Tehni ko i informati ko obrazovanje- Test Informacione tehnologije I grupa 1.

Zavisno od udaljenosti na kojoj se nalaze ra unari unutar mre e, delimo ih na:

2. Raspore ivanje ra unara naziva se 3. Nacrtaj topologiju ra unara magistrala

.

4.

ta su protokoli?

5. Internet je 6. Za pristup Internetu, pored ra unara, neophodno je imati 7. ta su Internet provajderi?

8. 9.

ta su WEB sajtovi? ta pokazuje domen WEB adrese? Koji je domen Republike Srbije?

10. Polje Subject kod elektronske po te slu i za

Ime i prezime: Ocena: Broj poena:

.

Lokalna mre a ra una je 2. 6. Skra enica WWW zna i 9. ta je IP adresa ra unara? 5. ta podrazumeva peer to peer mre a? Na kojim akcijama se zasniva rad Interneta? 7. Nabroj tri WEB ita a Ime i prezime: Ocena: Broj poena: . Ra unare u okviru lokalne mre e mo emo rasporediti u tri osnovna oblika 3. ta ini ki mu Interneta? 8. Nacrtaj topologiju ra unara prsten 4. 10. Iz kojih delova se sastoji tipi na elektronska po ta? Navedi primer e-mail adrese.Test Informacione tehnologije II grupa 1.Tehni ko i informati ko obrazovanje.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful