P. 1
KRIVICNO_PROCESNO_PRAVO_-_SKRIPTA

KRIVICNO_PROCESNO_PRAVO_-_SKRIPTA

2.0

|Views: 3,268|Likes:
Published by Linda Jelic

More info:

Published by: Linda Jelic on Mar 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/02/2014

pdf

text

original

PORTAL ZA PRAVNIKE I STUDENTE PRAVA U BIH

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO
SKRIPTA

WWW.BH-PRAVNICI.COM INFO@BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COM
UVOD Pojam krivičnog postupka i krivičnog procesnog prava. Pravo izvršenja krivičnih sankcija – 3a Sa aspekta krivičnoprocesnih radnji, krivični postupak je skup normiranih radnji odreĎenih drţavnih organa i nekih lica, koje se izvode u konkretnom slučaju vjerovatnosti da je učinjeno krivično djelo, sa svrhom da se utvrdi da li je djelo učinjeno pa ako jeste da se prema učiniocu primijene krivične sankcije prema propisima materijalnog krivičnog prava. Sa aspekta krivičnopravnih odnosa, krivični postupak je sistem pravno normiranih društvenih odnosa (krivičnoprocesnih odnosa) izmeĎu odreĎenih drţavnih organa i pojedinih pripadnika društva. Ti odnosi nastaju, razvijaju se i prestaju usljed pravno normirane djelatnosti tih organa i drugih lica radi utvrĎivanja postojanja krivičnih djela i primjene krivičnih sankcija na učinioce. Sistem pravnih propisa kojim se ureĎuje (normira) forma radnji u krivičnom postupku, odnonso oblik krivičnoprocesnih odnosa u kojima se te radnje odvijaju naziva se kriviĉno procesno pravo. Pravo izvršenja krivičnih sankcija je sistem pravnih normi koji ima za cilj da se izvršenjem krivičnih sankcija postigne svrha zbog koje su te sankcije i predviĎene. Osim toga, ono normira i pravni poloţaj lica prema kome se sankcija izvršava, njegova prava i duţnosti za vrijeme izvršenja sankcije, odnos prema organima izvršenja itd. Odnos krivičnog procesnog prava prema materijalnom krivičnom pravu – 30a Materijalno krivično pravo odreĎuje pojedina krivična djela, sankcije i načelne uslove pod kojima se prema učiniocima krivičnih djela mogu primijeniti krivične sankcije. Krivično procesno pravo normira formu (oblik, način) radnji koje preduzimaju drţavni organi u slučaju vjerovatnosti da je učinjeno krivično djelo, sa svrhom da se na konkretan slučaj primjene norme materijalnog krivičnog prava. Dakle, krivično procesno pravo ureĎuje postupak primjene propisa materijalnog krivičnog prava na konkretne slučajeve. Krivično procesno pravo ureĎuje krivičnoprocesne odnose, tj.društvene odnose izmeĎu drţavnih organa i odreĎenih lica u kojima se manifestiraju procesne radnje, dok materijalno krivično pravo ureĎuje materijalno-krivične odnose, tj. društvene odnose izmeĎu drţave i izvršioca krivičnog djela. Akuzatorski krivični postupak – 7a Akuzatorski (optuţni) krivični postupak odvija se u obliku spora dvaju ravnopravnih stranaka pred sudom. Odvojene su 3 osnovne funkcije krivičnog postupka: gonjenje, odbrana i presuĎenje. Funkciju krivičnog gonjenja ostvaruje ovlašteni tuţilac, funkciju odbrane optuţenik, a funkciju presuĎenja sud. Postupak ne moţe započeti bez tuţbe ovlaštenog tuţioca (oštećeni, bilo koji graĎanin ili poseban drţavni organ). Teret dokazivanja je na tuţiocu. Optuţeni nije duţan dokazivati svoju nevinost, ali ima pravo da to dokazuje. Dakle, za akuzatorski sistem krivičnog postupka karakteristično je: a. objektivan poloţaj suda - postupak se pokreće samo na inicijativu ovlaštenog tuţioca, a stranke po pravilu iznose dokaze koje sud samo cijeni; b. javnost postupka; c. usmenost i neposrednost - stranke usmeno raspravljaju pred sudom, a svi dokazi se iznose usmeno i neposredno; d. kontradiktornost - krivični postupak je spor (kontradikcija) stranaka pred sudom. Inkvizitorski krivični postupak – 11a

2

WWW.BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COM
Inkvizitorski (istraţni) krivični postupak pojavio se u ranom feudalizmu, pri čemu je vaţnu ulogu imala katolička crkva. Postupak se dijeli na 2 glavne faze: istragu i suĎenje. Osnovna faza krivičnog postupka je istraga. Provodi je poseban istraţitelj (inkvizitor), koji svim sredstvima nastoji od okrivljenog dobiti priznanje djela. U tu svrhu često primjenjuje torturu. Po završenoj istrazi inkvizitor je dostavljao spis predmeta sudskom vijeću koje je donosilo presudu na tajnoj raspravi isključivo na osnovu spisa. Suština inkvizitorskog postupka je u tome što su osnovne funkcije (gonjenje, odbrana, presuĎenje) kumulirane. Inkvizitor (inkvirent) u svojim rukama objedinjava različite funkcije krivičnog postupka, a funkcija odbrane je potpuno zakrţljala. Okrivljeni u postupku nije subjekat, već objekat jer nema elementarnih procesnih prava. Faktički je lišen mogućnosti da se brani od optuţbe čiju suštinu po pravilu i ne zna. Pored svih negativnih osobina, inkvizitorski postupak je imao i jednu pozitivnu: načelo da je drţava duţna da se sistematski brine o kaţnjavanju izvršilaca krivičnih djela, odnosno da se to ne prepušta slučaju. Mješoviti (akuzatorsko-inkvizitorski krivični postupak) – 13a Nastaje nakon Francuske revolucije 1789. Ovaj postupak se odvija u 2 faze: prethodni postupak i glavni pretres. Prethodni postupak sadrţi inkvizitorske pravne elemente. U osnovi je tajan, pismen i nekontradiktoran. U toj fazi istraţni sudija vodi istragu i prikuplja dokaze. Samo pokretanje postupka zavisi od drţavnog tuţioca koji ostvaruje funkciju krivičnog gonjenja. Optuţeni od početka ima odreĎena procesna prava. Ima svojstvo stranke, a posebno mu je zagarantirano pravo odbrane. Sud presudu donosi nakon provedenog glavnog pretresa koji se vodi javno, usmeno i kontradiktorno (akuzatorski elementi). Odnos krivičnog postupka prema ostalim kaznenim postupcima – 8b IzmeĎu krivičnog i ostalih kaznenih postupaka (za disciplinska djela, prekršaje i privredne prestupe) postoje odreĎene sličnosti i razlike. Sličnosti se sastoje u jednakim osnovnim principima, istim dokaznim sredstvima, sličan je sadrţaj i oblik procesnih radnji itd. Razlika je u tome što je krivični postupak detaljno regulisan zakonom, a ostali kazneni postupci su po pravilu kraći i jednostavniji. Krivične sankcije za krivična djela mogu izricati samo sudovi. Kazne za prekršaje izriču posebni sudovi za prekršaje, a izuzetno i neki drţavni organ. Disciplinske sankcije izriču posebni pravno odreĎeni disciplinski organi (disciplinske komisije). Odnos krivičnog postupka prema parničnom postupku – 14b Oba procesna prava spadaju u grane sudskog prava jer sud donosi odluke i u krivičnom i u parničnom postupku. Krivični postupak se po pravilu vodi ex officio i sankcije se primjenjuju po sluţbeno duţnosti, bez obzira na volju zainteresirane stranke. Parnični postupak se vodi samo po tuţbenom zahtjevu stranke, koja tokom cijelog postupka ima pravo raspolagati svojim zahtjevom (odustati, sklopiti poravnanje i sl). Postoje 2 izuzetka, kada se i u krivičnom postupku moţe rješavati neko graĎanskopravno pitanje, za koje je inače nadleţan parnični sud: a. Kad oštećeni u krivičnom postupku postavi imovinskopravni zahtjev koji je nastao usljed izvršenja krivičnog djela. b. U slučaju tzv.prethodnog ili prejudicionog pitanja, kad krivični sud rješava neko pravno pitanje za čije je rješenje inače nadleţan parnični sud. Parnični postupak poznaje ista dokazna sredstva i ista načela kao i krivični postupak - načelo materijalne istine, slobodne ocjene dokaza, načelo usmenosti i neposrednosti.

3

WWW.BH-PRAVNICI.COM

Tumačenje krivičnog procesnog prava – 22a Vaţe opća pravila tumačenja pravnih propisa.WWW.COM . Zakon o izvršenju krivičnih sankcija u FBiH. Sudska psihijatrija posebno dolazi do izraţaja u slučaju sumnje u uračunljivost učinioca krivičnog djela. bez obzira gdje se nalaze. Unutrašnji se mogu podijeliti na osnovne i dopunske. U dopunske spadaju Krivični zakon FBiH. 2. Neka lica uţivaju krivičnoprocesni imunitet i to po domaćem i po meĎunarodnom pravu. S obzirom na teritoriju. pronalaţenju i konzerviranju materijalnih dokaza i sl. ali se njima rješavaju i neka pitanja iz krivičnog procesnog prava. sudije i sudije porotnici. Zakon o sudijskoj i tuţilačkoj funkciji u FBiH. Kriminalistika (krim. MeĎunarodni izvori su različiti meĎunarodni ugovori. S obzirom na vrijeme . otkrivanju učinioca.BH-PRAVNICI. Dopunski se odnose na regulisanje drugih društvenih odnosa. Po meĎunarodnom pravu to su nedvojbeno šefovi stranih drţava. Prema obimu tumačenja – usko ili restriktivno i široko ili ekstenzivno. Zakon o izručenju okrivljenih osoba po zahtjevu meĎunarodnog suda. Na teritoriji FBiH se ne moţe primjenjivati nikakav drugi krivični postupak. krivično procesno pravo FBiH se primjenjuje na cijeloj teritoriji FBiH. komparativno. Vaţenje krivičnog procesnog prava FBiH – 9b Vaţenje krivičnog procesnog prava FBiH ogleda se u njegovoj primjeni s obzirom na teritoriju. Inače. Prema subjektu ili organu koji tumači zakon – autentično ili obavezno. sudskom psihijatrijom. S obzirom na lica .vremenska vaţnost je u svemu regulisana kao i vremenska vaţnost drugih zakona. Jedinstvenom tumačenju i primjeni doprinosi sudska praksa.tehnika.COM Odnos nauke krivičnog procesnog prava prema drugim naučnim disciplinama – 27a Krivični postupak je nuţno povezan sa kriminalistikom. Prema metodu ili načinu na koji se zakon tumači – gramatičko. sistematsko. sudsko i doktrinarno. Osnovni i najznačajniji izvor krivičnog procesnog prava je Zakon o krivičnom postupku . historijsko. Po domaćem pravu imunitet u različitoj mjeri uţivaju zastupnici. 3. logičko. vrijeme i lica.BH-PRAVNICI. Svi izvori se mogu podijeliti na unutrašnje i meĎunarodne. odgovarajući kantonalni zakoni itd. Sudska medicina u postupak rasvjetljavanja djela i učinioca unosi sistem medicinskog znanja. dok se kod diplomatskih i konzularnih predstavnika pojavljuju sporna pitanja kad je riječ o njihovim imunitetu. bez obzira na to gdje je krivično djelo izvršeno i čiji drţavljanin je izvršilac. taktika i metodika) se primjenjuje u otkrivanju i utvrĎivanju krivičnih djela. sudskom medicinom.ZKP. kantonalni zakoni i meĎunarodni ugovori. Zakon o Vrhovnom sudu FBiH. psihologijom i drugim naukama. postoje uglavnom 3 vrste tumačenja: 1. Sva ova tumačenja sluţe ciljnom tumačenju. Zakon o posebnoj zaštiti identiteta svjedoka u krivičnom postupku u FBiH. Zakon o unutrašnjim poslovima FBiH.vaţenje krivičnog procesnog prava identično je sa vaţenjem krivičnog zakona. 4 WWW. Zakon o Federalnom tuţilaštvu. Osnovni izvori su zakonski propisi koji se potpuno odnose na materiju krivičnog procesnog prava. uključujući i njene brodove i zrakoplove. Bitno je napomenuti da je moguće primjenjivati ekstenzivno nasuprot restriktivnom tumačenju koje je svojstveno materijalnom krivičnom pravu. Izvori krivičnog procesnog prava u FBiH – 6d To su prvenstveno federalni zakoni.

načelo oficijelnosti. U našem ZKP prihvaćeno je načelo mutabiliteta. a u zakonom predviĎenim slučajevima i pred višim sudom.COM . vaţi pravilo da se takvo djelo goni po sluţbenoj duţnosti. raniji ţivot maloljetnika i njegova osobna svojstva. Ako u krivičnom zakonu ništa nije izričito navedeno. 3. kad je izvršenje kazne ili odgojne mjere u toku. Načelo legaliteta krivičnog gonjenja – 24a Načelo legaliteta krivičnog gonjenja proizilazi iz čl. Za krivična djela za koja je propisana kazna zatvora do tri godine ili novčana kazna. Po načelu mutabiliteta tuţilac moţe u toku postupka odustati od krivičnog gonjenja kad smatra da više ne postoji neki od zakonskih uslova za to gonjenje. Isto tako. konačnu odluku u pogledu preduzimanja krivičnog gonjenja ima vijeće za maloljetnike.BH-PRAVNICI. načelo akuzatornosti. iako postoje dokazi da je maloljetnik učinio krivično djelo. te kad bi se postupak trebao voditi protiv osobe koja uţiva procesni imunitet.BH-PRAVNICI. ako smatra da ne bi bilo cjelishodno da se vodi postupak prema maloljetniku s obzirom na prirodu krivičnog djela i okolnosti pod kojima je učinjeno. bez obzira na volju lica oštećenog krivičnim djelom ili nekog drugog lica zainteresiranog za krivično gonjenje. Načelo oficijelnosti krivičnog gonjenja – 5a U našem krivičnom postupku postupak za najveći broj krivičnih djela po sluţbenoj duţnosti pokreće nadleţni tuţilac. nadleţni tuţilac moţe odlučiti da ne pokreće postupak. ukoliko se oštećeni ili organ starateljstva ne sloţe za mišljenjem tuţioca. 2. Po načelo imutabiliteta. 6. U oba slučaja. U okviru načela legaliteta. jer tuţilac moţe odustati od zahtjeva za gonjenje sve do završetka glavnog pretresa pred prvostepenim sudom. To su slučajevi kad se gonjenje preduzima po odobrenju federalnog tuţioca. načelo kontradiktornosti. načelo legaliteta u krivičnom gonjenju. u pitanju tuţiočevog raspolaganja krivičnoprocesnim zahtjevom teorijski mogu biti zastupljena 2 načela: načelo imutabiliteta i načelo mutabiliteta.WWW. 5 WWW. načelo javnosti. nadleţni tuţilac moţe odlučiti da ne zahtijeva pokretanje krivičnog postupka za drugo krivično djelo maloljetnika. tuţilac ne moţe u toku postupka odustati od krivičnog gonjenja.COM OSNOVNA NAĈELA (PRINCIPI) KRIVIĈNOG POSTUPKA Osnovna načela krivičnog postupka u FBiH su: 1. 4. b) U postupku prema maloljetnicima. 5. nadleţni tuţilac moţe odustati od krivičnog gonjenja samo ako tokom postupka nestane neki od zakonskih uslova krivičnog gonjenja. po kome je nadleţni tuţilac duţan preduzeti krivično gonjenje ako postoje dokazi da je učinjeno krivično djelo za koje se goni po sluţbenoj duţnosti.16 ZKP. Izuzeci od načela legaliteta krivičnog gonjenja – 25d Izuzeci od načela legaliteta u našem krivičnom procesnom pravu postoje: a) U slučajevima kad je za pokretanje krivičnog postupka potrebno odobrenje nekog drţavnog organa. već se stvar mora prepustiti odluci suda. Ona su izričito navedena u posebnom dijelu KZ FBiH. Postoje izuzeci od ovog načela u pogledu krivičnih djela koja se gone po privatnoj tuţbi. ako s obzirom na teţinu tog krivičnog dijela. načelo materijalne istine. 7. načelo neposrednosti i usmenosti. ne bi imalo svrhe voĎenje postupka i izricanje krivične sankcije za to djelo. Osim toga. kao i na kaznu odnosno odgojnu mjeru koja se izvršava. bez obzira što je tuţilac uvjeren da više nema zakonskog osnova za gonjenje.

razlozi koji se tiču lažnog dokaza i krivičnog djela sudije.BH-PRAVNICI. ili je nadleţan neki drugi drţavni organ (upravni organ).predsjednik vijeća prije početka glavnog pretresa treba prethodno ustanoviti da li su došli svi pozvani). Takva odstupanja npr. takvom presudom je počinjena bitna povreda krivičnog postupka što predstavlja osnov za ukidanje presude. predviĎa zabrana reformatio in peius. Tim načelom odvojene su osnovne funkcije u krivičnom postupku: gonjenje. tj. a ne u dispozitiv presude.52) 6 WWW. a od rješenja takvog stanja zavisi pravilno rješenje konkretne krivične stvari. Svoje uvjerenje koje je stekao na osnovu objektivne i logičke ocjene svih dokaza. ne ograničavajući se na dokazni materijal koji su iznijele stranke. a ne u krivičnom postupku. Zasnivanje osuĎujuće presude samo na priznanju optuţenog predstavljalo bi formalizam koji bi ugroţavao saznanje materijalne istine. u praksi se mogu desiti slučajevi da optuţeni prizna izvršenje djela da prikrije neko drugo. da prikrije pravog krivca i sl.BH-PRAVNICI.COM . Naime. izuzeće svjedoka.WWW.3b Načelo materijalne istine znači da se u svakom konkretnom slučaju ima istraţivati i utvrditi potupna i stvarna istina. te ne umanjuju vrijednost i značaj materijalne istine. Prethodna (prejudicijalna) pitanja – 28a Sud je u cilju utvrĎivanja materijalne istine ovlašten i da rješava tzv.prethodna (predjudicijalna) pitanja. To su čista procesna pitanja. Načelo materijalne istine i pravila o priznanju okrivljenog i prikupljanju dokaza – 30b Načelo materijalne istine do izraţaja dolazi i u pravilu da su organi krivičnog postupka u svakom slučaju duţni provjeriti i priznanje okrivljenog. da se činjenično stanje na kome se zasniva odluka u krivičnom postupku potpuno rasvijetli i raščisti i da odgovara subjektivnoj stvarnosti. Sud je ovlašten i duţan da i po vlastitoj inicijativi provodi dokaze kad je to potrebno za utvrĎivanje činjeničnog stanja. te zloupotreba položaja tu žioca (str. vezanost presude za optuţbu u pogledu objektivnog identiteta. a koja je u odreĎenoj fazi postupka potrebno riješiti hronološki prije glavne stvari (npr. Načelo slobodne ocjene dokaza jedno je od najvaţnijih procesnih pravila koja sluţe utvrĎivanju materijalne istine. odbrana i presuĎenje. Od prethodnih treba razlikovati tzv. sud je duţan logično i realno obrazloţiti u presudi. te da na osnovu takve ocjene izvede zaključak o dokazanosti ili nedokazanosti neke činjenice. teţe djelo. To su pravna (a ne činjenična) stanja za čije rješavanje je inače nadleţan sud u drugom. Sud nije vezan za prijedloge stranaka u pogledu provoĎenja dokaza. Pravo suda i drţavnih organa koji učestvuju u krivičnom postupku da ocjenjuju postojanje ili nepostojanje činjenica nije vezano niti ograničeno posebnim formalnim dokaznim pravilima. Rješenje prethodnog pitanja od strane krivičnog suda ima dejstvo samo za krivični predmet koji sud raspravlja. Načelo akuzatornosti – 12b Načelo akuzatornosti znači da se krivični postupak moţe pokrenuti i voditi samo ako postoji zahtjev ovlaštenog tuţioca. slučajevi u kojima se izvjesne činjenice mogu dokazivati samo pravosnaţnom presudom kad god takvo dokazivanje nije pravno nemoguće1. Sud je duţan da savjesno ocijeni svaki dokaz pojedinačno i u vezi sa ostalim dokazima.COM Načelo materijalne istine (pojam i procesno pravilo o slobodnoj ocjeni dokaza) . za čije rješavanje je nadleţan upravo krivični sud. Organ koji vodi postupak je i pored priznanja okrivljenog zakonom obavezan da prikuplja i druge dokaze.incidentna pitanja. Zato se ono unosi u obrazloţenje. Odstupanja od načela materijalne istine – 29a Odstupanja od načela materijalne istine su u krivičnom postupku konstituirana radi zaštite individualnih prava okrivljenog i drugih lica. Osnovne prednosti primjene ovog načela su: 1 kod zahtjeva za ponavljanje postupka. Ako to ne učini.

WWW.BH-PRAVNICI.COM
1. omogućava konstituisanje posebnog drţavnog organa koji ostvaruje funkciju gonjenja; 2. omogućava okrivljenom procesni poloţaj stranke, tj. subjekta koji ostvaruje funkciju odbrane i koji je kao procesualna stranka ravnopravan sa tuţiocem: 3. omogućava objektivnost suda, koji odlučuje u sporu izmeĎu 2 ravnopravne stranke – tuţioca i okrivljenog; ZKP FBiH je u osnovi usvojio načelo akuzatornosti. Sud ne moţe sam pokretati krivični postupak, a tuţilac ne moţe neposredno provoditi dokaze. Okrivljeni je u svim fazama postupka subjekat, a pravo na odbranu mu je zagarantirano. Načelo kontradiktornosti – 10b Ovo načelo sastoji se u tome da krivični postupak dobiva procesni karakter spora izmeĎu 2 procesualno ravnopravne stranke pred objektivnim sudom. Tuţilac i okrivljeni pred sudom iznose 2 suprotne teze – tezu odbrane i tezu optuţbe, a sud je duţan saslušati obe strane, provesti sve potrebne dokaze po prijedlogu stranaka i po sluţbenoj duţnosti, te donijeti odluku o konkretnom krivičnopravnom sporu. Načelo kontradiktornosti je najizraţenije na glavnom pretresu pred prvostepenim sudom. Primjena ovog načela daje više korisnih rezultata: a) Stvara uslove i omogućava utvrĎivanje materijalne istine; b) Prilikom podvoĎenja činjeničnog stanja pod odgovarajuće odredbe krivičnog zakona, kontradikcija stranaka u odnosu na konkretno pravno pitanje moţe imati veliki značaj za pravilan stav suda, kao i pravilnu primjenu odreĎene pravne norme uopće; c) Iz načela kontradiktornosti rezultira jednak tretman stranaka pred sudom. Okrivljeni dobiva procesni subjektivitet, što je od velikog značaja za zaštitu ljudskih prava. Načelo neposrednosti i usmenosti – 18a Načelo neposrednosti je pravilo po kome sve činjenice i dokazi koji sluţe kao osnov za presudu moraju biti izvedeni pred sudom. Mada su isti dokazi u konkretnom slučaju provedeni u prethodnom postupku, oni se moraju ponovo izvesti neposredno pred sudom, koji će na osnovu vlastite neposredne ocjene tih dokaza donijeti presudu. Iz odredbe čl.342 st.1 ZKP po kojoj sud zasniva presudu samo na činjenicama i dokazima koji su izneseni na glavnom pretresu vidljiv je značaj ovog načela. Načelo usmenosti znači da se sve činjenice i dokazi na kojima se zasniva presuda moraju usmeno iznijeti na glavnom pretresu i da se sve izjave daju usmeno. Izuzeci od ovog načela, u kojima je na glavnom pretresu dozvoljeno čitati zapisnike o ispitivanju okrivljenog i saslušanju svjedoka i vještaka su: 1. Ako su ispitana lica umrla, duševno oboljela ili se ne mogu pronaći; 2. Ako je dolazak ovih lica pred sud nemoguć ili znatno oteţan zbog starosti, bolesti ili drugih vaţnih uzroka; 3. Ako optuţeni, svjedok ili vještak vještaci bez zakonskih razloga neće da da svoj iskaz na glavnom pretresu ili odstupi od ranijeg iskaza; 4. Ako su stranke saglasne da se umjesto neposrednog saslušanja odsutnog svjedoka odnosno vještaka, pročita zapisnik o njegovom ranijem saslušanju. Načelo javnosti (pojam, vrste, isključenje sa glavnog pretresa) – 2b Javnost u krivičnom postupku znači dvoje: 1. Pravo stranaka da prisustvuju procesnim radnjama u toku postupka – stranačka javnost; 2. Pravo svakog trećeg lica da prisustvuje procesnim radnjama – opća javnost.

7

WWW.BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COM
Kad se govori o načelu javnosti, obično se misli na opću javnost i to javnost glavnog pretresa. Po ZKP, glavnom pretresu mogu prisustvovati sva punoljetna lica, naravno u granicama prostornih mogućnosti sudnice u kojoj se odrţava rasprava. Ako maloljetnik treba prisustvovati pretresu kao svjedok ili oštećeni, on će biti udaljen iz sudnice čim njegovo prisustvo više nije neophodno. Javnost pretresa uključuje i mogućnost praćenja pretresa i presude putem medija. Načelo javnosti vaţi i za pretres pred drugostepenim sudom, ali se ne odnosi na sudske sjednice niti na vijećanje i odlučivanje suda u toku ili nakon provedenog pretresa. Vijeće sa pretresa moţe udaljiti sve osobe koje ometaju red na suĎenju, vrijeĎaju dostojanstvo suda ili nose oruţje odnosno opasno oruĎe. Protivzakonito isključenje javnosti glavnog pretresa predstavlja bitnu povredu odredaba KP i povlači ukidanje prvostepene presude u slučaju ţalbe. ZKP odreĎuje da je moguće isključiti javnost sa glavnog pretresa: ako je to u interesu drţavne sigurnosti; ako je to potrebno radi čuvanja tajne, čuvanja javnog reda, zaštite morala, ličnog i intimnog ţivota optuţenog ili oštećenog ili zaštite interesa maloljetnika ili svjedoka. Isključenje javnosti se ne odnosi na stranke i njihove zastupnike, a vijeće moţe dozvoliti da glavnom pretresu sa kojeg je isključena javnost prisustvuju pojedina sluţbena lica, naučni i javni radnici. Na zahtjev optuţenog, prisustvo se moţe dozvoliti i njegovom bračnom odnosno vanbračnom drugu, te bliskim srodnicima. Predsjednik vijeća će prisutna lica upozoriti na duţnost čuvanja tajnosti onoga što su saznali na pretresu sa kojeg je isključena javnost i ukazati im da povreda tajnosti predstavlja krivično djelo. O isključenju javnosti sudsko vijeće odlučuje rješenjem, koje mora biti obrazloţeno i javno objavljeno. Dispozitiv presude će se uvijek pročitati na javnom zasijedanju, a vijeće odlučuje da li će isključiti javnost prilikom objavljivanja razloga presude. ZKP izričito propisuje isključenje javnosti uvijek kad se sudi maloljetniku. Vijeće moţe dozvoliti da takvom pretresu prisustvuju lica koja se bave zaštitom i vaspitanjem maloljetnika ili suzbijanjem maloljetničkog kriminaliteta, kao i naučni radnici. Osim tih osoba, pretresu mogu prisustvovati roditelji, odnosno staratelj maloljetnika, te predstavnik organa starateljstva. Pravosnaţna sudska odluka moţe se objeviti bez navoĎenja ličnih podataka maloljetnika iz kojih se moţe utvrditi njegov identitet. Ostali principi. Ovdje spadaju: 1. Princip zakonitosti (15d) – sud krivične sankcije moţe izreći samo u zakonito provedenom postupku; 2. Princip zbornosti (31b) – suĎenje je po pravilu zborno (kolegijalno). Pored stalnih sudija, u prvom stepenu učestvuju i sudije porotnici; 3. Princip višestepenosti (14a)– osuĎeni ima pravo ţalbe protiv prvostepene sudske odluke, a u odreĎenim slučajevima i protiv drugostepene odluke; 4. Princip prezumpcije nevinosti (16a) – svako se smatra nevinim dok se njegova krivnja ne utvrdi pravosnaţnom presudom; 5. Princip upotrebe vlastitog jezika (32a) – učesnici u postupku imaju pravo upotrebljavati svoj jezik. Ako se pretres ne vodi na jeziku te osobe, osiguraće se usmeno prevoĎenje onoga što se iznosi u postupku, kao i pisani prevod pisanog dokaznog materijala. 6. Princip zaštite prava graĎana (34a) od kojih organi unutrašnjih poslova prikupljaju obavještenja u predkrivičnom postupku. ZKP u tom smislu govori o pravu na šutnju, pravu na branioca i pravu na besplatnu pravnu pomoć. Organi unutrašnjih poslova su duţni graĎane upoznati sa ovim pravima. 7. Princip zakonitih dokaza (33a) – zabranjeno je iznuĎivanje priznanja ili neke druge izjave u krivičnom postupku. TakoĎe, sud ne moţe zasnovati svoju odluku na dokazima koji su pribavljeni povredama ljudskih prava i sloboda propisanih ustavom i meĎunarodnim ugovorima, niti na dokazima koji su pribavljeni povredama ZKP-a.

PREDMET (OBJEKAT) KRIVIĈNOG POSTUPKA – 23d
Objekat krivičnog postupka je:

8

WWW.BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COM
1. OdreĊeno kriviĉno djelo (kriviĉna stvar) – Pod krivičnim djelom podrazumijeva se protivpravno djelo koje je zakonom propisano kao krivično djelo, čija obiljeţja su odreĎena zakonom i za koje je zakonom propisana krivična sankcija. 2. Više kriviĉnih stvari u meĊusobnoj vezi (koneksitet) – da bi krivične stvari u koneksitetu mogle biti predmet jednog postupka, one moraju biti spojene ili vezane kod jednog suda. 3. Imovinskopravni zahtjev – to je graĎanska stvar koja ima isti osnov kao i krivična stvar, tj. učinjeno konkretno krivično djelo. Oštećeni moţe u krivičnom postupku staviti svoj imovinskopravni zahtjev, koji se kao sporedna stvar pridruţuje krivičnoj stvari kao glavnoj i rješava u istom postupku. Zato se taj postupak zove pridruţni ili adhezioni postupak. 4. Troškovi kriviĉnog postupka

Troškovi krivičnog postupka – 29c To su izdaci učinjeni povodom krivičnog postupka i u njih spadaju: - troškovi za svjedoke, vještake i stručna lica, kao i troškovi uviĎaja; - prevozni troškovi okrivljenog; - izdaci za dovoĎenje okrivljenog odnosno lica lišenog slobode; - troškovi liječenja okrivljenog za vrijeme dok se nalazi u pritvoru i troškovi poroĎaja u pritvoru; - paušalni iznos – utvrĎuje se globalno i predstavlja paušalnu naknadu sitnih sudskih izdataka koji se ne mogu evidentirati (izdaci za utrošeni kancelarijski materijal, utrošeno vrijeme sluţbenih lica i sl); - nuţni izdaci branioca, privatnog tuţioca, oštećenog kao tuţioca i njihovih zastupnika, te nagrade advokata kao branilaca ili punomoćnika. Ova nagrada se odmjerava prema advokatskoj tarifi. - nuţni izdaci oštećenog, i to bez obzira da li je postavio imovinskopravni zahtjev; Troškove u principu snosi onaj ko ih je prouzrokovao svojom krivicom. Kao kriterij sluţi ishod postupka. Pritom je dovoljno da je optuţeni proglašen krivim, odnosno nije potrebno da je i osuĎen na kaznu. MeĎutim, bez obzira na konačni ishod postupka, namjerno i neopravdano prouzrokovane troškove naknaĎuje onaj ko ih je izazvao. Samo se nadleţni tuţilac ne moţe osuditi na naknadu troškova krivičnog postupka, jer je to organ koji svoju funkciju ostvaruje po sluţbenoj duţnosti. Ako je više optuţenih oglašeno krivim istom presudom, sud će odrediti koji dio troškova će snositi svaki od optuţenih, a ako to nije moguće, osudiće sve optuţene da solidarno snose troškove. Izuzetno, sud moţe u potpunosti ili djelomično osloboditi okrivljenog od duţnosti naknade troškova, ako bi njihovim plaćanjem bilo dovedeno u pitanje izdrţavanje okrivljenog ili lica koja je on duţan izdrţavati. Ako se krivični postupak okonča drugačije, a ne presudom kojom se optuţeni oglašava krivim, troškovi padaju na teret budţetskih sredstava. Ako se radi o postupku po privatnoj tuţbi, troškovi padaju na teret privatnog tuţioca. Nagradu i troškove branioca i punomoćnika privatnog tuţioca i oštećenog duţno je platiti zastupano lice, bez obzira ko je po odluci suda konačno duţan da snosi troškove krivičnog postupka. O troškovima se odlučuje zajedno sa odlukom o glavnoj stvari. Izuzetno, ako nedostaju podaci o visini troškova, rješenje će se donijeti kad se podaci pribave. Posebno rješenje o troškovima donosi se uvijek kad se na plaćanje troškova osuĎuju svjedok, vještak, branilac ili punomoćnik.

SUBJEKTI KRIVIĈNOG POSTUPKA
Subjekti krivičnog postupka (uopšte, stranačka i procesna sposobnost) – 1a

9

WWW.BH-PRAVNICI.COM

Vrhovni sud FBiH je najviši apelacioni sud. osim stvari za koje je dio izvorne nadleţnosti Ustavom i zakonima prenesen na neki drugi sud.a prestaje njegovim smjenjivanjem.sposobnost za vršenje radnji u procesu.načelo zbornosti u vršenju sudske funkcije – sudovi po pravilu rješavaju u zbornom sastavu. Moguće je da stranka ima stranačku. te kantonalni i općinski sudovi. Osim toga. maloljetnik ispod 14 godina ne moţe se pojaviti kao okrivljeni u procesu itd. duţnosti okrivljenog u procesu su isključivo lične i niko ih ne mţe vršiti umjesto njega.COM S obzirom na 3 osnovne procesne funkcije: gonjenje. kao kolegijalna tijela (vijeća). dakle tuţilac.BH-PRAVNICI.načelo višestepenog odlučivanja – u našem krivičnoprocesnom zakonu predviĎeno je načelo dvostepenosti. odbrana i presuĎenje. u krivičnom postupku postoje i osnovni procesni subjekti koji su nosioci tih funkcija. Stranačka sposobnost je apstraktna pravna mogućnost da se bude tužilac ili okrivljeni u procesu. okrivljeni i sud. koji je nadleţan da rasvijetli i riješi krivičnu stvar. Krivični sud nije poseban sud. Naime. U zbornom sastavu krivični sud se pojavljuje u formi sudskih vijeća koja postoje u svim sudovima. Kantonalni sudovi odlučuju i o ţalbama na presude općinskih sudova.BH-PRAVNICI. Vrhovni sud ima i izvorne nadleţnosti utvrĎene federalnim zakonima. pa do Vrhovnog suda FBiH. ustavima kantona i zakonima o sudovima. .načelo učešća graĎana u suĎenju. kantonalni. stranačku sposobnost. SUDOVI Pojam i vrste sudova.načelo izbornosti i razrješivosti sudija – svojstvo sudije moţe se steći izborom i imenovanjem. sudska vijeća) – 21b Osnovna načela na kojima je zasnovano ureĎenje. tj. Tuţilac (nadleţni tuţilac. sudsku funkciju u FBiH vrše sudovi Federacije – Ustavni sud. .WWW. ako privremeno duševno oboli postupak se prekida. . drugostepeni i trećestepeni sud. oštećeni kao tuţilac i privatni tuţilac) i okrivljeni su stranke u kriivčnom postupku. osim pitanja iz nadleţnosti Ustavnog suda ili Suda za ljudska prava. Pojam i sastav krivičnog suda. Općinski sudovi imaju nadleţnost za sve graĎanske i krivične stvari. UreĎenje i organizacija sudova (načela. U krivičnim stvarima u FBiH sude općinski sudovi (kao prvostepeni). 10 WWW. a postoje izuzeci na osnovu kojih moţe odlučivati i trećestepeni sud. Izvorna nadleţnost kantonalnih sudova je u stvarima koje ne spadaju u nadleţnost općinskih sudova. Ako okrivljeni nakon izvršenja krivičnog djela duševno oboli. predsjednik sudskog vijeća kantonalnog i općinskog suda i sudija pojedinac općinskog suda koji rješava odreĎene krivičnopravne stvari. U inokosnom sastavu pojavljuje se istraţni sudija kantonalnog i općinskog suda. stranka mora imati legitimatio ad causam. organizacija i rad sudova sadrţani su u Ustavima BiH i FBiH. općinski). Vrhovni sud i Sud za ljudska prava. . Okrivljeni koji ima stranačku sposobnost ima i procesnu sposobnost. odnosno udaljavanjem (suspenzijom) sa vršenja funkcije. Privatni tuţilac ili oštećeni kao tuţilac koji nemaju procesnu sposobnost (maloljetnici i lica lišena poslovne sposobnosti) dobivaju zastupnika. Da bi mogla zasnovati procesni odnos. već je to poseban sastav redovnih sudova (Vrhovni. To su: . počev od općinskog.načelo nezavisnosti u radu sudova. Prema ustavu FBiH.COM . Krivični sud realizuje svoju funkciju u inokosnom i zbornom sastavu. Pojam i sastav krivičnog suda – 4b Pojam i vrste sudova. tj. postupak se obustavlja. ali nema procesnu sposobnost (legitimatio ad processe). kantonalni sudovi (kao prvostepeni i drugostepeni sudovi) i Vrhovni sud FBiH (kao prvostepeni.

a u drugom stepenu vijeće od trojice sudija. Radnje u istrazi vrši sudija prvostepenog suda. Ako mu je okrivljeni. Ako je sa okrivljenim. branilac. Ako je u istom krivičnom djelu vršio istraţne radnje. u pobočnoj liniji do četvrtog.BH-PRAVNICI. a ako to nije moguće. zatraţiće od predsjednika neposredno višeg suda da odredi zamjenu. 2. odnosno istraţni sudija. sudi sudija pojedinac. Sudska vijeća su mješovita prilikom odlučivanja u krivičnoj stvari u prvom stepenu. Ovakvo porotno suĎenje karakteristično je za anglosaksonsko pravo. oštećeni. koji moţe odrediti zamjenu (dakle nije obavezan). starinika. tako i pravnih pitanja. on će sebi odrediti zamjenika meĎu sudijama tog suda. 11 WWW. 6. Ako se radi o izuzeću predsjednika suda. Učešće graĎana u suĎenju – 6b Učešće graĎana u suĎenju zajedno sa pozivnim sudijama. sudija ili sudija porotnik će o tome obavijestiti predsjednika suda. Prema našem pozitivnom pravu. Izuzeće sudija i sudija porotnika – 24b Prema ZKP. Za djela za koja je kao glavna propisana novčana kazna ili kazna zatvora do 1 godine. tuţiocem ili oštećenim u odnosu staraoca. a u drugom stepenu vijeće od 5 sudija.BH-PRAVNICI.COM Za krivična djela za koja se prema zakonu moţe izreći kazna zatvora od 15 godina ili teţa kazna. u prvom stepenu sudi vijeće sastavljeno od 1 sudije i dvojice sudija porotnika (malo vijeće). Za krivična djela za koja je propisana blaţa kazna od 15 godina zatvora. Ako je u istom predmetu učestvovao u donošenju odluke koja se pobija ţalbom. Ako je oštećen krivičnim djelom. sudija ili sudija porotnik ne moţe vršiti sudske duţnosti: 1. O razlozima za izuzeće vodi se računa po sluţbenoj duţnosti. Na toj osnovi sudija ili vijeće izriče krivičnu sankciju. Drugi oblik je kada sudije i graĎani obrazuju jedno jedinstveno vijeće. tuţilac. usvojioca. kao i kad se o krivičnoj stvari raspravlja u drugom stepenu na pretresu. usvojenika. Postoje 2 osnovna oblika ovog suĎenja: U prvom obliku graĎani obrazuju posebno sudsko vijeće – porotu koja je duţna da utvrdi činjenično stanje i okrivljenog oglasi krivim ili nevinim.WWW. graĎani učestvuju u vršenju sudske funkcije kao sudije porotnici u jedinstvenim vijećima krivičnog suda. hranitelja ili hranjenika. njegov branilac. učestvovao u ispitivanju optuţnice. U trećem stepenu sudovi sude u vijećima od 5 sudija. njihov zakonski zastupnik odnosno punomoćnik bračni odnosno vanbračni drug ili srodnik po krvi u pravoj liniji do bilo kog stepena. ili je učestvovao u postupku kao tuţilac. Ako smatra da postoje drugi razlozi za izuzeće (tačka 6). Sudija ili sudija porotnik čim sazna da postoji neki od taksativno nabrojanih razloga za izuzeće. 4. kao i prilikom izricanja krivične sankcije. njegovim braniocem. a po tazbini do drugog stepena. 3. ili je saslušan kao svjedok ili kao vještak. 5. u prvom stepenu sudovi sude u vijećima od dvojice sudija i trojice sudija porotnika (veliko vijeće).COM . zakonski zastupnik ili punomoćnik oštećenog odnosno tuţioca. duţan je prekinuti svaki rad na predmetu i o tome obavijesti predsjednika suda koji će mu odrediti zamjenu. naziva se porotno suĊenje. Ako postoje druge okolnosti koje izazivaju sumnju u njegovu nepristrasnost. Sudije i graĎani kao sudije porotnici su ravnopravni u rješavanju kako činjeničnih.

Pravila o mjesnoj nadleţnosti odreĎuje ZKP. a neka krivična djela su izričitom zakonskom odredbom data u nadleţnost odreĎenoj vrsti sudova.BH-PRAVNICI. nadleţan je sud na čijem području okrivljeni ima prebivalište ili boravište. zakonskim normama su različite funkcije u krivičnom postupku podijeljene izmeĎu sudova. Po drugoj vrsti normi. Po trećoj vrsti normi. krivična djela se zbog njihove prirode i drugih osobina predaju na presuĎenje odreĎenoj vrsti (kategoriji) sudova. Mjesna nadleţnost – 17b Mjesna nadleţnost je pravo i duţnost stvarno nadleţnog suda da preduzima procesne radnje i da presudi za odreĎeno krivično djelo zbog mjesnog odnosa krivičnog djela i učinioca prema području suda. O zahtjevu rješava predsjednik suda ili predsjednik neposredno višeg suda (ako se radi o izuzeću predsjednika suda). nadleţan je sud koji je prvi započeo postupak (forum praeventionis).COM Izuzeće moţe traţiti i stranka. Nadleţnost sudova odreĎuje se zakonom. mada su oni nerazdvojno vezani.BH-PRAVNICI. Osnov za odreĎivanje nadleţnosti ovdje je krivično djelo. Redovne mjesne nadleţnosti su: 1. ili se nalazi izvan FBiH. koji u tom cilju postavlja 3 vrste normi: Po prvoj vrsti. Zato se ova nadleţnost zove mjesna nadleţnost. Naime. Ako je djelo izvršeno ili pokušano na područjima različitih sudova ili na granici tih područja. Pojam mjesne nadleţnosti treba razlikovati od pojma teritorijalne nadleţnosti. Protiv rješenja kojim se zahtjev za izuzeće usvaja nije dozvoljena ţalba. Nadleţnost sudova – 25d Nadleţnost je pravo i duţnost jednog suda da postupa u odreĎenom krivičnom predmetu. Svoj zahtjev treba obrazloţiti i učiniti vjerovatnim postojanje okolnosti koje izazivaju osnovanu sumnju u objektivnost sudije ili sudije porotnika u konkretnom predmetu. Stvarna nadleţnost – 26a Stvarna nadleţnost je zakonom odreĎeno pravo i duţnost odrreĎene vrste (kategorije) sudova da u postupku preduzimaju odreĎene procesne radnje i presuĎuju za neka krivična djela s obzirom na njihovu prirodu. Nadleţnost po mjestu izvršenja – mjesno je nadleţan sud na čijem području je krivično djelo izvršeno ili pokušano. Zahtjev se podnosi odmah po saznanju za postojanje razloga za izuzeće. Nadleţnost po mjestu prebivališta ili boravišta – ako mjesto izvršenja krivičnog djela nije poznato. Po pravilu. 2. Zato se ova nadleţnost naziva funkcionalna nadleţnost. s obzirom na različite stadije postupka.COM . kada su za presuĎenje krivičnih djela maloljetnih lica nadleţna posebna vijeća za maloljetnike. krivično djelo se zbog svoje veze sa odreĎenim mjestom daje u nadleţnost sudu na čijem području se to mjesto nalazi. predaju se na postupanje raznim sudovima ili raznim organima u sudu. Osnov za odreĎivanje nadleţnosti ovdje je mjesto za koje je je krivično djelo vezano (ratione loci). ili domaća luka u kojoj se prvi put zaustavi brod odnosno avion. odnosno sudskih organa. Dakle. Za djelo učinjeno na domaćem brodu ili avionu nadleţan je sud na čijem području se nalazi matična luka (odnosno zračna luka). Zato se ova nadleţnost zove stvarna nadleţnost. pojedini dijelovi krivičnog postupka. ili je neizvjesno na kom je području izvršeno ili pokušano. krivična stvar koja je predmet presuĎenja (ratione materiae). 12 WWW. Ova nadleţnost dolazi do izraţaja u postupku prema maloljetnicima.WWW. zakonski kriterij za odreĎivanje stvarne nadleţnosti su vrsta i visina kazne predviĎene u KZ za pojedino krivično djelo. Ponekad za odreĎivanje nadleţnosti ima značaja i svojstvo okrivljenog. teritorijalna nadleţnost je nadleţnost suda da postupa na odreĎenom području (teritoriji). U takvim slučajevima govorimo o liĉnoj nadleţnosti (ratione personae).

Koneksitet je objektivan jere se veza uspostavlja preko krivičnog djela kao objekta postupka. kao i pripremni postupak prema maloljetnicima za krivična djela iz svoje nadleţnosti. Delegacija stvarne nadleţnosti nije moguća u redovnom krivičnom postupku.da sprovode istragu. Mješoviti (subjektivno objektivni) koneksitet postoji kad je više lica učestvovalo u izvršenju više krivičnih djela.da odlučuju o ţalbama protiv rješenja istraţnih sudija općinskog suda. Vrhovni sud FBiH odrediće jedan od stvarno nadleţnih sudova pred kojim će se provesti postupak. Delegirana nadleţnost – kad je nadleţni sud spriječen da postupa iz pravnih ili stvarnih razloga. niti prebivalište odnosno boravište okrivljenog (ili su oba mjesta izvan FBiH). Općinski sudovi su funkcionalno nadleţni naročito: .COM . nadleţan je sud na čijem području se okrivljeni uhvati ili se sam prijavi. izvršenje krivičnog djela ili učinioca. duţan je da nakon saslušanja stranaka i branioca o tome izvijesti neposredno viši sud koji će odrediti drugi stvarno nadleţni sud na svom području. Rješenja o spajanju i razdvajanju postupaka donosi nadleţni sud. Subjektivni koneksitet (concursus delictorum) postoji kad je jedno lice izvršilo više krivičnih djela u sticaju. Ako su nadleţni sudovi iste vrste.BH-PRAVNICI. ili je više lica na drugi način u neposrednom odnosu prema jednom krivičnom djelu. lica koja su učiniocu pomogla nakon krivičnog djela. ZKP predviĎa i poseban slučaj razdvajanja već spojenog krivičnog postupka. ako zakonom nije odreĎena nadleţnost drugog suda. prikrivače. 2. Sud koji je nadleţan za izvršioca krivičnog djela po pravilu je nadleţan i za saučesnike. onda je za sva djela nadleţan sud koji je prvi započeo postupak. Koneksitet moţe biti subjektivni. Vanredne mjesne nadleţnosti su: 1. a protiv takvih rješenja nije dozvoljena ţalba.BH-PRAVNICI. a za neka niţi sud. za sva djela je nadleţan viši sud. Na isti način se odreĎuje nadleţnost i u slučaju ako je oštećeni istovremeno učinio KD prema okrivljenom. jedinstveni postupak se moţe provesti samo pred višim sudom. a za neka niţi sud. Nadleţnost po mjestu hvatanja – ako nisu poznati ni mjesto izvršenja krivičnog djela. . . Stvarna i mjesna nadleţnost po koneksitetu – 20a Koneksitet postoji kad su više krivičnih predmeta spojeni tako da se u pogledu svih istovremeno vodi krivični postupak i donosi jedna presuda. Nadleţnost po odluci suda – ako se po prethodnim pravilima o redovnoj mjesnoj nadleţnosti ne moţe ustanoviti koji sud je mjesno nadleţan.WWW. pojedine istraţne radnje. Objektivni koneksitet (concursus plurium ad delictum) postoji kad je u izvršenju jednog krivičnog djela učestvovalo više lica. Funkcionalna nadleţnost – 18d Funkcionalna nadleţnost je pravo i duţnost suda da vrši procesne radnje u jednom dijelu postupka izvan voĎenja glavnog pretresa i prvostepenog presuĎenja. objektivni i mješoviti (subjektivno-objektivni). . Nadleţni sud moţe iz vaţnih razloga ili iz obzira cjelishodnosti do završetka glavnog pretresa odlučiti da se postupak za pojedina krivična djela ili protiv pojedinih počinilaca razdvoji i posebno dovrši ili preda drugom nadleţnom sudu.COM 3. Ako je za neka od ovih djela nadleţan viši. Ako je za neka od njih nadleţan viši. te lica koja nisu prijavila pripremanje krivičnog djela. Sud u ovom slučaju moţe odlučiti da se sprovede jedinstveni postupak i donese jedna presuda. ali samo ako izmeĎu izvršenih krivičnih djela postoji meĎusobna veza i ako postoje isti dokazi.da rješavaju u posebnim postupcima ako zakonom nije odreĎena nadleţnost drugog suda. 13 WWW.da vrše poslove meĎunarodne pravne pomoći. To je nuţna delegacija mjesne nadleţnosti.

U praksi je češći slučaj negativnog sukoba nadleţnosti.BH-PRAVNICI. Što se tiće mjesne nadleţnosti. Prvostepena presuda koju je donio stvarno nenadleţan sud moţe se pobijati ţalbom zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka.da odlučuje o redovnim pravnim sredstvima protiv odluka kantonalnih sudova i svog vijeća donesenih u prvom stepenu. Osim toga. . već istupa u ime društvene zajednice. a Vrhovni sud FBiH ostale moguće sukobe u kojima učestvuju kantonalni i općinski sudovi. Očigledno se materijalnopravni pojam stranke u krivičnom postupku ne moţe koristiti jer društvena zajednica ne moţe biti stranka u postupku. .22b U formalnom (procesnom) smislu stranke su subjekti koji se u krivičnom postupku spore o suprotnim interesima i zahtjevima pred sudom od kojeg očekuju rješenje spora. niti stranke mogu isticati prigovor mjesne nenadleţnosti. okrivljeni je stranka i u materijalnom i u formalnom smislu jer se pred sudom spori o pitanju svoje vlastite odgovornosti i svog vlastitog prava. kao i pripremni postupak prema maloljetnicima za krivična djela iz svoje nadleţnosti. Ako tokom glavnog pretresa sud ustanovi da je za suĎenje nadleţan niţi sud.da odlučuje u trećem stepenu o redovnim pravnim sredstvima protiv odluka kantonalnih sudova i svog vijeća donesenih u drugom stepenu. U materijalnopravnom smislu stranka bi bila subjekat čije se vlastito materijalno pravo.da rješavaju sukobe o mjesnoj nadleţnosti izmeĎu općinskih sudova sa svog područja itd. da vrše i druge poslove odreĎene zakonom. Ispitivanje nadleţnosti. 14 WWW.da odlučuje o vanrednim pravnim sredstvima protiv pravosnaţnih odluka sudova u FBiH kad je to zakonom odreĎeno.BH-PRAVNICI. već će sam provesti postupak i donijeti odluku. Čim primijeti da nije nadleţan. . Od općeg pravila da ne moţe suditi stvarno nadleţan sud postoji jedan izuzetak. STRANKE U KRIVIĈNOM POSTUPKU Uopće . obaveza ili odnos. Vrhovni sud FBiH je funkcionalno nadleţan naročito: . Postupak za rješavanje pokreću sami sudovi po sluţbenoj duţnosti. .da sprovode istragu. utvrĎuje ili ostvaruje u krivičnom postupku. a negativan kad odbijaju nadleţnost. Nadleţni tuţilac u materijalnopravnom smislu nije stranka jer se ne spori u nekom vlastitom materijalnom pravu. neće odbiti optuţbu i predmet dostaviti tom sudu. Sukob nadleţnosti je spor izmeĎu 2 ili više sudova o tome koji od njih je stvarno i mjesno nadleţan da postupa u konkretnoj krivičnoj stvari. pravni interes. pojedine istraţne radnje. Sukob moţe biti pozitivan i negativan. Pozitivan sukob postoji kad 2 ili više sudova prisvajaju nadleţnost u konkretnoj stvari. sud se ne moţe oglasiti mjesno nenadleţnim. oglasiće se nenadleţnim i predmet uputiti nadleţnom sudu.COM da pruţaju pravnu pomoć sudovima Federacije i Kantona. Sukob nadleţnosti – 15c Sud po sluţbenoj duţnosti pazi na svoju stvarnu i mjesnu nadleţnost.WWW. S druge strane.da vrši druge poslove odreĎene zakonom. nakon što optuţnica stupi na snagu. stranke u svakom stadiju postupka mogu isticati prigovor stvarne nenadleţnosti suda.COM . a protiv takve pravosnaţne presude moţe se uloţiti zahtjev za zaštitu zakonitosti. . Kantonalni sudovi su funkcionalno nadleţni naročito: . Sukob rješava zajednički neposredno viši sud – kantonalni izmeĎu općinskih sudova svog područja.da odlučuju o ţalbama protiv odluka općinskog suda.

načelo monokratskog odlučivanja itd. a to su: načelo jedinstva i nedjeljivosti.WWW. 15 WWW. podiţe i zastupa optuţnicu. tuţilaštvo putem medija informira javnost o stanju kriminaliteta i drugim pojavama i problemima od općeg značaja koje je zapazilo u svom radu. Tuţilaštvo je samostalno drţavno tijelo koje vrši funkciju krivičnog gonjenja i druga zakonom odreĎena prava i duţnosti. načela) – 7b Nadleţni tuţilac je subjekat koji vrši funkciju krivičnog gonjenja za krivična djela za koja se goni po sluţbenoj duţnosti. odnosno optuţni prijedlog pred nadleţnim sudom. u kojoj su niţa tuţilaštva neposredno podreĎena višem tuţilaštvu. 4. nadleţni tuţilac ima pravo i duţnost da: 1.BH-PRAVNICI. Isto tako. odnosno da izuzetno predlaţe podizanje neposredne optuţnice. U odnosu na treća lica uvijek je odgovorno jedno lice iz tuţilaštva. UreĎenje tuţilaštva je zasnovano na odreĎenim posebnim načelima. primjeni zakona i pojavama koje je uočilo u obavljanju svojih ovlaštenja. načelo hijerarhijskog ureĎenja iz kojeg proizilaze načela devolucije i supstitucije. Nadleţni tuţilac (prava i duţnosti) – 33b Za uspješnu realizaciju funkcije krivičnog gonjenja.COM . bezi obzira da li se radi o samom nadleţnom tuţiocu ili njegovim zamjenicima.BH-PRAVNICI. kad ima dovoljno dokaza da je izvršeno krivično djelo za koje se goin po sluţbenoj duţnosti. te vrši i druge radnje. 3. 2. Pod tuţiocem se podrazumijeva nadleţni tuţilac. Osim toga. Naĉelo monokratskog odluĉivanja u suštini znači da sve poslove iz nadleţnosti tuţilaštva vrši uvijek jedno lice. izjavljuje ţalbe protiv pravosnaţnih sudskih odluka i podnosi vanredne pravne lijekove protiv pravosnaţnih sudskih odluka. zahtijeva sprovoĎenje istrage. te nadzire aktivnosti organa unutrašnjih poslova na istom planu. Sva tuţilaštva čine jedinstvenu organizaciju.COM Dakle. vidljivo je da se pod pojmom stranke u krivičnom postupku podrazumijeva samo stranka u procesnom (formalnom) smislu. Naĉelo devolucije znači pravo višeg tuţioca da preuzima i neposredno obavlja poslove iz nadleţnosti niţeg tuţioca. preduzima potrebne mjere u vezi sa otkrivanjem krivičnih djela i pronalaţenjem učinilaca. Naĉelo hijerarhijskog ureĊenja znači podreĎenost niţih tuţilaštava višim. Tuţilaštvo mora preduzeti krivično gonjenje uvijek kad su ispunjeni zakonski uslovi. tuţilaštvo ima pravo i duţnost izvještavati nadleţna tijela o svom radu. Ovo načelo daje pravo vršenja disciplinske vlasti višeg tuţioca u odnosu na niţe tuţioce. Stranka je tuţilac i okrivljeni. tj. Nadleţni tuţilac (organizacija. kao i pravo vršenja nadzora nad radom niţih tuţilaca. Naĉelo supstitucije predstavlja pravo višeg tuţioca da vršenje odreĎenih poslova u konkretnoj krivičnoj stvari preuzme od odreĎenog niţeg tuţioca i povjeri ih nekom drugom niţem tuţiocu. Naĉelo jedinstva i nedjeljivosti tuţilaštva znači da tuţilaštvo predstavlja jedinstvenu organizaciju na kojoj se nalaze viša i niţa tuţilaštva. kao i hijerarhiju izmeĎu pojedinaca unutar tuţilaštva. tako da ne postoji vršenje poslova i odlučivanje u zbornom sastavu. privatni tuţilac i oštećeni kao tuţilac.

odnosno od dana kad je sud donio rješenje o obustavi postupka (objektivni rok). odnosno 3 mjeseca od dana kad je nadleţni tuţilac odbacio prijavu. Oštećeni ima pravo nastaviti gonjenje u roku od 8 dana od prijema obavještenja o obustavi postupka (subjektivni rok). opravdanost gonjenja ocjenjuje sudsko vijeće. Za maloljetnike i lica lišena poslovne sposobnosti privatnu tuţbu podnosi njihov zakonski zastupnik. koji ga mogu ostvariti u roku od 3 mjeseca nakon njegove smrti. onda je korektiv u tome da se gonjenje prepusti graĎanima. podnesena privatna tuţba će se smatrati kao krivična prijava ako se tokom postupka utvrdi da se radi o krivičnom djelu za koje se goni po sluţbenoj duţnosti. Prava privatnog tuţioca kao stranke u postupku su obimna. oštećeni je duţan da se odmah izjasni da li će produţiti gonjenje. Oštećeni kao tuţilac (supsidijarni tuţilac) – 19b Ako nadleţni tuţilac u nekom slučaju ne preduzme gonjenje ili odustane od gonjenja za krivično djelo. U oba slučaja privatni tuţilac gubi pravo da ponovo podnese privatnu tuţbu. Odustanak se vrši izjavom. Ako tuţilac odustane prije početka glavnog pretresa. duţan je da u roku od 8 dana o tome obavijesti oštećenog i da ga uputi da moţe sam preduzeti gonjenje.BH-PRAVNICI. a ako to učini tokom glavnog pretresa. a tokom postupka se utvrdi da se radi o krivičnom djelu za koje se goni po privatnoj tuţbi. Privatni tuţilac – 16b Za krivična djela koja za koja se goni po privatnoj tuţbi.COM Pitanje stvarne i mjesne nadleţnosti tuţioca je riješeno gotovo na istovjetan način kao i stvarna i mjesna nadleţnost sudova. Odluku vijeća zatraţiće predsjednik prvostepenog vijeća. Nakon što optuţnica stupi na pravnu snagu. Kad nadleţni tuţilac naĎe da nema osnova da preduzme gonjenje za krivično djelo koje se goni po sluţbenoj duţnosti. bilo pismenom ili usmenom na zapisnik kod suda.BH-PRAVNICI. Ovaj rok je prekluzivan. Zakonska norma daje pravo na supsidijarnu tuţbu. postupak se obustavlja rješenjem suda.WWW. kantonalno pred kantonalnim. ako smatra da nema mjesta krivičnom gonjenju zbog postojanja razloga za obustavu postupka. sud presudom odbija tuţbu. Pravo na privatnu tuţbu prelazi i na nasljednike privatnog tuţioca. osim prava koja inače pripadaju nadleţnom tuţiocu kao drţavnom organu. Vaţi i obrnuto.COM . Ako je oštećeni neopravdano odsutan sa pretresa ili mu se poziv nije mogao uručiti zbog neprijavljivanja sudu promjene boravišta. Privatni tuţilac moţe odustati od tuţbe do završetka glavnog pretresa. a federalno pred Vrhovnim sudom FBiH. Općinsko tuţilaštvo postupa pred općinskim sudom. funkciju krivičnog gonjenja ostvaruje privatni tuţilac. mada postoje uslovi da se goni za konkretno krivično djelo. tj. Kad optuţnicu podiţe oštećeni kao tuţilac bez sprovoĎenja istrage. krivična prijava će se smatrati kao blagovremena privatna tuţba ako je podnesena u roku predviĎenom za privatnu tuţbu (3 mjeseca). Sukob nadleţnosti rješava zajednički neposredno viši tuţilac. sudska kontrola gonjenja otpada i oštećeni kao tuţilac po svojoj slobodnoj dispoziciji moţe nastaviti gonjenje. smatraće se da neće da produţi gonjenje. lice na čiju štetu je takvo krivično djelo učinjeno. Privatna tuţba podnosi se najkasnije u roku od 3 mjeseca od dana kad je ovlašteno lice saznalo za krivično djelo i učinioca. tj. ali samo onda kad je krivičnim djelom povrijeĎeno ili neposredno ugroţeno neko subjektivno (lično ili imovinsko) pravo. Ako nadleţni tuţilac odustane od optuţnice na glavnom pretresu. postaje stranka u postupku i ima sva prava koja u postupku ima nadleţni tuţilac kao stranka. Maloljetnik koji je navršio 16 godina moţe i sam podnijeti privatnu tuţbu. Kod ovih krivičnih djela nadleţni tuţilac nema ingerencije. On ima pravo: 16 WWW. Ako oštećeni stupi na mjesto nadleţnog tuţioca. Ako je oštećeni podnio krivičnu prijavu.

Okrivljeni zbog svoje ţalbe ne moţe nikad proći gore nego što bi prošao da se nije ţalio. Posebno korisna za okrivljenog je ustanova zabrane reformatio in peius. ako i za njih postoje razlozi kojima se rukovodio viši sud da izmijeni prvostepenu odluku (tzv. Okrivljeni (prava i duţnosti) – 32b Kao subjekat u krivičnom postupku. da se izjašnjava o navodima optuţbe i da ih pobija. na glavnom pretresu ima pravo da zastupa tuţbu. da u toku postupka ukazuje na činjenice i dokaze od kojih zavisi utvrĎivanje postojanja krivičnog djela i krivične odgovornosti okrivljenog.beneficium cohesionis). postavlja pitanja okrivljenom. Okrivljeni ima pravo. Materijalna se sastoji u pravu okrivljenog da se brani tokom postupka na prethodno opisani način.BH-PRAVNICI. kao i za odluke povodom zahtjeva za zaštitu zakonitosti. te sva druga prava procesne stranke. Nije dozvoljeno ponavljanje krivičnog postupka na štetu osuĎenog ili osloboĎenog lica. Osim što svako iznuĎivanje iskaza od okrivljenog predstavlja krivično djelo. Branilac kojeg izabere okrivljeni je izabrani branilac. postavlja mu ga sud po sluţbenoj duţnosti. Obligatorna formalna odbrana javlja se u slučajevima kad okrivljeni mora imati branioca bilo zbog teţine djela ili posebnih potreba okrivljenog. kao i garancija njegovog procesnog subjektiviteta naziva se favor defensionis (pogodnost odbrane). da postavlja pitanja svjedocima i vještacima. a ukoliko se istraţni sudija ne sloţi sa njegovim prijedlogom. On ima pravo da poriče ili priznaje činjenice koje mu se stavljaju na teret.BH-PRAVNICI. Materijalna i formalna odbrana – 34b Odbrana okrivljenog je materijalna i formalna. onda će po sluţbenoj duţnosti postupiti u korist ostalih saokrivljenih koji se nisu ţalili. što se upravo i postiţe uzimanjem branioca koji je po svojoj stručnosti izjednačen sa tuţiocem. vještacima itd. a uz odreĎena zakonska ograničenja moţe ga zamijeniti advokatski pripravnik.WWW.COM da predloţi sprovoĎenje ili dopunu istrage. Kod ove vrste formalne odbrane. ZKP predviĎa da branilac moţe biti samo advokat. Okrivljeni se o pravu da uzme branioca mora poučiti prilikom prvog ispitivanja. te da koristi pravne lijekove. ZKP posebno zabranjuje primjenu medicinskih intervencija ili davanje bio kakvih sredstava okrivljenom koja bi uticala na njegovu volju. okrivljeni ima jasna zakonska prava i duţnosti. svjedocima. Kod teških krivičnih djela formalna odbrana okrivljenog je obavezna i ako branioca ne uzme sam okrivljeni. odlučuje vijeće suda. a jednom obustavljeni postupak moţe se nastaviti samo ako se podnesu novi dokazi. Skup svih procesnih prava koja su konstituirana korist okrivljenog. ako okrivljeni sam ne 17 WWW.COM . Isto vaţi za odluke povodom prigovora protiv optuţnice. što omogućava da se pravo na ţalbu koristi bez straha i u punoj mjeri. Svrha je da se okrivljeni kao stranka izjednači sa tuţiocem. ali se na sve to ne prisiljava. Na taj način se suzbija mogućnost da sud ostane pod utiskom završnog govora tuţioca. a odbranu uz pomoć izabranog branioca nazivamo fakulativnom formalnom odbranom. kada mu se mora i saopštiti da branilac moţe prisustvovati njegovom ispitivanju. kao i pravo na pravne lijekove. Okrivljenom pripada zadnja riječ na glavnom pretresu. Kad viši sud donese odluku u korist jednog od okrivljenih koji se ţalio. ali ne i duţnost da se brani. Formalna odbrana se sastoji u tome da okrivljeni u postupku moţe uzeti stručno lice za svog branioca.

Maloljetni okrivljenik od početka pripremnog postupka mora imati branioca. . kao i na nagradu čija je visina odreĎena tzv. ali je duţan da sudu iznese i prezentira samo istinito stanje o činjenicama. b) Nakon što je saslušan kao svjedok.formalna odbrana je obavezna i za okrivljenog kome se sudi u odsustvu.ako je okrivljeni nijem. Branilac ima pravo na naknadu troškova koje je imao u vršenju odbrane. a branilac mora biti advokat. Imovinskopravni zahtjev oštećenog – 20b ZKP odreĎuje da će se u krivičnom postupku na prijedlog ovlaštenih lica raspraviti i imovinskopravni zahtjev koji je nastao usljed izvršenja krivičnog djela.BH-PRAVNICI. na zahtjev okrivljenog sud će postaviti branioca. prisustvuje izvoĎenju dokaza. sa odreĎenim procesnim pravima. O ovom pravu okrivljeni će se poučiti tokom prvog ispitivanja. ne postoje uslovi za obaveznu odbranu.BH-PRAVNICI. Osim toga sud moţe okrivljenom postaviti branioca iako nisu ispunjeni naprijed navedeni uslovi. kontaktira sa okrivljenim bez nadzora. To je postavljeni branilac ili branilac po službenoj dužnosti. za branioca se moţe postaviti i drugo lice sa pravnom spremom koje je sposobno da okrivljenom pruţi pomoć u odbrani. sve dok pritvor traje. Branilac ima pravo da prećuti i ne iznese činjenice koje idu na štetu okrivljenog. prava i duţnosti) – 36c Branilac je ovlašten da u korist okrivljenog preduzima sve radnje koje moţe preduzimati i okrivljeni – da prisustvuje ispitivanju okrivljenog. razmatra krivične spise.WWW. već sporedni procesni subjekt. gluh ili nesposoban da se sam uspješno brani ili ako se postupak vodi zbog krivičnog djela za koje se moţe izreći kazna dugotrajnog zatvora. a postupak se vodi za krivično djelo za koje se moţe izreći kazna zatvora 3 godine ili teţa kazna. ali samo ako je vjerovatno da svjedok neće doći na glavni pretres. ZKP normira slučajeve obavezne formalne odbrane: . ukoliko ocijeni da to zbog sloţenosti postupka zahtijevaju interesi odbrane. . predsjednik suda za branioca po sluţbenoj duţnosti postavlja prvenstveno advokata. c) Moţe prisustvovati uviĎaju i saslušanju vještaka. d) Moţe prisustvovati saslušanju svjedoka. ako se time ne bi znatno odugovlačio krivični 18 WWW.COM izabere branioca. Oštećeni (poloţaj u krivičnom postupku. a oštećeni u postupku i druga ovlaštenja: a) Moţe stavljati formalne prijedloge za pribavljanje i izvoĎenje dokaza. a postupak se vodi za krivično djelo za koje se moţe izreći kazna zatvora do 5 godina. u ime okrivljenog podnosi pravna sredstva. zajedno sa tuţiocem. On nije stranka u postupku (ne pripada mu ni funkcija gonjenja niti odbrane).advokatskom tarifom. Osnovna duţnost branioca je da savjesno postupa u zaštiti interesa okrivljenog i da kao tajnu čuva sve što mu je okrivljeni povjerio kao svom braniocu. sud ga postavlja po sluţbenoj duţnosti. Najvaţnije pravo oštećenog je imovinskopravni zahtjev nastao usljed izvršenja krivičnog djela. a zahtjev za postavljanje branioca moţe se staviti u toku cijelog krivičnog postupka.COM .od trenutka kad je protiv okrivljenog podignuta optuţnica za krivično djelo za koje se po zakonu moţe izreći 10 godina zatvora ili teţa kazna. . okrivljenim i braniocem. Branilac (pojam. predlaţe nove dokaze.odmah nakon što je okrivljenom odreĎen pritvor. U slučaju obligatorne formalne odbrane. Ako okrivljeni po svom imovnom stanju ne moţe snositi troškove odbrane. prava i duţnosti) – 21d Oštećeni je osoba kojoj je povrijeĎeno ili ugroţeno neko lično ili imovinsko pravo. oštećenom se ne moţe uskratiti razmatranje spisa. Ako u sjedištu suda nema dovoljno advokata.

72-82 ZKP). ili sudu pred kojim se vodi postupak i to najkasnije do okončanja glavnog pretresa pred prvostepenim sudom. Po pravilu se radnje vrše u zgradi suda. često značajnija od imovinske štete. Mjesto izvršenja procesnih radnji.WWW. Prijedlog za ostvarivanje imovinskopravnog zahtjeva podnosi se organu kome se dostavlja krivična prijava. To dakle ne mora biti sam oštećeni. uviĎaj na licu mjesta. Ako nema dovoljno elemenata da usvoji imovinskopravni zahtjev. forma ne mora uvijek biti odlučna za vaţnost jedne procesne radnje. Pravosnaţnu presudu kojom je odlučeno o imovinskopravnom zahtjevu krivični sud moţe izmijeniti samo povodom ponavljanja krivičnog postupka i zahtjeva za zaštitu zakonitosti. Imovinskopravni zahtjev moţe biti i kombinovan: npr. Danas preovladava stanovište da oštećeni ima pravo traţiti i naknadu neimovinske štete koju je pretrpio. odnosno na svojoj teritoriji. OslobaĎajuća presuda krivičnog suda ni u kom pogledu ne veţe parnični sud. Rokovi – 31a 19 WWW.ekshumacija i obdukcija leša. mjesto i vrijeme izvršenja procesnih radnji.BH-PRAVNICI. Zakon za neke procesne radnje predviĎa i rokove. Za krivični postupak se ne moţe reći da je strogo formalno pravo u smislu da će radnja ostati bez ikakvog dejstva ako nije preduzeta u propisanoj formi. osim ako je drugačije zakonom propisanom.BH-PRAVNICI. jer to nije imovinskopravni posao). ZKP nije izričito regulisao mjesto izvršenja procesnih radnji. U slučaju odustanka. povrat stvari i poništavanje pravnog posla. U istom roku ovlaštena osoba moţe i odustati od prijedloga. Najčešće se zahtjev odnosi na naknadu štete prouzrokovane krivičnim djelom. Forma procesnih radnji. Zahtjev se moţe odnositi na naknadu štete. razvijaju i završavaju. krivični sud će oštećenog uputiti na parnicu. b) U obliku propisivanja forme za odreĎenu radnju. već mogu i njegovi nasljednici. Okrivljenom se daje mogućnost da se izjasni o imovinskopravnom zahtjevu. ali po prirodi stvari to moţe biti i na drugom mjestu (npr. Poništavanje pravnog posla moţe se traţiti ako se radi o imovniskopravnom poslu (npr. mjesto) – 35d Krivičnoprocesne radnje preduzimaju i osnovni i sporedni subjekti postupka.da se odnosi istovremeno na naknadu štete. Vrijeme izvršenja procesnih radnji. prijedlog se ne moţe ponovo staviti. S obzirom na značaj načela materijalne istine. Sud nikad ne moţe imovinskopravni zahtjev odbiti kao neosnovan. Sudovi i ostali organi preduzimaju procesne radnje u svom sjedištu. povrat stvari ili poništavanje odreĎenog pravnog posla. a o zahtjevu odlučuje sud. pretres stana. KRIVIĈNOPROCESNA RADNJA Krivičnoprocesne radnje (forma. jer je ta šteta krupna i značajna za njegovu ličnost. ne moţe se traţiti poništavanje braka. Da bi krivični postupak tekao pravilno i brzo. koje se odnose na formu procesnih radnji.COM postupak. Tim radnjama se procesnopravni odnosi zasnivaju. Na stavljanje imovinskopravnog zahtjeva u krivičnom postupku legitimisan je onaj ko je aktivno legitimisan i za pokretanje parnice. Po pravilu se sve procesne radnje preduzimaju u radno vrijeme nadleţnog organa.COM . saslušanje svjedoka koji ne moţe pristupiti sudu itd). Krivičnoprocesne radnje regulisane su u ZKP sa 3 vrste normi. ili ako donese presudu kojom se optuţba odbija ili se optuţeni oslobaĎa od optuţbe. Forma procesne radnje je Zakonom normirana na 2 načina: a) U obliku općih pravila o formi (čl.

BH-PRAVNICI.rješenjem o obustavi istrage. Izuzetno. a sudske odreĎuje sud u svakom konkretnom slučaju. Presuda je sudska odluka kojom se rješava konkretan krivičnopravni spor. Odluke.rokovi kojima se nadleţnim organima daje rok za izvoĎenje procesne radnje nisu pravi procesni rokovi i ne povlače procesne posljedice. ZKP nije konkretizirao razloge zbog kojih se moţe traţiti povrat u preĎašnje stanje zbog propuštanja roka za ţalbu ili ročišta. b) Peremptorni i dilatorni – peremptorni su oni čijim propuštanjem se gubi pravo na preduzimanje procesne radnje. o sudskoj opomeni. već je samo odredio da to mora biti opravdan razlog. o vaspitnoj mjeri. i to moţe biti slučaj. Protiv rješenja kojim se dozvoljava povrat u prijašnje stanje nije dozvoljena ţalba. Rješenjem se po pravilu ne završava krivični postupak. vaspitne mjere ili mjere oduzimanja imovinske koristi.COM Rok je vrijeme u kome se ima izvršiti odreĎena procesna radnja. koji su odreĎeni krivičnim zakonom i koji se odnose na institute materijalnog krivičnog prava (npr. 20 WWW. c) Strogi i obiĉni – strogi se ne mogu. već se rješavaju pojedina procesna pitanja u toku krivičnog postupka. a na osnovu zakonskog ovlaštenja. odnosno predmet krivičnog spora. već eventualno odgovornost sluţbenog lica koje je propustilo rok (npr. tj. a obični se mogu produţiti. a objektivni 3 mjeseca od dana propuštanja. Povrat u preĊašnje stanje zbog propuštanja roka za ţalbu dozvoljen je samo u korist okrivljenog.BH-PRAVNICI. Saopštavanje i dostavljanje odluka – 25a Odluke su izjave volje suda ili drugog drţavnog organa u krivičnom postupku kojima se primjenjuje zakon na konkretnu situaciju ili na konkretne činjenice. Molba za povrat po pravilu nema suspenzivno dejstvo. Povrat u prijašnje stanje – 35a Povrat u prijašnje stanje (restitutio in integrum) je pravno sredstvo kojim se otklanjaju nepovoljne posljedice koje su za procesnog subjekta nastale usljed propuštanja procesne radnje ili ročišta bez njegove krivice. Obzirom na njihovu formu. rješenja i naredbe. Zakonski rokovi se po pravilu ne mogu produţavati. Pitanje opravdanosti razloga je faktičko pitanje.rok za pismenu izradu presude). oštećeni ili oštećeni kao tuţilac iz opravdanih razloga nisu pristupili na ročište za pretres. Subjektivni rok za traţenje povrata je 8 dana od prestanka razloga zbog kojeg je rok propušten. Procesni rokovi mogu biti: a) Zakonski i sudski – zakonske je odredio zakon.COM . Nepoštivanje rokova najčešće povlači gubitak prava na izvoĎenje odreĎene procesne radnje (prekluzija). ali sud nadleţan za njeno rješavanje moţe odlučiti da se zaustavi izvršenje dok se ne donese odluka po molbi. Povrat u preĊašnje stanje zbog propuštenog roĉišta dozvoljen je samo kada privatni tuţilac. Instrukcioni rokovi. Propuštanjem dilatornog roka ne gubi se pravo na izvršenje procesne radnje. Rješenje je odluka kojom se po pravilu ne rješava krivični spor. Povrat zbog propuštanja roka za traţenje povrata nije dozvoljen (restitutio restitutionis non datur). Od procesnih rokova treba razlikovati materijalnopravne rokove.WWW. u slučaju propuštanja ročišta. odluke u krivičnom postupku dijele se na presude. ZKP dozvoljava povrat u preĎašnje stanje izuzetno i to: u slučaju propuštanja roka za ţalbu na presudu ili rješenje o primjeni mjere bezbjednosti. a sudski se po pravilu mogu produţavati. npr.rokovi zastare krivičnog gonjenja).

a pravni lijek nije uloţen. čije rješenje se navodi u obrazloţenju i koje kasnije moţe biti drugačije riješeno u nekom drugom postupku. TakoĎe se moraju dostavljati i odluke pri čijem objavljivanju zainteresirano lice nije bilo prisutno. Materijalna pravosnaţnost znači da se o istoj stvari više ne moţe voditi redovni postupak jer je stvar materijalnopravno riješena (ne bis in idem). Kad je pravni lijek odbačen kao neblagovremen ili nedopušten. Kad su se stranke odrekle prava na upotrebu pravnog lijeka. 21 WWW. Okrivljenom se lično moraju dostaviti: optuţnica. Formalno pravosnaţna odluka se ne moţe pobijati redovnim pravnim lijekom. ali se u slučaju nezaticanja adresata mogu dostaviti i posredno.COM Naredba je odluka koja se takoĎe donosi u toku krivičnog postupka (npr. Ostala pismena se takoĎe po pravilu dostavljaju lično. presuda je izvršna kad postane pravosnaţna i kad za izvršenje ne postoje zakonske smetnje.BH-PRAVNICI.WWW. Pravosnaţnost znači da se u redovnom postupku više ne moţe staviti u pitanje neki predmet koji je konačno riješen. Pravosnaţnost i izvršnost krivične presude obično nastupaju istovremeno. ovjeren prepis presude sa klauzulom izvršnosti dostaviće na postupanje organu koji je nadleţan za izvršenje. Objavljivanje se sastoji u usmenom saopštavanju sadrţaja odluke zainteresiranim licima. ali se u svakom pojedinom slučaju na osnovu zakonske terminologije moţe vidjeti da li se radi o rješenju ili naredbi. 3. MeĎutim. Privatnom tuţiocu. zatim sve odluke od čijeg dostavljanja teče rok za ţalbu. kao i ţalba protivne strane koja se dostavlja radi odgovora. Pravosnaţnost presude nastupa: 1. te odluke za koje od dana dostavljanja teče rok za ţalbu. neke odluke se uvijek moraju dostaviti u ovjerenom prepisu. U teoriji se razlikuje formalna i materijalna pravosnaţnost. 2. Ako prvostepeni sud nije nadleţan za izvršenje. O izvršenom dostavljanju sačinjava se posebna potvrda – dostavnica. a moţe se vršiti i preko sluţbenog lica organa koji je donio odluku. odnosno odbijen kao neosnovan. a ne i u pogledu obrazloţenja odluke. što je bitno napomenuti zbog prethodnog pitanja. Kad je istekao zakonski rok. Po čl. moţe se obnoviiti postupak. oštećenom kao tuţiocu ili njihovim zakonskim zastupnicima lično se dostavljaju: poziv za podnošenje privatne tuţbe i optuţnice. U izuzetnim slučajevima koji su predviĎeni Zakonom. kao i ţalba protivne strane koja se dostavlja radi odgovora.2 ZKP. poziv za glavni pretres. ili neposredno kod tog organa.125 st.COM . Izvršnost znači da nema zakonskih smetnji za izvršenje odluke.BH-PRAVNICI. ZKP predviĎa 2 načina saopštavanja odluka: usmenim objavljivanjem i dostavljanjem odluke u ovjerenom prepisu. Dostavljanje se po pravilu vrši preko pošte. U odreĎenim slučajevima dostavljanje se mora izvršiti lično. Izvršenje odluka – 23c Odluka donesena u krivičnom postupku se po pravilu izvršava kad postane pravosnaţna i izvršna. U krivičnom postupku formalna pravosnaţnost se poklapa sa materijalnom. To su odluke protiv kojih po zakonu ovlašteno lice ima pravo uloţiti redovni pravni lijek. Pravosnaţnost nastupa samo u pogledu dispozitiva. uručiti zainteresiranom licu.naredba za dovoĎenje okrivljenog). optuţni prijedlog. Principijelna razlika izmeĎu rješenja i naredbe se ne moţe postaviti. Saopštenje i dostavljanje odluka. na Zakonom propisani način. tj. U takvom slučaju se usmeno objavljivanje konstatuje na zapisnik ili na sam spis. privatna tuţba i poziv na glavni pretres.

te imovno stanje lica koje daje jemstvo. Jemstvo će se ukinuti i odrediti pritvor ako se okrivljeni koji se nalazi na slobodi ne odazove na uredan poziv bez opravdanih razloga. Dato obećanje se unosi u zapisnik.COM MJERE ZA OBEZBJEĐENJE PRISUSTVA OKRIVLJENOG I USPJEŠNO VOĐENJE KRIVIĈNOG POSTUPKA (UOPŠTE)– 17d Cjelokupna procesna djelatnost je sredstvo da se potpuno i pravilno utvrde sve relevantne činjenice koje se trebaju supsumirati pod odredbe materijalnog krivičnog prava. U njemu se mora navesti zakonski naziv krivičnog djela (pravna kvalifikacija). a drugi dio na stvaranje uslova za utvrĎivanje pravno relevantnih činjenica.BH-PRAVNICI. već jednostavno mjere koje sluţe ciljevima uspješnog voĎenja krivičnog postupka. a na osnovu naredbe koju izdaje sud.COM . a okrivljeni se prilikom davanja obećanja upozorava da se protiv njega moţe odrediti pritvor ako prekrši svoju obavezu. Jemstvo se moţe ukinuti tokom krivičnog postupka. Mjere za obezbjeĎenje upravljene prema ličnosti okrivljenog su: poziv. Poziv – 1b Poziv je pismeni nalog okrivljenom od strane suda da u odreĎeno vrijeme doĎe na odreĎeno mjesto sa upozorenjem da će u slučaju nedolaska biti priveden. 2. Mjera se odreĎuje ako postoji bojazan da bi se okrivljeni u toku postupka mogao sakriti ili otići u inostranstvo ili u nepoznato mjesto. Jemstvo – 5b Jemstvo je mjera koja sluţi kao zamjena za pritvor. Sastoji se u polaganju gotovog novca. kao i u ličnoj obavezi jednog ili više graĎana da će u slučaju bijega okrivljenog platiti utvrĎeni iznos jemstva. lične i porodične prilike okrivljenog. Moţe se sastojati i u stavljanju hipoteke na nekretnine do iznosa jemstva. ako je doneseno rješenje o odreĎivanju pritvora. Te mjere se dijele na mjere za obezbjeĎenje upravljene prema ličnosti okrivljenog i mjere za obezbjeĎenje materijalnih dokaza i imovinskih interesa. kao i da branilac moţe prisustvovati njegovom ispitivanju. U ovu drugu vrstu djelatnosti spadaju mjere za obezbjeĎenje prisustva okrivljenog i uspješno voĎenje krivičnog postupka. Dio te djelatnosti je direktno usmjeren na utvrĎivanje činjeničnog stanja. jemstvo i pritvor. što okrivljenom omogućava da blagovremeno pripremi odbranu. Rješenje o jemstvu tokom istrage donosi istraţni sudija. ako se uredno pozvani okrivljeni neopravdano ne odazove pozivu. Obećanje okrivljenog da neće napustiti boravište – 19a Obećanje okrivljenog da neće napustiti boravište daje se sudu pred kojim se vodi postupak. obećanje okrivljenog da neće napustiti boravište. okrivljeni će se u pozivu poučiti o pravu da uzme branioca. Poziv mora biti u zatvorenom omotu.WWW. dovoĎenje.BH-PRAVNICI. a iz okolnosti očigledno proizilazi da okrivljeni izbjegava prijem poziva. Kad se prvi put poziva. dragocjenosti ili drugih pokretnih stvari veće vrijednosti koje se mogu lako čuvati i unovčiti. Visina se odreĎuje s obzirom na teţinu krivičnog djela. odnosno ako se priprema za bjekstvo ili ako se nakon odreĎivanja jemstva pojavi 22 WWW. DovoĎenje – 8a DovoĎenje je mjera za obezbjeĎenje prisustva okrivljenog koja se vrši od strane sudske policije. DovoĎenje moţe biti nareĎeno u 3 slučaja: 1. ili nakon okončanja krivičnog postupka. ako se uredno dostavljanje poziva nije moglo izvršiti. Od okrivljenog se privremeno moţe oduzeti putna isprava. hartija od vrijednosti. a nakon podizanja optuţnice vijeće nadleţnog suda. 3. To nisu nikakve sankcije.

Ako se krije ili ako postoje druge okolnosti koje ukazuju na opasnost bjekstva. Ako posebne okolnosti opravdavaju bojazan da će ponoviti krivično djelo. Ako je presudom izrečena kazna zatvora. Provodi se radi obezbjeĎenja prisustva okrivljenog i uspješnog voĎenja krivičnog postupka. Istraţni sudija moţe odrediti pritvor i u predkrivičnom postupku. otmica zrakoplova ili broda. a moţe se produţiti ako je istraţni sudija nadleţnog suda donio rješenje o sprovoĎenju istrage i zatraţio od istraţnog sudije niţeg suda da provede pojedine istraţne radnje. U takvom slučaju se poloţeni iznos jemstva vraća licu koje je dalo jemstvo. ili ako osobite okolnosti ukazuju da će ometati krivični postupak uticanjem na svjedoke. a za takvo djelo je predviĎena kazna zatvora od 3 godine ili teţa kazna. krivična djela protiv ţivota i tijela. Pritvor (uopće) – 26b Pritvor je preventivno lišenje slobode okrivljenog. saučesnike ili prikrivače (koluzioni pritvor). izmijeniti ili krivotvoriti dokaze ili tragove vaţne za krivični postupak. s tim što se u spisima mora naznačiti čas lišenja slobode i čas predaje rješenja. Pritvor se moţe odrediti samo pod uslovima predviĎenim u ZKP. Pritvor se odreĎuje i produţava pismenim rješenjem koje sadrţi: ime i prezime lica koje se pritvara. 4. Ovaj pritvor moţe trajati najduţe 3 dana. 3. a njegovo trajanje mora biti svedeno na najkraće nuţno vrijeme. Ako postoji osnovana bojazan da će uništiti.COM . 2.WWW. Zakonski osnovi za odreĎivanje pritvora (obligatorni i fakultativni) – 23a Pritvor moţe biti obligatoran i fakultativan. krivično djelo za koje se okrivljuje. te ugroţavanje sigurnosti leta zrakoplova. uzimanje talaca. sluţbeni pečat i potpis istraţnog sudije. Fakultativni pritvor se moţe odrediti ako postoji osnovana sumnja da je odreĎeno lice učinilo neko drugo krivično djelo i to: 1. pravo na ţalbu) – 27c Pritvor moţe odrediti istraţni sudija nadleţnog suda (mjesec dana). odnosno ukida se čim prestanu razlozi na osnovu kojih je bio odreĎen. razbojnička kraĎa i razbojništvo. jemstvo će se ukinuti tek kad osuĎeni započne sa izdrţavanjem kazne. zakonski osnov za pritvor. Duţnost svih organa koji učestvuju u krivičnom postupku je da postupaju sa naročitom hitnošću ako se okrivljeni nalazi u pritvoru. Rješenje se predaje licu u trenutku lišavanja slobode. Ako je odreĎivanje pritvora neophodno za sigurnost graĎana zbog načina izvršenja ili posljedica izvršenog krivičnog djela. Ako okrivljeni pobjegne tokom krivičnog postupka. odluka. sakriti.BH-PRAVNICI. vrijednost data kao jemstvo oduzima se rješenjem. 23 WWW. dovršiti pokušano krivično djelo ili učiniti krivično djelo kojim prijeti. meĎunarodni terorizam. a njegovo trajanje moţe produţiti vijeće nadleţnog suda (još 2 mjeseca) i Vrhovni sud FBiH pod uslovima predviĎenim zakonom (još 3 mjeseca). a najkasnije u roku od 24 sata od trenutka lišavanja slobode.COM neki drugi zakonski razlog za odreĎivanje pritvora. ratni zločini. krivična djela protiv dostojanstva ličnosti i morala. OdreĎivanje pritvora (ko odreĎuje pritvor. kratko obrazloţenje. To su krivična djela: terorizam. Obligatoran je pritvor protiv lica za koje postoji osnovana sumnja da je izvršilac krivičnog djela za koje je u KZ predviĎena kazna dugotrajnog zatvora.BH-PRAVNICI. odnosno predsjednika vijeća koji odreĎuje pritvor. pouka o pravu na ţalbu.

ako je osuĎen na novčanu kaznu ili mu je izrečena sudska opomena. Predsjednik suda ili sudija koga on odredi duţan je najmanje jednom sedmično obići pritvorenike i da se. . s tim što su duţna da takvo lice bez odlaganja. Ako je izrečena manja kazna. . odnosno uslovna kazna. odnosno predsjednik vijeća. u maksimalnom trajanju do mjesec dana. Oblici lišenja slobode po ZKP – 29b Od pritvora treba razlikovati lišenje slobode. Okrivljeni moţe biti zadrţan u pritvoru i nakon okončanja glavnog pretresa. Dakle. Teţa kršenja discipline u pritvoru povlače sankcije koje se sastoje u ograničenju posjeta i prepiske. obavještava o tome kako se pritvorenici hrane. Lice zatečeno u vršenju krivičnog djela za koje se goni po sluţbenoj duţnosti svako moţe lišiti slobode. kako se snabdijevaju drugim potrebama i kako se sa njima postupa. Pritvor će se ukinuti: . sve do pravosnaţnosti osuĎujuće presude odnosno do početka njenog izvršenja. . Postupak sa pritvorenicima – 20c U izdrţavanju pritvora ne smije se vrijeĎati ličnost i dostojanstvo okrivljenog.COM . Lice lišeno slobode mora se pustiti ako ne bude dovedeno istraţnom sudiji u roku od 24 sata. Ovlaštena lica organa unutrašnjih poslova mogu odreĎeno lice lišiti slobode ako postoji bilo koji od razloga predviĎenih za odreĎivanje pritvora. Prema pritvoreniku se mogu primjenjivati samo ona ograničenja koja su potrebna da se spriječi bjekstvo i dogovor koji bi mogao biti štetan za uspješno voĎenje postupka. s tim što je za ovo produţenje potreban obrazloţeni prijedlog istraţnog sudije. Ţalba se podnosi nadleţnom vijeću u roku od 24 sata od časa prijema rješenja. tj. . .ako je zbog uračunavanja pritvora izrečenu kaznu već izdrţao. Trajanje pritvora u krivičnom postupku.COM Okrivljeni ima pravo ţalbe koja ne odlaţe izvršenje rješenja o pritvoru. pritvor “iz vaţnih razloga” moţe produţiti Vrhovni sud FBiH za još 3 mjeseca. vijeće će donijeti rješenje o odreĎivanju odnosno produţenju pritvora samo ako postoje razlozi iz čl. .BH-PRAVNICI. osim ako je odbijena zbog nenadleţnosti suda.1 i 3.ako je donesena oslobaĎajuća presuda. a protiv rješenja je dozvoljena ţalba.183 st. Moţe biti produţen za još 2 mjeseca od strane vijeća nadleţnog suda. s tim što mora odmah obavijestiti istraţnog sudiju ili organ unutrašnjih poslova. ako je u presudi izrečena kazna zatvora od 5 godina ili teţa kazna.lica istog pola.ako je okrivljeni oglašen krivim. U zajedničkoj prostoriji ne mogu biti smještena: . Ukidanje pritvora – 28b Pritvor moţe odrediti istraţni sudija nadleţnog suda. a osloboĎen od kazne. MJERE ZA OBEZBJEĐENJE MATERIJALNIH DOKAZA I IMOVINSKIH INTERESA 24 WWW. Ako se postupak vodi za krivično djelo za koje se moţe izreći kazna zatvora preko 5 godina ili teţa kazna. pritvor za najteţa krivična djela moţe trajati najviše 6 mjeseci. Ovo ograničenje se ne odnosi a komuniciranje pritvorenika sa braniocem.maloljetni i punoljetni pritvorenici. a najkasnije u roku od 24 sata sprovedu istraţnom sudiji suda na čijem području je djelo učinjeno.WWW. Vijeće mora po ţalbi odlučiti u roku od 48 sati od trenutka njenog prijema.ako je donesena presuda kojom se optuţba odbija.BH-PRAVNICI. .lica koja su učestvovala u izvršenju istog krivičnog djela. Disciplinske kazne izriče istraţni sudija. TakoĎe je duţan preduzeti mjere na otklanjanju nedostataka eventualno uočenih prilikom obilaska. po potrebi i bez prisustva nadzornika i straţara.lica na izdrţavanju kazne.

Preduzete mjere mogu trajati najduţe tri mjeseca. Ako je stvar podloţna kvarenju ili je njeno čuvanje povezano za znatnim troškovima. organ koji vodi postupak će opisati tu stvar i opis na odgovarajući način objaviti na području na kome ţivi okrivljeni i na području na kome je učinjeno krivično djelo. Osoba koja odbije predati predmete moţe se kazniti novčanom kaznom do 500 KM. kao i slučajeve kad ovlaštena lica organa unutrašnjih poslova i sudska policija mogu i bez naredbe ući u tuĎi stan odreĎen je Zakonom (čl. a iz vaţnih razloga istraţni sudija moţe produţiti trajanje ovih mjera za još tri mjeseca.COM . Istraţni sudija moţe narediti da poštanska. a ne zna se čija je. Navedene mjere se ne odnose na prepisku okrivljenog i branioca. ako neko zove u pomoć. U oglasu će se vlasnik pozvati da se javi u roku od 1 godine. Privremeno oduzimanje predmeta i zadrţavanje pošiljki – 10d Privremeno oduzimanje predmeta primjenjuje se za predmete koji se po krivičnom zakonu imaju oduzeti ili koji mogu posluţiti kao dokaz u krivičnom postupku. ona će se prodati po odredbama izvršnog postupka. Zastara ovog prava počinje teći od objavljivanja oglasa. predaju pisma. telegrame i druge pošiljke koje su upućene okrivljenom ili koje on šalje. osim ako istraţni sudija izuzetno smatra da bi to imalo štetne posljedice za uspješno voĎenje krivičnog postupka. a najduţe mjesec dana. O ţalbi protiv rješenja kojim je izrečena novčana kazna ili je nareĎen zatvor odlučuje vijeće. a dio pošiljke ili pošiljka će se toj osobi i predati. a o otvaranju se sastavlja zapisnik. telegrafska i druga prometna preduzeća zadrţe i njemu. uz potvrdu prijema. privremeno oduzimanje predmeta i postupanje sa sumnjivim stvarima. Ulazak bez naredbe moguć je: ako drţalac stana to ţeli.196-199). a u slučaju daljeg odbijanja moţe se zatvoriti.WWW. Zatvor traje do predaje predmeta ili do završetka krivičnog postupka. duţan je predati ih na zahtjev suda. ako je potrebno uhapsiti učinioca zatečenog u izvršenju krivičnog djela. Oni se predaju na čuvanje sudu ili se njihovo čuvanje obezbjeĎuje na drugi način. O mjerama zadrţavanja pošiljki okrivljeni se obavještava ukoliko to dozvoljavaju interesi postupka.COM Mjere za obezbjeĎenje materijalnih dokaza Te mjere obuhvataju: pretresanje prostorija i lica. Za oduzete predmete se prilikom oduzimanja izdaje potvrda. Na isti način se postupa i kad stvar pripada odbjeglom ili nepoznatom učiniocu krivičnog djela. Ko drţi ovakve predmete. Ţalba protiv rješenja o zatvoru ne zadrţava izvršenje rješenja. Izdate pošiljke otvara istraţni sudija u prisutnosti dva svjedoka. a novac predati na čuvanje novčanom zavodu. Sadrţaj dijela pošiljke ili pošiljke će se saopštiti okrivljenom.BH-PRAVNICI. Moţe ga narediti samo sud. te ako se u stanu ili drugoj prostoriji nalazi osoba koja se po naredbi nadleţnog drţavnog organa ima pritvoriti ili prinudno dovesti ili koja se tu sklonila od gonjenja. Pretresanje stana (prostorija) i lica – 36b Pretresanje prostorija i lica moţe se preduzeti ako je vjerovatno da će se pretresanjem uhvatiti okrivljeni ili da će se pronaći tragovi krivičnog djela ili predmeti vaţni za krivični postupak. Mjere za obezbjeĎenje imovinskih interesa – 12c 25 WWW. ako postoje okolnosti zbog kojih se s osnovom moţe očekivati da će ove pošiljke posluţiti kao dokaz u postupku. pismenom obrazloţenom naredbom. Vlasnik stvari ima pravo da u parnici traţi povrat stvari odnosno novca dobijenog od prodaje stvari. Način na koji vrši pretresanje. Postupak sa sumnjivim stvarima – 35b Ako se kod okrivljenog naĎe tuĎa stvar. radi sigurnosti ljudi ili imovine.BH-PRAVNICI. s tim da će se preduzete mjere ukinuti čim prestanu razlozi za njihovo daljnje preduzimanje. odnosno osobi kojoj je upućena. Ove mjere spadaju ustvari u istraţne radnje.

MeĎutim.BH-PRAVNICI.WWW. Vrši se kad su dokazi pronaĎeni. ako se radi o kraĎi. predmet dokaza mogu biti samo pravno relevantne činjenice. a na glavnom pretresu vijeće. a ne sluţe kao dokaz u krivičnom postupku. Činjenica koju treba dokazivati označava se kao predmet dokaza.svjedoci se saslušavaju na zapisnik. Ako se više oštećenih spore o svojini stvari. Izvori iz kojih se dobiva dokazni osnov nazivaju se dokazna sredstva (media probandi). svoje posebne elemente po kojima se razlikuje od drugih krivičnih djela.BH-PRAVNICI. nakon podignute optuţnice van glavnog pretresa predsjednik sudskog vijeća. pruţanje dokaza od strane okrivljenog je sastavni dio njegovog prava na odbranu. Pronaći dokaze znači ustanoviti da li postoji neki trag krivičnog djela. pa je prema tome i predmet dokaza različit. Stvari koje nesumnjivo pripadaju oštećenom. Predmet dokaza i teret dokazivanja – 27b ZKP nije precizirao predmet dokaza. Klasifikacija dokaza – 32c Svaki postupak dokazivanja odvija se u slijedećim fazama: 1. činjenični opis djela odreĎenog učinioca i sve činjenice i okolnosti koje su vaţne za rasvjetljavanje i pravilno rješavanje krivičnog predmeta. Fiksiranje se vrši u zakonom propisanim procesnim formama (npr. Pod teretom dokazivanja podrazumijeva se duţnost procesnog subjekta da podnosi dokaze kojima se utvrĎuju relevantne činjenice. 2. jer je nemoguće postaviti pravilo koje bi preciziralo predmet dokaza. Npr. svjedok itd. Pronalaţenje dokaza. Procesualno fiksiranje dokaza. već se u krivičnom postupku prema trećem licu mogu narediti samo privremene mjere obezbjeĎenja imovinskopravnog zahtjeva oštećenog.COM Na prijedlog ovlaštenih lica mogu se u krivičnom postupku odrediti privremene mjere obezbjeĎenja imovinskopravnog zahtjeva nastalog usljed izvršenja krivičnog djela. sačinjava se zapisnik o uviĎaju na licu mjesta itd). iskaz svjedoka koji je okrivljenog zatekao pri uzimanju stvari je dokazni osnov. Treća osoba prema kojoj se ne vodi krivični postupak ne moţe se krivičnom presudom ni u kom slučaju osuditi na naknadu štete ili povrat stvari. a sam svjedok je dokazno sredstvo. a činjenica koja je već utvrĎena i iz koje se izvodi zaključak o istinitosti činjenice koju treba dokazati naziva se dokazni osnov ili jednostavno dokaz (argumentum). Iz prezumpcije nevinosti proizilazi da je osnovni teret dokazivanja na tuţiocu. predmet koji bi mogao posluţiti kao dokaz. koji moţe odlučiti da se na glavnom pretresu izvedu i oni dokazi koje stranke nisu predloţile ili od kojih su odustale. vraćaju se oštećenom i prije završetka postupka. DOKAZIVANJE I POJAM DOKAZA – 24c Dokazivanje je postupak koji podrazumijeva podnošenje i ocjenu dokaza. predmet dokaza je činjenica oduzimanja tuĎe pokretne stvari u cilju sticanja protupravne imovinske koristi. tj. 26 WWW. uputiće se na parnicu. Svako krivično djelo ima svoje specifičnosti. Postupak dokazivanja. tj. neophodno je imati u vidu i aktivnu ulogu suda u krivičnom postupku. Pojam dokaza Dokaz je svaki osnov koji govori o istinitosti neke vaţne činjenice u postupku. (thema probandi). MeĎutim. Načelno se moţe reći da je predmet dokaza krivična stvar.COM . one koje su značajne za pravilno presuĎenje stvari. Iz svega navedenog se moţe zaključiti da u našem krivičnoprocesnom sistemu ustvari nema formalne podjele tereta dokaza. Rješenje o tim privremenim mjerama u istrazi donosi istraţni sudija. Na kraju.

Negativna dokazna teorija sadrţavala je pravila prema kojima sud ne moţe uzeti odreĎenu činjenicu kao utvrĎenu ako ne postoji odreĎeni broj i kvalitet dokaza. ako se i ispune zakonom predviĎeni uvjeti u pogledu broja i kvaliteta dokaza. Iskazi bogatih ljudi. a ne iskaz svjedoka. Saglasni iskazi odreĎenog broja svjedoka predstavljali su pun dokaz (probatio plena). Sudija. DOKAZNA SREDSTVA Svjedok (pojam. . tako da je priznanje bilo najjači dokaz. pa da se po zakonu nešto uzima kao dokazano. Sastoji se u utvrĎivanju istinitosti ili neistinitosti fakata koji se utvrĎuju dokazima. Krug lica koja mogu biti svjedoci vrlo je širok. Po toj teoriji sud ne sudi slobodno o činjenicama. 27 WWW. svjetovnih lica i ţena. pa i na ona koja su ranije bila sa njim saoptuţena. već je samo zabranjivala donošenje osuĎujuće presude bez postojanja dokaza odreĎenih u zakonu. Pojedini dokazi bili su klasificirani po svojoj vrijednosti. zavisno od kriterija koji se uzima u razmatranje: .neposredni i posredni (tzv.BH-PRAVNICI. negativna dokazna teorija nije potpuno isključivala slobodno sudijsko uvjerenje.optuţujući i opravdavajući.COM . logično i rezultata savjesne i briţljive ocjene kako pojedinih dokaza. Njegov iskaz ostaje iskaz okrivljenog.BH-PRAVNICI. 4. kad se ispune odreĎeni zakonom predviĎeni uslovi sud je duţan donijeti osuĎujuću presudu bez obzira na svoje uvjerenje. Po progresivnoj teoriji slobodne ocjene dokaza. već samo pazi da li postoje formalni uslovi koje zakon predviĎa. sud te dokaze cijeni po svom uvjerenju. sudija porotnik i nadleţni tuţilac ne mogu biti svjedoci ukoliko se u konkretnoj stvari ne izuzmu od suĎenja odnosno zastupanja optuţbe. te prema tome i ne vrši klasifikaciju dokaza. Dokazna vrijednost pojedinih dokaza je unaprijed odreĎena zakonom. ZKP ne pravi razliku meĎu dokazima. uzimanje iskaza.lični i stvarni itd.WWW. Prema tome. MeĎutim. tako i svih dokaza ukupno. Od momenta kad je neko lice prestalo biti okrivljeno. nije moguće unaprijed predvidjeti dokaznu snagu svakog dokaza i to fiksirati u zakonu. Teorija zakonskih dokaza ima 2 varijante: pozitivnu i negativnu. a) Teorija slobodne ocjene dokaza (slobodnog sudijskog uvjerenja je dokazna teorija po kojoj sud nije vezan unaprijed odreĎenim formalnim dokaznim pravilima. Sud dokaze cijeni po slobodnom uvjerenju. Klasifikacija dokaza. Provjeravanje dokaza. Ocjena dokaza. duhovnih lica i muškaraca imali su veću dokaznu snagu nego iskazi siromašnih ljudi. .COM 3. te se na taj način ustanovljava njegova vrijednost. oštećeni kao tuţilac i privatni tuţilac. Naš ZKP je usvojio progresivnu teoriju slobodne ocjene dokaza. ono moţe biti svjedok u odnosu na sva lica. Ocjena dokaza – 10d Ocjena dokaza se sastoji u u utvrĎivanju istinitosti ili neistinitosti činjenica koje se dokazuju. koje mora biti obrazloţeno. mjere zaštite) Svjedok je fizička osoba koja je u krivičnom postupku pozvana od nadleţnog organa i koja je duţna da saopšti svoja čulna saznanja o vaţnim činjenicama. U procesnoj teoriji ima različitih klasifikacija.indicije). Po pozitivnoj. Kroz historiju su se smjenjivale 2 teorije o ocjeni dokaza: a) Teorija formalnih ili zakonskih dokaza bila je u primjeni u inkvizitorskom postupku. Svjedoci mogu biti i neki procesni subjekti: oštećeni. Vrši se izvoĎenjem drugih dokaza koji potvrĎuju ili pobijaju jedan dokaz. Iz našeg procesnog sistema proizilazi da okrivljeni u istoj krivičnoj stvari ne moţe imati svojstvo svjedoka.

ako je vjerovatno da bi sebe ili svog bliskog srodnika izloţio teškoj sramoti. Takva lica se mogu saslušati u njihovom stanu. pa ih moţe saslušati tek ako se ona izričito odreknu benificije da ne svjedoče. ako je kao svjedok saslušano lice koje se ne moţe saslušati kao svjedok ili lice koje ne mora svjedočiti. Svjedok nije obavezan da odgovara na pojedina pitanja. te srodnici po tazbini zaključno sa drugim stepenom. a na to nije upozoreno ili se nije odreklo tog prava 2. gluhonijema lica itd). njegov iskaz dat u prethodnom postupku ne moţe posluţiti kao osnov za sudsku odluku.BH-PRAVNICI.BH-PRAVNICI. novčana kazna do 500 KM. pod uslovom da je duševno zdravo. Svako lice koje se poziva kao svjedok duţno je da se odazove pozivu. Sudska odluka se ne moţe zasnivati na iskazu svjedoka u slijedećim slučajevima: 1. srodnici okrivljenog u pravoj liniji bez ograničenja. Vjerski ispovjednik o onome što mu je okrivljeni ispovijedio. 2. 28 WWW. samovoljno udaljavanje sa mjesta gdje treba biti saslušan i odbijanje svjedočenja bez zakonskog razloga povlače disciplinske sankcije protiv svjedoka. Od duţnosti pristupanja osloboĎena su jedino lica koja se ne mogu odazvati zbog zbog starosti. Te sankcije su prinudno dovoĎenje. znatnoj materijalnoj šteti ili krivičnom gonjenju. ZKP ni jednu kategoriju lica nije označio kao apsolutno nesposobnu za svjedočenje (svjedoci mogu biti i djeca. Neodazivanje svjedoka pozivu. ali im organ koji ih saslušava mora prije saslušanja saopštiti da su osloboĎena od duţnosti svjedočenja. moţe se zatvoriti. Nakon izricanja prvostepene presude svjedok ne moţe povući svoj iskaz pozivajući se na svoje pravo da ne svjedoči. ali će se o njihovom odbijanju svjedočenja izvijestiti njihova nadleţna komanda radi kaţnjavanja. 4. Ţalba protiv rješenja o zatvoru ne odlaţe izvršenje rješenja. U drugu kategoriju (fakultativno izuzeće) spadaju: 1. branilac okrivljenog o onome što mu okrivljeni kao svom braniocu povjeri. Protiv rješenja o izricanju novčane kazne ili zatvora dozvoljena je ţalba o kojoj odlučuje vijeće. odnosno vanbračni drug okrivljenog. Usvojenik i usvojilac okrivljenog. U prvu kategoriju (obligatorno izuzeće) spadaju lica koja se u odreĎenim slučajevima ne mogu saslušati kao svjedoci. u pobočnoj zaključno sa trećim. On moţe u prethodnom postupku dati iskaz. Ako uskrati iskaz u glavnom pretresu. a ako i nakon novčanog kaţnjavanja svjedok odbije da svjedoči.WWW. 2. ili dok se krivični postupak ne završi ali najduţe mjesec dana. lice koje bi svojim iskazom povrijedilo duţnost čuvanja sluţbene ili vojne tajne. Vojna lica i pripadnici policije se ne mogu zatvoriti. duţno je i da svjedoči. a ako zakonom nije drugačije odreĎeno. To su: 1. postoji odreĎena kategorija lica koja ne mogu biti svjedoci u odreĎenim stvarima (relativno nesposobni svjedoci). 3. ako je saslušan maloljetnik koji ne moţe shvatiti značaj prava da ne mora svjedočiti. a na glavnom pretresu uskratiti svjedočenje.COM Svako lice se moţe pojaviti kao svjedok. Isključenje i osloboĎenje od duţnosti svjedočenja – 28d Mada je duţnost svjedočenja opća za sve graĎane. sve dok ga nadleţni organ ne oslobodi te duţnosti.COM . bolesti ili drugih tjelesnih mana. kao i kategorija lica koja su osloboĎena duţnosti svjedočenja. bračni. Zatvor traje dok svjedok ne pristane da svjedoči ili dok njegovo saslušanje ne postane nepotrebno. ako upozorenje i odricanje nije ubiljeţeno u zapisnik 3. Duţnosti svjedoka i sankcije za njihovu povredu – 26c Duţnost svjedoĉenja. Svjedok koji je osloboĎen od duţnosti svjedočenja to svoje pravo moţe iskoristiti kad god hoće. Navedena lica se moraju odazvati pozivu na svjedočenje.

Samo saslušanje odvija se na način što se svjedoku najprije postavljaju opća pitanja kojima se utvrĎuje njegov identitet i odnos prema okrivljenom i oštećenom.COM . Izuzetno. tj.BH-PRAVNICI. a on odgovara pismeno. koje vještaci provode po pravilima nauke i vještine. pitanja mu se postavljaju usmeno. i to po sluţbenom nalogu. tijelo ili slobodu svjedoka ili njegovih bliskih srodnika. Zaštita svjedoka predviĎena je ZKP-om (čl. Lica koja nisu punoljetna u času saslušanja i lica za koja postoji osnovana sumnja da su izvršila ili učestvovala u krivičnom djelu ne smiju se zaklinjati. Ako je gluhonijem. sud moţe učiniti dostupnim ove podatke braniocu okrivljenog i zabraniti mu da te podatke otkrije bilo kome. Svjedoci se saslušavaju pojedinačno i bez prisustva ostalih svjedoka. tj. kao i Zakonom o posebnoj zaštiti identiteta svjedoka u krivičnom postupku u FBiH (Sl. ako je svjedok nijem. ako postoji bojazan da zbog bolesti ili drugih razloga neće moći da doĎe na glavni pretres. Nije dozvoljeno postavljati sugestivna pitanja. prijetnjom ili drugim sličnim zabranjenim sredstvom. ako je iskaz iznuĎen silom. a mišljenje je izvoĎenje zaključaka iz utvrĎenih činjenica. Sud je duţan da prethodno opomene svjedoka da je duţan da govori istinu i da ne smije ništa prećutati. Ako se njihovi iskazi ne slaţu u pogledu relevantnih činjenica. ZKP predviĎa i mogućnost polaganja zakletve. Svjedok se uvijek mora pitati otkud mu je poznato ono o čemu svjedoči. Nakon toga svjedok se poziva da iznese sve što mu je poznato o predmetu. Zakletva se po pravilu moţe polagati samo na glavnom pretresu pred sudom. Po pravilu je asertorna. a svjedoku po pravilu ne. izuzeće) Vještaci na osnovu svoje stručne spreme i znanja u krivičnom postupku opaţaju izvjesne činjenice i o učinjenom opaţanju daju svoje stručno mišljenje. saslušanje se vrši preko tumača koji se sa njim moţe sporazumjeti. polaţe se nakon datog iskaza. a njegov iskaz na glavnom pretresu se unosi u zapisnik o glavnom pretresu i to tako da se u taj zapisnik unese bitna sadrţina svjedokovog iskaza. nalaz i mišljenje. a zatim će se upozoriti na posljedice davanja laţnog iskaza.ljekar koji je neposredno nakon izvršenog krivičnog djela primio povrijeĎenog moţe kao stručni svjedok svjedočiti o vrstama povrede). Ako je gluh pitanja će mu se postavljati pismeno. svjedoci se mogu suočiti. dopune i razjašnjenja. pa i okrivljenom. ZKP predviĎa da pri otkrivanju podataka o identitetu. koje je opazio slučajno ili samoinicijativno. duţnosti i prava. 29 WWW. tj. Razlike izmeĎu vještaka i svjedoka su slijedeće: 1.COM 4. svjedok moţe i u istrazi poloţiti zakletvu pred istraţnim sudijom. Uzimanje iskaza od svjedoka mora biti u zakonom odreĎenoj formi. 2. Ocjena iskaza svjedoka vrši se kao i ocjena svih drugih dokaza. po načelu slobodne ocjene dokaza. MeĎutim. O saslušanju svjedoka u prethodnom postupku sačinjava se poseban zapisnik. Vještačenje se sastoji iz 2 dijela: nalaza i mišljenja. Duţan je odgovore davati usmeno. a zatim mu se postavljaju pitanja radi provjeravanja. Izuzetak su tzv.WWW. Istovremeno se mogu suočiti samo 2 svjedoka. ako bi otkrivanje ovih podataka ugrozilo ţivot.220 st. Vještak opaţa činjenice u toku postupka. ali po odluci suda moţe biti i promisorna. Time oni vrše procesnu radnju vještaĉenja. Vještaci (pojam.stručni svjedoci (npr.pitanja koja već sadrţe odgovor. Nalaz je rezultat neposredno čulnog opaţanja činjenica.novine 33/99).4).BH-PRAVNICI. prebivalištu ili boravištu svjedoka sud mora paziti da ti podaci ne budu dostupni okrivljenom i njegovom braniocu ili javnosti. Svjedok saopštava svoje opaţanje o činjenicama iz prošlosti. Ona je fakultativna i zavisi od ocjene suda. Vještaku je potrebno posebno stručno znanje. Izuzetno.

lice prema kome je učinjeno krivično djelo. a kad je vještačenje teško i sloţeno mogu se pozvati 2 ili više vještaka. okrivljenog. a na postojanje osnova za izuzeće mogu ukazivati i procesne stranke. koja se odnose na utvrĎivanje smrti.lice koje se ne moţe saslušati kao svjedok ili je osloboĎeno od duţnosti svjedočenja. Vještačenje po pravilu vrši jedan vještak.lice koje je zaposleno kod istog poslodavca kao okrivljeni ili oštećeni. predviĎena je obaveza organa koji vodi postupak da strankama saopšti imena vještaka po pravilu prije izvoĎenja vještačenja. već samo mogu traţiti izuzeće vještaka pod zakonom predviĎenim uslovima. Stranke nemaju učešća u izboru vještaka. Toksikološko vještačenje preduzima se u slučaju trovanja. Vještačenje poslovnih knjiga (čl. Ako se uredno pozvani vještak ne odazove.lice koje je u istom postupku saslušano kao svjedok. Ispitivanje fizičkog stanja nekog lica javlja se kao tjelesni pregled povrijeĎenog.COM . Vještačenje po pravilu vrše stalni sudski vještaci. Psihijatrijska vještačenja preduzimaju se ako se pojavi sumnja u uračunljivost okrivljenog. Organ koji vodi postupak po sluţbenoj duţnosti vodi računa o razlozima za izuzeće vještaka. UviĎaju uvijek mogu 30 WWW.255 ZKP) UviĎaj – 11b UviĎaj je neposredno čulno zapaţanje činjenica od strane organa krivičnog postupka. . posljedica povrede. odlaţe vršenje vještačenja ako ne postoji opasnost od odlaganja. Do izuzeća vještaka moţe doći iz istih zakonskih osnova zbog kojih dolazi do izuzeća sudija i sudija porotnika. kada se vrši pregled pronaĎenih sumnjivih materija ili materija uzetih iz leša. 4. Posebni slučajevi vještačenja – 16c ZKP sadrţi posebne odredbe o nekim vidovima vještačenja koji su u praksi najčešći i obligatorni: 1. TakoĎe je predviĎeno da ţalba na rješenje kojim se odbija zahtjev za izuzeće vještaka. Obzirom na stadije krivičnog postupka. a u slučaju neopravdanog izostanka moţe biti i prinudno doveden. uzroka smrti. ili se vještačenje moţe povjeriti nekoj stručnoj ustanovi. ako su stalni vještaci spriječeni ili kad to zahtijevaju posebne okolnosti. 2.WWW. a izostanak ne opravda ili ako odbije da vještači. kao i sam vještak. uzimanje krvi i druge ljekarske radnje preduzete po pravilima medicinske nauke. 3.BH-PRAVNICI. . Ako je potrebno da se utvrde činjenice vaţne za krivični postupak. a drugi se mogu odrediti samo ako postoji opasnost od odlaganja. Na iskazu vještaka za kojeg su postojali razlozi za izuzeće ne moţe se zasnivati sudska odluka. Pregled i obdukcija leša poduzima se uvijek kad postoji sumnja ili je očito da je smrt uzrokovana krivičnim djelom ili je u vezi sa izvršenjem krivičnog djela. dok vještak moţe biti zamijenjen drugim vještakom. . U zahtjevima za izuzeće vještaka stranke se ne mogu pozivati na razloge koji dovode u pitanje njegovu stručnu sposobnost. Sudskomedicinska vještačenja. karaktera i teţine povrede.BH-PRAVNICI. . Pregled drugih lica bez njihovog pristanka moţe se preduzeti samo ako se mora utvrditi da li se na njihovom tijelu nalazi odreĎeni trag ili posljedica krivičnog djela. kao i druga ispitivanja fizičkog stanja.COM 3. moţe se kazniti novčano. tako da se ova okolnost moţe isticati i u postupku po pravnim lijekovima. Za vještaka se takoĎe ne moţe imenovati: . Svjedok je po pravilu nezamjenjiv. uviĎaj se preduzima u prethodnom postupku ili u glavnom postupku i to van glavnog pretresa i na samom glavnom pretresu. a izuzetno organi unutrašnjih poslova ako sudija nije u mogućnosti odmah izai na lice mjesta. U prethodnom postupku uviĎaj vrši istraţni sudija. Da bi stranke mogle ostvariti ovo svoje pravo.lice koje je zaposleno kod okrivljenog ili oštećenog. tjelesni pregled okrivljenog preduzeće se i bez njegovog pristanka.

COM prisustvovati tuţilac. Cilj ispitivanja je da se okrivljeni upozna sa osnovama optuţbe. . ali će se upozoriti da time moţe oteţati prikupljanje podataka za svoju odbranu. sa što manje izraza i rečeničkih konstrukcija svojstvenih organu koji vrši ispitivanje. . Ako okrivljeni ne zna jezik na kome se vrši ispitivanje. Priznanje (conffesio) je dobrovoljno data izjava okrivljenog da je izvršio odreĎeno krivično djelo. a nisu ispunjeni zakonski uslovi za to. a ne i duţnost. Priznanje ne oslobaĎa organ koji vodi prethodni postupak od duţnosti da izvodi i druge dokaze. U prethodnom postupku ispitivanje vrši istraţni sudija. Ispitivanje okrivljenog vrši se u prethodnom postupku i na glavnom pretresu. najprije će se pitati za lične i druge podatke. Saopštiće mu se da nije duţan da iznese odbranu niti da odgovara na postavljena pitanja. Okrivljeni se mora prije svakog ispitivanja poučiti da uzme branioca i da branilac moţe prisustvovati njegovom ispitivanju.ako je okrivljeni ispitan u odsustvu branioca.ako izjave okrivljenog o prisustvu branioca nisu unesene u zapisnik.kad se okrivljeni koji nije priznao kraĎu pita da li su ukradene stvari još kod njega). Pitanja ne smiju biti kapciozna niti sugestivna.materijalno-finansijsko poslovanje). a na glavnom pretresu predsjednik vijeća. Kad završi iskaz. već je to stvar svakog konkretnog slučaja. .ako se izričito odrekao prava na branioca a odbrana nije obavezna. ZKP je odredio način ispitivanja okrivljenog: Ispitivanje se po pravilu vrši usmeno. odnosno da je istinita činjenica koja mu se stavlja na teret. 31 WWW. Sudska odluka se ne moţe zasnivati na iskazu okrivljenog u slijedećim slučajevima: . niti oslobaĎa sud obaveze da izvodi druge dokaze. zatim mu se saopštava zašto se okrivljuje i osnove sumnje protiv njega. . Priznanje se cijeni po načelu slobodne ocjene dokaza i u vezi sa ostalim dokazima. postaviće mu se pitanja ukoliko je potrebno da se popune praznine ili otklone protivrječnosti i nejasnoće u njegovom izlaganju. Kad se okrivljeni prvi put ispituje. a ako je gluhonijem preko tumača. ispitaće se preko prevodioca.BH-PRAVNICI. prijetnjom ili drugim sličnim sredstvima. Ispitivanje treba vršiti uz puno poštivanje ličnosti okrivljenog. Zapisnik o ispitivanju okrivljenog treba sadrţavati vjernu izjavu okrivljenog. da sazna sve što mu se stavlja na teret i da mu se ispitivanjem pruţi mogućnost da se brani.ako za prvo ispitivanje okrivljeni nije osigurao prisustvo branioca ni u roku od 24 sata nakon što je poučen o svom pravu. Ako se radi o komplikovanoj stvari (npr. okrivljenom se moţe dozvoliti da se koristi zabilješkama. Kapciozna pitanja su ona u kojima se odreĎena neizvjesna činjenica smatra kao već priznata i utvrĎena (npr. Prilikom ispitivanja okrivljenom treba omogućiti da se u neometanom izlaganju izjasni o svim okolnostima koje ga terete i da iznese sve činjenice koje mu sluţe za odbranu.BH-PRAVNICI. okrivljeni i branilac i tom prilikom postavljati pitanja vještacima ako se uviĎaj vrši uz učešće vještaka. ZKP i kriminalistika ne odreĎuju u kojim slučajevima je obavezno vršiti uviĎaj. To je garancija protiv eventualne zloupotrebe priznanja. osim u slučaju obavezne odbrane.COM . oštećeni. Ispit okrivljenog predstavlja njegovo pravo.ako branilac nije prisutan mada je obaviješten. te će se pozvati da iznese navode u svoju odbranu. U odsustvu branioca okrivljeni moţe biti ispitan: . obmana i slična sredstva da bi se došlo do njegove izjave ili priznanja. prijetnja.ako je iskaz dobiven silom.WWW. te se prema njemu ne smije upotrijebiti sila. Iskaz okrivljenog – 6c To je radnja u postupku bez koje se ne moţe okončati krivični postupak.

Naredbu istraţnog sudije izvršavaju organi unutrašnjih poslova.krivična djela za koja je predviĎena kazna zatvora od 8 godina ili teţa kazna.ucjena.protiv ustavnog poretka BiH i FBiH. 32 WWW.krivotvorenje novca. a PTT preduzeća su duţna omogućiti realizaciju ovih mjera. .protiv čovječnosti i meĎunarodnog prava za koja je propisana kazna zatvora od 5 godina ili teţa. . već treba da je dato u skladnom pripovijedanju cijele stvari. . Izvršenje mjera se ukida odmah nakon prestanka razloga zbog kojih su mjere bile nareĎene. koji su bili namijenjeni za izvršenje krivičnog djela ili koji su nastali izvršenjem krivičnog djela. O tome se obavještava i okrivljeni. prikupljeni materijal se uništava pod nadzorom istraţnog sudije. . Primjenu ovih mjera pismenom naredbom odreĎuje nadleţni istraţni sudija na obrazloţeni prijedlog nadleţnog tuţioca.WWW. Mjere se mogu primjenjivati najduţe 6 mjeseci.neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. te prisluškivanje se moţe narediti samo ako se na drugi način ne mogu pribaviti dokazi ili bi njihovo pribavljanje bilo povezano sa nesrazmjerno velikim teškoćama.BH-PRAVNICI. . Nadzor i tehničko snimanje telefonskih i drugih razgovora – 13b Ove mjere se mogu primijeniti samo ako je okrivljeni učestvovao u izvršenju taksativno navedenih krivičnih djela.omogućavanje uţivanja opojnih droga.otmica.ugroţavanje sigurnosti nuklearnih materija.primanje i davanje mita. načina i motiva izvršenja djela i sl. Sankcija za slučaj da je postupljeno suprotno zakonskim odredbama sastoji se u nemogućnosti zasnivanja sudske odluke na prikupljenim podacima i dokazima. Nadzor i tehničko snimanje telefonskih i drugih razgovora. vremena. . . konkretno i detaljno. . Za svako naredno produţenje mora postojati pismena obrazloţena naredba istraţnog sudije. . s tim što se najprije odreĎuju u trajanju od 1 mjeseca i mogu se produţavati za još po 1 mjesec iz posebno vaţnih razloga.BH-PRAVNICI. Radi se o slijedećim krivičnim djelima: .COM . To su najčešće predmeti koji su upotrijebljeni u izvršenju krivičnog djela. Ne smije se sastojati samo u potvrĎivanju pitanja koja se postavljaju okrivljenom. opisu mjesta.COM Priznanje mora biti dato jasno. .otmica zrakoplova ili broda. Materijalni dokazi – 14c Materijalni dokaz moţe biti svaka stvar koja sluţi kao izvor podataka za utvrĎianje činjenica vaţnih za krivični postupak. Ako nadleţni tuţilac odustane od gonjenja.

BH-PRAVNICI.WWW.BH-PRAVNICI.COM DRUGI DIO TOK KRIVIĈNOG POSTUPKA 33 WWW.COM .

BH-PRAVNICI.COM .WWW.COM 34 WWW.BH-PRAVNICI.

ovlaštena lica organa unutrašnjih poslova. oblik krivičnog postupka prema maloljetnicima. nziva se redovnim krivičnim postupkom. javnih preduzeća i javnih ustanova za krivična djela za koja se goni po sluţbenoj duţnosti. 3. a naročito presude. oblik krivičnog pstupka zbog krivičnih djela za koja je kao glavna kazna propisana novčana kazna ili zatvor do 3 godine. istraţni sudija. tako da se rezultati djelatnosti subjekata po pravilu ne mogu koristiti u krivičnom postupku kao osnova sudskih odluka. Oblik pod 1. ombudsmena FBiH. b) Neposredno zapaţanje nadleţnog organa. izvršenje presude. postupak po pravnom lijeku protiv presude. Ona moţe biti obavezna i fakultativna. a stadij 5 zapravo spada u krivični postupak u širem smislu. pojam) – 11d Predkrivični postupak predstavlja zakonom predviĎenu djelatnost odreĎenih subjekata čiji rezultat treba omogućiti stvaranje osnovane sumnje da je odreĎeno lice izvršilo krivično djelo. preduzeća. glavni pretres sa donošenjem i objavljivanjem presude. jer se on vrši uz provoĎenje čitave procedure koju predviĎa ZKP.WWW. oblik krivičnog postupka zbog krivičnih djela za koja je propisana kazna zatvora preko 3 godine.COM . krivični postupak se sastoji iz 5 stadija: 1. Obaveznu podnose: odgovorni predstavnici drţavnih organa. 35 WWW. što zavisi od konkretnog slučaja. Stadiji od 1-3 nazivaju se prvostepeni postupak. u zavisnosti od prava i duţnosti koja su im data zakonom.COM STADIJI KRIVIĈNOG POSTUPKA – 2D Po pravilu. prethodni postupak (istraga). 2.BH-PRAVNICI. To je redovni i najčešći način saznanja o izvršenom krivičnom djelu i učiniocu tog djela. 3. optuţivanje. 4. Poloţaj ovih subjekata je različit. Osnov za pokretanje krivičnog postupka je saznanje o izvršenom krivičnom djelu. 5. Osnovana sumnja kao stepen saznanja potrebna je za pokretanje i voĎenje krivičnog postupka. a to saznanja formira se na osnovu otkrivenih dokaza i utvrĎenih činjenica. ustanove i graĎani. Svrha voĎenja predkrivičnog postupka je omogućavanje uspješnog pokretanja i voĎenja krivičnog postupka. PREDKRIVIĈNI I PRETHODNI POSTUPAK Predkrivični postupak (uopće. do kojeg se dolazi na 3 osnovna načina: a) Prijavljivanje nadleţnom organu od strane trećih lica. Krivična prijava – 11c Krivična prijava je akt kojim odreĎeno lice obavještava nadleţnog tuţioca o izvršenom krivičnom djelu i ukazuje na eventualne učinioce. 2. Redovni krivični postupak ne mora uvijek proći kroz svih 5 stadija. (npr. krivični postupak moţe biti obustavljen već u prethodnom postupku) Postoje 3 osnovna oblika prvostepenog krivičnog postupka: 1. c) Postojanje glasa (fame) o izvršenom krivičnom djelu.BH-PRAVNICI. predstavnici drugih drţavnih organa. U predkrivičnom postupku se kao subjekti mogu pojaviti nadleţni tuţilac.

pretresanje stana i lica. krivična prijava moţe biti pismena i usmena. da se otkriju ili obezbijede tragovi krivičnog djela i predmeti koji mogu posluţiti kao izvor materijalnih dokaza. Glas (fama) o izvršenom krivičnom djelu koji je raširen u u manjem ili većem krugu pojedinačno neodreĎenih lica takoĎe je jedan od načina saznanja o izvršenom krivičnom djelu. vaspitači. ustanove i preduzeća. Zakonodavac nije predvidio posebnu formu za krivičnu prijavu. O usmenoj krivičnoj prijavi sačinjava se zapisnik. U potraţne radnje konkretno spadaju: pregled odreĎenih objekata i prostorija drţavnih organa i drugih pravnih lica. identifikacija lica i predmeta. Po sluţbenoj duţnosti ili na prijedlog nadleţnog tuţioca ovlaštena lica organa unutrašnjih poslova mogu preduzimati raznovrsne potraţne radnje za čije izvoĎenje se prvenstveno primjenjuju pravila kriminalističke taktike. uz nuţnu primjenu odgovarajućih procesnih odredbi. Nadleţni tuţilac u predkrivičnom postupku (prikupljanje obavještenja.WWW. prijavljivanje krivičnog djela moţe se izvršiti pismenim i usmenim putem. ograničenje kretanja na odreĎenom prostoru. da se učinilac ne sakrije ili ne pobjegne. Za graĎane postoji obaveza prijavljivanja krivičnih djela za koja se goni po sluţbenoj duţnosti u slučaju kad neprijavljivanje krivičnog djela predstavlja krivično djelo. drţavni organi. nadleţni tuţilac moţe zatraţiti da se izvrši odreĎeno izviĎanje od strane nadleţnog drţavnog organa. raspisivanje potjernice i objave.BH-PRAVNICI. tj. Društvenu odnose npr. Da bi u takvom slučaju donio konačnu odluku o pokretanju krivičnog postupka. bez čekanja da o tome primi krivičnu prijavu.COM zdravstveni radnici. to je zakon za njih predvidio posebna prava i duţnosti na planu otkrivanja krivičnih djela i pronalaţenja učinilaca. za njega odmah postoji obaveza krivičnog gonjenja. roditelji. odnosno posebnog izvještaja kao dopune prijave. kao i da se prikupe sva obavještenja koja bi mogla biti od koristi za uspješno voĎenje krivičnog postupka. U zavisnosti od toga ko je podnosi. prijavi) – 4c 36 WWW. postupak po kriv. osim odluke o pokretanju krivičnog postupka. Ako nadleţni tuţilac neposredno (svojim čulima) sazna o izvršenom krivičnom djelu.BH-PRAVNICI. Fakultativnu krivičnu prijavu podnose graĎani. To znači da se na podacima prikupljenim u predkrivičnom postupku ne mogu zasnivati sudske odluke. uviĎaj i vještačenja po odobrenju istraţnog sudije (osim ekshumacije i obdukcije). sudu i organu unutrašnjih poslova. Moţe se podnijeti i nenadleţnom tuţiocu. zadrţavanje lica do privoĎenja istraţnom sudiji. krivična prijava moţe biti društvena i lična. Organi unutrašnjih poslova izuzetno mogu izvoditi i pojedine istraţne radnje u predkrivičnom postupku: privremeno oduzimanje predmeta. Uloga organa unutrašnjih poslova u predkrivičnom postupku (potraţne i istraţne radnje) – 15b Pošto je osnovni zadatak organa unutrašnjih poslova borba protiv kriminaliteta.COM . nastavnici. Po svojoj formi. Krivična prijava podnosi se nadleţnom tuţiocu. Rezultate tih radnji organi unutrašnjih poslova mogu koristiti samo za sastavljanje krivične prijave. MeĎutim. koji su duţni da krivičnu prijavu prime i odmah dostave nadleţnom tuţiocu. a ako se saopštava telefonom sačiniće se sluţbena zabilješka. njena sadrţina treba biti takva da se iz nje moţe saznati o izvršenom krivičnom djelu i po mogućnosti o učiniocu krivičnog djela. Organ unutrašnjih poslova duţan je preduzeti mjere da se pronaĎe učinilac krivičnog djela. prikupljanje obavještenja od graĎana i lica u pritvoru (uz odobrenje istraţnog sudije). fotografisanje i uzimanje otisaka prstiju. kada saznaju i ocijene da postoje osnovi sumnje da je maloljetna osoba oštećena krivičnim djelom za koje se goni po sluţbenoj duţnosti. staratelji i druga lica koja su duţna da pruţaju pomoć i zaštitu maloljetniku.

COM Nadleţni tuţilac je jedini drţavni organ koji je nadleţan za prijem krivičnih prijava kad se radi o krivičnim djelima za koja se goni po sluţbenoj duţnosti. Na prijedlog nadleţnog tuţioca moţe preduzeti pojedine istraţne radnje. nadleţni tuţilac moţe. Ako se optuţnica ne podigne niti u roku od tri mjeseca poslije davanja saglasnosti istraţnog sudije da se ne provodi istraga. sve do donošenja rješenja o zahtjevu. odnosno ako je djelo buhvaćeno amnestijom ili pomilovanjem.pripremno ročište na koje poziva nadleţnog tuţioca i osobu protiv koje se zahtijeva sprovoĎenje istrage. Ako je za krivično djelo predviĎena kazna zatvora do pet godina. Istraţni sudija se moţe saglasiti sa tim prijedlogom. . ali saglasnost moţe dati samo ako je prethodno ispitao osobu protiv koje treba da se podigne optuţnica. ali vijeće moţe na zahtjev nadleţnog tuţioca produţiti taj rok. nadleţni tuţilac moţe podnijeti prijedlog za podizanje neposredne optuţnice. U takvom slučaju nadleţni tuţilac podnosi prijedlog za podizanje neposredne optuţnice. Ako nadleţni tuţilac iz same krivične prijave i njenih priloga ne moţe donijeti odluku ni da prijavu odbaci niti da predzme krivično gonjenje. Nadleţni tuţilac će odbaciti krivičnu prijavu: . Djelatnost istraţnog sudije u predkrivičnom postupku – 22c Istraţni sudija takoĎe preduzima djelatnost u predkrivičnom postupku. jer se njegova djelatnost po praivlu obavlja u istrazi. Ovo lice uz ostala procesna prava već u ovoj fazi ima i pravo na branioca koji moţe prisustvovati njegovom ispitivanju. . prihvatanjem ili preduzimanjem aktivnosti na njenoj dopuni. izvan navedenih uslova podići optuţnicu i bez sprovoĎenja istrage kad prikupljeni podaci koji se odnose na krivično djelo i učinioca pruţaju dovoljno osnova za optuţenje. Ovaj prijedlog se moţe podnijeti i nakon podnošenja zahtjeva za sprovoĎenje istrage. u slučaju ako je učinilac krivičnog djela nepoznat. Ako istraţni sudija smatra da nisu ispunjeni uvjeti za podizanje optuţnice bez sprovoĎenja istrage. smatra se da je nadleţni tuţilac odustao od gonjenja. Obavještenje o saglasnosti istraţni sudija će dostaviti nadleţnom tuţiocu i osobi protiv koje treba da se podigne optuţnica.BH-PRAVNICI. a moţe u tu svrhu pozvati i podnosioca krivične prijave. postupit će kao da je stavljen zahtjev za sprovoĎenje istrage. on moţe sam ili preko organa unutrašnjih poslova prikupiti dodatne podatke kako bi donio pravilnu odluku o primljenoj krivičnoj prijavi.WWW. posebno ako se radi o obdukciji i ekshumaciji leša.BH-PRAVNICI. 37 WWW. koje moţe rezultirati odbacivanjem. Izuzetno. Istraţni sudija moţe zakazati i tzv. osim ako postoji opasnost od odlaganja. Prije donošenja rješenja o sprovoĎenju istrage istraţni sudija je duţan da ispita osobu protiv koje se traţi sprovoĎenje istrage.ako je nastupila zastara krivičnog gonjenja. u slučajevima kad nadleţni tuţilac ocijeni da je u predkrivičnom postupku prikupljeno dovoljno dokaza i da nije potrebno sprovoĎenje istrage. on će podnijeti zahtjev za sprovoĎenje istrage istraţnom sudiji nadleţnog suda. i drugih pravnih osoba i subjekata. Rok za podizanje optuţnice iznosi osam dana. Ako nadleţni tuţilac smatra da su ispunjeni zakonski uslovi za preduzimanje krivičnog gonjenja.ako iz same prijave proizilazi da prijavljeno djelo nije krivično djelo za koje se goni po sluţbenoj duţnosti. Ova djelatnost sudije u predkrivičnom postupku je izuzetak. On moţe traţiti potrebne podatke od drţavnih organa. On po prijemu prijave vrši njeno razmatranje.ako postoje druge okolnosti koje isključuju krivično gonjenje. ako smatra da već ima dovoljno dokaza i da nije potrebno sprovoĎenje istrage. Postupak podizanja neposredne optuţnice – 33c Podizanje neposredne optuţnice predviĎeno je kao izuzetak.COM .

a o njoj odlučuje vijeće nadleţnog suda. Djelatnošću istraţnog sudije čiji rezultat je donošenje odluke o pokretanju krivičnog postupka.WWW. povjeravanje istraţnih radnji. već samo oni na osnovu kojih se moţe odlučiti o podizanju optuţnice.BH-PRAVNICI. Isto tako. Izuzetno. a mogu predlagati izvoĎenje još nekih istraţnih radnji i dokaza. s tim što po dozvoli istraţnog sudije mogu i neposredno postavljati pitanja. Istraţni sudija izvodi istraţne radnje po pravilu samo na području svog suda. tuţilac okrivljeni i branilac mogu prisustvovati pretresu stana. zatraţiće da o zahtjevu odluči vijeće nadleţnog suda. Osnovni zadatak istrage je da se prikupe dokazi i drugi podaci koji su potrebni za odlučivanje o podizanju optuţnice ili obustavi krivičnog postupka. Ako navedena lica prisustvuju izvoĎenju pojedinih istraţnih radnji. svrha) – 28c Istraga je prva faza formalnog krivičnog postupka. Vijeće nadleţnog suda se takoĎe pojavljuje kao rukovodilac istage. istraţni sudija se moţe za pravnu pomoć obratiti istraţnom sudiji na čijem području treba preduzeti odreĎenu radnju. duţan je da o tome obavijesti nadleţnog tuţioca i lice protiv kojeg se predlaţe podizanje neposredne optuţnice. Istraga (pojam. Prema tome. U tom trenutku lice protiv kojeg se zahtijeva sprovoĎenje istrage dobiva svojstvo okrivljenog. Protiv rješenja vijeća dozvoljena je ţalba koja ne odlaţe izvršenje rješenja. Tako ispitivanju okrivljenog mogu prisustvovati tuţilac i branilac. Pokreće se protiv odreĎenog lica kad postoji osnovana sumnja da je učinilo krivično djelo. U istrazi mogu učestvovati i krivičnoprocesne stranke. Ako smatra da nisu ispunjeni uslovi za podizanje neposredne optuţnice.BH-PRAVNICI. SprovoĎenje istrage (preduzimanje istraţnih radnji. Do pokretanja istrage po pravilu dolazi na zahtjev nadleţnog tuţioca podnesen istraţnom sudiji nadleţnog suda i to donošenjem rješenja o sprovoĎenju istrage. on moţe istraţne radnje izvoditi i van područja svog suda. a naročito oni dokazi za koje postoji opasnost od odlaganja. oštećeni. ova lica mogu zahtijevati da se u zapisnik unesu njihove primjedbe u pogledu izvedene istraţne radnje. a neke radnje moţe povjeriti i organima unutrašnjih poslova. postupak pokretanja. Ako se istraţni sudija ne slaţe sa zahtjevom nadleţnog tuţioca za sprovoĎenje istrage. Isto tako. okončava se predkrivični i započinje formalni krivični postupak. istraga moţe izostati u slučaju kad istraţni sudija usvoji prijedlog nadleţnog tuţioca za podizanje neposredne optuţnice. tj. Izuzetno. 38 WWW. djelatnost istraţnog sudije u predkrivičnom postupku odvija se samo u formi istraţnih radnji. Ako istraţni sudija prihvati prijedlog nadleţnog tuţioca za podizanje neposredne optuţnice. istraţni sudija će postupiti kao da je stavljen zahtjev za sprovoĎenje istrage. a njihov rezultat se manifestuje u obliku dokaza ili odluke o pokretanju krivičnog postupka. ako to zahtijeva interes istrage. ukoliko se slaţe sa zahtjevom nadleţnog tuţioca.COM Istraţni sudija donosi rješenje o sprovoĎenju istrage. a u odreĎenim slučajevima i saslušanju svjedoka. kad rješava sporna pitanja izmeĎu istraţnog sudije i ovlaštenog tuţioca. da se kasnije na glavnom pretresu ne mogu izvesti. ona mogu predloţiti istraţnom sudiji da radi razjašnjenja stvari postavi odreĎena pitanja okrivljenom. Protiv tog rješenja okrivljeni moţe podnijeti ţalbu koja ne odlaţe izvršenje rješenja.COM . učešće stranaka) – 35c Kao rukovodilac istrage i lice koje preduzima istraţne radnje pojavljuje se istraţni sudija nadleţnog suda. U istrazi se ne izvode svi dokazi. s tim što je duţan da o tome obavijesti sud na čijem području vrši istraţne radnje. svjedoku ili vještaku. okrivljeni i branilac mogu prisustvovati uviĎaju i saslušanju vještaka. tuţilac. Njihova aktivnost se realizuje u formi stavljanja prijedloga za izvoĎenje pojedinih istraţnih radnji ili u neposrednom prisustvu izvoĎenju nekih radnji.

a takvo lice moţe i udaljiti sa mjesta izvoĎenja radnje ako njegovo prisustvo nije neophodno. Ako tokom sprovoĎenja istrage utvrdi da postoje razlozi za obustavu istrage. Načini okončanja istrage – 30c Istraţni sudija je po pravilu duţan okončati istragu u roku od 6 mjeseci. pomilovanjem ili ako postoje druge okolnosti koje isključuju krivično gonjenje. Ova naredba se unosi u zapisnik o istraţnoj radnji. s tim što moţe doći i do prekida istrage. 4. odnosno privatnog tuţioca ako se istraga vodi po njihovom zahtjevu. te da ih upozori da u roku od 8 dana treba da podnesu optuţnicu odnosno privatnu tuţbu. 3. Ovo vijeće će rješenjem obustaviti istragu i u slijedećim slučajevima: 1. Istraţni sudija će rješenjem prekinuti istragu kad kod okrivljenog nastupi privremeno duševno oboljenje ili privremena duševna poremećenost. istraţni sudija će o tome obavijestiti nadleţnog tuţioca.COM Ako to zahtijevaju interesi krivičnog postupka.COM . odnosno da da izjavu kako odustaje od krivičnog gonjenja. Prekinuta istraga se nastavlja čim prestanu razlozi koji su doveli do prekida. Ako se ţalio samo oštećeni i ţalba bude usvojena. Postupak okončanja istrage. čuvanja tajne. ali se moţe udaljiti. smatra se da je oštećeni preuzeo krivično gonjenje. kao i kad je boravište okrivljenog nepoznato.WWW. Prekid i obustava istrage – 1c Istraga se moţe okončati podizanjem optuţnice ili obustavom krivičnog postupka. Na prijedlog nadleţnog tuţioca. sluţbeno lice koje vodi istraţnu radnju će narediti licima koja saslušava ili koja prisustvuju istraţnim radnjama ili razgledaju spise da čuvaju kao tajnu odreĎene činjenice ili podatke koje su tom prilikom saznali i ukazaće im da odavanje tajne predstavlja krivično djelo.BH-PRAVNICI. Ako nadleţni tuţilac u roku od 8 dana ne odustane od krivičnog gonjenja. istraţni sudija je duţan obavijestiti predsjednika suda o razlozima zbog kojih istraga nije okončana. koji je duţan da u roku od 15 dana stavi prijedlog za dopunu istrage ili da podigne optuţnicu. Ako ne okonča istragu u ovom roku.BH-PRAVNICI. Okrivljeni se ne moţe novčano kazniti. Istraţni sudija moţe novčano kazniti svako lice koje i nakon opomene tokom izvoĎenja istraţne radnje narušava red. U suprotnom se smatra da su odustali od krivičnog gonjenja. interesi javnog reda ili razlozi morala. Ako nema dokaza da je okrivljeni učinio krivično djelo koje mu se stavlja na teret. Ako je nastupila zastarjelost krivičnog gonjenja ili je djelo obuhvaćeno amnestijom. istraţni sudija će obustaviti istragu rješenjem i duţan je o tome obavijestiti oštećenog u roku od 8 dana. Ako nadleţni tuţilac izjavi da odustaje od krivičnog gonjenja. uz potpis upozorenog lica. Ako djelo koje se okrivljenom stavlja na teret nije krivično djelo za koje se goni po sluţbenoj duţnosti. niti podnese optuţnicu u roku od 3 mjeseca od dostave spisa ili odluke vijeća. Ako nadleţni tuţilac ne stavi prijedlog za dopunu istrage. a nema uslova za primjenu mjera bezbjednosti. Na rješenje o obustavi istrage mogu izjaviti ţalbu nadleţni tuţilac i oštećeni. 39 WWW. odnosno do dopune istrage. odnosno biljeţi na spisima koji se razgledaju. istraţni sudija će zatraţiti da o obustavi istrage odluči vijeće. Istraţni sudija je duţan da o završetku istrage obavijesti oštećenog kao supsidijarnog tuţioca. Istraţni sudija završava istragu kad naĎe da je stanje u istrazi dovoljno razjašnjeno. posebno ako se okrivljeni nalazi u pritvoru. pa će istraţni sudija rješenjem obustaviti krivični postupak. 2. vijeće moţe produţiti navedeni rok. Predsjednik suda moţe po potrebi preduzeti potrebne mjere da se istraga okonča. U tom slučaju spise istrage dostavlja nadleţnom tuţiocu. smatraće se da je odustao od krivičnog gonjenja. Ako postoje okolnosti koje isključuju krivičnu odgovornost okrivljenog.

5. 4.za krivična djela koja se gone po sluţbenoj duţnosti u formi optuţnice ili optuţnog prijedloga.WWW. pa će se postupak obustaviti. već posebno pravo sredstvo. spisa koje treba pročitati. da stvar treba bolje razjasniti u cilju ispitivanja osnovanosti optuţbe i zbog toga dopuniti istragu ili da ima procesnih nedostataka u prethodnom postupku. odluke vijeća) – 34c Okrivljeni ima pravo podnošenja prigovora protiv optuţnice u roku od 8 dana od dana njenog prijema. Optuţnica mora sadrţati: 1. vratiće je tuţiocu da u roku od 3 dana ispravi nedostatke. zajedno sa navoĎenjem odredaba krivičnog zakona koje se po prijedlogu tuţioca imaju primijeniti. bez zahtjeva ovlaštenog tuţioca se nikome ne moţe suditi za krivično djelo. 40 WWW. u zavisnosti od propisane kazne.COM OPTUŢIVANJE Optuţnica – 8c Prema akuzatorskom načelu. a odricanje se ne moţe opozvati.BH-PRAVNICI. Činjenični opis djela ili činjenični osnov optuţbe. 2. konkretizacija krivičnog djela kao činjeničnog stanja. Označenje stvarno i mjesno nadleţnog suda pred kojim će se odrţati glavni pretres.za krivična djela koja se gone po privatnoj tuţbi. 3. rok. Prijedlog o dokazima koje treba izvesti na glavnom pretresu. 6. da nema mjesta optuţbi i glavnom pretresu i da postupak treba obustaviti. Prigovor protiv optuţnice (pojam. Zakonski naziv krivičnog djela. Ako se okrivljeni nalazi na slobodi. Obrazloţenje u kome će se opisati stanje stvari. u formi privatne tuţbe. Zato prigovor nije pravni lijek. Ako oštećeni kao tuţilac ili privatni tuţilac propusti ovaj rok. Optuţnica nije sudska odluka. U prigovoru okrivljeni moţe istaći: 1. već akt tuţioca. uz naznačenje imena svjedoka i vještaka koje treba pozvati. Sud će svestrano ispitati prigovor i optuţnicu i u slučaju kad prigovor nije obrazloţen. 2. Nema značaja ako je okrivljeni pogrešno nazvao svoj prigovor protiv optuţnice. tj. To je pravni opis djela ili pravni osnov optuţbe. navesti dokazi kojima se relevantne činjenice utvrĎuju. Ako naĎe da nije. i obrnuto. da u optuţnici ima formalnih grešaka. . iznijeti odbrana okrivljenog i stav tuţioca o navodima odbrane. kao i predmeta koji sluţe kao dokaz. Zahtjev za suĎenje stavlja se u odreĎenoj procesnoj formi i to: . smatraće se da je odustao od gonjenja.COM . pravna kvalifikacija djela koja predstavlja podvoĎenje činjeničnog opisa pod odredbe krivičnog zakona. Okrivljeni se moţe po prijemu optuţnice odreći prigovora.BH-PRAVNICI. 4. 3. tj. u optuţnici se moţe predloţiti odreĎivanje pritvora. subjekti. Rješenje o obustavi donosi predsjednik vijeća. da sud u optuţnici nije stvarno i mjesno nadleţan. Na zahtjev tuţioca vijeće moţe iz opravdanih razloga produţiti ovaj rok. predsjednik vijeća pred kojim će se odrţati glavni pretres ispitaće da li je optuţnica propisno sastavljena. Optuţnica je pismeni i u zakonskoj formi sastavljeni zahtjev nadleţnog tuţioca da se odredi glavni pretres protiv odreĎenog lica kao okrivljenika zbog odreĎenog krivičnog djela. Odmah po prijemu optuţnice. Lične i druge podatke o okrivljenom radi njegove identifikacije.

3. Ako nadleţni tuţilac. Vijeće će u rješenju obrazloţiti u kom pravcu treba razjasniti stvar. a najduţe u roku od 3 mjeseca od kad mu je saopštena odluka vijeća podnese ispravljenu optuţnicu ili stavi zahtjev za sprovoĎenje odnosno dopunu istrage. b) da postoje okolnosti koje isključuju krivično djelo. Ovakvo rješenje donijeće se u 2 slučaja: ako postoje formalni nedostaci ili nedostaci u samom postupku. a razlozi zbog kojih je sud našao da nema mjesta optuţbi koriste i onima koji nisu podnijeli prigovor. a najkasnije u roku od 2 mjeseca od prijema optuţnice u sudu. O ţalbi protiv ovog rješenja odlučuje vijeće od trojice sudija. Da se optužnica vrati tužiocu. a ne dolazi u obzir primjena mjera bezbjednosti. jer to nije optuţnica u formalnom smislu. vijeće će postupiti kao da su i oni podnijeli prigovor.COM Prigovor protiv optuţnice se ne moţe podnijeti ako je optuţnica izmijenjena ili proširena na glavnom pretresu. Ako prigovor protiv optuţnice nije podnesen ili je odbačen kao neblagovremen odnosno nedopušten. ili postoje okolnosti koje isključuju krivično gonjenje. odnosno koji nedostaci u optuţnici ili postupku treba da se otklone. Neblagovremen i prigovor izjavljen od neovlaštenog lica rješenjem će odbaciti predsjednik vijeća pred kojim se ima odrţati pretres.ako se okrivljeni izričito odrekao prava na prigovor protiv optuţnice. oštećeni kao tuţilac ili privatni tuţilac propusti taj rok. Taj zahtjev predsjednik vijeća moţe staviti do odreĎivanja glavnog pretresa. Tuţilac je duţan da u roku od 15 dana.WWW. 41 WWW.BH-PRAVNICI. na zahtjev predsjednika sudskog vijeća pred kojim treba da se odrţi glavni pretres vanraspravno vijeće moţe odlučiti o svakom pitanju o kome se rješava putem prigovora. Oficiozno ispitivanje optuţnice Pojačana kontrola optuţnice ogleda se i u institutu tzv. U postupku rješavanja po prigovoru protiv optuţnice vaţi beneficium cohaesionis. Ovo rješenje vijeće će donijeti ako ustanovi: a) da djelo koje je predmet optuţbe nije krivično djelo. Da odbije prigovor kao nesnovan. Prema rezultatima ispitivanja prigovora i optuţnice.BH-PRAVNICI. a o blagovremenom i dopuštenom prigovoru rješava vijeće u sjednici). Prigovora nema ni protiv optuţnog prijedloga u skraćenom postupku. Da je za predmetno krivično djelo nadležan neki drugi sud. Ako su samo neki od više okrivljenih podnijeli prigovor protiv optuţnice. Stupanje optuţnice na pravnu snagu Optuţnica stupa na pravnu snagu: . Da nema mjesta optužbi i da se postupak obustavlja. smatra se da su odustali od gonjenja i postupak se obustavlja. Sve odluke vijeća donesene povodom prigovora protiv optuţnice moraju biti obrazloţene. predsjednik vijeća ga dostavlja sa spisima vijeću koje o prigovoru rješava u sjednici i svoju odluku donosi u formi rješenja. c) da nema zahtjeva ovlaštenog lica ili prijedloga odnosno odobrenja ovlaštenog lica ukoliko je to po zakonu potrebno. 4.COM .ako je podneseni prigovor odbačen ili odbijen (prigovor kao neblagovremen ili nedopušten odbacuje predsjednik vijeća. Ako ne odbaci prigovor. te kad je potrebno bolje razjasniti stvar. . niti protiv usmene optuţbe protiv trećeg lica koje na glavnom pretresu učini krivično djelo. 2.oficioznog ispitivanja optuţnice. ali tako da se unaprijed ne utiče na rješavanje pitanja koja će biti predmet rasprave na glavnom pretresu. vijeće moţe riješiti: 1. d) da nema dovoljno dokaza da je okrivljeni osnovano sumnjiv za djelo koje je predmet optuţbe. (okrivljeni ima pravo na podnošenje prigovora protiv optuţnice u roku od 8 dana od dana podnošenja).

kontradiktornosti. Radi pripremanja odbrane sud moţe prekinuti pretres. predmet u vezi sa ovim djelom mora se dostaviti višem sudu. Ako tuţilac tokom glavnog pretresa naĎe da izvedeni dokazi ukazuju da se izmijenilo činjenično stanje izneseno u optuţnici. odlučuje vijeće. odrediće rok u kome tuţilac mora podnijeti novu optuţnicu. a moţe predloţiti da se glavni pretres prekine radi pripremanja nove optuţnice. Za izmjenu optuţnice nije potreban pristanak optuţenog. daje riječ članovima vijeća. Izmjena i proširenje optuţbe – 21a Izmjena optuţbe. vijeće nastavlja glavni pretres na osnovu prethodne optuţnice. Ako vijeće dozvoli prekid. usmenosti i neposrednosti pred nadležnim sudom raspravlja po optužbi ovlaštenog tužioca i na osnovu kojeg se donosi presuda. Vijeće takoĎe odlučuje o prigovoru protiv mjera predsjednika vijeća koje se odnose na rukovoĎenje pretresom. Rješenja vijeća se uvijek objavljuju i sa kratkim obrazloţenjem unose u zapisnik o glavnom pretresu. a optuţeni učini novo krivično djelo iz stvarne nadleţnosti niţeg suda. Obrnuto. Na glavnom pretresu se čita optuţnica. Predsjednik vijeća odlučuje o prijedlogu o kome postoji saglasnost stranaka. GLAVNI PRETRES Glavni pretres (pojam. Što se tiče rokova. strankama. oštećenom. viši sud zadrţava nadleţnost za presuĎenje oba djela. ali je potrebno ispitivanje optuţenog u vezi sa navodima u izmijenjenoj optuţnici. on moţe na glavnom pretresu usmeno izmijeniti optuţnicu.COM . Proširenje optuţnice od strane ovlaštenog tuţioca moţe biti usmeno. zakonskim zastupnicima. Ako je za presuĎenje novog djela stvarno nadleţan viši sud. Prema tome.BH-PRAVNICI. braniocu i vještacima. glavni pretres je stadij krivičnog postupka u kome se primjenom načela javnosti. Izmjena optuţnice znači mijenjanje činjeničnog opisa djela u optuţnici. Presuda se moţe donijeti samo na osnovu činjenica i dokaza iznesenih u glavnom pretresu. punomoćnicima. Glavni pretres je najvaţniji stadij u krivičnom postupku pred prvostepenim sudom. U ostalim slučajevima optuţnica stupa na snagu danom kad je predsjednik vijeća odredio glavni pretres. uloga predsjednika vijeća) – 5d Pojam i značaj glavnog pretresa. 42 WWW. Pritom se višem sudu moţe dostaviti i prvi predmet po kome je počeo glavni pretres. značaj.BH-PRAVNICI. On saslušava svjedoke i vještake. Tuţilac nema potrebe mijenjati optuţnicu ako se nije izmijenilo činjenično stanje već samo njegovo pravno shvatanje o neizmijenjenim činjenicama. Uloga predsjednika vijeća. ispituje optuţeni i saslušava njegova odbrana i izvode svi potrebni dokazi.COM ako nije bilo zahtjeva predsjednika vijeća za oficiozno ispitivanje optuţnice. Predsjednik vijeća rukovodi pretresom. a o saglasnim prijedlozima stranaka koje ne usvoji predsjednik. Ako tuţilac u ostavljenom roku ne podnese optuţnicu. a moţe nakon saslušanja stranaka odrediti i da se za novo djelo posebno sudi.WWW. U tom slučaju će viši sud u istom postupku suditi po oba predmeta. Ako je prigovor odbačen ili uopće nije podnesen. na što moţe da se nadoveţe i drugačija pravna kvalifikacija djela. Prigovor protiv ove optuţnice nije dozvoljen. ako je pretres počeo pred višim sudom. a predsjednik vijeća je stavio zahtjev za oficiozno ispitivanje optuţnice. optuţnica stupa na pravnu snagu kad je prigovor odbijen. Izmjena optuţnice u glavnom pretresu moţe biti i u korist i na štetu optuţenog. Proširenje optuţbe. optuţnica stupa na pravnu snagu danom kad se vijeće sloţilo sa optuţnicom. bez obzira na to da li su oni ranije provedeni ili ne. odnosno najkasnije u roku od 2 mjeseca od dana prijema optuţnice u sudu. Prema zakonu je dozvoljeno proširiti optuţnicu ako optuţeni tokom glavnog pretresa u zasijedanju učini krivično djelo.

“Iz vaţnih razloga”. kao i tumač. glavni pretres će se odloţiti. a moţe narediti i da se na novi pretres prinudno dovede. ako je odlaganje nastalo njegovom krivicom. Ako izostane oštećeni kao tuţilac. Osim njih. a izostanak nije opravdao. kao i druge očigledne greške u pisanju i računanju. njihovi zakonski zastupnici i punomoćnici. a na prijedlog stranaka. Na zahtjev optuţenog ili na zahtjev tuţioca uz pristanak optuţenog. Svjedoka ili vještaka koji je uredno pozvan. vijeće će rješenjem obustaviti postupak. Ako optuţeni neopravdano izostane sa glavnog pretresa. Osnovna pretpostavka je prisustvo pozvanih osoba. pretres će se odloţiti. a vijeće će rješenjem odlučiti da branilac snosi troškove zbog odlaganja.COM Duţnost predsjednika vijeća je i da se stara o odrţavanju reda u sudnici i dostojanstvu suda. a najkasnije u roku od 2 mjeseca od dana prijema optuţnice u sudu. Na glavni pretres se pozivaju: optuţeni i njegov branilac. branioca ili po sluţbenoj duţnosti. Po prijedlogu stranke ili sluţbenoj duţnosti. osim onih za koje predsjednik vijeća smatra da njihovo saslušanje na glavnom pretresu nije potrebno. predsjednik vijeća moţe narediti da se u zapisnik doslovno unesu izjave koje smatra posebno vaţnim. vijeće će narediti da se prinudno dovede.BH-PRAVNICI. U opravdanim slučajevima vijeće moţe opozvati odluku o kazni Odlaganje i prekidanje glavnog pretresa – 19c 43 WWW.BH-PRAVNICI. predsjednik vijeća je duţan da o razlozima obavijesti predsjednika suda. kao i presudu. Pretpostavke za odrţavanje glavnog pretresa. Optuţeni će se upozoriti da će se novi glavni pretres odrţati i bez prisustva branioca.COM . a postoje naročito vaţni razlozi da mu se sudi mada je odsutan. osim u slučaju obligatorne odbrane. tuţilac i oštećeni. objavljuje presudu i poučava stranke o pravu na ţalbu. On zajedno sa zapisničarem potpisuje zapisnik o glavnom pretresu. predsjednik vijeća moţe odloţiti dan glavnog pretresa. na glavni pretres pozivaju se svjedoci i vještaci koje su predloţili tuţilac i okrivljeni. Na zahtjev stranaka ili po sluţbenoj duţnosti predsjednik vijeća ispravlja greške u imenima i brojevima u presudi. privatni tuţilac ili njihov punomoćnik. ovaj rok se moţe skratiti. U sudnici se ne mogu vršiti filmska ili TV snimanja. a najmanje osam dana.WWW. vijeće moţe kazniti novčano i osuditi da snosi troškove prouzrokovane izostankom. zatim nedostatke u obliku i saglasnosti prepisa presude sa izvornikom. Ako sa glavnog pretresa izostane uredno pozvani branilac. Poziv optuţenom mora se dostaviti tako da izmeĎu dostavljanja poziva i dana glavnog pretresa ostane dovoljno vremena za pripremanje odgovarajuće odbrane. Optuţenom se na prijedlog tuţioca moţe suditi u odsustvu samo ako je u bjekstvu ili inače nije dostiţan drţavnim organima ni nakon preduzimanja svih potrebnih mjera da se pronaĎe. Načelno se glavni pretres odrţava u sjedištu suda i sudskoj zgradi. Glavni pretres moţe započeti i bez prisustva pozvanog svjedoka ili vještaka i u tom slučaju vijeće će u toku pretresa odlučiti da li usljed odsustva svjedoka ili vještaka treba prekinuti ili odloţiti pretres. Ako na glavni pretres zakazan na osnovu optuţnice nadleţnog tuţioca ne doĎe nadleţni tuţilac ili lice koje ga zamjenjuje. Dan. Vijeće moţe narediti da se neki od neopravdano izostalih svjedoka ili vještaka odmah prinudno dovede. ili branilac napusti glavni pretres bez odobrenja. Ako se u ovom roku ne odredi glavni pretres. sat i mjesto glavnog pretresa naredbom odreĎuje predsjednik vijeća. Pripreme i pretpostavke za glavni pretres – 33d U pripreme za glavni pretres ulaze sve procesne radnje koje se preduzimaju izmeĎu pravosnaţnog stavljanja pod optuţbu i samog glavnog pretresa. ukoliko nisu izuzetno odobrena za konkretni glavni pretres. mada su uredno pozvani.

po mogućnosti će se odrediti dan i sat nastavka glavnog pretresa. Prekinuti pretres uvijek se nastavlja pred istim vijećem. Ako niko ne stavi prijedlog. predsjednik sudskog vijeća moţe prekinuti glavni pretres radi odmora ili radi isteka radnog vremena ili radi toga da se u kratkom vremenu pribave odreĎeni dokazi ili radi pripremanja optuţbe ili odbrane. Dokazivanje obuhvata sve činjenice koje sud smatra relevantnim za pravilno presuĎenje. Ako se ne moţe nastaviti pred istim vijećem. Skraćeni postupak (tok glavnog pretresa) – 36d 44 WWW. Prvo govori tuţilac. odnosno da se pročita zapisnik o uviĎaju. Istim rješenjem vijeće moţe odrediti da se prikupe dokazi koji bi se vremenom mogli izgubiti.ako postoje druge smetnje da se glavni pretres uspješno dovede do kraja. predsjednik će objaviti da je dokazni postupak završen. Završni govor.COM . To se ne moţe uvijek postići. Ako se uvjeri da optuţeni nije razumio optuţbu. ili prijedlog bude odbijen. Upitaće ga da li je razumio optuţbu. Dokazni postupak slijedi neposredno iza ispitivanja optuţenog. vijeće će se dopuniti i pretres početi iznova. Optuţeni nije duţan da to i učini. . Ako se tokom glavnog pretresa pred malim vijećem pokaţe da je za suĎenje konkretnog krivičnog djela nadleţno veliko vijeće.ako je potrebno pribaviti nove dokaze. Nakon toga predsjednik vijeća pristupa ispitivanju okrivljenog. te zbog toga ZKP sadrţi posebne odredbe o odlaganju i prekidanju glavnog pretresa. Glavni pretres koji se nastavlja pred istim vijećem mora ponovo započeti ako se izmijenio sastav vijeća. .BH-PRAVNICI. oštećenom i braniocu. predsjednik vijeća moţe usmeno izloţiti njihov sadrţaj. Po okončanju dokaznog postupka predsjednik vijeća će upitati stranke.BH-PRAVNICI.WWW. ali se o tome kako odgovarati na postavljena pitanja ne moţe ni sa kim savjetovati. Posljednja riječ uvijek pripada optuţenom. Ako je oštećeni prisutan moţe obrazloţiti imovinskopravni zahtjev. Protiv rješenja nije dozvoljena ţalba. Tok glavnog pretresa – 32d Početak glavnog pretresa i ispitivanje okrivljenog. ili ako se odloţeni glavni pretres drţi pred drugim predsjednikom vijeća. postupa se po odredbama koje se odnose na odlaganje pretresa. U toku glavnog pretresa optuţeni se moţe dogovarati sa svojim braniocem. Ako se radi o optuţnici oštećenog kao tuţioca ili o privatnoj tuţbi. Glavni pretres po pravilu počinje čitanjem optuţnice ili privatne tuţbe od strane tuţioca. a ako nije njegov prijedlog će pročitati predsjednik vijeća. zatim oštećeni. a vijeće naĎe da je stanje stvari izviĎeno. Pretres se odlaţe: . branioca i oštećenog imaju li prijedloga za dopunu dokaznog postupka. ili ako prekid traje duţe od 8 dana. Nakon toga će pozvati optuţenog da se izjasni o svakoj tački optuţbe i da iznese svoju odbranu. Ako je odlaganje trajalo duţe od mjesec dana. branilac pa optuţeni. Izvan slučajeva posebno predviĎenih u Zakonu.COM Za glavni pretres vaţi načelo kontinuiteta. U rješenju kojim se pretres odlaţe. pretres mora početi iznova i svi dokazi se moraju ponovo izvesti. ali po saslušanju stranaka vijeće moţe odlučiti da se pročitaju iskazi svjedoka i vještaka dati na ranijem glavnom pretresu. tj. predsjednik vijeća će mu ponovo izloţiti njen sadrţaj na način na koji je optuţeni moţe najlakše razumjeti. kad je jednom započeo. on treba trajati neprekidno do izricanja presude.ako se tokom pretresa utvrdi da je kod optuţenog nakon učinjenog krivičnog djela nastupilo privremeno duševno oboljenje ili privremena duševna poremećenost. Po završenom dokaznom postupku predsjednik vijeća daje riječ strankama.

Bitno je napomenuti da nema prekoračenja optuţbe ako se u toku postupka činjenično stanje pokaţe povoljnijim za optuţenog. Uz ostale specifičnosti. tj. Po današnjem shvatanju. tuţilac mora izmijeniti optužnicu. Presuda se mora izraditi pismeno u roku od 8 dana od dana objavljivanja. sudska opomena se takoĎe izriče rješenjem. oštećenog kao tuţioca. IzmeĎu presude i optuţbe mora postojati subjektivni i objektivni identitet. tj. Krivični postupak pokreće se na osnovu optuţnog prijedloga ili privatne tuţbe. Ovu presudu sud donosi kad utvrdi da postoje smetnje zbog kojih se ne moţe upuštati u rješavanje glavne stvari. pod uslovom da se radi o bitno istom dogaĎaju. Ovakvo shvatanje odgovara akuzatorskom načelu. Formalna ili procesna presuda je presuda kojom se tuţba odbija. Izuzetno. Ako se na pretresu izmijene neke vaţne činjenice. presuda se moţe odnositi samo na lice koje je optuţeno i samo na djelo koje je predmet optuţbe sadrţan u optuţnici. na glavnom pretresu ga moţe zastupati oštećeni.BH-PRAVNICI. meĎutim u pitanju shvatanja objektivnog identiteta bilo je mnogo diskusija. Po zaključenju glavnog pretresa sud će odmah izreći presudu i objaviti je s bitnim razlozima. Optuţba i presuda za svoju osnovicu moraju imati ne samo identičan dogaĎaj iz prošlosti. Privatni tuţilac moţe odsustvovati ako ima prebivalište van područja suda kome je podnesena tuţba i ako je stavio prijedlog da se glavni pretres odrţi u njegovom odsustvu. a rok za ţalbu protiv presude je 8 dana od dana prijema pismeno izraĎene presude. Sud presudu donosi odmah nakon glavnog pretresa. kao i vaspitna mjera maloljetniku. Po svojoj prirodi moţe biti liberatorna i kondemnatorna (oslobaĎajuća i osuĎujuća). pa čak i u odsustvu okrivljenog. već presuda ne smije izaći iz granica opisa tog dogaĎaja kako je dat u optuţnici. PRESUDA Vrste presuda i predmet presude – 6a Presuda je odluka kojom se raspravlja krivičnopravni spor. U odsustvu okrivljenog glavni pretres moţe biti odrţan pod uslovom da njegova prisutnost nije nuţna i da je prije toga bio ispitan. a sud naĎe da obijanja nije bilo pa optuţenog oglasi krivim za običnu kraĎu. privatnog tuţioca. Pitanje subjektivnog identiteta u praksi ne zadaje teškoće.WWW. Glavni pretres će se odrţati bez obzira na odsustvo nadleţnog tuţioca. pismeno izraĎena presuda ne mora sadrţavati obrazloţenje. sud je vezan za činjenični opis djela izloţen u optuţnici.BH-PRAVNICI. pitanje krivičnog djela.COM Skraćeni postupak provodi se za krivična djela za koja je kao glavna propisana novčana kazna ili kazna zatvora do 3 godine. ako smatra da bi to bilo cjelishodno za brţe okončanje postupka. U suprotnom sud oslobaĎa optuţenog jer nije utvrĎeno da je on učinio djelo za koje se optuţuje. sudija moţe pozvati samo privatnog tuţioca i okrivljenog da doĎu u sud radi prethodnog razjašnjavanja stvari. kad se u činjeničnom opisu navodi da je kraĎa izvršena obijanjem. postupak će biti obustavljen rješenjem ako je optuţeni tokom glavnog pretresa umro ili obolio od nekog trajnog duševnog oboljenja.COM . Presuda o glavnoj stvari je presuda kojom se rješava sama stvar (meritum). Osim toga. Npr. a najkasnije 3 dana po okončanju glavnog pretresa. U slučaju odsustva nadleţnog tuţioca. Prije zakazivanja glavnog pretresa za krivična djela iz nadleţnosti sudije pojedinca za koje se goni po privatnoj tuţbi. Presuda moţe biti meritorna (presuda o glavnoj stvari) i procesna (formalna) presuda. 45 WWW. skraćeni postupak je nešto drugačiji i kad je u pitanju tog glavnog pretresa. u zavisnosti da li se radi o djelu za koje se goni po sluţbenoj duţnosti ili po privatnoj tuţbi. krivične odgovornosti i krivične sankcije. Ako se stranke i oštećeni odreknu prava na ţalbu i ako niko od njih ne zahtijeva dostavljanje pismeno izraĎene presude.

osloboĎen od optuţbe ili je postupak protiv njega pravosnaţno obustavljen. . 4. Kondemnatorna presuda (presuda kojom se optuţeni oglašava krivim) – 31c Ova presuda se izriče kad su se stekle sve materijalnopravne i procesne pretpostavke za osudu. ali postoji neki osnov isključenja protivpravnosti (opći osnovi su nuţna odbrana. Ako nije stvarno nadleţan za presuĎenje. To će biti u slijedećim slučajevima: . stvarna zabluda. Činjenični opis djela. 3. OslobaĎajuća (liberatorna) presuda – 12d OslobaĎajuću presudu sud će izreći: 1. te uvijek kad odredbe KZ predviĎaju da izvršilac “nije krivično odgovoran”). 2. Ako postoje okolnosti koje isključuju krivičnu odgovornost (neuračunljivost. jer zakon izričito predviĎa da sud nije vezan za prijedloge tuţioca u pogledu pravne ocjene djela. . Ako je osloboĎen. Ako je optuţeni za isto djelo već pravosnaţno osuĎen. Kazna na koju se osuĎuje optuţeni ili se po odredbama KZ oslobaĎa od kazne. Ako je tuţilac od započinjanja pa do završetka glavnog pretresa odustao od optuţbe (princip mutabiliteta). Od oslobaĎajuće presude treba razlikovati oslobaĎanje od kazne. Ako nije dokazano da je optuţeni učinio djelo za koje se optuţuje.BH-PRAVNICI. ili postoje druge okolnosti koje isključuju krivično gonjenje. Ako sud djelo drugačije kvalifikuje. podvoĎenja činjeničnog stanja pod odredbe krivičnog zakona. Sud do takvog uvjerenja moţe doći na osnovu slobodne ocjene dokaza. neće optuţenog osloboditi od optuţbe za krivično djelo kvalifikovano u optuţnici. sadrţaj presude kojom se optuţeni oglašava krivim je slijedeći: 1. ali mu se ne izriče kazna.COM Pitanje objektivnog identiteta treba razlikovati od pitanja pravne kvalifikacije djela. Ako je postupak voĎen bez zahtjeva ovlaštenog tuţioca. 3. U pogledu pravne kvalifikacije djela sud nije vezan za pravnu osnovu optuţbe. 2. 46 WWW. Presuda kojom se optuţba odbija – 17a Presudu kojom se optuţba odbija sud će izreći: 1.ako se radi o djelu malog značaja. krajnja nuţda ili posebno zakonsko ovlaštenje. Ako djelo za koje se optuţuje po zakonu nije krivično djelo. Ako je optuţeni aktom amnestije ili pomilovanja osloboĎen od gonjenja ili se krivično gonjenje ne moţe preduzeti zbog zastarjelosti. Ako nije bilo potrebnog odobrenja ili ako je nadleţni organ odustao od odobrenja. 5. već će u presudi kojom optuţenog oglašava krivim navesti svoju kvalifikaciju djela. ili je oštećeni podnio optuţnicu a u zakonskom roku nije prihvatio gonjenje itd. a optuţnicu je podigao nadleţni tuţilac ili obrnuto. navodi se rok plaćanja i način zamjene ako se novčana kazna ne moţe naplatiti ni prinudnim putem. Po ZKP. posebni osnovi propisani su u posebnom dijelu KZ za svako KD). Sud odbija optuţbu po ovom osnovu npr. 2. a to je utvrdio nakon početka glavnog pretresa.WWW.ako djelo sadrţi sva obiljeţja krivičnog djela. To je zakonski naziv krivičnog djela i odredbe KZ koje su primijenjene u konkretnom slučaju. navešće se propisi KZ po kojima se oslobaĎa od kazne. sila i prijetnja.ako djelo ne sadrţi sva zakonska obiljeţja krivičnog djela. ali ne zbog nenadleţnosti. tj. kad utvrdi da se radi o djelu za koje se goni po privatnoj tuţbi. kad se optuţeni oglašava krivim. Ako je osuĎen na novčanu kaznu. Pravni opis i pravna kvalifikacija djela.BH-PRAVNICI.COM . 6. 3.

u obrazloţenju se navodi koje okolnosti je sud uzeo u obzir pri odmjeravanju kazne. kojim se razlozima rukovodio pri rješavanju pravnih pitanja itd. U ovom slučaju rok za ţalbu teče od dana dostavljanja ispravljenog prepisa presude. Pismeno izraĎena presuda mora imati 3 dijela: uvod. Dispozitiv sadrţi lične podatke okrivljenog. a sa ciljem da se ona ukine ili preinači. U tom smislu pravna sredstva su i prigovor protiv optuţnice. molba za povrat u prijašnje stanje itd. zatim odluku kojom se optuţeni oglašava krivim ili oslobaĎa optuţbe ili odluku kojom se optuţba odbija. S obzirom na različite kriterije klasificiranja. Po objavljivanju presude predsjednik vijeća upućuje stranke na ţalbu. Ako je optuţeni osuĎen na kaznu. oduzimanju imovinske koristi i vraćanju predmeta ako predmeti dotad nisu bili vraćeni vlasniku odnosno drţaocu. nedostatke i obliku i nesaglasnosti prepisa presude sa izvornikom ispravlja predsjednik vijeća na svakodobni zahtjev stranaka ili po sluţbenoj duţnosti.WWW. o imovinskopravnom zahtjevu. zakonskog naziva djela ili odluke o kazni. a u sloţenim stvarima u roku od 15 dana. Od prijema ovjerenog prepisa presude počinje teći rok za ţalbu protiv presude. U obrazloţenju sud odreĎeno i potpuno iznosi koje činjenice i iz kojih razloga uzima kao dokazane ili nedokazane. Vijeće moţe narediti da optuţenom koji je odsutan presudu usmeno saopšti predsjednik vijeća. Ako se radi o oslobaĎajućoj presudi. ali koje ne mora biti upravljeno protiv neke odluke suda. Širi pojam od pravnog lijeka je pravno sredstvo. ispravljeni prepisi dostaviće se svim onim licima kojima se dostavlja presuda. Pravni lijek ne moţe postojati ako nije donesena odluka koja se njime pobija. dajući pritom naročito ocjenu vjerodostojnosti protivrječnih dokaza. Ispravka se vrši posebnim rješenjem i unosi u izvornik presude.COM 4.BH-PRAVNICI. mjere bezbjednosti se izriču po prijedlogu nadleţnog tuţioca u posebnom postupku i posebnim rješenjem. Greške u imenima i brojevima. 6. kao i na uslove kojih se mora pridrţavati. ili da mu se presuda samo dostavi. Odluka o uvjetnoj osudi (precizira se vrijeme na koje je izvršenje kazne odloţeno i uslovi). Presuda se mora pismeno izraditi u roku od 8 dana od dana objavljivanja.BH-PRAVNICI. Ako izmeĎu izvornika i prepisa postoji nesaglasnost u pogledu činjeničnog opisa djela. To je svako zakonom dopušteno sredstvo koji se namjerava ostvariti ili odbraniti neki zahtjev. kao i o tome da se pravosnaţna presuda ima objaviti putem medija. 5. Pismena izrada presude. izreku (dispozitiv) i obrazloţenje. Odluka o mjerama bezbjednosti. prituţba. Presudu potpisuju predsjednik vijeća i zapisničar. pravni lijekovi se mogu podijeliti na: 47 WWW. Odluka o mjerama bezbjednosti ulazi u presudu samo ako se optuţeni oglašava krivim.COM . Odluka o uračunavanju pritvora ili kazne koja je već izrečena u posebnim kaznenim postupcima. zatim iz kojih razloga nije uvaţio pojedine prijedloge stranaka. Objavljivanje i pismena izrada presude – 18b Objavljivanje presude vrši predsjednik vijeća tako što javno pročita dispozitiv i ukratko saopšti razloge presude. PRAVNI LIJEKOVI Uopće – 23b Pravni lijek je procesno sredstvo kojim stranke i druga ovlaštena lica pobijaju odluku donesenu u krivičnom postupku. Ako se optuţeni oslobaĎa od optuţbe. Odluka o troškovima krivičnog postupka. 7. predsjednik vijeća ga upozorava na značaj uslovne kazne. u obrazloţenju se mora navesti iz kojih zakonskih razloga se to čini. Ako je optuţeni uslovno osuĎen. kao i druge očigledne greške u pisanju i računanju.

3. REDOVNI PRAVNI LIJEKOVI Ţalba na prvostepenu presudu (uopće) – 24d Ţalba na prvostepenu presudu je potpuni. sestra i hranilac. a vanredni zahtjev za obnovu postupka i zahtjev za zaštitu zakonitosti.BH-PRAVNICI. a nesuspenzivni ne. suspenzivni i devolutivni pravni lijek kojim ovlašteno lice pobija presudu prvostepenog suda. a postojanje uzročne veze izmeĎu apsolutne povrede i nepravilne 48 WWW. TakoĎe moţe pobijati ţalbu zbog odluke o troškovima krivičnog postupka i o imovinskopravnom zahtjevu. Apsolutne povrede su uvijek bitne. Taksativno su nabrojane u zakonu. imovinskopravnom zahtjevu. branilac i oštećeni. troškovima krivičnog postupka. protiv dostojanstva ličnosti i morala. Ţalbu moţe izjaviti i lice čiji predmet je oduzet. U korist okrivljenog ţalbu mogu izjaviti njegov bračni odnosno vanbračni drug. pravni osnov za pobijanje presude. Ţalbu mogu izjaviti stranke. kao i zahtjev za zaštitu zakonitosti. kao i pravno lice kome je izrečeno oduzimanje imovinske koristi. kao i zbog odluke o objavljivanju presude putem medija. oštećeni moţe izjaviti ţalbu iz svih razloga iz kojih se presuda moţe pobijati.COM 1. Navedena lica i branilac mogu ţalbu izjaviti i bez posebnog ovlaštenja okrivljenog. 4. Sadrţaj ţalbe – 25c Ţalba treba da sadrţi: 1. te protiv bezbjednosti saobraćaja. a zahtjev za ponavljanje krivičnog postupka je nedevolutivan. Redovne i vanredne – redovnim se pobijaju odluke koje još nisu stupile na snagu. tako i u korist okrivljenog. Zbog povrede materijalnog zakona. Bitne povrede odredaba krivičnog postupka kao ţalbeni razlog – 2c Povrede odredaba krivičnog postupka mogu biti apsolutne i relativne. 2. Redovni pravni lijekovi su po pravilu suspenzivni. 3.WWW. srodnik po krvi u pravoj liniji. Suspenzivne i nesuspenzivne – suspenzivni odlaţu izvršenje odluke koja se pobija. Devolutivne i nedevolutivne – devolutivni karakter pravnog lijeka ogleda se u tome što o krivičnoj stvari povodom pravnog lijeka ne rješava sud koji je donio pobijanu odluku. 2. Zbog odluke o krivičnoj sankciji. usvojilac. a vanredni po pravilu nesuspenzivni. 3. naznačenje presude protiv koje se izjavljuje ţalba. Nadleţni tuţilac ţalbu moţe izjaviti kako na štetu. a rok je 15 dana od dana dostavljanja presude. Osnovi ţalbe. oduzimanju imovinske koristi. Redovni pravni lijekovi su po pravilu devolutivnog karaktera. Oštećeni presudu moţe pobijati zbog odluke o krivičnim sankcijama samo u slučaju krivičnih djela protiv ţivota i tijela. Zbog pogrešno ili nepotpuno utvrĎenog činjeničnog stanja. U našem krivičnom postupku redovni pravni lijekovi su ţalba na presudu i ţalba na rješenje. brat. 2. U ţalbi se mogu iznositi nove činjenice i dokazi. Zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka. redovni. ali ne i protiv njegove volje. obrazloţenje. ali je ţalilac duţan da obrazloţi zašto ih nije ranije iznio.BH-PRAVNICI.COM . Ako je nadleţni tuţilac preuzeo gonjenje od oštećenog kao tuţioca. a vanrednim pravosnaţne odluke. 4. usvojenik. Presuda se moţe pobijati: 1. prijedlog da se pobijana presuda u potpunosti ili djelomično ukine ili preinači.

Ako je glavni pretres odrţan bez prisustva lica koje je po zakonu obavezno prisustvovati ili je stranci uskraćena upotreba vlastitog jezika na glavnom pretresu. Povreda KZ postoji ako je KZ povrijeĎen u pitanju: 1. Apsolutna povreda postoji: 1. 5. 4. 3. (glavnom pretresu moraju prisustvovati tuţilac. tako i oslobaĎajućom presudom. 6. već se mora utvrditi u svakom konkretnom slučaju. To se ne prezumira. Ako je sud bio nepropisno sastavljen ili ako je u izricanju presude učestvovao sudija ili sudija porotnik koji nije učestvovao na glavnom pretresu ili je pravosnaţnom odlukom bio izuzet od suĎenja. 2. u postupku prigovora na optuţnicu). u toku pretresa ili pri donošenju presude nije primijenio ili je pogrešno primijenio neku odredbu ZKP ili je na glavnom pretresu povrijedio pravo odbrane.COM presude se prezumira. Optuţbe nema ako ju je podigao neovlašteni tuţilac. Relativne povrede su bitne samo ako su u konkretnom slučaju uticale na presudu. već su odreĎene putem generalne klauzule. Ako je sudija ili sudija porotnik koji je morao biti izuzet učestvovao na pretresu. a to je bilo ili je moglo biti od uticaja na zakonito donošenje presude. 10. Da li je djelo za koje se optuţeni goni krivično djelo. i ova povreda moţe biti učinjena kako osuĎujućom.BH-PRAVNICI. ako je predata po isteku roka ili je postupak nastavljen pošto je tuţilac odustao od optuţbe i sl.ako je optuţeni osloboĎen. 49 WWW. Relativne povrede nisu taksativno nabrojane. krajnja nuţda.COM . protivrječan samom sebi ili obrazloţenju presude. Ako je presudu donio stvarno nenadleţan sud ili je sud nepravilno odbio optuţbu zbog stvarne nenadleţnosti. ako presuda nije uopšte obrazloţena ili je obrazloţenje nejasno i kontradiktorno samo po sebi ili u odnosu na izvedene dokaze.ako je optuţeni oglašen krivim. mada su se ostvarili svi uvjeti da se oglasi (postoje zakonska obiljeţja djela i nema osnova isključenja). Dakle. osim ako je s obzirom na druge dokaze očito da bi i bez tog dokaza bila donesena ista presuda. 2. Ako je protivzakonito bila isključena javnost glavnog pretresa. Po ZKP. Ako je presudom povrijeĎena odredba o zabrani reformatio in peius. 9. Ova povreda stoji ako nema punovaţne tuţbe. Ova povreda postoji: . relativna povreda postoji ako sud za vrijeme pripreme glavnog pretresa. Povrede materijalnog zakona kao ţalbeni razlog – 7c Ove povrede se manifestuju u pogrešnom supsumiranju pod odredbe krivičnog zakona činjeničnog stanja koje je samo po sebi pravilno utvrĎeno.ako je optuţeni oglašen krivim mada djelo nije u zakonu propisano kao krivično djelo. branilac i tumač/prevodilac). . Ako je optuţba prekoračena (s obzirom na subjektivni i objektivni identitet). 11. Ako se presuda zasniva na dokazu na kome se po ZKP ne moţe zasnivati presuda. presuda se ne moţe pobijati zbog povrede procesnog zakona učinjene prije stupanja optuţnice na pravnu snagu (u istrazi. Ako je sud povrijedio propise krivičnog postupka u pitanju da li postoji optuţba ovlaštenog tuţioca ili odobrenje nadleţnog organa. Ova povreda stoji i kad nema odobrenja nadleţnog organa ako je to odobrenje potrebno. djelo malog značaja).WWW. 8.BH-PRAVNICI. . a postoji osnov isključenja postojanja krivičnog djela (nuţna odbrana. 7. Da li ima okolnosti koje isključuju krivičnu odgovornost – kao i prethodna. Ako sud svojom presudom nije potpuno riješio predmet optuţbe. Ako je dispozitiv presude nerazumljiv.

BH-PRAVNICI. ţalbom po ovom osnovu presuda se moţe pobijati ako sud nije pri odmjeravanju kazne uzeo u obzir olakšavajuće ili oteţavajuće okolnosti. 4. ako se radi o djelu za koje se goni po sluţbenoj duţnosti. osloboĎenju od kazne. ţalbu izjavljenu od neovlaštenog lica. pomilovanja ili je stvar već pravosnaţno presuĎena. tj. Postupak po ţalbi – 21c Postupak se odvija u 2 dijela: pred prvostepenim sudom (iudex a quo) i pred drugostepenim sudom (iudex ad quem). Dakle.COM 3. ali sud nije pravilno odmjerio kaznu s obzirom na okolnosti koje utiču da kazna bude manja ili veća. Nakon toga sud će ţalbu. odnosno odlukom o mjeri bezbjednosti ili oduzimanju imovinske koristi prekoračeno ovlaštenje koje sud ima po zakonu. Pogrešno i nepotpuno utvrĎeno činjenično stanje (error in facto) kao ţalbeni razlog – 26d Zbog sloţenosti ovog pitanja.COM . Postupak pred prvostepenim sudom. eventualni odgovor i sve spise predmeta dostaviti drugostepenom sudu. odnosno nepotpuno činjenično stanje postoji kad je sud neku odlučnu činjenicu pogrešno utvrdio ili je nije utvrdio. umjesto ubistva.WWW. Ova povreda stoji kad je sud izrekao optuţenom kaznu koja nije za to djelo predviĎena u zakonu ili kad se nije drţao zakonom propisanog kaznenog okvira. koji po potrebi u kontaktu sa prvostepenim sudom provjerava navode ţalbe.BH-PRAVNICI. 5. predsjednik drugostepenog suda odreĎuje sudiju izvjestioca. koji je duţan da ih razmotri radi davanja svog prijedloga i spise vrati sudu bez odlaganja. Po prijemu spisa. a predaje prvostepenom sudu. Npr. Da li je odlukom o kazni. Da li su povrijeĎene odredbe o uračunavanju pritvora i izdrţane kazne. Predsjednik sudskog vijeća prvostepenog suda će rješenjem odbaciti neblagovremenu i nedozvoljenu. Ako nema osnova za odbacivanje ţalbe. kao i odluka o objavljivanju presude putem medija mogu se pobijati ako su donesene protivno zakonskim odredbama. Odluka o troškovima krivičnog postupka. Da li je u pogledu krivičnog djela koje je predmet optuţbe primijenjen zakon koji se ne moţe primijeniti. Da li ima okolnosti koje isključuju krivično gonjenje. Odluka o mjeri bezbjednosti i odluka o oduzimanju imovinske koristi mogu se pobijati ako ne postoji povreda zakona. Postupak pred drugostepenim sudom. Pobijanje prvostepene presude zbog odluke o krivičnim sankcijama i zbog drugih odluka – 27d Presuda se moţe pobijati zbog odluke o kazni i kad ovom odlukom nije prekoračeno zakonsko ovlaštenje. sudija izvjestilac će spise dostaviti nadleţnom tuţiocu. odnosno ako sud nije na odgovarajući način primijenio odredbe o ublaţavanju kazne. Nakon toga. 6. o imovinskopravnom zahtjevu. ali je sud nepravilno primijenio ovu mjeru ili je nije izrekao mada su postojali zakonski uvjeti. Svoj 50 WWW. Protiv ovakvog rješenja dozvoljena je posebna ţalba o kojoj rješava drugostepeni sud. a posebno da li je nastupila zastara krivičnog gonjenja ili je gonjenje isključeno usljed amnestije. djelo je kvalificirano kao teška tjelesna povreda kvalificirana smrću i obrnuto. ZKP se ograničio na jednu sasvim uopštenu formulaciju kojom se samo konstatuje da pogrešno. prvostepeni sud ţalbu dostavlja na odgovor suprotnoj stranci koja moţe svoj odgovor dati u roku od 8 dana od dana prijema ţalbe. uvjetnoj osudi ili nije izrekao sudsku opomenu mada su za to postojali zakonski uvjeti. Ţalba se izjavljuje drugostepenom. uvjetnoj osudi ili sudskoj opomeni. Ovdje u obzir dolaze samo činjenice koje su odlučne za presuĎenje same stvari. Povreda se sastoji u tome da je na stvarne okolnosti djela pogrešno primijenjen krivični zakon (stroţa ili blaţa norma).

a drugostepeni sud odluči da sam ne provodi pretres. a od tog općeg pravila postoje izuzeci. 3.ukinuti prvostepenu presudu i predmet vratiti na ponovni pretres i odluku prvostepenom sudu. data amnestija nakon prvostepene presude). .COM . kao i optuţenog i njegovog branioca. Drugostepeni sud ispituje pravilnost cijele prvostepene presude. Kad nadleţni tuţilac vrati spise. Striktna primjena principa tantum devolutum quantum apellatum. Ako je krivični zakon prvostepenom presudom povrijeĎen u korist optuţenog. dakle drugostepeni sud načelno ispituje presudu u onom dijelu i obimu u kome se ona pobija ţalbom. ali se to načelo dopunjava nizom posebnih odredaba. To će se desiti kad drugostepeni sud utvrdi da ne postoje osnovi za pobijanje presude niti povrede zakona na koje se pazi po sluţbenoj duţnosti. . drugostepeni sud moţe: . b) Kad preinačuje prvostepenu presudu. Granice ispitivanja prvostepene presude. preinačiće prvostepenu presudu rješenjem i izreći sudsku opomenu. osim onih koji se mogu sanirati preinačenjem presude. . Drugostepeni sud će preinačiti presudu ako utvrdi da je pravilno i potpuno utvrĎeno činjenično stanje.BH-PRAVNICI. bez obzira na granice i obim u kojima se ona pobija. Sjednica je u načelu javna. Drugostepeni sud pobijanu presudu načelno ispituje u granicama pravnog lijeka. 2. kao i to da li je krivični zakon povrijeĎen na štetu optuţenog. pogrešno ili nepotpuno utvrĎeno činjenično stanje. Ove odluke sud donosi u formi rješenja ili u formi presude. Nedolazak uredno obaviještenih lica ne sprečava odrţavanje sjednice vijeća.odbiti ţalbu kao neosnovanu i potvrditi presudu prvostepenog suda.COM prijedlog nadleţni tuţilac moţe staviti vraćajući spise. Ako drugostepeni sud naĎe da postoje zakonski uvjeti za izricanje sudske opomene. U formi presude drugostepeni sud odlučuje: a) Kad odbija ţalbu kao neosnovanu i potvrĎuje prvostepenu presudu. presdjednik drugostepenog vijeća zakazuje sjednicu vijeća. Naš ZKP primjenjuje treći navedeni sistem.WWW. S tim u vezi drugostepeni sud po sluţbenoj duţnosti ispituje apsolutne povrede procesnog zakona. ako su blagovremeno zahtijevali da budu obaviješteni o sjednici ili ako sud smatra da bi njihovo prisustvo bilo korisno za razjašnjenje stvari. U savremenoj krivičnoj proceduri u vezi ovog pitanja moguća su 3 sistema: 1. drugostepeni sud postupa samo po ţalbi tuţioca uloţenoj na štetu optuţenog i to ako je takva ţalba uloţena upravo iz tog razloga. 2. oštećenog kao tuţioca ili privatnog tuţioca. ili moţe izvijestiti da će prijedlog staviti na sjednici vijeća.preinačiti prvostepenu presudu. o čemu obavještava nadleţnog tuţioca.odbaciti ţalbu kao neblagovremenu ili nedozvoljenu. Drugostepeni sud će predmet vratiti prvostepenom sudu iz 2 razloga: 1. U formi rješenja sud odlučuje u 2 slučaja: kad odbacuje ţalbu kao neblagovremenu ili nedozvoljenu i kad ukida prvostepenu presudu i predmet vraća prvostepenom sudu na ponovno rješavanje. 51 WWW. ali je prvostepenom presudom povrijeĎen materijalni zakon ili je poslije izricanja prvostepene presude nastupila neka okolnost usljed koje treba preinačiti prvostepenu presudu primjenom drugih materijalnopravnih propisa (npr. povreda odredaba krivičnog postupka. Odluke drugostepenog suda po ţalbi – 22d Postupajući po ţalbi. prema kome drugostepeni sud postupa samo u granicama ţalbe.BH-PRAVNICI. Drugostepeni sud će presudu preinačiti kad naĎe da u prvostepenoj presudi treba izmijeniti odluku o kazni ili neku drugu odluku zbog kojih se ona moţe pobijati ţalbom.

rješenje o odlaganju glavnog pretresa. drugostepeni sud treba da ocijeni ţalbene navode i iznese povrede zakona koje je uzeo u obzir po sluţbenoj duţnosti. Načelno je rok za ţalbu 3 dana od dana usmenog saopštenja. To su slijedeći slučajevi (čl. a uvaţiti ţalbu tuţioca i stroţije osuditi. Ova rješenja se uopće ne mogu pobijati posebnom ţalbom. 3. protiv rješenja o izricanju vaspitne mjere maloljetniku 8 dana itd). Izuzetno se zakonom predviĎaju i drugi rokovi (npr. presuda se ne smije izmijeniti na njegovu štetu. Rješenja koja donosi vijeće nadleţnog prvostepenog suda prije i u toku istrage. Ako je drugostepeni sud izrekao kaznu dugotrajnog zatvora ili je potvrdio takvu prvostepenu kaznu. kod donošenja nove presude pred prvostepenim sudom nakon ukidanja ranije prvostepene presude. a odluke koje moţe donijeti su identične sa odlukama drugostepenog suda. 3. tako i stroţija pravna kvalifikacija djela. 2.COM U obrazloţenju presude odnosno rješenja. odnosno koja sankcija je stroţija cijeni se po propisima materijalnog krivičnog prava.371 ZKP. Ako je drugostepeni sud na osnovu odrţanog pretresa utvrdio činjenično stanje drugačije nego prvostepeni sud. Protiv tih rješenja ţalba načelno nije dozvoljena. 52 WWW.WWW. Nadleţni sud trećeg stepena uvijek odlučuje u sjednici vijeća i shodno se primjenjuju odredbe koje vaţe za drugostepeni postupak. Načelo zabrane reformatio in peius vaţi i kod ţalbe na rješenje. tj. Ţalba na rješenje – 4d Sa aspekta dopuštenosti ţalbe. i svoju presudu zasnovao na tako utvrĎenom činjeničnom stanju. već samo u ţalbi na presudu (npr. Dakle. Od ovog pravila nema izuzetaka.384 ZKP): 1.COM . Zabrana reformatio in peius se ne primjenjuje ako istovremeno postoje ţalbe i u korist i na štetu optuţenog.BH-PRAVNICI. Zabrana preinačenja presude na gore (zabrana reformatio in peius) – 13d Prema čl. Izuzeci su izričito odobreni zakonom. kao redovni pravni lijek dopuštena je i ţalba protiv drugostepene presude. ako je izjavljena samo ţalba u korist optuţenog. isključena je kako stroţija sankcija. Rješenja koja donosi istraţni sudija i prvostepeni sudovi. rješenje kojim se na glavnom pretresu odbija prijedlog za izvoĎenje novih dokaza i sl). Ako je drugostepeni sud preinačio presudu prvostepenog suda kojom je optuţeni osloboĎen od optuţbe i izrekao presudu kojom se optuţeni oglašava krivim. a u izuzetnim slučajevima zakon je izričito zabranjuje. O tome koji je krivični zakon stroţiji. Ţalba na presudu drugostepenog suda – 9d Izuzetno.BH-PRAVNICI. Protiv tih rješenja načelno je dozvoljena ţalba. protiv rješenja o sudskoj opomeni rok za ţalbu je 15 dana. U takvom slučaju drugostepeni sud moţe ţalbu optuţenog odbiti kao neosnovanu. kod ponavljanja krivičnog postupka i kod zahtjeva za zaštitu zakonitosti uloţenog u korist osuĎenog. sud ne smije optuţenog osuditi po stroţem krivičnom zakonu niti na stroţu sankciju nego što je bio osuĎen prvostepenom presudom. Rješenja koja se donose u cilju pripremanja glavnog pretresa i presude. 2. Svoju odluku drugostepeni sud dostavlja prvostepenom sudu sa dovoljnim brojem prepisa svoje odluke radi predaje strankama i drugim zainteresiranim osobama. sva rješenja u našem krivičnom postupku se mogu podijeliti na 3 kategorije: 1. odnosno od dana dostavljanja rješenja.

a razlozi pobijanja su isti.BH-PRAVNICI. iako je stekla pravnu snagu.COM Ţalba po pravilu ima suspenzivno i devolutivno dejstvo. i to kako nezakonitosti i nepravde na štetu osuĎenih. Ponavljanje krivičnog postupka završenog pravosnaţnim rješenjem – 8d Ako je krivični postupak bio obustavljen rješenjem ili dovršen formalnom presudom kojom se optuţba odbija zbog postojanja procesnih smetnji za dalje voĎenje postupka. ako je postupak obustavljen rješenjem vijeća zbog toga što je sud utvrdio da nema krivičnog djela ili krivične odgovornosti okrivljenog ili naročito zbog toga što nema dokaza da je okrivljeni učinio krivično djelo. a pod uslovima predviĎenim u ZKP. 2. Ako se iznesu nove činjenice ili podnesu novi dokazi koji su sami za sebe.BH-PRAVNICI. Stabilnost poretka i teţnja da se završene stvari ne pokreću ponovo ne mogu biti razlog da se nepravde i nezakonitosti ostave neispravljene. ili njegovu osudu po blaţem krivičnom zakonu. 53 WWW. onda se po nestanku takve smetnje postupak samo nastavlja tamo gdje se stalo. prinudno odrţavanje na snazi nezakonite i pogrešne presude ne moţe sluţiti očuvanju autoriteta suda.WWW. tako i na štetu zajednice u slučaju da je nezakonito osloboĎen učinilac krivičnog djela. Ako se dokaţe da je do presude došlo usljed krivičnog djela sudije. Sadrţaj ţalbe na rješenje analogan je sadrţaju ţalbe na presudu. To se odnosi na slijedeće slučajeve: ako je postupak obustavljen rješenjem istraţnog sudije jer je nadleţni tuţilac izjavio da odustaje od gonjenja. Prije svega. a ZKP izričito predviĎa izuzetke od ovih načela. Kod ţalbe na rješenje takoĎe vrijedi zabrana reformatio in peius. Oštećeni kao tuţilac ne moţe traţiti ponavljanje postupka koji je obustavljen zbog njegovog odustanka od krivičnog gonjenja. vještaka ili tumača. autoritet suda se podiţe njegovim djelovanjem na otklanjanju nepravdi i nezakonitosti. Ponavljanje krivičnog postupka okončanog pravosnaţnom presudom – 34d Po čl. kao i načelo beneficium cohaesionis. pravosnaţno okončani krivični postupak moţe se ponoviti u slijedećim slučajevima: 1. Postupak koji je obustavljen iz drugih razloga moţe se ponoviti na zahtjev ovlaštenog tuţioca samo ako se podnesu novi dokazi. Rješavajući po ţalbi na rješenje sud moţe postupati na iste načine kao i kod rješavanja po ţalbi na presudu.COM . Naprotiv. Ako je postupak obustavljen zbog postojanja neke formalne smetnje. VANREDNI PRAVNI LIJEKOVI Smisao i značaj vanrednih pravnih lijekova – 20d Postoje opravdani razlozi da se naknadno u sudskom postupku moţe izmijeniti nepravedna i nezakonita sudska odluka. treba razlikovati razloge iz kojih je došlo do obustave postupka. Ako se dokaţe da je presuda zasnovana na laţnoj ispravi ili na laţnom iskazu svjedoka.395 ZKP. 3. sudije porotnika ili lica koje je vršilo istraţne radnje. ili u vezi sa ranijim dokazima podobni da prouzrokuju oslobaĎanje lica koje je bilo osuĎeno. PONAVLJANJE KRIVIČNOG POSTUPKA Krivični postupak koji je dovršen pravosnaţnim rješenjem ili pravosnaţnom presudom moţe se obnoviti na zahtjev ovlaštenog lica.

a nakon smrti osuĎenog zahjev u njegovu korist mogu podnijeti nadleţni tuţilac i lica ovlaštena na ţalbu u redovnom postupku. Krivični postupak se moţe ponoviti na štetu osuĎenog samo ako je presuda kojom se optuţba odbija donesena zbog odustajanja nadleţnog tuţioca od optuţbe. O zahtjevu odlučuje prvostepeni sud. a postojanje ovih činjenica bi bio od bitnog uticaja na odmjeravanje kazne. Podnošenje zahtjeva nije vezano rokom. da nema zakonskih uslova za ponavljanje postupka. rok. na osnovu rezultata izviĎaja zahtjev uvaţiti ili će ga odbiti ako novi dokazi nisu podobni da dovedu do ponavljanja postupka. U ostalim slučajevima sud će odrediti da se spisi pošalju nadleţnom tuţiocu. U suprotnom će odbaciti zahtjev. sud prepis zahtjeva dostavlja suprotnoj stranci na odgovor. Ako ne odbaci zahtjev. Ako se u slučaju osude za produţeno krivično djelo ili za drugo krivično djelo koje po zakonu obuhvata više istovrsnih ili raznovrsnih radnji iznesu nove činjenice ili podnesu novi dokazi koji ukazuju da osuĎeni nije učinio radnju koja je obuhvaćena djelom iz osude. izvršenje kazne će se obustaviti. sud će pozvati podnosioca da ga u odreĎenom roku dopuni.BH-PRAVNICI. da su činjenice i dokazi na kojima se zahtjev zasniva već bili izneseni u ranijem zahtjevu za ponavljanje postupka koji je odbijen pravosnaţnim rješenjem suda.398 st. Najčešći razlog za ponavljanje postupka je iznošenje novih činjenica i dokaza. da podnosilac zahtjeva nije postupio po čl.WWW. ako je krivični postupak bio obustavljen rješenjem. Kad rješenje kojim se dozvoljava ponavljanje postupka postane pravosnaţno. Po isteku ovog roka ili po prijemu odgovora na zahtjev. sud će rješenjem odlučiti o zahtjevu. Sud moţe zahtjev odbaciti ili uvaţiti i dozvoliti ponavljanje. Prema tom članu. Kad nadleţni tuţilac vrati spise. da činjenice i dokazi očigledno nisu podobni da se na osnovu njih dozvoli ponavljanje. Sud će rješenjem odbaciti zahtjev ako na osnovu samog zahtjeva i spisa ranijeg postupka utvrdi: da je zahtjev podnijelo neovlašteno lice. Suprotna stranka ima pravo na odgovor u roku od 8 dana. sud će ukoliko ne odredi da se izviĎaj dopuni.COM 4. u vijeću sastavljenom od trojice stalnih sudija. amnestiju. postupak odlučivanja) – 29d Na ulaganje zahjeva za ponavljanje postupka imaju pravo stranke i branilac. Nakon toga.COM .2 ZKP. pomilovanje i sl. a samo izuzetno ostalim dokaznim sredstvima. Nepravo ponavljanje krivičnog postupka – 16d 54 WWW. koji će ih bez odlaganja vratiti sa svojim mišljenjem. bez obzira na zastaru. predsjednik vijeća odreĎuje da se izvide činjenice i prikupe dokazi na koje se poziva u zahtjevu i odgovoru na zahtjev. Ako je neko lice za isto djelo više puta suĎeno ili ako je više lica osuĎeno zbog istog djela koje je moglo da učini samo jedno lice. ukoliko se krivični postupak ne moţe pokrenuti zbog smrti ili drugih okolnosti. Postojanje razloga pod 1 i 2 načelno se dokazuje pravosnaţnom sudskom presudom. Ako zahtjev ne sadrţi ove podatke. 5. ali sud će po prijedlog nadleţnog tuţioca odrediti pritvor ako postoje zakonski uslovi za to. a naknadno se dokaţe da je do odustanka došlo usljed krivičnog djela zloupotrebe sluţbenog ovlaštenja nadleţnog tuţioca (načelno se dokazuje pravosnaţnom presudom). u zahtjevu se mora navesti po kojem se zakonskom osnovu traţi ponavljanje i kojim se dokazima potkrepljuju činjenice na kojima se zahtjev zasniva. Zahtjev za ponavljanje krivičnog postupka (subjekti.BH-PRAVNICI. Za novi postupak vaţe iste odredbe kao i za prvi postupak.

usvojitelj. Ako je u 2 ili više presuda protiv istog osuĎenog pravosnaţno izrečeno više kazni. Konstitutivnom presudom moţe odbiti zahtjev kao neosnovan. Ako je prilikom izricanja jedinstvene kazne primjenom odredaba o sticaju kao utvrĎena uzeta i kazna koja je u nekoj ranijoj presudi već obuhvaćena u kazni izrečenoj po odredbama o sticaju. osim krivičnih djela koja su izuzeta od općinskog suda i predata višem sudu na suĎenje. . . a podiţe ga federalni tuţilac. nedopušten i zahtjev podnesen protiv odluke Vrhovnog suda FBiH. Bez obzira na navedeno. federalni tuţilac moţe uloţiti zahtjev za zaštitu zakonitosti zbog svake povrede zakona. 2. U ovim slučajevima prvostepeni sud će preinačiti svoju presudu.zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka (predviĎenih u čl. KRIVIĈNI POSTUPAK PRED OPĆINSKIM SUDOM Skraćeni postupak pred općinskim sudom (pojam. a da za to nije potrebno ponavljanje postupka.zbog kršenja krivičnog zakona. osuĎeni i branilac. pokretanje i prethodni postupak. presudu koja se pobija ukinuti ili preinačiti.WWW. ne dirajući pravosnaţnu presudu (zabrana reformatio in peius). već samo o odmjeravanju nove kazne primjenom odreĎenih pravila predviĎenih u krivičnom zakonu.1 ZKP). ako naĎe da je zahtjev osnovan. Zahtjev za zaštitu zakonitosti je vanredni pravni lijek kojim se napada povreda zakona u pravosnaţnoj presudi. To su slijedeći slučajevi: 1. brat. sestra i hranitelj. odnosno vanbračni drug. O zahtjevu rješava Vrhovni sud FBiH. ZAHTJEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI – 11d Pojam i sadrţina. Ovom prilikom sud. Postupak po zahtjevu. a za ostala krivična djela skraćeni (sumarni) postupak. usvojenik.358 st.zbog drugih povreda odredaba krivičnog postupka. Rješavajući po zahtjevu.COM Tzv. Za krivična djela za koja je propisana kazna zatvora preko 3 godine sprovodi se redovni postupak. Deklarativna presuda je izuzetak i donosi se prvenstveno ako je zahtjev za zaštitu zakonitosti podnesen na štetu osuĎenog. pritvor) – 7d Općinski sud je u većini kantona FBiH stvarno nadleţan za krivična djela za koja je zakonom kao glavna propisana novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina. Prostija procedura od one koja vaţi za redovno ponavljanje postupka u ovim slučajevima je opravdana jer se de facto ne radi o suĎenju. Moţe se podnijeti protiv pravosnaţne sudske odluke i protiv sudskog postupka koji je prethodio toj odluci. Zahtjev se predaje prvostepenom sudu. a nisu primijenjene odredbe o odmjeravanju jedne kazne za djela u sticaju. Vrhovni sud FBiH se u postupku ograničava samo na ispitivanje povreda zakona na koje se podnosilac poziva u zahtjevu.BH-PRAVNICI. Ako se pravosnaţna presuda kojom je za više krivičnih djela izrečena jedna kazna u jednom dijelu ne bi mogla izvršiti zbog amnestije. Nakon smrti osuĎenog zahtjev mogu podići njegov bračni. U suprotnom ga prosljeĎuje Vrhovnom sudu FBiH. i to u slijedećim slučajevima: .COM .BH-PRAVNICI. srodnik po krvi u prvoj liniji. Pri donošenju odluke sud je vezan zabranom reformatio in peius. 55 WWW. Predsjednik vijeća prvostepenog suda će rješenjem odbaciti neblagovremen. nepravo ponavljanje krivičnog postupka postoji u slučajevima kad je pravosnaţnu presudu potrebno zamijeniti drugom. pomilovanja ili drugih razloga. ako su te povrede uticale na zakonitost sudske odluke. utvrĎuje samo da postoji povreda zakona. sud moţe donijeti konstitutivnu i deklarativnu presudu. 3. s tim što po sluţbenoj duţnosti vodi računa o ustanovi beneficium coahesionis.

Uvod sadrţi sve podatke koje sadrţi i uvod presude. odnosno odobrenja nadleţnog drţavnog organa. 2. .ako nema dovoljno dokaza protiv okrivljenog. Na navedeni način sudija vrši sudsku kontrolu podnesenih optuţnih akata po sluţbenoj duţnosti. kao i zbog toga što nisu postojale okolnosti koje opravdavaju izricanje sudske opomene. povrede krivičnog zakona. Rješenje o sudskoj opomeni moţe se pobijati zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka. Ako utvrdi da je za suĎenje nadleţan viši sud. pa i do pravosnaţnosti presude. .BH-PRAVNICI. on prethodno ispituje da li je sud nadleţan i da li postoje zakonski uslovi za odbacivanje optuţnog prijedloga. Subjekti ţalbe su isti kao i kod ţalbe na presudu.ako utvrdi da djelo nije krivično djelo. Pismeno izraĎeno rješenje sadrţi uvod. Sudija će optuţni akt odbaciti rješenjem: . Pritvor moţe trajati i poslije predaje optuţnog prijedloga do završetka glavnog pretresa.WWW. Rješenje se objavljuje odmah po završetku glavnog pretresa s bitnim razlozima. Pritvor se u ovom postupku moţe odrediti protiv lica za koje postoji osnovana sumnja da je učinilo krivično djelo: 1. Izreka rješenja sadrţi lične podatke optuţenog i navod da se optuţenom izriče sudska opomena za djelo koje je predmet optuţbe i zakonski naziv krivičnog djela – dakle u rješenju se optuţeni ne oglašava krivim. Ako sudija naĎe da je za suĎenje nadleţan drugi općinski sud. predmet će ustupiti nadleţnom tuţiocu koji će zatraţiti odluku vijeća sudija tog suda. U takvom slučaju prepis rješenja će se stranci dostaviti samo ako ona to zahtijeva. on će ih sprovesti sam ili će zatraţiti da ih izvede istraţni sudija tog suda. . s tim što je vijeće duţno da svakih mjesec dana ispita da li i dalje postoje razlozi za pritvor. O ţalbi protiv rješenja o pritvoru odlučuje vijeće općinskog suda. Optuţni prijedlog i privatna tuţba podnose se u zakonom predviĎenoj formi.COM . ako se krije ili ako postoje druge okolnosti koje očito ukazuju na opasnost od bjekstva.COM Skraćeni (sumarni) postupak se dakle sprovodi za krivična djela za koja je propisana novčana kazna ili kazna zatvora do 3 godine.BH-PRAVNICI. 56 WWW. odnosno privatnu tuţbu. Ako sudija (sudija pojedinac) smatra da je potrebno sprovesti pojedine istraţne radnje. Prethodni postupak se odlikuje sumarnošću. Pokreće se na osnovu optuţnog prijedloga ili privatne tuţbe. ali ne duţe od 8 dana. Posebne odredbe o izricanju sudske opomene – 3d Sudska opomena izriče se rješenjem. uvijek izostaje faza istrage. a posebne okolnosti opravdavaju bojazan da će optuţeni izvršiti krivično djelo kojim prijeti. Optuţni prijedlog podnosi nadleţni tuţilac ili oštećeni kao tuţilac. Prije podnošenja optuţnog prijedloga pritvor moţe trajati samo onoliko koliko je potrebno da se sprovedu istraţne radnje. Stranke se mogu odreći prava na ţalbu odmah po objavljivanju rješenja. tj.ako postoje okolnosti koje isključuju krivičnu odgovornost. U obrazloţenju sud treba da iznese kojim razlozima se rukovodio pri izricanju sudske opomene.ako postoje okolnosti koje isključuju krivično gonjenje. a privatnu tuţbu privatni tuţilac.ako nema zahtjeva ovlaštenog tuţioca. Kad sudija primi optuţni prijedlog. a kraći su i jednostavniji od optuţnice. ako je u pitanju krivično djelo protiv javnog reda ili morala za koje se moţe izreći kazna zatvora od 3 godine. izreku i obrazloţenje. odnosno privatne tuţbe. . s tim što se mogu preduzeti odreĎene istraţne radnje. pogrešno ili nepotpuno utvrĎenog činjeničnog stanja. rješenjem će se oglasiti nenadleţnim i po pravosnaţnosti rješenja predmet ustupiti tom sudu.

Kompletan postupak prema maloljetniku provodi se uz isključenje javnosti. osim po navedenim pitanjima. a naročito pri njegovom ispitivanju.BH-PRAVNICI. Opća pravila – 9a Iskustva pokazuju da se maloljetnici ne mogu tretirati kao odrasli učinioci krivičnih djela s obzirom na njihov nepotpun duševni razvoj i kritički period uzrasta koji je praćen fiziološkim promjenama i psihičkobiološkim reakcijama. vodeći računa o duševnoj razvijenosti. Branilac moţe biti samo advokat. Smisao postojanja posebnih odredaba za postupak prema maloljetnicima prvenstveno proizilazi iz potrebe njihovog prevaspitavanja i nadoknaĎivanja onoga što je bilo propušteno u njihovom vaspitanju. kako voĎenje krivičnog postupka ne bi štetno utjecalo na njegov razvoj. POSTUPAK PREMA MALOLJETNICIMA Smisao posebnih odredaba za postupak prema maloljetnicima. mjeri sigurnosti ili oduzimanju imovinske koristi prekoračeno ovlaštenje koje sud ima po zakonu. Ako ga ne izabere sam maloljetnik odnosno njegov zastupnik ili srodnici. Niko ne moţe biti osloboĎen od duţnosti da svjedoči o okolnostima potrebnim za ocjenjivanje duševne razvijenosti maloljetnika.BH-PRAVNICI. Rješenje o tome donosi vijeće za maloljetnike na obrazloţeni prijedlog nadleţnog tuţioca. Posebni postupak prema maloljetnicima primjenjuje se prema osobama koje su počinile krivično djelo kao maloljetnici. staratelja. odnosno suĎenja nisu navršile dvadeset jednu godinu.WWW. Pri preduzimanju radnji kojima je maloljetnik prisutan. Ako maloljetnik ne poznaje jezik na kome se vodi postupak. osjetljivosti i ličnim osobinama maloljetnika. ali bez navoĎenja ličnih podataka maloljetnika iz kojih se moţe utvrditi njegov identitet. Ako je maloljetnik učestvovao u izvršenju krivičnog djela zajedno sa punoljetnom osobom. Od početka pripremnog postupka maloljetnik mora imati branioca. Maloljetnik mlaĎi od 14 godina smatra se djetetom i protiv njega se ne moţe voditi krivični postupak. Dio odredaba primjenjuje se i u postupku prema mlaĎem punoljetniku. Organ starateljstva ima značajnu ulogu u postupku prema maloljetnicima. vjerskog ispovjednika i branioca. a neka kao punoljetna. organi koji učestvuju u postupku duţni su postupati obazrivo. postupak prema maloljetniku moţe se spojiti s postupkom protiv punoljetne osobe i provesti po općim odredbama ovog zakona samo ako je spajanje postupka neophodno za svestrano razjašnjenje stvari. On ima pravo da se upozna sa tokom postupka i da ukazuje na činjenice i dokaze značajne za pravilno donošenje odluke. Pravosnaţna sudska odluka se moţe objaviti. postupak prema njemu će se izdvojiti i posebno provesti. i kad je odlukom o sudskoj opomeni. sudija za maloljetnike će mu postaviti branioca po sluţbenoj duţnosti.S druge strane. upoznavanje njegove ličnosti i prilika u kojima ţivi. izuzev roditelja.COM . Da bi organ starateljstva mogao izvršiti svoja prava i obaveze. Maloljetniku se ne moţe suditi u odsustvu. a protiv rješenja nije dopuštena ţalba. nadleţni tuţilac ga je duţan obavijestiti o svakom pokretanju postupka prema maloljetniku. sud će mu odrediti tumača. a do tog vremena on nije navršio 21 godinu.COM Povreda krivičnog zakona u slučaju izricanja sudske opomene postoji. socijalnog djelatnika. sprovest će se jedinstven postupak pred vijećem koje sudi punoljetnim osobama. ako se do početka glavnog pretresa ustanovi da dolazi u obzir da mu se izrekne vaspitna mjera. usvojitelja. Istovremeno su ovi organi duţni “pogodnim mjerama” sprečavati svako nedisciplinirano ponašanje maloljetnika. Kad je osoba izvršila neko krivično djelo kao maloljetna. a u vrijeme pokretanja postupka. Sastav i nadleţnost suda u postupku prema maloljetnicima – 30d 57 WWW.

Kad je izvršenje kazne ili odgojne mjere u toku. Kad sudi na pretresu. Oštećeni ne moţe preuzeti postupak. Sudija za maloljetnike je duţan razmotriti mogućnosti i opravdanost izricanja odgojne preporuke i ako odluči da je izrekne. kao i kad odluči da izrekne odgojnu preporuku. kao i na kaznu. nadleţni tuţilac moţe odlučiti da ne zahtijeva pokretanje krivičnog postupka iako postoje dokazi da je maloljetnik učinio krivično djelo.BH-PRAVNICI. postupak se moţe pokrenuti ako je oštećeni u zakonskom roku stavio prijedlog za pokretanje postupka nadleţnom tuţiocu. ako se sudija za maloljetnike ne sloţi sa zahtjevom za pokretanje pripremnog postupka zatraţit će da o tome odluči vijeće za maloljetnike višeg suda. po pravilu. nadleţni tuţilac moţe odlučiti da ne zahtijeva pokretanje krivičnog postupka za drugo krivično djelo maloljetnika. sud njegovog prebivališta. a ako maloljetnik nema prebivalište ili ono nije poznato . U oba prethodno navedena slučaja nadleţni tuţilac će obavijestiti organ starateljstva i oštećenog. vaspitača i drugih osoba koje imaju iskustvo u odgajanju maloljetnika. Protiv rješenja sudije za maloljetnike nije dopuštena ţalba. 58 WWW.BH-PRAVNICI. vijeće je sastavljeno od dvojice sudija i trojice sudija-porotnika.WWW. Pripremni postupak prema maloljetnicima – 36a Nadleţni tuţilac podnosi zahtjev za pokretanje pripremnog postupka sudiji za maloljetnike nadleţnog suda. Protiv rješenja vijeća za maloljetnike nije dopuštena ţalba. učitelja. Sudija za maloljetnike višeg suda moţe povjeriti voĎenje pripremnog postupka sudiji za maloljetnike niţeg suda na čijem području maloljetnik boravi ako je niţi sud izvan sjedišta tog višeg suda. Postupak se moţe provesti pred sudom boravišta maloljetnika koji ima prebivalište ili pred sudom mjesta izvršenja krivičnog djela. odnosno odgojnu mjeru koja se izvršava. U ostalim sudovima vijeće za maloljetnike sastoji se od sudije za maloljetnike i dvojice sudija-porotnika. odnosno ne moţe podnijeti privatnu tuţbu sudu. Nadleţni kantonalni organ moţe odrediti jedan sud koji će u prvom stepenu biti nadleţan za krivične predmete maloljetnika za područje više sudova u kantonu. ovog člana. koji mogu u roku od osam dana zahtijevati od vijeća za maloljetnike da odluči o pokretanju postupka. raniji ţivot maloljetnika i njegova osobna svojstva. ne bi imalo svrhe voĎenje postupka i izricanje krivične sankcije za to djelo.sud boravišta maloljetnika. Izvan slučajeva iz stava 1. Za postupak prema maloljetniku mjesno nadleţan je. U Vrhovnom sudu FBiH vijeće za maloljetnike odreĎuje se rasporedom poslova i sastoji se od trojice sudija. ali moţe u roku od osam dana od prijema obavještenja nadleţnog tuţioca zahtijevati da vijeće za maloljetnike nadleţnog suda odluči o pokretanju postupka.COM . Za krivična djela za koja je propisana kazna zatvora do tri godine ili novčana kazna. sudija će odlučiti da se postupak protiv maloljetnika ne pokreće. obavijestit će o tome oštećenog. ako s obzirom na teţinu tog krivičnog djela. ako smatra da ne bi bilo cjelishodno da se vodi postupak prema maloljetniku s obzirom na prirodu krivičnog djela i okolnosti pod kojima je učinjeno. Ako nadleţni tuţilac ne stavi zahtjev za pokretanje postupka prema maloljetniku. Sudije porotnici biraju se iz redova profesora. Pokretanje postupka prema maloljetnicima – 18c Krivični postupak prema maloljetniku pokreće se za sva krivična djela samo po zahtjevu nadleţnog tuţioca. ako je očigledno da će se kod tog suda lakše provesti postupak. Za krivična dijela za koja se goni po privatnoj tuţbi.COM U sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine postoje vijeća za maloljetnike.

ako je to potrebno radi izdvajanja maloljetnika iz sredine u kojoj je ţivio ili radi pruţanja pomoći. odgojnu ili sličnu ustanovu. uvijek se isključuje javnost. a duţno je obavljati kontrolu neophodnosti pritvora svakih 10 dana. zaštite ili smještaja maloljetnika. glavnom pretresu moraju prisustvovati nadleţni tuţilac i branilac. Nakon što ispita sve okolnosti koje se odnose na izvršenje krivičnog djela i na osobu maloljetnika. Ako tako ne postupi najkasnije u roku od 3 mjeseca. O sjednici vijeća obavještavaju se i njoj mogu biti prisutni nadleţni tuţilac. kad je to potrebno.WWW. Radnjama u pripremnom postupku mogu biti prisutni nadleţni tuţilac i branilac. odnosno staratelj i organ starateljstva. smatra se da je odustao od krivičnog gonjenja. kao i kad se postupak prema maloljetniku vodi bez prijedloga nadleţnog tuţioca. branioca i predstavnika organa starateljstva. Vijeće za maloljetnike moţe produţiti pritvor za još 2 mjeseca. Odredbe zakona o izmjeni i proširenju optuţbe primjenjuju se i u postupku prema maloljetniku. s tim što je vijeće za maloljetnike ovlašteno da i bez prijedloga nadleţnog tuţioca donese odluku na osnovu činjeničnog stanja koje je izmijenjeno na glavnom pretresu. kao i naučni radnici. mogućnost ponavljanja djela. obavit će se uz pomoć pedagoga ili druge stručne osobe. Postupak pred vijećem za maloljetnike. posebno se utvrĎuju godine maloljetnika.COM . Sudija za maloljetnike moţe odobriti da radnjama u pripremnom postupku bude prisutan predstavnik organa starateljstva i roditelj. odnosno za primjenjivanje odgojne mjere. Sudija za maloljetnike moţe narediti da se maloljetnik u toku pripremnog postupka smjesti u prihvatilište. pored činjenica koje se odnose na krivično djelo. Troškovi smještaja maloljetnika isplaćuju se unaprijed iz budţetskih sredstava i ulaze u troškove krivičnog postupka. okolnosti potrebne za ocjenu njegove duševne razvijenosti. odnosno saslušava. Za vrijeme izvoĎenja pojedinih dokaza ili govora stranaka vijeće moţe narediti da se maloljetnik udalji iz zasjedanja. Vijeće moţe dopustiti da glavnom pretresu budu prisutne osobe koje se bave zaštitom i odgojem maloljetnika ili suzbijanjem maloljetničkog kriminaliteta. 59 WWW. Kad su navedene osobe prisutne tim radnjama. ali njihov izostanak ne sprečava sud da odrţi glavni pretres. Pravni lijekovi – 14d Kad primi prijedlog nadleţnog tuţioca. osim nadleţnog tuţioca. ZKP (opasnost od bjekstva. odnosno staratelj. Ispitivanje maloljetne osobe. tač. maloljetnik i njegovi roditelji. U toku glavnog pretresa vijeće moţe narediti da se. branilac i predstavnik organa starateljstva. sudija za maloljetnike moţe odrediti da se maloljetnik stavi u pritvor kad za to postoje razlozi iz člana 183. ispituje se sredina i prilike pod kojima maloljetnik ţivi i druge okolnosti koje se tiču njegove osobe. sudija za maloljetnike zakazuje sjednicu vijeća ili glavni pretres. do 3. Sudija za maloljetnike će saopštiti maloljetniku vaspitnu mjeru koja je prema njemu izrečena u sjednici vijeća. iz zasjedanja udalje sve ili pojedine osobe.COM U pripremnom postupku prema maloljetniku.BH-PRAVNICI. Izuzetno. da se stavi pod nadzor organa starateljstva ili da se preda drugoj obitelji.BH-PRAVNICI. Kad se sudi maloljetniku. Na osnovu rješenja o pritvoru koje je donio sudija za maloljetnike. izmjena dokaza i uticaj na svjedoke). odnosno staratelj maloljetnika. mogu stavljati prijedloge i upućivati pitanja osobi koja se ispituje. pritvor moţe trajati najviše mjesec dana. sudija za maloljetnike dostavlja spise nadleţnom tuţiocu koji je duţan u roku od osam dana zahtijevati da se pripremni postupak dopuni ili staviti obrazloţeni prijedlog vijeću za maloljetnike za kaţnjavanje. 1. stav 2. U sjednici vijeća moţe se odlučiti da se odrţi glavni pretres. Na glavni pretres pozivaju se i roditelji maloljetnika. Osim maloljetnika.

Sudija za maloljetnike duţan je da u roku od tri dana od dana objavljivanja pismeno izradi presudu. odnosno rješenje. Presuda kojom se maloljetniku izriče kazna donosi se u formi propisanoj članom 346 ZKP (koja vaţi i za punoljetne učinioce KD). i po saslušanju maloljetnika. Sud moţe maloljetnika osuditi na plaćanje troškova krivičnog postupka i na ispunjenje imovinskopravnih zahtjeva samo ako je maloljetniku izrekao kaznu. Sudija za maloljetnike tog suda moţe i sam obilaziti maloljetnike smještene u ustanovi. drugostepeno vijeće moţe tu kaznu odnosno mjeru izreći samo ako odrţi pretres. Ako prvostepenom odlukom nije izrečena kazna maloljetničkog zatvora ili zavodska mjera. Protiv presude kojom je maloljetniku izrečena kazna. Ţalbu u korist maloljetnika i protiv njegove volje mogu izjaviti branilac. ali se maloljetnik neće oglašavati krivim za krivično djelo koje mu se stavlja na teret. O svakom odlaganju ili prekidanju glavnog pretresa sudija za maloljetnike obavijestit će predsjednika suda i iznijet će razloge za odlaganje. odnosno prekidanje. U obrazloţenju rješenja navest će se opis djela i okolnosti koje pravdaju primjenu izrečene odgojne mjere. a oštećeni se radi ostvarivanja imovinskopravnih zahtjeva upućuje na parnicu. staratelj. vijeće ne moţe maloljetniku izreći kaznu nego samo odgojnu mjeru. Za svako produţenje ovog roka sudija za maloljetnike mora imati odobrenje predsjednika suda. Ako je prema maloljetniku primijenjena odgojna mjera. Odredbe o ponavljanju krivičnog postupka primjenjuju se i na ponavljanje postupka završenog pravosnaţnim rješenjem o primjeni vaspitne mjere ili o obustavi postupka prema maloljetniku. Vijeće za maloljetnike nije vezano za prijedlog nadleţnog tuţioca pri odlučivanju hoće li prema maloljetniku izreći kaznu ili će primijeniti odgojnu mjeru. srodnik po krvi u pravoj liniji.COM Sudija za maloljetnike duţan je zakazati glavni pretres ili sjednicu vijeća u roku od osam dana od dana prijema prijedloga nadleţnog tuţioca ili od dana završetka pripremnog postupka ili od dana kad je u jednici vijeća odlučeno da se odrţi glavni pretres. 60 WWW. troškovi postupka padaju na teret budţetskih sredstava. odnosno rješenja. bračni odnosno vanbračni drug. moţe se izreći i u sjednici drugostepenog vijeća. nadleţni tuţilac. ali ako se postupak prema maloljetniku vodi bez prijedloga nadleţnog tuţioca. sestra i hranitelj maloljetnika. Maloljetnički zatvor u duţem trajanju ili teţa zavodska mjera od one izrečene prvostepenom odlukom. ne odluči drugačije.COM . Obustava izvršenja i izmjena odluke o vaspitnim mjerama – 15a Uprava ustanove u kojoj se izvršava vaspitna mjera prema maloljetniku duţna je da svakih šest mjeseci dostavi sudu koji je izrekao mjeru izvještaj o vladanju maloljetnika.BH-PRAVNICI. Odlaganje ili prekidanje glavnog pretresa vrši se samo izuzetno. Nadzor nad sprovoĎenjem vaspitnih mjera. Zahtjev za zaštitu zakonitosti moţe se podići kako u slučaju kad je sudskom odlukom povrijeĎen zakon tako i u slučaju kad je prema maloljetniku nepravilno primijenjena kazna ili neka vaspitna mjera. Ţalba protiv rješenja kojim se izriče odgojna mjera koja se izdrţava u ustanovi zadrţava izvršenje rješenja ako sud. ili ako je nadleţni tuţilac odustao od prijedloga. Drugostepeno vijeće moţe preinačiti prvostepenu odluku izricanjem teţe mjere prema maloljetniku samo ako je to predloţeno u ţalbi.WWW. U izreci rješenja navodi se samo koja se mjera izriče. u saglasnosti s roditeljima maloljetnika. i to u roku od osam dana od dana prijema presude.BH-PRAVNICI. protiv rješenja kojim je maloljetniku izrečena odgojna mjera i protiv rješenja o obustavljanju postupka ţalbu mogu izjaviti sve osobe koje imaju pravo na ţalbu protiv presude. usvojitelj. brat.

a prema okolnostima i drugi bliski srodnici.BH-PRAVNICI. od organa starateljstva ili drugih organa i ustanova. sud nije vezan za prijedlog nadleţnog tuţioca. O primjeni ovih mjera odlučuje prvostepeni sud nakon odrţanog glavnog pretresa. Pored osoba koje se moraju pozvati na glavni pretres. upravnika ustanove ili organa starateljstva kome je povjeren nadzor nad maloljetnikom. Protiv rješenja mogu u roku od osam dana od dana prijema rješenja izjaviti ţalbu sve osobe koje imaju pravo da se ţale protiv presude. O glavnom pretresu se obavještava bračni.WWW. odnosno obaveznog psihijatrijskog liječenja na slobodi. 61 WWW. Ako sud naĎe da okrivljeni nije bio neuračunljiv. odnosno obavezno psihijatrijsko liječenje na slobodi.COM Sudija za maloljetnike moţe preko organa starateljstva pribaviti obavještenje o izvršenju ostalih vaspitnih mjera. Ako sud na osnovu dokaza izvedenih na pretresu utvrdi da je okrivljeni učinio odreĎeno krivično djelo i da je u vrijeme izvršenja krivičnog djela bio neuračunljiv. odnosno staratelj. Kad su ispunjeni uvjeti predviĎeni u zakonu za izmjenu odluke o izrečenoj vaspitnoj mjeri. donijeće odluku na osnovu saslušanja pozvanih lica i mišljenja vještaka da li će prema okrivljenom izreći mjeru sigurnosti obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi. Pri odlučivanju koju će od tih mjera sigurnosti izreći.). osim oštećenog. maloljetnika. Obavezno liječenje alkoholičara i narkomana – 10a Ako je okrivljeni učinio krivično djelo u stanju neuračunljivosti. defektolog i dr. odluku o tome donosi prvostepeni sud ako sam naĎe da je to potrebno. ako utvrdi da zato postoje zakonski uvjeti. Učiniocu koji se pušta na uslovni otpust moţe se izreći i mjera bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja na slobodi ako za to postoje zakonski uvjeti. Odluku o obustavljanju ili izmjeni odgojne mjere donosi vijeće za maloljetnike. Prije donošenja odluke sud će saslušati nadleţnog tuţioca. roditelja ili staratelja maloljetnika ili druge osobe. POSTUPAK ZA PRIMJENU MJERA BEZBJEDNOSTI I ZA ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI Postupak za primjenu mjera bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi. a pribavit će i potrebne izviještaje od ustanove u kojoj maloljetnik izdrţava zavodsku mjeru. a moţe odrediti da to učini i odreĎeni stručni radnik (socijalni radnik. izreći će istom presudom i mjeru sigurnosti obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi. Okrivljeni će se pozvati ako je njegovo stanje takvo da moţe biti prisutan glavnom pretresu. rješenjem će obustaviti postupak za primjenu mjera sigurnosti. pozvat će se kao vještaci i liječnici psihijatri iz zdravstvene ustanove kojoj je bilo povjereno vještačenje u pogledu uračunljivosti okrivljenog. Kad se iz zdravstvene ustanove otpušta učinilacčija je uračunljivost bila bitno smanjena. nadleţni tuţilac će podnijeti sudu prijedlog da izrekne mjeru bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi. Kad sud izrekne kaznu osobi koja je izvršila krivično djelo u stanju bitno smanjene uračunljivosti.BH-PRAVNICI. a u toj ustanovi je proveo manje vremena nego što iznosi kazna zatvora na koju je osuĎen. odnosno vanbračni drug okrivljenog i njegovi roditelji. Odlučujuća okolnost je da li je okrivljeni opasan po okolinu ili ne. Sud koji je u prvom stepenu izrekao mjeru sigurnosti obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi duţan je svakih šest mjeseci po prethodno pribavljenom mišljenju zdravstvene ustanove u kojoj se učinitelj liječi i čuva odlučiti o potrebi daljeg trajanja ove mjere sigurnosti.COM . odnosno na slobodi. ako ga ima u sudu. sud će rješenjem o otpuštanju odlučiti hoće li ta osoba izdrţati ostatak kazne ili će biti puštena na uslovni otpust. ili na prijedlog nadleţnog tuţioca.

COM . s tim što će se u pozivu upozoriti da će se postupak provesti i bez njegovog prisustva. Ako je pri izricanju uslovne osude učiniocu naloţeno liječenje na slobodi. u kojoj moţe isticati da nisu postojali zakonski osnovi za oduzimanje predmeta. Protiv ove presude odnosno rješenja predstavnik preduzeća odnosno pravnog lica moţe izjaviti ţalbu. a on se nije podvrgao liječenju ili ga je samovoljno napustio. Ovjereni prepis odluke o oduzimanju predmeta dostavlja se vlasniku predmeta. Vještak treba da se izjasni i o mogućnostima za liječenje okrivljenog. oduzima. a po saslušanju nadleţnog tuţioca i učinitelja odrediti opozivanje uvjetne osude ili prinudno izvršenje izrečene mjere obaveznog liječenja alkoholičara ili narkomana u zdravstvenoj ili drugoj specijaliziranoj ustanovi. u rješenju o sudskoj opomeni ili u rješenju o primjeni vaspitne mjere. mada se mjera moţe primijeniti i u drugim slučajevima akko to zahtijevaju interesi opće sigurnosti. da se meĎunarodna krivičnopravna pomoć vrši po odredbama ZKP ako zakonom BiH ili meĎunarodnim ugovorom nije drugačije odreĎeno. odnosno oslobaĎajuća presuda ili ako je postupak obustavljen rješenjem. primjena ove mjere bezbjednosti odreĎuje se posebnim rješenjem.BH-PRAVNICI. Oduzimanje imovinske koristi sud moţe izreći u presudi kojom se optuţeni oglašava krivim. predstavnik tog pravnog lica saslušaće se u prethodnom postupku i na glavnom pretresu. sud će po sluţbenoj duţnosti po odredbama koje vaţe za izvršni postupak odrediti privremene mjere obezbjeĎenja. Zbog toga se na njega ne odnosi isključenje javnosti na glavnom pretresu. Ima pravo da u vezi s utvrĎivanjem imovinske koristi predlaţe dokaze i da. Postupak za oduzimanje imovinske koristi – 19d Imovinska korist postignuta izvršenjem krivičnog djela utvrĎuje se po sluţbenoj duţnosti. sud moţe po sluţbenoj duţnosti ili na prijedlog ustanove u kojoj se učinitelj liječio ili je trebalo da se liječi. po ovlaštenju predsjednika vijeća. Ako je oštećeni stavio imovinskopravni zahtjev u pogledu povrata stvari pribavljenih krivičnim djelom. Kad dolazi u obzir oduzimanje imovinske koristi. POSTUPAK ZA PRUŢANJE MEĐUNARODNE KRIVIĈNOPRAVNE POMOĆI – 1d ZKP predviĎa supsidijarnu primjenu vlastitih odredaba u ovom postupku. Protiv odluke vlasnik ima pravo ţalbe. 62 WWW. postavlja pitanja okrivljenom.WWW.a moţe staviti i zahtjev za ponavljanje krivičnog postupka u pogledu odluke o oduzimanju imovinske koristi. Ako je potrebno da se imovinska korist oduzme od preduzeća. tj. Sud će visinu iznosa imovinske korist odmjeriti po slobodnoj ocjeni ako bi njeno utvrĎivanje bilo povezano s nesrazmjernim teškoćama ili sa znatnim odugovlačenjem postupka. svjedocima i vještacima. U izreci presude ili rješenja sud će navesti koji se predmet. odnosno u pogledu iznosa koji odgovara vrijednosti stvari.COM O primjeni mjere bezbjednosti obaveznog liječenja alkoholičara i narkomana sud odlučuje pošto pribavi nalaz i mišljenje vještaka. ukoliko je on poznat. odnosno drugog pravnog lica. Ovaj predstavnik se na glavnom pretresu saslušava nakon okrivljenog. imovinska korist će se utvrĎivati samo u onom dijelu koji nije obuhvaćen imovinskopravnim zahtjevom. na isti način kao i kod obezbjeĎenja imovinskopravnog zahtjeva. Postupak za primjenu mjere bezbjednosti oduzimanje predmeta – 17c Odluku o primjeni ove mjere donosi sud po pravilu u okviru osuĎujuće presude. Ako je donesena presuda kojom se optuţba odbija. odnosno novčani iznos. kao i u rješenju kojim se izriče mjera bezbjednosti medicinskog karaktera.BH-PRAVNICI.

podnese molbu prvostepenom sudu da osuĎeni izdrţava kaznu u svojoj zemlji. obavijestit će se strana drţava koja je uputila zahtjev. posredstvom Ministarstva civilnih poslova i komunikacija BiH.vijeće. Ako je oštećeni drţavljanin BiH.prema mjestu roĎenja. a ako osuĎena osoba nije imala prebivalište u Federaciji .BH-PRAVNICI. osim ako se stiču zakonski uvjeti za ponavljanje krivičnog postupka. ili da protiv stranca nije u Federaciji zbog istog djela učinjenog prema Federaciji 63 WWW. Odluku o ustupanju prije donošenja rješenja o provoĎenju istrage donosi nadleţni tuţilac. domaći sud će izvršiti pravosnaţnu presudu u odnosu na sankciju koju je izrekao inozemni sud pod uslovom da je to predviĎeno meĎunarodnim ugovorom. da djelo za koje se traţi izručenje nije političko ili vojno krivično djelo. Ustupanje se moţe dopustiti za krivična dijela za koja je predviĎena kazna zatvora do deset godina. Ministarstvo pravde FBiH zahtjev sa spisima dostavlja nadleţnom tuţiocu na čijem području ta osoba ima prebivalište. da djelo zbog koga se traţi izručenje predstavlja krivično djelo i po domaćem zakonu i po zakonu drţave u kojoj je izvršeno. Ako osuĎena osoba nije imala prebivalište niti je roĎena u Federaciji. ako se strana drţava tome ne protivi. da po domaćem zakonu nije nastupila zastarjelost krivičnog gonjenja ili zastarjelost izvršenja kazne prije nego što je stranac pritvoren ili kao okrivljeni ispitan. Ako je na teritoriji FBiH krivično djelo izvršio stranac koji ima prebivalište u stranoj drţavi. 5. ustupanje nije dopušteno ako se on tome protivi.COM . osim ako je dato osiguranje za ostvarivanje njegovog imovinskopravnog zahtjeva. kao i za krivična dijela ugroţavanja javnog prometa. O odluci kojom se odbija da se preduzme krivično gonjenje.COM Osnov za pokretanje ovog postupka je molba za pravnu pomoć stranih organa našoj drţavi. Federalno ministarstvo pravde primljenu molbu inozemnog organa dostavlja na postupak sudu na čijem području treba izvršiti traţenu istraţnu radnju. toj drţavi se mogu ustupiti svi krivični spisi radi krivičnog gonjenja i suĎenja. Domaći sudovi neće postupiti po molbi inozemnog organa kojim se traţi izvršenje krivične presude inozemnog suda. POSTUPAK ZA IZRUĈENJE OKRIVLJENIH I OSUĐENIH LICA – 4A Zakonske pretpostavke za izručenje okrivljenih i osuĎenih lica su: 1. protiv nje ili njenog drţavljanina. da osoba čije se izručenje traţi nije drţavljanin BiH.WWW. U slučaju zahtjeva strane drţave da se u FBiH preduzme gonjenje drţavljanina BiH ili osobe koja ima prebivalište u FBiH za krivično djelo izvršeno u inozemstvu. 2. Pritom se mjesna nadleţnost suda odreĎuje prema posljednjem prebivalištu osuĎene osobe u Federaciji. kao i o pravnomoćnoj odluci donesenoj u krivičnom postupku. 6. O dozvoljenosti i načinu izvršenja radnje koja je predmet molbe inozemnog organa odlučuje nadleţni sud po domaćim propisima. prvostepeni sud će postupiti po meĎunarodnom ugovoru. u toku istrage istraţni sudija na prijedlog nadleţnog tuţioca. a do početka glavnog pretresa .BH-PRAVNICI. da djelo zbog koga se traţi izručenje nije izvršeno na teritoriji FBiH. da stranac čije se izručenje traţi nije zbog istog djela od domaćeg suda već osuĎen ili da za isto djelo nije od domaćeg suda pravomoćno osloboĎen. i da je sankciju izrekao i domaći sud prema krivičnom zakonodavstvu FBiH. 4. Vrhovni sud Federacije će odrediti jedan od stvarno nadleţnih sudova u Federaciji pred kojim će se provesti postupak. odnosno molba naših sudova upućena stranoj drţavi. Ako strani drţavljanin osuĎen od domaćeg suda ili osoba ovlaštena ugovorom. Izuzetno. Te molbe se razmjenjuju diplomatskim putem. 7. da osoba čije se izručenje traţi ne uţiva pravo azila u BiH 3.

u izvorniku ili ovjerenom prepisu. i ako se izručenje ne traţi za krivično djelo za koje je propisana smrtna kazna prema zakonu drţave koja traţi izručenje. onda i izvod iz teksta krivičnog zakona te drţave. donijet će rješenje da se molba za izručenje odbija. a ako je pokrenut postupak zbog djela učinjenog prema drţavljaninu BiH da je poloţeno osiguranje za ostvarivanje imovinskopravnog zahtjeva oštećenog. pošto ustanovi istovjetnost stranca.COM . odnosno osuĎenog (tačan opis. 10. Na molbu strane drţave vijeće nadleţnog suda moţe produţiti ovaj rok u opravdanim slučajevima najviše još za dva mjeseca. u kome treba da je naznačeno ime i prezime osobe čije se izručenje traţi i ostali podaci potrebni za utvrĎivanje njegove istovjetnosti. po saslušanju federalnog tuţioca. 4. Istraţni sudija u postupku provodi izviĎajne radnje radi utvrĎivanja postoje li pretpostavke za izručenje stranca. nacionalnog i etničkog porijekla. nadleţni organ unutrašnjih poslova moţe stranca lišiti slobode radi privoĎenja istraţnom sudiji nadleţnog suda na osnovu molbe nadleţnog inozemnog organa.BH-PRAVNICI. 2. osim ako drţava koja traţi izručenje. sredstva za utvrĎivanje istovjetnosti okrivljenog. da jamstvo da se neće izreći ili izvršiti smrtna kazna. Istraţni sudija će pustiti na slobodu stranca kad prestanu razlozi za pritvor ili ako molba za izručenje ne bude podnesena u roku koji je on odredio vodeći računa o udaljenosti drţave koja traţi izručenje. treba da je priloţen i ovjeren prijevod na jednom od sluţbenih jezika u FBiH. da se izručenje stranca ne traţi radi: krivičnog gonjenja ili kaţnjavanja zbog njegove rase. odnosno za predaju predmeta na kojima je ili pomoću kojih je učinjeno krivično djelo. kad postoji opasnost da će stranac pobjeći ili da će se sakriti. da je utvrĎena istovjetnost osobe čije se izručenje traţi. Istraţni sudija uputit će stranca da moţe uzeti branioca ili će mu ga postaviti po sluţbenoj duţnosti. opis djela.BH-PRAVNICI. Istraţni sudija će. 64 WWW. uvjerenje ili drugi podaci o drţavljanstvu stranca. Postupak se pokreće po molbi strane drţave koja se podnosi diplomatskim putem. religijskog uvjerenja i političkih stavova. 3. Istraţni sudija će nakon njegovog ispitivanja o pritvoru obavijestit MVP BiH preko Federalnog ministarstva pravde i Ministarstva civilnih poslova i komunikacija BiH. a ako je djelo izvršeno na teritoriju treće drţave. fotografije. Ako vijeće naĎe da nisu ispunjene zakonske pretpostavke za izručenje. Ovo rješenje dostavit će taj sud po sluţbenoj duţnosti Vrhovnom sudu Federacije koji će. zakonski naziv krivičnog djela i dokazi za osnovanu sumnju. ako je u pitanju krivično djelo za koje je odbrana po ovom zakonu obavezna. ako su ti predmeti oduzeti od stranca. U hitnim slučajevima. bez obzira na to kako je upućena. Ako su spomenuti prilozi sastavljeni na stranom jeziku.WWW. dostavlja na odluku vijeću nadleţnog suda. O ovom roku obavijestit će se strana drţava.COM odnosno Bosni i Hercegovini pokrenut krivični postupak. a koji ne moţe biti duţi od tri mjeseca od dana pritvaranja stranca. pola. 9. ovom bez odlaganja saopćiti zbog čega se i na osnovu kojih dokaza traţi njegovo izručenje i pozvat će ga da navede šta ima u svoju odbranu.). sa svojim mišljenjem. Nakon toga on spise izviĎaja. izvod iz teksta krivičnog zakona strane drţave koji se ima primijeniti ili je primijenjen prema okrivljenom zbog djela pvodom koga se traţi izručenje. O ispitivanju i odbrani stranca sastavit će se zapisnik. potvrditi. otisci prstiju i sl. optuţnica ili presuda ili odluka o pritvoru ili koji drugi akt ravan ovoj odluci. da ima dovoljno dokaza za osnovanu sumnju da je stranac čije se izručenje traţi učinio odreĎeno krivično djelo ili da postoji pravosnaţna presuda. 5. Uz molbu se moraju priloţiti: 1. ukinuti ili preinačiti rješenje. a strana drţava je zatraţila privremeno pritvaranje stranca. 8.

Postupak je sličan prethodno opisanom postupku za slučaj izručenja stranoj drţavi.BH-PRAVNICI.WWW. a do odustanka je došlo na osnovu sporazuma s okrivljenim. 3. da se on ne smije izručiti trećoj drţavi radi gonjenja za krivično djelo učinjeno prije dopuštenog izručenja. a ako su djela iste teţine . REHABILITACIJU I OSTVARIVANJE DRUGIH PRAVA NEOPRAVDANO OSUĐENIH I NEOSNOVANO LIŠENIH SLOBODE – 5c Pravo na naknadu štete zbog neopravdane osude ima osoba prema kojoj je bila pravosnaţno izrečena krivična sankcija ili koja je oglašena krivom. onda molbi drţave na čijoj teritoriji je krivično djelo izvršeno Ako je djelo izvršeno na teritoriju više drţava ili se ne zna gdje je izvršeno. Osim navedenih. protiv kojeg stranac ima pravo ţalbe Vrhovnom sudu FBiH.molbi drţave koja je prva traţila izručenje. a kasnije je povodom vanrednog pravnog lijeka novi postupak pravosnaţno obustavljen ili je pravosnaţnom presudom osloboĎena od optuţbe. Federalno ministarstvo pravde moţe odbiti izručenje ako su u pitanju krivična djela za koja je u domaćem zakonu predviĎena kazna zatvora do tri godine. da se on ne moţe goniti za drugo krivično djelo prije izručenja za učinjeno krivično djelo. da se prema njemu ne moţe izvršiti kazna za drugo krivično djelo prije izručenja za učinjeno krivično djelo. POSTUPAK ZA NAKNADU ŠTETE. Federalno ministarstvo pravde donosi rješenje kojim izručenje dopušta ili ne dopušta. Bitno je napomenuti da se potupak izručenja ICTY-u ureĎuje posebnim zakonom. Radi se o Zakonu o izručenju okrivljenih osoba po zahtjevu MeĎunarodnog suda. dat će se prvenstvo molbi one drţave čiji je drţavljanin ta osoba. utvrdit će to rješenjem.COM Pravosnaţno rješenje kojim dostavlja se preko Federalnog ministarstva pravde i Ministarstva civilnih poslova i komunikacija Ministarstvu vanjskih poslova BiH koje o tome obavještava stranu drţavu. Federalno ministarstvo pravde će navesti: 1. onda molbi drţave na čijem području je izvršeno najteţe krivično djelo. Ministarstvo civilnih poslova i komunikacija na zahtjev Federalnog ministarstva pravde moţe podnijeti molbu za izručenje. U rješenju kojim dopušta izručenje stranca. Ako vijeće nadleţnog suda naĎe da su ispunjene zakonske pretpostavke za izručenje stranca. Ako izručenje iste osobe traţi više stranih drţava zbog različitih krivičnih djela. O rješenju kojim je odlučeno o izručenju obavijestit će se strana drţava diplomatskim putem. što je navedeno i u ZKP. odnosno privatni tuţilac. 65 WWW. da se prema njemu ne moţe primijeniti teţa kazna od one na koju je osuĎen. ili je optuţba odbijena.COM . Ako ova drţava ne traţi izručenje. Ako izručenje iste osobe traţi više stranih drţava zbog istog krivičnog djela. Federalno ministarstvo pravde moţe postaviti i druge uvjete za izručenje. Ako se protiv osobe koja se nalazi u stranoj drţavi kod nadleţnog suda u Federaciji vodi krivični postupak ili ako je osobu koja se nalazi u stranoj drţavi domaći sud kaznio. Ovo ministarstvo moţe donijeti rješenje da se izručenje odloţi zato što je zbog drugog krivičnog djela kod domaćeg suda u toku krivični postupak protiv stranca čije se izručenje traţi ili što se stranac nalazi na izdrţavanju kazne u Federaciji. 4. odustao od gonjenja. 2. dat će se prvenstvo molbi drţave čiji je drţavljanin ta osoba.BH-PRAVNICI. prednost se daje molbi drţave koja je prva traţila izručenje. Izuzeci od ovog pravila su: ako je do obustave postupka ili presude kojom se optuţba odbija došlo zbog toga što je u novom postupku oštećeni kao tuţilac. a ako ta drţava ne traţi izručenje. a osloboĎena od kazne. ili ako je inozemni sud izrekao kaznu lišenja slobode do jedne godine.

Naknada štete ne pripada osobi koja je svojim nedopuštenim postupcima izazvala lišenje slobode. odnosno neosnovanost lišenja slobode. oštećeni moţe kod nadleţnog suda podnijeti tuţbu za naknadu štete. Ako slučaj nije prikazivan u javnom sredstvu informiranja. a ovlašteni tuţilac je poduzeo gonjenje pred nadleţnim sudom. Ako je postignut sporazum samo u pogledu dijela zahtjeva.BH-PRAVNICI. a povodom ponavljanja krivičnog postupka ili zahtjeva za zaštitu 3. na njen zahtjev.COM ako je povodom zahtjeva za ponavljanje postupka na štetu okrivljenog novi postupak obustavljen zbog smrti ili duševne bolesti okrivljenog. ili je zadrţana duţe u pritvoru ili ustanovi za izdrţavanje kazne ili mjere. Prije podnošenja sudu tuţbe za naknadu štete. koja je bila u pritvoru a nije došlo do pokretanja krivičnog postupka ili je postupak obustavljen pravosnaţnim rješenjem. Nasljednici oštećenog mogu poslije njegove smrti pokrenuti postupak ako je oštećeni umro prije isteka roka zastarjelosti. Poslije smrti osuĎene osobe pravo na podnošenje ovog zahtjeva pripada njenom bračnom 66 WWW. Pravo na naknadu štete pripada i osobi: 1. dostaviti organu.od dana prijema odluke višeg suda. osim ako je na to bio prinuĎen. U slučaju osude za krivična djela u sticaju. koja je u pritvoru provela duţe vremena nego što traje kazna zatvora na koju je osuĎena. sud će. preduzeću ili drugoj pravnoj osobi u kojoj osoba radi.političkoj stranci ili udruţenju graĎana. 5. Ako je oštećeni već stavio zahtjev. nasljednici mogu nastaviti postupak samo u granicama već postavljenog zahtjeva za naknadu štete. ovakvo priopćenje će se. a ako je to za njegovu rehabilitaciju potrebno . po njemu federalno ministarstvo nadleţno za poslove pravosuĎa ne donese odluku u roku od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva. Ako je slučaj na koji se odnosi neopravdana osuda ili neosnovano lišenje slobode neke osobe prikazivan u javnom sredstvu informisanja i time bio povrijeĎen ugled te osobe. na zahtjev te osobe. 2. radi postizanja sporazuma o postojanju štete i vrsti i visini naknade. ili je oglašena krivom a osloboĎena od kazne.COM . 4. objaviti u novinama ili drugom javnom sredstvu informisanja saopštenje o odluci iz koje proizilazi neopravdanost ranije osude. Ako zahtjev za naknadu štete ne bude usvojen ili. koja je izdrţavala kaznu lišenja slobode. oštećeni moţe tuţbu podnijeti u pogledu ostatka zahtjeva. Tuţba za naknadu štete podnosi se protiv Federacije. Nasljednici nasljeĎuju pravo oštećene osobe na naknadu štete. Pravo na naknadu štete zastarijeva za pet godina od dana pravosnaţnosti odgovarajuće prvostepene sudske odluke a ako je povodom ţalbe rješavao viši sud . ili je izrečena krivična sankcija koja se ne sastoji u lišenju slobode. ili je pravomosnaţnom presudom osloboĎena od optuţbe ili je optuţba odbijena. zakonitosti izrečena joj je kazna lišenja slobode u kraćem trajanju od kazne koju je izdrţala. koja je uslijed pogreške ili nezakonitog rada organa neosnovano lišena slobode.BH-PRAVNICI. ako je u novom postupku presudom optuţba odbijena zbog nenadleţnosti suda. pravo na naknadu štete moţe se odnositi i na pojedina krivična dijela u pogledu kojih su ispunjeni uvjeti za priznanje naknade. oštećeni je duţan da se sa svojim zahtjevom obrati federalnom ministarstvu nadleţnom za poslove pravosuĎa.WWW. a nije se odrekao zahtjeva. OsuĎeni nema pravo na naknadu štete ako je svojim laţnim priznanjem ili na drugi način namjerno prouzrokova svoju osudu.

O poništenom upisu ne smiju se nikom davati podaci iz kaznene evidencije. Sud koji je u krivičnom postupku sudio u prvom stepenu donijet će po sluţbenoj duţnosti rješenje kojim se poništava upis neopravdane osude u kaznenoj evidenciji. bez obzira na visinu kazne. O zahtjevu odlučuje vijeće. Zahtjev se moţe podnijeti i ako nije stavljen zahtjev za naknadu štete. Na molbu inozemnog organa ministarstvo nadleţno za poslove Interpola moţe raspisati potjernicu i za osobu za koju se sumnja da se nalazi u Federaciji. Organ koji je naredio izdavanje potjernice ili objave duţan je da je odmah povuče kad se pronaĎe traţenu osobu ili predmet. i to će se zabiljeţiti na spisu uz potpis te osobe. ili kad nastupi zastarjelost krivičnog gonjenja ili izvršenja kazne ili drugi razlozi zbog kojih potjernica ili objava nije više potrebna. Osobi kojoj je zbog neopravdane osude ili neosnovanog lišenja slobode prestao radni odnos ili svojstvo osiguranika socijalnog osiguranja. Rješenje se dostavlja organu nadleţnom za voĎenje kaznene evidencije.COM odnosno vanbračnom drugu. Izdavanje objave nareĎuje se ako su potrebni podaci o pojedinim predmetima koji su u vezi s krivičnim djelom. ako je u molbi data izjava da će se u slučaju pronalaţenja te osobe zatraţiti njeno izručenje. roditeljima. djeci. a naročito ako je to potrebno radi ustanovljenja istovjetnosti pronaĎenog nepoznatog leša. ne moţe upotrijebiti podatke iz tih spisa na način koji bi bio od štete za rehabilitaciju osobe protiv koje je voĎen krivični postupak. priznaje se radni staţ. Potjernicu i objavu raspisuje organ unutrašnjih poslova nadleţan po mjestu onog organa pred kojim se vodi krivični postupak. a koja nije nastala krivicom te osobe.COM . Izdavanje potjernice nareĎuje sud pred kojim se vodi krivični postupak. Ako je vjerojatno da se osoba za kojom je izdata potjernica nalazi u inozemstvu. U staţ se uračunava i vrijeme nezaposlenosti do koje je došlo zbog neopravdane osude ili neosnovanog lišenja slobode. Predsjednik suda je duţan da na ovo upozori osobu kojoj je dopušteno razmatranje.BH-PRAVNICI.BH-PRAVNICI. sudu koji je u krivičnom postupku sudio u prvom stepenu.WWW. 67 WWW. ministarstvo nadleţno za poslove Interpola moţe raspisati i meĎunarodnu potjernicu. a postoji naredba za njegovo dovoĎenje ili rješenje o odreĎivanju pritvora. odnosno nestanka tih osoba. POSTUPAK ZA IZDAVANJE POTJERNICE I OBJAVE – 31d Izdavanje potjernice moţe se narediti kad se okrivljeni protiv kojeg je pokrenut krivični postupak zbog krivičnog djela za koje se goni po sluţbenoj duţnosti i za koje se po zakonu moţe izreći kazna zatvora od tri godine ili teţa kazna nalazi u bijegu. Naredbe izvršavaju organi unutrašnjih poslova. ili bjekstva iz ustanove u kojoj izdrţava zavodsku mjeru vezanu sa lišenjem slobode. ili ove predmete treba pronaći. Zahtjev se podnosi u roku od 6 mjeseci. Naredbu u takvom slučaju izdaje upravnik ustanove. Izdavanje potjernice naredit će se i u slučaju bjekstva okrivljenog iz ustanove u kojoj izdrţava kaznu. odnosno ustanove iz koje je pobjegla osoba na izdrţavanju kazne ili zavodske mjere. braći i sestrama. odnosno staţ osiguranja kao da je bila na radu za vrijeme za koje je zbog neopravdane osude ili neosnovanog lišenja slobode staţ izgubila. Osoba kojoj je dopušteno razmatranje i prepisivanje spisa koji se odnose na neopravdanu osudu ili na neosnovano lišenje slobode. došlo uslijed krivičnog djela. Organi unutrašnjih poslova mogu objavljivati i fotografije leševa i nestalih osoba ako postoje osnovi sumnje da je do smrti.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->