Analiza likova u romanu Ahmed Nurudin - ejh tekije, svetlo vere - na po?

etku je naivni dervi koji veruje u ljudsko po tenje i pravedni poredak u svetu. U pitanju je izrazito kontemplativa n karakter, zatvoren i nesre?an ?ovek koji je duboko potisnuo sve svoje li?ne pr obleme. Na iskustvo ejha Ahmeda Nurudina izbeglog sa pozornice ivota se ne mo e ra?u nati, pa zato sa njim, kao to ka e njegov prijatelj i antipod Hasan, treba razgovar ati kao sa detetom. To je polazna pozicija, dok se na kraju iskustvo biv eg dervi a radikalno menja jer ?e i on iveti u svetu. Kada stekne vlast, mora?e da iznutra u pozna dru tveni mehanizam sa kojim je u prvi mah do ao u sukob. (Kada mu zatvore bra ta, bez krivice, i dalje poku ava da odbrani svoja na?ela, pa se ne odlu?uje na ak ciju. Nakon to brata i ubiju, njega ponize i tako?e zatvore - odlu?uje se na osve tu.) Na kraju romana, kao novi kadija, postaje deo tog poretka, pa ponovo ose?a potrebu da ga brani. Pot?injava mu se donose?i odluke i presu?uju?i. Detinju naivnost i pobo no uverenje kako je vi a promisao odredila tokove sudbine, t ragi?ni junak Me e Selimovi?a izgubio je u odluci da se po svaku cenu osveti zbog bratovljeve smrti. Napustiv i okrilje vere, dervi ?e pod pritiskom porodi?ne traged ije pomisliti da ne postoji pravda mimo ?ovekovog staranja za nju. Ali ako pravd a nije zagarantovana kao vi i princip, a istina se svede na interes, onda se obe g ube. U igrama vlasti i vladanja, u kojima je privremeno imao nekog uspeha, Ahmed Nurudin je izgubljen. Te igre se ne vode prema principima istine i pravde, nego koristi i upotrebe nasilja. Da bi vladao, do ?ega mu je stalo kako bi se izbori o za pravdu, Nurudin mora da ?ini nepravdu. Vlast uni tava ono to bi morao da bude njen osnovni smisao. Zbog toga je Ahmed Nurudin izgubljen. Hasan je Nurudinov najbolji prijatelj, vidimo ga samo kroz njegove o?i (kao i sv e ostale likove). Ahmed Nurudin po?etku ga smatra lakomislenim, povr nim mladi?em, ali kasnije uvi?a da je pogre io, da je u pitanju jedna kompleksna li?nost jakog integriteta. Hasan je izazvao gnev svoje porodice jer je napustio ansu da ima vis ok polo aj u dru tvu. Njegovo shvatanje sre?e je druga?ije od njihovog. Hasan je nos ilac ideje slobode, isto kao i begunac kome je Nurudin nadenuo ime Ishak. Harun, Nurudinov brat, bio je pisar u slu bi kod kadije, stradao jer je video pove rljiv dokument o zlo?inu vlasti. Hasanova sestra - gramziva lepotica koja eli da razba tini svog brata. Va no je zapam titi sliku njenih ruku u sumrak, dervi ?e je kasnije pamtiti po njima Kadija, Ajni-efendija, njen mu , je suv, ru an, tvrd ?ovek sumnjivog po tenja, koji od bija da pomogne Nurudinu. Hasanov otac je bole?ivi starac koji se, mada se ranije protivio svim sinovljevi m odlukama i hteo da ga razba tini, pred smrt miri s njim i udovoljava svakoj njeg ovoj elji. Mula Jusuf je mladi dervi , talentovani pisar. Ru na uspomena o majci ga vezuje za A heda Nurudina. Oni se boje jedan drugog. Had i-Sinanudin, zlatar, ugledan je ?ovek u kasabi. Njegovo hap enje (koje je isplan irao Ahmed Nurudin) izaziva pobunu naroda protiv vlasti. Ali-hod a je lokalna luda koja svakome govori u lice ta misli. Jednom prilikom se p ravio da ne vidi Nurudina, aludiraju?i na njegov moralni integritet. Ponovo ga j e "video" kad je ovaj sahranio brata. Muselim - tipi?an predstavnik vlasti, prvi sa kojim je Nurudin razgovarao i moli o ga za pomo? bratu. Odgovor je bio pora avaju?, da dervi li?ne interese stavlja is pred op tih, iako je tada bilo sasvim obrnuto.

Nurudin je morao da se igra praznim re?ima da bi privukao njegovu pa nju.Muftija . . Hasanovi prijatelji. U mislima ga naziva antiohijskom kozom. Aludira se na ljubavnu (verovatno platonsku) vezu izme?u ene i Hasana. To je i vrhunac kriti ke totalitarnog re ima i korumpirane vlasti u ovom romanu. opet be z ikakvog uspeha.naoko potpuno rasejan i nezainteresovan ?ovek koji se smrtno dosa?uje. Mu je autor pisma u kom se u najgorem svetlu govori o vlasti.bra?ni par. Dubrov?ani . zbog ?ega je Hasan i odveden na saslu anje.