P. 1
Osnove Elektrotehnike - Zbirka primjera

Osnove Elektrotehnike - Zbirka primjera

|Views: 3,094|Likes:
Published by Milos Boricic

More info:

Published by: Milos Boricic on Feb 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/11/2013

pdf

text

original

-

.,

PROF. DR. ENVER SEHOVIC
PROF. DR. MLADEN TKALIC MR. IVAN FELJA

,:
"

Osnove elektrotehnike zbirka primjera
PRVI DIO
II IZDANJE

SKOLSKA KNJIGA
ZAGREB 1984

w
j

.. w

,I"'":

Q

I

SADRZAJ
I. ELEKTRICNI KRUGOVI ISTOSMJERNE STRUJE 1.1. Uvodni primjeri 1.2. Elemeetarni strujni krugovi 1.2.1. 'Ohmov zakon 1.2.2. Sastavlj~. struj~. ~goyi. 1.2.3. Naponski 1 strujru izvon 1.2.4. Elementami strujni krugovi sa vise izvora 1.2.5. Potencijali i potenciialni dijagraini 1.2.6. Rad, snaga i energija -~~ 1.3. Analiza linearnih mrefa istosmjerne struie c 1.3.1. Direktna primjena Kirchhoffovih zakona 1.3.7. Metoda konturnih struja 1.,J.3. Metoda naponaevorova ......•..................................... SlJ..4. Metoda superpozicije (1.3.5. Theveninov teorem . -'-..J~3:6. Nortonov teorem 1.3.7. Millmanov teorem 1.3.8. Zadaci .' 1.4. Nelinearni elementi u krugovima istosmjerne sttuje . . , . . . . . . . . . . . . . . . 9 10 24 24 27 50 59 64 77 88 88 93 100 107 111 120 126 130 155

a
i C

b

b
"j....
C

2. ELEKTROSTATIKA
2.1. Osnovne velicine elektrienog polja 2.1.1. Vektori Ei 2.1.2. Elektriena polja u nekim specijalnim slucaievima 2.1.3. Elektricni potencijal 2.1.4. Polie na granici dvaju dielektrika 2.2. Elektricni kondenzatori 2.2.1. Kapacitet kondenzatora : 2.2.2. Nabijanie, izbijanje i spojevi kondenzatora 2.3. Energija elektrostatskog polja ,

.

177 177 177 191 201 221 226 226 231 247

D

"

. . . . . . .

.

.1:;

L

t...
\

.1. MAGNETIZAM

,'

,

,

,

, " , , , . ,., . . . , . . :

.

253 254 289 289 298 302 312

1 t.
J

.1.1. Uvodni primjeri .....•.......... , .1.2. Magnctsko polie u praznom prostoru 3.2.1. Jakost magnetskog polja. Zakon protiecania ,. , 3.2.2. Jakost magnetskog polia, Biot-Saaartov zakon 3.2.3. Magnetska indukcija. Magnetski tok ,., .1.3. Elektromagnetska sila 3,3,1. Elektromagnetska sila na naboj , , .. , 3.3.2. Elektromagnetska sila oa sttuju ....•. , ....•••.....•...

" i

C

,

,

312

316

h
-r'

7

I

.......

3.4.2. Vodljive konture u vremenski prornjeniivom 3.4.3. Induktivitet i meduinduktivitet 3.5. Materija u magnetskom polju 3.5.1. Feromagnetizam 3.5.2. Magnetski krugovi 3.6. Energija rnagnetskog polja 4. RJESENJA 4.1. Elektrlcni krugovi 4.2. Elektrostatika 4.3. Magnetizam "

3.4. Elektromagnetska indukcija 3.4.1. Kretanje vodica u mirnom magnetskom poliu

magnetskom

polju

. . . . . . .

. .

331 336 341 341 351 365 375

324 324

istosmierne struje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................................

375 379 381

1. .Elektrieni krugovi istosmjerne

struje

....
.... ._

Polazeci od atomisticke koncepcije 0 strukturi materije, elektricki neutralnim nazivamo tijelo s jednakim brojem elektrona 1 protona u niegovim atomima. Pod pojrnom elektricki nabijenog tijela razumijevamo tijelo kod kojega je ta ravnoteza iz bilo kojeg razloga narusena; pozitivno nabijeno tijelo ima visak protona (pozitivnih naboia), odnosno manjak elektrona (negativnih naboia), dok je kod negativno nabijenog situacija obrnuta. Nabijeno tijelo dovodi prostor u kojemu se nalazi u specijalno, energetski uzbudena stanje, sto se ocituie djelovanjem sile na neki izvana dovedeni pokusni naboj Q. Kad nabijenog tijela u tom prostoru ne bi bilo, nanaboj ne bi djelovala nikakva sila. Analize pokazuju da nabijeno tijelo ne djeluje izravno na naboj Q; one prvo dovodi okolni prostor u uzbudeno stanje, a zatim taj prostor djeluje na naboj silom

...

F. Tako uzbuden prostor nazivamo elektricnim poliem ientom sile na naboj i samog naboja, dakle kao: ..... P
E=-

E i definiramo

ga kvoci-

Q

Ako se u prostoru s izgradenim elektricnim poljem nade veca kolicina slobodnih naboja, oni ce se zbog djelovanja sile stati gibati u smjeru polja (pozitivni naboji), odnosno suprotno od smjera djelovanja polja (negativni naboii), Da bi se kvantitativno obuhvatilo ovo strujanje nabijenih eestica, uvodi se velicina [akosti elektricne struje 1 kao:

1=2..,
t

dakle kao kolicina naboja koia prostruji nekom povrsinom u t sekunda, podijeljena s tih t sekunda, uz uvjet da strujanje tece vrernenski ravnomjerno. Kod vremenski nejednolikog strujanja, struja postaje funkcija vremena, definirana kao: i (t)= dq (t) .
dt

Pomicanjem naboja pod djelovanjem sile elektricnog polia obavlja se neki rad. Izracunavanie njegova iznosa moglo bi se, teorijski, obaviti klasicnim metodama mehanike, putem urnnoskom sile, puta i kosin usa kuta rnedu njima, odnosno opcenitije integralom: A=)

(....

P·ds=J

.... f
II

Q·E·ds.

.....

-+

6

. skalarni produkt vektora site F i vektora eleruenta puta koii je po definiciji jednak F·. koja omogucuje brze i jednostavnije odredivanje rada. cos elementa puta ds i kosinusa kuta medu njima. i to po istom putu.1.854' od tog naboja konstanta Skalarnim produktom F· d. dijelovi koncentricnih kruznica sa sredistem u Qo? (s1. Sto smo time postigli? Krenemo Ii obrnutim redom..radizvrienprilikom'pomicanja naboia Q po konturi 1-2-3-4-1. dobit cemo konstantnu veliCinu. " -. Ako se.?-. i to preko jednog etalona. dakle umnosku iznosa sile P.. izvrsenl rad podijeli s nabojem. Na dionicama 2-3 i 4-1 niegov ce iznos biti konstantan.ilumim . ds..e. na primjer.1. i to kao umnozak projekcije sile u smieru elementa puta i samog elementa puta (F . prvo treba reci nekoliko rijeCi 0 principu kojim cemo se koristiti. . razmatranja prebacujemo iz vektorskih velicina polja i sila u skalarne i lako mjerljivc velicine napona i struja. gdje su: r=udaljenost Eo=8. obavljeni radovi imat ce razlicire vrijednosti. kao 0 produktom vektora F i s. t. 10 . rad je [ednak umnosku sile. Medutim. . rnoze izmjeriti nekim instrumentom. koja se nalazi u polju naboja Qo i cije su dionice 1-2 i 3-4 dijelovi pravaca sa siecistem u Qo' a 2-3.cos oc . IX. u realno] F .. 1. U slucaju kada gibanje tece po pravcu i kada je sila duz citavog puta s konstantna i po iznosu i po smjeru. . . 1 "-"" 3 . Izrazom F· ds uveden je tzv. velicinu "umjetno« dobivenu dijeljenjem fizikalnih kategorija rada i naboja i neovisnu 0 iznosu pomicanog naboja. cos oc. Pogledajmo sada sliku l. odreden je zapravo rad na elementarnoj dionici puta. Uz dva puta veci naboj.2 -: 3 ~4 -I.. odnosno 4-1.. tu istu relaciju mozemo izraziti sk. Razmisljamo: ako u istom vremenski nepromjenljivom polju. b 10-9 As m Q=5· 10-7 As T1=2m .. a moze se.. 4·7t·€o·r2 geornetrijskoj . s=F . . . a.. Na dionicama 1-2 i 3-4 smjer ce biti isti (na svakoj od njih). b Q a Zadano: Qo=4' T2=1 nazivamo elektricnim naponom izmedu krajnjih tocaka puta s. dolazi do pomicanja naboja raznih iznosa. koji -> -+ -+ . . Obavivsi to i orvorivsi mogucnost mjerenja bilo kojeg napona. ~ ~ ~ z. pa zbog toga kad god govorimo 0 tockastom naboju dorneni. dakle kao F (ds . . ie po definiciji jednak: apstrakciji.=jedinicni Koliki. Ako se kvocijent!!..J a. 1.: 2 . Taj kvocijent U=A 10-12 As _ apsolutna dielektricka Vm vektor radijalnog smjera. Buduci da se u praksi redovno susrecemo s mnogo nab oja. I<akll su ovdjc i sila i put orijentirane velicine.. nabijenu kuglu.lb) na kojoj je nacrtan naboj Q u raznim tockama konture 1. .1... UVODNI PRIMJERI 1. obradujemo zapravo. l. Vektor te sile imat ce razlicite vrijednosti duz putanje 1-2-3-4-1. SI. ali ce se zato iznos mijenjati. s . kao sto vidimo. time ce se izbieci slozena razmatranja vektorskih polja i njihovih manifestacija. Naznacene sile i elementi puta ds daju bazu za izracunavanje trazenog rada. ds . jer je na njima udaljenost od Qo konstantna. ili kao umnozak ukupne sile i projekcije elementa puta u smjeru te sile.. rad postaje: A=U' Q=U· I· t~ a snaga: p=A=U' I I Ovim zahvatom. brzo cerno doci do odgovora... dakle kao: A=F· s. dakle. Analiza strujnih krugova prijeci ce zato u analizu naponskih i strujnih prilika u njima. .1a). koji u odredenom. ... Zato je uvedena nova.. Elektricno polje proizvcdeno i mijenja se u zraku po zakonu: E= 1) tockastirn nabojem Qo Qt/ ima radijalan smjer .J Rjesenje PoznavajuCi izraz za polje tockastog naboja.. cos «). . puta i kosinusa kuta medu njima.. i rad ce biti dvostruk.. ova relacija nije najprikladnija za primjenu. pornocna velicina.. ro' Nabiiena kugla ponasa se kao da ioi je sav naboj koncentriran u sredistu. onda ima Q smisla uvesti napon U kao osnovnu jedinicu u sistem miera u elektrotehnici.. cos oc) .. duzem iIi kracem vremenskom intervalu prelaze promatrani put s. mozemo naci i silu na naboj Q.

5to smo time dobili? Dvoje: prvo.4·7t'·J. Taj rad bit ce samo dio ukupnog rada A. (iznos vektora ~ uvijek je isti). sto rnatematika svakako omogucuje. pa ce dijelovi rada dA biti jcdnaki nuli. mozerno napisati i izraz za rad izvrsen na putu d7. iste iznose. rad A12 izvrsen je utroskom neke vanjske energije. htjeli smo ilustrirati osnovnu ideju postupka kojim cerno se dalje sluziti. Vratimo se nasem problemu. Na dionicarna 2-3 i 4-1 sila ce biti okomita na svaki odsiecak puta ds. zbog specificne konfiguraciic. dakle.. Medutim. Drukcije receno. oznacuie integralorn: A = J F· ds= J F .. I drugo. dok se kretanje treba obaviti u pravcu od 1 prema 2.. ako je svaki odsiecak ravan. a drugome negativan predznak. Izrazimo Ii podrucie integracije 3 -4 zamijenimo u ovom speciialnorn slucaiu AS4 udaljenoscu r1 i r2. cos s ("'-+ (" ex.. ds . rad postat ce: =F . Sila elektricnog polia usrnjerena je od 2 prema J.. Kako je polje tockastog nabojaradijalno. Zbrajanjem samih nula dobiva se opet nula. zbog vrlo sitnih odsjecaka mozemo '"" smatrati da se. gdje su se sila i put podudarali. sila nije stigla promijeniti. i kod infinitezimalnih odnosa izlomIjena i stvarna krivulja s ce sc preklopiti. Time svjesno unosimo odredenu pogresku. Ova sila mora biti barem jednaka sili polia u svakoj toeki puta 1-2 i suprotna po smieru. Prcma tome. dok je na putu 3 -4 polje tu energiiu "vratilo" vrseci rad A34• Da bi se ova razlika istakla. Izlaz iz te situacije pruza slijedeci postupak. rad na tom dijelu dohit cemo kao: A34 = .. da bismo pornakli naboj Q iz 1 u 2. Pretpostavliajuci da citateli niie podrobnije upoznat s metodama vise analize..-- tako da je onda: Kada sila duz puta nije konstantna. jer ni jedna ni druga velicina nisu iednoznacno odredene. . rid. 3-1 J F .. Ocito je. Na ovom dijelu situacija je nesto drukCija.. Ako je rezultantna sila na svakom mjestu jednaka nuli. elektricno polje ovdje nije kadro izvrsiti trazeno pomicanje naboja kao 8tO je to bio slucaj na dijelu 3-4. E ds . dakle da ie Dna ostala konstantna i po iznosu i po smjeru.. Preostaje jos sarno da se izracuna vrijednost ovog integrala uz zadane konkretne uvjete. bilo po iznosu. iii i po iznosu .o (I I) r2 r1' s: Uvrstavanjern zadanih vrijednosti dobivamo : A34=90' 10-7 VAs.. bit ce zbog F= -F' i Zaustavimo se na tren pri ovom rezultatu. Ukupni rad dobit cerno zbrajanjem ovih dijelova duz citavog puta s. put (neka krivulja) bit ce bolje aproksimiran. sto su odsiecci manji. htjeIi upotrijebiti ovaj izraz postavilo bi sc odmah pitanje koju silu F i koji put -. ds > cos rt. Mjesto da racunarno s citavirn putom s. Kojemu ce se koji predznak pridijeliti. morali smo izvrsiti rad crpeci za to potrebnu energiju iz nekog vaniskog izvora. i po smjeru. U ovoj posljednjoj odsjecka relaciji treba imati na umu da se duz puta s od odjecka do '. naime. bilo po smjeru.una vrije d nost . Radovi izvrseni na putovima 1-2 i 3-4 imaju. biti iednak nuli. . sto ce ga izvrsiti sila F..1 --. mozerno . pa ce na svakom odsiecku kur (I. posebno. postizemo situaciju u kojoj je moguce naboj transportirati iz I u 2.. 1 pa ie on d a: x2 a b QQo A34---. uvrstiti u njega. postoji medu njima ipak jedna bitna razlika.. Rad A12. A12=-A34• 13 l2 .2.. = 3-1 J Q . a da pri tome ne dode do niegova S1-2=SS-4: . duz svakog od njih. rjesenja. obicaj je da se jednom radu pridijeli pozitivan. a pogotovo ako jos ni put nije ravan.. . Uvodeci tako pojam pozitivnog i negativnog rada. .. I ntegra I· tipa J a b dx . rastavljamo ga na niz vrlo malih ravnih odsjecaka ds.. :> • Pogledajmo sada sto je s radom na dionici 1. Prema tome. relacija A vise ne vodi do . je rijec 0 sumi infinitezimalnih velicina.. a ne na sve njih zajedno. Kad bisrno. bitno je sarno da se jedanput usvojene konvencije dosljedno drzimo .. tako da je: Na dionici :1-4 bit cc. Dok je rad AM izvrsilo elektricno polje svojom silom na naboj Q. da mi izvana nekom silom F' moramo savladati djelovanje elektricnog polja i pomaknuti naboj Q iz 1 u 2.. vcktori usmjereni II istorn pravcu. . Prema tome.-.--- . . a to se. . odnosno i F i cos rt. cos mozemo sada pisati: 0'. ga prikazati kao vektor Koristeci se ovim svojstvima zakliucuiemo da duz svakog od njih imamo zapravo iste prilike kao i u slucaju konstatne sile na citavom ravnom putu 7. pa cerno ga oznaciti sa dA: dA=F' ds. oznaku elementa puta ds sa dr. -+ ubrzavanja. Napominjemo da se to odnosi na svaki odsjecak . u ovom slucaju.. mijenjaju i F i d7.. Medutim... kad . . pitanje je od sporednog znacenia. ..

b a b) a A = J F.2. Promotrimo li sada tocke a i b s potencijalima cpa i CPb. u ovom trenutku za nas nije bitno.9 " I s I I Wp (a)=A=Q' [- Velicinu q> (a) ref. kao sto je to na primjeru polja tockastog naboja Qo naznaceno na s1...2. t'~ . interpretirati i kao kvocijent rada i naboja: Uba Aab Wpb-Wpa Q Q i f«1ca aJ SI.... . imati potencijalne energiie Wpa=Q . Napon Us« mozemo. Da bi doslo do pomicanja nabijene ccstice na putu t -2. Ta narn okolnost dopusta da za referentnu tocku izaberemo bilo koju tocku.2a. 14 ... referwtma to&> re_tna at'· . Ako je konacna potencijalna energija pozitivnog naboja Q veca od pocetne (Wpb> Wpa). odnosno Wpb=Q . a ne njihovi apsolutni iznosi.1. Ako naboj Q povucemo duz konture 1-2-3-4-1 odredite kakve naponske prilike vladaju u njoj.. djelujuci silom P' = -QE.. medutim.. rnozemo odrediti na svakom mjestu u prostoru. . i tada c~ biti Uba>O. imat cemo: Wp=Q.J ]=Q. Napon svojim predznakom ujedno indicira i tko vrsi rad prilikom pomicanja pozitivnog naboja Q (s negativnim naboiem situacija je obrnuta). kao razliku krajnje i pocetne potencijalne energije.J • b Ql~-Qe j !.. ono ce ga vratiti istim putem natrag.. I QE .. dakle.Prema tome.pomak ce se oeito izvesti na raeun neke vanjske energiie. (Prepustimo Ii.. (U strujnim krugovima ono nastaje u izvorima elektricne energije kao posljedica odredenih elektromagnetskih. ako naboj zadrfimo u toeki a. bit ce: koji se... e Wp Q " s tim da cp. 1. )E. totka ref. ! I = W p (a) = _ Q )H'~ " " 'j j I ref. . Pomaknemo Ii zato naboj iz a u b. rad Aab na tom putu moci cemo izracunati. .. 1. medutim. nairne..ds ovisi ref. Rjeienje Da bismo mogli odgovoriti na ovo pitanje. kemijskih. totka fE' z . zbog zakona 0 odrZanju energije. Uzmemo Ii naboj Q pa ga. cpb.. . u buducim cemo izlaganjima upotrebljavati indeksiranje umjesto oznake za funkcionalnu ovisnost (umjesto cp (a) pisat cemo tpa).2-3-4-1 A=A12+A23+A34+A41=O..ds=~Q'J E· ds ref. ukupni rad u konturi 1. akljuCit cemo da ce naboj z Q. znati procitati. gdje smo sa Us« oznacili napon izmedu tocaka b i a i definirali ga kao razliku njihovih potencijala (po definiciji je: Uba=CPb-CPa.1 jednak nuIi dade se prosiriti i na konturu proizvoljnog oblika u vremenski nepromjenljivom elektricnom polju. uvedimo prvo pojarn potencijala. cp=-.) Potencijalna energija u tocki a bit ce dakle: Ovu nulu treba. ona ne znaei da nije izvrsen nikakav rad. dovedemo iz neke referentne tocke u kojo] je bio u stanju mirovanja u promatranu toeku a. JCI' iz razlika odredujemo radove. kad se nade u svakoj od njih.... Zavrsavaiuci ovaj kratak prikaz osnovnih pojmova vezanih za potencijal (u poglavlju 2. a 'P (a). vrseci rad na raeun prethodno akumulirane potencijalne energije. totka nazivarno potencijalom u tocki a..3. u ovom slucaju stranog polia H'... toplinskih i drugih pojava. Uz Uba<O. relacija koja kaze da je ukupan rad u konturi 1-2-3-4-1 sa sIike 1. Da bismo oznaeili potencijal neke specificirane tocke. "" .pa.. i to tako da mu ne promijenimo kineticku energiju. dakle: Aab= WpbWpa=Q' (cpb-cpa)=Q' Uw.. sila koja vrsi pomak mora imati takoder elektricki karakter.:' . koristeci se relaciiom kojom je on uveden.. a. r . I . napomenimo joil da ce nas u praksi redovito zanimati razlike potencijalnih energija.. Izborom neke druge tocke svi ce se potencijali promi15 . . jer zelimo sarno ilustrirati osnovne pojmove.... smjer kojega je suprotan od E. .. pretvara u potencijalnu energiju.-izwsit:¢~orad:' Q. u sto. To znaei da je ona posljedica postojanja nekog elektricnog polja.. Na koji je nacin to strano polje stvoreno. tako da svaka toeka u prostoru ima jednu i sarno jednu njoj svojstvenu numerieku velieinu cp (a). iz prethodnog zadatka. U danom elektrienom polju i uz definiranu referentnu tocku iznos odredenog integrala I I I . tocka C. 1-. totlca a 0 polosaiu tocke a. naboj djelovanju polja.. cp. u nacelu.) I konacno. potencijalna energija se smanjuje. na ovom mjestu necemo ulaziti. on ce biti podrobnije razraden). PiSuCi opcenito. Kazimo jos nekoliko rijeci 0 sili F. Uab=CPa-CPb). nego sarno to da narn se onoliko rada "vraca" koliko prije toga energije utrosimo na savladavanje siIe elektricnog polja. a to znaci da rad vrsi sila elektricnog polja.

.. koia je onda.50=18 a A Q VAs.. konstantna. 8tO se 'P1=9'4=0 V 'P2='Pa= + 18 V..ds. dok je na preostalim dijelovima njegova brzina konstantna.. ukupna utrosena energija bit ce: W=2· 106• W12=18 VAs. T Polazeci od izracunatog napona U21 i struje I. Druga napomena odnosi se na brzinu naboja Q.3. 16 Kada govorimo 0 struii. (. a ne na jedan naboi u gibanju.. jedan za drugim. tocku odabrali.3 . kao sto smo vidjeli. Shvatimo Ii.. ref. Opisani sistem mozemo shematski prikazati kao 8tO je to ucinjeno na sl. Na dionici 3-4 on ce biti ubrzavan. ostati nepromijenjene. zbog sudara s cesticama rnateriie. Wp i 'I' su.1. tpl= - J Evds ( .. tako da bi naponi opet imali iste iznose. naboj Q razbiien na niz manjih naboja. bit ce : pa je: WP3-WP~=0 'P3='Pz=+24 V Naponi na pojedinim dionicama bit ce tada: Au U21=-='P2-'Pl=+ Q T=_2Q_=25.. Kako tim putem u 50 sekundi naboj prolazi 2 . Izracunajmo sada ovu energiju na drugi nacin.3. ' Rjesenje Na dijelu puta 1-2 potrebno je. . 0 zakona 0 odr- Da smo za referentnu moze Iako provjeriti. totka 2 VANJSKA w ref. lake odredujemo energiju koju je potrebno dovesti za podrzavanje tog strujanja.. pre-na definicijskoj relaciji. 1.. J edan kompletan krug naboj ce prevaliti u: J 8V - Kako se prilikom pomicanja naboja Q na dionicama 2-3 i 4-1 ne obavlja nikakav rad. Vratimo se sada nasoi konturi 1-2-3-4-1. totka £:NERGIJA Zamijenimo opet ds sa dr i oznacirno granice integrala koordinatama rl> r2 i r:l: SI.. 1.10-6 2. utrositi energiiu W12=90 . Pri tome treba imati na umu cinjenicu da ovdje. U referentnoj toeki. a to znac] i razlike potcnciialnih energija naboja.2h). kao statistia<:a veliCina.106 tako da ce zbog toga struja II) S biti: I=~=20mA. 106 puta. prolaze opisani put. 10-7 VAs da bi se doticni naboj pomakao iz 1 u 2. Koliku je energi]u potrebno dovesti iz nekog vanjskog izvora da bi naboj Q=5 to-·? As u 50 sekundi izvrsio 2· 106 obilazaka konture 1-2-3-4-1 iz o . Ova posljednja relacija predstavlja zapravo naponsku interpretaciju Zanju energije.. mislimo na relativno kontinuirano kretanje nabijenih Cestica. Provedenim racunorn za vrijeme TUleta je u obzir prosiecna iii srednja brzina kretanja.zbJrka prfrnjera 17 . U takvim shreajevima operin: se sa sredniorn brzinorn kretanja naboja.. kazimo ito.' ubrzavanje ometano. . jednaki nuli. Njezin ce iznos biti: W= U21 • I· t= 18·20· 10-3. na primjer.. raeunanie energije iz struje ima svoje puno opravdanie.jeniti za isti iznos.jE.. irnat cemo: 1 prethodnih zadataka? 1.. Kretanje nab oja Q dut konture mozemo shvatiti kao strujanje naboja. 2 Osnove elektrotehnlke . medutim. Rezultat se podudara s onim 8tO smo ranije izracunali... a tako i mora biti jer je rijec 0 istoj stvari izrazeno] na dva nacina. dobili bismo. Uzmemo Ii proizvoljno da se rcferentna tocka nalazi na udalienosti ra=3 m (kao sto je to pokazano na sl. tp2= .. kao uostalom i u svakom drugom 1) ~U=~ -=0. ~to se i inace radi kod strujania u vodieima gdje je.. tocku 1.. koii. pa ce pojedine njihove razlike.

predstavljat ce stoga nap on izmedu • • • 1. Na izvor elektricne energije. l. ocito je da ce se gomilanje naboja na krajevima I i 2 zaustaviti onog trenutka kada polje E iznosom dostigne Rezultantno polje u izvoru postat ce tada jednako nuli. dakIe d:~2. . da na potr08aeu tece suprotan proces. njegove se zalihe. jasno vidimo da ce ukupni rad Au.-'. l. lAd). uz uvjetno shvacen pojam "potrosaca". bit ce potrebno obavljati sve vece radove. odnosno negativnih od 4 prema 3. ubrzavan poljem. koji ce biti to veci sto je kolicina vee nagomilanih naboja Q veca.I sistemu. Kako je F: ostalo nepromijenjeno. proces neutralizacije raznoimenih naboja prilikom njihovih susreta. danog na s1. toplinskihilidrugih efekatac. nakon zatvarania sklopke S. pa ce i u izvoru dolaziti do ponovnog i neprekidnog stvaranja novih parova pozitivnog i negativnog naboja. . koje ima smier stvom svojeg polja E djelovaIi i'. medusobnu izmjenu energije._/~·'· -+ . 10-3 As u izvoru utroseno 0. dobiti rad. 19 .. oslobadajuci pri tome energiju (kad bi se na tom rnjestu. 9braz'it}t1ei i u niemu elektricno polje E. 2Al .4. Say rad utrosen na razdvajanje naboja ostat ce ocuvan u obliku potencijalne energije izvora. naime. ~t=u U21 ---_ a) b) U~1 ==--='1'2-'1'1' Qo 8tOnakon uvrstavania zadanih vrijednosti daje: U21=120 V. Dionice 2-3 i 4-1.) Porastom kolicine razdvoje-+ -+-+ nih naboja jaca i intenzitet polja E.. te pod djelovaniern rezultantnog polja dolazi do ponovnog razdvajanja naboja i njihova gomilanja na krajevima I i 2.4c).. oni tvore polje E. . dakIe kineticku energiju.4 A uz nepromijenjen napon? S polova izvora. (Na pozitivni pokusni naboj u prostoru izmedu I i 2 oni bi posred- ~()milaju na kraievima 1 i 2..uz zanemarene ostale gubitke. s1. jer nema sile koja bi izvrsila potrebno gibanje. Ista je situacija i s negativnim nabojima na drugoj strani. kao zbroj svih elementarnih radova dA12 predocenih srafiranim pravokutnicima. . Ako ie za razdvajanje iste kolicine pozitivnih i negativnih naboja Qo= 12 . Podrijegovim djelovaniem razdvajaju se pozitivni i negativni elektricni naboji i 1& . pa cemo zato moci izracunati i napon na njegovim krajevima.4. kroz njega ce naboji traino struiati.Neka ono ima smjer od 1 prema 2 (sl. Ako je petrosae trajno prikljucen na izvor. Na osnovi grafickog prikaza navedenih odnosa. s ciljem da se ona ponovno uspostavi. na primjer. u krugu odrzavati konstantna struja 1=0.. prikljucen je preko sklopke S petrosae. U protivnom.) Zelimo li. naboj bi. kao 8tOje to pokazano na s1... Pogledajmo sada 8tOse dog-ada nakon zatvaranja sklopke S.. l. on opet sa svoje strane mora izvana primiti istu kolicinu energije.1"'. Ne zaboravimo. Da bi to mogao. Pogledamo Ii sistem kao cjelinu. silom prema "dolje". ~o opet znaci da moramo u izvor ~<!~~~tfl:UlO polje E' posredstvom odredenih kemijskih elektromagnetskih. ako ih ima._ - c) Rjesenje SI. dolazi sarno do pretvorbe energije iz [ednog oblika u drugi. _--------_ •• _---_. na kojima se ne obavlja nikakav rad. iscrpljuju. Izmedu pozitivnih naboja na jednoj strani izvora postdj~ odbojne sile koje ih nastoje rasporediti po 8tO veco] povrsini. Na dijelu puta 3-4 polje obavlja rad. C. dozivliavao sudare s cesticama materije i gubio brzinu. uocit cemo da u njemu postoji 2· . Da bi se u elektricki neutralnom tijelu izvora razdvojili pozitivni i negativni naboji. izvor mora dati upravo onoliko energije koliko se na potrosacu "potrosi". Ovako razdvojeni.4b). Buduci d) d 10. Pri tome cemo morati imati na umu i spomenutu Cinjenicu da s gomilanjem razdvojnih naboja raste i polje E od nule do neke maksimalne i ravnotezne vrijednosti. u ovom slucaju bez gubitaka. Zatvaranjem sklopke naboji se prosiruju na krajeve potrosaca 3-4. te ce dalin]e pritiecanie naboja biti onemoguceno. Da bi se iste kolicine naboja dQ kontinuirano dopremale na krajeve izvora u toku procesa.. polje Eu njemu slabi. d da u potrosacu ne postoji ugradeno strano polje if. a.. mozemo shvatiti kao medij kojim je petrosae prikliucen na izvor i koji omogucuie. Odlaskom stanovite kolicine naboja s krajeva 2 i I na 3 i 4. dakle. u potrosacu elektricne energiie. Izvrseni radovi dA12 podiielieni s pripadnim dQ. biti [ednak povrsini trokuta O-QoU21.. "Gubitak" kineticke energije naboja pretvarao bi se u topIinu. dakle: A-odakle proizlazi: U2l~O . Kako E i E' imaju suprotan smjer. U isto vrijeme i u izvoru nastaju odredene promjene. IZVOR POrROi4C EL£KTRtCNE ENERG/JE £L£KTRitN£ ENERG/J£ EL£KTRCNE £NERGUE 4 . potrebno je na njih djelovati elektricnom silom. porernecena je ravnoteza. 1.. koja bi se opet mogla iskoristiti na neki drugi nacin. koliki napon U2l vlada na njegovim steza1jkama? Koliko je energije potrebno dovoditi izvoru ako se zeli. • IZVOR ELEKrRltN ENERGUE ParRO~A{. doci ce do gibanja pozitivnih nosilaca elektriciteta u smjeru od 3 prema 4. nalazio vodic. b._--- IZVOR ELEKTRftN£ £N£RGU£ Q .4a)..72 VAs. uti 2 prema I.

doci ce do pomicanja tih negativnih naboja u smjeru suprotnorn od srnjera djelovanja polja. tako da je brzina kojom se energiia pretvara urad.J . tako da uvijek mozemo govoriti 0 naponu na potrosacu kao 0 kvocijentu rada i naboia. a to opet znaci da ce izmedu njegovih krajeva a i c vladati nap on jednak naponu izvora. a. Zbog toga ce say rad biti izvrsen na potrosacu..materije od l<. Promotrimo zato malo detaljnije sto se tad a dogada u potrosacu i u vodicirna kojima je on prikljucen na izvor. 1 . . r-. mozemo odgovoriti na postavljena pitanja . b Rjesenje Kada je sklopka S otvorena. svako tijelo. b i c. ni na njegovim dijelovima. kao sto je to pokazano na slid 1. Na izvor elektricne energije. kad na njega djeluje sila.QYIl.4 m. cvrsto vezane u jezgrama pojedinih atoma.5b). jedino onda kada kroz petrosae tece struja. . 1.6 m. a /2=0. No zatvaranjem sklopke situacija se rnijenja. do nesmetanog __ ubrzavanja elektrona ne moze doci zbQgnemin. interpretirati ovako. Buduci da je po definiciji napon jednak kvocijentu rada i nab oja. po II Newtonovom aksionu.ojeje sazdanotijelo potrosaca. 0. Nairne.2 Ubc=+7. Buduci da se energija ne moze niti unistiti mti stvoriti. morat cemo svake sekunde izvoru dovesti energiiu izvana: W = U21 . Sl. [ednak zbroju radova na dionicama a-b i b=c. Kako je rijec 0 metalu s mnostvom slobodnih elektrona. Na sl.. Kad smo tako dobili sliku 0 fizikalnim zbivaniima u vodu i potrosacu. doslo bi do njihova ubrzavania djelovanjem sile elektrienog polja. d"lildeikineticku ehergiiu~ odbiiati se.2 V V.-m:ijenjati smjer kretanja. bez izvoda a. Da bi se u krugu odrzavala konstantna struja 1=0. kako bi razmatranja bila jednostavnija. naime.. u promatranom prostoru nemamo vakuum. Prilikom svako~ sudara elektronicegubiti brzinu. djeluje na naboje u njemu odredenom silom. a negativnih suprotno 011 smiera kazaljke na satu.. i to po citavoj njegovoj duzini. Pozitivne naboje. -. Kako. Naponi Uab i Uu. obavlien na relaciji a-c. mozerno pisati: Aab+Abc=Aac Aab: AbC=/I: /2' [1 c I L . na njemu ne obavlja rad. tt': Q i c? '''OR n£KTRltNE ENERGIJE 5 t. Zbog konstantnosti presjeka potrosaca. i cinjenice da je ukupan rad. koje se stvara u potrosacu nakon zatvaranja sklopke. t= 120 . P=-=U21· t odnosno snaga izvora: W 1=48 VA.. No svima njirna je svojstveno da energiju dobivenu iz izvora prolaskom struje pretvaraju u odredenu vrstu rada. Kada bi prostor u kojem se elektroni nalaze bio bez materije. i to prosjecnu i po iznosu i po smjeru.. Napominiemo da osim ovakve vrste potrosaca (omski petrosae) postoje i drukciji tipovi. ··aJii. stirn da u njemu postoji polje forrnirano izvorom. koji ima stalan napon U= 12 V prikljucen je preko sklopke S petrosae u obliku metalne zice duzine /= 1 ~ k?':lstan~nog p~esjeka i nacinjene od jednog materijala. Vodici kojima je petrosae prikljucen na izvor redovito su nacinjeni iz takva materijala i takvih su dimenzija da gubici energije u njirna budu sto manji (iz svega sto je receno. elektronima pripisujemo neku prosiecnu brzinu. svakim sudarom oni svoju izgubljenu kineticku energiju predaju objektu s kojim su se sudarili. pa se. kao kvocijent rada i naboja. rnedutim. UCb=-7.5a). . V. 1. dobiva odredeno ubrzanje. 21 . neki se cak i vracati. Buduci da zanemarujemo gubitke energije na vodu. koje cesto nazivamo j05i padovima napona. Zbog velikog broja elektrona i relativno velikih dimenzija tijela u kojima se sve to zbiva (velikih u odnosu na dimenzije elektrona). pa ce i napon biti veci. ocito je da u tom slucaju voltrnetar ne bi mjerio nikakav napon. b i c. i to pozitivnih u smjeru. : 1 b) vanja gibanja u jednom pravcu.5. Naponi Uab i Ubc ovisit ce 0 duzinarna /1 i /2' Na vecoj duzini izvrsit ce se veci rad prilikom pornicanja naboja. Time zapravo umjesto stvarnih brzina. mozemo. Na potrosacu su napravlieni izvodi za prikliucak voltmetra na mjestima a. nacinienog od jedne vrste materijala. b i c. kroz petrosae ne tece struja. zakljuciti da gubici ovise 0 vrsti i dimenzijama materijala).-od-stalriifu djelovanjem elektricnog polja bit ce prisutna tendenciia usmjera20 odakle nakon dijeljenja s Q izlazi: Uba+Udb=Uca Uba: UCb=/l:/Z' Uvrstavanjern zadanih vrijednosti dobivamo: odnosno: Uba=-4.5. dan jeshernatski prikaz opisanog strujnog kruga. elektricno polje nije kadro pokretati.4 A. Vanjska manifestaciia ovog mehanizma strujanja i predavanja energije bit ce ocito zagrijavanje vodica.ih sudara s cesticiiUii.kontinuirano strujanje naboja. Zbog toga je u praksi udomacena konstatacija da struja.4 . stvara na njemu pad napona.. koje od slucaja do slucaja imaju razlicite iznose i smjerove. . najcclee toliko maleni da se mogu zanemariti u odnosu na rad izvrsen na samom potrosaeu. 0) . prolaskom kroz petrosae. odnosno da ce biti Ue« = 12 V. postoie. prema tome. bit ce jednak nuli. mozemo smatrati da ovaj proces predavanja energije tece kontinuirano po citavoj duzinl i presjeku potrosaca.. napon na njemu. kao sto vidimo..8 Uab=+4. Elektricno polje. ni nil citavom potrosacu. 1.---. dakle. Tvrdnju da se u vodicu zbog djelovanja elektricnog polja elektroni gibaju konstantnom brzinom (a ne ubrzano) treba..~. Koliki bi nap on mjerio voltmetar prikljucen izmedu tocaka a i b. s tim da je /1=0. 1=48 VAs.8 V.

c + 1. Ako krugom tete struja 1=0. Koliki bi napon izmjerio voltmetar kad bismo ga spojili izmedu tocaka bid? Napon U. samo 80% od tog iznosa dolazi na petrosae. tocke a i b nalaze se na potencijalima: 'Pa=+42 V. U jednostavnom spoju izvor-potrosac svakih 10 minuta ukupno 6. oznaciti sa dva indeksa. Nakon toga prikljucuje se. izmjereni su padovi napona U1 =29 V i U2=47 V. Na dva serijski spojena potrosaca. Na kojim se potencijalima nalaze tocke b i c? .11. nagomilani naboii na njezinim krajevima stvaraju elektricno polje u zraku. Ucd=8 V i UdQ=23 V. 'Pb=+Uba=+46 V. Ue« i Ua« bili dani kao UI. morali obaviti odredeni rad. na potrosacu. koji bi se u njoj nasao. izrazi za potencijale 'Ph.Ubc= +31 V.) " . kada govorimo 0 naponu na otvorenoj sklopki (i opcenito na mjestu prekida nekog strujnog kruga). Prema tome.1. ali sarno kroz jedan kratak interval vremena ~t=0.7. pa ce 'Pc biti:'Pc='Pb. Pomicanjem naboja kroz petrosae Tl od tocke b do c njegova ce se potencija1na energija smanjiti za iznos izvrsenog rada na T1..10. Elektricnom izvoru privodi se izvana svake minute 330000 VAs mehanicke cncrgije. '" Rjesenje Uzmemo Ii proizvoljno da se tocka a nalazi na potencijalu 'Pa=O. Polazeci od izracunatih 'Pb i 'Pd. Na izvor napona U=46 V prikljucena su serijski tri potrosaca T1. dobit cemo Ubd= +23 V. . Koliki napon vlada na njegovim krajevima? ! 1..1. Za koliki ce se iznos pri tome promijeniti napon izmedu dvaiu tijela? . imat cemo: odnosno: 'Pb. Tri jednaka potrosaca Tl=T2=T3 spojena su u seriju i prikljucena na izvor U=36 V.Potpunosti radi napomenimo jos da se i na otvorenoj sklopki S javlja napon U. Nairne. Ako je na potrosacu izrnjeren napon U=50 V.3 A.5 s. jednaka nu1i.1020 c1cktrona obavi kompletan obilazak strujnog kruga...'Pa= Uba. . 'Pc i 'Pd glasili bi: 'Pb=+U <pc=<Pb-Ul 'Pd='Pc. da se 86% vanjske energije pretvara u elektricnu. dvostruko indeksiranje najcesce se izostavlja. koje je takoder prije toga bilo elektrieki neutralno. Tz i T3 na kojima vladaju padovi napona: Ubc=15 V. Uz struju [=1.U2· . prikliucena na izvor elektricne energije.8.proizlazi iz zakona 0 odrzanju energije i definicije napona.11.12.. U odnosu na tocku 0. 1. pa bismo. koliki rad ce biti izvrsen na potrosacu Ts za jedan sat? <pb= 22 23 .5' 10-3 As negativnog naboja.6' 10-19 As.. za razliku od rada koji se obavlja. . kroz kojega u tom slucalu tece struja [=25 A. 0 . odredite kojom brzinom.. Us i U3.J_ .1.6.54 VAs koja ostaje oCuvana u obliku potencijalne energije sistema razdvojenih naboja. kada bismo htjeli pomaknuti neki naboj od jednog kontakta do drugog.9..12.6. . "utrosena" je energija od 0. treba uociti da je rijec 0 radu koji bi se obavio. . kako bi se dobio podatak i uicgovu poluritetu. nejasnoce oko polariteta pojedinih napona iskliucene.1.. zbog zadane konfiguracije. 1.III trcba. .i preneseno na drugo tijelo. Analognim razrnislianjem nalazimo: 'Pd='Pc-UCd=+UIla=+23 III' V... Zbog gubitaka koji se javljaju prilikom pretvorbe. U krugovima u kojima su.... petrosae koji ima svoistvo da propusta konstantnu struju [=2 rnA. 1i SI. 1. U nasem slucaju. rl. Da bi se to obavilo. Da 1i SI.5 A i podatak Ta J SI. Uzemlienjem tocke a (vidi sliku!) uzima se da je potencijalna energija naboja. medutim. kad bi Ubc. + 18 V.vanjska energija pristize u izvor. - 7j . koliki se rad na njemu obavi u tih 10 minuta? (Svaki e1ektron ima naboj qo= 1. S jednog prvotno neutralnog tijela izdvojeno je 4. Da je kvocijent rada i naboja koji bi se pomicao bas iednak naponu izvora U. 1.

re I" aCIJeR =~ proiz azi: I l=duzina potrosaca S=njegov poprecni R ({)= 70°C)= U1 =R20 IJ • [I +0:20 (70-20)] Zakljuceno je da i temperatura utiece na iznos R. gdje su: =specificni otpor doticnog materijala presjek. Potrosaccije je ponasanie uvietovano ovakvim oblikom karakeristike naziva se ornskim potrosacem.20S.-@----. R P' tome va t· n ja 1. bit ce uputno izraziti ponasanje potrosaca ovisnoscu struie i napona na njegovim krajevima.14.64m. krugom ce poteci struja led. odredite R20 i 0:20' . Prikliuckom izvora napona U na tocke a i b otpora prikazanog slikom poteci ce struja lab. :L . a odnos 1. koja se analiticki dade izraziti kao : 1 I=-·U..15. R gdje su u konstanti R sadrzani svi parametri doticnog potrosaca. 12 otpora pri nekoi temperaturi {} U ovim dvjema [ednadzbama nepoznanice su R20 i vanjem dobivamo: 0:20.. dakle 1=/ (U) .:Ica=2:1 b) lab: lea=4: I c) lab: led = 1 :1 uociti cinienicu da R=-=konst . Koliko mora biti dugacka bakrena zica (P=O.2.. Temperatura ambijenta u kojem se nalazi otpor R podignuta je sa {}1 =70°C na &2=120°C... tako da je: gdje su: R=R20• R=iznos 1X20 R ({)= 120°C)= U2 =R20 [I +tY-zo (120-20)].14.13.82 rnA.. konstanta R-otporom. p f?. + Za orpor R ustanovijeno je (!lto se moze i teorijski dokazati) da vrijedi: Rjesenje R20=iznos otpora kod 20°C p SI. U #/ (/) za danu ternperaturu . Razne vrste potrosaca daju..U moze se pisatr R 1 U u 0bl'k U R =----. a njezin iznos bit ce odreden osobinama i izvora i potrosaca. .99 rnA. ELEMENTARNI STRUJNI KRUGOVI Rjesenje Iz R20 = P • _!__ nalazimo : S 1=--=45. 1=2. .. [I +oc20 (&-20)]. OHMOV ZAKON Kada na izvor elektricne energiie prikljucimo petrosae.1 1.. razlicite oblike spomenutih karakteristika.Ol72 n :m2) promjera d) lab: led = I: 2 @Iab:led=1 :4 d= 1 mm da bi njezin otpor pri 20c e bio 1 n? 24 25 .1. odnosno 1 1 U =1. f?. Ako su instrumenti na jednoj i drugoj temperaturi izmjeriIi U1=U2=40 V te 11=12..1. 1. Najjednostavnija je linearna ovisnost. vee prema njihovoj unutarnjoj strukturi i zakonitostima koje tu vladaju. 1. odnoso 12=10. lab i led su u odnosu: a) Ia. U '1' Na osnovi.karakteristikom.2. Buduci da svojstva izvora najprikladnije opisujemo napononi stvorenim na njegovim polovima. Spojirno li isti izvor na toeke c i d. r-------------.Jt J .. krugom ce poteci struja. Ohmovim zakonom. . tako da njihovirn riesa- =temperaturni koeficijent materiiala -L &=temperatura u °C '" Izraz 1=.

"'=20'C SI. -... 1. U. S2=0.ltC). Rz. potrebno je da bude: -\ 1.18. Aluminijska (r2=0...19:)Na keramicki valjak promjera D=5 em i duzina L=30 em gusto je namotan kd. 1. Ako bakrena zica od koje je ona naciniena ima promjer d= 1...5 zica mm".. Serijski spoj od n otpora R1. Ako je otpor cijele spirale R=25 n..-' .n slo] nikeIinske zice promjera d=O. -.2 rom i ako [e njezin.. bit ce: U.35 fl. U Uz izracunatu promjera d=O. da bi se pri nekoj temperaturi & otpori izjednacili.45 n :m2 __ ) duzina? tako da je struja u krugu opet dana Ohrnovim zakonom 1=-. R struju I.45 n :U 2 )- Ako se kroz kra- . cxz=0.21.d i 1..17.1. ..57 A kod 20°C.manganinska II = 170 m..2. prikljucen na izvor napona U. Ako je <Xl temperaturni koeficijent vodica veceg presjeka.23.16.20. ukupni otpor pri 20°C R=5. d) <XZ=2CXl 2 e) <Xo=-3 -1-1. .17. .. kroz njegu potece struja 1=1. . .. U elektricnom grija1u upotrijebljena ClI• je kantal zica (p= 1. S] =0.2 rnm.. koliki je njegOYspecificni otpor p? SI. ko1iki ce se pad napona javiti izmedu njezinih jcva? 1..25 rom ( p=0. na osnovi kojega zakljucujemo da vrijedi: . -. 1. Dva vodica naciniena u ob1iku va1jaka istih visina imaiu priblizno jednake specificne otpore. .0000I5 (xl =0. odredite broj zavoja zavojnice N i njezinu duzinu L.0041. . .5 A. 2 Wc) imaju dimenzi]e: :iJ> b) <Xl><X2 /2=5 m.15. spojen ria izvor napona. " .. '" '" d) zadatak se ne moze rijesiti. Ako je duzina otpornika /=2 m. ali su im presieci i temperaturni koeficijenti (oba pozitivna) razliciti. ko1ika je njezina 26 27 . Ko1iko ce e1ektrona proci njegovim poprecnim presjekom pri temperaturi &=90°C u 24 sekunde? . R [Q] . S porastom temperature iznosi otpora Rl i Rz mijenjaju se kao !lto je pokazano na dijagramu (po para1elnim pravcima).xz CX:l=CX:Z c) +1.1. iznos kojega ie odreden odnosom: . nju pusti struja od 100 rnA.25 rnm''. Rn. Kadu sc na ugljeni otpornik presjeka S= 1 mm'' prikljuci napon U=30 V. tece srru]a 1=2. SASTAVLJENI STRUJNI KRUGOVI ISTOSMJERNE STRUJE -. Na valiak od izo1acijskog materija1a namotana ie zavojnica kao sto je pokazano na slici.22. pri kojoj ce temperaturi kroz njih teci jednake struje? cxl<.=lRt.004 flOC) i . Kroz srebrni vedic (cx2o=O.48 ~ :n n rnm'' (PI =0. Ako se one prikljuce na isti izvor napona. a CXz manjeg. moze se nadomjestiti jednim ekvivalentnim otporom R.2. 1.027 ---..:.. pad napona na svakom od otpora R..

to ce se i lijevi krajevi pojedinih otpora na1aziti na visim potencijalima od desnih. 1()3=16 V. R..U It=-=UGI.9 kO..- 1 "1 -=L:-. za razliku od onih koje iz njega izlaze i koiima pripisujemo negativan predznak. dok se onom + uz usvojenu konvenciiu da se struje koje ulaze u cvor uzimaju s pozitivnim predznakom.---~ U b) 81.24. Zbog toga ce padovi napona na RI. s dimenzijcm (Siemens). R'J. . i Ra potencijalne energije naboja koji se giba krugom vece nego na desnim.5 kO.2 V Ua=I: Ra=2' 10-3. U. 1.24b). 10a=11. u kojem struju I nalazimo ovako: R Uvedemo [~]=[SJ Ii pojam vodljivosti kao reciprocnu vrijednost otpora. izracunata za krug sa sl.24a). Za kontrolu pogledajmo cemu je jednak njihov zbroj: Ui+U2+Ua=35 V=U. teci ce i krugom sa s1. napone na pojedinim elementima nalazimo koristeci se navedenim odnosima kod seriiskih i paralelnih spojeva.24.24b). R2. Odredite padove napona na svakom od niih. U kombiniranim. obica] je da se uz kra] koji se nalazi na viSem potencijalu stavi oznaka . vrijednost ••• . Gornie relaciie ornogucuju izracunavanie struja u svim paralelno spojenim otporima. R Buduci da je otporom R nadomjestena serijska kombinacija otpora R1. 1.6 kG i Ra=8 kO spojeni su u seriju i prikljuceni na izvor napona U=35 V. a 0) C) 81. predocenom slikom 1. 1.+". Struje i . R2 i R3. R2 i Ra ekvivalentnim otporom: . R« moze se takoder nadomjestiti jednim ekvikojega se izracunava uz pomoc: R=Ri+R2+Rs=17...'. 1. + U2 R.. R2=5. odredene grupe otpora nadomjestamo njima ekvivalentnim pojedinacnim otporima.1. b U I=-=UG= R ZI=O.8. Otperi R1=3.24.24a).-" pola. . poteci ce nepoznata struja I od pola izvora kroz otpore R1. Da bi se to naglasilo i na crtezu. iznosit ce : .6 . struja J.8V U2=I· R2=2· 10-3 • 5.1. R2 i Ra do . Nadomjestimo n serijski spojene otpore R1. serijsko-paralelnim spojevima. kao sto je to pokazano na s1. Kako su na lijevim krajevima otpora R1. L:It.24a). c 28 29 .3. Rl dok ce ukupna struja I biti: ~--+'-1 J..+" '_ - Paralelni spoj n otpora Ri. valentnim otporom.10-3. 1=1 n Ovi izrazi dobiveni su na temelju I Kirchhoffova zakona: I=U=2mA.24. + U U 81. R RI 1=1 dobit cemo jednostavniji strujni krug prikazan na sl. 1. - + UJ " + . - _ s tim da vrijedi : Rjesenje U struinom krugu...9 ·1()3=7. R2 i Rs biti: U1=!·RI=2 .1. bit ce: - Struja kroz R.

nalazi se na jednom jedinstvenom potencijalu.25.7 A..25a). posebno naglasiti da ovi predznaci ne predstavljaju podrugom pridaje znak .. u. 3 Racunamo Ii preko vodljivosti. R2 i Ra nadomjestimo ekvivalentnim otporom R. 1. G3=-=0. dok je od <pc visi za U2 volta..36 . J 1 S. 1.7 kO sa 81.3=2. oni ne ponistavaju u tockama b i c.2 kO. 1 100 30 100 istog rezultata mogli smo doci i tako da paralelnu kombinaciju otpora R1. Koliku struju daje izvor toj kombinaciji? 1-11-12-137='0 struja I biti: I)" 1=2. Tocka b.25 4 1 S. dobit cemo opet 1= 2. ~.-~ -_ 0.7 A. G2=-=0. Promotrivsi sl. ako izvor ima napon U=12 V? J U 9 12=-=-=2.-". 8tO je ucinjeno na 81. struje kroz njih bit ce odredene Ohmovim zakonom: U 9 II=-=-=0.3 I=U· G=9· 0. a I G1=-=0.25. Kolike struje teku kroz otpore Rl =8.Tri otpora: R1=2S 0. u + J J u + R J a) Sl.. R2=4 0 i R3=100 0 prikliucena su usporedno na izvor napona . J u + nnlazimo : 1=--=-=2.26. na primjer..J 31 - 30 . 1.7 R 10 U 9 A .. mozemo uociti Cinjenicu da se kraj otpora na koji struja ulazi nalazi uvijek na visem potencijalu od onog iz kojeg ona izlazi. R2=S.:J' Potrebno je...01 100 S._jb) si.24c). dobivamo si. 3 III 1 -=-+-+-=-+-+-=R R1 Rz R3 1 25 1 4 S..09 R3 100 . 1.u=9 V (sl. Sluzec! se takvom notacijom. 25 A A A..7 A. a . J tako da je: G=G1+G2+G3=0. prema tome.24c). . 1. . .26a. b . medutim.25 R2 4 U 9 13=-=-=0. pa ce na temelju I Kirchhoffova zakona: zitivne i negativne naboje i da se.25. jer je: a) SI.04 25 a J Rjesenje Buduci da je svaki od otpora prikljucen izravno na izvor napona U. s. kO i R3=2.26. 1. koji je u odnosu na cpa niii za U1 volta.: 10 odnosno: R-. 1. S. 1. .6 1.2Sb..

808 Rl U rnA U2 I2=-=1.. 1.Rjesenje Nacelo rjesavania koje cemo ovdje primijeniti vrijedit ce za sve slicne zadatke. "'.01 S..02 S. mi cemo ga prvo zamijeniti onim sa s1. R2 i Ra ekvivalentnim otporom R. G4=0. 1. '" Za dva paraleIno spojena otpora Rl i R2 ekvivalentni otpor R12 bit ce: R _Rl 12- R1 +R2' R.05 S G3=G5=0.l v ••• • kretnorn slucaiu bit ce: tako da je onda: Struja 1bit ce.26a). odnosno serijskog spoja otpora. da bismo konacno na osnovi sl. . . struje II i 12 moci cemo izracunati ako prethodno odredimo napon na paralelno spojenim otporima Rl i Rz..26c) nasli struju I. b. kojim su nadomjesteni Rl i R2• Prema tome. prerna tome: 1=-= 1. - u of u + R b) 81..27a) odredite struju kroz vodljivost G6 ako je zadano: G1=G2=0..26b). R2 Kao sto vidimo.025 S.99 rnA. b.182mA... Nakon toga vracamo se na sl. .26b).26a) izracunati II i 12• Provedimo.. 1. e c) 0) 81.27.." Taj cemo napon opet dobiti kao urnnozak izracunate struje I i ekvivalentnog otpora Rl'l. R. G7=0.63 V 32 33 . 1. Primje- .27. 1. zadovoljen je I Kirchhoffov zakon. c 3 Osnove elelttrotehnilte zbirka prlmjera c) U1 = U2=I . 1. 1. U=50V. G6=0. taj postupak. polazeci od spoja sa s1. 1.1. a Rjesenje Buduci da je vod1jivost po definiciji jednaka reciprocnoj vrijednosti otpora.2 1 U nasern k onx ·Rz sto se lk a v 0 moze provjerrn na osnovi po 1azne re I·· 1 aCIJe--=-+-. Ru=6. da bismo nasli napon U1 = U2 uz pomoc kojeg cemo u pocetnoj shemi sa sl. 26. II i 12.04 S. morae cemo prvo naci struju I nadomiestanjem kornbinacije otpora R1. U R Na otporima Rl i R2 vladat ce napon: b) 81.27. jer je: 1-11-12=0. pa ce kroz njih teci struje: 1 11=-=0. na osnovi ranije spomenutih odnosa mozemo lako konstatirati da se ekvivalentne vod1jivosti serijskog i paralelnog spoja vodljivosti izracunavaju formalno na isti nacin kao i ekvivalentni otpori paralelnog. dakle. 1 Rl'l. U spoju prikazanom slikom 1. "Buduei da nas zanimaju iznosi struja I.

. 1.. d.. 'sada cemo se postupno vracati prerna polaznoj sherni. ::"'~1. opisanu u prethodnom zadatku. e G23456 e) SI.. .. u .. ... pa ce G234567 sa s1. \_/. 1. u G . b) d) SI..27e poteci struja I=U· G=I. Napon na G234567 sa s1. I I Na osnovi s1. G234=G2+G3+G4=0.... Koliki napon vlada izmedu tocaka a i b u spoju sa sl. vodljivost kornpletne kornbinacije. morut eemo prethodno izracunati struje u krugu. . 1.. 1.27b)..7 A.2A.~iproizvoljno da se tocka d nalazi na potencijalu CPd=O.. . . 1. Odredivsi struju 1....27d) bit ce: 1 U234567=---=20 G234567 ... a 0. G56 koji vodljivoscu G6 sa s1.5 A 34 CPc=U-Ur.. 1.. 5R Ruk=-+R=2 2' U 2U 11=-=-.28b) proizlazi da je ukupni otpor: 3R..27c)..28.! /'-..27. 1. " R s prikladnije nacrtane slike 1. 1.. c': pa je ukupna struja: I . biti: G . i .28. 5 35 . 1. nalazimo najprije vodljivosti S S.' .P"~- Uzmerno . Ova ista struja prolaskorn kroz G56 sa s1. - + ..07 G56=G5+GlI=0..28a) ako je U=80 V? o .27b) stvara pad napona: 23456 Us6=--=10V.- .27a) tiera struju: 1 I U. V.27c) bit ce G23456 . ..28..024 S.. prikliucena G1• G234567 Gl+G234567 tako da ce konacno nadomjesna na izvor U. tocka c bit na potencijalu 3U !t~ 16= U56' Gs=O. Zlld~lt~k cerno najlakse rijesiti racunaiuci s potencijalirna. Zbog toga ce 123456 iznositi: 123456=U23456' G23456=0.06 S...... t...k ion ce vladati i na vodljivosti sa s1.. b .. ". Rje!ienje 0) SI. RfJ. 1. .07 Vodliivost G23456 . 1. niujuci metodu 0234 i 056 sa sl. Stoga ce u krugu sa s1./ 5R .=U-IIR=-. . '.. 1.27d iznositi: G234567=G23456+G7=0. No da bismo se njirna mogli sluziti. .

33.0 i R'}. 3V VCI!=rpc-CPd=-. jest: .-----t--c---i .34.35..30 iznosi: @Rab=2R b) Rab>2R SI.1.31. U 1. z.32.. u 37 . uzimajuci R. at 5 :.. 5 Uz izracunati Vcd struje I'}. r-----------------------QI .31. " 1. i 13 bit ce: G G G 1-~-.l.. a) struju 12 b) ukupnu struju I c) Rab<2R d) Rab=O. 36 R SI...J: .33) teku struje II =6 A i 12 nepoznata iznosa. \1. 1.32. "_ 1.34. Ukupni otpor izmedu tocaka a i b sa s1.. a}! . zadatka.31..--. . c) nadomjesni otpor R . 5 16 V.=12 n (51. U nekom 'krugu nalaze se serijski vezana tri otpornika namotana zicom iz istog materijala i [ednake duzine. CPb=O. a) Gab=G @Gab>G Tocke a i b naci ce se stoga na potencijalima: rpa=cpc..1 S sa s1. . Odredite -.1. .V. ~-----------------------~ G._ . postoji pad napona od 6 V.. . a prvi otpornik irna otpor R1=36 .. Odredite CPb=rpc-Va=cpc-/32R=rpd+ pa ce izmedu njih vladati napon: V Vab=cpa-cpb=-= 5 napon Vab iz prethodnog V V4= laR=-.. odredite iznos o.tako da ce izmedu c i d vladati napon: 1. 1.. Kroz dva usporedno spojena otpora Rl=4 SI.34.R+2R- 5R SI. Ukupna vodljivost izmedu tocaka a i b sa sl.!!... R I" R 1.30.1. .30.1. Ako na vodljivosti od 0. 1.. R3 . - + . 1. SI. rQ \!: .. 1. Ako se promjeri otpornika nalaze u odnosu d1: dz: da= 1: 2: 3. R..0.. koliki je pad napona na Ra uz V=98 V? R.33.. 2R• 51..VI =rpc-12R=CPd+ V2= 122R=2V 5 c) Gab<G.29..

1.bila neovisna 0 temperaturi.. R2=12 Rs=80 R. Nova struja l' i napon d bit ce zato: U: .1.38 .. R..38.995 (0. Ukljucivaniern ampermetra prilike ce se u krugu promijeniti.9 V. ~ u + Ued=20-1 ·4=16V. jer ce se uz postojece otpore u njemu sada naci iRA. 1. n.. . SI..37. . zanemariva? (Sa Ro su oznacene vrijednosti otpora pri 20°C. 39 - .=O..1+4+ 20·80 20+80 0.39.. za koji ce se iznos promijeniti struja Ii napon Ued? 20Q R. V spoju prikazanom Zadano: Rl=R7=4 R4=R5=20 slikom 1.1.l. 1.? G G .995A SI.39a) presijece i u njega ubaci ampermetar otpora R. 1. tece struja 15=8 A.l.1=.38. -1. U~d=20-0. I' 20 0. 1. Ako se u toeki a krug sa s1. Kroz vodljivost G5 sa s1.37..Za koji ce se iznos prornijeniti struja I nakon zatvaranja sklopke S sa s1.35. U kakvom odnosu moraju biti temperaturni koeficijenti 0(1 i ~ da bi struia I '-'-1.1+4)=0.1 fl. ~--------~~2~O~V~------~ aJ SI. n. odredite napone na svim otporima. + - -1.995·16=15.~~'--------------~ SI. . ako je temperaturna zavisnost otpora iznosa 2Ro sa s1.37.36.35. I 20 4+ 20·80 20+80 1A .----'-I _!_ +- .38.) . ~.39. 20Q .. ~-__.36. n Ra=7 n i U=200 V. ~20::-:--:-V:-----------l bJ . Rjeienje Izracunajmo prvo struju I i napon Ue« kada ampermetar nije ukljucen u krug: . Odredite napon izvora U i struje kroz sve vodljivosti i izvor.38. n. 1..

doticna se mjesta spa- = jaju kratko.1. morat cemo smanjiti RA. paralelno s otporom od 10 kG. ne postoji. Ako su u nekom strujnom krugu spojeni i ampermetri..----. 1.. o. Zbog toga se vrlo cesto moze uzeti da je RA 0.005 A pa ce promjena napona Ua» iznositi: LlUab=U~b-Uab=-0. za koji ce se iznos promijeniti napon izmedu tocaka a i b? . 1.---'_'_"'[:=:::J a IOkQ .1= -0.. koji.43. unoseci odgovarajucu pogresku u mjerenje. Sto je otpor voltmetra Rv veci. Rv mnogo yeti od njemu paralelno spojenog otpora porrosaca. struja 1i napon Uea promijenili su se za: Ll1= I' . 1()3 0. a da se pri tome rnnogo ne pogrijesi.1.u krugu manje ce se osjetiti. Il1I0III . 103 ( 10+100 + 81. 1.42.40.10.089 V.. 1.. U realnim instrumentima RA nije nikada jednak nuli.-0""'00-----. ko1iki iznos ima struja I? 't' Rjeienje Na osnovi s1. i vo1tmetar spojen izrnedu dviju tocaka kruga mijenja naponske i strujne odnose u njemu. dakako.41? ' IlUed=U:4-Ucd=-0.40a) prikljucimo voltmetar otpora Rv= 100 kO.40.103 (10+40) . 1()3 Spajanjem voltmetra prilike se u krugu opet mijenjaju. Idealni ampermetar. U 41 ...1255 40 10+100 --1. irnao bi RA=O. 10 . Ako ampermetri zanemarivog otpora mjere struje hi =5 mA i h2=20 mA ko1iki je otpor R u mrezi prema s1.43. ' . njegova pri~utnost. pa struja koju instrument izmjeri (i koja stvarno tece kroz njega) nece biti jednaka pravoj struji.r~blem standardnim postupkom.Prema tome. SI.. vrlo cesro uzima Rv=oo. pri odredivaniu struja i napona treba na mjesto instrumenata staviti njihove otpore i zatim uoblcaienirn metodama rijesiti problem. 6.41. Ubacivanjem ampennetra u krug strujni i naponski odnosi ce se u njemu promi!eniti. Prema tome. 100 . 1. b + L-- _ ____:"'+ 110) 6V SI. no ako ie on mnogo manji od njemu serijski spojenih ostalih otpora kruga.41. Novi napon U. III V. 1.·a. Ako otpor voltmetra nne beskonacan. na1azimo: _ . ria kojoj voltmetar jos nije ukliucen. 1. 1.2 V. zadatak se rjesava tako da se uracuna i Rv spojen na mjestu voltmetra.42? 1. b ~-----+~ 6V J.. postici cemo opet stanje koje je blisko idea1nom.42.. Pri preciznijim mjerenjima takva aproksimacija ocito ne dolazi u obzir. Ko1ike napone mjere voltmetri vrlo velikih i jednakih otpora (Rv ~ R) u mrezi prema s1. Ako je. 1.43. Zbog toga se u praksi. nalazi i otpor Rv=l00 kG (s1. 1. Ako paralelno otporu od 10 kO sa sl. da bi se odredile struje u pojedinim elementima treba volrmetar zamisliti kao da je iskljucen (~~ Rv= (0) i zatim rijesiti p. Ako su im otpori zanemarivi. osim ako to nije posebno naglaseno.08 V.40a). medutim.1. dobit cemo situaciju koja praktieki odgovara idealiziranom slucaju. Uzrok nastaloj pogresci je otpor ampermetra RA• 2elimo Ii njezin iznos reducirati. mjeri napon od 4 V. Nade Ii se vo1tmetar u nekom spoju prikliucen izmedu dviju tocaka. njegov ce utiecai manje doci do izrazaja. Ako voltmetar vrlo ve1ikog otpora prema s1. Sto je RA manji.0.40b).:. - Zaustavimo se malo na ovim rezultatima da bismo ih prokomentira1i. _ 1. 1 +40) .= 1. jer se -sada. .-----b) SI. Idea1an vo1tmetar ima? bi beskonacan otpor...'b bit ce stoga: 6. .

S1.l. . imaju iznose: 11=1A.. 1. 1.. kroz Rl R.02 S .. 1.=2A.A2=l A.48..50.2 n. 81.. 81. Odredite napon izvora U. 1. kolike ce struje oni mjeriti kad se sklopka otvori? 1. 2R 109 R I 81. "" ."J 129V + i~··· " SI. 0..l. . uz zatvorenu ce poteci stru]a 12. If.45..49.sklopku S.. 1.49.5 O? .." . 1~·47. i R2• 1.46.47.. . 43 . 1. voltmetar sa 10 kO/V na podrucju od 30 V mieri naron od 15 V.46.1. Voltmetar u spoju prerna slid 1. .45..45. 42 . ako za struje kroz Rl vrijedi relacija 11:/2=2:3. koliku struju mjeri ampermetar otpora RA=0. 1. sa s1. Od~edite napone i struje lito ih mjere idealni instrumenti u mrezi na sl.. izraeunajte vrijednosti otpora e. I.. sklopka S nalazi se u pocetku u polozaiu "a" i u tom slucaiu kroz RI =2 R tece struia 11' Prebacimo Ii sklopku u poloza] "b".44.1. struje: hr=lO A.. Pruva vrijednost Rv dobiva se mnozenjern ovog podatka s punim otklonom skale pojcdinog podrucja.46.J .1. U mrezi na slici 1..47.1.SO.48. mjere. .44.1. Q0333 S I" I .49.50. Odredite odnos EIIE2.Ako struje II i If. s1. . U spoiu prema s1. . 1.. Ako ampermetri Al i A2 zanemarivog otpora.. Otpor vo1tmetra koji ima vise mjernih podrueja najcesce se zadaje u kO/V.... mjeri napon Uv= 10 V.48.. Ako u spoju prema s1. -}1. ampennetri AI' Ail i Aa imaiu otpore RA =0.44). SI. SI..

Sl. 12=/1 iIi 12<11? RA~R .51. Odredite funkciju 6 . Hoce Ii napon sto ga rnjeri voltmetar sa sl.53.. R SI.-.. Kod neke vrijednosti otpora R2 kazaljke instrumenata A. Rs=10 0.. uvodimo slijedecu "stenografiju": u + t ~ -+ ="raste" ="pada" ="slijedi". R6=60 0. Da Ii je: 12>/1. Sto ce se dogoditi s naponom sto ga mjeri voltmeter sa Rv S sa sl. R4=5 0..56. R7=30 0. ce biti izmjeren napon U2• Odredite odnos U1/U2 ako je Rl=R2=Ra=R4. tako i buducih slicnih problema._". . mijenja svoj iznos od 0 do njati R1 da bi napon na Rs ostao konstantan kako ce se morati mije- i jednak !!__.56. Ako otpor R3.52./V na podruciu od 10 V napon Uv=6 V.'" Rl =f(Ra) za taj uvjet. s1. Kako velicina otpora R4 utiece na raspon unutar kojeg se mijenja Rl? Zadano: R2=20 0.1. izmjeren je voltmetrom vrlo velikog otpora pad napona U1• Ako dode do kratkog spoja otpora Ra. 1. pasti iii ostaii nepromijenjen nakon zatvaranja sklopke S? Na koji nacin otpor voltmetra utiece na rezultat mjerenja? G u + R SI.53..51.-----IA)------. Rjesenje 5 Zbog lakseg pracenja i preglednosti.1. R R.55. Uz otvorenu sklopku S kroz ampermetar sa sl.51.. 1.. prikazan je spoj s idealnim instrumentima i izvorom napona. 1.. 1. 1. Na otporu R4.. 1.56. a voltmetar sa 20 ko. zatvori? Sto ce se dogoditi s mjerenim naponom nakon zatvaranja SI. 1. 1.53..' 1..54.55. >~ kada se sklopka G sklopke ako Rv nije mnogo veci od ~? G 1. kolike struje teku kroz ampermetre Al i Aa? -- 1.52. 44 . . 00. sl. 1. 1. 1. v . SI.55._"-- Ako A2 mjeri struju h2=500 rnA. Na sl. na R... porasti. 45 St. tece struja II' a uz zatvorenu struja 12. Sto ce se dogoditi s tim otklonima ako se R2 poveca P 1.54..54.52. 1. AI' A2 i V imaiu odredene otklone. kako ovog.

l.62. bez obzira na vrijednost R2. 1.pre- --lo- } -It {I2t I(=konst 1. Sto ce se dogoditi s otklonima kazaljki instrumenata sa s1.6(~.61. {llt }_12t.57. Sto ce se dogoditi gori? S otklonirna instrumenata ako otpornik R. SI.. ako dode do kratkog spoja toeaka a i b? . R.: SI.60. . ukliucen i otpor Ra.. a u parale1u s granama u kojima se nalaze Rl i R2 jos i otpor voltmetra R».61.l. Rl i Rz dodaju konstantni otpori RA. Ivt 1. Sto ce se dogoditi s padom napona na otporu R2 sa s1. Rs 1. Kazaljka voltmetra prikliucenog parale1no otporu Rl sa sl. ispred ampermetra. sa sl.61.- It..59. ..62. 1. pokazuje nekakav otklon... . • . . 1. " .. u RJelenje + . Sto ce se dogoditi s tim otklonom a) ako dode do prekida vodica na mjestu a-a? b) ako dode do prekida vodica na mjestu b-b? c) ako dode do kratkog spoja otpora R2? R. Ponovite razrnatranje iz prethodnog zadatka za sluea] realnih instrumenata.----------{ v}---------.: R2t - RUkt.62. .UR3t- . Ponovite razmatranje iz prethodnog zadatka uz pretpostavku da je u seriju s izvorom napona.S9.: 46 47 . 1.: '-----{ V.. ..59... Rjesenje Realnost instrumenata oeituie se u tome da se u seriju sa R3. 1... 1-----' SI. RAl i RA2.zakljucujemo da: Buduci da voltmetar V mjeri uvijek isti napon U.. kada R2 t . . kada Rz stane mijenjati svoj iznos od 0 do 00 ? kada R12vt- .. U tom slucaiu: Uvt ..l... 1. 1.58.

struja kroz ampermetar zanemarivog otpora: a) raste b) pada c) ostaje konstantna. ~-----{A\----'"". utjece na napon izmedu tocaka a i b 1.-----.. 1. + U SI. . 1. u slucaju kada izrnedu tih tocaka: a) nije prikljueen nikakav otpor b) prikliucen je otpor R. SI..1. " U1 . 1.67b) : a) A b) E 2R V. 1..-----. U + U --.66. 1..66. Kako promjena otpora Ra sa sl. Ako otpor E. a. 1.= f( R1) izgleda kao sto je to prikazano skicom: [12 a) --.. povecava od 0 do permetar otpora RA ce : a) rasti R R dijagrarnom 1~~7. struia kroz amR c) biti konstantna i razlieita od \) d) biti konstantno [ednaka O.l sa sl.66a) mijenja se od 0 do oo . Vriiednost prornjenljivog otpora Rl iz rnreze sa si. 1..-----")I b) padati R U "2 U.63.1. b b) 1. 1. 1.67a) prikazana je na sl. Ako se vrijednost otpora Rl sa s1.64.65.65.64. = 00. 81. a) b) 81. d) D ..63.1.1.64.67. b 4 Osnove e\ektrotehnike zbirka prtrnjera 48 49 . a.66b). . 1. A b) B c) C na s1. Ovisnost napona U1 0 velicini otpora Rl na s1.65. raste od vrijednosti Rl =R do R... c) C d) D =. a R R R U. U s IIJed toga dii nagram ---..-.63.. 0) SI.

70. 1. 12=4 A. R2 iRa. Unutamji napon izvora oznacavat cemo slovom E. . sa U.. . . (I1E)2=4 V. .. 1. otpori: R1=5 n.. to ce uz manji R (i pretpostavljen konstantan R.68. R2=2 n i Ra=1 Q. Kod realnog naponskog izvora napon na polovima ovisi 0 velicini prikliucenog potrosaca.3. 13=6 A.. j~ll------------. Rjesenje Na osnovi s1. tj. I I I b) SI.. iii vanjski napon.= 1 Q prikljucuju se.... lako zakliucuiemo da ce napon na stezaljkama biti to manji sto se veci iznos I1E bude oduzirnao od E..69. tocnije. Na realni naponski izvor sa E= 12 V i R.. a) A b) B c) C e) E .. b 12 13 . uz prikliucene otpore R1. U2=8 V.68a) prikazana je na sl.. Fizikalno tumacen]e te poiave nalazimo u Cinjenici da izvor ima neki vlastiti unutarnji otpor R" na kojem struia stvara odredeni pad napona.£ R ~v jv R E. U1 = 10 V. . d) D v.. ricsenie je potpuno jednoznaeno.v 76 1 I I I I l I R. medutim.. 1. Prema tome.... (I1E)1 =2 V.. . U kojem ce od ta tri slucaja napon na stezaljkama izvora biti najmanji? r----------. 1. a U manji.. jedan po jedan. - . b . a napon na njegovim stezaljkama.. 1. a) SI. Dva realna naponska izvora zadana su vanjskim karakteristikama 1 i 2 prikazanim na s1. Takve izvore nazivamo idealnim naponskim izvorima.68b) . Na sl..I . koji se javljaju na stezaljkama kada: krugom teku struje II' 12 odnosno 13. 1.. . bez obzira na to sto je na njih prikljuceno (s izuzetkom kratkog poja). u.. v ----------------------------. 1. NAPONSKI I STRUJNI IZVORI U dosadasnjim prirnjerirna redovito smo promatrali izvore koji na svojirn polovirna daju uvijek isti napon.. 1. 51 . Ovisnost napona U1 dijagramom: 0 iznosu otpora Rl sa sl.. Ako.69." --------8 -----A R. 1. 1. U2 i Ua.70. Pri tome ie: I} =2 A. . R I I I 1 I I I I I I : I : NAPONSKI : IZVOR Rjdenje J L... treba prikliueiti isti otpor i na jedan i na drugi izvor.. R. odnosno.. a) b) S1... najmanji napon U irnat cemo uz najrnanji iznos R. uz R=R3= 1 Q.. 0 struji koju on dostavlja potrosaeu. Pri tome ce vrijediti: U=E-I1E=E-I· s. Koliki otpor treba prikljuciti na jedan i drugi izvor da bi naponi na njihovim stezaljkama bili jednaki? . a.. Kako I1E ovisi 0 I.. ..2.68..69a) i relacije U =E. 1... a I 0 ukupnom otporu u krugu.) I1E biti yeti. (I1E)a=6 V. 1.. a Spajanjern raznih otpora na izvore moze se postici jednakost napona na neograniecn broj nacina. so . - . . 6 8 .69.. U3=6 V.69b) nacrtana je vanjska karakteristika izvora U=f(I)=E-1· Ri i na njoj su naznaceni naponi U1. ..

a napon i struja na potrosacu ujednoj i drugoj interpretaciji moraju ostati isti. fl. 1..R R.78b). Struja u krugu bit ce._ b . Do kakvih zakljucaka mozemo doci na osnovi dobivenih rezultata u ova dva zadatka? 1. 1. na njemu ce se pojaviti pad napona U=145 V. st. na kojoj je izvor. slucaievima zgodniie je raditi s izvororn na sl. Promjenom vrijednosti otpora R iz prethodnog zadatka za iznos fl. 1. Kod neke njegove vrijednosti R napon na stezaljkama bit ce U. u krugu ce porcci struja 1=7. Rjesenje Krenemo Ii formalno-matematicki odnosno: od izraza: Rtl E2-1· I Rt2 a n. . onda ce napon na potrosacu. . 1. b bJ Ako je Rt ~ R. Odredite E i RI izvoru. Rh=-=-=5 llel 3. u odnosu na R. ce i do promjene struje za iznos fl. 16 Koii je fizikalni smisao ove funkcije? Kako parametar Rt utjece na njezin oblik? Do kakvog zakliucka mozemo doci unaliziraiuci funkciju fl (x) za vrijednosti x~ I? c. Od re dite 1 nacrtajte fu n k l:IJU-= f. dakako). . aJ St. v s.--. ~ . Izvoru sa E= 12 V pao je napon na stezaljkama na II V nakon prikljucivanju otpora R = 1 n.~ . Odredite i nacrtajte funk"CIJUtl. onda i struje u jednom i u drugom krugu moraju biti iednake. .73.!. . . . 1.. 2 u R ~1 STRUJNI IZVOR R.78a). =r: R . . Imajuci na umu rjesenja prethodnih zadataka. shematski prikazan jednim izvorom konstantne struje i njemu paralelno spojenog unutarnjeg otpora. U takvim zanemariti R... kao 8tO smo to ranije pokazali.75. -. medutim.78a). Je . odredena u prvorn redu prikliucenim otporom (i vriiednoscu E.. n. .R --= X.--- Rt u e.74. kako se to Iako dade ustanoviti.5 Spoji Ii se.76.72.73. na isti taj izvor (uz iskljucen R1) otpor A.71. l~lu ..R tlR Ri 8tO ta funkcija prelazi kad je X ~ I? Sto se iz toga moze zakljuciti? 1.70. zakliucujemo da su: E1=16 V. Buduci da je cian E ~h= konst. zakliucite u kojim je slucajevirna uputno naponski izvor prikazati ekvivalentnim strujnim izvorom. Na izvor napona E=6 Vi Rt=0.04 n prikljucen je petrosae R1=10 n.R doci U E2 10 Ako su prikliuceni-otpori i naponi na njima isti u oba slucaia. 1. R2=45 n. dolazimo do sl. Rt rnozemo postaviti pitanje kako bi morao izgledati izvor kojim bismo opisali ovu potonju relaciju i koji bi nadorniestio onaj sa sl. n.a :+ T E. 1. . Na realni izvor prikliueuje se promjenljiv otpor. doci ce i do promjene napona Uza iznos AU.------. E U 1=---.77...J _________________________ ..1 . a. " rte i X.Na osnovi s1.78.. biti prakticki neovisan 0 iznosu njegova otpora.2 () g d'JCje opet sa X oznacen 0d nos-.2 E2=10 V.. a + r . Prikljuci li se na realni izvor otpor R1=15 n. vanjske karakteristikc kojih su prikazane na slid 1. dakle uz 1=2A.U f1 () gdi Je sa x oznacen 0d nos-. tl. .--.73? . Rt'l. Odatle se mogu izracunati vrijednosti otpora R preko: R E1-1· I .=-=-=2 !"2 5 s. jer se u praksi cesto moze 53 52 . Ponovite prethodni zadatak za sluca] da je Rt=4 kn. Taj uvjet moze se zadovoljiti jedino rezimom koji odgovara presjecisru karakteristika. Koliko puta ce se promijeniti napon na stezaljkama izvora ako rnjesto otpora Rl na njega spojimo otpor R2=1O· R1=100 n? Koliko puta ce 'se pri tome promijeniti struja? 1. naprotiv. kao fizicka cjelina. 1. U kakvom odnosu stoje unutarnji otpori izvora I i 2. 1. 1. . . Koliki _ie unutarnji otpor izvora Rt? 1. Promijeni Ii se postavljena vrijednost otpora R za iznos 1lR.J b .78.

79.=oo. I.. 1.. Odredite struju u krugu..8 A.. 1. Na vodljivosti G=20 mS sa s1. dok napon nije. Usporedite rezultate. i R teci struie: 1 =!!_= 1k·R =20A R... pa 0 toj cinienici treba voditi racuna prilikorn pretvorbe naponskog izvora u strujni i obratno. R pa [e: ..80. u idealne? Rje~enje Idealni naponski izvor davao bi na svojirn stezaljkama uvijek isti napon. Rt=5 n prikljucen je petrosae R=25 n. prolazit ce potroRt saeem. b 1. Nakon toga nadomjestite naponski izvor strujnim i ponovno odredite sve te velicine. ako izvor ima . 1. kako bi u vanjskom otporu R struja 1 u jednom i u drugom slueaiu imala isti smjer.S1. :u kojim ce slucaievima realni naponski i strujni izvori prijeCi. onda je struja kroz petrosae prakticki neovisna 0 iznosu R.. Iz Ual) = - 40 V siljedi da struja I naznacenog smjera iznosi: U=E-1·Ri=!·R=lOOV. 55 S4 .1 G..78a). b _. G SOQ Rjellenje U krugu sa s1. . napon na potrosacu R i struja kroz niega su u jednom i u drugom slucaiu isti.. Da bi on to mogao. Taj uvjet moze se ispuniti jedino uz R. kao 8tO je pokazano na s1. uz veci R bit ce na njemu i veci pad napona. I» ee stvoriti pad napona: U=h tako da ce kroz R. a.81a) izmjeren je napon Uab= -40 V.:: .+" pol okrenut prema stezaljci a. I» ce teo prema a. . 1. a. Nadomjesni strujni izvor sa s1. treba biti R.. stvarnu sliku 0 naponskim i strujnim prilikama dobivamo promatrajuci dio izvan izvora. jer bismo tada dobili 1=00.80a) teci ce struja: !=--=4A. Na paralelnoj kombinaciji Rt i R. ~ R.80b) imat ce: h=-=24A.S0.. 1.78b).80a). =20 Rjciienje V.. Ri Smier struje h bit ce odreden polaritetom napona E.. odnosno U=oo.=O (sa s1. 1. .81. bez obzira na to 8tO je na njega prikliuceno. .85 A? 0 0 R. U E . Uz Rt'PR skoro sva struia !'e=!i. napon ria potrosaeu R i pad napona na unutarnjem otporu izvora. desno od stezaljki a-b (u ovom konkretnom slucaju). I=UlJa' G=O. 1. Idealni naponski i strujni izvori nisu definirani za slucai kratkog spoja i praznog hoda.=4A.. Kao 8tOvidimo. Ri+R pa ce pad napona na unutamjern tako da je onda: otporu biti: IlE= E 0) • b b b) SI. 1. R"R --=100 Rt+R V. . 1.. No na unutarnjem otporu prilike se mijenjaju.k=0. Kolika je unutarnja vodljivost Gt izvora i kako izgleda nadomjesni naponski izvor ako je 1. Na realni izvor sa E= 120 V. b) SI. Kako [e sarna pretvorba zapravo jedan formalno-rnatematicki zahvat. + 1.e = 1R. U takvim situaciiama prikladniie je operirati sa strujnim izvororn predoeenim slikom 1. Idealan strujni izvor davao bi uvijek istu struju bez obzira na to koliki je petrosae na njega spojen.:: ~ . Rt Rt+R 1=. 1. tj. .No ako je R.. m..

. 6AI 6Q --------. E=-=680V..86.86. Provjerite rezultat nadomiestaiuci strujni izvor naponskim.l.4 A i Uv= 8 V.izvor. kazalika vcltmetra vrlo velikog otpora skocit ce sa 80 mV na 160 mV (odnosno na 160mV-x.84. -.' __ . J .8 A Gi+G G L-. Ako u spoju prikazanom slikom 1:86.83. Koliki napon vlada izmedu tocaka a i b spoja prerna slici 1.84 • 1.9Ib).83. .84. Za kontrolu. mjere: hI =0.82. 1.. prikazan na sl. Koliki napon vlada izmedu tocaka a i b sa sl.82 . LrJ b 1. imat ce stoga: i..=/t-I=O. Na osnovi ovih podataka zakljucite koliki su elementi struinog izvora I» i R. . . mora biti: G. 1.2 S sa sl. .l.. 1... SI. kad na njih nista niie prikljuceno? Za koliki iznos ce se taj napon promiieniti ako se na a i b prikliuci otpor R=5 Q? Zadatak rijesite sa strujnim izvorom u mrezi..l. otpor R=20 Q promijeni iznos na vrijednost 2R.= J=I. racunajuci sa strujnim izvorom u mrezi. . Gj s .25 mS. . izracunaimo struju I i napon Uab: I =E.. SI. ... 3Q a R ..55 QI5 . Ekvivalentan naponski . 1.85. ~..!' : lRj:Q) . 1. Odredite pad napona na vodljivosti G=0.+" polom okrenutim prema toeki b. 2R SI.. Uab=-_!_=-40V. 56 SI. odredite iznos struje Ix idealnog strujnog izvora i vrijednost otpora R.83.-- R ~ Na taj izvor prikliucena je u seriju s Gt vodljivost G. o.85. Koliki napon vlada na stezaljkama strujnog izvora? 1.82? Zadatak riiesite bez pretvorbe strujnog izvora u naponski .SA a Gt pad napona Uba=40 V.. 57 ... ~ 1._ . _____ J SI. . Ako ampermetar i voltrnetar sa s1. Gi' G =0. 0. .1. gdje je x zanemariva velicina).05 J Da bi struja IG.tako da je onda: IG. stvoriIa na vodljivosti IG. A.85.<.

89 ako kratko spojimo otpor Rl? a) napon se povecava. Rt je mnogo veci od R. Neka to bude u konkretnom primjeru smjer kazaljke na satu. Napominjemo da strelica kojom je definiran smjer obila>. c) napon ostaje konstantan..... -.. 81... To se najlakse postize uvodenjem neke vrste koordinatnog sustava. 1.. T ~~~g Rs .cnja ne predstavlja nikakvu struiu. dana je s : a) h=I-b) h=I 58 E R E c) h=-+I R E d) h=-.90. iznos i smjer koje treba odrediti na osnovi II Kirchhoffova zakona.E='£.90.. E. EI~I. .. ako smijemo tako reei.. . Ako otpor X sa sl.1=0 Rr "" "" '£.. koji potpuno proizvoljno definiramo za danu konturu. Sto ce se dogoditi s naponom sto ga mjeri voltmetar V sa sl 1. 81.8S. promijeni vrijednost sa Rl=R na R~=2R. '" Rs ~E' ~ R ~ 81. Ra=lO 0.. odnosno petlju iIi konturu.. ELEMENTARNI STRUJNI KRUGOVI S VISE IZVORA U dosadasniim primjerima obradiIi smo krugove s jednim izvorom elekrricne energije i vecim brojem potrosaca. potencijala tocaka a i b.87. ' 1. Ako otpor R. .88.87. napon sto ga mjeri voltmetar ce: a) porasti pribliZno dva puta.. dozivi neku promjenu !:lX. 1..I·R I. 81.E~=3V. pa preko njih i napona.91a) odredite struju kroz pojedine elemente.1.89. U kakvom ce odnosu stajati drpA i drpB za odredeni dX? 1. njihova prava primjena doci ce do punog izrazaia u analizi linearnih mreza.~ ~ ~ . £.2. Ako se u njima nade nekoliko izvora.i .. Struja Ls. b Rjesenje Kako su svi elementi spojeni u zatvorenu pedju.8R. 1. Taj koordinatni sustav bit ce u ovom slucaiu tzv.. t 81. U spoju prikazanom slikom 1. 1.91. E2=4 V. pisani za pojedini cvor.89. E3=12 V.87. razmarrania postaju nesto sloZenija. U spoju prema s1. 1. R4=150.9Ib)..90.. "pozitivni smjer obilazenia petlje". 1. kao sto je to oznaceno na 51. E1=5 V.1. R -- S9 . a drugi obmuto. a one druge s ncgativnim prcdznakom i tako izbieci nejasnoce u postavljanju [ednadzbi. b) napon se smanjuje...4.. .1.1.r L~g ~ R. morat cemo prvo unijeti odredeni red u oznacavanje napona i struja.. Osnovu za odredivanje struia u pojedinim elemerrtima. . a. mi cemo izvore koii imaju tendenciju tjeranja struie u smjeru koji se poklupa s pozitivnim smjerom obilazenia petlje uzeti s pozitivnim. daju I i II Kirchhoffov zakon: '£. . R5=350.. Na ovom rnjestu mi cemo se ovim zakonima sluziti it relativno jednostavnim konfiguraciiama. kroz sve njih teci c~jedna te ista struja. 81. doci ce do promjene 1.. Buduci da u petlji postoji veci broj izvora od kojih bi neki nastojali tjerati struju u smjeru kazaljke na satu. sto je mjeri idealni ampermetar spojen u krug s idealnim naponskim i struinim izvorom. b) ostati gotovo nepromijenjen c) pasti na priblizno polovicu prvotnog iznosa..~.. 1.91. ako je zadano: R1=R2=20 0. SIn smo time dobili? Prilikom pisanja [ednadzbe II Kirchhoffova zakona za doticnu petlju.. 1..

b. 1. . smjeru kazaljke proizlazi: -EJ +E2-E3+E4=-I· (R1+R2+Ra+R. Rl+R2+.~ + . stru]a od 0. U trenutku kada pisemo polaznu iednadzbu...1 A tece u smjeru kazaljke na satu. a) -E1+E2-E3+E4 -O.+RIi) 0.. u danoj petlji tece struja od 0.1 A. eo d 8V SI. dakako. Rl+Rz+.1 A u pretpostavljenom na satu. b). c) i d) naznaeena su sva cetiri moguca slucaja za koje treba naci trazenu struju..1 A ne tece u pretpostavljenom..1 A.R3+R4+Rs tj.. [ednadzba II Klrchhoffova zukona za petliu sa sl.93... dakle.92 •.1 A. U petlji iz prethodnog zadatka odredite struju uz sve moguce kombinaciie pozitivnog smjera obilazenia i pretpostavljenog smiera struje.1. na umu sve sto je receno. opet. jer su oni uvjetovani elementima kruga.' d) """ SI. bez obzira na to kako smo ih odredili.IA. sasvim proizvolino krecemo od pretpostavke da ona ima [edan odredeni smjer (u ovom slucaju odabrali smo smier kazaljke na satu).Ostaje. nego u suprotnom pravcu.R3+R4+RS sto nas opet navodi na zakljuCak da smo pogresno pretpostavili smjer struje i da ona tete u suprotnom pravcu.. 1. ne znamo ni njezin smjer. i razumljivo. .93. . Ovirn primjerom ilustrirana je cinjenica da se pozitivni smjer obilazenja petlje i smjer struje zaista mogu odabrati proizvoljno.652 .. 1. Podimo redom i Izracunaimo je: a) 1z dobivamo: I b) 1z EI-E3+E3-E4 Rl+~2+JU+~+& =0.92...... E1-E2+Ea-E4=-I' 1=- (R1+R2+Ra+R4+RJ -- E1-E3+E3-E. '_ +R2+. onda struji pripisujemo pozitivan.91b) glasit ce: odnosno : E1-E2+E3-E4=1· I ~l Na slikama 1. IOV . a ne metodologijom naseg raeuna . medutim. struja od 0. Pogledamo Ii sva eetiri rezultata. 1.. Rezultat svojim predznakom indicira da li je pretpostavljeni smier ispravan (pnzitivan predznak) ili nije (negativan predznak).. d) 1= -El+E2-Ea+E4 1z 1= sliiedi: .. dobivamo: R1+1· R2+1· Ra+1· R4+1· RG.. u smjeru kazaljke na satu. """" .R3+~+Rs 1=0. To [e. 4Q + 1-------' 3. i struje kroz svakog od njih . 1. Rjesenje . vidjet cemo da struia ima isti smjer i iznos.. Zbog toga. dakle u smjeru kazaljke na satu.. ' Prema tome. i ako se on poklapa s definiranim pozitivnim srnjerom obilazenia petlje. a ako ne..93. Odredite napon na paralelnoj kombinaciji otpora sa s1. "'" 60 61 .1 A. negativan predznak.. jos otvoreno pitanie struje. . i '. ni iznos. Rl+~3+JU+~+& -0. Imajuci. c) Iz sto nakon uvrstavania zadanih vrijednosti daje: Prema tome.92a).

1. kad na njih spojimo izvor sa E=20 V i R(= 10 Q? Za koji ce se iznos promijeniti struja kroz E i R.97...l.95. koliki iznos ima otpor R? 1.96. napon. 1. .96... SI. 63 62 .98. 1.. Ako u granama dijela neke mreze prikazanog na s1.. teku naznacene struje. . ako mu prilikom spajanja na a i b zamijenimo stezaljke? a JOmS 7.tol:aka a i b sa s1.98. 1.98. ako kroz otpor od 34 n tece struja 1=40 rnA u naznal:enom smjeru? V. Ako voltmetar VI sa s1. .99.99..5mS 1.9S.97.l. 1. 1.. L94.94. mjeri napon Uvl=190 V oznal:enog polariteta.sto ga mjeri voltmetar sa s1. s1. 81. J 5Q SI. ~5V 1. 1. .. Za koji ce se iznos promijeniti napon izmedu tocaka a i b sa sl. . .97. .99. Odredite napon izmedu . Za koliki ce se iznos promijeniti kad se sklopka S zatvori? 2mS :~. Koliku struju i u kojem smjeru daje strujni izvor Iz.". 1..98. -T"______D 120Q b SI.:r 1. lito ce pokazivati voltmetar V 2 nakon zatvaranja sklopke S? . 1..

slici 1. a na ordinatnu pripadne potencijale. R2=R4=R5=2 n i R3=3 n. 1. F i J te HiE petlje prikazane na sl. u naertanorn poteneijalnom . Ako se broj elemenata kruga poveca i ako ustrojstvo mreze oj SI. Rl=l 1. . 1. pozeljno je racun uciniti preglednijim. r: A~£5 - +I~- ---i J Odreduiuci napone izmedu pojedinih tocaka nekog strujnog kruga. SI.l. . Nadite odnos napona UVI/UV2 sto ih mjere voltmetri VI i V2 sa sl. bit ce potrebno: a) odrediti prethodno se izbjegle evente ih u rnierilu bilo 'kojih dviju dijagramu treba struje u pojedinim elernentima. Odredite poteneijalnim dijagramom koliki napon vlada izmedu tocaka A i G.5. 1.l00.100. a 5 Osnove elcktrotehnike zbirka primjera 64 65 . 1. E3=Es=15 V. Dva voltrnetra i [edan ampermetar (idealni) ukljuceni su u rnrczu preiuu pokazuju UV1 =200 V. a) otvorenu sklopku S b) zatvorenu sklopku S.. Zadano: E1=lOV. <p=0 pola d) podsjetiti se na to da proizvoljnim pridjeliivaniem potencijala tocki kruga razlika poteneijala dviju tocaka ostaje uvijek ista. kako bi se olaksalo izracunavanje pojedinih napona. bilo kojoj SI. e) imati na umu da se za iznos od E volta.101.100.102.ati racunan]e. baratanje s potencijalima i njihovim razlikarna moze olaks. Da bismo mogli nacrtati dijagram. zakljucili smo da. b) uzeti u obzir cinienicu da se kraj otpora na koji struja ulazi nalazi na visem potencijalu od onog iz koieg iziazi za iznos pada napona na niemu. odrcdire struju Ix po iznosu i smjeru.-" .. Polazeci od ovih napornena. Cesto se potencijalni dijagrarn skicira i za dio neke slozeniie mreze.sarno ocitati razliku njihovih potencijala .. n. Uv2=80 V i L« -. kako bi tuaine zabune.101. s tim da je prethodno definirana tocka nultog potencijala. 1. 1.1. Ako instrumenti postane slozeni]e. D i I. izracunavanje napona izmedu tocaka postat ce vrlo jednostavno. probleme cesto rnozemo prikladnije obuhvatiti i riiesiri.102a).102. te ako poznamo iznose sarno onih elemenata koji su naznaceni na slici. Isto tako i u zadaeima u kojima se izricito ne trazi njegovo crtanje. uz: E2=E4=5 V.. onako kako na njih nailazimo kad ga obilazimo.+" pol izvora nalazi na visem potenciialu od .. POTENCIJALI I POTENCIJALNI DIJAGRAMI e. operirajuci pojmom potencijala. Odredimo Ii potencijale pojedinih tocaka kruga prikazemo u obliku dijagrama.101.2. potencijalni dijagrarn ertat cemo tako da na apscisnu os naneserno pojedine toeke kruga.-2 A.

kao referentnu.11trf L ' -2 -. 1... U mrcz] prema s1.. b 66 67 .. -16 -18 -'-'I·--.. \ I !\ 1\ 'f-+--+HO-i-~ -1\+·.I' -'·--·r-I--r·-~··I -··-r" '.J__-i--~-_!_. Unosenjem dobivenih vrijednosti u koordinatni sustav i spajanjem pojedinih toCaka dobivamo dijagram sa 81.. UDB.-t. Struje II i 12 mozemo izracunati neovisno jednu 0 drugoj: 11=--=3 A 20-5 -13)~27 V 2+3 UFJ ='PF""':CPJ=-3-( -:-15)=12 V UHE='PH-CPE=-1l-12=-23 V. 2Q RI +R2 + R3 +:R4 +J?5 1 A. t-ld:::+--I I -+-+-+- or-~~G~~bH£~~o4A~B~19d+. a Odabravsi tocku A kao referentnu ('PA=O)..: b} SI. ~ kojega onda proizlazi: UAG='PA -CPG=O-( -6)=6 UDI=<pn-cpI=14-( V .Rjdenje Prvo nalazimo struju I koja tece petljom: I El+E2-E3-E4+E5 1. 2A.--. i odredujemo potencijale pojedinih tocaka: 'Pn=+E1=+10V 'Pc=''Pn-I ° R1=+9 V aJ CPD=cpc+E2=+14 V itd. r~ r 11 i ~..103.-i·-·--~. UCG.D~/~J~_' -10~--t---1...-t--l1 ~::::~:=:_-+r1=. Uzmemo li tocku 0.102b). 1. gdje je izvrseno uzemljenje. ·t·~. 1. obilazimo petlju u smjeru kazaljke na satu.103.103a) odredite napone UBD.i-~+j_-i f°-itr \! \ I 1-.. ~~W4-~-t -10 . UHA i UJc. 1. • H si. tencijalni dijagram sa s1... . +8" -6 -" t-I\--f-i-' _12 -10 I I I --l-+-t--+'---+-+-' -t--f---fl-i-'-r' I -~..H. 1.'I--+--+--+-+--ir-!- 0- n I·_ :----:1 : l\ n -2 ::± -a I.103. Rjesenje Buduci da kroz otpore od 4 n i 7 n ne tece struja. krecuci iz A.--ifi-I-r-- - :. na njima nema ni pada napona.. na temelju kojega nalazimo: if [vi I dobit cemo po- If [vi -76 :.103b).

E-Uab. =r: S1. . 1.104.109. Ako izmedu tocaka a i b dijela neke mreze sa sl.104. Struja kroz granu iznosi: ( .. .109. __~15V 3)2 o.____.105. lOS.2> 'OV E SI.105. nacrtanog za konturu A-B-C-D-E-F -G-H-I.: c) I = -_-"-'- .-!!-....___. .. -E-Uab R ----~:.l. vlada napon Ua!> >0. idealni arnpermetar i voltmetar mjere Struju h=2 A i napon Uv= 100 V oznacenog smjera.. SI. Koliki napon vlada izrnedu rocaka a i b Wheatstoneova mosta sa s1. na potencijalima 'PA=IOV i 'PB=30V.107• oJ 1. UBE i UnR.-- 1. 1.J -B. 11 . +1 - d) 3.Unn=-12-2=-14 UCG=-3-9=-12 UHA=-3-(- V V UnB=2_.c) I A d) 3 A e) 4 A.104. I. izraz za struju I naznacenog smjera ima oblik: a) 1= E+ Uab R b) I=E-Uau R .-b) 2A c) 4. koliki iznos ima struja I? ~ 1.. V ~+~--------~ _.. r---------~ 200 u..106. 1.107.l06. R ___ IE.7 A \ .. !_. arnpermetar zanemarivog otpora ce mjeriti struju od: a) OA UJc= 1-( -3)=4 V. 1.. + H a) OA 100 _. odredite napone UFJ. -~ 68 b '''''' b _ SI.. - 1. lOS. 5~ lod" -a ~~ b 2~ d) 1=. mjeri napon Uv =0. b) 2A . U mrezi prikazanoj na slid 1. 1.5A.10S. vlada napon Uab= IOV.l. 1. "-------IV}-------' SI. Ako izrnedu rocaka a i b dijela neke mreze sa s1. Na osnovi potencijalnog dijagrarna.. odnosno polariteta.105. Voltmetar prikljucen na jednu granu elektricne mreze sa sl.107.l06.(-12)=14 V 18)=15 V 1. + IBV SI.. I.l. 1..109? 69 . Ako su cvorovi a i b sa sl..

.1. 1. U dijelu neke mreze prikazanom na slici 1. VI i V2 sa sl. Nakon zatvaranja sklopke S sa sl.l..112.5 A i 12=2 A oznaccnog smiera odrcditc napon UAB. potencijal toeke A.115.) +. SI.. idealni instrumenti mjere struju lA=1 A i napon Uv=IO V oznacenog smjera. "'IH~'" 5 ERR R SI. 1.. 1. 1. UV1 =9 V i Uv2=20 V. 1.110.112.0 1- SI. odredite vrijednosti otpora R. c SI. i H.1. SI. 1.. 70 71 . A Struja I u mostu prema slid 1.112. 1.114.115 pocne mijenjati svoj iznos od 0 do oo? (Uzemljene toeke. odnosno polariteta. Odredite napon Uca• 1.114. 81. struju Ix i napon Uab.. R . oznacene s nalaze se na potencijalu '1'=0.111.l t3. 1. Sto ce se dogadati s potencija1inia toeaka A. mjeren u odnosu na zemlju: I a) raste b) pada c) ostaje nepromijenjen.110. Uz poznate struje II =0.U4.111. ulazi u sastav slozenije elektricnc mreze. h2=2 A. . rnjere: hI = I A. Strujni krug sa slike 1. Ako idealni instrumenti AI' A2. t. B i C kada otpor Rl. 1.111. I 10.113.115. sa s1.. iznosi: ..110. a) 1=0 b) 1<0 c) 1>0...113.

1.1. 1.118. Tocke A i B sa s1. mijenja svoju vrijednost do 00. ima izmedu krajeva a i b ukupni otpor R=40 ohrna.118. .1. 1. R4 R2 Kako ce se ocitovati na instrurnentu kratko spajanje poiedinih otpora? 1.116. Kakav mora biti odnos R1: R2 da bi tocka C. B i C nalaze se na fiksnim potencijalima 'PA. 1. 1. n. 'PB i 'Pc.. 'PB. R3=70 n.120. Ro=40 n E= 180 V. nalaze se na fiksnim potencijalima (mjerenim prema zemlii): <pA = 100 V. Klizni otpornik sa s1.1.. 1. SI. Kod kojeg ce iznosa biti potrebno zamijeniti stezalike voltmetra? od - -_ Pod kojim ce uvjetom vrijediti - SI. na koju nista nije prikljuceno.. 1. Tocke A. bila na potencijalu <pc=O? . mjerenim u odnosu na zemlju i neovisnirn o iznosima ostalih elemenata mreze.I 16. R2=80 n. 73 .120.. Zadano: Rl =50 . Dio neke slozenije mreze prikazan je na slici l.117.118. 72 SI. Otpor R3 Wheatstoneova mosta sa s1.116.120.117.ll7. UDF= UaF? . • + St. o 1. Otpor R3 lZ pret h odnog za da tka i a irna ne ku fiksnu vrue d nost R 3< Rl . Odredite potreban odnos ll:l da bismo dobili 11:10=2.119..= -50 V.

Zadano: URi =40 V. 1.124.::l .2 Au naznacenom srnjeru. . Svaka od njih ima otpor od A ohmapo metru duZine.122. =f "'iF . ~ @Q .124.. . dok kroz otpor R2 tece struja 12=0.:. odredite 1. Na slid 1.1.121. . . B' Oi :.1.'21).j 1.:::l R~ . prikazane su dvije istovjetne otporne iice AB i CD duzine 21.122.x . 74 75 . koja se moze pomicati paralelno sarnoj sebi iz polozaia A-C (x=O) do B-D (x=21).123. Ako na otporu Rl sa sl.. tako da uvijek bude AE=CF.123 nalazi se na potencijalu CPA=-30 V u odnosu na zemlju. . SI. 1. 1.:0 7 SI.124.l 8 . -1 St. S1.. Odredite kako se mijenjaju potencijali tocaka BiD u ovisnosti 0 polozaiu x poprecne iice E-F. (CPB=f1 (x)=?. 80Q 175V + Rs R.121.1.122.. CPD=f2 ex) i UBD=fa (x).. Odredite napone U AC i UCB. + e 'fo .123.'CPD=fa (x)=? u podruCju od x=O do x". Tocke E i F kratko su spojene iicom otpora R =0.. Tocka A iz mreze sa slike 1.:. Odredite napone UAB i UBC u mrezi prema slid 1..:..121. Nacrtajte na jednom dijagramu CPB=f1 (x). 21 'fs . postoji pad napona potencijale tocaka A i B. 1.

Ak~ 'p~omatramo omske otpore na kojima se elektricna energija pretvara u toplinsku. odredite iznos otpora Rx.5k)2 5 b 16.125.6.128. 1. RAD.128. U2 R Pri izracunavanju gdje je: razvijene topline sluZit cemo se relaciiom Q=U·/·t. SI. 1.cvorova CPl' cpz i CPa struie 11' 12 i 13 ostali isti U oba slucaja.1.1.129). Pk '1]=-<1.toplina u Joulima SI. 76 u spoju prerna slid 1. b 1. Odredite odnos napona koji pokazuje voltmetar vrlo velikog otpora prije i poslije zatvaranja sklopke (slika 1. pisati: P=U·I=-=Iz·R.127. mjeri napon od 0 volta. SNAGA I ENERGIJA IzraZeni elektricnim velicinama.l2Sb). '(.12&. Ako voltmetar V sa sl. energija Wi rad A bit ce jednaki umnosku struje i vremena. prikazanorn na sl.126.1. tako da je koefi5~~*()~ig<:. 1 1.127.n..126.129.1. Uz uvjet da se potencijali cvorova 1. Koliki je napon izmedu tocaka a i b u spoiu prerna slici 1.211r2 2.1. Rza i Ria? t.8kr2 SI. A _E R mOCI cerno.Ako su poznati otpori R1O' Rzo i Rao' koliki su onda R12. 2 i 3 pri tome ne promijene. • " 1. Prikljuckom omskog potrosaca R na realni naponski izvor dobiva se sarno dio ukupne snage Izvora na potrosacu.2. 1. zbog Ohmova zakona.126. on se moze nadomjestiti ekviva1entnom zvijezdom otpora. 1. napona. odredite iznose nate domjesnih otpora RIO' Rzo i Rao' uz pomoc kojih je provedena transfiguracija trokut-zvijezda.128.127.125a). PI " 77 .i~ 1. Izraeunajte strujukoju mjeri idealniampermetar ako je E=12 V i R=6 n. dok ce snaga P biti: P=-=U·I . l. Q . .129. Polazeci od uvjeta da su potencijali .. SI. a.. b) oj SI. Zadan je trokut otpora prema sl.

PA.. Ri .130. R ---:.46' 1t n.01745' S Iz zadane snage potrosaca dobivamo: I=-=lOA. kada je R.. Medutim. stici istu ~rijed~ost Pic..131. za !!.. naIazimo se desno od maksimuma krivulje otpora RlJ mozemo poParalelnim spajanjem prikIadno odabranog PTc - Ako je petrosae Rx takav da je Rx>Ri' Pk=f (Rx). E i Ri. a) Koliki se rad stvara na potrosacu za jedan sat? Napon izvora bit ce: R£ '7=---=0. ~.1. Rjesenje a) 81.13lc) ilustrirane su ove tvrdnje.. . kod kojeg je multiplikacija izvedena samom konstrukcijom uredaja. prikljucuje se bakrenim voJom promjera vodica d=2. Ako je zadano RII. U dok je otpor potrosaea: I 1=200m A=Up·/·t=18·103 J.R. medutim. 78 . Do ovog rezultata mogli smo doci i izrazom: x '7=--. Mjerenje snage rnozemo obaviti voltmetrom i ampermetrorn.. ali s liieve strane maksimuma.2%. cime je odreden Rx? 81.i I 79 . 2Rv=200 \y. Maksimalno iskoristen]e izvora (maksimalan '7) postizemo. Na izvor konstantnog napona sa s1.131... <i.130. ako se s vriiednoseu nemoguce je udovoliiti trazenom uvjetu. I+x gdje jc: b) S kolikim koeficijentom iskoristenja '7 radi sistem prijenosa energije od izvora do potrosaca? c) Koliki je napon izvora? R x=_1!_. (Rp +2Rv) =520V. 1. Rx nalazimo lijevo od maksnnuma. tj. 200·4 --=1 4. Analizirajte pod kojim uvjetima izvor napona E. Snaga koja se razvija na vodu bit ce: Pv= [2 . a.. . iii 96. mnozeci ocitane rezultate. Uz poznatu snagu.ll mm i duzine 1=200 m omski petrosae Image Pk= 5 kW. l. 1. tako da je koeficijent iskoristenjn: Za dani izvor i korisna snagu ovise 0 odnosu Rt Maksimalnu korisnu snagu dobivamo u slucaju prilagoden]a.vatmetrom. 1. rad lako izracunavarno koristeci se osnovnom relacijomkoja ga povezuie sa snagom. Na sl.gdje su Pk-korisna snaga a Pi i ukupna snuga izvora. b b) . 1.. na kojem se javlja napon Up=500 V.s». a rad koji se za jedan sat stvara na potrosacu: 1 --Rjesenje Odredimo najprije otpor vodica voda: Rv=p-=0.I31a) i b))._=].. ili posebnim instrumentom ..130. 2Rv E=I .962 e. unutarnjeg otpora Rt daje iednaku snagu nekom potrosacu Rx kao i potrosaeu koji nastane kad se otporu Rx prikliuci jos paraielno i otpor RII (sl.

Na mjestu A prikljucu]e se jedan pol izvora E=6 V i unutarnieg otpora Rt=0. dok drugi kraj (B) slobodno klizi po spirali. su promjenljivi. ~.45 il mm2/m) duzine 1=1 rn i presjeka S=0.136. ako bi bio placen po tarifi kojorn se placa elektricna cnergija? 1. R1 .135. 1.135. 1.134. Odredite funkciisku ovisnost Rl =f(Ra) uz uvjet da snaga na Rz=lOO il bude konstantna i jednaka P2=lOO W . Kantal-zica (p=1. s1.132. . 1. . u zatvorenu spiralu (pocetak i kra j zice su spojeni). mierena u duliem . Sl.131. Prema tome. 6 Osnove elektrotehnlke zbirka prlmjera 81 . Kolika mora A biti duzina dijela spirale LAB (mjerena kracim putem) da bi se citava spirala najjace grijala? SI.R". .lft Nadite: a) iznos tog otpora b) napon na njemu c) snagu izvora. i.:remenskom .1.134. ficijentom 1. unutarnjeg otpora Ri=. iznosi oko 30 Nm/s.Rf ' dobivamo riesenie koje ima fizikalnog srni- 1.134. ! I c) si.. .133: Snagu Pk=36 W treba razviti na otporu Rp spojenom na izvor napona E=20V.Rf+Rz dobivamo: E b) polozai 2 c) polozai 3? 1S? s 1S( 8to sredeno daje: Rf ·. iz izlazi: --------r-. c si. petrosae raditi s naivecim koeiskoristenja 7J: -a) polozaj I Kako su h=---. 1.. po osamsati dnevno. Prosiecna snaga fiziekog radnika.136.136.. .135.5 mms namotana je na keramicki prsten. 80 1..intervalu. Ry-R~ .1. Odavde mozemo naci ovisnost Ry=f (Rz): .R~-. Otpori Rl i Ra sa s1. Koliko bi on zaradio radeci 25 radnih dana u mjesecu.. .---. U kojem ce polozaju tipke S sa sl. . RlI=O.Rz+Rl .5 il.-------~~----L-----~~~----~~ t R.Ry odakle se lijepo vidi da sarno uz Rz>Rt sla. 1.

138 si. 1.139.I. razvija snaga 20Q PR=7.139.137.~/~. Kroz ampennetar unutarnjeg otpora RA=O."<. izracunajre: a) napon izvora E b) iznos otpora R c) snagu u grani a-b.140. R2 = Hi n. 1. SI. kolika se R 30Q E+ f' Sl. 83 82 .140. dok voltmetar pokazuje napon Uv=30 V na podrucju od 30 V._. Ako u mrez! prema s1. a. " St. Odredite: a) unutarnji otpor voltmetra b) pokazivanje idealnog vatmetra.140.137.138..5 W. R4=50 + n. Odredite iznos Citav:og otpora R. tece struja IA=I. 1. Prilikom pomicanja kratkospojnog klizaca otpora R sa s1. 1. 1.141.139. s1.. 1.25 A i Uv=3 V. 1. v + E 4R v . s1.. Ako se na otporu R=30 snaga razvija na otporu Rp? n sa s1. instrumenti h=0. " 1. Otpor R2 negativnog temperaturnog koeficijenta nalazi se u uljnoj kupki. Zadano: Rl 1.13S. 1. 1. .l n. Ra=40. .141.OOI A. sr.137. zanemarivog potroska mjere: = 30 n. Sto ce biti sa snagama na pojedinim otpornicima kada se temperatura kupke stane dizati? 1. 1.141. kazaljka vatmetra pomice se od vrijednosti 4 kW do 1 kW.15 ill. od krajnjeg donjeg do krajnjeg gornjeg polozaja. 1.

144.1.145. Zadano: Rl=20 R20=20 0. .143. Ako voltrnetar ima vrlo velik unutarnji orpor. h=2 i P=5 W.. 1. A '".144.4 A. U mrezi prema slid 1..142 • 1..145. n. odredite: a) struju 12 b) iznos i polaritet napona 1.. (iznos otpora R kod 20°C).OO1rC) i nalazi se u posudi u koioi se temperatura povecala sa 20°C na 120°C. ~--------------~ - E + SI. odredite snagu izvora Pi. Odredite: a) promienu pokazivanja ampermetra: /). 1. mjere: Uv=15 V.143. Ako je poznat iznos otpora R2=5 n. R4=10 0.145. R je temperaturno ovisan otpor (oc=O. a voltmetar V napon Uv=20 V oznacenog polariteta. Instrumenti ukliuceni u mrezu prema slid 1.144 ampermetar Al zanemarivog otpora mjeri struiu s.. 81.1. s1. 84 85 .1.142. Odredite: a) struju 16 kroz nepoznati otpor Rs b) otpor Rs c) snagu na Rs. U mrezi prema slid 1. R2=30 n. Ampermetar zanemarivog otpora.. 1. R3=50 0.1 A b) promjenu pokazivanja voltmetra: /)"Uv Zadano: 81.143. 81.142. E=78 V. 11=3 A. i E2 c) rad koji se obavi za jedan sat na svim potrosacima mreze. . mjeri struju 14=2.. R. 1.

1. izracunajte: a) iznos otpora R b) napon E c) poloza] klizaca potenciometra R2=?)· Zadano: R1+R2=5R... 86 87 . 1. h=I Ai P=IOW.146.uz: raZVIJa na otporu R=40 a) otvorenu sklopku S 1. pao je sa: na 0 volta.146... Otpor R2 sa s1. Kod 00=20°C R2=500 1. i i~ 1. W t. b) zatvorenu sklopku S? 1 R. koeficijent R2).otpora R2 iRa primiti maksimalnu snagu iz izvora E=200 V? Kolika je ta snaga? Zadano : R1=200 Ra=300 ra.146.l. mjerc Uv=IO V. mjeren prema zernlji.149..147.147.149.149. R 81. Zbog toga promijenila se i snaga na Ra. Zbog promjena otpora R2 sa s1. E + SI. (Rl =?' ~ I . potencijal tocke A. SI. n koliki napon voltmetar i kolika se snaga 25Q n. SI. R20=500 n n. Ako instrumenti sa s1. Kolika je promjena snage na Ra? .148. Kod koje ce temperature (R2 kod 20°C) l/oC paralelna kombinacija s1.14~: Koliku struju mjeri ampermetar.147.1.. nalazi se u posudi u kojoj vlada promjenljiva temperatu- n.148. 1. 1. 1.1.0025 (temp. 0':2=0.1.

1. a) Broj cvorova i grana u mrezi. 1. . ako im se srnjer podudara Sl. f) Dobivene rezultate interpretiramo. mogu se naci i naponi izmedu bilo koiih dviju tocaka. a ako ne. Same metode izracunavanja mogu biti raznovrsne. shernatski prikazane na s1. II i III.r· o •• " .1' l I \_j I 0 1"J " lsi . c) Buduci da imamo 6 grana sa 6 nepoznatih struja i da cemo na temelju I Kirchhoff ova zakona dobiti 3 jednadzbe. negativan predznak. R izvore koji imaju tendenciju tierania struje u pozitivnom smjeru obilazenja doticne konture uzimamo s pozitivnim predznakom. nalazeci kao rezultate struje II' 12. ••• Ig. . Kako se lako razabire.150a) postavite jednadzbe I i II Kirchhoffova zakona.. Kako se ove rnetode u primjeni vrlo cesto medusobno ispreplicu. onda ce kroz tih g grana teci u opcem slucaju g medusobno razlicitih i nepoznatih struia.-'· d) Postavljamo jednadzbe I i II Kirchhoffova zakona. dakle._ .. Ig. pa prema tome i snage. . Preostalih g-(c-l) [ednadzbi napisat cemo primjenom II Kirchhoffovu zakona na g-(c-l) proizvoljno odabranih. U svakoj grani nacrtamo po jednu struju : 11. principa. cime su obuhvacene sve elektricne velicine zanimljive za tehnicku praksu. a one druge s negativnim. naime. c) Odabiremo potreban broj medusobno nezavisnih kontura.2 i 3 da bismo za njih postavili jednadzbe I Kirchhoffova zakona. Zbog toga cemo najprije svaku od niih ilustrirati riiesenim primjerima i test-pitanjirna za provjeru razurnijevanja. Postupak postavljanja i rjesavanja jednadzbi te interpretacija dobivenih rezultata tcci cc ovako: a) U mrezi prvo prebrojimo cvorove i granc. Za mrezu prikazanu na s1. i to zajednicki za citavo poglavlje analize linearnih mreza istosmjerne struje .. svodi se na odredivanje struja u pojedinim niezinim granama. Negativan rezultat za struju znaci da ona tece u srnjeru suprotnom od pretpostavlienog. Ako je neka struja pozitivna. odabravsi im proizvoljno b) Od postojeca 4 evora odabiremo one oznacene sa 1. ••• Is.3. ali rnedusobno nezavisnih kontura.-!!_ f!I 2 111 . 12.. 1 i 2. 1. 1. imamo 4 cvora. pa cemo se zato u nasirn razmatranjima ograniciti na one koje imaju vrlo veliko prakticno znacenje. smjer. d) Postavljamo iednadzbe I i II Kirchhoffova zakona.150b). svi elementi koje su poznati. odabravsi joj srnjcr po volji.150. 2 i 3 imat ce oblik: . 2 i 0. e) Riesavamo postavljeni sistem jednadzbi.3. 9. -. Ako su.. J cvor za koje cemo postaviti iednadzbc I Kirchhoffova zakona.. ~~ -. . dok cemo zadatke dati naknadno.1. DIREKTNA PRIM}ENA KIRCHHOFFOVIH ZAKONA 0) Ako neka linearna elektricna mreza ima g grana. 1. Neka to budu konture I. pridjeljujemo im pozitivan. ne praveci pri tome ostrih podiela medu njima. najzgodnije ih je obuhvatiti i obraditi cielovito. Potrebno je. one izracunate. to znaci da ie njezin prvotno pretpostavljeni smjer ispravan. izabrati 3 nezavisne konture. preostale 3 iednadzbe moramo napisati na temelju II Kirchhoffova zakona. To su: a) direktna primjena Kirchhoffovih zakona b) metoda konturnih struja c) metoda napona cvorova d) metoda superpozicije e) Theveninov teorem f) Nortonov teorem g) Millmanov teorem.150. odnosno radovi. oznacena sa 0.. Te jednadzbe dat cc 1 i II Kirchhoffov zakon. 3 i 0. 2 i 3 i 6 grana (izrnedu cvorova I i 0. gdje je smjerorn strelice ujedno definiran i pripadni pozitivni smjer obilaZenja.._ Problem analize elektricne mreze. 2 i 3 te I i 3). nalazimo . U pojedinim granama ucrtavamo struje II' 12.. Isti je sluca] i sa strujama grana. pa je potrebno postaviti sistern od isto toliko iednadzbi da bi se one odredile. b) Proizvoljno odabiremoZ-.. a da je po iznosu jednaka izracunatoi vrijednosti. U II Kirchhoffovu zakonu u relaciji ~E= ~I . Za svaku konturu definiramo njezin pozitivni smier obifaZenja-.!5_ :r- 1 b) 1. Prvi Kirchhoffov zakon primijenit cerno na c-l cvor mreze koja ima t cvorova. 1. b Rjesenje Slijedeci upravo izlozeni postupak. ANALIZA LINEARNIH MREZA ISTOSMJERNE STRUJE s·odabranim smjerom obilazenja konture. [ednadzbe I Kirchhoffova zakona za cvorove 1. 88 89 .

.1· R). Da= 0 3 -1 0 3 -4 19 -1 5 =126 o SI. prema tome: zakona (1:. 20Q TOQ (1). 13.... D Dl 11=-' ~dje detcrrninante D1= 90V D' I-~ 19 6 0 I 6 0 I 6 0 I imaju vrijednosti: -I 0 3 0 -4 19 -I -I 5 -5 5 0 .. sto je cisto matematicki problem.E=1:..I1+I3-I6=0 16-1'1... 130-30+90=12. c) Sredene.. odredite struje u svim granama primjenom Kirchhoffovih zakona... E5 i E6 s negativnim voditi racuna . c) U konturama I i IIodabrali smo srnjerove obilazenia u smjeru kaza1jke na satu d) jednadzba I Kirchhoffova zakona za cvor 1 glasit ce: 11-12-13=0 Prilikom pisanja jednadzbi II Kirchhoffova zakona moratcemo o cinjenici da u: Konturi (I) (3) Prije postav1janja iednadzbi II Kirchhoffova zakona pogledajmo !lto je s predznacirna pojedinih naponskih izvora i struja. 1. Kontura kom. II i • Konturi II: izvori od 130 i 90 V do1aze s pozitivnim. iednadzbe II Kirchhoffova zakona za konture I iII imat ce ob1ik: 60+30-130=11... 91 90 . iednadzbe -E1-E2=-11 RI-12 ..l.. s negativnim predznakom II : E4 uzimamo s pozitivnim. 611 +012+513=-4 011+312-51a=19 iuko da metodom determinanti direktnom vrlo lako na1azimo: Da 13=. Rs-'-12' R2 R3+16· R6+14....· R4 (I). =-63 =-189 -+ D2= -1 -5 . i njihovim rjesenjern. struja 12 dolazi s pozitivnim.-14=0 14+15-13=0 (I) (2) Rjesenje a) Mreza ima 2 cvora (0 i 1) i 3 grane. b) I Kirchhoffov zakon pisat cemo za cvor 1. I : E1 i E2 uzimamo s negativnim predznakom. struje II i 13 dolaze s pozitivnim predznakom. napisane za konture I.. . glasit ce.. ovisno 0 smjeru obilazenja doticnih kontura: jednadzba II Kirchhoffova III. 1...151... D= -5 =-63 . .. a izvor od 130 V s negativnim predznakom.. a 13 s negativnim predznakom Prema tome. (2) i (3) prelaze u: (4) (5) (6) . Kontura Kontura . a izvor od 30 V s rregativnim predznakom. 11-12-13==0 (30+20) (20+30) (2) (3) E4-Es-E6-E2=14' E3+E4=13' jednadzbe R4-1s . . 14 uzimamo s pozitivnim. (2). a 12 i Is s negativnim predznakom III : E3 i E4 uzimamo s pozitivnim predznakom. Kao sto vidirno.151... U mrezi prikazanoj na s1. I: izvori od 60 i 30 V dolaze s pozitivnim. II' 12 i 16 uzimamo predzna- a Ez. nalazimo nepoznate struje u pojedinim granama.lSl. u kojima smo naznacili struje II' 12 i 13. R2-1a· R6 (4) (5) (6) (40+20)+la· (10+20)-13. (6) potpuno opisuju nacrtanu mrezu. 14 i Is uzimamo s pozitivnim predznakom. pojedine velicine mogu imati isti iii raalicit predznak u raznim konturama.

METODA KONTURNIH STRUJA Direktna primjena Kirchhoffovih zakona upucuie na relativno velik broj iednadzbi.Ako su za struje II i 12 sa sl.3.Prema tome. ampera teci u prerpostavljenom smjeru. odnosno tri. uzimajuci smier konturne struje kao pozitivan smjer obilazenja. Rzk± . Kin. zbog zgodne definicije tih struja. Ostali . R4-la R4-/6' . Predznaci pojedinih clanova u jednadzbama (to su [ednadzbe II Kirchhoffova zakona za n kontura) odreduju se na slijedeci nacin : clanovi hRu.Jednadiba II Kirchhoffova zakona za konturu II sa s1. b) U svakoj konturi ucrtamo po jednu "konturnu struju" proizvolinog smjera. 1. R4-la Ra-/I . R1 Rs-/6' . Bit metode je u slijedecem : a) Odaberemo g-(c-I) nezavisnih kontura. dakle na onoliko jednadzbi koliko bi trebalo postaviti za II Kirchhoffov zakon. In:~d.kprek9 . R6-/1 . U dijelovima koji pripadaju samo to] konturi konturna struja jednaka je stvarnoj struji. ±h . izmedu cvorova 1 i 0 vladat ce napon: UIO=30 V ±/1 . c) Postavljarno jednadzbe II Kirchhoffova zakona za odabrane konture. Rnk± . Nakon sredivanja. pa se mogu...153..viiliii".~!lIn(}yi"~mLkQd ______k2iih.• ±In .152. R1 Rs+/1' R1 .clo.4hofJ t'OVirz..predZnakom. ovisno 0 njihovu smjeru .~Qmh~dGtaze.uahuhvac~ne konrure i i .1 A i 12=0.153...2. ~1J:- 92 93 . pa je zato cesto neprakticna. +In . Rnl±/z' gdje su: Rnz± . dobiveni iznosi: II = -0... R4-/S' . U svojoj osnovi jednadzbe konturnih struja nisu nista drugo nego jednadibe II Kirchhoffova zakona za pojedine konture. Rzn=EZ2 'L.1). dok ce struia 13 od dva ampera teci od cvora o prema cvoru 1.lQ j~dnadzbJl. u kojirna je. R6-/1 ..5 A. 1.+ [ . konturnih. Standardni oblik jednadzbi n konturnih struja glasi: 11' Rll±12· R12± ±h· ±h R1k± " .~p!l1cQ!l!' ovisno 0 tome da Ii struje /1 i be tekukroi sumami otpor RIJ: u istom iIi suprotiiom srn:jeiif.[ [ 71/ . jednadZbe imaju redovito standardiziran oblik. i ±11. 1. a to se redovito i radi.~. r . r:!5' 1. ±In· Rln=Ell .otpora Rjk (j i'~ >>. EI-ES+E4=/s' EI-ES+E4=/s' EI+E(=/s' R&-/6' R4-/6· Rs-/s r L d) -E1 +E5-E4=/s / /e) EI-E5+E4+E2=/5' r - t?--1 ..153.152.llJ2. ujedno sadrzan i I Kirchhoffov zakon. R21+ 12.1ivlje~·s'PQziti.. imat ce oblik: Rs+la . 1. I.. zbro] otpora u grani zajednickoj j-toj i k-toj konturi. r f) Dobiveni rezultati kazu nam da ce struje II i 12 od jednog. U granama zajednickirn dvjema konturama stvarna je struja jednaka zbroju.~ :~J' 4)'. s tim da su uzeti u obzir i njihovi predznaci zbroj otpora u k-toj konturi b) UIO=lOV - c) U10=0 V d) UlO=-IOV e) UlO=-30V 81... 1.. Rl Rs-/1· R1· . odnosno razlici.... u pojedinim granama teku struje: 1.l!!!kle clanovi kod kojih se javlja struja one konture za koiu piseI1. Rnn=Eml> - It Eu Rklc struja k-te konture zbro] aktivnih napona u k-toj konturi.. koja "teee" duz citave konture. R4+/6 .. R2Z± 81. Navodnike upotrebljavamo zato sto su te struje racunske velicine kojima pridajemo odredena svojstva.~~~esl?~~itivnirnr -. Metodom konturnih struja njihov se broj reducira na g-(c.Odn_QS_n_QJleg3!iypun. odmah pisati na taj nacin.

. ]. Ako su zudane vrijednosti elemenata mreze. c) Postavljamo standardni oblik sustava jednadzbi za konture 1. II' Rll-I2 -II' II' R31-12• II' R41+12· gdje su: Ru =Rl +Rr. Struje u granama izrazene su u ovom primjeru opcim broievima. (2). se smjer poklapati sa srnierom konturne struje veceg iznosa. Stru]e pojedinih grana. i onda odredimo struiu u zajednicko] grani zbrajanjem odgovarajucih konturnih struja. jer ie g=8. IR5 =11+14 lR4 =11-12 81. najprije korigiramo srnjerove. - . trebalo bi postaviti sustav od 8 jednadzbi s 8 nepoznanica....J . R23+I. R24=E22 R44=E44 (I) (2) =12-1a IR1O=I3 I&ls=I4· Zaustavimo se na trenutak da bismo neke momente posebno istaknuli. IRs =12 lR? .. R22-13 . i. Ako ne teku.pod b). i I. Ia i I. J 95 .+Ra+R2 R22=R4+Ro+R8+R7+R6 . pretpostavlja se dn tece sliieva nadesno.154. a c=5.. dok se za lR4 pretpostavlja da tece nadolje. R21+12· R32+13· R33+I. Da budemo konkretniji: za struju IRr..154. onako kako je napisana. odnosno odbijanje. Struje u pojedinim granama (oznacit cemo ih indeksom koji se poklapa s oznakom nekog element a promatrane grane) bit ce: (konture 3 i 4 imaju zajednicki cvor. (3) i (4) nasli bismo struje II' 12... postavite sustav jednadzbi konturnih struja. i - Rjesenje a) Kad bismo ovu mrezu htjeli rijesiti direktnom primjenom Kirchhoffovih zakona. U obliku u kojem ic to napisano sadrzan je vee i pretpostavljeni smjer rezultantne struje. dok ce . dobivamo na osnovi onog sto je receno R. odnosno negativni.+R..J •••J" fa1 =11 ..154. ako ih ima. Pomocu konturnih struja njihov se broj reducira na g-(c-I)=4..J d) Rjesenjem postavljenog sistema iednadzbi nalazimo kontume struje. rezultantna struja imat ce iznos jednak njihovoj razlici. fao =12+1.. R34=E33 R. ali ne i granu) 3 nemaju zajednickih grana) . 2. dakle stvarne struje. prethodno izracunatih konturnih struia. R43+14• .2+Ia' (3) (4) R3S=R7+RlS+R12+Rll+RlO 94 Po prvome. Za mrezu prikazanu na slid 1. 1.0.=R14+RlS+R16+Rs+R9+RS R12=R2~=R4 R13=R31=O (konture 1 R14=R41=Rs R23=R32=R7 R24=R42=R9+RS Ra4=R43=O E11=E1-E2+E3 E22=E4-RS-E3 E33=E7+E6 E'4=-E2-E8+E4 d) Riesavaniem [ednadzbi (1). dobiveni rezultati za konturne struje mogu biti pozitivni.J . b) U 4 odabrane konture ucrtavamo konturne struje II' 12. 3 i 4: .J . 1. RI4=Ell . . . Pri odredivanju struia u granama zaiednickim dvjema konturama treba obaviti zbrajanje. ako one kroz tu granu teku u istom smjeru. negativnih konturnih struia.. R12+13 . Stvarnu struju u pojedinoj grani mozemo tada naci na dva nacina. RI3+I.

. 1. Primjenom Rjesavanjern uz pomoc determinanti nalazimo: 11=-. 12 i 13. Konaeno.5a). Izracunate vriiednosti konturnih struia (uzimaiuci u obzir i predznak) uvrstavaiu se u opceniti izraz za struju u zajednickoj grani. -.11+14..14 DJ '2- r. 7 Osnove elektrotehnllte zblrka SI. -11..24 ::J 8'l 1': :0 Ibk : --r T •+ / r I 1... sve u smjeru kazaljke na satu._L c) -4.14 =28. potrebno ie odabrati 3 nezavisne konture. -11. Ilustracije radi.2.103+13 sto nakon sredivania prelazi u: ·(2+3+1)· =r: 10· 11-4.0. D 1=-14. na prirnjer srnjer kazalike na satu. b. 155a) uertavamo konturne struje 11.. " I'b . Drugi je nacin cisto formalno-maternaticki. na~in Nakon korigiranja srnjera konturne struje SI. a) Buduci da mreza ima 6 grana i 4 cvora. D 0 0.155. 1 0.24 0.14 0'11-2. u Ilk ~ I.-~ 'e ~ b) t. sto dodatno olaksava direktno pisanje jednadfbi.16 0. to cerno uciniti na oba moguca nacina: 1.12-0. '. lQ3-12' 4· lQ3-1a' 0=-190+200-250 (4+5+2+3) . /sl. kaZimo jos nekoliko rijeci 0 izboru srnjerova konturnih struja. 103+12.. U tom ce slucaju clanovi sa Rick biti pozitivni. b) Za odabrane konture (s1.155.0-12.04 3U2 190 V [3 Ikf2 2kQ + =I~~ 24 -0. . I - . I . a svi ostali negativni. .24 D = 1. 1.155. struje t. 96 [2+6. 13=-0.22 -4 14 -2 -0. 1a=40mA.08 . Rezultat svojim predznakom i iznosom daje podatak o smjeru i velicini trazene struje. najprakticnije je u svim konturama odabrati isti smjer.2. 15.13=0. 1.22.. a Rjesenje '. h. 1. e) Postavljamo jednadzbe konturnih struja: II' (3+1-f4+2) .12-2. 13=0._D2 D -2 0 6 0 6 gdje su: l D3 13=-.22 -4 14 -2 --4 14 -2 12=10mA metode konturnih D2=1~~ D3=1~~ D tako da su: -2 1=7.4.22 -2 0 6 1=704 I[=-20mA.103=250-60-50 103=60+10+150. c prlmjera 97 . 103-13. Buduci da je izbor potpuno slobodan.155b)).14 0. 3kf2 a) 150 V Sada rnozemo izracunati struje u pojedinim granama. 0 cernu ce ovisiti predznaci pojedinih clanova U· postavljenim jednadzbama. 1. . Zadana je mreza prikazana slikom struja odredite struje u svim granama.k .:«: I" .

imat ce ..2 A Ib=-0.. II/...2A 1tJ= 0. daju konacnu sliku strujnih prilika u mrezi.4 A.. Korigirane struje I~k' I~k i I. tako da je potrebno provesti korekciju.4 A. I~ i I. 'sY . J - J - J .. Iednadzba oblik: smjerovima.=I2-13=-30mA I~=I3=40mA. c) Ia= d) 1.156.. 1.. J J a) .=-0. 1. Negativni predznaci uz rezultate za stru]e I~. izracunati iznosi: II =0. 1. u granama ce teci struje: Ia=I~k=20mA Ib=I~lc=30mA' Ic=I. nacin Na osnovi sl. moglo i ocekivati.= 0.157.k. 2.=I2=IOmA I~=I2=IOmA I. uz korektno ucrtane I.. sto se..6 A. naravno.=11-12=-30mA I.i.3 A i Ia= -0. struje la i Ib bit ce: a) Ia= -0.) t. 7' J- - _J99 9S .. 1. 81..155c) nalazimo: •I'=I1=-20mA a I.@ II' (Ra+R4)+I2· (Ra+R4+Rs+R7)=Es-E4-Ea 12' (Ra+R4+Rs+R7)=E6-E4-E3 . I~ i I~ znace da one teku u suprotnim smjerovima.157. radiIi mi na jedan iIi na drugi nacin. R.4 A..2 A IIJ= 0. .156.. b) IIJ= -0. 1. 81..1.2 A IIJ= 0. .5 A. konturnih struja za konturu sa strujorn 12 sa s1.157. r . .=IO mA Id=I~=IOmA Ie= I~k=30 rnA If=I. i It bit ~e: od kazalike na satu) Ia=I1k=20 mA (smjer suprotan Ic=I2=IOmA Ie=I3-12=30 I/)= l1k+ 12=30 mA (smjer na gore) (smjer slijeva nadesno) mA (buduci da je 13>12' od Is odbijamo 12. 0. Ako su za konturne struje II' 12 i 13sa s1. sliku identienu onoj dobivenoj na prvi nacin.. e 1.156.= -0. zato je smjer struje Ie prema gore) Id = 12= 10 mA (smjer zdesna nalijevo) III III "'I lj= 13=40 mA (smjer kazaljke na satu). .1 A 12=0. II' (Ra+R4)+I2• (Ra+R4+R6+R7)=Ea+E4-Es b) -II' d) (Ra+R4)+I2· (Ra+R4+R6+R7)=Es-E4-Ea \.2A.=40mA u naznacenim 1.4 A. 1. [er je E4 idealan naponski izvor bez unutarnjeg otpora. Prema tome... e) zadatak je neodreden.

. d) Uab= -<PI' G21+<P2. Postavljanje sustava jednadzbi po metodi napona cvorova odvija se. • -.R4 Rz. dobivamo mrezu prikazanu na sl. c) lz izracunatih potencijala. METODA NAPONA CVOROVA 1.R7 R4 RI . jedan od njih odabiremo kao referentni. 1..i cvora 0 sa 'Po =0. 2... 1. Sustav jednadzbi koje cemo postaviti bit ce sustav za potencijale cvorova 1. 'Pn. d) Rjesavamo postavljeni sustav jednadzbi i nalazimo iznose 'PI' 'Pa. n .. Struje koje ulaze u taj evor uzimamo dogovorno s pozitivnim. +sp« .3. - S1. formalno gledano. jednadzbe napona cvorova imat ce analogan i standardiziran oblik. a) U mrezi prvo prebrojimo cvorove. -1'1 ~1O I ~.b=-100 c) Uab=-80V.j . Gnl-'Pz . Rjeienje Pretvorivsi naponske izvore u strujne. Gzn=I22 100 V. Gak- ••• -'Pn • Gln=Ill b) Uo. a one koji izlaze iz niega s negativnim predznakom. No krenimo redom. . -c-'Plr' Gnk. II = 1 A i Iz= -1 A. E2 -'cpa-=--!t--( -+---+--+-+. nulti. n. a kod zadaaih vriiednosti elemenata mreze rezultat ce svojim predznakom potvrditi iii pobiti tu postavku. . pa ce opet ukupan broj jednadzbi biti smanjen.k - zbroj vodljivosti zbroj vodliivosti koje ulaze u k-ti cvor koje direktno povezuju j-ti i k-ti cvor..R2 101 .... G22- . .. .. 2.• . n.159b). Glck G.-<pz -+. 70 V. '2.f)\ z. za potencijale pretpostavljamo da su pozitivne velicine. '1'·. Ucb= Ucb= Ucb= 60V 60V 60V Gll-<pz' G1Z- ••• -'Pic' -'Pk G11c.. preporucuje se da se svi naponski izvori pretvore u strujne. a ostale oznacimo sa 1.. imat ce. Nakon sredivanja. za koju.. To nije neophodno. . vrativsi se na prvobitno zadanu rnrezu (ako je izvrsena pretvorba naponskih izvora u strujne). Primjenom rnetode napona cvorova odredite struie kroz otpore R2. V. (~)Uab= gdje su: 'Pic potencijal k-tog Cvora zbroj struja sto ih tjeraju strujni izvori u k-ti cvor. '+'Pn . jednadzbe dobivaju svoj konacni. n.. Naponi Uab i Ucb sa s1. ... U napisanim jednadzbama 1 zakona sadrzan je i II Kirchhoffov zakon. na nacin potpuno analogan metodi konturnih struja. 1.. 2.3. 1. Gnn=Inn.-. b) Ako se u mrezi nalaze strujni i naponski izvori... 100 1 1 J 1 1) (1 1) l' e. < -. -<PI . postavljamo sustav jednadzbi: ({II . dakle za potencijale 'PI' 'P2' . 1. R4 i R~ iz rnreze sa sl.158. .. nakon prethodnog odabiranja i numeriranja cvorova. ali se time izbjegavaju zabune do koiih bi moglo doci pri postavljanju i rjesavanju jednadZbi i interpretaciji rezultata. . Gn2. . uz izracunate iznose konturnih struja A (_ I .. .. dvoini odnos. 2.. . c) Postavljamo sustav iednadzbi I Kirchhoffova zakona za cvorove 1.R2 R7. standardizirani oblik: <Pl' a) Uab= 100 V.159.159a).Rl R6 .. Kako izmedu cvora i petlie. vrijednosti: I.1.. napona i struje te otpora i vodljivosti postoji tzv.. . cime zapravo dobivamo napone izrnedu cvorova 1.158. 'Pn mjerene u odnosu na referentni cvor 0. Ucb=-60V Ucb=-60V. Pisuci jednadzbe s opcim brojevirna. Metodom napona cvorova poetize se analogan rezultat.. Prikladnom definicijom konturnih struja postignuto je da iednadzbe II Kircnhoffova zakona sadrze u sebi i jednadzbe 1 Kirchhoffova zakona. lako nalazimo struje u granama sa zadanim elementima.158.

. Primienommetode sa s1.159a).I £. . 1..1. 0) RJe§enJe SI.. 1. Navedeni smjerovi struja proizlaze iz pretpostavljenih polariteta napona.r Ia5= ~5=!~0 . R4 i R6 dobit cemo tako da se vratimo na prvotno zadanu rnrezu prikazanu na sl. 1. u kojoj su umjesto otpora uvedene niihove vodljivosti.. a. I. sadrzanih u izrazima za razlike pojedinih potencijala. oj V napona cvorova odredite struje u svim granama mreze E. struini izvori II' 12. b 103 - 102 . 13.160.:.=600 V.160b). 1. R1=R8=50n R2=20n. na osnovi koje mozemo pisati: IR2 UR2 R2 CPC(CP2-E2) R2 (smjer slijeva nadesno ) b) 51. t bJ SI. 1. ~ .160a). I" i 15 irnaju iznose: Struje kroz R2. b Pretvaranjem naponskih izvora u strujne dobit cemo mrezu sa s1.. .160.. . R7=200 a.. . U mrezama sa zadanim elementima rezultati svojim predznacima pokazuju jesu li polariteti napona i smjerovi struja ispravno postavljeni.. Rs=25 n." - IR4= UR4= CPI-CPS (smjer slijeva nadesno) R4 R4. Zadano: El=E3=150 E2= 100 V. .. 1u R..159. R4=100n.. R3=80n.160. (smjer nadolie). . a . 1..

~:1.5 A (smjer od . G8=2 A (smjer od 1 prema 3) 1.. sto ie na s1.~ E1 [1=-=E1. 1.5 I D=I -1 -7 10 I 538. R4 E4 14=-=E4' Rs E5 15=-=E5 -7 -50 1350 =-53850 -1800 -4 -7 20..5 'G6=-1 U prema 3) h=('P3+E4-'P2) Ig=['Pa-('P3+Es)) A (smjer od 3 prema 2) A (smjer od 3 prema2).=('Pl-'P3) .· Na osnovi predznaka za struie Ie i Ig zakliucuierno da je potrebno izvrsid korekciju njihova pretpostavlienog smiera.5 A (smjer od ° prema I) -'1'1' Ga1-'1'z' G3Z+'1'3' G33=-I4-15.160.5 ~ jednadzbe Stika 1.. c Re G6. .. <P3=-loo V.5 I . 104 105 . Gll=G'23+Gl+GS+G4 G1Z=G21=G4 GI3=G31=GS G22=G~+G5+G6 G23=G3Z=GS+G6 G33=G7+GS+GS+G6 Uvrstavanjern zadanih vrijednosti i sredivanjem izraza dobivamo sustav [ednadzbi: 8 ' 'PI-I.. u odnosu na ever 0. 2 i 3 imat ce oblik: 'Pl' Gll-'P2 . bit ce: napona cvorova 1.160a). Iednadzba napona cvora 3 sa s1. 1...5 A (smjer od 2 prema 1) Id.5 - 26925 j.161. i Ig". GI2-'P3.161 imat ce oolik: .16Oc). 1. Prema tome.OI Rl D2=[ ' G23 I " 8 -3 -12 8 -3 -12 8 -3 -12 -50 1350 -1800 -I 10 -7 --4 [ 20. 'P2+20.. iz koieg nalazimo potencijale '1'2 i '1'3 kao: Da '1'3=-' D gdje pojedine determinante D1= imaju ove vriiednosti: -1 I -50 1350 -1800 -7 10 -4 -7 =-26925 20. G7=0. -12· 'Pz-4 ' 'P3=-50 -3' 'Pl+10· 'P2-7' '1'3=1350 'P1-7.' G13=I2+13-11 . G~3= 1. 1.1 ~ <. na ovim potenciialima: 'P1=-50V. koja je zbog preglednosti posebno skicirana na s1.=(0-'P3) .g I I E2 2=---=E2 R2+R3 G4 Gs • D3=1 E3 13=-=E3. 'PI' h= ['P1-( -EJ] .5· 'P3=-18oo.Gs=I..160c) uCinjeno uvodenjern korigiranih i crtkano oznaeenih struja t. 1. cvorovi 1... - -'1'1' GZ1+'Pz' G2Z-'P3' gdje su: G23=I4+1s-Ia Ia=(Ez-'P1) . 2 i 3 nalazit ce se. G1=2 A (smjer od 1 prema 0) lC=('PI-Ea-'P?)' G4=-2. '. 'P2=+50 V Stru]e u poiedinim granama mreze sa sl.. --c) ).

na potencijalima: 9'1=+20V. nairne. napon izmedu tocaka a i b bit ce: a) Uab=13 V b) Uab=33 V (:!f)Uab=-27 d) Uab=27 V e) zadatak je nerjesiv. na potencijalima: 9'1= . Ako se cvorovi I. to znaci slijedece: da bismo odredili struju u promatrano] grani. Ako. r 1. Superpozicijom dobivenih parcijalnih struia. uzimajuci u obzir i njihove smjerove. onda cemo struju u nekoj grani dobiti superponiranjem djelovanja pojedinih izvora. 2. svi izvori zajedno odreduju iznose struja u elementima mreze. 1.162. U linearnojmrezi " - nnlazimo J110ZC se upotrijebiti superpozicijom djelovanja pojedinih skupina. No niihove unutarnie otpore "ostavljamo" u mrezi... 1. 9'2=-lOV. Ako se cvorovi I. 9'2= -10 V i 9'3= 30 V. . 9'3=+50V i 9'6=30V.. a preostale odstranjuiemo.. d) 110=1 rnA. jer nisu poznati svi e1ementi. b) l]o=5mA..163.!~ 1. TOkQ . kroz otpore od 10 kQ i 5 kQ teci ce struje 110. nalazimo stvarnu struju u promatranoj grani. ovog iznosa: a) 110=5 rnA. 3 i 6 sa d. u odnosu na nulti cvor. Is=2 rnA Is=-2mA Is=-6rnA 15=-6rnA Is=2mA.: . a strujne i§kljueirno). izracunamo struju. METODA SUPERPOZICIJE s vecim brojem izvora. Kad smo to obavili. Nakon toga uzimamo drugi izvor. .1. @110=5rnA. uzmemo jedan od izvora. 1. 1. odnosno Is. 1. u odnosu na nulti cvor. V .. - 106 107 . tako da trazenu struju 51.~:...4.'prllvo opisana metoda moze se prosiriti i na skupine izvora.. .163.3. . 2 i 3 sa sl. nalaze..20 V. struie mozemo naci i metodom superpozicije. I tako redom za sve izvore. 3 - 51. te opet odredujemo struju.162. jer se oni ponasaju kao piiSivnl elementi.163. Prakticki. Metoda superpozicije [edino u linearnim mrezama.. ... a sve ostale odstranirno (naponske izvore kratko spojirno.161... e) 110=-1 rnA. r "f R7 _r SI. l. nalaze.162.

13 i 14: 109 SI... c. 1.165. b..= __ E_2__ ... 1. 1. Uz kratko spojeni izvor E2 struja 1'= '[ E1 Rl + Rz·R Rz+R R2·R 1 . rnjenjujuci metodu superpozicije: d) r . U mrezi prikazanoj na s1..165. i .164..164b) je: c} I. a . d.. l. U mrezi prikazanoj na s1.165a). 1..165.L 1. Rz+R ' R: . na osnovi sl.I64e) : 1. pri . 1. b). c) i d) nalazimo struje II' 12.1- • R1·R Rl+R 20Q tako da je stvarna struia kroz otpor R: 1=1'-1". Rjesenje Na osnovi slika I.165a) odredite struju kroz otpor od 30 il.. 20f2 [ r L e) SI.164. c tOO>2 r 20n Rje8cnjc I' (81. 1.__!_ R q5A dok za 1" nalazimo. e [ 108 o} -.. R2+ Rl·R Rl+R .. 25n [ L 2AI f? R 20>2 r b) 0) b) c) 2Sn L r SI. 1.164a) odredite struju kroz otpor R metodom superpozicije. a.. b.

166. . 11=2· 1 _1_+_1_+_!__ 100 100 75 100·75 .. 1. Theveninov otpor RT odredujemo tako da uz kratko ~. -=O. promotrimo slike 1. (Napominierno da se napon Uabo razlikuie od napona Uab izmedu tocaka a i b zatvorene mrezel) Taj napon. moze se nadomjestiti s obzirom na dvije stezaIjke (a i b) realnim naponskim izvorom. ako je Uabo negativan (tocka a "negativnija" od tocke b) .166. 25·(50+30+20) 25+50+30+20 0. potpuno su odredeni elementima dijela mreze koii nadomiestamo. ~).169a) predocava shematski zadanu mrezu u kojoj je potrebno odrediti nepoznatu struju Ip kroz otpor potrosaca Rp..8A 75 1 a) U(lb=O b) Uab=lO V c) Uab=-50V d) Uab=75 V _/ 50+30+20 0.167. izvorom s unutarnjim naponom i otporom. sa s1. Time je ET odreden i po iznosu..168. Snaga na otporu od 1 kn sa s1. jer je naponski izvor idealan.:. iznosi: a) p= 12 W b) P= 1200W - . lkQ i smA J - "'" J J 1. oznaceni sa ET i RT (Theveninov napon i otpor).169a). sto znaci da je tocka a "pozitivnija" od tocke b. j j ~ 1 1 I I Prema Theveninovu teoremu.166.1 A .f))p= 144 mW d) p= 144 W e) P= 12mW.)minus"-pol ET bit ce okrenut prema toeki a. 1.167. si. Unutarnji napon i otpor.····-mo·m izmierimo ukupni otpor izmedu toeaka a i b nadomiestenog dijela mreze kada na njih nije nista prikliuceno izvana. idealna i suprotno usmjerena naponska izvora U.6 A 100+75 75 . ima vrijednost: ..3. lkQ Rjdenje Da bismo dokazali ispravnost Thevenincva teorema. 1. iznosi: a) 1=5 rnA \ ! 'I A . 1.169. to je upravo napon ET• Ako Uabo ispadne pozitivan. "plus"-pol nadomjesnog izvora ET bit ce okrenut prema tocki a. tj. Iz ovoga odmah zakliucujemo da struju u nekoj grani mreze mozemo odrediti tako da preostaIi dio nadomjestimo po Theveninu i na nadomjesni izvor ET i RT prikliucimo promatranu granu. Primjenom metode superpozicije dokazite ispravnost Theveninova teorema kod linearnih mreza istosmjerne struie. struja Ip ostat ce nepromiienjena. .nacin odreduju elementi Theveninova izvora . 81. dakle mreze u kojoj se naIaze i izvori elektricne energije..167. izracunata metodom superpozicije.5.. bilo koji dio aktivne linearne mreze. 1. 20V . THEvENINOV TEOREM tako da kroz otpor od 30 n tece struja: 1=/1+/2-/3+/4=1. Struja I. i to kako po iznosu. 100+ 100·75 100+75 13=0. Obratno. tako i po polaritetu (ET).I. 110 1/ i j 111 . Preostaje jos da kaZemo na koji se .-=_=_ . 1. i po polaritetu..bab=85 V. Naponi U mogu biti bilo - 1.r "'" . b) 1=15 rnA c) 1=20 lIlA .Time se dobiva jednostavan strujni krug u kojem nije tesko naci trazenu struju uz poznate ET i RT.. Ako u granu u kojoj se nalazi Rp ubacimo dva iednaka.. Slika 1. izracunat rnetodom superpozicije.168. b) i c). 1.5. izracunata metodom superpozicije. d) 1=25rnA ~ + e) zadatak nije rjesiv.2A J SI. Nadomiesni Theveninov napon ET odredujemo tako da izracunamo iii izmjerimo napon Uabo na otvorenim stezaljkama a-b linearne mreze.168.5 u smieru zdesna nalijevo. ._j" 150 12 =----:-:=-. 14= 25 20+30+50+25 1. _!_~0.ojene naponske izvore i iskljucene strujne (ostavliajuci pri tome u mrezi"njihove· unutarnje otpore) izracuna.. Napon izmedu stezaljki a i b idealnog strujnog izvora sa s1..

U skupini A neka se nadu svi izvori iz "aktivne linearne mreze" i Iijevi izvor Uabo.170a) odredite struju kroz otpor R7 primjenom Theveninova teorerna. To je napon UabO' napon koji se javlja izmedu toeaka a i b kada na njih nije nista prikliuceno. Opcenito govoreci... trebala bi. . kao i na osnovi izraza za struiu Ip. tmeomo mreio mrela b 0) b) :0 +1 - u I---I - J • R. _ .. bit ce. 1. 1. a. b) djeluju izvori skupine B: U ovom slucaiu "aktivna linearna mreza" prelazi u "pasivnu linearnu mrezu". 1. To stanje prikazano je na s1. Zadano: I1=I2=100mA E1=25 V. Promotrirno sada malo poblize s1. Primijenirno sada metodu superpozicije.l69d). a zatim skupine B. . E2=10 V. U konkremo zadanoj mrezi ti bi izvori bili poznati. nazovimo je "pasivnom Iinearnom mrezom". pretpostavliamo da je UabO>O. nazovimo ga Rp.=30n R6=40n. U mrezi prikazanoj na s1. mi sve izvore iz mreze sa s1.169c) mozemo podijeliti u dvije skupine. R1=R2=10n R3=R. A i B. dobit cemo: Rp+Rp . f :W· a f) d) Mreza u kojoj bi kroz Rp tekla izracunata struja Ip. l. pod uvietom da su jednaki po iznosu.- kakvi. Da bismo nasli Ep i Rp.. Ostavljeni unutarnji otpor zaiedno s otporima 112 - - a) Sl. prema tome. i to tako da prvo djeluju izvori skupine A. odabrat cemo onu vriiednost koja nam najvise odgovara. 1.=0. 1. Kako radirno s opcim brojevima. a f Rjeiienje I \ Citavu mrezu.a Akrjy{lo Aktiv(la tineoma o Rp '-- . Na ta] smo nacin prvotno zadanu mrezu sa s1. 1.169a). Skupinu B sacinjavat ce. Bucuci da smo za vriiednost napona U odabrali upravo Uabo. 1. 1. e. £3=11 V .169c).. Struja I. rezultati dobiveni na osnovi sl. Tu kombinaciju cemo uvijek moci izraziti nekim ekvivaIentnim otporom. jer su iz nje iskljuceni svi izvori. jer se neki nalaze i u diielu oznacenom kao "aktivna lineama mreza". Aktivna lin~orna mreto Uabo Rp Rp+Rp Uvedemo Ii umiesto Uabo oznaku Ep. Dva ucrtana izvora Uabo nisu [edini izvori. 1. Na osnovi svega ~to ie receno 0 smislu Ep i Rp. dakle. prekinimo granu u kojoj se naIazi R7 na mjestima a i b.. lako zakljucujemo da smo potvrdili ispravnost prethodno formuliranog Theveninova teorema.1.170.170.. prema tome: Uabo a stvarna struja Ip: Aktiyna ttoeorno mreio b c) :0 ~ R. Umjesto da stavimo proizvoljan iznos napona U. S izuzetkom otpornika R" nadomjestit cemo Theveninovim izvorom. _ __ b eo) SI. b. II._ a PosiYne uneor nc mrrio Rp -. c. samo desni izvor Uabo. 169a) preuredili u mrezu sa sl. koja je preko stezaljki a i b prikljucena na Uabo i R1!' kao Sto je to pokazano na s1..169c).169. 1. izgledati kao sro je to pokazano na s1. mreze rvore sada neku kombinaciju otpora. Buduci da je struja Ip ostala nepromijenjena. 8 Osnove elcktrotehnlke zb1rka prtmjera 1I3 .169c) vrijedit ce i za sluca] 1. lako zakljucujemo da je struja 1.16ge). 169b). .169f). a) djeluju izvori skupine A: Ova situacija prikazana je na s1.

.-:J J "" Pretvorivsi strujne izvore u naponske. dakle.. J "" d) c) SI. Otpor RT bit ce.. pa kroz R6 ne bi tekla struja.170c). dobit cemo s1. tocke 2 i 3 bi se.170b). ilR. 1. a._+ U z t: :" ("-! .. Uvrstavanjem zadanih vrijednosti nalazimo: 890 ET=Uabo=V. R. E4=150V /1=12=2 A R1=R2=40a R3=20 III ~C~ b) Rs R. b. pa zatim na njega ponovno prikljucimo Rz. I '. ~ . -: '\~. 1.Na osnovi nadomiesne sheme sa s1. dobit cemo mrezu prikazanu na s1.+E3+1· ~ (zbog prekida izmedu tocaka 'iz i b kroz R3 ne tec~ struja) gdje je: .=60 a. Na s1.171. c. 1.171a) da bi se na njemu razvila maksimalna snaga? Kolika je ta snaga? Zadano: E1=80V. kao sto je poznato.. R2+Rl+Rs+R6+R4' sto nakon uvrstavania i sredivanja daje: . 1.'. potrebno je odrediti i Ep. 1. uz doveden napon na a i b. I Rjesenje SI. u kojoj su kratko spojeni naponski izvori sa s1.--- oj -. 1. \._ .170. onda R6 mozemo 8· . ~.170a). Koliki mora biti otpor Rz iz mreze sa s1. 1.. R6=30 I. 1.. E3=10V. .. a. R7=90 a. RT+R7 koja tece u smjeru od a prema b.170d) nalazimo struju kroz otpor R7: r RJ I!. Istu mrezu otpora dobili bismo i kratkim spaianiem naponskih izvora i iskljuCivanjem strujnih sa 81..J' Do prilagodenja otpora potrosaca na unutarnji otpor izvora dolazi. a "" Otpor RT nalazimo na osnovi s1. 890 =01 A 8900 ' .. nalazile na istom potenciialu. . To znaCi da ukupna struja koja bi usia na mjestu a i izasla na b ne hi ovisila 0 R6.. Izvadimo Ii. koja predstavlja mosni spoj otpora. No da bismo mogli naci i iznos te snage. E2=15V. R.. 1._ . 1. dakle: R =R3+ (R2+Rl+Rs) (R6+R4) T . 115 _" -.. . d 13-"'.'. iz koje proizlazi: ET=Uabo=-E2+0· &+1. maksimum snage dobit cemo uz uvjet da je Rz=Rp. R5=10 »: '-\.171. .. Ako je tako. R.6'.. -. - 114 115 .l7lc).171b) otpor Rz odstranjen je iz mreze. f2. Ako je most u ravnotefi. I' 1/1. a. Rz iz mreze i nademo Ii nadomjesni Theveninov izvor./ =. ) J . J "'. kad su oni jednaki. R4-12' R.170b). 1.. .:- .'\) . Pogledajmo prvo koliki je Rp. _y_ =. Ako kratko spojimo naponske izvore i iskljuCimo strujne te dobivenu kombinaciju preglednije nacrtamo. a to opet navodi na zakljuCak da R6 ne utjece na ukupni otpor izmedu toeaka a i b.i.

20=30 . i iskljuciti iz rnreze sa s1. b .171.171. d. 1. Da bismo odredili napon Ur. .-:. • • • e 2 ~ o . na osnovi poznatih Cf'2 i Cf'3' potencijal tocke b. prvo treba pogledati da Ii je zadovoljen uvjer: Pri trazenju ET krenut cemo opet od sl. 1.171b). r o e) SI. a odatle onda i Ua». 1. 3 d) G R. izracunat cemo. R. 150 4 .. R.II)' R1+R2 :ll~~:=O 117 R~= Rl . morat cemo naci potencijale tocaka a i b.' i E. Vrativsi se ponovno na originalnu rnrezu sa sl.~(. I. a elemente mreze izmedu Cvorova 1 i 0 te 2 i 3 zamijenimo Theveninovim izvorima (E~. gdje je: ET=(~:. RZ=20 fl. 1. 116 . 2 i 3 kao ?lto je to ucinjeno na slici.. naibrze cemo doci do rezultata ako 12 i R7 pretvorimo u jedan ekvivalentan naponski izvor.. 1. R. 171b). Uvrstavaniem zadanih vrijednosti nalazimo: 90 . Tako dobivamo jednostavan strujni krug prikazan na sl. mozemo pisati: RT=Rab= (R7+R4) (R125+R3). Numeriramo li cvorove 0.. 2 i 3 u odnosu 11areferentnu tocku O.).. I. b. Za ET i R'x nalazimo: .. Prema tome. e • . u kojem lako odredujemo potencijale tocaka 1. b) Kad most ne bi bio u ravnotezi. 60 Buduci da je most u ravnotezi.171c) da bismo pojednostavnili raeunanje RT. e c) SI.171d). .. morali bismo provesti transfiguraciju jednog od njegovih trokuta u zvijezdu i onda naci RT . . 1. R7+R4+R12s+R3 sto nakon uvrstavanja i sredivanja daje: RT=-...

...
dok su E:;' i R'T: Rp=d) Ep=E', 2400. 11 e) Ep=--E, 3 2

R
2 R 2
R

a

b

..
....
R

R;'

(Ra+R4)

Rp=-

. R6 R4+R6 Ra+

Struja I (slika 1.171d) bit ce, dakle: 1= 12R7-E;_ lA, R7 + R;' + R5 + R:;..
U

3 Rp=-R. 4

+E

t

E

+

R

....

St. 1.112.

..
....

pa su potencijali tocaka 1, 2, 3 i a

odnosu na tocku 0:

'Pl=I· R;'=20 V 'P2='Pl+I' }?7-12 R7=-70 'Pa=-I ·R5=-10 V V

1.173. Nadomjesni Theveninov 3 a) RT=-R 2 ,.RRT=2R c) iRp=R

otpor za mrezu sa s1. 1.173. iznosi: R

..
R

'Pa='PI-E2=5 V. Potencijal tocke b bit ce, na osnovi sl, 1.171b): 'Pb='Pa+Ea+I'. Ra, gdje je: I' 'P2+E4-('Pa+Ea). Ra+R4

i

\:j

2 d) _RT=3R e) RT=3R.
R

...
...

..
....

.....

Uvrstavanjem zadanih vrijednosti dobivamo: tako da je: 'Pb=20 V, ET=Uabo='Pa-'Pb=-15 V.
St. 1.113.

Polazeci od nadomiesnog spoja prikazanog na sl. 1.171c) kojim je nadomiestena mreza sa s1. 1.171a) i uzimajuci u obzir Cinjenicu da je R",=RT, odredujemo maksimalnu snagu: Pm=--= 4RT 1.172. Elementi nadomiesnog s1. 1.172. imaju vrijednosti ;

...
....

E~

1,5 W. izvora ET= Uabo RT za mrezu sa RT=R 2
4

...
7

1.174. Nadomjesni

Theveninov

otpor za mrezu sa s1. 1.174. iznosi: a) Rp=-R 5 b) RT=4R ,-,,",:\ 3 IC)IRT=-R
.~!

Theveninova

Rt=2_R lIS

2

....
119

R

2R

b

SI. 1.174.

)
SI. 1.175. a, b

b)

1.3.6. NORTONOV

TEOREM

Rjesenje Nadomiestlvsi strujne izvore naponskima i kratko spojivsi tocke a i b, dobivamo mrezu prikazanu na s1. 1.175b), u kojoj odreduierno struju I» = IN, Zbog kratko spojenih tocakae i b bit ce: Ik= gdje su: l'
4Gc ·i·.~r;__

~

-

Po Theveninovu teoremu, neku Iinearnu mrezu ili neki njezin dio moguce je nadomjestiti, s obzirorn na dvije stezaljke, ekvivalentnim naponskim izvorom. Kako se pak svaki realni naponski izvor moze zamijeniti strujnim, jasno je da je tu istu konfiguraciju moguce prikazati i strujnim izvorom, 0 cemu zapravo govori Nortonov teorem. Elementi Nortonova nadomjesnog izvora IN i RN (Nortonova struja i Nortonov otpor) mogu se odrediti posredno preko ET i RT, a mogu i neposredno, koristeci se odnosima koji vladaju izmedu naponskog i strujnog izvora. Iz tih odnosa slijedi da je RN=RT, pa se, prema tome, ovai otpor odreduie onako kako je opisano u prethodnim primjerima. Struju IN mozemo izracunati tako da kratko spojimo stezaljke a i b mreze koju zelimo nadomjestiti po Nortonu te da odredimo struju kratkog spoja na tom mjestu. Ova struja, struja It, bit ce jednaka Nortonovoj struji IN. Ako ona kroz kratkospojnu granu tece od a prema b, strelica od IN bit ce u nadomjesnom izvoru okrenuta prema tocki a, odnosno prema tocki b, ako joj ie smjer suprotan. .,

1'+ I",
I ':".

:>

12, R2+E1 R2+Rs+R3

; s:

,IJ

It__

1"=, E2+I1• R1• R4+RI

Nakon uvrstavanja zadanih vrijednosti nalazimo: !t=IN=lO

rnA (smjer od

a prema b).

Ispravnost ovog zakliucivanja mozemo potvrditi kratkim spajanjem stezaliki a .... i b Theveninova izvora kojim je nadomiestena ista mreza, U tom slucaju poteci , . ET .. . ce struja I k=-= I N,sa smierom 0 dre deni emm po lari arrtetorn izvora ET. RT . .... 1.175. Prirnienom Nortonova tcorerna odredite struju kroz otpor R6 iz rnreze sa 81. I. 175a) ako je zadano:

Prekidanjern mreze sa s1. 1.175a) na rnjestima a i b i iskljueivanjem strujnih, odnosno kratkirn spajanjem naponskih, izvora dobivamo kombinaciiu otpora prikazanu .na s1. 1.175c), iz koje odredujemo RN:

_,

o

J20

Rl=R3=3

kn
R4=1 kO, R~=5kn, R6=7kn.
51. 1.175 Co d

d)

R2=4kn,

121

snog spoja sa s1. l.175d):

Struju kroz otpor Re iz prvotno zadane mrezeizracunat

cemo na osnovi nadomje-

R;den;e

....i

Prekinerno li mrezu sa sl. 1.176a) na mjestima a i b i kratko spojimo sve naponske ' izvore, otpor RN odredit cemo preko: . ~ RN=RT J?1·R2 RI +J?2

+J?3+ R4·R6 =150n.
R4+R6

:::J

Njezin je smjer od a prema b. 1.176. U mrezi prikazanoj na slid 1.176a) izracunaite struju kroz granu u kojoj se nalaze R5 i E5 primjenom Nortonova teorema. Zadano:E1=120V, R1 =400 Ra=20 E"z=E4=60V, Ea=18V, 100 n Es=40V

Struju IN mogli bismo naci tako da kratko spojimo tocke a i b iz mreze sa sl. I.l76a) ~ i zatim metodom konturnih struja odredimo struju u srednjoj petlji, To bi nas .:J upucivalo na sustav od 3 [ednadzbe sa 3 nepoznanice. Pretvorimo li naponske izvore u struine, te uz kratko spojene toeke a i b metodom . napona cvorova izracunamo stru]e kroz grane sa E1 i R1, odnosno E2 i R2, moci " cemo naci i struju Ik na osnovi I Kirchhoffova zakona, U ovom slucaiu dobit cemo J sustav od 2 jednadZbe sa 2 nepoznanice, ali cemo zato morati obaviti jo§ i dodatne racune oko pretvaranja naponskih izvora u strujne i konaenog odredivanja struje Ie. Ilustraciie radi, izracunaimo Ik na oba nacina. ..

n, R2=R4=Re= n, Rs=50 n.

.::J'

=r:
R,

1. nacin

1,1
E,
+

I,

!

I,

r
2

f~

Na osnovi s1. I.l76b) proiziazi sustav [ednadzbi kontumih 11,(RI+R2)-Ik' -11, R2+I;t· R2-Ia· 0=-E1+E2 R6=-Ez-Ea (R2+R6+RJ-Ia·

struja:

..

..
..

::J

~
a)

-11, O-h . R6+Ia . (R4+R6)=E4, iz kojeg nakon uvrstenia zadanih vrijednosti dobivamo trazenu struju: Ik=-O,4A, sto znaci da ona ne tece od a prema b, nego od b prema a. 2. nacin

dJ
b

..:J
.J'

a

+«:
R, R.

e,
~E,

e.

~
+

R.

..
2:

~
b)

Polazeci od mreze sa sl. 1.176c), postavljamo [ednadzbe napona cvorova 1
eJ

.:J •

<PI _!_+_!_+_!_)-<P2_!_= (
R1 R2

Ra

Ra
1)

EI + E2 _ E3
RI
R2

Ra

-CPI J?s +<p2 Ra + R4. + R6 = Rs +R4'
odakle proiziazi: IT'1=40V. Struje Ia i Ib u mrezi sa 51. 1.176b), skicirano] na 51. 1.I76d), bit ce:
O-(tjll-E!)

1

(I

1

E3

E4

.:J"

-

_.:r

t;

1!

'··
122

RI

0,2 A (smier na dolje) 0,2 A (smier na dolie)

-

81.1.176. a, b, e, d, e, f

Ib

O-(CPI-Ea)
R2

..
....,j

...:r

123

..4 A (smjer od b prema a). i i.17S.Struja Ik bit ce. 1. 125 . 1.177. dobivamo [ednostavan struini krug sa s1. 4R . imaju vrijednosti: .1. RN=-R 3 4 RN=-R 3 4 RN=3~ 3/ RN7=-R. RN=12 R. RN= 100 kO SI. 1.176e). 1. .5 A (strelica prema a).5 Rs Ia tako da je opet: h=Ic+ld=0. RN=O b) IN= 1 A (strelica prema a).. n n n n. na koji su prikljuceni R6 i E6 (s1. 1. Odredivsi prethodno iznos: 9'2=50 V.5 A (strelica prerna b). c) IN= 1 A (strelica prema a). po I Kirchhoffovu zakonu primijenjenom na Cvor 0.178. imaju vrijednosti : 24Q fA 1 SI.Er. 1.. Pretvorivsi Nortonov izvor. odakle proizlazi: Ir. -=0. Elementl Nortonova nadomjesnog izvora za mrezu prema s1. Elementi Nortonova nadomjesnog izvora za mrezu prema sl. koju cemo oznaciti sa 15.. RN= 124 b) IN=2A (strelica prema b).177. RN=24 t .176f). e) IN=!i_ (strelica prema a). Posto smo izracunali Ik=IN i RN..1. 1. a) 124 a) IN=oo (strelica prema a)..l.5 A (smjer od b prema a). 1. RN=OO IN=!!_ 4R (strelica prema a). lzraeunajmo struju Ik preko t. . i to na mjestu spoia s.+IN·RN R5+RN 0. nalazimo analogriim postupkom struje Ie i Ia: 9'2-0 Ic=-. i R 2: b) IN=(strelica prema b). a) IN =0. (s1. E . mozemo pristupiti odredivanju stru]e kroz R" i E5.4 9'2-E. Elementi Nortonova nadomjesnogizvora vrijednosti : za mrezu prema s1.176d). 4R Ik=Ia+lb=0.. RN=12 e) IN=2 A (strelica prema a).179 irnaju . r--------<>0 A (smjer od b prema a)..179. u naponski. c) IN=2 A (strelica prema a).-0 c) IN=3__ (strelica prema a). RN= 120 d) IN=0. .1. RN=oo. e) IN= 1 A (strelica prema b).1 A (smjer na dolje). 2 i 4 [ Da bismo jos [ednom kontrolirali ispravnost rezultata. 6R [ d) IN=!i_ 6R (strelica prema b).. SI.178.179. A (smjer na gore) -0.177.

Prema tome: - - Ual> _ _J J i uz spomenutu konvenciju 0 predznaku Ei. 1. G1. posebno skicirane zbog pregledno-ss. pretpostavlja se da je potencijal cvora a visi od potencijala cvora b. dobivamo mrezu sa sl.Ual» . Uz izraeunati Ue» i poznate elemente mreze moze se naci struja u bilo kojoj njezinoj grani. (Ea. Ea=5 V.+ "-pol okrenut prema tocki a.5 kU. Struje u pojedinim granama mreze sa s1. izracuna vee izvedenom relacijom: a b J c) Ual> ------=n- '1=1 L Et·Gt t=1 n si. omogucuie odredivanje napona izmedu dvaju cvorova u kojima se sastaje n para1elno spojenih grana s naponskim izvorima i otporima. odnosno.Ra=O. 1. sti na sl. R4=Rs=5 I E) = 10 V. kao specija1an sluea] metode napona cvore.zbog g:>l>=~0.J 1.. . oznacimo ih kao a i b. En naponi u pojedinim granama.181.180. (Ako petrosae nije prikliucen. 180a) izvedite Millmanov teorem i na osnovi njega napisite izraze za struje u pojedinim granama.3. imat ce iznose: t. Gp+ L at gdje su E1. Obica] je da se u tom slucaiu napon izmedu cvorova. E2. I 80b). R2=1.180. a. odnosno s negativnim ako irn je polaritet suprotan. R. c -. a Gp vodljivost omskog potrosaca spojenog izmedu a i b. b Ual> Id=--=Ual>' Rp Gp. J. jednadzba (sada ce se raditi samo 0 jednom cvoru) napona cvora a glasit ce: 126 1. . 1. kU Rje§enje Pretvorivsi naponske izvore u struine. 127 ---. G2.181. 1. Ga bJ Sl. . (-Ez-Ual»' Gz §1 R. Uz referentni evor b (rpl>=O). 1.180a). J. I. Ez=50 V. Gp=O). uz zadane elemente: ~1=Re=2 kU. I..7. J.180. napisanoj s opcim brojevima. Naponi Et uzimaju se s pozitivnim predznakom ako im je .Ual» . Gn vodljivosti s njima u seriju spojenih otpora. Primjenom metode napona Cvora na mrezu sa slike I.l80c). a} (EI-Ual» R] -Ez-Ual> R2 Ea-Ual> Ra (EI . t. ••• .5 kU. uvodeci vodljivosti: El·GI-Ez·Gz+Ea·Ga GI+G2+GS+Gp sto je ujedno jednako naponu Ual>. Primjenom Millmanova teorema izracunaite struje u svim granama mrez] sa sl. MILLMANOV TEOREM MiUmanov teorem. U relaciji za Ues. ••• . G1 t. \ J' .

Rje§enje Uz R2 i R3.E3' Gs d) II = -3.181. 1.1.El' (h b) I1=-IOmA. t. + E2' G23.182~ Primjenom MilImanova teorema izracunat je napon Uab= +50 V. 1. I2=+IOmA I2=-IOmA I2=+IOmA I2=-lOmA 12=-IOmA. e) I1=+10mA. Struie u granama imatce iznose: .183. Uab sto nakon uvrstavanja daje: Uab=+IOV..5 A.184.1 A.184 primjera r 129 . nadomiestene ekvivalentnim otporom R23=R2+Ra. SI..1.33 mA. - Tza mrezu na s1. imat ce iznose: a) I1=+10mA. Izraz za napon Uab.1 A 12=+0. Primjenom MilImanova teorema izracunat je napon Uab= -10 V. 6 128 1 12=+0. d) 11=-0. r . 1..33 rnA. [ -I.. Rs Pozitivni predznaci uz sve rezultate potvrduju rova.. Struje II i 12 sa sl.5 A.6A. Struje II i 12sa s1.184. ispravnost pretpostavljenih smjeR. imat ce oblik: a) Uab E2• G2 G2+G4 R23 Ic=-=+2mA Uab E.5 A 12=-0. napon Uab bit ce: c) II = +3.182. [ [ [ [ L r: .5 A.1 A 9 Osnove elektrotehnike zbirka SI. i b SI. b SI.. -L r e) 11=+0.a h) Il=+O.· G2 b) TT uab=---=E2 Gz c) Uab R4 Id Uab-( -EJ R6 +3 rnA II+E2' G2~/2 G1+G2+Ga+G4 Uab le=-=+5mA.182.1 A 12=+0. 1.183.183. a r 1. imat ce iznose: a) 11=+-A. 1. dobiven Millmanovim 1. c) 11=-0. Ib Uab-(-EJ Rl E2-U"b +10mA +20mA 1. 12=+0. [ r I -I. Gl+G23+G4+GS+G6 ' Tteoremom.

1~18S.8. Preporucu]e se Citatelju da ih nakon prve prorade rijesi i drugim metodarna..1.189. ..1. Uz otvorenu sIdopku S sa sl.188. 130 i .18S..187. Odredite:. struja lima iznos od 30 rna i tece u naznacenom smieru. 1. QSkQ 12kQ 1.188.186. Ako u mrezi prikazanoj slikom 1.1.186.• zakona odredite: \ a) snagu na otporu od 120. . Da bi se osiguralo potrebno uvjezbavanie svih opisanih metoda riesavania. ZADACI U ovom poglavlju Citate1j ce naci 70 zadataka iz Iinearnih elektricnih rnreza. 13 i 14 sa s1. 80Q - 1.Direktnom primjenom Kirchhoffovih zakona odredite struje Ii' 12. SI. Direktnom primjenom primjenom Kirchhoffovih Kirchhoffovih zakona odredite struju lk u mrezi ": . Direktnom prema s1. Rezultat kontrolirajte Millmanovim teoremom..0 u mresi prema s1.1. b) napon izmedu tocaka a i b. Cime mu se fond raspolozivih zadataka bitno prosiruie. mjere: lA=6A - s b) promjenu pokazivanja instrumenata. 1.189. J SI. koja nastupa zatvaranjem sklopke S. 1. a) napone izvora El i Ez oznacenog polariteta. I v.3. ~4 .187. idealni instrumenti i Uv=O V..185. 'kQ - . 'OOQ - - r- - 81. 1. 1. uz zadatke je najcesce postavljen i zahtiev glede nacina kojim treba doci do rezultata. odredite vrijednost otpora R~ direktnom primjenom Kirchhoffovih zakona.188.189. 1.J ..

SI.195. 1.194.191..192. napon sto ga mieri voltmetar ce: a) ostati nepromijenjen . e) I1U=~. . -SI.190. 1. . 133 . 1. u mrezi prema sl. Direktnom primjenom Kirchhoffovih zakona odredite struju kroz izvor od 60 V i otpornik od IO n sa sl. U mrezi sa s1.193... 1.192 . b i c te d i b u rnrezi prema s1..191.190..192. Primjenjujuci rnetodu konturnih struja. 1. Ako dode do prekida vodica na mjestu a-a.195.. 1. . ® porasti na dvostruki iznos c) porasti na cetverostruki iznos d) pasti na polovicu prvotnog iznosa 132 'I 51.196. ..193 • 1.1.. ~ '" SI. .1.196. Direktnom primjenom Kirchhoffovih zakona odredite struje II i 12 u mreii e) pasti na cetvrtinu prvotnog iznosa f) stalno biti jednak nuli..I· R d) I1U=E+l. 1. Promjena napona I1U=Uz-U1jednakaje: a) I1U=E SI. R l·R 2 1.l. 2 1. 1. 1. b) I1U=-2E c) I1U=E..196. 1. vladao je na-struinom izvoru prije prekida voda napon U1 a posliie prekida napon Ua.190.193.. PrimjenjujuCi metodu konturnih struja.. JOQ 20Q 16Q 16Q SI. l I \ 1.193..1.prema 81. a i c te aid u rnrezi prema sl. odredite napone izmedu tocaka a i b.191.. .l. Direktnom primjenom Kirchhoffovih zakona odredite napon izmedu tocaka a i b sa sl. odredite napone izmedu tocaka a i b.. 1.195.

199. 1.201. R1=loon. . R3=60n. Primjenom 134 u mrefi prema sI. Rg=40 n. prikazanorn na slid 1.. .I99. Primienom metode konturnih struia odredite koliko se topline razvije na otporu od 60 0 sa sl. n. 1... E=1O V. za 24 sata.203. 1... 202. r--"---.. . bio minimalan? 1. Ko1iki mora biti odnos R: RI& da bi napon Vall. Primienom metode konturnih u mrezi prema s1.198. R4=128n I. SI.203. Izracunaite iznos otkIona kazalike idealnog vatmetra primjenjujuCi metodu konturnih struja na mrezu sa sl. SI.. 1.-... Rp=20 Provjerite rezultat R:a=120n. Klizna zica· ukupnog otpora R nalazi se u mrefi prikazanoj slikom 1. odredite struie u pojedinim granama. "" R. R-R..1...198. t . 1. 1.202.. a i b te d i a ako je u mrezi prema sl. struja odredite napon izmedu tocaka a i b . I + - SI.198. R 10Q R :0 a R 110 V . SI.202...l.200.197.... 1.201.. 5Q SL 1..197. E=6 V. za· struju Ig Nortonovim teoremom. sto ga mieri voltmetar V unutarnjeg otpora R" ~ R. U Wheatstoneovu mostu.197. 1.. 135 . Primjenorn metode konturnih struja odredite napone izmedu tocaka a i c.200. I.200.. metode konturnih struja odredite snagu na otporu R=50 n 1... . 30Q -.1.. R=1O n. ako je zadano: ..201. 1. .

205. o 1.. E3=200V h=40 A. koristeci se pri tome metodom napona evorova... Primjenom metode napona cvorova izracunajte struje 11 i 12 sa s1. 1. Koristeci se metodom konturnih struja.. 137 . odredite struju kroz izvor od 30 V u mrezi prema s1. ako je zadano: E1=I00V.207. l20mS 20mS 80mS 1. . 1.l. 81. 130mA 1.204. Izracunajte snagu strujnog . .206.. 2A SI..206. Primienom metode napona cvora odredite struiu kroz izvor E1 sa sl. 1.izvora od 2 A sa sl.206..205.. - . .l. .203. 1. SI.l.. Ra=R5=40 0. • 1. I2=2 A 0.l. IOmS 40mS SI. . R1=R4=10 136 Ea=80V. R3=20 O.207. 70Q JOQ 50Q 40mA SI.204.205 •. 1.204.207.

E.. izracunajte struje II' 12 i Ia u rnrezi . Ig=I. 1.. Eu=7V Rs=R4=10n..=G7=25 rnS 11=1 A 12=2.5A. nalaze idealni strujni izvori od 0.208..6 0..208. 5kQ . odredite napon izmedu toCaka a i b te c i d. cvorova.l. ..5 A Is=3A . [edanaestu granu (redni broj grane jednak je indeksu njezinih elemenata). - SI.odredite struje kroz prvu..- R2=R6=Rg=Ru=2D. 7riiA""' SI.210..208.210. l. Zadatak rijesite rnetodorn napona cvorova. SI.. Es=6V... + . ioooi R5=5 D.napona prcrna sl. E7=10V.209... -... petu..209. Prirnjenorn rnetode napona Cvorova odredite napone izrnedu toeaka a i b. V mrezi prikazanoj na slid 1. 1. Ako se u mrezi prikazanoj slikom 1. osmu i Gs '- E10=I2V.8 A i 0.c i b u mrezi prerna s1.5 A.... . 1 50mA . . ako je zadano: G1=0.... E3=30V. ako je zadano: E1=10V. --..210• "" 6s=50mS G5=G6=G8=20 138 mS.. .. Koristeci se metodom... . te.. . .. . E6=14V i 1.209..1 S G2=G. .. .211. "" " . .1.: . 1.... R7=R10=4 D. n.... R1=I Es=8V... t.=20V.211. 1..

.215. . .....215. ""I ~mS SI. 100f{ . Primjenom rnetode napona evorova odredite a i b u rnrezi prema sl..6A t -=:0. 1... SI... razliku potencijala tocaka 4A __.5 mS. - 13A SmS lmS . 1..214. Primjenom metode napona Cvorova izracunaite napon na stezaljkarna strujnog izvora od 4 A iz mreze prema sl..214. '2 L 1.. izracunaite snagu na otporu R = 18 Q ...213... 1... I .214. Primjenom metode superpozicije u mrezi prema sl. . ISA 1.'0.215.. . 1. . i- napona Cvorova.. 1.tekla struia od 3 rnA u smjeru slijeva nadesno? Zadatak riiesite metodom O..Z11.1 SI... 140 141 ..l.. 1.. . 1.212- SI. 1. da hi kroz vodliivost 0=0. ..5mS - .212.213. O.213.212. Koliki mora hid iznos strujnog izvora Ix sa sl. 1. 1. !l!5A ~ ¥4 SI. . 1.

s obzirom na toeke a b. Mrefu prikazanu slikom 1...220.216. 1. E2=10V. Ra=R. ako je zadano: Rl=R:a=40 0. Primjenom metode superpozicije mrezi prema s1. odredite strujukroz IOQ otpor od 20 n u mrezi prerna SI. 1.218.. izracunajte a i b (s1. • V 1.217.216..217. napon izmedu tocaka . 143 142 .=20 SI.219.220.1.221. Ea=20 V. .217.1.l. R2=20 0 E1=40V. . U mrezi prikazanoj slikom 1. 1. ""' 0.218.218). . nadomiestite. 1. 3A odredite napon M otporu R=8 n 11 30Q J III III R III III SI. .1.1.. 1. superpozicije odredite struju IR kroz otpor R=-±- 3 n u mrezi \ 1.. 20Q a SI.221.219. Zadano: Rl=1O 0..1. na koje nista nije prikljuceno. Koristeci se metodom superpozicije.. 1. na1aze se Idealni naponski izvori El i E2• Uz zadane: Bt=E2=12 Rl=R2=Ra=2 ill .. Metodom superpozicije 81. Ea=60 V. E1=lOO V...219.220. :r . SI. Metodom prema s1. 1. po Theveninu.216. odredite elemente nadomjesnog Theveninova izvora.

1. Primienom Theveninova teorema odredite struju kroz granu s elementirna Ez i Rz. s1.222. Koristeci se Theveninovim i b u rnrezi prema s1.0. Ea=7V.0. 144 145 . - 1. Koliki su elementi Theveniizvora ET i RT (izrazeni preko UV1' UV2' R1 i R2)? UV1 . R2=6D. Nadornjestivsi oznaceni dio mreze sa s1.. nadomjestite. 1.0. 1.226.I. SI.. s obzirom 'na roeke a i b.223.0 E=120V. Ra=3D. Ra=40 .0. 10 Osnove elektrotehnlke zblrka prtmjera n.226.224. . 1. 81. ako je: Rl =30.na mreio v R. ckvivalcntnim Theveninovim izvorom uz: Rl =R2=R4=20 Ra=Rs=R6=10D .1.. - Ea=24V.223. . R4=20 . R8=8.225. . Zadano: E1=E2=30V..0.1..223 • + E. odnosno 2.225.1.222. Rs=5D. R6=40 R2=Ra=Rs=30D. Rs=IOD. R4= 17. . Voltmetar nova nadomjesnog vrlo velikog unutarnjeg otpora. 1. 1. Rl b - SI. izracunaite struiu Ix.222.125 D.. -.. sl. ekvivalentnim Theveninovim izvorom. 1. mjeri napone i UV2 kada se sklopka S nalazi u poloiaju 1. odredite napon izmedu tocaka a teoremom.226. 1. a b SI. Rl =40.1. E2=32 V.224. 1.. R2=20 .0 E2=7V. E4=25V. R4=lOO 81. E1=36 V.225. E1=3V.. " b a Akti. Zadano: R1=200.224.. SI.. . Zadanu mrezu.

227..230. Rz=20n.232. Primjenom Theveninova teorema nadite kako ovisi napon Ual. Koliki je napon baterije Ea.227. ako je: R1=30n. 'Uz zatvorenu sklopku S. "'\ ... 1. Koliki mora biti napon izvora Ez sa sl.::::=:.232..229. - SI.232. 1.da hi izmedu tocaka a i b vladao napon Uab=+13.l. '1. da bi snaga na njemu bila maksimalna? Kolika je ta snaga? 1. voltmetar vrlo velikog unutarnjeg otpora 'rnierl napon Uv=80 V. 1.229.229. da bi se na njemu dobila maksimalna snaga? Kolika je ta snaga? .. (na priklju0 naponu baterije Ez u mrezi prema sl.. 552 1.1. b SI. E1=IOOV.230. . 1. 10' J 146 141 . . 1.33 V? Zadatak rilesite Theveninovim teoremom. SI.l. SI. 1.l. djeluje na elemente nadomjesnog Thevenlnova izvora tako da: a) RT i ET rastu b) RT i ET padaju .227.228.228.231. s1. b SI. + a ET pada a ET raste. J 1 1252 J R.l. .231. d) NT je konstantan.230. 1. Smanjenje napona Ez sa s1. c) RT je konstantan.-: Koliku vrijednost mora imati otpor R sa s1. Koliki mora biti otpor Rz sa s1..cenom otporu R) 1.231.-. • :1.228.. Ea=50V? R3=40n J . .l. SI.

prikljucen je petrosae Rp ¥=R7" Da li ie ispravno zakljucivanje prema kojem je. n sa s1.. prikljucuje se omski potrosac od S kojirn stupnjem iskoristenja 1) radi nadomjesni Nortonov izvor? .1. dovoljno ugoditi promjenliivi otpornik Rtf.:.235. s1. LlNEARNA !-IREtA b ' Primjenom Nortonova teorema odredite struju kroz otpor R=7 n sa sl. Mrezu u kojoj je sadrzan i idealan strujni izvor. 1.233. 1.238. s1. 1. : I ~---------------------------~ SI.236. nadite d.236. na takvu vrijednost da bude Rp=Rp? napon 1.234.1.238. 32V + .238.235. a i b po Nortonu. Nadomiestivsi mrezu lijevo od tocke Uab (uz prikliucen dio desno od a-b). i 10Q L-----lc=JI------' t b 20Q SI. I I I I I r-----------------------------. Koliko se topline razvije na otporu R = 3 riiesite Nortonovim teoremom. . ..234. 1.. I r. Izmedu toeaka a i b sa s1. ~----------~--~b SI.235.237... 1.1. nadomjestite ekvivalentnim Nortonovim izvorom..1. za postizanje maksimalne snage na Rp. I I . .1.233. Na linearnu mrezu prikazanu slikom 1.237.1. 9Q 2A SI. a lA .23i.233.. re n 149 148 . .. SI.236. 1. za 4 sata? Zadatak . 1. Rezultat kontrolirajte Theveninovim teoremom. 1.

SI.. R2=lkfl. .. Zadatak riiesite Nortonovim teoremom.u mrezi prema sl. ". R R + ~£------------~~ -.242. dak1e IA=f(n). 1. 1.1. Odredite funkcionalnu ovisnost struje kroz ampermetar 0 broju paralelno spojenih otpora R.241. . 1.243: Koliki iznos mora imati otpor R sa sl.240. Primienom Nortonova teorema odredite napon baterije B:r.240. J51 Zndntak rijdiitc Nortonovim teoremom..=R«=50fl. 150 R3=2. I SI.. ~ R. 1. 1. .. R4=40 fl. E2=E3=2 V.241. E3=140 V.J . E2=250 V. l.. ~zmedu tocaka a i b mreze sa slike 1. Primjenom Nortonova teorema odredite struju Ix kroz otpor od 207 fl R 207Q . da bi snaga na njemu bila maksimulna? Koliki su u tom slucaiu napon na R i struja kroz njega? Zudano : R. 1. H j = 10V. R2=30 fl.. Uz pomoc Nortonova teorema odredite struiu kroz otpor R<r: u mrezi prema sl.242.. R ... . R3=60 fl.239. izmjerena je sn~g~ P=800 W.240. . Na otporu R. 1...241.. R1=R7=10 Rs=20 fl. J. "" . SI.239. c. .243. prikliucenom izmedu tocaka a i b sa sl. ~-------l-+-------~c==J~------~ SI.242. .. . dok kroz njega protjece struja 18=4 A u naznacenom smieru. dodaje se paralelni spoj od n [ednakih otpora iznosa R. '" 8Q 6Q . R6=80 n.1. 1.5fl.239. nL-6-J R l ' 1. Ei=100 V.. ako je .

246.245.244...1.244.. \+- mR l r·1' 2A tI SI.I.) ~ SI.247.249? Zadatak rijesite 153 ..249 . Koristeci se Nortonovim teoremom. SI...OVr . Primjenom Nortonova teorema izracunajte napon izmedu tocaka a . Primienom Nortonova teorema odredite napon na otporu Rp=40 """ s1. Prirnjenom Millmanova teorema odredite koliki napon vlada izmedu tocaka a i b u mrezi prema s1.245. .247. '0)2 a SI.1. 1. 1... Koristeci se Nortonovim teoremom.). 10)2 R R 10)2 S --_ 4A 0.045 12A SI.. 1.1. u mrezi prema s1. Millmanovim teoremom.ako je: n sa . 152 ..:-/1. .245. izracunajte struju kroz otpor R=5 U u mrezi prema s1. _ 1... . 1. . b b 2A . SI.. .247.248.244. odredite struju kroz vodljivost G=0. 1.248. .l. 1. 1.249. 1.243. ' . Kolika struja tete kroz idealni amperrnetar sa s1.248. 1. 1.1.246. SI. 1..1 u mrezi prema sl.I..246.

n E2 = 200 V i Es=300V.253. 1.251.=R=lO E] ==&=20 V. U trenutku t=O zatvara sesklopka SI (S2 i dalje osta]e otvorena). J J SI. iIi njihovi dijelovi.251.254..5A R R . Na osnovi potendjalnog dijagrama za smjer O-A-B-O-C-D-B-O odredite napone UBD i UDA..: postupak riesavania moze se izvesti i u analitiCkom obliku. sklopke SI i S2 su otvorene.. J - . Koristeci se Millmanovim u mrefi prema sl. teoremom. U mrefi na slid 1.enata s nelinearnom voltamperskom karakteristikom najce§Ce se riesavaiu grafoanalitiCkiIn metodama koje se temelje na Kirchhoffovim zakonirna. s fun da je za poeetak mjerenja vrem. I 155 U - J . . Opisuiuci svojstva nekog nelinearnog elementa danog voltamperskom karakteristikom.250. korisno ie uvesti pojmove statiCkog i dinamiekog iii diferencijaInog otpora. Ako se voltamperske karakteristike. Oni su definirani kao: SI.l. SI. Ako elementi mreze-sa s1. Na otporu R=I00 n sa sl.252._=100V. NELINEARNI ELEMENTI U KRUGOVIMA ISTOSMJERNE STRUJE Strujni krugovi u kojima se nadu iedan iIi vise elem.J - J - J -l ~l4t=-=fl (1) .254.250..251.J n.254. nadite snagu na otporu R= 10 U 1.252. Nakon 30 minuta zatvara se i sklopka Sz· . imaju vrijednosri: R1=RIl=R3=R=IOO E.. koristeci. 2A 1.ena uzet trenutak t=O? Zadano: Rl=Ra=Ra=R. Koliko se top line stvorilo na otporu R za jedan sat.252.. 1. 1. odredite struje u svim njezinirn granama. 154 SOQ L--__ . dadu izraziti odredenirn funkcionaInim ovlsnostima. Koliku vrijednost ima unutarnji otpor R« strujnog izvora? 1.4.25:1. 1. stvoreno ie za 20 minuta 431 k].1.se pri tome Millmanovim teoremom.l. SI. nalazi se i [edan strujni izvor. 1.250.J 2A r-------------~c os: 2. 1. U rnreii na slid 1.1.

oni posebno ne oznacuju . zbog preglednosti. kada su fizikalna svojstva elemenata poznata. (Toeka u drugom kvadrantu voltamperske karakteristike znacila hi. I (mA] 0 5 12 22 39 66 a N =rr u + oj I:J' N razlicite kombinaci]e polariteta napona i smjera struje.U koordinatnog sustava potpuno iednoznacno odreduju napone i struje. dU: .8 n R"aeB=(~t -6. a pozitivnu struju kao struju koja tece od a prema b.2 -21·10-3 2950 157 . dakle s pozitivnim U i I. no i u tom slucaju oni su implicitno definirani upravo tim svojstvima.255.2 0.' (/) za pojedine tocke karakteristike. Rat/=-t=f2 : dl ' __ .1 0.255. odnosno smjeru. "'" 81.6 . Uz tako uvedene referentne velicine tocke pojedinih kvadranata pravokutnog 1.. dajuci pozitivan predznak odabranom polaritetu napona i smjeru struje. da uz rpa<rpb struja tece od a prema b kao i u cetvrtom. '""'1 Obrne li se polaritet napona U.1. kako po iznosu.. na primjer.. R8tatA=(~L 0. 1. uzeta razlieita mjerila za pozitivne i negativne napone. uopcem sluca]u..31 6. b .9 6. kroz element ce poteci struja I od a prema b. voltamperska karakteristika zadanog elementa izgledat ce kao sto je pokazano na sl..2 V V.1 1 6. gdje su. voltamperska karakteristika diode crta u prvom kvadrantu.. l. kao sto je to uCinjeno na s1. "dvopol") rnoze prikljuciti napon jednog ili drugog polariteta i da struia. Prikljucimo Ii na krajeve a i b nelinearnog elementa N promjenliivi napon U.3 N c) Nacrtajte voltampersku karakteristiku nelinearnog elementa i odredite staticke i dinamicke otpore u toekama karakteristike definiranim sa: . a pozitivan I struju koja tece od anode prema katodi.)" Definiramo Ii. 1. Neka pod pozitivnirn naponom U bude definiran takav napon da je U = Uab>O. a. 1.. (Kada se.5 I [mAl o o I' 0.. odnosno 0 struji kroz niega. u nasem slucaju pozitivan U tako da bude rpa>rpb. take i po polaritetu. Povezanost pojedinih iznosa napona i pripadaiucih struja prikazana je u tom slucaju tablicom: U [V] 0 I I 0.5 39·1Q-3 RjeSenje Buduci da se na element s dva kraja (tzv.3 0.7 5. a pod 1>0 struja koja tece od a prema b. 1. ali uz rpa>rpb. onda pozitivan U oznaeuie pozitivan napon anode prema katodi [rpa>rpk]. Da bismo ih medusobno razlikovali.5 0. Buduci da i jedan i drugi ovise 0 naponu na elementu. Pogledajmo sada koliki su staticki.51 o 5. i tad a ce parovi vrijednosti U i I biti odredeni kao: U[V] -7 L(V o o o 2 5 5.255a). jednu od tih kombinacija odabrat cerno kao referentnu.) Ove napomene 0 pozitivnom smieru struje i polaritetu napona bilo je potrebno istaci jer se cesto. imat cemo na raspolaganju ukupno 4 156 12.5 b) U=Uab=-6. e a) U=Uab=+0.·. 1.255. poteci ce struja od b prema a.rnA 70 60 SO '0 30 70 +r: u + b) Sl. potrebno je uvijek naznaciti tocku karakteristike u kojoj ih odredujemo. '. na primjer. a zatim i dinamicki otpori u tockama A i B.25Sc).4 0.. dakle. kao sto je to shematski prikazano na s1. za svaki od tih polariteta moze teci bilo u jednom bilo u drugom smjeru..255b)..

mierecl duzine OC.. AC. U23.256. - - ._~nose: k 1-::: I .---. Elf.. kI .3=100·2.. A+l J . nagibom tangente u promatranoj tocki A uzimamo f3A)' tocki.AfV2. izrazenim kutorn f3 (na slid 1.'~.+/3 0 kRA= kUA (u nasem primjeru: kRA=10 n) kI . n.A=52° nelinearnimelementima.255c)._ .075=7. bez obzira na to sto je rijee pisati: 11=1". dobit cemo: . Kako su uz navedena mjerila kutovi: Ot. B=lOO tg 71.~6-5 k 2 = 5 . 1. A= Uz: dobivamo: Jkz:ka (uzet s pozitivnim predznakom).3°.3°=lOO· 0.6-5 .5 tg4. 10-6 A I' IU2 i k 3 =4 . odnosno: 1 =-_. KUA =0. tg f3.256. uz f3A=24.__ 159 ..2° Rafl A=lO' !. 158 kut f3B nije posebno naznaeen na sl.. kUB= 1 V/cm) rnjerilo za struje (npr.95=295 n n.. Prilikom odredivanja dinamickog iii diferencijalnog otpora polazimo od definicijske relacije Raff= dU . OD i BD (XA i (XB: . tg 24.~. J . Analognim postupkom nalazimo i u toeki B..2°=10... Ratat A=lO· tg 52°=10.. kI te: - . 23 ---. Uzmemo li u obzir i mjerilo. imaju.28=12. Rje§enje Za mrezu sa sl. I. kI=lOmA/cm) SL 1.. 1. .3°. uz f3B=4.. kRB= huB (u nasem primjeru: kRB=IOO Q).0.3' Koristeci se zadanim relacijama. A+l A U.: K. . 10-6 A/V'lo . tzTo gdje su: kuA hUB - mjerilo za pozitivne napone (npr.U23=A· .-~ Rall=kR' . koja u graficko] interpretaciji Ul= gdje je: dl kaZe da je taj otpor odreden r: kl U.255c) u .8 11=(k2+ka) odakle slijedi: m3=~' izlazi opet: I4tat Oi:B=71. dakle. "" U=U1+U'l.k' U toCki A dobivamo. Rafl B=I00 Zbog preglednosti.. . Ako su voltamperske karakteristike triju nelinearnih elemcnata Nl. J i ako je U = V.45=4. N2 i Na dane u analitickom obliku: II =kl ~.5 n. 4 .. mozemo J ..te kutove Do ovih rezultata moglo bi se doci i graficki. 1 V/crn) mjerilo za negativne napone (npr. U1=-_·U. I'lo=k'loU~3 i I3=ka ~3' gdje konstante hI> k2 i s.256. odredite sve struje i napone u rnrezi te sve pripadaiuce staricke i dinamieke otpore. dobivamo: 1.

.. Tri nelinearna elementa N1... . e 11 Osnove elektrotehnlke .1. ka·13O . 1. Staticke dinamicke otpore mozemo takoder naci analitickim postupkom : Rstatlo=-=1042 110 U10 r. dakle. a. uz isti napon na N2 iNs.257c): ad e-ab-l-ac. odnosno 20 rnA. zbraiajuci ordinate tocaka b i c sa s1. Polozaj tocaka d dobit cemo. .. 2..N23• citavu karakteristiku nadomjesnog e1e- . 160 161 ..u!30=-dIs I ... Uvrsteniern zadanih vrijednosti nalazirno : U1O=60 V U230=80 V.=[. . . 1. = I1 ==1563 Q .. b b) koje zadovoljavaju I Kirchhoffov zakon: 110=120+130.. .6 rnA a) SI. sto ce nam omoguciti da konstruiramo rnenta. ...) Na osnovi izracunatih vrijednosti jednog i drugog napona lako dolazimo i do struja u rnrezi: 110=k1· Uro=57... u Rje§enje a) U paralelnom spoju struja kroz nadomiesni element N23 bit ce. .zbirka primjera b) R8tat=f1 (II) za ekvivalentni element NI23 c) Rdi! za ekvivalentni element N123 kod struja od 55 rnA. N2 i N3 s voltamperskim karakteristikama danirn slikom 1..0" dod ani su da bi se naglasilo da je rijec 0 specificnirn iznosirna opcenito naznacenih napona U1 i U23.2S7b) prikliucena su na izvor napona U =96 V onako kako je pokazano slikorn 1. [.rnA 100 (Indeksi .251.257a)...6 rnA 120=k2• lao=ka· u + U~30=32mA Uff30=25. Odredite: a) napone na pojedinim e1ementima struje kroz njih c) SI.257.257. i. '" Odnosno: 519 Q 12500 dU23 R. jednaka zbroju struia kroz njih. 1.-_ ...

3 "" nCi\ Dijagram prikazan je na s1. 162 ~----~+~~-------~ E I 110 720 IIiO ~V aJ 51.5=4.5119123.. U ovom slucaiu... Tri jednaka nelinearna elementa spojena su prema slici 1.51 6110114. pIa. kQ Nacrtavsi tim postupkom N123.6 --. Koja je pribliZna vrijednost dinamiekog otpora kod napona 9. Pri porasm struje za ~I =0. Iz N123 vidimo da je za U=96 V ukupna struja 11=55 mA i da ona.zG mA=19-14. u 1.. Nz i Na> odrediti sve struje i napone za dani nap on izvora. d !"mA . a. s1. uz prethodno konstruiran N23 i zadane Nt.cemo zbrajajuei napone kod istih struja: eh=ef+eg.l .I:~------:_--0.l 1 1 =0.5 V? 1. Na voltamperskoj karakteristici nelinearnogelementa. 1 !. Uz odreden N'}:J i zadan Nt karakteristiku serijskog spoia NI i N23-N123 debit Uz 1=5 rnA.51 2s1 341 421 1500 1600 166617251760 RstlU=f(11) R. Nelinearni element ima voltampersku karakteristiku koja se moze prikazati iednadzbom U =2 . greska ce zbog takva postupka biti mala. 262b)? N ..262a). nl!pona U =0.2 A napon se smanjil 9 V.61... 81.. . buduci da je rijee o pribliZno linearnim dijelovima karakteristike u blizini promatranih tocaka.258.259. Odredite odnos statiekog i dinamiCkog otpora. Iz N2a mozemo nadalje zakljuciti da ce kod napona U'}:J=42 V kroz Nt. U Rdtt2=-- ~U\ t!.2 V. 1. b b) ""' 163 . 1.258. Kod struje 1=4.9 1-20 rnA =13.. . b) Na osnovi definicije statiekog otpora kao kvocijenta napona i struie u neko] tocki karakteristike mozemo odrediti Rstat=f(lt) za N1'}:J iprikazati tabelarno: I[mA] U[V] U 1== t!.. Kod kojeg ce napona E napon U1 na serijski spojenom elementu iznositi 40 V. 1.--------• c) Dinamieki iii diferencijalni otpor odredit cemo tako da wnjesto diferencijalnog kvocijenta uzmemo kvocijent diferencija. moci cemo.1. Voltamperska karakteristika nelinearnog elementa moze se izraziti relacijom I=k· US/I• Odredite odnos statickog i dinamiCkog otpora. a kroz njemu paralelno prikljueen Na struja la=14mA.2kn.257d).257.1..262.262. 1. 1=55 rnA 1.7 A napon na neline60m elementu iznosi lOY. prolazeci kroz Nl i N'}:J' stvara napone U1 =54 V i U'}:J=42 V. bit ce: (AU)r. teci 12=41 mA.. ako je karakteristika elementa dana na s1.tal=-[!l] I 50 I 551 60 551 961 162 1780 1800 1850 1933111001175012700 b) Rstatl=Rdtl" c) Rstat 1=Rdtl d) Rdt/l>Rdtlz e) Rd"s=Rdt/a. Odredite staticki i dinamieki otpor nelinearnog elementa kod.258.2. I.5 pa je: (~U)r-55 mA=162-96=66 Rdtt V V.-----. ""' o to 20 30 40 50 60 d) 51.1. odabrane su tri toeke. Koji je odgovor toean? a) Rstat I<Rdt/l 15 I 10 I 151 201 251 30 1 351 40 I 451 12.260.

b ..v bJ 81..268a) i b) uz naznacen pozitivan smjer struje? N2 s krajevima c i d dane su u prvom kvadrantu U[VJ 1 Nl N2 U[vJ .263. Nelinearni elementi Nl i N2 iz mreze sa s1. 1. . 1 I I [rnA] [mA] I I 1 20 I 40 160 1 80 I 100 1 120 I .5mA/V. 1.263a) ako nelineami element ima voltampersku karakteristiku danu slikom 1.268. U mreZi prema s1.266.266.rnA 300 R~' . Voltamperske karakteristike ne1inearnih elemenata Nl s krajevima a i b i tablicom : I 0 I 1 21 31 41 61 8110 112114116118120 .28 W. Za koliki ce se iznos promijeniti struia kroz ampermetar zanernarivog otpora ako se napon izvora E poveca sa 100 na 120 V? 1. a. a.1. 1..J /11 /21 i 32 / 46 / 61 177/94 . 81. Voltamperska karakteristika nelinearnog elementa N iz mreze sa sl. b :~!' ..rnA n R N..264b).267.v 81.269. . 1.51 .0 20 30 40 oj bJ SI.265 imaju voltamperske karakteristike dane tablicom: 1..266.264.263.r b) SI. 1... 263b)? l. Ri EbT0) SI. a.1 I /111 165 [-r-mA-]--1'--0--7-1-30-160 16917~ 171 172173174175176177178 I [rnA) .264.. .Koliki je napon izvora E ako je na N izmjerena snaga PN=8. uz R1=200!1 i R2=5 k!1? !. Kako izgledaju voltamperske karakteristike I =f (U = Uab) za kombinacije elemenata sa sl. Elementi N1.267.264a) kroz otpornik R=200 !1 tece struia IR= 100 mAo Odredite snagu izvora E ako nelinearni elementi Nl i N2 imaju istu voltampersku karakteristiku prikazanu slikom 1.. 1.1..1..-_ JO N - . Koliki napon vlada na stezaljkama R=5 k!1? 164 idealnog strujnog izvora 1=60 rnA ako je I 0/ 01 0/ 1.. 1.. b u.- ~-----+~~.267 moze seaproksirnirati funkcijom I=aU+blJ3.265. 1. 1. N2 i R iz prethodnog zadatka nalaze se u rnrezi prema slid 1..265. 1._ -- 1. Kolika struja tece kroz otpornik Rl =500 iz mreze sa 81. ....~----~ a) o. 20 1 341 561 0 1. b=5. 1.IO-4mAfV3.140 1 160 1 I 0 451 531 551 561 571 581 591 60 I 1 86 0 I I 21 41 81 131. gdje konstante a i b imaju iznose: a=0.268.

271.5 kO na izvor napona E=250 V (s1. . a struja tece kroz Nl od a prema b. . Kod kojeg naponske prilike u krugu moraju se tako ugoditi da budu zadovoljene istodobno i vanjska karakteristika izvora (ako R shvatimo kao unutamji otpor E) i voltamperska karakteristika nelinearnog elemerrta... b SI. . ..270...270. P1=U1 . 1. .1.5 kO.N2: U>O i 1>0 ako je U = Ucd>O.. mil ~=10W N \. krugom ce. I. prikljueuje se preko otpora R1=2.. 1.270 (za N1: U>O i 1>0 ako je U=Uab>O. 100 200 U [VJ I[mA] 1 0 11 10 20 1 30 1 40 1 50 1 60 1 70 Iso 1 90 1 100 IlIO 1 120 1 130 I u. Prema tome. I~=5. uz nacrtanu voltampersku karakteristiku. Nelinearni tablicom: element N sa s1. i N2 N ima voltampersku karakteristiku danu u [V] I[mA] 0 5 15 25 35 45 55 65 I 1 75 I E a) u '" '" 0 3. RJelcn. 1.. a struja tece kroz Nod ce iznosa otpora Rz kroz Nteci struja od 60 rnA? a a prema b).271b).UN i Ua.. kod Rl =2. .271. . b (U>O i 1>0 ako je U=Uab>O. snaga PI bit ce: . zo« 760 725 .5 9 18 31 48 72 102 b) SI. a.v c) SI. dok ce na N vladati napon U1=97 V.1. koji je minimalni dopustivi iznos otpora R2 u tom slucaju? mDX .92 W.c U specijalnom slucaiu.. presiecistem A ovih dviju krivulja bit ce odredeni struia Ii naponi na N i R .. onako kako je prikazano slikom 1. Ovi podaci odredeni su polozaiem toeke Al na s1. Linearizirajte karakteristike Nl i Nz u podruciu ekvivalentnim spojevima linearnih elemenata. teci struia II =61 mA.. . a struia tece kroz Na od c prema d). c . 167 . Nelinearni element N. za U> IO Vi nadomjestite ».271c). Za koliki ce se iznos promijeniti snaga na N ako se paralelno otporu Rl prikliuci jos i otpor R2= 10 kO? Ako ie nelinearni element tako izveden da se na njemu ne smije razviti snaga veca od P = lOW (da se ne bi unistio). rnoze se jednostavnim postupkom odrediti struia u krugu i naponi na R i N. .. voltamperska karakteristika kojeg je dana tablicom. . 1. Osnovna je ifleja pri tome slijedeca: strujne i 166 U nasem konkretnom slucaju.271a).. kada je nelinearni element N prikljucen preko omskog otpora R na izvor konstantnog napona E. 1.271. Prema tome. T.

kvadrantu . koja je takoder nacrtana na s1.bole.91-5.U koordinatni sustav ucrtati i krivulju maksirnalne snage P max = 10 W. 1. R2 R12=---=2 R1+R2 tako da ce u tom slucaju vanjska karakteristika izvora imati na ordinati odsjecak: 1k2=-=125mA. morarno u 1.... 1..3/-6.....presjeodredena ie tocka A s koordinatama: cistern vanjske karakteristike izvora i karakteristike elemcnta N u 4.avanjska karakteristika izvora leii ispod hiperbole. dobit cemo nadomjesni spoj prikazan slikom I. kao sto je to u ovom pnrnjeru.3\ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ \s \12\ ~~l~)6 Uz nacrtanu voltampersku karakteristiku.51°..i~po~ te hiper. 168 169 . U praksi se cesto postavlja zahtjev da tocka A ni u kojem slucaju ne smije prijeci u podrucie iznad hiperbole snage.5VC+na RT=250il.. - Rl . .272b). k~~..41°. uzeta razlicita mjerila za pozitivne i negativne iznose napona U . 1. Uz: Rmin RI'/?'2 min Rl+R2m1n 250V =25 kO 160mA 16 o -T 50 izlazi: R2 min=4..272. Kada se tocka A nalazi. otpor R2 mora bhi tolik da se . RI2 Tockorn A2 bit ce sada odredeni 12=73 mA i U2= 103 V. s1.. a pozitivna struja kao struia koja tece kroz njega od a prema b. 0.3 0.272c) . .. . V -50 c) SI.271c).51-5 1-11 ° 1°. n ukupni otpor iznosit ce: .. c [(mAl -60 l-6. b . Da bisrno mogli odgovoriti na pitanie koliku minimalnu vrijednost smile imati otpor R2. 1. odnosno u krajnjem slucaju na njoj sarnoj..11°.T -.mA b) . P2= U2 12=7.1 ~od minimalne vrijednosti R2 tocka Aa nade Ispod hiperbole snage.. odredite rad koji se izvrsi na N u 45 minuta. a to ce biti zadovoljeno ako Ci~av.6 U. za: _ t1P=P2-Pl = 1.272. zbog preglednosti. . a.. snaga na N manja je od lOW.. .272.21°.166 kil. 1.. Prema tome. Nelinearni element N s voltamperskom karakteristikom danom u tabelarnom obliku ukliucen je u mrezu prikazanu slikom L272a). Ako je pozitivan napon U na elementu definiran kao napon Uab>O.. u kojem su: Er=Uabo=12.na kojoj su. U Rjesenje Primenjujuci Theveninov teorem na mrezu s iskliucenim nelinearnim elementom N. da bismo kod nekog napona U na nelinearnom elementu dobili snagu P max' struja kroz njega bit ce dana hiperbolom: 1= Pmax.31°...Doda Ii se paralelno otporu Rl jos i otpor Rz = 10 kO.61 \-35\-7 \ -1 \-0.71-5.5 1-6.6 W.. tako da je: • - E - -. 0) b) Snaga na N promijenila se. Nairne..2 0.. +/.52 W.' as 0.11-5. SI.. dakle. Kolike struie teku kroz otpore od 100 i 300 il? V[Vl o.

274b).... Na strujni izvor sa 10=400 rnA i R=50 n. 170 U R a) SI. s koordinatama: U=8.58. vracamo se na prvotno zadanu mrezu sa s1. 1.V 5. Presiecistem tog pravca i voltamperske karakteristike nelineamog elementa dobivamo tocku A. lito predstavlja analitiekl izraz vanjske karakteristike strujnog izvora.61 2 I \0 1 20 I 30 10 II I[mA] 1 0 1 50 1100 1150 1200 12151220 122212241225123512481 260 . mosemo pisati: 13 11 Stoga ce kroz nelinearni Uab+20 200+300 -Uab-5 [00+400 =27. 500 element teci struja: 1=/a-I1=25. Prema tome.21 0.41 0. na elementu 1=-25mA. I I i - u[V] 1 0 1 0.214.61 0.211. - I. l. ~ paralelnu kombinaciju R i N dolazi konstantna struja 10' tako da ee kroz N teci: 1= 1o-1R= 10--.1.rnA '" '" till U· 1 U· 10 - =0. 1=232mA.273. b b) u smjeru od b prema a.6mA 2. 1. Kocficiient iskoristenia izvora hit ce stoga: 7J =..5 Ws.81 1 11.4mA.3 V. .2 V. Koristeci se prethodno izracunatim podatkorn da je U=Uab= =-6. 1. kao 8tO je to i rani]e ustanovljeno. sl.273b). 10 i \ i b) 171 . b b o U. slika 1.274a) koristimo se nelineamim elementom s karakteristikom danom slikom 1. Do razlike u rezultatu doslo je zbog nedovoljne preciznosti grafiekog postupka. Odredite koeficijent iskoristenja izvora "1. Da' bismo nasli struje kroz otpore od 100 i 300 ohma.2V. Kolika ce biti procentualna promjena napona UM (uz otvorene stezalike a i b) ako se E promijeni za ±20%? Kod kojeg se iznosa prikljucenog otpora Rp gube stabilizacijska svoistva mreie? . Za stabilizaciju napona izmedu tocaka a i b mreze prema sl. 1. U=-6.v SI. a. a 1. mA . N izvrsit ce se u 15 min uta rad: A=U· I· t=418.273a). 1. I·f 0) SI.2mA '" u.274. voltamperska karakteristika kojeg je dana' tablicom. 1.272a). prikljucen _ie nelinearni element N. + E=12V 5 Rjc!icnjc PoloZaj toCke A moze se odrediti i bez pretvorbe strujnogizvora u naponski.411.273.273.

7 25 0.31-0.7 ° Uab[V] I ° I +0.9 10 2 1.2 5 1.28 0. Odredite pad napona na otporu R3 iz mreze prerna 81.277. Odredite snagu izvora E iz mreze prema sl.279.mA 140 1. a voltamperska karakteristika nelinearnih elemenata N moze se prikazati relacijom U=280· 10•2..67 172 173 . odnosno 2. R2=60. a voltamperska karakteristika nelinearnog elementa dana je tablicorn: U[v] St. a voltamperska karakteristika simetricnog nelinearnog elementa N dana je tablicom: U[V] .55 140 0.v 10 20 +£ a) SI.21-0.280 ako je E = 10 V.277.48 10 0..1 1+0.3 60 0. 0. b b) 1. U mostu prema s1. 1.275a) nalazi se na fiksnom potencijalu CPA = +20 V.67 + izvedena je za nominalni napon U=127 V. 1.. Kod kojeg ce napona E most biti u ravnotezi? 100 . o 2.51-2.6 7 1 8 1.41 +0. Zarulja s voltamperskom U[vl I[A] karakteristikom danom tablicom: .61 +1'81~ - I. 1..31 +0.4 J I 6 1... .75 4 1.217.275.. Alto je voltamperska karakteristika nelinearnog e1ementa N dana slikom 1.1 1-51-3.78 I[A] o 0.51 +0. u slucaju da se sklopka nalazi u polozaju I. Odredite iznose struja kroz nelineami element N iz mreze sa s1..5 I 1 120 0. 10=3 A.278..280..45 100 0. . Kolika ce biti njezina snaga pri smanjenom naponom izvora na 180V? 1. ~ .41-0..8 9 1. odredite u kojim granicama smijemo mijenjati iznos otpora R a da pri tome struja kroz ampermetar zanemarivog otpora bude priblizno konstantna. a I u amperima. Rl =4 0..81 +1.7 I ° ° 20 0..276 ako su Rl = =R2=R3=2 il.6 160 0. 1.1. 1. Voltamperska karakteristika elementa N dana je tablicom: leAl -. a.275b). 1-0. '... 1.. 1. SI.21 1 1+0..38 80 0. U seriju sa zaruIjom spojen je otpornik s tako izabranim iznosom otpora da uz napon izvora od 220 V na furulji dobivamo nominalan napon.4 1 2 I 1 3 0..2 40 0.61 +0.218.276...278. 1. 1. otpori Rl i R2 imaju iznose R1=R2=2.. 10=2 A i E=2 V. 1 If A] I °1 I 0. 1.276..275.4 kO. SI. u.2 ° I I 0. . uz U u voltima.64 180 0.62 15 20 0. Tocka A u spoju prema s1.41 +1.21 +0...51 +0.11 +1.. 1.

"" .282.L ..280.. dana je tablicom: U[VJ I[mA] nelinearnog elementa N iz mreze prema slici ... R1=2kO.281.. a voltamperska karakteristika elementa N dana je tablicom: U[VJ o o S ]. Uz otvorenu sklopku kroz nelinearni element N iz mreze prema s1. 81..1.J I ..283. R2=6 n. ako su E= 18 V. 1.1.282. 30 IS ·40 2S SO 4S R2=3 kn.283.282. tece struja It.28l.. 1..6 30 4 3S II' J[AJ 2.. 1.8 ]0 ]S 3 20 3.281.. 174 175 i .3 2S 3. II' 0 0 10 3 20 8.Odredite iznos otpora R kod kojeg ce biti 11=2 .S 3.J 500Q 1 81... 10=25 mAo Odredite snagu strujnog izvora ako je zadano El=50V. E2=40V. .8 II' 81. 12. 1. Voltamperska karakteristika 1.1. 1. a uz zatvorenu struja Is.. Rl =3 n. Koliki iznos otpora treba namjestiti na promjenljivom otporniku R sa s1.. 81. da bi kroz idealan ampermetar tekla struja IA=50mA? Voltamperska karakteristika nelinearnog e1ementa N dana je tablicom: U[V] 0 0 I I 10 S 20 ]S I 30 30 I I 40 SO I[mA] I I I SO 8S 60 ISO . 1.283.

zblrka prtmjera 177 .. .1.1. elektricni naboji dovode prostor u kojem se nalaze u posebno. . a karakteriziramo ga vektorom jakosti elektricnog polja ... na metalnim predmetima unesenim u polje doci ce do elektricne influencije. Zbog pojave sile na naboje. pojava se najprildadnije moze obuhvatiti uvodenjem vektora gustoce elektricnog pomaka :5.1Qila Maxwellovim dvoplocama poznate povdinel1S postavlienim u takav poloza] da ie I1Q maksimalan. Tada ie D=I1Q -... dolazi do razdvajanja "tezista" pozitivnih i negativnih naboja i do formiranja elektricnih dipola. F Q gdje je Q dovoljno malen pokusni naboj uveden u uzbudeni prostor (dovolino malen zato da bi se njegov vlastiti doprinos formiranju elektricnog polja mogao zanemariti). E preko sile na naboj: -+ -+ E=-.. . Takvo stanje prostora nazivamo elektricnim poljem. kojega se eksperimentalno defintraflniiflueiidrariim nabojern ..[ L r 2... u kojima.. koja se manifestira razdvaianiem pozitivnih i negativnih naboja. VEKTORI E I 15 .~L .1. zbog deformacija putanja elektrona. .. . energetski uzbudeno stanje... I1S' a smjer muje okomit na dvoploce i okrenut od ploce s negativnim nabojem prema ono] s pozitivnim... . Kvantitativno. OSNOVNE VEUCINE ELEKTRICNOG POLJA L r ' 2. iznos i smjer. Slicne efekte mozemo uociti i u izolatorima.. Elektrostatika 4 I 2... I Kao sto smo vee u prvom poglavlju napomenuli. Influencirani nabo] na svakoj od ploca bit ce u tom slucaju: . .. 12 Osnove elektrotehnlke ..

dS :0 citavo] plohi S (to je smisao dvostrukog integrala) dobiva se konacno neki rezultat. _..pl?:>lj~d. dakako same u tim specijalnim. po Gaussovu teoremu.:l~' opisana Gauss()vim t~ore-:- H D . jednak zbroju naboiaobuhvacenih plohom S (na sl. preko njega i E. a stantan. . . • r:1""\ o na trenutak da poznamo pojedinoj elektricno polje. ! ds .•-------\:: 5 . i po D kao konstantuvuz cos cx=:..854· 10-12 As. Q21il. 2. prijelazom na diferencijale: dQ=D . najprikladnije mo-+ _. . naderno 15 2.~e~lJ. -------_. ova) teorem ornogucu]e da. Zbog toga i kut or.: gu opisati kao vektori dS te zatim na svakoj od tih 81 21 . bilo potrcbno provesti postupak integradje s nepoznatom podintegralnom funkcijom. s tim da elementi dS' budu kolineami da pojedini dijelovi plohe S sa svojim elementima dS budu okomiti na cemo u :5 iIi .. doprinos integraciji bit ce jednak nuli. eQs \. U Gaussovu teoremu tad a _. III dielektricnom £0=8._ gdje je konstanta proporcionalnosti £.e ! 0 i QJ : e \ \ smjeru. dS.odnosno... s D . ako da.... Ako su naboji u prostoru tako rasporedeni da rni. E u istom.~z:. moci izvuci ispred _. 2.-. primjena Gaussova teorema stvara takve probleme...e tok vektora . zbog simetrije.-.i. dS. integrala.1.~p.Q i iz toga dobiti trazeni D u raznim tockama. tada guciti da kratkim postupkom.Q unutar proizvoljno definirane zamisljene plohe S obicno poznat.()ia).. a dS po smieru. prema tome.:::-_. izolatoru .. zbog nepoznatog D nepoznat je i kut or.+Q2 i Qs).Q= -Ql + Q2+Q3' Naboji Q4 i Qs ne ulaze u racun. i5 j . _. . U tom slucaju.. zbog definiranja njihova polozaia u prostoru.2.. nazvana dielektricnom konstantom. kako se silnicama rnoze slikovito prikazati elektricno polje.. _. . Zbraianiern ovih skalarnih produkata .. Na taj nacin racun ce biti bitno pojednostavnjen. povrsina naci skalarni produkt D .1. tada: 4. _. ne znajuci kakav je iznos -. ~ . diferencijulni oblik postize se i prakticna univerzalnost teorema.n~ naboja obuhvacenih plohom S. U praksi najcesce imamo poznate naboje i njihov raspored. ali 0 tome na ovorn miestu neccmo govoriti). zbog cos oc=O..<?-I~~tdcnil:t.... 12' i_~ 178 : \ \~st -. a ne D!) i kakav rnu je smjer. tj.!ce_-:. uzeta tako da joj je naznacen presjek s ravninom crtnje. . odmah se namece pltunje da Ii se njime i. koji je.. Da budemo konkretniji: prolazi kroz tocke konstantnog D. . U nacelu.. Objasnite smisao Rje§enje Pretpostavimo mogucnosti Gaussova teorerna. znaiuci i5 i u svakoj tocki zamisliene zatvorene plohe S koja obuhvaca neke odnaboja uprostoru(nas1. gdje je vektorom prostoru. tako da je }.i po'iznosu.re. II DdS II DdS cos s s :0. mozemo citavu plohu S aproksimirati mnostvom infinitezimalnih povrsina dS.. \ Q.. sto ce nam omo= or. D "'" - J J 79 .~~o~e~slj~~~~~ ve. ..l. kojom je Vm 15 postaje nepoznanica koju valja odrediti.. koje se. polazeci od Gaussova teorema. ali samo u nekim specijalnim slucaievima (prijelazom na tzv.. koja je. Odgovor ic poivrdan.tosunaboji-Ql. na koji naein. Obicaj je da se za svaki pojediniizolator' ona izrazi usporedbom s apsolutnom karakteriziran vakuum: Relativna dielektricna konstanta €r \~~_. Aku.~/ . U izrazu )) poznata velicina D. _ koji kaze da je t_()~ye. zakliuciti u kojim ie tockama on konsta~tim (D konako odaberemo plohu S tako da ona s pojedinim tockama.<!lsll. Uocimo da se vektori _. tada prikladnim izborom plohe S mozemo vrlo lako naci D. dakle. i to D po iznosu i smjeru.. izmedu tih vektora nije konstantan..i. D .. rezultat izjednaciti sa }.. da znamo u svakoj tocki kakvi su DiE ®fJJ. odredena samim dielektrikumom. zajedno s obuhvacenim _.J Du :0. Konaeno. iako i oni. ~1C?ktricIlo~ polja (odnosno vektora mom: 1:5) postoji l]2. dS "" javlja se ne- broj.::i~~i konstantom tada je neimenovan postoji proporcionalnost: dS mijenjaju od tocke do tocke. mozemo unaprijed. a na rnjestima okomitih dS i D.-_. "'" Rjeilenje Ako promatramo vektor u raznim toekama plohe S..~ll: _pl.. formiraju elektricno polje!). po definirana povrsina jedne od ploca i njezina orijentacija u nabojima. ako plohu S rastavimo na elemente dS iste povrsine.!!~ra:O kroz zatv:0. zbog jednostavnosti crteza. 0 teskocama koic se javljaju pri takvom pokusaju racunanja ne treba posebno govoriti. pa bi. -+ . dS=}. Objasnite. znajuci iznos i raspored naboja u prostoru.slucajevima. _.Q. mozemo sluziti u praksi.. _.2. Izmedu vektora _.()llllS jednak zbr~ju elektric. }. s odredimo vektor primjene ..

. dobit eemo nove mogucnosti Broj silnica koje izlaze iz S (zbog rezultata +k . D "prolazi" kroz S pretezno sa stranc .. broju silnica koje su S Pogledajmo sada zatvorenu plohu S koja obuhvaca podrucje bez naboja.' 1 -+ -+ If-+ -+ G. Da bi broj silnica kroz zatvorenu plohu S bio jednak nuli. Ova situacija prikazana je na slid 2. a. A .. 'vektor A prema strani B. nazivamo silnicama. uz vektore dS orijentirane prema B-strani prostora. -+. -+" ".8 ff D· dS= ~ ff G· 8 dS=o. 2. d d) Zamislimo da nam je u nekoj tocki P prostora vektor D poznat po iznosu i po smjeru . mora broj silnica koje udu u plohu (suma svih G . b a:> ~ !) biti jednak broju onih koje r .. u infinitezimaInom podruciu oko P) ucrtuti snop paralelnih linija. linija po jedinici povrsinepresieka) bude proporcionalna iznosu vektora D. diskontinuiteta.2a). koji je tada kolinearan i proporcionalan G=k·D. Ovakvc linije. ito iz nje izadu (a:< ~). 2. 2. 6 b) ~ p - p -: G=kD . Velicina !f>=)) D 'dS definira se kao ukupan tok vektora D kroz S. No podimo redom. imat cemo - -+ vektoru D.dS=-. Prema tome.dS=r 8 ( i ovako: 1 -'. rnozemo u neposredno] okolici tocke P (egzaktnije govoreci.>.. u tom slucaju.. -+ Ovdje su u konstanti k obuhvaceni rnierilo i transformaciia jedinica.. 1:Q) proporcionalan ie obuhvace1 &1 . no u konacnoj tezno je od B prema A.2.. dS=broj nim nabojima ~Q . a to znaci da u tom slucaju silnice jednostavno prolaze.) Uz !f><0. d ¢I moze Tok ¢I kroz plohu...'G. ili negativan (iIi jednak nuli za ~= ~ ). ~Q. pa je na njima d !f><0. sumi je !f»0. ito take da uvijek bude G=k:5. kao sto je to naznaceno na 5. -+ 1 if-+ JJ G· s dS=+~Q.c.. S.I . (Kazemo pretezno._ - jer na nekim mjestima moze biti ..mozemo sada interpretirati cJi= Ako G po svom iznosu predstavlja neke tocke. kroz S. U tom je slucaju po Gaussovu teoremu: . Da bismo niegovu interpretaciju ucinili graficki zornijorn.2b).2c). orijentiranih u pravcu D..! CiS} a) (dl} <0) tok vektora D kroz plohu S nesto je sto je proporcionaIno prosle istom tom plohom. s -+ --+ -+ znaci da su doprinosi DdS pretezno pozitivni i. . dS kod kojih je SI. silnica kroz plohu S=+k . tada povrsine dS. Produzujuci lini}e na citav prostor. CiS.. a potpunije ih izrazavamo vektorom G. D kroz diferencijal plohe dSpo biti pozitivan sl. prikazane na slid 2. Zbog 7t2~20. a))G -+ If-+ -+ : If D. bez tako da njihova gustoca G (bro] -> . -+ dS je ukupan broi silnica koji je prosao kroz S.8 broj __ silnica po jedinici povrsine u okolisu G . 180 )) G . dakle odnosno: s -+ ii JJ s -+ D· dS=-.2. . Ako zatvorena ploha obuhvaca pozitivne naboje.dS 8 . dS predstavlja broj silnica koji je prosao kroz djelic plohe ". (dl.. za kvalitativnu analizu polja. Ako je !f»O.. 2 c) SI.>O) definiciji biti d¢l=DdS. orijentacija -+ D pre- a:>_1t .

B povuci ce s elektrieno neutralne Zernl]e : istu kolieinu megativnih i pozitivnih naboja •. mogu. dobit eemo elektricno polje i influeocirane naboje prikazane slikom 2.. jer 1:oCka mjestu D=O. gomje ce relacije i predodzbe biti potpuno zadovoljene ako pozitivne naboje smatramo izvorima.2. Prispjeli negativni naboji neutralizirat ce pozitivne naboje na desnoj strani B. svaka silnica koja ga "pogodi" influencijom ce stvoriti i vezati po jedan negativan naboj.J bid jednaki ako se dvoploce postave tako da ih u oba slueaja "pogodi" isti boj silnica.g~ J~l!£_e~cijalan ~~. gdje slabiie. Ako umjesto A uzmemo kuglu B polumjera R2 (RlI>R1) s istirn nabojem Q._gu__§J:9_¢'. 2.. jer se tada naboj Q rasporeduje po vecoi povrSini.~ ·ds=-~Q. Za silnice koje ne "pogode" ni jedno tijelo nego se gube u daljini.4. smatramo da influeneiraju negativne naboje u beskonaenosti.. influencirani 2. 2. a povrsina dvoploca je ista. pa u njoj postoji D. sa zem1je neutralizirat ce pozitivne naboje na B).. cime semoze ilustrirati i pojava elektriene influencije.~~. D.r . koja opet negdje zavrsava influenciranjem negativnog naboja.5..9j. zanimljivi su nam-samo relativni odnosi. a prispjeli pozitivni stvorit ce polje usmjereno od B prema A.9g_!l!!Jap'-qiIDQy..Sa). kakav mu ie smier). Ako u blizinu nabijene metalne elektrode A dovedemo prvotno oeutralnu metalnu plocu B.. 183 . pa je njegovo djelovanje oslabljeno. jer je iznos od u B. a drugi put u tocku naboji na njima: . 2. Iz svakog pozitivno nabijenog tije1a izlazit ce. nabijena nabojem Q. ffG s 'b) . medutim. A nego b) veci u slucaju kugle B.inaJom m~~sf!1' Nadeli se u ovakvu polju neki prvotno neutralan rnetalni predmet. dok B nije na silnici izato je na tom J . jer se u tom slucaju mij·erija samo mjerilo. _- ~). £.dS=~.~~j_~~~~_~ bU~~J:"_?E. onoliko silnica koliko na njemu ima naboja i rasporediti se po okolnom prostoru tako da u svakoj tocki vekt0r. moci cemo na temelju njih izgraditi sliiedecu sliku polia: uzmemo Ii da iz svakog pozitivnog naboja izlazi po jedna silnica te da na svakom negativnom naboju jedna silniea zavrsava. pozitivni naboji s desne strane B otici u zem1ju (odnosno negativrii naboji . a izmedu A i Bono ce ostati nepron>:ijenjeno. bJ buduci da je Zemlja elektricno neutralna. sl. Ovime ujedno zakljueujemo da silniee uvijek izviru iz naboja ill poniru na njima. polje radijalnog smiera prikazano silnieama na s1. zbog kugline simetrije. . K~o ~ . ponovno stvara po jednu silnicu. tvore polje u okolnom prostoru.4.. a negativne ponorima silnica.5b).J U slueaju negativnih naboja imamo: ffn s . 2. ako nisu na neki nacin odstranieni.2d). jer je tocka na udaljenosti Rs blita naboiima na kugli. - B polja prikazanog silnicama sa s1. . koje opisuje vektor k· E=__!__D=_I_ G.. Zatvorimo li nakon toga sklopku S kojom seploCa B vodljivo spaja sa zemljom.4. 2. pa je njihov utjeca] jaee lzrazen. 182 D veci u a) manji u slueaiu kugle B. nece doci ni dokakve promienej e) pozitivni i negativni naboji na. D bu. konacno da se ovako uvedene silnice. Rezimiramo Ii gornje rezultate.Zbog· toga rezultantno polje izmedu A i B i polje desno od B postaju jednaki nuli. istog iznosa kao sto je ono uz otvorenu sklopku.. A leZi na silnicl.. tada ee: A B te je bro] silniea koje u plohu ulaze proporcionalan naboja ~Q. a) ne mogu ni u kojem slucaju biti jednaki.mogu . pa ie zato pitanje mjerila sporedno. Ako se Maxwellove dvoploce postave jedanput u tocku A.. Kugla A polumjera R1. stvara. zbog SI. Svaki od niih.. one moraju dati jedino kvalitativan uvid u pfilike u polju (gdje ie ono jace. tako da ce se na tijelu influencirati ukupno onoliko negativnih naboja koliko silniea dode nanjega. .3. prema toj koneepeiji.~-- koristiti i prilikom opisivanja polja E. sl. samo suprotna smjera..3. iznosu obuhvacenih negativnih e) moraju opcenito biti razliciti bez obzira na poloiaj dvoploea. 2.2. s tim da u prostoru bez naboja one teku bez prekida. . i ramo.3..8 - ~ SI. zbog toga ce polje desno od B nestati. iznos vektora D na udaljenosti R3 (R3>R2) odsredista bit ce: . Pozitivni naboji odlaze pri tome na drugi kraj tijela. naime. Kako.

a.103 X. 10-6 As.6.'~"'JJ. 2. uz Rl<R2.7bj: FA2=EA' Q2=20· IQ3·(-5· 108.02x2 N. maknuvsi dvoploce i \ r 185 . .5 . Na udaljenostima Rl i R2 od osi.~ ~ (l3) Dl=D2 <Pl=«l>2. iznos i smjer vektora D.5. ':"1.05 N u smieru X2 (prema slici 2. . o.8. 0. b aJ SI.. odnosno Q2 = . I ! / z. 10-6 As. polia od 20 i 10 kV 1m djeluju u sm. i D2 i tokovi <PI i <P2 kroz zamisljene koaksijalne plohe Sl i S2 polumjera Rl i R2 bit ce: EA i EB u tockama A i B: EA=FAl = O.2. dvoploce su ucrtane u polozaju 1). pa se pri tome na njirna influenciraju naboji llQa i llQ" dani tabelom.6.[ . Prema tome.8a.1 Xl N FI1l=EB• Ql=-lO' Site lt2 i F Bl' kao sto se vidi smjerove supreme od . V m :. iznosi vektora D.:. odnosno suprotno od:X.7a).10-6 m . d) <Pl>«l>2. b) a Q2 u tocku A).05 X.04 N u smieru Xl' dok ie na Q2 izmierena sila FBa=O. . 184 - 2. iz rezultata i kao sto je ucrtano na 81.04'. SI.10-6 = -I ° . 2. odredite.__i .. buduci da po polaznoj pretpostavci ne ovise Q nabojima Ql i Qa. J. -5. Dl>D2 . 2. oznacenih od 1 do 12 na sl.7. Ako naboji Ql i Qz zamijene mjesta uprostoru (Ql dode u tocku B.eru~.o Uz izracunata polia EA i EB koja.. 2..2. 1O-6)~=-0. Maxwellove dvoploce sastavljene od plocica a i b povrsine llS=4 cm2 nalaze se u ishodistuzamisliene x-y ravnine. 1""'" c) <Pl>«l>2. .! . Kolika je relativna dielektricka konstanta izolatora. 2.1 i X.7. imaju nepromiienien iznos i smier i u slucaiu premjestania naboja._=20'103"il~ Ql 2.. prikazano u presjeku slikom 2. irnaju "'" 2. polumjera jer u oba slucaia kroz zamislienu koncentricnu kugJu Ra prolazi jednak broj silnica.2. odredite iznose i smjerove sila na njih. Nabijeni valiak stvara aksijalno simetricno polje.7b). IO-6:X. uzrokovan istim nabojem Q. U toCke A i B nekog vee formiranog elektricnog polja uneseni su naboji Ql =2 . Dl=D2 Dl>D2• 5.=-0.[ ! '" 5 ~fa ~'\Q2_ X2 ~ a) SI. Rjelenje djelovanje [ (t~ nepromijenjen. i to u poloZaju okomitom na x-yo Ako rotirajuci oko ishodista one zauzmu 12 razlicitih polozaja. lako nalazimo sile FA2 i F B1 na naboie Q2 i Ql U to~kama A i B (sl. Pri tome je na Ql opazena sila FAl = _ ~ =0.6. ako. Zadatak cemo rijeSiti tako da prvo odredimo iznose i smjerove vektora elektnicnih polja Gustoca silnica (mjera iznosa vektora i5) bit ce zbog simetrije konstantna u svim tockama kugle polumjera R3 i jednaka ukupnom broju silnica podiielienom s povrsinom te kugle.. na osnovi tih podataka. Medusobno naboja Ql na Q2 i Q2 na Ql zanemarujemo.».

. zakljucimo da na njega djcluje sila iznosa odnosno: Er=--=4.. koje su shematski prikazane na .10-6=+19' • L. maksimum influenciranog naboja dobivamo u polozajima 4 i IO (prikazanim na s1..2.. t . . na osnovi podataka iz tablice.8b) te je.3 -17.5.glcdll taj raeun... vektor l'rilikom postavljanja dvoploCa u toeku M i odabiranja smjera vektora as imamo rnspolaganiu 4 mogucnosti. naravno. EO ·F .075 N? stavivsi u ishodiste naboj Q=60 nAs./ Y Y ii ~ ':":~>..82+2. Iznos D je: D= 17. a 1111 njcgov iznos bit ce jednak skalarnom produktu il. u ovom slueaju ploei b. Q·D . . 1 sill na naboj Q dobivamo iznos vektora E u ishodistu: E=F =___E_. u oba slucaja. Ako ne zelimo posebno registrirati kada se na kojoj plocici influencira pojedina vrsta naboja. mZ Uocimo da polozai 10 dobivamo rotacijom plocica iz polozaia 4 za 180·.[nAs] Qb [nAs] 1 I 2 1 3 1 4 1 5 1 6 171 8 1 9 I 10 1 11 I 12 o \-8. 2..31 8.71 15..851 15. a.10-4 i m2.851-15.8 g di Je cos Ct=-/-.10-4+0. polozaji 4 i 10 potpuno su ekvivalentni... Pogledajmo sada kako . naci i ka 0 D 1 cos Ct.3117..71-15. influen10-10 As.8."" .85 15.52 Uocimo da smo za aQ dobill pozitivan naboj i da se na ploci iz koje "izlazl" vektor AS • . .9b)..3.85 D 2. iznos i smjer vektora nalazirno tako da odredimo poloza] s rnaksirnalni ill fl uenciramm na bojem te da i . .9a). -. 2. .--:::.' Rjesenje Po definiciji.:=:::::. .r Q. a..71-15.318.-~:" . iznos mog I' smo.851 0 I 8. b /0 Rje!lenje 81.85 -15... - 1 1 l--- - .9.5. - D usmjeren u pravcu 7.~ . Iz podataka 0 Huduci da vektor as u ovom slucaju mozemo pisati kao: as=5 cirani naboj aQ bit ce: ..f.3 17. O vaj.: Je .10-5 As -. ~-.=::.. Ako u toj toeki vektor D ima vrijednost: D=3. U x-y ravninu nekog vee formiranog elektrostatskogpolja unesene su U tocku M MaxweIlove dvoploce i postavljene okomito na x-os (s1.85 01 8. b a) mit na dvoploce. 2.~~. aQ=D. 187 1 t ·1 . rum a iznosu D (aQ)rnax pn idi lim0 smjer 0k 0IJe oznaceni iedinieni vektori u x i y smieru..71 15.85101-8.. negativan na lijevoj.10-9 4·10--4 4.. - . y as '\_ Y. 10-6 -i +2. II) Mogucnost D i as.5· 10-6 -As j -. KS=3. Prema tome. influencira naboj pozitivnog polariteta.F=O.2. m2 gdje su sa -i j ".3\-8.7. odredite iznos i polaritet influeneiranog naboja na svakoi od ploea povrsine as=5 em!"!.31-17. as.sl. .2.. Q 186 EO' lOr 3.31-8. U svakoj ml njih influencirat ce se pozitivan naboj na desnoj ploei.425..8· 10-6.9. i to od negativno nabijene prema onoj s pozitivnim nabojem..1 -.8 . 6 J-a b b x oj bJ a i bJ 81. J l1'li .

:1:=0 do X=2Xl'UZ Eo= 1. kada promjenljiva sila djeluje duj neke krivulje s.(2~oX-Eo)dX. . da skalarni produkt D . .kao sto je aproksimativno prikazano na 81. ~S=3. .) sto razbijeno na dionice daje: Rjesenje . nacinu naseg racunania ni 0 proizvoljno uvedenim oznakama..r . jer se ne rnoze definirati jedan par vektora F i s za citav put s. bJ x 2x. :/ oj . ovaj Ukupan rad dobit cemo zbrajanjern svih dA na cijelom putu s.10. 10-10 As. 10-4= sto znaci da se pozitivan naboj gornjeg slucaju A'7F S cos odnosno. iznos i polaritet influenciranog naboja ovise 0 fizikalnim prilikama promatranog sustava polie-dvoploce. . D· 60S odreduje polaritet influenciranog naboja ria ploci dielice d-.8 '10-6(-5 ~Fds if cos ex.10-9 As po x-osi od miesta x=O Ks. zakljucit cemo da na putu s uzetorn duz x-osi od x=O do x=2x1 sila ima konstantan iznos Q . Eo na dionici od x=o do X=XI..: + 19 . =Q E(x)=Q ( -. Primijenimo Ii ova opca nacela niehanike na nas konkretan zadatak.I----. odnosno F i cos C( (ako sve zakliucuierno da se opet na ploci iz koje "izlazi" put negativnog polariteta. sila ne stigne "izlazi" 60S.d. . A=f x=o Q·Eo·dx+ J Q. a.. velicine koje se mijenjaju duz puta s. COS a. d'S. .5 . Kada na ravnom putu s djeluje konstantna sila pod uvijek istim kutom ocU odnosu na put.4· 1()5VIm i Xl =0. buduci da su toliko maleni. 10-6. Na s1.10b).. . skalarnog produkta iii iz koje "izlazi" Kao sto se moglo i ocekivati. zakliucuiemo jednoznacno ~S influencira da su u gornjirn integralima vektori . . Predznak rezultata Ks.. o SI. pa je: As . i d-.s« . 10-10 As. 10-47. 4 promijeniti.=F.. potpuno odreduje i iznos i predznak influenciranog naboja.-x-Eo • Smjer sile poklapa se u svim tockama sa srnjerom vektora Rad A bit ce. gornji naboi.8 .=O. t(xl 312.. . 2. ~F(x).. a ne 0 .. iznosa influencira na ploci a. uzmemo jednako dugima). prerna tome: x=2X1 %=2$1 ~=~ u pravcu x-osi. dok se od Xl do 2xl mijenja po zakonu F (x)= 2Eo ) . Negativan naboj od 19· 10- 10 As influencira se na ploci a. 10-6• (-5·10-4)=-19·10-1<1 sto se moglo odrediti i kao: ~'-' . 2.--------------- ~ ~Q=D . 6oQ=D .f! I 189 .dx.= :1:=0 .. jakost rnijenja duz x-osi. 2. odredite rad koji ce polie izvrsiti pomicuci naboj Q= +2.5. ako je rI.10. Za svaki ~ rnoci ce se pod tim uvjetima naci diferencijal rada dA na isti nacin kao i za konstantnu silu na ravnom putu. sto daje: A= ~ F ds= Uocimo 6oQ=3.8 . iz koje u ovom na niz vrlo malih djelica ~. uzimaiuci u obzir 60S = - 5 . njezin rad [e: 1&8 r I X=%l X=9:. .- b) MOgUCDost Sada je KS=-5 2 . odnosno opcenitije :5 ..Q=3... COS B=-D· 60S. za koje se tada rnoze smatrati s dovoljnom tocnoscu till su ravni i da se duz svakog od njih. U tom se slucaju put s rastavlja C1.. gornja relacija ne moze se upotrijebiti. 10-4 i i: . 2..... kada je sila promjenljiva ill kada ona djeluje na krivocrtnom putu ili sasvim opcenito.10-4)=-19 . Rezimiramo li rezultate do kojih smo dosli analizirajuci sva cetiri moguca slucaja. E:. -------. KS=D· 60S. U opcenitijem slucaju. Ako se niegova . A=F· s. iz koje "izlazi" vektor C) MogUCDost 3 Zbog KS=5· 10-4T bit ce: 6. b . dakle iz dA=F ds=F· -+ -+ d) Mogucnost ds cos or.8 em. lOa) prikazane su silnice nekog elektrostatskog polia. A= ~F(x). :I:=~ .

Translacijom Maxwellovih dvoploca iz tocke A (Xl = I em. u podruciu c) Po/je ravnomjerno nabijene beskonalne ravnine 0' D=-'xo. 21tr. 41tr2 r E=----.. . U nekom prostoru izgradeno je aksijalno jsimetricno elektrostatsko polje (u svim toekama S istom udaljenoscu rod referentne osi. mozemo naci elektricna polja u nekim. Eo' xl=3 .-~a +' -. odredite koliko se naboja razdvoji influencijom na koaksijalno postavljenim me)Ak' oJeukonkretnomslueajuonodanozakonomE(r)=A·-osi. Ti izrazi vrijede za sluca] ravnomjemo rasporedenog naboja po zamiSljenoj ravnini.. Q. a je jediniCni vektor radijalnog smjera. polje vr~i rad Au. r gdje k.35 em) u tocku B (x2=6 em..treba I?o~taviti ~axwell~:)Ve dvoploce na mjestu Xl da bi se na numa influencirala rsta koIiCina naboia kao 1 na mjestu X2 (XII>X1). 2e: 191 - i X2 su dani.14. vaIjak s bazama paralelnim nabijenoj ravnini za nabijenu ravninu) i primjenom Gaussova teorema uz metodologiju opisanu u zadatku 2..--."'" Nakon integriranja nalazimo: talnim diielovima valjaka SI i S2.2. ELEKTRICNA POLJA U NEKIM SPECIJALNIM SLUCAJEVlMA Prikladnim izborom plohe integracije S (koncentriena kugla za. Pomicuci naboi iz tocke Xl u tocku XII (X2>XJ.81. r2=5cm.. P. Konacno.. E=4.14.' .ro> . ito tako da one budu staIno okomite na spojnicu AB.naboj. pa pustimo da ga polje pomakne iz A u B. .. koaksijaIni valjak za ravni vodic i nabijeni vaIjak. one ce tada izvrsiti rad od 18 .. Eo' xl=S. 81. f. gdje je: ..11.. 2 (1 E=. uzmemo Ii mjesto plocapokusni naboj Qo=+2' 10-10 As. specijalnim slucajevima: a) Polje toikastog naboja .\ radijvektor okomit na os vodica linijska gustoes. rad A23• Ako je A12=A23. Q. inace usmjerenog u pravcu x. .1. -'. a E(x) iznos vektora tog pol]a. a zatim. koja stvara elektrieno polje s obiju svojih strana..1. u podrueiu r2_R.-.12. na njima ce se influencirati maksimalaI?. -\-.2. . za praksu posebno zanimIjivim..Odredite konstantu e:r dielektrika i izraz koji opisuje polje u pravokutnom koordinatnom sustavu x-yo y refer@ntno 0$ 2. ustanovljeno je da se na svim mjestima influencira na ploci a povrsine AS=5 emil naboj istog iznosa i predznaka: LlQa=4· 10-8 As.Y2=1 I em) ravnine X-Y. Y.2.. r / . r-. x X2 b) Polje orlo dugog ravnog vodica 81. Ti izrazi vrijede i za polje nabijene kugle polumjera R.Q.radijvektor od mjesta rockastog naboja do tocke u koioi promatrarno polje.14.4· ~.11. ono ima isti iznos. YI =2. . gdie ie: (1 - plosna gustoes. a smjer . ako je rl=2cm. pomicuci daIje naboj iz X2 u Xs (xs>xz). 2. a Xl Ti izrazi vriiede i za polje dugog vaIjka polumjera R.3 EO' 1()-SVAs.::'R. E=---. /' .. naboja na ravnini r. 1==75 em.. 190 .D=---.13.onstan.ta A ima iznos A = 12.--. tockasti nab oj i nabijenu kuglu. 12 . 2. 41te:r Q-. . ~o .. ito tako da i dalje budu okomite na ravninu X-Y. U polje iz prethodnog zadatka uveden je pokusni naboj Qo i prepusten njegovu djelovanju..-.-- ------11 B . ~=4So. Zarotiraju Ii se ploee na bilo kojem dijelu spojnice AB u smjeru kazaljke na satu za 30°.. 2mr r -. D=---.4 kV.2. A=Q· Eo' xI+2.'xo. izraZena u As/m. gdje je k neka konstanta..jedinicni vektor okomit na nabijenu ravninu. ravnomjerno rasporedenog naboja dui vodica. odredite Xa' 2./' "'r\b o X. 10-8 VAs . mu je o komi na omn 1. s tim da su na miestu X2 ploce postavljene okomito na smjer polja? . Zadano je elektrostatsko X polje koje se mijenja u smjeru X po zakonu E (X) = gje je: r.. =k . 1.~d k<?jimkut?m oc.r - x -. .

2' 10-6 As/m2 ravnomjerno ie rasporeden po znmisljenom krugu polumiera ro=30 em. polje bi sa svake njezine strane bilo (Z2-Z1)' o 81. . s tim da tada za a. a zatiin. e) Polje izmedu dviju ravnomjerno i suprotno . b b) Rjesenje Kad bi nabiiena ravnina E...16.. odnosno osi valjka... Polazeci od ovih elementarnih izraza i sluzeci se. 2. ...15. odredite rad koji ce se pri tome izvrsiti. e (j-+ gdje.. uz isto znacenje e (koji moze biti pozitivan Hi negativan. do izraza za to polje mozerno doci i tako da ukupan naboj zamislimo rastavlien na rnnogo malih tockastih naboja.[ r L. tako da bi rad bio jednostavno 2e jednak Qo!!. odnosno valjka.odrediti izraz za polje. treba uzeti vrijednost koju on ima na mjestu elektrode tik uz promatranu tocku u dielektriku. promatramo nabijenu metalnu elektrodu i polje 8to ga ona proizvodi u nekoj tocki prostora.15.) <. za koje jos ne znamo po kojern se zakonu rnijenja duz e-osi. superpozicijom.._ 2e sigurno u ovom sluca]u nije konstantno. .0 - plosna gustoca naboja na jedno] strani ploce s. [ Gornji izrazi vrijede i za polje u neposrednoj blizini metalne e1ektrodc proizvolinog oblika. (Ako. morat cemo prvo . . odredite na kojoj ce udaljenosti ro od sredista kugle.. stoje u omieruJ : 1. i ro-od miesta Zl 10 em do z2=40 ern. E(r) a) S1. Q Ev(r) =-A-= 2Ar 21ter Q 41ter2 jedinicni vektor okomit na nabijenu plocu i okrenut prema dielektriku.. a na rnjestu r=r(): Ek(ro) _ Q -I --------_ E. Ako zbog djelovanja sile stvorenog elektricnog polja dode do pomicania naboia Qu= 5. Pokusni naboj Qo nalazi se jedanput u polju nabijenekugle. (r) Na rniestu r=R imamo: . U slucaiu metalne plece sve djelovanje naboja prenosi se na podrucie dielektrika. E=-xo. a.. uz e=eo' C_". z .2. sluzeci se poznatom metodologijom mehanike. Naboj plosne gustoce (j=+4. d) Polje razmomjerno nabijene beskonacne metalne ploce Il n Rjesenje Dijagram raspodjele elektricnog polja kugle Ek (r) i valjka E" (r) u radiialnom smieru prikazuje slika 2. ako je potrebno. na primjer. mozemo naci i neka slozeniia polja. 2. Ii r !~. koji se u torn slucaju mijenja po elektrodi. Ek(R)=_JL= Ev(R) 2AR 3. ovisno I) tome koiu ravninu promatramo). Odnos tih dvaju polja na mjestu r bit ce: t gdje je: (J - [ . jedinicni vektor Xo postavljamo okomito na jednu od ravnina i usmjerujemo ga prema prostoru izmedu niih. slika 2..2 . 192 193 ...16.. 10-9 As po pravcu koji prolazi kroz srediste kruga i okomit je na njegovu ravninu (a-os).. . 2. r konstantno i jednako~. da zatim od svakog takvog tockastog naboja naderno njegov doprinos ukupnom polju te da zatim sve te doprinose vektorski zbrojimo. sile na Qo biti [ednake. . Ako sile na naboj Qo tik uz povrsinu kugle. Kugla i presjek valjka imaju isti polumjer R=3 ern. nabijenih paraielnili ravnilla .(ro) 2Aro Sluzeci se tim odnosima nalazimo: ro=3R=9 em.15.. naci rad kao: 13 osnove elektrotehnike zbirka primjera Buduci da polje...16a). sasvim . a drugi put u polju nabijenog valjka..(R) bila beskonacna.. Predznak od a na toi ravnini odredit ce tada da li polje ima smjer od iii suprotan..

svoja polja dE=~.J ovaj izraz. Nakon tog zahvata E se lako izraeunava ~ Pri izracunavanju polja sluzit cemo se metodom superpoziciie. kad imamo izracunat E.. i Citava se stvar ponavlja. uz z ~ roo prelazi u-.. koji proizvode ski zbrojiti.. za za x=zr+r5 x=z~+rg Da bismo proveli integraciju po p. A= ~F' Zl dZ= ~Q E· rlz. najzgodnije 2p dp=du je zamijeniti varijable: 195 i granice: I p. racunaiuci kut IjI odneke proizvoljno postavljene referentne osi koja prolazi sredistem kruga. sam racun. a zatim se prelazi na slijedeci koncentrieni vijenac. mozemo prici odredivanju trazenog rada: r Superpozicija djelovanja odvija se tada racunskl tako da se obide kruZni vijenac opisujuci kut IjI od 0 do 7t (time [e uz istodobno promatranje djelovanja para naboja dQ titav vijenac obuhvacen). ovaj se postupak izraZava u'procesu integracije mijenjanjem varijable p od 0 do roo Uzimajuci u obzir i Cinjenicu da je .. dljl. mozemo lako zakljuciti da on.. J z2+r~ Z ). p . U tom slucaju uvijek se mogu naci dva aksijalno simetricna toekasta naboja dQ. dp=-du 2 za za 194 p=o. zbog simetrije. promatrati kruZne vijence unutarnjeg polumjera p i sirine dp i na na njima uzeti tockaste naboje dQ=a' dS= =a .J r=Jp2+z2 ..~::r5' z .J - . dakako. 4 7te r2 4 7te r2 . dz=I dx 2 Integral I najlakse cemo izracunati ako opet zamijenimo varijable i granice: Provodeci najprije integraciju po 1jI. nalazimo: Z2+rg=X. zamisljajuci ukupan naboj ravnine razbijen na mnostvo infinitezimalnih toekastih naboja dQ=a· dS.t. mozemo pisati: gdje je: 1= Zt f . a . 47ter2 Stvar je.=2---·cos«=2 -. Matematicki. U=Z2 tako da je : 13' . kojih ce se komponente polja u smjeru okomitom na z medusobno ponistiti. zatim njihove doprinose vektorr nase vumiesnosti kako naiprikladniie provoditi Na osi z polie iznosi: E=Ez=~(I2e Promatrajuci _:_.. 2e Sada. Zl ~. U slucaiu nabijenog kruga najzgodniie [e. tako da ce oni dati rezultirajuce polie usmjereno u pravcu z-osi s iznosom: dQ e-p-d p·dljl z dE=dE.i -+ . dp .

0.8 .. ~se u prostoru sa Er= I. Ez i E3 u tockama ko]c se od sredista kugle nalaze na udaljenostima T1=0. Vrlo dug okomito postavlien stap nabijen je nabojem liniiske gusroce . - 2.2. 2:~1. kao sto je prikazano slikom..23. Izmedu njih nalaze se Maxwellove dvoploce povrsine . B)... o) SI.1 !--=.8 ... 10-7 As/m2 istog predznaka? 2. ..5001 m i r3=2 m ".8) . --- \ ---. N . U sustavu dviju koaksijalnih cilindricnih elektroda velike duzine. 196 197 .. '"r=2. Odredite izncs i smier sila koje djeluju na tockasti naboj Q3 koji je smiestcn u.+ _g G da bi uslijed djelovanja gravitacijske i elektricke sile kut izrnedu stapa i niti bio 45°? 2. 2d SI.! iRJ : r ..1 m moze se zanemariti.2. 1 .433·1O-4VAs. okomitom na os kabela. -i-W.__:. ~_Xl __ . Koji bi od diiagrama iz prethodnog zadatka prikazivao raspodjelu polja u slucaju uzemljene vanjske elektrode? 2. 10-8 As i e:=e:o. ' .1S=4 cm''.29.2.17. koji bi onda dijagram prikazivao raspodjelu elektricnog polja? 2.-"-pol na plast. b b} __ 2. "~#:'\ OJ r r d- A) C~ " I )\ /' y (. Koliki mora biti odnos - _.i.: ': :! ' f--- / . C : -___L--:-T~-----""'" R.pol spoji na unutarnji vodic.\=3-. Izracunaite iakosti polja El.elektricnom polju naboja Ql i Qz. a njihova normala stoii pod kutom od 60° u odnosu na normalu na metalne ploce. SI..b. :\ r.+" .19." . Q. cineci time radove Al i A2• Odredite kvocijenteAl/Ql i Az/Qz i usporedite ih.. a.23.sto nakon uvrsten]a zadanih vriiednosti daie: A=I.22. Na unutarnji vedic prvotno neutralnog koaksijalnog kabela doveden je naboj Q...24. / .5 .\=0.. ito tako da se .I .-I_.. Odredite iznos influenciranog naboja nil dvoplocarna. Qz= -3 .2. odredite gdje je polje koje oni stvaraju jednako nuli.. Da li raspodjela elektricnog polja u smieru T..6·1Q-8As/m. Rl =1 em._f"-J_+! _: +-1 __ :. i to razlicita predznaka....25. izgleda kao sto je to prikazano dijagramom A). 2.. D) el--'---~_L. Koliko bi se naboja influencijom razdvoiilo na metalnoj I?l?h~prema slici (dijelu koaksijalno postavljenog valjka) u blizini ravnog vodica nabijenog nabojem Iinijske gustoce .93' 10-3 As/m.. Za stap je pricvrscena preko tanke niti izolatora kuglica tezine G [N] nabijena nabojern Q. Zadano: R2=2. Koliki je iznos elektricnog polja izmedu dviju paralelnih ravnina ako su na numa rasporedeni naboji iste plosne gustoce cr=3. 10-8 As.5m? /cL +Q.25.. \0 \ \ \ \ o \ . 10-8 As.1 (slika 2. SI.2. _\..24 prikljuci izvor elektricnog napona.' .24).. 2.17. 10-7 As/m (unutarnja elektroda pozitivno nabiienaj elektricno polje ~omice svojom silom naboje Ql=+4' 10-10 As i Q2=+4· 10-9 As od unutarrue do vanjske elektrode.19.24.. a . Ql = 2 .. 2. Qs= .20. U slucaiu da se na prethodno neutralne vodice koaksiialnog kabela iz zadatka 2. . SI.5 m nabijena nabojem Q= 500 nAs . nabijenih raznoimenim nabojima linijske gustoce I A 1= =3.72 em.. C) ill D)? -+._'__ ~X~2 ~ C) C--.. Ako se u koordinatnom sustavu x-y nalaze naboji +Ql i +Qz. .. uz 0::=60° i 1=1.. izmedu kojih se nalazi dielektrik.. T2=0.26. . Tezina niti duzine 0.27. Dvije velike i paralelne metalne ploce u zraku nabijene su nabojem plosne gustoce 0"=5 nAs/m2. Suplia metalna kugla polumjera R=0. ako jc zadano d=3 m.. r "'/ --r------. . r r. a= 5 m. R....

38.' Izmedu dviju paralelnih velikih ravnih ploca nabijenih nabojem ploSne gustoce a=5· 10-6 As/m2 (razlicitog predznaka) nalazi se pokusni naboj Qo= =4. Ro=4 mm... i tvore tzv. ako je e.5 eo. Na kojem se podruCju. koliki bi rad izvrsilo polie prilikom pomicania naboja Qo= +4 .1 m. gdje je sa x oznacena udaljenost od poloviee njihova razmaka.43 .!.r= I? 2 2. mjerenom od povrsine kugle.34. y . i to za oba slucaja. J 2. elektricni dipol. Pozitivni elektrieni naboj prostorne gustoce p=10-6 As/ms rasporeden je 2. Koliki ce rad izvditi 'polje kugle pomieuc! pokusni naboj Qo= 12. cime je stvorena struia i (t) oblika danog slikom 2... 10-6 As.2m. uz istodobno prikladno zakretanje. Elektricni naboj prostome gustoce p= -10-6 As/m3 rasporeden je ravnomjemo izmedu dviju zamiSljenih koncentrienih kugli p'olumjera R1=O. U sustavu dviju jednakih. '" K x • -Q +q r A SI. AkO se pod djelovanjem polja elektricnog dipola iz prethodnog zadatka cestlca mase m i naboja +Qo stane gibati u smjeru x-osi. a desni -. I 'I 'I T ~ -.\= -17.39. rz=0. .35.36. s posebnim osvrtorn na aluca] d~~ .\ .. nabijena su: a) lijevi vedic linijskim nabojem b) oba vodica nabojem +.\= . Dva toekasta naboja istog iznosa Q i razlicita predznaka nalaze se na udaljenosti d.1 m. '" t' 2.6 . y II' II' -. koji se nalazi izmedu ploca.38.tog podrucia prostor je bez naboja. ravnomiemo unutar voJumena zamiSljene kugle polumjera R=O. Ako zrak. uz IQAI= = IQBI=Q. odredite rad koji ce polje izvrslti pomicuci Qo od jedne ploce do druge..09m i rs=0.3 . 2.3O. kao §to je prikazano slikom. Odredite ovisnost D=f (r).33. Zadano: d=40 em. I K A .36. +-. Izmedu dviju zamiSljenih velikih i paralelnih ravnina razmaknutih za d rnetara ravnomjemo je rasporeden naboj prostorne gustoce p.10-8 As najkraCim putem od lijevog vodiea do desnog.2. Koliki ie naho] Q? .08 m..Olm.33· 10-9 As.07 m i r2=0. dok je preostali dio prostora sa er= 1 bez naboja. gdje je r udaljenost od sredista kugle. Ako se naMaxwellovim dvoplocama postavljenim u ishodiste koordinatnog sustava x-y pod kutom od 45° u odnosu na x-os influencijom razdvoji naboj ~Q. Ako je razmak ploca 10 em.2. odredite njezinu brzinu na mjestu x=rz (rz>rJ. odredite rad koji ce izvrSiti njihovo polje pomieuci naboj Qo=3.\.7 . Na kugli polumjera R=20 em nalazi se naboj Q=5 .05 m i Rz=O. a e=2..28. Dva ravna.2 .2.29.. do premiestanja ncgativnih naboja s lijeve ploce kroz vanjski krug na desnu.. okruglih i prvotno neutralnih metalnih plllen doslo ie.. moze podni- . SI. AkO su vodici iz prethodnih zadataka nabijeni: lijevi nabojem .£31. a izvan 2.30. obavlja 90% rada? ~.. te iznose D na mjestima r1 =0. a desni sa . II 2.33. 10-8 As. 10-9 As od njezine povrsine do beskonacnosti u sredstvu sa e=eo? 2.\=+17. Odredite izraz za polje takva dipola u tockama A i B na x i y osi. odredite koliko daleko mozemo pomieati dvoploce u srnjeru y-osi. Odredite silu na naboj Qo=+2·1O-8As na mjestima rl=O.6 em". Odredite izraz za jakost elektrienog polja E=f(x). te d=50 em i ~Q=2.\. do y=O. 199 . Dvije metalne kugle A i B nabijene su nabojima -QA i +QB.7· 10-6 As/m. vrlo duga vodica. 2.33. 10-7 As/m.2. 2. SI.39b). paralelnih. Odredite zakone po kojima se elektricno polje mijenja u tockama ko]e Ide na y-osi pravokutnog koordinatnog sustava postavlienog kao sto je pokazano na slici 2. Zadana [e povrsina dvoploca S=3. SI. 10-9 As duz y-osi iz mj~sta y=. 2.. polazeci iz stanja mirovanja s mjesta x=rl (r1)-d). tako da iznos ~Q bude konstantan..37. 19& +. djelovanjem vanjskih izvora elektriene energije. Ako su oba vodica iz prethodnog zadatka nabiiena nabojem .x r B y .. 10-6 As/m. polumjera Ro zanemarivo malog u odnosu na njihov medusobni razmak d.32.

. .. . ocito je da i izmedu njih mora postojati cvrsta veza. Ravni stap konacne duzine d i zanernarive debljine ravnomjerno ie nabijen nab ojem linijske gustoce A..39.. (mA 2. uzet ishodista z-osi. a) .. 2.. ~. 2.45. naci potencijal svakog od njih u promatranoi tocki i zatim sve teo iznose superponirati.i postaviti zahtjev da ona bude ovisna 0 nabojirna koii proizvode polje i 0 njih?vu rasp?...44.2. b 2 t. -r-" " ..1.. uvedena je skalarna racunska velicina . Na temelju tako izracunatog potencijala i koristeci se vezom lZm~du njcga i elektricnog polja. 'i- i0 ! ._. x Kao sto smo vidjeli u prethodnom odjeljku. OS I POTENCIJAL ~ f .41 • Sl.. ..4 ... I • I... Buduci da 1 potenciial 1 vektor elektricnog polja u svakoj tocki ovise 0 istirn naboiima rasporedenirn.2. uz R=20 em. Uz Q= + 1. y S1.••• . 106 Vim.43.. Rad koji vrsi sila elektricnog polja racunajte s pozitivnirn predznakorn.potenciial .. 2. '. koji lezi u ravnini x-y. a da se pri tom iznos polja .elektricni potencijal .. 2. jer je upravo na osnovi energetskih ruzmatrania on i definiran.. da bismo kasnije mogli prikazati i nacin njegove upotrebe.. Defini._.. ••••.. rnozerno presieci ravnomierno nabijeni vrlo dugi stap i odbaciti krajeve.. I . preostaje nam jos sarno da u posliednjem koraku odredimo i vcktor E. Kruzni prsten polumjera ro. Na kojoj udaljenosti XO' mjerenoj s jedne i druge strane osi prema slici. r...40.._. ELEKTRICNI 2. 201 -+ -+ 200 . Usporedite dobiveni rezultat s izrazom za polje vrlo dugog ravnog vodica i ustanovite pod kojim ce uvjetima ta dva izraza postati jednaka.. Odredite izraz za iakost elektricnog polja na simetrali stapa. trenutak u kojem ce polje doseci taj iznos. iducirn primjerirna nastoiat cemo najprije podrobnije razjasniti osnovne pojmove vezane za potencijal.6· 10-9 Asduz a-osi lZ prethodnog zadatka.}. Koji kruzni dio beskonacne i ravnomjerno nabiiene ravnine. .: z z os . Buduci da nam visegodisnje iskustvo u radu sa studentima pukazuje: da j. moci cemo svaku konfiguraciju naboia razbiti na niz-tockasrih naboja....to od mjesta Z= -10 em do z= + 15 em.t... nam. us~ano':lffio Ii oblik te veze. . po danom prostoru.. ! .3. )... Da bi se postupak odredivanja polja ucinio laksim. a irna zanemarivu debljinu..J a SI. .arno l~... odredite. l- .~ojem ~a tock~~tl naboi fornu:a u okolnom prostoru. a da se u promatranoj tocki moze dobiti superponiranjern (sk~larrnI?-) parcIJ~ID1~ doprinosa pojedinih naboia njezinu ukupnom iznosu. Osnovna idejapri uvodenju potencijala jest: u svako] tocki prostora u kojern postoji elektricno polie definirat cemo novu skalarnu velicinu . problem cemo zaista moci rijesiti potpuno.: z Ah-jr ! : x. i .? sl~zenije i zahtijeva vektorsku superpoziciju parcijalnih doprinosa pojedinih tockasrih naboja rezultantnom elektricnorn polju.45). 10-7 As i ro=25 em}e <'="0 ~dredite ukupan rad izv~sen pri pomicanju naboja Qo=3. I . daje 99% doprinosa iznosu polja Ez na miestu z? U okolici '~ ...42.. 2. nabijen je ukupnim nabojem Q. ." 2~42.ms b) SI... I jeti maksimalno elektricno polje od 3 . 2.ep~~enciJ~1 jcdna od najtezih tematskih jedinica u nastavi osnova elektrotehnike. -.koia omogucuie znatno jednostavniji pristup problemu.. ~· \.44. prvo pojarn potencijala i odredimo Ii zakon po .41. racunanie polja pos~aj: ~nog. .E u tocki A ne prornijeni za vise od 1% od pocetne vrijednosti? Zadano: r~5em.. -..e. napomenimo jos da se potenciialom mogu vr~o pregled~o prikazati i odredeni energetski odnosi u polju.. . cirri se malo udaljirno od naijednostavnijih oblika rasporeda nab oja u prostoru.. a. Provedite energetsku analizu slucaja u kojem se naboj +Qo mase m pomice zbog kombiniranog djelovanja mehanicke sile F i sile elektrostatskog polja Qo E od tocke c preko b do tocke a u tom polju (sl. 1 .ed~. 2. i. Odredite mjesto na z-osi prstena u kojem ce pol]e imati maksimalan iznos.. Konacno.

. s f "c razliku kinetickih energija naboja u krajnjim toekama pro- f ". cos IX. promijenimo predznak integrala. sile Ii i Q moraju biti tako uskladene da eventualno povecanie brzine naboja na jednom dilelu puta bude kompenzirano ekvivalentnim smanjenjem na drugom dijelu. a ne podintegralnih funkcija. a ~o je.. -·-=mv-. u kojem su sile F i QoE tako medusobno ugodenena putu s da prilikom pomicanja naboja od c do a ne dolazi do promiene kinetieke energije.' toeki prostora.. ~naka jednakost~ de facto proveli supstituciju varijabIi._ . . Ta energua naziva se potencijalnom energijom naboja u elektrostatskom polju..k1e. ds=QoE cos cos f3 ds.v u integralu . ono ce na naboj djelovati silom i pomicati ga u skladu sa smjerom djelovanja polja. . a za nas osobito zanimljiv. morat cemo gornji i E ds i pri tome. __ . RJeienJe Ako slobodan naboj +Qo dovedemo u neku toeku prostora u kojem postoji elektrostatsko polje.~F . Ako je morati prilagoditi sili QoE. sila F nece moo biti bilo kakva.. bude: a a Nakon ovih uvodnih napomena prijedimo na nas zadatak. . . da je veza izmedu Ii i Qo . "'" i odnosno: mv dv=d 'f-. Prilikom pomicanja vrii se. v . Kao ~to se potencijalna energija utega dobiva transformacijom rada koji je potrebno izvriiti dovodeci uteg uz pomoc vanjske mehanicke sile iz neke referentne tocke u onu u kojoj promatramo potencijalnu energiju. odnosno AWk=O. ~ gdje AWkoznaeuje matranog puta. a prilikom kojeg pornicanja se svladava djelovanje sile elektricnogpolja... dobit cemo: 203 ]- .. ds. u potpunom skladu sa zakonom 0 odrianju energije. naravno. 2. -=m dt ds ds dV .45. . ~a. . prema drugom - E .. Tada je Wka= Wke. cos f3 . (~2 c )=Fs. V • d V= 88. __ . tellino Ii izvriiti energetsku bilancu citavog puta s izraz integrirati: 202 }_ Zadrzimo se malo na ovom mjestu da bismo neke stvari bolje istaknuli.~ Qo E COS e ds+ ~ F COS e f3 ds.. Edana u indirektnom jednakosti integrala. dtds dV ds IX.. i odgovaraiuci rad.. c { 81. a po karakteru je analogna potencijalnoj energiji utega u gravitacijskom polju.. obliku.. a ~m .45. r !"" Uz granice.. njegove gramce nece biti odredene sa Cia. ir IlWk= . prema pravilima integral- nog racuna. sluca]. integraclie integrala s desne strane znaka jednakosti oznacene sa cia mozemo pisatr: ' a a IX. dt -e E dan u svakoj sto prosireno faktorom d s i sredeno daje·: ds .ds=j F· e J r -- Qo' E· ds. nego brzinama Ve i Va U tim tockama. pa ga prepustimo njegovu utjecaju. ds-l-F ~F . cos IX. Da bi energiie na pocetku i na kraju puta bile jednake. i to taka da.2.. tako se i potencijalna energija naboja dobiva na raeun rada izvrsenog prilikom pomicanja naboia od referentne toeke do tdcke u kojoj promatramo njegovu potencijalnu energiju. Zamijenimo 04 n granice a e integracije u Qo c do a.. cos f3 • ds. dakako. ~ Qo . ds= odnosno: e ~ Qo . E .. tangencijalna komponenta (u smieru gibanja ds) rezultantne Newtonovu aksiomu: sile bit ce. Prerna tome: mv2 mv2 mvdv= mvdv= 2a--f=Wka-WkC=IlWk. • ds-].. a to znaci da nabo] doveden u bilo koju toeku polja ima odredenu akumuliranu poeetnu energiiu na racun koje se rad obavlja. Promotrimo sada poseban. -+ ~ocimo. pa prerna tome i QoE. . BUd UCI d a smo ramje prove d enom racunskom manipulacijom oko. d " dt s 1IJ7ve strane. Prema sl. ona ce se d·v Fs=Qo' E· cos «+F' cos {3=ma=m '-. . E . . zbog AWk=O. dV ds FIl=m . preko Po ovom izrazu promjena kinetieke energiie naboja na djelicu puta ds jednaka je radu sto ga obie sile zajedno izvrSe na toj dionici..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->