Metode istraživanja

grč. riječ methodos - način ili put traženja

Znanstvena metoda

• je postupak koji se primjenjuje u • •
istraživanjima - sa svrhom tumačenja pojava ili svojstava: dolazimo do novih znanstvenih spoznaja svako znanstveno područje i znanstveno polje primjenjuje odre ene (slične) znanstvene metode pri istraživanju pojedinih problema unutar jednog područja i polja znanstvenik treba primjenjivati metodu koja omogućuje što objektivnije utvr ivanje znanstvenih činjenica

1

tehničkih i biotehničkih znanosti pretežito “eksperimentom” Eksperiment i Teorijska istraživanja • Eksperiment i prednosti: • možemo izvoditi onda kada sami planiramo • možemo ponavljati pod različitim uvjetima • • • koliko puta želimo različite čimbenike i uvjete možemo mijenjati u svakom planiranom eksperimentu Teorijska istraživanja: omogućuju poznavajući niz prethodno dobivenih rezultata (vlastitih i drugih istraživača) postaviti teorijske postavke 2 .odre eno je koje znanstvene činjenice treba odrediti do potvr ivanja znanstvenih činjenica dolazi se u području prirodnih.Znanstvena činjenica • smatramo onu činjenicu koja omogućava • • pristup rješenju odre enog znanstvenog problema kod odabranog “područja istraživanja” i preciziranog “cilja i svrhe rada” .

opis činjenice koja je prethodila onoj koju treba objasniti 3. potvr ivanje povezanosti izme u tih činjenica • Danas prihvaćeni i priznati zakoni prošli su kroz fazu hipoteze. neki od njih će možda biti i izmijenjeni nakon primjene novih metoda istraživanja. opis činjenice koju treba objasniti 2. koje će omogućiti otkrivanje novih činjenica 3 .Utvr ivanje činjenica • najvažnije za znanstveno istraživanje • mjerenjem ili kvantitativnim odre ivanjem • • mogu se činjenice odrediti precizno i objektivno kvalitativno odre ivanje je neprecizno i subjektivno prednost je mjerenja što se činjenice izražavaju brojkama ili drugim matematičkim simbolima. mogu se statistički obraditi Znanstveno objašnjenje činjenica • sadrži 3 osnovna elementa: 1.

hipoteza mora pružiti rješenje problema koji je predmet istraživanja 4. rješenje problema je svrha i cilj istraživanja” kad je to rješenje prikazano kao stav. hipotezu mora biti moguće provjeriti eksperimentom 4 .Znanstvena hipoteza • je pretpostavka kojom nastojimo objasniti • • • potvr ene činjenice pruža rješenje problema koji je bio svrha istraživanja “ako je neki problem povod za istraživanje. zovemo ga “hipoteza” • svrha postavljanja hipoteze je usmjeravanje istraživanja prema činjenicama Znanstvena hipoteza • osnovni uvjeti za postavljanje hipoteze: 1. mogućnost: je li hipoteza objašnjava ili ne objašnjava odre ene činjenice 3. hipoteza mora biti postavljena tako da su moguće dedukcije 2.

zakona i teorija o nasljednosti” Znanstvene teorije • od utvr ivanja i opisivanja činjenica. koji su logički me usobno povezani čitav znanstveni sustav koji čini “skup znanstvenih činjenica. Darwinova teorija evolucije npr. Einsteinova teorija relativiteta …. ruše ili zamjenjuju teorije i zakoni npr. • 5 .Znanstveni zakon • pretpostavka ili tvrdnja može postati znanstveni zakon.. stvaraju se znanstvene • • • Nijedna znanstvena teorija nije tako objektivna da potpuno prikazuje prirodne zakone • radi se stvarno o “objašnjenju činjenica s visokim stupnjem vjerojatnosti i o relativno točnom prikazivanju prirodnih zakona” po potrebi se znanstveni zakoni i teorije dopunjuju. ako relativno točno • • • objašnjava neki prirodni zakon “prirodni zakoni” su objektivni i opći te definiraju odnose me u pojavama u prirodi znanstvena teorija o nasljednosti . preko objašnjenja pojava.nastala na temelju niza pojedinačnih zakona.

Metode istraživanja • sva istraživanja nemaju isti zadatak: dokazati hipotezu. razviti teoriju…ili usporedba da se utvrdi razlika izme u kontrolnih i proučavanih uzoraka • induktivnodeduktivna metoda • empirijska • eksperimentalna Induktivno-deduktivna metoda • najčešće se koristi u znanstvenim istraživanjima .zove se i “znanstvena metoda” • metoda uključuje: sakupljanje činjenica eksperimentom stvaranje radne hipoteze koja objašnjava te činjenice zaključivanje na temelju rezultata eksperimenta (koje se može provjeriti) provjeravanje ili potvr ivanje odnosno dedukcija -zaključivanje pomoću novih eksperimenata • • • • 6 .

pri testiranju lijekova i utvr ivanja koji je djelotvorniji za pacijenta. testiranje djelovanja insekticida (bez fiziološkog i biokemijskog djelovanja) takva istraživanja se smatraju “preliminarnim eksperimentima” na njima se mogu graditi radne hipoteze i planirati nova istraživanja (da bi se te hipoteze potvrdile) 7 .Primjena znanstvene metode • ako se dedukcija potvrdi “hipoteza je prihvaćena” • Razvojni put primjene znanstvene metode: • činjenice intuicija indukcija radna hipoteza djelomična verifikacija eksperimentom indukcija nova hipoteza dedukcija verifikacija nova ili modificirana hipoteza dedukcija teorija verifikacija prihvaćeno načelo ili zakon Empirijska metoda • primjer je pristupanja istraživanju i izvo • • • enju eksperimenta “bez postavljanja hipoteze ili želje da se ona dokaže” koristi se u medicini: npr. npr.

kad nije moguće organizirati eksperiment.Eksperimentalna metoda • • razvoj znanosti u 20.st. utemeljen je na eksperimentima prihvaćeno je da se “sve što je moguće mora • • • dokazati eksperimentom” “eksperiment je osnovna znanstvena metoda istraživanja” vrijedi za sva znanstvena područja. u evoluciji. koje se oslanjaju na činjenice 8 . na temelju zapažanja i logike razra uju se hipoteze. povijesti itd. osim društvenog i humanističkog ima slučajeva npr..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful