju da dešifrira misteriozne figure kao ključ za nestale antičke nauke. 25 Al-Maslh al-Dajjdl. Kada ga je prosjak uvjerio da je potpuno zadovoljan. 1914). 3—5. 167—96. 23 Sjećanje na ime božje i njegovo spominjanje. str. str. Teozofija Od spekulativnog misticizma sufizam je prešao na teozofiju. On je začetnik učenja da se prava spoznaja boga postiže samo jednim sredstvom. 132. još je veliko stjecište hodočasnika. na lijevoj strani obale Tigrisa. vol. Ibrahlm je na se stavio odijelo od kostrijeti i odao se lutajućem životu28. The Mystics of Islam (London. koji se zbio u periodu prevođenja sa grčkog. Glavni zastupnik sufijske teozofije bio je dhu al-Nun32 al-Misri (tj. al-Risalah (Cairo. Prema mističkom učenju. bio je Ma'ruf al-Karkhi. čiji je grob u Daraji. Nauku o spoznaji započeo je abu-Sulayman al-Darani (f 849— 50). 13 :1—18. Egipćanin). i slj. Bog je vječna ljepota i ljubav je put koji vodi do njega. str. 27 T. 9—10. Dhu-al-Nun je dao sufizmu stalan oblik. smatraju ovog asketu začetnikom svoje doktrine. od ar. gdje je sufizam imao svoju prvu organizaciju. koja se suprotstavila. 22 Sur. blizu Damaska. I. potomak nubijskih roditelja33. Meshlha Daggdla. I. 26 Jahiz. opisuju kaio čovjeka nadahnuta bogom i štovana kao sveca. presudan je bio helenistički uticaj. 28 Vlidli ibn-'Asaklr. tj. njihovoj asketskoj školi. Ova sufijska spoznaja (ma'rifah) boga neki je oblik vjerske spoznaje postignut unutarnjim svjetlom duše svakog pojedinca. 1284). II. Isp. Panteizam . pristalice su ga počele smatrati više nekim emocionalnim sredstvom koje čisti ljudsku dušu. suprotno spoznaji boga ((ilm) putem razuma ili pasivnim pristankom priznate tradicije. Rev.

str. Perzijanac Bavazld38 al-Bistami (f 875). Nicholson. 1922). S druge strane. 536. Vidi Qushayiri. budistički monasi ili njihovi imitatori37. 199—266. 39 Ibn-Khialllkara. IV. 429. 401—2. str. kao što su bili al-Gazzali i al-Junayd iz Bagdada (t 919)40. Kashf al-Mahjub. str. a zatim pogubljen i spaljen od abasidske inkvizicije zato što je izjavio »ja sam istina« (tj. Sa'di. II. vod. izd. 1925). 1911). koja je vjerovatno odbljesak budističke nirvane. I. Isp. 146—7. čije je remek-djelo jedna duga oda (sa rimom na slovo tj41. 1921). 30 Isp. Hujwlni. u najmanju ruku. 88 Turski izgiovor ar. Njemu treba pripisati rasprostranjene panteističke ideje da je sve bog. npr. koje opisuje al-Jahiz36. skoro svi perzijski prvorazredni pjesnici. 24. 35 Vol. 40 QusJiayiii. ti vidiš njega: a kada vidiš njega. Studies. 160. skoro potpuno Nichodson. izid. 32 »Riblji čovjek«. u Koranu primijenjen na Janu. R. 24—5. 10.39 Al-Hallaj ev grob stoji i danas u zapadnom Bagdadu i štuje se kao grob sveca. . str. prev. a onaj koga ja volim jest ja. prev. str. str. A. 11. Njegovo pribijanje na krst učinilo ga je velikim sufijskim mučenikom. vol. 41 Dlwan. vidiš nas obadva. str.Korak od teozofije do panteizma nije bio težak i učinjen je uglavnom pod indijsko-iranskim uticajem. koja je zapravo izvanredna himna božjoj ljubavi. 33 Qushayri. 1894). aibu-Yaz!d. Mistička poezija i -filozofija Na području mističke poezije Arapi su dali samo jedno veliko ime. 518. Ovaj posljednji je izmirio sufizam. bili su mistici. I. 27—8. 37 Ignaz Goldziher. Njegovu mističku teoriju objašnjavaju sljedeći stihovi: Ja sam onaj koga ja volim. al-Hallaj (grebenar). jedan 29 Buldan. str. 100. vol. šiban i izložen ruglu. To je bio Egipćanin Ibn--al-Farid. 992. Lomiš Massignon. Hujwlri. 31 Risalah. bog). danas uključen u veliku džamiju koja nosi njegovo ime. 21 :87. R. Suprotno od ortodoksnih sufija. Kada ti vidiš mene. al-H'UijwIrli. 80. vol. ibnKhallikan. Mi smo dvije duše koje stanuju u istom tijelu. čiji je djed bio Magijac. 17—18. Drugi je jedan Perzijanac. str. Ipak najveći sufijski monist i panteist bio je Muhyi-al--Dln ibn-'Arabi (1165— 1240) iz Španije. (Beirut. str. Studies in Islamic Mysticism (Camibodge. sitr. a to su al-Farabi i alGhazzali. 261. Vorlesungen uber den Islam. vod. Sur. 65—132. 114. 12. 128—30. 34 Vol. Amln Khuri. str. str. bio god. Ipak upravo na području filozofskog sufizma arapska pisana književnost može prisvajati dva najveća uma koja je islam ikada dao. 3. koju je on namjeravao da rezerviše za krug novoko-optiranin članova. Baibanger (Heddelberg. 88 Hayawan. str. str. ibn-'Arabi je nastojao da sufizam učini naukom. a monasi heretici (zindlq). A. II. Nioholsan (Leyden. možda je uveo doktrinu f and' (samouništa-vanja). 396 opis očigledno budističkog pogleda na život. F. Hafiz i al-Rumi. sbr. čiji je grob na podnožju brda Kasijun. bili su ili indijski sveci (sadhus). Djelo Aghdni35 nam je sačuvalo. izd. u Damasku. La Passion d'al-Halldj: martyr mystique de l'Islam (Pariš. str. II. 1181—1235. koji je obilovao mnogim neortodoksnim običajima s islamom i nakalemio misticizam na njegov intelektualizam. str. Dhu-al-Numovo pravo ime bilo je Thawban abu-al-Fay$ ibn-Ibrahim. III.

1309). Marokanski islam je karakterističan po mnogo većem broju svetačkih kultova nego što je možda slučaj i u jednoj drugoj zemlji. a ranije i Džagbubu. mogu da izvode čudnovate majstorije. 43 O ovome vidi abu-al-Mawah>iib al-Shadhiili.1258). čije se glavno sjedište nalazi u oazi Kufre. 1273. poznat zbog svojih veza sa janjičarima. nazvano tako prema Per-zijancu 'Abd al-Qadiru al-Jilaniju ili al-Jiliju (1077—1166)42. općenito poznati kao derviši koji se okreću. Alžirac šeik al-Sanusi i potpuno se razlikuje od malo prije spomenutih redova zato što je to državno uređenje sa političkim i vojnim. Zatim slijede mawlawiti. Red je uvijek za starješinu imao nekoga od njegovih potomaka koji su živjeli u Kuniji. S. Mali kružoci učenika i sljedbenika okupljali su se oko neke ličnosti ili uspomene na nekog nadobudnog učitelja. Pred kraj dvanaestog hrišćanskog stoljeća počela su se udruživati trajna udruženja.MUSLIMANSKE 397 SEKTE Bratstva ^a Prv^ P6* islamskih stoljeća onaj oblik vjerskog doživljaja koji se naziva sufizam bazirao se skoro potpuno na individualnoj osnovi. čiji je centar u Tanti. npr. 267—310. Čini se da on prije predstavlja jednu sektu nego su-fijsko bratstvo. Vodeće domaće bratstvo u Egiptu je ahmadiyah. kao što su gutanje užarene žeravice. i sada tvrdi da ima sljedbenika po čitavom islamskom svijetu. O nje govim čudesima Viidi Shajtanav^fi. koje je osnovao 'Ali al-Shadhili (-f. postajao središte kulta i glavno prebivalište njegova reda prerastalo je u svetište svetačkog kulta. U Africi su najjače vjersko bratstvo šadiliti43. Illumination in Islamic Mysticism (Pirinceitexn. koji je umro u Kuniji (Konieh. pro42 Najbolja postojeća 'biografija je kod al-Dhahabija »Tafalkh al-Islam«. alRumi je dao važno mjesto muzici u ceremonijama svoga reda. koji je stao na čvrste noge oko 1500. u slučaju al-Hallaja. Suprotno općoj muslimanskoj praksi. obdaren i snabdijeven božanskom ili polubožan-skom moći. Današnje bratstvo sanusi. Margoliouth lu Journal Royal Asiatic Sodety (1907). D. Red. 1304). Javu i Gvineju. takva orga-nizovana tijela bila su lokalna po svojoj provenijenciji i nisu bila trajnog karaktera. Starješina je uživao privilegij da novog sultana Turske opaše mačem. čiji članovi. U Turskoj je jedan od najjačih redova imenom baktashi. jedan od najtolerantnijih i najdobrotvornijih. osnovao je 1837. god. Ovaj red.. koji je živio u Bagdadu. na čijim marginalijama se nalazi 78 (propovijedi al-Jllanija >pod naslovom Futuh al-Ghayb. nazvano prema Ah-madu al-Badawiju (f 1276). Njihov red grupiše se oko velikog perzijskog pjesnika Jalal-al-Dm al-Riimija. prev. Drugo bratstvo po redu starosti bilo je rifaitsko. koje je osnovao Iračanin Ahmad al-Rifa'i (t 1183). kao i vjerskim ciljevima. Edwand J. sttr. 398 UMAJADSKO I ABASIDSKO CARSTVO pagira celibat. Međutim. prelazeći u svom sufizmu od asketskog kvi-jetizma do panteističkog antinomijanizma. uključujući Alžir. Bahjat al-Asrar (Cairo. 1938). štuje Aliju i pokazuje tragove hrišćanskog uticaja u svojoj teologiji. Druga razna samostalna bratstva razvila su se u raznim zemljama u različito vrijeme. Jurji. a naročito je jako u Maroku i Tunisu i ima manje ogranke sa specijalnim imenima. Prvo bratstvo (tarlqah) osnovano na ovakvim principima bilo je kadaritsko. U većini slučajeva osnivač reda lično je. . kao i članovi drugih bratstava. klasično Iconium) god. Qawanin Hikdm alIshrdq (Damascuis. živih zmija i stakla ili da probadaju igle i noževe kroz tijelo.

par. 1. ibn-Junayd je ovako odgovorio: »Neću napustiti stazu koja me je dovela do boga«48. koje je indijskog porijekla. 810)47. koji se moraju pokoravati naredbama starješine reda. Uskoro je postala uvažen vođa »mističkog načina života«. prosjak. dragovoljno siromaštvo i potpunu predaju (taiuakkul) u ruke božije. str. koji su prvi Turci sa sobom donijeli iz centralne Azije. Naqd. započeo i popularisao kult svetaca. Isp. On se pojavio. poklonio joj je slobodu. Dok je još bila mlada. Od toga vremena Rabi'ah je postala »svetica par ex-cellence u sunitskoj hagiologiji«. sufije su možda preuzeli od istočnih hrišćanskih crkava. XXI (1890). MUSLIMANSKE 399 nepristrani sufije su zastupali princip potpune jednakosti među oba pola49. Ovo sredstvo pobožnosti. str. provodila je pravi svetački i asketski život. Kult svetaca Sufizam je. To je funkcija koju džamija ne uspijeva izvršiti. 47 Dlwan. 262. 45 O kritici kojiu dage jedan ortodoksni musliman vidi ibn-alJavvzi. ženi mistiku plemenita života i divnog karaktera. sufije su doprinijeli islamu i na drugim područjima. 25. Čuveni mistik al-Junayd (t 910) iz Bagdada upotrebljavao ih je kao sredstvo za dospijevanje u stanje ekstaze. str. sinamaš. Za vrijeme krstaških ratova brojanice su doprle i na Zapad. Kult svetaca nije nigdje u Koranu naišao na odobravanje. od . Ona je odbila da se uda. žive u naročitim stanovima zvanim taklyah. pored starijih članova i novaka. Članovi.na primjer. sveti strah. istr. 164. Njima. 44 Ar. uprkos dobra glasa koji on uživa zbog svoje svetosti. povodeći se za hrišćanskom praksom. prijatelj boziji). 508.2. ali kada je njezin gospodar vidio oko nje sjajne zrake dok je obavljala svoje molitve. treba pripisati rasprostranje-nje brojanica (subhah) među muslimanima46. vol. dali Rabiji al-'Adawiyi (ča 717—81). koji se obično nazivaju derviši44. iz Basre. Iako u islamu nema formalne kanonizacije. Kada su je upitali da li mrzi đavola. derviški redovi te zemlje sačuvali su tragove šamanizma. zdwiyah ili ribat. 108. osim prema njemu«50. ona je odgovorila: »Moja ljubav prema bogu toliko me je obuzela da uopće u meni nema mjesta za mržnju ni protiv koga ili za ljubav i prema kome. Bratstvo može imati. Vorlesungen. Kada je u pitanje došao rang među »Alahovim prijateljima«. Brojanice Pored toga što su začetnici jednog oblika monaštva i rituala45. Oni su. . Danas samo puritanski vehabije izbjegavaju brojanice smatrajući ih novotarijama (bid'ah). kao odgovor na mistički poziv da zadovolji potrebu pre-mošćenja jaza između boga i čovjeka u islamskoj teologiji. str. str. Do dvanaestog stoljeća nestalo je prvobitnog mišljenja. Kada mu je jedanput neki kritičar zamjerio upotrebu takve jedne novotarije. Sufijski redovi predstavljaju jedinu crkvenu organizaciju u islamu. 46 Igmaz Goldziher ai Revue de l'histoire des religions. još i treću klasu učlanjenih svjetovnjaka. ona je bila pro-data u ropstvo. SEKTE . a ne direktno iz Indije. strpljivost. 295—300. u katoličku crkvu. zahvalnost. prvo mjesto na listi svetaca. zajedničkog i Sunijama i Šiijama. daruilsh. Prvi put u arapskoj književnosti brojanice pominje dvorski pjesnik abu-Nuwas (f ča.« Kada ju je Prorok za vrijeme sna pitao da li ga voli. ibn-Quitaybah. Rabi'ah je odgovorila: »Moja ljubav prema bogu ne ostavlja ni najmanje mjesta mojoj mržnji đavola. 48 Quishayri.an. očigledno. i slj.18. koje je uglavnom uslijedilo kao posljedica sufijskog uticaja. da je zazivanje svetaca idolopoklonički oblik kulta zbog filozofskog izmirenja kulta svetaca s ortodoksnim principima. opominjući ljude na pokoru. narodno priznanje zasnovano na činjenju čudesa (kardmat) proglašava nekog za sveca (wali. al-Shi'r. koje u isto vrijeme služe i kao socijalne ustanove. osim toga. 1. potreban.Pored toga što su baštinici starijih vjera Male Azije.

Tome su oni pridodali još jednu tačku. " 51 Abu-Talib (al-Makki).Drugom prilikom ona je izjavila: »Ja nisam služila bogu iz straha prema njemu . 39—79. kad god se nađe u situaciji u kojoj su njegovi protivnici nadmoćni. str. NidDolson. 544—5. Recueil de teztes inedits concernant l'histoire de la mystique en pays d'Islam (Pariš. kalif al-Qadir je iz svoje bagdadske džamije istjerao 49 Abu Niu'ayim (f 1038) posvećuje ženama sufijama i svecima jedan odsjek svog opsežnog dijela Hilyat al-Awliyd' wal-Tabaqdt al-Asfiya'. tj. Qut al-Qulub (Caliro. Posljednjih devet od dvanaest imama. šiitski imam je naslijedio od Muhameda ne samo svjetovnu vlast nego i pravo da tumači zakon. 50 Farid-tal-Dln 'Attair. mada su bili važan faktor u dovođenju na prijesto prvih na štetu drugih. vol. Tada je on razgranao svoje ogranke. Aliju. str. šiije su učile da se sigurnost vjere može dobiti samo iz poduka onoga imama koji stoji pod božjom zaštitom protiv zablude i grijeha. I (Leyden. koji je bio još više štovan54. Naklonost al-Ma'muna. ne samo da smije na spol jasni način ispovijedati oblik vladaj uče vjere nego da to i mora činiti radi zaštite ne samo sebe nego i svojih isto-vjernika58.. U tome svojstvu on je bio nepogrešiv učitelj i njegovoj nepogrešivosti (<ismah)59 šiije su dodale božanski dar bezgrešnosti60. II (Cairo. II. Mas'udi.. vol. Ta molitva jasno svjedoči koliki dug duguje sufijska teozofija neoplatonizmu i hrišćanstvu52. čija je loza još slavnija. A. 1932). Vjerski pokret Šiija dobio je svoj konačni oblik pod Abasidima. str. 111—12. str. Suprotno od sunitskog kalifa. koji je išao čak dotle da je nosio odijelo njihove zelene boje i proglašavao se zakonitim nasljednikom jednog od njihovih imama. 1929). Iako su bili ugušivana manjina i izvršioci neuspješnih. naslijedio je njegov sin al-Hasan. tj. nastavio raniju praksu proganjanja šiija. koji je vukao porijeklo od Alije. 'Alije al-Ride53. Od ove devetorice za četvoricu se govori da su redom bili otrovani: Ja'far (765). Zbog tih postupaka navukao je na se vječitu mržnju šiija. koji je 850. str.. oslobađanje od vjerskih obaveza pod pritiskom ili prijetnjom ozljeda. isitr. God. u Bagdadu. str. Tadhkirat al-Awliya'. glavnina šiija) prisezali vjernost. koji su odigrali odlučnu ulogu u istoriji islama i Kalifata. VII. kojima su pristalice dvanaestorice (Ithna lAsharlyah. Ubrzo je došao al-Muta-wakkil. Ovo