Tehni ko i informati ko obrazovanje- Test Informacione tehnologije I grupa 1.

Zavisno od udaljenosti na kojoj se nalaze ra unari unutar mre e, delimo ih na:

2. Raspore ivanje ra unara naziva se 3. Nacrtaj topologiju ra unara magistrala

.

4.

ta su protokoli?

5. Internet je 6. Za pristup Internetu, pored ra unara, neophodno je imati 7. ta su Internet provajderi?

8. 9.

ta su WEB sajtovi? ta pokazuje domen WEB adrese? Koji je domen Republike Srbije?

10. Polje Subject kod elektronske po te slu i za

Ime i prezime: Ocena: Broj poena:

.

Nacrtaj topologiju ra unara prsten 4.Test Informacione tehnologije II grupa 1. Ra unare u okviru lokalne mre e mo emo rasporediti u tri osnovna oblika 3. Iz kojih delova se sastoji tipi na elektronska po ta? Navedi primer e-mail adrese. Nabroj tri WEB ita a Ime i prezime: Ocena: Broj poena: . Skra enica WWW zna i 9. Lokalna mre a ra una je 2. 10. ta je IP adresa ra unara? 5. ta ini ki mu Interneta? 8. ta podrazumeva peer to peer mre a? Na kojim akcijama se zasniva rad Interneta? 7. 6.Tehni ko i informati ko obrazovanje.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful