Tehni ko i informati ko obrazovanje- Test Informacione tehnologije I grupa 1.

Zavisno od udaljenosti na kojoj se nalaze ra unari unutar mre e, delimo ih na:

2. Raspore ivanje ra unara naziva se 3. Nacrtaj topologiju ra unara magistrala

.

4.

ta su protokoli?

5. Internet je 6. Za pristup Internetu, pored ra unara, neophodno je imati 7. ta su Internet provajderi?

8. 9.

ta su WEB sajtovi? ta pokazuje domen WEB adrese? Koji je domen Republike Srbije?

10. Polje Subject kod elektronske po te slu i za

Ime i prezime: Ocena: Broj poena:

.

6. ta ini ki mu Interneta? 8. Nabroj tri WEB ita a Ime i prezime: Ocena: Broj poena: . Nacrtaj topologiju ra unara prsten 4. ta podrazumeva peer to peer mre a? Na kojim akcijama se zasniva rad Interneta? 7. ta je IP adresa ra unara? 5.Tehni ko i informati ko obrazovanje. Skra enica WWW zna i 9.Test Informacione tehnologije II grupa 1. Lokalna mre a ra una je 2. 10. Iz kojih delova se sastoji tipi na elektronska po ta? Navedi primer e-mail adrese. Ra unare u okviru lokalne mre e mo emo rasporediti u tri osnovna oblika 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful