P. 1
krim petrović

krim petrović

|Views: 3,378|Likes:
Published by Adnan Voloder

More info:

Published by: Adnan Voloder on Mar 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/26/2013

pdf

text

original

KRIMINALISTIKA-je nauka koja proučava ,pronalazi i usavršava naučne i na praktičnom iskustvu zasnovane metode i sredstva koja su naj pogodnija

da se otkrije i razjasni krivično djelo,te da se otkrije i privede krivičnoj sankciji učinilac,da se obezbjede svi dokazi radi utvrđivanja istine kao i da se spriječi izvršenje budućih planiranih i neplaniranih krivičnih dijelaVladimir Vodinelić KRIMINALISTIKA je nauka koja se uz pomoć praktičnih metoda i sredstava bavi sprečavanjem i suzbijanjem kriminaliteta.Kriminalistika ima za zadatak da pronalazi ,primjenjuje i usavršava na osnovu metoda i sredstava ,a sve sa culjem da se KD otkrije i rasvjetli,otkrije i uhvati izvršilac i pronađu,fiksiraju i obezbjede dokazi radi uspješnog pokretanja i vođenja krivičnog postupka i utvrđivanja čonjeničnog stanja odnosno istineKrivokapić CILJ KRIMINALISTIKE-je -Prevencija i Represija kriminaliteta -Prevencija podrazumjeva sistem mjera koje se poduzimaju radi sprečavanja izvršenja KD-a dok još nisu izvršena. -Represija podrazumjeva sistem mjera koje se preduzimaju protiv učinioca određenih ,već izvršenih KD. RAZVOJ KRIMINALISTIKE -Prva (etnička)faza obilježena je ocjenom na temelju ličnih i posebnih iskustvenih saznanja.Dokaz je bio ostavljen empirizmu ličnih utisaka,a zločin je uglavnom otkriven pri samom izvršenju. -Druga(religijska,mistična)faza obilježena je dokaznim pprovjerama putem različitih iskušenja (npr.božiji sudovi isl) -Treća faza je nastupila kao reakcija na predhodnu ,apsolutno preovladava formalna zakonska ocjena dokaza .Priznanje ili podudarnog iskaza dvojice svjedoka .Što je rezultiralo torturom .Istovremeno odbacivani su gotovo svi drugi dokazi. -Četvrta faza predstavlja fazu slobodnog sudijskog uvjerenja ,gdje dolazi do čitave glorifikacije ličnog sudijskog uvjerenja,koje je predstavljalo moralnost koja vodi do takvog stepena uvjerenja koje ljudski um nemože da prevaziđe.

PRAVCI KRIMINALISTIKE KAO NAUKE su: -Heuristička kriminalistika -Silogistička kriminalistika -Preventivna kriminalistika -Represivna kriminalistika OSIVAČI KRIMINALISTIKE su: -Hans Gross(1847-1915) -1912g Krim.institut Grac -istraživanje kriminalistike i kriminologije -Rudolf Reiss(1874-1929) -osnivač prvog instituta naučne policije u Evropi -uveo kurs na pravnom fakultetu(sudske fotografije i lični opis) Insitut je izvršio sledeće zadatke: -školovao je visokokvalifikovane krim.kadrove -izvodio složena kriminalistička vještačenja -sarađivao sa policiom unoseći i razvijajući naučne metode u borbi protiv kriminaliteta. -Ivan Vučetić(1858-1925) -porijeklom iz Hrvatske -osnivač ureda za identifikaciju u Argentini 1891g -tvorac sistema daktiloskopske kvalifikacije (otisci prstiju)

OSNOVNA NAČELA KRIMINALISTIKE su. -Zakonitost-to je jedno od temeljnih načela kriminalistike ,što znači da se organi koji sprovode istražne radnje moraju se strogo pridržavati zakona.Ovo načelo još kaže da niko nemože biti kažnjen za krivično dijelo ako ono kao takvo nije zakonom predviđeno.Pod ovim načelom se podrazumjeva da se kriminalistička radnja i mjera mogu poduzeti pod uvjetom da su ispunjene sve zakonske predpostavke u vezi krivičnog djela. -Istina-prilikom otkrivanja i dokazivanja postojanja krivičnog djela i njihovog počinitelja organi koji provode istražne radnje dužni su istinito i potpuno utvrditi činjenično stanje kako bi se u postupku mogla donijeti što objektivnija odluka. -Objektivnost-objektivnost je uvijet za utvrđivanje istine a istina se može tvrditi samo ako postupci nadležnih tijela koji sprivode istražne radnje budu oslobođeni stavova koji negativno utiču utvrđivanje istine.Da bi se sprovelo načelo objektivnosti ono od istražitelja zahtjevasavjesnost,odgovornost,kritičnost u radu,odmjeren,ispravan i pravedan odnos prema licu čiji se postupci istražuju.Ovo načelo je i prepreka se često krši npr.zbog prijateljstva,neprijateljstva,koristoljublja ,simpatija i sl. -Planiranje i metodičnost-dabi čitav kriminalistički postupak bio učinkovit potrebno je od samog početka sve dobro metodički isplanirati po određenim planu i potplanovima.Ovo načelo kaže da se svaki korak prije nego se poduzme mora biti planiran i proučen. Primjeni ovog načela suprostavljaju se u svakodnevnoj praksi : 1.protok vremena od časa učinjenje k.djela pa do saznanja o njemu i nužne namjerne ili nenamjerne promjene činjeničnog stanja 2.sam učinitelj ,kao i lažni svjedoci 3.preduvjerenje kriminalista Kada se utvrdi da je neko dijelo k.djelo potrebno je utvrditi njegov uzrok,otkriti počinitelja i dokazati njegovu krivnju,ali bez bez planiranja i sistematskog planiranja kriminologu prijeti opasnost od brojnih grešaka .U početnoj fazi kriminolozi neznaju šta treba eliminisati a šta zadržati tako da se nađu u haotičnoj situaciji. Planiranjem kriminolozima omogućava pravovremeno i pravilno uočavanje nedostataka i pravilno uočavanje nedostataka praznina u postupku.Postupanje bez planiranja i metodičnosti odlikuje se niskom kvalitetom i neizvjesnim ishodom.Ovo načelo uključuje nužnost

Plan nesmije biti krut nego on mora biti elastičan i treba da kriminolozi u svakoj radnji isplaniraju redoslijed pitanja na koja će dati odgovor u cilju razrješenja djela . -Operativnost i brzina-pod ovim načelom se podrazumjeva brzina.blagovremenosti.. -Blagovremenost-ovo načelo zahtjeva da se operativne mjere i radnje policije tj.. Brzim poduzimanjem mjera i radnji omogućava se i olakšava utvrđivanje postojanja k. .Smatra se da je zatečen u krivičnom djelu osoba koju neko opazi u radnji krivičnog djela tj.organiziranja i planiranja kriminalističke djelatnosti .Ono označava grozničavu žurbu i usko je povezano sa načelom .iznenađenja.tačnosti i temeljitosti.osoba koja je neposredno nakon izvršenja krivičnog djela zatečena pod okolnostima koje upućuju da je upravo počinila k. i ovo načelo je usko povezano sa načelom ..Ovo načelo posebno dolazi do izražaja kod hvatanja učinitelja na djelu. Drugim riječima znači sa se smiju primjeniti samo one mjere i radnje u konkretnom slučaju koje uvažavaju težinu učinjenog djela..hitnost.djelo.Brz kriminalistički poduhvat djeluje iznenađujuće na učinitelja . kada se očekuje da se mogu postići naj optimalniji rezultati i učinkovitost u procesnom smislu.U ovom načelu kriminalisti moraju imati brz i siguran refleks te sposobnost brzog odlučivanja i ostvarivanja odluka koja mora biti smišljena.djela a samim tim i njegov počinitelj. Drugo pod načelo je. Željeni cilj treba postići uz što manje zahvata u prava i slobode građana ...stvarne prilike i alternativna rješenja koja eventualno postoje.radnje dokazivanja moraju odmah poduzeti kad je nastala potreba za njihovim privođenjem tj.. zbunjuje ih i šokira U okviru ovog načela postoji podnačelo.postojanost i temeljitost u ostvarenju cilja.koordinacija u radu i saradnja jer što je kraći vremenski razmak između učinjenog djela i započinjanja postupka to je veća šansa za uspjeh.Radnje iznenađenja zahtjevaju temeljito i metodično postupanje i oraju biti dobro smišljene. koje podrazumjeva mjere i radnje iznenađenje tj hvatanje na licu mjesta i ova radnja iznenađenja mora da bude munjevita i osigurava puni uspjeh.saučesnike i lažne svjedoke tj. -Srazmjernost-ovo načelo zahtjeva da kriminalista da svaku mjeru i radnju poduzimanja u zakonom određenim okvirima uz vođenje računa o neophodnosti i sraznjernosti primjenjene mjere i radnje..

nanošenje što manje štete 5.Neke se poduzimaju u strogoj tajnosti dok neke imaju javni karakter.zabrana svega što se ne javlja kao potrebno. -Jedinstveno rukovođenje-ovo načelo zahjeva da rad na istraživanju teških i složenih k.Svakako ovo načelo podrazumjeva da ni sa ukućanima netreba razgovarati o službenim stvarima.djela koji zahtjeva angažovanje većeg broja osl.vojnoj.što jeftinije i kraće provođenje postupka 3.tajnih agenata i informatora. i sredstava bude organoziran iz jednog centra tako da njime rukovodi štab.Prilikom izbora kriminologa za rad na slučaju mora se voditi računa o karakteristikama konkretnog slučaja i svojstvima kriminologa koji će učestvovati u slučaju .odbacivanje dokaza koji nisu u vezi sa slučajem ako njihovo prihvatanje nije neophodno i dovodi do uticaja na svjedoke isl. Treba voditi računa da sva brzina u postupku nosi u sebi opasnost od zabluda i primjena ovog nčela nesmije ići na štetu interesa postupka i prava i slobode građana. -Temeljitost-ovo načelo je usko povezana sa načelima operativnosti i metodičnosti što znači da u ovom načelu potrebno je temeljito otkrivati i osiguravati sve dokaze i poduzimati mjere i radnje temeljito.Čuvanje tajne je profesionalna obaveza i svako curenje informacija može imati štetan uticaj.Ovo načelo zahtjeva da se sa jednakom pažnjom ispituju sve činjenice i okolnosti kako one koje su na prvi pogled beznačajne do onih koje su očigledne -Ekonomičnost postupka-osnovni elementi načela ekonomičnosti su: 1. kod manje značajnih slučajeva treba težiti za pojednostavljenjem postupka 7.brzo provođenje postupka ali ne na način da se time ugrožava utvrđivanje istine i zaštita prava i sloboda građana 2.vođenje računa da se ovo načelo što više poklopi sa načelom srazmjernosti u primjeni prinudnih mjera i dokaznih sredstava 6.Obično je riječ o državnoj.-Čuvanje tajne i diskrecija-ovo načelo ne odnosi se podjednako na sve operativno taktičke mjere i radnje.službenoj ili poslovnoj tajni. Ovo načelo posebno dolazi do izražaja kod upotrebe prikrivenih istražitelja. 4.

europol isl.Ovo načelo posebno dolazo do izražaja kod primjene prinudnih sredstava -Stručnost i specijalizacija-dabi se savremeni kriminalisti mogli uspješno suprostaviti savremenim oblicima kriminala moraju se stalno usavršavati .Posebno dolazi do izražaja kod vršenja uviđaja .međunarodna saradnja u borbi protiv kriminaliteta.te iskustvima o njegovom suzbijanju.Kriminalisti ma koliko bili odani svom poslu nemogu biti uspješni ako nisu adekvatno osposobljeni .u O ovom načelu kriminolozi polaze od teze da se iza sitnica mogu kriti teška krivična djela i pri najvještijem i najpažljivijem postupanju događaju se greške .Pred sobom uvijek treba vidjeti čovjeka bez obzira šta je počinio ..djela prelazi lokalne okvire i ima međunarodni karakter.drugim sudionicima u postupku. Kriminalisti moraju u svakodnevnom poslu vježbati sposobnost kritičkog i samokritičkog načina mišljenja.U okviru ovog načela postoji i podnačelo.-Koordinacija i saradnja-zovu ga i načelo jedinstva svih kriminalističkih snaga.. -Kritika i samokritika-ovo načelo usko je povezano sa načelom metodičnosti. -Potpunost-ovo načelo upućuje da u toku postupka treba obuhvatiti sve dokazne činjenice .strpljenje i poštovanje čovjeka.ali ako se spoznaju i samokritički prihvate poslužit će za pravilan rad u budućnosti.prema dokazima isl.Koordinacija i saradnja manifestuje se i kroz međusobnu razmjenu informacija o pojavama i oblicima kriminaliteta.pri čemu treba izbjegavati nepotrebno dopisivanje i druge oblike komunikacija kako zbog načela ekonomičnosti tako i zbog mogućnosti otkrivanja službenih tajni.Uokviru ovog načela kriminalisti moraju voditi računa o osjećaju za pravdu i istinu što na njihovoj strani stalno traži hladnokrvnost.Olako prihvaćanje jedne verzije bez njene kritičke i temeljne analize i ocjene vodi zabludama koje mogu biti veoma štetne i imati nepopravljive posljedice .Ono se ostvaruje preko brojnih policiskih i drugih međunarodnoh organizacija npr.Ovo načelo posebno dolai do izražaja kada vršenje k.. -Humanost-ovo načelo nam govori da u okviru procesnih radnji potrebno je do krajnjih mogućnosti poštovati ljudska prava i slobode.Kritički odnos samog prema sebi .. Ovo načelo posebno dolazo do izražaja u radu sa verzijama .-Lojalno prikupljanje podataka-ovo načelo predviđa prikupljanje dokaza na način koji je u skladu sa standardima koji se odnose na osumnjičenikova prava u postupku .interpol.

ZLATNA PITANJA KRIMINALISTIKE 1.ZAŠTO? (motiv) 8.ČIME? (sredstvo) 6. Postoji Opšti dio kriminalističke taktike i posebni dio kriminalističke taktike(metodika) KRIMINALISTIČKA METODIKA-je dio taktike tz.kao i predmete krivičnog djela da bi se razjasnile okolnosti koje su važne za rasvjetljavanje KD-a i identifikaciju izvršioca ili drugog lica. Posebni dio taktike .ŠTA? (učinjeno) 2. . KRIMINALISTIČKA TEHNIKA-je primjena prirodno-znanstvenih i tehničkih metoda u suzbijanju kriminaliteta.Dalje izučava i usavršava sva ona osnovna pravila i radne metode koje služe otkrivanju i razjašnjavanjuizvršenih i sprečavanju budućih KD-a a nisu tehničke prirode i na kraju vrši organsko povezivanje tehničkih i taktičkih načina rada.KADA? (način izvršenja) 4.NAD KIM? (žrtva) 9.S KIM? (pomagač) 7.fiksira i tumači makro i mikro tragove. Ona obezbjeđuje.KO? (počinitelj) PODJELA KRIMINALISTIKE(Trihotomna podjela) Kriminalistika se djeli na : -Kriminalističku taktiku -Kriminalističku tehniku -Kriminalističku metodiku KRIMINALISTIČKA TAKTIKA –je nauka koja se bavi oblicima u kojima se mogu pojaviti KD.Metodika istražuje pojedine vrste KD-a primjenom metoda i sredstava kriminalističke Tehnike i Taktike na određenim vrstama KD-a.KAKO? 5.motivima i ciljevima njihovog izvršenja.GDJE? 3.

koja zaprimaju krivičnu prijavu ovlaštene su a i dužne su da procjene sadržaj krivične prijave. Ako postoje osnovi sumnje da je učinjeno k. Krivično djelo je svjesna ili voljna čovjekova radnja koja je društveno opasna.protiv pravna i određena u zakonu kao krivično dijelo.carine.koje je protiv pravno i koje je određeno u zakonu kao krivično dijelo.centri za socijalni rad.djelo za koje je zakonom određena kazna do 5 godina osl.Osl.zdravstvene ustanove i druge pravne osobe) -Vlastitom djelatnošću ovlaštenih službi.je dužno o tome obavjestiti tužitelja o svim raspoloživim informacijama .radnjama i mjerama koje je poduzela naj kasnije sedam dana od dana o saznanju o postojanju osnova sumnje da je krivično djelo učinjeno.Ako iz sadržaja proizilazi . NAČIN I VRSTE SAZNANJA O KRIVIČNOM DJELU:postoje načini i to-Prijavom fizičkih osoba(oštećenog.osoba npr.djela i predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz te da se prikupe sve informcije koje mogu biti korisne u krivičnom postupku. Također pod krivičnom prijavom podrazumjeva se nečije saopštenje o određenom događaju koji asocira na krivično djelo.da je izvršeno krivično dijelo sa propisanom kaznom zatvora preko 5 godina osl.. je dužno da odmah obavjesti tužitelja i pod njegovim nadzorom poduzme potrebne mjere i aktivnosti da se pronađe počinitelj k.djela te da se spriječi skrivanje ili bjekstvo osumnjičenog i saučesnika te da se otkriju i sačuvaju tragovi k.svjedoka i samoprijavljivanje učinitelja) -Prijavom pravnih osoba(tjiela državne vlasti. .policije -Hvatanjem na djelu -Putem anonimnih prijava -Javnim pogovorom -Putem masovnih medija -Putem povjerljivih osoba (informatori) KRIVIČNA PRIJAVA-krivičnom prijavom se smatra obavjest da učinjeno ili je pokušano krivično djelo i eventualno počinitelj tog krivičnog djela.osnovi sumnje..NAČIN SAZNANJA ZA PRIPREMANJE ILI IZVRŠENJE KRIVIČNOG DJELA ŠTA JE KRIVIČNO DJELO-Krivično djelo je djelo čovijeka koje je opasno za određeno društvo.inspekcijske službe.

ljekara i drugi koji su zaduženi za pružanje pomoći i zaštite maloljetnima ukoliko primjete ili ocjena da je maloljetna osoba žrtva seksualnog.Ako se prijava podnosi usmeno .da je učinjeno KD-o propisanom kaznom zatvora preko 5 godina(ZKP BiH član 218) OSL je dužno odmah obavjestiti tužitelja radi poduzimanja određenih mjera kao što su npr.fizičkog ili nekog drugog zlostavljanja dužni su o toj sumnji odmah obavjestiti OSL ili tužitelja. U najširem smislu pod krivičnom prijavom se podrazumjeva nečije priopčenje o određenom događaju koji indicira na krivično djelo koje će biti predmet krivičnog gonjenja..radnjama i mjerama u roku od sedam dana. . Zakonom o krivičnom postupku nije definisan pojam krivične prijave i njen sadržaj osim kada je rječ o krivičnoj prijavi oplicije koja se naziva izvještaj. Po članu 214 ZKP BiH građani imaju pravo prijaviti krivična dijela.KRIVIČNE PRIJAVE ILI DOJAVE FIZIČKIH OSOBA Zakonski osnov prijavljivanja-prijava se podnosi nadležnom tužitelju u pismenoj ili usmenoj formi.a ako je prijavljeno putem telefona sačinit će se službena zabilješka. Pod Krivičnom prijavom se smatra obavijest da je učinjeno ili pokušano krivično djelo i eventualno učinitelj tog djela.kulturnih.ako je riječ o KD – ukoja se gone po službenoj dužnosti. Aki iz sadržaja krivične prijave proizilazi . Energija prijavljivanja nije uvjetovana samo zakonskom obavezom .Ako je prijava podnesena sudu . Ovi faktori uvjetuju taknu brojku kriminaliteta.spriječiti bjekstvo isl.predmete i druge dokaze KD-a).prijavitelj će se upozoriti na lažno prijavljivanje.tradiciskih isl.javnim preduzećima i ustanovama da prijave KD o kojima su obavještene ili upoznate(trebaju sačuvati tragove.podnošenja i postupanje nadležnih tijela.staratelja. Član 213 ZKP BiH definiše obavezu svih službenih i ogovornih lica u svim organima vlasti u BiH .nastavnika.Neobavezne krivične prijave (moralna obaveza građana) Neprijavljivanje KD-a predstavlja krivično djelo(obavezna krivična prijava) Spremnost građana da prijve KD tzv. Zakonom je samo regulisan postupak njenog zaprimanja.kao i odnos pojedinca prema KD-u i učinitelju i sredini u kojoj živi ili je djelo učinjeno.Zatim će se sačiniti zapisnik . Ako je zakonom propisana zatvorska kazna do 5 godina OSL je dužno obavjestiti tužitelja o svim raspoloživim informacijama .već zavisi od niza faktora(moralnih.Također stavka 2 istog člana definiše obavezu roditelja.prikupljanje dokaza.To su tzv..osl ili nekom drugom nadležnom sudu ili tužitelju oni će odmah prijavu primiti i dostaviti nadležnom tužitelju .osnovi sumnje.

i e-mail -Može biti anonimna. KRIVIČNA PRIJAVA I PRIJAVITELJ -Krivična prijava može biti pismena.nisu koncentrisani isl. -OSL preuzima dominantnu ulogu ili pak izgubi kontrolu nad tokom zaprimanja prijave.telefonska.eventualni motiv -Vrijeme saznanja za krivično djelo -Detaljan opis mjesta događaja KD-a -Tko ili šta je napadnuto -Da je prijavitelj izvršio bilo kakve promjene na mjestu događaja -Osobni opis sudionika ili njihove podatke(osumnjičeni) -Podatke o prirodi štete -Podatke o osobama koje mogu potvrditi navode prijave NAJČEŠĆE GREŠKE PRILOKOM PRIJEMA KRIV.glavnu temu.Tužitelj neće narediti sprovođenje israge ako je utvrdio da : -iz prijave i pratećih spisa da prijavljeno dijelo nije krivično djelo -ako postoji osnovi sumnje za određenu osobu -nastupila zastarjelost -pomilovanje isl.usmena. -Zaboravlja se da je prijavljivanje za neke osobe novi način razgovora sa osl.vrijeme i način izvršenja. Kada je riječ o prijavi djece i maloljetnika.PRIJAVE -Postupak se neprilagođava prijaviteljovoj predožbi -Radi se po određenoj ustaljenoj šemi -Ne pristupa se opuštajućem razgovoru -Naglo se prelazi na .lažna -Prijave mogu podnjeti djeca.prezime. -Prilikom postavljanja pitanja ne ide se od općeg ka posebnom (tehnika lijevak) .zanimanje) -Činjenično opisani prikaz KD-a(kvalifikacija) -Mjesto...adresa.istinita.maloljetnici i odrasle osobe.djelimično ili potpuno neistinita tj.krim pravila nalažu da se kontaktiraju roditelji ili skrbnici(osim ako se sadržaj ne snosi na njih) SADRŽAJ KRIVIČNE PRIJAVE -Osobni podaci prijavitelja(ime.

jer obuhvata određenu kategoriju svjedoka.ljubavi.kako je to svjedok po čuvenju reproducirao -dali se u dokaznom smislu smatra tačnim -da li je iskaz svjedoka po čuvenju istinit -vjerodostojnost i kvalitet krivičnih prijava svjedoka očevidaca su bolja -poštovati dob.zbog stanja i osjećaja oštećenog -Emocionalna nepismenost(uzbuđenje.-Profesionalni kriminalci često lažno prijavljuju iz razloga da nebi bili osuđivani ili saznalo za drugo krivično djelo .rodbinskih veza. PRIJAVA NEPOSREDNIH I POSREDNIH SVJEDOKA -Prijave mogu podnjeti neposredni svjedoci tj.zanimanje i psihofizičko stanje svjedoka -imati u vidu da djeca i maloljetnici kao prijavitelji KD-a po svojim psihofizičkim svojstvima predstavljaju posebnu kategoriju ali mogu biti koristan izvor informacija(treba izbjegavati prisustvo roditelja.strah.djeca imaju bujnu maštu.OSL treba da bude mlaže životne dobi) -kod svjedoka starije zrelosne dobi zahtjeva se taktičko prilagođavanje tj.prometna nesreća isl.očevici koji su izravno opažali i posredni svjedoci (neočevici)ili svjedoci po čuvenju -Svjedoci očevici su svjedoci koji su opažali KD-o .davati primjere i predmete za sjećanje. prilagoditi se starijim osobama KRIVIČNA PRIJAVA OŠTEĆENOG -Zaprimanje ovakve vrste krivične prijave predstavlja poseban oblik ispitivanja svjedoka koji je pretrpio štetu -Prijavu treba kritički posmatrati.Taj pojam je uži od pojma svjedok .spol.iz nehata ili kad je o samoodbrani ili krajnjoj nuždi -Lažno samoprijavljivanje se vrši zbog načina razmišljanja prijavitelja da će im se vjerovati što sami prijave zbog npr.šok) -Često govore o onom što su zaključili kao da su zapazili zbog popunjavanja praznina u sjećanju zbog zaboravljanja -Kad je riječ o materijalnoj šteti na sadržaj krivične prijave može snažno uticati vlastiti materijalni interes -Poveća se uvećati izgubljena šteta SAMOPRIJAVA UČINITELJA -Istinite samoprijave učinitelja policiji su kad je KD-o učinjeno u afektu.utjecaj drugih osoba.KRIV.prijateljstva. -Svjedoci po čuvenju su osobe koje raspolažu obavjestima o KD-u do kojih nisu došli vlastitim neposrednim opažanjem nego opažanjem drugih pojava i činjenica koje su posredno povezane sa KD-om(priopćile im treće osobe) Policija prilikom zaprimanja prijave od svjedoka po čuvenju mora voditi računa o sledećem: -da li je svjedok očevidac uopće nešto oaopštio svjedoku po čuvenju -ako mu je saopštio.

a motivi su zaštita nekog isl.policiski špijun. -U pravilu dosta teško je pronaći izvor javnog pogovaranja a često se radi o anonomnom svjedocima -Javnost pogovora može također da sadrži i određeni stepen istinitosti što može pomoći pri otkrivanju i rasvjetljavanju krivičnog djela.djelimično neistinit. -Ako policija zatekne počinioca KD-a na licu mjesta lišit će ga slobode. -Savremene policije imaju posebne odjele ili jedinice za obavezno praćenje masovnih medija... ANONIMNE I PSEUDONIMNE PRIJAVE -Anonimne prijave su prijave bez potpisa i osobnih podataka podnosioca prijave -Pseudonimne prijave su prijave na kojima se nalaze podaci ili potpis lažnog prijavitelja. -Kodiranje poruka od strane kriminalaca POVJERLJIVE OSOBE -Povjerljive osobe često predstavljaju izvor saznanja o postojanju KD-a .Glas o nekom krivičnom djelu a da se nezna dali je vijest tačna ili netačna.koji također može biti lažan -Sadržaj ovih prijava može biti istinit.HVATANJE NA DJELU -U članu 133ZKP BiH propisano je da osobu zatečenu na učinjenju KD-a svako može zadržati i odmah predati ili pozvati nadležne organe države.prikrivene istražitelje.osobito organizovanog kriminala koriste masovne medije za slanje poruka zakamufliranih u razne oblike reklama.informatori.članaka isl. -To su pretežno .provokatore. -Pogrdni nazivi za informante su-špicl. MASOVNI MEDIJI -Sredstva koja se koriste za komuniciranje sa javnošću -Nerjetko osibe iz kriminalnog miljea.nauci ovaj način saznanja KD-a podrazumjeva oblik prenošenja vijeati tj.a to su osobe koje povremeno ili stalno ali uvijek tajno policiji prenose određene informacije -Pojam informator obuhvata-informante.istinit ili lažan -Često ove prijave imaju za uzrok psihološko stanje.ponuda. JAVNI POGOVOR -U krim.pouzdanike.Dolazi do transformacije informacija.oglasa.doušnik isl .

Donošenjem novog krivičnog zakona iz 2003g.Izvještaj osl..koji mogu biti od koristi za vođenje postupka.djela . Postoje formalni i neformalni poslovi osl. Na osnovu svih prikupljenih dokaza osl.djela bili da bježi ili se krije Sadržaj izvješća ovlaštenih službenih osoba-sadržaj izvješća osl.Također važan je i redosljed unošenja podataka koji bi trebao biti kronološki.pribavljene izjave isl.mora biti potpun.IZVJEŠĆA OVLAŠTENIH SLIŽBENIH OSOBA Krivino procesno zakonodavstvo u BiH ne poznaje krivičnu prijavu policije. mora da sadrži kratak opis krivičnopravnih činjenica i ukazati na sve potrebne dokaze koji nadležnim tužiteljstvu služe za donošenje odluka. izravno ovisi od kvalitete provedene kriminalističke obrade.sastavlja izvješće a uz ovo izvješće dostavljaju se i dokazi npr. Kriminalistička obrada –je radnja osl.djela. U osnovi razlikujemo izvješće protiv poznatog i nepoznatog izvršioca k. unutar kriminalističke obrade i to: -utvrđivanje postojanja k. -otkrivanje nepoznatog počinioca k.Podaci i dokazi moraju biti jasno i ne dvosmisleno formulisani i mora biti vidljiv stupanj njihove sigurnosti.iscrpan.izvješće. mora biti takav da nadležni tužitelj na osnovu njega može podnijeti odgovarajuću odluku a ne da dođe do odbacivanja izvještaja ili njegovog vraćanja na dopunu.Kvalitet sadržaja izvješća osl.djelu i učinitelju tog k.skice.akt nadležnom tužitelju o određenom k.On je usko vezan i sa zlatnim pitanjima kriminalistike.djela -pronalaženje i osiguranje tragova i predmeta u vezi sa krivičnimdjelom.djelo. ranja krivična prijava naziva se .istinit. i o tome se govori u članu 219 ZKP BiH.alternativan i povjerljiv..koja se poduzima kada postoji osnova sumnje da je učinjeno k.slike.Ako osl.poslije podnošenja izvješća sazna za još neke nove činjenice i dokaze ili tragove krivičnog djela dužna je svoje predhodno izvješće dopuniti i ovim dokazima.Ovo podrazumjeva da izvješće osl. Iz ovog se može utvrditi da je službeno izvješće osl.

dali su neki građani odbili dati obavjest i zašto i dali je neka osoba zadržana do dolaska tužitelja ili upućena njemu i zašto.sa kojom svrhom i rezultati 4.djelu podnese prije njegovog zastarjevanja ili dok osl.ko je i kada saopštio osl.koje su mjere i radnje kad su poduzete izvan mjesta krivičnog događaja 5. .na temelju kojih činjenica se izvodi zaključak da postoji osnovi sumnje da je činjeno k. ZKP-om je precizirano da izvještaj o k.kad i ko je izlazio na mjesto događaja 3. Obaveza dostavljanja izvještaja-ZKP nije tačno precizirao vrijeme dostavljanja izvještaja.poligraf isl.o dovoljnom broju dokaza kako bi izvještaj bio što potpuniji sa dokazima. Izvještaj se podnosi tužitelju a podnošenje izvještaja u praksi zavisi od slučaja do slučaja ovisno o vrsti krivičnog djela te načinu.kad i ko je ga izvršio te dali je u okviru izvještaja vršeno vještačenje i koje vršio vještačenje -dali su na mjestu događaja poduzete druge mjere i radnje i koje.slike te medicinski izvještaj. treba da sadrži podatke i to: 1.prilozi uz izvješće(obično je riječ o zapisnicima npr skice.raspoloživi osobni podaci za osobu za koju postoje osnovi sumnje da je učinitelj krivičnog djela i dali je prijavljena osoba lišena slobode 9.Upraksi ovo zavisi od mnoštva faktora npr.koje su mjere i radnje poduzete na mjestu događaja a naručito: -dali su dobivene obavjesti od građana.zapisnik o uviđaju sa prilozima npr.osim ako bi otkrivanje izvora išlo na štetu neke fizičke ili pravne osobe 2.Izvješće osl.dali je neposredno nakon saznanja za krivični događaj došlo do izlaska na mjesto događaja.kad i koji te broj potvrde -dali je izvršena pretraga stana i drugih prostorija ili osoba i kojih i kakvi su rezultati postignuti -dali je izvršen uviđaj . -dali je izvršeno privremeno oduzimanje predmeta .djelo tj da je neka osoba počinitelj k.s naznakom osobnih podataka građana koji su dali obavjest. Djela 6.alko test.krivični događaj.činjenički opis i zakonski naziv krivičnog dijela te dali je prijavljena osoba učinila i druga k.što je sporno u vjerodostojnosti dokaza u vezi sa njihovim izvorima saznanja(izvori materijalne i personalne prirode) 8. sami ne ocjene da su ispunjeni uslovi za podnošenje izvještaja .djela i dali je imala saučesnike 7.mjestu i sredstvima izvršenja.

Osnova sumnje ponekad je nazivaju i .djela.vodi li se kakav postupak.dovoljna sumnja te utemeljenom i ozbiljnom sumnjom.naziv organizacione jedinice.podaci o osl.načina i sredstva učinjenja te zakonski naziv k. Riječ je o obliku vjerovatnosti koji se temelji na određenim okolnostima koje ukazuju na mogućnost postojanja krivičnog djela i neke osobe kao mogućeg počinitelja.zanimanje.ime i prezime roditelja.eventualni čin. koja je sastavila izvještaj i rukovodioc te organizacione jedinice. Podaci o prijavljenoj osobi ili osobama-u ovom dijelu izvješća treba navesti osobne podatke prijavljene ili prijavljenih osoba.broj i datum ranijih podnesaka kako bi se objedinili. Ti podaci bili bi: -ime i prezime.. Podaci o krivičnom djelu i učinitelju-pod ovim se podrazumjeva činjenično pravni opis krivičnog djela osobito u smislu vremena.mjesto stanovanja.djevojačko porodično prezime majke.voditi računa da ona bude utemeljena na pouzdanim i vjerodostojnim izvorima informacija i dokazima..datum rođenja. Podaci o podnosiocu izvještaja-u osnovi ovaj izvještaj treba da sadrži: -podatke o državnom tjelu koje podnosi izvješće -podatke o krivičnom djelu i učinitelju koji se prijavljuje Iz izvješća osl treba biti vidljivo ko je podnositelj tj.ako je maloljetnik ko je zastupnik isl.osnova sumnje.imovinsko stanje.. . Osl.mjesto rođenja. Osnovi sumnje su i svojevrsna zabrana osl da započnu sa kriminalističkom obradom prije njenog postojanja jer time se izbjegava nepotrebno uznemiravanje građana i šikaniranje od strane osl. Ako je ranije nešto rađeno u vezi sa prijavljenim djelom ili osobom treba u prijavi naznačiti vrstu.porodične prilike.služenje vojnog roka.Kada se daju ovi podaci potrebno je voditi računa da se odgovori na zlatna pitanja kriminalistike kako bi ovaj akt bio potpun..datum i mjesto sastavljanja izvještaja.nadimak ili druga imena.mjesta.državljanstvo.dali je i gdje je izricana kazna.broj pod kojim je predmet vodi.adresa.dali je i zašto osuđivan.POSTOJANJE OSNOVA SUMNJE-ovaj pojam se definira kao polazni oblik sumnje za osl.Nadalje treba biti vidljivo kome se izvješće dostavlja..kojim obavezno započinju kriminalističku obradu. i nadležna tužiteljstva moraju prilikom izvođenja zaključka o postojanju .

djelom i na kojima se mogu naći tragovi koji mogu pomoći razrješavanju slučaja.Visinu štete treba uvijek izraziti u novčanom iznosu.djela ili ih nije poduzeo npr.zanimanje isl.oštećeni ili otuđeni predmeti.popis i detaljan opis štete.provocirajuća.Osobito su važni podaci o pripremi ili najavi činjenja k. Mjesto činjenja krivičnog djela-je mjesto gdje je učinjeno k.zanimanje Te kakva je uloga bila oštećenog tj. Način činjenja krivičnog djela-prema ZKP BiH krivično djelo se može učiniti činjenjem i nečinjenjem.dan u sedmici.pasivna isl. Način počinjenja potrebno je detaljno opisati jer uz ostalo pokazuje i karakteristike učinitelja.kad i kako dojavio krivično djelo -ko je dojavu i kad zaprimio -kada su osl. djela. Kada je riječ o šteti potrebno je navesti vrstu i visinu štete. Podaci o mjerama i radnjama u toku kriminalističke obrade-u ovom djelu izvješća potrebno je navesti mjere i radnje koje su provedene i to hronološkim redom.Ovo je osobito važno kada je riječ o hladnim i vatrenom oružju.koji.gdje su sakriveni predmeti u vezi izvršenja k. Vrijeme činjenja krivičnog djela-u izvješću treba navesti godinu. djela.Osobito su važni ti podaci kombinirani sa utvrđenim ili predpostavljenim sredstvom činjenja tako da se može utvrditi o obliku krivnje dali je namjera ili nehat.tjelesne povrede.U izvješću treba biti vidljivo: -ko je .djelo i treba razlikovati mjesto učinjenja k.mjesec.adresa.pokopano mrtvo tjelo isl.sat i eventualno minute činjenja krivičnog djela.uništavanje tragova .djela u širem i u užem smislu.Ukoliko se utvrde vještine učinitelja u upotrebi sredstava činjenja dajenam sliku o počinitelju dali je profesionalac.njegovu kriminalnu volju. djelo.djela i koji je razlog -prikupljene obavjesti od građana i očevidaca -dalo je nko dbio dati obavjest i zašto -dali su privremeno oduzeti neki predmeti.šteti i oštećenom-kada je oštećeni fizičko lice onda je potrebno navesti podatke i to:podaci o oštećenom.Osim opisa samog načina činjenja k.djela treba opisati i radnje koje je poduzeo počinitelj nakon počinjenja k.nepružanje pomoći žrtvi isl.ko ih je oduzeo i broj potvrde .smrt isl.i kada su izašli na teren radi provjere tačnosti dojave -kad su započeli sa osiguranjem mjesta krivičnog djela i kako su ga proveli -koje su mjere i radnje poduzete u smislu provizornog osiguranja tog mjesta -dali je došlo do kakvih promjena mjesta izvršenja k.Podaci o objektu napada.djelo a u Širem smislu to su sva mjesta koja su u vezi sa učinjenim k.Naprimjer to su mjesta na kojem je propremano k. U užem smislu to je mjesto na kojem je pokušano ili je učinjeno k.

PROBLEMATIČNI IZVJEŠTAJI OSL-sadržaj izvješća OSL.Može se raditi o nemarnosti osl.Pod dokazima podrazumjevaju se podaci na temelju kojih nadležno tijelo u postupku utvrđuje postojanje ili nepostojanje krivičnog djela.način poduzimanja i mjere preventive .-kako su predmeti upakovani.spisi o poduzetim mjerama i radnjama.npr prijavljuju se samo činjenice koje idu na teret prijavljene osobe a ne onih koje idu u korist.djela preduzete i neke druge radnje treba navesti koje su to poduzete radnje. Najčešći nedostaci i greške u izvještaju-nedostatke u izvještaju osl.službene zabilješke. Daljnji problem koji se javlja u vezi sa izvješćem koje podnose osl.To su dokazi iz kojih se izvode zaključci o postojanju osnova sumnje o postojanju krivičnog djela i neke osobe kao počinitelja..fotografije.izjave i drugi materijali koji mogu poslužiti za uspješno vođenje postupka te izjave i dokazi koji idu u korist osumnjičenog Dopuna izvješća-ako osl saznaju za nove činjenice ili dokaze ili tragove krivičnog djela dužne su sve to prikupiti i kao dopunu predhodnom izvještaju dostaviti tužitelju.Opasno je i prisustvo pristrasnosti na strai prijavitelja u vidu navijanja za oštećenog a protiv prijavljene osobe.po vlastitoj inicijativi su slučajevi kad su osnovni podaci na kojima se temelji izvješće dobiveni od informatora.problematični su potpuno ili u djelu netačni podaci u prijavi.Iz sadržaja izvješća često nije vidljiv ili je nedovoljno jasan način saznanja o krivičnom djelu.ko ih je poduzeo.presudni su za polaznu situaciju određenog krivičnog postupka.otežavajuće ili olakšavajuće okolnosti Prilozi uz izvješće-u ove priloge navode se :skice.krivnju određene osobe i druge okolnosti za donošenje odluke.gdje se nalaze. možemo podjeliti na sadržajne i formalno pravopisne nedostatke i to: -neadekvatan i nepotpun činjenični opis krivičnog djela kao što je ispuštanje pojedinih općih i posebnih elemenata krivičnog djela. Predmet dokazivanja osl-su posebni elmenti pojedinih krivičnih djela.njihovom neznanju ali i prevelikom oprezu kao faktoru koji utiče na deformaciju podataka. Za sudbinu izvješća i ugleda osl.zašto i koji je rezultat Podaci o dokazima-ZKPBiH propisuje da dokaze radi njihove preglednosti potrebno ih je locirati na jednom mjestu .zašto su oduzeti -dali je izvršena pretraga i koja i koji je rezultat pretrage -uviđaj i rezultati uviđaja Ukoloko su na mjestu činjenja k.pribavljeni izvještaji.

kad.osiguranja i ocjena predmeta i tragova u vezi k.rekonstrukcija. Pod krvnim deliktima u užem smislu podrazumjevaju se krivična djela protiv života i tjela.koji proizilazi iz činjeničnog stanja -dali je izvršena provjera alibija.identifikovan i dostupan -zaključci o motivu k.zašto) -način identifikacije mrtve osobe -provedene radnje(uviđaj.izizeti predmeti) -način otkrivanja. Kod izvješća u vezi krvnih delikata trebaju biti vidljivi: -način saznanja za krvni delikt -način.djela nevode se strukturalni odnosi i veze učinitelja sa načinom učinjenja i drugim okolnostima slučaja tako da slučaj nije jasan -pogrešna krivično pravna kvalifikacija prijavljenog krivičnog djela -nepotpuno i netačno navođenje pronađenih i osiguranih tragova i predmeta jer ponekad se zbog nemara ne navode određeni bitni tragovi i predmeti .d.d.po kom.pretrage.nepoznat kako je otkriven.-prilikom navođenja načina učinjenja k.način na koji su pronađeni i tko ih je pronašao -nvode se nepotpuni i netačni identifikacioni podaci za prijavljene sobe kao i svjedoke a naručito njihova adresa stanovanja -unose se neprovjereni podaci koji kasnoje u postupku otpadaju -redosljed unošenja kriminalističke obrade u vezi sa prijavljenim krivičnom djelom nije dobar -ponekad se vie daje značaja formi izvješća a ne njegovom sadržaju -zbog ljenosti osl skraćuje se izvještaj -osl koriste neki svoj riječnik koji je nerazumljiv -ne navodi se utvrđeni ili predpostavljeni motiv -ne navodi se vrsta ni visina štete i ne izražava se u novcu -grubo se narušavaju jezička pravila tj pogrešni izrazi KRVNI DELIKTI-pod krvnim deliktim u širem smislu podrazumjevaju se sva krivična djela koja imaju za svoju posljedicu smrt ili tjelesno oštećenje neke osobe.djela -na temelju kojih činjenica se izvodi zaključak da je riječ o k.kad i kako i dali je korišten poligraf -kako su pronađeni svjedoci i dali su sarađivali sa policiom -činjenice iz kojih se može izvesti zaključak o ličnosti žrtve -podaci o načinu činjenja djela i vremenu smrti -ako nije izvršena identifikacija otisaka navesti šta je poduzeto u tom pravcu .djelu -ako je učinitelj k.mjesto i vrijeme učinjenja i mjere koje je poduzelo osl(ko.

može biti preventivna i represivna kriminalistička radnja Pretres je radnja kojom prilikom se koriste sva čula a često i tehnička pomagala.prema cilju i objektu. .materijalnig.otvara isl.vikendice.čula vida.podrume.vještačenje ili će se predočiti radi prepoznavanja. Objekti pretresanja-objekti pretresanja mogu biti sve one prostorije i prostori koji se mogu koristiti za skrivanje bilo lica ili predmeta.auta.stvarnog.šupe.Daljnja razlika između pregleda i pretresa ogleda se i u pogledu pravnog osnova.njuha i eventualno dodira dabi se nešto učinilo dostupnim bez da se odmotava.otvoreni prostor isl.se obavlja na osnovu zakonske norme dok pretres se obavlja po nalogu suda a i ne zavisno od situacije tj sumnje.Pregled osl. Fizičkog istraživanja koja se poduzima u cilju pronalaska osobe i njenog hapšenja ili u cilju pronalaska predmeta važnog za potrebe krivičnog postupka na kojima će se obaviti uviđaj.Delikti u vezi sa drogom-izvještaj osl treba da sadrži -podatke o vrsti i težini oduzete droge u gramima ili kilogramima -mjesto i vrijeme ilegalne transakcije ili zapljene -podatke o mjestu gdje je droga bila skrivena -način pakovanja droge -porijeklo droge -mjesto proizvodnje droge -kako je droga nabavljena -način navođenja na konzumiranje droge -opis pribora za konzumiranje droge -metode i sredstva za proizvodnju droge PRETRESANJE-pretresanje je pocesna radnja.avione . Pretresanje može biti : -kao radnja u istrazi -kao radnja izvan istrage -kao radnja nakon podizanja optužnice -kao radnja kojom se pruža međunarodna krivično pravna pomoć Razgraničenje pretresa od pregleda-pregledanje podrazumjeva korištenje svih čula npr.sluha.od kojih možemo nagrojati:kuće. Pretres uključuje mjere prisile kojima se: -osigurava prisutnost osobe -pronalazi predmet važan za krivični postupak Pretresanje možemo podjeliti prema nekoliko kriterija i to: prema fazama postupka te prema zakonskom osnovu.

koja je dobila odobrenje od tužitelja.Pretresanje sa naredbom suda-sa obzirom da je pravo na privatnost jedno od osnovnih ljudskih prava logično je da samo sud može izdati nalog za pretres stana.Zahtijev za pretres stana može podnjeti tužitelj ili osl.osim kada se izdaje na osnovu usmenog zahtjeva i potpisa sudije za predhodni postupak koji je izdao naredbu -izdavanje naredbe na usmeni zahtjev -ime. Prilikom pretresa postoje slučajevi kada je potrebno upotrijebiti i silu a uppotreba sile u pretresu definisana je u naredbi od suda ali nije definisano u .Pismeni zahtjev mora sadržati: -naziv suda kao i ime i funkciju podnositelja zahtjeva -činjenice koje ukazuju na vjerovatnost da će se osobe.da će se traženi predmeti skloniti ili uništiti ako se naredba odmah ne izvrši.odjel i rang osl. Prema odredbama ZKP-a naredba za pretresanje sadrži: -naziv suda koji izdaje naredbu.te da predaja naredbe može ugroziti sigurnost osl ili druge osobe.na koje se naredba odnosi -svrha pretresanja -opis osobe koju treba pronaći ili opis stvari koje treba pronaći -određivanje i opis mjesta prostorija ili osoba koje se traže -uputstvo da se naredba ima izvršiti u terminu od 6do 21h ili ovlaštenje da se pretres može izvršiti u drugom vremenskom intervalu -ovlaštenje izvršitelju naredbe da može bez prethodne najave ući u prostorije koje se imaju pretresti ako to sud izričito odredi -upustvo da se naredba i oduzete stvari donesu u sud bez odlaganja -pouku da osumnjičeni ima pravo obavjestiti branitelja i da se pretres može izvršiti bez prisustva branitelja Nadalje ZKP-om je predviđeno da se naredba mora izvršiti u roku od 15 dana od dana izdavanja i to bilo kojeg dana u sedmici i nakon toga odmah se taj nalog mora vratiti sudu.kao da će osoba koja se traži pobjeći ili učiniti neko drugo krivično djelo -da osl. Zavisno od situacije uz zahtijev se može predložiti : -da se naredba za pretresanje izvrši u bilo koje vrijeme zato što špostoji osnovana sumnja da pretresanje neće moći biti izvršeno u vremenskom periodu od 6do 21sat.tragovi ili predmeti koji se traže naći na označenom ili opisanom mjestu ili kod određene osobe -zahtjev da sud izda naredbu za pretres radi pronalaženja osoba ili oduzimanje predmeta.izvrši naredbu bez predhodne predaje naredbe ako postoji osnovana sumnja da se traženi predmeti mogu lako i brzo uništiti ako se odmah ne oduzmu .

odmah po uručenju naredbe tj.a o oduzimanju predmeta izdaje se potvrda koja se odmah uručuje osobi od koje su predmeti oduzeti.kojoj mjeri je upotrijebiti. Ukoliko pretresu prisustvuje zapisničar smatramo da se sa vođenjem zapisnika može otpočeti prije započinjanja pretresanja.Zapisnik treba da sadrži tačno .Također sila se može upotrebljavati i kod zaključanih sefova koje vlasnik ne želi da otvori ili kod slučajeva kada je predmet potrage sakriven ispod parketa isl.U zapisnik unose tačno opisani predmeti i isprave koji su u vezi sa svrhom pretresa.može ući u stan ili druge prostorije bez naredbe ili bez svjedoka i po potrebi izvrši pretres .Naredba se može izvršiti bilo kojeg dana u sedmici u terminu od 6do 21h.ako neko zove u pomoć. Osnovi za pretresanje bez sudske naredbe navedeni su u ZKP-u primjenjeni na postupanje u otkrivanju .saopćavanja razloga pretresanja. -kada bi to slučajevi bili kada stanar želi ulazak osl.ali mora se voditi računa da učinjena šteta bude minimalna Pretresanje bez naredbe suda-u tačno određenim situacijam osl.djela koji je zatečen na djelu ili radi sigurnosti ljudi ili ako se u stanu nalazi osoba koju je potrebno uhapsiti.ako je potrebno uhvatiti počinitelja k. u njegov stan i druge prostorije radi vršenja pretresa iz razloga kada sumnjaju da im sin posjeduje narkotike ili se bavi nedozvoljenim radnjama a ponekad i kada se sumnja na stanara da se bavi nedozvoljenim radnjama a ovaj dabi sprao ljagu sa sebe traži pretres stana -ukoliko neko iz stana zove u pomoć također osl.istraživanju i dokazivanju k.kada se radi o usmenoj naredbi koja se izdaje na licu mjesta.Sila se upotrebljava najčešće u slučajevima kada su vrata zaključana ili vlasnik stana ne želi da otvori vrata. Riječ je o slučajevima kada stanar tog stana želi .Izuzetno naredbom suda može se dati da se pretres može izvršiti u bilo koje dana ili noći samo ako imaju opravdani argumenti.djela narko kriminala npr.Također se unose u zapisnik svi predmeti i dokumenti koji su oduzeti.Zapisnik vodi zapisničar ali kada je u pitanju pretres stana ili osobe a zapisničar se nemože osigurati zapisnik mogu voditi i osobe koje poduzimaju radnju. može izvršiti pretres -i ako je potrebno izvršiti uhićenje lica a ako je ovaj zatečen u stanu Vrijeme pretresa-prem odredbama ZKP-a naredba za pretres mora se izvršiti najkasnije 15 dana od dana izdavanja i nakon toga se bez odlaganja mora vratiti sudu. Zapisnik o pretresanju-ZKP predviđa obavezno sastavljanje zapisnika o svakom pretresanju .

Uručenje naredbe o pretresu stana-tek nakon oredhodno obavljenih mjera i radnji rukovodilac pretresanja obavještava osumnjičenu osobu o svojoj funkciji i razlogu dolaska i predaje joj naredbu za pretresanje te se pristupa angažovanju svjedoka pretresanja.Ukoliko prilikom pretresa stana dođe do oštećenja stvari npr.osobine lica kod kojih se vrši pretres. -koji se prema krivičnom zakonu imaju oduzeti -koji mogu poslužiti pri utvrđivanju činjenica u krivičnom postupku Privremeno oduzimanje predmeta je radnja oduzimanja predmeta koji mjenjaju svog vlasnika i daju se sudu na čuvanje. PRIVREMENO ODUZIMANJE PREDMETA I IMOVINE-to je samostalna krivično procesna radnja dokazivanja i sastoji se u privremenom oduzimanju predmeta i to onih.prilikom lišenja slobode.prilikom racije. .prilikom uviđaja. Prema odredbama ZKP-a mogu se oduzeti tri vrste stvari a to su: -predmeti koji su upotrebljeni za činjenje krivičnog djela -predmeti koji su bili namjenjeni za učinjenje krivičnog djela -predmeti koji su nastali učinjenjem krivičnog djela Načini oduzimanja predmeta-oduzimanje predmeta može se izvršiti na načine i to:prilikom pretresa.te njegovo ime adresu stanovanja.dalje se evidentiraju osobe koje su učestvovale u pretresu. Pripreme za pretres-ovo je veoma važna radnja i potrebno je : -odrediti mjesto pretresa.slika.tv isl vlasnik može pokrenuti postupak da naplati štetu.kod koga je oduzet i kada. Mnogi kriminolozi ističu da je potrebno kod ove radnje da se sačini zapisnik o izuzetom predmetu jer se radi o radnji dokazivanja u kojem stoji opis predmeta .zatim se upisuju svi pronađeni predmeti i tragovi sa svojim opisom te u posebnu rubriku trebaju se potpisati svjedoci pretresa koji imaju pravo u posebnu rubriku primjedbi da upišu primjedbe koje su uočili u toku pretresa ali prije počinjanja pretresa biće zamoljeni od lica koja vrše pretres da prate tok pretresa.vrijeme početka i završetka pretresa te .vrijeme pretresa. Zapisnik o privremenom oduzimanju predmeta-u odredbama ZKP-a propisano je da će se pri oduzimanju predmeta naznačiti gdje su pronađeni i opisat će se te će se na kraju izdati potvrda vlasniku o oduzetom predmetu.broj lične karte svjedoka .broj lične karte.korisnik stana ili njegov zastupnik .ime lica koje je vodilo zapisnik.pravilan izbor i broj službenika i potrebnu opremu za pretres.

način njenog provođenja.Propisivanje ovih pravila u skladu je sa Evropskom konvenciom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. ZKP-om propisani su uvjeti za njihovo korištenje. .Tužitelj mora navesti koju posebnu istražnu radnju zahtjeva. Ukoliko sudija za predhodni postupak uvaži prijedlog tužitelja izdat će pismenu naredbu koja sadrži sve elemente .slobodu i tajnost dopisivanja i drugih oblika komunikacija. Izuzetno u hitnim slučajevima sudija može izdati naredbu i usmeno nakon obrazloženja prijedloga tužioca.Tužitelj u svom prijedlogu mora navesti podatke o osobi zbog koje se zahtjeva sprovođenje posebne istražne radnje i osnove sumnje iz kojih se vidi da je ta osoba sama ili sa drugim osobama učestvovala ili učestvuje u učinjenju konkretnog krivičnog djela.U tom slučaju posebna istražna radnja se sprovodi nakon dobijanja usmene sudske naredbe s tim da pismena naredba mora biti dostavljena najkasnije 24 sata od izdavanja usmene naredbe.POSEBNE ISTRAŽNE RADNJE Posene istražne radnje su takvog karaktera da se njima značajno poseže u ustavom zaštićeno ljudsko pravo i slobode ali i u privatnost porodičnog života. Pravni uvjeti za primjenu posebnih istražnih radnji-za određivanje posebnih istražnih radnji predviđeni su uvjeti i to: -postojanje osnova sumnje da je neka osoba sama ili sa drugim osobama učestvovala ili učestvuje u učinjenju tačno određenih krivičnih djela -da se dokazi o kriminalnoj djelatnosti nemogu pribaviti na drugi način ili bi njihovo prikupljanje bilo povezano sa nesrazmjernim teškoćama Nadležnost za određivanje posebnih istražnih radnji-posebne istražne radnje se provode na osnovu pismene ili usmene naredbe sudije za predhodni posupak.Ukoliko je riječ o osobi koja nije počinitelj k.odnosno podatke kao i prijedlog tužitelja te tačno vrijeme trajanja određene posebne istražne radnje.u konkretnom slučaju nemogu prikupiti na drugi način ili bi njihovo prikupljanje naišlo na velike teškoće.Nadalje tužitelj mora navesti razloge i ostale bitne okolnosti koje opravdavaju određivanje jedne ili više posebnih istražnih radnji . Iz tih okolnosti i razloga sudija treba steći uvjerenje da se dokazi .djela onda tužitelj mora navesti osnove sumnje iz kojih se vidi da određena osoba prenosi učinitelju ili od učinitelja informacije o određenom k.djelu ili mu stavlja na raspolaganje svoje sredstvo komunikacije.te obim i vrijeme trajanja.postupak primjene i njihovo vrijeme trajanja.Međutim da bi sudija mogao izdati naredbu potreban je obrazloženi prijedlog tužitelja.

3-nadzor i tehničko snimanje prostorija-ova radnja sastoji se u tajnom snimanju prostorija upotrebom odgovarajućih sredstava.Ovim praćenjem moguće je otkriti i snimiti tajno skrovište .a kod nas CIPS gdje stoje podaci o svim građanima koji su pohranjeni u jednu bazu podataka.motornim vozilom isl.Uz taj izvještaj tužitelju moraju se predati i sve informacije i podaci i predmeti koji su pribavljeni poduzetom radnjom.Ova radnja duboko zadire u privatnost porodice osumnjičenog.Ova radnja može da vrši najviše mjesec dana i tužilac opravdano može da je produžava po mjesec ali ne više od šest mjeseci.ZKP također propisuje dužnost tužitelja da dostavi pismeni izvještaj o provedenoj istražnoj radnji sudiji za predhodni postupak koji je izdao naredbu u konkretnom slučaju. Ovaj izvještaj trebao bi da sadrži: -vremenski početak i završetak posebne istražne radnje -broj i opis poslova osl.koje su radnju provele -vrstu i broj tehničkih sredstava koja su promjenjena -broj i identitet osoba obuhvaćene radnjom -krivično djelo čije je eventualno učinjenje sprečeno upotrebom radnje -kraća procjena o tome u kojoj je mjeri primjena konkretne radnje doprinjela njenom cilju opisanom u naredbi suda ili taj cilj nije ostvaren Novi ZKPBiH prvi put uvodi posebne istražne radnje koje su tajnog karaktera u koje spadaju: 1-nadzor i tehničko snimanje telekomunikacija-ove posebne istražne radnje sastoje se u tajnom nadzoru ili snimanju razgovora koji se vode sredstvima komunikacije na daljinu. 4-tajno praćenje i tehničko snimanje osoba i predmeta-ova radnja se sprovodi u cilju tajnog prikupljanja podataka o osumnjičenom.Ova radnja može se izvoditi na dva načina i to -osmatranjem sa predhodno odabranog mjesta sa kojeg se snima i osmatra -tajnim praćenjem i snimanjem koje se može obavljati pješice. 2-pristup kompijuterskim sistemima i kompijutersko sravnavanje podataka-to podrazumjeva pristup centralnoj bazi podataka .Korištenje dokaza pribavljenim posebnim istražnim radnjama-policiski organ koji je okočao poslove provođenja posebnih istražnih radnji dužan e odmah sačiniti izvještaj o tome i predati ga tužitelju.Tehnički gledano radnja može da se izvede na dva načina i to ulaskom u prostoriju i postavljanjem kamera na odgovarajuća mjesta i snimanjem iz vana sa odabrane lokacije.Ova radnja može trajati najduže do mjesec danaali iz posebno važnih razloga može na obrazloženi prijedlog tužitelja da se produži još jedan mjesec.

Istovremeno policija ne reagira tj..Ova podjela je isključivo teoretskog karaktera dok je u u praksi to jedinstvena cjelina koja ima svoj tok sadržaja.To je radnja kada policiski službenik ili informator kupuje drogu ili daje mito sa označenim novčanicama a cilj je da se te osobe koje uzmu obilježen novac da im se dokaže da se one bave tim poslom 7-nadziranje prevoza i isporuka predmeta krivičnog djela-ove radnje se u kriminalističkoj teoriji nazivaju .pri čijem obavljanju čulnim opažanjem i izučavanjem materijalnih objekta .uviđaj.vrši fiksiranje cjelokupne situacije .neposredno ispitivanje i proučavanje materijalnih objekata kao predmeta uviđaja 3. 6-simularni otkup i simularno davanje otkupnine-simularni otkup je važan kao i narko kriminal .propuštanje. 5-prikriveni istražitelj i informant-prikriveni istražitelj je policiski službenik posebno pripremljen sa promjenom identiteta koji je uspio da uđe u kriminalnu organizaciju i koji prikuplja podatke o toj organizaciji i na određen način ih dostavlja policiji.stvaranje verzija Po Vodineliću . transporta droge .Ove vradnje mogu se provoditi najviše jedan mjesec a akompostoji potreba najviše tri mjeseca.Za jedne je to rad na mjestu krivičnog djela tj.kurire i mjesta transakcije. Postij uviđaj u užem i u širem smislu.posrednike i naručioce druge sa ciljem razbijanja lanca droge.. Infirmatori su građanska lica koja za policiju tajno prikupljaju podatke kriminalnog karaktera i tajni oh dostavljaju policiji.sredstva transporta.Ove istražitelje netreba dovoditi kao svjedoke.droge.Sastoji se u nadziranju prevoza tj.je procesno regulisan sistem kriminalističkotehničkih i tehničkih radnji .istovremenost kriminalističko-procesnog sadržaja rada 4. neposredno opažanje uviđajnog organa na mjestu krivičnog djela te poslovi izvan mjesta krivičnog djela ali te radnje su od uviđaja neodvojive.čulno opažanje subjekata uviđajauz istovremenost misaonih logičkih operacija kao jedinstva čulnog i racionalnog 2. Vodinelić smatra da uviđaj mora da sadrži 4 elementa i to: 1.ne poduzima nikakve radnje prema osobama koje vrše prevoz droge sa ciljem da odrede maršutu kretanja transporta te proizvođače. UVIĐAJ U praksi ne postoji jedinstvena definicija uviđaja jer ako se zna da je to jedna kompleksna radnja dokazivanja sa veoma složenim kriminalističkim sadržajem...uz pomoć verzija koje se planiraju i provjeravaju paralelno sa hodom uviđaja ..

oštećenog i drugih osoba -korištenjem personalnih izvora informacija .Uviđaj je krivično procesna dokazna radnja koja se provodi po kriminalističkoj metodologiji . 3. Kao odlike uviđaja ističu se :blagovremenost.objektivnost i potpunost. O karakteristikama uviđaja u velikoj mjeri može poslužiti mišljenje Dimitrijevića prema kojem .istraživanje stvarnh dokaznih informacija i drugih raspoloživih informacija radi dobivanja saznanja o načinu učinjenja krivičnog djela.identifikacija učinitelja i žrtve ako su nepoznati i osiguranje njihove dostupnosti. -Potpunost se ostvaruje obuhvatanjem svih činjenica koje imaju dokaznu vrijednost Zadaci uviđaja-postoje tri zadatka uviđaja i to: 1. -Blagovremenost govori da se uviđaj mora u trenutku kada je nastala potreba za njim tj kada postoji najveća vjerovatnoća njegove efikasnosti i korisnosti.Prema ZKP-u uviđaj je svrstan u dokazne radnje .ako su poznati.a ima i istražnu funkciju. U pojedinim slučajevima blagovremenost može da preraste u hitnost -Objektivnost je izražena u svestranosti.na licu mjesta kao materijalno idealnog sistema (stanja.svojstva)u njegovom nepromjenjenom orginalnom obliku radi razjašnjavanja strukture krivičnog događaja. 2. Karakteristike uviđaja-prema odredbama ZKP-a uvđaj se poduzima kada je za utvđivanje neke važne činjenice u postupku potrebno neposredno opažanje.. Navedeni zadaci uviđaja po pravilu postižu se: -pregledom mjesta događaja u užem i širem smislu u cjelini -pregledom objekata napada i ostalih objekata na mjestu događaja za koje se predpostavlja da su u vezi sa učinjenim krivičnim djelom -pregledom tragova u vezi sa krivičnim djelom -pregledom sumnjivih osoba.uviđaj..pronalaženje. ispitivanje i fiksiranje činjenica vrši bez ikakvih predubjeđenja.počiva na određenim odlikama koje mu daju punu dokaznu vrijednost.prikupljanje i osiguravanje stvarnih dokaznih informacija u vidu objektivnog nalaza.potpunosti i realnosti uviđaja Ovo se postiže tako što se sve verzije ispituju ravnopravno i što se opažanje.

sačiniti skicu ili prikupiti druge podatke. Riječ je o osobama koje raspolažu posebnim stručnim znanjem koja mogu pomoći uviđajnom organu u efikasnom vršenju uviđaja. Zadatak uviđaje prvenstveno je da odgovori na pitanje radi ili se o krivičnom djelu ili ne i gdje je kivičn djelo učinjen.djela također je zadatak uviđaja te način i sredstva učunjenja a sve teodgovore daju zlatna pitanja kriminalistike.čime.U današnje vrijeme organiziranog kriminala uviđaj je kompleksna radnja dokazivanja koju uspješno mogu izvršiti samo kadrovsko dobro osposobljen i tehnički opremljen uviđajni tim.opisu tragova. koja su specijalisti u svojim poslovima dok su npr doktori.u situacijama gdje vršenje uviđaja ne trpi odlaganje.kad.Svaki uviđaj trebao bi se planirati i vršiti na osnovu zlatnih pitanja kriminalistike:šta kad.s kim.učinjenog ubojstva leš prebačen u vodu( ili na neko drugo mjesto)a voda ga izbacila na neko mjesto na tim mjestu nemogu se naći nikakvi tragovi.ili drugi inžinjeri . Pojam i vrste stručnih osoba-u krivičnom postupku pojtoje stručne osobe u širem i u užem smislu.U ove kategorije mogu se ubrojato osl.zašto i ko.djela.Tužitelj nemože vladati svim vještinama koje su potrebne za prilikom vršenja uviđaja.Stoga je ZKP predvidio da će stručne osobe pomoći u pronalaženju. Prema Miloševiću pod stručnim osobom u krivičnom postupku u najširem smislu podrazumjeva svaku osobu koja doprinosi razjašnjenju krivične stvari primjenom vlastitog znanja iz bilo koje oblasti pod uvjetom da je to znanje veće od laičkog znanja. Ukoliko bi se uvijek polazilo od predpostavke da je mjesto radnje činjenje isključivoondje gdje je prijavljeno onda bi mnoga krivična djela ostala nerasvjetljena. Ako je npr.nakon obavještenja tužitelja o događaju. Stručne osobe-ZKP-om je predviđeno da uviđaj vrše stručne osobe kriminalističko-tehničke ili druge struke koja će pomoći u pronalaženju .gdje. Uviđaj može vršiti i ovlaštena službena osoba.kako.Naravno samo kada je riječ o hitnosti tj. Utvrđivanje načina učinjenja k.osiguranju ili opisivanju tragova te izvršiti potrebna mjerenja i snimanja.Ako se uviđajni organ ne zapita gdje je dijelo učinjeno onda postoji mogućnost pogrešnog zaključka o bitnim pitanjima. Uviđajni organi-odredbama ZKP-a o uvđaju nije izričito propisano ali jasno je da uviđaj vrši nadležni tužitelj uz pomoć stručnih osoba kriminalističke ili druge struke.pravljenju skica i snimanju pomoći u rješavanju k.

snijeg.slobodnih strijelaca.načelo metodičnosti i dosljednosti kod provođenja uviđaja-ovo je načelo posebnog tipa i konkretno se odnosi na uviđaj .racije.Razloga ima mnogo ali u osnovi je da se na mjestu učinjenog djela zatekne baš onako stanje kako je bilo neposredno po izvršenju krivičnog djela. Potrebu za vještačenjem prilikom uviđaja treba poistivjetiti sa hitnosti postupanja.učinitelja. Uviđaj i vještaci-ZKP-om je predviđeno da na uviđaj može da se pozove vještak ako bi njegovo prisustvo bilo od koristi za davanje nalaza i mišljenja.Planiraju se konkretne policiske akcije.Do promjena na tragovima i na predmetima može doći usljed raznih djelovanja kao što su vremenske prilike.žrtvu ili očevice.kiša.a one koji su bili neizbježni po mogućnosti ukljnja ili uništava. Sam učinjtelj nastoji da se udalji što prije sa mjesta k. Vremenski faktor je ovdje veoma značajan.zasjede isl.Kada dežurni operativni zaprimi prijavu da se desili k. U procesnoj i kriminalističkoj teoriji postoji saglasnost oko hitnosti oko postupanja oko uviđaja.i da se nezna šta ko radi. 2.djela i tako izbjeći uhićenje ali i zakašnjela pomoć žrtvi može imati katastrofalne posljedice.načelo planiranja i metodičnosti postupka-ovo načelo podrazumjeva da se nijedna radnja netreba poduzimati neplanski i neorganizovano. Uviđaj kao hitna radnja dokazivanja-postoje odredbe kojima je regulisano da uviđaj mogu vršiti i ovlaštena službena lica i to pod određenim uvjetima.Ovdje se vodi računa o sastavu uviđajnig tima što znači da tim bude ekipa i da se zna da svak radi svoj posao tako da nema .Na licu mjesta mogu se naći tragovi i predmeti koji ukazuju na krivični događaj. Isto je i sa predmetima krivičnog djela.Prije svega učinitelj k.tromjesečni.magla te svjesnim ili nesvjesnim činjenjem ljudi.Planiraju se mjesečni.djela bilo da je profesionalac ili specijalista nastoji ostaviti što manje tragova na licu mjesta .Postoje planovi rada od okvirnih pa do konkretnih.djelo on tu informaciju provjerava preko najbliže policiske stanice i ako je prijava tačna nalaže se osiguranje lica mjesta i o tome se odmah obavještava dežurni tužilac. šestomjesečni i godišnji planovi. Načela kriminalistike u vezi sa uviđajem-za vršenje uviđaja postoje kiminalistička načela i to: 1. ...specijalisti u svojim poslovima i u saradnji sa osl mogu pomoću u razrješenju krivičnih djela.To znači da se vještačenje kasnije nebi moglo obaviti ili bi njegovo obavljanje moguće uz velike teškoće ali i veliku neizvjesnost rezultata.

šumovima i zvukovima koji dolaze od strane anonimnog prijavitelja.Ukoliko se prijavljivanje vrši telefonom postupak dežurnog operativnog mora biti isti ukoliko je to moguće.Prvo treba identifikovati prijavitelja.Prilikom anonimne prijave operativni mora voditi računa o boji glasa. . Ovo načelo treba da inspiriše i tužitelja i kriminalistu da svojim postupcima pozitivno okončaju slučaj.3.specifičnim izrazima.načelo tačnosti u toku uviđaja-tačnost podrazumjeva precizan stručni rad od svih učesnika u uviđaju 4.Jedan od razloga telefonskog prijavljivanja i neotkrivanja identiteta prijavitelja može biti i lažna prijava.Dežurni će prvo identifikovati prijavitelja a potom zapisnički konstatovati njegovu njegovu prijavu.načelo temeljitosti i upornosti-ovo načelo govori da prilikom uviđaja potrebno je uložiti puno znanja i napota da bo se pronašli i obradili tragovi.Kriminalistička praksa pokazuje da postupak prijavljivanja može biti neposredni kontakt prijavitelja i operativnog dežurnog ili preko telefona.Poželjan je neposredni kontakt ali to zavisi od prijavitelja.Dežurni operativni će i u ovakvoj prijavi sastaviti zapisnik o krivičnoj prijavi putem telefono.Ako niša rugo dežurni operativni mora biti snadbjeven telefonom sa displejom koji mu daje podatke o broju prijavitelja a ako se radi o telefonskoj govornici operativni treba zapisati broj telefona govornice.Podnošenje krivične prijave neposrednim putem podrazumjeva kontakt prijavioca i operativnog dežurnog koji o tome sačinjava zapisnik .Mada to uvijek nije moguće ukoliko se on ne želi predstaviti.Nakon slobodnog izlaganja dežurni će po potrebi postaviti dodatna pitanja kako bi dobio informacije o svim elementima događaja koji se prijavljuje koji su prijavitelju u prvu ruku nebitni . POSTUPAK SLUŽBE operativnog dežurstva po saznanju za krivični događaj-operativno dežurstvo predstavlja žilu kucavicu svakog policiskog organa i postupak dežurnog operativnog predstavlja jedan od važnijih poslova vezanih za efikasnost uviđaja. Međutim može se raditi i o strahu od eventualne osvete od učinitelja krivičnog djela ukoliko sazna da ga je prijavio. Zaprimanje krivične prijave-prijavljivanje krivičnog djela ili događaja vrši se najčešće od strane oštećenog ili očevica a ponekad i od lica koje je posredno saznala za određeni događaj.

Ukoliko je prijava stvarna policajac ili više njih istovremeno pristupaju osiguranju lica mjesta kako bi se osigurali uvjeti za vršenje uviđaja.također putem sredstava veze naređuje policajcu ili patroli na reonu u kojem je pijavljen krivični događaj da se se odmah provjeri istinitost prijave.Ako je riječ o hitnosti onda će osl.ukoliko su zatečeni -djelimični pretres osumnjičeenih. Obavještavanje ovlaštene službene osobe i stručne osobe-ako je prijavljeno krivično djelo i ako se utvrdi da ono stvarno postoji u skladu sa pravilima kriminalistike dežurni operativni će odmah obavjestiti nadležnu ovlaštenu osobu i stručnu osobu da postoji događaj zbog kojeg je potrebno izvršiti uviđaj.ukoliko su zatečeni . Obavještenje nadležnog tužitelja-u zavisnosti na koje krivično dijelo asocira konkretni događaj proizilaze i dalje obaveze osl.Sa obzirom na hitnost operativni dežurni u nadležnoj policiskoj stanici .pružanje prve pomoći i zvati hitnu -pravilno lociranje obima mjesta događaja i njegovo blokiranje -zadržavanje učesnika događaja. Osiguranje mjesta krivičnog događaja-mjesto krivičnog događaja najvažniji je izvor relevantnih informacija.Ukoliko se ovaj posao ne uradi kako treba .Osiguranje mjesta krivičnog događaja započinje momentom izlaska osl.bez obzira na vrstu i težinu krivočnog djela odmah obavjestiti nadležnig tužitelja i u svojstvu uviđajnog organa izvršiti uviđaj.U takvim slučajevima osl.Time bi posao dežurnog operativnog bio okončan.Putem sredstava veze kontaktirat će nadležnu policisku stanicu koja je dužna izvršiti takvu provjeru.Povratna informacija odmah se upućuje operativnom dežurnom koji je tražio provjeru.Ako je prijava lažna nadležni operativni dežurni će se također izvjestiti kako bi se utvrdio razlog lažnog prijavljivanja.Provjera krivične prijave-operativni dežurni će odmah nakon prijema prijave u skladu sa načelima brzine i saradnje putem mjesne policiske stanice izvršiti provjere.je obavezno uviđaj izvršiti uz pomoć stručne osobe kriminalističke struke. na to mjesto.uviđajni organi će jedva ili nikako ispraviti određene propuste i na kraju to će uticati na sami uviđaj.s obzirom da tokom učinjenja krivičnog dijela ostaju tragovi bilo da su vidljivi ili nevidljivi.Iz ovog prizilazi da osobe koje osiguravaju mjesto krivičnog djela moraju poznavati vrste tragova te ih zaštititi. Osiguranje mjesta krivičnog događaja obuhvata niz kriminalističkih radnji i to: -zbrinjavanje povrijeđenih ukoliko ih ima.

Nakon prikupljanja ovih informacija donosi se odluka trebali ili ne vršiti uviđaj.fiksira i osigurava pojedine objekte uviđaja u vidu tragova i predmeta .uzima ih u ruke(u rukavicama) detaljno ispituje. To praktično znači da tužitelj ili osl.otkriva.Ukoliko je potrebno izvršiti ponovo neke radnje onda će se one izvršiti u ovoj fazi npr jesuli uzeti svi tragovi .opisuju se i obilježavaju brojevima pronađeni tregovi ili predmeti koji se dovode u vezu s učinjenim djelom.pomjera ih.vrše se potrebna mjerenja bez da se išta dodiruje ili pomjera.ukoliko uviđajni organi utvrde da postoje tragovi koji ukazuju na postojanje krivičnog djela onda će se uviđaj izvršiti a ako utvrde da nepostoje tragovi koji ukazuju na postojanje krivičnog djela onde neće všiti uviđaj) -identifikacisko-statička faza uviđaja (u ovoj fazi se vrši pregled mjesta događaja i šire okoline. -kontrolna faza uviđaja(u kontrolnoj fazi uviđaja sagledava se dotadašnji tok uviđaja.Radi orjentacije najbolje je uraditi misaonu rekonstrukciju događaja i onda krenuti sa uviđajek koji mora biti temeljit.djela i to: -informativno-orjentacisko-organizacijska faza (u ovoj fazi uviđajni organi i stručne osobe informišu se o stanju na mjestu događaja vlastitim opažanjem i na osnovu izjava koje zateknu npr.svjedoke.fotografiše se zatečeno stanje.regulisati saobraćaj -ukoliko prijeti opasnost od požara ili eksplozije zvati KDZ -zabilježiti zatečeno stanje u cilju izvještavanja uviđajnog organa Faze uviđaja na mjestu krivičnog događaja-postoje faze provođenja uviđaja na mjestu k.Dabi se ovo uradilo potrebno je po predhodnom planu rada detaljno osmotriti mjesto događaja kako se nebi desilo da se ne opazi nešto što je očigledno. -dinamična faza uviđaja(u ovoj fazi uviđajni organ traži.izdvaja. razgleda.očevidce. .-po potrebi pokrenuti potjeru za osumnjičenim -zadržati svjedike.proučava raspored tragova i predmeta i njihov međusobni odnos tako da stvara jednu sliku o događaju.pravi kratka analiza urađenog i eventualno donosi odluka o poduzimanju još nekih radnji i mjera.trebali pomoć vještaka isl).identifikovati ih i kraće informativno ispitati -odstranjivanje znatiželjnika -zabrana pristupa svim nepozvanim osobama na mjesto događaja -zaštititi tragove od uništenja ili oštećenja -ako je riječ o saobraćaju .policajce koji su tu.proučava. odmah po izlasku na mjesto krivičnog događaja stupaju u kontakt sa rukovodiocem ekipe koji vrši osoguranje mjesta u cilju informisanja.

leš isl).krivični događaj povodom kojeg se vrši uviđaj(požar. -završni dio zapisnika:sadrži tačno vrijeme kada je završen te potpis uviđajnog organa. -opisni dio zapisnika o uviđaju-sadrži prikaz faktički utvrđenog činjeničnog stanja na mjestu krivičnog događaja tj.ime krim tehničara koji učestvuje kao stručna osoba.potpis zapisničara i eventualne primjedbe učesnika u uviđaju.-zapisnik o uviđaju(sadržaj zapisnika o uviđaju treba da da bude vjerna slika mjesta događaja tj.djela osigurao ili ne ako jeste inda ima policajca.opisnog i završnog djela uviđaja.opisna fotografija stanja utvrđenog neposrednim opažanjem i poduzimanjem drugir radnji od strane uviđajnih organa i drugih učesnika u uviđaju. -uvodnog dijela uviđaja koji treba sadržati:naziv organa koji vrši uviđaj.jesuli pijani.imena i zvanja drugih stručnih osoba koja su učestvovala u uviđaju.precizno navesti vrijeme početka i završetka uviđaja.gdje su bili -tačno mjesto učinjenja i položaj učinitelja -sva mjesta oakle se moglo vidjeti ili čuti činjenje djela -dali je na mjestu događaja ostala kakva stvar od učinitelja -veličina nanesene štete -put kojim se učinitelj udaljio sa mjesta učinjenja -trebali vršiti nadzor mjesta učinjenja u vrijeme vršenja uviđaja -ukoliko su za vrijeme uviđaja uhapšene neke osobe treba nad njima izvršiti uviđaj tj.djela Dali je mjesto k.precizne podatke mjesta k.drogirani isl -hoće li se određenoj osobi dozvoliti prisustvo uviđaju da se vidi njihovo raspoloženje . Vodentić prezentira da u fazi uviđaja postoji 20 pitanja na koje je potrebno odgovoriti i to: -kojim putem je počinitelj šao na mjesto događaja -kuda se sve učinitelj kretao po mjestu događaja -vrijeme bavljenja učinitelja na mjestu događaja -koje je vrijeme učinjenog djela -kakve su atmosferske prilike -koja su sredstva i način učinjenja -broj ljudi koji su u vrijeme učinjenja bili na mjestu događaja.ime zapisničara. zatečeno stanje. Zapisnik o uviđaju sastoji se od :uvodnog .

potrebno je osigurati materijal za sačinjavanje zapisnika.skice. Najvažniji ciljevi rekonstrukcije su: -provjeravanje izvedenih dokaza ili utvrđivanje činjenica -da se nadoknadi propust koji je učinjen prilikom vršenja uviđaja -da se utvrdi način učinjenja k.organ koji vodi postupak može odrediti rekonstrukciju događaja koja se vrši tako što se ponavljaju radnje ili situacije u uvjetima pod kojima se prema izvedenim dokazima događaj odigrao.tužitelj isl -određivanje osoba koje će učestvovati u rekonstrukciji a u rekonstrukciji mogu učestvovat ili osumnjičeni ili oštećeni ili optuženi ili svjedoci -isplanirati obim i sredstva rekonstrukcije npr dali će biti potpuna ili djelimična trkonstrukcija i obezbjediti sredstva koja će biti u rekonstrukciji tj ona sredstva koja su bila sredstva činjenja -treba uraditi metod provođenja rekonstrukcije i način fiksiranja npr. Po Krivokapiću za rekonstrukciju potrebne su sledeće faze i to: -određivanje mjesta i vrijeme rekonstrukcije.čuti) -da se provjeri nalaz i mišljenje vještaka Provođenje rekonstrukcije uviđaja-prilikom rekonstrukcije potrebno je izvršiti predhodne pripreme i sve isplanirati.ako se to nije moglo utvrditi uviđajem -da se potvrdi odbrana osumnjičenog ili da se rovjeri tačnost njegova priznanja -da se provjeri tačnost iskaza oštećenog ili svjedoka(jesuli mogli vidjeti.REKONSTRUKCIJA UVIĐAJA-prema odredbama ZKP-a radi provjere izvedenih ili utvrđivanja činjenica koje su od značaja za razjašnjenje stvari .foto i filmsku tehniku.magnetofon i druga sredstva zavisno od slučaja.Ono što je veoma važno naglasiti za rekonstrukciju jeste da se ona uvijek izvodi u vještački stvorenim uslovima na mjestu krivičnog djela.djela. .Mjesto rekonstrukcije je mjesto samog krivoičnog dijela a vremenski uslovi moraju biti otprilike ist kao u vrijeme činjenja djela -odrediti lica koja će vršiti rekonstrukciju npr krim tehničar.

Na primjer prema Dimitrijeviću vještačenje kao dokazna radnja je stručna radnja vještaka koja se obavlja prema pravilim a i u skladu sa odredbama zakona o krivičnom postupku.već je to moguće samo u laboratoriji a vještačenja droga upravo su takva. Na mjestu događaja nemogu se obaviti složena vještečenja. Određivanje vještačenja-vještačenje se kože odrediti kako u pred krivičnom tako i u krivičnom postupku.To proizilazi iz procesnih odredbi prema kojima je ovlaštena službena osoba nakon obavještavanja tužitelja dužna izvršiti uviđaj i odrediti potrebna vještačenja osim ako nije riječ o obdukciji ili ekshumaciji leša.To se najčešće vrši pretresom a moguće je i uviđajem.Prem zakonskim odredbama ovlaštena osoba može odrediti i takva vještačenja. Praksa koja se provodi kod nas kazuje nam da se vještačenje nepoznatih materija za koje se sumnja da su droge uvijek povjeravaju državnom organu ili stručnoj ustanovi. Vještačenje u predkrivičnom postupku može se odrediti kada se radi o hitnoj radnji dokazivanja.U kladu sa procedurom pronađena materija se upućuje odjelu istražne ili laboratoriske kriminalističke tehnike .vještine i metode na činjenice koje predstavljaju predmet vještačenja.a za to utvrđivanje potrebno je stručno znanje sa kojim ne raspolaže organ koji vodi postupak.kao osobe koja raspolaže posebnim naučnim i stručnim znanjem i umjećem primjenjuju naučna i stručna znanja . Po ZKP-u vještačenje je procesna radnja u okviru koje se od strane vještaka . Po Krivokapiću vještačenje je primjena naučnih i tehničkih postupaka i metoda za utvrđivanje neke važne činjenice koja je od značaja za rješavanje pojedinih pitanja u krivičnim postupku .VJEŠTAČENJE-je radnja dokazivanja Pojam vještačenja-vještačenje je radnja dokazivanja i neki kriminolozi daju svije definicije vještačenja.Prije svega to se odnosi na slučajeve kada je prilikom vršenja uviđaja na mjestu događaja ili pretresanjem pronađena nepoznata materija za koju se sumnja da je kontrolisana droga. Da bi uopšte došlo do vještačenja potrebno je pronaći i pravovremeno oduzeti nepoznatu materiju za koju se smatra da je droga.a tada je određuje ovlaštena službena osoba.na temelju koje vještak izrađuje i daje svoje stručno mišljenje i stručni nalaz o važnim činjenicama čije mu je utvrđivanje i rasvjetljavanje povjereno od strane suda ili drugog nadležnog organa.

stvari i živa bića.Prilikom izbora vještaka mora se vodit računa i to:koja je specijalnost vještaka.Sam izbor vještaka je jedno od centralnih pitanja vještačenja.gdje i kod koga je materija pronađena.razgledanje predmeta.karakteristike poslova koje obavlja vještak.ali se bez obzira može se prihvatiti mišljenje Vasiljevića prema kojem postupak vještačenja ima tri faze i to:uvodnu.Kada je u pitanju narko kriminal onda se pojavljuju materije i supstance za proizvodnju droge Postupak vještačenja-postupak vještačenja zavisi od vrste vještačenja.raspolaže li vještak osobinom mirnog i zrelog rasuđivanja i iskustvo vještaka. Kada primi zahtijev za vještačenje ndležna ovlaštena osoba organa unutrašnjih poslova određuje jednog ili vše vještaka koji će provesti vještačenje. -uvodna faza u njoj se rešavaju određena procesna pitanja i vrši priprema za operativni rad npr.operativnu i zaključnu. -zaključna faza u njoj vještak daje svoje mišljenje .suda ili ovlaštenih službenih lica prema vještaku i to ovi su dužni da: -upoznaju vještaka o zakonskim odredbama vještačenja -vještaku su dužni predočiti predmet vještačenja -vještaku omogućiti uvid u krivične spise -vještaku predočiti dokaze sa kojima se raspolaže -omogućiti uvjete vještaku za izvođenje vještačenja Predmet vještačenja-predmet veštačenja su važne činjenice za čije utvrđivanje i ocjenu je potrebno pribaviti nalaz i mišljenje vještaka.količina i na koju se drogu sumnja. Dužnosti i prava vještaka-dužnost vještaka proizilazi iz odredaba ZKP-a kojom je propisano da soba koju tužitelj ili sud odredi za vještaka poslije vještačenja dužna je tužitelju ili sudu dostaviti svoj izvještaj koji sadrži: Dokaze koje je pregledala. Prava vještaka proizilaze iz odredaba ZKP-a i iz dužnosti tužitelja.Vještak će detaljno obrazložiti kako je došlo do određenog mišljenja.Uz zahtijev za vještačenje treba navesti kada.spisa isl.Te činjence mogu se odnositi na mjesto.pozvani vještak se upoznaje sa pravnim normama -operativna faza je rad vještaka po naredbi i zavisi od samog predmeta vještačenja npr.MUP-a.nalaze i mišljenje do kojeg je došla i sve druge podatke koje vještak smatra potrebnim za provedenu analizu.obavljene testove. Akoj je viještak uredno pozvan a na glavni pretres on se nije odazvao niti je opravdao voj izostanak sudija može da naredi njegovo prisilno dovođenje i može biti kažnjen kaznom do 5 000 km.

Nalaz i mišljenje vještaka čine njegov iskaz i moraju biti zasnovani na provjerenim činjenicama i izneseni precizno i jasno.obavljene testove.nalaz i mišljenje do kojeg je došao i sve druge podatke koje vještak smatra važnim. . Ocjena dokaza vještačenjem-prema odredbama ZKP-a vještak iznosi svoj nalaz i mišljenje na glavnom pretresu.U tom slučaju vještak će biti unakrsno ispitan.U uvodnom dijelu navode se podaci o organu koji je naredio vještačenje.Mada zakonom nije propisano izvještaj bi trebao da sadrži i podatke o vještaku.predmet vještačenja te uvjeti pod kojima je vještačenje obavljeno.Izvještaj o vještačenju-je izvjštaj vještaka koji se sastoji od uvodnog djela nalaza i mišljenja.metod koji je primjenio te iznosi zaključke do kojih je došao te kojim se pravilima nauke koristio.Vještak je dužan sudu ili tužitelju dostaviti svoj izvještaj koji sadrži :dokaze koje je pregledao.U nalazu vještak iznosi sve ono što je zapazio i otkio.Vještak će detaljno obrazložiti kako je došao do određenog mišljenja. U analizi se detaljno opisuje predmet vještačenja i to stanje u kakvom je konkretno predmet dostavljen na vještačenje.njegova specijalnost i stručnu spremu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->