Tehni ko i informati ko obrazovanje- Test Informacione tehnologije I grupa 1.

Zavisno od udaljenosti na kojoj se nalaze ra unari unutar mre e, delimo ih na:

2. Raspore ivanje ra unara naziva se 3. Nacrtaj topologiju ra unara magistrala

.

4.

ta su protokoli?

5. Internet je 6. Za pristup Internetu, pored ra unara, neophodno je imati 7. ta su Internet provajderi?

8. 9.

ta su WEB sajtovi? ta pokazuje domen WEB adrese? Koji je domen Republike Srbije?

10. Polje Subject kod elektronske po te slu i za

Ime i prezime: Ocena: Broj poena:

.

Skra enica WWW zna i 9. ta ini ki mu Interneta? 8. Lokalna mre a ra una je 2. ta podrazumeva peer to peer mre a? Na kojim akcijama se zasniva rad Interneta? 7. Ra unare u okviru lokalne mre e mo emo rasporediti u tri osnovna oblika 3. Iz kojih delova se sastoji tipi na elektronska po ta? Navedi primer e-mail adrese. Nacrtaj topologiju ra unara prsten 4.Test Informacione tehnologije II grupa 1.Tehni ko i informati ko obrazovanje. 6. Nabroj tri WEB ita a Ime i prezime: Ocena: Broj poena: . 10. ta je IP adresa ra unara? 5.