Tehni ko i informati ko obrazovanje- Test Informacione tehnologije I grupa 1.

Zavisno od udaljenosti na kojoj se nalaze ra unari unutar mre e, delimo ih na:

2. Raspore ivanje ra unara naziva se 3. Nacrtaj topologiju ra unara magistrala

.

4.

ta su protokoli?

5. Internet je 6. Za pristup Internetu, pored ra unara, neophodno je imati 7. ta su Internet provajderi?

8. 9.

ta su WEB sajtovi? ta pokazuje domen WEB adrese? Koji je domen Republike Srbije?

10. Polje Subject kod elektronske po te slu i za

Ime i prezime: Ocena: Broj poena:

.

Test Informacione tehnologije II grupa 1. Nabroj tri WEB ita a Ime i prezime: Ocena: Broj poena: . 6. Iz kojih delova se sastoji tipi na elektronska po ta? Navedi primer e-mail adrese. Lokalna mre a ra una je 2. ta je IP adresa ra unara? 5. Ra unare u okviru lokalne mre e mo emo rasporediti u tri osnovna oblika 3. ta podrazumeva peer to peer mre a? Na kojim akcijama se zasniva rad Interneta? 7. Skra enica WWW zna i 9. Nacrtaj topologiju ra unara prsten 4. 10. ta ini ki mu Interneta? 8.Tehni ko i informati ko obrazovanje.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful