Metode istraživanja

grč. riječ methodos - način ili put traženja

Znanstvena metoda

• je postupak koji se primjenjuje u • •
istraživanjima - sa svrhom tumačenja pojava ili svojstava: dolazimo do novih znanstvenih spoznaja svako znanstveno područje i znanstveno polje primjenjuje odre ene (slične) znanstvene metode pri istraživanju pojedinih problema unutar jednog područja i polja znanstvenik treba primjenjivati metodu koja omogućuje što objektivnije utvr ivanje znanstvenih činjenica

1

odre eno je koje znanstvene činjenice treba odrediti do potvr ivanja znanstvenih činjenica dolazi se u području prirodnih. tehničkih i biotehničkih znanosti pretežito “eksperimentom” Eksperiment i Teorijska istraživanja • Eksperiment i prednosti: • možemo izvoditi onda kada sami planiramo • možemo ponavljati pod različitim uvjetima • • • koliko puta želimo različite čimbenike i uvjete možemo mijenjati u svakom planiranom eksperimentu Teorijska istraživanja: omogućuju poznavajući niz prethodno dobivenih rezultata (vlastitih i drugih istraživača) postaviti teorijske postavke 2 .Znanstvena činjenica • smatramo onu činjenicu koja omogućava • • pristup rješenju odre enog znanstvenog problema kod odabranog “područja istraživanja” i preciziranog “cilja i svrhe rada” .

opis činjenice koja je prethodila onoj koju treba objasniti 3. neki od njih će možda biti i izmijenjeni nakon primjene novih metoda istraživanja. potvr ivanje povezanosti izme u tih činjenica • Danas prihvaćeni i priznati zakoni prošli su kroz fazu hipoteze.Utvr ivanje činjenica • najvažnije za znanstveno istraživanje • mjerenjem ili kvantitativnim odre ivanjem • • mogu se činjenice odrediti precizno i objektivno kvalitativno odre ivanje je neprecizno i subjektivno prednost je mjerenja što se činjenice izražavaju brojkama ili drugim matematičkim simbolima. opis činjenice koju treba objasniti 2. koje će omogućiti otkrivanje novih činjenica 3 . mogu se statistički obraditi Znanstveno objašnjenje činjenica • sadrži 3 osnovna elementa: 1.

mogućnost: je li hipoteza objašnjava ili ne objašnjava odre ene činjenice 3. hipoteza mora pružiti rješenje problema koji je predmet istraživanja 4. rješenje problema je svrha i cilj istraživanja” kad je to rješenje prikazano kao stav. zovemo ga “hipoteza” • svrha postavljanja hipoteze je usmjeravanje istraživanja prema činjenicama Znanstvena hipoteza • osnovni uvjeti za postavljanje hipoteze: 1. hipotezu mora biti moguće provjeriti eksperimentom 4 .Znanstvena hipoteza • je pretpostavka kojom nastojimo objasniti • • • potvr ene činjenice pruža rješenje problema koji je bio svrha istraživanja “ako je neki problem povod za istraživanje. hipoteza mora biti postavljena tako da su moguće dedukcije 2.

koji su logički me usobno povezani čitav znanstveni sustav koji čini “skup znanstvenih činjenica. Darwinova teorija evolucije npr. ruše ili zamjenjuju teorije i zakoni npr. stvaraju se znanstvene • • • Nijedna znanstvena teorija nije tako objektivna da potpuno prikazuje prirodne zakone • radi se stvarno o “objašnjenju činjenica s visokim stupnjem vjerojatnosti i o relativno točnom prikazivanju prirodnih zakona” po potrebi se znanstveni zakoni i teorije dopunjuju. Einsteinova teorija relativiteta ….nastala na temelju niza pojedinačnih zakona. • 5 .. ako relativno točno • • • objašnjava neki prirodni zakon “prirodni zakoni” su objektivni i opći te definiraju odnose me u pojavama u prirodi znanstvena teorija o nasljednosti . zakona i teorija o nasljednosti” Znanstvene teorije • od utvr ivanja i opisivanja činjenica.Znanstveni zakon • pretpostavka ili tvrdnja može postati znanstveni zakon. preko objašnjenja pojava.

zove se i “znanstvena metoda” • metoda uključuje: sakupljanje činjenica eksperimentom stvaranje radne hipoteze koja objašnjava te činjenice zaključivanje na temelju rezultata eksperimenta (koje se može provjeriti) provjeravanje ili potvr ivanje odnosno dedukcija -zaključivanje pomoću novih eksperimenata • • • • 6 .Metode istraživanja • sva istraživanja nemaju isti zadatak: dokazati hipotezu. razviti teoriju…ili usporedba da se utvrdi razlika izme u kontrolnih i proučavanih uzoraka • induktivnodeduktivna metoda • empirijska • eksperimentalna Induktivno-deduktivna metoda • najčešće se koristi u znanstvenim istraživanjima .

Primjena znanstvene metode • ako se dedukcija potvrdi “hipoteza je prihvaćena” • Razvojni put primjene znanstvene metode: • činjenice intuicija indukcija radna hipoteza djelomična verifikacija eksperimentom indukcija nova hipoteza dedukcija verifikacija nova ili modificirana hipoteza dedukcija teorija verifikacija prihvaćeno načelo ili zakon Empirijska metoda • primjer je pristupanja istraživanju i izvo • • • enju eksperimenta “bez postavljanja hipoteze ili želje da se ona dokaže” koristi se u medicini: npr. pri testiranju lijekova i utvr ivanja koji je djelotvorniji za pacijenta. testiranje djelovanja insekticida (bez fiziološkog i biokemijskog djelovanja) takva istraživanja se smatraju “preliminarnim eksperimentima” na njima se mogu graditi radne hipoteze i planirati nova istraživanja (da bi se te hipoteze potvrdile) 7 . npr.

u evoluciji..st. osim društvenog i humanističkog ima slučajeva npr. povijesti itd.Eksperimentalna metoda • • razvoj znanosti u 20. na temelju zapažanja i logike razra uju se hipoteze. kad nije moguće organizirati eksperiment. koje se oslanjaju na činjenice 8 . utemeljen je na eksperimentima prihvaćeno je da se “sve što je moguće mora • • • dokazati eksperimentom” “eksperiment je osnovna znanstvena metoda istraživanja” vrijedi za sva znanstvena područja.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful