Tehni ko i informati ko obrazovanje- Test Informacione tehnologije I grupa 1.

Zavisno od udaljenosti na kojoj se nalaze ra unari unutar mre e, delimo ih na:

2. Raspore ivanje ra unara naziva se 3. Nacrtaj topologiju ra unara magistrala

.

4.

ta su protokoli?

5. Internet je 6. Za pristup Internetu, pored ra unara, neophodno je imati 7. ta su Internet provajderi?

8. 9.

ta su WEB sajtovi? ta pokazuje domen WEB adrese? Koji je domen Republike Srbije?

10. Polje Subject kod elektronske po te slu i za

Ime i prezime: Ocena: Broj poena:

.

Nacrtaj topologiju ra unara prsten 4.Tehni ko i informati ko obrazovanje. Iz kojih delova se sastoji tipi na elektronska po ta? Navedi primer e-mail adrese. Ra unare u okviru lokalne mre e mo emo rasporediti u tri osnovna oblika 3. 10. Nabroj tri WEB ita a Ime i prezime: Ocena: Broj poena: . Lokalna mre a ra una je 2. 6. ta podrazumeva peer to peer mre a? Na kojim akcijama se zasniva rad Interneta? 7. ta ini ki mu Interneta? 8. ta je IP adresa ra unara? 5.Test Informacione tehnologije II grupa 1. Skra enica WWW zna i 9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful